P. 1
avaz02-04

avaz02-04

|Views: 388|Likes:
Published by Muhamed Omerović
comic
comic

More info:

Categories:Types, Comics
Published by: Muhamed Omerović on May 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/03/2015

pdf

text

original

Nezavisni bh. politi~ki dnevnik z subota, 4. 2. 2012.

z Sarajevo z Godina XVII z Broj 5906 z 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

Dnevni avaz

17 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba

[EST OSOBA UMRLO ZBOG HLADNO]E!
Mostarac umro jer se Hitna pomo} nije uspjela probiti do njega z U Sarajevu sedam infarkta od posljedica hladnog zraka z Lavina zatrpala vozilo z Zametena cijela sela Sanski Most: Klanjana d`enaza Dinu Kumali}u
Otac i bra}a nosili tabut dje~aka stradalog u [vicarskoj
(Foto: M. Dedi})

VANREDNO STANJE

Dramati~ne posljedice sibirske zime u BiH

Sarajevo ju~er: Saobra}ajni kolaps u bh. prijestonici

(Foto: B. Nizi})

Dje~ak se zbog lo{e ocjene bacio pod voz!
Istraga: Obdukcija razrije{ila dileme Ekskluzivno: Biografija turskog premijera
17. str.

AMERIKANAC SE UBIO IZ TRE]EG POKU[AJA
al sibirskih hladno}a koji danima uzrokuje probleme u cijeloj BiH ju~er je odnio i prve ljudske `ivote! Najmanje {estero ljudi,

V

Sarajevski ljekari su i sino} imali pune ruke posla

Mostar: I Stari most u snijegu

(Foto: M. Smajki})

prema navodima ljekara, umrlo je ju~er u BiH od sr~anog udara koji se mo`e dovesti u vezu s niskim temperaturama. Od toga, kako nam je potvrdi-

la Sena Softi}-Taljanovi}, direktorica Zavoda za hitnu medicinsku pomo} u glavnom gradu, pet ih je u Sarajevu, dok je {esti 2. i 3. strana umrli iz Mostara.

ERDOAN: SLU@BA NARODU JESTE SLU@BA BOGU
RATNE MISTERIJE

MIRKO NOVOSEL

Pomo}i }u BiH i Petrovi}u

Tarik Poturovi} dao parcelu Zikinoj sestri

OPTU@NICE

’Avaz’ prona{ao suprugu dr. Ese Sadikovi}a
Prilog „Sedmica“

75. strana

17. strana

Prilog „Sedmica“

16. str.

Ukratko

2

Dnevni avaz, subota, 4. februar/velja~a 2012.

aktuelno

VAL HLADNO]E Izuzetno niske temperature i snje`ne padavine {irom BiH
Gormez: Uskoro dolazi u BiH

BiH

X Posjeta predsjednika Predsjedni{tva vjerskih poslova Republike Turske (Dijanet), prof. dr. Mehmeta Gormeza na{oj zemlji odgo|ena je do daljnjeg zbog vremenskih neprilika. Gormez je trebao od sutra do 8. februara boraviti u slu`benoj posjeti BiH i susresti se s predstavnicima vjerskog i politi~kog `ivota u na{oj zemlji. Postoji mogu}nost da Gormez na{u zemlju posjeti u drugoj polovini februara.

Odgo|ena posjeta Mehmeta Gormeza

[est mrtvih zbog
Pokosili ih sr~ani udari z Obustavljena nastava u Sarajevskom, Hercegova~ko-neretvanskom i Livanjskom
Val sibirskih hladno}a koji danima uzrokuje probleme u cijeloj BiH ju~er je odnio i prve ljudske `ivote! Najmanje {estero ljudi, prema navodima ljekara, umrlo je ju~er u BiH od sr~anog udara koji se mo`e dovesti u vezu s niskim temperaturama. Od toga, pet ih je u Sarajevu, potvrdila je Sena Softi}-Taljanovi}, direktorica Zavoda za hitnu medicinsku pomo} u glavnom gradu, dok je {esti umrli iz Mostara, koji je ju~er bio zameten snijegom, zbog ~ega mu Hitna pomo} nije mogla pri}i. - Niske temperature ne pogoduju sr~anim bolesnicima i onima koji imaju povi{en krvni pritisak. Stoga upozoravam sve one koji imaju ove probleme da ne izlaze bez prijeke potrebe nagla{ava Softi}. Snje`no nevrijeme pra}eno ekstremnim minusima paralizirao je ju~er velike dijelove BiH, zbog ~ega su lokalne vlasti donijele odluku o obustavi nastave u svim osnovnim i srednjim {kola-

Tuzla

Josipovi} pola`e vijenac na Kapiji
tske Ivo Josipovi} danas }e posjetiti Tuzlu i polo`iti vijenac na {etali{tu Kapija, mjestu gdje je 25. maja 1995. godine stradala 71 osoba. Poslije podne susrest }e se u Hrvatskom domu s Hrvatima iz TK, a na Univerzitetu }e odr`ati predavanje o temi „Hrvatska vanjska politika - kako biti A. Mu. dobar susjed“.

X Predsjednik Hrva-

Pokrenuta lavina

Sarajevo: Me}ava na ulicama glavnog grada

(Foto: B. Nizi})

Odluke

snje`nim padavinama nastaviti i u narednim danima. Ministarstvo sigurnosti BiH uputilo je upozorenje gra-

Dramati~no spa{avanje 37-godi{njaka
Saznajemo da je jednog od umrlih smrt zadesila u d`amiji u sarajevskom naselju Breka, gdje je do{ao klanjati d`uma-namaz, potvrdio nam je de`urni ljekar u sarajevskoj Hitnoj pomo}i dr. Tigran Elezovi}. On je dodao da je jednog pacijenta smrt zadesila u krugu bolnice Ko{evo dok je prelazio iz mjestu Krupac, ju~er se aktivirala lavina koja je zatrpala jedno motorno vozilo, ali je voza~ pro{ao s lak{im povredama. Ljekari su ponovo preporu~ili da se gra|ani dijedne u drugu kliniku! No, ovu informaciju Biljana Jandri}, portparol KCUS-a, nije mogla potvrditi. Slu`ba Hitne pomo}i Sarajevo uspjela je spasiti `ivot jednog 37-godi{njaka koji je ve} bio u stanju klini~ke smrti. Uspje{nom reanimacijom vra}en je u `ivot i upu}en na sarajevski KUM na daljnje liljem BiH pridr`avaju posebnih mjera za{tite zbog velikih hladno}a te da ograni~e izlaske naro~ito u jutarnjim i no}nim satima. I grad na Neretvi ju~er je zamela nezapam}ena me}ava, koja je na momente dostizala i olujne udare. Ovakvo nevrijeme skoro u potpunosti je paraliziralo grad. Zbog neo~i{}enih puteva, saobra}aj je bio paraliziran, je~enje. Na KCUS je ju~er primljeno jo{ sedam pacijenata koji su do`ivjeli infarkt. - Trojica od njih ~istila su put ispred ku}e od snijega, kada ih je zadesio udar do kojeg je vjerovatno do{lo zbog hladnog zraka i istovremene izlo`enosti naporu kazao je za „Avaz“ prof. dr. Senad Pe{to. a mnoga vozila ostala su zaglavljena u snje`nim nanosima. Brojna prigradska naselja koja su od centra grada udaljena svega tri-~etiri kilometra bila su skoro odsje~ena. Stoga su mnogi bili prisiljeni i pje{ice i}i do svojih radnih mjesta, jer ni autobuske linije nisu redovno saobra}ale. Kako nam je potvrdio i portparol MUP-a HNK

[e{elj odbio pregled

Visina snijega i temperature
Na Bjela{nici je ju~er u 13 sati visina snijega iznosila 148 centimetara, Ivansedlu 75, u Sarajevu 43, ma u Sarajevskom, Hercegova~ko-neretvanskom i Livanjskom kantonu! Snje`ni nanosi i me}ava prouzrokovali su potpuni saobra}ajni kolaps. Stru~njaci upozoravaju da }e se hladno vrijeme pra}eno jakim dok je najhladnije bilo na Kupresu s izmjerenih minus 16 stepeni, Sokocu minus 14, Sarajevu minus 12! |anima da se pridr`avaju uputa nadle`nih institucija. Iz Planinarskog saveza BiH apeluju na gra|ane i planinare da se ne upu{taju u avanture po bh. planinama. Na putnom pravcu Isto~no Sarajevo - Trnovo, u

slav [e{elj odbio je da ga u pritvoru Ha{kog tribunala pregleda kardiolog iz Rusije, koga je odredio Sekretarijat ovoga suda, javlja Srna. Pretresno vije}e nedavno je nalo`ilo da [e{elja pregleda ruski doktor Sergej Avdejev, koji je to ve} jednom u~inio, na [e{eljev poziv. [e{elj je odgovorio da se „ne}e saglasiti da ga pregleda nijedan doktor koga je odredilo Pretresno vije}e“.

X Lider radikala Voji-

Ha{ki tribunal

X Presuda u postupku zbog nepo{tivanja suda protiv Jelene Ra{i}, biv{e referentice za predmet tima odbrane Milana Luki}a, bit }e izre~ena u utorak, 7. februara, u Me|unarodnom sudu za biv{u Jugoslaviju, saop}eno je iz Haga.

U utorak presuda Jeleni Ra{i}

Velike koli~ine snijega napravile ogromne probleme u saobra}aju

Sela Luka i Kru{ev Do u okolici Srebrenice jo{ su komunikacijski odsje~ena od ostatka BiH. Prema rije~ima Envera Durakovi}a, potpredsjednika Mjesne zajednice Luka, u posljednja 24 sata napadalo je dodatnih 15 centimetara snijega, tako da je kretanje ljudi svedeno na pedesetak
(Foto: F. Fo~o)

Luka i Kru{ev Do i dalje odsje~eni

metara prostora oko njihovih ku}a. - U posljednjih mjesec dana samo smo jedan dan imali prohodan put prema Srebrenici. Na`alost, snijeg ne prestaje padati rekao je Durakovi}, koji navodi da su zalihe hrane u selima Luka i Kru{ev Do ograni~ene.

aktuelno

Dnevni avaz, subota, 4. februar/velja~a 2012.

3

Komentar dana
Pi{e: Fahir KARALI] (fkaralic@avaz.ba)

izazvale pravo vanredno stanje

sibirskezime!
kantonu z Veliki problemi u saobra}aju z Upozorenja iz dr`avnih institucija

Vrhovna nepravda
Iako se odluke suda, u principu, ne komentiraju, posljednja presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, kojom je manji bh. entitet oslobo|en pla}anja od{tete za 16 poru{enih d`amija, zaslu`uje izuzetak od uobi~ajene prakse i o{tru reakciju javnosti. Informacija da je taj sud nalo`io Islamskoj zajednici u BiH da u bud`et RS, ~ija je vojska poru{ila d`amije, me|u kojima i banjalu~ku ljepoticu Ferhadiju, plati 48.375 KM sudskih tro{kova, izazvala je gor~inu kod svakog normalnog ~ovjeka. Bez imalo ustezanja treba re}i da je ovo novo negiranje genocida koji se dogodio u BiH. Ovog puta ~ak i mnogo te`e od onoga {to skoro svakodnevno radi predsjednik RS Milorad Dodik, jer je sada u pitanju institucionalno negiranje zlo~ina, genocida, kulturocida... Pose-

Presuda Vrhovnog suda RS novo je negiranje genocida - institucionalno
bnu te`inu daje i ~injenica da se radi o Vrhovnom sudu, najva`nijoj instanci zadu`enoj za provo|enje pravde. U ovom slu~aju, za provo|enje nepravde. Ovakve sudske odluke idealan su argument za Dodika i njemu sli~ne, koji bi po svaku cijenu da ubijede i sebe i svoj narod, ali i cijeli svijet, da se genocid nije dogodilo, da se nije dogodilo ono {to su potvrdili doma}i i me|unarodni sudovi. Uprkos tome {to je posljednji istup ^edomira Jovanovi}a, lidera LDP-a, probudio nadu da bi se Srbija kona~no mogla suo~iti s onim {to se de{avalo tokom agresije na BiH, odluke Vrhovnog suda RS, kao {to je ova posljednja, jasan su znak da jo{ nije do{lo vrijeme da srpski lideri odustanu od srpskog dr`avnog interesa - la`i!

Otkazani brojni letovi
Aerodrom Sarajevo ju~er je bio u funkciji, ali je otkazan ve}i broj letova. Tako su otkazana oba jutarnja leta za Istanbul te Minhen, Zagreb, Be~... Ju~er je sletio samo avion iz Ciriha. Zbog velikog nevremena zatvorena su i ~etiri grani~na prijelaza, Rade` - Vukov klanac, Kaldrma, [}epan-Polje i u Drinovcima. Prema ju~era{njim podacima Federalne uprave policije (FUP), za 24 sata na podru~ju FBiH zabilje`eno je 65 saobra}ajnih nesre}a u kojima je {est osoba zadobilo lak{e povrede. }emo uputiti svoje jedinice na teren. Helikopterska jedinica u Sarajevu i Banjoj Luci tako|er je spremna - ka`e Miloj~i}.

www.dnevniavaz.ba

PORTAL - komentar dana Zeni~anin zimuje u stijeni u kamenolomu: @arko pet godina `ivi u pe}ini!
- Koliko shvatam ovaj ~ovjek se ba{ ne{to i ne `ali. Navede toliko pozitivnih stvari o ovakvom `ivotu da je zanepovjerovati. Ja mu `elim sve najbolje u `ivotu, a da nastavi vidjeti sre}u tamo gdje drugi vide sa(Josip Broz) mo zlo.

Mostar: Nezapam}eni snije`ni nanosi u gradu na Neretvi

(Foto: F. Fo~o)

Sre}ko Bo{njak, u gradu je ju~er zabilje`eno na desetine sudara, sre}om s lak{im posljedicama. - U pitanju je op}a nepripremljenost na ovakvo nevrijeme. Saobra}aj je veoma ote`an i usporen, komunalne slu`be su zakazale - kazao nam je Bo{njak.

U Upravi civilne za{tite FBiH istakli su da jo{ nema razloga za progla{enje elementarne nepogode, dok u Oru`anim snagama BiH prate kompletnu situaciju i na raspolaganju su u slu~aju bilo kakve intervencije, potvrdio je za „Avaz“ na~elnik Zajedni~kog {taba OSBiH

\oko NINKOVI]

/ TO JE TO

Prestanak padavina tek krajem idu}e sedmice!
U Federalnom hidrometerolo{kom zavodu re~eno nam je da se djelimi~an prestanak padavina o~ekuje tek krajem sedmice, dok }e se hladna sibirska zima pra}ena minusima i do 26 stepeni zadr`ati i narednih deset dana. - Tek u utorak i srijedu o~ekujemo potpuni prestanak padavina - ka`e za „Avaz“ meteorolog @eljko Majstorovi}.
Dr. Pe{to: Serija sr~anih udara zbog hladno}e

generalpukovnik Miladin Miloj~i}. - ^im nas pozovu, mi

O~ekuje se da }e izuzeVlada Srbije dobit }e z tno niske temperature u zpreporuku da zbog hlaisto~nom i centralnom dije- dnog vremena i potro{nje lu Evrope potrajati tokom cijele idu}e sedmice Najmanje 220 ljudi umrlo je u Evropi od dolaska ledenog talasa Temperatura se u Hrvatskoj mjestimice spustila i na -21 stepen. Saobra}aj je paraliziran. Prave hladno}e vladaju na sjevernom Jadranu te u Dalmaciji, gdje su ju~er u Splitu izmjerena ~ak -4 stepena. Split nije jedini paraliziran.

’Bijela smrt’ hara Evropom
energenata uvede vanredne mjere i zatvori {kole. Vanredno stanje progla{eno je u 26 op}ina. Zbog nevremena ve}i dio Podgorice ostao je bez struje. U Crnoj Gori je saobra}aj ote`an, a sve vi{e je problema u snabdijevanju strujom. Podgori~ki aerodrom ne radi. Rekordno niske temperature su u Latviji, a u glavnom gradu Rigi ju~er je

Mirsad Teskered`i} iz Civilne za{tite FBiH nagla{ava da su ekipe CZ-a na terenima.

Zameteno selo
- Jedino je ostalo zameteno selo Kraji{i}i, koje se nalazi izme|u Sokoca i Olova. No, za sada nemamo `ivotno ugro`enih - kazao je Teskered`i}. U Civilnoj za{titi RS, prema rije~ima direktora Milimira Dodera, u pojedinim op}inama progla{eno je stanje elementarne nepogode. - Stanje je za sada veoma dramati~no i vjerujem da }e Vlada RS morati donijeti odluku o progla{enju elementarne nepogode na nivou entiteta. Pojedina sela potpuno su odsje~ena - ka`e E. D. A. Doder.

z z

z z

tokom dana zabilje`eno ~ak -30 stepeni! To je najni`a tamo{nja temperatura od po~etka pro{log stolje}a! Nekolicini promrzlih besku}nika amputirane su noge! U Rumuniji se zaledilo ~ak 80 posto povr{ine Dunava, a temperatura je oko -20 stepeni. Ledolomci probijaju put brodovima. Ekstreman talas hladno}e zahvatio je i cijelu Italiju, a ju~er je u Rimu pao snijeg, {to je rijetka pojava u tom gradu.

z z

Ukratko

4

Dnevni avaz, subota, 4. februar/velja~a 2012.

aktuelno

JAHORINA Sastanak ~elnika BiH, Hrvatske i Srbije protekao mirno i bez rezultata
Mesi}: Gost na ovonedjeljnoj sesiji

Krug 99

Mesi} o uzrocima konflikata
Na ovonedjeljnoj sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca „Krug 99“ u Sarajevu o temi „Faktori konflikata i me|usobna saradnja u regiji“, govorit }e i biv{i hrvatski predsjednik Stjepan Mesi}. Organizatori smatraju da je Mesi}, iako vi{e nije na poziciji predsjednika susjedne Hrvatske, jo{ utjecajna i osoba koja mo`e ponuditi mnogo toga u procesu determinacije klju~nih faktora koji uvjetuju konflikte kako unutar BiH tako i u samom regionu. S. D.

Tadi} odbio priznati da je RS nastala na genocidu
BiH nije prihvatila Josipovi}evu inicijativu da se osumnji~enima za ratne zlo~ine sudi u mjestu prebivali{ta Pri~alo se o mnogo toga, ali bez konkretnih dogovora Jeremi} bez podr{ke
Predsjednik Srbije Boris Tadi} izjavio je nakon ju~era{njeg neformalnog sastanka sa ~elnicima Hrvatske i BiH, odr`anog na Jahorini, da se ne sla`e sa stavom da je Republika Srpska nastala na genocidu, koji je iznio srbijanski opozicionar ^edo Jovanovi}, zbog ~ega je ovaj histeri~no napadnut iz manjeg bh. entiteta. Iako cijeli region bruji o Jovanovi}evim istupima i prijetnjama raspadom BiH, za ~elnike tri dr`ave, predsjednika Hrvatske Ivu Josipovi}a te ~lanove Predsjedni{tva BiH @eljka Kom{i}a, Bakira Izetbegovi}a i Neboj{u Radmanovi}a, pri~a o tome zavr{ena je Tadi}evom kratkom izjavom. No, uprkos pomirljivoj atmosferi, nije bilo nikakvih konkretnih rezultata susreta.

SGV-PR BiH

Dodikova ’nova gomila la`i’
Srpsko gra|ansko vije}e - Pokret za ravnopravnost (SGV-PR) u BiH saop}ilo je da ne shvata predsjednika RS Milorada Dodika kao za{titnika interesa svih Srba te da on mo`e govoriti samo u ime onih koji su za njega glasali i poklonili mu povjerenje. Iz ove organizacije istakli su da nisu iznena|eni Dodikovom retorikom, kao ni „novom gomilom la`i i podvala koje je izrekao na ra~un BiH, pojedinih organizacija, organa, li~nosti i istorijskih fakata ove dr`ave“.

Grani~ni sporovi
Trilateralni sastanak ~elnika Hrvatske, Srbije i BiH, drugi po redu nakon susreta na Brijunima u julu pro{le godine, nije donio zna~ajnije pomake u vezi s rje{avanjem me|udr`avnih problema, nerije{enih pitanja granica ili imovinskopravnih odnosa. Govore}i o napretku u rje{avanju grani~nih sporova izme|u Hrvatske i BiH, Josipovi} je kazao da spektakularnih rezultata jo{ nema, ali da je otvorena i mogu}nost da se ovi sporovi okon~aju arbitra`om, kao {to je primjer izme|u Hrvatske i Slovenije. Hrvatski predsjednik ju~er je u~esnicima sastanka predlo`io potpisivanje sporazuma o progonu ra-

Tadi}, Kom{i}, Izetbegovi}, Radmanovi} i Josipovi}: Petorka nije dogovorila ni{ta novo

(Foto: I. [ebalj)

tnih zlo~inaca, pri ~emu bi se osumnji~enima sudilo u dr`avi gdje imaju prebivali{te, ~ime je potvr|eno pisanje „Dnevnog avaza“.

Vlada TK

Dvostruke istrage
Ovaj njegov prijedlog prihvatio je Tadi}, ~ime je najavljeno da }e Srbija i Hrvatska u vezi s tim uskoro potpisati bilateralni sporazum, ali kod tro~lanog Predsjedni{tva BiH Josipovi}eva inicijativa nije nai{la na plodno tlo. - BiH se nije priklju~ila

’Jedinica’ za rad Mutap~i}a
Suspendirani policijski komesar u MUP TK Nedim Mutap~i}, prema mi{ljenju nezavisne disciplinske komisije progla{en je krivim za nesavjestan rad u slu`bi te „friziranje“ izvje{taja o stanju kriminala u Kantonu. - Vlada TK ocijenila je rad policijskog komesara Nedima Mutap~i}a za 2011. godinu, nezadovoljavaju}om ocjenom jedan-re~eno je ju~er iz Ureda Vlade za informiranje. A. Mu.

bilateralnom sporazumu Srbije i Hrvatske, jer nema jedinstven stav o tom pitanju. Me|u ~lanovima Predsjedni{tva BiH o tome ne postoji konsenzus. Mislim da bi se optu`enima trebalo suditi u dr`avi gdje su zlo~ini po~injeni. Me|utim, postoji mogu}nost za modalitet da Tu`ila{tvo BiH neke predmete mo`e ustupiti drugim dr`avama, ako procijeni da }e do}i do lak{eg i efikasnijeg su|enja - kazao je Kom{i}. On je napomenuo da pro-

Sjedili u bilijar sali ispod zemlje
Trilateralni sastanak na Jahorini ju~er je odr`an pod nevi|enim mjerama sigurnosti. Sastanak je osiguravalo vi{e stotina pripadnika Dr`avne agencije za istrage i za{titu (SIPA) te MUP-a RS. Najbolje su to na svojoj ko`i osjetili novinari, koji su bili podvrgnuti rigoroznoj kontroli, pri ~emu su policajci pri pretrtokol o saradnji izme|u tu`ila{tava BiH i Srbije, koji je nedavno bio ponu|en na{oj dr`avi, nikada nije ni mogao biti ratificiran, jer nije pro{ao zakonom predvi|enu proceduru. Predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH istakao je da je osnovni problem ovog protokola {to ne rje{ava problem dvostrukih istraga. agama njihove opreme i torbi koristili slu`bene pse traga~e. Sastanak predsjednika Srbije i Hrvatske te ~lanova Predsjedni{tva BiH odr`an je u strogo ~uvanom objektu „Koliba“, koji se nalazi u sastavu hotela „Termag“, i to u bilijar sali ovog objekta koja se nalazi ispod zemlje. izjavio da je „ova regija optere}ena ozbiljnom kriminalnom infrastrukturom“, zbog ~ega je ju~er dogovoreno da bude data puna politi~ka podr{ka za saradnju u borbi protiv organiziranog kriminala. Tako|er, zaklju~eno je da sve tri dr`ave trebaju zajedni~ki aplicirati za projekte prekograni~ne saradnje u oblasti infrastrukture, sporta i ekologije. U~esnici ju~era{njeg sastanka podr`ali su zajedni~ki anga`man u me|unarodnom zastupanju u konzularnim stvarima. Razgovarali su i o promjeni grani~nog re`ima nakon ulaska Hrvatske u EU, pri ~emu }e nastojati omogu}iti da gra|ani BiH u Hrvatsku i tada mogu u}i s li~nim kartama.
A. DU^I]

Sud BiH

Sari}u i Juki}u produ`en pritvor
Sud BiH produ`io je pritvor Goranu Sari}u i @eljku Juki}u, koji su optu`eni za zlo~ine u Sarajevu, odnosno Prozoru. Pritvor Sari}u i Juki}u produ`en je nakon potvr|ivanja optu`nica do okon~anja postupaka, objavio je BIRN.

Zajedni~ki projekti
Kom{i} je novinarima kazao da Predsjedni{tvo BiH jo{ nije zauzimalo stav o kandidaturi ministra vanjskih poslova Srbije Vuka Jeremi}a za predsjednika Generalne skup{tine UN-a, ali da je njegov stav da on tu kandidaturu ne podr`ava, kazav{i da Jeremi} ni~im nije zaslu`io njegovo povjerenje. Josipovi} je novinarima

Psi traga~i kontrolirali opremu novinara

.89 posto u Federaciji BiH i 41. imaju za cilj deblokadu u poslovanju i investiranju. koji je presudio da su otpu{teni vojnici diskriminirani i da u roku od tri mjeseca ta gre{ka mora biti ispravljena. Dogodilo se to i ovih dana. jo{ vi{e ~injenica da se zbog objavljivanja informacija o istrazi potr~ao po`aliti medijma iz A. Do sada je rok bio ograni~en na deset godina. odr`at }e mirne proteste 15. a u popodnevnim satima po~et }e {trajk gla|u. . Lugi}) Li~nost dana Mirsad Toka~a Na vanrednoj sjednici Skup{tine dioni~ara „Elektroprijenosa BiH“. Dodaje da Vlada. Iako je prije nekoliko dana izjavio da su sve isplate nezakonite. . godine.11 posto u RS. manjeg entiteta.Radi deblokade rada kompanije bit }e izmijenjeni akti u narednom periodu. najbolje pokazuje ~injenica da se protiv njega vodi istraga u Kantonalnom tu`ila{tvu zbog finansijskih malverzacija s donacijama. njegov strana~ki kolega. iako je to njena obaveza. Drugi zaklju~ak je da se zadu`uju dva entitetska resorna ministra da se usaglase i predlo`e izmjene i dopune Statuta u roku od 30 dana. haos u zemlji je izbjegnut. koja je ju~er odr`ana u Banjoj Luci. ne pitaju}i gdje su oni ~ije kosti. ali neka nas uvedu u pravo. Toka~a oti{ao „plakati“ u medijima iz RS Nik{i} i D`ombi} dolaze na sjednicu (Foto: M. jer nije pro{ao procedure usvajanja u Vije}u ministara BiH. vnom odboru bit }e donesene konsenzusom. a vo|enje kompanije }e se usagla{avati s ~lanovima Skup{tine dioni~ara. Odobreno servisiranje vanjskog duga bez bud`eta Ministar finansija BiH Dragan Vranki} donio odluku @ivkovi}: Odbio poslati bud`et Vranki}: Tvrdio da su isplate nezakonite ministar finansija i trezora BiH. Poput „dobre vile“. prema ocjeni premijera RS i Federacije BiH. K.000 KM koje smo uzeli kada smo razvoja~eni. skim korisnicima. I.Mogli smo nastaviti politiku koja je ovu kompaniju dovela u situaciju da je blokirana i da nijednu odluku ne mogu da donesu niti investiraju ili da izaberemo pristup u kojem }emo se dogovarati i raditi u op}em interesu svih gra|ana i korisnika . . Jo{ jedna grupa otpu{tenih vojnika koji. No. Koliko ima kredibiliteta. H.istaknuo je Nik{i}. Toka~a se politici RS nasmije{i sa svojim istra`ivanjem. po svoj prilici. 5 BANJA LUKA Na vanrednoj sjednici dioni~ara dr`avne kompanije Nik{i} i D`ombi} najavili deblokadu Investiranje u mre`u i struktura zaposlenih bit }e srazmjerno kapitalnom u~e{}u. od nas tra`e da vratimo tih 10.kazao je D`ombi}. ~lan Predsjedni{tva BiH Neboj{a Radmanovi} izjavio je da nacrt bud`eta ne mo`e biti objavljen. najbolja su maska Karad`i}evim zlo~ina~kim la`ima da u Poto~arima le`e izmi{ljene `rtve. kada je po~ela ta uredba .000 ukupno stradalih? Kojom metodom? Je li onom kojom je brojao pobijene Zvorni~ane kada su njegovi „istra`iva~i“ po mezarovima fotografirali ni{ane pa tako bilje`ili u ratu ubijene. Potvrdio je to za „Avaz“ Zdenko Markovi}. formirana je i grupa koja }e se baviti odnosom nezavisnog operatera u BiH i „Elektroprijenosa“. kako je to rekao predsjedavaju}i ovog doma Milorad @ivkovi}.89 posto u Federaciji BiH i 41. ali da ostaje da se sa~eka stav ekspertne grupe.000 KM i godinama dobivaju mirovinu. jer se Dragan Vranki}. vezano za raspodjelu dobiti. godinu u „Slu`benom listu BiH“. Toka~ina izjava da su na spisku poginulih 72 osobe koje su poginule u nekom drugom vremenu. odnosno 58.kazao je D`ombi}. Odluke na Upravi i u Upra- Ograni~en rok Ekspertna grupa za 110-kilovoltnu mre`u Formirana je i ekspertna radna grupa koja }e rje{avati status 110-kilovotne mre`e u BiH. Kako je Toka~a prona{ao 98. Tr. kako „Avaz“ saznaje.pogledi Dnevni avaz. u okviru projekta „Dobrovoljni povratak iregularnih migranata u zemlju porijekla“. . jer premijer Nik{i} o~ito pri~a nebuloze . Kolegij Predstavni~kog doma Parlamenta BiH ipak ne}e danas objaviti bud`et za 2011. 2002. 4. . Iz Ministarstva finansija kazali su nam da su i dalje upitne pla}e bud`etF. SPASENI] Doprinos razvoju Svaki put kad u nekom od ha{kih procesa krene dokazivanje zlo~ina. nikada ne}e biti prona|ene. No. jer se. a novom izmjenom }emo omogu}iti da Skup{tina dioni~ara mo`e ranije donijeti odluku o isplati akumulirane dobiti iz prethodnog perioda . kada se u Hagu dokazuje odgovornost Radovana Karad`i}a za genocid u Srebrenici. Aleksandra D`ombi}a i Nermina Nik{i}a.11 posto u RS Toka~a: Dobra vila falsifikatora historije Marioneta za zlo~ina~ke la`i Bje`e}i od informacija da je pod istragom. te da bude formirana nova koja }e biti usagla{ena s predstavnicima kapitala.Nas 537 pripadnika biv{e Vojske Federacije proteste nastavljamo {trajkom gla|u i ne}emo odustati sve dok nam ne poka`u pisani dokument da smo uvedeni u Zakon o prijevremenom po- Polovinom mjeseca po~inju {trajk gla|u Otpu{teni pripadnici biv{e Vojske FBiH voljnijem penzionisanju.. Dan ranije. dogovoreno je niz zaklju~aka koji.zaklju~uje Markovi}. 03. Vranki} je ipak ju~er popodne odobrio servisiranje vanjskog duga. predsjednik Skup{tine Udru`enja otpu{tenih i razvoja~enih branitelja 31. B. odazvao pozivu @ivkovi}a da bez odga|anja deblokira sredstva s ra~una Centralne banke BiH i po~ne sa servisiranjem vanjskog duga BiH i obaveza prema EU i drugim me|unarodnim povjeriocima. za razliku od onih koji dobivaju po 300 KM. nemaju nikakvih naknada. Spec z Me|unarodna organizacija za migracije (IOM) u BiH organizirala je u Trebinju dvodnevni regionalni sastanak s predstavnicima zemalja zapadnog Balkana.Pokrenuta je i inicijativa u smislu izmjene Zakona o osnivanju kompanije. Predsjednik Vlade FBiH naglasio je da su obojica premijera spremna biti na raspolaganju resornim ministrima i novom menad`mentu kako bi kompanija profunkcionirala u svojim zakonskim okvirima i dala doprinos razvoju mre`e na podru~ju BiH. Nije problem da vratimo taj novac. tvrde}i da su ta~ni podaci o nestalima i ubijenima samo oni do kojih je on do{ao.isti~e Markovi}. Osim ove.Iako su drugi uzimali po 6. u srpskim medijima vaskrsne predsjednik Istra`iva~ko-dokumentacionog centra (IDC) BiH Mirsad Toka~a. odnosno dva premijera . Prva odluka je da }e kompanija poslovati po principu da }e investiranje u mre`u i struktura zaposlenih biti srazmjerno kapitalnom u~e{}u. ne po{tuje presudu Ustavnog suda FBiH. februar/velja~a 2012. saop}io je IOM. nisu stekli uvjeti za to. februara u deset sati ispred zgrade Vlade Federacije u Sarajevu. Usvojena je i preporuka Upravnom odboru da razrije{i postoje}u upravu koja je imala status vr{ioca du`no- sti. odnosno neka nam daju mirovine retroaktivno od 2004. subota. odnosno 58. Premijer Nik{i} je dodao da je poznat stav njegove vlade da je protiv toga da se 110-kilovoltna mre`a vrati entitetima.

U zemljama gdje su ove Gavrankapetanović: Ne radimo sa sumnjivim proizvodima Horhe Mont: Dio Patagonijskog ledenog polja glečera koji čine južno Patagonijsko ledeno polje na Andima. A. kako kaže. Ona je. mada ne znam tačno o kojem je broju riječ niti na kojim su klinikama ugrađivani. slušanje otkucaja srca). opasni kukovi ugrađeni su kod deset pacijenata. štedi snagu. . Šef Klinike za ortopediju i traumatologiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu prof. čija tržišna vrijednost dostiže tri miliona pezosa (6. u principu. Nakon što je Luisu uspješno zamijenjeno teško bolesno srce ovim uređajem.rekao je Gavrankapetanović. dr. pokrenuo njihovo povlačenje.[ta drugi pi{u $ Dnevni avaz. naprosto. a ideja je potekla od je- San Francisko dnog putnika. babica u Domu zdravlja. . koji je veoma bitan za proces porođaja .Baziramo se isključivo na vježbe za disanje. Aparatić sličan turbini. koje su JLHA= š= = JHK@E?A U Domu zdravlja u Doboju Buduće mame u školi veoma značajne za porođaj. NUHANOVIĆ C= = =AH@HK Aerodrom u San Francisku ima sobu za jogu sa prigušenim svjetlima i plavim zidovima. koja je otvorena prošle sedmice. znam iskustva drugih. koja je otvorena u Domu zdravlja u Doboju. koja u obimu ima 157 centimetara. Niko nam ni od zdravstvenog osoblja nije prijavio neku neželjenu reakciju kaže Grubiša.jerje našprvi zadatak sigurnost pacijenata . da je prodavnica slatkiša “Ripley's. Buduće majke s područja općine Doboj sve informacije o trudnoći i porođaju te praktične vježbe za disanje ubuduće mogu pronaći u školi za trudnice.200 dolara). kvalificira kao obična krađa s obzirom na količinu leda. gdje se putnici pod stresom mogu relaksirati. njegova krv nastavila je normalno kolati tijelom. međutim.Hoću sve da naučim. Horhe Mont. ne trebaju javljati ljekaru. Istakla je da se pacijenti. “DePuy” je u avgustu 2010. a koliko znam. kaže da je škola besplatna. . “klinički uredni i nije bilo nikakvih revizionih zahvata”. jer ako žena na ispravan način diše. Trudnica Ivana Žugić priznala je da ne zna sve šta je čeka tokom trudnoće i na porođaju. Pop Candy” proglasio najvećom žavakaćom gumom na svijetu. izvađenog iz glečera u Patagoniji. Implantati britanske kompanije “DePuy Johnson & Johnson” koji.O ovim implantatima već četiri godine traju žestoke rasprave. Martin (John) rekao je da soba. koji s vremenom začepe organe tako da oni. Ne radimo s proizvodima za koje postoji i trun sumnje. ni kod jednog pacijenta nije bilo neželjenih pojava. istakla da ovih implantata već nekoliko godina nema na tržištu. da je nakon 24. S. Mi nikada nismo nijedan ovaj implantat ugradili. . 7H=E FAJ J= DE=@KC@EšAC A@= Čileanska policija aktivno traga za lopovima koji su odnijeli pet tona hiljadugodišnjeg leda. 4.Upisani su u registar medicinskih sredstava BiH i kod nas su bili prometovani. izazivaju trovanje organizma. te istakla da se za svaku trudnicu traži mišljenje ginekologa da li je njena trudnoća rizična ili ne. proteze kuka bile ugrađivane. zapravo mrtav. februar/velja~a 2012. Berijeva lopta od žvakaćih guma je toliko velika velika. Uprava za šume Čilea podnijela je tužbu nakon što su mašine jedne kompanije počele vaditi hiljadugodišnji led iz glečera Horhe Mont u Patagonijskom ledenom polju. Kreg Luis (Craig Lewis. Pretpostavljam da će mi mnogo olakšati porođaj kazala je Žugić. pruža putnicima mogućnost da se relaksiraju u vlastitom ritmu. Direktor aerodroma Džon L. Riječ je o muškarcima srednje životne dobi. Branka Jović. Prema riječima predsjednika Udruženja ortopeda RS Slavka Minojlovića. površine od 454 kvadratna kilometra. na krajnjem jugu zemlje. .keramika”. prema svim kriterijima (puls. sedmice trudnoće najbolje početi s edukacijom. Do sada Klinički uredni On je dodao da su sporni implantati opasni zato što sadrže supstance koje oslobađaju kancerogene tvari. Ismet Gavrankapetanović kazao je da na ovoj klinici ni jednom pacijentu nisu ugrađivani ovi opasni implantati. Prisustvovao sam kongresima na kojima je ukazano da postoje određeni problemi s kukovima “metal metal”. pumpa krv u žile i omogućava krvi da normalno i konstantno teče cijelim tijelom. ali bih voljela i ovdje naučiti nešto. subota. a pacijenti su. Č. Kod na se ugrađuje njemački proizvod “keramika . Ljekari se nadaju kako će ovo dostignuće označiti prekretnicu u liječenju niza oboljenja. prestaju raditi. hronične bolesti koju ka- Uspjeh ljekara iz Teksasa rakterizira nagomilavanje abnormalnih proteina u tijelu. Ovo djelo se. =E PROBLEMI Implantati britanske kompanije “DePuy” izazivaju trovanje Umjesto srca pumpa 2HLE čLA = ILEAJK >A IH?= Ljekari s teksaškog Instituta za srce uspješno su zamijenili pacijentovo srce s uređajem koji omogućava protok krvi u tijelu te živi bez ikakvog pulsa. tvrdi Gavrankapetanović nismo primili žalbe. ugrađivani su na nekoliko klinika pacijenatima u BiH! O ovim implantatima već četiri godine traju žestoke rasprave Nema žalbi To je za “Dnevni avaz” potvrdila direktorica Agencije za lijekoveBiH Nataša Grubiša. prema istraživanju svjetskih organizacija. Kreg je. Ovo je prva soba za jogu na nekom aerodromu.izjavila je Jović. na granici s Argentinom. jedan je od 49 Potraga za lopovima u Čileu F=IEKLEKCH=đEL=E F=?EAJE=K*E0 Sadrže kancerogene supstance Nijednom pacijentu u KCUS-u nije ugrađen opasni implantat. On je čak šest godina prikupljao žvakaće gume koje je dodavao na svoju loptu. pa je zbog toga odlučila pohađati školu za trudnice. njena beba i ona imaju dovoljno kisika. Postoji određen broj pacijenata kojima je urađena implantacija kuka. 55) boluje od amiloizode. ako nemaju zdravstvenih problema. Zvaničnici na aerodromu tvrde da soba već privlači veliku pažnju putnika. Spec Beri Čapel (Barry Chappel) napravio je žavakaću gumu tešku 80 kilograma.

Dodaje da je za 35 godina učiteljskog rada imao devet generacija đaka i da je u svakoj imao po nekoliko učenika koji pišu lijevom rukom. prilikom diktiranja teksta. 2012. subota. a najviše po tome što piše istovremeno objema rukama.Zar je Gazi Husrev-beg stranac usvome graduSarajevu? Zar njemu treba konkurs da dođe na neki sarajevski festival. koji je doživio pohvale i od književne i od teatarske kritike. A.U školi sam. (Ekonomista za portal Finmarket) [ta ka`u u narodu ¤ 033/281-393 redakcija (avaz. koji je po mnogočemu zanimljiv. Pravila o tome šta će se s građanima njim raditi. Kako saznajemo. 2012. S. A. najsavremenijeg dijagnostičkog aparata za rano otkrivanje tumora. na zapadu pojačan. A. % [ta ka`u poznati Umberto Eko FOJNICA Ramo Bejzić ima mnoge hobije 7čEJA FEšA >A= HK== K EIJ LHEAA Sklekove izvodi na šaci jedne ruke ili na tri prsta Objavio tri CD-a Veliki talenti Kultura je kovač identiteta . zatvore sva tržišta i okupe na finalnom samitu kako bi stvorili novu Evropsku uniju. dok je treći. Grad Sarajevo Izlazak 7. Nu. gradimo fond. Evropa nikada neće postati sjedinjene evropske države. Mi imamo mnogo jezika i Eko: Mnogo kultura. u toku je uređenje prostora za kompletnu aparaturu. dobio naziv po njegovoj supruzi Fadili. Bošnjacima. kaže nam da je izdao i tri CD-a. Vjetar u Bosni slab do MOSTAR umjeren.Za sve što sam napravio u životu najveća mi je podrška moja Fadila .kaže Bašić. selektor programa “Sarajevske zime”. ali da ga je učitelj tjerao da piše desnom. gdje je učio prvačiće. Specijalista radiološke onkologije KCUS-a doc. februar/velja~a 2012. a preporučljivo je i maksimalno reducirati boravak na otvorenom.može izvoditi sklekove na šaci jedne ruke ili na tri prsta.Kultura. Hiba Bašić istakla je da je riječ o aparatu s najsavremenijom dijagnostičkom procedurom. u kultura međuvremenu. Posjetili smo ga na njegovom radnom mjestu. (Norveški diplomata za “Politiku”) Stin Jakobsen Nova Evropska unija Učitelj ga tjerao da piše desnom rukom Sklekovi na neobičan način nekoliko dječaka i djevojčica koji su veliki talenti. Hronični bolesnici ne smiju se izlagati jačim fizičkim naporima. Također. S. pod nazivom “Sestre moje”. snimao je s rahmetli Omerom Pobrićem. a ne rat. pisao objema rukama i tada sam shvatio da mogu i naopako pisati . Sada će doktori moći vidjeti je li ta terapija efikasna ili je treba promjeniti .=E Dnevni avaz. . 2. 2. ne uvrsti na svoj festival? Ne. 2012. kovač je našeg identiteta. jedna država sa jednim jezikom. Rađanje nove EU pratit Jakobsen: Prinuditi lidere će možda isključivanje nekih zemalja iz zone eura. pregled PET/CT aparatom znači život. koja u kratkom vremenu snimanja daje de- 2-6+6 ćA = F=?EAJA =čEJE žELJ taljan prikaz cijelog tijela.U zemljama koje obiluju nalazištima nafte. 2. nabrajajući i mnoge humanitarne koncerte i festivale na kojima je učestvovao. 2012. izvanredan tekst Džemaludina Latića. . izjavio da predstava “Gazi Husrevbeže” nije uvrštena na ovu manifestaciju jer nije ni aplicirala na konkurs. Istakla je da je u ovoj zdravstvenoj usanovi u toku edukacija timova koji će raditi na aparatu. JUTARNJE TEMPERATURE NEDJELJA 5. sje1 verni i sjeveroistočni. nailaziti jedni na druge. .) Aparatura će biti dopremljena do ljeta Gojer: To je sramota Nakon što je Dragan Jovičić.Kasvog: Pripada ma Norveške. Prije svega zato što će na ovaj način biti moguće određivanje stadija bolesti i prema tome način terapije i praćenje efekata. ali i pjeva. Mi od dijela profita dobivenog eksploatacijom energenata. Izlazak 13. na jugu zemlje od -2 do 2 stepena. (Čitateljka V.36 Zalazak 4. JUTARNJE TEMPERATURE 0 sku zimu”? Zar nije sramota Direkciju “Sarajevske zime” da u potpunojoskudici dramskih tekstova. Kaže da je pisao lijevom rukom. Najsavremeniji aparat uskoro u KCUS-u Vremenska prognoza sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no 4. Jedini koji dobro žive su političari iz svih naroda s ovog područja.16 FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD U Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu (KCUS) uveliko teku pripreme za dopremu PET/CT-a. na jugu od -4 do 2. Njih ne interesira dobrobit društva kao cjeline i sve dok ne stave interese građana ispred svojih. a na jugu -10 SARAJEVO može biti i susnježice i -10 kiše. Ovaj 57-godišnji nastavnik u Osnovnoj školi “Muhsin Rizvić” svira na harmonici. razočaran što njegova predstava nije uzeta u obzir.beže” prijavljivati na bilo kakav konkurs i bilo kojem selektoru? . promjenljivo ki{a i snijeg snijeg obla~no uz snijeg obla~no s ki{om magla pa sun~ano VRIJEME DANAS >EA F=@=LEA BIHA] -11 BANJA LUKA -10 BR^KO -10 TUZLA-10 Očekuje se ZENICA LIVNO oblačno vrijeme sa -10 snijegom.priča nam Bejzić o svom neobičnom talentu. a ne smijemo zaboraviti ni one “ostale”. nema nam izlaza iz krize. na drugom se nalazila njegova pjesma “Piramida Sunca”. na kojoj je “Sarajevsku zimu” nazvao “hrpom budalaština =HA0KIHAL>ACIJH==?K5=H=ALK i nižerazrednih predstava”. bogatstvo nije doprinijelo boljem i skladnijem društvu. melanomi i mnogi drugi. ČUKLE . Raspravu je započeo zapravo sam Gojer na sjednici Gradskog vijećaSarajeva. Ali ćemo na internetu.01 Zalazak 17. Prvi. koja će nakon dopremanja do ljeta.00 4. oni dovode predstave iz patuljastih zemalja zato što ih to malo košta. Odmah se pohvalio da među njima ima Pravila su strogo definirana . 2. 2012. NEUM 2 a dnevna od -12 do -6. dr. Piramida sunca Govoreći o svom muzičkom radu. posebno na “Sarajev- Gojer odgovara Spahiću i Jovičiću SUBOTA 4. 2.Globalna ekonomska kriza dodatno će se pojačati ove i iduće godine i bit će tako snažna da će prinuditi evropske lidere da se ujedine.ba Iz krize nam nema izlaza . nimalo nije lak. H. koji pripada svim građani. “Dila”. dodatno će se pogoršati pod utjecajem padavina. Ovog puta kao građanin Sarajeva Gojer se pita zar je potrebno predstavu “Gazi Husrev. vrlo su strogo definirana.kazuje nam Bejzić. JUTARNJE TEMPERATURE 0 PONEDJELJAK 6. a u Hercegovini jak jugoistočni. Prisjetio se svojih školskih dana. Obilnije padavine očekuju se u većem dijelu GORAŽDE -10 zemlje. ali mi vidimo ruske sajtove i svjesni smo ih. 4. jučer je reagirao i reditelj i pisac Gradimir Gojer. Jutarnja temperatura od -15 do -8. možda ne čitamo ruski. (Italijanski pisac za “La Stampa”) Nils Ragnar Kamsvog U Fojnici živi Ramo Bejzić. . kao što su maligni limfomi. od -15 C do 2 C DNEVNE TEMPERATURE 0 od -13 C do -8 C DNEVNE TEMPERATURE 0 od -13 C do -9 C DNEVNE TEMPERATURE 0 0 od -12 C do 2 C 0 0 od -3 C do 2 C 0 0 od -3 C do 1 C 0 0 BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA Nepovoljne biometeorološke prilike uzrokovane dugotrajnim periodom s niskim temperaturama.Većini naših pacijenata koji imaju indikacije za pretragu neke vrste tumora. Hrvatima.Život običnim smrtnicima u BiH Srbima. a njihova kultura nije ni do koljena kulturama naroda i narodnosti BiH. u KCUS-u biti smještena u zgradi Centralnog medicinskog bloka.kaže Gojer.

ali nije slobodan da na krivom putu uspije z Poslao sam te da ustanovim i usavr{im moralni kod kod ljudi. i tebi sam objavio zadnje ajete u suri El-Bekare i nikom vi{e. po Allahovom emru.. lak{e je vjerovati da postoji neka nevidljiva sila koja upravlja ovim svijetom. Ceri}: Poslanik do{ao da objasni da je ~ovjek racionalno bi}e . a. a u kojem se ka`e da ga je Allah pozvao da ka`e {to ima. tebi sam objavio sure-i Fatihu i nikom vi{e. ali ne po njegovom izboru.. poru~io Allah Uzvi{eni poslaniku Muhammedu < Tuzla Mes posjetio Univerzitet TK X Univerzitet u Tuzli posjetilo je izaslanstvo Ameri~ke ambasade u BiH. Mustafa Ceri} u Gazi Husrevbegovoj d`amiji u Sarajevu imamio je d`uma-namaz i odr`ao hutbu te je. niti po li~nom hiru. Naravno. ugra|eno je u njegovoj naravi. Draga bra}o i sestre. ^ovjek je jedina `iva vrsta na zemlji koja ima mo} da djeluje kao vlastiti ubica.A. On se mora sa svim stvarima i pojavama u svijetu suo~iti i prema njima se odrediti umno i razumno. ^ovjek je slobodan da ne bude savjestan. ali nije slobodan da na krivom putu uspije. rebiu-level. s. s. M. Drugi je bio Ibrahim. Tre}i je bio Musa.Ja sam poslan da ustanovim i usavr{im moralni kod kod ljudi. ~ovjek je jedini `ivi organizam koji nema prirodni instinkt za pre`ivljavanje. koju `ivotinje nemaju. No. koji je ustano- Mi{ljenja Kopanja kontra Vasi}a X Vlasnik lista „Nezavisne novine“ @eljko Kopanja smatra da izvr{ni sekretar SNSD-a Rajko Vasi} predstavlja „najve}i uteg razvijanju tolerantnih odnosa u SNSD-u. izme|u ostalog.kazao je. a. a. a neki u D`ehennemu. poru~io nam je Allahov poslanik Muhammed. A. Muhammed.I tebe sam uzeo za khalila. a. Alejhisselam je na Mi’rad`u vidio ono {to nije nijedan od njegove bra}e poslanika. omogu}io si mu da savija `eljezo i pot~inio si mu brda. Ono {to je potrebno da bi pre`ivio. budu}i da je ljudski um ograni~en. mora po{tivati vrijednosti `ivota po vlastitom izboru. koju niko nakon njega nije imao. bio je Isa sin Merjemin. ^ovjek nema tu `ivotinjsku sposobnost. prenosi Mina. ummet najbolji primjer Zanimljiv je hadis. a razum ome|en. niti po slijepom hodu. Nu. niti po igri slu~aja. Ko su bili ti odlu~ni i odva`ni poslanici prije Muhammeda. koji su promijenili ljudsku povijest? Prvi me|u njima bio je Nuh. udru`enja studenata. tako isto {ejtane i vjetrove si mu pot~inio i osigurao mu mo}. Vasi} je ocijenio besmislenom Kopanjinu optu`bu da predstavlja „prepreku normalizaciji odnosa“ i da vrije|a druge narode. vio temelje za vjeru u Jednoga Boga. ^ovjek je slobodan da izabere krivi put. Tom prilikom susreo se i s ambasadorom BiH u Kraljevini Danskoj Kemalom Mufti}em te predstavnicima bh. ali se zna da su neki od njih bili ‘ul-l-’azm. Ibrahima si uzeo za svog halila. . a. jer Sveznaju}i zna da umni i razumni ljudi ne mogu ostati slijepi pred istinom o Bogu. mora u~iti da ~uva i razvija `ivot po vlastitom izboru. svjetlom. prijatelja svog. s. februar/velja~a 2012. Danska Ma{i} s bh. saop}eno je iz kabineta predsjednika RS. kojeg je Allah prosvijetlio svojim govorom i zadu`io ga da objavi Allahov zakon ([eri’at) na zemlji. Laj~ak: Nije mogao doputovati (Foto: F. osigurao sam da u tvom ummetu ima ljudi ~ija srca nose radosnu vijest. Sastanak je otkazan jer Laj~ak nije mogao doputovati u Banju Luku zbog lo{ih vremenskih prilika. Nije bez razloga posljednjem poslaniku Allah pokazao istinu o D`ennetu i D`ehennemu. a. .. otkazan je. d`ine i ljude. bilo je nu`no da Milostivi Stvoritelj prosvijetli ljudski um i razum svojim nurom. Na te rije~i Uzvi{eni Allah odgovara. s. pa mu ka`e: . obrazovanje i odnose s javno{}u Tomasom Mesom (Mess). reis. 4. Reisu-l-ulema dr. koje ne zna automatski razli- kovati istinu od la`i. ^ovjek ne mo`e pre`ivjeti po vlastitom naho|enju. Zbog toga su ~ovjekov um i razum sredstva pomo}u kojih ~ovjek u~i kako da `ivi i pre`ivi.. Odva`ni poslanici Jer. Spoznao je razloge zbog kojih su neki ljudi u D`ennetu. dok si njegovu majku i njega oslobodio od {ejtanskog utjecaja. ali i `alosne vijesti o D`ehennemu. nego da na kraju ovog prolaznog `ivota valja polagati ra~un za u~injena djela. Ne zna se ta~no koliko je bilo Allahovih poslanika. izme|u ostalog.. s. odva`ni i odlu~ni u mijenjanju povijesti. Fo~o) Banja Luka Laj~aka zaustavilo nevrijeme X Sastanak predsjednika RS Milorada Dodika i izvr{nog direktora EU za zapadni Balkan Miroslava Laj~aka.Ukratko 8 Dnevni avaz. a to je njegova propast. Isaa si pou~io Tevratu i Ind`ilu i omogu}io mu da izlije~i gubavca i slijepca te da o`ivi mrtvoga. a. ^etvrti Allahov poslanik koji je odlu~no i odva`no promijenio povijest. ti si prvo stvorenje i posljednji vjerovjesnik. te u~ino te da bude{ prvi i posljednji od mojih vjerovjesnika. s. Ceri} govorio povodom dana ro|enja Muhammeda. Zbog toga je Allahov Poslanik do{ao da objasni da je ~ovjek racionalno bi}e. za razliku od `ivotinja i drugih `ivih organizama. u ovu grupu odlu~nih i odva`nih poslanika ubraja se i posljedni Allahov poslanik Muhammed. tebi sam o~istio prsa od prljav{tine. prijatelja. ^ovjek mora biti ~ovjek po vlastitom izboru ^ovjek je slobodan da izabere krivi put. koji je trebao biti odr`an ju~er. s Musaom si izravno govorio. ali ima sposobnost uma i razuma. Ef. a koja nije. koji je. na {to je on rekao: . s.Draga bra}o i sestre. Uprili~en je radni sastanak na kojem je razgovarano o saradnji ove dvije institucije. u~inio sam da tvoj ummet bude najbolji primjer drugima i propisao tvom ummetu da se dr`i srednjeg puta te da u svakom dobru tvoj ummet bude prvi i zadnji. a. ~ovjek mora sve nau~iti. u kontekstu Poslanikovog Mi’rad`a. Muhammedov. koji mu nudi Allahova knjiga (Kur’an) i Alejhisselamova praksa (Sunnet). ali nije slobodan da izbjegne kaznu za nesavjesnost. @ivotinje po svom prirodnom instinktu mirisa i dodira znaju koja je hrana za njih otrovna. a. Istina i la` Bi}e kao {to je ~ovjek. kako bi ~ovjek bolje vidio i lak{e razumio stvari i pojave u svijetu. ostavio je poruku da ~ovjek mora biti ~ovjek po vlastitom izboru. oslobodio te brige i podigao ti ugled tako da te spominju kad god spominju Mene. demantiraju}i da je Kopanju nazvao „ameri~kim {pijunom“.. a to su D`ennet i D`ehennem u njihovoj stvarnosti. {to je zapisano u Tevratu kao khalill-rahman. koji navodi El-Bejheki. i dao si mu ogromnu vlast. s. studentima X Federalni ministar obrazovanja i nauke Damir Ma{i} ju~er i prekju~er u~estvovao je na Konferenciji ministara obrazovanja i nauke EU u Kopenhagenu. poznat kao deset Bo`ijih zapovijedi. kao kruna svih poslanika. tebe sam ovlastio da bude{ poslanik cijelom ~ovje~anstvu te da bude{ onaj koji donosi radosne vijesti o D`ennetu. koje mo`e da bira izme|u svog racionalnog `ivota ili samoubila~ke propasti. Jer. i Sulejmanu si dao veliku vlast. zapravo koji je bio razdjelnica izme|u stare i nove povijesti ~ovje~anstva. tvom ummetu sam propisao da na svakoj hutbi svjedo~i da si ti Moj sluga i poslanik. teme HUTBA Reisu-l-ulema Mustafa ef. Davudu si dao vlast. Njegov izbor je samo u tome da otkrije ili ne otkrije svoju narav.Gospodaru moj. s. subota. ne mo`e automatski razlikovati ni dobro od zla.. A to zna~i da ~ovjek mora prihvatiti i u `ivotu primijeniti po vlastitom izboru moralni kod. predvo|eno direktorom Odjela za kulturu. jer je radikalan i vrije|a druge narode“. naro~ito kad ~ovjeka uhvati kakva muka. ro|endan (mevlud) na{em Muhammedu. prijatelj Milostivoga. . sutra (danas) jeste 12. s. a. napravio la|u za spas ~ovje~anstva. rekao: . pot~inio si mu brda. ali i da }e biti onih koji }e svjesno ili nesvjesno zaboravljati istinu o D`ennetu i D`ehennemu. mora otkriti vrijednosti koje `ivot zna~e i primijeniti ih u praksi po vlastitom izboru.

sada je {uma Poslanik SBB BiH u Skup{tini HNK Osman Maci} istakao je da na mjestima gdje su nekada `ivjeli Bo{njaci. sada `ele zadati zavr{ni udarac.istakao je Maci}.dodaje Alikadi}.rekao je portparol Delegacije EU i specijalnog predstavnika EU Endi Mekgafi (Andy McGuffie). Ko je to uradio? To su uradili oni koji su na vlasti od rata do danas. . rezultati etni~kog ~i{}enja zauvijek zacementirani. T o je za Onasu izjavio predsjednik HDZ-a BiH Dragan ^ovi}. stolje}a na UNESCOovu listu svjetske ba{tine trebala biti podnesena u martu naredne godine. Mi to ne}emo dopustiti. Ako je ve} postojao dogovor da gradona~elnik u jednom mandatu bude Bo{njak. navodno.000 Mostaraca jo{ nije vratilo u svoj grad. . [efik D`aferovi}. a da je danas neva`an i da se mo`e izbaG. rekao je na ju~era{njoj pres-konferenciji Saveza za bolju budu}nost BiH poslanik ove stranke u Parlamentu FBiH Nihad Alikadi}.Predizborno je vrijeme i u Mostaru je opet po~ela radikalizacija. februara u Mostaru. Ne `elim prozivati X Ministar civilnih poslova BiH Sredoje Novi} rekao je ju~er da bi Plan upravljanja ste}cima u BiH trebao biti zavr{en do septembra. {to bi bilo za {est vi{e nego u trenutnom mandatnom periodu.kazao je Jovi~i}. ju~er je ponavljao mantru {efa stranke Sulejmana Tihi}a da entitetski ustavi predvi|aju da se po- ^ovi}: Uskoro sastanak u Mostaru HDZ BiH Oba doma Parlamenta BiH ju~er su usvojila kona~nu verziju Zakona o popisu stanovni{tva BiH u 2013. U to vrijeme njome je upravljala SDA. I Ured visokog predstavnika pozdravio je usvajanje Zakona. koja je danas radikalizirana vi{e nego 1992. lidera opozicije. No.Donedavno su u toj {umi `ivjeli samo gavranovi. Nijedan ~ovjek nema pravo mijenjati Ustav BiH bez volje naroda . Kandidatura u martu 2013. ^ovi} `eli vi{e na~elnika ICMP Povratak izbjeglica Parlament BiH: SDA promijenila mi{ljenje Pro{ao Zakon o dr`avnoj pomo}i U oba doma ju~er je usvojen i Zakon o sistemu dr`avne pomo}i.. februar/velja~a 2012.kazao je \ugum. . sada raste {uma. To je. ~ime su. Stranka demokratske akcije (SDA) glavni je krivac {to se 30. On je rekao da HDZ BiH planira da }e imati na~elnike u najmanje 23 op}ine. Ti rezultati vi{e ne}e va`iti. za{to su izgubljene tri godine prije nego {to je ovaj za- kon usvojen? Neko to mora objasniti . MRKI] citi iz zakona. godini putem granta [vedske agencije za me|unarodnu razvojnu saradnju (SIDA). pitao je D`aferovi}a zbog ~ega je onda SDA tri godine insistirala na ~lanu 48. tri godine bio od vitalnog interesa. takvu odluku pratila je `estoka rasprava u kojoj su lideri opozicije potpuno demaskirali dvoli~nu politiku SDA. GU[I] UNESCO Maci}: Gdje su bili Bo{njaci. I u tom slu~aju su vladaju}e stranke iz FBiH popustile pred pritiscima iz RS da budu}e vije}e za dr`avnu pomo} finansiraju dr`ava i entiteti u podjednakim iznosima. dok bi kandidatura za upis ovih nadgrobnih spomenika nastalih od 11. Samo ekonomija mo`e ujediniti lijevu i desnu stranu Mostara. Ismeta Dervoz.rekao je Kljako. . Nizi}) Pres-konferencija SBB BiH o politici u Hercegovini Mekgafi pozdravlja usvajanje Zakona X Delegacija Evropske unije (EU) u BiH i Ured specijalnog predstavnika EU pozdravljaju usvajanje Zakona o dr`avnoj pomo}i i Zakona o popisu stanovni{tva u Parlamentu BiH „koji su od klju~ne va`nosti za daljnji napredak zemlje na putu ka evropskim integracijama“. godini. .teme Dnevni avaz. . Poslanici SNSD-a Milica Markovi} i Slavko Jovi~i} ju~er su jasno kazali da }e se ubudu}e formiranje vlasti i zapo{ljavanje u institucijama obavljati po popisu koji }e biti odr`an u aprilu naredne godine. a to su promjene. Poslanik SBB BiH u Skup{tini HNK Anel Kljako rekao je da je u Mostaru na djelu ostvarivanje koncepta Mate Bobana i Franje Tu|mana. vi{e ne va`i . Iz zakona je.Vrlo je te{ko `ivjeti u Mostaru. Ponovo `ele napraviti nacionalne torove. godine . Svi znamo da je ve}ina privrednih objekata u ovom (Foto: B. neko od Bo{njaka glasao je za hrvatskog predstavnika . ta- ko da imamo razlog za{to u Mostaru ne radi privreda i za{to se Mostarci ne vra}aju u svoj grad . predsjednik Kluba Saveza za bolju budu}nost BiH. i 2013. [vedska obe}ala nastavak pomo}i Delegacija EU Alikadi}: SDA je kriva za stanje u Mostaru! Ve}ina privrednih objekata prodata za jednu marku sumnjivim privatizacijskim agencijama z Samo ekonomija mo`e ujediniti grad z Ostvaruje se Bobanov i Tu|manov koncept debo{njakizacije Mostara razlog zbog kojeg se ljudi ne vra}aju u ovaj grad jeste to {to nemaju nikakve perspektive za `ivot. ^ak su i poslanici iz SNSD-a brutalno u lice poru~ili SDA da }e budu}i popis biti osnova za sve daljnje raspodjele te da „ne piju vode“ njihove tvrdnje da postoji ustavna za{tita. Mi se `elimo baviti poslom. Prema njegovim rije~ima. do 15. Po~ela radikalizacija imenom ko to radi. saop}eno je tokom ju~era{nje posjete generalnog direktora za me|unarodnu saradnju pri {vedskom ministarstvu vanjskih poslova Johana Borgstama i ambasadora [vedske u BiH Bose Hedberga (Bosse) sjedi{tu ICMP-a u Sarajevu. ako sada tvrdi da za njime nema nikakve potrebe. poslanik SDA. koja se godinama protivila takvom zakonu. bio argument SDA da blokira popis koji je evropski uvjet godinama. Mirsad \ugum. kako bi utvrdilo plan priprema za predstoje}e lokalne izbore na kojima o~ekuje dobre rezultate. a ne po onome iz 1991. naime. Zavr{ni udarac Predstavnici vode}e opozicione stranke: Promjene su jedino rje{enje gradu prodata za jednu marku nekim sumnjivim privatizacijskim agencijama.rekao je Alikadi}.Predsjednik HDZ-a BiH Dragan ^ovi} kazao je da je ovo dio Prudskog dogovora. te da nema razloga da se to unosi ovaj zakon. jer vi{e nemaju {ta da jedu. Dodao je da je rje{enje problema Mostara jednako kao i rje{enje problema BiH. SBB to ne `eli. Dr`avna pomo} X [vedska }e nastaviti finansirati rad Me|unarodne komisije za nestale osobe (ICMP) u 2012. punjavanje institucija vr{i prema popisu iz 1991. ali narod zna za koga je glasao. No. za formiranje vlasti i mnoga druga pitanja primjenjuje popis iz 1991. ali i oni su se odselili.Nema vi{e primjene popisa iz 1991. a nije ni fening ulo`ila u realni sektor. Samo je „Elektroprivreda BiH“ u Mostaru zaradila izme|u 150 i 180 miliona maraka. na kojem su X Predsjedni{tvo HDZ-a BiH odr`at }e sastanak 10. godine. a ju~er ga branila. a koji je predvi|ao da se do povratka izbjeglih i raseljeni na svoja ognji{ta. izba~en ~lan 48. subota. A nekada smo u mostarskim tvornicama proizvodili avione. kako je onda dva mandata zaredom hrvatski gradona~elnik? Niko nikoga ne mo`e preglasati. saop}ila je Delegacija EU. Sve ono {to je nekada bilo. 4. Ako je tako. Isti ljudi koji su Mostar prodali 1992. M.Akademik Muhamed Filipovi} rekao je da „izmjenama Statuta Mostara dolazi do uvo|enja tre}eg entiteta na mala vrata“. tako|er iz SBB BiH. . prema svemu sude}i. . koji je bio posljednji uvjet da Sporazum o stabilizaciji i pridru`ivanju (SAA) sa EU stupi na snagu. upitala je kako je mogu}e da je ~lan 48. 9 Ukratko PARLAMENT BiH Usvojen zakon koji }e cementirati rezultate etni~kog ~i{}enja Opozicija demaskirala prevaru SDA s popisom @u~na rasprava i otvorena upozorenja prethodili odluci da pro|e zakon z Poslanici SBB BiH upitali zbog ~ega je SDA preko no}i promijenila mi{ljenje o ~lanu 48.Sada je bitno da se ubrzanim tempom okon~a procedura za formiranje novog saziva Vije}a ministara . z [ta je Milica Markovi} poru~ila D`aferovi}u stranke iz Federacije godinama insistirale. a u drugom Hrvat.

zlo ne misli”: Kada pjevate od srca. prema ministrovom mišljenju. Omiljeni film: Ima ih više. januar 1977. ponajviše žena. Popusti u našim buticima u vrijeme sezonskih rasprodaja uglavnom su stidljivi i skromni. Za isti novac za koji se kod nas može kupiti tek nekoliko kesa stvari. ne znam zašto bih se bavila ovim poslom. Kreiram vlastite odjevne komade i odlično se snalazim u tome. ali i drugih podzakonskih akata koje je pripremilo Ministarstvo na čijem je čelu. slatkog. za razliku od svjetskih trgovačkih centara koji prodaju i ispod nabavne cijene. šta biste danas uradili: Isto što i jučer. Istaknuta cijena U Tržišnoj inspekciji objašnjavaju da je posljednjim zakonskim rješenjima koja reguliraju ovu oblast i kod nas uvedeno dosta reda te je zabranjeno na izloge stavljati da je u toku sniženje od 70 posto samo zato što je nekoliko artikala obuhvaćeno takvim sniženjem. samo ne za pjevače”. koje pokušavaju ući u prodavnice i kupiti bagatelnu robu. On objašnjava da postoje tri osnovna principa za organiziranje rasprodaja. Šta svaka dama mora imati u tašni. za razliku od evropskih “minusa” od 70 posto ili čak više.Još sam pod dojmom nastupa Čedomira Jovanovića u Beogradu.” (Coco Chanel) Omiljena modna marka: Sve što je kvalitet. Datum i mjesto rođenja: 1.optimistično najavljuje Bahilj. 4. Kada je brak dobar brak: Brak je dobar onda kada se zasniva na ljubavi. ali kod nas uvijek pokušavaju ostvariti zaradu. koji jasno precizira termin nepoštene trgovine i koji je. kao i obim prometa. On je uvjeren da će iz Brisela stići pozitivan odgovor te naglašava da će aktuelni zakon veoma značajne promjene pretrpjeti i u članu 51. Je li Vaša slava gorkog ili slatkog okusa: Naravno. . pa makar ona bila minimalna. na velikim svjetskim rasprodajama moguće je napuniti cijeli gepek Donna Ares: Ne živi u strahu Vaš hobi: Moda.Ako je sva roba snižena između 10 i 50 posto. >C LEIED ?EA= FHF=@= H>= K >KJE?E= Dok se kod nas može kupiti tek nekoliko kesa stvari. Najljepša žena/muškarac je: Meni je svako lijep na svoj način. Također. Trebalo bi mu dodijeliti titulu počasnog građanina Sarajeva u znak zahvalnosti za širenje istine o surovoj agresiji na BiH i Sarajevo. onda se mora označiti da je ukupno sniženje 20 posto. jer bi propali . Je li jutro pametnije od večeri: Ovisi kakav vam je bioritam. SPASENIĆ Minimalna zarada U evropskim i svjetskim metropolama potrošači su tako navikli da se doslovno oblače na rasprodajama. Također. dakle postotak prema ukupnoj robi koja je na sniženju. Čega se najviše sramite: Ničega. odnosno konkurenciju i kupovnu moć građana..kadatrgovcima ostane višak robe jer prilikom kupovine nisu dobro procijenili tržište. te je tako sedmični pazar našeg butika manji od dnevnog slične radnje u razvijenim evropskim centrima. onda je istina. zatim kriva procjena trenda te roba kada postane demode i na kraju visoka cijena koju su odredili. Citat koji pamtite: “Moda je prolazna. na velikim svjetskim rasprodajama moguće je napuniti cijeli gepek. S. povjerenju i obostranom poštovanju. ministar u Vladi FBiH jerna i za ovdašnje i za strane proizvođače. . ali i na velikoj ljudskosti i poštenju koje krasi ovog mladog političara! Dnevni avaz 061-142-015 da pomjere smjenu. malih radnji kod nas i na Zapadu znatno se razlikuju. Šta pomislite kada Vam crna mačka prijeđe preko puta: Pomislim da ne vjerujem u crnu mačku. prevazišla sam to davno. što je još gore. pjevačice Donna Ares Dnevni avaz. Predsjednik Udruženja potrošača RS Dragovan Petrović ispričao je da je u posljednjih dvadesetak godina proputovao Evropu uzduž i poprijeko te istakao da su i njegova iskustva bila slična u kupovinama na svjetskim klus.Klub poznatih 7 AFJE A= E IJ=@=H@= E FH=LE= Lični profil bh.. . . Naši trgovci su mali i oni ne mogu ići takvom politikom. bilo bi smiješno. a upravo ovim definiranjem nepoštene trgovine sve te negativnosti bit će spriječene i novim zakonom zauvijek stavljene van snage . kod nas se podrasprodajom podrazumijeva uglavnom sniženje od 30 do najviše 50 posto. mi ćemo odmah s već spremnim drugim izmjenama u Zakonu o unutrašnjoj trgovini ići prema Vladi FBiH . jer da nije žalosno. Učenici počinju nastavu u 7. februar/velja~a 2012.Da bi vratili novac u ci- )AHEčE “?HE FAJ=” velika sniženja. Bihać. još značajniji od procentualne zastupljenosti domaćih proizvoda na policama tržnih centara.pojasnili su u Inspektoratu RS. Politika je za Vas: Providna. Ima li istine u izreci “Ko pjeva. mi smo sada uputili prijedlog da ta zastupljenost bude ravnom- =@KAE *HEIA= H=AFšJAAJHCLEA Bahilj: Optimistične najave Milorad Bahilj. Dan nakon Dana zahvalnosti. Sjećate li se prvog poljupca: Naravno. Je li bolje danas biti lijep ili pametan: Pametan u svakom slučaju. pažnji. proizvođače primoravali na kompenzacioni odnos pri plaćanju. Ranije su vlasnici trgovačkih centara određivali cijenu dobavljačima.15 sati gazeći snijeg i do metra. Osoba koja Vas živcira: Nema je.Mahmute Karaliću. U mnogim evropskim centrima trgovac koji proda robu ispod nabavne cijene ima pravo na povrat PDV-a u ovisnosti o tome koliko je jeftinije dao robu. samo to ili vidite u nekome ili ne vidite. U ljepoti nema ni standarda ni pravila. trgovci su prinuđeni da snize cijenu. uslovljavali ih različitim aranžmanima kroz koje su odgađali plaćanje ili. Koji je Vaš najveći porok: Cigarete. ali radim na tome. a platio sam ga samo četiri funte dodao je Petrović. Jeste li ikada izdali prijatelja: Nikada.Do sada su pojedini trgovački centri od dobavljača naplaćivali takoreći svaki mig.Za razliku od ranijih odredbi da u tržnim centrima bude 50. dobio je naziv i “crni petak”. B.Kada uhvate Bošnjaka s puškom. Ministar Milorad Bahilj kaže za “Dnevni avaz” da će se prihvatanjem ovog prijedloga. na mene se prijatelji mogu osloniti. BEZOBZIRNI DIREKTOR Direktor osnovne škole Menfiz Šehić u Zavidovićima nije dozvolio učenicima i nastavnicima u područnoj školi Federalno ministarstvo trgovine nedavno je Evropskoj komisiji uputilo prijedlog da u trgovačkim centrima u FBiH ravnomjerno budu zastupljeni svi proizvođači. stil ostaje zauvijek. Po velikim rasprodajama i strasti za kupovinom baš tih dana. Za razliku od Evrope. Ima nas mnogo koji još dišemo za BiH. najpoznatiji su Amerikanci. DVOSTRUKI ARŠINI . obavezno je istaći cijenu robe prije i nakon sniženja . onda je to narušavanje javnog reda i mira. tako da redovno pratim ponudu umjetnika. bez obzira na to što se radi samo u jednoj smjeni. i to zbog žrtava u stampedima ljudi. Kada ste posljednji put bili na izložbi ili u pozorištu: Stanujem tačno iznad gradske galerije. . IDEJE U DJELO . a muškarac kreditnu karticu. Šta je Vaš najveći strah: Ne živim u strahu ni od čega. molimo Vas da napravite političku stranku koja će Vaše ideje pretvoriti u djela. ljepota je prolazna. mada je na estradi popularna ona izreka “to važi za sve. on je terorista. Otkrijte nam jednu tajnu: To onda ne bi bila tajna. a kada u Mostaru napadne instituciju PIO/MIO. Ako Evropska komisija prihvati ovaj prijedlog. JAA ŠOPING BiH i u rasprodajama zaostaje za Evropom Ime i prezime: Donna Ares (Azra Kolaković).dodao je Petrović. jer da nije. Neostvarena želja: Ima ih dosta.I danas nosim džemper koji sam kupio na velikoj rasprodaji u Londonu. koji su do sada bili žrtve raznih mahinacija pojedinih tržnih centara. ima ih dosta. konačno omogućiti ravnopravna tržišna utakmica za domaće proizvođače. a muškarac u novčaniku: Žena lične dokumente i parfem.ističe Bahilj. troškovi i uvjeti poslovanja SMS TITULA ZA JOVANOVIĆA . kada u Americi zvanično počinju prava rasprodajama. Najdraža pjesma: Nemam najdražu pjesmu. Da je sutra smak svijeta. DEGIRMENDŽIĆ . subota. pa 40 posto domaćih proizvoda. Sportista koji Vas inspirira: Svaki uspješan.

po prijedlogu Ministarstva prostornog ure|enja. a na d`enazi. 4. G. Na prijedlog Ministarstva zdravstva. ka`u u porodici kovi}a i Jasmina Guske. a jedan od posmatra~a je i kardiologinja Belma Pojski} iz BiH. prometa i komunikacija i za{tite okoli{a. i Nihad Bo- jad`i}. Izja{njenja o krivici zakazana su za ~etvrtak.Mog sina vi{e nema i ja im to ne}u oprostiti.Moj Miralem prije tri godine bio je u bolnici Konjicu i tada mu je gu{tera~a krvarila. posmatra~ Vlada ZDK Usvojena nova esencijalna lista Azra Maci}: Njegova bolest bila je ozbiljna (Foto: B. . Mi- ralem je 18. februara. ve} su ga odmah uhapsili . posmatra~ po redu je iz BiH. Od tada vi{e nikada nije bio dobro. a 500. ali ve} godinama nije adekvatno lije~en. Nizi}) Mezar Nijaza Durakovi}a. smatra da odgovornost za smrt snose Dr`avno tu`ila{tvo i sud. U~enjem Fatihe odaju po~ast bh. Gruji} i Bojad`i} pred sudom X Pred Dr`avnim sudom naredne sedmice o krivici }e se izjasniti Slobodan Gruji}. Vlada ZDK usvojila je i novu esencijalnu listu od 154 vrste lijekova. Ovim zakonom regulirana su prava zakupca kao i stanodavca te nadzor nad njegovom primjenom. koji je jo{ u {oku zbog preranog odlaska sina. protiv kojeg je u Sudu BiH vo|en postupak za zlo~ine nad srpskim civilima u Bradini 1992. Prema njenim rije~ima. u ku}u `alosti Maci}a u Konjicu stalno su pristizali rodbina i prijatelji. ali odnos prema takvom bolesniku ne opravdavamo . patrioti i jednom od najve}ih boraca za na{u zemlju. on ubrzo umire.Saop}avaju mi da je do{lo do krvarenja. ovi}. ali odnos prema takvom bolesniku ne opravdavamo. Tu sve po~inje . . bilo je nekoM. DEDAJI] X Vlada ZDK razmatrala je i usvojila Nacrt zakona o zakupu stana. . Belma Pojski} 500. javlja Onasa. javlja Onasa. nije umro na sumnjiv na~in. djeca Alem i Melinda te otac Re|o. i dalje obilazi veliki broj gra|ana.ka`e Maci}. a to nam je potvrdio i dr. javlja Fena. Primio je sedam doza krvi. Be~ki institut za medicinu do sada je primio 499 posmatra~a. ali i politi~kih i javnih li~nosti. Nakon operacije u Sarajevu.ka`e Maci}.poja{njava Azra Maci} i dodaje da su svi ljekari prema njenom suprugu imali korektan i vrlo profesionalan odnos. subota. koji su tako|er umrli u kratkom roku. Durakovi} je umro u nedjelju od posljedica sr~anog udara. Gra|ani na mezar donesu cvije}e ili polo`e vijenac te u~enjem Fatihe i minutom {utnje odaju po~ast bh. odslu`io 12-godi{nju kaznu za ratni zlo~in u zatvoru u Mostaru. koju je predvodio reisu-l-ulema Mustafa ef. 9. liko hiljada ljudi. na Abdominalnoj hirurgiji. ali je uhap{en istog dana kada je trebao biti pu{ten iz }elije. Senad Butur- Dr. . nego za bolnicu. Ceri}. Ne}emo nikoga tu`iti. nakon {to je preba~en iz zatvora u Busova~i u bolnicu u Novoj Biloj. iako je svima bila poznata njegova dijagnoza. Niko nikada nije sporio da mu se sudi. Miralem Maci} umro je prije nekoliko dana nakon operacije gu{tera~e u bolnici u Sarajevu. 11 Ukratko NA LICU MJESTA Ispovijest Azre Maci} nakon suprugove smrti Miralem je umro jer nije bio adekvatno lije~en Niko nikada nije sporio da mu se sudi. potvrdila je u ispovijesti za „Avaz“ Miralemova supruga Azra Maci}. koji se nalazi u haremu Ali-pa{ine d`amije u Sarajevu.teme Dnevni avaz. nakon {to je gu{tera~a pustila opasne otrove i razorila mu krvne sudove . optu`en za zlo~ine u Zvorniku. godine.nagla{ava Re|o Maci}. patrioti Gra|ani i dalje posje}uju Durakovi}ev mezar Na mezaru cvije}e i vijenci (Foto: B. ali je sramota {to ga nisu pustili da nakon 12 godina do|e ku}i. Za vrijeme posjete ekipe „Dnevnog avaza“. Proveo je dva i po mjeseca na lije~enju u bolnici. kojem su na teret stavljeni zlo~ini u Jablanici. Pojski}: Razmjena znanja Priznanja Miralem Maci}.Nekoliko dana prije smrti pozvao me i rekao da se ne osje}a dobro i da do|em Poziv prije smrti da se vidimo. Advokat Du{ko Tomi} njegovu smrt okarakterizirao je kao sumnjivu. . A. Do~ekuju ih Miralemova supruga. maja 2011. a isto je kazao i za smrt Enesa Tuca- Korektan odnos X Be~ki institut za medicinu „Vienna Open Medical Institute“ ve} ~etiri godine poti~e me|unarodnu razmjenu znanja. koji je tada rekao da on nije za zatvor. februar/velja~a 2012. Nizi}) Re|o Maci}: Mog sina vi{e nema Otac Re|o.

a kupci za brend “Slastičarne Evropa” znaju u cijeloj državi. koja je jesenas pričinila velike štete poljoprivrednicima u naseljima Lukavica. . gradovima -kazao namje Sagdati. predsjednika Foruma za bezbjednost zajednice u Prijedoru. pa su gračanički lovci organizirali više akcija u lov na ovu štetočinu. Babići.s. po posebnim receptima i uz zadovoljavanje standarda kakve imaju proizvodne linije u belgiji ili drugim EU državama . potpisnica ove povelje.ChocoLadia. nedavno su odstrijelili vepra-kapitalca. Stjepan Polje. a on je uradio dizajn pakovanja. kako proizvodom. U potrazi za boljim uvjetima života iz Goražda su odselile 23 porodice dobitnika najvećih ratnih priznanja. naravno uz kalupe i tehniku.. H. kaže Draško Đenadija )>=I KšEć KIJHEAE =FEJ=?= Trofej poklonili LD „Sava” u Orašju Gračanički lovci iz lovačkih sekcija Gračanica. s.Jedan od problema koje imamo je što jedan broj naših članova još uvijek živi u potkrovnim stanovima i nema trajno rješeno stambeno pitanje. .prepoznatljivo ime u cijeloj državi. Prijeko Brdo. planirano je i u ostalim džematima širom medžlisa. Tako će se danas nakon podne namaza u Hadži Ali-begovoj džamiji proučiti mevlud i kulturno-vjerski program koji će izvesti ALK@ K 0=@žE )E>ACL @ž=EE K 6H=LEK Povodom rođenja Muhameda a. a onda Tuzli i drugim bh. Malešići. Iskusni lovci su se zarekli da završetak lova na vepra neće završiti bez ulova.000 maraka paralelno se realizuje u još tri bh. Stojnić) U Goraždu je održana izvještajna skupština Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja BPK Goražde. medžlis Islamske zajednice Travnik tradicionalno upriliči prigodan vjerski program. nabavio je instalirao opremu za fabriku čokolade. Al. Sanskom Mostu. okus i pakovanje imami sa područja medžlisa. Gračanički lovci završili sezonu Uži dio Prijedora odnedavno se nalazi pod videonadzorom. M. tako i pakovanjem. će po riječima Draška Đenadije. Soko i Prijeko Brdo. Sredinom prošle godine Zaim Sagdati po prijedlogu prijatelja koji ima sličan biznis u Belgiji. Dnevni avaz. podržao Razvojni program UN (UNDP) ne smije biti nikakvih zloupotreba. Abdibegovića. odnosno predsjedniku lovačke sekcije Oštra Luka” Peji Pejiću s kojima gračanički lovci imaju dugogodišnju saradnju. a recepti za obradu su tajni Hadžić: Nerješeno stambeno pitanje Počela sa radom tvornica čokolade u Novom Radakovu da će Goražde ove godine biti grad domaćin tradicionalnog druženja dobitnika najvećih ratnih priznanja iz cijele FBiH za što će biti neophodna podrška kantonalnih iopćinskihvlasti. na kružnim tokovima i izlazima iz grada.s. B. Višegradu i Bratuncu.Uskoro potpisujemo Povelju o demokratskoj upotrebi videonadzora u EU čime se pridružujemo porodici desetak evropskih gradova. namjeravamo da svoje proizvode plasiramoi uSarajevu. u glavnoj gradskoj ulici. Lanac poslastičarskih objekata i proizvodnja kolača za trgovine već su uigrani. DŽONLIĆ . koji se prema Hidžretskom kalendaru obilježava kao dan rođenja poslanika Muhameda a. Nakon Zenice. Trnovci. na prijedlog Foruma. Proizvodnja slastica “u krvi” je porodice Sagdati više od pola vijeka. Nakon toga najavljeno je obraćanje muftije Travničkog magistra Nusreta ef.nego se svaka pralina i drugi proizvod pravi ručno. a ostalo porodice poginulih. proizvodna linija čokolada ChocoLadia bude isto to . koji će prisutne vjernike podsjetiti na važnost i značaj ovog datuma u Hidžretskom kalendaru. Od ukupno 86 odlikovanih pripadnika ARBiH i MUP-a iz Goražda danas u ovom gradu žive 63 porodice.kazao nam je predsjednik SDNRP BPK DervišHadžić. te oni koji žele primaoca obradovati. Dizajner Saladin Pašalić i ja smo došli do naziva Čokoladija . februar/velja~a 2012. A. olakšati posao policiji i pomoći bezbjednosti u saobraćaju. Dakle. Škahovica. da bi početkom ove godine iz pogona u Novom Radakovu izašle prve količine proizvoda. Osim Prijedora projekt videonadzora vrijedan 100. Lov je organizovan je u lovnom području Šemunica gdje su se veprovi namnožili. .Ovo nije masovna proizvodnja sa trake. 4. Lovci Gračanice kapitalca su poklonili Lovačkom društvu „Sava” u Orašju. Z. P. Džakule.naglašava Đenadija i dodaje da je ovaj projekt kandidovan u cilju materijalnog jačanja policije. teškog 180 kilograma. S. Kamere postavljene na 12 lokacija. neće se snimati ni jedna privatna površina i sistem je strogo zaštićen . Tako se i kompletan sis- tem za praćenje nalazi u PS Prijedor 1 a sistem će biti dostupan i Odsjeku za saobraćaj i Civilnoj zaštiti u Prijedoru. Dvanaestog Rebiu-l-evvela. član lovačke sekcije Džakule koji je kapitalca ustrijelio. Brijesnica Mala. Očekujemo da u ovoj godini riješimo njihov status . Č.kaže Sagdati. Kako god je Slastičarna Evropa postala brend. znak i vizuelnu identifikaciju proizvoda. Nekoliko mjeseci njegov tim usavršava proizvodnju čokoladnih pralina i konditorskih proizvoda baziranih na uvoznoj belgijskoj sirovini. 7 Č=@EE IL== FH=E= FH=LE IA HKč Sirovine stižu iz Belgije. tako želimo da i njen produkt. Obilježavanje rođenja Muahmeda a. I mada Prijedorčani u šali kažu da se zbog videonadzora “osjećaju kao u kući Jedan od videonadzora na kružnom toku (Foto: D. Na sjednici je istaknuto @IAEA ! FH@E?A @>EJE= H=JED FHE== Poražavajuće infomacije iz Goražda Sistem zaštićen Velikog brata” Đenadija oštro upozorava da s videonadzorom čije je postavljanje. među kojim su i London i Đenova. u čemu je najspretniji bio lovac Abas Mušić . opštine. od čega su 24 branitelja. F=H== PRIJEDOR Na 12 lokacija postavljen videonadzor Lovci Gračanice odstrijelili vepra kapitalca 7žE @E CH=@= = ’Kć= 8AEC >H=J=’ Neće biti nikavih zloupotreba ni snimanja privatnih površina. subota. Prvi kupci neobičnih ukrasnih pakovanja ekskluzivnih proizvoda uglavnom su mladi. Ručna izrada čokoladnih pralina Poseban izgled.

iako je stav svih vjerskih zajednica gotovo identičan. životinju koju je do sada uglavnom viđala na tv ekranima. Istakao bih kulturna dešavanja. drhte bez grijanja. mještanka Donje Ljubije kod Prijedora. Odnos gradskih vlasti prema običnom čovjeku u Žepču je na niskom nivou. S. N. vjeruje da nisu ukradene.Stajala je mirno u dvorištu s kokoškom među zubima. Stjepan Hajnal (59) i Arif Ismailović (54). Projekat izgradnje Centralnog gradskog groblja u Banjoj Luci. Imamović u dvorištu gdje je vidjela lisicu (Foto: D. Stojnić) “Dnevnom avazu“.F=H== Dnevni avaz.000.U Žepču mladi nemaju gotovo nikakve perspektive. . ! ORAŠJE Teška sudbina Stjepana Hajnala i Arifa Ismailovića =>H=LAE @ ILED C=@E E >IE K >HL=HE U Bosanski Brod nemaju se gdje i kome vratiti Nekadašnji borci HVO-a prepušteni bijedi i neimaštini Vrbanja: Izgradnja groblja sa krematorijem (Foto: M. vidjela je uživo u svom dvorištu u koje se štetočina doslovce “ušetala”u sred bijela dana. 7 =IAK 8H>== CH=@A HA=JHE Još se ne zna ko će biti sahranjivan u Aleji velikana Prvi krematorij na području banjalučke regije bit će izgrađen u naselju Vrbanja. Živjeli smo po tuđim i napuštenim kuća.Branio sam Hrvatsku.Ovo je prvi slučaj i sad sam baš oprezna . posebno najmlađi. Nešto se i pokušava na ovom polju uraditi ali je to trenutno sve preskromno. izvodi se u tri faze. RVI. 2JHA>= DH=HE I=H=@E ”Dnevni avaz” vas poziva . nakonsusreta s životinjom. a tamo mi živi i bivša supruga s kojom sam se rastao 1996. bez krova nad glavom.200 novih grobnih mjesta. Centralno gradsko groblje Banja Luka Bez naknada Dvojica zaboravljenih boraca za BiH koji se nemaju kome niti gdje vratiti danas žive u brvnari omotanoj ceradom nedaleko od graničnog prijelaza u Orašju. . M. Udavi me astma. kada je Emsuda primijetila da se nešto neobično zbiva pred njenim kućnim vratima. Odmah su došli. godine kada mi je umrla druga žena. Posavinu.kaže Amir Spahić. Bosnu. Ag. Završetak prve faze radova trebao bi omogućiti i prve sahrane do kraja ove godine. Živio sam i nekako sve do 2004. ali ga ona ne pomaže. od 500 do 1. čija je vrijednost više desetina miliona maraka. subota. Onako šokirana zvala sam supruga isina. ZGONJANIN Sve više gladnih divljih životinja u Donjoj Ljubiji kod Prijedora Amir Spahić. Na meti očito gladne lisice bile su Emsudine kokoši. Upravo to godinama nakon završetka rata preživljavajudvojica saboracaiznekadašnje brigade HVO-a. Životare na minus deset stepeni. već da ih je odnijela lisica. osluškujući kroz rupe između dasaka brvnare zvuk sjeverca koji para uši gostiju u njihovom „domu“. Ne sviđa mi se što nam je sport na vrlo niskim granama. V. . traljavih cipela – kazuje Hajnal. 4. februar/velja~a 2012. panorama i kultura.Imam kćerku u Americi. a od tada nastaje pakao u mom životu. Vidjela sam je kako pretrčava cestu . Svi zainteresirani svoju biografiju i broj telefona mogu poslati na e-mail: panorama(avaz.priča Emsuda i dodaje da je lisica izgledala prilično jadno i mršavo. Ranjen sam dva puta. Slomio sam nogu pri bježanju. Grad još uvijek nema pravilnik o tome ko će se sahranjivati u aleji velikana i zaslužnih građana. a sve zdravstvene pretrage moram platiti kao i lijekove.kaže Emsuda kojoj je prije 15-tak dana netragom nestalo nekoliko kokošiju. Za sada nisu predviđne veće cijene za grobna mjesta. Sad. Emsuda Imamović. a živim od crkavice . ponijela sa sobom. Ovdje živim bez ikakvih naknada. prognanici iz Bosanskog Broda kojima je u tom gradu sve opljačkano i porušeno. Došao sam braniti Orašje. u sastavu Centralnog gradskog groblja sa preko 4. Hajnal i Ismailović: Životare na minusima Kad je “zakuhalo” u našoj zemlji došao sam je braniti jer sam imao dug prema Bosni. Plaši se da nije bijesna.najtiražnijem bh. a izdaju me i noge. pa svako može ponešto naći za sebe. unutrašnjopolitička. R. Lugić) Ako u 21. Sin joj je doslovce oteo onu kokoš nakon čega je pobjegla. Kažu kako zimi prodaju sjemenke. nemam ličnih dokumenata. a oni koji budu zadovoljavali uvjete bit će kontaktirani. odnosno Vrbanji. Alejom velikana i zaslužnih građana sa 254 grobna mjesta. godine. dok je izgradnja krematorija planirana tek u završnoj fazi projekta i najprije će se posvetiti pažnja samoj edukaciji građana. dnevnom listu. jer je čula da samo takve lisice mirno i bez straha i u bilo koje doba dana dolaze u naseljena mjesta. posebno samostanu u Tolisi. što bi trebalo da bude dovoljan kapacitet u narednih tridesetak godina Banje Luke. Nisam se godinama pravo okupao. više gladan nego sit. zavisno od uređenosti lokacije. Nisam ranjen. Jednu je rastrgala a drugu. Uvijek se nešto organizuje i radi na polju kulture. . Prodaju sjemenke Dodaje da je prije rata nakupio 24 godine radnog staža ida imakćerku izprvog braka. stoljeću neko bolestan živi bez osnovnih životnih uvjeta. Sviđa mi se što je grad čist i mišljenja sam da je po ovom pitanju svijest i Prikupljaju granje za grijanje Hajnal i Ismailović najviše pomoći dobiju od katoličke crkve bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost i od srca im se zahvaljuju. a ljeti slamnate šešire te tako zarade koju marku. a do 2017. godine i kompletno završen projekt. a uz to se od početka agresije na BiH borio za BiH. Ma i nije čudo kada po ovoj zimi hodam polubos. potreban je honorarni saradnik iz Srebrenice koji će pisati za rubrike crna hronika. Jednostavno je zapostavljen i prepušten sam sebi. TROGRLIĆ Šta mi se (ne)sviđa u Žepču . RVI odnos Žepčaka na vrlo visokom nivou . Moguće i ona ista koju je vidjela u svom dvorištu. 2ć ?HLA 5FHJ = EIE CH=== EIE?= KšAJ== K @LHEšJA E H=IJHC== šE Dosad su uglavnom samo bijesne lisice mirno i bez straha dolazile u naseljena mjesta Lisicu. Bolest me tuče sa svih strana. naselju u kojem su Bošnjaci i prijeratno i postratno većinsko stanovništvo. onda se treba upitati kakva je to država koja dopušta da neko umre u bijedi i neimaštini.ba.kroz suze nam priča Arif objašnjavajući da spava u jakni i da je neki dan završio u Hitnoj zbog bolesti bubrega.

A. a zbog neulaganja u obnovu dotrajalih i šupljih cijevi svaka druga kap vode izgubi se od izvorišta do česmi u gradskim i padinskim naseljima! Prema podacima iz “Vodovoda i kanalizacije” (ViK). Saletović) Stipendisti potpisali ugovore Ivana Bilić. svega 30 posto vode zahvaćene uz pomoć pumpi distribuira se do krajnjeg potrošača. rukovodilac Službe za Sarajevski vodovodni sistem datira još iz davne 1461. godine. Aiša Šito i Jadranka februarskim danima. Grada i Općine da Baličevac. Na. učenika Katoličkog školskog centra “Sv.kažu u Kantonu. Velika je stvar što se Denisa sjećaju i njegovi drugovi . odnosno smanjivat će se nivo pritiska vode. dok će 22 učenika dobiti finansijsku potporu od 500 KM. međutim. bolan i mučan. prazna. Četiri godine prošle su od mučkog ubistva Denisa Mrnjavca. Cijena izleta je 30 KM po osobi i uključuje prijevoz.rekla nam je Ana Mrnjavac. prema našim procjenama. lijep i sunčan. Vremenski uvjeti ne predstavljaju nikakvu smetnju. . pala je osim porodica i prijatelja. Iako je situacija alarmantna.što su u cekere počele trpati lježju u parku iza zgrade. cvijeće polažu i delegacije Tog dana su ubijeni SeiKantona. Muškija Priignorira da se tragedija do. u kantonalnom budžetu ima veoma malo novca za obnovu mreže. Valjda Tendžera. ono što nisu prodale.Prva granata pala je u Prema njenim riječima. Zbog ovakve situacije najviše ispaštaju građani. Uz Denisove slike iz djetinjstva i čitanje poezije. . Denisova majka Ana ni jučer nije mogla sakriti suze pričajući o sinu koji je mučki ubijen u tramvaju kod Tehničke škole 5. a svaki dan za mene je težak. Oni koji imaju hidrofore imat će vode.Njegova klupa jeste Iz Turističke zajednice KS preporučuju Turistička zajednica Kantona Sarajevo ovog vikenda građanima preporučuje zimsko jahanje na Faletićima. av. granata ju je ubila.Imao je najtopliji pogled. Emin Kolar. Ture se organiziraju u pratnji stručnog vodiča koji će vam nastojatidočarati ljepotujahanjana najbolji način. nog dana kada je ranjena. To je dovođenje vode do Rakovice i Dobroševića. a ranjeno 16 naših Milojević pokazuje mjesto tragedije sugrađana. građani će u noćnim satima imati redukcije.su se da pokupe robu i taman nas.AEI= A IL=E @= JAž= E >= Studentima i učenicima uručene stipendije iz Fonda “Denis Mrnjavac” vam ujutro dijete s ruksakom ode u školu i da se ne vrati kući. Mi smo sada uglavnom na drugoj godini fakulteta. . Selma godila u ljeto. Kadrić) AEHKE@==IFHC==K IEAK>EAEDIKCH=đ== Minobacačke granate iz Lukavice ubile devet. gdje je jučer održana komemorativna sjednica i uručene stipendije Fondacije “Denis Mrnjavac”. masakar se dogodio 24. 4. a u organizaciji turističkeagencije “Inside”. J. jer više ne živim. a ranile 16 Sarajlija Polaganjem cvijeća na mjestu masakra u ulici Oslobodilaca Sarajeva do broja osam na Dobrinji. ovo je stara priča jer svi znaju kakve cijevi imamo. njegove školske kolege još jednom su potvrdile da ga neće zaboraviti. Na. druženje i anegdote naših vodiča predstavljat će pravu poslasticu za sve naše goste. Poražavajući su i podaci ViK-a da zbog lošeg poslovanja ove kompanije već 30 Zbog neodržavanja mreže česti su kvarovi (Foto: Arhiv “Avaza”) U KS položeno 1.Za sve ljubitelje konja i prirode organiziramo izlete jahanja u Faletićima. Denisova školska drugarica. =D=A K . Nakon što Dobrinji imamo samo se napila. .prozora je posmatrao i priča stanarka te ulice Nezi. čije se prostorije nalaze u ulici Zelenih beretki. Dio kredita koji ćemo dobiti od Evropske banke u iznosu od 30 miliona eura usmjerit ćemo i za sanaciju vodovodne mreže. blizini i ženesu se razbježale.kazao je Salhudin Bakal. stručnog vodiča i najam konja. druga . Prisjeća ra Vrabac.napisao je neko od njih. a znam da je govorio da bi volio studirati elektrotehniku .Sjećam se da je dan bio oko i dobila geler u glavu. kaže Bakal godina nije izdvajan novac za kupovinu novih cijevi. Žene iz Buča Nikada neću zaboraviti ni Potoka donijele su zelen u sliku lijepe djevojke koja je naš kraj jer su znale da mi na tražila čašu vode. subota. potrebno je u narednih deset godina izdvajati 10 miliona eura na godišnjem nivou . sve više naselja suočavati s redukcijama i nestašicama pitke vode. NALO Komemoracija u KŠC povodom četvrte godišnjice od mučkog ubistva *A . daleko od gradske buke i svakodnevice. kada na spomen-obi. Enver . a užitak je potpun i po snijegu . Godišnjica masakra na Dobrinji =>LKFAJAHAžA FJHA>EE= Noćne redukcije vode ostat će na snazi sve dok cijevi ne budu zamijenjene.binja. bio je izuzetno inteligentan. zbog čega će se. za šta se novac osigurava od vodnih Bakal: Stara priča naknada.Dok ne bude urađena rekonstrukcija mreže u ovom dijelu grada. a okupljanje na mjestu ubistva u ponedjeljak u 12 sati. godine.Strašno je i pomisliti da Prikazane Denisove slike iz djetinjstva (Foto: S. I=H=ALIE =J VODOVOD Zbog loših cijevi svaka druga kap izgubi se u sistemu Vrabac je tog dana izgubila oko (Foto: M. a ne u hladnim Spahić. februar/velja~a 2012. trampile robu jer su naše poTragediju na Dobrinji s rodice bile željne povrća . i to u užem dijelu grada. .Za sada Kanton ima dva prioritetna projekta.kažu iz agencije.Drenko Milojević. a ne da. gdje ima najviše oštećenja. Josip”. a posebno se ŽAE IJK@EH=JE AAJHJADEK sjećam naše ekskurzije u Italiju. evidentno je.Nakon deset minuta vratile gusta 1994. u našim srcima .priča Milojević. ali je on i dalje u našem razredu. vidno uznemire. danas će biti obilježena 18.Nije mi jasno zašto vlast Mustagrudić. godine. bović. sjeća ga se kao uvijek nasmijanog i veselog mladića. A. A. odnosno od Dolac-Malte do Bačaršije.000 kilometara vodovodnih cijevi proizvodnju i distribuciju vode u ViK-u. februara 2008.parku. Prirodni ambijent." Dnevni avaz. . To nije ništa novo. Otad je vrijeme za mene stalo. godišnjica otkako je od tri minobacačke granate. ja znam kada sam izgubila . A. Iz okolnih zgrada Te me slike i danas progapokupile smo se kako bismo njaju . Osman HebiNovi Grad. . Kako bi se smanjili gubici u mreži.=AJEćE= Užitak je potpun i po snijegu . Sveta misa i posjeta Denisovom grobu u Lepenici bit će u nedjelju u 11 sati.se da je krvi bilo po cijelom na prisjećajući se tog kob. Ove godine ugovore u stipendiranju potpisalo je pet studenata koji će deset mjeseci dobivati po 100 KM.ističe Vrabac. problem će ostati za stanare na višim spratovima .kazala nam je Bilić. brašna. nego životarim. ubijeno devet. Mirsad Spahić. ispaljene s agresorskih položaja u Lukavici. u prostoru idealnom za ovu vrstu rekreacije.

59 SASX-10 1.15% w 1. jedna od najstarijih aviokompanija. osnovana je 1929. treba uputiti poziv svim potencijalnim ulagačima i stečaj- tak da je u njoj bilo angžirano 150 stalno zaposlenih.71KM.65 KM. načelnik Čelića Sead Muminović kaže da je neradom fabrike nastala šteta od oko 20 mi- skog vijeća. .000 kooperanata. Promet od 300. prenose mediji. On je kazao da je u decembru razgovarao s polj- ’6KHEID )EHEAI’ FHAKE= FIE 6 =?E== =LEšA JHCL= ’6AA=’ VRIJEDNOST INDEKSA BIFX 0.53% w 1. a na osnovu ranijeg zahtjeva poljske vlade da taj proces bude ubrzan. koji ima proizvodni pogon u Zenici te rudnik u ’EJJ=’ =EJAHAIEH= = IA@AHALIK žAA=HK Ljubiji kod Prijedora. a zvaničnici ove zemlje su stava da je privatizacija jedina šansa da kompanija opstane na tžištu.67 posto. po kursu od 7. koji je svojim američkim vlasnicima svakog mjeseca donosio milionsku štetu.858 KM Nadamo se da će ovaj proces biti koristan za obje strane. kada je pretrpjela 262 miliona dolara gubitka i kada je bila na rubu bankrota. Pregovori su prekinuti Nakon što su se Amerikanci povukli oko Nove godine.>EEI Dnevni avaz.096 KM promet je ostvaren dionicama “Bosnalijeka”. A. O značaju fabrike za ovaj kraj govori poda- ”Željezara” Smederevo: Pregovori o prodaji ”Frigos”: Šteta od oko 20 miliona Nakon što je završen stečajni maraton.navode u Smederevu.507. kazao Topču skim ministrom ekonomije Valdemarom Pavlakom (Waldemar Pawlak) o privatizaciji LOT-a te da se ubrzo namjerava sastati s poljskim zvaničnicima kako bi procijenili prodaju. Na primarnom slobodnom tržištu najveći promet ostvaren je dionicama “BH Telecoma” (15. Među zatvorenim investicionim fondovima najveći promet je ostvaren akcijama ZIF-a “Euroinvestment fond” (19. U problemima je od 2008. . BIRS FIRS VRIJEDNOST INDEKSA 1. odmah su počeli pregovori o ponovnoj prodaji giganta. Najveći porast vrijednosti zabilježile su dionice HT-a. . prenose turski mediji. Proteklih skoro deceniju i po u krugu “Frigosa” pričinjena je znatna materijalna šteta.88 KM.35 KM).20 SASX-30 0. Podsjećajući na “Turkishovo” širenje izvan Turske.31% 948.Indijsko-britanski “Arcelor Mittal” i dalje spada u najozbiljnije igrače za kupovinu smederevske željezare . od 4. Na kraju je država Srbija kupila kompaniju za jedan dolar uz preuzimanje dugova i zadržavanje 5. Nadamo se da će ovaj proces biti koristan za obje strane kazao je Topču. subota. godine bili zainteresirani za smederevsku željezaru. E. napokon je okončan. a “US Steel” je u decembru direktno ponudio prodaju Lakšmiju Mitalu (Lakshmi Mittal).096.Nakon naše studije. i dostigle su cijenu od 9. Indijci su još 2003.77 Sudski proces koji se vodio 12 godina u vezi s Fabrikom za preradu voća i povrća u stečaju “Frigos” Čelić. po kursu od 3. ako to žele. Poljska vlada u maju prošle godine obećala je da će privatizacija biti završena za 12 mjeseci.35 KM). nakon što su Amerikanci ponudili “najnižu cijenu” od 200 miliona dolara.472..858. LOT.55 KM.43 KM. po prosječnoj cijeni od 9. Na službenom berzanskom tržištu. mogu ulagati u ponovno pokretanje proizvodnje u fabrici. od 8.83 0. potrebne i dobre ideje za pokretanje fabrike. Na kotaciji fondova najveći promet ostvaren je dionicama ZIF-a “BIG investiciona grupa” (6.18 w w Na jučerašnjem trgovanju na Sarajevskoj berzi ostvaren je ukupan promet od 220. Dž. najveći promet ostvaren je akcijama “Telekoma Srpske” (65. 4. Ranije se špekuliralo da su za kupovinu zainteresirani “Air France”i“Air China”.40 KM. Na Banjalučkoj berzi ostvaren je promet od 300. mediji navode da je ovaj avioprijevoznik bio zainteresiran za srbijanski “JAT Airways”. Dž. Amerikanci su tada tražili ukupno 300 miliona dolara. čime je dostignuta cijena od 1.400 radnih mjesta.24% 826. za šta su. S tim u vezi održana je i vanredna sjednica Općin- Okončan 12-godišnji sudski proces nim povjeriocima da. lista B.373. # PRIVATIZACIJA Ubrzane aktivnosti za kupovinu Turska nacionalna aviokompanija “Turkish Airlines”(THY) ubrzala je studije za eventualno preuzimanje poljskog avioprijevoznika “LOT Polish Airlines”. radi pokretanja proizvodnje. Nakon što je američki “US Steel” vratio srbijanskoj vladi “Željezaru” u Smederevu. ali i da trenutno ima 49 posto udjela u “BH Airlinesu”.47 KM. ali je Mital bio spreman da plati 23 miliona. a 2010. dok je najveći dnevni pad registrirao ZIF “Euro-fond”. Presudom Kantonalnog suda u Tuzli pravo na izlučenje imovine dobiva Općina Čelić.655. 300 sezonskih radnika i 5.19% w 819. Na kotaciji kompanija ’-KHB@’ HACEIJHEH= =LAćE @ALE F=@ Trgovina od 220. po kursu od 19. broj radnih mjesta je smanjen za 400. procijenili smo da bi LOT bio profitabilna opcija. po prosječnoj cijeni od 1.HECIK’ =AH=L=K FHAKJE FHEL@K liona maraka. On dodaje da će presuda omogućiti kvalitetniji iskorak ka novom pokretanju proizvodnje. 7 ’. osim novca. Kao jedan od najozbiljnijih kupaca spominje se najveća svjetska grupacija u proizvodnji čelika. Finansijski problemi kompaniju su primorali na mjere štednje. “Arcelor Mittal”.35 KM).40 KM).06 KM.43 posto.65 KM.108.760. februar/velja~a 2012. Izjavioje topredsjednikuprave “Turkish Airlinesa” Hamdi Topču (Topcu). na kojoj je zaključeno da ova općina. koliko su Amerikanci platili tu državnu željezaru u stečaju.

$ Rodbina i prijatelji u haremu tominske džamije pred tabutom (Foto: M. mezimca Ermina i Have Kumalić. Iza dječaka nije ostalo oproštajno pismo niti bilo kakva poruka. Tragičan kraj najmlađeg Erminovog sina preko noći je iz temelja promijenio njihov do tada sretan život.000 maraka. iz Domaljevca. Goliću je predviđena kazna zatvora u trajanju od četiri mjeseca i oduzimanje imovinske koristi u ukupnom iznosu od 6. obavijestili Graničnupoliciju BiH. dječaku kojem je tragična sudbina odredila da mladi život okonča na željezničkim šinama. što je i učinjeno . 4. . gdje će obavljati poslove uz superviziju drugog ljekara. . koji imaju još dvojicu starijih sinova. “passata” vlasnik je uočio u četvrtak oko šest sati ujutro. Am. Ta. iako je morala biti zadržana u bolnici duže od24sata. Inspektori oraške Policijske uprave obavili su uviđaj. osumnjičenima za zloupotrebu službenog položaja ili ovlaštenja u poma- HC=E=JHE EC=H= = IHAćK FHE=E HELE?K ganju. a na nama je da razumijemo i prihvatimo te zamolimo Allaha. nakon čega mu je pozlilo Navodni razlog strašne Nošen na rukama Nakon što je klanjana dženaza. dž. majka radi u tvornicilijekova. februar/velja~a 2012. ?H= DHE= SANSKI MOST Dženaza 14-godišnjaku nastradalom u Švicarskoj Cvijetić-Koldžo: Osuđena na tri i po godine zatvora .rekao je lokalni imam i dodao Potresno: Jasmin je redao daske. koja je bila inspektor Republičke uprave RS za igre na sreću. nakončegasu okrađiskupocjenog automobila. Imaju kuću u Švicarskoj i svi su zaposleni. M. Dedić) Dnevni avaz. godine. vodoprivrede i šumarstva Mato Brkić. Zukić je otpuštena na kućno liječenje. Prema informacijama koje smo dobili. Amila Cvijetić-Koldžo je sredinom jula 2007.Sporazumima je predviđeno da Brkiću bude izrečena kazna zatvora u trajanju od šest mjeseci i oduzeta imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog djela u ukupnom iznosu od 500. otkad je policija u generalnom štrajku. sanski poduzetnik koji je Dina neizmjerno volio. adoktorica je u više navrata liječila pacijenticu u njenom stanu.susjedne policije u oba entiteta te policiju Brčko Distrikta. u kojoj je uhapšeno više od deset osoba i oduzeto 270. osumnjičenim za organiziranje nedozvoljenih igara na sreću. S. On je upozorenje i opomena. a stariji sin Jasmin je vozač tramvaja. a Jočić. KCUS je i 23. avgusta 2007.. došlo je do probijanja dure. godine. nakon što je podignuta optužnica protiv Cv- Bio voljen Ovaj tihi i povučeni 14-godišnjak. saopćeno je jučer iz ovog tužilaštva. a posljednje počivalište nađe u rodnom mjestu svoga oca. Automobil osječkih registarskih tablica ukraden je ispred njegove porodične kuće u ovom selu. Nekoliko imama proučilo je dovu Dinu Kumaliću. da se smiluje ovom našem merhumu . V. T. kada je i pozvao policiju.Poštujući obavezu konsultacije. S. te pet skupocjenih automobila. te je u vrijeme dežurstva primala na Klinici radi davanja takozvane krvne zakrpe. š. DEDIĆ Damir Jakovljević (19) iz Banje Luke uhapšen je 2. obratili smo se Sindikatu KCUS-a. ijetić-Koldžo pokrenuo postupak otkaza ugovora o radu. nije volio poraze i znao se naljutiti i kad izgubi igricu na računaru. Zbog takvog liječenja Zukić je preminula 17. dječak se bacio pod voz koji je jurio velikom brzinom prema Bazelu i na mjestu ostao mrtav.000 maraka. Bio je voljen i mažen i tim prije je šok zbog njegovog užasnog kraja još veći. saopćeno je iz Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS). šest mjeseci zatvora. godine kod Svjetlane Zukić primijenila takozvanu epiduralnu analgeziju kako bi joj omogućila bezbolan porođaj. oktobra prošle godine. U selu Tomina kod Sanskog Mosta jučer je nakon džuma-namaza pred velikim brojem mještana i rodbine klanjana dženaza 14-godišnjem Dinu Kumaliću koji je smrtno stradao 30. održana je vanredna sjednica Kolegija generalnog direktora. Krađu 7H=@A ’F=II=J’ EIFHA@ KćA Posavski kanton Din Kumalić: Tragično prekinuta mladost kako sabur treba pomoći porodici tragično nastradalog dječaka. Plakao je neutješno i Erminov brat Habib. rodnom mjestu njegovog oca Ermina dječakove odluke je loša ocjena u školi. oca Ermina su pridržavali Nakon subotnje krađe službenog “passata” Vlade Posavskog kantona koji je koristio ministar poljoprivrede. Za njim je bila raspisana centralna potjernici zbog teške krađe. dječakov tabut preuzeli su njegov stariji brat Jasmin Kumalić s ocem Erminom i bratom Elvirom. gdje su prisutni pridržavali očajnog dječakovog oca. 7D=FšA F FJAHE?E Specijalno tužilaštvo RS zaključilo je sporazume o priznanju krivice s Darijom Brkićem. međutim. kako smo saznali.Po nastupanju pravosnažnosti presude i ukoliko Cvijetić-Koldžo bude izrečena kazna zatvora u trajanju dužem od tri mjeseca. ovaj slučaj velik je sam za sebe.000 maraka.Tihi jecaj Ermina Kumalića i grčeviti zagrljaj sa sinovima potresao je prisutne. u ovom kantonu u noći između srijede i četvrtka ukraden je još jedan automobil iste marke.saopćeno je iz ove ustanove. a u vezi sa nesavjesnim liječenjem porodilje Svjetlane Zukić koja je umrla u 2007. ali to niko ne može potvrditi.Brkić. godine. V. Saopćenje iz KCUS-a Obustava postupka . K. fe bruara u Majevičkoj ulici u Banjoj Luci na osnovu naredbe Osnovnog suda Banja Luka. Otac je vozač autobusa. Roditelji su nekoliko sati kasnije od policije saznali za užasnu vijest. Sindikat je dao mišljenje da se obustavi postupak otkaza ugovora o radu do pravosnažnog okončanja sudskog postupka. Ermin Kumalić je u policijskoj stanici prepoznao školsku torbu sina. KCUS će donijeti prestanak ugovora o radu kako je propisano zakonom . Golić i Jočić uhapšeni su u akciji policije RS “Kubikus” u okviru sprečavanja ilegalnog kockanja. te Naumom Golićem i Mirjanom Jočić. Moguć otkaz Amila Cvijetić-Koldžo je odlukom Kolegija s Klinike za ginekologiju i akušerstvo premještena na Kliniku za anesteziju i reanimaciju. premanavodima optužnice.navodi se u saopćenju. čija je vrednost oko 400. Podsjećamo. . Tabut je nošen na rukama brojnih prijateljai rodbinedo mezara.000 maraka. septembra 2008. proizvedenog 2004. subota. Tužilaštvo je predložilo i da se osumnjičenima ukine Epilog akcije “Kubikus” u Banjoj Luci mjera pritvora. Ovo je osma krađa automobila od 3. godine. w .Ač= IA >C A@A šA ?AA >=?E F@ L Din Kumalić s ocem.Draga braćo. Porodica Kumalić živjela je bez problema u skoro idiličnim uvjetima. Na trijemu tominske džamije jučer je u tišini postavljen tabut s tijelom nesretnog dječaka. majkom i braćom živio u Mutencu kod Bazela Dječak ukopan u Tomini. vlasništvo 26-godišnjeg Josipa V.JHE?=FHAAšJA= =@HKCH=@AIJ Amila Cvijetić-Koldžo obavljat će poslove uz superviziju drugog ljekara Nakon što je prvostepenom presudom Kantonalnog suda u Sarajevu doktorica Amila Cvijetić-Koldžo osuđena na tri godine i šest mjeseci zatvora zbog krivičnog djela protiv zdravlja ljudi. s tim da se Cvijetić-Koldžo odredi obavljanje poslova ljekara specijaliste anesteziologa uz superviziju drugog ljekara. januara u švicarskom gradiću Mutenc kod Bazela.

godine potpisao la`no rje{enje kojim Op}ina Stari Grad Muneveri Hasan. T.kratko su kazali iz Policijske staTa. Prona|en 21 paketi} marihuane Demolirana lova~ka ku}a Dileri privedeni u Tuzli (19). On je 24. Javnost je {okirana ~injenicom da je ameri~ki turista. (23). Optu`nicu je podigao kantonalni tu`ilac Sanin Am. Prema rije~ima Derbasanija. Klark Stern prona|en je s no`em u grudnom ko{u u dvori{tu ku}e u kojoj je `ivio kao turista u unajmljenoj sobi. kako saznajemo. @ujo. B. Rje{enje koje je potpisao Poturovi} Potpisao rje{enje Klark Stern: U obilasku Trebevi}a Derbasani: Ne mogu vjerovati da je to uradio vu. koji je u srijedu oko 14 sati prona|en mrtav u dvori{tu ku}e u ulici Kra~ule na broju 12 na sarajevskoj Ba{~ar{iji.Ja ne vjerujem da se on ubio! To mi je nelogi~no. Karl Randolf Stern ro|en je i nastanjen u Va{ingtonu. on se dva puta ranio u podru~ju grudnog ko{a. kazao je doktor Hamza @ujo Okon~an nalaz Poturovi}: Potpisao rje{enje Turkovi}: Otvorio ljetnu ba{tu Ameri~ki dr`avljanin pod imenom Klark Randolf Stern (54) (Clark Randolph Stern). biv{i {ef Slu`be za komunalne poslove i investicije Op}ine Stari Grad u Sarajevu. Derbasani je u Sarajevu ve} 11 godina i. U selu Donja Mahala kod Ora{ja provaljeno je u porodi~ne ku}e bra}e Matuzovi}.Tragamo za po~iniocem koji je polupao stakla na prozorima lova~ke ku}e i betonskom kockom o{tetio ulazna vrata objekta koja je ga|ao. O ovom doga|aju obavije{ten je kantonalni tu`ilac. ovdje `ivi i radi kao turisti~ki vodi~. Ku}e bra}e Matuzovi} u Donjoj Mahali (Foto: T. koji je i sam dr`avljanin Nje- U Lukavcu su uhap{ene dvije osobe kod kojih je prona|en 21 paketi} marihuane i takozvani d`oint. Sternov jedini prijatelj bio je Ibrahim Derbasani. nice u Ora{ju. godine pretresena Turkovi}eva ku}a zbog sumnje da je vo|a zlo~ina~ke organizacije te da je naredio ubistva Vernera Ajdarija. Materija u paketi}ima poslana je na vje{ta~enje. nesporno je utvrdio da je na rje{enju Poturovi}ev potpis. {to je za njih. Turkovi}eva ljetna ba{ta kasnije je uklonjena. Ta. Uhap{eni su A. odnesen skupocjeni TV prijemnik. To je pokazala obdukcija koju je ju~er obavio vje{tak medicinske struke dr. .U ku}e mog kom{ije Krunoslava i njegovog brata Marijana lopovi su provalili u no}i jer se u selu oko pono}i gasi uli~na rasvjeta. Trogrli}) Ozren Mrgud (49) iz Lakta{a ju~er je saslu{an u banjalu~koj policiji i uz izvje{taj o po~injenom krivi~nom djelu kra|e bit }e predat Ukrao suho meso iz supermarketa Hap{enje u Lakta{ima nadle`nom tu`ila{tvu. K. odlu~io da se ubije nekoliko dana prije povratka u Va{ington. sestri Zijada Turkovi}a. i H. prava pogodnost. uz {trajk policije. Svrha dodjeljivanja parcele je postavljanje ljetne ba{te koja je bila vlasni{tvo Zijada Turkovi}a. Tokom na{e posjete uvi|aj su obavljali inspektori ora{ke Policijske uprave. Primijetili smo otvorena balkonska vrata na Marijanovoj ku}i i znali smo da je rije~ o provali. . . koriste}i godi{nje odmore. ostat }e nepoznato {ta su lopovi ukrali iz njihovih ku}a. Bra}a Matuzovi} ve} godinama rade u Austriji. T. Dok se vlasnici ne vrate iz inozemstva. prije nego {to je no`em pogodio pravo u srce. nakon provedenih skoro tri mjeseca u Saraje- ma~ke. D. Predsjednik ove sekcije ju~er je obavijestio lokalnu policiju da je nepoznati vandal polupao stakla i uni{tio imovinu sekcije.crna hronika Dnevni avaz. Ne znamo motive koji su naveli po~inioca na izvr{enje krivi~nog djela o{te}enja tu|e stvari . nije pro{lo kroz protokol. . Donja Mahala kod Ora{ja X Nepoznati vandal uni{tio je imovinu lova~ke sekcije Kostr~ koja djeluje u sklopu lova~kog udru`enja „Sava“ iz Ora{ja. dodjeljuje na kori{tenje parcelu u ulici Mustaj-pa{in mejdan. a pored njega sam na{ao jo{ dva probna ubodna mjesta . naime. . ^. Saznali smo da je iz jedne od oplja~kanih ku}a. Bio razveden Poturovi} je.Svi nalazi ukazuju da se ~ovjek sam ubio. a ku}i dolaze povremeno. Boguni}. kako nam je kazao. saop}eno je iz Ministarstva unutra{njih poslova Tuzlanskog kantona. ali ne mogu zamisliti da je to uradio. a pored njega sam na{ao jo{ dva probna ubodna mjesta. a vje{tak grafolog. Naime. subota. na {to su ukazivali i odre|eni tragovi prona|eni jo{ na samom po~etku istrage. Jako mi ga je `ao govori nam Derbasani.kazao nam je dr. Mithata Meki}a te dr`avljanke Bolivije Marije Salas-Kortez (Cortez). Pri~ao mi je da je bio razveden i da je veoma nesretan ~ovjek. a policija nastavlja rad na spre~avanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga. Klark jeste bio povu~en i ~udan ~ovjek. ~etvrtka. optu`en da je u maju 2007. 17 ISTRAGA Obdukcijom rasvijetljene okolnosti smrti Karla Sterna Amerikanac se ubio iz tre}eg poku{aja Ubodni kanal no`a vodi ta~no u srce. a u Ameriku se namjeravao vratiti idu}eg L. kod kojeg je prona|eno 17 paketi}a i d`oint. tereti za krivi~no djelo krivotvorenja slu`bene isprave. {to su provalnici o~igledno znali. februar/velja~a 2012. Ubodni kanal vodi ta~no u srce. koji je uza sebe imao ~etiri paketi}a marihuane. K. koja Provaljeno u ku}e bra}e Matuzovi} se nalazi u istom dvori{tu ka`e nam kom{ija pokradene bra}e Marko Evi}. Motivi njegovog samoubistva nikome nisu poznati. januara iz supermarketa u Lakta{ima ukrao suhomesnate proizvode u vrijednosti V. S. 4. Iako je u prvi mah izgledalo kao da je Sterna presrela i ubila nepoznata osoba. po~inio je samoubistvo. sada vi{e nema dileme. od oko 190 maraka. Mi smo se upoznali prije tri mjeseca i lijepo se dru`ili. a u Sarajevo je do{ao krajem oktobra pro{le godine kao turista. Marija Toli}a. Tarik Poturovi} dao parcelu sestri Zijada Turkovi}a Vo|a zlo~ina~ke organizacije otvorio ljetnu ba{tu Op}inski sud Sarajevo potvrdio je optu`nicu Kantonalnog tu`ila{tva kojom se Tarik Poturovi} (62). Amerikanac se ubio iz tre}eg poku{aja. Klark je pijanista. Odmah smo pozvali policiju i ubrzo smo otkrili da je provaljeno i u ku}u njegovog brata Krunoslava. navodno. Hamza @ujo. Sarajevski sud potvrdio optu`nicu Izvr{en pretres Detalj s uvi|aja na sarajevskoj Ba{~ar{iji Obdukcija je potvrdila sumnje u samoubistvo. Sporno rje{enje je prona|ano i ~itav slu~aj otkriven kada je po nalogu Tu`ila{tva BiH u septembru 2010.

donio je Odluke broj 01-35-184-1-1/12 i 01-35-185-1-1/12 o raspisivanju Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina THE UNA . +387 37 229 710 .uvjerenje o polo`enom stru~nom upravnom ispitu .com . 3.SANA CANTON BIHAC MUNICIPALITY PI WELFARE CENTER OF BIHAC Uz prijavu na konkurs. godine. 01. br. Pravila JU Centar socijalni rad Biha}.e-mail. novine FBiH“. kandidati pod rednim br.potvrda o radnom iskustvu (isklju~ivo za kandidata pod red. 2012.uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 6 mjeseci). Prijave dostaviti na adresu: JU Centar za socijalni rad Biha}. Pravilnika o radu JU Centar za socijalni rad Biha}. radnik (VSS) . broj 43/99.net. i 7. kandidat pod rednim br. I i II trebaju ispunjavati.18 Subota.NE OTVARAJ“ Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 32/00 i 29/03) koje kandidati pod rednim br. Izabrani kandidati }e biti du`ni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije stupanja u radni odnos.certifikat o osposobljenosti za rad na ra~unaru (ovjerena kopija) . soc.najkool. kao i ispunjavanju posebnih uvjeta.1 (jedan) izvr{ilac na neodre|eno vrijeme II.ovjerenu kopiju (isklju~ivo za kandidata pod red. radnik (V[S) .soc. +387 37 229 712 Ulica Fra Joze Valenti}a br. Upravni odbor JU Centar za socijalni rad Biha}. dipl. br. sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS . Tel. ulica Fra Joze Valenti}a 3.rad@bih.dokaz o stru~noj spremi (ovjerena kopija diplome) .Fax. Konkurs za prijem u radni odnos za poziciju I i II ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.V[S/VI stepen slo`enosti zanimanja. 1) . sa kra}om biografijom. Vi{a {kola za socijalne radnike .1 godina radnog iskustva . i to: . I i II du`ni su dostaviti dokaze o ispunjavanju op}ih uvjeta.Poznavanje rada na ra~unaru . 1 treba da ispunjava i sljede}e posebne uvjete: . februar/velja~a 2012. 4. na sjednici odr`anoj dana 23.Polo`en stru~ni upravni ispit Ostali posebni uvjeti koje moraju ispunjavati oba kandidata su: . ID 4263005840002 web adresa: csrbihac. soc. a u vezi sa ~lanom 6. 1) . pripravnik. Dnevni avaz oglasi Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine UNSKO-SANSKI KANTON OP]INA BIHA] JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BIHA] Na osnovu ~lana 35.1 (jedan) izvr{ilac na odre|eno vrijeme uz zasnivanje radnog odnosa Pored op}ih uvjeta predvi|enih Zakonom o radu („Sl.cent..ba KONKURSA za popunjavanje upra`njenog radnog mjesta i prijem pripravnika u JU Centar za socijalni rad Biha} I.

koja je jedva davala znakove života. Prema izjavi vlč. Kako nam je kazao njen komšija Rifet Pašić. pregledaju finansijske knjige kako bi se. Policajci su tokom uviđaja izuzeli sve tragove kao i snimak s videonadzora na kojem je zabilježena krađa. tvrdi komšija Rifet Pašić Vatrogasni dom u Ljubiji (Foto: D. kada je u polusvjesnom stanju iz stana na Moj- mulu spašen 70-godišnji Ahmed Pinić. Istraga o spektakularnoj pljački firme “Selming” U centru Viteza /HE @E= = CH=@E +HCH= Uviđaj ispred samoposluge iza koje su pljačkaši probušili rupu Vatrogasci u jednom od stanova Crnogorke Pripadnicima Odjela kriminalističke policije također je naloženo da se provjeri i poslovanje preduzeća. Nevenki sam pomagao koliko sam mogao . a potpuno je ugašen oko 10 sati. Zgrada na Aneksu: Ušli kroz prozor (Foto: S. Identičan slučaj desio se i sredinom ja- Ljepoja Novak (41) iz Ljubije kod Prijedora uhapšen je zbog sumnje da je počinio krivično djelo krađa. Protiv njega je policija iz Ljubije podnijela izvještaj nadležnom tužilaštvu za počinjenu krađu. međutim. A. ukrali 269. 4. lopov je ukrao oko stotinu maraka. Nevenka nije imala lagodan život. eventualno. . čiji su vatrogasci kroz prozor stana ušli u dom starice. Senjaka. Nevenka Kovačević (74) jedva davala znake života Ostala je siroče nakon preživljenog logora Jasenovac u Drugom svjetskom ratu. nakon čega je obavljen uviđaj. Iz oba vatrogasna društva u Vitezu još jedanput su apelirali na građane da redovno kontroliraju i čiste dimnjake na stambenim objektima. nažalost. posebno višespratnim zgradama. M. alarmirana je Nevenkina komšinica Enisa Halilović. prekjučer su iz njenog stana u uliciMuftije Džabića na broju 6 spasili sarajevski vatrogasci.. probušivši rupu u zidu. Vida u selu Vidovice kod Orašja ukrao novčanice iz crkvenih kasa. othranila je. Ona ju je prihvatila kao svoje dijete. T. . Vatrogasci. svašta sam ti ja preživjela!”. saopćeno je iz Kantonalnog MUP-a u Orašju. Ad. . koja se nalazi u ulici Safeta Zajke u Rajlovcu kod Sarajeva. koje su bolesne i iznemogle ostale zarobljene u stanu ili kući. Z. Preduzeće “Selming” osnovano je 1989. Tako su pozvane policija i Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo. portparol Kantonalnog tužilaštva. Č. On je. ' SARAJEVO Dramatična intervencija u naselju Aneks 8=JHC=I?E K FIA@E č=I IF=IEE EACK IJ=HE?K Opće bolnice “Prim. Saslušani su svjedoci kao i vlasnik firme Nusret Balaš. naime. Požar je ubrzo lokaliziran. subota. kako bi se izbjegle ovakve vrste požara.Firma ima 14 stalno zaposlenih rad- nika. Neslužbeno saznajemo da je župnik Župe sv.000 maraka. moja Enisa. S. A= IKEčAED = H=đK $' =H== Pljačkaši probušili rupu na zidu samoposluge Provalnici koji su 27. Vida. dosadašnji rezultati istrage ne ukazuju na konkretnu osobu kao počinioca ovog krivičnog djela . na čije se kucanje Kovačević nije odazivala. a koje su se nalazile na zidu Vatrogasnog doma u H= AIEC=A IFAFčA Vidovice kod Orašja Ljubija kod Prijedora Ljubiji. koji je policiji odranije poznat po sličnim krivičnim djelima. godine. Ta. decembra 2011. Župnik je prijavio da je kradljivac ušao u unutrašnjost crkve i nasilno otvorio crkvene kase. Saletović) Pašić: Imala je težak život nuara. dr. vlč. Na nekoliko stanova u zgradi pričinjena je manja materijalna šteta. utvrdilo porijeklo ukradenog novca. iškolovala. koje je predvodio zamjenik komandira Muharem Ćupina. Vatrogasci iz Viteza u srijedu su oko 7. februar/velja~a 2012. a među stanarima je zavladala panika. potvrdila nam je doktorica Izeta Kurbašić. Josip Senjak policiju o 7H=  E ?HLA krađi novca obavijestio u četvrtak popodne. Abdulah Nakaš” i u teškom je zdravstvenom stanju. sve su češći slučajevi da policija i vatrogasci spašavaju usamljene starije osobe.kazao je Pašić.30 sati dobili dojavu da na zgradi zvanoj Crnogorka u centru grada gori dimnjak. K. jošnisu pohapšeni. U posljednje vrijeme. spektakularno iz prostorija firme “Selming”. godine i bavi se izvođenjem završnih radova u građevinarstvu te trgovinomi ugostiteljstvom. ostala je siroče nakon golgote koju je preživjela za vrijeme Drugog svjetskog rata.. Nepoznata osoba je u Crkvi sv.Nevenka mi je ispričala da je preživjela logor Jasenovac i da ju je tamo usvojila izvjesna neudata Ankica Pašalić. koja je jedva disala. Stojnić) Usamljenu staricu Nevenku Kovačević (74).U pogledu krivičnog djela teške krađe nadležni kantonalni tužilac u saradnji s MUP-om Kantona Sarajevo vrši određeneradnje usvrhu otkrivanja počinioca. odmah su se našli na licu mjesta i započeli s intervencijom.?H= DHE= Dnevni avaz. Nakon saslušanja Ljepoja. Ova firma je bila angažirana na sanaciji glavnog ulaznog hola u zgradu Fabrike duhana Sarajevo kao i na mnogim radovimana naplatnim kućicama u Visokom i Podlugovima. P. ukrao nekoliko mesinganih ploča s imenima poginulih boraca iz Narodnooslobodilačkog rata. L. Teško stanje Kovačević je primljena na Odjel intenzivne njege Zarobljeni u stanu Njena prijateljica Enisa Halilović potvrdila je da je Ankica usvojila Nevenku te nam ispričala da joj je ona često znala tužnim glasom kazati “e. Nakon što se ova 74-godišnja žena nije javljala na telefon svojoj sestri. pušten je na slobodu.kazala nam je Jasmina Omićević.

. godine.da ne obavlja du`nost.VODOVOD“ d. Glavna filijala Mostar.potpisanu i ovjerenu izjavu kandidata da ne obavlja du`nost. povr{ine 11 m2 i pomo}na zgrada 4.o. godine u iznosu od 137. pomo}na zgrada 3.Vodovod“ d.da je stariji od 18 godina. Nadzorni odbor raspisuje: KONKURS za izbor i imenovanje direktora preduze}a Nadzorni odbor JP „Vilenica-Vodovod“ d. u zgradi Op}inskog suda u Konjicu. godine. .45 sati. 3. Novi Travnik. ovog zaklju~ka utvr|ena je nalazom stalnog sudskog vje{taka: Habibija Fuada iz Konjica od 19. Tr`i{na vrijednost nekretnina iz stava 1. sina Enesa po Ugovoru o prodaji nekretnina od 09. godine. Ukoliko drugi ponu|a~ ne polo`i cijenu u predvi|enom roku sud primjenjuje ova pravila i na tre}eg ponu|a~a.da posjeduje visoku ili vi{u stru~nu spremu dru{tvenog.o.da posjeduje rukovodne i organizacijske sposobnosti.o. . 2010..O. 01.o.kra}u biografiju sa op}im podacima i poslovnim rezultatima (kratak izvje{taj o dosada{njem radu) drugim podacima i kontakt telefon. Osiguranje se upla}uje na depozitni ra~un Op}inskog suda u Konjicu kod Union banke dd Sarajevo. br. Novi Travnik „NE OTVARATI“ Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Kandidati koji u|u u u`i izbor bit }e pozvani na intervju. osim za tri najbolja ponu|a~a. 2012. Na ro~i{tu za javno nadmetanje kao kupci mogu u~estvovati lica koja su do po~etka nadmetanja polo`ila osiguranje koje iznosi 10..20 Subota. 39. Maksumi} Jasmina iz Sarajeva i 3.o. Novi Travnik obavlja poslove glavnog menad`era dru{tva i u skladu s tim obavlja sve poslove predvi|ene Zakonom. Petrovi} Dragana iz Mostara. februar/velja~a 2012.00 KM. .da ima najmanje tri godine radnog iskustva na rukovode}im poslovima. . povr{ine 20 m2. povr{ine 87 m2. 70/08). Prije po~etka nadmetanja kupci su du`ni sudu predati dokaz da su platili osiguranje. 4.Vodovod“ d. . godine OP]INSKI SUD U KONJICU. .potpisanu i ovjerenu izjavu kandidata da ne vr{i funkciju u politi~koj stranci. pravnog ili ekonomskog smjera. 8/05) i ~lana 11 Statuta JP „VILENICA -VODOVOD“ d. ZIP-a). Kalinska bb Novi Travnik u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa. . te predbilje`ba prava vlasni{tva u korist Maksumi} Jasmina.da ne vr{i funckiju u politi~koj stranci u smislu ~lana 12. soba broj 8. . 70/08) Pored op}ih uslova kandidati moraju ispunjavati i sljede}e posebne uslove: . .rodni list i ovjerenu kopiju CIPS li~ne karte. . . {to u naravi predstavlja: . aktivnost ili da nije na polo`aju koji dovodi do sukoba interesa shodno Zakonu o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH („Sl. Maksumi} Enesa iz Konjica. dana 05. Uz prijavu na konkurs potrebna je slijede}a dokumetnacija (orginal ili ovjerena kopija): . protiv izvr{enika: 1. radi naplate nov~anog potra`ivanja. sprast/kat I. Novi Travnik. Novi Travnik raspisuje Konkurs za imenovanje: Direktora JP „Vilenica-Vodovod“ d. Predsjednik Nadzornog odbora . broj OPU-IP 32/2009. 4. Ukoliko ponu|a~ koji je progla{en kupcem ne deponuje prodajnu cijenu u ovom roku.da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine.o. sa dijelom od 1/1. Ponu|a~ima ~ija ponuda nije prihva}ena.o. Nekretnina se nalazi u mjestu Podora{ac. Ro~i{te za javno nadmetanje odr`at }e i kad prisustvuje samo jedan ponu|a~. 04.da ponude Program razvoja preduze}a za period od 4 (~etiri) godine. Na koverti nazna~iti „Prijava na konkurs za imenovanje direktora JP „Vilenica . Ul..780.o.00 KM. 7. donio je slijede}i o prodaji nepokretnosti 1. 2012. 2012. sudija Elis Sultani}. 6. Imenovanje se vr{i na period od 4 (~etiri) godine sa mogu}no{}u ponovnog izbora u skladu sa Zakonom. Zakona o javnim preduze}ima . 2. oko 7 km sjeverno od Konjica. Ovaj zaklju~ak objavi}e se na oglasnoj tabli suda. Pouka o pravnom lijeku: Protiv ovog zaklju~ka nije dopu{ten pravni lijek. Zakazuje se ro~i{te za tre}u prodaju nekretnina izvr{enika Petrovi} Dragana. Statutom i drugim zakonskim i podzakonskim propisima koji reguli{u ovu oblast. Zakona o javnim preduze}ima („Slu`bene novine Federacije BiH“. 05.o. 527/1. a stranke mogu o svom tro{ku zaklju~ak objaviti i u sredstvima javnog informisanja ili na drugi na~in. (~lan 12. U slu~aju da sva tri ponu|a~a sa najvi{om ponudom ne ispune svoje obaveze pla}anja prodajne cijene u odre|enim rokovima. Nadzornom odboru.dokaz o radnom iskustvu na rukovode}im poslovima.k~. Prijave sa tra`enim dokumentima potrebno je dostaviti li~no ili preporu~enom po{tom na adresu: JP „VILENICA .000. i to: nekretnina upisanih u ZK.o. Podora{ac.90 KM. vsp. 03.program rada i razvoja preduze}a za period od 4 (~etiri) godine. Sudija Elis Sultani} ZAKLJU^AK Na osnovu Odluke Nadzornog odbora JP „Vilenica . 8. 01. aktivnost ili da nije na polo`aju koji dovodi do sukoba interesa shodno Zakonu o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH („Sl. sud }e oglasiti da prvo ro~i{te nije uspjelo i zakazati novo ro~i{te. ovog zaklju~ka. godine u skladu sa odredbama ~lana 8. Na tre}em ro~i{tu za prodaju usmenim javnim nadmetanjem nekretnina se mo`e bez ograni~enja u odnosu na utr|enu vrijednosti iz st. Sa izbranim kandidatom zaklju~uje se Ugovor kojim }e se urediti prava i obaveze. st. sve sa upisanim pravom vlasni{tva u korist Petrovi} (Petra) Dragan. nastavlja se odlo`eni izvr{ni postupak.o. 06/12 donesene na 70 (sedamdesetoj) redovnoj sjednici odr`anoj 26. Novi Travnik br. u izvr{nom postupku tra`itelja izvr{enja: RAIFFEISEN BANK BH dd. pla}a i ostale naknade u skladu sa va`e}im propisima. . 2012. 02. broj 10 200 800000 13987. 2009.o. i koji ne}e biti du`i od 30 dana od dana dono{enja zaklju~ka o progla{enju prodaje ponu|a~u koji je progla{en kupcem. u naravi dvori{te povr{ine 234 m2.o. . 07. 2009. zvana „Ba{ta“. prema Sarajevu.uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak. Ponu|a~ sa najvi{om ponudom na ro~i{tu pla}a ukupnu prodajnu cijenu umanjenu za polo`eno osiguranje polaganjem cijene sudu u roku koji }e se odrediti na ro~i{tu za prodaju. sud }e zaklju~kom proglasiti prodaju tom ponu|a~u nevaljanom i novim zaklju~kom odrediti da je nepokretnost prodana drugom po redu ponu|a~u koji treba da u roku od 30 dana od dana prijema ovog zaklju~ka sudu deponuje prodajnu cijenu. 5. Na nekretninama je upisano zalo`no pravo u korist tra`itelja izvr{enja: Raiffeisen bank BH dd Glavna filijala Mostar po rje{enju o izvr{enju Op}inskog suda u Konjicu broj: 56 0 I 031022 10 I od 30. . 01.da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak. broj 550 K.da ispunjava Zakonom o radu propisane uslove za zasnivanje radnog odnosa..137.o. novine FBiH“ br. godine. u 11.. 9. 2. vratit }e se osiguranje odmah nakon zaklju~enja javnog nadmetanja. Opis pozicije direktora: Direktor JP „Vilenica-Vodovod“ d. Ro~i{te za prodaju nekretnina odr`at }e se dana: UTORAK. Dnevni avaz oglasi BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U KONJICU Broj: 56 0 I 031022 10 I Konjic. Nekretnina koja je predmet prodaje prodavat }e se metodom usmenog javnog nadmetanja.ovjerenu kopiju diplome. Kandidat za imenovanje direktora mora ispunjavati sljede}e op}e uslove: . pomo}na zgrada 2. Na prijedlog tra`itelja izvr{enja. ul. 09. povr{ine 13 m2. uz magistralni put M 17. 6. 3. novine FBiH“ br. Tro{kove poreza i taksi u vezi sa prodajom nekretnine pla}a kupac. .dokaz da kandidat u posljednjih 5 godina nije pravosna`no osu|ivan za krivi~no djelo ili privredni prestup za radnje nespojive sa poslovima direktora preduze}a. stambena zgrada 1.da nije otpu{ten s posla kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u BiH u razdoblju od 3 godine prije dana objavljivanja konkursa.

da ima polo`en stru~ni ispit u bibliote~koj djelatnosti.ODJEL DJE^IJA BIBLIOTEKA MOSTAR .da ima najmanje tri (3) godine radnog iskustva (VSS). Ustava BiH .uvjerenje o neka`njavanju i da se protiv kandidata ne vodi sudski postupak. Pravila JU Narodne biblioteke Mostar .diploma. 4.UPRAVNI ODBOR Na osnovu Odluke Upravnog odbora JU Narodne biblioteke Mostar broj: 01-20/2012. odnosno pet (5) godina radnog iskustva u struci (V[S).Odjel dje~ija biblioteka Mostar. godine. nudimo pregr{t zanimljivih ~lanaka.oglasi Dnevni avaz subota.prijava sa biografijom. raspisuje se U novom broju ’Va{e kuharice’ donosimo: Ekonomi~na trpeza z Fina. bit }e obavljen razgovor. . . Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.Odjel dje~ija biblioteka Mostar. .rodni list .da posjeduje komunikacijske i organizacijske sposobnosti. . a u skladu sa ~lanom 22.da ima sklonost za kulturno-umjetni~ki. Dokumenti prilo`eni uz prijavu moraju biti originalni ili ovjerene kopije ne starije od {est (6) mjeseci. Predsjednik Upravnog odbora Slasna {truca ili pljeskavica s kajmakom Valentinovo kod ku}e Glavno jelo rustikalni ki{. ul. M. Sa kandidatima koji u|u u u`i izbor. 2012. kulinarskih savjeta i trikova . .da posjeduje visoku stru~nu spremu (VSS) ili vi{u (V[S).Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. . 21 Potra`ite na kioscima JU NARODNA BIBLIOTEKA . a za desert bar{unasta srca Recepti za sva vremena z z z Specijaliteti koji }e vas vratiti u `ivot Sve sa mljevenim mesom Prijin kola~. od 31. .ovjerenu izjavu.potvrda o radnom sta`u. februar/velja~a 2012. a jeftina jela Predla`emo z KONKURS za izbor i imenovanje direktora Pored op}ih uslova predvi|enih Zakonom i Pravilima JU Narodne biblioteke Mostar. . . Tita bb sa naznakom za Upravni odbor . Izbor i imenovanje direktora vr{i se na period od 4 (~etiri) godine. Potrebna dokumentacija: . te kreativni rad i znanost. rahvanija. 01. da nije obuhva}en odredbom ~lana IX 1. kao i sposobnosti za savjesno i odgovorno obavljanje du`nosti direktora.uvjerenje o dr`avljanstvu ili ovjerena kopija CIPS-ove li~ne karte. kandidat treba da ispunjava i sljede}e posebne uslove i to: . livena baklava z Vrijeme je za ~aj Od Japana do Velike Britanije I u ovom broju uz 106 novih recepata.Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljati li~no ili putem po{te na adresu: JU Narodna biblioteka .

a potom ih slao na pogubljenje na “poljima smrti”. .Južna Afrika provjerit će s Interpolom i policijom u Srbiji i Crnoj Gori da li je u pitanju osoba optužena w JHELA . prenosi AP. ubijeno je pet kurdskih pobunjenika. Razmjena vatre povedena je nakon što su pripadnici terorističke PKK odbili zahtjev turskih snaga da se predaju. koji radi kao DJ. ali je predmet naše pažnje i. C>KI AFERE Sarkozi na udaru.Stoga ohrabrujemo nastavak dijaloga Beograda i Prištine. Na konferenciji za novinare u sjedištu NATO-a Rasmusen je opisao stanje na sjeveru Kosova kao “stabilno. Ljubljanska policijska uprava saopćila je da je upoznata sa slučajem i da već provodi potrebne mjere. Pjer se požalio na stomačne probleme i odveden je u bolnicu. razbolio se neposredno prije svognastupa 24. prenosi AFP. predsjedniku stranke Janezu Janši. Inače. izrečene u anonimnom pismu. koju treba “strijeljati”. Francuski list “Le Canard Enchaine” objavio je da bi let mogao biti plaćen poreznim novcem samo u slučaju da se radio javnominteresui dase Pjer trebao vratiti kući običnim avionom. prenosi AFP.000 eura poreznog novca kako bi se njegov bolesni sin luksuznim avionom vratio iz Ukrajine. Presuda je konačna. Najveći dio dvodnevnog zasjedanja ministri su posvetili situaciji u Afganistanu. piše podgorička štampa. Anonimna osoba. a Sarkozi odmah poslao luksuznu letjelicu da ga vrati kući re. Sarkozi je insistirao na tome da je platio 7. Rasmusen je odgovorio da “nisu rijetki slučajevi da tehnički razgovori prirodno evoluiraju u političke”. uz primjedbu da je predstavnicima međunarodnih misija sloboda kretanja “ograničena”. koje je poslato iz Celja. 4. Janša: Policija već poduzela mjere Razmjena vatre Ubijeno pet pobunjenika U razmjeni vatre s turskim snagama sigurnosti na jugoistoku zemlje. Bio je upravnik zatvora Tuol Sleng i priznao je da je nadgledao mučenje zatvorenika. ali krhko”. ali je korištenje aviona plaćeno poreznim novcem.Ta osoba nije uhapšena. godinu prije ranije dogovorenog roka.Ukratko Dnevni avaz. februar/velja~a 2012. Sarkozi je odmah iz Pjer Sarkozi: Tata odmah reagirao Pnom Pen Crvenom Kmeru doživotni zatvor w Vrhovni sud u Pnom Penu osudio je komandanta najvećeg tajnog zatvora Crvenih Kmera Kaing Guenk Eava na doživotni zatvor zbog njegovih “šokantnih i gnusnih” zločina nad kambodžanskim narodom. na kraju zasjedanja ministara odbrane zemalja članica NATO-a u Briselu. pozivajući se na izjave lokalnih funkcionera. w Rasmusen: Ne vraćati se na prošlost Južnoafrička policija otkrila je osobu koja bi mogla biti odbjegli krijumčar narkotika Darko Šarić. obustavila letove.rekao je on. Stranka podsjeća da je Janša slične prijetnje u anonimnom pismu dobio prije tri sedmice pa je policiji dala saglasnost za krivični progon nepoznatog počinioca. Niko ne dobiva povratkom na tenzije iz prošlosti . Sarkozijev sin Pjer (Pier- Pariza poslao predsjednički avion u Odesu da vrati sina kući. korišten za prije- voz Sarkozijevog sina. gdje su Kurdi većinsko stanovništvo. subota. naročito na skupa putovanja i svoj privatni avion. Upozorava da novi mandatar treba biti naročito oprezan kada sam odlazi na poslovna putovanja.kazao je portparol južnoafričke službe za borbu protiv organiziranog kriminala Mekintš Polela. koja se potpisala kao “Bin Laden”. tvrdeći da je Janša “domobranska vucibatina”.kazao je on. Na primjedbu jednog novinara da se dijalog vodi o tehničkim pitanjima. Generalni sekretar NATO-a Prijetnje smrću mandataru Grčka w Ne pristaju na manje plaće Sindikati i udruženja poslodavaca u Grčkoj odbacili su zahtjeve za smanjenje plaća u privatnom sektoru uprkos pritisku kreditora. Agencija STA navela je da je trend slanja anonimnih pisama i prijetnji smrću političarima sve češći u Sloveniji s obzirom na to da su slične pošiljke nedavno stigle na adrese još dvije stranke.. javio je AFP. dok su problemi koje je spomenuo politički. Slovenska demokratska stranka (SDS) prijavila je policiji prijetnje smrću mandataru za sastav nove vlade. . U pismu sindikata i poslodavaca upućenom vladi u Atini.000 eura poreznog novca Nestalo novca w Mađarska nacionalna aviokompanija “Malev” jučer je. navedeno je da su se oni složili da ne smanjuju minimalnu plaću. Generalni sekretar Sjevernoatlantskog saveza Anders Fog Rasmusen izjavio je jučer. prijeti smrću Janši i njego- '*E =@A' >E @= IJHEA= =šK voj porodici. 5J=A=IALAHKIL=AHD Ohrabrujemo nastavak dijaloga Beograda i Prištine toriji Kosova.koji suzavrijeme pregovora o dodatnoj pomoći toj prezaduženoj zemlji zatražili uvođenje novih mjera štednje. Sarkozi i njegova supruga često su kritizirani zbog trošenja novca. Kompanija je prizemljila avione zbog nestašice svježeg novca mjesec nakon što je Evropska unija naredila da vrati uzetu pomoć i dan poslije odluke vlade da zaštiti kompaniju od kreditora uvođenjem vanrednog moratorija. Mediji su objavili i fotokopiju pisma. izjavio je izvršni direktor prijevoznika Loran Limburger. da je neophodno ponovo uspostaviti slobodu kretanja na cijeloj teriNaglasio je da se problemi na Kosovu “ne mogu rješavati samo vojnim sredstvima”. pristiglom na sjedište stranke. kada se obave provjere s Interpolom i vlastima Srbije i Crne Gore. 26). Polela je za podgorički “Dan” kazao da se osoba za koju južnoafrička policija vjeruje da bi mogla biti od- bjegli Šarić. potpisanog s “Bin Laden”.januara ujednom noćnom klubu u Odesi. Generalni sekretar Alijanse demantirao je da će američke trupe do kraja sljedeće godine obustaviti borbene operacije u Afganistanu iako je to ranije najavio američki ministar odbrane Leon Paneta (Panetta). najvjerovatnije nalazi u blizini Kejptauna. .632 eura za troškove liječenja sina. Iako nije bilo ništa strašno. Slovenski “Bin Laden” tvrdi da je Janša došao do mandata za sastav vlade mimo volje birača nakon što je njegova stranka izgubila izbore te da je Janša bio uključen u “mafijaške poslove” šverca oružja u vrijeme raspada Jugoslavije i da je optužen u korupcijskoj aferi “Patria”. posebno nakon što je Francuska odlučila da svoje trupe povuče iz te zemlje do kraja 2013. gdje je ustanovljeno da se otrovao hranom. . jer je potrošio 40. '=AL' >KIJ=LE AJLA 2 IE= FI= FHA@IA@EčE =LE Pjer otrovao stomak u Ukrajini. Mediji su odmah objavili vijest o tome da je avion kojim se voze predsjednici i ministri.=H Š=HEć za šverc narkotika . poslije 66 godina skoro stalnog rada. Predsjednik Francuske Nikola Sarkozi (Nicolas Sarkozy) ponovo se našao na udaru kritika javnosti nakon što je potrošio skoro 40. preduzet ćemo daljnje mjere . a pisano je pisaćom mašinom.

smatram da je to oblast koja pripada meni i nikome drugom . rekao je da “neki misle da to znači da Kina želi dakupiEvropu”. na čelu s islamistima. w w sali kao zonu imuniteta. za razliku od prošlosti. Ne bojim se da kažem da ćemo podržati i pomoći svaku zemlju ili grupu koja želi da se suprotstavi cionističkom režimu . Zavjera u SAD Tužilaštvo na Floridi saopćilo je da je Amerikanac Samir Osmakac (25). prenosi agencija AP.piše u tekstu.kazao je ajatolah Hamnei. L EA AIHAć= AC =I=H U glavnom gradu Kairu hiljade ljudi su u noći sa četvrtka na petak ostale na ulicama poslije cjelodnevnih okršaja sa snagama reda. otkrit će da je to isuviše kasno naglasio je Barak. prenosi agencija AFP. Dvije osobe su ubijene. objavio “Washigton Post” Izraelski ministar odbrane Ehud Barak izjavio je da se mora razmotriti vojna akcija protiv Islamske Republike Iran ako sankcije ne budu djelovale. Banke se sumnjiče da su tajno dogovarale izmjenu ključnih kreditnih stopa i uvjeta trgovanja u okviru terminskih ugovora.napisao je komentator “Washington Posta” Dejvid Ignacius (David Ignatius). pozvavši se na jednog anonimnog zvaničnika administracije. Prijetnje i napad na Iran nanijet će štetu Americi.Ovo nije bila sportska nesreća nego vojni masakr optužuju građani vojne vlasti. i tada bi ih samo SAD mogle zaustaviti vojno . Komentator “Washington Posta” dodaje da Bijela kuća nije odlučila tačno kako će Sjedinjene Američke Države odgovoriti ako 0=AE @CLHEJ ćA = ILA FHEAJA Faksimil komentara iz “Washington Posta” Na najnovije poruke Zapada jučer je odgovorio ajatolah Ali Hamnei. Kairo: Vojska mora otići w w Hamnei u turbetu Imama Homeija u povodu godišnjice revolucije mnogo više života nego akcija koja bi se danas preduzela. uz poruku da je spremna da vodi Srbiju i u budućnosti. optužen da je namjeravao upotrijebiti oružje za masovno uništavanje u sklopu zavjere ekstremista. ocijenivši da o tome sve više jača međunarodna svijest. . Kasnije su novinari pitali Panetu osporava li stavove iznesene u komentaru. da počne gradnju bombe . izjavio je kineski premijer Ven Đijabao na ekonomskom forumu u Kantonu. 4. prenosi AP. dodavši da je Izrael javno rekao da razmatra vojnu akciju protiv Irana. godine. da pred prijetnjama ratom i prijet- njama (embarga) naftom i mi imamo svoje prijetnje. . Beograd DS obilježio 22Demokratska godine stranka Srbije jučer je predstavljanjem novog sajta obilježila 22 godine od obnavljanja stranke. CNN je potvrdio zabrinutost Panete. maju ili junu. Barak i Paneta: Isti tajming *=H= 6HA>= =F=IJE 1H= 2=AJ= 1H=A IFHA= =J= Značajan signal Kasno otkrili Dodao je da mnogi analitičari vjeruju da će suprotstavljanje nuklearnom Iranu biti mnogo kompliciranije i opasnije i da će koštati .Iran će odgovoriti na sve vojne ili prijetnje naftnim embargom. jer je sve izvjesnije da će Izrael u narednih nekoliko mjeseci izvesti napad na Iran. gdje je policija upotrijebila suzavac protiv njih. Prijete nam uz izjave da su “sve opcije na stolu”. dobivši 34 mjesta u 50-članom parlamentu.Paneta vjeruje da postoji velika izvjesnost da Izrael napadne Iran u aprilu. . organiziranim povodom pogibije 74 osobe na fudbalskoj utakmici u Porto Saidu. februar/velja~a 2012. jer za to ima i program i ljude koji mogu da ga provedu. ”Washington Post” također navodi da je odgađanje zajedničke izraelsko-američke vojne vježbe možda signal skorog izraelskog napada. maju ili junu. uključujući dvije najveće švicarske finansijske institucije UBS i “Credit Swiss”. bit će potrebno da se razmotri preduzimanje akcije . Ističući želju svoje zemlje da pomogne Evropi da prebrodi finansijsku krizu. Neka Amerikanci i ostali znaju. . Potpredsjednica DS-a Jelena Trivan izjavila je da se ta stranka kandidira da vodi Srbiju i u budućnosti “ne zato što ne može bez vlasti nego zato što ima kredibilan program”. Demonstranti su došli pred ministarstvo unutrašnjih poslova. koje ćemo provesti kada za to dođe vrijeme.Šta ja mislim i šta ja vidim. FJKžE?= FHJEL )AHE=?= Kreditne stope Istraga protiv banaka Švicarska komisija za konkurenciju saopćila je da je pokrenula istragu o mogućem monopolskom ponašanju dvanaest banaka. Izraelski lideri nagovijestili su više puta spremnost da napadnu Iran iako su govorili da im više odgovara diplomatsko rješenje. porijeklom s Kosova. . plaše se Izraelci. prenose izraelski mediji. Prijetnje će se okrenuti na štetu (onih koji ih propagiraju). Osmakaca su 7. Novinar “Jerusalem Posta” smatra da je Paneta došao do zaključka da bi Izrael uskoro mogao napasti Iran najvjerovatnije iz razgovora s izraelskim kolegom Ehudom Barakom. Iran će prikupiti dovoljno obogaćenog urana u postrojenjima duboko ispod zemlje da napravi oružje.odgovorio je ministar. Američki dnevnik “Washington Post”objavio je jučer da je ministar odbrane SAD Leon Paneta (panetta) zabrinut.Danas. ali svaki rat bit će deset puta gori za SAD nego njihove prijetnje. Demonstranti su zahtijevali da se ubrzaju demokratske reforme i da se skrati Egipćani poslije haosa nakon utakmice traže hitan prijenos vlasti proces za raspisivanje predsjedničkih izbora i predaja vlasti civilima. koje pokazuju njihovu nemoć. ! Ukratko PRIJETI LI RAT Izjave visokih zvaničnika i novinskih izvještaja ukazuju na pripreme Paneta vjeruje da postoji velika izvjesnost da Izrael napadne Iran u aprilu. januara uhapsili federalni agenti prilikom kupovine eksplozivnih naprava i vatrenog oružja od jednog tajnog agenta. Objavljeni su i zvanični podaci da je opozicija.Vrlo brzo. a oni to i znaju. provodeći vlastite prijetnje. . s kim se od jula prošle godine više puta sastao.C>KI Dnevni avaz. Inače. Đijabao poručio Kina ne želi kupiti Evropu Kina nema ni namjeru ni mogućnosti da “kupi” Evropu. prije nego što Iran uđe u ono što su Izraelci opi- Izraelci napadnu. Ako sankcije ne mogu da zaustave iranski nuklearni program.Ko god kaže kasnije. a više od 400 ljudi je povrijeđeno u demonstracijama širom Egipta. godišnjicu od islamske revolucije 1979. Pojedinci su uzvikivali parole protiv vojske. Sankcije neće imati nikak- vog utjecaja na našu odlučnost da nastavimo s nuklearnim razvojem. . osvojila većinu glasova na vanrednim izborima u Egiptu. subota. Očevici su izjavili da su demonstranti pokušali provalitiu policijskustanicui daje policija koristila bojevu municiju. postoji široko međunarodnouvjerenje daje odvitalnog značaja spriječiti Iran da postane nuklearan i da ni odjedne opcijene trebaodustati.kaže Barak. Iran je jučer obilježio 33.

ako se u roku od godinu dana od dana pravosna`nosti odobrenja za gra|enje. IV USLOVI KONKURSA Za dodjelu na kori{}enje gra|evinskih parcela neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta radi izgradnje stambeno-poslovnih objekata.632.Naknada za dodijeljeno zemlji{te iznosi ukupno: 71. a u~esniku sa najpovoljnijom ponudom }e se ura~unati kao pla}eni dio naknade. a koga ljubav. na kojoj je predvi|ena izgradnja ~etiri poslovna objekta u nizu. na kojoj je predvi|ena izgradnja gra|evinskog objekta .Centar za pru`anje usluga gra|anima ili putem po{te preporu~eno u zatvorenoj koverti.150. V. 1 do 4. koji je otvoren kod Raiffeisen banke Filijala Gora`de ili na blagajni Op}ine Gora`de iznos od 3% od po~etne cijene za dodijeljeno zemlji{te (iz ta~ke II) sa oznakom „Za u~e{}e na konkurs za dodjelu gra|evinskog zemlji{ta“. {to za 2.Naknada po osnovu povr{ine gra|evinskog zemlji{ta (naknada ranijem vlasniku) iznosi 8. {to za 846. .00 KM od ~ega: .750.za pravna lica. ne izvede prete`an dio radova na gra|evini. radi izgradnje gara`e i parking prostora i to: 1) Gra|evinska parcela u ul.010.891.00 KM od ~ega naknada po osnovu povr{ine gra|evinskog zemlj{ta (naknada ranijem vlasniku) iznosi 1.Naknada po osnovu povr{ine gra|evinskog zemlji{ta (naknada ranijem vlasniku) iznosi 11.360.suteren.148. Sastavni dio Konkursa su izvodi iz Regulacionih planova sa prikazanim polo`ajem gra|evinskih parcela i dispozicijom objekata. 02.Naknada za dodijeljeno zemlji{te iznosi ukupno: 21. . KO Gora`de I. na kojoj je predvi|ena izgradnja poslovno-stambene zgrade spratnosti podrum + prizemlje + 7 spratova + mansarda.00 KM. koju je investitor du`an pribaviti prije izrade projektne dokumentacije. poslovnih objekata u nizu.064. {to za 1. Obrazac prijave na konkurs mo`e se preuzeti u kancelariji br. izra|en prema izdatoj urbanisti~koj saglasnosti. uplatiti na ra~un Op}ine Gora`de broj: 1610000092630161. koje se nalaze u ul. iznosi ukupno: 2.Dodjela neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta dr`avne svojine radi privo|enja krajnjoj namjeni.00 KM.~.39 gara`a i 31 parking prostora. na kojoj je predvi|ena izgradnja gra|evinskog objekta . du`an je uz prijavu.Naknada za dodijeljeno zemlji{te za gra|evinsku parcelu br.NE OTVARAJ (prijava na konkurs za dodjelu gra|evinskog zemlji{ta).~.00 KM od ~ega: . gara`a i parking prostora. 752/1 i dio k. dr`avna svojina.kancelarija broj 37. i naknada po osnovu pogodnosti kori{tenja gra|evinskog zemlji{ta (renta) 36 KM/1 m2.00 KM od ~ega: . Sve dodatne informacije u vezi ovog konkursa mogu se dobiti u imovinsko-pravnoj slu`bi Op}ine Gora`de .Naknada za dodijeljeno zemlji{te iznosi ukupno: 45. 2) Gra|evinska parcela u ul.34 gara`e i 34 parking prostora.00 KM od ~ega: . 3 iznosi ukupno: 2.Dodjela na kori{}enje 2 gra|evinske parcele neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta. Poslove provo|enja konkursa obavljat }e op}inska Slu`ba nadle`na za imovinsko-pravne poslove Op}ine Gora`de.Naknada za dodijeljeno zemlji{te za gra|evinsku parcelu br. i to: 1) Gra|evinska parcela u ul. . . . Investitor je du`an o svom tro{ku izvr{iti ure|enje gra|evinskog zemlji{ta (pripremanje i opremanje). 02. 706/1 KO Gora`de II.00 KM. 4. {to za 219. Zakona o gra|evinskom zemlji{tu FBiH („Slu`bene novine FBiH“ br.40 m2 korisne povr{ine objekta iznosi 10.Ta~an naziv i adresa pravnog lica sa izvodom iz sudskog registra i identifikacionim brojem. .539. Prijave sa naprijed navedenim dokazima (original ili ovjerene fotokopije. . kako slijedi: A) . poslovnih objekata u nizu. drinske brigade.00 KM.730.690. kako je propisano zakonom. u katastarskom operatu ozna~ena kao dio k.00 KM i naknada po osnovu pogodnosti kori{tenja gra|evinskog zemlj{ta (renta) 30 KM/1 m2.prizemlje.079 m2.00 KM od ~ega naknada po osnovu povr{ine gra|evinskog zemlj{ta (naknada ranijem vlasniku) iznosi 1. U~esniku ~ija ponuda ne bude prihva}ena vratit }e se upla}eni iznos sredstava za kauciju.uvjerenje poslovne banke o solventnosti (likvidnosti) ponu|a~a .~.suteren.Naknada za dodijeljeno zemlji{te iznosi ukupno: 15. prema uslovima koji budu dati u urbanisti~koj saglasnosti. D) .00 m2 korisne povr{ine objekta iznosi 39. i to: 1) Gra|evinske parcele br. gara`a i parking prostora.20 KM od ~ega: . Jusufa Duhov}a (7 poslovnih prostora).00 KM od ~ega: . Izabrani kandidat bit }e pismeno obavije{ten o rezultatima konkursa u roku od 8 dana po zaklju~enju konkursa.00 KM. radi izgradnje poslovnih objekata u nizu.30 m2 korisne povr{ine objekta iznosi 25.Naknada po osnovu povr{ine gra|evinskog zemlji{ta (naknada ranijem vlasniku) iznosi 20. dr`avna svojina. s tim {to po~etni iznos ponude ne mo`e biti manji od iznosa naknada iz ta~ke II. 2. i naknada po osnovu pogodnosti kori{tenja gra|evinskog zemlji{ta (renta) 36 KM/1 m2. na adresu Op}ine Gora`de. . KRITERIJI ZA DODJELU Predmetne gra|evinske parcele dodijelit }e se onim pravnim ili fizi~kim licima koji ponude najvi{i iznos naknade za dodijeljeno zemlji{te u odnosu na po~etni iznos naknade.~. spratnost visoko prizemlje. iznosi ukupno: 2. a nalazi se u I zoni gradskog gra|evinskog zemlji{ta. a nalazi se u II zoni gradskog gra|evinskog zemlji{ta. odnosno li~ne podatke sa mati~nim brojem i adresom za fizi~ka lica. maj. u katastarskom operatu ozna~ena kao dio k.Dodjela na kori{}enje gra|evinskih parcela neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlj{ta radi izgradnje ~etiri poslovna objekta u nizu. 4.00 KM od ~ega naknada po osnovu povr{ine gra|evinskog zemlji{ta (naknada ranijem vlasniku) iznosi 1. . spratnost gara`e . 752/2 KO Gora`de II. ili putem telefona br. 038-221-002 lokal 246. . korisnik Op}ina Gora`de. 1952.320. Dnevni avaz oglasi Firat Çelik BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE Bosanskopodrinjski kanton Gora`de OP]INA GORA@DE Na~elnik op}ine Gora`de Broj: 02-31-302 Gora`de.200.075. {to za 24 m2 korisne povr{ine poslovnog objekta iznosi 864.00 KM. .00 KM. Ferida Dizdarevi}a. na konkurs se mogu prijaviti sva fizi~ka i pravna lica. . i naknada po osnovu pogodnosti kori{tenja gra|evinskog zemlji{ta (renta) 36 KM/1 m2. Ibrahima Popovi}a. U~esnik Konkursa za dodjelu neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlj{ta za izgradnju stambeno-poslovnih objekata...00 KM. ranijem vlasniku) iznosi 1. podnose se li~no na protokol u {alter sali zgrade Op}ine Gora`de .ako u roku od 15 dana od dana pravosna`nosti rje{enja o dodjeli na kori{tenje gra|evinskog zemlji{ta. u katastarskom operatu ozna~ena kao dio k. ne izvr{i obavezu pla}anja naknade za dodijeljeno zemlji{te. i naknada po osnovu pogodnosti kori{tenja gra|evinskog zemlji{ta (renta) 36 KM/1 m2. 1. Odluke o gra|evinskom zemlji{tu („Slu`bene novine Bosanskopodrinjskog kantona Gora`de“ br. a obavje{tenje o konkursu objavit }e se i putem Kantonalne televizije BPK-a Gora`de.~. 2) Gra|evinska parcela u ul.20 KM. dr`avna svojina korisnik Op}ina Gora`de. . i naknada po osnovu pogodnosti kori{tenja gra|evinskog zemlj{ta (renta) 36 KM/1 m2.~. KO Gora`de I. a u katastarskom operatu su ozna~ene kao dio k.00 KM. i naknada po osnovu pogodnosti kori{tenja gra|evinskog zemlji{ta (renta) 36 KM/1 m2.Dodjela na kori{}enje 2 gra|evinske parcele neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta. Ramovi} Muhamed Tuba Büyüküstün.200. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje.852. Prijave se podnose u pismenoj formi i obavezno sadr`e: .~. dr`avna svojina korisnik Op}ina Gora`de.Naknada za dodijeljeno zemlji{te iznosi ukupno: 118. 991 KO Gora`de II.00 KM. ukupne povr{ine 383 m2. kojim se dokazuju ~injenice na osnovu kojih se utvr|uje lista prvenstva). korisnik Op}ina Gora`de. Statuta Op}ine Gora`de („Slu`bene novine Bosanskopodrinjskog kantona Gora`de“ broj: 13/07). Na~elnik op}ine Gora`de: mr. ukupne povr{ine 806 m2.00 KM i naknada po osnovu pogodnosti kori{tenja gra|evinskog zemji{ta (renta) 30 KM/1 m2.00 KM.200. prema kopiji plana sa ucrtanom dispozicijom gra|evinskih parcela.rok zavr{etka izgradnje objekta.Naknada po osnovu povr{ine gra|evinskog zemlji{ta (naknada ranijem vlasniku) iznosi 22. 43. na kojoj je predvi|ena izgradnja poslovnih objekata u nizu. spratnost gara`e . februar/velja~a 2012. radi izgradnje stambeno-poslovnih objekata i to: 1) Gra|evinska parcela u ul. ukupne povr{ine 910 m2.Dodjela na kori{}enje 2 gra|evinske parcele neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta. iznosi ukupno: 2. u katastarskom operatu ozna~ena kao dio k. 37 zgrade Op}ine Gora`de. a nalazi se u I zoni gradskog gra|evinskog zemlji{ta.00 KM i naknada po osnovu pogodnosti kori{tenja gra|evinskog zemlji{ta (renta) 36 KM/1 m2. povr{ine 1. maj (10 poslovnih prostora) u katastarskom operatu ozna~ena kao dio k. postala majka Engin Akyürek Glumac velikog srca Dvostruka sre}a za Asi Hazal Kaya Anahi Odrasla sam u sukobu izme|u roditelja! „Navu~ena“ na plasti~ne operacije? Uloga fudbalera je veliki izazov! Mauricio Islas Stana Kati} i Nathan Fillion iz serije „Castle“ Ljubav i izvan kamera?! Zvijezde o zvijezdama Koga ~eka novac.~. Budu}i investitor gubi pravo kori{}enja gra|evinskog zemlji{ta radi gra|enja. dr`avna svojima i korisnik Op}ina Gora`de. 2178/1. godine Na osnovu ~lana 45. a nalazi se u I zoni gradskog gra|evinskog zemlji{ta.00 KM. Upla}eni iznos naknade za kauciju ne}e se vratiti u~esniku koji odustane od prijave nakon otvaranja ponude ili kome se utvrdi da je izgubio pravo kori{tenja zemlji{ta radi gra|enja. {to za 24 m2 korisne povr{ine poslovnog objekta iznosi 864. {to za 24 m2 korisne povr{ine poslovnog objekta iznosi 864. ne podnese zahtjev za izdavanje odobrenja za gra|enje. C) . ukupne povr{ine 320 m2. a nalazi se u II zoni gradskog gra|evinskog zemlji{ta. na kojoj je predvi|ena izgradnja poslovno-stambene zgrade spratnosti prizemlje + 3 sprata. .50 m2 korisne povr{ine objekta iznosi 102.ako se u roku od godinu dana od dana pravosna`nosti rje{enja o dodjeli gra|evinskog zemlji{ta radi gra|enja. B) .707. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu FBiH i na oglasnoj tabli Op}ine Gora`de.20 m2 korisne povr{ine objekta iznosi 7.064. 7/04) i ~lana 35.Naknada za dodijeljeno zemlji{te za gra|evinsku parcelu br. II NAKNADA Po~etni iznosi naknada za dodijeljeno gradsko gra|evinsko zemlji{te odre|ene su u skladu sa Odlukom koja reguli{e ovu oblast.iznos ponu|ene naknade za dodijeljeno gra|evinsko zemlji{te. spratnost suteren + prizemlje. spratnost .064.389. na kojoj je predvi|ena izgradnja poslovnih objekata u nizu. Na~elnik Op}ine Gora`de raspisuje Potra`ite na kioscima @enska srca slama turski Matthew McConaughey! KONKURS za dodjelu neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta u dr`avnoj svojini radi privo|enja trajnoj namjeni I PREDMET KONKURSA . KO Gora`de I. u katastarskom operatu ozna~ena kao dio k. Mar{ala Tita br.312.Naknada za dodijeljeno zemlji{te za gra|evinsku parcelu br. {to za 955. Jusufa Duhovi}a. ~lana 4. Otvaranje prijave izvr{it }e konkursa komisija u roku od 8 dana od dana zatvaranja konkursa. povr{ine 30 m2 po jednoj gra|evinskoj parceli. {to za 354.50 m2 korisne povr{ine objekta iznosi 34. . a nalazi se u I zoni gradskog gra|evinskog zemlji{ta. i naknada po osnovu pogodnosti kori{tenja gra|evinskog zemlj{ta (renta) 30 KM/1 m2.Naknada za dodijeljeno zemlji{te iznosi ukupno: 57. III OBAVEZE Obaveza budu}eg investitora koji je stekao pravo gra|enja putem konkursa je da obezbijedi izvedbeni projekt. ste~enog putem konkursa u slijede}im slu~ajevima: . 1. 2178/1. {to za 24 m2 korisne povr{ine poslovnog objekta iznosi 864.398.00 KM.370.00 KM. dr`avna svojina korisnik Op}ina Gora`de. . 1.Naknada po osnovu povr{ine gra|evinskog zemlji{ta (naknada ranijem vlasniku) iznosi 32. 1969/1 KO Gora`de 1. 2) Gra|evinska parcela u ul.00 KM.064. .dokaz o uplati kaucije u iznosu od 3% od po~etne cijene. ukupne povr{ine 443 m2. . a nalazi se u II zoni gradskog gra|evinskog zemlji{ta.24 Subota.ta~na naznaka na koju gra|evinsku parcelu se prijava odnosi. 2012.891. ul.000.200. 25/03). dr`avna svojina korisnik Op}ina Gora`de.Naknada po osnovu povr{ine gra|evinskog zemlji{ta (naknada ranijem vlasniku) iznosi 15.00 KM.00 KM od ~ega naknada po osnovu povr{ine gra|evinskog zemlji{ta (naknada. 2 sa naznakom .

navodno. Očekuje se da toranj bude završen 2014. Svese dogodilo ka- da je Malezijac krenuo na probnu vožnju “ferrarijem” kako bi postao ponosni vlasnik. to nije jedina stvar po kojoj je ona ušla u Ginisovu knjigu rekorda. koja je visoka samo 62. Sestre živjele u blizini Iako na prvim slikama toranj izgleda kao da je napravljen od kristala i prožet zatamnjenim sjajem. a zadobila je i opekotine. dvije sestre blizanke iz Indonezije ponovno su zajedno.5 kilograma i pati od vrste patuljastog rasta koja se zove ahondroplazija. koja je živjela u Holandiji od 1876. zidovi će izgledati poput zavjese od mreže. bacila sina susjedima koji su se ispod prozora okupili kada su čuli njezinu vrisku. godine Amdž je smatrana za najnižeg tinejdžera na svijetu. a pati i od krtih kostiju pa će joj. od kojih je jedna dovoljno blizu da apsorbira isto toliko energije i svjetlosti kao i Zemlja. I vozač i suvozač povrijeđeni su u nesreći. februar/velja~a 2012. a sigurna sam da ne bih postala poznata da nisam najmanja žena na svijetu . 2HLE ALE@ELE *E=A IA KF=A JH= = ILEAJK = ! C@E= Lin i Emeli: Napokon zajedno w JHELA= L= F=AJ= 7H ECH=KćE ECHE?A Međunarodni tim astronoma saopćio je da je otkrio četvrtu planetu izvan našeg Sunčevog sistema na kojoj bi život mogao biti moguć. kvalificirala se za novi rekord. No. subota. omogućila joj je da dobije plaćeni put u Japan i Italiju kako bi upoznala ostale ljude koji drže neki od Ginisovih rekorda. podržala je partiju MNS uoči izbora u Mumbaiju u Indiji i pokazala da ima visoke ambicije za bavljenje politikom. 1983. a imat će površinu od 145. a desetine drugih posjetilaca još su satima nastavile sa svojom razonodom. godine i bila je visoka samo 61 centimetar. U padu nakon skoka kroz prozor slomila je ruku. Sestre su se našle i odlučile napraviti DNK test. namjeravajući da ga spasi. koji im je odagnao sve sumnje. udaljenoj 22 svjetlosne godine od Zemlje. PLANOVI Na Tajvanu počinje gradnja spektakularne kule Ako je suditi prema najnovijim trendovima u arhitekturi. ”Eco Tower” bit će sagrađen korištenjem optičke tehnologije. Do 18. . *=?E= IE= H FHH @= C= IF=IE Očajna majka iz Klivlenda bila je prisiljena baciti svog sina kroz prozor sa drugog sprata nakon što ju je za vrijeme svađe momak zapalio dok je dijete držala u naručju. Ford je uhapšen nakon petosatnog lova po gradu. Zbog toga je prestala rasti nakon prvog rođenda- Malezijac je naprobnoj vožnji u potpunosti uništio skupocjeni “ferrari 430”. On ima samo 5. biti potrebna njega tokom cijelog života. kojaje itekako skupo stajala. godine.rekla je Juoti. ukazuju na mogućnost postojanja vode i života. ona ju je išla potražiti na mreži i pronašla ju je. Mnogi od na. plaši se da će zbog svog rasta postati previše popularna. Kada je Emelinina majka spomenula porodicu Bekmen. kako sjedi u stolici s ispruženim rukama.čine da velike stvari budu nevidljive. Nju su na njenom prethodnom rođendanu zvaničnici Ginisove knjige rekorda zvanično proglasili najmanjom ženom na svijetu. a njegovo ukočeno tijelo. On je u kafić došao u utorak navečer prema lokalnom vremenu. a zatim ju je polio benzinom za upaljače i zapalio. Juoti je svojim prisustvom na predizbornim skupovima podržala partiju na općinskim izborima. dok će visina ove građevine biti 450 metara. Kevin Ford svađao se s Tifani Louson (Tiffany Lawson) zbog stanarine koju je ona. ===žA==ILEAJKK=EKFEJEK Juoti je prisustvom na skupovima podržala partiju MNS na općinskim izborima Juoti Amdž (18). koja imamogućnost da privremeno nestane i na taj način sakrije ekstenzivne kulturne. Temperature na ovoj planeti. ne mareći za to što u rukama Amerikanku zapalio momak drži 18-mjesečnog sina.8 centimetara. reklo bi se da su stručnjaci inspiraciju potražili u magiji . kada je svaku od njih usvojila druga porodica. Za njihov ponovni susret zaslužan je Facebook. 4. Do prije go- dinu Lin Bekmen (Backman) i Emeli Falk (Emelie) nisu bile ni svjesne jedna druge. Oni dodaju i to da žele napraviti građevinu koja će na najljepši način prikazivati globalnu zajednicu. Ipak. Sestre su razdvojili jošudjetinjstvu. No.Prema riječima upućenih. prejako je stisnuo papučicu gasa i izletio s ceste. Titula koju je ponijela kao tinejdžerka.Jedan od problema onih koji su slavni jeste da vas stalno neko prati. vjerovatno. Uspjela je ugasiti vatru koja ju je zahvatila te je sa sinom prevezena u bolnicu. Zbog prevelikebrzine. Indijka se društveno angažirala =AE=? KEšJE IKFE ’BAHH=HE’ Probna vožnja Sletio s ceste Juoti na skupu njih postavljaju iritirajuća pitanja. do 1895. # Jedan muškarac s Tajvana umro je dok je igrao videoigrice u internet-kafiću. Skoro tri decenije živjele su uŠvedskoj udaljene samo nekoliko kilometara jedna od druge. dugovala. Beba nije povrijeđena. Upravo se ovim vodio arhitekta Su Fudžimoto. Najniža žena u povijesti i dalje je Paulina Masters.500 kvadratnih metara. koja ima mogućnost da privremeno nestane Nakon 28 godina razdvojenosti. nesvjesne da sjede u blizini leša. konobarica je primijetila tek sljedeće noći. . U ovom trenutku internacionalna kompanija “GDS Practice” priprema se da uradi proračune i procjenu svega što je potrebno kako bi ovaj toranj bio izgrađen.EI w Dnevni avaz. a kada je postala punoljetna. Oko zvijezde GJ 667C kruže najmanje tri planete. Žena je odjurila prema prozoru i. zabavne i sportske aktivnosti. koji omogućavaju da se kroz njih vidi panorama grada. vozačjeizgubio kontrolunad vozilomi sletiosaceste. stručnjaci uvjeravajuda će“Eco Tower” biti sagrađen korištenjem optičke tehnologije.. koji planira da na Tajvanu napravi toranj od providnih zidova.

ovom zlu kažemo ne . M. U predstavi igraju Snežana Alič. i Mihael Miler (Michael Muller). direktor Raiffeisen banke. čiju premijeru sam za rođendan poklonio supruzi Uramoj sceni. Dok je za vrijeme premijere uglavnom nervozno šetkao iza tribine s gledalištem.Prije godinu sam na ovoj sceni radio “Ćorkana”. tada posvećeno odnosu Miloševićevog režima u Srbiji prema umjetnicima. Završni pregovori su već sada u toku. gdje ćemo se sresti s brojnim agentima . izdanje najvećeg filmskog karavana u regionu pamtit ćemo po mnoštvu filmova. A. M.Prave reakcije publike i teatarske kritike tek očekujem u narednim izvedbama rekao je Misirača. moralna i etička bijeda osobine su njemačkog čovjeka Trećeg rajha. kostime će raditi Kao Pao Shu.kazao je Purivatra. Godinu kasnije. na šta. izjava svjedoka i novinskih članaka iz tog perioda.Njemački narod je imao izbor. Ču. Ovo je najbolji primjer ulaganja jedne međunarodne kompanije. i ova izvedba govori o odnosu politike i vlasti prema umjetnosti i kulturi. pa je predstava uistinu legitimna i interesantna za ovo podneblje i ovo doba. već i za Evropu . Kao i beogradski original. i glasao je za Hitlera. U autorskom timu su scenograf Tarik Musakadić. ovo bila nova premijera. i 1938. DŽONLIĆ Reakcije publike . +EAEL FHAJ =CH=đA K 4JAH@=K u vrijednosti od 39. zatvara se. hipokrizija. u prvom licu jednine. Ovo je hrabar i radikalan potez. A. region. Poslije ilahije “Šehidi”. godine “Humidity” mladog srbijanskog reditelja Nikole Ljuce osvojio je prestižnu “Euroimages” nagradu su i nastavak dugogodišnje saradnje. Savremeni čovjek suočen je s egzistencijalnim strahom. E. Riječ je o nagradi koja se dodjeljuje na CineMartu.kazao nam je Hamzagić. ovo bila nova premijera . Galijašević je otkrio da će “Suza na mezaru” uskoro biti prevedena na turski jezik. na moj rođendan. o idejama koje je slijepo slijedio i u koje je vjerovao. subota.istakao je Purivatra. Drmać je naglasio da publika pravi doživljaj predstave može imati tek kad pažljivo sasluša svaku rečenicu i svaki potez u predstavi. direktor SFF-a. Tekst se sastoji iz niza “slika” o rastućem nacizmu i poniženju ljudskog bića. izdanje. ali i brojnim gostima. BiH. Hamzagić: Upozorenje svima nama Stranke desnog političkog krila sve su glasnije i popularnije. Hadžić) Marković sa suprugom gledao premijeru (Foto: A. koprodukcijskom marketu Roterdam Film Festivala.govori Hamzagić. neli.Reditelj je značajno promijenio moj tekst. Umjetničko pravo U predstavi glume bračni par Burina. grafički dizajn Goran Lizdek. Džonlić) Projekt CineLinka iz 2011. ozvaničili Miler je saradnju sa SFF-om ocijenio divnom te potcrtao da je ugovor produžen na naredne tri godine. a posebno je oduševljen što će se njegov prvjenac vrlo brzo naći i u Muzeju “Alija Izetbegović”.S optimizmom gleda- Saradnja SFF-a i Raiffeisen banke Glumci se poklonili publici na sceni (Foto: J. nasilje. poslije predstave je izvedbu prokomentirao “pristojnom i očekivano uigranom”. a među njima su bili i Misiračini roditelji. februar/velja~a 2012.Tjeskoba. 17.Riječ jeo prvom partneru koji je prepoznao SFF. značajan ne samo za Sarajevo. koji je sa suprugom prisustvovao zeničkoj premijeri. ona je uzvratila ovom predstavom meni kazao je Haris Burina. Na svečanom prijemu u prisustvu brojnih zvanica Miro Purivatra. Ču. čemu se iznimno raduju. prihvatanje zla kao neminovnost života. Premijera je planirana za 24. Ideje nacizma i fašizma nisu više samo prijetnja. nepravda. ’5JH=D E >EA@= 6HAćAC H=D=’ ’5K= = A=HK’ E K HAžEE AHE= 0==CEć= Promocija knjige u Brezi mo na 18. . . godine na scenu Sarajevskog ratnog teatra SARTR postavit će reditelj Nermin Hamzagić. ima puno umjetničko pravo. doživio kroz svoje godine u teatrima i na filmu.Sve ovo već sam. koju su izveli hor i ansambl “Preporod” iz Ilijaša i brezanski bend “Dai- re”. februar. KJKH= ZENICA Premijera “Govorne mane” Gorana Markovića 0=HEI *KHE= L I= @žELE = L=IJEJ žE Za mene je. Dvjestotinjak gledalaca predstavu je gledalo na sa- 2 7H=AE = HđA@= . izvedeno na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. . kazao je Marković Detalj sa svečanog prijema (Foto: S. Drama je svojevrsno upozorenje svima nama. Holandija). Za meneje. iakobazirana namom tekstu. . nakon Tuzle. imat ćemo ne samo dobre filmoveveć igostekojiće bitina nivou svih prethodnih festivala. Nova predstava Sarajevskog ratnog teatra = JKHI AEK Dramski tekst Bertolda Brehta o rastućem nacizmu i poniženju ljudskog bića Galijašević s posjetiocima promocije Književni prvjenac bh. muziku Mirza Šišić te dramaturgiju Asja Krsmanović. Uranela i Haris. Ističe da je važno govoriti o nacizmu i fašizmu.$ Dnevni avaz. Adnan Hasković i Amar Selimović.kazao nam je Marković nakon odgledane predstave. poučeni iskustvom holokausta. a pred sobom imamo i festivale u Berlinu i Kanu. brutalnost. marševi mladih radikala sve su učestali- ji. Dramski tekst Bertolda Brehta (Bertolt Brecht) “Strah i bijeda Trećeg rajha” o životu njemačkog naroda pod vladavinom Adolfa Hitlera u periodu između 1933. Alban Ukaj. Pod rediteljskom paskom mladog Banjalučanina Marka Misirače preksinoć je na Velikoj sceni Bosanskog narodnog pozorišta u Zenici premijerno izvedena predstava “Govorna mana”. a Burina je poručio: . iako bazirana na mom tekstu. . Mi danas imamo obavezu da. te gost zeničkog teatra Mario Drmać. u pojedinim vladama su čak na vlasti (Mađarska. naravno. Jasenko Pašić. Amila Terzimehić. kaže direktor prestižne manifestacije U organizaciji Sarajevo Film Festivala i Raiffeisen banke u sarajevskom kinu “Meeting Point” preksinoć je premijerno prikazan film “Koža u kojoj živim” najpoznatijeg španskog reditelja Pedra Almodovara. Bez ovakvog partnerstva naš festival ne bi bio to što danas jeste. te postaje pogodnim za manipulaciju. 4. nepovjerenje. . Prošlogodišnje. one su sada već realnost u kojoj živimo i kojima se moramo suprotstaviti. novinara Mugdima Galijaševića “Suza na mezaru”. Prema onome što već sada znamo. promoviran je i pred brojnom publikom u Općoj biblioteci “Muhamed Kantardžić” u Brezi. otvoreno se demoniziraju imigranti .500 dolara. Zenička inscenacija dogodila se petnaest godina nakon što je djelo. I studente i egzibicioniste i one koji žele uspjeh preko noći i političare koji se miješaju u kulturu. među kojima su bili čuveni bračni par Anđelina Đoli (Angelina Jolie) i Bred Pit (Brad Pitt). Komad je nastao po istoimenom djelu beogradskog pozorišnog i filmskog reditelja Gorana Markovića. Jordamović) 2KHEL=JH= 5 FJEE CA@= = & E@=A Imat ćemo ne samo dobre filmove već i goste. odlomke iz Galijaševićeve knjige čitali su učenici Gimnazije “Muhsin Rizvić”. jer se radi o idejama i svjetonazo- rima koje je “proizveo” čovjek.

Stambena zadruga „Bosna“. 84. Stankovi} Petar iz Sarajeva. ul. 1. 01. 2 po osnovu kupoprodaje. gara`a br. 84. Jajce zastupana po Mali} Miri. godine objavljuje }e se da je tu`ba povu~ena. te su tu`eni du`ni priznati i trpiti da se na osnovu ove presude tu`itelj mo`e uknji`iti kao vlasnik u knjizi polo`enih ugovora koja se vodi u Zemlji{no knji`nom uredu kod Op}inskog suda u Sarajevu u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. 2012. Obavje{tava se tu`eni da se dostava poziva za pripremno ro~i{te smatra izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja istog u dnevnim novinama. Nala`e se zemlji{no knji`nom uredu Op}inskog suda u Sarajevu. smatrat PRESUDU Utvr|uje se da je tu`itelj \urovi} Vule JMBG 1509938172173 iz Sarajeva stekao vlasni{tvo nad gara`om koja je sagra|ena u naselju Ned`ari}i ul. Jajce Pozivate se na pripremno ro~i{te zakazano za dan 22. nakon zaklju~ene glavne rasprave dan 29.o. 01. Kralja Tomislava 26 i 3. SUDIJA Merdanovi} Vesna POUKA: Protiv ove presude dozvoljena je `alba Kantonalnom sudu u Sarajevu putem ovog suda u roku od 30 dana od dana dostavljanja presude. Jajce. 02.30 m2. Jajce II-tu`enog: „ELEKTROBOSNA-N“ d. ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l.o. Jajce. Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`itelj. 2012.00 KM. 12. ul. 11. dana 11. Pand`e 27 do 39. u pravnoj stvari tu`itelja „ELEKTROBOSNAZAKS“ d. 2. st.o. ZPP-a). protiv tu`enih: I-tu`eni: „ELEKTROBOSNA“ d. odsjek KPU da nakon pravosna`nosti ove presude isto uknji`i u zemlji{nu knjigu polo`enih ugovora. 5.o. Zaima [arca 36 b. Muhameda ef. ZPP-a).00 sati u sobu broj 33. godine Op}inski sud u Sarajevu po sudiji Vesna Merdanovi}.oglasi Dnevni avaz subota. Radi} Zoran iz Sarajeva. 2012.r. radi utvr|enja i uknji`be. advokatu iz Jajca. ul. 2. st.000. godine Op}inski sud u Travniku.o. ZPPa).o. zastupanog po punomo}niku advokatu Kosova} Emiru. 4 NIZ IX objekat 4 k br. godine u 10.o. osim ako tu`eni ne zahtjeva da se ro~i{te odr`i (~l. dokaze koji }e se izvesti i koje osobe }e biti pozvane na glavnu raspravu (~l. 15. godine donio je sljede}u. prostoriju Op}inskog suda u Travniku. 94. 77.o. pri ~emu se stranke upozoravaju da sud mo`e odrediti da se glavna rasprava mo`e odr`ati odmah nakon pripremnog ro~i{ta (~l.o. st. radi utvr|ivanja i uknji`be. sudija Halisa Ba{agi}. 02. 57.001. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TRAVNIKU Broj: 51 0 Ps 030336 10 Ps Travnik. 01. 4. dana 31. 94. v.o. godine u prisutnosti punomo}nika tu`itelja i odsutnosti uredno obavje{tenih tu`enih. Ova presuda provest }e se i katastarskim operatima koji se vode kod Op}ine Novi Grad Sarajevo. @alba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka. u pravnoj stvari tu`itelja Vule \urovi}. ZPP-a). 01. februar/velja~a 2012.o. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. protiv tu`enih 1. v. POZIV za pripremno ro~i{te ZA: I-tu`enog: „ELEKTROBOSNA“ d.o.sp. Jajce i III-tu`eni: „BSI“ d. 2011. SUDIJA Halisa Ba{agi} s. 3. 1. povr{ine 11. . 2012. Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`eni.00 KM. 2012. Na pripremnom ro~i{tu sud }e rje{enjem odrediti dan i sat odr`avanja glavne rasprave. 27 BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 65 0 P 178911 10 P Sarajevo. st. Najkasnije na pripremnom ro~i{tu stranke su du`ne iznijeti se ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka.sp. [ukrije Pan|e br. II-tu`eni: „ELEKTROBOSNA“ d. ZPPa). pitanja o kojima }e se raspravljat.

L. .To su talentirani mali ljudi. Izvor blizak Kauelu otkrio je za medije da bi to mogla biti supruga Džej-Zija (Jay-Z). loš utjecaj koji Sil ima na djecu. a preuzeti u roku od tri dana nakon rezervacije . Rezer- =H@=šE= FL K LAE I= 5=čA da je par ponovo zajedno. Mark je definitivno njen tip muškarca. otkrila je za magazin “In Touch” da se od pjevača razišla zbog njegove loše naravi. a dan kasnije na istom mjestu predstavit će svoj rediteljski prvjenac film “Kao rani mraz”.poručuju iz tuzlanske agencije “Beral Music”. Bandić: Radi na tekstovima pjesama Zanosna Nikol Šercinger (Nicole Scherzinger). jer je u više navrata izjavljivala da voli atletsku građu. glumicu Kristinu Hendriks (Christina Hendricks). Angažiranjem zvijezde “Mad Mena” brend je prošle godine premašio sva očekivanja kada je riječ o zaradi. To iskustvo danas naziva brutalnim.com i www. jer su sve glasnija šuškanja da se tajno sastaju.Radujem se ponovnom druženju sa Bosancima i Hercegovcima širom Sjedinjenih Američkih Država. džez sastav “Sarajevo Jazz Guerilla” uskoro bi trebao početi snimati album prvjenac. Nakon što su dobili novog člana Đorđe Balašević održat će 16. ali zbog ranije ugovorenih nastupa u Švedskoj. Pored Balaševića i njegove “Panonske mornarice”. Kad god je Kim u Njujorku.izjavila je Tatjana. Znamo da ima dosta toga novog da nam donese na palubi svoga broda i mislimo da će tri dana biti malo da ga ugostimo i družimo se s njim. Ona je savjetovala Hajdi Klum (Heidi) da zaboravi na mogućnost pomirenja i da se što prije razdvoji od “bijesnog čovjeka”. Veoma su oprezni da ih neko ne vidi. koji se nedavno vratio iz Čikaga i koji uveliko nastupa s nama svakog ponedjeljka u sarajevskoj “Pivnici”. Sajmon Kauel (Simon Cowell) odlučio je da dovede neku prvoklasnu zvijezdu na mjesto sudije.Sajmon je jedna od najpametnijih osoba koje poznajem. Šercinger: Još jednom istakla figuru Hejgl: Brutalno iskustvo Pjevačica u kampanji za “London Fog” Najpopularniji bh. Begović: Večeras koncert u Sloveniji . koju je stekla i u vremenu dok je bila sutkinja takmičenja “X Factor”. osim po pjevačkim uspjesima.kaže Begović. No. Nakon što je gledanost šoua opala Enes Begović večeras će u Sloveniji održati prvi veliki nastup u nizu. jer je. Sančez: Igrač Njujork džetsa Bivša djevojka o pjevaču Balašević: Pobudio veliko zanimanje vacije ulaznica po cijeni od 30 KM za koncert i film mogu se izvršiti putem telefon 066/343-333 te e-maila ulaznice@beralmusic. Dobra vijest je. Z. Njemačka manekenka Tatjana Patic (Patitz). P. da smo dobili još jednog člana. zvijezda šoua realnosti Kim Kardašijan (Kardashian) ima novog momka. a pitanje je da li bi prihvatila tako zahtjevan posao s obzirom na to da je nedavno postala majka. koja organizira ovaj vekiki događaj. D.Već sam počeo raditi na tekstovima nekih pjesama. S. Bijonse se za sada nije oglašavala po pitanju veoma velikodušne ponude.Poze u kojima smo morale stajati pred fotografima. jer su njih dvoje važili za savršen par. Za sada se bavimo ’5=H=AL=/KAHE=’ IE=FHLE=>K idejom da iskoristimo neke starije melodije kao podlogu za te pjesme pa ćemo vidjeti kako će sve to zajedno ispasti. koje bi se trebale naći na albumu. Riječ je o Marku Sančezu (Sanchez). 2=JE? 5E E= LA= šK =H=L . oni se druže. u martu i aprilu . bio u vezi s glumicama Džesikom Zor (Jessica Szhor) i Hejden Penetije (Hayden Panettiere).rekao je on. a već je rezervirano više od polovine kapaciteta dvorane. bit ću samo deset dana . tome samo ide u korist. Siguran sam da ima pregršt dobrih ideja . džez-pijanistu i akordionistu Adisa Sirbubala. Izgleda Ketrin Hejgl (Katherine Heigl) ispričala je za američke medije kako je njeno najsramotnije iskustvo bilo poziranje pred kamerama dok je radila kao dječiji model. bile su mi smiješne i glupe. marta. Vijesti o potencijalnom razvodu Hajdi i Sila uzdrmale su svjetsku javnost. inače bivša djevojka Sila (Seal). februar/velja~a 2012.Sajmonu je potrebna velika ženska zvijezda. igraču Njujork džetsa. Patic i Sil zabavljali su se nepunu godinu. . Zajedno sa svojim bendom.Očekujemo Đoleta trinaest godina. . najvjerovatnije.pišu mediji. koja se nalazi kod Ljubljane i prima više od 3. Bijonse: Još se nije oglasila Budući da je gledanost šoua “X Factor” u posljednje vrijeme opala. da na vrijeme osiguraju ulaznice. Dodala je kako se grozi činjenice da majke. . održat će koncert u dvorani “Medvode”. jer Mark jošviđanekoga .000 posjetilaca. Ističu i da za Balaševićevo gostovanje vlada veliko interesiranje.Kim i Mark se nalaze na večerama u hotelima. Maraja *EIA KI FL== @= IK@E K ’: .izjavio je izvor.kupikartu. Kako otkriva pjevač grupe Elvir Bandić Banda. navodno. kojima ne treba na početku života uništavati samopouzdanje suludim takmičenjima . Balašević je u novembru prošle godine u Sarajevu priredio istinski spektakl te je za očekivati da će se takva atmosfera ponoviti i u Tuzli. guraju djecu pred kamere kada ona za to nisu spremna. a popularnost Nikol. a već je rezervirano više od polovine kapaciteta dvorane.=?JHK’ Keri (Mariah Carey) bila bi dobra.U Sloveniji je veliki broj ljubitelja mojih pjesama. . snimati u studiju Muzičkog centra “Pavaroti”u Mostaru. gdje će mu biti priređen svečani doček. R. jer bi na taj način sigurno oborio rekord gledanosti “Američkog idola”. Razlog za propast njihovog braka je.ističe Bandić. numere za debitantski nosač zvuka bend će. inače. . To im je cilj i ove godine. Nakon “Medvoda”.kaže Begović. 4.Događaj zvanično i nije bio objavljen. koja ne može da kontrolira svoju eksplozivnu narav. poručuju iz agencije “Beral Music” Ako je suditi prema pisanju američkih medija. i on je slab na poznate dame. s kojim je prije nekoliko godina bila u kratkoj vezi. također. planiramo raditijošnekoliko dvorana u ovoj zemlji. On želi Bijonse. mnogi gledaoci u Americi prestali su ga pratiti.On je sebična i nezrela osoba. poznata je i po tijelu na kojem bi joj mnoge žene pozavidjele. H. IDM >E #! Prema pisanju američkih medija SPEKTAKLI Koncert čuvenog kantautora i projekcija filma ĐHđA *==šALEć K 6KE $ E % =HJ= Događaj zvanično i nije bio objavljen. . u Tuzlu će doputovati i glumci iz filma “Kao rani mraz” . Nakon odlaska Pole Abdul (Paula) i Nikol Šercinger (Nicole Scherzinger) iz šoua. ali svi me uvjeravaju u suprotno. Riječ je o izuzetnom muzičaru. najvjerovatnije. Ima problema s izlivima bijesa .zaključila je Ketrin. .Glumica Ketrin Hejgl otvoreno & Dnevni avaz. subota.pojašnjavaju u “Beral Musicu”. Čuveni kantautor stiće će u grad soli 15. i to. Zato napominjemo za sve one koji žele doći na koncert i projekciju filma.ba. marta koncert u velikoj sali tuzlanske dvorane Mejdan. ali ona trenutno nije toliko popularna. . Menadžer Maraje Keri Rendi Džekson (Randy Jackson) ne isključuje mogućnost da se pjevačica pridruži ekipi emisije. . prije Kim. 5H=EIAEIKIJL=@AčEAC@A= Tada devetogodišnja Ketrin započela je karijeru u svijetu mode. Nikol je ove godine zamijenila prošlogodišnje zaštit- ŠAH?ECAH FEH== I= K =FKJK no lice. Krajem februara putuje na mini turneju po Americi.izjavila je Hejgl. koji je sa menadžerom NediPatic: Zabavljala se sa Silom nepunu godinu = ’A@L@=’ E@A = =AHEčK JKHAK Zauzeti Enes Begović mom Srnjom počeo pripreme za koncert u tuzlanskom Mejdanu. U kampanji za modni brend “London Fog” pozirala je obučena samo u kaput i ovoga puta još jednom istakla svoju figuru. Strani mediji prenose da je poziv za angažman u pjevačkom takmičenju dobila Bijonse Nouls (Beyonce Knowles). koja bi za pet sezona suđenja u tom šouu dobila nevjerovatnih 500 miliona dolara. gdje će održati četiri koncerta. Nikada neću zaboraviti sramotu koju sam pretrpjela .

DNEVNIKA 4. ESAD BO[KAILO: MIR ]E BITI KADA LIDERI BUDU VOLJELI BOSNU VI[E OD SVOG POLO@AJA OBJAVLJUJEMO DIJELOVE ERDOANOVE BIOGRAFIJE: SLU@BA NARODU JEST SLU@BA BOGU POLITI^KI PRILOG NAJTIRA@NIJEG BH. DNEVNIK Nijaz Skenderagi}.INTERVJU EKSKLUZIVNO PROF. FEBRUAR/VELJA^A 2012. politi~ar (Foto: B. nekada istaknuti bh. Nizi}) NA[ NIJAZ NE]E OTI]I U ZABORAV . DR. danas biznismen.

Znate. On je na zasjedanju Skup{tine Bosne i Hercegovine u januaru 1992. kao baza da se poku{amo za{tititi od nehumanog aspekta politike. poma`em onima koji su pro{li kroz te{ke traume. † Otkud uop}e ta potreba da se zlo~ini gradiraju preko broja stradalih. Mislim da njegovo djelo „Knjiga Adema Kahrimana pisana Ned`adom Ibri{imovi}em“ treba da bude ~itana u svakoj bosanskoj ku}i. nisu bili psihijatri. kojeg tako ~esto spominjete.Knjigu }e za nekoliko sedmica objaviti „Vanderbildt University Press“. ljude koji ne izgledaju bolesno? . † Zbog ~ega Vas je inspirirao Viktor Frankel. Marti}.... ali i Ranjen budniji † Po cijenu da dotaknem teoriju zavjere. FEBRUAR/VELJA^A 2012. Hitlerov savjetnik Himler bio je ljekar. ali upitat }u i jesmo li mi u Bosni bili Karad`i}evi ili ne~iji drugi „zamor~i}i“ ili samo `rtve ultranacionalnih pogroma? Mo`e li se to svrstati u kontekst u kojem je {utnja Evrope i svijeta nad zlo~inima u BiH bila simptomati~na? Dr. a prema Evropi i svijetu biti budniji.2 4. kojoj je ra|ena operacija na otvorenom srcu. ali bili su devijantne osobe destruktivnog karaktera. Na`alost. zbog statusa koji su u dru{tvu u`ivali. Ned`ad Ibri{imovi} je bio moj omiljeni pisac od gimnazijskih dana. Oti{ao je i Ned`ad Ibri{imovi}. Dakle. mi nudimo saznanja crpljena iz li~nog `ivota. detaljima torture i mu~enja i psihologiji me|u zatvorenicima i odnosima s ~uvarima. zamjenik direktora za specijalizaciju. Karad`i} i Ra{kovi} svakako nisu bili zlo~inci zato {to su psihijatri. profesor Nijaz Durakovi}. Bo{kailo stalno je de`urao pored svoje 81-godi{nje majke Emine. koje pjesnik Avdo Sidran svrstava u one koji „sada umiru. . Isto tako. . gleda u Evropu i svijet i nada se pomo}i prvenstveno otud. dobrog Bo{njanina. ali kao ~ovjek. kom{iju mogu da koriste gradaciju zlo~ina slu`e}i se brojkama. slobodu prije ropstva. Ovo {to se zove `ivot sada u Bosni spada vi{e u „umiranje“..Namjerno ili ne. nisu jedini ljekari koji su etiku pru`anja pomo}i drugima zamijenili ubijanjima. zbog ~ega bi nam pomogli u miru? Moramo sami sebi po- . a danas `ivi u Feniksu.Ubija ih nedore~ena Knjiga govori upravo i o na~inima lije~enja traumatiziranih logora{a. nego o tom svijetu i Evropi. Nijaz Durakovi} bio je jedan od najobrazovanijih Bo{njaka 20. Do kraja mjeseca iz {tampe izlazi i njegova autorska knjiga o tom iskustvu. ali. ti~kim aktivnostima Va{ih kolega po struci. Drugi razlog je {to su ljekari imali nekakvu slobodu da pone{to ka`u smjelije od drugih. ali je mogu}e. U trenutku dok je ovaj intervju nastajao. Ne{to. ali na nama se ispitivalo koliko dugo mo`emo izdr`ati. nacionalnoj osnovi u biti isti. bit }e ispravan i dobar. ho}e da pomogne. a ti }e{ biti slobodan i ponosan“. stolje}a. rekao: „Pa dokle. Vi ste na kraju samo o{te}eni ~ovjek kome treba pomo}i i kojeg na sve mogu}e na~ine treba kompenzirati. danas neuropsihijatar u Americi Mir }e biti kada lideri budu voljeli Bosnu vi{e od svog polo`aja Obi~ni Bo{njak. ^lan je i Bosanskohercegova~ko-ameri~ke akademije za nauku i umjetnost (BHAAAS). Ne}e je biti z An|elina \oli je razvalila siled`ije i nacionaliste z Jedan od upravnika Dretelja mi je jednom rekao pred najmanje stotinu zatvorenika: „Doktore. Otkud ovaj naziv? P rof. nije va`no kojoj etni~koj grupi pripadate ili da li dolazite iz naroda iz kojeg je u pet dana stradalo osam hiljada ili za pet godina stradalo osam miliona ljudi. psihijatara Jovana Ra{kovi}a u Hrvatskoj i Radovana Karad`i}a u BiH. uprkos traumama. stolje}a. doktor je to. Tu|man. † Po~etak rata u biv{oj Jugoslaviji obilje`en je poli- . kome je sudbina namijenila da stalno prolazi kroz . A to je tako i kod nas na Balkanu. Mislim da se radi u unikatnom aspektu u lije~enju trauma. Pa ka`e u posljednjem stihu te pjesme neprevazi|eni Mak: „Okolo {ap}u kako mi `ivot bje uzaludan Ne znaju da ranjen ovako ve} sam budan Ne znaju kako }u potonji udarac da dam Zlehudi o kojoj sada sve znam Sobom i sam“. ja }u se jednog dana sakrivati u Argentini. a nadogra|ivana nau~nim istra`ivanjima. pisaca i umjetnika.Radi se o psiholo{kom konceptu da ~ovjek i ne cijeni zdravlje prije bolesti. Jedan razlog je posebnost zanimanja koje se od obi~nog svijeta ~ak i idealizira. Viktor Frankel (Victor) je rekao: „Nije neopho- Nijaz Durakovi} nije dr`ao okove na o~nim kapcima † Va{a knjiga posve}ena je na neki na~in onim „jakima“. bez obzira koliko su ubita~ni rezultati na kraju razli~iti? Profesor Durakovi} bio je jedan od onih koji nije dr`ao okove na o~nim kapcima. ili se. Naslov je uzet iz poezije Maka Dizdara. Rodom je iz Po~itelja. Biti ranjen zna~i i saznanje o sebi i svojoj okolini. Vidite. Prije nekoliko dana napustio nas je Va{ zemljak. dr. spasiti jednog ~ovjeka je kao da si spasio cijeli svijet.Viktor Frankel je kao psihijatar pre`ivio Au{vic. Ne}e! Nisu pomogli kad smo prolazili kroz najte`a etni~ka ~i{}enja. a ne pre`ivljavanje. mi ni{ta nismo nau~ili.Milo{evi}. humaniji od svog ljudskog ranjavanja. magati. biv{i logora{. zato je ovdje va`an taj humani aspekt iz islama. † [ta ka`ete o filmu An|eline \oli (Angelina Jolie) „U zemlji krvi i meda“? Kako tuma~ite tu kolektivnu histeriju u Srbiji oko ovog filma kome se pripisuje da je „an- . Bo{kailo: Silovanje te`e od stotina dana logora „mnoge vojne“. [ta je to {to ubija te stamene borce. pravda i nepravda. na}i smisao“. Jo{ obi~ni Bo{njak. kao psihijatar koji je pre`ivio {est koncentracionih logora. Naj~e{}e se politika slu`i mjerenjima stradanja po broju `rtava. na~in na koji je svijet gledao sistematsko uni{tavanje svega {to je bo{nja~ko ne govori o nama. drugarice i drugovi moji. zakazani intervju ni u jednom trenutku nije do{ao u pitanje.„Ubiti jednog ~ovjeka je kao da si ubio cijeli svijet“ je i u~enje islama. Normalno jest da sam poslije vi{e od godinu provedenu u hercegova~kim koncentracionim logorima budniji i oprezniji. No. uglednih profesora iz Amerike te uspje{nih nau~nika. jer trpite od postratnog sindroma. naj~e{}e oni koji nisu izgubili ~lana familije. direktor za nastavak edukacije u najve}oj psihijatrijskoj bolnici „Associate professor The University Arizona“. dr. ratu. Jesu li ti psihijatri bili ludi kada su inicirali ratni narativ od Knina do Livna i nadalje. Njegova knjiga „Ljudi u potrazi za zna~enjem“ („Men search for meaning“) govori o pre`ivljavanju u logoru. koja broji oko 200 ~lanova. Boban. Esad Bo{kailo (54) pre`ivio je strahote {est koncentracionih logora. Ipak. Psihijatar je. kako re~e Mak Dizdar. To je. jo{ gleda u Evropu i svijet i nada se pomo}i prvenstveno otud.. vjerskoj. a zavr{io je i specijalizaciju u Njujorku. ~ovjek koji je pre`ivjeo holokaust? . zapravo prognanika iz BiH. radi samo o superlucidnim bojovnicima ekskluzivnih nacionalnih programa? Izlazak knjige O njemu je snimljen dokumentarni film „Od Au{vica do Dretelja“. ipak. uspravan. dr.. prvenstveno jer mu takvo gledanje name}e politi~ar. jedan od najpoznatijih izdava~a ovakve literature u Americi. pjesma u kojoj se opisuje stanje duha ~ovjeka. † Uskoro izlazi Va{a prva knjiga u Americi „Wounded I Am More Awake“ („Ranjen sam vi{e budan“). kada do|ete u ljekarsku ordinaciju tra`iti pomo}. Prije toga bio je ljekar u ^ikagu. Na`alost. ako je motiv istrebljenje jednog dijela populacije na rasnoj. na`alost. sestre i bra}o. koju ste napisali zajedno s poznatom novinarkom specijaliziranom za ljudska prava D`ulijom Lajblih (Julia Lieblich). a koja prati Va{u ratnu i poratnu pri~u. prijatelja. pre`ivjelima u bh. mladost prije starosti. X INTERVJU Prof. I bio je u pravu Razgovarao: Erol AVDOVI] uop}eno epiku o genocidu u Bosni. s humanisti~ke ta~ke. Postoji vi{e razloga zbog ~ega se dosta ljekara uklju~ilo u politiku 90-tih godina. ali i spreman za nova znanja i vi{i stupanj razumijevanja. ugra|ena ~etiri bajpasa. U aprilu }e s ostalim ~lanovima BHAAAS-a dr`ati predavanje u Sarajevu. u kojem u~estvuje s drugim poznatim logora{em i novinarom Mugdimom Karabegom. i ~esto tu|e ratove. A on je jedan od najve}ih zlo~inaca 20. jer misle da su pre`ivjeli“. ina~e. † Mo`e li ~ovjek koji je ranjen zaista biti budniji? dno da ~ovjek na|e smisao `ivota kroz patnju i traume. pjesma se zove „Nevoljni Vojno“. Ja. Kao gostuju}i predava~ o svom iskustvu u Dretelju te drugim hercegova~kim logorima predavao je na ~uvenom Harvardu. prvenstveno jer mu takvo gledanje name}e politi~ar. Esad Bo{kailo. dr`ati okove na o~nim kapcima? Miris tamjana se {iri Bosnom i Hercegovinom i prijeti da upali mnoge opasne vatre za koje i ne slutite da su nam tako blizu“. kao.

kad se ~ovjeku d`enaza klanja. savjetujete `enama `rtvama rata. † A {ta. † Zna~i. zapravo. Ne mislim da za takvu ulogu ~ovjek mora biti psihijatar. tamo negdje u Bosni bio je rat. umjesto sve to poku{avati opravdati raznim nsens. ali to samo Dr. Zamislite moju kliniku u Feniksu kad meni svaka `ena. sekundarne traume. Ili. Tamo sam smr{avio najmanje 40 kilograma. Vrijeme je da Bosanci sami izaberu svoju sudbinu. Ne smijemo opra{tati. kako je to u filmu djelimi~no opisano.Mir se mo`e prona}i i poslije ovakve tragedije. puno gore. sad. kao {to to re~e D`imi Hendriks (Jimy Hendrix). za nekoliko dana u{li u jedan bosanski gradi} koji se zvao Srebrenica. `elje za osvetom i to bez pra{tanja. jer njihov se gubitak nikada ne mo`e nadomjestiti. sada nudimo oprost. na`alost. Bo{kailo: Mi. niti jedna scena. Nisam ni zato da cijelu budu}nost gradimo samo na prisje}anju na genocide kroz koje smo pro{li. ako tako smijem re}i. daleko od stereotipa koji se tom filmu pripisuju od istog mentalnog sklopa koji je i uto~i{te nitkova? Aspekt oprosta † Jeste li Vi oprostili Va{im mu~iteljima u Dretelju? [ta uop}e iz logora nosite kao iskustvo koje nikako ne mo`ete zaboraviti? . donekle. zna~i.. to zna~i pristanak na pripadnost dru{tvu kome bi se mogao pripisati epitet zlo~ina~ko. koje ja nemam srca da navedem u ovom intervjuu. za{to se u Srbiji vodi kampanja protiv filma i njegovog prikazivanja? Pa ne voli niko da vidi takvu istinu o sebi. ve} prije svega strah onih koji svoje povla{}ene. recimo. Zato je i uzdrmao neke vlastodr{ce u Beogradu i Banjoj Luci iz temelja. A film. sada nudimo oprost. gedije jer. . a ne zaboraviti“. Puno je lak{e nekome u Beogradu re}i: „Eto. Bolje je i korisnije o genocidu u Bosni? to treba zabraniti. Sve je to pomalo infantilno. i da film zarje{ava. a da ne ~ekaju Evropu i svijet da im pomognu. jer ostaje u okvirima da je An|elina \oli „na strza trenutak. entitet nastao na genocidu. mi smo.. nema hrane.An|elinin film upravo s te psiholo{ke ta~ke nije uop}e „crno-bijeli“. ^uo sam od javnih li~nosti u Bosni frazu: „Oprostiti.Pa da. Bo{njaci. dakle. Moramo se..Odavno me zanima aspekt oprosta.. Dretelj je zlo~in koji jo{ nije sankcioniran.“ To je lak{e. da budem s njima u njihovom bolu i gubitku. golgota njihovih predaka ili njihovo li~no stradanje prestanu biti opasnost da nam se ve} vi|eno zlo. u protivnom. Pucali su na nas kroz tanki limeni zid hangara i ranjavali `ive kosture. samo ~ini se svaki put jo{ gore. Ne voli niko da mu se nacionalni narcisoizam povrijedi. s katarzom ako ho}ete. valjda jer je „brubizarnostima. Moram re}i da se ne sla`em s tim. U tom slu~aju. Bo{kailo. Nema nikakve psiholo{ke i filozofske podloge da se porede mu~enja. a to je da je silovanje te`e od stotina dana logora. sina. odla`e suo~enje s istinom. koje sam „sterilizirao“ upalja~em za cigarete. Te{ko je sada. † Kakvu. Bolje mi je kad tako analiziram kom{ije. Moji prijatelji Amerikanci su puno te`e pre`ivjeli film od nas koji smo pre`ivjeli rat. ali dok god narod bude birao agresivne lidere..Izlje~enje je medicinski termin koji rijetko koristim u psiholo{koj traumi. Zatvarati o~i pred tim zna~i opasnost da nam se sve iznova dogodi. a da nas niko za to ne moli. poklali vi{e od deset hiljada nenaoru`anih civila. brata. da im ka`em? Da }u ih izlije~iti? Ja samo mogu ponuditi razumijevanje i da poku{am sabur pribli`iti njihovim srcima.. Moramo tu napraviti balans s ciljem da na{a djeca `ive u miru. onima o kojima govori film „U zemlji krvi i meda“? . Nema vode. Bo{njaci. Hiljade Bo{njaka pro{lo je kroz Dretelj.“. o stradanju jedne grupe ljudi u dijapazonu od nacionalnog atavizma do strasne balkanske vendete. Stradanja u logoru i gradu su prikazala svu brutalnost zlo~ina. talno“ istinit: od opisa ljuNekima je lak{e licitiraEvo. † Kako.. iako bi humanisti~ki bilo odgovornije. Ljudi moraju procesirati ono kroz {ta su pro{li i izvu}i smisao `ivljenja. mo`da „lak{e“ ravni.. 3 pre`ivjeli. ali on nije . U na{oj sredini ljudi su od drugog tra`ili oprost ako ne{to pogrije{e. ali ni{ta ne presuda UN-ovog tribunala ani Bo{njaka“. ali imam pravo re}i svoje mi{ljenje. desentitizirani i nije nas ni{ta iznenadilo.. stra`are u koncentracionim logorima u Hercegovini s nama koji smo . oca. Mi.isti~e dr. proces oporavka tek po~inje. U Dretelju nisam imao snage glave di}i. Ponoviti nam se ne}e ako postanemo budniji. prona}i mir nakon jedne planetarne tragedije i mo`e li se trauma takvog intenziteta kao {to se dogodila u BiH prije 20-tak godina uop}e izlije~iti? . Dobro znate da. posla.4.Imali smo jedan period poslije Drugog Svjetskog rata kad su na{i roditelji sakrivali fo~anska i druga stradanja nadaju}i se da se nikad ne}e ponoviti. `ena djece. Eh. † A mogu li se ljudi u Bosni i njenom okru`enju „izlije~iti“ bar dotle da njihove rane. a da nas niko za to ne moli tisrpski“. nekom Srbinu re}i svome djetetu: „Slu{aj. Otuda taj strah. U takvoj situaciji se sla`em da se mo`e oprostiti. i mi individualno kao ljudi mijenjati .“. `rtava silovanja i mu~enja. mu~eni su od kom{ija i poznanika.[to se ti~e `ena. „samoterapiju“ primjenjujete prema samom sebi? . „samoterapija“ koju primjenjujem je pozitivna psihologija s upore|ivanjem vlastitih iskustava s drugima. politi~ke i interesne pozicije ve} 20 godina grade na kolektivnim strahovima. {ta ja. opet cikli~ki ponavlja? . To je nosagledati sve elemente tra- kolektivni strah. izbavljenje }e do}i „kad mo} ljubavi bude ja~a od ljubavi prema mo}i“. Mir }e biti kad izabrani lideri budu voljeli Bosnu vi{e od svog polo`aja. hod`a glasno pita u ime umrlog „ho}emo li mu halaliti“. nismo mi bili zlo~inci. paklene temperature. Vadio sam gelere nekom iglom i `iletom. a ti }e{ biti slobodan i ponosan“.Film sam gledao u Feniksu. ali mi smo obrazovani da znamo sebe sa~uvati od tzv. ispravniji put od samozavaravanja. moram priznati je to najte`i dio mog Ne smijemo zatvarati o~i . ali „u`ivo“ je bilo puno. mira ne}e biti ni u nama ni oko nas. nudi druga~iji. Naravno da je i politi~ki poraz priznati da je manji bh. ja }u se jednog dana sakrivati u Argentini. a da nas za to niko ne moli. O~ito je da je bilo pogre{no. one koja nastaje slu{aju}i pri~e. Jedan od upravnika Dretelja mi je jednom rekao pred najmanje stotinu zatvorenika: „Doktore. obi~ni ljekar. jer radi se o jednoj pri~i. zapravo.. Mi smo.E sad. FEBRUAR/VELJA^A 2012. pacijent iz Srebrenice pri~a: „Ubili su mi mu`a. dskog tantosa do politi~ke ti brojkama i lak{e je re}i To je. koji se stavlja na stranu jednih ili drugih. † Ho}ete re}i da nema izlje~enja uz samozavaravanje i pravu dijagnozu? . I bio je u pravu.

diplomatskog i vjerskog `ivota te pripadnicima Oru`anih snaga (OS) BiH demonstrirao je svoje sposobnosti u poznavanju engleskog jezika. Stoga se SDA borila protiv SDP-a. tako da ni najiskreniji. Napadala je isklju~ivo komunizam u SDP-ovim redovima. tada dosta nepravedno. FEBRUAR/VELJA^A 2012. Samo nekoliko biografskih. Taman kada je pomislio Seferovi}evu ostavku sad tra`e i taksisti PRESSIJA Kad krene. dakle po zakonu biologije. Lagumd`ijom. Samo nekoliko li~nih. dok Rigidne opcije Koliko su nacionalisti~ke stranke postale komunisti~ke toliko su i (post)komunisti~ke postale nacionalisti~ke. To je matrica na kojoj je SDA vladala dva stolje}a. Stoga bih ga pisao kao da gledam Lagumd`iji u o~i. dakle. dakle. koji tra`e da povu~e izmjene zakona o njihovoj djelatnosti ili }e oni iza}i na raskrsnice i blokirati ih. SDP se s dr. Metalur{kog instituta „Kemal Kapetanovi}“. Kao paradoksalan primjer. transparentno. Lagumd`ije su najo~evidnije potkrijepljene. „Ni SDA. ali je zato jedan od rijetkih srpskih intelektualca koji su javno. a prevodila ga je na bosanski slu`bena prevoditeljica. bukvalno familijaranih. kulturama. vladaju SDA-om. Zlatku Lagumd`iji. Nakon {to su mu kolege zamjerile {to je „pogurao“ obnovu enterijera i eksterijera svoje biv{e firme. usred rata. Zlobnici su ~ak i{li dotle da su Ka~avendu ubrojali u „ve}eg patriotu“ od Cikoti}a. pa i Islamska zjednica. Stvarni i najozbiljniji konkurent SDA-u bio je SDP. krene Dizdarevi} i Tihi} na nedavnom fotografije objavljen je i stav Seferovi}: Ministar u mukama da „ne mo`e biti gore“. ustali u odbranu svojih sunarodnjaka Bo{njaka i Hrvata u Banjoj Luci. bili su utoliko brojniji s obzirom na to da se prije ministra u~esnicima na doma}em jeziku obratio vladika Vasilije Ka~avenda. Zlatkom Lagumd`ijom upinjao da ostane dosljedan svojoj iskonskoj platformi borbe protiv nacionalizma. Me|utim. Jer. Sve je kulminiralo incidentom kada su ga policajci na putu M-17 zaustavili i izmjerili mu 2. Seferovi}a su sada napali i taksisti. SDS nisu bili me|usobno konkurenti na izborima. bila je to i politika jeftine strana~ke kalkulacije i pohlepe. neoficijelnih razgovora daje mi neku nadu da su polemi~ki tonovi izme|u njega i Sulejmana Tihi}a te jedno saop}enje. ministrova kola krenula su nizbrdo. {to je veoma te{ko nakon dijametralno razli~itih politi~kih stavova koje iznosimo dugi niz godina. s dvije rigidno nacionalsti~ke opcije koje su. odr`anoj u Sarajevu. ma koliko ostalo skriveno u pra{ini povijesti koju su ve} zameli kovitlaci sibirski hladnih vjetrova koji su harali nad na{om zemljom. Tako je i bosanskohercegova~ko iskustvo s komunizmom druga~ije od drugih dr`ava. D@. jer ju je izjedna~avala. uz to. SDA je uvijek pristajala na koaliciju s SDS-om i HDZ-om. kakva je ideja komunizma. vladaju SDA-om Bo{nja~ko jedinstvo Samo nekoliko dana nakon objavljivanja fotografi- . i u tome je SDA. obrazla`u}i to „nu`nim zlom“. je {irom otvorila vrata komunistima u svojima redovima. tvrdnje dr. komunisti~ko naslije|e. s Tihi}em na ~elu. Dakle. jo{ dok se Cikoti} obra}ao u~esnicima. Nakon {to je pozvan da se za govornicom obrati prisutnima Cikoti} je odr`ao govor na engleskom. najhumaniji i najozbiljniji teoreti~ari politi~kih doktrina ne mogu razvrstati i razaznati sve nijanse artikulacija politi~kih stranaka. onda su ga optu`ile i kompanije ~ije je ponude odbio za kamenolom [iroke stijene pa je na kraju protiv njega presudio i Op}inski sud. negdje odmah nakon rata. dali su mi povoda da razgovaramo o temi da su ideje socijaldemokratije prihvatljive `ivotnom iskustvu. nisu unisone. ni SDS. pa bi se reklo da su na tim tradicijima Bo{njaci pre`ivjeli tolike neda}e i golgote. A. SDA. Ali. Lagumd`ija: Vrlo uvjerljiva tvrdnja da komunisti. dok se u SDP-u generacijski.4 4. intimnih momenata iz Lagumd`ijinog `ivota. Sve politi~ke ideje. razgovarao bih s njim prisno i prijateljski. komunizam nije mogao useliti. jer je tradicija merhameta i sadake vrlo ukorijenjena u njihovom Pi{e: Ned`ad LATI] Pogre{ne predod`be Kada sam radio prvi intervju s dr. u sarajevskom hotelu „Europa“.17 promila alkohola u krvi te mu oduzeli voza~ku dozvolu. Lagumd`ije da komunisti. Bo{njacima. a zapravo su pili rakiju. niti su bile istovjetno u~inkovite u razli~itim sredinama. odnosno izjava jednog SDP-ovog funkcionera da se SDP zala`e za lustraciju. Tek kada je objavljena fotografija nedavnog susreta Raifa Dizdarevi}a i Sulejmana Tihi}a kako „piju popodnevnu kafu“. mnogo toga se izmije{alo u ovo doba nacionalisti~kog ludila u BiH. spo~itavaju}i SDP-u ateizam. A. Prvo su mu oboreni skoro svi tenderi za zimsko odr`avanje puteva. U tome ju je svom snagom podr`avala Islamska zajednica. No. jo{ bile i nosioci agresije na BiH. Du. spo~itavaju}i mu idolo{ko. pred zvanicama iz politi~kog. radi ovakvog razumijevanja komunizma. odnosno historijskim usudom BiH. pa i nakazne. SNSD i SDA su danas najbolji primjer. No. Me|utim. to naslije|e komunizma. s Tihi}em na ~elu. za- dr`ao me je na oprezu i distanci od SDP-a. mo`e poslu`iti slu~aj profesora Mi}e Carevi}a koji se uvijek deklarirao kao komunista. vaj tekst mogao bi se razumjeti i kao otvoreno pismo dr. Tako da se mo`e smatrati vrlo uvjerljivom tvrdnja dr. pa tako i narodima. Cikoti} na engleskom. bila neiskrena. ozbiljna osnova za kopernikanski zaokret SDP-ove politike. koji su prokomentirali da ministru nedostaje dobra doza patriotizma jer se u svojoj dr`avi obra}a na stranom jeziku! Komentari na ovu temu. Ka~avenda na doma}em PRESSIJA Ministar i vladika na konferenciji O Ovaj Cikoti}ev ~in izazvao je dosta ~u|enja me|u prisutnima. uvidio sam koliko smo imali pogre{ne predod`be jedan o drugom zbog ideolo{kih predrasuda. Kao {to je i samo bo{nja~ko iskustvo povijesti druga~ije od drugih naroda itd. Vi{e od dvije decenije eksplicite je odbijao svaku pomisao koaliranja s nekom nacionalnom strankom. te stajale iza gnusnih ratnih zlo~ina nad Bo{njacima. ni HDZ!“ bila je krilatica kojom je SDP pravio distance od nacionalizma. Podr`avam Lagu jer navijam za Po Mnogo je pokazatelja da bi zaista zakonom o lustraciji bilo obuhva}eno vi{e funkcionera te nekih novinara nego SDP-a Cikoti} i Ka~avenda: Ministru engleski dra`i X STAVOVI Je li na pomolu kopernikanski zaokret SDP-ove p Jo{ aktuelni ministar odbrane BiH Selmo Cikoti} na ovosedmi~noj konferenciji rukovodilaca vjerskih slu`bi u vojsci (IMCCC). Takva politika SDP-a najvi{e je poga|ala SDA. HDZ i Ministar prometa i komunikacija Zeni~ko-dobojskog kantona Raif Seferovi} trenutno je daleko „najslikanija“ osoba u Vladi ZDK.

kad bi do{lo do stani-pani. u slu~aju progla{enja dr`avne nezavisnosti. Milorad Dodik jo{ jednom je platio danak svome prebrzom jeziku i sklonosti da potcjenjuje ~injenice nau{trb vlastitih politi~kih `elja. napustio funkciju u Stranci za BiH kada je koalirala sa SDP-om. Ali taj proces. Ako se uva`i ~injenica. Sad je tako. Prvo. od otvaranja predstavni{tava RS u svijetu. Ako SDP ustraje i donese zakon o lustraciji. koliko bi se takvim zakonom SDP o~istio od politi~kih predrasuda. samo stoga {to „ne prili~i profesoru tefsira“. Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave su. barem u ovom ~asu ili u bliskoj budu}nosti. uvijek pogleduje na Va{ington. na zgari{tu Bosne i Hercegovine. poput Rusije i Izraela. A da Amerikanci na drugo i ne pomi{ljaju. suverenoj i nezavisnoj BiH. treba pomno pratiti. pokazalo je reagiranje njihove ambasade u Sarajevu. preko pla}anja skupih usluga me|unarodnih lobisti~kih organizacija. da je Raif Dizdarevi} stajao iza „Procesa muslimanskim intelektualcima 83“. a sada i SDP-a. U drugoj varijanti. Kako druga~ije objasniti da neki {ejhovi u~e dove na Tihi}evom predizbornom skupu ili da profesori medrese ili Fakulteta islamskih nauka javno po- dr`avaju Tihi}a koji konzumira alkohol. nisu naro~ito velike. s poja~avanjem bosanskohercegova~ke integralisti~ke politike i njenog prezentiranja u me|unarodnom okru`enju. Mogu}e je da je klju~na osovina i povezanost SDA i Islamske zajednice upravo na osnovi (i)legalne (su)radnje s Udbom. kona~no. Najbolja ilustracija ove politi~ke pojave kod nas je Rajko Vasi}. SNSD-ov {ef Milorad Dodik nalupao kao Maksim po diviziji. Enes Kari}. ucrta granice jedne nove. kao i sli~nim politi~kim pajacima. da bi njegovi nadre|eni ubrzo stvar prizemljili nakon {to vide kakvo djelovanje proizvodi Rajkov programirani d`umbus. u su{tini. jo{ je daleko od ~vrstog i definitivnog oblika. Mo`da je takva katarza i prvi uvjet da se. 5 md`iju. A pitanje je. imati naklonost u svega desetak. u kojem obitava vi{e od 200 dr`ava. Jo{ mnogo je pokazatelja da bi zaista zakonom o lustraciji bilo obuhva}eno vi{e funkcionera SDA i Islamske zajednice („Zelena knjiga“) te nekih novinara nego SDP-a. dakle. ako ne i s oba oka. Jer. ipak. bar na koju se i sam Filandra pozivao u nekim kontekstima interpretacije „bo{nja~ke politike u 20. preko Sulejmana Tihi}a. Jednom je Mirsad Kebo obznanio da tom uskom krugu pripadaju jo{ neki intelektualci. [a}ira Filandre. mogla bi donijeti kopernikanski zaokret na bo{nja~koj politi~koj sceni. on do daske pritisne gas ili mo~ugom odalami po nekome i ne~emu. Elem. Vasi}u je. koje su pretjerano britke ~ak i za neodmjerene i raskala{ne govornike u kakve spada Milorad Dodik. izme|u kojih traje borba za prevlast ve} vi{e od pola stolje}a. Milorad Dodik jo{ jednom je platio danak svome prebrzom jeziku i sklonosti da potcjenjuje ~injenice nau{trb vlastitih politi~kih `elja. potreba i fantazija. zaslu`uje vi{e pa`nje od one prve. Pri~a o lustraciji nakon najave SBB BiH da }e tra`iti dono{enje tog zakona. Iako na tom spisku ima i zvu~nih imena.4. velikog razumijevanja ko- m susretu u „Europi“: Samo nekoliko dana nakon objavljivanja SDP-a da se zala`e za lustraciju je objavljen je i stav SDP-a da se zala`e za lustraciju. odmah podr`alo desetak zemalja svijeta. pokazuju upravo suprotno onome {to je Dodik htio posti}i. Kad se podvu~e crta ~itave te obimne operacije. de`urni SNSD-ov galamd`ija. Dodikov {tab i ukupna velikosrpska politika radit }e na poku{aju upisivanja novih me|unarodnih recki podr{ke. Ja navijam za Pozderce! Ameri~ka osovina Bez obzira na motiv koji je Dodika ponukao da Vasi}u nalo`i da ovu izjavu malo relativizira. ipak. Vasi}u je palo u du`nost da otupi neke o{trice predsjednika Republike Srpske. Dodik: Slabi u~inci me|unarodnog lobiranja za priznavanje RS Pi{e: Vlastimir MIJOVI] Portparoli ili glasnogovornici u politiku su instalirani kao neka vrsta smokvinog lista koji zaklanja ili otkriva su{tinu odre|enih politi~kih ideja. naime. Nije. zbir se zaustavlja na devet do deset dr`ava. glavni jezi~ac na ovoj zami{ljenoj vagi. kako je rekao Dodik i kako je „evidentirao“ njegov {tab. FEBRUAR/VELJA^A 2012. naime. koji u svjetskoj politici nisu ba{ repa bez korijena. ^injenicama se. Ta }e se trka jo{ dugo tr~ati. pa i Islamsku zajednicu. stranku i ukupnu politi~ku i nacionalnu opciju. naime. to svjedo~i da se „`rtva“ predala svom „d`elatu“! Mizerni Dodikov saldo Kad bi desetak dr`ava stvarno priznalo nezavisnost Republike Srpske. pa i povijesti! Jer. objavljena fotografija „prijatelja“ Tihi}a i Dizdarevi}a jedan je od najmorbidnijih paradoksa bo{nja~ke politike. dok je dr. stolje}u“. Dvije su mogu}e varijante zbog kojih je Dodikov {tab na{ao za potrebno da upravo ovu izjavu brzo relativizira. s prolaznim vremenom izra`enim sa devet ili deset zemalja pobornika samostalnosti Republike Srpske njeni izgledi da za to dobije me|unarodnu potporu nisu nimalo blistavi. Lagumd`ija. je u me|unarodnoj zajednici u`ivaju njegovo entitetsko ~edo i njegove pretenzije da u evropski zemljopis. a {pekuliralo se i s imenom {ejha Halila Brzine.da i ne spominjemo. Sve dok one ~vrsto stoje na politici podr{ke nezavisnosti i cjelovitosti Meka rukavica U drugoj varijanti. sve do diplomatskog anga`iranja Beograda svuda gdje Srbija ima svoje ambasade i konzulate. tek to bi pokazalo koliko malo simpatija u svijetu ima srpski separatisti~ki pokret u BiH Bosne i Hercegovine. To je samo pet posto. jo{ vi{e bi razgolio SDA. S jednim. u duelu s ^edom Jovanovi}em. namijenjena uloga meke rukavice. u sada{njim globalnim okolnostima. srpske dr`ave. to }e biti kona~na pobjeda klana Pozderaca nad klanom Dizdarevi}a. njena takva pozicija u me|unarodnim razmjerama je vrlo stabilna. pa i manje od toga. nagla{avaju}i svoju potporu „demokratskoj. pri{le uz bok srpskom dr`avnom novoro|en~etu na na~in na koji pri`eljkuje Dodik. multietni~koj. o zderce SDA i Islamske zajednice („Zelena knjiga“) e politike X PETA STRANA Me|unarodna pozicija Republike Srpske ’@rtva’ se predala svom ’d`elatu’! Znalo se. drugospomenuta varijanta je ona koja. u Dodikovom {tabu sra~unali su da naknadno zavijanje u celofan ponajprije iziskuje amortiziranje ocjene po kojoj bi Republiku Srpsku. me|utim. u ovom slu~aju. a vjerujem da je znao i sam dr. postigne bo{nja~ko jedinstvo.na koje Dodik tako|er ra~una . Prilika je to da se bilansira saldo vi{egodi{njeg nastojanja Milorada Dodika i ukupne srpske politike da za svoj separatizam osiguraju jatake u me|unarodnoj zajednici. a Gr~ku i Kipar . Kad zatreba. da li bi i te zemlje. i provodad`isanje separatisti~ke politike Banje Luke. Kad {efovi verbalno zabrljaju. ona je javno istupila s kritikom takve retorike. Ova pihtija. Ni Moskva ba{ nije sklona velikom zamjeranju s vode}om svjetskom silom. zbog prejakog dojma koji se time zvani~nih i nezvani~nih. Pri~a o banjalu~kom separatizmu nije ni blizu svome kraju. upravlja Raif Dizdarevi}. dodatno. [anse za to. Tel Aviv. Ali. O raspolo`enju tog okru`enja na{a sudbina ovisi barem onoliko koliko ovisi i o nama samima.i dr`ave koje bi podr`ale ovaj radikalni srpski potez. projekata ili pojedina~nih iskaza. Nakon {to se. po njemu. me|utim. U taj projekt mnogo je ulo`eno. u kojim se ve} „evidentiraju“ . da od smrti Alije Izetbegovi}a SDA-om.kako se izrazio Dodik . Dodik je mo`da shvatio da deset i nije neka cifra. on je taj koji naknadno treba za~e{ljati i smek{ati stavove koji su uzburkali javno mnijenje i proizveli rizike za tu li~nost. potreba i fantazija stje~e o separatisti~kim planovima Republike Srpske. U njihovom opisu poslova je. vjeruje vi{e nego rije~ima. Nakon najnovijeg beogradskog ispada Milorada Dodika. mo`e se ocijeniti da lista stranih jataka Republici Srpskoj ne ulijeva nadu u zna~ajnu me|unarodnu podr{ku ideji otcjepljenja i progla{enja nezavisnosti. . umjesto ohrabrenja. nakon {to je prespavao nervozni politi~ki klin~ s Jovanovi}em. Tom cifrom Dodik je slavodobitno zamahnuo kao pokazateljem. da je u svojoj publici. poput dr. s neupitnim teritorijalnim integritetom“. proizveo brigu i razo~arenje. Pogotovo se vi{e vjeruje analiti~kim ra~unicama koje. neka sre}a za svoju politiku u dana{njem svijetu.

Kako se i vidi na fotogra. Kad sam joj rekao da joj ih ne}u dati. Otac i djeca su usamljeni u svojoj borbi za interes djeteta . ^. PRESSIJA Tehni~ka gre{ka zbunila Zeni~ane N ’Slu`bene novine’ ~itljive samo u ogledalu Zeni~ani i drugi zainteresirani koji su poku{ali ovih dana na oficijelnoj stranici Op}ine Zenica do}i do akara objavljenih u „Slu`benim novinama“. A. ne izdaju se fiskalni ra~uni.ogledalu“. Osim BiH.Gospodin Petrovi} zna u kakvoj je situaciji BiH i KSBiH. zaradio je dovoljno je direktor Predstavnici Sindikata mostarskog „@itoprometa“ na sjednici na kojoj se raspravljalo o budu}nosti ovog nekada{njeg pekarskog giganta.To su sve ljudi koji su bili `rtve zlostavljanja supruga. socijalnu radnicu. ~iji predsjednik Amir Purivatra ka`e da.6 4. ali o tome se ne govori u javnosti. Upravo i podatak da se ne zna ko koju funkciju obavlja oslikava koliko je stanje u „@itoprometu“ katastrofalno.navodi Purivatra. sarajevskog udru`enja „Otac“. ali u povljeno u „Slu`benim novinama Op}ine Zenica“ ne po.ka`e Purivatra. jer se Upravni odbor KSBiH „u roku odmah“ odlu~io i jednoglasno izabrao Aleksandra Petrovi}a za novog selektora na{e ko{arka{ke selekcije. H. iznenadili su se kada se svima na po~etku sjednice predstavio novi direktor njihove firme Senad \onko. sigurno je da ne postoji nijedna dr`ava u kojoj se to de{ava pred o~ima ~lanova najvi{e izvr{ne i zakonodavne vlasti. Iznena|uju}a je ~injenica da su u BiH posljednjih godina `ene te koje u braku zlostavljaju mu`eve.. azu“. PRESSIJA Parlament bez fiskalnih ra~una Tele}e pe~enje va`nije od vladavine zakona! NASILJE U PORODICI Mu{karci sve ~e{}e izlo`eni zlost Fizi~ko zlostavljanje mu`eva jo{ je tabu tema u BiH Restoran za zvani~nike BiH Nije ni{ta ~udno da u svakoj dr`avi postoje ugostiteljski objekti koji kr{e propise o izadavanju ra~una.Dok sam u kuhinji prao su|e. ^. Kada smo se razvodili. jer nisu dobro ~uli. No. Radnicima.Inicirat }u uvo|enje zajedni~kog starateljstva u zakonu. . M. On nam je kazao da ga je supruga no`em zbola u stomak. nemalo su se iznenadili kad su otvorili poKad vid ne poma`e. jer sam rekao da puno tro{i. Kad joj nisam dao supruga me zbola Zbola me u stomak. ali i djecu nakon {to nad njima dobiju starateljstvo. naravno. Istakao je da u Udru`enju imaju sociologe. kako on ka`e. jer „nije kokuz“. a da radnici ne znaju ~ega nisu obavije{teni o imenovanju novog direktora. o~ekuju od novog direktora da kona~no pokrene proizvodnju. Do sada su `ene na svojoj strani imale cijeli sistem za{tite. ali radnici. ali. Na`alost.naglasio je generalni sekretar KSBiH. M. D. kao odli~an igra~ i trener. {to je nekoliko puta manje nego u drugim restoranima.nu|enom sadr`aju. O~ito je da se radi o tefiji. ipak. FEBRUAR/VELJA^A 2012. koja to ne zaslu`uje. me|utim. Sindikalisti. jer diskriminira na{a prava. Barem bi. ve} broje 40 ~lanova.Aco Petrovi} svojevremeno je slu`io vojni rok u Sarajevu i jo{ tada trenirao s ko{arka{ima Bosne. nije jasno zbog \onko (u sredini): Imenovan. ka`e na{ sagovornik koji nije uspio dobiti uvo|enje zajedni~kog starateljstva u zakonu. jer diskriminira na{a prava. dje~ijeg psihoterapeuta i psihologe. valjda. a koja je odr`ana prije nekoliko dana u Kantonalnom ministarstvu privrede u Mostaru. ve} du`e ne znaju ko im je zapravo direktor te su jo{ jednom zatra`ili da se novi ~elnik preduze}a predstavi. ali on je. U restoranu zgrade Parlamentarne skup{tine BiH u Sarajevu. va`nije od vladavine zakona. a ja nemam nikakvo pravo nad njima ka`e na{ sagovornik M. generalni sekretar Ko{arka{kog saveza BiH. ipak. nego „izgledati ljep{e u svom odrobi~no ogledalo. D@. Mahmutovi} je odgovorio: . Tele}e pe~enje je najskuplje jelo i ko{ta pet maraka. On voli Sarajevo i BiH i `eli izvesti ko{arka{ku reprezentaciju na me|unarodnu scenu . itekako dobro i jeftino. Najvi{e me boli {to ih odgaja ona. Prema podacima Ministarstva zdravlja RS. nismo na{li ni{ta {to bi trebalo ma`e ljudski vid.kazao je Lepir. pro{le srijede u cazinskom motelu „Stovrela“. kao {to je poznato. iako su tek nedavno registrirani. Slu~ajevi gdje majke onemogu}avaju ocu da vi|a dijete su u porastu. dr`avnih Ra~un iz restorana u Parlamentu institucija. odluke su objavljene „u Brojni ~lanovi Jedan od `rtava koje su u braku zlostavljane od supruge je i M. na koju je. G. nisu mi dali djecu. razo~arani smo ~injenicom da su centri za socijalni rad i sudovi nakon razvoda u ve}ini slu~ajeva naklonjeni majkama i daju im starateljstvo. iako sam na sudu prilo`io dokumentaciju i dokaze {ta mi je uradila kako bih dobio starateljstvo. u kojoj su smje{tene dr`avne institucije. Njih je i puno vi{e. januara. Na novinarsko „bockanje“ da Petrovi} nije postavljao finansijske uvjete. No. A ru~aju. {to nije uredu. u porastu je i problematika gdje otac ne izvr{ava svoje obaveze u smislu alimentacije . ka`e Purivatra asilje u porodici sve vi{e bilje`i trend rasta. Mahmutovi}: Aco nas voli Petrovi}: Slu`io vojsku u Sarajevu M. u takvim situacijama dijete postaje sredstvo za nastavak nasilja izme|u supru`nika. Naime. . kako su istakli. . koje kao drugostepeni organ rje{ava `albe roditelja u slu~ajevima povjeravanja KULOARSKE PRI^E Na sastanku o budu}nosti „@itoprometa“ Za{to novi ko{arka{ki selektor nije postavljao finansijske uvjete Bio je izuzetno dobro raspolo`en Harun Mahmutovi}. Ovi ljudi najvi{e se `ale na to da im supruge brane da nakon rastave vi|aju djecu. koji su propisani zakonom u oba entiteta! U ovom restoranu hrane se ~lanovi Parlamenta BiH. uzela je no` i zbola me. \onko je nakon toga ponovio svoju funkciju. . a da je razlog tome bila pohlepa. u odgonetki {ta je objahni~koj oma{ci.Prisutni su razli~iti oblici kori{tenja djeteta od majke prema biv{em suprugu. iako one to ne zaslu`uju . do{la je i od mene tra`ila pare. Otkrio je i malu tajnu. oni trebali poznavati zakone u vlastitoj zemlji i tra`iti da se ti zakoni i po{tuju te i u ovom objektu uvesti obavezu izdavanja fiskalnih ra~una. s druge strane. agencija. On je jedan od ~lanova Lepir: Ve}i broj Obaveze alimentacije . ministri i drugi zaposlenici ministarstava. poma`e ogledalo nu|eni link. tele}e pe~enje nekima od njih je. (ime i prezime poznati redakciji) iz Sarajeva. doktore.. jer ona previ{e tro{i. imao mnogo prilika da dobro zaradi! Radnici nisu znali ko im Aco nije ’kokuz’. u`ivaju}i u vrhunskim specijalitetima. Tako|er. izabran 19. izgleda. .

{ta misli onaj dio srpskog naroda koji Prijava slu~ajeva Pomo}nik ministra Ljubo Lepir isti~e da je nasilje `ena nad mu{karcima u brakorazvodnim parnicama u zna~ajnom porastu kao i u slu~ajevima kada je starateljstvo nad djetetom povjereno majci.@ene masovno onemogu}avaju kontakt razvedenim o~evima. Lepir ka`e da je ono i mnogo ve}e. kadra SDA. Kao ~lan Demokratske stranke bio je jedan od najbli`ih saradnika pokojnog Zorana \in|i}a. Jovanovi} je Dodika. odnosno historiji koja je porodila RS. ucjenjuju partnere.kazala je ministrica Te{anovi}. godine. ~e{ao u{i. aktuelna ministrica porodice. proteklog vikenda je na Kozari kod Prijedora. Bio je akter doga|aja vezanih uz isporuku Slobodana Milo{evi}a Ha{kom tribunalu. Preko djece po~nu jednu fazu maltretiranja. Mladi}a. nikad nije pristao da se zlo~inom i genocidom po~injenim nad Bo{njacima u BiH prlja biografija njihovog potomstva. A. Dodika izveo na ~istinu Predsjednik Liberalno demokratske partije (LDP) Srbije ^edomir ^eda Jovanovi} u TV duelu s predsjednikom RS Miloradom Dodikom u Beogradu je ukrstio argumente o temi „Da li je RS genocidna tvorevina ili izraz volje srpskog naroda“. koji na boju krvi njenih zlo~ina~kih temelja uporno navla~e neke svjetlije tonove. D. Komentiraju}i procjene Gender centra Vlade RS da Milo{evi}evo izru~enje ^edomir Jovanovi} ro|en je u Beogradu 1971. ve} onih koji su ga ~inili. no`em! starateljstvo nad djecom Inicirat }u Osvete preko djece Sarajevski advokat Amila Muj~inovi}. Hrabar. pokazala svoje vje{tine sankanja. prepoznalo pe~ate genocida. ipak. Jovanovi}: Istresao Dodika iz opanaka Vije}ni~ka evolucija Farke Alagi}a Za{to je Farko Alagi}. Nu.. stolje}a. Dodika. lagao da ono {to je nekad rekao nije rekao. dakle tu psiholo{ku. omladine i sporta u Vladi RS. godi{nje im se prijavi blizu 150 slu~ajeva. Razlog su~eljavanja bili su ve} poznati stavovi ^ede Jovanovi}a o ratu u BiH. .. kao i zbog prijetnje da }e{ izgubiti posao. manje je va`no od onoga {to o Karad`i}evoj ostav{tini u BiH misli onaj drugi. inteligentan i lucidan. borca Armije RBiH i ro|aka slavnog generala Mehmeda Alagi}a. izgovorenom samo nekoliko dana ranije na sjednici Glavnog odbora LDP-a. Diplomirao je dramaturgiju na beogradskom Fakultetu dramskih umjetnosti.B. begovi}. jer razloge naslu}uju svi. u maniru vrhunskog dramaturga. za na{ list potvr|uje podatke o porastu broja slu~ajeva u kojima `ene zloupotrebljavaju roditeljsko pravo. odnosno „opanaka“.Sve takve podatke treba uzimati s rezervom. ljudi poput ^ede Jovanovi}a bit }e najbolji argument srpskom narodu da zlo~ini po~injeni u njegovo ime nisu njegovi. naprosto. HAD@I] Genocidna tvorevina novac. koje su mi nekako dra`e. argument. koja je gora od fizi~ke. . ubijanja. Je li ^eda Jovanovi} „istresao“ Milorada Dodika iz cipela ili opanaka. ~ija je intelektualna i moralna ekspresija upravo liberal Jovanovi}. Sada je predsjednik LDP-a i poslanik u Skup{tini Srbije. Na skije. ustvari. prokomentirali mnogi koji su ih slu{ali i gledali. Z. prakti~no na kraju mandata pre{ao u Klub SDA. a i prili~nije mojim godinama. S razlogom. 7 avljanju Otac ima puno manja prava nad djetetom u odnosu na majku LI^NOST SEDMICE ^edomir Jovanovi} ^injenicama protiv la`i Intelektualno superiorniji. Kusturice i svog drugog srpskog `ivog i mrtvog znakovlja. Dodik je tako potegao put Beograda da Jovanovi}a u njegovoj avliji „nau~i pameti“. eto. kako su to.ka`e Muj~inovi}. tokom trajanja privrednoturisti~ke manifestacije „Dani zime na Kozari“. Pomo} prijatelja (Foto: D. tako|er. koji ti je privremeno dodijelila Op}ina Sanski Most. ne tako davno. poput hodanja i padanja po snijegu. trljao nos. je u ovom entitetu od ukupno prijavljenih slu~ajeva nasilja. Jovanovi} je.. gra|anski Beograd. . Karad`i}a. a na ~ijem rodnom listu je njegovo „bogohulno oko“. . kezio se. gra|anski odgojeniji. Na`alost. o~eva s malodobnom djecom. Ta je izjava {efove „tvorevine“. Ono {to je evidentno jeste da se nasilje nad mu{karcima po~inje prepoznavati i prijavljivati dodao je Lepir. kakav je oduvijek bio. Skijanje sam ostavila za poslije . dokaz. niko ne tra`i odgovor od biv{eg samostalnog vije}nika Alagi}a. Moram ista}i da sam vodila i dosta slu~ajeva u kojima su mu`evi bili fizi~ki napadani . No. I dogodilo se to da je intelektualno superiorniji. Ustvari.4. razbjesnila do te mjere da su ^edu proglasili „srpskom sramotom“ odnosno neprijateljem srpstva. proklinjao dan u kome je s ^edom stao pred TV kamere.. nije stala.podsjetio ga je na sjednici OV-a nezavisni vije}nik Red`o KurM. radio. oko dva posto po~injeno nad mu{karcima. znao je i Milorad Dodik. obrazovno nadmo}niji. logora. Nada Te{anovi} na sankama: M. Tada sam ti savjetovao Na snje`nom pokriva~u na Kozari Od SBiH do Kamberovog ’vojnika’ Ministrica pokazala vje{tine sankanja Nada Te{anovi}. kao i na sankama. uvrije|en. . a potom samostalni vije}nik u Op}inskom vije}u (OV) Sanski Most. Dodika izveo na ~istinu s koje je ovaj. Tu sportsku disciplinu ostavila je za kasnije. Stojni}) Alagi}: Stambeni problem da ~uva{ stan i posao . Kad jednog dana historija poslo`i doga|aje s kraja 20. ti si napustio SBiH i postao samostalni vije}nik onog dana kada su ti Kamber i Halimovi} napisali odluku o delo`aciji iz stana. Bijesan i Gra|anski Beograd Grizao je nokte. ali isprobala se i u obi~nim vratolomijama. Kada do|e do kontakta starateljstva i vi|anja djeteta. gra|anski odgojeniji.. neposredno nakon {to je svijet obletjela TV slika njihovog su~eljavanja. grebao vlastito lice. pitaju se Sanjani. predsjednik Planinarsko-skija{kog dru{tva „Ljubijski rudar“ iz Prijedora. S. Bila je to „slatka“ osveta zato {to ovaj demobilisani borac nije „u krilu“ Halimovi}eve i stranke Asima Kambera. rodom iz Fajtovaca. upoznao je javnost i kolege u OV-u da je od tada{njeg na~elnika op}ine Sanjina Halimovi}a.Farko. A ko su oni. FEBRUAR/VELJA^A 2012. „istresao iz cipela“. nekada vije}nik Stranke za BiH. O`enjen je i ima ~etvero djece. za~injeni izjavom da je RS genocidna tvorevina. jer se tu obi~no govori o manifestnom nasilju. A. i po~etka 21. svetosavlja. Prije tri godine Farko Alagi}. . ^eda Jovanovi} odli~no zna. u maniru vrhunskog dramaturga (kako mu i prili~i!). onako fizi~ki golem i mentalno ogoljen. kojoj je u spustu na sankama zdu{no pomogao Bo`o Grbi}. sve ono {to radi ~ovjek kad nema odgovor. nakon {to je postao samostalni vije}nik. obrazovno nadmo}niji Jovanovi}. dobio rje{enje o delo`aciji iz stana u Fajtovcima.Tu sam prili~no vje{ta.

u biogravi} zavr{ila je Medicinski fiji u kojoj se spominje Gifakultet na Loyola Univermnazija „Sveti Sava“ iz Prisity. PRESSIJA Poslanik napustio SBiH X EKSKLUZIVNO „Dnevni avaz“ do{ao do biv{e supruge (Foto: Iz emisije NTV 101 „Doktor Eso“) Imamovi}: Oti{ao zbog He}e (Foto: J. Namjeravali smo razgovarati s osobama koje su se u svom „prvom“ `ivotu zvale Alma i Enis Sadikovi}. navodi se i grad obavila je u Carmelu (IndiSchaumburg. tada maloljetnoj djeci Almi i Enisu promijenila imena u Veronika i Filip. toliko. po{to sam debelo ume{ana u to. Dodu{e. Mo`e{ da snima{. internisti~ku praksu jedora. Ali si bolestan. Ove tri dr`ave me|usobno grani~e. a 15 po ameri~kom. Prekinuo ju je Imamovi} koji je.asocijacije finansije na North ga i oca.. postoji i u gradi}u Schaumburg u Ilinoisu Filip Gagovi}. Prepali se poklona od O proizvo|a~a oru`ja PRESSIJA Zvani~nici BPK s gostima O licemjernom porodi~nom konsenzusu Zorica Cica Gagovi}. te Esu Sadikovi}a. je li ti jasno!? Ovo nije Veronika. Op}inski savez SBiH u Zenici je na Skup{tini odr`anoj 10. za koju smo sigurni da ubijenog Ese Sadikovi}a. rahmetli dr. Eso Sadikovi} s djecom Almom i Enisom Mezar dr. E-mail adrese Filipa Filip (Enis) Gagovi} ra. koliko ste jadni. Ese Sadikovi}a: (Ne)vje{to skrivanje na vi{e adresa Tragaju}i proteklih dana za adresom i brojevima telefona Veronike i Filipa Gagovi}a uz pomo} nekoliko poznanika i jedne ozbiljne ameri~ke kompanije doznali smo i da Veronika ima tri prijavljene adrese u tri ameri~ke dr`ave: u Midletonu (Viskonsin). Uslijedio je neformalni dio susreta tokom kojeg su gosti saop}ili da }e se municija proizvedena u Gora`du koristiti tokom snimanja novog filma o D`ejmsu Bondu (James Bond). supru. prka je i njihova maomijenila ime. rologije i hepatologije na izme|u ostalih.Stvarno ste jadni. jadni i bedni i. Obi~no si govno i |ubre. u ulozi moder(kao i on i ova ginog kerbera za{titnimnazija je 1992. B.. Tokom razgovora s premijerom i ministrom privrede BPK Emirom Fra{tom i Demirom Imamovi}em dogovoreno je pro{irenje proizvodnje gora`danske firme „Pobjeda Sport“. Ese Sadikovi}a s jo{ 123 prijedorska logora{a odvedena iz logora Omarska.. „jer smo bolesni. uz potvrdu SDS-a. Uz to. bezimenu rupu u utrobi planine Grme~ u koju je nakon metka u glavu ba~eno tijelo dr. to je stravi~no.Filip Gagovi}: godine Aurora Chrnizili i izvarali mr.Prvi razlog zbog kojeg napu{tam stranku je Vahid He}o. Imamovi}: Prekinuo neizvjesnost Od gosta iz nekog poznatog turisti~kog mjesta. ~iji je „Umarex“ novi ve}inski vlasnik. adio. Doktor Eso ubijen Gagovi} poru~uje: J Ko~ija{ki monolog Nakon drugog poku{aja da dobijemo vezu neko je podigao slu{alicu. Veronika nije. ve} tre}i mandat poslanik u Skup{tini ZDK.. Veronika (Alma) i Filip (Enis) `ive u Americi ve} nekih 12 godina. kome smo prona{li podatke Veronika (Alma) Gagoo Filipu Gagovi}u. nar iz Bosne i Hercegovine. doktoru. Ese Sadikovi}a. bijedni i jadni“. 5. Ta „Nikaragva“ bilo je drugo ime za bestragiju. ali ja ti to ka`em.poru~io je Imamovi}. twork“. na{ novinar pozvao je telefonski broj Veronike Gagovi} u Midletonu. kojeg su svirepo smakli prijedorski ~etnici prije 20 godina. A.Dobar dan. decembra pro{le godine. SBiH poni{tila je izbor i uvela Povjereni{tvo u Zenici. ali odmah je s druge strane `ice uslijedila brutalna paljba `enskog glasa. ali i jo{ dva Filipa Gagovi}a u mjestima Lisle i Glencoe. monografiju posve}enu 125-godi{njici postojanja kompanije.thern Illinois Universityju. Prema svemu sude}i. u `argonu ulice. ali {ta o~ekivati kada s darovima u goste do|e jedan od najpoznatijih proizvo|a~a oru`ja u svijetu!? U posjeti zvani~nicima Bosansko-podrinjskog kantona Gora`de tako je boravio potpredsjednik njema~ke korporacije „Umarex“ Martin Voni{ (Wonisch). Mene uop{te ne zanimaju ni muslimani. Zavr{io je na dvije ili vi{e adreprijedorsku gimnasa. a nejka. navodno. . FEBUAR/VELJA^A 2012. nad jamom Hrastova glavica. sre}o! Poslanik u Skup{tini Zeni~ko-dobojskog kantona (ZDK) Zaim Imamovi} Kaze obavijestio je svoje kolege na posljednjem skup{tinskom zasjedanju da iz vi{e razloga napu{ta Stranku za BiH te da }e u narednom periodu djelovati kao nezavisni poslanik.. ono {to se prepucavate sa Dodikom. koji je. kojoj je prisustvovalo 250 delegata. B. @eljeli smo upitati ih o njihovom znamenitom ocu. ]ao! Bio je to ko~ija{ki monolog `ene „koja nije Veronika“. a na jednoj od ziju „Sveti Sava“ njih. te su u knjigama gra|anskog stanja op}ine Prijedor bile upisane kao k}erka i sin Esada (Hasiba) Sadikovi}a. majka je sa~inila i izvela projekt institucionalnog brisanja dotada{njeg identiteta Alme i Enisa.. Na adresi u Indijanopolisu nema njenog telefonskog broja. to je tvoj problem. Ja zato vi{e ne `elim biti u takvoj stranci. na inicijativu He}e. gdje je on igrjana). u Ilionoisu. Indijanopolisu (Indijana) i Napervilu (Ilinois). I u tom gradu na telefon nam se javio mu{ki glas te na na{em jeziku kazao da osoba po imenu Filip Gagovi} ne `ivi tu.adio. . V. Svi ste bolesni. Me|utim. koji je izabran za predsjednika Kadrovske komisije SBiH na nivou dr`ave. te nastavila specijaliao tenis i bio u~lanjen u vi{e zaciju iz oblasti gastroente. a 1998. mene pustite i moju familiju na miru. Djeca u toj dobi nisu se pitala. Zorica se udala za Bogdana Tadi}a nakon {to se pro~ulo da je „Eso oti{ao za Nikaragvu“. ina~e. tajnim glasanjem za novog predsjednika izabrao mr. Sigurnost da bi to mogla biti upravo nekada{nja supruga ubijenog prijedorskog Doktora Ese i majka Veronike (Alme) i Filipa (Enisa). tako|er. a potom su posegnuli za lijepo upakiranim darovima. Toliko je na{ novinar uspio izgovoriti. ma jebe mi se za to sve. zna{ {ta. Jadni ste. nistu i intelektualca kojem Na jednom od portala na se divio svijet. Bit }e da se Veronika i Filip (ne)vje{to kriju od 2004. tvog ~ovjeka. i u „Serbian University of Wisconsin American Professional NeMedical Centeru.dru{tvenih asocijacija. sre}o! . ovdje novi- Fotografija iz prijeratnih sretnih vremena: Dr. bedni i ~emerni. Had`i}) Kaze: Gdje je Vahid He}o . na telefon nam se javila Zorica Gagovi} Cica. Naime. udovica dr.Gagovi}a iz Schaumburga i di kao bankarski menad`er Napervila su prikrivene. umjesto o~ekivanog Bondovog „walthera“. svi su bili u neizvjesnosti. nije va`no ko je. o tome kako su po. tra`i da {utimo. Ese Sadikovi}a uspjeli smo do}i do njenog broja. iz kutije izvadio knjigu.. vremenu.^lan srpske istian Highschool. Prenosimo odgovor u cijelosti: . dale su nam brojne prethodne i naknadne provjere u Prijedoru i Americi. na Norprijedorskog ljekara. {ta god da radi{. prijateljske zemlje ili svjetske metropole tokom zvani~nih posjeta mo`e se o~ekivati na poklon suvenir ili proizvod po kojem je predio posjetioca prepoznatljiv. na ~iji lik i djelo je stavila ru`ni pe~at onda kada je 1993. kako je „Umarex“ ipak vlasnik najpoznatije marke pi{tolja u svijetu. dr`ava Viskonskin. To da ti bude jasno.8 4. Ona zajedno s kada se zvala Ginjima ~uva tajnu o mnazija „Esad porodi~noj sramoti. Jasno je da se naoru`anje ne poklanja tokom ovakvih susreta. Gdje je Vahid He}o. Nakon dvosedmi~nog traganja za kontaktom djece dr. ali. Central Collegeu. avgusta 1992. Ekavicom... D`evada Hamzi}a. Eto. ni Srbi. Mid`i}“). ko 22 sata po bh. ~uvenog master studij 2007. U Napervilu najvjerovatnije `ivi njen brat Filip. rodom iz Zaje~ara. . huma.

koji je onomad. njeno djelo sramotna je epizoda jednog be{~a{}a. pitanju. bijedni i jadni“.“ Stao sam. Bato!“. No. S. po povratku u salu tek je Konakovi} prokomentirao da „Ivicu moraju slu{ati“. a naposljetku udovice Bogdana Tadi}a zvanog Tadija. odgovorio da „ne}e. kako su djeca. Odnos prema njoj u Prijedoru. zajedno s lokalom izdala je pod kiriju. Sadikovi}a PRESSIJA Ahmetovi} u Gora`du: Odalo ga saop}enje SDA po tre}i put . SDAovci su svaki put kasnili pri povratku na sjednicu.Zorica Je. Upitao sam kurtoazno kako je. prisustvo sjednici gora`danske SDA. arhetip slobodne misli. po njih je oti{ao strana~ki kolega Kemal Ademovi}. svoje i k}erke sve ono {to ona nije Ta rupa danas se zove masovna grobnica Hrastova glavica i nad njom }e pre`ivjeli logora{i Prijedora i Sanskog Mosta 5. „jer smo bolesni. nekada Sadikovi}. 9 dr. . Najkonkretniji razlog njegovog dolaska bilo je. On je simbol i metafora intelektualnog. Prazne klupe poslanika SDA: Slu{aju jedino Ivicu Poslanici SDA na posljednjoj sjednici Skup{tine Kantona Sarajevo bili su vrlo nedisciplinirani. Zid {utnje o njoj proizvodi sna`no uvjerenje da je u gradu u koji je do{la s Esom izgubila svako upori{te zbog onoga {ta je u~inila nakon njegovog ubistva.“. Bato. ako je na ovako bezna~ajno novinarsko pitanje „zaobi{ao istinu“. gra|anskog Nedisciplinirani poslanici SDA Veronika Gagovi} (Alma Sadikovi}) u Americi: „Zaboravila“ slavno ime svoga oca PRESSIJA Neozbiljnost u Skup{tini KS Prijedora. generalnim sekretarom Amirom Zuki}em . i zbogom. naime. pro{le sedmice posjetio najsigurniji grad u dr`avi Gora`de postalo je jasno tek dan poslije.4. M. Poslije svega {to je ona uradila. jer njegove su rije~i citirali prosjaci. Kako su svi nepomi~no sjedili. koja traje od 1992. kada se nastoji izbrisati svako pam}enje i sje}anje na njega. @ivot Zorice Gagovi}. navodno. . danas se mo`e nazvati prezirom. u vrijeme kada se drugi gradovi suo~avaju s mnogo ve}im sigurnosnim izazovima. I to od onih koji to „po definiciji“ su{tine i smisla `ivota nikada ne bi smjeli dozvoliti ni drugima! Oni su. bre. godine. Nismo uspjeli saznati kada je ta~no Zorica Gagovi} Cica oti{la kod djece u Ameriku. na kraju. Umjesto izvinjenja zbog neozbiljnog pona{anja. prije nego {to }e ga povesti na strijeljanje. Eso Sadikovi}: ^uveni ljekar i intelektualac kojem se divio svijet Za{to je dr`avni ministar sigurnosti Sadik Ahmetovi}. onda je stvarno suvi{no i razmi{ljati koliko je ministar iskren i po{ten kada su mnogo zna~ajnije stvari u Al. konobari. ispri~ao nam je da je u ljeto pro{le godine. zbog kojeg sjednica nije nastavljena u predvi|eno vrijeme. jer ima obaveza u Sarajevu“. Svojom {utnjom i bijegom od tragi~ne istine i 20 godina kasnije Zorica.. ustao je ministar kulture i sporta Ivica [ari} i oti{ao u poslani~ku kancelariju da ka`e kolegama da moraju prisustvovati sjednici. malo koga od dana{njih Prijedor~ana zanima. Na na{e direktno pitanje ho}e li prisustvovati strana~kom skupu.. Ese Sadikovi}a u Skopskoj ulici.prenio nam je Sivac. Ona je odgovorila sa „dobar dan“ i nastavila: „A. Nune. predsjeMidhat DEDI] davaju}oj Skup{tine Mirja- ni Mali} dodijalo je pa je zamolila da neko iz SDA ode po Elmedina Konakovi}a. nisam `elio nikakve kontakte. Prvi put nad jamom Susret s Nusretom Sivcem Nusret Sivac. B.Samo sam rekao „dobar dan“. {ta re}i osim „zbogom. Me|utim. Ali. mi se za to sve! nam se javila na ameri~ki broj Veronike Gagovi} (Alme Sadikovi}). Pa. Nakon toga opet se vratila u Ameriku. Epizoda be{~a{}a O licemjernom porodi~nom konsenzusu Zorica Cica Gagovi} tra`i da {utimo. nekada{njim prijedorskim maratoncem. Nakon drugog ka{njenja. sve ono {to ona nije. autor knjige „Kolika je u Prijedoru ~ar{ija“ o logoru Omarska u kome je boravio zajedno s Doktorom Esom. zar ti ne bi stao i popri~ao malo sa mnom. Hrastova glavica. daju}i izjave za medije u zgradi MUP-a BPK. kada je iz SAD do{la radi ostavinske rasprave s djecom drugog supruga Bogdana Tadi}a. saznao sam da je Sivac: Biv{i logora{ Cica bila na ostavinskoj raspravi i da se vratila u Ameriku . ali kada sam se vratio iz Sarajeva nakon nekoliko dana. s njegovom smr}u u{li u novi `ivot koji je ni{ta drugo do stra{no ohrabrivanje potpunog zaborava velikog prijedorskog Doktora Ese. FEBRUAR/VELJA^A 2012. Alma. vidio Zoricu Cicu Gagovi} koja je razgovarala sa Sandrom Selmanom. gradu koji se „proslavio“ pokoljem kom{ija. Odveden u samrt s jo{ 123 prijedorska logora{a Omarske Dr. kojoj je nakon du`e uprave povjereni{tva izabrano novo rukovodstvo. Prethodno je Ahmetovi}. ali u Prijedoru ka`u da se u tom gradu pojavila pro{le godine. Ali taj ~ovjek je itekako postojao! Njega su prijedorske generacije svih doba gledale i slu{ale s divljenjem i zavi{}u istovremeno. a ku}u u Skopskoj ulici. Sivac je do rata bio ku}ni prijatelj s Esom i me|usobno su se posje}ivali. na kapiji nekada{nje ku}e dr. Doktor Eso ubijen je tri puta. Harisa Ali}a i Eldara ^omora. ustvrdio da nema specijalnog razloga za njegovu posjete te da je do{ao da se (nakon dvije i po godine na poziciji ministra sigurnosti?!) upozna „sa situacijom u Gora`du s aspekta sigur- Ahmetovi} slagao da ne}e biti na strana~kom skupu Kako i{ta vjerovati ministru sigurnosti nosti gra|ana u ovom dijelu BiH i o saradnji izme|u kantonalne policije i dr`avnih agencija za provo|enje zakona“. pred smrt. uspio prokrijum~ariti ceduljicu iz logora Omarska na kojoj je pisalo: „Alma. in`injeri i doktori. u kojoj je `ivjela s Doktorom Esom. drugi kada mu na d`enazu nisu do{li pokr{teni k}erka i sin i tre}i put sada. Obe}ao sam da }emo kasnije popri~ati. na`alost. Veronika i Filip kao da negiraju da je Doktor Eso postojao. S obzirom na to da su skup{tinsko zasjedanje obilje`ile brojne pauze. Prvi put kada su zakasnili.. voli vas Tajo“. avgusta ove godine postaviti spomen-plo~u s imenima ubijenih. dan poslije na slu`benoj stranici SDA objavljeno je da su „skup{tini prisustvovali visoki predstavnici SDA na ~elu s potpredsjednikom Sadikom Ahmetovi}em.

oko 30 miliona KM. a sumnju je dodatno poja~ala arogancija iz manjeg entiteta - re~eno. malim slu~ajevima. Ko mo`e poni{titi odluku Vlade RS? Zlomu`ica isti~e da dr`avni i entitetski organi moraju upotrijebiti sva zakonom dozvoljena sredstva kako bi se sporna odluka Vlade RS poni{tila. tre}i put u posljednjih mjesec i po. No. raju strogo}u“ na tzv.10 4. Pitanje je samo da li ho}e? M. pranja novca ko{tat }e.Vlada RS nije mogla osloboditi preduze}e „Andri}grad“ primjene odredbi tog zakona. smi{ljena je povreda tog zakona ~iji okvir po~iva na dvjema direktivama Evropske unije iz oblasti javnih nabavki 2004/17/EC i 2004/18/EC. a. zahvaljuju}i izigravanju ovog zakona. . Zlomu`ica: Objavio publikaciju Fo~o: Bez dokumentacije Pilav: Zbunjuju}i komentar ni~im nisu obrazlo`ili zaobila`enje Zakona o javnim nabavkama BiH. . ka`e. a nerijetko i lo{e namjere prema ovoj zemlji. rezultirali su time da je imid` BiH u potpunosti srozan u o~ima svjetske poslovne zajednice. a „velike ribe“ ostaju izvan zakona. a prema konkrentnosti smo ~ak iza Gambije i Kambod`e. BiH se prema izvje{taju Svjetske banke „Doing business“ nalazi na 125. Pravnik Rifat Zlomu`ica u publikaciji „Izbjegavanje primjene Zakona o javnim nabavkama BiH: Projekt Andri}grad“. maja i 29. ali institucije BiH koje se brinu o provo|enju Zakona o javnim nabavkama ne mije{aju se u svoj posao Dodik i Kusturica prilikom X ISTRA@UJEMO Tragom analize o zajedni~kom biznisu Dodika i Kusturice O dluka Vlade RS od 26. {to ne bismo mogli i mi“. FEBRUAR/VELJA^A 2012. januara ove godine pravnu analizu autora Zlomu`ice. Projekt gradnje „Andri}grada“ ili. {to bi bilo katastrofalno po njen ionako te{ko naru{eni ugled kod potencijalnih investitora i zna~ilo bi potpuno uru{avanje bh. R. direktora Ureda za razmatranje `albi BiH. . gra|ana RS. potvrdila i {efica ureda Svjetske banke u BiH Anabela Abreu. snizi kreditni rejting. {to je svrstava na dno ljestvice u Evropi. upoznat je sa slu~ajem „Andri}grad“. Kusturicina firma „Lotika“ i Op}ina Vi{egrad osnovali su u aprilu 2011. upozoravaju}i da bi se ta me|unarodna finansijska institucija mogla predomisliti i suspendirati kreditnu liniju prema BiH zbog blokade otplate vanjskog duga. pa BiH danas nije po`eljna zemlja za strane investitore koji je u {irokom luku zaobilaze. Vlada RS. pa. mjestu.. Zbog slo`ene administracije i velikih nameta kada se tek otvori firma. prema tome. ali. i dalje su u fazi strana~kog nadmudrivanja koje }e te{ko stajati gra|ane ove zemlje Kreatori na{ih sudbina jo{ jednom su se pokazali u ulozi uspje{nih arhitekata te{ke neizvjesnosti gra|ana ove zemlje.ka`e Fo~o. Direktorica Agencije za ntrolira ugovorne organe (u ovom slu~aju Vladu RS. uostalom.ka`e Pilav. oni su i dalje PRESSIJA Svjetska banka prijeti suspenzijom kredita u fazi politi~kog i strana~kog nadmudrivanja koje }e te{ko stajati gra|ane ove zemlje. DEDI] Abreu: O{tro upozorenje Mali i veliki . I umjesto da na{i zvani~nici. Zbrka u glavama bh. „krije kao zmija noge“. zaklju~ili izigran je zakon. koji tro{e gotovo milion KM na sat. . A. ekonomije. Fondacija nas je naknadno obavijestila da se ne radi o podnesku po Zakonu o upravnom postupku . preliminarno. Izigran zakon Mediji u regiji uo~ili su prevaru i nezakonitost. i bio cilj naru~ioca i izvr{ioca megaprojekta koji se od javnosti i poreznih obveznika. Njegovim ~lanom 3. ali Vlada RS ugrozila je princip efikasnosti kori{tenja javnih sredstava. „Andri}grad“ je trebao pro}i primjenu Zakona o javnim nabavkama. jer mu je Fondacija Centar za javno pravo dostavila 5. . Podsjetimo. argumentira da je spornom odlukom Vlade RS ugro`eno postojanje i svrha Zakona o javnim nabavkama BiH.To je informacija za nas i nije ura|ena u formi prigovora. To je. Iz istih razloga ni doma}i investitori se ne pretrgo{e s ulaganjima. vladar Republike Srpske Milorad Dodik dao je ovaj posao svom prijatelju Kusturici tako {to su u{li u „zajedni~ki biznis“. ukratko. zajedni~ku firmu „Andri}grad“ u kojoj ve}inski kapital ima Kusturica. op. pravni stru~njaci su nakon ove zakonske anarhije iz RS detaljno „skenirali“ slu~aj i.Sistem javnih nabavki u BiH je decentraliziran kao i sistemi u regiji i EU i to na na~in da je svaki ugovorni organ odgovoran za pravilnu primjenu zakona . u~ine sve da nas razbija~ki talas zapljusne sa {to manje snage. bolje dodaje da se. Zlomu`ica isti~e da je op}epoznato da organi vlasti „treniU suprotnom. juna pro{le godine da za izgradnju „Andri}grada“ Emira Nemanje Kusturice u Vi{egradu izdvoji oko {est miliona maraka poreznih obveznika i to tako da „korisnik sredstava nije du`an da primjenjuje pravila i postupke definisane odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH“. ali nema nikakve reakcije nadle`nih dr`avnih institucija. BiH je na dobrom putu da joj se jo{ jednom. ne}e mo}i utvrditi stvarna vrijednost radova na javne nabavke BiH \inita Fo~o na na{ upit o svemu ovome odgovara kako institucija kojoj je na ~elu ne ko- Srozavanje imid`a BiH Na{i zvani~nici. nema ni sankcija. Bh. iako bi zakon morao biti jednak za sve dodaje Zlomu`ica i upu}uje na to da Agencija za javne nabavke BiH i Ured za razmatranje `albi BiH pravni osnov da se bave ovim slu~ajem mogu prona}i i u drugim zakonima kao {to su Krivi~ni i Zakon o upravnom postupku.ka`e Zlomu`ica i polaganja kamena temeljca za „Andri}grad“: Porezni obveznici RS ve} dali {est miliona maraka „Andri}gradu“. Pranje novca za ’Andri}grad’ te{ko 30 miliona maraka Pravni stru~njaci ukazali na nezakonitosti. ~ini se. mogu se o~ekivati nova sli~na izbjegavanja primjene Zakona o javnim nabavkama po principu „kad mo`e Dodik. koju je objavila Fondacija Centar za javno pravo. koji tro{e gotovo milion maraka bud`etskog novca na sat.Ne sje}am se da su nadle`ni organi pokretali postupke po slu`benoj du`nosti protiv „velikih riba“. zvani~nika. iako se radi o projektu koji }e ko{tati vi{e desetina miliona maraka . Ovaj ured. I dok nadle`ne dr`avne institucije s Fo~o i Pilavom na ~elu nisu pretjerano zainteresirane da se bave slu~ajem „Andri}grad“.. uz konstataciju da do sada nisu uspjeli do}i u posjed dokumentacije vezane za slu~aj „Andri}grad“!? Zbunjuju}i komentar dobili smo od Amira Pilava. vjerovatno ra~unaju s time da }e u dr`avnoj kasi uvijek biti novca za njih. nego pru`a stru~nu i tehni~ku pomo}.) u primjeni odredbi Zakona o javnim nabavkama BiH. Osim toga. Tra`ili smo od Fondacije da uredi podnesak u skladu sa Zakonom o upravnom postupku BiH da bismo mogli postupiti po podnesku. To je.

.Gazzaz“ Sarajevo. Prijave sa dokazima o ispunjavanju konkursnih uslova dostaviti na adresu: O[ „Al Walidein . 2011...79 KM po~ev od 27. 2008. Diplomu o ste~enoj stru~noj spremi (VSS ili V[S odgovaraju}eg smjera) 3. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu..198. CIPS-ova prijava prebivali{ta Po kona~nosti odluke o izboru. A sve u roku od 30 dana po pravosna`nosti ove presude. du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu. sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~lan 334. njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika. 21/06 i 26/08) i ~lana 71. godine pa do isplate. ul.... BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Mals 089177 09 Mals Sarajevo. Biografiju 2. Kopija li~ne karte 6. Uz prijavu na konkurs kandidati trebaju prilo`iti slijede}u dokumentaciju (original ili ovjerena fotokopija): 1. donio je: PRESUDU . ime i prezime. Zakona o parni~nom postupku („Sl...44 KM... Pravila Osnovne {kole „Al Walidein-Gazzaz“ Sarajevo.. sve u roku do 15 dana. pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.. kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja.. koga zastupa punomo}nik Kemo Kapur. 06.... Obavje{tava se tu`eni da je...o. Olimpijska bb. sudija Tatjana Arapovi}.... stav 2.oglasi Dnevni avaz subota.. U odgovoru na tu`bu tu`eni }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71.. 01. godine tu`ilac „Kairos“ Doo Sarajevo je podnio tu`bu protiv tu`enog „Mg-Mix“ D. Tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom }e nalo`iti tu`enom da isplati tu`itelju na ime duga od 9. u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku.38 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 21. odnosno naziv pravnog lica. Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) 5.. duga od 419. stav 1. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od 6 mjeseci) 4. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“ broj: 10/04. ul. Dodatne informacije o uslovima konkursa mogu se dobiti na telefone: 033/235-507. 9. ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje.. 033/235-496. 01. Branilaca Sarajeva br. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku Suda. godine.788. Sudijka Tatjana Arapovi} . Sarajevo. godine 1. stav 3.. 01. kao i da tu`itelju naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 271. Ukoliko tu`eni. ZPP-a).. izabrani kandidati su du`ni dostaviti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad u obrazovanju.. pozivom na broj predmeta... u pravnoj stvari tu`ioca „Kairos“ Doo Sarajevo ul.. 2012...zbog propu{tanja Tu`eni je du`an tu`itelju isplatiti iznos od 419.o. stav 1..O. 2012. 033/235-518... Sarajevo. objavljuje: OGLAS Dana 19... Obavje{tava se tu`eni da se dostava presude zbog propu{tanja smatra obavljenom protekom roka do 15 dana od dana objavljivanja iste u dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH..O. budu}i da tu`eni ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta. 2012..O.8 ~asova nastavne norme sedmi~no.. Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja). Odgovor na tu`bu s prilozima predaje se Sudu.na iznos od 3. 1 izvr{ilac 3... Nastavnik/ca geografije. ZPP-a). Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 1 izvr{ilac Pored op{tih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvr|enih Zakonom o radu i Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju. u daljnjem tekstu: ZPP). 2008. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 182604 11 Ps Sarajevo.. protiv tu`enog „MgMix“ D..o. radi. van ro~i{ta dana 25. 2011. Nastavnik/ca historije. u pravnoj stvari tu`itelja „ZVE^EVO COMMERCE“ d. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev. ZPP-a).788. stav 1. Nastavnik/ca osnova tehni~kog odgoja i kulture `ivljenja. odnosno sjedi{te stranaka. Cara Du{ana broj 15 Lakta{i. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj tabli Suda te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda... 01. 11 Na osnovu ~lana 90... 1 izvr{ilac 2. na osnovu ~lana 348. 71000 Sarajevo sa naznakom „prijava na konkurs“.....94 KM po~ev od 07. Lakta{i. advokat iz Sarajeva.. stav 1. osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. februar/velja~a 2012. Stru~ni saradnik Senad Had`iomeragi} POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba. ako ih imaju. godine Op}inski sud u Sarajevu.. 2008.. Hasiba Bankovi}a 2a....38 KM. v. godine kao dana dospije}a pa do isplate . protiv tu`enog „BP TRADE“ d. novine FBiH“ br. 11.. Lakta{i radi naplate potra`ivanja.sp. godine raspisuje: KONKURS za popunu upra`njenih radnih mjesta na odre|eno vrijeme do 30.9 ~asova nastavne norme sedmi~no. dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. godine kao dana dospije}a pa do isplate te da plati sve tro{kove parni~nog postupka kao i sudsku taksu prema odluci suda. 02. stru~ni saradnik Senad Had`iomeragi}. odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava. ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode... predmet spora.. ZPP-a). radi naplate potra`ivanja. 73/05 i 19/06. 2012. 53/03. koga zastupa Dina Memi} Turkmanovi} advokat iz Sarajeva. podnijeti protutu`bu (~lan 74.. ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku.O.. 22.. 09.589.. ul.na iznos od 6.. Zaima [arca broj 82. ZPP-a). kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvr|ene Pedago{kim standardima i normativima za osnovno obrazovanje i op}im aktima {kole. na svojoj 69.12 ~asova nastavne norme sedmi~no.. a najkasnije na pripremnom ro~i{tu. na osnovu ~lana 70. prebivali{te ili boravi{te. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU..73 KM sa zakonskom zateznom kamatom na pojedina~ne iznose i to: .o. 12. 20. 4. ZPP-a. sjednici odr`anoj dana 26. 25.73. [kolski odbor Osnovne {kole „Al Walidein Gazzaz“ Sarajevo.

Njegov otac Ahmet Erdogan mislio je da je interesiranje njegovog sina za fudbal jedna prolazna strast i pona{ao se kao da ne zna ni{ta o fazama koje je njegov sin pro{ao na polju profesionalizma. s druge strane. a koji se kasnije ~esto i zaboravi. Slu`ba narodu jest slu`ba Bogu. uz napor identi~an duhu Nacionalnog oslobo|enja. jata ~voraka i jo{ mnogo ~ega {to je pripadalo tome vremenu. napravili smo nani mjesto me|u na- ma. Probaj. Naslovnica knjige „Red`ep Dok je svoj ka`iprst Tajip Erdoan: Ra|anje lidera“: nje`no {etala po cvjetnim dePo~etkom 2011. uz rije~i: „Ima li. Erdoganov politi~ki pragmatizan u raspu}ima na kojima se sastaje sa zajednicom i u kojima. Nana nas je sve ganula. obavljao je i funkciju savjetnika za medije u gradskoj upravi grada Istanbula. Veysel Eroglu (Vejsel Erolu) se ubacuje u razgovor: .“ A jedna od „propu{tenih“ prilika za kojima `ali . godine postao predsjednik omladine izabran je za predsjednika istanbulskog ogranka Refah partije i postao je ~lan Glavnog odbora Refah partije. do{li smo do seljana. Tayyip Erdogan je rekao jednom novinaru: „Zbog svog oca propustio sam mnogo sli~nih prilika. Koliko sam razumio. Me|utim. mnogo ga je ganulo njeno gostoprimstvo. @ivot kojim `ivimo. da postigne gol u {ansi koja mu se uka`e. Objavljivao je ~lanke u razli~itim novinama i ~asopisima i autor je dvije knjige. bio kandidat za gradona~elnika Istanbula. kada bi ove stijene i grane imale jezik pa da progovore!. ka{ikarima i upravlja~ima ostalih ma{ina. godine. kako ka`e. 2012. I mi smo rekli: „Svakako. kakva sje}anja gaji{ u vezi s pro{losti. Kada su se u ve~eri 27. oni }e svojevoljno napustili selo. godine u Novom Pazaru u kojem je zavr{io osnovnu i srednju {kolu. Bio je dijete kvarta u kojem najbr`i put razlikovanja od ostalih drugara prolazi putem mangupluka. koji je u timu IETT-a igrao u {picu. Omladina koju je odgajao za ove dane i `ene ~lanice partije. Du` potoka bile su debele vrbe.000 lira. a mi }emo zapo~eti posao ru{enja objekata. i on je bio pla~ljiv.Donijeli smo odluku da izmjestimo jedno selo na padinama potoka koji je napajao akumulaciono jezero Darlik (Darlik). uskoro izlazi i na bosanskom jeziku u Novom Pazaru i Sarajevu. Ovo naprijed bio je tr{~ar. Yusuf Beyazit (Jusuf Bejazit) bio je predsjednik Direkcije za eksproprijaciju nekretnina: . „Milli Gençlik“ i „Düºünce“. Radi u gradskoj biblioteci u Novom Pazaru. jedna od najboljih biografija turskog premijera Red`epa Tajipa Erdoana (Recep Tayyip Erdogan).jest ponuda koja mu je do{la od Fenerbahçea (Fenerbah~e). nalazio se na mjestu predsjednika ogranka Refah partije za op}inu Beyoglu. Da proba{ da je obuhvati{. suprotno tome. Iste godine postao je predsjednik omladine Milli selamet partije na nivou Istanbula. recenzent Had`em Hajdarevi}) (Oprema teksta je redakcijska) . A sada je. Mnogo godina kasnije. septembra 1980. nastala tokom osnovne {kole. Osim rukovode}ih funkcija u razli~itim dr`avnim preduze}ima. suprotno tome. Bilo je vi{e zelenila. Godine 1975. Po~eo je igrati fudbal u osnovnoj {koli i nikada ga nije ostavio u sljede}ih gotovo {esnaest godina. Pogledao sam gradona~elnika. Osim onih koji `ive u vilama na Bosforu. vidi da li li~i na va{e ajrane!“ Uz rije~i: „@iva bila. uop}e nije li~io na nekog ko se {ali. stav koji je Tayyip Erdogan zauzeo u ovoj i sli~nim situacijama komentari{e kao posjedovanje veoma jakih osje}anja humanosti: „Vrlo je malo ljudi u ovoj zemlji koji nemaju boli i patnji. koja je po~etkom 2011. nanine o~i su zasuzile. Vremenom je usavr{io talent za ovaj sport. Nakon diplomiranja na spomenutom univerzitetu vratio se u svoj zavi~aj. Ali. kada je rije~ o jednom osjetljivom pitanju kao {to je ru{enje. Kada je saznao za ponudu Eskiºehirspora (Eski{ehirspor). postoji jedna druga osobina koja podupire njegovu politi~ku karijeru.. partije osnovane kao nastavak zatvorene Milli selamet partije. ali. dugogodi{nji saradnici premijera Erdoana. septembra 1980.. godine.re~e i po~e pri~ati doga|aj koji. Uz saglasnost autora knjigu je preveo Avdija Salkovi} iz Novog Pazara. koje su prva iskustva u radu na terenu stekle tokom njegove kandidature za predsjednika op}ine Beyoglu. pre{ao je u IETT. I sam zna{. godine provedene u fudbalu nau~ile su ga brzini i ravnote`i. Fudbalska avantura Za podru~je BiH njen izdava~ je „Dobra knjiga“ Sarajevo. Dok smo se slu`ili i razgovarali. Te{ko sam se sustezao da ne zapla~em... Po{tovao je vje{tinu govora. du` potoka. a nakon {to im se detaljno objasni za{to se moraju preseliti odavde.“ „Ko zna. i osobita oratorska vje{tina privla~ili su mase slu{alaca. odlazimo!“ Najprije sam pomislio da se {ali. tada je bilo mnogo ljep{e nego {to je sada.. upisuje Vi{u {kolu elektronike i ra~unara na Univerzitetu Marmara u Istanbulu. sazivu Skup{tine Repubike Turske. Zavr{io je Licej Imam Hatip i Odsjek za dru{tvene i organizacione nauke Orta Dogu Univerziteta. te{kim `ivotom posjeduje jedno {iroko polje koje dijeli s prosje~nim ljudima Turske. Me|utim. morali smo odlo`iti ru{enje sve dok seljani svojevoljno ne isprazne ku}e. Svoje pjesme i tekstove objavljivao je u ~asopisima „Talebe“. taktici i strategiji. Jedan od bliskih saradnika u vrijeme jo{ dok je bio gradona~elnik Istanbula i neko ko ga jako dobro poznaje Burhan Metin. 13 Slu`ba narodu jest slu`ba Bogu Tajip Erdoan ove rije~i nikada nije koristio reda radi. O`enjen je i otac je troje djece. a {ta smo drugo mogli re}i? Zaustaviv{i ekipu malo pozadi. mi smo jedno isto~nja~ko dru{tvo.U tom periodu 98% eksproprisanih objekata uradili smo uz dogovor . nasmijanu staricu veoma zavolio. eto. pri{la nam je jedna nana: „Dobro do{li. svi imaju neku stranu koja im priti{}e `ivot. bio je primoran odbiti ovu ponudu. a koja je jednog mladog ~ovjeka veoma lahko skretala s pravog puta. bio je i savjetnik predsjednika Partije pravde i razvoja (AK partije) i narodni poslanik u 22. ovome kraja?/ Dova se na{a s Milo{}u spaja.“ Nana je po~ela: „Otkad znam za sebe `ivim ovdje. „Veysele!“ Kada se malo smiri. koji se dugi niz godina oblikovao u Milli Goru{u (Milli Görüº) u kojemu se bavio politikom. Rje{enje je bio Tayyip Erdogan! (Izdava~ „Dobra knjiga“ Sarajevo i NVO „Svetionik“ Novi Pazar. da se Premijer Erdoan po~eo je igrati fudbal u osnovnoj {koli i nikada ga nije ostavio u sljede}ih gotovo {esnaest godina. protkani ajetima i hadisima. nije mu dozvolio da prihvati ovu ponudu. sjenki {to su se pred kraj dana pru`ale po vodi. ove vrijedne rije~i ne bivaju vi{e od jednog slogana koji se u predizbornim kampanjama stalno ponavlja. Naravno. I Tayyip posjeduje jednu konstrukciju koja osje}a bol i tugu. sve do vojnog udara 12. aprila 1953. otvore put koji }e Reisa odvesti do mjesta gradona~elnika. tradiciju i moralna na~ela sredine u kojoj je `ivio. Autori knjige. Godine 1985. Mir koji je tra`ila nalazila je me|u sje}anjima jednog skoro stoljetnog `ivota koji se polahko rastapao.. te funkciju glavnog urednika dnevnih novina Yeni ªafak.Kako je to izgledalo? . Pored identiteta sportiste. nano moja! Namu~ila si se. na kojem ~etiri godine kasnije diplomira. Naposljetku. vla`ne svje`ine vrba. Me|utim. Kada je 1976. bila je najva`nije iskustvo {to ga je nosilo do mjesta na kojem se danas nalazi. Drugi je pra- Erdoanov politi~ki pragmatizan u raspu}ima na kojima se sastaje sa zajednicom i u kojima. odgovornost na koju one aludiraju prihvatio je jednim vjerni~kim zadovoljstvom i u~inio je parolom poimanja slu`bovanja d ovog broja „Avazov“ prilog „Sedmica“ po~inje s ekskluzivnim objavljivanjem odlomaka knjige „Red`ep Tajip Erdoan: Ra|anje lidera“. Avdija Salkovi} na istom odsjeku poha|a doktorske akademske studije. re~e: „Sakupi ljude. nikada ne}e zaboraviti. da vjeruje u sebe i da se nikada ne predaje. Uporedo s fudbalskom avanturom. nastavljena je jo{ ve}im intenzitetom tokom srednje {kole. U svoju je glavu utuvio fudbal. pjesnik te dane definira stihovima: Svakim se novim jutrom/i novo bu|enje ra|a. bio je na takvom nivou da je igrom zaintrigirao tada{njeg trenera Fenerbahçea Tomu Kaloperovi}a. godine postane fudbalska zvijezda. Toliko nas je bilo da je neko ko je gledao izdaleka mogao pomisliti da se radi o nekoj vojnoj jedinici koja je krenula na vje`be. analiziraju}i neke doga|aje koje je li~no vidio. buldo`erima. predstavlja samu tu zajednicu.i ka`e da je samo 2% sudski procesuirano. koja je do{la ne{to kasnije. s vremena na vrijeme bi izlazi i napa bosanskom uzdahnula utihnula.. X EKSKLUZIVNO Objavljujemo dijelove biografije turskog premijera iz knjige „Red`ep Tajip Erdoan: Ra|anje lidera“ O ne predaje do posljednjeg trenutka. smjer turski jezik i knji`evnost. Privukav{i pa`nju na sebe okretno{}u na terenu. Njegovi govori. Omer Ozbaj ro|en je u Ankari 1952. zatim jeziku u Novom Pazaru bi ponovo nastavljala s i Sarajevu pri~anjem. . Istanbul se pobunio!. Godine 1976.. a u Novom Pazaru izlazi u izdanju NVO „Svetionik“. Ovo je veoma staro selo. tovari nas tugom. otvorile glasa~ke kutije. Diplomirao je na Fakultetu za knji`evnost Univerziteta u Istanbulu (Odsjek psihologija) i na Institutu organizacionih nauka Univerziteta u Istanbulu. Svojom ljudskom stranom. odgovornost na koju one aludiraju prihvatio je jednim vjerni~kim zadovoljstvom i u~inio je parolom poimanja slu`bovanja. Svako dijete koje igra fudbal ma{ta da jednog dana postane velika zvijezda. Tayyip Erdogan je pre{ao u Sportski klub Camialti (D`amialti). kad je vidio da poku{aji uvjeravanja oca ne}e dati rezultata. Nogometni performans Tayyipa Erdogana. U godinama kad je upisao fakultet. istovremeno je nastavljao sa du`nostima u MTTB-u (Milli Türk Talebe Birligi . on uop}e nije pridavao pa`nje obe}anjima koja je nosila logika kasimpa{alijskog duha.“ IZ BIOGRAFIJE AUTORA Husejin Besli ro|en je 18. sastaje se s ljudskom zajednicom. veoma se naljutio: „Ja `elim da ti u~i{ i postane{ ~ovjek.mo`da i najve}a . nije odustajao ni od politi~ke karijere. Jedan je ~ovjek Erdogan koji sa svojom svije{}u. godine u Göreleu pokraj Giresuna.Da vam objasnim ovako . Recenziju je uradio knji`evnik Had`em Hajdarevi}.. `alosne vrbe. neka su ti ruke zdrave!“. prihvativ{i ponudu od 1. O`en- Naslovnica knjige „Red`ep Tajip Erdoan: Ra|anje lidera“: Po~etkom 2011. pre- dstavlja samu tu zajednicu. Ili su pritisnuti dru{tvenim kontekstima ili poti~u iz siroma{tva. ljudi u njemu vide svoje stanje. Mi smo jedno tu`no dru{tvo. s druge strane. zatra`io je dva dana da razmisli. Godine 1994. Husejin Besli i Omer Ozbaj u njoj obra|uju put i politi~ko uzdizanje jednog od najve}ih vo|a savremene Turske. rekao je da polazi i on. izgra|uje sli~nosti ~ovjeka na ulici i hvata ga za du{u. godine. njegovu `ivotnu putanju okrenula na sasvim suprotnu stranu. Kao da je ju~er bilo. Tayyip Erdogan ove rije~i nikada nije koristio reda radi. 4. autora Husejina Beslija (Hüseyin) i Omera Ozbaja (Ömer Özbay). vjerovatno. Obradovali su se kada su ugledali gradona~elnika. gradona~elni~e. a ne zbog li~nog uvjerenja. ruke ti ne bi dostigle.. U stvarnosti postoje dva Erdogana.“ Pri~aju}i o pro{losti. Nanin ajran U periodu kada je bio gradona~elnik Istanbula. sje}ala se dugih {etnji sa svojim vjerenikom. Sve i da je Tayyip Erdogan poletio od radosti u zrak kada mu je uprava Fenerbahçea ponudila transfer. . Pored toga.. Godine 1984.. marta 1994.“ Tako je. To i jeste ono {to ga ~ini centrom privla~nosti. I Tayyip je bio s nama.. Rekao je: „Hajde.Poticao je iz Kasimpa{e.“. godine iza{la u Republici Turskoj. gmati~ni Erdogan. morali ste imati u vidu i Tayyipovu savjest. a to je {to je bio svr{enik liceja Imam Hatip. uskoro vara. Kaloperovi} je upravi odnio ponudu za fudbalera Erdogana i zatra`io da odmah realizuju njegov transfer. uskoro izlazi i na bosanskom jeziku u Novom Pazaru i Sarajevu Husejin Besli i Omer Ozbaj jen je i otac je dvoje djece. U ovim godinama nau~io je da naspram te{ko}a ne padne u strah. FEBRUAR/VELJA^A 2012. Na`alost. Sa seljanima smo se sporazumjeli o pitanju nadoknade. Pobuna Istanbula Mo`da je samo i `ivjela u pro{losti. O~eva zabrana Godinama je bio na ~elu gradske partijske organizacije. Ova knjiga. pogledao sam ga. Po{to je stilom svoje igre podsje}ao na slavnog Beckenbauera. Nakon osnovnih studija i ste~ene master diplome. ruku pod ruku. Godine 2002.Turska nacionalna zajednica u~enika i studenata) i ne zaostaju}i ni za jednom aktivno{}u u mre`i mladih Milli „Zar da ih ne bude. sve do vojnog udara 12. godine iza{la zenima svojih pamu~nih {alu Republici Turskoj. napa}eni gra|ani Istanbula najzad su prona{li izlaz koji su tra`ili. njegovi prijatelji su ga prozvali „Imam Beckenbauer“. zapo~eta u ranoj mladosti. uvijek je usmjeren naprema korisnosti selamet partije otvarao je vrata ka u~eni~koj fazi svoje politi~ke karijere. upisuje se na Filolo{ki fakultet Univerziteta u Beogradu. U ovom broju na{ list objavljuje odlomak koji po~inje s Erdoanovim djetinjstvom: . poput male djevoj~ice koja se igra skrivalica. pri|i i pri~aj nam! Izgleda da si ti najstarija u ovom selu. finalni me~evi istanbulske amaterske lige igrali su se na stadionu Vefa.U nekim slu~ajevima nije bilo dovoljno da dobijete i pristanak ljudi. Fudbalska avantura. ti se bavi{ nemogu}im stvarima!“ Rekav{i ovo. Osim toga. dijete moje! Ah.. Strast prema fudbalu. koja bi. Otad je bio profesionalac i za `ivot zara|ivao igraju}i fudbal. Tayyip je iz daljine osjetio nezadovoljstvo seljana i shvatio je da su pristali zato {to su se pla{ili dr`avne prisile. prijevod s turskog jezika Avdija Salkovi}.12 4. FEBRUAR/VELJA^A 2012. Mo`e se re}i da iza Erdoganova uspjeha stoji krajnje uspje{na harmonija ove dvije strane. dijete moje! Svojim rukama sam ti napravila ajran od doma}eg mlijeka. nije izlazila iz svoje samo}e sve dok joj ne dosadi. Gradona~elnik je ovu slaba{nu. U me|uvremenu aktivno se bavi prevo|enjem s tu- Avdija Salkovi} (Foto: Samir Jejna) rskog jezika. iskreno su stisnuli zube i radili na tome da IZ BIOGRAFIJE PREVODIOCA Avdija Salkovi} ro|en je 1974. imao je samo dvadeset dvije godine. Politi~ari mnogo vole i koriste ove rije~i. pobjedi i porazu. @ivot nije pru`io priliku Recepu Tayyipu Erdoganu da Milli selamet partije za op}inu Beyoglu (Bejolu). godine iza{la u Republici Turskoj. ali. koji je u tom trenutku posmatrao me~. uvijek je usmjeren naprema korisnosti. da ste vidjeli. Bo`e. Dogovorenog dana stigli smo u selo sa ljudima iz osiguranja.. Ukratko. pomisliv{i da }e se suo~iti s o~evim protivljenjem.

.. postoji jedna druga osobina koja podupire njegovu politi~ku karijeru.000 lira. otvore put koji }e Reisa odvesti do mjesta gradona~elnika. I mi smo rekli: „Svakako. Pored toga. odgovornost na koju one aludiraju prihvatio je jednim vjerni~kim zadovoljstvom i u~inio je parolom poimanja slu`bovanja. nikada ne}e zaboraviti. Dok smo se slu`ili i razgovarali. da postigne gol u {ansi koja mu se uka`e. Me|utim. Yusuf Beyazit (Jusuf Bejazit) bio je predsjednik Direkcije za eksproprijaciju nekretnina: . autora Husejina Beslija (Hüseyin) i Omera Ozbaja (Ömer Özbay). do{li smo do seljana.re~e i po~e pri~ati doga|aj koji. Istanbul se pobunio!. Tayyip Erdogan ove rije~i nikada nije koristio reda radi.Poticao je iz Kasimpa{e. uz napor identi~an duhu Nacionalnog oslobo|enja. napravili smo nani mjesto me|u na- ma. a u Novom Pazaru izlazi u izdanju NVO „Svetionik“. ali. da se Premijer Erdoan po~eo je igrati fudbal u osnovnoj {koli i nikada ga nije ostavio u sljede}ih gotovo {esnaest godina. Nakon diplomiranja na spomenutom univerzitetu vratio se u svoj zavi~aj. jata ~voraka i jo{ mnogo ~ega {to je pripadalo tome vremenu. To i jeste ono {to ga ~ini centrom privla~nosti. smjer turski jezik i knji`evnost.. nalazio se na mjestu predsjednika ogranka Refah partije za op}inu Beyoglu. Zavr{io je Licej Imam Hatip i Odsjek za dru{tvene i organizacione nauke Orta Dogu Univerziteta. Du` potoka bile su debele vrbe.. otvorile glasa~ke kutije. kada je rije~ o jednom osjetljivom pitanju kao {to je ru{enje. Koliko sam razumio. Tayyip je iz daljine osjetio nezadovoljstvo seljana i shvatio je da su pristali zato {to su se pla{ili dr`avne prisile. mi smo jedno isto~nja~ko dru{tvo. analiziraju}i neke doga|aje koje je li~no vidio. U svoju je glavu utuvio fudbal. Njegov otac Ahmet Erdogan mislio je da je interesiranje njegovog sina za fudbal jedna prolazna strast i pona{ao se kao da ne zna ni{ta o fazama koje je njegov sin pro{ao na polju profesionalizma. s vremena na vrijeme bi izlazi i napa bosanskom uzdahnula utihnula. Nogometni performans Tayyipa Erdogana. mnogo ga je ganulo njeno gostoprimstvo. prijevod s turskog jezika Avdija Salkovi}. koji je u tom trenutku posmatrao me~. septembra 1980. uz rije~i: „Ima li. pogledao sam ga.. koji je u timu IETT-a igrao u {picu. U ovom broju na{ list objavljuje odlomak koji po~inje s Erdoanovim djetinjstvom: . Godine 1975. Osim toga. Ova knjiga. godine iza{la u Republici Turskoj. ovome kraja?/ Dova se na{a s Milo{}u spaja.Kako je to izgledalo? . Jedan od bliskih saradnika u vrijeme jo{ dok je bio gradona~elnik Istanbula i neko ko ga jako dobro poznaje Burhan Metin. nije mu dozvolio da prihvati ovu ponudu. Vremenom je usavr{io talent za ovaj sport. nasmijanu staricu veoma zavolio. Autori knjige. buldo`erima. a ne zbog li~nog uvjerenja. ove vrijedne rije~i ne bivaju vi{e od jednog slogana koji se u predizbornim kampanjama stalno ponavlja. kad je vidio da poku{aji uvjeravanja oca ne}e dati rezultata. da ste vidjeli. a koji se kasnije ~esto i zaboravi. . godine. s druge strane. recenzent Had`em Hajdarevi}) (Oprema teksta je redakcijska) . Otad je bio profesionalac i za `ivot zara|ivao igraju}i fudbal.mo`da i najve}a . Husejin Besli i Omer Ozbaj u njoj obra|uju put i politi~ko uzdizanje jednog od najve}ih vo|a savremene Turske.. te funkciju glavnog urednika dnevnih novina Yeni ªafak. Osim rukovode}ih funkcija u razli~itim dr`avnim preduze}ima. eto. pri{la nam je jedna nana: „Dobro do{li. bio kandidat za gradona~elnika Istanbula. Toliko nas je bilo da je neko ko je gledao izdaleka mogao pomisliti da se radi o nekoj vojnoj jedinici koja je krenula na vje`be. Obradovali su se kada su ugledali gradona~elnika. i on je bio pla~ljiv. Mi smo jedno tu`no dru{tvo. godine iza{la zenima svojih pamu~nih {alu Republici Turskoj. a {ta smo drugo mogli re}i? Zaustaviv{i ekipu malo pozadi. bio je i savjetnik predsjednika Partije pravde i razvoja (AK partije) i narodni poslanik u 22. Mir koji je tra`ila nalazila je me|u sje}anjima jednog skoro stoljetnog `ivota koji se polahko rastapao.jest ponuda koja mu je do{la od Fenerbahçea (Fenerbah~e). kako ka`e. I Tayyip je bio s nama. veoma se naljutio: „Ja `elim da ti u~i{ i postane{ ~ovjek. Pored identiteta sportiste. koja je do{la ne{to kasnije. du` potoka. izgra|uje sli~nosti ~ovjeka na ulici i hvata ga za du{u. godine. Rje{enje je bio Tayyip Erdogan! (Izdava~ „Dobra knjiga“ Sarajevo i NVO „Svetionik“ Novi Pazar. Omladina koju je odgajao za ove dane i `ene ~lanice partije. Na`alost. nastavljena je jo{ ve}im intenzitetom tokom srednje {kole. rekao je da polazi i on. morali ste imati u vidu i Tayyipovu savjest. zatra`io je dva dana da razmisli. Veysel Eroglu (Vejsel Erolu) se ubacuje u razgovor: . Sa seljanima smo se sporazumjeli o pitanju nadoknade. „Veysele!“ Kada se malo smiri. 2012. I Tayyip posjeduje jednu konstrukciju koja osje}a bol i tugu. . pomisliv{i da }e se suo~iti s o~evim protivljenjem. nastala tokom osnovne {kole. godine postao predsjednik omladine izabran je za predsjednika istanbulskog ogranka Refah partije i postao je ~lan Glavnog odbora Refah partije. Da proba{ da je obuhvati{. Pobuna Istanbula Mo`da je samo i `ivjela u pro{losti. kakva sje}anja gaji{ u vezi s pro{losti. aprila 1953. koja bi. uskoro vara. i osobita oratorska vje{tina privla~ili su mase slu{alaca. Godine 1994. nano moja! Namu~ila si se. predstavlja samu tu zajednicu. iskreno su stisnuli zube i radili na tome da IZ BIOGRAFIJE PREVODIOCA Avdija Salkovi} ro|en je 1974. bio je na takvom nivou da je igrom zaintrigirao tada{njeg trenera Fenerbahçea Tomu Kaloperovi}a. Nana nas je sve ganula.“ Tako je. finalni me~evi istanbulske amaterske lige igrali su se na stadionu Vefa. poput male djevoj~ice koja se igra skrivalica. Uporedo s fudbalskom avanturom. Po{to je stilom svoje igre podsje}ao na slavnog Beckenbauera. kada bi ove stijene i grane imale jezik pa da progovore!. koji se dugi niz godina oblikovao u Milli Goru{u (Milli Görüº) u kojemu se bavio politikom. Osim onih koji `ive u vilama na Bosforu. Strast prema fudbalu. napa}eni gra|ani Istanbula najzad su prona{li izlaz koji su tra`ili. 13 Slu`ba narodu jest slu`ba Bogu Tajip Erdoan ove rije~i nikada nije koristio reda radi.“ Nana je po~ela: „Otkad znam za sebe `ivim ovdje. „Milli Gençlik“ i „Düºünce“.. Tayyip Erdogan je rekao jednom novinaru: „Zbog svog oca propustio sam mnogo sli~nih prilika. Naravno..Turska nacionalna zajednica u~enika i studenata) i ne zaostaju}i ni za jednom aktivno{}u u mre`i mladih Milli „Zar da ih ne bude. vjerovatno. nanine o~i su zasuzile. ruke ti ne bi dostigle. Nanin ajran U periodu kada je bio gradona~elnik Istanbula. nije izlazila iz svoje samo}e sve dok joj ne dosadi. @ivot kojim `ivimo. Kaloperovi} je upravi odnio ponudu za fudbalera Erdogana i zatra`io da odmah realizuju njegov transfer..i ka`e da je samo 2% sudski procesuirano. imao je samo dvadeset dvije godine. godine u Göreleu pokraj Giresuna. koja je po~etkom 2011. a nakon {to im se detaljno objasni za{to se moraju preseliti odavde.Donijeli smo odluku da izmjestimo jedno selo na padinama potoka koji je napajao akumulaciono jezero Darlik (Darlik). sje}ala se dugih {etnji sa svojim vjerenikom. njegovi prijatelji su ga prozvali „Imam Beckenbauer“. Jedan je ~ovjek Erdogan koji sa svojom svije{}u. neka su ti ruke zdrave!“. Fudbalska avantura. morali smo odlo`iti ru{enje sve dok seljani svojevoljno ne isprazne ku}e.“ IZ BIOGRAFIJE AUTORA Husejin Besli ro|en je 18. Objavljivao je ~lanke u razli~itim novinama i ~asopisima i autor je dvije knjige. suprotno tome. Kao da je ju~er bilo. Me|utim. sve do vojnog udara 12.U nekim slu~ajevima nije bilo dovoljno da dobijete i pristanak ljudi. re~e: „Sakupi ljude. Mnogo godina kasnije. Kada je saznao za ponudu Eskiºehirspora (Eski{ehirspor). Godine 2002. tada je bilo mnogo ljep{e nego {to je sada. pre{ao je u IETT. Omer Ozbaj ro|en je u Ankari 1952. taktici i strategiji. Bio je dijete kvarta u kojem najbr`i put razlikovanja od ostalih drugara prolazi putem mangupluka. O~eva zabrana Godinama je bio na ~elu gradske partijske organizacije. Svoje pjesme i tekstove objavljivao je u ~asopisima „Talebe“.“ „Ko zna. Drugi je pra- Erdoanov politi~ki pragmatizan u raspu}ima na kojima se sastaje sa zajednicom i u kojima.“ Pri~aju}i o pro{losti. Po~eo je igrati fudbal u osnovnoj {koli i nikada ga nije ostavio u sljede}ih gotovo {esnaest godina.. sve do vojnog udara 12.“ A jedna od „propu{tenih“ prilika za kojima `ali . Po{tovao je vje{tinu govora. Bilo je vi{e zelenila. Fudbalska avantura Za podru~je BiH njen izdava~ je „Dobra knjiga“ Sarajevo. partije osnovane kao nastavak zatvorene Milli selamet partije. Godine 1984. tradiciju i moralna na~ela sredine u kojoj je `ivio. Me|utim. Recenziju je uradio knji`evnik Had`em Hajdarevi}.U tom periodu 98% eksproprisanih objekata uradili smo uz dogovor .Da vam objasnim ovako . bila je najva`nije iskustvo {to ga je nosilo do mjesta na kojem se danas nalazi. Dogovorenog dana stigli smo u selo sa ljudima iz osiguranja. protkani ajetima i hadisima. 4. ka{ikarima i upravlja~ima ostalih ma{ina. Uz saglasnost autora knjigu je preveo Avdija Salkovi} iz Novog Pazara. Mo`e se re}i da iza Erdoganova uspjeha stoji krajnje uspje{na harmonija ove dvije strane. dijete moje! Svojim rukama sam ti napravila ajran od doma}eg mlijeka. Sve i da je Tayyip Erdogan poletio od radosti u zrak kada mu je uprava Fenerbahçea ponudila transfer. uvijek je usmjeren naprema korisnosti selamet partije otvarao je vrata ka u~eni~koj fazi svoje politi~ke karijere. A sada je. Ovo naprijed bio je tr{~ar. oni }e svojevoljno napustili selo. Erdoganov politi~ki pragmatizan u raspu}ima na kojima se sastaje sa zajednicom i u kojima. suprotno tome. ali. odlazimo!“ Najprije sam pomislio da se {ali. I sam zna{. vidi da li li~i na va{e ajrane!“ Uz rije~i: „@iva bila. uskoro izlazi i na bosanskom jeziku u Novom Pazaru i Sarajevu Husejin Besli i Omer Ozbaj jen je i otac je dvoje djece. Svojom ljudskom stranom. pjesnik te dane definira stihovima: Svakim se novim jutrom/i novo bu|enje ra|a. gmati~ni Erdogan. uskoro izlazi i na bosanskom jeziku u Novom Pazaru i Sarajevu. odgovornost na koju one aludiraju prihvatio je jednim vjerni~kim zadovoljstvom i u~inio je parolom poimanja slu`bovanja d ovog broja „Avazov“ prilog „Sedmica“ po~inje s ekskluzivnim objavljivanjem odlomaka knjige „Red`ep Tajip Erdoan: Ra|anje lidera“. U stvarnosti postoje dva Erdogana. marta 1994. Rekao je: „Hajde. obavljao je i funkciju savjetnika za medije u gradskoj upravi grada Istanbula. bio je primoran odbiti ovu ponudu. dijete moje! Ah. Bo`e. godine iza{la u Republici Turskoj. U godinama kad je upisao fakultet. vla`ne svje`ine vrba. FEBRUAR/VELJA^A 2012. Privukav{i pa`nju na sebe okretno{}u na terenu. Avdija Salkovi} na istom odsjeku poha|a doktorske akademske studije. Slu`ba narodu jest slu`ba Bogu. Politi~ari mnogo vole i koriste ove rije~i. zatim jeziku u Novom Pazaru bi ponovo nastavljala s i Sarajevu pri~anjem. Gradona~elnik je ovu slaba{nu. `alosne vrbe. septembra 1980. svi imaju neku stranu koja im priti{}e `ivot. sazivu Skup{tine Repubike Turske. Ili su pritisnuti dru{tvenim kontekstima ili poti~u iz siroma{tva. jedna od najboljih biografija turskog premijera Red`epa Tajipa Erdoana (Recep Tayyip Erdogan). on uop}e nije pridavao pa`nje obe}anjima koja je nosila logika kasimpa{alijskog duha.. FEBRUAR/VELJA^A 2012. upisuje se na Filolo{ki fakultet Univerziteta u Beogradu. gradona~elni~e. godine postane fudbalska zvijezda. te{kim `ivotom posjeduje jedno {iroko polje koje dijeli s prosje~nim ljudima Turske. Radi u gradskoj biblioteci u Novom Pazaru. Te{ko sam se sustezao da ne zapla~em. Kada su se u ve~eri 27. U me|uvremenu aktivno se bavi prevo|enjem s tu- Avdija Salkovi} (Foto: Samir Jejna) rskog jezika. Ovo je veoma staro selo. a koja je jednog mladog ~ovjeka veoma lahko skretala s pravog puta. Iste godine postao je predsjednik omladine Milli selamet partije na nivou Istanbula. godine u Novom Pazaru u kojem je zavr{io osnovnu i srednju {kolu. godine provedene u fudbalu nau~ile su ga brzini i ravnote`i. zapo~eta u ranoj mladosti. Nakon osnovnih studija i ste~ene master diplome. nije odustajao ni od politi~ke karijere. Kada je 1976. U ovim godinama nau~io je da naspram te{ko}a ne padne u strah. Diplomirao je na Fakultetu za knji`evnost Univerziteta u Istanbulu (Odsjek psihologija) i na Institutu organizacionih nauka Univerziteta u Istanbulu. koje su prva iskustva u radu na terenu stekle tokom njegove kandidature za predsjednika op}ine Beyoglu. Godine 1985. Naposljetku. pri|i i pri~aj nam! Izgleda da si ti najstarija u ovom selu. @ivot nije pru`io priliku Recepu Tayyipu Erdoganu da Milli selamet partije za op}inu Beyoglu (Bejolu). dugogodi{nji saradnici premijera Erdoana. ljudi u njemu vide svoje stanje. Tayyip Erdogan je pre{ao u Sportski klub Camialti (D`amialti).. sjenki {to su se pred kraj dana pru`ale po vodi. pre- dstavlja samu tu zajednicu. Njegovi govori. Godine 1976. ruku pod ruku. a to je {to je bio svr{enik liceja Imam Hatip. O`en- Naslovnica knjige „Red`ep Tajip Erdoan: Ra|anje lidera“: Po~etkom 2011. na kojem ~etiri godine kasnije diplomira.. godine. istovremeno je nastavljao sa du`nostima u MTTB-u (Milli Türk Talebe Birligi . uop}e nije li~io na nekog ko se {ali. prihvativ{i ponudu od 1. Probaj.. Ukratko.. da vjeruje u sebe i da se nikada ne predaje. a mi }emo zapo~eti posao ru{enja objekata. upisuje Vi{u {kolu elektronike i ra~unara na Univerzitetu Marmara u Istanbulu.12 4. Pogledao sam gradona~elnika. njegovu `ivotnu putanju okrenula na sasvim suprotnu stranu. ti se bavi{ nemogu}im stvarima!“ Rekav{i ovo. X EKSKLUZIVNO Objavljujemo dijelove biografije turskog premijera iz knjige „Red`ep Tajip Erdoan: Ra|anje lidera“ O ne predaje do posljednjeg trenutka. uvijek je usmjeren naprema korisnosti. Ali. stav koji je Tayyip Erdogan zauzeo u ovoj i sli~nim situacijama komentari{e kao posjedovanje veoma jakih osje}anja humanosti: „Vrlo je malo ljudi u ovoj zemlji koji nemaju boli i patnji. s druge strane. tovari nas tugom. O`enjen je i otac je troje djece. sastaje se s ljudskom zajednicom. Svako dijete koje igra fudbal ma{ta da jednog dana postane velika zvijezda.“. pobjedi i porazu. Naslovnica knjige „Red`ep Dok je svoj ka`iprst Tajip Erdoan: Ra|anje lidera“: nje`no {etala po cvjetnim dePo~etkom 2011.

godine Op}inski sud u Sarajevu. Protiv rje{enja o izvr{enju. Sarajevo. uz naknadu tro{kova postupka. godine tu`itelj je kod ovog suda podnio tu`bu protiv tu`enog.na iznos od 450. a po proteku 15 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnom listu Dnevni Avaz. g. sve u roku od 15 dana. advokat iz Sarajeva.00 KM po~ev od 30. 2012. 01. te pravni osnov za navode tu`enog. protiv tu`enog „DRITO“ Dru{tvo za projektovanje. februar/velja~a 2012. stav 3. 2008. Obavje{tava se tu`eni da se dostava tu`be smatra obavljenom protekom roka do 15 dana od dana objavljivanja iste na oglasnoj plo~i suda i u jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu. 80. 2009. Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev.o. 4. godine Op}inski sud u Bugojnu. ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode. u izvr{nom postupku tra`itelja izvr{enja Mikrokreditna fondacija „SUNRISE“ Sarajevo. pa je predlo`eno da sud nakon provedene rasprave. radi duga v. 01.na iznos od 104. radi duga od 554. ili u toku pripremanja glavne rasprave.dostavu tu`be na odgovor - OGLAS Kojim se obavje{tava izvr{enik Sejfi} Semra. opremu objekata.06 KM sa zateznom kamatom od 03. dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice. na osnovu ~lana 348. Sudija Lejla Nuriki} Dana 06. stru~ni saradnik Senad Had`iomeragi}. 09. 2008. Bugojno i Sejfi} Semra k}i Omera. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. Azize [a}irbegovi} br. sve u roku od 3 dana od dana prijema rje{enja. podnijeti protivtu`bu. koga zastupa Amra Gurda. 46 0 I 021199 10 I. stav 2. ul. procjenom i prodajom pokretnih stvari oba izvr{enika. ZPP-a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be. i ~lana 71. objavljuje BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Mals 104150 09 Mals Sarajevo. Stru~ni saradnik Senad Had`iomeragi} . pa do isplate i nadoknadi mu tro{kove postupka u iznosu 30. 2010. terenska kancelarija Jajce. Vesela bb. 09. Ukoliko u ostavljenom roku ne izmire cjelokupan dug izvr{enje }e se provesti pljenidbom 1/2 nov~anog iznosa koji izvr{enik Sejfi} Semra prima kao uposlenik restorana „Bajri}“. Ukoliko izvr{enik protiv ovog rje{enja podnese prigovor. ZPP-a. protiv izvr{enika Ja{arevi} Benjamin sin Suada. te navesti i druge podatke koje u skladu sa odredbama ~lana 334. Sarajevo). a radi isplate duga u iznosu od 554.o. Pavice bb Bugojno. sudija Lejla Nuriki}.00 KM. dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu.00 KM. da je ovaj sud donio rje{enje o izvr{enju br. te pljenidbom.14 Subota. 07. pa je tu`eni du`an da u skladu sa odredbama ~lana 70. u pravnoj stvari tu`itelja ZDRAVSTVENA USTANOVA POLIKLINIKA MIMO MEDICAL. od 09.o. Dnevni avaz oglasi BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BUGOJNU Broj: 46 0 I 021199 10 I Bugojno.o. a najkasnije na pripremnom ro~i{tu. ZPP-a mora imati svaki podnesak. Maka Dizdara bb. 09. Zakona o parni~nom postupku („Slu`bene novine Federacije BiH“ broj 53/03) OBJAVLJUJE . godine pa do isplate. 2010. izvr{enik mo`e ulo`iti prigovor u roku od 8 dana od dana prijema. Sarajevo. sa zakonskom zateznom kamatom i to: . odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. 294. godine pa do isplate.06 KM. 11.00 KM po~ev od 26. ZPP-a. sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja u smislu odredbi ~lana 182. ul. . donese odluku kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju isplati iznos od 554. prijedlog }e se smatrati tu`bom. 2012. (raniji naziv „TECHNOARREDO“ d. usluge i trgovinu „export-import“ d.s. 12.. Ukoliko tu`eni u roku od 30 dana sudu ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu.00 KM. smatra se da je oglas dostavljen izvr{eniku Sejfi} Semri. g. kojim rje{enjem je nalo`eno izvr{enicima da tra`itelju izvr{enja isplate iznos od 294.00 KM. 24.

14. Bio je tip politi~ara koji preuzima malo ve}i dio krivice i malo manji dio zasluga. 550. prof. Htjeli bi i znali i vi{e. Stjepan Kljuji}. Sru{eno je vi{e od 30. agresije na BiH. mladih i starih. Kiro i prof. nekada ~uvenoj sali dono{ene su mnoge va`ne odluke za sudbinu BiH. nekada istaknuti bh. Ozrenka i Sanja su danas u Sarajevu. Koliko bi samo novih ideja. Vladala je glad. tri akademije nauka. U toj. 14 privrednih komora. ta tu`na vijest brzo je potvr|ena. Ali. 29.. direkcijama. Te{ko mi je da govorim. a onda povratak u smogom zaga|eno Sarajevo.. isti odgovor: „Ma ne. I kako voditi biznis i privla~iti strane investicije u ovakvom ambijentu? Ho}e li iko izra~unati koliko godi{nje potro{e te silne agencije. BiH . Prisje}am se njegove podr{ke Abad`i}u i meni kada je na nas nemilosrdno nasrnula Milo{evi}eva ma{inerija. Hanka Paldum.. Iz godine u godinu bilje`imo sve bolje rezultate. Naro~ito iz biznisa. preko CK SKJ-ovskih okr{aja sa Milo{evi}em i njegovim trabantima. Ali i suprotstavljanja doma}im izdajnicima.. nije mogu}e!“ Na`alost.. Nijazovog ulaska u Predsjedni{tvo RBiH. direkcije. dr`avnim preduze}ima. ali i veliki imaju slabosti.. zdravih i bolesnih. Sto~ani. u kojoj }emo manje gledati u retrovizor. osniva~kog kongresa SDP-a.. Neki su izra~unali da je te godine na grad ispaljeno skoro 4. Komemoracije. Primje}ujem da je me|u galamd`ijama najmanje bilo uspje{nih ljudi. 450.000 Narodu treba nada Idem na Nijazov mezar. politi~ar Skijanje na Bjela{nici Skijanje na olimpijskoj Bjela{nici s Kemom. januar Oti{ao je Nijo Prijepodnevna „relax“ kafa-~aj s rajom po Ciglanama. Prisje}am se mojih kolega parlamentaraca.. Adi.. I strah. Bio je rat. Hrabri ^eda i razbje{njeli Mile. danas biznismen. Svi su tu`ni.. to nije istina. jedna. Pa da se vi{e bavimo ekonomijom. ispred „Benetona“. Subota. ali volio bih kada bi se ti ljudi nekada ponovo okupili. Martin.4. Bogi}. Sve pohvale Salki i njegovim saradnicima {to pokazuju da se mo`e kad se ho}e. Mo`da i neki dokumentarac? Materijala ima dovoljno. januar Neprospavana no} Neprospavana no}. Ne. s UNHCR-ovim folijama na prozorima. koji je iza{ao na prve poslijeratne izbore. posljednji ispra}aj. Bio je nevjerovatno inteligentan i obrazovan. Nije se bojao „autoriteta“ i Poku{aj vra}anja poslovnim obavezama.. U kojoj }e ljudi vjerovati jedni drugima. koji je sa svojima Dinom. Hiljade ljudi. 10 kantona. dr`avnih ~inovnika.000 penzionera. Jahi}. a ne politikant. razaranja Sarajeva. Pravi je podvig biti uspje{an ako pogledamo slo`enost zemlje u kojoj `ivimo i pre`ivljavamo. Nalazim se sa Mirom. Nerminom. Bio je veliki ~ovjek. Radujem se popodnevnom porodi~nom dru`enju i posjeti brati}u Almiru. pratnje. 30. Prisje}am se 27. Marko Ve{ovi}. Prisje}am se jednog takvog tima. Dadom i Harijem.. znanih i neznanih. Bogi} Bogi~evi}.000. U kojoj }emo mo}i `ivjeti zajedno. Nizi}) Ponedjeljak. zajedno s vjernim Esom Zgodi}em. Mnoge ulice nazvane su „snajperskim“. zaista. Ivom. Pepijem. Predla`em Muli da se napi{e knjiga o Nijazu.. a ne da njima vlada. februar Kako voditi biznis Sve je u znaku ju~era{njeg „dvoboja“ ^ede i Mileta. februar Srijeda.. nije mogu}e! Zovem Miru.. ^aj sa mojim drugom Nu}om. Izlazim vani na minus 14. Uvjeti za biznis sve su slo`eniji. 14 policija. tri obrazovna sistema. ^uju se razne ideje-prijedlozi kako da Nijaz ne ode u zaborav. sirene. „hajdemo“ nego „hajde“. A s na{im partnerom Emilom i njegovom „Atlantic grupom“ skoro 5. Staze kao iz bajke. Tim koji je bio spreman za pobjede.000 granata. koji je nesumnjivo izazvao burne reakcije u regiji. sun~an dan. A mo`e se. Abad`i}. Sejom. Samo u pro{loj godini primljeno je 100 novih radnika. Ivo Kom{i}. dva penziona fonda. Tog dana u toj zgradi na minus 11 Celzijevih stepeni. Miro Lazovi}. posjeta slobodnim teritorijama od Teo~aka do Blagaja. Nije volio protokole. 31. Galamd`ija i onih drugih. 630. a vi{e kroz {ofer{ajbu. Mustafa Hiro{. 183 ministarstva. Halid. Koji radije nadahnjuje i motivira nego da zastra{uje i manipulira.. Podsje}a me to na neke beogradske okr{aje. Zvao se ZDRU@ENA LISTA: Nijaz Durakovi}. 75 posto siroma{nih. Kreso.? Da bi stotine strana~kih poslu{nika bile uhljebljene? ^etvrtak. Ne mogu da povjeruju da se vi{e ne}emo dru`iti s na{im Nijom. ’Dvoboj’ ^ede i Mileta Petak. Bio je vrstan politi~ar. koji se nedavno o`enio Mirelom. 1. 139 sindikata. 65. Ba{ovi}.000 ku}a i zgrada. Pa}ukom.. Demirovi} iz Biha}a sa mnogim Kraji{nicima. Uvjeravam sinove Mirzu i Senada da bi se i oni trebali ponovo malo baviti zimskim sportovima. kongresa SKJ. Ne znam gdje se danas nalazi taj spisak osniva~a..000 nezaposlenih. Ne sje}am se da mu se neko od politi~kih protivnika smio „faca to face“ suprotstaviti. januar Nedjelja. Uznemirenim glasom pita me jesam li ~uo da je umro Nijaz Durakovi}. upravnim odborima.. Bujice emocija i prisje}anja sudaraju se u glavi. Od studentskih dana. 14 vlada. Ena marljivo pola`e ispite i sprema se za Vla{i}. ovom napa}enom narodu prijeko je potrebna nada u bolju budu}nost. tri telekoma. uspje{nih projekata moglo biti realizirano. 67 bora~kih udru`enja.. Kakav prelijep. tri predsjednika. tri elektroprivrede. A zima je donijela jo{ ve}e nevolje.. Da prou~im Fatihu i spustim crvenu ru`u. Impresivne su to brojke. niko ni{ta nije ~uo. a o~i se zaledile od suza. Zovu Vlasi. koliko je ~inio da pomogne opkoljenom Gora`du i mnogim drugim. Miro. Oko podne zove me dr. Mulu. prelistavanje novina i ugodno }askanje. U kojoj ne}e biti najva`nije za koji „tim“ igra{ nego da svi igramo za reprezentaciju. februar Utorak. Zdravko Grebo. samo trebaju neke vje{te ruke da to slo`e.. 28. Sada nas je u porodici ATACO vi{e od 500. Predla`em im da se u Narodnom pozori{tu organizira zajedni~ka komemorativna sjednica. Zlatko Lagumd`ija. a manje politikom. Planiramo Skup{tinu Dru{tva. Susre}em svoju omladinsku generaciju: Ivan. Zoka.jedna dr`ava. Ali ljudi su tada bili slo`niji. FEBRUAR/VELJA^A 2012. Skenderagi}: Fatiha i crvena ru`a na mezaru Nijaza Durakovi}a (Foto: B. Selim Be{lagi}. Odlazim na TVSA da govorim o Nijazu. Mirka. Njegovih lucidnih replika mnogi su se bojali. Znam koliko je patio za svojim rodnim Stocem. Dokasno u no} telefon ne prestaje da zvoni. Nijaz Skenderagi}. decembra 1992. „veli~ina“. uraditi prave stvari. druga.. raspada jedne lijepe dr`ave. Ali. vikenduje na planini. da podijelimo bol i tugu za na{im drugom. Dragan Viki}. prijateljem. 3. napisao i Program. odr`ali smo osniva~ki kongres SDP-a BiH. Ovoj izmu~enoj zemlji... agencijama. Niko Su{ac sa svojim ^apljincima. Borio se za vlast da ljudima bude bolje. Prolazim pored Parlamenta FBiH. koji radije nadahnjuje i motivira nego da zastra{uje i manipulira X DNEVNIK Nijaz Skenderagi}. Da je vi{e ~eda u svakom narodu pa da nam naprave normalnu dr`avu! U kojoj nikome ne}e biti tijesno. A nije da ih nije bilo. Vi{e je volio re}i „mi“ nego „ja“.. Tamo sam proveo dosta vremena. dva entiteta. 85 politi~kih stranaka.. 2. . Karlo.. Jasenko Bijedi}. Razmi{ljam kako bi to bilo kada bi vi{e uspje{nih ljudi iz svih oblasti rada i stvaranja bilo anga`irano u politici. Zanijemio sam od {oka. prepreke su na svim stranama.. pogibije na{eg druga Senada [e}erovi}a.. ljudima i gradovima. 15 Na{ Nijaz ne}e oti}i u zaborav Nijaz Durakovi} bio je tip politi~ara koji preuzima malo ve}i dio krivice i malo manji dio zasluga. januar Dao je ime partiji Prolazim pored zgrade CK SK BiH (SDP).000 raseljenih. Kao ljudi. Nijaz je dao ime partiji i...

a nakon okupacije Austro-Ugarske 1878. dr. Ratni zlo~inac Du{ko Tadi}. diverzantskog odreda Vojske RS.. jedne od najzna~ajnijih li~nosti prijeratnog Prijedora. On je bio veoma dobar s mojom majkom. Ubijali su nekada{nje najbolje prijatelje. svjedo~e}i na su|enju Radovanu Karad`i}u u Hagu u junu 2010. Biv{i komandant Sarajevsko-romanijskog korpusa Vojske RS. maja 1992. prema svjedo~enju Vogo{}ana. kumovi. zahvaljuju}i fi- nansijskoj pomo}i svog prijatelja. Za @eljka Ra`natovi}a Arkana pri~a se da je kum Seada Su{i}a. avgusta 1992. kumovi. Marko Bo{ki}. Najkrvavije ruke U svjedo~enju o dobojskim zlo~inima spominje se ~esto i ime Slobodana Karagi}a Karage. Kova~evi} je ispratio u smrt Esu Arkan u Sarajevu [ta je te ljude natjeralo da se priklone strani zla. i smje{ten je na blagoj kosi. nacionalizirano i otad se nalazi u dr`avnom vlasni{tvu. Prema nekim nepotvr|enim podacima. Ona je pred sam rat do`ivjela te{ku traumu jer je bila ostavljena `ena. tek tad zanijemite pred ~injenicama koje ljudski razum te{ko mo`e de{ifrirati. jedna jedina stvar mi ne da mira. u devetom mjesecu trudno}e u selu Suha kod Bratunca. kumove. [e{eljev ~etni~ki vojvoda Vasilije Vidovi} Vaske iz Podlugova ima zeta bogatog muslimana iz Libije. ha{ki osu|enik iz Bosanskog [amca. Imam sina Mirela i k}erku Nata{u. Ostala je tajna o ~emu su razgovarali. pitanje je bez odgovora koje }e jo{ dugo lebdjeti iznad krvavih bosanskih brda i dolina? Slobodan Milo{evi} je godinama izjavljivao da je jedan od njegovih najboljih prijatelja Hajrudin ^engi} iz Sarajeva. godine p. Ismet Ceri} bio je Sadikovi}a i ni~im nije poku{ao spasiti svog prijatelja. a najbolji prijatelj bio mu je Podrinjac Hasan. za kojeg se Vasketova sestra udala sredinom osamdesetih godina pro{log Propada stari grad Ostro`ac Kostur i temelji su jo{ u dobrom stanju. i da je ~esto krajem osamdesetih godina pro{log stolje}a dolazio u Seadovu kafanu „Stari krovovi“ u sa- Autobus smrti Kada je zlo~inac Veselin Vlahovi} Batko. ~asnik carskokraljeve vojske Austro-Ugarske. otvorio gril u Vogo{}i. koja je poginula na @u~i kao srpski vojnik. nad kojima }e kasnije izvr{iti. . Kad zavirite u prijeratne `ivote zlo~inaca.. a D`ambasovi} na~elnik {taba 216. s kojima je slu`bovao u Han-Pijesku. Sulji} je nakon toga ubijen. njihovih ideologa i sau~esnika i kad spoznate da su nekima od njih roditelji. koja je ubijena 10. A sje}am se kad smo odlazili na zajedni~ke izlete i dru`enja kako bi se ona na njega znala izderati sje}a se Hajrudin ^engi}. Moja najstarija sestra Koviljka je udata za Mustafu Omeranovi}a i ima k}erku Bahru. ako se ubrzo ne po~ne s njegovom restauracijom i sanacijom. Ratni zlo~inac iz Vogo{}e Dragan Damjanovi}. prije agresije je. a dana{njeg Dragomir Milo{evi} i Asim D`ambasovi}. u ~ijem stanu je stanovao na Grbavici 2. a danas BiH. FEBRUAR/VELJA^A 2012. Mungosove vjen~ane kume. bio je dr. biv{a kafanska pjeva~ica. juna 1992. osu|en na 20 godina zatvora za po~injene zlo~ine u Vogo{}i. napravio je serpentinski put i most preko Une. koji tada nije znao da je Bo{ki} s ostalim zlo~incima u~estvovao u ubistvu 29 ~lanova njegove familije. Nekim ratnim zlo~incima.On je dolazio kod mene ku}i. zvao je s nekoga mjesta da mojoj majci ~estita Bajram. jula 1995. avgusta 2008. Svaki praznik on je ~estitao mojoj majci. najbolji prijatelji.Slobo je uvijek svoju suprugu Miru zvao Maco i nikad nije na nju ton povisio. Da bi osigurao pristup Ostro{cu. muzi~kim instrumentima i bibliotekom.16 4. a ime Comunitatis Ostrocenzis nalazi se na pe~atu jednog kupoprodajnog ugovora iz 1403. najbolji prijatelji. koja je udata u Makedoniji i ima dva sina. rahmetli Emir je bio jedan od onih koji su ga na rukama iznijeli iz ku}e. kao mladi bokser. brata Safeta Su{i}a. a to je geneza ratnih zlo~inaca. prema dokazima Ha{kog tu`ila{tva. do rata je bio autoprijevoznik i uglavnom se dru`io s Bo{njacima autoprijevoznicima s Kobilje Glave. . do ljeta 1991. . Ispred logora je dugo razgovarao s dr. pl. X DOSJE Zlo~inci iz na{eg kom{iluka V Pi{e: rajevskom naselju Kova~i}i. brigade JNA. Majka mu je Bo{njakinja. osu|en u Hagu na 29 godina zatvora za po~injene zlo~ine nad civilima Sarajeva. kasnije }e sigurno biti prekasno za to Stari grad Ostro`ac nalazi se 14 kilometara sjeveroisto~no od Biha}a. Milan Kova~evi}. i 6. godine u Han-Pijesku Simo Zari}: Supruga muslimanka Za kim je patila Biljana Plav{i} Mom~ilo Mandi}. narediti ili organizirati masovne zlo~ine. jer je ostavio ljubavnik koji je bio musliman . godine. Enesa i Jasmina ..svjedo~io je Mandi}. Vojvoda Vasilije Vidovi} Vaske: Zet mu bogati musliman iz Libije odbornika u op}ini Bratunac Milenka Prodanovi}a Mungosa Bratun~ani upiru prstom kao osobu odgovornu za ubistvo Zakire Begi}. isklju~ivo se dru`io s pre`ivjelim Srebreni~anima. naj~e{}e se dru`io s Asimom D`ambasovi}em i Nehruom Gani}em. U starim listinama spominje se kao Orisio ili Hostrosach. zetovi. Prvi put se spominje 1286. ratni gospodar `ivota i smrti u Prijedoru. zetove. javno je optu`io ratnu zlo~inku Biljanu Plav{i}. Dr.izjavio je svojevremono Simo Zari}. sve do hap{enja krajem avgusta 2004. najboljeg Kokarinog prijatelja s kojim je zajedno trenirao karate. vo|e zlo~ina~ke formacije „Karagina grupa“. e. Jedan od predvodnika vogo{}anskih srpskih zlo~ina~kih formacija Predrag @arkovi} Bo`ur. godine.Moja supruga Fatima je muslimanka.Biljana je mnogo stvari radila iz osvete. Milo{evi} je tada bio komandant. ubio je svog prijatelja i najboljeg u~enika u karateu Emira Karaba{i}a iz Kozarca 18. U Ostro{cu je sagradio i dvorac u neogoti~kom stilu. koji je restaurirao i grad Sokolac 1902. u Bostonu. 206 metara iznad Une. ~ak i kad je po~eo rat. poznatog fudbalera Harisa [kore. Prijedor~anin Mahmut Selman Maho bio je veliki prijatelj Sime Drlja~e i jedini Bo{njak kojeg je Drlja~a tokom rata {titio u Prijedoru. njegov brat su kod nas dolazili sje}anja su dr. Ono je 1946. rahmetli Ese Sadikovi}a. Ceri}a. sve do po~etka agresije bila je udata za Bo{njaka Belki}a. dvorac i kompletno imanje Ostro`ac od kapetana Muhameda Be{irevi}a kupuje Lothar von Berks. njegov otac. godine bo- X SRAMOTNO Kulturno-historijski spomenik prepu{ten zubu vremena Stari grad Ostro`ac: Spada u najvrednije nacionalno blago na{e zemlje ravili u ovom zdanju. godine kao posjed knezova blagajskih Baboni}a. uz Milomira Staki}a i Simu Drlja~u. general Dragomir Milo{evi}. godine. veliku ljudsku pomo} imao je od Asima Buljuba{i}a. U no}i izme|u 5. biv{i ministar pravde RS. po~etkom 1991. bile osobe iz reda bo{nja~kog naroda. Samo nekoliko nas znalo je za tu njenu depresiju. Avdo HUSEINOVI] {ef Radovanu Karad`i}u na Psihijatrijskoj klinici „Nedo Zec“ u Sarajevu. Osmanlije su ga zauzele 1577. njihovim ideolozima i sau~esnicima Bo{njaci su bili roditelji. Milanom Kova~evi}em. umjetni~kim slikama. Bahra Sulji} da je iz fiskulturne sale O[ „Vuk Karad`i}“ u Bratuncu izveo njenog supruga Senahida Sulji}a.. n. Najbolji prijatelj doktora. rasko{no ure|en i opremljen bogatim stilskim namje{tajem. Egzekutor srebreni~kih Bo{njaka na farmi Branjevo 16. Njegova majka. A kad je zlo~incu Tadi}u ne{to prije agresije umro otac. bra~ni drugovi. Berksovi su do 1938. na lijevoj obali rijeke Une. najprije SFRJ. do{ao u Sarajevo krajem osamdesetih godina.. Eso je u logoru Omarska prozvan da po|e prema „autobusu smrti“. otkako aktivno istra`ujem ratne zlo~ine nad Bo{njacima. . u logoru Omarska. Zorana Milosavljevi}a Kokaru optu`ila je 15. te je trenutno na privremenoj listi . utvrda Ostro`ac postojala je jo{ 405. bra~ni drugovi.. Na ratnog komandanta iz Bratunca. Bo`urova sestra Draginja. e} nekoliko godina. vitez Malte{kog reda. on je moju djecu vodio po stadionima. biv{i pripadnik zloglasnog 10. me|utim.

Samir i Amir Kari} iz vi{egradskog sela Rui{te bili su pri- saznat }ete pravu istinu. izme|u ostalog. Karad`i} je to nekada radio artiljerijom i snajperima. zbog nerije{enih imovinskopravnih odnosa nije udaren ni kvadratni centimetar temelja budu}eg objekta Vlade A. entitetu pokrenuta je i haranga kojom pojedine re`imske medijske ku}e krajnje tendencioznim „demografskim istra`ivanjima“ nastoje dati svoj doprinos strate{kom velikosrpskom projektu revidiranja rezultata agresije na BiH. podsjetimo. ha{kog osu|enika Sredoja Luki}a iz Vi{egrada. a Bo{njaka je jo{ i mnogo manje. me|utim. Du. me|utim. do 2011.2 miliona maraka za zemlji{te u centru grada na Neretvi Vlada FBiH }e u ovoj godini za smje{taj federalnih institucija u Mostaru izdvojiti 761. kasnije }e sigurno biti prekasno za to. kada je za kirije izdvajano 906. rekao je: „Meni je `ao Va{eg mu`a. osumnji~en za zlo~ine nad skih kampanja kojima se nastoji ukazati da je u „BiH su`ivot nemogu} jer Sarajevo.4. u prostorijama hotela „Ero“ bit }e upla}en Federalnom zavodu PIO/MIO. na red su do{le i la`ne tvrdnje da „zbog etni~kog ~i{}enja“ Srbima u FBiH `ivota nema POLITI^KI POLIGON Uz sve mogu}e oblike secesionisti~ke kampanje u manjem bh. po~etkom agresije ubijene su njihove daid`e Mensur. otprilike tri godine prije rata. Budite malo strpljivi i Bo{njacima Vlasenice.“ Vlaseni~ki Bo{njaci ~esto po zlu spominju i imena bra}e Elvisa i Aleksandra \uri}a. za {to prljavi ra~un ispostavljaju Bo{njacima i dr`avi BiH. otvorio restoran „Oaza“.2 miliona KM za zemlji{te u centru grada Trenutna zgrada Vlade FBiH u Mostaru X TRO[KOVI Neopravdano pla}anje zakupnina u Mostaru Nemar doma}ih vlasti Koliki je nemar doma}ih vlasti prema ovakvim nacionalnim vrijednostima. ili opasna tendencija? I tada. na Neretvi. pokazuje i ~injenica da od kraja rata do danas nisu poduzete nikakve ozbiljnije mjere za{tite ovog kulturno-historijskog naslije|a. zavr{ili u Hagu i dana{njih ultradesni~ar- stolje}a i s kojim je izrodila petero djece. patriota. prije vi{e od dvije godine platila 3. sve do jednog. dok }e za zakup prostora za Ministarstvo energije. VOJI] Za 11 godina . a pogotovo Unsko-sanskog kantona (USK) Stari grad Ostro`ac obuza za{titu kulturnog naslije|a ve} ranije izradio predra~un potrebnih radova i uputio zahtjev Zavodu za za{titu spomenika pri Federalnom ministarstvu kulture i sporta zatra`iv{i saglasnost za hitne radove. Jedan od najpoznatijih sarajevskih ratnih zlo~inaca Borislav Herak je 16. Bio mi je dobar prijatelj. ali i Hrvata. godine. ]amil.778 KM za smje{taj ministarstava obrazovanja i nauke te razvoja. kao i Porezne uprave. Adila. poduzetni{tva i obrta FBiH. protjeruje Srbe s vjekovnih ognji{ta“. industrije i rudarstva mjese~ni iznos od 16. mogli ~uti da „Srbe u Sarajevu danas {ikaniraju i na kioscima „. kako se tvrdi. Vlada FBiH je. Iako je biha}ki Zavod nacionalnih spomenika na{e dr`ave. kao i danas. secesionisti~kih udara na BiH. I Goran Te{i}. hvata tri arhitektonska perioda: predosmanlijski. Iako u Vladi tvrde da se radi o znatnom smanjenju zakupnina u odnosu na lani. pri ~emu se primjenjuju jezive gebelsovske metode indoktriniranja javnog mnijenja.12. Slu~ajnost. „etni~kog ~i{}enja nad Srbima“ (!?). gdje su trenutno smje{tene njene i prostorije odre|enih federalnih institucija. pa ba{tinici „izvornog srpskog nacionalizma“. Na su|enju 20. do danas nije u~injeno ni{ta. godine bio na poziciji {efa krimpolicije u Vlasenici i otad mu se gubi svaki trag.000 KM Toliko }e biti pla}eno za smje{taj federalnih institucija iako je prije vi{e od dvije godine dato 3. sin je Bo{njakinje Merse. a Dodik danas fa{istoidnom retorikom. iznimno va`no napraviti historijsku paralelu izme|u ratnih doga|aja ~iji su kreatori. na kojem je bila planirana izgradnja moderne zgrade federalnih institucija. ali to je isklju~iva posljedica politi~kog liderstva onih koji nikad nisu prestali ma{tati o nestanku BiH i zaokru`ivanju vlastitih nacionalnih torova. No. me|utim. o tome je bez trunke stida lagao i Milorad Dodik u TV duelu s liderom LDP-a Srbije ^edom Jovanovi}em. 17 Gebels danas stanuje u RS Nakon hap{enja bh. godine potro{ila najmanje 12. ako se ubrzo ne po~ne s njegovom restauracijom i sanacijom. Ovdje je. izjavio za medije: „Imam zeta muslimana. najbolji. pravosu|e i druge dr`avne institucije na red su do{le i tvrdnje kako „Srbima u federalnom dijelu BiH `ivota nema“! A sve zbog. FEBRUAR/VELJA^A 2012. sve se svodi na isto. F. Vlada je od 2000. FBiH. kojoj je odveo mu`a u maju 1992. Sre}om. ipak.906 KM biti pla}en Irmi Durakovi} i advokatu Faruku ]upini.5 miliona KM za najam poslovnih prostora te kupovinu zgrade u mostarskoj ulici Ante Star~evi}a. Elvis je do 2003. Najve}i mjese~ni iznos od 35. dok Aleksandar `ivi u Vlasenici. Nimalo slu~ajno. Kostur i temelji su jo{ u dobrom stanju. Po Ilija{u se Vaske ~esto tada hvalio zlatnim satom sa slikom Muamera Gadafija koji je dobio kao ro|endanski poklon od zeta. ne znam za{to me nikad nije posjetio u zatvoru. danas u }elijama Sheveningena imaju napretek vremena razmi{ljati o posljedicama vlastitih zlo~ina i planski provedenog etni~kog ~i{}enja nad jednim narodom. . patriota. za smje{taj Federalnog ministarstva prometa i komunikacija u objektu Vakufski dvor u Feji}evoj ulici u Mostaru mjese~na kirija od 10. skoro svakodnevno se uru{ava i propada iako ovaj kulturno-historijski spomenik spada u najvrednije nacionalno blago na{e zemlje. secesionisti~kim politikama vlastite narode tjeraju u egzodus. Ma{tanja o secesiji Pi{e: Almedin [I[I] Iznimno je bitno napraviti paralelu izme|u ratnih doga|aja ~iji su kreatori zavr{ili u Hagu i dana{njih ultradesni~arskih kampanja Demografska ~injenica jeste da ni Srba ni Hrvata danas nema koliko ih je nekada bilo.. Milan Luki} s ]amilom Kari}em i Smailom Cocali}em. Tu. Mevludin i Armin Hasanbegovi} te daid`i} Eldar. sestra ratnog zlo~inca. ipak se postavlja pitanja opravdanosti ovih tro{kova. Savka. Zet je Vasketu u Podlugovima. ~ija je je majka Begajeta Bo{njakinja.080 KM iz bud`eta. Tako smo. avgusta 1995. januara ove godine ratni zlo~inac Oliver Krsmanovi} iz Vi{egrada svjedokinji Mujesiri Opra{i}. Du{ko Tadi}: Ubio je Emira Mungos: Ubistvo vjen~ane kume je agresije na BiH prijatelji Milana Luki}a. vlasniku ovog objekta. Prema toj odluci. krajem osamdesetih u Vi{egradu Opasna tendencija Nakon hap{enja bh. Odluka o tome objavljena je i u „Slu`benom listu FBiH“. udajom za Bo{njaka nanijela je „veliku sramotu“ staroj ~etni~koj porodici Luki}.5 miliona maraka! Prema informacijama Centra za istra`iva~ko novinarstvo (CIN). Fadil. Lideri Srba. sve `e{}ih udara na bh. ‘opet’. U Vlasenici.601 KM. koji su nekada davno ma{tali o tome. gdje su bra}a \uri} harala. dok je boravio u sarajevskom Centralnom zatvoru. najkravije ruke isto~ne Bosne.“ Kirija Vlade FBiH ove godine 761. osmanlijski i savremeni. Eno ga bori se u Milinkladskoj na Hrasnom Brdu.738 KM bit }e pla}ena Med`lisu Islamske zajednice.

.}e 65 godina postojanja. obi{ao Meksi~ki zaljev... preciznije.[to te gosti i {ef bolje ocijene. a sigurnost putnika je na prvom mjestu . navodno. teroristi~kog napada.pri~a Karaba{i}.18 4. konobari. Bosni i Hercegovini. Ovim poslom namjerava se baviti jo{ tri godine. Nisam mogla da govorim onako kako sam trebala. februara sarajeBarcelonu. ra. Od nas 120 aplikanata. kada je budu pitali u sudnici. . sada ima svu udobnost Nepotrebno je tro{iti rije~i dvokrevetne kabine. Prvotno se govorilo da }e ba{ Vlada FBiH kupiti zgradu. Karibe. se. FEBRUAR/VELJA^A 2012. BRADARI] de. Na kruzeru „Hidrogradnja“ obilje`it „Grandeur of the Seas“ po. ali od toga. sve su prilike. a mi smo je poku{avali ubijediti da u|e na drugi ulaz kako se ne bi srela s njim.poja{njava Amel te isti~e da se dva puta na{ao u situaciji da do|e do po`ara na brodu. Programu sanacije „Hidrogradnje“. Taj osje}aj blizine i pogleda ~ovjeka prosto uko~i. Za prodaju zgrade „Hidrogradnja“ bi. Edin Ramuli}. a ako smo u vije.^ekala sam u hodniku i tu je bila govornica. X PRI^E IZ SUDNICE Bolna iskusta `rtava S Do posla do{ao zahvaljuju}i oglasu u „Dnevnom avazu“. dobio sam poziv iz kompanije „Royal Caribbean Int. Kan te Palermo vska gra|evinska firma na Siciliji. . Sje}am se slu~aja „Medar“. Ispade tako da je prvi krupan potez novoimenovanog direktora „Hidrogradnje“ D`emaludina Peljte taj da firmu koju vodi. takmi~imo izme|u sebe ko }e biti uslu`niji prema gostima . restorane. I zaradom je zadovoljan iako mu kompanija pla}a 50 dolara mjese~no. testiranja i devet mjeseci ~ekanja. u Baltimoru. a onda slijedi odmor do dva i po mjeseca.500 putnika. kojoj je tokom agresije na BiH ubijen otac. Poruka zlo~inca ’Kajem se {to te n Na podru~ju Prijedora organizirani seminari pru`anja stru~ne pomo}i eida Karaba{i}. blizu optu`enih. o kojima mnogi mogu samo ma{tati. Za svega desetak dana prikupio sam potrebnu dokumentaciju i na{ao se na drugom kraju Zemlje.. „jer treba znati i kada stati“.govori nam Amel.. upoznajem grad u kojem I dogodit }e se to uskoro pristanemo. . inter. Bermuda i Srednju Ameriku. OsKaraba{i}: Osje}aj tjeskobe Vi{e treninga nakon ’Costa Concordije’ Dok je bio na odmoru desila se tragedija s italijanskim kruzerom „Costa Concordia“. jer mu je posao trebao. kao i {palire prijatelja i rodbine optu`enih koji dobacuju i govore sva{ta. .Sada }emo sigurno zbog te nesre}e imati vi{e treninga. ja“ bila sinonim uspje{nog Iza|em izvan broda. putovanja od Paname preko Isto~nih i Zapadnih Kariba do Kolumbije. Broji{ sekunde i jedva ~eka{ da iza|e{ vani. u kojoj je smje{teno voAmel.. prodavnice. konobar. Op}epoznata je ~inpristani{tu. teatar. Karibe. i to dok su bili na otvorenom moru. slobodnog vrejenica da je „Hidrogradnmena imam do ve~ere. Bit }e da je rije~ o nekoj do sada potpuno nepoznatoj ekonomskoj teoriji. a ni rafirma bila u prijeratnoj dno vrijeme nije te{ko. bazene. koje sedmi~no samo od jednog putnika iznose izme|u 20 i 30 dolara. Ramuli}: Svjedoci ~ak i putuju s optu`enima do~enjima `rtava ratnih zlo~ina. prije stupanja na sna- gu odluke o prodaji. Eksplicitnu zato {to na~elna ve} postoji i sadr`ana je u tzv. sati nesanice provedeni su u prisje}anju na zlo~in i usamljeno preispitivanje ho}e li se. tada je na brod oti{lo samo 17. Ugodan odmor . dok ih spominje. spa{ava od totalne propasti tako {to prodaje sve {to firma posjeduje. ja sam trenutno jedini Bosanac. Pro{le godine kruzer je prvi put plovio morima Evrope. a Amerikanaca je uvijek najvi{e. prljavo i poni`eno. ima 11 paluba i sve {to je po- je}a{ se tjeskobno. potonu}a.na pri~u o tome kakva je to net. Uz uvijek prisutnu dozu straha. Amel godi{nji provodi u svom Maglaju. M. no} prije svjedo~enja o ovom ratnom zlo~inu nije spavala. Mo`e da primi skoro 2. s roditeljima Minkom i Nijazom te s bratom Mirzom. mo}i svega sjetiti. odakle smo isplovili . Za koji dan ili. ali s tim {to }e odluka stupiti na snagu onog trenutka kada Vlada FBiH bude dala eksplicitnu saglasnost. X @IVOT Amel Valjevac radi na kruzeru Maglajlija na Bermudama kao kod ku}e Prije ne{to vi{e od {est godina oglas u „Dnevnom avazu“ potpuno je promijenio `ivot Maglajlije Amela Valjevca (27) i doveo ga do posla. Mogu re}i da . kada je optu`eni svjedoku pred sutkinjom u jednom trenutku doslovce rekao: „Sad se kajem {to te nisam ’Hidrogradnju’ spa{ava pr Zgrada „Hidrogradnje“ na atraktivnoj lokaciji u Sarajevu mo`e se prodati za skoro 15 miliona maraka Valjevac: Trenutno jedini Bosanac. 17.svojih 65 godina postojasam na Bermudama kao kod nja „Hidrogradnja“ }e proku}e . Na kruzeru „Grandeur of the Seas“ zaposleni su uglavnom mladi ljudi iz 35 razli~itih zemalja. kupam poslovanja.poja{njava. Kruzer na kojem radi.Sje}am se svjedokinje koja je dobila napad panike u trenutku kada je pred sudom vidjela optu`enog. mje{tanka Kazarca kod Prijedora. ali i u Visokom i Tuzli. ali ostala zarada je od napojnica... Turisti~ke ture obuhvataju Meksi~ki zaljev. o svjedocima. jer sam napredovao od sobne dostave do glavnog konobara . i Sindikat „Hidrogradnje“ dadne nesumnjivo jasnu saglasnost o prodaji zgrade. Odluku o prodaji donio je Nadzorni odbor (NO) na sjednici odr`anoj prije dva dana. Imala sam ru`an osje}aj blizine i straha i pored ~injenice da su iza mene stajali policajci. dstvo ove kompanije. ali i . predstavnik „Izvora“.Hrvatska kompanija tra`ila je osobe koje bi radile na kruzeru i ja sam se javio za poziciju odr`avanja bazena. mo`e{ ga dodirnuti rukom. Maltene. Prijedorsko udru`enje „Izvor“ prepuno je iskustava s najpotresnijim svje- Radno vrijeme Isplovili su iz Palma de Majorke i obi{li Malagu. a sada slijede {ta mi je ~initi i gdje se moram nalaziti na brodu....kroz smijeh je dodao slaviti prodajom svoje zgraN. I mi se.. spa i fitnes-centre.ka`e Amel. ima{ vi{e stolova i bolju napojnicu. Dodaje kako se nijednog trenutka nije dvoumio ho}e li prihvatiti ovako primamljivu ponudu. a sada slijede ture od Paname do Kolumbije Strah od blizine .Kada smo na moru. konobar.. ne}e biti ni{ta. NO zahtijeva da. Za svaku situaciju ta~no znam trebno za ugodan odmor.Sve mi je djelovalo nekako nestvarno. fitnes-centar. Napojnica je obavezna i to svi gosti po{tuju. Nije htjela iza}i iz auta. Vikala je: „Eno ga na kapiji.na prostoru biv{e Jugosladi se ~itav dan. K. egzoti~nih destinacija. Takve nemile susrete ponekad je nemogu}e izbje}i u sudnici. odmah na ulazu. Ka`e da je u takvim situacijama „panika uvijek najgora“. ali i do prelijepih. . Nakon intervjua. govori uglavnom kao o ljudima bez imena i prezimena. Istodobno. na brodu PRESSIJA Peljtina ekonomska teorija do sada Zadovoljan zaradom Prema radnom ugovoru. iz prostog razloga da ih za{titi od povratka u ~esto osu|uju}u sredinu.“. Sedmi~no smo imali po dva za razli~ite situacije. mogla dobiti skoro 15 miliona maraka.“ s upitom prihvatam li posao sobne dostave. u slu~aju po`ara. Samo da sve to {to prije pro|e . Amel Valjevac na kruzeru provodi skoro sedam mjeseci godi{nje. Bermuda i Srednju Ameriku..

M. pjesnika Alekse [anti}a. Keme i Ante. policija nisam ubio ’93!’ Hakeri tapka u mjestu Hakirali portal „Bh. i dalje ne prestaje s radom. godine“. Stojni}) ubio ’93. potvr|eno je mnogo puta.. K tome jo{ smatraju}i da samo oni imaju ekskluzivitet nad ovim pjesnikom.Kada se izreknu kazne. Slaba podr{ka U svim ovim godinama bolnih svjedo~enja koja su `rtve vra}ala u stravi~nu Osje}aj stida nakon malih kazni Za ratne zlo~ine po~injene u Prijedoru do sada je pravosna`no osu|eno tek 28 osoba i to 12 pred Ha{kim tribunalom. velikima kapu skidamo Virus „sanaderizacije“ jo{ zadugo ne}e sti}i u na{u zemlju Da kriminal nema vjere ni nacije. news“ Dio sadr`aja sa sporne stranice ratnih zlo~ina PRESSIJA Ko {titi administratore skandalozne grupe porodicama `rtava kako bi lak{e prebrodile stres od svjedo~enja Kreatori stranice „Balkan Sluts“ odgovorni za objavljivanje skoro hiljadu slika s eksplicitnim sadr`ajem Internetska stranica „Balkan Sluts“. Multinacionalna grupa sitnih lopova uhap{ena je veoma brzo. Za ra- zliku od Pe|e.Gradski odbor.. Oni su nedodirljivi. jer BiH jo{ hapsi sitne lopove. na{i „dr`avni plja~ka{i“ pre{utno su podijelili svoje nacionalne zone djelovanja i svako plja~ka na svom teritoriju. niti poznaje dr`avne granice. 88. Svjedoci. januara uhapsila Predraga Antoni}a. I dok SPKD „Prosvjeta“ ve} vi{e od decenije tradicionalno obilje`ava ovaj datum. osam pred Okru`nim sudom u Banjoj Luci i jedna pred sudom u Beogradu. po redu. pru`ana je slaba pomo} i podr{ka sistema. Otud je potekla ideja da se nedavno organizira seminar na kojem je ponu|ena stru~na pomo} porodicama `rtava. Rizvanovi}ima i Kozarcu tvrde da je to jedno olak{avaju}e i pozitivno iskustvo . Kemala Tosunovi}a i Antu Krajinovi}a. . poja{njavaju}i da je do sada u brojnim slu~ajevima ratnih zlo~ina po~injenih na podru~ju Prijedora svjedo~ilo oko 300 ljudi. Tu su ukrali elektri~ne motore. obi~ni su „koko{ari“ malog dometa i u~inaka. Tako je jedan hercegova~ki portal objavio.4. Da stvar bude gora. organizirale su programe u razmaku od pola sata. od kojih su mnoge dr`avljanke BiH. Sutkinja na to uop}e nije reagirala .. Iz sudnica izlaze potpuno slomljeni navodi Ramuli}. u kojima oni. ne ulaze}i u interesnu zonu drugog. tako|er ~lanica „Izvora“. Pe|a. Me|utim. Sm. svaka za se Peljto: „Krupan“ potez PRESSIJA Godi{njica [anti}eve smrti Zgrada „Hidrogradnje“ u Sarajevu: Ho}e li Vlada aminovati prodaju Godi{njica smrti velikog bh. bakarne cijevi. Na`alost. M. opet je u njegovom rodnom gradu Mostaru obilje`ena dvostruko. neovisno o tome je li rije~ o onim za{ti}enim ili javnim. koja je posljednjih dana bila u `i`i bh. zbog osnovane sumnje da su po~inili kra|u u ku}i u Gornjim [trpcima. to posljednjih godina ~ini i dru{tvo istog naziva uz dodatu crticu . S nedavnog seminara u Prijedoru: Olak{avaju}e i pozitivno iskustvo (Foto: D.Stru~njaci iz zeni~ke „Medice“ davali su nam uputstva kako da se lak{e nosimo s ovim problemom. news“ s prijete}om porukom: „Pazite koga prozivate da vam se ne bi naje. na{u zemlju. A. . svjedocima. administratori ove grupe hakirali su prije nekoliko dana portal „Bh. . kablove i poklopce od {ahtova. majkama. ruku na srce. vodene pumpe. virus „sanaderizacije“ jo{ zadugo ne}e sti}i u R. Iz „Prosvjete“ ve}eg bh. Zbog ogromnog stresa ljudi se ponekad ne mogu sjetiti nekih va`nih detalja. U Parku Alekse [anti}a: Okupljanje predstavnika federalne „Prosvjete“ iz drugog entiteta su se okupili u gostopriM. Dvije „Prosvjete“. koji su PRESSIJA Dolijala sitna multietni~ka banda U zatvoru su obi~ni „koko{ari“ malog dometa i u~inaka a potpuno nepoznata i u BiH odajom svega {to ona ima zavr{ili u zatvoru.. Na taj na~in data im je prilika da svoju stranicu s perverzijama izreklamiraju i najave da }e je uskoro komercijalizirati. ni manje ni vi{e. nego intervju s administratorima grupe koja je odgovorna za objavljivanje skoro hiljadu slika razgoli}enih maloljetnica u eksplicitnim pozama. nikakav korak dalje nije u~injen. Jo{ gore je to {to su neki portali u na{oj zemlji dali medijski prostor kreatorima ove grupe. kako se ~ini. {to se zakonski tretira kao cyber kriminal. u Prnjavoru. sestrama ubijenih. junaci pri~e. svaka za se. 19 svjedoku: prijete. kako bi lak{e prebrodile stres od svjedo~enja. {ta }emo s krupnim zvjerkama. opravdavaju svoje postupke. keve“. G. Name}e im ga okolina koja im govori da nisu dobro svjedo~ili.ka`e Ramuli} i dodaje da svjedoci nerijetko. javnosti zbog objavljivanja fotografija obna`enih maloljetnica. sedam pred Sudom BiH.. sitni ili oni krupni. mnici Stare pravoslavne crkve. Kemo i Anto. Nakon {to je „Dnevni avaz“ prije nekoliko dana objavio da je Federalna uprava policije (FUP) pokrenula istragu protiv administratora ove stranice. nakon posjete [anti}evom grobu. koji su se etablirali u dr`avnim institucijama. entiteta. a koje djeluje pod okriljem manjeg bh. organizirali su okupljanje u parku koji nosi njegovo ime. Kriminalci. ne znaju za me|unacionalnu mr`nju i njima je jedino njihov d`ep svet.. Dvije ’Prosvjete’. stjecajem okolnosti. pojedini svjedoci ponekad imaju osje}aj stida.zaklju~uje Karaba{i}. tobo`e. Mnogi koji su bili na ovom po~etnom seminaru u Prijedoru. a i `rtve nerijetko su nezadovoljni visinom zatvorskih kazni izre~enim ratnim zlo~incima. ~ija „djelatnost“ mnogo vi{e ko{ta ovu dr`avu i njenu kasu. FEBRUAR/VELJA^A 2012. ZGONJANIN Male lopove hapsimo. a velikima skida kapu. Nije li najbolja potvrda ovoj tvrdnji vijest da je prnjavorska policija 28. a koji se brane sa slobode. koriste ~ak i isti prijevoz kojim na su|enje putuju i optu`eni za zlo~in. entiteta. zaseoku Muse. pro{lost.

Time }e narastati pojave i elementi koji se pona{aju izvan zakonskih i dru{tveno prihvatljivih standarda. emotivne. On ih dovodi u situacije koje su bremenite konfliktima. Statistikom nisu obuhva}eni gra|ani koji iz ekonomskih i socijalnih razloga odlaze iz RS.842. ni na zakonskom ni u organizacijskom smislu i nivou. ono {to je polje op}eg zakonskog i ono {to je polje direktnog politi~kog reguliranja. pravima i mogu}nostima ljudi X KATEDRA [ta ugro`ava postojanje Bosne i Hercegovine (II) [ta nas spaja. koji se godinama smanjuje. jeste njegov sistem zdravstvene i socijalne za{tite. ~esto suprotstavlja jedne drugima. Pomogle bi nove zakonske odredbe i stimulativne mjere po uzoru na neke evropske zemlje. po{tovanje tih prava i nala`enje zajedni~kog jezika i stava o svim pitanjima oko kojih nastaju razlike do kojih do- Koje su snage. i kakvim se ciljevima one rukovode. s ciljem da budu profesiona- lno ure|ene i vo|ene po jedinstvenim profesionalnim kriterijima i mimo svakog partikularizma i dominacije zasebnih interesa i kriterija u pitanjima prava i obaveza. Oni }e se javljati i pove}avati proporcionalno sa slabljenjem op}e pozicije. od kojih mnoge ne zna i nikada ne}e upoznati. To je polje borbe. Za te slu`be.7 miliona stanovnika. Prema rije~ima analiti~ara Gavrila Antoni}a. a {ta razdvaja: Gra|ani pod diktatom politike P olitika je. a u 2011. Kultura je u osnovi sistem. jasno definirane i strogo kontrolirane osnove zajedni~kog rada. obvezuju}ih postupaka i metoda govora. E. {to mo`e imati veoma negativne posljedice po cijelo dru{tvo. Zbog toga se pozitivan prirodni prira{taj te{ko mo`e o~ekivati u narednih petnaest godina. kao sistem kultivacije kulturnog odnosa i pona{anja. Otkad je ~ovjek po~eo da `ivi izvan svakodnevne neposrednosti i otkad je njegov `ivot posredovan u~incima i djelovanjima ogromnog i sve ve}eg broja ljudi. od vlada i skup{tina. Rast privrede i broja radnih mjesta. Negativni demografski podaci va`e za oba entiteta. polje polarizacije interesa i djelovanja. meljene. godine BiH mogla imati 3. zbog njihove izuzetno velike i va`ne uloge za `ivot modernog demokratskog dru{tva. mo`emo o~ekivati mnoge poreme}aje u cijelom dru{tvu. Plansko razbijanje ^etvrti bitni element integrativne funkcije jedne organizacije. bitno je da budu demokratski politi~ki vo|ene. on ima odnos samo prema onome {to je kao stav. Stoga unutar njega ne smije biti politi~ke borbe. Ono je donijelo sasvim nove pojave u oblasti op}ih uvjeta ljudskog `ivota. po definiciji. Antoni}: Negativan trend X STATISTIKE Pora`avaju}i demografski podaci . To djeluje veoma lo{e na rad slu`bi javne i dr`avne sigurnosti i njihovo kvalificirano profesionalno vo|enje. a u RS statistika ve} nekoliko godina pokazuje da je manji broj ro|enih od broja umrlih stanovnika ovog entiteta. U tim situacijama. odno{enja i djelovanja. onaj osnovni sistem koji bi trebao osigurati mogu}nost BiH sve vi{e gubi stanovnike Ve} godinama je ve}i broj umrlih od broja ro|enih. naime. tako nije u isto~nom dijelu RS. politi~ki kontrolirane samo od nosi- Stanje haosa Danas se u nas ne razlikuje dovoljno jasno. stoga. ali ih je te{ko provesti u vrijeme ekonomske krize. Politika se hrani proizvodnjom sukoba U na{oj zemlji vr{i se planska i organizirana kampanja na razbijanju svih osnova i vidova dru{tvene solidarnosti i svijesti o zajedni~kim interesima. On je. po svojoj logici. klju~ za moderno demokratsko i kulturno dru{tvo. a pogotovo u praksi. Taj sistem je od presudne va`nosti za neke od najzna~ajnijih aspekata ljudskog `ivota. Mjerilo je i broj upisanih prva~i}a u osnovne {kole. Prema agenciji „Euromonitor International“. Ako ne bismo uspjeli stvoriti takvu situaciju u tom va`nom sektoru `ivota modernih dru{tava. a toga u sistemu za{tite onog {to je jedinstveni i javno priznati interes ne smije biti. ali uglavnom zahvaljuju}i upisu novoro|enih iz inozemstva. najva`niji na~in kako postoji ljudsko dru{tvo uop}e. godine. a statistikom nisu obuhva}eni gra|ani koji iz ekonomskih i socijalnih razloga odseljavaju U Bosni i Hercegovini statistika ve} nekoliko godina pokazuje da je manji broj ro|enih od broja umrlih stanovnika ovog entiteta. uz ekonomsku migraciju stanovni{tva ka razvijenijim krajevima. kako u RS tako i u cijeloj BiH. negativan trend prirodnog prira{taja u RS traje od 2006. intelektualne i socijalne integracije ~lanova jednog dru{tva koje `ivot. kako subjekata tako i objekata djelovanja slu`bi sigurnosti. No. To slu`be i spadaju u njihovu ustavnopravnu i teritorijalnu nadle`nost. po mehanizmu svojih prava i du`nosti. jednoj od vode}ih me|unarodnih agencija za istra`ivanje tr`i{ta. kada je imala oko 4. Agencija predvi|a da bi 2030.4 posto manje nego 1989. nije ni na vidiku. kao osnove za egzistenciju pojedinaca i porodica. demografiju i me|unarodne statistike. ali koji su neupitno upu}eni jedni na druge i ~ije se suprotnosti upravo kroz sistem obrazovanja. resolviraju i prevazilaze u logi~nom slijedu razvoja dru{tvene svijesti. nove vrste patologije i promjenu Tanka biljka Tre}i element op}eg integrativnog faktora jednog demokratskog dru{tva je sistem obrazovanja. BiH je po~etkom 2011. smanjuju}i i na taj na~in broj stanovnika. {to je za 18. za sve ljude jedne zajednice. ustvari. lazi zbog posebnih sklonosti i interesa. M. Ona se mo`e postaviti u svakoj od sve u~estalijih demonstracija divlja~kog u pona{anju ljudi kod nas.5 miliona. godine. pona{anje i djelovanje izvan zakona. ~ovjeku nala`e da svoju dru{tvenost usavr{ava tako da uskla|uje najve}i dio svojih interesa s interesima drugih i da tako stvara osnovu za razvoj jedne solidaristi~ke. zajedni~ki utemeljene svijesti koja se naziva kultura. mora se odgovoriti na pitanje koje politi~ke i dru{tvene snage ta djelovanja podr`avaju i kako to ~ine kao cjeline. kultivacija misaone i emotivne inteligencije je jedina margina koja nas odvaja od divlja{tva. Antoni} isti~e da sociolozi i demografi smatraju da postoji rje{enje. Iza njih trebaju da stoje samo dovoljno ~vrste i zakonski ute- Pi{e: Akademik Muhamed FILIPOVI] laca javne odgovornosti. samo su Banja Luka i Bijeljina imale pozitivan prirodni prira{taj.20 4. Policija. koje aktivno rade na destrukciji osnova na{e dru{tvene solidarnosti i povjerenja? Isto tako. u prvome redu. Dru{tvo u kojem obrazovanje ne proizvodi dru{tvenu emotivnu i svjesnu solidarnost nije vi{e ljudsko. o ~emu je razmatranje zapo~eto u prvom dijelu ovoga eseja. kao sistem u kojem se ta tanka biljka na{e komunikacijske sposobnosti i pozitivnih emotivnih stanja njeguje tako da ne ugro`ava prostor drugima nego da nalazi nove elemente zajedni~kog. Taj sistem podrazumijeva jednaka prava svih. bez koje nema savremenog ljudskog dru{tva. godine imala 3. ~ije op}ine bilje`e negativan prira{taj. tj. naprimjer. dakle. Obrazovanje i odgoj su realni temelji dru{tva. Obrazovanje je. prava i sposobnosti ovih slu`bi da djeluju efikasno i neovisno. FEBRUAR/VELJA^A 2012. Stoga je sistem obrazovanja. To je ona vrsta svijesti koja. a posebno u moderno vrijeme.000 stanovnika. ne smije biti inficirana politikom. Sistem za{tite je unutar zakona. nastaje haoti~no dru{tveno i politi~ko stanje.

odnosa prema tim pojavama. Putin pose`e za jednom kartom koja je oduvijek slu`ila ruskim vladarima . slijedi kolaps bud`eta RS. a samo Fondu PIO i Fondu zdravstva nedostaje 400 miliona KM. Oni utje~u na op}e stanje njihovog zdravlja. jer je tu strategija suprotstavljanja interesa najdirektnija. a radni~ki i problemi u sferi socijalne za{tite ve} dosti`u E. . Bobi}) Kako o`ivjeti privredu (Foto: G. slu`beni stratezi djelovali su opre- Umjesto da provodi program reforme i modernizacije. Umjesto se predstaviti kao spasilac ruske dr`ave. Op}a hipoteza ovog spisa je da se u na{oj zemlji vr{i planska i organizirana kampanja na razbijanju svih osnova i vidova dru{tvene solidarnosti i svijesti o zajedni~kim interesima. tada mo`emo zaklju~iti da je polje zdravstvene i socijalne za{tite jedno od presudnih za funkcioniranje dru{tva i op}e njegovo stanje. pravima i mogu}nostima ljudi. a ~injenice su neumoljive. Ve}ina analiti~ara uvjerena je da je milijarderu Mihailu Prohorovu dozvoljeno da se kandidira za predsjednika samo da bi se razvodnili protestni glasovi. Umjesto toga. M. vo|a liberala Grigorij Javlinski diskvalificiran je iz predsjedni~ke utrke. vi{e nego ikada ranije u njihovoj historiji. U ovoj godini o~ekuje se i smanjenje pla}a slu`benicima za 10 do 25 posto. entitetu. a u 2012. Ustvahtijevala kidanje bliskih veza izme|u sigurnosne mre`e KGBa. No. koji bi oslabio njegovo tvrdo vladanje cijelom zemljom. On upozorava da je zadu`enje RS mnogo ve}e nego {to se prikazuje. zno i poku{ali ograni~iti konkurenciju na izborima. Prvi put nakon raspada Sovjetskog saveza gra|ani pokazuju otvoreno ga|enje vladaju}om elitom. glavno polje na kojem se vr{e eksperimenti u provo|enju strategije razaranja i destrukcije odre|enih dru{tava.Nije jasno otkud optimizam pojedinih predstavnika vlasti ako je jasno da se socijalna izdr`ljivost gra|ana bli`i kraju .pita se profesor Milojevi}. Radi se o rati vrijednoj vi{e od 100 miliona KM. . prvenstveno rata i masovnih nasilja. I politika i kapitalizam trebali bi postati konkurentni i neovisni od kontrole klike. Ne mogu se isklju~iti ni teroristi~ki akti radi podizanja straha i obnavljanja javne podr{ke jakoj centralnoj vlasti. 21 Putinovi postizborni planovi Rusija lebdi izme|u demokratske transformacije. vladaju}e elite. Ako uli~ni protesti nakon martovskih izbora eskaliraju. a da mi jo{ uop}e ne znamo ni kakve sve efekte na ljudski rod imaju ta djelovanja. narasle su za 33 posto. Svi aspekti solidarnosti nastoje se. profesor Aleksa Milojevi}. koje mo`da ne}e dobiti u prvom krugu. nije optimisti~an ni predsjednik Vlade RS Aleksandar D`ombi}. Obamine namjere s Moskvom bit }e ozbiljno testirane dok Putinov pritisak da izvu~e vi{e prednosti za Krmelj bude sna`niji. Demokratija bi zada provodi program reforme i modernizacije. a u prvi plan istaknuti elementi sukobljavanja. one iznose ukupno 150 miliona X KRIZA Dok traju politi~ka prepucavanja Porodili{te u Bijeljini: Niska stopa nataliteta (Foto: G. uznemiren da bi masovne zabrane ili napadna izborna prevara mogli osloboditi jo{ ja~i revolt javnosti. Nedavno su novoimenovanog ameri~kog ambasadora u Moskvi Majkla Mekfola (Michael McFaul) vladini zvani~nici napali da je glavni organizator „obojene revolucije“ sa zavjerom destabiliziranja Rusije. mora se odgovoriti na pitanje koje politi~ke i dru{tvene snage ta djelovanja podr`avaju i kako to ~ine. Premijer RS javno je potvrdio da bi se novi kredit uzet od MMF-a koristio za otplate starih zadu`enja. FEBRUAR/VELJA^A 2012. Putin ima dva neukusna izbora: slom ili reforme. Du`ni~ko ropstvo prijeti manjem bh. izlo`eni od ~ovjeka stvorenim negativnim elementima. navodno }e {tititi zemlju od unutra{njih previranja generiranih te{kim ekonomskim uvjetima i razornim javnim protestima. KOLUMNA Pi{e: Janusz BUGAJSKI Otvoreno ga|enje U stvarnosti. Dok je komunistima i nacionalistima uvijek bilo dozvoljeno da u~estvuju na op}im izborima. Ograni~ene aktivnosti policije vi{e zastra{uju narod. Putin. Milijarda i stotinu miliona KM je bud`etski deficit. tako|er. javne pobune i nacionalnog sloma Povratak predsjednika Vladimira Putina na izborima sljede}eg mjeseca u slu`benoj propagandi prikazan je kao dvostruko va`an za nacionalnu sigurnost Rusije. Bitne. ~ija otplata dospijeva krajem godine. javne pobune i nacionalnog sloma. godini mogu se o~ekivati protesti gra|ana koji se ne}e mo}i kontrolirati. ali i na osnovu dostupnih ~injenica jasno je da dugovi rastu. Isto tako. tvrdi ekonomski analiti~ar. Za dana{nji na{ `ivot karakteristi~no je da su ljudi. tako|er. Kreditne obaveze u 2011. tra`i slobodnije ruke da bi rekonstruirala sferu dominacije u biv{em Sovjetskom savezu. Putin }e Prijeti kolaps bud`eta RS Milijarda i stotinu miliona KM je bud`etski deficit. odnosno znatne promjene uvjeta djelovanja dru{tvenog sistema prema efektima onog {to nazivamo omasovljenje svih funkcija i elemenata u strukturi `ivota modernih dru{tava. On je optu`io zapadne prijestonice da se mije{aju u politiku Rusije. Bobi}) KM. a bez prijetnje po Putina. Zapravo. obezvrijediti. Putin odbacuje opoziciju kao haoti~nu i fokusiranu na reforme koje }e ugroziti nacionalnu stabilnost. Politi~ke strukture koje je Putin stvorio tokom proteklih dvanaest godina pucaju kao {to su masovni protesti protiv la`iranih parlamentarnih izbora i pokazali. a posljedice represije su nepredvidive. koji bi oslabio njegovo tvrdo vladanje cijelom zemljom. Autoritarne metode U govorima na predizbornim skupovima on je upozorio da }e bilo kakva ve}a izborna reforma podgrijati etni~ke napetosti i regionalni separatizam {to bi moglo pocijepati zemlju. dok }e demonstranti biti prikazani kao nacionalni izdajnici.mitom vanjske i unutra{nje prijetnje. alarmantan nivo. na sve na~ine. a Vlada nema ideju kako da o`ivi proizvodnju. Putin se odlu~io obnoviti „postsovjetski prostor“ pod ruskim upravljanjem i ukloniti zapadne utjecaje koji potkopavaju sigurnost i integritet Ruske Federacije. Drugo. Tokom i nakon martovskog glasanja mogu}i su projektirani sukobi sa Zapadom i pojedinim zemljama susjedima kao {to su Gruzija ili Estonija. a da sistem op}e i specifi~ne socijalne i zdravstvene za{tite nije bitnije unaprije|en i da su jo{ glavne njegove tekovine one koje su postignute jo{ po~etkom i u prvoj polovini pro{log stolje}a. Kad se tome doda da je ljudi u svijetu sve vi{e. mo`e proizvoditi krize da bi demonstrirao kako najbolje brani naciju ri. Da bi povratio predsjedni~ki tron i obnovio svoj legitimitet. Zadatak je ovog poku{aja da detaljnijom analizom ~etiri bitna podru~ja utvrdi koje su snage i kakvim se ciljevima one rukovode. Vjerovatno je to upravo ono polje koje je. Ukoliko MMF ne odobri kredit. Tako se suspendiraju njihove mogu}nosti i realni u~inci. Prvo. oni bi omogu}ili Putinu da mobilizira nacionalisti~ke i imperijalisti~ke osje}aje i opravda svoje autoritarne metode. samouslu`ne birokratije i poslovnih oligarha odanih Kremlju. sintetiziraju}e funkcije i snage u dru{tvu onemogu}avaju se u normalnom i efikasnom radu. osim podru~ja ljudskih prava i sigurnosti uop}e. Moskva. Kremlj je. Iako }e se takvim planovima usprotiviti mnogi ruski susjedi.4. i da je u jednom stolje}u njihov broj pove}an za tri puta. istinska politi~ka reforma zna~ila bi demontiranje „vertikale mo}i“ koja podupire putinizam. Suo~avaju}i se s potencijalno neugodnim predsjedni~kim izborima. a bit }e pokriven kreditima Socijalna izdr`ljivost bli`i se kraju i u 2012. koji sada Putin stilizira kao Euroazijsku uniju. koje aktivno rade na destrukciji osnova na{e dru{tvene solidarnosti i povjerenja. demokratska opozicija nema kandidata u predsjedni~koj utrci. zapravo. koji je ve} ustvrdio da }e ova godina biti te{ka i biti „veliki izazov za privredna kretanja“. Putin. Rusija lebdi izme|u demokratske transformacije. mo`e proizvoditi krize da bi demonstrirao kako najbolje brani naciju. tako|er.

REPORTA@A Brdo Vis. kota s koje je do avgusta 1994. Nije me poslu{ao i. kada su gorjeli i nebo i zemlja. a u moru brojnih statistika o polo`aju. postalo je turisti~ka destinacija na kojoj svakodnevno. sklopljena 7. ~ime su opet nekoliko mjeseci starije od `ena koje su bile obuhva}ene ranijim istra`ivanjima. da bismo narod odbranili od svakodnevnih napada. a mladi ~uli i vidjeli na ~asovima historije i o tome {ta je gradila i od koga se branila biv{a JNA. Ovdje postoji i heliodrom. vri kao u ko{nici. osposobio ventilaciju. pokazali da su iz godine u godinu sve mla|e kada se odlu~uju na takav korak. najvi{a od Ozrena do rijeke Save. iz godine u godinu sve mla|e Sve starije nevjeste. {to radi uspomena. Na Vis dolaze i mnogobrojni znati`eljnici da vide atomsko skloni{te. Prema tvrdnji Pu{kara. Predsjednik Izetbegovi} na Visu 1994. te da struka ka`e svoje kako bi ovdje po~ele dolaziti i |a~ke ekskurzije. PRESSIJA Vjen~anja i razvodi u RS sve manje brakova. s metalnim vratima debelim 10 centimetara i te{kim oko 500 kilograma. JNA je atomsko skloni{te gradila kao odbranu od blokova. Ima i heliodrom Dolaze ovdje i biv{i borci Armije RBiH. Tako je 2010. S druge strane. ~ime su oko pola godine starije nego {to je to pokazalo istra`ivanje prije ~etiri godine. molio da ne ide na kotu. koriste}i ga kao predstra`e i sve minirala. planinarima. Do pet utvrda se mo`e do}i. obi|u rovove i zemunice. kao istureno komandno mjesto 17. FEBRUAR/VELJA^A 2012. izvi|a~ima i turistima naro~ito je zanimljiva kota 692 metra nadmorske visine. {to je najmanje u posljednjih nekoliko godina.. {to radi `elje da poginulim saborcima prou~e Fatihu i odaju po~ast. s ventilacionim sistemima i prinudnim izlazima. da je bio politi~ki podoban.Znaju}i da se s Visa kontrolira dobojsko rati{te u dolini rijeke Spre~e. do{ao da posjeti Vis i da nam ~estita. osam kilometara sjeverno od Gra~anice. u saradnji s Gender centrom Vlade RS. te je ona postala glavna atrakcija. a sve mla|e ’raspu{tenice’ Zavod za statistiku Republike Srpske. ali ga je zloupotrijebila srpska vojska. pa i Posavina. ovdje ~im prije trebaju do}i demineri i teren o~istiti od mina. dok imaju u prosjeku 41 godinu i devet mjeseci kada se odlu~e za drugi brak. oktobra predsjednika Predsjedni{tva RBiH Aliju Izetbegovi}a. sje}a se brigadir Pu{kar Molio sam predsjednika B rdo Vis. Za sada se zna za devet armirano-betonskih utvrda izgra|enih duboko u zemlji. avgusta 1994. kada je lijepo vrijeme. jer se ona granatira svakodnevno. a ~etiri se nalaze u minskom polju. a posebno vikendom. s koje pogled puca sve do Br~kog. ali je on fakti~ki i dalje ostao stalna meta dalekometne artiljerije Vojske RS. a intenzivirala osamdesetih godina pro{loga stolje}a. avgusta 1994. razvedeno je 517 brakova. godine u RS zaklju~eno 5. te kako su hrabri borci Armije RBiH izvojevali bitku koja bi trebala u}i u anale ratovanja. koji bi sigurno. za Bo`ije ~udo. koji je zajedno s Pu{kar: Napisao knjigu generalom Rasimom Deli}em i komandantima Drugog korpusa. korpusa. . doveo struju.767 brakova.. ~uv{i za na{u veliku pobjedu. Slavonskog Broda. Iz njega su iza{li furioznom pobjedom. @ene koje se razvode. ve} odavno bio general. zapo{ljavanju. da bi bilo nastavljeno samo dva sata nakon {to je predsjednik oti{ao i kada nam je na Visu poginuo jedan vojnik . uredio.093 braka. A da bi se atomsko skloni{te na Visu o~uvalo. srpska vojska sijala smrt Atomsko skloni{te biv{e JNA postalo turisti~ka atrakcija JNA je atomsko skloni{te gradila kao odbranu od blokova.22 4. naprimjer. ali me nije poslu{ao. objavio je publikaciju pod nazivom „@ene i mu{karci u RS“. {to je za 200 vi{e u odnosu na 2008. u 2010. Istra`ivanje je pokazalo i da je prosje~na starost nevjeste prilikom stupanja u prvi brak 25 godina i devet mjeseci. S. isto~nog i zapadnog Izetbegovi}a da ne ide na Vis. u 2007. mi smo. prisjete se boja na Visu od 7. Lovcima. pa su. Zato sam i 3. a prosje~na starost `ena prilikom ulaska u prvi i svaki naredni brak je sve ve}a.ka`e Hasan ^ALI] Pu{kar. Vis oslobodili 7. na~inu `ivota i rada jednog i drugog spola neki podaci posebno zapadaju za oko. Pu{kar je Teren treba deminirati Glavnu utvrdu atomskog skloni{ta pred kojom je bio predsjednik Izetbegovi} mje{tanin Babi}a Suljo Kahved`i} zvani Blek je o~istio.. dok su podaci o starosti `ena koje se razvode. osvojiv{i vrh s kojeg su agresori skoro tri godine granatama terorizirali desetak sela i grad. granatiranje je u vrijeme njegove jednosatne posjete utihnulo. Atomski udar Stru~njaci tvrde da ove utvrde duboko pod zemljom mogu izdr`ati atomski udar od pola kilotone. godine: Granatiranje tokom posjete utihnulo Kahved`i}: Uredio utvrdu Unutra{njost skloni{ta: Postalo turisti~ka atrakcija nedavno napisao knjigu „Mir je najbolji“ na ~ijoj promociji je bilo 500 ljudi. Ima li ih jo{ niko ne zna. Pobjedu su ostvarili borci OG-2 pod komandom brigadira Osmana Pu{kara. Svake godine sklopi se . pa i Osijeka. vi{e ih se razvede. isto~nog i zapadnog. koje je biv{a JNA po~ela graditi sedamdesetih. B.

15.00 sati..PMU Dnevni avaz subota. i 4. u skladu sa ~lanom 56. za tro{kove Projekta „ Za{ti}ena {umska i planinska podru~ja“ . 2/06. Lemez Nade iz Pala. 3. ul. 08. +387 33 667 801 Email: FMPAP@fmoit. 580 i dio k~. 29. ulica Asima Ferhatovi}a 2. Lemez Milana. \ur|i} Dese. br. stav 3. god. advokatu iz Sarajeva. ul. Pored op}ih uslova predvi|enih zakonom. O~ekivani rezultati: Detaljan izvje{taj koji odra`ava trenutnu situaciju u Nacionalnom parku „Una“. 25/1.o. 20. Rajlovac posjedovno stanje. Broj: UPI/03-23-2-288/11 PRESUDU Utvr|uje se da su tu`itelji stekli pravo vlasni{tva dosjelo{}u na zemlji{tu ozna~enom kao k~. Lemez Stanojke iz Pala. Zakona o prostornom planiranju i kori{tenju zemlji{ta na nivou Federacije BiH („Slu`bene novine Federacije BiH“. ul. 22. putem ovog suda.Ovjerenu kopiju izvoda iz sudskog registra i identifikacioni broj.sisari c) Fungi i li{ajevi III Utvr|ivanje stanja biodiverziteta na nivou ekosistema a) Identifikacija svih tipova ekosistema putem terenskih istrazivanja aa) Kartiranje svih tipova ekosistema na podru~ju Nacionalnog parka b) Ekolo{ka procjena stanja senzitivnih ekosistema (endemi~ni. donio je dana 26. Mrkaja Rose. Urta Ne|e. ul. a po rje{enju Slu`be soc.00 . Lemez sa 1/5 vlasni{tvo.IV stupanj. Njego{eva bb..9 Smjernica. godine. 12. 10.. Procjenjeno je da izvje{taj treba uklju~iti procjenu stanja biodiverziteta na nivou vrsta . na slijede}u adresu: Federalno ministarstvo poljoprivrede. Sudija Novalija Nermina Pouka: Protiv ove presude stranke mogu podnijeti `albu u roku od 30 dana od dana dostavljanja. 23. 16.00 KM. 25.Geologiju. Federalno ministarstvo okoli{a i turizma Jedinica za upravljanje projektom Ul.. objavljenu u „United Nations Development Business“. 15. slijede}u Na osnovi ~lana 56. tu`eni pod br. broj: 01-76/12 od 24. Nemanji}a bb.ba Ovaj Poziv za izra`avanje interesa prati Op{te obavje{tenje o nabavci za projekat „ Za{ti}ena {umska i planinaska podru~ja“ . 21.ptice. 7. do 13. v. 24. vodoprivrede i {umarstva http://www. Medicinska sestra. radi utvr|enja prava vlasni{tva. 25. 05. nepoznatog boravi{ta. Mar{ala Tita br.. Envera [ehovi}a br. 14. nepoznatog boravi{ta. zastupani po punomo}niku Sara~evi} Sejfi. Mahovine. 9a. od 10 do 14 sati. Pismo interesa treba da sadr`i: . 1. 1 godina radnog iskustva u radu sa djecom o{te}enog sluha i govora. Lemez Ostoje.Potvrdu o radnom iskustvu. ul. 4. {to se ti~e fizi~kog okru`enja (fizi~kih svojstava) i vrijednosti biodiverziteta. aprila bb.. advokatu iz Sarajeva. vodoprivrede i {umarstva Jedinica za implementaciju projekata {umarstva i poljoprivrede Projekt razvoja sistema navodnjavanja u Bosni i Hercegovini Ul. . 32/08. Ukoliko se stranka u postupku iz opravdanih razloga ne odazove na javni poziv za uvid u projekat mo`e se o tome pisano izjasniti u roku od osam dana od dana objavljivanja poziva. Srbija. 9. u roku 15 dana. Pismo interesa (original i kopija) treba da bude podneseno u zatvorenim kovertama sa naznakom: Za pru`anje usluga „ Izrade izvje{taja ekolo{ke procjene po~etnog stanja NP UNA“ BA-FMPAP-TF091919-CQ-15-S-11/FBIH na dole navedenu adresu.. 2011. godine i Saglasnosti ministra obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo. Perovi} Branke iz Sarajeva. mogu dobiti dodatne informacije na dole navedenoj adresi svakim radnim danom od 9. Blagoje Lemez sin Miladina sa 1/5 vlasni{tvo. 2. Na Javni poziv se. 12. Janje Lemez k}i Stojanke sa 1/5 vlasni{tvo i Ratke Lemez ro|ena Miri} k}i Miroslava sa 1/5 vlasni{tvo u roku od 30 dana od dana dono{enja presude. Uz prijavu je potrebno dostaviti: .Hidrologiju.)“. Lemez Jovane iz Pala. . februar/velja~a 2012. godine u Sali Op}ine Gora`de u 11. mi{ljenja i prijedloge o navedenim dokumentima mo`ete dostaviti i pismenim putem najkasnije do 29. godine. br. Lemez Petra iz Isto~nog Sarajeva.. Konsultanti se mogu udru`iti sa drugim firmama u obliku zajedni~kog nastupa ili podkonsultanta u svrhu pobolj{anja kvalifikacija. 26.. 11. Cicovi} Nade iz Sarajeva. @eljezni~ka br. . Savi} Slavke iz Nevesinja. NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenm protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. {to su tu`eni du`ni priznati i trpiti da zemlji{noknji`ni ured Op}inskog suda Sarajevo umjesto tu`enih upi{e pravo vlasni{tva u korist tu`itelja Nade Cicovi} ro|.Klimu II Procjena stanja biodiverziteta na nivou vrsta Obraditi : Kompletnu floru sa posebnim osvrtom na specifi~ni genofond ( endemi~ne vrste. ul.. Lemez Bo{ka iz Isto~nog Sarajeva. 2012.O. 15. ul. Lemez Zorana. Du`ina trajanja ugovora je 6 mjeseci. Lemez Ratke iz Isto~nog Sarajeva.. . 8. 23. odnosno najkasnije 15 dana od dana objavljivanja poziva. Lemez Ljubice. koje su navedene u Smjernicama Svjetske banke: „Izbor i anga`ovanje konsultanta od strane korisnika kredita Svjetske Banke (izdanje Maj 2004.. Vukojevi} Dese.ba. koji je i posebni staratelj tu`enih pod br. autor projekta: „Delta-Z Infinitinet“ d. Projektna dokumentacija vezana za Idejno rije{enje sistema navodnjavanja se nalazi u prostorijama Op}ine Fo~a-Ustikolina i Op}ine Gora`de i ista se mo`e dobiti na uvid svakim radnim danom od 08:00 . 12. 3. Stranke u postupku mogu uvid u Glavni projekat izvr{iti u prostorijama Federalnog ministarstva prostornog ure|enja.PMU. 27. 17. Jedinica za implementaciju projekata iz oblasti {umarstva i poljoprivrede. 3. ul. 27. Federalno ministarstvo okoli{a i turizma putem Jedinice za upravljanje projektom . nepoznatog boravi{ta i 29. 2012. zastupanih po punomo}inku Kramar Draganu. @alba se podnosi Kantonalnom sudu u Sarajevu.Svjedod`bu o zavr{enoj srednjoj {koli. Behd`eta Muteveli}a br. Akifa [eremeta br. poziva vas na JAVNU RASPRAVU na dokumente: 1.K.. 12. 8. namjerava da utro{i dio sredstava za usluge realizacije „ Izrada izvje{taja ekolo{ke procjene po~etnog stanja NP UNA“. 5. a odnosi se na politiku Svjetske Banke za konflikt interesa.ba CENTAR ZA SLU[NU I GOVORNU REHABILITACIJU SARAJEVO Broj: 01-114/12 Sarajevo... 19. Na javni poziv stranke u postupku su du`ne da se izjasne u roku od osam dana. 2.PMU poziva sva kvalifikovana pravna lica da iska`u interes za pru`anje navedenih usluga. aprila bb. {to odgovara k~. 14. 13. Mostar. godine.. 2012... 4. 23 Objavljuje POZIV ZA IZRA@AVANJE INTERESA Za pru`anje usluga „ Izrade izvje{taja ekolo{ke procjene po~etnog stanja NP UNA“ BA-FMPAP-TF091919-CQ-15-S-11/FBIH Projekat: Grant br.. In|i} Nade. rijetki i ugro`eni) IV Identifikacija mjera upravljanja specifi~nim biodiverzitetom na nivou vrsta i na nivou ekosistema. . ul. Radava br. Plan upravljanja okoli{em i dru{tvenim uticajima je javno dostupan u elektronskoj verziji na web stranici Federalnog ministarstva poljoprivrede. broj: 11-05-198-4/12 od 19.Uvjerenje o dr`avljanstvu. godine. ta~nu adresu i kontakt podatke. 26. 22. br. . maja 2009.SSS .tehni~ar. Federalno ministarstvo okoli{a i turizma putem Jedinice za upravljanje projektom . 17. procjenu stanja biodiverziteta na nivou ekosistema i identifikaciju mjera upravljanja specifi~nim biodiverzitetom na nivou vrsta i na nivou ekosistema. 622 K. 19. . Primjedbe. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Nermina Novalija u pravnoj stvari tu`itelja 1. ul. ul. juna 2011. i 5. 01. Lemez Dra`enka.. 13. 4. . najkasnije do 17. povr{in 2633 m2 upisana u Z. na odre|eno vrijeme do 15. 9. 3. Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. 3. Lemez Rajka iz Isto~nog Sarajeva. Prijave sa potpunom dokumentacijom slati na adresu: Centar za slu{nu i govornu rehabilitaciju Sarajevo..ba kao i na web stranici PIU [umarstva i poljoprivrede http://portal. Bjekovi} Mile iz Zemuna. Plan upravljanja okoli{em i dru{tvenim uticajima za podprojekat za podprojektno podru~je Fo~a-Ustikolina/Gora`de koji su pripremljeni u okviru projekta Razvoj sistema navodnjavanja u Bosni i Hercegovini (IDP). Cara Du{ana br. investitor: Agencija „Stari grad“ Mostar 1.. Stefana Nemanje br. 1. Posebna pa`nja za zainteresovane konsultante je navedena u ~lanu 1. broj 750 od 16. ul. Hre{a br. ul. godine u prisutnosti punomo}nika tu`itelja. 13/10 i 45/10). 1. Lemez Radmile iz Sarajeva. 03. a koji nisu zahtjevani u gornjem tekstu. 02. za{tite Op}ine Novi Grad br. Lemez @ivka. BA-FMPAP-TF091919-CQ-15-S-11/FBIH Cilj : Pripremiti izvje{taj ekolo{ke procjene po~etnog stanja Nacionalnog parka „Una“.s. nepoznatog boravi{ta. Lemez Ne|eljka iz Isto~nog Sarajeva. Cara Lazara br. [veljo Ranke. protiv tu`enih 1. medicinska sestra .Naziv. 28. „ Za{ti}ena {umska i planinska podru~ja“ TF091919 Federalno ministarstvo poljoprivrede. 1434 SP Crnotina. 35/IV-06-550-540/07 od 04. Radava br. godine i „ DG market“ 16. 3.Geomorfologiju.piusum.net.fmpvs.. 2011... Lemez Janje iz Isto~nog Sarajeva.000. \oki} Borana iz Sarajeva.16:00 sati. br. 26. Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo Op}inski sud u Sarajevu Broj: 65 0 P 044954 07 P Datum: 26. 2012. Vi{e biljke b) Kompletnu faunu beski~menjaka Kompletnu faunu ki~menjaka : ribe.o..gov. 11/5. revised October 2006.. februara 2012. Federalno ministarstvo prostornog ure|enja O b j a v lj u j e JAVNI POZIV za uvid u GLAVNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE KROVOVA U STAROM GRADU U MOSTARU. godine Na osnovu Odluke [kolskog odbora. 18. \oki} Gorana iz Sarajeva. Knez Mihailova bb. kandidati moraju ispunjavati slijede}e uslove: . Bosna i Hercegovina je dobila grant . .. mogu se javiti samo stranke u postupku izdavanja odobrenja za rekonstrukciju krovova na gra|evinama koje se nalaze u granicama nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine-“Historijsko gradsko podru~je Mostar“. 2. aprila bb.2012... Idejno rje{enje sistema navodnjavanja za podprojektno podru~je Fo~a-Ustikolina/Gora`de 2.02. Konsultant }e biti odabran u skladu sa procedurom selekcije na bazi kvalifikovanosti konsultanta (CQ).Dostupnost stru~njaka koji }e u~estvovati u ovom projektu. 71000 Sarajevo Tel/fax : +387 33 212 833. ul. 4. Lemez Blagoja iz Sarajeva. Vu~ini} Mire. rijetke i ugro`ene vrste ) : a) Alge. 7.nepovratna sredstva od Global Environment Found (GEF) putem Svjetske Banke.gov.00 h.. 10. ul..Listu sli~nih poslova. 3. februara 2012. Lemez Relje iz Pala. raspisuje se KONKURS za prijem zaposlenika 1. na pismeni zahtjev. ul. Zainteresovani konsultanti. Javna rasprava }e se odr`ati 08. ul. 24. 6. ul. nepoznatog boravi{ta. ul.. 2. 72/07.. 16. aprila bb. ul. vodoprivrede i {umarstva. Zakona o prostornom planiranju i kori{tenju zemlji{ta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine.1 izvr{ilac.Konsultant je slobodan da navede sve druge podatke koje smatra va`nim.. punomo}nika tu`enih i posebnog staratelja tu`enih. Mar{ala Tita 9A. nepoznatog boravi{ta. nakon glavne rasprave zaklju~ene dana 07.. Lemez Dragana. Petra Milo{evi}a br.gmizavci.Rodni list. godine do 14. 2011. 4/10. 18.. 13.oglasi Federalno ministarstvo okoli{a i turizma Sektor za realizaciju projekata Jedinica za upravljanje projektom . Lemez Mare iz Trebinja. nepoznatog boravi{ta. vodozemci. 31. 35. Lemez Bojana iz Pala.. 2740/17 pa{njak. nepoznatog boravi{ta.00 h. 01.Biografiju. 21. 2007. Trampina 4/I 71000 Sarajevo Bosna i Hercegovina Tel: +387 33 213 098 Fax: +387 33 213 099 E-mail: piusumpolj@bih. a) Komponenta projekta : Ekolo{ka procjena po~etnog stanja I Fizi~ka svojstva cijelog podru~ja Nacionalnog parka Obraditi: Pedologiju. Relje Lemez sin Miladina sa 1/5 vlasni{tvo.

24

4. FEBRUAR/VELJA^A 2012.

Besmrtni ~ovjek
Kad sam pri{la, ugledala sam, obje{en izme|u dva kraka lanca, dobro znani crveni trougao: MINE. I svaka sumnja koju sam gajila - sumnja u djedove pri~e, u vlastitu zdravu pamet, u divlju tamu tog hoda - razi{la se
(Izdava~ „Buybook“ Sarajevo, 2012., za izdava~a Goran Samard`i} i Damir Uzunovi}, prijevod s engleskog Dubravka Sre}kovi}-Divkovi}, urednica Ida Hamidovi})
nu puta, staza je zaokrenula nadesno i pretvorila se u ne{to {to je meni djelovalo i zvu~alo kao plitko, maltene prazno rije~no korito koje vodi od grada po ravnoj, vjetrom spranoj padini brda. Poda mnom se u raznim bojama protezala linija `ala, obasjana znacima za sladoled i svjetlom s restoranskih terasa, s lu~kim svjetlima rasplinutim u vodi, kvadratom tame oko samostana gdje prazan stoji fra Antunov vrt. Onaj ~ovjek se postojano kretao rije~nim koritom, kroz tanak `lijeb s vodom, prema po{umljenom usponu koji se naglo {irio na brdu pred nama, i ja sam po{la za njim neskriveno, u nadi da se ne}e opet okrenuti da me pogleda, jer sad kad smo se kretali brdom bo~no, vi{e nisam mogla da se prikrivam. Vjetar je bio u{utio, a i cvr~ci, izgleda, i nije bilo drugog zvuka do tihog pucketanja korita pod mojim stopama i zveketa kop~i na mome rancu, i povremenog {u{kanja ne~eg {to protr~i kroz travu. Daleko naprijed, ljudska figura je neravnomjerno kora~ala, s mukom se probijaju}i kroz vodu. Otpozadi gledan, stvarao je ~udnu siluetu, nagnut naprijed, s velikim stopalima {to tiho tabanaju po zemlji, s glavom {to visi preko ramena. Ni~ega ohrabruju}eg nije bilo u tom ~ovjeku, ni~ega {to bi ukazivalo na to da je pametno da ga i dalje pratim. Jednom sam zastala, na nekoliko minuta, u skroz natopljenim cipelama, i gledala ga kako odmi~e i udaljava se od mene, i debelo promislila da li da se vratim. napravi jo{ malo rastojanja, napre`u}i se da ga nazrem u tami. Ne{to je bilo tamo, ne{to {to je osujetilo momenat sile koji ga je nosio naprijed, i kad sam pri{la bli`e, polako je izronilo iz tame ka meni. Lanac, shvatih, zar|ao metalni lanac zategnut preko korita, obje{en izme|u dva drveta na obalama. Pomalo je {kriputao, a kad sam pri{la, ugledala sam, obje{en izme|u dva kraka lanca, dobro znani crveni trougao: MINE. I svaka sumnja koju sam gajila - sumnja u djedove pri~e, u vlastitu zdravu pamet, u divlju tamu tog hoda - razi{la se, i bila sam sigurna, sigurna da ja to slijedim besmrtnog ~ovjeka, sigurna u ludilo koje nailazi zajedno sa susretom s njime, ono ludilo kakvo je uspjelo natjerati mog djeda da nekoga ve`e za {ljaka-blok i baci ga u baru, ludilo kakvo me je upravo gonilo da bacim ranac preko lanca i pro|em ~etverono{ke, te da upu`em u minsko polje, i ustanem, i produ`im. Tad je za{ao me|u drve}e i ja sam pri~ekala mal~ice, ne znaju}i da li da po|em za njim. Mogao bi se sakriti, shvatih, iza nekog drveta i posmatrati me kako pipam po tami, a onda }e me pokupiti na raskr{}u kad nagazim na ne{to naizgled bezazleno i bljuznem u vodoskoku krvi. Ili bih pak u {umi mogla zalutati, pa ostati tamo zaglibljena do jutra. Ali kad sam ve} dotle do{la, nastavila sam, u potpuno odsustvo svjetla, u mrtvi muk borova, debelih stabala

X EKSKLUZIVNO

Odlomci iz romana „Tigrova `ena“ Tee Obreht
IZ BIOGRAFIJE
Tea Obreht ro|ena je u Beogradu 1985., a u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama `ivi od svoje dvanaeste godine. Njene radove objavljivali su „The New Yorker“, „The Atlantic“, „Harpers“ i „The Guardian“, a uklju~ena je i u antologije Najbolje ameri~ke kratke pri~e te Najboljeg ameri~kog neobaveznog {tiva. „The New Yorker“ ju je uvrstio me|u dvadeset najboljih ameri~kih pisaca mla|ih od ~etrdeset godina, kao i u listu „5 ispod 35“ Nacionalne fondacije za knjigu. Dobitnik je nagrade „Orange“ kao najbolje `ensko pero 2011. @ivi u Njujorku. ugog svjetskog rata, da bi `ivjeli bli`e moru. Prva ku}a do koje sam stigla bila mi je slijeva, i stajala je izdvojena od ostalih. Imala je zaobljeno pro~elje s ne~im nalik na uzak prorez prozora na gornjem spratu, sada bez krova, prazna okna kojima su polupana stakla, u travi koja je nasrtala s livade, dovoljno visoka da dotakne ona tri ili ~etiri kapka {to su se jo{ dr`ala na {arkama okvira. fama i ba{tenskim alatkama koje po~ivaju ote`ale od nekori{}enja i hr|e, i trave {to raste oko njih. Pro{la sam pored ne~eg {to je li~ilo na otvorenu verandu restorana, ugnije`|enu izme|u uglova dviju zgrada; tu je oko kamenih vrata bilo nekoliko stolova i stolica, i za divno ~udo jedna plasti~na stolica, na kojoj je spavala d`inovska ma~ka, tiha i nepomi~na, krzna sivog na mjese~ini. Poku{avala sam da se sjetim - kao da mi je u tom trenutku ba{ trebalo o tome da razmi{ljam - pojedinosti onih pri~a o planinskim duhovima, duhovima {to `ive po livadama i {umama i postoje isklju~ivo zarad tog zadovoljstva da zavedu tupave putnike. Baba mi je jednom pri~ala o nekom ~ovjeku iz Sarobora koji je oti{ao u brda za ovcama i samo odjednom ustanovio da jede zajedno s punom ku}om mrtvaca, a do te ku}e je do{ao prate}i nekakvu djevoj~icu s bijelim {e{iri}em, za koju se ispostavilo da uop{te i nije nikakva djevoj~ica, ve} ne{to zlo i {to je nemogu}e zaboraviti, ne{to {to ga je promijenilo, i opsjedalo mu misli sve do smrti. Preda mnom je korito zaranjalo strmim nagibom i nesigurnim tragom vodilo dolje u dolinu. Tu je nekoliko posljednjih ku}a stajalo u jatu oko krivine puta, a potom se opet razrastala divljina u {umarcima, i me|u njima sam, silaze}i postrance da se ne bih okliznula, ugledala veoma malu kamenu ku}u s visokim pragom i niskim, niskim zelenim vratima, jedinim vratima koja su jo{ stajala u svome dovratku u ~itavom tom pustom selu, a izme|u vrata i tla vidjelo se svjetlo. U ma koju drugu no}, okrenula bih se i vratila kuda sam i do{la. Ali u ma koju drugu no} uop{te ne bih ni do{la. ^ovjek koga pratim, rekoh u sebi, u{ao je u ovu ku}u, osim ako ve} ne stoji tik iza mene, osim ako me nije posmatrao jo{ otkako sam u{la u selo. Ve} sama ta pomisao bila je dovoljna da se popnem ispucalim kamenim stepenicama. Trebalo mi je malo du`e vremena da otvorim vrata, ali na kraju ih jesam otvorila, i jesam u{la. Vi ste Gavran Gailé, namjeravala sam da ka`em. A potom, {ta }e se dogoditi - nek se dogodi.
(Oprema teksta je redakcijska)

N

a pola puta do brda, ta ljudska prilika zastala je da predahne, pa sam zastala i ja, u zaklonu jednog niskog, od vjetra pridavljenog drveta {to se naginjalo nad put, dok su mi nosnice igrale od mirisa lavande i `alfije. Stajao je nasred puta, nji{u}i se dok je gledao oko sebe, i meni se javi jasno izra`en osje}aj da se osvr}e prema meni, da zna da sam tu, te poku{ava da odlu~i {ta }e sa mnom.

s iglicama poput makazica, gusto zbijenih. Shvatih da di{em s mukom jer ve} neko vrijeme nagib je bio strmiji, a i voda mi je ote`avala kretnje. Poku{ah da budem ti{a kako me taj ~ovjek ne bi ~uo iza sebe dok smo jo{ u {umi. Korito je kolebljivo vijugalo izme|u borova, te su mi se noge klizale po mokrom kamenju i nagomilanim iglicama, a pucketave {i{arke koje su mi se stalno zaplitale pod vrhove cipela pravile su preveliku buku. Sve sam o~ekivala da }u odvratiti o~i od

Planinski duhovi
^ovjek kog sam pratila mogao je na ovom mjestu
Naslovnica romana

Je li pametno
Nisam imala plan {ta bih radila ako bi se okrenuo i pri{ao mi o~i u o~i, i prvi put sam za`alila zbog bijelog mantila koji sam jo{ imala na sebi, i ranca {to mi je {u{kao na le|ima. Stajala sam nepomi~no dok se ovaj okretao sad na jednu, sad na drugu stranu, kao u nekakvoj sporoj, jednoli~noj igri, premje{taju}i se s noge na nogu, pogrbljenih ramena, rebara izvijenih u sjenkama, tako da sam ulovila sebe kako razmi{ljam: mora, i nasmijala sam se sama sebi. A onda je iza{ao mjesec i ~itavu brdsku kosu pretvorio u o{tar reljef, sjenke drve}a i zgurenog kamenja du` ivice puta, i ja sam vidjela da je taj ~ovjek opet u pokretu. Polako, polako, nji{u}i se, peo se uzbrdo. Sa~ekala sam da i{~ezne na krivini, pa se tek tad otisnula za njim. Sad sam ve} du`e vrijeme imala osje}aj da me ne{to gura unatrag, da strmi pritisak planine sve vi{e nalije`e na mene {to joj bli`e prilazim, a kad sam pro{la krivi-

Staro selo
Gore, preda mnom, odjednom je posrnuo, u zamahu koji ga je pogurnuo skroz nisko, a onda se opet ispravio i produ`io. Pustila sam ga da

IZ KRITIKE
„^ak ni zaslu`eno mjesto na Newyorkerovoj listi dvadeset najboljih pisaca do ~etrdeset godina ne}e pripremiti ~itaoca za ekstati~no bogatstvo i iznena|enje koje nosi ovaj neodoljivi roman pun legendi i tragedija... (On sadr`i) momente neizmjerno uzbudljive magije, divljine i ljepote... Svaka rije~, svaki prizor, svaka misao bukti od `ivota u ovom mnogoslojnom, ~arobnom i potresnom romanu o smrti, lije~enju rana i pam}enju.“
Booklist

„Briljantan prvi roman... Obrehtova je majstor slikanja historije kroz naknadne doga|aje, slikanja ljudi kroz ljubav koju bude, slikanja mjesta kroz pri~e koje jo{ traju; u ogledalu odra`eni svijet koji ona stvara istovremeno je i prepoznatljiv na prvi pogled, i samosvojna

legenda. Talenat Obrehtove prevazilazi njene godine, a njena nesentimentalna vjera u jezik, san i uspomenu pravo je zadovoljstvo.“
Publishers Weekly

„Izvanredno upleten ~vor legende i historije... Obrehtova od prve stranice gospodari proznim stilom i ispreda pri~u koja guta ~itaoca, te je te{ko ne zavoljeti je.“
Time Out New York

poku{aja da vidim kuda idem i ustanoviti da sam iznenada naletjela na njega, ili da je zastao i da me ~eka. U toj tami ni{ta se nije vidjelo, ali jasno sam ga mogla zamisliti kako stoji sa {e{irom i onim malim }upom, nestrpljiv, gledaju}i me naherenog lica s o{trim nosom i krupnim o~ima u kojima nema opro{taja, i onim upornim osmijehom o kom mi je pri~ao djed. Kad sam iza{la iz {ume, bila sam ga izgubila. Korito se pretvorilo u suhu, pustu stazu oivi~enu travom, koja se strmo pela zajedno s brdom, te sam se s mukom odr`avala u uspravnom polo`aju, ra{iriv{i ruke zbog ravnote`e. Pri vrhu tlo je postalo ravno, kao neka poljana, i tamo se nalazio nizak kameni most iznad potoka, te sam po{la obalom i pre{la njime. S luka su se vidjele ku}e, obrisi napu{tenih ku}a {to su se izdizali s obiju strana presahlog korita, tu i tamo zaklonjene gustim, {u{tavim kro{njama drve}a veoma razli~itog od onog drve}a u {umi kroz koju sam upravo pro{la. Sinu mi da to mora biti ono staro selo koje je pominjao fra Antun, selo koje su ljudi napustili poslije Dr-

u}i u ku}u, mogao me je sada gledati kroz mrak tih praznih prostora. Ja unutra ni{ta nisam mogla vidjeti, i pored te prve ku}e pro{la sam polako, osvr}u}i se u hodu. Zid oko ku}e bio je u jednom dijelu poru{en, a unutra je bila poplo~ana povr{ koja je vodila nekud, u ne{to nalik na vrt. Besmrtni ~ovjek mogao bi i tamo biti, pomislih, ali ako jeste, ne `elim da ga na|em. Sljede}a ku}a bila mi je zdesna, u sjenci jednog velikog drveta, i shvatih da je to nekada bila dvospratna kr~ma. Sprijeda je uz zgradu vijugalo kameno stepeni{te, a s njegove ograde visili su sad prazni sanduci za cvije}e. Duga~ak balkon na gornjem spratu nekada je pridr`avao drvenu re{etku s lozom, ali sad je samo nekoliko nejednakih zar|alih {ipki {tr~alo uspravno, prije nego {to nestanu u dijelom uru{enom krovu. Ostale ku}e bile su zbijene du` korita, zjape}i sjenkama, i ja sam pro{la hodaju}i pobo~ke, najprije okrenuta jednoj, potom drugoj obali, pored oronulih lu~nih prolaza i gomila odvaljenih kapaka, pored gomila madraca, pustih dvori{ta s rasutim ko-

Glumica Ketrin Hejgl otvoreno

&

Dnevni avaz, subota, 4. februar/velja~a 2012.

IDM >E

#!

Prema pisanju američkih medija

SPEKTAKLI Koncert čuvenog kantautora i projekcija filma

ĐHđA *==šALEć K 6KE $ E % =HJ=
Događaj zvanično i nije bio objavljen, a već je rezervirano više od polovine kapaciteta dvorane, poručuju iz agencije “Beral Music”
Ako je suditi prema pisanju američkih medija, zvijezda šoua realnosti Kim Kardašijan (Kardashian) ima novog momka. Riječ je o Marku Sančezu (Sanchez), igraču Njujork džetsa, s kojim je prije nekoliko godina bila u kratkoj vezi. Izgleda

Ketrin Hejgl (Katherine Heigl) ispričala je za američke medije kako je njeno najsramotnije iskustvo bilo poziranje pred kamerama dok je radila kao dječiji model.

5H=EIAEIKIJL=@AčEAC@A=
Tada devetogodišnja Ketrin započela je karijeru u svijetu mode. To iskustvo danas naziva brutalnim. - Poze u kojima smo morale stajati pred fotografima, bile su mi smiješne i glupe, ali svi me uvjeravaju u suprotno. Nikada neću zaboraviti sramotu koju sam pretrpjela - izjavila je Hejgl. Dodala je kako se grozi činjenice da majke, inače, guraju djecu pred kamere kada ona za to nisu spremna. - To su talentirani mali ljudi, kojima ne treba na početku života uništavati samopouzdanje suludim takmičenjima - zaključila je Ketrin.
Šercinger: Još jednom istakla figuru

Hejgl: Brutalno iskustvo

Pjevačica u kampanji za “London Fog”

Najpopularniji bh. džez sastav “Sarajevo Jazz Guerilla” uskoro bi trebao početi snimati album prvjenac. Kako otkriva pjevač grupe Elvir Bandić Banda, numere za debitantski nosač zvuka bend će, najvjerovatnije, snimati u studiju Muzičkog centra “Pavaroti”u Mostaru. - Već sam počeo raditi na tekstovima nekih pjesama, koje bi se trebale naći na albumu. Za sada se bavimo

’5=H=AL=/KAHE=’ IE=FHLE=>K
idejom da iskoristimo neke starije melodije kao podlogu za te pjesme pa ćemo vidjeti kako će sve to zajedno ispasti. Dobra vijest je, također, da smo dobili još jednog člana, džez-pijanistu i akordionistu Adisa Sirbubala. Riječ je o izuzetnom muzičaru, koji se nedavno vratio iz Čikaga i koji uveliko nastupa s nama svakog ponedjeljka u sarajevskoj “Pivnici”- ističe Bandić. H. P.

Nakon što su dobili novog člana

Đorđe Balašević održat će 16. marta koncert u velikoj sali tuzlanske dvorane Mejdan, a dan kasnije na istom mjestu predstavit će svoj rediteljski prvjenac film “Kao rani mraz”. Čuveni kantautor stiće će u grad soli 15. marta, gdje će mu biti priređen svečani doček. - Očekujemo Đoleta trinaest godina. Znamo da ima dosta toga novog da nam donese na palubi svoga broda i mislimo da će tri dana biti malo da ga ugostimo i družimo se s njim. Pored Balaševića i njegove “Panonske mornarice”, u Tuzlu će doputovati i glumci iz filma “Kao rani mraz” - poručuju iz tuzlanske agencije “Beral Music”, koja organizira ovaj vekiki događaj. Ističu i da za Balaševićevo gostovanje vlada veliko interesiranje. - Događaj zvanično i nije bio objavljen, a već je rezervirano više od polovine kapaciteta dvorane. Zato napominjemo za sve one koji žele doći na koncert i projekciju filma, da na vrijeme osiguraju ulaznice. Rezer- 

=H@=šE= FL K LAE I= 5=čA
da je par ponovo zajedno, jer su sve glasnija šuškanja da se tajno sastaju. - Kim i Mark se nalaze na večerama u hotelima. Kad god je Kim u Njujorku, oni se druže. Veoma su oprezni da ih neko ne vidi, jer Mark jošviđanekoga - pišu mediji.

Mark je definitivno njen tip muškarca, jer je u više navrata izjavljivala da voli atletsku građu. No, i on je slab na poznate dame, jer je, prije Kim, bio u vezi s glumicama Džesikom Zor (Jessica Szhor) i Hejden Penetije (Hayden Panettiere). Sančez: Igrač Njujork džetsa

Bivša djevojka o pjevaču
Balašević: Pobudio veliko zanimanje

vacije ulaznica po cijeni od 30 KM za koncert i film mogu se izvršiti putem telefon 066/343-333 te e-maila ulaznice@beralmusic.com i

www.kupikartu.ba, a preuzeti u roku od tri dana nakon rezervacije - pojašnjavaju u “Beral Musicu”. Balašević je u novembru

prošle godine u Sarajevu priredio istinski spektakl te je za očekivati da će se takva atmosfera ponoviti i u Tuzli. L. S. R.

Bandić: Radi na tekstovima pjesama

Zanosna Nikol Šercinger (Nicole Scherzinger), osim po pjevačkim uspjesima, poznata je i po tijelu na kojem bi joj mnoge žene pozavidjele. U kampanji za modni brend “London Fog” pozirala je obučena samo u kaput i ovoga puta još jednom istakla svoju figuru. Nikol je ove godine zamijenila prošlogodišnje zaštit-

ŠAH?ECAH FEH== I= K =FKJK
no lice, glumicu Kristinu Hendriks (Christina Hendricks). Angažiranjem zvijezde “Mad Mena” brend je prošle godine premašio sva očekivanja kada je riječ o zaradi. To im je cilj i ove godine, a popularnost Nikol, koju je stekla i u vremenu dok je bila sutkinja takmičenja “X Factor”, tome samo ide u korist.
Bijonse: Još se nije oglasila

Budući da je gledanost šoua “X Factor” u posljednje vrijeme opala, Sajmon Kauel (Simon Cowell) odlučio je da dovede neku prvoklasnu zvijezdu na mjesto sudije. Strani mediji prenose da je poziv za angažman u pjevačkom takmičenju dobila Bijonse Nouls (Beyonce Knowles), koja bi za pet sezona suđenja u tom šouu dobila nevjerovatnih 500 miliona dolara. Nakon odlaska Pole Abdul (Paula) i Nikol Šercinger (Nicole Scherzinger) iz šoua, mnogi gledaoci u Americi prestali su ga pratiti. Izvor blizak Kauelu otkrio je za medije da bi to mogla biti supruga Džej-Zija (Jay-Z). - Sajmonu je potrebna velika ženska zvijezda. Maraja

*EIA KI FL== @= IK@E K ’: .=?JHK’
Keri (Mariah Carey) bila bi dobra, ali ona trenutno nije toliko popularna. On želi Bijonse, jer bi na taj način sigurno oborio rekord gledanosti “Američkog idola”- izjavio je izvor. Menadžer Maraje Keri Rendi Džekson (Randy Jackson) ne isključuje mogućnost da se pjevačica pridruži ekipi emisije. - Sajmon je jedna od najpametnijih osoba koje poznajem. Siguran sam da ima pregršt dobrih ideja - rekao je on. Bijonse se za sada nije oglašavala po pitanju veoma velikodušne ponude, a pitanje je da li bi prihvatila tako zahtjevan posao s obzirom na to da je nedavno postala majka.

Nakon što je gledanost šoua opala

Enes Begović večeras će u Sloveniji održati prvi veliki nastup u nizu. Zajedno sa svojim bendom, održat će koncert u dvorani “Medvode”, koja se nalazi kod Ljubljane i prima više od 3.000 posjetilaca. - U Sloveniji je veliki broj ljubitelja mojih pjesama. Nakon “Medvoda”, planiramo raditijošnekoliko dvorana u ovoj zemlji, i to, najvjerovatnije, u martu i aprilu - kaže Begović, koji je sa menadžerom NediPatic: Zabavljala se sa Silom nepunu godinu 

= ’A@L@=’ E@A = =AHEčK JKHAK

Zauzeti Enes Begović

mom Srnjom počeo pripreme za koncert u tuzlanskom Mejdanu. Krajem februara putuje na mini turneju po Americi, gdje će održati četiri koncerta. - Radujem se ponovnom druženju sa Bosancima i Hercegovcima širom Sjedinjenih Američkih Država, ali zbog ranije ugovorenih nastupa u Švedskoj, bit ću samo deset dana - kaže Begović. D. Z.

Njemačka manekenka Tatjana Patic (Patitz), inače bivša djevojka Sila (Seal), otkrila je za magazin “In Touch” da se od pjevača razišla zbog njegove loše naravi. Ona je savjetovala Hajdi Klum (Heidi) da zaboravi na mogućnost pomirenja i da se što prije razdvoji od “bijesnog čovjeka”. Patic i Sil zabavljali su se nepunu godinu.

2=JE? 5E E= LA= šK =H=L

- On je sebična i nezrela osoba, koja ne može da kontrolira svoju eksplozivnu narav. Ima problema s izlivima bijesa - izjavila je Tatjana. Vijesti o potencijalnom razvodu Hajdi i Sila uzdrmale su svjetsku javnost, jer su njih dvoje važili za savršen par. Razlog za propast njihovog braka je, navodno, loš utjecaj koji Sil ima na djecu.

Begović: Večeras koncert u Sloveniji

54

Subota, 4. februar/velja~a 2012.

Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TRAVNIKU Broj: 51 0 Ip 014174 08 Ip Travnik, 19. 12. 2011. godine Op}inski sud u Travniku po sudiji Amiri [ero u izvr{nom predmetu tra`itelja izvr{enja INTESA SANPAOLO BANK BiH Sarajevo, Obala Kulina bana br. 9-A, zastupan po punomo}niku Sini{i Lu`aji}u, punomo} ovjerena kod notara Zdravke Bago, iz Sarajeva, pod brojem OPU 762/08 od 13. 10. 2008. godine, protiv izvr{enika: „JIM“ D.O.O. VITEZ, ul. \ure Pucara bb, koga zastupa Merdan Jadranka i Merdan Mahir, iz Viteza, ul. Stjepana Radi}a 45-A, radi naplate nov~anog duga u iznosu od 113.983,50 KM, sa sporednim potra`ivanjima, donio je dana 19. 12. 2011. godine, van ro~i{ta slijede}i

oglasi
od 12. 09. 2006. godine i saglasnosti date od strane HVB Central Profit banke d.d. Sarajevo od 02. 08. 2006. godine, radi obezbje|enja potra`ivanja tra`itelja izvr{enja prema izvr{eniku u iznosu od 120.000,00 KM, uve}ano za dogovorenu kamatu i ostale sporedne tro{kove. IV - Na prvom ro~i{tu za javno nadmetanje nekretnine iz ta~ke I ovog zaklju~ka ne mogu se prodati ispod polovine utvr|ene vrijednosti. Po~etne ponude za prvo ro~i{te na iznose manje od 1/2 utvr|ene vrijednosti ne}e biti razmatrane. V - Poreze i takse u vezi prodaje snosi kupac. VII - Na javnoj prodaji mogu u~estvovati sva pravna i fizi~ka lica, osim lica navedenih u ~lanu 88. Zakona o izvr{nom postupku, a du`na su prije ro~i{te za prodaju na ime osiguranja uplatiti iznos od jedne desetine odre|ene vrijednosti nepokretnosti, s tim {to osiguranje ne mo`e iznositi vi{e od 10.000,00 KM i prije po~etka ro~i{ta sudu predati uplatnicu iz koje je vidljivo da su osiguranje platile na depozitni ra~un Op}inskog suda Travnik, otvoren kod Unicredit Zagreba~ke banke, Filijala Travnik, ra~un broj: 3389002208351383. Od polaganja osiguranja oslobo|en je tra`itelj izvr{enja. VII - Kupac je du`an polo`iti cijenu u roku od 15 dana, od dana objavljivanja zaklju~ka o prodaji nekretnine najpovoljnijem ponu|a~u. Ako kupac u odre|enom roku ne polo`i prodajnu cijenu, sud }e zaklju~kom proglasiti prodaju tom ponu|a~u nevaljalom i novim zaklju~kom odrediti da je nepokretnost prodata drugom najpovoljnijem ponu|a~u koji treba da u roku koji odredi sud, a koji ne mo`e biti du`i od 30 dana, od dana prijema tog zaklju~ka deponuje prodajnu cijenu. Ukoliko i drugi ponu|a~ ne polo`i prodajnu cijenu u predvi|enom roku, sud }e ova pravila primijeniti i na tre}eg ponu|a~a. VIII - Ponu|a~ima ~ija ponuda nije prihva}ena, osim za tri najbolja ponu|a~a, osiguranje }e se vratiti odmah nakon zaklju~enja javne prodaje. IX - Ovaj zaklju~ak }e se objaviti na oglasnoj tabli suda. Stranke mogu o svom tro{ku objaviti ovaj zaklju~ak u sredstvima javnog informisanja, odnosno da o zaklju~ku obavijeste lica koja se bave prodajom nepokretnosti. Zaklju~ak }e se dostaviti strankama, na oglasnoj tabli suda, i nadle`nom organu Poreske uprave. Pravna pouka: Protiv ovog zaklju~ka nije dozvoljen pravni lijek (~lan 12. stav 6. Zakona o izvr{nom postupku) SUDIJA Amira [ero

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TUZLI Broj: 32 0 Mals 029067 08 Mals Tuzla, 06. 01. 2012. godine OP]INSKI SUD U TUZLI, stru~ni saradnik Alma U`i~anin, u pravnoj stvari tu`ioca D.D. BH TELECOM SARAJEVO, Direkcija Tuzla, Aleja Alije Izetbegovi}a br. 29, protiv tu`enog „PECIVA PROGRES“ D.O.O. Tuzla, Ul. Rade Pele{a broj 21., radi duga, vsp. 1.392,95 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06; u daljem tekstu: ZPP), budu}i da tu`eni nema sjedi{te na adresi posljednjeg poznatog sjedi{ta dru{tva, objavljuje sljede}i

OGLAS
Dana 19. 11. 2008. godine, tu`ilac je podnio tu`bu protiv tu`enog, radi naplate duga vsp. 1.392,95 KM. Tu`bom tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog na naknadu glavnog duga, zateznih kamata i tro{kova postupka. Obavje{tava se tu`eni da je, na osnovu ~lana 70. stav 1. ZPP-a du`an, najkasnije u roku od 30 dana, dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`ati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podosioca (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e istaknuti mogu}e prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Ukoliko tu`eni, kojem je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama Dnevni avaz i na oglasnoj tabli suda, te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Stru~ni saradnik Alma U`i~anin

ZAKLJU^AK
I - ODRE\UJE SE PRVO RO^I[TE za javnu prodaju nekretnina izvr{enika Merdan Mahira iz Viteza, ul. Stjepana Radi}a 45-A, sa dijelom 1/1, upisanih u 1. Zk. ul. br. 58. KO Vitez, na k~. br. 395/9/k.p. br. 1061/4/, ku}a, zgrada i dvori{te „Lug“ povr{ine 574 m2. Vrijednost naprijed navedenih nekretnina utvr|ena je u iznosu od 204.942,50 KM, a po zaklju~ku broj 51 0 Ip 014174 08 IP OD 23. 6. 2011. godine.

USMENIM JAVNIM NADMETANJEM, dana UTORAK 07. 02. 2012. godine, sa po~etkom u 10,00 sati

II - Ro~i{te za javnu prodaju }e se odr`ati u zgradi Op}inskog suda Travnik, ul. Vezirska br. 2 u kancelariji broj: 49 (potkrovlje suda). III - Na nekretninama izvr{enika iz ta~ke I ovog zaklju~ka uknji`eno je pravo zaloga - hipoteka drugog reda radi osiguranja nov~anog potra`ivanja u korist tra`itelja izvr{enja, a na osnovu rje{enja ovog suda broj 051 0-IPZ-06-000230

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD MOSTAR Broj: 58 0 Mals 030319 07 Mals Mostar, 17. 03. 2008. godine Op}inski sud u Mostaru, po sudiji Bajri Avdi}u u pravnoj stvari tu`itelja J.P . „Elektroprivreda HZ HB, D.D. Mostar protiv tu`enog, „Tisak Globus“, vlasnik @eljko Peri} iz Mostara - Kralja Tomislava 3, radi isplate, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH, objavljuje sljede}i

OGLAS
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 043879 12 P 2 Sarajevo, 09. 01. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Vu~ijak Sanja, postupaju}i u pravnoj stvari tu`itelja KATANA BEGAN i KATANA AJI[A oboje iz Sarajeva, oboje zastupani po advokatu Esadu Hrva~i}u iz Sarajeva, protiv tu`enih DODIK MATIJA, ^OSI] RU@A, BO[NJAK VLADO, ILI] ANA, BO[NJAK SLAVICA, BO[NJAK MARA, DODIK MARA, JOZI] FINKA, DODIK STOJAN, DODIK SRETO, DODIK ANTO, DODIK AN\A, [KRBA KATA, DUSPARA JELKA, DODIK FINKA, DODIK ANA, DODIK NIKOLA, DODIK JOZO, BO[NJAK ANA, [TRK KATARINA, JURAKI] ANKICA, GRUBI[I] ZORAN, TUKA VINKA, TUKA JAKA i DODIK LUCA, zastupanih po Radivojevi} Rasimu, advokatu iz Sarajeva po Rje{enju Slu`be socijalne za{tite op}ine Ilid`a broj 35/V-13-550-805/08 od 12. 06. 2008. godine, te tu`enih ILI] DRAGICA, ul. Ragiba D`inde 156, Sarajevo, ILI] DARKO, ul. Ragiba D`inde 152, Sarajevo, ILI] @ELJKO, ul. D`emala Bijedi}a broj 94, Sarajevo, LEBO MLADENKA, ul. Rastova~ka bb, Posu{je, JOSIPOVI] MIRJANA, ul. Malinova broj 4, Petrinje, R Hrvatska, ILI] IVAN, ul. Ragiba D`inde 156, Sarajevo, DODIK ZORAN, ul. Adema Bu~e 461, Sarajevo i DODIK MLADEN, ul. Adema Bu~e broj 461, Sarajevo, radi utvr|enja prava vlasni{tva na nekretninama VSP - 1.000,00 KM, nakon ro~i{ta za glavnu raspravu odr`anog dana 27. 12. 2011. godine, a koje je provedeno u prisutnosti punomo}nika tu`itelja, te posebnog staratelja tu`enih advokata Radovovi} Rasima, a u odsutnosti uredno obavije{tenih tu`enih Ili} Dragice, Ili} Darka, Ili} @eljka, Lebo Mladenke, Josipovi} Mirjane, Ili} Ivana, Dodik Zorana i Dodik Mladena, donio je dana 09. 01. 2012. godine slijede}u Dana 5. 4. 2007. godine tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enog „Tisak Globus“, vlasnik @eljko Peri} iz Mostara, radi isplate, v.sp. 2.811,42 KM. Tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da plati tu`itelju za potro{enu elektri~nu energiju za vrijeme od 1. 3. 1999. godine do 31. 1. 2007. godine, iznos od 2.811,42 KM, sa zateznim kamatama po stopi iz ~lanka 277. ZOO i to od dana podno{enja ove tu`be, pa do dana kona~ne isplate, kao i da tu`itelju nadoknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom ovrhe. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH, i na

oglasnoj tabli suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Obavje{tava se tu`eni da na osnovu ~l. 70. stav 1. ZPP-a FBiH tu`eni je du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334. ZPP-a FBiH). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. (~l. 71. stav 1. ZPP-a FBiH). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog. (~l. 71. stav 2. ZPP-a FBiH). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a FBiH). Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan. (~l. 182. stav 1. ZPP-a FBiH). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Sudija Bajro Avdi}

OGLAS
OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 Ps 037613 08 Ps OP]INSKI SUD U MOSTARU i to sudija Divna Bo{njak, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja „RTA-ROBNO Transportna Agencija“ D.O.O. Sarajevo, Halilovi}i bb, zastupan po zak. zast. protiv tu`enog „BAROS“ D.O.O. Mostar, ul. Bra}e Feji}a bb, zastupan po zak. zast. radi: Isplata potra`ivanja v.s.p. 4.515,96 KM, vanraspravno, dana 27. 3. 2009. godine, donio je slijede}u:

Obavezuje se tu`eni da na ime obavljenih {pediterskih usluga i za tu`enog upla}enih carinskih pristojbi vozarine, isplati tu`itelju iznos od 4.515,96 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 3. 1. 2008. godine kao dana podno{enja tu`be do isplate, te mu naknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 282,50 KM, sve to u roku od 30 dana i pod prijetnjom ovrhe. SUDAC Divna Bo{njak UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje ovom sudu u skladu sa odredbama ZPP-a. Napomena: Dostava presude zbog propu{tanja se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u Dnevnom listu (~l. 348. st. 4 ZPP-a).

PRESUDU
zbog propu{tanja

PRESUDU
UTVR\UJE SE da su tu`itelji Katana Began sin Deriv{a iz Sarajeva JMBG 0607932172196 i Katana Aji{a iz Sarajeva JMBG 0502935177184 po osnovu dosjelosti stekli pravo suvlasni{tva sa dijelovima od 1/2 na nekretninama koje se nalaze u naselju Boljakov Potok u Sarajevu, ozna~enim kao k.~. broj 1301/1 u naravi ku}a, ku}i{te i livada ukupne povr{ine 722 m2 k.o. Dolac po starom premjeru, {to po novom odgovara k.~. broj 443/1 i k.~. broj 445/1 k.o. Novo Sarajevo IV, {to su tu`eni du`ni priznati i trpiti da se tu`itelj na osnovu ove presude uknji`i u zemlji{ne knjige Op}inskog suda u Sarajevu. SUDIJA Vu~ijak Sanja POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude dozvoljena je `alba Kantonalnom sudu u Sarajevu u roku od 30 dana od dana prijema pismenog otpravka iste. @alba se podnosi putem ovog Suda u dovoljnom broju primjeraka za Sud i za stranke.

Op}inski sud Mostar 07 58 Ps 020935 06 Ps

OGLAS

OP]INSKI SUD U MOSTARU i to sudija Divna Bo{njak, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja „INTERAGENT“ D.O.O. Mostar, ul. Kralja Zvonimira 13, zastupan po zak. zast. protiv tu`enog „COLDING 2000“ D.O.O. Mostar, ul. Franje Mili~evi}a 23, zastupan po zak. zast. radi: isplata potra`ivanja v.s.p. 19.654,09 KM, vanraspravno, dana 10. 02. 2009. godine, donio je slijede}u:

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 106621 09 I Sarajevo, 16. 04. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Mehudin Durakovi} u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja Intesa Sanpaolo banka dd BiH Sarajevo ul. Obala Kulina bana 9-a, protiv izvr{enika 1. Edhem Hasanovi} iz Vogo{}e ul. Krivoglavci I br. 19, 3. Senahid Mehmedovi} iz Vogo{}e ul. Blagovac I br. 30, 4. Rifet Malagi} iz Vogo{}e ul. Jo{ani~ka br. 19, radi izvr{enja, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku, a na prijedlog tra`ioca izvr{enja od 22. 01. 2010.godine

Dozvoljeno dana 31. 08. 2009. godne na osnovu vjerodostojne isprave - mjenice izdata u Vogo{}i dana 05. 01. 2000. godine, radi naplate nov~anog potra`ivanja u ukupnom iznosu od 8.849,60 KM sa zakonskom zateznom kamatom od 28. 05 .2009. godine pa do isplate. Tro{kovi izvr{nog postupka odre|eni su u iznosu od 200,00 KM. Izvr{enje }e se provesti na pokretnim stvarima izvr{enika. Sudija Mehudin Durakovi} POUKA: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema, u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Objavljivanjem rje{enja o izvr{enju u dnevnim novinama, smatra se da je dostavljeno izvr{eniku Seadu Kari}u protekom roka od 15 dana.

PRESUDU
zbog propu{tanja

Obavezuje se tu`eni da na ime duga pru`enih {pediterskih usluga isplati tu`itelju iznos od 19.645,09 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 29. 12. 2006. godine kao dana podno{enja tu`be pa do isplate, te mu naknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 959,00 KM, sve to u toku od 30 dana i pod prijetnjom ovrhe. SUDAC Divna Bo{njak UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje ovom sudu u skladu sa odredbama ZPP-a. Napomena: Dostava presude zbog propu{tanja se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u Dnevnom listu (~l. 348. st. 4 ZPP-a).

OBJAVLJUJE
RJE[ENJE O IZVR[ENJU

ILA=@=H

Dnevni avaz, subota, 4. februar/velja~a 2012.

##
w

Tačno Netačno
Geografija je nauka o Zemlji i njenim obilježjima, stanovnicima i 1 pojavama? Jedan od povoda Američkog građanskog rata bilo je i ukidanje 2 ropstva? Među sisarima najbolji skakač je 3konj? 1. TAČNO

Iako malo šećera nije problem, svakodnevne veće količine tog slatkog “otrova” ubijaju, a zbog njega godišnje umre 35 miliona ljudi širom svijeta, izjavili su naučnici s Univerziteta u Kaliforniji. Tvrdeda suzašećereni sokoviislatka hranaodgovorni zabolesti poput pretilosti, karcinoma, problema s jetrom i srčanih bolesti. Šećer ne samo da čini ljude debelima nego u potpunosti remeti metabolizam, “izbacuje” hormone iz ravnoteže, povisuje krvni tlak i oštećuje jetru. Isti takav učinak na tijelo ima i alkohol.

w

ŠAćAH A@= JHL= = E =D

*H= @IE @H=LA =A@EčE žELJ IHAćK

Parovi koji žive zajedno, sretniji su od onih u braku, otkriva američka studija provedena na 2.737 ljudi. Kratko nakon vjenčanja ili početka zajedničkog života, parovi su bili izuzetno sretni i nisu bili toliko depresivni kao samci, ali je njihovo dobro raspoloženje brzo nestalo. Samci su održavali jače veze i sa prijateljima i sa porodicom, što smanjuje stres, ali i rizik od mentalnih bolesti. Zdravlje bračnih parova se poboljšalo, dok su se parovi koji su živjeli zajedno, osjećali sretnije i samopouzdanije, potvrđuje istraživanje. Bračni parovi imaju djecu prije nego parovi koji žive zajedno i to im privremeno smanjuje nivo sreće zbog neprestanog dizanja i neispavanosti.

Geografija - opisivanje ili pisanje o Zemlji
Geografija je nauka o Zemlji i njenim obilježjima, stanovnicima i pojavama. Doslovni prijevod znači “opisivanje ili pisanje o Zemlji” pa je, prema tome, nastala i prevedenica zemljopis. Prva osoba koja je koristila riječ “geografija”, bio je Eratosten (276. - 194. prije nove ere). Četiri historijske tradicije u geografskom istraživanju su prostorna analiza prirodnih i ljudskih pojava (geografija kao nauka distribucije), nauka o područjima (mjesta i regije), nauka o odnosima čovjek - Zemlja te istraživanje u nauci o Zemlji. Moderna geografija je sveobuhvatna disciplina koja, prije svega, pokušava razumjeti svijet i sve ljudske i prirodne kompleksnosti - ne samo gdje se objekti nalaze nego i kako se mijenjaju i nastaju. Kao “most između društvenih i prirodnih nauka”, geografija se dijeli na dvije glavne grane - humanističku ili antropogeografiju i fizičku geografiju.

ISTRAŽIVANJE Harvardska škola javnog zdravlja
Riba bi trebala biti na jelovniku barem dva puta sedmično

Ranija istraživanja sugerirala su da osobe koje jedu dosta ribe, koja je najčešći izvor omega-3 kiselina, imaju niži rizik od razvoja atrijske fibrilacije
Odrasle osobe kod kojih su zabilježene najviše vrijednosti omega-3 masnih kiselina u krvi, imale su za 30 posto manje izglede za razvijanje poremećaja srčanog ritma od vršnjaka koji su imali najniže vrijednosti, pokazalo je američko istraživanje. - Rizik koji je za 30 posto niži za najčešći oblik aritmije u Sjedinjenim Američkim Državama, prilično je velika stvar - naglasili su autori istraživanja s Harvardske škole javnog zdravlja. Neka ranija istraživanja sugerirala su da osobe koje jedu dosta ribe, koja je najčešći izvor omega-3 masnih kiselina, imaju niži rizik da razviju atrijsku fibrilaciju, ali druga nisu pronašla istu vezu. Dok su se ranija istraživanja temeljila na odgovorima ispitanika o tome koliko jedu ribe, u ovome su mjerene vrijednosti omega-3 masnih kiselina u krvi kod više od 3.300 osoba starijih od 65 godina. Tokom sljedećih 14 godina naučnici su pratili njihovo zdravlje i kod 789 otkrili atrijsku fibrilaciju. Analizom podataka utvrđeno je da je grupa s najvišim koncentracijama omega-3 kiselina u krvi na početku istraživanja imala 30 posto manje izglede da im se pojavi aritmija u odnosu na one s najnižim vrijednostima. 

AC=! =IA EIAEA IEž=L=K HEE @ =HEJEA

w

Potrebno je: 1 glavica luka, 3 mrkve, 5-6 krompira, 3 kašike brašna, 2 kašičice slatke crvene paprike, 1 paprika (žuta), kocka za supu (mesna ili povrtna), vegeta, so, biber. Za noklice: 2 jaja, brašna po potrebi. Način pripreme: 1. Na ulju kratko pržiti luk, dodati crvenu papriku i brašno, promiješati i zaliti vodom uz miješanje do vrha. Pustiti da prokuha, otopiti kocku za supu, začiniti dalje po ukusu. 2. Dodati krompir narezan na kockice i očišćenu papriku narezanu na komade. Kuhati dok povrće ne omekša. 3. U međuvremenu za noklice razmutiti viljuškom jaje, dodati brašno uz miješanje dok ne bude dovoljno čvrsto da se masa može vaditi kašikom. Ne možete pogriješiti: Ako tijesto bude mekše, noklice će se više napuhati i brže skuhati, a ako bude gušće, noklice će biti tvrđe i morat ćete ih kuhati malo duže. 4. Pred kraj ukuhati kašikom noklice, pustiti ih da isplivaju na površinu pa kuhati još desetak minuta.

2=FHE=š

Predlažemo

2. TAČNO

Počinje Američki građanski rat
Jedan od povoda Američkog građanskog rata bilo je i ukidanje ropstva. Nakon što je na predsjedničkim izborima pobjedu odnio republikanski kandidat Abraham Linkoln (Lincoln), u Montgomeriju (Alabama) na današnji dan, 4. februara 1861. godine počela je skupština o odvajanju šest država Juga, koje su bile protiv tog izbora, u Konfederaciju američkih država. Na istoj konferenciji pet dana kasnije delegati Južne Karoline, Alabame, Floride, Džordžije, Luizijane i Misisipija izabrali su Dejvisa Džefersona (Davis Jeferson) za prvog federacijskog predsjednika. Ubrzo je i Teksas pristupio Konfederaciji da bi dva mjeseca kasnije počeo Američki građanski rat.

PREKID, PRELOM (tur.) PTICA GRABLJIVICA

VJERNI

GLAVNI GRAD VENECUELE

OBIM

”ORGANIZ. PISAR, OF AMERIC. BILJE@NIK STATES” ONOG ^ASA LU@NA SO

O.^.

NAJTE@A ATLETSKA DISCIPLINA

PRO@DRLJIVOST

NEODGOJENO DIJETE

3. NETAČNO

Kengur najbolji skakač među sisarima
”ROYAL ARMY RESERVE” BUDISTI^. SVE]ENICI PRO@DRLJIVI TE[KI ^EKI]

RIJE^NI OTOK

OPTI^KO POMAGALO RU^ICA, DR@AK

^LAN GARDE

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA MALA FLORAMI, ENAK, ADEN, Z, DENIS, ANTAL, MARK ENTONI, VIC, ALDANOV, IJ, PUME, ODA, RAKETA, SVAK 2785

PRIPADNIK NARODA U DACIJI

MUZI^AR NA SLICI GLAVNI GRAD GANE AUSTRIJA BLAGAJNA HOLANDSKI FUDBALSKI KLUB OBJEKAT ZA PRELAZ PREKO RIJEKE VOLUMEN

ALT

Konj nije najbolji skakač među životinjama. To mjesto pripada kenguru, koji živi u Australiji i Novoj Gvineji. Najviši među njima je tzv. crveni kengur. Visok je do dva metra i težak do 80 kilogtama. Svaki kengurov skok pri brzom trčanju dugačak je oko šest metara. U januara 1951. godine zbilježen je rekordan skok jednog crvenog kengura, koji je tada skočio nevjerovatnih 13 metara. Kenguri isto tako dobro skaču i uvis. Kada odrastu, kenguri mužjaci s lakoćom preskaču ogradu visoku tri metra. U životinjskom svijetu najbolji skakači su buhe, koje mogu skočiti i 200 puta više u odnosu na dužinu tijela, ali ovdje nije riječ o tome.

75 m2. alu felge. Stanje uredno.205. prešao 65. jednokreventa namještena manja soba sa kupatilom. 1. v. 123m2.000. 062 227 167 Prodajem stan u novogradnji. sprat. spr 59m2. Tel. 062 146 935 Dvosoban stan 60 m2. 77 kW. 1. ul. Tel. 1. 1. tablama. 062 677 488 Centar. Tel. 1. 061 288 939 Novogradnja Stup “Tibra 2” stanovi sa klimom koji su u ponudi samo kod nas. 061 142 418 Fiat doblo cargo furgon. 061 494 120 Lijepo namješten dvosoban stan u centru.100 KM/m2. daljinsko.000 KM. 061 249 467 Mercedes 123 dizel. avgust 2002. prozori. 80 m2. sport back. god.. 66 kW. full oprema. ulica Kranjčevića 9/I. 1990.500 po m2. Vila.700 KM. godište..500 KM. 1. Tel. Navig. Metalik siva boja. lux.000 km. 061 897 947 Prodajem dvosoban stan veličine 57 m2. 062 814 399 Reno laguna 1. g. Super stanje. 061 507 960 Prodajemstan54 m2+8m2balkon i hodnik. papiri uredni. 061 812 411 Toyota corolla 2006. ul. alarm Cobra. Tel. Polje. garaža u zgradi. metalik siva. Bihać. prvi sprat. nova Tehelova zgrada. Tel. 56 m2 + balkon + parking . 1. A faza. airbazi. 5 vrata. 061 510 964 Hrasno. extra siva perla. nije zadnji sprat. 061 360 084 Skenderija. centar Vogošće. grijanje. zaključavanje. Bjelave. 061 188 998 Opel zafira 2. namješten. registrovan do 25. 85 m2.9 TDI. cijena 2.250 KM. Boljakov potok. austrougraska gradnja. Tel. spr. Tel. 061 509 705 Prodajem stan na Malti ul Alojza Benca vis priz 54 m2. centralno. 061 269 835 Hrasnica. benzin 1. reg. 061 510 964 Grbavica. Tel.. tek registrovan.. brza keš isplata. sprat. elegans. servo. servo. Ljubovića. Otes Ilidža. 063 798 978 Prodajem auto navigacije raznih marki Garmin. isplata odmah. ekstra stanje i pogled.. I sprat. Tel. centralno grijanje.1. 061 510 964 Al. 4-soban. etažno grijanje. Tel. Čobanija. 062 536 237 Jednosoban namješten stan na Koševskom Brdu.100 KM. sivi.. ima klimu. 061 204 169 Ford mondeo 2. el. kod pic. moderna kuhinja. 061 538 128 Dobrinja V. A faza. bega Fadilpašića 81m2. godina. xenon. Tel. 062 832 572 Škoda fabia 2000. 85. Dvor .000 KM. B faza. 2004. 062 341 913 Prodajem dijelove za Audi 80 cc. 061 366 530 Prodajem dizel motor za Audi 80 cc. Ekstra povoljna cijena. Tel. 1986. Tel. 108.550 KM/m2. Tel. 445 578 Prodajem garsonjeru 27 m2. esp. 2001. Tel.. u odličnom stanju. kao nov. 062 315 978 Citroen GS 1. Vraca. Tel. Tel. Tel. podizači. blindo vrata. 061 215 375 Saraj Polje.550 KM/m2. 1.. dizel.000 KM.000 KM. ABS. Tel. ul. 061 285 484 Škoda fabia 1. D. balkon. namješten. trpez. Al. bijeli. Miloša Obilića 100m2 od 300 KM do 1. Fojnička III sprat. 063 952 207 Stan opremljen studenticama. super stanje. 2. nov vanjski prozor. servo. spr adaptiran 78 m2 + 2 balkona . ul. kasko. god.110. reg do 4. Olimpijska.. 16 D. 066 722 932 Golf 2. Tel. 033 768 016 Dijelovi i oprema Auto dijelovi za Opela astra. na duži period. 061 203 376 Lijepo namješten 2. 2. 1. Tel. 061 149 190 Fiat punto dijelovi 1. bez udesa. novo etažno plinsko grijanje. 68m2. 1988. Tel. prozori. Tel...stan u srcu Starog grada 155 m2/I sprat. tek uvezen. klima. prodajem stan. 1986.000 KM fiksna. servo.000 KM i stan na Grbavici ul Grbavička 14. Odjavljen. 061 204 988 Audi 100 CS ili mijenjam za manji auto. 063 875 057 Golf II dizel. trosoban potpuno namješten stan u zgradi. Tel. 062 876 883 Prodajem stan u centru ul Koševo 3. 121 m2/I sp. ul. retrovizori. Vila. 16. etažno grijanje. lift. 2001. 2. 033 768 016 Alipašino . Tel. 450 KM/m2. air bag. A. 2. Tel. putnički 8+1.0 td. potpuno opremljenu garsonjeru. plin. centar Zenice.600 KM. Trg nezavisnosti 72 m2.6. Kolodvorska 13/VI. prvi sprat. 062 943 826 Lijepo namješten stan u privatnoj kući. 2. Vranica neboder. 2. montirku. sp cijena 2. iznajmljujem.000.500 km.200 KM. lift. 60m2. 2012. 061 614 887 Stanovi Izdavanje Aerodromsko naselje. 2007. 061 505 578 Prodajem dijelove za Opel calibru. 061 540 015 Prodajem stanove ul. klima. 061 130 649 Fiat punto 1. Falk. 061 701 044 Dvosoban stan. tempomat. Tel. registrovana. kupljen i servisiran u Asi. namješten stan na duži period.000 KM. Tel. novija gradnja. Tel.000 km. siva metalik. Tel. alminijska stolarija. etažno grijanje. Tel. Centar grada. Tel.4. 062 963 333 Prodajem četiri zimske gume Sava 185/65/15. cijena 45. tek registrovan.8 T benzin. 061 219 066 VW transporter 2. spr 72 m2 130. 061 242 261 Baščaršija dvosoban extra namješten 1. gusani radijatori. 061 210 508 Mercedes e 220 cdi avantgarde 2007. ul. Tel. iznad Papagajke Stari Grad. 061 145 829 Zasebnu. reg do 9.Mejtaš jednoiposoban renoviran stan 46 m2. jednoipos. dva balkona i dunum građevinskog zemljišta. 1. Olimpijska. ispravan. 2012. cijena povoljna. Geteova. prešao 175. godište. grijanje u sicevima. Polje. cen.4 benzin. Tel. 062 279 428 Stan 55 m2 namješten. plava metalik. 2012. prazan stan.1. 061 842 989 Dvosoban prazan stan Dobrinja c5 kod Merkatora. ulica Azize Šaćirbegović.5 tdi. Tel. Mojmilo. Dvor. uredni papiri. Veoma povoljno. 061 700 612 Dolac Malta. nenamješten sa garažom. Tel. naselje Grbavica ul.000 KM. 1. p. dobro stanje. lijepo namješten.200 KM. Tel. pogled na tri strane.Švrakino (kod Merkatora) garsonjera 25 m2/IV. Tel. 061 364 577 Škoda fabia 1. registrovan. 1. 063 345 268 Audi A3 2004. Akifa Šeremeta. crni. 2001. bojametalik srebro. jednokr. 2. Tel. rijetkost. crna boja.. dvosoban stan (55 m2) na vis. sprat.950 KM/m2. kompletno gleda na Ferhadiju. sprat. klima. Tel.800 KM/m2.prešao 160. Cijena 5. benzin. 1996. 061 510 964 Mojmilo . vektra. servisna knjiga. spr 61 m2 . garažiran. putnicki 2500cm motor. 5. 061 507 984 Kupujem japanska i ostala vozila niže vrijednosti.000 KM. Tel. dobro stanje..88 m2. sve 1/1. ugrađen alarm i kandža. 062 053 012 Ford eskort 16D CL u dobrom stanju. 061 556 638 Golf 4 tdi. 061 256 538 Passat 2006. 600 KM. može sa oštećenom farbom. Tel. komande na volanu. Tel.. dva balkona. 061 397 187 Hyundai elantra 2001. Tel. dizel automatik tiptronik. 2007. Avde Smajlovića. god. Grbavica i Čobanija. 061 217 897 Namješten jednosoban stan studenticama. prešao 90. Medium. Tel. 1. Tel. 1991. u odličnom je stanju. 033 481 399 Ilidža 45 m2. Tel. 8..000 KM. Cijena 2.000 Eura. 5 vrata. urađen vel servis. Cijena po dogovoru. 2012. al. povoljno. Tel. kvadrant. Tel.500 KM. 061 548 023 Novogradnja Grbavica 54 m2 1.300 KM. tek uvezen. TDI. el.000 KM. jednosoban namješten stan. N. 1. Bez posrednika. ul. 2004. god. limuzina. 58. Polje B faza.700 KM.Centar. Reg.107.000KM. registrovan do 9/2012. etažno.800 KM/m2.080 KM/ m2. 066 178 418 Dvosoban stan na Čengić Vili 2. serv. Tel. 1989. Tel. prešao 53. Tel. Radnička. mj.. 1. metalik sivi. Tel. centralno grijanje. spr adaptiran dvoetažni 67 m2 . Tel. spr.. klima. Grbavica.. cen. Becker. Braće Begić. 9. stan 28m2. cijena 2.. 1.kod Kluba Slovenaca 86 m2/ vis. 3 mokra čvora. god. uvoz Njemačka. Plaćene režije. korsa. Tel. Tel. sobe 105 KM. zimske gume. 062 383 064 Prodajem trosoban stan 78 m2.300 KM. 066 801 737 Prodajem stanove: Baščaršija.000 KM. god. 2012.000 KM. Tel. 062 600 111 Toyota yaris limuzina. 218.400 KM. 033 543 714 Prodajem stan na Bjelavama 1. Otoka kod Merkura. 061 145 853 Ilidža novogradnja u Pejtonu. Koševsko Brdo. dalj. 062 974 417 Kamioni Kombi furgon Mercedes benz 1991. centralno grijanje. u hodniku ugrađen veliki ormar 85. 56 m2. ful oprema. Dobrinja 100 hiljada. 061 925 312 Golf 2. god. registrovan i kasko osiguran. Tel. stranac.. polunamješten. 600 KM. februar/velja~a 2012. Tel. 061 202 851 Prodajem stanove na Grbavici 52m2 i 53m2. karavan. Tel. 061 141 943. 3 sp. 061 820 000 Kupujem vozila niže vrijednosti.500 KM. zatvorena lođa. Tel. Tel. Tel. adaptiran poslije rata. 90 m2. dvosoban namješten stan 500 KM izdajem Dženetića čikma. karavan. pogodan i za poslovni prostor (notarske urede. 10 sp. Useljenje u martu. klima.5kw. mlađa godišta. Sarajevu za stan u Sarajevu (Grbavica .. parking. Tel. kod BBI centra 500 Eura. 061 537 588 Jednosoban stan u zgradi. 2. Tel. 061 244 181 Polo 1. full oprema. 061 263 910. 84. 210.230. Tel. itd. c. 1993. Tel. 91. 1.111. reg do 3. nove gume. Tel. dig klima. Cijena 900 KM. 061 775 331 VW turan. ful oprema.. 7. Smailagića 10 sp. 062 888 246 Automobili Prodaja Alfa romeo 145 dizel 19. 35 m2+garaža 12 m2. Tel. Tel. sprat. Tel. Tel. prešla 33. Tel. Stup 54 m2 . kvadrat 1. crna. Registrovan cijelu godinu. ul. 113. cijena po dogovoru. Tel. 061 142 704 Dvosoban namješten stan na Alipašinom polju u B fazi. S. Tel. Tel. cijena 7. teretni.000 km. 100m2. ul. 061 157 571 Namješten jednosoban stan. ABS. sprat. sunča. Parking za stanare ispred zgrade. uredni papiri. Tel. 59m2. Tel. dvoja vrata. Tel. 061 345 448 Logavina 71m2. 033 442 998. ima servisnu knjigu. lift. 52. Hitno. 062 534 343 Motor sa reduktor 380/220 za izđubravanje farma 1. daljinsko zaključavanje. Tel. metalic crna. Tel. bijeli. Tel. abs. 062 226 984 Fiat seicento dijelovi. god. 061 702 881 Dobrinja 2. sunčan. automatik. god. cijena 15.0 TDi. reg. 061 142 704 Apartman 50 m2 u blizini novog “Avaza”. nova gradnja sa fasadnom ciglom.290 KM bez PDV-a. blind vrata. met.000 KM.2 benzin. 2002. 57 m2. 2003. 62. alu felge. omega. povoljno. 061 504 425 Povoljno novogradnja Stup Tibra 2 stanovi od 28 do 90 m2.000. god. 063 459 893 Kupujem rabljena i havarisana vozila svih vrsta. spr 83 m2. 700 KM. klima. renoviran. Dvor . Pofalići. 4. felge. trend line oprema.400 KM/m2. Esp. na stranim tablama i sl. 062 713 256 Garsonjeru izdajem namještenu. povoljno.350 KM. Frašte. 062 762 572 Centar .Vogošća. 065 819 136 Prodajem stan u Bihaću 33 m2 u centru. Zahida Panjete. Panasonic. 2006. 2 balkona. 033 455 086. 061 349 257 Fiat seicento 2002. 066 767 307 Potreban lijevi far za Audija A3. 1. reg. Dolazim na adresu. očuvan. metalik siva. Povoljno. Tel. reg. 5.8 benz. Tel.900 KM.000 KM. kompresor i veliku dizalicu. dvosoban. dizel.. Prodajem dvoetažni stan.550 KM/m2. 12.1 benzin 98. Pofalići na brdu iznad mljekare.mijenjam dvoiposoban stan u Odžaku sa cent. mj. 062 713 256 Potražnja Kupujem golf dizel. Tel. 11. 4 šarafa. Tel.350 KM. 062 520 823 Prodajem 3 gume ljeto . god. 063 894 278 Prodajem . 60 m2. 033 768 016 Aerodromsko naselje. Tel. Tel. lift. 12. 061 493 323 Centar kod Katedrale izdajem lijepo namješten stan. sprat. urađen veliki servis na 80. 062 341 913 Pežo 205. 000 km.5 CRDI.000KM. Može zamjena. klima. god 2004. 061 320 439 Prodajem stanove u novogradnji Stup Tibra: dvosoban 44 m2 i 57 m2 trosoban stan (useljenje mart 2012. 062 600 111 Buba old tajmer trajno registrovana. Tel. Tel. 2001. dig. ocarinjena. u dobrom stanju. Tel. prvi vl. 062 139 085 Prodajem dvosoban stan 54 m2 u starom Ilijašu. Tel. 061 288 939 Prodaja A. studentu..000 KM. god. Tel. balkon. renovirana. benzin. 061 269 835 Mejtaš. 2. 2003. Č. grijanje. dvosoban adaptiran 46m2 + parking mjesto . adaptiran. sunčan.000 KM. Tel. Tel. Tel. benzin. 061 187 139 Prodajem kombi trafik god. ESP. god. povoljno. 061 108 945 Prodajem dvosoban stan 53 m2. centralno gr. ful oprema. 061 223 084 Renault 97. Tel. god. 061 315 798 Prodajete automobil? Pozovite. korištene jednu sezonu. ul Aščiluk.. namješten.000 KM i Alipašino Polje. opremljen. 1.4 B.4 benzin. 52 m2. nereg.000 KM. god. servisiran. 106 m2. 600 KM.momcima. sp 108. Tel. 061 690 848 Prodajem dvosoban stan prvi sprat 60 m2 do Merkatora Dobrinja c5. 063 484 943.000 KM. plinsko grijanje. automatik. dvosoban. 5. klima. odlično stanje. 3. 260.1. Tel.000 KM. 4 x el... 062 506 775 Kupujem sve vrste vozila: strane table. god. 1. ul.ul. Tel. 061 249 467 Kupujem havarisana i ostala vozila. 033 441 687 Trosoban. 061 462 317 Skenderija. kod “Binga”. Podhrastovi. 065 819 136 Prodajem stan na Ciglanama ul Husrefa Redžića 3. benzin. Tel.200 KM. 062 943 826 Dvosoban stan. 03. servisna knjižica.. 120.. cijena 95. centralno zaklj. god. 300. 061 288 939 M. Tel. potpuno renoviran. odlično stanje.mijenjam nov neuseljen jednosoban stan u Ist. Tel. 16 cola. 4 vrata.. abs.. god. Tel. I. Trg Zlatnih ljiljana dvosoban stan 55 m2. Tel. god. 061 427 717 Uzimam havarisana i ostala auta. 1. 062 139 085 Dvosoban stan 58 mk. ul. Tel.. Tel. 061 031 330 Č.garaža 20m2.9 tdi.500 KM. crna met. frontera. Polje. telefonom i balkonom. 1.9 dci. Tel. garsonjera. ordinacije. Tel. 061 510 964 M.000 KM. 15. Tel. 2009. centralna.C faza 40 m2 + balkon/X. 065 819 136 Prodajem stan u Hrasnom 38 kvadrata plus balkon. 43. nenamješten i renoviran sa etažnim grijanjem.. god. Tel. sp. Tel.. Ekstra stanje. Otoka preko puta Merkura. trosoban stan (81 m2) + 2 balkona. pp vrata (zvati iza 12 sati). peti spr. ESP.700 KM. Tel. pro. Tel. ful oprema. 062 158 101 Namješten sprat u kući .70 m2 ugrunčeni. u izuzetnom stanju. ul.000 KM. povoljno 1. 54m2. do 06/2012. 033 417 320 Kupujem havarisana i ostala auta za auto dijelove. Tel. paket d. Tel. cijena po viđenju. 110. neispravna. Tel. ful oprema. 16. 19. 061 842 201 Ford putnički karavan. Olimpijsko. Tel.9 dci.). 2. Tel. 062 345 262 VW T4. god. do Merkatora na Dobrinji c5. Tel. 061 204 169 Škoda favorit. 330.000 KM. registrovan do 8. 8/2012. 13. kuka garaž. ul. elektro paket.. 8/2007. 3 sp. 2000. 2003.3 u ekstra stanju. Garska. 84. tuš kabina. od 27 do 94 m2. ul. Grbavička. Tel. Tel. 033 213 508. kupatilo sa pripadajućom opremom. dobar raspored. 061 208 177 Jugo. novi passat. 061 356 535 Dvosoban stan. 061 806 407 Prodajem stan u centru grada od 98 m2 u ulici Aleksa Šantić. Tel. 063 340 989 Prodajem četverosoban stan od 78 m2. Vraca 2.600 KM sa PDV. Cijena 500 KM. vrata. Mašine uvezene iz Belgije. knjiga. 062 333 529 Alipašino. centralno i podno grijanje. Cijena 52. KM 110. Tel... Tel. Cijena po dog ako se uzima više komada. Tel.5 soban. Tel. godina. u voznom stanju. sprat.000 KM. Tel.56 48Subota 4. ABS.000 KM. A faza.9 TDI. Dolac Malta Čengic Vila 70m2. u odličnom stanju. isplata odmah. do 13. sp.000 km. podrum. klima. cijena povoljna. 59. Tel. 061 269 835 Bjelave kod meteo stanice dvosoban stan 49 m2/I sprat. Tel. Tel. Dnevni avaz ni Najve}i dnev oglasnik u Bosni i Hercegovini Pasat 1. Tel. 061 200 203 Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta 5 KM. lift. Aleja lipa 46m2 i 52m2 + balkon 2. Tel. Tel. alarm. Tel. 061 269 835 Sobu studentici kod Holiday Inna.000 KM. I kat. Smailagića 67m2. Tel.4 Mpi. 65. modifikovani model.850 KM. balkon. Tel. Tel. cijena 6. Tel.800 KM i Vojničko Polje ul Hasana Sučeske 6. 061 775 331 Bora 1.1.400 KM i stan u centru ul Muvekita 3.500 KM. el. god. isključivo ispod tržišnih cijena.6. kompletno i kvalitetno adaotiran. tek registrovan. adaptiran sa kuhinjom rađenom po narudžbi.9 tdi.9 TDi. Tel. Tel. cijena 200 KM. Tel. 062 270 696 Prodajem vulkanizerske mašine: dvije balansirke. Tel. trosoban 74 m2/XIV plus dva balkona. 39. 061 244 809 Ford fokus 2002.. 061 521 395 Prodajem komplet mjenjač za kombi T2 sa alnaserom. duž čitavog stana. plaćeni carina i PDV. ul Trg solidarnosti 1. 54 m2. p. 065 880 310 Audi 3. cijena 50. 2012. N. trosoban stan 72 m2. 101.. 10/2003. Tel. 105.000 km.500 KM. Tel. Meck lock. osim plina. Tel. alu prozori. ul. Tel. 061 274 441 Kupujem ispravna i manje havarisana vozila mlađa godišta. Tel. 2008. sprat. 061 548 023 Renoviran stan 78 m2. zeleni metalik. 061 363 511 Prodajem stan Alipašino Polje. 48 m2. Kuhinja. ekstra motor i limarija. Tel. el. god. 062 072 825 Ferhadija . 062 280 679 Jednosoban. 061 979 106 Prodajem stan u Ilijašu 27 kvadrata. reg do 07. Ozme. Tel. Tel. Dobojska. 062 814 399 Seat Ibiza 1. 062 600 111 VW touareg 2005. tigra. Tel. M. servo. veliki balkon.000 KM..550 KM/m2. 061 812 485 Dobrinja I. fiksno. 4-soban.4. Tel.000 KM.000 km. grijanje.000 KM. Tel. putnički kombi 8+1. 446 324 km.preko puta hotela Zagreb. 061 146 916 Prodajem osam čeličnih felgi. klima. sprat VI. Tel. 061 080 330 VW Jetta VR6. 062 383 064 Prodajem stan u Sarajevu. metalik. spr. grijanjem i garažom. ful oprema. asr. 86. god. 063 793 111 . Alipašino polje. Cijena 7. ul. Tel. Otoka 100 hiljada 65 m2.000 km. Logavina. 1. 061 435 734 Mercedes ML 350. prizemlju u odličnom stanju. Tel. 1997. Tel. 061 758 217 Otkupljujem ispravna vozila na bh. m. Petrakijina 115m2. 70 m2.500 KM. 061 566 500 Prodajem kamion kiper Man 26-332 registrovan do polovine novembra. Galija. Lužani. retr.5 soban sunčan stan u Titovoj. sp. ptt Hyundai H1 2. 500 KM.. Cijena 6. dizel. sp. 061 338 893 Pežo 206 HDI 1. Tel. g. Tel. Branilaca sipa. 2. dizel.000 eura 1m2. Alipašino. adap. Tel. 2003. 3 sp. Tel. odl. Tel. ful oprema. Tel. etažno. 061 347 861 Al. 4 vrata. Tel. Trg solidarnosti. 80 m2.3. met siva. privatna kuća. Polje . Tel. garažiran. 1. Tel. Tel. registrovan i u dobrom stanju. 1985. nove zimske gume. opreme. dvosoban stan 300 KM. Tel. 061 221 891 Audi 80. havarisana. havarisana. 066 995 944 M. IV sprat.. istekla registracija. 061 361 205 Reno laguna 1. dobro stanje.500 KM. registrovan. Tel. 16. dogovor. 062 383 064 Prodajem stan u centru Trnova površine 49 m2. prešla 109. 2 x airbag. plaćeno sve do reg. dizel. bord kompjuter. Aleja lipa 65. Tel. centralno zak. 061 103 284 Pežo 307 SW. 061 917 093 Kadet 1. 061 269 835 Najpovoljnije tržišne cijene u novogradnji za useljive trosobne stanove na Stupu od 54 . Hotonj .560 KM/m2. 1. 033 768 016 Centar. 2003. Trg međunarodnog prijateljstva. 061 278 188 Caddy VW 2002. Tel. 065 819 136 Prodajem stan na Grbavici kod ambulante 57. 061 559 235 Ilidža.500 KM/m2.3 iz 1980. kuhinja sa visećim elementima.000 KM/m2. Alipašina. 062 993 253 Prodajem trosoban stan u novogradnji na Stupu ugrunčen cijena 1 m2 . šiber. 066 003 937 Namještenu garsonjeru na Dobrinji isključivo zaposlenim ženskim osobama. Tešanjska. Tel. 061 171 871 Prodajem polovne dijelove za sve vrste auta. Tel.).6 Hdi karavan. 27 m2. cijena 8. 063 566 508 Prodajem .. ABS.. 05. 061 359 728 Ciglane donje prodajem stan 43 m2 + balkon 6 m2. 2001. Tel.000 KM. 93. Vrazova. 66 kw. prodaje se stan novogradnja 43 m2 kod Robota. zaseban ulaz. centar. 061 242 008 Prodajem aluminijske felge BBS 14-ke. Tel. god. 063 902 618 Golf 5. el. Ilidža. 061 572 069 Prodajem dvosoban stan 65 m2 na drugom spratu. do 6. Tel. Tel. naselje 1 sp. Tel. podizači. 061 200 203 Audi 80.zima 165-70-14. god. 061 701 363 Škoda octavia tour 1. 061 701 387 Ilidža kod policije. stan prodajem 42 m2. 061 480 445 Centar. 061 204 169 Ford fokus karavan 2003. Tel.000 KM. za stan u Sarajevu. odlično stanje. Tel.900 KM.0 TDi. god. Tel. u voznom stanju.000. sa gumama 220 KM. kod pozorišta. dvoiposoban renoviran stan 66 m2. 033 768 016 Lužani 1. 061 206 985 Prodajem stan na Grbavici kod šopinga 54m. 2. 1. 033 768 016 Aerodrom. prodajem stan u potkrovlju 74 m. Vlasništvo 1/1. 061 812 029 Golf II benzin 1. Tel. tasovac.Hrasno).

Tel. Tel. 061 241 785 Prodajem nove Atlantic konvektore. Tel. dolazak besplatan. dvosoban stan sa stvarima u odličnom stanju sa cen. 061 864 759 Prodajem 7 dunuma zemlje u Tarčinu. 061 183 876 Prodajem hrčka sa kavezom 20 KM. 061 544 880 Prodajem sto i stalak staklo sa metalom. 061 493 323 Izdajem garažu Logavina do MUP-a Stari Grad 130 KM. 061 545 358 Izdajem poslovni prostor 42 m2. Tel.80x2. Tel. od glavne ceste koja ide za Trnovo udaljeno 2 km. 061 552 547 Mijenjam stan od 60 m2 + lođa + ostava na Ciglanama za veći u istom naselju. Tel. Radimo non-stop. Tel. sp.000 eur. nazovite! Antivirusna zaštita. Tel. 32GB.0 GHz. Tel. Cijena 400 KM. Sarajevo. šporet Sloboda. sve 1/1. 512 MB ram. Sve na jednom mjestu.480 KM/m2. K. februar/velja~a 2012. 20 KM po osobi. sig. internet. 061 249 249 Prodajem farmu koka sa 2 objekta. 063 881 306 Apartmani. Tel. cijena 100 KM. 062 472 068 Izdajem garažu. Tel.000 KM.grunt. Tel. Papiri 1/1.5 duluma zemlje livada. namještene sobe za dnevni boravak i prenočište. replika. 063 514 023 Mijenjam manji jednosoban za veći stan dvosoban ili trosoban. Cijena povoljna. idealni uslovi za skijanje i sankanje. Tel. 1/1. Tel. ekran 55 cm ravni. 061 222 141 Kuća u centru Makarske. Tel.00. 061 795 489 Prodajem ustupam opštinski prostor 25 m2 kod Narodnog pozorišta.Federacija. mogu i dvije manje porodice. Voćnjak. . 065 663 873 Prodajem Nokiu 6700c crni 5mpx camera. šporete (struja. 033 768 016 Stan u Mostaru 67 m2 sa dva balkona. bašta 850 m2. Dostava besplatna. 061 722 322 Prodajem dvosjed. 033 642 292 Izdajem poslovni prostor 80 m2 na atraktivnoj lokaciji. 062 568 248 Poslovni prostori Baščaršija. 1/1. 062 347 405 Ozbiljan bračni par traži kuću na čuvanje od Ilidže do Ciglana. 065 421 876 Prodajem enciklopedije: 1000 godina grada Zagreba. dva stana. Tel.Ako imate problema s vašim kompjuterom. 1/1. plac 100 m2. Tel. TV Filips 72 cm 100 KM. Korisni prostor 270 m2. atraktivne lokacije uz glavne ceste Dobrinja 133 m2. 061 709 430 Stan A. 061 102 699 Prodajem dulum zemlje na Mostarskom raskršću pored ceste. jedna 4 kw.Tel. period 18 mjeseci (agencija). Mejtaš 49 i 54 m2. kompletno i kvalitetno adaptirana. Koševsko brdo. 066 943 636 Potrebno više stanova u zgradi za prodaju i izdavanje. Tel.500 KM. 061 438 663 Prodajem kuću iznad Hrida. 062 530 601 Apartmani i sobe uz sami ski lift. bežičnih rutera i mreža. 061 709 061 Novo! Nokia C1-01 sa garancijom godinu dana. Tel. Tel. voda. može zamjena za druge uz doplatu. Tel. +387 61 978 104 Prodajem poslovni prostor u Zenici. Umrežavanje.100 KM.o. dvosjed i fotelju maslinasto zelene boje. hitno. Tel. uz njega dođe punjač i usb za 230 KM. cijena po dogovoru. 200 KM. kapije na daljinski svjetla na senzor. antivirus. Otoka 71 m2 . 061 131 646 Apartmani i sobe noćenje iznad Katedrale. 061 157 571 Prodajem Play Station 2 sa memori karticom i jednim džojstikom. Tel. 061 156 309 Kompjuteri Akcija servisiranja . Tel. 70 jaja kapacitet. Tel.duplex kuća u nizu. Tel.5m2. 061 863 722 Izdajem granap sa inventarom pogodan i za druge djelatnosti. prilaz za šlepere. Tel. 200 KM. Kolonija . kablovska. Stan na Dolac Malti. Grbavica . Tel. oplate za šalovanje Blažujke i okrugle oplate za betonske stubove. 062 818 909 Izdajem moderno opremljen dvosoban apartman po povoljnoj cijeni na Bjelašnici na duži i kraći period. jedna sobna vrata. Dolazak na kućnu adresu. Bana. 062 319 563 Jablaničko jezero. 061 143 433 Kuće Brčko. povoljno. Tel. 061 552 366 Prodaja veš mašina Gorenje 300 KM. 061 184 724 Iznajmljujem vikend kuću na Vlašiću. okućnice 150 m2. 061 646 492 Izdajem fast fud. Useljiva. 71m2. 061 753 131 Povoljno prodajem poslovni objekat 1. 061 846 492 Prodajem muško štene bosanski tornjak star 3 mjeseca. Tel. Tel. 061 200 820 Prodajem kauč u super stanju na rasklapanje. 061 794 249 Iphone 4. Sobe imaju svoje kupatilo internet. garažom i poslov prostorom. plinsko grijanje. u extra stanju. površina 6 duluma zemlje na Ozrenu u Stuparima. Tel. 6600. 033 768 016 Agenciji potrebni stanovi za iznajmljivanje i prodaju. 150 m2 stambenog prostora. grijanje. 100 maraka. 066 801 711 Saraj Polje. 036 809 009.500 KM.2mp slide Samsung C 6112 duos. Tel. grijanjem na V sp. sastoji se od dvije prostorije. 175. Tel. povoljno. Tel. 066 665 201 Mijenjam garsonjeru za garsonjeru. 062 606 060 Prodajem mobitel HTC xda diamond na dodir. kod Višegradske kapije ukupne površine 249m2. internet. cijena povoljna. sobe za noćenje i kraći boravak. Tel. 062 967 832 Izdajem frizerski salon u Buča potoku sa komplet inventarom. Tel. vrata. Tel. Tel. 061 869 396 Prodajem garažu u zgradi. 062 677 474 Prodajem računar Pentium 3. sve 1/1. Tel. 061 170 085 Ako želite brzu i povoljnu instalaciju windowsa 7. Grad dvoetažni 83 m2. 064 4140 936 Prodajem inkubatore za piliće. Tel. Tel. agencija. Tel. 061 559 235 Vrbanjuša. 061 269 835 Prodaje se kuća modernog stila u Starom Gradu na Bistriku. nadogradnja računara. Pofalići 2 sprata. Tel. 061 493 323 Agenciji potrebno više stanova za prodaju i iznajmljivanje. Tel. 061 243 611 Servis računara . potreban stan do 55 m2. Tel. 61. 29m2. prodaje se radnja 54 m2. nov 260 KM. kapacitet 10 osoba. Paromlinska 53.5x11. 57 Izdajem poslovne prostore. Mahmutovac. Tel. 062 150 856 Prodajem kuću na Vratniku. Tel. Tel. 062 256 035 Novo u ponudi! Izrada vizitki (100 komada = 10 KM). 061 133 485 Izdajem ili prodajem poslovni prostor na Marijin Dvoru od 22 m. 061 106 720 Ostalo Kupujem neispravne plejstejšn 2-dvice. Cijena 75. zamrzivač 410l -50KM. cijena 20 KM. prodajem 4. 500 m od asfalta. 17 km od Sarajeva. Tel. 37. sprat.zvati poslije 16. Dolazim po pozivu! Majo. Cijena na upit. 061 214 306. preko puta Vijećnice. na placu od 450 m2. Sarajevo. peć na dimnjak 8 kw Maja kor. Tel. balkon. 061 188 488 Prodajem garažu u Kranjčevićevoj ulici. Tel. servisi računara. 066 845 174 Kuća na Aneksu. jednostavan za upotrebu. Tel. 061 271 111 Tražim pod kiriju Lužani. Tel. Tel. šampionskog porijekla. sa tri etaže. parking. Tel.Hrasno 53 m2. Tel. fotelju. Tel. 061 031 330 Kućni ljubimci Mješanac šarplaninke i bulmastifa težak 65 kg besplatno se ustupa za parenje. blutooth.Dnevni avaz subota 4. lcd 17. Tel./Fax: 033 647 358 GSM 061 541 224. 1/1 . Tel. kupljen od uzgajivačnice Kladanj. 061 925 649 Agenciji potrebno više stanova za prodaju i izdavanje. Tel. internet konekcija. vakcinisan. kod nove džamije. Hrasno. Tel. Tel. 063 991 994 “Kuće snova” . Tel. telefon. 061 510 964 Sokolovići. nadogradnja. Obala K. 066 665 201 Obavje{tenje ~itaocima! Svi mali oglasi koji stignu SMS porukom od petka u 14 sati i tokom subote. Tel. Tel. cijena povoljno. Tel. 061 514 998 Prodajem TA peć potpuno ispravna. 037 351 057 Prodajem enciklopediju “Tito”. 200 m od Baščaršije.062 242 588 Prodajem polovna balkonska vrata.5 prizemlje sa 2 sprata. 063 359 282 Trosoban stan za dva manja. sve instalacije. trosjed i fotelju u odličnom stanju. voćnjak. .Pejton. Tel. 061 803 715 Prodajem 4. parking 1. Polje. 061 823 751 Sok. Tel. Tel. Tel.. Prvomajska 17. 063 893 583 Prodaju se dvije TA peći. 061 762 227 Mijenjam kuću u Starom Gradu za jednoiposoban stan . Cijena po dogovoru. web hosting. Tel. Tel. sobe s TV-om. Struge .Bogatići Srbija. 061 134 393 Prodajem lux kuću u nizu na Koševskom brdu. 061 795 489. Tel. ll 64 m2. B faza. Pofalići 40 m2. 2 g. Tel. parking. 3. Adema Buče 285. papiri 1/1. 061 855 099 Prodajem koze i jarad. Tel. kvalitetna kuhinja sa aparatima. Polje. Kod Vize. 114. kuću na sprat. 064 4212 354 Hitno potrebni stanovi za iznajmljivanje i prodaju za poznate kupce. 062 114 903 Prodajem poslovni prostor u centru Bugojna. Tel. 033 452 931. druga 2. trenutno fast food. Voda.com. 061 925 292 Prodajem televizor u boji. 061 545 375 Ostalo Harmonika vrata Harmik jednokrilna i dvokrilna sa dvije vodilice. modernu kuću (vilu) u centru Banja Luke za kuću u Sarajevu. papiri 1/1. a ostale od 3 KM po komadu. 061 817 960 Prodajem kuću 1/1. 061 347 536 Bijela tehnika Frižider Indesit korišten mjesec dana 230 KM. Tel. 061 700 863 Prodajem laptop. cijena 70 KM.000 KM. Tel. prodajem kuću 12. extra stanje. 062 074 519 Prodajem dvosjed. centralno. 033 200 877 Prodajem hitno kuću i zemlju u Crnoj Bari . Sarajevo KARTOGRAFIJA Karte: . Koševsko Brdo. 030 878 278 Samoutovarni mikser za beton Dieci LH 673. 10 m od obale.Čapljina. 066 026 990 Izdajem zidanu garažu na duži period kod pijace na Grbavici. 061 897 866 Apartmansko prenočište iznad Katedrale. u odličnom stanju 30. Tel. 062 959 129 Agenciji za nekretnine potrebno više stanova za prodaju uz proviziju od 3 % i iznajmljivanje poznatim klijentima. 062 180 957 Literatura o rasama i dresuri pasa. Tel. papiri. Tel. prodaja garaža 15m2 u stambenoj zgradi. Tel.5 kw.000 KM.600 KM/m2. 061 493 323 S. Tel. www. sp. jeftino. Tel. 150 m2. namještena. cen. povoljno. bit }e objavljeni u naredni ponedjeljak. papiri uredni. Sultan Ahmedova. Tel. okućnica 4. Klagenfurta. Skenderija 49 i 41m2. Ozidan.00 očuvana. dvosoban 56 m2. Kulenovića za isti na Ilidži. Tel. 062 381 294 Prodajem ruševnu kuću sa okućnicom i dvorištem. Tel. Tel. na relaciji Novo Sarajevo do 75. garažno mjesto zgrada Karingtonke 80 KM. Svi priključci. 1992. očuvana konzola. Hrasnica 135 m2. tri posebne etaže. Tel.000 m2. Tel. 061 459 769 Potreban jednosoban ili dvosoban stan u zgradi namješten na duži period. 061 269 835 Ilidža. ugradnja komponenti. samo ozbiljne ponude. prodajem kuću od 131 m2.Grbavica. Logavina. 061 801 755 Prodajem orahovu dasku debljine 5cm stara12 god. 066 739 251 Servis . lokacija Dobrinja. useljiv. xp. Tel. bašta. 061 182 061 Izdajem ili prodajem poslovni prostor . ručna izrada. Tel. antivirusi. Tel. Tel. 032780 274. ekstra lokacija. 062 367 915 Izdajem prenočište na Baščaršiji. Instalacija. vlasništvo 1/1. 062 762 572 Kupujem devastirane stanove. 066 178 418 Izdajem garažu na Koševskom Brdu (kod okruglih garaža). Nedima Filipovića br 8. Tel. spašavanje podataka.RELJEFNE i druge. kablovska. 2 radna stola za kuhinju i regal. Veš mašine. 061 508 931 Izdajem poslovni prostor na Ilidži pijaca pov 100 m2. Tel. vrlo povoljno. 033 534 086 DELSA d. 066 847 981 Prodajem zemljište 2. te veći broj LP ploča domaćih i stranih izvođača. Tel. Urbanistička saglasnost. Sar. vrlo povoljno. 063 537 844 Mijenjam noviju. 061 262 516 Prodajem el. 063 842 059 Ostalo Prodajem inkubatore za leženje pilića do 70 jaja 150 KM. Tel.000 m2 na Baricama.katalog projekata najljepših kuća na 165 stranica. Tel. Tel. jednosoban. 15 kvadrata. PVC prozori. 1/1. 062 345 800 Ostalo Prodajem 2 prozora 140x140. Tel. Tel.000 m2. Tel. 061 288 939 Izdajem poslovni prostor 110 i magacinskog 100 m2 na glavnoj cesti.Ilijaš.Geografske. Tel. Tel. Tel. 061 578 950 Zamjena Dva manja stana za veći od 72 m2. jednosoban stan 45 m2. Tel. za kupljenu cijelu parcelu poklanjam jedan plac. prekoputa Domapisaca. 061 446 540 Spavaća soba u dobrom stanju Simpova prodajem. 066 026 004 Prodajem više dunuma u placevima Zabrđe. 061 263 746 Prodajem kauč. 78. 1. kamera. sa svim papirima. dobro očuvano. antivirusi. Tel. sa namještajem. spašavanje podataka. Cijena 18 KM + poštarina. vl 1/1. sve na 4 duluma zemlje. 061 863 294 Prodajem Nokia N97. prodajem useljivu kuću sa 700 m okućnice. 061 157 571 Prodajem televizor marka Samsung ekran 72 i kameru za kompjuter marka Genius. 13 sp. nova stolarija. garaža. Tel. 20 KM po osobi. prodaja polovnih računara. Tel. mašina za suđe Elin 180 KM. Polje.000 KM. Ima bazen i vrelo vode. Tel. montažna garaža i pomoćni objekti. 061 226 007 Ilidža. Bosanski Ljiljan 17. Tel. mikrovalna 80 KM. Tel. održavanje. Sivice. devastirana kuća 60 m2. 061 506 750 Prodajem kuću G. 061 291 155 Prodajem kuću stan novogradnja 110 kvadrata + bašta + dvorište. 061 375 787 Stanovi . 066 084 561 Kupujem stan do 50 m2. Tel. jedna za wc. album značaka 50 KM. kuća.višenamjenski 36 m2. renovirana komplet. 061 740 870 Izdajem garažu u stambenoj zgradi. 066 064 875 Prodajem kuću u Draževićima kod Kiseljaka. sp. Tel. Tel. asfalt.600 m2 pored puta Sarajevo . Tel. Tel. Lcd Vivax 72 cm 340 KM. može vozilo ili traktor u račun. programi. 061 357 703 Prodajem frižider staklena vrata 300 KM. povoljno. Tel. 061 516 910 Prodajem kamin povoljno. Čengić V. Tel. u kutiji. od 15 do 25 KM. Tel. A. Plandište. nepušača. 062 320 648 Apartman sobe za noćenje. cijena po dogovoru. 062 443 874 Prodajem monitor 22 inch. Tel. Tel. Saraj Polje. Tel. 061 146 916 Vitrina 1. 89. 061 557 300 . Kalalarga p+2. komplet adaptiran. 4. Tel. cijene povoljno. može i zamjena za jednosoban stan uz dogovor. ul. pokriven. 616 751 Telefoni Apartman izdajem na Bjelašnici. cijena povoljna. 600 KM/m2.000 KM. prodaja. 065 294 840 Mijenjam stambeno poslovni objekat za stan do 40 m2 uz doplatu . god. Tel. 061 552 976 Izdajem 3 poslovna prostora od 60 kvadrata i jedan od 130 kvadrata na Stupu Ilidža. 12. Tel. Tel. Tel: 061 543 234 Prodaje se kuća u starom dijelu grada. instalacija windowsa. Komunalije do parcele. Tel. prodajem dvije građevinske parcele jedna do druge 820 m2 i 640 m2. Tel.Otoka. Tel. 061 145 853 Agenciji potreban veći broj stanova za prodaju i iznajmljivanje. štala. Tel.nerasbih. Tel. Rješavanje kompjuterskih problema. 065 191 617 Prodajem ženku švajcarskog ovčara vrhunskog pedigrea. Tel. socijalizacija i dresura pasa. Čelebići. 1. 061 715 735 Prodajem željezne pulčeve. Tel. renoviran. 061 165 028 Mijenjam stan u Sarajevu jednosoban za stan u zapadnom Mostaru. Tel. Tel. dvije garaže s 3 mjesta. tlakomjer digital 40 KM. 033 533 631 Prodajem frižidere i zamrzivač sa garancijom. Ponijeri Ravna planina kod Kaknja. Cijena po dogovoru. Tel. dvokrilna i prozor. 061 288 939 Za asistenticu PMF-a. 070 202 323. Tel. Tel. . 061 686 095 Orahov brijeg. Tel. ćilim. cijena 1. sa ili bez opreme. velika. Pejton 2-soban. 061 642 684 Prodajem staru bosansku kuću u Topliku.o.000 KM do 400. Tel. Tel. centralno grijanje. Tel.000 KM.Vraca 71ma. 062 606 060 Potražnja Agenciji potreban manji stan u zgradi u najam na duži period za uposlenicu državne institucije. 061 569 570 Ilidža . plin) 150 KM. Aleja lipa. Prodaja i ugradnja. 030 878 278 S. Tel. 061 214 115 Prodajem trosjed.Teritorijalne. 061 778 247 Izdajem poslovni prostor na Mostarskom raskršću uz glavnu cestu sa grijanjem 105 m2. kućica (90 m2) na 2 etaže. 063 899 989 Kuće u Starom gradu od 450. Povoljno. 4gb memory kartica. Pofalići 330 m2. 00387 61 226 645 Prodajem ili mijenjam kuću u Zvorniku za stan u Sarajevu. S. dobro uhodana lokacija. 037 351 057 Prodajem knjige stare od 50 . Tel. instalacija windowsa. 061 201 501 Zemljišta Opština Trnovo . 40 GB hdd. 64m2. struja. Brz dolazak na adresu. Sarajevo. 061 548 917 Poslovni prostor suteren 48m pogodan za sve namjene prodajem povoljno.000 KM. Cijena 250 KM. 4 krila vrata.Tuzla nedaleko od raskrsnice za Čevljanoviće. internet. 061 502 380 Prodajem orginal njemačkog ovčara star 6 mjeseci čistokrvan. Sarajevo. 061 769 649 Apartmani sobe za noćenje. 062 100 285 Izdajem apartman na Bjelašnici. cablovsku. cijena od 10 do 15 KM 1m2. garancija stalna. Tel. 061 183 876 Prodajem Sony pl 2. Prodajem kuću sa pratećim objektima.šporet strujaGorenje120 KM. pozovite. ptt Mašine Prodaje se cikular sa oblaricom i borfuterom motor 4 kw trofazni. papiri uredni. fiksno 55.Sarajevo. sve u dobrom stanju. Tel.Profesionalna dijagnostika i popravak računara.150 godina. Tel. 063 288 954 Stanovi . 061 854 294 Namještaj Dva kauča i fotelja. stambenog prostora 70m2 sa avlijom baštom i svim priključcima. latičar 100. garaža. memory kartica.000 m2. 061 835 212 Mijenjam jednosoban stan 39 m2 u Vogošći. Tel. Tel. antivirusna zaštita. Cijena 12. Tel.99. Tel. 3. 033 203 127 Tražim cimerku. instalacije sistema. 061 339 647 Hrasno. malo korišten. Alipašino Polje. Tel. Tel. Vogošća. album značaka 200 komada jeftino. Okućnica 800 m2. nov. Tel. na rasklapanje (žičana konstrukcija i jogi) veoma povoljno zbog selidbe. Tel. (lift). 4. Tel. Kirija i režije 200 KM. Maršala Tita 268 Luka.000 eura. 5 igrica. objekat P+1+P. hitno. Monografija “100 godina sporta u Bihaću”. 061 509 337 Izdajem poslovni prostor u Tuzli Stupine. 061 267 243 Izdajem sobe za prenočište u blizini Baščaršije. 061 350 682 Garaže Hrasno. Tel. 061 726 361 Prodajem pl. Meraje. uredni papiri 1/1. Tel.000. Konjic. vl.Poslovno-saobraćajne. 1 džojstik. 033 225 227. 065 545 193 Prodajem odličan inkubator za izleganje sve vrste peradi 150 KM. I kat. Tel. struja. na Koševskom Brdu. 2 duluma kivi. PVC stolarija. kao nov. ul.

elektro . Tel. instalacije. Tel. Varim aparatom. Tel. 061 160 141 Potrebna frizerka za žene i muškarce. terapija. stare veš mašine. 061 504 986 Super efikasno uništavamo žohare. Tel. mijenjanje pelena. nervozni ste. Porodice Ribar 65. umivaonika. Tel. 033 219 559 Uspješno i povoljno tokom cijele godine dajem instrukcije iz matematike. Probajte nešto novo i drugačije. 20 KM. rehabilitacija. 061 990 082 Sitne popravke krojačke usluge povoljno. 061 237 641 Agencija nudi usluge kućne njege starim. Tel. Kandi. 033 201 477 Zanatske NAJPOVOLJNIJE. Može i starija osoba Tel. plasiranje katetera.PICA” stadion Grbavica. 2451-1Ndž Fast fudu na Al. svih veličina i oblika. Sarajevo i šira okolina. šorvane i sve predmete od zlata. 066 842 429 Potrebna kuharica sa radnim iskustvom za rad u restoranu. 066 115 498 VELIKA AKCIJA!!! U PRODAJI SU BUKOVA DRVA 50 KM. 12 i 24 h. 062 922 712.želudac namještam. 061 512 874 Prodajem povoljno bolesnički krevet i ormarić. 061 138 561 Pelet kvalitetan i suh prodajem. šipod. 033 234 805. 061 546 443. 061 580 063 Čistimo stanove. 061 837 633 Ozbiljna žena pazila bi stariju gospođu. Tel. Tel. navlačenje mrežice i edelpuc. 061 429 108 Potrebna frizerka za rad u frizerskom salonu. februar/velja~a 2012. Masaža. 061 247 186. Tel. Tel. 066 205 286 Rigips. jakni. dogovor samo sa ženskim osobama. čisti bojlere sve uz garanciju. kvalitetno i jeftino. Tel. 062 846 770 Čistila bih stanove. potrebne dvije ozbiljne djevojke. BUKOVI BRIKETI I JELOVI OKORAK SUH ZA POTPALU 40 KM. Tel. Tel. popravka svih vrsta TV aparata. Obodin. te pratnja učenika tokom godine. engleskog. knjige za sve vrste preduzeća. Tel. Tel. cijena 50 KM. sa radnom snagom ili bez. 062 320 034 Ozbiljna žena pazila bi stariju osobu u radnom vremenu. 061 245 447 Prodajem veću količinu klizaljki iz Njemačke. Tel. usluge fizioterapeuta. mlada osoba pouzdana. postavljena bijelim krznom. 061 608 744 Prodajem kazan za pečenje rakije i dijelove Golfa 1. Tel. najpovoljnije dubinsko usisavanje pranje i ispiranje svih vrsta tepiha 1KM-m! Ugao 20 KM. 062 699 668 Agencija prevoz slabo pokretnih i nepokretnih osoba sanitetskim vozilom. očepljenja kanalizacija.. Tel.160. 061 225 727 Vodoinstalater sa iskustvom vrši opravke instalacija. kineziterapija. 70 KM. 061 339 306 Instrukcije hemije za studente i srednjoškolce. 061 323 906 Prodajem domaće maslinovo ulje. Tel. 1. sve je iz Njemačke. sve insekte i štetočine. 033 615-675 Drva režem motornom žagom. instrukcije povoljno 24 h-15 KM. dajem ga u pšola cijene. žalbe. 033 619 900 Majstor povoljno opravlja stari i montira novi namještaj. stari nakit. Planika. 061 753 355 Za eko selo razno prodajem. montažu sanitarnih uređaja i pročepljenja. fizike i hemije. 061 148 042 TV video servis. 061 174 138 Prodajem polovna invalidska kolica Otto Bock lagana i noćnu stolicu za bolesnike.000 pari obuće. HARMONIKA VRATA. 065 865 553 Ozbiljna. šporete. 033 219 761. vreća uglja 8 KM refuza Breza 170. na svim destinacijama sa i bez radne snage. Tel. 062 522 986 Radim centralno grijanje. povoljno. njegovala bi stariju bolesnu osobu. plinske instalacije sa atestom. skafandera. 033 456 505. Priuštite sebi nešto lijepo. od pripreme materijala do kucanja maturskog. Tel. dihtovanje i sl. interfona. sedra kamen. šute. na SMS. 062 440 655 Prodajem razne šalove i kape ručne radinosti. 061 563 815 Dajem instrukcije iz matematike i informatike. lajsni i ostalo. Veće i manje količine. Tel. povoljno. Tel. plakara. Tel. Tel. 061 924 180 Čistim stanove i poslovne prostore. generalno čišćenje 5 KM . povoljno. Uslovi: timski rad i zalaganje. 061 740 293. te sve vrste otpadnog željeza. davanje injekcija. 061 357 703 Čuvala bih djecu školskog uzrasta i pomagala im u učenju. ugradnja novih instalacija. 033 621 989 Ozbiljna žena čuvala bi stariju pokretnu osobu osam sati dnevno. šute i ostalog sa radnom snagom ili bez. Kvalitetno i povoljno! Tel. kotlića. Tel. 062 086 255 Cialis . 061 512 663 Tapetar. upisi. Tel. Tel. promjena pelena. 062 151 468. 061 417 842. Tel. Tel. 061 205 109 Strunu . Tel. osiguračkih kutija. selidbe. 061 822 380 Presnimavanje sa video kaseta na DVD. 061 188 410 VKV vodoinstalater radi montažu novih kupatila. Ne odg. M. Tel. Tel. ORAH 140 KM. presvlačimo sve tipove namještaja. 061 325 513 Održavamo stanove. Tel. Hrasno. Probni rad plaćen. 061 157 991 Instruiram matematiku za sve škole i fakultete uspješno i povoljno. 033 514 560. etažno grijanje. Tel.8 KM. 033 440 727 Prodajem mašine za hem. 061 154 540 Građevinska firma izvodi sve vrste radova sa garancijom. Tel.10 KM. 062 419 501 Moleraj: gletovanje. Tel. Tel. potiče iz doba Dubrovačke Rep. 650 867. aparate. Dvor. Tel. Tel. Tel. 062 876 691 Peć za pizze i pribor. bojlera. 062 824 523 Rainbow sistem čišćenja u vašem stanu ili poslovnom prostoru kvalitetno i povoljno. Tel. a ujedno izrađujemo novi po vašoj mjeri i modelu. 066 529 114 Čistim kuće i poslovne prostore. najpovoljnije u gradu odvoz kabastog otpada. rad na kompjuteru (trenutno se školuje VSS). 061 181 424 Mladić sa završenom SSS. 061 350 688. 061 339 374 Engleski jezik. Tel. 033 651 419 Dajem instrukcije za osnovce iz bosanskog.U prodaji su bukova drva po ekstra niskim cijenama. povoljno bez oštećenja. 062 152 950 Dajem instrukcije iz engleskog i arapskog jezika . vaganje gratis sve sa prevozom od 5 vr. te dajem instrukcije iz engleskog jezika. Tel. Tel. Tel. N. 066 665 201 Pod stresom ste. utičnica. Tel. 061 139 767 Kupujem zlato i šorvane po najboljim cijenama u BiH. Tel. Molim samo ozbiljne ponude. 061 214 405 Kupujem umjetničke slike. 061 171 666. Tel. 061 481 182 Instruiram đake i studente iz matematike i fizike na Ilidži. 061 553 640 Prodajem lovačku kombinovanu češku pušku Brno sa papirima. Tel. 061 900 620 Potrebna iskusna frizer/ka i dvije učenice. Maglaj. 033 645 475. 812 151 Instrukcije iz matematike .. moderne i razni brojevi. 061 560 195 Vrlo povoljno radim prevode sa engleskog na bosanski i obratno. WC. Tel. može i zamjena. izuzetno pogodno za dalju prodaju.šolja. itd. osigurača. Tel. tel. 061 154 540 Kuhinje. uputstvo. povoljno. fizike. 38. Tel. 061 540 533 Kupujem stare pokvarene veš mašine. radnji i udruženja.5 volti. 062 065 800 Čistim stanove i poslovne prostore. cijena po dogovoru. 061 233 078 Brusim. 061 813346 Agencija .. izrada kuhinja. povoljno poliranje. 062 818 909 Moler radi molersko farbarske radove čisto. Tel. automatski osigurači. Iberna). Tel. 061 233 517 “KIRBY” . diplomske i magistarske radove. Tel. noćne dežure. gusane radijatore. Tel. 061 507 838 Dajem instrukcije iz hemije za srednjoškolce. radi selidbe. 061 042 537 Prodajem skije Blizard polucarven bez vezova. 061 210 832 Agencija. jako povoljno . kucanje radova na računaru. čuvanje na 4. Tel. itd. 061 560 195 Kupujem lomljeno zlato.kombi prevoz namještaja. 2 sata-15 KM. 061 757 925 Intelektualne Bračni par uspješno daje instrukcije iz matematike. 065 190 150 Prodajem Braunove mrežice za brijanje i el. Tel. Svježa jaja japanskih prepelica 30 kom . Cijena po dogovoru. ulazna i garažna vrata. pranje i ispiranje svih vrsta tepiha. fast foodu. 037 351 057 Prodajem novu vojnu enciklopediju 11 knjiga.. Tel. Tel. povoljno. Tel. Tel. radimo i vikendom. 061 278 188 Parket postavljanje. el bojler. grijanja vodoistalater sa dugogodišnjim iskustvom u inostranstvu vrši sve radove na instalacijama sa garancijom. 062 136 248 Vršim prevoz robe. Polju potrebna radnica za posluživanje. Tel. filateliju. Tel. satove. popravni. 061 348 717 Vodoinstalater vrši opravke i prepravke. 061 286 082 Instrukcije iz matematike. Tel. 061 810 947. Sarajevo. 062 313 971 Potreban frizer i učenik.Dubinsko usisavanje. Tel. obezbijeđena radna snaga. 653 454 Prodajem polovan aluminijski lim ca 110 -1200 samare vjetrene lajsne. enterijera i stepeništa. itd. pekari. Dnevni avaz Hrvatsko predstavništvo traži mlađu komunikativnu osobu za poslovnu tajnicu. Tel. Tel. 063 009 683 Prodajem jeftino polovan kožni mantil br. miševe. brzo. gelendere. Tel. 061 367 166. 061 158 784 Prodaja uglja i drva u svim oblicima. peći za picu. 2335-1Ndž Bravar radi ograde. Cijena jako povoljna . 061 811 115 Zubne proteze. Dostupan svugdje. 063 848 921 Poštena i odgovorna žena sa dugogodišnjim iskustvom. Tel. poslovne objekte. TEL.viagra produženog dejstva. dukate. 061 491 463 Kombi prevoz i selidbe. Tel. cijena 15 KM. indikatori za banju. Tel. cijena 250 KM. rukavice. Tel. Tel. Tel. 063 854 480 Čuvala bih dijete školsko ili pr edškolsko u vašem ili svom stanu uz pomoć u kući. 061 132 149 Vodoinstalater adekvatno održava staru i postavlja novu instalaciju. kuće i poslovne prostore. Tel. Tel. 2042-1Ndž Servis veš mašina (Gorenje.. dolazim na lice mjesta. Tel. Tel. VANJSKE ROLETNE. 2429-1Ndž Antikviteti vitrina hrast ladica i dole dvoje vrata u rezbariji. Tel. 061 709 772 Prodajem masažer za tuš kabinu. Sarajevo i okolina. (KREKA) DRVENI 90 KM. matematike. Prodajem knjige svih žanrova. 065 669 827 Slobodna imam 31 godinu. indikatore.servis starih. Tel. Sarajevo. liječim stručno. moguće i doživotno izdržavanje. Tel. muz. čistila bi stanove ili posl. Tel. Tel. Tel. 061 132 149 Ostalo ŽOHARE. Tel. poznavanje engleskog. Tel. Tel. 062 199 199 TV servis ovlašten od Sonija i Samsunga servisira i sve druge marke i modele TV aparata. bez provokacija! Tel. šporeta. 1 KM komad. Tel. moleraj. automatske osigurače. prevodi i sl. Sve oblasti. 061 160 085 Prodajem. BLINDO VRATA. 066 162 298 Ozbiljna žena čuvala bih djecu. vrlo povoljno. 033 469 965 Njemački advokat iz BiH zastupa u svim pravnim stvarima u Njemačkoj. TRAKASTE ZAVJESE. Radim povoljno. 061 890 067. Tel. džepne. 061 552 366 Auto . 061 202 840 Mijenjamo komplet đon od gojzerica Adidas. napa. dolazim na adresu. plinske instalacije i mijenjam konvektore veoma povoljno. uslovi jako povoljni.1 h.58 Subota 4. Tel. Dolazim na adresu. Sva je roba iz Njemačke i izgleda u odličnom stanju. Tel. 033 610 000 TV servis vrši popravke svih TV aparata. Tel. 061 205 109 Staklar vrši ugradnju svih vrsta stakala i ogledala. kožni povez. Tel. NAJKVALITETNIJE ALUMINIJSKE ŽALUZINE 20 KM. Tel. 061 349 294 Vodoinstalater .uspješno i povoljno. Cijena po dogovoru. Tel. 544 932. 061 549 242 Instrukcije engleski i njemački. 061 184 796. uši. 061 785 535. 061 769 074 Prodajem bosanski ćilim nov. dimnjaci. obrazovana žena. engleskog daje časove. bojlere. 033 651 419 Dajem instrukcije iz matematike. terapija. ručni rad. Tel. samo kod poštene i ozbiljne porodice. Tel. Tel. 061 187 139 Prodajem violinu. fizikalna terapija u vašem domu. 061 141 944 Auto . Tel. 033 611 023 Dajem instrukcije iz engleskog jezika za učenike i odrasle. uništavamo sa najsavremenijim preparatima uz 100 % garanciju. Tel. laminat postavljamo brusimo i lakiramo. Tel. Tel. 451 778. 061 518 014 Molerske usluge povoljno štićenje namještaja. Tel. Tel. Dolazak na kućnu adresu besplatan. Kauč 10 KM! Sarajevo. najnoviji model. podlaganje zubnih proteza. 061 775 330 Frizerskom salonu Image potrebna dva frizera. Tel. 061 273 010 Potrebna radnica na poslovima us luživanja u starom Vitezu zvati iza dvanaest. ISPORUKA ISTI DAN. Tel. 2354-1Ndž “PARTY . Tel. Tel. Tel. Tel. Tel. 061 363 174 Prodajem elektro punjač za punjenje istrošenih baterija od 1. Tel. Tel. Tel. prevoz namještaja i selidbe. Tel. Tel. koriste ga ljekari u ordinacijama. kvalitetno i povoljno. Tel. Tel. Tel. 062 875 178 Nove originalne dijelove za industrijske šivaće mašine. Isplata odmah. čas 6 KM. 062 521 786 Prodajem nov njemački medicinski digitalni tlakomjer. odvoz starih stvari.hr Lanac frizerskih salona traži radnike. dolazak besplatan. Končar. 061 154 540 Kupujem deviznu štednju Jugo i Privrednu banku. U cijenu uračunato sve. 061 709 772 Prodajem odličnu mušku Meklaud jaknu. 061 863 332 Snimanje kamerom VHS . izgledaju kao nove. bez zakidanja na vagi od 20 do 36 eur. Tel. već od 35 KM. 8. 1 KM par. hemije. Tel. 062 257 606 Prodajem set Medicinske enciklopedije 3 toma. 061 829 108. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 065 027 864 Kupujem potrošene akumulatore svih veličina 10 do 20 KM po komadu. Tel. srebrene novčiće. 350 l. Drvenija most. Tel. dolazim kući. koristi se za lična dokumenta.30 KM. 066 111 109 Montaža satelitskih antena.instalacije i moleraj. Dolazim na adresu. uspješno visok pritisak bioenergijom.profesorica. 061 863 559 Povoljno radim maturske radove za osnovce i srednjoškolce iz svih predmeta. Tel. zidne. 061 506 755 Instrukcije iz matematike i fizike za sve srednjoškolce i studente. lakiranje sa besprašinskim mašinama. lakiram. satove i ordenje. građevinskih radova. Tel. sa trgovačkom školom. 065 417 196 Drva bukova kvalitetna za šporet. 061 526 205 Bravarske radove. cijena 15 KM. 066 115 498 Prodajem veću količinu skija i pancerica. 061 481 182 Instrukcije iz fizike i matematike za srednjoškolce i studente. Cijena povoljna. ručne. stolarije. 062 165 566 Prodajem nov ćilim. 061 321 289 Parket. el šporet i drugo. Tel. Tel. sablje. najbolje plaćam isplata i dolazak odmah. UGALJ (BANOVIĆI) KOCKA. itisoni 1 m/1. do 25 t. 061 501 401. pakovanje 4 tablete. brzo povoljno. itd. kuhinje. 061 828 416. ugradnja novih instalacija. moljce. Radim dostavu. lijepljenje stiropora. Dolazim kući. ski hlača. Tel. 033 621 976 Instruiram đake i studente iz matematike na Al. 065 666 567 Prodajem podlakatne štake metalne za odrasle. radila bih u kafani. 061 740 127 Izvodim sve vrste lim. 062 788 739 Kupujem srebro. 061 136 515 Frizerskom salonu za žene i muškarce potrebna radnica. 062 761 920 Čistim stanove. 061 220 782 Čuvala bih dijete u svom stanu. 061 537 739 Njemački jezik . auta. Tel. a za učenice sedmični džeparac. Tel. Tel. ekstra tablete za bolji sex. Tel. Tel. bojlera. 061 609 947 Vršim zamjenu puknutih članaka i vršim ostale popravke na sistemu grijanja. Tel. Samo ozbiljne ponude. američkih plakara. Tel. 40.00 sati. odgovaram na SMS. Tel. 523 998. Polju. zatvara balkone. kontru (Bugaria). bojlera i tuš baterija. Tel. Tel.pianino August Forster. 2138-1Ndž “VELIKA AKCIJA OGRIJEVA” . Tel. Sarajevo. 061 709 772 Prodajem plastenike PVC nove od 40-100 kvadrata sa novim uv najlonom garancijom i prevozom. Tel. zamjena konvektora i popravke radimo kvalitetno i povoljno uz garanciju. Samo ozbiljne ponude. postavljam sve vrste parketa i šipodova kao i postavljanje laminata. Tel. prostore. 062 525 882 Prodajem trakice za mjerenje šećera u krvi Bayer “Contour”. frizer za muškarce i frizer za žene. Tel. lustera i ostalo. 061 150 368 Dajem instrukcije iz bosanskog jezika (gramatika i pravopis). lakove. pojačava mušku potenciju. Tel. Sarajevo. 066 767 307 Kupujem umjetničke slike. kamin ili centralno prodajem.DVS svadbe. visina 195 cm. Zvati poslije 17. sve po dogovoru. Tel. 062 378 818 Dolazak na adresu . Tel. Tel. Dva časa 15 KM. brušenje. mašine za rezanje. 10. 062 979 631 Najkvalitetnije i najpovoljnije sa garancijom radimo termo-fasadu i španske zidove. Tel.kućna njega i pomoć starim i bolesnim. vrata. 062 551 170 Čuvala bih stariju osobu. dolazim kući. pranje portala. katetera. posjedujemo ljepila.5 KM. maturske. 033 971 594 Ozbiljna žena radila bi kućanske poslove. vršimo ugradnju panel parketa uz garanciju. dženaze. 061 815 047 Ozbiljna i veoma odgovorna žena čuvala bi dijete u svom stanu na Ilidži. 061 827 806 Stolar vrši opravku i izradu namještaja. kuće i posl. potrošene akumulatore. Tel. Tel. STJENICE. 061 303 466 Prodajem komplet knjiga izdanje “Svjetlost” bh.osnovna škola. Tel. Tel. 062 095 418 Detektivske usluge nudimo bilo koje vrste. higijeničar kod ozbiljne porodice. peći. kao i ugradnja šipoda i laminata. Tel. Tel. Tel. peći. Prodajem veću količinu robe: 1. 062 992 799 Povoljno radim seminarske. Tel. 033 920 050. montira novu instalaciju i renovira kupatila. Tel. 062 256 213 Certificirani računovođa povoljno vodi pos. Tel. 062 225 729 Vršimo presvlačenje i popravku svih tipova namještaja uz garanciju. selidbe. indikatora za kupatila. iskusan fizioterapeut. Tel. 037 351 057 Turistički vodič “100 turističkih destinacija u BiH” prodajem. kombi 15 kubika tovarni prostor. Tel. TEL. američki plakari. 061 158 784 Jeftino prodajem polovnu bundu Nutriju br. medalje i slično. 062 238 930 Dajem instrukcije iz matematike. 062 352 352 Električar usluge . Za narudžbe 60 komada i više besplatna dostava u Sarajevu.prevoz kombijem. 000 komada garderobe 0. 220 173 Vrlo povoljno pružam stručne pravne usluge: tužbe.el. 061 709 772 Prodajem odličan toster za sendviče. čistionu i rep (etilen). Tel. Tel. edelpuc. 062 992 799 Prevodim sa engleskog na bosanski i obratno. Tel. Tel. 061 709 772 Prodajem novo poštansko sanduče za pisma sa bravom i ključem. 062 752 697 Ozbiljna žena traži posao pomoćne radnice u kuhinji ili fast foodu. Prevoz obezbijeđen. ordenje značke i ostalo. Tel.instrukcije i prevodi. Banovići . prostore. Tel. nakit srebreni. dolazim na adresu. Tel. 061 277 288 Akcija.servis starih. Kamine zidamo šamotom. Hrasno. namještaja. Tel. 061 312 956 Stolar. 061 828 391 Presvlačim kauče i sve opravke. 061 168 739 Prof. farbanje. ugradnja bojlera. ostalo. Tel. instrumen brač i digmetaru Hohner (antikvitet). Tel. spise i dr. 061 500 037 Rigips. Cijena 50 KM. 061 312 435 Električar za sve opravke starih i ugradnju novih bojlera. Tel. odgovori na tužbe. 061 497 622 Vodoinstalater povoljno opravlja staro. cijena 40 KM. E-mail: vros(tele2. Izuzetno kvalitetno. jeftino. 061 222 228 Elektroinstalacije: ugradnja novih i popravke na starim.20 KM komad. instalacije i sl. Firma “GLANZ”. klavir . 061 131 213 KV elektromehaničar popravlja veš mašine. predmete od srebra. Tel. Tel. ordene. Tel. 061 922 476 Radimo centralno. diskrecija zagarantovana. Tešanj. Tel. 061 862 872 TV popravljam sve modele profesionalno i na vašoj adresi. 061 286 082 Instrukcije iz hemije studentima i učenicima. bolesnim i nemoćnim osobama. sobna i ulazna vrata vrhunskog kvaliteta po povoljnim cijenama. Tel. prigovori. 061 367 103 Prodajem manju novu kožnu mušku torbu. stepenica.masaža. Brza dostava. EI Niš. Daljinski upravljači za sve marke TV aparata. Tel. 061 709 772 Prodajem heklane radove. te sve vrste otpadnog željeza. Tel. književnika. Tel. 000 komada jakni. traži posao na recepciji. Tel. Tel. 062 828 306 Popravljam sve vrste frižidera i rashladnih uređaja sa garancijom. kao i ugalj Kreka komad i ugalj Banovići (orah i kocka). Tel. 061 872 910 Servis kućnih elektroinstalacija. molbe i sl.. 066 348 925 Prodajem knjige za školsku lektiru . kuće. Zanusi. 061 381 802 Monter PVC stolarije traži posao u prodaji proizvodnji i montaži PVC stolarije. 466 736. 061 709 772 Prodajem novu njemačku ručnu pumpu sa manometrom za pumpanje auto guma. Frizerskom salonu potreban pomoćni frizer. 061 141 544. izrada u toku dana. ugr. Garancija na uslugu 12 mjeseci. 061 564 564 . 033 653 311.. Nov ekskluzivni salon. 061 563 910. 061 156 309 Postavljam laminate. 033 201 477 Kupujem ciglu iz TA peći. komarce. odvoz kabastih stvari i šute. Tel. Tel. 062 139 453 Čistila bih poslovne prostore samo ozbiljne ponude dolaze u obzir. Tel. 062 255 055 Elektroinstalater . 061 219 768 Monter cent. panel parkete i ostale vrste parketa. Nova! Tel. Tel. a izuzetno cijena jeftina. PVC PROZORI. 626 157 Profesorica drži časove iz matematike i fizike. Tel. Tel. popravka starih proteza dodatak zuba. 061 722 558 Prodajem povoljno pelene za odrasle. lajsne. Tel. kompjuterska obrada i montaža. 061 925 649 Ozbiljna žena pazila bi stariju gospođu. mrave. Od 8 do 22 h. španskog. 062 758 560 Ozbiljna žena sa iskustvom čuvala bi djecu. Dolazak na kućnu adresu. Tel.. gore granitna ploča. Tel. sve prepravke. 066 115 498 Prodajem vulkanizerske mašine marke Hofman kompresor Trudbenik Doboj. indikatora i ostalo. 6974-1tt Stolar izrada kuhinja. ŽUTE MRAVE I MIŠEVE. 037 351 057 Prodajem sportske knjige.

Supruga sa djecom i unu~adi POSLJEDNJI POZDRAV Dragoj mami i neni MIHAJLU ^OBELI]U Dragi na{ prijatelju.(hadis) na{oj dragoj teti HURMI JUGO RIFAT BEGLEROVI] .MEDO iz Banja Luke RIFAT (BE]IRA) BEGLEROVI] . Sestri~na Zlata sa suprugom Suadom i djecom. februar/velja~a 2012. 2. za ovaj trenutak pripremajte se . S ljubavlju. ro|. Hajrulahovi}. Maida. 2. ve} danas nam nedostaje{. Uvijek }e{ biti u na{im srcima i mislima.. Safet i Amer [u{ki} p-72270 DRAGICI POPADI].MEDO 1937 . Tvoji: Hafija. CIPURKOVI] Draga na{a Hato. Gordi i Enver 2483-1nd` HURMETI JUGO Za veliku ljubav. Sestra Razija . 1991 .pripremajte se . Dragi [esti} i Mostar sevdah reunion p-88104 Posljednji selam na{em Medi. 2012. Nek’ ti dragi Allah. 4. te sestri}i Hidajet i Mensur ^izmi} sa porodicama 7120-tt S ljubavlju i po{tovanjem.2012. ro|.. 4. ali sje}anje na tebe ne blijedi. Sanela. Ifeta i Amra 2012-tz S tugom smo primili vijest da nas je napustio veliki humanista. RIFAT BEGLEROVI] MEDO 1937 . Mom Medi. 2012..Braco i Edin . podari D`ennet. 2008 . ^OROVI] Od rodica Ljubice i Sne`ane sa porodicom Tvoj plemeniti lik }emo uvijek nositi u svojim srcima 2482-1nd` . 2475-nd` S ljubavlju i po{tovanjem.\ija.Dnevni avaz POSLJEDNJI POMEN subota. Selma.. zet Refko Harba{ sa djecom 7120-tt Sestra Hivzija 7120-tt SJE]ANJE POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV na{em daid`i na{em [EMSO ^ENGI] 4. Vrijeme prolazi. podr{ku i toplinu koju nam je pru`ala cijeli svoj `ivot. za ovaj trenutak . Neka je rahmet tvojoj plemenitoj du{i. 2012. te porodice ^izmi}.. ENES RIBI] Hvala ti za svaki trenutak koji si nam poklonio.4.4.Beli sa familijama p-88104 TU@NO SJE]ANJE Dana. Fatima.{. Luke Bra}a Sadik i Smail sa porodicama. navr{avaju se dvije godine otkako nas je napustila na{a prija ENVER (SAMIJA) MUJKANOVI] 4. ATKA FI[EKOVI]. Bilo je zadovoljstvo imati te za ro|aka i prijatelja.hadis . 2. 2482-tt DRAGICI POPADI]. Porodica Mujkanovi} S ljubavlju i po{tovanjem. ljekar i dragi ro|ak POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV na{oj ragoj rodici na{oj dragoj rodici dr. d`. 2. Njeni sinovi Emin . 2.2012. Renea. Vranje{ 394-mo 7120-tt RIFAT BEGLEROVI] MEDO iz B. Jaganjac Ibro. ro|. ^OROVI] Od ro|aka @eljke i Jele ]uk sa porodicom Ponosni smo {to smo te imali. 59 .

Hurija i Zlata sa porodicama 2477-1nd` AMAR KOPI] Dragi Amare. Alma. 2012. navr{avaju se ~etiri godine od kada si se.2011. 2.4. 2012. 2012. Tvoja seka Behka. rado pominjati i nikada te ne}emo zaboraviti. 1951 . ro|aci Faris i Ensar Kopi} 2474-1nd` Dana. 2012. strina Elvedina. p-71120 VAHIDU IMAMOVI] 4. 2.KINA - had`i SENAD (FIKRET) PORI] Bol za tobom ne prestaje Porodica Pori} iz Ilija{a p-71380 ESAD (MUSTAFA) BE^EVI] Uposlenici Hidrogradnja d. Sarajevo Projekat Autocesta Koridor Vc Bija~a . navr{ava se {est mjeseci od smrti na{eg dragog supruga.{. Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima.. 4. a najte`e bez tebe `ivjeti.4. Ilma. kao da je ju~er bilo i svaka naredna }e biti tu`na i puna uspomena. ro|. Neka ti je vje~ni rahmet i da ti Allah podari lijepi D`ennet. Dalida. rije~i su nestale. 2. Neka ti Uzvi{eni Allah. d`. a tvojoj plemenitoj du{i vje~ni rahmet. zet i unuci Tevhid }e se prou~iti 5. Uvijek }emo te se sje}ati. navr{ava se godina od kada nije sa nama na{ dragi Danas.{. Molimo dragog Allaha da ti podari lijepi D`ennet i neka ti je vje~ni rahmet. Hvala za svo vrijeme provedeno s tobom. 4. 4. Tvoji: majka Zakira. 4. Tvoj vedri lik i tvoj osmijeh koji smo toliko voljeli i koji je uvijek pred na{im o~ima. Jasmina i Nuna Porodica [abi} 2481-1nd` Dana. da ti olak{a Berzah i nagradi te lijepim D`enetom.VERO ([ABAN) MUSTAGRUDI] Sin Nihad. Suada. 2012. 2012. Tvoji: nena Zilka.. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. 2478-1nd` ARMIN KRKALI] Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i biti dio na{ih najljep{ih uspomena. ali one vi{e nisu bitne. Molimo Allaha.Kravice 406-mo . Nevresa. nana Almaza 2480-1nd` na{em dragom radnom kolegi i prijatelju .{. 4.{. Lako te bilo voljeti.4. 2012.Meke. Dnevni avaz SJE]ANJE na na{eg dragog Dana. 2. 2. Bitne su uspomene na tebe i ~uvat }emo te od zaborava. in{allah opet zajedno biti. podari D`ennet. 4.00 sati u ku}i. navr{ava se 18 godina otkako je preselio na ahiret na{ dragi HUSO [AHBEGOVI] iz Zvornika Tvoj dragi i plemeniti lik nosimo u na{im srcima. da ti podari d`enetske ljepote. d`. Tvoje unuke Merka. kao i ova. Neka ti Allah.60 Subota. Svaki dan nam nedostaje{ i stalno si nam u mislima. 2. Nezira. d`. Muhamed i Emin 2481-1nd` ENVER . 4. 2. Neka ti je vje~iti rahmet i od Allaha lijepi D`ennet.{. Molimo dragog Allaha. draga majkana. unuke Nejra i Tajra Tvoji najmiliji: supruga Nura.. Te{ko je gledati ovaj svijet. navr{ava se 12 godina od tragi~ne smrti na{eg dragog Dana. 2012. 2012. Lela. sestri~na Ajna. 2. 2012. februar/velja~a 2012. ARMINA MIR^ETA KRKALI]A Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. 2. da ti podari vje~ni D`ennet i vje~ni rahmet. navr{ava se godina od prerane smrti na{eg dragog POSLJEDNJI SELAM Dana. HUSEINOVI] Dana. Supruga. 2. 4.. na na{u dragu ARMIN KRKALI] S po{tovanjem }emo te spominjati i ~uvati uspomenu na tebe. te{ko izgubiti. a tvojoj du{i vje~ni rahmet. snaha Sanela. 2012. ali tuga i bol za tobom je velika. oca i dede MUGDIM (HUSO) EFENDIRA 4... Upu}ujemo dove Allahu. navr{ava se {est godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog POSLJEDNJI POZDRAV ADNAN (HAZBE) SULJOVI] Tu`an je ovaj dan jer podsje}a na bolan rastanak s tobom. majka Hasiba i otac Himzo 2435-nd` MEJRA (SULEJMANA) PLANJA. Enver i Hasen Tvoji: daid`a Zijo i daid`inica Fatima 7141-tt BJELKA (HIMZE) MEDNOLU^ANIN 4. 2. Amina. (nedjelja) u 13. zet Mirza. sestre Arijana.d. navr{ava se godina od smrti na{eg dragog SJE]ANJE Dana. Danka. Uvijek }e{ biti u srcima svojih voljenih. Hasena. Kamenica 23A. 2. Amin. 7140-tt Supruga Adna i sinovi Emin. Tvoji: otac Hazbo. 4. 1994 . navr{ava se godina od kada nije sa nama 2000 . ptt SEJFO HELJI] Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima.. Tvoj amid`a Elvir. Tvoji najmiliji 2476-1nd` AMAR KOPI] Pro|e godina. 2. 4. Aris. k}erke. zet Esad Lukovac . k}erke Azemina. 2012. Bolno je ovo pisati. unuk Suad sa porodicama 7105-tt FADILA (MURAT) [EHOVI]A Nedostaje{ nam. majka Muniba. a tvoja plemenita du{a u na{im srcima. d`. Gospodaru svih svjetova. 2008 . a nama da umanji bol i ~e`nju u srcu do trenutka kada }emo. 2. 2. Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Ti }e{ zauvijek ostati u na{im srcima i biti dio na{ih najljep{ih uspomena. d`. 2. vratila izvoru nura. a u njemu ne vidjeti tebe. strina Enisa. te amid`i}i Adin i Ema 2479-1nd` SJE]ANJE Dana. danas je godinu dana otkako vi{e nisi sa nama. amid`a Kemal. 2012. @ivjet }e sje}anja na tebe i tvoj plemeniti lik. Brzo je ova godina pro{la.

2.{. 2007 . podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. 61 ATKA . d`. djeda i svekra SJE]ANJE na dragog brata. d`.. navr{ava se godina otkako nije sa nama na{ voljeni suprug i otac BRANKO \IN\I] Ovaj svijet je bio lijep samo dok si ti bio sa nama. Sestra Hidajeta. svastika Melisa i bad`o Slobodan sa djecom 7134-tt .{. 4. 2012.HATA FI[EKOVI]. Majka je sve na ovome svijetu: ona je utjeha u tuzi. podari lijepi D`ennet i neka ti je vje~ni rahmet. d`. k}erka Meliha. 4. SENAD . Neka Allah. Punac Mustafa. 2. 2012.4. navr{ava se {est godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog MIHAJLO SAKIBA (MEHMEDA) POJSKI]A 4. Tvoji Jasna i Mirza 7133-tt SJE]ANJE na drage roditelje SJE]ANJE na dragog brata MUGDIM (HUSO) EFENDIRA HIMZO JA[ARSPAHI] ro|. HURMETI JUGO 4.4. Supruga Hajrija. Neka ti Allah. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.SEN^O (FIKRET) PORI] Uspomena na tebe `ivjet }e dok postoje oni koji te vole. Neka ti Allah. 2. 2012.4. Adi. 2. 2.{. 2002 . 4. 10.. Munevera i Sejo Avdi} p-71104 HILMIJA (ADEM) \ULIMAN S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu i sje}anje na tvoju plemenitost i dobrotu. unuke Ajla i Amina 82-1ze ARMIN (AHMEDA) KRKALI] S po{tovanjem ~uvamo najljep{e uspomene na tebe.{. Tvoja djeca Edo i Mirela.Dnevni avaz Dana. 2. 1994 . Ona je izvor nje`nosti i samilosti. 2012. 2.. d`. 2. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. navr{avaju se dvije tu`ne godine otkako nas je napustila na{a majka subota. ruku koja ga blagosilja. nego prazninom koja je ostala. 2. Snje`ana ]eri} 7138-tt SAKIB (MEHMEDA) POJSKI] Molimo dragog Allaha. Hani. svekar i djed MIHAJLU ^OBELI]U Hvala mu za sve i neka mu je laka zemlja sarajevska. Mirza. navr{ava se najtu`nija godina bez na{eg dragog Danas. izvor snage u slabosti.4. 2012. otac. Neka ti Allah. 4. unuka Nela i zet Admir 2012-tz POSLJEDNJI POZDRAV radnoj kolegici DIKI RED@EPOVI] MUP KANTONA SARAJEVO N Dana. 2. 1912. 2012. navr{ava se godina od preseljenja na{eg dragog POSLJEDNJI POZDRAV dragom i po{tovanom prijatelju Navr{ilo se 18 godina otkako je preselio na ahiret na{ dragi suprug. saosje}anja i pra{tanja. 2. oko koje nad njim bdije. ptt 4. februar/velja~a 2012. 2. zet Zijo. prijatelju. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i.. 1992 . Fatima i unuka Amina 82-ze SJE]ANJE Dana. Emir i Lejla p-71380 IVICA PRTENJA^A I BO]ARI SARAJEVO p-71125 Neka mu dragi Allah. 4. 26. da mu podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. 2. 5. 2012. 4. d`. 2012. 2008 . sestri~na Jasmina i sestri} Mirza Po{kovi} 403-mo Po~ivao u miru Bo`ijem. izgubio je grudi na koje glavu naslanja. Porodica 7137-tt ARMIN (AHMEDA) KRKALI] Tuga i bol ne mogu se mjeriti vremenom. 2. 1920.. Ko majku izgubi. S ljubavlju i po{tovanjem. Hatma-dova odr`at }e se 10. punica Safija.4. D@AFI]. 2012. d`. snaha Fatima. (petak) u Nezir-aginoj d`amiji (na [emovcu) prije d`uma-namaza. {uru i daid`u na{oj Dana. Lejla i Enes sa porodicama ptt SJE]ANJE POSLJEDNJI POZDRAV na dragog oca. Mehmed.. snaha dr. nada u o~aju. sin Mehmed. 2. CIPURKOVI] Najsla|e {to ljudske usne izgovaraju je rije~ „majka“. sc. ro|. Sin dr. Zahvalna djeca iz Kaknja VASVA JA[ARSPAHI] ro|. 2012. Hvala vam na svemu {to ste u~ini za nas.{.{. 2012.

2.HAMO AVDIJA (MUJO) OSMANKOVI] Neka ti je vje~ni rahmet. Uvijek }e{ biti sa mnom. 2. Mujo Dan po dan. Ismir. sinovi Mujo i Samir. 156) SINE Bio si na{ heroj. D`an Dursum Nela. Amrom i Amerom.15 sati.{. Neka ti je rahmet du{i. 2. snaha Danijela. ali bez tebe vi{e ni{ta nije isto. snaha Cica... 2012. 2012. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. majka [erifa i braco Ilhan 2473-1nd` SJE]ANJE SJE]ANJE Dana. godine sa po~etkom u 13. Branko. navr{ava se godina od preseljenja na ahiret na{eg AMAR (D@EMAL) KOPI] FADIL (MURAT) [EHOVI] FADIL (MURATA) [EHOVI] Ostala je velika praznina. 2. 2012. 2012. Vili u nedjelju. navr{ava se godina od tvog odlaska [EPAN . godine kada si oti{ao. brati~na Elvira sa Adom. 2011. 4. SJE]ANJE Dana. Supruga Hanka. Tvoji: Hajra. 2. K}erka Vahida. oca i djeda Dana. navr{ava se {esnaest godina od smrti na{eg voljenog oca. 5.. 2. [ale.. 4. 4. da ti podari D`ennet. Tvoji: Fadila. ZEKIJU PARLA. Uvijek na{.{. brati} Elvin. 1994 . Osmankovi} Ankica. Amar.1. 2012.62 Subota. jer si to zaslu`io. brati~na Aldijana sa Mujom i Lejlom p-71101 Dana. a sve drage ljude da te obraduju Jasinom i Fatihom! Za du{u rahmetlije porodica prire|uje tevhid koji }e biti prou~en u Kuvajtskoj d`amiji na ^. Bio si najbolji sin. 4. amid`e MEHMEDA (D@ELAL) SMAJLAGI]A Molimo dragog Allaha da ti podari lijepi D`ennet i sve d`enetske blagodeti. godine navr{ava se 7 tu`nih dana od smrti na{eg brata. Obitelj Dujso p-77240 HAMDIJA CVRK 4. ali sje}anja ne blijede. mole}i Allaha. Tvoji: brat Memo. Melisa i Isa Benjamin 7118-tt SALIH . spominjati s po{tovanjem. Supruga Ramiza. 2009 . d`. 2. 2. februar 2006. 2. Zinka i Azra 7127-tt ALIJA (DERVO) HAMZI] Ponosni smo {to smo te imali. K}eka Emina. . na{ ponos. djeda i punca TU@NO SJE]ANJE SJE]ANJE SJE]ANJE SJE]ANJE ona dragog brata. Suvi{ne su bilo kakve rije~i vi{e. 2. Neli. godine }e pro}i. 2012. d`.{. 5. Lela.{. D`enana. 2011 . Lea i Lana 2346-nd` Dana. {uru i daid`u na na{u dragu ADNAN (HAZBO) SULJEVI] KINA Zauvijek si u na{im srcima.. unu~ad Suzana i Denis i zet Zlatko 7128-tt FADIL (MURAT) [EHOVI] Neka ti Allah. Dani prolaze. Neka ti dragi Allah. sin koji se samo po`eljeti mo`e. 2.4. 2. d`. a `al i sje}anje ostaje i podsje}a nas na 4. Tvoji: nana Raha. na{ Amare. El-Bekare.. Munira i D`ana 7118-tt 26. d`. S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tvoju dobrotu i plemenitost. djevera.4. 8. 5. „Svi smo Allahovi i svi se Njemu vra}amo“ (Kur’an. 5.. Neka ti Allah dragi lijepi D`ennet da. 7129-tt MUHAMED (ZAIMA) IMAMOVI] Smrt nije kraj. podari lijepi D`ennet. Nikada ne}emo zaboraviti tvoj osmijeh i sjaj u tvojim o~ima. Zejna. Sje}at }emo te se po lijepom. sin Elvis i k}erka Sanela 7029-tt 2.. februar/velja~a 2012. 2000 . d`. a sje}anje na tebe `ivjet }e dok `ivimo mi koji te volimo. 4. Irfan. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. 2.1. svi dani i budu}e godine }e biti samo brojevi na papiru. Tvoji: babo D`emo. 2. navr{ava se tu`na godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog sina i brata SJE]ANJE AMAR (D@EMAL) KOPI] FADIL (MURAT) [EHOVI] Neka ti Allah. Bez tebe i tvog osmijeha. 2012.SALKO DUJSO Vrijeme prolazi. 2012. familije Biki} i [ata 7062-tt 4. 2.. 2012. 4. podari vje~ni D`ennet. 2012. 2000 . Dnevni avaz SJE]ANJE IBRAN (MUJO) OSMANKOVI] HUSAN (MUJO) OSMANKOVI] AVDIJA (MUJO) OSMANKOVI] Neka vam je vje~ni rahmet. 2012. prazni. ro|. godina pro|e bez tebe. tetka Amina i tvoja Ai{a 2473-nd` 26. jer na{i najbli`i nikad ne umiru u na{im srcima. Neka ti dragi Allah.{. DERVI[KADI] S ljubavlju i po{tovanjem. Tvoj brat ^igle 7118-tt 7118-tt Mom dragom prijatelju. Rifet. godine je sedam dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog supruga. na{ primjer. unuci Aldin i Anesa 2346-nd` Dana. Hvala ti na velikoj ljubavi koju si nam davao i koja }e nas vje~no pratiti.

d`. podari lijepi D`ennet i rahmet du{i. D`enana i Sanida sm-0002043 RA[ID MR[O 4. k}erke Snje`ana i Dragana sa porodicama 2454-1nd` SELIMA (MEHE) [EHI]. humanost i karakterne osobine `ivjet }e vje~no uz sje}anje. 2012. 2. Supruga Hod`i} Bejta sa sinovima i k}erima. snaha Elvira 7117-tt SALIH BABOVI] 15. godine navr{it }e se sedam dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog SJE]ANJE sestri na{eg kolege Muhameda ADNAN (KASIM) KASUMOVI] Hvala za svu dobrotu.30 sati u Bakijskoj d`amiji.4. Tvoji: Fahrida. [tefica. 2. Neka je vje~ni rahmet Tvojoj plemenitoj du{i. 2.. 2012. punca i deda ALIJA (DERVO) HAMZI] 4. 4. februar 2007 . 2. Molimo Allaha. 63 na na{eg oca. SMAJI] Neka ti Allah dragi da lijepi D`ennet. Tvoj brat Ibrahim sa porodicom 7024-tt EMIRA (HILMIJA) BJELAK. Alisa i Alem 7123-tt ALIJA HAMZI] Ponosni smo {to smo te imali. 2. 2012. kom{ije i prijatelje da }e se tevhid prou~iti u nedjelju. 2007 . DERVI[KADI] Sje}anje na tebe dio je na{eg `ivota. 2. 7126-tt Neka vam Allah. navr{ava se 18 godina otkako je preselio na ahiret na{ dragi DIKI RED@EPOVI]. 1996 .00 sati u ku}i `alosti u ulici Ahatovi}ka 11. ro|. 2. 2. Tvoji najmiliji: sin Halid. Neka ti Allah. d`. p-71104 Dana. 4. 2. samo ogromna tuga onih koji te vole i ne zaboravljaju. 2. 2012. Sin Ahmed. d`.{. 2002 . O`alo{}ena porodica 2443-nd` MARIJA GREDELJ 4.4. 2. i \URO GREDELJ 17. d`. oca. podari lijepi D`ennet.Dina. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. unuke Anisa i Amela s porodicom 7078-tt Brat Miro POSLJEDNJI POZDRAV Dana. 2. S po{tovanjem i ljubavlju. 2. d`. S ljubavlju.5. Tvoji: Maida. ro|. 2012. Danas si nas zauvijek napustio i pridru`io se na{em Haku. 2. 2012. punca i djeda na na{eg dragog oca. 2012. Elvedin.. 2. gdje s ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. 2012. d`.. MILI] ENVER . dedu i pradedu HALILA HOD@I]A 5. jetrva Erzumana sa djecom Ademom i Kerimom p-71210 FADILA (MURAT) [EHOVI]A Sje}anja na tebe ne}e nikada umrijeti. 1944 . 2012. 4. Porodica Dedi} . godine navr{it }e se 52 tu`na dana od preseljenja na ahiret na{e drage supruge i majke SJE]ANJE na na{e drage roditelje SAVAN BABI] Sje}anje na tebe ne}e izblijediti sve dok postojimo mi.VERO ([ABAN) MUSTAGRUDI] Tvoji: sin Sead. djever Samir. 2. podari D`ennet. Bol nije u rije~ima ve} u srcu. 5. 6991-tt Zauvijek }ete ostati u srcima i lijepim sje}anjima va{e djece. navr{ava se godina od smrti TU@NO SJE]ANJE Dana. RAZIJA MR[O 2. kao i ostala rodbina.Dnevni avaz SJE]ANJE TU@NO SJE]ANJE subota. 2. godine u 14.supruga Milka.{.4. ro|.2. Fehim. 7125-tt Dana. Zenica S velikom tugom se sje}amo na{ih zajedni~ki provedenih dana. navr{ava se osam tu`nih godina od smrti na{eg dragog i voljenog Dana. 5. 2.. podari D`ennet.. 4. 2. Tvoji: suprug Enes. k}erka Fed`ra. 2011 . SIKIRI] O`alo{}eni: suprug Lutvija. 2. ro|. 3. Bila si i ostala veliki ~ovjek i takvu }emo te pamtiti i sa po{tovanjem spominjati. 2012. BAJTAL Obavje{tavamo rodbinu. 2012. februar 2012. 2012. Neka ti dragi Allah. godine navr{ava se 6 mjeseci od smrti na{e drage TU@NO SJE]ANJE na brata Dana. Uvijek }emo te nositi u na{im srcima. godine navr{ilo se 6 mjeseci od smrti mog brata Sutra se navr{ava ~etrdeset tu`nih dana od kada je preselila na ahiret na{a draga SENADA (SADIJE) [IBALI].17. S ponosom i ljubavlju ~uvamo uspomenu na tebe. 2012. 2012.{.4. 5.\ula. navr{avaju se tri tu`ne godine kako nije sa nama na{a voljena ZORAN SAMARD@I] Tvoj plemeniti lik. Neka ti Allah. 5. 2012. Tvoji najmiliji . 2. kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti u nedjelju poslije podnevnog namaza u Bakijskoj d`amiji. februar/velja~a 2012. @ivjet }e{ vje~no u na{im srcima.{. te njihovim porodicama 7116-tt 7021-tt ZEKIJA PARLA.{. 5. Neka ti Allah. zaborav ne postoji. ro|. na na{eg dragog supruga.{. 2012. snaha D`enita i unuka Naida 2470-1nd` 7122-tt Odjel tehni~ko-investicionog odr`avanja i izgradnje Raiffeisen Bank DD BiH Porodica Kasumovi} Dana. 4. 2010 . 4. plemenitost i ljubav koju si nam za `ivota nesebi~no darivao. Porodica Lukovi} . snaha Izedina . Jelica i Ivica sa porodicama SJE]ANJE Dana. u 13.. da joj podari lijepi D`ennet. navr{ava se godina otkako nije sa nama na{ dragi babo na POSLJEDNJI POZDRAV dragom zetu i tetku RA[ID (HAMID) MR[O Utjehe nema. Jasmin i Ajsel 7124-tt ^etvrtog februara 2012. Tevhid }e biti prou~en u nedjelju.

godine u 14. Sretni smo {to smo vas imali. Jasna Veraja. 2012. navr{ava se osamnaest godina otkako su preselili na ahiret na{i najmiliji Dana. P . Miokovi} D. 2010 . 1994 . Asad Omerovi}. D`afer H.. Mersud D`ogaz. Emir Jesenkovi}. Lejla Me{i}.. d`. ni naredne koje }e pro}i. ZLATKO PUVA^I] 4. Tvoji najmiliji: sinovi Senad i Samir. Lejla Karahasanovi}. Tevhid }e se prou~iti u subotu.. 1994 . Tarik Kula{in.64 Subota.. 2. Neka vam Allah. 2012.4. Nadija i Lamija MIRSAD (IBRO) SPAHI] 4. ne postoji utjeha ni zaborav. Jusuf Z. 2012. Omer Avdi}. Elvir Vati} 7132-tt [estog februara 2012. Idrizovi} J. Dnevni avaz IN MEMORIAM SJE]ANJE na velikog ~ovjeka. Obitelj Karaka{ p-72270 prof. Omerovi} E. Jasmina Brajlovi}. samo beskrajna praznina. 2. Adnan ]oso. a zauvijek tu`ni {to smo vas izgubili. Nihada ^omor. ro|... draga na{a mama. Hana Kora}. 4. majka Hava. Neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Uposlenici Zavoda za javno zdravstvo SBK / KSB Travnik p-72270 POSLJEDNJI SELAM na{oj dragoj DIKI RED@EPOVI] Neka ti dragi Allah. ulica Juraja Najtharta br. Haris Pintol. 7115-tt Ena. podari lijepi D`ennet i neka ti je vje~ni rahmet. 13/IV (Nova Breka). Tarik Alispahi}... 2012.. 2012. godine u 13.. d`. 7131-tt POSLJEDNJI POZDRAV na{oj radnoj kolegici DIKI RED@EPOVI] Muhamed Budimli}.30 sati u d`amiji Hrasno. Azra M. uva`enog kolegu i dragog prijatelja prof. Sanja Petrovi}. 2. Jasna V. ne}e izbrisati ljubav i sje}anje na tebe. i SELMA (IBRO) SPAHI] 4. Mubera D`aferovi}. ZLATKO PUVA^I] 4. 2.. 1951 ...{. 2. 2. februar/velja~a 2012. Mand`o Elma. Tvoj plemeniti lik ostat }e zauvijek u na{im srcima. Branislav Brkovi}. 2012. Edin Zahiragi}. Fadil D`ebo. Nenad Maslek. Ganija M. Belma Ljubu{ki}. Sejfo S.. sestra Mirsada i zet Juso . Sestre Suada i Aida sa porodicama 7076-tt Dana..4. 4. Tevhid }e se prou~iti u nedjelju. 2. Muamer Bajraktarevi}. Ramiza Mehani}. 2. Olgica B. Bajrija K. dr. Neka ti dragi Allah.{. LALI] Ni ova godina koja je pro{la. februara 2012. Aida K. Tvoja djeca Tahir i Asim sa porodicama 2445-1nd` VAHIDA IMAMOVI] 4. Draga djeco. d`. 5.00 sati u ku}i `alosti. 2. 2. 2010 .4. podari lijepi i vje~ni rahmet Kolegice i kolege MUP-a Kantona Sarajevo Sabra H. 2439-nd` Va{i: otac Ibro. 2. L. 2. tuga i vje~no sje}anje. Elvira Begi}. podari lijepi D`ennet. navr{it }e se godina dana od smrti na{e drage mame SJE]ANJE na na{u dragu sestru FATIMA PA[ANOVI].4. godine navr{ilo se 40 tu`nih i bolnih dana otkako je na ahiret preselio na{ voljeni otac i dedo HAZIM (DERVE) MAHI] Tu`no je pomiriti se sa sudbinom da si nas napustio. Bajrija Pripo. Samra ^engi}. S ljubavlju i po{tovanjem. Mirsada S. februara 2012. 2012. dr.. snahe Semra i Sanja i voljena unu~ad Benjamin. Indira B..4. 2. 4.{.

00 sati u ku}i. godine. Milimir i Jelena Popadi} 2489-1nd` DRAGICI POPADI] Te{ko je prihvatiti stvarnost da te vi{e nema. Ema.. podari lijepi D`ennet i veliki rahmet. februar/velja~a 2012. @ivje}e{ u nama dok `ivimo i mi.{.Ajkuna. Vildana. Tvoje k}erke Jadranka. ro|aci Darija. 2. Dubravka i Mirela. Aktiv nastavnika / profesora historije Kantona Sarajevo 2488-1nd` profesor historije Dana. a sje}anja na tebe su jo{ svje`a i veoma jaka.{. Kao takvog }emo te nositi u na{im srcima i ~uvati od zaborava.tetka Olga. godine navr{ava se {est mjeseci od smrti na{eg dragog NESTOR VARAGI] NECO 4. Nezir. 2008 . Anja. Zaborav ne postoji. d`. Nedostaje{ u~enicima. Merima. te{ko izgubiti.{. D`ana i Mak 83-1ze NERMINA (D@EMALA) SEFO. Fahro. ro|. Tvoji najmiliji: Nurka. ali }e{ uvijek ostati u na{im srcima. Tvoji: svekrva Ljubica. Majka Bo`ica. Ka`u da plemeniti ljudi kratko `ive. ocu i dedi SALIHU BABOVI]U Lako te bilo voljeti. navr{ava se godina otkako je na ahiret preselila na{a draga POSLJEDNJI POZDRAV voljenoj k}erki. Dunja i Anja 2489-1nd` POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV dragoj dragoj sestri~ni i rodici DRAGICI POPADI] DRAGICA POPADI]. d`. Tvoja Dunja. 2.4. ro|.2012. Porodica Purkovi} 2489-1nd` Dana. ro|. Odlazi{. Tvoji najmiliji: suprug Rizah. Fahira Tevhid }e se prou~iti dana.Uglje{e Uzelca 53. POPOVAC 1924 . 4. Doglodi . Hvala ti za dane koje si bila sa nama. 4. na stru~nom aktivu. Izeta. 65 na{oj dragoj kolegici DIKI RED@EPOVI] Odjeljenje za kriminalisti~ku tehniku. sestre. Darko sa obiteljima 2489-1nd` Hvala za tople i ljudske zajedni~ke trenutke. Amir.. supruzi i baki DRAGICA POPADI]. 5. Zaborav ne postoji. Avdija. ^USTI] @ivimo sa lijepim uspomenama i sje}anjem na tebe.. a vje~no se pamte. dani vi{e nisi isti. 2012. Volimo te najvi{e na svijetu. Miki. 2. majke. 2012. u~ionici. zaove i tetke Pro{la je godina kako nije sa nama na{em voljenom suprugu. na seminaru. iz Stoca Vrijeme prolazi. 4. forenziku i KDZ MUP-a Kantona Sarajevo 7142-tt POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV na{oj dragoj na{oj dragoj i voljenoj majci. 2486-1nd` FADIL (MURAT) [EHOVI] Vrijeme prolazi. 2. Neka ti Allah. Tvoja djeca . ]OROVI] Od obitelji Musa . Uvijek }emo u na{im srcima ~uvati tvoj lik i tvoju dobrotu. 2012. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Meho. ro|. a tuga i bol ostaju u na{im srcima. 2. Zeba 2484-1nd` . Zineta. ]OROVI] Ovo mo`da jeste posljednji pozdrav.Dnevni avaz POSLJEDNJI POZDRAV subota. Munira. k}erka Enisa i sin Salahudin .. Neka ti dragi Allah. 4. 2012. navr{ava se deset tu`nih godina od smrti na{e drage supruge.. ro|. u nedjelju. Kenan.. \oko. ali nije opro{taj. d`. sestri i tetki EMINA RESI].13. Sini{a i Muhamed.Dino 7143-tt DRAGICA POPADI]. 2. 2012. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. svastike. svekrve. ponos i plemenitost bila je u tebi. d`. unu~ad Ajla. 12. jetrva Dobrila. nedostaje{ kolegama. ro|. Tvoji drugovi i prijatelji: Hrapa. samo tuga i beskrajna ljubav za tobom ispunjava prazninu za tobom. Boro. u 13. Sva ljudska dobrota. djever Vladimir. ZILI] 2002 . draga na{a Nerma! Neka ti Allah. ]OROVI] @ivje}e{ vje~no u na{im srcima. postoji samo ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. da joj podari lijepi D`ennet. Hanan i Emir Volimo te! 7139-tt HATA (HUSO) ^AU[EVI]. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.{. sestra Dijana i sestri} Rado{ 2489-1nd` POSLJEDNJI POZDRAV Dana. Molimo Allaha. d`. zetovi Mirsad. 2011.a najte`e bez tebe `ivjeti..{. tvoju plemenitost i tvoja dobra djela. nene. Alija. Vole te tvoji najmiliji ptt SABAHUDIN DURAKOVI] Nedostaje{ u zbornici. Neka ti dragi Allah.

ro|.{. Mido. Tvoji: sin Zajko. navr{ava se godina kako je preselila na ahiret na{a draga na{em dragom prijatelju RASIM (]AMIL) DEDI] Vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima. Emir. Tvoji najmiliji .2003. VOLODER MIHAJLU ^OBELI]U Svu dobrotu i ljubav koju si nam pru`ila ~uvamo u na{im srcima i ostat }e tako sve dok `ivimo. unu~ad Benjamin i Tea. Molimo Allaha. navr{ava se sedam godina od kada nas je napustio na{ dragi POSLJEDNJI POZDRAV Dana. oca i supruga DIKI (HAMEDA) RED@EPOVI]. sje}anje na tebe ostaje. Rebeka i zet Husein 2494-1nd` Murisa i Dragan Jovanovi} 7144-tt SJE]ANJE na na{eg dragog supruga.2011) Puno mi nedostaje{. navr{ava se 11 godina otkako sa mnom nije moj tata DIKI RED@EPOVI] Porodica Tabakovi}: Ajkuna. 2012. 4. ostat }e velika praznina u mom srcu bez tebe. ro|. 4. navr{avaju se ~etiri tu`ne godine otkako je preselio na ahiret na{ dragi POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI POZDRAV na{oj dragoj snahi i daid`inici Danas. sm-0002050 TID@A GRANILO. februar/velja~a 2012.. Begajeta Seka. Dnevni avaz POSLJEDNJI POZDRAV mom bratu Dana. sinovi Amir i Samir. Gabi. Dolores. U na{im srcima vje~no voljen. Svekrva Umihana i zaova Emira 7146-tt POSLJEDNJI SELAM DIKA RED@EPOVI]. u mislima nikad zaboravljen. 2. Lako te je bilo voljeti. Edin. da lijepi D`ennet. navr{ava se 18 godina od smrti na{eg dragog dede. snahe Dajana i [ejla. Tvoji: supruga Zlatka. zet Asad i praunuk Faris.. Od brata Muhameda sa porodicom 7149-tt voljenoj SJE]ANJE Dana. oca. 2012. te{ko izgubiti. sinovi Suad i Denis sa porodicama 2499-1nd` . Supruga Zehrija. ro|. Neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. da ti podari lijepi D`ennet. Samra. Vje~no zahvalni i uz du`no po{tovanje. snaha Mevlida. bol i tugu ne mogu sakriti i zato molim Allaha. Ti }e{ zauvijek ostati u na{im srcima i biti dio na{ih najljep{ih uspomena. Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. 2. MILI] Neizmjerna tuga i bol nakon gubitka tebe.. @ivot nestaje u trenutku.. 2.. Melisa i Emir p-71101 SALIHU BABOVI]U Dragi burazeru. d`. Lejla. ro|. Alma i Sa{a 7147-tt NEDIM . d`. 2. a najte`e bez tebe `ivjeti. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. ro|. MILI] Neka ti dragi Allah. sin Zijad i unuci Ervin i Irma 2498-1nd` Zauvijek tvoji . ali sje}anje ostaje zauvijek u na{im srcima. sa saznanjem da }e Svemogu}i biti sretan u susretu s tobom. MILI] Nema rije~i na ovom svijetu koje mogu iskazati moju bol. MILI] Mirno spavaj na{a draga vilo. Tvoji: Indira.EDO (MEHMEDA) SIDRAN (1947 . 2012.66 Subota. Tvoji: D`enana. 2012. EMIN ([E]O) KOLAR Uvijek }e{ biti u na{em srcu i sje}anje na tebe nikada ne}e izblijediti. Fuad.{. Tvoj sin Nihad 7145-tt POSLJEDNJI SELAM I POZDRAV POSLJEDNJI SELAM voljenoj snahi voljenoj sestri DIKA RED@EPOVI]. Kenan. unuke Amra i Amira. Manuela. 4. februara 2012. d`.suprug D`ermin i sin Dino 7148-tt Dana. Tvoj brat Ada s porodicom 83-ze ]AMIL (MUJO) ORU^ Godine prolaze. 2485-1nd` DIKI Od djevera Ned`ada i jetrve D`enete Red`epovi} 2490-1nd` DIKA RED@EPOVI]. 4. 4.{. svekra i dede ISMET (HAMDIJE) ZEJNELAGI] 1950 . 4.supruga \ulizara. samo }e jo{ vi{e potaknuti neizbrisiva sje}anja na tebe.

februara 2012. praunuci. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi HARIS (RAMIZ) RAHMANOVI] preselio na ahiret u petak. Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo porodicu. godine u 86. prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13. godine u 67. O@ALO[]ENI: suprug Milimir. Drugovi}. k}eri Badema. Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. 2. Merd`o i ostala rodbina i prijatelji 405-mo Sa velikim bolom i tugom u srcu obavje{tavamo rodbinu. 3. unuci. te porodice: Popadi}. majka Bo`ica. No035909 EMINA SINANOVI]. ul. 5. sestri} Emir. @eljo. k}erke Mirna i Mia. sestri} Rado{. Grci} i ostala mnogobrojna rodbina. Berberki}. Veli}.00 ~asova na Gradskom groblju Donji Miljevi}i. O@ALO[]ENI: suprug Re{ad. nevjesta Jasna. Andri}. 2012. D`enaza }e se obaviti u subotu. kumovi. 2012. prijatelji i kom{ije. 1. Herenda. kom{ije i prijatelje da je na{a draga DRAGICA POPADI]. 4. godine u 57. 2. 2. Ismet. 2012. sestra Dijana. Nafija. bra}a Muhamed i [a}ir. tetke Azemina Hod`i} i Jasminka Berberki} sa porodicama. Spahovi}. godine nakon kra}e bolesti u 86. sestri~na Hana. godini. zet Abdurahim Amer. zaova Seida. Jovi~i}. godini. te porodice Rahmanovi}.30 sati na gradskom groblju Bare. Mustafa. Humo. ]OROVI] iznenada preminula dana 2. 2. unuka Dunja. KUNTO preselila na ahiret u petak. zetovi Osman. ro|. \uka i Tatjana. Sahrana drage nam pokojnice obavi}e se dana 4.00 sati na mezarju Ravne Bakije. godine u 14. Pepeljak i ostala rodbina. 4. ostale kom{ije. Tabakovi}. brat Meho. 4. godini. sestri} Tarik. 7150-tt Trnovac. ]atovi}. Bjelica. prijatelje i kom{ije da je na{a draga preselila na ahiret u ~etvrtak. kumove. 2012. 3. teti}i Alija i Senad. neni i praneni. godine poslije ikindija-namaza u haremu Begove d`amije.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. Hod`i}. Posljednju su}ut Snahe Catharina Belia i Hallebeek Jugo i Zorica Jugo sa obiteljima. Brki}. 2. februara 2012. porodice Ramovi}. godine obavit }e se ponovno klanjanje i ukop u haremu d`amije u Prigrad`anima Selakovac kod Mostara. Spahi}. svekrva Ljubica. sestri}i i sestri~ne. Stergar i ostala mnogobrojna rodbina. O~aktanum. sestri~na Harisa. prijatelje i kom{ije da je na{a draga subota. godine u 76. 2012. nikad pre`aljenoj svekrvi. Dijana. Alema. 2. Bo{njak. godine u 47. Purkovi}. 67 Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. O@ALO[]ENI: supruga Lidija. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak. u 57.Dnevni avaz Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. 2489-1nd` Kulu{i}. godine u 15. rodbina i prijatelji No035907 Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13. sin Mi{o. februara 2012. ro|. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu.00 sati u d`amiji Lu~evica. U{tovi}. februara 2012. prijatelje i kom{ije da je na{a draga Dana 29. Demirovi}. djever Nijazija sa porodicom. Kaliman. ro|ak Nusret. Emir Sirbubalo i Muhamed Amer. p-88104 . sestra Munira. Ramiza i Zumreta. D`enaza }e se obaviti u subotu. 4/III. februara 2012. D`enaza }e se obaviti u subotu. godine u 13.00 sati u stanu rahmetlije u ulici Trg me|unarodnog prijateljstva br. Musa. zet Sulejman. Kajan i ostala mnogobrojna rodbina. Ni{tovi}. Ali{ah. februar/velja~a 2012. februara 2012. porodice Be~evi}. februara 2012. a sutradan.00 sati na gradskom groblju Sutina. 4. godini. snahe Dubravka. O@ALO[]ENI: snaha Fahira. ]orovi}. sinovi Zijah i Nihad. TRNOVAC preselila na ahiret u petak. ]uk. brati}i. No035908 ESAD (MUSTAFE) BE^EVI] preselio na ahiret u petak. O@ALO[]ENI: sestre [efika Sirbubalo i Fatima Amer. prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15. sestra Amira. Povorka polazi ispred kapele. Kapikul. brati~ne Azra i Amra. had`i hfz. gdje }e se rahmetlija i pokopati. godine u 13. sestrina unu~ad Anur. Rifat. Abdagi}. godini u Holandiji je preminula had`i SAJA (MUJO) RAMOVI]. 4. 3. snahe Fatima i Jelena. Vu~ini}. Kaji}. O@ALO[]ENI: majka Zineta. snaha Jelena. Zlatko i Adi. godini. \ur|evi}. februara 2012.30 sati u Carevoj d`amiji. kom{ije i prijatelji. te porodice Sinanovi}. Omerika. Nuspahi}. Mulahasanovi}. 2012. sestri~na Amra. D`enaza }e se klanjati u subotu. sestra Hatid`a Brki}. SMAJI[ had`i SEDIKA VELI]. kom{inica Nasiha. sestri}i Ahmed Sirbubalo. 3. ro|. brati}i Adnan i Denis. ro|. godine u 13. Lazovi}. 6. zet Ahmed Brki}. Smaji{. porodica Veli}. godini. HURMETA (KARAMOVI]) JUGO Uz veliku bol i gubitak.

Ensa. sestri~na Jelenka. 8.. (14. godini. ENES RIBI] preselio na ahiret dana 2. 2..68 Subota. unu~ad Enes. Karovi}. 2. godine u 46. Kulo. godine poslije podne-namaza. januara 2012. zet Midhat. [emsudin i Izudin. Selma. Avramovi}. Bahto i Aganovi} 7151-tt MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO 71000 Sarajevo.bakije.Ustikolina. [urkovi}. 5. MILI] preselila na ahiret u ~etvrtak. 55 . S BOLOM U DU[I. 6. Be{i}. ro|. a ukop }e se obaviti na gradskom groblju Pra{nice. Luci. 2012. O@ALO[]ENI: k}erka Nina. 4. godine u B. unuk Mak.pripremite se (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. Avdi}. Enver. 2.00 sati sa stajanjem u Semizovcu. godine u 13. D`enaza-namaz }e se klanjati ispred ^ar{ijske d`amije u Zenici. snaha D`ana. godini. Hotonj IV. unuka Anida. prijatelji i kom{ije. unu~ad D`ana. prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi SUBHIJA (SULJO) OMANOVI]. godine u 68. Maida i Alma. brati~na Sabina. daid`a i daid`inice sa porodicama. te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva. Gerin. zetovi Franz i Anton. Ba{i}. 2. Mujki}. prijatelje. godini. Kamberovi}. godini. februara 2012. februara 2012. Kasim i Suad. sestre Behka i Mejra. RAHMETEULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 2495-1nd` dr. Zili}. snaha Aida. Borovina. djeveri i snahe sa porodicama. Hanka. Prijevoz obezbije|en ispred Doma kulture u [vrakinom Selu u 12. 84-ze Enida i Nejra . djeca Sajma i Nihad. kom{ije i prijatelji. Lukovi}. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: supruga Refija. 2. Knol i druga rodbina i prijatelji Ku}a `alosti: ul.Batas.15 sati sa zaustavljanjem ispred Bitumenke u Ned`ari}ima. te porodice Omanovi}. februara 2012. ]akal. februara 2012. porodice Bijeli} . sinovi Adnan i Admir. Nedim. godine tiho se ugasio `ivot na{e dobre. otac Hamed. Sad`ida.00 ~asova. mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808 www. brati} Danny. Nikoli}. 2. praunuka Tajra. Devi}. O@ALO[]ENA supruga Munira . Prijevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred pekare „AS“ Hrasno sa polaskom u 12. 10. februara 2012. u subotu. ^engi}. 4. Kerla. 2012. Prijevoz obezbije|en ispred ^ar{ijske d`amije. Alji}. Evira i Alma.00 sati poslije podne-namaza. godine u 88. porodice Hod`i}. kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13. O@ALO[]ENI: supruga Raza. Bulbul. Tulumovi}. bra}a Numo i Rifet. Zlatan i Adi. u haremu d`amije Kazaferije . godine u 19. za ovaj trenutak . a ukop na mezarju Kalebi}i.. ]omaga. Ov~ina. godini. Avduki}. D`enaza }e se klanjati u subotu. zet Enes. ro|. [ikalo. Muja~i}. Ni{i}. 6. sverkva Umihana. Schürbrock.pripremajte se . do groblja i nazad. ^amo. 00387 (0)33 533-763 mobitel 00387 (0)61 131-788 00387 (0)33 233-062 fax 00387 (0)33 447-122 Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH. sin Dino. bra}a Muharem. PIRGO preselila na ahiret u ~etvrtak. D`enaza }e se obaviti u subotu.00 sati) u d`amiji ^obanija. 2012. ZAUVIJEK NJENI: k}erka Borislava. brati}i. Fikret i Tarik. Bujak. Turkovi}. SPAHI] preselila na ahiret u petak.Mala ^ar{ija u 15. Avdi}. Kanli}. Ispratna dova }e se u~iti u ku}i o`alo{}enih u ulici Crkvice br. Karahasanovi}. BIJELI] Po vlastitoj `elji bi}e sahranjena u naju`em krugu porodice i prijatelja na porodi~nom groblju u Br~kom.00 sati na mezarju Grli}a Brdo. Svakim danom od 0-24 sata. 1. [ukali}. 2012. februara 2012. godine u 13. pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama. Burhadin. 2. Dnevni avaz . O@ALO[]ENI: sestre Zineta i Fatima 7135-tt S tugom i bolom obavje{tavamo rodbinu. HAMZA preselila na ahiret dana 2. Bajri}. 2012. k}eri Fata. Pekari}. 4. godine iza ikindija-namaza u Jezeru kod Jajca. Vehid i Ramo. 2. Sahrana }e se obaviti u subotu. Sanel. brat Abdulah i snaha Mida. s molbom za tiho sau~e{}e. D`enaza }e se obaviti u subotu. brati~na Amna.com OBJAVLJUJEMO SMRTOVNICE NA INTERNETU . Radovanovi}. godine u 65. 4. Delali}. godine u 75.45 sati. Begovi}. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ dragi NAZIFA DURAK. te ostala mnogobrojna rodbina. te porodice: Babovi}.. za ovaj trenutak . k}erka Elvira. 40. Lamorski. 4. k}erka [efika.Turbe sedam bra}e. godini. brat Muhamed. februara 2012. Ka~amakovi}.. Vama dostupan telefon: 033 712-800. 2012. D`enaza }e se obaviti u subotu. Almir. Pirgo. kao i ostala brojna rodbina. ro|. te porodice Red`epovi}. godine u 13. godine u 74. u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu. kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. . Ibri}. Salko i Ibro.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. za ovaj trenutak .pripremajte se . ul. 2.. godini.(hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. prijatelje i kom{ije da je na{a draga Tu`nim srcem javljamo rodbini. Husejinovi}. godine. kao i ostala brojna rodbina. 2. Potura. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi ENVER . kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13. Aldijana. amid`e i tetke sa porodicama.Seka RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 7119-tt iz Banja Luke Obavje{tavamo rodbinu. 4. unuci Nihad. Esad. Me{a. E{pek. brati} Hamza.00 sati u d`amiji Istiklal na Otoci. Turbi}. Ajanovi}. Maksi}. Zahirovi}. te porodice Durak. p-71320 DURMO (MEHMED) HOD@I] iznenada preselio na ahiret u srijedu. O@ALO[]ENI: suprug Muharem. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111 POSLJEDNJI SELAM za pogrebne usluge. Alema. Babaji}. godini. 4. Prijevoz obezbije|en iz Ilija{a u 10. godine. 1. brati~ne i amid`i}i. zetovi Akif. snaha Nadira. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111 U srijedu. zet Senad. 2. godine u 15.50 sati u 60.HALID (SAKIB) BE[IROVI] preselio na ahiret dana 1. februar/velja~a 2012.. snahe Hava. [e~i}. Br~ko 111 RIFAT (BE]IRA) BEGLEROVI] .Sarajevo. godine u 14. snahe Jeanette i Katrin. Hasanovi}. Ramiza. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak. Gazibara.MEDO preselio na ahiret 30. Vahid. omogu}ava brzu. 111 BAJRO IBRI] preselio na ahiret 29. Mili}. Mujagi}. ]utuk. Hotonju. atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji . 2012. Efendi}. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH.30 sati. ^au{evi}. godine u 75. Pekmezovi}. Lon~ar. Red`i}. Jaganjac. Selimovi}. 4. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ dragi SALIH (SMAJO) BABOVI] iznenada preselio na ahiret 2. Bistrik do broja 8 ""B AKIJE" BAKIJE SARAJEVO POKOPNO DRU[TVO OSNOVANO 1923 tel.00 sati na mezarju Mirjanovi}i .00 sati.Vogo{}a. Mujak. 83-ze Ga~i}.. Od tetke Zemke. Sinanovi}. porodice Su}eska. snahe Eldina i Nermina. Spahi}. sin Elvir. Begi}. Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom mjestu. 2012. Kanji}. snahe Edina. Pokopno dru{tvo „Jedileri“ . unuci Adi i Alen. 2012. februara 2012. ]atalovi}. praunu~ad. Tevhid }e se prou~iti isti dan u ku}i `alosti. Mirzeta i Selma. kom{ije i poznanike da je na{a draga . prijatelje i kom{ije da je na{a draga Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. 2012. O@ALO[]ENI: suprug D`ermin. Deverovi}. D`enaza }e se obaviti u nedjelju. Grbo i [abi}. 2012. Juki} i ostala 2012-tz mnogobrojna rodbina. O@ALO[]ENI: supruga Nurka. 3. Sakala{. Abad`ija. O@ALO[]ENI: supruga D`emila. 2. . Alihod`i}. Josifa Pan~i}a br. Dervi{evi}. Dudo. sinovi Izet i Enver. Handovac. majka Adila. Tanovi}. unuk Azur. br.ELFATIHA O@ALO[]ENI: sinovi Ekrem. zaove D`enana i Emira sa Samrom i Almom. Bistrik do br.00 sati u d`amiji Hrasno. Vogo{}i. prijatelje i kom{ije da je na{a draga DIKA (HAMED) RED@EPOVI]. godine u 15.(hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. Vejzovi}. ]ato. 2012. Fadila i Uma. Bublin. prijatelji i kom{ije. godine u 76. 2. Zerina. k}erka Vildana. kao i ostala brojna rodbina. ro|. Velagi}. ro|. Ispra}aj i d`enaza }e se obaviti ispred Vikaljske d`amije u ponedjeljak. sestre Hajra i Bahra. godine u 74. Bra{ni}.(hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. sin Kenan. za ovaj trenutak . kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindija-namaza (15. unuka Jelena. k}eri Amra i Jesenka. Tahmaza. Kobilja Glava i Vije}nica.00 sati u Srebreniku na groblju ]ehaje. Rebi-l-evvel) u 11. Hamza. 1. mile i drage NAZA (SMAILA) ANDELIJA. Alihod`i}. Grahi}. godini. sestra Vera. D`enaza }e se obaviti u subotu. Sahrudin. 2012.Kaljina u 13. Hanifi}. 2. bra}a Fadil. na mezarju u Banja Lu~ici . D`enaza }e se obaviti u subotu. te brojna rodbina.pripremajte se . fax: 033 712 801. trgovinu i proizvodnju Sarajevo DIKA RED@EPOVI] Neka ti Allah podari lijepi D`ennet. te ostala mnogobrojna rodbina. prijatelji i kom{ije LJUBICE (MILO[A) AVRAMOVI]. te porodice: Andelija. 4. unu~ad Zlatan. Fatima. Selimovi}. porodice Be{irovi}. godini.

334. februar/velja~a 2012. 7. adresu stanovanja.Presuda zbog propu{tanja (~l. st. 2004. 3.042. ime jednog roditelja. a posebno u istom treba navesti: 1. 70. ZPP FBiH). ime jednog roditelja. st. prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora. st. 3. 2. 2. Sud putem novina dostavlja navedenu tu`bu na obavezni odgovor tu`enom FERDI KELENTRI]. na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l.d. 134. u tri istovjetna primjerka. 2. st. ul. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 1. Tu`beni zahtjev glasi: „Obavezuje se tu`ena Muj~inovi} Almasa da tu`iocu isplati potra`ivanje u novcu u iznosu od 100.Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku. u pravnoj stvari tu`ioca „Omega“ d. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l.05 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 10. Obavje{tava se tu`ena da se dostava pismena smatra objavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj tabli suda. ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku. adresu stanovanja. br. 17. 6. na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l.tu`itelja (^l. odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava.Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti presudu i usvojiti tu`beni zahtjev . 454. . 1. godine Dnevni avaz subota. st. st. 1. 2. ZPP FBiH).o. odnosno naziv pravne osobe. 20. 5. ZPP-a. 12. st. godine Op}inski sud u Tuzli. 2012. NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. u svezi s ~l. 71.. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l.Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku. st. 70. 182. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. Ciljuge bb @ivinice. TR „Din“. Ako tu`ena osporava tu`beni zahtjev. i 2. ~l. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l.. ZPP FBiH). ZPP FBiH). ZPP-a FBiH). pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. ZPP-a FBiH. osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~l. 11. 71. 3. 3. sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 10.d. st. da sud na osnovu ~lana 182. 334. . Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na osnovu ~lana 182. @ivinice. Sovi}i. ZPP-a). 6. 3. ZPP-a). a posebno u istom treba navesti: 1. Oznaku suda i broj predmeta. 2. donese presudu usljed propu{tanja. 7. 1. STRU^NIN SARADNIK Asmira Be{i} . 71. ogdine OGLAS Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klini~ki centar Tuzla. st. prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora. 5. Zakona o parni~nom postupku 53/003). 1. Tuzla. 52. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime. godine tu`ilac je podnio ure|enu tu`bu protiv tu`enog radi naplate duga. radi isplata duga. 2. 137.. Ovim putem tu`enoj se dostavlja tu`ba na dogovor shodno odredbi ~l. 182. pa do isplate duga. . kao i iznos na ime tro{kova parni~nog postupka u roku od 15 dana od dana dono{enja presude pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. 19. 71. 52. koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti. 6.20 KM i uputnica za hitnu radiolo{ku dijagnostiku. 2012.“ Predlo`eni dokazi tu`ioca koje tu`eni mo`e preuzeti u zgradi Suda su: Ra~un broj 18711 u iznosu od 100. Kad tu`ena. ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. . 69.oglasi BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 P 094836 11 P Mostar. kao i naknaditi tu`itelju parni~ne tro{kove sa zakonskom zateznom kamatom od dana presu|enja do isplate sve u roku od 30 dana i pod prijetnjom ovrhe“. 348. 137. ime i prezime. istovremeno predla`u}i dono{enje presude zbog propu{tanja ukoliko se steknu zakonom predvi|eni uslovi. st. 3. 2011. 01. st. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev. ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. st. predmet spora. Oznaku suda i broj predmeta. protiv tu`enog FERDO KELENTRI] nastanjen u Grudama. 01. u svezi s ~l. Vukovarska bb do br. prezime. sa tu`benim zahtjevom koji glasi: „Du`ni su tu`enici solidarno isplatiti tu`itelju dug u ukupnom iznosu od 6. 100. radi naplate duga. tro{kovi objave u dnevnom listu). ~l. 70. Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na osnovu ~lana 182.tu`itelja (^l. taksa na presudu. 1. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 1. sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja). st. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. 01. koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti.68 KM OBJAVLJUJE OGLAS (dostava tu`be na odgovor) Dana 07. i 2. U odgovoru na tu`bu tu`ena }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava tu`beni zahtjev (~l. prezime. 348. te isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. 134. 4. donese presudu usljed propu{tanja. ZPP FBiH). st. radi duga v. kao i da tu`iocu naknadi tro{kove parni~nog postupka (taksa na tu`bu. st.Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti presudu i usvojiti tu`beni zahtjev . ZPP-a). Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor. dokazi kojima se utvr|uju te ~injenice. protiv tu`ene Me{kovi} Fadile. a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. kao dana dospije}a obaveze. pozivom na broj predmeta. koju pou~ava kako slijedi: Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu . 2. (~l. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev. 2012. st. ime i prezime. v. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr.Presuda zbog propu{tanja (~l. st. 2012. . radi isplata duga. predla`u}i dono{enje presude kojom }e se obavezati tu`ena da tu`iocu na ime duga isplati iznos od 272. 2. 69 OGLAS Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja Unicredit Bank d. st. ZPP-a FBiH). stru~ni saradnik Asmira Be{i}. nastanjena na adresi Kosovke djevojke 23 Banja Luka i DAJANA JOVI^I] nastanjena na adresi Bra}e Potkonjaka 133 Banja Luka. ZPP-a tu`bu na obvezni odgovor dostavlja putem dnevnih novina Dnevni Avaz i oglasne plo~e suda. koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti. 4. 1. ~l. 334. 01. 4. st. protiv tu`ene Mujkanovi} Amela iz Tuzle.tu`itelja (^l. donese presudu usljed propu{tanja. 70. FBiH). to sud shodno odredbama ~l. Sudija Mediha Bo{kailo OGLAS Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja Unicredit Bank d. NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. FBiH).. sa tu`benim zahtjevom koji glasi: „Du`ni su tu`enici solidarno isplatiti tu`itelju dug u ukupnom iznosu od 20. ime i prezime. ul. 1.22 KM sa pripadaju}im zakonskim zateznim kamatama po~ev od 24. Trnovac bb. 1. njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika. koju pou~ava kako slijedi: Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu .20 KM sa pripadaju}im zakonskim zateznim kamatama po~ev od 26. 182. 7. vl. a posebno u istom treba navesti: 1. i 2. sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. st. ZPP-a FBiH). 2. st. i ~l. Stru~ni saradnik Tarik \ug BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TUZLI Broj: 32 0 Mals 047622 05 Mals Tuzla.772. Grabovica Donja. 1. 348. pa do kona~ne isplate te naknaditi tu`itelju tro{kove postupka a sve u roku od 30 dana od pravomo}nosti presude i pod prijetnjom ovrhe. godine BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 P 080624 11 P Mostar. ZPP-a FBiH). ZPP-a. ZPP FBiH). st. . ZPP FBiH). Zakona o parni~nom postupku 53/003).68 KM. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. st.Presuda zbog propu{tanja (~l. st. adresu stanovanja. Sud putem novina dostavlja navedenu tu`bu na obavezni odgovor tu`enim NEVENKA KAVI]. pa kako sud istim na adrese tu`enih nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor to sud shodno odredbama ~l. 71. 5. 454. 137. 2008. 5. st.20 KM. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. 10. ako ih imaju. prebivali{te ili boravi{te. godine kao dana podno{enja tu`be. te pravni osnov za navode tu`enog (~l. 01. ZPP FBiH). ZPP FBiH). 71. ZPP FBiH). 4. 23. FBiH). 4. 07. pa kako sud tu`enoj na adresu nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor. 1. 454. 17. 3. 4. 52. st. ~l. ZPP-a FBiH). 348. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime. st. 198. Sud putem „Dnevnog avaza“ dostavlja navedenu tu`bu.Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku. st. 19. odnosno sjedi{te stranaka. 2010. 1. na obavezni odgovor koji pou~ava kako slijedi: Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu . st. 1. 334. 334. Zakona o parni~nom postupku 53/03 i 73/05). ZPP-a tu`bu na obavezni odgovor dostavlja putem dnevnih novina Dnevni Avaz i Oglasne plo~e suda.. 348. ime jednog roditelja.. stav 1. ZPP-a. a sve u roku od 15 dana od dana pravosna`nosti presude. ZPP-a FBiH).o. ZPP FBiH). II Kraji{ke br. Sudija Mediha Bo{kailo BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U @IVINICAMA Broj: 33 0 Mal 033884 11 Mal @ivinice. Tu`ena mo`e u odgovoru na tu`bu. 06. protiv tu`enih NEVENKA KAVI]. 74. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev.“. 2006. godine.. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda. st. st.s. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 1. ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. Oznaku suda i broj predmeta. nastanjena na adresi Kosovske djevojke 23 Banja Luka i DAJANA JOVI^I] nastanjena na adresi Bra}e Potkonjaka 133 Banja Luka. godine kao dana padanja u docnju pa do isplate. kojoj je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. ZPP FBiH).Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti presudu i usvojiti tu`beni zahtjev . Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. 1. 134. prezime. 3. ZPP FBiH). ZPP FBiH). 2. na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. ZPP-a tu`bu na obavezni odgovor dostavlja putem dnevnih novina Dnevni avaz. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime. 19. st. godine. 182. ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode. st. u svezi s ~l. 2. ime i prezime. pa kako sud istom na adresu tu`enog nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor to sud shodno odredbama ~l. 348.sp. st. prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora. 10. 2. 3. Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku. 2. st. ZPP FBiH). Tu`ena je du`na najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. 4. 272.

2012. Tu`enik mo`e u odgovoru na tu`bu. odnosno naziv pravne osobe. Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja). 07. . godine. pa se obavezuje tu`ena da tu`itelju na ime duga isplati iznos od 221. 73/05 i 19/06. ali protiv iste mo`e podnijeti prijedlog za povrat u pre|a{nje stanje u roku od osam dana. u pravnoj stvari tu`itelja UniCredit bank dd Mostar. ZPP-a FBiH). temeljem ~lana 348. ako ih imaju. van rasprave dana 28. 24. objavljuje sljede}i: TU@BENI ZAHTJEV Dana 14.67 KM. sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 11. Bi{inska bb radi duga.Mostar. kojem je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja. 2011. ZPP-a). 01. 73/05 i 19/06. kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja. godine tu`itelj UniCredit bank dd Mostar podnio je tu`bu protiv tu`enog Marko Gali} radi isplate. prebivali{te ili boravi{te. kao dana dospije}a duga pa do isplate. ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku. budu}i da tu`ena ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta. ime i prezime. 13.00 KM. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda. Nakon proteka roka od 60 dana od dana propu{tanja ne mo`e se tra`iti povrat. predmet spora. kao i nadoknaditi tro{kove postupka sa zz kamatom od dana dono{enja presude do isplate sve u roku od 30 dana pod prijetnjom izvr{enja. osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neutemeljen (~lanak 182. . 10. stru~ni saradnik Tarik \ug.40 KM. stav 3. 53/03. ZPP-a). protiv tu`ene Bejti} Aji{e iz @ivinica. zajedno sa zakonskom zateznom kamatom i tro{kovima postupka a sve u roku od 30 dana od dana dono{enja presude. u pravnoj stvari tu`itelja JZU Univerzitetski klini~ki centar Tuzla. godine kao dana podno{enja tu`be pa do isplate duga. protiv tu`enika „MES-TRADE“ d. te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. g. 2012. godine OGLAS Na osnovu ~lana 348. sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lanak 334. stav 1. sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~lan 334. 2011. predmet spora. Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja). stavak 1.53 KM sa zz kamatom po~ev od 14. ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode. osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. v. ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku. Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku.Zbog propu{tanja Usvaja se tu`beni zahtjev tu`itelja.o. ZPP-a).o.o Mostar. Ukoliko tu`eni. Zakona o parni~nom postupku („Sl.o.o. a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~lanak 74. stru~ni saradnik Lana Kukolj. odnosno sjedi{te stranaka. stavak 1. Napomena: Dostava se smatra izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. ZPP-a). podnijeti protivtu`bu (~lan 74.367. u pravnoj stvari tu`itelja „ATACO“ d. a nepla}ene. u daljnjem tekstu: ZPP). zastupan po punomo}niku Leko Jozi. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda. na osnovu ~lana 70. OGLAS Dana 26. . stav 1. ime i prezime. advokatu iz [irokog Brijega. odnosno sjedi{te stranaka. 71. stav 1. Zakona o parni~nom postupku („Sl. godine donio je sljede}u PRESUDU . ul. Ako tu`enik osporava tu`beni zahtjev. stavak 1. dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice. stav 1. Obavje{tava se tu`enik da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama DNEVNI AVAZ i na oglasnoj tabli Suda.b. 05. 2009. Tu`bom tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enike na isplatu duga u iznosu od 18. Stru~ni suradnik Tarik \ug POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba. pozivom na broj predmeta. 53/03. 07.Cazin. 2009. najkasnije u roku od 30 dana. te pravni osnov za navode tu`enog (~l. U odgovoru na tu`bu. 12.Cazin. U odgovoru na tu`bu tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava tu`beni zahtjev (~lanak 71. odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava.o. podnio je tu`bu protiv tu`enika „MES-TRADE“ d. radi isplate. te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda. tu`itelj „ATACO“ d. Ukoliko tu`enik. Obavje{tava se tu`eni da je temeljem ~lana 70. objavljuje sljede}i. 221.40 KM. ZPP-a. na osnovu ~lana 348. 4. ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode. kao i da tu`itelju na ime tro{kova parni~nog postupka isplati iznos od 180. 2006. stav 2.sp. dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu. odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava. 07. ZPP-a). februar/velja~a 2012. novine FBiH“ br. advokatu iz [irokog Brijega. Bra}e [ehida b. tu`enik }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. Tu`itelj tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom }e tu`enog obvezati da tu`itelju isplati dug u ukupnom iznosu od 325. u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku. ZPP-a). 2012. robe. odnosno naziv pravne osobe. njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika. du`ni. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama (Dnevni avaz) i na oglasnoj plo~i Suda te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda. protiv tu`enog Marko Gali}. 01. dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice. zastupan po punomo}niku Leko Jozi. Stru~ni saradnik Lana Kukolj BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U @IVINICAMA Broj: 33 0 Mal 019899 10 Mal @ivinice. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu. stavak 2. po osnovu isporu~ene. godine oglasi Op}inski sud u Biha}u. a najkasnije na pripremnom ro~i{tu.. ZPP-a du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu. radi isplate. ul.o. ZPP-a FBiH). ra~unaju}i od dana kada je prestao razlog koji je prouzrokovao propu{tanje ili od dana kada je za to saznao. stav 1. Obavje{tava se tu`enik da je. ZPP-a). ZPP-a FBiH. 01. stav 3. Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje Sudu. Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev. ZPP-a). u daljnjem tekstu: ZPP). njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika ako ih imaju. stav 3. tu`enom se dostavlja presuda Op}inski sud u @ivinicama. godine OGLAS OP]INSKI SUD U MOSTARU.70 Subota. Dnevni avaz BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BIHA]U Broj: 17 0 Ps 031706 11 Ps Biha}. pozivom na broj predmeta. novine FBiH“ br. SUDIJA SENJA D@AFI] BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 Mal 054713 09 Mal Mostar.o. . a sve u roku do 15 dana od dana prijema presude pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. po sudiji Senji D`afi}u. budu}i da tu`enik nema sjedi{te na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta. prebivali{te ili boravi{te.

posljednje pozdrave i zahvale mo`ete predati u 68 poslovnica BH Po{te. u 46 gradova BiH SPISAK PO[TANSKIH POSLOVNICA Uz minimalnu doplatu smrtovnice. 4.ba .oglasi Dnevni avaz subota. sje}anja. posljednje pozdrave i sje}anja objavit }emo i na portalu „Dnevnog avaza“ www. 71 Obavijesti o smrti. februar/velja~a 2012.dnevniavaz.

[teta {to nismo u mogu}nosti da malo radimo i sa loptom. planiranog za danas. Cibalia. obavijestio klubove da im putem nadle`nih organa poku{ava ne samo pomo}i u reprogramiranju dugova nego i da poku{ava izboriti otpis dijela dugova. februara.000 KM. a istovremeno se boriti za dugoro~no rje{enje . ju~er su `eljeli opipati puls premijerliga{kim klubovima i ~uti njihova mi{ljenja o ideji o formiranju udru`enja Stojni}: Niz utakmica u Me|ugorju je protiv sarajevskog Olimpica. Na Brotnjo kupu od ju~er do sutra trebali su nastupiti mostarski Zrinjski. Benc i Paskije Klubovima po 16. {to je br`a metoda. Ma. Na sastanku je obznanjeno da }e premijerliga{i uskoro dobiti po 16. I dr`avni organi svjesni su da je ta dugovanja te{ko izmiriti i da klubovima prijeti bankrot. najizvjesnije je da se otpi{u kamate. Ina~e.Pri~a je davno pokrenuta. . izabranici Velimira Stojni}a odradit }e trening.. Otkazani turniri u ^itluku i [irokom Brijegu Jogun~i} mora na operaciju prepone Jogun~i}. omladinskog fudbala. Sa sastanka: Administracija Saveza pripremit }e detaljan prijedlog (Foto: S. 18. a 20. ali je opasnost od povreda prevelika . dugoro~an posao.000 eura Na ovom igra~u mostarski klub je prije godinu i po ve} zaradio 90. najvjerovatnije. s kojim je dogovorena dvoS. biti ura|en laserom.Ljekari ka`u da ne}u mo}i igrati izme|u 30 i 40 dana . . Znao sam piti i tablete za smirenje. a sadr`avat }e pravni oblik. a ve} su poznata prva ~etiri rivala. Stoper Slobode trpi nesnosne bolove Iskusni stoper Slobode Samir Jogun~i} bit }e 10.Tu smo planirali {est utakmica. Napokon. Ostala su jo{ dva termina . emisari FIFA-e i UEFA-e Eva Paski- Dok su prekju~er s ~lanovima Komiteta raspravljali o dosada{njem napretku u usagla{avanju statuta na svim nivoima fudbalske vlasti u BiH. koji se nada skorom povratku na teren. kada je oti{ao na pla}enu posudbu u belgijski Kortrijk. kako ka`e. koje bi u budu}nosti na{lo mjesto i u Evropskoj asocijaciji klubova.dodaje strateg Banjalu~ana.dodaje igra~ Slobode. a s obzirom na to da je u posljednje vrijeme trpio jake bolove. jer }e prije podne na teren istr~ati jedan tim. ali da bi se o tome trebalo detaljnije razgovarati kada se pripreme odgovaraju}i prijedlozi.000 eura Transfer nogometa{a Zrinjskog Tonija [unji}a u ukrajinsku Zorju napokon je realiziran. Zagreb. bez naznaka da }e se ne{to promijeniti. Nakon {to su prije sedam dana savladali Modri~u sa 1:0. a jedna od tih kompanija vjerovatno }e biti i sponzor lige. nisam mogao spavati. na kojem }e se formirati inicijativni odbor za realizaciju projekta. od ju~e je na treninzima Borca prisutan i Mladen Lu~i}. prava i du`nosti. nekada{nji ~uvar mre`e Slavije i Olimpica. je da su bh.000 eura. 9. Zorja je na svojim internetskim stranicama potvrdila da je [unji} uspje{no pro{ao lije~ni~ki pregled. Ljekari su mi preporu~ili operaciju prepone i ugradnju takozvane mre`ice. subota. Banjalu~ani }e narednu provjeru imati tek nakon {to otputuju na petnaestodnevne pripreme u Me|ugorje. P. saglasni s formiranjem udru`enja. Kada prijedlog bude preciziran. Umjesto susreta sa ekipom BSK-a. Do sada su obavljeni pregovori sa tri operatera mobilne telefonije („BH Telecom“. imamo iskustva zemalja iz susjedstva. gun~i}. naime. Ina~e. Treba poku{ati rije{iti probleme sportskih kolektiva. T.815 eura za razvoj klubova po uzoru na druge evropske zemlje. ~ime bi oni u{tedjeli i do 50. februar/velja~a 2012. U nedelju }emo igrati protiv Mladosti iz Gacka. Kona~no potvr|en transfer Uskoro }e biti formiran prijedlog. sport NSBiH Sastanak Komiteta i predstavnika FIFA-e i UEFA-e s klubovima [unji}: Ugovor na dvije godine Premijerliga{i prihvatili formiranje udru`enja [unji} i slu`beno u Zorji. No. [unji}a je ugovor za Zrinjski vezao do kraja sezone. tri dana kasni- Snijeg ponovo protiv fudbala Sponzor lige bit }e telekom operater Kada je rije~ o sponzoru Premijer lige. je (Pasquier) i Marsel Benc (Marcel Benz) zavr{ili su dvodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini. S druge strane. S Olimpicom. uskla|enost sa Statutom NSBiH i nacionalnim zakonodavstvom te osniva~ima i pitanju ulaska ili izlaska iz lige. Saletovi}) Sastankom s ~lanovima Komiteta za normalizaciju Nogometnog saveza BiH i sa predstavnicima klubova Premijer lige BiH. Prijedlog bi trebao biti gotov u narednih dvadesetak dana. Na{i klubovi ve} godinama licencu za nastup dobivaju isklju~ivo zahvaljuju}i reprogramima dugova. u su{tini. Komitet je ju~er. Iako se Slaven Musa davno pomirio da }e ostati bez 23-godi{njeg odbrambenog igra~a. februara Nakon {to su im vremenske neprilike onemogu}ile prijateljsku utakmicu sa Proelterom iz Tesli}a tokom priprema u Banji Vru}ici. . jer novca za njihovo pokrivanje nema. ciljeve. Na put kre}emo u ~etvrtak.ka`e ~lan Komiteta Elvedin Begi}. GO[K Gabela i doma}in.ka`e Jo- X Zbog obilnih snje`nih padavina. od klubova preko NSBiH pa do dr`avnih organa. [to je najva`nije. Zahvat }e. K. ipak bi se ne{to moglo desiti. Savez je informirao klubove da preduzima odre|ene korake da osigura ugovor za sezonu 2012/2013. a poslije podne drugi.000 eura u ljetnom prijelaznom roku 2010. U rubrici „do{li“ za sada su Kristijan Ive{i} (Travnik).815 eura Jo{ jedna dobra vijest za klubove. E. Sponzorstvo bi trebalo osloboditi klubove pla}anja slu`benih lica utakmica. februara podvrgnut operaciji lijeve prepone. slu`bena potvrda transfera ipak se ~ekala sve dosad. . Sredstva dolaze iz Fonda solidarnosti UEFA-e. M. . odr`at }e se novi sastanak Komiteta s klubovima. Pe~uhom i Sarajevom }emo igrati po dvije utakmice. treba osigurati reprogram dugova da klubovi mogu nastaviti takmi~enje. Samira Dure i Pavla Su{i}a koji je napustio Zrinjski u zimskom prijelaznom roku. gdje su se nalazili na~ini da se ti problemi rije{e. „Plemi}i“ su na [unji}u ve} zaradili skoro 90. zaista. fudbaleri Borca ponovo su morali da otka`u jedan kontrolni me~. kojem su prisustvovali predstavnici 15 klubova. U [irokom Brijegu snage su trebali odmjeriti Rijeka. a potom i inicijativni odbor za realizaciju projekta Zrinjskom 50. Milan Muminovi} (Slavija) i Dario Kri{to ([ibenik). Od mogu}ih rje{enja. godi{nja saradnja. ljekari su mu preporu~ili operativni zahvat. . u na~elu.obja{njava Stojni}. ali oni se. „Eronet“ i „M:tel“). nakon ~ega je dvogodi{nji ugovor i slu`beno postao va`e}i. a to je da je ovaj snijeg idealan za vje`be na odr`avanju kondicije. i ovdje postoji spremnost za to. organizatori su otkazali nogometne turnire u ^itluku i [irokom Brijegu. Kratkoro~no. ve} du`e vrijeme vu~e povredu prepone. nakon ~ega }e pauzirati ne{to vi{e od mjesec i vjerovatno ne}e biti spreman za po~etak proljetnog dijela sezone. [unji} je peti igra~ nakon Vlade Zadre.72 Dnevni avaz. Generalna ocjena sa sastanka. Hrvatski dragovoljac i [iroki. koji }e do operacije i dalje trenirati s ekipom. premijerliga{i. koja skra}uje vrijeme oporavka . februara sa ma|arskim Pe~uhom. a odnose se na sezonu 2010/2011. Za to je zadu`ena administracija Saveza. 4.Bolovi su bili nesno{ljivi. Mladena @i`ovi}a. a na ovom transferu mostarski klub zaradit }e 50. ali i to je. Borac opet bez utakmice Prvi susret Banjalu~ani }e igrati tek 12. M. Dr`ava }e klubovima otpisati kamate? Ju~er se govorilo i o milionskim dugovima klubova kada je rije~ o porezima i ostalim da`binama prema dr`avi zbog kojih je egzistencija premijerliga{a sve ugro`enija.U svemu treba gledati samo ono pozitivno. kojeg nema od tre}eg dana priprema. sa Sarajevom. iz sezone u sezonu sve vi{e gomilaju.

Igra~ka kri`aljka u Leotaru Stigao Su{i}. Mazalica. Toromanovi}. a odigrat }e jo{ ~etiri.. SLOBODA: Kondi}. Babi}. smatra predsjednik kluba Neboj{a Tomi~i} Iako je Rudar ostao bez ~ak desetorice igra~a ove zime. Trener Denis Sadikovi} poveo je 23 nogometa{a. U me|uvremenu. Srbija). ako sve pro|e uredu. Dejan [iranovi} i Adnan Sulji} iz Omladinca te Elvir [u{njar i Adis D`aferovi} iz biha}kog Jedinstva. Od te ~etiri. tako|er.Kantar (32). ali rade slabijim intenzitetom i trebali bi uskoro biti spremni za ve}e napore . . ka`e trener tima s Otoke Ni ^itluk nije zaobi{la snje`na me}ava. Zbog toga su i fudbaleri Olimpica u svojoj tradicionalnoj bazi onemogu}eni da rade prema dosada{njem planu i programu. februara otputovati u F. donijeli su nam ne{to svoje. koji je u Trebinje do{ao nakon neobavljenog posla u inozemstvu. Kecman. o~ekuju Nenada Nasti}a (30). Klub je za novog pomo}nika Borisu Gavranu imenovao Nikolu Su{ka. U prvoj pripremnoj utakmici nakon odlaska u Hercegovinu Olimpic je savladao Brotnjo sa 3:1. a razlozi su druge obaveze i poslovi kojima se bavi pored trenerskog. Kladar. . Goli}. desetorica oti{la. V. . Seferovi}.Kujund`ija (17). najja~a i najzanimljivija bit }e ona protiv turskog Bursaspora.. u prijedorskom klubu smatraju da su doveli adekvatne prinove i da }e njihov tim biti ~ak i kvalitetniji.Razgovarali smo s ljudima u Bursasporu i s gradona~elnikom ovog grada te smo se dogovorili da na{ boravak na pripremama u Antaliji skratimo za dva dana kako bismo 15. ~eka se Nasti} Leotaru se priklju~io vezni igra~ Pavle Su{i} (23). koji je umro ovog ljeta potvr|eno da je dosada{nji golman „Ro|enih“ Senedin O{trakovi} potpisao za Taraz iz Kazahstana. mo`emo ostvariti povoljne rezultate i formirati tim sposoban da u sezoni 2012/2013. [odi}. a vremenski uvjeti su takvi kakvi su. s klupe GO[K-a odstupio je i pomo}ni trener Filip Krvavac. kao A. a bio je i prvi trener „Lavova“ tokom sezone 2004/2005. Stambolija. Srndovi}. u to vrijeme biti na pripremama u Turskoj. za mene ve} danas prijelazni rok mo`e biti zavr{en. Mar~eta. ali }emo ih izvjesno vrijeme zadr`ati na probi kako bismo se uvjerili da nisu povrije|eni i da su fizi~ki spremni. Goran Mirovi} (GO[A.ka`e sportski direktor @eljko RaM. Petorica novajlija potpisala su ugovore do juna 2013.Znamo da se radi o kva- Jusufbegovi}: Novajlije se odli~no uklopile Su{i}: Igrao za Zrinjski Kraji{nik na Mrakovici Nogometa{i Kraji{nika iz Velike Kladu{e od ju~er su na sedmodnevnim pripremama na Mrakovici. doskora{nji fudbaler Zrinjskog. Rami}.dodaje trener Olimpica. za mene ve} danas prijelazni rok mo`e biti zavr{en. Amer Jugo i Milan Kne`evi}. 4. Tica. vjerujemo da smo dovo|enjem poja~anja napravili dobar posao i da }emo biti mnogo kvalitetniji. Snijeg ne samo da pada {irom Evrope nego je zasuo i mjesta u kojima pahuljice nisu vi|ene decenijama pa tako i „toplije“ krajeve. Sudija: Robert Zrili} (Banja Luka). dovedena su desetorica novajlija: Borislav Miki} (Borac). zaklju~ili bismo prijelazni rok . dovi}. a ipak su se ve} brzo uklopili. On }e narednih nekoliko dana provesti na probi i odigrat }e najmanje tri kontrolne utakmice prije nego {to stru~ni {tab odlu~i ho}e li ga anga`irati. koji je nastupao i za ruski Himki i za bugarski CSKA. . Mirovi}.[to se ti~e novih igra~a.. da su tu ve} dugo. od kojih je skoro polovina novih igra~a. Tosunovi}. S obzirom na ugled Bijedi}a u ovom gradu. februar/velja~a 2012. Emilko Jankovi} i Adis Stambolija (Karlovac. Istovremeno je sati na stadionu Bursa Ataturk. itekako je zadovoljan. @uji}. Sa. i to s veoma kombiniranim sastavom. februar sa po~etkom u 18 u Mostaru. Gligi}. 2:2 . Almir Pliska. Stojni}) Kujund`ija.. Krvavac odstupio. Svi koji su ovdje. Potpuno renovirani tim Rudara do sada je odigrao dvije testne utakmice.ka`e Jusufbegovi}. ali mislim da to ne}e promijeniti planove u obavljanju onoga {to smo u osnovi zacrtali . Miki}. Radi se o fudbaleru s internacionalnim iskustvom. ujedno i trenera Bursaspora Nenada ]e}u Bijedi}a. sa dvije Slobode. 3:2 . koji bi trebao zatvoriti poziciju desnog beka iako mo`e igrati i na mjestu stopera. ^. Kari}. Trenutno na{i doma}ini rje{avaju potrebnu dokumentaciju . februara odigrali utakmicu u spomen na na{eg velikog ]e}u. 73 VELE@ Potvr|ena prijateljska utakmica u Bursi 15. Kova~evi}. Ivan~evi}. desetorica do{la Opstanak ne}e do}i u pitanje. Popovi}. subota. Zlatko \ori}. Pekija. ako i nju budemo mogli odigrati. Metodiku treni- Stadion u Krupi na Vrbasu. U Leotaru. Dino Toromanovi} (Jedinstvo Bi- novi}. Kujund`ija. Jovavi} i Aleksandar Panti}. litetnim igra~ima. IBRULJ Antaliju. jer osje}aju lagano zanga morat }emo prilagoditi uvjetima. [abi}. S njima dvojicom. Trener: Ljubi{a Drlja~a. Uprkos dosta te{kom rasporedu. Jagodinu. Hrvatska). ekipe koja je ove sezone igrala u grupnoj fazi Lige prvaka. St. i to sa premijerliga{ima Rudarom iz Prijedora i Borcem iz Banje Luke. Ognjen Da{i}.@eri} (60). u ^itluku. @elju da ga anga`ira Leotar je iskazao jo{ na po~etku priprema. Kotaran. „Ro|eni“ }e. „Ro|eni“ }e 6. E. Prema njegovim rije~ima. Stankovi}. Ranije je igrao za Vojvodinu. koji s klupe vodi Ljupko Petrovi}. Jo{ su igrali: Nikoli}.Sa. U tom periodu odigrat }e dvije prijateljske utakmice. Sedin Seferovi} (Marsonia. prva naredna koju smo dogovorili je 8. Zec. Slobodan Maksimoha}). Ipak. RUDAR: Tripi}.Odmarali smo neke igra~e. ~iji je tim danas trebao igrati sa @eljezni~arom. iz Mrkonji}-Grada i Bosanskog Novog. Miodrag Bursa}. Lak{e povrede [kalji}a. A. tezanje. u ozbiljnoj su konkurenciji.Od te utakmice nema ni{ta. Ne|o [uka. u kojima su. Zvezdaru i Vo`dovac. imenovan Su{ak Nakon Milomira Odovi}a. Veinovi}. Kolund`ija. Zoran Luka~. Ina~e. To su Edin Pehli}. Ina~e. Jo{ su igrali: Majki}. Dalibor Dragi}. Dva kluba igrat }e u spomen na svog nekada{njeg igra~a.Do sada smo uradili sve ono {to smo i zacrtali. P . ka`e direktor kluba Sedin Tanovi} U sklopu priprema za proljetni dio prvenstva fudbaleri Vele`a do sada su odigrali tri utakmice.ka`e predsjednik kluba Neboj{a V. februara Bursaspor i ’Ro|eni’ igraju u spomen na Nenada Bijedi}a Skratit }emo pripreme u Antaliji za dva dana. Hrvatska) i Aleksandar Nikoli} (Iskra Danilovgrad). koji bi nam predstavljali poja~anja. Dejan Bandovi}. Nedim Hiro{.1:1 . novajlije su se odli~no uklopile.@uji} (88). (Foto: D. Hrvatska). ina~e. naravno. 2:1 . a ho}e li jo{ neko biti anga`iran. Smail [adi}. Strijelci: 0:1 . M. Trener: Dragan Radovi}. koji je i ranije obavljao ovu du`nost. Jankovi}. Umi~evi}. Tomi~i}.Bez obzira na to {to su Petorka potpisala do juna 2013. Er.ka`e Jusufbegovi}. Rudar su napustili Dalibor Krezovi}.Sloboda (BN) 3:3 Bijedi}: Ostavio veliki trag u dva kluba direktor Vele`a Sedin Tanovi}. odnosno poja~anjima. Asim [kalji}. Pliske.Mazalica (15). igra~i ispunjavaju o~ekivanja. Damir Tosunovi} (^elik). konkurira za visok plasman . Kantar. ali to vi{e ne zavisi samo od nas . trener Nedim Jusufbegovi} smatra da to ekipu ne}e mnogo poremetiti. zavisi od toga ho}e li nas neko napustiti. Svima je isto. B. Gledalaca 50. Jankovi}. Ivan Stankovi} (Gorica. februara protiv Rijeke. jo{ vuku lak{e povrede.ka`e Rudar Prijedor . 3:3 . Utakmica je zakazana za 15. Olimpic na pripremama zatrpan snijegom Jusufbegovi} zadovoljan do sada ura|enim [to se ti~e igra~kih poja~anja. Kova~evi}. . Hrvatska). Bojan Regoje. Luka Kujund`ija (Cibalia. . . Miki} i Stambolija: Kvartet poja~anja Kompletiraju se redovi Rudara Desetorica oti{la. i pored remija (0:0 i 3:3). Poku{at }emo. u~initi sve da na|emo protivnika s kojim bismo igrali i prije. Kova~evi}. . prinove iskazale potencijal. me|u kojima se izdvajaju dosada{nji ~lan Zvijezde iz Grada~ca Adel Jukan. o~ekujemo da }e stadion biti pun. a kadrom. Despotovi}.sport Dnevni avaz.

Sanderlend. Čelzi iz sezone u sezonu bilježi sve veći pad. Hetafe u posljednjih šest utakmica nema poraza. Milan .30).Atalanta. ekskluzivnu informaciju Žoze Murinjo (Jose Mourinho) vraća se u Čelzi. Kvins park rendžers . T. Njemačka Sinoć: Nirnberg . Leče Bolonja.Osasuna (12). kako navode. Engleska asocijacija odlučila je da Teriju oduzme liderstvo pa će reprezentaciju na predstojećem Evropskom prvenstvu voditi neko drugi s obzirom na to da će sudski proces početi tek nakon Eura.30). Vest Bromvič Albion Svonsi.Bajern (18. dok. februar/velja~a 2012. NEDJELJA: Frajburg Italija SUBOTA: Čezena . S obzirom na to da je nevrijeme u Italiji uzrokovalo haos. 1D= F>AC= E 0=@K= Ovog puta ohrabrenje im predstavlja informacija da bi u derbiju mogli biti pojačani Vejnom Runijem (Wayne Rooney). =čAIJAH IEJE čA= F @ ČAE= Madridski Real na nezgodnom gostovanju Hetafeu Siti s Fulamom Japanski bek Masahiko Inoha vratio se u Japan. Mančester siti . SUBOTA: Herta .Valensija (21.Platini je fer i otvorenog uma. jer ju je uoči Mundijala u Južnoj Africi 2010. Roma . Nakon Murinjovog odlaska. Sevilja Viljareal (18). tamo. Hofenhajm . Junajted se u posljednjoj deceniji s Čelzijevog borilišta skoro redovno vraćao praznih šaka.Kaljari. Barcelona bi mu se približila eventualnom pobjedom nad Real Sosijedadom. Saragosa Rajo (19.30).Napoli. Mančester siti bi eventualnom pobjedom nad Fulemom u ovom kolu mogao napraviti veliki posao.Majnc. Monpelje . ma. izgubio je 1998. Mehmed Baždarević ugostit će sa Sošoom Pari Sen Žermen.Real Sosijedad (22). u okviru Lige prvaka prošle sezone. Norvič .Hanover. PONEDJELJAK: Liverpul .30). Španija SUBOTA: Levante Rasing. Dižon . ali mu ovog vikenda prijeti veliko iskušenje. Novara .Totenhem (21).Udineze. Sent Etjen . T.Evijan. . Čelzi .rekao je Johanson. koji je bio pred- A= @HKCA AC IA HEAšEJE 5AF= *=JAH= sjednik UEFA-e čak 17 godina. Hetafe leži na devetom mjesto na tabeli. Sošo .30). nisu pobijedili od 2002. Realova prednost nad drugoplasiranom Barcelonom od sedam bodova mo- gla bi ovog vikenda biti urgožena.Augsburg (15. 4.Verder (15. Šalke . koje vodi u Ligu prvaka. Kajzerslautern . tim prije što je još jedan od njegovih pratilaca na težem ispitu. PONEDJELJAK: Granada . NEDJELJA: Sporting . Bajer Leverkuzen. T. Osamdesetdvogodišnji Johanson.Nikadanisam doživio toliko patnje.) KHE IA LH=ć= K ČAE Johanson: Diktat jednog čovjeka Sve većem broju poziva na odlazak Sepa Blatera (Sepp Blatter) s kormila FIFA-e pridružio se i bivši predsjednik UEFA-e Lenart Johanson (Lennart Johansson).Bolton.Aston vila (14. Runi se vraća u ekipu Junajteda: Veliki okršaj u Londonu Iako to ne odaje pogled na tabelu.Everton (16). Barcelona . Džon Teri (John Terry) neće biti kapiten engleske reprezentacije. NEDJELJA: Njukasl . a jedina je ekipa koja je ove sezone pobijedila Barcelonu. Nema Lenart Johanson poziva na promjene druge nego ga se riješiti . nakon što je u Hajduku proveo groznih šest mjeseci. izgubio zbog afere s bivšom djevojkom reprezentativnog i klupskog kolege Vejna Bridža (Wayne Bridge).Par- Murinjo: Sele ga natrag. Ako Real kiksa. Marsej . godine bitku s Blaterom za mjesto prvog čovjeka FIFA-e. u Francuskoj se igra veliki derbi između Marseja i Liona. Kjevo .Sijena. Hetafe .Real Madrid (20).30).Espanjol (18). (M. u London Engleska Engleski dnevni tabloid “The Sun” jučer je objavio.Međunarodni fudbal %" EUROVIKEND Junajted na teškom gostovanju na Stemford bridžu Dnevni avaz.Keln (17.45).30). Kao kod nas Zahvaljujući Evertonovom poklonu. Stouk . nacionalna federacija odlučila je da sve utakmice zakaže za 15 sati.Tuluz (21). Fiorentina . Japanac je u Hajduk došao u julu prošle godine.Katanija.) .Borusija Dortmund. u ekipu Kobea. NEDJELJA: Đenova Lacio (12.Mančester junajted (17). jer se “kraljevski klub” suočava s neugodnim gostovanjem jednom od gradskih rivala. Hamburg . ali sa samo četiri boda zaostatka za četvrtim mjestom. (M.Lorijen (19). Juventus . Ovo je drugi put da Teri ostaje bez kapitenske trake. Volfsburg . Nanijem i Ešlijem Jangom (Ashley Young). Sagledao sam sve i zaključio da mi je najbolje da se vratim u Japan . ali vremenska prognoza ne obećava da će i tada biti odigrane. za koji bi mogli debitirati Aleks (Alex) i Tijago Mota (Thiago Motta). Dobili Barcelonu . Mančester junajted ponovo se u srijedu navečer izjednačio s gradskim rivalom Sitijem.30).kazao je Šveđanin. koji bi mogao imati veliki značaj u borbi dva tima za mjesto u Ligi prvaka. 2=HLE E I=JE?= Engleska SUBOTA: Arsenal Blekburn (14 sati).Fulem (18.Betis. Dozvoljava diskusije i poštuje želje većine . a žalio se i na loše uvjete rada. jer Totenhem gostuje Liverpulu.Ne može se dešavati da samo jedan čovjek diktira i donosi sve odluke u vezi s fudbalom u svijetu. NEDJELJA: Kaen Okser. Iako je na posljednjem izletu na Stemford bridžu slavio pobjedu. a to im je rekla jedna od njemu bliskih osoba.Brest. PSG .Štutgart. Bordo . naime. . (M. Portugalac u Realu u posljednje vrijeme nije baš potpunosretan.) Francuska SUBOTA: Ažaksio Nica. IFHJ Teri: Opet na stubu srama 6AHE FL >A JH=A Do odluke Suda Do završetka sudskog procesa za rasizam koji se vodi protiv njega. Ako isključimo Ligu prvaka.Inter (15). . Palermo . Atletiko .Lil (17). subota. Gostovanje Čelziju Junajtedu je i u najljepšim danima bilo težak ispit.Valensijen.Borusija Menhengladbah. dodavši kako Blatera treba zamijeniti Mišel Platini (Michel). Ako njegov gradski rival posrne.rekao je Inoha.ali tonijebio jedinirazlog što sam otišao.Malaga (21). Vigan .Lion (21). Nisu me plaćali. U posljednja tri mjeseca nije dobio plaću. s druge strane. Nansi Ren.Volverhempton. Majorka . godine. Atletik .

Novosel bi imao ulogu savjetnika ili supervizora. avgusta. čiji će učesnici biti uskoro definirani. . 4. zbog toga nije bilo ni riječi o nekakvim bonusima ili ekstranagradama za taj rezultat. Kako kaže Petrović. Potencijal igrača definitivno postoji. Tako će i legendarni hrvatski stručnjak. subota. Srbijom i Hrvatskom od 3. Želim da uspije. BiH. s drugima će kontaktirati telefonski.kaže Petrović. . a to je start kvalifikacija 15. V.naglasio je Petrović. Već tada ćemo lagano gledati prema prvom cilju. Prije toga. čovjek sa 39 velikih medalja i stanovnik Kuće slavnih! Kako je Petrović pojasnio. septembra protiv Latvije. smatra da imamo ekipu koja može napraviti vrlo značajan rezultat u Sloveniji. 212 centimetara). Kada je u pitanju Jadranska liga za košarkaše. Krka . ipak u prednosti”. Union Olimpija Makabi (18).Još jednom želim naglasiti da nije bilo nikakvog finansijskog motiva nego je jedini motiv procjena da možemo napraviti sjajnu Petrović i Mahmutović: Možemo napraviti sjajnu sportsku priču (Foto: F. B. Holandije i Rumunije . Sastanku je prisustvovao i Igor Stojano- 7 F=K E JKHEH K 5=H=ALK Pripreme bh. košarkaši imat će osam provjera 2IAJ= FćEE +AJ=H vić. Cilj nam je da naša košarka ponovo postane respektabilan faktor u Evropi naglasio je Mahmutović.izjavio je Petrović. kolo: Subota: Cibona Budućnost (17 sati). JESENKOVIĆ U nastojanju da ojača igrački kadar u borbi za opstanak u najvišem rangu bh.Dobili smo potvrdu njegove registracije za naš klub i nadamo se da bi Kllinac mogao igrati već u narednom prvenstvenom susretu protiv Servitiuma . ali se on odlučio za Vogošću.To će biti ukupno osam pripremnih utakmica pred onih osam u kvalifikacijama između 15. naglasio je novi selektor možda čak i bolji za reprezentaciju nego za klub. . bh. Kada me je pozvao i pitao hoću li mu pomoći u Sarajevu. kada će novi selektor Aleksandar Petrović okupiti igrače u Sarajevu. Jedna od stvari koja je privukla Petrovića. Petrović i Mahmutović posjetili su sarajevsku Općinu Centar.kaže sportski direktor Haris Jahić.rekao je sinoć za naš list 73-godišnji Novosel. košarke. Sinoć: Helios Zagreb. Potom slijedi odlazak na turnir u Italiji (Italija. koje će početi 10. zenički Čelik angažirao je centra Aldina Klinca (22 godine. Dobra je vijest da se. ekipa će u glavnom gradu BiH boraviti do 24. Mahmutović je predstavio Petrovića kao “najvećeg trenera u svim sportovima od osamostaljenja BiH”. . Zeničani su pregovarali i s nekadašnjim reprezentativnim krilom Mujom Tuljkovićem.Da. bivšeg selektora bh. Petrović je vrhunski trener.Petrović u našim igračima vidi. uvjeriti ih. ali je neizvjesno koliko će on moći pomoći. Mahmutović je potom pojasnio da gaji izuzetan respekt za Miroslava Blaževića.Pokušat ću uključiti i neke nove igrače. Ovi će se mečevi najvjerovatnije igrati u srijedu. tima Tek što nam je Košarkaški savez Bosne i Hercegovine servirao senzaciju angažmanom Aleksandra Petrovića. kaže. da se odazovu. Sjajan izbor . februar/velja~a 2012. Dino Begagić još se nije oporavio od povrede zgloba.Cedevita (20). Finska). sustvovao pripremama. %# KOŠARKA Reprezentacija BiH imat će senzacionalan stručni štab 2AJHLEć E LIA J=@A = KIFADA Vjerujem da ćemo imati ekipu koja će se moći othrvati svim iskušenjima. jula. Svjestan sam svih problema koji opterećuju Košarkaški savez BiH.u njegov stručni štab bit će uključen slavni Mirko Novosel.IFHJ Dnevni avaz. ne politički nego sportski. . koji bi. uz kojeg je i Petrović stasavao.Hemofarm (17). Neke će lično obići. u tim vratio Eldar Merdanović. do 5. entuzijazam ljudi u KSBiH. U narednom mjesecu planira kontaktirati s igračima koji bi trebali konkurirati za kvalifikacije. ali da je Aco. gdje ih je ugostio načelnik Dževad Bećirević. Novosel: Čovjek iz Kuće slavnih u stručnom štabu BiH nog sekretara Haruna Mahmutovića. “kada se prebroje medalje i trofeji. J. . odgovorio sam potvrdno. koji se oporavio nakon operacije križnih ligamenata koljena. dok bi uz ekipu bio na svakoj utakmici. avgust).Iz Italije odlazimo četiri dana na Roglu uoči nastupa na turniru u Sloveniji s domaćinom. Ovo je prva zvanična posjeta novog selektora reprezentacije BiH nekoj od državnih institucija. jučer je i sam Aco na predstavljanju bh. Fočo) sportsku priču. javnosti u ulozi selektora BiH objavio novu . ova će izjava sigurno stići do njega . Klinac: Pauzirao sedam mjeseci w @CđAA ILA KJ=E?A Zbog nevremena i jakih snježnih padavina. općinski vijećnik. ono o čemu smo Aco i ja razgovarali. E=? IJEC= 6KLEć ED @>E Nekadašnji centar sarajevske Bosne ASA BH Telecoma pauzirao je u proteklih sedam mjeseci nakon što mu je istekao ugovor sa Slavijom. bila je. nogometaša. Crna Gora. ali nijedan neće biti alibi ako nešto ne uspijemo kaže Petrović (53) te naglašava da plasman u Sloveniju ne smije doći u pitanje: . pri- Bh. biti dio projekta “Slovenija 2013”. na programu je 21. Obilazi igrače Bivši trofejni trener Cibone i reprezentacije Hrvatske odmah kreće u akciju. Ja sam tu da Petroviću pomognem savjetima. Nedjelja: Široki WWin . prije svega. naročito general- ĆEH ćA IA KJEJE trović u šaljivom tonu. E. a na njemu je da uradi ono što smatra da je potrebno . odgođene su sve utakmice Košarkaškog prvenstva BiH u muškoj i ženskoj konkurenciji koje su trebale biti odigrane ovog vikenda. Vjerujem da ćemo imati kvalitetnu ekipu koja će se moći othrvati svim iskušenjima . mislim da je bosanski Savez napravio sjajan izbor. što je izazvalo reakciju novog selektora.Ćiro će se ljutiti. na- Zenički Čelik se pojačava u borbi za opstanak kon povrede koljena.“replicirao” je Pe. prema potrebi. potentnost.Smatram kao našu obavezu da se plasiramo na EP. otprilike. ljubitelji košarke imat će priliku vidjeti na djelu reprezentaciju na turniru u Sarajevu (9. Košarkaški savez BiH u ovom momentu već ima definiran plan priprema uoči kvalifikacija za Evropsko prvenstvo. i 10.Crvena zvezda (17). Partizan Zlatorog (19). . koji bi uskoro trebao objaviti i imena svih saradnika u stručnom štabu. Radnički . a ni najbolji igrač Mirza Hrnčić još nije sanirao upalu pluća. avgusta susretom protiv Latvije u Sarajevu . jula. E. avgusta i 8. saopćeno je iz Općine. Gruzije. to je. koji je čiji je cilj ne samo plasman na naredno Evropsko prvenstvo nego i mnogo važnija uloga od one koju je naša selekcija igrala na prethodnim završnicama.

T. jer malo je reći da su tri mjeseca priprema mnogo kada znamo u kakvim uvjetima rade i treniraju ostali naši sportski kolektivi kaže predsjednik SDI Bosna Edib Rahmanović.) Rukometaši Borca M:tela odigrat će danas sa početkom u 15 satiu Varaždinu utakmicu 15. Bodi Miler (SAD) 3. jer nije imao dovoljan broj nastupa. hrvatski skijaš Ivica Kostelić ostao je bez bodova. podizanju automobila. (M. Romed Bauman (Austrija) 6. Ista je situacija i s igračima Metaloplastike budući da je prelazak preko Romanije nemoguć. te Dženita Klico i Damir Muratović. Borba za titulu najjačeg čovjeka Na 39. Sada smo bez predsjednika i vjerovatno će u što skorijem vremenskom periodu ostali članovi Upravnog odbora. otputovat će narednih dana u Englesku na tromjesečne pripreme. K. Muamer Ćatović (do 68 kg) i Ivan Klepić (više od 76 kg) te Vesna Gugić (do 48 kg). Do tada. Očekuju nas tri utakmice u Ligi prvaka. Normu za Paraolimpijske igre pokušat će ispuniti Hurmija Mujić.kazao je Magoda te je napomenuo da dugonajavljivana sjednica Skupštine kluba 31. koja je već išla tamo na pripreme. apsolutno nisu u mogućnosti doputovati u Sarajevo. nošenju kofera (150 kg) i podizanju betonskih kugli (120 do 200 kg). Branislava Obradovića i Vladimira Vranješa tako da teško možemo napraviti nešto više. Beat Fojc 673. od 7. Vedad Ćapin (do 57 kg).) (Foto: F. koji su ostali iz prošle garniture. Zato nam je ovo možda i najlakše gostovanje.69 2:04..Ni sam nisam za to Magoda: Iznenađen ostavkom Pilava Generalni plasman: Ivica Kostelić 905. vodit će Ervin Katona iz Srbije i Sidrunas Savičkas (Zydrunas Savickas) iz Litvanije. Veliki finale za 2011. saznavši to iz novina.79 Današnji susret SEHA lige između rukometaša sarajevske Bosne i šabačke Metaloplastike. . pripao je Austrijancu Klausu Krelu (Kroell) u dramatičnoj borbi u kojoj je pet najbržih skijaša dijelilo svega osam stotinki. 4. kako se najavljuje. održat će se 5. zbog snježne mećave koja je zadesila naše krajeve. za samo jednu stotinku brže od Amerikanca Bodija Milera (Bode Miller). Dževad Pandžić. IFHJ RUKOMET Otkazan današnji susret “Studenata” sa Metaloplastikom *I=>AFHA@IA@E= Nastavak SEHA lige pričekat će do ljepših vremenskih uvjeta budući da gosti iz Šapca zbog snježne mećave ne mogu doputovati u Sarajevo znao. ali mu je osam stotinki kašnjenja donijelo tek četvrtu poziciju.23 2:04.Odlazak u Englesku omogućio nam je jedan Britanac koji je bio ovdje u ratu i koji nas je pozvao posredstvom Hurmije Mujić. Tako će sarajevska Zetra od 15 sati ugostiti 11 takmičara. najjačih na svijetu. evropskom kupu za mlađe seniore (U-21). Zagreb je izraziti favorit.SKIJANJE %$ Dnevni avaz. odnosno na 4. a do tada će četvero sportista boraviti u Lidsu. Janik Bertran (Francuska) 10.59 2:04. igrat ćemo s ovim igračima koje smo angažirali tokom zimskog prijelaznog roka. U utrci koja je zamijenila otkazanu iz Val Gardene u decembru prošle godine. EP za juniore i kadete u karateu S konferencije za medije: Učestvuje 11 takmičara Danas će u dvorani Zetra biti održana sportska manifestacija “Strongman Champions League”. Beat Fojc 318. Didije Kiš (Švicarska) 4. U konkurenciji mlađih *E0 FHA@IJ=L= ' J=Eč=H= K *=KK seniora u izboru selektora Suada Ćupine nastupit će Eldin Hrapović (kategorija do 68 kilograma). osnovati Odbor za hitnost. Nova uprava trebala bi biti izabrana do kraja ove sezone. prevodilac Bakir Bungur te tehnički sekretar Ramija Mujić. nastavak takmičenja u SEHA-i. Fočo) 5FHJEIJE5.1*I=JHEAIA?=K-CAI Članovi Sportskog društva invalida Bosna.39 2:04. (A. Premijer liga i Kup. godinu premješten je iz Kijeva u Sarajevo zbog nestabilne političke i sigurnosne situacije u Ukrajini. . Krel je zabilježio vrijemeod dvijemi- 5LAJIE KF Treće mjesto pripalo je pobjedniku posljednja dva spusta.istakao je prvotimac Borca i reprezentativac BiH Marko Panić. budući da je pobijedio na takmičenju u Padovi. koji će odmjeriti snage u šest atraktivnih disciplina . u Lids idu trener Edib Rahmanović i njegov pomoćnik Alem Rahmanović. To je Austrijancu bila prva pobjeda u sezoni. subota. Jan Hudek (Kanada) 7. održan jučer u Šamoniju. koji je za pobjednikom kasnio četiri stotinke. a ciljevi. S.57 2:04. I=>AE FHJEL =CHA>= K 8=H=ž@EK Banjalučani su na put otputovali prilično oslabljeni. Č.22 2:04. februara u Bakuu (Azerbejdžan) Bosnu i Hercegovinu predstavljat će 19 sportista. A. Hanes Rajhelt (Austrija) Dramatičan spust u Šamoniju 4AKJ=JE 2:04. februar/velja~a 2012. ne mogu biti isti kao što su bili na početku sezone . Posljednji voz za ostvarenje normi. do 13. . Č. januara nije održana. Anes Čongo (do 70 kg). a mi Borac danas protiv šampiona Hrvatske ćemo dati sve od sebe da im pružimo dostojan otpor .Trebao jenastupitii naš predstavnik Adin Arnaut. koji je prošle godine imao A-normu. maja u Zagrebu. evropskom prvenstvu u karateu u juniorskoj i kadetskoj konkurenciji. Erik Gaj (Kanada) 4.30 2:04. A. Vodeći u ukupnom poretku Svjetskog kupa. Aksel Lund Svindal (Norveška) 9. . sve obaveze prema njima bit će regularno izvršene. Marsel Hiršer 825. Selektori juniorskih reprezentacija Miroslav Klepić i Željko Topalović odredili su da našu zemlju predstavljaju Ervin Galić (do 55 kg). Švicarcu Didijeu Kišu (Didier Cuche). Klaus Krel (Austrija) 2. Krel: Prva pobjeda u sezoni (Foto: AFP) HA = IJJEK >HžE @ EAH= Ivica Kostelić ostao bez bodova Šesti spust sezone.Igrat ćemo bez povrijeđenih Srđana Trivundže. a četvrta u karijeri. ali će on zbog povrede propustiti ovo takmičenje. Joahim Puhner (Austrija) 8. Odličan rezultat zabilježio je i Kanađanin Erik Gaj (Eric Guay).. odnosno jedino takmičenje na kojem će tražiti potrebne rezultate. Klaus Krel 397. Arnes Bubalo (više od 70 kg) i Nedim Topić (kate) te Delfina Tadić (do 47 kg). . Uz njih. nute. Meris Muhović (do 78 kg) i Haris Škrijelj (više od 78 kg). otkazan je zbog vremenskih nepogoda. Amina Adilović (do 59 kg) i Ivona Ćavar (do 59 kg). Č. kola SEHA lige protiv šampiona Hrvatske Zagreba. tačnije zabranjen . Tina Marić (do 54 kg) i Ena Gljiva (više od 54 kg). Iva Klepić (do 53 kg).kazao je direktor Bosne Kenan Magoda. atletičari i aletičarke koji još imaju priliku ostvariti normu za Paraolimpijske igre u Londonu..26 2:04. koji je jučer ostao iznenađen informacijom da je predsjednik kluba Muhamed Pilav podnio neopozivu ostavku. Nemam riječi kojima bih opisao koliko nam to Pripremaju se da ostvare normu za Paraolimpijske igre Dženita Klico: Posljednji voz za London hvatat će u maju znači.. Borbu za titulu. koji je “Studentima” trebao biti prvi u proljetnom dijelu sezone.Rukovodstvo lige otkazalo je susret. Edin Sarić (do 61 kg).30 2:04. četiri sekunde i 22 stotinke. prevrtanju guma (560 kg). 1. ali ju je izgubio. Spust: Didije Kiš 437.vuči kamiona od 20 tona. podiza- 7 AJHE J=EčAA K LKčE =E= F@E=K CK= FHALHJ=K >=L== nju balvana (od 130 do 200 kilograma). naravno. U kadetskoj konkurenciji u izboru selektora Ramiza Potura i Arnela Kalušića nastupit će Ivan Križanac (do 52 kg). jer sudije iz Zadra.

Juta 119:101. osramotio se na košarkaškoj utakmici svoje srednjoškolske ekipe iz Šarlota protiv Norkrosa. Špančevagent KarlosKo- 4=B=A =@= KJ=E FHA sta (Carlos Costa) izdao je saopćenje u kojem demantira bilo kakve insinuacije da su kompanije i sam teniser izbjegavali zakonske obaveze. Nadal je rođen u Manakoru na Balearima. predvodio je krilni centar Amari Studemajer (Amare Stoudemire) sa 34 poena i 11 skokova. što je mnogo manje od navodno prijavljenih 47. Njujork . mladi Amerikanac slovenskih korijena.AHE 4K E ’*ELE’ FH@K>EE =CEK EI= Sjajni plej Čikaga imao 32 poena i 13 skokova Vlasti u Baskiji pokrenule istragu Aktuelni MVP lige Derik Rouz (Derrick Rose) i njegovi Čikago bulsi produbili su agoniju Njujork niksa. Majami). Najviše glasova (1. Ganje postiže svoj četvrti gol u historiji.Žalgiris gledao je s djecom Mariusom i Marijom (Foto: AFP) NBA MVP lige briljirao u Njujorku . održanom na temperaturi od minus 17 stepeni u Moskvi. Sve porezne obaveze podmirene su na vrijeme . skoro 300 Takmičare očekuju još kilometara sjeverno od Moniže temperature kada se skve. kojima su nanijeli deseti poraz u posljednjih 12 utakmica (105:102). Spektakularni plej “Bikova” postigao je 32 poena uz 13 asistencija.) " C= E " =IEIJA?EA Podvig mladog Kanađanina u NHL-u /=A= Spektakularnu predstavio u “ljepotici večeri” NHL lige pružio je mladi Kanađanin SemGanje (SamGagner). LA klipers Denver 91:112. J. Na Istoku. gdje i danas živi. 4AKJ=JE Rouz (Čikago) u duelu s odbranom Niksa promašio “trojku” za produžetak. (Potpredsjednik Rukometnog saveza Hrvatske Zoran Gobac o nedolasku navijača na polufinale EP-a sa Srbijom) Ofsajd Rajan Potočnik (Ryan). Nadalove kompanije platile su navodno 11.) Porezne vlasti u Baskiji pokrenule su istragu protiv drugog teniserasvijeta RafaelaNadala zbogsumnje da je utoj pokrajini utajio porez. LA klipers) i centar Endrju Bajnam (Andrew Bynum.06 miliona eura poreza. 5LA=? I= IA>E =>E š Foto dana Vijest u brojci Vlada Crne Gore odlučila je jučer da sa 185. Tako je Ganje postao prvi igrač u posljednje 23 godine koji je na jednoj utakmici sakupio osam bodova. krila su Kevin Durant (Oklahoma). Dvejn Vejd(Dwyane Wade. što je bio njihov najduži aktivni gubitnički niz protiv nekog NBA kluba. ali je Nadal: Njegove firme platile manje poreza Atlanta . Nagetsi su prethodno pretrpjeli tri uzastopna poraza protiv Klipersa. bekovi su Derik Rouz (Derrick Rose. subota. i 2009. presele u Ribinsk.IFHJ Dnevni avaz. krila Lebron Džejms (LeBron James. određene su prve petorke Istočne i Zapadne konferencije za All-star utakmicu (26. februar/velja~a 2012. LA lejkers). San Antonio Nju Orleans 93:81.37 miliona eura prihoda.decembru 1988. Poljakinja Justina Kovalčik (Justyna Kowalczyk) pobijedila je u sprintu slobodnim stilom. Od toga je 15 poena ubacio u posljednjoj četvrtini. T. Bulsi. . Sakramento . Posljednjem je to mijuu (Mario Lemieux) u uspjelo čuvenom Mariju Le.poručio je Kosta.Rafa je insistirao na tome da njegova boravišna prijava bude u rodnom gradu. (E. čime je potvrdio svoju predanost državi i na terenu i izvan njega. U trijumfu svog Edmontona nad Čikagom (8:4) zabio je četiri gola i upisao četiri asistencije. “trojke” 5/5). godine osnovao nekoliko firmi u Baskiji s obzirom na to da su u toj pokrajini vrijedile porezne olakšice koje su poticale razvoj privrede i poduzetništva. 4. Blejk Grifin (Blake Griffin.6 miliona) dobio je Hauard. Seriju Los Anđeles klipersa od četiri pobjede zaredom prekinuli su Denver nagetsi uz sjajno izdanje italijanskog krila Danila Galinarija (Gallinari. Nadal je između 2005. Nikse.Portland 95:92. odbijajući plaćati porez u nekoj od zemalja sa povoljnijimzakonima. Orlando). uključujući spektakularni niz od tri uzastopna realizirana napada u samo 79 sekundi. (E. Izabrane All-star petorke LA lejkers). %% Izjava dana Drago mi je što naša djeca nisu prešla granicu.) Aktuelna osvajačica Svjetskog kupa u nordijskom skijanju. nije znao na koju stranu napada njegov tim pa je položio loptu u svoj koš i tako poklonio pobjedu protivniku. Majami) i Karmelo Entoni (Carmelo Anthony. februar) u Orlandu. Njujork) i centar Dvajt Hauard (Dwight Howard. Potočnik. Golden stejt . 0=K=H@ @>E $ EE= C=IL= Na osnovu glasova navijača. 21 poen. a tek 11.Čikago 102:105. Starteri Zapada su bekovi Kris Pol (Chris Paul) iz LA klipersa i Kobi Brajant (Kobe Bryant. Crna Gora izgubila je u finalu od Srbije sa 8:9. Pri vodstvu svog tima od 57:56 nekoliko sekundi prije kraja. Kod muškaraca najbrži je bio Takmičarke prolaze stadion Lužnjiki Šveđanin Teodor Peterson.Memfis 77:96. L=čEFHL==EKI% Skijaško trčanje u Moskvi . očito. &# Trener Barcelone Pep Gvardiola košarkašku utakmicu Regal Barcelona . koji imaju omjer od samo osam pobjeda i 14 poraza. najuspješniji tim regularne sezone u proteklom šampionatu. jer bi neki i izginuli tamo. J.000 eura nagradi vaterpoliste za osvajanje srebrene medalje na minulom Evropskom prvenstvu u Ajndhovenu. Čikago). vode u Istočnoj konferenciji s omjerom od 19-6. (M.

15. igrana serija (R. magazin 19.50 Ar~er HBO 11. no}ni program 02. Povratak Spa{avanje Edwardsa 00. zbunjen.30 Bumba.00 Istrage zrakoplovnih nesre}a 20.50 Jasmina.10 SERIJA. crtani film 07.05 CSI.00 Fudbal. epizoda 21.05 Silver City. u o~ekivanju da im se pridru`i i Jasminina majka.30 Fudbal.30 Koncert @eljka Joksimovi}a.30 Stanje na putevima 19.) 12. U no}i kad njegov otac prima veliko priznanje. ^e{ka Republika Hrvatska 22.45 NBA Live 23.00 SHOW TIME 18. Las Vegas. i 75. 09. ep.00 @ablja patrola. Brajan Grinberg. Barklija otmu i zatra`e dva miliona dolara otkupnine. Las Vegas. animirana serija.00 Bouns 20. 15.00 Winx.30 U@IVO: Premier League: Manchester City . 5. epizoda /12/ 15. muzi~ki program 09.00 In`enjerske veze 16.45 Silver City. crtani film 08.00 Road To London 14.00 RUKOMET National G.. igrani film 00. program 20. ameri~ki film HAYAT TV 07.05 Vojna akademija.00 Bez vize. indijska serija 17.15 Party Zone Ljubavnice Keti sazna da je Denu ponu|eno promaknu}e u Australiji.30 20.30 Mali fudbal.05 CSI. r. crtani film 11.45 Delgo Sre}a. S.03 Vojna akademija.30 PREMIER LEAGUE 19. izme|u poslova. Vatra 21. dokumentarni serijal. ep. prijenos Bijela hronika (u pauzi utakmice) 18.00 Mary J.00 NOVA AVANTURA 23.05 21.35 London Live. Haus Momci sa Medisona Uvod u anatomiju Udar Groma O~ajne ku}anice Uvod u anatomiju Seks i grad Momci sa Medisona FOXCRIME 11.30 Mozaik religija.15 MEDICINSKA ISTRAGA 15.00 Garfield.00 Dnevnik 1 12. crtani film 10.00 14. 12. muzi~ki show 18. hongko{ki igrani film /12/ 22.40 BHT vijesti 21. ameri~ki film 08.00 19.25 Zlo~in 00.50 Graditelj Bob. Bjegunac je zapravo biv{i tajni agent koji sada postaje najtra`enija pokretna meta u dr`avi. Nakon pada aviona koji je prevozio zatvorenike u rijeku Ohajo. Uloge: Kreg Vejson.00 Flashbacks / Music box 10.10 Nepobedivo srce. igrana serija. osumnji~enikom za dvostruko ubistvo.45 Fudbal prijateljska: Crvena Zvezda Zilina 22.Wolves 02.40 20..10 Top shop 10. igrana serija 22.00 Vijesti 15. ameri~ki igrani film 23.00 Striptiz smrti.35 Auto vizija 12.normalan. Mirvad Kuri}.kviz 19.00 U@IVO: Premier League: Norwich Bolton 18. Turska .15 BIJATLON 22. sportski program 23. emisija za osobe o{te}enog sluha i govora 10.20 Govor ti{ine. Bi li ona to mogla? D`ek `eli vidjeti Keti nasamo. BHT1 SATELITSKI PROGRAM RTS Eurosport 12.30 DNEVNIK TV1 17.20 Jukebox.30 Vragolasti Denis 08.10 Ratnici.10 Top 20 MTV Express.00 Plovidba broda s blagom 18.55 Tajne i la`i jednog nobelovca. crtani film 10.10 Gold Music. 22.40 Ma~ak u ~izmama 11.40 Awkward Weekend Pimp My Ride 15.00 CSI.15 U zmajevom gnijezdu.Rusija 14.00 Slagalica.30 Dnevnik 20. Bundesliga. 1.00 Vijesti Program za djecu 08.34 Dnevnik.00 Flashbacks / Music box 08.00 Program za dijasporu 18.25 3 From 1 19. ep. 22.00 Chapelle Show Behind The Music. epizoda 09.05 CSI.00 [etnja Velikim zidom 22.00 FILM. poku{ava sebi i Jasmini organizirati kakav-takav `ivot. slavni hemi~ar Eli Majklson zapostavlja vlastitu porodicu i prijatelje.20 Pregled programa za nedjelju FTV 07. igrana serija 18.00 U@IVO: Premier Lague: Arsenal Blackburn 16. program 19.37 Hlapi}eve nove zgode. 94. New York. New York.30 Milosrdna Grejs 15. . inf.00 Najava Dnevnika 19.05 Kako vrijeme prolazi.50 Info top.30 Ski skokovi.55 Vremenska prognoza 16. 1.30 Fudbal. zlo~ina~ke namjere 17.40 BHT vijesti 11.Palermo 13.05 Junska no}.30 Bumba. muzi~ka emisija 14.00 BHT vijesti 08..00 Zvijezda mo`e{ biti ti.30 22. 17.00 Fifi.00 Kursad`ije. Greg Henri Reditelj: Brajan De Palma MTV Express.55 Dnevnik 3 23.25 Engleska Premier liga.30 Bijatlon.30 00.15 Tajna Starog Mosta. Uloge: Alan Rikman.00 Sarajevska hronika 11. sportski talk show (r) 13.00 18.00 Iza scene. igrana serija.05 Top shop 09.30 Dnevnik TV1 20. 09. 21.00 Izgubljeni brodovi Rima 19.15 100 miliona prije Krista.05 Junska no}.00 Svijet sporta.20 100 miliona prije Krista.20 Pingu. Safa.00 FOXlife Momci sa Medisona Terra Nova Dr. dokumentarna serija. Najstro`i ruski zatvor 00.10 D`ordan 20.00 @ivot u trendu. Meri Stinburgen Reditelj: Randal Miler 16.00 Flashbacks / Music box 11.05 FILM. muzi~ki show 00. HSV Hamburg Bayern Muenchen 20.Borac Prenos 17.30 Swiss league: Luzern .KUP [amoni 13.10 Jukebox. 17. Ona pristane. bijelo mlijeko.00 Italijanska Liga: Inter .(Hrvatska).20 Otka~eni telefon Osmana D`ihe 19.40 Ema Rock Highlights 01.30 19.05 Junska no}. HRT2 Striptiz smrti D`ejk zati~e svoju djevojku u ku}i sa drugim mu{karcem i sada tra`i novi stan. igrana serija (R) 08.30 TOKŠOU.55 Kasabian MTV World Stage.. Svjetski kup u alpskom skijanju. 1/13 12.) 09. Melani Grifit. crtani film 11. 00.05 Oluja.05 Otok. gdje pored ostalog i glumi u jednom filmu o vampirima. ameri~ki igrani film.05 01. Las Vegas.00 Mala nevjesta.. mladi istra`iva~. Den pozove Keti da s njim po|e tamo.05 Pingu 19. Urednik: Dejana Rosulja{ 20.00 Smrt u sumrak 1.15 Moko.00 Vijesti 19.00 Tajni Djeda Mraz. igrana serija 21.05 Mladi u~itelj. Robert dauni Jr.31 Biometeorolo{ka prognoza 19.Crvena Zvezda 19. pregled 15.30 Alijas 19. 02.Millwall 00.00 Rukomet Ehf Liga [ampiona: Metz Budu}nost 21. crtani film 10.00 15.00 Championship: West Ham . Engleska Premier liga.15 Tribunal 08.) 10.) 11. igrana serija. igrana serija. S. igrani film (R) 15.05 Moj veliki prijatelj. igrana serija.20 OTKA^ENI TELEFON BHT1 07.00 Bijeg 23.(Hrvatska). (Hrvatska).00 Ameri~ki Fudbal Nfl: Road To Super Bowl 00. igrana serija.00 Vijesti 18.15 Okru`en mrtvima 01.05 100 miliona prije Krista. prijenos izvla~enja 19.00 Fudbal.20 Kralj dinosaura 09.00 Flashbacks / Music box 15. Ukrajina .45 Test 08.15 BHT vijesti 15.30 Vijesti 11. S.05 Crna krava. NOVA TV ^uvari zakona Savezni {erif Sem D`erard u potrazi je za bjeguncem.45 Nepoznati 22.Sunderland.00 Mali fudbal.[panija 15.21 Ledina. film 00.10 12.55 [ah-mat 21. crtani film 07.10 Jukebox.40 17.00 Zvijezde granda. Stoke City . BHT1 Jasmina Krhkai slaba{naSafai njenaunuka Jasmina doputovale su humanitarnim konvojem iz ratnog Sarajeva u porodi~ni apartman u malom primorskom mjestu. igrani film (R) PINK BH 06.00 Alpsko skijanje. dok. S. 2012. 73. igrani film 00. Spust (`). crtana serija 19. 74.50 Lud. 21. muzi~ki program 11.00 Winx.svakodnevna je slika u BiH. Amina Begovi}. Afri~ki Kup Nacija 19. Uloge: Nada\urevska. igrana serija (R.00 Show time. Las Vegas.50 18.30 TV lica. muzi~ki program 20. ~ak i hranom .KUP Oslo 14. nominacije 22. zabavna emisija r. igrana serija. Reditelj: Ned`ad Begovi}.05 Pri~a Wendella Bakera..00 Porodi~ni obra~un. muzi~ka emisija 15. prog. 18. da joj kao prijatelj pomogne donijeti odluku. 10. program 12. inf. crtana serija 19.00 Vra~ }e vas sada primiti MTV Adria 12.05 Artur 08. dok.05 CSI. dok.30 Kvadratura kruga 19.55 FILM. prijenos 13.50 Sport centar 15.15 Astro Num Caffe.10 23. muzi~ki program 20.00 Rukomet Seha Liga: Zagreb .KUP (`ene) 15. koji je upravo doktorio.SUBOTA 4. U ime naroda. vjerski program 12.05 Junska no}.00 Vijesti 00.30 Studenica-biser kulture svijeta 23. 1 Zemlja izgubljenih Klinci su zakon Cura na lo{em glasu Rupa straha I Mars treba mame Iza neprijateljskih linija 3 Gangsteri Ninja ubojica Brzi i `estoki.Zurich Arena Sport 1 11. automagazin 13.30 Astrologija TV1 07. program 11/24 10.00 S druge strane.00 HOKEJ NA TRAVI 18.15 Medicinska istraga. 2.00 17.45 Piplinzi.00 Autoklub.30 Pregled programa za nedjelju TV ALFA 08. kviz 15..00 Petkazanje. Reditelj: Stjuart Berd 00.00 Dnevnik 2. doma}i igrani film. igrana serija (R) 19. serija 21. Uloge: Tomi Li D`ons. Afri~ki Kup Nacija 23.00 NBA Live 13.00 20.30 13.00 Fudbal: Copa Libertodores Highlights 15. serija.00 Flashbacks / Music box 13. epizoda /12/ 18.00 Vijesti u 7.45 Vijesti Sportklub 13.30 Magna Aura.00 Nova avantura.20 03.25 Garmisch-Partenkirchen. Blige MTV World Stage.15 Mali fudbal.00 Hokej na travi 23.15 TITO CRVENO I CRNO.05 Jasmina. muzi~ki program 20.10 Monster High. epizoda 00.20 Sport centar 22. igrana serija (R) 13. Bundesliga. ameri~ki igrani film /12/ 17. ep. 25/39. igrana serija (R) 16.05 Put u Saharu..00 Fudbal Francuska Liga: Bordeaux Toulouse 23.30 Dnevnik 2 20.28 Vremenska prognoza 19. relity emisija 21. informativni program 16.00 Sve za ljubav.20 Zvijezda mo`e{ biti ti. u`ivo Dejana Talk Show Kopanje po kontejnerima.10 Loto.. Mark [eridan iskori{tava priliku te bje`i.30 15. crtani film 19.05 Univerzalni vojnik.10 Real NBA 14.Fulham 20. epizoda 16.00 Dnevnik 1 19.kao sav normalan svijet 22.05 MTV Takeover.KUP Oslo 17. strani dokumentarni program 08.05 FILM.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.55 Chamonix. serija 17. S. Cortes. doma}i igrani film 21. OBN 18. igrana serija 17. Zapitamo li se nekada koliko je na{ih sugra|ana kojima je glavni obrok ono {to drugi bace? Kakav treba da bude komentar nas koji to gledamo.00 Grand hit.15 Bijatlon.30 Biggest!Hottest!Loudest!16.00 Pono}ne vijesti 00. ameri~ki igrani film 15. krimi serija (r) 19.00 Red i zakon. Svjetski kup u alpskom skijanju.00 [opingholi~arke.05 Univerzalni vojnik.55 Nogomet. on pretra`uje oglase u novinama.00 CSI.45 Kros-kantri skijanje 13.15 Ski skokovi.35 23.00 04. program 21. ZijahSokolovi}.38 Horizonti 20. U malo slobodnog vremena.40 Brojevi 12.55 Mala princeza 09. igrana serija (R. 22. Njegov sin Barkli. 22. r.00 Olujna zvijer.05 Kako vrijeme prolazi.00 Flashbacks / Music box 12.05 Otok.05 KAKO VRIJEME PROLAZI 19. Schalke 04 Mainz 18. Spust (m). inf.00 In`enjerske veze 17.00 Suze Bosfora. Vesli Snajps. ep.50 Vijesti plus 17.45 Premier League: QPR . zabavna emisija 20. crtani film 09.00 Info top. r. igrana serija (R.30 KONCERT 15. Urban 14.10 17. Urban 20. igrani film 15.35 Sat 23. talk show emisija 11. r.35 Mala princeza 18.00 23..00 Snuker 23.. u potrazi za kakvim korisnim stvarima. trudi se svim silama iza}i iz o~eve sjene. crtani film 08.33 Sport 19. 03.KUP Val di Fiemme Eurosport 2 12.30 Svi na selo 14. r.00 Ameri~ki Fudbal Nfl Tajne i la`i jednog nobelovca Nakon {to dobije Nobelovu nagradu.00 Vra~ }e vas sada primiti 21. 17. Afri~ki Kup Nacija 22. 18.00 Fudbal. najava 18.35 Gormiti. 01.00 Paparazzo lov na poznate. ep 13. 4.45 Josip Pejakovi}. prijenos 11. zabavna emisija 19. PINK BH 23. film 15.00 Flashbacks / Music box 09. reality emisija r.00 Ko{arka Aba Liga: Radni~ki .

09 Split. Mogu} je neuspjeh.20 Brzi bijeg.13 Djeca majke Zemlje. Ljubav: Nema razloga za suzdr`anost.45 Za svaku bolest trava raste. dok. program.00 Istina.45 Vijesti 23. reality show za mlade. humoristi~no-glazbeni show 05.20 Split. ruski dokumentarni film 19.05 Bisage Vehida Guni}a.00 Najava programa Dnevnik/r 08. Zagreb .1989. prijenos utakmice. 23. r.00 Pozitivni format 18. sportski pregled 19.30 Nijesmo mi od ju~e.) 13. 1989.00 Pregled sedmice. emisija za mlade 17. politi~ki magazin 14.^e{ka.45 Auto shop magazin.15 Druga `ena. dok.05 Kako vrijeme prolazi. Posao: Izvu}i }ete se iz neugodnosti. Pomirite se sa ~injenicama. crtana serija 09.30 Druga strana Srbije.50 Princ iz Bel Aira.SUBOTA 4. dokumentarno-revijalni program 16. izvu}i iz trenutne krize. serija 14. izbaviti iz nezgodnih finansijskih problema.17 Crna dalija.30 Dnevnik 3 23. serija 13.50 Meraklije sa ^ardaklije.05 OTOK.emisija 22. Grga Novak 15. 08. film 17. 22. emisija pod pokroviteljstvom 14.25 Tribunal 13.05 Art ma{ina. Las Vegas. ep. Las Vegas. Posao: Najbolji prijatelji se poznaju u krizi.00 Dokumentarni program 22. 15.30 Muzi~ki program 20.00 Mu}ke. program 21.35 Portal 15.00 Lifestyle TV.00 Bonaventura 22.04 Rupert.00 Tv Liberty..00 Dnevnik/r 23.50 Top shop 17.30 Sljede}a muzi~ka stanica .00 48 Marake{..30 Dnevnik 2 19. humoristi~na serija 11. 13. muzi~ka emisija 21. dok.40 Reporta`a. dok. dok. [APAT ZVIJEZDA Priprema: Hedija MEHMEDIĆ Ljubav: Ponekad.10 Provjereno.45 [to je mu{karac bez brkova.20 SMS BOX 13. r. emisija.30 Kontekst. Posao: Ne treba vam biti `ao ulo`enog truda. zabavni program 2/2 (r) 14. Zdravlje: Pobijedite osje}aj premorenosti. dobro uhodani svijet sigurnosti. 14.00 Denis napast 19.00 Dom2 21.Borac m.05 Reporta`a. Audrey Hepburn.. Hrvatska .00 Vijesti 10. najzad. serija 18. program 15. sve skupa i nije tako lo{e.30 Kontekst. Ljubav: Preispitajte svoje pona{anje prema voljenoj osobi. serija 21. Zdravlje: Nervoza odlazi od vas. 10. 00. Kada je u pitanju delikatna situacija.35 Kona~na odluka.20 Marketing 6 18.00 Odjavni telop TV GORA@DE 08. dok. crtana serija 09. program 20. ep. igrani film 22. ep.44 Glazbeni salon Gvozdanovi}.00 Flash vijesti 17.45 Marketing 23. igrana serija 21.Promet info 17. Me|utim. serija MRE@A 08.05 Univerzalni vojnik. Prota Petar 14. serija (r. igrana serija (r) 11. 65.10 Samo pjesma zna. mo`e pomo}i bliska osoba. r.00 Rukomet . program 20.30 Aktuelnosti. Zdravlje: Gotovo odli~no! 19.13 Rije~ vjere.00 Auto shop magazin emisija o automobilizmu 19. intervju.35 Divlji zapad. 19. ep.50 I tako to. serijski program. Futsal. 21.51 HAZU portreti.10 Ah. Futsal. emisija o obitelji 12. film 15.30 Za. Daleko od ku}e.) 09. Tako }e svi biti mnogo zadovoljniji.00 Iz dana u dan 20.45 Oggy i `ohari. na najbolji na~in.05 Reporta`a. serijal 18. crtani film 07.) 11.00 Religija u slu`bi `ivota.03 Iz iksa u iks. crtana serija 09. Futsal. serija 15.25 Preporu~ujemo. reality show za mlade. program.00 Lonci i poklopci. informativni magazin 18. dok. dok.00 Hrana i vino. optere}eni ste ubje|enjem da za vas nema granica i prepreka. program. 22. 15. me|ureligijski magazin 13.45 Filmski program 22. magazin Radija slobodna Evropa. crtani film 13.. igrani film 00. pro{etajte. dok..05 100 miliona prije Krista. r. 11.30 Druga strana Srbije.30 Dnevnik FTV 20.00 Dnevnik 1 12.46 Azijske razglednice. film 22.46 NAJMO]NIJE. New York. film 02. 2. na pravi na~in.16 Duhovni izazovi.30 Dejana Talk Show. prepustite se u`ivanju sa voljenom osobom.30 Direkt. centralna inf.15 Dnevnik Nove TV 20.00 Vijesti 23. emisija za branitelje 13.30 Bjekstvo sa ostrva {korpiona. uspjet }ete ostvariti cilj. dok.05 ^uvari zakona.) 10. serija 01. 16.06 Vijesti iz kulture 23. serija. inf. r.30 Historija revolucije Smrt i propast.islam..40 Game zone 20. serija 19.00 Hrana i vino.00 Vijesti IC r. serija 12. 18. Ljubav: Trenutno.20 Nade BH sporta 20. dok.40 Zvonar Crkve Noter Dame. serija 13.45 Winx. dok.30 Obavje{tenja 23. serija 08.druga.r. serija.30 Dnevnik 20.00 [panjolska primera liga 00. serija 13.00 Kike tike ta~ke. Zdravlje: Vi{e pazite na prehranu.00 Vitafon 20.05 CSI.. serija (r. nastavak filma 23..30 Nevidljivi protivnik.05 FIS SHOP 19. igrana serija 22. serija 01. 18.10 Robin Hud 3.00 Tri minuta.30 Muzi~ki program 00.00 Auto shop magazin 21. U suprotnom. emisija 16.08 Djevoj~ica iz budu}nosti 2. serija (repriza zadnjih 5 epizoda 17.20 Tv Zehra. direktan prijenos 16.05 CSI. r. film za djecu 11. Hrvatska ^e{ka. serija (r.00 Vijesti 12. Ljubav: Situacija se potpuno stabilizira.28 Minusove muke sa Zemljanima. Dok.18 KS AUTOMAGAZIN 09. u najve}oj mjeri. voljena osoba mo`e zaklju~iti da je ne volite.15 Marketing 19. Libija u vatri II dio. makar nakratko. serija. igrana serija CSI.16 Normalan `ivot.35 SMALLVILLE 20.45 TV intermeco 22. snimak 19.05 Otok .45 Marketing 21.00 No}ni program Marketing 19. Sjednica Op}inskog vije}a Visoko. serija 22. Zbog toga sada imati puno posla.30 Portal 19. program za djecu (r) 20. Ako odugovla~ite.. 44/124 ep.00 CSI. arhiv TV KISS 15.00 Oni dolaze 17. Hrvatska .00 AJE program 16.10 Bonaventura. Las Vegas.30 Reporta`a TV KISS HIT TV 16.45 Zodeks 14. (r) 17. inf.00 Yusuf. film 01. 20//46 10. r. EP.20 Loto 7/39 19.45 Hrana i vino 17.10 Ljubavnice 2.00 Info IC.15 Jumanji.10 Rebus. EP.30 Putopisi 18.serija 18.00 Igrani film 22. nemojte pretjerati. humoristi~no-glazbeni show 19.30 HRT DNEVNIK 20. 10/12 07.00 Vijesti TVSA 16.40 Mali oglasi 22.30 Arapsko prolje}e. mislite da ste sretniji kada vas svi ostave na miru. prijenos 22.00 Puls 12. Zdravlje: Izbjegavajte stresne situacije.50 Prosjaci i sinovi. serija 10.00 Iskre kulture.00 [panska primera liga..20 BAKINA KUHINJA 21.. Ljubav: Ne ~ekajte da se desi ne{to veliko. film 04.31 Mala TV 10. r. 16.”Hranim se otpacima iz kontejnera”.05 Autoshop magazin. program. zbog sitnice. film ta~ke.35 Deronje. r.15 Subotom u 3. Zdravlje: Iako je hladno. iskoristili pru`enu {ansu.10 SAMO PJESMA ZNA OBN 07. Ni{ta nije sasvim izgubljeno.00 Vijesti 21.05 Junska no}. arhiv TV KISS 16.39 ^iji su an|eli .30 Statisti.00 Serijski program. ~ak i nepotrebnog. r. crtana serija 10. 17. serija 15. Otvara se mogu}nost da va{ posao u potpunosti procvjeta.20 Dodir s neba.00 Mali dnevnik 10.05 Bez cenzure 15.30 Veterani mira. tarot show RTRS 08. crtana serija 09.25 Nad lipom 35.15 Igrani film HEMA 09. U tome vam. Isplatilo se! Posao: I sami znate da ste previdjeli jednu sitnicu.55 Rukomet.00 Marketing blok 20.20 TV Shop 13. vijesti 00.00 Vijesti 15. religijski program. program 19.05 Nad lipom 35. serija 16. crtani film 08.55 Kao kod svoje ku}e 19. crtana serija 10. talk-show. serijski program.00 Auto shop magazin. @rtve mode 18. Pazite..05 Put Istine 18. crtana serija 09.11 Ku}ni ljubimci 10.07 Split.35 Top shop 14.00 Vijesti 17.05 . dokumentarni film 00. Ljubav: O~ekuje vas ugodno iznena|enje.00 Nije te{ko biti ja 21. ta planeta! 17. bukvalno. program 20.00 Program za djecu 09.30 Reemitiranje dnevnika hrt-a 20.00 Vijesti. Ljubav: Mo`ete biti sasvim zadovoljni.00 Scena 22.00 CSI.30 Ko{arka: KK Bosna-KK Mladost.35 Amor Latino. gubite mogu}nost za ostvarenje ljubavnih `elja. Samo korak je do gre{ke.25 Maketing blok 19. kao posljedica nervoze. inf. emisija 20. serijal.15 DW-time 16.00 Vijesti TVSA 13. informativni program 19. 42/124 ep. 18. Ljubav: Nedostaje vam pribranosti. Seha liga. r. serija 13. 12.30 Astro Show TVSA 07.02 Fringe na rubu 1.00 Bjekstvo sa ostrva {korpiona.42 U no}noj ba{ti.. serija 18. dance . emisija. popri~ajte otvoreno sa partnerom. religijski program 12. inf.05 Otok.30 Dnevnik 3 22.05 Univerzalni vojnik. 11/12 08. em. Odlika{i 09. (r) 20. evergreen 20. emisija. Zdravlje: Umor zbog previ{e obaveza.55 Hostel.10 HAK .00 Vijesti 23.08 Dje~iji program.00 Statisti. Las Vegas.00 Film 00.30 Gladijatori.00 AJE Vijesti 01.00 Tv strane 00.00 Na{i razgovori. 5. 2012. Istanbul centar svijeta.tel.Tema.00 Vijesti Nove TV 17. medicinski magazin 12. To }e vas vratiti u stari.20 TV Doktor.30 Game zone 15. direktan prijenos 18.00 39. To je od velikog zna~aja.20 Zdrav `ivot 13.05 Vremenska prognoza 16. r.25 TV justice. Posao: Saznat }ete ugodnu novost. sudska hronika 16..00 [panska primera liga.05 OBN Sport. 23..10 Bonaventura 17. Posao: Nemojte nikako zanemariti svoj rad.00 Najava programa Balkandics Marketing 19.05 Film BN 16. 2.05 Mixmaster.15 Dance. r. kulinarski show 13.05 Otok. 08. Posao: Brza reakcija omogu}ava vam da se uklju~ite u podjelu dobiti. film (r) 15. hronika Op}ine Kakanj 18. TV KISS 21. crtani film 10.10 Operaterka.53 Globalno sijelo 19. 22. film HRT2 08. 22.. serija 07. program. srediti emocije.20 Reporteri.35 Smrtonosna prijevara (16).30 USUDI SE. program za djecu 10. Zdravlje: Glavobolja. naprotiv.35 Zauvijek susjedi. pol. Pogotovo ako ste.15 Marketing blok 22. film 00. film KAKANJ 11. prijeti prehlada. 21. crtana serija 11.30 Pop Top. program 12.34 Shetlandski zapisi Simona Kinga. serija (r.05 Junska no}.20 Bakina kuhinja. Svjetski skija{ki kup spust (M).05 Junska no}.20 TV USK 10.45 Druga `ena. emisija 19. igrana serija (r) 16. 43/124 ep. program za djecu 11. prijenos 1. program.23 Potro{a~ki kod 18.polufinale.r.05 Junska no}. 22. film 22.07 Eko zona 15.program.00 Usudi se i probaj London. multinacionalni magazin 14. 17. Posao: Razmislite o mogu}im posljedicama prije nego {to se upustite u posao.00 Selu u pohode 12.30 Mali oglasi 19.10 Marketing 19.22 Sova. emisija o automobilizmu ZENICA 09. humoristi~ki program 17. Ljubav: Morali ste se boriti za ljubav ili izlazak iz situacije koja je budila nezadovoljstvo. 17.00 Bakina kuhinja.00 Bez izlaza (16). bli`e sebi 17.10 Gormiti.00 Foliranti. glazba. To }e vas.^e{ka.20 Marketing 3 15.program.00 Dnevnik Marketing 19. [ta je sa voljenom osobom?! Posao: Veoma uspje{an dan. serija 21.49 Obrtnik i partner.05 Zagrljaj ljepote 19. 17.12 SMS oglasi 19.24 Med i djetelina. serija 13.30 So{ka fronta 22. Zdravlje: Bez promjena. Zdravlje: Ako ne pazite.00 Igrani film 22..05 48 Marake{.. Zdravlje: Pobolj{ajte cirkulaciju.35 Smallville.35 Frikovi. Posao: Dobro se pripremite prije poslovnog sastanka.05 CSI. 13. program 19.Zagreb .30 BN music 23. Samo vas posao mo`e.15 Amor Latino. 45/124 ep. dok. emisija iz kulture 18.00 Sfera 18.05 Junska no}. 1/3 12. serija 18.30 Muzi~ki program 20. dokumentarna serija 16.05 Za svaku bolest trava raste 18. 00.50 Dje~iji program 10. dok. prijenos 13.05 100 miliona prije Krista. koncert [abana [auli}a 18. inf.20 Ezo TV. talk show 18.05 CSI.30 Dan.05 Sje}anja 20.55 Marketing 20. talk-show. inf.00 Iz arhiva TV Hema VISOKO 14. Petrit Ceku Nova TV 06.00 Stounhend` 00.30 Bonaventura/r 17. program 20. crtani film 08. emisija narodne muzike 21. r.15 Inspektor Mors.46 Najmo}nije `ene svijeta. igrani film 23.25 Horoskop 15. dokumentarna serija 11. igrani film AL JAZEERA BALKANS 07.05 Duhovni svijet. humoristi~ki program 21. Zdravlje: Obavezno pro{etajte.27 Kaos u Bangkoku.30 DW-time 23.55 Perestrojka.00 Vijesti 17.38 Vez /Isto~no Sarajevo/.01 Zvijezde pjevaju 21. program. 01. serija 21.18 KS Automagazin 13.00 Usred prijevare (16).00 Igrani film 15. 1.30 U zmajevom gnijezdu. Posao: Ispunjavaju se i najskrivenije `elje.00 Marketing 4 16.55 Chamonix.00 Marketing 2 14.00 Prosjaci i sinovi.05 CSI New York.00 Vijesti IC 20.55 Zlo~esti de~ki.45 Sarajevska hronika.00 Intervju 23.00 Ro|en u Gazi.30 Graditelj Bob. New York. Promjena vam mo`e koristiti. Ljubav: Uzmite predah od svega.25 Tri minuta 19.11.00 Hema magazin.18 TV kalendar 12. inf. 11. r.00 TV strane 16. kulinarski show 13. nastavak 17. crtana serija 08. r.05 CSI.30 Dnevnik FTV 20. dobro je osamostaliti se od partnera.45 Patak Frka. vjerski program 19. r.Borac.55 Smrtonosna prijevara (16).30 Tu|e sla|e 22. ep. dokumentarna serija 22.30 Usudi se i probaj London.33 manjinski Mozaik.20 Larin izbor. serija.. film TV OSM 11.30 Dnevnik 2 20. serija 00. prijenos utakmice. igrani film 02. Iako situaciju smatrate lo{om. univerzalnost religije 10.00 Doktor sa jezera.00 ATP Zagreb Indoors . crtana serija 08.00 Biljana za Vas 22. EP.50 OBN Info. dok. emisija o automobilizmu 11. program.29 Euromagazin 17. kulinarski show 20.30 Frej`er.10 Alternativna medicina.10 Tomica i prijatelji.45 Film HTV OSKAR C 08.48 Prizma.30 Majstori kuhinje 19. serija 21. serija 11.01 Trolovi. 12. Las Vegas.30 Folk show 23.00 Bijeli planet. II dio. Imate veliki prostor za ostvarenje planova sa voljenom osobom. me~a Simpsoni 19.15 Sarajevu s ljubavlju. serija 16. centralna inf.30 Trend setter 00. 09. r. igrana serija 21. ateizam.21 4 zida 14.00 Kike tike Top shop 12. igrani film 17.05 Sudan Borba za srce sjevera. ep. crtana serija Glazba.00 VOA 22.00 Irene Hass.40 TV Vita Shop 16.00 Hronika kraji{kih gradova.00 Vijesti 21.30 Vijesti 14.00 Kontakt program 17. dokumentarni program 23.05 Kako vrijeme prolazi.30 Dnevnik TVSA 19.25 Vijesti TVSA 21. emisija etno muzike 13.00 Dnevnik 1 19. serija. pa {to prije prihvatite novu situaciju.50 Kralj dinosaurusa. crtana serija 08.Jemen II dio. Ne mo`ete o~ekivati ljubav ako je ne dajete. pol. ep.31 Doktor sa jezera. Posao: Nemojte prebrzo odustati. prijenos 16.30 TV izlog 11.00 Sponzoru{e 15.45 Dnevnik 3 23.00 Vijesti 20. film 00.00 Vijesti TV Sahar 12.00 Odjava programa KISS 08.30 Kuhinje 14. ali samo do razumne granice.00 Dnevnik 12. r.26 Mu}ke.05 Kako vrijeme prolazi. Ljubav: Trebate. 19/46 09. emisija 08.45 Bez izlaza (16). HRT1 10. sre}u gradite u svojoj vezi.

24). Momci. piše “Daily Telegraph”. datume planiranih hapšenja i detalje dokaza koje ima policija. istražitelji su ispitivali više od pet sati. davnica i naći ćete pomoć koja vam je potrebna. ’)OKIE’ >=LEE H=CLH FE?E= LONDON . a smatra da bi dobio i više kada bi mogao da ih iznese na aukciju u Evropi.Britanska kraljica Elizabeta Druga posadila je jučer u Norfolku drvo. Kendis Svanpul (Candice Swanepoel). septembar 1970.. ASTANA . Rekla je da “nije uredu” da je njemu uništena reputacija “neosnovanim optužbama”. bivšu plesačicu. Učesnici razgovora razmatraju kako da uđu u trag “Anonymousima” i drugim srodnim grupama. Ponuđena i krvava košulja svrgnutog lidera . poručuju ljepotice NJUJORK .To piće zimi štiti od respiratornih infekcija.Jedan zoološki vrt u snijegom okovanom Kazahstanu daje svojim majmunima crno vino kako bi se zagrijali.10. Neki čak i pretjeruju i nekoliko puta dolaze po svoju dozu . kralja Džordža Šestog (George). ”Trudnicama” i mladuncima nije dozvoljeno da piju vino.Libijac Ahmed Varfali objavio je da posjeduje i da želi da proda srebreni vjenčani prsten svrgnutog libijskog lidera Muamera Gadafija. bez izgovora! . februara 1952.Adriana Lima. Ona je prije 60 godina. Kraljica Elizabeta slavi SANDRINGEM .poručili ljepotice svim muškarcima koji su neodlučni šta da kupe ljepšoj polovini. Primati su kao i ljudi. na sajt ArabsToday postavio je fotografiju prstena. prenosi AFP. Kao dokaz da su stvari zaista u njegovom vlasništvu. čime je obilježila svoj dijamantni jubilej. Svratite do naših pro- 5)8-61 7Š)4+1) .Odjeća i veš mlade žene koja je viđena s kapetanom u trenutku nesreće broda “Costa Concordia”. a Scotland Yard je najavio reakciju. u kome oni razmatraju akcije protiv hakera.E==JE /=@=BEALA IJL=HE = FH@=K K>EA TRIPOLI . Moldavka je kapetana Frančeska Sketina (Francesco Schettino) nazvala herojem i branila ga na ispitivanju.Ako ne znate šta da poklonite svojoj dragoj. Domeniku Kemortan (Domnica Cemortan. Vinom ih štitimo od gripe. objavila e-mail FBI-ja s detaljima o tome kako pristupiti konferencijskom razgovoru i adresama elektronske pošte učesnika. odaberite joj nešto što se vama dopada. sjela na tron poslije smrti svog oca.TOP VIJESTI LJUDI I DOGA\AJI LJUDI I DOGAĐAJI 8Aš K =>EE Kemortan branila kapetana LJUDI I DOGA\AJI LONDON . FBI još nije komentirao slučaj. također. 6. Ovog vikenda počinje petomjesečna proslava kraljicine vladavine. to je veoma originalno. na kojoj se vidi ugravirani datum Gadafijevog vjenčanja sa Safijom . .Hakerska grupa “Anonymous” objavila je snimak konferencijskog razgovora između pripadnika FBI-ja i britanske policije. Grupa Hakeri upratili planove o svom hapšenju 8E = =KA Iskosa je. Neke od fotografija modela modne kuće intimnog rublja Promotivna kampanja “Victoria's Secret” uoči Dana zaljubljenih Ako ne znate šta da poklonite svojoj dragoj. Lili Aldridž (Lily Aldridge) i drugi “anđeli” u jeku su promotivne kampanje uoči Dana zaljubljenih. Za ova dva predmeta Vafali kao početnu cijenu traži dva miliona dolara.kažu u ZOO vrtu. Modeli modne kuće intimnog rublja “Victoria's Secret” u posebnom su video materijalu ponudile savjete po pitanju izbora odgovarajućeg poklona za dragu osobu. kao i okrvavljenu košulju u kojoj je zlostavljan i ubijen. odaberite joj nešto što se vama dopada. “Anonymousi” su napisali na Twitteru da se FBI vjerovatno pita kako su oni u stanju da im stalno čitaju saopćenja. . pronađeni su u njegovoj kabini.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->