Nezavisni bh. politi~ki dnevnik z subota, 4. 2. 2012.

z Sarajevo z Godina XVII z Broj 5906 z 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

Dnevni avaz

17 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba

[EST OSOBA UMRLO ZBOG HLADNO]E!
Mostarac umro jer se Hitna pomo} nije uspjela probiti do njega z U Sarajevu sedam infarkta od posljedica hladnog zraka z Lavina zatrpala vozilo z Zametena cijela sela Sanski Most: Klanjana d`enaza Dinu Kumali}u
Otac i bra}a nosili tabut dje~aka stradalog u [vicarskoj
(Foto: M. Dedi})

VANREDNO STANJE

Dramati~ne posljedice sibirske zime u BiH

Sarajevo ju~er: Saobra}ajni kolaps u bh. prijestonici

(Foto: B. Nizi})

Dje~ak se zbog lo{e ocjene bacio pod voz!
Istraga: Obdukcija razrije{ila dileme Ekskluzivno: Biografija turskog premijera
17. str.

AMERIKANAC SE UBIO IZ TRE]EG POKU[AJA
al sibirskih hladno}a koji danima uzrokuje probleme u cijeloj BiH ju~er je odnio i prve ljudske `ivote! Najmanje {estero ljudi,

V

Sarajevski ljekari su i sino} imali pune ruke posla

Mostar: I Stari most u snijegu

(Foto: M. Smajki})

prema navodima ljekara, umrlo je ju~er u BiH od sr~anog udara koji se mo`e dovesti u vezu s niskim temperaturama. Od toga, kako nam je potvrdi-

la Sena Softi}-Taljanovi}, direktorica Zavoda za hitnu medicinsku pomo} u glavnom gradu, pet ih je u Sarajevu, dok je {esti 2. i 3. strana umrli iz Mostara.

ERDOAN: SLU@BA NARODU JESTE SLU@BA BOGU
RATNE MISTERIJE

MIRKO NOVOSEL

Pomo}i }u BiH i Petrovi}u

Tarik Poturovi} dao parcelu Zikinoj sestri

OPTU@NICE

’Avaz’ prona{ao suprugu dr. Ese Sadikovi}a
Prilog „Sedmica“

75. strana

17. strana

Prilog „Sedmica“

16. str.

Ukratko

2

Dnevni avaz, subota, 4. februar/velja~a 2012.

aktuelno

VAL HLADNO]E Izuzetno niske temperature i snje`ne padavine {irom BiH
Gormez: Uskoro dolazi u BiH

BiH

X Posjeta predsjednika Predsjedni{tva vjerskih poslova Republike Turske (Dijanet), prof. dr. Mehmeta Gormeza na{oj zemlji odgo|ena je do daljnjeg zbog vremenskih neprilika. Gormez je trebao od sutra do 8. februara boraviti u slu`benoj posjeti BiH i susresti se s predstavnicima vjerskog i politi~kog `ivota u na{oj zemlji. Postoji mogu}nost da Gormez na{u zemlju posjeti u drugoj polovini februara.

Odgo|ena posjeta Mehmeta Gormeza

[est mrtvih zbog
Pokosili ih sr~ani udari z Obustavljena nastava u Sarajevskom, Hercegova~ko-neretvanskom i Livanjskom
Val sibirskih hladno}a koji danima uzrokuje probleme u cijeloj BiH ju~er je odnio i prve ljudske `ivote! Najmanje {estero ljudi, prema navodima ljekara, umrlo je ju~er u BiH od sr~anog udara koji se mo`e dovesti u vezu s niskim temperaturama. Od toga, pet ih je u Sarajevu, potvrdila je Sena Softi}-Taljanovi}, direktorica Zavoda za hitnu medicinsku pomo} u glavnom gradu, dok je {esti umrli iz Mostara, koji je ju~er bio zameten snijegom, zbog ~ega mu Hitna pomo} nije mogla pri}i. - Niske temperature ne pogoduju sr~anim bolesnicima i onima koji imaju povi{en krvni pritisak. Stoga upozoravam sve one koji imaju ove probleme da ne izlaze bez prijeke potrebe nagla{ava Softi}. Snje`no nevrijeme pra}eno ekstremnim minusima paralizirao je ju~er velike dijelove BiH, zbog ~ega su lokalne vlasti donijele odluku o obustavi nastave u svim osnovnim i srednjim {kola-

Tuzla

Josipovi} pola`e vijenac na Kapiji
tske Ivo Josipovi} danas }e posjetiti Tuzlu i polo`iti vijenac na {etali{tu Kapija, mjestu gdje je 25. maja 1995. godine stradala 71 osoba. Poslije podne susrest }e se u Hrvatskom domu s Hrvatima iz TK, a na Univerzitetu }e odr`ati predavanje o temi „Hrvatska vanjska politika - kako biti A. Mu. dobar susjed“.

X Predsjednik Hrva-

Pokrenuta lavina

Sarajevo: Me}ava na ulicama glavnog grada

(Foto: B. Nizi})

Odluke

snje`nim padavinama nastaviti i u narednim danima. Ministarstvo sigurnosti BiH uputilo je upozorenje gra-

Dramati~no spa{avanje 37-godi{njaka
Saznajemo da je jednog od umrlih smrt zadesila u d`amiji u sarajevskom naselju Breka, gdje je do{ao klanjati d`uma-namaz, potvrdio nam je de`urni ljekar u sarajevskoj Hitnoj pomo}i dr. Tigran Elezovi}. On je dodao da je jednog pacijenta smrt zadesila u krugu bolnice Ko{evo dok je prelazio iz mjestu Krupac, ju~er se aktivirala lavina koja je zatrpala jedno motorno vozilo, ali je voza~ pro{ao s lak{im povredama. Ljekari su ponovo preporu~ili da se gra|ani dijedne u drugu kliniku! No, ovu informaciju Biljana Jandri}, portparol KCUS-a, nije mogla potvrditi. Slu`ba Hitne pomo}i Sarajevo uspjela je spasiti `ivot jednog 37-godi{njaka koji je ve} bio u stanju klini~ke smrti. Uspje{nom reanimacijom vra}en je u `ivot i upu}en na sarajevski KUM na daljnje liljem BiH pridr`avaju posebnih mjera za{tite zbog velikih hladno}a te da ograni~e izlaske naro~ito u jutarnjim i no}nim satima. I grad na Neretvi ju~er je zamela nezapam}ena me}ava, koja je na momente dostizala i olujne udare. Ovakvo nevrijeme skoro u potpunosti je paraliziralo grad. Zbog neo~i{}enih puteva, saobra}aj je bio paraliziran, je~enje. Na KCUS je ju~er primljeno jo{ sedam pacijenata koji su do`ivjeli infarkt. - Trojica od njih ~istila su put ispred ku}e od snijega, kada ih je zadesio udar do kojeg je vjerovatno do{lo zbog hladnog zraka i istovremene izlo`enosti naporu kazao je za „Avaz“ prof. dr. Senad Pe{to. a mnoga vozila ostala su zaglavljena u snje`nim nanosima. Brojna prigradska naselja koja su od centra grada udaljena svega tri-~etiri kilometra bila su skoro odsje~ena. Stoga su mnogi bili prisiljeni i pje{ice i}i do svojih radnih mjesta, jer ni autobuske linije nisu redovno saobra}ale. Kako nam je potvrdio i portparol MUP-a HNK

[e{elj odbio pregled

Visina snijega i temperature
Na Bjela{nici je ju~er u 13 sati visina snijega iznosila 148 centimetara, Ivansedlu 75, u Sarajevu 43, ma u Sarajevskom, Hercegova~ko-neretvanskom i Livanjskom kantonu! Snje`ni nanosi i me}ava prouzrokovali su potpuni saobra}ajni kolaps. Stru~njaci upozoravaju da }e se hladno vrijeme pra}eno jakim dok je najhladnije bilo na Kupresu s izmjerenih minus 16 stepeni, Sokocu minus 14, Sarajevu minus 12! |anima da se pridr`avaju uputa nadle`nih institucija. Iz Planinarskog saveza BiH apeluju na gra|ane i planinare da se ne upu{taju u avanture po bh. planinama. Na putnom pravcu Isto~no Sarajevo - Trnovo, u

slav [e{elj odbio je da ga u pritvoru Ha{kog tribunala pregleda kardiolog iz Rusije, koga je odredio Sekretarijat ovoga suda, javlja Srna. Pretresno vije}e nedavno je nalo`ilo da [e{elja pregleda ruski doktor Sergej Avdejev, koji je to ve} jednom u~inio, na [e{eljev poziv. [e{elj je odgovorio da se „ne}e saglasiti da ga pregleda nijedan doktor koga je odredilo Pretresno vije}e“.

X Lider radikala Voji-

Ha{ki tribunal

X Presuda u postupku zbog nepo{tivanja suda protiv Jelene Ra{i}, biv{e referentice za predmet tima odbrane Milana Luki}a, bit }e izre~ena u utorak, 7. februara, u Me|unarodnom sudu za biv{u Jugoslaviju, saop}eno je iz Haga.

U utorak presuda Jeleni Ra{i}

Velike koli~ine snijega napravile ogromne probleme u saobra}aju

Sela Luka i Kru{ev Do u okolici Srebrenice jo{ su komunikacijski odsje~ena od ostatka BiH. Prema rije~ima Envera Durakovi}a, potpredsjednika Mjesne zajednice Luka, u posljednja 24 sata napadalo je dodatnih 15 centimetara snijega, tako da je kretanje ljudi svedeno na pedesetak
(Foto: F. Fo~o)

Luka i Kru{ev Do i dalje odsje~eni

metara prostora oko njihovih ku}a. - U posljednjih mjesec dana samo smo jedan dan imali prohodan put prema Srebrenici. Na`alost, snijeg ne prestaje padati rekao je Durakovi}, koji navodi da su zalihe hrane u selima Luka i Kru{ev Do ograni~ene.

aktuelno

Dnevni avaz, subota, 4. februar/velja~a 2012.

3

Komentar dana
Pi{e: Fahir KARALI] (fkaralic@avaz.ba)

izazvale pravo vanredno stanje

sibirskezime!
kantonu z Veliki problemi u saobra}aju z Upozorenja iz dr`avnih institucija

Vrhovna nepravda
Iako se odluke suda, u principu, ne komentiraju, posljednja presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, kojom je manji bh. entitet oslobo|en pla}anja od{tete za 16 poru{enih d`amija, zaslu`uje izuzetak od uobi~ajene prakse i o{tru reakciju javnosti. Informacija da je taj sud nalo`io Islamskoj zajednici u BiH da u bud`et RS, ~ija je vojska poru{ila d`amije, me|u kojima i banjalu~ku ljepoticu Ferhadiju, plati 48.375 KM sudskih tro{kova, izazvala je gor~inu kod svakog normalnog ~ovjeka. Bez imalo ustezanja treba re}i da je ovo novo negiranje genocida koji se dogodio u BiH. Ovog puta ~ak i mnogo te`e od onoga {to skoro svakodnevno radi predsjednik RS Milorad Dodik, jer je sada u pitanju institucionalno negiranje zlo~ina, genocida, kulturocida... Pose-

Presuda Vrhovnog suda RS novo je negiranje genocida - institucionalno
bnu te`inu daje i ~injenica da se radi o Vrhovnom sudu, najva`nijoj instanci zadu`enoj za provo|enje pravde. U ovom slu~aju, za provo|enje nepravde. Ovakve sudske odluke idealan su argument za Dodika i njemu sli~ne, koji bi po svaku cijenu da ubijede i sebe i svoj narod, ali i cijeli svijet, da se genocid nije dogodilo, da se nije dogodilo ono {to su potvrdili doma}i i me|unarodni sudovi. Uprkos tome {to je posljednji istup ^edomira Jovanovi}a, lidera LDP-a, probudio nadu da bi se Srbija kona~no mogla suo~iti s onim {to se de{avalo tokom agresije na BiH, odluke Vrhovnog suda RS, kao {to je ova posljednja, jasan su znak da jo{ nije do{lo vrijeme da srpski lideri odustanu od srpskog dr`avnog interesa - la`i!

Otkazani brojni letovi
Aerodrom Sarajevo ju~er je bio u funkciji, ali je otkazan ve}i broj letova. Tako su otkazana oba jutarnja leta za Istanbul te Minhen, Zagreb, Be~... Ju~er je sletio samo avion iz Ciriha. Zbog velikog nevremena zatvorena su i ~etiri grani~na prijelaza, Rade` - Vukov klanac, Kaldrma, [}epan-Polje i u Drinovcima. Prema ju~era{njim podacima Federalne uprave policije (FUP), za 24 sata na podru~ju FBiH zabilje`eno je 65 saobra}ajnih nesre}a u kojima je {est osoba zadobilo lak{e povrede. }emo uputiti svoje jedinice na teren. Helikopterska jedinica u Sarajevu i Banjoj Luci tako|er je spremna - ka`e Miloj~i}.

www.dnevniavaz.ba

PORTAL - komentar dana Zeni~anin zimuje u stijeni u kamenolomu: @arko pet godina `ivi u pe}ini!
- Koliko shvatam ovaj ~ovjek se ba{ ne{to i ne `ali. Navede toliko pozitivnih stvari o ovakvom `ivotu da je zanepovjerovati. Ja mu `elim sve najbolje u `ivotu, a da nastavi vidjeti sre}u tamo gdje drugi vide sa(Josip Broz) mo zlo.

Mostar: Nezapam}eni snije`ni nanosi u gradu na Neretvi

(Foto: F. Fo~o)

Sre}ko Bo{njak, u gradu je ju~er zabilje`eno na desetine sudara, sre}om s lak{im posljedicama. - U pitanju je op}a nepripremljenost na ovakvo nevrijeme. Saobra}aj je veoma ote`an i usporen, komunalne slu`be su zakazale - kazao nam je Bo{njak.

U Upravi civilne za{tite FBiH istakli su da jo{ nema razloga za progla{enje elementarne nepogode, dok u Oru`anim snagama BiH prate kompletnu situaciju i na raspolaganju su u slu~aju bilo kakve intervencije, potvrdio je za „Avaz“ na~elnik Zajedni~kog {taba OSBiH

\oko NINKOVI]

/ TO JE TO

Prestanak padavina tek krajem idu}e sedmice!
U Federalnom hidrometerolo{kom zavodu re~eno nam je da se djelimi~an prestanak padavina o~ekuje tek krajem sedmice, dok }e se hladna sibirska zima pra}ena minusima i do 26 stepeni zadr`ati i narednih deset dana. - Tek u utorak i srijedu o~ekujemo potpuni prestanak padavina - ka`e za „Avaz“ meteorolog @eljko Majstorovi}.
Dr. Pe{to: Serija sr~anih udara zbog hladno}e

generalpukovnik Miladin Miloj~i}. - ^im nas pozovu, mi

O~ekuje se da }e izuzeVlada Srbije dobit }e z tno niske temperature u zpreporuku da zbog hlaisto~nom i centralnom dije- dnog vremena i potro{nje lu Evrope potrajati tokom cijele idu}e sedmice Najmanje 220 ljudi umrlo je u Evropi od dolaska ledenog talasa Temperatura se u Hrvatskoj mjestimice spustila i na -21 stepen. Saobra}aj je paraliziran. Prave hladno}e vladaju na sjevernom Jadranu te u Dalmaciji, gdje su ju~er u Splitu izmjerena ~ak -4 stepena. Split nije jedini paraliziran.

’Bijela smrt’ hara Evropom
energenata uvede vanredne mjere i zatvori {kole. Vanredno stanje progla{eno je u 26 op}ina. Zbog nevremena ve}i dio Podgorice ostao je bez struje. U Crnoj Gori je saobra}aj ote`an, a sve vi{e je problema u snabdijevanju strujom. Podgori~ki aerodrom ne radi. Rekordno niske temperature su u Latviji, a u glavnom gradu Rigi ju~er je

Mirsad Teskered`i} iz Civilne za{tite FBiH nagla{ava da su ekipe CZ-a na terenima.

Zameteno selo
- Jedino je ostalo zameteno selo Kraji{i}i, koje se nalazi izme|u Sokoca i Olova. No, za sada nemamo `ivotno ugro`enih - kazao je Teskered`i}. U Civilnoj za{titi RS, prema rije~ima direktora Milimira Dodera, u pojedinim op}inama progla{eno je stanje elementarne nepogode. - Stanje je za sada veoma dramati~no i vjerujem da }e Vlada RS morati donijeti odluku o progla{enju elementarne nepogode na nivou entiteta. Pojedina sela potpuno su odsje~ena - ka`e E. D. A. Doder.

z z

z z

tokom dana zabilje`eno ~ak -30 stepeni! To je najni`a tamo{nja temperatura od po~etka pro{log stolje}a! Nekolicini promrzlih besku}nika amputirane su noge! U Rumuniji se zaledilo ~ak 80 posto povr{ine Dunava, a temperatura je oko -20 stepeni. Ledolomci probijaju put brodovima. Ekstreman talas hladno}e zahvatio je i cijelu Italiju, a ju~er je u Rimu pao snijeg, {to je rijetka pojava u tom gradu.

z z

Ukratko

4

Dnevni avaz, subota, 4. februar/velja~a 2012.

aktuelno

JAHORINA Sastanak ~elnika BiH, Hrvatske i Srbije protekao mirno i bez rezultata
Mesi}: Gost na ovonedjeljnoj sesiji

Krug 99

Mesi} o uzrocima konflikata
Na ovonedjeljnoj sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca „Krug 99“ u Sarajevu o temi „Faktori konflikata i me|usobna saradnja u regiji“, govorit }e i biv{i hrvatski predsjednik Stjepan Mesi}. Organizatori smatraju da je Mesi}, iako vi{e nije na poziciji predsjednika susjedne Hrvatske, jo{ utjecajna i osoba koja mo`e ponuditi mnogo toga u procesu determinacije klju~nih faktora koji uvjetuju konflikte kako unutar BiH tako i u samom regionu. S. D.

Tadi} odbio priznati da je RS nastala na genocidu
BiH nije prihvatila Josipovi}evu inicijativu da se osumnji~enima za ratne zlo~ine sudi u mjestu prebivali{ta Pri~alo se o mnogo toga, ali bez konkretnih dogovora Jeremi} bez podr{ke
Predsjednik Srbije Boris Tadi} izjavio je nakon ju~era{njeg neformalnog sastanka sa ~elnicima Hrvatske i BiH, odr`anog na Jahorini, da se ne sla`e sa stavom da je Republika Srpska nastala na genocidu, koji je iznio srbijanski opozicionar ^edo Jovanovi}, zbog ~ega je ovaj histeri~no napadnut iz manjeg bh. entiteta. Iako cijeli region bruji o Jovanovi}evim istupima i prijetnjama raspadom BiH, za ~elnike tri dr`ave, predsjednika Hrvatske Ivu Josipovi}a te ~lanove Predsjedni{tva BiH @eljka Kom{i}a, Bakira Izetbegovi}a i Neboj{u Radmanovi}a, pri~a o tome zavr{ena je Tadi}evom kratkom izjavom. No, uprkos pomirljivoj atmosferi, nije bilo nikakvih konkretnih rezultata susreta.

SGV-PR BiH

Dodikova ’nova gomila la`i’
Srpsko gra|ansko vije}e - Pokret za ravnopravnost (SGV-PR) u BiH saop}ilo je da ne shvata predsjednika RS Milorada Dodika kao za{titnika interesa svih Srba te da on mo`e govoriti samo u ime onih koji su za njega glasali i poklonili mu povjerenje. Iz ove organizacije istakli su da nisu iznena|eni Dodikovom retorikom, kao ni „novom gomilom la`i i podvala koje je izrekao na ra~un BiH, pojedinih organizacija, organa, li~nosti i istorijskih fakata ove dr`ave“.

Grani~ni sporovi
Trilateralni sastanak ~elnika Hrvatske, Srbije i BiH, drugi po redu nakon susreta na Brijunima u julu pro{le godine, nije donio zna~ajnije pomake u vezi s rje{avanjem me|udr`avnih problema, nerije{enih pitanja granica ili imovinskopravnih odnosa. Govore}i o napretku u rje{avanju grani~nih sporova izme|u Hrvatske i BiH, Josipovi} je kazao da spektakularnih rezultata jo{ nema, ali da je otvorena i mogu}nost da se ovi sporovi okon~aju arbitra`om, kao {to je primjer izme|u Hrvatske i Slovenije. Hrvatski predsjednik ju~er je u~esnicima sastanka predlo`io potpisivanje sporazuma o progonu ra-

Tadi}, Kom{i}, Izetbegovi}, Radmanovi} i Josipovi}: Petorka nije dogovorila ni{ta novo

(Foto: I. [ebalj)

tnih zlo~inaca, pri ~emu bi se osumnji~enima sudilo u dr`avi gdje imaju prebivali{te, ~ime je potvr|eno pisanje „Dnevnog avaza“.

Vlada TK

Dvostruke istrage
Ovaj njegov prijedlog prihvatio je Tadi}, ~ime je najavljeno da }e Srbija i Hrvatska u vezi s tim uskoro potpisati bilateralni sporazum, ali kod tro~lanog Predsjedni{tva BiH Josipovi}eva inicijativa nije nai{la na plodno tlo. - BiH se nije priklju~ila

’Jedinica’ za rad Mutap~i}a
Suspendirani policijski komesar u MUP TK Nedim Mutap~i}, prema mi{ljenju nezavisne disciplinske komisije progla{en je krivim za nesavjestan rad u slu`bi te „friziranje“ izvje{taja o stanju kriminala u Kantonu. - Vlada TK ocijenila je rad policijskog komesara Nedima Mutap~i}a za 2011. godinu, nezadovoljavaju}om ocjenom jedan-re~eno je ju~er iz Ureda Vlade za informiranje. A. Mu.

bilateralnom sporazumu Srbije i Hrvatske, jer nema jedinstven stav o tom pitanju. Me|u ~lanovima Predsjedni{tva BiH o tome ne postoji konsenzus. Mislim da bi se optu`enima trebalo suditi u dr`avi gdje su zlo~ini po~injeni. Me|utim, postoji mogu}nost za modalitet da Tu`ila{tvo BiH neke predmete mo`e ustupiti drugim dr`avama, ako procijeni da }e do}i do lak{eg i efikasnijeg su|enja - kazao je Kom{i}. On je napomenuo da pro-

Sjedili u bilijar sali ispod zemlje
Trilateralni sastanak na Jahorini ju~er je odr`an pod nevi|enim mjerama sigurnosti. Sastanak je osiguravalo vi{e stotina pripadnika Dr`avne agencije za istrage i za{titu (SIPA) te MUP-a RS. Najbolje su to na svojoj ko`i osjetili novinari, koji su bili podvrgnuti rigoroznoj kontroli, pri ~emu su policajci pri pretrtokol o saradnji izme|u tu`ila{tava BiH i Srbije, koji je nedavno bio ponu|en na{oj dr`avi, nikada nije ni mogao biti ratificiran, jer nije pro{ao zakonom predvi|enu proceduru. Predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH istakao je da je osnovni problem ovog protokola {to ne rje{ava problem dvostrukih istraga. agama njihove opreme i torbi koristili slu`bene pse traga~e. Sastanak predsjednika Srbije i Hrvatske te ~lanova Predsjedni{tva BiH odr`an je u strogo ~uvanom objektu „Koliba“, koji se nalazi u sastavu hotela „Termag“, i to u bilijar sali ovog objekta koja se nalazi ispod zemlje. izjavio da je „ova regija optere}ena ozbiljnom kriminalnom infrastrukturom“, zbog ~ega je ju~er dogovoreno da bude data puna politi~ka podr{ka za saradnju u borbi protiv organiziranog kriminala. Tako|er, zaklju~eno je da sve tri dr`ave trebaju zajedni~ki aplicirati za projekte prekograni~ne saradnje u oblasti infrastrukture, sporta i ekologije. U~esnici ju~era{njeg sastanka podr`ali su zajedni~ki anga`man u me|unarodnom zastupanju u konzularnim stvarima. Razgovarali su i o promjeni grani~nog re`ima nakon ulaska Hrvatske u EU, pri ~emu }e nastojati omogu}iti da gra|ani BiH u Hrvatsku i tada mogu u}i s li~nim kartama.
A. DU^I]

Sud BiH

Sari}u i Juki}u produ`en pritvor
Sud BiH produ`io je pritvor Goranu Sari}u i @eljku Juki}u, koji su optu`eni za zlo~ine u Sarajevu, odnosno Prozoru. Pritvor Sari}u i Juki}u produ`en je nakon potvr|ivanja optu`nica do okon~anja postupaka, objavio je BIRN.

Zajedni~ki projekti
Kom{i} je novinarima kazao da Predsjedni{tvo BiH jo{ nije zauzimalo stav o kandidaturi ministra vanjskih poslova Srbije Vuka Jeremi}a za predsjednika Generalne skup{tine UN-a, ali da je njegov stav da on tu kandidaturu ne podr`ava, kazav{i da Jeremi} ni~im nije zaslu`io njegovo povjerenje. Josipovi} je novinarima

Psi traga~i kontrolirali opremu novinara

prema ocjeni premijera RS i Federacije BiH. Premijer Nik{i} je dodao da je poznat stav njegove vlade da je protiv toga da se 110-kilovoltna mre`a vrati entitetima. . za razliku od onih koji dobivaju po 300 KM. ali da ostaje da se sa~eka stav ekspertne grupe.89 posto u Federaciji BiH i 41.istaknuo je Nik{i}. u okviru projekta „Dobrovoljni povratak iregularnih migranata u zemlju porijekla“. Tr. . tvrde}i da su ta~ni podaci o nestalima i ubijenima samo oni do kojih je on do{ao. Toka~a se politici RS nasmije{i sa svojim istra`ivanjem. Odluke na Upravi i u Upra- Ograni~en rok Ekspertna grupa za 110-kilovoltnu mre`u Formirana je i ekspertna radna grupa koja }e rje{avati status 110-kilovotne mre`e u BiH. Spec z Me|unarodna organizacija za migracije (IOM) u BiH organizirala je u Trebinju dvodnevni regionalni sastanak s predstavnicima zemalja zapadnog Balkana. odr`at }e mirne proteste 15.isti~e Markovi}. odnosno neka nam daju mirovine retroaktivno od 2004. od nas tra`e da vratimo tih 10. Osim ove. 5 BANJA LUKA Na vanrednoj sjednici dioni~ara dr`avne kompanije Nik{i} i D`ombi} najavili deblokadu Investiranje u mre`u i struktura zaposlenih bit }e srazmjerno kapitalnom u~e{}u. B. Poput „dobre vile“. odazvao pozivu @ivkovi}a da bez odga|anja deblokira sredstva s ra~una Centralne banke BiH i po~ne sa servisiranjem vanjskog duga BiH i obaveza prema EU i drugim me|unarodnim povjeriocima. njegov strana~ki kolega.Nas 537 pripadnika biv{e Vojske Federacije proteste nastavljamo {trajkom gla|u i ne}emo odustati sve dok nam ne poka`u pisani dokument da smo uvedeni u Zakon o prijevremenom po- Polovinom mjeseca po~inju {trajk gla|u Otpu{teni pripadnici biv{e Vojske FBiH voljnijem penzionisanju.11 posto u RS Toka~a: Dobra vila falsifikatora historije Marioneta za zlo~ina~ke la`i Bje`e}i od informacija da je pod istragom. odnosno 58. Do sada je rok bio ograni~en na deset godina. Dan ranije. I. dogovoreno je niz zaklju~aka koji. K.000 ukupno stradalih? Kojom metodom? Je li onom kojom je brojao pobijene Zvorni~ane kada su njegovi „istra`iva~i“ po mezarovima fotografirali ni{ane pa tako bilje`ili u ratu ubijene. Usvojena je i preporuka Upravnom odboru da razrije{i postoje}u upravu koja je imala status vr{ioca du`no- sti. Lugi}) Li~nost dana Mirsad Toka~a Na vanrednoj sjednici Skup{tine dioni~ara „Elektroprijenosa BiH“. 2002. No. po svoj prilici. 4. Kolegij Predstavni~kog doma Parlamenta BiH ipak ne}e danas objaviti bud`et za 2011. vnom odboru bit }e donesene konsenzusom. skim korisnicima. Predsjednik Vlade FBiH naglasio je da su obojica premijera spremna biti na raspolaganju resornim ministrima i novom menad`mentu kako bi kompanija profunkcionirala u svojim zakonskim okvirima i dala doprinos razvoju mre`e na podru~ju BiH. te da bude formirana nova koja }e biti usagla{ena s predstavnicima kapitala. . a u popodnevnim satima po~et }e {trajk gla|u. No. februara u deset sati ispred zgrade Vlade Federacije u Sarajevu. Nije problem da vratimo taj novac. jo{ vi{e ~injenica da se zbog objavljivanja informacija o istrazi potr~ao po`aliti medijma iz A. Kako je Toka~a prona{ao 98. kada je po~ela ta uredba . . odnosno dva premijera . imaju za cilj deblokadu u poslovanju i investiranju. Odobreno servisiranje vanjskog duga bez bud`eta Ministar finansija BiH Dragan Vranki} donio odluku @ivkovi}: Odbio poslati bud`et Vranki}: Tvrdio da su isplate nezakonite ministar finansija i trezora BiH. iako je to njena obaveza. formirana je i grupa koja }e se baviti odnosom nezavisnog operatera u BiH i „Elektroprijenosa“.. nisu stekli uvjeti za to. Iako je prije nekoliko dana izjavio da su sve isplate nezakonite.89 posto u Federaciji BiH i 41. saop}io je IOM. predsjednik Skup{tine Udru`enja otpu{tenih i razvoja~enih branitelja 31. Iz Ministarstva finansija kazali su nam da su i dalje upitne pla}e bud`etF. H. odnosno 58. Prva odluka je da }e kompanija poslovati po principu da }e investiranje u mre`u i struktura zaposlenih biti srazmjerno kapitalnom u~e{}u. haos u zemlji je izbjegnut. jer se. a vo|enje kompanije }e se usagla{avati s ~lanovima Skup{tine dioni~ara. jer se Dragan Vranki}. Dodaje da Vlada.zaklju~uje Markovi}. Vranki} je ipak ju~er popodne odobrio servisiranje vanjskog duga. 03. Drugi zaklju~ak je da se zadu`uju dva entitetska resorna ministra da se usaglase i predlo`e izmjene i dopune Statuta u roku od 30 dana.kazao je D`ombi}.kazao je D`ombi}. Jo{ jedna grupa otpu{tenih vojnika koji. . nemaju nikakvih naknada. Toka~a oti{ao „plakati“ u medijima iz RS Nik{i} i D`ombi} dolaze na sjednicu (Foto: M. subota. Aleksandra D`ombi}a i Nermina Nik{i}a.Pokrenuta je i inicijativa u smislu izmjene Zakona o osnivanju kompanije. ne po{tuje presudu Ustavnog suda FBiH. Potvrdio je to za „Avaz“ Zdenko Markovi}.000 KM koje smo uzeli kada smo razvoja~eni. ne pitaju}i gdje su oni ~ije kosti. vezano za raspodjelu dobiti. koji je presudio da su otpu{teni vojnici diskriminirani i da u roku od tri mjeseca ta gre{ka mora biti ispravljena. najbolja su maska Karad`i}evim zlo~ina~kim la`ima da u Poto~arima le`e izmi{ljene `rtve.Mogli smo nastaviti politiku koja je ovu kompaniju dovela u situaciju da je blokirana i da nijednu odluku ne mogu da donesu niti investiraju ili da izaberemo pristup u kojem }emo se dogovarati i raditi u op}em interesu svih gra|ana i korisnika . koja je ju~er odr`ana u Banjoj Luci. februar/velja~a 2012. kako „Avaz“ saznaje. Dogodilo se to i ovih dana.Iako su drugi uzimali po 6. godinu u „Slu`benom listu BiH“. manjeg entiteta. godine. ali neka nas uvedu u pravo. Toka~ina izjava da su na spisku poginulih 72 osobe koje su poginule u nekom drugom vremenu. a novom izmjenom }emo omogu}iti da Skup{tina dioni~ara mo`e ranije donijeti odluku o isplati akumulirane dobiti iz prethodnog perioda . SPASENI] Doprinos razvoju Svaki put kad u nekom od ha{kih procesa krene dokazivanje zlo~ina. kako je to rekao predsjedavaju}i ovog doma Milorad @ivkovi}.000 KM i godinama dobivaju mirovinu. ~lan Predsjedni{tva BiH Neboj{a Radmanovi} izjavio je da nacrt bud`eta ne mo`e biti objavljen. Koliko ima kredibiliteta. .pogledi Dnevni avaz.11 posto u RS.Radi deblokade rada kompanije bit }e izmijenjeni akti u narednom periodu. najbolje pokazuje ~injenica da se protiv njega vodi istraga u Kantonalnom tu`ila{tvu zbog finansijskih malverzacija s donacijama. jer nije pro{ao procedure usvajanja u Vije}u ministara BiH. jer premijer Nik{i} o~ito pri~a nebuloze . kada se u Hagu dokazuje odgovornost Radovana Karad`i}a za genocid u Srebrenici. nikada ne}e biti prona|ene. u srpskim medijima vaskrsne predsjednik Istra`iva~ko-dokumentacionog centra (IDC) BiH Mirsad Toka~a.

55) boluje od amiloizode. Martin (John) rekao je da soba. koja je otvorena prošle sedmice.jerje našprvi zadatak sigurnost pacijenata . opasni kukovi ugrađeni su kod deset pacijenata. pokrenuo njihovo povlačenje.Hoću sve da naučim. mada ne znam tačno o kojem je broju riječ niti na kojim su klinikama ugrađivani. Spec Beri Čapel (Barry Chappel) napravio je žavakaću gumu tešku 80 kilograma. Zvaničnici na aerodromu tvrde da soba već privlači veliku pažnju putnika. njegova krv nastavila je normalno kolati tijelom. Uprava za šume Čilea podnijela je tužbu nakon što su mašine jedne kompanije počele vaditi hiljadugodišnji led iz glečera Horhe Mont u Patagonijskom ledenom polju.200 dolara).rekao je Gavrankapetanović. A. Mi nikada nismo nijedan ovaj implantat ugradili. Trudnica Ivana Žugić priznala je da ne zna sve šta je čeka tokom trudnoće i na porođaju. Do sada Klinički uredni On je dodao da su sporni implantati opasni zato što sadrže supstance koje oslobađaju kancerogene tvari. ugrađivani su na nekoliko klinika pacijenatima u BiH! O ovim implantatima već četiri godine traju žestoke rasprave Nema žalbi To je za “Dnevni avaz” potvrdila direktorica Agencije za lijekoveBiH Nataša Grubiša. izazivaju trovanje organizma. kvalificira kao obična krađa s obzirom na količinu leda. Istakla je da se pacijenti. Šef Klinike za ortopediju i traumatologiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Postoji određen broj pacijenata kojima je urađena implantacija kuka. Niko nam ni od zdravstvenog osoblja nije prijavio neku neželjenu reakciju kaže Grubiša. gdje se putnici pod stresom mogu relaksirati. koji je veoma bitan za proces porođaja . ni kod jednog pacijenta nije bilo neželjenih pojava.keramika”. kaže da je škola besplatna. Pop Candy” proglasio najvećom žavakaćom gumom na svijetu. tvrdi Gavrankapetanović nismo primili žalbe. prema istraživanju svjetskih organizacija. jer ako žena na ispravan način diše. pruža putnicima mogućnost da se relaksiraju u vlastitom ritmu.O ovim implantatima već četiri godine traju žestoke rasprave. subota. a pacijenti su. babica u Domu zdravlja. na granici s Argentinom. 7H=E FAJ J= DE=@KC@EšAC A@= Čileanska policija aktivno traga za lopovima koji su odnijeli pet tona hiljadugodišnjeg leda. u principu. Č. koja u obimu ima 157 centimetara. . Ismet Gavrankapetanović kazao je da na ovoj klinici ni jednom pacijentu nisu ugrađivani ovi opasni implantati. štedi snagu. sedmice trudnoće najbolje početi s edukacijom. . koja je otvorena u Domu zdravlja u Doboju. Ljekari se nadaju kako će ovo dostignuće označiti prekretnicu u liječenju niza oboljenja. Nakon što je Luisu uspješno zamijenjeno teško bolesno srce ovim uređajem. On je čak šest godina prikupljao žvakaće gume koje je dodavao na svoju loptu. =E PROBLEMI Implantati britanske kompanije “DePuy” izazivaju trovanje Umjesto srca pumpa 2HLE čLA = ILEAJK >A IH?= Ljekari s teksaškog Instituta za srce uspješno su zamijenili pacijentovo srce s uređajem koji omogućava protok krvi u tijelu te živi bez ikakvog pulsa. izvađenog iz glečera u Patagoniji. zapravo mrtav. Buduće majke s područja općine Doboj sve informacije o trudnoći i porođaju te praktične vježbe za disanje ubuduće mogu pronaći u školi za trudnice.[ta drugi pi{u $ Dnevni avaz. površine od 454 kvadratna kilometra. koje su JLHA= š= = JHK@E?A U Domu zdravlja u Doboju Buduće mame u školi veoma značajne za porođaj. Berijeva lopta od žvakaćih guma je toliko velika velika. Branka Jović. ali bih voljela i ovdje naučiti nešto.Upisani su u registar medicinskih sredstava BiH i kod nas su bili prometovani. istakla da ovih implantata već nekoliko godina nema na tržištu. znam iskustva drugih. Kreg Luis (Craig Lewis. Horhe Mont. hronične bolesti koju ka- Uspjeh ljekara iz Teksasa rakterizira nagomilavanje abnormalnih proteina u tijelu. a koliko znam. Kod na se ugrađuje njemački proizvod “keramika . Prema riječima predsjednika Udruženja ortopeda RS Slavka Minojlovića. prema svim kriterijima (puls. međutim. . koji s vremenom začepe organe tako da oni. “DePuy” je u avgustu 2010. S. Ovo djelo se. čija tržišna vrijednost dostiže tri miliona pezosa (6. Prisustvovao sam kongresima na kojima je ukazano da postoje određeni problemi s kukovima “metal metal”. Ne radimo s proizvodima za koje postoji i trun sumnje. pa je zbog toga odlučila pohađati školu za trudnice. . Implantati britanske kompanije “DePuy Johnson & Johnson” koji. “klinički uredni i nije bilo nikakvih revizionih zahvata”. Aparatić sličan turbini. te istakla da se za svaku trudnicu traži mišljenje ginekologa da li je njena trudnoća rizična ili ne. Pretpostavljam da će mi mnogo olakšati porođaj kazala je Žugić. Direktor aerodroma Džon L. a ideja je potekla od je- San Francisko dnog putnika. U zemljama gdje su ove Gavrankapetanović: Ne radimo sa sumnjivim proizvodima Horhe Mont: Dio Patagonijskog ledenog polja glečera koji čine južno Patagonijsko ledeno polje na Andima. Ona je. Kreg je. kako kaže. Ovo je prva soba za jogu na nekom aerodromu. pumpa krv u žile i omogućava krvi da normalno i konstantno teče cijelim tijelom. da je nakon 24. ako nemaju zdravstvenih problema. 4. prestaju raditi. Riječ je o muškarcima srednje životne dobi. proteze kuka bile ugrađivane. da je prodavnica slatkiša “Ripley's. februar/velja~a 2012. njena beba i ona imaju dovoljno kisika. slušanje otkucaja srca). ne trebaju javljati ljekaru. na krajnjem jugu zemlje.Baziramo se isključivo na vježbe za disanje. jedan je od 49 Potraga za lopovima u Čileu F=IEKLEKCH=đEL=E F=?EAJE=K*E0 Sadrže kancerogene supstance Nijednom pacijentu u KCUS-u nije ugrađen opasni implantat. NUHANOVIĆ C= = =AH@HK Aerodrom u San Francisku ima sobu za jogu sa prigušenim svjetlima i plavim zidovima. . naprosto.izjavila je Jović.

“Dila”. Jutarnja temperatura od -15 do -8. a ne smijemo zaboraviti ni one “ostale”. snimao je s rahmetli Omerom Pobrićem. izvanredan tekst Džemaludina Latića. Kaže da je pisao lijevom rukom. bogatstvo nije doprinijelo boljem i skladnijem društvu. na kojoj je “Sarajevsku zimu” nazvao “hrpom budalaština =HA0KIHAL>ACIJH==?K5=H=ALK i nižerazrednih predstava”. gdje je učio prvačiće. Rađanje nove EU pratit Jakobsen: Prinuditi lidere će možda isključivanje nekih zemalja iz zone eura. Jedini koji dobro žive su političari iz svih naroda s ovog područja. JUTARNJE TEMPERATURE NEDJELJA 5. najsavremenijeg dijagnostičkog aparata za rano otkrivanje tumora. kao što su maligni limfomi. pregled PET/CT aparatom znači život. vrlo su strogo definirana.01 Zalazak 17. 2012.kazuje nam Bejzić.16 FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD U Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu (KCUS) uveliko teku pripreme za dopremu PET/CT-a. kovač je našeg identiteta. Kako saznajemo. ali mi vidimo ruske sajtove i svjesni smo ih. Raspravu je započeo zapravo sam Gojer na sjednici Gradskog vijećaSarajeva. Posjetili smo ga na njegovom radnom mjestu.36 Zalazak 4. S.Globalna ekonomska kriza dodatno će se pojačati ove i iduće godine i bit će tako snažna da će prinuditi evropske lidere da se ujedine. Prisjetio se svojih školskih dana. Ovaj 57-godišnji nastavnik u Osnovnoj školi “Muhsin Rizvić” svira na harmonici. u KCUS-u biti smještena u zgradi Centralnog medicinskog bloka. NEUM 2 a dnevna od -12 do -6. sje1 verni i sjeveroistočni. ČUKLE . na jugu zemlje od -2 do 2 stepena.U zemljama koje obiluju nalazištima nafte. a u Hercegovini jak jugoistočni.može izvoditi sklekove na šaci jedne ruke ili na tri prsta. u toku je uređenje prostora za kompletnu aparaturu. nema nam izlaza iz krize. JUTARNJE TEMPERATURE 0 PONEDJELJAK 6. a njihova kultura nije ni do koljena kulturama naroda i narodnosti BiH. Prvi. 2012. Nu. oni dovode predstave iz patuljastih zemalja zato što ih to malo košta. Također. na zapadu pojačan. koja u kratkom vremenu snimanja daje de- 2-6+6 ćA = F=?EAJA =čEJE žELJ taljan prikaz cijelog tijela. nimalo nije lak. na jugu od -4 do 2. selektor programa “Sarajevske zime”. . kaže nam da je izdao i tri CD-a. nailaziti jedni na druge. prilikom diktiranja teksta. (Norveški diplomata za “Politiku”) Stin Jakobsen Nova Evropska unija Učitelj ga tjerao da piše desnom rukom Sklekovi na neobičan način nekoliko dječaka i djevojčica koji su veliki talenti.Život običnim smrtnicima u BiH Srbima. 2012. na drugom se nalazila njegova pjesma “Piramida Sunca”. Bošnjacima.Zar je Gazi Husrev-beg stranac usvome graduSarajevu? Zar njemu treba konkurs da dođe na neki sarajevski festival. Grad Sarajevo Izlazak 7.00 4. a najviše po tome što piše istovremeno objema rukama.=E Dnevni avaz.kaže Bašić. 2. jučer je reagirao i reditelj i pisac Gradimir Gojer. 2012. a ne rat. dok je treći. (Čitateljka V. Ali ćemo na internetu. razočaran što njegova predstava nije uzeta u obzir. ne uvrsti na svoj festival? Ne. koja će nakon dopremanja do ljeta.U školi sam. zatvore sva tržišta i okupe na finalnom samitu kako bi stvorili novu Evropsku uniju. Ovog puta kao građanin Sarajeva Gojer se pita zar je potrebno predstavu “Gazi Husrev. .kaže Gojer. A. u kultura međuvremenu. Sada će doktori moći vidjeti je li ta terapija efikasna ili je treba promjeniti . Hrvatima. gradimo fond. koji je po mnogočemu zanimljiv. . Pravila o tome šta će se s građanima njim raditi. pod nazivom “Sestre moje”. JUTARNJE TEMPERATURE 0 sku zimu”? Zar nije sramota Direkciju “Sarajevske zime” da u potpunojoskudici dramskih tekstova. Piramida sunca Govoreći o svom muzičkom radu. Specijalista radiološke onkologije KCUS-a doc. promjenljivo ki{a i snijeg snijeg obla~no uz snijeg obla~no s ki{om magla pa sun~ano VRIJEME DANAS >EA F=@=LEA BIHA] -11 BANJA LUKA -10 BR^KO -10 TUZLA-10 Očekuje se ZENICA LIVNO oblačno vrijeme sa -10 snijegom. ali da ga je učitelj tjerao da piše desnom. možda ne čitamo ruski.priča nam Bejzić o svom neobičnom talentu. Istakla je da je u ovoj zdravstvenoj usanovi u toku edukacija timova koji će raditi na aparatu. 2. Hronični bolesnici ne smiju se izlagati jačim fizičkim naporima. Mi imamo mnogo jezika i Eko: Mnogo kultura. 2. a preporučljivo je i maksimalno reducirati boravak na otvorenom. A. 2. ali i pjeva. A. Odmah se pohvalio da među njima ima Pravila su strogo definirana . Vjetar u Bosni slab do MOSTAR umjeren. subota.ba Iz krize nam nema izlaza . dodatno će se pogoršati pod utjecajem padavina. izjavio da predstava “Gazi Husrevbeže” nije uvrštena na ovu manifestaciju jer nije ni aplicirala na konkurs. Dodaje da je za 35 godina učiteljskog rada imao devet generacija đaka i da je u svakoj imao po nekoliko učenika koji pišu lijevom rukom. (Italijanski pisac za “La Stampa”) Nils Ragnar Kamsvog U Fojnici živi Ramo Bejzić. 2012. posebno na “Sarajev- Gojer odgovara Spahiću i Jovičiću SUBOTA 4.Kasvog: Pripada ma Norveške.beže” prijavljivati na bilo kakav konkurs i bilo kojem selektoru? . 2. jedna država sa jednim jezikom. dr. Mi od dijela profita dobivenog eksploatacijom energenata. koji pripada svim građani. pisao objema rukama i tada sam shvatio da mogu i naopako pisati . 4. melanomi i mnogi drugi. od -15 C do 2 C DNEVNE TEMPERATURE 0 od -13 C do -8 C DNEVNE TEMPERATURE 0 od -13 C do -9 C DNEVNE TEMPERATURE 0 0 od -12 C do 2 C 0 0 od -3 C do 2 C 0 0 od -3 C do 1 C 0 0 BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA Nepovoljne biometeorološke prilike uzrokovane dugotrajnim periodom s niskim temperaturama. nabrajajući i mnoge humanitarne koncerte i festivale na kojima je učestvovao. . % [ta ka`u poznati Umberto Eko FOJNICA Ramo Bejzić ima mnoge hobije 7čEJA FEšA >A= HK== K EIJ LHEAA Sklekove izvodi na šaci jedne ruke ili na tri prsta Objavio tri CD-a Veliki talenti Kultura je kovač identiteta . H. februar/velja~a 2012. Hiba Bašić istakla je da je riječ o aparatu s najsavremenijom dijagnostičkom procedurom. Prije svega zato što će na ovaj način biti moguće određivanje stadija bolesti i prema tome način terapije i praćenje efekata. (Ekonomista za portal Finmarket) [ta ka`u u narodu ¤ 033/281-393 redakcija (avaz. koji je doživio pohvale i od književne i od teatarske kritike. Njih ne interesira dobrobit društva kao cjeline i sve dok ne stave interese građana ispred svojih.Za sve što sam napravio u životu najveća mi je podrška moja Fadila .Većini naših pacijenata koji imaju indikacije za pretragu neke vrste tumora. Evropa nikada neće postati sjedinjene evropske države. Izlazak 13. dobio naziv po njegovoj supruzi Fadili. a na jugu -10 SARAJEVO može biti i susnježice i -10 kiše.) Aparatura će biti dopremljena do ljeta Gojer: To je sramota Nakon što je Dragan Jovičić. Obilnije padavine očekuju se u većem dijelu GORAŽDE -10 zemlje. Najsavremeniji aparat uskoro u KCUS-u Vremenska prognoza sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no 4.Kultura. S.

udru`enja studenata. s. Muhammed. Spoznao je razloge zbog kojih su neki ljudi u D`ennetu. odva`ni i odlu~ni u mijenjanju povijesti. Danska Ma{i} s bh. ^ovjek je slobodan da ne bude savjestan. februar/velja~a 2012. Mustafa Ceri} u Gazi Husrevbegovoj d`amiji u Sarajevu imamio je d`uma-namaz i odr`ao hutbu te je. poru~io nam je Allahov poslanik Muhammed. a. jer Sveznaju}i zna da umni i razumni ljudi ne mogu ostati slijepi pred istinom o Bogu. koji navodi El-Bejheki. a.. ^ovjek nema tu `ivotinjsku sposobnost. ~ovjek je jedini `ivi organizam koji nema prirodni instinkt za pre`ivljavanje. predvo|eno direktorom Odjela za kulturu. Njegov izbor je samo u tome da otkrije ili ne otkrije svoju narav. bio je Isa sin Merjemin. Ne zna se ta~no koliko je bilo Allahovih poslanika. ali ima sposobnost uma i razuma. ^ovjek mora biti ~ovjek po vlastitom izboru ^ovjek je slobodan da izabere krivi put. Draga bra}o i sestre. osigurao sam da u tvom ummetu ima ljudi ~ija srca nose radosnu vijest. teme HUTBA Reisu-l-ulema Mustafa ef. Zbog toga su ~ovjekov um i razum sredstva pomo}u kojih ~ovjek u~i kako da `ivi i pre`ivi. Muhammedov. ^ovjek ne mo`e pre`ivjeti po vlastitom naho|enju. Uprili~en je radni sastanak na kojem je razgovarano o saradnji ove dvije institucije. dok si njegovu majku i njega oslobodio od {ejtanskog utjecaja. sutra (danas) jeste 12. Nu. subota. Odva`ni poslanici Jer. mora po{tivati vrijednosti `ivota po vlastitom izboru. prijatelj Milostivoga.. Ono {to je potrebno da bi pre`ivio. prijatelja. Nije bez razloga posljednjem poslaniku Allah pokazao istinu o D`ennetu i D`ehennemu. s. u~inio sam da tvoj ummet bude najbolji primjer drugima i propisao tvom ummetu da se dr`i srednjeg puta te da u svakom dobru tvoj ummet bude prvi i zadnji. jer je radikalan i vrije|a druge narode“. ^etvrti Allahov poslanik koji je odlu~no i odva`no promijenio povijest. i Sulejmanu si dao veliku vlast. Ko su bili ti odlu~ni i odva`ni poslanici prije Muhammeda. reis. {to je zapisano u Tevratu kao khalill-rahman. ali i `alosne vijesti o D`ehennemu. koje ne zna automatski razli- kovati istinu od la`i. Sastanak je otkazan jer Laj~ak nije mogao doputovati u Banju Luku zbog lo{ih vremenskih prilika. a to su D`ennet i D`ehennem u njihovoj stvarnosti. Alejhisselam je na Mi’rad`u vidio ono {to nije nijedan od njegove bra}e poslanika. a u kojem se ka`e da ga je Allah pozvao da ka`e {to ima. prijatelja svog. te u~ino te da bude{ prvi i posljednji od mojih vjerovjesnika. bilo je nu`no da Milostivi Stvoritelj prosvijetli ljudski um i razum svojim nurom.. ~ovjek mora sve nau~iti. A. 4. s. niti po slijepom hodu. tako isto {ejtane i vjetrove si mu pot~inio i osigurao mu mo}. On se mora sa svim stvarima i pojavama u svijetu suo~iti i prema njima se odrediti umno i razumno. a to je njegova propast. ro|endan (mevlud) na{em Muhammedu. izme|u ostalog. koji je ustano- Mi{ljenja Kopanja kontra Vasi}a X Vlasnik lista „Nezavisne novine“ @eljko Kopanja smatra da izvr{ni sekretar SNSD-a Rajko Vasi} predstavlja „najve}i uteg razvijanju tolerantnih odnosa u SNSD-u. koju `ivotinje nemaju. tebi sam objavio sure-i Fatihu i nikom vi{e. Ceri} govorio povodom dana ro|enja Muhammeda.. a. svjetlom. Na te rije~i Uzvi{eni Allah odgovara. ali i da }e biti onih koji }e svjesno ili nesvjesno zaboravljati istinu o D`ennetu i D`ehennemu. demantiraju}i da je Kopanju nazvao „ameri~kim {pijunom“. pa mu ka`e: . a. s. koje mo`e da bira izme|u svog racionalnog `ivota ili samoubila~ke propasti. s. d`ine i ljude. zapravo koji je bio razdjelnica izme|u stare i nove povijesti ~ovje~anstva. Reisu-l-ulema dr. budu}i da je ljudski um ograni~en. Isaa si pou~io Tevratu i Ind`ilu i omogu}io mu da izlije~i gubavca i slijepca te da o`ivi mrtvoga. nego da na kraju ovog prolaznog `ivota valja polagati ra~un za u~injena djela. za razliku od `ivotinja i drugih `ivih organizama. a. tebe sam ovlastio da bude{ poslanik cijelom ~ovje~anstvu te da bude{ onaj koji donosi radosne vijesti o D`ennetu. a. ali se zna da su neki od njih bili ‘ul-l-’azm. rekao: . naro~ito kad ~ovjeka uhvati kakva muka. No. a koja nije. napravio la|u za spas ~ovje~anstva. pot~inio si mu brda.Ja sam poslan da ustanovim i usavr{im moralni kod kod ljudi. mora u~iti da ~uva i razvija `ivot po vlastitom izboru. ostavio je poruku da ~ovjek mora biti ~ovjek po vlastitom izboru.I tebe sam uzeo za khalila.Gospodaru moj. rebiu-level. Laj~ak: Nije mogao doputovati (Foto: F. izme|u ostalog. poznat kao deset Bo`ijih zapovijedi. A to zna~i da ~ovjek mora prihvatiti i u `ivotu primijeniti po vlastitom izboru moralni kod. a. na {to je on rekao: . Davudu si dao vlast. omogu}io si mu da savija `eljezo i pot~inio si mu brda.. . ali nije slobodan da na krivom putu uspije. s. ne mo`e automatski razlikovati ni dobro od zla. Zbog toga je Allahov Poslanik do{ao da objasni da je ~ovjek racionalno bi}e. s. Ibrahima si uzeo za svog halila. a neki u D`ehennemu. . koji je. Tre}i je bio Musa. poru~io Allah Uzvi{eni poslaniku Muhammedu < Tuzla Mes posjetio Univerzitet TK X Univerzitet u Tuzli posjetilo je izaslanstvo Ameri~ke ambasade u BiH. Jer. a. i dao si mu ogromnu vlast. otkazan je.Ukratko 8 Dnevni avaz. koji mu nudi Allahova knjiga (Kur’an) i Alejhisselamova praksa (Sunnet). Tom prilikom susreo se i s ambasadorom BiH u Kraljevini Danskoj Kemalom Mufti}em te predstavnicima bh. tebi sam o~istio prsa od prljav{tine. Drugi je bio Ibrahim. koju niko nakon njega nije imao. u kontekstu Poslanikovog Mi’rad`a.A. ali nije slobodan da na krivom putu uspije z Poslao sam te da ustanovim i usavr{im moralni kod kod ljudi. lak{e je vjerovati da postoji neka nevidljiva sila koja upravlja ovim svijetom. a. ali nije slobodan da izbjegne kaznu za nesavjesnost. kojeg je Allah prosvijetlio svojim govorom i zadu`io ga da objavi Allahov zakon ([eri’at) na zemlji. a razum ome|en. kako bi ~ovjek bolje vidio i lak{e razumio stvari i pojave u svijetu. niti po igri slu~aja. prenosi Mina. Vasi} je ocijenio besmislenom Kopanjinu optu`bu da predstavlja „prepreku normalizaciji odnosa“ i da vrije|a druge narode. s. ^ovjek je slobodan da izabere krivi put. tvom ummetu sam propisao da na svakoj hutbi svjedo~i da si ti Moj sluga i poslanik. ugra|eno je u njegovoj naravi. s. koji je trebao biti odr`an ju~er. saop}eno je iz kabineta predsjednika RS. Ceri}: Poslanik do{ao da objasni da je ~ovjek racionalno bi}e . studentima X Federalni ministar obrazovanja i nauke Damir Ma{i} ju~er i prekju~er u~estvovao je na Konferenciji ministara obrazovanja i nauke EU u Kopenhagenu. ^ovjek je jedina `iva vrsta na zemlji koja ima mo} da djeluje kao vlastiti ubica. ali ne po njegovom izboru. @ivotinje po svom prirodnom instinktu mirisa i dodira znaju koja je hrana za njih otrovna. oslobodio te brige i podigao ti ugled tako da te spominju kad god spominju Mene. Naravno.Draga bra}o i sestre.. u ovu grupu odlu~nih i odva`nih poslanika ubraja se i posljedni Allahov poslanik Muhammed. obrazovanje i odnose s javno{}u Tomasom Mesom (Mess). M.. Istina i la` Bi}e kao {to je ~ovjek. vio temelje za vjeru u Jednoga Boga. mora otkriti vrijednosti koje `ivot zna~e i primijeniti ih u praksi po vlastitom izboru. kao kruna svih poslanika. . po Allahovom emru. i tebi sam objavio zadnje ajete u suri El-Bekare i nikom vi{e. s Musaom si izravno govorio.kazao je. Ef. s. ti si prvo stvorenje i posljednji vjerovjesnik. ummet najbolji primjer Zanimljiv je hadis. a. koji su promijenili ljudsku povijest? Prvi me|u njima bio je Nuh. niti po li~nom hiru. Fo~o) Banja Luka Laj~aka zaustavilo nevrijeme X Sastanak predsjednika RS Milorada Dodika i izvr{nog direktora EU za zapadni Balkan Miroslava Laj~aka.

koji je bio posljednji uvjet da Sporazum o stabilizaciji i pridru`ivanju (SAA) sa EU stupi na snagu. 4. {to bi bilo za {est vi{e nego u trenutnom mandatnom periodu. jer vi{e nemaju {ta da jedu. Isti ljudi koji su Mostar prodali 1992. bio argument SDA da blokira popis koji je evropski uvjet godinama. za{to su izgubljene tri godine prije nego {to je ovaj za- kon usvojen? Neko to mora objasniti . navodno. februar/velja~a 2012. godine .Akademik Muhamed Filipovi} rekao je da „izmjenama Statuta Mostara dolazi do uvo|enja tre}eg entiteta na mala vrata“. za formiranje vlasti i mnoga druga pitanja primjenjuje popis iz 1991. sada raste {uma. Po~ela radikalizacija imenom ko to radi. MRKI] citi iz zakona. Poslanici SNSD-a Milica Markovi} i Slavko Jovi~i} ju~er su jasno kazali da }e se ubudu}e formiranje vlasti i zapo{ljavanje u institucijama obavljati po popisu koji }e biti odr`an u aprilu naredne godine. godine. a da je danas neva`an i da se mo`e izbaG. Ismeta Dervoz. tri godine bio od vitalnog interesa.teme Dnevni avaz. z [ta je Milica Markovi} poru~ila D`aferovi}u stranke iz Federacije godinama insistirale. Iz zakona je. naime. Kandidatura u martu 2013. subota. sada je {uma Poslanik SBB BiH u Skup{tini HNK Osman Maci} istakao je da na mjestima gdje su nekada `ivjeli Bo{njaci. rezultati etni~kog ~i{}enja zauvijek zacementirani. Samo ekonomija mo`e ujediniti lijevu i desnu stranu Mostara. saop}ila je Delegacija EU. Ti rezultati vi{e ne}e va`iti. M. februara u Mostaru. ali narod zna za koga je glasao. godini putem granta [vedske agencije za me|unarodnu razvojnu saradnju (SIDA). Ponovo `ele napraviti nacionalne torove. a to su promjene. ali i oni su se odselili.Vrlo je te{ko `ivjeti u Mostaru. Nijedan ~ovjek nema pravo mijenjati Ustav BiH bez volje naroda . Ako je ve} postojao dogovor da gradona~elnik u jednom mandatu bude Bo{njak. punjavanje institucija vr{i prema popisu iz 1991. Dodao je da je rje{enje problema Mostara jednako kao i rje{enje problema BiH. dok bi kandidatura za upis ovih nadgrobnih spomenika nastalih od 11. sada `ele zadati zavr{ni udarac.istakao je Maci}.kazao je \ugum. saop}eno je tokom ju~era{nje posjete generalnog direktora za me|unarodnu saradnju pri {vedskom ministarstvu vanjskih poslova Johana Borgstama i ambasadora [vedske u BiH Bose Hedberga (Bosse) sjedi{tu ICMP-a u Sarajevu. Stranka demokratske akcije (SDA) glavni je krivac {to se 30. T o je za Onasu izjavio predsjednik HDZ-a BiH Dragan ^ovi}. U to vrijeme njome je upravljala SDA. Zavr{ni udarac Predstavnici vode}e opozicione stranke: Promjene su jedino rje{enje gradu prodata za jednu marku nekim sumnjivim privatizacijskim agencijama. kako bi utvrdilo plan priprema za predstoje}e lokalne izbore na kojima o~ekuje dobre rezultate. Ne `elim prozivati X Ministar civilnih poslova BiH Sredoje Novi} rekao je ju~er da bi Plan upravljanja ste}cima u BiH trebao biti zavr{en do septembra. On je rekao da HDZ BiH planira da }e imati na~elnike u najmanje 23 op}ine. predsjednik Kluba Saveza za bolju budu}nost BiH. Svi znamo da je ve}ina privrednih objekata u ovom (Foto: B. godini. I Ured visokog predstavnika pozdravio je usvajanje Zakona.rekao je Alikadi}. 9 Ukratko PARLAMENT BiH Usvojen zakon koji }e cementirati rezultate etni~kog ~i{}enja Opozicija demaskirala prevaru SDA s popisom @u~na rasprava i otvorena upozorenja prethodili odluci da pro|e zakon z Poslanici SBB BiH upitali zbog ~ega je SDA preko no}i promijenila mi{ljenje o ~lanu 48. na kojem su X Predsjedni{tvo HDZ-a BiH odr`at }e sastanak 10. Dr`avna pomo} X [vedska }e nastaviti finansirati rad Me|unarodne komisije za nestale osobe (ICMP) u 2012. lidera opozicije. takvu odluku pratila je `estoka rasprava u kojoj su lideri opozicije potpuno demaskirali dvoli~nu politiku SDA.rekao je portparol Delegacije EU i specijalnog predstavnika EU Endi Mekgafi (Andy McGuffie). No. . izba~en ~lan 48. a u drugom Hrvat. poslanik SDA. Nizi}) Pres-konferencija SBB BiH o politici u Hercegovini Mekgafi pozdravlja usvajanje Zakona X Delegacija Evropske unije (EU) u BiH i Ured specijalnog predstavnika EU pozdravljaju usvajanje Zakona o dr`avnoj pomo}i i Zakona o popisu stanovni{tva u Parlamentu BiH „koji su od klju~ne va`nosti za daljnji napredak zemlje na putu ka evropskim integracijama“. ta- ko da imamo razlog za{to u Mostaru ne radi privreda i za{to se Mostarci ne vra}aju u svoj grad . Mi se `elimo baviti poslom. Mi to ne}emo dopustiti. GU[I] UNESCO Maci}: Gdje su bili Bo{njaci. prema svemu sude}i. a nije ni fening ulo`ila u realni sektor. tako|er iz SBB BiH. stolje}a na UNESCOovu listu svjetske ba{tine trebala biti podnesena u martu naredne godine. To je. .Predizborno je vrijeme i u Mostaru je opet po~ela radikalizacija. do 15. ~ime su.rekao je Kljako. . . No. [efik D`aferovi}. Ako je tako. a ju~er ga branila. a koji je predvi|ao da se do povratka izbjeglih i raseljeni na svoja ognji{ta. koja se godinama protivila takvom zakonu. ^ovi} `eli vi{e na~elnika ICMP Povratak izbjeglica Parlament BiH: SDA promijenila mi{ljenje Pro{ao Zakon o dr`avnoj pomo}i U oba doma ju~er je usvojen i Zakon o sistemu dr`avne pomo}i. koja je danas radikalizirana vi{e nego 1992. i 2013. ^ak su i poslanici iz SNSD-a brutalno u lice poru~ili SDA da }e budu}i popis biti osnova za sve daljnje raspodjele te da „ne piju vode“ njihove tvrdnje da postoji ustavna za{tita. . . [vedska obe}ala nastavak pomo}i Delegacija EU Alikadi}: SDA je kriva za stanje u Mostaru! Ve}ina privrednih objekata prodata za jednu marku sumnjivim privatizacijskim agencijama z Samo ekonomija mo`e ujediniti grad z Ostvaruje se Bobanov i Tu|manov koncept debo{njakizacije Mostara razlog zbog kojeg se ljudi ne vra}aju u ovaj grad jeste to {to nemaju nikakve perspektive za `ivot. Mirsad \ugum. vi{e ne va`i . a ne po onome iz 1991.Nema vi{e primjene popisa iz 1991. Samo je „Elektroprivreda BiH“ u Mostaru zaradila izme|u 150 i 180 miliona maraka. Ko je to uradio? To su uradili oni koji su na vlasti od rata do danas.000 Mostaraca jo{ nije vratilo u svoj grad.. Poslanik SBB BiH u Skup{tini HNK Anel Kljako rekao je da je u Mostaru na djelu ostvarivanje koncepta Mate Bobana i Franje Tu|mana.Sada je bitno da se ubrzanim tempom okon~a procedura za formiranje novog saziva Vije}a ministara .kazao je Jovi~i}. Prema njegovim rije~ima. Sve ono {to je nekada bilo. . neko od Bo{njaka glasao je za hrvatskog predstavnika . pitao je D`aferovi}a zbog ~ega je onda SDA tri godine insistirala na ~lanu 48. ju~er je ponavljao mantru {efa stranke Sulejmana Tihi}a da entitetski ustavi predvi|aju da se po- ^ovi}: Uskoro sastanak u Mostaru HDZ BiH Oba doma Parlamenta BiH ju~er su usvojila kona~nu verziju Zakona o popisu stanovni{tva BiH u 2013. upitala je kako je mogu}e da je ~lan 48. SBB to ne `eli.Predsjednik HDZ-a BiH Dragan ^ovi} kazao je da je ovo dio Prudskog dogovora. kako je onda dva mandata zaredom hrvatski gradona~elnik? Niko nikoga ne mo`e preglasati. A nekada smo u mostarskim tvornicama proizvodili avione.Donedavno su u toj {umi `ivjeli samo gavranovi. te da nema razloga da se to unosi ovaj zakon.dodaje Alikadi}. rekao je na ju~era{njoj pres-konferenciji Saveza za bolju budu}nost BiH poslanik ove stranke u Parlamentu FBiH Nihad Alikadi}. . I u tom slu~aju su vladaju}e stranke iz FBiH popustile pred pritiscima iz RS da budu}e vije}e za dr`avnu pomo} finansiraju dr`ava i entiteti u podjednakim iznosima. ako sada tvrdi da za njime nema nikakve potrebe.

Predsjednik Udruženja potrošača RS Dragovan Petrović ispričao je da je u posljednjih dvadesetak godina proputovao Evropu uzduž i poprijeko te istakao da su i njegova iskustva bila slična u kupovinama na svjetskim klus. Dan nakon Dana zahvalnosti.Da bi vratili novac u ci- )AHEčE “?HE FAJ=” velika sniženja. BEZOBZIRNI DIREKTOR Direktor osnovne škole Menfiz Šehić u Zavidovićima nije dozvolio učenicima i nastavnicima u područnoj školi Federalno ministarstvo trgovine nedavno je Evropskoj komisiji uputilo prijedlog da u trgovačkim centrima u FBiH ravnomjerno budu zastupljeni svi proizvođači. Omiljeni film: Ima ih više. onda se mora označiti da je ukupno sniženje 20 posto. uslovljavali ih različitim aranžmanima kroz koje su odgađali plaćanje ili. bilo bi smiješno. koji su do sada bili žrtve raznih mahinacija pojedinih tržnih centara. a muškarac kreditnu karticu. Sjećate li se prvog poljupca: Naravno. Trebalo bi mu dodijeliti titulu počasnog građanina Sarajeva u znak zahvalnosti za širenje istine o surovoj agresiji na BiH i Sarajevo. a platio sam ga samo četiri funte dodao je Petrović. U mnogim evropskim centrima trgovac koji proda robu ispod nabavne cijene ima pravo na povrat PDV-a u ovisnosti o tome koliko je jeftinije dao robu. . prevazišla sam to davno.pojasnili su u Inspektoratu RS. Ima li istine u izreci “Ko pjeva. za razliku od evropskih “minusa” od 70 posto ili čak više. Šta je Vaš najveći strah: Ne živim u strahu ni od čega. Najdraža pjesma: Nemam najdražu pjesmu. Također. samo to ili vidite u nekome ili ne vidite. Naši trgovci su mali i oni ne mogu ići takvom politikom.Klub poznatih 7 AFJE A= E IJ=@=H@= E FH=LE= Lični profil bh. mada je na estradi popularna ona izreka “to važi za sve. ali radim na tome. Ima nas mnogo koji još dišemo za BiH. Citat koji pamtite: “Moda je prolazna. B. šta biste danas uradili: Isto što i jučer. troškovi i uvjeti poslovanja SMS TITULA ZA JOVANOVIĆA . kod nas se podrasprodajom podrazumijeva uglavnom sniženje od 30 do najviše 50 posto. Za razliku od Evrope.Još sam pod dojmom nastupa Čedomira Jovanovića u Beogradu. koji jasno precizira termin nepoštene trgovine i koji je. On objašnjava da postoje tri osnovna principa za organiziranje rasprodaja. Šta svaka dama mora imati u tašni. što je još gore.Mahmute Karaliću. dobio je naziv i “crni petak”.15 sati gazeći snijeg i do metra. ali kod nas uvijek pokušavaju ostvariti zaradu. onda je istina. pažnji. Kada ste posljednji put bili na izložbi ili u pozorištu: Stanujem tačno iznad gradske galerije. DVOSTRUKI ARŠINI . Politika je za Vas: Providna.Ako je sva roba snižena između 10 i 50 posto. pa makar ona bila minimalna.. Kreiram vlastite odjevne komade i odlično se snalazim u tome. Koji je Vaš najveći porok: Cigarete. najpoznatiji su Amerikanci. Otkrijte nam jednu tajnu: To onda ne bi bila tajna. JAA ŠOPING BiH i u rasprodajama zaostaje za Evropom Ime i prezime: Donna Ares (Azra Kolaković). Popusti u našim buticima u vrijeme sezonskih rasprodaja uglavnom su stidljivi i skromni. Šta pomislite kada Vam crna mačka prijeđe preko puta: Pomislim da ne vjerujem u crnu mačku. Istaknuta cijena U Tržišnoj inspekciji objašnjavaju da je posljednjim zakonskim rješenjima koja reguliraju ovu oblast i kod nas uvedeno dosta reda te je zabranjeno na izloge stavljati da je u toku sniženje od 70 posto samo zato što je nekoliko artikala obuhvaćeno takvim sniženjem. zlo ne misli”: Kada pjevate od srca. Je li jutro pametnije od večeri: Ovisi kakav vam je bioritam. jer bi propali . još značajniji od procentualne zastupljenosti domaćih proizvoda na policama tržnih centara. Neostvarena želja: Ima ih dosta. Najljepša žena/muškarac je: Meni je svako lijep na svoj način. ljepota je prolazna.optimistično najavljuje Bahilj. dakle postotak prema ukupnoj robi koja je na sniženju. ministar u Vladi FBiH jerna i za ovdašnje i za strane proizvođače. Ranije su vlasnici trgovačkih centara određivali cijenu dobavljačima. kao i obim prometa. Je li bolje danas biti lijep ili pametan: Pametan u svakom slučaju. ima ih dosta. Je li Vaša slava gorkog ili slatkog okusa: Naravno. IDEJE U DJELO . pa 40 posto domaćih proizvoda.dodao je Petrović. . on je terorista. ali i na velikoj ljudskosti i poštenju koje krasi ovog mladog političara! Dnevni avaz 061-142-015 da pomjere smjenu. kada u Americi zvanično počinju prava rasprodajama.Kada uhvate Bošnjaka s puškom. obavezno je istaći cijenu robe prije i nakon sniženja .” (Coco Chanel) Omiljena modna marka: Sve što je kvalitet. Sportista koji Vas inspirira: Svaki uspješan. a muškarac u novčaniku: Žena lične dokumente i parfem. molimo Vas da napravite političku stranku koja će Vaše ideje pretvoriti u djela.kadatrgovcima ostane višak robe jer prilikom kupovine nisu dobro procijenili tržište. konačno omogućiti ravnopravna tržišna utakmica za domaće proizvođače. Ministar Milorad Bahilj kaže za “Dnevni avaz” da će se prihvatanjem ovog prijedloga. samo ne za pjevače”. >C LEIED ?EA= FHF=@= H>= K >KJE?E= Dok se kod nas može kupiti tek nekoliko kesa stvari. tako da redovno pratim ponudu umjetnika. Ako Evropska komisija prihvati ovaj prijedlog.Za razliku od ranijih odredbi da u tržnim centrima bude 50. proizvođače primoravali na kompenzacioni odnos pri plaćanju. . jer da nije. 4.I danas nosim džemper koji sam kupio na velikoj rasprodaji u Londonu. i to zbog žrtava u stampedima ljudi. ali i drugih podzakonskih akata koje je pripremilo Ministarstvo na čijem je čelu. a upravo ovim definiranjem nepoštene trgovine sve te negativnosti bit će spriječene i novim zakonom zauvijek stavljene van snage . zatim kriva procjena trenda te roba kada postane demode i na kraju visoka cijena koju su odredili. S.Do sada su pojedini trgovački centri od dobavljača naplaćivali takoreći svaki mig. . On je uvjeren da će iz Brisela stići pozitivan odgovor te naglašava da će aktuelni zakon veoma značajne promjene pretrpjeti i u članu 51. Da je sutra smak svijeta. mi ćemo odmah s već spremnim drugim izmjenama u Zakonu o unutrašnjoj trgovini ići prema Vladi FBiH . te je tako sedmični pazar našeg butika manji od dnevnog slične radnje u razvijenim evropskim centrima.ističe Bahilj. na mene se prijatelji mogu osloniti. Učenici počinju nastavu u 7. U ljepoti nema ni standarda ni pravila. ponajviše žena. DEGIRMENDŽIĆ .. slatkog. Jeste li ikada izdali prijatelja: Nikada. odnosno konkurenciju i kupovnu moć građana. ne znam zašto bih se bavila ovim poslom. na velikim svjetskim rasprodajama moguće je napuniti cijeli gepek. Po velikim rasprodajama i strasti za kupovinom baš tih dana. . Kada je brak dobar brak: Brak je dobar onda kada se zasniva na ljubavi. onda je to narušavanje javnog reda i mira. Čega se najviše sramite: Ničega. mi smo sada uputili prijedlog da ta zastupljenost bude ravnom- =@KAE *HEIA= H=AFšJAAJHCLEA Bahilj: Optimistične najave Milorad Bahilj. januar 1977. povjerenju i obostranom poštovanju. trgovci su prinuđeni da snize cijenu. prema ministrovom mišljenju. za razliku od svjetskih trgovačkih centara koji prodaju i ispod nabavne cijene. stil ostaje zauvijek. pjevačice Donna Ares Dnevni avaz. subota. a kada u Mostaru napadne instituciju PIO/MIO. Osoba koja Vas živcira: Nema je. na velikim svjetskim rasprodajama moguće je napuniti cijeli gepek Donna Ares: Ne živi u strahu Vaš hobi: Moda. koje pokušavaju ući u prodavnice i kupiti bagatelnu robu. Za isti novac za koji se kod nas može kupiti tek nekoliko kesa stvari. februar/velja~a 2012. Datum i mjesto rođenja: 1. jer da nije žalosno. SPASENIĆ Minimalna zarada U evropskim i svjetskim metropolama potrošači su tako navikli da se doslovno oblače na rasprodajama. Bihać. bez obzira na to što se radi samo u jednoj smjeni. Također. malih radnji kod nas i na Zapadu znatno se razlikuju.

.Nekoliko dana prije smrti pozvao me i rekao da se ne osje}a dobro i da do|em Poziv prije smrti da se vidimo. Miralem Maci} umro je prije nekoliko dana nakon operacije gu{tera~e u bolnici u Sarajevu. 4. ali je sramota {to ga nisu pustili da nakon 12 godina do|e ku}i. a na d`enazi. on ubrzo umire. iako je svima bila poznata njegova dijagnoza. ali odnos prema takvom bolesniku ne opravdavamo .poja{njava Azra Maci} i dodaje da su svi ljekari prema njenom suprugu imali korektan i vrlo profesionalan odnos. Senad Butur- Dr. i Nihad Bo- jad`i}. protiv kojeg je u Sudu BiH vo|en postupak za zlo~ine nad srpskim civilima u Bradini 1992. Mi- ralem je 18. Prema njenim rije~ima. Od tada vi{e nikada nije bio dobro. Gra|ani na mezar donesu cvije}e ili polo`e vijenac te u~enjem Fatihe i minutom {utnje odaju po~ast bh. u ku}u `alosti Maci}a u Konjicu stalno su pristizali rodbina i prijatelji. koji je tada rekao da on nije za zatvor. po prijedlogu Ministarstva prostornog ure|enja.Moj Miralem prije tri godine bio je u bolnici Konjicu i tada mu je gu{tera~a krvarila. Na prijedlog Ministarstva zdravstva. nego za bolnicu. nakon {to je gu{tera~a pustila opasne otrove i razorila mu krvne sudove . ali odnos prema takvom bolesniku ne opravdavamo. Nizi}) Mezar Nijaza Durakovi}a. G. posmatra~ po redu je iz BiH. . ve} su ga odmah uhapsili . . Tu sve po~inje . Gruji} i Bojad`i} pred sudom X Pred Dr`avnim sudom naredne sedmice o krivici }e se izjasniti Slobodan Gruji}. nakon {to je preba~en iz zatvora u Busova~i u bolnicu u Novoj Biloj. posmatra~ Vlada ZDK Usvojena nova esencijalna lista Azra Maci}: Njegova bolest bila je ozbiljna (Foto: B. Belma Pojski} 500. i dalje obilazi veliki broj gra|ana. potvrdila je u ispovijesti za „Avaz“ Miralemova supruga Azra Maci}. koji se nalazi u haremu Ali-pa{ine d`amije u Sarajevu. Ceri}. ka`u u porodici kovi}a i Jasmina Guske.Mog sina vi{e nema i ja im to ne}u oprostiti.ka`e Maci}. U~enjem Fatihe odaju po~ast bh. Be~ki institut za medicinu do sada je primio 499 posmatra~a. Za vrijeme posjete ekipe „Dnevnog avaza“. djeca Alem i Melinda te otac Re|o. Pojski}: Razmjena znanja Priznanja Miralem Maci}. patrioti Gra|ani i dalje posje}uju Durakovi}ev mezar Na mezaru cvije}e i vijenci (Foto: B. . Izja{njenja o krivici zakazana su za ~etvrtak. Proveo je dva i po mjeseca na lije~enju u bolnici. ovi}. odslu`io 12-godi{nju kaznu za ratni zlo~in u zatvoru u Mostaru. maja 2011. Durakovi} je umro u nedjelju od posljedica sr~anog udara. Nakon operacije u Sarajevu. Do~ekuju ih Miralemova supruga.nagla{ava Re|o Maci}. Advokat Du{ko Tomi} njegovu smrt okarakterizirao je kao sumnjivu. godine. februar/velja~a 2012. a isto je kazao i za smrt Enesa Tuca- Korektan odnos X Be~ki institut za medicinu „Vienna Open Medical Institute“ ve} ~etiri godine poti~e me|unarodnu razmjenu znanja. javlja Onasa. prometa i komunikacija i za{tite okoli{a.teme Dnevni avaz. javlja Onasa. koju je predvodio reisu-l-ulema Mustafa ef. A. smatra da odgovornost za smrt snose Dr`avno tu`ila{tvo i sud. Ne}emo nikoga tu`iti. 9. 11 Ukratko NA LICU MJESTA Ispovijest Azre Maci} nakon suprugove smrti Miralem je umro jer nije bio adekvatno lije~en Niko nikada nije sporio da mu se sudi. februara. optu`en za zlo~ine u Zvorniku. Primio je sedam doza krvi. na Abdominalnoj hirurgiji. a 500. ali i politi~kih i javnih li~nosti. Niko nikada nije sporio da mu se sudi. nije umro na sumnjiv na~in. DEDAJI] X Vlada ZDK razmatrala je i usvojila Nacrt zakona o zakupu stana. Ovim zakonom regulirana su prava zakupca kao i stanodavca te nadzor nad njegovom primjenom. . kojem su na teret stavljeni zlo~ini u Jablanici. a jedan od posmatra~a je i kardiologinja Belma Pojski} iz BiH. ali ve} godinama nije adekvatno lije~en. Vlada ZDK usvojila je i novu esencijalnu listu od 154 vrste lijekova. liko hiljada ljudi. ali je uhap{en istog dana kada je trebao biti pu{ten iz }elije.ka`e Maci}. subota. koji su tako|er umrli u kratkom roku. a to nam je potvrdio i dr. Nizi}) Re|o Maci}: Mog sina vi{e nema Otac Re|o. koji je jo{ u {oku zbog preranog odlaska sina. patrioti i jednom od najve}ih boraca za na{u zemlju. javlja Fena.Saop}avaju mi da je do{lo do krvarenja. bilo je nekoM.

Sanskom Mostu. koji se prema Hidžretskom kalendaru obilježava kao dan rođenja poslanika Muhameda a. znak i vizuelnu identifikaciju proizvoda. Malešići. da bi početkom ove godine iz pogona u Novom Radakovu izašle prve količine proizvoda. Sredinom prošle godine Zaim Sagdati po prijedlogu prijatelja koji ima sličan biznis u Belgiji. a on je uradio dizajn pakovanja. P. Džakule. Škahovica. kako proizvodom. proizvodna linija čokolada ChocoLadia bude isto to . Od ukupno 86 odlikovanih pripadnika ARBiH i MUP-a iz Goražda danas u ovom gradu žive 63 porodice. Prijeko Brdo. potpisnica ove povelje.nego se svaka pralina i drugi proizvod pravi ručno. u čemu je najspretniji bio lovac Abas Mušić . a onda Tuzli i drugim bh. olakšati posao policiji i pomoći bezbjednosti u saobraćaju. naravno uz kalupe i tehniku. Iskusni lovci su se zarekli da završetak lova na vepra neće završiti bez ulova. a ostalo porodice poginulih. odnosno predsjedniku lovačke sekcije Oštra Luka” Peji Pejiću s kojima gračanički lovci imaju dugogodišnju saradnju. nedavno su odstrijelili vepra-kapitalca. Trnovci. u glavnoj gradskoj ulici. Osim Prijedora projekt videonadzora vrijedan 100. DŽONLIĆ . Stjepan Polje. tako i pakovanjem. medžlis Islamske zajednice Travnik tradicionalno upriliči prigodan vjerski program. U potrazi za boljim uvjetima života iz Goražda su odselile 23 porodice dobitnika najvećih ratnih priznanja. Obilježavanje rođenja Muahmeda a.Uskoro potpisujemo Povelju o demokratskoj upotrebi videonadzora u EU čime se pridružujemo porodici desetak evropskih gradova. Nekoliko mjeseci njegov tim usavršava proizvodnju čokoladnih pralina i konditorskih proizvoda baziranih na uvoznoj belgijskoj sirovini. Višegradu i Bratuncu. M. će po riječima Draška Đenadije.. od čega su 24 branitelja. Prvi kupci neobičnih ukrasnih pakovanja ekskluzivnih proizvoda uglavnom su mladi. S. Tako se i kompletan sis- tem za praćenje nalazi u PS Prijedor 1 a sistem će biti dostupan i Odsjeku za saobraćaj i Civilnoj zaštiti u Prijedoru. Č. Abdibegovića. s. a kupci za brend “Slastičarne Evropa” znaju u cijeloj državi.000 maraka paralelno se realizuje u još tri bh. predsjednika Foruma za bezbjednost zajednice u Prijedoru. po posebnim receptima i uz zadovoljavanje standarda kakve imaju proizvodne linije u belgiji ili drugim EU državama . februar/velja~a 2012. nabavio je instalirao opremu za fabriku čokolade. Na sjednici je istaknuto @IAEA ! FH@E?A @>EJE= H=JED FHE== Poražavajuće infomacije iz Goražda Sistem zaštićen Velikog brata” Đenadija oštro upozorava da s videonadzorom čije je postavljanje. koji će prisutne vjernike podsjetiti na važnost i značaj ovog datuma u Hidžretskom kalendaru. .s. podržao Razvojni program UN (UNDP) ne smije biti nikakvih zloupotreba.s.naglašava Đenadija i dodaje da je ovaj projekt kandidovan u cilju materijalnog jačanja policije.kaže Sagdati. Babići. pa su gračanički lovci organizirali više akcija u lov na ovu štetočinu. na prijedlog Foruma. Brijesnica Mala. Nakon toga najavljeno je obraćanje muftije Travničkog magistra Nusreta ef. Kamere postavljene na 12 lokacija. a recepti za obradu su tajni Hadžić: Nerješeno stambeno pitanje Počela sa radom tvornica čokolade u Novom Radakovu da će Goražde ove godine biti grad domaćin tradicionalnog druženja dobitnika najvećih ratnih priznanja iz cijele FBiH za što će biti neophodna podrška kantonalnih iopćinskihvlasti. član lovačke sekcije Džakule koji je kapitalca ustrijelio. kaže Draško Đenadija )>=I KšEć KIJHEAE =FEJ=?= Trofej poklonili LD „Sava” u Orašju Gračanički lovci iz lovačkih sekcija Gračanica. I mada Prijedorčani u šali kažu da se zbog videonadzora “osjećaju kao u kući Jedan od videonadzora na kružnom toku (Foto: D. Nakon Zenice. Al. Dizajner Saladin Pašalić i ja smo došli do naziva Čokoladija . Dvanaestog Rebiu-l-evvela. Proizvodnja slastica “u krvi” je porodice Sagdati više od pola vijeka. Stojnić) U Goraždu je održana izvještajna skupština Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja BPK Goražde. H. . namjeravamo da svoje proizvode plasiramoi uSarajevu. F=H== PRIJEDOR Na 12 lokacija postavljen videonadzor Lovci Gračanice odstrijelili vepra kapitalca 7žE @E CH=@= = ’Kć= 8AEC >H=J=’ Neće biti nikavih zloupotreba ni snimanja privatnih površina. okus i pakovanje imami sa područja medžlisa. na kružnim tokovima i izlazima iz grada.kazao nam je predsjednik SDNRP BPK DervišHadžić. koja je jesenas pričinila velike štete poljoprivrednicima u naseljima Lukavica. Gračanički lovci završili sezonu Uži dio Prijedora odnedavno se nalazi pod videonadzorom. Lov je organizovan je u lovnom području Šemunica gdje su se veprovi namnožili. subota.Jedan od problema koje imamo je što jedan broj naših članova još uvijek živi u potkrovnim stanovima i nema trajno rješeno stambeno pitanje. Očekujemo da u ovoj godini riješimo njihov status . Tako će se danas nakon podne namaza u Hadži Ali-begovoj džamiji proučiti mevlud i kulturno-vjerski program koji će izvesti ALK@ K 0=@žE )E>ACL @ž=EE K 6H=LEK Povodom rođenja Muhameda a. Z. planirano je i u ostalim džematima širom medžlisa. gradovima -kazao namje Sagdati.ChocoLadia. Ručna izrada čokoladnih pralina Poseban izgled.prepoznatljivo ime u cijeloj državi.Ovo nije masovna proizvodnja sa trake. opštine. među kojim su i London i Đenova. A. te oni koji žele primaoca obradovati. Dakle. B. tako želimo da i njen produkt. Lovci Gračanice kapitalca su poklonili Lovačkom društvu „Sava” u Orašju. Dnevni avaz. 4. Soko i Prijeko Brdo. neće se snimati ni jedna privatna površina i sistem je strogo zaštićen . Kako god je Slastičarna Evropa postala brend. teškog 180 kilograma. Lanac poslastičarskih objekata i proizvodnja kolača za trgovine već su uigrani. 7 Č=@EE IL== FH=E= FH=LE IA HKč Sirovine stižu iz Belgije. .

naselju u kojem su Bošnjaci i prijeratno i postratno većinsko stanovništvo.200 novih grobnih mjesta. ZGONJANIN Sve više gladnih divljih životinja u Donjoj Ljubiji kod Prijedora Amir Spahić. traljavih cipela – kazuje Hajnal. a živim od crkavice . M.Branio sam Hrvatsku. osluškujući kroz rupe između dasaka brvnare zvuk sjeverca koji para uši gostiju u njihovom „domu“. Centralno gradsko groblje Banja Luka Bez naknada Dvojica zaboravljenih boraca za BiH koji se nemaju kome niti gdje vratiti danas žive u brvnari omotanoj ceradom nedaleko od graničnog prijelaza u Orašju.ba. prognanici iz Bosanskog Broda kojima je u tom gradu sve opljačkano i porušeno. Kažu kako zimi prodaju sjemenke. Ag. Stjepan Hajnal (59) i Arif Ismailović (54). unutrašnjopolitička. RVI. Lugić) Ako u 21. 4. od 500 do 1. posebno samostanu u Tolisi. Ne sviđa mi se što nam je sport na vrlo niskim granama. već da ih je odnijela lisica. a od tada nastaje pakao u mom životu. a tamo mi živi i bivša supruga s kojom sam se rastao 1996. potreban je honorarni saradnik iz Srebrenice koji će pisati za rubrike crna hronika.kroz suze nam priča Arif objašnjavajući da spava u jakni i da je neki dan završio u Hitnoj zbog bolesti bubrega. Bolest me tuče sa svih strana. 7 =IAK 8H>== CH=@A HA=JHE Još se ne zna ko će biti sahranjivan u Aleji velikana Prvi krematorij na području banjalučke regije bit će izgrađen u naselju Vrbanja.Imam kćerku u Americi. Sviđa mi se što je grad čist i mišljenja sam da je po ovom pitanju svijest i Prikupljaju granje za grijanje Hajnal i Ismailović najviše pomoći dobiju od katoličke crkve bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost i od srca im se zahvaljuju. panorama i kultura. bez krova nad glavom. N.F=H== Dnevni avaz. Završetak prve faze radova trebao bi omogućiti i prve sahrane do kraja ove godine. Projekat izgradnje Centralnog gradskog groblja u Banjoj Luci. godine kada mi je umrla druga žena. vjeruje da nisu ukradene. februar/velja~a 2012. pa svako može ponešto naći za sebe. a izdaju me i noge. V. Došao sam braniti Orašje. Ma i nije čudo kada po ovoj zimi hodam polubos. u sastavu Centralnog gradskog groblja sa preko 4. Sin joj je doslovce oteo onu kokoš nakon čega je pobjegla. Upravo to godinama nakon završetka rata preživljavajudvojica saboracaiznekadašnje brigade HVO-a. Istakao bih kulturna dešavanja. jer je čula da samo takve lisice mirno i bez straha i u bilo koje doba dana dolaze u naseljena mjesta. kada je Emsuda primijetila da se nešto neobično zbiva pred njenim kućnim vratima. Prodaju sjemenke Dodaje da je prije rata nakupio 24 godine radnog staža ida imakćerku izprvog braka. Moguće i ona ista koju je vidjela u svom dvorištu.Ovo je prvi slučaj i sad sam baš oprezna . Nisam se godinama pravo okupao. Emsuda Imamović. čija je vrijednost više desetina miliona maraka. Uvijek se nešto organizuje i radi na polju kulture. nemam ličnih dokumenata. ali ga ona ne pomaže. TROGRLIĆ Šta mi se (ne)sviđa u Žepču . Odmah su došli. Odnos gradskih vlasti prema običnom čovjeku u Žepču je na niskom nivou. Jednu je rastrgala a drugu.U Žepču mladi nemaju gotovo nikakve perspektive. Jednostavno je zapostavljen i prepušten sam sebi. Hajnal i Ismailović: Životare na minusima Kad je “zakuhalo” u našoj zemlji došao sam je braniti jer sam imao dug prema Bosni.000. Udavi me astma. Ovdje živim bez ikakvih naknada. RVI odnos Žepčaka na vrlo visokom nivou . . zavisno od uređenosti lokacije. životinju koju je do sada uglavnom viđala na tv ekranima. dnevnom listu. Posavinu. onda se treba upitati kakva je to država koja dopušta da neko umre u bijedi i neimaštini. godine i kompletno završen projekt.Stajala je mirno u dvorištu s kokoškom među zubima. Živio sam i nekako sve do 2004. a oni koji budu zadovoljavali uvjete bit će kontaktirani.priča Emsuda i dodaje da je lisica izgledala prilično jadno i mršavo.najtiražnijem bh. a ljeti slamnate šešire te tako zarade koju marku.kaže Emsuda kojoj je prije 15-tak dana netragom nestalo nekoliko kokošiju. odnosno Vrbanji. Plaši se da nije bijesna. Nešto se i pokušava na ovom polju uraditi ali je to trenutno sve preskromno. Za sada nisu predviđne veće cijene za grobna mjesta. drhte bez grijanja. Na meti očito gladne lisice bile su Emsudine kokoši. Vidjela sam je kako pretrčava cestu . . R. mještanka Donje Ljubije kod Prijedora. S. Sad. posebno najmlađi.kaže Amir Spahić. vidjela je uživo u svom dvorištu u koje se štetočina doslovce “ušetala”u sred bijela dana. više gladan nego sit. Ranjen sam dva puta. nakonsusreta s životinjom. a uz to se od početka agresije na BiH borio za BiH. Životare na minus deset stepeni. Živjeli smo po tuđim i napuštenim kuća. Grad još uvijek nema pravilnik o tome ko će se sahranjivati u aleji velikana i zaslužnih građana. Bosnu. . godine. dok je izgradnja krematorija planirana tek u završnoj fazi projekta i najprije će se posvetiti pažnja samoj edukaciji građana. Imamović u dvorištu gdje je vidjela lisicu (Foto: D. a do 2017. iako je stav svih vjerskih zajednica gotovo identičan. Stojnić) “Dnevnom avazu“. Nisam ranjen. stoljeću neko bolestan živi bez osnovnih životnih uvjeta. 2ć ?HLA 5FHJ = EIE CH=== EIE?= KšAJ== K @LHEšJA E H=IJHC== šE Dosad su uglavnom samo bijesne lisice mirno i bez straha dolazile u naseljena mjesta Lisicu. 2JHA>= DH=HE I=H=@E ”Dnevni avaz” vas poziva . Onako šokirana zvala sam supruga isina. a sve zdravstvene pretrage moram platiti kao i lijekove. Svi zainteresirani svoju biografiju i broj telefona mogu poslati na e-mail: panorama(avaz. Slomio sam nogu pri bježanju. ponijela sa sobom. subota. Alejom velikana i zaslužnih građana sa 254 grobna mjesta. . ! ORAŠJE Teška sudbina Stjepana Hajnala i Arifa Ismailovića =>H=LAE @ ILED C=@E E >IE K >HL=HE U Bosanski Brod nemaju se gdje i kome vratiti Nekadašnji borci HVO-a prepušteni bijedi i neimaštini Vrbanja: Izgradnja groblja sa krematorijem (Foto: M. izvodi se u tri faze. što bi trebalo da bude dovoljan kapacitet u narednih tridesetak godina Banje Luke.

Nije mi jasno zašto vlast Mustagrudić.Dok ne bude urađena rekonstrukcija mreže u ovom dijelu grada. Enver . prazna. NALO Komemoracija u KŠC povodom četvrte godišnjice od mučkog ubistva *A . i to u užem dijelu grada. Cijena izleta je 30 KM po osobi i uključuje prijevoz. a u organizaciji turističkeagencije “Inside”. Valjda Tendžera. februara 2008. Prirodni ambijent. jer više ne živim. zbog čega će se. gdje ima najviše oštećenja. rukovodilac Službe za Sarajevski vodovodni sistem datira još iz davne 1461. Prisjeća ra Vrabac. ovo je stara priča jer svi znaju kakve cijevi imamo. a zbog neulaganja u obnovu dotrajalih i šupljih cijevi svaka druga kap vode izgubi se od izvorišta do česmi u gradskim i padinskim naseljima! Prema podacima iz “Vodovoda i kanalizacije” (ViK). Iako je situacija alarmantna. .Prva granata pala je u Prema njenim riječima. Iz okolnih zgrada Te me slike i danas progapokupile smo se kako bismo njaju . ali je on i dalje u našem razredu. Denisova majka Ana ni jučer nije mogla sakriti suze pričajući o sinu koji je mučki ubijen u tramvaju kod Tehničke škole 5. godine. februar/velja~a 2012. Ture se organiziraju u pratnji stručnog vodiča koji će vam nastojatidočarati ljepotujahanjana najbolji način." Dnevni avaz. cvijeće polažu i delegacije Tog dana su ubijeni SeiKantona. Osman HebiNovi Grad. . A. odnosno od Dolac-Malte do Bačaršije.Drenko Milojević. Mirsad Spahić. Poražavajući su i podaci ViK-a da zbog lošeg poslovanja ove kompanije već 30 Zbog neodržavanja mreže česti su kvarovi (Foto: Arhiv “Avaza”) U KS položeno 1. =D=A K . Uz Denisove slike iz djetinjstva i čitanje poezije. Kako bi se smanjili gubici u mreži. trampile robu jer su naše poTragediju na Dobrinji s rodice bile željne povrća . blizini i ženesu se razbježale. međutim. ispaljene s agresorskih položaja u Lukavici. A. nego životarim.priča Milojević.000 kilometara vodovodnih cijevi proizvodnju i distribuciju vode u ViK-u.Za sada Kanton ima dva prioritetna projekta. a užitak je potpun i po snijegu .Za sve ljubitelje konja i prirode organiziramo izlete jahanja u Faletićima.ističe Vrabac. A.Sjećam se da je dan bio oko i dobila geler u glavu. Saletović) Stipendisti potpisali ugovore Ivana Bilić. potrebno je u narednih deset godina izdvajati 10 miliona eura na godišnjem nivou . evidentno je. problem će ostati za stanare na višim spratovima . prema našim procjenama. Godišnjica masakra na Dobrinji =>LKFAJAHAžA FJHA>EE= Noćne redukcije vode ostat će na snazi sve dok cijevi ne budu zamijenjene.rekla nam je Ana Mrnjavac. I=H=ALIE =J VODOVOD Zbog loših cijevi svaka druga kap izgubi se u sistemu Vrabac je tog dana izgubila oko (Foto: M. Sveta misa i posjeta Denisovom grobu u Lepenici bit će u nedjelju u 11 sati. 4. u našim srcima . To je dovođenje vode do Rakovice i Dobroševića. Dio kredita koji ćemo dobiti od Evropske banke u iznosu od 30 miliona eura usmjerit ćemo i za sanaciju vodovodne mreže. za šta se novac osigurava od vodnih Bakal: Stara priča naknada. J. sve više naselja suočavati s redukcijama i nestašicama pitke vode.se da je krvi bilo po cijelom na prisjećajući se tog kob. a ranile 16 Sarajlija Polaganjem cvijeća na mjestu masakra u ulici Oslobodilaca Sarajeva do broja osam na Dobrinji.Strašno je i pomisliti da Prikazane Denisove slike iz djetinjstva (Foto: S. Četiri godine prošle su od mučkog ubistva Denisa Mrnjavca. stručnog vodiča i najam konja. kaže Bakal godina nije izdvajan novac za kupovinu novih cijevi.napisao je neko od njih. a ranjeno 16 naših Milojević pokazuje mjesto tragedije sugrađana. Oni koji imaju hidrofore imat će vode. druga . nog dana kada je ranjena. Josip”. ono što nisu prodale. av. a okupljanje na mjestu ubistva u ponedjeljak u 12 sati. Grada i Općine da Baličevac. a svaki dan za mene je težak.parku. . Na. bolan i mučan. a znam da je govorio da bi volio studirati elektrotehniku . Otad je vrijeme za mene stalo. pala je osim porodica i prijatelja. masakar se dogodio 24. daleko od gradske buke i svakodnevice. a ne u hladnim Spahić.Imao je najtopliji pogled.kažu u Kantonu. u kantonalnom budžetu ima veoma malo novca za obnovu mreže. bović. Selma godila u ljeto. Nakon što Dobrinji imamo samo se napila. Velika je stvar što se Denisa sjećaju i njegovi drugovi . bio je izuzetno inteligentan.Nakon deset minuta vratile gusta 1994.kazala nam je Bilić. vidno uznemire. granata ju je ubila. ubijeno devet.kažu iz agencije. danas će biti obilježena 18. građani će u noćnim satima imati redukcije.Njegova klupa jeste Iz Turističke zajednice KS preporučuju Turistička zajednica Kantona Sarajevo ovog vikenda građanima preporučuje zimsko jahanje na Faletićima. Ove godine ugovore u stipendiranju potpisalo je pet studenata koji će deset mjeseci dobivati po 100 KM. svega 30 posto vode zahvaćene uz pomoć pumpi distribuira se do krajnjeg potrošača. druženje i anegdote naših vodiča predstavljat će pravu poslasticu za sve naše goste.binja. čije se prostorije nalaze u ulici Zelenih beretki. godišnjica otkako je od tri minobacačke granate. Zbog ovakve situacije najviše ispaštaju građani. A.prozora je posmatrao i priča stanarka te ulice Nezi. u prostoru idealnom za ovu vrstu rekreacije. učenika Katoličkog školskog centra “Sv. gdje je jučer održana komemorativna sjednica i uručene stipendije Fondacije “Denis Mrnjavac”.što su u cekere počele trpati lježju u parku iza zgrade. Aiša Šito i Jadranka februarskim danima. . Muškija Priignorira da se tragedija do. a posebno se ŽAE IJK@EH=JE AAJHJADEK sjećam naše ekskurzije u Italiju. odnosno smanjivat će se nivo pritiska vode. lijep i sunčan. .=AJEćE= Užitak je potpun i po snijegu . sjeća ga se kao uvijek nasmijanog i veselog mladića. Mi smo sada uglavnom na drugoj godini fakulteta. Denisova školska drugarica. godine. ja znam kada sam izgubila .AEI= A IL=E @= JAž= E >= Studentima i učenicima uručene stipendije iz Fonda “Denis Mrnjavac” vam ujutro dijete s ruksakom ode u školu i da se ne vrati kući. . Kadrić) AEHKE@==IFHC==K IEAK>EAEDIKCH=đ== Minobacačke granate iz Lukavice ubile devet. njegove školske kolege još jednom su potvrdile da ga neće zaboraviti. brašna. a ne da.kazao je Salhudin Bakal. subota. Na. dok će 22 učenika dobiti finansijsku potporu od 500 KM. Emin Kolar. .su se da pokupe robu i taman nas. Vremenski uvjeti ne predstavljaju nikakvu smetnju. godine. kada na spomen-obi. Žene iz Buča Nikada neću zaboraviti ni Potoka donijele su zelen u sliku lijepe djevojke koja je naš kraj jer su znale da mi na tražila čašu vode. To nije ništa novo.

po kursu od 7. mogu ulagati u ponovno pokretanje proizvodnje u fabrici. Ranije se špekuliralo da su za kupovinu zainteresirani “Air France”i“Air China”. S tim u vezi održana je i vanredna sjednica Općin- Okončan 12-godišnji sudski proces nim povjeriocima da.67 posto. koliko su Amerikanci platili tu državnu željezaru u stečaju. Izjavioje topredsjednikuprave “Turkish Airlinesa” Hamdi Topču (Topcu).18 w w Na jučerašnjem trgovanju na Sarajevskoj berzi ostvaren je ukupan promet od 220. Nakon što je američki “US Steel” vratio srbijanskoj vladi “Željezaru” u Smederevu. Nadamo se da će ovaj proces biti koristan za obje strane kazao je Topču. koji ima proizvodni pogon u Zenici te rudnik u ’EJJ=’ =EJAHAIEH= = IA@AHALIK žAA=HK Ljubiji kod Prijedora. najveći promet ostvaren je akcijama “Telekoma Srpske” (65.108.373. A. po prosječnoj cijeni od 1.19% w 819. Dž.71KM.53% w 1. po kursu od 3.>EEI Dnevni avaz. E. prenose turski mediji. a zvaničnici ove zemlje su stava da je privatizacija jedina šansa da kompanija opstane na tžištu. ali je Mital bio spreman da plati 23 miliona. Na kotaciji kompanija ’-KHB@’ HACEIJHEH= =LAćE @ALE F=@ Trgovina od 220. jedna od najstarijih aviokompanija. 4. Promet od 300. osnovana je 1929.35 KM). U problemima je od 2008.096 KM promet je ostvaren dionicama “Bosnalijeka”.47 KM.Indijsko-britanski “Arcelor Mittal” i dalje spada u najozbiljnije igrače za kupovinu smederevske željezare .59 SASX-10 1. a 2010.43 KM. Finansijski problemi kompaniju su primorali na mjere štednje. mediji navode da je ovaj avioprijevoznik bio zainteresiran za srbijanski “JAT Airways”. radi pokretanja proizvodnje. Indijci su još 2003. Poljska vlada u maju prošle godine obećala je da će privatizacija biti završena za 12 mjeseci. Najveći porast vrijednosti zabilježile su dionice HT-a.31% 948. načelnik Čelića Sead Muminović kaže da je neradom fabrike nastala šteta od oko 20 mi- skog vijeća. ali i da trenutno ima 49 posto udjela u “BH Airlinesu”. za šta su. BIRS FIRS VRIJEDNOST INDEKSA 1. .20 SASX-30 0. “Arcelor Mittal”.navode u Smederevu. prenose mediji. kada je pretrpjela 262 miliona dolara gubitka i kada je bila na rubu bankrota. ako to žele. napokon je okončan. kazao Topču skim ministrom ekonomije Valdemarom Pavlakom (Waldemar Pawlak) o privatizaciji LOT-a te da se ubrzo namjerava sastati s poljskim zvaničnicima kako bi procijenili prodaju.24% 826. a “US Steel” je u decembru direktno ponudio prodaju Lakšmiju Mitalu (Lakshmi Mittal).40 KM).HECIK’ =AH=L=K FHAKJE FHEL@K liona maraka. koji je svojim američkim vlasnicima svakog mjeseca donosio milionsku štetu. Presudom Kantonalnog suda u Tuzli pravo na izlučenje imovine dobiva Općina Čelić. čime je dostignuta cijena od 1. .35 KM).Nakon naše studije. 7 ’. Kao jedan od najozbiljnijih kupaca spominje se najveća svjetska grupacija u proizvodnji čelika. On dodaje da će presuda omogućiti kvalitetniji iskorak ka novom pokretanju proizvodnje. Na Banjalučkoj berzi ostvaren je promet od 300.000 kooperanata. On je kazao da je u decembru razgovarao s polj- ’6KHEID )EHEAI’ FHAKE= FIE 6 =?E== =LEšA JHCL= ’6AA=’ VRIJEDNOST INDEKSA BIFX 0. subota.65 KM.858. i dostigle su cijenu od 9. potrebne i dobre ideje za pokretanje fabrike. Na službenom berzanskom tržištu..88 KM. # PRIVATIZACIJA Ubrzane aktivnosti za kupovinu Turska nacionalna aviokompanija “Turkish Airlines”(THY) ubrzala je studije za eventualno preuzimanje poljskog avioprijevoznika “LOT Polish Airlines”.858 KM Nadamo se da će ovaj proces biti koristan za obje strane. lista B. Amerikanci su tada tražili ukupno 300 miliona dolara.77 Sudski proces koji se vodio 12 godina u vezi s Fabrikom za preradu voća i povrća u stečaju “Frigos” Čelić. a na osnovu ranijeg zahtjeva poljske vlade da taj proces bude ubrzan.472. Dž.760. po prosječnoj cijeni od 9. treba uputiti poziv svim potencijalnim ulagačima i stečaj- tak da je u njoj bilo angžirano 150 stalno zaposlenih.06 KM. na kojoj je zaključeno da ova općina. 300 sezonskih radnika i 5. Na kotaciji fondova najveći promet ostvaren je dionicama ZIF-a “BIG investiciona grupa” (6. od 4. procijenili smo da bi LOT bio profitabilna opcija. Na primarnom slobodnom tržištu najveći promet ostvaren je dionicama “BH Telecoma” (15. februar/velja~a 2012.35 KM).507.40 KM.096. . od 8. dok je najveći dnevni pad registrirao ZIF “Euro-fond”.65 KM. O značaju fabrike za ovaj kraj govori poda- ”Željezara” Smederevo: Pregovori o prodaji ”Frigos”: Šteta od oko 20 miliona Nakon što je završen stečajni maraton.55 KM.655. odmah su počeli pregovori o ponovnoj prodaji giganta.400 radnih mjesta.83 0. osim novca. Na kraju je država Srbija kupila kompaniju za jedan dolar uz preuzimanje dugova i zadržavanje 5. Podsjećajući na “Turkishovo” širenje izvan Turske. LOT. Među zatvorenim investicionim fondovima najveći promet je ostvaren akcijama ZIF-a “Euroinvestment fond” (19. Proteklih skoro deceniju i po u krugu “Frigosa” pričinjena je znatna materijalna šteta. broj radnih mjesta je smanjen za 400. Pregovori su prekinuti Nakon što su se Amerikanci povukli oko Nove godine. godine bili zainteresirani za smederevsku željezaru.15% w 1.43 posto. nakon što su Amerikanci ponudili “najnižu cijenu” od 200 miliona dolara. po kursu od 19.

Prema informacijama koje smo dobili. KCUS će donijeti prestanak ugovora o radu kako je propisano zakonom . S.Brkić.Ač= IA >C A@A šA ?AA >=?E F@ L Din Kumalić s ocem.Draga braćo. proizvedenog 2004. dječakov tabut preuzeli su njegov stariji brat Jasmin Kumalić s ocem Erminom i bratom Elvirom. s tim da se Cvijetić-Koldžo odredi obavljanje poslova ljekara specijaliste anesteziologa uz superviziju drugog ljekara. Otac je vozač autobusa. Goliću je predviđena kazna zatvora u trajanju od četiri mjeseca i oduzimanje imovinske koristi u ukupnom iznosu od 6. nakončegasu okrađiskupocjenog automobila. Tragičan kraj najmlađeg Erminovog sina preko noći je iz temelja promijenio njihov do tada sretan život. Tužilaštvo je predložilo i da se osumnjičenima ukine Epilog akcije “Kubikus” u Banjoj Luci mjera pritvora. šest mjeseci zatvora. godine. V. Podsjećamo. nije volio poraze i znao se naljutiti i kad izgubi igricu na računaru. .JHE?=FHAAšJA= =@HKCH=@AIJ Amila Cvijetić-Koldžo obavljat će poslove uz superviziju drugog ljekara Nakon što je prvostepenom presudom Kantonalnog suda u Sarajevu doktorica Amila Cvijetić-Koldžo osuđena na tri godine i šest mjeseci zatvora zbog krivičnog djela protiv zdravlja ljudi.navodi se u saopćenju. obratili smo se Sindikatu KCUS-a.Poštujući obavezu konsultacije. M. otkad je policija u generalnom štrajku. oktobra prošle godine. što je i učinjeno . a u vezi sa nesavjesnim liječenjem porodilje Svjetlane Zukić koja je umrla u 2007..000 maraka. Roditelji su nekoliko sati kasnije od policije saznali za užasnu vijest. Am. majka radi u tvornicilijekova. godine. 7D=FšA F FJAHE?E Specijalno tužilaštvo RS zaključilo je sporazume o priznanju krivice s Darijom Brkićem.$ Rodbina i prijatelji u haremu tominske džamije pred tabutom (Foto: M. Krađu 7H=@A ’F=II=J’ EIFHA@ KćA Posavski kanton Din Kumalić: Tragično prekinuta mladost kako sabur treba pomoći porodici tragično nastradalog dječaka. te Naumom Golićem i Mirjanom Jočić. kada je i pozvao policiju. septembra 2008. Bio je voljen i mažen i tim prije je šok zbog njegovog užasnog kraja još veći.000 maraka. S. osumnjičenim za organiziranje nedozvoljenih igara na sreću. w . Porodica Kumalić živjela je bez problema u skoro idiličnim uvjetima. . majkom i braćom živio u Mutencu kod Bazela Dječak ukopan u Tomini. . iako je morala biti zadržana u bolnici duže od24sata. Za njim je bila raspisana centralna potjernici zbog teške krađe. rodnom mjestu njegovog oca Ermina dječakove odluke je loša ocjena u školi. a posljednje počivalište nađe u rodnom mjestu svoga oca. a Jočić. januara u švicarskom gradiću Mutenc kod Bazela. obavijestili Graničnupoliciju BiH. vodoprivrede i šumarstva Mato Brkić. subota. međutim.Sporazumima je predviđeno da Brkiću bude izrečena kazna zatvora u trajanju od šest mjeseci i oduzeta imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog djela u ukupnom iznosu od 500. T. K. Golić i Jočić uhapšeni su u akciji policije RS “Kubikus” u okviru sprečavanja ilegalnog kockanja. godine. koja je bila inspektor Republičke uprave RS za igre na sreću.susjedne policije u oba entiteta te policiju Brčko Distrikta. gdje su prisutni pridržavali očajnog dječakovog oca. Plakao je neutješno i Erminov brat Habib. U selu Tomina kod Sanskog Mosta jučer je nakon džuma-namaza pred velikim brojem mještana i rodbine klanjana dženaza 14-godišnjem Dinu Kumaliću koji je smrtno stradao 30. kako smo saznali. ali to niko ne može potvrditi. sanski poduzetnik koji je Dina neizmjerno volio. Iza dječaka nije ostalo oproštajno pismo niti bilo kakva poruka. održana je vanredna sjednica Kolegija generalnog direktora. V. godine. godine kod Svjetlane Zukić primijenila takozvanu epiduralnu analgeziju kako bi joj omogućila bezbolan porođaj.Tihi jecaj Ermina Kumalića i grčeviti zagrljaj sa sinovima potresao je prisutne. došlo je do probijanja dure. Moguć otkaz Amila Cvijetić-Koldžo je odlukom Kolegija s Klinike za ginekologiju i akušerstvo premještena na Kliniku za anesteziju i reanimaciju. Sindikat je dao mišljenje da se obustavi postupak otkaza ugovora o radu do pravosnažnog okončanja sudskog postupka.000 maraka. KCUS je i 23. Na trijemu tominske džamije jučer je u tišini postavljen tabut s tijelom nesretnog dječaka. DEDIĆ Damir Jakovljević (19) iz Banje Luke uhapšen je 2. februar/velja~a 2012. Dedić) Dnevni avaz. u ovom kantonu u noći između srijede i četvrtka ukraden je još jedan automobil iste marke. Zbog takvog liječenja Zukić je preminula 17. Nekoliko imama proučilo je dovu Dinu Kumaliću. dječaku kojem je tragična sudbina odredila da mladi život okonča na željezničkim šinama. “passata” vlasnik je uočio u četvrtak oko šest sati ujutro. 4. Ovo je osma krađa automobila od 3. saopćeno je iz Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS).saopćeno je iz ove ustanove. avgusta 2007. Ta. ovaj slučaj velik je sam za sebe. Inspektori oraške Policijske uprave obavili su uviđaj. te pet skupocjenih automobila. Amila Cvijetić-Koldžo je sredinom jula 2007. š.000 maraka. koji imaju još dvojicu starijih sinova. Tabut je nošen na rukama brojnih prijateljai rodbinedo mezara. gdje će obavljati poslove uz superviziju drugog ljekara. saopćeno je jučer iz ovog tužilaštva. a na nama je da razumijemo i prihvatimo te zamolimo Allaha. premanavodima optužnice. ?H= DHE= SANSKI MOST Dženaza 14-godišnjaku nastradalom u Švicarskoj Cvijetić-Koldžo: Osuđena na tri i po godine zatvora . osumnjičenima za zloupotrebu službenog položaja ili ovlaštenja u poma- HC=E=JHE EC=H= = IHAćK FHE=E HELE?K ganju. On je upozorenje i opomena. Saopćenje iz KCUS-a Obustava postupka . a stariji sin Jasmin je vozač tramvaja. nakon što je podignuta optužnica protiv Cv- Bio voljen Ovaj tihi i povučeni 14-godišnjak. iz Domaljevca. Zukić je otpuštena na kućno liječenje. te je u vrijeme dežurstva primala na Klinici radi davanja takozvane krvne zakrpe. dž. nakon čega mu je pozlilo Navodni razlog strašne Nošen na rukama Nakon što je klanjana dženaza.Po nastupanju pravosnažnosti presude i ukoliko Cvijetić-Koldžo bude izrečena kazna zatvora u trajanju dužem od tri mjeseca. ijetić-Koldžo pokrenuo postupak otkaza ugovora o radu. da se smiluje ovom našem merhumu . Imaju kuću u Švicarskoj i svi su zaposleni. Automobil osječkih registarskih tablica ukraden je ispred njegove porodične kuće u ovom selu. čija je vrednost oko 400.rekao je lokalni imam i dodao Potresno: Jasmin je redao daske. mezimca Ermina i Have Kumalić. u kojoj je uhapšeno više od deset osoba i oduzeto 270. vlasništvo 26-godišnjeg Josipa V. adoktorica je u više navrata liječila pacijenticu u njenom stanu. dječak se bacio pod voz koji je jurio velikom brzinom prema Bazelu i na mjestu ostao mrtav. Ermin Kumalić je u policijskoj stanici prepoznao školsku torbu sina. oca Ermina su pridržavali Nakon subotnje krađe službenog “passata” Vlade Posavskog kantona koji je koristio ministar poljoprivrede. fe bruara u Majevičkoj ulici u Banjoj Luci na osnovu naredbe Osnovnog suda Banja Luka.

ovdje `ivi i radi kao turisti~ki vodi~. Hamza @ujo. dodjeljuje na kori{tenje parcelu u ulici Mustaj-pa{in mejdan. januara iz supermarketa u Lakta{ima ukrao suhomesnate proizvode u vrijednosti V. Ta. prije nego {to je no`em pogodio pravo u srce.kazao nam je dr. prava pogodnost. Primijetili smo otvorena balkonska vrata na Marijanovoj ku}i i znali smo da je rije~ o provali. Jako mi ga je `ao govori nam Derbasani. a vje{tak grafolog. on se dva puta ranio u podru~ju grudnog ko{a. nije pro{lo kroz protokol. uz {trajk policije. Marija Toli}a. a pored njega sam na{ao jo{ dva probna ubodna mjesta . 17 ISTRAGA Obdukcijom rasvijetljene okolnosti smrti Karla Sterna Amerikanac se ubio iz tre}eg poku{aja Ubodni kanal no`a vodi ta~no u srce. Sporno rje{enje je prona|ano i ~itav slu~aj otkriven kada je po nalogu Tu`ila{tva BiH u septembru 2010. a u Sarajevo je do{ao krajem oktobra pro{le godine kao turista. Motivi njegovog samoubistva nikome nisu poznati. koji je uza sebe imao ~etiri paketi}a marihuane. nakon provedenih skoro tri mjeseca u Saraje- ma~ke. odlu~io da se ubije nekoliko dana prije povratka u Va{ington. T. Ku}e bra}e Matuzovi} u Donjoj Mahali (Foto: T. Prema rije~ima Derbasanija. naime. Bio razveden Poturovi} je. po~inio je samoubistvo. sestri Zijada Turkovi}a.U ku}e mog kom{ije Krunoslava i njegovog brata Marijana lopovi su provalili u no}i jer se u selu oko pono}i gasi uli~na rasvjeta. To je pokazala obdukcija koju je ju~er obavio vje{tak medicinske struke dr. kazao je doktor Hamza @ujo Okon~an nalaz Poturovi}: Potpisao rje{enje Turkovi}: Otvorio ljetnu ba{tu Ameri~ki dr`avljanin pod imenom Klark Randolf Stern (54) (Clark Randolph Stern). tereti za krivi~no djelo krivotvorenja slu`bene isprave. Materija u paketi}ima poslana je na vje{ta~enje. koja Provaljeno u ku}e bra}e Matuzovi} se nalazi u istom dvori{tu ka`e nam kom{ija pokradene bra}e Marko Evi}. Svrha dodjeljivanja parcele je postavljanje ljetne ba{te koja je bila vlasni{tvo Zijada Turkovi}a. Tokom na{e posjete uvi|aj su obavljali inspektori ora{ke Policijske uprave. . Naime. . {to su provalnici o~igledno znali. ~etvrtka. nesporno je utvrdio da je na rje{enju Poturovi}ev potpis. Klark Stern prona|en je s no`em u grudnom ko{u u dvori{tu ku}e u kojoj je `ivio kao turista u unajmljenoj sobi. B. februar/velja~a 2012. Ubodni kanal vodi ta~no u srce. (23). kod kojeg je prona|eno 17 paketi}a i d`oint. Boguni}. Pri~ao mi je da je bio razveden i da je veoma nesretan ~ovjek. a pored njega sam na{ao jo{ dva probna ubodna mjesta. Donja Mahala kod Ora{ja X Nepoznati vandal uni{tio je imovinu lova~ke sekcije Kostr~ koja djeluje u sklopu lova~kog udru`enja „Sava“ iz Ora{ja. Derbasani je u Sarajevu ve} 11 godina i. ^. a u Ameriku se namjeravao vratiti idu}eg L. sada vi{e nema dileme. S. Amerikanac se ubio iz tre}eg poku{aja. T. 4. godine pretresena Turkovi}eva ku}a zbog sumnje da je vo|a zlo~ina~ke organizacije te da je naredio ubistva Vernera Ajdarija. .kratko su kazali iz Policijske staTa. a policija nastavlja rad na spre~avanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga. Predsjednik ove sekcije ju~er je obavijestio lokalnu policiju da je nepoznati vandal polupao stakla i uni{tio imovinu sekcije. D. godine potpisao la`no rje{enje kojim Op}ina Stari Grad Muneveri Hasan. nice u Ora{ju. . Optu`nicu je podigao kantonalni tu`ilac Sanin Am. od oko 190 maraka. navodno. kako saznajemo. na {to su ukazivali i odre|eni tragovi prona|eni jo{ na samom po~etku istrage.Ja ne vjerujem da se on ubio! To mi je nelogi~no. Iako je u prvi mah izgledalo kao da je Sterna presrela i ubila nepoznata osoba.crna hronika Dnevni avaz. Turkovi}eva ljetna ba{ta kasnije je uklonjena. Saznali smo da je iz jedne od oplja~kanih ku}a. K. odnesen skupocjeni TV prijemnik.Tragamo za po~iniocem koji je polupao stakla na prozorima lova~ke ku}e i betonskom kockom o{tetio ulazna vrata objekta koja je ga|ao. {to je za njih. Rje{enje koje je potpisao Poturovi} Potpisao rje{enje Klark Stern: U obilasku Trebevi}a Derbasani: Ne mogu vjerovati da je to uradio vu. koriste}i godi{nje odmore. Sarajevski sud potvrdio optu`nicu Izvr{en pretres Detalj s uvi|aja na sarajevskoj Ba{~ar{iji Obdukcija je potvrdila sumnje u samoubistvo. K. Trogrli}) Ozren Mrgud (49) iz Lakta{a ju~er je saslu{an u banjalu~koj policiji i uz izvje{taj o po~injenom krivi~nom djelu kra|e bit }e predat Ukrao suho meso iz supermarketa Hap{enje u Lakta{ima nadle`nom tu`ila{tvu. i H. ostat }e nepoznato {ta su lopovi ukrali iz njihovih ku}a. Tarik Poturovi} dao parcelu sestri Zijada Turkovi}a Vo|a zlo~ina~ke organizacije otvorio ljetnu ba{tu Op}inski sud Sarajevo potvrdio je optu`nicu Kantonalnog tu`ila{tva kojom se Tarik Poturovi} (62). Bra}a Matuzovi} ve} godinama rade u Austriji. Prona|en 21 paketi} marihuane Demolirana lova~ka ku}a Dileri privedeni u Tuzli (19). On je 24. Karl Randolf Stern ro|en je i nastanjen u Va{ingtonu. koji je i sam dr`avljanin Nje- U Lukavcu su uhap{ene dvije osobe kod kojih je prona|en 21 paketi} marihuane i takozvani d`oint. Klark jeste bio povu~en i ~udan ~ovjek. @ujo. koji je u srijedu oko 14 sati prona|en mrtav u dvori{tu ku}e u ulici Kra~ule na broju 12 na sarajevskoj Ba{~ar{iji. U selu Donja Mahala kod Ora{ja provaljeno je u porodi~ne ku}e bra}e Matuzovi}. Klark je pijanista. O ovom doga|aju obavije{ten je kantonalni tu`ilac. ali ne mogu zamisliti da je to uradio.Svi nalazi ukazuju da se ~ovjek sam ubio. biv{i {ef Slu`be za komunalne poslove i investicije Op}ine Stari Grad u Sarajevu. saop}eno je iz Ministarstva unutra{njih poslova Tuzlanskog kantona. kako nam je kazao. Mi smo se upoznali prije tri mjeseca i lijepo se dru`ili. subota. Javnost je {okirana ~injenicom da je ameri~ki turista. Sternov jedini prijatelj bio je Ibrahim Derbasani. Ne znamo motive koji su naveli po~inioca na izvr{enje krivi~nog djela o{te}enja tu|e stvari . Dok se vlasnici ne vrate iz inozemstva. Uhap{eni su A. Odmah smo pozvali policiju i ubrzo smo otkrili da je provaljeno i u ku}u njegovog brata Krunoslava. a ku}i dolaze povremeno. optu`en da je u maju 2007. . Mithata Meki}a te dr`avljanke Bolivije Marije Salas-Kortez (Cortez).

I i II du`ni su dostaviti dokaze o ispunjavanju op}ih uvjeta. na sjednici odr`anoj dana 23. I i II trebaju ispunjavati. Vi{a {kola za socijalne radnike . Pravila JU Centar socijalni rad Biha}. br..ba KONKURSA za popunjavanje upra`njenog radnog mjesta i prijem pripravnika u JU Centar za socijalni rad Biha} I. +387 37 229 712 Ulica Fra Joze Valenti}a br. novine FBiH“.najkool.Poznavanje rada na ra~unaru . broj 43/99. kandidati pod rednim br. 1) . +387 37 229 710 .certifikat o osposobljenosti za rad na ra~unaru (ovjerena kopija) . donio je Odluke broj 01-35-184-1-1/12 i 01-35-185-1-1/12 o raspisivanju Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina THE UNA . Konkurs za prijem u radni odnos za poziciju I i II ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.1 godina radnog iskustva .SANA CANTON BIHAC MUNICIPALITY PI WELFARE CENTER OF BIHAC Uz prijavu na konkurs.dokaz o stru~noj spremi (ovjerena kopija diplome) .rad@bih.ovjerenu kopiju (isklju~ivo za kandidata pod red. ID 4263005840002 web adresa: csrbihac.com . Tel.Fax.net. Prijave dostaviti na adresu: JU Centar za socijalni rad Biha}. br. radnik (V[S) . 2012. Dnevni avaz oglasi Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine UNSKO-SANSKI KANTON OP]INA BIHA] JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BIHA] Na osnovu ~lana 35. 3.1 (jedan) izvr{ilac na odre|eno vrijeme uz zasnivanje radnog odnosa Pored op}ih uvjeta predvi|enih Zakonom o radu („Sl.uvjerenje o polo`enom stru~nom upravnom ispitu .V[S/VI stepen slo`enosti zanimanja. 1 treba da ispunjava i sljede}e posebne uvjete: . kandidat pod rednim br. februar/velja~a 2012. kao i ispunjavanju posebnih uvjeta. Izabrani kandidati }e biti du`ni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije stupanja u radni odnos.e-mail. godine. pripravnik. ulica Fra Joze Valenti}a 3. i 7.cent.NE OTVARAJ“ Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 4. sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS . sa kra}om biografijom. Pravilnika o radu JU Centar za socijalni rad Biha}. a u vezi sa ~lanom 6. dipl. soc. radnik (VSS) .18 Subota. 01. Upravni odbor JU Centar za socijalni rad Biha}.potvrda o radnom iskustvu (isklju~ivo za kandidata pod red.uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 6 mjeseci).1 (jedan) izvr{ilac na neodre|eno vrijeme II. 1) .soc. soc. i to: .Polo`en stru~ni upravni ispit Ostali posebni uvjeti koje moraju ispunjavati oba kandidata su: . 32/00 i 29/03) koje kandidati pod rednim br.

Firma ima 14 stalno zaposlenih rad- nika. portparol Kantonalnog tužilaštva.Nevenka mi je ispričala da je preživjela logor Jasenovac i da ju je tamo usvojila izvjesna neudata Ankica Pašalić. dr. koji je policiji odranije poznat po sličnim krivičnim djelima. S. Iz oba vatrogasna društva u Vitezu još jedanput su apelirali na građane da redovno kontroliraju i čiste dimnjake na stambenim objektima.?H= DHE= Dnevni avaz. naime. ostala je siroče nakon golgote koju je preživjela za vrijeme Drugog svjetskog rata. Josip Senjak policiju o 7H=  E ?HLA krađi novca obavijestio u četvrtak popodne. kako bi se izbjegle ovakve vrste požara. Policajci su tokom uviđaja izuzeli sve tragove kao i snimak s videonadzora na kojem je zabilježena krađa. Identičan slučaj desio se i sredinom ja- Ljepoja Novak (41) iz Ljubije kod Prijedora uhapšen je zbog sumnje da je počinio krivično djelo krađa. Stojnić) Usamljenu staricu Nevenku Kovačević (74). Saslušani su svjedoci kao i vlasnik firme Nusret Balaš. lopov je ukrao oko stotinu maraka. a među stanarima je zavladala panika. svašta sam ti ja preživjela!”. potvrdila nam je doktorica Izeta Kurbašić. Neslužbeno saznajemo da je župnik Župe sv. Nevenka Kovačević (74) jedva davala znake života Ostala je siroče nakon preživljenog logora Jasenovac u Drugom svjetskom ratu. vlč. Saletović) Pašić: Imala je težak život nuara. a koje su se nalazile na zidu Vatrogasnog doma u H= AIEC=A IFAFčA Vidovice kod Orašja Ljubija kod Prijedora Ljubiji.. Požar je ubrzo lokaliziran. othranila je. ukrali 269. . pregledaju finansijske knjige kako bi se. Nakon što se ova 74-godišnja žena nije javljala na telefon svojoj sestri. posebno višespratnim zgradama. Preduzeće “Selming” osnovano je 1989. spektakularno iz prostorija firme “Selming”. Vatrogasci. čiji su vatrogasci kroz prozor stana ušli u dom starice. Ta. Prema izjavi vlč. Kako nam je kazao njen komšija Rifet Pašić.. Župnik je prijavio da je kradljivac ušao u unutrašnjost crkve i nasilno otvorio crkvene kase. međutim. L. Nevenki sam pomagao koliko sam mogao . tvrdi komšija Rifet Pašić Vatrogasni dom u Ljubiji (Foto: D. Nakon saslušanja Ljepoja. A. Istraga o spektakularnoj pljački firme “Selming” U centru Viteza /HE @E= = CH=@E +HCH= Uviđaj ispred samoposluge iza koje su pljačkaši probušili rupu Vatrogasci u jednom od stanova Crnogorke Pripadnicima Odjela kriminalističke policije također je naloženo da se provjeri i poslovanje preduzeća. godine i bavi se izvođenjem završnih radova u građevinarstvu te trgovinomi ugostiteljstvom. iškolovala. Teško stanje Kovačević je primljena na Odjel intenzivne njege Zarobljeni u stanu Njena prijateljica Enisa Halilović potvrdila je da je Ankica usvojila Nevenku te nam ispričala da joj je ona često znala tužnim glasom kazati “e. koja je jedva davala znakove života. a potpuno je ugašen oko 10 sati. na čije se kucanje Kovačević nije odazivala. ukrao nekoliko mesinganih ploča s imenima poginulih boraca iz Narodnooslobodilačkog rata. subota. T. odmah su se našli na licu mjesta i započeli s intervencijom. saopćeno je iz Kantonalnog MUP-a u Orašju. dosadašnji rezultati istrage ne ukazuju na konkretnu osobu kao počinioca ovog krivičnog djela . koja je jedva disala. Nevenka nije imala lagodan život. probušivši rupu u zidu. A= IKEčAED = H=đK $' =H== Pljačkaši probušili rupu na zidu samoposluge Provalnici koji su 27. Z. Senjaka. M. prekjučer su iz njenog stana u uliciMuftije Džabića na broju 6 spasili sarajevski vatrogasci. Abdulah Nakaš” i u teškom je zdravstvenom stanju. . kada je u polusvjesnom stanju iz stana na Moj- mulu spašen 70-godišnji Ahmed Pinić.kazala nam je Jasmina Omićević. decembra 2011. Ad. On je. ' SARAJEVO Dramatična intervencija u naselju Aneks 8=JHC=I?E K FIA@E č=I IF=IEE EACK IJ=HE?K Opće bolnice “Prim. 4. pušten je na slobodu. Vida u selu Vidovice kod Orašja ukrao novčanice iz crkvenih kasa. P. nakon čega je obavljen uviđaj. Zgrada na Aneksu: Ušli kroz prozor (Foto: S. godine. . moja Enisa. Vida. U posljednje vrijeme. eventualno. Nepoznata osoba je u Crkvi sv. K. Vatrogasci iz Viteza u srijedu su oko 7. Ova firma je bila angažirana na sanaciji glavnog ulaznog hola u zgradu Fabrike duhana Sarajevo kao i na mnogim radovimana naplatnim kućicama u Visokom i Podlugovima. Na nekoliko stanova u zgradi pričinjena je manja materijalna šteta. nažalost. utvrdilo porijeklo ukradenog novca. Č. sve su češći slučajevi da policija i vatrogasci spašavaju usamljene starije osobe. koje su bolesne i iznemogle ostale zarobljene u stanu ili kući.000 maraka.30 sati dobili dojavu da na zgradi zvanoj Crnogorka u centru grada gori dimnjak. februar/velja~a 2012.U pogledu krivičnog djela teške krađe nadležni kantonalni tužilac u saradnji s MUP-om Kantona Sarajevo vrši određeneradnje usvrhu otkrivanja počinioca.kazao je Pašić. Protiv njega je policija iz Ljubije podnijela izvještaj nadležnom tužilaštvu za počinjenu krađu. jošnisu pohapšeni. koje je predvodio zamjenik komandira Muharem Ćupina. alarmirana je Nevenkina komšinica Enisa Halilović. Tako su pozvane policija i Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo. Ona ju je prihvatila kao svoje dijete. koja se nalazi u ulici Safeta Zajke u Rajlovcu kod Sarajeva.

Kalinska bb Novi Travnik u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa.20 Subota. Podora{ac. i to: nekretnina upisanih u ZK. Petrovi} Dragana iz Mostara.. prema Sarajevu. Osiguranje se upla}uje na depozitni ra~un Op}inskog suda u Konjicu kod Union banke dd Sarajevo. vsp. uz magistralni put M 17. br.program rada i razvoja preduze}a za period od 4 (~etiri) godine. (~lan 12. Imenovanje se vr{i na period od 4 (~etiri) godine sa mogu}no{}u ponovnog izbora u skladu sa Zakonom.o.o. Na nekretninama je upisano zalo`no pravo u korist tra`itelja izvr{enja: Raiffeisen bank BH dd Glavna filijala Mostar po rje{enju o izvr{enju Op}inskog suda u Konjicu broj: 56 0 I 031022 10 I od 30. . godine.Vodovod“ d. 2012. a stranke mogu o svom tro{ku zaklju~ak objaviti i u sredstvima javnog informisanja ili na drugi na~in. donio je slijede}i o prodaji nepokretnosti 1.da posjeduje rukovodne i organizacijske sposobnosti. pravnog ili ekonomskog smjera. U slu~aju da sva tri ponu|a~a sa najvi{om ponudom ne ispune svoje obaveze pla}anja prodajne cijene u odre|enim rokovima. 4. 4. oko 7 km sjeverno od Konjica. 05. Ro~i{te za javno nadmetanje odr`at }e i kad prisustvuje samo jedan ponu|a~. Kandidati koji u|u u u`i izbor bit }e pozvani na intervju. 5. aktivnost ili da nije na polo`aju koji dovodi do sukoba interesa shodno Zakonu o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH („Sl. Zakona o javnim preduze}ima . Uz prijavu na konkurs potrebna je slijede}a dokumetnacija (orginal ili ovjerena kopija): . Tr`i{na vrijednost nekretnina iz stava 1.Vodovod“ d. vratit }e se osiguranje odmah nakon zaklju~enja javnog nadmetanja. 3. sina Enesa po Ugovoru o prodaji nekretnina od 09. Ukoliko ponu|a~ koji je progla{en kupcem ne deponuje prodajnu cijenu u ovom roku.90 KM. 3. broj OPU-IP 32/2009. sudija Elis Sultani}. 7. broj 550 K. pla}a i ostale naknade u skladu sa va`e}im propisima. ovog zaklju~ka. 6. zvana „Ba{ta“.dokaz o radnom iskustvu na rukovode}im poslovima. u 11. Nekretnina se nalazi u mjestu Podora{ac. 2009.kra}u biografiju sa op}im podacima i poslovnim rezultatima (kratak izvje{taj o dosada{njem radu) drugim podacima i kontakt telefon. Novi Travnik br. Prije po~etka nadmetanja kupci su du`ni sudu predati dokaz da su platili osiguranje. . 2012. februar/velja~a 2012.o. povr{ine 13 m2. Statutom i drugim zakonskim i podzakonskim propisima koji reguli{u ovu oblast. sud }e oglasiti da prvo ro~i{te nije uspjelo i zakazati novo ro~i{te. .da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak. Ovaj zaklju~ak objavi}e se na oglasnoj tabli suda.VODOVOD“ d. godine u skladu sa odredbama ~lana 8. osim za tri najbolja ponu|a~a. 39. broj 10 200 800000 13987.. Tro{kove poreza i taksi u vezi sa prodajom nekretnine pla}a kupac. pomo}na zgrada 2.da ne vr{i funckiju u politi~koj stranci u smislu ~lana 12.o.o. Novi Travnik raspisuje Konkurs za imenovanje: Direktora JP „Vilenica-Vodovod“ d.o. protiv izvr{enika: 1. . Opis pozicije direktora: Direktor JP „Vilenica-Vodovod“ d.da nije otpu{ten s posla kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u BiH u razdoblju od 3 godine prije dana objavljivanja konkursa.o. Novi Travnik. 70/08) Pored op}ih uslova kandidati moraju ispunjavati i sljede}e posebne uslove: . . te predbilje`ba prava vlasni{tva u korist Maksumi} Jasmina. 9. radi naplate nov~anog potra`ivanja.dokaz da kandidat u posljednjih 5 godina nije pravosna`no osu|ivan za krivi~no djelo ili privredni prestup za radnje nespojive sa poslovima direktora preduze}a. . Maksumi} Jasmina iz Sarajeva i 3. . 02. Ponu|a~ sa najvi{om ponudom na ro~i{tu pla}a ukupnu prodajnu cijenu umanjenu za polo`eno osiguranje polaganjem cijene sudu u roku koji }e se odrediti na ro~i{tu za prodaju. .rodni list i ovjerenu kopiju CIPS li~ne karte.da ponude Program razvoja preduze}a za period od 4 (~etiri) godine. Ponu|a~ima ~ija ponuda nije prihva}ena. Ukoliko drugi ponu|a~ ne polo`i cijenu u predvi|enom roku sud primjenjuje ova pravila i na tre}eg ponu|a~a. {to u naravi predstavlja: . povr{ine 87 m2. 09. st. Predsjednik Nadzornog odbora . Glavna filijala Mostar.k~. 6. . Zakazuje se ro~i{te za tre}u prodaju nekretnina izvr{enika Petrovi} Dragana. 527/1.o. ovog zaklju~ka utvr|ena je nalazom stalnog sudskog vje{taka: Habibija Fuada iz Konjica od 19.00 KM. . i koji ne}e biti du`i od 30 dana od dana dono{enja zaklju~ka o progla{enju prodaje ponu|a~u koji je progla{en kupcem. Prijave sa tra`enim dokumentima potrebno je dostaviti li~no ili preporu~enom po{tom na adresu: JP „VILENICA .o. ZIP-a).da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine. povr{ine 11 m2 i pomo}na zgrada 4. pomo}na zgrada 3. Sudija Elis Sultani} ZAKLJU^AK Na osnovu Odluke Nadzornog odbora JP „Vilenica .780. Zakona o javnim preduze}ima („Slu`bene novine Federacije BiH“. 01. sprast/kat I. Na ro~i{tu za javno nadmetanje kao kupci mogu u~estvovati lica koja su do po~etka nadmetanja polo`ila osiguranje koje iznosi 10. 8/05) i ~lana 11 Statuta JP „VILENICA -VODOVOD“ d. 2009. sud }e zaklju~kom proglasiti prodaju tom ponu|a~u nevaljanom i novim zaklju~kom odrediti da je nepokretnost prodana drugom po redu ponu|a~u koji treba da u roku od 30 dana od dana prijema ovog zaklju~ka sudu deponuje prodajnu cijenu. Novi Travnik obavlja poslove glavnog menad`era dru{tva i u skladu s tim obavlja sve poslove predvi|ene Zakonom.O...137. Na tre}em ro~i{tu za prodaju usmenim javnim nadmetanjem nekretnina se mo`e bez ograni~enja u odnosu na utr|enu vrijednosti iz st. Nadzornom odboru.potpisanu i ovjerenu izjavu kandidata da ne vr{i funkciju u politi~koj stranci.da je stariji od 18 godina.o. sa dijelom od 1/1. nastavlja se odlo`eni izvr{ni postupak.da ispunjava Zakonom o radu propisane uslove za zasnivanje radnog odnosa. dana 05. Novi Travnik. 03. sve sa upisanim pravom vlasni{tva u korist Petrovi} (Petra) Dragan.o. godine u iznosu od 137.ovjerenu kopiju diplome.da ima najmanje tri godine radnog iskustva na rukovode}im poslovima. .uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak. godine. 06/12 donesene na 70 (sedamdesetoj) redovnoj sjednici odr`anoj 26. Dnevni avaz oglasi BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U KONJICU Broj: 56 0 I 031022 10 I Konjic. 2.45 sati. 01. 2012. . u zgradi Op}inskog suda u Konjicu. . . Maksumi} Enesa iz Konjica. . Kandidat za imenovanje direktora mora ispunjavati sljede}e op}e uslove: .da posjeduje visoku ili vi{u stru~nu spremu dru{tvenog. . aktivnost ili da nije na polo`aju koji dovodi do sukoba interesa shodno Zakonu o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH („Sl.o. povr{ine 20 m2. 70/08).da ne obavlja du`nost. Pouka o pravnom lijeku: Protiv ovog zaklju~ka nije dopu{ten pravni lijek. Nadzorni odbor raspisuje: KONKURS za izbor i imenovanje direktora preduze}a Nadzorni odbor JP „Vilenica-Vodovod“ d.potpisanu i ovjerenu izjavu kandidata da ne obavlja du`nost. ul. u izvr{nom postupku tra`itelja izvr{enja: RAIFFEISEN BANK BH dd. 2012. Na prijedlog tra`itelja izvr{enja. Ul. Sa izbranim kandidatom zaklju~uje se Ugovor kojim }e se urediti prava i obaveze. godine. 01. 2. u naravi dvori{te povr{ine 234 m2.000. 04. 8. soba broj 8. 2010. Nekretnina koja je predmet prodaje prodavat }e se metodom usmenog javnog nadmetanja. Novi Travnik „NE OTVARATI“ Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.o.00 KM. Na koverti nazna~iti „Prijava na konkurs za imenovanje direktora JP „Vilenica . stambena zgrada 1. novine FBiH“ br. godine. novine FBiH“ br. Ro~i{te za prodaju nekretnina odr`at }e se dana: UTORAK.o. 07. godine OP]INSKI SUD U KONJICU..

. a jeftina jela Predla`emo z KONKURS za izbor i imenovanje direktora Pored op}ih uslova predvi|enih Zakonom i Pravilima JU Narodne biblioteke Mostar. raspisuje se U novom broju ’Va{e kuharice’ donosimo: Ekonomi~na trpeza z Fina.Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljati li~no ili putem po{te na adresu: JU Narodna biblioteka .da ima polo`en stru~ni ispit u bibliote~koj djelatnosti. .UPRAVNI ODBOR Na osnovu Odluke Upravnog odbora JU Narodne biblioteke Mostar broj: 01-20/2012. 21 Potra`ite na kioscima JU NARODNA BIBLIOTEKA . . Dokumenti prilo`eni uz prijavu moraju biti originalni ili ovjerene kopije ne starije od {est (6) mjeseci. Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u sredstvima informisanja. kandidat treba da ispunjava i sljede}e posebne uslove i to: .oglasi Dnevni avaz subota. . rahvanija. . od 31. kao i sposobnosti za savjesno i odgovorno obavljanje du`nosti direktora. . bit }e obavljen razgovor.da posjeduje visoku stru~nu spremu (VSS) ili vi{u (V[S). M. Pravila JU Narodne biblioteke Mostar . livena baklava z Vrijeme je za ~aj Od Japana do Velike Britanije I u ovom broju uz 106 novih recepata. Predsjednik Upravnog odbora Slasna {truca ili pljeskavica s kajmakom Valentinovo kod ku}e Glavno jelo rustikalni ki{. 01.ovjerenu izjavu. ul. te kreativni rad i znanost.prijava sa biografijom.ODJEL DJE^IJA BIBLIOTEKA MOSTAR . Tita bb sa naznakom za Upravni odbor .uvjerenje o dr`avljanstvu ili ovjerena kopija CIPS-ove li~ne karte. Izbor i imenovanje direktora vr{i se na period od 4 (~etiri) godine. .rodni list .Odjel dje~ija biblioteka Mostar. februar/velja~a 2012.da ima sklonost za kulturno-umjetni~ki. odnosno pet (5) godina radnog iskustva u struci (V[S).Odjel dje~ija biblioteka Mostar.Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.potvrda o radnom sta`u.da posjeduje komunikacijske i organizacijske sposobnosti. godine. kulinarskih savjeta i trikova . a za desert bar{unasta srca Recepti za sva vremena z z z Specijaliteti koji }e vas vratiti u `ivot Sve sa mljevenim mesom Prijin kola~.da ima najmanje tri (3) godine radnog iskustva (VSS).uvjerenje o neka`njavanju i da se protiv kandidata ne vodi sudski postupak. . a u skladu sa ~lanom 22.diploma. 2012. nudimo pregr{t zanimljivih ~lanaka. Potrebna dokumentacija: . Ustava BiH . 4. . da nije obuhva}en odredbom ~lana IX 1. Sa kandidatima koji u|u u u`i izbor.

C>KI AFERE Sarkozi na udaru. Najveći dio dvodnevnog zasjedanja ministri su posvetili situaciji u Afganistanu. kada se obave provjere s Interpolom i vlastima Srbije i Crne Gore. Predsjednik Francuske Nikola Sarkozi (Nicolas Sarkozy) ponovo se našao na udaru kritika javnosti nakon što je potrošio skoro 40. Agencija STA navela je da je trend slanja anonimnih pisama i prijetnji smrću političarima sve češći u Sloveniji s obzirom na to da su slične pošiljke nedavno stigle na adrese još dvije stranke. Sarkozi je odmah iz Pjer Sarkozi: Tata odmah reagirao Pnom Pen Crvenom Kmeru doživotni zatvor w Vrhovni sud u Pnom Penu osudio je komandanta najvećeg tajnog zatvora Crvenih Kmera Kaing Guenk Eava na doživotni zatvor zbog njegovih “šokantnih i gnusnih” zločina nad kambodžanskim narodom.kazao je on.000 eura poreznog novca Nestalo novca w Mađarska nacionalna aviokompanija “Malev” jučer je. uz primjedbu da je predstavnicima međunarodnih misija sloboda kretanja “ograničena”. Stranka podsjeća da je Janša slične prijetnje u anonimnom pismu dobio prije tri sedmice pa je policiji dala saglasnost za krivični progon nepoznatog počinioca. godinu prije ranije dogovorenog roka. Pjer se požalio na stomačne probleme i odveden je u bolnicu. dok su problemi koje je spomenuo politički. pozivajući se na izjave lokalnih funkcionera. ali krhko”. prenosi AFP. Na konferenciji za novinare u sjedištu NATO-a Rasmusen je opisao stanje na sjeveru Kosova kao “stabilno. tvrdeći da je Janša “domobranska vucibatina”. Presuda je konačna. koje je poslato iz Celja. U pismu sindikata i poslodavaca upućenom vladi u Atini. Upozorava da novi mandatar treba biti naročito oprezan kada sam odlazi na poslovna putovanja.000 eura poreznog novca kako bi se njegov bolesni sin luksuznim avionom vratio iz Ukrajine. Slovenska demokratska stranka (SDS) prijavila je policiji prijetnje smrću mandataru za sastav nove vlade. Janša: Policija već poduzela mjere Razmjena vatre Ubijeno pet pobunjenika U razmjeni vatre s turskim snagama sigurnosti na jugoistoku zemlje. subota. piše podgorička štampa. predsjedniku stranke Janezu Janši. Kompanija je prizemljila avione zbog nestašice svježeg novca mjesec nakon što je Evropska unija naredila da vrati uzetu pomoć i dan poslije odluke vlade da zaštiti kompaniju od kreditora uvođenjem vanrednog moratorija. . februar/velja~a 2012. a potom ih slao na pogubljenje na “poljima smrti”. javio je AFP. preduzet ćemo daljnje mjere . razbolio se neposredno prije svognastupa 24. 5J=A=IALAHKIL=AHD Ohrabrujemo nastavak dijaloga Beograda i Prištine toriji Kosova.=H Š=HEć za šverc narkotika . Anonimna osoba. Sarkozijev sin Pjer (Pier- Pariza poslao predsjednički avion u Odesu da vrati sina kući. gdje su Kurdi većinsko stanovništvo. Polela je za podgorički “Dan” kazao da se osoba za koju južnoafrička policija vjeruje da bi mogla biti od- bjegli Šarić. ali je korištenje aviona plaćeno poreznim novcem. Inače. '=AL' >KIJ=LE AJLA 2 IE= FI= FHA@IA@EčE =LE Pjer otrovao stomak u Ukrajini. Razmjena vatre povedena je nakon što su pripadnici terorističke PKK odbili zahtjev turskih snaga da se predaju. Sarkozi i njegova supruga često su kritizirani zbog trošenja novca. korišten za prije- voz Sarkozijevog sina. izjavio je izvršni direktor prijevoznika Loran Limburger.. gdje je ustanovljeno da se otrovao hranom. Niko ne dobiva povratkom na tenzije iz prošlosti . 26). potpisanog s “Bin Laden”. posebno nakon što je Francuska odlučila da svoje trupe povuče iz te zemlje do kraja 2013. prenosi AFP. Na primjedbu jednog novinara da se dijalog vodi o tehničkim pitanjima. a pisano je pisaćom mašinom. ubijeno je pet kurdskih pobunjenika. ali je predmet naše pažnje i.kazao je portparol južnoafričke službe za borbu protiv organiziranog kriminala Mekintš Polela. koji radi kao DJ. najvjerovatnije nalazi u blizini Kejptauna. w Rasmusen: Ne vraćati se na prošlost Južnoafrička policija otkrila je osobu koja bi mogla biti odbjegli krijumčar narkotika Darko Šarić. Generalni sekretar NATO-a Prijetnje smrću mandataru Grčka w Ne pristaju na manje plaće Sindikati i udruženja poslodavaca u Grčkoj odbacili su zahtjeve za smanjenje plaća u privatnom sektoru uprkos pritisku kreditora. . Rasmusen je odgovorio da “nisu rijetki slučajevi da tehnički razgovori prirodno evoluiraju u političke”. jer je potrošio 40. izrečene u anonimnom pismu. a Sarkozi odmah poslao luksuznu letjelicu da ga vrati kući re. navedeno je da su se oni složili da ne smanjuju minimalnu plaću. 4. Slovenski “Bin Laden” tvrdi da je Janša došao do mandata za sastav vlade mimo volje birača nakon što je njegova stranka izgubila izbore te da je Janša bio uključen u “mafijaške poslove” šverca oružja u vrijeme raspada Jugoslavije i da je optužen u korupcijskoj aferi “Patria”. Generalni sekretar Alijanse demantirao je da će američke trupe do kraja sljedeće godine obustaviti borbene operacije u Afganistanu iako je to ranije najavio američki ministar odbrane Leon Paneta (Panetta).Ta osoba nije uhapšena.Ukratko Dnevni avaz. prenosi AP. Sarkozi je insistirao na tome da je platio 7. poslije 66 godina skoro stalnog rada.632 eura za troškove liječenja sina. . naročito na skupa putovanja i svoj privatni avion.januara ujednom noćnom klubu u Odesi. Mediji su odmah objavili vijest o tome da je avion kojim se voze predsjednici i ministri. prijeti smrću Janši i njego- '*E =@A' >E @= IJHEA= =šK voj porodici. Francuski list “Le Canard Enchaine” objavio je da bi let mogao biti plaćen poreznim novcem samo u slučaju da se radio javnominteresui dase Pjer trebao vratiti kući običnim avionom. pristiglom na sjedište stranke.Stoga ohrabrujemo nastavak dijaloga Beograda i Prištine.rekao je on. da je neophodno ponovo uspostaviti slobodu kretanja na cijeloj teriNaglasio je da se problemi na Kosovu “ne mogu rješavati samo vojnim sredstvima”. koja se potpisala kao “Bin Laden”.koji suzavrijeme pregovora o dodatnoj pomoći toj prezaduženoj zemlji zatražili uvođenje novih mjera štednje. obustavila letove. Ljubljanska policijska uprava saopćila je da je upoznata sa slučajem i da već provodi potrebne mjere. na kraju zasjedanja ministara odbrane zemalja članica NATO-a u Briselu. Bio je upravnik zatvora Tuol Sleng i priznao je da je nadgledao mučenje zatvorenika. Iako nije bilo ništa strašno. Mediji su objavili i fotokopiju pisma. koju treba “strijeljati”. Generalni sekretar Sjevernoatlantskog saveza Anders Fog Rasmusen izjavio je jučer. .Južna Afrika provjerit će s Interpolom i policijom u Srbiji i Crnoj Gori da li je u pitanju osoba optužena w JHELA .

CNN je potvrdio zabrinutost Panete. . . jer je sve izvjesnije da će Izrael u narednih nekoliko mjeseci izvesti napad na Iran.kazao je ajatolah Hamnei. maju ili junu. L EA AIHAć= AC =I=H U glavnom gradu Kairu hiljade ljudi su u noći sa četvrtka na petak ostale na ulicama poslije cjelodnevnih okršaja sa snagama reda. prenosi agencija AP.Vrlo brzo. ali svaki rat bit će deset puta gori za SAD nego njihove prijetnje. bit će potrebno da se razmotri preduzimanje akcije . postoji široko međunarodnouvjerenje daje odvitalnog značaja spriječiti Iran da postane nuklearan i da ni odjedne opcijene trebaodustati. Zavjera u SAD Tužilaštvo na Floridi saopćilo je da je Amerikanac Samir Osmakac (25). prenosi AP. da počne gradnju bombe . optužen da je namjeravao upotrijebiti oružje za masovno uništavanje u sklopu zavjere ekstremista. Novinar “Jerusalem Posta” smatra da je Paneta došao do zaključka da bi Izrael uskoro mogao napasti Iran najvjerovatnije iz razgovora s izraelskim kolegom Ehudom Barakom. smatram da je to oblast koja pripada meni i nikome drugom . osvojila većinu glasova na vanrednim izborima u Egiptu. Neka Amerikanci i ostali znaju. Barak i Paneta: Isti tajming *=H= 6HA>= =F=IJE 1H= 2=AJ= 1H=A IFHA= =J= Značajan signal Kasno otkrili Dodao je da mnogi analitičari vjeruju da će suprotstavljanje nuklearnom Iranu biti mnogo kompliciranije i opasnije i da će koštati . Objavljeni su i zvanični podaci da je opozicija. koje ćemo provesti kada za to dođe vrijeme. uz poruku da je spremna da vodi Srbiju i u budućnosti. na čelu s islamistima. Demonstranti su došli pred ministarstvo unutrašnjih poslova. uključujući dvije najveće švicarske finansijske institucije UBS i “Credit Swiss”.Danas. subota. prenosi agencija AFP. Iran će prikupiti dovoljno obogaćenog urana u postrojenjima duboko ispod zemlje da napravi oružje. . i tada bi ih samo SAD mogle zaustaviti vojno . objavio “Washigton Post” Izraelski ministar odbrane Ehud Barak izjavio je da se mora razmotriti vojna akcija protiv Islamske Republike Iran ako sankcije ne budu djelovale. provodeći vlastite prijetnje. za razliku od prošlosti. godišnjicu od islamske revolucije 1979. a više od 400 ljudi je povrijeđeno u demonstracijama širom Egipta. otkrit će da je to isuviše kasno naglasio je Barak. pozvavši se na jednog anonimnog zvaničnika administracije.napisao je komentator “Washington Posta” Dejvid Ignacius (David Ignatius). Demonstranti su zahtijevali da se ubrzaju demokratske reforme i da se skrati Egipćani poslije haosa nakon utakmice traže hitan prijenos vlasti proces za raspisivanje predsjedničkih izbora i predaja vlasti civilima. da pred prijetnjama ratom i prijet- njama (embarga) naftom i mi imamo svoje prijetnje. dodavši da je Izrael javno rekao da razmatra vojnu akciju protiv Irana. Potpredsjednica DS-a Jelena Trivan izjavila je da se ta stranka kandidira da vodi Srbiju i u budućnosti “ne zato što ne može bez vlasti nego zato što ima kredibilan program”. maju ili junu. Kairo: Vojska mora otići w w Hamnei u turbetu Imama Homeija u povodu godišnjice revolucije mnogo više života nego akcija koja bi se danas preduzela. s kim se od jula prošle godine više puta sastao. Pojedinci su uzvikivali parole protiv vojske.Iran će odgovoriti na sve vojne ili prijetnje naftnim embargom. Dvije osobe su ubijene.Ovo nije bila sportska nesreća nego vojni masakr optužuju građani vojne vlasti. FJKžE?= FHJEL )AHE=?= Kreditne stope Istraga protiv banaka Švicarska komisija za konkurenciju saopćila je da je pokrenula istragu o mogućem monopolskom ponašanju dvanaest banaka. izjavio je kineski premijer Ven Đijabao na ekonomskom forumu u Kantonu.piše u tekstu. a oni to i znaju. Sankcije neće imati nikak- vog utjecaja na našu odlučnost da nastavimo s nuklearnim razvojem. ”Washington Post” također navodi da je odgađanje zajedničke izraelsko-američke vojne vježbe možda signal skorog izraelskog napada. februar/velja~a 2012. Đijabao poručio Kina ne želi kupiti Evropu Kina nema ni namjeru ni mogućnosti da “kupi” Evropu. Banke se sumnjiče da su tajno dogovarale izmjenu ključnih kreditnih stopa i uvjeta trgovanja u okviru terminskih ugovora.C>KI Dnevni avaz. januara uhapsili federalni agenti prilikom kupovine eksplozivnih naprava i vatrenog oružja od jednog tajnog agenta. 4. Očevici su izjavili da su demonstranti pokušali provalitiu policijskustanicui daje policija koristila bojevu municiju. .odgovorio je ministar. Ako sankcije ne mogu da zaustave iranski nuklearni program. koje pokazuju njihovu nemoć. Inače. Prijetnje i napad na Iran nanijet će štetu Americi. plaše se Izraelci. gdje je policija upotrijebila suzavac protiv njih. dobivši 34 mjesta u 50-članom parlamentu. rekao je da “neki misle da to znači da Kina želi dakupiEvropu”. ! Ukratko PRIJETI LI RAT Izjave visokih zvaničnika i novinskih izvještaja ukazuju na pripreme Paneta vjeruje da postoji velika izvjesnost da Izrael napadne Iran u aprilu. Beograd DS obilježio 22Demokratska godine stranka Srbije jučer je predstavljanjem novog sajta obilježila 22 godine od obnavljanja stranke. porijeklom s Kosova. Iran je jučer obilježio 33. godine. ocijenivši da o tome sve više jača međunarodna svijest. . Prijetnje će se okrenuti na štetu (onih koji ih propagiraju).Paneta vjeruje da postoji velika izvjesnost da Izrael napadne Iran u aprilu. Ne bojim se da kažem da ćemo podržati i pomoći svaku zemlju ili grupu koja želi da se suprotstavi cionističkom režimu . jer za to ima i program i ljude koji mogu da ga provedu. Prijete nam uz izjave da su “sve opcije na stolu”.Šta ja mislim i šta ja vidim. organiziranim povodom pogibije 74 osobe na fudbalskoj utakmici u Porto Saidu.kaže Barak. Komentator “Washington Posta” dodaje da Bijela kuća nije odlučila tačno kako će Sjedinjene Američke Države odgovoriti ako 0=AE @CLHEJ ćA = ILA FHEAJA Faksimil komentara iz “Washington Posta” Na najnovije poruke Zapada jučer je odgovorio ajatolah Ali Hamnei. . prenose izraelski mediji. Osmakaca su 7. Kasnije su novinari pitali Panetu osporava li stavove iznesene u komentaru. . prije nego što Iran uđe u ono što su Izraelci opi- Izraelci napadnu. Američki dnevnik “Washington Post”objavio je jučer da je ministar odbrane SAD Leon Paneta (panetta) zabrinut. Ističući želju svoje zemlje da pomogne Evropi da prebrodi finansijsku krizu.Ko god kaže kasnije. Izraelski lideri nagovijestili su više puta spremnost da napadnu Iran iako su govorili da im više odgovara diplomatsko rješenje. w w sali kao zonu imuniteta.

a nalazi se u II zoni gradskog gra|evinskog zemlji{ta.539. ~lana 4. drinske brigade.891.Naknada po osnovu povr{ine gra|evinskog zemlji{ta (naknada ranijem vlasniku) iznosi 32.50 m2 korisne povr{ine objekta iznosi 102. kojim se dokazuju ~injenice na osnovu kojih se utvr|uje lista prvenstva). 2. na kojoj je predvi|ena izgradnja gra|evinskog objekta .suteren.~.00 KM od ~ega naknada po osnovu povr{ine gra|evinskog zemlji{ta (naknada ranijem vlasniku) iznosi 1. dr`avna svojina korisnik Op}ina Gora`de. na kojoj je predvi|ena izgradnja poslovno-stambene zgrade spratnosti prizemlje + 3 sprata.000.~.00 KM.prizemlje.~.891.Dodjela neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta dr`avne svojine radi privo|enja krajnjoj namjeni. Budu}i investitor gubi pravo kori{}enja gra|evinskog zemlji{ta radi gra|enja.370. spratnost gara`e .690.Naknada po osnovu povr{ine gra|evinskog zemlji{ta (naknada ranijem vlasniku) iznosi 15. 1952. ukupne povr{ine 320 m2.00 KM. Jusufa Duhov}a (7 poslovnih prostora). u katastarskom operatu ozna~ena kao dio k. . poslovnih objekata u nizu. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 706/1 KO Gora`de II.150. prema uslovima koji budu dati u urbanisti~koj saglasnosti. {to za 24 m2 korisne povr{ine poslovnog objekta iznosi 864. Mar{ala Tita br. Sastavni dio Konkursa su izvodi iz Regulacionih planova sa prikazanim polo`ajem gra|evinskih parcela i dispozicijom objekata.~. Na~elnik Op}ine Gora`de raspisuje Potra`ite na kioscima @enska srca slama turski Matthew McConaughey! KONKURS za dodjelu neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta u dr`avnoj svojini radi privo|enja trajnoj namjeni I PREDMET KONKURSA .00 KM. izra|en prema izdatoj urbanisti~koj saglasnosti. . 4.za pravna lica.. ste~enog putem konkursa u slijede}im slu~ajevima: . februar/velja~a 2012. ne izvede prete`an dio radova na gra|evini. i naknada po osnovu pogodnosti kori{tenja gra|evinskog zemlj{ta (renta) 36 KM/1 m2. i naknada po osnovu pogodnosti kori{tenja gra|evinskog zemlji{ta (renta) 36 KM/1 m2. .00 KM od ~ega: .ta~na naznaka na koju gra|evinsku parcelu se prijava odnosi. . na kojoj je predvi|ena izgradnja poslovnih objekata u nizu. du`an je uz prijavu. poslovnih objekata u nizu. i to: 1) Gra|evinske parcele br.00 KM.632.rok zavr{etka izgradnje objekta.ako se u roku od godinu dana od dana pravosna`nosti rje{enja o dodjeli gra|evinskog zemlji{ta radi gra|enja.00 KM. 038-221-002 lokal 246. spratnost gara`e . a u katastarskom operatu su ozna~ene kao dio k. 2) Gra|evinska parcela u ul.Naknada za dodijeljeno zemlji{te za gra|evinsku parcelu br. ne izvr{i obavezu pla}anja naknade za dodijeljeno zemlji{te.Naknada po osnovu povr{ine gra|evinskog zemlji{ta (naknada ranijem vlasniku) iznosi 8.064. Ramovi} Muhamed Tuba Büyüküstün. {to za 24 m2 korisne povr{ine poslovnog objekta iznosi 864. 2178/1.064. a nalazi se u II zoni gradskog gra|evinskog zemlji{ta.750.iznos ponu|ene naknade za dodijeljeno gra|evinsko zemlji{te. {to za 24 m2 korisne povr{ine poslovnog objekta iznosi 864. 752/1 i dio k.34 gara`e i 34 parking prostora. Odluke o gra|evinskom zemlji{tu („Slu`bene novine Bosanskopodrinjskog kantona Gora`de“ br.00 KM od ~ega: . koje se nalaze u ul.064.00 KM. . Sve dodatne informacije u vezi ovog konkursa mogu se dobiti u imovinsko-pravnoj slu`bi Op}ine Gora`de . Upla}eni iznos naknade za kauciju ne}e se vratiti u~esniku koji odustane od prijave nakon otvaranja ponude ili kome se utvrdi da je izgubio pravo kori{tenja zemlji{ta radi gra|enja.ako u roku od 15 dana od dana pravosna`nosti rje{enja o dodjeli na kori{tenje gra|evinskog zemlji{ta. Na~elnik op}ine Gora`de: mr.00 KM i naknada po osnovu pogodnosti kori{tenja gra|evinskog zemji{ta (renta) 30 KM/1 m2.~.Naknada za dodijeljeno zemlji{te iznosi ukupno: 71. . C) . kako je propisano zakonom. . u katastarskom operatu ozna~ena kao dio k.200. u katastarskom operatu ozna~ena kao dio k.00 KM od ~ega naknada po osnovu povr{ine gra|evinskog zemlji{ta (naknada. dr`avna svojina. 991 KO Gora`de II.00 KM i naknada po osnovu pogodnosti kori{tenja gra|evinskog zemlj{ta (renta) 30 KM/1 m2. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu FBiH i na oglasnoj tabli Op}ine Gora`de. . KRITERIJI ZA DODJELU Predmetne gra|evinske parcele dodijelit }e se onim pravnim ili fizi~kim licima koji ponude najvi{i iznos naknade za dodijeljeno zemlji{te u odnosu na po~etni iznos naknade. radi izgradnje stambeno-poslovnih objekata i to: 1) Gra|evinska parcela u ul.852.075. dr`avna svojina korisnik Op}ina Gora`de. Izabrani kandidat bit }e pismeno obavije{ten o rezultatima konkursa u roku od 8 dana po zaklju~enju konkursa. 2012. .Dodjela na kori{}enje 2 gra|evinske parcele neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta.Dodjela na kori{}enje 2 gra|evinske parcele neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta. na konkurs se mogu prijaviti sva fizi~ka i pravna lica.Naknada za dodijeljeno zemlji{te za gra|evinsku parcelu br.00 KM od ~ega naknada po osnovu povr{ine gra|evinskog zemlj{ta (naknada ranijem vlasniku) iznosi 1.ako se u roku od godinu dana od dana pravosna`nosti odobrenja za gra|enje. povr{ine 1. s tim {to po~etni iznos ponude ne mo`e biti manji od iznosa naknada iz ta~ke II. Otvaranje prijave izvr{it }e konkursa komisija u roku od 8 dana od dana zatvaranja konkursa. odnosno li~ne podatke sa mati~nim brojem i adresom za fizi~ka lica. {to za 846.~. a nalazi se u I zoni gradskog gra|evinskog zemlji{ta. {to za 2. i naknada po osnovu pogodnosti kori{tenja gra|evinskog zemlji{ta (renta) 36 KM/1 m2. 2178/1.50 m2 korisne povr{ine objekta iznosi 34. a obavje{tenje o konkursu objavit }e se i putem Kantonalne televizije BPK-a Gora`de.360.Centar za pru`anje usluga gra|anima ili putem po{te preporu~eno u zatvorenoj koverti.Dodjela na kori{}enje 2 gra|evinske parcele neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta.uvjerenje poslovne banke o solventnosti (likvidnosti) ponu|a~a . Zakona o gra|evinskom zemlji{tu FBiH („Slu`bene novine FBiH“ br. i naknada po osnovu pogodnosti kori{tenja gra|evinskog zemlji{ta (renta) 36 KM/1 m2. 2) Gra|evinska parcela u ul.20 m2 korisne povr{ine objekta iznosi 7. KO Gora`de I. a nalazi se u I zoni gradskog gra|evinskog zemlji{ta. korisnik Op}ina Gora`de. .00 KM. 1.Naknada za dodijeljeno zemlji{te iznosi ukupno: 118. II NAKNADA Po~etni iznosi naknada za dodijeljeno gradsko gra|evinsko zemlji{te odre|ene su u skladu sa Odlukom koja reguli{e ovu oblast.064. Jusufa Duhovi}a. . kako slijedi: A) . spratnost visoko prizemlje.~. na adresu Op}ine Gora`de.200. V. Prijave se podnose u pismenoj formi i obavezno sadr`e: . {to za 1. 2 sa naznakom .Naknada za dodijeljeno zemlji{te iznosi ukupno: 45.Naknada za dodijeljeno zemlji{te iznosi ukupno: 57. i to: 1) Gra|evinska parcela u ul.kancelarija broj 37.00 KM od ~ega: . dr`avna svojina.suteren. KO Gora`de I. koju je investitor du`an pribaviti prije izrade projektne dokumentacije.00 KM. a u~esniku sa najpovoljnijom ponudom }e se ura~unati kao pla}eni dio naknade. spratnost . u katastarskom operatu ozna~ena kao dio k.312. a nalazi se u I zoni gradskog gra|evinskog zemlji{ta.Naknada za dodijeljeno zemlji{te iznosi ukupno: 21.00 KM. 2) Gra|evinska parcela u ul. {to za 24 m2 korisne povr{ine poslovnog objekta iznosi 864. 43. a nalazi se u I zoni gradskog gra|evinskog zemlji{ta. Ferida Dizdarevi}a.24 Subota. 1.00 KM. . i naknada po osnovu pogodnosti kori{tenja gra|evinskog zemlji{ta (renta) 36 KM/1 m2. povr{ine 30 m2 po jednoj gra|evinskoj parceli.~. Poslove provo|enja konkursa obavljat }e op}inska Slu`ba nadle`na za imovinsko-pravne poslove Op}ine Gora`de. Statuta Op}ine Gora`de („Slu`bene novine Bosanskopodrinjskog kantona Gora`de“ broj: 13/07). koji je otvoren kod Raiffeisen banke Filijala Gora`de ili na blagajni Op}ine Gora`de iznos od 3% od po~etne cijene za dodijeljeno zemlji{te (iz ta~ke II) sa oznakom „Za u~e{}e na konkurs za dodjelu gra|evinskog zemlji{ta“. i naknada po osnovu pogodnosti kori{tenja gra|evinskog zemlji{ta (renta) 36 KM/1 m2. . 4. godine Na osnovu ~lana 45.00 KM. 1.NE OTVARAJ (prijava na konkurs za dodjelu gra|evinskog zemlji{ta). maj. 7/04) i ~lana 35. dr`avna svojina korisnik Op}ina Gora`de. korisnik Op}ina Gora`de.39 gara`a i 31 parking prostora. U~esnik Konkursa za dodjelu neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlj{ta za izgradnju stambeno-poslovnih objekata. ne podnese zahtjev za izdavanje odobrenja za gra|enje. IV USLOVI KONKURSA Za dodjelu na kori{}enje gra|evinskih parcela neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta radi izgradnje stambeno-poslovnih objekata. 02. iznosi ukupno: 2. dr`avna svojina korisnik Op}ina Gora`de. 1 do 4.00 KM od ~ega: . ul. U~esniku ~ija ponuda ne bude prihva}ena vratit }e se upla}eni iznos sredstava za kauciju. dr`avna svojima i korisnik Op}ina Gora`de. maj (10 poslovnih prostora) u katastarskom operatu ozna~ena kao dio k. prema kopiji plana sa ucrtanom dispozicijom gra|evinskih parcela.00 KM.Ta~an naziv i adresa pravnog lica sa izvodom iz sudskog registra i identifikacionim brojem.200.20 KM. uplatiti na ra~un Op}ine Gora`de broj: 1610000092630161. D) . .30 m2 korisne povr{ine objekta iznosi 25. Obrazac prijave na konkurs mo`e se preuzeti u kancelariji br. 25/03). a koga ljubav.00 KM. ukupne povr{ine 806 m2.Naknada po osnovu povr{ine gra|evinskog zemlji{ta (naknada ranijem vlasniku) iznosi 22. Dnevni avaz oglasi Firat Çelik BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE Bosanskopodrinjski kanton Gora`de OP]INA GORA@DE Na~elnik op}ine Gora`de Broj: 02-31-302 Gora`de.00 m2 korisne povr{ine objekta iznosi 39. na kojoj je predvi|ena izgradnja ~etiri poslovna objekta u nizu. ukupne povr{ine 383 m2. .Dodjela na kori{}enje gra|evinskih parcela neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlj{ta radi izgradnje ~etiri poslovna objekta u nizu. {to za 955. radi izgradnje gara`e i parking prostora i to: 1) Gra|evinska parcela u ul. gara`a i parking prostora.010. na kojoj je predvi|ena izgradnja poslovno-stambene zgrade spratnosti podrum + prizemlje + 7 spratova + mansarda. na kojoj je predvi|ena izgradnja poslovnih objekata u nizu. iznosi ukupno: 2.Naknada po osnovu povr{ine gra|evinskog zemlji{ta (naknada ranijem vlasniku) iznosi 20..00 KM. 02.398. iznosi ukupno: 2. 1969/1 KO Gora`de 1.320. III OBAVEZE Obaveza budu}eg investitora koji je stekao pravo gra|enja putem konkursa je da obezbijedi izvedbeni projekt.00 KM.Naknada za dodijeljeno zemlji{te za gra|evinsku parcelu br. 3 iznosi ukupno: 2.079 m2. .707.Naknada za dodijeljeno zemlji{te za gra|evinsku parcelu br. ili putem telefona br.00 KM od ~ega: . gara`a i parking prostora. 37 zgrade Op}ine Gora`de.200. . {to za 354. spratnost suteren + prizemlje.dokaz o uplati kaucije u iznosu od 3% od po~etne cijene. Prijave sa naprijed navedenim dokazima (original ili ovjerene fotokopije. Investitor je du`an o svom tro{ku izvr{iti ure|enje gra|evinskog zemlji{ta (pripremanje i opremanje). .389. postala majka Engin Akyürek Glumac velikog srca Dvostruka sre}a za Asi Hazal Kaya Anahi Odrasla sam u sukobu izme|u roditelja! „Navu~ena“ na plasti~ne operacije? Uloga fudbalera je veliki izazov! Mauricio Islas Stana Kati} i Nathan Fillion iz serije „Castle“ Ljubav i izvan kamera?! Zvijezde o zvijezdama Koga ~eka novac.148. Ibrahima Popovi}a.00 KM. i naknada po osnovu pogodnosti kori{tenja gra|evinskog zemlj{ta (renta) 30 KM/1 m2. na kojoj je predvi|ena izgradnja gra|evinskog objekta . B) . 752/2 KO Gora`de II.730. a nalazi se u II zoni gradskog gra|evinskog zemlji{ta. KO Gora`de I. ukupne povr{ine 443 m2.Naknada po osnovu povr{ine gra|evinskog zemlji{ta (naknada ranijem vlasniku) iznosi 11.40 m2 korisne povr{ine objekta iznosi 10. ukupne povr{ine 910 m2. ranijem vlasniku) iznosi 1. radi izgradnje poslovnih objekata u nizu. podnose se li~no na protokol u {alter sali zgrade Op}ine Gora`de .Naknada za dodijeljeno zemlji{te iznosi ukupno: 15. u katastarskom operatu ozna~ena kao dio k. {to za 219.00 KM od ~ega naknada po osnovu povr{ine gra|evinskog zemlj{ta (naknada ranijem vlasniku) iznosi 1.00 KM i naknada po osnovu pogodnosti kori{tenja gra|evinskog zemlji{ta (renta) 36 KM/1 m2.20 KM od ~ega: .

navodno. 2HLE ALE@ELE *E=A IA KF=A JH= = ILEAJK = ! C@E= Lin i Emeli: Napokon zajedno w JHELA= L= F=AJ= 7H ECH=KćE ECHE?A Međunarodni tim astronoma saopćio je da je otkrio četvrtu planetu izvan našeg Sunčevog sistema na kojoj bi život mogao biti moguć. stručnjaci uvjeravajuda će“Eco Tower” biti sagrađen korištenjem optičke tehnologije. vjerovatno. Oni dodaju i to da žele napraviti građevinu koja će na najljepši način prikazivati globalnu zajednicu. Upravo se ovim vodio arhitekta Su Fudžimoto.8 centimetara. konobarica je primijetila tek sljedeće noći. Za njihov ponovni susret zaslužan je Facebook. Beba nije povrijeđena. subota. Do prije go- dinu Lin Bekmen (Backman) i Emeli Falk (Emelie) nisu bile ni svjesne jedna druge. 1983. kada je svaku od njih usvojila druga porodica. ”Eco Tower” bit će sagrađen korištenjem optičke tehnologije. Zbog toga je prestala rasti nakon prvog rođenda- Malezijac je naprobnoj vožnji u potpunosti uništio skupocjeni “ferrari 430”. No. kako sjedi u stolici s ispruženim rukama. 4. omogućila joj je da dobije plaćeni put u Japan i Italiju kako bi upoznala ostale ljude koji drže neki od Ginisovih rekorda. koja ima mogućnost da privremeno nestane Nakon 28 godina razdvojenosti. koja je živjela u Holandiji od 1876. udaljenoj 22 svjetlosne godine od Zemlje. a pati i od krtih kostiju pa će joj. Juoti je svojim prisustvom na predizbornim skupovima podržala partiju na općinskim izborima. a zatim ju je polio benzinom za upaljače i zapalio. Ipak. ===žA==ILEAJKK=EKFEJEK Juoti je prisustvom na skupovima podržala partiju MNS na općinskim izborima Juoti Amdž (18). Mnogi od na. Indijka se društveno angažirala =AE=? KEšJE IKFE ’BAHH=HE’ Probna vožnja Sletio s ceste Juoti na skupu njih postavljaju iritirajuća pitanja. Kevin Ford svađao se s Tifani Louson (Tiffany Lawson) zbog stanarine koju je ona. godine Amdž je smatrana za najnižeg tinejdžera na svijetu. namjeravajući da ga spasi. Sestre su se našle i odlučile napraviti DNK test.čine da velike stvari budu nevidljive. godine. koja imamogućnost da privremeno nestane i na taj način sakrije ekstenzivne kulturne. U padu nakon skoka kroz prozor slomila je ruku. a desetine drugih posjetilaca još su satima nastavile sa svojom razonodom. biti potrebna njega tokom cijelog života. koji omogućavaju da se kroz njih vidi panorama grada. No. koji im je odagnao sve sumnje. od kojih je jedna dovoljno blizu da apsorbira isto toliko energije i svjetlosti kao i Zemlja. to nije jedina stvar po kojoj je ona ušla u Ginisovu knjigu rekorda. Ford je uhapšen nakon petosatnog lova po gradu. dvije sestre blizanke iz Indonezije ponovno su zajedno. Uspjela je ugasiti vatru koja ju je zahvatila te je sa sinom prevezena u bolnicu. ona ju je išla potražiti na mreži i pronašla ju je. februar/velja~a 2012. U ovom trenutku internacionalna kompanija “GDS Practice” priprema se da uradi proračune i procjenu svega što je potrebno kako bi ovaj toranj bio izgrađen. prejako je stisnuo papučicu gasa i izletio s ceste. Sestre živjele u blizini Iako na prvim slikama toranj izgleda kao da je napravljen od kristala i prožet zatamnjenim sjajem. PLANOVI Na Tajvanu počinje gradnja spektakularne kule Ako je suditi prema najnovijim trendovima u arhitekturi. Najniža žena u povijesti i dalje je Paulina Masters. reklo bi se da su stručnjaci inspiraciju potražili u magiji . vozačjeizgubio kontrolunad vozilomi sletiosaceste. nesvjesne da sjede u blizini leša. dugovala. plaši se da će zbog svog rasta postati previše popularna.500 kvadratnih metara. .Jedan od problema onih koji su slavni jeste da vas stalno neko prati. ukazuju na mogućnost postojanja vode i života. ne mareći za to što u rukama Amerikanku zapalio momak drži 18-mjesečnog sina. Žena je odjurila prema prozoru i. Oko zvijezde GJ 667C kruže najmanje tri planete. Titula koju je ponijela kao tinejdžerka. On je u kafić došao u utorak navečer prema lokalnom vremenu. a njegovo ukočeno tijelo. *=?E= IE= H FHH @= C= IF=IE Očajna majka iz Klivlenda bila je prisiljena baciti svog sina kroz prozor sa drugog sprata nakon što ju je za vrijeme svađe momak zapalio dok je dijete držala u naručju. kojaje itekako skupo stajala. zabavne i sportske aktivnosti. do 1895. koja je visoka samo 62. Svese dogodilo ka- da je Malezijac krenuo na probnu vožnju “ferrarijem” kako bi postao ponosni vlasnik. Zbog prevelikebrzine.. zidovi će izgledati poput zavjese od mreže. # Jedan muškarac s Tajvana umro je dok je igrao videoigrice u internet-kafiću. Kada je Emelinina majka spomenula porodicu Bekmen. a sigurna sam da ne bih postala poznata da nisam najmanja žena na svijetu . koji planira da na Tajvanu napravi toranj od providnih zidova. godine i bila je visoka samo 61 centimetar.EI w Dnevni avaz.rekla je Juoti. podržala je partiju MNS uoči izbora u Mumbaiju u Indiji i pokazala da ima visoke ambicije za bavljenje politikom. Očekuje se da toranj bude završen 2014. Skoro tri decenije živjele su uŠvedskoj udaljene samo nekoliko kilometara jedna od druge. a imat će površinu od 145. On ima samo 5. a zadobila je i opekotine. I vozač i suvozač povrijeđeni su u nesreći.5 kilograma i pati od vrste patuljastog rasta koja se zove ahondroplazija. Sestre su razdvojili jošudjetinjstvu. . bacila sina susjedima koji su se ispod prozora okupili kada su čuli njezinu vrisku. Nju su na njenom prethodnom rođendanu zvaničnici Ginisove knjige rekorda zvanično proglasili najmanjom ženom na svijetu. kvalificirala se za novi rekord. Temperature na ovoj planeti. a kada je postala punoljetna. Do 18. dok će visina ove građevine biti 450 metara.Prema riječima upućenih.

o idejama koje je slijepo slijedio i u koje je vjerovao. na moj rođendan. 17. subota. Ču. februar. nasilje. brutalnost. moralna i etička bijeda osobine su njemačkog čovjeka Trećeg rajha.Reditelj je značajno promijenio moj tekst. ozvaničili Miler je saradnju sa SFF-om ocijenio divnom te potcrtao da je ugovor produžen na naredne tri godine. Kao i beogradski original. koju su izveli hor i ansambl “Preporod” iz Ilijaša i brezanski bend “Dai- re”.Riječ jeo prvom partneru koji je prepoznao SFF. Komad je nastao po istoimenom djelu beogradskog pozorišnog i filmskog reditelja Gorana Markovića. Amila Terzimehić. koji je sa suprugom prisustvovao zeničkoj premijeri. koprodukcijskom marketu Roterdam Film Festivala. BiH. među kojima su bili čuveni bračni par Anđelina Đoli (Angelina Jolie) i Bred Pit (Brad Pitt). i Mihael Miler (Michael Muller). otvoreno se demoniziraju imigranti . . Riječ je o nagradi koja se dodjeljuje na CineMartu. Jasenko Pašić. a posebno je oduševljen što će se njegov prvjenac vrlo brzo naći i u Muzeju “Alija Izetbegović”. . ovom zlu kažemo ne . Tekst se sastoji iz niza “slika” o rastućem nacizmu i poniženju ljudskog bića.500 dolara. čemu se iznimno raduju. Ovo je hrabar i radikalan potez. izvedeno na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. kaže direktor prestižne manifestacije U organizaciji Sarajevo Film Festivala i Raiffeisen banke u sarajevskom kinu “Meeting Point” preksinoć je premijerno prikazan film “Koža u kojoj živim” najpoznatijeg španskog reditelja Pedra Almodovara. a Burina je poručio: . kostime će raditi Kao Pao Shu.kazao nam je Hamzagić. KJKH= ZENICA Premijera “Govorne mane” Gorana Markovića 0=HEI *KHE= L I= @žELE = L=IJEJ žE Za mene je. ’5JH=D E >EA@= 6HAćAC H=D=’ ’5K= = A=HK’ E K HAžEE AHE= 0==CEć= Promocija knjige u Brezi mo na 18. +EAEL FHAJ =CH=đA K 4JAH@=K u vrijednosti od 39. ovo bila nova premijera.$ Dnevni avaz. nepovjerenje. Nova predstava Sarajevskog ratnog teatra = JKHI AEK Dramski tekst Bertolda Brehta o rastućem nacizmu i poniženju ljudskog bića Galijašević s posjetiocima promocije Književni prvjenac bh. grafički dizajn Goran Lizdek. I studente i egzibicioniste i one koji žele uspjeh preko noći i političare koji se miješaju u kulturu. doživio kroz svoje godine u teatrima i na filmu. ovo bila nova premijera . Ističe da je važno govoriti o nacizmu i fašizmu. ona je uzvratila ovom predstavom meni kazao je Haris Burina. prihvatanje zla kao neminovnost života. Poslije ilahije “Šehidi”.Njemački narod je imao izbor. ali i brojnim gostima. direktor Raiffeisen banke. Hadžić) Marković sa suprugom gledao premijeru (Foto: A. značajan ne samo za Sarajevo. poslije predstave je izvedbu prokomentirao “pristojnom i očekivano uigranom”. Bez ovakvog partnerstva naš festival ne bi bio to što danas jeste. . promoviran je i pred brojnom publikom u Općoj biblioteci “Muhamed Kantardžić” u Brezi. .Prave reakcije publike i teatarske kritike tek očekujem u narednim izvedbama rekao je Misirača. iako bazirana na mom tekstu.kazao nam je Marković nakon odgledane predstave. A. izdanje. Uranela i Haris. izdanje najvećeg filmskog karavana u regionu pamtit ćemo po mnoštvu filmova. neli. jer se radi o idejama i svjetonazo- rima koje je “proizveo” čovjek. godine “Humidity” mladog srbijanskog reditelja Nikole Ljuce osvojio je prestižnu “Euroimages” nagradu su i nastavak dugogodišnje saradnje. tada posvećeno odnosu Miloševićevog režima u Srbiji prema umjetnicima. . Završni pregovori su već sada u toku. izjava svjedoka i novinskih članaka iz tog perioda. Umjetničko pravo U predstavi glume bračni par Burina. Alban Ukaj. i ova izvedba govori o odnosu politike i vlasti prema umjetnosti i kulturi. Galijašević je otkrio da će “Suza na mezaru” uskoro biti prevedena na turski jezik.kazao je Purivatra. DŽONLIĆ Reakcije publike . Savremeni čovjek suočen je s egzistencijalnim strahom. imat ćemo ne samo dobre filmoveveć igostekojiće bitina nivou svih prethodnih festivala.Tjeskoba. čiju premijeru sam za rođendan poklonio supruzi Uramoj sceni. novinara Mugdima Galijaševića “Suza na mezaru”. M. i glasao je za Hitlera. te postaje pogodnim za manipulaciju. nakon Tuzle. . A. u prvom licu jednine.istakao je Purivatra. U predstavi igraju Snežana Alič. Pod rediteljskom paskom mladog Banjalučanina Marka Misirače preksinoć je na Velikoj sceni Bosanskog narodnog pozorišta u Zenici premijerno izvedena predstava “Govorna mana”. Jordamović) 2KHEL=JH= 5 FJEE CA@= = & E@=A Imat ćemo ne samo dobre filmove već i goste. Adnan Hasković i Amar Selimović. u pojedinim vladama su čak na vlasti (Mađarska. Ideje nacizma i fašizma nisu više samo prijetnja. hipokrizija.Prije godinu sam na ovoj sceni radio “Ćorkana”. M.govori Hamzagić. pa je predstava uistinu legitimna i interesantna za ovo podneblje i ovo doba. Dramski tekst Bertolda Brehta (Bertolt Brecht) “Strah i bijeda Trećeg rajha” o životu njemačkog naroda pod vladavinom Adolfa Hitlera u periodu između 1933. a pred sobom imamo i festivale u Berlinu i Kanu. Drama je svojevrsno upozorenje svima nama. kazao je Marković Detalj sa svečanog prijema (Foto: S. one su sada već realnost u kojoj živimo i kojima se moramo suprotstaviti. Prošlogodišnje. već i za Evropu . Godinu kasnije. nepravda. Za meneje. februar/velja~a 2012. Ovo je najbolji primjer ulaganja jedne međunarodne kompanije. Ču. Na svečanom prijemu u prisustvu brojnih zvanica Miro Purivatra. na šta. muziku Mirza Šišić te dramaturgiju Asja Krsmanović. zatvara se.S optimizmom gleda- Saradnja SFF-a i Raiffeisen banke Glumci se poklonili publici na sceni (Foto: J. te gost zeničkog teatra Mario Drmać. odlomke iz Galijaševićeve knjige čitali su učenici Gimnazije “Muhsin Rizvić”. iakobazirana namom tekstu. marševi mladih radikala sve su učestali- ji. gdje ćemo se sresti s brojnim agentima . Drmać je naglasio da publika pravi doživljaj predstave može imati tek kad pažljivo sasluša svaku rečenicu i svaki potez u predstavi. E. Džonlić) Projekt CineLinka iz 2011. 4. Prema onome što već sada znamo. Holandija). direktor SFF-a. godine na scenu Sarajevskog ratnog teatra SARTR postavit će reditelj Nermin Hamzagić. Mi danas imamo obavezu da. i 1938. naravno. Hamzagić: Upozorenje svima nama Stranke desnog političkog krila sve su glasnije i popularnije. ima puno umjetničko pravo. Zenička inscenacija dogodila se petnaest godina nakon što je djelo. a među njima su bili i Misiračini roditelji.Sve ovo već sam. poučeni iskustvom holokausta. U autorskom timu su scenograf Tarik Musakadić. Dvjestotinjak gledalaca predstavu je gledalo na sa- 2 7H=AE = HđA@= . region. Dok je za vrijeme premijere uglavnom nervozno šetkao iza tribine s gledalištem. Premijera je planirana za 24.

Ova presuda provest }e se i katastarskim operatima koji se vode kod Op}ine Novi Grad Sarajevo. Jajce II-tu`enog: „ELEKTROBOSNA-N“ d.o. ZPPa). 2.o. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TRAVNIKU Broj: 51 0 Ps 030336 10 Ps Travnik. POZIV za pripremno ro~i{te ZA: I-tu`enog: „ELEKTROBOSNA“ d. odsjek KPU da nakon pravosna`nosti ove presude isto uknji`i u zemlji{nu knjigu polo`enih ugovora. Jajce Pozivate se na pripremno ro~i{te zakazano za dan 22. Najkasnije na pripremnom ro~i{tu stranke su du`ne iznijeti se ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka. godine u prisutnosti punomo}nika tu`itelja i odsutnosti uredno obavje{tenih tu`enih. dana 11. gara`a br. SUDIJA Halisa Ba{agi} s. februar/velja~a 2012. u pravnoj stvari tu`itelja Vule \urovi}. 02. 1. Jajce zastupana po Mali} Miri. te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 2012. Jajce. 2012. . dana 31. 2012. protiv tu`enih 1. Muhameda ef.001.o. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. protiv tu`enih: I-tu`eni: „ELEKTROBOSNA“ d. 01. SUDIJA Merdanovi} Vesna POUKA: Protiv ove presude dozvoljena je `alba Kantonalnom sudu u Sarajevu putem ovog suda u roku od 30 dana od dana dostavljanja presude. 2. Na pripremnom ro~i{tu sud }e rje{enjem odrediti dan i sat odr`avanja glavne rasprave. povr{ine 11.sp.sp. v.000.o.o. 57.o. radi utvr|ivanja i uknji`be. st. godine u 10. 84. pri ~emu se stranke upozoravaju da sud mo`e odrediti da se glavna rasprava mo`e odr`ati odmah nakon pripremnog ro~i{ta (~l. 2012.r. 01. 12. 01. ul.00 KM. godine Op}inski sud u Sarajevu po sudiji Vesna Merdanovi}. u pravnoj stvari tu`itelja „ELEKTROBOSNAZAKS“ d. v. st. te su tu`eni du`ni priznati i trpiti da se na osnovu ove presude tu`itelj mo`e uknji`iti kao vlasnik u knjizi polo`enih ugovora koja se vodi u Zemlji{no knji`nom uredu kod Op}inskog suda u Sarajevu u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Nala`e se zemlji{no knji`nom uredu Op}inskog suda u Sarajevu. Kralja Tomislava 26 i 3.o. 4 NIZ IX objekat 4 k br. osim ako tu`eni ne zahtjeva da se ro~i{te odr`i (~l. [ukrije Pan|e br. advokatu iz Jajca. Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`eni. ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. Obavje{tava se tu`eni da se dostava poziva za pripremno ro~i{te smatra izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja istog u dnevnim novinama. ZPP-a).o. smatrat PRESUDU Utvr|uje se da je tu`itelj \urovi} Vule JMBG 1509938172173 iz Sarajeva stekao vlasni{tvo nad gara`om koja je sagra|ena u naselju Ned`ari}i ul. 2012. 4. st. 2011. radi utvr|enja i uknji`be. Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`itelj. dokaze koji }e se izvesti i koje osobe }e biti pozvane na glavnu raspravu (~l. 3. ZPP-a). ul. 01. 27 BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 65 0 P 178911 10 P Sarajevo. 77. Pand`e 27 do 39. Stankovi} Petar iz Sarajeva. ZPP-a). 2 po osnovu kupoprodaje. godine Op}inski sud u Travniku. @alba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka.oglasi Dnevni avaz subota. godine objavljuje }e se da je tu`ba povu~ena. 02.o. Stambena zadruga „Bosna“. nakon zaklju~ene glavne rasprave dan 29. 94.00 sati u sobu broj 33.o. 11. pitanja o kojima }e se raspravljat.o. st. prostoriju Op}inskog suda u Travniku.o. Jajce. Radi} Zoran iz Sarajeva. 94. ZPPa). zastupanog po punomo}niku advokatu Kosova} Emiru. 5. godine donio je sljede}u. 1. Jajce i III-tu`eni: „BSI“ d. sudija Halisa Ba{agi}. II-tu`eni: „ELEKTROBOSNA“ d.00 KM. ul. 15.30 m2. 84. Zaima [arca 36 b.

izjavio je izvor. mnogi gledaoci u Americi prestali su ga pratiti. .000 posjetilaca. Patic i Sil zabavljali su se nepunu godinu. Angažiranjem zvijezde “Mad Mena” brend je prošle godine premašio sva očekivanja kada je riječ o zaradi. . Sajmon Kauel (Simon Cowell) odlučio je da dovede neku prvoklasnu zvijezdu na mjesto sudije. poručuju iz agencije “Beral Music” Ako je suditi prema pisanju američkih medija. D. i on je slab na poznate dame. u Tuzlu će doputovati i glumci iz filma “Kao rani mraz” . koje bi se trebale naći na albumu. Nakon što je gledanost šoua opala Enes Begović večeras će u Sloveniji održati prvi veliki nastup u nizu. s kojim je prije nekoliko godina bila u kratkoj vezi. Čuveni kantautor stiće će u grad soli 15. . planiramo raditijošnekoliko dvorana u ovoj zemlji. Nakon “Medvoda”. u martu i aprilu . numere za debitantski nosač zvuka bend će.Već sam počeo raditi na tekstovima nekih pjesama. Za sada se bavimo ’5=H=AL=/KAHE=’ IE=FHLE=>K idejom da iskoristimo neke starije melodije kao podlogu za te pjesme pa ćemo vidjeti kako će sve to zajedno ispasti.kaže Begović.U Sloveniji je veliki broj ljubitelja mojih pjesama. i to. guraju djecu pred kamere kada ona za to nisu spremna. Pored Balaševića i njegove “Panonske mornarice”. Ima problema s izlivima bijesa . najvjerovatnije. jer je.Sajmon je jedna od najpametnijih osoba koje poznajem. Šercinger: Još jednom istakla figuru Hejgl: Brutalno iskustvo Pjevačica u kampanji za “London Fog” Najpopularniji bh. jer su njih dvoje važili za savršen par. kojima ne treba na početku života uništavati samopouzdanje suludim takmičenjima . Nikada neću zaboraviti sramotu koju sam pretrpjela . Dobra vijest je.com i www. koja se nalazi kod Ljubljane i prima više od 3. subota. 2=JE? 5E E= LA= šK =H=L . tome samo ide u korist.To su talentirani mali ljudi.=?JHK’ Keri (Mariah Carey) bila bi dobra. .kaže Begović. Begović: Večeras koncert u Sloveniji . Siguran sam da ima pregršt dobrih ideja . Njemačka manekenka Tatjana Patic (Patitz).pišu mediji. februar/velja~a 2012. Zato napominjemo za sve one koji žele doći na koncert i projekciju filma. Nakon što su dobili novog člana Đorđe Balašević održat će 16. P. Dodala je kako se grozi činjenice da majke. bio u vezi s glumicama Džesikom Zor (Jessica Szhor) i Hejden Penetije (Hayden Panettiere). također.pojašnjavaju u “Beral Musicu”.zaključila je Ketrin. gdje će održati četiri koncerta. Z. Sančez: Igrač Njujork džetsa Bivša djevojka o pjevaču Balašević: Pobudio veliko zanimanje vacije ulaznica po cijeni od 30 KM za koncert i film mogu se izvršiti putem telefon 066/343-333 te e-maila ulaznice@beralmusic. Riječ je o Marku Sančezu (Sanchez). Rezer- =H@=šE= FL K LAE I= 5=čA da je par ponovo zajedno. bile su mi smiješne i glupe. . da na vrijeme osiguraju ulaznice. otkrila je za magazin “In Touch” da se od pjevača razišla zbog njegove loše naravi. R. . oni se druže. poznata je i po tijelu na kojem bi joj mnoge žene pozavidjele. bit ću samo deset dana . marta koncert u velikoj sali tuzlanske dvorane Mejdan. L. Riječ je o izuzetnom muzičaru. da smo dobili još jednog člana. jer Mark jošviđanekoga . džez sastav “Sarajevo Jazz Guerilla” uskoro bi trebao početi snimati album prvjenac. . prije Kim.rekao je on. H. džez-pijanistu i akordionistu Adisa Sirbubala. loš utjecaj koji Sil ima na djecu. 5H=EIAEIKIJL=@AčEAC@A= Tada devetogodišnja Ketrin započela je karijeru u svijetu mode. Izvor blizak Kauelu otkrio je za medije da bi to mogla biti supruga Džej-Zija (Jay-Z). Mark je definitivno njen tip muškarca. S. Nakon odlaska Pole Abdul (Paula) i Nikol Šercinger (Nicole Scherzinger) iz šoua. Vijesti o potencijalnom razvodu Hajdi i Sila uzdrmale su svjetsku javnost. navodno.Radujem se ponovnom druženju sa Bosancima i Hercegovcima širom Sjedinjenih Američkih Država. Znamo da ima dosta toga novog da nam donese na palubi svoga broda i mislimo da će tri dana biti malo da ga ugostimo i družimo se s njim. jer je u više navrata izjavljivala da voli atletsku građu. koji je sa menadžerom NediPatic: Zabavljala se sa Silom nepunu godinu = ’A@L@=’ E@A = =AHEčK JKHAK Zauzeti Enes Begović mom Srnjom počeo pripreme za koncert u tuzlanskom Mejdanu. Ona je savjetovala Hajdi Klum (Heidi) da zaboravi na mogućnost pomirenja i da se što prije razdvoji od “bijesnog čovjeka”. ali ona trenutno nije toliko popularna.ističe Bandić. Bandić: Radi na tekstovima pjesama Zanosna Nikol Šercinger (Nicole Scherzinger). Kako otkriva pjevač grupe Elvir Bandić Banda.On je sebična i nezrela osoba. a preuzeti u roku od tri dana nakon rezervacije . To iskustvo danas naziva brutalnim. Ističu i da za Balaševićevo gostovanje vlada veliko interesiranje. Zajedno sa svojim bendom.Glumica Ketrin Hejgl otvoreno & Dnevni avaz.ba. jer bi na taj način sigurno oborio rekord gledanosti “Američkog idola”. Izgleda Ketrin Hejgl (Katherine Heigl) ispričala je za američke medije kako je njeno najsramotnije iskustvo bilo poziranje pred kamerama dok je radila kao dječiji model. Nikol je ove godine zamijenila prošlogodišnje zaštit- ŠAH?ECAH FEH== I= K =FKJK no lice. koja ne može da kontrolira svoju eksplozivnu narav. koji se nedavno vratio iz Čikaga i koji uveliko nastupa s nama svakog ponedjeljka u sarajevskoj “Pivnici”.Očekujemo Đoleta trinaest godina.Poze u kojima smo morale stajati pred fotografima. koja bi za pet sezona suđenja u tom šouu dobila nevjerovatnih 500 miliona dolara. Kad god je Kim u Njujorku. On želi Bijonse. koju je stekla i u vremenu dok je bila sutkinja takmičenja “X Factor”.Kim i Mark se nalaze na večerama u hotelima. a popularnost Nikol. igraču Njujork džetsa. a pitanje je da li bi prihvatila tako zahtjevan posao s obzirom na to da je nedavno postala majka. koja organizira ovaj vekiki događaj. a dan kasnije na istom mjestu predstavit će svoj rediteljski prvjenac film “Kao rani mraz”. Krajem februara putuje na mini turneju po Americi. inače. inače bivša djevojka Sila (Seal).Sajmonu je potrebna velika ženska zvijezda. jer su sve glasnija šuškanja da se tajno sastaju.Događaj zvanično i nije bio objavljen. . zvijezda šoua realnosti Kim Kardašijan (Kardashian) ima novog momka. a već je rezervirano više od polovine kapaciteta dvorane.kupikartu. To im je cilj i ove godine. snimati u studiju Muzičkog centra “Pavaroti”u Mostaru. Menadžer Maraje Keri Rendi Džekson (Randy Jackson) ne isključuje mogućnost da se pjevačica pridruži ekipi emisije. 4.izjavila je Hejgl. . Bijonse: Još se nije oglasila Budući da je gledanost šoua “X Factor” u posljednje vrijeme opala. najvjerovatnije. U kampanji za modni brend “London Fog” pozirala je obučena samo u kaput i ovoga puta još jednom istakla svoju figuru. ali zbog ranije ugovorenih nastupa u Švedskoj. glumicu Kristinu Hendriks (Christina Hendricks). Bijonse se za sada nije oglašavala po pitanju veoma velikodušne ponude. održat će koncert u dvorani “Medvode”. Maraja *EIA KI FL== @= IK@E K ’: . . No. osim po pjevačkim uspjesima. Strani mediji prenose da je poziv za angažman u pjevačkom takmičenju dobila Bijonse Nouls (Beyonce Knowles). marta. Balašević je u novembru prošle godine u Sarajevu priredio istinski spektakl te je za očekivati da će se takva atmosfera ponoviti i u Tuzli.izjavila je Tatjana. IDM >E #! Prema pisanju američkih medija SPEKTAKLI Koncert čuvenog kantautora i projekcija filma ĐHđA *==šALEć K 6KE $ E % =HJ= Događaj zvanično i nije bio objavljen. Razlog za propast njihovog braka je.poručuju iz tuzlanske agencije “Beral Music”. gdje će mu biti priređen svečani doček. ali svi me uvjeravaju u suprotno. a već je rezervirano više od polovine kapaciteta dvorane. Veoma su oprezni da ih neko ne vidi.

DNEVNIKA 4. DR. Nizi}) NA[ NIJAZ NE]E OTI]I U ZABORAV . politi~ar (Foto: B. nekada istaknuti bh. ESAD BO[KAILO: MIR ]E BITI KADA LIDERI BUDU VOLJELI BOSNU VI[E OD SVOG POLO@AJA OBJAVLJUJEMO DIJELOVE ERDOANOVE BIOGRAFIJE: SLU@BA NARODU JEST SLU@BA BOGU POLITI^KI PRILOG NAJTIRA@NIJEG BH. FEBRUAR/VELJA^A 2012. DNEVNIK Nijaz Skenderagi}.INTERVJU EKSKLUZIVNO PROF. danas biznismen.

ti~kim aktivnostima Va{ih kolega po struci. U trenutku dok je ovaj intervju nastajao. jer misle da su pre`ivjeli“. rekao: „Pa dokle. dr.. kao psihijatar koji je pre`ivio {est koncentracionih logora. pravda i nepravda. † [ta ka`ete o filmu An|eline \oli (Angelina Jolie) „U zemlji krvi i meda“? Kako tuma~ite tu kolektivnu histeriju u Srbiji oko ovog filma kome se pripisuje da je „an- . Rodom je iz Po~itelja. gleda u Evropu i svijet i nada se pomo}i prvenstveno otud.Ubija ih nedore~ena Knjiga govori upravo i o na~inima lije~enja traumatiziranih logora{a. † Otkud uop}e ta potreba da se zlo~ini gradiraju preko broja stradalih. A to je tako i kod nas na Balkanu. Jo{ obi~ni Bo{njak. dr`ati okove na o~nim kapcima? Miris tamjana se {iri Bosnom i Hercegovinom i prijeti da upali mnoge opasne vatre za koje i ne slutite da su nam tako blizu“. Znate. Drugi razlog je {to su ljekari imali nekakvu slobodu da pone{to ka`u smjelije od drugih. a ne pre`ivljavanje. jo{ gleda u Evropu i svijet i nada se pomo}i prvenstveno otud. † Uskoro izlazi Va{a prva knjiga u Americi „Wounded I Am More Awake“ („Ranjen sam vi{e budan“). Marti}. [ta je to {to ubija te stamene borce.. nego o tom svijetu i Evropi. Ned`ad Ibri{imovi} je bio moj omiljeni pisac od gimnazijskih dana. Viktor Frankel (Victor) je rekao: „Nije neopho- Nijaz Durakovi} nije dr`ao okove na o~nim kapcima † Va{a knjiga posve}ena je na neki na~in onim „jakima“. mladost prije starosti. Biti ranjen zna~i i saznanje o sebi i svojoj okolini. FEBRUAR/VELJA^A 2012. mi ni{ta nismo nau~ili. ina~e. a danas `ivi u Feniksu.2 4. kako re~e Mak Dizdar. Ne}e je biti z An|elina \oli je razvalila siled`ije i nacionaliste z Jedan od upravnika Dretelja mi je jednom rekao pred najmanje stotinu zatvorenika: „Doktore. zapravo prognanika iz BiH. psihijatara Jovana Ra{kovi}a u Hrvatskoj i Radovana Karad`i}a u BiH. dr. uprkos traumama. danas neuropsihijatar u Americi Mir }e biti kada lideri budu voljeli Bosnu vi{e od svog polo`aja Obi~ni Bo{njak. ~ovjek koji je pre`ivjeo holokaust? . u kojem u~estvuje s drugim poznatim logora{em i novinarom Mugdimom Karabegom. mi nudimo saznanja crpljena iz li~nog `ivota. Vidite. Ne}e! Nisu pomogli kad smo prolazili kroz najte`a etni~ka ~i{}enja. † Zbog ~ega Vas je inspirirao Viktor Frankel. direktor za nastavak edukacije u najve}oj psihijatrijskoj bolnici „Associate professor The University Arizona“. Postoji vi{e razloga zbog ~ega se dosta ljekara uklju~ilo u politiku 90-tih godina. dr. zamjenik direktora za specijalizaciju. nije va`no kojoj etni~koj grupi pripadate ili da li dolazite iz naroda iz kojeg je u pet dana stradalo osam hiljada ili za pet godina stradalo osam miliona ljudi. doktor je to. Otkud ovaj naziv? P rof. nisu jedini ljekari koji su etiku pru`anja pomo}i drugima zamijenili ubijanjima. On je na zasjedanju Skup{tine Bosne i Hercegovine u januaru 1992. na}i smisao“. ali bili su devijantne osobe destruktivnog karaktera. Dakle. Oti{ao je i Ned`ad Ibri{imovi}. ho}e da pomogne. Isto tako.. Do kraja mjeseca iz {tampe izlazi i njegova autorska knjiga o tom iskustvu. ali i Ranjen budniji † Po cijenu da dotaknem teoriju zavjere. Esad Bo{kailo (54) pre`ivio je strahote {est koncentracionih logora. uglednih profesora iz Amerike te uspje{nih nau~nika. kome je sudbina namijenila da stalno prolazi kroz . koja broji oko 200 ~lanova. Prije nekoliko dana napustio nas je Va{ zemljak. radi samo o superlucidnim bojovnicima ekskluzivnih nacionalnih programa? Izlazak knjige O njemu je snimljen dokumentarni film „Od Au{vica do Dretelja“. a prema Evropi i svijetu biti budniji. bez obzira koliko su ubita~ni rezultati na kraju razli~iti? Profesor Durakovi} bio je jedan od onih koji nije dr`ao okove na o~nim kapcima. Nijaz Durakovi} bio je jedan od najobrazovanijih Bo{njaka 20. Jesu li ti psihijatri bili ludi kada su inicirali ratni narativ od Knina do Livna i nadalje. spasiti jednog ~ovjeka je kao da si spasio cijeli svijet. stolje}a. ako je motiv istrebljenje jednog dijela populacije na rasnoj. kao baza da se poku{amo za{tititi od nehumanog aspekta politike. bit }e ispravan i dobar. Psihijatar je. No. Prije toga bio je ljekar u ^ikagu. prvenstveno jer mu takvo gledanje name}e politi~ar. Ne{to. a ti }e{ biti slobodan i ponosan“. dobrog Bo{njanina. profesor Nijaz Durakovi}. pisaca i umjetnika. biv{i logora{. kao. Bo{kailo stalno je de`urao pored svoje 81-godi{nje majke Emine. Hitlerov savjetnik Himler bio je ljekar. ratu. kojeg tako ~esto spominjete. ali kao ~ovjek. zakazani intervju ni u jednom trenutku nije do{ao u pitanje. ali. nisu bili psihijatri. humaniji od svog ljudskog ranjavanja. Mislim da njegovo djelo „Knjiga Adema Kahrimana pisana Ned`adom Ibri{imovi}em“ treba da bude ~itana u svakoj bosanskoj ku}i. koju ste napisali zajedno s poznatom novinarkom specijaliziranom za ljudska prava D`ulijom Lajblih (Julia Lieblich). Mislim da se radi u unikatnom aspektu u lije~enju trauma. Karad`i} i Ra{kovi} svakako nisu bili zlo~inci zato {to su psihijatri. kada do|ete u ljekarsku ordinaciju tra`iti pomo}. na~in na koji je svijet gledao sistematsko uni{tavanje svega {to je bo{nja~ko ne govori o nama. stolje}a..Viktor Frankel je kao psihijatar pre`ivio Au{vic. ali i spreman za nova znanja i vi{i stupanj razumijevanja. pjesma u kojoj se opisuje stanje duha ~ovjeka. zato je ovdje va`an taj humani aspekt iz islama. zbog ~ega bi nam pomogli u miru? Moramo sami sebi po- . A on je jedan od najve}ih zlo~inaca 20. nacionalnoj osnovi u biti isti. detaljima torture i mu~enja i psihologiji me|u zatvorenicima i odnosima s ~uvarima. zbog statusa koji su u dru{tvu u`ivali. kom{iju mogu da koriste gradaciju zlo~ina slu`e}i se brojkama. ljude koji ne izgledaju bolesno? . prvenstveno jer mu takvo gledanje name}e politi~ar. ili se. uspravan. Ipak. Na`alost. Pa ka`e u posljednjem stihu te pjesme neprevazi|eni Mak: „Okolo {ap}u kako mi `ivot bje uzaludan Ne znaju da ranjen ovako ve} sam budan Ne znaju kako }u potonji udarac da dam Zlehudi o kojoj sada sve znam Sobom i sam“. Ja. a zavr{io je i specijalizaciju u Njujorku. Bo{kailo: Silovanje te`e od stotina dana logora „mnoge vojne“. a nadogra|ivana nau~nim istra`ivanjima. jer trpite od postratnog sindroma. To je. poma`em onima koji su pro{li kroz te{ke traume. Esad Bo{kailo. I bio je u pravu Razgovarao: Erol AVDOVI] uop}eno epiku o genocidu u Bosni. i ~esto tu|e ratove. ali je mogu}e. magati. ali upitat }u i jesmo li mi u Bosni bili Karad`i}evi ili ne~iji drugi „zamor~i}i“ ili samo `rtve ultranacionalnih pogroma? Mo`e li se to svrstati u kontekst u kojem je {utnja Evrope i svijeta nad zlo~inima u BiH bila simptomati~na? Dr. slobodu prije ropstva. ugra|ena ~etiri bajpasa. X INTERVJU Prof. a koja prati Va{u ratnu i poratnu pri~u. † Po~etak rata u biv{oj Jugoslaviji obilje`en je poli- . Vi ste na kraju samo o{te}eni ~ovjek kome treba pomo}i i kojeg na sve mogu}e na~ine treba kompenzirati. Jedan razlog je posebnost zanimanja koje se od obi~nog svijeta ~ak i idealizira.„Ubiti jednog ~ovjeka je kao da si ubio cijeli svijet“ je i u~enje islama. ^lan je i Bosanskohercegova~ko-ameri~ke akademije za nauku i umjetnost (BHAAAS). † Mo`e li ~ovjek koji je ranjen zaista biti budniji? dno da ~ovjek na|e smisao `ivota kroz patnju i traume. . Njegova knjiga „Ljudi u potrazi za zna~enjem“ („Men search for meaning“) govori o pre`ivljavanju u logoru.Knjigu }e za nekoliko sedmica objaviti „Vanderbildt University Press“. naj~e{}e oni koji nisu izgubili ~lana familije. Naslov je uzet iz poezije Maka Dizdara. kojoj je ra|ena operacija na otvorenom srcu. U aprilu }e s ostalim ~lanovima BHAAAS-a dr`ati predavanje u Sarajevu. Ovo {to se zove `ivot sada u Bosni spada vi{e u „umiranje“.. drugarice i drugovi moji. Normalno jest da sam poslije vi{e od godinu provedenu u hercegova~kim koncentracionim logorima budniji i oprezniji. s humanisti~ke ta~ke. Kao gostuju}i predava~ o svom iskustvu u Dretelju te drugim hercegova~kim logorima predavao je na ~uvenom Harvardu. ja }u se jednog dana sakrivati u Argentini.Namjerno ili ne. . pre`ivjelima u bh. Naj~e{}e se politika slu`i mjerenjima stradanja po broju `rtava. Na`alost. ali na nama se ispitivalo koliko dugo mo`emo izdr`ati. ipak.Milo{evi}. jedan od najpoznatijih izdava~a ovakve literature u Americi. pjesma se zove „Nevoljni Vojno“. prijatelja. Boban. koje pjesnik Avdo Sidran svrstava u one koji „sada umiru. na`alost.Radi se o psiholo{kom konceptu da ~ovjek i ne cijeni zdravlje prije bolesti.. sestre i bra}o. Tu|man. vjerskoj.

mu~eni su od kom{ija i poznanika. `ena djece.Mir se mo`e prona}i i poslije ovakve tragedije. onima o kojima govori film „U zemlji krvi i meda“? . Ne mislim da za takvu ulogu ~ovjek mora biti psihijatar. † Kakvu. entitet nastao na genocidu. daleko od stereotipa koji se tom filmu pripisuju od istog mentalnog sklopa koji je i uto~i{te nitkova? Aspekt oprosta † Jeste li Vi oprostili Va{im mu~iteljima u Dretelju? [ta uop}e iz logora nosite kao iskustvo koje nikako ne mo`ete zaboraviti? . Stradanja u logoru i gradu su prikazala svu brutalnost zlo~ina. puno gore. hod`a glasno pita u ime umrlog „ho}emo li mu halaliti“. ali dok god narod bude birao agresivne lidere. Tamo sam smr{avio najmanje 40 kilograma. sada nudimo oprost. I bio je u pravu. Nema vode. U takvoj situaciji se sla`em da se mo`e oprostiti. za nekoliko dana u{li u jedan bosanski gradi} koji se zvao Srebrenica. sada nudimo oprost. umjesto sve to poku{avati opravdati raznim nsens. samo ~ini se svaki put jo{ gore. {ta ja. donekle. Ili. o stradanju jedne grupe ljudi u dijapazonu od nacionalnog atavizma do strasne balkanske vendete. kako je to u filmu djelimi~no opisano. Zamislite moju kliniku u Feniksu kad meni svaka `ena. U Dretelju nisam imao snage glave di}i. A film. U na{oj sredini ljudi su od drugog tra`ili oprost ako ne{to pogrije{e. Te{ko je sada. O~ito je da je bilo pogre{no. FEBRUAR/VELJA^A 2012. nekom Srbinu re}i svome djetetu: „Slu{aj. .Odavno me zanima aspekt oprosta. ali ni{ta ne presuda UN-ovog tribunala ani Bo{njaka“. oca. jer radi se o jednoj pri~i. Moramo tu napraviti balans s ciljem da na{a djeca `ive u miru. Hiljade Bo{njaka pro{lo je kroz Dretelj. odla`e suo~enje s istinom.. dskog tantosa do politi~ke ti brojkama i lak{e je re}i To je. a da nas niko za to ne moli. `elje za osvetom i to bez pra{tanja. sekundarne traume. koje sam „sterilizirao“ upalja~em za cigarete. politi~ke i interesne pozicije ve} 20 godina grade na kolektivnim strahovima. Sve je to pomalo infantilno. Ne voli niko da mu se nacionalni narcisoizam povrijedi.. Bo{kailo. Pucali su na nas kroz tanki limeni zid hangara i ranjavali `ive kosture. mira ne}e biti ni u nama ni oko nas. a ti }e{ biti slobodan i ponosan“. † A mogu li se ljudi u Bosni i njenom okru`enju „izlije~iti“ bar dotle da njihove rane. a ne zaboraviti“. ^uo sam od javnih li~nosti u Bosni frazu: „Oprostiti. 3 pre`ivjeli. mo`da „lak{e“ ravni. a to je da je silovanje te`e od stotina dana logora. za{to se u Srbiji vodi kampanja protiv filma i njegovog prikazivanja? Pa ne voli niko da vidi takvu istinu o sebi. a da ne ~ekaju Evropu i svijet da im pomognu. moram priznati je to najte`i dio mog Ne smijemo zatvarati o~i . Moram re}i da se ne sla`em s tim. obi~ni ljekar. stra`are u koncentracionim logorima u Hercegovini s nama koji smo . one koja nastaje slu{aju}i pri~e.E sad. proces oporavka tek po~inje.4.[to se ti~e `ena. gedije jer. tamo negdje u Bosni bio je rat.Imali smo jedan period poslije Drugog Svjetskog rata kad su na{i roditelji sakrivali fo~anska i druga stradanja nadaju}i se da se nikad ne}e ponoviti.. da budem s njima u njihovom bolu i gubitku. iako bi humanisti~ki bilo odgovornije.“. recimo.. koji se stavlja na stranu jednih ili drugih. ve} prije svega strah onih koji svoje povla{}ene. Bolje mi je kad tako analiziram kom{ije. sina. Nema nikakve psiholo{ke i filozofske podloge da se porede mu~enja. Dobro znate da. Ljudi moraju procesirati ono kroz {ta su pro{li i izvu}i smisao `ivljenja. Puno je lak{e nekome u Beogradu re}i: „Eto. zna~i. savjetujete `enama `rtvama rata. To je nosagledati sve elemente tra- kolektivni strah. a da nas za to niko ne moli. Mi. Eh.Film sam gledao u Feniksu. nema hrane. valjda jer je „brubizarnostima. mi smo. dakle. ako tako smijem re}i. ali mi smo obrazovani da znamo sebe sa~uvati od tzv. da im ka`em? Da }u ih izlije~iti? Ja samo mogu ponuditi razumijevanje i da poku{am sabur pribli`iti njihovim srcima. † Kako. jer ostaje u okvirima da je An|elina \oli „na strza trenutak. i mi individualno kao ljudi mijenjati . nudi druga~iji. Vadio sam gelere nekom iglom i `iletom. talno“ istinit: od opisa ljuNekima je lak{e licitiraEvo. kao {to to re~e D`imi Hendriks (Jimy Hendrix). desentitizirani i nije nas ni{ta iznenadilo. Jedan od upravnika Dretelja mi je jednom rekao pred najmanje stotinu zatvorenika: „Doktore. poklali vi{e od deset hiljada nenaoru`anih civila. ali imam pravo re}i svoje mi{ljenje. Moji prijatelji Amerikanci su puno te`e pre`ivjeli film od nas koji smo pre`ivjeli rat.Izlje~enje je medicinski termin koji rijetko koristim u psiholo{koj traumi. „samoterapija“ koju primjenjujem je pozitivna psihologija s upore|ivanjem vlastitih iskustava s drugima. Nisam ni zato da cijelu budu}nost gradimo samo na prisje}anju na genocide kroz koje smo pro{li. ispravniji put od samozavaravanja. Zato je i uzdrmao neke vlastodr{ce u Beogradu i Banjoj Luci iz temelja. pacijent iz Srebrenice pri~a: „Ubili su mi mu`a.. opet cikli~ki ponavlja? . Mi smo. nismo mi bili zlo~inci. izbavljenje }e do}i „kad mo} ljubavi bude ja~a od ljubavi prema mo}i“. zapravo.. ja }u se jednog dana sakrivati u Argentini. `rtava silovanja i mu~enja.Pa da. † Zna~i. „samoterapiju“ primjenjujete prema samom sebi? . Mir }e biti kad izabrani lideri budu voljeli Bosnu vi{e od svog polo`aja. Otuda taj strah. ali „u`ivo“ je bilo puno. Zatvarati o~i pred tim zna~i opasnost da nam se sve iznova dogodi.. kad se ~ovjeku d`enaza klanja. U tom slu~aju. s katarzom ako ho}ete. u protivnom. Dretelj je zlo~in koji jo{ nije sankcioniran.. jer njihov se gubitak nikada ne mo`e nadomjestiti. Ne smijemo opra{tati... Vrijeme je da Bosanci sami izaberu svoju sudbinu. Naravno da je i politi~ki poraz priznati da je manji bh. ali on nije . na`alost. i da film zarje{ava. posla. sad. zapravo.An|elinin film upravo s te psiholo{ke ta~ke nije uop}e „crno-bijeli“.“. Ponoviti nam se ne}e ako postanemo budniji. Bo{kailo: Mi. ali to samo Dr.isti~e dr. paklene temperature.“ To je lak{e. prona}i mir nakon jedne planetarne tragedije i mo`e li se trauma takvog intenziteta kao {to se dogodila u BiH prije 20-tak godina uop}e izlije~iti? . † A {ta. brata. Moramo se. koje ja nemam srca da navedem u ovom intervjuu. Bo{njaci. niti jedna scena. Bo{njaci. golgota njihovih predaka ili njihovo li~no stradanje prestanu biti opasnost da nam se ve} vi|eno zlo. Bolje je i korisnije o genocidu u Bosni? to treba zabraniti. to zna~i pristanak na pripadnost dru{tvu kome bi se mogao pripisati epitet zlo~ina~ko. a da nas niko za to ne moli tisrpski“. † Ho}ete re}i da nema izlje~enja uz samozavaravanje i pravu dijagnozu? .

Sve je kulminiralo incidentom kada su ga policajci na putu M-17 zaustavili i izmjerili mu 2. Samo nekoliko li~nih. ni HDZ!“ bila je krilatica kojom je SDP pravio distance od nacionalizma. dakle. onda su ga optu`ile i kompanije ~ije je ponude odbio za kamenolom [iroke stijene pa je na kraju protiv njega presudio i Op}inski sud. Tek kada je objavljena fotografija nedavnog susreta Raifa Dizdarevi}a i Sulejmana Tihi}a kako „piju popodnevnu kafu“. Stoga se SDA borila protiv SDP-a. pa bi se reklo da su na tim tradicijima Bo{njaci pre`ivjeli tolike neda}e i golgote. Lagumd`ija: Vrlo uvjerljiva tvrdnja da komunisti. najhumaniji i najozbiljniji teoreti~ari politi~kih doktrina ne mogu razvrstati i razaznati sve nijanse artikulacija politi~kih stranaka. koji tra`e da povu~e izmjene zakona o njihovoj djelatnosti ili }e oni iza}i na raskrsnice i blokirati ih. dakle. diplomatskog i vjerskog `ivota te pripadnicima Oru`anih snaga (OS) BiH demonstrirao je svoje sposobnosti u poznavanju engleskog jezika. FEBRUAR/VELJA^A 2012. Zlobnici su ~ak i{li dotle da su Ka~avendu ubrojali u „ve}eg patriotu“ od Cikoti}a. bili su utoliko brojniji s obzirom na to da se prije ministra u~esnicima na doma}em jeziku obratio vladika Vasilije Ka~avenda. spo~itavaju}i mu idolo{ko. Me|utim. s Tihi}em na ~elu. Bo{njacima. Kao {to je i samo bo{nja~ko iskustvo povijesti druga~ije od drugih naroda itd. odnosno izjava jednog SDP-ovog funkcionera da se SDP zala`e za lustraciju. jer ju je izjedna~avala. u sarajevskom hotelu „Europa“. Jer. vaj tekst mogao bi se razumjeti i kao otvoreno pismo dr. pa tako i narodima. kakva je ideja komunizma. „Ni SDA. intimnih momenata iz Lagumd`ijinog `ivota. ozbiljna osnova za kopernikanski zaokret SDP-ove politike. A. usred rata. Cikoti} na engleskom. dali su mi povoda da razgovaramo o temi da su ideje socijaldemokratije prihvatljive `ivotnom iskustvu. Takva politika SDP-a najvi{e je poga|ala SDA. transparentno. U tome ju je svom snagom podr`avala Islamska zajednica. Zlatkom Lagumd`ijom upinjao da ostane dosljedan svojoj iskonskoj platformi borbe protiv nacionalizma. komunizam nije mogao useliti. No. mnogo toga se izmije{alo u ovo doba nacionalisti~kog ludila u BiH. Nakon {to je pozvan da se za govornicom obrati prisutnima Cikoti} je odr`ao govor na engleskom. Lagumd`ije da komunisti. vladaju SDA-om Bo{nja~ko jedinstvo Samo nekoliko dana nakon objavljivanja fotografi- . D@. koji su prokomentirali da ministru nedostaje dobra doza patriotizma jer se u svojoj dr`avi obra}a na stranom jeziku! Komentari na ovu temu. odr`anoj u Sarajevu. spo~itavaju}i SDP-u ateizam. a prevodila ga je na bosanski slu`bena prevoditeljica. Tako da se mo`e smatrati vrlo uvjerljivom tvrdnja dr. te stajale iza gnusnih ratnih zlo~ina nad Bo{njacima. je {irom otvorila vrata komunistima u svojima redovima. razgovarao bih s njim prisno i prijateljski.17 promila alkohola u krvi te mu oduzeli voza~ku dozvolu. Dakle. Prvo su mu oboreni skoro svi tenderi za zimsko odr`avanje puteva. bukvalno familijaranih. komunisti~ko naslije|e. Zlatku Lagumd`iji. bila je to i politika jeftine strana~ke kalkulacije i pohlepe. to naslije|e komunizma. niti su bile istovjetno u~inkovite u razli~itim sredinama. neoficijelnih razgovora daje mi neku nadu da su polemi~ki tonovi izme|u njega i Sulejmana Tihi}a te jedno saop}enje. Sve politi~ke ideje. dok se u SDP-u generacijski. SDA. jo{ dok se Cikoti} obra}ao u~esnicima. Lagumd`ijom. SDP se s dr. Du. jer je tradicija merhameta i sadake vrlo ukorijenjena u njihovom Pi{e: Ned`ad LATI] Pogre{ne predod`be Kada sam radio prvi intervju s dr. SNSD i SDA su danas najbolji primjer. SDS nisu bili me|usobno konkurenti na izborima. ma koliko ostalo skriveno u pra{ini povijesti koju su ve} zameli kovitlaci sibirski hladnih vjetrova koji su harali nad na{om zemljom. Podr`avam Lagu jer navijam za Po Mnogo je pokazatelja da bi zaista zakonom o lustraciji bilo obuhva}eno vi{e funkcionera te nekih novinara nego SDP-a Cikoti} i Ka~avenda: Ministru engleski dra`i X STAVOVI Je li na pomolu kopernikanski zaokret SDP-ove p Jo{ aktuelni ministar odbrane BiH Selmo Cikoti} na ovosedmi~noj konferenciji rukovodilaca vjerskih slu`bi u vojsci (IMCCC). ministrova kola krenula su nizbrdo. vladaju SDA-om. dakle po zakonu biologije. radi ovakvog razumijevanja komunizma. Napadala je isklju~ivo komunizam u SDP-ovim redovima. obrazla`u}i to „nu`nim zlom“. Ka~avenda na doma}em PRESSIJA Ministar i vladika na konferenciji O Ovaj Cikoti}ev ~in izazvao je dosta ~u|enja me|u prisutnima. i u tome je SDA. dok Rigidne opcije Koliko su nacionalisti~ke stranke postale komunisti~ke toliko su i (post)komunisti~ke postale nacionalisti~ke. Stoga bih ga pisao kao da gledam Lagumd`iji u o~i. tvrdnje dr. Lagumd`ije su najo~evidnije potkrijepljene. kulturama. pa i Islamska zjednica. bila neiskrena. Vi{e od dvije decenije eksplicite je odbijao svaku pomisao koaliranja s nekom nacionalnom strankom. Taman kada je pomislio Seferovi}evu ostavku sad tra`e i taksisti PRESSIJA Kad krene. odnosno historijskim usudom BiH. za- dr`ao me je na oprezu i distanci od SDP-a. No. tako da ni najiskreniji. Metalur{kog instituta „Kemal Kapetanovi}“. negdje odmah nakon rata. Me|utim. HDZ i Ministar prometa i komunikacija Zeni~ko-dobojskog kantona Raif Seferovi} trenutno je daleko „najslikanija“ osoba u Vladi ZDK. tada dosta nepravedno. s Tihi}em na ~elu. SDA je uvijek pristajala na koaliciju s SDS-om i HDZ-om.4 4. pa i nakazne. ustali u odbranu svojih sunarodnjaka Bo{njaka i Hrvata u Banjoj Luci. ali je zato jedan od rijetkih srpskih intelektualca koji su javno. ni SDS. Stvarni i najozbiljniji konkurent SDA-u bio je SDP. nisu unisone. uvidio sam koliko smo imali pogre{ne predod`be jedan o drugom zbog ideolo{kih predrasuda. Samo nekoliko biografskih. A. Nakon {to su mu kolege zamjerile {to je „pogurao“ obnovu enterijera i eksterijera svoje biv{e firme. Seferovi}a su sada napali i taksisti. uz to. {to je veoma te{ko nakon dijametralno razli~itih politi~kih stavova koje iznosimo dugi niz godina. a zapravo su pili rakiju. mo`e poslu`iti slu~aj profesora Mi}e Carevi}a koji se uvijek deklarirao kao komunista. krene Dizdarevi} i Tihi} na nedavnom fotografije objavljen je i stav Seferovi}: Ministar u mukama da „ne mo`e biti gore“. s dvije rigidno nacionalsti~ke opcije koje su. jo{ bile i nosioci agresije na BiH. Tako je i bosanskohercegova~ko iskustvo s komunizmom druga~ije od drugih dr`ava. To je matrica na kojoj je SDA vladala dva stolje}a. Kao paradoksalan primjer. Ali. pred zvanicama iz politi~kog.

^injenicama se. S jednim.kako se izrazio Dodik . u kojem obitava vi{e od 200 dr`ava. tek to bi pokazalo koliko malo simpatija u svijetu ima srpski separatisti~ki pokret u BiH Bosne i Hercegovine.i dr`ave koje bi podr`ale ovaj radikalni srpski potez. jo{ vi{e bi razgolio SDA. da je u svojoj publici. Jo{ mnogo je pokazatelja da bi zaista zakonom o lustraciji bilo obuhva}eno vi{e funkcionera SDA i Islamske zajednice („Zelena knjiga“) te nekih novinara nego SDP-a. kao i sli~nim politi~kim pajacima. ipak. treba pomno pratiti. u sada{njim globalnim okolnostima. Dodik: Slabi u~inci me|unarodnog lobiranja za priznavanje RS Pi{e: Vlastimir MIJOVI] Portparoli ili glasnogovornici u politiku su instalirani kao neka vrsta smokvinog lista koji zaklanja ili otkriva su{tinu odre|enih politi~kih ideja. u slu~aju progla{enja dr`avne nezavisnosti. Pogotovo se vi{e vjeruje analiti~kim ra~unicama koje. Dodikov {tab i ukupna velikosrpska politika radit }e na poku{aju upisivanja novih me|unarodnih recki podr{ke. Nije. bar na koju se i sam Filandra pozivao u nekim kontekstima interpretacije „bo{nja~ke politike u 20. postigne bo{nja~ko jedinstvo. suverenoj i nezavisnoj BiH. velikog razumijevanja ko- m susretu u „Europi“: Samo nekoliko dana nakon objavljivanja SDP-a da se zala`e za lustraciju je objavljen je i stav SDP-a da se zala`e za lustraciju. namijenjena uloga meke rukavice. me|utim. U njihovom opisu poslova je. Nakon {to se. a vjerujem da je znao i sam dr. dok je dr. od otvaranja predstavni{tava RS u svijetu. samo stoga {to „ne prili~i profesoru tefsira“. proizveo brigu i razo~arenje. kad bi do{lo do stani-pani. de`urni SNSD-ov galamd`ija. naime. s prolaznim vremenom izra`enim sa devet ili deset zemalja pobornika samostalnosti Republike Srpske njeni izgledi da za to dobije me|unarodnu potporu nisu nimalo blistavi. dakle. Mogu}e je da je klju~na osovina i povezanost SDA i Islamske zajednice upravo na osnovi (i)legalne (su)radnje s Udbom. poput dr. umjesto ohrabrenja. pa i manje od toga. on je taj koji naknadno treba za~e{ljati i smek{ati stavove koji su uzburkali javno mnijenje i proizveli rizike za tu li~nost. nakon {to je prespavao nervozni politi~ki klin~ s Jovanovi}em. vjeruje vi{e nego rije~ima. nagla{avaju}i svoju potporu „demokratskoj. u Dodikovom {tabu sra~unali su da naknadno zavijanje u celofan ponajprije iziskuje amortiziranje ocjene po kojoj bi Republiku Srpsku. pa i povijesti! Jer. . Vasi}u je. SNSD-ov {ef Milorad Dodik nalupao kao Maksim po diviziji. na zgari{tu Bosne i Hercegovine. Tom cifrom Dodik je slavodobitno zamahnuo kao pokazateljem. Pri~a o lustraciji nakon najave SBB BiH da }e tra`iti dono{enje tog zakona. Nakon najnovijeg beogradskog ispada Milorada Dodika. ona je javno istupila s kritikom takve retorike. Prvo. Kako druga~ije objasniti da neki {ejhovi u~e dove na Tihi}evom predizbornom skupu ili da profesori medrese ili Fakulteta islamskih nauka javno po- dr`avaju Tihi}a koji konzumira alkohol. s poja~avanjem bosanskohercegova~ke integralisti~ke politike i njenog prezentiranja u me|unarodnom okru`enju. o zderce SDA i Islamske zajednice („Zelena knjiga“) e politike X PETA STRANA Me|unarodna pozicija Republike Srpske ’@rtva’ se predala svom ’d`elatu’! Znalo se. A da Amerikanci na drugo i ne pomi{ljaju. koji u svjetskoj politici nisu ba{ repa bez korijena. A pitanje je. mo`e se ocijeniti da lista stranih jataka Republici Srpskoj ne ulijeva nadu u zna~ajnu me|unarodnu podr{ku ideji otcjepljenja i progla{enja nezavisnosti. zbir se zaustavlja na devet do deset dr`ava. Ako SDP ustraje i donese zakon o lustraciji. pokazalo je reagiranje njihove ambasade u Sarajevu. Prilika je to da se bilansira saldo vi{egodi{njeg nastojanja Milorada Dodika i ukupne srpske politike da za svoj separatizam osiguraju jatake u me|unarodnoj zajednici. Milorad Dodik jo{ jednom je platio danak svome prebrzom jeziku i sklonosti da potcjenjuje ~injenice nau{trb vlastitih politi~kih `elja. mogla bi donijeti kopernikanski zaokret na bo{nja~koj politi~koj sceni. po njemu. napustio funkciju u Stranci za BiH kada je koalirala sa SDP-om. naime. je u me|unarodnoj zajednici u`ivaju njegovo entitetsko ~edo i njegove pretenzije da u evropski zemljopis. da je Raif Dizdarevi} stajao iza „Procesa muslimanskim intelektualcima 83“. potreba i fantazija stje~e o separatisti~kim planovima Republike Srpske. preko pla}anja skupih usluga me|unarodnih lobisti~kih organizacija. izme|u kojih traje borba za prevlast ve} vi{e od pola stolje}a. pri{le uz bok srpskom dr`avnom novoro|en~etu na na~in na koji pri`eljkuje Dodik. da li bi i te zemlje. neka sre}a za svoju politiku u dana{njem svijetu. stranku i ukupnu politi~ku i nacionalnu opciju. preko Sulejmana Tihi}a. kako je rekao Dodik i kako je „evidentirao“ njegov {tab. O raspolo`enju tog okru`enja na{a sudbina ovisi barem onoliko koliko ovisi i o nama samima. me|utim. Sve dok one ~vrsto stoje na politici podr{ke nezavisnosti i cjelovitosti Meka rukavica U drugoj varijanti. upravlja Raif Dizdarevi}. imati naklonost u svega desetak. Kad se podvu~e crta ~itave te obimne operacije. a sada i SDP-a. zaslu`uje vi{e pa`nje od one prve. drugospomenuta varijanta je ona koja. Dodik je mo`da shvatio da deset i nije neka cifra. Ako se uva`i ~injenica. srpske dr`ave. ako ne i s oba oka. i provodad`isanje separatisti~ke politike Banje Luke. odmah podr`alo desetak zemalja svijeta. Kad {efovi verbalno zabrljaju. koje su pretjerano britke ~ak i za neodmjerene i raskala{ne govornike u kakve spada Milorad Dodik. ucrta granice jedne nove. Ali. Dvije su mogu}e varijante zbog kojih je Dodikov {tab na{ao za potrebno da upravo ovu izjavu brzo relativizira. da od smrti Alije Izetbegovi}a SDA-om. pa i Islamsku zajednicu. poput Rusije i Izraela. Mo`da je takva katarza i prvi uvjet da se. multietni~koj. Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave su. FEBRUAR/VELJA^A 2012. Sad je tako. Ta }e se trka jo{ dugo tr~ati. glavni jezi~ac na ovoj zami{ljenoj vagi.da i ne spominjemo. Vasi}u je palo u du`nost da otupi neke o{trice predsjednika Republike Srpske. Pri~a o banjalu~kom separatizmu nije ni blizu svome kraju. u ovom slu~aju. Ni Moskva ba{ nije sklona velikom zamjeranju s vode}om svjetskom silom. Iako na tom spisku ima i zvu~nih imena. ipak. Jednom je Mirsad Kebo obznanio da tom uskom krugu pripadaju jo{ neki intelektualci. da bi njegovi nadre|eni ubrzo stvar prizemljili nakon {to vide kakvo djelovanje proizvodi Rajkov programirani d`umbus. a Gr~ku i Kipar . Milorad Dodik jo{ jednom je platio danak svome prebrzom jeziku i sklonosti da potcjenjuje ~injenice nau{trb vlastitih politi~kih `elja. Elem. barem u ovom ~asu ili u bliskoj budu}nosti. naime. on do daske pritisne gas ili mo~ugom odalami po nekome i ne~emu. Tel Aviv. s neupitnim teritorijalnim integritetom“. To je samo pet posto. U drugoj varijanti. objavljena fotografija „prijatelja“ Tihi}a i Dizdarevi}a jedan je od najmorbidnijih paradoksa bo{nja~ke politike. pokazuju upravo suprotno onome {to je Dodik htio posti}i. sve do diplomatskog anga`iranja Beograda svuda gdje Srbija ima svoje ambasade i konzulate. dodatno. uvijek pogleduje na Va{ington. to svjedo~i da se „`rtva“ predala svom „d`elatu“! Mizerni Dodikov saldo Kad bi desetak dr`ava stvarno priznalo nezavisnost Republike Srpske. Ali taj proces. nisu naro~ito velike. [anse za to. Ja navijam za Pozderce! Ameri~ka osovina Bez obzira na motiv koji je Dodika ponukao da Vasi}u nalo`i da ovu izjavu malo relativizira. u su{tini. Ova pihtija. potreba i fantazija. Jer. zbog prejakog dojma koji se time zvani~nih i nezvani~nih. jo{ je daleko od ~vrstog i definitivnog oblika. Enes Kari}. 5 md`iju. Kad zatreba. kona~no. Lagumd`ija.4. U taj projekt mnogo je ulo`eno. Najbolja ilustracija ove politi~ke pojave kod nas je Rajko Vasi}. u duelu s ^edom Jovanovi}em. projekata ili pojedina~nih iskaza. a {pekuliralo se i s imenom {ejha Halila Brzine. u kojim se ve} „evidentiraju“ . stolje}u“. koliko bi se takvim zakonom SDP o~istio od politi~kih predrasuda.na koje Dodik tako|er ra~una . njena takva pozicija u me|unarodnim razmjerama je vrlo stabilna. to }e biti kona~na pobjeda klana Pozderaca nad klanom Dizdarevi}a. [a}ira Filandre.

ali i djecu nakon {to nad njima dobiju starateljstvo. iako sam na sudu prilo`io dokumentaciju i dokaze {ta mi je uradila kako bih dobio starateljstvo. FEBRUAR/VELJA^A 2012. koje kao drugostepeni organ rje{ava `albe roditelja u slu~ajevima povjeravanja KULOARSKE PRI^E Na sastanku o budu}nosti „@itoprometa“ Za{to novi ko{arka{ki selektor nije postavljao finansijske uvjete Bio je izuzetno dobro raspolo`en Harun Mahmutovi}.ogledalu“. Kada smo se razvodili. Prema podacima Ministarstva zdravlja RS. poma`e ogledalo nu|eni link. kako su istakli. iznenadili su se kada se svima na po~etku sjednice predstavio novi direktor njihove firme Senad \onko. ministri i drugi zaposlenici ministarstava. . A. u`ivaju}i u vrhunskim specijalitetima. me|utim. Upravo i podatak da se ne zna ko koju funkciju obavlja oslikava koliko je stanje u „@itoprometu“ katastrofalno.To su sve ljudi koji su bili `rtve zlostavljanja supruga. kako on ka`e. jer „nije kokuz“. ^. ^. nije jasno zbog \onko (u sredini): Imenovan. sigurno je da ne postoji nijedna dr`ava u kojoj se to de{ava pred o~ima ~lanova najvi{e izvr{ne i zakonodavne vlasti. \onko je nakon toga ponovio svoju funkciju. Barem bi. PRESSIJA Tehni~ka gre{ka zbunila Zeni~ane N ’Slu`bene novine’ ~itljive samo u ogledalu Zeni~ani i drugi zainteresirani koji su poku{ali ovih dana na oficijelnoj stranici Op}ine Zenica do}i do akara objavljenih u „Slu`benim novinama“. s druge strane. . {to nije uredu. januara. uzela je no` i zbola me. oni trebali poznavati zakone u vlastitoj zemlji i tra`iti da se ti zakoni i po{tuju te i u ovom objektu uvesti obavezu izdavanja fiskalnih ra~una.ka`e Purivatra. jer sam rekao da puno tro{i. On voli Sarajevo i BiH i `eli izvesti ko{arka{ku reprezentaciju na me|unarodnu scenu . u kojoj su smje{tene dr`avne institucije. Sindikalisti. On je jedan od ~lanova Lepir: Ve}i broj Obaveze alimentacije . jer nisu dobro ~uli.nu|enom sadr`aju. Iznena|uju}a je ~injenica da su u BiH posljednjih godina `ene te koje u braku zlostavljaju mu`eve. a da je razlog tome bila pohlepa. ve} broje 40 ~lanova. ali radnici. azu“. ka`e na{ sagovornik koji nije uspio dobiti uvo|enje zajedni~kog starateljstva u zakonu. agencija. kao odli~an igra~ i trener. ipak. socijalnu radnicu. generalni sekretar Ko{arka{kog saveza BiH.Gospodin Petrovi} zna u kakvoj je situaciji BiH i KSBiH. D@. D. Kad sam joj rekao da joj ih ne}u dati. a da radnici ne znaju ~ega nisu obavije{teni o imenovanju novog direktora. nisu mi dali djecu. M.kazao je Lepir. naravno. va`nije od vladavine zakona.navodi Purivatra. Njih je i puno vi{e. Do sada su `ene na svojoj strani imale cijeli sistem za{tite. Mahmutovi} je odgovorio: . On nam je kazao da ga je supruga no`em zbola u stomak. Kad joj nisam dao supruga me zbola Zbola me u stomak.. Tele}e pe~enje je najskuplje jelo i ko{ta pet maraka. iako one to ne zaslu`uju . ve} du`e ne znaju ko im je zapravo direktor te su jo{ jednom zatra`ili da se novi ~elnik preduze}a predstavi. imao mnogo prilika da dobro zaradi! Radnici nisu znali ko im Aco nije ’kokuz’. u porastu je i problematika gdje otac ne izvr{ava svoje obaveze u smislu alimentacije . koja to ne zaslu`uje. a ja nemam nikakvo pravo nad njima ka`e na{ sagovornik M. jer diskriminira na{a prava. na koju je. A ru~aju. ali o tome se ne govori u javnosti. zaradio je dovoljno je direktor Predstavnici Sindikata mostarskog „@itoprometa“ na sjednici na kojoj se raspravljalo o budu}nosti ovog nekada{njeg pekarskog giganta. izgleda. itekako dobro i jeftino. doktore. tele}e pe~enje nekima od njih je. nismo na{li ni{ta {to bi trebalo ma`e ljudski vid. H. O~ito je da se radi o tefiji. PRESSIJA Parlament bez fiskalnih ra~una Tele}e pe~enje va`nije od vladavine zakona! NASILJE U PORODICI Mu{karci sve ~e{}e izlo`eni zlost Fizi~ko zlostavljanje mu`eva jo{ je tabu tema u BiH Restoran za zvani~nike BiH Nije ni{ta ~udno da u svakoj dr`avi postoje ugostiteljski objekti koji kr{e propise o izadavanju ra~una.Dok sam u kuhinji prao su|e. Ovi ljudi najvi{e se `ale na to da im supruge brane da nakon rastave vi|aju djecu. izabran 19.Inicirat }u uvo|enje zajedni~kog starateljstva u zakonu. . . Mahmutovi}: Aco nas voli Petrovi}: Slu`io vojsku u Sarajevu M. Na novinarsko „bockanje“ da Petrovi} nije postavljao finansijske uvjete. dr`avnih Ra~un iz restorana u Parlamentu institucija. (ime i prezime poznati redakciji) iz Sarajeva. jer ona previ{e tro{i. Otac i djeca su usamljeni u svojoj borbi za interes djeteta . valjda. G. No. Na`alost. ka`e Purivatra asilje u porodici sve vi{e bilje`i trend rasta. . ali u povljeno u „Slu`benim novinama Op}ine Zenica“ ne po. ~iji predsjednik Amir Purivatra ka`e da. No. jer diskriminira na{a prava. M. Osim BiH. ne izdaju se fiskalni ra~uni. ali. {to je nekoliko puta manje nego u drugim restoranima.Prisutni su razli~iti oblici kori{tenja djeteta od majke prema biv{em suprugu. Kako se i vidi na fotogra. dje~ijeg psihoterapeuta i psihologe. U restoranu zgrade Parlamentarne skup{tine BiH u Sarajevu.6 4. sarajevskog udru`enja „Otac“. jer se Upravni odbor KSBiH „u roku odmah“ odlu~io i jednoglasno izabrao Aleksandra Petrovi}a za novog selektora na{e ko{arka{ke selekcije. razo~arani smo ~injenicom da su centri za socijalni rad i sudovi nakon razvoda u ve}ini slu~ajeva naklonjeni majkama i daju im starateljstvo. Naime. ipak. koji su propisani zakonom u oba entiteta! U ovom restoranu hrane se ~lanovi Parlamenta BiH.Aco Petrovi} svojevremeno je slu`io vojni rok u Sarajevu i jo{ tada trenirao s ko{arka{ima Bosne. Radnicima. pro{le srijede u cazinskom motelu „Stovrela“.naglasio je generalni sekretar KSBiH. u takvim situacijama dijete postaje sredstvo za nastavak nasilja izme|u supru`nika. a koja je odr`ana prije nekoliko dana u Kantonalnom ministarstvu privrede u Mostaru. iako su tek nedavno registrirani. nemalo su se iznenadili kad su otvorili poKad vid ne poma`e. Najvi{e me boli {to ih odgaja ona. Istakao je da u Udru`enju imaju sociologe. o~ekuju od novog direktora da kona~no pokrene proizvodnju. u odgonetki {ta je objahni~koj oma{ci. Slu~ajevi gdje majke onemogu}avaju ocu da vi|a dijete su u porastu. Otkrio je i malu tajnu. ali on je. do{la je i od mene tra`ila pare. Tako|er.. nego „izgledati ljep{e u svom odrobi~no ogledalo. odluke su objavljene „u Brojni ~lanovi Jedan od `rtava koje su u braku zlostavljane od supruge je i M. kao {to je poznato.

koja je gora od fizi~ke. pokazala svoje vje{tine sankanja. oko dva posto po~injeno nad mu{karcima. „istresao iz cipela“. Ustvari. ustvari. Z. razbjesnila do te mjere da su ^edu proglasili „srpskom sramotom“ odnosno neprijateljem srpstva.. izgovorenom samo nekoliko dana ranije na sjednici Glavnog odbora LDP-a. Je li ^eda Jovanovi} „istresao“ Milorada Dodika iz cipela ili opanaka. a potom samostalni vije}nik u Op}inskom vije}u (OV) Sanski Most.. Kao ~lan Demokratske stranke bio je jedan od najbli`ih saradnika pokojnog Zorana \in|i}a. Komentiraju}i procjene Gender centra Vlade RS da Milo{evi}evo izru~enje ^edomir Jovanovi} ro|en je u Beogradu 1971. borca Armije RBiH i ro|aka slavnog generala Mehmeda Alagi}a. kako su to. kezio se. Jovanovi} je. sve ono {to radi ~ovjek kad nema odgovor. manje je va`no od onoga {to o Karad`i}evoj ostav{tini u BiH misli onaj drugi. No. gra|anski odgojeniji. ljudi poput ^ede Jovanovi}a bit }e najbolji argument srpskom narodu da zlo~ini po~injeni u njegovo ime nisu njegovi. I dogodilo se to da je intelektualno superiorniji. Dodika. dakle tu psiholo{ku. Na`alost. aktuelna ministrica porodice. u maniru vrhunskog dramaturga (kako mu i prili~i!). nekada vije}nik Stranke za BiH. Hrabar. godine. tokom trajanja privrednoturisti~ke manifestacije „Dani zime na Kozari“.Farko. za na{ list potvr|uje podatke o porastu broja slu~ajeva u kojima `ene zloupotrebljavaju roditeljsko pravo. prakti~no na kraju mandata pre{ao u Klub SDA. kakav je oduvijek bio. Kad jednog dana historija poslo`i doga|aje s kraja 20. Dodika izveo na ~istinu Predsjednik Liberalno demokratske partije (LDP) Srbije ^edomir ^eda Jovanovi} u TV duelu s predsjednikom RS Miloradom Dodikom u Beogradu je ukrstio argumente o temi „Da li je RS genocidna tvorevina ili izraz volje srpskog naroda“.B. neposredno nakon {to je svijet obletjela TV slika njihovog su~eljavanja. ne tako davno. prokomentirali mnogi koji su ih slu{ali i gledali. tako|er. ubijanja. Preko djece po~nu jednu fazu maltretiranja. kao i na sankama. Ta je izjava {efove „tvorevine“. ali isprobala se i u obi~nim vratolomijama.4. Diplomirao je dramaturgiju na beogradskom Fakultetu dramskih umjetnosti. A. Razlog su~eljavanja bili su ve} poznati stavovi ^ede Jovanovi}a o ratu u BiH. odnosno historiji koja je porodila RS. o~eva s malodobnom djecom. O`enjen je i ima ~etvero djece. kadra SDA.. nije stala. Na skije. Sada je predsjednik LDP-a i poslanik u Skup{tini Srbije. Pomo} prijatelja (Foto: D.. naprosto. svetosavlja. argument. godi{nje im se prijavi blizu 150 slu~ajeva. radio. a na ~ijem rodnom listu je njegovo „bogohulno oko“. 7 avljanju Otac ima puno manja prava nad djetetom u odnosu na majku LI^NOST SEDMICE ^edomir Jovanovi} ^injenicama protiv la`i Intelektualno superiorniji. S razlogom. niko ne tra`i odgovor od biv{eg samostalnog vije}nika Alagi}a. Moram ista}i da sam vodila i dosta slu~ajeva u kojima su mu`evi bili fizi~ki napadani . . Tada sam ti savjetovao Na snje`nom pokriva~u na Kozari Od SBiH do Kamberovog ’vojnika’ Ministrica pokazala vje{tine sankanja Nada Te{anovi}. . . pitaju se Sanjani. ucjenjuju partnere.. odnosno „opanaka“. nikad nije pristao da se zlo~inom i genocidom po~injenim nad Bo{njacima u BiH prlja biografija njihovog potomstva. predsjednik Planinarsko-skija{kog dru{tva „Ljubijski rudar“ iz Prijedora. lagao da ono {to je nekad rekao nije rekao. rodom iz Fajtovaca. obrazovno nadmo}niji. i po~etka 21. ti si napustio SBiH i postao samostalni vije}nik onog dana kada su ti Kamber i Halimovi} napisali odluku o delo`aciji iz stana. koji na boju krvi njenih zlo~ina~kih temelja uporno navla~e neke svjetlije tonove. dobio rje{enje o delo`aciji iz stana u Fajtovcima. za~injeni izjavom da je RS genocidna tvorevina. logora. Mladi}a. Karad`i}a. Skijanje sam ostavila za poslije .ka`e Muj~inovi}. znao je i Milorad Dodik. ~ija je intelektualna i moralna ekspresija upravo liberal Jovanovi}. S. gra|anski Beograd. grebao vlastito lice. onako fizi~ki golem i mentalno ogoljen. begovi}. Dodik je tako potegao put Beograda da Jovanovi}a u njegovoj avliji „nau~i pameti“. {ta misli onaj dio srpskog naroda koji Prijava slu~ajeva Pomo}nik ministra Ljubo Lepir isti~e da je nasilje `ena nad mu{karcima u brakorazvodnim parnicama u zna~ajnom porastu kao i u slu~ajevima kada je starateljstvo nad djetetom povjereno majci. proteklog vikenda je na Kozari kod Prijedora. eto.kazala je ministrica Te{anovi}. Stojni}) Alagi}: Stambeni problem da ~uva{ stan i posao . Jovanovi} je Dodika. prepoznalo pe~ate genocida. a i prili~nije mojim godinama. Prije tri godine Farko Alagi}. A. Bio je akter doga|aja vezanih uz isporuku Slobodana Milo{evi}a Ha{kom tribunalu. omladine i sporta u Vladi RS. FEBRUAR/VELJA^A 2012. Ono {to je evidentno jeste da se nasilje nad mu{karcima po~inje prepoznavati i prijavljivati dodao je Lepir. Bijesan i Gra|anski Beograd Grizao je nokte. . no`em! starateljstvo nad djecom Inicirat }u Osvete preko djece Sarajevski advokat Amila Muj~inovi}. stolje}a. proklinjao dan u kome je s ^edom stao pred TV kamere. A ko su oni. D.podsjetio ga je na sjednici OV-a nezavisni vije}nik Red`o KurM. Nada Te{anovi} na sankama: M. nakon {to je postao samostalni vije}nik. Kada do|e do kontakta starateljstva i vi|anja djeteta. koje su mi nekako dra`e. je u ovom entitetu od ukupno prijavljenih slu~ajeva nasilja. ve} onih koji su ga ~inili. obrazovno nadmo}niji Jovanovi}. Jovanovi}: Istresao Dodika iz opanaka Vije}ni~ka evolucija Farke Alagi}a Za{to je Farko Alagi}. HAD@I] Genocidna tvorevina novac. Lepir ka`e da je ono i mnogo ve}e. ~e{ao u{i.Sve takve podatke treba uzimati s rezervom. Kusturice i svog drugog srpskog `ivog i mrtvog znakovlja.@ene masovno onemogu}avaju kontakt razvedenim o~evima. ^eda Jovanovi} odli~no zna. upoznao je javnost i kolege u OV-u da je od tada{njeg na~elnika op}ine Sanjina Halimovi}a. kojoj je u spustu na sankama zdu{no pomogao Bo`o Grbi}. Nu. . kao i zbog prijetnje da }e{ izgubiti posao. . dokaz. jer se tu obi~no govori o manifestnom nasilju. trljao nos. Bila je to „slatka“ osveta zato {to ovaj demobilisani borac nije „u krilu“ Halimovi}eve i stranke Asima Kambera. uvrije|en. gra|anski odgojeniji. Dodika izveo na ~istinu s koje je ovaj. ipak. koji ti je privremeno dodijelila Op}ina Sanski Most. u maniru vrhunskog dramaturga.Tu sam prili~no vje{ta. inteligentan i lucidan. poput hodanja i padanja po snijegu. jer razloge naslu}uju svi. Tu sportsku disciplinu ostavila je za kasnije.

Namjeravali smo razgovarati s osobama koje su se u svom „prvom“ `ivotu zvale Alma i Enis Sadikovi}. Me|utim. sre}o! . Eto. rodom iz Zaje~ara. Prema svemu sude}i. zna{ {ta. ali ja ti to ka`em. prijateljske zemlje ili svjetske metropole tokom zvani~nih posjeta mo`e se o~ekivati na poklon suvenir ili proizvod po kojem je predio posjetioca prepoznatljiv. I u tom gradu na telefon nam se javio mu{ki glas te na na{em jeziku kazao da osoba po imenu Filip Gagovi} ne `ivi tu. sre}o! Poslanik u Skup{tini Zeni~ko-dobojskog kantona (ZDK) Zaim Imamovi} Kaze obavijestio je svoje kolege na posljednjem skup{tinskom zasjedanju da iz vi{e razloga napu{ta Stranku za BiH te da }e u narednom periodu djelovati kao nezavisni poslanik. jadni i bedni i.. kojoj je prisustvovalo 250 delegata. ~uvenog master studij 2007. na ~iji lik i djelo je stavila ru`ni pe~at onda kada je 1993. nar iz Bosne i Hercegovine. ni Srbi. te su u knjigama gra|anskog stanja op}ine Prijedor bile upisane kao k}erka i sin Esada (Hasiba) Sadikovi}a.Stvarno ste jadni. „jer smo bolesni. koji je izabran za predsjednika Kadrovske komisije SBiH na nivou dr`ave. po{to sam debelo ume{ana u to. To da ti bude jasno. navodno. iz kutije izvadio knjigu. Ove tri dr`ave me|usobno grani~e. bijedni i jadni“. . ]ao! Bio je to ko~ija{ki monolog `ene „koja nije Veronika“. Gdje je Vahid He}o. na telefon nam se javila Zorica Gagovi} Cica. na{ novinar pozvao je telefonski broj Veronike Gagovi} u Midletonu.8 4. Zavr{io je na dvije ili vi{e adreprijedorsku gimnasa. rologije i hepatologije na izme|u ostalih. dr`ava Viskonskin. ali {ta o~ekivati kada s darovima u goste do|e jedan od najpoznatijih proizvo|a~a oru`ja u svijetu!? U posjeti zvani~nicima Bosansko-podrinjskog kantona Gora`de tako je boravio potpredsjednik njema~ke korporacije „Umarex“ Martin Voni{ (Wonisch). i u „Serbian University of Wisconsin American Professional NeMedical Centeru. Ona zajedno s kada se zvala Ginjima ~uva tajnu o mnazija „Esad porodi~noj sramoti. a 1998. Ese Sadikovi}a s jo{ 123 prijedorska logora{a odvedena iz logora Omarska. Toliko je na{ novinar uspio izgovoriti. SBiH poni{tila je izbor i uvela Povjereni{tvo u Zenici. mene pustite i moju familiju na miru.asocijacije finansije na North ga i oca. to je tvoj problem. Op}inski savez SBiH u Zenici je na Skup{tini odr`anoj 10. kome smo prona{li podatke Veronika (Alma) Gagoo Filipu Gagovi}u. na Norprijedorskog ljekara.dru{tvenih asocijacija. A. svi su bili u neizvjesnosti. PRESSIJA Poslanik napustio SBiH X EKSKLUZIVNO „Dnevni avaz“ do{ao do biv{e supruge (Foto: Iz emisije NTV 101 „Doktor Eso“) Imamovi}: Oti{ao zbog He}e (Foto: J. prka je i njihova maomijenila ime. B. toliko. navodi se i grad obavila je u Carmelu (IndiSchaumburg. o tome kako su po. umjesto o~ekivanog Bondovog „walthera“. decembra pro{le godine..Dobar dan. Veronika nije. Jadni ste. avgusta 1992. ko 22 sata po bh. Ese Sadikovi}a. @eljeli smo upitati ih o njihovom znamenitom ocu. gdje je on igrjana). Prepali se poklona od O proizvo|a~a oru`ja PRESSIJA Zvani~nici BPK s gostima O licemjernom porodi~nom konsenzusu Zorica Cica Gagovi}. postoji i u gradi}u Schaumburg u Ilinoisu Filip Gagovi}. kako je „Umarex“ ipak vlasnik najpoznatije marke pi{tolja u svijetu. Uslijedio je neformalni dio susreta tokom kojeg su gosti saop}ili da }e se municija proizvedena u Gora`du koristiti tokom snimanja novog filma o D`ejmsu Bondu (James Bond). Svi ste bolesni. Veronika (Alma) i Filip (Enis) `ive u Americi ve} nekih 12 godina. tako|er. FEBUAR/VELJA^A 2012.adio. 5. koji je. E-mail adrese Filipa Filip (Enis) Gagovi} ra. nad jamom Hrastova glavica. Eso Sadikovi} s djecom Almom i Enisom Mezar dr. Jasno je da se naoru`anje ne poklanja tokom ovakvih susreta. Obi~no si govno i |ubre. Ese Sadikovi}a: (Ne)vje{to skrivanje na vi{e adresa Tragaju}i proteklih dana za adresom i brojevima telefona Veronike i Filipa Gagovi}a uz pomo} nekoliko poznanika i jedne ozbiljne ameri~ke kompanije doznali smo i da Veronika ima tri prijavljene adrese u tri ameri~ke dr`ave: u Midletonu (Viskonsin). Ese Sadikovi}a uspjeli smo do}i do njenog broja. Djeca u toj dobi nisu se pitala. ovdje novi- Fotografija iz prijeratnih sretnih vremena: Dr. V. ali odmah je s druge strane `ice uslijedila brutalna paljba `enskog glasa. . bedni i ~emerni. . kojeg su svirepo smakli prijedorski ~etnici prije 20 godina. koliko ste jadni. twork“.. za koju smo sigurni da ubijenog Ese Sadikovi}a. ali. je li ti jasno!? Ovo nije Veronika. te nastavila specijaliao tenis i bio u~lanjen u vi{e zaciju iz oblasti gastroente. B. te Esu Sadikovi}a. D`evada Hamzi}a. {ta god da radi{.. doktoru. bezimenu rupu u utrobi planine Grme~ u koju je nakon metka u glavu ba~eno tijelo dr. nistu i intelektualca kojem Na jednom od portala na se divio svijet. to je stravi~no. uz potvrdu SDS-a. a nejka. tada maloljetnoj djeci Almi i Enisu promijenila imena u Veronika i Filip. u Ilionoisu.. Doktor Eso ubijen Gagovi} poru~uje: J Ko~ija{ki monolog Nakon drugog poku{aja da dobijemo vezu neko je podigao slu{alicu. huma.Filip Gagovi}: godine Aurora Chrnizili i izvarali mr. ali i jo{ dva Filipa Gagovi}a u mjestima Lisle i Glencoe. nije va`no ko je.Prvi razlog zbog kojeg napu{tam stranku je Vahid He}o. U Napervilu najvjerovatnije `ivi njen brat Filip. Uz to. Dodu{e. Bit }e da se Veronika i Filip (ne)vje{to kriju od 2004. a 15 po ameri~kom. vremenu.. Na adresi u Indijanopolisu nema njenog telefonskog broja. Mene uop{te ne zanimaju ni muslimani. Ta „Nikaragva“ bilo je drugo ime za bestragiju. Prekinuo ju je Imamovi} koji je. Had`i}) Kaze: Gdje je Vahid He}o . Indijanopolisu (Indijana) i Napervilu (Ilinois). Nakon dvosedmi~nog traganja za kontaktom djece dr. Tokom razgovora s premijerom i ministrom privrede BPK Emirom Fra{tom i Demirom Imamovi}em dogovoreno je pro{irenje proizvodnje gora`danske firme „Pobjeda Sport“. u ulozi moder(kao i on i ova ginog kerbera za{titnimnazija je 1992. Ali si bolestan. a na jednoj od ziju „Sveti Sava“ njih.poru~io je Imamovi}.Gagovi}a iz Schaumburga i di kao bankarski menad`er Napervila su prikrivene.thern Illinois Universityju. tajnim glasanjem za novog predsjednika izabrao mr. ~iji je „Umarex“ novi ve}inski vlasnik. Central Collegeu. supru. tvog ~ovjeka. Mid`i}“). Ekavicom. a potom su posegnuli za lijepo upakiranim darovima. u biogravi} zavr{ila je Medicinski fiji u kojoj se spominje Gifakultet na Loyola Univermnazija „Sveti Sava“ iz Prisity. ve} tre}i mandat poslanik u Skup{tini ZDK.. udovica dr. u `argonu ulice. ma jebe mi se za to sve. na inicijativu He}e. Imamovi}: Prekinuo neizvjesnost Od gosta iz nekog poznatog turisti~kog mjesta. Mo`e{ da snima{. internisti~ku praksu jedora. Ja zato vi{e ne `elim biti u takvoj stranci. majka je sa~inila i izvela projekt institucionalnog brisanja dotada{njeg identiteta Alme i Enisa.. ina~e. Zorica se udala za Bogdana Tadi}a nakon {to se pro~ulo da je „Eso oti{ao za Nikaragvu“. adio. monografiju posve}enu 125-godi{njici postojanja kompanije. dale su nam brojne prethodne i naknadne provjere u Prijedoru i Americi. Sigurnost da bi to mogla biti upravo nekada{nja supruga ubijenog prijedorskog Doktora Ese i majka Veronike (Alme) i Filipa (Enisa). ono {to se prepucavate sa Dodikom. rahmetli dr. Prenosimo odgovor u cijelosti: . tra`i da {utimo. Naime..^lan srpske istian Highschool.

Doktor Eso ubijen je tri puta. Bato!“. Ona je odgovorila sa „dobar dan“ i nastavila: „A. koja traje od 1992. na`alost.“. Sivac je do rata bio ku}ni prijatelj s Esom i me|usobno su se posje}ivali.Samo sam rekao „dobar dan“. ustvrdio da nema specijalnog razloga za njegovu posjete te da je do{ao da se (nakon dvije i po godine na poziciji ministra sigurnosti?!) upozna „sa situacijom u Gora`du s aspekta sigur- Ahmetovi} slagao da ne}e biti na strana~kom skupu Kako i{ta vjerovati ministru sigurnosti nosti gra|ana u ovom dijelu BiH i o saradnji izme|u kantonalne policije i dr`avnih agencija za provo|enje zakona“. FEBRUAR/VELJA^A 2012. .“ Stao sam. konobari. I to od onih koji to „po definiciji“ su{tine i smisla `ivota nikada ne bi smjeli dozvoliti ni drugima! Oni su.Zorica Je. Bato. voli vas Tajo“. Prethodno je Ahmetovi}. in`injeri i doktori. nekada{njim prijedorskim maratoncem. ispri~ao nam je da je u ljeto pro{le godine. autor knjige „Kolika je u Prijedoru ~ar{ija“ o logoru Omarska u kome je boravio zajedno s Doktorom Esom. {ta re}i osim „zbogom. Odnos prema njoj u Prijedoru. danas se mo`e nazvati prezirom. kada je iz SAD do{la radi ostavinske rasprave s djecom drugog supruga Bogdana Tadi}a. arhetip slobodne misli. Zid {utnje o njoj proizvodi sna`no uvjerenje da je u gradu u koji je do{la s Esom izgubila svako upori{te zbog onoga {ta je u~inila nakon njegovog ubistva. kada se nastoji izbrisati svako pam}enje i sje}anje na njega. navodno.4. generalnim sekretarom Amirom Zuki}em . jer njegove su rije~i citirali prosjaci. Prvi put nad jamom Susret s Nusretom Sivcem Nusret Sivac. Svojom {utnjom i bijegom od tragi~ne istine i 20 godina kasnije Zorica. M. ustao je ministar kulture i sporta Ivica [ari} i oti{ao u poslani~ku kancelariju da ka`e kolegama da moraju prisustvovati sjednici. avgusta ove godine postaviti spomen-plo~u s imenima ubijenih. jer ima obaveza u Sarajevu“. ali kada sam se vratio iz Sarajeva nakon nekoliko dana. njeno djelo sramotna je epizoda jednog be{~a{}a. po povratku u salu tek je Konakovi} prokomentirao da „Ivicu moraju slu{ati“. Eso Sadikovi}: ^uveni ljekar i intelektualac kojem se divio svijet Za{to je dr`avni ministar sigurnosti Sadik Ahmetovi}. gra|anskog Nedisciplinirani poslanici SDA Veronika Gagovi} (Alma Sadikovi}) u Americi: „Zaboravila“ slavno ime svoga oca PRESSIJA Neozbiljnost u Skup{tini KS Prijedora. Upitao sam kurtoazno kako je. malo koga od dana{njih Prijedor~ana zanima. Kako su svi nepomi~no sjedili. s njegovom smr}u u{li u novi `ivot koji je ni{ta drugo do stra{no ohrabrivanje potpunog zaborava velikog prijedorskog Doktora Ese. Nismo uspjeli saznati kada je ta~no Zorica Gagovi} Cica oti{la kod djece u Ameriku. No. Sadikovi}a PRESSIJA Ahmetovi} u Gora`du: Odalo ga saop}enje SDA po tre}i put . B. Ali. svoje i k}erke sve ono {to ona nije Ta rupa danas se zove masovna grobnica Hrastova glavica i nad njom }e pre`ivjeli logora{i Prijedora i Sanskog Mosta 5. Hrastova glavica. Alma. 9 dr. ako je na ovako bezna~ajno novinarsko pitanje „zaobi{ao istinu“. zajedno s lokalom izdala je pod kiriju. S. na kapiji nekada{nje ku}e dr. dan poslije na slu`benoj stranici SDA objavljeno je da su „skup{tini prisustvovali visoki predstavnici SDA na ~elu s potpredsjednikom Sadikom Ahmetovi}em.. @ivot Zorice Gagovi}. koji je onomad. a ku}u u Skopskoj ulici. zbog kojeg sjednica nije nastavljena u predvi|eno vrijeme. u kojoj je `ivjela s Doktorom Esom. a naposljetku udovice Bogdana Tadi}a zvanog Tadija.prenio nam je Sivac. Me|utim. kojoj je nakon du`e uprave povjereni{tva izabrano novo rukovodstvo. Odveden u samrt s jo{ 123 prijedorska logora{a Omarske Dr. sve ono {to ona nije. godine. onda je stvarno suvi{no i razmi{ljati koliko je ministar iskren i po{ten kada su mnogo zna~ajnije stvari u Al.. naime. gradu koji se „proslavio“ pokoljem kom{ija. prije nego {to }e ga povesti na strijeljanje. predsjeMidhat DEDI] davaju}oj Skup{tine Mirja- ni Mali} dodijalo je pa je zamolila da neko iz SDA ode po Elmedina Konakovi}a. Obe}ao sam da }emo kasnije popri~ati. Nune. . Najkonkretniji razlog njegovog dolaska bilo je. „jer smo bolesni. odgovorio da „ne}e. zar ti ne bi stao i popri~ao malo sa mnom. SDAovci su svaki put kasnili pri povratku na sjednicu. nekada Sadikovi}. bre. Nakon toga opet se vratila u Ameriku. mi se za to sve! nam se javila na ameri~ki broj Veronike Gagovi} (Alme Sadikovi}). u vrijeme kada se drugi gradovi suo~avaju s mnogo ve}im sigurnosnim izazovima. Prazne klupe poslanika SDA: Slu{aju jedino Ivicu Poslanici SDA na posljednjoj sjednici Skup{tine Kantona Sarajevo bili su vrlo nedisciplinirani. i zbogom. pred smrt. Epizoda be{~a{}a O licemjernom porodi~nom konsenzusu Zorica Cica Gagovi} tra`i da {utimo. Nakon drugog ka{njenja. Ali taj ~ovjek je itekako postojao! Njega su prijedorske generacije svih doba gledale i slu{ale s divljenjem i zavi{}u istovremeno. Umjesto izvinjenja zbog neozbiljnog pona{anja. Ese Sadikovi}a u Skopskoj ulici. na kraju. S obzirom na to da su skup{tinsko zasjedanje obilje`ile brojne pauze. bijedni i jadni“. ali u Prijedoru ka`u da se u tom gradu pojavila pro{le godine. Poslije svega {to je ona uradila. Prvi put kada su zakasnili. drugi kada mu na d`enazu nisu do{li pokr{teni k}erka i sin i tre}i put sada. Veronika i Filip kao da negiraju da je Doktor Eso postojao. saznao sam da je Sivac: Biv{i logora{ Cica bila na ostavinskoj raspravi i da se vratila u Ameriku . daju}i izjave za medije u zgradi MUP-a BPK. prisustvo sjednici gora`danske SDA. Na na{e direktno pitanje ho}e li prisustvovati strana~kom skupu. po njih je oti{ao strana~ki kolega Kemal Ademovi}. pro{le sedmice posjetio najsigurniji grad u dr`avi Gora`de postalo je jasno tek dan poslije. pitanju. nisam `elio nikakve kontakte. kako su djeca. Harisa Ali}a i Eldara ^omora. uspio prokrijum~ariti ceduljicu iz logora Omarska na kojoj je pisalo: „Alma.. vidio Zoricu Cicu Gagovi} koja je razgovarala sa Sandrom Selmanom. Pa. On je simbol i metafora intelektualnog.

koju je objavila Fondacija Centar za javno pravo. oko 30 miliona KM. i bio cilj naru~ioca i izvr{ioca megaprojekta koji se od javnosti i poreznih obveznika. I dok nadle`ne dr`avne institucije s Fo~o i Pilavom na ~elu nisu pretjerano zainteresirane da se bave slu~ajem „Andri}grad“. BiH je na dobrom putu da joj se jo{ jednom. prema tome. . {to ne bismo mogli i mi“. „krije kao zmija noge“. Iz istih razloga ni doma}i investitori se ne pretrgo{e s ulaganjima.ka`e Fo~o. juna pro{le godine da za izgradnju „Andri}grada“ Emira Nemanje Kusturice u Vi{egradu izdvoji oko {est miliona maraka poreznih obveznika i to tako da „korisnik sredstava nije du`an da primjenjuje pravila i postupke definisane odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH“.10 4. upozoravaju}i da bi se ta me|unarodna finansijska institucija mogla predomisliti i suspendirati kreditnu liniju prema BiH zbog blokade otplate vanjskog duga. ekonomije. snizi kreditni rejting. Zbog slo`ene administracije i velikih nameta kada se tek otvori firma.. ukratko. pa BiH danas nije po`eljna zemlja za strane investitore koji je u {irokom luku zaobilaze. Pranje novca za ’Andri}grad’ te{ko 30 miliona maraka Pravni stru~njaci ukazali na nezakonitosti. Osim toga. Direktorica Agencije za ntrolira ugovorne organe (u ovom slu~aju Vladu RS. Ko mo`e poni{titi odluku Vlade RS? Zlomu`ica isti~e da dr`avni i entitetski organi moraju upotrijebiti sva zakonom dozvoljena sredstva kako bi se sporna odluka Vlade RS poni{tila. i dalje su u fazi strana~kog nadmudrivanja koje }e te{ko stajati gra|ane ove zemlje Kreatori na{ih sudbina jo{ jednom su se pokazali u ulozi uspje{nih arhitekata te{ke neizvjesnosti gra|ana ove zemlje.Vlada RS nije mogla osloboditi preduze}e „Andri}grad“ primjene odredbi tog zakona. ali. uz konstataciju da do sada nisu uspjeli do}i u posjed dokumentacije vezane za slu~aj „Andri}grad“!? Zbunjuju}i komentar dobili smo od Amira Pilava. mogu se o~ekivati nova sli~na izbjegavanja primjene Zakona o javnim nabavkama po principu „kad mo`e Dodik.. zajedni~ku firmu „Andri}grad“ u kojoj ve}inski kapital ima Kusturica. jer mu je Fondacija Centar za javno pravo dostavila 5. pa.To je informacija za nas i nije ura|ena u formi prigovora. zaklju~ili izigran je zakon. ne}e mo}i utvrditi stvarna vrijednost radova na javne nabavke BiH \inita Fo~o na na{ upit o svemu ovome odgovara kako institucija kojoj je na ~elu ne ko- Srozavanje imid`a BiH Na{i zvani~nici. To je. Pravnik Rifat Zlomu`ica u publikaciji „Izbjegavanje primjene Zakona o javnim nabavkama BiH: Projekt Andri}grad“. ali Vlada RS ugrozila je princip efikasnosti kori{tenja javnih sredstava. Kusturicina firma „Lotika“ i Op}ina Vi{egrad osnovali su u aprilu 2011. u~ine sve da nas razbija~ki talas zapljusne sa {to manje snage. raju strogo}u“ na tzv. vjerovatno ra~unaju s time da }e u dr`avnoj kasi uvijek biti novca za njih. No. Projekt gradnje „Andri}grada“ ili.ka`e Pilav. zahvaljuju}i izigravanju ovog zakona. . koji tro{e gotovo milion KM na sat. Ovaj ured. malim slu~ajevima. smi{ljena je povreda tog zakona ~iji okvir po~iva na dvjema direktivama Evropske unije iz oblasti javnih nabavki 2004/17/EC i 2004/18/EC. pranja novca ko{tat }e. koji tro{e gotovo milion maraka bud`etskog novca na sat. gra|ana RS. Vlada RS. vladar Republike Srpske Milorad Dodik dao je ovaj posao svom prijatelju Kusturici tako {to su u{li u „zajedni~ki biznis“. Fondacija nas je naknadno obavijestila da se ne radi o podnesku po Zakonu o upravnom postupku . direktora Ureda za razmatranje `albi BiH. maja i 29. A. {to je svrstava na dno ljestvice u Evropi. nema ni sankcija. argumentira da je spornom odlukom Vlade RS ugro`eno postojanje i svrha Zakona o javnim nabavkama BiH.) u primjeni odredbi Zakona o javnim nabavkama BiH. rezultirali su time da je imid` BiH u potpunosti srozan u o~ima svjetske poslovne zajednice. potvrdila i {efica ureda Svjetske banke u BiH Anabela Abreu. I umjesto da na{i zvani~nici. a nerijetko i lo{e namjere prema ovoj zemlji. op. ka`e. ali institucije BiH koje se brinu o provo|enju Zakona o javnim nabavkama ne mije{aju se u svoj posao Dodik i Kusturica prilikom X ISTRA@UJEMO Tragom analize o zajedni~kom biznisu Dodika i Kusturice O dluka Vlade RS od 26. oni su i dalje PRESSIJA Svjetska banka prijeti suspenzijom kredita u fazi politi~kog i strana~kog nadmudrivanja koje }e te{ko stajati gra|ane ove zemlje. Podsjetimo. Izigran zakon Mediji u regiji uo~ili su prevaru i nezakonitost. To je. Zbrka u glavama bh. iako se radi o projektu koji }e ko{tati vi{e desetina miliona maraka . „Andri}grad“ je trebao pro}i primjenu Zakona o javnim nabavkama. a prema konkrentnosti smo ~ak iza Gambije i Kambod`e. Zlomu`ica: Objavio publikaciju Fo~o: Bez dokumentacije Pilav: Zbunjuju}i komentar ni~im nisu obrazlo`ili zaobila`enje Zakona o javnim nabavkama BiH. preliminarno. tre}i put u posljednjih mjesec i po. a sumnju je dodatno poja~ala arogancija iz manjeg entiteta - re~eno.ka`e Zlomu`ica i polaganja kamena temeljca za „Andri}grad“: Porezni obveznici RS ve} dali {est miliona maraka „Andri}gradu“. Njegovim ~lanom 3. R. DEDI] Abreu: O{tro upozorenje Mali i veliki . . zvani~nika. ali nema nikakve reakcije nadle`nih dr`avnih institucija.Ne sje}am se da su nadle`ni organi pokretali postupke po slu`benoj du`nosti protiv „velikih riba“. Tra`ili smo od Fondacije da uredi podnesak u skladu sa Zakonom o upravnom postupku BiH da bismo mogli postupiti po podnesku. BiH se prema izvje{taju Svjetske banke „Doing business“ nalazi na 125. Bh. januara ove godine pravnu analizu autora Zlomu`ice. pravni stru~njaci su nakon ove zakonske anarhije iz RS detaljno „skenirali“ slu~aj i. . ~ini se. uostalom. bolje dodaje da se. Zlomu`ica isti~e da je op}epoznato da organi vlasti „treniU suprotnom. FEBRUAR/VELJA^A 2012.Sistem javnih nabavki u BiH je decentraliziran kao i sistemi u regiji i EU i to na na~in da je svaki ugovorni organ odgovoran za pravilnu primjenu zakona . . a. {to bi bilo katastrofalno po njen ionako te{ko naru{eni ugled kod potencijalnih investitora i zna~ilo bi potpuno uru{avanje bh. Pitanje je samo da li ho}e? M. upoznat je sa slu~ajem „Andri}grad“. mjestu. a „velike ribe“ ostaju izvan zakona. iako bi zakon morao biti jednak za sve dodaje Zlomu`ica i upu}uje na to da Agencija za javne nabavke BiH i Ured za razmatranje `albi BiH pravni osnov da se bave ovim slu~ajem mogu prona}i i u drugim zakonima kao {to su Krivi~ni i Zakon o upravnom postupku. nego pru`a stru~nu i tehni~ku pomo}.

8 ~asova nastavne norme sedmi~no. stav 1... donio je: PRESUDU . 01. 1 izvr{ilac Pored op{tih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvr|enih Zakonom o radu i Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju.. 2008. a najkasnije na pripremnom ro~i{tu. 53/03. ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje. Hasiba Bankovi}a 2a.. Tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom }e nalo`iti tu`enom da isplati tu`itelju na ime duga od 9. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu.. Branilaca Sarajeva br. 2012. 4. osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182.. godine raspisuje: KONKURS za popunu upra`njenih radnih mjesta na odre|eno vrijeme do 30. 11. Zakona o parni~nom postupku („Sl. Zaima [arca broj 82... Nastavnik/ca historije.... prebivali{te ili boravi{te. Lakta{i... ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku. predmet spora.. godine kao dana dospije}a pa do isplate . 01. protiv tu`enog „BP TRADE“ d. sjednici odr`anoj dana 26. Kopija li~ne karte 6.788. duga od 419. stav 1.38 KM. 71000 Sarajevo sa naznakom „prijava na konkurs“.o. ul. du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu. v. 01. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 182604 11 Ps Sarajevo. ZPP-a). Prijave sa dokazima o ispunjavanju konkursnih uslova dostaviti na adresu: O[ „Al Walidein . 73/05 i 19/06. radi naplate potra`ivanja.. godine Op}inski sud u Sarajevu.. Sarajevo.38 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 21.. 2012.... Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.. Cara Du{ana broj 15 Lakta{i. ZPP-a). ZPP-a). Obavje{tava se tu`eni da se dostava presude zbog propu{tanja smatra obavljenom protekom roka do 15 dana od dana objavljivanja iste u dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH. Diplomu o ste~enoj stru~noj spremi (VSS ili V[S odgovaraju}eg smjera) 3.. Nastavnik/ca osnova tehni~kog odgoja i kulture `ivljenja.9 ~asova nastavne norme sedmi~no. na osnovu ~lana 348. novine FBiH“ br.. sudija Tatjana Arapovi}. 01.....12 ~asova nastavne norme sedmi~no. stav 2.zbog propu{tanja Tu`eni je du`an tu`itelju isplatiti iznos od 419. izabrani kandidati su du`ni dostaviti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad u obrazovanju. 09. CIPS-ova prijava prebivali{ta Po kona~nosti odluke o izboru. koga zastupa Dina Memi} Turkmanovi} advokat iz Sarajeva... Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja).o. 06. stav 3. u daljnjem tekstu: ZPP). Olimpijska bb. kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvr|ene Pedago{kim standardima i normativima za osnovno obrazovanje i op}im aktima {kole. ZPP-a. godine 1. 2012. Obavje{tava se tu`eni da je.. 21/06 i 26/08) i ~lana 71. na osnovu ~lana 70.73.O. Sarajevo. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Mals 089177 09 Mals Sarajevo.na iznos od 6.. van ro~i{ta dana 25. odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava.. 1 izvr{ilac 3.O.. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 22... godine tu`ilac „Kairos“ Doo Sarajevo je podnio tu`bu protiv tu`enog „Mg-Mix“ D.. Biografiju 2.44 KM.79 KM po~ev od 27. godine kao dana dospije}a pa do isplate te da plati sve tro{kove parni~nog postupka kao i sudsku taksu prema odluci suda.788. 2008... u pravnoj stvari tu`itelja „ZVE^EVO COMMERCE“ d. A sve u roku od 30 dana po pravosna`nosti ove presude. objavljuje: OGLAS Dana 19. U odgovoru na tu`bu tu`eni }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71..O.. Dodatne informacije o uslovima konkursa mogu se dobiti na telefone: 033/235-507. 1 izvr{ilac 2.o. kao i da tu`itelju naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 271. na svojoj 69.. stav 1.. u pravnoj stvari tu`ioca „Kairos“ Doo Sarajevo ul.. sve u roku do 15 dana. ime i prezime. ZPP-a).73 KM sa zakonskom zateznom kamatom na pojedina~ne iznose i to: . radi... Nastavnik/ca geografije..O... podnijeti protutu`bu (~lan 74.. stav 1. 12. odnosno naziv pravnog lica.. ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode... 9.o.sp. Lakta{i radi naplate potra`ivanja. stru~ni saradnik Senad Had`iomeragi}. 02. odnosno sjedi{te stranaka. 2008. 25. 11 Na osnovu ~lana 90.. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“ broj: 10/04...198. 20... Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj tabli Suda te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda. 033/235-518. advokat iz Sarajeva. pozivom na broj predmeta. ako ih imaju. u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku. godine pa do isplate. sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~lan 334.. [kolski odbor Osnovne {kole „Al Walidein Gazzaz“ Sarajevo. Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev. Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) 5.. ZPP-a).. Pravila Osnovne {kole „Al Walidein-Gazzaz“ Sarajevo.. godine. februar/velja~a 2012. protiv tu`enog „MgMix“ D. Uz prijavu na konkurs kandidati trebaju prilo`iti slijede}u dokumentaciju (original ili ovjerena fotokopija): 1.589.. 033/235-496. ul. kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku Suda. 2011. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od 6 mjeseci) 4... koga zastupa punomo}nik Kemo Kapur. 2011.. Ukoliko tu`eni. ul.oglasi Dnevni avaz subota. njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika.. budu}i da tu`eni ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta.... godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU. 2012. Sudijka Tatjana Arapovi} . pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.na iznos od 3. Stru~ni saradnik Senad Had`iomeragi} POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba. Odgovor na tu`bu s prilozima predaje se Sudu. dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71.Gazzaz“ Sarajevo...94 KM po~ev od 07.

protkani ajetima i hadisima.. a to je {to je bio svr{enik liceja Imam Hatip. Uporedo s fudbalskom avanturom. Istanbul se pobunio!. autora Husejina Beslija (Hüseyin) i Omera Ozbaja (Ömer Özbay). nano moja! Namu~ila si se. Koliko sam razumio. a nakon {to im se detaljno objasni za{to se moraju preseliti odavde.. bio je i savjetnik predsjednika Partije pravde i razvoja (AK partije) i narodni poslanik u 22. istovremeno je nastavljao sa du`nostima u MTTB-u (Milli Türk Talebe Birligi . oni }e svojevoljno napustili selo.jest ponuda koja mu je do{la od Fenerbahçea (Fenerbah~e). nanine o~i su zasuzile. X EKSKLUZIVNO Objavljujemo dijelove biografije turskog premijera iz knjige „Red`ep Tajip Erdoan: Ra|anje lidera“ O ne predaje do posljednjeg trenutka. gmati~ni Erdogan.. „Veysele!“ Kada se malo smiri. tovari nas tugom. da se Premijer Erdoan po~eo je igrati fudbal u osnovnoj {koli i nikada ga nije ostavio u sljede}ih gotovo {esnaest godina. koji je u timu IETT-a igrao u {picu.i ka`e da je samo 2% sudski procesuirano. Osim onih koji `ive u vilama na Bosforu. Ukratko. U me|uvremenu aktivno se bavi prevo|enjem s tu- Avdija Salkovi} (Foto: Samir Jejna) rskog jezika. Bio je dijete kvarta u kojem najbr`i put razlikovanja od ostalih drugara prolazi putem mangupluka.“ IZ BIOGRAFIJE AUTORA Husejin Besli ro|en je 18.“. a ne zbog li~nog uvjerenja. sje}ala se dugih {etnji sa svojim vjerenikom. Po{tovao je vje{tinu govora. i osobita oratorska vje{tina privla~ili su mase slu{alaca.. Otad je bio profesionalac i za `ivot zara|ivao igraju}i fudbal.Turska nacionalna zajednica u~enika i studenata) i ne zaostaju}i ni za jednom aktivno{}u u mre`i mladih Milli „Zar da ih ne bude. „Milli Gençlik“ i „Düºünce“.re~e i po~e pri~ati doga|aj koji. on uop}e nije pridavao pa`nje obe}anjima koja je nosila logika kasimpa{alijskog duha. upisuje se na Filolo{ki fakultet Univerziteta u Beogradu. godine u Göreleu pokraj Giresuna. Omer Ozbaj ro|en je u Ankari 1952. te funkciju glavnog urednika dnevnih novina Yeni ªafak. Nakon osnovnih studija i ste~ene master diplome. ruku pod ruku. 2012. koji je u tom trenutku posmatrao me~. Veysel Eroglu (Vejsel Erolu) se ubacuje u razgovor: . pre- dstavlja samu tu zajednicu. i on je bio pla~ljiv. I Tayyip je bio s nama. kako ka`e. zatra`io je dva dana da razmisli. tradiciju i moralna na~ela sredine u kojoj je `ivio. Fudbalska avantura Za podru~je BiH njen izdava~ je „Dobra knjiga“ Sarajevo. FEBRUAR/VELJA^A 2012. mnogo ga je ganulo njeno gostoprimstvo. da vjeruje u sebe i da se nikada ne predaje.“ Tako je. U svoju je glavu utuvio fudbal. O`en- Naslovnica knjige „Red`ep Tajip Erdoan: Ra|anje lidera“: Po~etkom 2011. Kada su se u ve~eri 27. . Rekao je: „Hajde. godine provedene u fudbalu nau~ile su ga brzini i ravnote`i. pjesnik te dane definira stihovima: Svakim se novim jutrom/i novo bu|enje ra|a. Omladina koju je odgajao za ove dane i `ene ~lanice partije. Jedan je ~ovjek Erdogan koji sa svojom svije{}u. mi smo jedno isto~nja~ko dru{tvo. Godine 1985. Du` potoka bile su debele vrbe..“ Pri~aju}i o pro{losti. Mo`e se re}i da iza Erdoganova uspjeha stoji krajnje uspje{na harmonija ove dvije strane.Poticao je iz Kasimpa{e. Njegovi govori. uskoro izlazi i na bosanskom jeziku u Novom Pazaru i Sarajevu. vjerovatno. uz napor identi~an duhu Nacionalnog oslobo|enja. Tayyip je iz daljine osjetio nezadovoljstvo seljana i shvatio je da su pristali zato {to su se pla{ili dr`avne prisile. morali smo odlo`iti ru{enje sve dok seljani svojevoljno ne isprazne ku}e. nikada ne}e zaboraviti. To i jeste ono {to ga ~ini centrom privla~nosti. O~eva zabrana Godinama je bio na ~elu gradske partijske organizacije. U ovom broju na{ list objavljuje odlomak koji po~inje s Erdoanovim djetinjstvom: .. nije izlazila iz svoje samo}e sve dok joj ne dosadi. jedna od najboljih biografija turskog premijera Red`epa Tajipa Erdoana (Recep Tayyip Erdogan). Ovo je veoma staro selo. da ste vidjeli. kada je rije~ o jednom osjetljivom pitanju kao {to je ru{enje. Me|utim. Osim rukovode}ih funkcija u razli~itim dr`avnim preduze}ima. odgovornost na koju one aludiraju prihvatio je jednim vjerni~kim zadovoljstvom i u~inio je parolom poimanja slu`bovanja d ovog broja „Avazov“ prilog „Sedmica“ po~inje s ekskluzivnim objavljivanjem odlomaka knjige „Red`ep Tajip Erdoan: Ra|anje lidera“. njegovu `ivotnu putanju okrenula na sasvim suprotnu stranu. ti se bavi{ nemogu}im stvarima!“ Rekav{i ovo. Pored toga. prijevod s turskog jezika Avdija Salkovi}. nasmijanu staricu veoma zavolio. I mi smo rekli: „Svakako. godine. Tayyip Erdogan je pre{ao u Sportski klub Camialti (D`amialti). s druge strane. ruke ti ne bi dostigle. Godine 2002. veoma se naljutio: „Ja `elim da ti u~i{ i postane{ ~ovjek. 4. Tayyip Erdogan je rekao jednom novinaru: „Zbog svog oca propustio sam mnogo sli~nih prilika. obavljao je i funkciju savjetnika za medije u gradskoj upravi grada Istanbula. tada je bilo mnogo ljep{e nego {to je sada. izgra|uje sli~nosti ~ovjeka na ulici i hvata ga za du{u. Kada je 1976. ka{ikarima i upravlja~ima ostalih ma{ina.12 4. pri|i i pri~aj nam! Izgleda da si ti najstarija u ovom selu. njegovi prijatelji su ga prozvali „Imam Beckenbauer“. buldo`erima..Donijeli smo odluku da izmjestimo jedno selo na padinama potoka koji je napajao akumulaciono jezero Darlik (Darlik). Ali. Osim toga. stav koji je Tayyip Erdogan zauzeo u ovoj i sli~nim situacijama komentari{e kao posjedovanje veoma jakih osje}anja humanosti: „Vrlo je malo ljudi u ovoj zemlji koji nemaju boli i patnji. @ivot kojim `ivimo.U nekim slu~ajevima nije bilo dovoljno da dobijete i pristanak ljudi. du` potoka. pre{ao je u IETT. godine u Novom Pazaru u kojem je zavr{io osnovnu i srednju {kolu. do{li smo do seljana. Po~eo je igrati fudbal u osnovnoj {koli i nikada ga nije ostavio u sljede}ih gotovo {esnaest godina. a u Novom Pazaru izlazi u izdanju NVO „Svetionik“. bila je najva`nije iskustvo {to ga je nosilo do mjesta na kojem se danas nalazi.“ „Ko zna. bio kandidat za gradona~elnika Istanbula. uop}e nije li~io na nekog ko se {ali. na kojem ~etiri godine kasnije diplomira. Sa seljanima smo se sporazumjeli o pitanju nadoknade. U godinama kad je upisao fakultet. Jedan od bliskih saradnika u vrijeme jo{ dok je bio gradona~elnik Istanbula i neko ko ga jako dobro poznaje Burhan Metin. godine postane fudbalska zvijezda. Svoje pjesme i tekstove objavljivao je u ~asopisima „Talebe“. Husejin Besli i Omer Ozbaj u njoj obra|uju put i politi~ko uzdizanje jednog od najve}ih vo|a savremene Turske. Toliko nas je bilo da je neko ko je gledao izdaleka mogao pomisliti da se radi o nekoj vojnoj jedinici koja je krenula na vje`be. neka su ti ruke zdrave!“. postoji jedna druga osobina koja podupire njegovu politi~ku karijeru. dijete moje! Svojim rukama sam ti napravila ajran od doma}eg mlijeka. sve do vojnog udara 12. kakva sje}anja gaji{ u vezi s pro{losti. zapo~eta u ranoj mladosti.. otvorile glasa~ke kutije. Na`alost. iskreno su stisnuli zube i radili na tome da IZ BIOGRAFIJE PREVODIOCA Avdija Salkovi} ro|en je 1974. septembra 1980. Autori knjige. Bo`e. koja bi. gradona~elni~e. Obradovali su se kada su ugledali gradona~elnika. Me|utim. Probaj. Me|utim. dijete moje! Ah. Nogometni performans Tayyipa Erdogana. vidi da li li~i na va{e ajrane!“ Uz rije~i: „@iva bila. Godine 1976. Pogledao sam gradona~elnika. I sam zna{. Godine 1984.. Naravno. pomisliv{i da }e se suo~iti s o~evim protivljenjem. Pobuna Istanbula Mo`da je samo i `ivjela u pro{losti.. Politi~ari mnogo vole i koriste ove rije~i. Mnogo godina kasnije. godine postao predsjednik omladine izabran je za predsjednika istanbulskog ogranka Refah partije i postao je ~lan Glavnog odbora Refah partije. Recenziju je uradio knji`evnik Had`em Hajdarevi}. uvijek je usmjeren naprema korisnosti selamet partije otvarao je vrata ka u~eni~koj fazi svoje politi~ke karijere.U tom periodu 98% eksproprisanih objekata uradili smo uz dogovor . Po{to je stilom svoje igre podsje}ao na slavnog Beckenbauera. odlazimo!“ Najprije sam pomislio da se {ali. ali. partije osnovane kao nastavak zatvorene Milli selamet partije. koja je do{la ne{to kasnije. marta 1994. ljudi u njemu vide svoje stanje. . Radi u gradskoj biblioteci u Novom Pazaru. Dok smo se slu`ili i razgovarali. uz rije~i: „Ima li. koje su prva iskustva u radu na terenu stekle tokom njegove kandidature za predsjednika op}ine Beyoglu. Sve i da je Tayyip Erdogan poletio od radosti u zrak kada mu je uprava Fenerbahçea ponudila transfer.mo`da i najve}a . godine iza{la u Republici Turskoj. jata ~voraka i jo{ mnogo ~ega {to je pripadalo tome vremenu. dugogodi{nji saradnici premijera Erdoana.“ Nana je po~ela: „Otkad znam za sebe `ivim ovdje. Dogovorenog dana stigli smo u selo sa ljudima iz osiguranja. nalazio se na mjestu predsjednika ogranka Refah partije za op}inu Beyoglu. uskoro vara. O`enjen je i otac je troje djece. sazivu Skup{tine Repubike Turske. Drugi je pra- Erdoanov politi~ki pragmatizan u raspu}ima na kojima se sastaje sa zajednicom i u kojima. Iste godine postao je predsjednik omladine Milli selamet partije na nivou Istanbula. U ovim godinama nau~io je da naspram te{ko}a ne padne u strah. Svako dijete koje igra fudbal ma{ta da jednog dana postane velika zvijezda. vla`ne svje`ine vrba. a koja je jednog mladog ~ovjeka veoma lahko skretala s pravog puta. aprila 1953. Avdija Salkovi} na istom odsjeku poha|a doktorske akademske studije. svi imaju neku stranu koja im priti{}e `ivot.. nastala tokom osnovne {kole. Tayyip Erdogan ove rije~i nikada nije koristio reda radi. Yusuf Beyazit (Jusuf Bejazit) bio je predsjednik Direkcije za eksproprijaciju nekretnina: . koji se dugi niz godina oblikovao u Milli Goru{u (Milli Görüº) u kojemu se bavio politikom.. godine iza{la zenima svojih pamu~nih {alu Republici Turskoj. napravili smo nani mjesto me|u na- ma. nije mu dozvolio da prihvati ovu ponudu. Njegov otac Ahmet Erdogan mislio je da je interesiranje njegovog sina za fudbal jedna prolazna strast i pona{ao se kao da ne zna ni{ta o fazama koje je njegov sin pro{ao na polju profesionalizma. suprotno tome. Fudbalska avantura. s vremena na vrijeme bi izlazi i napa bosanskom uzdahnula utihnula. bio je primoran odbiti ovu ponudu. recenzent Had`em Hajdarevi}) (Oprema teksta je redakcijska) . rekao je da polazi i on. odgovornost na koju one aludiraju prihvatio je jednim vjerni~kim zadovoljstvom i u~inio je parolom poimanja slu`bovanja. @ivot nije pru`io priliku Recepu Tayyipu Erdoganu da Milli selamet partije za op}inu Beyoglu (Bejolu). pogledao sam ga. taktici i strategiji. pri{la nam je jedna nana: „Dobro do{li. Slu`ba narodu jest slu`ba Bogu. Vremenom je usavr{io talent za ovaj sport. Zavr{io je Licej Imam Hatip i Odsjek za dru{tvene i organizacione nauke Orta Dogu Univerziteta. zatim jeziku u Novom Pazaru bi ponovo nastavljala s i Sarajevu pri~anjem. nije odustajao ni od politi~ke karijere. A sada je. bio je na takvom nivou da je igrom zaintrigirao tada{njeg trenera Fenerbahçea Tomu Kaloperovi}a. nastavljena je jo{ ve}im intenzitetom tokom srednje {kole. 13 Slu`ba narodu jest slu`ba Bogu Tajip Erdoan ove rije~i nikada nije koristio reda radi.. sastaje se s ljudskom zajednicom. uskoro izlazi i na bosanskom jeziku u Novom Pazaru i Sarajevu Husejin Besli i Omer Ozbaj jen je i otac je dvoje djece. finalni me~evi istanbulske amaterske lige igrali su se na stadionu Vefa. `alosne vrbe. Mi smo jedno tu`no dru{tvo. Kada je saznao za ponudu Eskiºehirspora (Eski{ehirspor). s druge strane.Da vam objasnim ovako . poput male djevoj~ice koja se igra skrivalica. prihvativ{i ponudu od 1. Pored identiteta sportiste. Diplomirao je na Fakultetu za knji`evnost Univerziteta u Istanbulu (Odsjek psihologija) i na Institutu organizacionih nauka Univerziteta u Istanbulu. morali ste imati u vidu i Tayyipovu savjest. smjer turski jezik i knji`evnost. imao je samo dvadeset dvije godine. Naslovnica knjige „Red`ep Dok je svoj ka`iprst Tajip Erdoan: Ra|anje lidera“: nje`no {etala po cvjetnim dePo~etkom 2011. te{kim `ivotom posjeduje jedno {iroko polje koje dijeli s prosje~nim ljudima Turske. analiziraju}i neke doga|aje koje je li~no vidio. ovome kraja?/ Dova se na{a s Milo{}u spaja. Rje{enje je bio Tayyip Erdogan! (Izdava~ „Dobra knjiga“ Sarajevo i NVO „Svetionik“ Novi Pazar. Ova knjiga. Nanin ajran U periodu kada je bio gradona~elnik Istanbula. eto. FEBRUAR/VELJA^A 2012.000 lira. otvore put koji }e Reisa odvesti do mjesta gradona~elnika. sve do vojnog udara 12. Privukav{i pa`nju na sebe okretno{}u na terenu. godine. Bilo je vi{e zelenila. Strast prema fudbalu. Nana nas je sve ganula. Mir koji je tra`ila nalazila je me|u sje}anjima jednog skoro stoljetnog `ivota koji se polahko rastapao. U stvarnosti postoje dva Erdogana. Godine 1975.Kako je to izgledalo? . kada bi ove stijene i grane imale jezik pa da progovore!. Gradona~elnik je ovu slaba{nu. koja je po~etkom 2011. godine iza{la u Republici Turskoj. septembra 1980. Kaloperovi} je upravi odnio ponudu za fudbalera Erdogana i zatra`io da odmah realizuju njegov transfer. I Tayyip posjeduje jednu konstrukciju koja osje}a bol i tugu. pobjedi i porazu. Ili su pritisnuti dru{tvenim kontekstima ili poti~u iz siroma{tva. a mi }emo zapo~eti posao ru{enja objekata. predstavlja samu tu zajednicu. Godine 1994. kad je vidio da poku{aji uvjeravanja oca ne}e dati rezultata. re~e: „Sakupi ljude. Erdoganov politi~ki pragmatizan u raspu}ima na kojima se sastaje sa zajednicom i u kojima. upisuje Vi{u {kolu elektronike i ra~unara na Univerzitetu Marmara u Istanbulu. a {ta smo drugo mogli re}i? Zaustaviv{i ekipu malo pozadi.. Te{ko sam se sustezao da ne zapla~em. Objavljivao je ~lanke u razli~itim novinama i ~asopisima i autor je dvije knjige. Svojom ljudskom stranom.“ A jedna od „propu{tenih“ prilika za kojima `ali .. da postigne gol u {ansi koja mu se uka`e. Kao da je ju~er bilo. Naposljetku. godine. a koji se kasnije ~esto i zaboravi. suprotno tome. Uz saglasnost autora knjigu je preveo Avdija Salkovi} iz Novog Pazara. ali. sjenki {to su se pred kraj dana pru`ale po vodi. napa}eni gra|ani Istanbula najzad su prona{li izlaz koji su tra`ili. Ovo naprijed bio je tr{~ar. Da proba{ da je obuhvati{. uvijek je usmjeren naprema korisnosti. ove vrijedne rije~i ne bivaju vi{e od jednog slogana koji se u predizbornim kampanjama stalno ponavlja. Nakon diplomiranja na spomenutom univerzitetu vratio se u svoj zavi~aj.

Donijeli smo odluku da izmjestimo jedno selo na padinama potoka koji je napajao akumulaciono jezero Darlik (Darlik). Osim rukovode}ih funkcija u razli~itim dr`avnim preduze}ima. godine iza{la u Republici Turskoj. Uporedo s fudbalskom avanturom. istovremeno je nastavljao sa du`nostima u MTTB-u (Milli Türk Talebe Birligi . Godine 1985. @ivot nije pru`io priliku Recepu Tayyipu Erdoganu da Milli selamet partije za op}inu Beyoglu (Bejolu). godine u Göreleu pokraj Giresuna. a koja je jednog mladog ~ovjeka veoma lahko skretala s pravog puta. sastaje se s ljudskom zajednicom. dijete moje! Ah. Iste godine postao je predsjednik omladine Milli selamet partije na nivou Istanbula. Nogometni performans Tayyipa Erdogana. bio je primoran odbiti ovu ponudu. pogledao sam ga. on uop}e nije pridavao pa`nje obe}anjima koja je nosila logika kasimpa{alijskog duha. Njegov otac Ahmet Erdogan mislio je da je interesiranje njegovog sina za fudbal jedna prolazna strast i pona{ao se kao da ne zna ni{ta o fazama koje je njegov sin pro{ao na polju profesionalizma. uskoro izlazi i na bosanskom jeziku u Novom Pazaru i Sarajevu. X EKSKLUZIVNO Objavljujemo dijelove biografije turskog premijera iz knjige „Red`ep Tajip Erdoan: Ra|anje lidera“ O ne predaje do posljednjeg trenutka. godine. Avdija Salkovi} na istom odsjeku poha|a doktorske akademske studije. taktici i strategiji. zatra`io je dva dana da razmisli. Godine 1984. Kaloperovi} je upravi odnio ponudu za fudbalera Erdogana i zatra`io da odmah realizuju njegov transfer. iskreno su stisnuli zube i radili na tome da IZ BIOGRAFIJE PREVODIOCA Avdija Salkovi} ro|en je 1974. a u Novom Pazaru izlazi u izdanju NVO „Svetionik“. oni }e svojevoljno napustili selo. I Tayyip posjeduje jednu konstrukciju koja osje}a bol i tugu. s druge strane. U ovom broju na{ list objavljuje odlomak koji po~inje s Erdoanovim djetinjstvom: . Kada su se u ve~eri 27. Godine 1976. Rekao je: „Hajde. gradona~elni~e. jedna od najboljih biografija turskog premijera Red`epa Tajipa Erdoana (Recep Tayyip Erdogan). re~e: „Sakupi ljude.“ IZ BIOGRAFIJE AUTORA Husejin Besli ro|en je 18. Me|utim. da vjeruje u sebe i da se nikada ne predaje.Kako je to izgledalo? . Mnogo godina kasnije. Fudbalska avantura. tada je bilo mnogo ljep{e nego {to je sada. pjesnik te dane definira stihovima: Svakim se novim jutrom/i novo bu|enje ra|a. Nakon osnovnih studija i ste~ene master diplome. Mo`e se re}i da iza Erdoganova uspjeha stoji krajnje uspje{na harmonija ove dvije strane. finalni me~evi istanbulske amaterske lige igrali su se na stadionu Vefa. Vremenom je usavr{io talent za ovaj sport. ove vrijedne rije~i ne bivaju vi{e od jednog slogana koji se u predizbornim kampanjama stalno ponavlja. Nanin ajran U periodu kada je bio gradona~elnik Istanbula. izgra|uje sli~nosti ~ovjeka na ulici i hvata ga za du{u. recenzent Had`em Hajdarevi}) (Oprema teksta je redakcijska) . Uz saglasnost autora knjigu je preveo Avdija Salkovi} iz Novog Pazara. neka su ti ruke zdrave!“.12 4. Ovo je veoma staro selo. te funkciju glavnog urednika dnevnih novina Yeni ªafak. Bo`e. I Tayyip je bio s nama. Njegovi govori. du` potoka. Kao da je ju~er bilo. a koji se kasnije ~esto i zaboravi. sjenki {to su se pred kraj dana pru`ale po vodi. koji je u tom trenutku posmatrao me~. i on je bio pla~ljiv. koji se dugi niz godina oblikovao u Milli Goru{u (Milli Görüº) u kojemu se bavio politikom. O`enjen je i otac je troje djece. partije osnovane kao nastavak zatvorene Milli selamet partije. nastala tokom osnovne {kole. nanine o~i su zasuzile. jata ~voraka i jo{ mnogo ~ega {to je pripadalo tome vremenu. odlazimo!“ Najprije sam pomislio da se {ali. a to je {to je bio svr{enik liceja Imam Hatip. nikada ne}e zaboraviti. mi smo jedno isto~nja~ko dru{tvo. Jedan je ~ovjek Erdogan koji sa svojom svije{}u.“. Ali. „Veysele!“ Kada se malo smiri.Poticao je iz Kasimpa{e. a {ta smo drugo mogli re}i? Zaustaviv{i ekipu malo pozadi. koja je do{la ne{to kasnije. nije odustajao ni od politi~ke karijere. Ovo naprijed bio je tr{~ar. Te{ko sam se sustezao da ne zapla~em. smjer turski jezik i knji`evnost. I sam zna{. Koliko sam razumio. i osobita oratorska vje{tina privla~ili su mase slu{alaca. .. dugogodi{nji saradnici premijera Erdoana. Svoje pjesme i tekstove objavljivao je u ~asopisima „Talebe“. gmati~ni Erdogan. sve do vojnog udara 12. godine postane fudbalska zvijezda. nije izlazila iz svoje samo}e sve dok joj ne dosadi. godine. septembra 1980. napravili smo nani mjesto me|u na- ma. Tayyip Erdogan je pre{ao u Sportski klub Camialti (D`amialti). sje}ala se dugih {etnji sa svojim vjerenikom. uskoro vara. autora Husejina Beslija (Hüseyin) i Omera Ozbaja (Ömer Özbay). kada je rije~ o jednom osjetljivom pitanju kao {to je ru{enje. Rje{enje je bio Tayyip Erdogan! (Izdava~ „Dobra knjiga“ Sarajevo i NVO „Svetionik“ Novi Pazar. godine u Novom Pazaru u kojem je zavr{io osnovnu i srednju {kolu. bio kandidat za gradona~elnika Istanbula. Veysel Eroglu (Vejsel Erolu) se ubacuje u razgovor: .U nekim slu~ajevima nije bilo dovoljno da dobijete i pristanak ljudi.Turska nacionalna zajednica u~enika i studenata) i ne zaostaju}i ni za jednom aktivno{}u u mre`i mladih Milli „Zar da ih ne bude. tovari nas tugom.. Osim onih koji `ive u vilama na Bosforu. `alosne vrbe. U godinama kad je upisao fakultet. upisuje Vi{u {kolu elektronike i ra~unara na Univerzitetu Marmara u Istanbulu.. Godine 2002. rekao je da polazi i on.. godine iza{la u Republici Turskoj. napa}eni gra|ani Istanbula najzad su prona{li izlaz koji su tra`ili. 2012. predstavlja samu tu zajednicu. Autori knjige..i ka`e da je samo 2% sudski procesuirano. Dogovorenog dana stigli smo u selo sa ljudima iz osiguranja. O`en- Naslovnica knjige „Red`ep Tajip Erdoan: Ra|anje lidera“: Po~etkom 2011. A sada je. dijete moje! Svojim rukama sam ti napravila ajran od doma}eg mlijeka. U svoju je glavu utuvio fudbal. protkani ajetima i hadisima. Pogledao sam gradona~elnika. godine provedene u fudbalu nau~ile su ga brzini i ravnote`i. Otad je bio profesionalac i za `ivot zara|ivao igraju}i fudbal. stav koji je Tayyip Erdogan zauzeo u ovoj i sli~nim situacijama komentari{e kao posjedovanje veoma jakih osje}anja humanosti: „Vrlo je malo ljudi u ovoj zemlji koji nemaju boli i patnji. uvijek je usmjeren naprema korisnosti. Pored identiteta sportiste. buldo`erima. zatim jeziku u Novom Pazaru bi ponovo nastavljala s i Sarajevu pri~anjem. s druge strane.. pomisliv{i da }e se suo~iti s o~evim protivljenjem. Osim toga. Po~eo je igrati fudbal u osnovnoj {koli i nikada ga nije ostavio u sljede}ih gotovo {esnaest godina. pre{ao je u IETT. Godine 1975. godine postao predsjednik omladine izabran je za predsjednika istanbulskog ogranka Refah partije i postao je ~lan Glavnog odbora Refah partije. Nana nas je sve ganula. Bilo je vi{e zelenila.jest ponuda koja mu je do{la od Fenerbahçea (Fenerbah~e).. sazivu Skup{tine Repubike Turske. Tayyip Erdogan ove rije~i nikada nije koristio reda radi. odgovornost na koju one aludiraju prihvatio je jednim vjerni~kim zadovoljstvom i u~inio je parolom poimanja slu`bovanja d ovog broja „Avazov“ prilog „Sedmica“ po~inje s ekskluzivnim objavljivanjem odlomaka knjige „Red`ep Tajip Erdoan: Ra|anje lidera“. Tayyip Erdogan je rekao jednom novinaru: „Zbog svog oca propustio sam mnogo sli~nih prilika. mnogo ga je ganulo njeno gostoprimstvo. postoji jedna druga osobina koja podupire njegovu politi~ku karijeru. Fudbalska avantura Za podru~je BiH njen izdava~ je „Dobra knjiga“ Sarajevo. bila je najva`nije iskustvo {to ga je nosilo do mjesta na kojem se danas nalazi. vla`ne svje`ine vrba. Objavljivao je ~lanke u razli~itim novinama i ~asopisima i autor je dvije knjige. ovome kraja?/ Dova se na{a s Milo{}u spaja. prihvativ{i ponudu od 1.“ Nana je po~ela: „Otkad znam za sebe `ivim ovdje. Erdoganov politi~ki pragmatizan u raspu}ima na kojima se sastaje sa zajednicom i u kojima. Gradona~elnik je ovu slaba{nu. vjerovatno. ljudi u njemu vide svoje stanje.Da vam objasnim ovako .. s vremena na vrijeme bi izlazi i napa bosanskom uzdahnula utihnula. Na`alost.000 lira. Mi smo jedno tu`no dru{tvo. njegovu `ivotnu putanju okrenula na sasvim suprotnu stranu. njegovi prijatelji su ga prozvali „Imam Beckenbauer“... ali. a mi }emo zapo~eti posao ru{enja objekata. Kada je 1976.. Recenziju je uradio knji`evnik Had`em Hajdarevi}. da postigne gol u {ansi koja mu se uka`e. Naslovnica knjige „Red`ep Dok je svoj ka`iprst Tajip Erdoan: Ra|anje lidera“: nje`no {etala po cvjetnim dePo~etkom 2011. ali. da ste vidjeli. Husejin Besli i Omer Ozbaj u njoj obra|uju put i politi~ko uzdizanje jednog od najve}ih vo|a savremene Turske. morali ste imati u vidu i Tayyipovu savjest. 4. septembra 1980.. otvorile glasa~ke kutije. uop}e nije li~io na nekog ko se {ali. ruke ti ne bi dostigle.. uz napor identi~an duhu Nacionalnog oslobo|enja. imao je samo dvadeset dvije godine. Zavr{io je Licej Imam Hatip i Odsjek za dru{tvene i organizacione nauke Orta Dogu Univerziteta. Omladina koju je odgajao za ove dane i `ene ~lanice partije. ka{ikarima i upravlja~ima ostalih ma{ina. Politi~ari mnogo vole i koriste ove rije~i. veoma se naljutio: „Ja `elim da ti u~i{ i postane{ ~ovjek. morali smo odlo`iti ru{enje sve dok seljani svojevoljno ne isprazne ku}e. U me|uvremenu aktivno se bavi prevo|enjem s tu- Avdija Salkovi} (Foto: Samir Jejna) rskog jezika.“ „Ko zna.. ruku pod ruku. nije mu dozvolio da prihvati ovu ponudu. Me|utim. ti se bavi{ nemogu}im stvarima!“ Rekav{i ovo. a nakon {to im se detaljno objasni za{to se moraju preseliti odavde. Privukav{i pa`nju na sebe okretno{}u na terenu. „Milli Gençlik“ i „Düºünce“. @ivot kojim `ivimo. 13 Slu`ba narodu jest slu`ba Bogu Tajip Erdoan ove rije~i nikada nije koristio reda radi. uvijek je usmjeren naprema korisnosti selamet partije otvarao je vrata ka u~eni~koj fazi svoje politi~ke karijere. Svako dijete koje igra fudbal ma{ta da jednog dana postane velika zvijezda. Omer Ozbaj ro|en je u Ankari 1952. Ova knjiga. sve do vojnog udara 12. na kojem ~etiri godine kasnije diplomira. a ne zbog li~nog uvjerenja. Jedan od bliskih saradnika u vrijeme jo{ dok je bio gradona~elnik Istanbula i neko ko ga jako dobro poznaje Burhan Metin.U tom periodu 98% eksproprisanih objekata uradili smo uz dogovor . Pobuna Istanbula Mo`da je samo i `ivjela u pro{losti. bio je i savjetnik predsjednika Partije pravde i razvoja (AK partije) i narodni poslanik u 22. Istanbul se pobunio!. nastavljena je jo{ ve}im intenzitetom tokom srednje {kole. Pored toga.. odgovornost na koju one aludiraju prihvatio je jednim vjerni~kim zadovoljstvom i u~inio je parolom poimanja slu`bovanja. do{li smo do seljana. svi imaju neku stranu koja im priti{}e `ivot. Kada je saznao za ponudu Eskiºehirspora (Eski{ehirspor). Naravno. upisuje se na Filolo{ki fakultet Univerziteta u Beogradu. Tayyip je iz daljine osjetio nezadovoljstvo seljana i shvatio je da su pristali zato {to su se pla{ili dr`avne prisile.mo`da i najve}a . koji je u timu IETT-a igrao u {picu. U ovim godinama nau~io je da naspram te{ko}a ne padne u strah.“ Pri~aju}i o pro{losti. kako ka`e. te{kim `ivotom posjeduje jedno {iroko polje koje dijeli s prosje~nim ljudima Turske. Slu`ba narodu jest slu`ba Bogu.“ Tako je. Probaj. Po{to je stilom svoje igre podsje}ao na slavnog Beckenbauera. Radi u gradskoj biblioteci u Novom Pazaru. eto. godine iza{la zenima svojih pamu~nih {alu Republici Turskoj. Mir koji je tra`ila nalazila je me|u sje}anjima jednog skoro stoljetnog `ivota koji se polahko rastapao. Bio je dijete kvarta u kojem najbr`i put razlikovanja od ostalih drugara prolazi putem mangupluka. nano moja! Namu~ila si se. uskoro izlazi i na bosanskom jeziku u Novom Pazaru i Sarajevu Husejin Besli i Omer Ozbaj jen je i otac je dvoje djece. O~eva zabrana Godinama je bio na ~elu gradske partijske organizacije. kakva sje}anja gaji{ u vezi s pro{losti. Sve i da je Tayyip Erdogan poletio od radosti u zrak kada mu je uprava Fenerbahçea ponudila transfer. pre- dstavlja samu tu zajednicu. . suprotno tome. Obradovali su se kada su ugledali gradona~elnika. Du` potoka bile su debele vrbe. Sa seljanima smo se sporazumjeli o pitanju nadoknade. Svojom ljudskom stranom. poput male djevoj~ice koja se igra skrivalica. pobjedi i porazu.re~e i po~e pri~ati doga|aj koji. To i jeste ono {to ga ~ini centrom privla~nosti. Godine 1994. da se Premijer Erdoan po~eo je igrati fudbal u osnovnoj {koli i nikada ga nije ostavio u sljede}ih gotovo {esnaest godina. Yusuf Beyazit (Jusuf Bejazit) bio je predsjednik Direkcije za eksproprijaciju nekretnina: . Dok smo se slu`ili i razgovarali. godine. marta 1994. Me|utim. U stvarnosti postoje dva Erdogana.“ A jedna od „propu{tenih“ prilika za kojima `ali . koja je po~etkom 2011. uz rije~i: „Ima li. analiziraju}i neke doga|aje koje je li~no vidio. FEBRUAR/VELJA^A 2012. bio je na takvom nivou da je igrom zaintrigirao tada{njeg trenera Fenerbahçea Tomu Kaloperovi}a. kad je vidio da poku{aji uvjeravanja oca ne}e dati rezultata. Strast prema fudbalu. suprotno tome. pri{la nam je jedna nana: „Dobro do{li. prijevod s turskog jezika Avdija Salkovi}. Po{tovao je vje{tinu govora. Diplomirao je na Fakultetu za knji`evnost Univerziteta u Istanbulu (Odsjek psihologija) i na Institutu organizacionih nauka Univerziteta u Istanbulu. Da proba{ da je obuhvati{. obavljao je i funkciju savjetnika za medije u gradskoj upravi grada Istanbula. pri|i i pri~aj nam! Izgleda da si ti najstarija u ovom selu. nasmijanu staricu veoma zavolio. tradiciju i moralna na~ela sredine u kojoj je `ivio. otvore put koji }e Reisa odvesti do mjesta gradona~elnika. FEBRUAR/VELJA^A 2012. aprila 1953. kada bi ove stijene i grane imale jezik pa da progovore!. koje su prva iskustva u radu na terenu stekle tokom njegove kandidature za predsjednika op}ine Beyoglu. Naposljetku. vidi da li li~i na va{e ajrane!“ Uz rije~i: „@iva bila. I mi smo rekli: „Svakako. Ukratko. zapo~eta u ranoj mladosti. Ili su pritisnuti dru{tvenim kontekstima ili poti~u iz siroma{tva. Nakon diplomiranja na spomenutom univerzitetu vratio se u svoj zavi~aj. koja bi. Toliko nas je bilo da je neko ko je gledao izdaleka mogao pomisliti da se radi o nekoj vojnoj jedinici koja je krenula na vje`be. Drugi je pra- Erdoanov politi~ki pragmatizan u raspu}ima na kojima se sastaje sa zajednicom i u kojima. nalazio se na mjestu predsjednika ogranka Refah partije za op}inu Beyoglu.

Dnevni avaz oglasi BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BUGOJNU Broj: 46 0 I 021199 10 I Bugojno. a najkasnije na pripremnom ro~i{tu. uz naknadu tro{kova postupka.14 Subota. dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice. ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode. 24. protiv tu`enog „DRITO“ Dru{tvo za projektovanje. sudija Lejla Nuriki}. 2008.o. 294. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredaba ~lana 62.na iznos od 104. advokat iz Sarajeva.00 KM. 09. 09. 2009. te pravni osnov za navode tu`enog.00 KM po~ev od 30. stav 3. na osnovu ~lana 348. donese odluku kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju isplati iznos od 554. stav 2. koga zastupa Amra Gurda. podnijeti protivtu`bu. 46 0 I 021199 10 I.na iznos od 450. 2012. 2010. od 09. godine pa do isplate.06 KM sa zateznom kamatom od 03. sve u roku od 3 dana od dana prijema rje{enja. sve u roku od 15 dana. ZPP-a mora imati svaki podnesak. Obavje{tava se tu`eni da se dostava tu`be smatra obavljenom protekom roka do 15 dana od dana objavljivanja iste na oglasnoj plo~i suda i u jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH. kojim rje{enjem je nalo`eno izvr{enicima da tra`itelju izvr{enja isplate iznos od 294.s. te navesti i druge podatke koje u skladu sa odredbama ~lana 334. prijedlog }e se smatrati tu`bom. da je ovaj sud donio rje{enje o izvr{enju br. Zakona o parni~nom postupku („Slu`bene novine Federacije BiH“ broj 53/03) OBJAVLJUJE . objavljuje BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Mals 104150 09 Mals Sarajevo. Azize [a}irbegovi} br. . februar/velja~a 2012. 01.00 KM. protiv izvr{enika Ja{arevi} Benjamin sin Suada. Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev. te pljenidbom. 4. izvr{enik mo`e ulo`iti prigovor u roku od 8 dana od dana prijema. Protiv rje{enja o izvr{enju. 2008. 2012. 11. Sudija Lejla Nuriki} Dana 06. pa do isplate i nadoknadi mu tro{kove postupka u iznosu 30. sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja u smislu odredbi ~lana 182. radi duga v. a radi isplate duga u iznosu od 554.06 KM. Bugojno i Sejfi} Semra k}i Omera. u izvr{nom postupku tra`itelja izvr{enja Mikrokreditna fondacija „SUNRISE“ Sarajevo. godine Op}inski sud u Sarajevu. radi duga od 554.00 KM. Pavice bb Bugojno. ul. pa je tu`eni du`an da u skladu sa odredbama ~lana 70. Sarajevo. godine tu`itelj je kod ovog suda podnio tu`bu protiv tu`enog. Ukoliko u ostavljenom roku ne izmire cjelokupan dug izvr{enje }e se provesti pljenidbom 1/2 nov~anog iznosa koji izvr{enik Sejfi} Semra prima kao uposlenik restorana „Bajri}“. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. i ~lana 71.dostavu tu`be na odgovor - OGLAS Kojim se obavje{tava izvr{enik Sejfi} Semra.o. dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. sa zakonskom zateznom kamatom i to: . 80. 07. godine Op}inski sud u Bugojnu. Sarajevo. Vesela bb. Maka Dizdara bb.00 KM po~ev od 26. ZPP-a. Stru~ni saradnik Senad Had`iomeragi} .. odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava. 2010. opremu objekata. 09. ili u toku pripremanja glavne rasprave. Ukoliko tu`eni u roku od 30 dana sudu ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu. a po proteku 15 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnom listu Dnevni Avaz. stru~ni saradnik Senad Had`iomeragi}.o. godine pa do isplate. u pravnoj stvari tu`itelja ZDRAVSTVENA USTANOVA POLIKLINIKA MIMO MEDICAL. ul. terenska kancelarija Jajce.o. Sarajevo). ZPP-a. 12. pa je predlo`eno da sud nakon provedene rasprave. usluge i trgovinu „export-import“ d. g. smatra se da je oglas dostavljen izvr{eniku Sejfi} Semri. 01. (raniji naziv „TECHNOARREDO“ d. Ukoliko izvr{enik protiv ovog rje{enja podnese prigovor. procjenom i prodajom pokretnih stvari oba izvr{enika. ZPP-a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu.00 KM. g.

Skenderagi}: Fatiha i crvena ru`a na mezaru Nijaza Durakovi}a (Foto: B. a manje politikom. „veli~ina“. Prisje}am se njegove podr{ke Abad`i}u i meni kada je na nas nemilosrdno nasrnula Milo{evi}eva ma{inerija. Da prou~im Fatihu i spustim crvenu ru`u. Mustafa Hiro{. Uvjeti za biznis sve su slo`eniji. prepreke su na svim stranama. Prisje}am se jednog takvog tima.. „hajdemo“ nego „hajde“.. I kako voditi biznis i privla~iti strane investicije u ovakvom ambijentu? Ho}e li iko izra~unati koliko godi{nje potro{e te silne agencije. napisao i Program. U toj.. osniva~kog kongresa SDP-a.. Iz godine u godinu bilje`imo sve bolje rezultate. Bio je nevjerovatno inteligentan i obrazovan. Zovu Vlasi. Sve pohvale Salki i njegovim saradnicima {to pokazuju da se mo`e kad se ho}e. nekada istaknuti bh. Oko podne zove me dr. nekada ~uvenoj sali dono{ene su mnoge va`ne odluke za sudbinu BiH. Kakav prelijep.. ta tu`na vijest brzo je potvr|ena. Da je vi{e ~eda u svakom narodu pa da nam naprave normalnu dr`avu! U kojoj nikome ne}e biti tijesno. februar Utorak. Tim koji je bio spreman za pobjede. Koliko bi samo novih ideja.. Ozrenka i Sanja su danas u Sarajevu.000 raseljenih. Hanka Paldum. Bujice emocija i prisje}anja sudaraju se u glavi. Adi... direkcije.. Galamd`ija i onih drugih. Nijaz je dao ime partiji i. Impresivne su to brojke. Jahi}. Odlazim na TVSA da govorim o Nijazu. Ali i suprotstavljanja doma}im izdajnicima. 14 privrednih komora. U kojoj }emo mo}i `ivjeti zajedno. Prisje}am se 27. ovom napa}enom narodu prijeko je potrebna nada u bolju budu}nost. Nizi}) Ponedjeljak. jedna. a ne politikant. 29. Karlo. Mnoge ulice nazvane su „snajperskim“. januar Oti{ao je Nijo Prijepodnevna „relax“ kafa-~aj s rajom po Ciglanama. znanih i neznanih. koji je sa svojima Dinom.. koji se nedavno o`enio Mirelom. koji je iza{ao na prve poslijeratne izbore. danas biznismen. upravnim odborima. Svi su tu`ni. januar Dao je ime partiji Prolazim pored zgrade CK SK BiH (SDP).. dva entiteta. Ne znam gdje se danas nalazi taj spisak osniva~a.000. Nije volio protokole. ^uju se razne ideje-prijedlozi kako da Nijaz ne ode u zaborav. januar Nedjelja... tri telekoma. Sto~ani. Izlazim vani na minus 14. Dragan Viki}. Nije se bojao „autoriteta“ i Poku{aj vra}anja poslovnim obavezama. Razmi{ljam kako bi to bilo kada bi vi{e uspje{nih ljudi iz svih oblasti rada i stvaranja bilo anga`irano u politici. koji je nesumnjivo izazvao burne reakcije u regiji. prof. Pepijem. Radujem se popodnevnom porodi~nom dru`enju i posjeti brati}u Almiru. Jasenko Bijedi}. isti odgovor: „Ma ne.000 penzionera.. tri elektroprivrede.. A zima je donijela jo{ ve}e nevolje. a ne da njima vlada. Bogi} Bogi~evi}. Prisje}am se mojih kolega parlamentaraca. decembra 1992. Nijazovog ulaska u Predsjedni{tvo RBiH. Abad`i}. pogibije na{eg druga Senada [e}erovi}a. januar Neprospavana no} Neprospavana no}. Nalazim se sa Mirom. Prolazim pored Parlamenta FBiH. Samo u pro{loj godini primljeno je 100 novih radnika. Koji radije nadahnjuje i motivira nego da zastra{uje i manipulira. I strah.. Planiramo Skup{tinu Dru{tva. zdravih i bolesnih.. U kojoj }e ljudi vjerovati jedni drugima. 14 policija. Predla`em Muli da se napi{e knjiga o Nijazu. Staze kao iz bajke. to nije istina. Od studentskih dana. ispred „Benetona“. da podijelimo bol i tugu za na{im drugom. Selim Be{lagi}. uspje{nih projekata moglo biti realizirano. Marko Ve{ovi}. Miro. s UNHCR-ovim folijama na prozorima. Halid.jedna dr`ava. Kreso. Susre}em svoju omladinsku generaciju: Ivan.. Kao ljudi. nije mogu}e! Zovem Miru. Pravi je podvig biti uspje{an ako pogledamo slo`enost zemlje u kojoj `ivimo i pre`ivljavamo. U kojoj ne}e biti najva`nije za koji „tim“ igra{ nego da svi igramo za reprezentaciju. FEBRUAR/VELJA^A 2012. niko ni{ta nije ~uo. Kiro i prof. Ba{ovi}. pratnje. zajedno s vjernim Esom Zgodi}em. A mo`e se. ’Dvoboj’ ^ede i Mileta Petak. tri akademije nauka.? Da bi stotine strana~kih poslu{nika bile uhljebljene? ^etvrtak.000 Narodu treba nada Idem na Nijazov mezar. 85 politi~kih stranaka. 139 sindikata. preko CK SKJ-ovskih okr{aja sa Milo{evi}em i njegovim trabantima. Bio je veliki ~ovjek. Bogi}. Zlatko Lagumd`ija. Htjeli bi i znali i vi{e.. Miro Lazovi}. 630. Ovoj izmu~enoj zemlji. 10 kantona. raspada jedne lijepe dr`ave. Ena marljivo pola`e ispite i sprema se za Vla{i}. Bio je rat.. politi~ar Skijanje na Bjela{nici Skijanje na olimpijskoj Bjela{nici s Kemom. Vi{e je volio re}i „mi“ nego „ja“. prelistavanje novina i ugodno }askanje. Sru{eno je vi{e od 30. Zanijemio sam od {oka. Subota. 550.. a onda povratak u smogom zaga|eno Sarajevo. ali volio bih kada bi se ti ljudi nekada ponovo okupili. Tamo sam proveo dosta vremena. posjeta slobodnim teritorijama od Teo~aka do Blagaja. 28. Sejom. 2. Naro~ito iz biznisa. Komemoracije. 450. Hrabri ^eda i razbje{njeli Mile. 14 vlada. Tog dana u toj zgradi na minus 11 Celzijevih stepeni... tri obrazovna sistema. kongresa SKJ. prijateljem. Neki su izra~unali da je te godine na grad ispaljeno skoro 4. februar Kako voditi biznis Sve je u znaku ju~era{njeg „dvoboja“ ^ede i Mileta. Nerminom. dr`avnih ~inovnika. Pa}ukom. Pa da se vi{e bavimo ekonomijom. tri predsjednika. 31. 183 ministarstva.. 30... Stjepan Kljuji}. odr`ali smo osniva~ki kongres SDP-a BiH. nije mogu}e!“ Na`alost.. A nije da ih nije bilo. Ali ljudi su tada bili slo`niji. razaranja Sarajeva. agresije na BiH. Demirovi} iz Biha}a sa mnogim Kraji{nicima. BiH . mladih i starih. Zoka. a vi{e kroz {ofer{ajbu. ljudima i gradovima. Ali. Bio je vrstan politi~ar. Niko Su{ac sa svojim ^apljincima. Ne sje}am se da mu se neko od politi~kih protivnika smio „faca to face“ suprotstaviti. 75 posto siroma{nih.000 nezaposlenih. Zdravko Grebo.. Bio je tip politi~ara koji preuzima malo ve}i dio krivice i malo manji dio zasluga. agencijama. dr`avnim preduze}ima. 65. 14. direkcijama. druga. u kojoj }emo manje gledati u retrovizor.000 granata. Borio se za vlast da ljudima bude bolje. 1. Zvao se ZDRU@ENA LISTA: Nijaz Durakovi}. Ne mogu da povjeruju da se vi{e ne}emo dru`iti s na{im Nijom. 15 Na{ Nijaz ne}e oti}i u zaborav Nijaz Durakovi} bio je tip politi~ara koji preuzima malo ve}i dio krivice i malo manji dio zasluga. Dokasno u no} telefon ne prestaje da zvoni.. Hiljade ljudi. vikenduje na planini. zaista. Te{ko mi je da govorim. koliko je ~inio da pomogne opkoljenom Gora`du i mnogim drugim. ali i veliki imaju slabosti. februar Srijeda. Martin. dva penziona fonda. Podsje}a me to na neke beogradske okr{aje. Predla`em im da se u Narodnom pozori{tu organizira zajedni~ka komemorativna sjednica. koji radije nadahnjuje i motivira nego da zastra{uje i manipulira X DNEVNIK Nijaz Skenderagi}. ^aj sa mojim drugom Nu}om. Uznemirenim glasom pita me jesam li ~uo da je umro Nijaz Durakovi}.. Ivom. Njegovih lucidnih replika mnogi su se bojali. sun~an dan. uraditi prave stvari.. Sada nas je u porodici ATACO vi{e od 500. Ali. Primje}ujem da je me|u galamd`ijama najmanje bilo uspje{nih ljudi. Nijaz Skenderagi}. Dadom i Harijem. posljednji ispra}aj.000 ku}a i zgrada.. Znam koliko je patio za svojim rodnim Stocem. sirene. 67 bora~kih udru`enja. Ne. Ivo Kom{i}. Vladala je glad. samo trebaju neke vje{te ruke da to slo`e. Mulu. a o~i se zaledile od suza. . A s na{im partnerom Emilom i njegovom „Atlantic grupom“ skoro 5.4. 3. Mo`da i neki dokumentarac? Materijala ima dovoljno. Mirka. Uvjeravam sinove Mirzu i Senada da bi se i oni trebali ponovo malo baviti zimskim sportovima.

jer je ostavio ljubavnik koji je bio musliman . a nakon okupacije Austro-Ugarske 1878. napravio je serpentinski put i most preko Une. Zorana Milosavljevi}a Kokaru optu`ila je 15. Ismet Ceri} bio je Sadikovi}a i ni~im nije poku{ao spasiti svog prijatelja. U no}i izme|u 5. jedne od najzna~ajnijih li~nosti prijeratnog Prijedora. rahmetli Emir je bio jedan od onih koji su ga na rukama iznijeli iz ku}e. i da je ~esto krajem osamdesetih godina pro{log stolje}a dolazio u Seadovu kafanu „Stari krovovi“ u sa- Autobus smrti Kada je zlo~inac Veselin Vlahovi} Batko. zetovi. Ratni zlo~inac Du{ko Tadi}. njihovih ideologa i sau~esnika i kad spoznate da su nekima od njih roditelji. godine. prema svjedo~enju Vogo{}ana.. general Dragomir Milo{evi}.16 4. . Milanom Kova~evi}em. na lijevoj obali rijeke Une. uz Milomira Staki}a i Simu Drlja~u. kasnije }e sigurno biti prekasno za to Stari grad Ostro`ac nalazi se 14 kilometara sjeveroisto~no od Biha}a. Prvi put se spominje 1286. Njegova majka. nad kojima }e kasnije izvr{iti. ako se ubrzo ne po~ne s njegovom restauracijom i sanacijom. Za @eljka Ra`natovi}a Arkana pri~a se da je kum Seada Su{i}a. . e. X DOSJE Zlo~inci iz na{eg kom{iluka V Pi{e: rajevskom naselju Kova~i}i. veliku ljudsku pomo} imao je od Asima Buljuba{i}a. Ceri}a.On je dolazio kod mene ku}i. sve do po~etka agresije bila je udata za Bo{njaka Belki}a. Enesa i Jasmina . biv{a kafanska pjeva~ica. Kova~evi} je ispratio u smrt Esu Arkan u Sarajevu [ta je te ljude natjeralo da se priklone strani zla. Vojvoda Vasilije Vidovi} Vaske: Zet mu bogati musliman iz Libije odbornika u op}ini Bratunac Milenka Prodanovi}a Mungosa Bratun~ani upiru prstom kao osobu odgovornu za ubistvo Zakire Begi}. osu|en u Hagu na 29 godina zatvora za po~injene zlo~ine nad civilima Sarajeva. u logoru Omarska. Imam sina Mirela i k}erku Nata{u.. Bo`urova sestra Draginja. i 6.Moja supruga Fatima je muslimanka. Ono je 1946. bra~ni drugovi. najbolji prijatelji. dr. FEBRUAR/VELJA^A 2012. do{ao u Sarajevo krajem osamdesetih godina. . Bahra Sulji} da je iz fiskulturne sale O[ „Vuk Karad`i}“ u Bratuncu izveo njenog supruga Senahida Sulji}a. zetove. on je moju djecu vodio po stadionima. a danas BiH. Milo{evi} je tada bio komandant. Samo nekoliko nas znalo je za tu njenu depresiju. avgusta 1992. maja 1992. poznatog fudbalera Harisa [kore. rasko{no ure|en i opremljen bogatim stilskim namje{tajem. e} nekoliko godina. koja je poginula na @u~i kao srpski vojnik. i smje{ten je na blagoj kosi. Moja najstarija sestra Koviljka je udata za Mustafu Omeranovi}a i ima k}erku Bahru. a to je geneza ratnih zlo~inaca. Prijedor~anin Mahmut Selman Maho bio je veliki prijatelj Sime Drlja~e i jedini Bo{njak kojeg je Drlja~a tokom rata {titio u Prijedoru. Ona je pred sam rat do`ivjela te{ku traumu jer je bila ostavljena `ena. Berksovi su do 1938. Najkrvavije ruke U svjedo~enju o dobojskim zlo~inima spominje se ~esto i ime Slobodana Karagi}a Karage. godine u Han-Pijesku Simo Zari}: Supruga muslimanka Za kim je patila Biljana Plav{i} Mom~ilo Mandi}.svjedo~io je Mandi}. najbolji prijatelji. kumovi. sve do hap{enja krajem avgusta 2004. godine p. Milan Kova~evi}. Jedan od predvodnika vogo{}anskih srpskih zlo~ina~kih formacija Predrag @arkovi} Bo`ur. pl. najboljeg Kokarinog prijatelja s kojim je zajedno trenirao karate. umjetni~kim slikama. avgusta 2008. 206 metara iznad Une. muzi~kim instrumentima i bibliotekom. koja je ubijena 10. Marko Bo{ki}. me|utim.Biljana je mnogo stvari radila iz osvete. Nekim ratnim zlo~incima. zvao je s nekoga mjesta da mojoj majci ~estita Bajram. Na ratnog komandanta iz Bratunca. Avdo HUSEINOVI] {ef Radovanu Karad`i}u na Psihijatrijskoj klinici „Nedo Zec“ u Sarajevu. nacionalizirano i otad se nalazi u dr`avnom vlasni{tvu. jula 1995. osu|en na 20 godina zatvora za po~injene zlo~ine u Vogo{}i. Najbolji prijatelj doktora. njihovim ideolozima i sau~esnicima Bo{njaci su bili roditelji. Kad zavirite u prijeratne `ivote zlo~inaca.. do rata je bio autoprijevoznik i uglavnom se dru`io s Bo{njacima autoprijevoznicima s Kobilje Glave. javno je optu`io ratnu zlo~inku Biljanu Plav{i}. utvrda Ostro`ac postojala je jo{ 405.. juna 1992. Biv{i komandant Sarajevsko-romanijskog korpusa Vojske RS. pitanje je bez odgovora koje }e jo{ dugo lebdjeti iznad krvavih bosanskih brda i dolina? Slobodan Milo{evi} je godinama izjavljivao da je jedan od njegovih najboljih prijatelja Hajrudin ^engi} iz Sarajeva. otkako aktivno istra`ujem ratne zlo~ine nad Bo{njacima. koja je udata u Makedoniji i ima dva sina.izjavio je svojevremono Simo Zari}. njegov brat su kod nas dolazili sje}anja su dr. po~etkom 1991. u Bostonu. isklju~ivo se dru`io s pre`ivjelim Srebreni~anima. rahmetli Ese Sadikovi}a. Da bi osigurao pristup Ostro{cu. vo|e zlo~ina~ke formacije „Karagina grupa“. Eso je u logoru Omarska prozvan da po|e prema „autobusu smrti“. Egzekutor srebreni~kih Bo{njaka na farmi Branjevo 16. A sje}am se kad smo odlazili na zajedni~ke izlete i dru`enja kako bi se ona na njega znala izderati sje}a se Hajrudin ^engi}. najprije SFRJ. Sulji} je nakon toga ubijen. godine. a najbolji prijatelj bio mu je Podrinjac Hasan. narediti ili organizirati masovne zlo~ine. u devetom mjesecu trudno}e u selu Suha kod Bratunca.Slobo je uvijek svoju suprugu Miru zvao Maco i nikad nije na nju ton povisio. koji tada nije znao da je Bo{ki} s ostalim zlo~incima u~estvovao u ubistvu 29 ~lanova njegove familije.. njegov otac. U starim listinama spominje se kao Orisio ili Hostrosach. [e{eljev ~etni~ki vojvoda Vasilije Vidovi} Vaske iz Podlugova ima zeta bogatog muslimana iz Libije. kao mladi bokser. Ubijali su nekada{nje najbolje prijatelje. biv{i ministar pravde RS. Osmanlije su ga zauzele 1577. svjedo~e}i na su|enju Radovanu Karad`i}u u Hagu u junu 2010. a D`ambasovi} na~elnik {taba 216. bra~ni drugovi. godine bo- X SRAMOTNO Kulturno-historijski spomenik prepu{ten zubu vremena Stari grad Ostro`ac: Spada u najvrednije nacionalno blago na{e zemlje ravili u ovom zdanju. bio je dr. On je bio veoma dobar s mojom majkom. s kojima je slu`bovao u Han-Pijesku. prema dokazima Ha{kog tu`ila{tva. u ~ijem stanu je stanovao na Grbavici 2. tek tad zanijemite pred ~injenicama koje ljudski razum te{ko mo`e de{ifrirati. ha{ki osu|enik iz Bosanskog [amca. Ratni zlo~inac iz Vogo{}e Dragan Damjanovi}. bile osobe iz reda bo{nja~kog naroda. Svaki praznik on je ~estitao mojoj majci. koji je restaurirao i grad Sokolac 1902. biv{i pripadnik zloglasnog 10. a dana{njeg Dragomir Milo{evi} i Asim D`ambasovi}. do ljeta 1991. Prema nekim nepotvr|enim podacima. n. Dr. otvorio gril u Vogo{}i. ~asnik carskokraljeve vojske Austro-Ugarske. vitez Malte{kog reda. prije agresije je. Ostala je tajna o ~emu su razgovarali. dvorac i kompletno imanje Ostro`ac od kapetana Muhameda Be{irevi}a kupuje Lothar von Berks. godine kao posjed knezova blagajskih Baboni}a. ratni gospodar `ivota i smrti u Prijedoru. U Ostro{cu je sagradio i dvorac u neogoti~kom stilu. te je trenutno na privremenoj listi . naj~e{}e se dru`io s Asimom D`ambasovi}em i Nehruom Gani}em. diverzantskog odreda Vojske RS. brigade JNA. brata Safeta Su{i}a. . Mungosove vjen~ane kume. jedna jedina stvar mi ne da mira. zahvaljuju}i fi- nansijskoj pomo}i svog prijatelja. godine.. Ispred logora je dugo razgovarao s dr. kumove. kumovi. ubio je svog prijatelja i najboljeg u~enika u karateu Emira Karaba{i}a iz Kozarca 18. ~ak i kad je po~eo rat. A kad je zlo~incu Tadi}u ne{to prije agresije umro otac. Majka mu je Bo{njakinja. za kojeg se Vasketova sestra udala sredinom osamdesetih godina pro{log Propada stari grad Ostro`ac Kostur i temelji su jo{ u dobrom stanju. a ime Comunitatis Ostrocenzis nalazi se na pe~atu jednog kupoprodajnog ugovora iz 1403.

entitetu pokrenuta je i haranga kojom pojedine re`imske medijske ku}e krajnje tendencioznim „demografskim istra`ivanjima“ nastoje dati svoj doprinos strate{kom velikosrpskom projektu revidiranja rezultata agresije na BiH. pokazuje i ~injenica da od kraja rata do danas nisu poduzete nikakve ozbiljnije mjere za{tite ovog kulturno-historijskog naslije|a. osumnji~en za zlo~ine nad skih kampanja kojima se nastoji ukazati da je u „BiH su`ivot nemogu} jer Sarajevo. protjeruje Srbe s vjekovnih ognji{ta“. kao i danas. zbog nerije{enih imovinskopravnih odnosa nije udaren ni kvadratni centimetar temelja budu}eg objekta Vlade A. U Vlasenici. Karad`i} je to nekada radio artiljerijom i snajperima. na Neretvi.“ Kirija Vlade FBiH ove godine 761. u prostorijama hotela „Ero“ bit }e upla}en Federalnom zavodu PIO/MIO.“ Vlaseni~ki Bo{njaci ~esto po zlu spominju i imena bra}e Elvisa i Aleksandra \uri}a. najkravije ruke isto~ne Bosne. o tome je bez trunke stida lagao i Milorad Dodik u TV duelu s liderom LDP-a Srbije ^edom Jovanovi}em. ~ija je je majka Begajeta Bo{njakinja. a Bo{njaka je jo{ i mnogo manje. Savka. Po Ilija{u se Vaske ~esto tada hvalio zlatnim satom sa slikom Muamera Gadafija koji je dobio kao ro|endanski poklon od zeta. ]amil. januara ove godine ratni zlo~inac Oliver Krsmanovi} iz Vi{egrada svjedokinji Mujesiri Opra{i}. ipak se postavlja pitanja opravdanosti ovih tro{kova. me|utim. Mevludin i Armin Hasanbegovi} te daid`i} Eldar.738 KM bit }e pla}ena Med`lisu Islamske zajednice. 17 Gebels danas stanuje u RS Nakon hap{enja bh. Iako je biha}ki Zavod nacionalnih spomenika na{e dr`ave. I Goran Te{i}. me|utim. ili opasna tendencija? I tada. Samir i Amir Kari} iz vi{egradskog sela Rui{te bili su pri- saznat }ete pravu istinu. a Dodik danas fa{istoidnom retorikom. ako se ubrzo ne po~ne s njegovom restauracijom i sanacijom. Zet je Vasketu u Podlugovima. Najve}i mjese~ni iznos od 35. Iako u Vladi tvrde da se radi o znatnom smanjenju zakupnina u odnosu na lani. izme|u ostalog. Fadil. sin je Bo{njakinje Merse. „etni~kog ~i{}enja nad Srbima“ (!?).5 miliona maraka! Prema informacijama Centra za istra`iva~ko novinarstvo (CIN). rekao je: „Meni je `ao Va{eg mu`a. vlasniku ovog objekta. najbolji. Kostur i temelji su jo{ u dobrom stanju. Odluka o tome objavljena je i u „Slu`benom listu FBiH“.2 miliona maraka za zemlji{te u centru grada na Neretvi Vlada FBiH }e u ovoj godini za smje{taj federalnih institucija u Mostaru izdvojiti 761. secesionisti~kim politikama vlastite narode tjeraju u egzodus. izjavio za medije: „Imam zeta muslimana.080 KM iz bud`eta. Na su|enju 20. Nimalo slu~ajno. gdje su trenutno smje{tene njene i prostorije odre|enih federalnih institucija. kako se tvrdi. po~etkom agresije ubijene su njihove daid`e Mensur. osmanlijski i savremeni.906 KM biti pla}en Irmi Durakovi} i advokatu Faruku ]upini. za {to prljavi ra~un ispostavljaju Bo{njacima i dr`avi BiH. sve do jednog. na red su do{le i la`ne tvrdnje da „zbog etni~kog ~i{}enja“ Srbima u FBiH `ivota nema POLITI^KI POLIGON Uz sve mogu}e oblike secesionisti~ke kampanje u manjem bh. otprilike tri godine prije rata. koji su nekada davno ma{tali o tome. do 2011. poduzetni{tva i obrta FBiH. ne znam za{to me nikad nije posjetio u zatvoru. ‘opet’. danas u }elijama Sheveningena imaju napretek vremena razmi{ljati o posljedicama vlastitih zlo~ina i planski provedenog etni~kog ~i{}enja nad jednim narodom. Du{ko Tadi}: Ubio je Emira Mungos: Ubistvo vjen~ane kume je agresije na BiH prijatelji Milana Luki}a. pravosu|e i druge dr`avne institucije na red su do{le i tvrdnje kako „Srbima u federalnom dijelu BiH `ivota nema“! A sve zbog. FEBRUAR/VELJA^A 2012. zavr{ili u Hagu i dana{njih ultradesni~ar- stolje}a i s kojim je izrodila petero djece. sestra ratnog zlo~inca. Milan Luki} s ]amilom Kari}em i Smailom Cocali}em. ipak. industrije i rudarstva mjese~ni iznos od 16. VOJI] Za 11 godina . Tu. me|utim.12. Eno ga bori se u Milinkladskoj na Hrasnom Brdu. Slu~ajnost. za smje{taj Federalnog ministarstva prometa i komunikacija u objektu Vakufski dvor u Feji}evoj ulici u Mostaru mjese~na kirija od 10. dok }e za zakup prostora za Ministarstvo energije. kao i Porezne uprave. Budite malo strpljivi i Bo{njacima Vlasenice. sve se svodi na isto. Prema toj odluci. patriota.4. gdje su bra}a \uri} harala. dok je boravio u sarajevskom Centralnom zatvoru.. Tako smo. Ovdje je. Elvis je do 2003. Bio mi je dobar prijatelj. Ma{tanja o secesiji Pi{e: Almedin [I[I] Iznimno je bitno napraviti paralelu izme|u ratnih doga|aja ~iji su kreatori zavr{ili u Hagu i dana{njih ultradesni~arskih kampanja Demografska ~injenica jeste da ni Srba ni Hrvata danas nema koliko ih je nekada bilo. ali i Hrvata. kada je za kirije izdvajano 906. Vlada FBiH je. podsjetimo. Vlada je od 2000. godine potro{ila najmanje 12. otvorio restoran „Oaza“. godine bio na poziciji {efa krimpolicije u Vlasenici i otad mu se gubi svaki trag. kojoj je odveo mu`a u maju 1992. Adila. prije vi{e od dvije godine platila 3. patriota. avgusta 1995. ha{kog osu|enika Sredoja Luki}a iz Vi{egrada. kasnije }e sigurno biti prekasno za to. FBiH. skoro svakodnevno se uru{ava i propada iako ovaj kulturno-historijski spomenik spada u najvrednije nacionalno blago na{e zemlje. secesionisti~kih udara na BiH. iznimno va`no napraviti historijsku paralelu izme|u ratnih doga|aja ~iji su kreatori. krajem osamdesetih u Vi{egradu Opasna tendencija Nakon hap{enja bh. na kojem je bila planirana izgradnja moderne zgrade federalnih institucija. do danas nije u~injeno ni{ta. ali to je isklju~iva posljedica politi~kog liderstva onih koji nikad nisu prestali ma{tati o nestanku BiH i zaokru`ivanju vlastitih nacionalnih torova.000 KM Toliko }e biti pla}eno za smje{taj federalnih institucija iako je prije vi{e od dvije godine dato 3. mogli ~uti da „Srbe u Sarajevu danas {ikaniraju i na kioscima „. .5 miliona KM za najam poslovnih prostora te kupovinu zgrade u mostarskoj ulici Ante Star~evi}a. No. dok Aleksandar `ivi u Vlasenici. godine. pa ba{tinici „izvornog srpskog nacionalizma“.778 KM za smje{taj ministarstava obrazovanja i nauke te razvoja. pri ~emu se primjenjuju jezive gebelsovske metode indoktriniranja javnog mnijenja. hvata tri arhitektonska perioda: predosmanlijski. Lideri Srba. Du. sve `e{}ih udara na bh.601 KM. a pogotovo Unsko-sanskog kantona (USK) Stari grad Ostro`ac obuza za{titu kulturnog naslije|a ve} ranije izradio predra~un potrebnih radova i uputio zahtjev Zavodu za za{titu spomenika pri Federalnom ministarstvu kulture i sporta zatra`iv{i saglasnost za hitne radove. Jedan od najpoznatijih sarajevskih ratnih zlo~inaca Borislav Herak je 16.2 miliona KM za zemlji{te u centru grada Trenutna zgrada Vlade FBiH u Mostaru X TRO[KOVI Neopravdano pla}anje zakupnina u Mostaru Nemar doma}ih vlasti Koliki je nemar doma}ih vlasti prema ovakvim nacionalnim vrijednostima. F. udajom za Bo{njaka nanijela je „veliku sramotu“ staroj ~etni~koj porodici Luki}. Sre}om.

konobari. Ramuli}: Svjedoci ~ak i putuju s optu`enima do~enjima `rtava ratnih zlo~ina. bazene. februara sarajeBarcelonu. Na kruzeru „Hidrogradnja“ obilje`it „Grandeur of the Seas“ po. Maltene. i Sindikat „Hidrogradnje“ dadne nesumnjivo jasnu saglasnost o prodaji zgrade. X PRI^E IZ SUDNICE Bolna iskusta `rtava S Do posla do{ao zahvaljuju}i oglasu u „Dnevnom avazu“. sve su prilike. ja sam trenutno jedini Bosanac. ali i . ali od toga.“ s upitom prihvatam li posao sobne dostave. mo`e{ ga dodirnuti rukom. Mogu re}i da . egzoti~nih destinacija. o kojima mnogi mogu samo ma{tati. teatar. Na kruzeru „Grandeur of the Seas“ zaposleni su uglavnom mladi ljudi iz 35 razli~itih zemalja. ima 11 paluba i sve {to je po- je}a{ se tjeskobno. .. M. spa i fitnes-centre. s roditeljima Minkom i Nijazom te s bratom Mirzom. prije stupanja na sna- gu odluke o prodaji. u slu~aju po`ara. no} prije svjedo~enja o ovom ratnom zlo~inu nije spavala. potonu}a. u kojoj je smje{teno voAmel. mje{tanka Kazarca kod Prijedora. Dodaje kako se nijednog trenutka nije dvoumio ho}e li prihvatiti ovako primamljivu ponudu. upoznajem grad u kojem I dogodit }e se to uskoro pristanemo. Kan te Palermo vska gra|evinska firma na Siciliji. Sje}am se slu~aja „Medar“.na pri~u o tome kakva je to net.govori nam Amel. ali i u Visokom i Tuzli. kada je optu`eni svjedoku pred sutkinjom u jednom trenutku doslovce rekao: „Sad se kajem {to te nisam ’Hidrogradnju’ spa{ava pr Zgrada „Hidrogradnje“ na atraktivnoj lokaciji u Sarajevu mo`e se prodati za skoro 15 miliona maraka Valjevac: Trenutno jedini Bosanac. Za prodaju zgrade „Hidrogradnja“ bi. Bermuda i Srednju Ameriku. dstvo ove kompanije. Prvotno se govorilo da }e ba{ Vlada FBiH kupiti zgradu.Kada smo na moru. Karibe. blizu optu`enih. jer sam napredovao od sobne dostave do glavnog konobara . Programu sanacije „Hidrogradnje“. kupam poslovanja. Poruka zlo~inca ’Kajem se {to te n Na podru~ju Prijedora organizirani seminari pru`anja stru~ne pomo}i eida Karaba{i}. kada je budu pitali u sudnici. NO zahtijeva da..}e 65 godina postojanja. odmah na ulazu.. kojoj je tokom agresije na BiH ubijen otac. a onda slijedi odmor do dva i po mjeseca. a ako smo u vije.pri~a Karaba{i}.. preciznije. OsKaraba{i}: Osje}aj tjeskobe Vi{e treninga nakon ’Costa Concordije’ Dok je bio na odmoru desila se tragedija s italijanskim kruzerom „Costa Concordia“.ka`e Amel. koje sedmi~no samo od jednog putnika iznose izme|u 20 i 30 dolara. restorane. Taj osje}aj blizine i pogleda ~ovjeka prosto uko~i. FEBRUAR/VELJA^A 2012. K. . Mo`e da primi skoro 2. ima{ vi{e stolova i bolju napojnicu. Karibe.Sada }emo sigurno zbog te nesre}e imati vi{e treninga. se. a ni rafirma bila u prijeratnoj dno vrijeme nije te{ko. Uz uvijek prisutnu dozu straha..na prostoru biv{e Jugosladi se ~itav dan. Op}epoznata je ~inpristani{tu.poja{njava. u Baltimoru. a sada slijede ture od Paname do Kolumbije Strah od blizine . prodavnice. predstavnik „Izvora“. . teroristi~kog napada. tada je na brod oti{lo samo 17. govori uglavnom kao o ljudima bez imena i prezimena. a sigurnost putnika je na prvom mjestu . i to dok su bili na otvorenom moru. ali s tim {to }e odluka stupiti na snagu onog trenutka kada Vlada FBiH bude dala eksplicitnu saglasnost. Od nas 120 aplikanata. Samo da sve to {to prije pro|e . sada ima svu udobnost Nepotrebno je tro{iti rije~i dvokrevetne kabine.Hrvatska kompanija tra`ila je osobe koje bi radile na kruzeru i ja sam se javio za poziciju odr`avanja bazena.poja{njava Amel te isti~e da se dva puta na{ao u situaciji da do|e do po`ara na brodu. a mi smo je poku{avali ubijediti da u|e na drugi ulaz kako se ne bi srela s njim. Eksplicitnu zato {to na~elna ve} postoji i sadr`ana je u tzv. spa{ava od totalne propasti tako {to prodaje sve {to firma posjeduje. Istodobno. Ugodan odmor . Bermuda i Srednju Ameriku. na brodu PRESSIJA Peljtina ekonomska teorija do sada Zadovoljan zaradom Prema radnom ugovoru. ra. Nakon intervjua..“. slobodnog vrejenica da je „Hidrogradnmena imam do ve~ere.500 putnika. putovanja od Paname preko Isto~nih i Zapadnih Kariba do Kolumbije. Za svaku situaciju ta~no znam trebno za ugodan odmor.^ekala sam u hodniku i tu je bila govornica. sati nesanice provedeni su u prisje}anju na zlo~in i usamljeno preispitivanje ho}e li se. prljavo i poni`eno.Sve mi je djelovalo nekako nestvarno. fitnes-centar. . iz prostog razloga da ih za{titi od povratka u ~esto osu|uju}u sredinu. ja“ bila sinonim uspje{nog Iza|em izvan broda. Bit }e da je rije~ o nekoj do sada potpuno nepoznatoj ekonomskoj teoriji. BRADARI] de. dobio sam poziv iz kompanije „Royal Caribbean Int. odakle smo isplovili . a Amerikanaca je uvijek najvi{e. I mi se. Za svega desetak dana prikupio sam potrebnu dokumentaciju i na{ao se na drugom kraju Zemlje. Za koji dan ili. 17. Sedmi~no smo imali po dva za razli~ite situacije. Nije htjela iza}i iz auta.. Ispade tako da je prvi krupan potez novoimenovanog direktora „Hidrogradnje“ D`emaludina Peljte taj da firmu koju vodi. o svjedocima. Ka`e da je u takvim situacijama „panika uvijek najgora“. Nisam mogla da govorim onako kako sam trebala. Ovim poslom namjerava se baviti jo{ tri godine.svojih 65 godina postojasam na Bermudama kao kod nja „Hidrogradnja“ }e proku}e .18 4. Edin Ramuli}. . Napojnica je obavezna i to svi gosti po{tuju. I zaradom je zadovoljan iako mu kompanija pla}a 50 dolara mjese~no... ali i do prelijepih. Turisti~ke ture obuhvataju Meksi~ki zaljev. konobar. „jer treba znati i kada stati“... Broji{ sekunde i jedva ~eka{ da iza|e{ vani. Imala sam ru`an osje}aj blizine i straha i pored ~injenice da su iza mene stajali policajci. jer mu je posao trebao. Takve nemile susrete ponekad je nemogu}e izbje}i u sudnici.kroz smijeh je dodao slaviti prodajom svoje zgraN. Amel Valjevac na kruzeru provodi skoro sedam mjeseci godi{nje.. Vikala je: „Eno ga na kapiji.. a sada slijede {ta mi je ~initi i gdje se moram nalaziti na brodu. takmi~imo izme|u sebe ko }e biti uslu`niji prema gostima . X @IVOT Amel Valjevac radi na kruzeru Maglajlija na Bermudama kao kod ku}e Prije ne{to vi{e od {est godina oglas u „Dnevnom avazu“ potpuno je promijenio `ivot Maglajlije Amela Valjevca (27) i doveo ga do posla.[to te gosti i {ef bolje ocijene. obi{ao Meksi~ki zaljev. Bosni i Hercegovini.. navodno. Amel godi{nji provodi u svom Maglaju. ne}e biti ni{ta. mo}i svega sjetiti.Sje}am se svjedokinje koja je dobila napad panike u trenutku kada je pred sudom vidjela optu`enog. Prijedorsko udru`enje „Izvor“ prepuno je iskustava s najpotresnijim svje- Radno vrijeme Isplovili su iz Palma de Majorke i obi{li Malagu. mogla dobiti skoro 15 miliona maraka. konobar. kao i {palire prijatelja i rodbine optu`enih koji dobacuju i govore sva{ta. Kruzer na kojem radi. Pro{le godine kruzer je prvi put plovio morima Evrope. testiranja i devet mjeseci ~ekanja. Odluku o prodaji donio je Nadzorni odbor (NO) na sjednici odr`anoj prije dva dana. dok ih spominje. ali ostala zarada je od napojnica. inter.

Jo{ gore je to {to su neki portali u na{oj zemlji dali medijski prostor kreatorima ove grupe. M. G. kablove i poklopce od {ahtova. entiteta. ~ija „djelatnost“ mnogo vi{e ko{ta ovu dr`avu i njenu kasu. A. Mnogi koji su bili na ovom po~etnom seminaru u Prijedoru. a koji se brane sa slobode. vodene pumpe. januara uhapsila Predraga Antoni}a. Kriminalci. .. koriste ~ak i isti prijevoz kojim na su|enje putuju i optu`eni za zlo~in.. obi~ni su „koko{ari“ malog dometa i u~inaka. bakarne cijevi. koji su se etablirali u dr`avnim institucijama. Svjedoci. koja je posljednjih dana bila u `i`i bh..ka`e Ramuli} i dodaje da svjedoci nerijetko. na{i „dr`avni plja~ka{i“ pre{utno su podijelili svoje nacionalne zone djelovanja i svako plja~ka na svom teritoriju. {ta }emo s krupnim zvjerkama. I dok SPKD „Prosvjeta“ ve} vi{e od decenije tradicionalno obilje`ava ovaj datum. . 88. sedam pred Sudom BiH. K tome jo{ smatraju}i da samo oni imaju ekskluzivitet nad ovim pjesnikom. potvr|eno je mnogo puta.Gradski odbor.4. svaka za se. od kojih su mnoge dr`avljanke BiH. Iz sudnica izlaze potpuno slomljeni navodi Ramuli}. poja{njavaju}i da je do sada u brojnim slu~ajevima ratnih zlo~ina po~injenih na podru~ju Prijedora svjedo~ilo oko 300 ljudi. tako|er ~lanica „Izvora“. tobo`e. osam pred Okru`nim sudom u Banjoj Luci i jedna pred sudom u Beogradu. entiteta. Nije li najbolja potvrda ovoj tvrdnji vijest da je prnjavorska policija 28. Rizvanovi}ima i Kozarcu tvrde da je to jedno olak{avaju}e i pozitivno iskustvo . organizirali su okupljanje u parku koji nosi njegovo ime. M.. koji su PRESSIJA Dolijala sitna multietni~ka banda U zatvoru su obi~ni „koko{ari“ malog dometa i u~inaka a potpuno nepoznata i u BiH odajom svega {to ona ima zavr{ili u zatvoru. ni manje ni vi{e. Dvije ’Prosvjete’. {to se zakonski tretira kao cyber kriminal. Otud je potekla ideja da se nedavno organizira seminar na kojem je ponu|ena stru~na pomo} porodicama `rtava. kako bi lak{e prebrodile stres od svjedo~enja. Multinacionalna grupa sitnih lopova uhap{ena je veoma brzo. S nedavnog seminara u Prijedoru: Olak{avaju}e i pozitivno iskustvo (Foto: D. ruku na srce. Kemala Tosunovi}a i Antu Krajinovi}a. virus „sanaderizacije“ jo{ zadugo ne}e sti}i u R. Kemo i Anto. po redu. i dalje ne prestaje s radom. Tu su ukrali elektri~ne motore. Sm. kako se ~ini. pro{lost. Tako je jedan hercegova~ki portal objavio. to posljednjih godina ~ini i dru{tvo istog naziva uz dodatu crticu . mnici Stare pravoslavne crkve. policija nisam ubio ’93!’ Hakeri tapka u mjestu Hakirali portal „Bh. ZGONJANIN Male lopove hapsimo.. jer BiH jo{ hapsi sitne lopove. keve“. Za ra- zliku od Pe|e. Stojni}) ubio ’93.. Na taj na~in data im je prilika da svoju stranicu s perverzijama izreklamiraju i najave da }e je uskoro komercijalizirati. FEBRUAR/VELJA^A 2012. Me|utim. zbog osnovane sumnje da su po~inili kra|u u ku}i u Gornjim [trpcima. svjedocima. Sutkinja na to uop}e nije reagirala . U Parku Alekse [anti}a: Okupljanje predstavnika federalne „Prosvjete“ iz drugog entiteta su se okupili u gostopriM. Slaba podr{ka U svim ovim godinama bolnih svjedo~enja koja su `rtve vra}ala u stravi~nu Osje}aj stida nakon malih kazni Za ratne zlo~ine po~injene u Prijedoru do sada je pravosna`no osu|eno tek 28 osoba i to 12 pred Ha{kim tribunalom. organizirale su programe u razmaku od pola sata. ne znaju za me|unacionalnu mr`nju i njima je jedino njihov d`ep svet. majkama.Stru~njaci iz zeni~ke „Medice“ davali su nam uputstva kako da se lak{e nosimo s ovim problemom. u kojima oni. Iz „Prosvjete“ ve}eg bh. nakon posjete [anti}evom grobu.zaklju~uje Karaba{i}. sestrama ubijenih. a i `rtve nerijetko su nezadovoljni visinom zatvorskih kazni izre~enim ratnim zlo~incima. Dvije „Prosvjete“. Na`alost. a velikima skida kapu. administratori ove grupe hakirali su prije nekoliko dana portal „Bh. Keme i Ante. ne ulaze}i u interesnu zonu drugog. Zbog ogromnog stresa ljudi se ponekad ne mogu sjetiti nekih va`nih detalja.Kada se izreknu kazne. zaseoku Muse. Name}e im ga okolina koja im govori da nisu dobro svjedo~ili. stjecajem okolnosti. Da stvar bude gora. Pe|a. javnosti zbog objavljivanja fotografija obna`enih maloljetnica. nikakav korak dalje nije u~injen. pojedini svjedoci ponekad imaju osje}aj stida. na{u zemlju. niti poznaje dr`avne granice. svaka za se Peljto: „Krupan“ potez PRESSIJA Godi{njica [anti}eve smrti Zgrada „Hidrogradnje“ u Sarajevu: Ho}e li Vlada aminovati prodaju Godi{njica smrti velikog bh. opravdavaju svoje postupke. a koje djeluje pod okriljem manjeg bh. Nakon {to je „Dnevni avaz“ prije nekoliko dana objavio da je Federalna uprava policije (FUP) pokrenula istragu protiv administratora ove stranice. nego intervju s administratorima grupe koja je odgovorna za objavljivanje skoro hiljadu slika razgoli}enih maloljetnica u eksplicitnim pozama. opet je u njegovom rodnom gradu Mostaru obilje`ena dvostruko. u Prnjavoru. pru`ana je slaba pomo} i podr{ka sistema. godine“. Oni su nedodirljivi. 19 svjedoku: prijete. . junaci pri~e. news“ s prijete}om porukom: „Pazite koga prozivate da vam se ne bi naje. pjesnika Alekse [anti}a. news“ Dio sadr`aja sa sporne stranice ratnih zlo~ina PRESSIJA Ko {titi administratore skandalozne grupe porodicama `rtava kako bi lak{e prebrodile stres od svjedo~enja Kreatori stranice „Balkan Sluts“ odgovorni za objavljivanje skoro hiljadu slika s eksplicitnim sadr`ajem Internetska stranica „Balkan Sluts“. velikima kapu skidamo Virus „sanaderizacije“ jo{ zadugo ne}e sti}i u na{u zemlju Da kriminal nema vjere ni nacije. neovisno o tome je li rije~ o onim za{ti}enim ili javnim. sitni ili oni krupni.

BiH je po~etkom 2011. i kakvim se ciljevima one rukovode. No. Time }e narastati pojave i elementi koji se pona{aju izvan zakonskih i dru{tveno prihvatljivih standarda. onaj osnovni sistem koji bi trebao osigurati mogu}nost BiH sve vi{e gubi stanovnike Ve} godinama je ve}i broj umrlih od broja ro|enih. jednoj od vode}ih me|unarodnih agencija za istra`ivanje tr`i{ta. Plansko razbijanje ^etvrti bitni element integrativne funkcije jedne organizacije. nove vrste patologije i promjenu Tanka biljka Tre}i element op}eg integrativnog faktora jednog demokratskog dru{tva je sistem obrazovanja. ~ovjeku nala`e da svoju dru{tvenost usavr{ava tako da uskla|uje najve}i dio svojih interesa s interesima drugih i da tako stvara osnovu za razvoj jedne solidaristi~ke. Mjerilo je i broj upisanih prva~i}a u osnovne {kole. demografiju i me|unarodne statistike.000 stanovnika. pona{anje i djelovanje izvan zakona. Prema rije~ima analiti~ara Gavrila Antoni}a. godine. po definiciji. ~esto suprotstavlja jedne drugima. Stoga unutar njega ne smije biti politi~ke borbe. Ono je donijelo sasvim nove pojave u oblasti op}ih uvjeta ljudskog `ivota.5 miliona. negativan trend prirodnog prira{taja u RS traje od 2006. a {ta razdvaja: Gra|ani pod diktatom politike P olitika je. On ih dovodi u situacije koje su bremenite konfliktima. Otkad je ~ovjek po~eo da `ivi izvan svakodnevne neposrednosti i otkad je njegov `ivot posredovan u~incima i djelovanjima ogromnog i sve ve}eg broja ljudi. odno{enja i djelovanja. kultivacija misaone i emotivne inteligencije je jedina margina koja nas odvaja od divlja{tva. meljene. {to je za 18. Antoni}: Negativan trend X STATISTIKE Pora`avaju}i demografski podaci . o ~emu je razmatranje zapo~eto u prvom dijelu ovoga eseja. koje aktivno rade na destrukciji osnova na{e dru{tvene solidarnosti i povjerenja? Isto tako. po{tovanje tih prava i nala`enje zajedni~kog jezika i stava o svim pitanjima oko kojih nastaju razlike do kojih do- Koje su snage. Prema agenciji „Euromonitor International“. To djeluje veoma lo{e na rad slu`bi javne i dr`avne sigurnosti i njihovo kvalificirano profesionalno vo|enje. Za te slu`be. koji se godinama smanjuje.20 4. smanjuju}i i na taj na~in broj stanovnika. godine BiH mogla imati 3. ~ije op}ine bilje`e negativan prira{taj. resolviraju i prevazilaze u logi~nom slijedu razvoja dru{tvene svijesti. s ciljem da budu profesiona- lno ure|ene i vo|ene po jedinstvenim profesionalnim kriterijima i mimo svakog partikularizma i dominacije zasebnih interesa i kriterija u pitanjima prava i obaveza. naprimjer. jeste njegov sistem zdravstvene i socijalne za{tite. a u 2011. Oni }e se javljati i pove}avati proporcionalno sa slabljenjem op}e pozicije. a statistikom nisu obuhva}eni gra|ani koji iz ekonomskih i socijalnih razloga odseljavaju U Bosni i Hercegovini statistika ve} nekoliko godina pokazuje da je manji broj ro|enih od broja umrlih stanovnika ovog entiteta. kada je imala oko 4. po mehanizmu svojih prava i du`nosti.4 posto manje nego 1989. nije ni na vidiku. U tim situacijama. a toga u sistemu za{tite onog {to je jedinstveni i javno priznati interes ne smije biti. politi~ki kontrolirane samo od nosi- Stanje haosa Danas se u nas ne razlikuje dovoljno jasno. prava i sposobnosti ovih slu`bi da djeluju efikasno i neovisno. E. klju~ za moderno demokratsko i kulturno dru{tvo. zajedni~ki utemeljene svijesti koja se naziva kultura. najva`niji na~in kako postoji ljudsko dru{tvo uop}e. kao sistem kultivacije kulturnog odnosa i pona{anja. tako nije u isto~nom dijelu RS. On je. Rast privrede i broja radnih mjesta. kako u RS tako i u cijeloj BiH. ali uglavnom zahvaljuju}i upisu novoro|enih iz inozemstva. pravima i mogu}nostima ljudi X KATEDRA [ta ugro`ava postojanje Bosne i Hercegovine (II) [ta nas spaja. tj. Sistem za{tite je unutar zakona. naime. stoga. kao osnove za egzistenciju pojedinaca i porodica. Zbog toga se pozitivan prirodni prira{taj te{ko mo`e o~ekivati u narednih petnaest godina. u prvome redu. polje polarizacije interesa i djelovanja. ustvari. nastaje haoti~no dru{tveno i politi~ko stanje. po svojoj logici. Obrazovanje i odgoj su realni temelji dru{tva. dakle. godine. Ona se mo`e postaviti u svakoj od sve u~estalijih demonstracija divlja~kog u pona{anju ljudi kod nas. a posebno u moderno vrijeme. kako subjekata tako i objekata djelovanja slu`bi sigurnosti. Dru{tvo u kojem obrazovanje ne proizvodi dru{tvenu emotivnu i svjesnu solidarnost nije vi{e ljudsko. obvezuju}ih postupaka i metoda govora. Pomogle bi nove zakonske odredbe i stimulativne mjere po uzoru na neke evropske zemlje. FEBRUAR/VELJA^A 2012. Obrazovanje je. Antoni} isti~e da sociolozi i demografi smatraju da postoji rje{enje. uz ekonomsku migraciju stanovni{tva ka razvijenijim krajevima. samo su Banja Luka i Bijeljina imale pozitivan prirodni prira{taj. ali ih je te{ko provesti u vrijeme ekonomske krize. od kojih mnoge ne zna i nikada ne}e upoznati. Agencija predvi|a da bi 2030. Taj sistem podrazumijeva jednaka prava svih. To je polje borbe. lazi zbog posebnih sklonosti i interesa. ni na zakonskom ni u organizacijskom smislu i nivou. Kultura je u osnovi sistem. Stoga je sistem obrazovanja. kao sistem u kojem se ta tanka biljka na{e komunikacijske sposobnosti i pozitivnih emotivnih stanja njeguje tako da ne ugro`ava prostor drugima nego da nalazi nove elemente zajedni~kog. M. zbog njihove izuzetno velike i va`ne uloge za `ivot modernog demokratskog dru{tva. Policija. Taj sistem je od presudne va`nosti za neke od najzna~ajnijih aspekata ljudskog `ivota. on ima odnos samo prema onome {to je kao stav. a u RS statistika ve} nekoliko godina pokazuje da je manji broj ro|enih od broja umrlih stanovnika ovog entiteta. bitno je da budu demokratski politi~ki vo|ene. za sve ljude jedne zajednice. Statistikom nisu obuhva}eni gra|ani koji iz ekonomskih i socijalnih razloga odlaze iz RS. jasno definirane i strogo kontrolirane osnove zajedni~kog rada. ono {to je polje op}eg zakonskog i ono {to je polje direktnog politi~kog reguliranja. ne smije biti inficirana politikom. ali koji su neupitno upu}eni jedni na druge i ~ije se suprotnosti upravo kroz sistem obrazovanja.7 miliona stanovnika. godine imala 3. To slu`be i spadaju u njihovu ustavnopravnu i teritorijalnu nadle`nost. a pogotovo u praksi. Iza njih trebaju da stoje samo dovoljno ~vrste i zakonski ute- Pi{e: Akademik Muhamed FILIPOVI] laca javne odgovornosti.842. mora se odgovoriti na pitanje koje politi~ke i dru{tvene snage ta djelovanja podr`avaju i kako to ~ine kao cjeline. bez koje nema savremenog ljudskog dru{tva. Ako ne bismo uspjeli stvoriti takvu situaciju u tom va`nom sektoru `ivota modernih dru{tava. intelektualne i socijalne integracije ~lanova jednog dru{tva koje `ivot. od vlada i skup{tina. To je ona vrsta svijesti koja. mo`emo o~ekivati mnoge poreme}aje u cijelom dru{tvu. emotivne. Negativni demografski podaci va`e za oba entiteta. {to mo`e imati veoma negativne posljedice po cijelo dru{tvo. Politika se hrani proizvodnjom sukoba U na{oj zemlji vr{i se planska i organizirana kampanja na razbijanju svih osnova i vidova dru{tvene solidarnosti i svijesti o zajedni~kim interesima.

a bit }e pokriven kreditima Socijalna izdr`ljivost bli`i se kraju i u 2012. Bitne. I politika i kapitalizam trebali bi postati konkurentni i neovisni od kontrole klike. Umjesto se predstaviti kao spasilac ruske dr`ave. samouslu`ne birokratije i poslovnih oligarha odanih Kremlju. koji bi oslabio njegovo tvrdo vladanje cijelom zemljom. a da sistem op}e i specifi~ne socijalne i zdravstvene za{tite nije bitnije unaprije|en i da su jo{ glavne njegove tekovine one koje su postignute jo{ po~etkom i u prvoj polovini pro{log stolje}a. tada mo`emo zaklju~iti da je polje zdravstvene i socijalne za{tite jedno od presudnih za funkcioniranje dru{tva i op}e njegovo stanje. Kremlj je. Kreditne obaveze u 2011. jer je tu strategija suprotstavljanja interesa najdirektnija. javne pobune i nacionalnog sloma Povratak predsjednika Vladimira Putina na izborima sljede}eg mjeseca u slu`benoj propagandi prikazan je kao dvostruko va`an za nacionalnu sigurnost Rusije. pravima i mogu}nostima ljudi.4. Radi se o rati vrijednoj vi{e od 100 miliona KM. zno i poku{ali ograni~iti konkurenciju na izborima. FEBRUAR/VELJA^A 2012. Ve}ina analiti~ara uvjerena je da je milijarderu Mihailu Prohorovu dozvoljeno da se kandidira za predsjednika samo da bi se razvodnili protestni glasovi. odnosa prema tim pojavama. a radni~ki i problemi u sferi socijalne za{tite ve} dosti`u E. koje aktivno rade na destrukciji osnova na{e dru{tvene solidarnosti i povjerenja. Iako }e se takvim planovima usprotiviti mnogi ruski susjedi. Putin ima dva neukusna izbora: slom ili reforme. a u 2012. prvenstveno rata i masovnih nasilja. koji bi oslabio njegovo tvrdo vladanje cijelom zemljom. Demokratija bi zada provodi program reforme i modernizacije. tako|er. narasle su za 33 posto. vladaju}e elite. mo`e proizvoditi krize da bi demonstrirao kako najbolje brani naciju ri. M. KOLUMNA Pi{e: Janusz BUGAJSKI Otvoreno ga|enje U stvarnosti. Za dana{nji na{ `ivot karakteristi~no je da su ljudi. demokratska opozicija nema kandidata u predsjedni~koj utrci. a da mi jo{ uop}e ne znamo ni kakve sve efekte na ljudski rod imaju ta djelovanja. uznemiren da bi masovne zabrane ili napadna izborna prevara mogli osloboditi jo{ ja~i revolt javnosti. Obamine namjere s Moskvom bit }e ozbiljno testirane dok Putinov pritisak da izvu~e vi{e prednosti za Krmelj bude sna`niji. Putin pose`e za jednom kartom koja je oduvijek slu`ila ruskim vladarima . Milijarda i stotinu miliona KM je bud`etski deficit. Ograni~ene aktivnosti policije vi{e zastra{uju narod. 21 Putinovi postizborni planovi Rusija lebdi izme|u demokratske transformacije. koji sada Putin stilizira kao Euroazijsku uniju. Ne mogu se isklju~iti ni teroristi~ki akti radi podizanja straha i obnavljanja javne podr{ke jakoj centralnoj vlasti. Isto tako. . tra`i slobodnije ruke da bi rekonstruirala sferu dominacije u biv{em Sovjetskom savezu. Premijer RS javno je potvrdio da bi se novi kredit uzet od MMF-a koristio za otplate starih zadu`enja. Umjesto toga. On je optu`io zapadne prijestonice da se mije{aju u politiku Rusije. Zapravo. izlo`eni od ~ovjeka stvorenim negativnim elementima. slu`beni stratezi djelovali su opre- Umjesto da provodi program reforme i modernizacije. Da bi povratio predsjedni~ki tron i obnovio svoj legitimitet. koje mo`da ne}e dobiti u prvom krugu. Ako uli~ni protesti nakon martovskih izbora eskaliraju. istinska politi~ka reforma zna~ila bi demontiranje „vertikale mo}i“ koja podupire putinizam. a ~injenice su neumoljive. Kad se tome doda da je ljudi u svijetu sve vi{e. a bez prijetnje po Putina. Svi aspekti solidarnosti nastoje se. Oni utje~u na op}e stanje njihovog zdravlja. navodno }e {tititi zemlju od unutra{njih previranja generiranih te{kim ekonomskim uvjetima i razornim javnim protestima. entitetu. Tako se suspendiraju njihove mogu}nosti i realni u~inci. Prvi put nakon raspada Sovjetskog saveza gra|ani pokazuju otvoreno ga|enje vladaju}om elitom. Bobi}) Kako o`ivjeti privredu (Foto: G. glavno polje na kojem se vr{e eksperimenti u provo|enju strategije razaranja i destrukcije odre|enih dru{tava. alarmantan nivo. sintetiziraju}e funkcije i snage u dru{tvu onemogu}avaju se u normalnom i efikasnom radu. Op}a hipoteza ovog spisa je da se u na{oj zemlji vr{i planska i organizirana kampanja na razbijanju svih osnova i vidova dru{tvene solidarnosti i svijesti o zajedni~kim interesima. i da je u jednom stolje}u njihov broj pove}an za tri puta. Bobi}) KM. Putin. Ustvahtijevala kidanje bliskih veza izme|u sigurnosne mre`e KGBa. tako|er. osim podru~ja ljudskih prava i sigurnosti uop}e. Rusija lebdi izme|u demokratske transformacije. ali i na osnovu dostupnih ~injenica jasno je da dugovi rastu. Zadatak je ovog poku{aja da detaljnijom analizom ~etiri bitna podru~ja utvrdi koje su snage i kakvim se ciljevima one rukovode. . one iznose ukupno 150 miliona X KRIZA Dok traju politi~ka prepucavanja Porodili{te u Bijeljini: Niska stopa nataliteta (Foto: G. na sve na~ine. Putin odbacuje opoziciju kao haoti~nu i fokusiranu na reforme koje }e ugroziti nacionalnu stabilnost. Prvo. On upozorava da je zadu`enje RS mnogo ve}e nego {to se prikazuje.pita se profesor Milojevi}. a posljedice represije su nepredvidive. a Vlada nema ideju kako da o`ivi proizvodnju. obezvrijediti. Ukoliko MMF ne odobri kredit. tvrdi ekonomski analiti~ar. odnosno znatne promjene uvjeta djelovanja dru{tvenog sistema prema efektima onog {to nazivamo omasovljenje svih funkcija i elemenata u strukturi `ivota modernih dru{tava. Vjerovatno je to upravo ono polje koje je. Suo~avaju}i se s potencijalno neugodnim predsjedni~kim izborima. Putin }e Prijeti kolaps bud`eta RS Milijarda i stotinu miliona KM je bud`etski deficit. tako|er. Politi~ke strukture koje je Putin stvorio tokom proteklih dvanaest godina pucaju kao {to su masovni protesti protiv la`iranih parlamentarnih izbora i pokazali. Moskva. dok }e demonstranti biti prikazani kao nacionalni izdajnici. zapravo. Nedavno su novoimenovanog ameri~kog ambasadora u Moskvi Majkla Mekfola (Michael McFaul) vladini zvani~nici napali da je glavni organizator „obojene revolucije“ sa zavjerom destabiliziranja Rusije. javne pobune i nacionalnog sloma. mo`e proizvoditi krize da bi demonstrirao kako najbolje brani naciju. Du`ni~ko ropstvo prijeti manjem bh. godini mogu se o~ekivati protesti gra|ana koji se ne}e mo}i kontrolirati.Nije jasno otkud optimizam pojedinih predstavnika vlasti ako je jasno da se socijalna izdr`ljivost gra|ana bli`i kraju . Putin. ~ija otplata dospijeva krajem godine. oni bi omogu}ili Putinu da mobilizira nacionalisti~ke i imperijalisti~ke osje}aje i opravda svoje autoritarne metode. mora se odgovoriti na pitanje koje politi~ke i dru{tvene snage ta djelovanja podr`avaju i kako to ~ine. slijedi kolaps bud`eta RS. koji je ve} ustvrdio da }e ova godina biti te{ka i biti „veliki izazov za privredna kretanja“. No. Dok je komunistima i nacionalistima uvijek bilo dozvoljeno da u~estvuju na op}im izborima. Drugo.mitom vanjske i unutra{nje prijetnje. vi{e nego ikada ranije u njihovoj historiji. a u prvi plan istaknuti elementi sukobljavanja. vo|a liberala Grigorij Javlinski diskvalificiran je iz predsjedni~ke utrke. U ovoj godini o~ekuje se i smanjenje pla}a slu`benicima za 10 do 25 posto. profesor Aleksa Milojevi}. a samo Fondu PIO i Fondu zdravstva nedostaje 400 miliona KM. Autoritarne metode U govorima na predizbornim skupovima on je upozorio da }e bilo kakva ve}a izborna reforma podgrijati etni~ke napetosti i regionalni separatizam {to bi moglo pocijepati zemlju. Putin se odlu~io obnoviti „postsovjetski prostor“ pod ruskim upravljanjem i ukloniti zapadne utjecaje koji potkopavaju sigurnost i integritet Ruske Federacije. Tokom i nakon martovskog glasanja mogu}i su projektirani sukobi sa Zapadom i pojedinim zemljama susjedima kao {to su Gruzija ili Estonija. nije optimisti~an ni predsjednik Vlade RS Aleksandar D`ombi}.

koriste}i ga kao predstra`e i sve minirala. postalo je turisti~ka destinacija na kojoj svakodnevno. da je bio politi~ki podoban. pa su. Zato sam i 3.. ovdje ~im prije trebaju do}i demineri i teren o~istiti od mina. avgusta 1994. obi|u rovove i zemunice. a prosje~na starost `ena prilikom ulaska u prvi i svaki naredni brak je sve ve}a. te je ona postala glavna atrakcija. osam kilometara sjeverno od Gra~anice. Pobjedu su ostvarili borci OG-2 pod komandom brigadira Osmana Pu{kara. da bismo narod odbranili od svakodnevnih napada. u saradnji s Gender centrom Vlade RS.767 brakova. JNA je atomsko skloni{te gradila kao odbranu od blokova. ~uv{i za na{u veliku pobjedu. Ima i heliodrom Dolaze ovdje i biv{i borci Armije RBiH. S. godine: Granatiranje tokom posjete utihnulo Kahved`i}: Uredio utvrdu Unutra{njost skloni{ta: Postalo turisti~ka atrakcija nedavno napisao knjigu „Mir je najbolji“ na ~ijoj promociji je bilo 500 ljudi. korpusa. sklopljena 7. doveo struju. Slavonskog Broda. naprimjer. planinarima. iz godine u godinu sve mla|e Sve starije nevjeste. kao istureno komandno mjesto 17. {to radi `elje da poginulim saborcima prou~e Fatihu i odaju po~ast.093 braka. S druge strane. jer se ona granatira svakodnevno. koje je biv{a JNA po~ela graditi sedamdesetih. Nije me poslu{ao i. zapo{ljavanju. granatiranje je u vrijeme njegove jednosatne posjete utihnulo. B. Lovcima. a u moru brojnih statistika o polo`aju. s metalnim vratima debelim 10 centimetara i te{kim oko 500 kilograma. Predsjednik Izetbegovi} na Visu 1994. Ima li ih jo{ niko ne zna. do{ao da posjeti Vis i da nam ~estita. a mladi ~uli i vidjeli na ~asovima historije i o tome {ta je gradila i od koga se branila biv{a JNA. FEBRUAR/VELJA^A 2012.22 4. a posebno vikendom. osposobio ventilaciju. {to je za 200 vi{e u odnosu na 2008. sje}a se brigadir Pu{kar Molio sam predsjednika B rdo Vis. ~ime su opet nekoliko mjeseci starije od `ena koje su bile obuhva}ene ranijim istra`ivanjima. osvojiv{i vrh s kojeg su agresori skoro tri godine granatama terorizirali desetak sela i grad. ali ga je zloupotrijebila srpska vojska. PRESSIJA Vjen~anja i razvodi u RS sve manje brakova. dok su podaci o starosti `ena koje se razvode. avgusta 1994. REPORTA@A Brdo Vis. molio da ne ide na kotu. vri kao u ko{nici. kada su gorjeli i nebo i zemlja. objavio je publikaciju pod nazivom „@ene i mu{karci u RS“. izvi|a~ima i turistima naro~ito je zanimljiva kota 692 metra nadmorske visine. Na Vis dolaze i mnogobrojni znati`eljnici da vide atomsko skloni{te. vi{e ih se razvede. Istra`ivanje je pokazalo i da je prosje~na starost nevjeste prilikom stupanja u prvi brak 25 godina i devet mjeseci. ali je on fakti~ki i dalje ostao stalna meta dalekometne artiljerije Vojske RS. ali me nije poslu{ao. a ~etiri se nalaze u minskom polju. isto~nog i zapadnog Izetbegovi}a da ne ide na Vis. da bi bilo nastavljeno samo dva sata nakon {to je predsjednik oti{ao i kada nam je na Visu poginuo jedan vojnik . kota s koje je do avgusta 1994. ~ime su oko pola godine starije nego {to je to pokazalo istra`ivanje prije ~etiri godine. . na~inu `ivota i rada jednog i drugog spola neki podaci posebno zapadaju za oko. Iz njega su iza{li furioznom pobjedom.. isto~nog i zapadnog.. kada je lijepo vrijeme.ka`e Hasan ^ALI] Pu{kar. Prema tvrdnji Pu{kara. Atomski udar Stru~njaci tvrde da ove utvrde duboko pod zemljom mogu izdr`ati atomski udar od pola kilotone. Pu{kar je Teren treba deminirati Glavnu utvrdu atomskog skloni{ta pred kojom je bio predsjednik Izetbegovi} mje{tanin Babi}a Suljo Kahved`i} zvani Blek je o~istio. te kako su hrabri borci Armije RBiH izvojevali bitku koja bi trebala u}i u anale ratovanja. Tako je 2010. koji bi sigurno. pokazali da su iz godine u godinu sve mla|e kada se odlu~uju na takav korak. koji je zajedno s Pu{kar: Napisao knjigu generalom Rasimom Deli}em i komandantima Drugog korpusa. za Bo`ije ~udo.Znaju}i da se s Visa kontrolira dobojsko rati{te u dolini rijeke Spre~e. razvedeno je 517 brakova. {to je najmanje u posljednjih nekoliko godina. s ventilacionim sistemima i prinudnim izlazima. mi smo. a intenzivirala osamdesetih godina pro{loga stolje}a. s koje pogled puca sve do Br~kog. Ovdje postoji i heliodrom. Svake godine sklopi se . prisjete se boja na Visu od 7. srpska vojska sijala smrt Atomsko skloni{te biv{e JNA postalo turisti~ka atrakcija JNA je atomsko skloni{te gradila kao odbranu od blokova. Za sada se zna za devet armirano-betonskih utvrda izgra|enih duboko u zemlji. Do pet utvrda se mo`e do}i. godine u RS zaklju~eno 5. a sve mla|e ’raspu{tenice’ Zavod za statistiku Republike Srpske. Vis oslobodili 7. pa i Posavina. {to radi uspomena. @ene koje se razvode. oktobra predsjednika Predsjedni{tva RBiH Aliju Izetbegovi}a. u 2007. te da struka ka`e svoje kako bi ovdje po~ele dolaziti i |a~ke ekskurzije. dok imaju u prosjeku 41 godinu i devet mjeseci kada se odlu~e za drugi brak. pa i Osijeka. najvi{a od Ozrena do rijeke Save. uredio. u 2010. ve} odavno bio general. A da bi se atomsko skloni{te na Visu o~uvalo.

Radava br. NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenm protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.1 izvr{ilac. br. 25. 3. na slijede}u adresu: Federalno ministarstvo poljoprivrede.. 23 Objavljuje POZIV ZA IZRA@AVANJE INTERESA Za pru`anje usluga „ Izrade izvje{taja ekolo{ke procjene po~etnog stanja NP UNA“ BA-FMPAP-TF091919-CQ-15-S-11/FBIH Projekat: Grant br. .s.00 ..gov. nepoznatog boravi{ta. ul. Cicovi} Nade iz Sarajeva. 02. rijetke i ugro`ene vrste ) : a) Alge. nepoznatog boravi{ta. Federalno ministarstvo okoli{a i turizma Jedinica za upravljanje projektom Ul. mi{ljenja i prijedloge o navedenim dokumentima mo`ete dostaviti i pismenim putem najkasnije do 29..Potvrdu o radnom iskustvu. Vu~ini} Mire. 2012. ulica Asima Ferhatovi}a 2. 1434 SP Crnotina.2012.. godine Na osnovu Odluke [kolskog odbora.tehni~ar. 15. 16. godine i „ DG market“ 16. objavljenu u „United Nations Development Business“. 622 K.Naziv. raspisuje se KONKURS za prijem zaposlenika 1.. 05. Behd`eta Muteveli}a br. godine. br.PMU Dnevni avaz subota.Geologiju. Lemez Dragana.000. 26. 21. a) Komponenta projekta : Ekolo{ka procjena po~etnog stanja I Fizi~ka svojstva cijelog podru~ja Nacionalnog parka Obraditi: Pedologiju. 1. Ukoliko se stranka u postupku iz opravdanih razloga ne odazove na javni poziv za uvid u projekat mo`e se o tome pisano izjasniti u roku od osam dana od dana objavljivanja poziva. 10. Konsultant }e biti odabran u skladu sa procedurom selekcije na bazi kvalifikovanosti konsultanta (CQ). 2011. i 4.net. Sudija Novalija Nermina Pouka: Protiv ove presude stranke mogu podnijeti `albu u roku od 30 dana od dana dostavljanja. Lemez Ljubice. 32/08. 01. Plan upravljanja okoli{em i dru{tvenim uticajima za podprojekat za podprojektno podru~je Fo~a-Ustikolina/Gora`de koji su pripremljeni u okviru projekta Razvoj sistema navodnjavanja u Bosni i Hercegovini (IDP). 2. advokatu iz Sarajeva. nepoznatog boravi{ta. 7. O~ekivani rezultati: Detaljan izvje{taj koji odra`ava trenutnu situaciju u Nacionalnom parku „Una“. godine u Sali Op}ine Gora`de u 11. 4.. 580 i dio k~. Nemanji}a bb. Lemez Jovane iz Pala. 29. nepoznatog boravi{ta i 29.. @eljezni~ka br.Uvjerenje o dr`avljanstvu. 35/IV-06-550-540/07 od 04. Perovi} Branke iz Sarajeva. ul... Federalno ministarstvo okoli{a i turizma putem Jedinice za upravljanje projektom . 12.Konsultant je slobodan da navede sve druge podatke koje smatra va`nim. Mostar.. 9. 12. v. odnosno najkasnije 15 dana od dana objavljivanja poziva. ul. Lemez Milana. 11. 12. advokatu iz Sarajeva. Jedinica za implementaciju projekata iz oblasti {umarstva i poljoprivrede.. Zakona o prostornom planiranju i kori{tenju zemlji{ta na nivou Federacije BiH („Slu`bene novine Federacije BiH“. vodozemci. BA-FMPAP-TF091919-CQ-15-S-11/FBIH Cilj : Pripremiti izvje{taj ekolo{ke procjene po~etnog stanja Nacionalnog parka „Una“. 20..PMU. Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo Op}inski sud u Sarajevu Broj: 65 0 P 044954 07 P Datum: 26. Relje Lemez sin Miladina sa 1/5 vlasni{tvo. zastupanih po punomo}inku Kramar Draganu. Du`ina trajanja ugovora je 6 mjeseci. zastupani po punomo}niku Sara~evi} Sejfi. Rajlovac posjedovno stanje. vodoprivrede i {umarstva http://www. 27. poziva vas na JAVNU RASPRAVU na dokumente: 1. Zakona o prostornom planiranju i kori{tenju zemlji{ta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Urta Ne|e. 8.Listu sli~nih poslova.. . 2. vodoprivrede i {umarstva. Medicinska sestra. Mahovine.. 72/07. 2011.ptice.ba Ovaj Poziv za izra`avanje interesa prati Op{te obavje{tenje o nabavci za projekat „ Za{ti}ena {umska i planinaska podru~ja“ .. \oki} Gorana iz Sarajeva. povr{in 2633 m2 upisana u Z. najkasnije do 17. Cara Du{ana br. 71000 Sarajevo Tel/fax : +387 33 212 833. Mar{ala Tita br.00 sati. mogu dobiti dodatne informacije na dole navedenoj adresi svakim radnim danom od 9.. kandidati moraju ispunjavati slijede}e uslove: . {to su tu`eni du`ni priznati i trpiti da zemlji{noknji`ni ured Op}inskog suda Sarajevo umjesto tu`enih upi{e pravo vlasni{tva u korist tu`itelja Nade Cicovi} ro|. Lemez Stanojke iz Pala. Lemez Bo{ka iz Isto~nog Sarajeva. punomo}nika tu`enih i posebnog staratelja tu`enih.. maja 2009. 24..Klimu II Procjena stanja biodiverziteta na nivou vrsta Obraditi : Kompletnu floru sa posebnim osvrtom na specifi~ni genofond ( endemi~ne vrste. Lemez Ostoje. 2/06. . 3.Ovjerenu kopiju izvoda iz sudskog registra i identifikacioni broj. od 10 do 14 sati. 2. Hre{a br.O. Pismo interesa treba da sadr`i: . medicinska sestra . Savi} Slavke iz Nevesinja. Broj: UPI/03-23-2-288/11 PRESUDU Utvr|uje se da su tu`itelji stekli pravo vlasni{tva dosjelo{}u na zemlji{tu ozna~enom kao k~. a odnosi se na politiku Svjetske Banke za konflikt interesa. 4. Zainteresovani konsultanti. Vi{e biljke b) Kompletnu faunu beski~menjaka Kompletnu faunu ki~menjaka : ribe. Lemez Ne|eljka iz Isto~nog Sarajeva. 2012. 01. a koji nisu zahtjevani u gornjem tekstu..ba CENTAR ZA SLU[NU I GOVORNU REHABILITACIJU SARAJEVO Broj: 01-114/12 Sarajevo. broj 750 od 16. @alba se podnosi Kantonalnom sudu u Sarajevu.00 h. Procjenjeno je da izvje{taj treba uklju~iti procjenu stanja biodiverziteta na nivou vrsta . ul. ul. Stefana Nemanje br. 13. 08. Idejno rje{enje sistema navodnjavanja za podprojektno podru~je Fo~a-Ustikolina/Gora`de 2. 26. 13. aprila bb. 2012. br. broj: 11-05-198-4/12 od 19.)“.. procjenu stanja biodiverziteta na nivou ekosistema i identifikaciju mjera upravljanja specifi~nim biodiverzitetom na nivou vrsta i na nivou ekosistema. Cara Lazara br.. za{tite Op}ine Novi Grad br..16:00 sati. Primjedbe. 3. ul.K. 8.Rodni list. ul. Blagoje Lemez sin Miladina sa 1/5 vlasni{tvo. In|i} Nade. broj: 01-76/12 od 24. aprila bb. ul. ul. 2012. 1. ul. Na Javni poziv se. [veljo Ranke. 22. Trampina 4/I 71000 Sarajevo Bosna i Hercegovina Tel: +387 33 213 098 Fax: +387 33 213 099 E-mail: piusumpolj@bih. Lemez Nade iz Pala. Lemez Blagoja iz Sarajeva. Lemez Bojana iz Pala.gov. 9a. u skladu sa ~lanom 56. .ba kao i na web stranici PIU [umarstva i poljoprivrede http://portal. Lemez Ratke iz Isto~nog Sarajeva. Pismo interesa (original i kopija) treba da bude podneseno u zatvorenim kovertama sa naznakom: Za pru`anje usluga „ Izrade izvje{taja ekolo{ke procjene po~etnog stanja NP UNA“ BA-FMPAP-TF091919-CQ-15-S-11/FBIH na dole navedenu adresu. ul. 11/5.Geomorfologiju. 19. \ur|i} Dese. februara 2012. rijetki i ugro`eni) IV Identifikacija mjera upravljanja specifi~nim biodiverzitetom na nivou vrsta i na nivou ekosistema. Lemez Rajka iz Isto~nog Sarajeva. 13. 14. +387 33 667 801 Email: FMPAP@fmoit. . Posebna pa`nja za zainteresovane konsultante je navedena u ~lanu 1. 15. 25.. ul.. 25/1. 14. ul. Mar{ala Tita 9A.sisari c) Fungi i li{ajevi III Utvr|ivanje stanja biodiverziteta na nivou ekosistema a) Identifikacija svih tipova ekosistema putem terenskih istrazivanja aa) Kartiranje svih tipova ekosistema na podru~ju Nacionalnog parka b) Ekolo{ka procjena stanja senzitivnih ekosistema (endemi~ni. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Nermina Novalija u pravnoj stvari tu`itelja 1. 4/10. 6. juna 2011. autor projekta: „Delta-Z Infinitinet“ d. 23. 31. 24. {to odgovara k~.00 h. februara 2012.fmpvs. god. ul.. Federalno ministarstvo prostornog ure|enja O b j a v lj u j e JAVNI POZIV za uvid u GLAVNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE KROVOVA U STAROM GRADU U MOSTARU. 16.. Federalno ministarstvo okoli{a i turizma putem Jedinice za upravljanje projektom .9 Smjernica. „ Za{ti}ena {umska i planinska podru~ja“ TF091919 Federalno ministarstvo poljoprivrede. slijede}u Na osnovi ~lana 56. 17. putem ovog suda. za tro{kove Projekta „ Za{ti}ena {umska i planinska podru~ja“ . Prijave sa potpunom dokumentacijom slati na adresu: Centar za slu{nu i govornu rehabilitaciju Sarajevo. Projektna dokumentacija vezana za Idejno rije{enje sistema navodnjavanja se nalazi u prostorijama Op}ine Fo~a-Ustikolina i Op}ine Gora`de i ista se mo`e dobiti na uvid svakim radnim danom od 08:00 . 2007. godine u prisutnosti punomo}nika tu`itelja.. Janje Lemez k}i Stojanke sa 1/5 vlasni{tvo i Ratke Lemez ro|ena Miri} k}i Miroslava sa 1/5 vlasni{tvo u roku od 30 dana od dana dono{enja presude. 17. Lemez Mare iz Trebinja.o.Dostupnost stru~njaka koji }e u~estvovati u ovom projektu. investitor: Agencija „Stari grad“ Mostar 1.. 28. nepoznatog boravi{ta. nepoznatog boravi{ta. 4. ul. . a po rje{enju Slu`be soc. radi utvr|enja prava vlasni{tva.oglasi Federalno ministarstvo okoli{a i turizma Sektor za realizaciju projekata Jedinica za upravljanje projektom . u roku 15 dana. Bosna i Hercegovina je dobila grant . Vukojevi} Dese. 3. Lemez Radmile iz Sarajeva. Knez Mihailova bb.02. godine do 14. 19. 3. Lemez Petra iz Isto~nog Sarajeva. Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. namjerava da utro{i dio sredstava za usluge realizacije „ Izrada izvje{taja ekolo{ke procjene po~etnog stanja NP UNA“. br. 12. tu`eni pod br.o. 5. Mrkaja Rose. Lemez sa 1/5 vlasni{tvo. 3.. nakon glavne rasprave zaklju~ene dana 07.. ta~nu adresu i kontakt podatke. Na javni poziv stranke u postupku su du`ne da se izjasne u roku od osam dana.00 KM. Petra Milo{evi}a br.Svjedod`bu o zavr{enoj srednjoj {koli.nepovratna sredstva od Global Environment Found (GEF) putem Svjetske Banke. . 1 godina radnog iskustva u radu sa djecom o{te}enog sluha i govora.gmizavci.ba. 18.. revised October 2006. Uz prijavu je potrebno dostaviti: . Javna rasprava }e se odr`ati 08. Lemez Zorana. i 5. godine. aprila bb. {to se ti~e fizi~kog okru`enja (fizi~kih svojstava) i vrijednosti biodiverziteta. do 13. 26. mogu se javiti samo stranke u postupku izdavanja odobrenja za rekonstrukciju krovova na gra|evinama koje se nalaze u granicama nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine-“Historijsko gradsko podru~je Mostar“. 4. ul. 03. Lemez Janje iz Isto~nog Sarajeva. \oki} Borana iz Sarajeva. 21. 2740/17 pa{njak. 23. 10. Stranke u postupku mogu uvid u Glavni projekat izvr{iti u prostorijama Federalnog ministarstva prostornog ure|enja. Akifa [eremeta br. Njego{eva bb.IV stupanj. godine i Saglasnosti ministra obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo. 22. koje su navedene u Smjernicama Svjetske banke: „Izbor i anga`ovanje konsultanta od strane korisnika kredita Svjetske Banke (izdanje Maj 2004. Lemez @ivka. stav 3. Lemez Relje iz Pala. Bjekovi} Mile iz Zemuna. 2.. ul.Biografiju.PMU poziva sva kvalifikovana pravna lica da iska`u interes za pru`anje navedenih usluga.. ul. godine. godine. na pismeni zahtjev. vodoprivrede i {umarstva Jedinica za implementaciju projekata {umarstva i poljoprivrede Projekt razvoja sistema navodnjavanja u Bosni i Hercegovini Ul. aprila bb. koji je i posebni staratelj tu`enih pod br.SSS . ul. februar/velja~a 2012. Envera [ehovi}a br.. Konsultanti se mogu udru`iti sa drugim firmama u obliku zajedni~kog nastupa ili podkonsultanta u svrhu pobolj{anja kvalifikacija. 3. 2011.piusum.Hidrologiju. Pored op}ih uslova predvi|enih zakonom. Plan upravljanja okoli{em i dru{tvenim uticajima je javno dostupan u elektronskoj verziji na web stranici Federalnog ministarstva poljoprivrede. . nepoznatog boravi{ta. 7. 13/10 i 45/10). Srbija.15. donio je dana 26.. .. 1. Radava br. Lemez Dra`enka... nepoznatog boravi{ta. ul. protiv tu`enih 1. 18. 27. 35. na odre|eno vrijeme do 15. 9.

24

4. FEBRUAR/VELJA^A 2012.

Besmrtni ~ovjek
Kad sam pri{la, ugledala sam, obje{en izme|u dva kraka lanca, dobro znani crveni trougao: MINE. I svaka sumnja koju sam gajila - sumnja u djedove pri~e, u vlastitu zdravu pamet, u divlju tamu tog hoda - razi{la se
(Izdava~ „Buybook“ Sarajevo, 2012., za izdava~a Goran Samard`i} i Damir Uzunovi}, prijevod s engleskog Dubravka Sre}kovi}-Divkovi}, urednica Ida Hamidovi})
nu puta, staza je zaokrenula nadesno i pretvorila se u ne{to {to je meni djelovalo i zvu~alo kao plitko, maltene prazno rije~no korito koje vodi od grada po ravnoj, vjetrom spranoj padini brda. Poda mnom se u raznim bojama protezala linija `ala, obasjana znacima za sladoled i svjetlom s restoranskih terasa, s lu~kim svjetlima rasplinutim u vodi, kvadratom tame oko samostana gdje prazan stoji fra Antunov vrt. Onaj ~ovjek se postojano kretao rije~nim koritom, kroz tanak `lijeb s vodom, prema po{umljenom usponu koji se naglo {irio na brdu pred nama, i ja sam po{la za njim neskriveno, u nadi da se ne}e opet okrenuti da me pogleda, jer sad kad smo se kretali brdom bo~no, vi{e nisam mogla da se prikrivam. Vjetar je bio u{utio, a i cvr~ci, izgleda, i nije bilo drugog zvuka do tihog pucketanja korita pod mojim stopama i zveketa kop~i na mome rancu, i povremenog {u{kanja ne~eg {to protr~i kroz travu. Daleko naprijed, ljudska figura je neravnomjerno kora~ala, s mukom se probijaju}i kroz vodu. Otpozadi gledan, stvarao je ~udnu siluetu, nagnut naprijed, s velikim stopalima {to tiho tabanaju po zemlji, s glavom {to visi preko ramena. Ni~ega ohrabruju}eg nije bilo u tom ~ovjeku, ni~ega {to bi ukazivalo na to da je pametno da ga i dalje pratim. Jednom sam zastala, na nekoliko minuta, u skroz natopljenim cipelama, i gledala ga kako odmi~e i udaljava se od mene, i debelo promislila da li da se vratim. napravi jo{ malo rastojanja, napre`u}i se da ga nazrem u tami. Ne{to je bilo tamo, ne{to {to je osujetilo momenat sile koji ga je nosio naprijed, i kad sam pri{la bli`e, polako je izronilo iz tame ka meni. Lanac, shvatih, zar|ao metalni lanac zategnut preko korita, obje{en izme|u dva drveta na obalama. Pomalo je {kriputao, a kad sam pri{la, ugledala sam, obje{en izme|u dva kraka lanca, dobro znani crveni trougao: MINE. I svaka sumnja koju sam gajila - sumnja u djedove pri~e, u vlastitu zdravu pamet, u divlju tamu tog hoda - razi{la se, i bila sam sigurna, sigurna da ja to slijedim besmrtnog ~ovjeka, sigurna u ludilo koje nailazi zajedno sa susretom s njime, ono ludilo kakvo je uspjelo natjerati mog djeda da nekoga ve`e za {ljaka-blok i baci ga u baru, ludilo kakvo me je upravo gonilo da bacim ranac preko lanca i pro|em ~etverono{ke, te da upu`em u minsko polje, i ustanem, i produ`im. Tad je za{ao me|u drve}e i ja sam pri~ekala mal~ice, ne znaju}i da li da po|em za njim. Mogao bi se sakriti, shvatih, iza nekog drveta i posmatrati me kako pipam po tami, a onda }e me pokupiti na raskr{}u kad nagazim na ne{to naizgled bezazleno i bljuznem u vodoskoku krvi. Ili bih pak u {umi mogla zalutati, pa ostati tamo zaglibljena do jutra. Ali kad sam ve} dotle do{la, nastavila sam, u potpuno odsustvo svjetla, u mrtvi muk borova, debelih stabala

X EKSKLUZIVNO

Odlomci iz romana „Tigrova `ena“ Tee Obreht
IZ BIOGRAFIJE
Tea Obreht ro|ena je u Beogradu 1985., a u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama `ivi od svoje dvanaeste godine. Njene radove objavljivali su „The New Yorker“, „The Atlantic“, „Harpers“ i „The Guardian“, a uklju~ena je i u antologije Najbolje ameri~ke kratke pri~e te Najboljeg ameri~kog neobaveznog {tiva. „The New Yorker“ ju je uvrstio me|u dvadeset najboljih ameri~kih pisaca mla|ih od ~etrdeset godina, kao i u listu „5 ispod 35“ Nacionalne fondacije za knjigu. Dobitnik je nagrade „Orange“ kao najbolje `ensko pero 2011. @ivi u Njujorku. ugog svjetskog rata, da bi `ivjeli bli`e moru. Prva ku}a do koje sam stigla bila mi je slijeva, i stajala je izdvojena od ostalih. Imala je zaobljeno pro~elje s ne~im nalik na uzak prorez prozora na gornjem spratu, sada bez krova, prazna okna kojima su polupana stakla, u travi koja je nasrtala s livade, dovoljno visoka da dotakne ona tri ili ~etiri kapka {to su se jo{ dr`ala na {arkama okvira. fama i ba{tenskim alatkama koje po~ivaju ote`ale od nekori{}enja i hr|e, i trave {to raste oko njih. Pro{la sam pored ne~eg {to je li~ilo na otvorenu verandu restorana, ugnije`|enu izme|u uglova dviju zgrada; tu je oko kamenih vrata bilo nekoliko stolova i stolica, i za divno ~udo jedna plasti~na stolica, na kojoj je spavala d`inovska ma~ka, tiha i nepomi~na, krzna sivog na mjese~ini. Poku{avala sam da se sjetim - kao da mi je u tom trenutku ba{ trebalo o tome da razmi{ljam - pojedinosti onih pri~a o planinskim duhovima, duhovima {to `ive po livadama i {umama i postoje isklju~ivo zarad tog zadovoljstva da zavedu tupave putnike. Baba mi je jednom pri~ala o nekom ~ovjeku iz Sarobora koji je oti{ao u brda za ovcama i samo odjednom ustanovio da jede zajedno s punom ku}om mrtvaca, a do te ku}e je do{ao prate}i nekakvu djevoj~icu s bijelim {e{iri}em, za koju se ispostavilo da uop{te i nije nikakva djevoj~ica, ve} ne{to zlo i {to je nemogu}e zaboraviti, ne{to {to ga je promijenilo, i opsjedalo mu misli sve do smrti. Preda mnom je korito zaranjalo strmim nagibom i nesigurnim tragom vodilo dolje u dolinu. Tu je nekoliko posljednjih ku}a stajalo u jatu oko krivine puta, a potom se opet razrastala divljina u {umarcima, i me|u njima sam, silaze}i postrance da se ne bih okliznula, ugledala veoma malu kamenu ku}u s visokim pragom i niskim, niskim zelenim vratima, jedinim vratima koja su jo{ stajala u svome dovratku u ~itavom tom pustom selu, a izme|u vrata i tla vidjelo se svjetlo. U ma koju drugu no}, okrenula bih se i vratila kuda sam i do{la. Ali u ma koju drugu no} uop{te ne bih ni do{la. ^ovjek koga pratim, rekoh u sebi, u{ao je u ovu ku}u, osim ako ve} ne stoji tik iza mene, osim ako me nije posmatrao jo{ otkako sam u{la u selo. Ve} sama ta pomisao bila je dovoljna da se popnem ispucalim kamenim stepenicama. Trebalo mi je malo du`e vremena da otvorim vrata, ali na kraju ih jesam otvorila, i jesam u{la. Vi ste Gavran Gailé, namjeravala sam da ka`em. A potom, {ta }e se dogoditi - nek se dogodi.
(Oprema teksta je redakcijska)

N

a pola puta do brda, ta ljudska prilika zastala je da predahne, pa sam zastala i ja, u zaklonu jednog niskog, od vjetra pridavljenog drveta {to se naginjalo nad put, dok su mi nosnice igrale od mirisa lavande i `alfije. Stajao je nasred puta, nji{u}i se dok je gledao oko sebe, i meni se javi jasno izra`en osje}aj da se osvr}e prema meni, da zna da sam tu, te poku{ava da odlu~i {ta }e sa mnom.

s iglicama poput makazica, gusto zbijenih. Shvatih da di{em s mukom jer ve} neko vrijeme nagib je bio strmiji, a i voda mi je ote`avala kretnje. Poku{ah da budem ti{a kako me taj ~ovjek ne bi ~uo iza sebe dok smo jo{ u {umi. Korito je kolebljivo vijugalo izme|u borova, te su mi se noge klizale po mokrom kamenju i nagomilanim iglicama, a pucketave {i{arke koje su mi se stalno zaplitale pod vrhove cipela pravile su preveliku buku. Sve sam o~ekivala da }u odvratiti o~i od

Planinski duhovi
^ovjek kog sam pratila mogao je na ovom mjestu
Naslovnica romana

Je li pametno
Nisam imala plan {ta bih radila ako bi se okrenuo i pri{ao mi o~i u o~i, i prvi put sam za`alila zbog bijelog mantila koji sam jo{ imala na sebi, i ranca {to mi je {u{kao na le|ima. Stajala sam nepomi~no dok se ovaj okretao sad na jednu, sad na drugu stranu, kao u nekakvoj sporoj, jednoli~noj igri, premje{taju}i se s noge na nogu, pogrbljenih ramena, rebara izvijenih u sjenkama, tako da sam ulovila sebe kako razmi{ljam: mora, i nasmijala sam se sama sebi. A onda je iza{ao mjesec i ~itavu brdsku kosu pretvorio u o{tar reljef, sjenke drve}a i zgurenog kamenja du` ivice puta, i ja sam vidjela da je taj ~ovjek opet u pokretu. Polako, polako, nji{u}i se, peo se uzbrdo. Sa~ekala sam da i{~ezne na krivini, pa se tek tad otisnula za njim. Sad sam ve} du`e vrijeme imala osje}aj da me ne{to gura unatrag, da strmi pritisak planine sve vi{e nalije`e na mene {to joj bli`e prilazim, a kad sam pro{la krivi-

Staro selo
Gore, preda mnom, odjednom je posrnuo, u zamahu koji ga je pogurnuo skroz nisko, a onda se opet ispravio i produ`io. Pustila sam ga da

IZ KRITIKE
„^ak ni zaslu`eno mjesto na Newyorkerovoj listi dvadeset najboljih pisaca do ~etrdeset godina ne}e pripremiti ~itaoca za ekstati~no bogatstvo i iznena|enje koje nosi ovaj neodoljivi roman pun legendi i tragedija... (On sadr`i) momente neizmjerno uzbudljive magije, divljine i ljepote... Svaka rije~, svaki prizor, svaka misao bukti od `ivota u ovom mnogoslojnom, ~arobnom i potresnom romanu o smrti, lije~enju rana i pam}enju.“
Booklist

„Briljantan prvi roman... Obrehtova je majstor slikanja historije kroz naknadne doga|aje, slikanja ljudi kroz ljubav koju bude, slikanja mjesta kroz pri~e koje jo{ traju; u ogledalu odra`eni svijet koji ona stvara istovremeno je i prepoznatljiv na prvi pogled, i samosvojna

legenda. Talenat Obrehtove prevazilazi njene godine, a njena nesentimentalna vjera u jezik, san i uspomenu pravo je zadovoljstvo.“
Publishers Weekly

„Izvanredno upleten ~vor legende i historije... Obrehtova od prve stranice gospodari proznim stilom i ispreda pri~u koja guta ~itaoca, te je te{ko ne zavoljeti je.“
Time Out New York

poku{aja da vidim kuda idem i ustanoviti da sam iznenada naletjela na njega, ili da je zastao i da me ~eka. U toj tami ni{ta se nije vidjelo, ali jasno sam ga mogla zamisliti kako stoji sa {e{irom i onim malim }upom, nestrpljiv, gledaju}i me naherenog lica s o{trim nosom i krupnim o~ima u kojima nema opro{taja, i onim upornim osmijehom o kom mi je pri~ao djed. Kad sam iza{la iz {ume, bila sam ga izgubila. Korito se pretvorilo u suhu, pustu stazu oivi~enu travom, koja se strmo pela zajedno s brdom, te sam se s mukom odr`avala u uspravnom polo`aju, ra{iriv{i ruke zbog ravnote`e. Pri vrhu tlo je postalo ravno, kao neka poljana, i tamo se nalazio nizak kameni most iznad potoka, te sam po{la obalom i pre{la njime. S luka su se vidjele ku}e, obrisi napu{tenih ku}a {to su se izdizali s obiju strana presahlog korita, tu i tamo zaklonjene gustim, {u{tavim kro{njama drve}a veoma razli~itog od onog drve}a u {umi kroz koju sam upravo pro{la. Sinu mi da to mora biti ono staro selo koje je pominjao fra Antun, selo koje su ljudi napustili poslije Dr-

u}i u ku}u, mogao me je sada gledati kroz mrak tih praznih prostora. Ja unutra ni{ta nisam mogla vidjeti, i pored te prve ku}e pro{la sam polako, osvr}u}i se u hodu. Zid oko ku}e bio je u jednom dijelu poru{en, a unutra je bila poplo~ana povr{ koja je vodila nekud, u ne{to nalik na vrt. Besmrtni ~ovjek mogao bi i tamo biti, pomislih, ali ako jeste, ne `elim da ga na|em. Sljede}a ku}a bila mi je zdesna, u sjenci jednog velikog drveta, i shvatih da je to nekada bila dvospratna kr~ma. Sprijeda je uz zgradu vijugalo kameno stepeni{te, a s njegove ograde visili su sad prazni sanduci za cvije}e. Duga~ak balkon na gornjem spratu nekada je pridr`avao drvenu re{etku s lozom, ali sad je samo nekoliko nejednakih zar|alih {ipki {tr~alo uspravno, prije nego {to nestanu u dijelom uru{enom krovu. Ostale ku}e bile su zbijene du` korita, zjape}i sjenkama, i ja sam pro{la hodaju}i pobo~ke, najprije okrenuta jednoj, potom drugoj obali, pored oronulih lu~nih prolaza i gomila odvaljenih kapaka, pored gomila madraca, pustih dvori{ta s rasutim ko-

Glumica Ketrin Hejgl otvoreno

&

Dnevni avaz, subota, 4. februar/velja~a 2012.

IDM >E

#!

Prema pisanju američkih medija

SPEKTAKLI Koncert čuvenog kantautora i projekcija filma

ĐHđA *==šALEć K 6KE $ E % =HJ=
Događaj zvanično i nije bio objavljen, a već je rezervirano više od polovine kapaciteta dvorane, poručuju iz agencije “Beral Music”
Ako je suditi prema pisanju američkih medija, zvijezda šoua realnosti Kim Kardašijan (Kardashian) ima novog momka. Riječ je o Marku Sančezu (Sanchez), igraču Njujork džetsa, s kojim je prije nekoliko godina bila u kratkoj vezi. Izgleda

Ketrin Hejgl (Katherine Heigl) ispričala je za američke medije kako je njeno najsramotnije iskustvo bilo poziranje pred kamerama dok je radila kao dječiji model.

5H=EIAEIKIJL=@AčEAC@A=
Tada devetogodišnja Ketrin započela je karijeru u svijetu mode. To iskustvo danas naziva brutalnim. - Poze u kojima smo morale stajati pred fotografima, bile su mi smiješne i glupe, ali svi me uvjeravaju u suprotno. Nikada neću zaboraviti sramotu koju sam pretrpjela - izjavila je Hejgl. Dodala je kako se grozi činjenice da majke, inače, guraju djecu pred kamere kada ona za to nisu spremna. - To su talentirani mali ljudi, kojima ne treba na početku života uništavati samopouzdanje suludim takmičenjima - zaključila je Ketrin.
Šercinger: Još jednom istakla figuru

Hejgl: Brutalno iskustvo

Pjevačica u kampanji za “London Fog”

Najpopularniji bh. džez sastav “Sarajevo Jazz Guerilla” uskoro bi trebao početi snimati album prvjenac. Kako otkriva pjevač grupe Elvir Bandić Banda, numere za debitantski nosač zvuka bend će, najvjerovatnije, snimati u studiju Muzičkog centra “Pavaroti”u Mostaru. - Već sam počeo raditi na tekstovima nekih pjesama, koje bi se trebale naći na albumu. Za sada se bavimo

’5=H=AL=/KAHE=’ IE=FHLE=>K
idejom da iskoristimo neke starije melodije kao podlogu za te pjesme pa ćemo vidjeti kako će sve to zajedno ispasti. Dobra vijest je, također, da smo dobili još jednog člana, džez-pijanistu i akordionistu Adisa Sirbubala. Riječ je o izuzetnom muzičaru, koji se nedavno vratio iz Čikaga i koji uveliko nastupa s nama svakog ponedjeljka u sarajevskoj “Pivnici”- ističe Bandić. H. P.

Nakon što su dobili novog člana

Đorđe Balašević održat će 16. marta koncert u velikoj sali tuzlanske dvorane Mejdan, a dan kasnije na istom mjestu predstavit će svoj rediteljski prvjenac film “Kao rani mraz”. Čuveni kantautor stiće će u grad soli 15. marta, gdje će mu biti priređen svečani doček. - Očekujemo Đoleta trinaest godina. Znamo da ima dosta toga novog da nam donese na palubi svoga broda i mislimo da će tri dana biti malo da ga ugostimo i družimo se s njim. Pored Balaševića i njegove “Panonske mornarice”, u Tuzlu će doputovati i glumci iz filma “Kao rani mraz” - poručuju iz tuzlanske agencije “Beral Music”, koja organizira ovaj vekiki događaj. Ističu i da za Balaševićevo gostovanje vlada veliko interesiranje. - Događaj zvanično i nije bio objavljen, a već je rezervirano više od polovine kapaciteta dvorane. Zato napominjemo za sve one koji žele doći na koncert i projekciju filma, da na vrijeme osiguraju ulaznice. Rezer- 

=H@=šE= FL K LAE I= 5=čA
da je par ponovo zajedno, jer su sve glasnija šuškanja da se tajno sastaju. - Kim i Mark se nalaze na večerama u hotelima. Kad god je Kim u Njujorku, oni se druže. Veoma su oprezni da ih neko ne vidi, jer Mark jošviđanekoga - pišu mediji.

Mark je definitivno njen tip muškarca, jer je u više navrata izjavljivala da voli atletsku građu. No, i on je slab na poznate dame, jer je, prije Kim, bio u vezi s glumicama Džesikom Zor (Jessica Szhor) i Hejden Penetije (Hayden Panettiere). Sančez: Igrač Njujork džetsa

Bivša djevojka o pjevaču
Balašević: Pobudio veliko zanimanje

vacije ulaznica po cijeni od 30 KM za koncert i film mogu se izvršiti putem telefon 066/343-333 te e-maila ulaznice@beralmusic.com i

www.kupikartu.ba, a preuzeti u roku od tri dana nakon rezervacije - pojašnjavaju u “Beral Musicu”. Balašević je u novembru

prošle godine u Sarajevu priredio istinski spektakl te je za očekivati da će se takva atmosfera ponoviti i u Tuzli. L. S. R.

Bandić: Radi na tekstovima pjesama

Zanosna Nikol Šercinger (Nicole Scherzinger), osim po pjevačkim uspjesima, poznata je i po tijelu na kojem bi joj mnoge žene pozavidjele. U kampanji za modni brend “London Fog” pozirala je obučena samo u kaput i ovoga puta još jednom istakla svoju figuru. Nikol je ove godine zamijenila prošlogodišnje zaštit-

ŠAH?ECAH FEH== I= K =FKJK
no lice, glumicu Kristinu Hendriks (Christina Hendricks). Angažiranjem zvijezde “Mad Mena” brend je prošle godine premašio sva očekivanja kada je riječ o zaradi. To im je cilj i ove godine, a popularnost Nikol, koju je stekla i u vremenu dok je bila sutkinja takmičenja “X Factor”, tome samo ide u korist.
Bijonse: Još se nije oglasila

Budući da je gledanost šoua “X Factor” u posljednje vrijeme opala, Sajmon Kauel (Simon Cowell) odlučio je da dovede neku prvoklasnu zvijezdu na mjesto sudije. Strani mediji prenose da je poziv za angažman u pjevačkom takmičenju dobila Bijonse Nouls (Beyonce Knowles), koja bi za pet sezona suđenja u tom šouu dobila nevjerovatnih 500 miliona dolara. Nakon odlaska Pole Abdul (Paula) i Nikol Šercinger (Nicole Scherzinger) iz šoua, mnogi gledaoci u Americi prestali su ga pratiti. Izvor blizak Kauelu otkrio je za medije da bi to mogla biti supruga Džej-Zija (Jay-Z). - Sajmonu je potrebna velika ženska zvijezda. Maraja

*EIA KI FL== @= IK@E K ’: .=?JHK’
Keri (Mariah Carey) bila bi dobra, ali ona trenutno nije toliko popularna. On želi Bijonse, jer bi na taj način sigurno oborio rekord gledanosti “Američkog idola”- izjavio je izvor. Menadžer Maraje Keri Rendi Džekson (Randy Jackson) ne isključuje mogućnost da se pjevačica pridruži ekipi emisije. - Sajmon je jedna od najpametnijih osoba koje poznajem. Siguran sam da ima pregršt dobrih ideja - rekao je on. Bijonse se za sada nije oglašavala po pitanju veoma velikodušne ponude, a pitanje je da li bi prihvatila tako zahtjevan posao s obzirom na to da je nedavno postala majka.

Nakon što je gledanost šoua opala

Enes Begović večeras će u Sloveniji održati prvi veliki nastup u nizu. Zajedno sa svojim bendom, održat će koncert u dvorani “Medvode”, koja se nalazi kod Ljubljane i prima više od 3.000 posjetilaca. - U Sloveniji je veliki broj ljubitelja mojih pjesama. Nakon “Medvoda”, planiramo raditijošnekoliko dvorana u ovoj zemlji, i to, najvjerovatnije, u martu i aprilu - kaže Begović, koji je sa menadžerom NediPatic: Zabavljala se sa Silom nepunu godinu 

= ’A@L@=’ E@A = =AHEčK JKHAK

Zauzeti Enes Begović

mom Srnjom počeo pripreme za koncert u tuzlanskom Mejdanu. Krajem februara putuje na mini turneju po Americi, gdje će održati četiri koncerta. - Radujem se ponovnom druženju sa Bosancima i Hercegovcima širom Sjedinjenih Američkih Država, ali zbog ranije ugovorenih nastupa u Švedskoj, bit ću samo deset dana - kaže Begović. D. Z.

Njemačka manekenka Tatjana Patic (Patitz), inače bivša djevojka Sila (Seal), otkrila je za magazin “In Touch” da se od pjevača razišla zbog njegove loše naravi. Ona je savjetovala Hajdi Klum (Heidi) da zaboravi na mogućnost pomirenja i da se što prije razdvoji od “bijesnog čovjeka”. Patic i Sil zabavljali su se nepunu godinu.

2=JE? 5E E= LA= šK =H=L

- On je sebična i nezrela osoba, koja ne može da kontrolira svoju eksplozivnu narav. Ima problema s izlivima bijesa - izjavila je Tatjana. Vijesti o potencijalnom razvodu Hajdi i Sila uzdrmale su svjetsku javnost, jer su njih dvoje važili za savršen par. Razlog za propast njihovog braka je, navodno, loš utjecaj koji Sil ima na djecu.

Begović: Večeras koncert u Sloveniji

54

Subota, 4. februar/velja~a 2012.

Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TRAVNIKU Broj: 51 0 Ip 014174 08 Ip Travnik, 19. 12. 2011. godine Op}inski sud u Travniku po sudiji Amiri [ero u izvr{nom predmetu tra`itelja izvr{enja INTESA SANPAOLO BANK BiH Sarajevo, Obala Kulina bana br. 9-A, zastupan po punomo}niku Sini{i Lu`aji}u, punomo} ovjerena kod notara Zdravke Bago, iz Sarajeva, pod brojem OPU 762/08 od 13. 10. 2008. godine, protiv izvr{enika: „JIM“ D.O.O. VITEZ, ul. \ure Pucara bb, koga zastupa Merdan Jadranka i Merdan Mahir, iz Viteza, ul. Stjepana Radi}a 45-A, radi naplate nov~anog duga u iznosu od 113.983,50 KM, sa sporednim potra`ivanjima, donio je dana 19. 12. 2011. godine, van ro~i{ta slijede}i

oglasi
od 12. 09. 2006. godine i saglasnosti date od strane HVB Central Profit banke d.d. Sarajevo od 02. 08. 2006. godine, radi obezbje|enja potra`ivanja tra`itelja izvr{enja prema izvr{eniku u iznosu od 120.000,00 KM, uve}ano za dogovorenu kamatu i ostale sporedne tro{kove. IV - Na prvom ro~i{tu za javno nadmetanje nekretnine iz ta~ke I ovog zaklju~ka ne mogu se prodati ispod polovine utvr|ene vrijednosti. Po~etne ponude za prvo ro~i{te na iznose manje od 1/2 utvr|ene vrijednosti ne}e biti razmatrane. V - Poreze i takse u vezi prodaje snosi kupac. VII - Na javnoj prodaji mogu u~estvovati sva pravna i fizi~ka lica, osim lica navedenih u ~lanu 88. Zakona o izvr{nom postupku, a du`na su prije ro~i{te za prodaju na ime osiguranja uplatiti iznos od jedne desetine odre|ene vrijednosti nepokretnosti, s tim {to osiguranje ne mo`e iznositi vi{e od 10.000,00 KM i prije po~etka ro~i{ta sudu predati uplatnicu iz koje je vidljivo da su osiguranje platile na depozitni ra~un Op}inskog suda Travnik, otvoren kod Unicredit Zagreba~ke banke, Filijala Travnik, ra~un broj: 3389002208351383. Od polaganja osiguranja oslobo|en je tra`itelj izvr{enja. VII - Kupac je du`an polo`iti cijenu u roku od 15 dana, od dana objavljivanja zaklju~ka o prodaji nekretnine najpovoljnijem ponu|a~u. Ako kupac u odre|enom roku ne polo`i prodajnu cijenu, sud }e zaklju~kom proglasiti prodaju tom ponu|a~u nevaljalom i novim zaklju~kom odrediti da je nepokretnost prodata drugom najpovoljnijem ponu|a~u koji treba da u roku koji odredi sud, a koji ne mo`e biti du`i od 30 dana, od dana prijema tog zaklju~ka deponuje prodajnu cijenu. Ukoliko i drugi ponu|a~ ne polo`i prodajnu cijenu u predvi|enom roku, sud }e ova pravila primijeniti i na tre}eg ponu|a~a. VIII - Ponu|a~ima ~ija ponuda nije prihva}ena, osim za tri najbolja ponu|a~a, osiguranje }e se vratiti odmah nakon zaklju~enja javne prodaje. IX - Ovaj zaklju~ak }e se objaviti na oglasnoj tabli suda. Stranke mogu o svom tro{ku objaviti ovaj zaklju~ak u sredstvima javnog informisanja, odnosno da o zaklju~ku obavijeste lica koja se bave prodajom nepokretnosti. Zaklju~ak }e se dostaviti strankama, na oglasnoj tabli suda, i nadle`nom organu Poreske uprave. Pravna pouka: Protiv ovog zaklju~ka nije dozvoljen pravni lijek (~lan 12. stav 6. Zakona o izvr{nom postupku) SUDIJA Amira [ero

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TUZLI Broj: 32 0 Mals 029067 08 Mals Tuzla, 06. 01. 2012. godine OP]INSKI SUD U TUZLI, stru~ni saradnik Alma U`i~anin, u pravnoj stvari tu`ioca D.D. BH TELECOM SARAJEVO, Direkcija Tuzla, Aleja Alije Izetbegovi}a br. 29, protiv tu`enog „PECIVA PROGRES“ D.O.O. Tuzla, Ul. Rade Pele{a broj 21., radi duga, vsp. 1.392,95 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06; u daljem tekstu: ZPP), budu}i da tu`eni nema sjedi{te na adresi posljednjeg poznatog sjedi{ta dru{tva, objavljuje sljede}i

OGLAS
Dana 19. 11. 2008. godine, tu`ilac je podnio tu`bu protiv tu`enog, radi naplate duga vsp. 1.392,95 KM. Tu`bom tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog na naknadu glavnog duga, zateznih kamata i tro{kova postupka. Obavje{tava se tu`eni da je, na osnovu ~lana 70. stav 1. ZPP-a du`an, najkasnije u roku od 30 dana, dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`ati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podosioca (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e istaknuti mogu}e prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Ukoliko tu`eni, kojem je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama Dnevni avaz i na oglasnoj tabli suda, te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Stru~ni saradnik Alma U`i~anin

ZAKLJU^AK
I - ODRE\UJE SE PRVO RO^I[TE za javnu prodaju nekretnina izvr{enika Merdan Mahira iz Viteza, ul. Stjepana Radi}a 45-A, sa dijelom 1/1, upisanih u 1. Zk. ul. br. 58. KO Vitez, na k~. br. 395/9/k.p. br. 1061/4/, ku}a, zgrada i dvori{te „Lug“ povr{ine 574 m2. Vrijednost naprijed navedenih nekretnina utvr|ena je u iznosu od 204.942,50 KM, a po zaklju~ku broj 51 0 Ip 014174 08 IP OD 23. 6. 2011. godine.

USMENIM JAVNIM NADMETANJEM, dana UTORAK 07. 02. 2012. godine, sa po~etkom u 10,00 sati

II - Ro~i{te za javnu prodaju }e se odr`ati u zgradi Op}inskog suda Travnik, ul. Vezirska br. 2 u kancelariji broj: 49 (potkrovlje suda). III - Na nekretninama izvr{enika iz ta~ke I ovog zaklju~ka uknji`eno je pravo zaloga - hipoteka drugog reda radi osiguranja nov~anog potra`ivanja u korist tra`itelja izvr{enja, a na osnovu rje{enja ovog suda broj 051 0-IPZ-06-000230

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD MOSTAR Broj: 58 0 Mals 030319 07 Mals Mostar, 17. 03. 2008. godine Op}inski sud u Mostaru, po sudiji Bajri Avdi}u u pravnoj stvari tu`itelja J.P . „Elektroprivreda HZ HB, D.D. Mostar protiv tu`enog, „Tisak Globus“, vlasnik @eljko Peri} iz Mostara - Kralja Tomislava 3, radi isplate, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH, objavljuje sljede}i

OGLAS
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 043879 12 P 2 Sarajevo, 09. 01. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Vu~ijak Sanja, postupaju}i u pravnoj stvari tu`itelja KATANA BEGAN i KATANA AJI[A oboje iz Sarajeva, oboje zastupani po advokatu Esadu Hrva~i}u iz Sarajeva, protiv tu`enih DODIK MATIJA, ^OSI] RU@A, BO[NJAK VLADO, ILI] ANA, BO[NJAK SLAVICA, BO[NJAK MARA, DODIK MARA, JOZI] FINKA, DODIK STOJAN, DODIK SRETO, DODIK ANTO, DODIK AN\A, [KRBA KATA, DUSPARA JELKA, DODIK FINKA, DODIK ANA, DODIK NIKOLA, DODIK JOZO, BO[NJAK ANA, [TRK KATARINA, JURAKI] ANKICA, GRUBI[I] ZORAN, TUKA VINKA, TUKA JAKA i DODIK LUCA, zastupanih po Radivojevi} Rasimu, advokatu iz Sarajeva po Rje{enju Slu`be socijalne za{tite op}ine Ilid`a broj 35/V-13-550-805/08 od 12. 06. 2008. godine, te tu`enih ILI] DRAGICA, ul. Ragiba D`inde 156, Sarajevo, ILI] DARKO, ul. Ragiba D`inde 152, Sarajevo, ILI] @ELJKO, ul. D`emala Bijedi}a broj 94, Sarajevo, LEBO MLADENKA, ul. Rastova~ka bb, Posu{je, JOSIPOVI] MIRJANA, ul. Malinova broj 4, Petrinje, R Hrvatska, ILI] IVAN, ul. Ragiba D`inde 156, Sarajevo, DODIK ZORAN, ul. Adema Bu~e 461, Sarajevo i DODIK MLADEN, ul. Adema Bu~e broj 461, Sarajevo, radi utvr|enja prava vlasni{tva na nekretninama VSP - 1.000,00 KM, nakon ro~i{ta za glavnu raspravu odr`anog dana 27. 12. 2011. godine, a koje je provedeno u prisutnosti punomo}nika tu`itelja, te posebnog staratelja tu`enih advokata Radovovi} Rasima, a u odsutnosti uredno obavije{tenih tu`enih Ili} Dragice, Ili} Darka, Ili} @eljka, Lebo Mladenke, Josipovi} Mirjane, Ili} Ivana, Dodik Zorana i Dodik Mladena, donio je dana 09. 01. 2012. godine slijede}u Dana 5. 4. 2007. godine tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enog „Tisak Globus“, vlasnik @eljko Peri} iz Mostara, radi isplate, v.sp. 2.811,42 KM. Tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da plati tu`itelju za potro{enu elektri~nu energiju za vrijeme od 1. 3. 1999. godine do 31. 1. 2007. godine, iznos od 2.811,42 KM, sa zateznim kamatama po stopi iz ~lanka 277. ZOO i to od dana podno{enja ove tu`be, pa do dana kona~ne isplate, kao i da tu`itelju nadoknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom ovrhe. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH, i na

oglasnoj tabli suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Obavje{tava se tu`eni da na osnovu ~l. 70. stav 1. ZPP-a FBiH tu`eni je du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334. ZPP-a FBiH). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. (~l. 71. stav 1. ZPP-a FBiH). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog. (~l. 71. stav 2. ZPP-a FBiH). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a FBiH). Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan. (~l. 182. stav 1. ZPP-a FBiH). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Sudija Bajro Avdi}

OGLAS
OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 Ps 037613 08 Ps OP]INSKI SUD U MOSTARU i to sudija Divna Bo{njak, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja „RTA-ROBNO Transportna Agencija“ D.O.O. Sarajevo, Halilovi}i bb, zastupan po zak. zast. protiv tu`enog „BAROS“ D.O.O. Mostar, ul. Bra}e Feji}a bb, zastupan po zak. zast. radi: Isplata potra`ivanja v.s.p. 4.515,96 KM, vanraspravno, dana 27. 3. 2009. godine, donio je slijede}u:

Obavezuje se tu`eni da na ime obavljenih {pediterskih usluga i za tu`enog upla}enih carinskih pristojbi vozarine, isplati tu`itelju iznos od 4.515,96 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 3. 1. 2008. godine kao dana podno{enja tu`be do isplate, te mu naknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 282,50 KM, sve to u roku od 30 dana i pod prijetnjom ovrhe. SUDAC Divna Bo{njak UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje ovom sudu u skladu sa odredbama ZPP-a. Napomena: Dostava presude zbog propu{tanja se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u Dnevnom listu (~l. 348. st. 4 ZPP-a).

PRESUDU
zbog propu{tanja

PRESUDU
UTVR\UJE SE da su tu`itelji Katana Began sin Deriv{a iz Sarajeva JMBG 0607932172196 i Katana Aji{a iz Sarajeva JMBG 0502935177184 po osnovu dosjelosti stekli pravo suvlasni{tva sa dijelovima od 1/2 na nekretninama koje se nalaze u naselju Boljakov Potok u Sarajevu, ozna~enim kao k.~. broj 1301/1 u naravi ku}a, ku}i{te i livada ukupne povr{ine 722 m2 k.o. Dolac po starom premjeru, {to po novom odgovara k.~. broj 443/1 i k.~. broj 445/1 k.o. Novo Sarajevo IV, {to su tu`eni du`ni priznati i trpiti da se tu`itelj na osnovu ove presude uknji`i u zemlji{ne knjige Op}inskog suda u Sarajevu. SUDIJA Vu~ijak Sanja POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude dozvoljena je `alba Kantonalnom sudu u Sarajevu u roku od 30 dana od dana prijema pismenog otpravka iste. @alba se podnosi putem ovog Suda u dovoljnom broju primjeraka za Sud i za stranke.

Op}inski sud Mostar 07 58 Ps 020935 06 Ps

OGLAS

OP]INSKI SUD U MOSTARU i to sudija Divna Bo{njak, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja „INTERAGENT“ D.O.O. Mostar, ul. Kralja Zvonimira 13, zastupan po zak. zast. protiv tu`enog „COLDING 2000“ D.O.O. Mostar, ul. Franje Mili~evi}a 23, zastupan po zak. zast. radi: isplata potra`ivanja v.s.p. 19.654,09 KM, vanraspravno, dana 10. 02. 2009. godine, donio je slijede}u:

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 106621 09 I Sarajevo, 16. 04. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Mehudin Durakovi} u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja Intesa Sanpaolo banka dd BiH Sarajevo ul. Obala Kulina bana 9-a, protiv izvr{enika 1. Edhem Hasanovi} iz Vogo{}e ul. Krivoglavci I br. 19, 3. Senahid Mehmedovi} iz Vogo{}e ul. Blagovac I br. 30, 4. Rifet Malagi} iz Vogo{}e ul. Jo{ani~ka br. 19, radi izvr{enja, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku, a na prijedlog tra`ioca izvr{enja od 22. 01. 2010.godine

Dozvoljeno dana 31. 08. 2009. godne na osnovu vjerodostojne isprave - mjenice izdata u Vogo{}i dana 05. 01. 2000. godine, radi naplate nov~anog potra`ivanja u ukupnom iznosu od 8.849,60 KM sa zakonskom zateznom kamatom od 28. 05 .2009. godine pa do isplate. Tro{kovi izvr{nog postupka odre|eni su u iznosu od 200,00 KM. Izvr{enje }e se provesti na pokretnim stvarima izvr{enika. Sudija Mehudin Durakovi} POUKA: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema, u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Objavljivanjem rje{enja o izvr{enju u dnevnim novinama, smatra se da je dostavljeno izvr{eniku Seadu Kari}u protekom roka od 15 dana.

PRESUDU
zbog propu{tanja

Obavezuje se tu`eni da na ime duga pru`enih {pediterskih usluga isplati tu`itelju iznos od 19.645,09 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 29. 12. 2006. godine kao dana podno{enja tu`be pa do isplate, te mu naknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 959,00 KM, sve to u toku od 30 dana i pod prijetnjom ovrhe. SUDAC Divna Bo{njak UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje ovom sudu u skladu sa odredbama ZPP-a. Napomena: Dostava presude zbog propu{tanja se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u Dnevnom listu (~l. 348. st. 4 ZPP-a).

OBJAVLJUJE
RJE[ENJE O IZVR[ENJU

ILA=@=H

Dnevni avaz, subota, 4. februar/velja~a 2012.

##
w

Tačno Netačno
Geografija je nauka o Zemlji i njenim obilježjima, stanovnicima i 1 pojavama? Jedan od povoda Američkog građanskog rata bilo je i ukidanje 2 ropstva? Među sisarima najbolji skakač je 3konj? 1. TAČNO

Iako malo šećera nije problem, svakodnevne veće količine tog slatkog “otrova” ubijaju, a zbog njega godišnje umre 35 miliona ljudi širom svijeta, izjavili su naučnici s Univerziteta u Kaliforniji. Tvrdeda suzašećereni sokoviislatka hranaodgovorni zabolesti poput pretilosti, karcinoma, problema s jetrom i srčanih bolesti. Šećer ne samo da čini ljude debelima nego u potpunosti remeti metabolizam, “izbacuje” hormone iz ravnoteže, povisuje krvni tlak i oštećuje jetru. Isti takav učinak na tijelo ima i alkohol.

w

ŠAćAH A@= JHL= = E =D

*H= @IE @H=LA =A@EčE žELJ IHAćK

Parovi koji žive zajedno, sretniji su od onih u braku, otkriva američka studija provedena na 2.737 ljudi. Kratko nakon vjenčanja ili početka zajedničkog života, parovi su bili izuzetno sretni i nisu bili toliko depresivni kao samci, ali je njihovo dobro raspoloženje brzo nestalo. Samci su održavali jače veze i sa prijateljima i sa porodicom, što smanjuje stres, ali i rizik od mentalnih bolesti. Zdravlje bračnih parova se poboljšalo, dok su se parovi koji su živjeli zajedno, osjećali sretnije i samopouzdanije, potvrđuje istraživanje. Bračni parovi imaju djecu prije nego parovi koji žive zajedno i to im privremeno smanjuje nivo sreće zbog neprestanog dizanja i neispavanosti.

Geografija - opisivanje ili pisanje o Zemlji
Geografija je nauka o Zemlji i njenim obilježjima, stanovnicima i pojavama. Doslovni prijevod znači “opisivanje ili pisanje o Zemlji” pa je, prema tome, nastala i prevedenica zemljopis. Prva osoba koja je koristila riječ “geografija”, bio je Eratosten (276. - 194. prije nove ere). Četiri historijske tradicije u geografskom istraživanju su prostorna analiza prirodnih i ljudskih pojava (geografija kao nauka distribucije), nauka o područjima (mjesta i regije), nauka o odnosima čovjek - Zemlja te istraživanje u nauci o Zemlji. Moderna geografija je sveobuhvatna disciplina koja, prije svega, pokušava razumjeti svijet i sve ljudske i prirodne kompleksnosti - ne samo gdje se objekti nalaze nego i kako se mijenjaju i nastaju. Kao “most između društvenih i prirodnih nauka”, geografija se dijeli na dvije glavne grane - humanističku ili antropogeografiju i fizičku geografiju.

ISTRAŽIVANJE Harvardska škola javnog zdravlja
Riba bi trebala biti na jelovniku barem dva puta sedmično

Ranija istraživanja sugerirala su da osobe koje jedu dosta ribe, koja je najčešći izvor omega-3 kiselina, imaju niži rizik od razvoja atrijske fibrilacije
Odrasle osobe kod kojih su zabilježene najviše vrijednosti omega-3 masnih kiselina u krvi, imale su za 30 posto manje izglede za razvijanje poremećaja srčanog ritma od vršnjaka koji su imali najniže vrijednosti, pokazalo je američko istraživanje. - Rizik koji je za 30 posto niži za najčešći oblik aritmije u Sjedinjenim Američkim Državama, prilično je velika stvar - naglasili su autori istraživanja s Harvardske škole javnog zdravlja. Neka ranija istraživanja sugerirala su da osobe koje jedu dosta ribe, koja je najčešći izvor omega-3 masnih kiselina, imaju niži rizik da razviju atrijsku fibrilaciju, ali druga nisu pronašla istu vezu. Dok su se ranija istraživanja temeljila na odgovorima ispitanika o tome koliko jedu ribe, u ovome su mjerene vrijednosti omega-3 masnih kiselina u krvi kod više od 3.300 osoba starijih od 65 godina. Tokom sljedećih 14 godina naučnici su pratili njihovo zdravlje i kod 789 otkrili atrijsku fibrilaciju. Analizom podataka utvrđeno je da je grupa s najvišim koncentracijama omega-3 kiselina u krvi na početku istraživanja imala 30 posto manje izglede da im se pojavi aritmija u odnosu na one s najnižim vrijednostima. 

AC=! =IA EIAEA IEž=L=K HEE @ =HEJEA

w

Potrebno je: 1 glavica luka, 3 mrkve, 5-6 krompira, 3 kašike brašna, 2 kašičice slatke crvene paprike, 1 paprika (žuta), kocka za supu (mesna ili povrtna), vegeta, so, biber. Za noklice: 2 jaja, brašna po potrebi. Način pripreme: 1. Na ulju kratko pržiti luk, dodati crvenu papriku i brašno, promiješati i zaliti vodom uz miješanje do vrha. Pustiti da prokuha, otopiti kocku za supu, začiniti dalje po ukusu. 2. Dodati krompir narezan na kockice i očišćenu papriku narezanu na komade. Kuhati dok povrće ne omekša. 3. U međuvremenu za noklice razmutiti viljuškom jaje, dodati brašno uz miješanje dok ne bude dovoljno čvrsto da se masa može vaditi kašikom. Ne možete pogriješiti: Ako tijesto bude mekše, noklice će se više napuhati i brže skuhati, a ako bude gušće, noklice će biti tvrđe i morat ćete ih kuhati malo duže. 4. Pred kraj ukuhati kašikom noklice, pustiti ih da isplivaju na površinu pa kuhati još desetak minuta.

2=FHE=š

Predlažemo

2. TAČNO

Počinje Američki građanski rat
Jedan od povoda Američkog građanskog rata bilo je i ukidanje ropstva. Nakon što je na predsjedničkim izborima pobjedu odnio republikanski kandidat Abraham Linkoln (Lincoln), u Montgomeriju (Alabama) na današnji dan, 4. februara 1861. godine počela je skupština o odvajanju šest država Juga, koje su bile protiv tog izbora, u Konfederaciju američkih država. Na istoj konferenciji pet dana kasnije delegati Južne Karoline, Alabame, Floride, Džordžije, Luizijane i Misisipija izabrali su Dejvisa Džefersona (Davis Jeferson) za prvog federacijskog predsjednika. Ubrzo je i Teksas pristupio Konfederaciji da bi dva mjeseca kasnije počeo Američki građanski rat.

PREKID, PRELOM (tur.) PTICA GRABLJIVICA

VJERNI

GLAVNI GRAD VENECUELE

OBIM

”ORGANIZ. PISAR, OF AMERIC. BILJE@NIK STATES” ONOG ^ASA LU@NA SO

O.^.

NAJTE@A ATLETSKA DISCIPLINA

PRO@DRLJIVOST

NEODGOJENO DIJETE

3. NETAČNO

Kengur najbolji skakač među sisarima
”ROYAL ARMY RESERVE” BUDISTI^. SVE]ENICI PRO@DRLJIVI TE[KI ^EKI]

RIJE^NI OTOK

OPTI^KO POMAGALO RU^ICA, DR@AK

^LAN GARDE

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA MALA FLORAMI, ENAK, ADEN, Z, DENIS, ANTAL, MARK ENTONI, VIC, ALDANOV, IJ, PUME, ODA, RAKETA, SVAK 2785

PRIPADNIK NARODA U DACIJI

MUZI^AR NA SLICI GLAVNI GRAD GANE AUSTRIJA BLAGAJNA HOLANDSKI FUDBALSKI KLUB OBJEKAT ZA PRELAZ PREKO RIJEKE VOLUMEN

ALT

Konj nije najbolji skakač među životinjama. To mjesto pripada kenguru, koji živi u Australiji i Novoj Gvineji. Najviši među njima je tzv. crveni kengur. Visok je do dva metra i težak do 80 kilogtama. Svaki kengurov skok pri brzom trčanju dugačak je oko šest metara. U januara 1951. godine zbilježen je rekordan skok jednog crvenog kengura, koji je tada skočio nevjerovatnih 13 metara. Kenguri isto tako dobro skaču i uvis. Kada odrastu, kenguri mužjaci s lakoćom preskaču ogradu visoku tri metra. U životinjskom svijetu najbolji skakači su buhe, koje mogu skočiti i 200 puta više u odnosu na dužinu tijela, ali ovdje nije riječ o tome.

spr 59m2. karavan. 061 200 203 Audi 80. 1. nenamješten sa garažom. Tel. 061 349 257 Fiat seicento 2002..500 KM. Kuhinja. 062 762 572 Centar . 062 713 256 Potražnja Kupujem golf dizel. 1. Trg solidarnosti. 39. god. 2003. klima. Tešanjska. centralno. 60 m2. Tel. Tel. Zahida Panjete. 033 543 714 Prodajem stan na Bjelavama 1.000 KM. Tel. 061 427 717 Uzimam havarisana i ostala auta.800 KM/m2. isključivo ispod tržišnih cijena. S. Olimpijska. 4-soban. prodajem stan u potkrovlju 74 m.600 KM sa PDV. el. Tel. Tel. opremljen. Aleja lipa 46m2 i 52m2 + balkon 2. prvi sprat. 061 269 835 Najpovoljnije tržišne cijene u novogradnji za useljive trosobne stanove na Stupu od 54 .prešao 160.88 m2. ugrađen alarm i kandža.. 8/2007. Olimpijska. 061 142 704 Apartman 50 m2 u blizini novog “Avaza”. daljinsko zaključavanje. klima.6. servo. odlično stanje. privatna kuća. teretni. Tel. Tel. Tel.550 KM/m2. vektra. 061 142 418 Fiat doblo cargo furgon. benzin. air bag. Tel. ul. Tel. novi passat. klima. zeleni metalik.ul. tuš kabina. etažno. Može zamjena.550 KM/m2. god. u dobrom stanju. 1.110. 4 vrata. Polje . ocarinjena. Tel. kod BBI centra 500 Eura. 065 819 136 Prodajem stan na Ciglanama ul Husrefa Redžića 3. Tel.290 KM bez PDV-a. benzin.400 KM i stan u centru ul Muvekita 3.5 soban.000 KM. 300. super stanje. 066 178 418 Dvosoban stan na Čengić Vili 2. putnički kombi 8+1. tempomat. al. 101.. 8.0 TDi. I. 1. Tel. sp cijena 2. klima. papiri uredni. ul.000 KM. plinsko grijanje. Tel. uredni papiri. alu felge. 4 x el. bez udesa. povoljno. Tel.momcima. Grbavička. 3 mokra čvora. Tel. registrovan i kasko osiguran. 9.000 KM. Trg međunarodnog prijateljstva. u odličnom stanju.000KM. sprat.800 KM i Vojničko Polje ul Hasana Sučeske 6.000. 1. 061 701 363 Škoda octavia tour 1..000 km. pogodan i za poslovni prostor (notarske urede. Tel. Tel. u hodniku ugrađen veliki ormar 85.000 km. 2. servo. Tel. Tel. N. zatvorena lođa. 061 204 169 Škoda favorit. kvadrat 1.9 TDI. 600 KM. 061 521 395 Prodajem komplet mjenjač za kombi T2 sa alnaserom. grijanje. Tel. cijena po viđenju. Vraca 2. modifikovani model. 066 767 307 Potreban lijevi far za Audija A3. 061 145 829 Zasebnu.. Tel. registrovan do 8. Tel. servisna knjiga. m. osim plina. 59m2. opreme. 2012. korsa. ul. do Merkatora na Dobrinji c5.000 KM. 100m2. Tel. Tel. 1.500 KM. god. alarm. Hotonj . 5. Tel. dvosoban adaptiran 46m2 + parking mjesto . 061 249 467 Kupujem havarisana i ostala vozila. dizel. dvoja vrata. 063 798 978 Prodajem auto navigacije raznih marki Garmin. grijanje. registrovan do 9/2012. sprat. Tel. 2. lux. Tel.000 km. 062 227 167 Prodajem stan u novogradnji. 061 202 851 Prodajem stanove na Grbavici 52m2 i 53m2. xenon. 1. 1997. Tel. 061 510 964 Mojmilo . god. 2.000 KM. 110. 061 269 835 Hrasnica. podizači. stranac. 062 876 883 Prodajem stan u centru ul Koševo 3.550 KM/m2. 063 894 278 Prodajem . ful oprema. može sa oštećenom farbom. 061 269 835 Mejtaš. cijena 200 KM. alu prozori. Tel.. brza keš isplata. sport back. bord kompjuter. Tel.. 062 139 085 Dvosoban stan 58 mk. Tel. felge. centralno zaklj. ful oprema.. ful oprema.700 KM. Tel. Tel. retrovizori. 061 187 139 Prodajem kombi trafik god.. 1990.000. sve 1/1. 65.). Tel. 062 383 064 Prodajem stan u centru Trnova površine 49 m2. centar Zenice. odl. Tel. el. omega. Avde Smajlovića. 061 510 964 Hrasno. Kolodvorska 13/VI. Tel. Tel.000 KM. dobro stanje. 061 510 964 Grbavica. spr 72 m2 130. Tel. 033 417 320 Kupujem havarisana i ostala auta za auto dijelove. prodaje se stan novogradnja 43 m2 kod Robota. full oprema. lijepo namješten. Tel. Tel. Tel. balkon. povoljno 1. serv. god. sprat. Tel. ABS. Cijena po dog ako se uzima više komada. 062 383 064 Prodajem trosoban stan 78 m2. Radnička. Plaćene režije. dig klima. ptt Hyundai H1 2. namješten. 500 KM. 033 213 508. 061 141 943. plava metalik. Tel. dvosoban stan 300 KM. 061 269 835 Sobu studentici kod Holiday Inna. 061 356 535 Dvosoban stan.9 TDi.000 KM. 1. klima. gusani radijatori. Vlasništvo 1/1. metalik.8 T benzin. god.Vogošća. 061 360 084 Skenderija. Tel. 2001. 1. 033 768 016 Lužani 1. cijena 95. Tel. cen. 66 kW. ful oprema. 600 KM. do 6. Tel. sprat. Tel. Tel. servo. reg do 9.0 TDi. sivi. Tel. bojametalik srebro. 066 801 737 Prodajem stanove: Baščaršija. balkon. bijeli. sunča.stan u srcu Starog grada 155 m2/I sprat. 061 338 893 Pežo 206 HDI 1. Tel. urađen veliki servis na 80. putnički 8+1. Podhrastovi. 062 345 262 VW T4. godina. kompresor i veliku dizalicu. prešao 65. 4. ABS. 061 690 848 Prodajem dvosoban stan prvi sprat 60 m2 do Merkatora Dobrinja c5.300 KM. servo. dig.000 KM. centar Vogošće. Esp. namješten. Tel. 12. crna met.0 td. 52.000 KM fiksna. 061 142 704 Dvosoban namješten stan na Alipašinom polju u B fazi. Cijena 5. prvi vl.000 KM. 063 902 618 Golf 5. ul. Tel. 061 572 069 Prodajem dvosoban stan 65 m2 na drugom spratu. 061 206 985 Prodajem stan na Grbavici kod šopinga 54m. 062 279 428 Stan 55 m2 namješten. metalik sivi. 77 kW. sa gumama 220 KM. Alipašino polje. Tel. airbazi. god. 061 363 511 Prodajem stan Alipašino Polje. 062 226 984 Fiat seicento dijelovi. u izuzetnom stanju. sprat. 19. 3. Tel.000 KM. renoviran.200 KM. dizel. Cijena 52. nenamješten i renoviran sa etažnim grijanjem. reg do 3. Cijena 2.000 KM. 106 m2. Tel. Boljakov potok.zima 165-70-14. 062 888 246 Automobili Prodaja Alfa romeo 145 dizel 19. polunamješten. god. lift. nove gume. Tel. 061 758 217 Otkupljujem ispravna vozila na bh. jednosoban namješten stan. 061 366 530 Prodajem dizel motor za Audi 80 cc. 065 819 136 Prodajem stan na Grbavici kod ambulante 57. Tel.6 Hdi karavan. Tel. knjiga. 062 383 064 Prodajem stan u Sarajevu. Tel. Tel.500 KM. 16. jednokreventa namještena manja soba sa kupatilom. sp. ekstra stanje i pogled. ul.100 KM. 061 700 612 Dolac Malta. potpuno renoviran. 061 103 284 Pežo 307 SW. Tel. Dvor. 1. 2012. 1. Tel.1. Tel. 066 995 944 M.900 KM. 061 509 705 Prodajem stan na Malti ul Alojza Benca vis priz 54 m2. nova Tehelova zgrada.1. centralno grijanje. 061 188 998 Opel zafira 2. 4-soban. Tel. kupatilo sa pripadajućom opremom. cijena 2. 065 819 136 Prodajem stan u Bihaću 33 m2 u centru. Mašine uvezene iz Belgije. 2.. fiksno.000. povoljno. Tel. siva metalik. 2. 033 481 399 Ilidža 45 m2. Hitno. tek registrovan. 84. prvi sprat. prešao 175. Vranica neboder. namješten stan na duži period. B faza.5 tdi. Tel. Tel. Vrazova.500 KM.300 KM.. Tel. 061 538 128 Dobrinja V. 062 814 399 Seat Ibiza 1. za stan u Sarajevu. sp 108. telefonom i balkonom. c.000 KM. Petrakijina 115m2. Reg. 061 548 023 Renoviran stan 78 m2. reg. lift. registrovana. 061 812 029 Golf II benzin 1. sunčan. 2012. 061 285 484 Škoda fabia 1. 1. servisiran. Tel. 061 242 261 Baščaršija dvosoban extra namješten 1. potpuno opremljenu garsonjeru. 061 701 044 Dvosoban stan. kod “Binga”. 2007. nereg. dobro stanje. 2006. Tel.4 Mpi. iznad Papagajke Stari Grad. klima. Tel.3. 062 677 488 Centar. cijena 8. Tel.. nov vanjski prozor. 061 359 728 Ciglane donje prodajem stan 43 m2 + balkon 6 m2.. 061 208 177 Jugo. grijanje... kod pic.. Tel. kompletno i kvalitetno adaotiran.500 po m2. Ljubovića. 066 003 937 Namještenu garsonjeru na Dobrinji isključivo zaposlenim ženskim osobama. 063 793 111 . 2. dogovor. Tel. Metalik siva boja. u odličnom je stanju. god. avgust 2002. ul. ul. Tel. Tel. garažiran.000. Tel. stan 28m2. Tel. Otoka 100 hiljada 65 m2. 446 324 km. ul Trg solidarnosti 1. 43. 05. zaseban ulaz. Alipašina.000 KM.. reg do 07. 061 494 120 Lijepo namješten dvosoban stan u centru. dva balkona i dunum građevinskog zemljišta. daljinsko. naselje 1 sp. Braće Begić. 56 m2. Polje. trosoban 74 m2/XIV plus dva balkona. Cijena 500 KM. god. 2003. ul. prazan stan. Tel. 061 204 169 Ford fokus karavan 2003. 48 m2. etažno grijanje. 113. 2000.000 KM.garaža 20m2. 065 880 310 Audi 3. Useljenje u martu. Tel.250 KM. Vila. Tel. v. esp. ul. 1. 1. Tel.. god. Tel. ful oprema. tek uvezen. Odjavljen. 85. Tel. Al. 061 510 964 M. očuvan. kuhinja sa visećim elementima.000 KM i stan na Grbavici ul Grbavička 14. 000 km. god. Tel.000 km. 2 x airbag. registrovan. 066 722 932 Golf 2. 061 540 015 Prodajem stanove ul. 065 819 136 Prodajem stan u Hrasnom 38 kvadrata plus balkon. 123m2. tek registrovan. 061 204 169 Ford mondeo 2. 061 775 331 Bora 1..5kw. alu felge. g. trend line oprema. el. metalik siva. 2007. 85 m2. 062 943 826 Dvosoban stan.. dizel. Tel. prešao 90. 062 520 823 Prodajem 3 gume ljeto .400 KM/m2. 2003. Tel. Dvor . klima.900 KM. 68m2. 061 806 407 Prodajem stan u centru grada od 98 m2 u ulici Aleksa Šantić. 063 952 207 Stan opremljen studenticama. Super stanje.. Tel. putnicki 2500cm motor. do 06/2012. 061 917 093 Kadet 1. el. Branilaca sipa. Tel. reg. plaćeno sve do reg. Tel. 1996. Tel. Bihać. 2. 90 m2. 120. Tel.111. Tel. 1989. kompletno gleda na Ferhadiju. 80 m2.. 061 244 181 Polo 1. Ekstra stanje.850 KM. šiber. 4 vrata.500 KM. 1. cijena 15. trosoban stan 72 m2. alarm Cobra. tek uvezen. pogled na tri strane. pro. Tel. dvosoban namješten stan 500 KM izdajem Dženetića čikma. reg do 4. adaptiran. 061 812 411 Toyota corolla 2006.9 dci. ESP. g. 061 364 577 Škoda fabia 1. god. p. metalic crna. nije zadnji sprat. 061 278 188 Caddy VW 2002. 063 875 057 Golf II dizel. 1.preko puta hotela Zagreb. centralno grijanje. Panasonic. ul. cijena 2. cen. Tel. grijanjem i garažom. zimske gume. spr 61 m2 . plin. ful oprema. 84. god 2004. 061 548 023 Novogradnja Grbavica 54 m2 1.950 KM/m2.9 dci. Tel. cijena po dogovoru.3 iz 1980. 1. reg. servisna knjižica. jednokr. peti spr. 061 288 939 Prodaja A. 061 556 638 Golf 4 tdi. 700 KM. 062 536 237 Jednosoban namješten stan na Koševskom Brdu. 210. ekstra motor i limarija. 061 108 945 Prodajem dvosoban stan 53 m2. Logavina.700 KM. februar/velja~a 2012. 10 sp.. 1. balkon. 062 713 256 Garsonjeru izdajem namještenu. Tel.000 KM. Tel.. Ekstra povoljna cijena..000 KM. Tel. Galija. kvadrant. Fojnička III sprat. 061 842 201 Ford putnički karavan. registrovan. trosoban stan (81 m2) + 2 balkona.000 km. pp vrata (zvati iza 12 sati). Smailagića 67m2. crna. spr adaptiran 78 m2 + 2 balkona . Tel. Tel. adaptiran poslije rata. Tel. odlično stanje.. Tel. Tel. 061 614 887 Stanovi Izdavanje Aerodromsko naselje. 54 m2. 1..000KM. Tel. A. 2001. Tel. centralna. podizači.500 KM. Tel. Tel. Vraca. 061 812 485 Dobrinja I. 061 537 588 Jednosoban stan u zgradi. Parking za stanare ispred zgrade. Ilidža. Tel. dvosoban. Tel. Tel. 57 m2. 033 768 016 Aerodrom. etažno grijanje. god.500 KM.350 KM.. mj. 2003. 061 031 330 Č. urađen vel servis. centralno gr. garaža u zgradi.9 tdi. 061 221 891 Audi 80.1. 27 m2. Tel. u voznom stanju. centar. 061 242 008 Prodajem aluminijske felge BBS 14-ke. M. renovirana.4 B.70 m2 ugrunčeni. Stup 54 m2 . Tel. 061 504 425 Povoljno novogradnja Stup Tibra 2 stanovi od 28 do 90 m2. odlično stanje. ful oprema.. Tel. Veoma povoljno. Trg nezavisnosti 72 m2. ul.000 KM. Otoka preko puta Merkura. trpez.000 KM. dalj. 061 315 798 Prodajete automobil? Pozovite. 061 223 084 Renault 97. 062 534 343 Motor sa reduktor 380/220 za izđubravanje farma 1. 061 145 853 Ilidža novogradnja u Pejtonu. servo.000 KM. Trg Zlatnih ljiljana dvosoban stan 55 m2. 063 345 268 Audi A3 2004. 061 263 910. 445 578 Prodajem garsonjeru 27 m2.500 KM.. Polje. god. tablama. automatik.000 km. Tel. Tel. prešao 53. 062 333 529 Alipašino. rijetkost. 062 341 913 Prodajem dijelove za Audi 80 cc.2 benzin. Dolac Malta Čengic Vila 70m2. 061 925 312 Golf 2. 061 507 960 Prodajemstan54 m2+8m2balkon i hodnik. godina. sprat VI. 54m2. Tel. Tel. 2004. god. 062 072 825 Ferhadija . podrum. 4 šarafa.500 KM/m2. ispravan. Tel. 061 507 984 Kupujem japanska i ostala vozila niže vrijednosti. spr. 108. Tel. 061 462 317 Skenderija. bijeli. istekla registracija. 2001. benzin. 330.107. povoljno.350 KM. I kat. garažiran. 033 442 998. prešla 109. 1. Tel. ABS.. isplata odmah. 061 510 964 Al. cijena 45. ul Aščiluk. ima servisnu knjigu. Tel. dvosoban. Cijena 6. 2003. 1. 121 m2/I sp. Tel. 2004. 3 sp. 15. 061 210 508 Mercedes e 220 cdi avantgarde 2007. Registrovan cijelu godinu. Tel. trosoban potpuno namješten stan u zgradi. 93. neispravna. 061 149 190 Fiat punto dijelovi 1. Tel. 260. 12. full oprema. 061 566 500 Prodajem kamion kiper Man 26-332 registrovan do polovine novembra. jednoipos. 80 m2. 91. 063 484 943. abs. Stanje uredno. bega Fadilpašića 81m2. 061 702 881 Dobrinja 2. met siva. Tel. parking.205.Hrasno). 2012. god. 061 080 330 VW Jetta VR6.9 tdi. Bjelave.000 eura 1m2. 062 974 417 Kamioni Kombi furgon Mercedes benz 1991. 061 979 106 Prodajem stan u Ilijašu 27 kvadrata. klima.000 KM. 2. Tel. klima. tek registrovan. 2001. Tel. adap. 2002.3 u ekstra stanju. 56 m2 + balkon + parking .Mejtaš jednoiposoban renoviran stan 46 m2. spr 83 m2. prešla 33. ABS. klima. blindo vrata.400 KM.000 KM. D.kod Kluba Slovenaca 86 m2/ vis. nove zimske gume.C faza 40 m2 + balkon/X. Tel. itd. 061 493 323 Centar kod Katedrale izdajem lijepo namješten stan. 1985. 061 559 235 Ilidža.000 km. 062 963 333 Prodajem četiri zimske gume Sava 185/65/15. 062 832 572 Škoda fabia 2000. god. blind vrata. 75 m2. 062 506 775 Kupujem sve vrste vozila: strane table. registrovan i u dobrom stanju. 061 842 989 Dvosoban prazan stan Dobrinja c5 kod Merkatora. benzin. Centar grada. Tel. Tel. 061 215 375 Saraj Polje. ul. Tel. 60m2. 3 sp. A faza.1. kasko.Centar. Meck lock. 061 288 939 Novogradnja Stup “Tibra 2” stanovi sa klimom koji su u ponudi samo kod nas. Miloša Obilića 100m2 od 300 KM do 1. 2. 061 274 441 Kupujem ispravna i manje havarisana vozila mlađa godišta. 1986. Tel. 1. 70 m2. dobar raspored. Bez posrednika. 2008.4... na duži period. 061 397 187 Hyundai elantra 2001. Akifa Šeremeta. godište.. 061 345 448 Logavina 71m2. 061 820 000 Kupujem vozila niže vrijednosti. kod pozorišta. Koševsko Brdo. od 27 do 94 m2. registrovan do 25. 86. 061 219 066 VW transporter 2. u odličnom stanju. u voznom stanju. abs. 1986. dizel. sp. Tel. Tel. Tel. A faza..5 soban sunčan stan u Titovoj. I sprat. sp. 16. 2001. el. A faza. zaključavanje. Tel. Tel. 061 200 203 Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta 5 KM. Tel. komande na volanu. Tel. Smailagića 10 sp. metalik siva. ordinacije. sp. 063 566 508 Prodajem . 16 cola. Cijena 7. prodajem stan. 061 130 649 Fiat punto 1. 062 341 913 Pežo 205. 16 D. ima klimu. 033 768 016 Alipašino . Prodajem dvoetažni stan.700 KM. 62. limuzina. 1. Polje B faza. N.800 KM/m2. Geteova. 062 280 679 Jednosoban. centralno zak. sprat. novija gradnja. Tel. 5. god. 062 814 399 Reno laguna 1. 033 768 016 Dijelovi i oprema Auto dijelovi za Opela astra. Tel. 2012. spr adaptiran dvoetažni 67 m2 .. prozori.Švrakino (kod Merkatora) garsonjera 25 m2/IV. Otes Ilidža. etažno. 033 768 016 Centar. Dnevni avaz ni Najve}i dnev oglasnik u Bosni i Hercegovini Pasat 1. na stranim tablama i sl. Tel.000 KM i Alipašino Polje. lift. god. Tel. 062 600 111 Toyota yaris limuzina. Tel. dobro stanje.200 KM.500 km. 061 480 445 Centar. 062 146 935 Dvosoban stan 60 m2. Tel. studentu. korištene jednu sezonu. Tel. Medium. Tel. Garska. 35 m2+garaža 12 m2. Vila. 16. Tel.000 KM. 062 139 085 Prodajem dvosoban stan 54 m2 u starom Ilijašu. Čobanija. iznajmljujem. ul. Becker. cijena povoljna. Tel. Cijena 900 KM. Tel. reg. crna boja. Tel.. centralno i podno grijanje.230.. uvoz Njemačka. Pofalići na brdu iznad mljekare. havarisana.. 105. prizemlju u odličnom stanju.. 061 701 387 Ilidža kod policije. 1993. Aleja lipa 65. 061 347 861 Al. dvoiposoban renoviran stan 66 m2.6. cijena 6. dizel. 5 vrata. nova gradnja sa fasadnom ciglom. prozori. 061 204 988 Audi 100 CS ili mijenjam za manji auto. KM 110. cijena 50. moderna kuhinja.). tasovac. 1988. Grbavica i Čobanija. Tel. 062 600 111 Buba old tajmer trajno registrovana. Navig. Tel. spr. 10/2003. 061 203 376 Lijepo namješten 2.000 KM. cijena povoljna. 062 270 696 Prodajem vulkanizerske mašine: dvije balansirke. 062 158 101 Namješten sprat u kući . dva balkona. Cijena po dogovoru. 2. Olimpijsko. 061 217 897 Namješten jednosoban stan studenticama. Tel. Tel. p. god. do 13. asr.4. ul. benzin 1. mlađa godišta. plaćeni carina i PDV. 59. Tel. Tel. naselje Grbavica ul. Tel. 2 balkona. god. ul. isplata odmah. Tel.000 KM/m2.550 KM/m2. Mojmilo. 061 269 835 Bjelave kod meteo stanice dvosoban stan 49 m2/I sprat. god. 52 m2. 033 768 016 Aerodromsko naselje. frontera. stan prodajem 42 m2. 450 KM/m2. austrougraska gradnja.560 KM/m2. 061 435 734 Mercedes ML 350. kao nov. Tel. god. 03. namješten. met. Č. Tel. 13. 1. 063 340 989 Prodajem četverosoban stan od 78 m2.000 KM. etažno grijanje. Tel. lift. 061 249 467 Mercedes 123 dizel. 600 KM.000 KM. god.. Tel. godište. sprat.080 KM/ m2. Tel. Dvor . 7. Tel. 1. uredni papiri. 1. 062 053 012 Ford eskort 16D CL u dobrom stanju. 061 157 571 Namješten jednosoban stan. Falk. god. sunčan. 5. extra siva perla. 062 315 978 Citroen GS 1.. 061 171 871 Prodajem polovne dijelove za sve vrste auta. sprat. centralno grijanje. retr. kuka garaž.000 KM.200 KM. grijanje u sicevima. cijena 7.000 Eura. adaptiran sa kuhinjom rađenom po narudžbi. kupljen i servisiran u Asi.mijenjam nov neuseljen jednosoban stan u Ist.000 KM.5 CRDI. 5 vrata.4 benzin. 062 943 826 Lijepo namješten stan u privatnoj kući. ul. Povoljno. garsonjera. Sarajevu za stan u Sarajevu (Grbavica . 061 361 205 Reno laguna 1. 8/2012. 061 775 331 VW turan. elegans. sprat. Tel. Grbavica.8 benz. dizel automatik tiptronik. 2. paket d. Tel. Tel. 2012. crni. 033 441 687 Trosoban. Tel. 061 897 947 Prodajem dvosoban stan veličine 57 m2. 061 505 578 Prodajem dijelove za Opel calibru. lift. TDI. 062 600 111 VW touareg 2005. Tel. Dobojska. 1991. Tel. Tel. montirku. elektro paket. Tel. god. Pofalići. spr. Tel. 062 993 253 Prodajem trosoban stan u novogradnji na Stupu ugrunčen cijena 1 m2 . Tel. 2009. veliki balkon. tigra.9 TDI. Dobrinja 100 hiljada. automatik. vrata. 2. Tel.1 benzin 98.56 48Subota 4. 218. Polje. mj. 033 455 086. havarisana. 061 320 439 Prodajem stanove u novogradnji Stup Tibra: dvosoban 44 m2 i 57 m2 trosoban stan (useljenje mart 2012. Tel. 3 sp. IV sprat. Dolazim na adresu. ulica Azize Šaćirbegović. 58.100 KM/m2. alminijska stolarija. Tel. Ozme. Tel. 061 288 939 M.mijenjam dvoiposoban stan u Odžaku sa cent.. Tel. 11. 063 459 893 Kupujem rabljena i havarisana vozila svih vrsta. ulica Kranjčevića 9/I. Tel.4 benzin.600 KM. novo etažno plinsko grijanje. duž čitavog stana. sobe 105 KM.. 66 kw. dvosoban stan (55 m2) na vis. ESP. povoljno. Alipašino. Frašte. 061 146 916 Prodajem osam čeličnih felgi.000 KM. Lužani. 061 244 809 Ford fokus 2002. Otoka kod Merkura. 061 256 538 Passat 2006. karavan.

tlakomjer digital 40 KM. dvosjed i fotelju maslinasto zelene boje. 061 559 235 Vrbanjuša. sa namještajem. internet. u odličnom stanju 30. 2 radna stola za kuhinju i regal. Rješavanje kompjuterskih problema. 061 267 243 Izdajem sobe za prenočište u blizini Baščaršije. Tel: 061 543 234 Prodaje se kuća u starom dijelu grada. 061 183 876 Prodajem hrčka sa kavezom 20 KM. 20 KM po osobi. okućnice 150 m2. Tel. 061 134 393 Prodajem lux kuću u nizu na Koševskom brdu. vl 1/1. 500 m od asfalta. Tel. nadogradnja. Brz dolazak na adresu. sa tri etaže. Tel. Tel. kuća. Tel. Tel. Tel. 061 545 375 Ostalo Harmonika vrata Harmik jednokrilna i dvokrilna sa dvije vodilice. uz njega dođe punjač i usb za 230 KM. 066 026 990 Izdajem zidanu garažu na duži period kod pijace na Grbavici. Tel. Bosanski Ljiljan 17. Tel. Tel. sve na 4 duluma zemlje.Ako imate problema s vašim kompjuterom. Tel. ćilim. Tel. 10 m od obale. sp. Tel. 063 842 059 Ostalo Prodajem inkubatore za leženje pilića do 70 jaja 150 KM. kamera. Tel. Tel. Maršala Tita 268 Luka. očuvana konzola. instalacija windowsa. Tel. Prodajem kuću sa pratećim objektima. povoljno. Cijena 75. povoljno. Ozidan. garaža. papiri 1/1. bežičnih rutera i mreža. 062 818 909 Izdajem moderno opremljen dvosoban apartman po povoljnoj cijeni na Bjelašnici na duži i kraći period. dvosoban stan sa stvarima u odličnom stanju sa cen. 063 537 844 Mijenjam noviju. potreban stan do 55 m2. cijena 70 KM. Monografija “100 godina sporta u Bihaću”. 061 801 755 Prodajem orahovu dasku debljine 5cm stara12 god. Voda. Tel. 061 715 735 Prodajem željezne pulčeve. Polje. 036 809 009. mogu i dvije manje porodice. papiri. Cijena 400 KM. 061 200 820 Prodajem kauč u super stanju na rasklapanje. Tel. može i zamjena za jednosoban stan uz dogovor. 061 291 155 Prodajem kuću stan novogradnja 110 kvadrata + bašta + dvorište. Tel.000 m2 na Baricama. 061 106 720 Ostalo Kupujem neispravne plejstejšn 2-dvice. Dolazim po pozivu! Majo. jednostavan za upotrebu. Tel. Tel. 061 157 571 Prodajem Play Station 2 sa memori karticom i jednim džojstikom. Tel. 061 803 715 Prodajem 4. 150 m2.Otoka. druga 2. Tel. lcd 17. 033 768 016 Agenciji potrebni stanovi za iznajmljivanje i prodaju. devastirana kuća 60 m2. 061 823 751 Sok. Cijena po dogovoru. Grad dvoetažni 83 m2. 061 544 880 Prodajem sto i stalak staklo sa metalom.000 m2.Geografske. Tel. kao nov. instalacija windowsa. 061 646 492 Izdajem fast fud. Tel. Tel. Sve na jednom mjestu. 061 269 835 Ilidža. Tel. Dostava besplatna. komplet adaptiran. 061 263 746 Prodajem kauč. 061 552 976 Izdajem 3 poslovna prostora od 60 kvadrata i jedan od 130 kvadrata na Stupu Ilidža. na relaciji Novo Sarajevo do 75. povoljno. Tel. Grbavica . Tel. Sarajevo. Tel. prodajem useljivu kuću sa 700 m okućnice. Tel. sp. 1/1 . peć na dimnjak 8 kw Maja kor. 062 959 129 Agenciji za nekretnine potrebno više stanova za prodaju uz proviziju od 3 % i iznajmljivanje poznatim klijentima. nepušača. voda. 061 514 998 Prodajem TA peć potpuno ispravna. 033 452 931. cijena povoljno. 100 maraka. Hrasno. 20 KM po osobi. Tel. 61. 061 817 960 Prodajem kuću 1/1. 15 kvadrata.150 godina. Tel. 061 493 323 Izdajem garažu Logavina do MUP-a Stari Grad 130 KM. garaža. Tel.99. Cijena 12. period 18 mjeseci (agencija). voćnjak. na Koševskom Brdu. 061 214 306. 064 4212 354 Hitno potrebni stanovi za iznajmljivanje i prodaju za poznate kupce. 062 677 474 Prodajem računar Pentium 3. Tel. 1/1. 200 m od Baščaršije. Tel. 061 686 095 Orahov brijeg. preko puta Vijećnice. 062 443 874 Prodajem monitor 22 inch. Tel. 061 375 787 Stanovi . .Ilijaš. 200 KM. kod nove džamije. Aleja lipa. Tel. Sarajevo KARTOGRAFIJA Karte: .000 eura. Nedima Filipovića br 8. 062 347 405 Ozbiljan bračni par traži kuću na čuvanje od Ilidže do Ciglana. 061 165 028 Mijenjam stan u Sarajevu jednosoban za stan u zapadnom Mostaru. Tel. 175. useljiv. 061 243 611 Servis računara . 061 569 570 Ilidža . renoviran. Tel. 061 145 853 Agenciji potreban veći broj stanova za prodaju i iznajmljivanje. 061 925 292 Prodajem televizor u boji. replika. jedna 4 kw.nerasbih. Tel. Tel. dobro uhodana lokacija. struja. Cijena 18 KM + poštarina. Komunalije do parcele. Tel. Tel. 061 510 964 Sokolovići. cijena po dogovoru. prodajem dvije građevinske parcele jedna do druge 820 m2 i 640 m2. 037 351 057 Prodajem enciklopediju “Tito”. sve u dobrom stanju. 061 459 769 Potreban jednosoban ili dvosoban stan u zgradi namješten na duži period. nadogradnja računara. velika. Tel. Tel. Tel. Tel. Tel. 061 170 085 Ako želite brzu i povoljnu instalaciju windowsa 7. prodajem kuću 12. vrlo povoljno. 062 180 957 Literatura o rasama i dresuri pasa. Obala K. 062 606 060 Potražnja Agenciji potreban manji stan u zgradi u najam na duži period za uposlenicu državne institucije. dolazak besplatan. 061 700 863 Prodajem laptop. Tel. Svi priključci. 062 320 648 Apartman sobe za noćenje. 033 203 127 Tražim cimerku. Urbanistička saglasnost. prekoputa Domapisaca. 061 846 492 Prodajem muško štene bosanski tornjak star 3 mjeseca. 061 794 249 Iphone 4. 062 967 832 Izdajem frizerski salon u Buča potoku sa komplet inventarom. centralno. balkon. garažno mjesto zgrada Karingtonke 80 KM.Dnevni avaz subota 4. sig. nov 260 KM. 061 864 759 Prodajem 7 dunuma zemlje u Tarčinu. Tel.Profesionalna dijagnostika i popravak računara. Tel. bašta. 032780 274. Konjic. 061 545 358 Izdajem poslovni prostor 42 m2. 061 214 115 Prodajem trosjed. jedna sobna vrata. Tel. parking. Tel. 13 sp. Tel. cijena povoljna. Sarajevo. Tel. 89. 061 262 516 Prodajem el. extra stanje. šampionskog porijekla. Tel. Tel. 1992. 061 156 309 Kompjuteri Akcija servisiranja . kapije na daljinski svjetla na senzor. 061 157 571 Prodajem televizor marka Samsung ekran 72 i kameru za kompjuter marka Genius. Mahmutovac.00. cijena 1. 114. plinsko grijanje. Tel. 061 271 111 Tražim pod kiriju Lužani. Sarajevo. sve 1/1. 061 502 380 Prodajem orginal njemačkog ovčara star 6 mjeseci čistokrvan. Tel. Tel. 64m2. kvalitetna kuhinja sa aparatima. Tel. Tel. Korisni prostor 270 m2. 1. Tel. TV Filips 72 cm 100 KM. pokriven. antivirusi. 062 100 285 Izdajem apartman na Bjelašnici. ptt Mašine Prodaje se cikular sa oblaricom i borfuterom motor 4 kw trofazni. papiri uredni. 062 568 248 Poslovni prostori Baščaršija. 1/1. 061 493 323 Agenciji potrebno više stanova za prodaju i iznajmljivanje. Tel. Tel. namještena. 061 869 396 Prodajem garažu u zgradi. može vozilo ili traktor u račun. Tel. Paromlinska 53. Tel. Saraj Polje. 061 269 835 Prodaje se kuća modernog stila u Starom Gradu na Bistriku. Umrežavanje. Sar.5 duluma zemlje livada. oplate za šalovanje Blažujke i okrugle oplate za betonske stubove. B faza. 061 762 227 Mijenjam kuću u Starom Gradu za jednoiposoban stan . ugradnja komponenti. 033 642 292 Izdajem poslovni prostor 80 m2 na atraktivnoj lokaciji. 066 084 561 Kupujem stan do 50 m2. servisi računara. Tel.Čapljina. održavanje. Tel.Tel. hitno.80x2. Mejtaš 49 i 54 m2. 066 064 875 Prodajem kuću u Draževićima kod Kiseljaka. cijena povoljna. šporet Sloboda. 061 288 939 Izdajem poslovni prostor 110 i magacinskog 100 m2 na glavnoj cesti. album značaka 200 komada jeftino. Tel.000 KM. prilaz za šlepere. Kulenovića za isti na Ilidži. sa ili bez opreme. Tel. 29m2. Plandište. Tel. 061 347 536 Bijela tehnika Frižider Indesit korišten mjesec dana 230 KM. 062 256 035 Novo u ponudi! Izrada vizitki (100 komada = 10 KM). 061 508 931 Izdajem poslovni prostor na Ilidži pijaca pov 100 m2. Tel. Tel. 061 031 330 Kućni ljubimci Mješanac šarplaninke i bulmastifa težak 65 kg besplatno se ustupa za parenje. Tel. Tel. 066 665 201 Mijenjam garsonjeru za garsonjeru. Tel. Otoka 71 m2 . 063 899 989 Kuće u Starom gradu od 450. A. uredni papiri 1/1. 061 184 724 Iznajmljujem vikend kuću na Vlašiću. vakcinisan.000 m2. 061 226 007 Ilidža. 4gb memory kartica. Pofalići 2 sprata. 061 740 870 Izdajem garažu u stambenoj zgradi. 066 847 981 Prodajem zemljište 2. Pejton 2-soban. web hosting. Hrasnica 135 m2. 061 222 141 Kuća u centru Makarske. 3. Tel. 061 722 322 Prodajem dvosjed. Tel. Ponijeri Ravna planina kod Kaknja.šporet strujaGorenje120 KM. PVC stolarija. dva stana. 061 288 939 Za asistenticu PMF-a. 065 191 617 Prodajem ženku švajcarskog ovčara vrhunskog pedigrea. 062 530 601 Apartmani i sobe uz sami ski lift. namještene sobe za dnevni boravak i prenočište.600 KM/m2. Sivice. 061 131 646 Apartmani i sobe noćenje iznad Katedrale. Tel. šporete (struja. Tel. 061 548 917 Poslovni prostor suteren 48m pogodan za sve namjene prodajem povoljno. 061 509 337 Izdajem poslovni prostor u Tuzli Stupine. 061 201 501 Zemljišta Opština Trnovo . 061 769 649 Apartmani sobe za noćenje. Tel. Tel.480 KM/m2. instalacije sistema.. jednosoban.000 m2. kupljen od uzgajivačnice Kladanj. .500 KM. sp. Tel. Tel. dvosoban 56 m2. 030 878 278 S. Prvomajska 17. pozovite. štala. Tel. Veš mašine. Tel. fotelju. Tel. prodaje se radnja 54 m2. Koševsko Brdo. Tel. Skenderija 49 i 41m2. prodaja garaža 15m2 u stambenoj zgradi. Tel. 061 753 131 Povoljno prodajem poslovni objekat 1. 3. vl. xp. renovirana komplet. Tel. Tel.000.062 242 588 Prodajem polovna balkonska vrata.5x11.000 KM. 00387 61 226 645 Prodajem ili mijenjam kuću u Zvorniku za stan u Sarajevu. 061 493 323 S. 78. sobe za noćenje i kraći boravak. ručna izrada. www. 037 351 057 Prodajem knjige stare od 50 .Bogatići Srbija. S. Tel. 061 578 950 Zamjena Dva manja stana za veći od 72 m2. Voćnjak. sastoji se od dvije prostorije. u extra stanju. 061 506 750 Prodajem kuću G. 061 133 485 Izdajem ili prodajem poslovni prostor na Marijin Dvoru od 22 m. 066 026 004 Prodajem više dunuma u placevima Zabrđe.višenamjenski 36 m2. Kirija i režije 200 KM. cijena od 10 do 15 KM 1m2. Tel. sve instalacije.duplex kuća u nizu. Tel. mašina za suđe Elin 180 KM. 063 514 023 Mijenjam manji jednosoban za veći stan dvosoban ili trosoban. 066 665 201 Obavje{tenje ~itaocima! Svi mali oglasi koji stignu SMS porukom od petka u 14 sati i tokom subote. Tel. 065 663 873 Prodajem Nokiu 6700c crni 5mpx camera. na rasklapanje (žičana konstrukcija i jogi) veoma povoljno zbog selidbe. 061 925 649 Agenciji potrebno više stanova za prodaju i izdavanje. programi. Tel. Čengić V. socijalizacija i dresura pasa. 061 778 247 Izdajem poslovni prostor na Mostarskom raskršću uz glavnu cestu sa grijanjem 105 m2. Tel. 062 345 800 Ostalo Prodajem 2 prozora 140x140. vrata.000 KM. jedna za wc. god. Meraje. 066 739 251 Servis . plac 100 m2. 061 146 916 Vitrina 1. Tel. prodaja. internet.Tuzla nedaleko od raskrsnice za Čevljanoviće. kapacitet 10 osoba. na placu od 450 m2. memory kartica. 061 642 684 Prodajem staru bosansku kuću u Topliku. Tel. 061 102 699 Prodajem dulum zemlje na Mostarskom raskršću pored ceste. Tel. 065 294 840 Mijenjam stambeno poslovni objekat za stan do 40 m2 uz doplatu . Tel. telefon. Klagenfurta. 062 606 060 Prodajem mobitel HTC xda diamond na dodir. Tel. Tel. Tel. Tel. 512 MB ram.500 KM. Tel. 062 319 563 Jablaničko jezero. Tel. cijena po dogovoru. Tel. 600 KM/m2. mikrovalna 80 KM. Tel. 061 854 294 Namještaj Dva kauča i fotelja. 062 762 572 Kupujem devastirane stanove. Tel. Tel. kablovska. 061 438 663 Prodajem kuću iznad Hrida. prodaja polovnih računara. 061 726 361 Prodajem pl. Tel. antivirusi. prodajem 4. Tel.000 KM.RELJEFNE i druge. Prodaja i ugradnja. 1. Vogošća. a ostale od 3 KM po komadu. 70 jaja kapacitet. 061 863 294 Prodajem Nokia N97. 2 g. 063 881 306 Apartmani. Tel. Stan na Dolac Malti. 061 339 647 Hrasno. cen. 066 178 418 Izdajem garažu na Koševskom Brdu (kod okruglih garaža). Polje. sve 1/1. 070 202 323. 066 801 711 Saraj Polje. Tel.grunt. 061 446 540 Spavaća soba u dobrom stanju Simpova prodajem. 033 534 086 DELSA d. Sarajevo. Tel. 033 768 016 Stan u Mostaru 67 m2 sa dva balkona.zvati poslije 16. 061 863 722 Izdajem granap sa inventarom pogodan i za druge djelatnosti. 063 991 994 “Kuće snova” . idealni uslovi za skijanje i sankanje.100 KM. sobe s TV-om. Dolazak na kućnu adresu. kod Višegradske kapije ukupne površine 249m2. 033 533 631 Prodajem frižidere i zamrzivač sa garancijom.5 kw. 065 545 193 Prodajem odličan inkubator za izleganje sve vrste peradi 150 KM. ul./Fax: 033 647 358 GSM 061 541 224.000 KM. 061 709 430 Stan A.Pejton. Sultan Ahmedova. 062 472 068 Izdajem garažu. garažom i poslov prostorom. 061 897 866 Apartmansko prenočište iznad Katedrale. internet. Čelebići. ll 64 m2. Sobe imaju svoje kupatilo internet. Cijena po dogovoru. 6600.Sarajevo. garancija stalna. 030 878 278 Samoutovarni mikser za beton Dieci LH 673.600 m2 pored puta Sarajevo . Useljiva.000 KM. okućnica 4. nazovite! Antivirusna zaštita. Tel. Tel. Tel. 37. kuću na sprat. zamrzivač 410l -50KM. latičar 100. Cijena povoljna. ekstra lokacija. Papiri 1/1. Tel. 061 188 488 Prodajem garažu u Kranjčevićevoj ulici. 71m2. od glavne ceste koja ide za Trnovo udaljeno 2 km. grijanjem na V sp. album značaka 50 KM. 616 751 Telefoni Apartman izdajem na Bjelašnici. jeftino. parking 1.Teritorijalne. agencija. 061 795 489. objekat P+1+P. 1/1. centralno grijanje. Struge . kompletno i kvalitetno adaptirana. montažna garaža i pomoćni objekti. Polje. cijena 20 KM. 063 359 282 Trosoban stan za dva manja. 061 183 876 Prodajem Sony pl 2. 1/1. . Tel. 066 943 636 Potrebno više stanova u zgradi za prodaju i izdavanje. Pofalići 40 m2. Tel. Tel. bašta 850 m2. za kupljenu cijelu parcelu poklanjam jedan plac. kablovska. prodajem kuću od 131 m2. 061 249 249 Prodajem farmu koka sa 2 objekta. 061 855 099 Prodajem koze i jarad. malo korišten. Tel. 061 182 061 Izdajem ili prodajem poslovni prostor . nov. 200 KM. 150 m2 stambenog prostora. struja. Tel. Tel. Tel. Alipašino Polje. Tel. vlasništvo 1/1. Tel.Poslovno-saobraćajne. (lift). 061 795 489 Prodajem ustupam opštinski prostor 25 m2 kod Narodnog pozorišta. 061 552 547 Mijenjam stan od 60 m2 + lođa + ostava na Ciglanama za veći u istom naselju. dvije garaže s 3 mjesta. 32GB. Tel. cijena 100 KM. bit }e objavljeni u naredni ponedjeljak. Tel.katalog projekata najljepših kuća na 165 stranica. 063 288 954 Stanovi . Tel. jednosoban stan 45 m2. cijene povoljno. Tel. 12. dvokrilna i prozor. 033 200 877 Prodajem hitno kuću i zemlju u Crnoj Bari .2mp slide Samsung C 6112 duos. lokacija Dobrinja. Tel. Tel. Tel. trenutno fast food. sa svim papirima. asfalt. Tel. kućica (90 m2) na 2 etaže. Tel. 061 350 682 Garaže Hrasno. Tel. 065 421 876 Prodajem enciklopedije: 1000 godina grada Zagreba.000 KM. samo ozbiljne ponude.000 KM do 400. Okućnica 800 m2. 061 516 910 Prodajem kamin povoljno. 061 557 300 .000 eur. 061 552 366 Prodaja veš mašina Gorenje 300 KM. Pofalići 330 m2.5m2. 4 krila vrata. 061 835 212 Mijenjam jednosoban stan 39 m2 u Vogošći.Federacija. hitno. Tel. blutooth. grijanje. Radimo non-stop. februar/velja~a 2012. 064 4140 936 Prodajem inkubatore za piliće. vrlo povoljno.00 očuvana. stambenog prostora 70m2 sa avlijom baštom i svim priključcima. Koševsko brdo. sprat. fiksno 55. 062 074 519 Prodajem dvosjed. Adema Buče 285. Kod Vize. 033 225 227. 061 709 061 Novo! Nokia C1-01 sa garancijom godinu dana. +387 61 978 104 Prodajem poslovni prostor u Zenici. K. 5 igrica.Grbavica. Bana. Instalacija. Kolonija .o. Tel. 40 GB hdd. papiri uredni. Tel. 17 km od Sarajeva. u kutiji. plin) 150 KM. Tel. Tel. papiri 1/1. 062 381 294 Prodajem ruševnu kuću sa okućnicom i dvorištem. Tel. Tel. Tel. površina 6 duluma zemlje na Ozrenu u Stuparima. 061 357 703 Prodajem frižider staklena vrata 300 KM.0 GHz. antivirusna zaštita. I kat. ul. 57 Izdajem poslovne prostore. 062 114 903 Prodajem poslovni prostor u centru Bugojna. 2 duluma kivi. 066 845 174 Kuća na Aneksu. 1 džojstik. 062 150 856 Prodajem kuću na Vratniku. 061 241 785 Prodajem nove Atlantic konvektore. Tel. Povoljno. Tel. 4. tri posebne etaže. dobro očuvano. Tel. modernu kuću (vilu) u centru Banja Luke za kuću u Sarajevu. Lcd Vivax 72 cm 340 KM.5 prizemlje sa 2 sprata.o. Ima bazen i vrelo vode. Tel. 4.com. Tel. atraktivne lokacije uz glavne ceste Dobrinja 133 m2. 063 893 583 Prodaju se dvije TA peći.Hrasno 53 m2. Tel. internet konekcija. Cijena na upit. od 15 do 25 KM. spašavanje podataka. te veći broj LP ploča domaćih i stranih izvođača. 061 143 433 Kuće Brčko. može zamjena za druge uz doplatu. Tel. Tel. ekran 55 cm ravni. Tel.Vraca 71ma. cablovsku. Cijena 250 KM. Tel. PVC prozori. parking. Tel. antivirus. Tel. povoljno. Kalalarga p+2. 062 367 915 Izdajem prenočište na Baščaršiji. Logavina. nova stolarija. Tel. spašavanje podataka. trosjed i fotelju u odličnom stanju.

062 139 453 Čistila bih poslovne prostore samo ozbiljne ponude dolaze u obzir. bez zakidanja na vagi od 20 do 36 eur. izgledaju kao nove. umivaonika. 466 736. Tel. 061 813346 Agencija . Tel. potrebne dvije ozbiljne djevojke.160. Tel. itd. ugradnja novih instalacija. 033 219 559 Uspješno i povoljno tokom cijele godine dajem instrukcije iz matematike. Probni rad plaćen. 061 350 688. Tel. 061 709 772 Prodajem novu njemačku ručnu pumpu sa manometrom za pumpanje auto guma. Tel. 061 753 355 Za eko selo razno prodajem. Tel. Tel. 38. 061 709 772 Prodajem heklane radove. Tel. postavljena bijelim krznom. te pratnja učenika tokom godine. 061 245 447 Prodajem veću količinu klizaljki iz Njemačke. Obodin. 061 160 141 Potrebna frizerka za žene i muškarce. vrlo povoljno. Tel. 061 222 228 Elektroinstalacije: ugradnja novih i popravke na starim. prostore. Tel. 062 788 739 Kupujem srebro. Tel. februar/velja~a 2012. enterijera i stepeništa. Tel. 061 481 182 Instruiram đake i studente iz matematike i fizike na Ilidži. 061 157 991 Instruiram matematiku za sve škole i fakultete uspješno i povoljno. indikatora i ostalo. peći. Molim samo ozbiljne ponude. Tel.pianino August Forster. Tel.šolja. 062 979 631 Najkvalitetnije i najpovoljnije sa garancijom radimo termo-fasadu i španske zidove. Tel. vršimo ugradnju panel parketa uz garanciju. Tel. Iberna). Tel. šute i ostalog sa radnom snagom ili bez. a izuzetno cijena jeftina. Tel. TRAKASTE ZAVJESE. Tel. 061 321 289 Parket. Nov ekskluzivni salon. Tel. 063 854 480 Čuvala bih dijete školsko ili pr edškolsko u vašem ili svom stanu uz pomoć u kući. sve je iz Njemačke. postavljam sve vrste parketa i šipodova kao i postavljanje laminata. 061 181 424 Mladić sa završenom SSS. Tel. Tel. 033 514 560. Dolazak na kućnu adresu besplatan.viagra produženog dejstva. uspješno visok pritisak bioenergijom. 061 863 559 Povoljno radim maturske radove za osnovce i srednjoškolce iz svih predmeta. Tel. te sve vrste otpadnog željeza. Brza dostava. Dva časa 15 KM. instalacije i sl. Tel. itd. TEL. Cijena po dogovoru. pekari. N. 061 822 380 Presnimavanje sa video kaseta na DVD. 061 872 910 Servis kućnih elektroinstalacija. 061 526 205 Bravarske radove. Tel. 062 419 501 Moleraj: gletovanje. Tel.hr Lanac frizerskih salona traži radnike. Tel. cijena 15 KM. hemije. dolazak besplatan. Tel. 061 785 535. kuće i poslovne prostore. 066 115 498 VELIKA AKCIJA!!! U PRODAJI SU BUKOVA DRVA 50 KM. instrukcije povoljno 24 h-15 KM. Tel. 065 865 553 Ozbiljna. Nova! Tel. Dolazak na kućnu adresu. liječim stručno. 2042-1Ndž Servis veš mašina (Gorenje. poslovne objekte. 061 506 755 Instrukcije iz matematike i fizike za sve srednjoškolce i studente. Uslovi: timski rad i zalaganje. Tel. Tel. Izuzetno kvalitetno. Tel. indikatora za kupatila. 061 990 082 Sitne popravke krojačke usluge povoljno. predmete od srebra. Polju potrebna radnica za posluživanje. selidbe. el bojler. Kamine zidamo šamotom. 061 158 784 Jeftino prodajem polovnu bundu Nutriju br. 061 132 149 Ostalo ŽOHARE. farbanje. Radim povoljno. bojlere.servis starih.8 KM. Tel. na SMS. ekstra tablete za bolji sex. 061 608 744 Prodajem kazan za pečenje rakije i dijelove Golfa 1. Tel. građevinskih radova. 061 512 874 Prodajem povoljno bolesnički krevet i ormarić. Tel. može i zamjena. Kandi. uništavamo sa najsavremenijim preparatima uz 100 % garanciju. 062 238 930 Dajem instrukcije iz matematike. lakove. 061 312 956 Stolar. 061 863 332 Snimanje kamerom VHS . prevoz namještaja i selidbe. 061 560 195 Vrlo povoljno radim prevode sa engleskog na bosanski i obratno. Tel. 061 497 622 Vodoinstalater povoljno opravlja staro. dihtovanje i sl. Tel.. kvalitetno i jeftino. Dostupan svugdje. utičnica. navlačenje mrežice i edelpuc. Tel. vreća uglja 8 KM refuza Breza 170. brušenje. 061 552 366 Auto . ugradnja bojlera. Tel. 2335-1Ndž Bravar radi ograde. 061 148 042 TV video servis. Tel. 062 922 712. 062 255 055 Elektroinstalater . Tel. 061 429 108 Potrebna frizerka za rad u frizerskom salonu. uputstvo. 037 351 057 Prodajem novu vojnu enciklopediju 11 knjiga. 061 709 772 Prodajem odličnu mušku Meklaud jaknu. lajsni i ostalo. instrumen brač i digmetaru Hohner (antikvitet). Končar. 350 l. Tel. sobna i ulazna vrata vrhunskog kvaliteta po povoljnim cijenama.masaža. 061 187 139 Prodajem violinu. fizike i hemije. klavir . 066 665 201 Pod stresom ste. PVC PROZORI. 061 504 986 Super efikasno uništavamo žohare. 061 237 641 Agencija nudi usluge kućne njege starim. kožni povez. ulazna i garažna vrata. Masaža. Tel. srebrene novčiće. Tel. Tel. 033 440 727 Prodajem mašine za hem. 061 286 082 Instrukcije iz matematike. 061 563 910. Tel. 220 173 Vrlo povoljno pružam stručne pravne usluge: tužbe. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 154 540 Kupujem deviznu štednju Jugo i Privrednu banku. Hrasno. 8. Tel. diskrecija zagarantovana. Tel. montažu sanitarnih uređaja i pročepljenja. američkih plakara. STJENICE. Tel. sve prepravke. peći za picu. 062 065 800 Čistim stanove i poslovne prostore. Tel. ORAH 140 KM. Sarajevo. dogovor samo sa ženskim osobama. Tel. Tel. čistila bi stanove ili posl. panel parkete i ostale vrste parketa. Dolazim na adresu. Tel. Tel. nakit srebreni. gore granitna ploča. Cijena jako povoljna . lajsne. Tel. 061 367 166. kombi 15 kubika tovarni prostor. 063 848 921 Poštena i odgovorna žena sa dugogodišnjim iskustvom. Porodice Ribar 65. Tel. Tel.prevoz kombijem.5 KM. Tel. Sve oblasti. Tel. el šporet i drugo. lustera i ostalo. interfona. 061 339 306 Instrukcije hemije za studente i srednjoškolce.uspješno i povoljno. najbolje plaćam isplata i dolazak odmah. etažno grijanje. prigovori. cijena 40 KM. 061 500 037 Rigips. Tel. 061 277 288 Akcija. Tel. Tel. izuzetno pogodno za dalju prodaju. Veće i manje količine. usluge fizioterapeuta. 061 188 410 VKV vodoinstalater radi montažu novih kupatila. Hrasno. 037 351 057 Turistički vodič “100 turističkih destinacija u BiH” prodajem. bojlera. sve po dogovoru. Sarajevo. Tel. Tel. Tel. 061 837 633 Ozbiljna žena pazila bi stariju gospođu. moljce. molbe i sl. 062 199 199 TV servis ovlašten od Sonija i Samsunga servisira i sve druge marke i modele TV aparata. šporeta. medalje i slično. 037 351 057 Prodajem sportske knjige. 063 009 683 Prodajem jeftino polovan kožni mantil br. 062 818 909 Moler radi molersko farbarske radove čisto. 061 278 188 Parket postavljanje. Maglaj. aparate. 061 553 640 Prodajem lovačku kombinovanu češku pušku Brno sa papirima. 062 152 950 Dajem instrukcije iz engleskog i arapskog jezika . Tel. VANJSKE ROLETNE. Tel..osnovna škola. 033 219 761. izrada u toku dana. čisti bojlere sve uz garanciju. Tel. 061 150 368 Dajem instrukcije iz bosanskog jezika (gramatika i pravopis). BLINDO VRATA. spise i dr. koristi se za lična dokumenta. 062 522 986 Radim centralno grijanje. Tel. 061 273 010 Potrebna radnica na poslovima us luživanja u starom Vitezu zvati iza dvanaest. 061 303 466 Prodajem komplet knjiga izdanje “Svjetlost” bh. 061 709 772 Prodajem odličan toster za sendviče. Tel. 033 610 000 TV servis vrši popravke svih TV aparata. 061 811 115 Zubne proteze. filateliju. Sarajevo i šira okolina. 062 699 668 Agencija prevoz slabo pokretnih i nepokretnih osoba sanitetskim vozilom. maturske. EI Niš. itd. Tel. Tel. vrata. 061 323 906 Prodajem domaće maslinovo ulje. sablje. noćne dežure. 061 233 078 Brusim. kao i ugradnja šipoda i laminata. Tel. Tel. Tel. Tel. Tel. TEL. lakiranje sa besprašinskim mašinama. lijepljenje stiropora. Probajte nešto novo i drugačije. zamjena konvektora i popravke radimo kvalitetno i povoljno uz garanciju. čistionu i rep (etilen). 062 136 248 Vršim prevoz robe. kuhinje.. 033 651 419 Dajem instrukcije za osnovce iz bosanskog. uši. ostalo. Tel. dolazim kući. 062 521 786 Prodajem nov njemački medicinski digitalni tlakomjer. povoljno. 033 456 505. Frizerskom salonu potreban pomoćni frizer. Tel. Tel. brzo. Tel. 062 086 255 Cialis .. Zvati poslije 17. engleskog daje časove.5 volti. Tel. 061 775 330 Frizerskom salonu Image potrebna dva frizera. ISPORUKA ISTI DAN. plakara. Kauč 10 KM! Sarajevo.kućna njega i pomoć starim i bolesnim. 065 417 196 Drva bukova kvalitetna za šporet. 2429-1Ndž Antikviteti vitrina hrast ladica i dole dvoje vrata u rezbariji. indikatore. Dvor. Tel. šipod. 066 115 498 Prodajem vulkanizerske mašine marke Hofman kompresor Trudbenik Doboj. 062 525 882 Prodajem trakice za mjerenje šećera u krvi Bayer “Contour”. 1. engleskog. laminat postavljamo brusimo i lakiramo. izrada kuhinja. Tel. 061 481 182 Instrukcije iz fizike i matematike za srednjoškolce i studente. rad na kompjuteru (trenutno se školuje VSS). Tel. higijeničar kod ozbiljne porodice. Tel. 062 151 468. Tel. očepljenja kanalizacija. 062 378 818 Dolazak na adresu . fizike. 061 141 544. knjige za sve vrste preduzeća. satove. frizer za muškarce i frizer za žene. koriste ga ljekari u ordinacijama. 061 348 717 Vodoinstalater vrši opravke i prepravke. instalacije. 062 225 729 Vršimo presvlačenje i popravku svih tipova namještaja uz garanciju. (KREKA) DRVENI 90 KM. pranje i ispiranje svih vrsta tepiha. 061 357 703 Čuvala bih djecu školskog uzrasta i pomagala im u učenju. Tel. 061 757 925 Intelektualne Bračni par uspješno daje instrukcije iz matematike. 066 348 925 Prodajem knjige za školsku lektiru . a ujedno izrađujemo novi po vašoj mjeri i modelu. mašine za rezanje. upisi. 033 234 805. lakiram. 061 922 476 Radimo centralno. Zanusi. Dolazim kući. do 25 t. Tel. stolarije. samo kod poštene i ozbiljne porodice. prostore. automatski osigurači. 061 890 067. M. Tel. peći. 033 201 477 Zanatske NAJPOVOLJNIJE. 061 202 840 Mijenjamo komplet đon od gojzerica Adidas. rehabilitacija. Tel. Planika. 061 136 515 Frizerskom salonu za žene i muškarce potrebna radnica. Prodajem veću količinu robe: 1. 2 sata-15 KM. povoljno. Drvenija most. 061 367 103 Prodajem manju novu kožnu mušku torbu. U cijenu uračunato sve. Svježa jaja japanskih prepelica 30 kom . vaganje gratis sve sa prevozom od 5 vr. Tel. Tel. Tel. ugr. stepenica. 061 924 180 Čistim stanove i poslovne prostore. terapija. 061 156 309 Postavljam laminate. 061 210 832 Agencija. 061 709 772 Prodajem plastenike PVC nove od 40-100 kvadrata sa novim uv najlonom garancijom i prevozom. 033 469 965 Njemački advokat iz BiH zastupa u svim pravnim stvarima u Njemačkoj. džepne. osigurača. 061 381 802 Monter PVC stolarije traži posao u prodaji proizvodnji i montaži PVC stolarije. Tel. Tel. selidbe.želudac namještam. 2138-1Ndž “VELIKA AKCIJA OGRIJEVA” . najnoviji model. Sarajevo. Garancija na uslugu 12 mjeseci. 812 151 Instrukcije iz matematike . 033 201 477 Kupujem ciglu iz TA peći. te dajem instrukcije iz engleskog jezika. Tel. 061 609 947 Vršim zamjenu puknutih članaka i vršim ostale popravke na sistemu grijanja. mijenjanje pelena. Banovići . 033 653 311. Tel. bojlera i tuš baterija. Tel. generalno čišćenje 5 KM . skafandera. sedra kamen.58 Subota 4. kuće i posl. automatske osigurače. stari nakit. visina 195 cm. Tel. 033 651 419 Dajem instrukcije iz matematike. odgovaram na SMS. Tel. Firma “GLANZ”. Tel. 062 828 306 Popravljam sve vrste frižidera i rashladnih uređaja sa garancijom. elektro . kuće. 066 111 109 Montaža satelitskih antena. 061 810 947. 061 154 540 Građevinska firma izvodi sve vrste radova sa garancijom. terapija. Tel. 061 549 242 Instrukcije engleski i njemački. katetera. 033 971 594 Ozbiljna žena radila bi kućanske poslove. Tel. već od 35 KM. 062 992 799 Prevodim sa engleskog na bosanski i obratno. Od 8 do 22 h. 061 225 727 Vodoinstalater sa iskustvom vrši opravke instalacija. Tel. 061 219 768 Monter cent. Kvalitetno i povoljno! Tel. Prodajem knjige svih žanrova. Tel. na svim destinacijama sa i bez radne snage. odvoz kabastih stvari i šute. Tel. plasiranje katetera. Tel. kompjuterska obrada i montaža. brzo povoljno. povoljno. Tel. 061 828 416. Tel. čas 6 KM. 062 095 418 Detektivske usluge nudimo bilo koje vrste. 70 KM. prevodi i sl. šporete. fast foodu. obezbijeđena radna snaga. podlaganje zubnih proteza. Prevoz obezbijeđen. 061 205 109 Strunu . Tel. Tel. kontru (Bugaria). 061 339 374 Engleski jezik.instalacije i moleraj. 061 564 564 . Tel. književnika. dolazim na lice mjesta. 061 214 405 Kupujem umjetničke slike. 061 829 108. ručni rad. grijanja vodoistalater sa dugogodišnjim iskustvom u inostranstvu vrši sve radove na instalacijama sa garancijom. Tel. Tel. 061 862 872 TV popravljam sve modele profesionalno i na vašoj adresi. Tel. Tel. 066 842 429 Potrebna kuharica sa radnim iskustvom za rad u restoranu. diplomske i magistarske radove. 066 767 307 Kupujem umjetničke slike. uslovi jako povoljni. muz. Tel. najpovoljnije dubinsko usisavanje pranje i ispiranje svih vrsta tepiha 1KM-m! Ugao 20 KM. bojlera. Tel. 000 komada jakni. 061 900 620 Potrebna iskusna frizer/ka i dvije učenice. 061 286 082 Instrukcije iz hemije studentima i učenicima. radila bih u kafani. Tel. 061 171 666. popravka svih vrsta TV aparata. ordenje značke i ostalo. montira novu instalaciju i renovira kupatila. Tel. 061 174 138 Prodajem polovna invalidska kolica Otto Bock lagana i noćnu stolicu za bolesnike. kucanje radova na računaru. Tel. Daljinski upravljači za sve marke TV aparata. moguće i doživotno izdržavanje. 062 761 920 Čistim stanove. Ne odg. 000 komada garderobe 0. Tel. ručne. cijena 15 KM. dženaze. Tel. 650 867. Cijena 50 KM. cijena 250 KM. Tel. 062 313 971 Potreban frizer i učenik. Tel.PICA” stadion Grbavica. ordene. 061 325 513 Održavamo stanove. osiguračkih kutija. Tel. te sve vrste otpadnog željeza. sa trgovačkom školom. 062 320 034 Ozbiljna žena pazila bi stariju osobu u radnom vremenu. 061 042 537 Prodajem skije Blizard polucarven bez vezova. 062 875 178 Nove originalne dijelove za industrijske šivaće mašine. kamin ili centralno prodajem. Tel. 061 160 085 Prodajem. 544 932. Tel. Tel. 061 827 806 Stolar vrši opravku i izradu namještaja. kvalitetno i povoljno. 065 666 567 Prodajem podlakatne štake metalne za odrasle. 061 205 109 Staklar vrši ugradnju svih vrsta stakala i ogledala. 061 815 047 Ozbiljna i veoma odgovorna žena čuvala bi dijete u svom stanu na Ilidži. Tel. Polju. Tel. 062 876 691 Peć za pizze i pribor. kotlića. 061 417 842. Tel.000 pari obuće. Tel. poznavanje engleskog. Tel. NAJKVALITETNIJE ALUMINIJSKE ŽALUZINE 20 KM. 6974-1tt Stolar izrada kuhinja. Tel. 033 645 475. Priuštite sebi nešto lijepo... povoljno. Tel.instrukcije i prevodi. šute. 061 563 815 Dajem instrukcije iz matematike i informatike. povoljno. Tel. iskusan fizioterapeut. odvoz starih stvari.Dubinsko usisavanje. 062 440 655 Prodajem razne šalove i kape ručne radinosti.. 1 KM komad. 033 615-675 Drva režem motornom žagom. zidne. plinske instalacije sa atestom. pakovanje 4 tablete. Tel. Tel. Tel.servis starih. 062 992 799 Povoljno radim seminarske. Cijena povoljna. Tel. 065 027 864 Kupujem potrošene akumulatore svih veličina 10 do 20 KM po komadu. Tel.1 h. rukavice. Tel. kao i ugalj Kreka komad i ugalj Banovići (orah i kocka). Tel. 061 491 463 Kombi prevoz i selidbe. dukate. BUKOVI BRIKETI I JELOVI OKORAK SUH ZA POTPALU 40 KM. Tel. Tel. Varim aparatom. žalbe. Tel. odgovori na tužbe. Tel. 061 233 517 “KIRBY” . 061 141 944 Auto . napa. komarce. 40. jeftino. dimnjaci. dolazim na adresu. 10. Tel. gelendere. Tel. 033 920 050. bez provokacija! Tel. Tel.00 sati.. popravni. Tel. Za narudžbe 60 komada i više besplatna dostava u Sarajevu. Tel. jakni. 061 138 561 Pelet kvalitetan i suh prodajem. dolazim na adresu. radi selidbe. Tel. 061 925 649 Ozbiljna žena pazila bi stariju gospođu. edelpuc. 061 722 558 Prodajem povoljno pelene za odrasle. moleraj. obrazovana žena. ŽUTE MRAVE I MIŠEVE. Tel. posjedujemo ljepila. 2451-1Ndž Fast fudu na Al. 061 740 293. mlada osoba pouzdana. Tešanj. Tel. Tel. Tel. 653 454 Prodajem polovan aluminijski lim ca 110 -1200 samare vjetrene lajsne.el. kineziterapija. 062 257 606 Prodajem set Medicinske enciklopedije 3 toma. 033 621 976 Instruiram đake i studente iz matematike na Al. Tel. Tel. zatvara balkone. 061 560 195 Kupujem lomljeno zlato. Tel. Tel. 2354-1Ndž “PARTY .kombi prevoz namještaja. E-mail: vros(tele2. 066 205 286 Rigips. Tel. 033 621 989 Ozbiljna žena čuvala bi stariju pokretnu osobu osam sati dnevno. 061 349 294 Vodoinstalater . 061 139 767 Kupujem zlato i šorvane po najboljim cijenama u BiH. miševe. Tel. Tel. Dolazim na adresu. Tel. 626 157 Profesorica drži časove iz matematike i fizike. Tel. 061 312 435 Električar za sve opravke starih i ugradnju novih bojlera. traži posao na recepciji. moderne i razni brojevi. Tel. indikatori za banju. 451 778. 066 529 114 Čistim kuće i poslovne prostore. 061 158 784 Prodaja uglja i drva u svim oblicima. Tel. HARMONIKA VRATA. 061 537 739 Njemački jezik . 061 131 213 KV elektromehaničar popravlja veš mašine. radnji i udruženja. bolesnim i nemoćnim osobama. 033 619 900 Majstor povoljno opravlja stari i montira novi namještaj. 061 512 663 Tapetar. svih veličina i oblika. Tel. Samo ozbiljne ponude. a za učenice sedmični džeparac. 12 i 24 h. 061 828 391 Presvlačim kauče i sve opravke. Tel. Sva je roba iz Njemačke i izgleda u odličnom stanju. Tel. 062 846 770 Čistila bih stanove. popravka starih proteza dodatak zuba. 061 740 127 Izvodim sve vrste lim. Sarajevo. španskog. 061 709 772 Prodajem masažer za tuš kabinu. Tel. cijena po dogovoru. 062 256 213 Certificirani računovođa povoljno vodi pos. Tel.20 KM komad. povoljno bez oštećenja. 065 190 150 Prodajem Braunove mrežice za brijanje i el. davanje injekcija. Tel. auta. 061 363 174 Prodajem elektro punjač za punjenje istrošenih baterija od 1. Tel. 062 551 170 Čuvala bih stariju osobu. jako povoljno .30 KM.DVS svadbe. fizikalna terapija u vašem domu. presvlačimo sve tipove namještaja. plinske instalacije i mijenjam konvektore veoma povoljno. Sarajevo i okolina. Tel. 061 540 533 Kupujem stare pokvarene veš mašine. UGALJ (BANOVIĆI) KOCKA. Tel. 061 709 772 Prodajem novo poštansko sanduče za pisma sa bravom i ključem. radimo i vikendom. sve insekte i štetočine.U prodaji su bukova drva po ekstra niskim cijenama.10 KM. dolazim kući. stare veš mašine. Dnevni avaz Hrvatsko predstavništvo traži mlađu komunikativnu osobu za poslovnu tajnicu. Isplata odmah. gusane radijatore. 066 162 298 Ozbiljna žena čuvala bih djecu. Može i starija osoba Tel. 061 501 401. 1 KM par. Tel. 062 165 566 Prodajem nov ćilim. 061 580 063 Čistimo stanove. 061 184 796. potiče iz doba Dubrovačke Rep. 061 132 149 Vodoinstalater adekvatno održava staru i postavlja novu instalaciju. WC. 062 352 352 Električar usluge . Tel. matematike. 061 769 074 Prodajem bosanski ćilim nov. itd. tel. pojačava mušku potenciju. 062 758 560 Ozbiljna žena sa iskustvom čuvala bi djecu. njegovala bi stariju bolesnu osobu. Tel. Tel. od pripreme materijala do kucanja maturskog. 062 824 523 Rainbow sistem čišćenja u vašem stanu ili poslovnom prostoru kvalitetno i povoljno. itisoni 1 m/1. Samo ozbiljne ponude. Tel. 061 546 443. pranje portala. Tel. američki plakari. satove i ordenje. Tel. 065 669 827 Slobodna imam 31 godinu. Tel. ugradnja novih instalacija. 523 998. Tel. 061 168 739 Prof. sa radnom snagom ili bez. 061 247 186. povoljno poliranje. šorvane i sve predmete od zlata. promjena pelena. Cijena po dogovoru. cijena 50 KM. 061 518 014 Molerske usluge povoljno štićenje namještaja. Tel. Radim dostavu. Tel. 033 611 023 Dajem instrukcije iz engleskog jezika za učenike i odrasle. Tel. Tel. 061 507 838 Dajem instrukcije iz hemije za srednjoškolce. najpovoljnije u gradu odvoz kabastog otpada. 066 115 498 Prodajem veću količinu skija i pancerica. 061 154 540 Kuhinje. 062 752 697 Ozbiljna žena traži posao pomoćne radnice u kuhinji ili fast foodu. čuvanje na 4. mrave. dajem ga u pšola cijene.profesorica. namještaja. ski hlača. nervozni ste. 20 KM. 061 220 782 Čuvala bih dijete u svom stanu. potrošene akumulatore.

februar/velja~a 2012. te porodice ^izmi}. Selma.4. Supruga sa djecom i unu~adi POSLJEDNJI POZDRAV Dragoj mami i neni MIHAJLU ^OBELI]U Dragi na{ prijatelju. Njeni sinovi Emin . 2008 .{. 59 . Gordi i Enver 2483-1nd` HURMETI JUGO Za veliku ljubav.Beli sa familijama p-88104 TU@NO SJE]ANJE Dana. ljekar i dragi ro|ak POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV na{oj ragoj rodici na{oj dragoj rodici dr. 2012. d`.Braco i Edin . Renea. te sestri}i Hidajet i Mensur ^izmi} sa porodicama 7120-tt S ljubavlju i po{tovanjem.MEDO iz Banja Luke RIFAT (BE]IRA) BEGLEROVI] . Fatima. ENES RIBI] Hvala ti za svaki trenutak koji si nam poklonio.hadis . 4. ro|. ^OROVI] Od rodica Ljubice i Sne`ane sa porodicom Tvoj plemeniti lik }emo uvijek nositi u svojim srcima 2482-1nd` . 2.MEDO 1937 . 2475-nd` S ljubavlju i po{tovanjem. Hajrulahovi}. 2.4. S ljubavlju.pripremajte se . Sestri~na Zlata sa suprugom Suadom i djecom. Uvijek }e{ biti u na{im srcima i mislima. ve} danas nam nedostaje{. za ovaj trenutak ..2012. Safet i Amer [u{ki} p-72270 DRAGICI POPADI].2012.Dnevni avaz POSLJEDNJI POMEN subota. 1991 ... Luke Bra}a Sadik i Smail sa porodicama. Vranje{ 394-mo 7120-tt RIFAT BEGLEROVI] MEDO iz B. Neka je rahmet tvojoj plemenitoj du{i. navr{avaju se dvije godine otkako nas je napustila na{a prija ENVER (SAMIJA) MUJKANOVI] 4. zet Refko Harba{ sa djecom 7120-tt Sestra Hivzija 7120-tt SJE]ANJE POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV na{em daid`i na{em [EMSO ^ENGI] 4. ali sje}anje na tebe ne blijedi. podari D`ennet.\ija. 2. Tvoji: Hafija. 2. ^OROVI] Od ro|aka @eljke i Jele ]uk sa porodicom Ponosni smo {to smo te imali. podr{ku i toplinu koju nam je pru`ala cijeli svoj `ivot. Dragi [esti} i Mostar sevdah reunion p-88104 Posljednji selam na{em Medi.(hadis) na{oj dragoj teti HURMI JUGO RIFAT BEGLEROVI] . ATKA FI[EKOVI]. Sanela. RIFAT BEGLEROVI] MEDO 1937 . Mom Medi. Porodica Mujkanovi} S ljubavlju i po{tovanjem. 2012. Nek’ ti dragi Allah. Vrijeme prolazi. Bilo je zadovoljstvo imati te za ro|aka i prijatelja.. 2482-tt DRAGICI POPADI]. Maida. 2012. Ifeta i Amra 2012-tz S tugom smo primili vijest da nas je napustio veliki humanista. Jaganjac Ibro. 4.. ro|. 2. ro|. Sestra Razija . CIPURKOVI] Draga na{a Hato. za ovaj trenutak pripremajte se .

zet Esad Lukovac . vratila izvoru nura. navr{ava se godina od prerane smrti na{eg dragog POSLJEDNJI SELAM Dana. Amina. Hvala za svo vrijeme provedeno s tobom.. 2012. 2012. d`. Supruga. navr{ava se godina od kada nije sa nama na{ dragi Danas. ptt SEJFO HELJI] Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima.00 sati u ku}i. Tvoji: majka Zakira. februar/velja~a 2012. te{ko izgubiti. 2. Dnevni avaz SJE]ANJE na na{eg dragog Dana. Molimo Allaha. 2012. Sarajevo Projekat Autocesta Koridor Vc Bija~a .60 Subota. 4. Muhamed i Emin 2481-1nd` ENVER . Enver i Hasen Tvoji: daid`a Zijo i daid`inica Fatima 7141-tt BJELKA (HIMZE) MEDNOLU^ANIN 4. Nezira. a tvoja plemenita du{a u na{im srcima. Lela. draga majkana. ARMINA MIR^ETA KRKALI]A Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i.. te amid`i}i Adin i Ema 2479-1nd` SJE]ANJE Dana. Jasmina i Nuna Porodica [abi} 2481-1nd` Dana. Neka ti Allah. ali tuga i bol za tobom je velika. d`. majka Muniba. Tvoj amid`a Elvir. Brzo je ova godina pro{la.4. nana Almaza 2480-1nd` na{em dragom radnom kolegi i prijatelju . na na{u dragu ARMIN KRKALI] S po{tovanjem }emo te spominjati i ~uvati uspomenu na tebe. kao i ova. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Danka. zet Mirza. Upu}ujemo dove Allahu. 2012. 2. 4. ro|aci Faris i Ensar Kopi} 2474-1nd` Dana.. strina Elvedina. 2. navr{ava se {est godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog POSLJEDNJI POZDRAV ADNAN (HAZBE) SULJOVI] Tu`an je ovaj dan jer podsje}a na bolan rastanak s tobom. Lako te bilo voljeti. amid`a Kemal. podari D`ennet. Hasena. Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima. Tvoji: nena Zilka. 2. p-71120 VAHIDU IMAMOVI] 4. 2012.. da ti podari vje~ni D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: otac Hazbo. Ti }e{ zauvijek ostati u na{im srcima i biti dio na{ih najljep{ih uspomena. Bitne su uspomene na tebe i ~uvat }emo te od zaborava. rije~i su nestale. 2. zet i unuci Tevhid }e se prou~iti 5. 1951 . Nevresa. unuke Nejra i Tajra Tvoji najmiliji: supruga Nura. 2. Gospodaru svih svjetova. in{allah opet zajedno biti. navr{avaju se ~etiri godine od kada si se. 7140-tt Supruga Adna i sinovi Emin. Tvoj vedri lik i tvoj osmijeh koji smo toliko voljeli i koji je uvijek pred na{im o~ima. 2. 2012. 4. navr{ava se {est mjeseci od smrti na{eg dragog supruga. Bolno je ovo pisati.{. snaha Sanela. 2012.Meke. Neka ti je vje~ni rahmet i da ti Allah podari lijepi D`ennet. 4.. k}erke. ro|.d. 2. Neka ti Uzvi{eni Allah. Alma. 2.2011. 2012.{. Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i.VERO ([ABAN) MUSTAGRUDI] Sin Nihad. Amin. Te{ko je gledati ovaj svijet. d`. 4. Aris..4.{. 2. navr{ava se 18 godina otkako je preselio na ahiret na{ dragi HUSO [AHBEGOVI] iz Zvornika Tvoj dragi i plemeniti lik nosimo u na{im srcima. sestri~na Ajna. strina Enisa. 2012. navr{ava se godina od smrti na{eg dragog SJE]ANJE Dana. da ti olak{a Berzah i nagradi te lijepim D`enetom. kao da je ju~er bilo i svaka naredna }e biti tu`na i puna uspomena. (nedjelja) u 13. 2. Kamenica 23A. a najte`e bez tebe `ivjeti. danas je godinu dana otkako vi{e nisi sa nama. a u njemu ne vidjeti tebe. HUSEINOVI] Dana. 1994 . 2012. a tvojoj plemenitoj du{i vje~ni rahmet..{. Uvijek }emo te se sje}ati. 4. Tvoja seka Behka. 4. rado pominjati i nikada te ne}emo zaboraviti. unuk Suad sa porodicama 7105-tt FADILA (MURAT) [EHOVI]A Nedostaje{ nam. Neka ti je vje~iti rahmet i od Allaha lijepi D`ennet. 2. 2012. Ilma. 2. 2. 2. 2. 2012. Uvijek }e{ biti u srcima svojih voljenih. Tvoji najmiliji 2476-1nd` AMAR KOPI] Pro|e godina. 2478-1nd` ARMIN KRKALI] Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i biti dio na{ih najljep{ih uspomena. 2008 .{. Tvoje unuke Merka. 2012. Molimo dragog Allaha. navr{ava se godina od kada nije sa nama 2000 . 4. ali one vi{e nisu bitne.4. Dalida. @ivjet }e sje}anja na tebe i tvoj plemeniti lik. oca i dede MUGDIM (HUSO) EFENDIRA 4. Suada. sestre Arijana. navr{ava se 12 godina od tragi~ne smrti na{eg dragog Dana. a nama da umanji bol i ~e`nju u srcu do trenutka kada }emo. majka Hasiba i otac Himzo 2435-nd` MEJRA (SULEJMANA) PLANJA. da ti podari d`enetske ljepote. d`. k}erke Azemina. Svaki dan nam nedostaje{ i stalno si nam u mislima.Kravice 406-mo . a tvojoj du{i vje~ni rahmet.KINA - had`i SENAD (FIKRET) PORI] Bol za tobom ne prestaje Porodica Pori} iz Ilija{a p-71380 ESAD (MUSTAFA) BE^EVI] Uposlenici Hidrogradnja d. d`. 4. Hurija i Zlata sa porodicama 2477-1nd` AMAR KOPI] Dragi Amare. 4. Molimo dragog Allaha da ti podari lijepi D`ennet i neka ti je vje~ni rahmet.

2. sestri~na Jasmina i sestri} Mirza Po{kovi} 403-mo Po~ivao u miru Bo`ijem. navr{ava se godina od preseljenja na{eg dragog POSLJEDNJI POZDRAV dragom i po{tovanom prijatelju Navr{ilo se 18 godina otkako je preselio na ahiret na{ dragi suprug. Sestra Hidajeta.SEN^O (FIKRET) PORI] Uspomena na tebe `ivjet }e dok postoje oni koji te vole. ptt 4. oko koje nad njim bdije. 1992 . Neka ti Allah. Mirza.{. Mehmed.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. unuka Nela i zet Admir 2012-tz POSLJEDNJI POZDRAV radnoj kolegici DIKI RED@EPOVI] MUP KANTONA SARAJEVO N Dana. d`. 4. 2.4. Lejla i Enes sa porodicama ptt SJE]ANJE POSLJEDNJI POZDRAV na dragog oca. Tvoja djeca Edo i Mirela. Majka je sve na ovome svijetu: ona je utjeha u tuzi. 1994 . 2012.4. 2012. 2007 . 2012. Porodica 7137-tt ARMIN (AHMEDA) KRKALI] Tuga i bol ne mogu se mjeriti vremenom. 4. 4. Emir i Lejla p-71380 IVICA PRTENJA^A I BO]ARI SARAJEVO p-71125 Neka mu dragi Allah. k}erka Meliha. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.. 2. 2. navr{avaju se dvije tu`ne godine otkako nas je napustila na{a majka subota. Hatma-dova odr`at }e se 10. Neka ti Allah. 1920. CIPURKOVI] Najsla|e {to ljudske usne izgovaraju je rije~ „majka“. {uru i daid`u na{oj Dana. Ona je izvor nje`nosti i samilosti. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i.{. nada u o~aju. 2. izgubio je grudi na koje glavu naslanja. 2. izvor snage u slabosti. snaha dr. Ko majku izgubi. Munevera i Sejo Avdi} p-71104 HILMIJA (ADEM) \ULIMAN S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu i sje}anje na tvoju plemenitost i dobrotu. S ljubavlju i po{tovanjem.. 2. 4.4.4. d`. 2012. 2012. d`. Neka Allah. 2012. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. 4. (petak) u Nezir-aginoj d`amiji (na [emovcu) prije d`uma-namaza. Zahvalna djeca iz Kaknja VASVA JA[ARSPAHI] ro|. unuke Ajla i Amina 82-1ze ARMIN (AHMEDA) KRKALI] S po{tovanjem ~uvamo najljep{e uspomene na tebe. sin Mehmed. Sin dr. 2002 . 5. snaha Fatima. djeda i svekra SJE]ANJE na dragog brata.{. Supruga Hajrija. otac. 2. D@AFI]. nego prazninom koja je ostala. navr{ava se najtu`nija godina bez na{eg dragog Danas. 2012. Snje`ana ]eri} 7138-tt SAKIB (MEHMEDA) POJSKI] Molimo dragog Allaha. Hvala vam na svemu {to ste u~ini za nas. SENAD . sc. 1912. saosje}anja i pra{tanja. 2. ro|. 2012. 2012. 2. 2008 . 4. 2. da mu podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. prijatelju.4. 2012. 26. Punac Mustafa. punica Safija. Neka ti Allah. 2012. d`. 2. d`. podari lijepi D`ennet i neka ti je vje~ni rahmet.{.Dnevni avaz Dana. svastika Melisa i bad`o Slobodan sa djecom 7134-tt . 61 ATKA . svekar i djed MIHAJLU ^OBELI]U Hvala mu za sve i neka mu je laka zemlja sarajevska. Tvoji Jasna i Mirza 7133-tt SJE]ANJE na drage roditelje SJE]ANJE na dragog brata MUGDIM (HUSO) EFENDIRA HIMZO JA[ARSPAHI] ro|. zet Zijo.{. Hani. februar/velja~a 2012. 2. d`... 10.. 2. 2. navr{ava se {est godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog MIHAJLO SAKIBA (MEHMEDA) POJSKI]A 4.HATA FI[EKOVI].. HURMETI JUGO 4. Fatima i unuka Amina 82-ze SJE]ANJE Dana. ruku koja ga blagosilja. Adi. navr{ava se godina otkako nije sa nama na{ voljeni suprug i otac BRANKO \IN\I] Ovaj svijet je bio lijep samo dok si ti bio sa nama.

2. 5.{. djeda i punca TU@NO SJE]ANJE SJE]ANJE SJE]ANJE SJE]ANJE ona dragog brata. 2012. Zejna.. majka [erifa i braco Ilhan 2473-1nd` SJE]ANJE SJE]ANJE Dana. 2. 2012.{. 2. jer na{i najbli`i nikad ne umiru u na{im srcima. na{ Amare. navr{ava se {esnaest godina od smrti na{eg voljenog oca. godine kada si oti{ao. Tvoji: brat Memo.2. 2.. 2. 2. SJE]ANJE Dana. 2.. S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tvoju dobrotu i plemenitost. ZEKIJU PARLA. 1994 . Tvoji: Hajra.{. 2. Irfan. Munira i D`ana 7118-tt 26. El-Bekare. Tvoji: nana Raha. d`. Neka ti dragi Allah. [ale.. Mujo Dan po dan. 2012. Uvijek na{.HAMO AVDIJA (MUJO) OSMANKOVI] Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoj brat ^igle 7118-tt 7118-tt Mom dragom prijatelju. 2011. Ismir. Lea i Lana 2346-nd` Dana. Sje}at }emo te se po lijepom. 2012. na{ ponos. unu~ad Suzana i Denis i zet Zlatko 7128-tt FADIL (MURAT) [EHOVI] Neka ti Allah. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. mole}i Allaha. spominjati s po{tovanjem.. a sve drage ljude da te obraduju Jasinom i Fatihom! Za du{u rahmetlije porodica prire|uje tevhid koji }e biti prou~en u Kuvajtskoj d`amiji na ^. ali bez tebe vi{e ni{ta nije isto. navr{ava se godina od tvog odlaska [EPAN . svi dani i budu}e godine }e biti samo brojevi na papiru. D`an Dursum Nela. sinovi Mujo i Samir. 5. Supruga Hanka. Melisa i Isa Benjamin 7118-tt SALIH . godina pro|e bez tebe. „Svi smo Allahovi i svi se Njemu vra}amo“ (Kur’an. Branko. februar/velja~a 2012. Amar. jer si to zaslu`io. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Vili u nedjelju.62 Subota. 4. 4. 2. Supruga Ramiza. snaha Danijela. godine navr{ava se 7 tu`nih dana od smrti na{eg brata. DERVI[KADI] S ljubavlju i po{tovanjem.4. Bio si najbolji sin. Tvoji: Fadila. oca i djeda Dana. prazni.{. familije Biki} i [ata 7062-tt 4. sin Elvis i k}erka Sanela 7029-tt 2. navr{ava se tu`na godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog sina i brata SJE]ANJE AMAR (D@EMAL) KOPI] FADIL (MURAT) [EHOVI] Neka ti Allah. 5. godine sa po~etkom u 13. 2012. 2012. Neka ti je rahmet du{i. djevera. 2. da ti podari D`ennet. ro|. Tvoji: babo D`emo. brati~na Elvira sa Adom. godine je sedam dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog supruga. 2012.1. Neka ti Allah dragi lijepi D`ennet da. 2. 2011 . tetka Amina i tvoja Ai{a 2473-nd` 26. d`. Uvijek }e{ biti sa mnom. godine }e pro}i. Dnevni avaz SJE]ANJE IBRAN (MUJO) OSMANKOVI] HUSAN (MUJO) OSMANKOVI] AVDIJA (MUJO) OSMANKOVI] Neka vam je vje~ni rahmet. a sje}anje na tebe `ivjet }e dok `ivimo mi koji te volimo. Nikada ne}emo zaboraviti tvoj osmijeh i sjaj u tvojim o~ima. Obitelj Dujso p-77240 HAMDIJA CVRK 4. 4. amid`e MEHMEDA (D@ELAL) SMAJLAGI]A Molimo dragog Allaha da ti podari lijepi D`ennet i sve d`enetske blagodeti. Zinka i Azra 7127-tt ALIJA (DERVO) HAMZI] Ponosni smo {to smo te imali. Hvala ti na velikoj ljubavi koju si nam davao i koja }e nas vje~no pratiti.4. {uru i daid`u na na{u dragu ADNAN (HAZBO) SULJEVI] KINA Zauvijek si u na{im srcima. brati~na Aldijana sa Mujom i Lejlom p-71101 Dana. ali sje}anja ne blijede.. brati} Elvin. 4.1. februar 2006. d`. unuci Aldin i Anesa 2346-nd` Dana. podari lijepi D`ennet.SALKO DUJSO Vrijeme prolazi.. K}erka Vahida. 2012. Amrom i Amerom. Bez tebe i tvog osmijeha. d`. Osmankovi} Ankica. Lela. 2000 .{. a `al i sje}anje ostaje i podsje}a nas na 4. 8. 2. . D`enana. 2. sin koji se samo po`eljeti mo`e. snaha Cica. K}eka Emina. 2000 . Dani prolaze. podari vje~ni D`ennet. 4. 2012. 4. na{ primjer. Rifet. 2012. Suvi{ne su bilo kakve rije~i vi{e. 2009 . Neka ti dragi Allah. navr{ava se godina od preseljenja na ahiret na{eg AMAR (D@EMAL) KOPI] FADIL (MURAT) [EHOVI] FADIL (MURATA) [EHOVI] Ostala je velika praznina. 5. 156) SINE Bio si na{ heroj. d`. 7129-tt MUHAMED (ZAIMA) IMAMOVI] Smrt nije kraj. Neli. 2012.. 2..15 sati.

ro|. dedu i pradedu HALILA HOD@I]A 5. 2. Tvoji: Maida.{. @ivjet }e{ vje~no u na{im srcima. Danas si nas zauvijek napustio i pridru`io se na{em Haku. godine navr{it }e se 52 tu`na dana od preseljenja na ahiret na{e drage supruge i majke SJE]ANJE na na{e drage roditelje SAVAN BABI] Sje}anje na tebe ne}e izblijediti sve dok postojimo mi. gdje s ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. d`.4..Dnevni avaz SJE]ANJE TU@NO SJE]ANJE subota. Tvoji najmiliji: sin Halid. godine navr{it }e se sedam dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog SJE]ANJE sestri na{eg kolege Muhameda ADNAN (KASIM) KASUMOVI] Hvala za svu dobrotu. 5. k}erke Snje`ana i Dragana sa porodicama 2454-1nd` SELIMA (MEHE) [EHI].supruga Milka. 2010 . Tvoji: Fahrida. 5. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Jelica i Ivica sa porodicama SJE]ANJE Dana. 2012. podari lijepi D`ennet.{. BAJTAL Obavje{tavamo rodbinu. u 13. 5. punca i deda ALIJA (DERVO) HAMZI] 4. zaborav ne postoji. Bol nije u rije~ima ve} u srcu. ro|. Bila si i ostala veliki ~ovjek i takvu }emo te pamtiti i sa po{tovanjem spominjati. d`. 1944 . p-71104 Dana. 2012. k}erka Fed`ra. kom{ije i prijatelje da }e se tevhid prou~iti u nedjelju. DERVI[KADI] Sje}anje na tebe dio je na{eg `ivota. 2012. februar 2007 . SIKIRI] O`alo{}eni: suprug Lutvija. ro|. d`. Sin Ahmed. 2. navr{avaju se tri tu`ne godine kako nije sa nama na{a voljena ZORAN SAMARD@I] Tvoj plemeniti lik. podari D`ennet. humanost i karakterne osobine `ivjet }e vje~no uz sje}anje. 4. Tevhid }e biti prou~en u nedjelju. 4. godine navr{ava se 6 mjeseci od smrti na{e drage TU@NO SJE]ANJE na brata Dana. Elvedin. Porodica Lukovi} . 2. [tefica. Fehim. RAZIJA MR[O 2. 2.. d`. SMAJI] Neka ti Allah dragi da lijepi D`ennet.VERO ([ABAN) MUSTAGRUDI] Tvoji: sin Sead. februar 2012. godine u 14. Tvoj brat Ibrahim sa porodicom 7024-tt EMIRA (HILMIJA) BJELAK. 4. kao i ostala rodbina. 2011 . d`. 2. 2. 2. Molimo Allaha. plemenitost i ljubav koju si nam za `ivota nesebi~no darivao. 5. Neka ti Allah. Neka ti Allah.Dina. snaha D`enita i unuka Naida 2470-1nd` 7122-tt Odjel tehni~ko-investicionog odr`avanja i izgradnje Raiffeisen Bank DD BiH Porodica Kasumovi} Dana. 2.{. 2. Uvijek }emo te nositi u na{im srcima. 2. 2012. 2. S ljubavlju. 2012.. oca. na na{eg dragog supruga. 63 na na{eg oca. 2012. i \URO GREDELJ 17. 2012. 2. 2.. samo ogromna tuga onih koji te vole i ne zaboravljaju. 2012. Porodica Dedi} . 2012. ro|. unuke Anisa i Amela s porodicom 7078-tt Brat Miro POSLJEDNJI POZDRAV Dana. 2.\ula.4.2. februar/velja~a 2012. kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti u nedjelju poslije podnevnog namaza u Bakijskoj d`amiji. 2. 2012. Tvoji najmiliji . navr{ava se 18 godina otkako je preselio na ahiret na{ dragi DIKI RED@EPOVI]. O`alo{}ena porodica 2443-nd` MARIJA GREDELJ 4. 4. ro|. 7125-tt Dana. 2012. navr{ava se godina od smrti TU@NO SJE]ANJE Dana. Alisa i Alem 7123-tt ALIJA HAMZI] Ponosni smo {to smo te imali..4. 5. 2007 . 2. 2. D`enana i Sanida sm-0002043 RA[ID MR[O 4. 2. djever Samir. da joj podari lijepi D`ennet. navr{ava se osam tu`nih godina od smrti na{eg dragog i voljenog Dana.5. 2012.30 sati u Bakijskoj d`amiji. Tvoji: suprug Enes. Supruga Hod`i} Bejta sa sinovima i k}erima. Neka ti Allah. 2012.{. S ponosom i ljubavlju ~uvamo uspomenu na tebe. 4. jetrva Erzumana sa djecom Ademom i Kerimom p-71210 FADILA (MURAT) [EHOVI]A Sje}anja na tebe ne}e nikada umrijeti.{. 2012. podari lijepi D`ennet i rahmet du{i. d`. 2002 . MILI] ENVER . 3. Zenica S velikom tugom se sje}amo na{ih zajedni~ki provedenih dana. 2. snaha Izedina .. navr{ava se godina otkako nije sa nama na{ dragi babo na POSLJEDNJI POZDRAV dragom zetu i tetku RA[ID (HAMID) MR[O Utjehe nema. Neka ti dragi Allah. 4. 2012. 2. 6991-tt Zauvijek }ete ostati u srcima i lijepim sje}anjima va{e djece. podari D`ennet. 2. Neka je vje~ni rahmet Tvojoj plemenitoj du{i.4. godine navr{ilo se 6 mjeseci od smrti mog brata Sutra se navr{ava ~etrdeset tu`nih dana od kada je preselila na ahiret na{a draga SENADA (SADIJE) [IBALI].00 sati u ku}i `alosti u ulici Ahatovi}ka 11. 7126-tt Neka vam Allah. S po{tovanjem i ljubavlju. 1996 . te njihovim porodicama 7116-tt 7021-tt ZEKIJA PARLA.17.{. snaha Elvira 7117-tt SALIH BABOVI] 15. Jasmin i Ajsel 7124-tt ^etvrtog februara 2012. punca i djeda na na{eg dragog oca. 2012.

2. Dnevni avaz IN MEMORIAM SJE]ANJE na velikog ~ovjeka. Edin Zahiragi}. Haris Pintol. ne postoji utjeha ni zaborav. Adnan ]oso. februara 2012. Bajrija K. 2. ro|. Tevhid }e se prou~iti u nedjelju. 2. Mersud D`ogaz. Sanja Petrovi}. Tarik Alispahi}.64 Subota. ZLATKO PUVA^I] 4. Olgica B. Neka ti dragi Allah. tuga i vje~no sje}anje. godine u 14. navr{ava se osamnaest godina otkako su preselili na ahiret na{i najmiliji Dana.4. d`. 5. dr. 2012. ZLATKO PUVA^I] 4. L.{.30 sati u d`amiji Hrasno. Tvoja djeca Tahir i Asim sa porodicama 2445-1nd` VAHIDA IMAMOVI] 4. snahe Semra i Sanja i voljena unu~ad Benjamin..{. Jasmina Brajlovi}. Tvoj plemeniti lik ostat }e zauvijek u na{im srcima.. uva`enog kolegu i dragog prijatelja prof.. Nihada ^omor. 2012. Neka vam Allah. 7131-tt POSLJEDNJI POZDRAV na{oj radnoj kolegici DIKI RED@EPOVI] Muhamed Budimli}.4. Emir Jesenkovi}.. ne}e izbrisati ljubav i sje}anje na tebe.. Uposlenici Zavoda za javno zdravstvo SBK / KSB Travnik p-72270 POSLJEDNJI SELAM na{oj dragoj DIKI RED@EPOVI] Neka ti dragi Allah. Sretni smo {to smo vas imali. sestra Mirsada i zet Juso . godine navr{ilo se 40 tu`nih i bolnih dana otkako je na ahiret preselio na{ voljeni otac i dedo HAZIM (DERVE) MAHI] Tu`no je pomiriti se sa sudbinom da si nas napustio.00 sati u ku}i `alosti. Mand`o Elma. Lejla Me{i}. Tevhid }e se prou~iti u subotu. Jasna Veraja. Muamer Bajraktarevi}. Nenad Maslek. 2012. ni naredne koje }e pro}i. 2012. ulica Juraja Najtharta br. 2. 2. draga na{a mama. Omerovi} E. februar/velja~a 2012. Jasna V. podari lijepi i vje~ni rahmet Kolegice i kolege MUP-a Kantona Sarajevo Sabra H. 2010 . Miokovi} D. S ljubavlju i po{tovanjem.. Indira B. februara 2012. podari lijepi D`ennet i neka ti je vje~ni rahmet. 2. Jusuf Z.. 13/IV (Nova Breka). dr. 2010 .. Elvira Begi}. 4. Mubera D`aferovi}. Azra M. Lejla Karahasanovi}. d`. 2439-nd` Va{i: otac Ibro.4. Mirsada S. Fadil D`ebo. LALI] Ni ova godina koja je pro{la..4. P . 2012. Elvir Vati} 7132-tt [estog februara 2012. 1994 . Tarik Kula{in. Sejfo S. 2. Nadija i Lamija MIRSAD (IBRO) SPAHI] 4.. Omer Avdi}. 2. 2.{.. Neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. 1994 . a zauvijek tu`ni {to smo vas izgubili. 2012. majka Hava. 2. 7115-tt Ena. Draga djeco. Bajrija Pripo... Aida K. i SELMA (IBRO) SPAHI] 4. Belma Ljubu{ki}. 2. navr{it }e se godina dana od smrti na{e drage mame SJE]ANJE na na{u dragu sestru FATIMA PA[ANOVI]. 2. 2. Obitelj Karaka{ p-72270 prof.. Asad Omerovi}. 4.. samo beskrajna praznina. podari lijepi D`ennet. Branislav Brkovi}. 1951 . Ramiza Mehani}. d`. Samra ^engi}.. Ganija M. D`afer H. 2012.. godine u 13.4. Hana Kora}. 4. Tvoji najmiliji: sinovi Senad i Samir. Sestre Suada i Aida sa porodicama 7076-tt Dana. Idrizovi} J.

Sva ljudska dobrota. Tvoji najmiliji: Nurka. Vole te tvoji najmiliji ptt SABAHUDIN DURAKOVI] Nedostaje{ u zbornici. Miki. Fahira Tevhid }e se prou~iti dana. d`. k}erka Enisa i sin Salahudin . ro|. Tvoja Dunja. majke. Milimir i Jelena Popadi} 2489-1nd` DRAGICI POPADI] Te{ko je prihvatiti stvarnost da te vi{e nema. 2. Odlazi{. Tvoja djeca . ro|. sestre. postoji samo ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. @ivje}e{ u nama dok `ivimo i mi.. ZILI] 2002 . tvoju plemenitost i tvoja dobra djela. a sje}anja na tebe su jo{ svje`a i veoma jaka. Meho.4. Kenan.{. d`. ali nije opro{taj. nedostaje{ kolegama. ro|. Boro. u nedjelju.. Volimo te najvi{e na svijetu. Alija. Hanan i Emir Volimo te! 7139-tt HATA (HUSO) ^AU[EVI]. zaove i tetke Pro{la je godina kako nije sa nama na{em voljenom suprugu. ro|aci Darija. dani vi{e nisi isti. draga na{a Nerma! Neka ti Allah.. a tuga i bol ostaju u na{im srcima. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.Uglje{e Uzelca 53. Nezir. podari lijepi D`ennet i veliki rahmet. Dubravka i Mirela. 2. 65 na{oj dragoj kolegici DIKI RED@EPOVI] Odjeljenje za kriminalisti~ku tehniku. nene. ]OROVI] @ivje}e{ vje~no u na{im srcima. Dunja i Anja 2489-1nd` POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV dragoj dragoj sestri~ni i rodici DRAGICI POPADI] DRAGICA POPADI]. 2012. Merima. 12. Sini{a i Muhamed. Zeba 2484-1nd` . u~ionici. Kao takvog }emo te nositi u na{im srcima i ~uvati od zaborava. ]OROVI] Od obitelji Musa . sestra Dijana i sestri} Rado{ 2489-1nd` POSLJEDNJI POZDRAV Dana. ^USTI] @ivimo sa lijepim uspomenama i sje}anjem na tebe. Fahro. 2012. a vje~no se pamte. na seminaru.13.. ro|. ro|. navr{ava se deset tu`nih godina od smrti na{e drage supruge. Avdija. unu~ad Ajla.{. Doglodi . ali }e{ uvijek ostati u na{im srcima. 2. 2012. Zaborav ne postoji. Ema. Majka Bo`ica.{. Molimo Allaha. ponos i plemenitost bila je u tebi. Darko sa obiteljima 2489-1nd` Hvala za tople i ljudske zajedni~ke trenutke. Izeta. Zineta.Dnevni avaz POSLJEDNJI POZDRAV subota. Tvoji najmiliji: suprug Rizah. ]OROVI] Ovo mo`da jeste posljednji pozdrav. svastike. Hvala ti za dane koje si bila sa nama. forenziku i KDZ MUP-a Kantona Sarajevo 7142-tt POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV na{oj dragoj na{oj dragoj i voljenoj majci. Uvijek }emo u na{im srcima ~uvati tvoj lik i tvoju dobrotu. 5. ocu i dedi SALIHU BABOVI]U Lako te bilo voljeti. navr{ava se godina otkako je na ahiret preselila na{a draga POSLJEDNJI POZDRAV voljenoj k}erki. ro|.00 sati u ku}i. Neka ti Allah.. Neka ti dragi Allah. Tvoje k}erke Jadranka. godine. 2. D`ana i Mak 83-1ze NERMINA (D@EMALA) SEFO.2012. zetovi Mirsad. svekrve. \oko. Tvoji drugovi i prijatelji: Hrapa. Munira.{. supruzi i baki DRAGICA POPADI]. Ka`u da plemeniti ljudi kratko `ive. Vildana. POPOVAC 1924 .a najte`e bez tebe `ivjeti. sestri i tetki EMINA RESI]. iz Stoca Vrijeme prolazi. 2486-1nd` FADIL (MURAT) [EHOVI] Vrijeme prolazi.. Zaborav ne postoji. 4. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Porodica Purkovi} 2489-1nd` Dana. godine navr{ava se {est mjeseci od smrti na{eg dragog NESTOR VARAGI] NECO 4.{. Neka ti dragi Allah. Nedostaje{ u~enicima. jetrva Dobrila. 4. d`.tetka Olga. 4.Dino 7143-tt DRAGICA POPADI].Ajkuna. d`. u 13. Amir. 2008 . februar/velja~a 2012. samo tuga i beskrajna ljubav za tobom ispunjava prazninu za tobom. Aktiv nastavnika / profesora historije Kantona Sarajevo 2488-1nd` profesor historije Dana. 2. Anja. d`. da joj podari lijepi D`ennet. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. 4. te{ko izgubiti. 2. na stru~nom aktivu.. 2012. 2012. 2011. Tvoji: svekrva Ljubica. djever Vladimir.

d`.. 2012. 4. unuke Amra i Amira.supruga \ulizara. 2.2011) Puno mi nedostaje{. Fuad. sin Zijad i unuci Ervin i Irma 2498-1nd` Zauvijek tvoji . Edin. navr{ava se 11 godina otkako sa mnom nije moj tata DIKI RED@EPOVI] Porodica Tabakovi}: Ajkuna. Alma i Sa{a 7147-tt NEDIM . Molimo Allaha. Tvoj brat Ada s porodicom 83-ze ]AMIL (MUJO) ORU^ Godine prolaze. Tvoji: sin Zajko. MILI] Nema rije~i na ovom svijetu koje mogu iskazati moju bol. 2. Dolores. 4. 2012. 2012. Begajeta Seka. Dnevni avaz POSLJEDNJI POZDRAV mom bratu Dana. samo }e jo{ vi{e potaknuti neizbrisiva sje}anja na tebe.suprug D`ermin i sin Dino 7148-tt Dana. Samra. sinovi Amir i Samir. ro|. oca. Rebeka i zet Husein 2494-1nd` Murisa i Dragan Jovanovi} 7144-tt SJE]ANJE na na{eg dragog supruga. te{ko izgubiti. navr{ava se sedam godina od kada nas je napustio na{ dragi POSLJEDNJI POZDRAV Dana. Gabi. 4. navr{ava se 18 godina od smrti na{eg dragog dede. Kenan. @ivot nestaje u trenutku. Tvoj sin Nihad 7145-tt POSLJEDNJI SELAM I POZDRAV POSLJEDNJI SELAM voljenoj snahi voljenoj sestri DIKA RED@EPOVI]. ro|. ro|.{. sm-0002050 TID@A GRANILO. Svekrva Umihana i zaova Emira 7146-tt POSLJEDNJI SELAM DIKA RED@EPOVI]. EMIN ([E]O) KOLAR Uvijek }e{ biti u na{em srcu i sje}anje na tebe nikada ne}e izblijediti.. Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Tvoji: D`enana. MILI] Neizmjerna tuga i bol nakon gubitka tebe.. unu~ad Benjamin i Tea. 4. MILI] Neka ti dragi Allah. bol i tugu ne mogu sakriti i zato molim Allaha.{. VOLODER MIHAJLU ^OBELI]U Svu dobrotu i ljubav koju si nam pru`ila ~uvamo u na{im srcima i ostat }e tako sve dok `ivimo. 2012. 2. Tvoji: supruga Zlatka. Ti }e{ zauvijek ostati u na{im srcima i biti dio na{ih najljep{ih uspomena.66 Subota. MILI] Mirno spavaj na{a draga vilo. Lako te je bilo voljeti.EDO (MEHMEDA) SIDRAN (1947 . snaha Mevlida. Emir. 2. ro|. februara 2012. zet Asad i praunuk Faris. sinovi Suad i Denis sa porodicama 2499-1nd` . d`. Tvoji: Indira. u mislima nikad zaboravljen.2003. sa saznanjem da }e Svemogu}i biti sretan u susretu s tobom. ro|.{. Tvoji najmiliji . februar/velja~a 2012. Vje~no zahvalni i uz du`no po{tovanje. Supruga Zehrija. navr{avaju se ~etiri tu`ne godine otkako je preselio na ahiret na{ dragi POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI POZDRAV na{oj dragoj snahi i daid`inici Danas. Manuela. Neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. da lijepi D`ennet. snahe Dajana i [ejla. da ti podari lijepi D`ennet. 4.. 4. 2485-1nd` DIKI Od djevera Ned`ada i jetrve D`enete Red`epovi} 2490-1nd` DIKA RED@EPOVI]. a najte`e bez tebe `ivjeti. Od brata Muhameda sa porodicom 7149-tt voljenoj SJE]ANJE Dana. Lejla. d`. navr{ava se godina kako je preselila na ahiret na{a draga na{em dragom prijatelju RASIM (]AMIL) DEDI] Vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima. ali sje}anje ostaje zauvijek u na{im srcima. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. sje}anje na tebe ostaje. oca i supruga DIKI (HAMEDA) RED@EPOVI]. ostat }e velika praznina u mom srcu bez tebe. Mido.. svekra i dede ISMET (HAMDIJE) ZEJNELAGI] 1950 . U na{im srcima vje~no voljen. Melisa i Emir p-71101 SALIHU BABOVI]U Dragi burazeru.

prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15.00 sati u stanu rahmetlije u ulici Trg me|unarodnog prijateljstva br. 3. 4. februar/velja~a 2012. tetke Azemina Hod`i} i Jasminka Berberki} sa porodicama. 4. zet Abdurahim Amer. majka Bo`ica. februara 2012. Purkovi}. p-88104 . Jovi~i}. Kajan i ostala mnogobrojna rodbina. 2. sestri}i i sestri~ne. bra}a Muhamed i [a}ir.00 sati u d`amiji Lu~evica. Stergar i ostala mnogobrojna rodbina. Omerika. 4. Zlatko i Adi. 2012. 2489-1nd` Kulu{i}. te porodice Rahmanovi}. 3. Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo porodicu. 2. 4. D`enaza }e se klanjati u subotu. 2012. godini. sestri~na Amra. Spahovi}. sestri~na Harisa. Nuspahi}. 2012. kom{inica Nasiha. porodice Be~evi}. 3. Abdagi}. kom{ije i prijatelje da je na{a draga DRAGICA POPADI]. 5. prijatelje i kom{ije da je na{a draga Dana 29. djever Nijazija sa porodicom. februara 2012. Rifat. unuka Dunja. ]OROVI] iznenada preminula dana 2. sestra Dijana. brati}i. Kaliman. Kaji}. godine u 15. O@ALO[]ENI: suprug Re{ad. februara 2012. Demirovi}. sestra Munira. prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.30 sati na gradskom groblju Bare. godine u 76. godine u 13. O~aktanum. te porodice Sinanovi}. ro|ak Nusret. ostale kom{ije. prijatelje i kom{ije da je na{a draga subota. godine poslije ikindija-namaza u haremu Begove d`amije. u 57. rodbina i prijatelji No035907 Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13. Bo{njak. Nafija. 2012. februara 2012. praunuci. zet Ahmed Brki}. D`enaza }e se obaviti u subotu. Spahi}. godine u 86. Tabakovi}. ]uk. No035909 EMINA SINANOVI]. Andri}. sestra Hatid`a Brki}. nikad pre`aljenoj svekrvi. ul. Alema. svekrva Ljubica. gdje }e se rahmetlija i pokopati. 2. 4/III. 3. snaha Jelena. Merd`o i ostala rodbina i prijatelji 405-mo Sa velikim bolom i tugom u srcu obavje{tavamo rodbinu. godine nakon kra}e bolesti u 86. 2. ]atovi}. KUNTO preselila na ahiret u petak. godine obavit }e se ponovno klanjanje i ukop u haremu d`amije u Prigrad`anima Selakovac kod Mostara. 2012. kumove. a sutradan. godini. brat Meho. godine u 47. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak. Musa. O@ALO[]ENI: sestre [efika Sirbubalo i Fatima Amer. Mulahasanovi}. godini u Holandiji je preminula had`i SAJA (MUJO) RAMOVI]. O@ALO[]ENI: majka Zineta. Mustafa. HURMETA (KARAMOVI]) JUGO Uz veliku bol i gubitak. porodica Veli}. februara 2012. Humo.00 sati na mezarju Ravne Bakije. Emir Sirbubalo i Muhamed Amer. brati}i Adnan i Denis. U{tovi}. Dijana. 2. sestri} Rado{. No035908 ESAD (MUSTAFE) BE^EVI] preselio na ahiret u petak. Ali{ah. kumovi.Dnevni avaz Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. 67 Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. ]orovi}. Ismet. 1. ro|. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi HARIS (RAMIZ) RAHMANOVI] preselio na ahiret u petak. Posljednju su}ut Snahe Catharina Belia i Hallebeek Jugo i Zorica Jugo sa obiteljima. februara 2012. sestri}i Ahmed Sirbubalo. neni i praneni. godini. Hod`i}. Ramiza i Zumreta. godine u 13. brati~ne Azra i Amra. ro|. ro|. nevjesta Jasna. teti}i Alija i Senad. godini. godine u 14. Grci} i ostala mnogobrojna rodbina. ro|. te porodice: Popadi}. 4. godini. Veli}. Brki}. februara 2012. sestra Amira. prijatelje i kom{ije da je na{a draga preselila na ahiret u ~etvrtak. Drugovi}. godine u 57. Ni{tovi}. \ur|evi}. sinovi Zijah i Nihad. godini. Bjelica. sin Mi{o. prijatelji i kom{ije. k}eri Badema. sestri} Emir. snahe Dubravka. had`i hfz. \uka i Tatjana. O@ALO[]ENI: supruga Lidija. godine u 13. Sahrana drage nam pokojnice obavi}e se dana 4. 7150-tt Trnovac. Pepeljak i ostala rodbina.30 sati u Carevoj d`amiji. porodice Ramovi}.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. snahe Fatima i Jelena. kom{ije i prijatelji. TRNOVAC preselila na ahiret u petak.00 sati na gradskom groblju Sutina. sestri~na Hana. Herenda. 2012. zetovi Osman. sestri} Tarik. SMAJI[ had`i SEDIKA VELI]. @eljo. godine u 67. O@ALO[]ENI: snaha Fahira. D`enaza }e se obaviti u subotu. februara 2012. Povorka polazi ispred kapele. Smaji{. unuci.00 ~asova na Gradskom groblju Donji Miljevi}i. Berberki}. 2. 6. Lazovi}. O@ALO[]ENI: suprug Milimir. zaova Seida. Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. Vu~ini}. zet Sulejman. Kapikul. k}erke Mirna i Mia. sestrina unu~ad Anur. D`enaza }e se obaviti u subotu.

k}erka Vildana. Hanifi}. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: supruga Refija.Kaljina u 13. O@ALO[]ENI: supruga D`emila. snahe Jeanette i Katrin. Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom mjestu. godine u 74.00 sati u Srebreniku na groblju ]ehaje. februara 2012. omogu}ava brzu. te porodice Omanovi}.30 sati.. februara 2012. ul. godine u 88. [emsudin i Izudin. djeca Sajma i Nihad. Efendi}. Sad`ida. Lamorski. [ikalo. 4. 2012. SPAHI] preselila na ahiret u petak. D`enaza }e se obaviti u subotu. Salko i Ibro. Potura. Bujak. kao i ostala brojna rodbina. k}erka [efika. daid`a i daid`inice sa porodicama. fax: 033 712 801. 4. prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi SUBHIJA (SULJO) OMANOVI].00 sati u d`amiji Hrasno. ]atalovi}. snahe Hava. Selimovi}. februara 2012. Mujagi}. kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindija-namaza (15.pripremite se (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. k}eri Amra i Jesenka. snaha D`ana. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH. Velagi}. 10. godine u 15.bakije. Nedim. prijatelje i kom{ije da je na{a draga Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. ro|. Avramovi}. Pekmezovi}.45 sati. godine u 74. te porodice Red`epovi}. s molbom za tiho sau~e{}e. 2. Alihod`i}.00 sati sa stajanjem u Semizovcu. godini. prijatelji i kom{ije. brat Abdulah i snaha Mida. Spahi}. 2012. 2. brati}i. brati} Danny. Turkovi}.MEDO preselio na ahiret 30.. 2. bra}a Muharem. br. amid`e i tetke sa porodicama.. godine tiho se ugasio `ivot na{e dobre. Maksi}. 8. RAHMETEULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 2495-1nd` dr. do groblja i nazad. Ispra}aj i d`enaza }e se obaviti ispred Vikaljske d`amije u ponedjeljak. Kobilja Glava i Vije}nica. 4. Vejzovi}. D`enaza }e se obaviti u subotu. februara 2012.Ustikolina. godine poslije podne-namaza. brati} Hamza. Bublin. 2. Fikret i Tarik. MILI] preselila na ahiret u ~etvrtak. za ovaj trenutak . 2. ENES RIBI] preselio na ahiret dana 2. Borovina. 2012. unu~ad D`ana. Alji}. ]ato. Vahid. Schürbrock. Devi}. godine u 65. brat Muhamed. O@ALO[]ENA supruga Munira . otac Hamed. u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu. Br~ko 111 RIFAT (BE]IRA) BEGLEROVI] . [urkovi}. 2. Aldijana. D`enaza }e se obaviti u subotu. Nikoli}. Sahrana }e se obaviti u subotu. O@ALO[]ENI: suprug Muharem. godini. kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13. godine. sverkva Umihana. Babaji}. februara 2012. Gerin. porodice Be{irovi}. 4. Pekari}.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. Lukovi}. a ukop na mezarju Kalebi}i. . Grbo i [abi}.(hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. Kanji}. ro|. ]akal. a ukop }e se obaviti na gradskom groblju Pra{nice. Delali}. trgovinu i proizvodnju Sarajevo DIKA RED@EPOVI] Neka ti Allah podari lijepi D`ennet. pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama.00 sati na mezarju Grli}a Brdo. 4. Hotonj IV. Prijevoz obezbije|en ispred Doma kulture u [vrakinom Selu u 12. 1. prijatelje i kom{ije da je na{a draga Tu`nim srcem javljamo rodbini. 2. Dudo. kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.. Grahi}. 40.pripremajte se . Tanovi}. Zahirovi}. zetovi Akif. zaove D`enana i Emira sa Samrom i Almom. Bistrik do br. godini. godine u 13.(hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. godine u 13. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ dragi SALIH (SMAJO) BABOVI] iznenada preselio na ahiret 2. ro|. godini. sin Kenan. Avduki}.15 sati sa zaustavljanjem ispred Bitumenke u Ned`ari}ima. 2012. godine u 75. 4. praunuka Tajra. [e~i}. 6. Sinanovi}.Mala ^ar{ija u 15. zet Senad. [ukali}. Muja~i}. godine u 15.. Avdi}. k}erka Elvira. Bra{ni}. Ka~amakovi}. godine u 75. 2012.Turbe sedam bra}e. D`enaza-namaz }e se klanjati ispred ^ar{ijske d`amije u Zenici. Luci. Hotonju. Fatima. Prijevoz obezbije|en iz Ilija{a u 10. prijatelje. Ensa. Handovac. Radovanovi}.50 sati u 60. 2. Svakim danom od 0-24 sata. Zlatan i Adi. Bajri}. Avdi}. te porodice Durak. zetovi Franz i Anton.pripremajte se . porodice Bijeli} . te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva. Tevhid }e se prou~iti isti dan u ku}i `alosti. februara 2012.. Karahasanovi}. Esad. Pokopno dru{tvo „Jedileri“ . ^amo. unuka Anida. Red`i}. D`enaza }e se obaviti u subotu. Bahto i Aganovi} 7151-tt MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO 71000 Sarajevo. 2. godini. 2. O@ALO[]ENI: sestre Zineta i Fatima 7135-tt S tugom i bolom obavje{tavamo rodbinu. 2012. snaha Nadira. te porodice: Babovi}. D`enaza }e se obaviti u nedjelju. sestri~na Jelenka. januara 2012. sin Dino. PIRGO preselila na ahiret u ~etvrtak. godini. 2. Knol i druga rodbina i prijatelji Ku}a `alosti: ul. ^au{evi}. unuk Mak.Seka RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 7119-tt iz Banja Luke Obavje{tavamo rodbinu. sestre Behka i Mejra. BIJELI] Po vlastitoj `elji bi}e sahranjena u naju`em krugu porodice i prijatelja na porodi~nom groblju u Br~kom. Mili}. Deverovi}. Mirzeta i Selma. brati~na Amna. godine u 14. 1. unuk Azur. Alihod`i}. Gazibara. E{pek. Ov~ina. Kanli}. p-71320 DURMO (MEHMED) HOD@I] iznenada preselio na ahiret u srijedu. Vehid i Ramo. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak. 2012. Mujak. snaha Aida.00 ~asova. Josifa Pan~i}a br. ro|.ELFATIHA O@ALO[]ENI: sinovi Ekrem. Prijevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred pekare „AS“ Hrasno sa polaskom u 12. . Maida i Alma. Begi}. Ispratna dova }e se u~iti u ku}i o`alo{}enih u ulici Crkvice br. ^engi}. Bulbul. Alema. Prijevoz obezbije|en ispred ^ar{ijske d`amije. Ramiza. djeveri i snahe sa porodicama. praunu~ad. Dervi{evi}.68 Subota. O@ALO[]ENI: supruga Nurka. godini. zet Midhat. godine u 13. 6. snahe Edina. Fadila i Uma. 2012. kao i ostala brojna rodbina. unuci Nihad. sin Elvir. godine u 76. Almir. Hasanovi}. godine. bra}a Numo i Rifet. 4. za ovaj trenutak . Sakala{. godine iza ikindija-namaza u Jezeru kod Jajca. na mezarju u Banja Lu~ici . Ba{i}. Ibri}. Kulo. za ovaj trenutak . 84-ze Enida i Nejra . mile i drage NAZA (SMAILA) ANDELIJA. godini.00 sati na mezarju Mirjanovi}i . Sahrudin. bra}a Fadil. Tulumovi}. prijatelji i kom{ije. majka Adila. 2012.00 sati. k}eri Fata. sinovi Adnan i Admir. S BOLOM U DU[I. u subotu. 00387 (0)33 533-763 mobitel 00387 (0)61 131-788 00387 (0)33 233-062 fax 00387 (0)33 447-122 Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH. Rebi-l-evvel) u 11. Abad`ija. porodice Hod`i}. Zerina. februara 2012. Be{i}. ]utuk. Begovi}. 55 . Pirgo. februara 2012. Selimovi}. za ovaj trenutak . brati~na Sabina. Karovi}. Vogo{}i. 2012. atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji . 111 BAJRO IBRI] preselio na ahiret 29. unuka Jelena. Hamza. unuci Adi i Alen.Sarajevo. godini.pripremajte se . februar/velja~a 2012. godine u B. Kamberovi}. 2012. mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808 www. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111 POSLJEDNJI SELAM za pogrebne usluge. (14. Juki} i ostala 2012-tz mnogobrojna rodbina. 83-ze Ga~i}. O@ALO[]ENI: suprug D`ermin. Lon~ar. prijatelje i kom{ije da je na{a draga DIKA (HAMED) RED@EPOVI]. brati~ne i amid`i}i. HAMZA preselila na ahiret dana 2. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ dragi NAZIFA DURAK. prijatelji i kom{ije LJUBICE (MILO[A) AVRAMOVI]. godine u 19. Enver. Mujki}. kom{ije i prijatelji. 4.00 sati poslije podne-namaza.Vogo{}a. godine u 46. Bistrik do broja 8 ""B AKIJE" BAKIJE SARAJEVO POKOPNO DRU[TVO OSNOVANO 1923 tel. 2012. porodice Su}eska. O@ALO[]ENI: k}erka Nina. 2.. kao i ostala brojna rodbina. sestre Hajra i Bahra. godini. 3. D`enaza }e se obaviti u subotu. O@ALO[]ENI: supruga Raza. Burhadin. 2. Husejinovi}. zet Enes.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. sinovi Izet i Enver. Turbi}. unu~ad Enes. Tahmaza. ro|. Ni{i}. Vama dostupan telefon: 033 712-800. unu~ad Zlatan. Kasim i Suad. D`enaza }e se klanjati u subotu. te ostala mnogobrojna rodbina. Od tetke Zemke.00 sati) u d`amiji ^obanija. Evira i Alma. 2012. kom{ije i poznanike da je na{a draga . Me{a. 4.00 sati u d`amiji Istiklal na Otoci.(hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. sestra Vera.com OBJAVLJUJEMO SMRTOVNICE NA INTERNETU . Kerla. te porodice: Andelija. te ostala mnogobrojna rodbina. Sanel.. kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine. 5. u haremu d`amije Kazaferije .Batas. Dnevni avaz . ]omaga. Jaganjac. godine u 68.HALID (SAKIB) BE[IROVI] preselio na ahiret dana 1. ZAUVIJEK NJENI: k}erka Borislava. Hanka. Selma. te brojna rodbina. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi ENVER . snahe Eldina i Nermina. Ajanovi}. 1. 2. Zili}. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111 U srijedu.

ime jednog roditelja. 348. kao i naknaditi tu`itelju parni~ne tro{kove sa zakonskom zateznom kamatom od dana presu|enja do isplate sve u roku od 30 dana i pod prijetnjom ovrhe“.68 KM OBJAVLJUJE OGLAS (dostava tu`be na odgovor) Dana 07. 5. godine. i 2. 1. 17. 2012. 1. ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. februar/velja~a 2012. 71. dokazi kojima se utvr|uju te ~injenice. ZPP-a FBiH). koju pou~ava kako slijedi: Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu . 7. 1. st. Vukovarska bb do br. st. 454. st. 454. pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. ZPP FBiH). ~l. Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na osnovu ~lana 182. Grabovica Donja. sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 3. ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. u svezi s ~l. . 137. ~l. (~l. 4. 1. ZPP-a).05 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 10. ZPP FBiH). 17. II Kraji{ke br. prebivali{te ili boravi{te. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda. 7. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. u svezi s ~l. 198. ZPP FBiH). Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 71. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr.Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti presudu i usvojiti tu`beni zahtjev . Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor. njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika. 2.Presuda zbog propu{tanja (~l. a posebno u istom treba navesti: 1. 348. a posebno u istom treba navesti: 1. i ~l. Sudija Mediha Bo{kailo OGLAS Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja Unicredit Bank d. 134.o. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 134. da sud na osnovu ~lana 182. godine BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 P 080624 11 P Mostar. pozivom na broj predmeta. ZPP-a FBiH). 1. Tu`ena je du`na najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev. 71. godine tu`ilac je podnio ure|enu tu`bu protiv tu`enog radi naplate duga. st. odnosno sjedi{te stranaka. NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 19. donese presudu usljed propu{tanja. prezime. ZPP FBiH). 3. koju pou~ava kako slijedi: Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu . ZPP-a tu`bu na obavezni odgovor dostavlja putem dnevnih novina Dnevni avaz. ZPP-a. stru~ni saradnik Asmira Be{i}.. pa kako sud tu`enoj na adresu nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor. st. 7. 2. st. donese presudu usljed propu{tanja.772. . kao i da tu`iocu naknadi tro{kove parni~nog postupka (taksa na tu`bu. na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 69. radi isplata duga. Sud putem „Dnevnog avaza“ dostavlja navedenu tu`bu. 01. 3. FBiH). 1. 454. . ZPP FBiH). Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev. 4. prezime. 2012. 272. osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~l. u pravnoj stvari tu`ioca „Omega“ d. ZPP-a FBiH). 2. 1. Oznaku suda i broj predmeta. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. 2010. 01. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 334. kojoj je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja.“ Predlo`eni dokazi tu`ioca koje tu`eni mo`e preuzeti u zgradi Suda su: Ra~un broj 18711 u iznosu od 100. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 2..tu`itelja (^l. a posebno u istom treba navesti: 1. Zakona o parni~nom postupku 53/003). st. pa kako sud istom na adresu tu`enog nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor to sud shodno odredbama ~l.tu`itelja (^l. st.o. 4. godine kao dana padanja u docnju pa do isplate. koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti. st. 19. 5. 334. Sud putem novina dostavlja navedenu tu`bu na obavezni odgovor tu`enom FERDI KELENTRI]. odnosno naziv pravne osobe. st. istovremeno predla`u}i dono{enje presude zbog propu{tanja ukoliko se steknu zakonom predvi|eni uslovi. ime i prezime. prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora. i 2. NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. predla`u}i dono{enje presude kojom }e se obavezati tu`ena da tu`iocu na ime duga isplati iznos od 272. 348. to sud shodno odredbama ~l. 10. 2. ZPP FBiH). 71. st. ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode. Sudija Mediha Bo{kailo BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U @IVINICAMA Broj: 33 0 Mal 033884 11 Mal @ivinice. ZPP-a tu`bu na obvezni odgovor dostavlja putem dnevnih novina Dnevni Avaz i oglasne plo~e suda. stav 1. protiv tu`enih NEVENKA KAVI]. . 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev. 5. 1. st. pa do kona~ne isplate te naknaditi tu`itelju tro{kove postupka a sve u roku od 30 dana od pravomo}nosti presude i pod prijetnjom ovrhe.Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti presudu i usvojiti tu`beni zahtjev .Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku. 334.d. radi duga v.tu`itelja (^l.. Obavje{tava se tu`ena da se dostava pismena smatra objavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj tabli suda. godine kao dana podno{enja tu`be. ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku. 1. na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. st. v. ZPP FBiH). ZPP-a FBiH). st. st. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l.. 71. pa kako sud istim na adrese tu`enih nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor to sud shodno odredbama ~l. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 01.“. vl. 2. 10. . adresu stanovanja. ZPP FBiH). ul. 137. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime. ZPP-a FBiH). radi isplata duga. st. 12. ZPP-a. st. adresu stanovanja. 23. 2. 1. Ovim putem tu`enoj se dostavlja tu`ba na dogovor shodno odredbi ~l.d. 2. ZPP-a FBiH.20 KM sa pripadaju}im zakonskim zateznim kamatama po~ev od 26. odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava. ZPP-a FBiH). 11. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. Tuzla. ZPP FBiH).oglasi BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 P 094836 11 P Mostar. TR „Din“. te isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime. Tu`beni zahtjev glasi: „Obavezuje se tu`ena Muj~inovi} Almasa da tu`iocu isplati potra`ivanje u novcu u iznosu od 100. 182.22 KM sa pripadaju}im zakonskim zateznim kamatama po~ev od 24. 6. ZPP-a tu`bu na obavezni odgovor dostavlja putem dnevnih novina Dnevni Avaz i Oglasne plo~e suda. 70. 137. br. 74. st. 2. 6. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. protiv tu`ene Mujkanovi} Amela iz Tuzle. 01. 3. sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 10. ime jednog roditelja. 01. 334. Oznaku suda i broj predmeta. 100. 348.20 KM i uputnica za hitnu radiolo{ku dijagnostiku. st. i 2. prezime. 2004. kao i iznos na ime tro{kova parni~nog postupka u roku od 15 dana od dana dono{enja presude pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku. st. ZPP-a).Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku.Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti presudu i usvojiti tu`beni zahtjev . godine. 69 OGLAS Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja Unicredit Bank d. st. Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku. protiv tu`enog FERDO KELENTRI] nastanjen u Grudama. nastanjena na adresi Kosovke djevojke 23 Banja Luka i DAJANA JOVI^I] nastanjena na adresi Bra}e Potkonjaka 133 Banja Luka. 3. ako ih imaju. 1. na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. Trnovac bb. st. st. 6.sp. 134. 1. u svezi s ~l. radi naplate duga. @ivinice. 348. st. 4. st. Ciljuge bb @ivinice. Stru~ni saradnik Tarik \ug BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TUZLI Broj: 32 0 Mals 047622 05 Mals Tuzla. 2. 182. ZPP-a). ZPP FBiH). 2. Kad tu`ena. 71. ~l. kao dana dospije}a obaveze. 2008. NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti. adresu stanovanja. 3. 70.. . donese presudu usljed propu{tanja. U odgovoru na tu`bu tu`ena }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava tu`beni zahtjev (~l.Presuda zbog propu{tanja (~l.Presuda zbog propu{tanja (~l. ul. prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora. 2012. 1. 1. 70. FBiH). 06. 4. st. godine Dnevni avaz subota. a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 182. 2006.. Sud putem novina dostavlja navedenu tu`bu na obavezni odgovor tu`enim NEVENKA KAVI]. STRU^NIN SARADNIK Asmira Be{i} . 70. ZPP FBiH). sa tu`benim zahtjevom koji glasi: „Du`ni su tu`enici solidarno isplatiti tu`itelju dug u ukupnom iznosu od 6. Zakona o parni~nom postupku 53/003). ZPP FBiH). 4. 2012. ime i prezime. ZPP-a. st. 3. 1. st. 52. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora. taksa na presudu. ZPP FBiH). Sovi}i. 2. 2011. st. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime. st. Oznaku suda i broj predmeta. sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja). Zakona o parni~nom postupku 53/03 i 73/05). protiv tu`ene Me{kovi} Fadile. 19. 52. ~l. st. FBiH). Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. 182. 1. Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na osnovu ~lana 182. u tri istovjetna primjerka. ime i prezime. st. ime i prezime.20 KM. 52. 2. 334. pa do isplate duga. st. godine Op}inski sud u Tuzli. te pravni osnov za navode tu`enog (~l. a sve u roku od 15 dana od dana pravosna`nosti presude. st. tro{kovi objave u dnevnom listu). ogdine OGLAS Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klini~ki centar Tuzla. 3. 3. 20. nastanjena na adresi Kosovske djevojke 23 Banja Luka i DAJANA JOVI^I] nastanjena na adresi Bra}e Potkonjaka 133 Banja Luka. ZPP FBiH). na obavezni odgovor koji pou~ava kako slijedi: Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu .68 KM. 348. predmet spora. ZPP FBiH). Tu`ena mo`e u odgovoru na tu`bu. st.042. ime jednog roditelja. 07. Ako tu`ena osporava tu`beni zahtjev. ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 5. sa tu`benim zahtjevom koji glasi: „Du`ni su tu`enici solidarno isplatiti tu`itelju dug u ukupnom iznosu od 20. st. koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti..s.

40 KM.o. Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja). godine donio je sljede}u PRESUDU . osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neutemeljen (~lanak 182. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda.Cazin. ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode. ime i prezime.o. pozivom na broj predmeta. Obavje{tava se tu`enik da je. 2006. 2012. a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~lanak 74. stav 3. protiv tu`enika „MES-TRADE“ d. stav 1. 71. .70 Subota. godine kao dana podno{enja tu`be pa do isplate duga. ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode. . v. odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava. ul. u daljnjem tekstu: ZPP). u pravnoj stvari tu`itelja JZU Univerzitetski klini~ki centar Tuzla. godine. Obavje{tava se tu`enik da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama DNEVNI AVAZ i na oglasnoj tabli Suda. tu`enik }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. 2009. Ako tu`enik osporava tu`beni zahtjev. Ukoliko tu`enik. kao dana dospije}a duga pa do isplate. kao i nadoknaditi tro{kove postupka sa zz kamatom od dana dono{enja presude do isplate sve u roku od 30 dana pod prijetnjom izvr{enja. advokatu iz [irokog Brijega. a sve u roku do 15 dana od dana prijema presude pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. protiv tu`enog Marko Gali}. na osnovu ~lana 70. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama (Dnevni avaz) i na oglasnoj plo~i Suda te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda. 73/05 i 19/06. kao i da tu`itelju na ime tro{kova parni~nog postupka isplati iznos od 180. u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku. ime i prezime. na osnovu ~lana 348. stav 2. radi isplate. SUDIJA SENJA D@AFI] BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 Mal 054713 09 Mal Mostar.o Mostar. februar/velja~a 2012. stavak 1. Nakon proteka roka od 60 dana od dana propu{tanja ne mo`e se tra`iti povrat. Stru~ni saradnik Lana Kukolj BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U @IVINICAMA Broj: 33 0 Mal 019899 10 Mal @ivinice. 2009. ZPP-a FBiH). ZPP-a FBiH).o. U odgovoru na tu`bu. ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku. Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev. stru~ni saradnik Tarik \ug. stru~ni saradnik Lana Kukolj. pa se obavezuje tu`ena da tu`itelju na ime duga isplati iznos od 221.Cazin. tu`enom se dostavlja presuda Op}inski sud u @ivinicama. dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice. osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. odnosno naziv pravne osobe.o. Ukoliko tu`eni. U odgovoru na tu`bu tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava tu`beni zahtjev (~lanak 71. budu}i da tu`enik nema sjedi{te na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta. a najkasnije na pripremnom ro~i{tu. odnosno naziv pravne osobe. Napomena: Dostava se smatra izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. 13. g. zastupan po punomo}niku Leko Jozi. novine FBiH“ br. ali protiv iste mo`e podnijeti prijedlog za povrat u pre|a{nje stanje u roku od osam dana. njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika ako ih imaju. sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 11. ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku. Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje Sudu. odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava.40 KM. novine FBiH“ br. Obavje{tava se tu`eni da je temeljem ~lana 70. stavak 1. budu}i da tu`ena ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta.67 KM. ZPP-a. Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku. godine OGLAS Na osnovu ~lana 348. odnosno sjedi{te stranaka.sp. stav 3. Tu`enik mo`e u odgovoru na tu`bu. stav 1. 07. 53/03. Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja). u daljnjem tekstu: ZPP). pozivom na broj predmeta. ul. 2012.367. te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda. . robe.. Bra}e [ehida b. godine tu`itelj UniCredit bank dd Mostar podnio je tu`bu protiv tu`enog Marko Gali} radi isplate. dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice. predmet spora. Bi{inska bb radi duga. stavak 1. du`ni. ZPP-a). 07.53 KM sa zz kamatom po~ev od 14. ZPP-a). 01. stav 3. ZPP-a).b. zastupan po punomo}niku Leko Jozi. podnijeti protivtu`bu (~lan 74. 10.Mostar. odnosno sjedi{te stranaka.o.Zbog propu{tanja Usvaja se tu`beni zahtjev tu`itelja. ako ih imaju. najkasnije u roku od 30 dana. . godine OGLAS OP]INSKI SUD U MOSTARU. ZPP-a). ZPP-a du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu. advokatu iz [irokog Brijega.o. Zakona o parni~nom postupku („Sl. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu. 2012. podnio je tu`bu protiv tu`enika „MES-TRADE“ d. protiv tu`ene Bejti} Aji{e iz @ivinica. 221. ZPP-a). 12. stav 1. 53/03. 07. tu`itelj „ATACO“ d. a nepla}ene.o. 73/05 i 19/06. 2011. njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika. predmet spora. prebivali{te ili boravi{te. objavljuje sljede}i: TU@BENI ZAHTJEV Dana 14. u pravnoj stvari tu`itelja „ATACO“ d. sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~lan 334. ZPP-a).00 KM. 4. objavljuje sljede}i. dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu. Dnevni avaz BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BIHA]U Broj: 17 0 Ps 031706 11 Ps Biha}. radi isplate. sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lanak 334. temeljem ~lana 348. OGLAS Dana 26. Tu`bom tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enike na isplatu duga u iznosu od 18. po sudiji Senji D`afi}u. stav 1. stav 1. 05. 01. po osnovu isporu~ene. godine oglasi Op}inski sud u Biha}u. ZPP-a FBiH. zajedno sa zakonskom zateznom kamatom i tro{kovima postupka a sve u roku od 30 dana od dana dono{enja presude. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda. Stru~ni suradnik Tarik \ug POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba. te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. 24. van rasprave dana 28. kojem je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja. te pravni osnov za navode tu`enog (~l. Zakona o parni~nom postupku („Sl. kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja. Tu`itelj tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom }e tu`enog obvezati da tu`itelju isplati dug u ukupnom iznosu od 325. 2011. prebivali{te ili boravi{te. ZPP-a). ra~unaju}i od dana kada je prestao razlog koji je prouzrokovao propu{tanje ili od dana kada je za to saznao. ZPP-a). stavak 2. 01. u pravnoj stvari tu`itelja UniCredit bank dd Mostar.

4.oglasi Dnevni avaz subota.dnevniavaz. sje}anja. posljednje pozdrave i zahvale mo`ete predati u 68 poslovnica BH Po{te. posljednje pozdrave i sje}anja objavit }emo i na portalu „Dnevnog avaza“ www. u 46 gradova BiH SPISAK PO[TANSKIH POSLOVNICA Uz minimalnu doplatu smrtovnice. februar/velja~a 2012.ba . 71 Obavijesti o smrti.

Zahvat }e. T. Pe~uhom i Sarajevom }emo igrati po dvije utakmice. GO[K Gabela i doma}in. ipak bi se ne{to moglo desiti. odr`at }e se novi sastanak Komiteta s klubovima. najvjerovatnije. a poslije podne drugi. planiranog za danas. Sa sastanka: Administracija Saveza pripremit }e detaljan prijedlog (Foto: S. izabranici Velimira Stojni}a odradit }e trening. a to je da je ovaj snijeg idealan za vje`be na odr`avanju kondicije. . . nakon ~ega je dvogodi{nji ugovor i slu`beno postao va`e}i. saglasni s formiranjem udru`enja. Na Brotnjo kupu od ju~er do sutra trebali su nastupiti mostarski Zrinjski. zaista. U [irokom Brijegu snage su trebali odmjeriti Rijeka. obavijestio klubove da im putem nadle`nih organa poku{ava ne samo pomo}i u reprogramiranju dugova nego i da poku{ava izboriti otpis dijela dugova. Komitet je ju~er. Sponzorstvo bi trebalo osloboditi klubove pla}anja slu`benih lica utakmica. Otkazani turniri u ^itluku i [irokom Brijegu Jogun~i} mora na operaciju prepone Jogun~i}. K. kojeg nema od tre}eg dana priprema. Hrvatski dragovoljac i [iroki. dugoro~an posao. I dr`avni organi svjesni su da je ta dugovanja te{ko izmiriti i da klubovima prijeti bankrot. u na~elu. E. Prijedlog bi trebao biti gotov u narednih dvadesetak dana. a odnose se na sezonu 2010/2011. godi{nja saradnja. fudbaleri Borca ponovo su morali da otka`u jedan kontrolni me~. gdje su se nalazili na~ini da se ti problemi rije{e. Generalna ocjena sa sastanka. Zagreb. nekada{nji ~uvar mre`e Slavije i Olimpica. ljekari su mu preporu~ili operativni zahvat. Do sada su obavljeni pregovori sa tri operatera mobilne telefonije („BH Telecom“. nisam mogao spavati. a potom i inicijativni odbor za realizaciju projekta Zrinjskom 50.815 eura Jo{ jedna dobra vijest za klubove. . Ostala su jo{ dva termina . 4. februar/velja~a 2012.000 eura u ljetnom prijelaznom roku 2010. Treba poku{ati rije{iti probleme sportskih kolektiva. Na sastanku je obznanjeno da }e premijerliga{i uskoro dobiti po 16. Borac opet bez utakmice Prvi susret Banjalu~ani }e igrati tek 12. biti ura|en laserom. koje bi u budu}nosti na{lo mjesto i u Evropskoj asocijaciji klubova.dodaje igra~ Slobode. je da su bh. od klubova preko NSBiH pa do dr`avnih organa. je (Pasquier) i Marsel Benc (Marcel Benz) zavr{ili su dvodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini. ve} du`e vrijeme vu~e povredu prepone. Znao sam piti i tablete za smirenje. S druge strane.815 eura za razvoj klubova po uzoru na druge evropske zemlje. Dr`ava }e klubovima otpisati kamate? Ju~er se govorilo i o milionskim dugovima klubova kada je rije~ o porezima i ostalim da`binama prema dr`avi zbog kojih je egzistencija premijerliga{a sve ugro`enija. Sredstva dolaze iz Fonda solidarnosti UEFA-e. a sadr`avat }e pravni oblik. s kojim je dogovorena dvoS. imamo iskustva zemalja iz susjedstva. Savez je informirao klubove da preduzima odre|ene korake da osigura ugovor za sezonu 2012/2013. Na put kre}emo u ~etvrtak. Kada prijedlog bude preciziran. Od mogu}ih rje{enja. Cibalia. [unji} je peti igra~ nakon Vlade Zadre. februara. i ovdje postoji spremnost za to.dodaje strateg Banjalu~ana. M. 9.U svemu treba gledati samo ono pozitivno. Iako se Slaven Musa davno pomirio da }e ostati bez 23-godi{njeg odbrambenog igra~a. Saletovi}) Sastankom s ~lanovima Komiteta za normalizaciju Nogometnog saveza BiH i sa predstavnicima klubova Premijer lige BiH.ka`e Jo- X Zbog obilnih snje`nih padavina. U rubrici „do{li“ za sada su Kristijan Ive{i} (Travnik). . jer }e prije podne na teren istr~ati jedan tim. februara podvrgnut operaciji lijeve prepone. jer novca za njihovo pokrivanje nema. . a 20. sa Sarajevom. M. koji }e do operacije i dalje trenirati s ekipom. U nedelju }emo igrati protiv Mladosti iz Gacka.obja{njava Stojni}. kojem su prisustvovali predstavnici 15 klubova. februara Nakon {to su im vremenske neprilike onemogu}ile prijateljsku utakmicu sa Proelterom iz Tesli}a tokom priprema u Banji Vru}ici. u su{tini. Zorja je na svojim internetskim stranicama potvrdila da je [unji} uspje{no pro{ao lije~ni~ki pregled. Banjalu~ani }e narednu provjeru imati tek nakon {to otputuju na petnaestodnevne pripreme u Me|ugorje. ali i to je. a ve} su poznata prva ~etiri rivala. Napokon.Bolovi su bili nesno{ljivi. nakon ~ega }e pauzirati ne{to vi{e od mjesec i vjerovatno ne}e biti spreman za po~etak proljetnog dijela sezone. ali da bi se o tome trebalo detaljnije razgovarati kada se pripreme odgovaraju}i prijedlozi. Na{i klubovi ve} godinama licencu za nastup dobivaju isklju~ivo zahvaljuju}i reprogramima dugova.72 Dnevni avaz. Umjesto susreta sa ekipom BSK-a. naime. tri dana kasni- Snijeg ponovo protiv fudbala Sponzor lige bit }e telekom operater Kada je rije~ o sponzoru Premijer lige. treba osigurati reprogram dugova da klubovi mogu nastaviti takmi~enje. kada je oti{ao na pla}enu posudbu u belgijski Kortrijk. subota. Benc i Paskije Klubovima po 16. P. „Plemi}i“ su na [unji}u ve} zaradili skoro 90. ali oni se. Za to je zadu`ena administracija Saveza.ka`e ~lan Komiteta Elvedin Begi}. ju~er su `eljeli opipati puls premijerliga{kim klubovima i ~uti njihova mi{ljenja o ideji o formiranju udru`enja Stojni}: Niz utakmica u Me|ugorju je protiv sarajevskog Olimpica. a istovremeno se boriti za dugoro~no rje{enje . a s obzirom na to da je u posljednje vrijeme trpio jake bolove. premijerliga{i. slu`bena potvrda transfera ipak se ~ekala sve dosad.. [teta {to nismo u mogu}nosti da malo radimo i sa loptom. Nakon {to su prije sedam dana savladali Modri~u sa 1:0. ciljeve. od ju~e je na treninzima Borca prisutan i Mladen Lu~i}. koji se nada skorom povratku na teren. Samira Dure i Pavla Su{i}a koji je napustio Zrinjski u zimskom prijelaznom roku. {to je br`a metoda. No. omladinskog fudbala. Mladena @i`ovi}a. Ina~e. emisari FIFA-e i UEFA-e Eva Paski- Dok su prekju~er s ~lanovima Komiteta raspravljali o dosada{njem napretku u usagla{avanju statuta na svim nivoima fudbalske vlasti u BiH. Milan Muminovi} (Slavija) i Dario Kri{to ([ibenik). najizvjesnije je da se otpi{u kamate. a jedna od tih kompanija vjerovatno }e biti i sponzor lige. S Olimpicom. februara sa ma|arskim Pe~uhom. kako ka`e. sport NSBiH Sastanak Komiteta i predstavnika FIFA-e i UEFA-e s klubovima [unji}: Ugovor na dvije godine Premijerliga{i prihvatili formiranje udru`enja [unji} i slu`beno u Zorji. uskla|enost sa Statutom NSBiH i nacionalnim zakonodavstvom te osniva~ima i pitanju ulaska ili izlaska iz lige. ali je opasnost od povreda prevelika . „Eronet“ i „M:tel“). Ina~e. Stoper Slobode trpi nesnosne bolove Iskusni stoper Slobode Samir Jogun~i} bit }e 10.Ljekari ka`u da ne}u mo}i igrati izme|u 30 i 40 dana . prava i du`nosti. [unji}a je ugovor za Zrinjski vezao do kraja sezone. Kratkoro~no. 18.000 KM. Ma. a na ovom transferu mostarski klub zaradit }e 50. ~ime bi oni u{tedjeli i do 50. iz sezone u sezonu sve vi{e gomilaju.000 eura Na ovom igra~u mostarski klub je prije godinu i po ve} zaradio 90.000 eura Transfer nogometa{a Zrinjskog Tonija [unji}a u ukrajinsku Zorju napokon je realiziran.Pri~a je davno pokrenuta. . bez naznaka da }e se ne{to promijeniti. Kona~no potvr|en transfer Uskoro }e biti formiran prijedlog. koja skra}uje vrijeme oporavka . [to je najva`nije. Ljekari su mi preporu~ili operaciju prepone i ugradnju takozvane mre`ice. organizatori su otkazali nogometne turnire u ^itluku i [irokom Brijegu. gun~i}.000 eura.Tu smo planirali {est utakmica. na kojem }e se formirati inicijativni odbor za realizaciju projekta.

Strijelci: 0:1 . Trenutno na{i doma}ini rje{avaju potrebnu dokumentaciju . Metodiku treni- Stadion u Krupi na Vrbasu. Rami}. St. Kladar.Mazalica (15). Ivan Stankovi} (Gorica. Amer Jugo i Milan Kne`evi}. Krvavac odstupio. Miki} i Stambolija: Kvartet poja~anja Kompletiraju se redovi Rudara Desetorica oti{la. @elju da ga anga`ira Leotar je iskazao jo{ na po~etku priprema. koji bi trebao zatvoriti poziciju desnog beka iako mo`e igrati i na mjestu stopera. dovedena su desetorica novajlija: Borislav Miki} (Borac). Rudar su napustili Dalibor Krezovi}. Snijeg ne samo da pada {irom Evrope nego je zasuo i mjesta u kojima pahuljice nisu vi|ene decenijama pa tako i „toplije“ krajeve.ka`e Rudar Prijedor . Er. ekipe koja je ove sezone igrala u grupnoj fazi Lige prvaka.Do sada smo uradili sve ono {to smo i zacrtali. koji je nastupao i za ruski Himki i za bugarski CSKA. Jankovi}. a razlozi su druge obaveze i poslovi kojima se bavi pored trenerskog. Zoran Luka~. . Miki}. S obzirom na ugled Bijedi}a u ovom gradu.Odmarali smo neke igra~e.Sa. ~eka se Nasti} Leotaru se priklju~io vezni igra~ Pavle Su{i} (23). u ^itluku. februar sa po~etkom u 18 u Mostaru. Slobodan Maksimoha}). Toromanovi}. koji je i ranije obavljao ovu du`nost. novajlije su se odli~no uklopile. Babi}. a bio je i prvi trener „Lavova“ tokom sezone 2004/2005. . zavisi od toga ho}e li nas neko napustiti. Kolund`ija. februara odigrali utakmicu u spomen na na{eg velikog ]e}u. .Znamo da se radi o kva- Jusufbegovi}: Novajlije se odli~no uklopile Su{i}: Igrao za Zrinjski Kraji{nik na Mrakovici Nogometa{i Kraji{nika iz Velike Kladu{e od ju~er su na sedmodnevnim pripremama na Mrakovici. Hrvatska). Mazalica. Hrvatska).1:1 . Ognjen Da{i}. Dalibor Dragi}. Ne|o [uka. Stambolija.. Luka Kujund`ija (Cibalia. smatra predsjednik kluba Neboj{a Tomi~i} Iako je Rudar ostao bez ~ak desetorice igra~a ove zime.dodaje trener Olimpica. a ho}e li jo{ neko biti anga`iran. Dejan [iranovi} i Adnan Sulji} iz Omladinca te Elvir [u{njar i Adis D`aferovi} iz biha}kog Jedinstva. [abi}.ka`e sportski direktor @eljko RaM. februara protiv Rijeke. jer osje}aju lagano zanga morat }emo prilagoditi uvjetima. Utakmica je zakazana za 15. koji je umro ovog ljeta potvr|eno da je dosada{nji golman „Ro|enih“ Senedin O{trakovi} potpisao za Taraz iz Kazahstana. Sedin Seferovi} (Marsonia. Smail [adi}. Hrvatska). Umi~evi}. odnosno poja~anjima. i pored remija (0:0 i 3:3). Gledalaca 50.ka`e predsjednik kluba Neboj{a V. @uji}. 2:1 . Hrvatska) i Aleksandar Nikoli} (Iskra Danilovgrad).Sloboda (BN) 3:3 Bijedi}: Ostavio veliki trag u dva kluba direktor Vele`a Sedin Tanovi}. Mirovi}. „Ro|eni“ }e 6. s klupe GO[K-a odstupio je i pomo}ni trener Filip Krvavac. Od te ~etiri.[to se ti~e novih igra~a. da su tu ve} dugo. 3:3 . To su Edin Pehli}. Damir Tosunovi} (^elik). Zec. Popovi}. Prema njegovim rije~ima. dovi}. Pekija. od kojih je skoro polovina novih igra~a. Mar~eta. Ranije je igrao za Vojvodinu.@eri} (60). . ujedno i trenera Bursaspora Nenada ]e}u Bijedi}a. U Leotaru. a kadrom. Miodrag Bursa}. . Ivan~evi}. zaklju~ili bismo prijelazni rok . februara Bursaspor i ’Ro|eni’ igraju u spomen na Nenada Bijedi}a Skratit }emo pripreme u Antaliji za dva dana. A. Potpuno renovirani tim Rudara do sada je odigrao dvije testne utakmice. ali mislim da to ne}e promijeniti planove u obavljanju onoga {to smo u osnovi zacrtali . konkurira za visok plasman . imenovan Su{ak Nakon Milomira Odovi}a.Razgovarali smo s ljudima u Bursasporu i s gradona~elnikom ovog grada te smo se dogovorili da na{ boravak na pripremama u Antaliji skratimo za dva dana kako bismo 15. On }e narednih nekoliko dana provesti na probi i odigrat }e najmanje tri kontrolne utakmice prije nego {to stru~ni {tab odlu~i ho}e li ga anga`irati. Radi se o fudbaleru s internacionalnim iskustvom. desetorica do{la Opstanak ne}e do}i u pitanje. Zvezdaru i Vo`dovac. Jo{ su igrali: Nikoli}.Bez obzira na to {to su Petorka potpisala do juna 2013. trener Nedim Jusufbegovi} smatra da to ekipu ne}e mnogo poremetiti. mo`emo ostvariti povoljne rezultate i formirati tim sposoban da u sezoni 2012/2013. Klub je za novog pomo}nika Borisu Gavranu imenovao Nikolu Su{ka. a odigrat }e jo{ ~etiri. ka`e direktor kluba Sedin Tanovi} U sklopu priprema za proljetni dio prvenstva fudbaleri Vele`a do sada su odigrali tri utakmice. o~ekujemo da }e stadion biti pun. Emilko Jankovi} i Adis Stambolija (Karlovac. vjerujemo da smo dovo|enjem poja~anja napravili dobar posao i da }emo biti mnogo kvalitetniji. koji s klupe vodi Ljupko Petrovi}. itekako je zadovoljan. februara otputovati u F. februar/velja~a 2012. prva naredna koju smo dogovorili je 8. (Foto: D.sport Dnevni avaz. i to s veoma kombiniranim sastavom. ali }emo ih izvjesno vrijeme zadr`ati na probi kako bismo se uvjerili da nisu povrije|eni i da su fizi~ki spremni. Istovremeno je sati na stadionu Bursa Ataturk. Srndovi}. Kotaran. donijeli su nam ne{to svoje. igra~i ispunjavaju o~ekivanja. tezanje. doskora{nji fudbaler Zrinjskog. za mene ve} danas prijelazni rok mo`e biti zavr{en. Stankovi}. Lak{e povrede [kalji}a. Dva kluba igrat }e u spomen na svog nekada{njeg igra~a. ali to vi{e ne zavisi samo od nas . a vremenski uvjeti su takvi kakvi su. 73 VELE@ Potvr|ena prijateljska utakmica u Bursi 15. B. Trener: Dragan Radovi}. Dino Toromanovi} (Jedinstvo Bi- novi}. Pliske. Ipak. ~iji je tim danas trebao igrati sa @eljezni~arom. U me|uvremenu. jo{ vuku lak{e povrede. Goli}. ka`e trener tima s Otoke Ni ^itluk nije zaobi{la snje`na me}ava. ^.. Gligi}. Ina~e. prinove iskazale potencijal. Trener: Ljubi{a Drlja~a. Jo{ su igrali: Majki}. U tom periodu odigrat }e dvije prijateljske utakmice. Petorica novajlija potpisala su ugovore do juna 2013.ka`e Jusufbegovi}. V. u prijedorskom klubu smatraju da su doveli adekvatne prinove i da }e njihov tim biti ~ak i kvalitetniji. Seferovi}. Uprkos dosta te{kom rasporedu.. 2:2 . P . 3:2 . Dejan Bandovi}. Kecman. najja~a i najzanimljivija bit }e ona protiv turskog Bursaspora. subota.ka`e Jusufbegovi}. iz Mrkonji}-Grada i Bosanskog Novog. Kari}. . 4. Olimpic na pripremama zatrpan snijegom Jusufbegovi} zadovoljan do sada ura|enim [to se ti~e igra~kih poja~anja. za mene ve} danas prijelazni rok mo`e biti zavr{en. Kujund`ija. Zbog toga su i fudbaleri Olimpica u svojoj tradicionalnoj bazi onemogu}eni da rade prema dosada{njem planu i programu. ali rade slabijim intenzitetom i trebali bi uskoro biti spremni za ve}e napore . Stojni}) Kujund`ija. ako i nju budemo mogli odigrati. Sudija: Robert Zrili} (Banja Luka). Bojan Regoje. litetnim igra~ima. Veinovi}.Kantar (32). o~ekuju Nenada Nasti}a (30). Almir Pliska. . Svima je isto. Goran Mirovi} (GO[A. Svi koji su ovdje. koji bi nam predstavljali poja~anja. Srbija). ako sve pro|e uredu. me|u kojima se izdvajaju dosada{nji ~lan Zvijezde iz Grada~ca Adel Jukan. Despotovi}. u to vrijeme biti na pripremama u Turskoj. M. U prvoj pripremnoj utakmici nakon odlaska u Hercegovinu Olimpic je savladao Brotnjo sa 3:1. kao A.@uji} (88). Sa. Tica. [odi}. . Kova~evi}. RUDAR: Tripi}. Zlatko \ori}. Jankovi}. Kova~evi}. i to sa premijerliga{ima Rudarom iz Prijedora i Borcem iz Banje Luke. u ozbiljnoj su konkurenciji. tako|er. u~initi sve da na|emo protivnika s kojim bismo igrali i prije. sa dvije Slobode. Kantar. Kova~evi}. desetorica oti{la. S njima dvojicom. Nedim Hiro{. E. naravno. Igra~ka kri`aljka u Leotaru Stigao Su{i}.Kujund`ija (17). ina~e. Jagodinu. IBRULJ Antaliju. koji je u Trebinje do{ao nakon neobavljenog posla u inozemstvu. u kojima su. Poku{at }emo. „Ro|eni“ }e. Ina~e. Tomi~i}.Od te utakmice nema ni{ta.. Jovavi} i Aleksandar Panti}. Tosunovi}. SLOBODA: Kondi}. Trener Denis Sadikovi} poveo je 23 nogometa{a. a ipak su se ve} brzo uklopili. Asim [kalji}.

) Francuska SUBOTA: Ažaksio Nica. 1D= F>AC= E 0=@K= Ovog puta ohrabrenje im predstavlja informacija da bi u derbiju mogli biti pojačani Vejnom Runijem (Wayne Rooney). Milan .Volverhempton. PSG . NEDJELJA: Frajburg Italija SUBOTA: Čezena . Juventus . Monpelje . Sošo . SUBOTA: Herta .Međunarodni fudbal %" EUROVIKEND Junajted na teškom gostovanju na Stemford bridžu Dnevni avaz. Šalke . u London Engleska Engleski dnevni tabloid “The Sun” jučer je objavio. a žalio se i na loše uvjete rada.Bolton.30). PONEDJELJAK: Liverpul .Lorijen (19). Vigan . Dobili Barcelonu .Atalanta. koji bi mogao imati veliki značaj u borbi dva tima za mjesto u Ligi prvaka. Čelzi iz sezone u sezonu bilježi sve veći pad. Roma . Nanijem i Ešlijem Jangom (Ashley Young). Ako njegov gradski rival posrne.Lil (17). ali vremenska prognoza ne obećava da će i tada biti odigrane.Borusija Menhengladbah. Hetafe u posljednjih šest utakmica nema poraza. u ekipu Kobea. a jedina je ekipa koja je ove sezone pobijedila Barcelonu. u Francuskoj se igra veliki derbi između Marseja i Liona.Platini je fer i otvorenog uma.ali tonijebio jedinirazlog što sam otišao.Aston vila (14. .Augsburg (15. Hofenhajm .Real Sosijedad (22). Hamburg . Dozvoljava diskusije i poštuje želje većine . Engleska asocijacija odlučila je da Teriju oduzme liderstvo pa će reprezentaciju na predstojećem Evropskom prvenstvu voditi neko drugi s obzirom na to da će sudski proces početi tek nakon Eura. godine bitku s Blaterom za mjesto prvog čovjeka FIFA-e. Nansi Ren. jer Totenhem gostuje Liverpulu.Valensijen. (M.30).Hanover.30).Espanjol (18).Valensija (21. 4. Stouk . izgubio zbog afere s bivšom djevojkom reprezentativnog i klupskog kolege Vejna Bridža (Wayne Bridge).Štutgart.45).Betis. (M. Fiorentina .Inter (15).Brest. S obzirom na to da je nevrijeme u Italiji uzrokovalo haos. izgubio je 1998. Realova prednost nad drugoplasiranom Barcelonom od sedam bodova mo- gla bi ovog vikenda biti urgožena. Njemačka Sinoć: Nirnberg .Real Madrid (20). Portugalac u Realu u posljednje vrijeme nije baš potpunosretan. Ovo je drugi put da Teri ostaje bez kapitenske trake.Tuluz (21).Kaljari.30). Volfsburg . Atletiko . Saragosa Rajo (19.Osasuna (12).Borusija Dortmund.Udineze.30). Španija SUBOTA: Levante Rasing.rekao je Johanson. nacionalna federacija odlučila je da sve utakmice zakaže za 15 sati. Runi se vraća u ekipu Junajteda: Veliki okršaj u Londonu Iako to ne odaje pogled na tabelu. NEDJELJA: Kaen Okser. subota. Nisu me plaćali. nisu pobijedili od 2002. T.Malaga (21). Barcelona . Hetafe leži na devetom mjesto na tabeli.Everton (16).Verder (15. ekskluzivnu informaciju Žoze Murinjo (Jose Mourinho) vraća se u Čelzi. Čelzi . ma. za koji bi mogli debitirati Aleks (Alex) i Tijago Mota (Thiago Motta).Sijena.Bajern (18.Keln (17. T. koje vodi u Ligu prvaka. Majorka . dodavši kako Blatera treba zamijeniti Mišel Platini (Michel). Novara . Mančester siti bi eventualnom pobjedom nad Fulemom u ovom kolu mogao napraviti veliki posao. koji je bio pred- A= @HKCA AC IA HEAšEJE 5AF= *=JAH= sjednik UEFA-e čak 17 godina. godine. tamo. Mančester siti . Atletik . U posljednja tri mjeseca nije dobio plaću. Sent Etjen . . Iako je na posljednjem izletu na Stemford bridžu slavio pobjedu. Sagledao sam sve i zaključio da mi je najbolje da se vratim u Japan .Majnc.Napoli.Par- Murinjo: Sele ga natrag. ali mu ovog vikenda prijeti veliko iskušenje. .Nikadanisam doživio toliko patnje. Hetafe . s druge strane.) KHE IA LH=ć= K ČAE Johanson: Diktat jednog čovjeka Sve većem broju poziva na odlazak Sepa Blatera (Sepp Blatter) s kormila FIFA-e pridružio se i bivši predsjednik UEFA-e Lenart Johanson (Lennart Johansson).30).30).kazao je Šveđanin. Džon Teri (John Terry) neće biti kapiten engleske reprezentacije. Kjevo . dok. NEDJELJA: Sporting .Katanija. Barcelona bi mu se približila eventualnom pobjedom nad Real Sosijedadom.Sanderlend. NEDJELJA: Đenova Lacio (12. Kvins park rendžers . Nema Lenart Johanson poziva na promjene druge nego ga se riješiti . T. u okviru Lige prvaka prošle sezone.rekao je Inoha. Kajzerslautern . jer ju je uoči Mundijala u Južnoj Africi 2010. Dižon . Leče Bolonja. tim prije što je još jedan od njegovih pratilaca na težem ispitu. IFHJ Teri: Opet na stubu srama 6AHE FL >A JH=A Do odluke Suda Do završetka sudskog procesa za rasizam koji se vodi protiv njega. Gostovanje Čelziju Junajtedu je i u najljepšim danima bilo težak ispit. Ako Real kiksa. a to im je rekla jedna od njemu bliskih osoba. Japanac je u Hajduk došao u julu prošle godine. PONEDJELJAK: Granada . Mehmed Baždarević ugostit će sa Sošoom Pari Sen Žermen. =čAIJAH IEJE čA= F @ ČAE= Madridski Real na nezgodnom gostovanju Hetafeu Siti s Fulamom Japanski bek Masahiko Inoha vratio se u Japan. 2=HLE E I=JE?= Engleska SUBOTA: Arsenal Blekburn (14 sati). Osamdesetdvogodišnji Johanson. kako navode.Ne može se dešavati da samo jedan čovjek diktira i donosi sve odluke u vezi s fudbalom u svijetu.) .Totenhem (21). Norvič . Palermo .Mančester junajted (17). Junajted se u posljednjoj deceniji s Čelzijevog borilišta skoro redovno vraćao praznih šaka.Lion (21). Bordo . (M. ali sa samo četiri boda zaostatka za četvrtim mjestom. Mančester junajted ponovo se u srijedu navečer izjednačio s gradskim rivalom Sitijem. Ako isključimo Ligu prvaka. NEDJELJA: Njukasl . nakon što je u Hajduku proveo groznih šest mjeseci.Fulem (18. Marsej . Nakon Murinjovog odlaska. februar/velja~a 2012. jer se “kraljevski klub” suočava s neugodnim gostovanjem jednom od gradskih rivala. Bajer Leverkuzen. Vest Bromvič Albion Svonsi. Kao kod nas Zahvaljujući Evertonovom poklonu. Sevilja Viljareal (18).Evijan. naime.30).

i 10. ova će izjava sigurno stići do njega . koji bi. entuzijazam ljudi u KSBiH. Klinac: Pauzirao sedam mjeseci w @CđAA ILA KJ=E?A Zbog nevremena i jakih snježnih padavina. Kada me je pozvao i pitao hoću li mu pomoći u Sarajevu. Finska). avgusta i 8.IFHJ Dnevni avaz.Pokušat ću uključiti i neke nove igrače. koje će početi 10. Novosel bi imao ulogu savjetnika ili supervizora. čiji će učesnici biti uskoro definirani. “kada se prebroje medalje i trofeji. E.To će biti ukupno osam pripremnih utakmica pred onih osam u kvalifikacijama između 15. BiH. Ovi će se mečevi najvjerovatnije igrati u srijedu.kaže sportski direktor Haris Jahić. ali se on odlučio za Vogošću. ono o čemu smo Aco i ja razgovarali. nogometaša. . Prije toga. Fočo) sportsku priču. to je. 212 centimetara). U narednom mjesecu planira kontaktirati s igračima koji bi trebali konkurirati za kvalifikacije. Petrović je vrhunski trener. a to je start kvalifikacija 15. odgođene su sve utakmice Košarkaškog prvenstva BiH u muškoj i ženskoj konkurenciji koje su trebale biti odigrane ovog vikenda. košarke. jula. Partizan Zlatorog (19). Krka . saopćeno je iz Općine. naročito general- ĆEH ćA IA KJEJE trović u šaljivom tonu. koji bi uskoro trebao objaviti i imena svih saradnika u stručnom štabu.Crvena zvezda (17). ali da je Aco. da se odazovu. JESENKOVIĆ U nastojanju da ojača igrački kadar u borbi za opstanak u najvišem rangu bh. smatra da imamo ekipu koja može napraviti vrlo značajan rezultat u Sloveniji. subota. ekipa će u glavnom gradu BiH boraviti do 24. a ni najbolji igrač Mirza Hrnčić još nije sanirao upalu pluća. Holandije i Rumunije . . Cilj nam je da naša košarka ponovo postane respektabilan faktor u Evropi naglasio je Mahmutović.naglasio je Petrović. Želim da uspije. Sjajan izbor . sustvovao pripremama. Crna Gora. kada će novi selektor Aleksandar Petrović okupiti igrače u Sarajevu. Union Olimpija Makabi (18). Jedna od stvari koja je privukla Petrovića. Već tada ćemo lagano gledati prema prvom cilju. . Vjerujem da ćemo imati kvalitetnu ekipu koja će se moći othrvati svim iskušenjima .u njegov stručni štab bit će uključen slavni Mirko Novosel. zbog toga nije bilo ni riječi o nekakvim bonusima ili ekstranagradama za taj rezultat.“replicirao” je Pe. Ja sam tu da Petroviću pomognem savjetima. . V. avgust). čovjek sa 39 velikih medalja i stanovnik Kuće slavnih! Kako je Petrović pojasnio. bila je. naglasio je novi selektor možda čak i bolji za reprezentaciju nego za klub. ali nijedan neće biti alibi ako nešto ne uspijemo kaže Petrović (53) te naglašava da plasman u Sloveniju ne smije doći u pitanje: . s drugima će kontaktirati telefonski. a na njemu je da uradi ono što smatra da je potrebno . %# KOŠARKA Reprezentacija BiH imat će senzacionalan stručni štab 2AJHLEć E LIA J=@A = KIFADA Vjerujem da ćemo imati ekipu koja će se moći othrvati svim iskušenjima. biti dio projekta “Slovenija 2013”. februar/velja~a 2012. općinski vijećnik. . na- Zenički Čelik se pojačava u borbi za opstanak kon povrede koljena. jula.rekao je sinoć za naš list 73-godišnji Novosel. ali je neizvjesno koliko će on moći pomoći. zenički Čelik angažirao je centra Aldina Klinca (22 godine. Radnički . 4. avgusta susretom protiv Latvije u Sarajevu . Kako kaže Petrović.Ćiro će se ljutiti. Gruzije. Mahmutović je potom pojasnio da gaji izuzetan respekt za Miroslava Blaževića. košarkaši imat će osam provjera 2IAJ= FćEE +AJ=H vić. otprilike. mislim da je bosanski Savez napravio sjajan izbor. . ipak u prednosti”. što je izazvalo reakciju novog selektora. Petrović i Mahmutović posjetili su sarajevsku Općinu Centar.Petrović u našim igračima vidi.Hemofarm (17).Da. E=? IJEC= 6KLEć ED @>E Nekadašnji centar sarajevske Bosne ASA BH Telecoma pauzirao je u proteklih sedam mjeseci nakon što mu je istekao ugovor sa Slavijom. ljubitelji košarke imat će priliku vidjeti na djelu reprezentaciju na turniru u Sarajevu (9. Zeničani su pregovarali i s nekadašnjim reprezentativnim krilom Mujom Tuljkovićem. javnosti u ulozi selektora BiH objavio novu . B.Cedevita (20). uz kojeg je i Petrović stasavao.Smatram kao našu obavezu da se plasiramo na EP. u tim vratio Eldar Merdanović. jučer je i sam Aco na predstavljanju bh. kolo: Subota: Cibona Budućnost (17 sati). koji se oporavio nakon operacije križnih ligamenata koljena. Srbijom i Hrvatskom od 3.kaže Petrović. Košarkaški savez BiH u ovom momentu već ima definiran plan priprema uoči kvalifikacija za Evropsko prvenstvo. Tako će i legendarni hrvatski stručnjak.izjavio je Petrović. Kada je u pitanju Jadranska liga za košarkaše. Dobra je vijest da se. . avgusta. Nedjelja: Široki WWin . gdje ih je ugostio načelnik Dževad Bećirević.Iz Italije odlazimo četiri dana na Roglu uoči nastupa na turniru u Sloveniji s domaćinom. Svjestan sam svih problema koji opterećuju Košarkaški savez BiH. tima Tek što nam je Košarkaški savez Bosne i Hercegovine servirao senzaciju angažmanom Aleksandra Petrovića. J. bivšeg selektora bh. Potom slijedi odlazak na turnir u Italiji (Italija. dok bi uz ekipu bio na svakoj utakmici. E. Potencijal igrača definitivno postoji. Mahmutović je predstavio Petrovića kao “najvećeg trenera u svim sportovima od osamostaljenja BiH”. Neke će lično obići. septembra protiv Latvije. Novosel: Čovjek iz Kuće slavnih u stručnom štabu BiH nog sekretara Haruna Mahmutovića. pri- Bh. ne politički nego sportski. odgovorio sam potvrdno. Obilazi igrače Bivši trofejni trener Cibone i reprezentacije Hrvatske odmah kreće u akciju. prije svega. uvjeriti ih. bh. na programu je 21. koji je čiji je cilj ne samo plasman na naredno Evropsko prvenstvo nego i mnogo važnija uloga od one koju je naša selekcija igrala na prethodnim završnicama. Sastanku je prisustvovao i Igor Stojano- 7 F=K E JKHEH K 5=H=ALK Pripreme bh. potentnost. prema potrebi.Još jednom želim naglasiti da nije bilo nikakvog finansijskog motiva nego je jedini motiv procjena da možemo napraviti sjajnu Petrović i Mahmutović: Možemo napraviti sjajnu sportsku priču (Foto: F. Sinoć: Helios Zagreb. do 5. Ovo je prva zvanična posjeta novog selektora reprezentacije BiH nekoj od državnih institucija.Dobili smo potvrdu njegove registracije za naš klub i nadamo se da bi Kllinac mogao igrati već u narednom prvenstvenom susretu protiv Servitiuma . kaže. Dino Begagić još se nije oporavio od povrede zgloba.

Beat Fojc 673. podiza- 7 AJHE J=EčAA K LKčE =E= F@E=K CK= FHALHJ=K >=L== nju balvana (od 130 do 200 kilograma). Borbu za titulu. pripao je Austrijancu Klausu Krelu (Kroell) u dramatičnoj borbi u kojoj je pet najbržih skijaša dijelilo svega osam stotinki. Didije Kiš (Švicarska) 4.Odlazak u Englesku omogućio nam je jedan Britanac koji je bio ovdje u ratu i koji nas je pozvao posredstvom Hurmije Mujić.57 2:04. Jan Hudek (Kanada) 7. .Trebao jenastupitii naš predstavnik Adin Arnaut. Tina Marić (do 54 kg) i Ena Gljiva (više od 54 kg).22 2:04. nastavak takmičenja u SEHA-i. a četvrta u karijeri. Janik Bertran (Francuska) 10. evropskom kupu za mlađe seniore (U-21). Muamer Ćatović (do 68 kg) i Ivan Klepić (više od 76 kg) te Vesna Gugić (do 48 kg). ali ju je izgubio. To je Austrijancu bila prva pobjeda u sezoni.vuči kamiona od 20 tona. godinu premješten je iz Kijeva u Sarajevo zbog nestabilne političke i sigurnosne situacije u Ukrajini. igrat ćemo s ovim igračima koje smo angažirali tokom zimskog prijelaznog roka. Romed Bauman (Austrija) 6. koji je za pobjednikom kasnio četiri stotinke. Edin Sarić (do 61 kg). A. budući da je pobijedio na takmičenju u Padovi. Bodi Miler (SAD) 3. prevrtanju guma (560 kg). apsolutno nisu u mogućnosti doputovati u Sarajevo. za samo jednu stotinku brže od Amerikanca Bodija Milera (Bode Miller). Ista je situacija i s igračima Metaloplastike budući da je prelazak preko Romanije nemoguć. koji je prošle godine imao A-normu. Selektori juniorskih reprezentacija Miroslav Klepić i Željko Topalović odredili su da našu zemlju predstavljaju Ervin Galić (do 55 kg).. EP za juniore i kadete u karateu S konferencije za medije: Učestvuje 11 takmičara Danas će u dvorani Zetra biti održana sportska manifestacija “Strongman Champions League”. januara nije održana. K. koji je jučer ostao iznenađen informacijom da je predsjednik kluba Muhamed Pilav podnio neopozivu ostavku. Zagreb je izraziti favorit.SKIJANJE %$ Dnevni avaz. naravno. Tako će sarajevska Zetra od 15 sati ugostiti 11 takmičara.Ni sam nisam za to Magoda: Iznenađen ostavkom Pilava Generalni plasman: Ivica Kostelić 905. Nemam riječi kojima bih opisao koliko nam to Pripremaju se da ostvare normu za Paraolimpijske igre Dženita Klico: Posljednji voz za London hvatat će u maju znači. Odličan rezultat zabilježio je i Kanađanin Erik Gaj (Eric Guay). Sada smo bez predsjednika i vjerovatno će u što skorijem vremenskom periodu ostali članovi Upravnog odbora. U utrci koja je zamijenila otkazanu iz Val Gardene u decembru prošle godine. Amina Adilović (do 59 kg) i Ivona Ćavar (do 59 kg).30 2:04. odnosno na 4. I=>AE FHJEL =CHA>= K 8=H=ž@EK Banjalučani su na put otputovali prilično oslabljeni. atletičari i aletičarke koji još imaju priliku ostvariti normu za Paraolimpijske igre u Londonu. ne mogu biti isti kao što su bili na početku sezone . Erik Gaj (Kanada) 4.. 4.79 Današnji susret SEHA lige između rukometaša sarajevske Bosne i šabačke Metaloplastike. 1. Iva Klepić (do 53 kg). Klaus Krel (Austrija) 2. održat će se 5. kola SEHA lige protiv šampiona Hrvatske Zagreba.istakao je prvotimac Borca i reprezentativac BiH Marko Panić. saznavši to iz novina. a ciljevi. (M. jer malo je reći da su tri mjeseca priprema mnogo kada znamo u kakvim uvjetima rade i treniraju ostali naši sportski kolektivi kaže predsjednik SDI Bosna Edib Rahmanović.. . februar/velja~a 2012. jer sudije iz Zadra. Klaus Krel 397. Normu za Paraolimpijske igre pokušat će ispuniti Hurmija Mujić. otputovat će narednih dana u Englesku na tromjesečne pripreme. februara u Bakuu (Azerbejdžan) Bosnu i Hercegovinu predstavljat će 19 sportista. Do tada. Arnes Bubalo (više od 70 kg) i Nedim Topić (kate) te Delfina Tadić (do 47 kg). Hanes Rajhelt (Austrija) Dramatičan spust u Šamoniju 4AKJ=JE 2:04. zbog snježne mećave koja je zadesila naše krajeve. Švicarcu Didijeu Kišu (Didier Cuche). Meris Muhović (do 78 kg) i Haris Škrijelj (više od 78 kg). Spust: Didije Kiš 437. S. Č. Vedad Ćapin (do 57 kg). . A. nute.. T.1*I=JHEAIA?=K-CAI Članovi Sportskog društva invalida Bosna. održan jučer u Šamoniju. Premijer liga i Kup.kazao je Magoda te je napomenuo da dugonajavljivana sjednica Skupštine kluba 31. te Dženita Klico i Damir Muratović. Marsel Hiršer 825. Posljednji voz za ostvarenje normi. četiri sekunde i 22 stotinke. Borba za titulu najjačeg čovjeka Na 39.26 2:04. U kadetskoj konkurenciji u izboru selektora Ramiza Potura i Arnela Kalušića nastupit će Ivan Križanac (do 52 kg). U konkurenciji mlađih *E0 FHA@IJ=L= ' J=Eč=H= K *=KK seniora u izboru selektora Suada Ćupine nastupit će Eldin Hrapović (kategorija do 68 kilograma).kazao je direktor Bosne Kenan Magoda. koji će odmjeriti snage u šest atraktivnih disciplina . jer nije imao dovoljan broj nastupa. sve obaveze prema njima bit će regularno izvršene. podizanju automobila. do 13.69 2:04.Igrat ćemo bez povrijeđenih Srđana Trivundže. ali mu je osam stotinki kašnjenja donijelo tek četvrtu poziciju. Dževad Pandžić. a mi Borac danas protiv šampiona Hrvatske ćemo dati sve od sebe da im pružimo dostojan otpor . koji je “Studentima” trebao biti prvi u proljetnom dijelu sezone. Veliki finale za 2011.Rukovodstvo lige otkazalo je susret. Vodeći u ukupnom poretku Svjetskog kupa. a do tada će četvero sportista boraviti u Lidsu. tačnije zabranjen .59 2:04. u Lids idu trener Edib Rahmanović i njegov pomoćnik Alem Rahmanović. Č. koja je već išla tamo na pripreme.) (Foto: F. najjačih na svijetu. hrvatski skijaš Ivica Kostelić ostao je bez bodova. Krel je zabilježio vrijemeod dvijemi- 5LAJIE KF Treće mjesto pripalo je pobjedniku posljednja dva spusta. evropskom prvenstvu u karateu u juniorskoj i kadetskoj konkurenciji. Branislava Obradovića i Vladimira Vranješa tako da teško možemo napraviti nešto više. nošenju kofera (150 kg) i podizanju betonskih kugli (120 do 200 kg). maja u Zagrebu. IFHJ RUKOMET Otkazan današnji susret “Studenata” sa Metaloplastikom *I=>AFHA@IA@E= Nastavak SEHA lige pričekat će do ljepših vremenskih uvjeta budući da gosti iz Šapca zbog snježne mećave ne mogu doputovati u Sarajevo znao. prevodilac Bakir Bungur te tehnički sekretar Ramija Mujić. Uz njih. otkazan je zbog vremenskih nepogoda. Nova uprava trebala bi biti izabrana do kraja ove sezone. subota. . ali će on zbog povrede propustiti ovo takmičenje. koji su ostali iz prošle garniture. Anes Čongo (do 70 kg). Č. Fočo) 5FHJEIJE5. . Beat Fojc 318. vodit će Ervin Katona iz Srbije i Sidrunas Savičkas (Zydrunas Savickas) iz Litvanije. kako se najavljuje.23 2:04. Joahim Puhner (Austrija) 8. Zato nam je ovo možda i najlakše gostovanje. Očekuju nas tri utakmice u Ligi prvaka.30 2:04. Krel: Prva pobjeda u sezoni (Foto: AFP) HA = IJJEK >HžE @ EAH= Ivica Kostelić ostao bez bodova Šesti spust sezone. od 7. osnovati Odbor za hitnost. Aksel Lund Svindal (Norveška) 9.39 2:04.) Rukometaši Borca M:tela odigrat će danas sa početkom u 15 satiu Varaždinu utakmicu 15. (A. odnosno jedino takmičenje na kojem će tražiti potrebne rezultate.

vode u Istočnoj konferenciji s omjerom od 19-6. jer bi neki i izginuli tamo. Nadal je između 2005. Najviše glasova (1. što je mnogo manje od navodno prijavljenih 47. godine osnovao nekoliko firmi u Baskiji s obzirom na to da su u toj pokrajini vrijedile porezne olakšice koje su poticale razvoj privrede i poduzetništva. 5LA=? I= IA>E =>E š Foto dana Vijest u brojci Vlada Crne Gore odlučila je jučer da sa 185. Posljednjem je to mijuu (Mario Lemieux) u uspjelo čuvenom Mariju Le. kojima su nanijeli deseti poraz u posljednjih 12 utakmica (105:102). koji imaju omjer od samo osam pobjeda i 14 poraza. očito. LA klipers Denver 91:112.6 miliona) dobio je Hauard. Špančevagent KarlosKo- 4=B=A =@= KJ=E FHA sta (Carlos Costa) izdao je saopćenje u kojem demantira bilo kakve insinuacije da su kompanije i sam teniser izbjegavali zakonske obaveze. Kod muškaraca najbrži je bio Takmičarke prolaze stadion Lužnjiki Šveđanin Teodor Peterson. određene su prve petorke Istočne i Zapadne konferencije za All-star utakmicu (26. Golden stejt . 4AKJ=JE Rouz (Čikago) u duelu s odbranom Niksa promašio “trojku” za produžetak. Ganje postiže svoj četvrti gol u historiji. Na Istoku. Nadal je rođen u Manakoru na Balearima.Memfis 77:96. U trijumfu svog Edmontona nad Čikagom (8:4) zabio je četiri gola i upisao četiri asistencije. 0=K=H@ @>E $ EE= C=IL= Na osnovu glasova navijača. J. Pri vodstvu svog tima od 57:56 nekoliko sekundi prije kraja.Žalgiris gledao je s djecom Mariusom i Marijom (Foto: AFP) NBA MVP lige briljirao u Njujorku . Čikago). presele u Ribinsk.000 eura nagradi vaterpoliste za osvajanje srebrene medalje na minulom Evropskom prvenstvu u Ajndhovenu. krila su Kevin Durant (Oklahoma). održanom na temperaturi od minus 17 stepeni u Moskvi. Majami) i Karmelo Entoni (Carmelo Anthony. Starteri Zapada su bekovi Kris Pol (Chris Paul) iz LA klipersa i Kobi Brajant (Kobe Bryant. 21 poen. februar) u Orlandu. “trojke” 5/5). najuspješniji tim regularne sezone u proteklom šampionatu. gdje i danas živi. čime je potvrdio svoju predanost državi i na terenu i izvan njega. što je bio njihov najduži aktivni gubitnički niz protiv nekog NBA kluba. Bulsi. T.Portland 95:92. Tako je Ganje postao prvi igrač u posljednje 23 godine koji je na jednoj utakmici sakupio osam bodova.poručio je Kosta.) " C= E " =IEIJA?EA Podvig mladog Kanađanina u NHL-u /=A= Spektakularnu predstavio u “ljepotici večeri” NHL lige pružio je mladi Kanađanin SemGanje (SamGagner). Nikse.37 miliona eura prihoda. &# Trener Barcelone Pep Gvardiola košarkašku utakmicu Regal Barcelona . (M.Rafa je insistirao na tome da njegova boravišna prijava bude u rodnom gradu. Spektakularni plej “Bikova” postigao je 32 poena uz 13 asistencija. Potočnik. LA klipers) i centar Endrju Bajnam (Andrew Bynum.) Aktuelna osvajačica Svjetskog kupa u nordijskom skijanju. L=čEFHL==EKI% Skijaško trčanje u Moskvi .06 miliona eura poreza.Juta 119:101. Sve porezne obaveze podmirene su na vrijeme . Nadalove kompanije platile su navodno 11. San Antonio Nju Orleans 93:81. Njujork . i 2009. osramotio se na košarkaškoj utakmici svoje srednjoškolske ekipe iz Šarlota protiv Norkrosa. krila Lebron Džejms (LeBron James. skoro 300 Takmičare očekuju još kilometara sjeverno od Moniže temperature kada se skve. Poljakinja Justina Kovalčik (Justyna Kowalczyk) pobijedila je u sprintu slobodnim stilom. nije znao na koju stranu napada njegov tim pa je položio loptu u svoj koš i tako poklonio pobjedu protivniku.) Porezne vlasti u Baskiji pokrenule su istragu protiv drugog teniserasvijeta RafaelaNadala zbogsumnje da je utoj pokrajini utajio porez. Sakramento . (E. Seriju Los Anđeles klipersa od četiri pobjede zaredom prekinuli su Denver nagetsi uz sjajno izdanje italijanskog krila Danila Galinarija (Gallinari. a tek 11.Čikago 102:105. LA lejkers). (E. %% Izjava dana Drago mi je što naša djeca nisu prešla granicu. ali je Nadal: Njegove firme platile manje poreza Atlanta . Orlando).decembru 1988. predvodio je krilni centar Amari Studemajer (Amare Stoudemire) sa 34 poena i 11 skokova. mladi Amerikanac slovenskih korijena. odbijajući plaćati porez u nekoj od zemalja sa povoljnijimzakonima. . (Potpredsjednik Rukometnog saveza Hrvatske Zoran Gobac o nedolasku navijača na polufinale EP-a sa Srbijom) Ofsajd Rajan Potočnik (Ryan). Majami). februar/velja~a 2012. J.IFHJ Dnevni avaz. 4. Nagetsi su prethodno pretrpjeli tri uzastopna poraza protiv Klipersa. uključujući spektakularni niz od tri uzastopna realizirana napada u samo 79 sekundi. subota. Crna Gora izgubila je u finalu od Srbije sa 8:9. Njujork) i centar Dvajt Hauard (Dwight Howard. Dvejn Vejd(Dwyane Wade. Izabrane All-star petorke LA lejkers).AHE 4K E ’*ELE’ FH@K>EE =CEK EI= Sjajni plej Čikaga imao 32 poena i 13 skokova Vlasti u Baskiji pokrenule istragu Aktuelni MVP lige Derik Rouz (Derrick Rose) i njegovi Čikago bulsi produbili su agoniju Njujork niksa. bekovi su Derik Rouz (Derrick Rose. Od toga je 15 poena ubacio u posljednjoj četvrtini. Blejk Grifin (Blake Griffin.

Mirvad Kuri}. epizoda 16.05 Pingu 19.30 TV lica. prijenos 13. muzi~ki show 18.05 Mladi u~itelj. crtani film 11.00 U@IVO: Premier Lague: Arsenal Blackburn 16.00 NBA Live 13.00 Bouns 20.00 Dnevnik 1 12.[panija 15. ameri~ki igrani film 15. r.00 15. crtani film 10. Engleska Premier liga.40 Brojevi 12.00 HOKEJ NA TRAVI 18.00 Paparazzo lov na poznate.00 Flashbacks / Music box 09. S. najava 18.34 Dnevnik.00 Kursad`ije. ep. ep.20 Pregled programa za nedjelju FTV 07. Uloge: Kreg Vejson. Zapitamo li se nekada koliko je na{ih sugra|ana kojima je glavni obrok ono {to drugi bace? Kakav treba da bude komentar nas koji to gledamo. Amina Begovi}.05 01. muzi~ki program 09.55 [ah-mat 21.00 20.20 03. 22.30 20.05 Junska no}.00 Sarajevska hronika 11.50 Vijesti plus 17.00 Pono}ne vijesti 00.45 Premier League: QPR .05 Otok.40 BHT vijesti 21.15 Moko. igrana serija. epizoda 09.28 Vremenska prognoza 19. Las Vegas. zabavna emisija 20..00 Garfield. muzi~ki program 20. crtani film 10. 22.30 Biggest!Hottest!Loudest!16. HSV Hamburg Bayern Muenchen 20.00 Alpsko skijanje.15 Medicinska istraga.Fulham 20. igrana serija (R.00 In`enjerske veze 17.KUP (`ene) 15.30 Pregled programa za nedjelju TV ALFA 08. 17.svakodnevna je slika u BiH. zbunjen. sportski program 23. 03. Bundesliga. igrana serija 21. 1/13 12.. no}ni program 02.00 NOVA AVANTURA 23. ep.15 100 miliona prije Krista.) 10. crtani film 19. zabavna emisija r.Palermo 13. r. nominacije 22.. Urednik: Dejana Rosulja{ 20. emisija za osobe o{te}enog sluha i govora 10.30 Milosrdna Grejs 15.45 Piplinzi.10 Real NBA 14.45 Kros-kantri skijanje 13. 1. U no}i kad njegov otac prima veliko priznanje.45 Nepoznati 22. dok.Millwall 00. crtani film 10.15 Tajna Starog Mosta. Robert dauni Jr. Nakon pada aviona koji je prevozio zatvorenike u rijeku Ohajo. igrana serija (R) 19. Barklija otmu i zatra`e dva miliona dolara otkupnine.00 @ivot u trendu.15 Bijatlon. ep 13.45 Delgo Sre}a.40 BHT vijesti 11.00 Flashbacks / Music box 15. Najstro`i ruski zatvor 00.00 CSI.15 BHT vijesti 15.37 Hlapi}eve nove zgode. magazin 19.30 Alijas 19. krimi serija (r) 19. 09.55 Nogomet.00 Program za dijasporu 18. igrana serija.05 FILM. 25/39. Svjetski kup u alpskom skijanju. u o~ekivanju da im se pridru`i i Jasminina majka.00 Flashbacks / Music box 12. trudi se svim silama iza}i iz o~eve sjene. indijska serija 17.00 Fudbal Francuska Liga: Bordeaux Toulouse 23.00 Plovidba broda s blagom 18.00 FILM.. igrana serija (R.05 CSI.00 Vijesti 00. zabavna emisija 19. crtana serija 19.30 Ski skokovi.15 BIJATLON 22. muzi~ki program 20. gdje pored ostalog i glumi u jednom filmu o vampirima. 73. (Hrvatska).45 Josip Pejakovi}. zlo~ina~ke namjere 17.00 Winx. epizoda /12/ 18.35 Sat 23. u`ivo Dejana Talk Show Kopanje po kontejnerima. 02.Crvena Zvezda 19. muzi~ka emisija 14.00 Tajni Djeda Mraz.00 CSI. prijenos 11. igrani film (R) 15. epizoda 21.00 [opingholi~arke. Spust (`).25 3 From 1 19.10 Jukebox.50 18.SUBOTA 4.00 Iza scene. osumnji~enikom za dvostruko ubistvo.00 Bijeg 23.30 Koncert @eljka Joksimovi}a. igrana serija 18.30 Vragolasti Denis 08. 2012.50 Ar~er HBO 11. muzi~ki program 11. automagazin 13.00 [etnja Velikim zidom 22..25 Garmisch-Partenkirchen.00 Vra~ }e vas sada primiti 21. dok..05 FILM. Afri~ki Kup Nacija 23.05 MTV Takeover. igrana serija. igrana serija (R) 08. 17. igrana serija (R) 13. prijenos izvla~enja 19. Afri~ki Kup Nacija 19.15 Ski skokovi.00 U@IVO: Premier League: Norwich Bolton 18.30 00. prijenos Bijela hronika (u pauzi utakmice) 18. New York. BHT1 Jasmina Krhkai slaba{naSafai njenaunuka Jasmina doputovale su humanitarnim konvojem iz ratnog Sarajeva u porodi~ni apartman u malom primorskom mjestu. igrana serija.30 TOKŠOU.30 DNEVNIK TV1 17. crtani film 08.00 Porodi~ni obra~un. sportski talk show (r) 13.00 Info top.00 Bez vize. ameri~ki igrani film.40 Ma~ak u ~izmama 11. 15. u potrazi za kakvim korisnim stvarima.00 Flashbacks / Music box 13.00 Vra~ }e vas sada primiti MTV Adria 12.30 Dnevnik TV1 20.00 Vijesti u 7.05 Silver City. doma}i igrani film 21.Sunderland.45 Fudbal prijateljska: Crvena Zvezda Zilina 22.55 Mala princeza 09. r. 1.30 Svi na selo 14. inf.00 BHT vijesti 08.05 Artur 08.00 Mali fudbal. 10.30 Stanje na putevima 19. dokumentarni serijal. hongko{ki igrani film /12/ 22. OBN 18. crtani film 09. igrani film 00. program 19.00 Championship: West Ham .20 OTKA^ENI TELEFON BHT1 07. epizoda /12/ 15. crtani film 08.20 Jukebox. Afri~ki Kup Nacija 22. . igrana serija.00 Vijesti 18.15 MEDICINSKA ISTRAGA 15.00 Rukomet Ehf Liga [ampiona: Metz Budu}nost 21.10 Top shop 10.00 Snuker 23.10 Ratnici.00 Autoklub. Blige MTV World Stage. izme|u poslova.05 Otok. film 00. vjerski program 12.KUP Val di Fiemme Eurosport 2 12. r.05 CSI.05 Kako vrijeme prolazi. 2.Borac Prenos 17.05 Jasmina.00 Hokej na travi 23.20 100 miliona prije Krista.00 Mala nevjesta.05 Moj veliki prijatelj. ameri~ki film 08. Safa.00 @ablja patrola.05 Junska no}.50 Info top.50 Sport centar 15.00 Ko{arka Aba Liga: Radni~ki .15 TITO CRVENO I CRNO.00 Najava Dnevnika 19.00 Fifi.30 15.00 FOXlife Momci sa Medisona Terra Nova Dr.10 Jukebox.35 Gormiti. 15.50 Graditelj Bob.55 Tajne i la`i jednog nobelovca.00 Show time.40 Ema Rock Highlights 01.00 Italijanska Liga: Inter . strani dokumentarni program 08.30 Bumba.normalan.00 Fudbal: Copa Libertodores Highlights 15. serija.05 Crna krava. Spust (m).. Urban 20.00 Slagalica. Las Vegas.05 Pri~a Wendella Bakera. Las Vegas. informativni program 16. 21. igrana serija 22. 22.KUP Oslo 17.30 Mozaik religija. 74.30 Kvadratura kruga 19. ameri~ki igrani film 23. 09.00 Road To London 14. serija 17. Svjetski kup u alpskom skijanju.05 CSI.00 04.(Hrvatska). Bundesliga. igrana serija (R) 16.Zurich Arena Sport 1 11.33 Sport 19.30 22. ^e{ka Republika Hrvatska 22.30 Swiss league: Luzern . Haus Momci sa Medisona Uvod u anatomiju Udar Groma O~ajne ku}anice Uvod u anatomiju Seks i grad Momci sa Medisona FOXCRIME 11. 18. Reditelj: Stjuart Berd 00.00 RUKOMET National G.00 S druge strane. U malo slobodnog vremena..20 Govor ti{ine.00 Istrage zrakoplovnih nesre}a 20. mladi istra`iva~.15 Tribunal 08. muzi~ka emisija 15. r.05 100 miliona prije Krista. 01.30 19. igrani film (R) PINK BH 06. prog. program 11/24 10. 5.45 Test 08. 4. Bi li ona to mogla? D`ek `eli vidjeti Keti nasamo.00 Grand hit.15 Party Zone Ljubavnice Keti sazna da je Denu ponu|eno promaknu}e u Australiji.00 14. doma}i igrani film. dok.30 Bumba. crtani film 07.kviz 19. program 20. Schalke 04 Mainz 18. i 75.30 13. PINK BH 23.58 Biometeorolo{ka prognoza 12. Stoke City .21 Ledina.. slavni hemi~ar Eli Majklson zapostavlja vlastitu porodicu i prijatelje..00 Fudbal. igrana serija. 18.) 11. animirana serija.20 Otka~eni telefon Osmana D`ihe 19. Vesli Snajps.05 Univerzalni vojnik. BHT1 SATELITSKI PROGRAM RTS Eurosport 12. HRT2 Striptiz smrti D`ejk zati~e svoju djevojku u ku}i sa drugim mu{karcem i sada tra`i novi stan.45 Vijesti Sportklub 13.30 Dnevnik 20.25 Engleska Premier liga.15 Mali fudbal.10 23.00 Flashbacks / Music box 08. crtani film 07.00 Chapelle Show Behind The Music. ameri~ki igrani film /12/ 17.KUP [amoni 13. igrani film 15. Urban 14.15 Astro Num Caffe.15 U zmajevom gnijezdu.35 23..00 Ameri~ki Fudbal Nfl Tajne i la`i jednog nobelovca Nakon {to dobije Nobelovu nagradu. Bjegunac je zapravo biv{i tajni agent koji sada postaje najtra`enija pokretna meta u dr`avi.00 Vijesti 15. epizoda 00.55 FILM.00 19. da joj kao prijatelj pomogne donijeti odluku. S.10 Loto.30 Astrologija TV1 07.38 Horizonti 20. S.30 Fudbal.45 Silver City.35 Mala princeza 18. S.35 Auto vizija 12. relity emisija 21.00 Zvijezde granda. igrana serija (R.00 Winx.10 12.00 Mary J. 22.00 Svijet sporta.30 Fudbal.) 09. bijelo mlijeko.00 Olujna zvijer. crtani film 11.10 Gold Music. 94.20 Pingu. U ime naroda.05 21.00 Dnevnik 2. Uloge: Tomi Li D`ons. koji je upravo doktorio.10 Top 20 MTV Express. NOVA TV ^uvari zakona Savezni {erif Sem D`erard u potrazi je za bjeguncem. ~ak i hranom .05 KAKO VRIJEME PROLAZI 19. pregled 15. Reditelj: Ned`ad Begovi}. Njegov sin Barkli.00 SHOW TIME 18. serija 21.55 Dnevnik 3 23.00 Suze Bosfora. program 21.05 Oluja.00 23.20 Zvijezda mo`e{ biti ti. igrani film 00.05 Univerzalni vojnik. 17.30 Vijesti 11.05 Kako vrijeme prolazi.10 Nepobedivo srce.(Hrvatska).10 D`ordan 20.00 Ameri~ki Fudbal Nfl: Road To Super Bowl 00. crtana serija 19.20 Kralj dinosaura 09.kao sav normalan svijet 22.30 Mali fudbal. Vatra 21. 12.40 17.KUP Oslo 14.00 Flashbacks / Music box 10.00 Flashbacks / Music box 11. Ukrajina . Ona pristane.00 Rukomet Seha Liga: Zagreb .05 Put u Saharu.05 Junska no}. dokumentarna serija. inf. Las Vegas.05 Vojna akademija.Rusija 14.40 Awkward Weekend Pimp My Ride 15.35 London Live.00 Petkazanje. ep. 1 Zemlja izgubljenih Klinci su zakon Cura na lo{em glasu Rupa straha I Mars treba mame Iza neprijateljskih linija 3 Gangsteri Ninja ubojica Brzi i `estoki. 00. talk show emisija 11. ZijahSokolovi}.00 Striptiz smrti.00 Dnevnik 1 19.30 U@IVO: Premier League: Manchester City .40 20.05 CSI. Mark [eridan iskori{tava priliku te bje`i.00 Smrt u sumrak 1.00 Fudbal. S. New York.30 Magna Aura. ameri~ki film HAYAT TV 07. muzi~ki show 00. igrana serija.50 Lud.20 Sport centar 22.10 Monster High. Brajan Grinberg.00 Nova avantura. 21.00 Izgubljeni brodovi Rima 19. Uloge: Alan Rikman.30 Dnevnik 2 20.45 NBA Live 23.15 Okru`en mrtvima 01. Uloge: Nada\urevska. Cortes.25 Zlo~in 00.10 SERIJA.30 KONCERT 15.50 Jasmina. kviz 15.Wolves 02. igrana serija (R.03 Vojna akademija.00 Vijesti Program za djecu 08. Meri Stinburgen Reditelj: Randal Miler 16.00 Vijesti 19.00 17. poku{ava sebi i Jasmini organizirati kakav-takav `ivot. program 12.10 17. muzi~ki program 20.00 In`enjerske veze 16.30 PREMIER LEAGUE 19.55 Chamonix. Greg Henri Reditelj: Brajan De Palma MTV Express.30 Bijatlon. Den pozove Keti da s njim po|e tamo.00 18. film 15.05 Junska no}.55 Vremenska prognoza 16.00 Fudbal. Turska .31 Biometeorolo{ka prognoza 19.00 Red i zakon. Melani Grifit.55 Kasabian MTV World Stage.) 12. reality emisija r. inf.00 Sve za ljubav. on pretra`uje oglase u novinama.00 Zvijezda mo`e{ biti ti. Povratak Spa{avanje Edwardsa 00. ep. igrana serija 17.30 Studenica-biser kulture svijeta 23.05 Top shop 09.

.00 No}ni program Marketing 19.Promet info 17.25 Nad lipom 35. 15.00 Hronika kraji{kih gradova.00 Lifestyle TV. To }e vas vratiti u stari. talk-show.34 Shetlandski zapisi Simona Kinga. serija 13.07 Split. inf.50 Prosjaci i sinovi. Las Vegas.20 Reporteri. nemojte pretjerati. program 19.05 Za svaku bolest trava raste 18.00 Tv strane 00.40 Mali oglasi 22. (r) 20. Posao: Nemojte nikako zanemariti svoj rad. serijal 18. crtana serija 09. 12.00 Bonaventura 22. dok. igrani film 23.10 Tomica i prijatelji. 16.05 Duhovni svijet.00 Dnevnik 12. humoristi~no-glazbeni show 05. pol.55 Marketing 20. crtana serija 08. program. optere}eni ste ubje|enjem da za vas nema granica i prepreka. prijenos utakmice.40 Game zone 20. 00.30 Majstori kuhinje 19.55 Perestrojka. nastavak filma 23. 23..00 Vijesti 21.55 Zlo~esti de~ki. voljena osoba mo`e zaklju~iti da je ne volite. Zbog toga sada imati puno posla. serijal. emisija 20.35 Smrtonosna prijevara (16).) 09. r.00 Intervju 23.55 Rukomet. program. program.05 Junska no}.30 Dejana Talk Show. serija 00.15 Inspektor Mors.45 Za svaku bolest trava raste.45 Auto shop magazin.00 Selu u pohode 12.00 Vijesti Nove TV 17.16 Duhovni izazovi. medicinski magazin 12. snimak 19. r.35 Portal 15. r. 08.20 Zdrav `ivot 13.50 I tako to.50 Kralj dinosaurusa. kulinarski show 13.49 Obrtnik i partner. ruski dokumentarni film 19.30 Game zone 15.20 Ezo TV. serija 18. serija 01.30 Trend setter 00. arhiv TV KISS 16. Pogotovo ako ste. izbaviti iz nezgodnih finansijskih problema.00 Usudi se i probaj London. Posao: Ispunjavaju se i najskrivenije `elje.20 Tv Zehra.05 CSI. serija 16.10 HAK .r.20 Loto 7/39 19. serija. serija 13. Me|utim.30 Obavje{tenja 23.00 Vijesti 23. na najbolji na~in. emisija 16.00 Dnevnik 1 12. film 17. serija (r.20 BAKINA KUHINJA 21.30 Putopisi 18..00 Program za djecu 09. ep.05 ..00 Scena 22.51 HAZU portreti.20 TV USK 10. Ne mo`ete o~ekivati ljubav ako je ne dajete.05 Otok . program. serija 08. crtana serija 10.25 Preporu~ujemo. serija 13. Zdravlje: Pobijedite osje}aj premorenosti. serija 01. serijski program. r.. film za djecu 11. EP.35 Amor Latino. [APAT ZVIJEZDA Priprema: Hedija MEHMEDIĆ Ljubav: Ponekad. pol.00 Vijesti.30 USUDI SE.00 Istina. Ljubav: Nedostaje vam pribranosti. talk show 18. emisija iz kulture 18. crtani film 08. 1. prijenos utakmice.05 Mixmaster.15 Jumanji.25 Maketing blok 19.00 Na{i razgovori.islam.00 Ro|en u Gazi. dok.53 Globalno sijelo 19.15 Marketing blok 22. serija 13. Zagreb .10 Gormiti.35 Frikovi.45 Hrana i vino 17.00 Marketing 2 14.23 Potro{a~ki kod 18. Ljubav: O~ekuje vas ugodno iznena|enje. Ljubav: Preispitajte svoje pona{anje prema voljenoj osobi. 18.00 Flash vijesti 17. humoristi~na serija 11.program.15 DW-time 16.13 Rije~ vjere.05 100 miliona prije Krista.00 Najava programa Balkandics Marketing 19.30 Veterani mira. crtani film 10. zabavni program 2/2 (r) 14.) 13. HRT1 10. vijesti 00. 15. dok. dok.30 Vijesti 14.30 Folk show 23. evergreen 20. 00.30 Mali oglasi 19. Futsal.00 Serijski program. Petrit Ceku Nova TV 06.00 Vijesti IC 20.05 ^uvari zakona. Zdravlje: Vi{e pazite na prehranu. Zdravlje: Obavezno pro{etajte. Zdravlje: Umor zbog previ{e obaveza.05 CSI.25 Horoskop 15.46 NAJMO]NIJE. 44/124 ep. serija 21.05 Sje}anja 20.01 Zvijezde pjevaju 21.30 Kontekst. Ljubav: Trenutno.45 Filmski program 22.00 ATP Zagreb Indoors .00 Marketing blok 20. intervju. dok. r. film 00. Las Vegas. dokumentarno-revijalni program 16.50 OBN Info. 16. tarot show RTRS 08.00 Pregled sedmice.Zagreb .30 Aktuelnosti. crtani film 07.05 CSI. igrana serija 21. Posao: Nemojte prebrzo odustati. prijenos 22.00 Auto shop magazin emisija o automobilizmu 19.20 TV Doktor.20 Split. Las Vegas. arhiv TV KISS 15. serija 19.00 Religija u slu`bi `ivota.00 Kike tike Top shop 12.45 Vijesti 23.15 Subotom u 3.00 [panjolska primera liga 00.08 Dje~iji program.35 Divlji zapad.05 Nad lipom 35.25 TV justice.00 48 Marake{.30 Astro Show TVSA 07. igrani film 22. sve skupa i nije tako lo{e.44 Glazbeni salon Gvozdanovi}. 65.00 AJE program 16. serija. r. film 00. direktan prijenos 16.10 Ljubavnice 2.31 Doktor sa jezera. Dok.30 Historija revolucije Smrt i propast. sre}u gradite u svojoj vezi. film (r) 15.00 Dokumentarni program 22. crtana serija 09.00 CSI.05 Bisage Vehida Guni}a. To je od velikog zna~aja. crtana serija 11. Zdravlje: Gotovo odli~no! 19.15 Marketing 19. gubite mogu}nost za ostvarenje ljubavnih `elja. program za djecu 10.25 Vijesti TVSA 21. Pazite.30 Pop Top.. inf.05 Otok. na pravi na~in.30 Frej`er. Grga Novak 15. igrana serija 21. emisija 19. Daleko od ku}e.30 Direkt.20 Brzi bijeg. humoristi~ki program 21. @rtve mode 18. crtana serija 09. religijski program.. emisija. dokumentarna serija 11. u najve}oj mjeri. emisija etno muzike 13.45 Winx.05 OBN Sport.00 Odjavni telop TV GORA@DE 08. program 15. film 01. naprotiv. bli`e sebi 17.05 48 Marake{.05 Univerzalni vojnik.r. 5.05 Junska no}.30 Portal 19.00 Vijesti 15.30 Tu|e sla|e 22. Samo korak je do gre{ke.50 Dje~iji program 10. Seha liga.45 Dnevnik 3 23.45 Sarajevska hronika.10 Samo pjesma zna. igrani film 00.39 ^iji su an|eli .46 Azijske razglednice. Ljubav: Ne ~ekajte da se desi ne{to veliko. 11.30 Muzi~ki program 00.35 Deronje.05 Put Istine 18. em. ta planeta! 17.16 Normalan `ivot.20 Larin izbor. emisija o automobilizmu ZENICA 09. dok.20 TV Shop 13. prijenos 16.48 Prizma.30 Dnevnik FTV 20.05 CSI. Audrey Hepburn.10 Marketing 19. film 22. Las Vegas. r. Zdravlje: Nervoza odlazi od vas. program 20. magazin Radija slobodna Evropa. serija 12. 17. film ta~ke.30 HRT DNEVNIK 20. dok.00 Dnevnik Marketing 19.01 Trolovi.05 Kako vrijeme prolazi. sportski pregled 19. program 20. univerzalnost religije 10. Posao: Razmislite o mogu}im posljedicama prije nego {to se upustite u posao.50 Princ iz Bel Aira. program 19.^e{ka.45 TV intermeco 22.10 Ah.00 Sponzoru{e 15. vjerski program 19. Promjena vam mo`e koristiti. r.30 So{ka fronta 22. zbog sitnice..00 Biljana za Vas 22. Imate veliki prostor za ostvarenje planova sa voljenom osobom. U suprotnom. serija 18.00 Dnevnik 1 19.05 FIS SHOP 19.30 Dnevnik 2 20.18 KS Automagazin 13.46 Najmo}nije `ene svijeta.10 Alternativna medicina. emisija o automobilizmu 11.00 Iz arhiva TV Hema VISOKO 14. program. Futsal.07 Eko zona 15.30 Ko{arka: KK Bosna-KK Mladost. emisija.21 4 zida 14. 19. serija 22.13 Djeca majke Zemlje. TV KISS 21.serija 18. srediti emocije. Odlika{i 09. Futsal.29 Euromagazin 17.05 Junska no}. 1/3 12. makar nakratko. Zdravlje: Pobolj{ajte cirkulaciju.00 Foliranti.33 manjinski Mozaik. 17. inf. crtana serija 09. informativni program 19.45 [to je mu{karac bez brkova.15 Igrani film HEMA 09. kulinarski show 20.00 Irene Hass.17 Crna dalija.00 Rukomet . igrana serija CSI.00 Kike tike ta~ke.45 Patak Frka. Prota Petar 14.30 TV izlog 11.. r. Posao: Saznat }ete ugodnu novost.09 Split.00 [panska primera liga. sudska hronika 16.05 OTOK. [ta je sa voljenom osobom?! Posao: Veoma uspje{an dan. Ljubav: Uzmite predah od svega. 14. 17. serija 14. film TV OSM 11. dokumentarna serija 22. Zdravlje: Izbjegavajte stresne situacije. film 04. 17. Libija u vatri II dio.30 Sljede}a muzi~ka stanica . r. 10.05 100 miliona prije Krista. New York.00 Bakina kuhinja.00 Najava programa Dnevnik/r 08.00 Bez izlaza (16).00 CSI. iskoristili pru`enu {ansu. film 15. bukvalno.emisija 22.00 39. New York. dok.45 Marketing 23.30 Dnevnik TVSA 19. centralna inf. prijenos 13. izvu}i iz trenutne krize. Ako odugovla~ite. prepustite se u`ivanju sa voljenom osobom.05 Bez cenzure 15. 01. program. program 20.05 CSI New York.00 Marketing 4 16. 2.15 Sarajevu s ljubavlju.28 Minusove muke sa Zemljanima. ~ak i nepotrebnog.05 Sudan Borba za srce sjevera. serija 15. humoristi~ki program 17.06 Vijesti iz kulture 23. serija 21.00 Igrani film 15. 22. Iako situaciju smatrate lo{om.”Hranim se otpacima iz kontejnera”. emisija za mlade 17.30 Nevidljivi protivnik.05 Zagrljaj ljepote 19. mislite da ste sretniji kada vas svi ostave na miru. 22.00 Vijesti 20. Posao: Ne treba vam biti `ao ulo`enog truda.30 Reemitiranje dnevnika hrt-a 20.00 Usred prijevare (16).00 Igrani film 22.30 Usudi se i probaj London. 22.00 Kontakt program 17. ep. igrana serija 22. film HRT2 08.druga. prijenos 1.10 Rebus.00 Vijesti TVSA 13. serija 10.. r.10 Operaterka.10 Bonaventura. 42/124 ep.00 Vijesti 23. serija 13. 1989.35 Zauvijek susjedi. humoristi~no-glazbeni show 19.55 Kao kod svoje ku}e 19. nastavak 17.05 Junska no}. hronika Op}ine Kakanj 18.00 Denis napast 19.05 Junska no}. serija 16.05 Kako vrijeme prolazi.45 Bez izlaza (16). 08.30 BN music 23.30 Graditelj Bob.00 [panska primera liga.tel. 09. kao posljedica nervoze.25 Tribunal 13. Istanbul centar svijeta. 11/12 08. Otvara se mogu}nost da va{ posao u potpunosti procvjeta. 2012.00 Mu}ke. To }e vas. ep.00 Hrana i vino. program 20. Kada je u pitanju delikatna situacija.00 VOA 22. Posao: Najbolji prijatelji se poznaju u krizi. serija. serija 18.10 Bonaventura 17.50 Top shop 17. 11. Zdravlje: Iako je hladno.30 Statisti. film 22.35 Top shop 14. inf. 22. politi~ki magazin 14. Ljubav: Trebate. koncert [abana [auli}a 18. crtana serija 08. talk-show. Ljubav: Mo`ete biti sasvim zadovoljni.05 Autoshop magazin.45 Zodeks 14.00 Vijesti TV Sahar 12.00 Doktor sa jezera. emisija o obitelji 12. dokumentarna serija 16. dok.05 Reporta`a. Ljubav: Morali ste se boriti za ljubav ili izlazak iz situacije koja je budila nezadovoljstvo.Jemen II dio. emisija narodne muzike 21. igrana serija (r) 11.00 Stounhend` 00.03 Iz iksa u iks. serija 07. reality show za mlade. serija (r. dobro je osamostaliti se od partnera. Las Vegas.30 Dnevnik FTV 20.30 Dnevnik 3 23. igrani film AL JAZEERA BALKANS 07. Posao: Brza reakcija omogu}ava vam da se uklju~ite u podjelu dobiti. EP. crtana serija 09. crtani film 08. igrana serija (r) 16. 21. dok.05 CSI. emisija.00 Info IC.00 Vijesti 10. serija 21.18 TV kalendar 12. 18.38 Vez /Isto~no Sarajevo/. program za djecu 11.11 Ku}ni ljubimci 10.. serija 11. dokumentarni film 00.30 Gladijatori. EP.00 Dnevnik/r 23. serijski program. U tome vam. Ni{ta nije sasvim izgubljeno.45 Film HTV OSKAR C 08..00 Igrani film 22. inf. Isplatilo se! Posao: I sami znate da ste previdjeli jednu sitnicu. film KAKANJ 11.02 Fringe na rubu 1.00 Oni dolaze 17. program. informativni magazin 18.30 Dnevnik 2 19. r. dance . igrani film 17. muzi~ka emisija 21. Sjednica Op}inskog vije}a Visoko.45 Druga `ena.) 11. serija.00 Nije te{ko biti ja 21.00 Statisti. program za djecu (r) 20.00 Dom2 21. dok. crtana serija 08.15 Druga `ena.04 Rupert. Zdravlje: Glavobolja.30 Nijesmo mi od ju~e.) 10. Zdravlje: Ako ne pazite.30 Arapsko prolje}e. dok. Hrvatska . popri~ajte otvoreno sa partnerom.00 Hrana i vino. r.10 SAMO PJESMA ZNA OBN 07. kulinarski show 13.30 Muzi~ki program 20. program 21.30 Dnevnik 3 22. ep.Borac m. r.08 Djevoj~ica iz budu}nosti 2.30 Bonaventura/r 17.15 Dnevnik Nove TV 20.20 Bakina kuhinja.00 TV strane 16.30 Druga strana Srbije.20 Marketing 3 15.00 Vijesti TVSA 16.00 Vijesti IC r. 43/124 ep. film 02. me~a Simpsoni 19.40 Zvonar Crkve Noter Dame.00 Vijesti 21. r.00 Hema magazin.30 Druga strana Srbije. program 12. 10/12 07.. dokumentarni program 23.. 20//46 10. r. program.00 Auto shop magazin 21.20 Dodir s neba.00 Vijesti 12.10 Provjereno. 12. pro{etajte. 45/124 ep. r. ep.Tema.55 Smrtonosna prijevara (16).30 DW-time 23.30 Reporta`a TV KISS HIT TV 16.program. crtana serija 10. 21.05 Film BN 16.05 Vremenska prognoza 16.42 U no}noj ba{ti. emisija 08.45 Marketing 21.15 Amor Latino. Svjetski skija{ki kup spust (M). ateizam.00 Lonci i poklopci.00 Film 00. r.05 Reporta`a. Pomirite se sa ~injenicama. Samo vas posao mo`e.31 Mala TV 10. religijski program 12.30 Dan.15 Dance. direktan prijenos 18..polufinale. multinacionalni magazin 14.25 Tri minuta 19. inf.1989.10 Robin Hud 3.20 Nade BH sporta 20.20 Marketing 6 18. igrani film 02..40 TV Vita Shop 16.^e{ka. Posao: Izvu}i }ete se iz neugodnosti. ep. serija 21. inf.00 Tv Liberty.11.30 U zmajevom gnijezdu. Ljubav: Nema razloga za suzdr`anost.12 SMS oglasi 19. 18.00 Puls 12.55 Hostel. 22.00 Prosjaci i sinovi.00 Bjekstvo sa ostrva {korpiona.00 Mali dnevnik 10.30 Za. emisija za branitelje 13.SUBOTA 4.18 KS AUTOMAGAZIN 09.05 Kako vrijeme prolazi. serija. dok. serija MRE@A 08.35 Smallville.00 Vijesti 17. dok.00 Iskre kulture.24 Med i djetelina. serija (r. Mogu} je neuspjeh. Ljubav: Situacija se potpuno stabilizira. 2. Posao: Dobro se pripremite prije poslovnog sastanka. serija 15.30 Kontekst. najzad. ali samo do razumne granice.40 Reporta`a.35 SMALLVILLE 20. 13.50 Meraklije sa ^ardaklije. (r) 17.45 Oggy i `ohari. centralna inf. 13.00 Auto shop magazin. prijeti prehlada. 23.30 Bjekstvo sa ostrva {korpiona. serija (repriza zadnjih 5 epizoda 17. dobro uhodani svijet sigurnosti. glazba. Hrvatska .30 Muzi~ki program 20. dok. 19/46 09.00 Yusuf.22 Sova.00 Vijesti 17.30 Dnevnik 20.. reality show za mlade. serija (r. mo`e pomo}i bliska osoba.00 Tri minuta.00 AJE Vijesti 01..26 Mu}ke.Borac.05 Art ma{ina. Zdravlje: Bez promjena. Tako }e svi biti mnogo zadovoljniji. crtana serija Glazba. uspjet }ete ostvariti cilj.27 Kaos u Bangkoku. emisija pod pokroviteljstvom 14. me|ureligijski magazin 13.00 Bijeli planet.35 Kona~na odluka. II dio.55 Chamonix. crtani film 13..00 Iz dana u dan 20. ep.30 Kuhinje 14. r. pa {to prije prihvatite novu situaciju.00 Vitafon 20.05 Otok.05 Univerzalni vojnik.20 SMS BOX 13.00 Pozitivni format 18.00 Sfera 18. Hrvatska ^e{ka.00 Odjava programa KISS 08.

kao i okrvavljenu košulju u kojoj je zlostavljan i ubijen. Rekla je da “nije uredu” da je njemu uništena reputacija “neosnovanim optužbama”. Za ova dva predmeta Vafali kao početnu cijenu traži dva miliona dolara. kralja Džordža Šestog (George). Moldavka je kapetana Frančeska Sketina (Francesco Schettino) nazvala herojem i branila ga na ispitivanju. 6. Modeli modne kuće intimnog rublja “Victoria's Secret” u posebnom su video materijalu ponudile savjete po pitanju izbora odgovarajućeg poklona za dragu osobu. Ona je prije 60 godina.Jedan zoološki vrt u snijegom okovanom Kazahstanu daje svojim majmunima crno vino kako bi se zagrijali. datume planiranih hapšenja i detalje dokaza koje ima policija. prenosi AFP. septembar 1970. Grupa Hakeri upratili planove o svom hapšenju 8E = =KA Iskosa je. davnica i naći ćete pomoć koja vam je potrebna. . Lili Aldridž (Lily Aldridge) i drugi “anđeli” u jeku su promotivne kampanje uoči Dana zaljubljenih.poručili ljepotice svim muškarcima koji su neodlučni šta da kupe ljepšoj polovini. pronađeni su u njegovoj kabini.Odjeća i veš mlade žene koja je viđena s kapetanom u trenutku nesreće broda “Costa Concordia”. ”Trudnicama” i mladuncima nije dozvoljeno da piju vino. Ovog vikenda počinje petomjesečna proslava kraljicine vladavine. Kendis Svanpul (Candice Swanepoel). Neki čak i pretjeruju i nekoliko puta dolaze po svoju dozu . to je veoma originalno. bez izgovora! . istražitelji su ispitivali više od pet sati. Kraljica Elizabeta slavi SANDRINGEM .kažu u ZOO vrtu.E==JE /=@=BEALA IJL=HE = FH@=K K>EA TRIPOLI . Vinom ih štitimo od gripe. “Anonymousi” su napisali na Twitteru da se FBI vjerovatno pita kako su oni u stanju da im stalno čitaju saopćenja.Ako ne znate šta da poklonite svojoj dragoj. piše “Daily Telegraph”.To piće zimi štiti od respiratornih infekcija. u kome oni razmatraju akcije protiv hakera. ’)OKIE’ >=LEE H=CLH FE?E= LONDON . Kao dokaz da su stvari zaista u njegovom vlasništvu. Učesnici razgovora razmatraju kako da uđu u trag “Anonymousima” i drugim srodnim grupama.10. odaberite joj nešto što se vama dopada.Libijac Ahmed Varfali objavio je da posjeduje i da želi da proda srebreni vjenčani prsten svrgnutog libijskog lidera Muamera Gadafija. ASTANA . Primati su kao i ljudi. a smatra da bi dobio i više kada bi mogao da ih iznese na aukciju u Evropi. čime je obilježila svoj dijamantni jubilej. februara 1952. bivšu plesačicu.. FBI još nije komentirao slučaj. a Scotland Yard je najavio reakciju.Britanska kraljica Elizabeta Druga posadila je jučer u Norfolku drvo. Neke od fotografija modela modne kuće intimnog rublja Promotivna kampanja “Victoria's Secret” uoči Dana zaljubljenih Ako ne znate šta da poklonite svojoj dragoj. sjela na tron poslije smrti svog oca. Svratite do naših pro- 5)8-61 7Š)4+1) . Domeniku Kemortan (Domnica Cemortan. objavila e-mail FBI-ja s detaljima o tome kako pristupiti konferencijskom razgovoru i adresama elektronske pošte učesnika.Adriana Lima. poručuju ljepotice NJUJORK . . na kojoj se vidi ugravirani datum Gadafijevog vjenčanja sa Safijom . Ponuđena i krvava košulja svrgnutog lidera .Hakerska grupa “Anonymous” objavila je snimak konferencijskog razgovora između pripadnika FBI-ja i britanske policije. 24). na sajt ArabsToday postavio je fotografiju prstena.TOP VIJESTI LJUDI I DOGA\AJI LJUDI I DOGAĐAJI 8Aš K =>EE Kemortan branila kapetana LJUDI I DOGA\AJI LONDON . također. Momci. odaberite joj nešto što se vama dopada.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful