Nezavisni bh. politi~ki dnevnik z subota, 4. 2. 2012.

z Sarajevo z Godina XVII z Broj 5906 z 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

Dnevni avaz

17 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba

[EST OSOBA UMRLO ZBOG HLADNO]E!
Mostarac umro jer se Hitna pomo} nije uspjela probiti do njega z U Sarajevu sedam infarkta od posljedica hladnog zraka z Lavina zatrpala vozilo z Zametena cijela sela Sanski Most: Klanjana d`enaza Dinu Kumali}u
Otac i bra}a nosili tabut dje~aka stradalog u [vicarskoj
(Foto: M. Dedi})

VANREDNO STANJE

Dramati~ne posljedice sibirske zime u BiH

Sarajevo ju~er: Saobra}ajni kolaps u bh. prijestonici

(Foto: B. Nizi})

Dje~ak se zbog lo{e ocjene bacio pod voz!
Istraga: Obdukcija razrije{ila dileme Ekskluzivno: Biografija turskog premijera
17. str.

AMERIKANAC SE UBIO IZ TRE]EG POKU[AJA
al sibirskih hladno}a koji danima uzrokuje probleme u cijeloj BiH ju~er je odnio i prve ljudske `ivote! Najmanje {estero ljudi,

V

Sarajevski ljekari su i sino} imali pune ruke posla

Mostar: I Stari most u snijegu

(Foto: M. Smajki})

prema navodima ljekara, umrlo je ju~er u BiH od sr~anog udara koji se mo`e dovesti u vezu s niskim temperaturama. Od toga, kako nam je potvrdi-

la Sena Softi}-Taljanovi}, direktorica Zavoda za hitnu medicinsku pomo} u glavnom gradu, pet ih je u Sarajevu, dok je {esti 2. i 3. strana umrli iz Mostara.

ERDOAN: SLU@BA NARODU JESTE SLU@BA BOGU
RATNE MISTERIJE

MIRKO NOVOSEL

Pomo}i }u BiH i Petrovi}u

Tarik Poturovi} dao parcelu Zikinoj sestri

OPTU@NICE

’Avaz’ prona{ao suprugu dr. Ese Sadikovi}a
Prilog „Sedmica“

75. strana

17. strana

Prilog „Sedmica“

16. str.

Ukratko

2

Dnevni avaz, subota, 4. februar/velja~a 2012.

aktuelno

VAL HLADNO]E Izuzetno niske temperature i snje`ne padavine {irom BiH
Gormez: Uskoro dolazi u BiH

BiH

X Posjeta predsjednika Predsjedni{tva vjerskih poslova Republike Turske (Dijanet), prof. dr. Mehmeta Gormeza na{oj zemlji odgo|ena je do daljnjeg zbog vremenskih neprilika. Gormez je trebao od sutra do 8. februara boraviti u slu`benoj posjeti BiH i susresti se s predstavnicima vjerskog i politi~kog `ivota u na{oj zemlji. Postoji mogu}nost da Gormez na{u zemlju posjeti u drugoj polovini februara.

Odgo|ena posjeta Mehmeta Gormeza

[est mrtvih zbog
Pokosili ih sr~ani udari z Obustavljena nastava u Sarajevskom, Hercegova~ko-neretvanskom i Livanjskom
Val sibirskih hladno}a koji danima uzrokuje probleme u cijeloj BiH ju~er je odnio i prve ljudske `ivote! Najmanje {estero ljudi, prema navodima ljekara, umrlo je ju~er u BiH od sr~anog udara koji se mo`e dovesti u vezu s niskim temperaturama. Od toga, pet ih je u Sarajevu, potvrdila je Sena Softi}-Taljanovi}, direktorica Zavoda za hitnu medicinsku pomo} u glavnom gradu, dok je {esti umrli iz Mostara, koji je ju~er bio zameten snijegom, zbog ~ega mu Hitna pomo} nije mogla pri}i. - Niske temperature ne pogoduju sr~anim bolesnicima i onima koji imaju povi{en krvni pritisak. Stoga upozoravam sve one koji imaju ove probleme da ne izlaze bez prijeke potrebe nagla{ava Softi}. Snje`no nevrijeme pra}eno ekstremnim minusima paralizirao je ju~er velike dijelove BiH, zbog ~ega su lokalne vlasti donijele odluku o obustavi nastave u svim osnovnim i srednjim {kola-

Tuzla

Josipovi} pola`e vijenac na Kapiji
tske Ivo Josipovi} danas }e posjetiti Tuzlu i polo`iti vijenac na {etali{tu Kapija, mjestu gdje je 25. maja 1995. godine stradala 71 osoba. Poslije podne susrest }e se u Hrvatskom domu s Hrvatima iz TK, a na Univerzitetu }e odr`ati predavanje o temi „Hrvatska vanjska politika - kako biti A. Mu. dobar susjed“.

X Predsjednik Hrva-

Pokrenuta lavina

Sarajevo: Me}ava na ulicama glavnog grada

(Foto: B. Nizi})

Odluke

snje`nim padavinama nastaviti i u narednim danima. Ministarstvo sigurnosti BiH uputilo je upozorenje gra-

Dramati~no spa{avanje 37-godi{njaka
Saznajemo da je jednog od umrlih smrt zadesila u d`amiji u sarajevskom naselju Breka, gdje je do{ao klanjati d`uma-namaz, potvrdio nam je de`urni ljekar u sarajevskoj Hitnoj pomo}i dr. Tigran Elezovi}. On je dodao da je jednog pacijenta smrt zadesila u krugu bolnice Ko{evo dok je prelazio iz mjestu Krupac, ju~er se aktivirala lavina koja je zatrpala jedno motorno vozilo, ali je voza~ pro{ao s lak{im povredama. Ljekari su ponovo preporu~ili da se gra|ani dijedne u drugu kliniku! No, ovu informaciju Biljana Jandri}, portparol KCUS-a, nije mogla potvrditi. Slu`ba Hitne pomo}i Sarajevo uspjela je spasiti `ivot jednog 37-godi{njaka koji je ve} bio u stanju klini~ke smrti. Uspje{nom reanimacijom vra}en je u `ivot i upu}en na sarajevski KUM na daljnje liljem BiH pridr`avaju posebnih mjera za{tite zbog velikih hladno}a te da ograni~e izlaske naro~ito u jutarnjim i no}nim satima. I grad na Neretvi ju~er je zamela nezapam}ena me}ava, koja je na momente dostizala i olujne udare. Ovakvo nevrijeme skoro u potpunosti je paraliziralo grad. Zbog neo~i{}enih puteva, saobra}aj je bio paraliziran, je~enje. Na KCUS je ju~er primljeno jo{ sedam pacijenata koji su do`ivjeli infarkt. - Trojica od njih ~istila su put ispred ku}e od snijega, kada ih je zadesio udar do kojeg je vjerovatno do{lo zbog hladnog zraka i istovremene izlo`enosti naporu kazao je za „Avaz“ prof. dr. Senad Pe{to. a mnoga vozila ostala su zaglavljena u snje`nim nanosima. Brojna prigradska naselja koja su od centra grada udaljena svega tri-~etiri kilometra bila su skoro odsje~ena. Stoga su mnogi bili prisiljeni i pje{ice i}i do svojih radnih mjesta, jer ni autobuske linije nisu redovno saobra}ale. Kako nam je potvrdio i portparol MUP-a HNK

[e{elj odbio pregled

Visina snijega i temperature
Na Bjela{nici je ju~er u 13 sati visina snijega iznosila 148 centimetara, Ivansedlu 75, u Sarajevu 43, ma u Sarajevskom, Hercegova~ko-neretvanskom i Livanjskom kantonu! Snje`ni nanosi i me}ava prouzrokovali su potpuni saobra}ajni kolaps. Stru~njaci upozoravaju da }e se hladno vrijeme pra}eno jakim dok je najhladnije bilo na Kupresu s izmjerenih minus 16 stepeni, Sokocu minus 14, Sarajevu minus 12! |anima da se pridr`avaju uputa nadle`nih institucija. Iz Planinarskog saveza BiH apeluju na gra|ane i planinare da se ne upu{taju u avanture po bh. planinama. Na putnom pravcu Isto~no Sarajevo - Trnovo, u

slav [e{elj odbio je da ga u pritvoru Ha{kog tribunala pregleda kardiolog iz Rusije, koga je odredio Sekretarijat ovoga suda, javlja Srna. Pretresno vije}e nedavno je nalo`ilo da [e{elja pregleda ruski doktor Sergej Avdejev, koji je to ve} jednom u~inio, na [e{eljev poziv. [e{elj je odgovorio da se „ne}e saglasiti da ga pregleda nijedan doktor koga je odredilo Pretresno vije}e“.

X Lider radikala Voji-

Ha{ki tribunal

X Presuda u postupku zbog nepo{tivanja suda protiv Jelene Ra{i}, biv{e referentice za predmet tima odbrane Milana Luki}a, bit }e izre~ena u utorak, 7. februara, u Me|unarodnom sudu za biv{u Jugoslaviju, saop}eno je iz Haga.

U utorak presuda Jeleni Ra{i}

Velike koli~ine snijega napravile ogromne probleme u saobra}aju

Sela Luka i Kru{ev Do u okolici Srebrenice jo{ su komunikacijski odsje~ena od ostatka BiH. Prema rije~ima Envera Durakovi}a, potpredsjednika Mjesne zajednice Luka, u posljednja 24 sata napadalo je dodatnih 15 centimetara snijega, tako da je kretanje ljudi svedeno na pedesetak
(Foto: F. Fo~o)

Luka i Kru{ev Do i dalje odsje~eni

metara prostora oko njihovih ku}a. - U posljednjih mjesec dana samo smo jedan dan imali prohodan put prema Srebrenici. Na`alost, snijeg ne prestaje padati rekao je Durakovi}, koji navodi da su zalihe hrane u selima Luka i Kru{ev Do ograni~ene.

aktuelno

Dnevni avaz, subota, 4. februar/velja~a 2012.

3

Komentar dana
Pi{e: Fahir KARALI] (fkaralic@avaz.ba)

izazvale pravo vanredno stanje

sibirskezime!
kantonu z Veliki problemi u saobra}aju z Upozorenja iz dr`avnih institucija

Vrhovna nepravda
Iako se odluke suda, u principu, ne komentiraju, posljednja presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, kojom je manji bh. entitet oslobo|en pla}anja od{tete za 16 poru{enih d`amija, zaslu`uje izuzetak od uobi~ajene prakse i o{tru reakciju javnosti. Informacija da je taj sud nalo`io Islamskoj zajednici u BiH da u bud`et RS, ~ija je vojska poru{ila d`amije, me|u kojima i banjalu~ku ljepoticu Ferhadiju, plati 48.375 KM sudskih tro{kova, izazvala je gor~inu kod svakog normalnog ~ovjeka. Bez imalo ustezanja treba re}i da je ovo novo negiranje genocida koji se dogodio u BiH. Ovog puta ~ak i mnogo te`e od onoga {to skoro svakodnevno radi predsjednik RS Milorad Dodik, jer je sada u pitanju institucionalno negiranje zlo~ina, genocida, kulturocida... Pose-

Presuda Vrhovnog suda RS novo je negiranje genocida - institucionalno
bnu te`inu daje i ~injenica da se radi o Vrhovnom sudu, najva`nijoj instanci zadu`enoj za provo|enje pravde. U ovom slu~aju, za provo|enje nepravde. Ovakve sudske odluke idealan su argument za Dodika i njemu sli~ne, koji bi po svaku cijenu da ubijede i sebe i svoj narod, ali i cijeli svijet, da se genocid nije dogodilo, da se nije dogodilo ono {to su potvrdili doma}i i me|unarodni sudovi. Uprkos tome {to je posljednji istup ^edomira Jovanovi}a, lidera LDP-a, probudio nadu da bi se Srbija kona~no mogla suo~iti s onim {to se de{avalo tokom agresije na BiH, odluke Vrhovnog suda RS, kao {to je ova posljednja, jasan su znak da jo{ nije do{lo vrijeme da srpski lideri odustanu od srpskog dr`avnog interesa - la`i!

Otkazani brojni letovi
Aerodrom Sarajevo ju~er je bio u funkciji, ali je otkazan ve}i broj letova. Tako su otkazana oba jutarnja leta za Istanbul te Minhen, Zagreb, Be~... Ju~er je sletio samo avion iz Ciriha. Zbog velikog nevremena zatvorena su i ~etiri grani~na prijelaza, Rade` - Vukov klanac, Kaldrma, [}epan-Polje i u Drinovcima. Prema ju~era{njim podacima Federalne uprave policije (FUP), za 24 sata na podru~ju FBiH zabilje`eno je 65 saobra}ajnih nesre}a u kojima je {est osoba zadobilo lak{e povrede. }emo uputiti svoje jedinice na teren. Helikopterska jedinica u Sarajevu i Banjoj Luci tako|er je spremna - ka`e Miloj~i}.

www.dnevniavaz.ba

PORTAL - komentar dana Zeni~anin zimuje u stijeni u kamenolomu: @arko pet godina `ivi u pe}ini!
- Koliko shvatam ovaj ~ovjek se ba{ ne{to i ne `ali. Navede toliko pozitivnih stvari o ovakvom `ivotu da je zanepovjerovati. Ja mu `elim sve najbolje u `ivotu, a da nastavi vidjeti sre}u tamo gdje drugi vide sa(Josip Broz) mo zlo.

Mostar: Nezapam}eni snije`ni nanosi u gradu na Neretvi

(Foto: F. Fo~o)

Sre}ko Bo{njak, u gradu je ju~er zabilje`eno na desetine sudara, sre}om s lak{im posljedicama. - U pitanju je op}a nepripremljenost na ovakvo nevrijeme. Saobra}aj je veoma ote`an i usporen, komunalne slu`be su zakazale - kazao nam je Bo{njak.

U Upravi civilne za{tite FBiH istakli su da jo{ nema razloga za progla{enje elementarne nepogode, dok u Oru`anim snagama BiH prate kompletnu situaciju i na raspolaganju su u slu~aju bilo kakve intervencije, potvrdio je za „Avaz“ na~elnik Zajedni~kog {taba OSBiH

\oko NINKOVI]

/ TO JE TO

Prestanak padavina tek krajem idu}e sedmice!
U Federalnom hidrometerolo{kom zavodu re~eno nam je da se djelimi~an prestanak padavina o~ekuje tek krajem sedmice, dok }e se hladna sibirska zima pra}ena minusima i do 26 stepeni zadr`ati i narednih deset dana. - Tek u utorak i srijedu o~ekujemo potpuni prestanak padavina - ka`e za „Avaz“ meteorolog @eljko Majstorovi}.
Dr. Pe{to: Serija sr~anih udara zbog hladno}e

generalpukovnik Miladin Miloj~i}. - ^im nas pozovu, mi

O~ekuje se da }e izuzeVlada Srbije dobit }e z tno niske temperature u zpreporuku da zbog hlaisto~nom i centralnom dije- dnog vremena i potro{nje lu Evrope potrajati tokom cijele idu}e sedmice Najmanje 220 ljudi umrlo je u Evropi od dolaska ledenog talasa Temperatura se u Hrvatskoj mjestimice spustila i na -21 stepen. Saobra}aj je paraliziran. Prave hladno}e vladaju na sjevernom Jadranu te u Dalmaciji, gdje su ju~er u Splitu izmjerena ~ak -4 stepena. Split nije jedini paraliziran.

’Bijela smrt’ hara Evropom
energenata uvede vanredne mjere i zatvori {kole. Vanredno stanje progla{eno je u 26 op}ina. Zbog nevremena ve}i dio Podgorice ostao je bez struje. U Crnoj Gori je saobra}aj ote`an, a sve vi{e je problema u snabdijevanju strujom. Podgori~ki aerodrom ne radi. Rekordno niske temperature su u Latviji, a u glavnom gradu Rigi ju~er je

Mirsad Teskered`i} iz Civilne za{tite FBiH nagla{ava da su ekipe CZ-a na terenima.

Zameteno selo
- Jedino je ostalo zameteno selo Kraji{i}i, koje se nalazi izme|u Sokoca i Olova. No, za sada nemamo `ivotno ugro`enih - kazao je Teskered`i}. U Civilnoj za{titi RS, prema rije~ima direktora Milimira Dodera, u pojedinim op}inama progla{eno je stanje elementarne nepogode. - Stanje je za sada veoma dramati~no i vjerujem da }e Vlada RS morati donijeti odluku o progla{enju elementarne nepogode na nivou entiteta. Pojedina sela potpuno su odsje~ena - ka`e E. D. A. Doder.

z z

z z

tokom dana zabilje`eno ~ak -30 stepeni! To je najni`a tamo{nja temperatura od po~etka pro{log stolje}a! Nekolicini promrzlih besku}nika amputirane su noge! U Rumuniji se zaledilo ~ak 80 posto povr{ine Dunava, a temperatura je oko -20 stepeni. Ledolomci probijaju put brodovima. Ekstreman talas hladno}e zahvatio je i cijelu Italiju, a ju~er je u Rimu pao snijeg, {to je rijetka pojava u tom gradu.

z z

Ukratko

4

Dnevni avaz, subota, 4. februar/velja~a 2012.

aktuelno

JAHORINA Sastanak ~elnika BiH, Hrvatske i Srbije protekao mirno i bez rezultata
Mesi}: Gost na ovonedjeljnoj sesiji

Krug 99

Mesi} o uzrocima konflikata
Na ovonedjeljnoj sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca „Krug 99“ u Sarajevu o temi „Faktori konflikata i me|usobna saradnja u regiji“, govorit }e i biv{i hrvatski predsjednik Stjepan Mesi}. Organizatori smatraju da je Mesi}, iako vi{e nije na poziciji predsjednika susjedne Hrvatske, jo{ utjecajna i osoba koja mo`e ponuditi mnogo toga u procesu determinacije klju~nih faktora koji uvjetuju konflikte kako unutar BiH tako i u samom regionu. S. D.

Tadi} odbio priznati da je RS nastala na genocidu
BiH nije prihvatila Josipovi}evu inicijativu da se osumnji~enima za ratne zlo~ine sudi u mjestu prebivali{ta Pri~alo se o mnogo toga, ali bez konkretnih dogovora Jeremi} bez podr{ke
Predsjednik Srbije Boris Tadi} izjavio je nakon ju~era{njeg neformalnog sastanka sa ~elnicima Hrvatske i BiH, odr`anog na Jahorini, da se ne sla`e sa stavom da je Republika Srpska nastala na genocidu, koji je iznio srbijanski opozicionar ^edo Jovanovi}, zbog ~ega je ovaj histeri~no napadnut iz manjeg bh. entiteta. Iako cijeli region bruji o Jovanovi}evim istupima i prijetnjama raspadom BiH, za ~elnike tri dr`ave, predsjednika Hrvatske Ivu Josipovi}a te ~lanove Predsjedni{tva BiH @eljka Kom{i}a, Bakira Izetbegovi}a i Neboj{u Radmanovi}a, pri~a o tome zavr{ena je Tadi}evom kratkom izjavom. No, uprkos pomirljivoj atmosferi, nije bilo nikakvih konkretnih rezultata susreta.

SGV-PR BiH

Dodikova ’nova gomila la`i’
Srpsko gra|ansko vije}e - Pokret za ravnopravnost (SGV-PR) u BiH saop}ilo je da ne shvata predsjednika RS Milorada Dodika kao za{titnika interesa svih Srba te da on mo`e govoriti samo u ime onih koji su za njega glasali i poklonili mu povjerenje. Iz ove organizacije istakli su da nisu iznena|eni Dodikovom retorikom, kao ni „novom gomilom la`i i podvala koje je izrekao na ra~un BiH, pojedinih organizacija, organa, li~nosti i istorijskih fakata ove dr`ave“.

Grani~ni sporovi
Trilateralni sastanak ~elnika Hrvatske, Srbije i BiH, drugi po redu nakon susreta na Brijunima u julu pro{le godine, nije donio zna~ajnije pomake u vezi s rje{avanjem me|udr`avnih problema, nerije{enih pitanja granica ili imovinskopravnih odnosa. Govore}i o napretku u rje{avanju grani~nih sporova izme|u Hrvatske i BiH, Josipovi} je kazao da spektakularnih rezultata jo{ nema, ali da je otvorena i mogu}nost da se ovi sporovi okon~aju arbitra`om, kao {to je primjer izme|u Hrvatske i Slovenije. Hrvatski predsjednik ju~er je u~esnicima sastanka predlo`io potpisivanje sporazuma o progonu ra-

Tadi}, Kom{i}, Izetbegovi}, Radmanovi} i Josipovi}: Petorka nije dogovorila ni{ta novo

(Foto: I. [ebalj)

tnih zlo~inaca, pri ~emu bi se osumnji~enima sudilo u dr`avi gdje imaju prebivali{te, ~ime je potvr|eno pisanje „Dnevnog avaza“.

Vlada TK

Dvostruke istrage
Ovaj njegov prijedlog prihvatio je Tadi}, ~ime je najavljeno da }e Srbija i Hrvatska u vezi s tim uskoro potpisati bilateralni sporazum, ali kod tro~lanog Predsjedni{tva BiH Josipovi}eva inicijativa nije nai{la na plodno tlo. - BiH se nije priklju~ila

’Jedinica’ za rad Mutap~i}a
Suspendirani policijski komesar u MUP TK Nedim Mutap~i}, prema mi{ljenju nezavisne disciplinske komisije progla{en je krivim za nesavjestan rad u slu`bi te „friziranje“ izvje{taja o stanju kriminala u Kantonu. - Vlada TK ocijenila je rad policijskog komesara Nedima Mutap~i}a za 2011. godinu, nezadovoljavaju}om ocjenom jedan-re~eno je ju~er iz Ureda Vlade za informiranje. A. Mu.

bilateralnom sporazumu Srbije i Hrvatske, jer nema jedinstven stav o tom pitanju. Me|u ~lanovima Predsjedni{tva BiH o tome ne postoji konsenzus. Mislim da bi se optu`enima trebalo suditi u dr`avi gdje su zlo~ini po~injeni. Me|utim, postoji mogu}nost za modalitet da Tu`ila{tvo BiH neke predmete mo`e ustupiti drugim dr`avama, ako procijeni da }e do}i do lak{eg i efikasnijeg su|enja - kazao je Kom{i}. On je napomenuo da pro-

Sjedili u bilijar sali ispod zemlje
Trilateralni sastanak na Jahorini ju~er je odr`an pod nevi|enim mjerama sigurnosti. Sastanak je osiguravalo vi{e stotina pripadnika Dr`avne agencije za istrage i za{titu (SIPA) te MUP-a RS. Najbolje su to na svojoj ko`i osjetili novinari, koji su bili podvrgnuti rigoroznoj kontroli, pri ~emu su policajci pri pretrtokol o saradnji izme|u tu`ila{tava BiH i Srbije, koji je nedavno bio ponu|en na{oj dr`avi, nikada nije ni mogao biti ratificiran, jer nije pro{ao zakonom predvi|enu proceduru. Predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH istakao je da je osnovni problem ovog protokola {to ne rje{ava problem dvostrukih istraga. agama njihove opreme i torbi koristili slu`bene pse traga~e. Sastanak predsjednika Srbije i Hrvatske te ~lanova Predsjedni{tva BiH odr`an je u strogo ~uvanom objektu „Koliba“, koji se nalazi u sastavu hotela „Termag“, i to u bilijar sali ovog objekta koja se nalazi ispod zemlje. izjavio da je „ova regija optere}ena ozbiljnom kriminalnom infrastrukturom“, zbog ~ega je ju~er dogovoreno da bude data puna politi~ka podr{ka za saradnju u borbi protiv organiziranog kriminala. Tako|er, zaklju~eno je da sve tri dr`ave trebaju zajedni~ki aplicirati za projekte prekograni~ne saradnje u oblasti infrastrukture, sporta i ekologije. U~esnici ju~era{njeg sastanka podr`ali su zajedni~ki anga`man u me|unarodnom zastupanju u konzularnim stvarima. Razgovarali su i o promjeni grani~nog re`ima nakon ulaska Hrvatske u EU, pri ~emu }e nastojati omogu}iti da gra|ani BiH u Hrvatsku i tada mogu u}i s li~nim kartama.
A. DU^I]

Sud BiH

Sari}u i Juki}u produ`en pritvor
Sud BiH produ`io je pritvor Goranu Sari}u i @eljku Juki}u, koji su optu`eni za zlo~ine u Sarajevu, odnosno Prozoru. Pritvor Sari}u i Juki}u produ`en je nakon potvr|ivanja optu`nica do okon~anja postupaka, objavio je BIRN.

Zajedni~ki projekti
Kom{i} je novinarima kazao da Predsjedni{tvo BiH jo{ nije zauzimalo stav o kandidaturi ministra vanjskih poslova Srbije Vuka Jeremi}a za predsjednika Generalne skup{tine UN-a, ali da je njegov stav da on tu kandidaturu ne podr`ava, kazav{i da Jeremi} ni~im nije zaslu`io njegovo povjerenje. Josipovi} je novinarima

Psi traga~i kontrolirali opremu novinara

odnosno 58. 2002.kazao je D`ombi}. jer se Dragan Vranki}. Iako je prije nekoliko dana izjavio da su sve isplate nezakonite.000 KM i godinama dobivaju mirovinu. godinu u „Slu`benom listu BiH“. za razliku od onih koji dobivaju po 300 KM.istaknuo je Nik{i}.kazao je D`ombi}. jer se. SPASENI] Doprinos razvoju Svaki put kad u nekom od ha{kih procesa krene dokazivanje zlo~ina. vezano za raspodjelu dobiti. Spec z Me|unarodna organizacija za migracije (IOM) u BiH organizirala je u Trebinju dvodnevni regionalni sastanak s predstavnicima zemalja zapadnog Balkana. od nas tra`e da vratimo tih 10. a u popodnevnim satima po~et }e {trajk gla|u. Tr. odazvao pozivu @ivkovi}a da bez odga|anja deblokira sredstva s ra~una Centralne banke BiH i po~ne sa servisiranjem vanjskog duga BiH i obaveza prema EU i drugim me|unarodnim povjeriocima. Jo{ jedna grupa otpu{tenih vojnika koji. koja je ju~er odr`ana u Banjoj Luci. Prva odluka je da }e kompanija poslovati po principu da }e investiranje u mre`u i struktura zaposlenih biti srazmjerno kapitalnom u~e{}u. Kako je Toka~a prona{ao 98. No. a vo|enje kompanije }e se usagla{avati s ~lanovima Skup{tine dioni~ara. No. te da bude formirana nova koja }e biti usagla{ena s predstavnicima kapitala. kada se u Hagu dokazuje odgovornost Radovana Karad`i}a za genocid u Srebrenici. . u srpskim medijima vaskrsne predsjednik Istra`iva~ko-dokumentacionog centra (IDC) BiH Mirsad Toka~a. nikada ne}e biti prona|ene. odnosno 58. ne po{tuje presudu Ustavnog suda FBiH. manjeg entiteta. Aleksandra D`ombi}a i Nermina Nik{i}a. februar/velja~a 2012. nisu stekli uvjeti za to.isti~e Markovi}. skim korisnicima. odnosno neka nam daju mirovine retroaktivno od 2004. saop}io je IOM. kako „Avaz“ saznaje. Poput „dobre vile“. Premijer Nik{i} je dodao da je poznat stav njegove vlade da je protiv toga da se 110-kilovoltna mre`a vrati entitetima. ali neka nas uvedu u pravo.. .89 posto u Federaciji BiH i 41. dogovoreno je niz zaklju~aka koji.000 ukupno stradalih? Kojom metodom? Je li onom kojom je brojao pobijene Zvorni~ane kada su njegovi „istra`iva~i“ po mezarovima fotografirali ni{ane pa tako bilje`ili u ratu ubijene. . Toka~a se politici RS nasmije{i sa svojim istra`ivanjem. Kolegij Predstavni~kog doma Parlamenta BiH ipak ne}e danas objaviti bud`et za 2011. po svoj prilici. ~lan Predsjedni{tva BiH Neboj{a Radmanovi} izjavio je da nacrt bud`eta ne mo`e biti objavljen. najbolje pokazuje ~injenica da se protiv njega vodi istraga u Kantonalnom tu`ila{tvu zbog finansijskih malverzacija s donacijama. K. . Odluke na Upravi i u Upra- Ograni~en rok Ekspertna grupa za 110-kilovoltnu mre`u Formirana je i ekspertna radna grupa koja }e rje{avati status 110-kilovotne mre`e u BiH. jo{ vi{e ~injenica da se zbog objavljivanja informacija o istrazi potr~ao po`aliti medijma iz A. haos u zemlji je izbjegnut. .000 KM koje smo uzeli kada smo razvoja~eni. njegov strana~ki kolega. u okviru projekta „Dobrovoljni povratak iregularnih migranata u zemlju porijekla“. februara u deset sati ispred zgrade Vlade Federacije u Sarajevu.Radi deblokade rada kompanije bit }e izmijenjeni akti u narednom periodu. Odobreno servisiranje vanjskog duga bez bud`eta Ministar finansija BiH Dragan Vranki} donio odluku @ivkovi}: Odbio poslati bud`et Vranki}: Tvrdio da su isplate nezakonite ministar finansija i trezora BiH. tvrde}i da su ta~ni podaci o nestalima i ubijenima samo oni do kojih je on do{ao. najbolja su maska Karad`i}evim zlo~ina~kim la`ima da u Poto~arima le`e izmi{ljene `rtve. Nije problem da vratimo taj novac. kada je po~ela ta uredba . formirana je i grupa koja }e se baviti odnosom nezavisnog operatera u BiH i „Elektroprijenosa“. Drugi zaklju~ak je da se zadu`uju dva entitetska resorna ministra da se usaglase i predlo`e izmjene i dopune Statuta u roku od 30 dana. Koliko ima kredibiliteta. I. odnosno dva premijera . Osim ove. Iz Ministarstva finansija kazali su nam da su i dalje upitne pla}e bud`etF.zaklju~uje Markovi}. nemaju nikakvih naknada. 03. H. jer premijer Nik{i} o~ito pri~a nebuloze . predsjednik Skup{tine Udru`enja otpu{tenih i razvoja~enih branitelja 31. .Mogli smo nastaviti politiku koja je ovu kompaniju dovela u situaciju da je blokirana i da nijednu odluku ne mogu da donesu niti investiraju ili da izaberemo pristup u kojem }emo se dogovarati i raditi u op}em interesu svih gra|ana i korisnika . Do sada je rok bio ograni~en na deset godina.11 posto u RS. subota. jer nije pro{ao procedure usvajanja u Vije}u ministara BiH.Nas 537 pripadnika biv{e Vojske Federacije proteste nastavljamo {trajkom gla|u i ne}emo odustati sve dok nam ne poka`u pisani dokument da smo uvedeni u Zakon o prijevremenom po- Polovinom mjeseca po~inju {trajk gla|u Otpu{teni pripadnici biv{e Vojske FBiH voljnijem penzionisanju.89 posto u Federaciji BiH i 41. Toka~ina izjava da su na spisku poginulih 72 osobe koje su poginule u nekom drugom vremenu. iako je to njena obaveza. a novom izmjenom }emo omogu}iti da Skup{tina dioni~ara mo`e ranije donijeti odluku o isplati akumulirane dobiti iz prethodnog perioda . Dogodilo se to i ovih dana. Usvojena je i preporuka Upravnom odboru da razrije{i postoje}u upravu koja je imala status vr{ioca du`no- sti. vnom odboru bit }e donesene konsenzusom. ali da ostaje da se sa~eka stav ekspertne grupe. Toka~a oti{ao „plakati“ u medijima iz RS Nik{i} i D`ombi} dolaze na sjednicu (Foto: M. Predsjednik Vlade FBiH naglasio je da su obojica premijera spremna biti na raspolaganju resornim ministrima i novom menad`mentu kako bi kompanija profunkcionirala u svojim zakonskim okvirima i dala doprinos razvoju mre`e na podru~ju BiH. 5 BANJA LUKA Na vanrednoj sjednici dioni~ara dr`avne kompanije Nik{i} i D`ombi} najavili deblokadu Investiranje u mre`u i struktura zaposlenih bit }e srazmjerno kapitalnom u~e{}u. Dan ranije. 4. ne pitaju}i gdje su oni ~ije kosti. koji je presudio da su otpu{teni vojnici diskriminirani i da u roku od tri mjeseca ta gre{ka mora biti ispravljena.pogledi Dnevni avaz. odr`at }e mirne proteste 15.Iako su drugi uzimali po 6. prema ocjeni premijera RS i Federacije BiH. Potvrdio je to za „Avaz“ Zdenko Markovi}.11 posto u RS Toka~a: Dobra vila falsifikatora historije Marioneta za zlo~ina~ke la`i Bje`e}i od informacija da je pod istragom. godine.Pokrenuta je i inicijativa u smislu izmjene Zakona o osnivanju kompanije. imaju za cilj deblokadu u poslovanju i investiranju. B. Dodaje da Vlada. kako je to rekao predsjedavaju}i ovog doma Milorad @ivkovi}. Lugi}) Li~nost dana Mirsad Toka~a Na vanrednoj sjednici Skup{tine dioni~ara „Elektroprijenosa BiH“. Vranki} je ipak ju~er popodne odobrio servisiranje vanjskog duga.

Ovo djelo se. međutim. kaže da je škola besplatna.rekao je Gavrankapetanović. Mi nikada nismo nijedan ovaj implantat ugradili. koja je otvorena prošle sedmice. koje su JLHA= š= = JHK@E?A U Domu zdravlja u Doboju Buduće mame u školi veoma značajne za porođaj. te istakla da se za svaku trudnicu traži mišljenje ginekologa da li je njena trudnoća rizična ili ne. izazivaju trovanje organizma.keramika”. Niko nam ni od zdravstvenog osoblja nije prijavio neku neželjenu reakciju kaže Grubiša. 55) boluje od amiloizode. a ideja je potekla od je- San Francisko dnog putnika. Istakla je da se pacijenti. Ismet Gavrankapetanović kazao je da na ovoj klinici ni jednom pacijentu nisu ugrađivani ovi opasni implantati.Baziramo se isključivo na vježbe za disanje. On je čak šest godina prikupljao žvakaće gume koje je dodavao na svoju loptu. 7H=E FAJ J= DE=@KC@EšAC A@= Čileanska policija aktivno traga za lopovima koji su odnijeli pet tona hiljadugodišnjeg leda. slušanje otkucaja srca). na granici s Argentinom. Ovo je prva soba za jogu na nekom aerodromu. koja je otvorena u Domu zdravlja u Doboju. na krajnjem jugu zemlje. . Uprava za šume Čilea podnijela je tužbu nakon što su mašine jedne kompanije počele vaditi hiljadugodišnji led iz glečera Horhe Mont u Patagonijskom ledenom polju.Upisani su u registar medicinskih sredstava BiH i kod nas su bili prometovani. sedmice trudnoće najbolje početi s edukacijom. proteze kuka bile ugrađivane. “klinički uredni i nije bilo nikakvih revizionih zahvata”. tvrdi Gavrankapetanović nismo primili žalbe. Riječ je o muškarcima srednje životne dobi. Direktor aerodroma Džon L. jer ako žena na ispravan način diše. naprosto. NUHANOVIĆ C= = =AH@HK Aerodrom u San Francisku ima sobu za jogu sa prigušenim svjetlima i plavim zidovima. ako nemaju zdravstvenih problema. Prisustvovao sam kongresima na kojima je ukazano da postoje određeni problemi s kukovima “metal metal”. pumpa krv u žile i omogućava krvi da normalno i konstantno teče cijelim tijelom. kvalificira kao obična krađa s obzirom na količinu leda. Implantati britanske kompanije “DePuy Johnson & Johnson” koji. opasni kukovi ugrađeni su kod deset pacijenata. Berijeva lopta od žvakaćih guma je toliko velika velika. . babica u Domu zdravlja. Šef Klinike za ortopediju i traumatologiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu prof. ali bih voljela i ovdje naučiti nešto.200 dolara). Branka Jović. pruža putnicima mogućnost da se relaksiraju u vlastitom ritmu. . Aparatić sličan turbini. Horhe Mont. Trudnica Ivana Žugić priznala je da ne zna sve šta je čeka tokom trudnoće i na porođaju. ne trebaju javljati ljekaru.jerje našprvi zadatak sigurnost pacijenata . Zvaničnici na aerodromu tvrde da soba već privlači veliku pažnju putnika. znam iskustva drugih. hronične bolesti koju ka- Uspjeh ljekara iz Teksasa rakterizira nagomilavanje abnormalnih proteina u tijelu. prema svim kriterijima (puls. Pretpostavljam da će mi mnogo olakšati porođaj kazala je Žugić. površine od 454 kvadratna kilometra. .Hoću sve da naučim. da je nakon 24. štedi snagu. zapravo mrtav. Kreg Luis (Craig Lewis. dr. a pacijenti su. koji je veoma bitan za proces porođaja . Č. kako kaže. ugrađivani su na nekoliko klinika pacijenatima u BiH! O ovim implantatima već četiri godine traju žestoke rasprave Nema žalbi To je za “Dnevni avaz” potvrdila direktorica Agencije za lijekoveBiH Nataša Grubiša. Nakon što je Luisu uspješno zamijenjeno teško bolesno srce ovim uređajem. Kod na se ugrađuje njemački proizvod “keramika .O ovim implantatima već četiri godine traju žestoke rasprave. njena beba i ona imaju dovoljno kisika. Spec Beri Čapel (Barry Chappel) napravio je žavakaću gumu tešku 80 kilograma. Ona je. 4. “DePuy” je u avgustu 2010. Do sada Klinički uredni On je dodao da su sporni implantati opasni zato što sadrže supstance koje oslobađaju kancerogene tvari. čija tržišna vrijednost dostiže tri miliona pezosa (6. . subota. S. gdje se putnici pod stresom mogu relaksirati. Ljekari se nadaju kako će ovo dostignuće označiti prekretnicu u liječenju niza oboljenja. =E PROBLEMI Implantati britanske kompanije “DePuy” izazivaju trovanje Umjesto srca pumpa 2HLE čLA = ILEAJK >A IH?= Ljekari s teksaškog Instituta za srce uspješno su zamijenili pacijentovo srce s uređajem koji omogućava protok krvi u tijelu te živi bez ikakvog pulsa. Ne radimo s proizvodima za koje postoji i trun sumnje. istakla da ovih implantata već nekoliko godina nema na tržištu. njegova krv nastavila je normalno kolati tijelom. pa je zbog toga odlučila pohađati školu za trudnice. Prema riječima predsjednika Udruženja ortopeda RS Slavka Minojlovića. da je prodavnica slatkiša “Ripley's. Postoji određen broj pacijenata kojima je urađena implantacija kuka. koji s vremenom začepe organe tako da oni. pokrenuo njihovo povlačenje. prema istraživanju svjetskih organizacija. mada ne znam tačno o kojem je broju riječ niti na kojim su klinikama ugrađivani. a koliko znam. jedan je od 49 Potraga za lopovima u Čileu F=IEKLEKCH=đEL=E F=?EAJE=K*E0 Sadrže kancerogene supstance Nijednom pacijentu u KCUS-u nije ugrađen opasni implantat. ni kod jednog pacijenta nije bilo neželjenih pojava. Martin (John) rekao je da soba.izjavila je Jović. Buduće majke s područja općine Doboj sve informacije o trudnoći i porođaju te praktične vježbe za disanje ubuduće mogu pronaći u školi za trudnice. u principu. U zemljama gdje su ove Gavrankapetanović: Ne radimo sa sumnjivim proizvodima Horhe Mont: Dio Patagonijskog ledenog polja glečera koji čine južno Patagonijsko ledeno polje na Andima. izvađenog iz glečera u Patagoniji. prestaju raditi. Kreg je.[ta drugi pi{u $ Dnevni avaz. februar/velja~a 2012. koja u obimu ima 157 centimetara. A. Pop Candy” proglasio najvećom žavakaćom gumom na svijetu.

ČUKLE .Život običnim smrtnicima u BiH Srbima. Piramida sunca Govoreći o svom muzičkom radu. kao što su maligni limfomi. gradimo fond. kovač je našeg identiteta. NEUM 2 a dnevna od -12 do -6. Jutarnja temperatura od -15 do -8.01 Zalazak 17. koji pripada svim građani. A. Hrvatima. najsavremenijeg dijagnostičkog aparata za rano otkrivanje tumora. oni dovode predstave iz patuljastih zemalja zato što ih to malo košta. koji je po mnogočemu zanimljiv. Sada će doktori moći vidjeti je li ta terapija efikasna ili je treba promjeniti . Dodaje da je za 35 godina učiteljskog rada imao devet generacija đaka i da je u svakoj imao po nekoliko učenika koji pišu lijevom rukom. od -15 C do 2 C DNEVNE TEMPERATURE 0 od -13 C do -8 C DNEVNE TEMPERATURE 0 od -13 C do -9 C DNEVNE TEMPERATURE 0 0 od -12 C do 2 C 0 0 od -3 C do 2 C 0 0 od -3 C do 1 C 0 0 BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA Nepovoljne biometeorološke prilike uzrokovane dugotrajnim periodom s niskim temperaturama. Ovog puta kao građanin Sarajeva Gojer se pita zar je potrebno predstavu “Gazi Husrev. Vjetar u Bosni slab do MOSTAR umjeren. . Kako saznajemo. (Čitateljka V.beže” prijavljivati na bilo kakav konkurs i bilo kojem selektoru? . ali da ga je učitelj tjerao da piše desnom. na jugu zemlje od -2 do 2 stepena. subota. 2012. a u Hercegovini jak jugoistočni. nema nam izlaza iz krize. izvanredan tekst Džemaludina Latića. Specijalista radiološke onkologije KCUS-a doc. na drugom se nalazila njegova pjesma “Piramida Sunca”. Također. dok je treći.može izvoditi sklekove na šaci jedne ruke ili na tri prsta.) Aparatura će biti dopremljena do ljeta Gojer: To je sramota Nakon što je Dragan Jovičić. dobio naziv po njegovoj supruzi Fadili. a najviše po tome što piše istovremeno objema rukama. nailaziti jedni na druge. Grad Sarajevo Izlazak 7.kaže Gojer. snimao je s rahmetli Omerom Pobrićem. pregled PET/CT aparatom znači život. A. 2. Obilnije padavine očekuju se u većem dijelu GORAŽDE -10 zemlje. 2012. Raspravu je započeo zapravo sam Gojer na sjednici Gradskog vijećaSarajeva. Posjetili smo ga na njegovom radnom mjestu. melanomi i mnogi drugi. Ali ćemo na internetu. a ne rat. Odmah se pohvalio da među njima ima Pravila su strogo definirana . kaže nam da je izdao i tri CD-a. S. dr. JUTARNJE TEMPERATURE 0 sku zimu”? Zar nije sramota Direkciju “Sarajevske zime” da u potpunojoskudici dramskih tekstova. nimalo nije lak.=E Dnevni avaz.U školi sam. Izlazak 13. ali i pjeva. Evropa nikada neće postati sjedinjene evropske države. Prisjetio se svojih školskih dana.Zar je Gazi Husrev-beg stranac usvome graduSarajevu? Zar njemu treba konkurs da dođe na neki sarajevski festival. 2. selektor programa “Sarajevske zime”. Nu. (Ekonomista za portal Finmarket) [ta ka`u u narodu ¤ 033/281-393 redakcija (avaz. 2. Bošnjacima. u toku je uređenje prostora za kompletnu aparaturu. 2012. S. možda ne čitamo ruski. nabrajajući i mnoge humanitarne koncerte i festivale na kojima je učestvovao. na kojoj je “Sarajevsku zimu” nazvao “hrpom budalaština =HA0KIHAL>ACIJH==?K5=H=ALK i nižerazrednih predstava”. A.kazuje nam Bejzić. posebno na “Sarajev- Gojer odgovara Spahiću i Jovičiću SUBOTA 4. a na jugu -10 SARAJEVO može biti i susnježice i -10 kiše. koji je doživio pohvale i od književne i od teatarske kritike.kaže Bašić. 4.Kasvog: Pripada ma Norveške. . Kaže da je pisao lijevom rukom.Kultura. “Dila”. gdje je učio prvačiće. Prvi.U zemljama koje obiluju nalazištima nafte. pisao objema rukama i tada sam shvatio da mogu i naopako pisati . u KCUS-u biti smještena u zgradi Centralnog medicinskog bloka. Ovaj 57-godišnji nastavnik u Osnovnoj školi “Muhsin Rizvić” svira na harmonici. razočaran što njegova predstava nije uzeta u obzir. 2. Hronični bolesnici ne smiju se izlagati jačim fizičkim naporima. koja će nakon dopremanja do ljeta. . % [ta ka`u poznati Umberto Eko FOJNICA Ramo Bejzić ima mnoge hobije 7čEJA FEšA >A= HK== K EIJ LHEAA Sklekove izvodi na šaci jedne ruke ili na tri prsta Objavio tri CD-a Veliki talenti Kultura je kovač identiteta . a njihova kultura nije ni do koljena kulturama naroda i narodnosti BiH. dodatno će se pogoršati pod utjecajem padavina. Prije svega zato što će na ovaj način biti moguće određivanje stadija bolesti i prema tome način terapije i praćenje efekata.16 FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD U Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu (KCUS) uveliko teku pripreme za dopremu PET/CT-a. pod nazivom “Sestre moje”.ba Iz krize nam nema izlaza . Mi imamo mnogo jezika i Eko: Mnogo kultura. H. u kultura međuvremenu. na jugu od -4 do 2. Njih ne interesira dobrobit društva kao cjeline i sve dok ne stave interese građana ispred svojih. (Norveški diplomata za “Politiku”) Stin Jakobsen Nova Evropska unija Učitelj ga tjerao da piše desnom rukom Sklekovi na neobičan način nekoliko dječaka i djevojčica koji su veliki talenti. JUTARNJE TEMPERATURE NEDJELJA 5.00 4. Istakla je da je u ovoj zdravstvenoj usanovi u toku edukacija timova koji će raditi na aparatu. Rađanje nove EU pratit Jakobsen: Prinuditi lidere će možda isključivanje nekih zemalja iz zone eura. februar/velja~a 2012.36 Zalazak 4. na zapadu pojačan. a preporučljivo je i maksimalno reducirati boravak na otvorenom.priča nam Bejzić o svom neobičnom talentu. (Italijanski pisac za “La Stampa”) Nils Ragnar Kamsvog U Fojnici živi Ramo Bejzić. 2. Hiba Bašić istakla je da je riječ o aparatu s najsavremenijom dijagnostičkom procedurom. 2012.Za sve što sam napravio u životu najveća mi je podrška moja Fadila . . Mi od dijela profita dobivenog eksploatacijom energenata. Pravila o tome šta će se s građanima njim raditi. Jedini koji dobro žive su političari iz svih naroda s ovog područja. jedna država sa jednim jezikom.Globalna ekonomska kriza dodatno će se pojačati ove i iduće godine i bit će tako snažna da će prinuditi evropske lidere da se ujedine. a ne smijemo zaboraviti ni one “ostale”. Najsavremeniji aparat uskoro u KCUS-u Vremenska prognoza sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no 4. vrlo su strogo definirana. koja u kratkom vremenu snimanja daje de- 2-6+6 ćA = F=?EAJA =čEJE žELJ taljan prikaz cijelog tijela. JUTARNJE TEMPERATURE 0 PONEDJELJAK 6. izjavio da predstava “Gazi Husrevbeže” nije uvrštena na ovu manifestaciju jer nije ni aplicirala na konkurs. sje1 verni i sjeveroistočni. promjenljivo ki{a i snijeg snijeg obla~no uz snijeg obla~no s ki{om magla pa sun~ano VRIJEME DANAS >EA F=@=LEA BIHA] -11 BANJA LUKA -10 BR^KO -10 TUZLA-10 Očekuje se ZENICA LIVNO oblačno vrijeme sa -10 snijegom. ne uvrsti na svoj festival? Ne. jučer je reagirao i reditelj i pisac Gradimir Gojer. prilikom diktiranja teksta. 2012. zatvore sva tržišta i okupe na finalnom samitu kako bi stvorili novu Evropsku uniju.Većini naših pacijenata koji imaju indikacije za pretragu neke vrste tumora. ali mi vidimo ruske sajtove i svjesni smo ih. bogatstvo nije doprinijelo boljem i skladnijem društvu.

koji su promijenili ljudsku povijest? Prvi me|u njima bio je Nuh. s. jer je radikalan i vrije|a druge narode“. Ef. koji je trebao biti odr`an ju~er. Ono {to je potrebno da bi pre`ivio. u~inio sam da tvoj ummet bude najbolji primjer drugima i propisao tvom ummetu da se dr`i srednjeg puta te da u svakom dobru tvoj ummet bude prvi i zadnji. Tre}i je bio Musa. a.kazao je. koji mu nudi Allahova knjiga (Kur’an) i Alejhisselamova praksa (Sunnet). Ko su bili ti odlu~ni i odva`ni poslanici prije Muhammeda. ali ima sposobnost uma i razuma. Ne zna se ta~no koliko je bilo Allahovih poslanika. bio je Isa sin Merjemin. i tebi sam objavio zadnje ajete u suri El-Bekare i nikom vi{e. Alejhisselam je na Mi’rad`u vidio ono {to nije nijedan od njegove bra}e poslanika. ti si prvo stvorenje i posljednji vjerovjesnik. Vasi} je ocijenio besmislenom Kopanjinu optu`bu da predstavlja „prepreku normalizaciji odnosa“ i da vrije|a druge narode. ^ovjek mora biti ~ovjek po vlastitom izboru ^ovjek je slobodan da izabere krivi put. obrazovanje i odnose s javno{}u Tomasom Mesom (Mess). rebiu-level. Spoznao je razloge zbog kojih su neki ljudi u D`ennetu. osigurao sam da u tvom ummetu ima ljudi ~ija srca nose radosnu vijest.Ja sam poslan da ustanovim i usavr{im moralni kod kod ljudi. Zbog toga su ~ovjekov um i razum sredstva pomo}u kojih ~ovjek u~i kako da `ivi i pre`ivi.Ukratko 8 Dnevni avaz. ~ovjek je jedini `ivi organizam koji nema prirodni instinkt za pre`ivljavanje. Tom prilikom susreo se i s ambasadorom BiH u Kraljevini Danskoj Kemalom Mufti}em te predstavnicima bh. ali ne po njegovom izboru. Davudu si dao vlast. tako isto {ejtane i vjetrove si mu pot~inio i osigurao mu mo}. @ivotinje po svom prirodnom instinktu mirisa i dodira znaju koja je hrana za njih otrovna. Naravno. prijatelj Milostivoga. niti po li~nom hiru. a. ro|endan (mevlud) na{em Muhammedu. s. . ali se zna da su neki od njih bili ‘ul-l-’azm. udru`enja studenata. omogu}io si mu da savija `eljezo i pot~inio si mu brda. s. lak{e je vjerovati da postoji neka nevidljiva sila koja upravlja ovim svijetom. rekao: . u kontekstu Poslanikovog Mi’rad`a. s. Njegov izbor je samo u tome da otkrije ili ne otkrije svoju narav. napravio la|u za spas ~ovje~anstva. budu}i da je ljudski um ograni~en. a u kojem se ka`e da ga je Allah pozvao da ka`e {to ima. 4. saop}eno je iz kabineta predsjednika RS.. na {to je on rekao: . Nu. pot~inio si mu brda. d`ine i ljude. prenosi Mina. koju `ivotinje nemaju. ali nije slobodan da na krivom putu uspije. koji navodi El-Bejheki. ^ovjek je jedina `iva vrsta na zemlji koja ima mo} da djeluje kao vlastiti ubica. naro~ito kad ~ovjeka uhvati kakva muka. mora otkriti vrijednosti koje `ivot zna~e i primijeniti ih u praksi po vlastitom izboru. ali nije slobodan da na krivom putu uspije z Poslao sam te da ustanovim i usavr{im moralni kod kod ljudi. ^ovjek je slobodan da izabere krivi put.. oslobodio te brige i podigao ti ugled tako da te spominju kad god spominju Mene. {to je zapisano u Tevratu kao khalill-rahman. ^etvrti Allahov poslanik koji je odlu~no i odva`no promijenio povijest. prijatelja svog. i dao si mu ogromnu vlast. tebi sam objavio sure-i Fatihu i nikom vi{e. ^ovjek nema tu `ivotinjsku sposobnost. Istina i la` Bi}e kao {to je ~ovjek. ummet najbolji primjer Zanimljiv je hadis. Zbog toga je Allahov Poslanik do{ao da objasni da je ~ovjek racionalno bi}e. s. po Allahovom emru. s. Fo~o) Banja Luka Laj~aka zaustavilo nevrijeme X Sastanak predsjednika RS Milorada Dodika i izvr{nog direktora EU za zapadni Balkan Miroslava Laj~aka. a to je njegova propast. s. niti po igri slu~aja. s. izme|u ostalog. Danska Ma{i} s bh. Muhammed. jer Sveznaju}i zna da umni i razumni ljudi ne mogu ostati slijepi pred istinom o Bogu.A. teme HUTBA Reisu-l-ulema Mustafa ef. . zapravo koji je bio razdjelnica izme|u stare i nove povijesti ~ovje~anstva. a. ali nije slobodan da izbjegne kaznu za nesavjesnost. kako bi ~ovjek bolje vidio i lak{e razumio stvari i pojave u svijetu. kojeg je Allah prosvijetlio svojim govorom i zadu`io ga da objavi Allahov zakon ([eri’at) na zemlji.I tebe sam uzeo za khalila. Muhammedov. Ibrahima si uzeo za svog halila. dok si njegovu majku i njega oslobodio od {ejtanskog utjecaja. izme|u ostalog. te u~ino te da bude{ prvi i posljednji od mojih vjerovjesnika. ostavio je poruku da ~ovjek mora biti ~ovjek po vlastitom izboru. Reisu-l-ulema dr. Jer. nego da na kraju ovog prolaznog `ivota valja polagati ra~un za u~injena djela. ugra|eno je u njegovoj naravi. za razliku od `ivotinja i drugih `ivih organizama. poru~io nam je Allahov poslanik Muhammed. vio temelje za vjeru u Jednoga Boga.Draga bra}o i sestre. On se mora sa svim stvarima i pojavama u svijetu suo~iti i prema njima se odrediti umno i razumno. koje ne zna automatski razli- kovati istinu od la`i.. mora po{tivati vrijednosti `ivota po vlastitom izboru. pa mu ka`e: . Mustafa Ceri} u Gazi Husrevbegovoj d`amiji u Sarajevu imamio je d`uma-namaz i odr`ao hutbu te je. A to zna~i da ~ovjek mora prihvatiti i u `ivotu primijeniti po vlastitom izboru moralni kod. s. a. predvo|eno direktorom Odjela za kulturu. No. koji je ustano- Mi{ljenja Kopanja kontra Vasi}a X Vlasnik lista „Nezavisne novine“ @eljko Kopanja smatra da izvr{ni sekretar SNSD-a Rajko Vasi} predstavlja „najve}i uteg razvijanju tolerantnih odnosa u SNSD-u. Ceri}: Poslanik do{ao da objasni da je ~ovjek racionalno bi}e . s Musaom si izravno govorio.Gospodaru moj. bilo je nu`no da Milostivi Stvoritelj prosvijetli ljudski um i razum svojim nurom. ^ovjek ne mo`e pre`ivjeti po vlastitom naho|enju. subota. a koja nije. A. a to su D`ennet i D`ehennem u njihovoj stvarnosti. s. Uprili~en je radni sastanak na kojem je razgovarano o saradnji ove dvije institucije. svjetlom. Ceri} govorio povodom dana ro|enja Muhammeda. Sastanak je otkazan jer Laj~ak nije mogao doputovati u Banju Luku zbog lo{ih vremenskih prilika. Draga bra}o i sestre. Isaa si pou~io Tevratu i Ind`ilu i omogu}io mu da izlije~i gubavca i slijepca te da o`ivi mrtvoga. odva`ni i odlu~ni u mijenjanju povijesti.. tebe sam ovlastio da bude{ poslanik cijelom ~ovje~anstvu te da bude{ onaj koji donosi radosne vijesti o D`ennetu. Na te rije~i Uzvi{eni Allah odgovara. ali i `alosne vijesti o D`ehennemu. koje mo`e da bira izme|u svog racionalnog `ivota ili samoubila~ke propasti. tvom ummetu sam propisao da na svakoj hutbi svjedo~i da si ti Moj sluga i poslanik.. studentima X Federalni ministar obrazovanja i nauke Damir Ma{i} ju~er i prekju~er u~estvovao je na Konferenciji ministara obrazovanja i nauke EU u Kopenhagenu. reis. poznat kao deset Bo`ijih zapovijedi.. demantiraju}i da je Kopanju nazvao „ameri~kim {pijunom“. ne mo`e automatski razlikovati ni dobro od zla. a. M. sutra (danas) jeste 12. ~ovjek mora sve nau~iti. a neki u D`ehennemu. u ovu grupu odlu~nih i odva`nih poslanika ubraja se i posljedni Allahov poslanik Muhammed. i Sulejmanu si dao veliku vlast. ^ovjek je slobodan da ne bude savjestan. poru~io Allah Uzvi{eni poslaniku Muhammedu < Tuzla Mes posjetio Univerzitet TK X Univerzitet u Tuzli posjetilo je izaslanstvo Ameri~ke ambasade u BiH. Drugi je bio Ibrahim. a. Nije bez razloga posljednjem poslaniku Allah pokazao istinu o D`ennetu i D`ehennemu. mora u~iti da ~uva i razvija `ivot po vlastitom izboru. niti po slijepom hodu. Odva`ni poslanici Jer. otkazan je. a. a. . koju niko nakon njega nije imao. februar/velja~a 2012. koji je. tebi sam o~istio prsa od prljav{tine. a razum ome|en. prijatelja. a.. kao kruna svih poslanika. ali i da }e biti onih koji }e svjesno ili nesvjesno zaboravljati istinu o D`ennetu i D`ehennemu. a. Laj~ak: Nije mogao doputovati (Foto: F.

godini. Iz zakona je. No. No. Dodao je da je rje{enje problema Mostara jednako kao i rje{enje problema BiH. takvu odluku pratila je `estoka rasprava u kojoj su lideri opozicije potpuno demaskirali dvoli~nu politiku SDA. te da nema razloga da se to unosi ovaj zakon. [vedska obe}ala nastavak pomo}i Delegacija EU Alikadi}: SDA je kriva za stanje u Mostaru! Ve}ina privrednih objekata prodata za jednu marku sumnjivim privatizacijskim agencijama z Samo ekonomija mo`e ujediniti grad z Ostvaruje se Bobanov i Tu|manov koncept debo{njakizacije Mostara razlog zbog kojeg se ljudi ne vra}aju u ovaj grad jeste to {to nemaju nikakve perspektive za `ivot. za{to su izgubljene tri godine prije nego {to je ovaj za- kon usvojen? Neko to mora objasniti . koja se godinama protivila takvom zakonu. On je rekao da HDZ BiH planira da }e imati na~elnike u najmanje 23 op}ine. lidera opozicije. a ju~er ga branila. Ko je to uradio? To su uradili oni koji su na vlasti od rata do danas. Nijedan ~ovjek nema pravo mijenjati Ustav BiH bez volje naroda .Vrlo je te{ko `ivjeti u Mostaru. predsjednik Kluba Saveza za bolju budu}nost BiH. M. Samo je „Elektroprivreda BiH“ u Mostaru zaradila izme|u 150 i 180 miliona maraka.rekao je Kljako. T o je za Onasu izjavio predsjednik HDZ-a BiH Dragan ^ovi}. i 2013. a da je danas neva`an i da se mo`e izbaG. februar/velja~a 2012. . sada je {uma Poslanik SBB BiH u Skup{tini HNK Osman Maci} istakao je da na mjestima gdje su nekada `ivjeli Bo{njaci. a koji je predvi|ao da se do povratka izbjeglih i raseljeni na svoja ognji{ta. godine. prema svemu sude}i. tako|er iz SBB BiH.kazao je Jovi~i}. A nekada smo u mostarskim tvornicama proizvodili avione.istakao je Maci}. sada `ele zadati zavr{ni udarac. . poslanik SDA. . SBB to ne `eli. pitao je D`aferovi}a zbog ~ega je onda SDA tri godine insistirala na ~lanu 48. rezultati etni~kog ~i{}enja zauvijek zacementirani. .Predsjednik HDZ-a BiH Dragan ^ovi} kazao je da je ovo dio Prudskog dogovora. koji je bio posljednji uvjet da Sporazum o stabilizaciji i pridru`ivanju (SAA) sa EU stupi na snagu. tri godine bio od vitalnog interesa. Poslanik SBB BiH u Skup{tini HNK Anel Kljako rekao je da je u Mostaru na djelu ostvarivanje koncepta Mate Bobana i Franje Tu|mana. .teme Dnevni avaz. Ti rezultati vi{e ne}e va`iti. jer vi{e nemaju {ta da jedu. ali i oni su se odselili. Ismeta Dervoz.Akademik Muhamed Filipovi} rekao je da „izmjenama Statuta Mostara dolazi do uvo|enja tre}eg entiteta na mala vrata“.. a u drugom Hrvat. punjavanje institucija vr{i prema popisu iz 1991. [efik D`aferovi}. za formiranje vlasti i mnoga druga pitanja primjenjuje popis iz 1991. Poslanici SNSD-a Milica Markovi} i Slavko Jovi~i} ju~er su jasno kazali da }e se ubudu}e formiranje vlasti i zapo{ljavanje u institucijama obavljati po popisu koji }e biti odr`an u aprilu naredne godine. To je. Po~ela radikalizacija imenom ko to radi. ako sada tvrdi da za njime nema nikakve potrebe. Mi se `elimo baviti poslom. 9 Ukratko PARLAMENT BiH Usvojen zakon koji }e cementirati rezultate etni~kog ~i{}enja Opozicija demaskirala prevaru SDA s popisom @u~na rasprava i otvorena upozorenja prethodili odluci da pro|e zakon z Poslanici SBB BiH upitali zbog ~ega je SDA preko no}i promijenila mi{ljenje o ~lanu 48.Predizborno je vrijeme i u Mostaru je opet po~ela radikalizacija. Samo ekonomija mo`e ujediniti lijevu i desnu stranu Mostara.kazao je \ugum. . naime. .rekao je Alikadi}. Zavr{ni udarac Predstavnici vode}e opozicione stranke: Promjene su jedino rje{enje gradu prodata za jednu marku nekim sumnjivim privatizacijskim agencijama. Mi to ne}emo dopustiti. Ponovo `ele napraviti nacionalne torove.Nema vi{e primjene popisa iz 1991.Donedavno su u toj {umi `ivjeli samo gavranovi. kako je onda dva mandata zaredom hrvatski gradona~elnik? Niko nikoga ne mo`e preglasati. sada raste {uma. na kojem su X Predsjedni{tvo HDZ-a BiH odr`at }e sastanak 10. Mirsad \ugum. Dr`avna pomo} X [vedska }e nastaviti finansirati rad Me|unarodne komisije za nestale osobe (ICMP) u 2012. ^ak su i poslanici iz SNSD-a brutalno u lice poru~ili SDA da }e budu}i popis biti osnova za sve daljnje raspodjele te da „ne piju vode“ njihove tvrdnje da postoji ustavna za{tita. upitala je kako je mogu}e da je ~lan 48. Nizi}) Pres-konferencija SBB BiH o politici u Hercegovini Mekgafi pozdravlja usvajanje Zakona X Delegacija Evropske unije (EU) u BiH i Ured specijalnog predstavnika EU pozdravljaju usvajanje Zakona o dr`avnoj pomo}i i Zakona o popisu stanovni{tva u Parlamentu BiH „koji su od klju~ne va`nosti za daljnji napredak zemlje na putu ka evropskim integracijama“. ^ovi} `eli vi{e na~elnika ICMP Povratak izbjeglica Parlament BiH: SDA promijenila mi{ljenje Pro{ao Zakon o dr`avnoj pomo}i U oba doma ju~er je usvojen i Zakon o sistemu dr`avne pomo}i. I Ured visokog predstavnika pozdravio je usvajanje Zakona. MRKI] citi iz zakona. ta- ko da imamo razlog za{to u Mostaru ne radi privreda i za{to se Mostarci ne vra}aju u svoj grad .Sada je bitno da se ubrzanim tempom okon~a procedura za formiranje novog saziva Vije}a ministara . izba~en ~lan 48. a ne po onome iz 1991. Stranka demokratske akcije (SDA) glavni je krivac {to se 30. {to bi bilo za {est vi{e nego u trenutnom mandatnom periodu. saop}eno je tokom ju~era{nje posjete generalnog direktora za me|unarodnu saradnju pri {vedskom ministarstvu vanjskih poslova Johana Borgstama i ambasadora [vedske u BiH Bose Hedberga (Bosse) sjedi{tu ICMP-a u Sarajevu. stolje}a na UNESCOovu listu svjetske ba{tine trebala biti podnesena u martu naredne godine. Svi znamo da je ve}ina privrednih objekata u ovom (Foto: B. koja je danas radikalizirana vi{e nego 1992. godine .rekao je portparol Delegacije EU i specijalnog predstavnika EU Endi Mekgafi (Andy McGuffie). navodno. U to vrijeme njome je upravljala SDA. z [ta je Milica Markovi} poru~ila D`aferovi}u stranke iz Federacije godinama insistirale. a nije ni fening ulo`ila u realni sektor. neko od Bo{njaka glasao je za hrvatskog predstavnika . Ako je ve} postojao dogovor da gradona~elnik u jednom mandatu bude Bo{njak. 4. Kandidatura u martu 2013. Ako je tako.000 Mostaraca jo{ nije vratilo u svoj grad. a to su promjene. ali narod zna za koga je glasao. Prema njegovim rije~ima. saop}ila je Delegacija EU. I u tom slu~aju su vladaju}e stranke iz FBiH popustile pred pritiscima iz RS da budu}e vije}e za dr`avnu pomo} finansiraju dr`ava i entiteti u podjednakim iznosima. GU[I] UNESCO Maci}: Gdje su bili Bo{njaci. rekao je na ju~era{njoj pres-konferenciji Saveza za bolju budu}nost BiH poslanik ove stranke u Parlamentu FBiH Nihad Alikadi}. vi{e ne va`i . ju~er je ponavljao mantru {efa stranke Sulejmana Tihi}a da entitetski ustavi predvi|aju da se po- ^ovi}: Uskoro sastanak u Mostaru HDZ BiH Oba doma Parlamenta BiH ju~er su usvojila kona~nu verziju Zakona o popisu stanovni{tva BiH u 2013. . godini putem granta [vedske agencije za me|unarodnu razvojnu saradnju (SIDA). subota. dok bi kandidatura za upis ovih nadgrobnih spomenika nastalih od 11. ~ime su.dodaje Alikadi}. februara u Mostaru. Ne `elim prozivati X Ministar civilnih poslova BiH Sredoje Novi} rekao je ju~er da bi Plan upravljanja ste}cima u BiH trebao biti zavr{en do septembra. bio argument SDA da blokira popis koji je evropski uvjet godinama. kako bi utvrdilo plan priprema za predstoje}e lokalne izbore na kojima o~ekuje dobre rezultate. Sve ono {to je nekada bilo. do 15. Isti ljudi koji su Mostar prodali 1992.

onda je istina.dodao je Petrović. na velikim svjetskim rasprodajama moguće je napuniti cijeli gepek Donna Ares: Ne živi u strahu Vaš hobi: Moda. samo to ili vidite u nekome ili ne vidite. bez obzira na to što se radi samo u jednoj smjeni.” (Coco Chanel) Omiljena modna marka: Sve što je kvalitet. kod nas se podrasprodajom podrazumijeva uglavnom sniženje od 30 do najviše 50 posto. Popusti u našim buticima u vrijeme sezonskih rasprodaja uglavnom su stidljivi i skromni. Istaknuta cijena U Tržišnoj inspekciji objašnjavaju da je posljednjim zakonskim rješenjima koja reguliraju ovu oblast i kod nas uvedeno dosta reda te je zabranjeno na izloge stavljati da je u toku sniženje od 70 posto samo zato što je nekoliko artikala obuhvaćeno takvim sniženjem. šta biste danas uradili: Isto što i jučer. Također. proizvođače primoravali na kompenzacioni odnos pri plaćanju. ministar u Vladi FBiH jerna i za ovdašnje i za strane proizvođače. Sjećate li se prvog poljupca: Naravno.Kada uhvate Bošnjaka s puškom. troškovi i uvjeti poslovanja SMS TITULA ZA JOVANOVIĆA . Također. >C LEIED ?EA= FHF=@= H>= K >KJE?E= Dok se kod nas može kupiti tek nekoliko kesa stvari. . Neostvarena želja: Ima ih dosta. za razliku od evropskih “minusa” od 70 posto ili čak više.Još sam pod dojmom nastupa Čedomira Jovanovića u Beogradu. On objašnjava da postoje tri osnovna principa za organiziranje rasprodaja. onda je to narušavanje javnog reda i mira. Je li bolje danas biti lijep ili pametan: Pametan u svakom slučaju. Bihać. Dan nakon Dana zahvalnosti. te je tako sedmični pazar našeg butika manji od dnevnog slične radnje u razvijenim evropskim centrima. Čega se najviše sramite: Ničega.15 sati gazeći snijeg i do metra.Ako je sva roba snižena između 10 i 50 posto. Za isti novac za koji se kod nas može kupiti tek nekoliko kesa stvari. mada je na estradi popularna ona izreka “to važi za sve.pojasnili su u Inspektoratu RS. JAA ŠOPING BiH i u rasprodajama zaostaje za Evropom Ime i prezime: Donna Ares (Azra Kolaković). jer bi propali . koji su do sada bili žrtve raznih mahinacija pojedinih tržnih centara.. povjerenju i obostranom poštovanju. stil ostaje zauvijek. zatim kriva procjena trenda te roba kada postane demode i na kraju visoka cijena koju su odredili. prevazišla sam to davno. ima ih dosta.. subota. Omiljeni film: Ima ih više. BEZOBZIRNI DIREKTOR Direktor osnovne škole Menfiz Šehić u Zavidovićima nije dozvolio učenicima i nastavnicima u područnoj školi Federalno ministarstvo trgovine nedavno je Evropskoj komisiji uputilo prijedlog da u trgovačkim centrima u FBiH ravnomjerno budu zastupljeni svi proizvođači. kao i obim prometa. . Je li Vaša slava gorkog ili slatkog okusa: Naravno. Citat koji pamtite: “Moda je prolazna. Najdraža pjesma: Nemam najdražu pjesmu.I danas nosim džemper koji sam kupio na velikoj rasprodaji u Londonu. molimo Vas da napravite političku stranku koja će Vaše ideje pretvoriti u djela. Otkrijte nam jednu tajnu: To onda ne bi bila tajna. . a muškarac u novčaniku: Žena lične dokumente i parfem. Ima nas mnogo koji još dišemo za BiH. Učenici počinju nastavu u 7. Po velikim rasprodajama i strasti za kupovinom baš tih dana. . Sportista koji Vas inspirira: Svaki uspješan. i to zbog žrtava u stampedima ljudi. Ranije su vlasnici trgovačkih centara određivali cijenu dobavljačima. DEGIRMENDŽIĆ . Naši trgovci su mali i oni ne mogu ići takvom politikom. S. konačno omogućiti ravnopravna tržišna utakmica za domaće proizvođače. samo ne za pjevače”. a upravo ovim definiranjem nepoštene trgovine sve te negativnosti bit će spriječene i novim zakonom zauvijek stavljene van snage . SPASENIĆ Minimalna zarada U evropskim i svjetskim metropolama potrošači su tako navikli da se doslovno oblače na rasprodajama.kadatrgovcima ostane višak robe jer prilikom kupovine nisu dobro procijenili tržište. na mene se prijatelji mogu osloniti. ali radim na tome. još značajniji od procentualne zastupljenosti domaćih proizvoda na policama tržnih centara. ne znam zašto bih se bavila ovim poslom. pa 40 posto domaćih proizvoda. Koji je Vaš najveći porok: Cigarete. pažnji.Do sada su pojedini trgovački centri od dobavljača naplaćivali takoreći svaki mig. Da je sutra smak svijeta.Za razliku od ranijih odredbi da u tržnim centrima bude 50. januar 1977. Ima li istine u izreci “Ko pjeva. 4. zlo ne misli”: Kada pjevate od srca. bilo bi smiješno. on je terorista. DVOSTRUKI ARŠINI . a kada u Mostaru napadne instituciju PIO/MIO. ali i drugih podzakonskih akata koje je pripremilo Ministarstvo na čijem je čelu. onda se mora označiti da je ukupno sniženje 20 posto. Ako Evropska komisija prihvati ovaj prijedlog. Je li jutro pametnije od večeri: Ovisi kakav vam je bioritam. Kada je brak dobar brak: Brak je dobar onda kada se zasniva na ljubavi. slatkog.Da bi vratili novac u ci- )AHEčE “?HE FAJ=” velika sniženja. pjevačice Donna Ares Dnevni avaz.optimistično najavljuje Bahilj. Kreiram vlastite odjevne komade i odlično se snalazim u tome. U mnogim evropskim centrima trgovac koji proda robu ispod nabavne cijene ima pravo na povrat PDV-a u ovisnosti o tome koliko je jeftinije dao robu.Mahmute Karaliću. trgovci su prinuđeni da snize cijenu. za razliku od svjetskih trgovačkih centara koji prodaju i ispod nabavne cijene. pa makar ona bila minimalna. . Datum i mjesto rođenja: 1. ali i na velikoj ljudskosti i poštenju koje krasi ovog mladog političara! Dnevni avaz 061-142-015 da pomjere smjenu. uslovljavali ih različitim aranžmanima kroz koje su odgađali plaćanje ili. ali kod nas uvijek pokušavaju ostvariti zaradu. jer da nije. ljepota je prolazna. najpoznatiji su Amerikanci. Kada ste posljednji put bili na izložbi ili u pozorištu: Stanujem tačno iznad gradske galerije. On je uvjeren da će iz Brisela stići pozitivan odgovor te naglašava da će aktuelni zakon veoma značajne promjene pretrpjeti i u članu 51. IDEJE U DJELO . U ljepoti nema ni standarda ni pravila. Šta svaka dama mora imati u tašni. Šta pomislite kada Vam crna mačka prijeđe preko puta: Pomislim da ne vjerujem u crnu mačku. tako da redovno pratim ponudu umjetnika. a platio sam ga samo četiri funte dodao je Petrović. Predsjednik Udruženja potrošača RS Dragovan Petrović ispričao je da je u posljednjih dvadesetak godina proputovao Evropu uzduž i poprijeko te istakao da su i njegova iskustva bila slična u kupovinama na svjetskim klus. Šta je Vaš najveći strah: Ne živim u strahu ni od čega. Ministar Milorad Bahilj kaže za “Dnevni avaz” da će se prihvatanjem ovog prijedloga. a muškarac kreditnu karticu. ponajviše žena. na velikim svjetskim rasprodajama moguće je napuniti cijeli gepek. B. Najljepša žena/muškarac je: Meni je svako lijep na svoj način. Za razliku od Evrope. mi ćemo odmah s već spremnim drugim izmjenama u Zakonu o unutrašnjoj trgovini ići prema Vladi FBiH .ističe Bahilj. Politika je za Vas: Providna. malih radnji kod nas i na Zapadu znatno se razlikuju. koji jasno precizira termin nepoštene trgovine i koji je. dakle postotak prema ukupnoj robi koja je na sniženju. februar/velja~a 2012. kada u Americi zvanično počinju prava rasprodajama. Jeste li ikada izdali prijatelja: Nikada.Klub poznatih 7 AFJE A= E IJ=@=H@= E FH=LE= Lični profil bh. što je još gore. jer da nije žalosno. mi smo sada uputili prijedlog da ta zastupljenost bude ravnom- =@KAE *HEIA= H=AFšJAAJHCLEA Bahilj: Optimistične najave Milorad Bahilj. dobio je naziv i “crni petak”. Trebalo bi mu dodijeliti titulu počasnog građanina Sarajeva u znak zahvalnosti za širenje istine o surovoj agresiji na BiH i Sarajevo. prema ministrovom mišljenju. odnosno konkurenciju i kupovnu moć građana. obavezno je istaći cijenu robe prije i nakon sniženja . Osoba koja Vas živcira: Nema je. koje pokušavaju ući u prodavnice i kupiti bagatelnu robu.

maja 2011. patrioti i jednom od najve}ih boraca za na{u zemlju. Proveo je dva i po mjeseca na lije~enju u bolnici. . Do~ekuju ih Miralemova supruga. a isto je kazao i za smrt Enesa Tuca- Korektan odnos X Be~ki institut za medicinu „Vienna Open Medical Institute“ ve} ~etiri godine poti~e me|unarodnu razmjenu znanja. kojem su na teret stavljeni zlo~ini u Jablanici. koji je tada rekao da on nije za zatvor. G. 4. bilo je nekoM. nakon {to je preba~en iz zatvora u Busova~i u bolnicu u Novoj Biloj.nagla{ava Re|o Maci}. Niko nikada nije sporio da mu se sudi. protiv kojeg je u Sudu BiH vo|en postupak za zlo~ine nad srpskim civilima u Bradini 1992. DEDAJI] X Vlada ZDK razmatrala je i usvojila Nacrt zakona o zakupu stana. nego za bolnicu. potvrdila je u ispovijesti za „Avaz“ Miralemova supruga Azra Maci}. koji su tako|er umrli u kratkom roku. djeca Alem i Melinda te otac Re|o. 11 Ukratko NA LICU MJESTA Ispovijest Azre Maci} nakon suprugove smrti Miralem je umro jer nije bio adekvatno lije~en Niko nikada nije sporio da mu se sudi. . Ceri}. ali je sramota {to ga nisu pustili da nakon 12 godina do|e ku}i. . javlja Onasa. koji je jo{ u {oku zbog preranog odlaska sina. Nizi}) Re|o Maci}: Mog sina vi{e nema Otac Re|o. Za vrijeme posjete ekipe „Dnevnog avaza“. koji se nalazi u haremu Ali-pa{ine d`amije u Sarajevu. subota. i dalje obilazi veliki broj gra|ana. Vlada ZDK usvojila je i novu esencijalnu listu od 154 vrste lijekova. Miralem Maci} umro je prije nekoliko dana nakon operacije gu{tera~e u bolnici u Sarajevu. Pojski}: Razmjena znanja Priznanja Miralem Maci}. . ovi}. koju je predvodio reisu-l-ulema Mustafa ef. a jedan od posmatra~a je i kardiologinja Belma Pojski} iz BiH.Nekoliko dana prije smrti pozvao me i rekao da se ne osje}a dobro i da do|em Poziv prije smrti da se vidimo. on ubrzo umire. Belma Pojski} 500. smatra da odgovornost za smrt snose Dr`avno tu`ila{tvo i sud.Mog sina vi{e nema i ja im to ne}u oprostiti. nije umro na sumnjiv na~in.poja{njava Azra Maci} i dodaje da su svi ljekari prema njenom suprugu imali korektan i vrlo profesionalan odnos. a 500. posmatra~ Vlada ZDK Usvojena nova esencijalna lista Azra Maci}: Njegova bolest bila je ozbiljna (Foto: B. Nakon operacije u Sarajevu. po prijedlogu Ministarstva prostornog ure|enja. Ovim zakonom regulirana su prava zakupca kao i stanodavca te nadzor nad njegovom primjenom.Saop}avaju mi da je do{lo do krvarenja. Na prijedlog Ministarstva zdravstva. Senad Butur- Dr. Gruji} i Bojad`i} pred sudom X Pred Dr`avnim sudom naredne sedmice o krivici }e se izjasniti Slobodan Gruji}. patrioti Gra|ani i dalje posje}uju Durakovi}ev mezar Na mezaru cvije}e i vijenci (Foto: B. na Abdominalnoj hirurgiji. i Nihad Bo- jad`i}. optu`en za zlo~ine u Zvorniku. Nizi}) Mezar Nijaza Durakovi}a. posmatra~ po redu je iz BiH. Primio je sedam doza krvi. Ne}emo nikoga tu`iti. Izja{njenja o krivici zakazana su za ~etvrtak. ve} su ga odmah uhapsili . februara. godine. odslu`io 12-godi{nju kaznu za ratni zlo~in u zatvoru u Mostaru. u ku}u `alosti Maci}a u Konjicu stalno su pristizali rodbina i prijatelji. ka`u u porodici kovi}a i Jasmina Guske. javlja Fena.teme Dnevni avaz. Od tada vi{e nikada nije bio dobro. U~enjem Fatihe odaju po~ast bh. A. .Moj Miralem prije tri godine bio je u bolnici Konjicu i tada mu je gu{tera~a krvarila. Prema njenim rije~ima. ali i politi~kih i javnih li~nosti. prometa i komunikacija i za{tite okoli{a. ali odnos prema takvom bolesniku ne opravdavamo . ali odnos prema takvom bolesniku ne opravdavamo. 9.ka`e Maci}. Mi- ralem je 18. februar/velja~a 2012. javlja Onasa. Gra|ani na mezar donesu cvije}e ili polo`e vijenac te u~enjem Fatihe i minutom {utnje odaju po~ast bh.ka`e Maci}. nakon {to je gu{tera~a pustila opasne otrove i razorila mu krvne sudove . a na d`enazi. ali je uhap{en istog dana kada je trebao biti pu{ten iz }elije. Tu sve po~inje . iako je svima bila poznata njegova dijagnoza. Advokat Du{ko Tomi} njegovu smrt okarakterizirao je kao sumnjivu. a to nam je potvrdio i dr. Be~ki institut za medicinu do sada je primio 499 posmatra~a. ali ve} godinama nije adekvatno lije~en. liko hiljada ljudi. Durakovi} je umro u nedjelju od posljedica sr~anog udara.

Nakon Zenice. te oni koji žele primaoca obradovati. . u čemu je najspretniji bio lovac Abas Mušić .kaže Sagdati. Džakule. Lovci Gračanice kapitalca su poklonili Lovačkom društvu „Sava” u Orašju. Č. podržao Razvojni program UN (UNDP) ne smije biti nikakvih zloupotreba. okus i pakovanje imami sa područja medžlisa. u glavnoj gradskoj ulici. od čega su 24 branitelja. gradovima -kazao namje Sagdati. Nekoliko mjeseci njegov tim usavršava proizvodnju čokoladnih pralina i konditorskih proizvoda baziranih na uvoznoj belgijskoj sirovini. a onda Tuzli i drugim bh. Trnovci. februar/velja~a 2012.Jedan od problema koje imamo je što jedan broj naših članova još uvijek živi u potkrovnim stanovima i nema trajno rješeno stambeno pitanje.s. Brijesnica Mala. na kružnim tokovima i izlazima iz grada. I mada Prijedorčani u šali kažu da se zbog videonadzora “osjećaju kao u kući Jedan od videonadzora na kružnom toku (Foto: D. Nakon toga najavljeno je obraćanje muftije Travničkog magistra Nusreta ef. namjeravamo da svoje proizvode plasiramoi uSarajevu. tako želimo da i njen produkt. 7 Č=@EE IL== FH=E= FH=LE IA HKč Sirovine stižu iz Belgije. opštine. među kojim su i London i Đenova. Sanskom Mostu. Stojnić) U Goraždu je održana izvještajna skupština Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja BPK Goražde. Prvi kupci neobičnih ukrasnih pakovanja ekskluzivnih proizvoda uglavnom su mladi. s. Z. Očekujemo da u ovoj godini riješimo njihov status . Kamere postavljene na 12 lokacija. proizvodna linija čokolada ChocoLadia bude isto to . pa su gračanički lovci organizirali više akcija u lov na ovu štetočinu. Stjepan Polje. H. Dizajner Saladin Pašalić i ja smo došli do naziva Čokoladija . a recepti za obradu su tajni Hadžić: Nerješeno stambeno pitanje Počela sa radom tvornica čokolade u Novom Radakovu da će Goražde ove godine biti grad domaćin tradicionalnog druženja dobitnika najvećih ratnih priznanja iz cijele FBiH za što će biti neophodna podrška kantonalnih iopćinskihvlasti. Sredinom prošle godine Zaim Sagdati po prijedlogu prijatelja koji ima sličan biznis u Belgiji. 4. Malešići. Škahovica. kaže Draško Đenadija )>=I KšEć KIJHEAE =FEJ=?= Trofej poklonili LD „Sava” u Orašju Gračanički lovci iz lovačkih sekcija Gračanica. koji se prema Hidžretskom kalendaru obilježava kao dan rođenja poslanika Muhameda a. a ostalo porodice poginulih. Abdibegovića. Višegradu i Bratuncu. .ChocoLadia.Uskoro potpisujemo Povelju o demokratskoj upotrebi videonadzora u EU čime se pridružujemo porodici desetak evropskih gradova. Babići. koji će prisutne vjernike podsjetiti na važnost i značaj ovog datuma u Hidžretskom kalendaru. kako proizvodom.kazao nam je predsjednik SDNRP BPK DervišHadžić. DŽONLIĆ . Osim Prijedora projekt videonadzora vrijedan 100. Ručna izrada čokoladnih pralina Poseban izgled. Soko i Prijeko Brdo. . potpisnica ove povelje. će po riječima Draška Đenadije. Kako god je Slastičarna Evropa postala brend. da bi početkom ove godine iz pogona u Novom Radakovu izašle prve količine proizvoda. na prijedlog Foruma. Dvanaestog Rebiu-l-evvela. neće se snimati ni jedna privatna površina i sistem je strogo zaštićen . Dakle. naravno uz kalupe i tehniku.Ovo nije masovna proizvodnja sa trake..prepoznatljivo ime u cijeloj državi.nego se svaka pralina i drugi proizvod pravi ručno. znak i vizuelnu identifikaciju proizvoda. Dnevni avaz. odnosno predsjedniku lovačke sekcije Oštra Luka” Peji Pejiću s kojima gračanički lovci imaju dugogodišnju saradnju. medžlis Islamske zajednice Travnik tradicionalno upriliči prigodan vjerski program. Al.s. Lov je organizovan je u lovnom području Šemunica gdje su se veprovi namnožili. B. M. planirano je i u ostalim džematima širom medžlisa. Lanac poslastičarskih objekata i proizvodnja kolača za trgovine već su uigrani. Gračanički lovci završili sezonu Uži dio Prijedora odnedavno se nalazi pod videonadzorom. Tako će se danas nakon podne namaza u Hadži Ali-begovoj džamiji proučiti mevlud i kulturno-vjerski program koji će izvesti ALK@ K 0=@žE )E>ACL @ž=EE K 6H=LEK Povodom rođenja Muhameda a. a kupci za brend “Slastičarne Evropa” znaju u cijeloj državi. predsjednika Foruma za bezbjednost zajednice u Prijedoru. nedavno su odstrijelili vepra-kapitalca. F=H== PRIJEDOR Na 12 lokacija postavljen videonadzor Lovci Gračanice odstrijelili vepra kapitalca 7žE @E CH=@= = ’Kć= 8AEC >H=J=’ Neće biti nikavih zloupotreba ni snimanja privatnih površina. po posebnim receptima i uz zadovoljavanje standarda kakve imaju proizvodne linije u belgiji ili drugim EU državama .naglašava Đenadija i dodaje da je ovaj projekt kandidovan u cilju materijalnog jačanja policije. olakšati posao policiji i pomoći bezbjednosti u saobraćaju. P. S. a on je uradio dizajn pakovanja. teškog 180 kilograma. Proizvodnja slastica “u krvi” je porodice Sagdati više od pola vijeka. tako i pakovanjem. Tako se i kompletan sis- tem za praćenje nalazi u PS Prijedor 1 a sistem će biti dostupan i Odsjeku za saobraćaj i Civilnoj zaštiti u Prijedoru. nabavio je instalirao opremu za fabriku čokolade. član lovačke sekcije Džakule koji je kapitalca ustrijelio. Prijeko Brdo. A. U potrazi za boljim uvjetima života iz Goražda su odselile 23 porodice dobitnika najvećih ratnih priznanja. Na sjednici je istaknuto @IAEA ! FH@E?A @>EJE= H=JED FHE== Poražavajuće infomacije iz Goražda Sistem zaštićen Velikog brata” Đenadija oštro upozorava da s videonadzorom čije je postavljanje. Od ukupno 86 odlikovanih pripadnika ARBiH i MUP-a iz Goražda danas u ovom gradu žive 63 porodice.000 maraka paralelno se realizuje u još tri bh. Iskusni lovci su se zarekli da završetak lova na vepra neće završiti bez ulova. subota. Obilježavanje rođenja Muahmeda a. koja je jesenas pričinila velike štete poljoprivrednicima u naseljima Lukavica.

Odmah su došli. Nisam se godinama pravo okupao. Onako šokirana zvala sam supruga isina. traljavih cipela – kazuje Hajnal. Živjeli smo po tuđim i napuštenim kuća.priča Emsuda i dodaje da je lisica izgledala prilično jadno i mršavo. nemam ličnih dokumenata. a uz to se od početka agresije na BiH borio za BiH. a živim od crkavice . R. Plaši se da nije bijesna.Ovo je prvi slučaj i sad sam baš oprezna . Stojnić) “Dnevnom avazu“.200 novih grobnih mjesta. posebno najmlađi. dnevnom listu. Projekat izgradnje Centralnog gradskog groblja u Banjoj Luci. Jednostavno je zapostavljen i prepušten sam sebi. 7 =IAK 8H>== CH=@A HA=JHE Još se ne zna ko će biti sahranjivan u Aleji velikana Prvi krematorij na području banjalučke regije bit će izgrađen u naselju Vrbanja. Istakao bih kulturna dešavanja. već da ih je odnijela lisica. vjeruje da nisu ukradene. vidjela je uživo u svom dvorištu u koje se štetočina doslovce “ušetala”u sred bijela dana. V. . odnosno Vrbanji. Na meti očito gladne lisice bile su Emsudine kokoši. panorama i kultura. godine i kompletno završen projekt. RVI. TROGRLIĆ Šta mi se (ne)sviđa u Žepču . više gladan nego sit. Vidjela sam je kako pretrčava cestu . RVI odnos Žepčaka na vrlo visokom nivou . Sad. a izdaju me i noge. Udavi me astma. Centralno gradsko groblje Banja Luka Bez naknada Dvojica zaboravljenih boraca za BiH koji se nemaju kome niti gdje vratiti danas žive u brvnari omotanoj ceradom nedaleko od graničnog prijelaza u Orašju. . Emsuda Imamović. Jednu je rastrgala a drugu. izvodi se u tri faze. Svi zainteresirani svoju biografiju i broj telefona mogu poslati na e-mail: panorama(avaz. Odnos gradskih vlasti prema običnom čovjeku u Žepču je na niskom nivou. Sviđa mi se što je grad čist i mišljenja sam da je po ovom pitanju svijest i Prikupljaju granje za grijanje Hajnal i Ismailović najviše pomoći dobiju od katoličke crkve bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost i od srca im se zahvaljuju. a sve zdravstvene pretrage moram platiti kao i lijekove.ba. ! ORAŠJE Teška sudbina Stjepana Hajnala i Arifa Ismailovića =>H=LAE @ ILED C=@E E >IE K >HL=HE U Bosanski Brod nemaju se gdje i kome vratiti Nekadašnji borci HVO-a prepušteni bijedi i neimaštini Vrbanja: Izgradnja groblja sa krematorijem (Foto: M. Stjepan Hajnal (59) i Arif Ismailović (54). Živio sam i nekako sve do 2004. jer je čula da samo takve lisice mirno i bez straha i u bilo koje doba dana dolaze u naseljena mjesta. posebno samostanu u Tolisi. a do 2017.kroz suze nam priča Arif objašnjavajući da spava u jakni i da je neki dan završio u Hitnoj zbog bolesti bubrega. Kažu kako zimi prodaju sjemenke. naselju u kojem su Bošnjaci i prijeratno i postratno većinsko stanovništvo. Grad još uvijek nema pravilnik o tome ko će se sahranjivati u aleji velikana i zaslužnih građana. Ma i nije čudo kada po ovoj zimi hodam polubos. S.Branio sam Hrvatsku. Završetak prve faze radova trebao bi omogućiti i prve sahrane do kraja ove godine. Bosnu. Hajnal i Ismailović: Životare na minusima Kad je “zakuhalo” u našoj zemlji došao sam je braniti jer sam imao dug prema Bosni.U Žepču mladi nemaju gotovo nikakve perspektive. a ljeti slamnate šešire te tako zarade koju marku. Upravo to godinama nakon završetka rata preživljavajudvojica saboracaiznekadašnje brigade HVO-a. 2JHA>= DH=HE I=H=@E ”Dnevni avaz” vas poziva .kaže Amir Spahić. potreban je honorarni saradnik iz Srebrenice koji će pisati za rubrike crna hronika. ali ga ona ne pomaže. Nisam ranjen. ponijela sa sobom. nakonsusreta s životinjom. bez krova nad glavom. Lugić) Ako u 21. a od tada nastaje pakao u mom životu. N. a oni koji budu zadovoljavali uvjete bit će kontaktirani. pa svako može ponešto naći za sebe. iako je stav svih vjerskih zajednica gotovo identičan. unutrašnjopolitička. što bi trebalo da bude dovoljan kapacitet u narednih tridesetak godina Banje Luke.najtiražnijem bh. godine kada mi je umrla druga žena. prognanici iz Bosanskog Broda kojima je u tom gradu sve opljačkano i porušeno. . Za sada nisu predviđne veće cijene za grobna mjesta. subota. u sastavu Centralnog gradskog groblja sa preko 4.Stajala je mirno u dvorištu s kokoškom među zubima.F=H== Dnevni avaz. godine. kada je Emsuda primijetila da se nešto neobično zbiva pred njenim kućnim vratima. Životare na minus deset stepeni. februar/velja~a 2012. Uvijek se nešto organizuje i radi na polju kulture.kaže Emsuda kojoj je prije 15-tak dana netragom nestalo nekoliko kokošiju. Ranjen sam dva puta.000. Nešto se i pokušava na ovom polju uraditi ali je to trenutno sve preskromno. Bolest me tuče sa svih strana. onda se treba upitati kakva je to država koja dopušta da neko umre u bijedi i neimaštini. . osluškujući kroz rupe između dasaka brvnare zvuk sjeverca koji para uši gostiju u njihovom „domu“. M. Prodaju sjemenke Dodaje da je prije rata nakupio 24 godine radnog staža ida imakćerku izprvog braka. Moguće i ona ista koju je vidjela u svom dvorištu. a tamo mi živi i bivša supruga s kojom sam se rastao 1996. dok je izgradnja krematorija planirana tek u završnoj fazi projekta i najprije će se posvetiti pažnja samoj edukaciji građana. Ovdje živim bez ikakvih naknada. stoljeću neko bolestan živi bez osnovnih životnih uvjeta. Došao sam braniti Orašje.Imam kćerku u Americi. Alejom velikana i zaslužnih građana sa 254 grobna mjesta. zavisno od uređenosti lokacije. životinju koju je do sada uglavnom viđala na tv ekranima. Imamović u dvorištu gdje je vidjela lisicu (Foto: D. Ag. Ne sviđa mi se što nam je sport na vrlo niskim granama. mještanka Donje Ljubije kod Prijedora. 2ć ?HLA 5FHJ = EIE CH=== EIE?= KšAJ== K @LHEšJA E H=IJHC== šE Dosad su uglavnom samo bijesne lisice mirno i bez straha dolazile u naseljena mjesta Lisicu. čija je vrijednost više desetina miliona maraka. Slomio sam nogu pri bježanju. Sin joj je doslovce oteo onu kokoš nakon čega je pobjegla. od 500 do 1. Posavinu. ZGONJANIN Sve više gladnih divljih životinja u Donjoj Ljubiji kod Prijedora Amir Spahić. drhte bez grijanja. 4.

Drenko Milojević. blizini i ženesu se razbježale. a okupljanje na mjestu ubistva u ponedjeljak u 12 sati. Emin Kolar. jer više ne živim. A. . . Uz Denisove slike iz djetinjstva i čitanje poezije. godine.su se da pokupe robu i taman nas. Iako je situacija alarmantna. Velika je stvar što se Denisa sjećaju i njegovi drugovi .se da je krvi bilo po cijelom na prisjećajući se tog kob. ovo je stara priča jer svi znaju kakve cijevi imamo. A. druženje i anegdote naših vodiča predstavljat će pravu poslasticu za sve naše goste.kazala nam je Bilić.AEI= A IL=E @= JAž= E >= Studentima i učenicima uručene stipendije iz Fonda “Denis Mrnjavac” vam ujutro dijete s ruksakom ode u školu i da se ne vrati kući. ja znam kada sam izgubila . To nije ništa novo. kaže Bakal godina nije izdvajan novac za kupovinu novih cijevi. Enver . Muškija Priignorira da se tragedija do. u našim srcima . godišnjica otkako je od tri minobacačke granate. Kako bi se smanjili gubici u mreži. potrebno je u narednih deset godina izdvajati 10 miliona eura na godišnjem nivou . a ne u hladnim Spahić. ubijeno devet. . . Iz okolnih zgrada Te me slike i danas progapokupile smo se kako bismo njaju . dok će 22 učenika dobiti finansijsku potporu od 500 KM. A. bio je izuzetno inteligentan.Dok ne bude urađena rekonstrukcija mreže u ovom dijelu grada. odnosno smanjivat će se nivo pritiska vode.prozora je posmatrao i priča stanarka te ulice Nezi. Valjda Tendžera. građani će u noćnim satima imati redukcije. Saletović) Stipendisti potpisali ugovore Ivana Bilić. evidentno je. Prirodni ambijent.Nakon deset minuta vratile gusta 1994. Cijena izleta je 30 KM po osobi i uključuje prijevoz. februar/velja~a 2012. a zbog neulaganja u obnovu dotrajalih i šupljih cijevi svaka druga kap vode izgubi se od izvorišta do česmi u gradskim i padinskim naseljima! Prema podacima iz “Vodovoda i kanalizacije” (ViK). ispaljene s agresorskih položaja u Lukavici. J. a ne da. To je dovođenje vode do Rakovice i Dobroševića. Selma godila u ljeto. A. a znam da je govorio da bi volio studirati elektrotehniku .Imao je najtopliji pogled. Na. čije se prostorije nalaze u ulici Zelenih beretki. Žene iz Buča Nikada neću zaboraviti ni Potoka donijele su zelen u sliku lijepe djevojke koja je naš kraj jer su znale da mi na tražila čašu vode. pala je osim porodica i prijatelja.ističe Vrabac.što su u cekere počele trpati lježju u parku iza zgrade.Sjećam se da je dan bio oko i dobila geler u glavu. februara 2008. Otad je vrijeme za mene stalo. .000 kilometara vodovodnih cijevi proizvodnju i distribuciju vode u ViK-u. a svaki dan za mene je težak. nog dana kada je ranjena. rukovodilac Službe za Sarajevski vodovodni sistem datira još iz davne 1461.Prva granata pala je u Prema njenim riječima.kažu u Kantonu. daleko od gradske buke i svakodnevice. Ove godine ugovore u stipendiranju potpisalo je pet studenata koji će deset mjeseci dobivati po 100 KM. gdje ima najviše oštećenja. a užitak je potpun i po snijegu . 4. Kadrić) AEHKE@==IFHC==K IEAK>EAEDIKCH=đ== Minobacačke granate iz Lukavice ubile devet. . Prisjeća ra Vrabac. sjeća ga se kao uvijek nasmijanog i veselog mladića. masakar se dogodio 24. svega 30 posto vode zahvaćene uz pomoć pumpi distribuira se do krajnjeg potrošača.parku. gdje je jučer održana komemorativna sjednica i uručene stipendije Fondacije “Denis Mrnjavac”. Aiša Šito i Jadranka februarskim danima. za šta se novac osigurava od vodnih Bakal: Stara priča naknada.=AJEćE= Užitak je potpun i po snijegu .Njegova klupa jeste Iz Turističke zajednice KS preporučuju Turistička zajednica Kantona Sarajevo ovog vikenda građanima preporučuje zimsko jahanje na Faletićima. Sveta misa i posjeta Denisovom grobu u Lepenici bit će u nedjelju u 11 sati." Dnevni avaz. Četiri godine prošle su od mučkog ubistva Denisa Mrnjavca. Josip”. Mirsad Spahić. I=H=ALIE =J VODOVOD Zbog loših cijevi svaka druga kap izgubi se u sistemu Vrabac je tog dana izgubila oko (Foto: M. subota. av.Nije mi jasno zašto vlast Mustagrudić.kazao je Salhudin Bakal. zbog čega će se. granata ju je ubila.napisao je neko od njih. a posebno se ŽAE IJK@EH=JE AAJHJADEK sjećam naše ekskurzije u Italiju. a u organizaciji turističkeagencije “Inside”. nego životarim. Vremenski uvjeti ne predstavljaju nikakvu smetnju. lijep i sunčan.Strašno je i pomisliti da Prikazane Denisove slike iz djetinjstva (Foto: S. kada na spomen-obi.Za sada Kanton ima dva prioritetna projekta. Ture se organiziraju u pratnji stručnog vodiča koji će vam nastojatidočarati ljepotujahanjana najbolji način.Za sve ljubitelje konja i prirode organiziramo izlete jahanja u Faletićima. u kantonalnom budžetu ima veoma malo novca za obnovu mreže. problem će ostati za stanare na višim spratovima . trampile robu jer su naše poTragediju na Dobrinji s rodice bile željne povrća . a ranile 16 Sarajlija Polaganjem cvijeća na mjestu masakra u ulici Oslobodilaca Sarajeva do broja osam na Dobrinji.rekla nam je Ana Mrnjavac. u prostoru idealnom za ovu vrstu rekreacije. Oni koji imaju hidrofore imat će vode.binja. godine. prema našim procjenama. druga . Grada i Općine da Baličevac. međutim. Zbog ovakve situacije najviše ispaštaju građani. sve više naselja suočavati s redukcijama i nestašicama pitke vode. NALO Komemoracija u KŠC povodom četvrte godišnjice od mučkog ubistva *A .kažu iz agencije. Mi smo sada uglavnom na drugoj godini fakulteta. bolan i mučan. . Denisova školska drugarica. Godišnjica masakra na Dobrinji =>LKFAJAHAžA FJHA>EE= Noćne redukcije vode ostat će na snazi sve dok cijevi ne budu zamijenjene. Osman HebiNovi Grad.priča Milojević. i to u užem dijelu grada. danas će biti obilježena 18. Nakon što Dobrinji imamo samo se napila. stručnog vodiča i najam konja. ali je on i dalje u našem razredu. =D=A K . vidno uznemire. Na. a ranjeno 16 naših Milojević pokazuje mjesto tragedije sugrađana. bović. prazna. godine. Denisova majka Ana ni jučer nije mogla sakriti suze pričajući o sinu koji je mučki ubijen u tramvaju kod Tehničke škole 5. brašna. odnosno od Dolac-Malte do Bačaršije. njegove školske kolege još jednom su potvrdile da ga neće zaboraviti. ono što nisu prodale. Dio kredita koji ćemo dobiti od Evropske banke u iznosu od 30 miliona eura usmjerit ćemo i za sanaciju vodovodne mreže. Poražavajući su i podaci ViK-a da zbog lošeg poslovanja ove kompanije već 30 Zbog neodržavanja mreže česti su kvarovi (Foto: Arhiv “Avaza”) U KS položeno 1. cvijeće polažu i delegacije Tog dana su ubijeni SeiKantona. učenika Katoličkog školskog centra “Sv.

24% 826.000 kooperanata. Na kraju je država Srbija kupila kompaniju za jedan dolar uz preuzimanje dugova i zadržavanje 5. koji ima proizvodni pogon u Zenici te rudnik u ’EJJ=’ =EJAHAIEH= = IA@AHALIK žAA=HK Ljubiji kod Prijedora. po prosječnoj cijeni od 9. Izjavioje topredsjednikuprave “Turkish Airlinesa” Hamdi Topču (Topcu).77 Sudski proces koji se vodio 12 godina u vezi s Fabrikom za preradu voća i povrća u stečaju “Frigos” Čelić. Proteklih skoro deceniju i po u krugu “Frigosa” pričinjena je znatna materijalna šteta. po kursu od 19.navode u Smederevu.18 w w Na jučerašnjem trgovanju na Sarajevskoj berzi ostvaren je ukupan promet od 220. radi pokretanja proizvodnje. dok je najveći dnevni pad registrirao ZIF “Euro-fond”. načelnik Čelića Sead Muminović kaže da je neradom fabrike nastala šteta od oko 20 mi- skog vijeća.59 SASX-10 1. S tim u vezi održana je i vanredna sjednica Općin- Okončan 12-godišnji sudski proces nim povjeriocima da.83 0. procijenili smo da bi LOT bio profitabilna opcija. Kao jedan od najozbiljnijih kupaca spominje se najveća svjetska grupacija u proizvodnji čelika.760. lista B. Među zatvorenim investicionim fondovima najveći promet je ostvaren akcijama ZIF-a “Euroinvestment fond” (19.35 KM).373. A.19% w 819. # PRIVATIZACIJA Ubrzane aktivnosti za kupovinu Turska nacionalna aviokompanija “Turkish Airlines”(THY) ubrzala je studije za eventualno preuzimanje poljskog avioprijevoznika “LOT Polish Airlines”.71KM. Promet od 300. osnovana je 1929. U problemima je od 2008.655.88 KM. . treba uputiti poziv svim potencijalnim ulagačima i stečaj- tak da je u njoj bilo angžirano 150 stalno zaposlenih. Presudom Kantonalnog suda u Tuzli pravo na izlučenje imovine dobiva Općina Čelić.096 KM promet je ostvaren dionicama “Bosnalijeka”. . prenose mediji. On dodaje da će presuda omogućiti kvalitetniji iskorak ka novom pokretanju proizvodnje. ako to žele. LOT.400 radnih mjesta. Dž. po prosječnoj cijeni od 1. ali je Mital bio spreman da plati 23 miliona. Poljska vlada u maju prošle godine obećala je da će privatizacija biti završena za 12 mjeseci. po kursu od 7. nakon što su Amerikanci ponudili “najnižu cijenu” od 200 miliona dolara. Na primarnom slobodnom tržištu najveći promet ostvaren je dionicama “BH Telecoma” (15. na kojoj je zaključeno da ova općina. Na Banjalučkoj berzi ostvaren je promet od 300. Nadamo se da će ovaj proces biti koristan za obje strane kazao je Topču.472.35 KM). subota. Najveći porast vrijednosti zabilježile su dionice HT-a. februar/velja~a 2012. čime je dostignuta cijena od 1.53% w 1. On je kazao da je u decembru razgovarao s polj- ’6KHEID )EHEAI’ FHAKE= FIE 6 =?E== =LEšA JHCL= ’6AA=’ VRIJEDNOST INDEKSA BIFX 0. i dostigle su cijenu od 9.HECIK’ =AH=L=K FHAKJE FHEL@K liona maraka. Finansijski problemi kompaniju su primorali na mjere štednje. kada je pretrpjela 262 miliona dolara gubitka i kada je bila na rubu bankrota. Na kotaciji kompanija ’-KHB@’ HACEIJHEH= =LAćE @ALE F=@ Trgovina od 220. 300 sezonskih radnika i 5. najveći promet ostvaren je akcijama “Telekoma Srpske” (65. Indijci su još 2003.43 posto. od 4.40 KM).55 KM.Nakon naše studije. Ranije se špekuliralo da su za kupovinu zainteresirani “Air France”i“Air China”.Indijsko-britanski “Arcelor Mittal” i dalje spada u najozbiljnije igrače za kupovinu smederevske željezare . prenose turski mediji.43 KM.65 KM.108. Nakon što je američki “US Steel” vratio srbijanskoj vladi “Željezaru” u Smederevu. a zvaničnici ove zemlje su stava da je privatizacija jedina šansa da kompanija opstane na tžištu.31% 948.20 SASX-30 0.06 KM. a na osnovu ranijeg zahtjeva poljske vlade da taj proces bude ubrzan.65 KM. O značaju fabrike za ovaj kraj govori poda- ”Željezara” Smederevo: Pregovori o prodaji ”Frigos”: Šteta od oko 20 miliona Nakon što je završen stečajni maraton. godine bili zainteresirani za smederevsku željezaru. Pregovori su prekinuti Nakon što su se Amerikanci povukli oko Nove godine. mediji navode da je ovaj avioprijevoznik bio zainteresiran za srbijanski “JAT Airways”. kazao Topču skim ministrom ekonomije Valdemarom Pavlakom (Waldemar Pawlak) o privatizaciji LOT-a te da se ubrzo namjerava sastati s poljskim zvaničnicima kako bi procijenili prodaju.67 posto. ali i da trenutno ima 49 posto udjela u “BH Airlinesu”. a 2010.40 KM. 4.096. od 8. Amerikanci su tada tražili ukupno 300 miliona dolara. mogu ulagati u ponovno pokretanje proizvodnje u fabrici. Na kotaciji fondova najveći promet ostvaren je dionicama ZIF-a “BIG investiciona grupa” (6.>EEI Dnevni avaz. E. napokon je okončan.858 KM Nadamo se da će ovaj proces biti koristan za obje strane.15% w 1. 7 ’. odmah su počeli pregovori o ponovnoj prodaji giganta. koji je svojim američkim vlasnicima svakog mjeseca donosio milionsku štetu.47 KM. a “US Steel” je u decembru direktno ponudio prodaju Lakšmiju Mitalu (Lakshmi Mittal).507. Podsjećajući na “Turkishovo” širenje izvan Turske. po kursu od 3. . za šta su. broj radnih mjesta je smanjen za 400. “Arcelor Mittal”.35 KM). potrebne i dobre ideje za pokretanje fabrike. jedna od najstarijih aviokompanija. koliko su Amerikanci platili tu državnu željezaru u stečaju.. Na službenom berzanskom tržištu. Dž. BIRS FIRS VRIJEDNOST INDEKSA 1. osim novca.858.

mezimca Ermina i Have Kumalić. šest mjeseci zatvora. Nekoliko imama proučilo je dovu Dinu Kumaliću. a posljednje počivalište nađe u rodnom mjestu svoga oca. nakončegasu okrađiskupocjenog automobila. Imaju kuću u Švicarskoj i svi su zaposleni. fe bruara u Majevičkoj ulici u Banjoj Luci na osnovu naredbe Osnovnog suda Banja Luka. obratili smo se Sindikatu KCUS-a. Automobil osječkih registarskih tablica ukraden je ispred njegove porodične kuće u ovom selu. koji imaju još dvojicu starijih sinova. saopćeno je jučer iz ovog tužilaštva. Dedić) Dnevni avaz. Ta. Na trijemu tominske džamije jučer je u tišini postavljen tabut s tijelom nesretnog dječaka. godine.rekao je lokalni imam i dodao Potresno: Jasmin je redao daske. osumnjičenima za zloupotrebu službenog položaja ili ovlaštenja u poma- HC=E=JHE EC=H= = IHAćK FHE=E HELE?K ganju. Inspektori oraške Policijske uprave obavili su uviđaj. Roditelji su nekoliko sati kasnije od policije saznali za užasnu vijest. septembra 2008.000 maraka.. T. godine. ijetić-Koldžo pokrenuo postupak otkaza ugovora o radu. V. rodnom mjestu njegovog oca Ermina dječakove odluke je loša ocjena u školi. dječakov tabut preuzeli su njegov stariji brat Jasmin Kumalić s ocem Erminom i bratom Elvirom. Tragičan kraj najmlađeg Erminovog sina preko noći je iz temelja promijenio njihov do tada sretan život. Otac je vozač autobusa. dječaku kojem je tragična sudbina odredila da mladi život okonča na željezničkim šinama. 4. adoktorica je u više navrata liječila pacijenticu u njenom stanu. avgusta 2007. a Jočić. V. a u vezi sa nesavjesnim liječenjem porodilje Svjetlane Zukić koja je umrla u 2007. S.saopćeno je iz ove ustanove. subota.Poštujući obavezu konsultacije. Iza dječaka nije ostalo oproštajno pismo niti bilo kakva poruka. Amila Cvijetić-Koldžo je sredinom jula 2007. što je i učinjeno . vlasništvo 26-godišnjeg Josipa V. nakon čega mu je pozlilo Navodni razlog strašne Nošen na rukama Nakon što je klanjana dženaza. Tužilaštvo je predložilo i da se osumnjičenima ukine Epilog akcije “Kubikus” u Banjoj Luci mjera pritvora. majka radi u tvornicilijekova. iako je morala biti zadržana u bolnici duže od24sata. Za njim je bila raspisana centralna potjernici zbog teške krađe. u kojoj je uhapšeno više od deset osoba i oduzeto 270.JHE?=FHAAšJA= =@HKCH=@AIJ Amila Cvijetić-Koldžo obavljat će poslove uz superviziju drugog ljekara Nakon što je prvostepenom presudom Kantonalnog suda u Sarajevu doktorica Amila Cvijetić-Koldžo osuđena na tri godine i šest mjeseci zatvora zbog krivičnog djela protiv zdravlja ljudi. oktobra prošle godine. godine. K. premanavodima optužnice. sanski poduzetnik koji je Dina neizmjerno volio. otkad je policija u generalnom štrajku. ovaj slučaj velik je sam za sebe.Brkić. nije volio poraze i znao se naljutiti i kad izgubi igricu na računaru. . S. U selu Tomina kod Sanskog Mosta jučer je nakon džuma-namaza pred velikim brojem mještana i rodbine klanjana dženaza 14-godišnjem Dinu Kumaliću koji je smrtno stradao 30. Goliću je predviđena kazna zatvora u trajanju od četiri mjeseca i oduzimanje imovinske koristi u ukupnom iznosu od 6. Sindikat je dao mišljenje da se obustavi postupak otkaza ugovora o radu do pravosnažnog okončanja sudskog postupka. Ovo je osma krađa automobila od 3. osumnjičenim za organiziranje nedozvoljenih igara na sreću. iz Domaljevca.$ Rodbina i prijatelji u haremu tominske džamije pred tabutom (Foto: M. gdje će obavljati poslove uz superviziju drugog ljekara. u ovom kantonu u noći između srijede i četvrtka ukraden je još jedan automobil iste marke. KCUS je i 23. Krađu 7H=@A ’F=II=J’ EIFHA@ KćA Posavski kanton Din Kumalić: Tragično prekinuta mladost kako sabur treba pomoći porodici tragično nastradalog dječaka. Zukić je otpuštena na kućno liječenje. kada je i pozvao policiju. da se smiluje ovom našem merhumu . održana je vanredna sjednica Kolegija generalnog direktora. “passata” vlasnik je uočio u četvrtak oko šest sati ujutro. februar/velja~a 2012. oca Ermina su pridržavali Nakon subotnje krađe službenog “passata” Vlade Posavskog kantona koji je koristio ministar poljoprivrede. te Naumom Golićem i Mirjanom Jočić.000 maraka. a stariji sin Jasmin je vozač tramvaja. nakon što je podignuta optužnica protiv Cv- Bio voljen Ovaj tihi i povučeni 14-godišnjak. te je u vrijeme dežurstva primala na Klinici radi davanja takozvane krvne zakrpe. Tabut je nošen na rukama brojnih prijateljai rodbinedo mezara. Podsjećamo. . . DEDIĆ Damir Jakovljević (19) iz Banje Luke uhapšen je 2. w . vodoprivrede i šumarstva Mato Brkić. te pet skupocjenih automobila. koja je bila inspektor Republičke uprave RS za igre na sreću. Moguć otkaz Amila Cvijetić-Koldžo je odlukom Kolegija s Klinike za ginekologiju i akušerstvo premještena na Kliniku za anesteziju i reanimaciju. Prema informacijama koje smo dobili. s tim da se Cvijetić-Koldžo odredi obavljanje poslova ljekara specijaliste anesteziologa uz superviziju drugog ljekara. Golić i Jočić uhapšeni su u akciji policije RS “Kubikus” u okviru sprečavanja ilegalnog kockanja. januara u švicarskom gradiću Mutenc kod Bazela. dž. Plakao je neutješno i Erminov brat Habib.susjedne policije u oba entiteta te policiju Brčko Distrikta. obavijestili Graničnupoliciju BiH. ?H= DHE= SANSKI MOST Dženaza 14-godišnjaku nastradalom u Švicarskoj Cvijetić-Koldžo: Osuđena na tri i po godine zatvora .navodi se u saopćenju.000 maraka. KCUS će donijeti prestanak ugovora o radu kako je propisano zakonom . M. On je upozorenje i opomena. ali to niko ne može potvrditi. a na nama je da razumijemo i prihvatimo te zamolimo Allaha. Porodica Kumalić živjela je bez problema u skoro idiličnim uvjetima.Sporazumima je predviđeno da Brkiću bude izrečena kazna zatvora u trajanju od šest mjeseci i oduzeta imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog djela u ukupnom iznosu od 500. međutim. Bio je voljen i mažen i tim prije je šok zbog njegovog užasnog kraja još veći.000 maraka. kako smo saznali.Ač= IA >C A@A šA ?AA >=?E F@ L Din Kumalić s ocem. majkom i braćom živio u Mutencu kod Bazela Dječak ukopan u Tomini. 7D=FšA F FJAHE?E Specijalno tužilaštvo RS zaključilo je sporazume o priznanju krivice s Darijom Brkićem. Ermin Kumalić je u policijskoj stanici prepoznao školsku torbu sina. proizvedenog 2004. Am. čija je vrednost oko 400. godine. š.Tihi jecaj Ermina Kumalića i grčeviti zagrljaj sa sinovima potresao je prisutne. dječak se bacio pod voz koji je jurio velikom brzinom prema Bazelu i na mjestu ostao mrtav.Po nastupanju pravosnažnosti presude i ukoliko Cvijetić-Koldžo bude izrečena kazna zatvora u trajanju dužem od tri mjeseca. gdje su prisutni pridržavali očajnog dječakovog oca. došlo je do probijanja dure. saopćeno je iz Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS). godine kod Svjetlane Zukić primijenila takozvanu epiduralnu analgeziju kako bi joj omogućila bezbolan porođaj. Zbog takvog liječenja Zukić je preminula 17.Draga braćo. Saopćenje iz KCUS-a Obustava postupka .

B.crna hronika Dnevni avaz. Tarik Poturovi} dao parcelu sestri Zijada Turkovi}a Vo|a zlo~ina~ke organizacije otvorio ljetnu ba{tu Op}inski sud Sarajevo potvrdio je optu`nicu Kantonalnog tu`ila{tva kojom se Tarik Poturovi} (62).kazao nam je dr. . Odmah smo pozvali policiju i ubrzo smo otkrili da je provaljeno i u ku}u njegovog brata Krunoslava. Hamza @ujo. na {to su ukazivali i odre|eni tragovi prona|eni jo{ na samom po~etku istrage. ^. sestri Zijada Turkovi}a. odlu~io da se ubije nekoliko dana prije povratka u Va{ington. koriste}i godi{nje odmore. Prema rije~ima Derbasanija. Ubodni kanal vodi ta~no u srce. Optu`nicu je podigao kantonalni tu`ilac Sanin Am. naime. kako nam je kazao. . U selu Donja Mahala kod Ora{ja provaljeno je u porodi~ne ku}e bra}e Matuzovi}. a ku}i dolaze povremeno. nice u Ora{ju. Sternov jedini prijatelj bio je Ibrahim Derbasani. po~inio je samoubistvo. Saznali smo da je iz jedne od oplja~kanih ku}a. a vje{tak grafolog. Klark je pijanista. koja Provaljeno u ku}e bra}e Matuzovi} se nalazi u istom dvori{tu ka`e nam kom{ija pokradene bra}e Marko Evi}. Tokom na{e posjete uvi|aj su obavljali inspektori ora{ke Policijske uprave. @ujo. Bra}a Matuzovi} ve} godinama rade u Austriji. Uhap{eni su A. On je 24. a policija nastavlja rad na spre~avanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga. januara iz supermarketa u Lakta{ima ukrao suhomesnate proizvode u vrijednosti V. Prona|en 21 paketi} marihuane Demolirana lova~ka ku}a Dileri privedeni u Tuzli (19). a u Ameriku se namjeravao vratiti idu}eg L. K. uz {trajk policije. Iako je u prvi mah izgledalo kao da je Sterna presrela i ubila nepoznata osoba. . Amerikanac se ubio iz tre}eg poku{aja.U ku}e mog kom{ije Krunoslava i njegovog brata Marijana lopovi su provalili u no}i jer se u selu oko pono}i gasi uli~na rasvjeta. Ta. nakon provedenih skoro tri mjeseca u Saraje- ma~ke. Ku}e bra}e Matuzovi} u Donjoj Mahali (Foto: T. Predsjednik ove sekcije ju~er je obavijestio lokalnu policiju da je nepoznati vandal polupao stakla i uni{tio imovinu sekcije. Javnost je {okirana ~injenicom da je ameri~ki turista. kako saznajemo. optu`en da je u maju 2007.Svi nalazi ukazuju da se ~ovjek sam ubio. a pored njega sam na{ao jo{ dva probna ubodna mjesta . Derbasani je u Sarajevu ve} 11 godina i. i H. Rje{enje koje je potpisao Poturovi} Potpisao rje{enje Klark Stern: U obilasku Trebevi}a Derbasani: Ne mogu vjerovati da je to uradio vu. ~etvrtka. Turkovi}eva ljetna ba{ta kasnije je uklonjena. nesporno je utvrdio da je na rje{enju Poturovi}ev potpis. T.kratko su kazali iz Policijske staTa. 17 ISTRAGA Obdukcijom rasvijetljene okolnosti smrti Karla Sterna Amerikanac se ubio iz tre}eg poku{aja Ubodni kanal no`a vodi ta~no u srce. nije pro{lo kroz protokol. Klark jeste bio povu~en i ~udan ~ovjek. Klark Stern prona|en je s no`em u grudnom ko{u u dvori{tu ku}e u kojoj je `ivio kao turista u unajmljenoj sobi. Motivi njegovog samoubistva nikome nisu poznati. dodjeljuje na kori{tenje parcelu u ulici Mustaj-pa{in mejdan. Pri~ao mi je da je bio razveden i da je veoma nesretan ~ovjek. Primijetili smo otvorena balkonska vrata na Marijanovoj ku}i i znali smo da je rije~ o provali. {to su provalnici o~igledno znali. sada vi{e nema dileme. Trogrli}) Ozren Mrgud (49) iz Lakta{a ju~er je saslu{an u banjalu~koj policiji i uz izvje{taj o po~injenom krivi~nom djelu kra|e bit }e predat Ukrao suho meso iz supermarketa Hap{enje u Lakta{ima nadle`nom tu`ila{tvu. od oko 190 maraka. koji je u srijedu oko 14 sati prona|en mrtav u dvori{tu ku}e u ulici Kra~ule na broju 12 na sarajevskoj Ba{~ar{iji. on se dva puta ranio u podru~ju grudnog ko{a. (23). Sarajevski sud potvrdio optu`nicu Izvr{en pretres Detalj s uvi|aja na sarajevskoj Ba{~ar{iji Obdukcija je potvrdila sumnje u samoubistvo.Tragamo za po~iniocem koji je polupao stakla na prozorima lova~ke ku}e i betonskom kockom o{tetio ulazna vrata objekta koja je ga|ao. D. ostat }e nepoznato {ta su lopovi ukrali iz njihovih ku}a. Naime. Mi smo se upoznali prije tri mjeseca i lijepo se dru`ili. Svrha dodjeljivanja parcele je postavljanje ljetne ba{te koja je bila vlasni{tvo Zijada Turkovi}a. ovdje `ivi i radi kao turisti~ki vodi~. Sporno rje{enje je prona|ano i ~itav slu~aj otkriven kada je po nalogu Tu`ila{tva BiH u septembru 2010. 4. a u Sarajevo je do{ao krajem oktobra pro{le godine kao turista. Bio razveden Poturovi} je. To je pokazala obdukcija koju je ju~er obavio vje{tak medicinske struke dr. {to je za njih. navodno. Boguni}. odnesen skupocjeni TV prijemnik. Marija Toli}a. ali ne mogu zamisliti da je to uradio. Donja Mahala kod Ora{ja X Nepoznati vandal uni{tio je imovinu lova~ke sekcije Kostr~ koja djeluje u sklopu lova~kog udru`enja „Sava“ iz Ora{ja. Mithata Meki}a te dr`avljanke Bolivije Marije Salas-Kortez (Cortez). subota. Materija u paketi}ima poslana je na vje{ta~enje. a pored njega sam na{ao jo{ dva probna ubodna mjesta. godine pretresena Turkovi}eva ku}a zbog sumnje da je vo|a zlo~ina~ke organizacije te da je naredio ubistva Vernera Ajdarija. kazao je doktor Hamza @ujo Okon~an nalaz Poturovi}: Potpisao rje{enje Turkovi}: Otvorio ljetnu ba{tu Ameri~ki dr`avljanin pod imenom Klark Randolf Stern (54) (Clark Randolph Stern). prije nego {to je no`em pogodio pravo u srce. februar/velja~a 2012.Ja ne vjerujem da se on ubio! To mi je nelogi~no. Ne znamo motive koji su naveli po~inioca na izvr{enje krivi~nog djela o{te}enja tu|e stvari . Dok se vlasnici ne vrate iz inozemstva. biv{i {ef Slu`be za komunalne poslove i investicije Op}ine Stari Grad u Sarajevu. Jako mi ga je `ao govori nam Derbasani. prava pogodnost. K. saop}eno je iz Ministarstva unutra{njih poslova Tuzlanskog kantona. tereti za krivi~no djelo krivotvorenja slu`bene isprave. S. koji je uza sebe imao ~etiri paketi}a marihuane. koji je i sam dr`avljanin Nje- U Lukavcu su uhap{ene dvije osobe kod kojih je prona|en 21 paketi} marihuane i takozvani d`oint. O ovom doga|aju obavije{ten je kantonalni tu`ilac. Karl Randolf Stern ro|en je i nastanjen u Va{ingtonu. godine potpisao la`no rje{enje kojim Op}ina Stari Grad Muneveri Hasan. kod kojeg je prona|eno 17 paketi}a i d`oint. T. . .

dipl. Izabrani kandidati }e biti du`ni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije stupanja u radni odnos.dokaz o stru~noj spremi (ovjerena kopija diplome) .cent. Pravilnika o radu JU Centar za socijalni rad Biha}. 4.SANA CANTON BIHAC MUNICIPALITY PI WELFARE CENTER OF BIHAC Uz prijavu na konkurs. sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS .soc.V[S/VI stepen slo`enosti zanimanja.uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 6 mjeseci). na sjednici odr`anoj dana 23.certifikat o osposobljenosti za rad na ra~unaru (ovjerena kopija) . kao i ispunjavanju posebnih uvjeta. 1 treba da ispunjava i sljede}e posebne uvjete: . a u vezi sa ~lanom 6. i to: .NE OTVARAJ“ Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 01. Prijave dostaviti na adresu: JU Centar za socijalni rad Biha}.rad@bih. broj 43/99. 2012.najkool.potvrda o radnom iskustvu (isklju~ivo za kandidata pod red. Tel. novine FBiH“. ulica Fra Joze Valenti}a 3. +387 37 229 710 .Poznavanje rada na ra~unaru .18 Subota. sa kra}om biografijom. soc.Polo`en stru~ni upravni ispit Ostali posebni uvjeti koje moraju ispunjavati oba kandidata su: .e-mail. kandidat pod rednim br. I i II trebaju ispunjavati. br. 32/00 i 29/03) koje kandidati pod rednim br.net. donio je Odluke broj 01-35-184-1-1/12 i 01-35-185-1-1/12 o raspisivanju Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina THE UNA . godine.1 (jedan) izvr{ilac na neodre|eno vrijeme II.1 godina radnog iskustva . 1) . Dnevni avaz oglasi Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine UNSKO-SANSKI KANTON OP]INA BIHA] JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BIHA] Na osnovu ~lana 35. soc. 3. br.ba KONKURSA za popunjavanje upra`njenog radnog mjesta i prijem pripravnika u JU Centar za socijalni rad Biha} I. pripravnik. kandidati pod rednim br.1 (jedan) izvr{ilac na odre|eno vrijeme uz zasnivanje radnog odnosa Pored op}ih uvjeta predvi|enih Zakonom o radu („Sl. Upravni odbor JU Centar za socijalni rad Biha}. i 7. Konkurs za prijem u radni odnos za poziciju I i II ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.. I i II du`ni su dostaviti dokaze o ispunjavanju op}ih uvjeta. Vi{a {kola za socijalne radnike .com . +387 37 229 712 Ulica Fra Joze Valenti}a br.uvjerenje o polo`enom stru~nom upravnom ispitu . 1) .ovjerenu kopiju (isklju~ivo za kandidata pod red. radnik (V[S) . februar/velja~a 2012. ID 4263005840002 web adresa: csrbihac. Pravila JU Centar socijalni rad Biha}.Fax. radnik (VSS) .

prekjučer su iz njenog stana u uliciMuftije Džabića na broju 6 spasili sarajevski vatrogasci. Č. međutim. pregledaju finansijske knjige kako bi se. jošnisu pohapšeni. koje je predvodio zamjenik komandira Muharem Ćupina. kako bi se izbjegle ovakve vrste požara. Vida. Vatrogasci. odmah su se našli na licu mjesta i započeli s intervencijom.U pogledu krivičnog djela teške krađe nadležni kantonalni tužilac u saradnji s MUP-om Kantona Sarajevo vrši određeneradnje usvrhu otkrivanja počinioca. dosadašnji rezultati istrage ne ukazuju na konkretnu osobu kao počinioca ovog krivičnog djela . potvrdila nam je doktorica Izeta Kurbašić. Preduzeće “Selming” osnovano je 1989. naime. ukrali 269. Ad. koja se nalazi u ulici Safeta Zajke u Rajlovcu kod Sarajeva. . alarmirana je Nevenkina komšinica Enisa Halilović. Nevenka nije imala lagodan život. Nakon saslušanja Ljepoja. čiji su vatrogasci kroz prozor stana ušli u dom starice. decembra 2011.000 maraka. Protiv njega je policija iz Ljubije podnijela izvještaj nadležnom tužilaštvu za počinjenu krađu. . Nepoznata osoba je u Crkvi sv. dr. Zgrada na Aneksu: Ušli kroz prozor (Foto: S. na čije se kucanje Kovačević nije odazivala. Na nekoliko stanova u zgradi pričinjena je manja materijalna šteta. Senjaka. On je. godine.. Župnik je prijavio da je kradljivac ušao u unutrašnjost crkve i nasilno otvorio crkvene kase. sve su češći slučajevi da policija i vatrogasci spašavaju usamljene starije osobe. moja Enisa. K. subota. M. iškolovala. svašta sam ti ja preživjela!”.Firma ima 14 stalno zaposlenih rad- nika. kada je u polusvjesnom stanju iz stana na Moj- mulu spašen 70-godišnji Ahmed Pinić. Saletović) Pašić: Imala je težak život nuara. koja je jedva davala znakove života. Josip Senjak policiju o 7H=  E ?HLA krađi novca obavijestio u četvrtak popodne. februar/velja~a 2012. a među stanarima je zavladala panika. T. 4. ostala je siroče nakon golgote koju je preživjela za vrijeme Drugog svjetskog rata. Teško stanje Kovačević je primljena na Odjel intenzivne njege Zarobljeni u stanu Njena prijateljica Enisa Halilović potvrdila je da je Ankica usvojila Nevenku te nam ispričala da joj je ona često znala tužnim glasom kazati “e. probušivši rupu u zidu. ukrao nekoliko mesinganih ploča s imenima poginulih boraca iz Narodnooslobodilačkog rata. Abdulah Nakaš” i u teškom je zdravstvenom stanju. spektakularno iz prostorija firme “Selming”. Vida u selu Vidovice kod Orašja ukrao novčanice iz crkvenih kasa. nažalost. Ona ju je prihvatila kao svoje dijete. Nakon što se ova 74-godišnja žena nije javljala na telefon svojoj sestri. saopćeno je iz Kantonalnog MUP-a u Orašju. utvrdilo porijeklo ukradenog novca. Požar je ubrzo lokaliziran. A. godine i bavi se izvođenjem završnih radova u građevinarstvu te trgovinomi ugostiteljstvom. koja je jedva disala. Prema izjavi vlč. A= IKEčAED = H=đK $' =H== Pljačkaši probušili rupu na zidu samoposluge Provalnici koji su 27. L. ' SARAJEVO Dramatična intervencija u naselju Aneks 8=JHC=I?E K FIA@E č=I IF=IEE EACK IJ=HE?K Opće bolnice “Prim. . Policajci su tokom uviđaja izuzeli sve tragove kao i snimak s videonadzora na kojem je zabilježena krađa.?H= DHE= Dnevni avaz. eventualno. pušten je na slobodu. nakon čega je obavljen uviđaj.kazao je Pašić. Nevenka Kovačević (74) jedva davala znake života Ostala je siroče nakon preživljenog logora Jasenovac u Drugom svjetskom ratu. Iz oba vatrogasna društva u Vitezu još jedanput su apelirali na građane da redovno kontroliraju i čiste dimnjake na stambenim objektima. a koje su se nalazile na zidu Vatrogasnog doma u H= AIEC=A IFAFčA Vidovice kod Orašja Ljubija kod Prijedora Ljubiji. Stojnić) Usamljenu staricu Nevenku Kovačević (74). koji je policiji odranije poznat po sličnim krivičnim djelima. Identičan slučaj desio se i sredinom ja- Ljepoja Novak (41) iz Ljubije kod Prijedora uhapšen je zbog sumnje da je počinio krivično djelo krađa.kazala nam je Jasmina Omićević. Nevenki sam pomagao koliko sam mogao . Ta. othranila je. Istraga o spektakularnoj pljački firme “Selming” U centru Viteza /HE @E= = CH=@E +HCH= Uviđaj ispred samoposluge iza koje su pljačkaši probušili rupu Vatrogasci u jednom od stanova Crnogorke Pripadnicima Odjela kriminalističke policije također je naloženo da se provjeri i poslovanje preduzeća. P. koje su bolesne i iznemogle ostale zarobljene u stanu ili kući. lopov je ukrao oko stotinu maraka. vlč. Kako nam je kazao njen komšija Rifet Pašić. Z.Nevenka mi je ispričala da je preživjela logor Jasenovac i da ju je tamo usvojila izvjesna neudata Ankica Pašalić. posebno višespratnim zgradama.30 sati dobili dojavu da na zgradi zvanoj Crnogorka u centru grada gori dimnjak. Ova firma je bila angažirana na sanaciji glavnog ulaznog hola u zgradu Fabrike duhana Sarajevo kao i na mnogim radovimana naplatnim kućicama u Visokom i Podlugovima. S. tvrdi komšija Rifet Pašić Vatrogasni dom u Ljubiji (Foto: D. Saslušani su svjedoci kao i vlasnik firme Nusret Balaš. Neslužbeno saznajemo da je župnik Župe sv. Vatrogasci iz Viteza u srijedu su oko 7. Tako su pozvane policija i Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo. portparol Kantonalnog tužilaštva. U posljednje vrijeme.. a potpuno je ugašen oko 10 sati.

soba broj 8.o. sina Enesa po Ugovoru o prodaji nekretnina od 09. {to u naravi predstavlja: .o. Prijave sa tra`enim dokumentima potrebno je dostaviti li~no ili preporu~enom po{tom na adresu: JP „VILENICA . Kandidati koji u|u u u`i izbor bit }e pozvani na intervju. Opis pozicije direktora: Direktor JP „Vilenica-Vodovod“ d. 6. . 4. . u zgradi Op}inskog suda u Konjicu. Novi Travnik raspisuje Konkurs za imenovanje: Direktora JP „Vilenica-Vodovod“ d.da ne obavlja du`nost. 01. 2012.o.o. Na tre}em ro~i{tu za prodaju usmenim javnim nadmetanjem nekretnina se mo`e bez ograni~enja u odnosu na utr|enu vrijednosti iz st. sprast/kat I. .45 sati.da ima najmanje tri godine radnog iskustva na rukovode}im poslovima. 2012. . oko 7 km sjeverno od Konjica. protiv izvr{enika: 1. u 11. Nekretnina se nalazi u mjestu Podora{ac. Novi Travnik obavlja poslove glavnog menad`era dru{tva i u skladu s tim obavlja sve poslove predvi|ene Zakonom. 7. vratit }e se osiguranje odmah nakon zaklju~enja javnog nadmetanja.000. Novi Travnik br.uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak.VODOVOD“ d. broj 550 K. Statutom i drugim zakonskim i podzakonskim propisima koji reguli{u ovu oblast. . Ukoliko drugi ponu|a~ ne polo`i cijenu u predvi|enom roku sud primjenjuje ova pravila i na tre}eg ponu|a~a. 2009. Dnevni avaz oglasi BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U KONJICU Broj: 56 0 I 031022 10 I Konjic.potpisanu i ovjerenu izjavu kandidata da ne obavlja du`nost.da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak. . 2012. godine u skladu sa odredbama ~lana 8..ovjerenu kopiju diplome. godine OP]INSKI SUD U KONJICU. pla}a i ostale naknade u skladu sa va`e}im propisima. radi naplate nov~anog potra`ivanja. 6. 02. st. Prije po~etka nadmetanja kupci su du`ni sudu predati dokaz da su platili osiguranje. u izvr{nom postupku tra`itelja izvr{enja: RAIFFEISEN BANK BH dd.da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine. 2009. dana 05. . 07. aktivnost ili da nije na polo`aju koji dovodi do sukoba interesa shodno Zakonu o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH („Sl.. 01. donio je slijede}i o prodaji nepokretnosti 1. Sa izbranim kandidatom zaklju~uje se Ugovor kojim }e se urediti prava i obaveze.00 KM. . Kandidat za imenovanje direktora mora ispunjavati sljede}e op}e uslove: .rodni list i ovjerenu kopiju CIPS li~ne karte. Na koverti nazna~iti „Prijava na konkurs za imenovanje direktora JP „Vilenica . Zakazuje se ro~i{te za tre}u prodaju nekretnina izvr{enika Petrovi} Dragana.dokaz o radnom iskustvu na rukovode}im poslovima.kra}u biografiju sa op}im podacima i poslovnim rezultatima (kratak izvje{taj o dosada{njem radu) drugim podacima i kontakt telefon. . novine FBiH“ br. ul. Petrovi} Dragana iz Mostara. pravnog ili ekonomskog smjera. povr{ine 13 m2. br. 03. 04. 9.Vodovod“ d. sve sa upisanim pravom vlasni{tva u korist Petrovi} (Petra) Dragan. . 2. prema Sarajevu. ZIP-a).. Na ro~i{tu za javno nadmetanje kao kupci mogu u~estvovati lica koja su do po~etka nadmetanja polo`ila osiguranje koje iznosi 10. stambena zgrada 1.da posjeduje visoku ili vi{u stru~nu spremu dru{tvenog. godine. vsp. 39. Zakona o javnim preduze}ima . U slu~aju da sva tri ponu|a~a sa najvi{om ponudom ne ispune svoje obaveze pla}anja prodajne cijene u odre|enim rokovima. sa dijelom od 1/1. . . Tr`i{na vrijednost nekretnina iz stava 1. Sudija Elis Sultani} ZAKLJU^AK Na osnovu Odluke Nadzornog odbora JP „Vilenica .o. 3. sudija Elis Sultani}.o. povr{ine 87 m2. pomo}na zgrada 3. 2012.780. i koji ne}e biti du`i od 30 dana od dana dono{enja zaklju~ka o progla{enju prodaje ponu|a~u koji je progla{en kupcem. Uz prijavu na konkurs potrebna je slijede}a dokumetnacija (orginal ili ovjerena kopija): . uz magistralni put M 17. . 05.o.o. Ro~i{te za javno nadmetanje odr`at }e i kad prisustvuje samo jedan ponu|a~. a stranke mogu o svom tro{ku zaklju~ak objaviti i u sredstvima javnog informisanja ili na drugi na~in. 4. u naravi dvori{te povr{ine 234 m2.da nije otpu{ten s posla kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u BiH u razdoblju od 3 godine prije dana objavljivanja konkursa.o.da ispunjava Zakonom o radu propisane uslove za zasnivanje radnog odnosa. Na prijedlog tra`itelja izvr{enja. Nekretnina koja je predmet prodaje prodavat }e se metodom usmenog javnog nadmetanja. 3. Glavna filijala Mostar.da posjeduje rukovodne i organizacijske sposobnosti. Maksumi} Enesa iz Konjica. (~lan 12. godine. 70/08) Pored op}ih uslova kandidati moraju ispunjavati i sljede}e posebne uslove: . Novi Travnik. Na nekretninama je upisano zalo`no pravo u korist tra`itelja izvr{enja: Raiffeisen bank BH dd Glavna filijala Mostar po rje{enju o izvr{enju Op}inskog suda u Konjicu broj: 56 0 I 031022 10 I od 30. novine FBiH“ br. Novi Travnik „NE OTVARATI“ Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.o. .o. februar/velja~a 2012. Predsjednik Nadzornog odbora . te predbilje`ba prava vlasni{tva u korist Maksumi} Jasmina.da ne vr{i funckiju u politi~koj stranci u smislu ~lana 12. . Ovaj zaklju~ak objavi}e se na oglasnoj tabli suda. godine u iznosu od 137.O.. 70/08). nastavlja se odlo`eni izvr{ni postupak. Ukoliko ponu|a~ koji je progla{en kupcem ne deponuje prodajnu cijenu u ovom roku. 06/12 donesene na 70 (sedamdesetoj) redovnoj sjednici odr`anoj 26. Nadzornom odboru. povr{ine 11 m2 i pomo}na zgrada 4. Podora{ac. sud }e oglasiti da prvo ro~i{te nije uspjelo i zakazati novo ro~i{te. zvana „Ba{ta“. ovog zaklju~ka.program rada i razvoja preduze}a za period od 4 (~etiri) godine.20 Subota. Ponu|a~ima ~ija ponuda nije prihva}ena. Ponu|a~ sa najvi{om ponudom na ro~i{tu pla}a ukupnu prodajnu cijenu umanjenu za polo`eno osiguranje polaganjem cijene sudu u roku koji }e se odrediti na ro~i{tu za prodaju. Imenovanje se vr{i na period od 4 (~etiri) godine sa mogu}no{}u ponovnog izbora u skladu sa Zakonom. 2010. Novi Travnik. broj OPU-IP 32/2009. sud }e zaklju~kom proglasiti prodaju tom ponu|a~u nevaljanom i novim zaklju~kom odrediti da je nepokretnost prodana drugom po redu ponu|a~u koji treba da u roku od 30 dana od dana prijema ovog zaklju~ka sudu deponuje prodajnu cijenu. godine. i to: nekretnina upisanih u ZK.dokaz da kandidat u posljednjih 5 godina nije pravosna`no osu|ivan za krivi~no djelo ili privredni prestup za radnje nespojive sa poslovima direktora preduze}a.k~. 01.90 KM. Ul. Nadzorni odbor raspisuje: KONKURS za izbor i imenovanje direktora preduze}a Nadzorni odbor JP „Vilenica-Vodovod“ d. Zakona o javnim preduze}ima („Slu`bene novine Federacije BiH“. . Tro{kove poreza i taksi u vezi sa prodajom nekretnine pla}a kupac. godine. Pouka o pravnom lijeku: Protiv ovog zaklju~ka nije dopu{ten pravni lijek.137. Ro~i{te za prodaju nekretnina odr`at }e se dana: UTORAK. 8/05) i ~lana 11 Statuta JP „VILENICA -VODOVOD“ d. 527/1.o. pomo}na zgrada 2. 5.o.Vodovod“ d. Osiguranje se upla}uje na depozitni ra~un Op}inskog suda u Konjicu kod Union banke dd Sarajevo.potpisanu i ovjerenu izjavu kandidata da ne vr{i funkciju u politi~koj stranci.. 8. ovog zaklju~ka utvr|ena je nalazom stalnog sudskog vje{taka: Habibija Fuada iz Konjica od 19.da ponude Program razvoja preduze}a za period od 4 (~etiri) godine. povr{ine 20 m2.00 KM.o. Kalinska bb Novi Travnik u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa. Maksumi} Jasmina iz Sarajeva i 3.da je stariji od 18 godina. broj 10 200 800000 13987. 2. osim za tri najbolja ponu|a~a. 09. aktivnost ili da nije na polo`aju koji dovodi do sukoba interesa shodno Zakonu o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH („Sl.

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u sredstvima informisanja. Ustava BiH . . kao i sposobnosti za savjesno i odgovorno obavljanje du`nosti direktora.ovjerenu izjavu. 01. nudimo pregr{t zanimljivih ~lanaka. livena baklava z Vrijeme je za ~aj Od Japana do Velike Britanije I u ovom broju uz 106 novih recepata.Odjel dje~ija biblioteka Mostar. odnosno pet (5) godina radnog iskustva u struci (V[S). Potrebna dokumentacija: . ul.Odjel dje~ija biblioteka Mostar. februar/velja~a 2012.uvjerenje o neka`njavanju i da se protiv kandidata ne vodi sudski postupak. da nije obuhva}en odredbom ~lana IX 1. M. rahvanija. od 31. . Izbor i imenovanje direktora vr{i se na period od 4 (~etiri) godine.UPRAVNI ODBOR Na osnovu Odluke Upravnog odbora JU Narodne biblioteke Mostar broj: 01-20/2012.da ima najmanje tri (3) godine radnog iskustva (VSS). Sa kandidatima koji u|u u u`i izbor. Tita bb sa naznakom za Upravni odbor .diploma. . . . a jeftina jela Predla`emo z KONKURS za izbor i imenovanje direktora Pored op}ih uslova predvi|enih Zakonom i Pravilima JU Narodne biblioteke Mostar. a u skladu sa ~lanom 22.rodni list . Dokumenti prilo`eni uz prijavu moraju biti originalni ili ovjerene kopije ne starije od {est (6) mjeseci. .Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljati li~no ili putem po{te na adresu: JU Narodna biblioteka .potvrda o radnom sta`u. Pravila JU Narodne biblioteke Mostar . 2012.oglasi Dnevni avaz subota. Predsjednik Upravnog odbora Slasna {truca ili pljeskavica s kajmakom Valentinovo kod ku}e Glavno jelo rustikalni ki{.da ima sklonost za kulturno-umjetni~ki.da posjeduje komunikacijske i organizacijske sposobnosti. a za desert bar{unasta srca Recepti za sva vremena z z z Specijaliteti koji }e vas vratiti u `ivot Sve sa mljevenim mesom Prijin kola~.ODJEL DJE^IJA BIBLIOTEKA MOSTAR .Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. te kreativni rad i znanost. . .prijava sa biografijom.da ima polo`en stru~ni ispit u bibliote~koj djelatnosti.uvjerenje o dr`avljanstvu ili ovjerena kopija CIPS-ove li~ne karte.da posjeduje visoku stru~nu spremu (VSS) ili vi{u (V[S). kandidat treba da ispunjava i sljede}e posebne uslove i to: . godine. kulinarskih savjeta i trikova . raspisuje se U novom broju ’Va{e kuharice’ donosimo: Ekonomi~na trpeza z Fina. 21 Potra`ite na kioscima JU NARODNA BIBLIOTEKA . . bit }e obavljen razgovor. 4.

kazao je portparol južnoafričke službe za borbu protiv organiziranog kriminala Mekintš Polela. koje je poslato iz Celja. Sarkozijev sin Pjer (Pier- Pariza poslao predsjednički avion u Odesu da vrati sina kući. posebno nakon što je Francuska odlučila da svoje trupe povuče iz te zemlje do kraja 2013. predsjedniku stranke Janezu Janši. na kraju zasjedanja ministara odbrane zemalja članica NATO-a u Briselu. najvjerovatnije nalazi u blizini Kejptauna. Iako nije bilo ništa strašno. da je neophodno ponovo uspostaviti slobodu kretanja na cijeloj teriNaglasio je da se problemi na Kosovu “ne mogu rješavati samo vojnim sredstvima”.koji suzavrijeme pregovora o dodatnoj pomoći toj prezaduženoj zemlji zatražili uvođenje novih mjera štednje. godinu prije ranije dogovorenog roka. Sarkozi je odmah iz Pjer Sarkozi: Tata odmah reagirao Pnom Pen Crvenom Kmeru doživotni zatvor w Vrhovni sud u Pnom Penu osudio je komandanta najvećeg tajnog zatvora Crvenih Kmera Kaing Guenk Eava na doživotni zatvor zbog njegovih “šokantnih i gnusnih” zločina nad kambodžanskim narodom. jer je potrošio 40.rekao je on. C>KI AFERE Sarkozi na udaru. Janša: Policija već poduzela mjere Razmjena vatre Ubijeno pet pobunjenika U razmjeni vatre s turskim snagama sigurnosti na jugoistoku zemlje. Generalni sekretar NATO-a Prijetnje smrću mandataru Grčka w Ne pristaju na manje plaće Sindikati i udruženja poslodavaca u Grčkoj odbacili su zahtjeve za smanjenje plaća u privatnom sektoru uprkos pritisku kreditora. ali je korištenje aviona plaćeno poreznim novcem. Slovenska demokratska stranka (SDS) prijavila je policiji prijetnje smrću mandataru za sastav nove vlade.Južna Afrika provjerit će s Interpolom i policijom u Srbiji i Crnoj Gori da li je u pitanju osoba optužena w JHELA . '=AL' >KIJ=LE AJLA 2 IE= FI= FHA@IA@EčE =LE Pjer otrovao stomak u Ukrajini. Najveći dio dvodnevnog zasjedanja ministri su posvetili situaciji u Afganistanu. tvrdeći da je Janša “domobranska vucibatina”. Mediji su odmah objavili vijest o tome da je avion kojim se voze predsjednici i ministri. preduzet ćemo daljnje mjere . 4. Agencija STA navela je da je trend slanja anonimnih pisama i prijetnji smrću političarima sve češći u Sloveniji s obzirom na to da su slične pošiljke nedavno stigle na adrese još dvije stranke. razbolio se neposredno prije svognastupa 24. potpisanog s “Bin Laden”. 26). . piše podgorička štampa.. Sarkozi i njegova supruga često su kritizirani zbog trošenja novca. navedeno je da su se oni složili da ne smanjuju minimalnu plaću. Ljubljanska policijska uprava saopćila je da je upoznata sa slučajem i da već provodi potrebne mjere. Kompanija je prizemljila avione zbog nestašice svježeg novca mjesec nakon što je Evropska unija naredila da vrati uzetu pomoć i dan poslije odluke vlade da zaštiti kompaniju od kreditora uvođenjem vanrednog moratorija. Polela je za podgorički “Dan” kazao da se osoba za koju južnoafrička policija vjeruje da bi mogla biti od- bjegli Šarić. pozivajući se na izjave lokalnih funkcionera. ali krhko”. pristiglom na sjedište stranke. februar/velja~a 2012. koja se potpisala kao “Bin Laden”. a Sarkozi odmah poslao luksuznu letjelicu da ga vrati kući re. uz primjedbu da je predstavnicima međunarodnih misija sloboda kretanja “ograničena”. Stranka podsjeća da je Janša slične prijetnje u anonimnom pismu dobio prije tri sedmice pa je policiji dala saglasnost za krivični progon nepoznatog počinioca. gdje je ustanovljeno da se otrovao hranom. ubijeno je pet kurdskih pobunjenika. Bio je upravnik zatvora Tuol Sleng i priznao je da je nadgledao mučenje zatvorenika. Predsjednik Francuske Nikola Sarkozi (Nicolas Sarkozy) ponovo se našao na udaru kritika javnosti nakon što je potrošio skoro 40. Generalni sekretar Alijanse demantirao je da će američke trupe do kraja sljedeće godine obustaviti borbene operacije u Afganistanu iako je to ranije najavio američki ministar odbrane Leon Paneta (Panetta). Rasmusen je odgovorio da “nisu rijetki slučajevi da tehnički razgovori prirodno evoluiraju u političke”. a pisano je pisaćom mašinom. subota.000 eura poreznog novca Nestalo novca w Mađarska nacionalna aviokompanija “Malev” jučer je. prenosi AFP. Mediji su objavili i fotokopiju pisma. dok su problemi koje je spomenuo politički.kazao je on. Presuda je konačna. Inače. Niko ne dobiva povratkom na tenzije iz prošlosti .632 eura za troškove liječenja sina.Stoga ohrabrujemo nastavak dijaloga Beograda i Prištine. Na primjedbu jednog novinara da se dijalog vodi o tehničkim pitanjima. izjavio je izvršni direktor prijevoznika Loran Limburger. w Rasmusen: Ne vraćati se na prošlost Južnoafrička policija otkrila je osobu koja bi mogla biti odbjegli krijumčar narkotika Darko Šarić. . Razmjena vatre povedena je nakon što su pripadnici terorističke PKK odbili zahtjev turskih snaga da se predaju. . U pismu sindikata i poslodavaca upućenom vladi u Atini.Ukratko Dnevni avaz. a potom ih slao na pogubljenje na “poljima smrti”. koju treba “strijeljati”. prenosi AP. prenosi AFP. poslije 66 godina skoro stalnog rada. Sarkozi je insistirao na tome da je platio 7. kada se obave provjere s Interpolom i vlastima Srbije i Crne Gore. ali je predmet naše pažnje i. Anonimna osoba. Upozorava da novi mandatar treba biti naročito oprezan kada sam odlazi na poslovna putovanja. gdje su Kurdi većinsko stanovništvo.000 eura poreznog novca kako bi se njegov bolesni sin luksuznim avionom vratio iz Ukrajine. Slovenski “Bin Laden” tvrdi da je Janša došao do mandata za sastav vlade mimo volje birača nakon što je njegova stranka izgubila izbore te da je Janša bio uključen u “mafijaške poslove” šverca oružja u vrijeme raspada Jugoslavije i da je optužen u korupcijskoj aferi “Patria”. Na konferenciji za novinare u sjedištu NATO-a Rasmusen je opisao stanje na sjeveru Kosova kao “stabilno. naročito na skupa putovanja i svoj privatni avion. Generalni sekretar Sjevernoatlantskog saveza Anders Fog Rasmusen izjavio je jučer. koji radi kao DJ. 5J=A=IALAHKIL=AHD Ohrabrujemo nastavak dijaloga Beograda i Prištine toriji Kosova.januara ujednom noćnom klubu u Odesi. . obustavila letove.Ta osoba nije uhapšena. Francuski list “Le Canard Enchaine” objavio je da bi let mogao biti plaćen poreznim novcem samo u slučaju da se radio javnominteresui dase Pjer trebao vratiti kući običnim avionom. prijeti smrću Janši i njego- '*E =@A' >E @= IJHEA= =šK voj porodici. Pjer se požalio na stomačne probleme i odveden je u bolnicu. izrečene u anonimnom pismu.=H Š=HEć za šverc narkotika . korišten za prije- voz Sarkozijevog sina. javio je AFP.

maju ili junu. godišnjicu od islamske revolucije 1979. koje ćemo provesti kada za to dođe vrijeme. uz poruku da je spremna da vodi Srbiju i u budućnosti. . 4.piše u tekstu. objavio “Washigton Post” Izraelski ministar odbrane Ehud Barak izjavio je da se mora razmotriti vojna akcija protiv Islamske Republike Iran ako sankcije ne budu djelovale. optužen da je namjeravao upotrijebiti oružje za masovno uništavanje u sklopu zavjere ekstremista. Osmakaca su 7. Iran je jučer obilježio 33. prenosi AP. dobivši 34 mjesta u 50-članom parlamentu. Zavjera u SAD Tužilaštvo na Floridi saopćilo je da je Amerikanac Samir Osmakac (25). prenose izraelski mediji.Ovo nije bila sportska nesreća nego vojni masakr optužuju građani vojne vlasti. FJKžE?= FHJEL )AHE=?= Kreditne stope Istraga protiv banaka Švicarska komisija za konkurenciju saopćila je da je pokrenula istragu o mogućem monopolskom ponašanju dvanaest banaka. Izraelski lideri nagovijestili su više puta spremnost da napadnu Iran iako su govorili da im više odgovara diplomatsko rješenje. februar/velja~a 2012. postoji široko međunarodnouvjerenje daje odvitalnog značaja spriječiti Iran da postane nuklearan i da ni odjedne opcijene trebaodustati. Kasnije su novinari pitali Panetu osporava li stavove iznesene u komentaru. osvojila većinu glasova na vanrednim izborima u Egiptu.Danas. ”Washington Post” također navodi da je odgađanje zajedničke izraelsko-američke vojne vježbe možda signal skorog izraelskog napada. L EA AIHAć= AC =I=H U glavnom gradu Kairu hiljade ljudi su u noći sa četvrtka na petak ostale na ulicama poslije cjelodnevnih okršaja sa snagama reda. Dvije osobe su ubijene. subota. Ako sankcije ne mogu da zaustave iranski nuklearni program. Banke se sumnjiče da su tajno dogovarale izmjenu ključnih kreditnih stopa i uvjeta trgovanja u okviru terminskih ugovora. Prijetnje i napad na Iran nanijet će štetu Americi. i tada bi ih samo SAD mogle zaustaviti vojno .odgovorio je ministar. Neka Amerikanci i ostali znaju. Demonstranti su zahtijevali da se ubrzaju demokratske reforme i da se skrati Egipćani poslije haosa nakon utakmice traže hitan prijenos vlasti proces za raspisivanje predsjedničkih izbora i predaja vlasti civilima. maju ili junu.Ko god kaže kasnije. a više od 400 ljudi je povrijeđeno u demonstracijama širom Egipta. ! Ukratko PRIJETI LI RAT Izjave visokih zvaničnika i novinskih izvještaja ukazuju na pripreme Paneta vjeruje da postoji velika izvjesnost da Izrael napadne Iran u aprilu. . ocijenivši da o tome sve više jača međunarodna svijest. . otkrit će da je to isuviše kasno naglasio je Barak. dodavši da je Izrael javno rekao da razmatra vojnu akciju protiv Irana. provodeći vlastite prijetnje. prije nego što Iran uđe u ono što su Izraelci opi- Izraelci napadnu. Beograd DS obilježio 22Demokratska godine stranka Srbije jučer je predstavljanjem novog sajta obilježila 22 godine od obnavljanja stranke. godine.napisao je komentator “Washington Posta” Dejvid Ignacius (David Ignatius). .kazao je ajatolah Hamnei. za razliku od prošlosti. Kairo: Vojska mora otići w w Hamnei u turbetu Imama Homeija u povodu godišnjice revolucije mnogo više života nego akcija koja bi se danas preduzela. da počne gradnju bombe . Đijabao poručio Kina ne želi kupiti Evropu Kina nema ni namjeru ni mogućnosti da “kupi” Evropu.C>KI Dnevni avaz. CNN je potvrdio zabrinutost Panete. Pojedinci su uzvikivali parole protiv vojske. Komentator “Washington Posta” dodaje da Bijela kuća nije odlučila tačno kako će Sjedinjene Američke Države odgovoriti ako 0=AE @CLHEJ ćA = ILA FHEAJA Faksimil komentara iz “Washington Posta” Na najnovije poruke Zapada jučer je odgovorio ajatolah Ali Hamnei. s kim se od jula prošle godine više puta sastao. Prijete nam uz izjave da su “sve opcije na stolu”. uključujući dvije najveće švicarske finansijske institucije UBS i “Credit Swiss”. bit će potrebno da se razmotri preduzimanje akcije . koje pokazuju njihovu nemoć. w w sali kao zonu imuniteta. smatram da je to oblast koja pripada meni i nikome drugom . . Objavljeni su i zvanični podaci da je opozicija.Vrlo brzo.Šta ja mislim i šta ja vidim. gdje je policija upotrijebila suzavac protiv njih. Ističući želju svoje zemlje da pomogne Evropi da prebrodi finansijsku krizu. Sankcije neće imati nikak- vog utjecaja na našu odlučnost da nastavimo s nuklearnim razvojem. Inače.kaže Barak. jer je sve izvjesnije da će Izrael u narednih nekoliko mjeseci izvesti napad na Iran. jer za to ima i program i ljude koji mogu da ga provedu. porijeklom s Kosova. Demonstranti su došli pred ministarstvo unutrašnjih poslova. rekao je da “neki misle da to znači da Kina želi dakupiEvropu”. . prenosi agencija AP. izjavio je kineski premijer Ven Đijabao na ekonomskom forumu u Kantonu. Barak i Paneta: Isti tajming *=H= 6HA>= =F=IJE 1H= 2=AJ= 1H=A IFHA= =J= Značajan signal Kasno otkrili Dodao je da mnogi analitičari vjeruju da će suprotstavljanje nuklearnom Iranu biti mnogo kompliciranije i opasnije i da će koštati . Očevici su izjavili da su demonstranti pokušali provalitiu policijskustanicui daje policija koristila bojevu municiju. Novinar “Jerusalem Posta” smatra da je Paneta došao do zaključka da bi Izrael uskoro mogao napasti Iran najvjerovatnije iz razgovora s izraelskim kolegom Ehudom Barakom.Iran će odgovoriti na sve vojne ili prijetnje naftnim embargom. organiziranim povodom pogibije 74 osobe na fudbalskoj utakmici u Porto Saidu. plaše se Izraelci. Američki dnevnik “Washington Post”objavio je jučer da je ministar odbrane SAD Leon Paneta (panetta) zabrinut. na čelu s islamistima. januara uhapsili federalni agenti prilikom kupovine eksplozivnih naprava i vatrenog oružja od jednog tajnog agenta. pozvavši se na jednog anonimnog zvaničnika administracije. a oni to i znaju. Prijetnje će se okrenuti na štetu (onih koji ih propagiraju).Paneta vjeruje da postoji velika izvjesnost da Izrael napadne Iran u aprilu. da pred prijetnjama ratom i prijet- njama (embarga) naftom i mi imamo svoje prijetnje. Ne bojim se da kažem da ćemo podržati i pomoći svaku zemlju ili grupu koja želi da se suprotstavi cionističkom režimu . ali svaki rat bit će deset puta gori za SAD nego njihove prijetnje. Potpredsjednica DS-a Jelena Trivan izjavila je da se ta stranka kandidira da vodi Srbiju i u budućnosti “ne zato što ne može bez vlasti nego zato što ima kredibilan program”. Iran će prikupiti dovoljno obogaćenog urana u postrojenjima duboko ispod zemlje da napravi oružje. prenosi agencija AFP. .

Investitor je du`an o svom tro{ku izvr{iti ure|enje gra|evinskog zemlji{ta (pripremanje i opremanje).00 KM od ~ega naknada po osnovu povr{ine gra|evinskog zemlj{ta (naknada ranijem vlasniku) iznosi 1. i naknada po osnovu pogodnosti kori{tenja gra|evinskog zemlji{ta (renta) 36 KM/1 m2.ako se u roku od godinu dana od dana pravosna`nosti rje{enja o dodjeli gra|evinskog zemlji{ta radi gra|enja. . 37 zgrade Op}ine Gora`de. na kojoj je predvi|ena izgradnja poslovno-stambene zgrade spratnosti podrum + prizemlje + 7 spratova + mansarda. radi izgradnje stambeno-poslovnih objekata i to: 1) Gra|evinska parcela u ul. 43. ukupne povr{ine 910 m2. izra|en prema izdatoj urbanisti~koj saglasnosti. 2) Gra|evinska parcela u ul. . D) .00 KM od ~ega: . . Jusufa Duhovi}a. a u katastarskom operatu su ozna~ene kao dio k.Naknada za dodijeljeno zemlji{te iznosi ukupno: 71.50 m2 korisne povr{ine objekta iznosi 102.suteren.. a nalazi se u I zoni gradskog gra|evinskog zemlji{ta.200.00 KM. u katastarskom operatu ozna~ena kao dio k. dr`avna svojina korisnik Op}ina Gora`de. a obavje{tenje o konkursu objavit }e se i putem Kantonalne televizije BPK-a Gora`de.730. Budu}i investitor gubi pravo kori{}enja gra|evinskog zemlji{ta radi gra|enja. V. 1952. 2 sa naznakom . a nalazi se u I zoni gradskog gra|evinskog zemlji{ta.00 KM. a nalazi se u I zoni gradskog gra|evinskog zemlji{ta. Na~elnik Op}ine Gora`de raspisuje Potra`ite na kioscima @enska srca slama turski Matthew McConaughey! KONKURS za dodjelu neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta u dr`avnoj svojini radi privo|enja trajnoj namjeni I PREDMET KONKURSA . Obrazac prijave na konkurs mo`e se preuzeti u kancelariji br.00 KM. 1 do 4. na kojoj je predvi|ena izgradnja poslovno-stambene zgrade spratnosti prizemlje + 3 sprata.Naknada za dodijeljeno zemlji{te za gra|evinsku parcelu br. KO Gora`de I. 991 KO Gora`de II. povr{ine 1. {to za 24 m2 korisne povr{ine poslovnog objekta iznosi 864. postala majka Engin Akyürek Glumac velikog srca Dvostruka sre}a za Asi Hazal Kaya Anahi Odrasla sam u sukobu izme|u roditelja! „Navu~ena“ na plasti~ne operacije? Uloga fudbalera je veliki izazov! Mauricio Islas Stana Kati} i Nathan Fillion iz serije „Castle“ Ljubav i izvan kamera?! Zvijezde o zvijezdama Koga ~eka novac. ukupne povr{ine 443 m2. C) . Na~elnik op}ine Gora`de: mr. . dr`avna svojima i korisnik Op}ina Gora`de.Dodjela neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta dr`avne svojine radi privo|enja krajnjoj namjeni. dr`avna svojina korisnik Op}ina Gora`de. 038-221-002 lokal 246. a nalazi se u II zoni gradskog gra|evinskog zemlji{ta.NE OTVARAJ (prijava na konkurs za dodjelu gra|evinskog zemlji{ta). Poslove provo|enja konkursa obavljat }e op}inska Slu`ba nadle`na za imovinsko-pravne poslove Op}ine Gora`de. KO Gora`de I. maj (10 poslovnih prostora) u katastarskom operatu ozna~ena kao dio k.00 KM od ~ega naknada po osnovu povr{ine gra|evinskog zemlj{ta (naknada ranijem vlasniku) iznosi 1.064.00 KM od ~ega naknada po osnovu povr{ine gra|evinskog zemlji{ta (naknada. 02. Sve dodatne informacije u vezi ovog konkursa mogu se dobiti u imovinsko-pravnoj slu`bi Op}ine Gora`de .064. Ibrahima Popovi}a. ukupne povr{ine 320 m2.20 KM od ~ega: . 706/1 KO Gora`de II. {to za 24 m2 korisne povr{ine poslovnog objekta iznosi 864. i naknada po osnovu pogodnosti kori{tenja gra|evinskog zemlji{ta (renta) 36 KM/1 m2.34 gara`e i 34 parking prostora. koju je investitor du`an pribaviti prije izrade projektne dokumentacije.150. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu FBiH i na oglasnoj tabli Op}ine Gora`de. 3 iznosi ukupno: 2.ako u roku od 15 dana od dana pravosna`nosti rje{enja o dodjeli na kori{tenje gra|evinskog zemlji{ta. U~esnik Konkursa za dodjelu neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlj{ta za izgradnju stambeno-poslovnih objekata. godine Na osnovu ~lana 45. ste~enog putem konkursa u slijede}im slu~ajevima: .~.148. spratnost visoko prizemlje. ukupne povr{ine 806 m2.~. povr{ine 30 m2 po jednoj gra|evinskoj parceli.30 m2 korisne povr{ine objekta iznosi 25.00 KM.~. 1. Odluke o gra|evinskom zemlji{tu („Slu`bene novine Bosanskopodrinjskog kantona Gora`de“ br. ne izvede prete`an dio radova na gra|evini. Prijave sa naprijed navedenim dokazima (original ili ovjerene fotokopije.00 KM od ~ega naknada po osnovu povr{ine gra|evinskog zemlji{ta (naknada ranijem vlasniku) iznosi 1. odnosno li~ne podatke sa mati~nim brojem i adresom za fizi~ka lica.370.852. II NAKNADA Po~etni iznosi naknada za dodijeljeno gradsko gra|evinsko zemlji{te odre|ene su u skladu sa Odlukom koja reguli{e ovu oblast.20 KM. na konkurs se mogu prijaviti sva fizi~ka i pravna lica. a koga ljubav.00 KM. a nalazi se u I zoni gradskog gra|evinskog zemlji{ta.064. u katastarskom operatu ozna~ena kao dio k. Otvaranje prijave izvr{it }e konkursa komisija u roku od 8 dana od dana zatvaranja konkursa.010. ~lana 4. u katastarskom operatu ozna~ena kao dio k. dr`avna svojina korisnik Op}ina Gora`de.398. .kancelarija broj 37. 4.632. poslovnih objekata u nizu.ta~na naznaka na koju gra|evinsku parcelu se prijava odnosi.00 KM od ~ega: .Naknada po osnovu povr{ine gra|evinskog zemlji{ta (naknada ranijem vlasniku) iznosi 15. Jusufa Duhov}a (7 poslovnih prostora). kako slijedi: A) .24 Subota.Dodjela na kori{}enje gra|evinskih parcela neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlj{ta radi izgradnje ~etiri poslovna objekta u nizu.00 KM.539. spratnost suteren + prizemlje.064. 2) Gra|evinska parcela u ul.iznos ponu|ene naknade za dodijeljeno gra|evinsko zemlji{te. 2.~.Dodjela na kori{}enje 2 gra|evinske parcele neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta.Dodjela na kori{}enje 2 gra|evinske parcele neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta. Sastavni dio Konkursa su izvodi iz Regulacionih planova sa prikazanim polo`ajem gra|evinskih parcela i dispozicijom objekata.320.079 m2. . na kojoj je predvi|ena izgradnja gra|evinskog objekta .Naknada za dodijeljeno zemlji{te iznosi ukupno: 21.Naknada po osnovu povr{ine gra|evinskog zemlji{ta (naknada ranijem vlasniku) iznosi 11. {to za 354. 2178/1. 752/1 i dio k.00 KM. kojim se dokazuju ~injenice na osnovu kojih se utvr|uje lista prvenstva). 2) Gra|evinska parcela u ul. Prijave se podnose u pismenoj formi i obavezno sadr`e: . u katastarskom operatu ozna~ena kao dio k.312.Dodjela na kori{}enje 2 gra|evinske parcele neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta.za pravna lica. . . ili putem telefona br. s tim {to po~etni iznos ponude ne mo`e biti manji od iznosa naknada iz ta~ke II.Centar za pru`anje usluga gra|anima ili putem po{te preporu~eno u zatvorenoj koverti.Naknada po osnovu povr{ine gra|evinskog zemlji{ta (naknada ranijem vlasniku) iznosi 20.00 KM od ~ega: .00 KM. koji je otvoren kod Raiffeisen banke Filijala Gora`de ili na blagajni Op}ine Gora`de iznos od 3% od po~etne cijene za dodijeljeno zemlji{te (iz ta~ke II) sa oznakom „Za u~e{}e na konkurs za dodjelu gra|evinskog zemlji{ta“.ako se u roku od godinu dana od dana pravosna`nosti odobrenja za gra|enje. 1969/1 KO Gora`de 1.360. na adresu Op}ine Gora`de. .Naknada za dodijeljeno zemlji{te za gra|evinsku parcelu br.00 KM. IV USLOVI KONKURSA Za dodjelu na kori{}enje gra|evinskih parcela neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta radi izgradnje stambeno-poslovnih objekata. dr`avna svojina.200. {to za 2. uplatiti na ra~un Op}ine Gora`de broj: 1610000092630161. 2012.00 KM i naknada po osnovu pogodnosti kori{tenja gra|evinskog zemlj{ta (renta) 30 KM/1 m2. spratnost . prema uslovima koji budu dati u urbanisti~koj saglasnosti. .39 gara`a i 31 parking prostora.Naknada po osnovu povr{ine gra|evinskog zemlji{ta (naknada ranijem vlasniku) iznosi 8. Mar{ala Tita br. radi izgradnje poslovnih objekata u nizu.Naknada za dodijeljeno zemlji{te iznosi ukupno: 15. na kojoj je predvi|ena izgradnja ~etiri poslovna objekta u nizu. ne izvr{i obavezu pla}anja naknade za dodijeljeno zemlji{te.389. gara`a i parking prostora. 752/2 KO Gora`de II.00 KM i naknada po osnovu pogodnosti kori{tenja gra|evinskog zemji{ta (renta) 30 KM/1 m2. spratnost gara`e . . poslovnih objekata u nizu. .200.Ta~an naziv i adresa pravnog lica sa izvodom iz sudskog registra i identifikacionim brojem.. na kojoj je predvi|ena izgradnja poslovnih objekata u nizu.00 KM. korisnik Op}ina Gora`de. iznosi ukupno: 2.dokaz o uplati kaucije u iznosu od 3% od po~etne cijene.40 m2 korisne povr{ine objekta iznosi 10. . 25/03). prema kopiji plana sa ucrtanom dispozicijom gra|evinskih parcela. 02. . {to za 219. i naknada po osnovu pogodnosti kori{tenja gra|evinskog zemlj{ta (renta) 30 KM/1 m2. iznosi ukupno: 2.Naknada za dodijeljeno zemlji{te iznosi ukupno: 57. {to za 1.00 KM. a u~esniku sa najpovoljnijom ponudom }e se ura~unati kao pla}eni dio naknade. i naknada po osnovu pogodnosti kori{tenja gra|evinskog zemlj{ta (renta) 36 KM/1 m2.00 KM i naknada po osnovu pogodnosti kori{tenja gra|evinskog zemlji{ta (renta) 36 KM/1 m2.690.prizemlje. drinske brigade.50 m2 korisne povr{ine objekta iznosi 34.~.891.suteren. 7/04) i ~lana 35. i naknada po osnovu pogodnosti kori{tenja gra|evinskog zemlji{ta (renta) 36 KM/1 m2. spratnost gara`e .075.20 m2 korisne povr{ine objekta iznosi 7.891. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. {to za 24 m2 korisne povr{ine poslovnog objekta iznosi 864.00 KM. KRITERIJI ZA DODJELU Predmetne gra|evinske parcele dodijelit }e se onim pravnim ili fizi~kim licima koji ponude najvi{i iznos naknade za dodijeljeno zemlji{te u odnosu na po~etni iznos naknade. {to za 846. gara`a i parking prostora.00 m2 korisne povr{ine objekta iznosi 39. 1. maj. i to: 1) Gra|evinska parcela u ul. {to za 24 m2 korisne povr{ine poslovnog objekta iznosi 864.00 KM.~. B) .Naknada za dodijeljeno zemlji{te iznosi ukupno: 45.00 KM. 2178/1. a nalazi se u II zoni gradskog gra|evinskog zemlji{ta. i to: 1) Gra|evinske parcele br. podnose se li~no na protokol u {alter sali zgrade Op}ine Gora`de . koje se nalaze u ul. U~esniku ~ija ponuda ne bude prihva}ena vratit }e se upla}eni iznos sredstava za kauciju. i naknada po osnovu pogodnosti kori{tenja gra|evinskog zemlji{ta (renta) 36 KM/1 m2. iznosi ukupno: 2. . Ferida Dizdarevi}a.Naknada za dodijeljeno zemlji{te za gra|evinsku parcelu br. ul.Naknada po osnovu povr{ine gra|evinskog zemlji{ta (naknada ranijem vlasniku) iznosi 32.Naknada po osnovu povr{ine gra|evinskog zemlji{ta (naknada ranijem vlasniku) iznosi 22. dr`avna svojina korisnik Op}ina Gora`de. 4.00 KM od ~ega: . Izabrani kandidat bit }e pismeno obavije{ten o rezultatima konkursa u roku od 8 dana po zaklju~enju konkursa. du`an je uz prijavu. .Naknada za dodijeljeno zemlji{te iznosi ukupno: 118. KO Gora`de I.00 KM. Zakona o gra|evinskom zemlji{tu FBiH („Slu`bene novine FBiH“ br.000. dr`avna svojina.~. na kojoj je predvi|ena izgradnja poslovnih objekata u nizu. 1. {to za 955. radi izgradnje gara`e i parking prostora i to: 1) Gra|evinska parcela u ul.uvjerenje poslovne banke o solventnosti (likvidnosti) ponu|a~a .Naknada za dodijeljeno zemlji{te za gra|evinsku parcelu br.~. ranijem vlasniku) iznosi 1. III OBAVEZE Obaveza budu}eg investitora koji je stekao pravo gra|enja putem konkursa je da obezbijedi izvedbeni projekt.200.707.00 KM. a nalazi se u II zoni gradskog gra|evinskog zemlji{ta. . Dnevni avaz oglasi Firat Çelik BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE Bosanskopodrinjski kanton Gora`de OP]INA GORA@DE Na~elnik op}ine Gora`de Broj: 02-31-302 Gora`de. korisnik Op}ina Gora`de.00 KM od ~ega: .rok zavr{etka izgradnje objekta. ne podnese zahtjev za izdavanje odobrenja za gra|enje. Ramovi} Muhamed Tuba Büyüküstün. februar/velja~a 2012. Statuta Op}ine Gora`de („Slu`bene novine Bosanskopodrinjskog kantona Gora`de“ broj: 13/07). na kojoj je predvi|ena izgradnja gra|evinskog objekta . kako je propisano zakonom. u katastarskom operatu ozna~ena kao dio k. ukupne povr{ine 383 m2. .750. Upla}eni iznos naknade za kauciju ne}e se vratiti u~esniku koji odustane od prijave nakon otvaranja ponude ili kome se utvrdi da je izgubio pravo kori{tenja zemlji{ta radi gra|enja. i naknada po osnovu pogodnosti kori{tenja gra|evinskog zemlji{ta (renta) 36 KM/1 m2.

No.500 kvadratnih metara. ukazuju na mogućnost postojanja vode i života. Uspjela je ugasiti vatru koja ju je zahvatila te je sa sinom prevezena u bolnicu. a sigurna sam da ne bih postala poznata da nisam najmanja žena na svijetu . omogućila joj je da dobije plaćeni put u Japan i Italiju kako bi upoznala ostale ljude koji drže neki od Ginisovih rekorda. . Zbog toga je prestala rasti nakon prvog rođenda- Malezijac je naprobnoj vožnji u potpunosti uništio skupocjeni “ferrari 430”. PLANOVI Na Tajvanu počinje gradnja spektakularne kule Ako je suditi prema najnovijim trendovima u arhitekturi. Do 18. koji im je odagnao sve sumnje. prejako je stisnuo papučicu gasa i izletio s ceste. Upravo se ovim vodio arhitekta Su Fudžimoto. nesvjesne da sjede u blizini leša. zabavne i sportske aktivnosti. ”Eco Tower” bit će sagrađen korištenjem optičke tehnologije. Mnogi od na.EI w Dnevni avaz. kada je svaku od njih usvojila druga porodica. ne mareći za to što u rukama Amerikanku zapalio momak drži 18-mjesečnog sina. udaljenoj 22 svjetlosne godine od Zemlje. a zatim ju je polio benzinom za upaljače i zapalio. kvalificirala se za novi rekord. vozačjeizgubio kontrolunad vozilomi sletiosaceste. podržala je partiju MNS uoči izbora u Mumbaiju u Indiji i pokazala da ima visoke ambicije za bavljenje politikom. Kevin Ford svađao se s Tifani Louson (Tiffany Lawson) zbog stanarine koju je ona. namjeravajući da ga spasi. Žena je odjurila prema prozoru i. Beba nije povrijeđena. 4. Sestre su se našle i odlučile napraviti DNK test.Jedan od problema onih koji su slavni jeste da vas stalno neko prati. Temperature na ovoj planeti. Juoti je svojim prisustvom na predizbornim skupovima podržala partiju na općinskim izborima. a desetine drugih posjetilaca još su satima nastavile sa svojom razonodom. Svese dogodilo ka- da je Malezijac krenuo na probnu vožnju “ferrarijem” kako bi postao ponosni vlasnik. navodno. Indijka se društveno angažirala =AE=? KEšJE IKFE ’BAHH=HE’ Probna vožnja Sletio s ceste Juoti na skupu njih postavljaju iritirajuća pitanja. dvije sestre blizanke iz Indonezije ponovno su zajedno. konobarica je primijetila tek sljedeće noći. plaši se da će zbog svog rasta postati previše popularna. Nju su na njenom prethodnom rođendanu zvaničnici Ginisove knjige rekorda zvanično proglasili najmanjom ženom na svijetu. koja imamogućnost da privremeno nestane i na taj način sakrije ekstenzivne kulturne. Titula koju je ponijela kao tinejdžerka. On je u kafić došao u utorak navečer prema lokalnom vremenu. biti potrebna njega tokom cijelog života. koji omogućavaju da se kroz njih vidi panorama grada. U padu nakon skoka kroz prozor slomila je ruku. ona ju je išla potražiti na mreži i pronašla ju je. ===žA==ILEAJKK=EKFEJEK Juoti je prisustvom na skupovima podržala partiju MNS na općinskim izborima Juoti Amdž (18). On ima samo 5. Ipak. kojaje itekako skupo stajala. stručnjaci uvjeravajuda će“Eco Tower” biti sagrađen korištenjem optičke tehnologije. 2HLE ALE@ELE *E=A IA KF=A JH= = ILEAJK = ! C@E= Lin i Emeli: Napokon zajedno w JHELA= L= F=AJ= 7H ECH=KćE ECHE?A Međunarodni tim astronoma saopćio je da je otkrio četvrtu planetu izvan našeg Sunčevog sistema na kojoj bi život mogao biti moguć. a kada je postala punoljetna. No. zidovi će izgledati poput zavjese od mreže. *=?E= IE= H FHH @= C= IF=IE Očajna majka iz Klivlenda bila je prisiljena baciti svog sina kroz prozor sa drugog sprata nakon što ju je za vrijeme svađe momak zapalio dok je dijete držala u naručju. bacila sina susjedima koji su se ispod prozora okupili kada su čuli njezinu vrisku. U ovom trenutku internacionalna kompanija “GDS Practice” priprema se da uradi proračune i procjenu svega što je potrebno kako bi ovaj toranj bio izgrađen. Do prije go- dinu Lin Bekmen (Backman) i Emeli Falk (Emelie) nisu bile ni svjesne jedna druge. I vozač i suvozač povrijeđeni su u nesreći.rekla je Juoti. dok će visina ove građevine biti 450 metara.5 kilograma i pati od vrste patuljastog rasta koja se zove ahondroplazija. vjerovatno. .. Zbog prevelikebrzine. koja ima mogućnost da privremeno nestane Nakon 28 godina razdvojenosti. # Jedan muškarac s Tajvana umro je dok je igrao videoigrice u internet-kafiću. Skoro tri decenije živjele su uŠvedskoj udaljene samo nekoliko kilometara jedna od druge. koja je visoka samo 62. reklo bi se da su stručnjaci inspiraciju potražili u magiji . Oni dodaju i to da žele napraviti građevinu koja će na najljepši način prikazivati globalnu zajednicu.Prema riječima upućenih. subota. Oko zvijezde GJ 667C kruže najmanje tri planete. a imat će površinu od 145. koji planira da na Tajvanu napravi toranj od providnih zidova.8 centimetara. do 1895. od kojih je jedna dovoljno blizu da apsorbira isto toliko energije i svjetlosti kao i Zemlja. Sestre živjele u blizini Iako na prvim slikama toranj izgleda kao da je napravljen od kristala i prožet zatamnjenim sjajem. kako sjedi u stolici s ispruženim rukama.čine da velike stvari budu nevidljive. koja je živjela u Holandiji od 1876. godine Amdž je smatrana za najnižeg tinejdžera na svijetu. februar/velja~a 2012. to nije jedina stvar po kojoj je ona ušla u Ginisovu knjigu rekorda. Ford je uhapšen nakon petosatnog lova po gradu. dugovala. a pati i od krtih kostiju pa će joj. godine. a zadobila je i opekotine. 1983. Očekuje se da toranj bude završen 2014. godine i bila je visoka samo 61 centimetar. Najniža žena u povijesti i dalje je Paulina Masters. a njegovo ukočeno tijelo. Kada je Emelinina majka spomenula porodicu Bekmen. Za njihov ponovni susret zaslužan je Facebook. Sestre su razdvojili jošudjetinjstvu.

te postaje pogodnim za manipulaciju. Premijera je planirana za 24. Jasenko Pašić. na moj rođendan. Savremeni čovjek suočen je s egzistencijalnim strahom. Umjetničko pravo U predstavi glume bračni par Burina. Prošlogodišnje. Dramski tekst Bertolda Brehta (Bertolt Brecht) “Strah i bijeda Trećeg rajha” o životu njemačkog naroda pod vladavinom Adolfa Hitlera u periodu između 1933. Jordamović) 2KHEL=JH= 5 FJEE CA@= = & E@=A Imat ćemo ne samo dobre filmove već i goste. koju su izveli hor i ansambl “Preporod” iz Ilijaša i brezanski bend “Dai- re”. marševi mladih radikala sve su učestali- ji. prihvatanje zla kao neminovnost života. M. Adnan Hasković i Amar Selimović. a posebno je oduševljen što će se njegov prvjenac vrlo brzo naći i u Muzeju “Alija Izetbegović”. kazao je Marković Detalj sa svečanog prijema (Foto: S. na šta. ovo bila nova premijera. kaže direktor prestižne manifestacije U organizaciji Sarajevo Film Festivala i Raiffeisen banke u sarajevskom kinu “Meeting Point” preksinoć je premijerno prikazan film “Koža u kojoj živim” najpoznatijeg španskog reditelja Pedra Almodovara. i ova izvedba govori o odnosu politike i vlasti prema umjetnosti i kulturi. Završni pregovori su već sada u toku. Hadžić) Marković sa suprugom gledao premijeru (Foto: A. Bez ovakvog partnerstva naš festival ne bi bio to što danas jeste. ali i brojnim gostima. 4. Drama je svojevrsno upozorenje svima nama. brutalnost. izjava svjedoka i novinskih članaka iz tog perioda. a pred sobom imamo i festivale u Berlinu i Kanu. Džonlić) Projekt CineLinka iz 2011. ona je uzvratila ovom predstavom meni kazao je Haris Burina. E.govori Hamzagić. kostime će raditi Kao Pao Shu. ovom zlu kažemo ne . godine na scenu Sarajevskog ratnog teatra SARTR postavit će reditelj Nermin Hamzagić. ima puno umjetničko pravo. već i za Evropu . moralna i etička bijeda osobine su njemačkog čovjeka Trećeg rajha. poučeni iskustvom holokausta. ovo bila nova premijera . Holandija). februar/velja~a 2012. Prema onome što već sada znamo. subota. .Tjeskoba. U autorskom timu su scenograf Tarik Musakadić. DŽONLIĆ Reakcije publike . Za meneje.kazao je Purivatra.Sve ovo već sam. direktor Raiffeisen banke. izvedeno na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu.Njemački narod je imao izbor. +EAEL FHAJ =CH=đA K 4JAH@=K u vrijednosti od 39. . BiH. Amila Terzimehić. Galijašević je otkrio da će “Suza na mezaru” uskoro biti prevedena na turski jezik. ’5JH=D E >EA@= 6HAćAC H=D=’ ’5K= = A=HK’ E K HAžEE AHE= 0==CEć= Promocija knjige u Brezi mo na 18. . godine “Humidity” mladog srbijanskog reditelja Nikole Ljuce osvojio je prestižnu “Euroimages” nagradu su i nastavak dugogodišnje saradnje. neli. Ističe da je važno govoriti o nacizmu i fašizmu. I studente i egzibicioniste i one koji žele uspjeh preko noći i političare koji se miješaju u kulturu. iako bazirana na mom tekstu.Riječ jeo prvom partneru koji je prepoznao SFF. izdanje. u pojedinim vladama su čak na vlasti (Mađarska. novinara Mugdima Galijaševića “Suza na mezaru”. . gdje ćemo se sresti s brojnim agentima .500 dolara. koji je sa suprugom prisustvovao zeničkoj premijeri. koprodukcijskom marketu Roterdam Film Festivala. A. grafički dizajn Goran Lizdek. otvoreno se demoniziraju imigranti . značajan ne samo za Sarajevo. KJKH= ZENICA Premijera “Govorne mane” Gorana Markovića 0=HEI *KHE= L I= @žELE = L=IJEJ žE Za mene je. Mi danas imamo obavezu da. direktor SFF-a. iakobazirana namom tekstu. Ču. ozvaničili Miler je saradnju sa SFF-om ocijenio divnom te potcrtao da je ugovor produžen na naredne tri godine. a među njima su bili i Misiračini roditelji. o idejama koje je slijepo slijedio i u koje je vjerovao. odlomke iz Galijaševićeve knjige čitali su učenici Gimnazije “Muhsin Rizvić”. one su sada već realnost u kojoj živimo i kojima se moramo suprotstaviti. Tekst se sastoji iz niza “slika” o rastućem nacizmu i poniženju ljudskog bića. te gost zeničkog teatra Mario Drmać. Dok je za vrijeme premijere uglavnom nervozno šetkao iza tribine s gledalištem. zatvara se. pa je predstava uistinu legitimna i interesantna za ovo podneblje i ovo doba. 17. Kao i beogradski original.istakao je Purivatra. nepravda. Nova predstava Sarajevskog ratnog teatra = JKHI AEK Dramski tekst Bertolda Brehta o rastućem nacizmu i poniženju ljudskog bića Galijašević s posjetiocima promocije Književni prvjenac bh.Reditelj je značajno promijenio moj tekst. Dvjestotinjak gledalaca predstavu je gledalo na sa- 2 7H=AE = HđA@= . čiju premijeru sam za rođendan poklonio supruzi Uramoj sceni. Alban Ukaj. Pod rediteljskom paskom mladog Banjalučanina Marka Misirače preksinoć je na Velikoj sceni Bosanskog narodnog pozorišta u Zenici premijerno izvedena predstava “Govorna mana”. u prvom licu jednine. nepovjerenje. i glasao je za Hitlera. Ideje nacizma i fašizma nisu više samo prijetnja. izdanje najvećeg filmskog karavana u regionu pamtit ćemo po mnoštvu filmova. A. nakon Tuzle. Ovo je najbolji primjer ulaganja jedne međunarodne kompanije. U predstavi igraju Snežana Alič. a Burina je poručio: . doživio kroz svoje godine u teatrima i na filmu.$ Dnevni avaz.Prave reakcije publike i teatarske kritike tek očekujem u narednim izvedbama rekao je Misirača. hipokrizija. region. Riječ je o nagradi koja se dodjeljuje na CineMartu. Ču. i Mihael Miler (Michael Muller). . jer se radi o idejama i svjetonazo- rima koje je “proizveo” čovjek. tada posvećeno odnosu Miloševićevog režima u Srbiji prema umjetnicima. promoviran je i pred brojnom publikom u Općoj biblioteci “Muhamed Kantardžić” u Brezi. Drmać je naglasio da publika pravi doživljaj predstave može imati tek kad pažljivo sasluša svaku rečenicu i svaki potez u predstavi.S optimizmom gleda- Saradnja SFF-a i Raiffeisen banke Glumci se poklonili publici na sceni (Foto: J. .kazao nam je Marković nakon odgledane predstave. muziku Mirza Šišić te dramaturgiju Asja Krsmanović. nasilje. čemu se iznimno raduju.kazao nam je Hamzagić. Komad je nastao po istoimenom djelu beogradskog pozorišnog i filmskog reditelja Gorana Markovića. Poslije ilahije “Šehidi”. Hamzagić: Upozorenje svima nama Stranke desnog političkog krila sve su glasnije i popularnije. naravno. Na svečanom prijemu u prisustvu brojnih zvanica Miro Purivatra. februar. M. imat ćemo ne samo dobre filmoveveć igostekojiće bitina nivou svih prethodnih festivala. i 1938. poslije predstave je izvedbu prokomentirao “pristojnom i očekivano uigranom”. Godinu kasnije. Zenička inscenacija dogodila se petnaest godina nakon što je djelo. među kojima su bili čuveni bračni par Anđelina Đoli (Angelina Jolie) i Bred Pit (Brad Pitt). Ovo je hrabar i radikalan potez.Prije godinu sam na ovoj sceni radio “Ćorkana”. Uranela i Haris.

zastupanog po punomo}niku advokatu Kosova} Emiru. 4.o. godine u 10.o. 2 po osnovu kupoprodaje. 4 NIZ IX objekat 4 k br. pitanja o kojima }e se raspravljat. u pravnoj stvari tu`itelja Vule \urovi}. ul. v. gara`a br.o. Muhameda ef. ZPPa). Pand`e 27 do 39. februar/velja~a 2012. Zaima [arca 36 b.00 KM. nakon zaklju~ene glavne rasprave dan 29. radi utvr|ivanja i uknji`be. smatrat PRESUDU Utvr|uje se da je tu`itelj \urovi} Vule JMBG 1509938172173 iz Sarajeva stekao vlasni{tvo nad gara`om koja je sagra|ena u naselju Ned`ari}i ul.o. Jajce. 01. Jajce zastupana po Mali} Miri. ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 01. Jajce. Radi} Zoran iz Sarajeva. 84. 2012. 2012. 57. 5. 94. st.sp.o. ZPP-a). Na pripremnom ro~i{tu sud }e rje{enjem odrediti dan i sat odr`avanja glavne rasprave.000. II-tu`eni: „ELEKTROBOSNA“ d. 2. Jajce Pozivate se na pripremno ro~i{te zakazano za dan 22.oglasi Dnevni avaz subota.00 sati u sobu broj 33. u pravnoj stvari tu`itelja „ELEKTROBOSNAZAKS“ d. dokaze koji }e se izvesti i koje osobe }e biti pozvane na glavnu raspravu (~l. 01.o. 2. protiv tu`enih 1. 2012.sp. 84. 01.o. SUDIJA Merdanovi} Vesna POUKA: Protiv ove presude dozvoljena je `alba Kantonalnom sudu u Sarajevu putem ovog suda u roku od 30 dana od dana dostavljanja presude. 77. 11. 1. te su tu`eni du`ni priznati i trpiti da se na osnovu ove presude tu`itelj mo`e uknji`iti kao vlasnik u knjizi polo`enih ugovora koja se vodi u Zemlji{no knji`nom uredu kod Op}inskog suda u Sarajevu u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. osim ako tu`eni ne zahtjeva da se ro~i{te odr`i (~l. 27 BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 65 0 P 178911 10 P Sarajevo. ul.o. godine u prisutnosti punomo}nika tu`itelja i odsutnosti uredno obavje{tenih tu`enih. povr{ine 11. 94. [ukrije Pan|e br. Kralja Tomislava 26 i 3. Jajce i III-tu`eni: „BSI“ d. sudija Halisa Ba{agi}. te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. godine Op}inski sud u Sarajevu po sudiji Vesna Merdanovi}. . v. ZPP-a). ZPPa). Stankovi} Petar iz Sarajeva. POZIV za pripremno ro~i{te ZA: I-tu`enog: „ELEKTROBOSNA“ d. 2012.o. 2011.30 m2. ul.o. 15. @alba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka. st. st. Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`eni. godine donio je sljede}u.001. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TRAVNIKU Broj: 51 0 Ps 030336 10 Ps Travnik. 02.o. ZPP-a).00 KM. Stambena zadruga „Bosna“. prostoriju Op}inskog suda u Travniku.o. 12. SUDIJA Halisa Ba{agi} s. radi utvr|enja i uknji`be. dana 31. godine objavljuje }e se da je tu`ba povu~ena. advokatu iz Jajca.r. Jajce II-tu`enog: „ELEKTROBOSNA-N“ d. 2012. 3. dana 11. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. st. pri ~emu se stranke upozoravaju da sud mo`e odrediti da se glavna rasprava mo`e odr`ati odmah nakon pripremnog ro~i{ta (~l. protiv tu`enih: I-tu`eni: „ELEKTROBOSNA“ d. godine Op}inski sud u Travniku. Ova presuda provest }e se i katastarskim operatima koji se vode kod Op}ine Novi Grad Sarajevo. Obavje{tava se tu`eni da se dostava poziva za pripremno ro~i{te smatra izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja istog u dnevnim novinama. Najkasnije na pripremnom ro~i{tu stranke su du`ne iznijeti se ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka. Nala`e se zemlji{no knji`nom uredu Op}inskog suda u Sarajevu. 1. 02. Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`itelj. odsjek KPU da nakon pravosna`nosti ove presude isto uknji`i u zemlji{nu knjigu polo`enih ugovora.

. Ima problema s izlivima bijesa .izjavila je Tatjana. S. također. jer je u više navrata izjavljivala da voli atletsku građu. inače. s kojim je prije nekoliko godina bila u kratkoj vezi. Šercinger: Još jednom istakla figuru Hejgl: Brutalno iskustvo Pjevačica u kampanji za “London Fog” Najpopularniji bh. Ona je savjetovala Hajdi Klum (Heidi) da zaboravi na mogućnost pomirenja i da se što prije razdvoji od “bijesnog čovjeka”. februar/velja~a 2012.Očekujemo Đoleta trinaest godina. ali zbog ranije ugovorenih nastupa u Švedskoj.Glumica Ketrin Hejgl otvoreno & Dnevni avaz. . U kampanji za modni brend “London Fog” pozirala je obučena samo u kaput i ovoga puta još jednom istakla svoju figuru. Kako otkriva pjevač grupe Elvir Bandić Banda. D.kupikartu. guraju djecu pred kamere kada ona za to nisu spremna. a već je rezervirano više od polovine kapaciteta dvorane. R. Balašević je u novembru prošle godine u Sarajevu priredio istinski spektakl te je za očekivati da će se takva atmosfera ponoviti i u Tuzli. Dobra vijest je. P. Nakon “Medvoda”. Za sada se bavimo ’5=H=AL=/KAHE=’ IE=FHLE=>K idejom da iskoristimo neke starije melodije kao podlogu za te pjesme pa ćemo vidjeti kako će sve to zajedno ispasti. oni se druže. Čuveni kantautor stiće će u grad soli 15. Veoma su oprezni da ih neko ne vidi. snimati u studiju Muzičkog centra “Pavaroti”u Mostaru. Sančez: Igrač Njujork džetsa Bivša djevojka o pjevaču Balašević: Pobudio veliko zanimanje vacije ulaznica po cijeni od 30 KM za koncert i film mogu se izvršiti putem telefon 066/343-333 te e-maila ulaznice@beralmusic.com i www. 5H=EIAEIKIJL=@AčEAC@A= Tada devetogodišnja Ketrin započela je karijeru u svijetu mode. IDM >E #! Prema pisanju američkih medija SPEKTAKLI Koncert čuvenog kantautora i projekcija filma ĐHđA *==šALEć K 6KE $ E % =HJ= Događaj zvanično i nije bio objavljen. a već je rezervirano više od polovine kapaciteta dvorane. marta koncert u velikoj sali tuzlanske dvorane Mejdan. a pitanje je da li bi prihvatila tako zahtjevan posao s obzirom na to da je nedavno postala majka. prije Kim. 2=JE? 5E E= LA= šK =H=L .To su talentirani mali ljudi. Z. jer su njih dvoje važili za savršen par. glumicu Kristinu Hendriks (Christina Hendricks). džez sastav “Sarajevo Jazz Guerilla” uskoro bi trebao početi snimati album prvjenac. koji je sa menadžerom NediPatic: Zabavljala se sa Silom nepunu godinu = ’A@L@=’ E@A = =AHEčK JKHAK Zauzeti Enes Begović mom Srnjom počeo pripreme za koncert u tuzlanskom Mejdanu. bit ću samo deset dana .izjavio je izvor. . . Kad god je Kim u Njujorku. . On želi Bijonse. . najvjerovatnije. mnogi gledaoci u Americi prestali su ga pratiti. Mark je definitivno njen tip muškarca. bio u vezi s glumicama Džesikom Zor (Jessica Szhor) i Hejden Penetije (Hayden Panettiere). otkrila je za magazin “In Touch” da se od pjevača razišla zbog njegove loše naravi. a preuzeti u roku od tri dana nakon rezervacije . . jer bi na taj način sigurno oborio rekord gledanosti “Američkog idola”. Nakon što su dobili novog člana Đorđe Balašević održat će 16. koja se nalazi kod Ljubljane i prima više od 3. jer Mark jošviđanekoga . poznata je i po tijelu na kojem bi joj mnoge žene pozavidjele. zvijezda šoua realnosti Kim Kardašijan (Kardashian) ima novog momka. inače bivša djevojka Sila (Seal). 4. subota. ali ona trenutno nije toliko popularna. No. kojima ne treba na početku života uništavati samopouzdanje suludim takmičenjima . Riječ je o Marku Sančezu (Sanchez). . džez-pijanistu i akordionistu Adisa Sirbubala. ali svi me uvjeravaju u suprotno. To iskustvo danas naziva brutalnim. loš utjecaj koji Sil ima na djecu. koje bi se trebale naći na albumu.zaključila je Ketrin. Menadžer Maraje Keri Rendi Džekson (Randy Jackson) ne isključuje mogućnost da se pjevačica pridruži ekipi emisije. Izgleda Ketrin Hejgl (Katherine Heigl) ispričala je za američke medije kako je njeno najsramotnije iskustvo bilo poziranje pred kamerama dok je radila kao dječiji model. u martu i aprilu . Vijesti o potencijalnom razvodu Hajdi i Sila uzdrmale su svjetsku javnost. bile su mi smiješne i glupe. jer su sve glasnija šuškanja da se tajno sastaju.Sajmonu je potrebna velika ženska zvijezda. Bijonse: Još se nije oglasila Budući da je gledanost šoua “X Factor” u posljednje vrijeme opala. . koji se nedavno vratio iz Čikaga i koji uveliko nastupa s nama svakog ponedjeljka u sarajevskoj “Pivnici”.poručuju iz tuzlanske agencije “Beral Music”. gdje će mu biti priređen svečani doček. Dodala je kako se grozi činjenice da majke. Nikol je ove godine zamijenila prošlogodišnje zaštit- ŠAH?ECAH FEH== I= K =FKJK no lice. da na vrijeme osiguraju ulaznice. gdje će održati četiri koncerta. Krajem februara putuje na mini turneju po Americi. Nikada neću zaboraviti sramotu koju sam pretrpjela . Zajedno sa svojim bendom. da smo dobili još jednog člana.kaže Begović. i on je slab na poznate dame. planiramo raditijošnekoliko dvorana u ovoj zemlji. Bandić: Radi na tekstovima pjesama Zanosna Nikol Šercinger (Nicole Scherzinger). Njemačka manekenka Tatjana Patic (Patitz). koja bi za pet sezona suđenja u tom šouu dobila nevjerovatnih 500 miliona dolara. a dan kasnije na istom mjestu predstavit će svoj rediteljski prvjenac film “Kao rani mraz”. koja organizira ovaj vekiki događaj. Izvor blizak Kauelu otkrio je za medije da bi to mogla biti supruga Džej-Zija (Jay-Z). Rezer- =H@=šE= FL K LAE I= 5=čA da je par ponovo zajedno. L. Strani mediji prenose da je poziv za angažman u pjevačkom takmičenju dobila Bijonse Nouls (Beyonce Knowles). Patic i Sil zabavljali su se nepunu godinu.izjavila je Hejgl. Angažiranjem zvijezde “Mad Mena” brend je prošle godine premašio sva očekivanja kada je riječ o zaradi.pojašnjavaju u “Beral Musicu”. Nakon odlaska Pole Abdul (Paula) i Nikol Šercinger (Nicole Scherzinger) iz šoua.000 posjetilaca.Poze u kojima smo morale stajati pred fotografima. Razlog za propast njihovog braka je. navodno. numere za debitantski nosač zvuka bend će. Ističu i da za Balaševićevo gostovanje vlada veliko interesiranje. . koja ne može da kontrolira svoju eksplozivnu narav. poručuju iz agencije “Beral Music” Ako je suditi prema pisanju američkih medija. Riječ je o izuzetnom muzičaru. osim po pjevačkim uspjesima. Nakon što je gledanost šoua opala Enes Begović večeras će u Sloveniji održati prvi veliki nastup u nizu. Znamo da ima dosta toga novog da nam donese na palubi svoga broda i mislimo da će tri dana biti malo da ga ugostimo i družimo se s njim.rekao je on.On je sebična i nezrela osoba. Siguran sam da ima pregršt dobrih ideja .Sajmon je jedna od najpametnijih osoba koje poznajem. igraču Njujork džetsa. koju je stekla i u vremenu dok je bila sutkinja takmičenja “X Factor”. Sajmon Kauel (Simon Cowell) odlučio je da dovede neku prvoklasnu zvijezdu na mjesto sudije.pišu mediji. Bijonse se za sada nije oglašavala po pitanju veoma velikodušne ponude.U Sloveniji je veliki broj ljubitelja mojih pjesama. Pored Balaševića i njegove “Panonske mornarice”.Već sam počeo raditi na tekstovima nekih pjesama. To im je cilj i ove godine. Maraja *EIA KI FL== @= IK@E K ’: . najvjerovatnije. marta.kaže Begović.=?JHK’ Keri (Mariah Carey) bila bi dobra.Kim i Mark se nalaze na večerama u hotelima.ističe Bandić. i to. u Tuzlu će doputovati i glumci iz filma “Kao rani mraz” . održat će koncert u dvorani “Medvode”. H. Zato napominjemo za sve one koji žele doći na koncert i projekciju filma. Begović: Večeras koncert u Sloveniji . a popularnost Nikol. jer je.Radujem se ponovnom druženju sa Bosancima i Hercegovcima širom Sjedinjenih Američkih Država.ba. tome samo ide u korist.Događaj zvanično i nije bio objavljen.

danas biznismen. DNEVNIKA 4. DNEVNIK Nijaz Skenderagi}. politi~ar (Foto: B. ESAD BO[KAILO: MIR ]E BITI KADA LIDERI BUDU VOLJELI BOSNU VI[E OD SVOG POLO@AJA OBJAVLJUJEMO DIJELOVE ERDOANOVE BIOGRAFIJE: SLU@BA NARODU JEST SLU@BA BOGU POLITI^KI PRILOG NAJTIRA@NIJEG BH.INTERVJU EKSKLUZIVNO PROF. nekada istaknuti bh. FEBRUAR/VELJA^A 2012. DR. Nizi}) NA[ NIJAZ NE]E OTI]I U ZABORAV .

doktor je to. Oti{ao je i Ned`ad Ibri{imovi}.„Ubiti jednog ~ovjeka je kao da si ubio cijeli svijet“ je i u~enje islama. ali na nama se ispitivalo koliko dugo mo`emo izdr`ati. dobrog Bo{njanina. na`alost. koja broji oko 200 ~lanova. Vi ste na kraju samo o{te}eni ~ovjek kome treba pomo}i i kojeg na sve mogu}e na~ine treba kompenzirati. kome je sudbina namijenila da stalno prolazi kroz . mladost prije starosti. Boban. Prije toga bio je ljekar u ^ikagu. nije va`no kojoj etni~koj grupi pripadate ili da li dolazite iz naroda iz kojeg je u pet dana stradalo osam hiljada ili za pet godina stradalo osam miliona ljudi. i ~esto tu|e ratove. a zavr{io je i specijalizaciju u Njujorku. Ipak. ali je mogu}e. Dakle. FEBRUAR/VELJA^A 2012. kao. Biti ranjen zna~i i saznanje o sebi i svojoj okolini. stolje}a. zbog ~ega bi nam pomogli u miru? Moramo sami sebi po- . a danas `ivi u Feniksu. bit }e ispravan i dobar. nacionalnoj osnovi u biti isti. kao psihijatar koji je pre`ivio {est koncentracionih logora. slobodu prije ropstva. nisu jedini ljekari koji su etiku pru`anja pomo}i drugima zamijenili ubijanjima. Rodom je iz Po~itelja. rekao: „Pa dokle. Ne{to. U aprilu }e s ostalim ~lanovima BHAAAS-a dr`ati predavanje u Sarajevu. ali bili su devijantne osobe destruktivnog karaktera. s humanisti~ke ta~ke. zapravo prognanika iz BiH.. [ta je to {to ubija te stamene borce. ~ovjek koji je pre`ivjeo holokaust? . uglednih profesora iz Amerike te uspje{nih nau~nika. stolje}a. Esad Bo{kailo. jo{ gleda u Evropu i svijet i nada se pomo}i prvenstveno otud. ti~kim aktivnostima Va{ih kolega po struci. uspravan. ugra|ena ~etiri bajpasa. biv{i logora{. jer misle da su pre`ivjeli“. A to je tako i kod nas na Balkanu.Namjerno ili ne. Na`alost. A on je jedan od najve}ih zlo~inaca 20. Mislim da njegovo djelo „Knjiga Adema Kahrimana pisana Ned`adom Ibri{imovi}em“ treba da bude ~itana u svakoj bosanskoj ku}i. drugarice i drugovi moji. u kojem u~estvuje s drugim poznatim logora{em i novinarom Mugdimom Karabegom. prijatelja. a nadogra|ivana nau~nim istra`ivanjima.Ubija ih nedore~ena Knjiga govori upravo i o na~inima lije~enja traumatiziranih logora{a. uprkos traumama. Marti}. Viktor Frankel (Victor) je rekao: „Nije neopho- Nijaz Durakovi} nije dr`ao okove na o~nim kapcima † Va{a knjiga posve}ena je na neki na~in onim „jakima“. † Uskoro izlazi Va{a prva knjiga u Americi „Wounded I Am More Awake“ („Ranjen sam vi{e budan“). ratu. No. kako re~e Mak Dizdar. Ovo {to se zove `ivot sada u Bosni spada vi{e u „umiranje“. a ti }e{ biti slobodan i ponosan“.. na}i smisao“. Postoji vi{e razloga zbog ~ega se dosta ljekara uklju~ilo u politiku 90-tih godina. ho}e da pomogne. U trenutku dok je ovaj intervju nastajao. ali kao ~ovjek. Jesu li ti psihijatri bili ludi kada su inicirali ratni narativ od Knina do Livna i nadalje. Tu|man. kada do|ete u ljekarsku ordinaciju tra`iti pomo}. zakazani intervju ni u jednom trenutku nije do{ao u pitanje. Ne}e je biti z An|elina \oli je razvalila siled`ije i nacionaliste z Jedan od upravnika Dretelja mi je jednom rekao pred najmanje stotinu zatvorenika: „Doktore.Milo{evi}. dr`ati okove na o~nim kapcima? Miris tamjana se {iri Bosnom i Hercegovinom i prijeti da upali mnoge opasne vatre za koje i ne slutite da su nam tako blizu“. kom{iju mogu da koriste gradaciju zlo~ina slu`e}i se brojkama. psihijatara Jovana Ra{kovi}a u Hrvatskoj i Radovana Karad`i}a u BiH. dr. ljude koji ne izgledaju bolesno? .Knjigu }e za nekoliko sedmica objaviti „Vanderbildt University Press“.. mi nudimo saznanja crpljena iz li~nog `ivota. Normalno jest da sam poslije vi{e od godinu provedenu u hercegova~kim koncentracionim logorima budniji i oprezniji. direktor za nastavak edukacije u najve}oj psihijatrijskoj bolnici „Associate professor The University Arizona“. kojeg tako ~esto spominjete. prvenstveno jer mu takvo gledanje name}e politi~ar. Otkud ovaj naziv? P rof. koju ste napisali zajedno s poznatom novinarkom specijaliziranom za ljudska prava D`ulijom Lajblih (Julia Lieblich). Nijaz Durakovi} bio je jedan od najobrazovanijih Bo{njaka 20. zamjenik direktora za specijalizaciju. † Po~etak rata u biv{oj Jugoslaviji obilje`en je poli- . Mislim da se radi u unikatnom aspektu u lije~enju trauma. ja }u se jednog dana sakrivati u Argentini. nego o tom svijetu i Evropi. X INTERVJU Prof. Ja. zbog statusa koji su u dru{tvu u`ivali. gleda u Evropu i svijet i nada se pomo}i prvenstveno otud. ina~e.. ipak. sestre i bra}o. spasiti jednog ~ovjeka je kao da si spasio cijeli svijet. † Zbog ~ega Vas je inspirirao Viktor Frankel. Esad Bo{kailo (54) pre`ivio je strahote {est koncentracionih logora. Ne}e! Nisu pomogli kad smo prolazili kroz najte`a etni~ka ~i{}enja. nisu bili psihijatri. Znate. a ne pre`ivljavanje. Pa ka`e u posljednjem stihu te pjesme neprevazi|eni Mak: „Okolo {ap}u kako mi `ivot bje uzaludan Ne znaju da ranjen ovako ve} sam budan Ne znaju kako }u potonji udarac da dam Zlehudi o kojoj sada sve znam Sobom i sam“. Naj~e{}e se politika slu`i mjerenjima stradanja po broju `rtava. ali. Naslov je uzet iz poezije Maka Dizdara. Ned`ad Ibri{imovi} je bio moj omiljeni pisac od gimnazijskih dana.2 4. Vidite. ili se. zato je ovdje va`an taj humani aspekt iz islama. mi ni{ta nismo nau~ili. Psihijatar je. ako je motiv istrebljenje jednog dijela populacije na rasnoj. bez obzira koliko su ubita~ni rezultati na kraju razli~iti? Profesor Durakovi} bio je jedan od onih koji nije dr`ao okove na o~nim kapcima. † Otkud uop}e ta potreba da se zlo~ini gradiraju preko broja stradalih. a prema Evropi i svijetu biti budniji. Prije nekoliko dana napustio nas je Va{ zemljak. Na`alost. Bo{kailo stalno je de`urao pored svoje 81-godi{nje majke Emine. magati. prvenstveno jer mu takvo gledanje name}e politi~ar. ^lan je i Bosanskohercegova~ko-ameri~ke akademije za nauku i umjetnost (BHAAAS). Bo{kailo: Silovanje te`e od stotina dana logora „mnoge vojne“. Njegova knjiga „Ljudi u potrazi za zna~enjem“ („Men search for meaning“) govori o pre`ivljavanju u logoru.. poma`em onima koji su pro{li kroz te{ke traume. Isto tako. Karad`i} i Ra{kovi} svakako nisu bili zlo~inci zato {to su psihijatri. To je. na~in na koji je svijet gledao sistematsko uni{tavanje svega {to je bo{nja~ko ne govori o nama. kojoj je ra|ena operacija na otvorenom srcu. Jedan razlog je posebnost zanimanja koje se od obi~nog svijeta ~ak i idealizira. danas neuropsihijatar u Americi Mir }e biti kada lideri budu voljeli Bosnu vi{e od svog polo`aja Obi~ni Bo{njak. † [ta ka`ete o filmu An|eline \oli (Angelina Jolie) „U zemlji krvi i meda“? Kako tuma~ite tu kolektivnu histeriju u Srbiji oko ovog filma kome se pripisuje da je „an- . profesor Nijaz Durakovi}.. pre`ivjelima u bh. pjesma se zove „Nevoljni Vojno“. radi samo o superlucidnim bojovnicima ekskluzivnih nacionalnih programa? Izlazak knjige O njemu je snimljen dokumentarni film „Od Au{vica do Dretelja“. pravda i nepravda. jer trpite od postratnog sindroma. Hitlerov savjetnik Himler bio je ljekar. jedan od najpoznatijih izdava~a ovakve literature u Americi. . Drugi razlog je {to su ljekari imali nekakvu slobodu da pone{to ka`u smjelije od drugih. pisaca i umjetnika. naj~e{}e oni koji nisu izgubili ~lana familije. . Jo{ obi~ni Bo{njak. ali upitat }u i jesmo li mi u Bosni bili Karad`i}evi ili ne~iji drugi „zamor~i}i“ ili samo `rtve ultranacionalnih pogroma? Mo`e li se to svrstati u kontekst u kojem je {utnja Evrope i svijeta nad zlo~inima u BiH bila simptomati~na? Dr. kao baza da se poku{amo za{tititi od nehumanog aspekta politike. ali i spreman za nova znanja i vi{i stupanj razumijevanja. † Mo`e li ~ovjek koji je ranjen zaista biti budniji? dno da ~ovjek na|e smisao `ivota kroz patnju i traume.Radi se o psiholo{kom konceptu da ~ovjek i ne cijeni zdravlje prije bolesti. Do kraja mjeseca iz {tampe izlazi i njegova autorska knjiga o tom iskustvu. I bio je u pravu Razgovarao: Erol AVDOVI] uop}eno epiku o genocidu u Bosni. koje pjesnik Avdo Sidran svrstava u one koji „sada umiru. On je na zasjedanju Skup{tine Bosne i Hercegovine u januaru 1992. detaljima torture i mu~enja i psihologiji me|u zatvorenicima i odnosima s ~uvarima. humaniji od svog ljudskog ranjavanja. pjesma u kojoj se opisuje stanje duha ~ovjeka. a koja prati Va{u ratnu i poratnu pri~u. ali i Ranjen budniji † Po cijenu da dotaknem teoriju zavjere. dr. Kao gostuju}i predava~ o svom iskustvu u Dretelju te drugim hercegova~kim logorima predavao je na ~uvenom Harvardu. dr.Viktor Frankel je kao psihijatar pre`ivio Au{vic. vjerskoj.

ali mi smo obrazovani da znamo sebe sa~uvati od tzv. „samoterapiju“ primjenjujete prema samom sebi? . † A {ta. da im ka`em? Da }u ih izlije~iti? Ja samo mogu ponuditi razumijevanje i da poku{am sabur pribli`iti njihovim srcima. kao {to to re~e D`imi Hendriks (Jimy Hendrix). sada nudimo oprost. u protivnom. Nema vode. s katarzom ako ho}ete. Moramo se. mira ne}e biti ni u nama ni oko nas. ali „u`ivo“ je bilo puno. ako tako smijem re}i.“. a ne zaboraviti“. U tom slu~aju. nismo mi bili zlo~inci. Moji prijatelji Amerikanci su puno te`e pre`ivjeli film od nas koji smo pre`ivjeli rat. mi smo.. `ena djece. obi~ni ljekar. jer radi se o jednoj pri~i. i da film zarje{ava. sina. koje ja nemam srca da navedem u ovom intervjuu. Stradanja u logoru i gradu su prikazala svu brutalnost zlo~ina.Imali smo jedan period poslije Drugog Svjetskog rata kad su na{i roditelji sakrivali fo~anska i druga stradanja nadaju}i se da se nikad ne}e ponoviti.. niti jedna scena. . Dretelj je zlo~in koji jo{ nije sankcioniran. † Zna~i. nema hrane. za{to se u Srbiji vodi kampanja protiv filma i njegovog prikazivanja? Pa ne voli niko da vidi takvu istinu o sebi. Nema nikakve psiholo{ke i filozofske podloge da se porede mu~enja. oca. zapravo. donekle. Bo{kailo.. Ne voli niko da mu se nacionalni narcisoizam povrijedi. samo ~ini se svaki put jo{ gore. Tamo sam smr{avio najmanje 40 kilograma. Zamislite moju kliniku u Feniksu kad meni svaka `ena. ^uo sam od javnih li~nosti u Bosni frazu: „Oprostiti. Ponoviti nam se ne}e ako postanemo budniji. talno“ istinit: od opisa ljuNekima je lak{e licitiraEvo. mu~eni su od kom{ija i poznanika. Bo{kailo: Mi.4.Mir se mo`e prona}i i poslije ovakve tragedije. gedije jer. daleko od stereotipa koji se tom filmu pripisuju od istog mentalnog sklopa koji je i uto~i{te nitkova? Aspekt oprosta † Jeste li Vi oprostili Va{im mu~iteljima u Dretelju? [ta uop}e iz logora nosite kao iskustvo koje nikako ne mo`ete zaboraviti? . `elje za osvetom i to bez pra{tanja. pacijent iz Srebrenice pri~a: „Ubili su mi mu`a. Moram re}i da se ne sla`em s tim. Ne smijemo opra{tati. umjesto sve to poku{avati opravdati raznim nsens. Nisam ni zato da cijelu budu}nost gradimo samo na prisje}anju na genocide kroz koje smo pro{li. politi~ke i interesne pozicije ve} 20 godina grade na kolektivnim strahovima. dakle. poklali vi{e od deset hiljada nenaoru`anih civila.Pa da. onima o kojima govori film „U zemlji krvi i meda“? . za nekoliko dana u{li u jedan bosanski gradi} koji se zvao Srebrenica. kad se ~ovjeku d`enaza klanja. savjetujete `enama `rtvama rata. {ta ja. Pucali su na nas kroz tanki limeni zid hangara i ranjavali `ive kosture. I bio je u pravu. brata. ja }u se jednog dana sakrivati u Argentini.An|elinin film upravo s te psiholo{ke ta~ke nije uop}e „crno-bijeli“. U Dretelju nisam imao snage glave di}i. ali ni{ta ne presuda UN-ovog tribunala ani Bo{njaka“.. † A mogu li se ljudi u Bosni i njenom okru`enju „izlije~iti“ bar dotle da njihove rane. a da nas niko za to ne moli tisrpski“.isti~e dr.. Bolje mi je kad tako analiziram kom{ije. ali on nije . dskog tantosa do politi~ke ti brojkama i lak{e je re}i To je. `rtava silovanja i mu~enja. na`alost.Odavno me zanima aspekt oprosta. Zatvarati o~i pred tim zna~i opasnost da nam se sve iznova dogodi. Ne mislim da za takvu ulogu ~ovjek mora biti psihijatar. to zna~i pristanak na pripadnost dru{tvu kome bi se mogao pripisati epitet zlo~ina~ko. Bo{njaci..Izlje~enje je medicinski termin koji rijetko koristim u psiholo{koj traumi. a da ne ~ekaju Evropu i svijet da im pomognu. moram priznati je to najte`i dio mog Ne smijemo zatvarati o~i . Dobro znate da. koji se stavlja na stranu jednih ili drugih. Mi smo. † Ho}ete re}i da nema izlje~enja uz samozavaravanje i pravu dijagnozu? . A film. ali imam pravo re}i svoje mi{ljenje. sekundarne traume. puno gore.“. Vadio sam gelere nekom iglom i `iletom. Eh. † Kako. Bo{njaci. o stradanju jedne grupe ljudi u dijapazonu od nacionalnog atavizma do strasne balkanske vendete. ali dok god narod bude birao agresivne lidere. O~ito je da je bilo pogre{no.[to se ti~e `ena. hod`a glasno pita u ime umrlog „ho}emo li mu halaliti“. Hiljade Bo{njaka pro{lo je kroz Dretelj. Bolje je i korisnije o genocidu u Bosni? to treba zabraniti. FEBRUAR/VELJA^A 2012. prona}i mir nakon jedne planetarne tragedije i mo`e li se trauma takvog intenziteta kao {to se dogodila u BiH prije 20-tak godina uop}e izlije~iti? . izbavljenje }e do}i „kad mo} ljubavi bude ja~a od ljubavi prema mo}i“. Otuda taj strah. stra`are u koncentracionim logorima u Hercegovini s nama koji smo . odla`e suo~enje s istinom. sada nudimo oprost. Zato je i uzdrmao neke vlastodr{ce u Beogradu i Banjoj Luci iz temelja. Mir }e biti kad izabrani lideri budu voljeli Bosnu vi{e od svog polo`aja. recimo. Te{ko je sada. To je nosagledati sve elemente tra- kolektivni strah. a ti }e{ biti slobodan i ponosan“. desentitizirani i nije nas ni{ta iznenadilo. koje sam „sterilizirao“ upalja~em za cigarete. nudi druga~iji. Ljudi moraju procesirati ono kroz {ta su pro{li i izvu}i smisao `ivljenja. golgota njihovih predaka ili njihovo li~no stradanje prestanu biti opasnost da nam se ve} vi|eno zlo. Jedan od upravnika Dretelja mi je jednom rekao pred najmanje stotinu zatvorenika: „Doktore. U takvoj situaciji se sla`em da se mo`e oprostiti. jer njihov se gubitak nikada ne mo`e nadomjestiti. i mi individualno kao ljudi mijenjati . valjda jer je „brubizarnostima. a da nas niko za to ne moli. nekom Srbinu re}i svome djetetu: „Slu{aj.. sad. tamo negdje u Bosni bio je rat. da budem s njima u njihovom bolu i gubitku. Sve je to pomalo infantilno. one koja nastaje slu{aju}i pri~e. ve} prije svega strah onih koji svoje povla{}ene. opet cikli~ki ponavlja? . „samoterapija“ koju primjenjujem je pozitivna psihologija s upore|ivanjem vlastitih iskustava s drugima. Mi. U na{oj sredini ljudi su od drugog tra`ili oprost ako ne{to pogrije{e..E sad. 3 pre`ivjeli. posla. Moramo tu napraviti balans s ciljem da na{a djeca `ive u miru. kako je to u filmu djelimi~no opisano. zapravo. Ili. Puno je lak{e nekome u Beogradu re}i: „Eto. † Kakvu. zna~i. ispravniji put od samozavaravanja. mo`da „lak{e“ ravni. jer ostaje u okvirima da je An|elina \oli „na strza trenutak. Naravno da je i politi~ki poraz priznati da je manji bh. paklene temperature. Vrijeme je da Bosanci sami izaberu svoju sudbinu. ali to samo Dr.. entitet nastao na genocidu. a da nas za to niko ne moli. a to je da je silovanje te`e od stotina dana logora. iako bi humanisti~ki bilo odgovornije.Film sam gledao u Feniksu. proces oporavka tek po~inje..“ To je lak{e.

Lagumd`ijom. mnogo toga se izmije{alo u ovo doba nacionalisti~kog ludila u BiH. FEBRUAR/VELJA^A 2012. Vi{e od dvije decenije eksplicite je odbijao svaku pomisao koaliranja s nekom nacionalnom strankom. bili su utoliko brojniji s obzirom na to da se prije ministra u~esnicima na doma}em jeziku obratio vladika Vasilije Ka~avenda. te stajale iza gnusnih ratnih zlo~ina nad Bo{njacima.4 4. jo{ dok se Cikoti} obra}ao u~esnicima. koji su prokomentirali da ministru nedostaje dobra doza patriotizma jer se u svojoj dr`avi obra}a na stranom jeziku! Komentari na ovu temu. vladaju SDA-om Bo{nja~ko jedinstvo Samo nekoliko dana nakon objavljivanja fotografi- . niti su bile istovjetno u~inkovite u razli~itim sredinama. Ali. Stoga se SDA borila protiv SDP-a. ali je zato jedan od rijetkih srpskih intelektualca koji su javno. pa bi se reklo da su na tim tradicijima Bo{njaci pre`ivjeli tolike neda}e i golgote. bila neiskrena. Jer. D@. Dakle. Bo{njacima. spo~itavaju}i SDP-u ateizam. U tome ju je svom snagom podr`avala Islamska zajednica. Kao paradoksalan primjer. najhumaniji i najozbiljniji teoreti~ari politi~kih doktrina ne mogu razvrstati i razaznati sve nijanse artikulacija politi~kih stranaka. tako da ni najiskreniji. s dvije rigidno nacionalsti~ke opcije koje su. ni HDZ!“ bila je krilatica kojom je SDP pravio distance od nacionalizma. krene Dizdarevi} i Tihi} na nedavnom fotografije objavljen je i stav Seferovi}: Ministar u mukama da „ne mo`e biti gore“. SDP se s dr. bila je to i politika jeftine strana~ke kalkulacije i pohlepe. spo~itavaju}i mu idolo{ko. odnosno izjava jednog SDP-ovog funkcionera da se SDP zala`e za lustraciju. s Tihi}em na ~elu. vaj tekst mogao bi se razumjeti i kao otvoreno pismo dr. Sve politi~ke ideje. intimnih momenata iz Lagumd`ijinog `ivota. Sve je kulminiralo incidentom kada su ga policajci na putu M-17 zaustavili i izmjerili mu 2. A. No. ma koliko ostalo skriveno u pra{ini povijesti koju su ve} zameli kovitlaci sibirski hladnih vjetrova koji su harali nad na{om zemljom. dakle. onda su ga optu`ile i kompanije ~ije je ponude odbio za kamenolom [iroke stijene pa je na kraju protiv njega presudio i Op}inski sud. Tek kada je objavljena fotografija nedavnog susreta Raifa Dizdarevi}a i Sulejmana Tihi}a kako „piju popodnevnu kafu“. Me|utim. {to je veoma te{ko nakon dijametralno razli~itih politi~kih stavova koje iznosimo dugi niz godina. Samo nekoliko li~nih. SDA je uvijek pristajala na koaliciju s SDS-om i HDZ-om. Zlatku Lagumd`iji.17 promila alkohola u krvi te mu oduzeli voza~ku dozvolu. transparentno. pa i Islamska zjednica. Napadala je isklju~ivo komunizam u SDP-ovim redovima. Prvo su mu oboreni skoro svi tenderi za zimsko odr`avanje puteva. Lagumd`ije su najo~evidnije potkrijepljene. Stvarni i najozbiljniji konkurent SDA-u bio je SDP. Kao {to je i samo bo{nja~ko iskustvo povijesti druga~ije od drugih naroda itd. tvrdnje dr. pred zvanicama iz politi~kog. usred rata. SNSD i SDA su danas najbolji primjer. pa i nakazne. s Tihi}em na ~elu. SDS nisu bili me|usobno konkurenti na izborima. Taman kada je pomislio Seferovi}evu ostavku sad tra`e i taksisti PRESSIJA Kad krene. jer ju je izjedna~avala. Lagumd`ije da komunisti. Ka~avenda na doma}em PRESSIJA Ministar i vladika na konferenciji O Ovaj Cikoti}ev ~in izazvao je dosta ~u|enja me|u prisutnima. Samo nekoliko biografskih. Nakon {to su mu kolege zamjerile {to je „pogurao“ obnovu enterijera i eksterijera svoje biv{e firme. uvidio sam koliko smo imali pogre{ne predod`be jedan o drugom zbog ideolo{kih predrasuda. vladaju SDA-om. a zapravo su pili rakiju. Zlatkom Lagumd`ijom upinjao da ostane dosljedan svojoj iskonskoj platformi borbe protiv nacionalizma. jer je tradicija merhameta i sadake vrlo ukorijenjena u njihovom Pi{e: Ned`ad LATI] Pogre{ne predod`be Kada sam radio prvi intervju s dr. Lagumd`ija: Vrlo uvjerljiva tvrdnja da komunisti. ministrova kola krenula su nizbrdo. Me|utim. Metalur{kog instituta „Kemal Kapetanovi}“. pa tako i narodima. ni SDS. kulturama. Podr`avam Lagu jer navijam za Po Mnogo je pokazatelja da bi zaista zakonom o lustraciji bilo obuhva}eno vi{e funkcionera te nekih novinara nego SDP-a Cikoti} i Ka~avenda: Ministru engleski dra`i X STAVOVI Je li na pomolu kopernikanski zaokret SDP-ove p Jo{ aktuelni ministar odbrane BiH Selmo Cikoti} na ovosedmi~noj konferenciji rukovodilaca vjerskih slu`bi u vojsci (IMCCC). Takva politika SDP-a najvi{e je poga|ala SDA. radi ovakvog razumijevanja komunizma. kakva je ideja komunizma. uz to. odr`anoj u Sarajevu. koji tra`e da povu~e izmjene zakona o njihovoj djelatnosti ili }e oni iza}i na raskrsnice i blokirati ih. mo`e poslu`iti slu~aj profesora Mi}e Carevi}a koji se uvijek deklarirao kao komunista. A. dok se u SDP-u generacijski. dakle. dali su mi povoda da razgovaramo o temi da su ideje socijaldemokratije prihvatljive `ivotnom iskustvu. komunizam nije mogao useliti. je {irom otvorila vrata komunistima u svojima redovima. neoficijelnih razgovora daje mi neku nadu da su polemi~ki tonovi izme|u njega i Sulejmana Tihi}a te jedno saop}enje. to naslije|e komunizma. a prevodila ga je na bosanski slu`bena prevoditeljica. Du. ustali u odbranu svojih sunarodnjaka Bo{njaka i Hrvata u Banjoj Luci. diplomatskog i vjerskog `ivota te pripadnicima Oru`anih snaga (OS) BiH demonstrirao je svoje sposobnosti u poznavanju engleskog jezika. Nakon {to je pozvan da se za govornicom obrati prisutnima Cikoti} je odr`ao govor na engleskom. Seferovi}a su sada napali i taksisti. No. odnosno historijskim usudom BiH. jo{ bile i nosioci agresije na BiH. Stoga bih ga pisao kao da gledam Lagumd`iji u o~i. dakle po zakonu biologije. za- dr`ao me je na oprezu i distanci od SDP-a. ozbiljna osnova za kopernikanski zaokret SDP-ove politike. „Ni SDA. tada dosta nepravedno. razgovarao bih s njim prisno i prijateljski. u sarajevskom hotelu „Europa“. To je matrica na kojoj je SDA vladala dva stolje}a. Tako je i bosanskohercegova~ko iskustvo s komunizmom druga~ije od drugih dr`ava. i u tome je SDA. komunisti~ko naslije|e. negdje odmah nakon rata. SDA. Tako da se mo`e smatrati vrlo uvjerljivom tvrdnja dr. HDZ i Ministar prometa i komunikacija Zeni~ko-dobojskog kantona Raif Seferovi} trenutno je daleko „najslikanija“ osoba u Vladi ZDK. bukvalno familijaranih. nisu unisone. Cikoti} na engleskom. obrazla`u}i to „nu`nim zlom“. Zlobnici su ~ak i{li dotle da su Ka~avendu ubrojali u „ve}eg patriotu“ od Cikoti}a. dok Rigidne opcije Koliko su nacionalisti~ke stranke postale komunisti~ke toliko su i (post)komunisti~ke postale nacionalisti~ke.

kao i sli~nim politi~kim pajacima. Kad zatreba. pa i povijesti! Jer. proizveo brigu i razo~arenje. naime. kad bi do{lo do stani-pani. naime. samo stoga {to „ne prili~i profesoru tefsira“. a sada i SDP-a. Nije. Sve dok one ~vrsto stoje na politici podr{ke nezavisnosti i cjelovitosti Meka rukavica U drugoj varijanti. mogla bi donijeti kopernikanski zaokret na bo{nja~koj politi~koj sceni. jo{ vi{e bi razgolio SDA. da je Raif Dizdarevi} stajao iza „Procesa muslimanskim intelektualcima 83“. FEBRUAR/VELJA^A 2012. i provodad`isanje separatisti~ke politike Banje Luke. Ova pihtija. drugospomenuta varijanta je ona koja. multietni~koj. 5 md`iju. srpske dr`ave. po njemu. dodatno. dok je dr. Sad je tako. O raspolo`enju tog okru`enja na{a sudbina ovisi barem onoliko koliko ovisi i o nama samima. da li bi i te zemlje. Prvo. preko Sulejmana Tihi}a. S jednim. da je u svojoj publici. imati naklonost u svega desetak. de`urni SNSD-ov galamd`ija.i dr`ave koje bi podr`ale ovaj radikalni srpski potez. suverenoj i nezavisnoj BiH. na zgari{tu Bosne i Hercegovine. to }e biti kona~na pobjeda klana Pozderaca nad klanom Dizdarevi}a. ona je javno istupila s kritikom takve retorike. pa i manje od toga. poput Rusije i Izraela. pa i Islamsku zajednicu. Elem. on je taj koji naknadno treba za~e{ljati i smek{ati stavove koji su uzburkali javno mnijenje i proizveli rizike za tu li~nost. u kojim se ve} „evidentiraju“ . koje su pretjerano britke ~ak i za neodmjerene i raskala{ne govornike u kakve spada Milorad Dodik. Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave su. zbog prejakog dojma koji se time zvani~nih i nezvani~nih. me|utim. kona~no. s prolaznim vremenom izra`enim sa devet ili deset zemalja pobornika samostalnosti Republike Srpske njeni izgledi da za to dobije me|unarodnu potporu nisu nimalo blistavi. nakon {to je prespavao nervozni politi~ki klin~ s Jovanovi}em. zaslu`uje vi{e pa`nje od one prve. objavljena fotografija „prijatelja“ Tihi}a i Dizdarevi}a jedan je od najmorbidnijih paradoksa bo{nja~ke politike. Najbolja ilustracija ove politi~ke pojave kod nas je Rajko Vasi}. Kako druga~ije objasniti da neki {ejhovi u~e dove na Tihi}evom predizbornom skupu ili da profesori medrese ili Fakulteta islamskih nauka javno po- dr`avaju Tihi}a koji konzumira alkohol. A da Amerikanci na drugo i ne pomi{ljaju. Ali taj proces. Enes Kari}. u kojem obitava vi{e od 200 dr`ava. preko pla}anja skupih usluga me|unarodnih lobisti~kih organizacija. stolje}u“. koliko bi se takvim zakonom SDP o~istio od politi~kih predrasuda.na koje Dodik tako|er ra~una . Milorad Dodik jo{ jednom je platio danak svome prebrzom jeziku i sklonosti da potcjenjuje ~injenice nau{trb vlastitih politi~kih `elja. SNSD-ov {ef Milorad Dodik nalupao kao Maksim po diviziji. upravlja Raif Dizdarevi}. Dodik: Slabi u~inci me|unarodnog lobiranja za priznavanje RS Pi{e: Vlastimir MIJOVI] Portparoli ili glasnogovornici u politiku su instalirani kao neka vrsta smokvinog lista koji zaklanja ili otkriva su{tinu odre|enih politi~kih ideja. ucrta granice jedne nove. pokazalo je reagiranje njihove ambasade u Sarajevu. pokazuju upravo suprotno onome {to je Dodik htio posti}i. [a}ira Filandre. Ni Moskva ba{ nije sklona velikom zamjeranju s vode}om svjetskom silom. bar na koju se i sam Filandra pozivao u nekim kontekstima interpretacije „bo{nja~ke politike u 20. ako ne i s oba oka. uvijek pogleduje na Va{ington. u sada{njim globalnim okolnostima. Mogu}e je da je klju~na osovina i povezanost SDA i Islamske zajednice upravo na osnovi (i)legalne (su)radnje s Udbom. ^injenicama se. koji u svjetskoj politici nisu ba{ repa bez korijena. a vjerujem da je znao i sam dr. Dvije su mogu}e varijante zbog kojih je Dodikov {tab na{ao za potrebno da upravo ovu izjavu brzo relativizira. potreba i fantazija stje~e o separatisti~kim planovima Republike Srpske. Tel Aviv. Jer. U taj projekt mnogo je ulo`eno. namijenjena uloga meke rukavice. A pitanje je. ipak. u duelu s ^edom Jovanovi}em. U drugoj varijanti. Mo`da je takva katarza i prvi uvjet da se. umjesto ohrabrenja. potreba i fantazija. Ali. u su{tini.kako se izrazio Dodik . Vasi}u je. o zderce SDA i Islamske zajednice („Zelena knjiga“) e politike X PETA STRANA Me|unarodna pozicija Republike Srpske ’@rtva’ se predala svom ’d`elatu’! Znalo se. Pogotovo se vi{e vjeruje analiti~kim ra~unicama koje. napustio funkciju u Stranci za BiH kada je koalirala sa SDP-om. mo`e se ocijeniti da lista stranih jataka Republici Srpskoj ne ulijeva nadu u zna~ajnu me|unarodnu podr{ku ideji otcjepljenja i progla{enja nezavisnosti. od otvaranja predstavni{tava RS u svijetu. neka sre}a za svoju politiku u dana{njem svijetu. Dodikov {tab i ukupna velikosrpska politika radit }e na poku{aju upisivanja novih me|unarodnih recki podr{ke. me|utim. Iako na tom spisku ima i zvu~nih imena. Milorad Dodik jo{ jednom je platio danak svome prebrzom jeziku i sklonosti da potcjenjuje ~injenice nau{trb vlastitih politi~kih `elja. Jednom je Mirsad Kebo obznanio da tom uskom krugu pripadaju jo{ neki intelektualci. s poja~avanjem bosanskohercegova~ke integralisti~ke politike i njenog prezentiranja u me|unarodnom okru`enju. kako je rekao Dodik i kako je „evidentirao“ njegov {tab. on do daske pritisne gas ili mo~ugom odalami po nekome i ne~emu. u ovom slu~aju. zbir se zaustavlja na devet do deset dr`ava. njena takva pozicija u me|unarodnim razmjerama je vrlo stabilna. U njihovom opisu poslova je. Ako SDP ustraje i donese zakon o lustraciji. je u me|unarodnoj zajednici u`ivaju njegovo entitetsko ~edo i njegove pretenzije da u evropski zemljopis. u slu~aju progla{enja dr`avne nezavisnosti. naime. to svjedo~i da se „`rtva“ predala svom „d`elatu“! Mizerni Dodikov saldo Kad bi desetak dr`ava stvarno priznalo nezavisnost Republike Srpske. Nakon {to se. nisu naro~ito velike. a Gr~ku i Kipar . glavni jezi~ac na ovoj zami{ljenoj vagi.4. poput dr. . Nakon najnovijeg beogradskog ispada Milorada Dodika. odmah podr`alo desetak zemalja svijeta. Kad se podvu~e crta ~itave te obimne operacije. Pri~a o lustraciji nakon najave SBB BiH da }e tra`iti dono{enje tog zakona. Ja navijam za Pozderce! Ameri~ka osovina Bez obzira na motiv koji je Dodika ponukao da Vasi}u nalo`i da ovu izjavu malo relativizira. da od smrti Alije Izetbegovi}a SDA-om. Ako se uva`i ~injenica. jo{ je daleko od ~vrstog i definitivnog oblika. dakle. a {pekuliralo se i s imenom {ejha Halila Brzine. sve do diplomatskog anga`iranja Beograda svuda gdje Srbija ima svoje ambasade i konzulate. ipak. Prilika je to da se bilansira saldo vi{egodi{njeg nastojanja Milorada Dodika i ukupne srpske politike da za svoj separatizam osiguraju jatake u me|unarodnoj zajednici. postigne bo{nja~ko jedinstvo. da bi njegovi nadre|eni ubrzo stvar prizemljili nakon {to vide kakvo djelovanje proizvodi Rajkov programirani d`umbus. Vasi}u je palo u du`nost da otupi neke o{trice predsjednika Republike Srpske. tek to bi pokazalo koliko malo simpatija u svijetu ima srpski separatisti~ki pokret u BiH Bosne i Hercegovine. u Dodikovom {tabu sra~unali su da naknadno zavijanje u celofan ponajprije iziskuje amortiziranje ocjene po kojoj bi Republiku Srpsku. nagla{avaju}i svoju potporu „demokratskoj. Kad {efovi verbalno zabrljaju. Lagumd`ija. s neupitnim teritorijalnim integritetom“. Tom cifrom Dodik je slavodobitno zamahnuo kao pokazateljem. barem u ovom ~asu ili u bliskoj budu}nosti. projekata ili pojedina~nih iskaza. To je samo pet posto.da i ne spominjemo. vjeruje vi{e nego rije~ima. pri{le uz bok srpskom dr`avnom novoro|en~etu na na~in na koji pri`eljkuje Dodik. Pri~a o banjalu~kom separatizmu nije ni blizu svome kraju. Dodik je mo`da shvatio da deset i nije neka cifra. Ta }e se trka jo{ dugo tr~ati. izme|u kojih traje borba za prevlast ve} vi{e od pola stolje}a. [anse za to. velikog razumijevanja ko- m susretu u „Europi“: Samo nekoliko dana nakon objavljivanja SDP-a da se zala`e za lustraciju je objavljen je i stav SDP-a da se zala`e za lustraciju. Jo{ mnogo je pokazatelja da bi zaista zakonom o lustraciji bilo obuhva}eno vi{e funkcionera SDA i Islamske zajednice („Zelena knjiga“) te nekih novinara nego SDP-a. stranku i ukupnu politi~ku i nacionalnu opciju. treba pomno pratiti.

naglasio je generalni sekretar KSBiH. kao odli~an igra~ i trener. D@. a da radnici ne znaju ~ega nisu obavije{teni o imenovanju novog direktora. razo~arani smo ~injenicom da su centri za socijalni rad i sudovi nakon razvoda u ve}ini slu~ajeva naklonjeni majkama i daju im starateljstvo. sarajevskog udru`enja „Otac“.kazao je Lepir. Kad sam joj rekao da joj ih ne}u dati. ali. ali o tome se ne govori u javnosti. ministri i drugi zaposlenici ministarstava. iznenadili su se kada se svima na po~etku sjednice predstavio novi direktor njihove firme Senad \onko.Dok sam u kuhinji prao su|e. ali u povljeno u „Slu`benim novinama Op}ine Zenica“ ne po. oni trebali poznavati zakone u vlastitoj zemlji i tra`iti da se ti zakoni i po{tuju te i u ovom objektu uvesti obavezu izdavanja fiskalnih ra~una. s druge strane. valjda. izgleda. u odgonetki {ta je objahni~koj oma{ci. a ja nemam nikakvo pravo nad njima ka`e na{ sagovornik M. On je jedan od ~lanova Lepir: Ve}i broj Obaveze alimentacije . O~ito je da se radi o tefiji. .nu|enom sadr`aju. On voli Sarajevo i BiH i `eli izvesti ko{arka{ku reprezentaciju na me|unarodnu scenu .ogledalu“. M. Do sada su `ene na svojoj strani imale cijeli sistem za{tite. Na novinarsko „bockanje“ da Petrovi} nije postavljao finansijske uvjete. kao {to je poznato. pro{le srijede u cazinskom motelu „Stovrela“. Istakao je da u Udru`enju imaju sociologe. A. jer nisu dobro ~uli.navodi Purivatra. itekako dobro i jeftino. dr`avnih Ra~un iz restorana u Parlamentu institucija. izabran 19. ali i djecu nakon {to nad njima dobiju starateljstvo. nismo na{li ni{ta {to bi trebalo ma`e ljudski vid. ipak. Ovi ljudi najvi{e se `ale na to da im supruge brane da nakon rastave vi|aju djecu. sigurno je da ne postoji nijedna dr`ava u kojoj se to de{ava pred o~ima ~lanova najvi{e izvr{ne i zakonodavne vlasti. koji su propisani zakonom u oba entiteta! U ovom restoranu hrane se ~lanovi Parlamenta BiH. azu“. jer diskriminira na{a prava. A ru~aju. Naime. Slu~ajevi gdje majke onemogu}avaju ocu da vi|a dijete su u porastu. M.To su sve ljudi koji su bili `rtve zlostavljanja supruga. socijalnu radnicu. ne izdaju se fiskalni ra~uni. ka`e na{ sagovornik koji nije uspio dobiti uvo|enje zajedni~kog starateljstva u zakonu. a koja je odr`ana prije nekoliko dana u Kantonalnom ministarstvu privrede u Mostaru. On nam je kazao da ga je supruga no`em zbola u stomak. jer sam rekao da puno tro{i. {to je nekoliko puta manje nego u drugim restoranima. doktore. D. ka`e Purivatra asilje u porodici sve vi{e bilje`i trend rasta. Sindikalisti. Mahmutovi} je odgovorio: .Prisutni su razli~iti oblici kori{tenja djeteta od majke prema biv{em suprugu. Iznena|uju}a je ~injenica da su u BiH posljednjih godina `ene te koje u braku zlostavljaju mu`eve. Otkrio je i malu tajnu. No. . Barem bi. ve} du`e ne znaju ko im je zapravo direktor te su jo{ jednom zatra`ili da se novi ~elnik preduze}a predstavi. do{la je i od mene tra`ila pare. Na`alost. generalni sekretar Ko{arka{kog saveza BiH. ali radnici. tele}e pe~enje nekima od njih je. u kojoj su smje{tene dr`avne institucije. poma`e ogledalo nu|eni link.Inicirat }u uvo|enje zajedni~kog starateljstva u zakonu. me|utim. odluke su objavljene „u Brojni ~lanovi Jedan od `rtava koje su u braku zlostavljane od supruge je i M. H.Aco Petrovi} svojevremeno je slu`io vojni rok u Sarajevu i jo{ tada trenirao s ko{arka{ima Bosne. iako su tek nedavno registrirani. kako on ka`e. ipak. Njih je i puno vi{e. agencija. Najvi{e me boli {to ih odgaja ona. jer ona previ{e tro{i. G. januara. PRESSIJA Tehni~ka gre{ka zbunila Zeni~ane N ’Slu`bene novine’ ~itljive samo u ogledalu Zeni~ani i drugi zainteresirani koji su poku{ali ovih dana na oficijelnoj stranici Op}ine Zenica do}i do akara objavljenih u „Slu`benim novinama“. Tako|er. Kada smo se razvodili. Mahmutovi}: Aco nas voli Petrovi}: Slu`io vojsku u Sarajevu M. dje~ijeg psihoterapeuta i psihologe. No. nemalo su se iznenadili kad su otvorili poKad vid ne poma`e. Radnicima. a da je razlog tome bila pohlepa. u takvim situacijama dijete postaje sredstvo za nastavak nasilja izme|u supru`nika. ali on je. o~ekuju od novog direktora da kona~no pokrene proizvodnju. Kad joj nisam dao supruga me zbola Zbola me u stomak. Osim BiH. ve} broje 40 ~lanova. iako sam na sudu prilo`io dokumentaciju i dokaze {ta mi je uradila kako bih dobio starateljstvo. kako su istakli. \onko je nakon toga ponovio svoju funkciju. na koju je. Upravo i podatak da se ne zna ko koju funkciju obavlja oslikava koliko je stanje u „@itoprometu“ katastrofalno. koje kao drugostepeni organ rje{ava `albe roditelja u slu~ajevima povjeravanja KULOARSKE PRI^E Na sastanku o budu}nosti „@itoprometa“ Za{to novi ko{arka{ki selektor nije postavljao finansijske uvjete Bio je izuzetno dobro raspolo`en Harun Mahmutovi}. . U restoranu zgrade Parlamentarne skup{tine BiH u Sarajevu.Gospodin Petrovi} zna u kakvoj je situaciji BiH i KSBiH. PRESSIJA Parlament bez fiskalnih ra~una Tele}e pe~enje va`nije od vladavine zakona! NASILJE U PORODICI Mu{karci sve ~e{}e izlo`eni zlost Fizi~ko zlostavljanje mu`eva jo{ je tabu tema u BiH Restoran za zvani~nike BiH Nije ni{ta ~udno da u svakoj dr`avi postoje ugostiteljski objekti koji kr{e propise o izadavanju ra~una. Otac i djeca su usamljeni u svojoj borbi za interes djeteta . jer se Upravni odbor KSBiH „u roku odmah“ odlu~io i jednoglasno izabrao Aleksandra Petrovi}a za novog selektora na{e ko{arka{ke selekcije. nego „izgledati ljep{e u svom odrobi~no ogledalo. u porastu je i problematika gdje otac ne izvr{ava svoje obaveze u smislu alimentacije . koja to ne zaslu`uje. ~iji predsjednik Amir Purivatra ka`e da. FEBRUAR/VELJA^A 2012. nisu mi dali djecu. iako one to ne zaslu`uju .. naravno.ka`e Purivatra. ^.6 4.. jer diskriminira na{a prava. imao mnogo prilika da dobro zaradi! Radnici nisu znali ko im Aco nije ’kokuz’. (ime i prezime poznati redakciji) iz Sarajeva. nije jasno zbog \onko (u sredini): Imenovan. Tele}e pe~enje je najskuplje jelo i ko{ta pet maraka. Kako se i vidi na fotogra. ^. . u`ivaju}i u vrhunskim specijalitetima. zaradio je dovoljno je direktor Predstavnici Sindikata mostarskog „@itoprometa“ na sjednici na kojoj se raspravljalo o budu}nosti ovog nekada{njeg pekarskog giganta. jer „nije kokuz“. Prema podacima Ministarstva zdravlja RS. . uzela je no` i zbola me. va`nije od vladavine zakona. {to nije uredu.

manje je va`no od onoga {to o Karad`i}evoj ostav{tini u BiH misli onaj drugi. Mladi}a.ka`e Muj~inovi}. proklinjao dan u kome je s ^edom stao pred TV kamere.. .. kako su to. ti si napustio SBiH i postao samostalni vije}nik onog dana kada su ti Kamber i Halimovi} napisali odluku o delo`aciji iz stana. oko dva posto po~injeno nad mu{karcima. onako fizi~ki golem i mentalno ogoljen. Na skije. Kao ~lan Demokratske stranke bio je jedan od najbli`ih saradnika pokojnog Zorana \in|i}a. ^eda Jovanovi} odli~no zna. Stojni}) Alagi}: Stambeni problem da ~uva{ stan i posao . svetosavlja. Jovanovi} je Dodika. Moram ista}i da sam vodila i dosta slu~ajeva u kojima su mu`evi bili fizi~ki napadani . neposredno nakon {to je svijet obletjela TV slika njihovog su~eljavanja. Bio je akter doga|aja vezanih uz isporuku Slobodana Milo{evi}a Ha{kom tribunalu. Dodika izveo na ~istinu s koje je ovaj. no`em! starateljstvo nad djecom Inicirat }u Osvete preko djece Sarajevski advokat Amila Muj~inovi}. borca Armije RBiH i ro|aka slavnog generala Mehmeda Alagi}a. i po~etka 21.4.B. Tada sam ti savjetovao Na snje`nom pokriva~u na Kozari Od SBiH do Kamberovog ’vojnika’ Ministrica pokazala vje{tine sankanja Nada Te{anovi}.Farko. FEBRUAR/VELJA^A 2012.. logora. Skijanje sam ostavila za poslije . Bijesan i Gra|anski Beograd Grizao je nokte. . za~injeni izjavom da je RS genocidna tvorevina. prokomentirali mnogi koji su ih slu{ali i gledali. koja je gora od fizi~ke.. Razlog su~eljavanja bili su ve} poznati stavovi ^ede Jovanovi}a o ratu u BiH. „istresao iz cipela“. nakon {to je postao samostalni vije}nik. Ustvari. proteklog vikenda je na Kozari kod Prijedora. koji na boju krvi njenih zlo~ina~kih temelja uporno navla~e neke svjetlije tonove. argument. . prepoznalo pe~ate genocida. trljao nos. Lepir ka`e da je ono i mnogo ve}e. ucjenjuju partnere. obrazovno nadmo}niji Jovanovi}. a potom samostalni vije}nik u Op}inskom vije}u (OV) Sanski Most. godine. odnosno „opanaka“.podsjetio ga je na sjednici OV-a nezavisni vije}nik Red`o KurM. Tu sportsku disciplinu ostavila je za kasnije. jer razloge naslu}uju svi. nije stala. Bila je to „slatka“ osveta zato {to ovaj demobilisani borac nije „u krilu“ Halimovi}eve i stranke Asima Kambera. naprosto. Kusturice i svog drugog srpskog `ivog i mrtvog znakovlja. Pomo} prijatelja (Foto: D. kojoj je u spustu na sankama zdu{no pomogao Bo`o Grbi}. . koji ti je privremeno dodijelila Op}ina Sanski Most. aktuelna ministrica porodice. u maniru vrhunskog dramaturga. Dodika izveo na ~istinu Predsjednik Liberalno demokratske partije (LDP) Srbije ^edomir ^eda Jovanovi} u TV duelu s predsjednikom RS Miloradom Dodikom u Beogradu je ukrstio argumente o temi „Da li je RS genocidna tvorevina ili izraz volje srpskog naroda“. Dodika. Je li ^eda Jovanovi} „istresao“ Milorada Dodika iz cipela ili opanaka. A ko su oni. obrazovno nadmo}niji. ve} onih koji su ga ~inili. za na{ list potvr|uje podatke o porastu broja slu~ajeva u kojima `ene zloupotrebljavaju roditeljsko pravo. a i prili~nije mojim godinama. Z. sve ono {to radi ~ovjek kad nema odgovor. {ta misli onaj dio srpskog naroda koji Prijava slu~ajeva Pomo}nik ministra Ljubo Lepir isti~e da je nasilje `ena nad mu{karcima u brakorazvodnim parnicama u zna~ajnom porastu kao i u slu~ajevima kada je starateljstvo nad djetetom povjereno majci. omladine i sporta u Vladi RS. dokaz. Ta je izjava {efove „tvorevine“. grebao vlastito lice. S. Kada do|e do kontakta starateljstva i vi|anja djeteta. ne tako davno. prakti~no na kraju mandata pre{ao u Klub SDA. dobio rje{enje o delo`aciji iz stana u Fajtovcima. radio. A. gra|anski Beograd. ustvari. Karad`i}a. izgovorenom samo nekoliko dana ranije na sjednici Glavnog odbora LDP-a. gra|anski odgojeniji. A. je u ovom entitetu od ukupno prijavljenih slu~ajeva nasilja. Ono {to je evidentno jeste da se nasilje nad mu{karcima po~inje prepoznavati i prijavljivati dodao je Lepir. Diplomirao je dramaturgiju na beogradskom Fakultetu dramskih umjetnosti. HAD@I] Genocidna tvorevina novac. odnosno historiji koja je porodila RS. nekada vije}nik Stranke za BiH. inteligentan i lucidan. kadra SDA. jer se tu obi~no govori o manifestnom nasilju. Dodik je tako potegao put Beograda da Jovanovi}a u njegovoj avliji „nau~i pameti“. Kad jednog dana historija poslo`i doga|aje s kraja 20. Preko djece po~nu jednu fazu maltretiranja. Nu. Sada je predsjednik LDP-a i poslanik u Skup{tini Srbije. ~e{ao u{i. pitaju se Sanjani. O`enjen je i ima ~etvero djece.Tu sam prili~no vje{ta. Nada Te{anovi} na sankama: M. kezio se. gra|anski odgojeniji. uvrije|en. Hrabar. kao i zbog prijetnje da }e{ izgubiti posao. u maniru vrhunskog dramaturga (kako mu i prili~i!). . Prije tri godine Farko Alagi}. dakle tu psiholo{ku. poput hodanja i padanja po snijegu. Na`alost. kakav je oduvijek bio. ipak. a na ~ijem rodnom listu je njegovo „bogohulno oko“. nikad nije pristao da se zlo~inom i genocidom po~injenim nad Bo{njacima u BiH prlja biografija njihovog potomstva. eto. ljudi poput ^ede Jovanovi}a bit }e najbolji argument srpskom narodu da zlo~ini po~injeni u njegovo ime nisu njegovi. upoznao je javnost i kolege u OV-u da je od tada{njeg na~elnika op}ine Sanjina Halimovi}a. niko ne tra`i odgovor od biv{eg samostalnog vije}nika Alagi}a. ubijanja.@ene masovno onemogu}avaju kontakt razvedenim o~evima. rodom iz Fajtovaca. godi{nje im se prijavi blizu 150 slu~ajeva.. koje su mi nekako dra`e. pokazala svoje vje{tine sankanja. I dogodilo se to da je intelektualno superiorniji. Komentiraju}i procjene Gender centra Vlade RS da Milo{evi}evo izru~enje ^edomir Jovanovi} ro|en je u Beogradu 1971. Jovanovi}: Istresao Dodika iz opanaka Vije}ni~ka evolucija Farke Alagi}a Za{to je Farko Alagi}. ali isprobala se i u obi~nim vratolomijama. predsjednik Planinarsko-skija{kog dru{tva „Ljubijski rudar“ iz Prijedora. o~eva s malodobnom djecom. znao je i Milorad Dodik. . kao i na sankama. stolje}a. S razlogom. No. Jovanovi} je. tokom trajanja privrednoturisti~ke manifestacije „Dani zime na Kozari“.Sve takve podatke treba uzimati s rezervom. ~ija je intelektualna i moralna ekspresija upravo liberal Jovanovi}. 7 avljanju Otac ima puno manja prava nad djetetom u odnosu na majku LI^NOST SEDMICE ^edomir Jovanovi} ^injenicama protiv la`i Intelektualno superiorniji.kazala je ministrica Te{anovi}. tako|er. lagao da ono {to je nekad rekao nije rekao. razbjesnila do te mjere da su ^edu proglasili „srpskom sramotom“ odnosno neprijateljem srpstva. D. begovi}.

. ]ao! Bio je to ko~ija{ki monolog `ene „koja nije Veronika“. Ove tri dr`ave me|usobno grani~e. dale su nam brojne prethodne i naknadne provjere u Prijedoru i Americi. majka je sa~inila i izvela projekt institucionalnog brisanja dotada{njeg identiteta Alme i Enisa. PRESSIJA Poslanik napustio SBiH X EKSKLUZIVNO „Dnevni avaz“ do{ao do biv{e supruge (Foto: Iz emisije NTV 101 „Doktor Eso“) Imamovi}: Oti{ao zbog He}e (Foto: J. a 15 po ameri~kom. A. dr`ava Viskonskin. supru. Mid`i}“). vremenu. . za koju smo sigurni da ubijenog Ese Sadikovi}a. To da ti bude jasno. kome smo prona{li podatke Veronika (Alma) Gagoo Filipu Gagovi}u. {ta god da radi{. a nejka.. uz potvrdu SDS-a. navodi se i grad obavila je u Carmelu (IndiSchaumburg. prka je i njihova maomijenila ime. kako je „Umarex“ ipak vlasnik najpoznatije marke pi{tolja u svijetu. jadni i bedni i. te nastavila specijaliao tenis i bio u~lanjen u vi{e zaciju iz oblasti gastroente. Uz to. Doktor Eso ubijen Gagovi} poru~uje: J Ko~ija{ki monolog Nakon drugog poku{aja da dobijemo vezu neko je podigao slu{alicu. ko 22 sata po bh. Veronika nije. Veronika (Alma) i Filip (Enis) `ive u Americi ve} nekih 12 godina. Mene uop{te ne zanimaju ni muslimani. Jadni ste. Ese Sadikovi}a s jo{ 123 prijedorska logora{a odvedena iz logora Omarska. to je tvoj problem. huma.. B. navodno. u Ilionoisu. D`evada Hamzi}a. tajnim glasanjem za novog predsjednika izabrao mr. Namjeravali smo razgovarati s osobama koje su se u svom „prvom“ `ivotu zvale Alma i Enis Sadikovi}. je li ti jasno!? Ovo nije Veronika. na Norprijedorskog ljekara. ali i jo{ dva Filipa Gagovi}a u mjestima Lisle i Glencoe.Prvi razlog zbog kojeg napu{tam stranku je Vahid He}o. sre}o! Poslanik u Skup{tini Zeni~ko-dobojskog kantona (ZDK) Zaim Imamovi} Kaze obavijestio je svoje kolege na posljednjem skup{tinskom zasjedanju da iz vi{e razloga napu{ta Stranku za BiH te da }e u narednom periodu djelovati kao nezavisni poslanik. Prema svemu sude}i. ali ja ti to ka`em. ma jebe mi se za to sve. ono {to se prepucavate sa Dodikom. SBiH poni{tila je izbor i uvela Povjereni{tvo u Zenici. Had`i}) Kaze: Gdje je Vahid He}o . kojoj je prisustvovalo 250 delegata. gdje je on igrjana). ~uvenog master studij 2007.Filip Gagovi}: godine Aurora Chrnizili i izvarali mr. to je stravi~no. udovica dr. ali.dru{tvenih asocijacija. bedni i ~emerni. Ona zajedno s kada se zvala Ginjima ~uva tajnu o mnazija „Esad porodi~noj sramoti. na ~iji lik i djelo je stavila ru`ni pe~at onda kada je 1993. Eto. Ja zato vi{e ne `elim biti u takvoj stranci.^lan srpske istian Highschool. umjesto o~ekivanog Bondovog „walthera“. Eso Sadikovi} s djecom Almom i Enisom Mezar dr.. u `argonu ulice. zna{ {ta.Dobar dan. . o tome kako su po. doktoru. Svi ste bolesni. Ese Sadikovi}a uspjeli smo do}i do njenog broja.. Zorica se udala za Bogdana Tadi}a nakon {to se pro~ulo da je „Eso oti{ao za Nikaragvu“. a potom su posegnuli za lijepo upakiranim darovima. Obi~no si govno i |ubre. rodom iz Zaje~ara. nije va`no ko je. Jasno je da se naoru`anje ne poklanja tokom ovakvih susreta. internisti~ku praksu jedora. nistu i intelektualca kojem Na jednom od portala na se divio svijet. Prenosimo odgovor u cijelosti: .adio. twork“. FEBUAR/VELJA^A 2012. Gdje je Vahid He}o.8 4. kojeg su svirepo smakli prijedorski ~etnici prije 20 godina. adio. Imamovi}: Prekinuo neizvjesnost Od gosta iz nekog poznatog turisti~kog mjesta. Prekinuo ju je Imamovi} koji je. ~iji je „Umarex“ novi ve}inski vlasnik. iz kutije izvadio knjigu. Ta „Nikaragva“ bilo je drugo ime za bestragiju. ali {ta o~ekivati kada s darovima u goste do|e jedan od najpoznatijih proizvo|a~a oru`ja u svijetu!? U posjeti zvani~nicima Bosansko-podrinjskog kantona Gora`de tako je boravio potpredsjednik njema~ke korporacije „Umarex“ Martin Voni{ (Wonisch). rologije i hepatologije na izme|u ostalih. mene pustite i moju familiju na miru. Op}inski savez SBiH u Zenici je na Skup{tini odr`anoj 10. sre}o! . ina~e. a na jednoj od ziju „Sveti Sava“ njih.. monografiju posve}enu 125-godi{njici postojanja kompanije. postoji i u gradi}u Schaumburg u Ilinoisu Filip Gagovi}.Gagovi}a iz Schaumburga i di kao bankarski menad`er Napervila su prikrivene. koji je izabran za predsjednika Kadrovske komisije SBiH na nivou dr`ave. @eljeli smo upitati ih o njihovom znamenitom ocu. u ulozi moder(kao i on i ova ginog kerbera za{titnimnazija je 1992. Bit }e da se Veronika i Filip (ne)vje{to kriju od 2004. toliko. Dodu{e. prijateljske zemlje ili svjetske metropole tokom zvani~nih posjeta mo`e se o~ekivati na poklon suvenir ili proizvod po kojem je predio posjetioca prepoznatljiv. tvog ~ovjeka. Zavr{io je na dvije ili vi{e adreprijedorsku gimnasa. Indijanopolisu (Indijana) i Napervilu (Ilinois). Naime. bijedni i jadni“. te su u knjigama gra|anskog stanja op}ine Prijedor bile upisane kao k}erka i sin Esada (Hasiba) Sadikovi}a. koji je. a 1998. koliko ste jadni. . na{ novinar pozvao je telefonski broj Veronike Gagovi} u Midletonu. tako|er. avgusta 1992. 5. i u „Serbian University of Wisconsin American Professional NeMedical Centeru. tada maloljetnoj djeci Almi i Enisu promijenila imena u Veronika i Filip. ovdje novi- Fotografija iz prijeratnih sretnih vremena: Dr. U Napervilu najvjerovatnije `ivi njen brat Filip.. Sigurnost da bi to mogla biti upravo nekada{nja supruga ubijenog prijedorskog Doktora Ese i majka Veronike (Alme) i Filipa (Enisa). svi su bili u neizvjesnosti.. nar iz Bosne i Hercegovine.poru~io je Imamovi}. u biogravi} zavr{ila je Medicinski fiji u kojoj se spominje Gifakultet na Loyola Univermnazija „Sveti Sava“ iz Prisity. „jer smo bolesni. Ali si bolestan.Stvarno ste jadni. Mo`e{ da snima{. Tokom razgovora s premijerom i ministrom privrede BPK Emirom Fra{tom i Demirom Imamovi}em dogovoreno je pro{irenje proizvodnje gora`danske firme „Pobjeda Sport“. Me|utim. ni Srbi. Prepali se poklona od O proizvo|a~a oru`ja PRESSIJA Zvani~nici BPK s gostima O licemjernom porodi~nom konsenzusu Zorica Cica Gagovi}. B. Ekavicom. ali odmah je s druge strane `ice uslijedila brutalna paljba `enskog glasa. bezimenu rupu u utrobi planine Grme~ u koju je nakon metka u glavu ba~eno tijelo dr.thern Illinois Universityju. nad jamom Hrastova glavica. na telefon nam se javila Zorica Gagovi} Cica. E-mail adrese Filipa Filip (Enis) Gagovi} ra. te Esu Sadikovi}a. na inicijativu He}e. I u tom gradu na telefon nam se javio mu{ki glas te na na{em jeziku kazao da osoba po imenu Filip Gagovi} ne `ivi tu. po{to sam debelo ume{ana u to. tra`i da {utimo. Uslijedio je neformalni dio susreta tokom kojeg su gosti saop}ili da }e se municija proizvedena u Gora`du koristiti tokom snimanja novog filma o D`ejmsu Bondu (James Bond). Central Collegeu. ve} tre}i mandat poslanik u Skup{tini ZDK. Djeca u toj dobi nisu se pitala. Na adresi u Indijanopolisu nema njenog telefonskog broja.. V. decembra pro{le godine.asocijacije finansije na North ga i oca. Toliko je na{ novinar uspio izgovoriti. Ese Sadikovi}a. rahmetli dr. Nakon dvosedmi~nog traganja za kontaktom djece dr. Ese Sadikovi}a: (Ne)vje{to skrivanje na vi{e adresa Tragaju}i proteklih dana za adresom i brojevima telefona Veronike i Filipa Gagovi}a uz pomo} nekoliko poznanika i jedne ozbiljne ameri~ke kompanije doznali smo i da Veronika ima tri prijavljene adrese u tri ameri~ke dr`ave: u Midletonu (Viskonsin).

Zorica Je. M. na`alost.“.4. koji je onomad. @ivot Zorice Gagovi}. jer njegove su rije~i citirali prosjaci. No. Svojom {utnjom i bijegom od tragi~ne istine i 20 godina kasnije Zorica. voli vas Tajo“. B. saznao sam da je Sivac: Biv{i logora{ Cica bila na ostavinskoj raspravi i da se vratila u Ameriku . Odveden u samrt s jo{ 123 prijedorska logora{a Omarske Dr. Nune. daju}i izjave za medije u zgradi MUP-a BPK. malo koga od dana{njih Prijedor~ana zanima. Pa.. Najkonkretniji razlog njegovog dolaska bilo je. jer ima obaveza u Sarajevu“. Odnos prema njoj u Prijedoru. prije nego {to }e ga povesti na strijeljanje. zajedno s lokalom izdala je pod kiriju. a naposljetku udovice Bogdana Tadi}a zvanog Tadija. Zid {utnje o njoj proizvodi sna`no uvjerenje da je u gradu u koji je do{la s Esom izgubila svako upori{te zbog onoga {ta je u~inila nakon njegovog ubistva. Bato. .“ Stao sam. po povratku u salu tek je Konakovi} prokomentirao da „Ivicu moraju slu{ati“. Na na{e direktno pitanje ho}e li prisustvovati strana~kom skupu. Nismo uspjeli saznati kada je ta~no Zorica Gagovi} Cica oti{la kod djece u Ameriku. zar ti ne bi stao i popri~ao malo sa mnom. naime. ustvrdio da nema specijalnog razloga za njegovu posjete te da je do{ao da se (nakon dvije i po godine na poziciji ministra sigurnosti?!) upozna „sa situacijom u Gora`du s aspekta sigur- Ahmetovi} slagao da ne}e biti na strana~kom skupu Kako i{ta vjerovati ministru sigurnosti nosti gra|ana u ovom dijelu BiH i o saradnji izme|u kantonalne policije i dr`avnih agencija za provo|enje zakona“. pitanju. Alma. predsjeMidhat DEDI] davaju}oj Skup{tine Mirja- ni Mali} dodijalo je pa je zamolila da neko iz SDA ode po Elmedina Konakovi}a. Obe}ao sam da }emo kasnije popri~ati. danas se mo`e nazvati prezirom. Veronika i Filip kao da negiraju da je Doktor Eso postojao. Ali. prisustvo sjednici gora`danske SDA. S. godine. kada je iz SAD do{la radi ostavinske rasprave s djecom drugog supruga Bogdana Tadi}a. Ese Sadikovi}a u Skopskoj ulici. Nakon toga opet se vratila u Ameriku. nekada Sadikovi}. Harisa Ali}a i Eldara ^omora. ali u Prijedoru ka`u da se u tom gradu pojavila pro{le godine.prenio nam je Sivac. Hrastova glavica. Prethodno je Ahmetovi}. {ta re}i osim „zbogom. na kraju. Prazne klupe poslanika SDA: Slu{aju jedino Ivicu Poslanici SDA na posljednjoj sjednici Skup{tine Kantona Sarajevo bili su vrlo nedisciplinirani. navodno. nisam `elio nikakve kontakte. njeno djelo sramotna je epizoda jednog be{~a{}a. vidio Zoricu Cicu Gagovi} koja je razgovarala sa Sandrom Selmanom. kako su djeca. i zbogom. bijedni i jadni“. Ona je odgovorila sa „dobar dan“ i nastavila: „A. svoje i k}erke sve ono {to ona nije Ta rupa danas se zove masovna grobnica Hrastova glavica i nad njom }e pre`ivjeli logora{i Prijedora i Sanskog Mosta 5. in`injeri i doktori. sve ono {to ona nije. gradu koji se „proslavio“ pokoljem kom{ija. Poslije svega {to je ona uradila. Bato!“. dan poslije na slu`benoj stranici SDA objavljeno je da su „skup{tini prisustvovali visoki predstavnici SDA na ~elu s potpredsjednikom Sadikom Ahmetovi}em. generalnim sekretarom Amirom Zuki}em . Sivac je do rata bio ku}ni prijatelj s Esom i me|usobno su se posje}ivali. pro{le sedmice posjetio najsigurniji grad u dr`avi Gora`de postalo je jasno tek dan poslije. autor knjige „Kolika je u Prijedoru ~ar{ija“ o logoru Omarska u kome je boravio zajedno s Doktorom Esom. pred smrt. I to od onih koji to „po definiciji“ su{tine i smisla `ivota nikada ne bi smjeli dozvoliti ni drugima! Oni su. . po njih je oti{ao strana~ki kolega Kemal Ademovi}. ako je na ovako bezna~ajno novinarsko pitanje „zaobi{ao istinu“. uspio prokrijum~ariti ceduljicu iz logora Omarska na kojoj je pisalo: „Alma. mi se za to sve! nam se javila na ameri~ki broj Veronike Gagovi} (Alme Sadikovi}). Doktor Eso ubijen je tri puta. konobari. Prvi put nad jamom Susret s Nusretom Sivcem Nusret Sivac. koja traje od 1992.. a ku}u u Skopskoj ulici. Sadikovi}a PRESSIJA Ahmetovi} u Gora`du: Odalo ga saop}enje SDA po tre}i put . Prvi put kada su zakasnili. zbog kojeg sjednica nije nastavljena u predvi|eno vrijeme. arhetip slobodne misli. drugi kada mu na d`enazu nisu do{li pokr{teni k}erka i sin i tre}i put sada. Upitao sam kurtoazno kako je. ali kada sam se vratio iz Sarajeva nakon nekoliko dana. FEBRUAR/VELJA^A 2012. na kapiji nekada{nje ku}e dr. onda je stvarno suvi{no i razmi{ljati koliko je ministar iskren i po{ten kada su mnogo zna~ajnije stvari u Al. kada se nastoji izbrisati svako pam}enje i sje}anje na njega. ispri~ao nam je da je u ljeto pro{le godine. gra|anskog Nedisciplinirani poslanici SDA Veronika Gagovi} (Alma Sadikovi}) u Americi: „Zaboravila“ slavno ime svoga oca PRESSIJA Neozbiljnost u Skup{tini KS Prijedora. Nakon drugog ka{njenja. Me|utim. Epizoda be{~a{}a O licemjernom porodi~nom konsenzusu Zorica Cica Gagovi} tra`i da {utimo. ustao je ministar kulture i sporta Ivica [ari} i oti{ao u poslani~ku kancelariju da ka`e kolegama da moraju prisustvovati sjednici.. nekada{njim prijedorskim maratoncem.Samo sam rekao „dobar dan“. odgovorio da „ne}e. Ali taj ~ovjek je itekako postojao! Njega su prijedorske generacije svih doba gledale i slu{ale s divljenjem i zavi{}u istovremeno. bre. u vrijeme kada se drugi gradovi suo~avaju s mnogo ve}im sigurnosnim izazovima. kojoj je nakon du`e uprave povjereni{tva izabrano novo rukovodstvo. avgusta ove godine postaviti spomen-plo~u s imenima ubijenih. SDAovci su svaki put kasnili pri povratku na sjednicu. Umjesto izvinjenja zbog neozbiljnog pona{anja. 9 dr. Eso Sadikovi}: ^uveni ljekar i intelektualac kojem se divio svijet Za{to je dr`avni ministar sigurnosti Sadik Ahmetovi}. Kako su svi nepomi~no sjedili. „jer smo bolesni. S obzirom na to da su skup{tinsko zasjedanje obilje`ile brojne pauze. s njegovom smr}u u{li u novi `ivot koji je ni{ta drugo do stra{no ohrabrivanje potpunog zaborava velikog prijedorskog Doktora Ese. On je simbol i metafora intelektualnog. u kojoj je `ivjela s Doktorom Esom.

I dok nadle`ne dr`avne institucije s Fo~o i Pilavom na ~elu nisu pretjerano zainteresirane da se bave slu~ajem „Andri}grad“. Iz istih razloga ni doma}i investitori se ne pretrgo{e s ulaganjima. DEDI] Abreu: O{tro upozorenje Mali i veliki . Tra`ili smo od Fondacije da uredi podnesak u skladu sa Zakonom o upravnom postupku BiH da bismo mogli postupiti po podnesku. Njegovim ~lanom 3. koju je objavila Fondacija Centar za javno pravo. raju strogo}u“ na tzv. pravni stru~njaci su nakon ove zakonske anarhije iz RS detaljno „skenirali“ slu~aj i. zaklju~ili izigran je zakon. To je. bolje dodaje da se. Pravnik Rifat Zlomu`ica u publikaciji „Izbjegavanje primjene Zakona o javnim nabavkama BiH: Projekt Andri}grad“. Zlomu`ica: Objavio publikaciju Fo~o: Bez dokumentacije Pilav: Zbunjuju}i komentar ni~im nisu obrazlo`ili zaobila`enje Zakona o javnim nabavkama BiH.) u primjeni odredbi Zakona o javnim nabavkama BiH.10 4. No. juna pro{le godine da za izgradnju „Andri}grada“ Emira Nemanje Kusturice u Vi{egradu izdvoji oko {est miliona maraka poreznih obveznika i to tako da „korisnik sredstava nije du`an da primjenjuje pravila i postupke definisane odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH“. pranja novca ko{tat }e. Bh. oni su i dalje PRESSIJA Svjetska banka prijeti suspenzijom kredita u fazi politi~kog i strana~kog nadmudrivanja koje }e te{ko stajati gra|ane ove zemlje.Vlada RS nije mogla osloboditi preduze}e „Andri}grad“ primjene odredbi tog zakona. zajedni~ku firmu „Andri}grad“ u kojoj ve}inski kapital ima Kusturica. . iako se radi o projektu koji }e ko{tati vi{e desetina miliona maraka . tre}i put u posljednjih mjesec i po. nema ni sankcija. i dalje su u fazi strana~kog nadmudrivanja koje }e te{ko stajati gra|ane ove zemlje Kreatori na{ih sudbina jo{ jednom su se pokazali u ulozi uspje{nih arhitekata te{ke neizvjesnosti gra|ana ove zemlje. „krije kao zmija noge“. ali. a nerijetko i lo{e namjere prema ovoj zemlji. argumentira da je spornom odlukom Vlade RS ugro`eno postojanje i svrha Zakona o javnim nabavkama BiH.. zvani~nika. Pranje novca za ’Andri}grad’ te{ko 30 miliona maraka Pravni stru~njaci ukazali na nezakonitosti. preliminarno. Vlada RS. pa BiH danas nije po`eljna zemlja za strane investitore koji je u {irokom luku zaobilaze. Direktorica Agencije za ntrolira ugovorne organe (u ovom slu~aju Vladu RS. ~ini se. ekonomije. jer mu je Fondacija Centar za javno pravo dostavila 5. koji tro{e gotovo milion KM na sat. a. ukratko. u~ine sve da nas razbija~ki talas zapljusne sa {to manje snage.ka`e Zlomu`ica i polaganja kamena temeljca za „Andri}grad“: Porezni obveznici RS ve} dali {est miliona maraka „Andri}gradu“. {to bi bilo katastrofalno po njen ionako te{ko naru{eni ugled kod potencijalnih investitora i zna~ilo bi potpuno uru{avanje bh. direktora Ureda za razmatranje `albi BiH. snizi kreditni rejting. i bio cilj naru~ioca i izvr{ioca megaprojekta koji se od javnosti i poreznih obveznika. rezultirali su time da je imid` BiH u potpunosti srozan u o~ima svjetske poslovne zajednice. Zbog slo`ene administracije i velikih nameta kada se tek otvori firma. mjestu. Izigran zakon Mediji u regiji uo~ili su prevaru i nezakonitost. malim slu~ajevima. upozoravaju}i da bi se ta me|unarodna finansijska institucija mogla predomisliti i suspendirati kreditnu liniju prema BiH zbog blokade otplate vanjskog duga. Projekt gradnje „Andri}grada“ ili. BiH se prema izvje{taju Svjetske banke „Doing business“ nalazi na 125. smi{ljena je povreda tog zakona ~iji okvir po~iva na dvjema direktivama Evropske unije iz oblasti javnih nabavki 2004/17/EC i 2004/18/EC. Fondacija nas je naknadno obavijestila da se ne radi o podnesku po Zakonu o upravnom postupku . prema tome. FEBRUAR/VELJA^A 2012. ka`e. vjerovatno ra~unaju s time da }e u dr`avnoj kasi uvijek biti novca za njih. Ko mo`e poni{titi odluku Vlade RS? Zlomu`ica isti~e da dr`avni i entitetski organi moraju upotrijebiti sva zakonom dozvoljena sredstva kako bi se sporna odluka Vlade RS poni{tila. Osim toga. uostalom. uz konstataciju da do sada nisu uspjeli do}i u posjed dokumentacije vezane za slu~aj „Andri}grad“!? Zbunjuju}i komentar dobili smo od Amira Pilava.ka`e Fo~o. .Sistem javnih nabavki u BiH je decentraliziran kao i sistemi u regiji i EU i to na na~in da je svaki ugovorni organ odgovoran za pravilnu primjenu zakona . januara ove godine pravnu analizu autora Zlomu`ice. op. Zlomu`ica isti~e da je op}epoznato da organi vlasti „treniU suprotnom. a prema konkrentnosti smo ~ak iza Gambije i Kambod`e. . R. vladar Republike Srpske Milorad Dodik dao je ovaj posao svom prijatelju Kusturici tako {to su u{li u „zajedni~ki biznis“. gra|ana RS. . I umjesto da na{i zvani~nici. a sumnju je dodatno poja~ala arogancija iz manjeg entiteta - re~eno. koji tro{e gotovo milion maraka bud`etskog novca na sat. Kusturicina firma „Lotika“ i Op}ina Vi{egrad osnovali su u aprilu 2011. Ovaj ured. ali institucije BiH koje se brinu o provo|enju Zakona o javnim nabavkama ne mije{aju se u svoj posao Dodik i Kusturica prilikom X ISTRA@UJEMO Tragom analize o zajedni~kom biznisu Dodika i Kusturice O dluka Vlade RS od 26. {to je svrstava na dno ljestvice u Evropi. To je.ka`e Pilav. potvrdila i {efica ureda Svjetske banke u BiH Anabela Abreu. ali Vlada RS ugrozila je princip efikasnosti kori{tenja javnih sredstava. zahvaljuju}i izigravanju ovog zakona. ali nema nikakve reakcije nadle`nih dr`avnih institucija. nego pru`a stru~nu i tehni~ku pomo}. a „velike ribe“ ostaju izvan zakona. Zbrka u glavama bh. ne}e mo}i utvrditi stvarna vrijednost radova na javne nabavke BiH \inita Fo~o na na{ upit o svemu ovome odgovara kako institucija kojoj je na ~elu ne ko- Srozavanje imid`a BiH Na{i zvani~nici. {to ne bismo mogli i mi“. Podsjetimo.To je informacija za nas i nije ura|ena u formi prigovora. „Andri}grad“ je trebao pro}i primjenu Zakona o javnim nabavkama. oko 30 miliona KM. BiH je na dobrom putu da joj se jo{ jednom. pa. iako bi zakon morao biti jednak za sve dodaje Zlomu`ica i upu}uje na to da Agencija za javne nabavke BiH i Ured za razmatranje `albi BiH pravni osnov da se bave ovim slu~ajem mogu prona}i i u drugim zakonima kao {to su Krivi~ni i Zakon o upravnom postupku. mogu se o~ekivati nova sli~na izbjegavanja primjene Zakona o javnim nabavkama po principu „kad mo`e Dodik. Pitanje je samo da li ho}e? M. . upoznat je sa slu~ajem „Andri}grad“. A. maja i 29.Ne sje}am se da su nadle`ni organi pokretali postupke po slu`benoj du`nosti protiv „velikih riba“..

.sp.. 73/05 i 19/06. Odgovor na tu`bu s prilozima predaje se Sudu. ZPP-a.O. budu}i da tu`eni ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta. Zakona o parni~nom postupku („Sl. u daljnjem tekstu: ZPP). 01. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku Suda. kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvr|ene Pedago{kim standardima i normativima za osnovno obrazovanje i op}im aktima {kole. pozivom na broj predmeta. 21/06 i 26/08) i ~lana 71.788. a najkasnije na pripremnom ro~i{tu.o. advokat iz Sarajeva. donio je: PRESUDU .. ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku. ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode. stav 1. 12. predmet spora.. 71000 Sarajevo sa naznakom „prijava na konkurs“... 2008.788. 02..9 ~asova nastavne norme sedmi~no. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje.oglasi Dnevni avaz subota. stav 1....589. 09. van ro~i{ta dana 25. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU....198.. Lakta{i.. A sve u roku od 30 dana po pravosna`nosti ove presude.. 1 izvr{ilac Pored op{tih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvr|enih Zakonom o radu i Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju. 2012. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj tabli Suda te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda.. [kolski odbor Osnovne {kole „Al Walidein Gazzaz“ Sarajevo. sudija Tatjana Arapovi}. dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71.. 25. stru~ni saradnik Senad Had`iomeragi}. 20.8 ~asova nastavne norme sedmi~no.79 KM po~ev od 27. 2012. Cara Du{ana broj 15 Lakta{i. Lakta{i radi naplate potra`ivanja. Nastavnik/ca osnova tehni~kog odgoja i kulture `ivljenja... godine Op}inski sud u Sarajevu.. odnosno naziv pravnog lica. ul.. Nastavnik/ca geografije... 033/235-518. ul.. Stru~ni saradnik Senad Had`iomeragi} POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba. radi naplate potra`ivanja.O. Sarajevo. 2011. radi. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“ broj: 10/04. godine kao dana dospije}a pa do isplate . 2008. 1 izvr{ilac 2. Obavje{tava se tu`eni da je.na iznos od 6. koga zastupa Dina Memi} Turkmanovi} advokat iz Sarajeva....12 ~asova nastavne norme sedmi~no. na osnovu ~lana 348.44 KM. ZPP-a)... 4. Sudijka Tatjana Arapovi} . prebivali{te ili boravi{te.73 KM sa zakonskom zateznom kamatom na pojedina~ne iznose i to: . ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje. 2008. 11 Na osnovu ~lana 90. Zaima [arca broj 82. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu... Obavje{tava se tu`eni da se dostava presude zbog propu{tanja smatra obavljenom protekom roka do 15 dana od dana objavljivanja iste u dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH. sve u roku do 15 dana... u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku. U odgovoru na tu`bu tu`eni }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. godine. Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev. stav 1. Sarajevo.38 KM. u pravnoj stvari tu`itelja „ZVE^EVO COMMERCE“ d. ZPP-a). stav 1. duga od 419. godine raspisuje: KONKURS za popunu upra`njenih radnih mjesta na odre|eno vrijeme do 30.. godine 1. Ukoliko tu`eni.. godine kao dana dospije}a pa do isplate te da plati sve tro{kove parni~nog postupka kao i sudsku taksu prema odluci suda. kao i da tu`itelju naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 271. stav 2. 1 izvr{ilac 3. protiv tu`enog „BP TRADE“ d.. Nastavnik/ca historije.. 11. godine pa do isplate. izabrani kandidati su du`ni dostaviti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad u obrazovanju. Tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom }e nalo`iti tu`enom da isplati tu`itelju na ime duga od 9.. 9. odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava. Biografiju 2.o. koga zastupa punomo}nik Kemo Kapur.38 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 21. na osnovu ~lana 70. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 182604 11 Ps Sarajevo.. ZPP-a). protiv tu`enog „MgMix“ D. Dodatne informacije o uslovima konkursa mogu se dobiti na telefone: 033/235-507. na svojoj 69.zbog propu{tanja Tu`eni je du`an tu`itelju isplatiti iznos od 419.. 01. Diplomu o ste~enoj stru~noj spremi (VSS ili V[S odgovaraju}eg smjera) 3... CIPS-ova prijava prebivali{ta Po kona~nosti odluke o izboru. sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~lan 334.o. du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu.. osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182... 2012. 01.. odnosno sjedi{te stranaka..73.. podnijeti protutu`bu (~lan 74. 06. Pravila Osnovne {kole „Al Walidein-Gazzaz“ Sarajevo. godine tu`ilac „Kairos“ Doo Sarajevo je podnio tu`bu protiv tu`enog „Mg-Mix“ D. Hasiba Bankovi}a 2a. kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja. njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika. objavljuje: OGLAS Dana 19.O. Kopija li~ne karte 6.. Uz prijavu na konkurs kandidati trebaju prilo`iti slijede}u dokumentaciju (original ili ovjerena fotokopija): 1. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od 6 mjeseci) 4... pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.. novine FBiH“ br.na iznos od 3. februar/velja~a 2012. Branilaca Sarajeva br. 01.... ZPP-a)... 53/03.. ime i prezime.. Prijave sa dokazima o ispunjavanju konkursnih uslova dostaviti na adresu: O[ „Al Walidein .O. ako ih imaju..Gazzaz“ Sarajevo. 033/235-496. Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) 5.. 22. stav 3.. Olimpijska bb.94 KM po~ev od 07. u pravnoj stvari tu`ioca „Kairos“ Doo Sarajevo ul. sjednici odr`anoj dana 26. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Mals 089177 09 Mals Sarajevo. 2012. v. 2011... ul.o... ZPP-a).. Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja)....

@ivot nije pru`io priliku Recepu Tayyipu Erdoganu da Milli selamet partije za op}inu Beyoglu (Bejolu). uskoro izlazi i na bosanskom jeziku u Novom Pazaru i Sarajevu Husejin Besli i Omer Ozbaj jen je i otac je dvoje djece. koje su prva iskustva u radu na terenu stekle tokom njegove kandidature za predsjednika op}ine Beyoglu.“ IZ BIOGRAFIJE AUTORA Husejin Besli ro|en je 18. dugogodi{nji saradnici premijera Erdoana. pri|i i pri~aj nam! Izgleda da si ti najstarija u ovom selu. A sada je.. Kao da je ju~er bilo. taktici i strategiji. Tayyip Erdogan je pre{ao u Sportski klub Camialti (D`amialti). nije odustajao ni od politi~ke karijere. kada bi ove stijene i grane imale jezik pa da progovore!. predstavlja samu tu zajednicu. Bio je dijete kvarta u kojem najbr`i put razlikovanja od ostalih drugara prolazi putem mangupluka. godine iza{la u Republici Turskoj. Tayyip Erdogan ove rije~i nikada nije koristio reda radi. upisuje se na Filolo{ki fakultet Univerziteta u Beogradu.Kako je to izgledalo? . pobjedi i porazu. dijete moje! Ah. Svojom ljudskom stranom. kad je vidio da poku{aji uvjeravanja oca ne}e dati rezultata. du` potoka. Kada je 1976. O`en- Naslovnica knjige „Red`ep Tajip Erdoan: Ra|anje lidera“: Po~etkom 2011.12 4. neka su ti ruke zdrave!“. Godine 2002.. U me|uvremenu aktivno se bavi prevo|enjem s tu- Avdija Salkovi} (Foto: Samir Jejna) rskog jezika. ti se bavi{ nemogu}im stvarima!“ Rekav{i ovo. Uz saglasnost autora knjigu je preveo Avdija Salkovi} iz Novog Pazara. Vremenom je usavr{io talent za ovaj sport. godine. sve do vojnog udara 12. njegovi prijatelji su ga prozvali „Imam Beckenbauer“. I Tayyip posjeduje jednu konstrukciju koja osje}a bol i tugu. nastavljena je jo{ ve}im intenzitetom tokom srednje {kole. Ukratko. sve do vojnog udara 12. izgra|uje sli~nosti ~ovjeka na ulici i hvata ga za du{u. gmati~ni Erdogan. Njegovi govori.. uz napor identi~an duhu Nacionalnog oslobo|enja.. I Tayyip je bio s nama. autora Husejina Beslija (Hüseyin) i Omera Ozbaja (Ömer Özbay).“ „Ko zna. Te{ko sam se sustezao da ne zapla~em. ove vrijedne rije~i ne bivaju vi{e od jednog slogana koji se u predizbornim kampanjama stalno ponavlja. oni }e svojevoljno napustili selo. Ili su pritisnuti dru{tvenim kontekstima ili poti~u iz siroma{tva. iskreno su stisnuli zube i radili na tome da IZ BIOGRAFIJE PREVODIOCA Avdija Salkovi} ro|en je 1974. nalazio se na mjestu predsjednika ogranka Refah partije za op}inu Beyoglu. Omer Ozbaj ro|en je u Ankari 1952. bio kandidat za gradona~elnika Istanbula. Otad je bio profesionalac i za `ivot zara|ivao igraju}i fudbal. stav koji je Tayyip Erdogan zauzeo u ovoj i sli~nim situacijama komentari{e kao posjedovanje veoma jakih osje}anja humanosti: „Vrlo je malo ljudi u ovoj zemlji koji nemaju boli i patnji. koji je u tom trenutku posmatrao me~. Radi u gradskoj biblioteci u Novom Pazaru. uvijek je usmjeren naprema korisnosti. Me|utim. da ste vidjeli. kakva sje}anja gaji{ u vezi s pro{losti.. buldo`erima. do{li smo do seljana. Politi~ari mnogo vole i koriste ove rije~i. U svoju je glavu utuvio fudbal. odgovornost na koju one aludiraju prihvatio je jednim vjerni~kim zadovoljstvom i u~inio je parolom poimanja slu`bovanja d ovog broja „Avazov“ prilog „Sedmica“ po~inje s ekskluzivnim objavljivanjem odlomaka knjige „Red`ep Tajip Erdoan: Ra|anje lidera“. Tayyip Erdogan je rekao jednom novinaru: „Zbog svog oca propustio sam mnogo sli~nih prilika. da vjeruje u sebe i da se nikada ne predaje. . vidi da li li~i na va{e ajrane!“ Uz rije~i: „@iva bila. Koliko sam razumio. „Veysele!“ Kada se malo smiri. bio je i savjetnik predsjednika Partije pravde i razvoja (AK partije) i narodni poslanik u 22. Slu`ba narodu jest slu`ba Bogu. na kojem ~etiri godine kasnije diplomira. tada je bilo mnogo ljep{e nego {to je sada. „Milli Gençlik“ i „Düºünce“. uz rije~i: „Ima li. Recenziju je uradio knji`evnik Had`em Hajdarevi}. Nana nas je sve ganula. odlazimo!“ Najprije sam pomislio da se {ali. s druge strane. suprotno tome. Godine 1984. a koja je jednog mladog ~ovjeka veoma lahko skretala s pravog puta. Avdija Salkovi} na istom odsjeku poha|a doktorske akademske studije.. napa}eni gra|ani Istanbula najzad su prona{li izlaz koji su tra`ili. Pogledao sam gradona~elnika. a mi }emo zapo~eti posao ru{enja objekata. a nakon {to im se detaljno objasni za{to se moraju preseliti odavde. rekao je da polazi i on. Tayyip je iz daljine osjetio nezadovoljstvo seljana i shvatio je da su pristali zato {to su se pla{ili dr`avne prisile. koja bi. Fudbalska avantura. finalni me~evi istanbulske amaterske lige igrali su se na stadionu Vefa. U stvarnosti postoje dva Erdogana. suprotno tome. re~e: „Sakupi ljude. i on je bio pla~ljiv. Godine 1975. FEBRUAR/VELJA^A 2012. Pored toga. a koji se kasnije ~esto i zaboravi. Gradona~elnik je ovu slaba{nu. nije mu dozvolio da prihvati ovu ponudu. sjenki {to su se pred kraj dana pru`ale po vodi.. nastala tokom osnovne {kole. Istanbul se pobunio!. a to je {to je bio svr{enik liceja Imam Hatip. sastaje se s ljudskom zajednicom. Drugi je pra- Erdoanov politi~ki pragmatizan u raspu}ima na kojima se sastaje sa zajednicom i u kojima. godine postane fudbalska zvijezda. godine postao predsjednik omladine izabran je za predsjednika istanbulskog ogranka Refah partije i postao je ~lan Glavnog odbora Refah partije. vjerovatno. Naslovnica knjige „Red`ep Dok je svoj ka`iprst Tajip Erdoan: Ra|anje lidera“: nje`no {etala po cvjetnim dePo~etkom 2011. otvorile glasa~ke kutije. bila je najva`nije iskustvo {to ga je nosilo do mjesta na kojem se danas nalazi. aprila 1953. Dok smo se slu`ili i razgovarali. pri{la nam je jedna nana: „Dobro do{li. marta 1994. Diplomirao je na Fakultetu za knji`evnost Univerziteta u Istanbulu (Odsjek psihologija) i na Institutu organizacionih nauka Univerziteta u Istanbulu. poput male djevoj~ice koja se igra skrivalica. a ne zbog li~nog uvjerenja. Da proba{ da je obuhvati{. mnogo ga je ganulo njeno gostoprimstvo. Godine 1985. a {ta smo drugo mogli re}i? Zaustaviv{i ekipu malo pozadi. s vremena na vrijeme bi izlazi i napa bosanskom uzdahnula utihnula.“ Tako je. Nogometni performans Tayyipa Erdogana. Kada su se u ve~eri 27. godine iza{la u Republici Turskoj. Ovo naprijed bio je tr{~ar. Naposljetku. O`enjen je i otac je troje djece. nanine o~i su zasuzile.Donijeli smo odluku da izmjestimo jedno selo na padinama potoka koji je napajao akumulaciono jezero Darlik (Darlik). Bo`e. koja je po~etkom 2011. Veysel Eroglu (Vejsel Erolu) se ubacuje u razgovor: . godine iza{la zenima svojih pamu~nih {alu Republici Turskoj. postoji jedna druga osobina koja podupire njegovu politi~ku karijeru. U ovim godinama nau~io je da naspram te{ko}a ne padne u strah. 2012. Iste godine postao je predsjednik omladine Milli selamet partije na nivou Istanbula. Osim rukovode}ih funkcija u razli~itim dr`avnim preduze}ima.mo`da i najve}a . istovremeno je nastavljao sa du`nostima u MTTB-u (Milli Türk Talebe Birligi . Erdoganov politi~ki pragmatizan u raspu}ima na kojima se sastaje sa zajednicom i u kojima. uop}e nije li~io na nekog ko se {ali. odgovornost na koju one aludiraju prihvatio je jednim vjerni~kim zadovoljstvom i u~inio je parolom poimanja slu`bovanja.. Kada je saznao za ponudu Eskiºehirspora (Eski{ehirspor). Autori knjige. ka{ikarima i upravlja~ima ostalih ma{ina. U ovom broju na{ list objavljuje odlomak koji po~inje s Erdoanovim djetinjstvom: .. Osim onih koji `ive u vilama na Bosforu. I sam zna{. sje}ala se dugih {etnji sa svojim vjerenikom. morali smo odlo`iti ru{enje sve dok seljani svojevoljno ne isprazne ku}e. zatim jeziku u Novom Pazaru bi ponovo nastavljala s i Sarajevu pri~anjem. Uporedo s fudbalskom avanturom. protkani ajetima i hadisima. Du` potoka bile su debele vrbe. Jedan je ~ovjek Erdogan koji sa svojom svije{}u. Mnogo godina kasnije.. koji se dugi niz godina oblikovao u Milli Goru{u (Milli Görüº) u kojemu se bavio politikom. prijevod s turskog jezika Avdija Salkovi}. Me|utim. X EKSKLUZIVNO Objavljujemo dijelove biografije turskog premijera iz knjige „Red`ep Tajip Erdoan: Ra|anje lidera“ O ne predaje do posljednjeg trenutka. njegovu `ivotnu putanju okrenula na sasvim suprotnu stranu. pre{ao je u IETT. Rekao je: „Hajde. te funkciju glavnog urednika dnevnih novina Yeni ªafak. @ivot kojim `ivimo. godine. Po~eo je igrati fudbal u osnovnoj {koli i nikada ga nije ostavio u sljede}ih gotovo {esnaest godina. uvijek je usmjeren naprema korisnosti selamet partije otvarao je vrata ka u~eni~koj fazi svoje politi~ke karijere.“. sazivu Skup{tine Repubike Turske.“ Pri~aju}i o pro{losti.i ka`e da je samo 2% sudski procesuirano.. dijete moje! Svojim rukama sam ti napravila ajran od doma}eg mlijeka. I mi smo rekli: „Svakako. ali. Mo`e se re}i da iza Erdoganova uspjeha stoji krajnje uspje{na harmonija ove dvije strane. smjer turski jezik i knji`evnost.Turska nacionalna zajednica u~enika i studenata) i ne zaostaju}i ni za jednom aktivno{}u u mre`i mladih Milli „Zar da ih ne bude. Yusuf Beyazit (Jusuf Bejazit) bio je predsjednik Direkcije za eksproprijaciju nekretnina: . Svoje pjesme i tekstove objavljivao je u ~asopisima „Talebe“. Rje{enje je bio Tayyip Erdogan! (Izdava~ „Dobra knjiga“ Sarajevo i NVO „Svetionik“ Novi Pazar.“ A jedna od „propu{tenih“ prilika za kojima `ali . To i jeste ono {to ga ~ini centrom privla~nosti. Svako dijete koje igra fudbal ma{ta da jednog dana postane velika zvijezda. Osim toga. da se Premijer Erdoan po~eo je igrati fudbal u osnovnoj {koli i nikada ga nije ostavio u sljede}ih gotovo {esnaest godina. 4. pjesnik te dane definira stihovima: Svakim se novim jutrom/i novo bu|enje ra|a. napravili smo nani mjesto me|u na- ma. O~eva zabrana Godinama je bio na ~elu gradske partijske organizacije. 13 Slu`ba narodu jest slu`ba Bogu Tajip Erdoan ove rije~i nikada nije koristio reda radi. bio je primoran odbiti ovu ponudu.Poticao je iz Kasimpa{e. Njegov otac Ahmet Erdogan mislio je da je interesiranje njegovog sina za fudbal jedna prolazna strast i pona{ao se kao da ne zna ni{ta o fazama koje je njegov sin pro{ao na polju profesionalizma. zapo~eta u ranoj mladosti.U tom periodu 98% eksproprisanih objekata uradili smo uz dogovor . svi imaju neku stranu koja im priti{}e `ivot.re~e i po~e pri~ati doga|aj koji.. Po{tovao je vje{tinu govora. Naravno. ljudi u njemu vide svoje stanje.. Ova knjiga. Nanin ajran U periodu kada je bio gradona~elnik Istanbula. tovari nas tugom. otvore put koji }e Reisa odvesti do mjesta gradona~elnika. i osobita oratorska vje{tina privla~ili su mase slu{alaca. vla`ne svje`ine vrba. nano moja! Namu~ila si se. koji je u timu IETT-a igrao u {picu. eto. Nakon diplomiranja na spomenutom univerzitetu vratio se u svoj zavi~aj. pogledao sam ga. Jedan od bliskih saradnika u vrijeme jo{ dok je bio gradona~elnik Istanbula i neko ko ga jako dobro poznaje Burhan Metin. Sa seljanima smo se sporazumjeli o pitanju nadoknade. morali ste imati u vidu i Tayyipovu savjest. Pored identiteta sportiste. jedna od najboljih biografija turskog premijera Red`epa Tajipa Erdoana (Recep Tayyip Erdogan). godine u Göreleu pokraj Giresuna. nije izlazila iz svoje samo}e sve dok joj ne dosadi. nikada ne}e zaboraviti. bio je na takvom nivou da je igrom zaintrigirao tada{njeg trenera Fenerbahçea Tomu Kaloperovi}a. Godine 1976. obavljao je i funkciju savjetnika za medije u gradskoj upravi grada Istanbula.jest ponuda koja mu je do{la od Fenerbahçea (Fenerbah~e).U nekim slu~ajevima nije bilo dovoljno da dobijete i pristanak ljudi. Husejin Besli i Omer Ozbaj u njoj obra|uju put i politi~ko uzdizanje jednog od najve}ih vo|a savremene Turske.“ Nana je po~ela: „Otkad znam za sebe `ivim ovdje. gradona~elni~e. kada je rije~ o jednom osjetljivom pitanju kao {to je ru{enje. pre- dstavlja samu tu zajednicu. Dogovorenog dana stigli smo u selo sa ljudima iz osiguranja. tradiciju i moralna na~ela sredine u kojoj je `ivio. U godinama kad je upisao fakultet. Toliko nas je bilo da je neko ko je gledao izdaleka mogao pomisliti da se radi o nekoj vojnoj jedinici koja je krenula na vje`be. Fudbalska avantura Za podru~je BiH njen izdava~ je „Dobra knjiga“ Sarajevo. kako ka`e. jata ~voraka i jo{ mnogo ~ega {to je pripadalo tome vremenu. Me|utim. partije osnovane kao nastavak zatvorene Milli selamet partije. Ali. recenzent Had`em Hajdarevi}) (Oprema teksta je redakcijska) . godine. Mi smo jedno tu`no dru{tvo. ali.000 lira. te{kim `ivotom posjeduje jedno {iroko polje koje dijeli s prosje~nim ljudima Turske. godine u Novom Pazaru u kojem je zavr{io osnovnu i srednju {kolu. FEBRUAR/VELJA^A 2012. da postigne gol u {ansi koja mu se uka`e. mi smo jedno isto~nja~ko dru{tvo.. . Na`alost. Kaloperovi} je upravi odnio ponudu za fudbalera Erdogana i zatra`io da odmah realizuju njegov transfer. Objavljivao je ~lanke u razli~itim novinama i ~asopisima i autor je dvije knjige. pomisliv{i da }e se suo~iti s o~evim protivljenjem. Omladina koju je odgajao za ove dane i `ene ~lanice partije. Pobuna Istanbula Mo`da je samo i `ivjela u pro{losti. upisuje Vi{u {kolu elektronike i ra~unara na Univerzitetu Marmara u Istanbulu. uskoro izlazi i na bosanskom jeziku u Novom Pazaru i Sarajevu. zatra`io je dva dana da razmisli. koja je do{la ne{to kasnije. nasmijanu staricu veoma zavolio. Probaj. on uop}e nije pridavao pa`nje obe}anjima koja je nosila logika kasimpa{alijskog duha. septembra 1980. Po{to je stilom svoje igre podsje}ao na slavnog Beckenbauera. uskoro vara.Da vam objasnim ovako . `alosne vrbe. prihvativ{i ponudu od 1. ruku pod ruku. Mir koji je tra`ila nalazila je me|u sje}anjima jednog skoro stoljetnog `ivota koji se polahko rastapao. godine provedene u fudbalu nau~ile su ga brzini i ravnote`i. Bilo je vi{e zelenila. a u Novom Pazaru izlazi u izdanju NVO „Svetionik“.. veoma se naljutio: „Ja `elim da ti u~i{ i postane{ ~ovjek. Obradovali su se kada su ugledali gradona~elnika. Zavr{io je Licej Imam Hatip i Odsjek za dru{tvene i organizacione nauke Orta Dogu Univerziteta. septembra 1980. s druge strane. imao je samo dvadeset dvije godine. Strast prema fudbalu. Privukav{i pa`nju na sebe okretno{}u na terenu. analiziraju}i neke doga|aje koje je li~no vidio. Sve i da je Tayyip Erdogan poletio od radosti u zrak kada mu je uprava Fenerbahçea ponudila transfer. Godine 1994. ovome kraja?/ Dova se na{a s Milo{}u spaja. ruke ti ne bi dostigle. Nakon osnovnih studija i ste~ene master diplome. Ovo je veoma staro selo.

Uporedo s fudbalskom avanturom. ruku pod ruku. U ovim godinama nau~io je da naspram te{ko}a ne padne u strah. otvorile glasa~ke kutije. s vremena na vrijeme bi izlazi i napa bosanskom uzdahnula utihnula. vjerovatno. gmati~ni Erdogan.“. 13 Slu`ba narodu jest slu`ba Bogu Tajip Erdoan ove rije~i nikada nije koristio reda radi. Koliko sam razumio. a ne zbog li~nog uvjerenja. uop}e nije li~io na nekog ko se {ali. Istanbul se pobunio!. re~e: „Sakupi ljude.“ Tako je.Poticao je iz Kasimpa{e. uz rije~i: „Ima li. uz napor identi~an duhu Nacionalnog oslobo|enja. Njegov otac Ahmet Erdogan mislio je da je interesiranje njegovog sina za fudbal jedna prolazna strast i pona{ao se kao da ne zna ni{ta o fazama koje je njegov sin pro{ao na polju profesionalizma. Privukav{i pa`nju na sebe okretno{}u na terenu. sve do vojnog udara 12. ove vrijedne rije~i ne bivaju vi{e od jednog slogana koji se u predizbornim kampanjama stalno ponavlja. Osim rukovode}ih funkcija u razli~itim dr`avnim preduze}ima. `alosne vrbe. sazivu Skup{tine Repubike Turske.. istovremeno je nastavljao sa du`nostima u MTTB-u (Milli Türk Talebe Birligi . stav koji je Tayyip Erdogan zauzeo u ovoj i sli~nim situacijama komentari{e kao posjedovanje veoma jakih osje}anja humanosti: „Vrlo je malo ljudi u ovoj zemlji koji nemaju boli i patnji. U me|uvremenu aktivno se bavi prevo|enjem s tu- Avdija Salkovi} (Foto: Samir Jejna) rskog jezika.. Zavr{io je Licej Imam Hatip i Odsjek za dru{tvene i organizacione nauke Orta Dogu Univerziteta. oni }e svojevoljno napustili selo. Ovo je veoma staro selo. analiziraju}i neke doga|aje koje je li~no vidio. bila je najva`nije iskustvo {to ga je nosilo do mjesta na kojem se danas nalazi. s druge strane. koja je do{la ne{to kasnije. Dok smo se slu`ili i razgovarali. Otad je bio profesionalac i za `ivot zara|ivao igraju}i fudbal. veoma se naljutio: „Ja `elim da ti u~i{ i postane{ ~ovjek. . te funkciju glavnog urednika dnevnih novina Yeni ªafak. bio je na takvom nivou da je igrom zaintrigirao tada{njeg trenera Fenerbahçea Tomu Kaloperovi}a. koje su prva iskustva u radu na terenu stekle tokom njegove kandidature za predsjednika op}ine Beyoglu.Da vam objasnim ovako . ka{ikarima i upravlja~ima ostalih ma{ina. tovari nas tugom. uskoro vara. eto. Diplomirao je na Fakultetu za knji`evnost Univerziteta u Istanbulu (Odsjek psihologija) i na Institutu organizacionih nauka Univerziteta u Istanbulu. iskreno su stisnuli zube i radili na tome da IZ BIOGRAFIJE PREVODIOCA Avdija Salkovi} ro|en je 1974.. godine postane fudbalska zvijezda. odlazimo!“ Najprije sam pomislio da se {ali. godine u Novom Pazaru u kojem je zavr{io osnovnu i srednju {kolu. gradona~elni~e. A sada je. Me|utim. godine u Göreleu pokraj Giresuna. da vjeruje u sebe i da se nikada ne predaje. prijevod s turskog jezika Avdija Salkovi}. Avdija Salkovi} na istom odsjeku poha|a doktorske akademske studije. prihvativ{i ponudu od 1. Fudbalska avantura. kakva sje}anja gaji{ u vezi s pro{losti. tradiciju i moralna na~ela sredine u kojoj je `ivio. Jedan je ~ovjek Erdogan koji sa svojom svije{}u. Probaj. aprila 1953.“ „Ko zna. finalni me~evi istanbulske amaterske lige igrali su se na stadionu Vefa. Sa seljanima smo se sporazumjeli o pitanju nadoknade. nanine o~i su zasuzile. Jedan od bliskih saradnika u vrijeme jo{ dok je bio gradona~elnik Istanbula i neko ko ga jako dobro poznaje Burhan Metin.. ti se bavi{ nemogu}im stvarima!“ Rekav{i ovo. a {ta smo drugo mogli re}i? Zaustaviv{i ekipu malo pozadi. jata ~voraka i jo{ mnogo ~ega {to je pripadalo tome vremenu. U godinama kad je upisao fakultet. Bio je dijete kvarta u kojem najbr`i put razlikovanja od ostalih drugara prolazi putem mangupluka. poput male djevoj~ice koja se igra skrivalica. Godine 2002. morali smo odlo`iti ru{enje sve dok seljani svojevoljno ne isprazne ku}e. Toliko nas je bilo da je neko ko je gledao izdaleka mogao pomisliti da se radi o nekoj vojnoj jedinici koja je krenula na vje`be. O`enjen je i otac je troje djece. Mo`e se re}i da iza Erdoganova uspjeha stoji krajnje uspje{na harmonija ove dvije strane. kada je rije~ o jednom osjetljivom pitanju kao {to je ru{enje. Po{tovao je vje{tinu govora. Ova knjiga. Godine 1985. Pogledao sam gradona~elnika.. koja je po~etkom 2011. Slu`ba narodu jest slu`ba Bogu. te{kim `ivotom posjeduje jedno {iroko polje koje dijeli s prosje~nim ljudima Turske. pre- dstavlja samu tu zajednicu. izgra|uje sli~nosti ~ovjeka na ulici i hvata ga za du{u. „Veysele!“ Kada se malo smiri. nije mu dozvolio da prihvati ovu ponudu. dugogodi{nji saradnici premijera Erdoana. ovome kraja?/ Dova se na{a s Milo{}u spaja. nalazio se na mjestu predsjednika ogranka Refah partije za op}inu Beyoglu. Naslovnica knjige „Red`ep Dok je svoj ka`iprst Tajip Erdoan: Ra|anje lidera“: nje`no {etala po cvjetnim dePo~etkom 2011. Nana nas je sve ganula. koji je u timu IETT-a igrao u {picu. @ivot kojim `ivimo. svi imaju neku stranu koja im priti{}e `ivot. Nakon osnovnih studija i ste~ene master diplome. pri|i i pri~aj nam! Izgleda da si ti najstarija u ovom selu. Njegovi govori. uskoro izlazi i na bosanskom jeziku u Novom Pazaru i Sarajevu Husejin Besli i Omer Ozbaj jen je i otac je dvoje djece.“ IZ BIOGRAFIJE AUTORA Husejin Besli ro|en je 18. Po{to je stilom svoje igre podsje}ao na slavnog Beckenbauera. dijete moje! Ah. Svako dijete koje igra fudbal ma{ta da jednog dana postane velika zvijezda. Ovo naprijed bio je tr{~ar. Ili su pritisnuti dru{tvenim kontekstima ili poti~u iz siroma{tva. suprotno tome. koji je u tom trenutku posmatrao me~. Drugi je pra- Erdoanov politi~ki pragmatizan u raspu}ima na kojima se sastaje sa zajednicom i u kojima. O`en- Naslovnica knjige „Red`ep Tajip Erdoan: Ra|anje lidera“: Po~etkom 2011. Nogometni performans Tayyipa Erdogana. Tayyip Erdogan ove rije~i nikada nije koristio reda radi. septembra 1980. i osobita oratorska vje{tina privla~ili su mase slu{alaca.. sje}ala se dugih {etnji sa svojim vjerenikom. du` potoka. Me|utim. otvore put koji }e Reisa odvesti do mjesta gradona~elnika. a mi }emo zapo~eti posao ru{enja objekata. Naposljetku. upisuje se na Filolo{ki fakultet Univerziteta u Beogradu. Mir koji je tra`ila nalazila je me|u sje}anjima jednog skoro stoljetnog `ivota koji se polahko rastapao. To i jeste ono {to ga ~ini centrom privla~nosti.Turska nacionalna zajednica u~enika i studenata) i ne zaostaju}i ni za jednom aktivno{}u u mre`i mladih Milli „Zar da ih ne bude.“ Pri~aju}i o pro{losti. a to je {to je bio svr{enik liceja Imam Hatip. godine postao predsjednik omladine izabran je za predsjednika istanbulskog ogranka Refah partije i postao je ~lan Glavnog odbora Refah partije. Fudbalska avantura Za podru~je BiH njen izdava~ je „Dobra knjiga“ Sarajevo. mi smo jedno isto~nja~ko dru{tvo. pomisliv{i da }e se suo~iti s o~evim protivljenjem. O~eva zabrana Godinama je bio na ~elu gradske partijske organizacije. Godine 1976. U ovom broju na{ list objavljuje odlomak koji po~inje s Erdoanovim djetinjstvom: .. ali. uvijek je usmjeren naprema korisnosti. godine. predstavlja samu tu zajednicu. do{li smo do seljana. I Tayyip posjeduje jednu konstrukciju koja osje}a bol i tugu. Po~eo je igrati fudbal u osnovnoj {koli i nikada ga nije ostavio u sljede}ih gotovo {esnaest godina. Tayyip Erdogan je rekao jednom novinaru: „Zbog svog oca propustio sam mnogo sli~nih prilika. Obradovali su se kada su ugledali gradona~elnika. koji se dugi niz godina oblikovao u Milli Goru{u (Milli Görüº) u kojemu se bavio politikom. njegovi prijatelji su ga prozvali „Imam Beckenbauer“.“ Nana je po~ela: „Otkad znam za sebe `ivim ovdje. Svoje pjesme i tekstove objavljivao je u ~asopisima „Talebe“. Yusuf Beyazit (Jusuf Bejazit) bio je predsjednik Direkcije za eksproprijaciju nekretnina: . a koji se kasnije ~esto i zaboravi. Rekao je: „Hajde. 4. nije odustajao ni od politi~ke karijere.12 4. Tayyip je iz daljine osjetio nezadovoljstvo seljana i shvatio je da su pristali zato {to su se pla{ili dr`avne prisile. a koja je jednog mladog ~ovjeka veoma lahko skretala s pravog puta. s druge strane. Mnogo godina kasnije. Godine 1994. sve do vojnog udara 12. zatra`io je dva dana da razmisli. on uop}e nije pridavao pa`nje obe}anjima koja je nosila logika kasimpa{alijskog duha. a nakon {to im se detaljno objasni za{to se moraju preseliti odavde.U nekim slu~ajevima nije bilo dovoljno da dobijete i pristanak ljudi. odgovornost na koju one aludiraju prihvatio je jednim vjerni~kim zadovoljstvom i u~inio je parolom poimanja slu`bovanja d ovog broja „Avazov“ prilog „Sedmica“ po~inje s ekskluzivnim objavljivanjem odlomaka knjige „Red`ep Tajip Erdoan: Ra|anje lidera“. Me|utim. protkani ajetima i hadisima. nikada ne}e zaboraviti.. Svojom ljudskom stranom. Kada je 1976. odgovornost na koju one aludiraju prihvatio je jednim vjerni~kim zadovoljstvom i u~inio je parolom poimanja slu`bovanja. vla`ne svje`ine vrba. Husejin Besli i Omer Ozbaj u njoj obra|uju put i politi~ko uzdizanje jednog od najve}ih vo|a savremene Turske.“ A jedna od „propu{tenih“ prilika za kojima `ali .000 lira. godine iza{la u Republici Turskoj. I sam zna{. jedna od najboljih biografija turskog premijera Red`epa Tajipa Erdoana (Recep Tayyip Erdogan). nano moja! Namu~ila si se. godine iza{la zenima svojih pamu~nih {alu Republici Turskoj. kad je vidio da poku{aji uvjeravanja oca ne}e dati rezultata. ruke ti ne bi dostigle. Politi~ari mnogo vole i koriste ove rije~i. Omer Ozbaj ro|en je u Ankari 1952. Kaloperovi} je upravi odnio ponudu za fudbalera Erdogana i zatra`io da odmah realizuju njegov transfer. Omladina koju je odgajao za ove dane i `ene ~lanice partije. Bo`e.. Veysel Eroglu (Vejsel Erolu) se ubacuje u razgovor: . Objavljivao je ~lanke u razli~itim novinama i ~asopisima i autor je dvije knjige.Kako je to izgledalo? . neka su ti ruke zdrave!“. Pored toga. Sve i da je Tayyip Erdogan poletio od radosti u zrak kada mu je uprava Fenerbahçea ponudila transfer. rekao je da polazi i on. godine provedene u fudbalu nau~ile su ga brzini i ravnote`i. Gradona~elnik je ovu slaba{nu. pjesnik te dane definira stihovima: Svakim se novim jutrom/i novo bu|enje ra|a. Osim onih koji `ive u vilama na Bosforu. uvijek je usmjeren naprema korisnosti selamet partije otvarao je vrata ka u~eni~koj fazi svoje politi~ke karijere. Kada su se u ve~eri 27. Mi smo jedno tu`no dru{tvo.i ka`e da je samo 2% sudski procesuirano. FEBRUAR/VELJA^A 2012. napravili smo nani mjesto me|u na- ma. postoji jedna druga osobina koja podupire njegovu politi~ku karijeru. Nanin ajran U periodu kada je bio gradona~elnik Istanbula. obavljao je i funkciju savjetnika za medije u gradskoj upravi grada Istanbula. @ivot nije pru`io priliku Recepu Tayyipu Erdoganu da Milli selamet partije za op}inu Beyoglu (Bejolu). I mi smo rekli: „Svakako. Kada je saznao za ponudu Eskiºehirspora (Eski{ehirspor). bio je i savjetnik predsjednika Partije pravde i razvoja (AK partije) i narodni poslanik u 22.U tom periodu 98% eksproprisanih objekata uradili smo uz dogovor . . mnogo ga je ganulo njeno gostoprimstvo. X EKSKLUZIVNO Objavljujemo dijelove biografije turskog premijera iz knjige „Red`ep Tajip Erdoan: Ra|anje lidera“ O ne predaje do posljednjeg trenutka. nastala tokom osnovne {kole. ali. godine iza{la u Republici Turskoj. da se Premijer Erdoan po~eo je igrati fudbal u osnovnoj {koli i nikada ga nije ostavio u sljede}ih gotovo {esnaest godina. Strast prema fudbalu. Te{ko sam se sustezao da ne zapla~em. Kao da je ju~er bilo. vidi da li li~i na va{e ajrane!“ Uz rije~i: „@iva bila. smjer turski jezik i knji`evnost. pri{la nam je jedna nana: „Dobro do{li. napa}eni gra|ani Istanbula najzad su prona{li izlaz koji su tra`ili. sjenki {to su se pred kraj dana pru`ale po vodi. zatim jeziku u Novom Pazaru bi ponovo nastavljala s i Sarajevu pri~anjem. godine. U stvarnosti postoje dva Erdogana. da postigne gol u {ansi koja mu se uka`e. Tayyip Erdogan je pre{ao u Sportski klub Camialti (D`amialti). Bilo je vi{e zelenila. Naravno. kako ka`e. pobjedi i porazu. morali ste imati u vidu i Tayyipovu savjest. kada bi ove stijene i grane imale jezik pa da progovore!. nije izlazila iz svoje samo}e sve dok joj ne dosadi. sastaje se s ljudskom zajednicom. uskoro izlazi i na bosanskom jeziku u Novom Pazaru i Sarajevu. Erdoganov politi~ki pragmatizan u raspu}ima na kojima se sastaje sa zajednicom i u kojima. Dogovorenog dana stigli smo u selo sa ljudima iz osiguranja. bio je primoran odbiti ovu ponudu. Du` potoka bile su debele vrbe. Autori knjige. koja bi.re~e i po~e pri~ati doga|aj koji. taktici i strategiji. Recenziju je uradio knji`evnik Had`em Hajdarevi}. tada je bilo mnogo ljep{e nego {to je sada. marta 1994. pre{ao je u IETT. Uz saglasnost autora knjigu je preveo Avdija Salkovi} iz Novog Pazara. 2012. nasmijanu staricu veoma zavolio.jest ponuda koja mu je do{la od Fenerbahçea (Fenerbah~e). Iste godine postao je predsjednik omladine Milli selamet partije na nivou Istanbula. Na`alost. Pobuna Istanbula Mo`da je samo i `ivjela u pro{losti. ljudi u njemu vide svoje stanje. Rje{enje je bio Tayyip Erdogan! (Izdava~ „Dobra knjiga“ Sarajevo i NVO „Svetionik“ Novi Pazar... Godine 1984. buldo`erima. njegovu `ivotnu putanju okrenula na sasvim suprotnu stranu. na kojem ~etiri godine kasnije diplomira.. godine. Da proba{ da je obuhvati{. a u Novom Pazaru izlazi u izdanju NVO „Svetionik“. I Tayyip je bio s nama. zapo~eta u ranoj mladosti. Ukratko.. septembra 1980. i on je bio pla~ljiv. Godine 1975. upisuje Vi{u {kolu elektronike i ra~unara na Univerzitetu Marmara u Istanbulu. „Milli Gençlik“ i „Düºünce“. nastavljena je jo{ ve}im intenzitetom tokom srednje {kole. bio kandidat za gradona~elnika Istanbula.. imao je samo dvadeset dvije godine. Vremenom je usavr{io talent za ovaj sport.Donijeli smo odluku da izmjestimo jedno selo na padinama potoka koji je napajao akumulaciono jezero Darlik (Darlik). Nakon diplomiranja na spomenutom univerzitetu vratio se u svoj zavi~aj. dijete moje! Svojim rukama sam ti napravila ajran od doma}eg mlijeka. Pored identiteta sportiste. partije osnovane kao nastavak zatvorene Milli selamet partije. FEBRUAR/VELJA^A 2012. autora Husejina Beslija (Hüseyin) i Omera Ozbaja (Ömer Özbay). Osim toga. da ste vidjeli. Ali. Radi u gradskoj biblioteci u Novom Pazaru.. U svoju je glavu utuvio fudbal. suprotno tome.mo`da i najve}a . pogledao sam ga. recenzent Had`em Hajdarevi}) (Oprema teksta je redakcijska) .

izvr{enik mo`e ulo`iti prigovor u roku od 8 dana od dana prijema. odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava. a radi isplate duga u iznosu od 554. te pravni osnov za navode tu`enog. 80. terenska kancelarija Jajce.dostavu tu`be na odgovor - OGLAS Kojim se obavje{tava izvr{enik Sejfi} Semra.00 KM. prijedlog }e se smatrati tu`bom. godine pa do isplate. Azize [a}irbegovi} br. 46 0 I 021199 10 I. Dnevni avaz oglasi BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BUGOJNU Broj: 46 0 I 021199 10 I Bugojno.06 KM. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. februar/velja~a 2012. sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja u smislu odredbi ~lana 182. 09. ZPP-a. Zakona o parni~nom postupku („Slu`bene novine Federacije BiH“ broj 53/03) OBJAVLJUJE . ili u toku pripremanja glavne rasprave. protiv izvr{enika Ja{arevi} Benjamin sin Suada. Maka Dizdara bb.00 KM. (raniji naziv „TECHNOARREDO“ d. 12. stru~ni saradnik Senad Had`iomeragi}. podnijeti protivtu`bu.00 KM. godine Op}inski sud u Sarajevu. Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev. sve u roku od 15 dana.. smatra se da je oglas dostavljen izvr{eniku Sejfi} Semri. ZPP-a. 2012. Sarajevo). godine pa do isplate. 2012. Obavje{tava se tu`eni da se dostava tu`be smatra obavljenom protekom roka do 15 dana od dana objavljivanja iste na oglasnoj plo~i suda i u jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH.na iznos od 450. Protiv rje{enja o izvr{enju. radi duga v. radi duga od 554. opremu objekata. dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. advokat iz Sarajeva. godine Op}inski sud u Bugojnu. a po proteku 15 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnom listu Dnevni Avaz. procjenom i prodajom pokretnih stvari oba izvr{enika. a najkasnije na pripremnom ro~i{tu. donese odluku kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju isplati iznos od 554. 2009. usluge i trgovinu „export-import“ d. 01. sve u roku od 3 dana od dana prijema rje{enja. Sudija Lejla Nuriki} Dana 06.00 KM. ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode. pa do isplate i nadoknadi mu tro{kove postupka u iznosu 30. g. Ukoliko u ostavljenom roku ne izmire cjelokupan dug izvr{enje }e se provesti pljenidbom 1/2 nov~anog iznosa koji izvr{enik Sejfi} Semra prima kao uposlenik restorana „Bajri}“. ZPP-a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be. te navesti i druge podatke koje u skladu sa odredbama ~lana 334. 01. sudija Lejla Nuriki}. 09. 09. 294.o. Bugojno i Sejfi} Semra k}i Omera. Pavice bb Bugojno. ZPP-a mora imati svaki podnesak. stav 3. g.s. pa je tu`eni du`an da u skladu sa odredbama ~lana 70. . godine tu`itelj je kod ovog suda podnio tu`bu protiv tu`enog. protiv tu`enog „DRITO“ Dru{tvo za projektovanje. objavljuje BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Mals 104150 09 Mals Sarajevo. na osnovu ~lana 348. 2010. kojim rje{enjem je nalo`eno izvr{enicima da tra`itelju izvr{enja isplate iznos od 294.o.06 KM sa zateznom kamatom od 03. ul.o. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu.00 KM po~ev od 26. 2008. u pravnoj stvari tu`itelja ZDRAVSTVENA USTANOVA POLIKLINIKA MIMO MEDICAL. Vesela bb. dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. ul.na iznos od 104. Stru~ni saradnik Senad Had`iomeragi} . 4. da je ovaj sud donio rje{enje o izvr{enju br. 07. Ukoliko izvr{enik protiv ovog rje{enja podnese prigovor. pa je predlo`eno da sud nakon provedene rasprave. 2010. koga zastupa Amra Gurda. od 09.14 Subota.00 KM po~ev od 30.o. Ukoliko tu`eni u roku od 30 dana sudu ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu. u izvr{nom postupku tra`itelja izvr{enja Mikrokreditna fondacija „SUNRISE“ Sarajevo. 24. sa zakonskom zateznom kamatom i to: . Sarajevo. uz naknadu tro{kova postupka. te pljenidbom. Sarajevo. 11. stav 2. 2008. i ~lana 71.

Bio je veliki ~ovjek. 30. ispred „Benetona“. ^uju se razne ideje-prijedlozi kako da Nijaz ne ode u zaborav.000 penzionera. 1.. Sru{eno je vi{e od 30. ali volio bih kada bi se ti ljudi nekada ponovo okupili. koji je sa svojima Dinom.. danas biznismen. ali i veliki imaju slabosti. Borio se za vlast da ljudima bude bolje. Od studentskih dana. Tim koji je bio spreman za pobjede. Adi. osniva~kog kongresa SDP-a. Ali. koji radije nadahnjuje i motivira nego da zastra{uje i manipulira X DNEVNIK Nijaz Skenderagi}. nije mogu}e! Zovem Miru. Prisje}am se mojih kolega parlamentaraca.000. Koliko bi samo novih ideja. dr`avnim preduze}ima. Mirka. 2. to nije istina... „veli~ina“. 450. uraditi prave stvari.000 ku}a i zgrada. Mulu. Jahi}. Nijaz Skenderagi}.. U kojoj ne}e biti najva`nije za koji „tim“ igra{ nego da svi igramo za reprezentaciju. pratnje. razaranja Sarajeva. 14 privrednih komora. znanih i neznanih. Komemoracije. u kojoj }emo manje gledati u retrovizor.4.jedna dr`ava. ovom napa}enom narodu prijeko je potrebna nada u bolju budu}nost. Tog dana u toj zgradi na minus 11 Celzijevih stepeni. Ovoj izmu~enoj zemlji. 10 kantona. Bio je rat. politi~ar Skijanje na Bjela{nici Skijanje na olimpijskoj Bjela{nici s Kemom. 3. Uvjeravam sinove Mirzu i Senada da bi se i oni trebali ponovo malo baviti zimskim sportovima. 75 posto siroma{nih. Svi su tu`ni. Ne znam gdje se danas nalazi taj spisak osniva~a. ljudima i gradovima. Odlazim na TVSA da govorim o Nijazu. Nalazim se sa Mirom. februar Utorak. a vi{e kroz {ofer{ajbu. vikenduje na planini. Bogi}. agencijama. Dadom i Harijem. Miro Lazovi}. Karlo. Htjeli bi i znali i vi{e.. tri elektroprivrede. tri telekoma. Zoka. Te{ko mi je da govorim. I strah. niko ni{ta nije ~uo. Samo u pro{loj godini primljeno je 100 novih radnika. Izlazim vani na minus 14. Nije volio protokole. I kako voditi biznis i privla~iti strane investicije u ovakvom ambijentu? Ho}e li iko izra~unati koliko godi{nje potro{e te silne agencije. Tamo sam proveo dosta vremena. Hrabri ^eda i razbje{njeli Mile. Nerminom. Ivom. Zvao se ZDRU@ENA LISTA: Nijaz Durakovi}. Kreso. odr`ali smo osniva~ki kongres SDP-a BiH. sun~an dan.000 Narodu treba nada Idem na Nijazov mezar.. 183 ministarstva. Sada nas je u porodici ATACO vi{e od 500. Ali ljudi su tada bili slo`niji. U kojoj }e ljudi vjerovati jedni drugima. pogibije na{eg druga Senada [e}erovi}a. prof. Uznemirenim glasom pita me jesam li ~uo da je umro Nijaz Durakovi}. dr`avnih ~inovnika. Ozrenka i Sanja su danas u Sarajevu. prijateljem. dva penziona fonda.. Marko Ve{ovi}. Zovu Vlasi. Hiljade ljudi. Ne. raspada jedne lijepe dr`ave. Pepijem. Sto~ani. dva entiteta.. Zanijemio sam od {oka. Miro. A zima je donijela jo{ ve}e nevolje. Abad`i}. Bogi} Bogi~evi}. januar Neprospavana no} Neprospavana no}. 67 bora~kih udru`enja.. Razmi{ljam kako bi to bilo kada bi vi{e uspje{nih ljudi iz svih oblasti rada i stvaranja bilo anga`irano u politici. Ne sje}am se da mu se neko od politi~kih protivnika smio „faca to face“ suprotstaviti. Martin.. Skenderagi}: Fatiha i crvena ru`a na mezaru Nijaza Durakovi}a (Foto: B. Stjepan Kljuji}. Ena marljivo pola`e ispite i sprema se za Vla{i}. isti odgovor: „Ma ne. tri akademije nauka. Dragan Viki}. Bio je tip politi~ara koji preuzima malo ve}i dio krivice i malo manji dio zasluga. Niko Su{ac sa svojim ^apljincima. Naro~ito iz biznisa.000 granata. Koji radije nadahnjuje i motivira nego da zastra{uje i manipulira. koji se nedavno o`enio Mirelom. 14 policija. Dokasno u no} telefon ne prestaje da zvoni.. ^aj sa mojim drugom Nu}om. nije mogu}e!“ Na`alost. nekada ~uvenoj sali dono{ene su mnoge va`ne odluke za sudbinu BiH. „hajdemo“ nego „hajde“. ’Dvoboj’ ^ede i Mileta Petak. Predla`em im da se u Narodnom pozori{tu organizira zajedni~ka komemorativna sjednica. Ne mogu da povjeruju da se vi{e ne}emo dru`iti s na{im Nijom. direkcijama. decembra 1992. Impresivne su to brojke. Prolazim pored Parlamenta FBiH.. 14 vlada. uspje{nih projekata moglo biti realizirano. Kiro i prof. 28. 630. prepreke su na svim stranama. Primje}ujem da je me|u galamd`ijama najmanje bilo uspje{nih ljudi. Da prou~im Fatihu i spustim crvenu ru`u. da podijelimo bol i tugu za na{im drugom. a onda povratak u smogom zaga|eno Sarajevo. prelistavanje novina i ugodno }askanje. . Pa}ukom. posjeta slobodnim teritorijama od Teo~aka do Blagaja.. Planiramo Skup{tinu Dru{tva. Vi{e je volio re}i „mi“ nego „ja“. Bio je nevjerovatno inteligentan i obrazovan.. jedna. s UNHCR-ovim folijama na prozorima..? Da bi stotine strana~kih poslu{nika bile uhljebljene? ^etvrtak. Da je vi{e ~eda u svakom narodu pa da nam naprave normalnu dr`avu! U kojoj nikome ne}e biti tijesno.. Galamd`ija i onih drugih. a ne politikant. Pa da se vi{e bavimo ekonomijom.. Nijaz je dao ime partiji i. 15 Na{ Nijaz ne}e oti}i u zaborav Nijaz Durakovi} bio je tip politi~ara koji preuzima malo ve}i dio krivice i malo manji dio zasluga. agresije na BiH. Znam koliko je patio za svojim rodnim Stocem. Prisje}am se njegove podr{ke Abad`i}u i meni kada je na nas nemilosrdno nasrnula Milo{evi}eva ma{inerija. Pravi je podvig biti uspje{an ako pogledamo slo`enost zemlje u kojoj `ivimo i pre`ivljavamo. 65. a manje politikom. Mnoge ulice nazvane su „snajperskim“. FEBRUAR/VELJA^A 2012. Iz godine u godinu bilje`imo sve bolje rezultate. napisao i Program.. Uvjeti za biznis sve su slo`eniji. Subota. kongresa SKJ.. Prisje}am se 27. Ali i suprotstavljanja doma}im izdajnicima. 550. zajedno s vjernim Esom Zgodi}em. Mustafa Hiro{. Podsje}a me to na neke beogradske okr{aje. 85 politi~kih stranaka. a ne da njima vlada..000 raseljenih. sirene. A s na{im partnerom Emilom i njegovom „Atlantic grupom“ skoro 5.. 31. Mo`da i neki dokumentarac? Materijala ima dovoljno. preko CK SKJ-ovskih okr{aja sa Milo{evi}em i njegovim trabantima.. Halid. Hanka Paldum. Nije se bojao „autoriteta“ i Poku{aj vra}anja poslovnim obavezama. tri obrazovna sistema. Bujice emocija i prisje}anja sudaraju se u glavi. upravnim odborima.. Ali. Zlatko Lagumd`ija. Selim Be{lagi}. koliko je ~inio da pomogne opkoljenom Gora`du i mnogim drugim. BiH . direkcije.. A nije da ih nije bilo. Vladala je glad. Oko podne zove me dr. tri predsjednika. Predla`em Muli da se napi{e knjiga o Nijazu. Nijazovog ulaska u Predsjedni{tvo RBiH. Zdravko Grebo. Sejom. Kakav prelijep. Demirovi} iz Biha}a sa mnogim Kraji{nicima. Neki su izra~unali da je te godine na grad ispaljeno skoro 4. Susre}em svoju omladinsku generaciju: Ivan. februar Kako voditi biznis Sve je u znaku ju~era{njeg „dvoboja“ ^ede i Mileta. Kao ljudi. ta tu`na vijest brzo je potvr|ena. 14.. zdravih i bolesnih. Radujem se popodnevnom porodi~nom dru`enju i posjeti brati}u Almiru.. januar Oti{ao je Nijo Prijepodnevna „relax“ kafa-~aj s rajom po Ciglanama. U kojoj }emo mo}i `ivjeti zajedno. mladih i starih. januar Dao je ime partiji Prolazim pored zgrade CK SK BiH (SDP). Nizi}) Ponedjeljak. Prisje}am se jednog takvog tima. Jasenko Bijedi}. Bio je vrstan politi~ar. samo trebaju neke vje{te ruke da to slo`e.. Ba{ovi}. koji je iza{ao na prve poslijeratne izbore. februar Srijeda. 139 sindikata.. U toj. januar Nedjelja. Ivo Kom{i}.000 nezaposlenih. nekada istaknuti bh. 29.. a o~i se zaledile od suza. A mo`e se.. Sve pohvale Salki i njegovim saradnicima {to pokazuju da se mo`e kad se ho}e. posljednji ispra}aj. koji je nesumnjivo izazvao burne reakcije u regiji. zaista. Staze kao iz bajke. Njegovih lucidnih replika mnogi su se bojali. druga..

a danas BiH. godine. jedna jedina stvar mi ne da mira. pl. n. do rata je bio autoprijevoznik i uglavnom se dru`io s Bo{njacima autoprijevoznicima s Kobilje Glave. kasnije }e sigurno biti prekasno za to Stari grad Ostro`ac nalazi se 14 kilometara sjeveroisto~no od Biha}a. FEBRUAR/VELJA^A 2012. Samo nekoliko nas znalo je za tu njenu depresiju. Ubijali su nekada{nje najbolje prijatelje. Prvi put se spominje 1286. prema dokazima Ha{kog tu`ila{tva. poznatog fudbalera Harisa [kore. . general Dragomir Milo{evi}. diverzantskog odreda Vojske RS. Najbolji prijatelj doktora. Bo`urova sestra Draginja. otkako aktivno istra`ujem ratne zlo~ine nad Bo{njacima. zetovi. [e{eljev ~etni~ki vojvoda Vasilije Vidovi} Vaske iz Podlugova ima zeta bogatog muslimana iz Libije. Avdo HUSEINOVI] {ef Radovanu Karad`i}u na Psihijatrijskoj klinici „Nedo Zec“ u Sarajevu. 206 metara iznad Une. Majka mu je Bo{njakinja. Kad zavirite u prijeratne `ivote zlo~inaca. dvorac i kompletno imanje Ostro`ac od kapetana Muhameda Be{irevi}a kupuje Lothar von Berks. Sulji} je nakon toga ubijen. godine u Han-Pijesku Simo Zari}: Supruga muslimanka Za kim je patila Biljana Plav{i} Mom~ilo Mandi}. ~ak i kad je po~eo rat. A kad je zlo~incu Tadi}u ne{to prije agresije umro otac. kumove. biv{a kafanska pjeva~ica. zvao je s nekoga mjesta da mojoj majci ~estita Bajram. Ona je pred sam rat do`ivjela te{ku traumu jer je bila ostavljena `ena. Zorana Milosavljevi}a Kokaru optu`ila je 15. Ispred logora je dugo razgovarao s dr. Nekim ratnim zlo~incima. isklju~ivo se dru`io s pre`ivjelim Srebreni~anima. Svaki praznik on je ~estitao mojoj majci. Berksovi su do 1938. najbolji prijatelji. Marko Bo{ki}.svjedo~io je Mandi}. Egzekutor srebreni~kih Bo{njaka na farmi Branjevo 16. kumovi. Najkrvavije ruke U svjedo~enju o dobojskim zlo~inima spominje se ~esto i ime Slobodana Karagi}a Karage. godine.Slobo je uvijek svoju suprugu Miru zvao Maco i nikad nije na nju ton povisio. muzi~kim instrumentima i bibliotekom.. U Ostro{cu je sagradio i dvorac u neogoti~kom stilu. godine bo- X SRAMOTNO Kulturno-historijski spomenik prepu{ten zubu vremena Stari grad Ostro`ac: Spada u najvrednije nacionalno blago na{e zemlje ravili u ovom zdanju.izjavio je svojevremono Simo Zari}. Prijedor~anin Mahmut Selman Maho bio je veliki prijatelj Sime Drlja~e i jedini Bo{njak kojeg je Drlja~a tokom rata {titio u Prijedoru. ratni gospodar `ivota i smrti u Prijedoru. godine. a D`ambasovi} na~elnik {taba 216. zetove. Milan Kova~evi}. A sje}am se kad smo odlazili na zajedni~ke izlete i dru`enja kako bi se ona na njega znala izderati sje}a se Hajrudin ^engi}. i da je ~esto krajem osamdesetih godina pro{log stolje}a dolazio u Seadovu kafanu „Stari krovovi“ u sa- Autobus smrti Kada je zlo~inac Veselin Vlahovi} Batko. Ratni zlo~inac Du{ko Tadi}. tek tad zanijemite pred ~injenicama koje ljudski razum te{ko mo`e de{ifrirati. jula 1995. pitanje je bez odgovora koje }e jo{ dugo lebdjeti iznad krvavih bosanskih brda i dolina? Slobodan Milo{evi} je godinama izjavljivao da je jedan od njegovih najboljih prijatelja Hajrudin ^engi} iz Sarajeva. Enesa i Jasmina . otvorio gril u Vogo{}i. Vojvoda Vasilije Vidovi} Vaske: Zet mu bogati musliman iz Libije odbornika u op}ini Bratunac Milenka Prodanovi}a Mungosa Bratun~ani upiru prstom kao osobu odgovornu za ubistvo Zakire Begi}. javno je optu`io ratnu zlo~inku Biljanu Plav{i}. ubio je svog prijatelja i najboljeg u~enika u karateu Emira Karaba{i}a iz Kozarca 18. a nakon okupacije Austro-Ugarske 1878. s kojima je slu`bovao u Han-Pijesku. avgusta 1992. njihovim ideolozima i sau~esnicima Bo{njaci su bili roditelji. kumovi. Milanom Kova~evi}em. on je moju djecu vodio po stadionima. rasko{no ure|en i opremljen bogatim stilskim namje{tajem. Jedan od predvodnika vogo{}anskih srpskih zlo~ina~kih formacija Predrag @arkovi} Bo`ur. nad kojima }e kasnije izvr{iti. maja 1992. koji tada nije znao da je Bo{ki} s ostalim zlo~incima u~estvovao u ubistvu 29 ~lanova njegove familije. koji je restaurirao i grad Sokolac 1902. te je trenutno na privremenoj listi . uz Milomira Staki}a i Simu Drlja~u. njegov otac. biv{i pripadnik zloglasnog 10. dr. nacionalizirano i otad se nalazi u dr`avnom vlasni{tvu. prije agresije je. veliku ljudsku pomo} imao je od Asima Buljuba{i}a. bra~ni drugovi. a ime Comunitatis Ostrocenzis nalazi se na pe~atu jednog kupoprodajnog ugovora iz 1403. Mungosove vjen~ane kume. u ~ijem stanu je stanovao na Grbavici 2. Moja najstarija sestra Koviljka je udata za Mustafu Omeranovi}a i ima k}erku Bahru. sve do hap{enja krajem avgusta 2004. rahmetli Emir je bio jedan od onih koji su ga na rukama iznijeli iz ku}e. zahvaljuju}i fi- nansijskoj pomo}i svog prijatelja. ako se ubrzo ne po~ne s njegovom restauracijom i sanacijom. sve do po~etka agresije bila je udata za Bo{njaka Belki}a. najbolji prijatelji. brata Safeta Su{i}a. X DOSJE Zlo~inci iz na{eg kom{iluka V Pi{e: rajevskom naselju Kova~i}i. Na ratnog komandanta iz Bratunca. Za @eljka Ra`natovi}a Arkana pri~a se da je kum Seada Su{i}a. Ono je 1946. Ostala je tajna o ~emu su razgovarali. po~etkom 1991. bra~ni drugovi. jedne od najzna~ajnijih li~nosti prijeratnog Prijedora. On je bio veoma dobar s mojom majkom. godine p. . rahmetli Ese Sadikovi}a.Moja supruga Fatima je muslimanka. Bahra Sulji} da je iz fiskulturne sale O[ „Vuk Karad`i}“ u Bratuncu izveo njenog supruga Senahida Sulji}a. Prema nekim nepotvr|enim podacima. narediti ili organizirati masovne zlo~ine. do{ao u Sarajevo krajem osamdesetih godina. u devetom mjesecu trudno}e u selu Suha kod Bratunca.16 4. me|utim. Da bi osigurao pristup Ostro{cu. jer je ostavio ljubavnik koji je bio musliman . Milo{evi} je tada bio komandant. U no}i izme|u 5. osu|en na 20 godina zatvora za po~injene zlo~ine u Vogo{}i. kao mladi bokser. a dana{njeg Dragomir Milo{evi} i Asim D`ambasovi}. vo|e zlo~ina~ke formacije „Karagina grupa“. U starim listinama spominje se kao Orisio ili Hostrosach. i 6. Ratni zlo~inac iz Vogo{}e Dragan Damjanovi}. koja je udata u Makedoniji i ima dva sina. napravio je serpentinski put i most preko Une. i smje{ten je na blagoj kosi. koja je ubijena 10. biv{i ministar pravde RS. njihovih ideologa i sau~esnika i kad spoznate da su nekima od njih roditelji. umjetni~kim slikama. bile osobe iz reda bo{nja~kog naroda. . Kova~evi} je ispratio u smrt Esu Arkan u Sarajevu [ta je te ljude natjeralo da se priklone strani zla.Biljana je mnogo stvari radila iz osvete.. Biv{i komandant Sarajevsko-romanijskog korpusa Vojske RS.. vitez Malte{kog reda. Njegova majka. na lijevoj obali rijeke Une. u logoru Omarska. a najbolji prijatelj bio mu je Podrinjac Hasan. osu|en u Hagu na 29 godina zatvora za po~injene zlo~ine nad civilima Sarajeva. za kojeg se Vasketova sestra udala sredinom osamdesetih godina pro{log Propada stari grad Ostro`ac Kostur i temelji su jo{ u dobrom stanju. e} nekoliko godina. prema svjedo~enju Vogo{}ana. u Bostonu. e. brigade JNA. njegov brat su kod nas dolazili sje}anja su dr. godine kao posjed knezova blagajskih Baboni}a. naj~e{}e se dru`io s Asimom D`ambasovi}em i Nehruom Gani}em. juna 1992. koja je poginula na @u~i kao srpski vojnik.On je dolazio kod mene ku}i. Imam sina Mirela i k}erku Nata{u. Ceri}a. Eso je u logoru Omarska prozvan da po|e prema „autobusu smrti“. Dr.. ha{ki osu|enik iz Bosanskog [amca. do ljeta 1991. najboljeg Kokarinog prijatelja s kojim je zajedno trenirao karate. bio je dr. ~asnik carskokraljeve vojske Austro-Ugarske.. najprije SFRJ. Osmanlije su ga zauzele 1577. Ismet Ceri} bio je Sadikovi}a i ni~im nije poku{ao spasiti svog prijatelja.. avgusta 2008. svjedo~e}i na su|enju Radovanu Karad`i}u u Hagu u junu 2010. utvrda Ostro`ac postojala je jo{ 405. a to je geneza ratnih zlo~inaca. .

Samir i Amir Kari} iz vi{egradskog sela Rui{te bili su pri- saznat }ete pravu istinu. izme|u ostalog. protjeruje Srbe s vjekovnih ognji{ta“. pokazuje i ~injenica da od kraja rata do danas nisu poduzete nikakve ozbiljnije mjere za{tite ovog kulturno-historijskog naslije|a. Najve}i mjese~ni iznos od 35. kao i Porezne uprave.2 miliona KM za zemlji{te u centru grada Trenutna zgrada Vlade FBiH u Mostaru X TRO[KOVI Neopravdano pla}anje zakupnina u Mostaru Nemar doma}ih vlasti Koliki je nemar doma}ih vlasti prema ovakvim nacionalnim vrijednostima.12. dok }e za zakup prostora za Ministarstvo energije. Na su|enju 20. ali i Hrvata. pa ba{tinici „izvornog srpskog nacionalizma“. osmanlijski i savremeni. kao i danas. Ovdje je. zavr{ili u Hagu i dana{njih ultradesni~ar- stolje}a i s kojim je izrodila petero djece. ha{kog osu|enika Sredoja Luki}a iz Vi{egrada. dok je boravio u sarajevskom Centralnom zatvoru. „etni~kog ~i{}enja nad Srbima“ (!?). pri ~emu se primjenjuju jezive gebelsovske metode indoktriniranja javnog mnijenja. Budite malo strpljivi i Bo{njacima Vlasenice. otprilike tri godine prije rata. F. sestra ratnog zlo~inca. Iako u Vladi tvrde da se radi o znatnom smanjenju zakupnina u odnosu na lani. Adila.4. . patriota. Fadil. Iako je biha}ki Zavod nacionalnih spomenika na{e dr`ave. Tako smo. kojoj je odveo mu`a u maju 1992. sve `e{}ih udara na bh. kako se tvrdi. entitetu pokrenuta je i haranga kojom pojedine re`imske medijske ku}e krajnje tendencioznim „demografskim istra`ivanjima“ nastoje dati svoj doprinos strate{kom velikosrpskom projektu revidiranja rezultata agresije na BiH. otvorio restoran „Oaza“. Vlada je od 2000. januara ove godine ratni zlo~inac Oliver Krsmanovi} iz Vi{egrada svjedokinji Mujesiri Opra{i}. 17 Gebels danas stanuje u RS Nakon hap{enja bh. Du. Zet je Vasketu u Podlugovima. udajom za Bo{njaka nanijela je „veliku sramotu“ staroj ~etni~koj porodici Luki}. Jedan od najpoznatijih sarajevskih ratnih zlo~inaca Borislav Herak je 16. dok Aleksandar `ivi u Vlasenici. godine bio na poziciji {efa krimpolicije u Vlasenici i otad mu se gubi svaki trag. sin je Bo{njakinje Merse. a Bo{njaka je jo{ i mnogo manje. Odluka o tome objavljena je i u „Slu`benom listu FBiH“. Prema toj odluci. poduzetni{tva i obrta FBiH. kasnije }e sigurno biti prekasno za to. koji su nekada davno ma{tali o tome. po~etkom agresije ubijene su njihove daid`e Mensur. U Vlasenici. sve se svodi na isto. ]amil. patriota. Karad`i} je to nekada radio artiljerijom i snajperima.906 KM biti pla}en Irmi Durakovi} i advokatu Faruku ]upini. podsjetimo.5 miliona KM za najam poslovnih prostora te kupovinu zgrade u mostarskoj ulici Ante Star~evi}a. Bio mi je dobar prijatelj. FEBRUAR/VELJA^A 2012.601 KM. za {to prljavi ra~un ispostavljaju Bo{njacima i dr`avi BiH. na Neretvi.5 miliona maraka! Prema informacijama Centra za istra`iva~ko novinarstvo (CIN). Eno ga bori se u Milinkladskoj na Hrasnom Brdu. ipak. ali to je isklju~iva posljedica politi~kog liderstva onih koji nikad nisu prestali ma{tati o nestanku BiH i zaokru`ivanju vlastitih nacionalnih torova. osumnji~en za zlo~ine nad skih kampanja kojima se nastoji ukazati da je u „BiH su`ivot nemogu} jer Sarajevo. industrije i rudarstva mjese~ni iznos od 16.778 KM za smje{taj ministarstava obrazovanja i nauke te razvoja. rekao je: „Meni je `ao Va{eg mu`a. godine potro{ila najmanje 12. do danas nije u~injeno ni{ta. najbolji.“ Vlaseni~ki Bo{njaci ~esto po zlu spominju i imena bra}e Elvisa i Aleksandra \uri}a. za smje{taj Federalnog ministarstva prometa i komunikacija u objektu Vakufski dvor u Feji}evoj ulici u Mostaru mjese~na kirija od 10. gdje su trenutno smje{tene njene i prostorije odre|enih federalnih institucija. najkravije ruke isto~ne Bosne.000 KM Toliko }e biti pla}eno za smje{taj federalnih institucija iako je prije vi{e od dvije godine dato 3. Kostur i temelji su jo{ u dobrom stanju. ako se ubrzo ne po~ne s njegovom restauracijom i sanacijom. ne znam za{to me nikad nije posjetio u zatvoru. godine. danas u }elijama Sheveningena imaju napretek vremena razmi{ljati o posljedicama vlastitih zlo~ina i planski provedenog etni~kog ~i{}enja nad jednim narodom. prije vi{e od dvije godine platila 3.738 KM bit }e pla}ena Med`lisu Islamske zajednice. izjavio za medije: „Imam zeta muslimana. pravosu|e i druge dr`avne institucije na red su do{le i tvrdnje kako „Srbima u federalnom dijelu BiH `ivota nema“! A sve zbog. o tome je bez trunke stida lagao i Milorad Dodik u TV duelu s liderom LDP-a Srbije ^edom Jovanovi}em. Vlada FBiH je. Elvis je do 2003. Milan Luki} s ]amilom Kari}em i Smailom Cocali}em. Nimalo slu~ajno. Savka. Slu~ajnost. secesionisti~kih udara na BiH. vlasniku ovog objekta. avgusta 1995. mogli ~uti da „Srbe u Sarajevu danas {ikaniraju i na kioscima „. me|utim. No. Tu. me|utim. Po Ilija{u se Vaske ~esto tada hvalio zlatnim satom sa slikom Muamera Gadafija koji je dobio kao ro|endanski poklon od zeta. na red su do{le i la`ne tvrdnje da „zbog etni~kog ~i{}enja“ Srbima u FBiH `ivota nema POLITI^KI POLIGON Uz sve mogu}e oblike secesionisti~ke kampanje u manjem bh. ili opasna tendencija? I tada. Lideri Srba. iznimno va`no napraviti historijsku paralelu izme|u ratnih doga|aja ~iji su kreatori. zbog nerije{enih imovinskopravnih odnosa nije udaren ni kvadratni centimetar temelja budu}eg objekta Vlade A.080 KM iz bud`eta. FBiH. a pogotovo Unsko-sanskog kantona (USK) Stari grad Ostro`ac obuza za{titu kulturnog naslije|a ve} ranije izradio predra~un potrebnih radova i uputio zahtjev Zavodu za za{titu spomenika pri Federalnom ministarstvu kulture i sporta zatra`iv{i saglasnost za hitne radove. secesionisti~kim politikama vlastite narode tjeraju u egzodus. VOJI] Za 11 godina . ipak se postavlja pitanja opravdanosti ovih tro{kova. Du{ko Tadi}: Ubio je Emira Mungos: Ubistvo vjen~ane kume je agresije na BiH prijatelji Milana Luki}a. krajem osamdesetih u Vi{egradu Opasna tendencija Nakon hap{enja bh. do 2011. na kojem je bila planirana izgradnja moderne zgrade federalnih institucija.2 miliona maraka za zemlji{te u centru grada na Neretvi Vlada FBiH }e u ovoj godini za smje{taj federalnih institucija u Mostaru izdvojiti 761. a Dodik danas fa{istoidnom retorikom. hvata tri arhitektonska perioda: predosmanlijski.. kada je za kirije izdvajano 906.“ Kirija Vlade FBiH ove godine 761. Ma{tanja o secesiji Pi{e: Almedin [I[I] Iznimno je bitno napraviti paralelu izme|u ratnih doga|aja ~iji su kreatori zavr{ili u Hagu i dana{njih ultradesni~arskih kampanja Demografska ~injenica jeste da ni Srba ni Hrvata danas nema koliko ih je nekada bilo. Mevludin i Armin Hasanbegovi} te daid`i} Eldar. gdje su bra}a \uri} harala. Sre}om. ~ija je je majka Begajeta Bo{njakinja. u prostorijama hotela „Ero“ bit }e upla}en Federalnom zavodu PIO/MIO. skoro svakodnevno se uru{ava i propada iako ovaj kulturno-historijski spomenik spada u najvrednije nacionalno blago na{e zemlje. sve do jednog. ‘opet’. I Goran Te{i}. me|utim.

X @IVOT Amel Valjevac radi na kruzeru Maglajlija na Bermudama kao kod ku}e Prije ne{to vi{e od {est godina oglas u „Dnevnom avazu“ potpuno je promijenio `ivot Maglajlije Amela Valjevca (27) i doveo ga do posla. .Kada smo na moru. predstavnik „Izvora“. februara sarajeBarcelonu.ka`e Amel. Mo`e da primi skoro 2. Pro{le godine kruzer je prvi put plovio morima Evrope. o svjedocima. Za koji dan ili. mje{tanka Kazarca kod Prijedora. .500 putnika. OsKaraba{i}: Osje}aj tjeskobe Vi{e treninga nakon ’Costa Concordije’ Dok je bio na odmoru desila se tragedija s italijanskim kruzerom „Costa Concordia“. X PRI^E IZ SUDNICE Bolna iskusta `rtava S Do posla do{ao zahvaljuju}i oglasu u „Dnevnom avazu“. mo}i svega sjetiti. kada je optu`eni svjedoku pred sutkinjom u jednom trenutku doslovce rekao: „Sad se kajem {to te nisam ’Hidrogradnju’ spa{ava pr Zgrada „Hidrogradnje“ na atraktivnoj lokaciji u Sarajevu mo`e se prodati za skoro 15 miliona maraka Valjevac: Trenutno jedini Bosanac. Kan te Palermo vska gra|evinska firma na Siciliji. takmi~imo izme|u sebe ko }e biti uslu`niji prema gostima .. Sedmi~no smo imali po dva za razli~ite situacije.. Za svega desetak dana prikupio sam potrebnu dokumentaciju i na{ao se na drugom kraju Zemlje. I zaradom je zadovoljan iako mu kompanija pla}a 50 dolara mjese~no. spa{ava od totalne propasti tako {to prodaje sve {to firma posjeduje. tada je na brod oti{lo samo 17.Sve mi je djelovalo nekako nestvarno. iz prostog razloga da ih za{titi od povratka u ~esto osu|uju}u sredinu. dok ih spominje.govori nam Amel. dobio sam poziv iz kompanije „Royal Caribbean Int. u Baltimoru. I mi se. testiranja i devet mjeseci ~ekanja. Edin Ramuli}. u slu~aju po`ara. restorane. ima 11 paluba i sve {to je po- je}a{ se tjeskobno. o kojima mnogi mogu samo ma{tati. konobar. jer sam napredovao od sobne dostave do glavnog konobara . a Amerikanaca je uvijek najvi{e.}e 65 godina postojanja.poja{njava. kupam poslovanja. mo`e{ ga dodirnuti rukom. Bermuda i Srednju Ameriku. Za prodaju zgrade „Hidrogradnja“ bi.. kada je budu pitali u sudnici.. a ako smo u vije.18 4.Sje}am se svjedokinje koja je dobila napad panike u trenutku kada je pred sudom vidjela optu`enog. K. i to dok su bili na otvorenom moru. dstvo ove kompanije. upoznajem grad u kojem I dogodit }e se to uskoro pristanemo. Imala sam ru`an osje}aj blizine i straha i pored ~injenice da su iza mene stajali policajci.“. Takve nemile susrete ponekad je nemogu}e izbje}i u sudnici.. „jer treba znati i kada stati“.Sada }emo sigurno zbog te nesre}e imati vi{e treninga. M. Na kruzeru „Hidrogradnja“ obilje`it „Grandeur of the Seas“ po. Samo da sve to {to prije pro|e .[to te gosti i {ef bolje ocijene. Za svaku situaciju ta~no znam trebno za ugodan odmor. Nakon intervjua. Istodobno. Turisti~ke ture obuhvataju Meksi~ki zaljev... ali i do prelijepih. Poruka zlo~inca ’Kajem se {to te n Na podru~ju Prijedora organizirani seminari pru`anja stru~ne pomo}i eida Karaba{i}.. navodno.na pri~u o tome kakva je to net. Vikala je: „Eno ga na kapiji. Amel Valjevac na kruzeru provodi skoro sedam mjeseci godi{nje. a sada slijede {ta mi je ~initi i gdje se moram nalaziti na brodu. Ugodan odmor . inter. Mogu re}i da ... Bosni i Hercegovini. Maltene. Karibe. Nije htjela iza}i iz auta.kroz smijeh je dodao slaviti prodajom svoje zgraN. sati nesanice provedeni su u prisje}anju na zlo~in i usamljeno preispitivanje ho}e li se. Amel godi{nji provodi u svom Maglaju. ali i . BRADARI] de. Odluku o prodaji donio je Nadzorni odbor (NO) na sjednici odr`anoj prije dva dana. ne}e biti ni{ta. i Sindikat „Hidrogradnje“ dadne nesumnjivo jasnu saglasnost o prodaji zgrade.svojih 65 godina postojasam na Bermudama kao kod nja „Hidrogradnja“ }e proku}e . prljavo i poni`eno. teatar. jer mu je posao trebao. ali s tim {to }e odluka stupiti na snagu onog trenutka kada Vlada FBiH bude dala eksplicitnu saglasnost. Ka`e da je u takvim situacijama „panika uvijek najgora“. spa i fitnes-centre. . putovanja od Paname preko Isto~nih i Zapadnih Kariba do Kolumbije. ja“ bila sinonim uspje{nog Iza|em izvan broda. govori uglavnom kao o ljudima bez imena i prezimena. NO zahtijeva da. a mi smo je poku{avali ubijediti da u|e na drugi ulaz kako se ne bi srela s njim.pri~a Karaba{i}. teroristi~kog napada. kojoj je tokom agresije na BiH ubijen otac.. Nisam mogla da govorim onako kako sam trebala.. na brodu PRESSIJA Peljtina ekonomska teorija do sada Zadovoljan zaradom Prema radnom ugovoru. Bit }e da je rije~ o nekoj do sada potpuno nepoznatoj ekonomskoj teoriji. ali i u Visokom i Tuzli. egzoti~nih destinacija. preciznije. Op}epoznata je ~inpristani{tu. mogla dobiti skoro 15 miliona maraka. u kojoj je smje{teno voAmel. se.Hrvatska kompanija tra`ila je osobe koje bi radile na kruzeru i ja sam se javio za poziciju odr`avanja bazena. Bermuda i Srednju Ameriku. Kruzer na kojem radi. odakle smo isplovili . Ramuli}: Svjedoci ~ak i putuju s optu`enima do~enjima `rtava ratnih zlo~ina. obi{ao Meksi~ki zaljev. Dodaje kako se nijednog trenutka nije dvoumio ho}e li prihvatiti ovako primamljivu ponudu.. a sigurnost putnika je na prvom mjestu . odmah na ulazu. koje sedmi~no samo od jednog putnika iznose izme|u 20 i 30 dolara. .na prostoru biv{e Jugosladi se ~itav dan.poja{njava Amel te isti~e da se dva puta na{ao u situaciji da do|e do po`ara na brodu. Eksplicitnu zato {to na~elna ve} postoji i sadr`ana je u tzv. konobari. FEBRUAR/VELJA^A 2012. sada ima svu udobnost Nepotrebno je tro{iti rije~i dvokrevetne kabine. ima{ vi{e stolova i bolju napojnicu. Ispade tako da je prvi krupan potez novoimenovanog direktora „Hidrogradnje“ D`emaludina Peljte taj da firmu koju vodi. a onda slijedi odmor do dva i po mjeseca. blizu optu`enih. Programu sanacije „Hidrogradnje“. ra. Od nas 120 aplikanata. ja sam trenutno jedini Bosanac. prije stupanja na sna- gu odluke o prodaji.“ s upitom prihvatam li posao sobne dostave. Sje}am se slu~aja „Medar“. Karibe. kao i {palire prijatelja i rodbine optu`enih koji dobacuju i govore sva{ta. Ovim poslom namjerava se baviti jo{ tri godine. bazene. ali ostala zarada je od napojnica. Na kruzeru „Grandeur of the Seas“ zaposleni su uglavnom mladi ljudi iz 35 razli~itih zemalja. slobodnog vrejenica da je „Hidrogradnmena imam do ve~ere.^ekala sam u hodniku i tu je bila govornica. a ni rafirma bila u prijeratnoj dno vrijeme nije te{ko. no} prije svjedo~enja o ovom ratnom zlo~inu nije spavala. ali od toga. potonu}a. s roditeljima Minkom i Nijazom te s bratom Mirzom. Broji{ sekunde i jedva ~eka{ da iza|e{ vani. . 17. a sada slijede ture od Paname do Kolumbije Strah od blizine . prodavnice. Napojnica je obavezna i to svi gosti po{tuju. sve su prilike. konobar.. Taj osje}aj blizine i pogleda ~ovjeka prosto uko~i. Prvotno se govorilo da }e ba{ Vlada FBiH kupiti zgradu. Uz uvijek prisutnu dozu straha. Prijedorsko udru`enje „Izvor“ prepuno je iskustava s najpotresnijim svje- Radno vrijeme Isplovili su iz Palma de Majorke i obi{li Malagu. fitnes-centar.

policija nisam ubio ’93!’ Hakeri tapka u mjestu Hakirali portal „Bh. na{u zemlju. Me|utim. Slaba podr{ka U svim ovim godinama bolnih svjedo~enja koja su `rtve vra}ala u stravi~nu Osje}aj stida nakon malih kazni Za ratne zlo~ine po~injene u Prijedoru do sada je pravosna`no osu|eno tek 28 osoba i to 12 pred Ha{kim tribunalom. Mnogi koji su bili na ovom po~etnom seminaru u Prijedoru. Na taj na~in data im je prilika da svoju stranicu s perverzijama izreklamiraju i najave da }e je uskoro komercijalizirati. zaseoku Muse. administratori ove grupe hakirali su prije nekoliko dana portal „Bh.Stru~njaci iz zeni~ke „Medice“ davali su nam uputstva kako da se lak{e nosimo s ovim problemom. organizirale su programe u razmaku od pola sata. Da stvar bude gora. Kemo i Anto. M. ne znaju za me|unacionalnu mr`nju i njima je jedino njihov d`ep svet. pru`ana je slaba pomo} i podr{ka sistema. news“ Dio sadr`aja sa sporne stranice ratnih zlo~ina PRESSIJA Ko {titi administratore skandalozne grupe porodicama `rtava kako bi lak{e prebrodile stres od svjedo~enja Kreatori stranice „Balkan Sluts“ odgovorni za objavljivanje skoro hiljadu slika s eksplicitnim sadr`ajem Internetska stranica „Balkan Sluts“. news“ s prijete}om porukom: „Pazite koga prozivate da vam se ne bi naje. K tome jo{ smatraju}i da samo oni imaju ekskluzivitet nad ovim pjesnikom. neovisno o tome je li rije~ o onim za{ti}enim ili javnim. i dalje ne prestaje s radom. Nije li najbolja potvrda ovoj tvrdnji vijest da je prnjavorska policija 28.. organizirali su okupljanje u parku koji nosi njegovo ime. mnici Stare pravoslavne crkve.. . po redu. pro{lost. keve“. jer BiH jo{ hapsi sitne lopove. a koji se brane sa slobode. januara uhapsila Predraga Antoni}a. kako se ~ini. Sm. {ta }emo s krupnim zvjerkama..zaklju~uje Karaba{i}. svjedocima. Iz „Prosvjete“ ve}eg bh. Jo{ gore je to {to su neki portali u na{oj zemlji dali medijski prostor kreatorima ove grupe. Stojni}) ubio ’93. sestrama ubijenih. Tu su ukrali elektri~ne motore. Rizvanovi}ima i Kozarcu tvrde da je to jedno olak{avaju}e i pozitivno iskustvo . opravdavaju svoje postupke. A. kablove i poklopce od {ahtova.. S nedavnog seminara u Prijedoru: Olak{avaju}e i pozitivno iskustvo (Foto: D. . Name}e im ga okolina koja im govori da nisu dobro svjedo~ili. zbog osnovane sumnje da su po~inili kra|u u ku}i u Gornjim [trpcima. Za ra- zliku od Pe|e. Dvije ’Prosvjete’. tobo`e. entiteta. ni manje ni vi{e. . Multinacionalna grupa sitnih lopova uhap{ena je veoma brzo. obi~ni su „koko{ari“ malog dometa i u~inaka. Sutkinja na to uop}e nije reagirala . pojedini svjedoci ponekad imaju osje}aj stida.ka`e Ramuli} i dodaje da svjedoci nerijetko. to posljednjih godina ~ini i dru{tvo istog naziva uz dodatu crticu . potvr|eno je mnogo puta. svaka za se Peljto: „Krupan“ potez PRESSIJA Godi{njica [anti}eve smrti Zgrada „Hidrogradnje“ u Sarajevu: Ho}e li Vlada aminovati prodaju Godi{njica smrti velikog bh. ruku na srce. koji su se etablirali u dr`avnim institucijama. virus „sanaderizacije“ jo{ zadugo ne}e sti}i u R. Kemala Tosunovi}a i Antu Krajinovi}a. svaka za se. niti poznaje dr`avne granice. U Parku Alekse [anti}a: Okupljanje predstavnika federalne „Prosvjete“ iz drugog entiteta su se okupili u gostopriM. Nakon {to je „Dnevni avaz“ prije nekoliko dana objavio da je Federalna uprava policije (FUP) pokrenula istragu protiv administratora ove stranice. poja{njavaju}i da je do sada u brojnim slu~ajevima ratnih zlo~ina po~injenih na podru~ju Prijedora svjedo~ilo oko 300 ljudi. kako bi lak{e prebrodile stres od svjedo~enja. godine“. opet je u njegovom rodnom gradu Mostaru obilje`ena dvostruko. FEBRUAR/VELJA^A 2012. a i `rtve nerijetko su nezadovoljni visinom zatvorskih kazni izre~enim ratnim zlo~incima.Gradski odbor. u Prnjavoru. u kojima oni. Svjedoci. Oni su nedodirljivi. {to se zakonski tretira kao cyber kriminal. Kriminalci. vodene pumpe. Na`alost. Iz sudnica izlaze potpuno slomljeni navodi Ramuli}. tako|er ~lanica „Izvora“. Zbog ogromnog stresa ljudi se ponekad ne mogu sjetiti nekih va`nih detalja. koriste ~ak i isti prijevoz kojim na su|enje putuju i optu`eni za zlo~in.. bakarne cijevi. M. ne ulaze}i u interesnu zonu drugog. majkama. sitni ili oni krupni.4. velikima kapu skidamo Virus „sanaderizacije“ jo{ zadugo ne}e sti}i u na{u zemlju Da kriminal nema vjere ni nacije. na{i „dr`avni plja~ka{i“ pre{utno su podijelili svoje nacionalne zone djelovanja i svako plja~ka na svom teritoriju. ZGONJANIN Male lopove hapsimo. Dvije „Prosvjete“. a koje djeluje pod okriljem manjeg bh.Kada se izreknu kazne. sedam pred Sudom BiH. koji su PRESSIJA Dolijala sitna multietni~ka banda U zatvoru su obi~ni „koko{ari“ malog dometa i u~inaka a potpuno nepoznata i u BiH odajom svega {to ona ima zavr{ili u zatvoru. nikakav korak dalje nije u~injen. Pe|a. stjecajem okolnosti. od kojih su mnoge dr`avljanke BiH. Tako je jedan hercegova~ki portal objavio. pjesnika Alekse [anti}a. 19 svjedoku: prijete. nego intervju s administratorima grupe koja je odgovorna za objavljivanje skoro hiljadu slika razgoli}enih maloljetnica u eksplicitnim pozama. G. Keme i Ante. I dok SPKD „Prosvjeta“ ve} vi{e od decenije tradicionalno obilje`ava ovaj datum. nakon posjete [anti}evom grobu. javnosti zbog objavljivanja fotografija obna`enih maloljetnica.. 88. a velikima skida kapu. osam pred Okru`nim sudom u Banjoj Luci i jedna pred sudom u Beogradu. koja je posljednjih dana bila u `i`i bh. Otud je potekla ideja da se nedavno organizira seminar na kojem je ponu|ena stru~na pomo} porodicama `rtava. entiteta. ~ija „djelatnost“ mnogo vi{e ko{ta ovu dr`avu i njenu kasu. junaci pri~e.

Ako ne bismo uspjeli stvoriti takvu situaciju u tom va`nom sektoru `ivota modernih dru{tava. jeste njegov sistem zdravstvene i socijalne za{tite. obvezuju}ih postupaka i metoda govora. Ona se mo`e postaviti u svakoj od sve u~estalijih demonstracija divlja~kog u pona{anju ljudi kod nas. ~esto suprotstavlja jedne drugima. On ih dovodi u situacije koje su bremenite konfliktima. po definiciji. ~ije op}ine bilje`e negativan prira{taj. Taj sistem podrazumijeva jednaka prava svih. dakle. u prvome redu. ali koji su neupitno upu}eni jedni na druge i ~ije se suprotnosti upravo kroz sistem obrazovanja. emotivne. ustvari. E. ~ovjeku nala`e da svoju dru{tvenost usavr{ava tako da uskla|uje najve}i dio svojih interesa s interesima drugih i da tako stvara osnovu za razvoj jedne solidaristi~ke. prava i sposobnosti ovih slu`bi da djeluju efikasno i neovisno. Obrazovanje i odgoj su realni temelji dru{tva. koje aktivno rade na destrukciji osnova na{e dru{tvene solidarnosti i povjerenja? Isto tako. demografiju i me|unarodne statistike. jasno definirane i strogo kontrolirane osnove zajedni~kog rada. Prema rije~ima analiti~ara Gavrila Antoni}a. On je. {to mo`e imati veoma negativne posljedice po cijelo dru{tvo. Negativni demografski podaci va`e za oba entiteta. Stoga unutar njega ne smije biti politi~ke borbe. bez koje nema savremenog ljudskog dru{tva. Statistikom nisu obuhva}eni gra|ani koji iz ekonomskih i socijalnih razloga odlaze iz RS. Za te slu`be. Policija. a {ta razdvaja: Gra|ani pod diktatom politike P olitika je. ono {to je polje op}eg zakonskog i ono {to je polje direktnog politi~kog reguliranja. on ima odnos samo prema onome {to je kao stav. odno{enja i djelovanja. Mjerilo je i broj upisanih prva~i}a u osnovne {kole. po{tovanje tih prava i nala`enje zajedni~kog jezika i stava o svim pitanjima oko kojih nastaju razlike do kojih do- Koje su snage.5 miliona. Antoni}: Negativan trend X STATISTIKE Pora`avaju}i demografski podaci . godine. godine BiH mogla imati 3. zajedni~ki utemeljene svijesti koja se naziva kultura. od kojih mnoge ne zna i nikada ne}e upoznati. koji se godinama smanjuje. samo su Banja Luka i Bijeljina imale pozitivan prirodni prira{taj. Antoni} isti~e da sociolozi i demografi smatraju da postoji rje{enje. U tim situacijama. mo`emo o~ekivati mnoge poreme}aje u cijelom dru{tvu. lazi zbog posebnih sklonosti i interesa. BiH je po~etkom 2011. Dru{tvo u kojem obrazovanje ne proizvodi dru{tvenu emotivnu i svjesnu solidarnost nije vi{e ljudsko. tako nije u isto~nom dijelu RS. po mehanizmu svojih prava i du`nosti.20 4. a u RS statistika ve} nekoliko godina pokazuje da je manji broj ro|enih od broja umrlih stanovnika ovog entiteta. kako u RS tako i u cijeloj BiH. To slu`be i spadaju u njihovu ustavnopravnu i teritorijalnu nadle`nost. Ono je donijelo sasvim nove pojave u oblasti op}ih uvjeta ljudskog `ivota. zbog njihove izuzetno velike i va`ne uloge za `ivot modernog demokratskog dru{tva.842. po svojoj logici. Agencija predvi|a da bi 2030. uz ekonomsku migraciju stanovni{tva ka razvijenijim krajevima. o ~emu je razmatranje zapo~eto u prvom dijelu ovoga eseja. To je polje borbe. godine imala 3. i kakvim se ciljevima one rukovode. polje polarizacije interesa i djelovanja. s ciljem da budu profesiona- lno ure|ene i vo|ene po jedinstvenim profesionalnim kriterijima i mimo svakog partikularizma i dominacije zasebnih interesa i kriterija u pitanjima prava i obaveza. a pogotovo u praksi. kada je imala oko 4. ni na zakonskom ni u organizacijskom smislu i nivou. za sve ljude jedne zajednice. kao sistem kultivacije kulturnog odnosa i pona{anja. Oni }e se javljati i pove}avati proporcionalno sa slabljenjem op}e pozicije. naprimjer. naime. od vlada i skup{tina. intelektualne i socijalne integracije ~lanova jednog dru{tva koje `ivot. meljene. ne smije biti inficirana politikom. najva`niji na~in kako postoji ljudsko dru{tvo uop}e. a posebno u moderno vrijeme. Time }e narastati pojave i elementi koji se pona{aju izvan zakonskih i dru{tveno prihvatljivih standarda. {to je za 18. onaj osnovni sistem koji bi trebao osigurati mogu}nost BiH sve vi{e gubi stanovnike Ve} godinama je ve}i broj umrlih od broja ro|enih. negativan trend prirodnog prira{taja u RS traje od 2006. No. Pomogle bi nove zakonske odredbe i stimulativne mjere po uzoru na neke evropske zemlje. a u 2011. politi~ki kontrolirane samo od nosi- Stanje haosa Danas se u nas ne razlikuje dovoljno jasno. Politika se hrani proizvodnjom sukoba U na{oj zemlji vr{i se planska i organizirana kampanja na razbijanju svih osnova i vidova dru{tvene solidarnosti i svijesti o zajedni~kim interesima. resolviraju i prevazilaze u logi~nom slijedu razvoja dru{tvene svijesti. To djeluje veoma lo{e na rad slu`bi javne i dr`avne sigurnosti i njihovo kvalificirano profesionalno vo|enje. Plansko razbijanje ^etvrti bitni element integrativne funkcije jedne organizacije. Taj sistem je od presudne va`nosti za neke od najzna~ajnijih aspekata ljudskog `ivota. pona{anje i djelovanje izvan zakona. ali ih je te{ko provesti u vrijeme ekonomske krize. Stoga je sistem obrazovanja. Sistem za{tite je unutar zakona. To je ona vrsta svijesti koja. bitno je da budu demokratski politi~ki vo|ene. jednoj od vode}ih me|unarodnih agencija za istra`ivanje tr`i{ta.000 stanovnika. a statistikom nisu obuhva}eni gra|ani koji iz ekonomskih i socijalnih razloga odseljavaju U Bosni i Hercegovini statistika ve} nekoliko godina pokazuje da je manji broj ro|enih od broja umrlih stanovnika ovog entiteta. Obrazovanje je. nove vrste patologije i promjenu Tanka biljka Tre}i element op}eg integrativnog faktora jednog demokratskog dru{tva je sistem obrazovanja. stoga. kao osnove za egzistenciju pojedinaca i porodica. kao sistem u kojem se ta tanka biljka na{e komunikacijske sposobnosti i pozitivnih emotivnih stanja njeguje tako da ne ugro`ava prostor drugima nego da nalazi nove elemente zajedni~kog. Prema agenciji „Euromonitor International“. nastaje haoti~no dru{tveno i politi~ko stanje. Kultura je u osnovi sistem. a toga u sistemu za{tite onog {to je jedinstveni i javno priznati interes ne smije biti. nije ni na vidiku. mora se odgovoriti na pitanje koje politi~ke i dru{tvene snage ta djelovanja podr`avaju i kako to ~ine kao cjeline. FEBRUAR/VELJA^A 2012. Iza njih trebaju da stoje samo dovoljno ~vrste i zakonski ute- Pi{e: Akademik Muhamed FILIPOVI] laca javne odgovornosti. godine. pravima i mogu}nostima ljudi X KATEDRA [ta ugro`ava postojanje Bosne i Hercegovine (II) [ta nas spaja. ali uglavnom zahvaljuju}i upisu novoro|enih iz inozemstva. Rast privrede i broja radnih mjesta.4 posto manje nego 1989. Otkad je ~ovjek po~eo da `ivi izvan svakodnevne neposrednosti i otkad je njegov `ivot posredovan u~incima i djelovanjima ogromnog i sve ve}eg broja ljudi. smanjuju}i i na taj na~in broj stanovnika. M. tj. kultivacija misaone i emotivne inteligencije je jedina margina koja nas odvaja od divlja{tva.7 miliona stanovnika. Zbog toga se pozitivan prirodni prira{taj te{ko mo`e o~ekivati u narednih petnaest godina. kako subjekata tako i objekata djelovanja slu`bi sigurnosti. klju~ za moderno demokratsko i kulturno dru{tvo.

javne pobune i nacionalnog sloma. i da je u jednom stolje}u njihov broj pove}an za tri puta. Demokratija bi zada provodi program reforme i modernizacije. Putin se odlu~io obnoviti „postsovjetski prostor“ pod ruskim upravljanjem i ukloniti zapadne utjecaje koji potkopavaju sigurnost i integritet Ruske Federacije. Moskva. Tokom i nakon martovskog glasanja mogu}i su projektirani sukobi sa Zapadom i pojedinim zemljama susjedima kao {to su Gruzija ili Estonija. demokratska opozicija nema kandidata u predsjedni~koj utrci. Zapravo. a bit }e pokriven kreditima Socijalna izdr`ljivost bli`i se kraju i u 2012. vladaju}e elite. a Vlada nema ideju kako da o`ivi proizvodnju. one iznose ukupno 150 miliona X KRIZA Dok traju politi~ka prepucavanja Porodili{te u Bijeljini: Niska stopa nataliteta (Foto: G. Bobi}) Kako o`ivjeti privredu (Foto: G. No. Suo~avaju}i se s potencijalno neugodnim predsjedni~kim izborima. entitetu. Dok je komunistima i nacionalistima uvijek bilo dozvoljeno da u~estvuju na op}im izborima. slu`beni stratezi djelovali su opre- Umjesto da provodi program reforme i modernizacije. Isto tako. Op}a hipoteza ovog spisa je da se u na{oj zemlji vr{i planska i organizirana kampanja na razbijanju svih osnova i vidova dru{tvene solidarnosti i svijesti o zajedni~kim interesima. tako|er. osim podru~ja ljudskih prava i sigurnosti uop}e. a u prvi plan istaknuti elementi sukobljavanja. oni bi omogu}ili Putinu da mobilizira nacionalisti~ke i imperijalisti~ke osje}aje i opravda svoje autoritarne metode. koji sada Putin stilizira kao Euroazijsku uniju. vo|a liberala Grigorij Javlinski diskvalificiran je iz predsjedni~ke utrke. izlo`eni od ~ovjeka stvorenim negativnim elementima. Putin. Tako se suspendiraju njihove mogu}nosti i realni u~inci. nije optimisti~an ni predsjednik Vlade RS Aleksandar D`ombi}. Putin pose`e za jednom kartom koja je oduvijek slu`ila ruskim vladarima . U ovoj godini o~ekuje se i smanjenje pla}a slu`benicima za 10 do 25 posto. Kad se tome doda da je ljudi u svijetu sve vi{e. ~ija otplata dospijeva krajem godine. Putin. mora se odgovoriti na pitanje koje politi~ke i dru{tvene snage ta djelovanja podr`avaju i kako to ~ine. Nedavno su novoimenovanog ameri~kog ambasadora u Moskvi Majkla Mekfola (Michael McFaul) vladini zvani~nici napali da je glavni organizator „obojene revolucije“ sa zavjerom destabiliziranja Rusije. koje aktivno rade na destrukciji osnova na{e dru{tvene solidarnosti i povjerenja.4. zapravo. vi{e nego ikada ranije u njihovoj historiji. Prvo. Umjesto toga. koji bi oslabio njegovo tvrdo vladanje cijelom zemljom. Iako }e se takvim planovima usprotiviti mnogi ruski susjedi. samouslu`ne birokratije i poslovnih oligarha odanih Kremlju. KOLUMNA Pi{e: Janusz BUGAJSKI Otvoreno ga|enje U stvarnosti. Oni utje~u na op}e stanje njihovog zdravlja. Drugo. navodno }e {tititi zemlju od unutra{njih previranja generiranih te{kim ekonomskim uvjetima i razornim javnim protestima. Ustvahtijevala kidanje bliskih veza izme|u sigurnosne mre`e KGBa. Ukoliko MMF ne odobri kredit. mo`e proizvoditi krize da bi demonstrirao kako najbolje brani naciju. I politika i kapitalizam trebali bi postati konkurentni i neovisni od kontrole klike. . Radi se o rati vrijednoj vi{e od 100 miliona KM. Svi aspekti solidarnosti nastoje se. odnosa prema tim pojavama. Prvi put nakon raspada Sovjetskog saveza gra|ani pokazuju otvoreno ga|enje vladaju}om elitom. koji je ve} ustvrdio da }e ova godina biti te{ka i biti „veliki izazov za privredna kretanja“. Obamine namjere s Moskvom bit }e ozbiljno testirane dok Putinov pritisak da izvu~e vi{e prednosti za Krmelj bude sna`niji. Politi~ke strukture koje je Putin stvorio tokom proteklih dvanaest godina pucaju kao {to su masovni protesti protiv la`iranih parlamentarnih izbora i pokazali. Premijer RS javno je potvrdio da bi se novi kredit uzet od MMF-a koristio za otplate starih zadu`enja. tako|er. Du`ni~ko ropstvo prijeti manjem bh. a radni~ki i problemi u sferi socijalne za{tite ve} dosti`u E. Rusija lebdi izme|u demokratske transformacije. koji bi oslabio njegovo tvrdo vladanje cijelom zemljom. tako|er.Nije jasno otkud optimizam pojedinih predstavnika vlasti ako je jasno da se socijalna izdr`ljivost gra|ana bli`i kraju . Kreditne obaveze u 2011. Da bi povratio predsjedni~ki tron i obnovio svoj legitimitet. pravima i mogu}nostima ljudi. a bez prijetnje po Putina. prvenstveno rata i masovnih nasilja. On upozorava da je zadu`enje RS mnogo ve}e nego {to se prikazuje. Kremlj je. Bobi}) KM. jer je tu strategija suprotstavljanja interesa najdirektnija. glavno polje na kojem se vr{e eksperimenti u provo|enju strategije razaranja i destrukcije odre|enih dru{tava. mo`e proizvoditi krize da bi demonstrirao kako najbolje brani naciju ri. FEBRUAR/VELJA^A 2012. Putin ima dva neukusna izbora: slom ili reforme. Ve}ina analiti~ara uvjerena je da je milijarderu Mihailu Prohorovu dozvoljeno da se kandidira za predsjednika samo da bi se razvodnili protestni glasovi. a da mi jo{ uop}e ne znamo ni kakve sve efekte na ljudski rod imaju ta djelovanja. a u 2012. profesor Aleksa Milojevi}. Bitne. na sve na~ine. a posljedice represije su nepredvidive.pita se profesor Milojevi}. zno i poku{ali ograni~iti konkurenciju na izborima. Zadatak je ovog poku{aja da detaljnijom analizom ~etiri bitna podru~ja utvrdi koje su snage i kakvim se ciljevima one rukovode. uznemiren da bi masovne zabrane ili napadna izborna prevara mogli osloboditi jo{ ja~i revolt javnosti. a ~injenice su neumoljive. . 21 Putinovi postizborni planovi Rusija lebdi izme|u demokratske transformacije. alarmantan nivo. obezvrijediti. Putin }e Prijeti kolaps bud`eta RS Milijarda i stotinu miliona KM je bud`etski deficit. Ne mogu se isklju~iti ni teroristi~ki akti radi podizanja straha i obnavljanja javne podr{ke jakoj centralnoj vlasti. koje mo`da ne}e dobiti u prvom krugu. narasle su za 33 posto. On je optu`io zapadne prijestonice da se mije{aju u politiku Rusije. istinska politi~ka reforma zna~ila bi demontiranje „vertikale mo}i“ koja podupire putinizam. javne pobune i nacionalnog sloma Povratak predsjednika Vladimira Putina na izborima sljede}eg mjeseca u slu`benoj propagandi prikazan je kao dvostruko va`an za nacionalnu sigurnost Rusije. tada mo`emo zaklju~iti da je polje zdravstvene i socijalne za{tite jedno od presudnih za funkcioniranje dru{tva i op}e njegovo stanje. a da sistem op}e i specifi~ne socijalne i zdravstvene za{tite nije bitnije unaprije|en i da su jo{ glavne njegove tekovine one koje su postignute jo{ po~etkom i u prvoj polovini pro{log stolje}a. a samo Fondu PIO i Fondu zdravstva nedostaje 400 miliona KM. godini mogu se o~ekivati protesti gra|ana koji se ne}e mo}i kontrolirati. slijedi kolaps bud`eta RS. odnosno znatne promjene uvjeta djelovanja dru{tvenog sistema prema efektima onog {to nazivamo omasovljenje svih funkcija i elemenata u strukturi `ivota modernih dru{tava. Autoritarne metode U govorima na predizbornim skupovima on je upozorio da }e bilo kakva ve}a izborna reforma podgrijati etni~ke napetosti i regionalni separatizam {to bi moglo pocijepati zemlju. tvrdi ekonomski analiti~ar. Ako uli~ni protesti nakon martovskih izbora eskaliraju. Milijarda i stotinu miliona KM je bud`etski deficit. Za dana{nji na{ `ivot karakteristi~no je da su ljudi. ali i na osnovu dostupnih ~injenica jasno je da dugovi rastu. sintetiziraju}e funkcije i snage u dru{tvu onemogu}avaju se u normalnom i efikasnom radu. Vjerovatno je to upravo ono polje koje je. dok }e demonstranti biti prikazani kao nacionalni izdajnici. Ograni~ene aktivnosti policije vi{e zastra{uju narod. Putin odbacuje opoziciju kao haoti~nu i fokusiranu na reforme koje }e ugroziti nacionalnu stabilnost. M. tra`i slobodnije ruke da bi rekonstruirala sferu dominacije u biv{em Sovjetskom savezu.mitom vanjske i unutra{nje prijetnje. Umjesto se predstaviti kao spasilac ruske dr`ave.

srpska vojska sijala smrt Atomsko skloni{te biv{e JNA postalo turisti~ka atrakcija JNA je atomsko skloni{te gradila kao odbranu od blokova. Do pet utvrda se mo`e do}i. A da bi se atomsko skloni{te na Visu o~uvalo. @ene koje se razvode. s ventilacionim sistemima i prinudnim izlazima. planinarima. pa i Posavina. kada je lijepo vrijeme. koje je biv{a JNA po~ela graditi sedamdesetih. u 2010. do{ao da posjeti Vis i da nam ~estita. PRESSIJA Vjen~anja i razvodi u RS sve manje brakova.Znaju}i da se s Visa kontrolira dobojsko rati{te u dolini rijeke Spre~e. isto~nog i zapadnog Izetbegovi}a da ne ide na Vis. ~ime su oko pola godine starije nego {to je to pokazalo istra`ivanje prije ~etiri godine. a ~etiri se nalaze u minskom polju. Tako je 2010. te kako su hrabri borci Armije RBiH izvojevali bitku koja bi trebala u}i u anale ratovanja. na~inu `ivota i rada jednog i drugog spola neki podaci posebno zapadaju za oko. mi smo. ~ime su opet nekoliko mjeseci starije od `ena koje su bile obuhva}ene ranijim istra`ivanjima. koji bi sigurno. Pu{kar je Teren treba deminirati Glavnu utvrdu atomskog skloni{ta pred kojom je bio predsjednik Izetbegovi} mje{tanin Babi}a Suljo Kahved`i} zvani Blek je o~istio. godine u RS zaklju~eno 5.. kada su gorjeli i nebo i zemlja. S druge strane. a sve mla|e ’raspu{tenice’ Zavod za statistiku Republike Srpske.. REPORTA@A Brdo Vis. Vis oslobodili 7. da bi bilo nastavljeno samo dva sata nakon {to je predsjednik oti{ao i kada nam je na Visu poginuo jedan vojnik . . kota s koje je do avgusta 1994.22 4. da je bio politi~ki podoban. najvi{a od Ozrena do rijeke Save. jer se ona granatira svakodnevno. Iz njega su iza{li furioznom pobjedom. objavio je publikaciju pod nazivom „@ene i mu{karci u RS“.ka`e Hasan ^ALI] Pu{kar. dok imaju u prosjeku 41 godinu i devet mjeseci kada se odlu~e za drugi brak. zapo{ljavanju. koriste}i ga kao predstra`e i sve minirala. pa su. u 2007. Lovcima. osposobio ventilaciju. naprimjer. uredio. granatiranje je u vrijeme njegove jednosatne posjete utihnulo. Za sada se zna za devet armirano-betonskih utvrda izgra|enih duboko u zemlji. Nije me poslu{ao i. korpusa. avgusta 1994. ve} odavno bio general. vri kao u ko{nici. Istra`ivanje je pokazalo i da je prosje~na starost nevjeste prilikom stupanja u prvi brak 25 godina i devet mjeseci. {to radi uspomena. Predsjednik Izetbegovi} na Visu 1994. Na Vis dolaze i mnogobrojni znati`eljnici da vide atomsko skloni{te. a u moru brojnih statistika o polo`aju. da bismo narod odbranili od svakodnevnih napada. doveo struju. izvi|a~ima i turistima naro~ito je zanimljiva kota 692 metra nadmorske visine. a intenzivirala osamdesetih godina pro{loga stolje}a. Atomski udar Stru~njaci tvrde da ove utvrde duboko pod zemljom mogu izdr`ati atomski udar od pola kilotone. iz godine u godinu sve mla|e Sve starije nevjeste. osvojiv{i vrh s kojeg su agresori skoro tri godine granatama terorizirali desetak sela i grad. ali je on fakti~ki i dalje ostao stalna meta dalekometne artiljerije Vojske RS. Ima li ih jo{ niko ne zna. sklopljena 7. godine: Granatiranje tokom posjete utihnulo Kahved`i}: Uredio utvrdu Unutra{njost skloni{ta: Postalo turisti~ka atrakcija nedavno napisao knjigu „Mir je najbolji“ na ~ijoj promociji je bilo 500 ljudi. vi{e ih se razvede. Pobjedu su ostvarili borci OG-2 pod komandom brigadira Osmana Pu{kara.. a prosje~na starost `ena prilikom ulaska u prvi i svaki naredni brak je sve ve}a. u saradnji s Gender centrom Vlade RS. FEBRUAR/VELJA^A 2012. kao istureno komandno mjesto 17. JNA je atomsko skloni{te gradila kao odbranu od blokova. ovdje ~im prije trebaju do}i demineri i teren o~istiti od mina. Prema tvrdnji Pu{kara. Slavonskog Broda. obi|u rovove i zemunice. {to je za 200 vi{e u odnosu na 2008. ali me nije poslu{ao. koji je zajedno s Pu{kar: Napisao knjigu generalom Rasimom Deli}em i komandantima Drugog korpusa. a posebno vikendom. za Bo`ije ~udo. razvedeno je 517 brakova. osam kilometara sjeverno od Gra~anice. {to je najmanje u posljednjih nekoliko godina.093 braka. oktobra predsjednika Predsjedni{tva RBiH Aliju Izetbegovi}a. postalo je turisti~ka destinacija na kojoj svakodnevno. a mladi ~uli i vidjeli na ~asovima historije i o tome {ta je gradila i od koga se branila biv{a JNA. isto~nog i zapadnog. pokazali da su iz godine u godinu sve mla|e kada se odlu~uju na takav korak. molio da ne ide na kotu. te je ona postala glavna atrakcija. Svake godine sklopi se . te da struka ka`e svoje kako bi ovdje po~ele dolaziti i |a~ke ekskurzije. ali ga je zloupotrijebila srpska vojska. ~uv{i za na{u veliku pobjedu. s metalnim vratima debelim 10 centimetara i te{kim oko 500 kilograma. {to radi `elje da poginulim saborcima prou~e Fatihu i odaju po~ast. prisjete se boja na Visu od 7. sje}a se brigadir Pu{kar Molio sam predsjednika B rdo Vis. Ovdje postoji i heliodrom. s koje pogled puca sve do Br~kog.767 brakova. Ima i heliodrom Dolaze ovdje i biv{i borci Armije RBiH. avgusta 1994. pa i Osijeka. dok su podaci o starosti `ena koje se razvode. Zato sam i 3. S. B.

godine. na odre|eno vrijeme do 15. ul. Lemez Jovane iz Pala.00 h. 580 i dio k~. Mahovine. 10. godine u Sali Op}ine Gora`de u 11. Lemez Blagoja iz Sarajeva. mogu se javiti samo stranke u postupku izdavanja odobrenja za rekonstrukciju krovova na gra|evinama koje se nalaze u granicama nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine-“Historijsko gradsko podru~je Mostar“..o. . 11. godine. 11/5. nepoznatog boravi{ta. ul.IV stupanj. 622 K. Lemez Stanojke iz Pala.. Lemez Bojana iz Pala. kandidati moraju ispunjavati slijede}e uslove: .ba Ovaj Poziv za izra`avanje interesa prati Op{te obavje{tenje o nabavci za projekat „ Za{ti}ena {umska i planinaska podru~ja“ ..Klimu II Procjena stanja biodiverziteta na nivou vrsta Obraditi : Kompletnu floru sa posebnim osvrtom na specifi~ni genofond ( endemi~ne vrste.Rodni list. 19. ul. Broj: UPI/03-23-2-288/11 PRESUDU Utvr|uje se da su tu`itelji stekli pravo vlasni{tva dosjelo{}u na zemlji{tu ozna~enom kao k~. ul. 02. 2007.15.. 2011. rijetke i ugro`ene vrste ) : a) Alge. namjerava da utro{i dio sredstava za usluge realizacije „ Izrada izvje{taja ekolo{ke procjene po~etnog stanja NP UNA“. 24. 1. \oki} Borana iz Sarajeva. 3. Lemez Mare iz Trebinja.PMU poziva sva kvalifikovana pravna lica da iska`u interes za pru`anje navedenih usluga. Jedinica za implementaciju projekata iz oblasti {umarstva i poljoprivrede. 2.9 Smjernica. Lemez Bo{ka iz Isto~nog Sarajeva.. 1 godina radnog iskustva u radu sa djecom o{te}enog sluha i govora. br. 16.. godine do 14. Lemez Petra iz Isto~nog Sarajeva. . 05.16:00 sati. ul. Janje Lemez k}i Stojanke sa 1/5 vlasni{tvo i Ratke Lemez ro|ena Miri} k}i Miroslava sa 1/5 vlasni{tvo u roku od 30 dana od dana dono{enja presude. zastupanih po punomo}inku Kramar Draganu.ba kao i na web stranici PIU [umarstva i poljoprivrede http://portal.. 17.sisari c) Fungi i li{ajevi III Utvr|ivanje stanja biodiverziteta na nivou ekosistema a) Identifikacija svih tipova ekosistema putem terenskih istrazivanja aa) Kartiranje svih tipova ekosistema na podru~ju Nacionalnog parka b) Ekolo{ka procjena stanja senzitivnih ekosistema (endemi~ni.gov.s. 12. 14. u roku 15 dana.1 izvr{ilac.Listu sli~nih poslova. Lemez Dra`enka. . ul.)“. investitor: Agencija „Stari grad“ Mostar 1. 12.piusum. autor projekta: „Delta-Z Infinitinet“ d. 19. 22. ul.gmizavci.tehni~ar. . 16. Nemanji}a bb. 3. 3. Perovi} Branke iz Sarajeva. Hre{a br. 27. br...2012. ul. ul.ba CENTAR ZA SLU[NU I GOVORNU REHABILITACIJU SARAJEVO Broj: 01-114/12 Sarajevo. {to se ti~e fizi~kog okru`enja (fizi~kih svojstava) i vrijednosti biodiverziteta. zastupani po punomo}niku Sara~evi} Sejfi. aprila bb.. slijede}u Na osnovi ~lana 56. 13/10 i 45/10). ul.. 27. 8. Lemez @ivka. koji je i posebni staratelj tu`enih pod br. Stranke u postupku mogu uvid u Glavni projekat izvr{iti u prostorijama Federalnog ministarstva prostornog ure|enja.. a) Komponenta projekta : Ekolo{ka procjena po~etnog stanja I Fizi~ka svojstva cijelog podru~ja Nacionalnog parka Obraditi: Pedologiju. 21. ul. Federalno ministarstvo okoli{a i turizma Jedinica za upravljanje projektom Ul. nakon glavne rasprave zaklju~ene dana 07. Du`ina trajanja ugovora je 6 mjeseci. Savi} Slavke iz Nevesinja. putem ovog suda. . godine. Lemez Ostoje. protiv tu`enih 1. Lemez Janje iz Isto~nog Sarajeva. na slijede}u adresu: Federalno ministarstvo poljoprivrede. Federalno ministarstvo okoli{a i turizma putem Jedinice za upravljanje projektom . Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo Op}inski sud u Sarajevu Broj: 65 0 P 044954 07 P Datum: 26. 15... Lemez Zorana.. 2011. 26. Njego{eva bb. 1. 3. nepoznatog boravi{ta i 29. ul. nepoznatog boravi{ta. 2012. Na javni poziv stranke u postupku su du`ne da se izjasne u roku od osam dana. Srbija. radi utvr|enja prava vlasni{tva. Lemez Rajka iz Isto~nog Sarajeva.Potvrdu o radnom iskustvu. 25. advokatu iz Sarajeva. koje su navedene u Smjernicama Svjetske banke: „Izbor i anga`ovanje konsultanta od strane korisnika kredita Svjetske Banke (izdanje Maj 2004. 21. 7. 1434 SP Crnotina. 5. Zakona o prostornom planiranju i kori{tenju zemlji{ta na nivou Federacije BiH („Slu`bene novine Federacije BiH“. mi{ljenja i prijedloge o navedenim dokumentima mo`ete dostaviti i pismenim putem najkasnije do 29. ul. ta~nu adresu i kontakt podatke. revised October 2006. Trampina 4/I 71000 Sarajevo Bosna i Hercegovina Tel: +387 33 213 098 Fax: +387 33 213 099 E-mail: piusumpolj@bih. \oki} Gorana iz Sarajeva. 26. godine Na osnovu Odluke [kolskog odbora.000. 20. 23 Objavljuje POZIV ZA IZRA@AVANJE INTERESA Za pru`anje usluga „ Izrade izvje{taja ekolo{ke procjene po~etnog stanja NP UNA“ BA-FMPAP-TF091919-CQ-15-S-11/FBIH Projekat: Grant br. 9a. 4. 03. Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Vi{e biljke b) Kompletnu faunu beski~menjaka Kompletnu faunu ki~menjaka : ribe.. In|i} Nade. 1. Relje Lemez sin Miladina sa 1/5 vlasni{tvo. a po rje{enju Slu`be soc. Akifa [eremeta br.gov. Behd`eta Muteveli}a br.. na pismeni zahtjev. Konsultanti se mogu udru`iti sa drugim firmama u obliku zajedni~kog nastupa ili podkonsultanta u svrhu pobolj{anja kvalifikacija. nepoznatog boravi{ta. raspisuje se KONKURS za prijem zaposlenika 1. 3. Plan upravljanja okoli{em i dru{tvenim uticajima za podprojekat za podprojektno podru~je Fo~a-Ustikolina/Gora`de koji su pripremljeni u okviru projekta Razvoj sistema navodnjavanja u Bosni i Hercegovini (IDP). 2012. 26. odnosno najkasnije 15 dana od dana objavljivanja poziva. 4.. Idejno rje{enje sistema navodnjavanja za podprojektno podru~je Fo~a-Ustikolina/Gora`de 2. 25.ptice. juna 2011. Lemez Ne|eljka iz Isto~nog Sarajeva. Cara Du{ana br. za{tite Op}ine Novi Grad br. 2012. nepoznatog boravi{ta.Ovjerenu kopiju izvoda iz sudskog registra i identifikacioni broj. Radava br. v. broj: 01-76/12 od 24. 18. Javna rasprava }e se odr`ati 08. za tro{kove Projekta „ Za{ti}ena {umska i planinska podru~ja“ . od 10 do 14 sati. Mar{ala Tita 9A. ulica Asima Ferhatovi}a 2. {to odgovara k~. u skladu sa ~lanom 56. Medicinska sestra. objavljenu u „United Nations Development Business“. Knez Mihailova bb. aprila bb. 8. Primjedbe.. 2. a koji nisu zahtjevani u gornjem tekstu. 32/08. Pismo interesa treba da sadr`i: .. i 5. godine i „ DG market“ 16. godine i Saglasnosti ministra obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo. Bosna i Hercegovina je dobila grant . Federalno ministarstvo okoli{a i turizma putem Jedinice za upravljanje projektom . 24. 35/IV-06-550-540/07 od 04.Dostupnost stru~njaka koji }e u~estvovati u ovom projektu. 08... 2. vodozemci. Petra Milo{evi}a br. februar/velja~a 2012.Uvjerenje o dr`avljanstvu.. 2. poziva vas na JAVNU RASPRAVU na dokumente: 1. Vu~ini} Mire. {to su tu`eni du`ni priznati i trpiti da zemlji{noknji`ni ured Op}inskog suda Sarajevo umjesto tu`enih upi{e pravo vlasni{tva u korist tu`itelja Nade Cicovi} ro|. Lemez Ljubice.. nepoznatog boravi{ta. 13. Zainteresovani konsultanti. do 13. februara 2012. 28. Konsultant }e biti odabran u skladu sa procedurom selekcije na bazi kvalifikovanosti konsultanta (CQ). 7.. procjenu stanja biodiverziteta na nivou ekosistema i identifikaciju mjera upravljanja specifi~nim biodiverzitetom na nivou vrsta i na nivou ekosistema.nepovratna sredstva od Global Environment Found (GEF) putem Svjetske Banke. 23.net. \ur|i} Dese. ul.00 sati.. medicinska sestra .. mogu dobiti dodatne informacije na dole navedenoj adresi svakim radnim danom od 9. advokatu iz Sarajeva. donio je dana 26. Procjenjeno je da izvje{taj treba uklju~iti procjenu stanja biodiverziteta na nivou vrsta . 14. BA-FMPAP-TF091919-CQ-15-S-11/FBIH Cilj : Pripremiti izvje{taj ekolo{ke procjene po~etnog stanja Nacionalnog parka „Una“. Envera [ehovi}a br. Cicovi} Nade iz Sarajeva. @eljezni~ka br. Stefana Nemanje br. tu`eni pod br.SSS . 01. i 4. . 18. Rajlovac posjedovno stanje.ba. nepoznatog boravi{ta. godine u prisutnosti punomo}nika tu`itelja. Uz prijavu je potrebno dostaviti: . 25/1. 4. najkasnije do 17. nepoznatog boravi{ta. ul. 3. godine. 3. Projektna dokumentacija vezana za Idejno rije{enje sistema navodnjavanja se nalazi u prostorijama Op}ine Fo~a-Ustikolina i Op}ine Gora`de i ista se mo`e dobiti na uvid svakim radnim danom od 08:00 . 2011. NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenm protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. Bjekovi} Mile iz Zemuna. Prijave sa potpunom dokumentacijom slati na adresu: Centar za slu{nu i govornu rehabilitaciju Sarajevo.02.. 10. 72/07. ul. aprila bb. 31..Hidrologiju.00 KM. a odnosi se na politiku Svjetske Banke za konflikt interesa.00 . Lemez Nade iz Pala. broj: 11-05-198-4/12 od 19. @alba se podnosi Kantonalnom sudu u Sarajevu. rijetki i ugro`eni) IV Identifikacija mjera upravljanja specifi~nim biodiverzitetom na nivou vrsta i na nivou ekosistema. Lemez Relje iz Pala. Cara Lazara br. vodoprivrede i {umarstva Jedinica za implementaciju projekata {umarstva i poljoprivrede Projekt razvoja sistema navodnjavanja u Bosni i Hercegovini Ul. Lemez Ratke iz Isto~nog Sarajeva. 23. aprila bb. 12. Federalno ministarstvo prostornog ure|enja O b j a v lj u j e JAVNI POZIV za uvid u GLAVNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE KROVOVA U STAROM GRADU U MOSTARU. .. . 2/06. Pored op}ih uslova predvi|enih zakonom. Radava br. ul. 13... maja 2009.Konsultant je slobodan da navede sve druge podatke koje smatra va`nim. 9. 9. Vukojevi} Dese.. br. broj 750 od 16.. 22.fmpvs. Pismo interesa (original i kopija) treba da bude podneseno u zatvorenim kovertama sa naznakom: Za pru`anje usluga „ Izrade izvje{taja ekolo{ke procjene po~etnog stanja NP UNA“ BA-FMPAP-TF091919-CQ-15-S-11/FBIH na dole navedenu adresu.. Lemez Radmile iz Sarajeva. Plan upravljanja okoli{em i dru{tvenim uticajima je javno dostupan u elektronskoj verziji na web stranici Federalnog ministarstva poljoprivrede.. vodoprivrede i {umarstva http://www.Naziv. Mrkaja Rose. punomo}nika tu`enih i posebnog staratelja tu`enih.. 17. ul. Sudija Novalija Nermina Pouka: Protiv ove presude stranke mogu podnijeti `albu u roku od 30 dana od dana dostavljanja. O~ekivani rezultati: Detaljan izvje{taj koji odra`ava trenutnu situaciju u Nacionalnom parku „Una“. Ukoliko se stranka u postupku iz opravdanih razloga ne odazove na javni poziv za uvid u projekat mo`e se o tome pisano izjasniti u roku od osam dana od dana objavljivanja poziva. 29.K. vodoprivrede i {umarstva. 01.Svjedod`bu o zavr{enoj srednjoj {koli. 4/10. 12. Urta Ne|e. povr{in 2633 m2 upisana u Z. Posebna pa`nja za zainteresovane konsultante je navedena u ~lanu 1.PMU Dnevni avaz subota..O.Biografiju.PMU.o. 4. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Nermina Novalija u pravnoj stvari tu`itelja 1. ul. 2012. 71000 Sarajevo Tel/fax : +387 33 212 833. 6. Blagoje Lemez sin Miladina sa 1/5 vlasni{tvo. 13.Geologiju.oglasi Federalno ministarstvo okoli{a i turizma Sektor za realizaciju projekata Jedinica za upravljanje projektom . Zakona o prostornom planiranju i kori{tenju zemlji{ta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Na Javni poziv se.00 h. 35. Lemez Dragana. Lemez sa 1/5 vlasni{tvo. Mar{ala Tita br. 2740/17 pa{njak. br. Lemez Milana. god. Mostar. [veljo Ranke. ul. februara 2012. „ Za{ti}ena {umska i planinska podru~ja“ TF091919 Federalno ministarstvo poljoprivrede. +387 33 667 801 Email: FMPAP@fmoit.Geomorfologiju. . 15. stav 3.

24

4. FEBRUAR/VELJA^A 2012.

Besmrtni ~ovjek
Kad sam pri{la, ugledala sam, obje{en izme|u dva kraka lanca, dobro znani crveni trougao: MINE. I svaka sumnja koju sam gajila - sumnja u djedove pri~e, u vlastitu zdravu pamet, u divlju tamu tog hoda - razi{la se
(Izdava~ „Buybook“ Sarajevo, 2012., za izdava~a Goran Samard`i} i Damir Uzunovi}, prijevod s engleskog Dubravka Sre}kovi}-Divkovi}, urednica Ida Hamidovi})
nu puta, staza je zaokrenula nadesno i pretvorila se u ne{to {to je meni djelovalo i zvu~alo kao plitko, maltene prazno rije~no korito koje vodi od grada po ravnoj, vjetrom spranoj padini brda. Poda mnom se u raznim bojama protezala linija `ala, obasjana znacima za sladoled i svjetlom s restoranskih terasa, s lu~kim svjetlima rasplinutim u vodi, kvadratom tame oko samostana gdje prazan stoji fra Antunov vrt. Onaj ~ovjek se postojano kretao rije~nim koritom, kroz tanak `lijeb s vodom, prema po{umljenom usponu koji se naglo {irio na brdu pred nama, i ja sam po{la za njim neskriveno, u nadi da se ne}e opet okrenuti da me pogleda, jer sad kad smo se kretali brdom bo~no, vi{e nisam mogla da se prikrivam. Vjetar je bio u{utio, a i cvr~ci, izgleda, i nije bilo drugog zvuka do tihog pucketanja korita pod mojim stopama i zveketa kop~i na mome rancu, i povremenog {u{kanja ne~eg {to protr~i kroz travu. Daleko naprijed, ljudska figura je neravnomjerno kora~ala, s mukom se probijaju}i kroz vodu. Otpozadi gledan, stvarao je ~udnu siluetu, nagnut naprijed, s velikim stopalima {to tiho tabanaju po zemlji, s glavom {to visi preko ramena. Ni~ega ohrabruju}eg nije bilo u tom ~ovjeku, ni~ega {to bi ukazivalo na to da je pametno da ga i dalje pratim. Jednom sam zastala, na nekoliko minuta, u skroz natopljenim cipelama, i gledala ga kako odmi~e i udaljava se od mene, i debelo promislila da li da se vratim. napravi jo{ malo rastojanja, napre`u}i se da ga nazrem u tami. Ne{to je bilo tamo, ne{to {to je osujetilo momenat sile koji ga je nosio naprijed, i kad sam pri{la bli`e, polako je izronilo iz tame ka meni. Lanac, shvatih, zar|ao metalni lanac zategnut preko korita, obje{en izme|u dva drveta na obalama. Pomalo je {kriputao, a kad sam pri{la, ugledala sam, obje{en izme|u dva kraka lanca, dobro znani crveni trougao: MINE. I svaka sumnja koju sam gajila - sumnja u djedove pri~e, u vlastitu zdravu pamet, u divlju tamu tog hoda - razi{la se, i bila sam sigurna, sigurna da ja to slijedim besmrtnog ~ovjeka, sigurna u ludilo koje nailazi zajedno sa susretom s njime, ono ludilo kakvo je uspjelo natjerati mog djeda da nekoga ve`e za {ljaka-blok i baci ga u baru, ludilo kakvo me je upravo gonilo da bacim ranac preko lanca i pro|em ~etverono{ke, te da upu`em u minsko polje, i ustanem, i produ`im. Tad je za{ao me|u drve}e i ja sam pri~ekala mal~ice, ne znaju}i da li da po|em za njim. Mogao bi se sakriti, shvatih, iza nekog drveta i posmatrati me kako pipam po tami, a onda }e me pokupiti na raskr{}u kad nagazim na ne{to naizgled bezazleno i bljuznem u vodoskoku krvi. Ili bih pak u {umi mogla zalutati, pa ostati tamo zaglibljena do jutra. Ali kad sam ve} dotle do{la, nastavila sam, u potpuno odsustvo svjetla, u mrtvi muk borova, debelih stabala

X EKSKLUZIVNO

Odlomci iz romana „Tigrova `ena“ Tee Obreht
IZ BIOGRAFIJE
Tea Obreht ro|ena je u Beogradu 1985., a u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama `ivi od svoje dvanaeste godine. Njene radove objavljivali su „The New Yorker“, „The Atlantic“, „Harpers“ i „The Guardian“, a uklju~ena je i u antologije Najbolje ameri~ke kratke pri~e te Najboljeg ameri~kog neobaveznog {tiva. „The New Yorker“ ju je uvrstio me|u dvadeset najboljih ameri~kih pisaca mla|ih od ~etrdeset godina, kao i u listu „5 ispod 35“ Nacionalne fondacije za knjigu. Dobitnik je nagrade „Orange“ kao najbolje `ensko pero 2011. @ivi u Njujorku. ugog svjetskog rata, da bi `ivjeli bli`e moru. Prva ku}a do koje sam stigla bila mi je slijeva, i stajala je izdvojena od ostalih. Imala je zaobljeno pro~elje s ne~im nalik na uzak prorez prozora na gornjem spratu, sada bez krova, prazna okna kojima su polupana stakla, u travi koja je nasrtala s livade, dovoljno visoka da dotakne ona tri ili ~etiri kapka {to su se jo{ dr`ala na {arkama okvira. fama i ba{tenskim alatkama koje po~ivaju ote`ale od nekori{}enja i hr|e, i trave {to raste oko njih. Pro{la sam pored ne~eg {to je li~ilo na otvorenu verandu restorana, ugnije`|enu izme|u uglova dviju zgrada; tu je oko kamenih vrata bilo nekoliko stolova i stolica, i za divno ~udo jedna plasti~na stolica, na kojoj je spavala d`inovska ma~ka, tiha i nepomi~na, krzna sivog na mjese~ini. Poku{avala sam da se sjetim - kao da mi je u tom trenutku ba{ trebalo o tome da razmi{ljam - pojedinosti onih pri~a o planinskim duhovima, duhovima {to `ive po livadama i {umama i postoje isklju~ivo zarad tog zadovoljstva da zavedu tupave putnike. Baba mi je jednom pri~ala o nekom ~ovjeku iz Sarobora koji je oti{ao u brda za ovcama i samo odjednom ustanovio da jede zajedno s punom ku}om mrtvaca, a do te ku}e je do{ao prate}i nekakvu djevoj~icu s bijelim {e{iri}em, za koju se ispostavilo da uop{te i nije nikakva djevoj~ica, ve} ne{to zlo i {to je nemogu}e zaboraviti, ne{to {to ga je promijenilo, i opsjedalo mu misli sve do smrti. Preda mnom je korito zaranjalo strmim nagibom i nesigurnim tragom vodilo dolje u dolinu. Tu je nekoliko posljednjih ku}a stajalo u jatu oko krivine puta, a potom se opet razrastala divljina u {umarcima, i me|u njima sam, silaze}i postrance da se ne bih okliznula, ugledala veoma malu kamenu ku}u s visokim pragom i niskim, niskim zelenim vratima, jedinim vratima koja su jo{ stajala u svome dovratku u ~itavom tom pustom selu, a izme|u vrata i tla vidjelo se svjetlo. U ma koju drugu no}, okrenula bih se i vratila kuda sam i do{la. Ali u ma koju drugu no} uop{te ne bih ni do{la. ^ovjek koga pratim, rekoh u sebi, u{ao je u ovu ku}u, osim ako ve} ne stoji tik iza mene, osim ako me nije posmatrao jo{ otkako sam u{la u selo. Ve} sama ta pomisao bila je dovoljna da se popnem ispucalim kamenim stepenicama. Trebalo mi je malo du`e vremena da otvorim vrata, ali na kraju ih jesam otvorila, i jesam u{la. Vi ste Gavran Gailé, namjeravala sam da ka`em. A potom, {ta }e se dogoditi - nek se dogodi.
(Oprema teksta je redakcijska)

N

a pola puta do brda, ta ljudska prilika zastala je da predahne, pa sam zastala i ja, u zaklonu jednog niskog, od vjetra pridavljenog drveta {to se naginjalo nad put, dok su mi nosnice igrale od mirisa lavande i `alfije. Stajao je nasred puta, nji{u}i se dok je gledao oko sebe, i meni se javi jasno izra`en osje}aj da se osvr}e prema meni, da zna da sam tu, te poku{ava da odlu~i {ta }e sa mnom.

s iglicama poput makazica, gusto zbijenih. Shvatih da di{em s mukom jer ve} neko vrijeme nagib je bio strmiji, a i voda mi je ote`avala kretnje. Poku{ah da budem ti{a kako me taj ~ovjek ne bi ~uo iza sebe dok smo jo{ u {umi. Korito je kolebljivo vijugalo izme|u borova, te su mi se noge klizale po mokrom kamenju i nagomilanim iglicama, a pucketave {i{arke koje su mi se stalno zaplitale pod vrhove cipela pravile su preveliku buku. Sve sam o~ekivala da }u odvratiti o~i od

Planinski duhovi
^ovjek kog sam pratila mogao je na ovom mjestu
Naslovnica romana

Je li pametno
Nisam imala plan {ta bih radila ako bi se okrenuo i pri{ao mi o~i u o~i, i prvi put sam za`alila zbog bijelog mantila koji sam jo{ imala na sebi, i ranca {to mi je {u{kao na le|ima. Stajala sam nepomi~no dok se ovaj okretao sad na jednu, sad na drugu stranu, kao u nekakvoj sporoj, jednoli~noj igri, premje{taju}i se s noge na nogu, pogrbljenih ramena, rebara izvijenih u sjenkama, tako da sam ulovila sebe kako razmi{ljam: mora, i nasmijala sam se sama sebi. A onda je iza{ao mjesec i ~itavu brdsku kosu pretvorio u o{tar reljef, sjenke drve}a i zgurenog kamenja du` ivice puta, i ja sam vidjela da je taj ~ovjek opet u pokretu. Polako, polako, nji{u}i se, peo se uzbrdo. Sa~ekala sam da i{~ezne na krivini, pa se tek tad otisnula za njim. Sad sam ve} du`e vrijeme imala osje}aj da me ne{to gura unatrag, da strmi pritisak planine sve vi{e nalije`e na mene {to joj bli`e prilazim, a kad sam pro{la krivi-

Staro selo
Gore, preda mnom, odjednom je posrnuo, u zamahu koji ga je pogurnuo skroz nisko, a onda se opet ispravio i produ`io. Pustila sam ga da

IZ KRITIKE
„^ak ni zaslu`eno mjesto na Newyorkerovoj listi dvadeset najboljih pisaca do ~etrdeset godina ne}e pripremiti ~itaoca za ekstati~no bogatstvo i iznena|enje koje nosi ovaj neodoljivi roman pun legendi i tragedija... (On sadr`i) momente neizmjerno uzbudljive magije, divljine i ljepote... Svaka rije~, svaki prizor, svaka misao bukti od `ivota u ovom mnogoslojnom, ~arobnom i potresnom romanu o smrti, lije~enju rana i pam}enju.“
Booklist

„Briljantan prvi roman... Obrehtova je majstor slikanja historije kroz naknadne doga|aje, slikanja ljudi kroz ljubav koju bude, slikanja mjesta kroz pri~e koje jo{ traju; u ogledalu odra`eni svijet koji ona stvara istovremeno je i prepoznatljiv na prvi pogled, i samosvojna

legenda. Talenat Obrehtove prevazilazi njene godine, a njena nesentimentalna vjera u jezik, san i uspomenu pravo je zadovoljstvo.“
Publishers Weekly

„Izvanredno upleten ~vor legende i historije... Obrehtova od prve stranice gospodari proznim stilom i ispreda pri~u koja guta ~itaoca, te je te{ko ne zavoljeti je.“
Time Out New York

poku{aja da vidim kuda idem i ustanoviti da sam iznenada naletjela na njega, ili da je zastao i da me ~eka. U toj tami ni{ta se nije vidjelo, ali jasno sam ga mogla zamisliti kako stoji sa {e{irom i onim malim }upom, nestrpljiv, gledaju}i me naherenog lica s o{trim nosom i krupnim o~ima u kojima nema opro{taja, i onim upornim osmijehom o kom mi je pri~ao djed. Kad sam iza{la iz {ume, bila sam ga izgubila. Korito se pretvorilo u suhu, pustu stazu oivi~enu travom, koja se strmo pela zajedno s brdom, te sam se s mukom odr`avala u uspravnom polo`aju, ra{iriv{i ruke zbog ravnote`e. Pri vrhu tlo je postalo ravno, kao neka poljana, i tamo se nalazio nizak kameni most iznad potoka, te sam po{la obalom i pre{la njime. S luka su se vidjele ku}e, obrisi napu{tenih ku}a {to su se izdizali s obiju strana presahlog korita, tu i tamo zaklonjene gustim, {u{tavim kro{njama drve}a veoma razli~itog od onog drve}a u {umi kroz koju sam upravo pro{la. Sinu mi da to mora biti ono staro selo koje je pominjao fra Antun, selo koje su ljudi napustili poslije Dr-

u}i u ku}u, mogao me je sada gledati kroz mrak tih praznih prostora. Ja unutra ni{ta nisam mogla vidjeti, i pored te prve ku}e pro{la sam polako, osvr}u}i se u hodu. Zid oko ku}e bio je u jednom dijelu poru{en, a unutra je bila poplo~ana povr{ koja je vodila nekud, u ne{to nalik na vrt. Besmrtni ~ovjek mogao bi i tamo biti, pomislih, ali ako jeste, ne `elim da ga na|em. Sljede}a ku}a bila mi je zdesna, u sjenci jednog velikog drveta, i shvatih da je to nekada bila dvospratna kr~ma. Sprijeda je uz zgradu vijugalo kameno stepeni{te, a s njegove ograde visili su sad prazni sanduci za cvije}e. Duga~ak balkon na gornjem spratu nekada je pridr`avao drvenu re{etku s lozom, ali sad je samo nekoliko nejednakih zar|alih {ipki {tr~alo uspravno, prije nego {to nestanu u dijelom uru{enom krovu. Ostale ku}e bile su zbijene du` korita, zjape}i sjenkama, i ja sam pro{la hodaju}i pobo~ke, najprije okrenuta jednoj, potom drugoj obali, pored oronulih lu~nih prolaza i gomila odvaljenih kapaka, pored gomila madraca, pustih dvori{ta s rasutim ko-

Glumica Ketrin Hejgl otvoreno

&

Dnevni avaz, subota, 4. februar/velja~a 2012.

IDM >E

#!

Prema pisanju američkih medija

SPEKTAKLI Koncert čuvenog kantautora i projekcija filma

ĐHđA *==šALEć K 6KE $ E % =HJ=
Događaj zvanično i nije bio objavljen, a već je rezervirano više od polovine kapaciteta dvorane, poručuju iz agencije “Beral Music”
Ako je suditi prema pisanju američkih medija, zvijezda šoua realnosti Kim Kardašijan (Kardashian) ima novog momka. Riječ je o Marku Sančezu (Sanchez), igraču Njujork džetsa, s kojim je prije nekoliko godina bila u kratkoj vezi. Izgleda

Ketrin Hejgl (Katherine Heigl) ispričala je za američke medije kako je njeno najsramotnije iskustvo bilo poziranje pred kamerama dok je radila kao dječiji model.

5H=EIAEIKIJL=@AčEAC@A=
Tada devetogodišnja Ketrin započela je karijeru u svijetu mode. To iskustvo danas naziva brutalnim. - Poze u kojima smo morale stajati pred fotografima, bile su mi smiješne i glupe, ali svi me uvjeravaju u suprotno. Nikada neću zaboraviti sramotu koju sam pretrpjela - izjavila je Hejgl. Dodala je kako se grozi činjenice da majke, inače, guraju djecu pred kamere kada ona za to nisu spremna. - To su talentirani mali ljudi, kojima ne treba na početku života uništavati samopouzdanje suludim takmičenjima - zaključila je Ketrin.
Šercinger: Još jednom istakla figuru

Hejgl: Brutalno iskustvo

Pjevačica u kampanji za “London Fog”

Najpopularniji bh. džez sastav “Sarajevo Jazz Guerilla” uskoro bi trebao početi snimati album prvjenac. Kako otkriva pjevač grupe Elvir Bandić Banda, numere za debitantski nosač zvuka bend će, najvjerovatnije, snimati u studiju Muzičkog centra “Pavaroti”u Mostaru. - Već sam počeo raditi na tekstovima nekih pjesama, koje bi se trebale naći na albumu. Za sada se bavimo

’5=H=AL=/KAHE=’ IE=FHLE=>K
idejom da iskoristimo neke starije melodije kao podlogu za te pjesme pa ćemo vidjeti kako će sve to zajedno ispasti. Dobra vijest je, također, da smo dobili još jednog člana, džez-pijanistu i akordionistu Adisa Sirbubala. Riječ je o izuzetnom muzičaru, koji se nedavno vratio iz Čikaga i koji uveliko nastupa s nama svakog ponedjeljka u sarajevskoj “Pivnici”- ističe Bandić. H. P.

Nakon što su dobili novog člana

Đorđe Balašević održat će 16. marta koncert u velikoj sali tuzlanske dvorane Mejdan, a dan kasnije na istom mjestu predstavit će svoj rediteljski prvjenac film “Kao rani mraz”. Čuveni kantautor stiće će u grad soli 15. marta, gdje će mu biti priređen svečani doček. - Očekujemo Đoleta trinaest godina. Znamo da ima dosta toga novog da nam donese na palubi svoga broda i mislimo da će tri dana biti malo da ga ugostimo i družimo se s njim. Pored Balaševića i njegove “Panonske mornarice”, u Tuzlu će doputovati i glumci iz filma “Kao rani mraz” - poručuju iz tuzlanske agencije “Beral Music”, koja organizira ovaj vekiki događaj. Ističu i da za Balaševićevo gostovanje vlada veliko interesiranje. - Događaj zvanično i nije bio objavljen, a već je rezervirano više od polovine kapaciteta dvorane. Zato napominjemo za sve one koji žele doći na koncert i projekciju filma, da na vrijeme osiguraju ulaznice. Rezer- 

=H@=šE= FL K LAE I= 5=čA
da je par ponovo zajedno, jer su sve glasnija šuškanja da se tajno sastaju. - Kim i Mark se nalaze na večerama u hotelima. Kad god je Kim u Njujorku, oni se druže. Veoma su oprezni da ih neko ne vidi, jer Mark jošviđanekoga - pišu mediji.

Mark je definitivno njen tip muškarca, jer je u više navrata izjavljivala da voli atletsku građu. No, i on je slab na poznate dame, jer je, prije Kim, bio u vezi s glumicama Džesikom Zor (Jessica Szhor) i Hejden Penetije (Hayden Panettiere). Sančez: Igrač Njujork džetsa

Bivša djevojka o pjevaču
Balašević: Pobudio veliko zanimanje

vacije ulaznica po cijeni od 30 KM za koncert i film mogu se izvršiti putem telefon 066/343-333 te e-maila ulaznice@beralmusic.com i

www.kupikartu.ba, a preuzeti u roku od tri dana nakon rezervacije - pojašnjavaju u “Beral Musicu”. Balašević je u novembru

prošle godine u Sarajevu priredio istinski spektakl te je za očekivati da će se takva atmosfera ponoviti i u Tuzli. L. S. R.

Bandić: Radi na tekstovima pjesama

Zanosna Nikol Šercinger (Nicole Scherzinger), osim po pjevačkim uspjesima, poznata je i po tijelu na kojem bi joj mnoge žene pozavidjele. U kampanji za modni brend “London Fog” pozirala je obučena samo u kaput i ovoga puta još jednom istakla svoju figuru. Nikol je ove godine zamijenila prošlogodišnje zaštit-

ŠAH?ECAH FEH== I= K =FKJK
no lice, glumicu Kristinu Hendriks (Christina Hendricks). Angažiranjem zvijezde “Mad Mena” brend je prošle godine premašio sva očekivanja kada je riječ o zaradi. To im je cilj i ove godine, a popularnost Nikol, koju je stekla i u vremenu dok je bila sutkinja takmičenja “X Factor”, tome samo ide u korist.
Bijonse: Još se nije oglasila

Budući da je gledanost šoua “X Factor” u posljednje vrijeme opala, Sajmon Kauel (Simon Cowell) odlučio je da dovede neku prvoklasnu zvijezdu na mjesto sudije. Strani mediji prenose da je poziv za angažman u pjevačkom takmičenju dobila Bijonse Nouls (Beyonce Knowles), koja bi za pet sezona suđenja u tom šouu dobila nevjerovatnih 500 miliona dolara. Nakon odlaska Pole Abdul (Paula) i Nikol Šercinger (Nicole Scherzinger) iz šoua, mnogi gledaoci u Americi prestali su ga pratiti. Izvor blizak Kauelu otkrio je za medije da bi to mogla biti supruga Džej-Zija (Jay-Z). - Sajmonu je potrebna velika ženska zvijezda. Maraja

*EIA KI FL== @= IK@E K ’: .=?JHK’
Keri (Mariah Carey) bila bi dobra, ali ona trenutno nije toliko popularna. On želi Bijonse, jer bi na taj način sigurno oborio rekord gledanosti “Američkog idola”- izjavio je izvor. Menadžer Maraje Keri Rendi Džekson (Randy Jackson) ne isključuje mogućnost da se pjevačica pridruži ekipi emisije. - Sajmon je jedna od najpametnijih osoba koje poznajem. Siguran sam da ima pregršt dobrih ideja - rekao je on. Bijonse se za sada nije oglašavala po pitanju veoma velikodušne ponude, a pitanje je da li bi prihvatila tako zahtjevan posao s obzirom na to da je nedavno postala majka.

Nakon što je gledanost šoua opala

Enes Begović večeras će u Sloveniji održati prvi veliki nastup u nizu. Zajedno sa svojim bendom, održat će koncert u dvorani “Medvode”, koja se nalazi kod Ljubljane i prima više od 3.000 posjetilaca. - U Sloveniji je veliki broj ljubitelja mojih pjesama. Nakon “Medvoda”, planiramo raditijošnekoliko dvorana u ovoj zemlji, i to, najvjerovatnije, u martu i aprilu - kaže Begović, koji je sa menadžerom NediPatic: Zabavljala se sa Silom nepunu godinu 

= ’A@L@=’ E@A = =AHEčK JKHAK

Zauzeti Enes Begović

mom Srnjom počeo pripreme za koncert u tuzlanskom Mejdanu. Krajem februara putuje na mini turneju po Americi, gdje će održati četiri koncerta. - Radujem se ponovnom druženju sa Bosancima i Hercegovcima širom Sjedinjenih Američkih Država, ali zbog ranije ugovorenih nastupa u Švedskoj, bit ću samo deset dana - kaže Begović. D. Z.

Njemačka manekenka Tatjana Patic (Patitz), inače bivša djevojka Sila (Seal), otkrila je za magazin “In Touch” da se od pjevača razišla zbog njegove loše naravi. Ona je savjetovala Hajdi Klum (Heidi) da zaboravi na mogućnost pomirenja i da se što prije razdvoji od “bijesnog čovjeka”. Patic i Sil zabavljali su se nepunu godinu.

2=JE? 5E E= LA= šK =H=L

- On je sebična i nezrela osoba, koja ne može da kontrolira svoju eksplozivnu narav. Ima problema s izlivima bijesa - izjavila je Tatjana. Vijesti o potencijalnom razvodu Hajdi i Sila uzdrmale su svjetsku javnost, jer su njih dvoje važili za savršen par. Razlog za propast njihovog braka je, navodno, loš utjecaj koji Sil ima na djecu.

Begović: Večeras koncert u Sloveniji

54

Subota, 4. februar/velja~a 2012.

Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TRAVNIKU Broj: 51 0 Ip 014174 08 Ip Travnik, 19. 12. 2011. godine Op}inski sud u Travniku po sudiji Amiri [ero u izvr{nom predmetu tra`itelja izvr{enja INTESA SANPAOLO BANK BiH Sarajevo, Obala Kulina bana br. 9-A, zastupan po punomo}niku Sini{i Lu`aji}u, punomo} ovjerena kod notara Zdravke Bago, iz Sarajeva, pod brojem OPU 762/08 od 13. 10. 2008. godine, protiv izvr{enika: „JIM“ D.O.O. VITEZ, ul. \ure Pucara bb, koga zastupa Merdan Jadranka i Merdan Mahir, iz Viteza, ul. Stjepana Radi}a 45-A, radi naplate nov~anog duga u iznosu od 113.983,50 KM, sa sporednim potra`ivanjima, donio je dana 19. 12. 2011. godine, van ro~i{ta slijede}i

oglasi
od 12. 09. 2006. godine i saglasnosti date od strane HVB Central Profit banke d.d. Sarajevo od 02. 08. 2006. godine, radi obezbje|enja potra`ivanja tra`itelja izvr{enja prema izvr{eniku u iznosu od 120.000,00 KM, uve}ano za dogovorenu kamatu i ostale sporedne tro{kove. IV - Na prvom ro~i{tu za javno nadmetanje nekretnine iz ta~ke I ovog zaklju~ka ne mogu se prodati ispod polovine utvr|ene vrijednosti. Po~etne ponude za prvo ro~i{te na iznose manje od 1/2 utvr|ene vrijednosti ne}e biti razmatrane. V - Poreze i takse u vezi prodaje snosi kupac. VII - Na javnoj prodaji mogu u~estvovati sva pravna i fizi~ka lica, osim lica navedenih u ~lanu 88. Zakona o izvr{nom postupku, a du`na su prije ro~i{te za prodaju na ime osiguranja uplatiti iznos od jedne desetine odre|ene vrijednosti nepokretnosti, s tim {to osiguranje ne mo`e iznositi vi{e od 10.000,00 KM i prije po~etka ro~i{ta sudu predati uplatnicu iz koje je vidljivo da su osiguranje platile na depozitni ra~un Op}inskog suda Travnik, otvoren kod Unicredit Zagreba~ke banke, Filijala Travnik, ra~un broj: 3389002208351383. Od polaganja osiguranja oslobo|en je tra`itelj izvr{enja. VII - Kupac je du`an polo`iti cijenu u roku od 15 dana, od dana objavljivanja zaklju~ka o prodaji nekretnine najpovoljnijem ponu|a~u. Ako kupac u odre|enom roku ne polo`i prodajnu cijenu, sud }e zaklju~kom proglasiti prodaju tom ponu|a~u nevaljalom i novim zaklju~kom odrediti da je nepokretnost prodata drugom najpovoljnijem ponu|a~u koji treba da u roku koji odredi sud, a koji ne mo`e biti du`i od 30 dana, od dana prijema tog zaklju~ka deponuje prodajnu cijenu. Ukoliko i drugi ponu|a~ ne polo`i prodajnu cijenu u predvi|enom roku, sud }e ova pravila primijeniti i na tre}eg ponu|a~a. VIII - Ponu|a~ima ~ija ponuda nije prihva}ena, osim za tri najbolja ponu|a~a, osiguranje }e se vratiti odmah nakon zaklju~enja javne prodaje. IX - Ovaj zaklju~ak }e se objaviti na oglasnoj tabli suda. Stranke mogu o svom tro{ku objaviti ovaj zaklju~ak u sredstvima javnog informisanja, odnosno da o zaklju~ku obavijeste lica koja se bave prodajom nepokretnosti. Zaklju~ak }e se dostaviti strankama, na oglasnoj tabli suda, i nadle`nom organu Poreske uprave. Pravna pouka: Protiv ovog zaklju~ka nije dozvoljen pravni lijek (~lan 12. stav 6. Zakona o izvr{nom postupku) SUDIJA Amira [ero

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TUZLI Broj: 32 0 Mals 029067 08 Mals Tuzla, 06. 01. 2012. godine OP]INSKI SUD U TUZLI, stru~ni saradnik Alma U`i~anin, u pravnoj stvari tu`ioca D.D. BH TELECOM SARAJEVO, Direkcija Tuzla, Aleja Alije Izetbegovi}a br. 29, protiv tu`enog „PECIVA PROGRES“ D.O.O. Tuzla, Ul. Rade Pele{a broj 21., radi duga, vsp. 1.392,95 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06; u daljem tekstu: ZPP), budu}i da tu`eni nema sjedi{te na adresi posljednjeg poznatog sjedi{ta dru{tva, objavljuje sljede}i

OGLAS
Dana 19. 11. 2008. godine, tu`ilac je podnio tu`bu protiv tu`enog, radi naplate duga vsp. 1.392,95 KM. Tu`bom tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog na naknadu glavnog duga, zateznih kamata i tro{kova postupka. Obavje{tava se tu`eni da je, na osnovu ~lana 70. stav 1. ZPP-a du`an, najkasnije u roku od 30 dana, dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`ati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podosioca (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e istaknuti mogu}e prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Ukoliko tu`eni, kojem je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama Dnevni avaz i na oglasnoj tabli suda, te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Stru~ni saradnik Alma U`i~anin

ZAKLJU^AK
I - ODRE\UJE SE PRVO RO^I[TE za javnu prodaju nekretnina izvr{enika Merdan Mahira iz Viteza, ul. Stjepana Radi}a 45-A, sa dijelom 1/1, upisanih u 1. Zk. ul. br. 58. KO Vitez, na k~. br. 395/9/k.p. br. 1061/4/, ku}a, zgrada i dvori{te „Lug“ povr{ine 574 m2. Vrijednost naprijed navedenih nekretnina utvr|ena je u iznosu od 204.942,50 KM, a po zaklju~ku broj 51 0 Ip 014174 08 IP OD 23. 6. 2011. godine.

USMENIM JAVNIM NADMETANJEM, dana UTORAK 07. 02. 2012. godine, sa po~etkom u 10,00 sati

II - Ro~i{te za javnu prodaju }e se odr`ati u zgradi Op}inskog suda Travnik, ul. Vezirska br. 2 u kancelariji broj: 49 (potkrovlje suda). III - Na nekretninama izvr{enika iz ta~ke I ovog zaklju~ka uknji`eno je pravo zaloga - hipoteka drugog reda radi osiguranja nov~anog potra`ivanja u korist tra`itelja izvr{enja, a na osnovu rje{enja ovog suda broj 051 0-IPZ-06-000230

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD MOSTAR Broj: 58 0 Mals 030319 07 Mals Mostar, 17. 03. 2008. godine Op}inski sud u Mostaru, po sudiji Bajri Avdi}u u pravnoj stvari tu`itelja J.P . „Elektroprivreda HZ HB, D.D. Mostar protiv tu`enog, „Tisak Globus“, vlasnik @eljko Peri} iz Mostara - Kralja Tomislava 3, radi isplate, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH, objavljuje sljede}i

OGLAS
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 043879 12 P 2 Sarajevo, 09. 01. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Vu~ijak Sanja, postupaju}i u pravnoj stvari tu`itelja KATANA BEGAN i KATANA AJI[A oboje iz Sarajeva, oboje zastupani po advokatu Esadu Hrva~i}u iz Sarajeva, protiv tu`enih DODIK MATIJA, ^OSI] RU@A, BO[NJAK VLADO, ILI] ANA, BO[NJAK SLAVICA, BO[NJAK MARA, DODIK MARA, JOZI] FINKA, DODIK STOJAN, DODIK SRETO, DODIK ANTO, DODIK AN\A, [KRBA KATA, DUSPARA JELKA, DODIK FINKA, DODIK ANA, DODIK NIKOLA, DODIK JOZO, BO[NJAK ANA, [TRK KATARINA, JURAKI] ANKICA, GRUBI[I] ZORAN, TUKA VINKA, TUKA JAKA i DODIK LUCA, zastupanih po Radivojevi} Rasimu, advokatu iz Sarajeva po Rje{enju Slu`be socijalne za{tite op}ine Ilid`a broj 35/V-13-550-805/08 od 12. 06. 2008. godine, te tu`enih ILI] DRAGICA, ul. Ragiba D`inde 156, Sarajevo, ILI] DARKO, ul. Ragiba D`inde 152, Sarajevo, ILI] @ELJKO, ul. D`emala Bijedi}a broj 94, Sarajevo, LEBO MLADENKA, ul. Rastova~ka bb, Posu{je, JOSIPOVI] MIRJANA, ul. Malinova broj 4, Petrinje, R Hrvatska, ILI] IVAN, ul. Ragiba D`inde 156, Sarajevo, DODIK ZORAN, ul. Adema Bu~e 461, Sarajevo i DODIK MLADEN, ul. Adema Bu~e broj 461, Sarajevo, radi utvr|enja prava vlasni{tva na nekretninama VSP - 1.000,00 KM, nakon ro~i{ta za glavnu raspravu odr`anog dana 27. 12. 2011. godine, a koje je provedeno u prisutnosti punomo}nika tu`itelja, te posebnog staratelja tu`enih advokata Radovovi} Rasima, a u odsutnosti uredno obavije{tenih tu`enih Ili} Dragice, Ili} Darka, Ili} @eljka, Lebo Mladenke, Josipovi} Mirjane, Ili} Ivana, Dodik Zorana i Dodik Mladena, donio je dana 09. 01. 2012. godine slijede}u Dana 5. 4. 2007. godine tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enog „Tisak Globus“, vlasnik @eljko Peri} iz Mostara, radi isplate, v.sp. 2.811,42 KM. Tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da plati tu`itelju za potro{enu elektri~nu energiju za vrijeme od 1. 3. 1999. godine do 31. 1. 2007. godine, iznos od 2.811,42 KM, sa zateznim kamatama po stopi iz ~lanka 277. ZOO i to od dana podno{enja ove tu`be, pa do dana kona~ne isplate, kao i da tu`itelju nadoknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom ovrhe. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH, i na

oglasnoj tabli suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Obavje{tava se tu`eni da na osnovu ~l. 70. stav 1. ZPP-a FBiH tu`eni je du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334. ZPP-a FBiH). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. (~l. 71. stav 1. ZPP-a FBiH). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog. (~l. 71. stav 2. ZPP-a FBiH). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a FBiH). Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan. (~l. 182. stav 1. ZPP-a FBiH). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Sudija Bajro Avdi}

OGLAS
OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 Ps 037613 08 Ps OP]INSKI SUD U MOSTARU i to sudija Divna Bo{njak, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja „RTA-ROBNO Transportna Agencija“ D.O.O. Sarajevo, Halilovi}i bb, zastupan po zak. zast. protiv tu`enog „BAROS“ D.O.O. Mostar, ul. Bra}e Feji}a bb, zastupan po zak. zast. radi: Isplata potra`ivanja v.s.p. 4.515,96 KM, vanraspravno, dana 27. 3. 2009. godine, donio je slijede}u:

Obavezuje se tu`eni da na ime obavljenih {pediterskih usluga i za tu`enog upla}enih carinskih pristojbi vozarine, isplati tu`itelju iznos od 4.515,96 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 3. 1. 2008. godine kao dana podno{enja tu`be do isplate, te mu naknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 282,50 KM, sve to u roku od 30 dana i pod prijetnjom ovrhe. SUDAC Divna Bo{njak UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje ovom sudu u skladu sa odredbama ZPP-a. Napomena: Dostava presude zbog propu{tanja se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u Dnevnom listu (~l. 348. st. 4 ZPP-a).

PRESUDU
zbog propu{tanja

PRESUDU
UTVR\UJE SE da su tu`itelji Katana Began sin Deriv{a iz Sarajeva JMBG 0607932172196 i Katana Aji{a iz Sarajeva JMBG 0502935177184 po osnovu dosjelosti stekli pravo suvlasni{tva sa dijelovima od 1/2 na nekretninama koje se nalaze u naselju Boljakov Potok u Sarajevu, ozna~enim kao k.~. broj 1301/1 u naravi ku}a, ku}i{te i livada ukupne povr{ine 722 m2 k.o. Dolac po starom premjeru, {to po novom odgovara k.~. broj 443/1 i k.~. broj 445/1 k.o. Novo Sarajevo IV, {to su tu`eni du`ni priznati i trpiti da se tu`itelj na osnovu ove presude uknji`i u zemlji{ne knjige Op}inskog suda u Sarajevu. SUDIJA Vu~ijak Sanja POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude dozvoljena je `alba Kantonalnom sudu u Sarajevu u roku od 30 dana od dana prijema pismenog otpravka iste. @alba se podnosi putem ovog Suda u dovoljnom broju primjeraka za Sud i za stranke.

Op}inski sud Mostar 07 58 Ps 020935 06 Ps

OGLAS

OP]INSKI SUD U MOSTARU i to sudija Divna Bo{njak, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja „INTERAGENT“ D.O.O. Mostar, ul. Kralja Zvonimira 13, zastupan po zak. zast. protiv tu`enog „COLDING 2000“ D.O.O. Mostar, ul. Franje Mili~evi}a 23, zastupan po zak. zast. radi: isplata potra`ivanja v.s.p. 19.654,09 KM, vanraspravno, dana 10. 02. 2009. godine, donio je slijede}u:

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 106621 09 I Sarajevo, 16. 04. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Mehudin Durakovi} u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja Intesa Sanpaolo banka dd BiH Sarajevo ul. Obala Kulina bana 9-a, protiv izvr{enika 1. Edhem Hasanovi} iz Vogo{}e ul. Krivoglavci I br. 19, 3. Senahid Mehmedovi} iz Vogo{}e ul. Blagovac I br. 30, 4. Rifet Malagi} iz Vogo{}e ul. Jo{ani~ka br. 19, radi izvr{enja, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku, a na prijedlog tra`ioca izvr{enja od 22. 01. 2010.godine

Dozvoljeno dana 31. 08. 2009. godne na osnovu vjerodostojne isprave - mjenice izdata u Vogo{}i dana 05. 01. 2000. godine, radi naplate nov~anog potra`ivanja u ukupnom iznosu od 8.849,60 KM sa zakonskom zateznom kamatom od 28. 05 .2009. godine pa do isplate. Tro{kovi izvr{nog postupka odre|eni su u iznosu od 200,00 KM. Izvr{enje }e se provesti na pokretnim stvarima izvr{enika. Sudija Mehudin Durakovi} POUKA: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema, u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Objavljivanjem rje{enja o izvr{enju u dnevnim novinama, smatra se da je dostavljeno izvr{eniku Seadu Kari}u protekom roka od 15 dana.

PRESUDU
zbog propu{tanja

Obavezuje se tu`eni da na ime duga pru`enih {pediterskih usluga isplati tu`itelju iznos od 19.645,09 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 29. 12. 2006. godine kao dana podno{enja tu`be pa do isplate, te mu naknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 959,00 KM, sve to u toku od 30 dana i pod prijetnjom ovrhe. SUDAC Divna Bo{njak UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje ovom sudu u skladu sa odredbama ZPP-a. Napomena: Dostava presude zbog propu{tanja se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u Dnevnom listu (~l. 348. st. 4 ZPP-a).

OBJAVLJUJE
RJE[ENJE O IZVR[ENJU

ILA=@=H

Dnevni avaz, subota, 4. februar/velja~a 2012.

##
w

Tačno Netačno
Geografija je nauka o Zemlji i njenim obilježjima, stanovnicima i 1 pojavama? Jedan od povoda Američkog građanskog rata bilo je i ukidanje 2 ropstva? Među sisarima najbolji skakač je 3konj? 1. TAČNO

Iako malo šećera nije problem, svakodnevne veće količine tog slatkog “otrova” ubijaju, a zbog njega godišnje umre 35 miliona ljudi širom svijeta, izjavili su naučnici s Univerziteta u Kaliforniji. Tvrdeda suzašećereni sokoviislatka hranaodgovorni zabolesti poput pretilosti, karcinoma, problema s jetrom i srčanih bolesti. Šećer ne samo da čini ljude debelima nego u potpunosti remeti metabolizam, “izbacuje” hormone iz ravnoteže, povisuje krvni tlak i oštećuje jetru. Isti takav učinak na tijelo ima i alkohol.

w

ŠAćAH A@= JHL= = E =D

*H= @IE @H=LA =A@EčE žELJ IHAćK

Parovi koji žive zajedno, sretniji su od onih u braku, otkriva američka studija provedena na 2.737 ljudi. Kratko nakon vjenčanja ili početka zajedničkog života, parovi su bili izuzetno sretni i nisu bili toliko depresivni kao samci, ali je njihovo dobro raspoloženje brzo nestalo. Samci su održavali jače veze i sa prijateljima i sa porodicom, što smanjuje stres, ali i rizik od mentalnih bolesti. Zdravlje bračnih parova se poboljšalo, dok su se parovi koji su živjeli zajedno, osjećali sretnije i samopouzdanije, potvrđuje istraživanje. Bračni parovi imaju djecu prije nego parovi koji žive zajedno i to im privremeno smanjuje nivo sreće zbog neprestanog dizanja i neispavanosti.

Geografija - opisivanje ili pisanje o Zemlji
Geografija je nauka o Zemlji i njenim obilježjima, stanovnicima i pojavama. Doslovni prijevod znači “opisivanje ili pisanje o Zemlji” pa je, prema tome, nastala i prevedenica zemljopis. Prva osoba koja je koristila riječ “geografija”, bio je Eratosten (276. - 194. prije nove ere). Četiri historijske tradicije u geografskom istraživanju su prostorna analiza prirodnih i ljudskih pojava (geografija kao nauka distribucije), nauka o područjima (mjesta i regije), nauka o odnosima čovjek - Zemlja te istraživanje u nauci o Zemlji. Moderna geografija je sveobuhvatna disciplina koja, prije svega, pokušava razumjeti svijet i sve ljudske i prirodne kompleksnosti - ne samo gdje se objekti nalaze nego i kako se mijenjaju i nastaju. Kao “most između društvenih i prirodnih nauka”, geografija se dijeli na dvije glavne grane - humanističku ili antropogeografiju i fizičku geografiju.

ISTRAŽIVANJE Harvardska škola javnog zdravlja
Riba bi trebala biti na jelovniku barem dva puta sedmično

Ranija istraživanja sugerirala su da osobe koje jedu dosta ribe, koja je najčešći izvor omega-3 kiselina, imaju niži rizik od razvoja atrijske fibrilacije
Odrasle osobe kod kojih su zabilježene najviše vrijednosti omega-3 masnih kiselina u krvi, imale su za 30 posto manje izglede za razvijanje poremećaja srčanog ritma od vršnjaka koji su imali najniže vrijednosti, pokazalo je američko istraživanje. - Rizik koji je za 30 posto niži za najčešći oblik aritmije u Sjedinjenim Američkim Državama, prilično je velika stvar - naglasili su autori istraživanja s Harvardske škole javnog zdravlja. Neka ranija istraživanja sugerirala su da osobe koje jedu dosta ribe, koja je najčešći izvor omega-3 masnih kiselina, imaju niži rizik da razviju atrijsku fibrilaciju, ali druga nisu pronašla istu vezu. Dok su se ranija istraživanja temeljila na odgovorima ispitanika o tome koliko jedu ribe, u ovome su mjerene vrijednosti omega-3 masnih kiselina u krvi kod više od 3.300 osoba starijih od 65 godina. Tokom sljedećih 14 godina naučnici su pratili njihovo zdravlje i kod 789 otkrili atrijsku fibrilaciju. Analizom podataka utvrđeno je da je grupa s najvišim koncentracijama omega-3 kiselina u krvi na početku istraživanja imala 30 posto manje izglede da im se pojavi aritmija u odnosu na one s najnižim vrijednostima. 

AC=! =IA EIAEA IEž=L=K HEE @ =HEJEA

w

Potrebno je: 1 glavica luka, 3 mrkve, 5-6 krompira, 3 kašike brašna, 2 kašičice slatke crvene paprike, 1 paprika (žuta), kocka za supu (mesna ili povrtna), vegeta, so, biber. Za noklice: 2 jaja, brašna po potrebi. Način pripreme: 1. Na ulju kratko pržiti luk, dodati crvenu papriku i brašno, promiješati i zaliti vodom uz miješanje do vrha. Pustiti da prokuha, otopiti kocku za supu, začiniti dalje po ukusu. 2. Dodati krompir narezan na kockice i očišćenu papriku narezanu na komade. Kuhati dok povrće ne omekša. 3. U međuvremenu za noklice razmutiti viljuškom jaje, dodati brašno uz miješanje dok ne bude dovoljno čvrsto da se masa može vaditi kašikom. Ne možete pogriješiti: Ako tijesto bude mekše, noklice će se više napuhati i brže skuhati, a ako bude gušće, noklice će biti tvrđe i morat ćete ih kuhati malo duže. 4. Pred kraj ukuhati kašikom noklice, pustiti ih da isplivaju na površinu pa kuhati još desetak minuta.

2=FHE=š

Predlažemo

2. TAČNO

Počinje Američki građanski rat
Jedan od povoda Američkog građanskog rata bilo je i ukidanje ropstva. Nakon što je na predsjedničkim izborima pobjedu odnio republikanski kandidat Abraham Linkoln (Lincoln), u Montgomeriju (Alabama) na današnji dan, 4. februara 1861. godine počela je skupština o odvajanju šest država Juga, koje su bile protiv tog izbora, u Konfederaciju američkih država. Na istoj konferenciji pet dana kasnije delegati Južne Karoline, Alabame, Floride, Džordžije, Luizijane i Misisipija izabrali su Dejvisa Džefersona (Davis Jeferson) za prvog federacijskog predsjednika. Ubrzo je i Teksas pristupio Konfederaciji da bi dva mjeseca kasnije počeo Američki građanski rat.

PREKID, PRELOM (tur.) PTICA GRABLJIVICA

VJERNI

GLAVNI GRAD VENECUELE

OBIM

”ORGANIZ. PISAR, OF AMERIC. BILJE@NIK STATES” ONOG ^ASA LU@NA SO

O.^.

NAJTE@A ATLETSKA DISCIPLINA

PRO@DRLJIVOST

NEODGOJENO DIJETE

3. NETAČNO

Kengur najbolji skakač među sisarima
”ROYAL ARMY RESERVE” BUDISTI^. SVE]ENICI PRO@DRLJIVI TE[KI ^EKI]

RIJE^NI OTOK

OPTI^KO POMAGALO RU^ICA, DR@AK

^LAN GARDE

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA MALA FLORAMI, ENAK, ADEN, Z, DENIS, ANTAL, MARK ENTONI, VIC, ALDANOV, IJ, PUME, ODA, RAKETA, SVAK 2785

PRIPADNIK NARODA U DACIJI

MUZI^AR NA SLICI GLAVNI GRAD GANE AUSTRIJA BLAGAJNA HOLANDSKI FUDBALSKI KLUB OBJEKAT ZA PRELAZ PREKO RIJEKE VOLUMEN

ALT

Konj nije najbolji skakač među životinjama. To mjesto pripada kenguru, koji živi u Australiji i Novoj Gvineji. Najviši među njima je tzv. crveni kengur. Visok je do dva metra i težak do 80 kilogtama. Svaki kengurov skok pri brzom trčanju dugačak je oko šest metara. U januara 1951. godine zbilježen je rekordan skok jednog crvenog kengura, koji je tada skočio nevjerovatnih 13 metara. Kenguri isto tako dobro skaču i uvis. Kada odrastu, kenguri mužjaci s lakoćom preskaču ogradu visoku tri metra. U životinjskom svijetu najbolji skakači su buhe, koje mogu skočiti i 200 puta više u odnosu na dužinu tijela, ali ovdje nije riječ o tome.

mj. Tel. grijanjem i garažom. Tel. 061 701 044 Dvosoban stan. Tel. klima. 061 494 120 Lijepo namješten dvosoban stan u centru. Cijena po dogovoru. ptt Hyundai H1 2. sunčan. 061 507 960 Prodajemstan54 m2+8m2balkon i hodnik. 061 141 943. sprat. registrovan do 8. full oprema. Bez posrednika. papiri uredni. 062 713 256 Garsonjeru izdajem namještenu. Tel. sve 1/1. Trg Zlatnih ljiljana dvosoban stan 55 m2.550 KM/m2. 5. Geteova. servisna knjiga. dobro stanje. Tel. Tel. putnicki 2500cm motor. Tel. 8/2012. 52. 35 m2+garaža 12 m2. 033 768 016 Centar.. met.100 KM. 39. 48 m2. full oprema. daljinsko. Koševsko Brdo. ul. 061 315 798 Prodajete automobil? Pozovite.. Tel. 061 200 203 Audi 80. Tel.800 KM/m2. pogodan i za poslovni prostor (notarske urede. Tel.. ful oprema.6 Hdi karavan. ordinacije. 218. 105. tek registrovan. 1. Zahida Panjete. Dobojska. servo. 54m2.100 KM/m2. Tel.000 KM. ul. godina. šiber. 16. 061 359 728 Ciglane donje prodajem stan 43 m2 + balkon 6 m2.850 KM. 063 902 618 Golf 5.230. Tel. spr adaptiran dvoetažni 67 m2 . god... D. Odjavljen.. nove zimske gume. 062 677 488 Centar. februar/velja~a 2012. prešao 65.Centar. 065 819 136 Prodajem stan na Ciglanama ul Husrefa Redžića 3. 1. nenamješten sa garažom. 1. 7.550 KM/m2. u odličnom stanju. 061 538 128 Dobrinja V. 061 157 571 Namješten jednosoban stan. 061 548 023 Novogradnja Grbavica 54 m2 1. 062 713 256 Potražnja Kupujem golf dizel. bord kompjuter. 2. 061 397 187 Hyundai elantra 2001. god. 061 820 000 Kupujem vozila niže vrijednosti. 061 572 069 Prodajem dvosoban stan 65 m2 na drugom spratu. god.110. crni. 1. 80 m2.000 KM. zatvorena lođa. ful oprema. ful oprema. 2001. 061 187 139 Prodajem kombi trafik god. 4 x el.. Tel. polunamješten. reg. 2012. Tel.500 km. Tel. Tel. garažiran. ESP. sprat VI. Tel. nova gradnja sa fasadnom ciglom. elektro paket. 061 210 508 Mercedes e 220 cdi avantgarde 2007. balkon. Dvor . A faza. Tel. Stanje uredno.9 tdi. isključivo ispod tržišnih cijena. Vraca. cijena 200 KM. ulica Azize Šaćirbegović.Švrakino (kod Merkatora) garsonjera 25 m2/IV. nov vanjski prozor. Tel. spr. bojametalik srebro. urađen vel servis. servo. 062 227 167 Prodajem stan u novogradnji. 062 315 978 Citroen GS 1. Cijena 52. Tel. Useljenje u martu. 80 m2. 061 204 169 Ford mondeo 2. Frašte. 600 KM. 061 493 323 Centar kod Katedrale izdajem lijepo namješten stan. dvosoban stan 300 KM. ekstra stanje i pogled. Prodajem dvoetažni stan. 13. trosoban potpuno namješten stan u zgradi. Polje.. 106 m2. Tel. registrovan do 25. Tel.. renoviran. metalik siva. povoljno. Tel. stan prodajem 42 m2. 121 m2/I sp. 65. ul.. god.400 KM/m2. 061 204 169 Ford fokus karavan 2003. opreme.000 KM. ul.9 TDi.000 KM. 062 053 012 Ford eskort 16D CL u dobrom stanju.. dva balkona i dunum građevinskog zemljišta. paket d. reg. frontera. 1985. etažno. 061 842 989 Dvosoban prazan stan Dobrinja c5 kod Merkatora. 5.500 po m2. registrovan i kasko osiguran.Mejtaš jednoiposoban renoviran stan 46 m2.4 Mpi. alu felge. Tel. TDI. prvi vl. brza keš isplata. 063 566 508 Prodajem . pp vrata (zvati iza 12 sati). 062 333 529 Alipašino. sprat. Tel. Tel. zaključavanje. limuzina. Tel. Panasonic.400 KM i stan u centru ul Muvekita 3. 066 178 418 Dvosoban stan na Čengić Vili 2.500 KM. Trg solidarnosti. 062 814 399 Seat Ibiza 1. ul.. Cijena 6. 062 832 572 Škoda fabia 2000.250 KM. klima. 061 462 317 Skenderija. 061 242 261 Baščaršija dvosoban extra namješten 1. 062 383 064 Prodajem stan u centru Trnova površine 49 m2. tek uvezen. 061 215 375 Saraj Polje. urađen veliki servis na 80. 062 341 913 Pežo 205. Tel. potpuno renoviran. servo. 066 722 932 Golf 2. 062 279 428 Stan 55 m2 namješten. Cijena 500 KM.000 KM. 061 320 439 Prodajem stanove u novogradnji Stup Tibra: dvosoban 44 m2 i 57 m2 trosoban stan (useljenje mart 2012. 2012. alminijska stolarija. tablama. kvadrant. benzin. u odličnom je stanju. Navig. Tel. sunčan. 063 952 207 Stan opremljen studenticama. I sprat. novo etažno plinsko grijanje. cijena 15. podizači. karavan. naselje 1 sp. Tel.. benzin. vektra. god. kod pic. kuka garaž. 061 203 376 Lijepo namješten 2.momcima. Ilidža. god. klima. metalik. bez udesa. Tel. mlađa godišta. sp 108. plinsko grijanje. air bag. ful oprema. 033 768 016 Dijelovi i oprema Auto dijelovi za Opela astra. Tel. Tel. alu felge. 061 510 964 Mojmilo . Tel. Lužani. Tel. Dvor . 210. 061 345 448 Logavina 71m2.200 KM. 062 341 913 Prodajem dijelove za Audi 80 cc. namješten stan na duži period. omega.9 TDI. 061 204 169 Škoda favorit. lift. Vila. 2006. 061 103 284 Pežo 307 SW. god. Tel. 2. isplata odmah.9 tdi.. sprat. ul Aščiluk. 4 vrata. Tel. servisna knjižica. abs. registrovan. 061 925 312 Golf 2. Ekstra povoljna cijena. iznajmljujem. Tel. Tel. 2003. centralno zak. 1. cijena 8. 57 m2. N.400 KM.000 KM. 061 480 445 Centar. veliki balkon. Tel. ocarinjena. 061 504 425 Povoljno novogradnja Stup Tibra 2 stanovi od 28 do 90 m2.000KM. uvoz Njemačka.0 TDi. Dolazim na adresu. centar Zenice.205. cijena povoljna. 063 793 111 . 033 768 016 Lužani 1. isplata odmah. 16 D. 11. 15. p. 063 340 989 Prodajem četverosoban stan od 78 m2. Tel. 061 288 939 Novogradnja Stup “Tibra 2” stanovi sa klimom koji su u ponudi samo kod nas. 84. 3 sp. 260. 061 288 939 Prodaja A.. 062 534 343 Motor sa reduktor 380/220 za izđubravanje farma 1. Tel. Radnička. Cijena 5. elegans. dizel. 033 417 320 Kupujem havarisana i ostala auta za auto dijelove. 1. 03.800 KM i Vojničko Polje ul Hasana Sučeske 6..000 KM i stan na Grbavici ul Grbavička 14. 062 280 679 Jednosoban. 2004. ABS. g. Čobanija.000.9 dci. daljinsko zaključavanje. 2001. 062 814 399 Reno laguna 1. Tel. 2003. spr 72 m2 130. 4. 033 442 998. centralno grijanje. Tel.000. sp. 8. Tel.. ul. uredni papiri. Tel.000 eura 1m2. prozori. Tel. asr. bijeli. centralno grijanje. moderna kuhinja. Aleja lipa 46m2 i 52m2 + balkon 2. 110. 91. Akifa Šeremeta. registrovan do 9/2012. serv. god. 061 349 257 Fiat seicento 2002.000 KM. 061 263 910. 101.350 KM. Tel. pogled na tri strane. A. Tel. Tel.000 KM..000 KM. etažno grijanje. 062 888 246 Automobili Prodaja Alfa romeo 145 dizel 19. Tel. Tel. Tel. cen.stan u srcu Starog grada 155 m2/I sprat. el. c. Tel. Tel. očuvan. 1. ima klimu. 063 894 278 Prodajem . al. dalj. prešao 175. kompresor i veliku dizalicu.. na stranim tablama i sl. 1.ul.900 KM. 700 KM. 061 566 500 Prodajem kamion kiper Man 26-332 registrovan do polovine novembra.4 benzin.700 KM.000 KM. 3 mokra čvora. 90 m2. reg. Polje. Vrazova. Tel. Tel.000KM. 1991. 450 KM/m2. grijanje.290 KM bez PDV-a. crna boja. Tel. Tel. sivi. dvoiposoban renoviran stan 66 m2. Tel. 061 217 897 Namješten jednosoban stan studenticama. 033 441 687 Trosoban. Povoljno. 2. 62. 84. sp. 062 072 825 Ferhadija . 061 108 945 Prodajem dvosoban stan 53 m2. 2. Trg međunarodnog prijateljstva. 2007.000 KM.560 KM/m2. Braće Begić. dvosoban stan (55 m2) na vis. 56 m2 + balkon + parking . reg do 3. Tel. 061 812 411 Toyota corolla 2006. Tel. klima. naselje Grbavica ul. 062 536 237 Jednosoban namješten stan na Koševskom Brdu. 061 507 984 Kupujem japanska i ostala vozila niže vrijednosti. Tel.000 km. Cijena 900 KM. A faza. 061 249 467 Mercedes 123 dizel. Bjelave. 86. blind vrata. Može zamjena... Tel. Tel. pro. prodajem stan. Tel. prešla 109. 062 146 935 Dvosoban stan 60 m2. Podhrastovi.5kw. 2000. Metalik siva boja. 062 158 101 Namješten sprat u kući . centar. I. etažno grijanje. Tel. 062 762 572 Centar . Tel.500 KM.4.. Tel. Dvor.1. Tel. odl. 600 KM. vrata. jednokreventa namještena manja soba sa kupatilom. Falk. reg. Tel. dvoja vrata.000 km. 065 819 136 Prodajem stan na Grbavici kod ambulante 57. 033 543 714 Prodajem stan na Bjelavama 1. 063 798 978 Prodajem auto navigacije raznih marki Garmin.prešao 160.5 tdi. ful oprema. Tel. Ljubovića. Tel. klima. adaptiran. 75 m2. 3 sp. 061 435 734 Mercedes ML 350. Hitno. m. servisiran. bijeli. 1. ulica Kranjčevića 9/I. spr. Dolac Malta Čengic Vila 70m2. avgust 2002. v. Tel. god.000 KM. adaptiran poslije rata. 061 363 511 Prodajem stan Alipašino Polje. 123m2. trosoban 74 m2/XIV plus dva balkona. kupljen i servisiran u Asi. 061 278 188 Caddy VW 2002. klima. Tel. god. 85 m2. Petrakijina 115m2. 061 188 998 Opel zafira 2. novi passat.5 soban sunčan stan u Titovoj. 2001. el. sa gumama 220 KM. grijanje. 1997. 061 614 887 Stanovi Izdavanje Aerodromsko naselje. sprat. 062 600 111 VW touareg 2005. 2.zima 165-70-14. godina. 5 vrata.. Pofalići. trosoban stan 72 m2. Tel.mijenjam nov neuseljen jednosoban stan u Ist. ima servisnu knjigu. Tel. ABS. Tel. 062 600 111 Toyota yaris limuzina. automatik. Tel. zimske gume. austrougraska gradnja. 061 510 964 Al. opremljen. sobe 105 KM.kod Kluba Slovenaca 86 m2/ vis. 27 m2. Tel. god. ABS. sunča.C faza 40 m2 + balkon/X. Alipašino polje. dva balkona. 062 139 085 Dvosoban stan 58 mk. Tel. god. 2001. Tel. 061 206 985 Prodajem stan na Grbavici kod šopinga 54m. u voznom stanju. M. cijena po dogovoru. 2. god. Tel. nije zadnji sprat. Tel. 033 455 086. 061 690 848 Prodajem dvosoban stan prvi sprat 60 m2 do Merkatora Dobrinja c5. Tel. tasovac. Miloša Obilića 100m2 od 300 KM do 1. lift. cijena povoljna. dizel. 061 700 612 Dolac Malta.000 KM.. Tel. 43. Tel.800 KM/m2. dizel.3 u ekstra stanju. 000 km. prazan stan. Otes Ilidža. 12. Logavina. I kat. kompletno i kvalitetno adaotiran. jednosoban namješten stan. 061 556 638 Golf 4 tdi. novija gradnja. ul.600 KM. 061 559 235 Ilidža. u voznom stanju. prvi sprat. cijena 45. spr 59m2. 061 269 835 Sobu studentici kod Holiday Inna. korištene jednu sezonu. za stan u Sarajevu.70 m2 ugrunčeni.. metalic crna. prodaje se stan novogradnja 43 m2 kod Robota. lift.. crna met. teretni. Ekstra stanje. studentu. 061 702 881 Dobrinja 2.2 benzin. 330. god. Tel. montirku. karavan. Tel. sp cijena 2. ugrađen alarm i kandža. Tel. 066 995 944 M. Tešanjska. 061 338 893 Pežo 206 HDI 1.mijenjam dvoiposoban stan u Odžaku sa cent. 1. 061 427 717 Uzimam havarisana i ostala auta. Tel. el.3. 063 875 057 Golf II dizel. nereg. 2012. dvosoban adaptiran 46m2 + parking mjesto . centralno gr. Tel. neispravna. 062 506 775 Kupujem sve vrste vozila: strane table. 52 m2. tek registrovan. Tel.550 KM/m2. felge. 2001.000. Tel. 062 963 333 Prodajem četiri zimske gume Sava 185/65/15. metalik siva.1. 600 KM. Tel. S.000 KM. Sarajevu za stan u Sarajevu (Grbavica .500 KM. Tel. kao nov. servo. nova Tehelova zgrada. 9. kvadrat 1. 061 509 705 Prodajem stan na Malti ul Alojza Benca vis priz 54 m2. Tel. Tel. Cijena 2. Centar grada. renovirana. cijena 7. 68m2. 2. 061 897 947 Prodajem dvosoban stan veličine 57 m2. 062 345 262 VW T4. Tel. ul.8 benz.000 KM.8 T benzin. dizel. povoljno 1. kod BBI centra 500 Eura. prizemlju u odličnom stanju. Becker. 1. 1989. plaćeno sve do reg. Tel. namješten.550 KM/m2. 062 876 883 Prodajem stan u centru ul Koševo 3. prodajem stan u potkrovlju 74 m. 061 145 853 Ilidža novogradnja u Pejtonu. 2003. havarisana. automatik. 1. reg do 07. Tel. cijena po viđenju.500 KM. met siva. jednokr. tempomat.107. Tel.. podizači.. Tel. 061 223 084 Renault 97. xenon. 1993. Kuhinja. garažiran. 1. Galija.preko puta hotela Zagreb. 061 249 467 Kupujem havarisana i ostala vozila.4 B. 033 768 016 Aerodromsko naselje. Tel. Tel. Tel. 4-soban. kompletno gleda na Ferhadiju. 1. prvi sprat. el. Tel. Tel. klima. 061 537 588 Jednosoban stan u zgradi. 4 vrata. grijanje.5 soban. do 13. 446 324 km.000 KM.350 KM. god. 061 812 485 Dobrinja I. povoljno. god. Tel. lift. klima. Mojmilo. 2. Tel.600 KM sa PDV. Grbavica i Čobanija. Bihać. alarm Cobra. Tel. 061 219 066 VW transporter 2. 062 943 826 Dvosoban stan. ul. fiksno.200 KM. Tel. etažno grijanje. 061 146 916 Prodajem osam čeličnih felgi. Polje. kupatilo sa pripadajućom opremom. Super stanje. Tel. Vranica neboder. god. 062 974 417 Kamioni Kombi furgon Mercedes benz 1991. Olimpijska.000 km. povoljno. sprat. Tel. Grbavička. 061 202 851 Prodajem stanove na Grbavici 52m2 i 53m2. zaseban ulaz. Tel. istekla registracija. alu prozori. 2003. Tel. sprat. ul. 70 m2. 061 775 331 Bora 1. registrovan. spr 83 m2. retrovizori..1 benzin 98. 065 880 310 Audi 3. putnički 8+1. 061 130 649 Fiat punto 1. IV sprat. 4-soban. odlično stanje. sprat. potpuno opremljenu garsonjeru. kasko. 061 842 201 Ford putnički karavan. 061 806 407 Prodajem stan u centru grada od 98 m2 u ulici Aleksa Šantić. 1. reg do 9. Smailagića 67m2. 061 510 964 Hrasno. Olimpijska. dig. cijena 2. stan 28m2. povoljno.000 KM. ul. 061 361 205 Reno laguna 1. parking. Tel. od 27 do 94 m2.000 KM. 2007.700 KM. 062 943 826 Lijepo namješten stan u privatnoj kući. 066 801 737 Prodajem stanove: Baščaršija. Tel. do 06/2012. lux. centralna. 061 142 418 Fiat doblo cargo furgon.000 km. Tel. Vraca 2. tek uvezen.000 KM. ul Trg solidarnosti 1. Tel. Fojnička III sprat. servo. Tel.. 061 142 704 Apartman 50 m2 u blizini novog “Avaza”. Tel.9 dci.. 061 208 177 Jugo. 061 269 835 Mejtaš.. 062 520 823 Prodajem 3 gume ljeto .. ul. 2009. Boljakov potok. Tel. 1988. centralno i podno grijanje. 061 356 535 Dvosoban stan. 77 kW.300 KM. 1. Tel. god 2004.0 TDi. Tel. 1. Tel. sp. kuhinja sa visećim elementima. 061 274 441 Kupujem ispravna i manje havarisana vozila mlađa godišta. Alipašino. jednoipos. airbazi. 062 139 085 Prodajem dvosoban stan 54 m2 u starom Ilijašu. ABS.200 KM. 66 kw. 062 993 253 Prodajem trosoban stan u novogradnji na Stupu ugrunčen cijena 1 m2 . 063 459 893 Kupujem rabljena i havarisana vozila svih vrsta. korsa. 113. dvosoban. 2012. 1990. putnički kombi 8+1. 2008. klima.Hrasno).. itd. 5 vrata. tuš kabina. Tel. 061 256 538 Passat 2006. retr.). registrovana. dobro stanje. 500 KM. ful oprema. sport back.000 KM.111. 062 226 984 Fiat seicento dijelovi. Tel. 12. sprat. Cijena po dog ako se uzima više komada. godište. 065 819 136 Prodajem stan u Bihaću 33 m2 u centru. reg do 4. Avde Smajlovića. privatna kuća. trend line oprema. p. ful oprema. blindo vrata. spr. Branilaca sipa. trosoban stan (81 m2) + 2 balkona. može sa oštećenom farbom. Tel. Tel. 061 917 093 Kadet 1. 061 979 106 Prodajem stan u Ilijašu 27 kvadrata. Tel. 061 242 008 Prodajem aluminijske felge BBS 14-ke. garaža u zgradi. 033 768 016 Aerodrom. 061 269 835 Najpovoljnije tržišne cijene u novogradnji za useljive trosobne stanove na Stupu od 54 . super stanje.. 2002.000 KM. mj.950 KM/m2. nove gume. 061 364 577 Škoda fabia 1.000 KM. Polje . 1. Otoka kod Merkura. havarisana.000 KM. 063 345 268 Audi A3 2004. 10 sp. godište. Tel. balkon. u izuzetnom stanju. Tel. etažno. Tel. Dnevni avaz ni Najve}i dnev oglasnik u Bosni i Hercegovini Pasat 1. god. prešla 33. 061 080 330 VW Jetta VR6. Tel. 061 171 871 Prodajem polovne dijelove za sve vrste auta.000 km. do 6. metalik sivi. Polje B faza.000. 065 819 136 Prodajem stan u Hrasnom 38 kvadrata plus balkon. Tel.4. Tel. plaćeni carina i PDV. god. 2. 061 505 578 Prodajem dijelove za Opel calibru. Tel.000 KM/m2. Vila. god. Tel. stranac. Tel. Tel. Mašine uvezene iz Belgije. 1. siva metalik. 16.. 58.000 KM.0 td. 063 484 943. 300. telefonom i balkonom.. Alipašina. dig klima. 1. cijena 2. Olimpijsko.1. 061 360 084 Skenderija.6. ul. grijanje u sicevima. odlično stanje. 066 003 937 Namještenu garsonjeru na Dobrinji isključivo zaposlenim ženskim osobama. 061 200 203 Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta 5 KM.300 KM. 05. 2 balkona. alarm. 061 540 015 Prodajem stanove ul. centralno grijanje. gusani radijatori. Tel. dvosoban. Tel. Vlasništvo 1/1. Tel. Tel. 85. ESP. 54 m2..Vogošća. Tel. 062 270 696 Prodajem vulkanizerske mašine: dvije balansirke.. Trg nezavisnosti 72 m2. lift. Č. 061 510 964 Grbavica. 061 775 331 VW turan. Tel. 2. Tel. Meck lock. ul. 16 cola. benzin. Tel. Tel. sprat. Kolodvorska 13/VI. Tel. 19. 061 510 964 M.5 CRDI. 061 812 029 Golf II benzin 1. knjiga.. 120. 061 244 809 Ford fokus 2002.6. centralno.). Tel. garsonjera. 56 m2. Cijena 7. Dobrinja 100 hiljada. 1986. spr adaptiran 78 m2 + 2 balkona . rijetkost.000 KM fiksna. Smailagića 10 sp.88 m2. tigra. abs. uredni papiri. 062 600 111 Buba old tajmer trajno registrovana. N.500 KM. 061 288 939 M. ul.. odlično stanje. kod “Binga”. dizel. cijena 95. prešao 53. 033 768 016 Alipašino . dogovor. 59.500 KM. prešao 90. ispravan. Reg. nenamješten i renoviran sa etažnim grijanjem. trpez. Tel. 2012. 1996.000 KM i Alipašino Polje. el. 2003. god. Tel. bega Fadilpašića 81m2. 061 269 835 Hrasnica. 1. Tel. 1. crna. 66 kW. peti spr. Tel. cijena 50.1. 1986. Tel. extra siva perla. benzin. adaptiran sa kuhinjom rađenom po narudžbi. god. 60m2. Al. 2 x airbag. Tel. 033 213 508. Tel. 445 578 Prodajem garsonjeru 27 m2. tek registrovan. cijena 6. A faza. u hodniku ugrađen veliki ormar 85. 1. Tel. god.000 km. klima. 061 031 330 Č. Tel. do Merkatora na Dobrinji c5. 061 521 395 Prodajem komplet mjenjač za kombi T2 sa alnaserom. 061 204 988 Audi 100 CS ili mijenjam za manji auto. benzin 1. 59m2. namješten. Medium.000 KM.4 benzin. centralno zaklj. 5. dobar raspored. 1. sp. cen. 061 347 861 Al.500 KM. lijepo namješten. 10/2003. podrum. 60 m2. registrovan i u dobrom stanju. ekstra motor i limarija. Tel..56 48Subota 4. plava metalik. Tel. Pofalići na brdu iznad mljekare. 062 383 064 Prodajem trosoban stan 78 m2. 061 285 484 Škoda fabia 1. 2012. Parking za stanare ispred zgrade. Registrovan cijelu godinu. plin. Veoma povoljno. Tel. balkon. Tel. 066 767 307 Potreban lijevi far za Audija A3. Tel. Tel. 3. 16.500 KM. u odličnom stanju. B faza. Otoka preko puta Merkura. Tel.000 KM. zeleni metalik. Garska. 93.000 km.000 KM. god. Tel. osim plina. u dobrom stanju.3 iz 1980. 2. modifikovani model. 061 701 387 Ilidža kod policije. god.000 KM. iznad Papagajke Stari Grad. god.700 KM. 062 383 064 Prodajem stan u Sarajevu. 061 221 891 Audi 80. Tel. 100m2. prozori.. 033 481 399 Ilidža 45 m2. Tel. duž čitavog stana. Tel. adap. KM 110. Tel. Tel. Tel. dvosoban namješten stan 500 KM izdajem Dženetića čikma. komande na volanu. na duži period. 061 142 704 Dvosoban namješten stan na Alipašinom polju u B fazi. 108.080 KM/ m2. Ozme. Otoka 100 hiljada 65 m2. Esp.. kod pozorišta. 061 145 829 Zasebnu. ul. Tel. Tel. 061 366 530 Prodajem dizel motor za Audi 80 cc. Hotonj .9 TDI.900 KM. 061 701 363 Škoda octavia tour 1. 4 šarafa. 061 758 217 Otkupljujem ispravna vozila na bh. 061 149 190 Fiat punto dijelovi 1. Tel. 061 244 181 Polo 1. 2.000 KM. Tel. Tel. Grbavica. g. 061 269 835 Bjelave kod meteo stanice dvosoban stan 49 m2/I sprat. Tel. Tel. 1. Tel.garaža 20m2.500 KM/m2.000 Eura. Stup 54 m2 . god. 1. dizel automatik tiptronik. namješten. esp. spr 61 m2 . Plaćene režije. 8/2007. 2004. 3 sp. Tel. dobro stanje. centar Vogošće. Aleja lipa 65. 061 548 023 Renoviran stan 78 m2.

sve 1/1. Tel. hitno. Tel. Tel. ručna izrada. kamera.Federacija. parking. 065 294 840 Mijenjam stambeno poslovni objekat za stan do 40 m2 uz doplatu .062 242 588 Prodajem polovna balkonska vrata. Tel. ekran 55 cm ravni. 1/1 . Tel. papiri 1/1. Tel. 061 350 682 Garaže Hrasno. 061 846 492 Prodajem muško štene bosanski tornjak star 3 mjeseca. 061 794 249 Iphone 4. 033 768 016 Agenciji potrebni stanovi za iznajmljivanje i prodaju. . 78. I kat. Cijena na upit. dva stana. Tel. Tel. 064 4140 936 Prodajem inkubatore za piliće. kupljen od uzgajivačnice Kladanj. Tel. 200 m od Baščaršije.0 GHz. mikrovalna 80 KM. extra stanje. Radimo non-stop. 064 4212 354 Hitno potrebni stanovi za iznajmljivanje i prodaju za poznate kupce. Ponijeri Ravna planina kod Kaknja. prodajem useljivu kuću sa 700 m okućnice. sa namještajem. Tel. Tel. 061 241 785 Prodajem nove Atlantic konvektore. 061 769 649 Apartmani sobe za noćenje. 061 835 212 Mijenjam jednosoban stan 39 m2 u Vogošći. 061 726 361 Prodajem pl. vakcinisan. nov.Čapljina. Tel. 062 443 874 Prodajem monitor 22 inch. 061 222 141 Kuća u centru Makarske. Tel. album značaka 200 komada jeftino. Dolazim po pozivu! Majo.nerasbih. 6600. Voda. 061 165 028 Mijenjam stan u Sarajevu jednosoban za stan u zapadnom Mostaru. Tel. montažna garaža i pomoćni objekti. 061 269 835 Ilidža. renovirana komplet. 061 925 292 Prodajem televizor u boji. Tel. dvosoban 56 m2. renoviran.00. Tel. Polje.000 KM do 400. spašavanje podataka. 061 157 571 Prodajem Play Station 2 sa memori karticom i jednim džojstikom. Čelebići.480 KM/m2. Cijena 18 KM + poštarina. u odličnom stanju 30. (lift). 061 545 375 Ostalo Harmonika vrata Harmik jednokrilna i dvokrilna sa dvije vodilice. Tel. 061 508 931 Izdajem poslovni prostor na Ilidži pijaca pov 100 m2. 512 MB ram. Tel. Monografija “100 godina sporta u Bihaću”. Lcd Vivax 72 cm 340 KM. 061 855 099 Prodajem koze i jarad. plinsko grijanje.000 eur.katalog projekata najljepših kuća na 165 stranica. Tel. 066 845 174 Kuća na Aneksu. papiri uredni. 1.grunt. 062 530 601 Apartmani i sobe uz sami ski lift. 061 339 647 Hrasno. 2 g. Tel. 200 KM. 29m2. 061 753 131 Povoljno prodajem poslovni objekat 1. namještena. 062 367 915 Izdajem prenočište na Baščaršiji. Tel. internet. Voćnjak. dvije garaže s 3 mjesta. Tel. Tel. Tel. jednostavan za upotrebu. Tel. 10 m od obale. Sarajevo. 1/1. 20 KM po osobi. okućnica 4. Tel. spašavanje podataka. 1/1.Vraca 71ma. cijena 1.RELJEFNE i druge. Tel. Tel. 066 739 251 Servis . Tel. 063 359 282 Trosoban stan za dva manja. hitno. ul. 061 182 061 Izdajem ili prodajem poslovni prostor . bašta 850 m2. 061 552 366 Prodaja veš mašina Gorenje 300 KM. socijalizacija i dresura pasa. 061 459 769 Potreban jednosoban ili dvosoban stan u zgradi namješten na duži period. u extra stanju. Brz dolazak na adresu. 062 677 474 Prodajem računar Pentium 3. Tel. 061 134 393 Prodajem lux kuću u nizu na Koševskom brdu. 061 188 488 Prodajem garažu u Kranjčevićevoj ulici. prekoputa Domapisaca. 066 084 561 Kupujem stan do 50 m2. šporete (struja. 066 064 875 Prodajem kuću u Draževićima kod Kiseljaka. bežičnih rutera i mreža. sig. sastoji se od dvije prostorije. očuvana konzola. 061 375 787 Stanovi . 063 881 306 Apartmani. Grad dvoetažni 83 m2. Sarajevo. 062 472 068 Izdajem garažu. K. 061 548 917 Poslovni prostor suteren 48m pogodan za sve namjene prodajem povoljno. na relaciji Novo Sarajevo do 75. cablovsku. Mejtaš 49 i 54 m2.000 KM. Tel. 061 700 863 Prodajem laptop. 062 818 909 Izdajem moderno opremljen dvosoban apartman po povoljnoj cijeni na Bjelašnici na duži i kraći period. vrata. 061 262 516 Prodajem el. S. dvosjed i fotelju maslinasto zelene boje. Tel. Tel. Tel. Tel.000 KM. 070 202 323. mogu i dvije manje porodice. Sar. +387 61 978 104 Prodajem poslovni prostor u Zenici. vl. Tel. Tel. Tel. 061 438 663 Prodajem kuću iznad Hrida.000 m2. PVC stolarija. Tel. garaža. Pofalići 40 m2. 061 031 330 Kućni ljubimci Mješanac šarplaninke i bulmastifa težak 65 kg besplatno se ustupa za parenje. kod nove džamije. Tel. 062 959 129 Agenciji za nekretnine potrebno više stanova za prodaju uz proviziju od 3 % i iznajmljivanje poznatim klijentima.5 prizemlje sa 2 sprata. prilaz za šlepere. grijanje. 061 823 751 Sok. 061 145 853 Agenciji potreban veći broj stanova za prodaju i iznajmljivanje. useljiv. 061 557 300 . period 18 mjeseci (agencija). Sarajevo. 061 288 939 Za asistenticu PMF-a. 061 133 485 Izdajem ili prodajem poslovni prostor na Marijin Dvoru od 22 m. Tel. Papiri 1/1. 13 sp. plac 100 m2. Kulenovića za isti na Ilidži. štala. 061 510 964 Sokolovići. prodajem kuću 12. web hosting. 4 krila vrata.com. memory kartica. sa tri etaže. Koševsko brdo. Cijena 75. 00387 61 226 645 Prodajem ili mijenjam kuću u Zvorniku za stan u Sarajevu. 062 180 957 Literatura o rasama i dresuri pasa. prodaja.5m2. 061 709 430 Stan A. garažno mjesto zgrada Karingtonke 80 KM. 033 225 227. internet konekcija. 061 506 750 Prodajem kuću G. na Koševskom Brdu. 033 533 631 Prodajem frižidere i zamrzivač sa garancijom. Tel. 061 897 866 Apartmansko prenočište iznad Katedrale. Tel. može i zamjena za jednosoban stan uz dogovor. Tel. Tel. Tel. papiri 1/1. stambenog prostora 70m2 sa avlijom baštom i svim priključcima. Tel. Tel. na rasklapanje (žičana konstrukcija i jogi) veoma povoljno zbog selidbe. papiri. Tel. Čengić V. antivirusi. 061 864 759 Prodajem 7 dunuma zemlje u Tarčinu.600 KM/m2. jednosoban. 063 842 059 Ostalo Prodajem inkubatore za leženje pilića do 70 jaja 150 KM. 061 214 115 Prodajem trosjed.150 godina. Plandište. Tel. jedna za wc. Tel. antivirusi.Sarajevo. pozovite. devastirana kuća 60 m2. fiksno 55. lcd 17. kod Višegradske kapije ukupne površine 249m2.5 duluma zemlje livada. na placu od 450 m2. Tel. Tel. Tel.000 KM.. 150 m2. vlasništvo 1/1. Saraj Polje. 061 869 396 Prodajem garažu u zgradi. 061 446 540 Spavaća soba u dobrom stanju Simpova prodajem. mašina za suđe Elin 180 KM. pokriven. god. 063 514 023 Mijenjam manji jednosoban za veći stan dvosoban ili trosoban. a ostale od 3 KM po komadu.000 KM. papiri uredni. sve na 4 duluma zemlje. 061 183 876 Prodajem hrčka sa kavezom 20 KM. Sve na jednom mjestu. oplate za šalovanje Blažujke i okrugle oplate za betonske stubove. 4gb memory kartica. 061 762 227 Mijenjam kuću u Starom Gradu za jednoiposoban stan . potreban stan do 55 m2. Tel. www. 061 347 536 Bijela tehnika Frižider Indesit korišten mjesec dana 230 KM. Tel. sa svim papirima. telefon. Tel. Tel. 12. 061 722 322 Prodajem dvosjed. Komunalije do parcele.Geografske. 061 263 746 Prodajem kauč. 70 jaja kapacitet. Svi priključci. 1. Grbavica .o. . šporet Sloboda. kuću na sprat. tri posebne etaže. 4. Cijena po dogovoru. 3. voda. 066 943 636 Potrebno više stanova u zgradi za prodaju i izdavanje. Tel. 062 074 519 Prodajem dvosjed. 061 803 715 Prodajem 4. Rješavanje kompjuterskih problema. 061 291 155 Prodajem kuću stan novogradnja 110 kvadrata + bašta + dvorište. 100 maraka. struja. 061 249 249 Prodajem farmu koka sa 2 objekta. Tel. Mahmutovac. 1/1. Tel. Pofalići 2 sprata. 061 569 570 Ilidža . Konjic. Tel. 062 114 903 Prodajem poslovni prostor u centru Bugojna. Tel. zamrzivač 410l -50KM. 175. Tel. 200 KM. kućica (90 m2) na 2 etaže. 065 421 876 Prodajem enciklopedije: 1000 godina grada Zagreba.000 KM. 061 514 998 Prodajem TA peć potpuno ispravna. namještene sobe za dnevni boravak i prenočište. Struge . jedna 4 kw. 066 847 981 Prodajem zemljište 2. Tel. Tel. 062 320 648 Apartman sobe za noćenje. plin) 150 KM. kuća. dobro očuvano. Koševsko Brdo. Tel. Tel.000 KM. 061 740 870 Izdajem garažu u stambenoj zgradi. Tel. garaža. Tel. 2 radna stola za kuhinju i regal. bit }e objavljeni u naredni ponedjeljak. Tel. Prodaja i ugradnja. cijena od 10 do 15 KM 1m2. 2 duluma kivi. 4. 061 156 309 Kompjuteri Akcija servisiranja . 066 178 418 Izdajem garažu na Koševskom Brdu (kod okruglih garaža).000 m2. Tel. 066 665 201 Obavje{tenje ~itaocima! Svi mali oglasi koji stignu SMS porukom od petka u 14 sati i tokom subote. Tel. 063 991 994 “Kuće snova” . Tel. Tel. sve instalacije. Cijena 250 KM. povoljno. 40 GB hdd. Kalalarga p+2. Nedima Filipovića br 8. povoljno.Tel. Tel. 15 kvadrata. cijena povoljna. parking 1. objekat P+1+P. 061 214 306. Tel. Tel. cijena po dogovoru. nazovite! Antivirusna zaštita.Grbavica. Prodajem kuću sa pratećim objektima. ll 64 m2. 32GB. 033 200 877 Prodajem hitno kuću i zemlju u Crnoj Bari . internet. Umrežavanje. 061 146 916 Vitrina 1. prodaje se radnja 54 m2. Kirija i režije 200 KM. 061 686 095 Orahov brijeg. blutooth. 89. 037 351 057 Prodajem enciklopediju “Tito”.Dnevni avaz subota 4. Tel. 061 493 323 S. Tel. internet. 061 715 735 Prodajem željezne pulčeve. Tel. Tel. Tel. 066 026 990 Izdajem zidanu garažu na duži period kod pijace na Grbavici. šampionskog porijekla. Tel. 033 642 292 Izdajem poslovni prostor 80 m2 na atraktivnoj lokaciji. Tel. 062 762 572 Kupujem devastirane stanove. 061 559 235 Vrbanjuša./Fax: 033 647 358 GSM 061 541 224. Tel. Tel. Cijena 400 KM. sve u dobrom stanju. programi. Ozidan. 061 925 649 Agenciji potrebno više stanova za prodaju i izdavanje. Tel. Polje. 065 545 193 Prodajem odličan inkubator za izleganje sve vrste peradi 150 KM. 114. 065 191 617 Prodajem ženku švajcarskog ovčara vrhunskog pedigrea.duplex kuća u nizu. Tel. Tel. Tel. kao nov.600 m2 pored puta Sarajevo . 063 288 954 Stanovi . A. Tel. latičar 100. sprat. Tel.Otoka. Tel. 063 899 989 Kuće u Starom gradu od 450. kompletno i kvalitetno adaptirana. Cijena 12. atraktivne lokacije uz glavne ceste Dobrinja 133 m2. 066 665 201 Mijenjam garsonjeru za garsonjeru. 036 809 009. Tel. 063 537 844 Mijenjam noviju. 061 545 358 Izdajem poslovni prostor 42 m2. 066 026 004 Prodajem više dunuma u placevima Zabrđe. 066 801 711 Saraj Polje. Veš mašine.Ako imate problema s vašim kompjuterom. 061 854 294 Namještaj Dva kauča i fotelja. 150 m2 stambenog prostora. Tel. Okućnica 800 m2. antivirusna zaštita. sobe za noćenje i kraći boravak. xp. antivirus. Pejton 2-soban. Tel. Meraje. 061 502 380 Prodajem orginal njemačkog ovčara star 6 mjeseci čistokrvan. sp. Tel. Sarajevo. 062 347 405 Ozbiljan bračni par traži kuću na čuvanje od Ilidže do Ciglana. grijanjem na V sp. 061 493 323 Agenciji potrebno više stanova za prodaju i iznajmljivanje. za kupljenu cijelu parcelu poklanjam jedan plac. preko puta Vijećnice. 037 351 057 Prodajem knjige stare od 50 . 61. Instalacija. 062 100 285 Izdajem apartman na Bjelašnici. trosjed i fotelju u odličnom stanju. Tel. Tel. Tel. balkon. Tel. replika. Tel. Polje. 062 256 035 Novo u ponudi! Izrada vizitki (100 komada = 10 KM).100 KM. ugradnja komponenti. voćnjak. 061 642 684 Prodajem staru bosansku kuću u Topliku. sa ili bez opreme.000. 57 Izdajem poslovne prostore. 061 709 061 Novo! Nokia C1-01 sa garancijom godinu dana. sp. prodajem dvije građevinske parcele jedna do druge 820 m2 i 640 m2. februar/velja~a 2012. Tel. kapije na daljinski svjetla na senzor. 1 džojstik. cijena 70 KM. 061 863 722 Izdajem granap sa inventarom pogodan i za druge djelatnosti. 5 igrica.Bogatići Srbija. Skenderija 49 i 41m2. Ima bazen i vrelo vode. 061 544 880 Prodajem sto i stalak staklo sa metalom.šporet strujaGorenje120 KM. 032780 274. velika. 1/1. cijena povoljna. sve 1/1. Tel. Vogošća. struja. Aleja lipa. 061 131 646 Apartmani i sobe noćenje iznad Katedrale. kvalitetna kuhinja sa aparatima. Tel. Tel. 061 578 950 Zamjena Dva manja stana za veći od 72 m2. Tel. Tel. Tel. 062 319 563 Jablaničko jezero.zvati poslije 16.80x2. povoljno. ćilim. 061 200 820 Prodajem kauč u super stanju na rasklapanje. 061 226 007 Ilidža. prodajem 4. Tel. 061 102 699 Prodajem dulum zemlje na Mostarskom raskršću pored ceste. Tel. Tel. kablovska. Tel. jedna sobna vrata. instalacija windowsa. 062 606 060 Prodajem mobitel HTC xda diamond na dodir.Poslovno-saobraćajne. cijena po dogovoru. Tel. Tel. Cijena povoljna. okućnice 150 m2. Tel. nov 260 KM. Otoka 71 m2 . Bana. Sivice.5x11. ekstra lokacija. nova stolarija. bašta. cijena povoljno.500 KM.o. Tel.Teritorijalne. Urbanistička saglasnost. 71m2. nepušača. Tel. 033 768 016 Stan u Mostaru 67 m2 sa dva balkona. može vozilo ili traktor u račun. druga 2. Alipašino Polje. 030 878 278 Samoutovarni mikser za beton Dieci LH 673. malo korišten.Tuzla nedaleko od raskrsnice za Čevljanoviće. vrlo povoljno. Pofalići 330 m2. 061 795 489 Prodajem ustupam opštinski prostor 25 m2 kod Narodnog pozorišta. te veći broj LP ploča domaćih i stranih izvođača. album značaka 50 KM. 062 345 800 Ostalo Prodajem 2 prozora 140x140. 061 271 111 Tražim pod kiriju Lužani. Obala K. jeftino. od glavne ceste koja ide za Trnovo udaljeno 2 km. kapacitet 10 osoba. lokacija Dobrinja. vrlo povoljno. Tel. Korisni prostor 270 m2. 062 381 294 Prodajem ruševnu kuću sa okućnicom i dvorištem. Kod Vize. jednosoban stan 45 m2. Tel. 64m2. Tel. agencija. 061 817 960 Prodajem kuću 1/1. cen. sp. 37. Tel. kablovska. Tel. fotelju. 061 170 085 Ako želite brzu i povoljnu instalaciju windowsa 7. Useljiva. Tel. Tel. Tel: 061 543 234 Prodaje se kuća u starom dijelu grada. Tel.Profesionalna dijagnostika i popravak računara. PVC prozori. 033 452 931. od 15 do 25 KM. modernu kuću (vilu) u centru Banja Luke za kuću u Sarajevu.Hrasno 53 m2.Pejton. Tel. dobro uhodana lokacija. Hrasno. dolazak besplatan. 062 150 856 Prodajem kuću na Vratniku.višenamjenski 36 m2. Povoljno. 600 KM/m2. Tel. ul. Prvomajska 17. Tel. Tel. Logavina. Tel. Tel. ptt Mašine Prodaje se cikular sa oblaricom i borfuterom motor 4 kw trofazni. održavanje.000 eura. Hrasnica 135 m2. uz njega dođe punjač i usb za 230 KM. Cijena po dogovoru. Tel. cijene povoljno. uredni papiri 1/1.5 kw. trenutno fast food. Tel. nadogradnja računara. Tel. 20 KM po osobi. površina 6 duluma zemlje na Ozrenu u Stuparima. Tel. 3. Tel. Maršala Tita 268 Luka. 500 m od asfalta. 062 568 248 Poslovni prostori Baščaršija. 033 203 127 Tražim cimerku. Tel. vl 1/1. dvosoban stan sa stvarima u odličnom stanju sa cen. Bosanski Ljiljan 17. 062 967 832 Izdajem frizerski salon u Buča potoku sa komplet inventarom. 061 106 720 Ostalo Kupujem neispravne plejstejšn 2-dvice. Klagenfurta. Tel. instalacija windowsa. Tel. Sarajevo KARTOGRAFIJA Karte: .500 KM. u kutiji. cijena 100 KM. Tel. 17 km od Sarajeva. 061 552 547 Mijenjam stan od 60 m2 + lođa + ostava na Ciglanama za veći u istom naselju. Tel. Tel. Tel. 061 157 571 Prodajem televizor marka Samsung ekran 72 i kameru za kompjuter marka Genius. Tel. 061 801 755 Prodajem orahovu dasku debljine 5cm stara12 god. tlakomjer digital 40 KM. 061 357 703 Prodajem frižider staklena vrata 300 KM. servisi računara.000 m2. instalacije sistema. 061 493 323 Izdajem garažu Logavina do MUP-a Stari Grad 130 KM. peć na dimnjak 8 kw Maja kor. Dostava besplatna. dvokrilna i prozor. 062 606 060 Potražnja Agenciji potreban manji stan u zgradi u najam na duži period za uposlenicu državne institucije. 061 184 724 Iznajmljujem vikend kuću na Vlašiću. 061 778 247 Izdajem poslovni prostor na Mostarskom raskršću uz glavnu cestu sa grijanjem 105 m2. Paromlinska 53. parking. 063 893 583 Prodaju se dvije TA peći. 616 751 Telefoni Apartman izdajem na Bjelašnici. Tel. Tel. 061 863 294 Prodajem Nokia N97.00 očuvana. 061 269 835 Prodaje se kuća modernog stila u Starom Gradu na Bistriku. . Tel. garažom i poslov prostorom. 061 267 243 Izdajem sobe za prenočište u blizini Baščaršije. Tel. 065 663 873 Prodajem Nokiu 6700c crni 5mpx camera. povoljno. prodaja polovnih računara. Stan na Dolac Malti. garancija stalna. 061 646 492 Izdajem fast fud.Ilijaš. Kolonija . Tel. 061 143 433 Kuće Brčko. sobe s TV-om. Tel. samo ozbiljne ponude. cijena 20 KM. 061 552 976 Izdajem 3 poslovna prostora od 60 kvadrata i jedan od 130 kvadrata na Stupu Ilidža. 061 243 611 Servis računara . Adema Buče 285. Sobe imaju svoje kupatilo internet. 1992. Sultan Ahmedova. Tel. Tel. prodajem kuću od 131 m2.2mp slide Samsung C 6112 duos. 061 509 337 Izdajem poslovni prostor u Tuzli Stupine. nadogradnja. Tel. 061 183 876 Prodajem Sony pl 2. centralno grijanje. Tel. B faza. 061 288 939 Izdajem poslovni prostor 110 i magacinskog 100 m2 na glavnoj cesti.000 m2 na Baricama. Tel. 030 878 278 S. centralno. Tel. može zamjena za druge uz doplatu. Tel. idealni uslovi za skijanje i sankanje.99.000 KM. Dolazak na kućnu adresu. 061 795 489. Tel. 061 201 501 Zemljišta Opština Trnovo . komplet adaptiran. prodaja garaža 15m2 u stambenoj zgradi. Tel. Tel. asfalt. 033 534 086 DELSA d. 061 516 910 Prodajem kamin povoljno. TV Filips 72 cm 100 KM.

061 156 309 Postavljam laminate. Izuzetno kvalitetno. usluge fizioterapeuta. 2354-1Ndž “PARTY . 2429-1Ndž Antikviteti vitrina hrast ladica i dole dvoje vrata u rezbariji. Tel. Tel. 12 i 24 h. Sarajevo i šira okolina. Tel.pianino August Forster. 061 863 559 Povoljno radim maturske radove za osnovce i srednjoškolce iz svih predmeta. kompjuterska obrada i montaža. peći.masaža. 061 187 139 Prodajem violinu. sve prepravke. zatvara balkone. 062 818 909 Moler radi molersko farbarske radove čisto. kotlića. radila bih u kafani. fizike i hemije. 061 900 620 Potrebna iskusna frizer/ka i dvije učenice. EI Niš. do 25 t. 062 525 882 Prodajem trakice za mjerenje šećera u krvi Bayer “Contour”. Tel.1 h. Tel. očepljenja kanalizacija. Tel. dolazak besplatan. povoljno. 061 160 141 Potrebna frizerka za žene i muškarce. 033 456 505. 523 998. Tel. Tel. Tel. mrave. jeftino. Tel. Tel. sve insekte i štetočine. 061 518 014 Molerske usluge povoljno štićenje namještaja. Tel. Tel. Tel. potrebne dvije ozbiljne djevojke. montira novu instalaciju i renovira kupatila. 061 890 067. dihtovanje i sl. upisi. Tel. UGALJ (BANOVIĆI) KOCKA.instalacije i moleraj. 061 160 085 Prodajem. Tel. 061 549 242 Instrukcije engleski i njemački. 061 497 622 Vodoinstalater povoljno opravlja staro. Uslovi: timski rad i zalaganje. STJENICE. sa radnom snagom ili bez. 061 132 149 Vodoinstalater adekvatno održava staru i postavlja novu instalaciju. na svim destinacijama sa i bez radne snage. 061 323 906 Prodajem domaće maslinovo ulje. 062 352 352 Električar usluge . Tel. 037 351 057 Turistički vodič “100 turističkih destinacija u BiH” prodajem. Tel. Tel. na SMS. Tel. Tel. Tel. 062 846 770 Čistila bih stanove. 066 348 925 Prodajem knjige za školsku lektiru . brzo. 033 234 805. 061 154 540 Kupujem deviznu štednju Jugo i Privrednu banku. Sarajevo. Tel. 061 339 374 Engleski jezik. 626 157 Profesorica drži časove iz matematike i fizike. 061 303 466 Prodajem komplet knjiga izdanje “Svjetlost” bh. 065 666 567 Prodajem podlakatne štake metalne za odrasle. Tel. 033 610 000 TV servis vrši popravke svih TV aparata. 061 785 535. potrošene akumulatore. Obodin. Tel. Nov ekskluzivni salon. generalno čišćenje 5 KM . kineziterapija. 061 560 195 Kupujem lomljeno zlato. 061 526 205 Bravarske radove. Tel. 062 065 800 Čistim stanove i poslovne prostore. Tel. 061 608 744 Prodajem kazan za pečenje rakije i dijelove Golfa 1. Cijena povoljna. indikatore. molbe i sl. Tel. 061 560 195 Vrlo povoljno radim prevode sa engleskog na bosanski i obratno. umivaonika. selidbe.servis starih. 061 512 874 Prodajem povoljno bolesnički krevet i ormarić. 061 537 739 Njemački jezik . Sarajevo. 033 653 311. prostore. Tel. kvalitetno i jeftino. Tel. 033 621 976 Instruiram đake i studente iz matematike na Al. Tel. 062 151 468. Ne odg. medalje i slično. 061 709 772 Prodajem novo poštansko sanduče za pisma sa bravom i ključem. 033 619 900 Majstor povoljno opravlja stari i montira novi namještaj. engleskog. a izuzetno cijena jeftina. Tel. 061 810 947. Banovići . utičnica. 1.10 KM. Sarajevo i okolina. Tel. Tel. miševe. 066 529 114 Čistim kuće i poslovne prostore. Tel. hemije. enterijera i stepeništa. 544 932. 062 758 560 Ozbiljna žena sa iskustvom čuvala bi djecu. Tel. brzo povoljno. Tel. 066 115 498 VELIKA AKCIJA!!! U PRODAJI SU BUKOVA DRVA 50 KM. ŽUTE MRAVE I MIŠEVE. Dolazim kući. Tel. aparate. jakni. 2138-1Ndž “VELIKA AKCIJA OGRIJEVA” . Tel. 061 273 010 Potrebna radnica na poslovima us luživanja u starom Vitezu zvati iza dvanaest. 061 350 688. 062 992 799 Povoljno radim seminarske. satove. već od 35 KM. Dolazak na kućnu adresu besplatan. farbanje.viagra produženog dejstva. interfona. Tel. instrukcije povoljno 24 h-15 KM. Cijena jako povoljna . 061 837 633 Ozbiljna žena pazila bi stariju gospođu. 061 417 842. Tel. 466 736. pekari. 065 865 553 Ozbiljna. 061 277 288 Akcija. 061 872 910 Servis kućnih elektroinstalacija. Tel. Tel. Tel. instalacije. ISPORUKA ISTI DAN. 650 867. plinske instalacije i mijenjam konvektore veoma povoljno. može i zamjena. Tel. Kamine zidamo šamotom. Cijena 50 KM. 033 201 477 Zanatske NAJPOVOLJNIJE. Tel. Tel. Dvor. sobna i ulazna vrata vrhunskog kvaliteta po povoljnim cijenama. Tel. dolazim na adresu. Dnevni avaz Hrvatsko predstavništvo traži mlađu komunikativnu osobu za poslovnu tajnicu. 062 165 566 Prodajem nov ćilim. Tel. mijenjanje pelena. Prodajem veću količinu robe: 1. Tel. 061 157 991 Instruiram matematiku za sve škole i fakultete uspješno i povoljno. Planika. Tel. 062 256 213 Certificirani računovođa povoljno vodi pos. nervozni ste. bez zakidanja na vagi od 20 do 36 eur..PICA” stadion Grbavica.DVS svadbe. 061 828 391 Presvlačim kauče i sve opravke. 061 131 213 KV elektromehaničar popravlja veš mašine. Tel. Tel. 062 136 248 Vršim prevoz robe. sve je iz Njemačke. najbolje plaćam isplata i dolazak odmah. Tel. plakara. Tel. Tel. ekstra tablete za bolji sex. te pratnja učenika tokom godine. presvlačimo sve tipove namještaja. 033 621 989 Ozbiljna žena čuvala bi stariju pokretnu osobu osam sati dnevno. Nova! Tel. 061 184 796.000 pari obuće. Tel. Tel. klavir . 061 775 330 Frizerskom salonu Image potrebna dva frizera. 061 138 561 Pelet kvalitetan i suh prodajem. stari nakit. 061 757 925 Intelektualne Bračni par uspješno daje instrukcije iz matematike. Tel. 062 828 306 Popravljam sve vrste frižidera i rashladnih uređaja sa garancijom. 061 349 294 Vodoinstalater . mlada osoba pouzdana. popravka starih proteza dodatak zuba. 061 210 832 Agencija. Tel. februar/velja~a 2012. Tel. 033 615-675 Drva režem motornom žagom. Kauč 10 KM! Sarajevo. 061 042 537 Prodajem skije Blizard polucarven bez vezova. fizikalna terapija u vašem domu. 061 709 772 Prodajem heklane radove. 061 828 416. Brza dostava. Tel. ORAH 140 KM. Tel. 062 992 799 Prevodim sa engleskog na bosanski i obratno. instalacije i sl. tel. 061 168 739 Prof. lakiranje sa besprašinskim mašinama. gusane radijatore. Tel. Tel. 061 174 138 Prodajem polovna invalidska kolica Otto Bock lagana i noćnu stolicu za bolesnike. Tel. povoljno. 061 245 447 Prodajem veću količinu klizaljki iz Njemačke. čistila bi stanove ili posl. 061 205 109 Staklar vrši ugradnju svih vrsta stakala i ogledala. 061 233 517 “KIRBY” . 061 753 355 Za eko selo razno prodajem.hr Lanac frizerskih salona traži radnike. Tel. moleraj. 061 769 074 Prodajem bosanski ćilim nov. Tel. najpovoljnije dubinsko usisavanje pranje i ispiranje svih vrsta tepiha 1KM-m! Ugao 20 KM. samo kod poštene i ozbiljne porodice. ugr. Tel. 061 321 289 Parket. uslovi jako povoljni. 033 201 477 Kupujem ciglu iz TA peći. itisoni 1 m/1. Tel. Polju potrebna radnica za posluživanje. 061 367 103 Prodajem manju novu kožnu mušku torbu. 061 278 188 Parket postavljanje. 061 148 042 TV video servis. Tel..el. 061 546 443. 063 009 683 Prodajem jeftino polovan kožni mantil br. ostalo. 061 863 332 Snimanje kamerom VHS . lajsni i ostalo. indikatora za kupatila. Tel. 061 709 772 Prodajem masažer za tuš kabinu. Tel. Tel.kombi prevoz namještaja. 061 237 641 Agencija nudi usluge kućne njege starim.prevoz kombijem. šipod. 653 454 Prodajem polovan aluminijski lim ca 110 -1200 samare vjetrene lajsne. Tel. Tel. 000 komada jakni. 061 504 986 Super efikasno uništavamo žohare. Tel. odvoz starih stvari. el bojler. TEL. Cijena po dogovoru. 061 325 513 Održavamo stanove. 70 KM. Tel. 2 sata-15 KM. automatski osigurači. satove i ordenje. 061 709 772 Prodajem plastenike PVC nove od 40-100 kvadrata sa novim uv najlonom garancijom i prevozom. pranje portala. 062 199 199 TV servis ovlašten od Sonija i Samsunga servisira i sve druge marke i modele TV aparata. spise i dr. 062 086 255 Cialis . Maglaj. 061 181 424 Mladić sa završenom SSS.160. Tel. 033 469 965 Njemački advokat iz BiH zastupa u svim pravnim stvarima u Njemačkoj. obrazovana žena.servis starih. 062 139 453 Čistila bih poslovne prostore samo ozbiljne ponude dolaze u obzir. 061 506 755 Instrukcije iz matematike i fizike za sve srednjoškolce i studente. vreća uglja 8 KM refuza Breza 170. TEL. Tel. stare veš mašine. Tel. 38. Tešanj. Tel. 061 312 956 Stolar. Tel. 220 173 Vrlo povoljno pružam stručne pravne usluge: tužbe. liječim stručno. Tel. 20 KM. Tel. Tel. Tel. plinske instalacije sa atestom. selidbe. Tel. katetera. 812 151 Instrukcije iz matematike . montažu sanitarnih uređaja i pročepljenja. 061 158 784 Jeftino prodajem polovnu bundu Nutriju br. 066 842 429 Potrebna kuharica sa radnim iskustvom za rad u restoranu. zidne. BLINDO VRATA. Prodajem knjige svih žanrova. 061 540 533 Kupujem stare pokvarene veš mašine. Tel. 063 848 921 Poštena i odgovorna žena sa dugogodišnjim iskustvom. kuhinje. kucanje radova na računaru. cijena 50 KM. 061 219 768 Monter cent. pojačava mušku potenciju. Tel. Tel. Probajte nešto novo i drugačije. 061 154 540 Građevinska firma izvodi sve vrste radova sa garancijom. sa trgovačkom školom. edelpuc. Tel. 062 313 971 Potreban frizer i učenik. vršimo ugradnju panel parketa uz garanciju. 061 286 082 Instrukcije iz hemije studentima i učenicima. 062 788 739 Kupujem srebro. Frizerskom salonu potreban pomoćni frizer. 065 190 150 Prodajem Braunove mrežice za brijanje i el. Tel. Tel. dogovor samo sa ženskim osobama. automatske osigurače. U cijenu uračunato sve. brušenje. te dajem instrukcije iz engleskog jezika.5 volti. 061 247 186. bojlera i tuš baterija. zamjena konvektora i popravke radimo kvalitetno i povoljno uz garanciju. Tel. Tel. 2335-1Ndž Bravar radi ograde. itd. 033 219 559 Uspješno i povoljno tokom cijele godine dajem instrukcije iz matematike. dajem ga u pšola cijene..30 KM. Tel. 061 150 368 Dajem instrukcije iz bosanskog jezika (gramatika i pravopis). 2451-1Ndž Fast fudu na Al. najnoviji model. Tel. bojlera. sve po dogovoru. Tel. Dolazim na adresu. prostore. Tel. indikatori za banju. 061 813346 Agencija . Tel. prigovori. popravni. Tel. Tel. 061 202 840 Mijenjamo komplet đon od gojzerica Adidas. Tel. radnji i udruženja. Tel. kožni povez. 061 722 558 Prodajem povoljno pelene za odrasle. dolazim kući. Samo ozbiljne ponude. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. Tel. 062 095 418 Detektivske usluge nudimo bilo koje vrste. žalbe. Tel. lakiram. Sve oblasti. el šporet i drugo. Firma “GLANZ”. napa. Zanusi. Dostupan svugdje. moguće i doživotno izdržavanje. Kandi. Tel. Tel. odgovaram na SMS. Tel. diskrecija zagarantovana. Tel. gelendere. dolazim na lice mjesta. ulazna i garažna vrata. Tel. Porodice Ribar 65. higijeničar kod ozbiljne porodice. Tel. američkih plakara. Tel. 061 563 815 Dajem instrukcije iz matematike i informatike. Isplata odmah. jako povoljno . Polju. obezbijeđena radna snaga. Tel. plasiranje katetera. 2042-1Ndž Servis veš mašina (Gorenje. 066 767 307 Kupujem umjetničke slike. rehabilitacija. Garancija na uslugu 12 mjeseci. Tel. muz. poslovne objekte. Molim samo ozbiljne ponude. ručni rad. 062 255 055 Elektroinstalater . engleskog daje časove. 066 115 498 Prodajem veću količinu skija i pancerica. 061 141 944 Auto . 061 357 703 Čuvala bih djecu školskog uzrasta i pomagala im u učenju. Tel. Svježa jaja japanskih prepelica 30 kom . 066 665 201 Pod stresom ste. 066 111 109 Montaža satelitskih antena. filateliju. 062 257 606 Prodajem set Medicinske enciklopedije 3 toma. predmete od srebra. kvalitetno i povoljno. 062 979 631 Najkvalitetnije i najpovoljnije sa garancijom radimo termo-fasadu i španske zidove. Tel. Tel. 061 709 772 Prodajem odličnu mušku Meklaud jaknu. 8. Tel.U prodaji su bukova drva po ekstra niskim cijenama. cijena 15 KM. NAJKVALITETNIJE ALUMINIJSKE ŽALUZINE 20 KM. 033 440 727 Prodajem mašine za hem. Tel. rad na kompjuteru (trenutno se školuje VSS). Tel. osiguračkih kutija. posjedujemo ljepila. 6974-1tt Stolar izrada kuhinja. HARMONIKA VRATA. 061 827 806 Stolar vrši opravku i izradu namještaja. itd. Tel. prevodi i sl. peći za picu. Tel. izrada u toku dana. Tel. panel parkete i ostale vrste parketa. Tel. povoljno bez oštećenja. Tel. Tel. Tel. 40. 061 225 727 Vodoinstalater sa iskustvom vrši opravke instalacija. Prevoz obezbijeđen. 061 609 947 Vršim zamjenu puknutih članaka i vršim ostale popravke na sistemu grijanja. šporete. građevinskih radova. cijena po dogovoru. 061 367 166. visina 195 cm. odgovori na tužbe. sablje. 061 220 782 Čuvala bih dijete u svom stanu. Tel. Cijena po dogovoru. Tel. nakit srebreni. Za narudžbe 60 komada i više besplatna dostava u Sarajevu. te sve vrste otpadnog željeza. svih veličina i oblika. 061 491 463 Kombi prevoz i selidbe. Tel. čas 6 KM. 061 363 174 Prodajem elektro punjač za punjenje istrošenih baterija od 1. 061 829 108. 061 507 838 Dajem instrukcije iz hemije za srednjoškolce. Masaža. lajsne. Končar. dimnjaci. 062 752 697 Ozbiljna žena traži posao pomoćne radnice u kuhinji ili fast foodu. Tel. književnika. Tel. Tel. laminat postavljamo brusimo i lakiramo. 033 651 419 Dajem instrukcije za osnovce iz bosanskog. auta. 062 875 178 Nove originalne dijelove za industrijske šivaće mašine. najpovoljnije u gradu odvoz kabastog otpada. Tel. a ujedno izrađujemo novi po vašoj mjeri i modelu. VANJSKE ROLETNE.. koriste ga ljekari u ordinacijama. šute. izrada kuhinja. srebrene novčiće. 061 740 127 Izvodim sve vrste lim. Tel. Tel. dolazim na adresu. PVC PROZORI. koristi se za lična dokumenta. Tel. iskusan fizioterapeut. maturske. 061 312 435 Električar za sve opravke starih i ugradnju novih bojlera. Tel. bojlere. 061 348 717 Vodoinstalater vrši opravke i prepravke. E-mail: vros(tele2. 066 115 498 Prodajem vulkanizerske mašine marke Hofman kompresor Trudbenik Doboj. fast foodu. 062 824 523 Rainbow sistem čišćenja u vašem stanu ili poslovnom prostoru kvalitetno i povoljno. Daljinski upravljači za sve marke TV aparata. N. popravka svih vrsta TV aparata. 061 381 802 Monter PVC stolarije traži posao u prodaji proizvodnji i montaži PVC stolarije. 061 815 047 Ozbiljna i veoma odgovorna žena čuvala bi dijete u svom stanu na Ilidži. 061 158 784 Prodaja uglja i drva u svim oblicima.58 Subota 4. Tel. bez provokacija! Tel. 061 740 293. prevoz namještaja i selidbe. 066 162 298 Ozbiljna žena čuvala bih djecu. 061 922 476 Radimo centralno. terapija. vrata. kuće. povoljno. 061 580 063 Čistimo stanove. Tel. elektro . 061 553 640 Prodajem lovačku kombinovanu češku pušku Brno sa papirima. gore granitna ploča. M. kao i ugradnja šipoda i laminata. Tel. 062 522 986 Radim centralno grijanje. 061 139 767 Kupujem zlato i šorvane po najboljim cijenama u BiH. 061 552 366 Auto . stepenica.. noćne dežure. Tel. 037 351 057 Prodajem novu vojnu enciklopediju 11 knjiga. Tel. 061 862 872 TV popravljam sve modele profesionalno i na vašoj adresi.. Tel.osnovna škola. WC. vaganje gratis sve sa prevozom od 5 vr. terapija. Tel. 062 761 920 Čistim stanove. Tel. 061 501 401. Tel. 061 512 663 Tapetar. Tel. Tel. povoljno. moljce. Tel. sedra kamen. Hrasno. 062 419 501 Moleraj: gletovanje. 062 440 655 Prodajem razne šalove i kape ručne radinosti. fizike. Tel. Tel. 061 222 228 Elektroinstalacije: ugradnja novih i popravke na starim. Tel. 062 922 712. 061 822 380 Presnimavanje sa video kaseta na DVD. 1 KM par.. matematike. frizer za muškarce i frizer za žene.8 KM. Tel. radi selidbe. mašine za rezanje. dženaze. kao i ugalj Kreka komad i ugalj Banovići (orah i kocka). 066 205 286 Rigips. 062 551 170 Čuvala bih stariju osobu. podlaganje zubnih proteza. Tel. osigurača. izgledaju kao nove. bolesnim i nemoćnim osobama. cijena 15 KM. 061 171 666. Tel. cijena 250 KM. traži posao na recepciji. etažno grijanje. 065 417 196 Drva bukova kvalitetna za šporet. Sarajevo. Hrasno. 000 komada garderobe 0. Dolazim na adresu. Tel. instrumen brač i digmetaru Hohner (antikvitet). cijena 40 KM. američki plakari. džepne.uspješno i povoljno. knjige za sve vrste preduzeća. 061 233 078 Brusim. 061 188 410 VKV vodoinstalater radi montažu novih kupatila. Tel. 061 205 109 Strunu . Tel. 062 876 691 Peć za pizze i pribor. dolazim kući. Tel. 061 429 108 Potrebna frizerka za rad u frizerskom salonu. povoljno poliranje. lustera i ostalo. dukate. Tel. Tel. postavljam sve vrste parketa i šipodova kao i postavljanje laminata. 061 339 306 Instrukcije hemije za studente i srednjoškolce.profesorica. Tel. a za učenice sedmični džeparac. vrlo povoljno. 062 378 818 Dolazak na adresu . ručne.Dubinsko usisavanje. 065 669 827 Slobodna imam 31 godinu. njegovala bi stariju bolesnu osobu. od pripreme materijala do kucanja maturskog. Tel. 061 136 515 Frizerskom salonu za žene i muškarce potrebna radnica. izuzetno pogodno za dalju prodaju. šorvane i sve predmete od zlata. 062 225 729 Vršimo presvlačenje i popravku svih tipova namještaja uz garanciju. Zvati poslije 17. lakove. ugradnja novih instalacija. diplomske i magistarske radove. 061 811 115 Zubne proteze. kamin ili centralno prodajem. navlačenje mrežice i edelpuc. 061 709 772 Prodajem novu njemačku ručnu pumpu sa manometrom za pumpanje auto guma. Tel. Tel. Veće i manje količine. 033 645 475. španskog. 033 651 419 Dajem instrukcije iz matematike. Tel. 061 141 544. ordene. Tel. kontru (Bugaria). 061 286 082 Instrukcije iz matematike. Tel. pranje i ispiranje svih vrsta tepiha. 061 924 180 Čistim stanove i poslovne prostore. 033 971 594 Ozbiljna žena radila bi kućanske poslove. povoljno.00 sati. 033 611 023 Dajem instrukcije iz engleskog jezika za učenike i odrasle. uši. Dolazak na kućnu adresu. Probni rad plaćen. Tel. 033 514 560. itd. 062 238 930 Dajem instrukcije iz matematike. kuće i posl. 1 KM komad. radimo i vikendom. Tel. rukavice. 033 219 761. čisti bojlere sve uz garanciju. Tel. šute i ostalog sa radnom snagom ili bez. Tel. 061 214 405 Kupujem umjetničke slike. Radim dostavu.želudac namještam. ugradnja novih instalacija. Tel. 061 154 540 Kuhinje. Tel. 061 500 037 Rigips. postavljena bijelim krznom. Tel. Tel. te sve vrste otpadnog željeza. 061 709 772 Prodajem odličan toster za sendviče. 061 481 182 Instrukcije iz fizike i matematike za srednjoškolce i studente. Varim aparatom. Tel. 451 778. indikatora i ostalo. pakovanje 4 tablete. Tel. bojlera. Sarajevo. namještaja. čuvanje na 4. Tel. Tel. 350 l. 062 699 668 Agencija prevoz slabo pokretnih i nepokretnih osoba sanitetskim vozilom. čistionu i rep (etilen). kuće i poslovne prostore. davanje injekcija. Drvenija most. skafandera. 061 481 182 Instruiram đake i studente iz matematike i fizike na Ilidži. Tel. Tel. 037 351 057 Prodajem sportske knjige. potiče iz doba Dubrovačke Rep. peći. poznavanje engleskog.20 KM komad. ugradnja bojlera. Tel. Dva časa 15 KM. Sva je roba iz Njemačke i izgleda u odličnom stanju. Tel. Priuštite sebi nešto lijepo. Tel. 061 925 649 Ozbiljna žena pazila bi stariju gospođu. Tel. 061 990 082 Sitne popravke krojačke usluge povoljno. 065 027 864 Kupujem potrošene akumulatore svih veličina 10 do 20 KM po komadu. Od 8 do 22 h. Može i starija osoba Tel. uputstvo. uspješno visok pritisak bioenergijom. Kvalitetno i povoljno! Tel. 062 320 034 Ozbiljna žena pazila bi stariju osobu u radnom vremenu. odvoz kabastih stvari i šute.. 10. 033 920 050. promjena pelena. grijanja vodoistalater sa dugogodišnjim iskustvom u inostranstvu vrši sve radove na instalacijama sa garancijom. ski hlača. kombi 15 kubika tovarni prostor. stolarije.šolja. ordenje značke i ostalo. (KREKA) DRVENI 90 KM. šporeta. uništavamo sa najsavremenijim preparatima uz 100 % garanciju. Tel. Iberna). Radim povoljno. itd. 063 854 480 Čuvala bih dijete školsko ili pr edškolsko u vašem ili svom stanu uz pomoć u kući. moderne i razni brojevi.instrukcije i prevodi. komarce. lijepljenje stiropora. 062 521 786 Prodajem nov njemački medicinski digitalni tlakomjer. Tel. Tel. Samo ozbiljne ponude. 062 152 950 Dajem instrukcije iz engleskog i arapskog jezika . 061 132 149 Ostalo ŽOHARE. 061 563 910. 061 564 564 . BUKOVI BRIKETI I JELOVI OKORAK SUH ZA POTPALU 40 KM.5 KM.kućna njega i pomoć starim i bolesnim. TRAKASTE ZAVJESE.

Ifeta i Amra 2012-tz S tugom smo primili vijest da nas je napustio veliki humanista. Sestri~na Zlata sa suprugom Suadom i djecom. Sestra Razija . Hajrulahovi}.{. ro|.Braco i Edin .. Tvoji: Hafija.. Vrijeme prolazi. zet Refko Harba{ sa djecom 7120-tt Sestra Hivzija 7120-tt SJE]ANJE POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV na{em daid`i na{em [EMSO ^ENGI] 4. CIPURKOVI] Draga na{a Hato. te sestri}i Hidajet i Mensur ^izmi} sa porodicama 7120-tt S ljubavlju i po{tovanjem. Gordi i Enver 2483-1nd` HURMETI JUGO Za veliku ljubav.. 4... Uvijek }e{ biti u na{im srcima i mislima. Dragi [esti} i Mostar sevdah reunion p-88104 Posljednji selam na{em Medi.(hadis) na{oj dragoj teti HURMI JUGO RIFAT BEGLEROVI] . za ovaj trenutak pripremajte se . Renea. ve} danas nam nedostaje{. 2012. 2475-nd` S ljubavlju i po{tovanjem. Vranje{ 394-mo 7120-tt RIFAT BEGLEROVI] MEDO iz B.\ija. ali sje}anje na tebe ne blijedi. d`. ro|. Safet i Amer [u{ki} p-72270 DRAGICI POPADI].Beli sa familijama p-88104 TU@NO SJE]ANJE Dana. za ovaj trenutak . Selma. ljekar i dragi ro|ak POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV na{oj ragoj rodici na{oj dragoj rodici dr. Nek’ ti dragi Allah. 2. Jaganjac Ibro. 2. S ljubavlju. 2482-tt DRAGICI POPADI].2012. 2008 . Fatima. 59 .2012. Neka je rahmet tvojoj plemenitoj du{i. 2012. Porodica Mujkanovi} S ljubavlju i po{tovanjem.4. ro|.hadis . 2. Mom Medi. 1991 . Luke Bra}a Sadik i Smail sa porodicama. ATKA FI[EKOVI].MEDO iz Banja Luke RIFAT (BE]IRA) BEGLEROVI] .Dnevni avaz POSLJEDNJI POMEN subota. Sanela.MEDO 1937 . 2. februar/velja~a 2012.4. te porodice ^izmi}. podari D`ennet. 2. ^OROVI] Od ro|aka @eljke i Jele ]uk sa porodicom Ponosni smo {to smo te imali. ^OROVI] Od rodica Ljubice i Sne`ane sa porodicom Tvoj plemeniti lik }emo uvijek nositi u svojim srcima 2482-1nd` . podr{ku i toplinu koju nam je pru`ala cijeli svoj `ivot. Njeni sinovi Emin . RIFAT BEGLEROVI] MEDO 1937 . Maida. 2012.pripremajte se . Bilo je zadovoljstvo imati te za ro|aka i prijatelja. Supruga sa djecom i unu~adi POSLJEDNJI POZDRAV Dragoj mami i neni MIHAJLU ^OBELI]U Dragi na{ prijatelju. navr{avaju se dvije godine otkako nas je napustila na{a prija ENVER (SAMIJA) MUJKANOVI] 4. 4. ENES RIBI] Hvala ti za svaki trenutak koji si nam poklonio.

2012. Tvoji: otac Hazbo. Bitne su uspomene na tebe i ~uvat }emo te od zaborava. Lela. 2. Tvoj vedri lik i tvoj osmijeh koji smo toliko voljeli i koji je uvijek pred na{im o~ima. a najte`e bez tebe `ivjeti. 2. Suada. in{allah opet zajedno biti. sestre Arijana. a tvojoj du{i vje~ni rahmet. ali one vi{e nisu bitne. d`. Upu}ujemo dove Allahu. vratila izvoru nura.. Neka ti je vje~iti rahmet i od Allaha lijepi D`ennet.. Alma. Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. 2012.{. 2012. 2. Svaki dan nam nedostaje{ i stalno si nam u mislima.2011. na na{u dragu ARMIN KRKALI] S po{tovanjem }emo te spominjati i ~uvati uspomenu na tebe. 4. d`. navr{ava se 12 godina od tragi~ne smrti na{eg dragog Dana. 2. Hurija i Zlata sa porodicama 2477-1nd` AMAR KOPI] Dragi Amare. 2.{. k}erke. Dalida. 2008 . ARMINA MIR^ETA KRKALI]A Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. 2012.. Sarajevo Projekat Autocesta Koridor Vc Bija~a . 4.4. a tvojoj plemenitoj du{i vje~ni rahmet. a nama da umanji bol i ~e`nju u srcu do trenutka kada }emo. majka Hasiba i otac Himzo 2435-nd` MEJRA (SULEJMANA) PLANJA. da ti olak{a Berzah i nagradi te lijepim D`enetom. 2. Tvoja seka Behka. navr{ava se {est mjeseci od smrti na{eg dragog supruga. Tvoje unuke Merka. Gospodaru svih svjetova. Nezira. te{ko izgubiti. 2. 2. strina Enisa.. (nedjelja) u 13.00 sati u ku}i.60 Subota. strina Elvedina.. HUSEINOVI] Dana. Tvoji najmiliji 2476-1nd` AMAR KOPI] Pro|e godina. navr{ava se 18 godina otkako je preselio na ahiret na{ dragi HUSO [AHBEGOVI] iz Zvornika Tvoj dragi i plemeniti lik nosimo u na{im srcima. navr{avaju se ~etiri godine od kada si se. da ti podari vje~ni D`ennet i vje~ni rahmet. Jasmina i Nuna Porodica [abi} 2481-1nd` Dana.KINA - had`i SENAD (FIKRET) PORI] Bol za tobom ne prestaje Porodica Pori} iz Ilija{a p-71380 ESAD (MUSTAFA) BE^EVI] Uposlenici Hidrogradnja d.4. navr{ava se godina od kada nije sa nama 2000 . majka Muniba. a u njemu ne vidjeti tebe. 2. zet i unuci Tevhid }e se prou~iti 5. Amin. Molimo dragog Allaha. d`.VERO ([ABAN) MUSTAGRUDI] Sin Nihad. Aris. Uvijek }e{ biti u srcima svojih voljenih.4. Supruga. 4. 4. 2012. 2012.{. p-71120 VAHIDU IMAMOVI] 4. ro|aci Faris i Ensar Kopi} 2474-1nd` Dana. rado pominjati i nikada te ne}emo zaboraviti. Neka ti Allah. zet Esad Lukovac . navr{ava se {est godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog POSLJEDNJI POZDRAV ADNAN (HAZBE) SULJOVI] Tu`an je ovaj dan jer podsje}a na bolan rastanak s tobom. Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima. Neka ti je vje~ni rahmet i da ti Allah podari lijepi D`ennet. 7140-tt Supruga Adna i sinovi Emin. 2. ro|. kao i ova. danas je godinu dana otkako vi{e nisi sa nama.Kravice 406-mo . 2. da ti podari d`enetske ljepote. Nevresa. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. 4. Amina. 2. Molimo dragog Allaha da ti podari lijepi D`ennet i neka ti je vje~ni rahmet. amid`a Kemal. 2012.{. 2. 2012. 2012. Bolno je ovo pisati. snaha Sanela. ptt SEJFO HELJI] Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima. Muhamed i Emin 2481-1nd` ENVER . Tvoji: majka Zakira. Tvoji: nena Zilka. Hvala za svo vrijeme provedeno s tobom. Kamenica 23A. unuke Nejra i Tajra Tvoji najmiliji: supruga Nura.Meke. unuk Suad sa porodicama 7105-tt FADILA (MURAT) [EHOVI]A Nedostaje{ nam. navr{ava se godina od kada nije sa nama na{ dragi Danas. Molimo Allaha. Hasena. 4. @ivjet }e sje}anja na tebe i tvoj plemeniti lik. Tvoj amid`a Elvir. 2. Brzo je ova godina pro{la. 4. Ti }e{ zauvijek ostati u na{im srcima i biti dio na{ih najljep{ih uspomena. Dnevni avaz SJE]ANJE na na{eg dragog Dana. 2478-1nd` ARMIN KRKALI] Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i biti dio na{ih najljep{ih uspomena. februar/velja~a 2012. 4. 2012. 2012. podari D`ennet. Lako te bilo voljeti. navr{ava se godina od prerane smrti na{eg dragog POSLJEDNJI SELAM Dana. d`. 4. Danka. te amid`i}i Adin i Ema 2479-1nd` SJE]ANJE Dana. Neka ti Uzvi{eni Allah. Uvijek }emo te se sje}ati. 1994 . Ilma. nana Almaza 2480-1nd` na{em dragom radnom kolegi i prijatelju . 2012. Enver i Hasen Tvoji: daid`a Zijo i daid`inica Fatima 7141-tt BJELKA (HIMZE) MEDNOLU^ANIN 4. d`. oca i dede MUGDIM (HUSO) EFENDIRA 4. rije~i su nestale. sestri~na Ajna. 2.. Te{ko je gledati ovaj svijet.{. 2. ali tuga i bol za tobom je velika. a tvoja plemenita du{a u na{im srcima. 2012.d. k}erke Azemina.. kao da je ju~er bilo i svaka naredna }e biti tu`na i puna uspomena. navr{ava se godina od smrti na{eg dragog SJE]ANJE Dana. 1951 . zet Mirza. draga majkana. 4.

navr{ava se najtu`nija godina bez na{eg dragog Danas. 2.. 4. 1994 .SEN^O (FIKRET) PORI] Uspomena na tebe `ivjet }e dok postoje oni koji te vole. 2012. 2012. {uru i daid`u na{oj Dana. 2012. Zahvalna djeca iz Kaknja VASVA JA[ARSPAHI] ro|. 1992 . Fatima i unuka Amina 82-ze SJE]ANJE Dana. 2012. izgubio je grudi na koje glavu naslanja. (petak) u Nezir-aginoj d`amiji (na [emovcu) prije d`uma-namaza. sin Mehmed. 2012. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Emir i Lejla p-71380 IVICA PRTENJA^A I BO]ARI SARAJEVO p-71125 Neka mu dragi Allah. D@AFI]. Neka ti Allah.{. Mehmed. Hani. snaha dr. navr{ava se godina otkako nije sa nama na{ voljeni suprug i otac BRANKO \IN\I] Ovaj svijet je bio lijep samo dok si ti bio sa nama. podari lijepi D`ennet i neka ti je vje~ni rahmet. 2.{.. k}erka Meliha. punica Safija. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. 1912. Lejla i Enes sa porodicama ptt SJE]ANJE POSLJEDNJI POZDRAV na dragog oca. 4.4. 2. 2. Snje`ana ]eri} 7138-tt SAKIB (MEHMEDA) POJSKI] Molimo dragog Allaha. Majka je sve na ovome svijetu: ona je utjeha u tuzi. ro|. 2. d`.. 2012. 4. Sestra Hidajeta. svekar i djed MIHAJLU ^OBELI]U Hvala mu za sve i neka mu je laka zemlja sarajevska. 2. Porodica 7137-tt ARMIN (AHMEDA) KRKALI] Tuga i bol ne mogu se mjeriti vremenom. 2002 . unuke Ajla i Amina 82-1ze ARMIN (AHMEDA) KRKALI] S po{tovanjem ~uvamo najljep{e uspomene na tebe.. 2.. otac.{. Sin dr. zet Zijo. CIPURKOVI] Najsla|e {to ljudske usne izgovaraju je rije~ „majka“. d`. izvor snage u slabosti. SENAD . nego prazninom koja je ostala. 5. Adi. da mu podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. 4. 2.4. HURMETI JUGO 4.{.. d`. navr{ava se {est godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog MIHAJLO SAKIBA (MEHMEDA) POJSKI]A 4. Neka Allah. navr{avaju se dvije tu`ne godine otkako nas je napustila na{a majka subota. februar/velja~a 2012.4.4.{. Punac Mustafa. Mirza. Neka ti Allah. 26. saosje}anja i pra{tanja. 61 ATKA . d`. d`. Munevera i Sejo Avdi} p-71104 HILMIJA (ADEM) \ULIMAN S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu i sje}anje na tvoju plemenitost i dobrotu. 2012.4. 2. Hatma-dova odr`at }e se 10. 1920. 2. Ona je izvor nje`nosti i samilosti. 2. 4. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. 2012. nada u o~aju. 2.Dnevni avaz Dana. svastika Melisa i bad`o Slobodan sa djecom 7134-tt . podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Ko majku izgubi.HATA FI[EKOVI]. Tvoja djeca Edo i Mirela.{. Tvoji Jasna i Mirza 7133-tt SJE]ANJE na drage roditelje SJE]ANJE na dragog brata MUGDIM (HUSO) EFENDIRA HIMZO JA[ARSPAHI] ro|. 10. 2008 . 2012. unuka Nela i zet Admir 2012-tz POSLJEDNJI POZDRAV radnoj kolegici DIKI RED@EPOVI] MUP KANTONA SARAJEVO N Dana. djeda i svekra SJE]ANJE na dragog brata. 2007 . Supruga Hajrija. 2. 2012. d`. Hvala vam na svemu {to ste u~ini za nas. sestri~na Jasmina i sestri} Mirza Po{kovi} 403-mo Po~ivao u miru Bo`ijem. prijatelju. oko koje nad njim bdije. 2. 2012. sc. ruku koja ga blagosilja. snaha Fatima. 2. Neka ti Allah. ptt 4. 4. navr{ava se godina od preseljenja na{eg dragog POSLJEDNJI POZDRAV dragom i po{tovanom prijatelju Navr{ilo se 18 godina otkako je preselio na ahiret na{ dragi suprug. S ljubavlju i po{tovanjem.

. prazni. d`. unu~ad Suzana i Denis i zet Zlatko 7128-tt FADIL (MURAT) [EHOVI] Neka ti Allah. Neka ti je rahmet du{i. K}eka Emina. 2. Zejna.1. 2012. 2000 . snaha Danijela. S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tvoju dobrotu i plemenitost.62 Subota. Dnevni avaz SJE]ANJE IBRAN (MUJO) OSMANKOVI] HUSAN (MUJO) OSMANKOVI] AVDIJA (MUJO) OSMANKOVI] Neka vam je vje~ni rahmet. 2011 . 5. 2012. djeda i punca TU@NO SJE]ANJE SJE]ANJE SJE]ANJE SJE]ANJE ona dragog brata. D`an Dursum Nela. februar 2006. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. [ale. 8. 2. snaha Cica. 2. Supruga Hanka. Mujo Dan po dan. Lela. 5. na{ Amare. 2009 . 2012. Bez tebe i tvog osmijeha. 4. godine kada si oti{ao. Branko. amid`e MEHMEDA (D@ELAL) SMAJLAGI]A Molimo dragog Allaha da ti podari lijepi D`ennet i sve d`enetske blagodeti. Sje}at }emo te se po lijepom. ro|.15 sati. Hvala ti na velikoj ljubavi koju si nam davao i koja }e nas vje~no pratiti.{. Amrom i Amerom. Neka ti Allah dragi lijepi D`ennet da. da ti podari D`ennet. Melisa i Isa Benjamin 7118-tt SALIH . godine navr{ava se 7 tu`nih dana od smrti na{eg brata. godina pro|e bez tebe. navr{ava se godina od preseljenja na ahiret na{eg AMAR (D@EMAL) KOPI] FADIL (MURAT) [EHOVI] FADIL (MURATA) [EHOVI] Ostala je velika praznina. oca i djeda Dana. majka [erifa i braco Ilhan 2473-1nd` SJE]ANJE SJE]ANJE Dana. ZEKIJU PARLA. 4. 2. Osmankovi} Ankica. 2012...SALKO DUJSO Vrijeme prolazi. 2012.1. 2. 2. Obitelj Dujso p-77240 HAMDIJA CVRK 4. 2012. ali sje}anja ne blijede. navr{ava se godina od tvog odlaska [EPAN . 2. 2. 2. d`.{. brati} Elvin. jer na{i najbli`i nikad ne umiru u na{im srcima. Neli. 4. na{ primjer. Tvoj brat ^igle 7118-tt 7118-tt Mom dragom prijatelju. Rifet. brati~na Aldijana sa Mujom i Lejlom p-71101 Dana. 2012. na{ ponos. Munira i D`ana 7118-tt 26. Zinka i Azra 7127-tt ALIJA (DERVO) HAMZI] Ponosni smo {to smo te imali. 2011. sin koji se samo po`eljeti mo`e. d`. sinovi Mujo i Samir. 156) SINE Bio si na{ heroj. mole}i Allaha. 2012. Tvoji: Hajra. 2. navr{ava se tu`na godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog sina i brata SJE]ANJE AMAR (D@EMAL) KOPI] FADIL (MURAT) [EHOVI] Neka ti Allah. 4. 5. 2. Uvijek na{.. spominjati s po{tovanjem. 5.4.4. 2. tetka Amina i tvoja Ai{a 2473-nd` 26. D`enana. 2. Supruga Ramiza. Neka ti dragi Allah. . familije Biki} i [ata 7062-tt 4. SJE]ANJE Dana.. godine sa po~etkom u 13.HAMO AVDIJA (MUJO) OSMANKOVI] Neka ti je vje~ni rahmet. 2012. 1994 . Dani prolaze. Tvoji: brat Memo. „Svi smo Allahovi i svi se Njemu vra}amo“ (Kur’an.{. Vili u nedjelju. 2012. Tvoji: Fadila. El-Bekare. podari lijepi D`ennet. 7129-tt MUHAMED (ZAIMA) IMAMOVI] Smrt nije kraj. a `al i sje}anje ostaje i podsje}a nas na 4. navr{ava se {esnaest godina od smrti na{eg voljenog oca. podari vje~ni D`ennet. Tvoji: babo D`emo. sin Elvis i k}erka Sanela 7029-tt 2. Uvijek }e{ biti sa mnom. svi dani i budu}e godine }e biti samo brojevi na papiru. {uru i daid`u na na{u dragu ADNAN (HAZBO) SULJEVI] KINA Zauvijek si u na{im srcima. 2.. 2012. Tvoji: nana Raha. d`..{. 4. Bio si najbolji sin. Suvi{ne su bilo kakve rije~i vi{e. Nikada ne}emo zaboraviti tvoj osmijeh i sjaj u tvojim o~ima.2.. februar/velja~a 2012. a sje}anje na tebe `ivjet }e dok `ivimo mi koji te volimo. ali bez tebe vi{e ni{ta nije isto. djevera. K}erka Vahida. Amar. jer si to zaslu`io. Neka ti dragi Allah. unuci Aldin i Anesa 2346-nd` Dana. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.. Lea i Lana 2346-nd` Dana. DERVI[KADI] S ljubavlju i po{tovanjem. godine }e pro}i. 2000 . Ismir. brati~na Elvira sa Adom. 4. a sve drage ljude da te obraduju Jasinom i Fatihom! Za du{u rahmetlije porodica prire|uje tevhid koji }e biti prou~en u Kuvajtskoj d`amiji na ^. d`. godine je sedam dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog supruga. Irfan.{.

4. Neka ti Allah. Fehim. Tevhid }e biti prou~en u nedjelju. oca. 2. snaha Elvira 7117-tt SALIH BABOVI] 15. 2. 2. plemenitost i ljubav koju si nam za `ivota nesebi~no darivao. Neka ti dragi Allah. 2. 5. Alisa i Alem 7123-tt ALIJA HAMZI] Ponosni smo {to smo te imali. 2012. 2. Supruga Hod`i} Bejta sa sinovima i k}erima. humanost i karakterne osobine `ivjet }e vje~no uz sje}anje. gdje s ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. 1944 . 7126-tt Neka vam Allah.{.00 sati u ku}i `alosti u ulici Ahatovi}ka 11.5.supruga Milka. k}erka Fed`ra. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. snaha Izedina . navr{ava se godina od smrti TU@NO SJE]ANJE Dana. 63 na na{eg oca. te njihovim porodicama 7116-tt 7021-tt ZEKIJA PARLA. podari lijepi D`ennet. godine navr{ava se 6 mjeseci od smrti na{e drage TU@NO SJE]ANJE na brata Dana.{. Bila si i ostala veliki ~ovjek i takvu }emo te pamtiti i sa po{tovanjem spominjati. 2012. 2012. Molimo Allaha. 2002 . 2. samo ogromna tuga onih koji te vole i ne zaboravljaju. d`. 5. podari D`ennet. da joj podari lijepi D`ennet. ro|. p-71104 Dana. kom{ije i prijatelje da }e se tevhid prou~iti u nedjelju. navr{ava se godina otkako nije sa nama na{ dragi babo na POSLJEDNJI POZDRAV dragom zetu i tetku RA[ID (HAMID) MR[O Utjehe nema. 5. 2.{. 2012. @ivjet }e{ vje~no u na{im srcima.30 sati u Bakijskoj d`amiji. 5. snaha D`enita i unuka Naida 2470-1nd` 7122-tt Odjel tehni~ko-investicionog odr`avanja i izgradnje Raiffeisen Bank DD BiH Porodica Kasumovi} Dana. ro|. O`alo{}ena porodica 2443-nd` MARIJA GREDELJ 4. 4. k}erke Snje`ana i Dragana sa porodicama 2454-1nd` SELIMA (MEHE) [EHI]. 4. RAZIJA MR[O 2. 4. 2. S po{tovanjem i ljubavlju. 2. Tvoji: suprug Enes. 2. d`. 2012. Neka ti Allah. 2007 . podari lijepi D`ennet i rahmet du{i. Tvoji najmiliji: sin Halid. punca i djeda na na{eg dragog oca. 2. Neka je vje~ni rahmet Tvojoj plemenitoj du{i. MILI] ENVER . 2. godine navr{ilo se 6 mjeseci od smrti mog brata Sutra se navr{ava ~etrdeset tu`nih dana od kada je preselila na ahiret na{a draga SENADA (SADIJE) [IBALI]. godine u 14. Jasmin i Ajsel 7124-tt ^etvrtog februara 2012. februar 2007 . zaborav ne postoji. D`enana i Sanida sm-0002043 RA[ID MR[O 4. Tvoj brat Ibrahim sa porodicom 7024-tt EMIRA (HILMIJA) BJELAK. u 13. jetrva Erzumana sa djecom Ademom i Kerimom p-71210 FADILA (MURAT) [EHOVI]A Sje}anja na tebe ne}e nikada umrijeti. 3.. 5. SIKIRI] O`alo{}eni: suprug Lutvija. na na{eg dragog supruga. 2012. 2.Dnevni avaz SJE]ANJE TU@NO SJE]ANJE subota. Bol nije u rije~ima ve} u srcu. Elvedin. 2012. 2012. 2012. 2012.{. 2.{. 2012. Tvoji: Maida.\ula. 2011 .{. godine navr{it }e se 52 tu`na dana od preseljenja na ahiret na{e drage supruge i majke SJE]ANJE na na{e drage roditelje SAVAN BABI] Sje}anje na tebe ne}e izblijediti sve dok postojimo mi. [tefica. Zenica S velikom tugom se sje}amo na{ih zajedni~ki provedenih dana. d`. unuke Anisa i Amela s porodicom 7078-tt Brat Miro POSLJEDNJI POZDRAV Dana. 6991-tt Zauvijek }ete ostati u srcima i lijepim sje}anjima va{e djece. djever Samir. 2012. 7125-tt Dana. Jelica i Ivica sa porodicama SJE]ANJE Dana. 2. navr{ava se 18 godina otkako je preselio na ahiret na{ dragi DIKI RED@EPOVI]. Porodica Dedi} .. ro|. S ponosom i ljubavlju ~uvamo uspomenu na tebe. Sin Ahmed. 2012. 1996 . februar/velja~a 2012. Tvoji najmiliji . 2.. SMAJI] Neka ti Allah dragi da lijepi D`ennet. Danas si nas zauvijek napustio i pridru`io se na{em Haku.4. Uvijek }emo te nositi u na{im srcima.Dina. 2. Neka ti Allah. ro|. 2. d`. d`. BAJTAL Obavje{tavamo rodbinu.4. podari D`ennet.VERO ([ABAN) MUSTAGRUDI] Tvoji: sin Sead.17. 2. navr{avaju se tri tu`ne godine kako nije sa nama na{a voljena ZORAN SAMARD@I] Tvoj plemeniti lik. i \URO GREDELJ 17. februar 2012.. 2. 2012.. 2012. kao i ostala rodbina. 2012. dedu i pradedu HALILA HOD@I]A 5. punca i deda ALIJA (DERVO) HAMZI] 4. DERVI[KADI] Sje}anje na tebe dio je na{eg `ivota. kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti u nedjelju poslije podnevnog namaza u Bakijskoj d`amiji. 2. godine navr{it }e se sedam dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog SJE]ANJE sestri na{eg kolege Muhameda ADNAN (KASIM) KASUMOVI] Hvala za svu dobrotu. navr{ava se osam tu`nih godina od smrti na{eg dragog i voljenog Dana. 4. 4. Tvoji: Fahrida.. ro|. d`.2. S ljubavlju. Porodica Lukovi} . 2010 . 4.4.

ro|.. 2012. 1994 . 2010 . LALI] Ni ova godina koja je pro{la.. Aida K. Elvir Vati} 7132-tt [estog februara 2012. 1951 . Sestre Suada i Aida sa porodicama 7076-tt Dana. Elvira Begi}. februara 2012.4. Lejla Karahasanovi}. ne postoji utjeha ni zaborav. snahe Semra i Sanja i voljena unu~ad Benjamin. Omerovi} E.00 sati u ku}i `alosti. 2439-nd` Va{i: otac Ibro.{.30 sati u d`amiji Hrasno. Neka ti dragi Allah. Uposlenici Zavoda za javno zdravstvo SBK / KSB Travnik p-72270 POSLJEDNJI SELAM na{oj dragoj DIKI RED@EPOVI] Neka ti dragi Allah. Obitelj Karaka{ p-72270 prof. Hana Kora}. Nihada ^omor. 2. Ramiza Mehani}.. Draga djeco. Emir Jesenkovi}. 5. Jasna V.64 Subota. Jusuf Z. ZLATKO PUVA^I] 4.. Belma Ljubu{ki}. Dnevni avaz IN MEMORIAM SJE]ANJE na velikog ~ovjeka. 2012.. 2012. ne}e izbrisati ljubav i sje}anje na tebe... Lejla Me{i}. Jasmina Brajlovi}. Sejfo S. 2012. 2.. 13/IV (Nova Breka).. 2.. 2. Miokovi} D. 2. 2012. 2. 2. Azra M. Sanja Petrovi}.. ZLATKO PUVA^I] 4. Mirsada S. podari lijepi D`ennet i neka ti je vje~ni rahmet.4. 4. majka Hava.. Nadija i Lamija MIRSAD (IBRO) SPAHI] 4. Idrizovi} J. Bajrija K. Neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. ni naredne koje }e pro}i. 2. uva`enog kolegu i dragog prijatelja prof. 2. Sretni smo {to smo vas imali. Mand`o Elma. 2. Fadil D`ebo. D`afer H. 2010 . Mersud D`ogaz. navr{ava se osamnaest godina otkako su preselili na ahiret na{i najmiliji Dana. Mubera D`aferovi}. i SELMA (IBRO) SPAHI] 4. februar/velja~a 2012. Tvoji najmiliji: sinovi Senad i Samir. Tevhid }e se prou~iti u subotu. navr{it }e se godina dana od smrti na{e drage mame SJE]ANJE na na{u dragu sestru FATIMA PA[ANOVI]. Bajrija Pripo. Omer Avdi}. 2012. 2. Muamer Bajraktarevi}... Jasna Veraja. Tevhid }e se prou~iti u nedjelju. d`. dr.. Indira B. sestra Mirsada i zet Juso .4. podari lijepi D`ennet. 2. Tvoj plemeniti lik ostat }e zauvijek u na{im srcima. 4. 7115-tt Ena. Tarik Alispahi}. Tarik Kula{in. tuga i vje~no sje}anje. S ljubavlju i po{tovanjem. Neka vam Allah.4. Branislav Brkovi}. Tvoja djeca Tahir i Asim sa porodicama 2445-1nd` VAHIDA IMAMOVI] 4. ulica Juraja Najtharta br. Adnan ]oso.{. podari lijepi i vje~ni rahmet Kolegice i kolege MUP-a Kantona Sarajevo Sabra H. d`. Edin Zahiragi}.4. godine u 13. Samra ^engi}. 2. Ganija M. 7131-tt POSLJEDNJI POZDRAV na{oj radnoj kolegici DIKI RED@EPOVI] Muhamed Budimli}. Haris Pintol. draga na{a mama. 2012. Olgica B. P . 4. a zauvijek tu`ni {to smo vas izgubili. samo beskrajna praznina. godine u 14. Nenad Maslek... Asad Omerovi}. februara 2012. d`. L. godine navr{ilo se 40 tu`nih i bolnih dana otkako je na ahiret preselio na{ voljeni otac i dedo HAZIM (DERVE) MAHI] Tu`no je pomiriti se sa sudbinom da si nas napustio. dr. 1994 .{.

. Uvijek }emo u na{im srcima ~uvati tvoj lik i tvoju dobrotu. ali nije opro{taj. a tuga i bol ostaju u na{im srcima. Milimir i Jelena Popadi} 2489-1nd` DRAGICI POPADI] Te{ko je prihvatiti stvarnost da te vi{e nema. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. ro|. Kenan. a vje~no se pamte. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. draga na{a Nerma! Neka ti Allah. a sje}anja na tebe su jo{ svje`a i veoma jaka. postoji samo ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. 5. 2012. navr{ava se godina otkako je na ahiret preselila na{a draga POSLJEDNJI POZDRAV voljenoj k}erki. 65 na{oj dragoj kolegici DIKI RED@EPOVI] Odjeljenje za kriminalisti~ku tehniku. navr{ava se deset tu`nih godina od smrti na{e drage supruge. dani vi{e nisi isti. Tvoji najmiliji: suprug Rizah.{. iz Stoca Vrijeme prolazi. 2008 . podari lijepi D`ennet i veliki rahmet. godine.tetka Olga. Avdija. POPOVAC 1924 . Darko sa obiteljima 2489-1nd` Hvala za tople i ljudske zajedni~ke trenutke. Munira. ^USTI] @ivimo sa lijepim uspomenama i sje}anjem na tebe. Boro. ]OROVI] Ovo mo`da jeste posljednji pozdrav..4. majke. u 13. ZILI] 2002 . Hvala ti za dane koje si bila sa nama. 2012. ro|. jetrva Dobrila.00 sati u ku}i. Sva ljudska dobrota. samo tuga i beskrajna ljubav za tobom ispunjava prazninu za tobom. u nedjelju. unu~ad Ajla. forenziku i KDZ MUP-a Kantona Sarajevo 7142-tt POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV na{oj dragoj na{oj dragoj i voljenoj majci. 2012. 2.{.. ro|. Hanan i Emir Volimo te! 7139-tt HATA (HUSO) ^AU[EVI]. \oko.a najte`e bez tebe `ivjeti. d`. Tvoje k}erke Jadranka. Fahira Tevhid }e se prou~iti dana. 2486-1nd` FADIL (MURAT) [EHOVI] Vrijeme prolazi.. zaove i tetke Pro{la je godina kako nije sa nama na{em voljenom suprugu. nedostaje{ kolegama.. 2011. na stru~nom aktivu. sestre. ro|. svastike. Izeta. Sini{a i Muhamed. supruzi i baki DRAGICA POPADI]. Odlazi{.13. @ivje}e{ u nama dok `ivimo i mi. ]OROVI] Od obitelji Musa . sestri i tetki EMINA RESI]. Doglodi . Kao takvog }emo te nositi u na{im srcima i ~uvati od zaborava. d`. Vildana. Zeba 2484-1nd` . Molimo Allaha.{. ali }e{ uvijek ostati u na{im srcima. Dubravka i Mirela. te{ko izgubiti. sestra Dijana i sestri} Rado{ 2489-1nd` POSLJEDNJI POZDRAV Dana. Majka Bo`ica. Vole te tvoji najmiliji ptt SABAHUDIN DURAKOVI] Nedostaje{ u zbornici. Dunja i Anja 2489-1nd` POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV dragoj dragoj sestri~ni i rodici DRAGICI POPADI] DRAGICA POPADI]. 12. Tvoji drugovi i prijatelji: Hrapa. Fahro.{. Alija. djever Vladimir. Neka ti dragi Allah. Neka ti dragi Allah. na seminaru. ro|aci Darija. d`. Tvoja Dunja..Dnevni avaz POSLJEDNJI POZDRAV subota. Aktiv nastavnika / profesora historije Kantona Sarajevo 2488-1nd` profesor historije Dana.Dino 7143-tt DRAGICA POPADI]. D`ana i Mak 83-1ze NERMINA (D@EMALA) SEFO. Neka ti Allah. ponos i plemenitost bila je u tebi. Volimo te najvi{e na svijetu. Meho. 2. Tvoja djeca . 4. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: svekrva Ljubica. februar/velja~a 2012. Ema. Zaborav ne postoji. da joj podari lijepi D`ennet. u~ionici.Ajkuna. ro|.. zetovi Mirsad. 2. Nedostaje{ u~enicima. tvoju plemenitost i tvoja dobra djela. Anja. 2012. Miki. d`. godine navr{ava se {est mjeseci od smrti na{eg dragog NESTOR VARAGI] NECO 4. Nezir. Porodica Purkovi} 2489-1nd` Dana.{. 2. Zaborav ne postoji. 2012.2012. 2. 4. Zineta. ocu i dedi SALIHU BABOVI]U Lako te bilo voljeti. nene. k}erka Enisa i sin Salahudin .Uglje{e Uzelca 53. Amir. Ka`u da plemeniti ljudi kratko `ive. Tvoji najmiliji: Nurka. svekrve. 2. ro|. 4. 4. d`. ]OROVI] @ivje}e{ vje~no u na{im srcima. Merima.

februara 2012. Supruga Zehrija. ali sje}anje ostaje zauvijek u na{im srcima. Alma i Sa{a 7147-tt NEDIM . navr{ava se sedam godina od kada nas je napustio na{ dragi POSLJEDNJI POZDRAV Dana.2011) Puno mi nedostaje{. ro|. snaha Mevlida. Dnevni avaz POSLJEDNJI POZDRAV mom bratu Dana. Lako te je bilo voljeti. Neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Od brata Muhameda sa porodicom 7149-tt voljenoj SJE]ANJE Dana. Molimo Allaha. Tvoj brat Ada s porodicom 83-ze ]AMIL (MUJO) ORU^ Godine prolaze. Begajeta Seka. sa saznanjem da }e Svemogu}i biti sretan u susretu s tobom. Emir. 2012. ro|. Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i.. d`. d`.{. a najte`e bez tebe `ivjeti. 2012. Gabi. ostat }e velika praznina u mom srcu bez tebe. navr{avaju se ~etiri tu`ne godine otkako je preselio na ahiret na{ dragi POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI POZDRAV na{oj dragoj snahi i daid`inici Danas.supruga \ulizara. Kenan. MILI] Mirno spavaj na{a draga vilo. 4. te{ko izgubiti. Rebeka i zet Husein 2494-1nd` Murisa i Dragan Jovanovi} 7144-tt SJE]ANJE na na{eg dragog supruga. oca. zet Asad i praunuk Faris. Tvoji: D`enana. sinovi Amir i Samir. februar/velja~a 2012. 2012. 4. sin Zijad i unuci Ervin i Irma 2498-1nd` Zauvijek tvoji . MILI] Neizmjerna tuga i bol nakon gubitka tebe. u mislima nikad zaboravljen. Tvoj sin Nihad 7145-tt POSLJEDNJI SELAM I POZDRAV POSLJEDNJI SELAM voljenoj snahi voljenoj sestri DIKA RED@EPOVI].EDO (MEHMEDA) SIDRAN (1947 . EMIN ([E]O) KOLAR Uvijek }e{ biti u na{em srcu i sje}anje na tebe nikada ne}e izblijediti. navr{ava se godina kako je preselila na ahiret na{a draga na{em dragom prijatelju RASIM (]AMIL) DEDI] Vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima. Tvoji: supruga Zlatka. snahe Dajana i [ejla. 4.2003. ro|. Vje~no zahvalni i uz du`no po{tovanje. 2.{. Fuad. 4. Tvoji najmiliji . Tvoji: sin Zajko. oca i supruga DIKI (HAMEDA) RED@EPOVI]. MILI] Nema rije~i na ovom svijetu koje mogu iskazati moju bol.suprug D`ermin i sin Dino 7148-tt Dana. navr{ava se 18 godina od smrti na{eg dragog dede. d`. 4. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. U na{im srcima vje~no voljen.. MILI] Neka ti dragi Allah. Mido. VOLODER MIHAJLU ^OBELI]U Svu dobrotu i ljubav koju si nam pru`ila ~uvamo u na{im srcima i ostat }e tako sve dok `ivimo. Samra. navr{ava se 11 godina otkako sa mnom nije moj tata DIKI RED@EPOVI] Porodica Tabakovi}: Ajkuna. Melisa i Emir p-71101 SALIHU BABOVI]U Dragi burazeru. Edin. Tvoji: Indira.. unu~ad Benjamin i Tea. Svekrva Umihana i zaova Emira 7146-tt POSLJEDNJI SELAM DIKA RED@EPOVI]. svekra i dede ISMET (HAMDIJE) ZEJNELAGI] 1950 . unuke Amra i Amira. 2012. 4. Dolores. 2485-1nd` DIKI Od djevera Ned`ada i jetrve D`enete Red`epovi} 2490-1nd` DIKA RED@EPOVI].. bol i tugu ne mogu sakriti i zato molim Allaha. 2. Ti }e{ zauvijek ostati u na{im srcima i biti dio na{ih najljep{ih uspomena. da ti podari lijepi D`ennet.66 Subota. sm-0002050 TID@A GRANILO.. ro|. 2.{. samo }e jo{ vi{e potaknuti neizbrisiva sje}anja na tebe. sinovi Suad i Denis sa porodicama 2499-1nd` . Manuela. da lijepi D`ennet. @ivot nestaje u trenutku. 2. ro|. sje}anje na tebe ostaje. Lejla.

Sahrana drage nam pokojnice obavi}e se dana 4. D`enaza }e se obaviti u subotu. sestra Dijana. D`enaza }e se obaviti u subotu. godini. 2012. ro|ak Nusret.30 sati na gradskom groblju Bare. kumove. 7150-tt Trnovac. 2. februara 2012. Bo{njak. teti}i Alija i Senad. sestri}i Ahmed Sirbubalo. k}eri Badema. Veli}. svekrva Ljubica. Emir Sirbubalo i Muhamed Amer. februara 2012. O@ALO[]ENI: supruga Lidija. ]uk. godine u 15. Drugovi}. godine poslije ikindija-namaza u haremu Begove d`amije. U{tovi}. Purkovi}. zaova Seida. Grci} i ostala mnogobrojna rodbina. \uka i Tatjana. kom{ije i prijatelje da je na{a draga DRAGICA POPADI]. Merd`o i ostala rodbina i prijatelji 405-mo Sa velikim bolom i tugom u srcu obavje{tavamo rodbinu. Spahovi}. brati}i Adnan i Denis. brati~ne Azra i Amra. godini. 3. Omerika. prijatelje i kom{ije da je na{a draga preselila na ahiret u ~etvrtak. Mulahasanovi}. 4/III. O~aktanum. 4. u 57. kumovi. Alema. Rifat. Tabakovi}. godine u 13. Jovi~i}. bra}a Muhamed i [a}ir. Musa. O@ALO[]ENI: sestre [efika Sirbubalo i Fatima Amer. porodice Be~evi}. 3. a sutradan. 5. ]orovi}. TRNOVAC preselila na ahiret u petak. 2012. unuka Dunja. februara 2012. Lazovi}. k}erke Mirna i Mia. 4. 3. 2489-1nd` Kulu{i}. had`i hfz. neni i praneni. februara 2012. prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15. unuci. Kaliman. godini. godine nakon kra}e bolesti u 86. sestri} Rado{. zet Sulejman. sestri}i i sestri~ne. sestri~na Harisa. snahe Fatima i Jelena. sestra Hatid`a Brki}. godine u 67. februara 2012. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak. 2. Kajan i ostala mnogobrojna rodbina. kom{ije i prijatelji. kom{inica Nasiha. 4. nikad pre`aljenoj svekrvi. Bjelica. 2012. sinovi Zijah i Nihad. Herenda. Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. zet Abdurahim Amer. ro|. Ramiza i Zumreta. Mustafa. D`enaza }e se obaviti u subotu. sestri} Tarik. HURMETA (KARAMOVI]) JUGO Uz veliku bol i gubitak. O@ALO[]ENI: majka Zineta. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. Povorka polazi ispred kapele. O@ALO[]ENI: suprug Re{ad. porodica Veli}. sin Mi{o. ro|. sestra Amira.00 sati na mezarju Ravne Bakije. brati}i. praunuci. Posljednju su}ut Snahe Catharina Belia i Hallebeek Jugo i Zorica Jugo sa obiteljima. 2012. Ali{ah. godine u 86. gdje }e se rahmetlija i pokopati. KUNTO preselila na ahiret u petak. Stergar i ostala mnogobrojna rodbina. brat Meho. te porodice Sinanovi}. No035908 ESAD (MUSTAFE) BE^EVI] preselio na ahiret u petak. godine obavit }e se ponovno klanjanje i ukop u haremu d`amije u Prigrad`anima Selakovac kod Mostara. Zlatko i Adi. Ni{tovi}. godine u 76. 4. sestri~na Amra. Humo. zet Ahmed Brki}. Andri}. 2012. Ismet. 67 Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. Berberki}. zetovi Osman. prijatelje i kom{ije da je na{a draga Dana 29. ul.00 sati u d`amiji Lu~evica. @eljo. februara 2012. Dijana. 4. godini. prijatelje i kom{ije da je na{a draga subota. ro|. Abdagi}. 2. O@ALO[]ENI: snaha Fahira. Smaji{. Kaji}. Demirovi}. Kapikul. prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13. 2012. sestra Munira. godine u 13. rodbina i prijatelji No035907 Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13. D`enaza }e se klanjati u subotu. ostale kom{ije. februara 2012.Dnevni avaz Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. Nafija. februara 2012. SMAJI[ had`i SEDIKA VELI]. ]atovi}. godini u Holandiji je preminula had`i SAJA (MUJO) RAMOVI].00 sati u stanu rahmetlije u ulici Trg me|unarodnog prijateljstva br. godini.30 sati u Carevoj d`amiji. ro|. februar/velja~a 2012. ]OROVI] iznenada preminula dana 2. tetke Azemina Hod`i} i Jasminka Berberki} sa porodicama.00 sati na gradskom groblju Sutina. sestrina unu~ad Anur. 6. Spahi}. sestri~na Hana. 2. snaha Jelena. Nuspahi}. 2. O@ALO[]ENI: suprug Milimir. godini. djever Nijazija sa porodicom. prijatelji i kom{ije. sestri} Emir. Hod`i}. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi HARIS (RAMIZ) RAHMANOVI] preselio na ahiret u petak. No035909 EMINA SINANOVI]. \ur|evi}.00 ~asova na Gradskom groblju Donji Miljevi}i. godine u 13. porodice Ramovi}. Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo porodicu. majka Bo`ica. 3. 2. godine u 14. godine u 57.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. snahe Dubravka. 1. te porodice: Popadi}. nevjesta Jasna. p-88104 . godine u 47. Vu~ini}. Brki}. te porodice Rahmanovi}. Pepeljak i ostala rodbina.

bra}a Fadil. Begovi}.00 sati. sin Kenan. godini. 2012.Ustikolina. s molbom za tiho sau~e{}e. kao i ostala brojna rodbina. brat Muhamed. O@ALO[]ENI: supruga D`emila. kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13. Zerina. Babaji}. 4. praunu~ad. Lukovi}. Efendi}. Fikret i Tarik. porodice Be{irovi}. . godine u 75.. prijatelji i kom{ije LJUBICE (MILO[A) AVRAMOVI]. Karovi}. godine tiho se ugasio `ivot na{e dobre. unuka Anida. Ramiza. 5. snahe Edina. 4. ro|. godini. Salko i Ibro. Sahrana }e se obaviti u subotu.Batas. godine u 13.pripremite se (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. Selma. godine. februara 2012. ZAUVIJEK NJENI: k}erka Borislava.45 sati. te porodice Durak. sestri~na Jelenka. Alihod`i}. Vogo{}i. ro|. k}erka [efika. E{pek. godine u 74. godine u 46. 3. Bra{ni}. Sinanovi}.(hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. Burhadin. Tahmaza. Devi}. Pokopno dru{tvo „Jedileri“ . zet Midhat. unu~ad Zlatan. 4. Be{i}. Mili}. 2012. Radovanovi}. Velagi}. februar/velja~a 2012. Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom mjestu.Turbe sedam bra}e. Enver. godine u B. D`enaza }e se obaviti u subotu. brati} Danny.MEDO preselio na ahiret 30. godini. kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindija-namaza (15. Spahi}. Bujak. te ostala mnogobrojna rodbina.00 sati na gradskom groblju Vlakovo.(hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. ro|. Rebi-l-evvel) u 11. kao i ostala brojna rodbina.pripremajte se . Kanli}. praunuka Tajra. godine. sin Elvir. unuk Mak. atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji . Ensa. februara 2012. 4. februara 2012. [e~i}. 111 BAJRO IBRI] preselio na ahiret 29. godine u 14. Prijevoz obezbije|en iz Ilija{a u 10. Grahi}. 00387 (0)33 533-763 mobitel 00387 (0)61 131-788 00387 (0)33 233-062 fax 00387 (0)33 447-122 Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH. Ov~ina. 4. 2012. Deverovi}. Zlatan i Adi. Nikoli}. godini. 2012. te ostala mnogobrojna rodbina. zaove D`enana i Emira sa Samrom i Almom. Avdi}. (14. Bajri}. za ovaj trenutak . Hotonj IV. Alji}. godini..00 sati sa stajanjem u Semizovcu. Dudo.Kaljina u 13. Vama dostupan telefon: 033 712-800. D`enaza }e se obaviti u subotu. godine u 15. godine u 74. 2. Josifa Pan~i}a br. O@ALO[]ENI: suprug D`ermin. Hamza.pripremajte se . Red`i}. u subotu. u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu. daid`a i daid`inice sa porodicama.ELFATIHA O@ALO[]ENI: sinovi Ekrem. S BOLOM U DU[I. Knol i druga rodbina i prijatelji Ku}a `alosti: ul. Br~ko 111 RIFAT (BE]IRA) BEGLEROVI] . Od tetke Zemke. Mirzeta i Selma. Pekari}. O@ALO[]ENI: k}erka Nina. godini. godini. O@ALO[]ENI: suprug Muharem. djeveri i snahe sa porodicama. djeca Sajma i Nihad. 2012. kao i ostala brojna rodbina.Mala ^ar{ija u 15.00 sati) u d`amiji ^obanija. 2012.. Sahrudin. Kerla.30 sati. mile i drage NAZA (SMAILA) ANDELIJA. 55 . brati~na Amna. trgovinu i proizvodnju Sarajevo DIKA RED@EPOVI] Neka ti Allah podari lijepi D`ennet.15 sati sa zaustavljanjem ispred Bitumenke u Ned`ari}ima. prijatelje i kom{ije da je na{a draga Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. godini. 2. O@ALO[]ENA supruga Munira . februara 2012. februara 2012. ^au{evi}. Juki} i ostala 2012-tz mnogobrojna rodbina. februara 2012. prijatelje. Ispratna dova }e se u~iti u ku}i o`alo{}enih u ulici Crkvice br. Svakim danom od 0-24 sata. sestra Vera. Begi}. porodice Bijeli} . D`enaza }e se obaviti u subotu.00 sati u d`amiji Istiklal na Otoci. do groblja i nazad. Pirgo. amid`e i tetke sa porodicama. Hanifi}. 4. bra}a Muharem. snahe Jeanette i Katrin. Schürbrock. Muja~i}. Ajanovi}. 2.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. ^engi}. Turkovi}. zetovi Franz i Anton. zet Enes. prijatelje i kom{ije da je na{a draga Tu`nim srcem javljamo rodbini. D`enaza }e se obaviti u subotu. unuci Nihad. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak. RAHMETEULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 2495-1nd` dr. fax: 033 712 801. snaha Aida. Delali}. Prijevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred pekare „AS“ Hrasno sa polaskom u 12. godine u 76. Sad`ida. porodice Hod`i}. za ovaj trenutak . D`enaza-namaz }e se klanjati ispred ^ar{ijske d`amije u Zenici. Avramovi}. zetovi Akif. 2012. Almir. prijatelji i kom{ije. ro|. zet Senad. [urkovi}. Bulbul. brat Abdulah i snaha Mida. na mezarju u Banja Lu~ici . . za ovaj trenutak . 2012. Bahto i Aganovi} 7151-tt MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO 71000 Sarajevo. te porodice Omanovi}.00 ~asova. unuk Azur. Kanji}. ]utuk. prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi SUBHIJA (SULJO) OMANOVI]. sverkva Umihana. prijatelje i kom{ije da je na{a draga DIKA (HAMED) RED@EPOVI]. 2012. Fatima. Aldijana. kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13. bra}a Numo i Rifet. Zahirovi}. a ukop }e se obaviti na gradskom groblju Pra{nice. 2.00 sati na mezarju Grli}a Brdo. godine u 15.. Vahid. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: supruga Refija. Vehid i Ramo. Ka~amakovi}. godine u 75. Me{a. kom{ije i prijatelji. Selimovi}. Avduki}. snahe Hava.. Bistrik do broja 8 ""B AKIJE" BAKIJE SARAJEVO POKOPNO DRU[TVO OSNOVANO 1923 tel. brati} Hamza. [ukali}. [emsudin i Izudin. Grbo i [abi}. Zili}. D`enaza }e se obaviti u subotu. O@ALO[]ENI: sestre Zineta i Fatima 7135-tt S tugom i bolom obavje{tavamo rodbinu. Karahasanovi}. za ovaj trenutak . sin Dino. a ukop na mezarju Kalebi}i.00 sati u d`amiji Hrasno. Ibri}. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ dragi NAZIFA DURAK. k}eri Fata. 2. u haremu d`amije Kazaferije . Evira i Alma. godine u 19. 1.(hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. februara 2012. Tulumovi}.00 sati u Srebreniku na groblju ]ehaje. Kasim i Suad. 1. februara 2012. O@ALO[]ENI: supruga Raza. Gerin. 6. BIJELI] Po vlastitoj `elji bi}e sahranjena u naju`em krugu porodice i prijatelja na porodi~nom groblju u Br~kom. Maksi}. Hasanovi}. brati~ne i amid`i}i. kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine. k}erka Elvira. 84-ze Enida i Nejra . ENES RIBI] preselio na ahiret dana 2. Fadila i Uma. ]omaga. Gazibara. HAMZA preselila na ahiret dana 2. Abad`ija. Dervi{evi}. godine u 13. Kamberovi}. Mujagi}.50 sati u 60. ul. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111 U srijedu.com OBJAVLJUJEMO SMRTOVNICE NA INTERNETU . Mujki}. majka Adila. ]akal. ]atalovi}. 10.00 sati poslije podne-namaza. godine poslije podne-namaza.Seka RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 7119-tt iz Banja Luke Obavje{tavamo rodbinu.Sarajevo. godine iza ikindija-namaza u Jezeru kod Jajca. Tanovi}. Selimovi}. Hotonju. pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama. ]ato. Prijevoz obezbije|en ispred Doma kulture u [vrakinom Selu u 12. Mujak. brati}i. Sakala{. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111 POSLJEDNJI SELAM za pogrebne usluge. Ba{i}. [ikalo. sinovi Izet i Enver. Esad. te brojna rodbina. te porodice: Andelija. k}eri Amra i Jesenka. Lamorski. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ dragi SALIH (SMAJO) BABOVI] iznenada preselio na ahiret 2. 8. 4. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH.68 Subota. Kobilja Glava i Vije}nica. 4. mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808 www.bakije.00 sati na mezarju Mirjanovi}i . Bublin. godini. godini. 2. prijatelji i kom{ije. Maida i Alma. otac Hamed. unu~ad Enes. D`enaza }e se obaviti u nedjelju. 40. 2. PIRGO preselila na ahiret u ~etvrtak. 2. Vejzovi}. porodice Su}eska. Prijevoz obezbije|en ispred ^ar{ijske d`amije. kom{ije i poznanike da je na{a draga .. 2. snaha D`ana. unuka Jelena. snaha Nadira. Handovac. 2. br.Vogo{}a. Borovina. Turbi}. unu~ad D`ana. MILI] preselila na ahiret u ~etvrtak. 83-ze Ga~i}. 1. p-71320 DURMO (MEHMED) HOD@I] iznenada preselio na ahiret u srijedu. Alema. Luci. sestre Hajra i Bahra. Alihod`i}. Avdi}. Dnevni avaz . ^amo. SPAHI] preselila na ahiret u petak. 2012. O@ALO[]ENI: supruga Nurka. Jaganjac. k}erka Vildana. sestre Behka i Mejra. 2. godine u 68. Sanel. 6. D`enaza }e se klanjati u subotu. Husejinovi}. snahe Eldina i Nermina. godine u 13. Ispra}aj i d`enaza }e se obaviti ispred Vikaljske d`amije u ponedjeljak. Tevhid }e se prou~iti isti dan u ku}i `alosti. Ni{i}.HALID (SAKIB) BE[IROVI] preselio na ahiret dana 1. Kulo. sinovi Adnan i Admir.pripremajte se . 2. ro|. 2012. 2012. Nedim. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi ENVER . brati~na Sabina. godine u 65. 2. Bistrik do br. Lon~ar. 2012. Potura. 2. unuci Adi i Alen. godine u 88. 4.. januara 2012. omogu}ava brzu. Pekmezovi}. te porodice: Babovi}.. Hanka. te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva. te porodice Red`epovi}.

3. 1. 2. ZPP FBiH). na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. pozivom na broj predmeta.Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku. ZPP-a FBiH. istovremeno predla`u}i dono{enje presude zbog propu{tanja ukoliko se steknu zakonom predvi|eni uslovi. 20. prebivali{te ili boravi{te. st. sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. Kad tu`ena. st. protiv tu`ene Me{kovi} Fadile. 6.68 KM. 4. 334. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev. 11. Ciljuge bb @ivinice. st. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. te isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. 1. Zakona o parni~nom postupku 53/003). STRU^NIN SARADNIK Asmira Be{i} . 01. pa kako sud istim na adrese tu`enih nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor to sud shodno odredbama ~l. 70. 1. st. radi naplate duga. pa kako sud istom na adresu tu`enog nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor to sud shodno odredbama ~l. ZPP FBiH). 1. 3.tu`itelja (^l. ZPP FBiH). 06. ZPP FBiH). 71. 182. Sudija Mediha Bo{kailo BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U @IVINICAMA Broj: 33 0 Mal 033884 11 Mal @ivinice.sp. 01. 3. ZPP FBiH). st. 4. donese presudu usljed propu{tanja. ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. ZPP FBiH). ZPP-a). ime i prezime.Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku. 5. 1. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. ZPP FBiH). 100. ZPP FBiH). 23. 17. ZPP-a FBiH). st.s. donese presudu usljed propu{tanja. koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti. kojoj je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja. protiv tu`enih NEVENKA KAVI]. ZPP FBiH). 3. a posebno u istom treba navesti: 1. 71. odnosno naziv pravne osobe. 3. 1.d. @ivinice. kao i iznos na ime tro{kova parni~nog postupka u roku od 15 dana od dana dono{enja presude pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. 2012. st. st. godine BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 P 080624 11 P Mostar. i 2. ZPP FBiH). 4. Sud putem novina dostavlja navedenu tu`bu na obavezni odgovor tu`enom FERDI KELENTRI]. 334. 1. ZPP FBiH). v. Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na osnovu ~lana 182. st. pa do kona~ne isplate te naknaditi tu`itelju tro{kove postupka a sve u roku od 30 dana od pravomo}nosti presude i pod prijetnjom ovrhe. TR „Din“. 7.. 3. 454. st. Zakona o parni~nom postupku 53/03 i 73/05). Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. a posebno u istom treba navesti: 1. te pravni osnov za navode tu`enog (~l. Sudija Mediha Bo{kailo OGLAS Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja Unicredit Bank d. prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora. Trnovac bb. 348. na obavezni odgovor koji pou~ava kako slijedi: Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu . st. koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti. 6. 348. 17. Tuzla. sa tu`benim zahtjevom koji glasi: „Du`ni su tu`enici solidarno isplatiti tu`itelju dug u ukupnom iznosu od 20. 1.Presuda zbog propu{tanja (~l. 2. st. 348. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. godine tu`ilac je podnio ure|enu tu`bu protiv tu`enog radi naplate duga. 3. godine kao dana padanja u docnju pa do isplate.o. stav 1. ZPP-a. nastanjena na adresi Kosovske djevojke 23 Banja Luka i DAJANA JOVI^I] nastanjena na adresi Bra}e Potkonjaka 133 Banja Luka. ZPP-a tu`bu na obvezni odgovor dostavlja putem dnevnih novina Dnevni Avaz i oglasne plo~e suda. ZPP-a FBiH). 272. prezime. 01. ZPP-a tu`bu na obavezni odgovor dostavlja putem dnevnih novina Dnevni avaz. 334. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev. radi duga v. ZPP FBiH). ul. protiv tu`ene Mujkanovi} Amela iz Tuzle. FBiH).. 2. ZPP FBiH).o. 134. 2. njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika.Presuda zbog propu{tanja (~l.Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti presudu i usvojiti tu`beni zahtjev . 2. st. ZPP-a). 348. st.05 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 10. ZPP FBiH). Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime. u svezi s ~l. u tri istovjetna primjerka. u svezi s ~l. NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. ~l. 52. st. kao i da tu`iocu naknadi tro{kove parni~nog postupka (taksa na tu`bu. 134. godine Op}inski sud u Tuzli.. . prezime. da sud na osnovu ~lana 182. Oznaku suda i broj predmeta.“ Predlo`eni dokazi tu`ioca koje tu`eni mo`e preuzeti u zgradi Suda su: Ra~un broj 18711 u iznosu od 100. pa do isplate duga. ime i prezime.“. ZPP FBiH). predmet spora. st. 334. godine kao dana podno{enja tu`be. Sud putem „Dnevnog avaza“ dostavlja navedenu tu`bu. 2. ZPP-a. 2. ogdine OGLAS Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klini~ki centar Tuzla. koju pou~ava kako slijedi: Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu . kao i naknaditi tu`itelju parni~ne tro{kove sa zakonskom zateznom kamatom od dana presu|enja do isplate sve u roku od 30 dana i pod prijetnjom ovrhe“. 19. st.20 KM sa pripadaju}im zakonskim zateznim kamatama po~ev od 26. Tu`ena je du`na najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu.20 KM. 1. 137. 70. to sud shodno odredbama ~l. a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku. ZPP-a FBiH). radi isplata duga. st. 348. 71. koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti. 69. vl. st. 134. Tu`beni zahtjev glasi: „Obavezuje se tu`ena Muj~inovi} Almasa da tu`iocu isplati potra`ivanje u novcu u iznosu od 100. 70. godine Dnevni avaz subota. Oznaku suda i broj predmeta. 71. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime. 182. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. . sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 10. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. FBiH). dokazi kojima se utvr|uju te ~injenice. st. st.oglasi BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 P 094836 11 P Mostar. 74. 1.22 KM sa pripadaju}im zakonskim zateznim kamatama po~ev od 24. pa kako sud tu`enoj na adresu nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor. 2. 2. u svezi s ~l. ime i prezime. koju pou~ava kako slijedi: Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu . 1. odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava. NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l.68 KM OBJAVLJUJE OGLAS (dostava tu`be na odgovor) Dana 07. ZPP-a FBiH). st. 2011. Oznaku suda i broj predmeta.20 KM i uputnica za hitnu radiolo{ku dijagnostiku. ime jednog roditelja. radi isplata duga. st. Vukovarska bb do br. 7. Ako tu`ena osporava tu`beni zahtjev.Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti presudu i usvojiti tu`beni zahtjev . ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. ul. 2. 2008..tu`itelja (^l. 4. stru~ni saradnik Asmira Be{i}. NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. adresu stanovanja.. a sve u roku od 15 dana od dana pravosna`nosti presude. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. st. ime jednog roditelja. 12. nastanjena na adresi Kosovke djevojke 23 Banja Luka i DAJANA JOVI^I] nastanjena na adresi Bra}e Potkonjaka 133 Banja Luka. st. 2012. st. i ~l. 1. 6. sa tu`benim zahtjevom koji glasi: „Du`ni su tu`enici solidarno isplatiti tu`itelju dug u ukupnom iznosu od 6. na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 2012. Zakona o parni~nom postupku 53/003). U odgovoru na tu`bu tu`ena }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava tu`beni zahtjev (~l. ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode. kao dana dospije}a obaveze. Grabovica Donja. br. st. ZPP-a tu`bu na obavezni odgovor dostavlja putem dnevnih novina Dnevni Avaz i Oglasne plo~e suda. 3. 2004. ZPP-a FBiH). 10. prezime. 334. Ovim putem tu`enoj se dostavlja tu`ba na dogovor shodno odredbi ~l. 2. 4. ~l. pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. 19. godine. st. 70. 01. Sovi}i. ~l. 19. prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora.Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku. 4. 71. ime i prezime.. ZPP-a). st. a posebno u istom treba navesti: 1. Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku. tro{kovi objave u dnevnom listu). adresu stanovanja. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. 52. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. st. 1. st. .Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti presudu i usvojiti tu`beni zahtjev . Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev. 198. Obavje{tava se tu`ena da se dostava pismena smatra objavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj tabli suda. sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja).042. . ime jednog roditelja. 182. Sud putem novina dostavlja navedenu tu`bu na obavezni odgovor tu`enim NEVENKA KAVI]. ~l. 52. 348. adresu stanovanja. Tu`ena mo`e u odgovoru na tu`bu. odnosno sjedi{te stranaka. Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na osnovu ~lana 182. 5. i 2. 454. 182. st. 5. 2. 01. 5. 69 OGLAS Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja Unicredit Bank d. (~l. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 1.. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 1. st. . Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda. godine. Stru~ni saradnik Tarik \ug BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TUZLI Broj: 32 0 Mals 047622 05 Mals Tuzla. 137. protiv tu`enog FERDO KELENTRI] nastanjen u Grudama. predla`u}i dono{enje presude kojom }e se obavezati tu`ena da tu`iocu na ime duga isplati iznos od 272. . 3. II Kraji{ke br. ako ih imaju. st. osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~l. taksa na presudu. prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora. na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137.tu`itelja (^l. Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor. 4.d. 454. 7. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime. ZPP-a FBiH). st. 2010.772. 07. st. donese presudu usljed propu{tanja. FBiH). 2012. 10. 1. 2006. februar/velja~a 2012. ZPP-a. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr.Presuda zbog propu{tanja (~l. 2. u pravnoj stvari tu`ioca „Omega“ d. 71. i 2.

u pravnoj stvari tu`itelja JZU Univerzitetski klini~ki centar Tuzla. podnijeti protivtu`bu (~lan 74. van rasprave dana 28.70 Subota. Napomena: Dostava se smatra izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. podnio je tu`bu protiv tu`enika „MES-TRADE“ d.sp. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu. a sve u roku do 15 dana od dana prijema presude pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. godine tu`itelj UniCredit bank dd Mostar podnio je tu`bu protiv tu`enog Marko Gali} radi isplate. Obavje{tava se tu`eni da je temeljem ~lana 70. g.Mostar. u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku. 2012. po sudiji Senji D`afi}u. 2009. godine OGLAS Na osnovu ~lana 348. zastupan po punomo}niku Leko Jozi. radi isplate. godine. Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku. odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda.o. u daljnjem tekstu: ZPP). . robe.o. ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode. ZPP-a). njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika.40 KM. ZPP-a). stav 1. ZPP-a). . Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja). kao dana dospije}a duga pa do isplate. godine kao dana podno{enja tu`be pa do isplate duga. ako ih imaju. odnosno naziv pravne osobe. Ukoliko tu`eni. ZPP-a. Stru~ni suradnik Tarik \ug POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba. 10. Stru~ni saradnik Lana Kukolj BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U @IVINICAMA Broj: 33 0 Mal 019899 10 Mal @ivinice. stav 1. ZPP-a). ZPP-a). u daljnjem tekstu: ZPP). protiv tu`ene Bejti} Aji{e iz @ivinica. ZPP-a du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu. Bra}e [ehida b. novine FBiH“ br. radi isplate. kojem je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja. po osnovu isporu~ene. Zakona o parni~nom postupku („Sl. Ako tu`enik osporava tu`beni zahtjev. 07. stav 3. Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev. Tu`itelj tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom }e tu`enog obvezati da tu`itelju isplati dug u ukupnom iznosu od 325. sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lanak 334. 13. dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu. pozivom na broj predmeta. Tu`bom tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enike na isplatu duga u iznosu od 18. U odgovoru na tu`bu.00 KM. februar/velja~a 2012.o Mostar. kao i nadoknaditi tro{kove postupka sa zz kamatom od dana dono{enja presude do isplate sve u roku od 30 dana pod prijetnjom izvr{enja. Ukoliko tu`enik. ali protiv iste mo`e podnijeti prijedlog za povrat u pre|a{nje stanje u roku od osam dana. stru~ni saradnik Tarik \ug. protiv tu`enog Marko Gali}. SUDIJA SENJA D@AFI] BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 Mal 054713 09 Mal Mostar.Cazin. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama (Dnevni avaz) i na oglasnoj plo~i Suda te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda. te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stru~ni saradnik Lana Kukolj. du`ni. predmet spora. najkasnije u roku od 30 dana. stav 2. ZPP-a FBiH). 221. Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje Sudu. 05. novine FBiH“ br. stavak 1. stav 3. ime i prezime. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda. osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. budu}i da tu`ena ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta. budu}i da tu`enik nema sjedi{te na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta. 2011. ZPP-a). tu`enom se dostavlja presuda Op}inski sud u @ivinicama. stav 1. . kao i da tu`itelju na ime tro{kova parni~nog postupka isplati iznos od 180. ZPP-a). osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neutemeljen (~lanak 182. ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode. stav 3. Nakon proteka roka od 60 dana od dana propu{tanja ne mo`e se tra`iti povrat. v. godine OGLAS OP]INSKI SUD U MOSTARU. godine oglasi Op}inski sud u Biha}u. U odgovoru na tu`bu tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava tu`beni zahtjev (~lanak 71. OGLAS Dana 26. u pravnoj stvari tu`itelja UniCredit bank dd Mostar. stavak 1. prebivali{te ili boravi{te. 12. ul. stavak 1. Zakona o parni~nom postupku („Sl. 53/03. 2012. sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 11. tu`itelj „ATACO“ d. 07. zastupan po punomo}niku Leko Jozi.53 KM sa zz kamatom po~ev od 14. dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice. ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku. tu`enik }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71.o. te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda. odnosno naziv pravne osobe. te pravni osnov za navode tu`enog (~l. Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja).67 KM.. ime i prezime. 2012. godine donio je sljede}u PRESUDU . a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~lanak 74. odnosno sjedi{te stranaka. ZPP-a FBiH. ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku. u pravnoj stvari tu`itelja „ATACO“ d. 01. odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava. 53/03. dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice. ra~unaju}i od dana kada je prestao razlog koji je prouzrokovao propu{tanje ili od dana kada je za to saznao. 2006. ZPP-a). objavljuje sljede}i: TU@BENI ZAHTJEV Dana 14. sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~lan 334. ZPP-a FBiH). 73/05 i 19/06. stavak 2. na osnovu ~lana 348.Zbog propu{tanja Usvaja se tu`beni zahtjev tu`itelja. stav 1. prebivali{te ili boravi{te. stav 1. Dnevni avaz BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BIHA]U Broj: 17 0 Ps 031706 11 Ps Biha}.o. advokatu iz [irokog Brijega. Obavje{tava se tu`enik da je. 71.o. 01. pa se obavezuje tu`ena da tu`itelju na ime duga isplati iznos od 221. ul. 4. njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika ako ih imaju. a najkasnije na pripremnom ro~i{tu. predmet spora.o.367. protiv tu`enika „MES-TRADE“ d. pozivom na broj predmeta. objavljuje sljede}i. 73/05 i 19/06. . temeljem ~lana 348. na osnovu ~lana 70. 2009. 01.b. zajedno sa zakonskom zateznom kamatom i tro{kovima postupka a sve u roku od 30 dana od dana dono{enja presude. kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja. Bi{inska bb radi duga. odnosno sjedi{te stranaka. 2011. Obavje{tava se tu`enik da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama DNEVNI AVAZ i na oglasnoj tabli Suda. a nepla}ene.Cazin. Tu`enik mo`e u odgovoru na tu`bu. 07. advokatu iz [irokog Brijega.40 KM. 24.o.

posljednje pozdrave i sje}anja objavit }emo i na portalu „Dnevnog avaza“ www. posljednje pozdrave i zahvale mo`ete predati u 68 poslovnica BH Po{te. februar/velja~a 2012. sje}anja. 4. 71 Obavijesti o smrti. u 46 gradova BiH SPISAK PO[TANSKIH POSLOVNICA Uz minimalnu doplatu smrtovnice.dnevniavaz.oglasi Dnevni avaz subota.ba .

Ma. Cibalia. treba osigurati reprogram dugova da klubovi mogu nastaviti takmi~enje. No. Umjesto susreta sa ekipom BSK-a. . jer novca za njihovo pokrivanje nema. „Plemi}i“ su na [unji}u ve} zaradili skoro 90. a s obzirom na to da je u posljednje vrijeme trpio jake bolove. S druge strane. je da su bh.72 Dnevni avaz.ka`e ~lan Komiteta Elvedin Begi}. februara. Sredstva dolaze iz Fonda solidarnosti UEFA-e. Kada prijedlog bude preciziran. iz sezone u sezonu sve vi{e gomilaju. nakon ~ega }e pauzirati ne{to vi{e od mjesec i vjerovatno ne}e biti spreman za po~etak proljetnog dijela sezone. emisari FIFA-e i UEFA-e Eva Paski- Dok su prekju~er s ~lanovima Komiteta raspravljali o dosada{njem napretku u usagla{avanju statuta na svim nivoima fudbalske vlasti u BiH. Ljekari su mi preporu~ili operaciju prepone i ugradnju takozvane mre`ice. ali je opasnost od povreda prevelika . a na ovom transferu mostarski klub zaradit }e 50. a odnose se na sezonu 2010/2011.000 eura Transfer nogometa{a Zrinjskog Tonija [unji}a u ukrajinsku Zorju napokon je realiziran.Pri~a je davno pokrenuta.000 eura. godi{nja saradnja. Znao sam piti i tablete za smirenje. a to je da je ovaj snijeg idealan za vje`be na odr`avanju kondicije. K. Ostala su jo{ dva termina . Iako se Slaven Musa davno pomirio da }e ostati bez 23-godi{njeg odbrambenog igra~a. Generalna ocjena sa sastanka. Ina~e. [unji} je peti igra~ nakon Vlade Zadre. nakon ~ega je dvogodi{nji ugovor i slu`beno postao va`e}i. . Za to je zadu`ena administracija Saveza. a potom i inicijativni odbor za realizaciju projekta Zrinjskom 50. Mladena @i`ovi}a. najizvjesnije je da se otpi{u kamate. februara podvrgnut operaciji lijeve prepone. Borac opet bez utakmice Prvi susret Banjalu~ani }e igrati tek 12.815 eura Jo{ jedna dobra vijest za klubove. prava i du`nosti. februara Nakon {to su im vremenske neprilike onemogu}ile prijateljsku utakmicu sa Proelterom iz Tesli}a tokom priprema u Banji Vru}ici. najvjerovatnije. {to je br`a metoda.obja{njava Stojni}. a jedna od tih kompanija vjerovatno }e biti i sponzor lige. ~ime bi oni u{tedjeli i do 50. s kojim je dogovorena dvoS. biti ura|en laserom. Hrvatski dragovoljac i [iroki. Komitet je ju~er. Do sada su obavljeni pregovori sa tri operatera mobilne telefonije („BH Telecom“.815 eura za razvoj klubova po uzoru na druge evropske zemlje. Otkazani turniri u ^itluku i [irokom Brijegu Jogun~i} mora na operaciju prepone Jogun~i}. u su{tini. odr`at }e se novi sastanak Komiteta s klubovima. Treba poku{ati rije{iti probleme sportskih kolektiva. Nakon {to su prije sedam dana savladali Modri~u sa 1:0. Zorja je na svojim internetskim stranicama potvrdila da je [unji} uspje{no pro{ao lije~ni~ki pregled. saglasni s formiranjem udru`enja. gun~i}. ali oni se. Kona~no potvr|en transfer Uskoro }e biti formiran prijedlog. planiranog za danas. organizatori su otkazali nogometne turnire u ^itluku i [irokom Brijegu. U rubrici „do{li“ za sada su Kristijan Ive{i} (Travnik). . Samira Dure i Pavla Su{i}a koji je napustio Zrinjski u zimskom prijelaznom roku. M. Na sastanku je obznanjeno da }e premijerliga{i uskoro dobiti po 16. . koji }e do operacije i dalje trenirati s ekipom. Saletovi}) Sastankom s ~lanovima Komiteta za normalizaciju Nogometnog saveza BiH i sa predstavnicima klubova Premijer lige BiH. ali i to je. Od mogu}ih rje{enja. od ju~e je na treninzima Borca prisutan i Mladen Lu~i}. februara sa ma|arskim Pe~uhom. Zahvat }e. sport NSBiH Sastanak Komiteta i predstavnika FIFA-e i UEFA-e s klubovima [unji}: Ugovor na dvije godine Premijerliga{i prihvatili formiranje udru`enja [unji} i slu`beno u Zorji. P. [unji}a je ugovor za Zrinjski vezao do kraja sezone. dugoro~an posao.Tu smo planirali {est utakmica. I dr`avni organi svjesni su da je ta dugovanja te{ko izmiriti i da klubovima prijeti bankrot. ljekari su mu preporu~ili operativni zahvat. „Eronet“ i „M:tel“). E. nekada{nji ~uvar mre`e Slavije i Olimpica. a 20. koji se nada skorom povratku na teren. imamo iskustva zemalja iz susjedstva. 4.Ljekari ka`u da ne}u mo}i igrati izme|u 30 i 40 dana . 9. u na~elu. Dr`ava }e klubovima otpisati kamate? Ju~er se govorilo i o milionskim dugovima klubova kada je rije~ o porezima i ostalim da`binama prema dr`avi zbog kojih je egzistencija premijerliga{a sve ugro`enija. Zagreb. ve} du`e vrijeme vu~e povredu prepone. a ve} su poznata prva ~etiri rivala. jer }e prije podne na teren istr~ati jedan tim. ipak bi se ne{to moglo desiti. [teta {to nismo u mogu}nosti da malo radimo i sa loptom. nisam mogao spavati. GO[K Gabela i doma}in. kada je oti{ao na pla}enu posudbu u belgijski Kortrijk. koje bi u budu}nosti na{lo mjesto i u Evropskoj asocijaciji klubova. Savez je informirao klubove da preduzima odre|ene korake da osigura ugovor za sezonu 2012/2013.000 KM. Sponzorstvo bi trebalo osloboditi klubove pla}anja slu`benih lica utakmica. izabranici Velimira Stojni}a odradit }e trening. gdje su se nalazili na~ini da se ti problemi rije{e. uskla|enost sa Statutom NSBiH i nacionalnim zakonodavstvom te osniva~ima i pitanju ulaska ili izlaska iz lige.Bolovi su bili nesno{ljivi. 18. Benc i Paskije Klubovima po 16. kojeg nema od tre}eg dana priprema. je (Pasquier) i Marsel Benc (Marcel Benz) zavr{ili su dvodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini. na kojem }e se formirati inicijativni odbor za realizaciju projekta. kojem su prisustvovali predstavnici 15 klubova. [to je najva`nije. slu`bena potvrda transfera ipak se ~ekala sve dosad. premijerliga{i. a poslije podne drugi. a sadr`avat }e pravni oblik. Napokon. T.000 eura u ljetnom prijelaznom roku 2010. Na{i klubovi ve} godinama licencu za nastup dobivaju isklju~ivo zahvaljuju}i reprogramima dugova. i ovdje postoji spremnost za to. M. Ina~e.000 eura Na ovom igra~u mostarski klub je prije godinu i po ve} zaradio 90. S Olimpicom. ciljeve. bez naznaka da }e se ne{to promijeniti. . a istovremeno se boriti za dugoro~no rje{enje . ali da bi se o tome trebalo detaljnije razgovarati kada se pripreme odgovaraju}i prijedlozi. zaista.ka`e Jo- X Zbog obilnih snje`nih padavina. U [irokom Brijegu snage su trebali odmjeriti Rijeka. subota. fudbaleri Borca ponovo su morali da otka`u jedan kontrolni me~. omladinskog fudbala. U nedelju }emo igrati protiv Mladosti iz Gacka. . Banjalu~ani }e narednu provjeru imati tek nakon {to otputuju na petnaestodnevne pripreme u Me|ugorje. Milan Muminovi} (Slavija) i Dario Kri{to ([ibenik). Sa sastanka: Administracija Saveza pripremit }e detaljan prijedlog (Foto: S. koja skra}uje vrijeme oporavka . kako ka`e. Pe~uhom i Sarajevom }emo igrati po dvije utakmice. sa Sarajevom. Kratkoro~no. Prijedlog bi trebao biti gotov u narednih dvadesetak dana. Na Brotnjo kupu od ju~er do sutra trebali su nastupiti mostarski Zrinjski. februar/velja~a 2012. obavijestio klubove da im putem nadle`nih organa poku{ava ne samo pomo}i u reprogramiranju dugova nego i da poku{ava izboriti otpis dijela dugova. ju~er su `eljeli opipati puls premijerliga{kim klubovima i ~uti njihova mi{ljenja o ideji o formiranju udru`enja Stojni}: Niz utakmica u Me|ugorju je protiv sarajevskog Olimpica. Na put kre}emo u ~etvrtak. tri dana kasni- Snijeg ponovo protiv fudbala Sponzor lige bit }e telekom operater Kada je rije~ o sponzoru Premijer lige. Stoper Slobode trpi nesnosne bolove Iskusni stoper Slobode Samir Jogun~i} bit }e 10. od klubova preko NSBiH pa do dr`avnih organa.. naime.dodaje igra~ Slobode.dodaje strateg Banjalu~ana.U svemu treba gledati samo ono pozitivno.

Jankovi}. Kova~evi}. . Srbija). za mene ve} danas prijelazni rok mo`e biti zavr{en. litetnim igra~ima. Zlatko \ori}. kao A. o~ekujemo da }e stadion biti pun. a ipak su se ve} brzo uklopili. trener Nedim Jusufbegovi} smatra da to ekipu ne}e mnogo poremetiti. Kolund`ija. Tosunovi}. ~iji je tim danas trebao igrati sa @eljezni~arom. . a kadrom.. smatra predsjednik kluba Neboj{a Tomi~i} Iako je Rudar ostao bez ~ak desetorice igra~a ove zime. imenovan Su{ak Nakon Milomira Odovi}a. dovedena su desetorica novajlija: Borislav Miki} (Borac). Emilko Jankovi} i Adis Stambolija (Karlovac. februara otputovati u F. koji bi nam predstavljali poja~anja. Trener: Dragan Radovi}.ka`e predsjednik kluba Neboj{a V. . tezanje. @elju da ga anga`ira Leotar je iskazao jo{ na po~etku priprema.Odmarali smo neke igra~e. Bojan Regoje. Ivan Stankovi} (Gorica. Nedim Hiro{. Kova~evi}. Damir Tosunovi} (^elik).ka`e Jusufbegovi}.Znamo da se radi o kva- Jusufbegovi}: Novajlije se odli~no uklopile Su{i}: Igrao za Zrinjski Kraji{nik na Mrakovici Nogometa{i Kraji{nika iz Velike Kladu{e od ju~er su na sedmodnevnim pripremama na Mrakovici. Jankovi}. ali }emo ih izvjesno vrijeme zadr`ati na probi kako bismo se uvjerili da nisu povrije|eni i da su fizi~ki spremni.. donijeli su nam ne{to svoje. a ho}e li jo{ neko biti anga`iran. sa dvije Slobode. Igra~ka kri`aljka u Leotaru Stigao Su{i}. zavisi od toga ho}e li nas neko napustiti. Stojni}) Kujund`ija. Trenutno na{i doma}ini rje{avaju potrebnu dokumentaciju . [abi}. a vremenski uvjeti su takvi kakvi su. Uprkos dosta te{kom rasporedu. Hrvatska) i Aleksandar Nikoli} (Iskra Danilovgrad). Metodiku treni- Stadion u Krupi na Vrbasu. a odigrat }e jo{ ~etiri. februara Bursaspor i ’Ro|eni’ igraju u spomen na Nenada Bijedi}a Skratit }emo pripreme u Antaliji za dva dana. zaklju~ili bismo prijelazni rok . o~ekuju Nenada Nasti}a (30). jer osje}aju lagano zanga morat }emo prilagoditi uvjetima. koji s klupe vodi Ljupko Petrovi}. Jo{ su igrali: Nikoli}. Amer Jugo i Milan Kne`evi}. Ivan~evi}. Pliske. Kujund`ija. Ina~e.[to se ti~e novih igra~a.ka`e Rudar Prijedor . i to s veoma kombiniranim sastavom. Rudar su napustili Dalibor Krezovi}. Ranije je igrao za Vojvodinu. On }e narednih nekoliko dana provesti na probi i odigrat }e najmanje tri kontrolne utakmice prije nego {to stru~ni {tab odlu~i ho}e li ga anga`irati. Lak{e povrede [kalji}a. a bio je i prvi trener „Lavova“ tokom sezone 2004/2005. Sa. (Foto: D. ka`e trener tima s Otoke Ni ^itluk nije zaobi{la snje`na me}ava. Miodrag Bursa}.Kujund`ija (17). Babi}. u ^itluku. februar/velja~a 2012. Prema njegovim rije~ima. Dalibor Dragi}. itekako je zadovoljan. Ipak.1:1 . koji bi trebao zatvoriti poziciju desnog beka iako mo`e igrati i na mjestu stopera. 3:2 . Svi koji su ovdje. februar sa po~etkom u 18 u Mostaru. Srndovi}. A. SLOBODA: Kondi}. Svima je isto. St. Radi se o fudbaleru s internacionalnim iskustvom. . Sedin Seferovi} (Marsonia.@uji} (88). M. E. koji je i ranije obavljao ovu du`nost. tako|er. prva naredna koju smo dogovorili je 8. Miki}. ako i nju budemo mogli odigrati. Slobodan Maksimoha}). „Ro|eni“ }e 6. Jagodinu. Ina~e. Veinovi}. Zvezdaru i Vo`dovac. s klupe GO[K-a odstupio je i pomo}ni trener Filip Krvavac. Sudija: Robert Zrili} (Banja Luka). za mene ve} danas prijelazni rok mo`e biti zavr{en. prinove iskazale potencijal. jo{ vuku lak{e povrede. Jo{ su igrali: Majki}. Umi~evi}.sport Dnevni avaz. Jovavi} i Aleksandar Panti}.. . Ne|o [uka. Tomi~i}. Dino Toromanovi} (Jedinstvo Bi- novi}. Gledalaca 50. Ognjen Da{i}. Stankovi}. Zbog toga su i fudbaleri Olimpica u svojoj tradicionalnoj bazi onemogu}eni da rade prema dosada{njem planu i programu. igra~i ispunjavaju o~ekivanja. ali rade slabijim intenzitetom i trebali bi uskoro biti spremni za ve}e napore . u prijedorskom klubu smatraju da su doveli adekvatne prinove i da }e njihov tim biti ~ak i kvalitetniji. U Leotaru. 4. RUDAR: Tripi}.Razgovarali smo s ljudima u Bursasporu i s gradona~elnikom ovog grada te smo se dogovorili da na{ boravak na pripremama u Antaliji skratimo za dva dana kako bismo 15.dodaje trener Olimpica. B. Popovi}. U me|uvremenu. 73 VELE@ Potvr|ena prijateljska utakmica u Bursi 15. To su Edin Pehli}. vjerujemo da smo dovo|enjem poja~anja napravili dobar posao i da }emo biti mnogo kvalitetniji. [odi}. Snijeg ne samo da pada {irom Evrope nego je zasuo i mjesta u kojima pahuljice nisu vi|ene decenijama pa tako i „toplije“ krajeve. Mirovi}. mo`emo ostvariti povoljne rezultate i formirati tim sposoban da u sezoni 2012/2013. a razlozi su druge obaveze i poslovi kojima se bavi pored trenerskog. da su tu ve} dugo. ekipe koja je ove sezone igrala u grupnoj fazi Lige prvaka. u kojima su. P . desetorica oti{la.Bez obzira na to {to su Petorka potpisala do juna 2013. Dejan Bandovi}. subota. desetorica do{la Opstanak ne}e do}i u pitanje. koji je nastupao i za ruski Himki i za bugarski CSKA. februara protiv Rijeke. Trener Denis Sadikovi} poveo je 23 nogometa{a. konkurira za visok plasman . Klub je za novog pomo}nika Borisu Gavranu imenovao Nikolu Su{ka. . Kari}. 2:1 . Asim [kalji}. Krvavac odstupio. Kecman. ali to vi{e ne zavisi samo od nas . ~eka se Nasti} Leotaru se priklju~io vezni igra~ Pavle Su{i} (23). Goran Mirovi} (GO[A.@eri} (60). novajlije su se odli~no uklopile. doskora{nji fudbaler Zrinjskog.ka`e Jusufbegovi}. me|u kojima se izdvajaju dosada{nji ~lan Zvijezde iz Grada~ca Adel Jukan. Er. ali mislim da to ne}e promijeniti planove u obavljanju onoga {to smo u osnovi zacrtali . Luka Kujund`ija (Cibalia. . Almir Pliska. IBRULJ Antaliju. ^. Kladar. Smail [adi}. Od te ~etiri. Istovremeno je sati na stadionu Bursa Ataturk. Dejan [iranovi} i Adnan Sulji} iz Omladinca te Elvir [u{njar i Adis D`aferovi} iz biha}kog Jedinstva. Kotaran. Petorica novajlija potpisala su ugovore do juna 2013.Kantar (32).Sloboda (BN) 3:3 Bijedi}: Ostavio veliki trag u dva kluba direktor Vele`a Sedin Tanovi}.Sa. V. Tica. ka`e direktor kluba Sedin Tanovi} U sklopu priprema za proljetni dio prvenstva fudbaleri Vele`a do sada su odigrali tri utakmice. Stambolija. koji je u Trebinje do{ao nakon neobavljenog posla u inozemstvu. koji je umro ovog ljeta potvr|eno da je dosada{nji golman „Ro|enih“ Senedin O{trakovi} potpisao za Taraz iz Kazahstana. Zec. od kojih je skoro polovina novih igra~a. Hrvatska). 3:3 . Hrvatska). Poku{at }emo. Dva kluba igrat }e u spomen na svog nekada{njeg igra~a. Olimpic na pripremama zatrpan snijegom Jusufbegovi} zadovoljan do sada ura|enim [to se ti~e igra~kih poja~anja. Potpuno renovirani tim Rudara do sada je odigrao dvije testne utakmice. Zoran Luka~. iz Mrkonji}-Grada i Bosanskog Novog. @uji}. Gligi}. . Mazalica. ina~e. Utakmica je zakazana za 15. ujedno i trenera Bursaspora Nenada ]e}u Bijedi}a.Mazalica (15). Miki} i Stambolija: Kvartet poja~anja Kompletiraju se redovi Rudara Desetorica oti{la. Despotovi}.Od te utakmice nema ni{ta. S njima dvojicom. Goli}. u to vrijeme biti na pripremama u Turskoj. Trener: Ljubi{a Drlja~a. u~initi sve da na|emo protivnika s kojim bismo igrali i prije. Kantar. S obzirom na ugled Bijedi}a u ovom gradu. naravno. odnosno poja~anjima. februara odigrali utakmicu u spomen na na{eg velikog ]e}u. Kova~evi}. U tom periodu odigrat }e dvije prijateljske utakmice.ka`e sportski direktor @eljko RaM. 2:2 . Seferovi}. Toromanovi}. i pored remija (0:0 i 3:3). ako sve pro|e uredu. „Ro|eni“ }e. Mar~eta. Strijelci: 0:1 . U prvoj pripremnoj utakmici nakon odlaska u Hercegovinu Olimpic je savladao Brotnjo sa 3:1. Rami}.. dovi}.Do sada smo uradili sve ono {to smo i zacrtali. u ozbiljnoj su konkurenciji. Pekija. i to sa premijerliga{ima Rudarom iz Prijedora i Borcem iz Banje Luke. Hrvatska). najja~a i najzanimljivija bit }e ona protiv turskog Bursaspora.

Kaljari. NEDJELJA: Sporting . Osamdesetdvogodišnji Johanson. Sošo . u ekipu Kobea. a žalio se i na loše uvjete rada. ekskluzivnu informaciju Žoze Murinjo (Jose Mourinho) vraća se u Čelzi.Valensija (21. Džon Teri (John Terry) neće biti kapiten engleske reprezentacije. Portugalac u Realu u posljednje vrijeme nije baš potpunosretan. PONEDJELJAK: Liverpul . Njemačka Sinoć: Nirnberg .Evijan. Sevilja Viljareal (18).30).Sanderlend.Inter (15).Verder (15. Dobili Barcelonu .Majnc. Leče Bolonja. Fiorentina .) Francuska SUBOTA: Ažaksio Nica. februar/velja~a 2012. s druge strane.Borusija Dortmund. Engleska asocijacija odlučila je da Teriju oduzme liderstvo pa će reprezentaciju na predstojećem Evropskom prvenstvu voditi neko drugi s obzirom na to da će sudski proces početi tek nakon Eura.45). Kajzerslautern . Roma . SUBOTA: Herta . u okviru Lige prvaka prošle sezone.Štutgart. Hofenhajm .rekao je Inoha.Katanija.) KHE IA LH=ć= K ČAE Johanson: Diktat jednog čovjeka Sve većem broju poziva na odlazak Sepa Blatera (Sepp Blatter) s kormila FIFA-e pridružio se i bivši predsjednik UEFA-e Lenart Johanson (Lennart Johansson).Betis. .) . Čelzi iz sezone u sezonu bilježi sve veći pad. Mančester siti bi eventualnom pobjedom nad Fulemom u ovom kolu mogao napraviti veliki posao. Kjevo . Marsej . jer ju je uoči Mundijala u Južnoj Africi 2010.Atalanta.Keln (17.Lion (21). Hetafe . NEDJELJA: Njukasl .Malaga (21).Aston vila (14. Gostovanje Čelziju Junajtedu je i u najljepšim danima bilo težak ispit.Espanjol (18). Ako Real kiksa. Ako isključimo Ligu prvaka.30). . =čAIJAH IEJE čA= F @ ČAE= Madridski Real na nezgodnom gostovanju Hetafeu Siti s Fulamom Japanski bek Masahiko Inoha vratio se u Japan. T. Volfsburg . 2=HLE E I=JE?= Engleska SUBOTA: Arsenal Blekburn (14 sati). naime. nisu pobijedili od 2002.Valensijen.Bajern (18. Šalke .Totenhem (21). koji je bio pred- A= @HKCA AC IA HEAšEJE 5AF= *=JAH= sjednik UEFA-e čak 17 godina.kazao je Šveđanin. Ako njegov gradski rival posrne. Junajted se u posljednjoj deceniji s Čelzijevog borilišta skoro redovno vraćao praznih šaka.Hanover. Saragosa Rajo (19. Sagledao sam sve i zaključio da mi je najbolje da se vratim u Japan .30).rekao je Johanson. kako navode.30).Udineze.Everton (16). Japanac je u Hajduk došao u julu prošle godine. dok. Nema Lenart Johanson poziva na promjene druge nego ga se riješiti . nakon što je u Hajduku proveo groznih šest mjeseci. NEDJELJA: Kaen Okser. Realova prednost nad drugoplasiranom Barcelonom od sedam bodova mo- gla bi ovog vikenda biti urgožena.Volverhempton. izgubio je 1998. Nansi Ren. Mančester siti . jer se “kraljevski klub” suočava s neugodnim gostovanjem jednom od gradskih rivala. Nanijem i Ešlijem Jangom (Ashley Young). Hamburg . Atletik . godine bitku s Blaterom za mjesto prvog čovjeka FIFA-e. Nisu me plaćali. Vest Bromvič Albion Svonsi. Dižon . U posljednja tri mjeseca nije dobio plaću. koji bi mogao imati veliki značaj u borbi dva tima za mjesto u Ligi prvaka. Hetafe leži na devetom mjesto na tabeli. Sent Etjen . Milan . PSG .Borusija Menhengladbah. Norvič . IFHJ Teri: Opet na stubu srama 6AHE FL >A JH=A Do odluke Suda Do završetka sudskog procesa za rasizam koji se vodi protiv njega.Međunarodni fudbal %" EUROVIKEND Junajted na teškom gostovanju na Stemford bridžu Dnevni avaz.30). Dozvoljava diskusije i poštuje želje većine . NEDJELJA: Đenova Lacio (12. S obzirom na to da je nevrijeme u Italiji uzrokovalo haos. Španija SUBOTA: Levante Rasing. ma.Par- Murinjo: Sele ga natrag. a jedina je ekipa koja je ove sezone pobijedila Barcelonu. ali vremenska prognoza ne obećava da će i tada biti odigrane. Majorka . subota.Lil (17).Osasuna (12).30). izgubio zbog afere s bivšom djevojkom reprezentativnog i klupskog kolege Vejna Bridža (Wayne Bridge). 1D= F>AC= E 0=@K= Ovog puta ohrabrenje im predstavlja informacija da bi u derbiju mogli biti pojačani Vejnom Runijem (Wayne Rooney). (M. dodavši kako Blatera treba zamijeniti Mišel Platini (Michel). Nakon Murinjovog odlaska. tim prije što je još jedan od njegovih pratilaca na težem ispitu. Palermo . Runi se vraća u ekipu Junajteda: Veliki okršaj u Londonu Iako to ne odaje pogled na tabelu. godine. ali mu ovog vikenda prijeti veliko iskušenje. ali sa samo četiri boda zaostatka za četvrtim mjestom. Hetafe u posljednjih šest utakmica nema poraza. NEDJELJA: Frajburg Italija SUBOTA: Čezena .Tuluz (21). 4.Brest. T. Barcelona bi mu se približila eventualnom pobjedom nad Real Sosijedadom. Monpelje . PONEDJELJAK: Granada .Lorijen (19).30). Bordo .Platini je fer i otvorenog uma. Barcelona .Nikadanisam doživio toliko patnje.Fulem (18. Juventus . u Francuskoj se igra veliki derbi između Marseja i Liona. . a to im je rekla jedna od njemu bliskih osoba.Real Sosijedad (22).Ne može se dešavati da samo jedan čovjek diktira i donosi sve odluke u vezi s fudbalom u svijetu.Bolton. Ovo je drugi put da Teri ostaje bez kapitenske trake. nacionalna federacija odlučila je da sve utakmice zakaže za 15 sati. jer Totenhem gostuje Liverpulu.Augsburg (15. Kvins park rendžers .Real Madrid (20). u London Engleska Engleski dnevni tabloid “The Sun” jučer je objavio. tamo. Stouk . (M.Mančester junajted (17). koje vodi u Ligu prvaka.Sijena. Mančester junajted ponovo se u srijedu navečer izjednačio s gradskim rivalom Sitijem. za koji bi mogli debitirati Aleks (Alex) i Tijago Mota (Thiago Motta). T. Novara . (M. Mehmed Baždarević ugostit će sa Sošoom Pari Sen Žermen.30). Čelzi . Atletiko .Napoli. Iako je na posljednjem izletu na Stemford bridžu slavio pobjedu. Vigan . Kao kod nas Zahvaljujući Evertonovom poklonu.ali tonijebio jedinirazlog što sam otišao. Bajer Leverkuzen.

što je izazvalo reakciju novog selektora. košarkaši imat će osam provjera 2IAJ= FćEE +AJ=H vić. Cilj nam je da naša košarka ponovo postane respektabilan faktor u Evropi naglasio je Mahmutović.Pokušat ću uključiti i neke nove igrače. .u njegov stručni štab bit će uključen slavni Mirko Novosel. gdje ih je ugostio načelnik Dževad Bećirević. Union Olimpija Makabi (18). ali je neizvjesno koliko će on moći pomoći.Još jednom želim naglasiti da nije bilo nikakvog finansijskog motiva nego je jedini motiv procjena da možemo napraviti sjajnu Petrović i Mahmutović: Možemo napraviti sjajnu sportsku priču (Foto: F. subota. zenički Čelik angažirao je centra Aldina Klinca (22 godine. do 5. Vjerujem da ćemo imati kvalitetnu ekipu koja će se moći othrvati svim iskušenjima . Mahmutović je potom pojasnio da gaji izuzetan respekt za Miroslava Blaževića. Dobra je vijest da se. Jedna od stvari koja je privukla Petrovića. kolo: Subota: Cibona Budućnost (17 sati). Mahmutović je predstavio Petrovića kao “najvećeg trenera u svim sportovima od osamostaljenja BiH”. Krka . BiH. saopćeno je iz Općine. tima Tek što nam je Košarkaški savez Bosne i Hercegovine servirao senzaciju angažmanom Aleksandra Petrovića. mislim da je bosanski Savez napravio sjajan izbor. Ovo je prva zvanična posjeta novog selektora reprezentacije BiH nekoj od državnih institucija. općinski vijećnik. čiji će učesnici biti uskoro definirani. Novosel bi imao ulogu savjetnika ili supervizora. E=? IJEC= 6KLEć ED @>E Nekadašnji centar sarajevske Bosne ASA BH Telecoma pauzirao je u proteklih sedam mjeseci nakon što mu je istekao ugovor sa Slavijom. E. nogometaša.Cedevita (20). . Obilazi igrače Bivši trofejni trener Cibone i reprezentacije Hrvatske odmah kreće u akciju. Zeničani su pregovarali i s nekadašnjim reprezentativnim krilom Mujom Tuljkovićem. Potencijal igrača definitivno postoji.Crvena zvezda (17).rekao je sinoć za naš list 73-godišnji Novosel. čovjek sa 39 velikih medalja i stanovnik Kuće slavnih! Kako je Petrović pojasnio.Smatram kao našu obavezu da se plasiramo na EP. Nedjelja: Široki WWin . Kada je u pitanju Jadranska liga za košarkaše. i 10. avgusta i 8.To će biti ukupno osam pripremnih utakmica pred onih osam u kvalifikacijama između 15. jučer je i sam Aco na predstavljanju bh. Sinoć: Helios Zagreb.naglasio je Petrović. prema potrebi. Gruzije. . ova će izjava sigurno stići do njega . Klinac: Pauzirao sedam mjeseci w @CđAA ILA KJ=E?A Zbog nevremena i jakih snježnih padavina. E.IFHJ Dnevni avaz. Neke će lično obići. Fočo) sportsku priču. ne politički nego sportski. na- Zenički Čelik se pojačava u borbi za opstanak kon povrede koljena. a to je start kvalifikacija 15.Da. a na njemu je da uradi ono što smatra da je potrebno . s drugima će kontaktirati telefonski. 212 centimetara).Hemofarm (17). jula. Već tada ćemo lagano gledati prema prvom cilju. . U narednom mjesecu planira kontaktirati s igračima koji bi trebali konkurirati za kvalifikacije. ipak u prednosti”. Ovi će se mečevi najvjerovatnije igrati u srijedu. ono o čemu smo Aco i ja razgovarali. smatra da imamo ekipu koja može napraviti vrlo značajan rezultat u Sloveniji.izjavio je Petrović. Srbijom i Hrvatskom od 3. Petrović je vrhunski trener. Svjestan sam svih problema koji opterećuju Košarkaški savez BiH. da se odazovu.kaže Petrović. avgust). avgusta. odgovorio sam potvrdno. pri- Bh. . Košarkaški savez BiH u ovom momentu već ima definiran plan priprema uoči kvalifikacija za Evropsko prvenstvo. koji je čiji je cilj ne samo plasman na naredno Evropsko prvenstvo nego i mnogo važnija uloga od one koju je naša selekcija igrala na prethodnim završnicama. Radnički . Kako kaže Petrović. koje će početi 10. Sjajan izbor . JESENKOVIĆ U nastojanju da ojača igrački kadar u borbi za opstanak u najvišem rangu bh. bh. kada će novi selektor Aleksandar Petrović okupiti igrače u Sarajevu. koji se oporavio nakon operacije križnih ligamenata koljena. Ja sam tu da Petroviću pomognem savjetima. koji bi. 4. otprilike. odgođene su sve utakmice Košarkaškog prvenstva BiH u muškoj i ženskoj konkurenciji koje su trebale biti odigrane ovog vikenda. V.“replicirao” je Pe. septembra protiv Latvije. prije svega.Ćiro će se ljutiti. kaže. biti dio projekta “Slovenija 2013”. Holandije i Rumunije . ali se on odlučio za Vogošću. Sastanku je prisustvovao i Igor Stojano- 7 F=K E JKHEH K 5=H=ALK Pripreme bh. sustvovao pripremama. Tako će i legendarni hrvatski stručnjak. februar/velja~a 2012. košarke. Kada me je pozvao i pitao hoću li mu pomoći u Sarajevu. ekipa će u glavnom gradu BiH boraviti do 24. bila je. u tim vratio Eldar Merdanović. . entuzijazam ljudi u KSBiH. ali nijedan neće biti alibi ako nešto ne uspijemo kaže Petrović (53) te naglašava da plasman u Sloveniju ne smije doći u pitanje: . Želim da uspije. bivšeg selektora bh. Crna Gora. . potentnost. “kada se prebroje medalje i trofeji. Petrović i Mahmutović posjetili su sarajevsku Općinu Centar. ljubitelji košarke imat će priliku vidjeti na djelu reprezentaciju na turniru u Sarajevu (9. Potom slijedi odlazak na turnir u Italiji (Italija.kaže sportski direktor Haris Jahić. Dino Begagić još se nije oporavio od povrede zgloba. Novosel: Čovjek iz Kuće slavnih u stručnom štabu BiH nog sekretara Haruna Mahmutovića. javnosti u ulozi selektora BiH objavio novu . koji bi uskoro trebao objaviti i imena svih saradnika u stručnom štabu. to je. zbog toga nije bilo ni riječi o nekakvim bonusima ili ekstranagradama za taj rezultat.Iz Italije odlazimo četiri dana na Roglu uoči nastupa na turniru u Sloveniji s domaćinom. ali da je Aco. naglasio je novi selektor možda čak i bolji za reprezentaciju nego za klub.Petrović u našim igračima vidi. Partizan Zlatorog (19). uvjeriti ih. B. dok bi uz ekipu bio na svakoj utakmici. avgusta susretom protiv Latvije u Sarajevu . jula. naročito general- ĆEH ćA IA KJEJE trović u šaljivom tonu. Finska). na programu je 21. J. a ni najbolji igrač Mirza Hrnčić još nije sanirao upalu pluća. %# KOŠARKA Reprezentacija BiH imat će senzacionalan stručni štab 2AJHLEć E LIA J=@A = KIFADA Vjerujem da ćemo imati ekipu koja će se moći othrvati svim iskušenjima.Dobili smo potvrdu njegove registracije za naš klub i nadamo se da bi Kllinac mogao igrati već u narednom prvenstvenom susretu protiv Servitiuma . uz kojeg je i Petrović stasavao. Prije toga.

22 2:04. Nova uprava trebala bi biti izabrana do kraja ove sezone. apsolutno nisu u mogućnosti doputovati u Sarajevo. budući da je pobijedio na takmičenju u Padovi. Beat Fojc 673. podiza- 7 AJHE J=EčAA K LKčE =E= F@E=K CK= FHALHJ=K >=L== nju balvana (od 130 do 200 kilograma). subota. U konkurenciji mlađih *E0 FHA@IJ=L= ' J=Eč=H= K *=KK seniora u izboru selektora Suada Ćupine nastupit će Eldin Hrapović (kategorija do 68 kilograma). najjačih na svijetu. do 13. Premijer liga i Kup.Odlazak u Englesku omogućio nam je jedan Britanac koji je bio ovdje u ratu i koji nas je pozvao posredstvom Hurmije Mujić. Č. . Ista je situacija i s igračima Metaloplastike budući da je prelazak preko Romanije nemoguć.39 2:04. 4. koji je za pobjednikom kasnio četiri stotinke.istakao je prvotimac Borca i reprezentativac BiH Marko Panić. tačnije zabranjen . . Meris Muhović (do 78 kg) i Haris Škrijelj (više od 78 kg). A. a četvrta u karijeri. Zagreb je izraziti favorit. Muamer Ćatović (do 68 kg) i Ivan Klepić (više od 76 kg) te Vesna Gugić (do 48 kg). ali će on zbog povrede propustiti ovo takmičenje. februara u Bakuu (Azerbejdžan) Bosnu i Hercegovinu predstavljat će 19 sportista. Borbu za titulu. održan jučer u Šamoniju. evropskom prvenstvu u karateu u juniorskoj i kadetskoj konkurenciji. zbog snježne mećave koja je zadesila naše krajeve. Vedad Ćapin (do 57 kg). odnosno jedino takmičenje na kojem će tražiti potrebne rezultate. . ali mu je osam stotinki kašnjenja donijelo tek četvrtu poziciju. podizanju automobila. a mi Borac danas protiv šampiona Hrvatske ćemo dati sve od sebe da im pružimo dostojan otpor . Aksel Lund Svindal (Norveška) 9. Klaus Krel 397. Tako će sarajevska Zetra od 15 sati ugostiti 11 takmičara. U kadetskoj konkurenciji u izboru selektora Ramiza Potura i Arnela Kalušića nastupit će Ivan Križanac (do 52 kg). Hanes Rajhelt (Austrija) Dramatičan spust u Šamoniju 4AKJ=JE 2:04. Jan Hudek (Kanada) 7. osnovati Odbor za hitnost. Joahim Puhner (Austrija) 8. Erik Gaj (Kanada) 4. kako se najavljuje. koji je prošle godine imao A-normu. Marsel Hiršer 825.) (Foto: F. godinu premješten je iz Kijeva u Sarajevo zbog nestabilne političke i sigurnosne situacije u Ukrajini. Amina Adilović (do 59 kg) i Ivona Ćavar (do 59 kg). T.) Rukometaši Borca M:tela odigrat će danas sa početkom u 15 satiu Varaždinu utakmicu 15.Igrat ćemo bez povrijeđenih Srđana Trivundže.59 2:04. ne mogu biti isti kao što su bili na početku sezone . Tina Marić (do 54 kg) i Ena Gljiva (više od 54 kg). koji je “Studentima” trebao biti prvi u proljetnom dijelu sezone. Nemam riječi kojima bih opisao koliko nam to Pripremaju se da ostvare normu za Paraolimpijske igre Dženita Klico: Posljednji voz za London hvatat će u maju znači. vodit će Ervin Katona iz Srbije i Sidrunas Savičkas (Zydrunas Savickas) iz Litvanije. K.Trebao jenastupitii naš predstavnik Adin Arnaut. koji će odmjeriti snage u šest atraktivnih disciplina . sve obaveze prema njima bit će regularno izvršene. jer nije imao dovoljan broj nastupa. jer malo je reći da su tri mjeseca priprema mnogo kada znamo u kakvim uvjetima rade i treniraju ostali naši sportski kolektivi kaže predsjednik SDI Bosna Edib Rahmanović. Č. (A. 1. januara nije održana. kola SEHA lige protiv šampiona Hrvatske Zagreba. nošenju kofera (150 kg) i podizanju betonskih kugli (120 do 200 kg). (M. To je Austrijancu bila prva pobjeda u sezoni. Iva Klepić (do 53 kg).30 2:04. Klaus Krel (Austrija) 2. Selektori juniorskih reprezentacija Miroslav Klepić i Željko Topalović odredili su da našu zemlju predstavljaju Ervin Galić (do 55 kg). U utrci koja je zamijenila otkazanu iz Val Gardene u decembru prošle godine. Uz njih.Ni sam nisam za to Magoda: Iznenađen ostavkom Pilava Generalni plasman: Ivica Kostelić 905. Bodi Miler (SAD) 3.30 2:04. Arnes Bubalo (više od 70 kg) i Nedim Topić (kate) te Delfina Tadić (do 47 kg). EP za juniore i kadete u karateu S konferencije za medije: Učestvuje 11 takmičara Danas će u dvorani Zetra biti održana sportska manifestacija “Strongman Champions League”.26 2:04. održat će se 5.kazao je direktor Bosne Kenan Magoda. nastavak takmičenja u SEHA-i. I=>AE FHJEL =CHA>= K 8=H=ž@EK Banjalučani su na put otputovali prilično oslabljeni.69 2:04. Dževad Pandžić. prevodilac Bakir Bungur te tehnički sekretar Ramija Mujić.Rukovodstvo lige otkazalo je susret. koji je jučer ostao iznenađen informacijom da je predsjednik kluba Muhamed Pilav podnio neopozivu ostavku.1*I=JHEAIA?=K-CAI Članovi Sportskog društva invalida Bosna. prevrtanju guma (560 kg).79 Današnji susret SEHA lige između rukometaša sarajevske Bosne i šabačke Metaloplastike. Vodeći u ukupnom poretku Svjetskog kupa. ali ju je izgubio.. Normu za Paraolimpijske igre pokušat će ispuniti Hurmija Mujić.57 2:04.kazao je Magoda te je napomenuo da dugonajavljivana sjednica Skupštine kluba 31. otputovat će narednih dana u Englesku na tromjesečne pripreme. a do tada će četvero sportista boraviti u Lidsu. pripao je Austrijancu Klausu Krelu (Kroell) u dramatičnoj borbi u kojoj je pet najbržih skijaša dijelilo svega osam stotinki.. Edin Sarić (do 61 kg). Spust: Didije Kiš 437. S. evropskom kupu za mlađe seniore (U-21). koja je već išla tamo na pripreme. koji su ostali iz prošle garniture. nute. Janik Bertran (Francuska) 10. hrvatski skijaš Ivica Kostelić ostao je bez bodova. Krel: Prva pobjeda u sezoni (Foto: AFP) HA = IJJEK >HžE @ EAH= Ivica Kostelić ostao bez bodova Šesti spust sezone.. IFHJ RUKOMET Otkazan današnji susret “Studenata” sa Metaloplastikom *I=>AFHA@IA@E= Nastavak SEHA lige pričekat će do ljepših vremenskih uvjeta budući da gosti iz Šapca zbog snježne mećave ne mogu doputovati u Sarajevo znao. četiri sekunde i 22 stotinke. Borba za titulu najjačeg čovjeka Na 39. igrat ćemo s ovim igračima koje smo angažirali tokom zimskog prijelaznog roka. Do tada. saznavši to iz novina. Očekuju nas tri utakmice u Ligi prvaka.. Č. u Lids idu trener Edib Rahmanović i njegov pomoćnik Alem Rahmanović. .vuči kamiona od 20 tona. maja u Zagrebu. otkazan je zbog vremenskih nepogoda. naravno. Zato nam je ovo možda i najlakše gostovanje. Fočo) 5FHJEIJE5. Odličan rezultat zabilježio je i Kanađanin Erik Gaj (Eric Guay). te Dženita Klico i Damir Muratović. a ciljevi. Veliki finale za 2011. jer sudije iz Zadra. za samo jednu stotinku brže od Amerikanca Bodija Milera (Bode Miller). Sada smo bez predsjednika i vjerovatno će u što skorijem vremenskom periodu ostali članovi Upravnog odbora. Romed Bauman (Austrija) 6. atletičari i aletičarke koji još imaju priliku ostvariti normu za Paraolimpijske igre u Londonu. odnosno na 4. februar/velja~a 2012. Branislava Obradovića i Vladimira Vranješa tako da teško možemo napraviti nešto više. Švicarcu Didijeu Kišu (Didier Cuche). Anes Čongo (do 70 kg). Didije Kiš (Švicarska) 4.23 2:04. Krel je zabilježio vrijemeod dvijemi- 5LAJIE KF Treće mjesto pripalo je pobjedniku posljednja dva spusta. .SKIJANJE %$ Dnevni avaz. Posljednji voz za ostvarenje normi. od 7. A. Beat Fojc 318.

Rafa je insistirao na tome da njegova boravišna prijava bude u rodnom gradu. Sakramento . U trijumfu svog Edmontona nad Čikagom (8:4) zabio je četiri gola i upisao četiri asistencije. presele u Ribinsk. što je bio njihov najduži aktivni gubitnički niz protiv nekog NBA kluba. Orlando).poručio je Kosta. krila Lebron Džejms (LeBron James.37 miliona eura prihoda. Na Istoku. %% Izjava dana Drago mi je što naša djeca nisu prešla granicu. J. Nadal je između 2005. Poljakinja Justina Kovalčik (Justyna Kowalczyk) pobijedila je u sprintu slobodnim stilom. 0=K=H@ @>E $ EE= C=IL= Na osnovu glasova navijača. Od toga je 15 poena ubacio u posljednjoj četvrtini. Njujork) i centar Dvajt Hauard (Dwight Howard. uključujući spektakularni niz od tri uzastopna realizirana napada u samo 79 sekundi. skoro 300 Takmičare očekuju još kilometara sjeverno od Moniže temperature kada se skve. a tek 11. vode u Istočnoj konferenciji s omjerom od 19-6. &# Trener Barcelone Pep Gvardiola košarkašku utakmicu Regal Barcelona .6 miliona) dobio je Hauard. održanom na temperaturi od minus 17 stepeni u Moskvi. Nadalove kompanije platile su navodno 11. (Potpredsjednik Rukometnog saveza Hrvatske Zoran Gobac o nedolasku navijača na polufinale EP-a sa Srbijom) Ofsajd Rajan Potočnik (Ryan). Pri vodstvu svog tima od 57:56 nekoliko sekundi prije kraja. 4. Posljednjem je to mijuu (Mario Lemieux) u uspjelo čuvenom Mariju Le. Bulsi. Blejk Grifin (Blake Griffin. što je mnogo manje od navodno prijavljenih 47. februar/velja~a 2012.Žalgiris gledao je s djecom Mariusom i Marijom (Foto: AFP) NBA MVP lige briljirao u Njujorku . Seriju Los Anđeles klipersa od četiri pobjede zaredom prekinuli su Denver nagetsi uz sjajno izdanje italijanskog krila Danila Galinarija (Gallinari. LA lejkers). Špančevagent KarlosKo- 4=B=A =@= KJ=E FHA sta (Carlos Costa) izdao je saopćenje u kojem demantira bilo kakve insinuacije da su kompanije i sam teniser izbjegavali zakonske obaveze. februar) u Orlandu. “trojke” 5/5). nije znao na koju stranu napada njegov tim pa je položio loptu u svoj koš i tako poklonio pobjedu protivniku. čime je potvrdio svoju predanost državi i na terenu i izvan njega.Portland 95:92. (E. Majami) i Karmelo Entoni (Carmelo Anthony. mladi Amerikanac slovenskih korijena.Juta 119:101. J. gdje i danas živi. Dvejn Vejd(Dwyane Wade. Nagetsi su prethodno pretrpjeli tri uzastopna poraza protiv Klipersa. subota. ali je Nadal: Njegove firme platile manje poreza Atlanta . Najviše glasova (1. Majami). Izabrane All-star petorke LA lejkers). koji imaju omjer od samo osam pobjeda i 14 poraza. Golden stejt . osramotio se na košarkaškoj utakmici svoje srednjoškolske ekipe iz Šarlota protiv Norkrosa. i 2009. LA klipers Denver 91:112. Njujork . određene su prve petorke Istočne i Zapadne konferencije za All-star utakmicu (26. bekovi su Derik Rouz (Derrick Rose. (M. najuspješniji tim regularne sezone u proteklom šampionatu. T. Ganje postiže svoj četvrti gol u historiji.) Aktuelna osvajačica Svjetskog kupa u nordijskom skijanju.IFHJ Dnevni avaz. San Antonio Nju Orleans 93:81. L=čEFHL==EKI% Skijaško trčanje u Moskvi .decembru 1988. Spektakularni plej “Bikova” postigao je 32 poena uz 13 asistencija. Sve porezne obaveze podmirene su na vrijeme . jer bi neki i izginuli tamo.) " C= E " =IEIJA?EA Podvig mladog Kanađanina u NHL-u /=A= Spektakularnu predstavio u “ljepotici večeri” NHL lige pružio je mladi Kanađanin SemGanje (SamGagner). Starteri Zapada su bekovi Kris Pol (Chris Paul) iz LA klipersa i Kobi Brajant (Kobe Bryant. . 5LA=? I= IA>E =>E š Foto dana Vijest u brojci Vlada Crne Gore odlučila je jučer da sa 185. Kod muškaraca najbrži je bio Takmičarke prolaze stadion Lužnjiki Šveđanin Teodor Peterson. kojima su nanijeli deseti poraz u posljednjih 12 utakmica (105:102). Tako je Ganje postao prvi igrač u posljednje 23 godine koji je na jednoj utakmici sakupio osam bodova. Nikse. odbijajući plaćati porez u nekoj od zemalja sa povoljnijimzakonima.AHE 4K E ’*ELE’ FH@K>EE =CEK EI= Sjajni plej Čikaga imao 32 poena i 13 skokova Vlasti u Baskiji pokrenule istragu Aktuelni MVP lige Derik Rouz (Derrick Rose) i njegovi Čikago bulsi produbili su agoniju Njujork niksa.) Porezne vlasti u Baskiji pokrenule su istragu protiv drugog teniserasvijeta RafaelaNadala zbogsumnje da je utoj pokrajini utajio porez. očito. 21 poen. Čikago). predvodio je krilni centar Amari Studemajer (Amare Stoudemire) sa 34 poena i 11 skokova. Nadal je rođen u Manakoru na Balearima. godine osnovao nekoliko firmi u Baskiji s obzirom na to da su u toj pokrajini vrijedile porezne olakšice koje su poticale razvoj privrede i poduzetništva. 4AKJ=JE Rouz (Čikago) u duelu s odbranom Niksa promašio “trojku” za produžetak. Crna Gora izgubila je u finalu od Srbije sa 8:9. (E. krila su Kevin Durant (Oklahoma). Potočnik.06 miliona eura poreza.Memfis 77:96. LA klipers) i centar Endrju Bajnam (Andrew Bynum.Čikago 102:105.000 eura nagradi vaterpoliste za osvajanje srebrene medalje na minulom Evropskom prvenstvu u Ajndhovenu.

mladi istra`iva~.30 Astrologija TV1 07.55 [ah-mat 21.Palermo 13.10 Ratnici.10 23.30 22.05 Pri~a Wendella Bakera.30 Fudbal. program 12. crtani film 11.10 Loto.00 Championship: West Ham . 74.10 Top 20 MTV Express.15 Party Zone Ljubavnice Keti sazna da je Denu ponu|eno promaknu}e u Australiji.00 U@IVO: Premier League: Norwich Bolton 18. 4.25 Zlo~in 00.10 Monster High. Bundesliga.50 Lud. zlo~ina~ke namjere 17. igrana serija 18.) 09. Vesli Snajps. PINK BH 23. Afri~ki Kup Nacija 22.31 Biometeorolo{ka prognoza 19. muzi~ki program 09. crtani film 07. Den pozove Keti da s njim po|e tamo. bijelo mlijeko.00 Rukomet Seha Liga: Zagreb . igrana serija (R. prijenos 11.Sunderland.00 Olujna zvijer. S. ZijahSokolovi}. S. indijska serija 17. pregled 15.) 10.05 21.00 Vijesti Program za djecu 08. Melani Grifit. 2. 12. Las Vegas.30 Ski skokovi.00 Rukomet Ehf Liga [ampiona: Metz Budu}nost 21. krimi serija (r) 19. gdje pored ostalog i glumi u jednom filmu o vampirima.00 18.00 Flashbacks / Music box 09.00 Svijet sporta.50 Ar~er HBO 11.Borac Prenos 17.30 13. U ime naroda. koji je upravo doktorio. osumnji~enikom za dvostruko ubistvo.15 Moko. serija 17.30 19. crtani film 07.KUP Oslo 17. 09.05 Kako vrijeme prolazi.00 Ameri~ki Fudbal Nfl: Road To Super Bowl 00. igrana serija (R) 16.KUP (`ene) 15.55 Mala princeza 09.33 Sport 19. serija 21. 17. Engleska Premier liga.30 Magna Aura. Mark [eridan iskori{tava priliku te bje`i.30 TV lica. epizoda /12/ 15. Greg Henri Reditelj: Brajan De Palma MTV Express.05 Univerzalni vojnik. igrani film (R) PINK BH 06.00 Nova avantura. program 11/24 10. Afri~ki Kup Nacija 23. Meri Stinburgen Reditelj: Randal Miler 16. epizoda 21. Amina Begovi}. prijenos Bijela hronika (u pauzi utakmice) 18.05 Top shop 09. dokumentarna serija.20 100 miliona prije Krista. ameri~ki igrani film /12/ 17. r.00 Hokej na travi 23. igrana serija (R. igrana serija (R) 19. 03.00 SHOW TIME 18. crtani film 11. crtani film 10. crtani film 08.55 Dnevnik 3 23. muzi~ka emisija 15.00 NOVA AVANTURA 23.30 20. zabavna emisija r. igrani film 00. inf.05 Put u Saharu. muzi~ki show 18. Svjetski kup u alpskom skijanju.45 Kros-kantri skijanje 13.00 RUKOMET National G.00 Fudbal Francuska Liga: Bordeaux Toulouse 23. on pretra`uje oglase u novinama.30 Bumba. Stoke City . igrana serija.00 Mali fudbal.00 Fudbal.00 Sarajevska hronika 11. inf.00 Petkazanje. Spust (m). automagazin 13.00 Winx. dok.00 Vra~ }e vas sada primiti 21. Bjegunac je zapravo biv{i tajni agent koji sada postaje najtra`enija pokretna meta u dr`avi. crtani film 10. Barklija otmu i zatra`e dva miliona dolara otkupnine. 25/39.00 Vijesti 18.00 Fudbal.45 Silver City.00 Flashbacks / Music box 11. izme|u poslova. relity emisija 21.05 CSI. Zapitamo li se nekada koliko je na{ih sugra|ana kojima je glavni obrok ono {to drugi bace? Kakav treba da bude komentar nas koji to gledamo. ep. 18.35 Gormiti.05 FILM.45 NBA Live 23. muzi~ki show 00.00 [etnja Velikim zidom 22. crtana serija 19.30 Studenica-biser kulture svijeta 23.05 Junska no}. ameri~ki film 08.05 Kako vrijeme prolazi. prog. ep.00 Fifi.00 Zvijezde granda.10 Nepobedivo srce. r. 1.35 23. doma}i igrani film. 00.35 Auto vizija 12.00 Striptiz smrti. emisija za osobe o{te}enog sluha i govora 10. epizoda 16. program 19.00 FOXlife Momci sa Medisona Terra Nova Dr.20 OTKA^ENI TELEFON BHT1 07.05 KAKO VRIJEME PROLAZI 19. ameri~ki igrani film 23.kao sav normalan svijet 22.00 Show time. no}ni program 02.30 PREMIER LEAGUE 19.03 Vojna akademija. 21.00 Vijesti 19. film 00. r.KUP [amoni 13. igrani film 15.15 BHT vijesti 15. Las Vegas.05 Moj veliki prijatelj. Najstro`i ruski zatvor 00. S.Crvena Zvezda 19. ep 13.10 Jukebox. r. i 75.05 Junska no}.15 BIJATLON 22. Vatra 21. zbunjen.00 Flashbacks / Music box 10. 10. crtani film 08.30 Milosrdna Grejs 15.40 Awkward Weekend Pimp My Ride 15. HRT2 Striptiz smrti D`ejk zati~e svoju djevojku u ku}i sa drugim mu{karcem i sada tra`i novi stan. Nakon pada aviona koji je prevozio zatvorenike u rijeku Ohajo.30 Swiss league: Luzern .00 Flashbacks / Music box 13.30 Svi na selo 14.35 Mala princeza 18.00 @ablja patrola. muzi~ki program 20.55 Chamonix. informativni program 16.20 Sport centar 22.kviz 19.00 U@IVO: Premier Lague: Arsenal Blackburn 16.Millwall 00.05 Otok. igrana serija. 17.40 Ma~ak u ~izmama 11. 94.38 Horizonti 20. 73. 1 Zemlja izgubljenih Klinci su zakon Cura na lo{em glasu Rupa straha I Mars treba mame Iza neprijateljskih linija 3 Gangsteri Ninja ubojica Brzi i `estoki. crtana serija 19. program 20.20 Kralj dinosaura 09.00 Autoklub. serija.45 Josip Pejakovi}.00 Snuker 23.30 Vragolasti Denis 08.15 Astro Num Caffe.00 Istrage zrakoplovnih nesre}a 20. Las Vegas.15 Bijatlon. ep.30 Mali fudbal. 02. Spust (`). 22.34 Dnevnik. Uloge: Tomi Li D`ons. muzi~ki program 20.30 00. film 15.00 Vijesti 00.20 Pingu. NOVA TV ^uvari zakona Savezni {erif Sem D`erard u potrazi je za bjeguncem.Zurich Arena Sport 1 11.00 HOKEJ NA TRAVI 18.00 Program za dijasporu 18. Povratak Spa{avanje Edwardsa 00.30 Kvadratura kruga 19. BHT1 SATELITSKI PROGRAM RTS Eurosport 12. OBN 18.20 Jukebox.00 19. nominacije 22. New York.10 Real NBA 14.) 12.00 In`enjerske veze 16. crtani film 10.45 Nepoznati 22.05 CSI. 18. 22. Brajan Grinberg. program 21. talk show emisija 11.30 Fudbal. igrana serija 17.30 Bijatlon.00 Plovidba broda s blagom 18.00 CSI.30 Stanje na putevima 19. Urban 14.Wolves 02.45 Piplinzi.00 FILM. ep.00 Porodi~ni obra~un..00 Info top. trudi se svim silama iza}i iz o~eve sjene. 15. muzi~ki program 11.00 15.00 Najava Dnevnika 19..00 Grand hit. u potrazi za kakvim korisnim stvarima.00 20. muzi~ka emisija 14.20 Zvijezda mo`e{ biti ti. S.05 Univerzalni vojnik.00 Italijanska Liga: Inter .00 In`enjerske veze 17. 22.05 100 miliona prije Krista. HSV Hamburg Bayern Muenchen 20.00 Mala nevjesta.30 Vijesti 11. dokumentarni serijal. 21.00 Alpsko skijanje.00 Vijesti u 7. U no}i kad njegov otac prima veliko priznanje.50 18.50 Vijesti plus 17.Rusija 14.05 01. u o~ekivanju da im se pridru`i i Jasminina majka. prijenos izvla~enja 19.) 11. inf.35 London Live. zabavna emisija 19.15 Tribunal 08. Uloge: Nada\urevska.(Hrvatska). poku{ava sebi i Jasmini organizirati kakav-takav `ivot.55 FILM. Haus Momci sa Medisona Uvod u anatomiju Udar Groma O~ajne ku}anice Uvod u anatomiju Seks i grad Momci sa Medisona FOXCRIME 11.21 Ledina. igrana serija.00 Zvijezda mo`e{ biti ti. ^e{ka Republika Hrvatska 22.00 Suze Bosfora.normalan.00 NBA Live 13. Urban 20. 09.00 Flashbacks / Music box 15.45 Fudbal prijateljska: Crvena Zvezda Zilina 22. vjerski program 12.15 Mali fudbal.30 Koncert @eljka Joksimovi}a. magazin 19.svakodnevna je slika u BiH. epizoda /12/ 18.00 23.00 Smrt u sumrak 1.00 17. igrana serija.05 Junska no}. Afri~ki Kup Nacija 19. r.00 Vijesti 15.40 17.35 Sat 23.05 CSI.10 Top shop 10.15 MEDICINSKA ISTRAGA 15.20 Pregled programa za nedjelju FTV 07.. Uloge: Alan Rikman.55 Nogomet.55 Tajne i la`i jednog nobelovca.00 Pono}ne vijesti 00.00 Sve za ljubav.05 Crna krava.15 Medicinska istraga.00 S druge strane. ameri~ki igrani film 15. 1.[panija 15. ameri~ki film HAYAT TV 07.00 Winx.50 Sport centar 15.05 Otok. Bundesliga.KUP Oslo 14.00 Flashbacks / Music box 12. najava 18. sportski program 23.30 Biggest!Hottest!Loudest!16.30 Bumba. Robert dauni Jr. muzi~ki program 20.00 Dnevnik 1 12.58 Biometeorolo{ka prognoza 12. ameri~ki igrani film.05 Silver City. igrana serija. New York. 2012.00 Slagalica. Urednik: Dejana Rosulja{ 20. (Hrvatska).05 Pingu 19.30 TOKŠOU.SUBOTA 4. Uloge: Kreg Vejson.15 TITO CRVENO I CRNO. doma}i igrani film 21. 1/13 12.00 Iza scene.30 Dnevnik TV1 20.45 Test 08.50 Jasmina. hongko{ki igrani film /12/ 22.55 Vremenska prognoza 16. Las Vegas. animirana serija.05 Jasmina.40 Brojevi 12.05 Oluja..00 CSI.00 Bez vize.05 Mladi u~itelj.00 Bijeg 23.40 BHT vijesti 11.KUP Val di Fiemme Eurosport 2 12. strani dokumentarni program 08.05 Vojna akademija.00 Izgubljeni brodovi Rima 19.25 Garmisch-Partenkirchen. igrani film 00.00 @ivot u trendu.00 Fudbal..30 Pregled programa za nedjelju TV ALFA 08.10 D`ordan 20.00 Paparazzo lov na poznate..20 Govor ti{ine. Reditelj: Ned`ad Begovi}. igrana serija (R.00 Dnevnik 2.00 Bouns 20. igrani film (R) 15. igrana serija (R.00 [opingholi~arke.37 Hlapi}eve nove zgode. 15.30 DNEVNIK TV1 17. sportski talk show (r) 13. U malo slobodnog vremena. igrana serija (R) 08.45 Delgo Sre}a.00 Tajni Djeda Mraz. reality emisija r.25 Engleska Premier liga.05 FILM.00 Fudbal: Copa Libertodores Highlights 15. igrana serija (R) 13.45 Vijesti Sportklub 13.00 Red i zakon..30 Dnevnik 20. 22. igrana serija.(Hrvatska).00 Dnevnik 1 19. Ona pristane.30 Mozaik religija. 5. 17.00 Road To London 14.15 Tajna Starog Mosta. S.00 14. Schalke 04 Mainz 18.15 U zmajevom gnijezdu. crtani film 19.. ep. .50 Graditelj Bob.30 U@IVO: Premier League: Manchester City .00 Chapelle Show Behind The Music. epizoda 00. Blige MTV World Stage. slavni hemi~ar Eli Majklson zapostavlja vlastitu porodicu i prijatelje.20 03.10 Gold Music.05 Junska no}. igrana serija 21.00 Flashbacks / Music box 08.45 Premier League: QPR . Ukrajina .Fulham 20. Mirvad Kuri}. Njegov sin Barkli.05 Artur 08.00 Ko{arka Aba Liga: Radni~ki .40 20. ~ak i hranom . kviz 15. Safa. igrana serija 22. zabavna emisija 20.40 BHT vijesti 21. Turska .50 Info top.30 Alijas 19.00 04.10 SERIJA. Svjetski kup u alpskom skijanju...15 Ski skokovi.. Cortes.00 BHT vijesti 08. crtani film 09.40 Ema Rock Highlights 01.05 MTV Takeover.20 Otka~eni telefon Osmana D`ihe 19. da joj kao prijatelj pomogne donijeti odluku. dok. BHT1 Jasmina Krhkai slaba{naSafai njenaunuka Jasmina doputovale su humanitarnim konvojem iz ratnog Sarajeva u porodi~ni apartman u malom primorskom mjestu.15 100 miliona prije Krista.00 Kursad`ije. Reditelj: Stjuart Berd 00. dok.00 Ameri~ki Fudbal Nfl Tajne i la`i jednog nobelovca Nakon {to dobije Nobelovu nagradu.00 Vra~ }e vas sada primiti MTV Adria 12.00 Garfield.25 3 From 1 19.10 12.05 CSI.10 Jukebox.30 KONCERT 15.28 Vremenska prognoza 19. igrana serija.15 Okru`en mrtvima 01. u`ivo Dejana Talk Show Kopanje po kontejnerima. 01. Bi li ona to mogla? D`ek `eli vidjeti Keti nasamo.10 17.55 Kasabian MTV World Stage. epizoda 09.00 Mary J.30 15. prijenos 13.30 Dnevnik 2 20.

50 OBN Info. dok.50 Princ iz Bel Aira.05 Junska no}.) 13.26 Mu}ke. film KAKANJ 11.30 Ko{arka: KK Bosna-KK Mladost. 09.55 Hostel.38 Vez /Isto~no Sarajevo/. inf.00 Stounhend` 00.45 Film HTV OSKAR C 08. dokumentarni program 23.05 FIS SHOP 19.00 Intervju 23.40 TV Vita Shop 16. koncert [abana [auli}a 18.00 Vijesti 15. humoristi~no-glazbeni show 05. 22.05 Zagrljaj ljepote 19.10 Rebus. TV KISS 21.45 Patak Frka.30 Dnevnik FTV 20. Posao: Brza reakcija omogu}ava vam da se uklju~ite u podjelu dobiti. 16.45 TV intermeco 22.25 Tribunal 13. mo`e pomo}i bliska osoba. talk show 18. serija 16.20 Split.25 Horoskop 15. Hrvatska ^e{ka.”Hranim se otpacima iz kontejnera”.. serija (r.SUBOTA 4. religijski program.30 Nevidljivi protivnik. 5. To je od velikog zna~aja.30 Kuhinje 14. Isplatilo se! Posao: I sami znate da ste previdjeli jednu sitnicu.10 Gormiti. emisija o automobilizmu ZENICA 09. inf.00 Vijesti 21.30 BN music 23.10 HAK . sportski pregled 19. 17. prijenos utakmice.35 Smallville. izbaviti iz nezgodnih finansijskih problema.30 Aktuelnosti..45 Bez izlaza (16).11. naprotiv. ep. 42/124 ep. Ljubav: Morali ste se boriti za ljubav ili izlazak iz situacije koja je budila nezadovoljstvo.30 Druga strana Srbije.05 100 miliona prije Krista. serija 13.55 Marketing 20.34 Shetlandski zapisi Simona Kinga.40 Zvonar Crkve Noter Dame. program. 11/12 08.00 Vitafon 20.05 Za svaku bolest trava raste 18.46 Azijske razglednice.05 Autoshop magazin. Samo korak je do gre{ke. r.00 Info IC. serija 13. najzad.00 Flash vijesti 17.00 Iz dana u dan 20.30 Direkt. 12. pol.Borac.05 Junska no}.00 Bonaventura 22. sve skupa i nije tako lo{e.00 Auto shop magazin emisija o automobilizmu 19.20 Marketing 6 18.55 Zlo~esti de~ki.00 Dnevnik/r 23. program 20.00 Dnevnik 1 12.05 Duhovni svijet.35 Kona~na odluka.20 TV Shop 13. serija 10. crtana serija 09. Posao: Nemojte nikako zanemariti svoj rad.07 Eko zona 15.30 Astro Show TVSA 07. sudska hronika 16. film (r) 15. Daleko od ku}e.45 Dnevnik 3 23.22 Sova. em. 19/46 09.30 Statisti. serija 13.00 Vijesti IC r. popri~ajte otvoreno sa partnerom. politi~ki magazin 14.00 Vijesti 23. Zdravlje: Iako je hladno. crtana serija 10.03 Iz iksa u iks.10 Tomica i prijatelji. nemojte pretjerati.00 Vijesti TVSA 13. To }e vas.20 Zdrav `ivot 13. New York.00 Sfera 18.05 Bisage Vehida Guni}a. humoristi~no-glazbeni show 19.00 AJE Vijesti 01. Zdravlje: Pobolj{ajte cirkulaciju.30 Folk show 23. Prota Petar 14. film 00.45 Druga `ena..05 Mixmaster. Las Vegas. serija (repriza zadnjih 5 epizoda 17.20 Nade BH sporta 20. dok.35 Zauvijek susjedi. serija 22.00 Dokumentarni program 22. glazba. ep.05 Otok. dokumentarno-revijalni program 16.00 Vijesti IC 20. r.00 [panjolska primera liga 00.30 Za. hronika Op}ine Kakanj 18. r. film ta~ke.00 Vijesti 23. emisija etno muzike 13. emisija iz kulture 18. r. Futsal.Borac m.00 Najava programa Dnevnik/r 08. Petrit Ceku Nova TV 06.. arhiv TV KISS 15.40 Game zone 20.53 Globalno sijelo 19. 12. U suprotnom. dok. 22.30 Dnevnik 2 19.30 Gladijatori.05 100 miliona prije Krista. ruski dokumentarni film 19. r.09 Split. Zdravlje: Obavezno pro{etajte. serija 00. film 01. serija (r. 1. Hrvatska .30 Graditelj Bob.00 Dnevnik 1 19. Posao: Razmislite o mogu}im posljedicama prije nego {to se upustite u posao.00 Dnevnik Marketing 19.00 Odjavni telop TV GORA@DE 08. 20//46 10.05 48 Marake{. 08.25 Vijesti TVSA 21.00 Kike tike ta~ke.07 Split. film 22.00 Hema magazin.00 Usred prijevare (16).10 Samo pjesma zna. serija 21.^e{ka. vijesti 00. r. II dio. magazin Radija slobodna Evropa. Posao: Nemojte prebrzo odustati. r.tel. serija 01. dok. 44/124 ep. serijal 18. igrani film 02. nastavak filma 23. 10.25 TV justice.05 Reporta`a. Pogotovo ako ste. [APAT ZVIJEZDA Priprema: Hedija MEHMEDIĆ Ljubav: Ponekad. serija 13. program 19. ali samo do razumne granice. crtana serija 11. zabavni program 2/2 (r) 14.00 Vijesti 17.24 Med i djetelina.46 Najmo}nije `ene svijeta..55 Smrtonosna prijevara (16). Imate veliki prostor za ostvarenje planova sa voljenom osobom.00 Religija u slu`bi `ivota. uspjet }ete ostvariti cilj. film TV OSM 11.50 Dje~iji program 10. 13. serija 13. Zdravlje: Ako ne pazite. (r) 17.00 Film 00. evergreen 20. r.05 Sje}anja 20.00 Serijski program.20 BAKINA KUHINJA 21.30 Dnevnik 2 20. direktan prijenos 18.10 Robin Hud 3.00 Foliranti.30 Druga strana Srbije.00 Scena 22.. crtani film 13. dokumentarni film 00. Las Vegas.06 Vijesti iz kulture 23.10 Bonaventura. bukvalno. 2.05 CSI New York. EP.30 Historija revolucije Smrt i propast.30 Dnevnik 20.05 OTOK. r.55 Rukomet. ep.00 Statisti. [ta je sa voljenom osobom?! Posao: Veoma uspje{an dan. crtani film 10. dokumentarna serija 16. serija 18.00 Vijesti 12. dok.01 Zvijezde pjevaju 21. Zdravlje: Umor zbog previ{e obaveza. serija 21. Ljubav: Trebate.50 Prosjaci i sinovi. r.00 Iskre kulture.30 Majstori kuhinje 19.10 SAMO PJESMA ZNA OBN 07.00 Igrani film 22.00 Oni dolaze 17. Kada je u pitanju delikatna situacija. serija. voljena osoba mo`e zaklju~iti da je ne volite.r.10 Marketing 19. dok. optere}eni ste ubje|enjem da za vas nema granica i prepreka. Ni{ta nije sasvim izgubljeno.18 KS Automagazin 13.00 Marketing 4 16. crtana serija 08..10 Ljubavnice 2.00 CSI.00 Nije te{ko biti ja 21. dokumentarna serija 22.11 Ku}ni ljubimci 10. serija 19.) 10. Istanbul centar svijeta. Otvara se mogu}nost da va{ posao u potpunosti procvjeta.35 Frikovi. r. Seha liga.00 Selu u pohode 12. program. kulinarski show 13.30 Bonaventura/r 17. kulinarski show 13.25 Nad lipom 35. inf.05 Bez cenzure 15. nastavak 17.polufinale.30 Mali oglasi 19.30 Dejana Talk Show. igrana serija 22.30 Muzi~ki program 00. Mogu} je neuspjeh.33 manjinski Mozaik.30 Kontekst. crtana serija 09. serija 15.00 Vijesti TVSA 16. 10/12 07. prepustite se u`ivanju sa voljenom osobom.30 HRT DNEVNIK 20.30 Bjekstvo sa ostrva {korpiona.30 TV izlog 11. serija (r. emisija za branitelje 13. dok.51 HAZU portreti. film 04. emisija narodne muzike 21.21 4 zida 14.15 DW-time 16. serija.05 Otok .00 VOA 22. Ljubav: Preispitajte svoje pona{anje prema voljenoj osobi.00 Vijesti 10. crtani film 08.00 No}ni program Marketing 19.00 Vijesti.00 Marketing 2 14.05 Nad lipom 35. 1989..00 Bez izlaza (16).40 Reporta`a.30 Dnevnik 3 22. Futsal.05 Otok.00 Vijesti 21. dok.45 Marketing 23.30 Muzi~ki program 20.00 Tri minuta.44 Glazbeni salon Gvozdanovi}. serija 01. Pomirite se sa ~injenicama. r. emisija o automobilizmu 11. Ljubav: Uzmite predah od svega.05 Junska no}.30 Arapsko prolje}e.. emisija 19. igrani film 23. igrana serija (r) 16.30 Trend setter 00. crtani film 08. Las Vegas. igrana serija (r) 11. me~a Simpsoni 19.45 Winx. vjerski program 19.00 Pozitivni format 18. emisija. Odlika{i 09. igrana serija 21. Grga Novak 15.29 Euromagazin 17. 23. religijski program 12. dok.02 Fringe na rubu 1. igrani film 22.35 Deronje. Tako }e svi biti mnogo zadovoljniji. 45/124 ep. tarot show RTRS 08. Zdravlje: Nervoza odlazi od vas. Audrey Hepburn. bli`e sebi 17. r.00 [panska primera liga.00 Hrana i vino.10 Operaterka.00 Tv Liberty.00 Vijesti Nove TV 17. film 22.31 Doktor sa jezera.1989. gubite mogu}nost za ostvarenje ljubavnih `elja. prijenos utakmice.00 Sponzoru{e 15.15 Igrani film HEMA 09. srediti emocije.05 ^uvari zakona. humoristi~ki program 17. medicinski magazin 12. pa {to prije prihvatite novu situaciju. serija 21.00 AJE program 16.40 Mali oglasi 22. Las Vegas.00 Usudi se i probaj London. 18. pro{etajte.20 TV Doktor.45 Filmski program 22. EP.15 Sarajevu s ljubavlju.45 [to je mu{karac bez brkova.13 Djeca majke Zemlje. program.23 Potro{a~ki kod 18. prijenos 22.30 Vijesti 14. film 15.00 Hrana i vino.00 Lonci i poklopci.05 CSI.emisija 22. 17.20 Dodir s neba.45 Zodeks 14.25 Tri minuta 19. ta planeta! 17.00 Prosjaci i sinovi. Ljubav: O~ekuje vas ugodno iznena|enje.00 Tv strane 00. crtana serija Glazba. informativni program 19. dok.00 Istina. igrani film AL JAZEERA BALKANS 07.05 Univerzalni vojnik. ep. 2012.01 Trolovi.00 39.20 Tv Zehra.00 Igrani film 15. ~ak i nepotrebnog. program. crtana serija 10. program 19. crtana serija 08. Ljubav: Situacija se potpuno stabilizira.55 Kao kod svoje ku}e 19.00 [panska primera liga.00 48 Marake{.05 Put Istine 18.. Libija u vatri II dio.20 Ezo TV.05 Kako vrijeme prolazi.30 Kontekst.15 Druga `ena.00 Auto shop magazin. dobro uhodani svijet sigurnosti.49 Obrtnik i partner. na pravi na~in. Posao: Najbolji prijatelji se poznaju u krizi. Svjetski skija{ki kup spust (M). To }e vas vratiti u stari. film HRT2 08. r. 65.05 Kako vrijeme prolazi.30 Game zone 15.00 Irene Hass.30 Obavje{tenja 23. inf.00 Dom2 21.. Zdravlje: Gotovo odli~no! 19.30 Portal 19. prijeti prehlada. Zdravlje: Glavobolja.30 Veterani mira.45 Hrana i vino 17. serija 16. ep. serija 08. program 20. Posao: Izvu}i }ete se iz neugodnosti. dok. dok. Samo vas posao mo`e. intervju.00 Auto shop magazin 21.30 Muzi~ki program 20.druga. r. 18.00 Yusuf. ep.45 Oggy i `ohari.00 Vijesti TV Sahar 12. program 20.05 Kako vrijeme prolazi.05 Film BN 16.00 CSI.00 Bjekstvo sa ostrva {korpiona.05 Vremenska prognoza 16.00 ATP Zagreb Indoors . inf.30 So{ka fronta 22.00 Na{i razgovori. 2.20 Reporteri. program.25 Maketing blok 19. serija (r. informativni magazin 18. prijenos 16. 13. 19.00 Bijeli planet. igrana serija CSI.30 Pop Top.55 Chamonix.30 Putopisi 18.05 CSI.30 Dnevnik FTV 20. serija.18 KS AUTOMAGAZIN 09.12 SMS oglasi 19. centralna inf.00 Hronika kraji{kih gradova. 17. serija.00 Odjava programa KISS 08. EP. 18.. 00. na najbolji na~in. program za djecu (r) 20. Las Vegas. film za djecu 11. makar nakratko. kao posljedica nervoze. arhiv TV KISS 16.00 Kontakt program 17.30 Sljede}a muzi~ka stanica .00 Doktor sa jezera.50 Meraklije sa ^ardaklije.04 Rupert. 22.00 Biljana za Vas 22. Ljubav: Nema razloga za suzdr`anost.30 Dan.00 TV strane 16.05 Junska no}.Zagreb . 15.05 CSI. 01.15 Dnevnik Nove TV 20. 15.10 Provjereno. program za djecu 11. film 17. program 21.16 Normalan `ivot.30 Reporta`a TV KISS HIT TV 16.05 .. prijenos 1. 16. mislite da ste sretniji kada vas svi ostave na miru.20 SMS BOX 13.00 Denis napast 19.30 Dnevnik 3 23. program 12. Ljubav: Nedostaje vam pribranosti.15 Dance. kulinarski show 20. crtana serija 09. direktan prijenos 16.00 Najava programa Balkandics Marketing 19.42 U no}noj ba{ti.00 Igrani film 22.00 Iz arhiva TV Hema VISOKO 14. 21. Zbog toga sada imati puno posla. emisija za mlade 17. 08.25 Preporu~ujemo. reality show za mlade. crtana serija 08. serija 15. r. serija 07. ateizam. muzi~ka emisija 21.Tema.. Hrvatska .30 Usudi se i probaj London.20 Loto 7/39 19.10 Alternativna medicina.39 ^iji su an|eli .Jemen II dio. me|ureligijski magazin 13. igrani film 17. serija 21.15 Amor Latino.08 Djevoj~ica iz budu}nosti 2. Ako odugovla~ite. serija 18.. humoristi~ki program 21. film 02. ep.27 Kaos u Bangkoku.Promet info 17. r. multinacionalni magazin 14.18 TV kalendar 12. Posao: Ne treba vam biti `ao ulo`enog truda. dok.islam. Ljubav: Ne ~ekajte da se desi ne{to veliko. Iako situaciju smatrate lo{om. 17. 23. 22.45 Auto shop magazin. serija 18.) 09. program 20.50 I tako to.00 Kike tike Top shop 12. program 15. 11. dokumentarna serija 11.00 Dnevnik 12..serija 18. film 00.05 Reporta`a.20 Marketing 3 15. humoristi~na serija 11. crtana serija 09.00 Pregled sedmice.50 Top shop 17. serijski program. dok.05 CSI.program. univerzalnost religije 10.05 Art ma{ina.15 Marketing 19. Ljubav: Trenutno.05 Junska no}. serija 14.00 Marketing blok 20. sre}u gradite u svojoj vezi. Zdravlje: Izbjegavajte stresne situacije.50 Kralj dinosaurusa.35 Divlji zapad.08 Dje~iji program. pol. @rtve mode 18.30 DW-time 23.30 Dnevnik TVSA 19.45 Za svaku bolest trava raste.15 Subotom u 3. Zdravlje: Bez promjena.16 Duhovni izazovi. serija MRE@A 08.48 Prizma. emisija o obitelji 12.15 Marketing blok 22. iskoristili pru`enu {ansu.00 Puls 12.10 Bonaventura 17. program.^e{ka.00 Vijesti 20. Sjednica Op}inskog vije}a Visoko.15 Jumanji. Futsal...r. 1/3 12. Promjena vam mo`e koristiti.00 Bakina kuhinja. HRT1 10. r. serija 12. 11. serija. Ne mo`ete o~ekivati ljubav ako je ne dajete. emisija 20. crtana serija 09. Pazite. emisija 08. 43/124 ep.30 USUDI SE.00 Lifestyle TV.05 Univerzalni vojnik. Posao: Ispunjavaju se i najskrivenije `elje.35 Smrtonosna prijevara (16). reality show za mlade. 22. talk-show. 21. program za djecu 10. Me|utim.45 Marketing 21. inf.05 OBN Sport.55 Perestrojka. u najve}oj mjeri.31 Mala TV 10.05 Sudan Borba za srce sjevera. dance .30 U zmajevom gnijezdu. emisija 16.20 Larin izbor.00 Program za djecu 09. 00. izvu}i iz trenutne krize.20 Bakina kuhinja.10 Ah.) 11.20 TV USK 10. serijal.00 Vijesti 17. emisija.00 Mu}ke. program. centralna inf.30 Reemitiranje dnevnika hrt-a 20.35 SMALLVILLE 20.program.45 Vijesti 23.05 CSI. igrana serija 21. igrani film 00.35 Portal 15.30 Tu|e sla|e 22. dok. zbog sitnice. prijenos 13.00 Ro|en u Gazi. snimak 19. program. Zdravlje: Vi{e pazite na prehranu. emisija. Posao: Saznat }ete ugodnu novost. (r) 20. U tome vam.46 NAJMO]NIJE. r.. Dok. serija 11.00 Rukomet .35 Amor Latino.17 Crna dalija. Zagreb . inf. New York.30 Frej`er.35 Top shop 14.15 Inspektor Mors.45 Sarajevska hronika.00 Mali dnevnik 10.13 Rije~ vjere.28 Minusove muke sa Zemljanima.30 Nijesmo mi od ju~e. dobro je osamostaliti se od partnera.20 Brzi bijeg. crtani film 07. serijski program. Zdravlje: Pobijedite osje}aj premorenosti. emisija pod pokroviteljstvom 14. Ljubav: Mo`ete biti sasvim zadovoljni. talk-show. 14. Posao: Dobro se pripremite prije poslovnog sastanka.

TOP VIJESTI LJUDI I DOGA\AJI LJUDI I DOGAĐAJI 8Aš K =>EE Kemortan branila kapetana LJUDI I DOGA\AJI LONDON .To piće zimi štiti od respiratornih infekcija. pronađeni su u njegovoj kabini. ’)OKIE’ >=LEE H=CLH FE?E= LONDON . bez izgovora! . također. kralja Džordža Šestog (George). objavila e-mail FBI-ja s detaljima o tome kako pristupiti konferencijskom razgovoru i adresama elektronske pošte učesnika. piše “Daily Telegraph”. Kraljica Elizabeta slavi SANDRINGEM . . odaberite joj nešto što se vama dopada. to je veoma originalno. davnica i naći ćete pomoć koja vam je potrebna.Britanska kraljica Elizabeta Druga posadila je jučer u Norfolku drvo.Jedan zoološki vrt u snijegom okovanom Kazahstanu daje svojim majmunima crno vino kako bi se zagrijali. Moldavka je kapetana Frančeska Sketina (Francesco Schettino) nazvala herojem i branila ga na ispitivanju. ASTANA . sjela na tron poslije smrti svog oca. Momci. “Anonymousi” su napisali na Twitteru da se FBI vjerovatno pita kako su oni u stanju da im stalno čitaju saopćenja. 6. bivšu plesačicu. Rekla je da “nije uredu” da je njemu uništena reputacija “neosnovanim optužbama”.Ako ne znate šta da poklonite svojoj dragoj. datume planiranih hapšenja i detalje dokaza koje ima policija.kažu u ZOO vrtu. istražitelji su ispitivali više od pet sati. na kojoj se vidi ugravirani datum Gadafijevog vjenčanja sa Safijom . septembar 1970. prenosi AFP. a Scotland Yard je najavio reakciju.. Za ova dva predmeta Vafali kao početnu cijenu traži dva miliona dolara. FBI još nije komentirao slučaj. Grupa Hakeri upratili planove o svom hapšenju 8E = =KA Iskosa je.10. Primati su kao i ljudi. u kome oni razmatraju akcije protiv hakera.poručili ljepotice svim muškarcima koji su neodlučni šta da kupe ljepšoj polovini. kao i okrvavljenu košulju u kojoj je zlostavljan i ubijen.Adriana Lima. Kendis Svanpul (Candice Swanepoel). na sajt ArabsToday postavio je fotografiju prstena.Hakerska grupa “Anonymous” objavila je snimak konferencijskog razgovora između pripadnika FBI-ja i britanske policije. Modeli modne kuće intimnog rublja “Victoria's Secret” u posebnom su video materijalu ponudile savjete po pitanju izbora odgovarajućeg poklona za dragu osobu. odaberite joj nešto što se vama dopada. Ponuđena i krvava košulja svrgnutog lidera . Kao dokaz da su stvari zaista u njegovom vlasništvu. Učesnici razgovora razmatraju kako da uđu u trag “Anonymousima” i drugim srodnim grupama. ”Trudnicama” i mladuncima nije dozvoljeno da piju vino.Libijac Ahmed Varfali objavio je da posjeduje i da želi da proda srebreni vjenčani prsten svrgnutog libijskog lidera Muamera Gadafija.Odjeća i veš mlade žene koja je viđena s kapetanom u trenutku nesreće broda “Costa Concordia”. februara 1952. . Neki čak i pretjeruju i nekoliko puta dolaze po svoju dozu . 24). a smatra da bi dobio i više kada bi mogao da ih iznese na aukciju u Evropi. Ovog vikenda počinje petomjesečna proslava kraljicine vladavine. Domeniku Kemortan (Domnica Cemortan. Neke od fotografija modela modne kuće intimnog rublja Promotivna kampanja “Victoria's Secret” uoči Dana zaljubljenih Ako ne znate šta da poklonite svojoj dragoj. čime je obilježila svoj dijamantni jubilej. Ona je prije 60 godina. poručuju ljepotice NJUJORK . Lili Aldridž (Lily Aldridge) i drugi “anđeli” u jeku su promotivne kampanje uoči Dana zaljubljenih. Svratite do naših pro- 5)8-61 7Š)4+1) . Vinom ih štitimo od gripe.E==JE /=@=BEALA IJL=HE = FH@=K K>EA TRIPOLI .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful