avaz02-04

Nezavisni bh. politi~ki dnevnik z subota, 4. 2. 2012.

z Sarajevo z Godina XVII z Broj 5906 z 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

Dnevni avaz

17 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba

[EST OSOBA UMRLO ZBOG HLADNO]E!
Mostarac umro jer se Hitna pomo} nije uspjela probiti do njega z U Sarajevu sedam infarkta od posljedica hladnog zraka z Lavina zatrpala vozilo z Zametena cijela sela Sanski Most: Klanjana d`enaza Dinu Kumali}u
Otac i bra}a nosili tabut dje~aka stradalog u [vicarskoj
(Foto: M. Dedi})

VANREDNO STANJE

Dramati~ne posljedice sibirske zime u BiH

Sarajevo ju~er: Saobra}ajni kolaps u bh. prijestonici

(Foto: B. Nizi})

Dje~ak se zbog lo{e ocjene bacio pod voz!
Istraga: Obdukcija razrije{ila dileme Ekskluzivno: Biografija turskog premijera
17. str.

AMERIKANAC SE UBIO IZ TRE]EG POKU[AJA
al sibirskih hladno}a koji danima uzrokuje probleme u cijeloj BiH ju~er je odnio i prve ljudske `ivote! Najmanje {estero ljudi,

V

Sarajevski ljekari su i sino} imali pune ruke posla

Mostar: I Stari most u snijegu

(Foto: M. Smajki})

prema navodima ljekara, umrlo je ju~er u BiH od sr~anog udara koji se mo`e dovesti u vezu s niskim temperaturama. Od toga, kako nam je potvrdi-

la Sena Softi}-Taljanovi}, direktorica Zavoda za hitnu medicinsku pomo} u glavnom gradu, pet ih je u Sarajevu, dok je {esti 2. i 3. strana umrli iz Mostara.

ERDOAN: SLU@BA NARODU JESTE SLU@BA BOGU
RATNE MISTERIJE

MIRKO NOVOSEL

Pomo}i }u BiH i Petrovi}u

Tarik Poturovi} dao parcelu Zikinoj sestri

OPTU@NICE

’Avaz’ prona{ao suprugu dr. Ese Sadikovi}a
Prilog „Sedmica“

75. strana

17. strana

Prilog „Sedmica“

16. str.

Ukratko

2

Dnevni avaz, subota, 4. februar/velja~a 2012.

aktuelno

VAL HLADNO]E Izuzetno niske temperature i snje`ne padavine {irom BiH
Gormez: Uskoro dolazi u BiH

BiH

X Posjeta predsjednika Predsjedni{tva vjerskih poslova Republike Turske (Dijanet), prof. dr. Mehmeta Gormeza na{oj zemlji odgo|ena je do daljnjeg zbog vremenskih neprilika. Gormez je trebao od sutra do 8. februara boraviti u slu`benoj posjeti BiH i susresti se s predstavnicima vjerskog i politi~kog `ivota u na{oj zemlji. Postoji mogu}nost da Gormez na{u zemlju posjeti u drugoj polovini februara.

Odgo|ena posjeta Mehmeta Gormeza

[est mrtvih zbog
Pokosili ih sr~ani udari z Obustavljena nastava u Sarajevskom, Hercegova~ko-neretvanskom i Livanjskom
Val sibirskih hladno}a koji danima uzrokuje probleme u cijeloj BiH ju~er je odnio i prve ljudske `ivote! Najmanje {estero ljudi, prema navodima ljekara, umrlo je ju~er u BiH od sr~anog udara koji se mo`e dovesti u vezu s niskim temperaturama. Od toga, pet ih je u Sarajevu, potvrdila je Sena Softi}-Taljanovi}, direktorica Zavoda za hitnu medicinsku pomo} u glavnom gradu, dok je {esti umrli iz Mostara, koji je ju~er bio zameten snijegom, zbog ~ega mu Hitna pomo} nije mogla pri}i. - Niske temperature ne pogoduju sr~anim bolesnicima i onima koji imaju povi{en krvni pritisak. Stoga upozoravam sve one koji imaju ove probleme da ne izlaze bez prijeke potrebe nagla{ava Softi}. Snje`no nevrijeme pra}eno ekstremnim minusima paralizirao je ju~er velike dijelove BiH, zbog ~ega su lokalne vlasti donijele odluku o obustavi nastave u svim osnovnim i srednjim {kola-

Tuzla

Josipovi} pola`e vijenac na Kapiji
tske Ivo Josipovi} danas }e posjetiti Tuzlu i polo`iti vijenac na {etali{tu Kapija, mjestu gdje je 25. maja 1995. godine stradala 71 osoba. Poslije podne susrest }e se u Hrvatskom domu s Hrvatima iz TK, a na Univerzitetu }e odr`ati predavanje o temi „Hrvatska vanjska politika - kako biti A. Mu. dobar susjed“.

X Predsjednik Hrva-

Pokrenuta lavina

Sarajevo: Me}ava na ulicama glavnog grada

(Foto: B. Nizi})

Odluke

snje`nim padavinama nastaviti i u narednim danima. Ministarstvo sigurnosti BiH uputilo je upozorenje gra-

Dramati~no spa{avanje 37-godi{njaka
Saznajemo da je jednog od umrlih smrt zadesila u d`amiji u sarajevskom naselju Breka, gdje je do{ao klanjati d`uma-namaz, potvrdio nam je de`urni ljekar u sarajevskoj Hitnoj pomo}i dr. Tigran Elezovi}. On je dodao da je jednog pacijenta smrt zadesila u krugu bolnice Ko{evo dok je prelazio iz mjestu Krupac, ju~er se aktivirala lavina koja je zatrpala jedno motorno vozilo, ali je voza~ pro{ao s lak{im povredama. Ljekari su ponovo preporu~ili da se gra|ani dijedne u drugu kliniku! No, ovu informaciju Biljana Jandri}, portparol KCUS-a, nije mogla potvrditi. Slu`ba Hitne pomo}i Sarajevo uspjela je spasiti `ivot jednog 37-godi{njaka koji je ve} bio u stanju klini~ke smrti. Uspje{nom reanimacijom vra}en je u `ivot i upu}en na sarajevski KUM na daljnje liljem BiH pridr`avaju posebnih mjera za{tite zbog velikih hladno}a te da ograni~e izlaske naro~ito u jutarnjim i no}nim satima. I grad na Neretvi ju~er je zamela nezapam}ena me}ava, koja je na momente dostizala i olujne udare. Ovakvo nevrijeme skoro u potpunosti je paraliziralo grad. Zbog neo~i{}enih puteva, saobra}aj je bio paraliziran, je~enje. Na KCUS je ju~er primljeno jo{ sedam pacijenata koji su do`ivjeli infarkt. - Trojica od njih ~istila su put ispred ku}e od snijega, kada ih je zadesio udar do kojeg je vjerovatno do{lo zbog hladnog zraka i istovremene izlo`enosti naporu kazao je za „Avaz“ prof. dr. Senad Pe{to. a mnoga vozila ostala su zaglavljena u snje`nim nanosima. Brojna prigradska naselja koja su od centra grada udaljena svega tri-~etiri kilometra bila su skoro odsje~ena. Stoga su mnogi bili prisiljeni i pje{ice i}i do svojih radnih mjesta, jer ni autobuske linije nisu redovno saobra}ale. Kako nam je potvrdio i portparol MUP-a HNK

[e{elj odbio pregled

Visina snijega i temperature
Na Bjela{nici je ju~er u 13 sati visina snijega iznosila 148 centimetara, Ivansedlu 75, u Sarajevu 43, ma u Sarajevskom, Hercegova~ko-neretvanskom i Livanjskom kantonu! Snje`ni nanosi i me}ava prouzrokovali su potpuni saobra}ajni kolaps. Stru~njaci upozoravaju da }e se hladno vrijeme pra}eno jakim dok je najhladnije bilo na Kupresu s izmjerenih minus 16 stepeni, Sokocu minus 14, Sarajevu minus 12! |anima da se pridr`avaju uputa nadle`nih institucija. Iz Planinarskog saveza BiH apeluju na gra|ane i planinare da se ne upu{taju u avanture po bh. planinama. Na putnom pravcu Isto~no Sarajevo - Trnovo, u

slav [e{elj odbio je da ga u pritvoru Ha{kog tribunala pregleda kardiolog iz Rusije, koga je odredio Sekretarijat ovoga suda, javlja Srna. Pretresno vije}e nedavno je nalo`ilo da [e{elja pregleda ruski doktor Sergej Avdejev, koji je to ve} jednom u~inio, na [e{eljev poziv. [e{elj je odgovorio da se „ne}e saglasiti da ga pregleda nijedan doktor koga je odredilo Pretresno vije}e“.

X Lider radikala Voji-

Ha{ki tribunal

X Presuda u postupku zbog nepo{tivanja suda protiv Jelene Ra{i}, biv{e referentice za predmet tima odbrane Milana Luki}a, bit }e izre~ena u utorak, 7. februara, u Me|unarodnom sudu za biv{u Jugoslaviju, saop}eno je iz Haga.

U utorak presuda Jeleni Ra{i}

Velike koli~ine snijega napravile ogromne probleme u saobra}aju

Sela Luka i Kru{ev Do u okolici Srebrenice jo{ su komunikacijski odsje~ena od ostatka BiH. Prema rije~ima Envera Durakovi}a, potpredsjednika Mjesne zajednice Luka, u posljednja 24 sata napadalo je dodatnih 15 centimetara snijega, tako da je kretanje ljudi svedeno na pedesetak
(Foto: F. Fo~o)

Luka i Kru{ev Do i dalje odsje~eni

metara prostora oko njihovih ku}a. - U posljednjih mjesec dana samo smo jedan dan imali prohodan put prema Srebrenici. Na`alost, snijeg ne prestaje padati rekao je Durakovi}, koji navodi da su zalihe hrane u selima Luka i Kru{ev Do ograni~ene.

aktuelno

Dnevni avaz, subota, 4. februar/velja~a 2012.

3

Komentar dana
Pi{e: Fahir KARALI] (fkaralic@avaz.ba)

izazvale pravo vanredno stanje

sibirskezime!
kantonu z Veliki problemi u saobra}aju z Upozorenja iz dr`avnih institucija

Vrhovna nepravda
Iako se odluke suda, u principu, ne komentiraju, posljednja presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, kojom je manji bh. entitet oslobo|en pla}anja od{tete za 16 poru{enih d`amija, zaslu`uje izuzetak od uobi~ajene prakse i o{tru reakciju javnosti. Informacija da je taj sud nalo`io Islamskoj zajednici u BiH da u bud`et RS, ~ija je vojska poru{ila d`amije, me|u kojima i banjalu~ku ljepoticu Ferhadiju, plati 48.375 KM sudskih tro{kova, izazvala je gor~inu kod svakog normalnog ~ovjeka. Bez imalo ustezanja treba re}i da je ovo novo negiranje genocida koji se dogodio u BiH. Ovog puta ~ak i mnogo te`e od onoga {to skoro svakodnevno radi predsjednik RS Milorad Dodik, jer je sada u pitanju institucionalno negiranje zlo~ina, genocida, kulturocida... Pose-

Presuda Vrhovnog suda RS novo je negiranje genocida - institucionalno
bnu te`inu daje i ~injenica da se radi o Vrhovnom sudu, najva`nijoj instanci zadu`enoj za provo|enje pravde. U ovom slu~aju, za provo|enje nepravde. Ovakve sudske odluke idealan su argument za Dodika i njemu sli~ne, koji bi po svaku cijenu da ubijede i sebe i svoj narod, ali i cijeli svijet, da se genocid nije dogodilo, da se nije dogodilo ono {to su potvrdili doma}i i me|unarodni sudovi. Uprkos tome {to je posljednji istup ^edomira Jovanovi}a, lidera LDP-a, probudio nadu da bi se Srbija kona~no mogla suo~iti s onim {to se de{avalo tokom agresije na BiH, odluke Vrhovnog suda RS, kao {to je ova posljednja, jasan su znak da jo{ nije do{lo vrijeme da srpski lideri odustanu od srpskog dr`avnog interesa - la`i!

Otkazani brojni letovi
Aerodrom Sarajevo ju~er je bio u funkciji, ali je otkazan ve}i broj letova. Tako su otkazana oba jutarnja leta za Istanbul te Minhen, Zagreb, Be~... Ju~er je sletio samo avion iz Ciriha. Zbog velikog nevremena zatvorena su i ~etiri grani~na prijelaza, Rade` - Vukov klanac, Kaldrma, [}epan-Polje i u Drinovcima. Prema ju~era{njim podacima Federalne uprave policije (FUP), za 24 sata na podru~ju FBiH zabilje`eno je 65 saobra}ajnih nesre}a u kojima je {est osoba zadobilo lak{e povrede. }emo uputiti svoje jedinice na teren. Helikopterska jedinica u Sarajevu i Banjoj Luci tako|er je spremna - ka`e Miloj~i}.

www.dnevniavaz.ba

PORTAL - komentar dana Zeni~anin zimuje u stijeni u kamenolomu: @arko pet godina `ivi u pe}ini!
- Koliko shvatam ovaj ~ovjek se ba{ ne{to i ne `ali. Navede toliko pozitivnih stvari o ovakvom `ivotu da je zanepovjerovati. Ja mu `elim sve najbolje u `ivotu, a da nastavi vidjeti sre}u tamo gdje drugi vide sa(Josip Broz) mo zlo.

Mostar: Nezapam}eni snije`ni nanosi u gradu na Neretvi

(Foto: F. Fo~o)

Sre}ko Bo{njak, u gradu je ju~er zabilje`eno na desetine sudara, sre}om s lak{im posljedicama. - U pitanju je op}a nepripremljenost na ovakvo nevrijeme. Saobra}aj je veoma ote`an i usporen, komunalne slu`be su zakazale - kazao nam je Bo{njak.

U Upravi civilne za{tite FBiH istakli su da jo{ nema razloga za progla{enje elementarne nepogode, dok u Oru`anim snagama BiH prate kompletnu situaciju i na raspolaganju su u slu~aju bilo kakve intervencije, potvrdio je za „Avaz“ na~elnik Zajedni~kog {taba OSBiH

\oko NINKOVI]

/ TO JE TO

Prestanak padavina tek krajem idu}e sedmice!
U Federalnom hidrometerolo{kom zavodu re~eno nam je da se djelimi~an prestanak padavina o~ekuje tek krajem sedmice, dok }e se hladna sibirska zima pra}ena minusima i do 26 stepeni zadr`ati i narednih deset dana. - Tek u utorak i srijedu o~ekujemo potpuni prestanak padavina - ka`e za „Avaz“ meteorolog @eljko Majstorovi}.
Dr. Pe{to: Serija sr~anih udara zbog hladno}e

generalpukovnik Miladin Miloj~i}. - ^im nas pozovu, mi

O~ekuje se da }e izuzeVlada Srbije dobit }e z tno niske temperature u zpreporuku da zbog hlaisto~nom i centralnom dije- dnog vremena i potro{nje lu Evrope potrajati tokom cijele idu}e sedmice Najmanje 220 ljudi umrlo je u Evropi od dolaska ledenog talasa Temperatura se u Hrvatskoj mjestimice spustila i na -21 stepen. Saobra}aj je paraliziran. Prave hladno}e vladaju na sjevernom Jadranu te u Dalmaciji, gdje su ju~er u Splitu izmjerena ~ak -4 stepena. Split nije jedini paraliziran.

’Bijela smrt’ hara Evropom
energenata uvede vanredne mjere i zatvori {kole. Vanredno stanje progla{eno je u 26 op}ina. Zbog nevremena ve}i dio Podgorice ostao je bez struje. U Crnoj Gori je saobra}aj ote`an, a sve vi{e je problema u snabdijevanju strujom. Podgori~ki aerodrom ne radi. Rekordno niske temperature su u Latviji, a u glavnom gradu Rigi ju~er je

Mirsad Teskered`i} iz Civilne za{tite FBiH nagla{ava da su ekipe CZ-a na terenima.

Zameteno selo
- Jedino je ostalo zameteno selo Kraji{i}i, koje se nalazi izme|u Sokoca i Olova. No, za sada nemamo `ivotno ugro`enih - kazao je Teskered`i}. U Civilnoj za{titi RS, prema rije~ima direktora Milimira Dodera, u pojedinim op}inama progla{eno je stanje elementarne nepogode. - Stanje je za sada veoma dramati~no i vjerujem da }e Vlada RS morati donijeti odluku o progla{enju elementarne nepogode na nivou entiteta. Pojedina sela potpuno su odsje~ena - ka`e E. D. A. Doder.

z z

z z

tokom dana zabilje`eno ~ak -30 stepeni! To je najni`a tamo{nja temperatura od po~etka pro{log stolje}a! Nekolicini promrzlih besku}nika amputirane su noge! U Rumuniji se zaledilo ~ak 80 posto povr{ine Dunava, a temperatura je oko -20 stepeni. Ledolomci probijaju put brodovima. Ekstreman talas hladno}e zahvatio je i cijelu Italiju, a ju~er je u Rimu pao snijeg, {to je rijetka pojava u tom gradu.

z z

Ukratko

4

Dnevni avaz, subota, 4. februar/velja~a 2012.

aktuelno

JAHORINA Sastanak ~elnika BiH, Hrvatske i Srbije protekao mirno i bez rezultata
Mesi}: Gost na ovonedjeljnoj sesiji

Krug 99

Mesi} o uzrocima konflikata
Na ovonedjeljnoj sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca „Krug 99“ u Sarajevu o temi „Faktori konflikata i me|usobna saradnja u regiji“, govorit }e i biv{i hrvatski predsjednik Stjepan Mesi}. Organizatori smatraju da je Mesi}, iako vi{e nije na poziciji predsjednika susjedne Hrvatske, jo{ utjecajna i osoba koja mo`e ponuditi mnogo toga u procesu determinacije klju~nih faktora koji uvjetuju konflikte kako unutar BiH tako i u samom regionu. S. D.

Tadi} odbio priznati da je RS nastala na genocidu
BiH nije prihvatila Josipovi}evu inicijativu da se osumnji~enima za ratne zlo~ine sudi u mjestu prebivali{ta Pri~alo se o mnogo toga, ali bez konkretnih dogovora Jeremi} bez podr{ke
Predsjednik Srbije Boris Tadi} izjavio je nakon ju~era{njeg neformalnog sastanka sa ~elnicima Hrvatske i BiH, odr`anog na Jahorini, da se ne sla`e sa stavom da je Republika Srpska nastala na genocidu, koji je iznio srbijanski opozicionar ^edo Jovanovi}, zbog ~ega je ovaj histeri~no napadnut iz manjeg bh. entiteta. Iako cijeli region bruji o Jovanovi}evim istupima i prijetnjama raspadom BiH, za ~elnike tri dr`ave, predsjednika Hrvatske Ivu Josipovi}a te ~lanove Predsjedni{tva BiH @eljka Kom{i}a, Bakira Izetbegovi}a i Neboj{u Radmanovi}a, pri~a o tome zavr{ena je Tadi}evom kratkom izjavom. No, uprkos pomirljivoj atmosferi, nije bilo nikakvih konkretnih rezultata susreta.

SGV-PR BiH

Dodikova ’nova gomila la`i’
Srpsko gra|ansko vije}e - Pokret za ravnopravnost (SGV-PR) u BiH saop}ilo je da ne shvata predsjednika RS Milorada Dodika kao za{titnika interesa svih Srba te da on mo`e govoriti samo u ime onih koji su za njega glasali i poklonili mu povjerenje. Iz ove organizacije istakli su da nisu iznena|eni Dodikovom retorikom, kao ni „novom gomilom la`i i podvala koje je izrekao na ra~un BiH, pojedinih organizacija, organa, li~nosti i istorijskih fakata ove dr`ave“.

Grani~ni sporovi
Trilateralni sastanak ~elnika Hrvatske, Srbije i BiH, drugi po redu nakon susreta na Brijunima u julu pro{le godine, nije donio zna~ajnije pomake u vezi s rje{avanjem me|udr`avnih problema, nerije{enih pitanja granica ili imovinskopravnih odnosa. Govore}i o napretku u rje{avanju grani~nih sporova izme|u Hrvatske i BiH, Josipovi} je kazao da spektakularnih rezultata jo{ nema, ali da je otvorena i mogu}nost da se ovi sporovi okon~aju arbitra`om, kao {to je primjer izme|u Hrvatske i Slovenije. Hrvatski predsjednik ju~er je u~esnicima sastanka predlo`io potpisivanje sporazuma o progonu ra-

Tadi}, Kom{i}, Izetbegovi}, Radmanovi} i Josipovi}: Petorka nije dogovorila ni{ta novo

(Foto: I. [ebalj)

tnih zlo~inaca, pri ~emu bi se osumnji~enima sudilo u dr`avi gdje imaju prebivali{te, ~ime je potvr|eno pisanje „Dnevnog avaza“.

Vlada TK

Dvostruke istrage
Ovaj njegov prijedlog prihvatio je Tadi}, ~ime je najavljeno da }e Srbija i Hrvatska u vezi s tim uskoro potpisati bilateralni sporazum, ali kod tro~lanog Predsjedni{tva BiH Josipovi}eva inicijativa nije nai{la na plodno tlo. - BiH se nije priklju~ila

’Jedinica’ za rad Mutap~i}a
Suspendirani policijski komesar u MUP TK Nedim Mutap~i}, prema mi{ljenju nezavisne disciplinske komisije progla{en je krivim za nesavjestan rad u slu`bi te „friziranje“ izvje{taja o stanju kriminala u Kantonu. - Vlada TK ocijenila je rad policijskog komesara Nedima Mutap~i}a za 2011. godinu, nezadovoljavaju}om ocjenom jedan-re~eno je ju~er iz Ureda Vlade za informiranje. A. Mu.

bilateralnom sporazumu Srbije i Hrvatske, jer nema jedinstven stav o tom pitanju. Me|u ~lanovima Predsjedni{tva BiH o tome ne postoji konsenzus. Mislim da bi se optu`enima trebalo suditi u dr`avi gdje su zlo~ini po~injeni. Me|utim, postoji mogu}nost za modalitet da Tu`ila{tvo BiH neke predmete mo`e ustupiti drugim dr`avama, ako procijeni da }e do}i do lak{eg i efikasnijeg su|enja - kazao je Kom{i}. On je napomenuo da pro-

Sjedili u bilijar sali ispod zemlje
Trilateralni sastanak na Jahorini ju~er je odr`an pod nevi|enim mjerama sigurnosti. Sastanak je osiguravalo vi{e stotina pripadnika Dr`avne agencije za istrage i za{titu (SIPA) te MUP-a RS. Najbolje su to na svojoj ko`i osjetili novinari, koji su bili podvrgnuti rigoroznoj kontroli, pri ~emu su policajci pri pretrtokol o saradnji izme|u tu`ila{tava BiH i Srbije, koji je nedavno bio ponu|en na{oj dr`avi, nikada nije ni mogao biti ratificiran, jer nije pro{ao zakonom predvi|enu proceduru. Predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH istakao je da je osnovni problem ovog protokola {to ne rje{ava problem dvostrukih istraga. agama njihove opreme i torbi koristili slu`bene pse traga~e. Sastanak predsjednika Srbije i Hrvatske te ~lanova Predsjedni{tva BiH odr`an je u strogo ~uvanom objektu „Koliba“, koji se nalazi u sastavu hotela „Termag“, i to u bilijar sali ovog objekta koja se nalazi ispod zemlje. izjavio da je „ova regija optere}ena ozbiljnom kriminalnom infrastrukturom“, zbog ~ega je ju~er dogovoreno da bude data puna politi~ka podr{ka za saradnju u borbi protiv organiziranog kriminala. Tako|er, zaklju~eno je da sve tri dr`ave trebaju zajedni~ki aplicirati za projekte prekograni~ne saradnje u oblasti infrastrukture, sporta i ekologije. U~esnici ju~era{njeg sastanka podr`ali su zajedni~ki anga`man u me|unarodnom zastupanju u konzularnim stvarima. Razgovarali su i o promjeni grani~nog re`ima nakon ulaska Hrvatske u EU, pri ~emu }e nastojati omogu}iti da gra|ani BiH u Hrvatsku i tada mogu u}i s li~nim kartama.
A. DU^I]

Sud BiH

Sari}u i Juki}u produ`en pritvor
Sud BiH produ`io je pritvor Goranu Sari}u i @eljku Juki}u, koji su optu`eni za zlo~ine u Sarajevu, odnosno Prozoru. Pritvor Sari}u i Juki}u produ`en je nakon potvr|ivanja optu`nica do okon~anja postupaka, objavio je BIRN.

Zajedni~ki projekti
Kom{i} je novinarima kazao da Predsjedni{tvo BiH jo{ nije zauzimalo stav o kandidaturi ministra vanjskih poslova Srbije Vuka Jeremi}a za predsjednika Generalne skup{tine UN-a, ali da je njegov stav da on tu kandidaturu ne podr`ava, kazav{i da Jeremi} ni~im nije zaslu`io njegovo povjerenje. Josipovi} je novinarima

Psi traga~i kontrolirali opremu novinara

Tr. . saop}io je IOM.11 posto u RS. nemaju nikakvih naknada. ~lan Predsjedni{tva BiH Neboj{a Radmanovi} izjavio je da nacrt bud`eta ne mo`e biti objavljen. iako je to njena obaveza. Predsjednik Vlade FBiH naglasio je da su obojica premijera spremna biti na raspolaganju resornim ministrima i novom menad`mentu kako bi kompanija profunkcionirala u svojim zakonskim okvirima i dala doprinos razvoju mre`e na podru~ju BiH. manjeg entiteta. K. Premijer Nik{i} je dodao da je poznat stav njegove vlade da je protiv toga da se 110-kilovoltna mre`a vrati entitetima. Odluke na Upravi i u Upra- Ograni~en rok Ekspertna grupa za 110-kilovoltnu mre`u Formirana je i ekspertna radna grupa koja }e rje{avati status 110-kilovotne mre`e u BiH. Do sada je rok bio ograni~en na deset godina.89 posto u Federaciji BiH i 41. prema ocjeni premijera RS i Federacije BiH. 4. imaju za cilj deblokadu u poslovanju i investiranju. vnom odboru bit }e donesene konsenzusom.000 ukupno stradalih? Kojom metodom? Je li onom kojom je brojao pobijene Zvorni~ane kada su njegovi „istra`iva~i“ po mezarovima fotografirali ni{ane pa tako bilje`ili u ratu ubijene. . a novom izmjenom }emo omogu}iti da Skup{tina dioni~ara mo`e ranije donijeti odluku o isplati akumulirane dobiti iz prethodnog perioda . ne pitaju}i gdje su oni ~ije kosti. Iako je prije nekoliko dana izjavio da su sve isplate nezakonite.Nas 537 pripadnika biv{e Vojske Federacije proteste nastavljamo {trajkom gla|u i ne}emo odustati sve dok nam ne poka`u pisani dokument da smo uvedeni u Zakon o prijevremenom po- Polovinom mjeseca po~inju {trajk gla|u Otpu{teni pripadnici biv{e Vojske FBiH voljnijem penzionisanju. haos u zemlji je izbjegnut. H. ali da ostaje da se sa~eka stav ekspertne grupe. Dan ranije. Kolegij Predstavni~kog doma Parlamenta BiH ipak ne}e danas objaviti bud`et za 2011. SPASENI] Doprinos razvoju Svaki put kad u nekom od ha{kih procesa krene dokazivanje zlo~ina. februar/velja~a 2012. 03.Mogli smo nastaviti politiku koja je ovu kompaniju dovela u situaciju da je blokirana i da nijednu odluku ne mogu da donesu niti investiraju ili da izaberemo pristup u kojem }emo se dogovarati i raditi u op}em interesu svih gra|ana i korisnika . nikada ne}e biti prona|ene. ne po{tuje presudu Ustavnog suda FBiH. Odobreno servisiranje vanjskog duga bez bud`eta Ministar finansija BiH Dragan Vranki} donio odluku @ivkovi}: Odbio poslati bud`et Vranki}: Tvrdio da su isplate nezakonite ministar finansija i trezora BiH. odnosno 58. jer se.Iako su drugi uzimali po 6. jo{ vi{e ~injenica da se zbog objavljivanja informacija o istrazi potr~ao po`aliti medijma iz A. Dodaje da Vlada. dogovoreno je niz zaklju~aka koji. No. nisu stekli uvjeti za to. kako je to rekao predsjedavaju}i ovog doma Milorad @ivkovi}. za razliku od onih koji dobivaju po 300 KM. odazvao pozivu @ivkovi}a da bez odga|anja deblokira sredstva s ra~una Centralne banke BiH i po~ne sa servisiranjem vanjskog duga BiH i obaveza prema EU i drugim me|unarodnim povjeriocima. kako „Avaz“ saznaje. . B.89 posto u Federaciji BiH i 41. I. u srpskim medijima vaskrsne predsjednik Istra`iva~ko-dokumentacionog centra (IDC) BiH Mirsad Toka~a. tvrde}i da su ta~ni podaci o nestalima i ubijenima samo oni do kojih je on do{ao. odnosno 58. Drugi zaklju~ak je da se zadu`uju dva entitetska resorna ministra da se usaglase i predlo`e izmjene i dopune Statuta u roku od 30 dana. subota. skim korisnicima. Osim ove. Poput „dobre vile“. Aleksandra D`ombi}a i Nermina Nik{i}a. koji je presudio da su otpu{teni vojnici diskriminirani i da u roku od tri mjeseca ta gre{ka mora biti ispravljena. 5 BANJA LUKA Na vanrednoj sjednici dioni~ara dr`avne kompanije Nik{i} i D`ombi} najavili deblokadu Investiranje u mre`u i struktura zaposlenih bit }e srazmjerno kapitalnom u~e{}u.000 KM i godinama dobivaju mirovinu. Toka~a oti{ao „plakati“ u medijima iz RS Nik{i} i D`ombi} dolaze na sjednicu (Foto: M. formirana je i grupa koja }e se baviti odnosom nezavisnog operatera u BiH i „Elektroprijenosa“.000 KM koje smo uzeli kada smo razvoja~eni. Spec z Me|unarodna organizacija za migracije (IOM) u BiH organizirala je u Trebinju dvodnevni regionalni sastanak s predstavnicima zemalja zapadnog Balkana. najbolja su maska Karad`i}evim zlo~ina~kim la`ima da u Poto~arima le`e izmi{ljene `rtve..Pokrenuta je i inicijativa u smislu izmjene Zakona o osnivanju kompanije. njegov strana~ki kolega. po svoj prilici. 2002.kazao je D`ombi}. . a vo|enje kompanije }e se usagla{avati s ~lanovima Skup{tine dioni~ara. odnosno dva premijera . odr`at }e mirne proteste 15. februara u deset sati ispred zgrade Vlade Federacije u Sarajevu. godine. u okviru projekta „Dobrovoljni povratak iregularnih migranata u zemlju porijekla“. a u popodnevnim satima po~et }e {trajk gla|u. Vranki} je ipak ju~er popodne odobrio servisiranje vanjskog duga. . od nas tra`e da vratimo tih 10. Jo{ jedna grupa otpu{tenih vojnika koji. najbolje pokazuje ~injenica da se protiv njega vodi istraga u Kantonalnom tu`ila{tvu zbog finansijskih malverzacija s donacijama. te da bude formirana nova koja }e biti usagla{ena s predstavnicima kapitala. Kako je Toka~a prona{ao 98.kazao je D`ombi}. ali neka nas uvedu u pravo.isti~e Markovi}. Lugi}) Li~nost dana Mirsad Toka~a Na vanrednoj sjednici Skup{tine dioni~ara „Elektroprijenosa BiH“. Iz Ministarstva finansija kazali su nam da su i dalje upitne pla}e bud`etF. Prva odluka je da }e kompanija poslovati po principu da }e investiranje u mre`u i struktura zaposlenih biti srazmjerno kapitalnom u~e{}u. kada je po~ela ta uredba . Potvrdio je to za „Avaz“ Zdenko Markovi}. Toka~a se politici RS nasmije{i sa svojim istra`ivanjem. koja je ju~er odr`ana u Banjoj Luci. Koliko ima kredibiliteta. Nije problem da vratimo taj novac. No. jer se Dragan Vranki}. kada se u Hagu dokazuje odgovornost Radovana Karad`i}a za genocid u Srebrenici.11 posto u RS Toka~a: Dobra vila falsifikatora historije Marioneta za zlo~ina~ke la`i Bje`e}i od informacija da je pod istragom. Toka~ina izjava da su na spisku poginulih 72 osobe koje su poginule u nekom drugom vremenu. Usvojena je i preporuka Upravnom odboru da razrije{i postoje}u upravu koja je imala status vr{ioca du`no- sti. odnosno neka nam daju mirovine retroaktivno od 2004. predsjednik Skup{tine Udru`enja otpu{tenih i razvoja~enih branitelja 31.Radi deblokade rada kompanije bit }e izmijenjeni akti u narednom periodu. jer premijer Nik{i} o~ito pri~a nebuloze . vezano za raspodjelu dobiti. jer nije pro{ao procedure usvajanja u Vije}u ministara BiH. Dogodilo se to i ovih dana. .istaknuo je Nik{i}. godinu u „Slu`benom listu BiH“.pogledi Dnevni avaz.zaklju~uje Markovi}.

Kreg Luis (Craig Lewis. Kod na se ugrađuje njemački proizvod “keramika .Baziramo se isključivo na vježbe za disanje.jerje našprvi zadatak sigurnost pacijenata . . Prisustvovao sam kongresima na kojima je ukazano da postoje određeni problemi s kukovima “metal metal”. . Ne radimo s proizvodima za koje postoji i trun sumnje. Istakla je da se pacijenti. koji je veoma bitan za proces porođaja . subota. Šef Klinike za ortopediju i traumatologiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu prof. pumpa krv u žile i omogućava krvi da normalno i konstantno teče cijelim tijelom.izjavila je Jović. . Ovo je prva soba za jogu na nekom aerodromu. a koliko znam. Nakon što je Luisu uspješno zamijenjeno teško bolesno srce ovim uređajem. . “klinički uredni i nije bilo nikakvih revizionih zahvata”. Mi nikada nismo nijedan ovaj implantat ugradili. jedan je od 49 Potraga za lopovima u Čileu F=IEKLEKCH=đEL=E F=?EAJE=K*E0 Sadrže kancerogene supstance Nijednom pacijentu u KCUS-u nije ugrađen opasni implantat. Do sada Klinički uredni On je dodao da su sporni implantati opasni zato što sadrže supstance koje oslobađaju kancerogene tvari. Ismet Gavrankapetanović kazao je da na ovoj klinici ni jednom pacijentu nisu ugrađivani ovi opasni implantati. ne trebaju javljati ljekaru. A. znam iskustva drugih. 55) boluje od amiloizode. Č. Horhe Mont. kako kaže.200 dolara). njegova krv nastavila je normalno kolati tijelom. 7H=E FAJ J= DE=@KC@EšAC A@= Čileanska policija aktivno traga za lopovima koji su odnijeli pet tona hiljadugodišnjeg leda. On je čak šest godina prikupljao žvakaće gume koje je dodavao na svoju loptu. Branka Jović. Berijeva lopta od žvakaćih guma je toliko velika velika. U zemljama gdje su ove Gavrankapetanović: Ne radimo sa sumnjivim proizvodima Horhe Mont: Dio Patagonijskog ledenog polja glečera koji čine južno Patagonijsko ledeno polje na Andima. pruža putnicima mogućnost da se relaksiraju u vlastitom ritmu. NUHANOVIĆ C= = =AH@HK Aerodrom u San Francisku ima sobu za jogu sa prigušenim svjetlima i plavim zidovima. prema svim kriterijima (puls. slušanje otkucaja srca). babica u Domu zdravlja. čija tržišna vrijednost dostiže tri miliona pezosa (6. Buduće majke s područja općine Doboj sve informacije o trudnoći i porođaju te praktične vježbe za disanje ubuduće mogu pronaći u školi za trudnice. ako nemaju zdravstvenih problema. Postoji određen broj pacijenata kojima je urađena implantacija kuka.O ovim implantatima već četiri godine traju žestoke rasprave. Kreg je. sedmice trudnoće najbolje početi s edukacijom. =E PROBLEMI Implantati britanske kompanije “DePuy” izazivaju trovanje Umjesto srca pumpa 2HLE čLA = ILEAJK >A IH?= Ljekari s teksaškog Instituta za srce uspješno su zamijenili pacijentovo srce s uređajem koji omogućava protok krvi u tijelu te živi bez ikakvog pulsa. pokrenuo njihovo povlačenje.Hoću sve da naučim. ni kod jednog pacijenta nije bilo neželjenih pojava. mada ne znam tačno o kojem je broju riječ niti na kojim su klinikama ugrađivani. dr. . Zvaničnici na aerodromu tvrde da soba već privlači veliku pažnju putnika. a pacijenti su. Niko nam ni od zdravstvenog osoblja nije prijavio neku neželjenu reakciju kaže Grubiša. u principu. istakla da ovih implantata već nekoliko godina nema na tržištu. prestaju raditi. pa je zbog toga odlučila pohađati školu za trudnice. Pretpostavljam da će mi mnogo olakšati porođaj kazala je Žugić. da je prodavnica slatkiša “Ripley's. Riječ je o muškarcima srednje životne dobi. zapravo mrtav. koja je otvorena prošle sedmice. Ljekari se nadaju kako će ovo dostignuće označiti prekretnicu u liječenju niza oboljenja. naprosto. “DePuy” je u avgustu 2010. Ona je.keramika”. hronične bolesti koju ka- Uspjeh ljekara iz Teksasa rakterizira nagomilavanje abnormalnih proteina u tijelu. opasni kukovi ugrađeni su kod deset pacijenata. izazivaju trovanje organizma. S. međutim. Aparatić sličan turbini.rekao je Gavrankapetanović. Spec Beri Čapel (Barry Chappel) napravio je žavakaću gumu tešku 80 kilograma. koja je otvorena u Domu zdravlja u Doboju. Pop Candy” proglasio najvećom žavakaćom gumom na svijetu. koje su JLHA= š= = JHK@E?A U Domu zdravlja u Doboju Buduće mame u školi veoma značajne za porođaj. februar/velja~a 2012. a ideja je potekla od je- San Francisko dnog putnika. te istakla da se za svaku trudnicu traži mišljenje ginekologa da li je njena trudnoća rizična ili ne. koji s vremenom začepe organe tako da oni. gdje se putnici pod stresom mogu relaksirati. Implantati britanske kompanije “DePuy Johnson & Johnson” koji. Trudnica Ivana Žugić priznala je da ne zna sve šta je čeka tokom trudnoće i na porođaju. štedi snagu.Upisani su u registar medicinskih sredstava BiH i kod nas su bili prometovani. na granici s Argentinom. površine od 454 kvadratna kilometra. Ovo djelo se. izvađenog iz glečera u Patagoniji. ugrađivani su na nekoliko klinika pacijenatima u BiH! O ovim implantatima već četiri godine traju žestoke rasprave Nema žalbi To je za “Dnevni avaz” potvrdila direktorica Agencije za lijekoveBiH Nataša Grubiša. na krajnjem jugu zemlje. njena beba i ona imaju dovoljno kisika.[ta drugi pi{u $ Dnevni avaz. 4. tvrdi Gavrankapetanović nismo primili žalbe. jer ako žena na ispravan način diše. koja u obimu ima 157 centimetara. proteze kuka bile ugrađivane. ali bih voljela i ovdje naučiti nešto. Prema riječima predsjednika Udruženja ortopeda RS Slavka Minojlovića. da je nakon 24. Direktor aerodroma Džon L. Uprava za šume Čilea podnijela je tužbu nakon što su mašine jedne kompanije počele vaditi hiljadugodišnji led iz glečera Horhe Mont u Patagonijskom ledenom polju. kvalificira kao obična krađa s obzirom na količinu leda. prema istraživanju svjetskih organizacija. kaže da je škola besplatna. Martin (John) rekao je da soba.

možda ne čitamo ruski. . ne uvrsti na svoj festival? Ne. koja u kratkom vremenu snimanja daje de- 2-6+6 ćA = F=?EAJA =čEJE žELJ taljan prikaz cijelog tijela. dobio naziv po njegovoj supruzi Fadili. na jugu zemlje od -2 do 2 stepena. a najviše po tome što piše istovremeno objema rukama. 2012.01 Zalazak 17.kaže Bašić. ali mi vidimo ruske sajtove i svjesni smo ih. jedna država sa jednim jezikom. Najsavremeniji aparat uskoro u KCUS-u Vremenska prognoza sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no 4. pisao objema rukama i tada sam shvatio da mogu i naopako pisati . koji je po mnogočemu zanimljiv. a preporučljivo je i maksimalno reducirati boravak na otvorenom. koji je doživio pohvale i od književne i od teatarske kritike. posebno na “Sarajev- Gojer odgovara Spahiću i Jovičiću SUBOTA 4. Vjetar u Bosni slab do MOSTAR umjeren. Jutarnja temperatura od -15 do -8.Kultura. a ne smijemo zaboraviti ni one “ostale”.) Aparatura će biti dopremljena do ljeta Gojer: To je sramota Nakon što je Dragan Jovičić. Evropa nikada neće postati sjedinjene evropske države. u KCUS-u biti smještena u zgradi Centralnog medicinskog bloka. A. Prisjetio se svojih školskih dana. koji pripada svim građani. 2. 2012. promjenljivo ki{a i snijeg snijeg obla~no uz snijeg obla~no s ki{om magla pa sun~ano VRIJEME DANAS >EA F=@=LEA BIHA] -11 BANJA LUKA -10 BR^KO -10 TUZLA-10 Očekuje se ZENICA LIVNO oblačno vrijeme sa -10 snijegom. nimalo nije lak. gdje je učio prvačiće. Mi imamo mnogo jezika i Eko: Mnogo kultura. H. izvanredan tekst Džemaludina Latića.=E Dnevni avaz. kovač je našeg identiteta. 2. Bošnjacima. na kojoj je “Sarajevsku zimu” nazvao “hrpom budalaština =HA0KIHAL>ACIJH==?K5=H=ALK i nižerazrednih predstava”. Također. od -15 C do 2 C DNEVNE TEMPERATURE 0 od -13 C do -8 C DNEVNE TEMPERATURE 0 od -13 C do -9 C DNEVNE TEMPERATURE 0 0 od -12 C do 2 C 0 0 od -3 C do 2 C 0 0 od -3 C do 1 C 0 0 BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA Nepovoljne biometeorološke prilike uzrokovane dugotrajnim periodom s niskim temperaturama. dok je treći. Ovaj 57-godišnji nastavnik u Osnovnoj školi “Muhsin Rizvić” svira na harmonici. Specijalista radiološke onkologije KCUS-a doc. Ovog puta kao građanin Sarajeva Gojer se pita zar je potrebno predstavu “Gazi Husrev. selektor programa “Sarajevske zime”. Ali ćemo na internetu.Za sve što sam napravio u životu najveća mi je podrška moja Fadila .Zar je Gazi Husrev-beg stranac usvome graduSarajevu? Zar njemu treba konkurs da dođe na neki sarajevski festival. Izlazak 13. 2012. nabrajajući i mnoge humanitarne koncerte i festivale na kojima je učestvovao. (Norveški diplomata za “Politiku”) Stin Jakobsen Nova Evropska unija Učitelj ga tjerao da piše desnom rukom Sklekovi na neobičan način nekoliko dječaka i djevojčica koji su veliki talenti. Prvi.U školi sam. Dodaje da je za 35 godina učiteljskog rada imao devet generacija đaka i da je u svakoj imao po nekoliko učenika koji pišu lijevom rukom. (Čitateljka V. Hiba Bašić istakla je da je riječ o aparatu s najsavremenijom dijagnostičkom procedurom. gradimo fond. . JUTARNJE TEMPERATURE 0 sku zimu”? Zar nije sramota Direkciju “Sarajevske zime” da u potpunojoskudici dramskih tekstova. na drugom se nalazila njegova pjesma “Piramida Sunca”. Istakla je da je u ovoj zdravstvenoj usanovi u toku edukacija timova koji će raditi na aparatu. 2. 4. S. JUTARNJE TEMPERATURE NEDJELJA 5. A. JUTARNJE TEMPERATURE 0 PONEDJELJAK 6. a ne rat. dr. Piramida sunca Govoreći o svom muzičkom radu. oni dovode predstave iz patuljastih zemalja zato što ih to malo košta. snimao je s rahmetli Omerom Pobrićem.Život običnim smrtnicima u BiH Srbima. Jedini koji dobro žive su političari iz svih naroda s ovog područja.priča nam Bejzić o svom neobičnom talentu. Kaže da je pisao lijevom rukom. februar/velja~a 2012. ČUKLE . % [ta ka`u poznati Umberto Eko FOJNICA Ramo Bejzić ima mnoge hobije 7čEJA FEšA >A= HK== K EIJ LHEAA Sklekove izvodi na šaci jedne ruke ili na tri prsta Objavio tri CD-a Veliki talenti Kultura je kovač identiteta .može izvoditi sklekove na šaci jedne ruke ili na tri prsta.36 Zalazak 4. 2012. (Ekonomista za portal Finmarket) [ta ka`u u narodu ¤ 033/281-393 redakcija (avaz.Globalna ekonomska kriza dodatno će se pojačati ove i iduće godine i bit će tako snažna da će prinuditi evropske lidere da se ujedine. “Dila”. vrlo su strogo definirana. Hrvatima. NEUM 2 a dnevna od -12 do -6. Nu. u kultura međuvremenu. ali i pjeva.kaže Gojer. Hronični bolesnici ne smiju se izlagati jačim fizičkim naporima. 2. Posjetili smo ga na njegovom radnom mjestu. Grad Sarajevo Izlazak 7. razočaran što njegova predstava nije uzeta u obzir.16 FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD U Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu (KCUS) uveliko teku pripreme za dopremu PET/CT-a. kao što su maligni limfomi. sje1 verni i sjeveroistočni. melanomi i mnogi drugi. S. na jugu od -4 do 2. bogatstvo nije doprinijelo boljem i skladnijem društvu. .Većini naših pacijenata koji imaju indikacije za pretragu neke vrste tumora. Mi od dijela profita dobivenog eksploatacijom energenata. Obilnije padavine očekuju se u većem dijelu GORAŽDE -10 zemlje. zatvore sva tržišta i okupe na finalnom samitu kako bi stvorili novu Evropsku uniju. a u Hercegovini jak jugoistočni.Kasvog: Pripada ma Norveške. najsavremenijeg dijagnostičkog aparata za rano otkrivanje tumora. pregled PET/CT aparatom znači život. Pravila o tome šta će se s građanima njim raditi. a na jugu -10 SARAJEVO može biti i susnježice i -10 kiše. u toku je uređenje prostora za kompletnu aparaturu. a njihova kultura nije ni do koljena kulturama naroda i narodnosti BiH. (Italijanski pisac za “La Stampa”) Nils Ragnar Kamsvog U Fojnici živi Ramo Bejzić. pod nazivom “Sestre moje”. 2012.U zemljama koje obiluju nalazištima nafte. prilikom diktiranja teksta.kazuje nam Bejzić. . ali da ga je učitelj tjerao da piše desnom. nailaziti jedni na druge. 2. subota. Odmah se pohvalio da među njima ima Pravila su strogo definirana . nema nam izlaza iz krize.ba Iz krize nam nema izlaza . Rađanje nove EU pratit Jakobsen: Prinuditi lidere će možda isključivanje nekih zemalja iz zone eura. Raspravu je započeo zapravo sam Gojer na sjednici Gradskog vijećaSarajeva. na zapadu pojačan. jučer je reagirao i reditelj i pisac Gradimir Gojer. Njih ne interesira dobrobit društva kao cjeline i sve dok ne stave interese građana ispred svojih. koja će nakon dopremanja do ljeta.00 4. Sada će doktori moći vidjeti je li ta terapija efikasna ili je treba promjeniti . Prije svega zato što će na ovaj način biti moguće određivanje stadija bolesti i prema tome način terapije i praćenje efekata. A. kaže nam da je izdao i tri CD-a. Kako saznajemo. izjavio da predstava “Gazi Husrevbeže” nije uvrštena na ovu manifestaciju jer nije ni aplicirala na konkurs. dodatno će se pogoršati pod utjecajem padavina.beže” prijavljivati na bilo kakav konkurs i bilo kojem selektoru? .

Spoznao je razloge zbog kojih su neki ljudi u D`ennetu. jer je radikalan i vrije|a druge narode“. a. . ^ovjek nema tu `ivotinjsku sposobnost. On se mora sa svim stvarima i pojavama u svijetu suo~iti i prema njima se odrediti umno i razumno. saop}eno je iz kabineta predsjednika RS. s. poru~io Allah Uzvi{eni poslaniku Muhammedu < Tuzla Mes posjetio Univerzitet TK X Univerzitet u Tuzli posjetilo je izaslanstvo Ameri~ke ambasade u BiH. Naravno. Drugi je bio Ibrahim. otkazan je. prenosi Mina. vio temelje za vjeru u Jednoga Boga.Ukratko 8 Dnevni avaz. s. Sastanak je otkazan jer Laj~ak nije mogao doputovati u Banju Luku zbog lo{ih vremenskih prilika. pot~inio si mu brda. rekao: . Laj~ak: Nije mogao doputovati (Foto: F. a. a. mora po{tivati vrijednosti `ivota po vlastitom izboru. ali ima sposobnost uma i razuma. Nu. obrazovanje i odnose s javno{}u Tomasom Mesom (Mess). A to zna~i da ~ovjek mora prihvatiti i u `ivotu primijeniti po vlastitom izboru moralni kod. s. Vasi} je ocijenio besmislenom Kopanjinu optu`bu da predstavlja „prepreku normalizaciji odnosa“ i da vrije|a druge narode. omogu}io si mu da savija `eljezo i pot~inio si mu brda. budu}i da je ljudski um ograni~en. a. a. 4. s. odva`ni i odlu~ni u mijenjanju povijesti. Alejhisselam je na Mi’rad`u vidio ono {to nije nijedan od njegove bra}e poslanika. a. studentima X Federalni ministar obrazovanja i nauke Damir Ma{i} ju~er i prekju~er u~estvovao je na Konferenciji ministara obrazovanja i nauke EU u Kopenhagenu.. Fo~o) Banja Luka Laj~aka zaustavilo nevrijeme X Sastanak predsjednika RS Milorada Dodika i izvr{nog direktora EU za zapadni Balkan Miroslava Laj~aka. ali i `alosne vijesti o D`ehennemu. ro|endan (mevlud) na{em Muhammedu. ali nije slobodan da izbjegne kaznu za nesavjesnost. a. a. koji je ustano- Mi{ljenja Kopanja kontra Vasi}a X Vlasnik lista „Nezavisne novine“ @eljko Kopanja smatra da izvr{ni sekretar SNSD-a Rajko Vasi} predstavlja „najve}i uteg razvijanju tolerantnih odnosa u SNSD-u. Tom prilikom susreo se i s ambasadorom BiH u Kraljevini Danskoj Kemalom Mufti}em te predstavnicima bh. u kontekstu Poslanikovog Mi’rad`a. mora u~iti da ~uva i razvija `ivot po vlastitom izboru. tebe sam ovlastio da bude{ poslanik cijelom ~ovje~anstvu te da bude{ onaj koji donosi radosne vijesti o D`ennetu. s. Ef. u ovu grupu odlu~nih i odva`nih poslanika ubraja se i posljedni Allahov poslanik Muhammed. ^etvrti Allahov poslanik koji je odlu~no i odva`no promijenio povijest. Zbog toga je Allahov Poslanik do{ao da objasni da je ~ovjek racionalno bi}e. A. koji je trebao biti odr`an ju~er. ali i da }e biti onih koji }e svjesno ili nesvjesno zaboravljati istinu o D`ennetu i D`ehennemu. za razliku od `ivotinja i drugih `ivih organizama. Odva`ni poslanici Jer. kojeg je Allah prosvijetlio svojim govorom i zadu`io ga da objavi Allahov zakon ([eri’at) na zemlji. zapravo koji je bio razdjelnica izme|u stare i nove povijesti ~ovje~anstva. bilo je nu`no da Milostivi Stvoritelj prosvijetli ljudski um i razum svojim nurom.. ali nije slobodan da na krivom putu uspije. a koja nije. s Musaom si izravno govorio. a. ^ovjek je slobodan da izabere krivi put. koji navodi El-Bejheki. prijatelja. prijatelja svog. s. bio je Isa sin Merjemin. niti po li~nom hiru. Ne zna se ta~no koliko je bilo Allahovih poslanika. Muhammedov. niti po igri slu~aja. dok si njegovu majku i njega oslobodio od {ejtanskog utjecaja. . Reisu-l-ulema dr. ^ovjek mora biti ~ovjek po vlastitom izboru ^ovjek je slobodan da izabere krivi put. rebiu-level. Istina i la` Bi}e kao {to je ~ovjek. napravio la|u za spas ~ovje~anstva. s. Draga bra}o i sestre. kao kruna svih poslanika. na {to je on rekao: .A. Tre}i je bio Musa. kako bi ~ovjek bolje vidio i lak{e razumio stvari i pojave u svijetu. Muhammed.Gospodaru moj. Zbog toga su ~ovjekov um i razum sredstva pomo}u kojih ~ovjek u~i kako da `ivi i pre`ivi. a razum ome|en. tebi sam objavio sure-i Fatihu i nikom vi{e.. Ko su bili ti odlu~ni i odva`ni poslanici prije Muhammeda..Ja sam poslan da ustanovim i usavr{im moralni kod kod ljudi. Isaa si pou~io Tevratu i Ind`ilu i omogu}io mu da izlije~i gubavca i slijepca te da o`ivi mrtvoga. nego da na kraju ovog prolaznog `ivota valja polagati ra~un za u~injena djela. ali nije slobodan da na krivom putu uspije z Poslao sam te da ustanovim i usavr{im moralni kod kod ljudi.I tebe sam uzeo za khalila. oslobodio te brige i podigao ti ugled tako da te spominju kad god spominju Mene. sutra (danas) jeste 12. koje mo`e da bira izme|u svog racionalnog `ivota ili samoubila~ke propasti. ugra|eno je u njegovoj naravi. a u kojem se ka`e da ga je Allah pozvao da ka`e {to ima. ali ne po njegovom izboru. Nije bez razloga posljednjem poslaniku Allah pokazao istinu o D`ennetu i D`ehennemu. i tebi sam objavio zadnje ajete u suri El-Bekare i nikom vi{e. Ono {to je potrebno da bi pre`ivio. lak{e je vjerovati da postoji neka nevidljiva sila koja upravlja ovim svijetom. Ceri} govorio povodom dana ro|enja Muhammeda. i Sulejmanu si dao veliku vlast. naro~ito kad ~ovjeka uhvati kakva muka.kazao je.. s. tvom ummetu sam propisao da na svakoj hutbi svjedo~i da si ti Moj sluga i poslanik. ali se zna da su neki od njih bili ‘ul-l-’azm. poru~io nam je Allahov poslanik Muhammed. osigurao sam da u tvom ummetu ima ljudi ~ija srca nose radosnu vijest. februar/velja~a 2012. koji mu nudi Allahova knjiga (Kur’an) i Alejhisselamova praksa (Sunnet). tako isto {ejtane i vjetrove si mu pot~inio i osigurao mu mo}. a neki u D`ehennemu. Mustafa Ceri} u Gazi Husrevbegovoj d`amiji u Sarajevu imamio je d`uma-namaz i odr`ao hutbu te je. teme HUTBA Reisu-l-ulema Mustafa ef. a to su D`ennet i D`ehennem u njihovoj stvarnosti. koje ne zna automatski razli- kovati istinu od la`i. Uprili~en je radni sastanak na kojem je razgovarano o saradnji ove dvije institucije. jer Sveznaju}i zna da umni i razumni ljudi ne mogu ostati slijepi pred istinom o Bogu.. koji je. koju niko nakon njega nije imao. ~ovjek mora sve nau~iti. ^ovjek ne mo`e pre`ivjeti po vlastitom naho|enju. ne mo`e automatski razlikovati ni dobro od zla. ti si prvo stvorenje i posljednji vjerovjesnik. s. pa mu ka`e: . udru`enja studenata. Davudu si dao vlast. po Allahovom emru. . M. te u~ino te da bude{ prvi i posljednji od mojih vjerovjesnika. izme|u ostalog.. niti po slijepom hodu. Njegov izbor je samo u tome da otkrije ili ne otkrije svoju narav. subota. Danska Ma{i} s bh. demantiraju}i da je Kopanju nazvao „ameri~kim {pijunom“. d`ine i ljude. u~inio sam da tvoj ummet bude najbolji primjer drugima i propisao tvom ummetu da se dr`i srednjeg puta te da u svakom dobru tvoj ummet bude prvi i zadnji. predvo|eno direktorom Odjela za kulturu. prijatelj Milostivoga. ummet najbolji primjer Zanimljiv je hadis. koji su promijenili ljudsku povijest? Prvi me|u njima bio je Nuh. poznat kao deset Bo`ijih zapovijedi. Na te rije~i Uzvi{eni Allah odgovara. Ibrahima si uzeo za svog halila. reis. a. @ivotinje po svom prirodnom instinktu mirisa i dodira znaju koja je hrana za njih otrovna. koju `ivotinje nemaju. ~ovjek je jedini `ivi organizam koji nema prirodni instinkt za pre`ivljavanje. svjetlom. i dao si mu ogromnu vlast. No.Draga bra}o i sestre. s. izme|u ostalog. tebi sam o~istio prsa od prljav{tine. ostavio je poruku da ~ovjek mora biti ~ovjek po vlastitom izboru. {to je zapisano u Tevratu kao khalill-rahman. a to je njegova propast. Jer. mora otkriti vrijednosti koje `ivot zna~e i primijeniti ih u praksi po vlastitom izboru. Ceri}: Poslanik do{ao da objasni da je ~ovjek racionalno bi}e . ^ovjek je slobodan da ne bude savjestan. ^ovjek je jedina `iva vrsta na zemlji koja ima mo} da djeluje kao vlastiti ubica.

Zavr{ni udarac Predstavnici vode}e opozicione stranke: Promjene su jedino rje{enje gradu prodata za jednu marku nekim sumnjivim privatizacijskim agencijama. predsjednik Kluba Saveza za bolju budu}nost BiH. Ismeta Dervoz. Nijedan ~ovjek nema pravo mijenjati Ustav BiH bez volje naroda . ako sada tvrdi da za njime nema nikakve potrebe. Stranka demokratske akcije (SDA) glavni je krivac {to se 30. SBB to ne `eli. . februar/velja~a 2012. Svi znamo da je ve}ina privrednih objekata u ovom (Foto: B. . lidera opozicije. Dr`avna pomo} X [vedska }e nastaviti finansirati rad Me|unarodne komisije za nestale osobe (ICMP) u 2012. Mirsad \ugum.000 Mostaraca jo{ nije vratilo u svoj grad. bio argument SDA da blokira popis koji je evropski uvjet godinama. upitala je kako je mogu}e da je ~lan 48. Samo je „Elektroprivreda BiH“ u Mostaru zaradila izme|u 150 i 180 miliona maraka. Iz zakona je. Po~ela radikalizacija imenom ko to radi. On je rekao da HDZ BiH planira da }e imati na~elnike u najmanje 23 op}ine. jer vi{e nemaju {ta da jedu.istakao je Maci}.. vi{e ne va`i . {to bi bilo za {est vi{e nego u trenutnom mandatnom periodu. [vedska obe}ala nastavak pomo}i Delegacija EU Alikadi}: SDA je kriva za stanje u Mostaru! Ve}ina privrednih objekata prodata za jednu marku sumnjivim privatizacijskim agencijama z Samo ekonomija mo`e ujediniti grad z Ostvaruje se Bobanov i Tu|manov koncept debo{njakizacije Mostara razlog zbog kojeg se ljudi ne vra}aju u ovaj grad jeste to {to nemaju nikakve perspektive za `ivot. rekao je na ju~era{njoj pres-konferenciji Saveza za bolju budu}nost BiH poslanik ove stranke u Parlamentu FBiH Nihad Alikadi}. godine . U to vrijeme njome je upravljala SDA. saop}eno je tokom ju~era{nje posjete generalnog direktora za me|unarodnu saradnju pri {vedskom ministarstvu vanjskih poslova Johana Borgstama i ambasadora [vedske u BiH Bose Hedberga (Bosse) sjedi{tu ICMP-a u Sarajevu. izba~en ~lan 48.Nema vi{e primjene popisa iz 1991.Predsjednik HDZ-a BiH Dragan ^ovi} kazao je da je ovo dio Prudskog dogovora. takvu odluku pratila je `estoka rasprava u kojoj su lideri opozicije potpuno demaskirali dvoli~nu politiku SDA.kazao je Jovi~i}. ~ime su. tako|er iz SBB BiH. februara u Mostaru. a to su promjene. Dodao je da je rje{enje problema Mostara jednako kao i rje{enje problema BiH. ju~er je ponavljao mantru {efa stranke Sulejmana Tihi}a da entitetski ustavi predvi|aju da se po- ^ovi}: Uskoro sastanak u Mostaru HDZ BiH Oba doma Parlamenta BiH ju~er su usvojila kona~nu verziju Zakona o popisu stanovni{tva BiH u 2013. navodno. 9 Ukratko PARLAMENT BiH Usvojen zakon koji }e cementirati rezultate etni~kog ~i{}enja Opozicija demaskirala prevaru SDA s popisom @u~na rasprava i otvorena upozorenja prethodili odluci da pro|e zakon z Poslanici SBB BiH upitali zbog ~ega je SDA preko no}i promijenila mi{ljenje o ~lanu 48. stolje}a na UNESCOovu listu svjetske ba{tine trebala biti podnesena u martu naredne godine. neko od Bo{njaka glasao je za hrvatskog predstavnika . Sve ono {to je nekada bilo. Kandidatura u martu 2013.rekao je Kljako. koja je danas radikalizirana vi{e nego 1992. koja se godinama protivila takvom zakonu. godini putem granta [vedske agencije za me|unarodnu razvojnu saradnju (SIDA). a u drugom Hrvat. godine.Sada je bitno da se ubrzanim tempom okon~a procedura za formiranje novog saziva Vije}a ministara . . a da je danas neva`an i da se mo`e izbaG.dodaje Alikadi}. Ko je to uradio? To su uradili oni koji su na vlasti od rata do danas. Nizi}) Pres-konferencija SBB BiH o politici u Hercegovini Mekgafi pozdravlja usvajanje Zakona X Delegacija Evropske unije (EU) u BiH i Ured specijalnog predstavnika EU pozdravljaju usvajanje Zakona o dr`avnoj pomo}i i Zakona o popisu stanovni{tva u Parlamentu BiH „koji su od klju~ne va`nosti za daljnji napredak zemlje na putu ka evropskim integracijama“. ^ovi} `eli vi{e na~elnika ICMP Povratak izbjeglica Parlament BiH: SDA promijenila mi{ljenje Pro{ao Zakon o dr`avnoj pomo}i U oba doma ju~er je usvojen i Zakon o sistemu dr`avne pomo}i. GU[I] UNESCO Maci}: Gdje su bili Bo{njaci. a nije ni fening ulo`ila u realni sektor. a koji je predvi|ao da se do povratka izbjeglih i raseljeni na svoja ognji{ta. na kojem su X Predsjedni{tvo HDZ-a BiH odr`at }e sastanak 10. ali i oni su se odselili. . Mi se `elimo baviti poslom. . punjavanje institucija vr{i prema popisu iz 1991. . Mi to ne}emo dopustiti. Samo ekonomija mo`e ujediniti lijevu i desnu stranu Mostara. Poslanik SBB BiH u Skup{tini HNK Anel Kljako rekao je da je u Mostaru na djelu ostvarivanje koncepta Mate Bobana i Franje Tu|mana. do 15. godini.Akademik Muhamed Filipovi} rekao je da „izmjenama Statuta Mostara dolazi do uvo|enja tre}eg entiteta na mala vrata“. Poslanici SNSD-a Milica Markovi} i Slavko Jovi~i} ju~er su jasno kazali da }e se ubudu}e formiranje vlasti i zapo{ljavanje u institucijama obavljati po popisu koji }e biti odr`an u aprilu naredne godine.Vrlo je te{ko `ivjeti u Mostaru. ^ak su i poslanici iz SNSD-a brutalno u lice poru~ili SDA da }e budu}i popis biti osnova za sve daljnje raspodjele te da „ne piju vode“ njihove tvrdnje da postoji ustavna za{tita. Ponovo `ele napraviti nacionalne torove. kako je onda dva mandata zaredom hrvatski gradona~elnik? Niko nikoga ne mo`e preglasati.Donedavno su u toj {umi `ivjeli samo gavranovi.kazao je \ugum. te da nema razloga da se to unosi ovaj zakon. sada je {uma Poslanik SBB BiH u Skup{tini HNK Osman Maci} istakao je da na mjestima gdje su nekada `ivjeli Bo{njaci.Predizborno je vrijeme i u Mostaru je opet po~ela radikalizacija. za{to su izgubljene tri godine prije nego {to je ovaj za- kon usvojen? Neko to mora objasniti . ali narod zna za koga je glasao. poslanik SDA. To je. pitao je D`aferovi}a zbog ~ega je onda SDA tri godine insistirala na ~lanu 48. rezultati etni~kog ~i{}enja zauvijek zacementirani. Ti rezultati vi{e ne}e va`iti. koji je bio posljednji uvjet da Sporazum o stabilizaciji i pridru`ivanju (SAA) sa EU stupi na snagu. sada raste {uma. [efik D`aferovi}. I u tom slu~aju su vladaju}e stranke iz FBiH popustile pred pritiscima iz RS da budu}e vije}e za dr`avnu pomo} finansiraju dr`ava i entiteti u podjednakim iznosima. prema svemu sude}i. I Ured visokog predstavnika pozdravio je usvajanje Zakona. kako bi utvrdilo plan priprema za predstoje}e lokalne izbore na kojima o~ekuje dobre rezultate. 4. Ako je ve} postojao dogovor da gradona~elnik u jednom mandatu bude Bo{njak. tri godine bio od vitalnog interesa. za formiranje vlasti i mnoga druga pitanja primjenjuje popis iz 1991. dok bi kandidatura za upis ovih nadgrobnih spomenika nastalih od 11. M. Isti ljudi koji su Mostar prodali 1992. MRKI] citi iz zakona. sada `ele zadati zavr{ni udarac. ta- ko da imamo razlog za{to u Mostaru ne radi privreda i za{to se Mostarci ne vra}aju u svoj grad . .rekao je portparol Delegacije EU i specijalnog predstavnika EU Endi Mekgafi (Andy McGuffie). A nekada smo u mostarskim tvornicama proizvodili avione. saop}ila je Delegacija EU. a ne po onome iz 1991. i 2013.teme Dnevni avaz. subota. No. No. naime. . a ju~er ga branila.rekao je Alikadi}. Prema njegovim rije~ima. Ne `elim prozivati X Ministar civilnih poslova BiH Sredoje Novi} rekao je ju~er da bi Plan upravljanja ste}cima u BiH trebao biti zavr{en do septembra. Ako je tako. z [ta je Milica Markovi} poru~ila D`aferovi}u stranke iz Federacije godinama insistirale. T o je za Onasu izjavio predsjednik HDZ-a BiH Dragan ^ovi}.

što je još gore. Dan nakon Dana zahvalnosti. trgovci su prinuđeni da snize cijenu. ali radim na tome. još značajniji od procentualne zastupljenosti domaćih proizvoda na policama tržnih centara.. Kada ste posljednji put bili na izložbi ili u pozorištu: Stanujem tačno iznad gradske galerije. najpoznatiji su Amerikanci. Osoba koja Vas živcira: Nema je. U ljepoti nema ni standarda ni pravila. obavezno je istaći cijenu robe prije i nakon sniženja . Neostvarena želja: Ima ih dosta.optimistično najavljuje Bahilj. Za razliku od Evrope. DEGIRMENDŽIĆ . Učenici počinju nastavu u 7. . Najljepša žena/muškarac je: Meni je svako lijep na svoj način. ali kod nas uvijek pokušavaju ostvariti zaradu.. 4. Datum i mjesto rođenja: 1. na velikim svjetskim rasprodajama moguće je napuniti cijeli gepek. ali i na velikoj ljudskosti i poštenju koje krasi ovog mladog političara! Dnevni avaz 061-142-015 da pomjere smjenu. februar/velja~a 2012. samo to ili vidite u nekome ili ne vidite. zatim kriva procjena trenda te roba kada postane demode i na kraju visoka cijena koju su odredili. pa makar ona bila minimalna. onda se mora označiti da je ukupno sniženje 20 posto. Za isti novac za koji se kod nas može kupiti tek nekoliko kesa stvari. Je li jutro pametnije od večeri: Ovisi kakav vam je bioritam. dakle postotak prema ukupnoj robi koja je na sniženju. JAA ŠOPING BiH i u rasprodajama zaostaje za Evropom Ime i prezime: Donna Ares (Azra Kolaković). prema ministrovom mišljenju. Ranije su vlasnici trgovačkih centara određivali cijenu dobavljačima. konačno omogućiti ravnopravna tržišna utakmica za domaće proizvođače. šta biste danas uradili: Isto što i jučer.kadatrgovcima ostane višak robe jer prilikom kupovine nisu dobro procijenili tržište. januar 1977. za razliku od svjetskih trgovačkih centara koji prodaju i ispod nabavne cijene. bez obzira na to što se radi samo u jednoj smjeni.ističe Bahilj. a kada u Mostaru napadne instituciju PIO/MIO. DVOSTRUKI ARŠINI . Je li Vaša slava gorkog ili slatkog okusa: Naravno. Također. Omiljeni film: Ima ih više. Kada je brak dobar brak: Brak je dobar onda kada se zasniva na ljubavi. kod nas se podrasprodajom podrazumijeva uglavnom sniženje od 30 do najviše 50 posto. i to zbog žrtava u stampedima ljudi. kao i obim prometa. na mene se prijatelji mogu osloniti. >C LEIED ?EA= FHF=@= H>= K >KJE?E= Dok se kod nas može kupiti tek nekoliko kesa stvari. U mnogim evropskim centrima trgovac koji proda robu ispod nabavne cijene ima pravo na povrat PDV-a u ovisnosti o tome koliko je jeftinije dao robu. Jeste li ikada izdali prijatelja: Nikada. kada u Americi zvanično počinju prava rasprodajama. pjevačice Donna Ares Dnevni avaz. jer da nije.Još sam pod dojmom nastupa Čedomira Jovanovića u Beogradu. samo ne za pjevače”. Politika je za Vas: Providna.Do sada su pojedini trgovački centri od dobavljača naplaćivali takoreći svaki mig. Bihać. povjerenju i obostranom poštovanju. Sjećate li se prvog poljupca: Naravno. on je terorista. a upravo ovim definiranjem nepoštene trgovine sve te negativnosti bit će spriječene i novim zakonom zauvijek stavljene van snage . bilo bi smiješno. troškovi i uvjeti poslovanja SMS TITULA ZA JOVANOVIĆA . Da je sutra smak svijeta. mi smo sada uputili prijedlog da ta zastupljenost bude ravnom- =@KAE *HEIA= H=AFšJAAJHCLEA Bahilj: Optimistične najave Milorad Bahilj. onda je istina.Klub poznatih 7 AFJE A= E IJ=@=H@= E FH=LE= Lični profil bh. molimo Vas da napravite političku stranku koja će Vaše ideje pretvoriti u djela.Mahmute Karaliću. On je uvjeren da će iz Brisela stići pozitivan odgovor te naglašava da će aktuelni zakon veoma značajne promjene pretrpjeti i u članu 51. . koje pokušavaju ući u prodavnice i kupiti bagatelnu robu. IDEJE U DJELO . Ako Evropska komisija prihvati ovaj prijedlog. Naši trgovci su mali i oni ne mogu ići takvom politikom. zlo ne misli”: Kada pjevate od srca. mada je na estradi popularna ona izreka “to važi za sve. stil ostaje zauvijek. Predsjednik Udruženja potrošača RS Dragovan Petrović ispričao je da je u posljednjih dvadesetak godina proputovao Evropu uzduž i poprijeko te istakao da su i njegova iskustva bila slična u kupovinama na svjetskim klus. uslovljavali ih različitim aranžmanima kroz koje su odgađali plaćanje ili. na velikim svjetskim rasprodajama moguće je napuniti cijeli gepek Donna Ares: Ne živi u strahu Vaš hobi: Moda. Kreiram vlastite odjevne komade i odlično se snalazim u tome. Ministar Milorad Bahilj kaže za “Dnevni avaz” da će se prihvatanjem ovog prijedloga. Šta pomislite kada Vam crna mačka prijeđe preko puta: Pomislim da ne vjerujem u crnu mačku. Citat koji pamtite: “Moda je prolazna. pažnji. Najdraža pjesma: Nemam najdražu pjesmu. SPASENIĆ Minimalna zarada U evropskim i svjetskim metropolama potrošači su tako navikli da se doslovno oblače na rasprodajama. ali i drugih podzakonskih akata koje je pripremilo Ministarstvo na čijem je čelu. te je tako sedmični pazar našeg butika manji od dnevnog slične radnje u razvijenim evropskim centrima. Otkrijte nam jednu tajnu: To onda ne bi bila tajna. Istaknuta cijena U Tržišnoj inspekciji objašnjavaju da je posljednjim zakonskim rješenjima koja reguliraju ovu oblast i kod nas uvedeno dosta reda te je zabranjeno na izloge stavljati da je u toku sniženje od 70 posto samo zato što je nekoliko artikala obuhvaćeno takvim sniženjem. koji su do sada bili žrtve raznih mahinacija pojedinih tržnih centara. onda je to narušavanje javnog reda i mira. jer bi propali . mi ćemo odmah s već spremnim drugim izmjenama u Zakonu o unutrašnjoj trgovini ići prema Vladi FBiH . Čega se najviše sramite: Ničega. Je li bolje danas biti lijep ili pametan: Pametan u svakom slučaju. za razliku od evropskih “minusa” od 70 posto ili čak više. pa 40 posto domaćih proizvoda. slatkog. jer da nije žalosno. Koji je Vaš najveći porok: Cigarete. tako da redovno pratim ponudu umjetnika. . ne znam zašto bih se bavila ovim poslom. Šta svaka dama mora imati u tašni. proizvođače primoravali na kompenzacioni odnos pri plaćanju.Ako je sva roba snižena između 10 i 50 posto. malih radnji kod nas i na Zapadu znatno se razlikuju. ima ih dosta.Za razliku od ranijih odredbi da u tržnim centrima bude 50. Također. On objašnjava da postoje tri osnovna principa za organiziranje rasprodaja. Popusti u našim buticima u vrijeme sezonskih rasprodaja uglavnom su stidljivi i skromni.I danas nosim džemper koji sam kupio na velikoj rasprodaji u Londonu. odnosno konkurenciju i kupovnu moć građana. prevazišla sam to davno. Sportista koji Vas inspirira: Svaki uspješan. ponajviše žena.pojasnili su u Inspektoratu RS. S. .15 sati gazeći snijeg i do metra. a muškarac kreditnu karticu. ljepota je prolazna. . Po velikim rasprodajama i strasti za kupovinom baš tih dana. Ima nas mnogo koji još dišemo za BiH. Šta je Vaš najveći strah: Ne živim u strahu ni od čega.Da bi vratili novac u ci- )AHEčE “?HE FAJ=” velika sniženja. koji jasno precizira termin nepoštene trgovine i koji je.” (Coco Chanel) Omiljena modna marka: Sve što je kvalitet. ministar u Vladi FBiH jerna i za ovdašnje i za strane proizvođače. Ima li istine u izreci “Ko pjeva. BEZOBZIRNI DIREKTOR Direktor osnovne škole Menfiz Šehić u Zavidovićima nije dozvolio učenicima i nastavnicima u područnoj školi Federalno ministarstvo trgovine nedavno je Evropskoj komisiji uputilo prijedlog da u trgovačkim centrima u FBiH ravnomjerno budu zastupljeni svi proizvođači.Kada uhvate Bošnjaka s puškom.dodao je Petrović. Trebalo bi mu dodijeliti titulu počasnog građanina Sarajeva u znak zahvalnosti za širenje istine o surovoj agresiji na BiH i Sarajevo. B. dobio je naziv i “crni petak”. subota. a platio sam ga samo četiri funte dodao je Petrović. a muškarac u novčaniku: Žena lične dokumente i parfem.

Nizi}) Mezar Nijaza Durakovi}a. februar/velja~a 2012. Pojski}: Razmjena znanja Priznanja Miralem Maci}.ka`e Maci}. ve} su ga odmah uhapsili .teme Dnevni avaz.Mog sina vi{e nema i ja im to ne}u oprostiti. prometa i komunikacija i za{tite okoli{a. Nizi}) Re|o Maci}: Mog sina vi{e nema Otac Re|o. Proveo je dva i po mjeseca na lije~enju u bolnici. Vlada ZDK usvojila je i novu esencijalnu listu od 154 vrste lijekova. DEDAJI] X Vlada ZDK razmatrala je i usvojila Nacrt zakona o zakupu stana.Saop}avaju mi da je do{lo do krvarenja. . Primio je sedam doza krvi. po prijedlogu Ministarstva prostornog ure|enja. Prema njenim rije~ima. nije umro na sumnjiv na~in. ali odnos prema takvom bolesniku ne opravdavamo . javlja Fena. . koji su tako|er umrli u kratkom roku. a 500. koji je tada rekao da on nije za zatvor. Mi- ralem je 18. A. maja 2011. kojem su na teret stavljeni zlo~ini u Jablanici. ka`u u porodici kovi}a i Jasmina Guske. Be~ki institut za medicinu do sada je primio 499 posmatra~a.Nekoliko dana prije smrti pozvao me i rekao da se ne osje}a dobro i da do|em Poziv prije smrti da se vidimo. Ceri}. a isto je kazao i za smrt Enesa Tuca- Korektan odnos X Be~ki institut za medicinu „Vienna Open Medical Institute“ ve} ~etiri godine poti~e me|unarodnu razmjenu znanja. liko hiljada ljudi. on ubrzo umire. Durakovi} je umro u nedjelju od posljedica sr~anog udara. patrioti i jednom od najve}ih boraca za na{u zemlju. koji se nalazi u haremu Ali-pa{ine d`amije u Sarajevu. ali ve} godinama nije adekvatno lije~en. . Gra|ani na mezar donesu cvije}e ili polo`e vijenac te u~enjem Fatihe i minutom {utnje odaju po~ast bh.poja{njava Azra Maci} i dodaje da su svi ljekari prema njenom suprugu imali korektan i vrlo profesionalan odnos. koji je jo{ u {oku zbog preranog odlaska sina. ali je sramota {to ga nisu pustili da nakon 12 godina do|e ku}i. 9. nakon {to je gu{tera~a pustila opasne otrove i razorila mu krvne sudove . a to nam je potvrdio i dr. G.ka`e Maci}. 11 Ukratko NA LICU MJESTA Ispovijest Azre Maci} nakon suprugove smrti Miralem je umro jer nije bio adekvatno lije~en Niko nikada nije sporio da mu se sudi. Od tada vi{e nikada nije bio dobro. patrioti Gra|ani i dalje posje}uju Durakovi}ev mezar Na mezaru cvije}e i vijenci (Foto: B. djeca Alem i Melinda te otac Re|o. Gruji} i Bojad`i} pred sudom X Pred Dr`avnim sudom naredne sedmice o krivici }e se izjasniti Slobodan Gruji}. Tu sve po~inje . Za vrijeme posjete ekipe „Dnevnog avaza“. godine. i Nihad Bo- jad`i}. Senad Butur- Dr. ali i politi~kih i javnih li~nosti. nego za bolnicu. ali odnos prema takvom bolesniku ne opravdavamo. i dalje obilazi veliki broj gra|ana. odslu`io 12-godi{nju kaznu za ratni zlo~in u zatvoru u Mostaru. u ku}u `alosti Maci}a u Konjicu stalno su pristizali rodbina i prijatelji. potvrdila je u ispovijesti za „Avaz“ Miralemova supruga Azra Maci}. posmatra~ Vlada ZDK Usvojena nova esencijalna lista Azra Maci}: Njegova bolest bila je ozbiljna (Foto: B. iako je svima bila poznata njegova dijagnoza.Moj Miralem prije tri godine bio je u bolnici Konjicu i tada mu je gu{tera~a krvarila. Belma Pojski} 500. Na prijedlog Ministarstva zdravstva. posmatra~ po redu je iz BiH. subota. nakon {to je preba~en iz zatvora u Busova~i u bolnicu u Novoj Biloj. javlja Onasa. na Abdominalnoj hirurgiji. 4. Nakon operacije u Sarajevu. Izja{njenja o krivici zakazana su za ~etvrtak.nagla{ava Re|o Maci}. protiv kojeg je u Sudu BiH vo|en postupak za zlo~ine nad srpskim civilima u Bradini 1992. . Ne}emo nikoga tu`iti. U~enjem Fatihe odaju po~ast bh. a na d`enazi. ali je uhap{en istog dana kada je trebao biti pu{ten iz }elije. optu`en za zlo~ine u Zvorniku. februara. Advokat Du{ko Tomi} njegovu smrt okarakterizirao je kao sumnjivu. smatra da odgovornost za smrt snose Dr`avno tu`ila{tvo i sud. koju je predvodio reisu-l-ulema Mustafa ef. . ovi}. Ovim zakonom regulirana su prava zakupca kao i stanodavca te nadzor nad njegovom primjenom. Miralem Maci} umro je prije nekoliko dana nakon operacije gu{tera~e u bolnici u Sarajevu. a jedan od posmatra~a je i kardiologinja Belma Pojski} iz BiH. javlja Onasa. Do~ekuju ih Miralemova supruga. Niko nikada nije sporio da mu se sudi. bilo je nekoM.

da bi početkom ove godine iz pogona u Novom Radakovu izašle prve količine proizvoda. Č. Sredinom prošle godine Zaim Sagdati po prijedlogu prijatelja koji ima sličan biznis u Belgiji. teškog 180 kilograma.Jedan od problema koje imamo je što jedan broj naših članova još uvijek živi u potkrovnim stanovima i nema trajno rješeno stambeno pitanje.Uskoro potpisujemo Povelju o demokratskoj upotrebi videonadzora u EU čime se pridružujemo porodici desetak evropskih gradova. koji se prema Hidžretskom kalendaru obilježava kao dan rođenja poslanika Muhameda a. na prijedlog Foruma. nedavno su odstrijelili vepra-kapitalca. S. Stojnić) U Goraždu je održana izvještajna skupština Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja BPK Goražde. . . član lovačke sekcije Džakule koji je kapitalca ustrijelio. kaže Draško Đenadija )>=I KšEć KIJHEAE =FEJ=?= Trofej poklonili LD „Sava” u Orašju Gračanički lovci iz lovačkih sekcija Gračanica. Nakon toga najavljeno je obraćanje muftije Travničkog magistra Nusreta ef. Z. znak i vizuelnu identifikaciju proizvoda.s.Ovo nije masovna proizvodnja sa trake. a onda Tuzli i drugim bh. koji će prisutne vjernike podsjetiti na važnost i značaj ovog datuma u Hidžretskom kalendaru. Dvanaestog Rebiu-l-evvela. M. od čega su 24 branitelja. olakšati posao policiji i pomoći bezbjednosti u saobraćaju. . Tako će se danas nakon podne namaza u Hadži Ali-begovoj džamiji proučiti mevlud i kulturno-vjerski program koji će izvesti ALK@ K 0=@žE )E>ACL @ž=EE K 6H=LEK Povodom rođenja Muhameda a. Stjepan Polje. P. među kojim su i London i Đenova. Brijesnica Mala. B. te oni koji žele primaoca obradovati. Očekujemo da u ovoj godini riješimo njihov status . I mada Prijedorčani u šali kažu da se zbog videonadzora “osjećaju kao u kući Jedan od videonadzora na kružnom toku (Foto: D. Dakle. a recepti za obradu su tajni Hadžić: Nerješeno stambeno pitanje Počela sa radom tvornica čokolade u Novom Radakovu da će Goražde ove godine biti grad domaćin tradicionalnog druženja dobitnika najvećih ratnih priznanja iz cijele FBiH za što će biti neophodna podrška kantonalnih iopćinskihvlasti. Proizvodnja slastica “u krvi” je porodice Sagdati više od pola vijeka. Trnovci. u glavnoj gradskoj ulici. Kako god je Slastičarna Evropa postala brend. 7 Č=@EE IL== FH=E= FH=LE IA HKč Sirovine stižu iz Belgije. subota. okus i pakovanje imami sa područja medžlisa. Dnevni avaz. Al. po posebnim receptima i uz zadovoljavanje standarda kakve imaju proizvodne linije u belgiji ili drugim EU državama . a ostalo porodice poginulih. opštine.prepoznatljivo ime u cijeloj državi. tako i pakovanjem. Džakule. Kamere postavljene na 12 lokacija.000 maraka paralelno se realizuje u još tri bh. Prvi kupci neobičnih ukrasnih pakovanja ekskluzivnih proizvoda uglavnom su mladi.kazao nam je predsjednik SDNRP BPK DervišHadžić. F=H== PRIJEDOR Na 12 lokacija postavljen videonadzor Lovci Gračanice odstrijelili vepra kapitalca 7žE @E CH=@= = ’Kć= 8AEC >H=J=’ Neće biti nikavih zloupotreba ni snimanja privatnih površina. podržao Razvojni program UN (UNDP) ne smije biti nikakvih zloupotreba. 4. Obilježavanje rođenja Muahmeda a. gradovima -kazao namje Sagdati. Lovci Gračanice kapitalca su poklonili Lovačkom društvu „Sava” u Orašju. Osim Prijedora projekt videonadzora vrijedan 100.naglašava Đenadija i dodaje da je ovaj projekt kandidovan u cilju materijalnog jačanja policije. a on je uradio dizajn pakovanja. Tako se i kompletan sis- tem za praćenje nalazi u PS Prijedor 1 a sistem će biti dostupan i Odsjeku za saobraćaj i Civilnoj zaštiti u Prijedoru. Gračanički lovci završili sezonu Uži dio Prijedora odnedavno se nalazi pod videonadzorom. naravno uz kalupe i tehniku. U potrazi za boljim uvjetima života iz Goražda su odselile 23 porodice dobitnika najvećih ratnih priznanja.. neće se snimati ni jedna privatna površina i sistem je strogo zaštićen . Soko i Prijeko Brdo. Abdibegovića. planirano je i u ostalim džematima širom medžlisa. Iskusni lovci su se zarekli da završetak lova na vepra neće završiti bez ulova. Sanskom Mostu. Prijeko Brdo.nego se svaka pralina i drugi proizvod pravi ručno.ChocoLadia. koja je jesenas pričinila velike štete poljoprivrednicima u naseljima Lukavica. Lanac poslastičarskih objekata i proizvodnja kolača za trgovine već su uigrani. nabavio je instalirao opremu za fabriku čokolade.s. Višegradu i Bratuncu. DŽONLIĆ . proizvodna linija čokolada ChocoLadia bude isto to . a kupci za brend “Slastičarne Evropa” znaju u cijeloj državi. A. kako proizvodom. na kružnim tokovima i izlazima iz grada. H. Ručna izrada čokoladnih pralina Poseban izgled.kaže Sagdati. Babići. Dizajner Saladin Pašalić i ja smo došli do naziva Čokoladija . s. medžlis Islamske zajednice Travnik tradicionalno upriliči prigodan vjerski program. tako želimo da i njen produkt. Malešići. odnosno predsjedniku lovačke sekcije Oštra Luka” Peji Pejiću s kojima gračanički lovci imaju dugogodišnju saradnju. potpisnica ove povelje. Od ukupno 86 odlikovanih pripadnika ARBiH i MUP-a iz Goražda danas u ovom gradu žive 63 porodice. Nekoliko mjeseci njegov tim usavršava proizvodnju čokoladnih pralina i konditorskih proizvoda baziranih na uvoznoj belgijskoj sirovini. februar/velja~a 2012. u čemu je najspretniji bio lovac Abas Mušić . Lov je organizovan je u lovnom području Šemunica gdje su se veprovi namnožili. predsjednika Foruma za bezbjednost zajednice u Prijedoru. pa su gračanički lovci organizirali više akcija u lov na ovu štetočinu. Škahovica. Na sjednici je istaknuto @IAEA ! FH@E?A @>EJE= H=JED FHE== Poražavajuće infomacije iz Goražda Sistem zaštićen Velikog brata” Đenadija oštro upozorava da s videonadzorom čije je postavljanje. Nakon Zenice. će po riječima Draška Đenadije. namjeravamo da svoje proizvode plasiramoi uSarajevu.

traljavih cipela – kazuje Hajnal. ZGONJANIN Sve više gladnih divljih životinja u Donjoj Ljubiji kod Prijedora Amir Spahić. . RVI. odnosno Vrbanji. bez krova nad glavom. onda se treba upitati kakva je to država koja dopušta da neko umre u bijedi i neimaštini. Sviđa mi se što je grad čist i mišljenja sam da je po ovom pitanju svijest i Prikupljaju granje za grijanje Hajnal i Ismailović najviše pomoći dobiju od katoličke crkve bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost i od srca im se zahvaljuju. Projekat izgradnje Centralnog gradskog groblja u Banjoj Luci. drhte bez grijanja. TROGRLIĆ Šta mi se (ne)sviđa u Žepču . osluškujući kroz rupe između dasaka brvnare zvuk sjeverca koji para uši gostiju u njihovom „domu“. Onako šokirana zvala sam supruga isina. Došao sam braniti Orašje. Svi zainteresirani svoju biografiju i broj telefona mogu poslati na e-mail: panorama(avaz. Stojnić) “Dnevnom avazu“. vjeruje da nisu ukradene. . a do 2017. a živim od crkavice . N. Lugić) Ako u 21.ba. čija je vrijednost više desetina miliona maraka. više gladan nego sit. Sad. Na meti očito gladne lisice bile su Emsudine kokoši. Živio sam i nekako sve do 2004. Za sada nisu predviđne veće cijene za grobna mjesta. Nisam ranjen.najtiražnijem bh. vidjela je uživo u svom dvorištu u koje se štetočina doslovce “ušetala”u sred bijela dana. Bolest me tuče sa svih strana. mještanka Donje Ljubije kod Prijedora. zavisno od uređenosti lokacije. ! ORAŠJE Teška sudbina Stjepana Hajnala i Arifa Ismailovića =>H=LAE @ ILED C=@E E >IE K >HL=HE U Bosanski Brod nemaju se gdje i kome vratiti Nekadašnji borci HVO-a prepušteni bijedi i neimaštini Vrbanja: Izgradnja groblja sa krematorijem (Foto: M. Odnos gradskih vlasti prema običnom čovjeku u Žepču je na niskom nivou. a tamo mi živi i bivša supruga s kojom sam se rastao 1996. jer je čula da samo takve lisice mirno i bez straha i u bilo koje doba dana dolaze u naseljena mjesta.kaže Amir Spahić. u sastavu Centralnog gradskog groblja sa preko 4. Uvijek se nešto organizuje i radi na polju kulture. a ljeti slamnate šešire te tako zarade koju marku. Ne sviđa mi se što nam je sport na vrlo niskim granama. izvodi se u tri faze. Moguće i ona ista koju je vidjela u svom dvorištu. posebno najmlađi. Udavi me astma. a sve zdravstvene pretrage moram platiti kao i lijekove. Živjeli smo po tuđim i napuštenim kuća. nemam ličnih dokumenata. .Imam kćerku u Americi. ponijela sa sobom.kroz suze nam priča Arif objašnjavajući da spava u jakni i da je neki dan završio u Hitnoj zbog bolesti bubrega. Upravo to godinama nakon završetka rata preživljavajudvojica saboracaiznekadašnje brigade HVO-a. februar/velja~a 2012. što bi trebalo da bude dovoljan kapacitet u narednih tridesetak godina Banje Luke. Završetak prve faze radova trebao bi omogućiti i prve sahrane do kraja ove godine. Nisam se godinama pravo okupao. Kažu kako zimi prodaju sjemenke. iako je stav svih vjerskih zajednica gotovo identičan. dok je izgradnja krematorija planirana tek u završnoj fazi projekta i najprije će se posvetiti pažnja samoj edukaciji građana. kada je Emsuda primijetila da se nešto neobično zbiva pred njenim kućnim vratima. pa svako može ponešto naći za sebe. Posavinu. potreban je honorarni saradnik iz Srebrenice koji će pisati za rubrike crna hronika. a od tada nastaje pakao u mom životu.U Žepču mladi nemaju gotovo nikakve perspektive. a uz to se od početka agresije na BiH borio za BiH. R.Stajala je mirno u dvorištu s kokoškom među zubima. Jednu je rastrgala a drugu. RVI odnos Žepčaka na vrlo visokom nivou . Stjepan Hajnal (59) i Arif Ismailović (54).kaže Emsuda kojoj je prije 15-tak dana netragom nestalo nekoliko kokošiju.priča Emsuda i dodaje da je lisica izgledala prilično jadno i mršavo.Branio sam Hrvatsku. a izdaju me i noge. dnevnom listu.Ovo je prvi slučaj i sad sam baš oprezna . 2JHA>= DH=HE I=H=@E ”Dnevni avaz” vas poziva . stoljeću neko bolestan živi bez osnovnih životnih uvjeta. M. 4. Istakao bih kulturna dešavanja. Životare na minus deset stepeni. Bosnu. panorama i kultura. Ma i nije čudo kada po ovoj zimi hodam polubos. Sin joj je doslovce oteo onu kokoš nakon čega je pobjegla. Odmah su došli. Slomio sam nogu pri bježanju. životinju koju je do sada uglavnom viđala na tv ekranima. Prodaju sjemenke Dodaje da je prije rata nakupio 24 godine radnog staža ida imakćerku izprvog braka. naselju u kojem su Bošnjaci i prijeratno i postratno većinsko stanovništvo. S. Ranjen sam dva puta. Ovdje živim bez ikakvih naknada. prognanici iz Bosanskog Broda kojima je u tom gradu sve opljačkano i porušeno. Vidjela sam je kako pretrčava cestu . 7 =IAK 8H>== CH=@A HA=JHE Još se ne zna ko će biti sahranjivan u Aleji velikana Prvi krematorij na području banjalučke regije bit će izgrađen u naselju Vrbanja. Ag. 2ć ?HLA 5FHJ = EIE CH=== EIE?= KšAJ== K @LHEšJA E H=IJHC== šE Dosad su uglavnom samo bijesne lisice mirno i bez straha dolazile u naseljena mjesta Lisicu. unutrašnjopolitička. subota. od 500 do 1. Alejom velikana i zaslužnih građana sa 254 grobna mjesta. Hajnal i Ismailović: Životare na minusima Kad je “zakuhalo” u našoj zemlji došao sam je braniti jer sam imao dug prema Bosni. Nešto se i pokušava na ovom polju uraditi ali je to trenutno sve preskromno. već da ih je odnijela lisica. . nakonsusreta s životinjom.200 novih grobnih mjesta. Grad još uvijek nema pravilnik o tome ko će se sahranjivati u aleji velikana i zaslužnih građana.000. V. Centralno gradsko groblje Banja Luka Bez naknada Dvojica zaboravljenih boraca za BiH koji se nemaju kome niti gdje vratiti danas žive u brvnari omotanoj ceradom nedaleko od graničnog prijelaza u Orašju. godine. Imamović u dvorištu gdje je vidjela lisicu (Foto: D. a oni koji budu zadovoljavali uvjete bit će kontaktirani. godine kada mi je umrla druga žena. Plaši se da nije bijesna. posebno samostanu u Tolisi. Emsuda Imamović.F=H== Dnevni avaz. godine i kompletno završen projekt. Jednostavno je zapostavljen i prepušten sam sebi. ali ga ona ne pomaže.

nego životarim. cvijeće polažu i delegacije Tog dana su ubijeni SeiKantona. Sveta misa i posjeta Denisovom grobu u Lepenici bit će u nedjelju u 11 sati. sjeća ga se kao uvijek nasmijanog i veselog mladića. granata ju je ubila. Na. Valjda Tendžera.Drenko Milojević. Selma godila u ljeto. bolan i mučan. Denisova školska drugarica.ističe Vrabac. masakar se dogodio 24. njegove školske kolege još jednom su potvrdile da ga neće zaboraviti. kada na spomen-obi. Vremenski uvjeti ne predstavljaju nikakvu smetnju. danas će biti obilježena 18. a posebno se ŽAE IJK@EH=JE AAJHJADEK sjećam naše ekskurzije u Italiju. vidno uznemire. Ove godine ugovore u stipendiranju potpisalo je pet studenata koji će deset mjeseci dobivati po 100 KM. odnosno smanjivat će se nivo pritiska vode. rukovodilac Službe za Sarajevski vodovodni sistem datira još iz davne 1461. druženje i anegdote naših vodiča predstavljat će pravu poslasticu za sve naše goste. jer više ne živim. a svaki dan za mene je težak. Velika je stvar što se Denisa sjećaju i njegovi drugovi . . ja znam kada sam izgubila .000 kilometara vodovodnih cijevi proizvodnju i distribuciju vode u ViK-u. prema našim procjenama. ovo je stara priča jer svi znaju kakve cijevi imamo. pala je osim porodica i prijatelja. Emin Kolar. a ranile 16 Sarajlija Polaganjem cvijeća na mjestu masakra u ulici Oslobodilaca Sarajeva do broja osam na Dobrinji. a užitak je potpun i po snijegu . nog dana kada je ranjena. Ture se organiziraju u pratnji stručnog vodiča koji će vam nastojatidočarati ljepotujahanjana najbolji način. prazna. Josip”. dok će 22 učenika dobiti finansijsku potporu od 500 KM. bović. blizini i ženesu se razbježale. Muškija Priignorira da se tragedija do. Cijena izleta je 30 KM po osobi i uključuje prijevoz. godine.=AJEćE= Užitak je potpun i po snijegu . Denisova majka Ana ni jučer nije mogla sakriti suze pričajući o sinu koji je mučki ubijen u tramvaju kod Tehničke škole 5.Dok ne bude urađena rekonstrukcija mreže u ovom dijelu grada. sve više naselja suočavati s redukcijama i nestašicama pitke vode. lijep i sunčan. =D=A K . u kantonalnom budžetu ima veoma malo novca za obnovu mreže. a ne da." Dnevni avaz.AEI= A IL=E @= JAž= E >= Studentima i učenicima uručene stipendije iz Fonda “Denis Mrnjavac” vam ujutro dijete s ruksakom ode u školu i da se ne vrati kući. I=H=ALIE =J VODOVOD Zbog loših cijevi svaka druga kap izgubi se u sistemu Vrabac je tog dana izgubila oko (Foto: M. gdje ima najviše oštećenja.kažu u Kantonu.kazao je Salhudin Bakal. Četiri godine prošle su od mučkog ubistva Denisa Mrnjavca. gdje je jučer održana komemorativna sjednica i uručene stipendije Fondacije “Denis Mrnjavac”. u našim srcima .su se da pokupe robu i taman nas.priča Milojević. Mi smo sada uglavnom na drugoj godini fakulteta.kazala nam je Bilić.Njegova klupa jeste Iz Turističke zajednice KS preporučuju Turistička zajednica Kantona Sarajevo ovog vikenda građanima preporučuje zimsko jahanje na Faletićima. međutim.Strašno je i pomisliti da Prikazane Denisove slike iz djetinjstva (Foto: S. Žene iz Buča Nikada neću zaboraviti ni Potoka donijele su zelen u sliku lijepe djevojke koja je naš kraj jer su znale da mi na tražila čašu vode. Prisjeća ra Vrabac. godine. učenika Katoličkog školskog centra “Sv. . građani će u noćnim satima imati redukcije. a ne u hladnim Spahić. druga . . potrebno je u narednih deset godina izdvajati 10 miliona eura na godišnjem nivou .se da je krvi bilo po cijelom na prisjećajući se tog kob. i to u užem dijelu grada. ono što nisu prodale. Grada i Općine da Baličevac. Zbog ovakve situacije najviše ispaštaju građani. godišnjica otkako je od tri minobacačke granate. . subota. Dio kredita koji ćemo dobiti od Evropske banke u iznosu od 30 miliona eura usmjerit ćemo i za sanaciju vodovodne mreže. Prirodni ambijent. av.Nije mi jasno zašto vlast Mustagrudić. ubijeno devet. A.Prva granata pala je u Prema njenim riječima. a ranjeno 16 naših Milojević pokazuje mjesto tragedije sugrađana. A. Na. stručnog vodiča i najam konja.binja. daleko od gradske buke i svakodnevice.rekla nam je Ana Mrnjavac. brašna. a znam da je govorio da bi volio studirati elektrotehniku . Mirsad Spahić. u prostoru idealnom za ovu vrstu rekreacije. problem će ostati za stanare na višim spratovima . Kako bi se smanjili gubici u mreži. februara 2008. Saletović) Stipendisti potpisali ugovore Ivana Bilić. Iz okolnih zgrada Te me slike i danas progapokupile smo se kako bismo njaju . godine. svega 30 posto vode zahvaćene uz pomoć pumpi distribuira se do krajnjeg potrošača. Poražavajući su i podaci ViK-a da zbog lošeg poslovanja ove kompanije već 30 Zbog neodržavanja mreže česti su kvarovi (Foto: Arhiv “Avaza”) U KS položeno 1. ispaljene s agresorskih položaja u Lukavici. Iako je situacija alarmantna. evidentno je. J. bio je izuzetno inteligentan. .Sjećam se da je dan bio oko i dobila geler u glavu. . a okupljanje na mjestu ubistva u ponedjeljak u 12 sati.Za sve ljubitelje konja i prirode organiziramo izlete jahanja u Faletićima. A. A.kažu iz agencije. februar/velja~a 2012. 4.Za sada Kanton ima dva prioritetna projekta. Uz Denisove slike iz djetinjstva i čitanje poezije. a zbog neulaganja u obnovu dotrajalih i šupljih cijevi svaka druga kap vode izgubi se od izvorišta do česmi u gradskim i padinskim naseljima! Prema podacima iz “Vodovoda i kanalizacije” (ViK). Oni koji imaju hidrofore imat će vode. zbog čega će se. Nakon što Dobrinji imamo samo se napila.Imao je najtopliji pogled.što su u cekere počele trpati lježju u parku iza zgrade. Kadrić) AEHKE@==IFHC==K IEAK>EAEDIKCH=đ== Minobacačke granate iz Lukavice ubile devet. Aiša Šito i Jadranka februarskim danima. . To nije ništa novo. odnosno od Dolac-Malte do Bačaršije. a u organizaciji turističkeagencije “Inside”. Enver . To je dovođenje vode do Rakovice i Dobroševića.Nakon deset minuta vratile gusta 1994.parku. ali je on i dalje u našem razredu. NALO Komemoracija u KŠC povodom četvrte godišnjice od mučkog ubistva *A . trampile robu jer su naše poTragediju na Dobrinji s rodice bile željne povrća . za šta se novac osigurava od vodnih Bakal: Stara priča naknada. Otad je vrijeme za mene stalo. kaže Bakal godina nije izdvajan novac za kupovinu novih cijevi.napisao je neko od njih. Osman HebiNovi Grad. Godišnjica masakra na Dobrinji =>LKFAJAHAžA FJHA>EE= Noćne redukcije vode ostat će na snazi sve dok cijevi ne budu zamijenjene. čije se prostorije nalaze u ulici Zelenih beretki.prozora je posmatrao i priča stanarka te ulice Nezi.

>EEI Dnevni avaz. . ako to žele.55 KM.59 SASX-10 1. koji je svojim američkim vlasnicima svakog mjeseca donosio milionsku štetu. procijenili smo da bi LOT bio profitabilna opcija.65 KM. LOT. O značaju fabrike za ovaj kraj govori poda- ”Željezara” Smederevo: Pregovori o prodaji ”Frigos”: Šteta od oko 20 miliona Nakon što je završen stečajni maraton. Dž. subota. a “US Steel” je u decembru direktno ponudio prodaju Lakšmiju Mitalu (Lakshmi Mittal). Najveći porast vrijednosti zabilježile su dionice HT-a.53% w 1. a na osnovu ranijeg zahtjeva poljske vlade da taj proces bude ubrzan. Među zatvorenim investicionim fondovima najveći promet je ostvaren akcijama ZIF-a “Euroinvestment fond” (19. dok je najveći dnevni pad registrirao ZIF “Euro-fond”. Poljska vlada u maju prošle godine obećala je da će privatizacija biti završena za 12 mjeseci. . kada je pretrpjela 262 miliona dolara gubitka i kada je bila na rubu bankrota. a zvaničnici ove zemlje su stava da je privatizacija jedina šansa da kompanija opstane na tžištu. najveći promet ostvaren je akcijama “Telekoma Srpske” (65. i dostigle su cijenu od 9. Na kotaciji kompanija ’-KHB@’ HACEIJHEH= =LAćE @ALE F=@ Trgovina od 220. Na primarnom slobodnom tržištu najveći promet ostvaren je dionicama “BH Telecoma” (15. prenose mediji. februar/velja~a 2012. od 4. jedna od najstarijih aviokompanija. Presudom Kantonalnog suda u Tuzli pravo na izlučenje imovine dobiva Općina Čelić. mediji navode da je ovaj avioprijevoznik bio zainteresiran za srbijanski “JAT Airways”.31% 948.507. Kao jedan od najozbiljnijih kupaca spominje se najveća svjetska grupacija u proizvodnji čelika. A. Na kraju je država Srbija kupila kompaniju za jedan dolar uz preuzimanje dugova i zadržavanje 5.858 KM Nadamo se da će ovaj proces biti koristan za obje strane.88 KM. čime je dostignuta cijena od 1.35 KM). odmah su počeli pregovori o ponovnoj prodaji giganta. potrebne i dobre ideje za pokretanje fabrike.760. # PRIVATIZACIJA Ubrzane aktivnosti za kupovinu Turska nacionalna aviokompanija “Turkish Airlines”(THY) ubrzala je studije za eventualno preuzimanje poljskog avioprijevoznika “LOT Polish Airlines”.40 KM.Nakon naše studije. koji ima proizvodni pogon u Zenici te rudnik u ’EJJ=’ =EJAHAIEH= = IA@AHALIK žAA=HK Ljubiji kod Prijedora. Proteklih skoro deceniju i po u krugu “Frigosa” pričinjena je znatna materijalna šteta. 300 sezonskih radnika i 5. Podsjećajući na “Turkishovo” širenje izvan Turske.108. po prosječnoj cijeni od 9. ali i da trenutno ima 49 posto udjela u “BH Airlinesu”. Nakon što je američki “US Steel” vratio srbijanskoj vladi “Željezaru” u Smederevu. Na kotaciji fondova najveći promet ostvaren je dionicama ZIF-a “BIG investiciona grupa” (6.000 kooperanata.35 KM).35 KM). radi pokretanja proizvodnje.15% w 1. nakon što su Amerikanci ponudili “najnižu cijenu” od 200 miliona dolara.. On dodaje da će presuda omogućiti kvalitetniji iskorak ka novom pokretanju proizvodnje. osnovana je 1929. po kursu od 19. Indijci su još 2003. kazao Topču skim ministrom ekonomije Valdemarom Pavlakom (Waldemar Pawlak) o privatizaciji LOT-a te da se ubrzo namjerava sastati s poljskim zvaničnicima kako bi procijenili prodaju. načelnik Čelića Sead Muminović kaže da je neradom fabrike nastala šteta od oko 20 mi- skog vijeća. BIRS FIRS VRIJEDNOST INDEKSA 1. napokon je okončan.472. Amerikanci su tada tražili ukupno 300 miliona dolara.858. a 2010. S tim u vezi održana je i vanredna sjednica Općin- Okončan 12-godišnji sudski proces nim povjeriocima da.47 KM.HECIK’ =AH=L=K FHAKJE FHEL@K liona maraka. treba uputiti poziv svim potencijalnim ulagačima i stečaj- tak da je u njoj bilo angžirano 150 stalno zaposlenih. Ranije se špekuliralo da su za kupovinu zainteresirani “Air France”i“Air China”.20 SASX-30 0.400 radnih mjesta. lista B. Promet od 300. Finansijski problemi kompaniju su primorali na mjere štednje. U problemima je od 2008. osim novca.65 KM. 7 ’.77 Sudski proces koji se vodio 12 godina u vezi s Fabrikom za preradu voća i povrća u stečaju “Frigos” Čelić.655. mogu ulagati u ponovno pokretanje proizvodnje u fabrici. broj radnih mjesta je smanjen za 400.24% 826. “Arcelor Mittal”. Pregovori su prekinuti Nakon što su se Amerikanci povukli oko Nove godine. prenose turski mediji.06 KM.83 0.71KM. za šta su. On je kazao da je u decembru razgovarao s polj- ’6KHEID )EHEAI’ FHAKE= FIE 6 =?E== =LEšA JHCL= ’6AA=’ VRIJEDNOST INDEKSA BIFX 0. Na službenom berzanskom tržištu.18 w w Na jučerašnjem trgovanju na Sarajevskoj berzi ostvaren je ukupan promet od 220.096.navode u Smederevu.43 posto. . po kursu od 3. Nadamo se da će ovaj proces biti koristan za obje strane kazao je Topču. po prosječnoj cijeni od 1. ali je Mital bio spreman da plati 23 miliona.Indijsko-britanski “Arcelor Mittal” i dalje spada u najozbiljnije igrače za kupovinu smederevske željezare . 4. koliko su Amerikanci platili tu državnu željezaru u stečaju. Na Banjalučkoj berzi ostvaren je promet od 300. Izjavioje topredsjednikuprave “Turkish Airlinesa” Hamdi Topču (Topcu). po kursu od 7. Dž. od 8. na kojoj je zaključeno da ova općina.67 posto. E.43 KM. godine bili zainteresirani za smederevsku željezaru.096 KM promet je ostvaren dionicama “Bosnalijeka”.373.19% w 819.40 KM).

dječak se bacio pod voz koji je jurio velikom brzinom prema Bazelu i na mjestu ostao mrtav. proizvedenog 2004. rodnom mjestu njegovog oca Ermina dječakove odluke je loša ocjena u školi. 7D=FšA F FJAHE?E Specijalno tužilaštvo RS zaključilo je sporazume o priznanju krivice s Darijom Brkićem. Ermin Kumalić je u policijskoj stanici prepoznao školsku torbu sina. On je upozorenje i opomena. Sindikat je dao mišljenje da se obustavi postupak otkaza ugovora o radu do pravosnažnog okončanja sudskog postupka. Inspektori oraške Policijske uprave obavili su uviđaj. Tabut je nošen na rukama brojnih prijateljai rodbinedo mezara. nakončegasu okrađiskupocjenog automobila. Otac je vozač autobusa. u kojoj je uhapšeno više od deset osoba i oduzeto 270. V. fe bruara u Majevičkoj ulici u Banjoj Luci na osnovu naredbe Osnovnog suda Banja Luka. V.susjedne policije u oba entiteta te policiju Brčko Distrikta. 4. vodoprivrede i šumarstva Mato Brkić. Am. oca Ermina su pridržavali Nakon subotnje krađe službenog “passata” Vlade Posavskog kantona koji je koristio ministar poljoprivrede. kako smo saznali. w . obratili smo se Sindikatu KCUS-a. a posljednje počivalište nađe u rodnom mjestu svoga oca.rekao je lokalni imam i dodao Potresno: Jasmin je redao daske. . a Jočić. mezimca Ermina i Have Kumalić. Ta. K. ali to niko ne može potvrditi. Zbog takvog liječenja Zukić je preminula 17.$ Rodbina i prijatelji u haremu tominske džamije pred tabutom (Foto: M. Goliću je predviđena kazna zatvora u trajanju od četiri mjeseca i oduzimanje imovinske koristi u ukupnom iznosu od 6. gdje će obavljati poslove uz superviziju drugog ljekara. ?H= DHE= SANSKI MOST Dženaza 14-godišnjaku nastradalom u Švicarskoj Cvijetić-Koldžo: Osuđena na tri i po godine zatvora . Automobil osječkih registarskih tablica ukraden je ispred njegove porodične kuće u ovom selu. adoktorica je u više navrata liječila pacijenticu u njenom stanu. koja je bila inspektor Republičke uprave RS za igre na sreću. obavijestili Graničnupoliciju BiH. da se smiluje ovom našem merhumu . U selu Tomina kod Sanskog Mosta jučer je nakon džuma-namaza pred velikim brojem mještana i rodbine klanjana dženaza 14-godišnjem Dinu Kumaliću koji je smrtno stradao 30. dječaku kojem je tragična sudbina odredila da mladi život okonča na željezničkim šinama. DEDIĆ Damir Jakovljević (19) iz Banje Luke uhapšen je 2. S. godine. Krađu 7H=@A ’F=II=J’ EIFHA@ KćA Posavski kanton Din Kumalić: Tragično prekinuta mladost kako sabur treba pomoći porodici tragično nastradalog dječaka. Dedić) Dnevni avaz. š. Nekoliko imama proučilo je dovu Dinu Kumaliću. gdje su prisutni pridržavali očajnog dječakovog oca. a u vezi sa nesavjesnim liječenjem porodilje Svjetlane Zukić koja je umrla u 2007. međutim.navodi se u saopćenju. februar/velja~a 2012. Za njim je bila raspisana centralna potjernici zbog teške krađe. saopćeno je jučer iz ovog tužilaštva.000 maraka. osumnjičenim za organiziranje nedozvoljenih igara na sreću. oktobra prošle godine. dječakov tabut preuzeli su njegov stariji brat Jasmin Kumalić s ocem Erminom i bratom Elvirom.Ač= IA >C A@A šA ?AA >=?E F@ L Din Kumalić s ocem.JHE?=FHAAšJA= =@HKCH=@AIJ Amila Cvijetić-Koldžo obavljat će poslove uz superviziju drugog ljekara Nakon što je prvostepenom presudom Kantonalnog suda u Sarajevu doktorica Amila Cvijetić-Koldžo osuđena na tri godine i šest mjeseci zatvora zbog krivičnog djela protiv zdravlja ljudi. godine. iako je morala biti zadržana u bolnici duže od24sata. ovaj slučaj velik je sam za sebe. te pet skupocjenih automobila. vlasništvo 26-godišnjeg Josipa V. godine kod Svjetlane Zukić primijenila takozvanu epiduralnu analgeziju kako bi joj omogućila bezbolan porođaj. Golić i Jočić uhapšeni su u akciji policije RS “Kubikus” u okviru sprečavanja ilegalnog kockanja.Brkić.Draga braćo. Saopćenje iz KCUS-a Obustava postupka . Amila Cvijetić-Koldžo je sredinom jula 2007. Ovo je osma krađa automobila od 3. koji imaju još dvojicu starijih sinova.000 maraka. nakon čega mu je pozlilo Navodni razlog strašne Nošen na rukama Nakon što je klanjana dženaza. subota.Tihi jecaj Ermina Kumalića i grčeviti zagrljaj sa sinovima potresao je prisutne. te je u vrijeme dežurstva primala na Klinici radi davanja takozvane krvne zakrpe. septembra 2008.Po nastupanju pravosnažnosti presude i ukoliko Cvijetić-Koldžo bude izrečena kazna zatvora u trajanju dužem od tri mjeseca. KCUS je i 23.Poštujući obavezu konsultacije. osumnjičenima za zloupotrebu službenog položaja ili ovlaštenja u poma- HC=E=JHE EC=H= = IHAćK FHE=E HELE?K ganju. čija je vrednost oko 400. M. Na trijemu tominske džamije jučer je u tišini postavljen tabut s tijelom nesretnog dječaka. avgusta 2007. kada je i pozvao policiju. dž. Moguć otkaz Amila Cvijetić-Koldžo je odlukom Kolegija s Klinike za ginekologiju i akušerstvo premještena na Kliniku za anesteziju i reanimaciju. godine. KCUS će donijeti prestanak ugovora o radu kako je propisano zakonom . Iza dječaka nije ostalo oproštajno pismo niti bilo kakva poruka. a na nama je da razumijemo i prihvatimo te zamolimo Allaha. premanavodima optužnice.000 maraka. Zukić je otpuštena na kućno liječenje. Podsjećamo. a stariji sin Jasmin je vozač tramvaja. S.000 maraka. Tužilaštvo je predložilo i da se osumnjičenima ukine Epilog akcije “Kubikus” u Banjoj Luci mjera pritvora.Sporazumima je predviđeno da Brkiću bude izrečena kazna zatvora u trajanju od šest mjeseci i oduzeta imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog djela u ukupnom iznosu od 500. “passata” vlasnik je uočio u četvrtak oko šest sati ujutro. . Porodica Kumalić živjela je bez problema u skoro idiličnim uvjetima. s tim da se Cvijetić-Koldžo odredi obavljanje poslova ljekara specijaliste anesteziologa uz superviziju drugog ljekara. T. Tragičan kraj najmlađeg Erminovog sina preko noći je iz temelja promijenio njihov do tada sretan život. došlo je do probijanja dure. Plakao je neutješno i Erminov brat Habib. .saopćeno je iz ove ustanove. Roditelji su nekoliko sati kasnije od policije saznali za užasnu vijest. nije volio poraze i znao se naljutiti i kad izgubi igricu na računaru.. majkom i braćom živio u Mutencu kod Bazela Dječak ukopan u Tomini. Imaju kuću u Švicarskoj i svi su zaposleni. otkad je policija u generalnom štrajku. šest mjeseci zatvora. saopćeno je iz Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS). godine. u ovom kantonu u noći između srijede i četvrtka ukraden je još jedan automobil iste marke. majka radi u tvornicilijekova. održana je vanredna sjednica Kolegija generalnog direktora. Prema informacijama koje smo dobili. nakon što je podignuta optužnica protiv Cv- Bio voljen Ovaj tihi i povučeni 14-godišnjak. iz Domaljevca. te Naumom Golićem i Mirjanom Jočić. ijetić-Koldžo pokrenuo postupak otkaza ugovora o radu. januara u švicarskom gradiću Mutenc kod Bazela. što je i učinjeno . Bio je voljen i mažen i tim prije je šok zbog njegovog užasnog kraja još veći. sanski poduzetnik koji je Dina neizmjerno volio.

O ovom doga|aju obavije{ten je kantonalni tu`ilac. Boguni}. {to je za njih. Optu`nicu je podigao kantonalni tu`ilac Sanin Am. Dok se vlasnici ne vrate iz inozemstva. nije pro{lo kroz protokol.Ja ne vjerujem da se on ubio! To mi je nelogi~no.kazao nam je dr. koji je i sam dr`avljanin Nje- U Lukavcu su uhap{ene dvije osobe kod kojih je prona|en 21 paketi} marihuane i takozvani d`oint. sestri Zijada Turkovi}a. nice u Ora{ju. koji je uza sebe imao ~etiri paketi}a marihuane. . Mi smo se upoznali prije tri mjeseca i lijepo se dru`ili. ~etvrtka. Primijetili smo otvorena balkonska vrata na Marijanovoj ku}i i znali smo da je rije~ o provali. (23). a ku}i dolaze povremeno. Predsjednik ove sekcije ju~er je obavijestio lokalnu policiju da je nepoznati vandal polupao stakla i uni{tio imovinu sekcije. ali ne mogu zamisliti da je to uradio. @ujo. kazao je doktor Hamza @ujo Okon~an nalaz Poturovi}: Potpisao rje{enje Turkovi}: Otvorio ljetnu ba{tu Ameri~ki dr`avljanin pod imenom Klark Randolf Stern (54) (Clark Randolph Stern). a pored njega sam na{ao jo{ dva probna ubodna mjesta. Pri~ao mi je da je bio razveden i da je veoma nesretan ~ovjek. Odmah smo pozvali policiju i ubrzo smo otkrili da je provaljeno i u ku}u njegovog brata Krunoslava. dodjeljuje na kori{tenje parcelu u ulici Mustaj-pa{in mejdan. . kod kojeg je prona|eno 17 paketi}a i d`oint. on se dva puta ranio u podru~ju grudnog ko{a. Ta. sada vi{e nema dileme. Materija u paketi}ima poslana je na vje{ta~enje. biv{i {ef Slu`be za komunalne poslove i investicije Op}ine Stari Grad u Sarajevu. . K. Hamza @ujo. a u Sarajevo je do{ao krajem oktobra pro{le godine kao turista. odlu~io da se ubije nekoliko dana prije povratka u Va{ington.Svi nalazi ukazuju da se ~ovjek sam ubio. Ubodni kanal vodi ta~no u srce. Sternov jedini prijatelj bio je Ibrahim Derbasani. a pored njega sam na{ao jo{ dva probna ubodna mjesta . Motivi njegovog samoubistva nikome nisu poznati. Saznali smo da je iz jedne od oplja~kanih ku}a. {to su provalnici o~igledno znali. po~inio je samoubistvo. ovdje `ivi i radi kao turisti~ki vodi~. Naime. prava pogodnost. na {to su ukazivali i odre|eni tragovi prona|eni jo{ na samom po~etku istrage. Turkovi}eva ljetna ba{ta kasnije je uklonjena. Mithata Meki}a te dr`avljanke Bolivije Marije Salas-Kortez (Cortez). koji je u srijedu oko 14 sati prona|en mrtav u dvori{tu ku}e u ulici Kra~ule na broju 12 na sarajevskoj Ba{~ar{iji. odnesen skupocjeni TV prijemnik. Uhap{eni su A. a policija nastavlja rad na spre~avanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga. Klark je pijanista. Marija Toli}a. Ne znamo motive koji su naveli po~inioca na izvr{enje krivi~nog djela o{te}enja tu|e stvari . Klark Stern prona|en je s no`em u grudnom ko{u u dvori{tu ku}e u kojoj je `ivio kao turista u unajmljenoj sobi.kratko su kazali iz Policijske staTa. nakon provedenih skoro tri mjeseca u Saraje- ma~ke. Derbasani je u Sarajevu ve} 11 godina i. Bio razveden Poturovi} je. tereti za krivi~no djelo krivotvorenja slu`bene isprave. B. Amerikanac se ubio iz tre}eg poku{aja. Donja Mahala kod Ora{ja X Nepoznati vandal uni{tio je imovinu lova~ke sekcije Kostr~ koja djeluje u sklopu lova~kog udru`enja „Sava“ iz Ora{ja. S. naime. ostat }e nepoznato {ta su lopovi ukrali iz njihovih ku}a. Klark jeste bio povu~en i ~udan ~ovjek. Javnost je {okirana ~injenicom da je ameri~ki turista. optu`en da je u maju 2007. godine potpisao la`no rje{enje kojim Op}ina Stari Grad Muneveri Hasan. koja Provaljeno u ku}e bra}e Matuzovi} se nalazi u istom dvori{tu ka`e nam kom{ija pokradene bra}e Marko Evi}. Svrha dodjeljivanja parcele je postavljanje ljetne ba{te koja je bila vlasni{tvo Zijada Turkovi}a. godine pretresena Turkovi}eva ku}a zbog sumnje da je vo|a zlo~ina~ke organizacije te da je naredio ubistva Vernera Ajdarija. . . ^. 17 ISTRAGA Obdukcijom rasvijetljene okolnosti smrti Karla Sterna Amerikanac se ubio iz tre}eg poku{aja Ubodni kanal no`a vodi ta~no u srce. Trogrli}) Ozren Mrgud (49) iz Lakta{a ju~er je saslu{an u banjalu~koj policiji i uz izvje{taj o po~injenom krivi~nom djelu kra|e bit }e predat Ukrao suho meso iz supermarketa Hap{enje u Lakta{ima nadle`nom tu`ila{tvu. kako saznajemo. Tarik Poturovi} dao parcelu sestri Zijada Turkovi}a Vo|a zlo~ina~ke organizacije otvorio ljetnu ba{tu Op}inski sud Sarajevo potvrdio je optu`nicu Kantonalnog tu`ila{tva kojom se Tarik Poturovi} (62). januara iz supermarketa u Lakta{ima ukrao suhomesnate proizvode u vrijednosti V. T. Karl Randolf Stern ro|en je i nastanjen u Va{ingtonu. Iako je u prvi mah izgledalo kao da je Sterna presrela i ubila nepoznata osoba. od oko 190 maraka. D. Prema rije~ima Derbasanija. kako nam je kazao. Jako mi ga je `ao govori nam Derbasani. K. T. To je pokazala obdukcija koju je ju~er obavio vje{tak medicinske struke dr. U selu Donja Mahala kod Ora{ja provaljeno je u porodi~ne ku}e bra}e Matuzovi}. saop}eno je iz Ministarstva unutra{njih poslova Tuzlanskog kantona. Sarajevski sud potvrdio optu`nicu Izvr{en pretres Detalj s uvi|aja na sarajevskoj Ba{~ar{iji Obdukcija je potvrdila sumnje u samoubistvo. Sporno rje{enje je prona|ano i ~itav slu~aj otkriven kada je po nalogu Tu`ila{tva BiH u septembru 2010. februar/velja~a 2012. uz {trajk policije. On je 24. 4. Rje{enje koje je potpisao Poturovi} Potpisao rje{enje Klark Stern: U obilasku Trebevi}a Derbasani: Ne mogu vjerovati da je to uradio vu. subota. a vje{tak grafolog. i H. a u Ameriku se namjeravao vratiti idu}eg L. Ku}e bra}e Matuzovi} u Donjoj Mahali (Foto: T.crna hronika Dnevni avaz.U ku}e mog kom{ije Krunoslava i njegovog brata Marijana lopovi su provalili u no}i jer se u selu oko pono}i gasi uli~na rasvjeta. Bra}a Matuzovi} ve} godinama rade u Austriji. Prona|en 21 paketi} marihuane Demolirana lova~ka ku}a Dileri privedeni u Tuzli (19).Tragamo za po~iniocem koji je polupao stakla na prozorima lova~ke ku}e i betonskom kockom o{tetio ulazna vrata objekta koja je ga|ao. nesporno je utvrdio da je na rje{enju Poturovi}ev potpis. navodno. Tokom na{e posjete uvi|aj su obavljali inspektori ora{ke Policijske uprave. prije nego {to je no`em pogodio pravo u srce. koriste}i godi{nje odmore.

broj 43/99. 32/00 i 29/03) koje kandidati pod rednim br. br. 1) ..NE OTVARAJ“ Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. +387 37 229 710 .com . na sjednici odr`anoj dana 23.SANA CANTON BIHAC MUNICIPALITY PI WELFARE CENTER OF BIHAC Uz prijavu na konkurs. 4.rad@bih. 1 treba da ispunjava i sljede}e posebne uvjete: . sa kra}om biografijom. Prijave dostaviti na adresu: JU Centar za socijalni rad Biha}. I i II trebaju ispunjavati. pripravnik. I i II du`ni su dostaviti dokaze o ispunjavanju op}ih uvjeta. sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS . radnik (V[S) .ba KONKURSA za popunjavanje upra`njenog radnog mjesta i prijem pripravnika u JU Centar za socijalni rad Biha} I.Poznavanje rada na ra~unaru . 01. br. Upravni odbor JU Centar za socijalni rad Biha}.uvjerenje o polo`enom stru~nom upravnom ispitu . kandidati pod rednim br. kandidat pod rednim br.Polo`en stru~ni upravni ispit Ostali posebni uvjeti koje moraju ispunjavati oba kandidata su: . i to: . Vi{a {kola za socijalne radnike . Tel.potvrda o radnom iskustvu (isklju~ivo za kandidata pod red.ovjerenu kopiju (isklju~ivo za kandidata pod red. 2012.certifikat o osposobljenosti za rad na ra~unaru (ovjerena kopija) . dipl. kao i ispunjavanju posebnih uvjeta.1 (jedan) izvr{ilac na odre|eno vrijeme uz zasnivanje radnog odnosa Pored op}ih uvjeta predvi|enih Zakonom o radu („Sl. i 7.dokaz o stru~noj spremi (ovjerena kopija diplome) .najkool. soc. a u vezi sa ~lanom 6.Fax. Izabrani kandidati }e biti du`ni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije stupanja u radni odnos. 1) . Pravila JU Centar socijalni rad Biha}.1 (jedan) izvr{ilac na neodre|eno vrijeme II.net.1 godina radnog iskustva . ID 4263005840002 web adresa: csrbihac.cent.18 Subota. Konkurs za prijem u radni odnos za poziciju I i II ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja. novine FBiH“. 3. donio je Odluke broj 01-35-184-1-1/12 i 01-35-185-1-1/12 o raspisivanju Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina THE UNA .soc.e-mail. Dnevni avaz oglasi Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine UNSKO-SANSKI KANTON OP]INA BIHA] JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BIHA] Na osnovu ~lana 35. ulica Fra Joze Valenti}a 3.V[S/VI stepen slo`enosti zanimanja. +387 37 229 712 Ulica Fra Joze Valenti}a br. februar/velja~a 2012.uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 6 mjeseci). radnik (VSS) . Pravilnika o radu JU Centar za socijalni rad Biha}. soc. godine.

Saslušani su svjedoci kao i vlasnik firme Nusret Balaš.Firma ima 14 stalno zaposlenih rad- nika. pregledaju finansijske knjige kako bi se. Preduzeće “Selming” osnovano je 1989. A. Č. L.kazala nam je Jasmina Omićević.U pogledu krivičnog djela teške krađe nadležni kantonalni tužilac u saradnji s MUP-om Kantona Sarajevo vrši određeneradnje usvrhu otkrivanja počinioca. saopćeno je iz Kantonalnog MUP-a u Orašju. nažalost. Vatrogasci. ' SARAJEVO Dramatična intervencija u naselju Aneks 8=JHC=I?E K FIA@E č=I IF=IEE EACK IJ=HE?K Opće bolnice “Prim. jošnisu pohapšeni.. odmah su se našli na licu mjesta i započeli s intervencijom. Vida u selu Vidovice kod Orašja ukrao novčanice iz crkvenih kasa. S. Neslužbeno saznajemo da je župnik Župe sv. A= IKEčAED = H=đK $' =H== Pljačkaši probušili rupu na zidu samoposluge Provalnici koji su 27. svašta sam ti ja preživjela!”. na čije se kucanje Kovačević nije odazivala. subota. Ona ju je prihvatila kao svoje dijete. čiji su vatrogasci kroz prozor stana ušli u dom starice. ukrali 269. posebno višespratnim zgradama. koje je predvodio zamjenik komandira Muharem Ćupina. Policajci su tokom uviđaja izuzeli sve tragove kao i snimak s videonadzora na kojem je zabilježena krađa. alarmirana je Nevenkina komšinica Enisa Halilović. . Josip Senjak policiju o 7H=  E ?HLA krađi novca obavijestio u četvrtak popodne. . koja je jedva davala znakove života. Požar je ubrzo lokaliziran.000 maraka. koja je jedva disala. nakon čega je obavljen uviđaj. 4. lopov je ukrao oko stotinu maraka. M. othranila je. Abdulah Nakaš” i u teškom je zdravstvenom stanju. P.Nevenka mi je ispričala da je preživjela logor Jasenovac i da ju je tamo usvojila izvjesna neudata Ankica Pašalić. Ad.30 sati dobili dojavu da na zgradi zvanoj Crnogorka u centru grada gori dimnjak.?H= DHE= Dnevni avaz. portparol Kantonalnog tužilaštva. Stojnić) Usamljenu staricu Nevenku Kovačević (74). kako bi se izbjegle ovakve vrste požara. februar/velja~a 2012. Nevenka nije imala lagodan život. decembra 2011. Senjaka. Tako su pozvane policija i Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo. godine. dr. Teško stanje Kovačević je primljena na Odjel intenzivne njege Zarobljeni u stanu Njena prijateljica Enisa Halilović potvrdila je da je Ankica usvojila Nevenku te nam ispričala da joj je ona često znala tužnim glasom kazati “e. Nakon što se ova 74-godišnja žena nije javljala na telefon svojoj sestri. Iz oba vatrogasna društva u Vitezu još jedanput su apelirali na građane da redovno kontroliraju i čiste dimnjake na stambenim objektima. pušten je na slobodu. prekjučer su iz njenog stana u uliciMuftije Džabića na broju 6 spasili sarajevski vatrogasci. a među stanarima je zavladala panika. T. Nevenki sam pomagao koliko sam mogao . Nepoznata osoba je u Crkvi sv. iškolovala. kada je u polusvjesnom stanju iz stana na Moj- mulu spašen 70-godišnji Ahmed Pinić. Ta. Vida. koje su bolesne i iznemogle ostale zarobljene u stanu ili kući. Protiv njega je policija iz Ljubije podnijela izvještaj nadležnom tužilaštvu za počinjenu krađu.kazao je Pašić. tvrdi komšija Rifet Pašić Vatrogasni dom u Ljubiji (Foto: D. spektakularno iz prostorija firme “Selming”. . K. Župnik je prijavio da je kradljivac ušao u unutrašnjost crkve i nasilno otvorio crkvene kase. a potpuno je ugašen oko 10 sati. Kako nam je kazao njen komšija Rifet Pašić. Saletović) Pašić: Imala je težak život nuara. Vatrogasci iz Viteza u srijedu su oko 7. vlč. Na nekoliko stanova u zgradi pričinjena je manja materijalna šteta. dosadašnji rezultati istrage ne ukazuju na konkretnu osobu kao počinioca ovog krivičnog djela . potvrdila nam je doktorica Izeta Kurbašić. a koje su se nalazile na zidu Vatrogasnog doma u H= AIEC=A IFAFčA Vidovice kod Orašja Ljubija kod Prijedora Ljubiji. eventualno. Identičan slučaj desio se i sredinom ja- Ljepoja Novak (41) iz Ljubije kod Prijedora uhapšen je zbog sumnje da je počinio krivično djelo krađa. U posljednje vrijeme. probušivši rupu u zidu. On je. Zgrada na Aneksu: Ušli kroz prozor (Foto: S. Nevenka Kovačević (74) jedva davala znake života Ostala je siroče nakon preživljenog logora Jasenovac u Drugom svjetskom ratu. moja Enisa. Ova firma je bila angažirana na sanaciji glavnog ulaznog hola u zgradu Fabrike duhana Sarajevo kao i na mnogim radovimana naplatnim kućicama u Visokom i Podlugovima. Nakon saslušanja Ljepoja. koji je policiji odranije poznat po sličnim krivičnim djelima. međutim. ostala je siroče nakon golgote koju je preživjela za vrijeme Drugog svjetskog rata. godine i bavi se izvođenjem završnih radova u građevinarstvu te trgovinomi ugostiteljstvom. Z. koja se nalazi u ulici Safeta Zajke u Rajlovcu kod Sarajeva. sve su češći slučajevi da policija i vatrogasci spašavaju usamljene starije osobe. ukrao nekoliko mesinganih ploča s imenima poginulih boraca iz Narodnooslobodilačkog rata. naime.. Prema izjavi vlč. utvrdilo porijeklo ukradenog novca. Istraga o spektakularnoj pljački firme “Selming” U centru Viteza /HE @E= = CH=@E +HCH= Uviđaj ispred samoposluge iza koje su pljačkaši probušili rupu Vatrogasci u jednom od stanova Crnogorke Pripadnicima Odjela kriminalističke policije također je naloženo da se provjeri i poslovanje preduzeća.

. 03. Ul.o. broj OPU-IP 32/2009. vsp. Novi Travnik br. Sudija Elis Sultani} ZAKLJU^AK Na osnovu Odluke Nadzornog odbora JP „Vilenica . zvana „Ba{ta“. Ponu|a~ima ~ija ponuda nije prihva}ena. vratit }e se osiguranje odmah nakon zaklju~enja javnog nadmetanja. . 3. Ro~i{te za prodaju nekretnina odr`at }e se dana: UTORAK. 2012.780. Kandidat za imenovanje direktora mora ispunjavati sljede}e op}e uslove: . dana 05. novine FBiH“ br.da nije otpu{ten s posla kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u BiH u razdoblju od 3 godine prije dana objavljivanja konkursa. Nadzorni odbor raspisuje: KONKURS za izbor i imenovanje direktora preduze}a Nadzorni odbor JP „Vilenica-Vodovod“ d..137. . 8.da je stariji od 18 godina.uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak. aktivnost ili da nije na polo`aju koji dovodi do sukoba interesa shodno Zakonu o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH („Sl. . 02. Opis pozicije direktora: Direktor JP „Vilenica-Vodovod“ d. . 05. pomo}na zgrada 2. . u zgradi Op}inskog suda u Konjicu. a stranke mogu o svom tro{ku zaklju~ak objaviti i u sredstvima javnog informisanja ili na drugi na~in. Nekretnina koja je predmet prodaje prodavat }e se metodom usmenog javnog nadmetanja. povr{ine 11 m2 i pomo}na zgrada 4. 527/1. stambena zgrada 1. Pouka o pravnom lijeku: Protiv ovog zaklju~ka nije dopu{ten pravni lijek.. Ukoliko ponu|a~ koji je progla{en kupcem ne deponuje prodajnu cijenu u ovom roku. 01. . . povr{ine 87 m2. godine. 2009. 3. sprast/kat I.o. . . 06/12 donesene na 70 (sedamdesetoj) redovnoj sjednici odr`anoj 26..Vodovod“ d. U slu~aju da sva tri ponu|a~a sa najvi{om ponudom ne ispune svoje obaveze pla}anja prodajne cijene u odre|enim rokovima. 2. Zakona o javnim preduze}ima . protiv izvr{enika: 1. donio je slijede}i o prodaji nepokretnosti 1.da ponude Program razvoja preduze}a za period od 4 (~etiri) godine. . sudija Elis Sultani}. Ro~i{te za javno nadmetanje odr`at }e i kad prisustvuje samo jedan ponu|a~.o. . Novi Travnik obavlja poslove glavnog menad`era dru{tva i u skladu s tim obavlja sve poslove predvi|ene Zakonom. u izvr{nom postupku tra`itelja izvr{enja: RAIFFEISEN BANK BH dd. Na ro~i{tu za javno nadmetanje kao kupci mogu u~estvovati lica koja su do po~etka nadmetanja polo`ila osiguranje koje iznosi 10.VODOVOD“ d. 4. 2012.o. sve sa upisanim pravom vlasni{tva u korist Petrovi} (Petra) Dragan. 39. sud }e zaklju~kom proglasiti prodaju tom ponu|a~u nevaljanom i novim zaklju~kom odrediti da je nepokretnost prodana drugom po redu ponu|a~u koji treba da u roku od 30 dana od dana prijema ovog zaklju~ka sudu deponuje prodajnu cijenu. Maksumi} Jasmina iz Sarajeva i 3. 4.o. st. ovog zaklju~ka.00 KM. 5.O. Glavna filijala Mostar. uz magistralni put M 17. Na tre}em ro~i{tu za prodaju usmenim javnim nadmetanjem nekretnina se mo`e bez ograni~enja u odnosu na utr|enu vrijednosti iz st. pomo}na zgrada 3. 8/05) i ~lana 11 Statuta JP „VILENICA -VODOVOD“ d. ovog zaklju~ka utvr|ena je nalazom stalnog sudskog vje{taka: Habibija Fuada iz Konjica od 19.o. (~lan 12. Ukoliko drugi ponu|a~ ne polo`i cijenu u predvi|enom roku sud primjenjuje ova pravila i na tre}eg ponu|a~a. br. 6. {to u naravi predstavlja: .da posjeduje rukovodne i organizacijske sposobnosti. Novi Travnik. sa dijelom od 1/1.kra}u biografiju sa op}im podacima i poslovnim rezultatima (kratak izvje{taj o dosada{njem radu) drugim podacima i kontakt telefon. . broj 550 K. Podora{ac. ..program rada i razvoja preduze}a za period od 4 (~etiri) godine. Na nekretninama je upisano zalo`no pravo u korist tra`itelja izvr{enja: Raiffeisen bank BH dd Glavna filijala Mostar po rje{enju o izvr{enju Op}inskog suda u Konjicu broj: 56 0 I 031022 10 I od 30. nastavlja se odlo`eni izvr{ni postupak. Nekretnina se nalazi u mjestu Podora{ac. godine OP]INSKI SUD U KONJICU.. ul. i to: nekretnina upisanih u ZK.o.20 Subota. radi naplate nov~anog potra`ivanja.da ne obavlja du`nost. Kandidati koji u|u u u`i izbor bit }e pozvani na intervju. 7.da ne vr{i funckiju u politi~koj stranci u smislu ~lana 12. 6. Ovaj zaklju~ak objavi}e se na oglasnoj tabli suda.o. godine.o. 09. oko 7 km sjeverno od Konjica.ovjerenu kopiju diplome.000. godine u iznosu od 137. novine FBiH“ br. 2010. 2009.da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine.00 KM. Ponu|a~ sa najvi{om ponudom na ro~i{tu pla}a ukupnu prodajnu cijenu umanjenu za polo`eno osiguranje polaganjem cijene sudu u roku koji }e se odrediti na ro~i{tu za prodaju. Zakona o javnim preduze}ima („Slu`bene novine Federacije BiH“. Novi Travnik. sud }e oglasiti da prvo ro~i{te nije uspjelo i zakazati novo ro~i{te. Novi Travnik „NE OTVARATI“ Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. te predbilje`ba prava vlasni{tva u korist Maksumi} Jasmina. godine. 07. povr{ine 13 m2. u naravi dvori{te povr{ine 234 m2. 70/08). Petrovi} Dragana iz Mostara. Prijave sa tra`enim dokumentima potrebno je dostaviti li~no ili preporu~enom po{tom na adresu: JP „VILENICA . Osiguranje se upla}uje na depozitni ra~un Op}inskog suda u Konjicu kod Union banke dd Sarajevo. . prema Sarajevu. Prije po~etka nadmetanja kupci su du`ni sudu predati dokaz da su platili osiguranje. 04.o.k~. Statutom i drugim zakonskim i podzakonskim propisima koji reguli{u ovu oblast.Vodovod“ d. u 11. Dnevni avaz oglasi BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U KONJICU Broj: 56 0 I 031022 10 I Konjic. Maksumi} Enesa iz Konjica.da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak. Na prijedlog tra`itelja izvr{enja. osim za tri najbolja ponu|a~a.da posjeduje visoku ili vi{u stru~nu spremu dru{tvenog. 2.potpisanu i ovjerenu izjavu kandidata da ne obavlja du`nost. 2012.o.45 sati.dokaz da kandidat u posljednjih 5 godina nije pravosna`no osu|ivan za krivi~no djelo ili privredni prestup za radnje nespojive sa poslovima direktora preduze}a. Uz prijavu na konkurs potrebna je slijede}a dokumetnacija (orginal ili ovjerena kopija): . pla}a i ostale naknade u skladu sa va`e}im propisima.o. Kalinska bb Novi Travnik u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa. Na koverti nazna~iti „Prijava na konkurs za imenovanje direktora JP „Vilenica . povr{ine 20 m2. Predsjednik Nadzornog odbora . Zakazuje se ro~i{te za tre}u prodaju nekretnina izvr{enika Petrovi} Dragana. sina Enesa po Ugovoru o prodaji nekretnina od 09. pravnog ili ekonomskog smjera.dokaz o radnom iskustvu na rukovode}im poslovima. aktivnost ili da nije na polo`aju koji dovodi do sukoba interesa shodno Zakonu o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH („Sl. Tro{kove poreza i taksi u vezi sa prodajom nekretnine pla}a kupac. Tr`i{na vrijednost nekretnina iz stava 1. Sa izbranim kandidatom zaklju~uje se Ugovor kojim }e se urediti prava i obaveze.o. 2012. i koji ne}e biti du`i od 30 dana od dana dono{enja zaklju~ka o progla{enju prodaje ponu|a~u koji je progla{en kupcem. . 9. Nadzornom odboru. Imenovanje se vr{i na period od 4 (~etiri) godine sa mogu}no{}u ponovnog izbora u skladu sa Zakonom. 01. godine u skladu sa odredbama ~lana 8.potpisanu i ovjerenu izjavu kandidata da ne vr{i funkciju u politi~koj stranci.90 KM. Novi Travnik raspisuje Konkurs za imenovanje: Direktora JP „Vilenica-Vodovod“ d. broj 10 200 800000 13987. godine.da ispunjava Zakonom o radu propisane uslove za zasnivanje radnog odnosa. 01. ZIP-a).o. 70/08) Pored op}ih uslova kandidati moraju ispunjavati i sljede}e posebne uslove: . februar/velja~a 2012. soba broj 8.rodni list i ovjerenu kopiju CIPS li~ne karte.da ima najmanje tri godine radnog iskustva na rukovode}im poslovima.

rodni list . Izbor i imenovanje direktora vr{i se na period od 4 (~etiri) godine. Pravila JU Narodne biblioteke Mostar . februar/velja~a 2012. Sa kandidatima koji u|u u u`i izbor.da posjeduje visoku stru~nu spremu (VSS) ili vi{u (V[S). . rahvanija.da ima polo`en stru~ni ispit u bibliote~koj djelatnosti. . . livena baklava z Vrijeme je za ~aj Od Japana do Velike Britanije I u ovom broju uz 106 novih recepata. kao i sposobnosti za savjesno i odgovorno obavljanje du`nosti direktora. a za desert bar{unasta srca Recepti za sva vremena z z z Specijaliteti koji }e vas vratiti u `ivot Sve sa mljevenim mesom Prijin kola~. a jeftina jela Predla`emo z KONKURS za izbor i imenovanje direktora Pored op}ih uslova predvi|enih Zakonom i Pravilima JU Narodne biblioteke Mostar. .diploma. . godine.uvjerenje o dr`avljanstvu ili ovjerena kopija CIPS-ove li~ne karte. da nije obuhva}en odredbom ~lana IX 1. Tita bb sa naznakom za Upravni odbor . . bit }e obavljen razgovor. raspisuje se U novom broju ’Va{e kuharice’ donosimo: Ekonomi~na trpeza z Fina.ovjerenu izjavu. Potrebna dokumentacija: . 4. 21 Potra`ite na kioscima JU NARODNA BIBLIOTEKA . te kreativni rad i znanost. kandidat treba da ispunjava i sljede}e posebne uslove i to: .da posjeduje komunikacijske i organizacijske sposobnosti.ODJEL DJE^IJA BIBLIOTEKA MOSTAR .Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Dokumenti prilo`eni uz prijavu moraju biti originalni ili ovjerene kopije ne starije od {est (6) mjeseci. .oglasi Dnevni avaz subota.Odjel dje~ija biblioteka Mostar. ul.potvrda o radnom sta`u.Odjel dje~ija biblioteka Mostar. Predsjednik Upravnog odbora Slasna {truca ili pljeskavica s kajmakom Valentinovo kod ku}e Glavno jelo rustikalni ki{. Ustava BiH .uvjerenje o neka`njavanju i da se protiv kandidata ne vodi sudski postupak. kulinarskih savjeta i trikova . nudimo pregr{t zanimljivih ~lanaka. a u skladu sa ~lanom 22. .da ima najmanje tri (3) godine radnog iskustva (VSS). odnosno pet (5) godina radnog iskustva u struci (V[S). Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u sredstvima informisanja. od 31.UPRAVNI ODBOR Na osnovu Odluke Upravnog odbora JU Narodne biblioteke Mostar broj: 01-20/2012. 2012.Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljati li~no ili putem po{te na adresu: JU Narodna biblioteka . M. 01.da ima sklonost za kulturno-umjetni~ki.prijava sa biografijom. .

Mediji su objavili i fotokopiju pisma. Na konferenciji za novinare u sjedištu NATO-a Rasmusen je opisao stanje na sjeveru Kosova kao “stabilno. prenosi AFP. 4. a potom ih slao na pogubljenje na “poljima smrti”.januara ujednom noćnom klubu u Odesi. razbolio se neposredno prije svognastupa 24. poslije 66 godina skoro stalnog rada. predsjedniku stranke Janezu Janši.rekao je on. izjavio je izvršni direktor prijevoznika Loran Limburger. Slovenski “Bin Laden” tvrdi da je Janša došao do mandata za sastav vlade mimo volje birača nakon što je njegova stranka izgubila izbore te da je Janša bio uključen u “mafijaške poslove” šverca oružja u vrijeme raspada Jugoslavije i da je optužen u korupcijskoj aferi “Patria”.000 eura poreznog novca kako bi se njegov bolesni sin luksuznim avionom vratio iz Ukrajine. Polela je za podgorički “Dan” kazao da se osoba za koju južnoafrička policija vjeruje da bi mogla biti od- bjegli Šarić. w Rasmusen: Ne vraćati se na prošlost Južnoafrička policija otkrila je osobu koja bi mogla biti odbjegli krijumčar narkotika Darko Šarić. preduzet ćemo daljnje mjere . korišten za prije- voz Sarkozijevog sina. .. '=AL' >KIJ=LE AJLA 2 IE= FI= FHA@IA@EčE =LE Pjer otrovao stomak u Ukrajini. . Upozorava da novi mandatar treba biti naročito oprezan kada sam odlazi na poslovna putovanja.=H Š=HEć za šverc narkotika . uz primjedbu da je predstavnicima međunarodnih misija sloboda kretanja “ograničena”. koja se potpisala kao “Bin Laden”. gdje su Kurdi većinsko stanovništvo. ubijeno je pet kurdskih pobunjenika. da je neophodno ponovo uspostaviti slobodu kretanja na cijeloj teriNaglasio je da se problemi na Kosovu “ne mogu rješavati samo vojnim sredstvima”. Sarkozi je odmah iz Pjer Sarkozi: Tata odmah reagirao Pnom Pen Crvenom Kmeru doživotni zatvor w Vrhovni sud u Pnom Penu osudio je komandanta najvećeg tajnog zatvora Crvenih Kmera Kaing Guenk Eava na doživotni zatvor zbog njegovih “šokantnih i gnusnih” zločina nad kambodžanskim narodom. prenosi AFP. a Sarkozi odmah poslao luksuznu letjelicu da ga vrati kući re. piše podgorička štampa. navedeno je da su se oni složili da ne smanjuju minimalnu plaću. javio je AFP. najvjerovatnije nalazi u blizini Kejptauna. 26). Generalni sekretar Sjevernoatlantskog saveza Anders Fog Rasmusen izjavio je jučer. Generalni sekretar Alijanse demantirao je da će američke trupe do kraja sljedeće godine obustaviti borbene operacije u Afganistanu iako je to ranije najavio američki ministar odbrane Leon Paneta (Panetta).632 eura za troškove liječenja sina. Bio je upravnik zatvora Tuol Sleng i priznao je da je nadgledao mučenje zatvorenika. potpisanog s “Bin Laden”.Južna Afrika provjerit će s Interpolom i policijom u Srbiji i Crnoj Gori da li je u pitanju osoba optužena w JHELA . Niko ne dobiva povratkom na tenzije iz prošlosti . Janša: Policija već poduzela mjere Razmjena vatre Ubijeno pet pobunjenika U razmjeni vatre s turskim snagama sigurnosti na jugoistoku zemlje. Iako nije bilo ništa strašno. Razmjena vatre povedena je nakon što su pripadnici terorističke PKK odbili zahtjev turskih snaga da se predaju. izrečene u anonimnom pismu. ali krhko”. U pismu sindikata i poslodavaca upućenom vladi u Atini. prijeti smrću Janši i njego- '*E =@A' >E @= IJHEA= =šK voj porodici. 5J=A=IALAHKIL=AHD Ohrabrujemo nastavak dijaloga Beograda i Prištine toriji Kosova. jer je potrošio 40. koju treba “strijeljati”. pozivajući se na izjave lokalnih funkcionera. Slovenska demokratska stranka (SDS) prijavila je policiji prijetnje smrću mandataru za sastav nove vlade. ali je korištenje aviona plaćeno poreznim novcem. Inače. Sarkozi je insistirao na tome da je platio 7.kazao je portparol južnoafričke službe za borbu protiv organiziranog kriminala Mekintš Polela. naročito na skupa putovanja i svoj privatni avion. .Stoga ohrabrujemo nastavak dijaloga Beograda i Prištine. Predsjednik Francuske Nikola Sarkozi (Nicolas Sarkozy) ponovo se našao na udaru kritika javnosti nakon što je potrošio skoro 40. ali je predmet naše pažnje i. obustavila letove. subota. koji radi kao DJ. pristiglom na sjedište stranke. Ljubljanska policijska uprava saopćila je da je upoznata sa slučajem i da već provodi potrebne mjere. Agencija STA navela je da je trend slanja anonimnih pisama i prijetnji smrću političarima sve češći u Sloveniji s obzirom na to da su slične pošiljke nedavno stigle na adrese još dvije stranke.kazao je on. Mediji su odmah objavili vijest o tome da je avion kojim se voze predsjednici i ministri. kada se obave provjere s Interpolom i vlastima Srbije i Crne Gore. prenosi AP. tvrdeći da je Janša “domobranska vucibatina”. februar/velja~a 2012. dok su problemi koje je spomenuo politički. gdje je ustanovljeno da se otrovao hranom.koji suzavrijeme pregovora o dodatnoj pomoći toj prezaduženoj zemlji zatražili uvođenje novih mjera štednje. Najveći dio dvodnevnog zasjedanja ministri su posvetili situaciji u Afganistanu.000 eura poreznog novca Nestalo novca w Mađarska nacionalna aviokompanija “Malev” jučer je. Presuda je konačna. Stranka podsjeća da je Janša slične prijetnje u anonimnom pismu dobio prije tri sedmice pa je policiji dala saglasnost za krivični progon nepoznatog počinioca. C>KI AFERE Sarkozi na udaru. Generalni sekretar NATO-a Prijetnje smrću mandataru Grčka w Ne pristaju na manje plaće Sindikati i udruženja poslodavaca u Grčkoj odbacili su zahtjeve za smanjenje plaća u privatnom sektoru uprkos pritisku kreditora. . Kompanija je prizemljila avione zbog nestašice svježeg novca mjesec nakon što je Evropska unija naredila da vrati uzetu pomoć i dan poslije odluke vlade da zaštiti kompaniju od kreditora uvođenjem vanrednog moratorija. a pisano je pisaćom mašinom.Ta osoba nije uhapšena. Na primjedbu jednog novinara da se dijalog vodi o tehničkim pitanjima. koje je poslato iz Celja. Rasmusen je odgovorio da “nisu rijetki slučajevi da tehnički razgovori prirodno evoluiraju u političke”. Sarkozijev sin Pjer (Pier- Pariza poslao predsjednički avion u Odesu da vrati sina kući. Anonimna osoba. Pjer se požalio na stomačne probleme i odveden je u bolnicu.Ukratko Dnevni avaz. godinu prije ranije dogovorenog roka. Sarkozi i njegova supruga često su kritizirani zbog trošenja novca. posebno nakon što je Francuska odlučila da svoje trupe povuče iz te zemlje do kraja 2013. na kraju zasjedanja ministara odbrane zemalja članica NATO-a u Briselu. Francuski list “Le Canard Enchaine” objavio je da bi let mogao biti plaćen poreznim novcem samo u slučaju da se radio javnominteresui dase Pjer trebao vratiti kući običnim avionom.

piše u tekstu.Šta ja mislim i šta ja vidim.Iran će odgovoriti na sve vojne ili prijetnje naftnim embargom. Prijetnje će se okrenuti na štetu (onih koji ih propagiraju). porijeklom s Kosova. koje pokazuju njihovu nemoć. maju ili junu. bit će potrebno da se razmotri preduzimanje akcije .Danas. w w sali kao zonu imuniteta. s kim se od jula prošle godine više puta sastao. subota. Dvije osobe su ubijene. a oni to i znaju. ! Ukratko PRIJETI LI RAT Izjave visokih zvaničnika i novinskih izvještaja ukazuju na pripreme Paneta vjeruje da postoji velika izvjesnost da Izrael napadne Iran u aprilu.odgovorio je ministar. Izraelski lideri nagovijestili su više puta spremnost da napadnu Iran iako su govorili da im više odgovara diplomatsko rješenje. a više od 400 ljudi je povrijeđeno u demonstracijama širom Egipta. Ne bojim se da kažem da ćemo podržati i pomoći svaku zemlju ili grupu koja želi da se suprotstavi cionističkom režimu . CNN je potvrdio zabrinutost Panete. jer je sve izvjesnije da će Izrael u narednih nekoliko mjeseci izvesti napad na Iran. gdje je policija upotrijebila suzavac protiv njih.C>KI Dnevni avaz. . objavio “Washigton Post” Izraelski ministar odbrane Ehud Barak izjavio je da se mora razmotriti vojna akcija protiv Islamske Republike Iran ako sankcije ne budu djelovale. . i tada bi ih samo SAD mogle zaustaviti vojno . prenosi AP.kaže Barak. uključujući dvije najveće švicarske finansijske institucije UBS i “Credit Swiss”. Prijete nam uz izjave da su “sve opcije na stolu”.Ovo nije bila sportska nesreća nego vojni masakr optužuju građani vojne vlasti.Ko god kaže kasnije. da pred prijetnjama ratom i prijet- njama (embarga) naftom i mi imamo svoje prijetnje. prenosi agencija AFP. Kasnije su novinari pitali Panetu osporava li stavove iznesene u komentaru. jer za to ima i program i ljude koji mogu da ga provedu. Pojedinci su uzvikivali parole protiv vojske. Demonstranti su došli pred ministarstvo unutrašnjih poslova. smatram da je to oblast koja pripada meni i nikome drugom . Neka Amerikanci i ostali znaju. FJKžE?= FHJEL )AHE=?= Kreditne stope Istraga protiv banaka Švicarska komisija za konkurenciju saopćila je da je pokrenula istragu o mogućem monopolskom ponašanju dvanaest banaka. Barak i Paneta: Isti tajming *=H= 6HA>= =F=IJE 1H= 2=AJ= 1H=A IFHA= =J= Značajan signal Kasno otkrili Dodao je da mnogi analitičari vjeruju da će suprotstavljanje nuklearnom Iranu biti mnogo kompliciranije i opasnije i da će koštati . Sankcije neće imati nikak- vog utjecaja na našu odlučnost da nastavimo s nuklearnim razvojem. ”Washington Post” također navodi da je odgađanje zajedničke izraelsko-američke vojne vježbe možda signal skorog izraelskog napada. dodavši da je Izrael javno rekao da razmatra vojnu akciju protiv Irana. Ako sankcije ne mogu da zaustave iranski nuklearni program. uz poruku da je spremna da vodi Srbiju i u budućnosti. Iran je jučer obilježio 33. Osmakaca su 7. Komentator “Washington Posta” dodaje da Bijela kuća nije odlučila tačno kako će Sjedinjene Američke Države odgovoriti ako 0=AE @CLHEJ ćA = ILA FHEAJA Faksimil komentara iz “Washington Posta” Na najnovije poruke Zapada jučer je odgovorio ajatolah Ali Hamnei.napisao je komentator “Washington Posta” Dejvid Ignacius (David Ignatius). Zavjera u SAD Tužilaštvo na Floridi saopćilo je da je Amerikanac Samir Osmakac (25). provodeći vlastite prijetnje. . Kairo: Vojska mora otići w w Hamnei u turbetu Imama Homeija u povodu godišnjice revolucije mnogo više života nego akcija koja bi se danas preduzela. Ističući želju svoje zemlje da pomogne Evropi da prebrodi finansijsku krizu. L EA AIHAć= AC =I=H U glavnom gradu Kairu hiljade ljudi su u noći sa četvrtka na petak ostale na ulicama poslije cjelodnevnih okršaja sa snagama reda. ali svaki rat bit će deset puta gori za SAD nego njihove prijetnje. prenose izraelski mediji. dobivši 34 mjesta u 50-članom parlamentu. ocijenivši da o tome sve više jača međunarodna svijest. Novinar “Jerusalem Posta” smatra da je Paneta došao do zaključka da bi Izrael uskoro mogao napasti Iran najvjerovatnije iz razgovora s izraelskim kolegom Ehudom Barakom. rekao je da “neki misle da to znači da Kina želi dakupiEvropu”. Iran će prikupiti dovoljno obogaćenog urana u postrojenjima duboko ispod zemlje da napravi oružje. Inače. Demonstranti su zahtijevali da se ubrzaju demokratske reforme i da se skrati Egipćani poslije haosa nakon utakmice traže hitan prijenos vlasti proces za raspisivanje predsjedničkih izbora i predaja vlasti civilima.kazao je ajatolah Hamnei. godišnjicu od islamske revolucije 1979. pozvavši se na jednog anonimnog zvaničnika administracije. 4. prije nego što Iran uđe u ono što su Izraelci opi- Izraelci napadnu. Američki dnevnik “Washington Post”objavio je jučer da je ministar odbrane SAD Leon Paneta (panetta) zabrinut. prenosi agencija AP. Beograd DS obilježio 22Demokratska godine stranka Srbije jučer je predstavljanjem novog sajta obilježila 22 godine od obnavljanja stranke. Očevici su izjavili da su demonstranti pokušali provalitiu policijskustanicui daje policija koristila bojevu municiju. januara uhapsili federalni agenti prilikom kupovine eksplozivnih naprava i vatrenog oružja od jednog tajnog agenta. godine. koje ćemo provesti kada za to dođe vrijeme. Potpredsjednica DS-a Jelena Trivan izjavila je da se ta stranka kandidira da vodi Srbiju i u budućnosti “ne zato što ne može bez vlasti nego zato što ima kredibilan program”. . osvojila većinu glasova na vanrednim izborima u Egiptu. organiziranim povodom pogibije 74 osobe na fudbalskoj utakmici u Porto Saidu. maju ili junu. Banke se sumnjiče da su tajno dogovarale izmjenu ključnih kreditnih stopa i uvjeta trgovanja u okviru terminskih ugovora. optužen da je namjeravao upotrijebiti oružje za masovno uništavanje u sklopu zavjere ekstremista. februar/velja~a 2012. plaše se Izraelci.Vrlo brzo. . postoji široko međunarodnouvjerenje daje odvitalnog značaja spriječiti Iran da postane nuklearan i da ni odjedne opcijene trebaodustati. za razliku od prošlosti. izjavio je kineski premijer Ven Đijabao na ekonomskom forumu u Kantonu. da počne gradnju bombe . otkrit će da je to isuviše kasno naglasio je Barak. Prijetnje i napad na Iran nanijet će štetu Americi. na čelu s islamistima. Objavljeni su i zvanični podaci da je opozicija. . . Đijabao poručio Kina ne želi kupiti Evropu Kina nema ni namjeru ni mogućnosti da “kupi” Evropu.Paneta vjeruje da postoji velika izvjesnost da Izrael napadne Iran u aprilu.

Dodjela na kori{}enje 2 gra|evinske parcele neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta. V.NE OTVARAJ (prijava na konkurs za dodjelu gra|evinskog zemlji{ta).suteren. 3 iznosi ukupno: 2.Naknada po osnovu povr{ine gra|evinskog zemlji{ta (naknada ranijem vlasniku) iznosi 22. . iznosi ukupno: 2. na kojoj je predvi|ena izgradnja poslovnih objekata u nizu.Naknada za dodijeljeno zemlji{te iznosi ukupno: 57.00 KM od ~ega: . a nalazi se u I zoni gradskog gra|evinskog zemlji{ta. i to: 1) Gra|evinska parcela u ul. Prijave se podnose u pismenoj formi i obavezno sadr`e: . u katastarskom operatu ozna~ena kao dio k. na konkurs se mogu prijaviti sva fizi~ka i pravna lica. korisnik Op}ina Gora`de.00 KM. a koga ljubav. B) . na adresu Op}ine Gora`de.00 KM. prema kopiji plana sa ucrtanom dispozicijom gra|evinskih parcela. ukupne povr{ine 320 m2. . {to za 219.00 KM.00 KM od ~ega naknada po osnovu povr{ine gra|evinskog zemlj{ta (naknada ranijem vlasniku) iznosi 1.200.~.079 m2. a u~esniku sa najpovoljnijom ponudom }e se ura~unati kao pla}eni dio naknade.prizemlje. ukupne povr{ine 910 m2. koju je investitor du`an pribaviti prije izrade projektne dokumentacije.00 KM. . Dnevni avaz oglasi Firat Çelik BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE Bosanskopodrinjski kanton Gora`de OP]INA GORA@DE Na~elnik op}ine Gora`de Broj: 02-31-302 Gora`de.690.064.00 KM. povr{ine 30 m2 po jednoj gra|evinskoj parceli. i naknada po osnovu pogodnosti kori{tenja gra|evinskog zemlj{ta (renta) 30 KM/1 m2. 2 sa naznakom .00 KM. U~esnik Konkursa za dodjelu neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlj{ta za izgradnju stambeno-poslovnih objekata.~. a u katastarskom operatu su ozna~ene kao dio k. godine Na osnovu ~lana 45. . i naknada po osnovu pogodnosti kori{tenja gra|evinskog zemlji{ta (renta) 36 KM/1 m2.34 gara`e i 34 parking prostora.750.00 m2 korisne povr{ine objekta iznosi 39. na kojoj je predvi|ena izgradnja poslovnih objekata u nizu.539. .Centar za pru`anje usluga gra|anima ili putem po{te preporu~eno u zatvorenoj koverti. Ibrahima Popovi}a.dokaz o uplati kaucije u iznosu od 3% od po~etne cijene. iznosi ukupno: 2.ta~na naznaka na koju gra|evinsku parcelu se prijava odnosi.~. maj (10 poslovnih prostora) u katastarskom operatu ozna~ena kao dio k. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu FBiH i na oglasnoj tabli Op}ine Gora`de. {to za 24 m2 korisne povr{ine poslovnog objekta iznosi 864. poslovnih objekata u nizu. 1. Sastavni dio Konkursa su izvodi iz Regulacionih planova sa prikazanim polo`ajem gra|evinskih parcela i dispozicijom objekata. drinske brigade.Naknada po osnovu povr{ine gra|evinskog zemlji{ta (naknada ranijem vlasniku) iznosi 8. Poslove provo|enja konkursa obavljat }e op}inska Slu`ba nadle`na za imovinsko-pravne poslove Op}ine Gora`de. 02. KRITERIJI ZA DODJELU Predmetne gra|evinske parcele dodijelit }e se onim pravnim ili fizi~kim licima koji ponude najvi{i iznos naknade za dodijeljeno zemlji{te u odnosu na po~etni iznos naknade.064. Odluke o gra|evinskom zemlji{tu („Slu`bene novine Bosanskopodrinjskog kantona Gora`de“ br. postala majka Engin Akyürek Glumac velikog srca Dvostruka sre}a za Asi Hazal Kaya Anahi Odrasla sam u sukobu izme|u roditelja! „Navu~ena“ na plasti~ne operacije? Uloga fudbalera je veliki izazov! Mauricio Islas Stana Kati} i Nathan Fillion iz serije „Castle“ Ljubav i izvan kamera?! Zvijezde o zvijezdama Koga ~eka novac. spratnost gara`e .Naknada za dodijeljeno zemlji{te iznosi ukupno: 15. . . KO Gora`de I. ~lana 4.20 KM. Jusufa Duhovi}a. {to za 955. du`an je uz prijavu.064. 2012. . kako slijedi: A) .24 Subota. dr`avna svojima i korisnik Op}ina Gora`de.suteren.010. u katastarskom operatu ozna~ena kao dio k. radi izgradnje poslovnih objekata u nizu. . C) . i naknada po osnovu pogodnosti kori{tenja gra|evinskog zemlji{ta (renta) 36 KM/1 m2. ranijem vlasniku) iznosi 1. podnose se li~no na protokol u {alter sali zgrade Op}ine Gora`de . .40 m2 korisne povr{ine objekta iznosi 10.iznos ponu|ene naknade za dodijeljeno gra|evinsko zemlji{te.Naknada po osnovu povr{ine gra|evinskog zemlji{ta (naknada ranijem vlasniku) iznosi 15.360. Upla}eni iznos naknade za kauciju ne}e se vratiti u~esniku koji odustane od prijave nakon otvaranja ponude ili kome se utvrdi da je izgubio pravo kori{tenja zemlji{ta radi gra|enja.00 KM od ~ega naknada po osnovu povr{ine gra|evinskog zemlji{ta (naknada ranijem vlasniku) iznosi 1. .064.~. februar/velja~a 2012. 038-221-002 lokal 246. ste~enog putem konkursa u slijede}im slu~ajevima: . a nalazi se u II zoni gradskog gra|evinskog zemlji{ta.00 KM. Obrazac prijave na konkurs mo`e se preuzeti u kancelariji br. a nalazi se u I zoni gradskog gra|evinskog zemlji{ta. i naknada po osnovu pogodnosti kori{tenja gra|evinskog zemlji{ta (renta) 36 KM/1 m2. {to za 2. maj.Ta~an naziv i adresa pravnog lica sa izvodom iz sudskog registra i identifikacionim brojem. Sve dodatne informacije u vezi ovog konkursa mogu se dobiti u imovinsko-pravnoj slu`bi Op}ine Gora`de .389.Naknada za dodijeljeno zemlji{te iznosi ukupno: 118. korisnik Op}ina Gora`de.Dodjela neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta dr`avne svojine radi privo|enja krajnjoj namjeni.Naknada za dodijeljeno zemlji{te za gra|evinsku parcelu br.00 KM. a obavje{tenje o konkursu objavit }e se i putem Kantonalne televizije BPK-a Gora`de. 1969/1 KO Gora`de 1. prema uslovima koji budu dati u urbanisti~koj saglasnosti. ne izvr{i obavezu pla}anja naknade za dodijeljeno zemlji{te. izra|en prema izdatoj urbanisti~koj saglasnosti. kojim se dokazuju ~injenice na osnovu kojih se utvr|uje lista prvenstva). Ferida Dizdarevi}a. KO Gora`de I.Dodjela na kori{}enje 2 gra|evinske parcele neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta. i naknada po osnovu pogodnosti kori{tenja gra|evinskog zemlji{ta (renta) 36 KM/1 m2.ako u roku od 15 dana od dana pravosna`nosti rje{enja o dodjeli na kori{tenje gra|evinskog zemlji{ta.312.707. .~. 2.00 KM od ~ega naknada po osnovu povr{ine gra|evinskog zemlji{ta (naknada. III OBAVEZE Obaveza budu}eg investitora koji je stekao pravo gra|enja putem konkursa je da obezbijedi izvedbeni projekt.00 KM.50 m2 korisne povr{ine objekta iznosi 34. 991 KO Gora`de II. ul. odnosno li~ne podatke sa mati~nim brojem i adresom za fizi~ka lica. II NAKNADA Po~etni iznosi naknada za dodijeljeno gradsko gra|evinsko zemlji{te odre|ene su u skladu sa Odlukom koja reguli{e ovu oblast.za pravna lica. i naknada po osnovu pogodnosti kori{tenja gra|evinskog zemlji{ta (renta) 36 KM/1 m2. Investitor je du`an o svom tro{ku izvr{iti ure|enje gra|evinskog zemlji{ta (pripremanje i opremanje). 1. na kojoj je predvi|ena izgradnja gra|evinskog objekta . {to za 846. i naknada po osnovu pogodnosti kori{tenja gra|evinskog zemlj{ta (renta) 36 KM/1 m2. dr`avna svojina.00 KM. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje.~.Naknada za dodijeljeno zemlji{te iznosi ukupno: 21. Ramovi} Muhamed Tuba Büyüküstün.20 m2 korisne povr{ine objekta iznosi 7. . a nalazi se u I zoni gradskog gra|evinskog zemlji{ta.30 m2 korisne povr{ine objekta iznosi 25. dr`avna svojina. poslovnih objekata u nizu. 2) Gra|evinska parcela u ul.50 m2 korisne povr{ine objekta iznosi 102.Naknada za dodijeljeno zemlji{te iznosi ukupno: 71.00 KM i naknada po osnovu pogodnosti kori{tenja gra|evinskog zemlji{ta (renta) 36 KM/1 m2. uplatiti na ra~un Op}ine Gora`de broj: 1610000092630161. gara`a i parking prostora. Statuta Op}ine Gora`de („Slu`bene novine Bosanskopodrinjskog kantona Gora`de“ broj: 13/07). ne izvede prete`an dio radova na gra|evini.730. Budu}i investitor gubi pravo kori{}enja gra|evinskog zemlji{ta radi gra|enja.075.891. 25/03). 4. dr`avna svojina korisnik Op}ina Gora`de.00 KM od ~ega: . ili putem telefona br.00 KM. . Zakona o gra|evinskom zemlji{tu FBiH („Slu`bene novine FBiH“ br.Naknada po osnovu povr{ine gra|evinskog zemlji{ta (naknada ranijem vlasniku) iznosi 11.852.rok zavr{etka izgradnje objekta.632.320. u katastarskom operatu ozna~ena kao dio k. 02. .~. Jusufa Duhov}a (7 poslovnih prostora). dr`avna svojina korisnik Op}ina Gora`de. radi izgradnje stambeno-poslovnih objekata i to: 1) Gra|evinska parcela u ul. 1.ako se u roku od godinu dana od dana pravosna`nosti rje{enja o dodjeli gra|evinskog zemlji{ta radi gra|enja. . spratnost . spratnost gara`e . . u katastarskom operatu ozna~ena kao dio k. KO Gora`de I. koji je otvoren kod Raiffeisen banke Filijala Gora`de ili na blagajni Op}ine Gora`de iznos od 3% od po~etne cijene za dodijeljeno zemlji{te (iz ta~ke II) sa oznakom „Za u~e{}e na konkurs za dodjelu gra|evinskog zemlji{ta“.00 KM.00 KM od ~ega naknada po osnovu povr{ine gra|evinskog zemlj{ta (naknada ranijem vlasniku) iznosi 1. a nalazi se u II zoni gradskog gra|evinskog zemlji{ta. 752/1 i dio k.200. D) . 1 do 4. ukupne povr{ine 806 m2.398.Naknada za dodijeljeno zemlji{te za gra|evinsku parcelu br. na kojoj je predvi|ena izgradnja gra|evinskog objekta . u katastarskom operatu ozna~ena kao dio k. U~esniku ~ija ponuda ne bude prihva}ena vratit }e se upla}eni iznos sredstava za kauciju.39 gara`a i 31 parking prostora.891.Naknada za dodijeljeno zemlji{te za gra|evinsku parcelu br.148.20 KM od ~ega: . Izabrani kandidat bit }e pismeno obavije{ten o rezultatima konkursa u roku od 8 dana po zaklju~enju konkursa.00 KM od ~ega: . 752/2 KO Gora`de II. {to za 24 m2 korisne povr{ine poslovnog objekta iznosi 864.00 KM od ~ega: . dr`avna svojina korisnik Op}ina Gora`de. koje se nalaze u ul. {to za 24 m2 korisne povr{ine poslovnog objekta iznosi 864.000.00 KM. 7/04) i ~lana 35.Naknada za dodijeljeno zemlji{te iznosi ukupno: 45.kancelarija broj 37.Naknada po osnovu povr{ine gra|evinskog zemlji{ta (naknada ranijem vlasniku) iznosi 20. 2178/1.200.150. radi izgradnje gara`e i parking prostora i to: 1) Gra|evinska parcela u ul.. Na~elnik Op}ine Gora`de raspisuje Potra`ite na kioscima @enska srca slama turski Matthew McConaughey! KONKURS za dodjelu neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta u dr`avnoj svojini radi privo|enja trajnoj namjeni I PREDMET KONKURSA . a nalazi se u I zoni gradskog gra|evinskog zemlji{ta. gara`a i parking prostora. s tim {to po~etni iznos ponude ne mo`e biti manji od iznosa naknada iz ta~ke II.00 KM i naknada po osnovu pogodnosti kori{tenja gra|evinskog zemji{ta (renta) 30 KM/1 m2. Na~elnik op}ine Gora`de: mr.200. 43.uvjerenje poslovne banke o solventnosti (likvidnosti) ponu|a~a . 2) Gra|evinska parcela u ul. .00 KM i naknada po osnovu pogodnosti kori{tenja gra|evinskog zemlj{ta (renta) 30 KM/1 m2.00 KM od ~ega: . {to za 354. a nalazi se u II zoni gradskog gra|evinskog zemlji{ta. 37 zgrade Op}ine Gora`de. ukupne povr{ine 443 m2.Dodjela na kori{}enje 2 gra|evinske parcele neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta.Dodjela na kori{}enje gra|evinskih parcela neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlj{ta radi izgradnje ~etiri poslovna objekta u nizu.00 KM. 1952.370. kako je propisano zakonom. 2) Gra|evinska parcela u ul.~. dr`avna svojina korisnik Op}ina Gora`de..Naknada za dodijeljeno zemlji{te za gra|evinsku parcelu br.00 KM. i to: 1) Gra|evinske parcele br. Mar{ala Tita br. 2178/1. ne podnese zahtjev za izdavanje odobrenja za gra|enje. 706/1 KO Gora`de II. spratnost visoko prizemlje. ukupne povr{ine 383 m2. Otvaranje prijave izvr{it }e konkursa komisija u roku od 8 dana od dana zatvaranja konkursa. IV USLOVI KONKURSA Za dodjelu na kori{}enje gra|evinskih parcela neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta radi izgradnje stambeno-poslovnih objekata. {to za 1.00 KM. Prijave sa naprijed navedenim dokazima (original ili ovjerene fotokopije. iznosi ukupno: 2. na kojoj je predvi|ena izgradnja poslovno-stambene zgrade spratnosti prizemlje + 3 sprata. povr{ine 1.ako se u roku od godinu dana od dana pravosna`nosti odobrenja za gra|enje. na kojoj je predvi|ena izgradnja poslovno-stambene zgrade spratnosti podrum + prizemlje + 7 spratova + mansarda. 4.Naknada po osnovu povr{ine gra|evinskog zemlji{ta (naknada ranijem vlasniku) iznosi 32. spratnost suteren + prizemlje. {to za 24 m2 korisne povr{ine poslovnog objekta iznosi 864. na kojoj je predvi|ena izgradnja ~etiri poslovna objekta u nizu.

dok će visina ove građevine biti 450 metara.Prema riječima upućenih. ona ju je išla potražiti na mreži i pronašla ju je. vjerovatno. namjeravajući da ga spasi. On je u kafić došao u utorak navečer prema lokalnom vremenu. stručnjaci uvjeravajuda će“Eco Tower” biti sagrađen korištenjem optičke tehnologije. februar/velja~a 2012. Oko zvijezde GJ 667C kruže najmanje tri planete. Ford je uhapšen nakon petosatnog lova po gradu. Temperature na ovoj planeti. kako sjedi u stolici s ispruženim rukama. zabavne i sportske aktivnosti. Kada je Emelinina majka spomenula porodicu Bekmen. On ima samo 5. Sestre su razdvojili jošudjetinjstvu. 4. Do 18. Sestre živjele u blizini Iako na prvim slikama toranj izgleda kao da je napravljen od kristala i prožet zatamnjenim sjajem. Zbog toga je prestala rasti nakon prvog rođenda- Malezijac je naprobnoj vožnji u potpunosti uništio skupocjeni “ferrari 430”. koja imamogućnost da privremeno nestane i na taj način sakrije ekstenzivne kulturne. do 1895. a njegovo ukočeno tijelo. . a kada je postala punoljetna. Juoti je svojim prisustvom na predizbornim skupovima podržala partiju na općinskim izborima. a desetine drugih posjetilaca još su satima nastavile sa svojom razonodom. godine. koja je visoka samo 62.čine da velike stvari budu nevidljive.8 centimetara. a imat će površinu od 145. bacila sina susjedima koji su se ispod prozora okupili kada su čuli njezinu vrisku. godine Amdž je smatrana za najnižeg tinejdžera na svijetu. *=?E= IE= H FHH @= C= IF=IE Očajna majka iz Klivlenda bila je prisiljena baciti svog sina kroz prozor sa drugog sprata nakon što ju je za vrijeme svađe momak zapalio dok je dijete držala u naručju. No. Uspjela je ugasiti vatru koja ju je zahvatila te je sa sinom prevezena u bolnicu. kada je svaku od njih usvojila druga porodica. Skoro tri decenije živjele su uŠvedskoj udaljene samo nekoliko kilometara jedna od druge. 1983. podržala je partiju MNS uoči izbora u Mumbaiju u Indiji i pokazala da ima visoke ambicije za bavljenje politikom. udaljenoj 22 svjetlosne godine od Zemlje. a sigurna sam da ne bih postala poznata da nisam najmanja žena na svijetu . dvije sestre blizanke iz Indonezije ponovno su zajedno. subota. a zatim ju je polio benzinom za upaljače i zapalio. navodno. biti potrebna njega tokom cijelog života.500 kvadratnih metara. koja je živjela u Holandiji od 1876. . to nije jedina stvar po kojoj je ona ušla u Ginisovu knjigu rekorda. koji planira da na Tajvanu napravi toranj od providnih zidova. Sestre su se našle i odlučile napraviti DNK test. prejako je stisnuo papučicu gasa i izletio s ceste. Ipak. Žena je odjurila prema prozoru i. koji omogućavaju da se kroz njih vidi panorama grada. Kevin Ford svađao se s Tifani Louson (Tiffany Lawson) zbog stanarine koju je ona.rekla je Juoti.EI w Dnevni avaz. od kojih je jedna dovoljno blizu da apsorbira isto toliko energije i svjetlosti kao i Zemlja. a zadobila je i opekotine. 2HLE ALE@ELE *E=A IA KF=A JH= = ILEAJK = ! C@E= Lin i Emeli: Napokon zajedno w JHELA= L= F=AJ= 7H ECH=KćE ECHE?A Međunarodni tim astronoma saopćio je da je otkrio četvrtu planetu izvan našeg Sunčevog sistema na kojoj bi život mogao biti moguć. ne mareći za to što u rukama Amerikanku zapalio momak drži 18-mjesečnog sina. Zbog prevelikebrzine. Upravo se ovim vodio arhitekta Su Fudžimoto. omogućila joj je da dobije plaćeni put u Japan i Italiju kako bi upoznala ostale ljude koji drže neki od Ginisovih rekorda. U padu nakon skoka kroz prozor slomila je ruku. Oni dodaju i to da žele napraviti građevinu koja će na najljepši način prikazivati globalnu zajednicu. Beba nije povrijeđena. kvalificirala se za novi rekord. I vozač i suvozač povrijeđeni su u nesreći. koji im je odagnao sve sumnje. Svese dogodilo ka- da je Malezijac krenuo na probnu vožnju “ferrarijem” kako bi postao ponosni vlasnik. No. Do prije go- dinu Lin Bekmen (Backman) i Emeli Falk (Emelie) nisu bile ni svjesne jedna druge. a pati i od krtih kostiju pa će joj. # Jedan muškarac s Tajvana umro je dok je igrao videoigrice u internet-kafiću. U ovom trenutku internacionalna kompanija “GDS Practice” priprema se da uradi proračune i procjenu svega što je potrebno kako bi ovaj toranj bio izgrađen. Indijka se društveno angažirala =AE=? KEšJE IKFE ’BAHH=HE’ Probna vožnja Sletio s ceste Juoti na skupu njih postavljaju iritirajuća pitanja. Titula koju je ponijela kao tinejdžerka. koja ima mogućnost da privremeno nestane Nakon 28 godina razdvojenosti. reklo bi se da su stručnjaci inspiraciju potražili u magiji . ”Eco Tower” bit će sagrađen korištenjem optičke tehnologije. Najniža žena u povijesti i dalje je Paulina Masters. vozačjeizgubio kontrolunad vozilomi sletiosaceste. nesvjesne da sjede u blizini leša. ukazuju na mogućnost postojanja vode i života. dugovala.5 kilograma i pati od vrste patuljastog rasta koja se zove ahondroplazija. godine i bila je visoka samo 61 centimetar. ===žA==ILEAJKK=EKFEJEK Juoti je prisustvom na skupovima podržala partiju MNS na općinskim izborima Juoti Amdž (18). PLANOVI Na Tajvanu počinje gradnja spektakularne kule Ako je suditi prema najnovijim trendovima u arhitekturi. zidovi će izgledati poput zavjese od mreže. plaši se da će zbog svog rasta postati previše popularna.Jedan od problema onih koji su slavni jeste da vas stalno neko prati. Nju su na njenom prethodnom rođendanu zvaničnici Ginisove knjige rekorda zvanično proglasili najmanjom ženom na svijetu. Mnogi od na. Za njihov ponovni susret zaslužan je Facebook. konobarica je primijetila tek sljedeće noći. Očekuje se da toranj bude završen 2014.. kojaje itekako skupo stajala.

A. BiH. čemu se iznimno raduju. nakon Tuzle. 17. ovom zlu kažemo ne . I studente i egzibicioniste i one koji žele uspjeh preko noći i političare koji se miješaju u kulturu.$ Dnevni avaz.Prave reakcije publike i teatarske kritike tek očekujem u narednim izvedbama rekao je Misirača. već i za Evropu . Uranela i Haris. Umjetničko pravo U predstavi glume bračni par Burina. Adnan Hasković i Amar Selimović. DŽONLIĆ Reakcije publike . A. Ističe da je važno govoriti o nacizmu i fašizmu. ima puno umjetničko pravo. te postaje pogodnim za manipulaciju. ali i brojnim gostima.kazao je Purivatra.S optimizmom gleda- Saradnja SFF-a i Raiffeisen banke Glumci se poklonili publici na sceni (Foto: J.Sve ovo već sam. i Mihael Miler (Michael Muller). Nova predstava Sarajevskog ratnog teatra = JKHI AEK Dramski tekst Bertolda Brehta o rastućem nacizmu i poniženju ljudskog bića Galijašević s posjetiocima promocije Književni prvjenac bh. Za meneje. ozvaničili Miler je saradnju sa SFF-om ocijenio divnom te potcrtao da je ugovor produžen na naredne tri godine. Godinu kasnije. godine na scenu Sarajevskog ratnog teatra SARTR postavit će reditelj Nermin Hamzagić. KJKH= ZENICA Premijera “Govorne mane” Gorana Markovića 0=HEI *KHE= L I= @žELE = L=IJEJ žE Za mene je. Tekst se sastoji iz niza “slika” o rastućem nacizmu i poniženju ljudskog bića. moralna i etička bijeda osobine su njemačkog čovjeka Trećeg rajha. a Burina je poručio: . naravno. .Njemački narod je imao izbor. Hadžić) Marković sa suprugom gledao premijeru (Foto: A. .govori Hamzagić.500 dolara. E. Ovo je najbolji primjer ulaganja jedne međunarodne kompanije. na moj rođendan. region. jer se radi o idejama i svjetonazo- rima koje je “proizveo” čovjek. doživio kroz svoje godine u teatrima i na filmu. tada posvećeno odnosu Miloševićevog režima u Srbiji prema umjetnicima. Pod rediteljskom paskom mladog Banjalučanina Marka Misirače preksinoć je na Velikoj sceni Bosanskog narodnog pozorišta u Zenici premijerno izvedena predstava “Govorna mana”. čiju premijeru sam za rođendan poklonio supruzi Uramoj sceni. februar. direktor Raiffeisen banke. muziku Mirza Šišić te dramaturgiju Asja Krsmanović. februar/velja~a 2012. 4. te gost zeničkog teatra Mario Drmać.Tjeskoba. +EAEL FHAJ =CH=đA K 4JAH@=K u vrijednosti od 39. Dramski tekst Bertolda Brehta (Bertolt Brecht) “Strah i bijeda Trećeg rajha” o životu njemačkog naroda pod vladavinom Adolfa Hitlera u periodu između 1933. Ideje nacizma i fašizma nisu više samo prijetnja.kazao nam je Hamzagić. ’5JH=D E >EA@= 6HAćAC H=D=’ ’5K= = A=HK’ E K HAžEE AHE= 0==CEć= Promocija knjige u Brezi mo na 18. . godine “Humidity” mladog srbijanskog reditelja Nikole Ljuce osvojio je prestižnu “Euroimages” nagradu su i nastavak dugogodišnje saradnje. neli. promoviran je i pred brojnom publikom u Općoj biblioteci “Muhamed Kantardžić” u Brezi. . a među njima su bili i Misiračini roditelji. Hamzagić: Upozorenje svima nama Stranke desnog političkog krila sve su glasnije i popularnije. Drmać je naglasio da publika pravi doživljaj predstave može imati tek kad pažljivo sasluša svaku rečenicu i svaki potez u predstavi.Reditelj je značajno promijenio moj tekst. iakobazirana namom tekstu. Dok je za vrijeme premijere uglavnom nervozno šetkao iza tribine s gledalištem. poučeni iskustvom holokausta. ona je uzvratila ovom predstavom meni kazao je Haris Burina. koprodukcijskom marketu Roterdam Film Festivala. U predstavi igraju Snežana Alič. Holandija). Kao i beogradski original. subota.kazao nam je Marković nakon odgledane predstave. Ču. Alban Ukaj. nepovjerenje. Savremeni čovjek suočen je s egzistencijalnim strahom. one su sada već realnost u kojoj živimo i kojima se moramo suprotstaviti. poslije predstave je izvedbu prokomentirao “pristojnom i očekivano uigranom”.Riječ jeo prvom partneru koji je prepoznao SFF. značajan ne samo za Sarajevo. iako bazirana na mom tekstu. nepravda. Riječ je o nagradi koja se dodjeljuje na CineMartu. otvoreno se demoniziraju imigranti . Bez ovakvog partnerstva naš festival ne bi bio to što danas jeste. Galijašević je otkrio da će “Suza na mezaru” uskoro biti prevedena na turski jezik. Prema onome što već sada znamo. hipokrizija.istakao je Purivatra. M. i ova izvedba govori o odnosu politike i vlasti prema umjetnosti i kulturi. Dvjestotinjak gledalaca predstavu je gledalo na sa- 2 7H=AE = HđA@= . Ovo je hrabar i radikalan potez. u pojedinim vladama su čak na vlasti (Mađarska. prihvatanje zla kao neminovnost života. izdanje. izjava svjedoka i novinskih članaka iz tog perioda. izvedeno na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. kostime će raditi Kao Pao Shu. . a pred sobom imamo i festivale u Berlinu i Kanu. Komad je nastao po istoimenom djelu beogradskog pozorišnog i filmskog reditelja Gorana Markovića. koju su izveli hor i ansambl “Preporod” iz Ilijaša i brezanski bend “Dai- re”. Poslije ilahije “Šehidi”. marševi mladih radikala sve su učestali- ji. imat ćemo ne samo dobre filmoveveć igostekojiće bitina nivou svih prethodnih festivala. na šta. Ču. Jordamović) 2KHEL=JH= 5 FJEE CA@= = & E@=A Imat ćemo ne samo dobre filmove već i goste. novinara Mugdima Galijaševića “Suza na mezaru”. Na svečanom prijemu u prisustvu brojnih zvanica Miro Purivatra. a posebno je oduševljen što će se njegov prvjenac vrlo brzo naći i u Muzeju “Alija Izetbegović”. kazao je Marković Detalj sa svečanog prijema (Foto: S. Drama je svojevrsno upozorenje svima nama. U autorskom timu su scenograf Tarik Musakadić. gdje ćemo se sresti s brojnim agentima . . Premijera je planirana za 24. brutalnost. Mi danas imamo obavezu da. Džonlić) Projekt CineLinka iz 2011. Jasenko Pašić. pa je predstava uistinu legitimna i interesantna za ovo podneblje i ovo doba. Završni pregovori su već sada u toku. M. Amila Terzimehić. direktor SFF-a. odlomke iz Galijaševićeve knjige čitali su učenici Gimnazije “Muhsin Rizvić”. ovo bila nova premijera . kaže direktor prestižne manifestacije U organizaciji Sarajevo Film Festivala i Raiffeisen banke u sarajevskom kinu “Meeting Point” preksinoć je premijerno prikazan film “Koža u kojoj živim” najpoznatijeg španskog reditelja Pedra Almodovara. u prvom licu jednine. zatvara se. i 1938. među kojima su bili čuveni bračni par Anđelina Đoli (Angelina Jolie) i Bred Pit (Brad Pitt). grafički dizajn Goran Lizdek. Zenička inscenacija dogodila se petnaest godina nakon što je djelo. Prošlogodišnje. o idejama koje je slijepo slijedio i u koje je vjerovao. i glasao je za Hitlera. izdanje najvećeg filmskog karavana u regionu pamtit ćemo po mnoštvu filmova. ovo bila nova premijera. nasilje.Prije godinu sam na ovoj sceni radio “Ćorkana”. koji je sa suprugom prisustvovao zeničkoj premijeri.

. gara`a br. 01. 01. povr{ine 11.00 KM. SUDIJA Merdanovi} Vesna POUKA: Protiv ove presude dozvoljena je `alba Kantonalnom sudu u Sarajevu putem ovog suda u roku od 30 dana od dana dostavljanja presude. u pravnoj stvari tu`itelja Vule \urovi}. 2012. 2012. prostoriju Op}inskog suda u Travniku. Jajce. v. 57. dana 11. 2012. 4. ul.o.o.oglasi Dnevni avaz subota.00 KM. Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`itelj.o. Stankovi} Petar iz Sarajeva.o.000.o. 2.o. 15. advokatu iz Jajca. sudija Halisa Ba{agi}. st. st. u pravnoj stvari tu`itelja „ELEKTROBOSNAZAKS“ d.o.o. Muhameda ef. 77. 1.sp. 4 NIZ IX objekat 4 k br.o. osim ako tu`eni ne zahtjeva da se ro~i{te odr`i (~l. pitanja o kojima }e se raspravljat. ZPP-a). 02.o. POZIV za pripremno ro~i{te ZA: I-tu`enog: „ELEKTROBOSNA“ d. 12. ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. zastupanog po punomo}niku advokatu Kosova} Emiru. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. Jajce zastupana po Mali} Miri.o. 2011. februar/velja~a 2012. Nala`e se zemlji{no knji`nom uredu Op}inskog suda u Sarajevu. 3. godine donio je sljede}u. ZPP-a). 11. Najkasnije na pripremnom ro~i{tu stranke su du`ne iznijeti se ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka.r. 94. Obavje{tava se tu`eni da se dostava poziva za pripremno ro~i{te smatra izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja istog u dnevnim novinama. radi utvr|ivanja i uknji`be. godine u prisutnosti punomo}nika tu`itelja i odsutnosti uredno obavje{tenih tu`enih. odsjek KPU da nakon pravosna`nosti ove presude isto uknji`i u zemlji{nu knjigu polo`enih ugovora. 84. pri ~emu se stranke upozoravaju da sud mo`e odrediti da se glavna rasprava mo`e odr`ati odmah nakon pripremnog ro~i{ta (~l. ZPPa). st. godine u 10. Stambena zadruga „Bosna“. te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 01. 27 BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 65 0 P 178911 10 P Sarajevo. godine Op}inski sud u Travniku. dokaze koji }e se izvesti i koje osobe }e biti pozvane na glavnu raspravu (~l. 94. v. [ukrije Pan|e br. godine Op}inski sud u Sarajevu po sudiji Vesna Merdanovi}. SUDIJA Halisa Ba{agi} s. 2. radi utvr|enja i uknji`be. Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`eni. Pand`e 27 do 39. ul. Jajce Pozivate se na pripremno ro~i{te zakazano za dan 22. ZPP-a).30 m2. 01. ZPPa). Na pripremnom ro~i{tu sud }e rje{enjem odrediti dan i sat odr`avanja glavne rasprave. Jajce i III-tu`eni: „BSI“ d. Radi} Zoran iz Sarajeva. 84. Jajce. Zaima [arca 36 b. 5. 1. ul. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TRAVNIKU Broj: 51 0 Ps 030336 10 Ps Travnik. protiv tu`enih: I-tu`eni: „ELEKTROBOSNA“ d.00 sati u sobu broj 33.o. 02. godine objavljuje }e se da je tu`ba povu~ena. Jajce II-tu`enog: „ELEKTROBOSNA-N“ d. te su tu`eni du`ni priznati i trpiti da se na osnovu ove presude tu`itelj mo`e uknji`iti kao vlasnik u knjizi polo`enih ugovora koja se vodi u Zemlji{no knji`nom uredu kod Op}inskog suda u Sarajevu u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. dana 31.001.sp. nakon zaklju~ene glavne rasprave dan 29. II-tu`eni: „ELEKTROBOSNA“ d. Ova presuda provest }e se i katastarskim operatima koji se vode kod Op}ine Novi Grad Sarajevo. st. 2 po osnovu kupoprodaje. smatrat PRESUDU Utvr|uje se da je tu`itelj \urovi} Vule JMBG 1509938172173 iz Sarajeva stekao vlasni{tvo nad gara`om koja je sagra|ena u naselju Ned`ari}i ul. 2012. 2012. Kralja Tomislava 26 i 3. @alba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka. protiv tu`enih 1.

jer je. U kampanji za modni brend “London Fog” pozirala je obučena samo u kaput i ovoga puta još jednom istakla svoju figuru. snimati u studiju Muzičkog centra “Pavaroti”u Mostaru. Bijonse: Još se nije oglasila Budući da je gledanost šoua “X Factor” u posljednje vrijeme opala. Ističu i da za Balaševićevo gostovanje vlada veliko interesiranje. a preuzeti u roku od tri dana nakon rezervacije . . zvijezda šoua realnosti Kim Kardašijan (Kardashian) ima novog momka. održat će koncert u dvorani “Medvode”.izjavila je Hejgl. gdje će održati četiri koncerta. jer su sve glasnija šuškanja da se tajno sastaju.U Sloveniji je veliki broj ljubitelja mojih pjesama. .pojašnjavaju u “Beral Musicu”. glumicu Kristinu Hendriks (Christina Hendricks). najvjerovatnije.rekao je on. ali zbog ranije ugovorenih nastupa u Švedskoj.kaže Begović. gdje će mu biti priređen svečani doček. Izvor blizak Kauelu otkrio je za medije da bi to mogla biti supruga Džej-Zija (Jay-Z). subota.Događaj zvanično i nije bio objavljen. Patic i Sil zabavljali su se nepunu godinu. P.On je sebična i nezrela osoba. a već je rezervirano više od polovine kapaciteta dvorane. Ima problema s izlivima bijesa . D. Bijonse se za sada nije oglašavala po pitanju veoma velikodušne ponude.To su talentirani mali ljudi.Sajmon je jedna od najpametnijih osoba koje poznajem. Nakon odlaska Pole Abdul (Paula) i Nikol Šercinger (Nicole Scherzinger) iz šoua. Strani mediji prenose da je poziv za angažman u pjevačkom takmičenju dobila Bijonse Nouls (Beyonce Knowles). koja organizira ovaj vekiki događaj. S. Siguran sam da ima pregršt dobrih ideja . Riječ je o Marku Sančezu (Sanchez). IDM >E #! Prema pisanju američkih medija SPEKTAKLI Koncert čuvenog kantautora i projekcija filma ĐHđA *==šALEć K 6KE $ E % =HJ= Događaj zvanično i nije bio objavljen. Angažiranjem zvijezde “Mad Mena” brend je prošle godine premašio sva očekivanja kada je riječ o zaradi. 5H=EIAEIKIJL=@AčEAC@A= Tada devetogodišnja Ketrin započela je karijeru u svijetu mode.com i www. Dodala je kako se grozi činjenice da majke. inače. da na vrijeme osiguraju ulaznice. igraču Njujork džetsa. numere za debitantski nosač zvuka bend će.zaključila je Ketrin. džez-pijanistu i akordionistu Adisa Sirbubala. Za sada se bavimo ’5=H=AL=/KAHE=’ IE=FHLE=>K idejom da iskoristimo neke starije melodije kao podlogu za te pjesme pa ćemo vidjeti kako će sve to zajedno ispasti. Zato napominjemo za sve one koji žele doći na koncert i projekciju filma. Rezer- =H@=šE= FL K LAE I= 5=čA da je par ponovo zajedno.Očekujemo Đoleta trinaest godina. Vijesti o potencijalnom razvodu Hajdi i Sila uzdrmale su svjetsku javnost. planiramo raditijošnekoliko dvorana u ovoj zemlji.ističe Bandić. jer Mark jošviđanekoga . da smo dobili još jednog člana. Mark je definitivno njen tip muškarca.ba. koje bi se trebale naći na albumu. jer su njih dvoje važili za savršen par. u Tuzlu će doputovati i glumci iz filma “Kao rani mraz” . a dan kasnije na istom mjestu predstavit će svoj rediteljski prvjenac film “Kao rani mraz”. To im je cilj i ove godine. Izgleda Ketrin Hejgl (Katherine Heigl) ispričala je za američke medije kako je njeno najsramotnije iskustvo bilo poziranje pred kamerama dok je radila kao dječiji model. Šercinger: Još jednom istakla figuru Hejgl: Brutalno iskustvo Pjevačica u kampanji za “London Fog” Najpopularniji bh. On želi Bijonse. Maraja *EIA KI FL== @= IK@E K ’: . . Ona je savjetovala Hajdi Klum (Heidi) da zaboravi na mogućnost pomirenja i da se što prije razdvoji od “bijesnog čovjeka”. bile su mi smiješne i glupe. jer bi na taj način sigurno oborio rekord gledanosti “Američkog idola”. ali ona trenutno nije toliko popularna. Nakon što je gledanost šoua opala Enes Begović večeras će u Sloveniji održati prvi veliki nastup u nizu.pišu mediji. . s kojim je prije nekoliko godina bila u kratkoj vezi.izjavila je Tatjana. a već je rezervirano više od polovine kapaciteta dvorane. a pitanje je da li bi prihvatila tako zahtjevan posao s obzirom na to da je nedavno postala majka. guraju djecu pred kamere kada ona za to nisu spremna. Nikada neću zaboraviti sramotu koju sam pretrpjela .kaže Begović. Nakon “Medvoda”. poznata je i po tijelu na kojem bi joj mnoge žene pozavidjele. . oni se druže. loš utjecaj koji Sil ima na djecu. Kako otkriva pjevač grupe Elvir Bandić Banda. bio u vezi s glumicama Džesikom Zor (Jessica Szhor) i Hejden Penetije (Hayden Panettiere).Poze u kojima smo morale stajati pred fotografima. No. R. Njemačka manekenka Tatjana Patic (Patitz).Radujem se ponovnom druženju sa Bosancima i Hercegovcima širom Sjedinjenih Američkih Država. Dobra vijest je. februar/velja~a 2012. 2=JE? 5E E= LA= šK =H=L .kupikartu.000 posjetilaca. . Veoma su oprezni da ih neko ne vidi. Razlog za propast njihovog braka je. To iskustvo danas naziva brutalnim. otkrila je za magazin “In Touch” da se od pjevača razišla zbog njegove loše naravi. koja ne može da kontrolira svoju eksplozivnu narav.Sajmonu je potrebna velika ženska zvijezda. Z. Zajedno sa svojim bendom. u martu i aprilu . Pored Balaševića i njegove “Panonske mornarice”. mnogi gledaoci u Americi prestali su ga pratiti. Krajem februara putuje na mini turneju po Americi.Glumica Ketrin Hejgl otvoreno & Dnevni avaz. bit ću samo deset dana . Begović: Večeras koncert u Sloveniji . također. . Sančez: Igrač Njujork džetsa Bivša djevojka o pjevaču Balašević: Pobudio veliko zanimanje vacije ulaznica po cijeni od 30 KM za koncert i film mogu se izvršiti putem telefon 066/343-333 te e-maila ulaznice@beralmusic. . H. koja se nalazi kod Ljubljane i prima više od 3. džez sastav “Sarajevo Jazz Guerilla” uskoro bi trebao početi snimati album prvjenac. najvjerovatnije. Balašević je u novembru prošle godine u Sarajevu priredio istinski spektakl te je za očekivati da će se takva atmosfera ponoviti i u Tuzli. Nakon što su dobili novog člana Đorđe Balašević održat će 16. navodno. inače bivša djevojka Sila (Seal). tome samo ide u korist. i to. . koji je sa menadžerom NediPatic: Zabavljala se sa Silom nepunu godinu = ’A@L@=’ E@A = =AHEčK JKHAK Zauzeti Enes Begović mom Srnjom počeo pripreme za koncert u tuzlanskom Mejdanu. L. osim po pjevačkim uspjesima. koju je stekla i u vremenu dok je bila sutkinja takmičenja “X Factor”. poručuju iz agencije “Beral Music” Ako je suditi prema pisanju američkih medija. koji se nedavno vratio iz Čikaga i koji uveliko nastupa s nama svakog ponedjeljka u sarajevskoj “Pivnici”. i on je slab na poznate dame. a popularnost Nikol. prije Kim. Znamo da ima dosta toga novog da nam donese na palubi svoga broda i mislimo da će tri dana biti malo da ga ugostimo i družimo se s njim. Bandić: Radi na tekstovima pjesama Zanosna Nikol Šercinger (Nicole Scherzinger). kojima ne treba na početku života uništavati samopouzdanje suludim takmičenjima . Nikol je ove godine zamijenila prošlogodišnje zaštit- ŠAH?ECAH FEH== I= K =FKJK no lice. Menadžer Maraje Keri Rendi Džekson (Randy Jackson) ne isključuje mogućnost da se pjevačica pridruži ekipi emisije. 4. marta. .poručuju iz tuzlanske agencije “Beral Music”. ali svi me uvjeravaju u suprotno. Čuveni kantautor stiće će u grad soli 15.=?JHK’ Keri (Mariah Carey) bila bi dobra. jer je u više navrata izjavljivala da voli atletsku građu.Kim i Mark se nalaze na večerama u hotelima. koja bi za pet sezona suđenja u tom šouu dobila nevjerovatnih 500 miliona dolara. Kad god je Kim u Njujorku.izjavio je izvor. Sajmon Kauel (Simon Cowell) odlučio je da dovede neku prvoklasnu zvijezdu na mjesto sudije. Riječ je o izuzetnom muzičaru.Već sam počeo raditi na tekstovima nekih pjesama. marta koncert u velikoj sali tuzlanske dvorane Mejdan.

DNEVNIKA 4. Nizi}) NA[ NIJAZ NE]E OTI]I U ZABORAV .INTERVJU EKSKLUZIVNO PROF. nekada istaknuti bh. FEBRUAR/VELJA^A 2012. politi~ar (Foto: B. DNEVNIK Nijaz Skenderagi}. danas biznismen. ESAD BO[KAILO: MIR ]E BITI KADA LIDERI BUDU VOLJELI BOSNU VI[E OD SVOG POLO@AJA OBJAVLJUJEMO DIJELOVE ERDOANOVE BIOGRAFIJE: SLU@BA NARODU JEST SLU@BA BOGU POLITI^KI PRILOG NAJTIRA@NIJEG BH. DR.

dr`ati okove na o~nim kapcima? Miris tamjana se {iri Bosnom i Hercegovinom i prijeti da upali mnoge opasne vatre za koje i ne slutite da su nam tako blizu“. Pa ka`e u posljednjem stihu te pjesme neprevazi|eni Mak: „Okolo {ap}u kako mi `ivot bje uzaludan Ne znaju da ranjen ovako ve} sam budan Ne znaju kako }u potonji udarac da dam Zlehudi o kojoj sada sve znam Sobom i sam“. Hitlerov savjetnik Himler bio je ljekar. danas neuropsihijatar u Americi Mir }e biti kada lideri budu voljeli Bosnu vi{e od svog polo`aja Obi~ni Bo{njak. ali upitat }u i jesmo li mi u Bosni bili Karad`i}evi ili ne~iji drugi „zamor~i}i“ ili samo `rtve ultranacionalnih pogroma? Mo`e li se to svrstati u kontekst u kojem je {utnja Evrope i svijeta nad zlo~inima u BiH bila simptomati~na? Dr. i ~esto tu|e ratove. Oti{ao je i Ned`ad Ibri{imovi}. doktor je to. bez obzira koliko su ubita~ni rezultati na kraju razli~iti? Profesor Durakovi} bio je jedan od onih koji nije dr`ao okove na o~nim kapcima. zamjenik direktora za specijalizaciju.Milo{evi}. kom{iju mogu da koriste gradaciju zlo~ina slu`e}i se brojkama. ali je mogu}e. A to je tako i kod nas na Balkanu. ali bili su devijantne osobe destruktivnog karaktera. Mislim da njegovo djelo „Knjiga Adema Kahrimana pisana Ned`adom Ibri{imovi}em“ treba da bude ~itana u svakoj bosanskoj ku}i. ali kao ~ovjek. ~ovjek koji je pre`ivjeo holokaust? .. Nijaz Durakovi} bio je jedan od najobrazovanijih Bo{njaka 20. biv{i logora{. . koju ste napisali zajedno s poznatom novinarkom specijaliziranom za ljudska prava D`ulijom Lajblih (Julia Lieblich). u kojem u~estvuje s drugim poznatim logora{em i novinarom Mugdimom Karabegom. ^lan je i Bosanskohercegova~ko-ameri~ke akademije za nauku i umjetnost (BHAAAS).Namjerno ili ne. naj~e{}e oni koji nisu izgubili ~lana familije. ali na nama se ispitivalo koliko dugo mo`emo izdr`ati. Bo{kailo: Silovanje te`e od stotina dana logora „mnoge vojne“. ljude koji ne izgledaju bolesno? . Psihijatar je. sestre i bra}o. mladost prije starosti. prvenstveno jer mu takvo gledanje name}e politi~ar. Do kraja mjeseca iz {tampe izlazi i njegova autorska knjiga o tom iskustvu. † Po~etak rata u biv{oj Jugoslaviji obilje`en je poli- . nisu jedini ljekari koji su etiku pru`anja pomo}i drugima zamijenili ubijanjima. zakazani intervju ni u jednom trenutku nije do{ao u pitanje. pjesma se zove „Nevoljni Vojno“. vjerskoj. Znate. koje pjesnik Avdo Sidran svrstava u one koji „sada umiru. ja }u se jednog dana sakrivati u Argentini. radi samo o superlucidnim bojovnicima ekskluzivnih nacionalnih programa? Izlazak knjige O njemu je snimljen dokumentarni film „Od Au{vica do Dretelja“. mi ni{ta nismo nau~ili.Viktor Frankel je kao psihijatar pre`ivio Au{vic. gleda u Evropu i svijet i nada se pomo}i prvenstveno otud.Knjigu }e za nekoliko sedmica objaviti „Vanderbildt University Press“.. To je.2 4.Ubija ih nedore~ena Knjiga govori upravo i o na~inima lije~enja traumatiziranih logora{a. Prije toga bio je ljekar u ^ikagu. uprkos traumama. drugarice i drugovi moji. ho}e da pomogne. Karad`i} i Ra{kovi} svakako nisu bili zlo~inci zato {to su psihijatri. Tu|man. Drugi razlog je {to su ljekari imali nekakvu slobodu da pone{to ka`u smjelije od drugih. detaljima torture i mu~enja i psihologiji me|u zatvorenicima i odnosima s ~uvarima. slobodu prije ropstva. magati. kao baza da se poku{amo za{tititi od nehumanog aspekta politike. Vidite. humaniji od svog ljudskog ranjavanja. Mislim da se radi u unikatnom aspektu u lije~enju trauma. Isto tako. pravda i nepravda. Ne{to. pisaca i umjetnika. bit }e ispravan i dobar. † Uskoro izlazi Va{a prva knjiga u Americi „Wounded I Am More Awake“ („Ranjen sam vi{e budan“). dr. Viktor Frankel (Victor) je rekao: „Nije neopho- Nijaz Durakovi} nije dr`ao okove na o~nim kapcima † Va{a knjiga posve}ena je na neki na~in onim „jakima“. Biti ranjen zna~i i saznanje o sebi i svojoj okolini. profesor Nijaz Durakovi}. A on je jedan od najve}ih zlo~inaca 20. Esad Bo{kailo. nije va`no kojoj etni~koj grupi pripadate ili da li dolazite iz naroda iz kojeg je u pet dana stradalo osam hiljada ili za pet godina stradalo osam miliona ljudi. Na`alost. stolje}a. Jedan razlog je posebnost zanimanja koje se od obi~nog svijeta ~ak i idealizira. kojoj je ra|ena operacija na otvorenom srcu. uglednih profesora iz Amerike te uspje{nih nau~nika. kojeg tako ~esto spominjete. Naj~e{}e se politika slu`i mjerenjima stradanja po broju `rtava. Ne}e! Nisu pomogli kad smo prolazili kroz najte`a etni~ka ~i{}enja. prvenstveno jer mu takvo gledanje name}e politi~ar. Kao gostuju}i predava~ o svom iskustvu u Dretelju te drugim hercegova~kim logorima predavao je na ~uvenom Harvardu. Esad Bo{kailo (54) pre`ivio je strahote {est koncentracionih logora. No. Ipak. ali i spreman za nova znanja i vi{i stupanj razumijevanja. nego o tom svijetu i Evropi. a nadogra|ivana nau~nim istra`ivanjima. a ne pre`ivljavanje.Radi se o psiholo{kom konceptu da ~ovjek i ne cijeni zdravlje prije bolesti. jo{ gleda u Evropu i svijet i nada se pomo}i prvenstveno otud. On je na zasjedanju Skup{tine Bosne i Hercegovine u januaru 1992. dr.„Ubiti jednog ~ovjeka je kao da si ubio cijeli svijet“ je i u~enje islama. direktor za nastavak edukacije u najve}oj psihijatrijskoj bolnici „Associate professor The University Arizona“. Ovo {to se zove `ivot sada u Bosni spada vi{e u „umiranje“. Postoji vi{e razloga zbog ~ega se dosta ljekara uklju~ilo u politiku 90-tih godina. a prema Evropi i svijetu biti budniji. a ti }e{ biti slobodan i ponosan“. kao psihijatar koji je pre`ivio {est koncentracionih logora. ali i Ranjen budniji † Po cijenu da dotaknem teoriju zavjere. a danas `ivi u Feniksu.. jedan od najpoznatijih izdava~a ovakve literature u Americi. zbog statusa koji su u dru{tvu u`ivali. kao. na}i smisao“. psihijatara Jovana Ra{kovi}a u Hrvatskoj i Radovana Karad`i}a u BiH. Vi ste na kraju samo o{te}eni ~ovjek kome treba pomo}i i kojeg na sve mogu}e na~ine treba kompenzirati. U trenutku dok je ovaj intervju nastajao. kada do|ete u ljekarsku ordinaciju tra`iti pomo}. Na`alost. ina~e. † Otkud uop}e ta potreba da se zlo~ini gradiraju preko broja stradalih. ti~kim aktivnostima Va{ih kolega po struci. U aprilu }e s ostalim ~lanovima BHAAAS-a dr`ati predavanje u Sarajevu. † Zbog ~ega Vas je inspirirao Viktor Frankel. Ne}e je biti z An|elina \oli je razvalila siled`ije i nacionaliste z Jedan od upravnika Dretelja mi je jednom rekao pred najmanje stotinu zatvorenika: „Doktore. ili se. jer misle da su pre`ivjeli“. zato je ovdje va`an taj humani aspekt iz islama. ratu. Prije nekoliko dana napustio nas je Va{ zemljak.. uspravan. dobrog Bo{njanina. spasiti jednog ~ovjeka je kao da si spasio cijeli svijet. na~in na koji je svijet gledao sistematsko uni{tavanje svega {to je bo{nja~ko ne govori o nama. Ned`ad Ibri{imovi} je bio moj omiljeni pisac od gimnazijskih dana. FEBRUAR/VELJA^A 2012. Boban. na`alost. I bio je u pravu Razgovarao: Erol AVDOVI] uop}eno epiku o genocidu u Bosni. rekao: „Pa dokle. zbog ~ega bi nam pomogli u miru? Moramo sami sebi po- . kako re~e Mak Dizdar.. † [ta ka`ete o filmu An|eline \oli (Angelina Jolie) „U zemlji krvi i meda“? Kako tuma~ite tu kolektivnu histeriju u Srbiji oko ovog filma kome se pripisuje da je „an- .. ali. a zavr{io je i specijalizaciju u Njujorku. Bo{kailo stalno je de`urao pored svoje 81-godi{nje majke Emine. ako je motiv istrebljenje jednog dijela populacije na rasnoj. pre`ivjelima u bh. koja broji oko 200 ~lanova. ugra|ena ~etiri bajpasa. ipak. poma`em onima koji su pro{li kroz te{ke traume. [ta je to {to ubija te stamene borce. Otkud ovaj naziv? P rof. † Mo`e li ~ovjek koji je ranjen zaista biti budniji? dno da ~ovjek na|e smisao `ivota kroz patnju i traume. nisu bili psihijatri. Normalno jest da sam poslije vi{e od godinu provedenu u hercegova~kim koncentracionim logorima budniji i oprezniji. Jo{ obi~ni Bo{njak. X INTERVJU Prof. zapravo prognanika iz BiH. Njegova knjiga „Ljudi u potrazi za zna~enjem“ („Men search for meaning“) govori o pre`ivljavanju u logoru. stolje}a. pjesma u kojoj se opisuje stanje duha ~ovjeka. prijatelja. s humanisti~ke ta~ke. Ja. kome je sudbina namijenila da stalno prolazi kroz . Marti}. Rodom je iz Po~itelja. mi nudimo saznanja crpljena iz li~nog `ivota. Naslov je uzet iz poezije Maka Dizdara. dr. Jesu li ti psihijatri bili ludi kada su inicirali ratni narativ od Knina do Livna i nadalje. Dakle. . a koja prati Va{u ratnu i poratnu pri~u. nacionalnoj osnovi u biti isti. jer trpite od postratnog sindroma.

odla`e suo~enje s istinom. Otuda taj strah. I bio je u pravu. valjda jer je „brubizarnostima. oca. jer njihov se gubitak nikada ne mo`e nadomjestiti. ali to samo Dr. O~ito je da je bilo pogre{no. recimo. To je nosagledati sve elemente tra- kolektivni strah. Dretelj je zlo~in koji jo{ nije sankcioniran.. „samoterapiju“ primjenjujete prema samom sebi? . Vrijeme je da Bosanci sami izaberu svoju sudbinu. Eh. a ne zaboraviti“.Film sam gledao u Feniksu. koji se stavlja na stranu jednih ili drugih.An|elinin film upravo s te psiholo{ke ta~ke nije uop}e „crno-bijeli“. kad se ~ovjeku d`enaza klanja. da im ka`em? Da }u ih izlije~iti? Ja samo mogu ponuditi razumijevanje i da poku{am sabur pribli`iti njihovim srcima. Mi smo. Vadio sam gelere nekom iglom i `iletom. ve} prije svega strah onih koji svoje povla{}ene. prona}i mir nakon jedne planetarne tragedije i mo`e li se trauma takvog intenziteta kao {to se dogodila u BiH prije 20-tak godina uop}e izlije~iti? . u protivnom. opet cikli~ki ponavlja? . ja }u se jednog dana sakrivati u Argentini. Zato je i uzdrmao neke vlastodr{ce u Beogradu i Banjoj Luci iz temelja. to zna~i pristanak na pripadnost dru{tvu kome bi se mogao pripisati epitet zlo~ina~ko.isti~e dr. „samoterapija“ koju primjenjujem je pozitivna psihologija s upore|ivanjem vlastitih iskustava s drugima. Jedan od upravnika Dretelja mi je jednom rekao pred najmanje stotinu zatvorenika: „Doktore. nekom Srbinu re}i svome djetetu: „Slu{aj. samo ~ini se svaki put jo{ gore. a da nas za to niko ne moli. i mi individualno kao ljudi mijenjati . Mir }e biti kad izabrani lideri budu voljeli Bosnu vi{e od svog polo`aja. Bolje mi je kad tako analiziram kom{ije. Puno je lak{e nekome u Beogradu re}i: „Eto. za{to se u Srbiji vodi kampanja protiv filma i njegovog prikazivanja? Pa ne voli niko da vidi takvu istinu o sebi.. s katarzom ako ho}ete. U Dretelju nisam imao snage glave di}i. zapravo. ali „u`ivo“ je bilo puno. nema hrane. Ne mislim da za takvu ulogu ~ovjek mora biti psihijatar. sada nudimo oprost.. umjesto sve to poku{avati opravdati raznim nsens. izbavljenje }e do}i „kad mo} ljubavi bude ja~a od ljubavi prema mo}i“. U tom slu~aju.[to se ti~e `ena. brata. Tamo sam smr{avio najmanje 40 kilograma. mu~eni su od kom{ija i poznanika. ^uo sam od javnih li~nosti u Bosni frazu: „Oprostiti. jer ostaje u okvirima da je An|elina \oli „na strza trenutak. sad. `ena djece. FEBRUAR/VELJA^A 2012. mi smo.Izlje~enje je medicinski termin koji rijetko koristim u psiholo{koj traumi. † A {ta. paklene temperature. Bo{njaci. gedije jer. Zatvarati o~i pred tim zna~i opasnost da nam se sve iznova dogodi. Moji prijatelji Amerikanci su puno te`e pre`ivjeli film od nas koji smo pre`ivjeli rat. ali dok god narod bude birao agresivne lidere. Pucali su na nas kroz tanki limeni zid hangara i ranjavali `ive kosture. a da nas niko za to ne moli tisrpski“. Hiljade Bo{njaka pro{lo je kroz Dretelj. sekundarne traume. † Kako. donekle. hod`a glasno pita u ime umrlog „ho}emo li mu halaliti“. entitet nastao na genocidu. Zamislite moju kliniku u Feniksu kad meni svaka `ena. Naravno da je i politi~ki poraz priznati da je manji bh. ali ni{ta ne presuda UN-ovog tribunala ani Bo{njaka“. pacijent iz Srebrenice pri~a: „Ubili su mi mu`a. tamo negdje u Bosni bio je rat. Bo{kailo: Mi. {ta ja. koje ja nemam srca da navedem u ovom intervjuu. ako tako smijem re}i.. poklali vi{e od deset hiljada nenaoru`anih civila. mo`da „lak{e“ ravni. savjetujete `enama `rtvama rata. `rtava silovanja i mu~enja. † Kakvu. na`alost. kako je to u filmu djelimi~no opisano. posla. obi~ni ljekar. niti jedna scena. ali mi smo obrazovani da znamo sebe sa~uvati od tzv. Nema nikakve psiholo{ke i filozofske podloge da se porede mu~enja. dakle. Bo{kailo. za nekoliko dana u{li u jedan bosanski gradi} koji se zvao Srebrenica. mira ne}e biti ni u nama ni oko nas. † A mogu li se ljudi u Bosni i njenom okru`enju „izlije~iti“ bar dotle da njihove rane. golgota njihovih predaka ili njihovo li~no stradanje prestanu biti opasnost da nam se ve} vi|eno zlo. one koja nastaje slu{aju}i pri~e. da budem s njima u njihovom bolu i gubitku. o stradanju jedne grupe ljudi u dijapazonu od nacionalnog atavizma do strasne balkanske vendete. † Zna~i. Ponoviti nam se ne}e ako postanemo budniji. stra`are u koncentracionim logorima u Hercegovini s nama koji smo . kao {to to re~e D`imi Hendriks (Jimy Hendrix).“.Imali smo jedan period poslije Drugog Svjetskog rata kad su na{i roditelji sakrivali fo~anska i druga stradanja nadaju}i se da se nikad ne}e ponoviti. sada nudimo oprost. `elje za osvetom i to bez pra{tanja. daleko od stereotipa koji se tom filmu pripisuju od istog mentalnog sklopa koji je i uto~i{te nitkova? Aspekt oprosta † Jeste li Vi oprostili Va{im mu~iteljima u Dretelju? [ta uop}e iz logora nosite kao iskustvo koje nikako ne mo`ete zaboraviti? .. politi~ke i interesne pozicije ve} 20 godina grade na kolektivnim strahovima. 3 pre`ivjeli. U na{oj sredini ljudi su od drugog tra`ili oprost ako ne{to pogrije{e. desentitizirani i nije nas ni{ta iznenadilo. ispravniji put od samozavaravanja. moram priznati je to najte`i dio mog Ne smijemo zatvarati o~i .Pa da. Nema vode. nismo mi bili zlo~inci. a ti }e{ biti slobodan i ponosan“. zapravo. Nisam ni zato da cijelu budu}nost gradimo samo na prisje}anju na genocide kroz koje smo pro{li.Mir se mo`e prona}i i poslije ovakve tragedije.. Stradanja u logoru i gradu su prikazala svu brutalnost zlo~ina.“.“ To je lak{e. zna~i. talno“ istinit: od opisa ljuNekima je lak{e licitiraEvo.Odavno me zanima aspekt oprosta. .4. A film. a da ne ~ekaju Evropu i svijet da im pomognu. † Ho}ete re}i da nema izlje~enja uz samozavaravanje i pravu dijagnozu? .. a to je da je silovanje te`e od stotina dana logora. Ne voli niko da mu se nacionalni narcisoizam povrijedi. Bolje je i korisnije o genocidu u Bosni? to treba zabraniti. iako bi humanisti~ki bilo odgovornije. Ljudi moraju procesirati ono kroz {ta su pro{li i izvu}i smisao `ivljenja. jer radi se o jednoj pri~i. Moramo tu napraviti balans s ciljem da na{a djeca `ive u miru. dskog tantosa do politi~ke ti brojkama i lak{e je re}i To je. sina. proces oporavka tek po~inje. ali on nije . Dobro znate da. Bo{njaci. a da nas niko za to ne moli... Moramo se. puno gore. Mi. onima o kojima govori film „U zemlji krvi i meda“? . i da film zarje{ava. Ili. nudi druga~iji. U takvoj situaciji se sla`em da se mo`e oprostiti. koje sam „sterilizirao“ upalja~em za cigarete.E sad. ali imam pravo re}i svoje mi{ljenje. Moram re}i da se ne sla`em s tim.. Te{ko je sada. Sve je to pomalo infantilno. Ne smijemo opra{tati.

a prevodila ga je na bosanski slu`bena prevoditeljica. Lagumd`ije su najo~evidnije potkrijepljene. dakle. vladaju SDA-om Bo{nja~ko jedinstvo Samo nekoliko dana nakon objavljivanja fotografi- . spo~itavaju}i SDP-u ateizam. dakle. bila je to i politika jeftine strana~ke kalkulacije i pohlepe. ustali u odbranu svojih sunarodnjaka Bo{njaka i Hrvata u Banjoj Luci. pa i Islamska zjednica. SDA je uvijek pristajala na koaliciju s SDS-om i HDZ-om. Stvarni i najozbiljniji konkurent SDA-u bio je SDP. bila neiskrena. Vi{e od dvije decenije eksplicite je odbijao svaku pomisao koaliranja s nekom nacionalnom strankom. FEBRUAR/VELJA^A 2012. kakva je ideja komunizma. ali je zato jedan od rijetkih srpskih intelektualca koji su javno. odnosno historijskim usudom BiH. te stajale iza gnusnih ratnih zlo~ina nad Bo{njacima. radi ovakvog razumijevanja komunizma. SDA. mo`e poslu`iti slu~aj profesora Mi}e Carevi}a koji se uvijek deklarirao kao komunista. Sve je kulminiralo incidentom kada su ga policajci na putu M-17 zaustavili i izmjerili mu 2. Dakle. A. Zlatkom Lagumd`ijom upinjao da ostane dosljedan svojoj iskonskoj platformi borbe protiv nacionalizma. dali su mi povoda da razgovaramo o temi da su ideje socijaldemokratije prihvatljive `ivotnom iskustvu. Zlatku Lagumd`iji. usred rata. Ali. tada dosta nepravedno. Ka~avenda na doma}em PRESSIJA Ministar i vladika na konferenciji O Ovaj Cikoti}ev ~in izazvao je dosta ~u|enja me|u prisutnima. bili su utoliko brojniji s obzirom na to da se prije ministra u~esnicima na doma}em jeziku obratio vladika Vasilije Ka~avenda. Kao paradoksalan primjer. odr`anoj u Sarajevu. Nakon {to je pozvan da se za govornicom obrati prisutnima Cikoti} je odr`ao govor na engleskom. pred zvanicama iz politi~kog. nisu unisone. u sarajevskom hotelu „Europa“. Lagumd`ijom. Me|utim. koji su prokomentirali da ministru nedostaje dobra doza patriotizma jer se u svojoj dr`avi obra}a na stranom jeziku! Komentari na ovu temu. Me|utim. dakle po zakonu biologije. Stoga se SDA borila protiv SDP-a. spo~itavaju}i mu idolo{ko. jo{ dok se Cikoti} obra}ao u~esnicima. koji tra`e da povu~e izmjene zakona o njihovoj djelatnosti ili }e oni iza}i na raskrsnice i blokirati ih. Lagumd`ije da komunisti. komunisti~ko naslije|e. Metalur{kog instituta „Kemal Kapetanovi}“. Tako je i bosanskohercegova~ko iskustvo s komunizmom druga~ije od drugih dr`ava. vaj tekst mogao bi se razumjeti i kao otvoreno pismo dr. uz to. HDZ i Ministar prometa i komunikacija Zeni~ko-dobojskog kantona Raif Seferovi} trenutno je daleko „najslikanija“ osoba u Vladi ZDK. niti su bile istovjetno u~inkovite u razli~itim sredinama. Bo{njacima. „Ni SDA. odnosno izjava jednog SDP-ovog funkcionera da se SDP zala`e za lustraciju. Stoga bih ga pisao kao da gledam Lagumd`iji u o~i. ni SDS. dok se u SDP-u generacijski. bukvalno familijaranih. {to je veoma te{ko nakon dijametralno razli~itih politi~kih stavova koje iznosimo dugi niz godina. jer je tradicija merhameta i sadake vrlo ukorijenjena u njihovom Pi{e: Ned`ad LATI] Pogre{ne predod`be Kada sam radio prvi intervju s dr. obrazla`u}i to „nu`nim zlom“. tvrdnje dr. ni HDZ!“ bila je krilatica kojom je SDP pravio distance od nacionalizma. Taman kada je pomislio Seferovi}evu ostavku sad tra`e i taksisti PRESSIJA Kad krene. tako da ni najiskreniji. SNSD i SDA su danas najbolji primjer. uvidio sam koliko smo imali pogre{ne predod`be jedan o drugom zbog ideolo{kih predrasuda. Tako da se mo`e smatrati vrlo uvjerljivom tvrdnja dr. za- dr`ao me je na oprezu i distanci od SDP-a. onda su ga optu`ile i kompanije ~ije je ponude odbio za kamenolom [iroke stijene pa je na kraju protiv njega presudio i Op}inski sud. kulturama. U tome ju je svom snagom podr`avala Islamska zajednica. No.4 4. vladaju SDA-om. Cikoti} na engleskom. najhumaniji i najozbiljniji teoreti~ari politi~kih doktrina ne mogu razvrstati i razaznati sve nijanse artikulacija politi~kih stranaka. neoficijelnih razgovora daje mi neku nadu da su polemi~ki tonovi izme|u njega i Sulejmana Tihi}a te jedno saop}enje. ministrova kola krenula su nizbrdo. Prvo su mu oboreni skoro svi tenderi za zimsko odr`avanje puteva. pa bi se reklo da su na tim tradicijima Bo{njaci pre`ivjeli tolike neda}e i golgote. Kao {to je i samo bo{nja~ko iskustvo povijesti druga~ije od drugih naroda itd. Du. s dvije rigidno nacionalsti~ke opcije koje su. negdje odmah nakon rata. Zlobnici su ~ak i{li dotle da su Ka~avendu ubrojali u „ve}eg patriotu“ od Cikoti}a. komunizam nije mogao useliti. Lagumd`ija: Vrlo uvjerljiva tvrdnja da komunisti. dok Rigidne opcije Koliko su nacionalisti~ke stranke postale komunisti~ke toliko su i (post)komunisti~ke postale nacionalisti~ke. razgovarao bih s njim prisno i prijateljski. Sve politi~ke ideje. transparentno. pa i nakazne. mnogo toga se izmije{alo u ovo doba nacionalisti~kog ludila u BiH. diplomatskog i vjerskog `ivota te pripadnicima Oru`anih snaga (OS) BiH demonstrirao je svoje sposobnosti u poznavanju engleskog jezika. i u tome je SDA. Podr`avam Lagu jer navijam za Po Mnogo je pokazatelja da bi zaista zakonom o lustraciji bilo obuhva}eno vi{e funkcionera te nekih novinara nego SDP-a Cikoti} i Ka~avenda: Ministru engleski dra`i X STAVOVI Je li na pomolu kopernikanski zaokret SDP-ove p Jo{ aktuelni ministar odbrane BiH Selmo Cikoti} na ovosedmi~noj konferenciji rukovodilaca vjerskih slu`bi u vojsci (IMCCC). pa tako i narodima. D@. Jer. intimnih momenata iz Lagumd`ijinog `ivota. Takva politika SDP-a najvi{e je poga|ala SDA. A. No. SDP se s dr. To je matrica na kojoj je SDA vladala dva stolje}a. jer ju je izjedna~avala. Seferovi}a su sada napali i taksisti. krene Dizdarevi} i Tihi} na nedavnom fotografije objavljen je i stav Seferovi}: Ministar u mukama da „ne mo`e biti gore“. s Tihi}em na ~elu. Samo nekoliko li~nih. jo{ bile i nosioci agresije na BiH. SDS nisu bili me|usobno konkurenti na izborima. Samo nekoliko biografskih. Napadala je isklju~ivo komunizam u SDP-ovim redovima. Nakon {to su mu kolege zamjerile {to je „pogurao“ obnovu enterijera i eksterijera svoje biv{e firme. Tek kada je objavljena fotografija nedavnog susreta Raifa Dizdarevi}a i Sulejmana Tihi}a kako „piju popodnevnu kafu“.17 promila alkohola u krvi te mu oduzeli voza~ku dozvolu. a zapravo su pili rakiju. je {irom otvorila vrata komunistima u svojima redovima. to naslije|e komunizma. s Tihi}em na ~elu. ma koliko ostalo skriveno u pra{ini povijesti koju su ve} zameli kovitlaci sibirski hladnih vjetrova koji su harali nad na{om zemljom. ozbiljna osnova za kopernikanski zaokret SDP-ove politike.

izme|u kojih traje borba za prevlast ve} vi{e od pola stolje}a. to }e biti kona~na pobjeda klana Pozderaca nad klanom Dizdarevi}a. Elem. velikog razumijevanja ko- m susretu u „Europi“: Samo nekoliko dana nakon objavljivanja SDP-a da se zala`e za lustraciju je objavljen je i stav SDP-a da se zala`e za lustraciju. dakle. poput Rusije i Izraela. A da Amerikanci na drugo i ne pomi{ljaju. Jednom je Mirsad Kebo obznanio da tom uskom krugu pripadaju jo{ neki intelektualci. u kojim se ve} „evidentiraju“ . upravlja Raif Dizdarevi}. poput dr. zbog prejakog dojma koji se time zvani~nih i nezvani~nih. da bi njegovi nadre|eni ubrzo stvar prizemljili nakon {to vide kakvo djelovanje proizvodi Rajkov programirani d`umbus. Tom cifrom Dodik je slavodobitno zamahnuo kao pokazateljem. Pri~a o banjalu~kom separatizmu nije ni blizu svome kraju. u duelu s ^edom Jovanovi}em. naime. pa i povijesti! Jer. Dodik je mo`da shvatio da deset i nije neka cifra. s poja~avanjem bosanskohercegova~ke integralisti~ke politike i njenog prezentiranja u me|unarodnom okru`enju. Ni Moskva ba{ nije sklona velikom zamjeranju s vode}om svjetskom silom. U njihovom opisu poslova je. on do daske pritisne gas ili mo~ugom odalami po nekome i ne~emu. Vasi}u je palo u du`nost da otupi neke o{trice predsjednika Republike Srpske. Nakon najnovijeg beogradskog ispada Milorada Dodika. imati naklonost u svega desetak. Lagumd`ija. pa i manje od toga. a sada i SDP-a. i provodad`isanje separatisti~ke politike Banje Luke. nagla{avaju}i svoju potporu „demokratskoj. mo`e se ocijeniti da lista stranih jataka Republici Srpskoj ne ulijeva nadu u zna~ajnu me|unarodnu podr{ku ideji otcjepljenja i progla{enja nezavisnosti. koliko bi se takvim zakonom SDP o~istio od politi~kih predrasuda. naime. Pogotovo se vi{e vjeruje analiti~kim ra~unicama koje. Nakon {to se. napustio funkciju u Stranci za BiH kada je koalirala sa SDP-om. s prolaznim vremenom izra`enim sa devet ili deset zemalja pobornika samostalnosti Republike Srpske njeni izgledi da za to dobije me|unarodnu potporu nisu nimalo blistavi. Ali. u ovom slu~aju. naime. u kojem obitava vi{e od 200 dr`ava. Iako na tom spisku ima i zvu~nih imena. U taj projekt mnogo je ulo`eno. sve do diplomatskog anga`iranja Beograda svuda gdje Srbija ima svoje ambasade i konzulate.kako se izrazio Dodik . proizveo brigu i razo~arenje. Milorad Dodik jo{ jednom je platio danak svome prebrzom jeziku i sklonosti da potcjenjuje ~injenice nau{trb vlastitih politi~kih `elja. umjesto ohrabrenja. de`urni SNSD-ov galamd`ija. O raspolo`enju tog okru`enja na{a sudbina ovisi barem onoliko koliko ovisi i o nama samima. U drugoj varijanti. drugospomenuta varijanta je ona koja. Kad se podvu~e crta ~itave te obimne operacije. treba pomno pratiti. namijenjena uloga meke rukavice. da od smrti Alije Izetbegovi}a SDA-om. a vjerujem da je znao i sam dr. da je u svojoj publici. kako je rekao Dodik i kako je „evidentirao“ njegov {tab. Dvije su mogu}e varijante zbog kojih je Dodikov {tab na{ao za potrebno da upravo ovu izjavu brzo relativizira. Prilika je to da se bilansira saldo vi{egodi{njeg nastojanja Milorada Dodika i ukupne srpske politike da za svoj separatizam osiguraju jatake u me|unarodnoj zajednici. projekata ili pojedina~nih iskaza. barem u ovom ~asu ili u bliskoj budu}nosti. ucrta granice jedne nove. Mogu}e je da je klju~na osovina i povezanost SDA i Islamske zajednice upravo na osnovi (i)legalne (su)radnje s Udbom. ipak. [anse za to. stolje}u“. suverenoj i nezavisnoj BiH. me|utim. o zderce SDA i Islamske zajednice („Zelena knjiga“) e politike X PETA STRANA Me|unarodna pozicija Republike Srpske ’@rtva’ se predala svom ’d`elatu’! Znalo se. bar na koju se i sam Filandra pozivao u nekim kontekstima interpretacije „bo{nja~ke politike u 20. ^injenicama se. . od otvaranja predstavni{tava RS u svijetu. Ja navijam za Pozderce! Ameri~ka osovina Bez obzira na motiv koji je Dodika ponukao da Vasi}u nalo`i da ovu izjavu malo relativizira. ako ne i s oba oka. Sve dok one ~vrsto stoje na politici podr{ke nezavisnosti i cjelovitosti Meka rukavica U drugoj varijanti.na koje Dodik tako|er ra~una . je u me|unarodnoj zajednici u`ivaju njegovo entitetsko ~edo i njegove pretenzije da u evropski zemljopis. dodatno. u sada{njim globalnim okolnostima. njena takva pozicija u me|unarodnim razmjerama je vrlo stabilna. Ova pihtija. postigne bo{nja~ko jedinstvo. Vasi}u je. Ta }e se trka jo{ dugo tr~ati. odmah podr`alo desetak zemalja svijeta. me|utim. objavljena fotografija „prijatelja“ Tihi}a i Dizdarevi}a jedan je od najmorbidnijih paradoksa bo{nja~ke politike. jo{ je daleko od ~vrstog i definitivnog oblika. uvijek pogleduje na Va{ington. zaslu`uje vi{e pa`nje od one prve. vjeruje vi{e nego rije~ima. SNSD-ov {ef Milorad Dodik nalupao kao Maksim po diviziji. u Dodikovom {tabu sra~unali su da naknadno zavijanje u celofan ponajprije iziskuje amortiziranje ocjene po kojoj bi Republiku Srpsku. Jo{ mnogo je pokazatelja da bi zaista zakonom o lustraciji bilo obuhva}eno vi{e funkcionera SDA i Islamske zajednice („Zelena knjiga“) te nekih novinara nego SDP-a. [a}ira Filandre. Nije. Jer. neka sre}a za svoju politiku u dana{njem svijetu. zbir se zaustavlja na devet do deset dr`ava. da li bi i te zemlje. 5 md`iju. Ako SDP ustraje i donese zakon o lustraciji. FEBRUAR/VELJA^A 2012. Najbolja ilustracija ove politi~ke pojave kod nas je Rajko Vasi}. pokazalo je reagiranje njihove ambasade u Sarajevu. Sad je tako. ona je javno istupila s kritikom takve retorike. na zgari{tu Bosne i Hercegovine. stranku i ukupnu politi~ku i nacionalnu opciju. s neupitnim teritorijalnim integritetom“. mogla bi donijeti kopernikanski zaokret na bo{nja~koj politi~koj sceni. tek to bi pokazalo koliko malo simpatija u svijetu ima srpski separatisti~ki pokret u BiH Bosne i Hercegovine. glavni jezi~ac na ovoj zami{ljenoj vagi. Mo`da je takva katarza i prvi uvjet da se. kao i sli~nim politi~kim pajacima. Ako se uva`i ~injenica. Dodikov {tab i ukupna velikosrpska politika radit }e na poku{aju upisivanja novih me|unarodnih recki podr{ke. koji u svjetskoj politici nisu ba{ repa bez korijena. srpske dr`ave. Prvo. Kad zatreba.da i ne spominjemo. A pitanje je. a {pekuliralo se i s imenom {ejha Halila Brzine. Milorad Dodik jo{ jednom je platio danak svome prebrzom jeziku i sklonosti da potcjenjuje ~injenice nau{trb vlastitih politi~kih `elja. Tel Aviv. po njemu.i dr`ave koje bi podr`ale ovaj radikalni srpski potez. Pri~a o lustraciji nakon najave SBB BiH da }e tra`iti dono{enje tog zakona. preko Sulejmana Tihi}a. pri{le uz bok srpskom dr`avnom novoro|en~etu na na~in na koji pri`eljkuje Dodik. Kako druga~ije objasniti da neki {ejhovi u~e dove na Tihi}evom predizbornom skupu ili da profesori medrese ili Fakulteta islamskih nauka javno po- dr`avaju Tihi}a koji konzumira alkohol. S jednim. Dodik: Slabi u~inci me|unarodnog lobiranja za priznavanje RS Pi{e: Vlastimir MIJOVI] Portparoli ili glasnogovornici u politiku su instalirani kao neka vrsta smokvinog lista koji zaklanja ili otkriva su{tinu odre|enih politi~kih ideja. u su{tini. pa i Islamsku zajednicu. potreba i fantazija stje~e o separatisti~kim planovima Republike Srpske. jo{ vi{e bi razgolio SDA. dok je dr. multietni~koj. kona~no. samo stoga {to „ne prili~i profesoru tefsira“. nakon {to je prespavao nervozni politi~ki klin~ s Jovanovi}em. potreba i fantazija. Kad {efovi verbalno zabrljaju. u slu~aju progla{enja dr`avne nezavisnosti.4. a Gr~ku i Kipar . koje su pretjerano britke ~ak i za neodmjerene i raskala{ne govornike u kakve spada Milorad Dodik. nisu naro~ito velike. on je taj koji naknadno treba za~e{ljati i smek{ati stavove koji su uzburkali javno mnijenje i proizveli rizike za tu li~nost. To je samo pet posto. pokazuju upravo suprotno onome {to je Dodik htio posti}i. Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave su. ipak. kad bi do{lo do stani-pani. Ali taj proces. to svjedo~i da se „`rtva“ predala svom „d`elatu“! Mizerni Dodikov saldo Kad bi desetak dr`ava stvarno priznalo nezavisnost Republike Srpske. preko pla}anja skupih usluga me|unarodnih lobisti~kih organizacija. Enes Kari}. da je Raif Dizdarevi} stajao iza „Procesa muslimanskim intelektualcima 83“.

Otkrio je i malu tajnu. socijalnu radnicu. No. D@. Otac i djeca su usamljeni u svojoj borbi za interes djeteta . nisu mi dali djecu. jer sam rekao da puno tro{i. generalni sekretar Ko{arka{kog saveza BiH. oni trebali poznavati zakone u vlastitoj zemlji i tra`iti da se ti zakoni i po{tuju te i u ovom objektu uvesti obavezu izdavanja fiskalnih ra~una. ipak. va`nije od vladavine zakona. naravno. H. do{la je i od mene tra`ila pare.naglasio je generalni sekretar KSBiH. . Osim BiH. dje~ijeg psihoterapeuta i psihologe. nismo na{li ni{ta {to bi trebalo ma`e ljudski vid. Na`alost. ^. izabran 19. u takvim situacijama dijete postaje sredstvo za nastavak nasilja izme|u supru`nika. zaradio je dovoljno je direktor Predstavnici Sindikata mostarskog „@itoprometa“ na sjednici na kojoj se raspravljalo o budu}nosti ovog nekada{njeg pekarskog giganta.kazao je Lepir.navodi Purivatra. agencija. Tako|er. a da je razlog tome bila pohlepa. jer „nije kokuz“.ka`e Purivatra. iako one to ne zaslu`uju . sigurno je da ne postoji nijedna dr`ava u kojoj se to de{ava pred o~ima ~lanova najvi{e izvr{ne i zakonodavne vlasti. Mahmutovi} je odgovorio: . kako on ka`e. s druge strane. itekako dobro i jeftino. jer diskriminira na{a prava. {to nije uredu. u kojoj su smje{tene dr`avne institucije. a koja je odr`ana prije nekoliko dana u Kantonalnom ministarstvu privrede u Mostaru. jer ona previ{e tro{i. Slu~ajevi gdje majke onemogu}avaju ocu da vi|a dijete su u porastu. pro{le srijede u cazinskom motelu „Stovrela“. Sindikalisti. koje kao drugostepeni organ rje{ava `albe roditelja u slu~ajevima povjeravanja KULOARSKE PRI^E Na sastanku o budu}nosti „@itoprometa“ Za{to novi ko{arka{ki selektor nije postavljao finansijske uvjete Bio je izuzetno dobro raspolo`en Harun Mahmutovi}. Do sada su `ene na svojoj strani imale cijeli sistem za{tite. ali. . razo~arani smo ~injenicom da su centri za socijalni rad i sudovi nakon razvoda u ve}ini slu~ajeva naklonjeni majkama i daju im starateljstvo. M. azu“. No. Naime.Dok sam u kuhinji prao su|e.6 4. {to je nekoliko puta manje nego u drugim restoranima. me|utim. Najvi{e me boli {to ih odgaja ona. tele}e pe~enje nekima od njih je. imao mnogo prilika da dobro zaradi! Radnici nisu znali ko im Aco nije ’kokuz’. u porastu je i problematika gdje otac ne izvr{ava svoje obaveze u smislu alimentacije . ka`e Purivatra asilje u porodici sve vi{e bilje`i trend rasta. (ime i prezime poznati redakciji) iz Sarajeva. nego „izgledati ljep{e u svom odrobi~no ogledalo. izgleda. kao odli~an igra~ i trener. o~ekuju od novog direktora da kona~no pokrene proizvodnju. uzela je no` i zbola me. Radnicima. Ovi ljudi najvi{e se `ale na to da im supruge brane da nakon rastave vi|aju djecu. kako su istakli. .. M. iznenadili su se kada se svima na po~etku sjednice predstavio novi direktor njihove firme Senad \onko. Na novinarsko „bockanje“ da Petrovi} nije postavljao finansijske uvjete. jer nisu dobro ~uli. Kada smo se razvodili. nije jasno zbog \onko (u sredini): Imenovan. a ja nemam nikakvo pravo nad njima ka`e na{ sagovornik M. ali o tome se ne govori u javnosti. Kad sam joj rekao da joj ih ne}u dati. jer diskriminira na{a prava. doktore. odluke su objavljene „u Brojni ~lanovi Jedan od `rtava koje su u braku zlostavljane od supruge je i M.. Iznena|uju}a je ~injenica da su u BiH posljednjih godina `ene te koje u braku zlostavljaju mu`eve. A ru~aju. A. ve} broje 40 ~lanova. PRESSIJA Parlament bez fiskalnih ra~una Tele}e pe~enje va`nije od vladavine zakona! NASILJE U PORODICI Mu{karci sve ~e{}e izlo`eni zlost Fizi~ko zlostavljanje mu`eva jo{ je tabu tema u BiH Restoran za zvani~nike BiH Nije ni{ta ~udno da u svakoj dr`avi postoje ugostiteljski objekti koji kr{e propise o izadavanju ra~una. Barem bi. ali i djecu nakon {to nad njima dobiju starateljstvo. ali on je. ali radnici.To su sve ljudi koji su bili `rtve zlostavljanja supruga. dr`avnih Ra~un iz restorana u Parlamentu institucija. Njih je i puno vi{e. U restoranu zgrade Parlamentarne skup{tine BiH u Sarajevu. u`ivaju}i u vrhunskim specijalitetima. \onko je nakon toga ponovio svoju funkciju.Prisutni su razli~iti oblici kori{tenja djeteta od majke prema biv{em suprugu. D. ^. koja to ne zaslu`uje. koji su propisani zakonom u oba entiteta! U ovom restoranu hrane se ~lanovi Parlamenta BiH. . G.nu|enom sadr`aju. Prema podacima Ministarstva zdravlja RS. ali u povljeno u „Slu`benim novinama Op}ine Zenica“ ne po.Gospodin Petrovi} zna u kakvoj je situaciji BiH i KSBiH. Istakao je da u Udru`enju imaju sociologe. poma`e ogledalo nu|eni link. ipak. valjda. FEBRUAR/VELJA^A 2012. u odgonetki {ta je objahni~koj oma{ci. iako sam na sudu prilo`io dokumentaciju i dokaze {ta mi je uradila kako bih dobio starateljstvo. sarajevskog udru`enja „Otac“. Kad joj nisam dao supruga me zbola Zbola me u stomak. O~ito je da se radi o tefiji. On je jedan od ~lanova Lepir: Ve}i broj Obaveze alimentacije . PRESSIJA Tehni~ka gre{ka zbunila Zeni~ane N ’Slu`bene novine’ ~itljive samo u ogledalu Zeni~ani i drugi zainteresirani koji su poku{ali ovih dana na oficijelnoj stranici Op}ine Zenica do}i do akara objavljenih u „Slu`benim novinama“. Mahmutovi}: Aco nas voli Petrovi}: Slu`io vojsku u Sarajevu M. ~iji predsjednik Amir Purivatra ka`e da.Aco Petrovi} svojevremeno je slu`io vojni rok u Sarajevu i jo{ tada trenirao s ko{arka{ima Bosne. On voli Sarajevo i BiH i `eli izvesti ko{arka{ku reprezentaciju na me|unarodnu scenu . ve} du`e ne znaju ko im je zapravo direktor te su jo{ jednom zatra`ili da se novi ~elnik preduze}a predstavi. On nam je kazao da ga je supruga no`em zbola u stomak. ne izdaju se fiskalni ra~uni. na koju je. Kako se i vidi na fotogra. januara. jer se Upravni odbor KSBiH „u roku odmah“ odlu~io i jednoglasno izabrao Aleksandra Petrovi}a za novog selektora na{e ko{arka{ke selekcije. .ogledalu“. Upravo i podatak da se ne zna ko koju funkciju obavlja oslikava koliko je stanje u „@itoprometu“ katastrofalno. Tele}e pe~enje je najskuplje jelo i ko{ta pet maraka. a da radnici ne znaju ~ega nisu obavije{teni o imenovanju novog direktora. ka`e na{ sagovornik koji nije uspio dobiti uvo|enje zajedni~kog starateljstva u zakonu. nemalo su se iznenadili kad su otvorili poKad vid ne poma`e. kao {to je poznato.Inicirat }u uvo|enje zajedni~kog starateljstva u zakonu. iako su tek nedavno registrirani. ministri i drugi zaposlenici ministarstava.

Dodika izveo na ~istinu s koje je ovaj. ne tako davno. i po~etka 21. kakav je oduvijek bio. prepoznalo pe~ate genocida. dobio rje{enje o delo`aciji iz stana u Fajtovcima. A. omladine i sporta u Vladi RS. upoznao je javnost i kolege u OV-u da je od tada{njeg na~elnika op}ine Sanjina Halimovi}a. svetosavlja. 7 avljanju Otac ima puno manja prava nad djetetom u odnosu na majku LI^NOST SEDMICE ^edomir Jovanovi} ^injenicama protiv la`i Intelektualno superiorniji. izgovorenom samo nekoliko dana ranije na sjednici Glavnog odbora LDP-a. godine. stolje}a. proteklog vikenda je na Kozari kod Prijedora. obrazovno nadmo}niji. Jovanovi} je. Tu sportsku disciplinu ostavila je za kasnije. no`em! starateljstvo nad djecom Inicirat }u Osvete preko djece Sarajevski advokat Amila Muj~inovi}. Dodik je tako potegao put Beograda da Jovanovi}a u njegovoj avliji „nau~i pameti“. ve} onih koji su ga ~inili. ubijanja. D.@ene masovno onemogu}avaju kontakt razvedenim o~evima. proklinjao dan u kome je s ^edom stao pred TV kamere. ~e{ao u{i. logora.kazala je ministrica Te{anovi}. godi{nje im se prijavi blizu 150 slu~ajeva. neposredno nakon {to je svijet obletjela TV slika njihovog su~eljavanja. Na`alost. S. pokazala svoje vje{tine sankanja. kadra SDA.Sve takve podatke treba uzimati s rezervom. S razlogom. argument. kao i na sankama. begovi}. I dogodilo se to da je intelektualno superiorniji. ljudi poput ^ede Jovanovi}a bit }e najbolji argument srpskom narodu da zlo~ini po~injeni u njegovo ime nisu njegovi. Dodika izveo na ~istinu Predsjednik Liberalno demokratske partije (LDP) Srbije ^edomir ^eda Jovanovi} u TV duelu s predsjednikom RS Miloradom Dodikom u Beogradu je ukrstio argumente o temi „Da li je RS genocidna tvorevina ili izraz volje srpskog naroda“. Jovanovi} je Dodika. odnosno „opanaka“.. koje su mi nekako dra`e. predsjednik Planinarsko-skija{kog dru{tva „Ljubijski rudar“ iz Prijedora. kojoj je u spustu na sankama zdu{no pomogao Bo`o Grbi}. gra|anski odgojeniji.4. oko dva posto po~injeno nad mu{karcima. Razlog su~eljavanja bili su ve} poznati stavovi ^ede Jovanovi}a o ratu u BiH. nakon {to je postao samostalni vije}nik. Kao ~lan Demokratske stranke bio je jedan od najbli`ih saradnika pokojnog Zorana \in|i}a. Kusturice i svog drugog srpskog `ivog i mrtvog znakovlja. lagao da ono {to je nekad rekao nije rekao. Sada je predsjednik LDP-a i poslanik u Skup{tini Srbije. Ustvari. ^eda Jovanovi} odli~no zna. koji ti je privremeno dodijelila Op}ina Sanski Most. Bio je akter doga|aja vezanih uz isporuku Slobodana Milo{evi}a Ha{kom tribunalu. Pomo} prijatelja (Foto: D.ka`e Muj~inovi}.. za~injeni izjavom da je RS genocidna tvorevina. o~eva s malodobnom djecom. radio. odnosno historiji koja je porodila RS. Bila je to „slatka“ osveta zato {to ovaj demobilisani borac nije „u krilu“ Halimovi}eve i stranke Asima Kambera. koja je gora od fizi~ke. Diplomirao je dramaturgiju na beogradskom Fakultetu dramskih umjetnosti. Mladi}a. {ta misli onaj dio srpskog naroda koji Prijava slu~ajeva Pomo}nik ministra Ljubo Lepir isti~e da je nasilje `ena nad mu{karcima u brakorazvodnim parnicama u zna~ajnom porastu kao i u slu~ajevima kada je starateljstvo nad djetetom povjereno majci. poput hodanja i padanja po snijegu. . Na skije. Dodika.. HAD@I] Genocidna tvorevina novac. je u ovom entitetu od ukupno prijavljenih slu~ajeva nasilja. trljao nos. kako su to. tako|er. . niko ne tra`i odgovor od biv{eg samostalnog vije}nika Alagi}a. No. Prije tri godine Farko Alagi}. . A ko su oni. Lepir ka`e da je ono i mnogo ve}e. znao je i Milorad Dodik. obrazovno nadmo}niji Jovanovi}. manje je va`no od onoga {to o Karad`i}evoj ostav{tini u BiH misli onaj drugi. . u maniru vrhunskog dramaturga (kako mu i prili~i!). Karad`i}a. „istresao iz cipela“. ti si napustio SBiH i postao samostalni vije}nik onog dana kada su ti Kamber i Halimovi} napisali odluku o delo`aciji iz stana. borca Armije RBiH i ro|aka slavnog generala Mehmeda Alagi}a. Tada sam ti savjetovao Na snje`nom pokriva~u na Kozari Od SBiH do Kamberovog ’vojnika’ Ministrica pokazala vje{tine sankanja Nada Te{anovi}. Nu. Hrabar. . ucjenjuju partnere. grebao vlastito lice. dokaz. Kada do|e do kontakta starateljstva i vi|anja djeteta. prokomentirali mnogi koji su ih slu{ali i gledali.B. rodom iz Fajtovaca. Ta je izjava {efove „tvorevine“. jer se tu obi~no govori o manifestnom nasilju. sve ono {to radi ~ovjek kad nema odgovor. Kad jednog dana historija poslo`i doga|aje s kraja 20.. Stojni}) Alagi}: Stambeni problem da ~uva{ stan i posao . Nada Te{anovi} na sankama: M. aktuelna ministrica porodice. inteligentan i lucidan. jer razloge naslu}uju svi. eto. tokom trajanja privrednoturisti~ke manifestacije „Dani zime na Kozari“. za na{ list potvr|uje podatke o porastu broja slu~ajeva u kojima `ene zloupotrebljavaju roditeljsko pravo. onako fizi~ki golem i mentalno ogoljen. prakti~no na kraju mandata pre{ao u Klub SDA. O`enjen je i ima ~etvero djece. Ono {to je evidentno jeste da se nasilje nad mu{karcima po~inje prepoznavati i prijavljivati dodao je Lepir. a i prili~nije mojim godinama. Je li ^eda Jovanovi} „istresao“ Milorada Dodika iz cipela ili opanaka. gra|anski Beograd. ustvari. Skijanje sam ostavila za poslije . nekada vije}nik Stranke za BiH. nikad nije pristao da se zlo~inom i genocidom po~injenim nad Bo{njacima u BiH prlja biografija njihovog potomstva. nije stala.podsjetio ga je na sjednici OV-a nezavisni vije}nik Red`o KurM. ali isprobala se i u obi~nim vratolomijama. A. . Bijesan i Gra|anski Beograd Grizao je nokte. kezio se. ~ija je intelektualna i moralna ekspresija upravo liberal Jovanovi}. a potom samostalni vije}nik u Op}inskom vije}u (OV) Sanski Most. pitaju se Sanjani. dakle tu psiholo{ku. Jovanovi}: Istresao Dodika iz opanaka Vije}ni~ka evolucija Farke Alagi}a Za{to je Farko Alagi}. razbjesnila do te mjere da su ^edu proglasili „srpskom sramotom“ odnosno neprijateljem srpstva. u maniru vrhunskog dramaturga.. naprosto. gra|anski odgojeniji. kao i zbog prijetnje da }e{ izgubiti posao. ipak. Komentiraju}i procjene Gender centra Vlade RS da Milo{evi}evo izru~enje ^edomir Jovanovi} ro|en je u Beogradu 1971. Preko djece po~nu jednu fazu maltretiranja. Moram ista}i da sam vodila i dosta slu~ajeva u kojima su mu`evi bili fizi~ki napadani . Z. koji na boju krvi njenih zlo~ina~kih temelja uporno navla~e neke svjetlije tonove.Farko.Tu sam prili~no vje{ta. uvrije|en. a na ~ijem rodnom listu je njegovo „bogohulno oko“. FEBRUAR/VELJA^A 2012.

E-mail adrese Filipa Filip (Enis) Gagovi} ra. Mene uop{te ne zanimaju ni muslimani. kojeg su svirepo smakli prijedorski ~etnici prije 20 godina. ~uvenog master studij 2007. Tokom razgovora s premijerom i ministrom privrede BPK Emirom Fra{tom i Demirom Imamovi}em dogovoreno je pro{irenje proizvodnje gora`danske firme „Pobjeda Sport“. Uz to. Toliko je na{ novinar uspio izgovoriti. tra`i da {utimo. @eljeli smo upitati ih o njihovom znamenitom ocu.poru~io je Imamovi}. vremenu. U Napervilu najvjerovatnije `ivi njen brat Filip. sre}o! ... koji je. jadni i bedni i. tajnim glasanjem za novog predsjednika izabrao mr. te nastavila specijaliao tenis i bio u~lanjen u vi{e zaciju iz oblasti gastroente. koji je izabran za predsjednika Kadrovske komisije SBiH na nivou dr`ave.. a 15 po ameri~kom. Jasno je da se naoru`anje ne poklanja tokom ovakvih susreta. Uslijedio je neformalni dio susreta tokom kojeg su gosti saop}ili da }e se municija proizvedena u Gora`du koristiti tokom snimanja novog filma o D`ejmsu Bondu (James Bond). ali i jo{ dva Filipa Gagovi}a u mjestima Lisle i Glencoe. navodi se i grad obavila je u Carmelu (IndiSchaumburg. bedni i ~emerni. B. FEBUAR/VELJA^A 2012.. Me|utim. Na adresi u Indijanopolisu nema njenog telefonskog broja. a 1998. a potom su posegnuli za lijepo upakiranim darovima.. Dodu{e. to je tvoj problem. „jer smo bolesni. dale su nam brojne prethodne i naknadne provjere u Prijedoru i Americi. Ove tri dr`ave me|usobno grani~e. Veronika nije. Naime. i u „Serbian University of Wisconsin American Professional NeMedical Centeru. udovica dr. prka je i njihova maomijenila ime. Ese Sadikovi}a s jo{ 123 prijedorska logora{a odvedena iz logora Omarska. 5.adio. ]ao! Bio je to ko~ija{ki monolog `ene „koja nije Veronika“. Prekinuo ju je Imamovi} koji je. Eto.Dobar dan. toliko. iz kutije izvadio knjigu. tvog ~ovjeka.. nije va`no ko je. ali {ta o~ekivati kada s darovima u goste do|e jedan od najpoznatijih proizvo|a~a oru`ja u svijetu!? U posjeti zvani~nicima Bosansko-podrinjskog kantona Gora`de tako je boravio potpredsjednik njema~ke korporacije „Umarex“ Martin Voni{ (Wonisch). Zavr{io je na dvije ili vi{e adreprijedorsku gimnasa.8 4. Doktor Eso ubijen Gagovi} poru~uje: J Ko~ija{ki monolog Nakon drugog poku{aja da dobijemo vezu neko je podigao slu{alicu. je li ti jasno!? Ovo nije Veronika.Gagovi}a iz Schaumburga i di kao bankarski menad`er Napervila su prikrivene. nar iz Bosne i Hercegovine. a na jednoj od ziju „Sveti Sava“ njih. ali. rahmetli dr. D`evada Hamzi}a. u biogravi} zavr{ila je Medicinski fiji u kojoj se spominje Gifakultet na Loyola Univermnazija „Sveti Sava“ iz Prisity. A. te su u knjigama gra|anskog stanja op}ine Prijedor bile upisane kao k}erka i sin Esada (Hasiba) Sadikovi}a. B. Indijanopolisu (Indijana) i Napervilu (Ilinois).. kome smo prona{li podatke Veronika (Alma) Gagoo Filipu Gagovi}u. Mid`i}“).Filip Gagovi}: godine Aurora Chrnizili i izvarali mr. doktoru. Gdje je Vahid He}o. ali ja ti to ka`em. . o tome kako su po. rodom iz Zaje~ara. Djeca u toj dobi nisu se pitala. Prema svemu sude}i. To da ti bude jasno. kojoj je prisustvovalo 250 delegata. supru. Ese Sadikovi}a. sre}o! Poslanik u Skup{tini Zeni~ko-dobojskog kantona (ZDK) Zaim Imamovi} Kaze obavijestio je svoje kolege na posljednjem skup{tinskom zasjedanju da iz vi{e razloga napu{ta Stranku za BiH te da }e u narednom periodu djelovati kao nezavisni poslanik. Zorica se udala za Bogdana Tadi}a nakon {to se pro~ulo da je „Eso oti{ao za Nikaragvu“. tako|er. bezimenu rupu u utrobi planine Grme~ u koju je nakon metka u glavu ba~eno tijelo dr. a nejka. ko 22 sata po bh. . Namjeravali smo razgovarati s osobama koje su se u svom „prvom“ `ivotu zvale Alma i Enis Sadikovi}. Ese Sadikovi}a: (Ne)vje{to skrivanje na vi{e adresa Tragaju}i proteklih dana za adresom i brojevima telefona Veronike i Filipa Gagovi}a uz pomo} nekoliko poznanika i jedne ozbiljne ameri~ke kompanije doznali smo i da Veronika ima tri prijavljene adrese u tri ameri~ke dr`ave: u Midletonu (Viskonsin). Ta „Nikaragva“ bilo je drugo ime za bestragiju. gdje je on igrjana). Ja zato vi{e ne `elim biti u takvoj stranci. Jadni ste. twork“. huma. Nakon dvosedmi~nog traganja za kontaktom djece dr. Bit }e da se Veronika i Filip (ne)vje{to kriju od 2004. kako je „Umarex“ ipak vlasnik najpoznatije marke pi{tolja u svijetu.^lan srpske istian Highschool. Op}inski savez SBiH u Zenici je na Skup{tini odr`anoj 10. u `argonu ulice. umjesto o~ekivanog Bondovog „walthera“. na{ novinar pozvao je telefonski broj Veronike Gagovi} u Midletonu. Sigurnost da bi to mogla biti upravo nekada{nja supruga ubijenog prijedorskog Doktora Ese i majka Veronike (Alme) i Filipa (Enisa). ono {to se prepucavate sa Dodikom.. ina~e. Obi~no si govno i |ubre. Ese Sadikovi}a uspjeli smo do}i do njenog broja. mene pustite i moju familiju na miru.thern Illinois Universityju. internisti~ku praksu jedora. Ona zajedno s kada se zvala Ginjima ~uva tajnu o mnazija „Esad porodi~noj sramoti. na inicijativu He}e. u ulozi moder(kao i on i ova ginog kerbera za{titnimnazija je 1992. Mo`e{ da snima{. ve} tre}i mandat poslanik u Skup{tini ZDK. nistu i intelektualca kojem Na jednom od portala na se divio svijet. SBiH poni{tila je izbor i uvela Povjereni{tvo u Zenici. na telefon nam se javila Zorica Gagovi} Cica. monografiju posve}enu 125-godi{njici postojanja kompanije. uz potvrdu SDS-a. to je stravi~no. ovdje novi- Fotografija iz prijeratnih sretnih vremena: Dr. I u tom gradu na telefon nam se javio mu{ki glas te na na{em jeziku kazao da osoba po imenu Filip Gagovi} ne `ivi tu.Prvi razlog zbog kojeg napu{tam stranku je Vahid He}o.. ma jebe mi se za to sve. Imamovi}: Prekinuo neizvjesnost Od gosta iz nekog poznatog turisti~kog mjesta. ali odmah je s druge strane `ice uslijedila brutalna paljba `enskog glasa.Stvarno ste jadni. tada maloljetnoj djeci Almi i Enisu promijenila imena u Veronika i Filip. na Norprijedorskog ljekara. decembra pro{le godine. PRESSIJA Poslanik napustio SBiH X EKSKLUZIVNO „Dnevni avaz“ do{ao do biv{e supruge (Foto: Iz emisije NTV 101 „Doktor Eso“) Imamovi}: Oti{ao zbog He}e (Foto: J. zna{ {ta. rologije i hepatologije na izme|u ostalih. bijedni i jadni“. navodno. adio.asocijacije finansije na North ga i oca. . postoji i u gradi}u Schaumburg u Ilinoisu Filip Gagovi}. te Esu Sadikovi}a. Central Collegeu. ni Srbi. dr`ava Viskonskin. za koju smo sigurni da ubijenog Ese Sadikovi}a.dru{tvenih asocijacija. Had`i}) Kaze: Gdje je Vahid He}o . Eso Sadikovi} s djecom Almom i Enisom Mezar dr. Ekavicom. V. nad jamom Hrastova glavica. Svi ste bolesni. u Ilionoisu. avgusta 1992. ~iji je „Umarex“ novi ve}inski vlasnik. svi su bili u neizvjesnosti. majka je sa~inila i izvela projekt institucionalnog brisanja dotada{njeg identiteta Alme i Enisa. Ali si bolestan. {ta god da radi{. Prepali se poklona od O proizvo|a~a oru`ja PRESSIJA Zvani~nici BPK s gostima O licemjernom porodi~nom konsenzusu Zorica Cica Gagovi}. prijateljske zemlje ili svjetske metropole tokom zvani~nih posjeta mo`e se o~ekivati na poklon suvenir ili proizvod po kojem je predio posjetioca prepoznatljiv. po{to sam debelo ume{ana u to. na ~iji lik i djelo je stavila ru`ni pe~at onda kada je 1993. Prenosimo odgovor u cijelosti: . koliko ste jadni. Veronika (Alma) i Filip (Enis) `ive u Americi ve} nekih 12 godina.

B. nisam `elio nikakve kontakte.“ Stao sam. godine. Harisa Ali}a i Eldara ^omora. Epizoda be{~a{}a O licemjernom porodi~nom konsenzusu Zorica Cica Gagovi} tra`i da {utimo. Sivac je do rata bio ku}ni prijatelj s Esom i me|usobno su se posje}ivali. Ese Sadikovi}a u Skopskoj ulici. na kraju. generalnim sekretarom Amirom Zuki}em . Prvi put kada su zakasnili. ustao je ministar kulture i sporta Ivica [ari} i oti{ao u poslani~ku kancelariju da ka`e kolegama da moraju prisustvovati sjednici. kojoj je nakon du`e uprave povjereni{tva izabrano novo rukovodstvo. ako je na ovako bezna~ajno novinarsko pitanje „zaobi{ao istinu“. jer njegove su rije~i citirali prosjaci. pred smrt. Nismo uspjeli saznati kada je ta~no Zorica Gagovi} Cica oti{la kod djece u Ameriku.Samo sam rekao „dobar dan“. Alma. zar ti ne bi stao i popri~ao malo sa mnom. Eso Sadikovi}: ^uveni ljekar i intelektualac kojem se divio svijet Za{to je dr`avni ministar sigurnosti Sadik Ahmetovi}. bre. Ona je odgovorila sa „dobar dan“ i nastavila: „A. a ku}u u Skopskoj ulici. {ta re}i osim „zbogom.4.. konobari. koji je onomad. Upitao sam kurtoazno kako je. Odnos prema njoj u Prijedoru. Ali taj ~ovjek je itekako postojao! Njega su prijedorske generacije svih doba gledale i slu{ale s divljenjem i zavi{}u istovremeno. Veronika i Filip kao da negiraju da je Doktor Eso postojao. ali kada sam se vratio iz Sarajeva nakon nekoliko dana. navodno. svoje i k}erke sve ono {to ona nije Ta rupa danas se zove masovna grobnica Hrastova glavica i nad njom }e pre`ivjeli logora{i Prijedora i Sanskog Mosta 5. Prazne klupe poslanika SDA: Slu{aju jedino Ivicu Poslanici SDA na posljednjoj sjednici Skup{tine Kantona Sarajevo bili su vrlo nedisciplinirani. Nakon toga opet se vratila u Ameriku. dan poslije na slu`benoj stranici SDA objavljeno je da su „skup{tini prisustvovali visoki predstavnici SDA na ~elu s potpredsjednikom Sadikom Ahmetovi}em. drugi kada mu na d`enazu nisu do{li pokr{teni k}erka i sin i tre}i put sada. Poslije svega {to je ona uradila. No. pitanju. SDAovci su svaki put kasnili pri povratku na sjednicu. Najkonkretniji razlog njegovog dolaska bilo je. odgovorio da „ne}e. FEBRUAR/VELJA^A 2012. @ivot Zorice Gagovi}. Prethodno je Ahmetovi}. in`injeri i doktori. vidio Zoricu Cicu Gagovi} koja je razgovarala sa Sandrom Selmanom.Zorica Je. kada se nastoji izbrisati svako pam}enje i sje}anje na njega. On je simbol i metafora intelektualnog. S obzirom na to da su skup{tinsko zasjedanje obilje`ile brojne pauze. kada je iz SAD do{la radi ostavinske rasprave s djecom drugog supruga Bogdana Tadi}a. Ali. S. Hrastova glavica. Odveden u samrt s jo{ 123 prijedorska logora{a Omarske Dr. saznao sam da je Sivac: Biv{i logora{ Cica bila na ostavinskoj raspravi i da se vratila u Ameriku . danas se mo`e nazvati prezirom. Nune. gra|anskog Nedisciplinirani poslanici SDA Veronika Gagovi} (Alma Sadikovi}) u Americi: „Zaboravila“ slavno ime svoga oca PRESSIJA Neozbiljnost u Skup{tini KS Prijedora. ispri~ao nam je da je u ljeto pro{le godine. prije nego {to }e ga povesti na strijeljanje. Svojom {utnjom i bijegom od tragi~ne istine i 20 godina kasnije Zorica. uspio prokrijum~ariti ceduljicu iz logora Omarska na kojoj je pisalo: „Alma. autor knjige „Kolika je u Prijedoru ~ar{ija“ o logoru Omarska u kome je boravio zajedno s Doktorom Esom. Umjesto izvinjenja zbog neozbiljnog pona{anja. koja traje od 1992.. zbog kojeg sjednica nije nastavljena u predvi|eno vrijeme.prenio nam je Sivac. Zid {utnje o njoj proizvodi sna`no uvjerenje da je u gradu u koji je do{la s Esom izgubila svako upori{te zbog onoga {ta je u~inila nakon njegovog ubistva. arhetip slobodne misli. malo koga od dana{njih Prijedor~ana zanima. u vrijeme kada se drugi gradovi suo~avaju s mnogo ve}im sigurnosnim izazovima. njeno djelo sramotna je epizoda jednog be{~a{}a. u kojoj je `ivjela s Doktorom Esom. Bato. onda je stvarno suvi{no i razmi{ljati koliko je ministar iskren i po{ten kada su mnogo zna~ajnije stvari u Al. predsjeMidhat DEDI] davaju}oj Skup{tine Mirja- ni Mali} dodijalo je pa je zamolila da neko iz SDA ode po Elmedina Konakovi}a. nekada{njim prijedorskim maratoncem. mi se za to sve! nam se javila na ameri~ki broj Veronike Gagovi} (Alme Sadikovi}). a naposljetku udovice Bogdana Tadi}a zvanog Tadija. sve ono {to ona nije. Doktor Eso ubijen je tri puta. naime. prisustvo sjednici gora`danske SDA. Pa. . M. Sadikovi}a PRESSIJA Ahmetovi} u Gora`du: Odalo ga saop}enje SDA po tre}i put . i zbogom. Obe}ao sam da }emo kasnije popri~ati. I to od onih koji to „po definiciji“ su{tine i smisla `ivota nikada ne bi smjeli dozvoliti ni drugima! Oni su. avgusta ove godine postaviti spomen-plo~u s imenima ubijenih. daju}i izjave za medije u zgradi MUP-a BPK. nekada Sadikovi}. po povratku u salu tek je Konakovi} prokomentirao da „Ivicu moraju slu{ati“. Bato!“. voli vas Tajo“. na kapiji nekada{nje ku}e dr. Kako su svi nepomi~no sjedili. Nakon drugog ka{njenja. na`alost. gradu koji se „proslavio“ pokoljem kom{ija. pro{le sedmice posjetio najsigurniji grad u dr`avi Gora`de postalo je jasno tek dan poslije. Na na{e direktno pitanje ho}e li prisustvovati strana~kom skupu. 9 dr.. ustvrdio da nema specijalnog razloga za njegovu posjete te da je do{ao da se (nakon dvije i po godine na poziciji ministra sigurnosti?!) upozna „sa situacijom u Gora`du s aspekta sigur- Ahmetovi} slagao da ne}e biti na strana~kom skupu Kako i{ta vjerovati ministru sigurnosti nosti gra|ana u ovom dijelu BiH i o saradnji izme|u kantonalne policije i dr`avnih agencija za provo|enje zakona“. Prvi put nad jamom Susret s Nusretom Sivcem Nusret Sivac. „jer smo bolesni. ali u Prijedoru ka`u da se u tom gradu pojavila pro{le godine. po njih je oti{ao strana~ki kolega Kemal Ademovi}. zajedno s lokalom izdala je pod kiriju. jer ima obaveza u Sarajevu“.“. . s njegovom smr}u u{li u novi `ivot koji je ni{ta drugo do stra{no ohrabrivanje potpunog zaborava velikog prijedorskog Doktora Ese. bijedni i jadni“. Me|utim. kako su djeca.

zaklju~ili izigran je zakon. i bio cilj naru~ioca i izvr{ioca megaprojekta koji se od javnosti i poreznih obveznika. mjestu. . pravni stru~njaci su nakon ove zakonske anarhije iz RS detaljno „skenirali“ slu~aj i. To je.ka`e Zlomu`ica i polaganja kamena temeljca za „Andri}grad“: Porezni obveznici RS ve} dali {est miliona maraka „Andri}gradu“. oko 30 miliona KM. DEDI] Abreu: O{tro upozorenje Mali i veliki . Ovaj ured. vladar Republike Srpske Milorad Dodik dao je ovaj posao svom prijatelju Kusturici tako {to su u{li u „zajedni~ki biznis“. R.10 4. pa BiH danas nije po`eljna zemlja za strane investitore koji je u {irokom luku zaobilaze. Ko mo`e poni{titi odluku Vlade RS? Zlomu`ica isti~e da dr`avni i entitetski organi moraju upotrijebiti sva zakonom dozvoljena sredstva kako bi se sporna odluka Vlade RS poni{tila. pa. a prema konkrentnosti smo ~ak iza Gambije i Kambod`e. koji tro{e gotovo milion maraka bud`etskog novca na sat. BiH se prema izvje{taju Svjetske banke „Doing business“ nalazi na 125. iako se radi o projektu koji }e ko{tati vi{e desetina miliona maraka . a „velike ribe“ ostaju izvan zakona. ka`e. i dalje su u fazi strana~kog nadmudrivanja koje }e te{ko stajati gra|ane ove zemlje Kreatori na{ih sudbina jo{ jednom su se pokazali u ulozi uspje{nih arhitekata te{ke neizvjesnosti gra|ana ove zemlje. . gra|ana RS. Iz istih razloga ni doma}i investitori se ne pretrgo{e s ulaganjima. FEBRUAR/VELJA^A 2012. Tra`ili smo od Fondacije da uredi podnesak u skladu sa Zakonom o upravnom postupku BiH da bismo mogli postupiti po podnesku. iako bi zakon morao biti jednak za sve dodaje Zlomu`ica i upu}uje na to da Agencija za javne nabavke BiH i Ured za razmatranje `albi BiH pravni osnov da se bave ovim slu~ajem mogu prona}i i u drugim zakonima kao {to su Krivi~ni i Zakon o upravnom postupku. Kusturicina firma „Lotika“ i Op}ina Vi{egrad osnovali su u aprilu 2011. direktora Ureda za razmatranje `albi BiH. raju strogo}u“ na tzv. malim slu~ajevima. Pranje novca za ’Andri}grad’ te{ko 30 miliona maraka Pravni stru~njaci ukazali na nezakonitosti. ali nema nikakve reakcije nadle`nih dr`avnih institucija. Zlomu`ica: Objavio publikaciju Fo~o: Bez dokumentacije Pilav: Zbunjuju}i komentar ni~im nisu obrazlo`ili zaobila`enje Zakona o javnim nabavkama BiH. bolje dodaje da se. Direktorica Agencije za ntrolira ugovorne organe (u ovom slu~aju Vladu RS. smi{ljena je povreda tog zakona ~iji okvir po~iva na dvjema direktivama Evropske unije iz oblasti javnih nabavki 2004/17/EC i 2004/18/EC. No. op. koju je objavila Fondacija Centar za javno pravo. nego pru`a stru~nu i tehni~ku pomo}. Zbog slo`ene administracije i velikih nameta kada se tek otvori firma. ali Vlada RS ugrozila je princip efikasnosti kori{tenja javnih sredstava. rezultirali su time da je imid` BiH u potpunosti srozan u o~ima svjetske poslovne zajednice. jer mu je Fondacija Centar za javno pravo dostavila 5. . ne}e mo}i utvrditi stvarna vrijednost radova na javne nabavke BiH \inita Fo~o na na{ upit o svemu ovome odgovara kako institucija kojoj je na ~elu ne ko- Srozavanje imid`a BiH Na{i zvani~nici. tre}i put u posljednjih mjesec i po. u~ine sve da nas razbija~ki talas zapljusne sa {to manje snage. . upozoravaju}i da bi se ta me|unarodna finansijska institucija mogla predomisliti i suspendirati kreditnu liniju prema BiH zbog blokade otplate vanjskog duga. . Projekt gradnje „Andri}grada“ ili. zahvaljuju}i izigravanju ovog zakona. Osim toga. potvrdila i {efica ureda Svjetske banke u BiH Anabela Abreu. I umjesto da na{i zvani~nici.ka`e Fo~o. ali institucije BiH koje se brinu o provo|enju Zakona o javnim nabavkama ne mije{aju se u svoj posao Dodik i Kusturica prilikom X ISTRA@UJEMO Tragom analize o zajedni~kom biznisu Dodika i Kusturice O dluka Vlade RS od 26. januara ove godine pravnu analizu autora Zlomu`ice. pranja novca ko{tat }e. a. maja i 29.) u primjeni odredbi Zakona o javnim nabavkama BiH.Ne sje}am se da su nadle`ni organi pokretali postupke po slu`benoj du`nosti protiv „velikih riba“. Pravnik Rifat Zlomu`ica u publikaciji „Izbjegavanje primjene Zakona o javnim nabavkama BiH: Projekt Andri}grad“.. Njegovim ~lanom 3. Zbrka u glavama bh. „Andri}grad“ je trebao pro}i primjenu Zakona o javnim nabavkama. snizi kreditni rejting. koji tro{e gotovo milion KM na sat. zvani~nika. ekonomije. zajedni~ku firmu „Andri}grad“ u kojoj ve}inski kapital ima Kusturica.. Bh. uz konstataciju da do sada nisu uspjeli do}i u posjed dokumentacije vezane za slu~aj „Andri}grad“!? Zbunjuju}i komentar dobili smo od Amira Pilava. ali. A. oni su i dalje PRESSIJA Svjetska banka prijeti suspenzijom kredita u fazi politi~kog i strana~kog nadmudrivanja koje }e te{ko stajati gra|ane ove zemlje. Fondacija nas je naknadno obavijestila da se ne radi o podnesku po Zakonu o upravnom postupku . Vlada RS. I dok nadle`ne dr`avne institucije s Fo~o i Pilavom na ~elu nisu pretjerano zainteresirane da se bave slu~ajem „Andri}grad“. Zlomu`ica isti~e da je op}epoznato da organi vlasti „treniU suprotnom. vjerovatno ra~unaju s time da }e u dr`avnoj kasi uvijek biti novca za njih. argumentira da je spornom odlukom Vlade RS ugro`eno postojanje i svrha Zakona o javnim nabavkama BiH. mogu se o~ekivati nova sli~na izbjegavanja primjene Zakona o javnim nabavkama po principu „kad mo`e Dodik. {to bi bilo katastrofalno po njen ionako te{ko naru{eni ugled kod potencijalnih investitora i zna~ilo bi potpuno uru{avanje bh. „krije kao zmija noge“. ukratko. upoznat je sa slu~ajem „Andri}grad“. a sumnju je dodatno poja~ala arogancija iz manjeg entiteta - re~eno. preliminarno. juna pro{le godine da za izgradnju „Andri}grada“ Emira Nemanje Kusturice u Vi{egradu izdvoji oko {est miliona maraka poreznih obveznika i to tako da „korisnik sredstava nije du`an da primjenjuje pravila i postupke definisane odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH“.ka`e Pilav. Pitanje je samo da li ho}e? M. uostalom. prema tome. To je. Podsjetimo.To je informacija za nas i nije ura|ena u formi prigovora. a nerijetko i lo{e namjere prema ovoj zemlji.Vlada RS nije mogla osloboditi preduze}e „Andri}grad“ primjene odredbi tog zakona. BiH je na dobrom putu da joj se jo{ jednom. ~ini se.Sistem javnih nabavki u BiH je decentraliziran kao i sistemi u regiji i EU i to na na~in da je svaki ugovorni organ odgovoran za pravilnu primjenu zakona . {to ne bismo mogli i mi“. Izigran zakon Mediji u regiji uo~ili su prevaru i nezakonitost. nema ni sankcija. {to je svrstava na dno ljestvice u Evropi.

stav 1. a najkasnije na pripremnom ro~i{tu. sudija Tatjana Arapovi}. Uz prijavu na konkurs kandidati trebaju prilo`iti slijede}u dokumentaciju (original ili ovjerena fotokopija): 1.589. u pravnoj stvari tu`ioca „Kairos“ Doo Sarajevo ul. 01.O. 11. godine tu`ilac „Kairos“ Doo Sarajevo je podnio tu`bu protiv tu`enog „Mg-Mix“ D. 2011.73.. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Mals 089177 09 Mals Sarajevo.o. izabrani kandidati su du`ni dostaviti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad u obrazovanju. podnijeti protutu`bu (~lan 74. ako ih imaju. Cara Du{ana broj 15 Lakta{i. Olimpijska bb....zbog propu{tanja Tu`eni je du`an tu`itelju isplatiti iznos od 419. dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. 22..o. Prijave sa dokazima o ispunjavanju konkursnih uslova dostaviti na adresu: O[ „Al Walidein . 2011. njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika. februar/velja~a 2012..na iznos od 3. 9. CIPS-ova prijava prebivali{ta Po kona~nosti odluke o izboru. ul.. Stru~ni saradnik Senad Had`iomeragi} POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba.. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. 06. v.. kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvr|ene Pedago{kim standardima i normativima za osnovno obrazovanje i op}im aktima {kole. 71000 Sarajevo sa naznakom „prijava na konkurs“.. stav 1. 1 izvr{ilac 2.79 KM po~ev od 27. odnosno naziv pravnog lica. novine FBiH“ br.788.. duga od 419..73 KM sa zakonskom zateznom kamatom na pojedina~ne iznose i to: . 01. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje.. ul. Obavje{tava se tu`eni da je.sp. Zaima [arca broj 82. na svojoj 69. ZPP-a). 2012.. 73/05 i 19/06. ime i prezime. stav 1... budu}i da tu`eni ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta..38 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 21... ZPP-a. ZPP-a)... Tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom }e nalo`iti tu`enom da isplati tu`itelju na ime duga od 9. objavljuje: OGLAS Dana 19.. 1 izvr{ilac 3. Lakta{i radi naplate potra`ivanja. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od 6 mjeseci) 4.. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku Suda. 53/03... osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje. 2012. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“ broj: 10/04. u pravnoj stvari tu`itelja „ZVE^EVO COMMERCE“ d.. Dodatne informacije o uslovima konkursa mogu se dobiti na telefone: 033/235-507..12 ~asova nastavne norme sedmi~no.788. pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.. 2008..O. Pravila Osnovne {kole „Al Walidein-Gazzaz“ Sarajevo. 2008.Gazzaz“ Sarajevo.. godine Op}inski sud u Sarajevu.. van ro~i{ta dana 25. radi naplate potra`ivanja. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu. stav 1. Biografiju 2. 12. kao i da tu`itelju naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 271. A sve u roku od 30 dana po pravosna`nosti ove presude. prebivali{te ili boravi{te.... 20. stav 2. sjednici odr`anoj dana 26. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU.9 ~asova nastavne norme sedmi~no. Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev. 2012.. na osnovu ~lana 348.. godine..... U odgovoru na tu`bu tu`eni }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. Sarajevo. 01. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 182604 11 Ps Sarajevo. ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode. na osnovu ~lana 70. 033/235-496. ZPP-a). sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~lan 334. ZPP-a). koga zastupa Dina Memi} Turkmanovi} advokat iz Sarajeva.44 KM. 01. 02. [kolski odbor Osnovne {kole „Al Walidein Gazzaz“ Sarajevo.O. koga zastupa punomo}nik Kemo Kapur. radi. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj tabli Suda te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda. advokat iz Sarajeva.na iznos od 6.. u daljnjem tekstu: ZPP). protiv tu`enog „BP TRADE“ d. donio je: PRESUDU .O.....o.. godine kao dana dospije}a pa do isplate te da plati sve tro{kove parni~nog postupka kao i sudsku taksu prema odluci suda. Zakona o parni~nom postupku („Sl.38 KM. Odgovor na tu`bu s prilozima predaje se Sudu.. kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja.o.. Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja). pozivom na broj predmeta. u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku..... 21/06 i 26/08) i ~lana 71.. godine raspisuje: KONKURS za popunu upra`njenih radnih mjesta na odre|eno vrijeme do 30. Sarajevo. ZPP-a)... Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) 5. Nastavnik/ca osnova tehni~kog odgoja i kulture `ivljenja. Nastavnik/ca historije..94 KM po~ev od 07.8 ~asova nastavne norme sedmi~no. Branilaca Sarajeva br... odnosno sjedi{te stranaka.. protiv tu`enog „MgMix“ D. sve u roku do 15 dana. ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku. 25.oglasi Dnevni avaz subota.. stru~ni saradnik Senad Had`iomeragi}.. du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu. 4. 1 izvr{ilac Pored op{tih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvr|enih Zakonom o radu i Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju.. 09. ul. Lakta{i... Hasiba Bankovi}a 2a. Ukoliko tu`eni... 033/235-518.. Sudijka Tatjana Arapovi} . 11 Na osnovu ~lana 90. odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava.. godine kao dana dospije}a pa do isplate .198. Obavje{tava se tu`eni da se dostava presude zbog propu{tanja smatra obavljenom protekom roka do 15 dana od dana objavljivanja iste u dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH. predmet spora. Diplomu o ste~enoj stru~noj spremi (VSS ili V[S odgovaraju}eg smjera) 3.. Nastavnik/ca geografije.. 2008. godine 1. stav 3. godine pa do isplate. Kopija li~ne karte 6.. 2012.

finalni me~evi istanbulske amaterske lige igrali su se na stadionu Vefa. U svoju je glavu utuvio fudbal. predstavlja samu tu zajednicu. Objavljivao je ~lanke u razli~itim novinama i ~asopisima i autor je dvije knjige. a nakon {to im se detaljno objasni za{to se moraju preseliti odavde. sve do vojnog udara 12. X EKSKLUZIVNO Objavljujemo dijelove biografije turskog premijera iz knjige „Red`ep Tajip Erdoan: Ra|anje lidera“ O ne predaje do posljednjeg trenutka.“ Tako je. Tayyip je iz daljine osjetio nezadovoljstvo seljana i shvatio je da su pristali zato {to su se pla{ili dr`avne prisile. Godine 2002. Njegov otac Ahmet Erdogan mislio je da je interesiranje njegovog sina za fudbal jedna prolazna strast i pona{ao se kao da ne zna ni{ta o fazama koje je njegov sin pro{ao na polju profesionalizma. buldo`erima. Avdija Salkovi} na istom odsjeku poha|a doktorske akademske studije. I sam zna{. re~e: „Sakupi ljude. Nana nas je sve ganula. godine postao predsjednik omladine izabran je za predsjednika istanbulskog ogranka Refah partije i postao je ~lan Glavnog odbora Refah partije. Ili su pritisnuti dru{tvenim kontekstima ili poti~u iz siroma{tva. U stvarnosti postoje dva Erdogana. ovome kraja?/ Dova se na{a s Milo{}u spaja. veoma se naljutio: „Ja `elim da ti u~i{ i postane{ ~ovjek.Turska nacionalna zajednica u~enika i studenata) i ne zaostaju}i ni za jednom aktivno{}u u mre`i mladih Milli „Zar da ih ne bude. pomisliv{i da }e se suo~iti s o~evim protivljenjem. bio je na takvom nivou da je igrom zaintrigirao tada{njeg trenera Fenerbahçea Tomu Kaloperovi}a. Rje{enje je bio Tayyip Erdogan! (Izdava~ „Dobra knjiga“ Sarajevo i NVO „Svetionik“ Novi Pazar. Po{to je stilom svoje igre podsje}ao na slavnog Beckenbauera. dugogodi{nji saradnici premijera Erdoana. . „Milli Gençlik“ i „Düºünce“. a u Novom Pazaru izlazi u izdanju NVO „Svetionik“.U tom periodu 98% eksproprisanih objekata uradili smo uz dogovor . Ali. kada bi ove stijene i grane imale jezik pa da progovore!. I Tayyip posjeduje jednu konstrukciju koja osje}a bol i tugu. poput male djevoj~ice koja se igra skrivalica. sje}ala se dugih {etnji sa svojim vjerenikom. njegovu `ivotnu putanju okrenula na sasvim suprotnu stranu. godine postane fudbalska zvijezda. odlazimo!“ Najprije sam pomislio da se {ali. uvijek je usmjeren naprema korisnosti selamet partije otvarao je vrata ka u~eni~koj fazi svoje politi~ke karijere. Nakon diplomiranja na spomenutom univerzitetu vratio se u svoj zavi~aj. Godine 1994. Koliko sam razumio. upisuje Vi{u {kolu elektronike i ra~unara na Univerzitetu Marmara u Istanbulu. nanine o~i su zasuzile. nije mu dozvolio da prihvati ovu ponudu. njegovi prijatelji su ga prozvali „Imam Beckenbauer“. vjerovatno. Recenziju je uradio knji`evnik Had`em Hajdarevi}. nano moja! Namu~ila si se.. Autori knjige. septembra 1980. otvore put koji }e Reisa odvesti do mjesta gradona~elnika. svi imaju neku stranu koja im priti{}e `ivot. Mnogo godina kasnije. ka{ikarima i upravlja~ima ostalih ma{ina. @ivot nije pru`io priliku Recepu Tayyipu Erdoganu da Milli selamet partije za op}inu Beyoglu (Bejolu). recenzent Had`em Hajdarevi}) (Oprema teksta je redakcijska) . te{kim `ivotom posjeduje jedno {iroko polje koje dijeli s prosje~nim ljudima Turske. Radi u gradskoj biblioteci u Novom Pazaru. O~eva zabrana Godinama je bio na ~elu gradske partijske organizacije.Poticao je iz Kasimpa{e. nije izlazila iz svoje samo}e sve dok joj ne dosadi. Njegovi govori. godine iza{la zenima svojih pamu~nih {alu Republici Turskoj. sjenki {to su se pred kraj dana pru`ale po vodi. pre- dstavlja samu tu zajednicu. protkani ajetima i hadisima. kad je vidio da poku{aji uvjeravanja oca ne}e dati rezultata. godine u Novom Pazaru u kojem je zavr{io osnovnu i srednju {kolu. U ovom broju na{ list objavljuje odlomak koji po~inje s Erdoanovim djetinjstvom: . morali ste imati u vidu i Tayyipovu savjest. Svojom ljudskom stranom. a koja je jednog mladog ~ovjeka veoma lahko skretala s pravog puta. gradona~elni~e. jedna od najboljih biografija turskog premijera Red`epa Tajipa Erdoana (Recep Tayyip Erdogan). a mi }emo zapo~eti posao ru{enja objekata. Sa seljanima smo se sporazumjeli o pitanju nadoknade. Uporedo s fudbalskom avanturom. Mi smo jedno tu`no dru{tvo. zatim jeziku u Novom Pazaru bi ponovo nastavljala s i Sarajevu pri~anjem. uskoro vara. Probaj. zatra`io je dva dana da razmisli. Slu`ba narodu jest slu`ba Bogu. uop}e nije li~io na nekog ko se {ali. marta 1994. Du` potoka bile su debele vrbe. vidi da li li~i na va{e ajrane!“ Uz rije~i: „@iva bila.. Erdoganov politi~ki pragmatizan u raspu}ima na kojima se sastaje sa zajednicom i u kojima. Godine 1985. Ovo naprijed bio je tr{~ar.Da vam objasnim ovako . taktici i strategiji. U godinama kad je upisao fakultet. Po{tovao je vje{tinu govora. postoji jedna druga osobina koja podupire njegovu politi~ku karijeru. tovari nas tugom. godine iza{la u Republici Turskoj. Toliko nas je bilo da je neko ko je gledao izdaleka mogao pomisliti da se radi o nekoj vojnoj jedinici koja je krenula na vje`be. koji je u timu IETT-a igrao u {picu. I Tayyip je bio s nama.. Godine 1975. Me|utim.“ Nana je po~ela: „Otkad znam za sebe `ivim ovdje. ove vrijedne rije~i ne bivaju vi{e od jednog slogana koji se u predizbornim kampanjama stalno ponavlja. obavljao je i funkciju savjetnika za medije u gradskoj upravi grada Istanbula. mi smo jedno isto~nja~ko dru{tvo. Dok smo se slu`ili i razgovarali.. Iste godine postao je predsjednik omladine Milli selamet partije na nivou Istanbula. napa}eni gra|ani Istanbula najzad su prona{li izlaz koji su tra`ili. koji je u tom trenutku posmatrao me~. vla`ne svje`ine vrba. Veysel Eroglu (Vejsel Erolu) se ubacuje u razgovor: . nije odustajao ni od politi~ke karijere.. Godine 1976. nastavljena je jo{ ve}im intenzitetom tokom srednje {kole. Sve i da je Tayyip Erdogan poletio od radosti u zrak kada mu je uprava Fenerbahçea ponudila transfer. s vremena na vrijeme bi izlazi i napa bosanskom uzdahnula utihnula. 13 Slu`ba narodu jest slu`ba Bogu Tajip Erdoan ove rije~i nikada nije koristio reda radi. ruke ti ne bi dostigle. a koji se kasnije ~esto i zaboravi. Naslovnica knjige „Red`ep Dok je svoj ka`iprst Tajip Erdoan: Ra|anje lidera“: nje`no {etala po cvjetnim dePo~etkom 2011. Osim onih koji `ive u vilama na Bosforu. nastala tokom osnovne {kole.“ IZ BIOGRAFIJE AUTORA Husejin Besli ro|en je 18. on uop}e nije pridavao pa`nje obe}anjima koja je nosila logika kasimpa{alijskog duha. koje su prva iskustva u radu na terenu stekle tokom njegove kandidature za predsjednika op}ine Beyoglu. Mo`e se re}i da iza Erdoganova uspjeha stoji krajnje uspje{na harmonija ove dvije strane. partije osnovane kao nastavak zatvorene Milli selamet partije. Dogovorenog dana stigli smo u selo sa ljudima iz osiguranja.. i osobita oratorska vje{tina privla~ili su mase slu{alaca.mo`da i najve}a . Tayyip Erdogan je rekao jednom novinaru: „Zbog svog oca propustio sam mnogo sli~nih prilika. Me|utim. Vremenom je usavr{io talent za ovaj sport. godine. dijete moje! Ah. Fudbalska avantura Za podru~je BiH njen izdava~ je „Dobra knjiga“ Sarajevo. nalazio se na mjestu predsjednika ogranka Refah partije za op}inu Beyoglu. godine..12 4. uskoro izlazi i na bosanskom jeziku u Novom Pazaru i Sarajevu. Obradovali su se kada su ugledali gradona~elnika. godine u Göreleu pokraj Giresuna. Rekao je: „Hajde. pri{la nam je jedna nana: „Dobro do{li.“ A jedna od „propu{tenih“ prilika za kojima `ali . upisuje se na Filolo{ki fakultet Univerziteta u Beogradu. jata ~voraka i jo{ mnogo ~ega {to je pripadalo tome vremenu. prihvativ{i ponudu od 1. FEBRUAR/VELJA^A 2012. da postigne gol u {ansi koja mu se uka`e. Diplomirao je na Fakultetu za knji`evnost Univerziteta u Istanbulu (Odsjek psihologija) i na Institutu organizacionih nauka Univerziteta u Istanbulu. Zavr{io je Licej Imam Hatip i Odsjek za dru{tvene i organizacione nauke Orta Dogu Univerziteta.. Ukratko. Gradona~elnik je ovu slaba{nu. Otad je bio profesionalac i za `ivot zara|ivao igraju}i fudbal. Yusuf Beyazit (Jusuf Bejazit) bio je predsjednik Direkcije za eksproprijaciju nekretnina: . Osim toga. a ne zbog li~nog uvjerenja. nikada ne}e zaboraviti. oni }e svojevoljno napustili selo.re~e i po~e pri~ati doga|aj koji. Omladina koju je odgajao za ove dane i `ene ~lanice partije. s druge strane. „Veysele!“ Kada se malo smiri.“ Pri~aju}i o pro{losti. Bo`e. uvijek je usmjeren naprema korisnosti. smjer turski jezik i knji`evnost. suprotno tome. koja je po~etkom 2011. U me|uvremenu aktivno se bavi prevo|enjem s tu- Avdija Salkovi} (Foto: Samir Jejna) rskog jezika. rekao je da polazi i on. ljudi u njemu vide svoje stanje.. da vjeruje u sebe i da se nikada ne predaje. ruku pod ruku.. ali. autora Husejina Beslija (Hüseyin) i Omera Ozbaja (Ömer Özbay). pre{ao je u IETT. Politi~ari mnogo vole i koriste ove rije~i. pri|i i pri~aj nam! Izgleda da si ti najstarija u ovom selu. napravili smo nani mjesto me|u na- ma. Pored identiteta sportiste. Osim rukovode}ih funkcija u razli~itim dr`avnim preduze}ima. s druge strane. O`enjen je i otac je troje djece.. imao je samo dvadeset dvije godine. prijevod s turskog jezika Avdija Salkovi}.. te funkciju glavnog urednika dnevnih novina Yeni ªafak. Omer Ozbaj ro|en je u Ankari 1952. Naposljetku. A sada je. Da proba{ da je obuhvati{. Na`alost. mnogo ga je ganulo njeno gostoprimstvo. Pobuna Istanbula Mo`da je samo i `ivjela u pro{losti. a {ta smo drugo mogli re}i? Zaustaviv{i ekipu malo pozadi. Kada su se u ve~eri 27. aprila 1953. stav koji je Tayyip Erdogan zauzeo u ovoj i sli~nim situacijama komentari{e kao posjedovanje veoma jakih osje}anja humanosti: „Vrlo je malo ljudi u ovoj zemlji koji nemaju boli i patnji. pobjedi i porazu.Donijeli smo odluku da izmjestimo jedno selo na padinama potoka koji je napajao akumulaciono jezero Darlik (Darlik).jest ponuda koja mu je do{la od Fenerbahçea (Fenerbah~e). godine. eto. `alosne vrbe. kako ka`e. Privukav{i pa`nju na sebe okretno{}u na terenu. nasmijanu staricu veoma zavolio. kakva sje}anja gaji{ u vezi s pro{losti. neka su ti ruke zdrave!“. uskoro izlazi i na bosanskom jeziku u Novom Pazaru i Sarajevu Husejin Besli i Omer Ozbaj jen je i otac je dvoje djece. tada je bilo mnogo ljep{e nego {to je sada. Naravno. pogledao sam ga. Ova knjiga. FEBRUAR/VELJA^A 2012. morali smo odlo`iti ru{enje sve dok seljani svojevoljno ne isprazne ku}e. ti se bavi{ nemogu}im stvarima!“ Rekav{i ovo. U ovim godinama nau~io je da naspram te{ko}a ne padne u strah. sastaje se s ljudskom zajednicom.. odgovornost na koju one aludiraju prihvatio je jednim vjerni~kim zadovoljstvom i u~inio je parolom poimanja slu`bovanja. pjesnik te dane definira stihovima: Svakim se novim jutrom/i novo bu|enje ra|a. godine iza{la u Republici Turskoj. Jedan je ~ovjek Erdogan koji sa svojom svije{}u.U nekim slu~ajevima nije bilo dovoljno da dobijete i pristanak ljudi. odgovornost na koju one aludiraju prihvatio je jednim vjerni~kim zadovoljstvom i u~inio je parolom poimanja slu`bovanja d ovog broja „Avazov“ prilog „Sedmica“ po~inje s ekskluzivnim objavljivanjem odlomaka knjige „Red`ep Tajip Erdoan: Ra|anje lidera“. da ste vidjeli. Husejin Besli i Omer Ozbaj u njoj obra|uju put i politi~ko uzdizanje jednog od najve}ih vo|a savremene Turske. otvorile glasa~ke kutije. Me|utim. bio kandidat za gradona~elnika Istanbula.. ali. gmati~ni Erdogan. do{li smo do seljana. Nanin ajran U periodu kada je bio gradona~elnik Istanbula. Mir koji je tra`ila nalazila je me|u sje}anjima jednog skoro stoljetnog `ivota koji se polahko rastapao. na kojem ~etiri godine kasnije diplomira. da se Premijer Erdoan po~eo je igrati fudbal u osnovnoj {koli i nikada ga nije ostavio u sljede}ih gotovo {esnaest godina. tradiciju i moralna na~ela sredine u kojoj je `ivio. Bio je dijete kvarta u kojem najbr`i put razlikovanja od ostalih drugara prolazi putem mangupluka. Uz saglasnost autora knjigu je preveo Avdija Salkovi} iz Novog Pazara. Nogometni performans Tayyipa Erdogana. O`en- Naslovnica knjige „Red`ep Tajip Erdoan: Ra|anje lidera“: Po~etkom 2011. bila je najva`nije iskustvo {to ga je nosilo do mjesta na kojem se danas nalazi. Strast prema fudbalu. koja bi. sve do vojnog udara 12. sazivu Skup{tine Repubike Turske. Po~eo je igrati fudbal u osnovnoj {koli i nikada ga nije ostavio u sljede}ih gotovo {esnaest godina. Kada je saznao za ponudu Eskiºehirspora (Eski{ehirspor). 4. Jedan od bliskih saradnika u vrijeme jo{ dok je bio gradona~elnik Istanbula i neko ko ga jako dobro poznaje Burhan Metin. Kao da je ju~er bilo. Te{ko sam se sustezao da ne zapla~em. iskreno su stisnuli zube i radili na tome da IZ BIOGRAFIJE PREVODIOCA Avdija Salkovi} ro|en je 1974. Tayyip Erdogan ove rije~i nikada nije koristio reda radi. Tayyip Erdogan je pre{ao u Sportski klub Camialti (D`amialti). 2012. izgra|uje sli~nosti ~ovjeka na ulici i hvata ga za du{u. Pored toga. Pogledao sam gradona~elnika. Ovo je veoma staro selo. dijete moje! Svojim rukama sam ti napravila ajran od doma}eg mlijeka.“.“ „Ko zna. suprotno tome. godine provedene u fudbalu nau~ile su ga brzini i ravnote`i. bio je i savjetnik predsjednika Partije pravde i razvoja (AK partije) i narodni poslanik u 22.. Svako dijete koje igra fudbal ma{ta da jednog dana postane velika zvijezda. uz rije~i: „Ima li. analiziraju}i neke doga|aje koje je li~no vidio. Istanbul se pobunio!. du` potoka. Kada je 1976. bio je primoran odbiti ovu ponudu.i ka`e da je samo 2% sudski procesuirano. Godine 1984. zapo~eta u ranoj mladosti. koji se dugi niz godina oblikovao u Milli Goru{u (Milli Görüº) u kojemu se bavio politikom. uz napor identi~an duhu Nacionalnog oslobo|enja. a to je {to je bio svr{enik liceja Imam Hatip. To i jeste ono {to ga ~ini centrom privla~nosti. kada je rije~ o jednom osjetljivom pitanju kao {to je ru{enje.000 lira. @ivot kojim `ivimo. istovremeno je nastavljao sa du`nostima u MTTB-u (Milli Türk Talebe Birligi . Nakon osnovnih studija i ste~ene master diplome. . Fudbalska avantura. Drugi je pra- Erdoanov politi~ki pragmatizan u raspu}ima na kojima se sastaje sa zajednicom i u kojima. septembra 1980. I mi smo rekli: „Svakako. Bilo je vi{e zelenila. i on je bio pla~ljiv. Svoje pjesme i tekstove objavljivao je u ~asopisima „Talebe“.Kako je to izgledalo? . Kaloperovi} je upravi odnio ponudu za fudbalera Erdogana i zatra`io da odmah realizuju njegov transfer. koja je do{la ne{to kasnije.

Veysel Eroglu (Vejsel Erolu) se ubacuje u razgovor: .Donijeli smo odluku da izmjestimo jedno selo na padinama potoka koji je napajao akumulaciono jezero Darlik (Darlik). nije odustajao ni od politi~ke karijere.Turska nacionalna zajednica u~enika i studenata) i ne zaostaju}i ni za jednom aktivno{}u u mre`i mladih Milli „Zar da ih ne bude. morali smo odlo`iti ru{enje sve dok seljani svojevoljno ne isprazne ku}e. Tayyip je iz daljine osjetio nezadovoljstvo seljana i shvatio je da su pristali zato {to su se pla{ili dr`avne prisile. godine. uz rije~i: „Ima li. taktici i strategiji. I Tayyip je bio s nama. O~eva zabrana Godinama je bio na ~elu gradske partijske organizacije. bio je i savjetnik predsjednika Partije pravde i razvoja (AK partije) i narodni poslanik u 22. on uop}e nije pridavao pa`nje obe}anjima koja je nosila logika kasimpa{alijskog duha. jedna od najboljih biografija turskog premijera Red`epa Tajipa Erdoana (Recep Tayyip Erdogan). oni }e svojevoljno napustili selo. Godine 1984. uskoro izlazi i na bosanskom jeziku u Novom Pazaru i Sarajevu Husejin Besli i Omer Ozbaj jen je i otac je dvoje djece. Omladina koju je odgajao za ove dane i `ene ~lanice partije. FEBRUAR/VELJA^A 2012. X EKSKLUZIVNO Objavljujemo dijelove biografije turskog premijera iz knjige „Red`ep Tajip Erdoan: Ra|anje lidera“ O ne predaje do posljednjeg trenutka. godine iza{la zenima svojih pamu~nih {alu Republici Turskoj. Tayyip Erdogan je pre{ao u Sportski klub Camialti (D`amialti). Me|utim.. koja je po~etkom 2011.. Husejin Besli i Omer Ozbaj u njoj obra|uju put i politi~ko uzdizanje jednog od najve}ih vo|a savremene Turske. Bilo je vi{e zelenila. Privukav{i pa`nju na sebe okretno{}u na terenu. Te{ko sam se sustezao da ne zapla~em. Recenziju je uradio knji`evnik Had`em Hajdarevi}. protkani ajetima i hadisima. O`enjen je i otac je troje djece. Otad je bio profesionalac i za `ivot zara|ivao igraju}i fudbal. do{li smo do seljana. kakva sje}anja gaji{ u vezi s pro{losti. godine u Novom Pazaru u kojem je zavr{io osnovnu i srednju {kolu.12 4. Pored toga. Koliko sam razumio. koji se dugi niz godina oblikovao u Milli Goru{u (Milli Görüº) u kojemu se bavio politikom.U nekim slu~ajevima nije bilo dovoljno da dobijete i pristanak ljudi. prijevod s turskog jezika Avdija Salkovi}. Istanbul se pobunio!. njegovi prijatelji su ga prozvali „Imam Beckenbauer“. tovari nas tugom. Da proba{ da je obuhvati{. Slu`ba narodu jest slu`ba Bogu.mo`da i najve}a . Kaloperovi} je upravi odnio ponudu za fudbalera Erdogana i zatra`io da odmah realizuju njegov transfer. „Milli Gençlik“ i „Düºünce“. U ovim godinama nau~io je da naspram te{ko}a ne padne u strah. nije mu dozvolio da prihvati ovu ponudu.. odgovornost na koju one aludiraju prihvatio je jednim vjerni~kim zadovoljstvom i u~inio je parolom poimanja slu`bovanja. stav koji je Tayyip Erdogan zauzeo u ovoj i sli~nim situacijama komentari{e kao posjedovanje veoma jakih osje}anja humanosti: „Vrlo je malo ljudi u ovoj zemlji koji nemaju boli i patnji. Politi~ari mnogo vole i koriste ove rije~i. kada bi ove stijene i grane imale jezik pa da progovore!. dugogodi{nji saradnici premijera Erdoana. Probaj... Mi smo jedno tu`no dru{tvo. na kojem ~etiri godine kasnije diplomira. iskreno su stisnuli zube i radili na tome da IZ BIOGRAFIJE PREVODIOCA Avdija Salkovi} ro|en je 1974. Nakon osnovnih studija i ste~ene master diplome. Pobuna Istanbula Mo`da je samo i `ivjela u pro{losti.. ruku pod ruku. Yusuf Beyazit (Jusuf Bejazit) bio je predsjednik Direkcije za eksproprijaciju nekretnina: . gmati~ni Erdogan. njegovu `ivotnu putanju okrenula na sasvim suprotnu stranu. Diplomirao je na Fakultetu za knji`evnost Univerziteta u Istanbulu (Odsjek psihologija) i na Institutu organizacionih nauka Univerziteta u Istanbulu. Osim rukovode}ih funkcija u razli~itim dr`avnim preduze}ima.. Po{tovao je vje{tinu govora. nastala tokom osnovne {kole. Bo`e. autora Husejina Beslija (Hüseyin) i Omera Ozbaja (Ömer Özbay). s vremena na vrijeme bi izlazi i napa bosanskom uzdahnula utihnula.. godine provedene u fudbalu nau~ile su ga brzini i ravnote`i. @ivot nije pru`io priliku Recepu Tayyipu Erdoganu da Milli selamet partije za op}inu Beyoglu (Bejolu). veoma se naljutio: „Ja `elim da ti u~i{ i postane{ ~ovjek. jata ~voraka i jo{ mnogo ~ega {to je pripadalo tome vremenu. mnogo ga je ganulo njeno gostoprimstvo. Drugi je pra- Erdoanov politi~ki pragmatizan u raspu}ima na kojima se sastaje sa zajednicom i u kojima. Nana nas je sve ganula. postoji jedna druga osobina koja podupire njegovu politi~ku karijeru. Ovo je veoma staro selo. Naslovnica knjige „Red`ep Dok je svoj ka`iprst Tajip Erdoan: Ra|anje lidera“: nje`no {etala po cvjetnim dePo~etkom 2011.U tom periodu 98% eksproprisanih objekata uradili smo uz dogovor . Vremenom je usavr{io talent za ovaj sport. eto. `alosne vrbe. Mnogo godina kasnije. godine iza{la u Republici Turskoj. kada je rije~ o jednom osjetljivom pitanju kao {to je ru{enje. obavljao je i funkciju savjetnika za medije u gradskoj upravi grada Istanbula. U svoju je glavu utuvio fudbal.“ „Ko zna. Po{to je stilom svoje igre podsje}ao na slavnog Beckenbauera. Na`alost. Fudbalska avantura Za podru~je BiH njen izdava~ je „Dobra knjiga“ Sarajevo. upisuje se na Filolo{ki fakultet Univerziteta u Beogradu. i on je bio pla~ljiv. upisuje Vi{u {kolu elektronike i ra~unara na Univerzitetu Marmara u Istanbulu. a to je {to je bio svr{enik liceja Imam Hatip. bio kandidat za gradona~elnika Istanbula. uop}e nije li~io na nekog ko se {ali. ljudi u njemu vide svoje stanje. ove vrijedne rije~i ne bivaju vi{e od jednog slogana koji se u predizbornim kampanjama stalno ponavlja. Dok smo se slu`ili i razgovarali. nanine o~i su zasuzile. koja bi.“ Tako je. Nogometni performans Tayyipa Erdogana.. uskoro izlazi i na bosanskom jeziku u Novom Pazaru i Sarajevu.“ Nana je po~ela: „Otkad znam za sebe `ivim ovdje. istovremeno je nastavljao sa du`nostima u MTTB-u (Milli Türk Talebe Birligi .. zapo~eta u ranoj mladosti. zatim jeziku u Novom Pazaru bi ponovo nastavljala s i Sarajevu pri~anjem. godine postane fudbalska zvijezda. 13 Slu`ba narodu jest slu`ba Bogu Tajip Erdoan ove rije~i nikada nije koristio reda radi. pre- dstavlja samu tu zajednicu. koji je u timu IETT-a igrao u {picu. Godine 1994. godine postao predsjednik omladine izabran je za predsjednika istanbulskog ogranka Refah partije i postao je ~lan Glavnog odbora Refah partije.“. nalazio se na mjestu predsjednika ogranka Refah partije za op}inu Beyoglu. odgovornost na koju one aludiraju prihvatio je jednim vjerni~kim zadovoljstvom i u~inio je parolom poimanja slu`bovanja d ovog broja „Avazov“ prilog „Sedmica“ po~inje s ekskluzivnim objavljivanjem odlomaka knjige „Red`ep Tajip Erdoan: Ra|anje lidera“. bio je primoran odbiti ovu ponudu. ovome kraja?/ Dova se na{a s Milo{}u spaja. Kada je 1976. Kada je saznao za ponudu Eskiºehirspora (Eski{ehirspor). ali. godine. analiziraju}i neke doga|aje koje je li~no vidio. rekao je da polazi i on. napa}eni gra|ani Istanbula najzad su prona{li izlaz koji su tra`ili. poput male djevoj~ice koja se igra skrivalica. a koji se kasnije ~esto i zaboravi. Fudbalska avantura. a mi }emo zapo~eti posao ru{enja objekata. O`en- Naslovnica knjige „Red`ep Tajip Erdoan: Ra|anje lidera“: Po~etkom 2011. aprila 1953. Sa seljanima smo se sporazumjeli o pitanju nadoknade. Uz saglasnost autora knjigu je preveo Avdija Salkovi} iz Novog Pazara. buldo`erima. sve do vojnog udara 12. marta 1994.Da vam objasnim ovako . izgra|uje sli~nosti ~ovjeka na ulici i hvata ga za du{u. a {ta smo drugo mogli re}i? Zaustaviv{i ekipu malo pozadi. da postigne gol u {ansi koja mu se uka`e. Zavr{io je Licej Imam Hatip i Odsjek za dru{tvene i organizacione nauke Orta Dogu Univerziteta. Svojom ljudskom stranom. pogledao sam ga. Nanin ajran U periodu kada je bio gradona~elnik Istanbula. Godine 1976. a nakon {to im se detaljno objasni za{to se moraju preseliti odavde. suprotno tome. Naravno. otvore put koji }e Reisa odvesti do mjesta gradona~elnika. nije izlazila iz svoje samo}e sve dok joj ne dosadi. . Njegovi govori. 4. pomisliv{i da }e se suo~iti s o~evim protivljenjem. pri{la nam je jedna nana: „Dobro do{li. ti se bavi{ nemogu}im stvarima!“ Rekav{i ovo.Kako je to izgledalo? . Tayyip Erdogan je rekao jednom novinaru: „Zbog svog oca propustio sam mnogo sli~nih prilika. Du` potoka bile su debele vrbe. Strast prema fudbalu. recenzent Had`em Hajdarevi}) (Oprema teksta je redakcijska) . Erdoganov politi~ki pragmatizan u raspu}ima na kojima se sastaje sa zajednicom i u kojima. a ne zbog li~nog uvjerenja. dijete moje! Ah. tada je bilo mnogo ljep{e nego {to je sada. vjerovatno. septembra 1980. Iste godine postao je predsjednik omladine Milli selamet partije na nivou Istanbula. Kao da je ju~er bilo. Jedan je ~ovjek Erdogan koji sa svojom svije{}u. Tayyip Erdogan ove rije~i nikada nije koristio reda radi. pre{ao je u IETT. sje}ala se dugih {etnji sa svojim vjerenikom. Mir koji je tra`ila nalazila je me|u sje}anjima jednog skoro stoljetnog `ivota koji se polahko rastapao.. FEBRUAR/VELJA^A 2012. I mi smo rekli: „Svakako. godine iza{la u Republici Turskoj. re~e: „Sakupi ljude. kako ka`e. Toliko nas je bilo da je neko ko je gledao izdaleka mogao pomisliti da se radi o nekoj vojnoj jedinici koja je krenula na vje`be. uz napor identi~an duhu Nacionalnog oslobo|enja. du` potoka. imao je samo dvadeset dvije godine. finalni me~evi istanbulske amaterske lige igrali su se na stadionu Vefa.“ Pri~aju}i o pro{losti.Poticao je iz Kasimpa{e.jest ponuda koja mu je do{la od Fenerbahçea (Fenerbah~e). Osim toga. koje su prva iskustva u radu na terenu stekle tokom njegove kandidature za predsjednika op}ine Beyoglu. nano moja! Namu~ila si se. Me|utim.i ka`e da je samo 2% sudski procesuirano. Dogovorenog dana stigli smo u selo sa ljudima iz osiguranja. da vjeruje u sebe i da se nikada ne predaje. napravili smo nani mjesto me|u na- ma. zatra`io je dva dana da razmisli. Sve i da je Tayyip Erdogan poletio od radosti u zrak kada mu je uprava Fenerbahçea ponudila transfer. neka su ti ruke zdrave!“. Omer Ozbaj ro|en je u Ankari 1952. ruke ti ne bi dostigle. odlazimo!“ Najprije sam pomislio da se {ali. s druge strane. Bio je dijete kvarta u kojem najbr`i put razlikovanja od ostalih drugara prolazi putem mangupluka. Ukratko. nastavljena je jo{ ve}im intenzitetom tokom srednje {kole. prihvativ{i ponudu od 1. otvorile glasa~ke kutije. nikada ne}e zaboraviti. Jedan od bliskih saradnika u vrijeme jo{ dok je bio gradona~elnik Istanbula i neko ko ga jako dobro poznaje Burhan Metin. dijete moje! Svojim rukama sam ti napravila ajran od doma}eg mlijeka. U stvarnosti postoje dva Erdogana. sjenki {to su se pred kraj dana pru`ale po vodi. godine u Göreleu pokraj Giresuna. uvijek je usmjeren naprema korisnosti. Svoje pjesme i tekstove objavljivao je u ~asopisima „Talebe“. pjesnik te dane definira stihovima: Svakim se novim jutrom/i novo bu|enje ra|a. Ali. Uporedo s fudbalskom avanturom. Mo`e se re}i da iza Erdoganova uspjeha stoji krajnje uspje{na harmonija ove dvije strane. Radi u gradskoj biblioteci u Novom Pazaru.re~e i po~e pri~ati doga|aj koji. Avdija Salkovi} na istom odsjeku poha|a doktorske akademske studije. pri|i i pri~aj nam! Izgleda da si ti najstarija u ovom selu. Naposljetku. te{kim `ivotom posjeduje jedno {iroko polje koje dijeli s prosje~nim ljudima Turske. . a u Novom Pazaru izlazi u izdanju NVO „Svetionik“. smjer turski jezik i knji`evnost. ali. da ste vidjeli. A sada je. Objavljivao je ~lanke u razli~itim novinama i ~asopisima i autor je dvije knjige. uvijek je usmjeren naprema korisnosti selamet partije otvarao je vrata ka u~eni~koj fazi svoje politi~ke karijere. Kada su se u ve~eri 27. vla`ne svje`ine vrba. godine. nasmijanu staricu veoma zavolio. partije osnovane kao nastavak zatvorene Milli selamet partije. da se Premijer Erdoan po~eo je igrati fudbal u osnovnoj {koli i nikada ga nije ostavio u sljede}ih gotovo {esnaest godina. Godine 1975. Ovo naprijed bio je tr{~ar. Rje{enje je bio Tayyip Erdogan! (Izdava~ „Dobra knjiga“ Sarajevo i NVO „Svetionik“ Novi Pazar. predstavlja samu tu zajednicu. To i jeste ono {to ga ~ini centrom privla~nosti. „Veysele!“ Kada se malo smiri.. Po~eo je igrati fudbal u osnovnoj {koli i nikada ga nije ostavio u sljede}ih gotovo {esnaest godina. U me|uvremenu aktivno se bavi prevo|enjem s tu- Avdija Salkovi} (Foto: Samir Jejna) rskog jezika. Me|utim. sve do vojnog udara 12. kad je vidio da poku{aji uvjeravanja oca ne}e dati rezultata. Njegov otac Ahmet Erdogan mislio je da je interesiranje njegovog sina za fudbal jedna prolazna strast i pona{ao se kao da ne zna ni{ta o fazama koje je njegov sin pro{ao na polju profesionalizma. I sam zna{. Ili su pritisnuti dru{tvenim kontekstima ili poti~u iz siroma{tva. bila je najva`nije iskustvo {to ga je nosilo do mjesta na kojem se danas nalazi. svi imaju neku stranu koja im priti{}e `ivot. uskoro vara. I Tayyip posjeduje jednu konstrukciju koja osje}a bol i tugu. ka{ikarima i upravlja~ima ostalih ma{ina. U ovom broju na{ list objavljuje odlomak koji po~inje s Erdoanovim djetinjstvom: . morali ste imati u vidu i Tayyipovu savjest. Obradovali su se kada su ugledali gradona~elnika. vidi da li li~i na va{e ajrane!“ Uz rije~i: „@iva bila. Ova knjiga. i osobita oratorska vje{tina privla~ili su mase slu{alaca.000 lira. sazivu Skup{tine Repubike Turske. Pored identiteta sportiste. gradona~elni~e. Pogledao sam gradona~elnika. pobjedi i porazu. tradiciju i moralna na~ela sredine u kojoj je `ivio.“ IZ BIOGRAFIJE AUTORA Husejin Besli ro|en je 18. koja je do{la ne{to kasnije. @ivot kojim `ivimo. Autori knjige. a koja je jednog mladog ~ovjeka veoma lahko skretala s pravog puta. te funkciju glavnog urednika dnevnih novina Yeni ªafak. Gradona~elnik je ovu slaba{nu.“ A jedna od „propu{tenih“ prilika za kojima `ali . s druge strane. suprotno tome.. sastaje se s ljudskom zajednicom. U godinama kad je upisao fakultet. Svako dijete koje igra fudbal ma{ta da jednog dana postane velika zvijezda. bio je na takvom nivou da je igrom zaintrigirao tada{njeg trenera Fenerbahçea Tomu Kaloperovi}a.. Osim onih koji `ive u vilama na Bosforu. mi smo jedno isto~nja~ko dru{tvo. Rekao je: „Hajde. septembra 1980. Nakon diplomiranja na spomenutom univerzitetu vratio se u svoj zavi~aj. Godine 2002.. 2012. Godine 1985. koji je u tom trenutku posmatrao me~.

sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja u smislu odredbi ~lana 182.00 KM po~ev od 30. ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode. objavljuje BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Mals 104150 09 Mals Sarajevo.. Sudija Lejla Nuriki} Dana 06.o.06 KM.06 KM sa zateznom kamatom od 03. Ukoliko tu`eni u roku od 30 dana sudu ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu. ZPP-a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be.00 KM. sudija Lejla Nuriki}. terenska kancelarija Jajce. Vesela bb. 4. 2012. 2009. g. a radi isplate duga u iznosu od 554. Sarajevo. na osnovu ~lana 348. Obavje{tava se tu`eni da se dostava tu`be smatra obavljenom protekom roka do 15 dana od dana objavljivanja iste na oglasnoj plo~i suda i u jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. radi duga v. godine pa do isplate. procjenom i prodajom pokretnih stvari oba izvr{enika. stav 2. stru~ni saradnik Senad Had`iomeragi}.dostavu tu`be na odgovor - OGLAS Kojim se obavje{tava izvr{enik Sejfi} Semra. godine Op}inski sud u Bugojnu.na iznos od 450. 07. protiv izvr{enika Ja{arevi} Benjamin sin Suada. ul. ili u toku pripremanja glavne rasprave. godine tu`itelj je kod ovog suda podnio tu`bu protiv tu`enog. Protiv rje{enja o izvr{enju. protiv tu`enog „DRITO“ Dru{tvo za projektovanje. a najkasnije na pripremnom ro~i{tu.00 KM. od 09. prijedlog }e se smatrati tu`bom. ZPP-a. 294. i ~lana 71. Sarajevo.00 KM po~ev od 26. opremu objekata. a po proteku 15 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnom listu Dnevni Avaz. pa do isplate i nadoknadi mu tro{kove postupka u iznosu 30. ZPP-a mora imati svaki podnesak. u izvr{nom postupku tra`itelja izvr{enja Mikrokreditna fondacija „SUNRISE“ Sarajevo. 2008. godine Op}inski sud u Sarajevu. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. te pljenidbom. 09. dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. podnijeti protivtu`bu. uz naknadu tro{kova postupka. odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava. kojim rje{enjem je nalo`eno izvr{enicima da tra`itelju izvr{enja isplate iznos od 294. 24.o.00 KM. Bugojno i Sejfi} Semra k}i Omera. 01. 80. Ukoliko izvr{enik protiv ovog rje{enja podnese prigovor. dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice. (raniji naziv „TECHNOARREDO“ d. advokat iz Sarajeva. Sarajevo). stav 3. sve u roku od 15 dana. 09. februar/velja~a 2012. 46 0 I 021199 10 I. Dnevni avaz oglasi BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BUGOJNU Broj: 46 0 I 021199 10 I Bugojno.o. donese odluku kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju isplati iznos od 554. Stru~ni saradnik Senad Had`iomeragi} . pa je tu`eni du`an da u skladu sa odredbama ~lana 70. te pravni osnov za navode tu`enog. ul. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu. pa je predlo`eno da sud nakon provedene rasprave. smatra se da je oglas dostavljen izvr{eniku Sejfi} Semri. sve u roku od 3 dana od dana prijema rje{enja. godine pa do isplate. Azize [a}irbegovi} br. Zakona o parni~nom postupku („Slu`bene novine Federacije BiH“ broj 53/03) OBJAVLJUJE . usluge i trgovinu „export-import“ d. 2010.14 Subota. 01. 11.s. 2008. izvr{enik mo`e ulo`iti prigovor u roku od 8 dana od dana prijema. 2010. 2012. Ukoliko u ostavljenom roku ne izmire cjelokupan dug izvr{enje }e se provesti pljenidbom 1/2 nov~anog iznosa koji izvr{enik Sejfi} Semra prima kao uposlenik restorana „Bajri}“. g. u pravnoj stvari tu`itelja ZDRAVSTVENA USTANOVA POLIKLINIKA MIMO MEDICAL. sa zakonskom zateznom kamatom i to: . radi duga od 554.na iznos od 104. .o.00 KM. 12. te navesti i druge podatke koje u skladu sa odredbama ~lana 334. 09. Maka Dizdara bb. Pavice bb Bugojno. ZPP-a. da je ovaj sud donio rje{enje o izvr{enju br. Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev. koga zastupa Amra Gurda.

Komemoracije. Zvao se ZDRU@ENA LISTA: Nijaz Durakovi}. Uznemirenim glasom pita me jesam li ~uo da je umro Nijaz Durakovi}. Miro. 550. 65. a onda povratak u smogom zaga|eno Sarajevo. FEBRUAR/VELJA^A 2012.000 ku}a i zgrada. 2. Da je vi{e ~eda u svakom narodu pa da nam naprave normalnu dr`avu! U kojoj nikome ne}e biti tijesno. Pa da se vi{e bavimo ekonomijom. pratnje. direkcijama. a ne politikant. 450. Bio je vrstan politi~ar. ta tu`na vijest brzo je potvr|ena. Ali. tri elektroprivrede. Kiro i prof. koji je iza{ao na prve poslijeratne izbore. A s na{im partnerom Emilom i njegovom „Atlantic grupom“ skoro 5.. A nije da ih nije bilo. Nijazovog ulaska u Predsjedni{tvo RBiH. Galamd`ija i onih drugih. posljednji ispra}aj. Borio se za vlast da ljudima bude bolje. prof. sun~an dan. niko ni{ta nije ~uo. tri telekoma. januar Nedjelja. zajedno s vjernim Esom Zgodi}em. . U kojoj }e ljudi vjerovati jedni drugima. upravnim odborima. januar Dao je ime partiji Prolazim pored zgrade CK SK BiH (SDP). Ba{ovi}. Bio je rat. U kojoj }emo mo}i `ivjeti zajedno. Karlo. Ali. politi~ar Skijanje na Bjela{nici Skijanje na olimpijskoj Bjela{nici s Kemom. jedna. Jasenko Bijedi}.. Ena marljivo pola`e ispite i sprema se za Vla{i}. 28.. vikenduje na planini.. Nijaz je dao ime partiji i. prijateljem.. Ne sje}am se da mu se neko od politi~kih protivnika smio „faca to face“ suprotstaviti.. nije mogu}e! Zovem Miru.000 nezaposlenih. Ne. 139 sindikata. Sve pohvale Salki i njegovim saradnicima {to pokazuju da se mo`e kad se ho}e.000 granata. Bio je veliki ~ovjek. znanih i neznanih.. januar Neprospavana no} Neprospavana no}. Sto~ani. koji radije nadahnjuje i motivira nego da zastra{uje i manipulira X DNEVNIK Nijaz Skenderagi}. Iz godine u godinu bilje`imo sve bolje rezultate.. Marko Ve{ovi}. koji je sa svojima Dinom. direkcije. 30. Stjepan Kljuji}. Tim koji je bio spreman za pobjede. Koliko bi samo novih ideja.. 14. Pa}ukom. tri akademije nauka. Razmi{ljam kako bi to bilo kada bi vi{e uspje{nih ljudi iz svih oblasti rada i stvaranja bilo anga`irano u politici. Hanka Paldum. U kojoj ne}e biti najva`nije za koji „tim“ igra{ nego da svi igramo za reprezentaciju. Bogi}. „veli~ina“. 10 kantona. ali i veliki imaju slabosti. Selim Be{lagi}. to nije istina. koji se nedavno o`enio Mirelom.. sirene. napisao i Program. 67 bora~kih udru`enja. Martin. mladih i starih. a manje politikom. Nizi}) Ponedjeljak. Ali ljudi su tada bili slo`niji. Ivo Kom{i}. koji je nesumnjivo izazvao burne reakcije u regiji. februar Utorak. 75 posto siroma{nih. Prisje}am se njegove podr{ke Abad`i}u i meni kada je na nas nemilosrdno nasrnula Milo{evi}eva ma{inerija.. Predla`em Muli da se napi{e knjiga o Nijazu. 183 ministarstva. pogibije na{eg druga Senada [e}erovi}a. Mo`da i neki dokumentarac? Materijala ima dovoljno.. Oko podne zove me dr. Kreso. Kao ljudi. Izlazim vani na minus 14. Neki su izra~unali da je te godine na grad ispaljeno skoro 4. Primje}ujem da je me|u galamd`ijama najmanje bilo uspje{nih ljudi. I kako voditi biznis i privla~iti strane investicije u ovakvom ambijentu? Ho}e li iko izra~unati koliko godi{nje potro{e te silne agencije. Pepijem..000 Narodu treba nada Idem na Nijazov mezar. uspje{nih projekata moglo biti realizirano.. tri predsjednika.. Nije se bojao „autoriteta“ i Poku{aj vra}anja poslovnim obavezama. Prisje}am se mojih kolega parlamentaraca.. Jahi}. dr`avnim preduze}ima. Mulu. nekada ~uvenoj sali dono{ene su mnoge va`ne odluke za sudbinu BiH. Radujem se popodnevnom porodi~nom dru`enju i posjeti brati}u Almiru. a vi{e kroz {ofer{ajbu. Ozrenka i Sanja su danas u Sarajevu. Kakav prelijep.. dva penziona fonda.. Hrabri ^eda i razbje{njeli Mile. 14 privrednih komora. A zima je donijela jo{ ve}e nevolje. Dragan Viki}. Pravi je podvig biti uspje{an ako pogledamo slo`enost zemlje u kojoj `ivimo i pre`ivljavamo.. Koji radije nadahnjuje i motivira nego da zastra{uje i manipulira.. preko CK SKJ-ovskih okr{aja sa Milo{evi}em i njegovim trabantima. Sada nas je u porodici ATACO vi{e od 500. Prisje}am se 27. I strah. Tog dana u toj zgradi na minus 11 Celzijevih stepeni. prelistavanje novina i ugodno }askanje. Nalazim se sa Mirom.4. Prolazim pored Parlamenta FBiH. 630. 3. agresije na BiH. zdravih i bolesnih. Planiramo Skup{tinu Dru{tva. A mo`e se.. Sru{eno je vi{e od 30. Tamo sam proveo dosta vremena. ^uju se razne ideje-prijedlozi kako da Nijaz ne ode u zaborav. Bio je nevjerovatno inteligentan i obrazovan. ovom napa}enom narodu prijeko je potrebna nada u bolju budu}nost. ’Dvoboj’ ^ede i Mileta Petak.. 29. Adi. osniva~kog kongresa SDP-a. prepreke su na svim stranama. februar Kako voditi biznis Sve je u znaku ju~era{njeg „dvoboja“ ^ede i Mileta. ljudima i gradovima. Znam koliko je patio za svojim rodnim Stocem. Nije volio protokole. Bio je tip politi~ara koji preuzima malo ve}i dio krivice i malo manji dio zasluga.. Samo u pro{loj godini primljeno je 100 novih radnika. Ali i suprotstavljanja doma}im izdajnicima. Dadom i Harijem. Ovoj izmu~enoj zemlji... tri obrazovna sistema.. Bujice emocija i prisje}anja sudaraju se u glavi. Zanijemio sam od {oka. Zlatko Lagumd`ija.? Da bi stotine strana~kih poslu{nika bile uhljebljene? ^etvrtak. Podsje}a me to na neke beogradske okr{aje. ^aj sa mojim drugom Nu}om. uraditi prave stvari. Naro~ito iz biznisa. Sejom. odr`ali smo osniva~ki kongres SDP-a BiH. nije mogu}e!“ Na`alost. Skenderagi}: Fatiha i crvena ru`a na mezaru Nijaza Durakovi}a (Foto: B.. 85 politi~kih stranaka. a o~i se zaledile od suza. 14 policija.jedna dr`ava. raspada jedne lijepe dr`ave. Susre}em svoju omladinsku generaciju: Ivan.000 raseljenih. januar Oti{ao je Nijo Prijepodnevna „relax“ kafa-~aj s rajom po Ciglanama. ali volio bih kada bi se ti ljudi nekada ponovo okupili. „hajdemo“ nego „hajde“.000 penzionera. Mustafa Hiro{. Htjeli bi i znali i vi{e. posjeta slobodnim teritorijama od Teo~aka do Blagaja. Subota. Abad`i}.. Dokasno u no} telefon ne prestaje da zvoni. Demirovi} iz Biha}a sa mnogim Kraji{nicima.. Zoka. Niko Su{ac sa svojim ^apljincima. Miro Lazovi}. Zovu Vlasi. Svi su tu`ni. Te{ko mi je da govorim.. 1. Halid. Vi{e je volio re}i „mi“ nego „ja“. da podijelimo bol i tugu za na{im drugom. Mirka. Nerminom. Predla`em im da se u Narodnom pozori{tu organizira zajedni~ka komemorativna sjednica. Uvjeravam sinove Mirzu i Senada da bi se i oni trebali ponovo malo baviti zimskim sportovima. s UNHCR-ovim folijama na prozorima. dr`avnih ~inovnika. samo trebaju neke vje{te ruke da to slo`e. u kojoj }emo manje gledati u retrovizor. dva entiteta. Vladala je glad. koliko je ~inio da pomogne opkoljenom Gora`du i mnogim drugim. ispred „Benetona“. Ne znam gdje se danas nalazi taj spisak osniva~a. razaranja Sarajeva. U toj. zaista. danas biznismen. Bogi} Bogi~evi}. 15 Na{ Nijaz ne}e oti}i u zaborav Nijaz Durakovi} bio je tip politi~ara koji preuzima malo ve}i dio krivice i malo manji dio zasluga. Prisje}am se jednog takvog tima. isti odgovor: „Ma ne. Uvjeti za biznis sve su slo`eniji.. Da prou~im Fatihu i spustim crvenu ru`u. Staze kao iz bajke. druga. BiH . kongresa SKJ. Ivom. Impresivne su to brojke. Od studentskih dana. agencijama. Nijaz Skenderagi}. Njegovih lucidnih replika mnogi su se bojali. 14 vlada. 31.. februar Srijeda. Hiljade ljudi. a ne da njima vlada. Mnoge ulice nazvane su „snajperskim“. Odlazim na TVSA da govorim o Nijazu. Ne mogu da povjeruju da se vi{e ne}emo dru`iti s na{im Nijom. Zdravko Grebo. decembra 1992. nekada istaknuti bh.000.

prije agresije je. pitanje je bez odgovora koje }e jo{ dugo lebdjeti iznad krvavih bosanskih brda i dolina? Slobodan Milo{evi} je godinama izjavljivao da je jedan od njegovih najboljih prijatelja Hajrudin ^engi} iz Sarajeva. osu|en u Hagu na 29 godina zatvora za po~injene zlo~ine nad civilima Sarajeva. zahvaljuju}i fi- nansijskoj pomo}i svog prijatelja.. najbolji prijatelji. Avdo HUSEINOVI] {ef Radovanu Karad`i}u na Psihijatrijskoj klinici „Nedo Zec“ u Sarajevu. kumovi. Nekim ratnim zlo~incima. koji je restaurirao i grad Sokolac 1902. isklju~ivo se dru`io s pre`ivjelim Srebreni~anima. a najbolji prijatelj bio mu je Podrinjac Hasan. najprije SFRJ. Jedan od predvodnika vogo{}anskih srpskih zlo~ina~kih formacija Predrag @arkovi} Bo`ur. bra~ni drugovi. Zorana Milosavljevi}a Kokaru optu`ila je 15. a dana{njeg Dragomir Milo{evi} i Asim D`ambasovi}. a D`ambasovi} na~elnik {taba 216. bio je dr. Vojvoda Vasilije Vidovi} Vaske: Zet mu bogati musliman iz Libije odbornika u op}ini Bratunac Milenka Prodanovi}a Mungosa Bratun~ani upiru prstom kao osobu odgovornu za ubistvo Zakire Begi}. bra~ni drugovi. koja je ubijena 10. Ismet Ceri} bio je Sadikovi}a i ni~im nije poku{ao spasiti svog prijatelja. 206 metara iznad Une. brata Safeta Su{i}a. na lijevoj obali rijeke Une. po~etkom 1991. Marko Bo{ki}. jedna jedina stvar mi ne da mira. diverzantskog odreda Vojske RS. Najkrvavije ruke U svjedo~enju o dobojskim zlo~inima spominje se ~esto i ime Slobodana Karagi}a Karage. Moja najstarija sestra Koviljka je udata za Mustafu Omeranovi}a i ima k}erku Bahru. ~ak i kad je po~eo rat. Ona je pred sam rat do`ivjela te{ku traumu jer je bila ostavljena `ena. vitez Malte{kog reda. kao mladi bokser. za kojeg se Vasketova sestra udala sredinom osamdesetih godina pro{log Propada stari grad Ostro`ac Kostur i temelji su jo{ u dobrom stanju. Dr. prema svjedo~enju Vogo{}ana. godine u Han-Pijesku Simo Zari}: Supruga muslimanka Za kim je patila Biljana Plav{i} Mom~ilo Mandi}.16 4. najbolji prijatelji. i 6. njegov otac. i da je ~esto krajem osamdesetih godina pro{log stolje}a dolazio u Seadovu kafanu „Stari krovovi“ u sa- Autobus smrti Kada je zlo~inac Veselin Vlahovi} Batko. i smje{ten je na blagoj kosi. U no}i izme|u 5. on je moju djecu vodio po stadionima. otvorio gril u Vogo{}i. Da bi osigurao pristup Ostro{cu. rahmetli Emir je bio jedan od onih koji su ga na rukama iznijeli iz ku}e. ubio je svog prijatelja i najboljeg u~enika u karateu Emira Karaba{i}a iz Kozarca 18. Za @eljka Ra`natovi}a Arkana pri~a se da je kum Seada Su{i}a. Ono je 1946.Moja supruga Fatima je muslimanka. X DOSJE Zlo~inci iz na{eg kom{iluka V Pi{e: rajevskom naselju Kova~i}i. njihovim ideolozima i sau~esnicima Bo{njaci su bili roditelji. prema dokazima Ha{kog tu`ila{tva.. napravio je serpentinski put i most preko Une. godine p. muzi~kim instrumentima i bibliotekom. uz Milomira Staki}a i Simu Drlja~u. u logoru Omarska. Kad zavirite u prijeratne `ivote zlo~inaca. jer je ostavio ljubavnik koji je bio musliman . dvorac i kompletno imanje Ostro`ac od kapetana Muhameda Be{irevi}a kupuje Lothar von Berks. ~asnik carskokraljeve vojske Austro-Ugarske. maja 1992. Milanom Kova~evi}em. . do{ao u Sarajevo krajem osamdesetih godina. pl. Berksovi su do 1938. general Dragomir Milo{evi}. Eso je u logoru Omarska prozvan da po|e prema „autobusu smrti“. Sulji} je nakon toga ubijen. u devetom mjesecu trudno}e u selu Suha kod Bratunca. a to je geneza ratnih zlo~inaca. ratni gospodar `ivota i smrti u Prijedoru. kumovi.izjavio je svojevremono Simo Zari}. osu|en na 20 godina zatvora za po~injene zlo~ine u Vogo{}i. Ostala je tajna o ~emu su razgovarali. Milan Kova~evi}. . otkako aktivno istra`ujem ratne zlo~ine nad Bo{njacima. Ratni zlo~inac iz Vogo{}e Dragan Damjanovi}. a nakon okupacije Austro-Ugarske 1878. zetove. koji tada nije znao da je Bo{ki} s ostalim zlo~incima u~estvovao u ubistvu 29 ~lanova njegove familije. avgusta 1992. Majka mu je Bo{njakinja. ha{ki osu|enik iz Bosanskog [amca.Biljana je mnogo stvari radila iz osvete. najboljeg Kokarinog prijatelja s kojim je zajedno trenirao karate. Prvi put se spominje 1286. godine kao posjed knezova blagajskih Baboni}a. biv{a kafanska pjeva~ica. zvao je s nekoga mjesta da mojoj majci ~estita Bajram. . Enesa i Jasmina . narediti ili organizirati masovne zlo~ine. tek tad zanijemite pred ~injenicama koje ljudski razum te{ko mo`e de{ifrirati.. avgusta 2008. Na ratnog komandanta iz Bratunca. Ratni zlo~inac Du{ko Tadi}. koja je poginula na @u~i kao srpski vojnik. u Bostonu. A sje}am se kad smo odlazili na zajedni~ke izlete i dru`enja kako bi se ona na njega znala izderati sje}a se Hajrudin ^engi}. Imam sina Mirela i k}erku Nata{u.. On je bio veoma dobar s mojom majkom. Ispred logora je dugo razgovarao s dr. biv{i ministar pravde RS. nad kojima }e kasnije izvr{iti. dr. poznatog fudbalera Harisa [kore. jedne od najzna~ajnijih li~nosti prijeratnog Prijedora. sve do hap{enja krajem avgusta 2004. e} nekoliko godina. veliku ljudsku pomo} imao je od Asima Buljuba{i}a. kumove. sve do po~etka agresije bila je udata za Bo{njaka Belki}a. a ime Comunitatis Ostrocenzis nalazi se na pe~atu jednog kupoprodajnog ugovora iz 1403. ako se ubrzo ne po~ne s njegovom restauracijom i sanacijom. U Ostro{cu je sagradio i dvorac u neogoti~kom stilu. rasko{no ure|en i opremljen bogatim stilskim namje{tajem. umjetni~kim slikama.. godine. njihovih ideologa i sau~esnika i kad spoznate da su nekima od njih roditelji. Prema nekim nepotvr|enim podacima. naj~e{}e se dru`io s Asimom D`ambasovi}em i Nehruom Gani}em. godine bo- X SRAMOTNO Kulturno-historijski spomenik prepu{ten zubu vremena Stari grad Ostro`ac: Spada u najvrednije nacionalno blago na{e zemlje ravili u ovom zdanju. a danas BiH.Slobo je uvijek svoju suprugu Miru zvao Maco i nikad nije na nju ton povisio. zetovi. Bo`urova sestra Draginja. nacionalizirano i otad se nalazi u dr`avnom vlasni{tvu. Svaki praznik on je ~estitao mojoj majci. godine. U starim listinama spominje se kao Orisio ili Hostrosach. svjedo~e}i na su|enju Radovanu Karad`i}u u Hagu u junu 2010.svjedo~io je Mandi}. Ceri}a. jula 1995. FEBRUAR/VELJA^A 2012. me|utim. biv{i pripadnik zloglasnog 10. Mungosove vjen~ane kume. Njegova majka. godine. e.. juna 1992. Prijedor~anin Mahmut Selman Maho bio je veliki prijatelj Sime Drlja~e i jedini Bo{njak kojeg je Drlja~a tokom rata {titio u Prijedoru. Osmanlije su ga zauzele 1577. utvrda Ostro`ac postojala je jo{ 405. Kova~evi} je ispratio u smrt Esu Arkan u Sarajevu [ta je te ljude natjeralo da se priklone strani zla. Bahra Sulji} da je iz fiskulturne sale O[ „Vuk Karad`i}“ u Bratuncu izveo njenog supruga Senahida Sulji}a. te je trenutno na privremenoj listi . .On je dolazio kod mene ku}i. Najbolji prijatelj doktora. njegov brat su kod nas dolazili sje}anja su dr. vo|e zlo~ina~ke formacije „Karagina grupa“. kasnije }e sigurno biti prekasno za to Stari grad Ostro`ac nalazi se 14 kilometara sjeveroisto~no od Biha}a. A kad je zlo~incu Tadi}u ne{to prije agresije umro otac. brigade JNA. Biv{i komandant Sarajevsko-romanijskog korpusa Vojske RS. [e{eljev ~etni~ki vojvoda Vasilije Vidovi} Vaske iz Podlugova ima zeta bogatog muslimana iz Libije. s kojima je slu`bovao u Han-Pijesku. Milo{evi} je tada bio komandant. koja je udata u Makedoniji i ima dva sina. rahmetli Ese Sadikovi}a. Samo nekoliko nas znalo je za tu njenu depresiju. do rata je bio autoprijevoznik i uglavnom se dru`io s Bo{njacima autoprijevoznicima s Kobilje Glave. javno je optu`io ratnu zlo~inku Biljanu Plav{i}. do ljeta 1991. Ubijali su nekada{nje najbolje prijatelje. n. bile osobe iz reda bo{nja~kog naroda. Egzekutor srebreni~kih Bo{njaka na farmi Branjevo 16. u ~ijem stanu je stanovao na Grbavici 2.

skoro svakodnevno se uru{ava i propada iako ovaj kulturno-historijski spomenik spada u najvrednije nacionalno blago na{e zemlje. krajem osamdesetih u Vi{egradu Opasna tendencija Nakon hap{enja bh. kao i danas. entitetu pokrenuta je i haranga kojom pojedine re`imske medijske ku}e krajnje tendencioznim „demografskim istra`ivanjima“ nastoje dati svoj doprinos strate{kom velikosrpskom projektu revidiranja rezultata agresije na BiH. godine. Nimalo slu~ajno. Najve}i mjese~ni iznos od 35. zbog nerije{enih imovinskopravnih odnosa nije udaren ni kvadratni centimetar temelja budu}eg objekta Vlade A. gdje su trenutno smje{tene njene i prostorije odre|enih federalnih institucija. ako se ubrzo ne po~ne s njegovom restauracijom i sanacijom. dok je boravio u sarajevskom Centralnom zatvoru. kasnije }e sigurno biti prekasno za to. Prema toj odluci. Eno ga bori se u Milinkladskoj na Hrasnom Brdu. No. sin je Bo{njakinje Merse. po~etkom agresije ubijene su njihove daid`e Mensur.. industrije i rudarstva mjese~ni iznos od 16. otprilike tri godine prije rata. kako se tvrdi.12. a pogotovo Unsko-sanskog kantona (USK) Stari grad Ostro`ac obuza za{titu kulturnog naslije|a ve} ranije izradio predra~un potrebnih radova i uputio zahtjev Zavodu za za{titu spomenika pri Federalnom ministarstvu kulture i sporta zatra`iv{i saglasnost za hitne radove. na kojem je bila planirana izgradnja moderne zgrade federalnih institucija. a Dodik danas fa{istoidnom retorikom. zavr{ili u Hagu i dana{njih ultradesni~ar- stolje}a i s kojim je izrodila petero djece. secesionisti~kim politikama vlastite narode tjeraju u egzodus. me|utim. izjavio za medije: „Imam zeta muslimana. me|utim. U Vlasenici. ‘opet’. mogli ~uti da „Srbe u Sarajevu danas {ikaniraju i na kioscima „. izme|u ostalog. 17 Gebels danas stanuje u RS Nakon hap{enja bh. do danas nije u~injeno ni{ta. a Bo{njaka je jo{ i mnogo manje. vlasniku ovog objekta. Po Ilija{u se Vaske ~esto tada hvalio zlatnim satom sa slikom Muamera Gadafija koji je dobio kao ro|endanski poklon od zeta. godine bio na poziciji {efa krimpolicije u Vlasenici i otad mu se gubi svaki trag. ~ija je je majka Begajeta Bo{njakinja. pa ba{tinici „izvornog srpskog nacionalizma“. osmanlijski i savremeni. Du. ipak. kojoj je odveo mu`a u maju 1992. kao i Porezne uprave. koji su nekada davno ma{tali o tome. najbolji. Ovdje je. Du{ko Tadi}: Ubio je Emira Mungos: Ubistvo vjen~ane kume je agresije na BiH prijatelji Milana Luki}a. Lideri Srba. Tako smo. kada je za kirije izdvajano 906. sve `e{}ih udara na bh. u prostorijama hotela „Ero“ bit }e upla}en Federalnom zavodu PIO/MIO. . za {to prljavi ra~un ispostavljaju Bo{njacima i dr`avi BiH. na red su do{le i la`ne tvrdnje da „zbog etni~kog ~i{}enja“ Srbima u FBiH `ivota nema POLITI^KI POLIGON Uz sve mogu}e oblike secesionisti~ke kampanje u manjem bh. pri ~emu se primjenjuju jezive gebelsovske metode indoktriniranja javnog mnijenja.738 KM bit }e pla}ena Med`lisu Islamske zajednice. dok }e za zakup prostora za Ministarstvo energije.778 KM za smje{taj ministarstava obrazovanja i nauke te razvoja. Milan Luki} s ]amilom Kari}em i Smailom Cocali}em. otvorio restoran „Oaza“. Ma{tanja o secesiji Pi{e: Almedin [I[I] Iznimno je bitno napraviti paralelu izme|u ratnih doga|aja ~iji su kreatori zavr{ili u Hagu i dana{njih ultradesni~arskih kampanja Demografska ~injenica jeste da ni Srba ni Hrvata danas nema koliko ih je nekada bilo.2 miliona maraka za zemlji{te u centru grada na Neretvi Vlada FBiH }e u ovoj godini za smje{taj federalnih institucija u Mostaru izdvojiti 761. na Neretvi. poduzetni{tva i obrta FBiH. ]amil. avgusta 1995. Slu~ajnost. Budite malo strpljivi i Bo{njacima Vlasenice. danas u }elijama Sheveningena imaju napretek vremena razmi{ljati o posljedicama vlastitih zlo~ina i planski provedenog etni~kog ~i{}enja nad jednim narodom. I Goran Te{i}. Samir i Amir Kari} iz vi{egradskog sela Rui{te bili su pri- saznat }ete pravu istinu. Savka. ali to je isklju~iva posljedica politi~kog liderstva onih koji nikad nisu prestali ma{tati o nestanku BiH i zaokru`ivanju vlastitih nacionalnih torova.2 miliona KM za zemlji{te u centru grada Trenutna zgrada Vlade FBiH u Mostaru X TRO[KOVI Neopravdano pla}anje zakupnina u Mostaru Nemar doma}ih vlasti Koliki je nemar doma}ih vlasti prema ovakvim nacionalnim vrijednostima. januara ove godine ratni zlo~inac Oliver Krsmanovi} iz Vi{egrada svjedokinji Mujesiri Opra{i}. za smje{taj Federalnog ministarstva prometa i komunikacija u objektu Vakufski dvor u Feji}evoj ulici u Mostaru mjese~na kirija od 10.4. rekao je: „Meni je `ao Va{eg mu`a. FEBRUAR/VELJA^A 2012. me|utim. do 2011. protjeruje Srbe s vjekovnih ognji{ta“. pokazuje i ~injenica da od kraja rata do danas nisu poduzete nikakve ozbiljnije mjere za{tite ovog kulturno-historijskog naslije|a. godine potro{ila najmanje 12. iznimno va`no napraviti historijsku paralelu izme|u ratnih doga|aja ~iji su kreatori. sve do jednog. Tu. gdje su bra}a \uri} harala. Mevludin i Armin Hasanbegovi} te daid`i} Eldar. „etni~kog ~i{}enja nad Srbima“ (!?). ha{kog osu|enika Sredoja Luki}a iz Vi{egrada.601 KM. ili opasna tendencija? I tada. sve se svodi na isto. patriota. secesionisti~kih udara na BiH. VOJI] Za 11 godina . Vlada FBiH je. Odluka o tome objavljena je i u „Slu`benom listu FBiH“. najkravije ruke isto~ne Bosne. Zet je Vasketu u Podlugovima. FBiH. Elvis je do 2003. Bio mi je dobar prijatelj.000 KM Toliko }e biti pla}eno za smje{taj federalnih institucija iako je prije vi{e od dvije godine dato 3. F. Na su|enju 20. ne znam za{to me nikad nije posjetio u zatvoru. ali i Hrvata. Adila. dok Aleksandar `ivi u Vlasenici. Jedan od najpoznatijih sarajevskih ratnih zlo~inaca Borislav Herak je 16. Karad`i} je to nekada radio artiljerijom i snajperima.5 miliona maraka! Prema informacijama Centra za istra`iva~ko novinarstvo (CIN). podsjetimo. sestra ratnog zlo~inca.906 KM biti pla}en Irmi Durakovi} i advokatu Faruku ]upini.5 miliona KM za najam poslovnih prostora te kupovinu zgrade u mostarskoj ulici Ante Star~evi}a.“ Vlaseni~ki Bo{njaci ~esto po zlu spominju i imena bra}e Elvisa i Aleksandra \uri}a. ipak se postavlja pitanja opravdanosti ovih tro{kova. pravosu|e i druge dr`avne institucije na red su do{le i tvrdnje kako „Srbima u federalnom dijelu BiH `ivota nema“! A sve zbog. Vlada je od 2000. udajom za Bo{njaka nanijela je „veliku sramotu“ staroj ~etni~koj porodici Luki}. osumnji~en za zlo~ine nad skih kampanja kojima se nastoji ukazati da je u „BiH su`ivot nemogu} jer Sarajevo. Iako je biha}ki Zavod nacionalnih spomenika na{e dr`ave. o tome je bez trunke stida lagao i Milorad Dodik u TV duelu s liderom LDP-a Srbije ^edom Jovanovi}em. Iako u Vladi tvrde da se radi o znatnom smanjenju zakupnina u odnosu na lani.080 KM iz bud`eta. Sre}om. prije vi{e od dvije godine platila 3. Fadil.“ Kirija Vlade FBiH ove godine 761. hvata tri arhitektonska perioda: predosmanlijski. patriota. Kostur i temelji su jo{ u dobrom stanju.

Kan te Palermo vska gra|evinska firma na Siciliji.[to te gosti i {ef bolje ocijene. Ovim poslom namjerava se baviti jo{ tri godine. Poruka zlo~inca ’Kajem se {to te n Na podru~ju Prijedora organizirani seminari pru`anja stru~ne pomo}i eida Karaba{i}. o svjedocima. tada je na brod oti{lo samo 17.poja{njava Amel te isti~e da se dva puta na{ao u situaciji da do|e do po`ara na brodu. dok ih spominje. Edin Ramuli}. potonu}a. Od nas 120 aplikanata. kupam poslovanja. I zaradom je zadovoljan iako mu kompanija pla}a 50 dolara mjese~no. kada je budu pitali u sudnici. Na kruzeru „Grandeur of the Seas“ zaposleni su uglavnom mladi ljudi iz 35 razli~itih zemalja. Prijedorsko udru`enje „Izvor“ prepuno je iskustava s najpotresnijim svje- Radno vrijeme Isplovili su iz Palma de Majorke i obi{li Malagu. Ugodan odmor . . ali s tim {to }e odluka stupiti na snagu onog trenutka kada Vlada FBiH bude dala eksplicitnu saglasnost. i Sindikat „Hidrogradnje“ dadne nesumnjivo jasnu saglasnost o prodaji zgrade. sve su prilike. fitnes-centar. a ako smo u vije. Sje}am se slu~aja „Medar“. egzoti~nih destinacija.500 putnika.svojih 65 godina postojasam na Bermudama kao kod nja „Hidrogradnja“ }e proku}e . Za svaku situaciju ta~no znam trebno za ugodan odmor. a sada slijede {ta mi je ~initi i gdje se moram nalaziti na brodu. Mogu re}i da . Prvotno se govorilo da }e ba{ Vlada FBiH kupiti zgradu. mo}i svega sjetiti. odmah na ulazu. konobari. ali i u Visokom i Tuzli. preciznije. obi{ao Meksi~ki zaljev. Napojnica je obavezna i to svi gosti po{tuju. K. Ramuli}: Svjedoci ~ak i putuju s optu`enima do~enjima `rtava ratnih zlo~ina. konobar. Odluku o prodaji donio je Nadzorni odbor (NO) na sjednici odr`anoj prije dva dana. Bermuda i Srednju Ameriku. testiranja i devet mjeseci ~ekanja. Na kruzeru „Hidrogradnja“ obilje`it „Grandeur of the Seas“ po. Sedmi~no smo imali po dva za razli~ite situacije. Samo da sve to {to prije pro|e . Karibe. no} prije svjedo~enja o ovom ratnom zlo~inu nije spavala. Kruzer na kojem radi. X @IVOT Amel Valjevac radi na kruzeru Maglajlija na Bermudama kao kod ku}e Prije ne{to vi{e od {est godina oglas u „Dnevnom avazu“ potpuno je promijenio `ivot Maglajlije Amela Valjevca (27) i doveo ga do posla. Amel godi{nji provodi u svom Maglaju. Imala sam ru`an osje}aj blizine i straha i pored ~injenice da su iza mene stajali policajci. koje sedmi~no samo od jednog putnika iznose izme|u 20 i 30 dolara. mogla dobiti skoro 15 miliona maraka.. slobodnog vrejenica da je „Hidrogradnmena imam do ve~ere.Sada }emo sigurno zbog te nesre}e imati vi{e treninga. spa i fitnes-centre. inter. Takve nemile susrete ponekad je nemogu}e izbje}i u sudnici.. u slu~aju po`ara. Vikala je: „Eno ga na kapiji. i to dok su bili na otvorenom moru. Dodaje kako se nijednog trenutka nije dvoumio ho}e li prihvatiti ovako primamljivu ponudu.poja{njava. I mi se. konobar.na prostoru biv{e Jugosladi se ~itav dan. . jer sam napredovao od sobne dostave do glavnog konobara . bazene. Bermuda i Srednju Ameriku. govori uglavnom kao o ljudima bez imena i prezimena. Ka`e da je u takvim situacijama „panika uvijek najgora“. s roditeljima Minkom i Nijazom te s bratom Mirzom. Za prodaju zgrade „Hidrogradnja“ bi. restorane. a Amerikanaca je uvijek najvi{e. Nakon intervjua. Uz uvijek prisutnu dozu straha.“ s upitom prihvatam li posao sobne dostave. Istodobno. sati nesanice provedeni su u prisje}anju na zlo~in i usamljeno preispitivanje ho}e li se.. a onda slijedi odmor do dva i po mjeseca.. . Broji{ sekunde i jedva ~eka{ da iza|e{ vani.}e 65 godina postojanja. Za svega desetak dana prikupio sam potrebnu dokumentaciju i na{ao se na drugom kraju Zemlje. takmi~imo izme|u sebe ko }e biti uslu`niji prema gostima . predstavnik „Izvora“. Turisti~ke ture obuhvataju Meksi~ki zaljev. . februara sarajeBarcelonu. dstvo ove kompanije. X PRI^E IZ SUDNICE Bolna iskusta `rtava S Do posla do{ao zahvaljuju}i oglasu u „Dnevnom avazu“. putovanja od Paname preko Isto~nih i Zapadnih Kariba do Kolumbije. „jer treba znati i kada stati“. NO zahtijeva da. Nisam mogla da govorim onako kako sam trebala. Programu sanacije „Hidrogradnje“. Karibe. prodavnice. Taj osje}aj blizine i pogleda ~ovjeka prosto uko~i. teatar. a ni rafirma bila u prijeratnoj dno vrijeme nije te{ko..kroz smijeh je dodao slaviti prodajom svoje zgraN.. ima{ vi{e stolova i bolju napojnicu..ka`e Amel. Mo`e da primi skoro 2. sada ima svu udobnost Nepotrebno je tro{iti rije~i dvokrevetne kabine. spa{ava od totalne propasti tako {to prodaje sve {to firma posjeduje. ali i do prelijepih. kao i {palire prijatelja i rodbine optu`enih koji dobacuju i govore sva{ta. dobio sam poziv iz kompanije „Royal Caribbean Int. ja sam trenutno jedini Bosanac. Ispade tako da je prvi krupan potez novoimenovanog direktora „Hidrogradnje“ D`emaludina Peljte taj da firmu koju vodi. teroristi~kog napada. Bit }e da je rije~ o nekoj do sada potpuno nepoznatoj ekonomskoj teoriji.Sve mi je djelovalo nekako nestvarno.. 17. blizu optu`enih. Eksplicitnu zato {to na~elna ve} postoji i sadr`ana je u tzv.govori nam Amel. upoznajem grad u kojem I dogodit }e se to uskoro pristanemo. Op}epoznata je ~inpristani{tu. a sigurnost putnika je na prvom mjestu .na pri~u o tome kakva je to net. ra. a sada slijede ture od Paname do Kolumbije Strah od blizine .Kada smo na moru.. Za koji dan ili... ima 11 paluba i sve {to je po- je}a{ se tjeskobno. BRADARI] de. Amel Valjevac na kruzeru provodi skoro sedam mjeseci godi{nje. Bosni i Hercegovini. prije stupanja na sna- gu odluke o prodaji. u kojoj je smje{teno voAmel.^ekala sam u hodniku i tu je bila govornica. ali i . mo`e{ ga dodirnuti rukom.18 4.Hrvatska kompanija tra`ila je osobe koje bi radile na kruzeru i ja sam se javio za poziciju odr`avanja bazena... Nije htjela iza}i iz auta. Pro{le godine kruzer je prvi put plovio morima Evrope. navodno. se. OsKaraba{i}: Osje}aj tjeskobe Vi{e treninga nakon ’Costa Concordije’ Dok je bio na odmoru desila se tragedija s italijanskim kruzerom „Costa Concordia“. ja“ bila sinonim uspje{nog Iza|em izvan broda. kojoj je tokom agresije na BiH ubijen otac. prljavo i poni`eno. na brodu PRESSIJA Peljtina ekonomska teorija do sada Zadovoljan zaradom Prema radnom ugovoru. iz prostog razloga da ih za{titi od povratka u ~esto osu|uju}u sredinu.. mje{tanka Kazarca kod Prijedora. ne}e biti ni{ta. FEBRUAR/VELJA^A 2012.Sje}am se svjedokinje koja je dobila napad panike u trenutku kada je pred sudom vidjela optu`enog. . M. u Baltimoru. ali ostala zarada je od napojnica. kada je optu`eni svjedoku pred sutkinjom u jednom trenutku doslovce rekao: „Sad se kajem {to te nisam ’Hidrogradnju’ spa{ava pr Zgrada „Hidrogradnje“ na atraktivnoj lokaciji u Sarajevu mo`e se prodati za skoro 15 miliona maraka Valjevac: Trenutno jedini Bosanac. a mi smo je poku{avali ubijediti da u|e na drugi ulaz kako se ne bi srela s njim.“. jer mu je posao trebao. ali od toga.pri~a Karaba{i}. o kojima mnogi mogu samo ma{tati. Maltene. odakle smo isplovili .

na{u zemlju.Gradski odbor. svaka za se Peljto: „Krupan“ potez PRESSIJA Godi{njica [anti}eve smrti Zgrada „Hidrogradnje“ u Sarajevu: Ho}e li Vlada aminovati prodaju Godi{njica smrti velikog bh. 88. 19 svjedoku: prijete. Dvije „Prosvjete“. pjesnika Alekse [anti}a. Iz „Prosvjete“ ve}eg bh. pru`ana je slaba pomo} i podr{ka sistema. sitni ili oni krupni. entiteta. organizirali su okupljanje u parku koji nosi njegovo ime. od kojih su mnoge dr`avljanke BiH. a koji se brane sa slobode. keve“. Nakon {to je „Dnevni avaz“ prije nekoliko dana objavio da je Federalna uprava policije (FUP) pokrenula istragu protiv administratora ove stranice. stjecajem okolnosti. . a i `rtve nerijetko su nezadovoljni visinom zatvorskih kazni izre~enim ratnim zlo~incima. {to se zakonski tretira kao cyber kriminal. Pe|a. ZGONJANIN Male lopove hapsimo.Kada se izreknu kazne. nikakav korak dalje nije u~injen. Oni su nedodirljivi. poja{njavaju}i da je do sada u brojnim slu~ajevima ratnih zlo~ina po~injenih na podru~ju Prijedora svjedo~ilo oko 300 ljudi. Da stvar bude gora. Name}e im ga okolina koja im govori da nisu dobro svjedo~ili. Nije li najbolja potvrda ovoj tvrdnji vijest da je prnjavorska policija 28. Keme i Ante. Svjedoci. velikima kapu skidamo Virus „sanaderizacije“ jo{ zadugo ne}e sti}i u na{u zemlju Da kriminal nema vjere ni nacije. Na taj na~in data im je prilika da svoju stranicu s perverzijama izreklamiraju i najave da }e je uskoro komercijalizirati. kako se ~ini. osam pred Okru`nim sudom u Banjoj Luci i jedna pred sudom u Beogradu.. u Prnjavoru. tobo`e. sestrama ubijenih. Iz sudnica izlaze potpuno slomljeni navodi Ramuli}. pojedini svjedoci ponekad imaju osje}aj stida. K tome jo{ smatraju}i da samo oni imaju ekskluzivitet nad ovim pjesnikom. ni manje ni vi{e. niti poznaje dr`avne granice. tako|er ~lanica „Izvora“. Slaba podr{ka U svim ovim godinama bolnih svjedo~enja koja su `rtve vra}ala u stravi~nu Osje}aj stida nakon malih kazni Za ratne zlo~ine po~injene u Prijedoru do sada je pravosna`no osu|eno tek 28 osoba i to 12 pred Ha{kim tribunalom. Dvije ’Prosvjete’. zaseoku Muse. svjedocima. ne znaju za me|unacionalnu mr`nju i njima je jedino njihov d`ep svet. organizirale su programe u razmaku od pola sata. {ta }emo s krupnim zvjerkama. koji su PRESSIJA Dolijala sitna multietni~ka banda U zatvoru su obi~ni „koko{ari“ malog dometa i u~inaka a potpuno nepoznata i u BiH odajom svega {to ona ima zavr{ili u zatvoru.. Mnogi koji su bili na ovom po~etnom seminaru u Prijedoru. nakon posjete [anti}evom grobu. neovisno o tome je li rije~ o onim za{ti}enim ili javnim. januara uhapsila Predraga Antoni}a. news“ Dio sadr`aja sa sporne stranice ratnih zlo~ina PRESSIJA Ko {titi administratore skandalozne grupe porodicama `rtava kako bi lak{e prebrodile stres od svjedo~enja Kreatori stranice „Balkan Sluts“ odgovorni za objavljivanje skoro hiljadu slika s eksplicitnim sadr`ajem Internetska stranica „Balkan Sluts“. u kojima oni. koji su se etablirali u dr`avnim institucijama. mnici Stare pravoslavne crkve. Kemala Tosunovi}a i Antu Krajinovi}a. Kemo i Anto. opravdavaju svoje postupke. I dok SPKD „Prosvjeta“ ve} vi{e od decenije tradicionalno obilje`ava ovaj datum. U Parku Alekse [anti}a: Okupljanje predstavnika federalne „Prosvjete“ iz drugog entiteta su se okupili u gostopriM. na{i „dr`avni plja~ka{i“ pre{utno su podijelili svoje nacionalne zone djelovanja i svako plja~ka na svom teritoriju.. ruku na srce.. S nedavnog seminara u Prijedoru: Olak{avaju}e i pozitivno iskustvo (Foto: D. pro{lost. koja je posljednjih dana bila u `i`i bh.Stru~njaci iz zeni~ke „Medice“ davali su nam uputstva kako da se lak{e nosimo s ovim problemom.zaklju~uje Karaba{i}. Rizvanovi}ima i Kozarcu tvrde da je to jedno olak{avaju}e i pozitivno iskustvo . Tu su ukrali elektri~ne motore. policija nisam ubio ’93!’ Hakeri tapka u mjestu Hakirali portal „Bh. . potvr|eno je mnogo puta. Zbog ogromnog stresa ljudi se ponekad ne mogu sjetiti nekih va`nih detalja. Otud je potekla ideja da se nedavno organizira seminar na kojem je ponu|ena stru~na pomo} porodicama `rtava. vodene pumpe. obi~ni su „koko{ari“ malog dometa i u~inaka. Sutkinja na to uop}e nije reagirala . Jo{ gore je to {to su neki portali u na{oj zemlji dali medijski prostor kreatorima ove grupe. ~ija „djelatnost“ mnogo vi{e ko{ta ovu dr`avu i njenu kasu. virus „sanaderizacije“ jo{ zadugo ne}e sti}i u R. Na`alost.. Multinacionalna grupa sitnih lopova uhap{ena je veoma brzo. kako bi lak{e prebrodile stres od svjedo~enja. G. entiteta. ne ulaze}i u interesnu zonu drugog. Sm. nego intervju s administratorima grupe koja je odgovorna za objavljivanje skoro hiljadu slika razgoli}enih maloljetnica u eksplicitnim pozama. M. svaka za se. kablove i poklopce od {ahtova.ka`e Ramuli} i dodaje da svjedoci nerijetko. Kriminalci. junaci pri~e. jer BiH jo{ hapsi sitne lopove. koriste ~ak i isti prijevoz kojim na su|enje putuju i optu`eni za zlo~in. bakarne cijevi. Tako je jedan hercegova~ki portal objavio. . sedam pred Sudom BiH. to posljednjih godina ~ini i dru{tvo istog naziva uz dodatu crticu . Stojni}) ubio ’93.4. Za ra- zliku od Pe|e.. javnosti zbog objavljivanja fotografija obna`enih maloljetnica. A. news“ s prijete}om porukom: „Pazite koga prozivate da vam se ne bi naje. po redu. administratori ove grupe hakirali su prije nekoliko dana portal „Bh. majkama. a velikima skida kapu. Me|utim. zbog osnovane sumnje da su po~inili kra|u u ku}i u Gornjim [trpcima. M. a koje djeluje pod okriljem manjeg bh. i dalje ne prestaje s radom. FEBRUAR/VELJA^A 2012. godine“. opet je u njegovom rodnom gradu Mostaru obilje`ena dvostruko.

4 posto manje nego 1989. Politika se hrani proizvodnjom sukoba U na{oj zemlji vr{i se planska i organizirana kampanja na razbijanju svih osnova i vidova dru{tvene solidarnosti i svijesti o zajedni~kim interesima. godine. ~esto suprotstavlja jedne drugima. politi~ki kontrolirane samo od nosi- Stanje haosa Danas se u nas ne razlikuje dovoljno jasno. FEBRUAR/VELJA^A 2012. demografiju i me|unarodne statistike. To je ona vrsta svijesti koja. po definiciji. stoga. Ako ne bismo uspjeli stvoriti takvu situaciju u tom va`nom sektoru `ivota modernih dru{tava. To djeluje veoma lo{e na rad slu`bi javne i dr`avne sigurnosti i njihovo kvalificirano profesionalno vo|enje.7 miliona stanovnika. Negativni demografski podaci va`e za oba entiteta. ono {to je polje op}eg zakonskog i ono {to je polje direktnog politi~kog reguliranja. ne smije biti inficirana politikom. To je polje borbe. koje aktivno rade na destrukciji osnova na{e dru{tvene solidarnosti i povjerenja? Isto tako. M. s ciljem da budu profesiona- lno ure|ene i vo|ene po jedinstvenim profesionalnim kriterijima i mimo svakog partikularizma i dominacije zasebnih interesa i kriterija u pitanjima prava i obaveza. onaj osnovni sistem koji bi trebao osigurati mogu}nost BiH sve vi{e gubi stanovnike Ve} godinama je ve}i broj umrlih od broja ro|enih. Iza njih trebaju da stoje samo dovoljno ~vrste i zakonski ute- Pi{e: Akademik Muhamed FILIPOVI] laca javne odgovornosti. Prema agenciji „Euromonitor International“. klju~ za moderno demokratsko i kulturno dru{tvo. jednoj od vode}ih me|unarodnih agencija za istra`ivanje tr`i{ta. godine. ~ije op}ine bilje`e negativan prira{taj. kao sistem u kojem se ta tanka biljka na{e komunikacijske sposobnosti i pozitivnih emotivnih stanja njeguje tako da ne ugro`ava prostor drugima nego da nalazi nove elemente zajedni~kog. bitno je da budu demokratski politi~ki vo|ene. Zbog toga se pozitivan prirodni prira{taj te{ko mo`e o~ekivati u narednih petnaest godina. U tim situacijama. intelektualne i socijalne integracije ~lanova jednog dru{tva koje `ivot. smanjuju}i i na taj na~in broj stanovnika. po{tovanje tih prava i nala`enje zajedni~kog jezika i stava o svim pitanjima oko kojih nastaju razlike do kojih do- Koje su snage. po mehanizmu svojih prava i du`nosti. bez koje nema savremenog ljudskog dru{tva. od vlada i skup{tina. ali uglavnom zahvaljuju}i upisu novoro|enih iz inozemstva. tako nije u isto~nom dijelu RS. Obrazovanje je. naime. ali ih je te{ko provesti u vrijeme ekonomske krize. kao sistem kultivacije kulturnog odnosa i pona{anja. Pomogle bi nove zakonske odredbe i stimulativne mjere po uzoru na neke evropske zemlje. ~ovjeku nala`e da svoju dru{tvenost usavr{ava tako da uskla|uje najve}i dio svojih interesa s interesima drugih i da tako stvara osnovu za razvoj jedne solidaristi~ke. koji se godinama smanjuje. o ~emu je razmatranje zapo~eto u prvom dijelu ovoga eseja. Kultura je u osnovi sistem. jeste njegov sistem zdravstvene i socijalne za{tite.5 miliona. dakle. tj. resolviraju i prevazilaze u logi~nom slijedu razvoja dru{tvene svijesti. a {ta razdvaja: Gra|ani pod diktatom politike P olitika je. Stoga je sistem obrazovanja. BiH je po~etkom 2011. mo`emo o~ekivati mnoge poreme}aje u cijelom dru{tvu. naprimjer. po svojoj logici. Za te slu`be. pravima i mogu}nostima ljudi X KATEDRA [ta ugro`ava postojanje Bosne i Hercegovine (II) [ta nas spaja. obvezuju}ih postupaka i metoda govora. nastaje haoti~no dru{tveno i politi~ko stanje. od kojih mnoge ne zna i nikada ne}e upoznati. Agencija predvi|a da bi 2030. ni na zakonskom ni u organizacijskom smislu i nivou. {to mo`e imati veoma negativne posljedice po cijelo dru{tvo. Mjerilo je i broj upisanih prva~i}a u osnovne {kole. uz ekonomsku migraciju stanovni{tva ka razvijenijim krajevima. Obrazovanje i odgoj su realni temelji dru{tva. a u RS statistika ve} nekoliko godina pokazuje da je manji broj ro|enih od broja umrlih stanovnika ovog entiteta. polje polarizacije interesa i djelovanja. Oni }e se javljati i pove}avati proporcionalno sa slabljenjem op}e pozicije. Ona se mo`e postaviti u svakoj od sve u~estalijih demonstracija divlja~kog u pona{anju ljudi kod nas. a posebno u moderno vrijeme. a u 2011. On je. kada je imala oko 4. nije ni na vidiku. mora se odgovoriti na pitanje koje politi~ke i dru{tvene snage ta djelovanja podr`avaju i kako to ~ine kao cjeline. samo su Banja Luka i Bijeljina imale pozitivan prirodni prira{taj. Rast privrede i broja radnih mjesta. za sve ljude jedne zajednice. jasno definirane i strogo kontrolirane osnove zajedni~kog rada. Antoni} isti~e da sociolozi i demografi smatraju da postoji rje{enje. godine BiH mogla imati 3. Prema rije~ima analiti~ara Gavrila Antoni}a. emotivne. i kakvim se ciljevima one rukovode. negativan trend prirodnog prira{taja u RS traje od 2006. Plansko razbijanje ^etvrti bitni element integrativne funkcije jedne organizacije. prava i sposobnosti ovih slu`bi da djeluju efikasno i neovisno. a statistikom nisu obuhva}eni gra|ani koji iz ekonomskih i socijalnih razloga odseljavaju U Bosni i Hercegovini statistika ve} nekoliko godina pokazuje da je manji broj ro|enih od broja umrlih stanovnika ovog entiteta. Statistikom nisu obuhva}eni gra|ani koji iz ekonomskih i socijalnih razloga odlaze iz RS. Otkad je ~ovjek po~eo da `ivi izvan svakodnevne neposrednosti i otkad je njegov `ivot posredovan u~incima i djelovanjima ogromnog i sve ve}eg broja ljudi.842. godine imala 3. ali koji su neupitno upu}eni jedni na druge i ~ije se suprotnosti upravo kroz sistem obrazovanja. kako u RS tako i u cijeloj BiH. meljene. nove vrste patologije i promjenu Tanka biljka Tre}i element op}eg integrativnog faktora jednog demokratskog dru{tva je sistem obrazovanja. zbog njihove izuzetno velike i va`ne uloge za `ivot modernog demokratskog dru{tva. Sistem za{tite je unutar zakona. To slu`be i spadaju u njihovu ustavnopravnu i teritorijalnu nadle`nost. u prvome redu. on ima odnos samo prema onome {to je kao stav. Antoni}: Negativan trend X STATISTIKE Pora`avaju}i demografski podaci . kako subjekata tako i objekata djelovanja slu`bi sigurnosti. Ono je donijelo sasvim nove pojave u oblasti op}ih uvjeta ljudskog `ivota. On ih dovodi u situacije koje su bremenite konfliktima. E. {to je za 18. zajedni~ki utemeljene svijesti koja se naziva kultura. a pogotovo u praksi. kao osnove za egzistenciju pojedinaca i porodica. kultivacija misaone i emotivne inteligencije je jedina margina koja nas odvaja od divlja{tva. lazi zbog posebnih sklonosti i interesa. pona{anje i djelovanje izvan zakona. odno{enja i djelovanja. No. Stoga unutar njega ne smije biti politi~ke borbe. Policija.20 4. a toga u sistemu za{tite onog {to je jedinstveni i javno priznati interes ne smije biti. Dru{tvo u kojem obrazovanje ne proizvodi dru{tvenu emotivnu i svjesnu solidarnost nije vi{e ljudsko. Taj sistem je od presudne va`nosti za neke od najzna~ajnijih aspekata ljudskog `ivota. najva`niji na~in kako postoji ljudsko dru{tvo uop}e. ustvari. Time }e narastati pojave i elementi koji se pona{aju izvan zakonskih i dru{tveno prihvatljivih standarda. Taj sistem podrazumijeva jednaka prava svih.000 stanovnika.

a u prvi plan istaknuti elementi sukobljavanja. vo|a liberala Grigorij Javlinski diskvalificiran je iz predsjedni~ke utrke. Iako }e se takvim planovima usprotiviti mnogi ruski susjedi. Putin }e Prijeti kolaps bud`eta RS Milijarda i stotinu miliona KM je bud`etski deficit. godini mogu se o~ekivati protesti gra|ana koji se ne}e mo}i kontrolirati. Bobi}) Kako o`ivjeti privredu (Foto: G. koje aktivno rade na destrukciji osnova na{e dru{tvene solidarnosti i povjerenja. Putin se odlu~io obnoviti „postsovjetski prostor“ pod ruskim upravljanjem i ukloniti zapadne utjecaje koji potkopavaju sigurnost i integritet Ruske Federacije. odnosno znatne promjene uvjeta djelovanja dru{tvenog sistema prema efektima onog {to nazivamo omasovljenje svih funkcija i elemenata u strukturi `ivota modernih dru{tava. Putin odbacuje opoziciju kao haoti~nu i fokusiranu na reforme koje }e ugroziti nacionalnu stabilnost. tako|er. tra`i slobodnije ruke da bi rekonstruirala sferu dominacije u biv{em Sovjetskom savezu. Isto tako. javne pobune i nacionalnog sloma Povratak predsjednika Vladimira Putina na izborima sljede}eg mjeseca u slu`benoj propagandi prikazan je kao dvostruko va`an za nacionalnu sigurnost Rusije. Umjesto toga. Dok je komunistima i nacionalistima uvijek bilo dozvoljeno da u~estvuju na op}im izborima. pravima i mogu}nostima ljudi. Oni utje~u na op}e stanje njihovog zdravlja. On je optu`io zapadne prijestonice da se mije{aju u politiku Rusije. Umjesto se predstaviti kao spasilac ruske dr`ave. Prvo. Ve}ina analiti~ara uvjerena je da je milijarderu Mihailu Prohorovu dozvoljeno da se kandidira za predsjednika samo da bi se razvodnili protestni glasovi. Ukoliko MMF ne odobri kredit. zno i poku{ali ograni~iti konkurenciju na izborima. Ne mogu se isklju~iti ni teroristi~ki akti radi podizanja straha i obnavljanja javne podr{ke jakoj centralnoj vlasti. Putin. koji je ve} ustvrdio da }e ova godina biti te{ka i biti „veliki izazov za privredna kretanja“. Svi aspekti solidarnosti nastoje se. narasle su za 33 posto. a samo Fondu PIO i Fondu zdravstva nedostaje 400 miliona KM. izlo`eni od ~ovjeka stvorenim negativnim elementima. Da bi povratio predsjedni~ki tron i obnovio svoj legitimitet. Ako uli~ni protesti nakon martovskih izbora eskaliraju. uznemiren da bi masovne zabrane ili napadna izborna prevara mogli osloboditi jo{ ja~i revolt javnosti. Premijer RS javno je potvrdio da bi se novi kredit uzet od MMF-a koristio za otplate starih zadu`enja. tako|er. javne pobune i nacionalnog sloma. Kad se tome doda da je ljudi u svijetu sve vi{e. one iznose ukupno 150 miliona X KRIZA Dok traju politi~ka prepucavanja Porodili{te u Bijeljini: Niska stopa nataliteta (Foto: G.4. alarmantan nivo. koji bi oslabio njegovo tvrdo vladanje cijelom zemljom. ali i na osnovu dostupnih ~injenica jasno je da dugovi rastu.Nije jasno otkud optimizam pojedinih predstavnika vlasti ako je jasno da se socijalna izdr`ljivost gra|ana bli`i kraju . Prvi put nakon raspada Sovjetskog saveza gra|ani pokazuju otvoreno ga|enje vladaju}om elitom. Za dana{nji na{ `ivot karakteristi~no je da su ljudi. ~ija otplata dospijeva krajem godine. Ustvahtijevala kidanje bliskih veza izme|u sigurnosne mre`e KGBa. na sve na~ine. On upozorava da je zadu`enje RS mnogo ve}e nego {to se prikazuje. Nedavno su novoimenovanog ameri~kog ambasadora u Moskvi Majkla Mekfola (Michael McFaul) vladini zvani~nici napali da je glavni organizator „obojene revolucije“ sa zavjerom destabiliziranja Rusije. Tako se suspendiraju njihove mogu}nosti i realni u~inci. Putin. FEBRUAR/VELJA^A 2012. i da je u jednom stolje}u njihov broj pove}an za tri puta. Du`ni~ko ropstvo prijeti manjem bh. Tokom i nakon martovskog glasanja mogu}i su projektirani sukobi sa Zapadom i pojedinim zemljama susjedima kao {to su Gruzija ili Estonija. vi{e nego ikada ranije u njihovoj historiji. a da mi jo{ uop}e ne znamo ni kakve sve efekte na ljudski rod imaju ta djelovanja. Drugo. osim podru~ja ljudskih prava i sigurnosti uop}e. Radi se o rati vrijednoj vi{e od 100 miliona KM. Zapravo. mora se odgovoriti na pitanje koje politi~ke i dru{tvene snage ta djelovanja podr`avaju i kako to ~ine. Ograni~ene aktivnosti policije vi{e zastra{uju narod. obezvrijediti. Kreditne obaveze u 2011. Op}a hipoteza ovog spisa je da se u na{oj zemlji vr{i planska i organizirana kampanja na razbijanju svih osnova i vidova dru{tvene solidarnosti i svijesti o zajedni~kim interesima. mo`e proizvoditi krize da bi demonstrirao kako najbolje brani naciju. a da sistem op}e i specifi~ne socijalne i zdravstvene za{tite nije bitnije unaprije|en i da su jo{ glavne njegove tekovine one koje su postignute jo{ po~etkom i u prvoj polovini pro{log stolje}a. No. koji sada Putin stilizira kao Euroazijsku uniju. Kremlj je. Obamine namjere s Moskvom bit }e ozbiljno testirane dok Putinov pritisak da izvu~e vi{e prednosti za Krmelj bude sna`niji. . slijedi kolaps bud`eta RS. samouslu`ne birokratije i poslovnih oligarha odanih Kremlju. profesor Aleksa Milojevi}. Vjerovatno je to upravo ono polje koje je. tako|er. jer je tu strategija suprotstavljanja interesa najdirektnija. vladaju}e elite. mo`e proizvoditi krize da bi demonstrirao kako najbolje brani naciju ri. dok }e demonstranti biti prikazani kao nacionalni izdajnici. zapravo. a u 2012. koje mo`da ne}e dobiti u prvom krugu. odnosa prema tim pojavama. Moskva. Zadatak je ovog poku{aja da detaljnijom analizom ~etiri bitna podru~ja utvrdi koje su snage i kakvim se ciljevima one rukovode. navodno }e {tititi zemlju od unutra{njih previranja generiranih te{kim ekonomskim uvjetima i razornim javnim protestima. nije optimisti~an ni predsjednik Vlade RS Aleksandar D`ombi}. a radni~ki i problemi u sferi socijalne za{tite ve} dosti`u E. Suo~avaju}i se s potencijalno neugodnim predsjedni~kim izborima. koji bi oslabio njegovo tvrdo vladanje cijelom zemljom. tada mo`emo zaklju~iti da je polje zdravstvene i socijalne za{tite jedno od presudnih za funkcioniranje dru{tva i op}e njegovo stanje. Putin ima dva neukusna izbora: slom ili reforme. Bobi}) KM. Demokratija bi zada provodi program reforme i modernizacije. a ~injenice su neumoljive. Rusija lebdi izme|u demokratske transformacije.pita se profesor Milojevi}. slu`beni stratezi djelovali su opre- Umjesto da provodi program reforme i modernizacije. 21 Putinovi postizborni planovi Rusija lebdi izme|u demokratske transformacije. Politi~ke strukture koje je Putin stvorio tokom proteklih dvanaest godina pucaju kao {to su masovni protesti protiv la`iranih parlamentarnih izbora i pokazali. Putin pose`e za jednom kartom koja je oduvijek slu`ila ruskim vladarima .mitom vanjske i unutra{nje prijetnje. prvenstveno rata i masovnih nasilja. tvrdi ekonomski analiti~ar. a bit }e pokriven kreditima Socijalna izdr`ljivost bli`i se kraju i u 2012. glavno polje na kojem se vr{e eksperimenti u provo|enju strategije razaranja i destrukcije odre|enih dru{tava. sintetiziraju}e funkcije i snage u dru{tvu onemogu}avaju se u normalnom i efikasnom radu. oni bi omogu}ili Putinu da mobilizira nacionalisti~ke i imperijalisti~ke osje}aje i opravda svoje autoritarne metode. a bez prijetnje po Putina. M. demokratska opozicija nema kandidata u predsjedni~koj utrci. Milijarda i stotinu miliona KM je bud`etski deficit. Autoritarne metode U govorima na predizbornim skupovima on je upozorio da }e bilo kakva ve}a izborna reforma podgrijati etni~ke napetosti i regionalni separatizam {to bi moglo pocijepati zemlju. a posljedice represije su nepredvidive. U ovoj godini o~ekuje se i smanjenje pla}a slu`benicima za 10 do 25 posto. Bitne. a Vlada nema ideju kako da o`ivi proizvodnju. . entitetu. KOLUMNA Pi{e: Janusz BUGAJSKI Otvoreno ga|enje U stvarnosti. istinska politi~ka reforma zna~ila bi demontiranje „vertikale mo}i“ koja podupire putinizam. I politika i kapitalizam trebali bi postati konkurentni i neovisni od kontrole klike.

S druge strane. koji je zajedno s Pu{kar: Napisao knjigu generalom Rasimom Deli}em i komandantima Drugog korpusa. Za sada se zna za devet armirano-betonskih utvrda izgra|enih duboko u zemlji.. {to radi `elje da poginulim saborcima prou~e Fatihu i odaju po~ast. Na Vis dolaze i mnogobrojni znati`eljnici da vide atomsko skloni{te. za Bo`ije ~udo. A da bi se atomsko skloni{te na Visu o~uvalo. vi{e ih se razvede. u saradnji s Gender centrom Vlade RS. da je bio politi~ki podoban. pokazali da su iz godine u godinu sve mla|e kada se odlu~uju na takav korak. doveo struju. te kako su hrabri borci Armije RBiH izvojevali bitku koja bi trebala u}i u anale ratovanja. prisjete se boja na Visu od 7. zapo{ljavanju. korpusa. avgusta 1994. Do pet utvrda se mo`e do}i. godine u RS zaklju~eno 5. s koje pogled puca sve do Br~kog. mi smo. kada je lijepo vrijeme. u 2010. kota s koje je do avgusta 1994. isto~nog i zapadnog Izetbegovi}a da ne ide na Vis. objavio je publikaciju pod nazivom „@ene i mu{karci u RS“. koje je biv{a JNA po~ela graditi sedamdesetih. Svake godine sklopi se . @ene koje se razvode.. sje}a se brigadir Pu{kar Molio sam predsjednika B rdo Vis. te da struka ka`e svoje kako bi ovdje po~ele dolaziti i |a~ke ekskurzije. pa i Osijeka. molio da ne ide na kotu. Zato sam i 3. oktobra predsjednika Predsjedni{tva RBiH Aliju Izetbegovi}a. Slavonskog Broda. osposobio ventilaciju. a u moru brojnih statistika o polo`aju. avgusta 1994. a ~etiri se nalaze u minskom polju. a posebno vikendom. PRESSIJA Vjen~anja i razvodi u RS sve manje brakova.ka`e Hasan ^ALI] Pu{kar. granatiranje je u vrijeme njegove jednosatne posjete utihnulo.767 brakova. razvedeno je 517 brakova. naprimjer. s metalnim vratima debelim 10 centimetara i te{kim oko 500 kilograma. kao istureno komandno mjesto 17. Istra`ivanje je pokazalo i da je prosje~na starost nevjeste prilikom stupanja u prvi brak 25 godina i devet mjeseci. osvojiv{i vrh s kojeg su agresori skoro tri godine granatama terorizirali desetak sela i grad. S. dok su podaci o starosti `ena koje se razvode. pa su. vri kao u ko{nici. B. Tako je 2010. {to je za 200 vi{e u odnosu na 2008. REPORTA@A Brdo Vis. . {to radi uspomena. Nije me poslu{ao i. ~uv{i za na{u veliku pobjedu. ~ime su opet nekoliko mjeseci starije od `ena koje su bile obuhva}ene ranijim istra`ivanjima. a sve mla|e ’raspu{tenice’ Zavod za statistiku Republike Srpske. ali ga je zloupotrijebila srpska vojska. Prema tvrdnji Pu{kara. a prosje~na starost `ena prilikom ulaska u prvi i svaki naredni brak je sve ve}a. jer se ona granatira svakodnevno. do{ao da posjeti Vis i da nam ~estita. dok imaju u prosjeku 41 godinu i devet mjeseci kada se odlu~e za drugi brak. Vis oslobodili 7. pa i Posavina. a mladi ~uli i vidjeli na ~asovima historije i o tome {ta je gradila i od koga se branila biv{a JNA. {to je najmanje u posljednjih nekoliko godina. JNA je atomsko skloni{te gradila kao odbranu od blokova. ve} odavno bio general. da bismo narod odbranili od svakodnevnih napada. te je ona postala glavna atrakcija. Ovdje postoji i heliodrom. srpska vojska sijala smrt Atomsko skloni{te biv{e JNA postalo turisti~ka atrakcija JNA je atomsko skloni{te gradila kao odbranu od blokova. ovdje ~im prije trebaju do}i demineri i teren o~istiti od mina.093 braka. Lovcima. Atomski udar Stru~njaci tvrde da ove utvrde duboko pod zemljom mogu izdr`ati atomski udar od pola kilotone. u 2007. Ima i heliodrom Dolaze ovdje i biv{i borci Armije RBiH. godine: Granatiranje tokom posjete utihnulo Kahved`i}: Uredio utvrdu Unutra{njost skloni{ta: Postalo turisti~ka atrakcija nedavno napisao knjigu „Mir je najbolji“ na ~ijoj promociji je bilo 500 ljudi. da bi bilo nastavljeno samo dva sata nakon {to je predsjednik oti{ao i kada nam je na Visu poginuo jedan vojnik . s ventilacionim sistemima i prinudnim izlazima. koriste}i ga kao predstra`e i sve minirala. izvi|a~ima i turistima naro~ito je zanimljiva kota 692 metra nadmorske visine. isto~nog i zapadnog.22 4. postalo je turisti~ka destinacija na kojoj svakodnevno. planinarima. iz godine u godinu sve mla|e Sve starije nevjeste. na~inu `ivota i rada jednog i drugog spola neki podaci posebno zapadaju za oko. Pobjedu su ostvarili borci OG-2 pod komandom brigadira Osmana Pu{kara. ~ime su oko pola godine starije nego {to je to pokazalo istra`ivanje prije ~etiri godine. a intenzivirala osamdesetih godina pro{loga stolje}a. uredio. sklopljena 7. Iz njega su iza{li furioznom pobjedom. najvi{a od Ozrena do rijeke Save. ali me nije poslu{ao. Predsjednik Izetbegovi} na Visu 1994. kada su gorjeli i nebo i zemlja. Pu{kar je Teren treba deminirati Glavnu utvrdu atomskog skloni{ta pred kojom je bio predsjednik Izetbegovi} mje{tanin Babi}a Suljo Kahved`i} zvani Blek je o~istio. obi|u rovove i zemunice.. FEBRUAR/VELJA^A 2012. koji bi sigurno. ali je on fakti~ki i dalje ostao stalna meta dalekometne artiljerije Vojske RS. Ima li ih jo{ niko ne zna. osam kilometara sjeverno od Gra~anice.Znaju}i da se s Visa kontrolira dobojsko rati{te u dolini rijeke Spre~e.

ulica Asima Ferhatovi}a 2. 4.. ul. 3. 18. Cicovi} Nade iz Sarajeva. februar/velja~a 2012. godine do 14. a) Komponenta projekta : Ekolo{ka procjena po~etnog stanja I Fizi~ka svojstva cijelog podru~ja Nacionalnog parka Obraditi: Pedologiju. 4. Lemez Bo{ka iz Isto~nog Sarajeva. 02. 05. rijetke i ugro`ene vrste ) : a) Alge. ul.ba Ovaj Poziv za izra`avanje interesa prati Op{te obavje{tenje o nabavci za projekat „ Za{ti}ena {umska i planinaska podru~ja“ .. broj: 11-05-198-4/12 od 19. Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo Op}inski sud u Sarajevu Broj: 65 0 P 044954 07 P Datum: 26.)“. Mar{ala Tita br. 15.ba. ul. Zakona o prostornom planiranju i kori{tenju zemlji{ta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. 23.. mogu se javiti samo stranke u postupku izdavanja odobrenja za rekonstrukciju krovova na gra|evinama koje se nalaze u granicama nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine-“Historijsko gradsko podru~je Mostar“. godine. 2/06. na odre|eno vrijeme do 15. stav 3. Lemez Bojana iz Pala. ul. Zakona o prostornom planiranju i kori{tenju zemlji{ta na nivou Federacije BiH („Slu`bene novine Federacije BiH“. ul. Lemez @ivka. Lemez Mare iz Trebinja.. najkasnije do 17. medicinska sestra . 1. i 5. advokatu iz Sarajeva... mogu dobiti dodatne informacije na dole navedenoj adresi svakim radnim danom od 9.. nepoznatog boravi{ta. 72/07. 15.IV stupanj. 1 godina radnog iskustva u radu sa djecom o{te}enog sluha i govora. Stefana Nemanje br. 14. Nemanji}a bb. na slijede}u adresu: Federalno ministarstvo poljoprivrede. broj 750 od 16. 14. 2012. Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.o.00 KM.. Radava br. 19. u skladu sa ~lanom 56. ul. Vu~ini} Mire. godine i „ DG market“ 16. nepoznatog boravi{ta.. revised October 2006. ul. . 35/IV-06-550-540/07 od 04.15.. 17. .Potvrdu o radnom iskustvu. vodoprivrede i {umarstva http://www. Bosna i Hercegovina je dobila grant . 29. Medicinska sestra. 16. aprila bb. do 13. poziva vas na JAVNU RASPRAVU na dokumente: 1.Rodni list. a odnosi se na politiku Svjetske Banke za konflikt interesa. . ul. \ur|i} Dese. god. +387 33 667 801 Email: FMPAP@fmoit. Javna rasprava }e se odr`ati 08. v. procjenu stanja biodiverziteta na nivou ekosistema i identifikaciju mjera upravljanja specifi~nim biodiverzitetom na nivou vrsta i na nivou ekosistema. godine u Sali Op}ine Gora`de u 11. mi{ljenja i prijedloge o navedenim dokumentima mo`ete dostaviti i pismenim putem najkasnije do 29. ul.. 10. {to odgovara k~. ul. putem ovog suda. 3. 3. Lemez Petra iz Isto~nog Sarajeva.gmizavci. . godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Nermina Novalija u pravnoj stvari tu`itelja 1. {to su tu`eni du`ni priznati i trpiti da zemlji{noknji`ni ured Op}inskog suda Sarajevo umjesto tu`enih upi{e pravo vlasni{tva u korist tu`itelja Nade Cicovi} ro|.. odnosno najkasnije 15 dana od dana objavljivanja poziva. advokatu iz Sarajeva.sisari c) Fungi i li{ajevi III Utvr|ivanje stanja biodiverziteta na nivou ekosistema a) Identifikacija svih tipova ekosistema putem terenskih istrazivanja aa) Kartiranje svih tipova ekosistema na podru~ju Nacionalnog parka b) Ekolo{ka procjena stanja senzitivnih ekosistema (endemi~ni. od 10 do 14 sati. NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenm protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.9 Smjernica. kandidati moraju ispunjavati slijede}e uslove: .. [veljo Ranke. Lemez Rajka iz Isto~nog Sarajeva.nepovratna sredstva od Global Environment Found (GEF) putem Svjetske Banke. Lemez Jovane iz Pala. aprila bb. Federalno ministarstvo okoli{a i turizma putem Jedinice za upravljanje projektom . 6. BA-FMPAP-TF091919-CQ-15-S-11/FBIH Cilj : Pripremiti izvje{taj ekolo{ke procjene po~etnog stanja Nacionalnog parka „Una“. 32/08. radi utvr|enja prava vlasni{tva.000. ul.. Plan upravljanja okoli{em i dru{tvenim uticajima je javno dostupan u elektronskoj verziji na web stranici Federalnog ministarstva poljoprivrede. nepoznatog boravi{ta. 7. Srbija. 2.net.00 sati. ul. Savi} Slavke iz Nevesinja. 5. Idejno rje{enje sistema navodnjavanja za podprojektno podru~je Fo~a-Ustikolina/Gora`de 2.. 25. 23. aprila bb. Mahovine. na pismeni zahtjev. za{tite Op}ine Novi Grad br. 10. 18. godine u prisutnosti punomo}nika tu`itelja. 7. nakon glavne rasprave zaklju~ene dana 07. 2011. Projektna dokumentacija vezana za Idejno rije{enje sistema navodnjavanja se nalazi u prostorijama Op}ine Fo~a-Ustikolina i Op}ine Gora`de i ista se mo`e dobiti na uvid svakim radnim danom od 08:00 . 21. 11. februara 2012.. Relje Lemez sin Miladina sa 1/5 vlasni{tvo. ul. rijetki i ugro`eni) IV Identifikacija mjera upravljanja specifi~nim biodiverzitetom na nivou vrsta i na nivou ekosistema.. nepoznatog boravi{ta.ba kao i na web stranici PIU [umarstva i poljoprivrede http://portal. O~ekivani rezultati: Detaljan izvje{taj koji odra`ava trenutnu situaciju u Nacionalnom parku „Una“. Lemez Ostoje.. Lemez Ljubice.ptice. 01.02. maja 2009. @eljezni~ka br. 12. . 2011. 08.o. 12.. 1. 8. 2. 8. 2. In|i} Nade. vodoprivrede i {umarstva.oglasi Federalno ministarstvo okoli{a i turizma Sektor za realizaciju projekata Jedinica za upravljanje projektom . 26. Hre{a br. 3. ul... koje su navedene u Smjernicama Svjetske banke: „Izbor i anga`ovanje konsultanta od strane korisnika kredita Svjetske Banke (izdanje Maj 2004.00 . Procjenjeno je da izvje{taj treba uklju~iti procjenu stanja biodiverziteta na nivou vrsta .. Lemez Milana. 26. Lemez Ne|eljka iz Isto~nog Sarajeva. . 1. @alba se podnosi Kantonalnom sudu u Sarajevu.. Federalno ministarstvo okoli{a i turizma putem Jedinice za upravljanje projektom . 2012. Broj: UPI/03-23-2-288/11 PRESUDU Utvr|uje se da su tu`itelji stekli pravo vlasni{tva dosjelo{}u na zemlji{tu ozna~enom kao k~. koji je i posebni staratelj tu`enih pod br. slijede}u Na osnovi ~lana 56. i 4. Vukojevi} Dese. Behd`eta Muteveli}a br. Pismo interesa (original i kopija) treba da bude podneseno u zatvorenim kovertama sa naznakom: Za pru`anje usluga „ Izrade izvje{taja ekolo{ke procjene po~etnog stanja NP UNA“ BA-FMPAP-TF091919-CQ-15-S-11/FBIH na dole navedenu adresu. Konsultanti se mogu udru`iti sa drugim firmama u obliku zajedni~kog nastupa ili podkonsultanta u svrhu pobolj{anja kvalifikacija. 4/10. 4.. Knez Mihailova bb.. 12. 19. Cara Lazara br. Cara Du{ana br.gov. 9. 23 Objavljuje POZIV ZA IZRA@AVANJE INTERESA Za pru`anje usluga „ Izrade izvje{taja ekolo{ke procjene po~etnog stanja NP UNA“ BA-FMPAP-TF091919-CQ-15-S-11/FBIH Projekat: Grant br.. 13.ba CENTAR ZA SLU[NU I GOVORNU REHABILITACIJU SARAJEVO Broj: 01-114/12 Sarajevo.. 1434 SP Crnotina. Lemez Dra`enka. nepoznatog boravi{ta i 29.Uvjerenje o dr`avljanstvu. . Prijave sa potpunom dokumentacijom slati na adresu: Centar za slu{nu i govornu rehabilitaciju Sarajevo.SSS . 11/5. 28. Mostar. Lemez Radmile iz Sarajeva. 31. februara 2012. 2012. br. Lemez sa 1/5 vlasni{tvo. Petra Milo{evi}a br. Lemez Blagoja iz Sarajeva.. tu`eni pod br. 13/10 i 45/10). vodozemci. 3.s.K.. juna 2011. 24.Hidrologiju. Lemez Relje iz Pala. 13.PMU. povr{in 2633 m2 upisana u Z.Konsultant je slobodan da navede sve druge podatke koje smatra va`nim. Plan upravljanja okoli{em i dru{tvenim uticajima za podprojekat za podprojektno podru~je Fo~a-Ustikolina/Gora`de koji su pripremljeni u okviru projekta Razvoj sistema navodnjavanja u Bosni i Hercegovini (IDP). Federalno ministarstvo okoli{a i turizma Jedinica za upravljanje projektom Ul. objavljenu u „United Nations Development Business“.16:00 sati. a koji nisu zahtjevani u gornjem tekstu. {to se ti~e fizi~kog okru`enja (fizi~kih svojstava) i vrijednosti biodiverziteta.Listu sli~nih poslova. „ Za{ti}ena {umska i planinska podru~ja“ TF091919 Federalno ministarstvo poljoprivrede. godine. Rajlovac posjedovno stanje. godine Na osnovu Odluke [kolskog odbora.PMU poziva sva kvalifikovana pravna lica da iska`u interes za pru`anje navedenih usluga. ul. Pored op}ih uslova predvi|enih zakonom.O. Lemez Stanojke iz Pala. nepoznatog boravi{ta.. protiv tu`enih 1. Janje Lemez k}i Stojanke sa 1/5 vlasni{tvo i Ratke Lemez ro|ena Miri} k}i Miroslava sa 1/5 vlasni{tvo u roku od 30 dana od dana dono{enja presude. 580 i dio k~. 9. Lemez Ratke iz Isto~nog Sarajeva. ul.00 h. Akifa [eremeta br. Na Javni poziv se. investitor: Agencija „Stari grad“ Mostar 1. 71000 Sarajevo Tel/fax : +387 33 212 833. Primjedbe. br. 16. Blagoje Lemez sin Miladina sa 1/5 vlasni{tvo. 2011. autor projekta: „Delta-Z Infinitinet“ d.tehni~ar.Naziv. 27.gov.Klimu II Procjena stanja biodiverziteta na nivou vrsta Obraditi : Kompletnu floru sa posebnim osvrtom na specifi~ni genofond ( endemi~ne vrste.piusum.Geomorfologiju. ul.2012. Pismo interesa treba da sadr`i: . 2007.fmpvs. 22. godine i Saglasnosti ministra obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo. godine. nepoznatog boravi{ta. aprila bb. 12.. raspisuje se KONKURS za prijem zaposlenika 1. Lemez Janje iz Isto~nog Sarajeva. 22. Posebna pa`nja za zainteresovane konsultante je navedena u ~lanu 1. za tro{kove Projekta „ Za{ti}ena {umska i planinska podru~ja“ . Lemez Dragana. vodoprivrede i {umarstva Jedinica za implementaciju projekata {umarstva i poljoprivrede Projekt razvoja sistema navodnjavanja u Bosni i Hercegovini Ul. \oki} Gorana iz Sarajeva. u roku 15 dana. 21. Vi{e biljke b) Kompletnu faunu beski~menjaka Kompletnu faunu ki~menjaka : ribe... 2. br. 622 K. 26.00 h. Sudija Novalija Nermina Pouka: Protiv ove presude stranke mogu podnijeti `albu u roku od 30 dana od dana dostavljanja.. Mrkaja Rose. 27.PMU Dnevni avaz subota. Jedinica za implementaciju projekata iz oblasti {umarstva i poljoprivrede. 35. Envera [ehovi}a br. zastupanih po punomo}inku Kramar Draganu.Ovjerenu kopiju izvoda iz sudskog registra i identifikacioni broj. 24. Ukoliko se stranka u postupku iz opravdanih razloga ne odazove na javni poziv za uvid u projekat mo`e se o tome pisano izjasniti u roku od osam dana od dana objavljivanja poziva. br. 2740/17 pa{njak. Lemez Zorana. 3. broj: 01-76/12 od 24. ul.. 20. 3. Bjekovi} Mile iz Zemuna. punomo}nika tu`enih i posebnog staratelja tu`enih.Geologiju. 03. Du`ina trajanja ugovora je 6 mjeseci. Uz prijavu je potrebno dostaviti: . a po rje{enju Slu`be soc. 2012.1 izvr{ilac..Biografiju. Na javni poziv stranke u postupku su du`ne da se izjasne u roku od osam dana. Radava br. Trampina 4/I 71000 Sarajevo Bosna i Hercegovina Tel: +387 33 213 098 Fax: +387 33 213 099 E-mail: piusumpolj@bih. Konsultant }e biti odabran u skladu sa procedurom selekcije na bazi kvalifikovanosti konsultanta (CQ). ul. 25/1. namjerava da utro{i dio sredstava za usluge realizacije „ Izrada izvje{taja ekolo{ke procjene po~etnog stanja NP UNA“. Zainteresovani konsultanti. Njego{eva bb. 4. Perovi} Branke iz Sarajeva.Dostupnost stru~njaka koji }e u~estvovati u ovom projektu. zastupani po punomo}niku Sara~evi} Sejfi. 9a. . Lemez Nade iz Pala. \oki} Borana iz Sarajeva. 13. Federalno ministarstvo prostornog ure|enja O b j a v lj u j e JAVNI POZIV za uvid u GLAVNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE KROVOVA U STAROM GRADU U MOSTARU. Mar{ala Tita 9A. 01. 25. ta~nu adresu i kontakt podatke. Urta Ne|e. Stranke u postupku mogu uvid u Glavni projekat izvr{iti u prostorijama Federalnog ministarstva prostornog ure|enja. donio je dana 26. 17. . ul.. nepoznatog boravi{ta. godine.Svjedod`bu o zavr{enoj srednjoj {koli..

24

4. FEBRUAR/VELJA^A 2012.

Besmrtni ~ovjek
Kad sam pri{la, ugledala sam, obje{en izme|u dva kraka lanca, dobro znani crveni trougao: MINE. I svaka sumnja koju sam gajila - sumnja u djedove pri~e, u vlastitu zdravu pamet, u divlju tamu tog hoda - razi{la se
(Izdava~ „Buybook“ Sarajevo, 2012., za izdava~a Goran Samard`i} i Damir Uzunovi}, prijevod s engleskog Dubravka Sre}kovi}-Divkovi}, urednica Ida Hamidovi})
nu puta, staza je zaokrenula nadesno i pretvorila se u ne{to {to je meni djelovalo i zvu~alo kao plitko, maltene prazno rije~no korito koje vodi od grada po ravnoj, vjetrom spranoj padini brda. Poda mnom se u raznim bojama protezala linija `ala, obasjana znacima za sladoled i svjetlom s restoranskih terasa, s lu~kim svjetlima rasplinutim u vodi, kvadratom tame oko samostana gdje prazan stoji fra Antunov vrt. Onaj ~ovjek se postojano kretao rije~nim koritom, kroz tanak `lijeb s vodom, prema po{umljenom usponu koji se naglo {irio na brdu pred nama, i ja sam po{la za njim neskriveno, u nadi da se ne}e opet okrenuti da me pogleda, jer sad kad smo se kretali brdom bo~no, vi{e nisam mogla da se prikrivam. Vjetar je bio u{utio, a i cvr~ci, izgleda, i nije bilo drugog zvuka do tihog pucketanja korita pod mojim stopama i zveketa kop~i na mome rancu, i povremenog {u{kanja ne~eg {to protr~i kroz travu. Daleko naprijed, ljudska figura je neravnomjerno kora~ala, s mukom se probijaju}i kroz vodu. Otpozadi gledan, stvarao je ~udnu siluetu, nagnut naprijed, s velikim stopalima {to tiho tabanaju po zemlji, s glavom {to visi preko ramena. Ni~ega ohrabruju}eg nije bilo u tom ~ovjeku, ni~ega {to bi ukazivalo na to da je pametno da ga i dalje pratim. Jednom sam zastala, na nekoliko minuta, u skroz natopljenim cipelama, i gledala ga kako odmi~e i udaljava se od mene, i debelo promislila da li da se vratim. napravi jo{ malo rastojanja, napre`u}i se da ga nazrem u tami. Ne{to je bilo tamo, ne{to {to je osujetilo momenat sile koji ga je nosio naprijed, i kad sam pri{la bli`e, polako je izronilo iz tame ka meni. Lanac, shvatih, zar|ao metalni lanac zategnut preko korita, obje{en izme|u dva drveta na obalama. Pomalo je {kriputao, a kad sam pri{la, ugledala sam, obje{en izme|u dva kraka lanca, dobro znani crveni trougao: MINE. I svaka sumnja koju sam gajila - sumnja u djedove pri~e, u vlastitu zdravu pamet, u divlju tamu tog hoda - razi{la se, i bila sam sigurna, sigurna da ja to slijedim besmrtnog ~ovjeka, sigurna u ludilo koje nailazi zajedno sa susretom s njime, ono ludilo kakvo je uspjelo natjerati mog djeda da nekoga ve`e za {ljaka-blok i baci ga u baru, ludilo kakvo me je upravo gonilo da bacim ranac preko lanca i pro|em ~etverono{ke, te da upu`em u minsko polje, i ustanem, i produ`im. Tad je za{ao me|u drve}e i ja sam pri~ekala mal~ice, ne znaju}i da li da po|em za njim. Mogao bi se sakriti, shvatih, iza nekog drveta i posmatrati me kako pipam po tami, a onda }e me pokupiti na raskr{}u kad nagazim na ne{to naizgled bezazleno i bljuznem u vodoskoku krvi. Ili bih pak u {umi mogla zalutati, pa ostati tamo zaglibljena do jutra. Ali kad sam ve} dotle do{la, nastavila sam, u potpuno odsustvo svjetla, u mrtvi muk borova, debelih stabala

X EKSKLUZIVNO

Odlomci iz romana „Tigrova `ena“ Tee Obreht
IZ BIOGRAFIJE
Tea Obreht ro|ena je u Beogradu 1985., a u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama `ivi od svoje dvanaeste godine. Njene radove objavljivali su „The New Yorker“, „The Atlantic“, „Harpers“ i „The Guardian“, a uklju~ena je i u antologije Najbolje ameri~ke kratke pri~e te Najboljeg ameri~kog neobaveznog {tiva. „The New Yorker“ ju je uvrstio me|u dvadeset najboljih ameri~kih pisaca mla|ih od ~etrdeset godina, kao i u listu „5 ispod 35“ Nacionalne fondacije za knjigu. Dobitnik je nagrade „Orange“ kao najbolje `ensko pero 2011. @ivi u Njujorku. ugog svjetskog rata, da bi `ivjeli bli`e moru. Prva ku}a do koje sam stigla bila mi je slijeva, i stajala je izdvojena od ostalih. Imala je zaobljeno pro~elje s ne~im nalik na uzak prorez prozora na gornjem spratu, sada bez krova, prazna okna kojima su polupana stakla, u travi koja je nasrtala s livade, dovoljno visoka da dotakne ona tri ili ~etiri kapka {to su se jo{ dr`ala na {arkama okvira. fama i ba{tenskim alatkama koje po~ivaju ote`ale od nekori{}enja i hr|e, i trave {to raste oko njih. Pro{la sam pored ne~eg {to je li~ilo na otvorenu verandu restorana, ugnije`|enu izme|u uglova dviju zgrada; tu je oko kamenih vrata bilo nekoliko stolova i stolica, i za divno ~udo jedna plasti~na stolica, na kojoj je spavala d`inovska ma~ka, tiha i nepomi~na, krzna sivog na mjese~ini. Poku{avala sam da se sjetim - kao da mi je u tom trenutku ba{ trebalo o tome da razmi{ljam - pojedinosti onih pri~a o planinskim duhovima, duhovima {to `ive po livadama i {umama i postoje isklju~ivo zarad tog zadovoljstva da zavedu tupave putnike. Baba mi je jednom pri~ala o nekom ~ovjeku iz Sarobora koji je oti{ao u brda za ovcama i samo odjednom ustanovio da jede zajedno s punom ku}om mrtvaca, a do te ku}e je do{ao prate}i nekakvu djevoj~icu s bijelim {e{iri}em, za koju se ispostavilo da uop{te i nije nikakva djevoj~ica, ve} ne{to zlo i {to je nemogu}e zaboraviti, ne{to {to ga je promijenilo, i opsjedalo mu misli sve do smrti. Preda mnom je korito zaranjalo strmim nagibom i nesigurnim tragom vodilo dolje u dolinu. Tu je nekoliko posljednjih ku}a stajalo u jatu oko krivine puta, a potom se opet razrastala divljina u {umarcima, i me|u njima sam, silaze}i postrance da se ne bih okliznula, ugledala veoma malu kamenu ku}u s visokim pragom i niskim, niskim zelenim vratima, jedinim vratima koja su jo{ stajala u svome dovratku u ~itavom tom pustom selu, a izme|u vrata i tla vidjelo se svjetlo. U ma koju drugu no}, okrenula bih se i vratila kuda sam i do{la. Ali u ma koju drugu no} uop{te ne bih ni do{la. ^ovjek koga pratim, rekoh u sebi, u{ao je u ovu ku}u, osim ako ve} ne stoji tik iza mene, osim ako me nije posmatrao jo{ otkako sam u{la u selo. Ve} sama ta pomisao bila je dovoljna da se popnem ispucalim kamenim stepenicama. Trebalo mi je malo du`e vremena da otvorim vrata, ali na kraju ih jesam otvorila, i jesam u{la. Vi ste Gavran Gailé, namjeravala sam da ka`em. A potom, {ta }e se dogoditi - nek se dogodi.
(Oprema teksta je redakcijska)

N

a pola puta do brda, ta ljudska prilika zastala je da predahne, pa sam zastala i ja, u zaklonu jednog niskog, od vjetra pridavljenog drveta {to se naginjalo nad put, dok su mi nosnice igrale od mirisa lavande i `alfije. Stajao je nasred puta, nji{u}i se dok je gledao oko sebe, i meni se javi jasno izra`en osje}aj da se osvr}e prema meni, da zna da sam tu, te poku{ava da odlu~i {ta }e sa mnom.

s iglicama poput makazica, gusto zbijenih. Shvatih da di{em s mukom jer ve} neko vrijeme nagib je bio strmiji, a i voda mi je ote`avala kretnje. Poku{ah da budem ti{a kako me taj ~ovjek ne bi ~uo iza sebe dok smo jo{ u {umi. Korito je kolebljivo vijugalo izme|u borova, te su mi se noge klizale po mokrom kamenju i nagomilanim iglicama, a pucketave {i{arke koje su mi se stalno zaplitale pod vrhove cipela pravile su preveliku buku. Sve sam o~ekivala da }u odvratiti o~i od

Planinski duhovi
^ovjek kog sam pratila mogao je na ovom mjestu
Naslovnica romana

Je li pametno
Nisam imala plan {ta bih radila ako bi se okrenuo i pri{ao mi o~i u o~i, i prvi put sam za`alila zbog bijelog mantila koji sam jo{ imala na sebi, i ranca {to mi je {u{kao na le|ima. Stajala sam nepomi~no dok se ovaj okretao sad na jednu, sad na drugu stranu, kao u nekakvoj sporoj, jednoli~noj igri, premje{taju}i se s noge na nogu, pogrbljenih ramena, rebara izvijenih u sjenkama, tako da sam ulovila sebe kako razmi{ljam: mora, i nasmijala sam se sama sebi. A onda je iza{ao mjesec i ~itavu brdsku kosu pretvorio u o{tar reljef, sjenke drve}a i zgurenog kamenja du` ivice puta, i ja sam vidjela da je taj ~ovjek opet u pokretu. Polako, polako, nji{u}i se, peo se uzbrdo. Sa~ekala sam da i{~ezne na krivini, pa se tek tad otisnula za njim. Sad sam ve} du`e vrijeme imala osje}aj da me ne{to gura unatrag, da strmi pritisak planine sve vi{e nalije`e na mene {to joj bli`e prilazim, a kad sam pro{la krivi-

Staro selo
Gore, preda mnom, odjednom je posrnuo, u zamahu koji ga je pogurnuo skroz nisko, a onda se opet ispravio i produ`io. Pustila sam ga da

IZ KRITIKE
„^ak ni zaslu`eno mjesto na Newyorkerovoj listi dvadeset najboljih pisaca do ~etrdeset godina ne}e pripremiti ~itaoca za ekstati~no bogatstvo i iznena|enje koje nosi ovaj neodoljivi roman pun legendi i tragedija... (On sadr`i) momente neizmjerno uzbudljive magije, divljine i ljepote... Svaka rije~, svaki prizor, svaka misao bukti od `ivota u ovom mnogoslojnom, ~arobnom i potresnom romanu o smrti, lije~enju rana i pam}enju.“
Booklist

„Briljantan prvi roman... Obrehtova je majstor slikanja historije kroz naknadne doga|aje, slikanja ljudi kroz ljubav koju bude, slikanja mjesta kroz pri~e koje jo{ traju; u ogledalu odra`eni svijet koji ona stvara istovremeno je i prepoznatljiv na prvi pogled, i samosvojna

legenda. Talenat Obrehtove prevazilazi njene godine, a njena nesentimentalna vjera u jezik, san i uspomenu pravo je zadovoljstvo.“
Publishers Weekly

„Izvanredno upleten ~vor legende i historije... Obrehtova od prve stranice gospodari proznim stilom i ispreda pri~u koja guta ~itaoca, te je te{ko ne zavoljeti je.“
Time Out New York

poku{aja da vidim kuda idem i ustanoviti da sam iznenada naletjela na njega, ili da je zastao i da me ~eka. U toj tami ni{ta se nije vidjelo, ali jasno sam ga mogla zamisliti kako stoji sa {e{irom i onim malim }upom, nestrpljiv, gledaju}i me naherenog lica s o{trim nosom i krupnim o~ima u kojima nema opro{taja, i onim upornim osmijehom o kom mi je pri~ao djed. Kad sam iza{la iz {ume, bila sam ga izgubila. Korito se pretvorilo u suhu, pustu stazu oivi~enu travom, koja se strmo pela zajedno s brdom, te sam se s mukom odr`avala u uspravnom polo`aju, ra{iriv{i ruke zbog ravnote`e. Pri vrhu tlo je postalo ravno, kao neka poljana, i tamo se nalazio nizak kameni most iznad potoka, te sam po{la obalom i pre{la njime. S luka su se vidjele ku}e, obrisi napu{tenih ku}a {to su se izdizali s obiju strana presahlog korita, tu i tamo zaklonjene gustim, {u{tavim kro{njama drve}a veoma razli~itog od onog drve}a u {umi kroz koju sam upravo pro{la. Sinu mi da to mora biti ono staro selo koje je pominjao fra Antun, selo koje su ljudi napustili poslije Dr-

u}i u ku}u, mogao me je sada gledati kroz mrak tih praznih prostora. Ja unutra ni{ta nisam mogla vidjeti, i pored te prve ku}e pro{la sam polako, osvr}u}i se u hodu. Zid oko ku}e bio je u jednom dijelu poru{en, a unutra je bila poplo~ana povr{ koja je vodila nekud, u ne{to nalik na vrt. Besmrtni ~ovjek mogao bi i tamo biti, pomislih, ali ako jeste, ne `elim da ga na|em. Sljede}a ku}a bila mi je zdesna, u sjenci jednog velikog drveta, i shvatih da je to nekada bila dvospratna kr~ma. Sprijeda je uz zgradu vijugalo kameno stepeni{te, a s njegove ograde visili su sad prazni sanduci za cvije}e. Duga~ak balkon na gornjem spratu nekada je pridr`avao drvenu re{etku s lozom, ali sad je samo nekoliko nejednakih zar|alih {ipki {tr~alo uspravno, prije nego {to nestanu u dijelom uru{enom krovu. Ostale ku}e bile su zbijene du` korita, zjape}i sjenkama, i ja sam pro{la hodaju}i pobo~ke, najprije okrenuta jednoj, potom drugoj obali, pored oronulih lu~nih prolaza i gomila odvaljenih kapaka, pored gomila madraca, pustih dvori{ta s rasutim ko-

Glumica Ketrin Hejgl otvoreno

&

Dnevni avaz, subota, 4. februar/velja~a 2012.

IDM >E

#!

Prema pisanju američkih medija

SPEKTAKLI Koncert čuvenog kantautora i projekcija filma

ĐHđA *==šALEć K 6KE $ E % =HJ=
Događaj zvanično i nije bio objavljen, a već je rezervirano više od polovine kapaciteta dvorane, poručuju iz agencije “Beral Music”
Ako je suditi prema pisanju američkih medija, zvijezda šoua realnosti Kim Kardašijan (Kardashian) ima novog momka. Riječ je o Marku Sančezu (Sanchez), igraču Njujork džetsa, s kojim je prije nekoliko godina bila u kratkoj vezi. Izgleda

Ketrin Hejgl (Katherine Heigl) ispričala je za američke medije kako je njeno najsramotnije iskustvo bilo poziranje pred kamerama dok je radila kao dječiji model.

5H=EIAEIKIJL=@AčEAC@A=
Tada devetogodišnja Ketrin započela je karijeru u svijetu mode. To iskustvo danas naziva brutalnim. - Poze u kojima smo morale stajati pred fotografima, bile su mi smiješne i glupe, ali svi me uvjeravaju u suprotno. Nikada neću zaboraviti sramotu koju sam pretrpjela - izjavila je Hejgl. Dodala je kako se grozi činjenice da majke, inače, guraju djecu pred kamere kada ona za to nisu spremna. - To su talentirani mali ljudi, kojima ne treba na početku života uništavati samopouzdanje suludim takmičenjima - zaključila je Ketrin.
Šercinger: Još jednom istakla figuru

Hejgl: Brutalno iskustvo

Pjevačica u kampanji za “London Fog”

Najpopularniji bh. džez sastav “Sarajevo Jazz Guerilla” uskoro bi trebao početi snimati album prvjenac. Kako otkriva pjevač grupe Elvir Bandić Banda, numere za debitantski nosač zvuka bend će, najvjerovatnije, snimati u studiju Muzičkog centra “Pavaroti”u Mostaru. - Već sam počeo raditi na tekstovima nekih pjesama, koje bi se trebale naći na albumu. Za sada se bavimo

’5=H=AL=/KAHE=’ IE=FHLE=>K
idejom da iskoristimo neke starije melodije kao podlogu za te pjesme pa ćemo vidjeti kako će sve to zajedno ispasti. Dobra vijest je, također, da smo dobili još jednog člana, džez-pijanistu i akordionistu Adisa Sirbubala. Riječ je o izuzetnom muzičaru, koji se nedavno vratio iz Čikaga i koji uveliko nastupa s nama svakog ponedjeljka u sarajevskoj “Pivnici”- ističe Bandić. H. P.

Nakon što su dobili novog člana

Đorđe Balašević održat će 16. marta koncert u velikoj sali tuzlanske dvorane Mejdan, a dan kasnije na istom mjestu predstavit će svoj rediteljski prvjenac film “Kao rani mraz”. Čuveni kantautor stiće će u grad soli 15. marta, gdje će mu biti priređen svečani doček. - Očekujemo Đoleta trinaest godina. Znamo da ima dosta toga novog da nam donese na palubi svoga broda i mislimo da će tri dana biti malo da ga ugostimo i družimo se s njim. Pored Balaševića i njegove “Panonske mornarice”, u Tuzlu će doputovati i glumci iz filma “Kao rani mraz” - poručuju iz tuzlanske agencije “Beral Music”, koja organizira ovaj vekiki događaj. Ističu i da za Balaševićevo gostovanje vlada veliko interesiranje. - Događaj zvanično i nije bio objavljen, a već je rezervirano više od polovine kapaciteta dvorane. Zato napominjemo za sve one koji žele doći na koncert i projekciju filma, da na vrijeme osiguraju ulaznice. Rezer- 

=H@=šE= FL K LAE I= 5=čA
da je par ponovo zajedno, jer su sve glasnija šuškanja da se tajno sastaju. - Kim i Mark se nalaze na večerama u hotelima. Kad god je Kim u Njujorku, oni se druže. Veoma su oprezni da ih neko ne vidi, jer Mark jošviđanekoga - pišu mediji.

Mark je definitivno njen tip muškarca, jer je u više navrata izjavljivala da voli atletsku građu. No, i on je slab na poznate dame, jer je, prije Kim, bio u vezi s glumicama Džesikom Zor (Jessica Szhor) i Hejden Penetije (Hayden Panettiere). Sančez: Igrač Njujork džetsa

Bivša djevojka o pjevaču
Balašević: Pobudio veliko zanimanje

vacije ulaznica po cijeni od 30 KM za koncert i film mogu se izvršiti putem telefon 066/343-333 te e-maila ulaznice@beralmusic.com i

www.kupikartu.ba, a preuzeti u roku od tri dana nakon rezervacije - pojašnjavaju u “Beral Musicu”. Balašević je u novembru

prošle godine u Sarajevu priredio istinski spektakl te je za očekivati da će se takva atmosfera ponoviti i u Tuzli. L. S. R.

Bandić: Radi na tekstovima pjesama

Zanosna Nikol Šercinger (Nicole Scherzinger), osim po pjevačkim uspjesima, poznata je i po tijelu na kojem bi joj mnoge žene pozavidjele. U kampanji za modni brend “London Fog” pozirala je obučena samo u kaput i ovoga puta još jednom istakla svoju figuru. Nikol je ove godine zamijenila prošlogodišnje zaštit-

ŠAH?ECAH FEH== I= K =FKJK
no lice, glumicu Kristinu Hendriks (Christina Hendricks). Angažiranjem zvijezde “Mad Mena” brend je prošle godine premašio sva očekivanja kada je riječ o zaradi. To im je cilj i ove godine, a popularnost Nikol, koju je stekla i u vremenu dok je bila sutkinja takmičenja “X Factor”, tome samo ide u korist.
Bijonse: Još se nije oglasila

Budući da je gledanost šoua “X Factor” u posljednje vrijeme opala, Sajmon Kauel (Simon Cowell) odlučio je da dovede neku prvoklasnu zvijezdu na mjesto sudije. Strani mediji prenose da je poziv za angažman u pjevačkom takmičenju dobila Bijonse Nouls (Beyonce Knowles), koja bi za pet sezona suđenja u tom šouu dobila nevjerovatnih 500 miliona dolara. Nakon odlaska Pole Abdul (Paula) i Nikol Šercinger (Nicole Scherzinger) iz šoua, mnogi gledaoci u Americi prestali su ga pratiti. Izvor blizak Kauelu otkrio je za medije da bi to mogla biti supruga Džej-Zija (Jay-Z). - Sajmonu je potrebna velika ženska zvijezda. Maraja

*EIA KI FL== @= IK@E K ’: .=?JHK’
Keri (Mariah Carey) bila bi dobra, ali ona trenutno nije toliko popularna. On želi Bijonse, jer bi na taj način sigurno oborio rekord gledanosti “Američkog idola”- izjavio je izvor. Menadžer Maraje Keri Rendi Džekson (Randy Jackson) ne isključuje mogućnost da se pjevačica pridruži ekipi emisije. - Sajmon je jedna od najpametnijih osoba koje poznajem. Siguran sam da ima pregršt dobrih ideja - rekao je on. Bijonse se za sada nije oglašavala po pitanju veoma velikodušne ponude, a pitanje je da li bi prihvatila tako zahtjevan posao s obzirom na to da je nedavno postala majka.

Nakon što je gledanost šoua opala

Enes Begović večeras će u Sloveniji održati prvi veliki nastup u nizu. Zajedno sa svojim bendom, održat će koncert u dvorani “Medvode”, koja se nalazi kod Ljubljane i prima više od 3.000 posjetilaca. - U Sloveniji je veliki broj ljubitelja mojih pjesama. Nakon “Medvoda”, planiramo raditijošnekoliko dvorana u ovoj zemlji, i to, najvjerovatnije, u martu i aprilu - kaže Begović, koji je sa menadžerom NediPatic: Zabavljala se sa Silom nepunu godinu 

= ’A@L@=’ E@A = =AHEčK JKHAK

Zauzeti Enes Begović

mom Srnjom počeo pripreme za koncert u tuzlanskom Mejdanu. Krajem februara putuje na mini turneju po Americi, gdje će održati četiri koncerta. - Radujem se ponovnom druženju sa Bosancima i Hercegovcima širom Sjedinjenih Američkih Država, ali zbog ranije ugovorenih nastupa u Švedskoj, bit ću samo deset dana - kaže Begović. D. Z.

Njemačka manekenka Tatjana Patic (Patitz), inače bivša djevojka Sila (Seal), otkrila je za magazin “In Touch” da se od pjevača razišla zbog njegove loše naravi. Ona je savjetovala Hajdi Klum (Heidi) da zaboravi na mogućnost pomirenja i da se što prije razdvoji od “bijesnog čovjeka”. Patic i Sil zabavljali su se nepunu godinu.

2=JE? 5E E= LA= šK =H=L

- On je sebična i nezrela osoba, koja ne može da kontrolira svoju eksplozivnu narav. Ima problema s izlivima bijesa - izjavila je Tatjana. Vijesti o potencijalnom razvodu Hajdi i Sila uzdrmale su svjetsku javnost, jer su njih dvoje važili za savršen par. Razlog za propast njihovog braka je, navodno, loš utjecaj koji Sil ima na djecu.

Begović: Večeras koncert u Sloveniji

54

Subota, 4. februar/velja~a 2012.

Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TRAVNIKU Broj: 51 0 Ip 014174 08 Ip Travnik, 19. 12. 2011. godine Op}inski sud u Travniku po sudiji Amiri [ero u izvr{nom predmetu tra`itelja izvr{enja INTESA SANPAOLO BANK BiH Sarajevo, Obala Kulina bana br. 9-A, zastupan po punomo}niku Sini{i Lu`aji}u, punomo} ovjerena kod notara Zdravke Bago, iz Sarajeva, pod brojem OPU 762/08 od 13. 10. 2008. godine, protiv izvr{enika: „JIM“ D.O.O. VITEZ, ul. \ure Pucara bb, koga zastupa Merdan Jadranka i Merdan Mahir, iz Viteza, ul. Stjepana Radi}a 45-A, radi naplate nov~anog duga u iznosu od 113.983,50 KM, sa sporednim potra`ivanjima, donio je dana 19. 12. 2011. godine, van ro~i{ta slijede}i

oglasi
od 12. 09. 2006. godine i saglasnosti date od strane HVB Central Profit banke d.d. Sarajevo od 02. 08. 2006. godine, radi obezbje|enja potra`ivanja tra`itelja izvr{enja prema izvr{eniku u iznosu od 120.000,00 KM, uve}ano za dogovorenu kamatu i ostale sporedne tro{kove. IV - Na prvom ro~i{tu za javno nadmetanje nekretnine iz ta~ke I ovog zaklju~ka ne mogu se prodati ispod polovine utvr|ene vrijednosti. Po~etne ponude za prvo ro~i{te na iznose manje od 1/2 utvr|ene vrijednosti ne}e biti razmatrane. V - Poreze i takse u vezi prodaje snosi kupac. VII - Na javnoj prodaji mogu u~estvovati sva pravna i fizi~ka lica, osim lica navedenih u ~lanu 88. Zakona o izvr{nom postupku, a du`na su prije ro~i{te za prodaju na ime osiguranja uplatiti iznos od jedne desetine odre|ene vrijednosti nepokretnosti, s tim {to osiguranje ne mo`e iznositi vi{e od 10.000,00 KM i prije po~etka ro~i{ta sudu predati uplatnicu iz koje je vidljivo da su osiguranje platile na depozitni ra~un Op}inskog suda Travnik, otvoren kod Unicredit Zagreba~ke banke, Filijala Travnik, ra~un broj: 3389002208351383. Od polaganja osiguranja oslobo|en je tra`itelj izvr{enja. VII - Kupac je du`an polo`iti cijenu u roku od 15 dana, od dana objavljivanja zaklju~ka o prodaji nekretnine najpovoljnijem ponu|a~u. Ako kupac u odre|enom roku ne polo`i prodajnu cijenu, sud }e zaklju~kom proglasiti prodaju tom ponu|a~u nevaljalom i novim zaklju~kom odrediti da je nepokretnost prodata drugom najpovoljnijem ponu|a~u koji treba da u roku koji odredi sud, a koji ne mo`e biti du`i od 30 dana, od dana prijema tog zaklju~ka deponuje prodajnu cijenu. Ukoliko i drugi ponu|a~ ne polo`i prodajnu cijenu u predvi|enom roku, sud }e ova pravila primijeniti i na tre}eg ponu|a~a. VIII - Ponu|a~ima ~ija ponuda nije prihva}ena, osim za tri najbolja ponu|a~a, osiguranje }e se vratiti odmah nakon zaklju~enja javne prodaje. IX - Ovaj zaklju~ak }e se objaviti na oglasnoj tabli suda. Stranke mogu o svom tro{ku objaviti ovaj zaklju~ak u sredstvima javnog informisanja, odnosno da o zaklju~ku obavijeste lica koja se bave prodajom nepokretnosti. Zaklju~ak }e se dostaviti strankama, na oglasnoj tabli suda, i nadle`nom organu Poreske uprave. Pravna pouka: Protiv ovog zaklju~ka nije dozvoljen pravni lijek (~lan 12. stav 6. Zakona o izvr{nom postupku) SUDIJA Amira [ero

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TUZLI Broj: 32 0 Mals 029067 08 Mals Tuzla, 06. 01. 2012. godine OP]INSKI SUD U TUZLI, stru~ni saradnik Alma U`i~anin, u pravnoj stvari tu`ioca D.D. BH TELECOM SARAJEVO, Direkcija Tuzla, Aleja Alije Izetbegovi}a br. 29, protiv tu`enog „PECIVA PROGRES“ D.O.O. Tuzla, Ul. Rade Pele{a broj 21., radi duga, vsp. 1.392,95 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06; u daljem tekstu: ZPP), budu}i da tu`eni nema sjedi{te na adresi posljednjeg poznatog sjedi{ta dru{tva, objavljuje sljede}i

OGLAS
Dana 19. 11. 2008. godine, tu`ilac je podnio tu`bu protiv tu`enog, radi naplate duga vsp. 1.392,95 KM. Tu`bom tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog na naknadu glavnog duga, zateznih kamata i tro{kova postupka. Obavje{tava se tu`eni da je, na osnovu ~lana 70. stav 1. ZPP-a du`an, najkasnije u roku od 30 dana, dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`ati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podosioca (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e istaknuti mogu}e prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Ukoliko tu`eni, kojem je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama Dnevni avaz i na oglasnoj tabli suda, te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Stru~ni saradnik Alma U`i~anin

ZAKLJU^AK
I - ODRE\UJE SE PRVO RO^I[TE za javnu prodaju nekretnina izvr{enika Merdan Mahira iz Viteza, ul. Stjepana Radi}a 45-A, sa dijelom 1/1, upisanih u 1. Zk. ul. br. 58. KO Vitez, na k~. br. 395/9/k.p. br. 1061/4/, ku}a, zgrada i dvori{te „Lug“ povr{ine 574 m2. Vrijednost naprijed navedenih nekretnina utvr|ena je u iznosu od 204.942,50 KM, a po zaklju~ku broj 51 0 Ip 014174 08 IP OD 23. 6. 2011. godine.

USMENIM JAVNIM NADMETANJEM, dana UTORAK 07. 02. 2012. godine, sa po~etkom u 10,00 sati

II - Ro~i{te za javnu prodaju }e se odr`ati u zgradi Op}inskog suda Travnik, ul. Vezirska br. 2 u kancelariji broj: 49 (potkrovlje suda). III - Na nekretninama izvr{enika iz ta~ke I ovog zaklju~ka uknji`eno je pravo zaloga - hipoteka drugog reda radi osiguranja nov~anog potra`ivanja u korist tra`itelja izvr{enja, a na osnovu rje{enja ovog suda broj 051 0-IPZ-06-000230

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD MOSTAR Broj: 58 0 Mals 030319 07 Mals Mostar, 17. 03. 2008. godine Op}inski sud u Mostaru, po sudiji Bajri Avdi}u u pravnoj stvari tu`itelja J.P . „Elektroprivreda HZ HB, D.D. Mostar protiv tu`enog, „Tisak Globus“, vlasnik @eljko Peri} iz Mostara - Kralja Tomislava 3, radi isplate, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH, objavljuje sljede}i

OGLAS
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 043879 12 P 2 Sarajevo, 09. 01. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Vu~ijak Sanja, postupaju}i u pravnoj stvari tu`itelja KATANA BEGAN i KATANA AJI[A oboje iz Sarajeva, oboje zastupani po advokatu Esadu Hrva~i}u iz Sarajeva, protiv tu`enih DODIK MATIJA, ^OSI] RU@A, BO[NJAK VLADO, ILI] ANA, BO[NJAK SLAVICA, BO[NJAK MARA, DODIK MARA, JOZI] FINKA, DODIK STOJAN, DODIK SRETO, DODIK ANTO, DODIK AN\A, [KRBA KATA, DUSPARA JELKA, DODIK FINKA, DODIK ANA, DODIK NIKOLA, DODIK JOZO, BO[NJAK ANA, [TRK KATARINA, JURAKI] ANKICA, GRUBI[I] ZORAN, TUKA VINKA, TUKA JAKA i DODIK LUCA, zastupanih po Radivojevi} Rasimu, advokatu iz Sarajeva po Rje{enju Slu`be socijalne za{tite op}ine Ilid`a broj 35/V-13-550-805/08 od 12. 06. 2008. godine, te tu`enih ILI] DRAGICA, ul. Ragiba D`inde 156, Sarajevo, ILI] DARKO, ul. Ragiba D`inde 152, Sarajevo, ILI] @ELJKO, ul. D`emala Bijedi}a broj 94, Sarajevo, LEBO MLADENKA, ul. Rastova~ka bb, Posu{je, JOSIPOVI] MIRJANA, ul. Malinova broj 4, Petrinje, R Hrvatska, ILI] IVAN, ul. Ragiba D`inde 156, Sarajevo, DODIK ZORAN, ul. Adema Bu~e 461, Sarajevo i DODIK MLADEN, ul. Adema Bu~e broj 461, Sarajevo, radi utvr|enja prava vlasni{tva na nekretninama VSP - 1.000,00 KM, nakon ro~i{ta za glavnu raspravu odr`anog dana 27. 12. 2011. godine, a koje je provedeno u prisutnosti punomo}nika tu`itelja, te posebnog staratelja tu`enih advokata Radovovi} Rasima, a u odsutnosti uredno obavije{tenih tu`enih Ili} Dragice, Ili} Darka, Ili} @eljka, Lebo Mladenke, Josipovi} Mirjane, Ili} Ivana, Dodik Zorana i Dodik Mladena, donio je dana 09. 01. 2012. godine slijede}u Dana 5. 4. 2007. godine tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enog „Tisak Globus“, vlasnik @eljko Peri} iz Mostara, radi isplate, v.sp. 2.811,42 KM. Tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da plati tu`itelju za potro{enu elektri~nu energiju za vrijeme od 1. 3. 1999. godine do 31. 1. 2007. godine, iznos od 2.811,42 KM, sa zateznim kamatama po stopi iz ~lanka 277. ZOO i to od dana podno{enja ove tu`be, pa do dana kona~ne isplate, kao i da tu`itelju nadoknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom ovrhe. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH, i na

oglasnoj tabli suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Obavje{tava se tu`eni da na osnovu ~l. 70. stav 1. ZPP-a FBiH tu`eni je du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334. ZPP-a FBiH). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. (~l. 71. stav 1. ZPP-a FBiH). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog. (~l. 71. stav 2. ZPP-a FBiH). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a FBiH). Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan. (~l. 182. stav 1. ZPP-a FBiH). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Sudija Bajro Avdi}

OGLAS
OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 Ps 037613 08 Ps OP]INSKI SUD U MOSTARU i to sudija Divna Bo{njak, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja „RTA-ROBNO Transportna Agencija“ D.O.O. Sarajevo, Halilovi}i bb, zastupan po zak. zast. protiv tu`enog „BAROS“ D.O.O. Mostar, ul. Bra}e Feji}a bb, zastupan po zak. zast. radi: Isplata potra`ivanja v.s.p. 4.515,96 KM, vanraspravno, dana 27. 3. 2009. godine, donio je slijede}u:

Obavezuje se tu`eni da na ime obavljenih {pediterskih usluga i za tu`enog upla}enih carinskih pristojbi vozarine, isplati tu`itelju iznos od 4.515,96 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 3. 1. 2008. godine kao dana podno{enja tu`be do isplate, te mu naknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 282,50 KM, sve to u roku od 30 dana i pod prijetnjom ovrhe. SUDAC Divna Bo{njak UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje ovom sudu u skladu sa odredbama ZPP-a. Napomena: Dostava presude zbog propu{tanja se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u Dnevnom listu (~l. 348. st. 4 ZPP-a).

PRESUDU
zbog propu{tanja

PRESUDU
UTVR\UJE SE da su tu`itelji Katana Began sin Deriv{a iz Sarajeva JMBG 0607932172196 i Katana Aji{a iz Sarajeva JMBG 0502935177184 po osnovu dosjelosti stekli pravo suvlasni{tva sa dijelovima od 1/2 na nekretninama koje se nalaze u naselju Boljakov Potok u Sarajevu, ozna~enim kao k.~. broj 1301/1 u naravi ku}a, ku}i{te i livada ukupne povr{ine 722 m2 k.o. Dolac po starom premjeru, {to po novom odgovara k.~. broj 443/1 i k.~. broj 445/1 k.o. Novo Sarajevo IV, {to su tu`eni du`ni priznati i trpiti da se tu`itelj na osnovu ove presude uknji`i u zemlji{ne knjige Op}inskog suda u Sarajevu. SUDIJA Vu~ijak Sanja POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude dozvoljena je `alba Kantonalnom sudu u Sarajevu u roku od 30 dana od dana prijema pismenog otpravka iste. @alba se podnosi putem ovog Suda u dovoljnom broju primjeraka za Sud i za stranke.

Op}inski sud Mostar 07 58 Ps 020935 06 Ps

OGLAS

OP]INSKI SUD U MOSTARU i to sudija Divna Bo{njak, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja „INTERAGENT“ D.O.O. Mostar, ul. Kralja Zvonimira 13, zastupan po zak. zast. protiv tu`enog „COLDING 2000“ D.O.O. Mostar, ul. Franje Mili~evi}a 23, zastupan po zak. zast. radi: isplata potra`ivanja v.s.p. 19.654,09 KM, vanraspravno, dana 10. 02. 2009. godine, donio je slijede}u:

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 106621 09 I Sarajevo, 16. 04. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Mehudin Durakovi} u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja Intesa Sanpaolo banka dd BiH Sarajevo ul. Obala Kulina bana 9-a, protiv izvr{enika 1. Edhem Hasanovi} iz Vogo{}e ul. Krivoglavci I br. 19, 3. Senahid Mehmedovi} iz Vogo{}e ul. Blagovac I br. 30, 4. Rifet Malagi} iz Vogo{}e ul. Jo{ani~ka br. 19, radi izvr{enja, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku, a na prijedlog tra`ioca izvr{enja od 22. 01. 2010.godine

Dozvoljeno dana 31. 08. 2009. godne na osnovu vjerodostojne isprave - mjenice izdata u Vogo{}i dana 05. 01. 2000. godine, radi naplate nov~anog potra`ivanja u ukupnom iznosu od 8.849,60 KM sa zakonskom zateznom kamatom od 28. 05 .2009. godine pa do isplate. Tro{kovi izvr{nog postupka odre|eni su u iznosu od 200,00 KM. Izvr{enje }e se provesti na pokretnim stvarima izvr{enika. Sudija Mehudin Durakovi} POUKA: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema, u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Objavljivanjem rje{enja o izvr{enju u dnevnim novinama, smatra se da je dostavljeno izvr{eniku Seadu Kari}u protekom roka od 15 dana.

PRESUDU
zbog propu{tanja

Obavezuje se tu`eni da na ime duga pru`enih {pediterskih usluga isplati tu`itelju iznos od 19.645,09 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 29. 12. 2006. godine kao dana podno{enja tu`be pa do isplate, te mu naknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 959,00 KM, sve to u toku od 30 dana i pod prijetnjom ovrhe. SUDAC Divna Bo{njak UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje ovom sudu u skladu sa odredbama ZPP-a. Napomena: Dostava presude zbog propu{tanja se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u Dnevnom listu (~l. 348. st. 4 ZPP-a).

OBJAVLJUJE
RJE[ENJE O IZVR[ENJU

ILA=@=H

Dnevni avaz, subota, 4. februar/velja~a 2012.

##
w

Tačno Netačno
Geografija je nauka o Zemlji i njenim obilježjima, stanovnicima i 1 pojavama? Jedan od povoda Američkog građanskog rata bilo je i ukidanje 2 ropstva? Među sisarima najbolji skakač je 3konj? 1. TAČNO

Iako malo šećera nije problem, svakodnevne veće količine tog slatkog “otrova” ubijaju, a zbog njega godišnje umre 35 miliona ljudi širom svijeta, izjavili su naučnici s Univerziteta u Kaliforniji. Tvrdeda suzašećereni sokoviislatka hranaodgovorni zabolesti poput pretilosti, karcinoma, problema s jetrom i srčanih bolesti. Šećer ne samo da čini ljude debelima nego u potpunosti remeti metabolizam, “izbacuje” hormone iz ravnoteže, povisuje krvni tlak i oštećuje jetru. Isti takav učinak na tijelo ima i alkohol.

w

ŠAćAH A@= JHL= = E =D

*H= @IE @H=LA =A@EčE žELJ IHAćK

Parovi koji žive zajedno, sretniji su od onih u braku, otkriva američka studija provedena na 2.737 ljudi. Kratko nakon vjenčanja ili početka zajedničkog života, parovi su bili izuzetno sretni i nisu bili toliko depresivni kao samci, ali je njihovo dobro raspoloženje brzo nestalo. Samci su održavali jače veze i sa prijateljima i sa porodicom, što smanjuje stres, ali i rizik od mentalnih bolesti. Zdravlje bračnih parova se poboljšalo, dok su se parovi koji su živjeli zajedno, osjećali sretnije i samopouzdanije, potvrđuje istraživanje. Bračni parovi imaju djecu prije nego parovi koji žive zajedno i to im privremeno smanjuje nivo sreće zbog neprestanog dizanja i neispavanosti.

Geografija - opisivanje ili pisanje o Zemlji
Geografija je nauka o Zemlji i njenim obilježjima, stanovnicima i pojavama. Doslovni prijevod znači “opisivanje ili pisanje o Zemlji” pa je, prema tome, nastala i prevedenica zemljopis. Prva osoba koja je koristila riječ “geografija”, bio je Eratosten (276. - 194. prije nove ere). Četiri historijske tradicije u geografskom istraživanju su prostorna analiza prirodnih i ljudskih pojava (geografija kao nauka distribucije), nauka o područjima (mjesta i regije), nauka o odnosima čovjek - Zemlja te istraživanje u nauci o Zemlji. Moderna geografija je sveobuhvatna disciplina koja, prije svega, pokušava razumjeti svijet i sve ljudske i prirodne kompleksnosti - ne samo gdje se objekti nalaze nego i kako se mijenjaju i nastaju. Kao “most između društvenih i prirodnih nauka”, geografija se dijeli na dvije glavne grane - humanističku ili antropogeografiju i fizičku geografiju.

ISTRAŽIVANJE Harvardska škola javnog zdravlja
Riba bi trebala biti na jelovniku barem dva puta sedmično

Ranija istraživanja sugerirala su da osobe koje jedu dosta ribe, koja je najčešći izvor omega-3 kiselina, imaju niži rizik od razvoja atrijske fibrilacije
Odrasle osobe kod kojih su zabilježene najviše vrijednosti omega-3 masnih kiselina u krvi, imale su za 30 posto manje izglede za razvijanje poremećaja srčanog ritma od vršnjaka koji su imali najniže vrijednosti, pokazalo je američko istraživanje. - Rizik koji je za 30 posto niži za najčešći oblik aritmije u Sjedinjenim Američkim Državama, prilično je velika stvar - naglasili su autori istraživanja s Harvardske škole javnog zdravlja. Neka ranija istraživanja sugerirala su da osobe koje jedu dosta ribe, koja je najčešći izvor omega-3 masnih kiselina, imaju niži rizik da razviju atrijsku fibrilaciju, ali druga nisu pronašla istu vezu. Dok su se ranija istraživanja temeljila na odgovorima ispitanika o tome koliko jedu ribe, u ovome su mjerene vrijednosti omega-3 masnih kiselina u krvi kod više od 3.300 osoba starijih od 65 godina. Tokom sljedećih 14 godina naučnici su pratili njihovo zdravlje i kod 789 otkrili atrijsku fibrilaciju. Analizom podataka utvrđeno je da je grupa s najvišim koncentracijama omega-3 kiselina u krvi na početku istraživanja imala 30 posto manje izglede da im se pojavi aritmija u odnosu na one s najnižim vrijednostima. 

AC=! =IA EIAEA IEž=L=K HEE @ =HEJEA

w

Potrebno je: 1 glavica luka, 3 mrkve, 5-6 krompira, 3 kašike brašna, 2 kašičice slatke crvene paprike, 1 paprika (žuta), kocka za supu (mesna ili povrtna), vegeta, so, biber. Za noklice: 2 jaja, brašna po potrebi. Način pripreme: 1. Na ulju kratko pržiti luk, dodati crvenu papriku i brašno, promiješati i zaliti vodom uz miješanje do vrha. Pustiti da prokuha, otopiti kocku za supu, začiniti dalje po ukusu. 2. Dodati krompir narezan na kockice i očišćenu papriku narezanu na komade. Kuhati dok povrće ne omekša. 3. U međuvremenu za noklice razmutiti viljuškom jaje, dodati brašno uz miješanje dok ne bude dovoljno čvrsto da se masa može vaditi kašikom. Ne možete pogriješiti: Ako tijesto bude mekše, noklice će se više napuhati i brže skuhati, a ako bude gušće, noklice će biti tvrđe i morat ćete ih kuhati malo duže. 4. Pred kraj ukuhati kašikom noklice, pustiti ih da isplivaju na površinu pa kuhati još desetak minuta.

2=FHE=š

Predlažemo

2. TAČNO

Počinje Američki građanski rat
Jedan od povoda Američkog građanskog rata bilo je i ukidanje ropstva. Nakon što je na predsjedničkim izborima pobjedu odnio republikanski kandidat Abraham Linkoln (Lincoln), u Montgomeriju (Alabama) na današnji dan, 4. februara 1861. godine počela je skupština o odvajanju šest država Juga, koje su bile protiv tog izbora, u Konfederaciju američkih država. Na istoj konferenciji pet dana kasnije delegati Južne Karoline, Alabame, Floride, Džordžije, Luizijane i Misisipija izabrali su Dejvisa Džefersona (Davis Jeferson) za prvog federacijskog predsjednika. Ubrzo je i Teksas pristupio Konfederaciji da bi dva mjeseca kasnije počeo Američki građanski rat.

PREKID, PRELOM (tur.) PTICA GRABLJIVICA

VJERNI

GLAVNI GRAD VENECUELE

OBIM

”ORGANIZ. PISAR, OF AMERIC. BILJE@NIK STATES” ONOG ^ASA LU@NA SO

O.^.

NAJTE@A ATLETSKA DISCIPLINA

PRO@DRLJIVOST

NEODGOJENO DIJETE

3. NETAČNO

Kengur najbolji skakač među sisarima
”ROYAL ARMY RESERVE” BUDISTI^. SVE]ENICI PRO@DRLJIVI TE[KI ^EKI]

RIJE^NI OTOK

OPTI^KO POMAGALO RU^ICA, DR@AK

^LAN GARDE

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA MALA FLORAMI, ENAK, ADEN, Z, DENIS, ANTAL, MARK ENTONI, VIC, ALDANOV, IJ, PUME, ODA, RAKETA, SVAK 2785

PRIPADNIK NARODA U DACIJI

MUZI^AR NA SLICI GLAVNI GRAD GANE AUSTRIJA BLAGAJNA HOLANDSKI FUDBALSKI KLUB OBJEKAT ZA PRELAZ PREKO RIJEKE VOLUMEN

ALT

Konj nije najbolji skakač među životinjama. To mjesto pripada kenguru, koji živi u Australiji i Novoj Gvineji. Najviši među njima je tzv. crveni kengur. Visok je do dva metra i težak do 80 kilogtama. Svaki kengurov skok pri brzom trčanju dugačak je oko šest metara. U januara 1951. godine zbilježen je rekordan skok jednog crvenog kengura, koji je tada skočio nevjerovatnih 13 metara. Kenguri isto tako dobro skaču i uvis. Kada odrastu, kenguri mužjaci s lakoćom preskaču ogradu visoku tri metra. U životinjskom svijetu najbolji skakači su buhe, koje mogu skočiti i 200 puta više u odnosu na dužinu tijela, ali ovdje nije riječ o tome.

1.850 KM. servo. 2001. god. na duži period. 3 sp. Grbavica. 061 505 578 Prodajem dijelove za Opel calibru. Odjavljen. Olimpijska. 80 m2. god. 062 713 256 Potražnja Kupujem golf dizel. met siva. prvi sprat. Tel. ul. benzin. 8. limuzina. ispravan.3 iz 1980. Tel. Tel. ul. prešao 53. ul Aščiluk. klima. ordinacije. povoljno. 2.1. Podhrastovi. Medium. Tel. S. Tel. ful oprema. god. novi passat. 123m2. spr 72 m2 130. Navig. ul. 80 m2. 061 204 169 Ford fokus karavan 2003.. Tel. automatik. 100m2. sivi. Tel.550 KM/m2. 062 315 978 Citroen GS 1. Tel. dvoja vrata. 5. 061 538 128 Dobrinja V. Tel. dizel.. 1. 4 vrata. putnički kombi 8+1. 033 417 320 Kupujem havarisana i ostala auta za auto dijelove. xenon. Tel.). Ekstra stanje. Tel. 065 880 310 Audi 3. 108. vektra. Tel. 061 537 588 Jednosoban stan u zgradi. Tel. 062 713 256 Garsonjeru izdajem namještenu. Cijena 52. adap. 59m2. 062 146 935 Dvosoban stan 60 m2. 4 šarafa.080 KM/ m2. mj.500 KM. reg. Tel. alarm Cobra. 2. reg. 061 701 387 Ilidža kod policije. 061 108 945 Prodajem dvosoban stan 53 m2. Tel.kod Kluba Slovenaca 86 m2/ vis. Tel. Tel. 062 072 825 Ferhadija . 1. dvoiposoban renoviran stan 66 m2. ful oprema. 061 103 284 Pežo 307 SW. 27 m2. 061 572 069 Prodajem dvosoban stan 65 m2 na drugom spratu. Avde Smajlovića.. Tel. Tel. cijena po dogovoru. Tel. 061 507 960 Prodajemstan54 m2+8m2balkon i hodnik. Alipašino. 1. Tel.000 KM. isplata odmah. centralno zak. 061 223 084 Renault 97. 4-soban. M. ABS. 062 139 085 Prodajem dvosoban stan 54 m2 u starom Ilijašu. god. zatvorena lođa. 2001.800 KM i Vojničko Polje ul Hasana Sučeske 6. spr. cijena po viđenju. klima. 450 KM/m2. Tel.Centar. 061 202 851 Prodajem stanove na Grbavici 52m2 i 53m2. ul. 061 244 181 Polo 1. Metalik siva boja. klima.350 KM. 061 363 511 Prodajem stan Alipašino Polje. 10 sp. Tel. Polje. sunčan.000. Tel. god.550 KM/m2. 2. lift.. 2 x airbag. air bag. ekstra stanje i pogled.4. 1986. 061 188 998 Opel zafira 2.250 KM.. nije zadnji sprat. 061 559 235 Ilidža. Tešanjska. povoljno.8 T benzin. Dolazim na adresu. urađen veliki servis na 80.. Tel. 2. ul.6. austrougraska gradnja. 061 493 323 Centar kod Katedrale izdajem lijepo namješten stan. bijeli. 061 215 375 Saraj Polje..000 km. 2004. 58. spr 59m2. Tel. 061 842 201 Ford putnički karavan. teretni. lux. ABS. novija gradnja. karavan. 2009. alu felge. Trg nezavisnosti 72 m2. kod pic. adaptiran poslije rata. god. centralno. Tel. od 27 do 94 m2. 062 227 167 Prodajem stan u novogradnji. prodajem stan u potkrovlju 74 m. A faza. ul. tasovac. Tel.000 KM/m2. Bjelave. 85.900 KM. Tel. 061 031 330 Č. iznad Papagajke Stari Grad. D. god..000 eura 1m2.3.0 TDi. daljinsko zaključavanje.9 dci. crna met. 061 361 205 Reno laguna 1.000 KM i stan na Grbavici ul Grbavička 14. 063 798 978 Prodajem auto navigacije raznih marki Garmin. servo. Tel. Tel. god. prodaje se stan novogradnja 43 m2 kod Robota. 061 210 508 Mercedes e 220 cdi avantgarde 2007. u voznom stanju. 063 340 989 Prodajem četverosoban stan od 78 m2. Frašte. Tel. 52. 1997. Kuhinja. Tel. 061 206 985 Prodajem stan na Grbavici kod šopinga 54m. Tel. 061 142 418 Fiat doblo cargo furgon.500 po m2. 54m2. Pofalići. Tel. Dvor .5 tdi. 3 mokra čvora.4 benzin.700 KM. tek registrovan. Esp.700 KM. kuhinja sa visećim elementima. A. Dnevni avaz ni Najve}i dnev oglasnik u Bosni i Hercegovini Pasat 1. ul. naselje 1 sp. 1. sprat. prvi vl. 061 360 084 Skenderija. 1. 2012. 061 775 331 Bora 1.400 KM/m2. 061 897 947 Prodajem dvosoban stan veličine 57 m2. Tel. za stan u Sarajevu. dig klima. siva metalik. povoljno. modifikovani model. Geteova. 2.. 90 m2. ful oprema. Tel. 061 701 044 Dvosoban stan. Čobanija. 061 244 809 Ford fokus 2002. ful oprema. Dolac Malta Čengic Vila 70m2.000 km. 066 801 737 Prodajem stanove: Baščaršija. lift. 77 kW. 2012. Tel. 10/2003. Meck lock.0 TDi. omega. Bez posrednika. god 2004. jednokreventa namještena manja soba sa kupatilom. 2012.000 KM. reg do 3. Tel. 061 269 835 Bjelave kod meteo stanice dvosoban stan 49 m2/I sprat. Tel. 033 543 714 Prodajem stan na Bjelavama 1. Bihać. 061 556 638 Golf 4 tdi. 600 KM. 85 m2. Garska. 063 902 618 Golf 5. 061 349 257 Fiat seicento 2002. 061 320 439 Prodajem stanove u novogradnji Stup Tibra: dvosoban 44 m2 i 57 m2 trosoban stan (useljenje mart 2012. osim plina. 8/2007. spr. 061 775 331 VW turan. 061 510 964 M. sp. sp cijena 2. 19.. 061 806 407 Prodajem stan u centru grada od 98 m2 u ulici Aleksa Šantić. plaćeno sve do reg. etažno grijanje. metalik siva.000 KM. Tel. esp. 062 383 064 Prodajem stan u centru Trnova površine 49 m2.900 KM. može sa oštećenom farbom. cijena 2. Tel. Tel. nov vanjski prozor.zima 165-70-14. Cijena 7. 05. u hodniku ugrađen veliki ormar 85.Vogošća. 033 442 998.. klima. 061 249 467 Mercedes 123 dizel. Tel. lift. jednosoban namješten stan. 16. klima. Otes Ilidža. Tel. el. Tel. 061 269 835 Sobu studentici kod Holiday Inna. el. prizemlju u odličnom stanju. uredni papiri. 061 142 704 Apartman 50 m2 u blizini novog “Avaza”. klima. reg do 07. pp vrata (zvati iza 12 sati). sprat VI. Tel. do 6. telefonom i balkonom. Tel. etažno grijanje.950 KM/m2. v. centralno gr..111. 062 832 572 Škoda fabia 2000.000 KM fiksna. trosoban stan (81 m2) + 2 balkona. grijanje. 063 952 207 Stan opremljen studenticama. spr 61 m2 . odlično stanje. met. uredni papiri. 13. 061 359 728 Ciglane donje prodajem stan 43 m2 + balkon 6 m2. 218. gusani radijatori.110. benzin 1.1. očuvan. 1. sunča. cijena povoljna. 065 819 136 Prodajem stan na Ciglanama ul Husrefa Redžića 3. stranac. registrovan do 8. karavan. god. Tel. benzin. 061 200 203 Audi 80. 210. 033 441 687 Trosoban. Tel. Ekstra povoljna cijena. ful oprema. 1.600 KM. sve 1/1. alu prozori. Vlasništvo 1/1. god. Tel. 061 288 939 Novogradnja Stup “Tibra 2” stanovi sa klimom koji su u ponudi samo kod nas. kvadrat 1. p. balkon. korsa. 061 269 835 Hrasnica. kao nov. 16. sprat. klima.9 tdi.000 KM. 1990.400 KM i stan u centru ul Muvekita 3. reg. 59. plinsko grijanje. Falk. Vraca.garaža 20m2. Tel.000 KM. 061 315 798 Prodajete automobil? Pozovite. ful oprema. Tel.000 KM. Tel.000 KM. 000 km. abs. Tel. 061 187 139 Prodajem kombi trafik god. 1. Cijena 900 KM. 2. Tel. Tel. 7. 061 263 910. do 06/2012. garažiran. 60 m2. zimske gume. 2001. prazan stan. trend line oprema. podizači. 16 cola. 2001. registrovan. 16 D. Petrakijina 115m2. Parking za stanare ispred zgrade. Tel. 033 768 016 Dijelovi i oprema Auto dijelovi za Opela astra. kompresor i veliku dizalicu. balkon. Tel. Kolodvorska 13/VI. Tel.560 KM/m2. nove gume.1 benzin 98. 11.300 KM. 061 917 093 Kadet 1. 061 510 964 Al. u dobrom stanju. 061 256 538 Passat 2006. tek registrovan. 061 145 829 Zasebnu. 061 702 881 Dobrinja 2. 54 m2. reg. god. el. 063 459 893 Kupujem rabljena i havarisana vozila svih vrsta.000 KM. garsonjera. 43. itd. bijeli. iznajmljujem. Vranica neboder. Tel. 061 204 169 Škoda favorit. 061 249 467 Kupujem havarisana i ostala vozila.1. full oprema. Aleja lipa 65.preko puta hotela Zagreb. I sprat. 2007. servo. 52 m2. 91. 16. Vraca 2. TDI. spr adaptiran dvoetažni 67 m2 . 062 280 679 Jednosoban. Smailagića 10 sp. 061 080 330 VW Jetta VR6. 1. cijena 50.5kw.2 benzin. dva balkona. 065 819 136 Prodajem stan u Hrasnom 38 kvadrata plus balkon. Vrazova. 062 341 913 Prodajem dijelove za Audi 80 cc. Cijena po dogovoru. grijanje. privatna kuća. godina. Tel. 86. ul. Tel. Mojmilo. abs. cen. spr. opremljen. ful oprema. kasko. spr 83 m2. 061 548 023 Renoviran stan 78 m2.000 KM. pogodan i za poslovni prostor (notarske urede. dvosoban stan (55 m2) na vis. 68m2. kuka garaž. etažno grijanje. 12. tempomat.000 Eura.000KM. 061 510 964 Hrasno. Tel. 061 979 106 Prodajem stan u Ilijašu 27 kvadrata. 300. 66 kW. 48 m2. 8/2012. registrovan i u dobrom stanju. 033 455 086.500 KM. Useljenje u martu. 062 677 488 Centar. vrata. pogled na tri strane. cijena 15. ABS. elektro paket. 260. bez udesa. Polje . nenamješten i renoviran sa etažnim grijanjem. 15. povoljno 1.5 CRDI. cijena 8. tek registrovan.0 td. lift. full oprema. dizel. dvosoban adaptiran 46m2 + parking mjesto . Tel. 101. god. avgust 2002. Branilaca sipa. Tel.000 KM. ESP. 062 279 428 Stan 55 m2 namješten.000 km. elegans. potpuno opremljenu garsonjeru. god.100 KM/m2. Trg solidarnosti. Tel. Tel. god. 061 285 484 Škoda fabia 1. 2012. cijena povoljna.000 KM. Tel. centralno grijanje. 066 995 944 M. u voznom stanju. grijanje u sicevima. Super stanje. 062 270 696 Prodajem vulkanizerske mašine: dvije balansirke. 84.000 km. Hitno. Alipašino polje. adaptiran. 84. 061 364 577 Škoda fabia 1. Tel. ptt Hyundai H1 2. ul. 2. Tel. centralno grijanje. servisiran. jednoipos. 062 876 883 Prodajem stan u centru ul Koševo 3. 061 146 916 Prodajem osam čeličnih felgi. blind vrata.. 033 768 016 Aerodromsko naselje. ABS. Miloša Obilića 100m2 od 300 KM do 1.000 KM... god. nereg. benzin. Tel. Tel. 061 758 217 Otkupljujem ispravna vozila na bh. Lužani. metalik. plava metalik. 063 566 508 Prodajem .C faza 40 m2 + balkon/X. cijena 2. 2001. 061 157 571 Namješten jednosoban stan. Tel. I kat. kupljen i servisiran u Asi. Tel. klima. sprat. alminijska stolarija. ESP. ekstra motor i limarija. grijanjem i garažom. Tel. 1. 1. 105. Tel. registrovan do 25. Tel. 062 814 399 Reno laguna 1. klima. 061 356 535 Dvosoban stan. urađen vel servis.000 KM i Alipašino Polje. 062 600 111 VW touareg 2005. 061 509 705 Prodajem stan na Malti ul Alojza Benca vis priz 54 m2.000 km. blindo vrata. Tel. moderna kuhinja. cijena 45.3 u ekstra stanju. 062 974 417 Kamioni Kombi furgon Mercedes benz 1991. centar Vogošće. Tel. Polje.500 KM.000 KM.70 m2 ugrunčeni. Tel. dobar raspored. Ljubovića. 4. 061 217 897 Namješten jednosoban stan studenticama.5 soban sunčan stan u Titovoj. 2. 1. kupatilo sa pripadajućom opremom..500 km. p.000 KM. u odličnom stanju. podizači. Tel.600 KM sa PDV. prešla 109. 033 481 399 Ilidža 45 m2. ulica Azize Šaćirbegović. 061 548 023 Novogradnja Grbavica 54 m2 1. 063 875 057 Golf II dizel. Tel.. 1. bojametalik srebro.9 TDI. Dobojska. 062 226 984 Fiat seicento dijelovi. ul. super stanje. sp. adaptiran sa kuhinjom rađenom po narudžbi. montirku. stan 28m2. etažno.000 KM.6 Hdi karavan. Tel. prešao 65. naselje Grbavica ul. Tel. Tel. 1. Polje B faza. Stup 54 m2 . sa gumama 220 KM. 065 819 136 Prodajem stan na Grbavici kod ambulante 57. airbazi.300 KM. 57 m2.550 KM/m2. dogovor. 445 578 Prodajem garsonjeru 27 m2. havarisana. lift. Hotonj .000KM. 061 510 964 Mojmilo . 2003.000 KM. Tel. Smailagića 67m2. 9. reg do 4. Tel. trosoban stan 72 m2..Švrakino (kod Merkatora) garsonjera 25 m2/IV. 033 768 016 Lužani 1. 061 208 177 Jugo.400 KM. klima. prozori.momcima. bord kompjuter.000 KM. 03. crna... A faza. 061 366 530 Prodajem dizel motor za Audi 80 cc. ul. 066 767 307 Potreban lijevi far za Audija A3. Ozme. Tel. 061 269 835 Najpovoljnije tržišne cijene u novogradnji za useljive trosobne stanove na Stupu od 54 . god. veliki balkon. retrovizori.. god. garaža u zgradi. 120. Tel. 061 130 649 Fiat punto 1. Tel. automatik. Tel. fiksno. crni. Tel. Tel.9 tdi. 1986. 061 480 445 Centar. nove zimske gume. alu felge. sport back. Galija.56 48Subota 4. Tel.000. Č. Tel. ocarinjena. 061 812 029 Golf II benzin 1. serv. plin. plaćeni carina i PDV. 061 614 887 Stanovi Izdavanje Aerodromsko naselje. servo. god. Tel. kompletno i kvalitetno adaotiran. putnicki 2500cm motor. 1. 500 KM. centralna. 1. daljinsko.107.100 KM. 061 462 317 Skenderija. februar/velja~a 2012. 062 600 111 Buba old tajmer trajno registrovana. neispravna. Tel. 5. havarisana. grijanje. komande na volanu. 2002. 1991. ulica Kranjčevića 9/I. 062 506 775 Kupujem sve vrste vozila: strane table. 063 484 943. tablama. Tel. g. Panasonic. sprat. 065 819 136 Prodajem stan u Bihaću 33 m2 u centru..205. Tel. Tel. 062 345 262 VW T4. zaključavanje. 3 sp.. Cijena 6. ul. 2003. cijena 7. kod pozorišta. 062 762 572 Centar . 061 507 984 Kupujem japanska i ostala vozila niže vrijednosti.000 KM. Braće Begić. Dvor . Tel. 061 269 835 Mejtaš. Tel. 1993... 061 142 704 Dvosoban namješten stan na Alipašinom polju u B fazi.500 KM/m2. Tel. prešao 175. 061 200 203 Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta 5 KM. dizel. 033 768 016 Alipašino .prešao 160.000 KM. podrum. isključivo ispod tržišnih cijena. 2 balkona. 1989. godina. Tel. el.88 m2. Tel. renovirana. Tel. servo. god. dvosoban. 2006. Alipašina. tek uvezen. metalic crna.. 061 347 861 Al. 061 242 008 Prodajem aluminijske felge BBS 14-ke. novo etažno plinsko grijanje. 061 925 312 Golf 2. Becker. god. retr. u izuzetnom stanju. 2. god. Tel. 56 m2. 1. reg do 9. dvosoban namješten stan 500 KM izdajem Dženetića čikma.8 benz. 061 690 848 Prodajem dvosoban stan prvi sprat 60 m2 do Merkatora Dobrinja c5. Tel. 062 520 823 Prodajem 3 gume ljeto . 062 341 913 Pežo 205. u odličnom stanju. cijena 6. Tel. dobro stanje. felge.. tek uvezen. sprat. Pofalići na brdu iznad mljekare. Koševsko Brdo. 2012. istekla registracija. nova gradnja sa fasadnom ciglom. 061 288 939 Prodaja A. god. 4 vrata. sunčan.230.stan u srcu Starog grada 155 m2/I sprat. Tel. zaseban ulaz. šiber. 066 722 932 Golf 2. 063 894 278 Prodajem . Tel.500 KM. 5 vrata. Cijena 5.9 TDi. Reg. g. studentu. extra siva perla. 063 793 111 .290 KM bez PDV-a. 93. metalik sivi. 75 m2.9 dci. papiri uredni. Tel. 062 943 826 Dvosoban stan.700 KM. 1. 2012. Grbavička.. Tel. paket d. ima klimu. 061 219 066 VW transporter 2.350 KM. Trg Zlatnih ljiljana dvosoban stan 55 m2. Tel. god. Tel. Radnička.. god. 12.000 KM. 062 888 246 Automobili Prodaja Alfa romeo 145 dizel 19. namješten. Tel. 2003. Tel.000 KM. Tel. sobe 105 KM. sprat. sprat. 061 141 943. 2003. ul.4 B. prešao 90. 5 vrata. Logavina. Tel. Trg međunarodnog prijateljstva. 061 700 612 Dolac Malta. Aleja lipa 46m2 i 52m2 + balkon 2. 600 KM. 65. Fojnička III sprat. prvi sprat. ul. Tel. el. Tel.. Tel. isplata odmah. B faza. 2. 061 566 500 Prodajem kamion kiper Man 26-332 registrovan do polovine novembra. kvadrant. 2. 061 338 893 Pežo 206 HDI 1. Zahida Panjete. 061 345 448 Logavina 71m2. godište. dig. 2008. 033 768 016 Aerodrom. Mašine uvezene iz Belgije. Tel. Tel. Tel. 061 171 871 Prodajem polovne dijelove za sve vrste auta. Cijena 500 KM. parking. 062 333 529 Alipašino. 061 540 015 Prodajem stanove ul. Tel. 600 KM. renoviran. Tel. bega Fadilpašića 81m2. do Merkatora na Dobrinji c5. sp. metalik siva. Tel. 061 427 717 Uzimam havarisana i ostala auta. Tel. Tel. Tel.. peti spr. crna boja. Tel. Tel.. 061 221 891 Audi 80. u odličnom je stanju. prozori.5 soban. 061 203 376 Lijepo namješten 2. N.. trosoban potpuno namješten stan u zgradi.200 KM. servisna knjiga. 113.000 km. Tel. frontera. registrovana. c. Cijena 2.. mj. al. Olimpijska. Može zamjena. 35 m2+garaža 12 m2. 121 m2/I sp.000. 061 842 989 Dvosoban prazan stan Dobrinja c5 kod Merkatora. 3 sp.500 KM. odlično stanje. odlično stanje. Centar grada. 60m2. 061 435 734 Mercedes ML 350. stan prodajem 42 m2. Dvor.. sp.000 KM. 062 534 343 Motor sa reduktor 380/220 za izđubravanje farma 1. mlađa godišta. dizel. 066 003 937 Namještenu garsonjeru na Dobrinji isključivo zaposlenim ženskim osobama. kompletno gleda na Ferhadiju. prodajem stan. 061 204 988 Audi 100 CS ili mijenjam za manji auto. kod “Binga”. cen.mijenjam dvoiposoban stan u Odžaku sa cent. Otoka 100 hiljada 65 m2. 061 701 363 Škoda octavia tour 1. 061 521 395 Prodajem komplet mjenjač za kombi T2 sa alnaserom. cijena 95. 061 504 425 Povoljno novogradnja Stup Tibra 2 stanovi od 28 do 90 m2. ugrađen alarm i kandža.. centralno zaklj. Tel. odl. do 13. Tel. I.. registrovan. Tel. polunamješten. Tel. Tel. 1996. Veoma povoljno. Tel. dvosoban stan 300 KM. dizel automatik tiptronik. dalj.4 benzin.. prešla 33. 062 383 064 Prodajem trosoban stan 78 m2. Cijena po dog ako se uzima više komada. 2000. sprat. Tel. Tel. Tel. 061 204 169 Ford mondeo 2. namješten stan na duži period. trpez. 2004. A faza.6. 5. Tel. cijena 200 KM. ul.000 KM. 66 kw. 061 494 120 Lijepo namješten dvosoban stan u centru. godište. centralno grijanje. 061 397 187 Hyundai elantra 2001. god. 1988. 061 288 939 M. 106 m2. Tel.000 KM. 061 278 188 Caddy VW 2002. uvoz Njemačka. 061 510 964 Grbavica. sprat.. Otoka kod Merkura. 061 812 411 Toyota corolla 2006. nenamješten sa garažom. Tel. 446 324 km. 1. 1. Al.9 TDI. Tel. Olimpijsko. Tel. Tel. Tel.200 KM. 033 213 508. servisna knjižica. 2007. lijepo namješten. Tel. Tel. Tel. Sarajevu za stan u Sarajevu (Grbavica . 62. duž čitavog stana.000 KM. Vila.. Tel. Prodajem dvoetažni stan. 061 820 000 Kupujem vozila niže vrijednosti.mijenjam nov neuseljen jednosoban stan u Ist. alarm. 39. god. Stanje uredno. brza keš isplata. nova Tehelova zgrada. 4 x el.4. 061 149 190 Fiat punto dijelovi 1. 1. trosoban 74 m2/XIV plus dva balkona. namješten.). dva balkona i dunum građevinskog zemljišta. 062 383 064 Prodajem stan u Sarajevu. 110.4 Mpi.500 KM. 1. Tel. Boljakov potok. Tel. 061 242 261 Baščaršija dvosoban extra namješten 1. tigra. centar. Polje. Tel. 330. Registrovan cijelu godinu. etažno. IV sprat. Tel. 3. 700 KM. Tel. dobro stanje. Tel.ul. 1. putnički 8+1. asr. dvosoban. ima servisnu knjigu. Tel. 2003.. Tel. 062 053 012 Ford eskort 16D CL u dobrom stanju. 2. knjiga. Tel. Tel. Tel. zeleni metalik. ul. Tel. Tel. 062 600 111 Toyota yaris limuzina. 066 178 418 Dvosoban stan na Čengić Vili 2. Tel.. 56 m2 + balkon + parking . garažiran. 062 536 237 Jednosoban namješten stan na Koševskom Brdu. god.500 KM. potpuno renoviran.000 KM. jednokr.Hrasno). namješten. Vila. sp 108. Tel.000. pro. 063 345 268 Audi A3 2004. 062 814 399 Seat Ibiza 1. Otoka preko puta Merkura. N.000 KM. dizel. Grbavica i Čobanija.1. rijetkost. Ilidža.200 KM. Tel. 1985. Tel. 70 m2.Mejtaš jednoiposoban renoviran stan 46 m2. Tel.000 KM. spr adaptiran 78 m2 + 2 balkona .800 KM/m2. Dobrinja 100 hiljada. 061 274 441 Kupujem ispravna i manje havarisana vozila mlađa godišta.. opreme. 061 812 485 Dobrinja I. Tel. 062 943 826 Lijepo namješten stan u privatnoj kući. 062 993 253 Prodajem trosoban stan u novogradnji na Stupu ugrunčen cijena 1 m2 . 062 963 333 Prodajem četiri zimske gume Sava 185/65/15. Plaćene režije. balkon. KM 110. centar Zenice. 062 158 101 Namješten sprat u kući . Tel. Tel. centralno i podno grijanje. 033 768 016 Centar. m. Povoljno.000 km. benzin. Tel. Tel. tuš kabina.800 KM/m2. Akifa Šeremeta. Tel. registrovan i kasko osiguran. registrovan do 9/2012. dobro stanje. ul Trg solidarnosti 1. povoljno.. na stranim tablama i sl. 4-soban. 061 145 853 Ilidža novogradnja u Pejtonu. Tel.000 KM. Tel. 1. 1. Tel. korištene jednu sezonu. kod BBI centra 500 Eura. 062 139 085 Dvosoban stan 58 mk. Tel. Tel.500 KM.550 KM/m2.

Tel. ll 64 m2. prodaja garaža 15m2 u stambenoj zgradi. Tel. centralno grijanje. Rješavanje kompjuterskih problema. 063 881 306 Apartmani. bežičnih rutera i mreža.Grbavica. Pofalići 330 m2. 4gb memory kartica. 061 740 870 Izdajem garažu u stambenoj zgradi. antivirusna zaštita. sastoji se od dvije prostorije. 033 642 292 Izdajem poslovni prostor 80 m2 na atraktivnoj lokaciji. prodajem 4. jeftino. Polje. cijena po dogovoru. Tel. 061 134 393 Prodajem lux kuću u nizu na Koševskom brdu. 5 igrica. na placu od 450 m2. www. u kutiji. Tel. Tel. nova stolarija. Tel.000 eur. Sar. 066 665 201 Obavje{tenje ~itaocima! Svi mali oglasi koji stignu SMS porukom od petka u 14 sati i tokom subote. prekoputa Domapisaca. cijena povoljna. 037 351 057 Prodajem knjige stare od 50 . 061 795 489.000 m2. Tel. cen. montažna garaža i pomoćni objekti. prodajem kuću od 131 m2. 061 493 323 Izdajem garažu Logavina do MUP-a Stari Grad 130 KM. Tel. Tel. može i zamjena za jednosoban stan uz dogovor. Tel. Tel.000 KM. modernu kuću (vilu) u centru Banja Luke za kuću u Sarajevu. Vogošća. 061 200 820 Prodajem kauč u super stanju na rasklapanje. 061 357 703 Prodajem frižider staklena vrata 300 KM. Cijena 75. 062 762 572 Kupujem devastirane stanove. 40 GB hdd. Tel. spašavanje podataka. 61. Tel. Tel. Tel. internet. Klagenfurta. Tel. Radimo non-stop. 061 350 682 Garaže Hrasno. 062 256 035 Novo u ponudi! Izrada vizitki (100 komada = 10 KM). 032780 274. Kalalarga p+2. Mejtaš 49 i 54 m2. 70 jaja kapacitet. Cijena po dogovoru. Tel. Logavina. 061 375 787 Stanovi . 1/1. kapije na daljinski svjetla na senzor. ekstra lokacija. Korisni prostor 270 m2. održavanje. Polje.062 242 588 Prodajem polovna balkonska vrata. sve na 4 duluma zemlje. sprat. plinsko grijanje. Struge . Otoka 71 m2 . 1. spašavanje podataka. dvije garaže s 3 mjesta. šporet Sloboda. 036 809 009. 100 maraka. Tel. Tel. dvokrilna i prozor. namještene sobe za dnevni boravak i prenočište. 070 202 323. mogu i dvije manje porodice. dva stana. druga 2.com. u extra stanju. velika.nerasbih. 061 545 375 Ostalo Harmonika vrata Harmik jednokrilna i dvokrilna sa dvije vodilice.99. kamera. Tel. Tel. 062 818 909 Izdajem moderno opremljen dvosoban apartman po povoljnoj cijeni na Bjelašnici na duži i kraći period. 033 200 877 Prodajem hitno kuću i zemlju u Crnoj Bari . Cijena po dogovoru. 200 KM. Tel. Sivice.000 KM. Voćnjak. Pejton 2-soban. Kirija i režije 200 KM. 71m2. 32GB. dvosoban stan sa stvarima u odličnom stanju sa cen. 061 183 876 Prodajem hrčka sa kavezom 20 KM. Cijena 18 KM + poštarina. 061 267 243 Izdajem sobe za prenočište u blizini Baščaršije. Tel. 066 665 201 Mijenjam garsonjeru za garsonjeru. 061 514 998 Prodajem TA peć potpuno ispravna. grijanje. PVC prozori. Tel. 066 178 418 Izdajem garažu na Koševskom Brdu (kod okruglih garaža). 063 899 989 Kuće u Starom gradu od 450. 062 472 068 Izdajem garažu. kupljen od uzgajivačnice Kladanj. 066 847 981 Prodajem zemljište 2.00. Tel. Paromlinska 53. Tel. povoljno. Tel. 061 835 212 Mijenjam jednosoban stan 39 m2 u Vogošći. 061 143 433 Kuće Brčko. 061 700 863 Prodajem laptop.Pejton. instalacija windowsa. 033 768 016 Agenciji potrebni stanovi za iznajmljivanje i prodaju. cablovsku. I kat. nadogradnja računara. 061 544 880 Prodajem sto i stalak staklo sa metalom. 061 855 099 Prodajem koze i jarad. Čelebići. garaža. 061 269 835 Prodaje se kuća modernog stila u Starom Gradu na Bistriku. Tel.Sarajevo. Tel. dobro očuvano. renoviran. 062 443 874 Prodajem monitor 22 inch. Mahmutovac. +387 61 978 104 Prodajem poslovni prostor u Zenici. Skenderija 49 i 41m2. Sarajevo. 061 165 028 Mijenjam stan u Sarajevu jednosoban za stan u zapadnom Mostaru. 061 854 294 Namještaj Dva kauča i fotelja. 062 114 903 Prodajem poslovni prostor u centru Bugojna. Tel. Plandište. 061 157 571 Prodajem televizor marka Samsung ekran 72 i kameru za kompjuter marka Genius. 063 842 059 Ostalo Prodajem inkubatore za leženje pilića do 70 jaja 150 KM. 061 795 489 Prodajem ustupam opštinski prostor 25 m2 kod Narodnog pozorišta. 061 182 061 Izdajem ili prodajem poslovni prostor . plac 100 m2. cijene povoljno. Tel. Tel. album značaka 200 komada jeftino. 061 794 249 Iphone 4. Tel. ručna izrada. 061 145 853 Agenciji potreban veći broj stanova za prodaju i iznajmljivanje. Aleja lipa. Sarajevo KARTOGRAFIJA Karte: . Tel. 12. Tel. Tel. sp. ugradnja komponenti. 065 191 617 Prodajem ženku švajcarskog ovčara vrhunskog pedigrea. fotelju. potreban stan do 55 m2. kućica (90 m2) na 2 etaže. Papiri 1/1. Koševsko Brdo. 033 225 227. A. Nedima Filipovića br 8.Vraca 71ma. 061 863 722 Izdajem granap sa inventarom pogodan i za druge djelatnosti. Polje. Tel. Tel. 033 533 631 Prodajem frižidere i zamrzivač sa garancijom. 062 150 856 Prodajem kuću na Vratniku. Monografija “100 godina sporta u Bihaću”. 061 545 358 Izdajem poslovni prostor 42 m2. parking. 062 381 294 Prodajem ruševnu kuću sa okućnicom i dvorištem. kuća. instalacija windowsa.Ilijaš. vrata. 061 156 309 Kompjuteri Akcija servisiranja . Tel. Adema Buče 285. Sve na jednom mjestu. cijena po dogovoru. Tel. 063 537 844 Mijenjam noviju. Tel. sve 1/1. internet konekcija. Sobe imaju svoje kupatilo internet. Tel. Tel. 061 552 547 Mijenjam stan od 60 m2 + lođa + ostava na Ciglanama za veći u istom naselju. Tel. 15 kvadrata. vrlo povoljno. 066 739 251 Servis . replika. cijena 100 KM. Tel. Kolonija . papiri uredni. Tel. extra stanje. Tel. vl 1/1. kuću na sprat. Tel. sve 1/1. 114.Ako imate problema s vašim kompjuterom. Tel. Ozidan. Tel. 64m2. Tel. 065 294 840 Mijenjam stambeno poslovni objekat za stan do 40 m2 uz doplatu . 063 514 023 Mijenjam manji jednosoban za veći stan dvosoban ili trosoban. 061 817 960 Prodajem kuću 1/1. voćnjak. 4. Instalacija.000 eura. Tel.o. 150 m2 stambenog prostora. Tel. 6600. Prodajem kuću sa pratećim objektima. površina 6 duluma zemlje na Ozrenu u Stuparima. antivirusi. Tel. Tel. Tel.000 KM. hitno. Tel. papiri 1/1. Tel. 062 677 474 Prodajem računar Pentium 3. renovirana komplet. Tel. 061 102 699 Prodajem dulum zemlje na Mostarskom raskršću pored ceste. lcd 17. 061 263 746 Prodajem kauč. 066 801 711 Saraj Polje. fiksno 55. preko puta Vijećnice. očuvana konzola. Tel. Tel. sve instalacije. Tel. Tel. sig.5 prizemlje sa 2 sprata. kod nove džamije. Tel. . period 18 mjeseci (agencija). Tel. 061 288 939 Izdajem poslovni prostor 110 i magacinskog 100 m2 na glavnoj cesti. 061 801 755 Prodajem orahovu dasku debljine 5cm stara12 god. sobe za noćenje i kraći boravak. 061 131 646 Apartmani i sobe noćenje iznad Katedrale. Tel. Tel. Tel. kablovska. 062 319 563 Jablaničko jezero.. 066 943 636 Potrebno više stanova u zgradi za prodaju i izdavanje. Tel. 061 339 647 Hrasno. Pofalići 40 m2. te veći broj LP ploča domaćih i stranih izvođača. Konjic. 061 726 361 Prodajem pl. stambenog prostora 70m2 sa avlijom baštom i svim priključcima. Tel. Sarajevo. Ponijeri Ravna planina kod Kaknja. 064 4140 936 Prodajem inkubatore za piliće. 033 203 127 Tražim cimerku.000 m2 na Baricama. Tel. Tel. objekat P+1+P. 061 459 769 Potreban jednosoban ili dvosoban stan u zgradi namješten na duži period. 061 502 380 Prodajem orginal njemačkog ovčara star 6 mjeseci čistokrvan. Tel. Tel. uredni papiri 1/1. Alipašino Polje.000. telefon. 062 606 060 Potražnja Agenciji potreban manji stan u zgradi u najam na duži period za uposlenicu državne institucije. Tel.5 kw. 3. Tel. 13 sp. februar/velja~a 2012. antivirus. štala. Tel. komplet adaptiran. kapacitet 10 osoba. 4. Tel. 1/1. samo ozbiljne ponude. 033 768 016 Stan u Mostaru 67 m2 sa dva balkona. Tel. 061 722 322 Prodajem dvosjed. programi. Umrežavanje. Tel. 061 686 095 Orahov brijeg. kvalitetna kuhinja sa aparatima. sp. Kod Vize. 063 359 282 Trosoban stan za dva manja. peć na dimnjak 8 kw Maja kor. Lcd Vivax 72 cm 340 KM.480 KM/m2. 061 269 835 Ilidža. povoljno. 20 KM po osobi. Tel. 061 184 724 Iznajmljujem vikend kuću na Vlašiću.2mp slide Samsung C 6112 duos. 066 026 004 Prodajem više dunuma u placevima Zabrđe. 061 753 131 Povoljno prodajem poslovni objekat 1. Tel. PVC stolarija. jednosoban. Obala K. Tel. nov 260 KM. Okućnica 800 m2. Tel. plin) 150 KM. voda. sp. 1/1. bašta 850 m2. 066 084 561 Kupujem stan do 50 m2. povoljno. garažno mjesto zgrada Karingtonke 80 KM. Tel.600 m2 pored puta Sarajevo . 512 MB ram. Tel. Tel. Tel. vl. internet. zamrzivač 410l -50KM. 600 KM/m2. Dolazak na kućnu adresu. Cijena na upit. Grbavica . Tel.000 KM do 400. cijena 1. malo korišten.000 m2. sa svim papirima. može zamjena za druge uz doplatu. 200 m od Baščaršije. 066 026 990 Izdajem zidanu garažu na duži period kod pijace na Grbavici. povoljno. ptt Mašine Prodaje se cikular sa oblaricom i borfuterom motor 4 kw trofazni. 062 967 832 Izdajem frizerski salon u Buča potoku sa komplet inventarom. kod Višegradske kapije ukupne površine 249m2. Tel. Tel. 061 769 649 Apartmani sobe za noćenje.Hrasno 53 m2. sa ili bez opreme. Tel. TV Filips 72 cm 100 KM. prodajem useljivu kuću sa 700 m okućnice. 061 559 235 Vrbanjuša. 061 170 085 Ako želite brzu i povoljnu instalaciju windowsa 7. 061 803 715 Prodajem 4. 061 557 300 . nazovite! Antivirusna zaštita. Tel. za kupljenu cijelu parcelu poklanjam jedan plac. 1/1. Useljiva. dvosoban 56 m2. Cijena 12. vakcinisan. 061 347 536 Bijela tehnika Frižider Indesit korišten mjesec dana 230 KM. Tel. Tel. 1992. 00387 61 226 645 Prodajem ili mijenjam kuću u Zvorniku za stan u Sarajevu. Tel. Prvomajska 17. mašina za suđe Elin 180 KM.Profesionalna dijagnostika i popravak računara. 061 642 684 Prodajem staru bosansku kuću u Topliku. 066 845 174 Kuća na Aneksu. garancija stalna. pokriven. 061 823 751 Sok.Otoka. Tel. 062 347 405 Ozbiljan bračni par traži kuću na čuvanje od Ilidže do Ciglana. 200 KM. 78.Teritorijalne. jednostavan za upotrebu. 061 214 115 Prodajem trosjed. Tel. 061 031 330 Kućni ljubimci Mješanac šarplaninke i bulmastifa težak 65 kg besplatno se ustupa za parenje. Tel. 061 288 939 Za asistenticu PMF-a. 061 214 306. 061 183 876 Prodajem Sony pl 2. 061 508 931 Izdajem poslovni prostor na Ilidži pijaca pov 100 m2. Dolazim po pozivu! Majo. devastirana kuća 60 m2. 061 552 366 Prodaja veš mašina Gorenje 300 KM. nadogradnja. balkon. 89. oplate za šalovanje Blažujke i okrugle oplate za betonske stubove.150 godina. od 15 do 25 KM. 061 188 488 Prodajem garažu u Kranjčevićevoj ulici. Tel. cijena 20 KM. Tel.Tel. Tel. 2 duluma kivi. 061 226 007 Ilidža. 065 545 193 Prodajem odličan inkubator za izleganje sve vrste peradi 150 KM. 061 106 720 Ostalo Kupujem neispravne plejstejšn 2-dvice. Pofalići 2 sprata. kablovska. Tel. 062 606 060 Prodajem mobitel HTC xda diamond na dodir.zvati poslije 16. 061 846 492 Prodajem muško štene bosanski tornjak star 3 mjeseca. 065 663 873 Prodajem Nokiu 6700c crni 5mpx camera. Kulenovića za isti na Ilidži. 030 878 278 Samoutovarni mikser za beton Dieci LH 673. Tel.5m2. Svi priključci. Tel.Tuzla nedaleko od raskrsnice za Čevljanoviće. Tel. 062 367 915 Izdajem prenočište na Baščaršiji.RELJEFNE i druge. 061 133 485 Izdajem ili prodajem poslovni prostor na Marijin Dvoru od 22 m. 061 863 294 Prodajem Nokia N97.100 KM. 1 džojstik. Tel. Bosanski Ljiljan 17. Tel. Tel. Tel. Tel.o. Tel. 20 KM po osobi. Tel. Sultan Ahmedova. može vozilo ili traktor u račun. Cijena povoljna./Fax: 033 647 358 GSM 061 541 224. od glavne ceste koja ide za Trnovo udaljeno 2 km. Voda. papiri 1/1. Tel. struja. 062 320 648 Apartman sobe za noćenje. 061 778 247 Izdajem poslovni prostor na Mostarskom raskršću uz glavnu cestu sa grijanjem 105 m2. 061 438 663 Prodajem kuću iznad Hrida. (lift). Meraje. 061 646 492 Izdajem fast fud. 061 869 396 Prodajem garažu u zgradi.Poslovno-saobraćajne. web hosting. 066 064 875 Prodajem kuću u Draževićima kod Kiseljaka. Tel. Tel. servisi računara. Grad dvoetažni 83 m2. 061 249 249 Prodajem farmu koka sa 2 objekta. Maršala Tita 268 Luka. Tel. parking. 061 493 323 S. 061 222 141 Kuća u centru Makarske. 061 157 571 Prodajem Play Station 2 sa memori karticom i jednim džojstikom. Tel. latičar 100. sa tri etaže. tri posebne etaže. 061 578 950 Zamjena Dva manja stana za veći od 72 m2. 57 Izdajem poslovne prostore. 061 201 501 Zemljišta Opština Trnovo . socijalizacija i dresura pasa. jedna sobna vrata. 064 4212 354 Hitno potrebni stanovi za iznajmljivanje i prodaju za poznate kupce. atraktivne lokacije uz glavne ceste Dobrinja 133 m2. 061 548 917 Poslovni prostor suteren 48m pogodan za sve namjene prodajem povoljno. Tel. Tel. prodaje se radnja 54 m2.Čapljina. lokacija Dobrinja. cijena povoljno. na Koševskom Brdu. god.duplex kuća u nizu. 150 m2. šporete (struja. asfalt. struja. 061 925 649 Agenciji potrebno više stanova za prodaju i izdavanje. na relaciji Novo Sarajevo do 75. 062 345 800 Ostalo Prodajem 2 prozora 140x140. Tel. Tel. Tel.Dnevni avaz subota 4. cijena 70 KM. Tel. xp. okućnica 4. Tel. pozovite. 061 897 866 Apartmansko prenočište iznad Katedrale. kompletno i kvalitetno adaptirana.600 KM/m2. ul. dobro uhodana lokacija. 037 351 057 Prodajem enciklopediju “Tito”. prodajem dvije građevinske parcele jedna do druge 820 m2 i 640 m2. nov. Hrasnica 135 m2. ekran 55 cm ravni. Tel. Tel. Tel. Tel. memory kartica. mikrovalna 80 KM. Tel. Brz dolazak na adresu. Prodaja i ugradnja.80x2. vlasništvo 1/1. Tel. a ostale od 3 KM po komadu.500 KM. 061 925 292 Prodajem televizor u boji. sa namještajem. agencija. Komunalije do parcele. 175. 063 288 954 Stanovi . Cijena 250 KM. Tel. 061 709 061 Novo! Nokia C1-01 sa garancijom godinu dana.grunt. 061 271 111 Tražim pod kiriju Lužani. centralno. Ima bazen i vrelo vode. 062 100 285 Izdajem apartman na Bjelašnici.000 KM. K. Tel. Saraj Polje.katalog projekata najljepših kuća na 165 stranica. 1.000 KM. hitno. 061 864 759 Prodajem 7 dunuma zemlje u Tarčinu. 061 241 785 Prodajem nove Atlantic konvektore. 061 516 910 Prodajem kamin povoljno. dolazak besplatan. cijena povoljna. prodaja. papiri uredni. 033 534 086 DELSA d.5 duluma zemlje livada. Tel. Tel: 061 543 234 Prodaje se kuća u starom dijelu grada. 062 530 601 Apartmani i sobe uz sami ski lift. bašta. prodaja polovnih računara. tlakomjer digital 40 KM. 37. 063 991 994 “Kuće snova” . Tel.0 GHz. trenutno fast food. 10 m od obale. okućnice 150 m2. cijena od 10 do 15 KM 1m2. . 061 506 750 Prodajem kuću G.višenamjenski 36 m2. šampionskog porijekla. ul. namještena. sobe s TV-om. . Hrasno. 061 146 916 Vitrina 1. papiri. 2 g. parking 1. Tel. 033 452 931. Tel.Geografske. Tel. 061 262 516 Prodajem el. prilaz za šlepere.5x11. Tel. Tel. nepušača. B faza. jednosoban stan 45 m2. Stan na Dolac Malti. album značaka 50 KM. garažom i poslov prostorom. 17 km od Sarajeva.000 m2. 061 709 430 Stan A. 2 radna stola za kuhinju i regal. Tel. blutooth. u odličnom stanju 30. ćilim. 062 180 957 Literatura o rasama i dresuri pasa. Tel. prodajem kuću 12. Veš mašine. 3. dvosjed i fotelju maslinasto zelene boje. 061 552 976 Izdajem 3 poslovna prostora od 60 kvadrata i jedan od 130 kvadrata na Stupu Ilidža. Tel.Federacija. Tel. sve u dobrom stanju. 065 421 876 Prodajem enciklopedije: 1000 godina grada Zagreba. jedna za wc. jedna 4 kw. Cijena 400 KM. Tel. Tel. 061 446 540 Spavaća soba u dobrom stanju Simpova prodajem. Sarajevo.000 KM. 29m2. Tel. Urbanistička saglasnost. S. Tel. uz njega dođe punjač i usb za 230 KM. Tel. Tel. idealni uslovi za skijanje i sankanje. useljiv. instalacije sistema. garaža.000 KM.500 KM. grijanjem na V sp. 061 291 155 Prodajem kuću stan novogradnja 110 kvadrata + bašta + dvorište. Čengić V. Dostava besplatna. bit }e objavljeni u naredni ponedjeljak. Tel. 061 510 964 Sokolovići. Tel. kao nov. Tel. 061 243 611 Servis računara . internet. Tel. 062 074 519 Prodajem dvosjed. Tel. 062 959 129 Agenciji za nekretnine potrebno više stanova za prodaju uz proviziju od 3 % i iznajmljivanje poznatim klijentima. trosjed i fotelju u odličnom stanju.Bogatići Srbija. 500 m od asfalta.00 očuvana. Tel. 061 569 570 Ilidža . 1/1 . 030 878 278 S. 063 893 583 Prodaju se dvije TA peći. 061 509 337 Izdajem poslovni prostor u Tuzli Stupine. Tel. 061 715 735 Prodajem željezne pulčeve. Tel. Tel. 061 762 227 Mijenjam kuću u Starom Gradu za jednoiposoban stan . na rasklapanje (žičana konstrukcija i jogi) veoma povoljno zbog selidbe. Povoljno. Sarajevo. Bana. 616 751 Telefoni Apartman izdajem na Bjelašnici.šporet strujaGorenje120 KM. 061 493 323 Agenciji potrebno više stanova za prodaju i iznajmljivanje. Tel. antivirusi. vrlo povoljno. 4 krila vrata. 062 568 248 Poslovni prostori Baščaršija. Tel. Koševsko brdo. Tel.

diskrecija zagarantovana. moderne i razni brojevi. indikatori za banju. Tel. ekstra tablete za bolji sex. 062 979 631 Najkvalitetnije i najpovoljnije sa garancijom radimo termo-fasadu i španske zidove. 066 115 498 Prodajem veću količinu skija i pancerica. Tel. poznavanje engleskog. ordene. Tešanj. Tel. Tel. bez provokacija! Tel. instrukcije povoljno 24 h-15 KM. Tel. 061 286 082 Instrukcije iz hemije studentima i učenicima. peći. knjige za sve vrste preduzeća. Probajte nešto novo i drugačije. šorvane i sve predmete od zlata. ŽUTE MRAVE I MIŠEVE. najnoviji model.prevoz kombijem. Tel. Tel. 2042-1Ndž Servis veš mašina (Gorenje. Hrasno. 061 141 944 Auto . spise i dr. srebrene novčiće. Banovići . zidne. Tel. gusane radijatore. Cijena 50 KM. 065 865 553 Ozbiljna. Tel. lakove. Izuzetno kvalitetno.. do 25 t. Tel. 000 komada jakni. miševe. Sarajevo. 062 136 248 Vršim prevoz robe. Tel. 062 525 882 Prodajem trakice za mjerenje šećera u krvi Bayer “Contour”. Tel. 033 619 900 Majstor povoljno opravlja stari i montira novi namještaj. 061 188 410 VKV vodoinstalater radi montažu novih kupatila.1 h. Tel. sve prepravke. očepljenja kanalizacija. 061 339 306 Instrukcije hemije za studente i srednjoškolce. 061 225 727 Vodoinstalater sa iskustvom vrši opravke instalacija. Tel.. 033 920 050. peći za picu. Porodice Ribar 65. 062 257 606 Prodajem set Medicinske enciklopedije 3 toma. Tel. pakovanje 4 tablete. Tel. hemije. Tel. najbolje plaćam isplata i dolazak odmah. noćne dežure.instrukcije i prevodi. 066 115 498 Prodajem vulkanizerske mašine marke Hofman kompresor Trudbenik Doboj. panel parkete i ostale vrste parketa. Tel. Tel. te sve vrste otpadnog željeza. 033 971 594 Ozbiljna žena radila bi kućanske poslove. izuzetno pogodno za dalju prodaju.5 KM. Tel. Tel. 061 924 180 Čistim stanove i poslovne prostore. stolarije. 061 507 838 Dajem instrukcije iz hemije za srednjoškolce. 061 829 108. 061 154 540 Kupujem deviznu štednju Jugo i Privrednu banku. Tel.8 KM. Tel. lajsne. cijena 15 KM. te pratnja učenika tokom godine. (KREKA) DRVENI 90 KM. Tel. 061 497 622 Vodoinstalater povoljno opravlja staro. Ne odg.kombi prevoz namještaja. fast foodu. Tel. 2 sata-15 KM. 653 454 Prodajem polovan aluminijski lim ca 110 -1200 samare vjetrene lajsne. Tel. 062 256 213 Certificirani računovođa povoljno vodi pos. na SMS. književnika. itd. Tel. Dolazim na adresu. 062 824 523 Rainbow sistem čišćenja u vašem stanu ili poslovnom prostoru kvalitetno i povoljno. 033 201 477 Zanatske NAJPOVOLJNIJE. Tel. postavljena bijelim krznom. komarce. grijanja vodoistalater sa dugogodišnjim iskustvom u inostranstvu vrši sve radove na instalacijama sa garancijom. TRAKASTE ZAVJESE. 061 214 405 Kupujem umjetničke slike. laminat postavljamo brusimo i lakiramo. sa radnom snagom ili bez. 062 152 950 Dajem instrukcije iz engleskog i arapskog jezika . šute i ostalog sa radnom snagom ili bez. radi selidbe. brzo povoljno. Tel. BUKOVI BRIKETI I JELOVI OKORAK SUH ZA POTPALU 40 KM. izrada kuhinja. 037 351 057 Turistički vodič “100 turističkih destinacija u BiH” prodajem. 38. Tel. Masaža. povoljno poliranje. plinske instalacije sa atestom. indikatora za kupatila. Tel. Tel. liječim stručno.20 KM komad. 061 580 063 Čistimo stanove. Tel. 065 190 150 Prodajem Braunove mrežice za brijanje i el. Iberna). Radim povoljno. indikatore. dogovor samo sa ženskim osobama. 061 890 067. kompjuterska obrada i montaža. kombi 15 kubika tovarni prostor. osigurača. Nova! Tel.masaža. Tel. Prodajem knjige svih žanrova. njegovala bi stariju bolesnu osobu. 066 665 201 Pod stresom ste. popravka svih vrsta TV aparata. 061 922 476 Radimo centralno. montira novu instalaciju i renovira kupatila. dolazak besplatan. Tel. etažno grijanje.DVS svadbe. Veće i manje količine. Sva je roba iz Njemačke i izgleda u odličnom stanju. 062 551 170 Čuvala bih stariju osobu. 062 761 920 Čistim stanove. itd. 061 245 447 Prodajem veću količinu klizaljki iz Njemačke. Tel. 062 320 034 Ozbiljna žena pazila bi stariju osobu u radnom vremenu. maturske. itd. moleraj. E-mail: vros(tele2. kvalitetno i povoljno. Tel. 812 151 Instrukcije iz matematike . plasiranje katetera. Tel. kuće. Tel.servis starih. satove i ordenje. 033 615-675 Drva režem motornom žagom. Tel. Dostupan svugdje. 061 709 772 Prodajem novu njemačku ručnu pumpu sa manometrom za pumpanje auto guma. 626 157 Profesorica drži časove iz matematike i fizike. aparate. Tel.šolja. lajsni i ostalo. peći. lustera i ostalo. U cijenu uračunato sve. Tel. mašine za rezanje. skafandera. povoljno. dženaze. svih veličina i oblika. Tel. montažu sanitarnih uređaja i pročepljenja. 061 500 037 Rigips. vaganje gratis sve sa prevozom od 5 vr. fizikalna terapija u vašem domu. TEL. Tel. vrata. kamin ili centralno prodajem. uništavamo sa najsavremenijim preparatima uz 100 % garanciju. 061 157 991 Instruiram matematiku za sve škole i fakultete uspješno i povoljno. Tel. generalno čišćenje 5 KM . 061 553 640 Prodajem lovačku kombinovanu češku pušku Brno sa papirima. 033 611 023 Dajem instrukcije iz engleskog jezika za učenike i odrasle. 062 419 501 Moleraj: gletovanje. mlada osoba pouzdana. Dnevni avaz Hrvatsko predstavništvo traži mlađu komunikativnu osobu za poslovnu tajnicu. vrlo povoljno. terapija.kućna njega i pomoć starim i bolesnim.000 pari obuće. Tel. Tel. 033 219 761. 061 237 641 Agencija nudi usluge kućne njege starim. engleskog. sve insekte i štetočine. Tel. povoljno. Kandi. 061 323 906 Prodajem domaće maslinovo ulje. 066 115 498 VELIKA AKCIJA!!! U PRODAJI SU BUKOVA DRVA 50 KM. Tel. Sarajevo. kao i ugalj Kreka komad i ugalj Banovići (orah i kocka). bojlere. čisti bojlere sve uz garanciju. pranje i ispiranje svih vrsta tepiha. Tel. Planika. 062 313 971 Potreban frizer i učenik. 061 757 925 Intelektualne Bračni par uspješno daje instrukcije iz matematike. Tel. 061 900 620 Potrebna iskusna frizer/ka i dvije učenice. 061 753 355 Za eko selo razno prodajem. prevoz namještaja i selidbe. 061 357 703 Čuvala bih djecu školskog uzrasta i pomagala im u učenju. šporeta. Tel. STJENICE. Tel. brušenje. predmete od srebra. Dolazak na kućnu adresu besplatan. ski hlača. 220 173 Vrlo povoljno pružam stručne pravne usluge: tužbe. 061 150 368 Dajem instrukcije iz bosanskog jezika (gramatika i pravopis). čuvanje na 4. radnji i udruženja. Obodin. Cijena jako povoljna . zamjena konvektora i popravke radimo kvalitetno i povoljno uz garanciju. 451 778. Zanusi. uslovi jako povoljni. 061 862 872 TV popravljam sve modele profesionalno i na vašoj adresi. Tel. N. katetera. Kamine zidamo šamotom. Sve oblasti.instalacije i moleraj. od pripreme materijala do kucanja maturskog. 062 818 909 Moler radi molersko farbarske radove čisto. 065 666 567 Prodajem podlakatne štake metalne za odrasle. zatvara balkone. 062 846 770 Čistila bih stanove. sedra kamen. Tel. bolesnim i nemoćnim osobama. 062 095 418 Detektivske usluge nudimo bilo koje vrste. 062 876 691 Peć za pizze i pribor. američkih plakara. Tel. 066 162 298 Ozbiljna žena čuvala bih djecu. 061 810 947. 037 351 057 Prodajem sportske knjige. 061 303 466 Prodajem komplet knjiga izdanje “Svjetlost” bh. Sarajevo. 523 998. 062 065 800 Čistim stanove i poslovne prostore. osiguračkih kutija. pekari. 70 KM. usluge fizioterapeuta. Tel. 061 160 141 Potrebna frizerka za žene i muškarce. utičnica. traži posao na recepciji. dolazim kući. engleskog daje časove. 061 609 947 Vršim zamjenu puknutih članaka i vršim ostale popravke na sistemu grijanja. kuće i poslovne prostore. enterijera i stepeništa. Tel. 061 367 103 Prodajem manju novu kožnu mušku torbu. Tel. Tel. Dva časa 15 KM. Tel. 061 363 174 Prodajem elektro punjač za punjenje istrošenih baterija od 1. 061 709 772 Prodajem heklane radove. Tel. 061 141 544.. M. američki plakari. uši. Tel. Tel. cijena 40 KM. 061 504 986 Super efikasno uništavamo žohare. koristi se za lična dokumenta. izgledaju kao nove. 061 233 078 Brusim. 062 752 697 Ozbiljna žena traži posao pomoćne radnice u kuhinji ili fast foodu. Sarajevo i okolina. a izuzetno cijena jeftina. potrošene akumulatore. 061 042 537 Prodajem skije Blizard polucarven bez vezova. Tel. 061 709 772 Prodajem odličan toster za sendviče. 033 201 477 Kupujem ciglu iz TA peći. Tel. 061 138 561 Pelet kvalitetan i suh prodajem. već od 35 KM. Tel. 062 992 799 Prevodim sa engleskog na bosanski i obratno. 061 815 047 Ozbiljna i veoma odgovorna žena čuvala bi dijete u svom stanu na Ilidži. Prevoz obezbijeđen. Tel. 10. 033 621 989 Ozbiljna žena čuvala bi stariju pokretnu osobu osam sati dnevno. 061 512 874 Prodajem povoljno bolesnički krevet i ormarić. ugr. prigovori. NAJKVALITETNIJE ALUMINIJSKE ŽALUZINE 20 KM. 000 komada garderobe 0. kožni povez. kuće i posl. napa. davanje injekcija. gore granitna ploča. te dajem instrukcije iz engleskog jezika. el bojler. instalacije. Tel. Tel.viagra produženog dejstva. 061 863 559 Povoljno radim maturske radove za osnovce i srednjoškolce iz svih predmeta. dolazim na adresu. gelendere. odgovori na tužbe. Tel. 061 540 533 Kupujem stare pokvarene veš mašine. indikatora i ostalo. 063 854 480 Čuvala bih dijete školsko ili pr edškolsko u vašem ili svom stanu uz pomoć u kući. Tel. Tel. 061 709 772 Prodajem plastenike PVC nove od 40-100 kvadrata sa novim uv najlonom garancijom i prevozom. moljce. Tel. 065 027 864 Kupujem potrošene akumulatore svih veličina 10 do 20 KM po komadu. 8. Tel. interfona. Tel. auta. Maglaj. Tel. edelpuc. 061 132 149 Vodoinstalater adekvatno održava staru i postavlja novu instalaciju. 062 238 930 Dajem instrukcije iz matematike. Tel. Tel. 066 205 286 Rigips. Tel. Tel. Polju potrebna radnica za posluživanje. Tel. 061 286 082 Instrukcije iz matematike. instrumen brač i digmetaru Hohner (antikvitet). na svim destinacijama sa i bez radne snage. upisi. kontru (Bugaria). Dolazak na kućnu adresu. te sve vrste otpadnog željeza.PICA” stadion Grbavica. Tel. Tel. pranje portala. 061 132 149 Ostalo ŽOHARE. koriste ga ljekari u ordinacijama. lijepljenje stiropora. Tel. odvoz kabastih stvari i šute. Tel. 062 699 668 Agencija prevoz slabo pokretnih i nepokretnih osoba sanitetskim vozilom. Tel. 061 811 115 Zubne proteze. šute. jakni. 062 378 818 Dolazak na adresu . TEL. Tel. Tel. 062 440 655 Prodajem razne šalove i kape ručne radinosti. Tel. 061 222 228 Elektroinstalacije: ugradnja novih i popravke na starim. Tel. Uslovi: timski rad i zalaganje. povoljno. 2138-1Ndž “VELIKA AKCIJA OGRIJEVA” . lakiranje sa besprašinskim mašinama. a za učenice sedmični džeparac. jako povoljno . Tel. 061 827 806 Stolar vrši opravku i izradu namještaja. UGALJ (BANOVIĆI) KOCKA. selidbe. Tel. 062 352 352 Električar usluge . Tel. Tel. Tel. Tel. Tel. Tel. Tel. 065 417 196 Drva bukova kvalitetna za šporet. dolazim na adresu. farbanje. 061 563 910. izrada u toku dana. kvalitetno i jeftino. Tel. Tel. satove. 061 560 195 Vrlo povoljno radim prevode sa engleskog na bosanski i obratno. nakit srebreni. posjedujemo ljepila. dihtovanje i sl. može i zamjena. 033 219 559 Uspješno i povoljno tokom cijele godine dajem instrukcije iz matematike.uspješno i povoljno. 066 348 925 Prodajem knjige za školsku lektiru . Tel. potiče iz doba Dubrovačke Rep. 061 219 768 Monter cent. Tel. dolazim kući. 033 456 505.U prodaji su bukova drva po ekstra niskim cijenama. bojlera. Samo ozbiljne ponude. Tel. prostore. mijenjanje pelena. ostalo. Tel. ordenje značke i ostalo.30 KM. dolazim na lice mjesta. Tel. 061 526 205 Bravarske radove. muz. 062 828 306 Popravljam sve vrste frižidera i rashladnih uređaja sa garancijom. bez zakidanja na vagi od 20 do 36 eur. Tel. instalacije i sl. šipod. Dolazim kući. rukavice. Za narudžbe 60 komada i više besplatna dostava u Sarajevu. Tel. klavir . 062 255 055 Elektroinstalater . potrebne dvije ozbiljne djevojke. medalje i slično. 061 381 802 Monter PVC stolarije traži posao u prodaji proizvodnji i montaži PVC stolarije. 061 481 182 Instrukcije iz fizike i matematike za srednjoškolce i studente. Tel. 062 922 712. Tel. 12 i 24 h. Tel. Tel. Tel. Probni rad plaćen. samo kod poštene i ozbiljne porodice. kuhinje. Tel. popravni. Tel. 350 l. 061 564 564 . 061 769 074 Prodajem bosanski ćilim nov. Priuštite sebi nešto lijepo. Tel. fizike. 066 529 114 Čistim kuće i poslovne prostore. Tel. tel. Molim samo ozbiljne ponude. 2335-1Ndž Bravar radi ograde. pojačava mušku potenciju. Tel. 065 669 827 Slobodna imam 31 godinu. Tel.5 volti. Tel. 033 645 475. 1 KM komad. 061 205 109 Strunu . dimnjaci. ručne. 066 111 109 Montaža satelitskih antena. 061 247 186. Daljinski upravljači za sve marke TV aparata. 061 709 772 Prodajem novo poštansko sanduče za pisma sa bravom i ključem. Tel. WC. terapija. Hrasno. 033 469 965 Njemački advokat iz BiH zastupa u svim pravnim stvarima u Njemačkoj. radila bih u kafani. 061 325 513 Održavamo stanove.osnovna škola. molbe i sl. bojlera. Tel. 061 158 784 Prodaja uglja i drva u svim oblicima. Polju. Tel. Tel. 061 349 294 Vodoinstalater . obrazovana žena. rad na kompjuteru (trenutno se školuje VSS). 061 828 416. el šporet i drugo. Tel. jeftino. februar/velja~a 2012.10 KM. Firma “GLANZ”. Tel. 061 277 288 Akcija. sa trgovačkom školom. 1 KM par. promjena pelena. ugradnja bojlera. čistionu i rep (etilen). 061 181 424 Mladić sa završenom SSS. 061 740 293. Tel. Tel. 061 429 108 Potrebna frizerka za rad u frizerskom salonu. Tel. 2429-1Ndž Antikviteti vitrina hrast ladica i dole dvoje vrata u rezbariji. 061 139 767 Kupujem zlato i šorvane po najboljim cijenama u BiH. 466 736. 061 785 535. radimo i vikendom.profesorica. 650 867. 061 872 910 Servis kućnih elektroinstalacija. Tel. Kvalitetno i povoljno! Tel. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 184 796. šporete. čistila bi stanove ili posl. PVC PROZORI. vršimo ugradnju panel parketa uz garanciju. 061 837 633 Ozbiljna žena pazila bi stariju gospođu. 033 514 560. 062 199 199 TV servis ovlašten od Sonija i Samsunga servisira i sve druge marke i modele TV aparata. španskog. popravka starih proteza dodatak zuba. Zvati poslije 17. 061 168 739 Prof. navlačenje mrežice i edelpuc. poslovne objekte. kineziterapija. namještaja. presvlačimo sve tipove namještaja. Radim dostavu. 061 202 840 Mijenjamo komplet đon od gojzerica Adidas. higijeničar kod ozbiljne porodice. 061 160 085 Prodajem. stari nakit. 033 653 311. 061 537 739 Njemački jezik . 062 151 468. Cijena po dogovoru. Tel. obezbijeđena radna snaga. Tel. postavljam sve vrste parketa i šipodova kao i postavljanje laminata. uputstvo.160. 061 210 832 Agencija. džepne. prevodi i sl. stare veš mašine. Tel. 061 491 463 Kombi prevoz i selidbe. 061 187 139 Prodajem violinu. 061 278 188 Parket postavljanje. 061 709 772 Prodajem odličnu mušku Meklaud jaknu. 061 348 717 Vodoinstalater vrši opravke i prepravke. Tel. 061 506 755 Instrukcije iz matematike i fizike za sve srednjoškolce i studente. moguće i doživotno izdržavanje.el. ugradnja novih instalacija. Tel. elektro . Prodajem veću količinu robe: 1.želudac namještam. 062 992 799 Povoljno radim seminarske. Tel. 061 156 309 Postavljam laminate. najpovoljnije u gradu odvoz kabastog otpada. građevinskih radova.hr Lanac frizerskih salona traži radnike. 061 367 166. Tel. Tel. Tel. Od 8 do 22 h. Brza dostava. 061 220 782 Čuvala bih dijete u svom stanu. Sarajevo. Tel. automatske osigurače. 061 205 109 Staklar vrši ugradnju svih vrsta stakala i ogledala. 20 KM. Tel. kao i ugradnja šipoda i laminata. povoljno bez oštećenja. Cijena povoljna. 061 546 443. Sarajevo i šira okolina. 062 788 739 Kupujem srebro. 2354-1Ndž “PARTY . ISPORUKA ISTI DAN. 066 842 429 Potrebna kuharica sa radnim iskustvom za rad u restoranu. odvoz starih stvari. Končar. uspješno visok pritisak bioenergijom. cijena 250 KM. iskusan fizioterapeut. 062 758 560 Ozbiljna žena sa iskustvom čuvala bi djecu.. 033 234 805. Tel. brzo. Tel. 061 136 515 Frizerskom salonu za žene i muškarce potrebna radnica. podlaganje zubnih proteza. žalbe. Tel. plinske instalacije i mijenjam konvektore veoma povoljno. 062 875 178 Nove originalne dijelove za industrijske šivaće mašine. lakiram. Tel. plakara. fizike i hemije. 061 512 663 Tapetar. 061 822 380 Presnimavanje sa video kaseta na DVD. Kauč 10 KM! Sarajevo.Dubinsko usisavanje. 061 740 127 Izvodim sve vrste lim. Tel. Garancija na uslugu 12 mjeseci. automatski osigurači. 061 171 666. Može i starija osoba Tel. Tel. 061 417 842. Tel. Tel. Tel. cijena 15 KM. Cijena po dogovoru. Tel. 062 139 453 Čistila bih poslovne prostore samo ozbiljne ponude dolaze u obzir. rehabilitacija. cijena 50 KM. 061 154 540 Građevinska firma izvodi sve vrste radova sa garancijom. 061 828 391 Presvlačim kauče i sve opravke. Isplata odmah. povoljno. Tel. Samo ozbiljne ponude.pianino August Forster. sobna i ulazna vrata vrhunskog kvaliteta po povoljnim cijenama. VANJSKE ROLETNE. 066 767 307 Kupujem umjetničke slike. ulazna i garažna vrata. 061 775 330 Frizerskom salonu Image potrebna dva frizera. Tel. Tel. Tel. ORAH 140 KM. 061 350 688. Tel. 061 158 784 Jeftino prodajem polovnu bundu Nutriju br. Tel. 061 925 649 Ozbiljna žena pazila bi stariju gospođu. povoljno.00 sati. 061 552 366 Auto .. Tel. selidbe. Tel. 033 621 976 Instruiram đake i studente iz matematike na Al. diplomske i magistarske radove. 033 651 419 Dajem instrukcije za osnovce iz bosanskog. nervozni ste. Tel. visina 195 cm. Tel. sve po dogovoru. 2451-1Ndž Fast fudu na Al. Drvenija most. Tel. Tel. 061 563 815 Dajem instrukcije iz matematike i informatike. bojlera i tuš baterija. ugradnja novih instalacija. BLINDO VRATA. Tel.. 061 709 772 Prodajem masažer za tuš kabinu. dajem ga u pšola cijene. 544 932. Tel. 033 651 419 Dajem instrukcije iz matematike. 062 521 786 Prodajem nov njemački medicinski digitalni tlakomjer. 061 560 195 Kupujem lomljeno zlato. Tel. 061 813346 Agencija . EI Niš.58 Subota 4. 061 312 435 Električar za sve opravke starih i ugradnju novih bojlera. ručni rad. matematike. filateliju. Tel. 061 273 010 Potrebna radnica na poslovima us luživanja u starom Vitezu zvati iza dvanaest. najpovoljnije dubinsko usisavanje pranje i ispiranje svih vrsta tepiha 1KM-m! Ugao 20 KM. čas 6 KM. sve je iz Njemačke. Svježa jaja japanskih prepelica 30 kom . Nov ekskluzivni salon. 061 481 182 Instruiram đake i studente iz matematike i fizike na Ilidži.. 061 174 138 Prodajem polovna invalidska kolica Otto Bock lagana i noćnu stolicu za bolesnike. 061 518 014 Molerske usluge povoljno štićenje namještaja. dukate. Tel. itisoni 1 m/1. 062 165 566 Prodajem nov ćilim. 1. Tel. 033 440 727 Prodajem mašine za hem. Tel. Tel. Tel. 061 154 540 Kuhinje. mrave.. frizer za muškarce i frizer za žene. Tel. 062 522 986 Radim centralno grijanje. 061 549 242 Instrukcije engleski i njemački. 061 722 558 Prodajem povoljno pelene za odrasle. Dvor. 061 863 332 Snimanje kamerom VHS . Tel. HARMONIKA VRATA. Frizerskom salonu potreban pomoćni frizer. Tel. odgovaram na SMS. Tel. vreća uglja 8 KM refuza Breza 170. Tel. a ujedno izrađujemo novi po vašoj mjeri i modelu. sablje. 40. Tel. Tel. kucanje radova na računaru. 062 086 255 Cialis . prostore. umivaonika. Tel. Tel. Varim aparatom. 061 321 289 Parket. Tel. Tel. 061 148 042 TV video servis. 033 610 000 TV servis vrši popravke svih TV aparata. Tel. Dolazim na adresu. Tel. 6974-1tt Stolar izrada kuhinja. 061 339 374 Engleski jezik. 061 233 517 “KIRBY” . itd. 063 848 921 Poštena i odgovorna žena sa dugogodišnjim iskustvom. 061 131 213 KV elektromehaničar popravlja veš mašine. Tel. 063 009 683 Prodajem jeftino polovan kožni mantil br. stepenica. Tel. 061 608 744 Prodajem kazan za pečenje rakije i dijelove Golfa 1. Tel. 061 312 956 Stolar. 061 990 082 Sitne popravke krojačke usluge povoljno. cijena po dogovoru. 062 225 729 Vršimo presvlačenje i popravku svih tipova namještaja uz garanciju. kotlića. Tel. Tel.servis starih. Tel. 061 501 401. 037 351 057 Prodajem novu vojnu enciklopediju 11 knjiga.

Safet i Amer [u{ki} p-72270 DRAGICI POPADI]. S ljubavlju. za ovaj trenutak . Tvoji: Hafija.4. ^OROVI] Od ro|aka @eljke i Jele ]uk sa porodicom Ponosni smo {to smo te imali.. 2. ENES RIBI] Hvala ti za svaki trenutak koji si nam poklonio. Luke Bra}a Sadik i Smail sa porodicama. Selma. ljekar i dragi ro|ak POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV na{oj ragoj rodici na{oj dragoj rodici dr.hadis . Supruga sa djecom i unu~adi POSLJEDNJI POZDRAV Dragoj mami i neni MIHAJLU ^OBELI]U Dragi na{ prijatelju..Dnevni avaz POSLJEDNJI POMEN subota.MEDO iz Banja Luke RIFAT (BE]IRA) BEGLEROVI] . Gordi i Enver 2483-1nd` HURMETI JUGO Za veliku ljubav.. 2012. CIPURKOVI] Draga na{a Hato. Maida. ro|. 2. februar/velja~a 2012. Vranje{ 394-mo 7120-tt RIFAT BEGLEROVI] MEDO iz B. Sestri~na Zlata sa suprugom Suadom i djecom.\ija. Porodica Mujkanovi} S ljubavlju i po{tovanjem. podari D`ennet.4. RIFAT BEGLEROVI] MEDO 1937 . Jaganjac Ibro.MEDO 1937 .2012. Ifeta i Amra 2012-tz S tugom smo primili vijest da nas je napustio veliki humanista. ve} danas nam nedostaje{. Sanela. 2475-nd` S ljubavlju i po{tovanjem.. ro|. Neka je rahmet tvojoj plemenitoj du{i. navr{avaju se dvije godine otkako nas je napustila na{a prija ENVER (SAMIJA) MUJKANOVI] 4. 4. Fatima. 2. Dragi [esti} i Mostar sevdah reunion p-88104 Posljednji selam na{em Medi. Uvijek }e{ biti u na{im srcima i mislima. Bilo je zadovoljstvo imati te za ro|aka i prijatelja..pripremajte se . 4.(hadis) na{oj dragoj teti HURMI JUGO RIFAT BEGLEROVI] . 2012. te porodice ^izmi}. Njeni sinovi Emin . 2. 2012. podr{ku i toplinu koju nam je pru`ala cijeli svoj `ivot.Beli sa familijama p-88104 TU@NO SJE]ANJE Dana. ^OROVI] Od rodica Ljubice i Sne`ane sa porodicom Tvoj plemeniti lik }emo uvijek nositi u svojim srcima 2482-1nd` . 1991 . ali sje}anje na tebe ne blijedi. d`. ATKA FI[EKOVI]. Mom Medi. Nek’ ti dragi Allah. Hajrulahovi}. Vrijeme prolazi. 2. 59 . ro|. te sestri}i Hidajet i Mensur ^izmi} sa porodicama 7120-tt S ljubavlju i po{tovanjem.{. zet Refko Harba{ sa djecom 7120-tt Sestra Hivzija 7120-tt SJE]ANJE POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV na{em daid`i na{em [EMSO ^ENGI] 4.Braco i Edin . Renea. 2482-tt DRAGICI POPADI]. za ovaj trenutak pripremajte se . Sestra Razija . 2008 .2012.

2012. 2. snaha Sanela. 4. 2. Tvoji: nena Zilka.2011. Ilma. Muhamed i Emin 2481-1nd` ENVER . 2012.. navr{avaju se ~etiri godine od kada si se. Hasena. sestre Arijana. Tvoj amid`a Elvir.. te amid`i}i Adin i Ema 2479-1nd` SJE]ANJE Dana. Bolno je ovo pisati. Supruga. Upu}ujemo dove Allahu.VERO ([ABAN) MUSTAGRUDI] Sin Nihad. ali one vi{e nisu bitne. Molimo Allaha. Amin. Suada. kao da je ju~er bilo i svaka naredna }e biti tu`na i puna uspomena. 4. 1951 . d`.{. 2012. rado pominjati i nikada te ne}emo zaboraviti. 2012.. draga majkana. 4. da ti podari d`enetske ljepote. kao i ova. Alma. p-71120 VAHIDU IMAMOVI] 4. navr{ava se 12 godina od tragi~ne smrti na{eg dragog Dana. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. a nama da umanji bol i ~e`nju u srcu do trenutka kada }emo. 4. da ti olak{a Berzah i nagradi te lijepim D`enetom. Tvoj vedri lik i tvoj osmijeh koji smo toliko voljeli i koji je uvijek pred na{im o~ima. podari D`ennet. Neka ti je vje~iti rahmet i od Allaha lijepi D`ennet. Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. d`. Nevresa. Lako te bilo voljeti.. Neka ti Uzvi{eni Allah.4. Hvala za svo vrijeme provedeno s tobom. ali tuga i bol za tobom je velika. navr{ava se godina od smrti na{eg dragog SJE]ANJE Dana. Dalida. k}erke Azemina. zet Mirza. d`. 2012. d`. Dnevni avaz SJE]ANJE na na{eg dragog Dana. februar/velja~a 2012. strina Enisa. 2012. ro|aci Faris i Ensar Kopi} 2474-1nd` Dana. 4. te{ko izgubiti. 2012. Bitne su uspomene na tebe i ~uvat }emo te od zaborava. 4. 2.d. 2012. a tvojoj plemenitoj du{i vje~ni rahmet. Nezira. Tvoja seka Behka. k}erke. 2012. na na{u dragu ARMIN KRKALI] S po{tovanjem }emo te spominjati i ~uvati uspomenu na tebe. 4. strina Elvedina. 2. 2. oca i dede MUGDIM (HUSO) EFENDIRA 4. navr{ava se 18 godina otkako je preselio na ahiret na{ dragi HUSO [AHBEGOVI] iz Zvornika Tvoj dragi i plemeniti lik nosimo u na{im srcima. zet i unuci Tevhid }e se prou~iti 5. Ti }e{ zauvijek ostati u na{im srcima i biti dio na{ih najljep{ih uspomena. unuk Suad sa porodicama 7105-tt FADILA (MURAT) [EHOVI]A Nedostaje{ nam. Enver i Hasen Tvoji: daid`a Zijo i daid`inica Fatima 7141-tt BJELKA (HIMZE) MEDNOLU^ANIN 4.{. Lela. majka Hasiba i otac Himzo 2435-nd` MEJRA (SULEJMANA) PLANJA.Kravice 406-mo . Tvoji najmiliji 2476-1nd` AMAR KOPI] Pro|e godina. Neka ti je vje~ni rahmet i da ti Allah podari lijepi D`ennet. 2. Neka ti Allah. HUSEINOVI] Dana. 2012.Meke. @ivjet }e sje}anja na tebe i tvoj plemeniti lik. 2012. Jasmina i Nuna Porodica [abi} 2481-1nd` Dana. 2. Uvijek }emo te se sje}ati. 2012.{. navr{ava se {est godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog POSLJEDNJI POZDRAV ADNAN (HAZBE) SULJOVI] Tu`an je ovaj dan jer podsje}a na bolan rastanak s tobom. Uvijek }e{ biti u srcima svojih voljenih.4.KINA - had`i SENAD (FIKRET) PORI] Bol za tobom ne prestaje Porodica Pori} iz Ilija{a p-71380 ESAD (MUSTAFA) BE^EVI] Uposlenici Hidrogradnja d. majka Muniba. (nedjelja) u 13.00 sati u ku}i. 4. Danka. d`. 2478-1nd` ARMIN KRKALI] Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i biti dio na{ih najljep{ih uspomena.. Tvoji: majka Zakira. zet Esad Lukovac . a u njemu ne vidjeti tebe. unuke Nejra i Tajra Tvoji najmiliji: supruga Nura. Tvoji: otac Hazbo. rije~i su nestale. 2. 2. Amina. nana Almaza 2480-1nd` na{em dragom radnom kolegi i prijatelju .{.4. Brzo je ova godina pro{la.60 Subota. Aris. 2. Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima. navr{ava se {est mjeseci od smrti na{eg dragog supruga. ARMINA MIR^ETA KRKALI]A Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i.. ptt SEJFO HELJI] Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima. 2. Gospodaru svih svjetova. 2. 2. Tvoje unuke Merka. 4. 2012. danas je godinu dana otkako vi{e nisi sa nama. Svaki dan nam nedostaje{ i stalno si nam u mislima. navr{ava se godina od prerane smrti na{eg dragog POSLJEDNJI SELAM Dana. 2008 . 1994 . a tvojoj du{i vje~ni rahmet. 2. navr{ava se godina od kada nije sa nama 2000 . Sarajevo Projekat Autocesta Koridor Vc Bija~a . vratila izvoru nura. Te{ko je gledati ovaj svijet. 4. in{allah opet zajedno biti. Kamenica 23A. sestri~na Ajna. Molimo dragog Allaha da ti podari lijepi D`ennet i neka ti je vje~ni rahmet. da ti podari vje~ni D`ennet i vje~ni rahmet. 7140-tt Supruga Adna i sinovi Emin. 2.{. a tvoja plemenita du{a u na{im srcima. ro|. Hurija i Zlata sa porodicama 2477-1nd` AMAR KOPI] Dragi Amare. a najte`e bez tebe `ivjeti. navr{ava se godina od kada nije sa nama na{ dragi Danas. Molimo dragog Allaha. 2. amid`a Kemal..

navr{avaju se dvije tu`ne godine otkako nas je napustila na{a majka subota. nada u o~aju. 2. unuke Ajla i Amina 82-1ze ARMIN (AHMEDA) KRKALI] S po{tovanjem ~uvamo najljep{e uspomene na tebe. 2. djeda i svekra SJE]ANJE na dragog brata. 2008 . Tvoji Jasna i Mirza 7133-tt SJE]ANJE na drage roditelje SJE]ANJE na dragog brata MUGDIM (HUSO) EFENDIRA HIMZO JA[ARSPAHI] ro|. 2012. 2.4. sc. 1912. svastika Melisa i bad`o Slobodan sa djecom 7134-tt . 4. Zahvalna djeca iz Kaknja VASVA JA[ARSPAHI] ro|.. 2007 . 2. 4. navr{ava se godina otkako nije sa nama na{ voljeni suprug i otac BRANKO \IN\I] Ovaj svijet je bio lijep samo dok si ti bio sa nama. navr{ava se najtu`nija godina bez na{eg dragog Danas. navr{ava se {est godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog MIHAJLO SAKIBA (MEHMEDA) POJSKI]A 4..{.4..4. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. oko koje nad njim bdije. izgubio je grudi na koje glavu naslanja. Snje`ana ]eri} 7138-tt SAKIB (MEHMEDA) POJSKI] Molimo dragog Allaha. d`. snaha Fatima. Munevera i Sejo Avdi} p-71104 HILMIJA (ADEM) \ULIMAN S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu i sje}anje na tvoju plemenitost i dobrotu. Fatima i unuka Amina 82-ze SJE]ANJE Dana. Mirza. snaha dr. d`. sin Mehmed. d`. Hvala vam na svemu {to ste u~ini za nas. ptt 4.{. d`. 26.{. 1992 . Porodica 7137-tt ARMIN (AHMEDA) KRKALI] Tuga i bol ne mogu se mjeriti vremenom. Tvoja djeca Edo i Mirela. HURMETI JUGO 4. 2.Dnevni avaz Dana. Neka ti Allah. 2. Neka ti Allah. 2012. 2012. 2012. ro|. navr{ava se godina od preseljenja na{eg dragog POSLJEDNJI POZDRAV dragom i po{tovanom prijatelju Navr{ilo se 18 godina otkako je preselio na ahiret na{ dragi suprug. sestri~na Jasmina i sestri} Mirza Po{kovi} 403-mo Po~ivao u miru Bo`ijem. unuka Nela i zet Admir 2012-tz POSLJEDNJI POZDRAV radnoj kolegici DIKI RED@EPOVI] MUP KANTONA SARAJEVO N Dana. k}erka Meliha. Ona je izvor nje`nosti i samilosti. {uru i daid`u na{oj Dana. nego prazninom koja je ostala. podari lijepi D`ennet i neka ti je vje~ni rahmet. Hatma-dova odr`at }e se 10. S ljubavlju i po{tovanjem. Adi. Ko majku izgubi. 1994 . Neka Allah. 2012. februar/velja~a 2012. 2. Lejla i Enes sa porodicama ptt SJE]ANJE POSLJEDNJI POZDRAV na dragog oca. zet Zijo. 2. d`.{. 1920. otac. Hani. 2012. ruku koja ga blagosilja. 61 ATKA . podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. 2. 2012. 4. 10. Supruga Hajrija. 5. 2. 4. 4. izvor snage u slabosti. (petak) u Nezir-aginoj d`amiji (na [emovcu) prije d`uma-namaza.HATA FI[EKOVI]. svekar i djed MIHAJLU ^OBELI]U Hvala mu za sve i neka mu je laka zemlja sarajevska. Mehmed. 2. Majka je sve na ovome svijetu: ona je utjeha u tuzi. D@AFI]. punica Safija.. Sestra Hidajeta. 2. Emir i Lejla p-71380 IVICA PRTENJA^A I BO]ARI SARAJEVO p-71125 Neka mu dragi Allah.{. 2012. 2. SENAD . 2012. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. 2. 4. Punac Mustafa. 2.SEN^O (FIKRET) PORI] Uspomena na tebe `ivjet }e dok postoje oni koji te vole. da mu podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Neka ti Allah.. Sin dr. CIPURKOVI] Najsla|e {to ljudske usne izgovaraju je rije~ „majka“. 2012. 2012.4. prijatelju.4. saosje}anja i pra{tanja. d`.{. 2002 ..

.HAMO AVDIJA (MUJO) OSMANKOVI] Neka ti je vje~ni rahmet.{. podari vje~ni D`ennet. 2. 2012. 5. a sve drage ljude da te obraduju Jasinom i Fatihom! Za du{u rahmetlije porodica prire|uje tevhid koji }e biti prou~en u Kuvajtskoj d`amiji na ^. Tvoji: Hajra. majka [erifa i braco Ilhan 2473-1nd` SJE]ANJE SJE]ANJE Dana. Hvala ti na velikoj ljubavi koju si nam davao i koja }e nas vje~no pratiti. prazni. 2. {uru i daid`u na na{u dragu ADNAN (HAZBO) SULJEVI] KINA Zauvijek si u na{im srcima. februar/velja~a 2012. 2012. 2. brati~na Aldijana sa Mujom i Lejlom p-71101 Dana. Neli. 7129-tt MUHAMED (ZAIMA) IMAMOVI] Smrt nije kraj. 4.1. tetka Amina i tvoja Ai{a 2473-nd` 26. Irfan. Supruga Hanka.. Neka ti dragi Allah. godine je sedam dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog supruga. 5. snaha Cica. spominjati s po{tovanjem. [ale. godine }e pro}i. Mujo Dan po dan. 8. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.2. 2. 5. na{ Amare.. navr{ava se tu`na godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog sina i brata SJE]ANJE AMAR (D@EMAL) KOPI] FADIL (MURAT) [EHOVI] Neka ti Allah. Lela. DERVI[KADI] S ljubavlju i po{tovanjem. a `al i sje}anje ostaje i podsje}a nas na 4. d`. navr{ava se godina od tvog odlaska [EPAN . 2012. 2. godine sa po~etkom u 13.4. Munira i D`ana 7118-tt 26.15 sati. Zejna. 2011. 2. 2. K}eka Emina. Sje}at }emo te se po lijepom.{. 2. 4. 2012. Neka ti Allah dragi lijepi D`ennet da. snaha Danijela. a sje}anje na tebe `ivjet }e dok `ivimo mi koji te volimo. 2012. d`. navr{ava se {esnaest godina od smrti na{eg voljenog oca. mole}i Allaha. Tvoji: nana Raha. 2. 156) SINE Bio si na{ heroj. sin Elvis i k}erka Sanela 7029-tt 2. ali bez tebe vi{e ni{ta nije isto. 2011 . 2012. ali sje}anja ne blijede. 2012. Uvijek na{.4. SJE]ANJE Dana. Uvijek }e{ biti sa mnom. 2. Nikada ne}emo zaboraviti tvoj osmijeh i sjaj u tvojim o~ima. Amar..{. Amrom i Amerom. d`. navr{ava se godina od preseljenja na ahiret na{eg AMAR (D@EMAL) KOPI] FADIL (MURAT) [EHOVI] FADIL (MURATA) [EHOVI] Ostala je velika praznina. februar 2006. . godina pro|e bez tebe. svi dani i budu}e godine }e biti samo brojevi na papiru. amid`e MEHMEDA (D@ELAL) SMAJLAGI]A Molimo dragog Allaha da ti podari lijepi D`ennet i sve d`enetske blagodeti. Obitelj Dujso p-77240 HAMDIJA CVRK 4. da ti podari D`ennet.{. 2012. sinovi Mujo i Samir.1. Vili u nedjelju. 4. El-Bekare. D`an Dursum Nela.. 2012. Osmankovi} Ankica. oca i djeda Dana. Bez tebe i tvog osmijeha. D`enana. Ismir. Branko. brati} Elvin. 2. Tvoji: brat Memo. 2. 2009 . 4. Zinka i Azra 7127-tt ALIJA (DERVO) HAMZI] Ponosni smo {to smo te imali. d`. Neka ti dragi Allah. Dani prolaze. K}erka Vahida. 4.. sin koji se samo po`eljeti mo`e. 2000 . 4. Melisa i Isa Benjamin 7118-tt SALIH . djeda i punca TU@NO SJE]ANJE SJE]ANJE SJE]ANJE SJE]ANJE ona dragog brata. godine kada si oti{ao. ro|. Neka ti je rahmet du{i. jer si to zaslu`io. Dnevni avaz SJE]ANJE IBRAN (MUJO) OSMANKOVI] HUSAN (MUJO) OSMANKOVI] AVDIJA (MUJO) OSMANKOVI] Neka vam je vje~ni rahmet. na{ ponos. Lea i Lana 2346-nd` Dana. „Svi smo Allahovi i svi se Njemu vra}amo“ (Kur’an. 2012. podari lijepi D`ennet. djevera. S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tvoju dobrotu i plemenitost. 2012. familije Biki} i [ata 7062-tt 4. 2000 ..62 Subota. Suvi{ne su bilo kakve rije~i vi{e. Tvoji: babo D`emo. Rifet. godine navr{ava se 7 tu`nih dana od smrti na{eg brata. 1994 . Bio si najbolji sin.{. 2.SALKO DUJSO Vrijeme prolazi. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. unu~ad Suzana i Denis i zet Zlatko 7128-tt FADIL (MURAT) [EHOVI] Neka ti Allah. na{ primjer. 2. 5. Tvoji: Fadila. Supruga Ramiza. jer na{i najbli`i nikad ne umiru u na{im srcima. brati~na Elvira sa Adom. d`... Tvoj brat ^igle 7118-tt 7118-tt Mom dragom prijatelju. unuci Aldin i Anesa 2346-nd` Dana. ZEKIJU PARLA.

Tvoji najmiliji . 63 na na{eg oca. 5. Tvoji najmiliji: sin Halid. 2012. 2010 . 2. 2. oca. 2.4. 2. k}erka Fed`ra. Porodica Lukovi} . [tefica. MILI] ENVER . kao i ostala rodbina. 2012. 2012. 2. punca i deda ALIJA (DERVO) HAMZI] 4. podari lijepi D`ennet i rahmet du{i. D`enana i Sanida sm-0002043 RA[ID MR[O 4. da joj podari lijepi D`ennet. Bila si i ostala veliki ~ovjek i takvu }emo te pamtiti i sa po{tovanjem spominjati. 2. Sin Ahmed.30 sati u Bakijskoj d`amiji. ro|. snaha D`enita i unuka Naida 2470-1nd` 7122-tt Odjel tehni~ko-investicionog odr`avanja i izgradnje Raiffeisen Bank DD BiH Porodica Kasumovi} Dana. 7125-tt Dana. 2. februar 2012. 2012.Dina.. 2012.. navr{ava se osam tu`nih godina od smrti na{eg dragog i voljenog Dana.. godine u 14. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. 4. Tvoji: Maida. 2012. O`alo{}ena porodica 2443-nd` MARIJA GREDELJ 4. kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti u nedjelju poslije podnevnog namaza u Bakijskoj d`amiji. d`. Jasmin i Ajsel 7124-tt ^etvrtog februara 2012. 1996 . 2. 2012. 3. februar 2007 . navr{avaju se tri tu`ne godine kako nije sa nama na{a voljena ZORAN SAMARD@I] Tvoj plemeniti lik. 2012. S ponosom i ljubavlju ~uvamo uspomenu na tebe. podari D`ennet. @ivjet }e{ vje~no u na{im srcima. 2. 5. Elvedin. d`. RAZIJA MR[O 2. 4. S ljubavlju. godine navr{ava se 6 mjeseci od smrti na{e drage TU@NO SJE]ANJE na brata Dana. humanost i karakterne osobine `ivjet }e vje~no uz sje}anje. k}erke Snje`ana i Dragana sa porodicama 2454-1nd` SELIMA (MEHE) [EHI]. u 13. godine navr{ilo se 6 mjeseci od smrti mog brata Sutra se navr{ava ~etrdeset tu`nih dana od kada je preselila na ahiret na{a draga SENADA (SADIJE) [IBALI]. unuke Anisa i Amela s porodicom 7078-tt Brat Miro POSLJEDNJI POZDRAV Dana. podari lijepi D`ennet.4. 2012. Neka je vje~ni rahmet Tvojoj plemenitoj du{i. samo ogromna tuga onih koji te vole i ne zaboravljaju. Fehim. punca i djeda na na{eg dragog oca. djever Samir. Neka ti Allah. Zenica S velikom tugom se sje}amo na{ih zajedni~ki provedenih dana. SIKIRI] O`alo{}eni: suprug Lutvija. Neka ti dragi Allah.{. 2. ro|. godine navr{it }e se sedam dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog SJE]ANJE sestri na{eg kolege Muhameda ADNAN (KASIM) KASUMOVI] Hvala za svu dobrotu. kom{ije i prijatelje da }e se tevhid prou~iti u nedjelju. 6991-tt Zauvijek }ete ostati u srcima i lijepim sje}anjima va{e djece.00 sati u ku}i `alosti u ulici Ahatovi}ka 11.{. Supruga Hod`i} Bejta sa sinovima i k}erima. 7126-tt Neka vam Allah. navr{ava se godina otkako nije sa nama na{ dragi babo na POSLJEDNJI POZDRAV dragom zetu i tetku RA[ID (HAMID) MR[O Utjehe nema. 2. p-71104 Dana. Alisa i Alem 7123-tt ALIJA HAMZI] Ponosni smo {to smo te imali. d`. DERVI[KADI] Sje}anje na tebe dio je na{eg `ivota. d`. gdje s ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Tevhid }e biti prou~en u nedjelju. S po{tovanjem i ljubavlju. 2. godine navr{it }e se 52 tu`na dana od preseljenja na ahiret na{e drage supruge i majke SJE]ANJE na na{e drage roditelje SAVAN BABI] Sje}anje na tebe ne}e izblijediti sve dok postojimo mi. na na{eg dragog supruga.{. 4.5. 2012. 2. snaha Izedina . navr{ava se 18 godina otkako je preselio na ahiret na{ dragi DIKI RED@EPOVI]. navr{ava se godina od smrti TU@NO SJE]ANJE Dana. 2012. 2. ro|.. plemenitost i ljubav koju si nam za `ivota nesebi~no darivao. 4.4. te njihovim porodicama 7116-tt 7021-tt ZEKIJA PARLA. Tvoj brat Ibrahim sa porodicom 7024-tt EMIRA (HILMIJA) BJELAK.\ula. 4.{. 2012. i \URO GREDELJ 17.2. ro|. 2012. jetrva Erzumana sa djecom Ademom i Kerimom p-71210 FADILA (MURAT) [EHOVI]A Sje}anja na tebe ne}e nikada umrijeti. 2011 . Porodica Dedi} .. 2012. 2. podari D`ennet. Neka ti Allah. Bol nije u rije~ima ve} u srcu. Tvoji: suprug Enes. 2. Molimo Allaha.17. d`.. 5. 2. 4. Danas si nas zauvijek napustio i pridru`io se na{em Haku. Jelica i Ivica sa porodicama SJE]ANJE Dana. februar/velja~a 2012. BAJTAL Obavje{tavamo rodbinu. 2007 . 2.supruga Milka. d`. dedu i pradedu HALILA HOD@I]A 5. 2. 2. 5.4. snaha Elvira 7117-tt SALIH BABOVI] 15. 1944 . 2.{. Uvijek }emo te nositi u na{im srcima. Neka ti Allah. SMAJI] Neka ti Allah dragi da lijepi D`ennet.Dnevni avaz SJE]ANJE TU@NO SJE]ANJE subota. Tvoji: Fahrida.VERO ([ABAN) MUSTAGRUDI] Tvoji: sin Sead. 2012.{. 5. zaborav ne postoji. 2002 . 2012. ro|.

2. Tarik Kula{in. L..4. dr.4. ulica Juraja Najtharta br. Muamer Bajraktarevi}. snahe Semra i Sanja i voljena unu~ad Benjamin. 2. Lejla Karahasanovi}... 1951 . 7115-tt Ena.. Olgica B. Ramiza Mehani}. Haris Pintol. 2. S ljubavlju i po{tovanjem. 2. 2012. 13/IV (Nova Breka). 2. LALI] Ni ova godina koja je pro{la. dr. Idrizovi} J. Jusuf Z. Omer Avdi}. 2. Tvoj plemeniti lik ostat }e zauvijek u na{im srcima. 4. Edin Zahiragi}. februara 2012. 4. tuga i vje~no sje}anje. uva`enog kolegu i dragog prijatelja prof. ZLATKO PUVA^I] 4. podari lijepi i vje~ni rahmet Kolegice i kolege MUP-a Kantona Sarajevo Sabra H. 2.. godine navr{ilo se 40 tu`nih i bolnih dana otkako je na ahiret preselio na{ voljeni otac i dedo HAZIM (DERVE) MAHI] Tu`no je pomiriti se sa sudbinom da si nas napustio. P . Branislav Brkovi}. 2. ni naredne koje }e pro}i. Adnan ]oso.30 sati u d`amiji Hrasno.. Neka ti dragi Allah.{. 2. 2012. Mand`o Elma.. 2. 2010 .. i SELMA (IBRO) SPAHI] 4. Neka vam Allah. Sretni smo {to smo vas imali. Tarik Alispahi}. Indira B. Elvir Vati} 7132-tt [estog februara 2012. 7131-tt POSLJEDNJI POZDRAV na{oj radnoj kolegici DIKI RED@EPOVI] Muhamed Budimli}. d`. Sanja Petrovi}. podari lijepi D`ennet i neka ti je vje~ni rahmet. Dnevni avaz IN MEMORIAM SJE]ANJE na velikog ~ovjeka.. februara 2012.{. ro|. Lejla Me{i}. sestra Mirsada i zet Juso . majka Hava. Hana Kora}. Jasna V. Mersud D`ogaz. godine u 14. d`. godine u 13. Mubera D`aferovi}..00 sati u ku}i `alosti. Miokovi} D. Uposlenici Zavoda za javno zdravstvo SBK / KSB Travnik p-72270 POSLJEDNJI SELAM na{oj dragoj DIKI RED@EPOVI] Neka ti dragi Allah.. 4. 1994 . Tvoji najmiliji: sinovi Senad i Samir. Nihada ^omor. Jasna Veraja.64 Subota. 1994 . Bajrija Pripo. Nenad Maslek. podari lijepi D`ennet. D`afer H.{. Tevhid }e se prou~iti u subotu. Fadil D`ebo. navr{it }e se godina dana od smrti na{e drage mame SJE]ANJE na na{u dragu sestru FATIMA PA[ANOVI]. 2012. Omerovi} E. samo beskrajna praznina. 2012... Nadija i Lamija MIRSAD (IBRO) SPAHI] 4.4. Sejfo S. Jasmina Brajlovi}. Mirsada S. Sestre Suada i Aida sa porodicama 7076-tt Dana. 2. Draga djeco. Asad Omerovi}. ne}e izbrisati ljubav i sje}anje na tebe. Obitelj Karaka{ p-72270 prof. Emir Jesenkovi}. 2012... Azra M. 2. 2010 .4. 2. draga na{a mama. ZLATKO PUVA^I] 4. navr{ava se osamnaest godina otkako su preselili na ahiret na{i najmiliji Dana. 2012. Belma Ljubu{ki}. d`. Tevhid }e se prou~iti u nedjelju.4. Aida K. ne postoji utjeha ni zaborav. Samra ^engi}. 5. februar/velja~a 2012. 2012. Neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.. a zauvijek tu`ni {to smo vas izgubili. Ganija M.. 2439-nd` Va{i: otac Ibro. Tvoja djeca Tahir i Asim sa porodicama 2445-1nd` VAHIDA IMAMOVI] 4. Bajrija K. Elvira Begi}.

. D`ana i Mak 83-1ze NERMINA (D@EMALA) SEFO. Fahira Tevhid }e se prou~iti dana. ali nije opro{taj. 2012. d`. ro|. Miki. ro|. Vole te tvoji najmiliji ptt SABAHUDIN DURAKOVI] Nedostaje{ u zbornici. Kao takvog }emo te nositi u na{im srcima i ~uvati od zaborava. ro|. Amir. 2. ali }e{ uvijek ostati u na{im srcima. ]OROVI] Od obitelji Musa . Nedostaje{ u~enicima. Munira. Anja.{. godine navr{ava se {est mjeseci od smrti na{eg dragog NESTOR VARAGI] NECO 4. sestri i tetki EMINA RESI]. 2.{. a tuga i bol ostaju u na{im srcima.{. podari lijepi D`ennet i veliki rahmet. Sva ljudska dobrota. Dunja i Anja 2489-1nd` POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV dragoj dragoj sestri~ni i rodici DRAGICI POPADI] DRAGICA POPADI]. jetrva Dobrila. Uvijek }emo u na{im srcima ~uvati tvoj lik i tvoju dobrotu. ro|. a sje}anja na tebe su jo{ svje`a i veoma jaka.Dnevni avaz POSLJEDNJI POZDRAV subota. 2011. Aktiv nastavnika / profesora historije Kantona Sarajevo 2488-1nd` profesor historije Dana. 2012. svekrve. godine. 4. k}erka Enisa i sin Salahudin . podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. na seminaru. 2486-1nd` FADIL (MURAT) [EHOVI] Vrijeme prolazi. 65 na{oj dragoj kolegici DIKI RED@EPOVI] Odjeljenje za kriminalisti~ku tehniku.{. ]OROVI] Ovo mo`da jeste posljednji pozdrav. Zineta. Neka ti Allah. Neka ti dragi Allah. d`. ocu i dedi SALIHU BABOVI]U Lako te bilo voljeti. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. 2012. Nezir.. ro|. na stru~nom aktivu. forenziku i KDZ MUP-a Kantona Sarajevo 7142-tt POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV na{oj dragoj na{oj dragoj i voljenoj majci.tetka Olga. ZILI] 2002 .. supruzi i baki DRAGICA POPADI]. ro|. d`. Molimo Allaha. \oko. Meho. djever Vladimir. Tvoji najmiliji: Nurka. d`. zetovi Mirsad. Dubravka i Mirela. 2. nene. Volimo te najvi{e na svijetu. Doglodi . Milimir i Jelena Popadi} 2489-1nd` DRAGICI POPADI] Te{ko je prihvatiti stvarnost da te vi{e nema. draga na{a Nerma! Neka ti Allah.a najte`e bez tebe `ivjeti. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.. Merima. da joj podari lijepi D`ennet. 2008 . navr{ava se godina otkako je na ahiret preselila na{a draga POSLJEDNJI POZDRAV voljenoj k}erki. a vje~no se pamte. ^USTI] @ivimo sa lijepim uspomenama i sje}anjem na tebe. Fahro. Tvoja Dunja. Tvoja djeca . Kenan. samo tuga i beskrajna ljubav za tobom ispunjava prazninu za tobom. unu~ad Ajla. Hanan i Emir Volimo te! 7139-tt HATA (HUSO) ^AU[EVI]. Avdija. Boro. Ka`u da plemeniti ljudi kratko `ive.Dino 7143-tt DRAGICA POPADI]. 4. u nedjelju. Zeba 2484-1nd` .2012. februar/velja~a 2012. d`.. Zaborav ne postoji. zaove i tetke Pro{la je godina kako nije sa nama na{em voljenom suprugu. postoji samo ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. 2. te{ko izgubiti. Ema. Odlazi{.Uglje{e Uzelca 53. ponos i plemenitost bila je u tebi. sestra Dijana i sestri} Rado{ 2489-1nd` POSLJEDNJI POZDRAV Dana. svastike. Izeta. Tvoji: svekrva Ljubica. Zaborav ne postoji. Majka Bo`ica. Hvala ti za dane koje si bila sa nama.. navr{ava se deset tu`nih godina od smrti na{e drage supruge. 2012. 2. majke. sestre. Vildana. 12.Ajkuna. Darko sa obiteljima 2489-1nd` Hvala za tople i ljudske zajedni~ke trenutke. Sini{a i Muhamed. tvoju plemenitost i tvoja dobra djela.. dani vi{e nisi isti. Tvoji najmiliji: suprug Rizah. Tvoje k}erke Jadranka. Neka ti dragi Allah. Porodica Purkovi} 2489-1nd` Dana.00 sati u ku}i. Tvoji drugovi i prijatelji: Hrapa. 4.{.13. POPOVAC 1924 . 2012. iz Stoca Vrijeme prolazi. 5. u 13. ro|aci Darija. ]OROVI] @ivje}e{ vje~no u na{im srcima. 4.4. 2. @ivje}e{ u nama dok `ivimo i mi. nedostaje{ kolegama. u~ionici. Alija.

da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Od brata Muhameda sa porodicom 7149-tt voljenoj SJE]ANJE Dana. sa saznanjem da }e Svemogu}i biti sretan u susretu s tobom. Mido.2003.. Begajeta Seka. ostat }e velika praznina u mom srcu bez tebe. sinovi Amir i Samir. Melisa i Emir p-71101 SALIHU BABOVI]U Dragi burazeru. Samra. svekra i dede ISMET (HAMDIJE) ZEJNELAGI] 1950 . 2. Dnevni avaz POSLJEDNJI POZDRAV mom bratu Dana.. navr{ava se godina kako je preselila na ahiret na{a draga na{em dragom prijatelju RASIM (]AMIL) DEDI] Vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima.. 2485-1nd` DIKI Od djevera Ned`ada i jetrve D`enete Red`epovi} 2490-1nd` DIKA RED@EPOVI]. MILI] Nema rije~i na ovom svijetu koje mogu iskazati moju bol.suprug D`ermin i sin Dino 7148-tt Dana. 4. Lejla.supruga \ulizara. Edin. Tvoji: supruga Zlatka. Alma i Sa{a 7147-tt NEDIM . EMIN ([E]O) KOLAR Uvijek }e{ biti u na{em srcu i sje}anje na tebe nikada ne}e izblijediti. Molimo Allaha. sinovi Suad i Denis sa porodicama 2499-1nd` . sin Zijad i unuci Ervin i Irma 2498-1nd` Zauvijek tvoji . Tvoji: sin Zajko. navr{ava se sedam godina od kada nas je napustio na{ dragi POSLJEDNJI POZDRAV Dana. 4. Manuela. ro|. Rebeka i zet Husein 2494-1nd` Murisa i Dragan Jovanovi} 7144-tt SJE]ANJE na na{eg dragog supruga. 2012. ro|. sm-0002050 TID@A GRANILO.{. snahe Dajana i [ejla. zet Asad i praunuk Faris. da lijepi D`ennet.. 4. Lako te je bilo voljeti. unu~ad Benjamin i Tea. ro|. ali sje}anje ostaje zauvijek u na{im srcima. d`. Emir. Fuad. Tvoji: Indira. 4. februara 2012. @ivot nestaje u trenutku. Gabi. 4. 2012. Dolores. MILI] Mirno spavaj na{a draga vilo. ro|.{. Ti }e{ zauvijek ostati u na{im srcima i biti dio na{ih najljep{ih uspomena. 2012. 2. MILI] Neizmjerna tuga i bol nakon gubitka tebe. Svekrva Umihana i zaova Emira 7146-tt POSLJEDNJI SELAM DIKA RED@EPOVI]. d`. Tvoji: D`enana. 2012. ro|. te{ko izgubiti. oca i supruga DIKI (HAMEDA) RED@EPOVI]. samo }e jo{ vi{e potaknuti neizbrisiva sje}anja na tebe. 2. navr{avaju se ~etiri tu`ne godine otkako je preselio na ahiret na{ dragi POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI POZDRAV na{oj dragoj snahi i daid`inici Danas.. sje}anje na tebe ostaje. Kenan. Vje~no zahvalni i uz du`no po{tovanje. februar/velja~a 2012.2011) Puno mi nedostaje{. unuke Amra i Amira. 4. bol i tugu ne mogu sakriti i zato molim Allaha. Tvoj sin Nihad 7145-tt POSLJEDNJI SELAM I POZDRAV POSLJEDNJI SELAM voljenoj snahi voljenoj sestri DIKA RED@EPOVI]. Supruga Zehrija. oca.{. Neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. d`. navr{ava se 11 godina otkako sa mnom nije moj tata DIKI RED@EPOVI] Porodica Tabakovi}: Ajkuna. MILI] Neka ti dragi Allah.66 Subota. VOLODER MIHAJLU ^OBELI]U Svu dobrotu i ljubav koju si nam pru`ila ~uvamo u na{im srcima i ostat }e tako sve dok `ivimo. snaha Mevlida. Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i.EDO (MEHMEDA) SIDRAN (1947 . u mislima nikad zaboravljen. a najte`e bez tebe `ivjeti. navr{ava se 18 godina od smrti na{eg dragog dede. Tvoj brat Ada s porodicom 83-ze ]AMIL (MUJO) ORU^ Godine prolaze. 2. da ti podari lijepi D`ennet. Tvoji najmiliji . U na{im srcima vje~no voljen.

D`enaza }e se obaviti u subotu. Spahovi}. gdje }e se rahmetlija i pokopati. sestri}i Ahmed Sirbubalo. sestri} Tarik. Herenda. godini. brati}i Adnan i Denis. 2. Kaji}. februara 2012. 6.30 sati na gradskom groblju Bare. Bo{njak. Pepeljak i ostala rodbina. Tabakovi}. 3. O@ALO[]ENI: sestre [efika Sirbubalo i Fatima Amer. 2012. p-88104 . Mustafa. Kapikul. D`enaza }e se obaviti u subotu. Kaliman. Abdagi}. snaha Jelena.00 ~asova na Gradskom groblju Donji Miljevi}i. godini. rodbina i prijatelji No035907 Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13. praunuci. porodice Ramovi}. Spahi}. godine u 14. Brki}. 2012. Ni{tovi}. Lazovi}. KUNTO preselila na ahiret u petak. godine u 13. ul. godine u 57. majka Bo`ica. 4. Mulahasanovi}. te porodice: Popadi}.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. zetovi Osman. februara 2012. brati~ne Azra i Amra. Drugovi}. k}erke Mirna i Mia. Emir Sirbubalo i Muhamed Amer. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak. 5. prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13. sestra Dijana. prijatelje i kom{ije da je na{a draga preselila na ahiret u ~etvrtak. 4/III. sestra Munira. ro|. ro|. sestri~na Hana. Veli}. kumovi.00 sati u d`amiji Lu~evica. godini u Holandiji je preminula had`i SAJA (MUJO) RAMOVI]. u 57. ]uk. februara 2012. godine u 15. prijatelje i kom{ije da je na{a draga subota. Merd`o i ostala rodbina i prijatelji 405-mo Sa velikim bolom i tugom u srcu obavje{tavamo rodbinu. \ur|evi}. D`enaza }e se obaviti u subotu. kom{inica Nasiha. svekrva Ljubica. godini. porodice Be~evi}. brat Meho. 2489-1nd` Kulu{i}. februar/velja~a 2012. unuci. nevjesta Jasna. 2. O@ALO[]ENI: suprug Milimir. teti}i Alija i Senad. 2. O@ALO[]ENI: majka Zineta. Posljednju su}ut Snahe Catharina Belia i Hallebeek Jugo i Zorica Jugo sa obiteljima. Rifat. 4. 2012. prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15. neni i praneni. Sahrana drage nam pokojnice obavi}e se dana 4. Povorka polazi ispred kapele. had`i hfz. Smaji{. U{tovi}. Dijana. kom{ije i prijatelji. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi HARIS (RAMIZ) RAHMANOVI] preselio na ahiret u petak. Demirovi}. sestri} Emir. ]orovi}. godine poslije ikindija-namaza u haremu Begove d`amije. godini. SMAJI[ had`i SEDIKA VELI]. 7150-tt Trnovac. sinovi Zijah i Nihad.00 sati na gradskom groblju Sutina. Alema. Hod`i}. ]atovi}. sestrina unu~ad Anur. godine u 13. zet Sulejman. Nafija. D`enaza }e se klanjati u subotu. No035908 ESAD (MUSTAFE) BE^EVI] preselio na ahiret u petak. 2012. sestri}i i sestri~ne. O~aktanum. O@ALO[]ENI: suprug Re{ad. snahe Dubravka. zet Ahmed Brki}. 2012. godine u 76. godine u 67. sestri~na Amra. ro|ak Nusret. k}eri Badema. O@ALO[]ENI: snaha Fahira. godine u 86. februara 2012. te porodice Rahmanovi}. brati}i. 3. O@ALO[]ENI: supruga Lidija. godine u 13. Bjelica. te porodice Sinanovi}. Grci} i ostala mnogobrojna rodbina. Berberki}. Ismet. ]OROVI] iznenada preminula dana 2. kom{ije i prijatelje da je na{a draga DRAGICA POPADI]. godini. sin Mi{o. godine u 47. \uka i Tatjana. nikad pre`aljenoj svekrvi. Vu~ini}. Stergar i ostala mnogobrojna rodbina. ro|. godini. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. 3. Zlatko i Adi. snahe Fatima i Jelena.30 sati u Carevoj d`amiji. sestri~na Harisa.Dnevni avaz Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. prijatelje i kom{ije da je na{a draga Dana 29. 4. Purkovi}. Nuspahi}. 67 Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. sestra Hatid`a Brki}. Ramiza i Zumreta. unuka Dunja. No035909 EMINA SINANOVI]. 2. februara 2012. ro|. Jovi~i}. bra}a Muhamed i [a}ir. TRNOVAC preselila na ahiret u petak. zaova Seida. 2. porodica Veli}. godine nakon kra}e bolesti u 86. 2012. februara 2012. prijatelji i kom{ije. februara 2012. tetke Azemina Hod`i} i Jasminka Berberki} sa porodicama.00 sati u stanu rahmetlije u ulici Trg me|unarodnog prijateljstva br. 4. Andri}. @eljo. a sutradan. Musa. sestra Amira. kumove. Kajan i ostala mnogobrojna rodbina. zet Abdurahim Amer. 2. HURMETA (KARAMOVI]) JUGO Uz veliku bol i gubitak.00 sati na mezarju Ravne Bakije. ostale kom{ije. februara 2012. Ali{ah. 4. godine obavit }e se ponovno klanjanje i ukop u haremu d`amije u Prigrad`anima Selakovac kod Mostara. Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo porodicu. 1. Omerika. djever Nijazija sa porodicom. 3. Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. Humo. sestri} Rado{.

RAHMETEULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 2495-1nd` dr. Kerla. februar/velja~a 2012. godini. Kanji}. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111 POSLJEDNJI SELAM za pogrebne usluge. Radovanovi}. Ispratna dova }e se u~iti u ku}i o`alo{}enih u ulici Crkvice br. Bra{ni}. kao i ostala brojna rodbina. zaove D`enana i Emira sa Samrom i Almom. februara 2012. godine u 75. O@ALO[]ENI: supruga Raza. Zili}. februara 2012. Avdi}. februara 2012. Alihod`i}. Pirgo. Alji}. Dervi{evi}. Nedim. Avramovi}. 2. Bahto i Aganovi} 7151-tt MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO 71000 Sarajevo. 4. MILI] preselila na ahiret u ~etvrtak. ]utuk. 2. Sad`ida. Alihod`i}.MEDO preselio na ahiret 30. prijatelji i kom{ije. Mujak. kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindija-namaza (15. ul. Prijevoz obezbije|en iz Ilija{a u 10.00 sati u d`amiji Hrasno.. otac Hamed. Gerin. godine u 13. Maida i Alma. 4. bra}a Fadil. prijatelje i kom{ije da je na{a draga DIKA (HAMED) RED@EPOVI]. [ukali}. Knol i druga rodbina i prijatelji Ku}a `alosti: ul. O@ALO[]ENI: supruga D`emila. pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama. Fatima. 4. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111 U srijedu. ^au{evi}. unuka Jelena. januara 2012. Begovi}. 2012. godine u 74. februara 2012. 2012. 2012. godini. brat Muhamed. prijatelji i kom{ije. omogu}ava brzu. unuci Nihad. 2. Kasim i Suad. Fadila i Uma.pripremite se (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. brat Abdulah i snaha Mida.Turbe sedam bra}e. zetovi Akif. Velagi}. godini. 2. 8. 6. ]atalovi}. godini. sin Dino.pripremajte se .00 sati poslije podne-namaza. 4. godine u 88. Kobilja Glava i Vije}nica. 1.00 sati sa stajanjem u Semizovcu. Bistrik do broja 8 ""B AKIJE" BAKIJE SARAJEVO POKOPNO DRU[TVO OSNOVANO 1923 tel. 2012. D`enaza }e se obaviti u subotu. godine u B. sinovi Adnan i Admir. Sahrudin. godini. ^amo. k}eri Amra i Jesenka. za ovaj trenutak . te porodice Red`epovi}. Enver. februara 2012. ZAUVIJEK NJENI: k}erka Borislava. Ispra}aj i d`enaza }e se obaviti ispred Vikaljske d`amije u ponedjeljak. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi ENVER . 10. Sanel. Ka~amakovi}. Dudo. zetovi Franz i Anton. Abad`ija. godine u 65. Br~ko 111 RIFAT (BE]IRA) BEGLEROVI] .pripremajte se . Lamorski. Turkovi}.50 sati u 60. PIRGO preselila na ahiret u ~etvrtak. Grbo i [abi}.com OBJAVLJUJEMO SMRTOVNICE NA INTERNETU . porodice Hod`i}. Turbi}. O@ALO[]ENI: supruga Nurka.Batas. za ovaj trenutak . 4. Ajanovi}. Zerina. porodice Su}eska. Lukovi}. k}erka [efika.Seka RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 7119-tt iz Banja Luke Obavje{tavamo rodbinu. godine u 75. brati~ne i amid`i}i. O@ALO[]ENI: suprug Muharem. Ensa.Sarajevo. Kanli}. kom{ije i poznanike da je na{a draga . O@ALO[]ENA supruga Munira . kao i ostala brojna rodbina. k}erka Elvira.bakije. 2012. snaha Aida. 2. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak. Mujagi}. godine poslije podne-namaza. 2012. 00387 (0)33 533-763 mobitel 00387 (0)61 131-788 00387 (0)33 233-062 fax 00387 (0)33 447-122 Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH. [urkovi}. (14. mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808 www. Pokopno dru{tvo „Jedileri“ . unu~ad D`ana. a ukop }e se obaviti na gradskom groblju Pra{nice. Efendi}. Evira i Alma. [e~i}. D`enaza }e se obaviti u subotu. te ostala mnogobrojna rodbina. prijatelje i kom{ije da je na{a draga Tu`nim srcem javljamo rodbini. Vogo{}i. Bistrik do br.HALID (SAKIB) BE[IROVI] preselio na ahiret dana 1. Od tetke Zemke.Mala ^ar{ija u 15. Vama dostupan telefon: 033 712-800. kom{ije i prijatelji. te porodice Durak. 4. 5. Vehid i Ramo. Karovi}. D`enaza }e se obaviti u subotu. 2012. Selimovi}. u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu. 1. unu~ad Enes. Avduki}. Mujki}. te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva. Prijevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred pekare „AS“ Hrasno sa polaskom u 12. bra}a Muharem. ]ato. godini. 2012. D`enaza }e se klanjati u subotu. 111 BAJRO IBRI] preselio na ahiret 29. Mirzeta i Selma. Maksi}. k}eri Fata. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ dragi NAZIFA DURAK. Aldijana. . 2. Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom mjestu.00 sati) u d`amiji ^obanija. Ov~ina. februara 2012. Rebi-l-evvel) u 11. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: supruga Refija. godine u 46. sverkva Umihana. unuka Anida. br. 3. Sahrana }e se obaviti u subotu. E{pek.pripremajte se . fax: 033 712 801. u haremu d`amije Kazaferije . do groblja i nazad. kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13. Kamberovi}. Tulumovi}.Ustikolina. Hotonj IV.45 sati. 2012. 2.00 ~asova. Vejzovi}.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. Luci. porodice Be{irovi}. 2. O@ALO[]ENI: sestre Zineta i Fatima 7135-tt S tugom i bolom obavje{tavamo rodbinu. snahe Eldina i Nermina. Bajri}. Fikret i Tarik. Hanifi}. za ovaj trenutak . djeca Sajma i Nihad. 2. 2. godini. Selimovi}. kao i ostala brojna rodbina. snahe Jeanette i Katrin. na mezarju u Banja Lu~ici . Lon~ar. Delali}. Tevhid }e se prou~iti isti dan u ku}i `alosti. Hasanovi}. brati} Hamza. daid`a i daid`inice sa porodicama. Prijevoz obezbije|en ispred ^ar{ijske d`amije.. Ramiza. HAMZA preselila na ahiret dana 2. Pekari}. godine u 19.68 Subota. Avdi}. godine u 15. sestra Vera. Bulbul. Hotonju. godine u 13.30 sati. O@ALO[]ENI: k}erka Nina. Ibri}. 2.ELFATIHA O@ALO[]ENI: sinovi Ekrem. za ovaj trenutak . Me{a. 2012.00 sati. Schürbrock.(hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. Burhadin. Svakim danom od 0-24 sata. SPAHI] preselila na ahiret u petak. 4. Hanka.00 sati u d`amiji Istiklal na Otoci. Bujak. sinovi Izet i Enver. Selma. snaha D`ana. Mili}. praunuka Tajra. godini. BIJELI] Po vlastitoj `elji bi}e sahranjena u naju`em krugu porodice i prijatelja na porodi~nom groblju u Br~kom. Spahi}. 55 . porodice Bijeli} . Karahasanovi}. ro|. 4. godine. godine u 74. Begi}. sin Elvir. Potura.00 sati u Srebreniku na groblju ]ehaje.. Sinanovi}. Esad.Vogo{}a. Red`i}. mile i drage NAZA (SMAILA) ANDELIJA. prijatelje. Kulo.. Zlatan i Adi. trgovinu i proizvodnju Sarajevo DIKA RED@EPOVI] Neka ti Allah podari lijepi D`ennet. 2. februara 2012. brati~na Sabina. Muja~i}. prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi SUBHIJA (SULJO) OMANOVI]. Nikoli}. 4. prijatelje i kom{ije da je na{a draga Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu.. 84-ze Enida i Nejra . Josifa Pan~i}a br..00 sati na mezarju Mirjanovi}i . godine u 76. unuk Azur. praunu~ad. bra}a Numo i Rifet. Deverovi}. snaha Nadira. ro|. godine. te ostala mnogobrojna rodbina.(hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu.(hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. Juki} i ostala 2012-tz mnogobrojna rodbina.. D`enaza }e se obaviti u subotu. sestri~na Jelenka. Jaganjac. Ba{i}. Gazibara. godini. Almir. atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji . sestre Behka i Mejra. zet Enes.. a ukop na mezarju Kalebi}i. ENES RIBI] preselio na ahiret dana 2. Devi}. 40. Tahmaza. zet Senad. Vahid. 2012. godine u 68. brati}i. brati~na Amna. 2. Borovina. k}erka Vildana. ro|. ro|. 2012. te porodice: Andelija. unuci Adi i Alen. O@ALO[]ENI: suprug D`ermin.Kaljina u 13. godine u 14. ]akal. Husejinovi}. [ikalo. p-71320 DURMO (MEHMED) HOD@I] iznenada preselio na ahiret u srijedu. Bublin. Pekmezovi}. ]omaga. Dnevni avaz . [emsudin i Izudin. Hamza. Prijevoz obezbije|en ispred Doma kulture u [vrakinom Selu u 12. 1. Be{i}. Babaji}. kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine. unu~ad Zlatan. unuk Mak. Salko i Ibro.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. amid`e i tetke sa porodicama. S BOLOM U DU[I. D`enaza }e se obaviti u subotu. 2. Handovac. Ni{i}. ro|. godine u 13. u subotu. te porodice Omanovi}. sestre Hajra i Bahra. godine iza ikindija-namaza u Jezeru kod Jajca. snahe Edina. majka Adila. 83-ze Ga~i}. Zahirovi}. zet Midhat.00 sati na mezarju Grli}a Brdo. 6. godini. Tanovi}. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ dragi SALIH (SMAJO) BABOVI] iznenada preselio na ahiret 2. D`enaza }e se obaviti u nedjelju. Grahi}. D`enaza-namaz }e se klanjati ispred ^ar{ijske d`amije u Zenici. te brojna rodbina. 2012. sin Kenan. Sakala{. godine u 15. Alema. . snahe Hava. djeveri i snahe sa porodicama. kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13. ^engi}.15 sati sa zaustavljanjem ispred Bitumenke u Ned`ari}ima. februara 2012. godine tiho se ugasio `ivot na{e dobre. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH. brati} Danny. s molbom za tiho sau~e{}e. te porodice: Babovi}. prijatelji i kom{ije LJUBICE (MILO[A) AVRAMOVI].

2. Tu`ena je du`na najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. st. 4. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l.“. 4. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 7.. 3.o. Ciljuge bb @ivinice. st. st. ZPP FBiH). st. 334. sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 10. ime jednog roditelja. ZPP-a tu`bu na obvezni odgovor dostavlja putem dnevnih novina Dnevni Avaz i oglasne plo~e suda. adresu stanovanja. 5. donese presudu usljed propu{tanja. ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. a posebno u istom treba navesti: 1. ime jednog roditelja. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. st. 70. ZPP-a. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime. godine Op}inski sud u Tuzli. sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. st. i 2. ZPP FBiH). 2012. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. kao i iznos na ime tro{kova parni~nog postupka u roku od 15 dana od dana dono{enja presude pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. nastanjena na adresi Kosovke djevojke 23 Banja Luka i DAJANA JOVI^I] nastanjena na adresi Bra}e Potkonjaka 133 Banja Luka. 134. ul. Tuzla.042. Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na osnovu ~lana 182. ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 3. odnosno naziv pravne osobe. i 2. protiv tu`ene Mujkanovi} Amela iz Tuzle. osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~l. 19. radi isplata duga. st. 1. 07. st. kao dana dospije}a obaveze. 182.Presuda zbog propu{tanja (~l. 1. Vukovarska bb do br.20 KM. kojoj je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja. ZPP-a FBiH). dokazi kojima se utvr|uju te ~injenice. Sud putem novina dostavlja navedenu tu`bu na obavezni odgovor tu`enim NEVENKA KAVI]. st. Sud putem novina dostavlja navedenu tu`bu na obavezni odgovor tu`enom FERDI KELENTRI]. 71. 348. 71. 7. u svezi s ~l. 70. ~l. st. 17. 3. 4. 52. ime jednog roditelja. FBiH). 1. st. februar/velja~a 2012. koju pou~ava kako slijedi: Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu . 454. Sud putem „Dnevnog avaza“ dostavlja navedenu tu`bu. st. prebivali{te ili boravi{te. Zakona o parni~nom postupku 53/003). Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora. 69. ime i prezime. 1. Zakona o parni~nom postupku 53/03 i 73/05). 1. ZPP-a tu`bu na obavezni odgovor dostavlja putem dnevnih novina Dnevni Avaz i Oglasne plo~e suda. 20. st. 2004. ZPP FBiH). 1. 5. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. @ivinice. godine tu`ilac je podnio ure|enu tu`bu protiv tu`enog radi naplate duga. 23. 134. 1. koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti. ZPP FBiH). radi duga v. stav 1. 1. 2. 2011. 348. protiv tu`enih NEVENKA KAVI]. 2012. 70. 2.68 KM. st.Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti presudu i usvojiti tu`beni zahtjev . 2012. ZPP FBiH). 70. ZPP-a FBiH. 182. Sovi}i.. ZPP-a tu`bu na obavezni odgovor dostavlja putem dnevnih novina Dnevni avaz. NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. ZPP FBiH).sp. Ako tu`ena osporava tu`beni zahtjev. ZPP FBiH). 2. ZPP FBiH).Presuda zbog propu{tanja (~l. 2008. 134..o. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev. ZPP FBiH). st. 272. 4. 137.tu`itelja (^l. 06. pa do kona~ne isplate te naknaditi tu`itelju tro{kove postupka a sve u roku od 30 dana od pravomo}nosti presude i pod prijetnjom ovrhe. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. 334. 4. donese presudu usljed propu{tanja. 3. 3. godine.oglasi BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 P 094836 11 P Mostar. 01. 137. to sud shodno odredbama ~l. . Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na osnovu ~lana 182. 182. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. st. da sud na osnovu ~lana 182. sa tu`benim zahtjevom koji glasi: „Du`ni su tu`enici solidarno isplatiti tu`itelju dug u ukupnom iznosu od 20. pa do isplate duga. . st. 182. ZPP-a FBiH). v. II Kraji{ke br. 2012.d. 71. ZPP FBiH).Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku. Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku. 01. adresu stanovanja. 2. 198. Tu`beni zahtjev glasi: „Obavezuje se tu`ena Muj~inovi} Almasa da tu`iocu isplati potra`ivanje u novcu u iznosu od 100. . FBiH). ZPP-a). ZPP FBiH). sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja). 2010. 74. 334. ZPP FBiH). NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 2. nastanjena na adresi Kosovske djevojke 23 Banja Luka i DAJANA JOVI^I] nastanjena na adresi Bra}e Potkonjaka 133 Banja Luka.772. 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora. st. godine Dnevni avaz subota. 348. ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode.22 KM sa pripadaju}im zakonskim zateznim kamatama po~ev od 24. 10. FBiH). ako ih imaju. koju pou~ava kako slijedi: Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu . kao i da tu`iocu naknadi tro{kove parni~nog postupka (taksa na tu`bu. 334. st. ~l. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. 5. 01. 100. Trnovac bb. st.d. Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor. na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 2. st. i 2.Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku. Stru~ni saradnik Tarik \ug BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TUZLI Broj: 32 0 Mals 047622 05 Mals Tuzla. Zakona o parni~nom postupku 53/003). 5. st. U odgovoru na tu`bu tu`ena }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava tu`beni zahtjev (~l. prezime. 3. st. st. . ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 1. stru~ni saradnik Asmira Be{i}. Ovim putem tu`enoj se dostavlja tu`ba na dogovor shodno odredbi ~l.Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti presudu i usvojiti tu`beni zahtjev . ZPP FBiH).s. ZPP-a FBiH). 4. godine BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 P 080624 11 P Mostar. ZPP-a FBiH). ime i prezime. st. donese presudu usljed propu{tanja. 1. st. 4. na obavezni odgovor koji pou~ava kako slijedi: Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu . 1. kao i naknaditi tu`itelju parni~ne tro{kove sa zakonskom zateznom kamatom od dana presu|enja do isplate sve u roku od 30 dana i pod prijetnjom ovrhe“. st. pa kako sud istom na adresu tu`enog nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor to sud shodno odredbama ~l. 2. 19. 71. 1. ZPP-a FBiH). 6. vl. ZPP FBiH). pa kako sud tu`enoj na adresu nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor.Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku. 69 OGLAS Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja Unicredit Bank d. 10. 1.Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti presudu i usvojiti tu`beni zahtjev . 2. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev. odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava.68 KM OBJAVLJUJE OGLAS (dostava tu`be na odgovor) Dana 07. te pravni osnov za navode tu`enog (~l. koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti. 348. godine kao dana padanja u docnju pa do isplate. st. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 6.. protiv tu`enog FERDO KELENTRI] nastanjen u Grudama. adresu stanovanja. radi naplate duga. sa tu`benim zahtjevom koji glasi: „Du`ni su tu`enici solidarno isplatiti tu`itelju dug u ukupnom iznosu od 6. prezime. ~l. st. a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 2. odnosno sjedi{te stranaka. pa kako sud istim na adrese tu`enih nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor to sud shodno odredbama ~l. ZPP-a. ZPP FBiH). ZPP-a). ZPP-a FBiH). 7. st. Sudija Mediha Bo{kailo BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U @IVINICAMA Broj: 33 0 Mal 033884 11 Mal @ivinice. 137. 01. st. st. u pravnoj stvari tu`ioca „Omega“ d.. koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti. Tu`ena mo`e u odgovoru na tu`bu. 71. ogdine OGLAS Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klini~ki centar Tuzla. tro{kovi objave u dnevnom listu). te isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. 17. 12. a posebno u istom treba navesti: 1.. ime i prezime. ~l. u svezi s ~l. radi isplata duga. njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika. protiv tu`ene Me{kovi} Fadile. 1. na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. Sudija Mediha Bo{kailo OGLAS Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja Unicredit Bank d. ul. st. prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora. 52. 2006. 2. 1. . predla`u}i dono{enje presude kojom }e se obavezati tu`ena da tu`iocu na ime duga isplati iznos od 272. ZPP-a.20 KM i uputnica za hitnu radiolo{ku dijagnostiku. Oznaku suda i broj predmeta. st. st. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. Grabovica Donja. godine kao dana podno{enja tu`be. u tri istovjetna primjerka. 3. Kad tu`ena. ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku. pozivom na broj predmeta. 71. 334. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. br. ime i prezime. Oznaku suda i broj predmeta. taksa na presudu. . 348. (~l. istovremeno predla`u}i dono{enje presude zbog propu{tanja ukoliko se steknu zakonom predvi|eni uslovi. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda. 11. predmet spora. na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 454.20 KM sa pripadaju}im zakonskim zateznim kamatama po~ev od 26. NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 6. Obavje{tava se tu`ena da se dostava pismena smatra objavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj tabli suda. 2. prezime. 1. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l.05 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 10. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime. TR „Din“.tu`itelja (^l. godine. STRU^NIN SARADNIK Asmira Be{i} . 3.Presuda zbog propu{tanja (~l. Oznaku suda i broj predmeta. 19. a sve u roku od 15 dana od dana pravosna`nosti presude. u svezi s ~l. 52. 454. st. 348.. 01. ZPP-a). 3. a posebno u istom treba navesti: 1. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev. pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.tu`itelja (^l. i ~l.“ Predlo`eni dokazi tu`ioca koje tu`eni mo`e preuzeti u zgradi Suda su: Ra~un broj 18711 u iznosu od 100.

. stav 3. Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja). dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice. kao i nadoknaditi tro{kove postupka sa zz kamatom od dana dono{enja presude do isplate sve u roku od 30 dana pod prijetnjom izvr{enja. stav 3. 73/05 i 19/06. 2009. odnosno naziv pravne osobe. 2012. po osnovu isporu~ene. ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku. Tu`enik mo`e u odgovoru na tu`bu.70 Subota. 53/03. stru~ni saradnik Tarik \ug. ul. 2011. februar/velja~a 2012. novine FBiH“ br. protiv tu`enog Marko Gali}. stavak 1.sp. Ukoliko tu`enik. ime i prezime. stav 1. ZPP-a FBiH.o. u daljnjem tekstu: ZPP). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu. odnosno naziv pravne osobe. predmet spora. Tu`bom tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enike na isplatu duga u iznosu od 18. ime i prezime. Zakona o parni~nom postupku („Sl. Bra}e [ehida b. Stru~ni suradnik Tarik \ug POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba. 07. ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode. godine tu`itelj UniCredit bank dd Mostar podnio je tu`bu protiv tu`enog Marko Gali} radi isplate.o. ZPP-a). dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu. ra~unaju}i od dana kada je prestao razlog koji je prouzrokovao propu{tanje ili od dana kada je za to saznao. 01.o. godine kao dana podno{enja tu`be pa do isplate duga.Cazin.b. prebivali{te ili boravi{te.Mostar. Tu`itelj tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom }e tu`enog obvezati da tu`itelju isplati dug u ukupnom iznosu od 325. zajedno sa zakonskom zateznom kamatom i tro{kovima postupka a sve u roku od 30 dana od dana dono{enja presude. Ako tu`enik osporava tu`beni zahtjev. godine oglasi Op}inski sud u Biha}u. na osnovu ~lana 348. predmet spora. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda. te pravni osnov za navode tu`enog (~l. 10. njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika. godine OGLAS OP]INSKI SUD U MOSTARU. temeljem ~lana 348. Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje Sudu. Ukoliko tu`eni. OGLAS Dana 26. Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku. . stavak 1. Napomena: Dostava se smatra izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. Nakon proteka roka od 60 dana od dana propu{tanja ne mo`e se tra`iti povrat.o Mostar. stav 1. Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev. U odgovoru na tu`bu. ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode..Cazin. godine OGLAS Na osnovu ~lana 348. stav 3.o. odnosno sjedi{te stranaka. 73/05 i 19/06. Stru~ni saradnik Lana Kukolj BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U @IVINICAMA Broj: 33 0 Mal 019899 10 Mal @ivinice. na osnovu ~lana 70. ZPP-a FBiH). njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika ako ih imaju. 12. SUDIJA SENJA D@AFI] BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 Mal 054713 09 Mal Mostar. 2012. sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lanak 334. 2009.40 KM. Obavje{tava se tu`enik da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama DNEVNI AVAZ i na oglasnoj tabli Suda. novine FBiH“ br. odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava. ZPP-a).67 KM. pozivom na broj predmeta. tu`enik }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. 53/03.Zbog propu{tanja Usvaja se tu`beni zahtjev tu`itelja. . ZPP-a).53 KM sa zz kamatom po~ev od 14. ZPP-a). tu`itelj „ATACO“ d. podnijeti protivtu`bu (~lan 74. Zakona o parni~nom postupku („Sl. ZPP-a).o.o. objavljuje sljede}i. po sudiji Senji D`afi}u.367. 221. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda. U odgovoru na tu`bu tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava tu`beni zahtjev (~lanak 71. ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku. sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 11. protiv tu`ene Bejti} Aji{e iz @ivinica. radi isplate. osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. ali protiv iste mo`e podnijeti prijedlog za povrat u pre|a{nje stanje u roku od osam dana. Bi{inska bb radi duga. van rasprave dana 28. godine donio je sljede}u PRESUDU . stavak 1. a nepla}ene. a najkasnije na pripremnom ro~i{tu. kao i da tu`itelju na ime tro{kova parni~nog postupka isplati iznos od 180. advokatu iz [irokog Brijega. stav 1. kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja. pozivom na broj predmeta. podnio je tu`bu protiv tu`enika „MES-TRADE“ d. 24. u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku. u pravnoj stvari tu`itelja JZU Univerzitetski klini~ki centar Tuzla. u pravnoj stvari tu`itelja „ATACO“ d. stru~ni saradnik Lana Kukolj. pa se obavezuje tu`ena da tu`itelju na ime duga isplati iznos od 221. Dnevni avaz BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BIHA]U Broj: 17 0 Ps 031706 11 Ps Biha}. godine.o. stav 1. advokatu iz [irokog Brijega. a sve u roku do 15 dana od dana prijema presude pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. 13. ZPP-a). Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja). du`ni. Obavje{tava se tu`eni da je temeljem ~lana 70. zastupan po punomo}niku Leko Jozi.40 KM. 07. 2006. 4. Obavje{tava se tu`enik da je. u daljnjem tekstu: ZPP). osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neutemeljen (~lanak 182. 01. dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice. ul. budu}i da tu`enik nema sjedi{te na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta. sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~lan 334. prebivali{te ili boravi{te. robe. ako ih imaju. ZPP-a). a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~lanak 74. u pravnoj stvari tu`itelja UniCredit bank dd Mostar. 07.00 KM. ZPP-a. tu`enom se dostavlja presuda Op}inski sud u @ivinicama. ZPP-a FBiH). kojem je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja. objavljuje sljede}i: TU@BENI ZAHTJEV Dana 14. 01. 2012. odnosno sjedi{te stranaka. stav 2. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama (Dnevni avaz) i na oglasnoj plo~i Suda te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda. v. 2011. radi isplate. kao dana dospije}a duga pa do isplate. zastupan po punomo}niku Leko Jozi. stav 1. . 05. g. protiv tu`enika „MES-TRADE“ d. najkasnije u roku od 30 dana. te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda. budu}i da tu`ena ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta. stavak 2. 71. odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava. te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. ZPP-a du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu. ZPP-a).

71 Obavijesti o smrti. februar/velja~a 2012.dnevniavaz. u 46 gradova BiH SPISAK PO[TANSKIH POSLOVNICA Uz minimalnu doplatu smrtovnice. 4.oglasi Dnevni avaz subota. posljednje pozdrave i sje}anja objavit }emo i na portalu „Dnevnog avaza“ www. sje}anja.ba . posljednje pozdrave i zahvale mo`ete predati u 68 poslovnica BH Po{te.

Savez je informirao klubove da preduzima odre|ene korake da osigura ugovor za sezonu 2012/2013. Zagreb.Bolovi su bili nesno{ljivi. Milan Muminovi} (Slavija) i Dario Kri{to ([ibenik). a na ovom transferu mostarski klub zaradit }e 50. a poslije podne drugi. Ostala su jo{ dva termina . ljekari su mu preporu~ili operativni zahvat. 9. a jedna od tih kompanija vjerovatno }e biti i sponzor lige. Kratkoro~no. Zahvat }e. S Olimpicom. emisari FIFA-e i UEFA-e Eva Paski- Dok su prekju~er s ~lanovima Komiteta raspravljali o dosada{njem napretku u usagla{avanju statuta na svim nivoima fudbalske vlasti u BiH. Na Brotnjo kupu od ju~er do sutra trebali su nastupiti mostarski Zrinjski. . Umjesto susreta sa ekipom BSK-a. . a odnose se na sezonu 2010/2011. S druge strane. nekada{nji ~uvar mre`e Slavije i Olimpica. 4.72 Dnevni avaz. gdje su se nalazili na~ini da se ti problemi rije{e. Do sada su obavljeni pregovori sa tri operatera mobilne telefonije („BH Telecom“. No. Za to je zadu`ena administracija Saveza. koja skra}uje vrijeme oporavka .000 eura Transfer nogometa{a Zrinjskog Tonija [unji}a u ukrajinsku Zorju napokon je realiziran. premijerliga{i. s kojim je dogovorena dvoS. [teta {to nismo u mogu}nosti da malo radimo i sa loptom. ali i to je. u na~elu. kada je oti{ao na pla}enu posudbu u belgijski Kortrijk.000 eura Na ovom igra~u mostarski klub je prije godinu i po ve} zaradio 90.Pri~a je davno pokrenuta.ka`e Jo- X Zbog obilnih snje`nih padavina. uskla|enost sa Statutom NSBiH i nacionalnim zakonodavstvom te osniva~ima i pitanju ulaska ili izlaska iz lige. T.dodaje igra~ Slobode. sport NSBiH Sastanak Komiteta i predstavnika FIFA-e i UEFA-e s klubovima [unji}: Ugovor na dvije godine Premijerliga{i prihvatili formiranje udru`enja [unji} i slu`beno u Zorji. u su{tini. organizatori su otkazali nogometne turnire u ^itluku i [irokom Brijegu. planiranog za danas. M. kojeg nema od tre}eg dana priprema. 18. [unji}a je ugovor za Zrinjski vezao do kraja sezone. „Plemi}i“ su na [unji}u ve} zaradili skoro 90. GO[K Gabela i doma}in. Pe~uhom i Sarajevom }emo igrati po dvije utakmice. ali da bi se o tome trebalo detaljnije razgovarati kada se pripreme odgovaraju}i prijedlozi. Na put kre}emo u ~etvrtak. dugoro~an posao. najizvjesnije je da se otpi{u kamate. ~ime bi oni u{tedjeli i do 50. Zorja je na svojim internetskim stranicama potvrdila da je [unji} uspje{no pro{ao lije~ni~ki pregled. Od mogu}ih rje{enja. „Eronet“ i „M:tel“). koji se nada skorom povratku na teren. a 20. jer novca za njihovo pokrivanje nema. iz sezone u sezonu sve vi{e gomilaju. U rubrici „do{li“ za sada su Kristijan Ive{i} (Travnik). bez naznaka da }e se ne{to promijeniti. Benc i Paskije Klubovima po 16. . kako ka`e. Nakon {to su prije sedam dana savladali Modri~u sa 1:0. ve} du`e vrijeme vu~e povredu prepone. koji }e do operacije i dalje trenirati s ekipom. a potom i inicijativni odbor za realizaciju projekta Zrinjskom 50. Ma. Dr`ava }e klubovima otpisati kamate? Ju~er se govorilo i o milionskim dugovima klubova kada je rije~ o porezima i ostalim da`binama prema dr`avi zbog kojih je egzistencija premijerliga{a sve ugro`enija. Ljekari su mi preporu~ili operaciju prepone i ugradnju takozvane mre`ice. subota. od klubova preko NSBiH pa do dr`avnih organa. gun~i}. fudbaleri Borca ponovo su morali da otka`u jedan kontrolni me~. . Sa sastanka: Administracija Saveza pripremit }e detaljan prijedlog (Foto: S. slu`bena potvrda transfera ipak se ~ekala sve dosad. februara podvrgnut operaciji lijeve prepone. saglasni s formiranjem udru`enja. Saletovi}) Sastankom s ~lanovima Komiteta za normalizaciju Nogometnog saveza BiH i sa predstavnicima klubova Premijer lige BiH. Ina~e. I dr`avni organi svjesni su da je ta dugovanja te{ko izmiriti i da klubovima prijeti bankrot. od ju~e je na treninzima Borca prisutan i Mladen Lu~i}. kojem su prisustvovali predstavnici 15 klubova. najvjerovatnije. U nedelju }emo igrati protiv Mladosti iz Gacka. .U svemu treba gledati samo ono pozitivno. godi{nja saradnja.000 eura. jer }e prije podne na teren istr~ati jedan tim. Komitet je ju~er. zaista.000 eura u ljetnom prijelaznom roku 2010. [to je najva`nije. M. Samira Dure i Pavla Su{i}a koji je napustio Zrinjski u zimskom prijelaznom roku. ciljeve. a ve} su poznata prva ~etiri rivala. izabranici Velimira Stojni}a odradit }e trening. odr`at }e se novi sastanak Komiteta s klubovima. nisam mogao spavati. sa Sarajevom. Ina~e. februara sa ma|arskim Pe~uhom.000 KM. tri dana kasni- Snijeg ponovo protiv fudbala Sponzor lige bit }e telekom operater Kada je rije~ o sponzoru Premijer lige. [unji} je peti igra~ nakon Vlade Zadre. Banjalu~ani }e narednu provjeru imati tek nakon {to otputuju na petnaestodnevne pripreme u Me|ugorje. P. je (Pasquier) i Marsel Benc (Marcel Benz) zavr{ili su dvodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini.815 eura za razvoj klubova po uzoru na druge evropske zemlje. i ovdje postoji spremnost za to. E. Znao sam piti i tablete za smirenje. treba osigurati reprogram dugova da klubovi mogu nastaviti takmi~enje. Hrvatski dragovoljac i [iroki. a s obzirom na to da je u posljednje vrijeme trpio jake bolove. na kojem }e se formirati inicijativni odbor za realizaciju projekta. . prava i du`nosti. naime. Prijedlog bi trebao biti gotov u narednih dvadesetak dana. K. Napokon. imamo iskustva zemalja iz susjedstva.ka`e ~lan Komiteta Elvedin Begi}. Generalna ocjena sa sastanka. Mladena @i`ovi}a. Treba poku{ati rije{iti probleme sportskih kolektiva. Kada prijedlog bude preciziran. Kona~no potvr|en transfer Uskoro }e biti formiran prijedlog. Sponzorstvo bi trebalo osloboditi klubove pla}anja slu`benih lica utakmica. Cibalia. ju~er su `eljeli opipati puls premijerliga{kim klubovima i ~uti njihova mi{ljenja o ideji o formiranju udru`enja Stojni}: Niz utakmica u Me|ugorju je protiv sarajevskog Olimpica. februar/velja~a 2012. koje bi u budu}nosti na{lo mjesto i u Evropskoj asocijaciji klubova.Ljekari ka`u da ne}u mo}i igrati izme|u 30 i 40 dana . nakon ~ega }e pauzirati ne{to vi{e od mjesec i vjerovatno ne}e biti spreman za po~etak proljetnog dijela sezone. obavijestio klubove da im putem nadle`nih organa poku{ava ne samo pomo}i u reprogramiranju dugova nego i da poku{ava izboriti otpis dijela dugova.. a sadr`avat }e pravni oblik.dodaje strateg Banjalu~ana.Tu smo planirali {est utakmica. ipak bi se ne{to moglo desiti. biti ura|en laserom. U [irokom Brijegu snage su trebali odmjeriti Rijeka. ali oni se. Na sastanku je obznanjeno da }e premijerliga{i uskoro dobiti po 16.obja{njava Stojni}. omladinskog fudbala. a to je da je ovaj snijeg idealan za vje`be na odr`avanju kondicije. je da su bh. Na{i klubovi ve} godinama licencu za nastup dobivaju isklju~ivo zahvaljuju}i reprogramima dugova. nakon ~ega je dvogodi{nji ugovor i slu`beno postao va`e}i. Stoper Slobode trpi nesnosne bolove Iskusni stoper Slobode Samir Jogun~i} bit }e 10. ali je opasnost od povreda prevelika . Otkazani turniri u ^itluku i [irokom Brijegu Jogun~i} mora na operaciju prepone Jogun~i}. Borac opet bez utakmice Prvi susret Banjalu~ani }e igrati tek 12. {to je br`a metoda. februara.815 eura Jo{ jedna dobra vijest za klubove. a istovremeno se boriti za dugoro~no rje{enje . Sredstva dolaze iz Fonda solidarnosti UEFA-e. februara Nakon {to su im vremenske neprilike onemogu}ile prijateljsku utakmicu sa Proelterom iz Tesli}a tokom priprema u Banji Vru}ici. Iako se Slaven Musa davno pomirio da }e ostati bez 23-godi{njeg odbrambenog igra~a.

Babi}. koji je nastupao i za ruski Himki i za bugarski CSKA. Seferovi}. Almir Pliska. s klupe GO[K-a odstupio je i pomo}ni trener Filip Krvavac. St. zaklju~ili bismo prijelazni rok . Utakmica je zakazana za 15. Miodrag Bursa}. 2:2 . doskora{nji fudbaler Zrinjskog. Damir Tosunovi} (^elik). Sudija: Robert Zrili} (Banja Luka). Miki}. 73 VELE@ Potvr|ena prijateljska utakmica u Bursi 15. Jagodinu. u kojima su. naravno. prva naredna koju smo dogovorili je 8. Petorica novajlija potpisala su ugovore do juna 2013. za mene ve} danas prijelazni rok mo`e biti zavr{en. Sa. Klub je za novog pomo}nika Borisu Gavranu imenovao Nikolu Su{ka.Od te utakmice nema ni{ta. Tomi~i}. ali rade slabijim intenzitetom i trebali bi uskoro biti spremni za ve}e napore . za mene ve} danas prijelazni rok mo`e biti zavr{en. Ognjen Da{i}. me|u kojima se izdvajaju dosada{nji ~lan Zvijezde iz Grada~ca Adel Jukan. Dalibor Dragi}. SLOBODA: Kondi}. Ivan~evi}. Popovi}. Asim [kalji}. o~ekuju Nenada Nasti}a (30). najja~a i najzanimljivija bit }e ona protiv turskog Bursaspora. februara odigrali utakmicu u spomen na na{eg velikog ]e}u. Hrvatska). U prvoj pripremnoj utakmici nakon odlaska u Hercegovinu Olimpic je savladao Brotnjo sa 3:1. M. jer osje}aju lagano zanga morat }emo prilagoditi uvjetima. februara protiv Rijeke. Trenutno na{i doma}ini rje{avaju potrebnu dokumentaciju . @uji}. koji bi nam predstavljali poja~anja. A. Luka Kujund`ija (Cibalia. U me|uvremenu. . Zec. Svima je isto. Rami}.ka`e Jusufbegovi}. ako sve pro|e uredu. Snijeg ne samo da pada {irom Evrope nego je zasuo i mjesta u kojima pahuljice nisu vi|ene decenijama pa tako i „toplije“ krajeve. trener Nedim Jusufbegovi} smatra da to ekipu ne}e mnogo poremetiti. mo`emo ostvariti povoljne rezultate i formirati tim sposoban da u sezoni 2012/2013. Mazalica. a bio je i prvi trener „Lavova“ tokom sezone 2004/2005. dovedena su desetorica novajlija: Borislav Miki} (Borac). iz Mrkonji}-Grada i Bosanskog Novog. . prinove iskazale potencijal.Kujund`ija (17).[to se ti~e novih igra~a. IBRULJ Antaliju. i to s veoma kombiniranim sastavom. Umi~evi}. Hrvatska). kao A. dovi}. Mar~eta. smatra predsjednik kluba Neboj{a Tomi~i} Iako je Rudar ostao bez ~ak desetorice igra~a ove zime.Kantar (32). Jovavi} i Aleksandar Panti}. Hrvatska) i Aleksandar Nikoli} (Iskra Danilovgrad). Tica.. a kadrom. ka`e trener tima s Otoke Ni ^itluk nije zaobi{la snje`na me}ava. Srndovi}. ali mislim da to ne}e promijeniti planove u obavljanju onoga {to smo u osnovi zacrtali . „Ro|eni“ }e. . Zbog toga su i fudbaleri Olimpica u svojoj tradicionalnoj bazi onemogu}eni da rade prema dosada{njem planu i programu. Svi koji su ovdje. Tosunovi}. od kojih je skoro polovina novih igra~a.Mazalica (15). Olimpic na pripremama zatrpan snijegom Jusufbegovi} zadovoljan do sada ura|enim [to se ti~e igra~kih poja~anja.. Potpuno renovirani tim Rudara do sada je odigrao dvije testne utakmice. Istovremeno je sati na stadionu Bursa Ataturk. Emilko Jankovi} i Adis Stambolija (Karlovac. Radi se o fudbaleru s internacionalnim iskustvom. [abi}. Kova~evi}. S njima dvojicom. koji bi trebao zatvoriti poziciju desnog beka iako mo`e igrati i na mjestu stopera. Ina~e. tako|er. 4.1:1 . Goli}. . Kova~evi}. februara Bursaspor i ’Ro|eni’ igraju u spomen na Nenada Bijedi}a Skratit }emo pripreme u Antaliji za dva dana.Znamo da se radi o kva- Jusufbegovi}: Novajlije se odli~no uklopile Su{i}: Igrao za Zrinjski Kraji{nik na Mrakovici Nogometa{i Kraji{nika iz Velike Kladu{e od ju~er su na sedmodnevnim pripremama na Mrakovici. koji je i ranije obavljao ovu du`nost. Jo{ su igrali: Majki}. ekipe koja je ove sezone igrala u grupnoj fazi Lige prvaka.sport Dnevni avaz. Kecman. igra~i ispunjavaju o~ekivanja. 2:1 .Sloboda (BN) 3:3 Bijedi}: Ostavio veliki trag u dva kluba direktor Vele`a Sedin Tanovi}. desetorica oti{la. U Leotaru. Strijelci: 0:1 . Kotaran. a razlozi su druge obaveze i poslovi kojima se bavi pored trenerskog. Srbija). . ~eka se Nasti} Leotaru se priklju~io vezni igra~ Pavle Su{i} (23). Zvezdaru i Vo`dovac. zavisi od toga ho}e li nas neko napustiti. da su tu ve} dugo. koji s klupe vodi Ljupko Petrovi}. i to sa premijerliga{ima Rudarom iz Prijedora i Borcem iz Banje Luke. februar sa po~etkom u 18 u Mostaru. Gligi}. Zoran Luka~. itekako je zadovoljan. sa dvije Slobode.ka`e sportski direktor @eljko RaM. [odi}. Dva kluba igrat }e u spomen na svog nekada{njeg igra~a.dodaje trener Olimpica. Veinovi}. (Foto: D. imenovan Su{ak Nakon Milomira Odovi}a. Dino Toromanovi} (Jedinstvo Bi- novi}. Kladar. Ipak. Trener Denis Sadikovi} poveo je 23 nogometa{a. ali }emo ih izvjesno vrijeme zadr`ati na probi kako bismo se uvjerili da nisu povrije|eni i da su fizi~ki spremni. Igra~ka kri`aljka u Leotaru Stigao Su{i}. U tom periodu odigrat }e dvije prijateljske utakmice. Trener: Dragan Radovi}. konkurira za visok plasman . On }e narednih nekoliko dana provesti na probi i odigrat }e najmanje tri kontrolne utakmice prije nego {to stru~ni {tab odlu~i ho}e li ga anga`irati. ujedno i trenera Bursaspora Nenada ]e}u Bijedi}a. Kari}. Krvavac odstupio. Kova~evi}. koji je umro ovog ljeta potvr|eno da je dosada{nji golman „Ro|enih“ Senedin O{trakovi} potpisao za Taraz iz Kazahstana. novajlije su se odli~no uklopile. RUDAR: Tripi}.ka`e Jusufbegovi}. a vremenski uvjeti su takvi kakvi su.Razgovarali smo s ljudima u Bursasporu i s gradona~elnikom ovog grada te smo se dogovorili da na{ boravak na pripremama u Antaliji skratimo za dva dana kako bismo 15. Smail [adi}. Trener: Ljubi{a Drlja~a.Bez obzira na to {to su Petorka potpisala do juna 2013. Kujund`ija. To su Edin Pehli}. u to vrijeme biti na pripremama u Turskoj. Dejan Bandovi}. Uprkos dosta te{kom rasporedu. u ^itluku. Ne|o [uka. . Stankovi}. Despotovi}. Jankovi}. u prijedorskom klubu smatraju da su doveli adekvatne prinove i da }e njihov tim biti ~ak i kvalitetniji. subota. Ranije je igrao za Vojvodinu. i pored remija (0:0 i 3:3).. Rudar su napustili Dalibor Krezovi}. „Ro|eni“ }e 6. Toromanovi}. a odigrat }e jo{ ~etiri.ka`e predsjednik kluba Neboj{a V.@eri} (60). ka`e direktor kluba Sedin Tanovi} U sklopu priprema za proljetni dio prvenstva fudbaleri Vele`a do sada su odigrali tri utakmice. Od te ~etiri.@uji} (88). u~initi sve da na|emo protivnika s kojim bismo igrali i prije. Pekija. ~iji je tim danas trebao igrati sa @eljezni~arom. Jankovi}. ali to vi{e ne zavisi samo od nas . B. koji je u Trebinje do{ao nakon neobavljenog posla u inozemstvu. Pliske. Metodiku treni- Stadion u Krupi na Vrbasu. Dejan [iranovi} i Adnan Sulji} iz Omladinca te Elvir [u{njar i Adis D`aferovi} iz biha}kog Jedinstva. a ipak su se ve} brzo uklopili. Er. Bojan Regoje. Kantar. Ivan Stankovi} (Gorica. 3:2 . Stambolija. a ho}e li jo{ neko biti anga`iran. Sedin Seferovi} (Marsonia. tezanje. Lak{e povrede [kalji}a.Do sada smo uradili sve ono {to smo i zacrtali. E. Miki} i Stambolija: Kvartet poja~anja Kompletiraju se redovi Rudara Desetorica oti{la. Nedim Hiro{.Odmarali smo neke igra~e. Amer Jugo i Milan Kne`evi}.. . Hrvatska). V. Mirovi}. februar/velja~a 2012. Jo{ su igrali: Nikoli}. 3:3 . Poku{at }emo. ako i nju budemo mogli odigrati. Goran Mirovi} (GO[A. Zlatko \ori}.ka`e Rudar Prijedor . ina~e. . jo{ vuku lak{e povrede. desetorica do{la Opstanak ne}e do}i u pitanje. u ozbiljnoj su konkurenciji. vjerujemo da smo dovo|enjem poja~anja napravili dobar posao i da }emo biti mnogo kvalitetniji. Prema njegovim rije~ima. @elju da ga anga`ira Leotar je iskazao jo{ na po~etku priprema. Ina~e. Gledalaca 50. Kolund`ija. litetnim igra~ima. Slobodan Maksimoha}). donijeli su nam ne{to svoje. februara otputovati u F. P . o~ekujemo da }e stadion biti pun.Sa. odnosno poja~anjima. ^. S obzirom na ugled Bijedi}a u ovom gradu. Stojni}) Kujund`ija.

Mančester siti . u ekipu Kobea.Fulem (18. Roma . NEDJELJA: Sporting . nisu pobijedili od 2002. tamo.30). Hetafe u posljednjih šest utakmica nema poraza.Par- Murinjo: Sele ga natrag.Platini je fer i otvorenog uma. T.Real Sosijedad (22).30).Međunarodni fudbal %" EUROVIKEND Junajted na teškom gostovanju na Stemford bridžu Dnevni avaz. nacionalna federacija odlučila je da sve utakmice zakaže za 15 sati. Mančester junajted ponovo se u srijedu navečer izjednačio s gradskim rivalom Sitijem. ekskluzivnu informaciju Žoze Murinjo (Jose Mourinho) vraća se u Čelzi. (M. Kvins park rendžers . Čelzi . Runi se vraća u ekipu Junajteda: Veliki okršaj u Londonu Iako to ne odaje pogled na tabelu. NEDJELJA: Đenova Lacio (12.Mančester junajted (17).Udineze. u okviru Lige prvaka prošle sezone. Nema Lenart Johanson poziva na promjene druge nego ga se riješiti . NEDJELJA: Frajburg Italija SUBOTA: Čezena . Hofenhajm .Štutgart.Brest.Kaljari. Sagledao sam sve i zaključio da mi je najbolje da se vratim u Japan .45). Leče Bolonja. Ako Real kiksa.Sijena. Vest Bromvič Albion Svonsi.rekao je Inoha. IFHJ Teri: Opet na stubu srama 6AHE FL >A JH=A Do odluke Suda Do završetka sudskog procesa za rasizam koji se vodi protiv njega. Gostovanje Čelziju Junajtedu je i u najljepšim danima bilo težak ispit. Sent Etjen .) KHE IA LH=ć= K ČAE Johanson: Diktat jednog čovjeka Sve većem broju poziva na odlazak Sepa Blatera (Sepp Blatter) s kormila FIFA-e pridružio se i bivši predsjednik UEFA-e Lenart Johanson (Lennart Johansson). Stouk .30). koji je bio pred- A= @HKCA AC IA HEAšEJE 5AF= *=JAH= sjednik UEFA-e čak 17 godina. za koji bi mogli debitirati Aleks (Alex) i Tijago Mota (Thiago Motta).30). koje vodi u Ligu prvaka. . izgubio zbog afere s bivšom djevojkom reprezentativnog i klupskog kolege Vejna Bridža (Wayne Bridge).Lil (17). Čelzi iz sezone u sezonu bilježi sve veći pad. Bordo .kazao je Šveđanin. =čAIJAH IEJE čA= F @ ČAE= Madridski Real na nezgodnom gostovanju Hetafeu Siti s Fulamom Japanski bek Masahiko Inoha vratio se u Japan. Hetafe .Borusija Dortmund. subota.Verder (15. s druge strane.Ne može se dešavati da samo jedan čovjek diktira i donosi sve odluke u vezi s fudbalom u svijetu. godine bitku s Blaterom za mjesto prvog čovjeka FIFA-e. Hetafe leži na devetom mjesto na tabeli. Bajer Leverkuzen. T.Totenhem (21).) Francuska SUBOTA: Ažaksio Nica. nakon što je u Hajduku proveo groznih šest mjeseci.Valensija (21. Iako je na posljednjem izletu na Stemford bridžu slavio pobjedu. kako navode. Džon Teri (John Terry) neće biti kapiten engleske reprezentacije. februar/velja~a 2012.Real Madrid (20). Dižon . u Francuskoj se igra veliki derbi između Marseja i Liona.Malaga (21). Kajzerslautern . Marsej . u London Engleska Engleski dnevni tabloid “The Sun” jučer je objavio. NEDJELJA: Kaen Okser. Nakon Murinjovog odlaska. Ovo je drugi put da Teri ostaje bez kapitenske trake. Saragosa Rajo (19. (M.ali tonijebio jedinirazlog što sam otišao.Napoli. Hamburg . Sevilja Viljareal (18). ali sa samo četiri boda zaostatka za četvrtim mjestom. Osamdesetdvogodišnji Johanson. Juventus . Vigan . SUBOTA: Herta .Sanderlend. Portugalac u Realu u posljednje vrijeme nije baš potpunosretan. Monpelje . Barcelona bi mu se približila eventualnom pobjedom nad Real Sosijedadom.Katanija.Evijan. Norvič . . Sošo .Osasuna (12). Njemačka Sinoć: Nirnberg . Junajted se u posljednjoj deceniji s Čelzijevog borilišta skoro redovno vraćao praznih šaka. Majorka . dodavši kako Blatera treba zamijeniti Mišel Platini (Michel). Šalke .Keln (17.Augsburg (15. jer ju je uoči Mundijala u Južnoj Africi 2010. izgubio je 1998. . a žalio se i na loše uvjete rada. dok.30). Mehmed Baždarević ugostit će sa Sošoom Pari Sen Žermen. Japanac je u Hajduk došao u julu prošle godine. PONEDJELJAK: Liverpul . Engleska asocijacija odlučila je da Teriju oduzme liderstvo pa će reprezentaciju na predstojećem Evropskom prvenstvu voditi neko drugi s obzirom na to da će sudski proces početi tek nakon Eura.Bajern (18.Borusija Menhengladbah.Lion (21). Milan . ali vremenska prognoza ne obećava da će i tada biti odigrane.Tuluz (21). Realova prednost nad drugoplasiranom Barcelonom od sedam bodova mo- gla bi ovog vikenda biti urgožena. U posljednja tri mjeseca nije dobio plaću. Ako njegov gradski rival posrne. koji bi mogao imati veliki značaj u borbi dva tima za mjesto u Ligi prvaka. ali mu ovog vikenda prijeti veliko iskušenje.Majnc. Volfsburg . a to im je rekla jedna od njemu bliskih osoba.Atalanta.Espanjol (18). Palermo . 2=HLE E I=JE?= Engleska SUBOTA: Arsenal Blekburn (14 sati). Fiorentina . jer se “kraljevski klub” suočava s neugodnim gostovanjem jednom od gradskih rivala.) . Atletik . Španija SUBOTA: Levante Rasing.rekao je Johanson. PONEDJELJAK: Granada . S obzirom na to da je nevrijeme u Italiji uzrokovalo haos.Bolton.Valensijen. Dobili Barcelonu .Inter (15). Kao kod nas Zahvaljujući Evertonovom poklonu. Nanijem i Ešlijem Jangom (Ashley Young). a jedina je ekipa koja je ove sezone pobijedila Barcelonu. T. Ako isključimo Ligu prvaka. 4.Volverhempton. jer Totenhem gostuje Liverpulu. godine. naime.Lorijen (19).Nikadanisam doživio toliko patnje.30). 1D= F>AC= E 0=@K= Ovog puta ohrabrenje im predstavlja informacija da bi u derbiju mogli biti pojačani Vejnom Runijem (Wayne Rooney).30). PSG . Atletiko . ma. Nansi Ren.Everton (16). NEDJELJA: Njukasl . Mančester siti bi eventualnom pobjedom nad Fulemom u ovom kolu mogao napraviti veliki posao. Kjevo . (M.Hanover. Novara . Barcelona . Nisu me plaćali. tim prije što je još jedan od njegovih pratilaca na težem ispitu.Aston vila (14.Betis. Dozvoljava diskusije i poštuje želje većine .30).

Sjajan izbor . Fočo) sportsku priču. sustvovao pripremama.Petrović u našim igračima vidi. Klinac: Pauzirao sedam mjeseci w @CđAA ILA KJ=E?A Zbog nevremena i jakih snježnih padavina. što je izazvalo reakciju novog selektora. Novosel bi imao ulogu savjetnika ili supervizora. subota. otprilike. Partizan Zlatorog (19). kaže. bivšeg selektora bh. prije svega. dok bi uz ekipu bio na svakoj utakmici. Nedjelja: Široki WWin . Radnički . E. Finska). bh. Vjerujem da ćemo imati kvalitetnu ekipu koja će se moći othrvati svim iskušenjima . koji se oporavio nakon operacije križnih ligamenata koljena. biti dio projekta “Slovenija 2013”. zenički Čelik angažirao je centra Aldina Klinca (22 godine. to je. Košarkaški savez BiH u ovom momentu već ima definiran plan priprema uoči kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.izjavio je Petrović. Potom slijedi odlazak na turnir u Italiji (Italija. koji je čiji je cilj ne samo plasman na naredno Evropsko prvenstvo nego i mnogo važnija uloga od one koju je naša selekcija igrala na prethodnim završnicama. Ovo je prva zvanična posjeta novog selektora reprezentacije BiH nekoj od državnih institucija. na programu je 21.Hemofarm (17). Dobra je vijest da se. jučer je i sam Aco na predstavljanju bh. . jula. bila je. nogometaša. U narednom mjesecu planira kontaktirati s igračima koji bi trebali konkurirati za kvalifikacije.naglasio je Petrović. 4. avgust). “kada se prebroje medalje i trofeji. košarkaši imat će osam provjera 2IAJ= FćEE +AJ=H vić. potentnost. Petrović je vrhunski trener. . ali da je Aco. . %# KOŠARKA Reprezentacija BiH imat će senzacionalan stručni štab 2AJHLEć E LIA J=@A = KIFADA Vjerujem da ćemo imati ekipu koja će se moći othrvati svim iskušenjima. gdje ih je ugostio načelnik Dževad Bećirević. Union Olimpija Makabi (18). Obilazi igrače Bivši trofejni trener Cibone i reprezentacije Hrvatske odmah kreće u akciju. Prije toga. . Mahmutović je potom pojasnio da gaji izuzetan respekt za Miroslava Blaževića. ali se on odlučio za Vogošću. do 5. ova će izjava sigurno stići do njega . Cilj nam je da naša košarka ponovo postane respektabilan faktor u Evropi naglasio je Mahmutović. JESENKOVIĆ U nastojanju da ojača igrački kadar u borbi za opstanak u najvišem rangu bh. B. pri- Bh.kaže sportski direktor Haris Jahić.Pokušat ću uključiti i neke nove igrače. .Crvena zvezda (17). februar/velja~a 2012.Iz Italije odlazimo četiri dana na Roglu uoči nastupa na turniru u Sloveniji s domaćinom.kaže Petrović. kolo: Subota: Cibona Budućnost (17 sati). i 10. Već tada ćemo lagano gledati prema prvom cilju. V. odgovorio sam potvrdno. da se odazovu. . Neke će lično obići. avgusta susretom protiv Latvije u Sarajevu . Sastanku je prisustvovao i Igor Stojano- 7 F=K E JKHEH K 5=H=ALK Pripreme bh. na- Zenički Čelik se pojačava u borbi za opstanak kon povrede koljena. Srbijom i Hrvatskom od 3. J.u njegov stručni štab bit će uključen slavni Mirko Novosel. smatra da imamo ekipu koja može napraviti vrlo značajan rezultat u Sloveniji. Kako kaže Petrović.To će biti ukupno osam pripremnih utakmica pred onih osam u kvalifikacijama između 15.Smatram kao našu obavezu da se plasiramo na EP. u tim vratio Eldar Merdanović. jula. čiji će učesnici biti uskoro definirani. košarke. E=? IJEC= 6KLEć ED @>E Nekadašnji centar sarajevske Bosne ASA BH Telecoma pauzirao je u proteklih sedam mjeseci nakon što mu je istekao ugovor sa Slavijom. koji bi. septembra protiv Latvije. Potencijal igrača definitivno postoji. odgođene su sve utakmice Košarkaškog prvenstva BiH u muškoj i ženskoj konkurenciji koje su trebale biti odigrane ovog vikenda. Kada me je pozvao i pitao hoću li mu pomoći u Sarajevu. tima Tek što nam je Košarkaški savez Bosne i Hercegovine servirao senzaciju angažmanom Aleksandra Petrovića.IFHJ Dnevni avaz. ne politički nego sportski. zbog toga nije bilo ni riječi o nekakvim bonusima ili ekstranagradama za taj rezultat. Krka . Dino Begagić još se nije oporavio od povrede zgloba. Petrović i Mahmutović posjetili su sarajevsku Općinu Centar.Da. ali nijedan neće biti alibi ako nešto ne uspijemo kaže Petrović (53) te naglašava da plasman u Sloveniju ne smije doći u pitanje: . Zeničani su pregovarali i s nekadašnjim reprezentativnim krilom Mujom Tuljkovićem. ono o čemu smo Aco i ja razgovarali. Kada je u pitanju Jadranska liga za košarkaše. prema potrebi. avgusta. Gruzije.rekao je sinoć za naš list 73-godišnji Novosel.Ćiro će se ljutiti. a to je start kvalifikacija 15. Holandije i Rumunije . ali je neizvjesno koliko će on moći pomoći. Svjestan sam svih problema koji opterećuju Košarkaški savez BiH.Dobili smo potvrdu njegove registracije za naš klub i nadamo se da bi Kllinac mogao igrati već u narednom prvenstvenom susretu protiv Servitiuma . ipak u prednosti”. a na njemu je da uradi ono što smatra da je potrebno . ekipa će u glavnom gradu BiH boraviti do 24. . uvjeriti ih. kada će novi selektor Aleksandar Petrović okupiti igrače u Sarajevu. koje će početi 10. javnosti u ulozi selektora BiH objavio novu . općinski vijećnik. mislim da je bosanski Savez napravio sjajan izbor. Ja sam tu da Petroviću pomognem savjetima.“replicirao” je Pe. saopćeno je iz Općine. naročito general- ĆEH ćA IA KJEJE trović u šaljivom tonu. entuzijazam ljudi u KSBiH. Sinoć: Helios Zagreb.Cedevita (20). E. Želim da uspije. Ovi će se mečevi najvjerovatnije igrati u srijedu. Jedna od stvari koja je privukla Petrovića. Tako će i legendarni hrvatski stručnjak. uz kojeg je i Petrović stasavao. avgusta i 8. Novosel: Čovjek iz Kuće slavnih u stručnom štabu BiH nog sekretara Haruna Mahmutovića. naglasio je novi selektor možda čak i bolji za reprezentaciju nego za klub. čovjek sa 39 velikih medalja i stanovnik Kuće slavnih! Kako je Petrović pojasnio. s drugima će kontaktirati telefonski. koji bi uskoro trebao objaviti i imena svih saradnika u stručnom štabu. BiH. Crna Gora. a ni najbolji igrač Mirza Hrnčić još nije sanirao upalu pluća.Još jednom želim naglasiti da nije bilo nikakvog finansijskog motiva nego je jedini motiv procjena da možemo napraviti sjajnu Petrović i Mahmutović: Možemo napraviti sjajnu sportsku priču (Foto: F. ljubitelji košarke imat će priliku vidjeti na djelu reprezentaciju na turniru u Sarajevu (9. Mahmutović je predstavio Petrovića kao “najvećeg trenera u svim sportovima od osamostaljenja BiH”. 212 centimetara).

To je Austrijancu bila prva pobjeda u sezoni. godinu premješten je iz Kijeva u Sarajevo zbog nestabilne političke i sigurnosne situacije u Ukrajini.Ni sam nisam za to Magoda: Iznenađen ostavkom Pilava Generalni plasman: Ivica Kostelić 905.vuči kamiona od 20 tona. naravno.kazao je Magoda te je napomenuo da dugonajavljivana sjednica Skupštine kluba 31. 1. U konkurenciji mlađih *E0 FHA@IJ=L= ' J=Eč=H= K *=KK seniora u izboru selektora Suada Ćupine nastupit će Eldin Hrapović (kategorija do 68 kilograma). Krel je zabilježio vrijemeod dvijemi- 5LAJIE KF Treće mjesto pripalo je pobjedniku posljednja dva spusta. A. koji je prošle godine imao A-normu. koji je jučer ostao iznenađen informacijom da je predsjednik kluba Muhamed Pilav podnio neopozivu ostavku. kako se najavljuje. Premijer liga i Kup.Trebao jenastupitii naš predstavnik Adin Arnaut. Janik Bertran (Francuska) 10.57 2:04. evropskom prvenstvu u karateu u juniorskoj i kadetskoj konkurenciji. do 13. otputovat će narednih dana u Englesku na tromjesečne pripreme. Aksel Lund Svindal (Norveška) 9. T. koji su ostali iz prošle garniture. Č.SKIJANJE %$ Dnevni avaz. U kadetskoj konkurenciji u izboru selektora Ramiza Potura i Arnela Kalušića nastupit će Ivan Križanac (do 52 kg). četiri sekunde i 22 stotinke. Tina Marić (do 54 kg) i Ena Gljiva (više od 54 kg).59 2:04. prevodilac Bakir Bungur te tehnički sekretar Ramija Mujić. Hanes Rajhelt (Austrija) Dramatičan spust u Šamoniju 4AKJ=JE 2:04. Arnes Bubalo (više od 70 kg) i Nedim Topić (kate) te Delfina Tadić (do 47 kg). Borbu za titulu. budući da je pobijedio na takmičenju u Padovi. Posljednji voz za ostvarenje normi. igrat ćemo s ovim igračima koje smo angažirali tokom zimskog prijelaznog roka. Amina Adilović (do 59 kg) i Ivona Ćavar (do 59 kg). K. Č. a do tada će četvero sportista boraviti u Lidsu. Uz njih. ali ju je izgubio. Didije Kiš (Švicarska) 4.1*I=JHEAIA?=K-CAI Članovi Sportskog društva invalida Bosna. ali mu je osam stotinki kašnjenja donijelo tek četvrtu poziciju. IFHJ RUKOMET Otkazan današnji susret “Studenata” sa Metaloplastikom *I=>AFHA@IA@E= Nastavak SEHA lige pričekat će do ljepših vremenskih uvjeta budući da gosti iz Šapca zbog snježne mećave ne mogu doputovati u Sarajevo znao. Sada smo bez predsjednika i vjerovatno će u što skorijem vremenskom periodu ostali članovi Upravnog odbora. (M. . (A. Joahim Puhner (Austrija) 8. jer nije imao dovoljan broj nastupa. maja u Zagrebu. Edin Sarić (do 61 kg). hrvatski skijaš Ivica Kostelić ostao je bez bodova.istakao je prvotimac Borca i reprezentativac BiH Marko Panić.. podiza- 7 AJHE J=EčAA K LKčE =E= F@E=K CK= FHALHJ=K >=L== nju balvana (od 130 do 200 kilograma). te Dženita Klico i Damir Muratović. Beat Fojc 673. Spust: Didije Kiš 437.Rukovodstvo lige otkazalo je susret. saznavši to iz novina. tačnije zabranjen . a ciljevi. najjačih na svijetu. Marsel Hiršer 825. EP za juniore i kadete u karateu S konferencije za medije: Učestvuje 11 takmičara Danas će u dvorani Zetra biti održana sportska manifestacija “Strongman Champions League”. koja je već išla tamo na pripreme. nošenju kofera (150 kg) i podizanju betonskih kugli (120 do 200 kg).. S. Iva Klepić (do 53 kg). pripao je Austrijancu Klausu Krelu (Kroell) u dramatičnoj borbi u kojoj je pet najbržih skijaša dijelilo svega osam stotinki. a mi Borac danas protiv šampiona Hrvatske ćemo dati sve od sebe da im pružimo dostojan otpor .30 2:04. Č. U utrci koja je zamijenila otkazanu iz Val Gardene u decembru prošle godine. Romed Bauman (Austrija) 6. Ista je situacija i s igračima Metaloplastike budući da je prelazak preko Romanije nemoguć. Tako će sarajevska Zetra od 15 sati ugostiti 11 takmičara. odnosno jedino takmičenje na kojem će tražiti potrebne rezultate. koji će odmjeriti snage u šest atraktivnih disciplina . kola SEHA lige protiv šampiona Hrvatske Zagreba. Erik Gaj (Kanada) 4.) Rukometaši Borca M:tela odigrat će danas sa početkom u 15 satiu Varaždinu utakmicu 15. 4. od 7. nute. Očekuju nas tri utakmice u Ligi prvaka. Veliki finale za 2011. ali će on zbog povrede propustiti ovo takmičenje. u Lids idu trener Edib Rahmanović i njegov pomoćnik Alem Rahmanović. . januara nije održana. Nova uprava trebala bi biti izabrana do kraja ove sezone.26 2:04. podizanju automobila.39 2:04. Jan Hudek (Kanada) 7. Branislava Obradovića i Vladimira Vranješa tako da teško možemo napraviti nešto više. . održan jučer u Šamoniju..69 2:04.kazao je direktor Bosne Kenan Magoda. februara u Bakuu (Azerbejdžan) Bosnu i Hercegovinu predstavljat će 19 sportista. Anes Čongo (do 70 kg). Bodi Miler (SAD) 3. prevrtanju guma (560 kg). Dževad Pandžić. Beat Fojc 318. Do tada. Švicarcu Didijeu Kišu (Didier Cuche).. vodit će Ervin Katona iz Srbije i Sidrunas Savičkas (Zydrunas Savickas) iz Litvanije. koji je za pobjednikom kasnio četiri stotinke. sve obaveze prema njima bit će regularno izvršene. ne mogu biti isti kao što su bili na početku sezone . Vodeći u ukupnom poretku Svjetskog kupa. Meris Muhović (do 78 kg) i Haris Škrijelj (više od 78 kg). . A. a četvrta u karijeri. atletičari i aletičarke koji još imaju priliku ostvariti normu za Paraolimpijske igre u Londonu.23 2:04. zbog snježne mećave koja je zadesila naše krajeve. apsolutno nisu u mogućnosti doputovati u Sarajevo.) (Foto: F. otkazan je zbog vremenskih nepogoda. Normu za Paraolimpijske igre pokušat će ispuniti Hurmija Mujić. Vedad Ćapin (do 57 kg). Krel: Prva pobjeda u sezoni (Foto: AFP) HA = IJJEK >HžE @ EAH= Ivica Kostelić ostao bez bodova Šesti spust sezone. Selektori juniorskih reprezentacija Miroslav Klepić i Željko Topalović odredili su da našu zemlju predstavljaju Ervin Galić (do 55 kg). Klaus Krel 397. Zagreb je izraziti favorit. Nemam riječi kojima bih opisao koliko nam to Pripremaju se da ostvare normu za Paraolimpijske igre Dženita Klico: Posljednji voz za London hvatat će u maju znači. koji je “Studentima” trebao biti prvi u proljetnom dijelu sezone. odnosno na 4. za samo jednu stotinku brže od Amerikanca Bodija Milera (Bode Miller). I=>AE FHJEL =CHA>= K 8=H=ž@EK Banjalučani su na put otputovali prilično oslabljeni.79 Današnji susret SEHA lige između rukometaša sarajevske Bosne i šabačke Metaloplastike.30 2:04. .22 2:04. Borba za titulu najjačeg čovjeka Na 39. održat će se 5. jer malo je reći da su tri mjeseca priprema mnogo kada znamo u kakvim uvjetima rade i treniraju ostali naši sportski kolektivi kaže predsjednik SDI Bosna Edib Rahmanović. Odličan rezultat zabilježio je i Kanađanin Erik Gaj (Eric Guay). subota. osnovati Odbor za hitnost. Fočo) 5FHJEIJE5.Igrat ćemo bez povrijeđenih Srđana Trivundže. Klaus Krel (Austrija) 2. februar/velja~a 2012. Zato nam je ovo možda i najlakše gostovanje.Odlazak u Englesku omogućio nam je jedan Britanac koji je bio ovdje u ratu i koji nas je pozvao posredstvom Hurmije Mujić. evropskom kupu za mlađe seniore (U-21). Muamer Ćatović (do 68 kg) i Ivan Klepić (više od 76 kg) te Vesna Gugić (do 48 kg). jer sudije iz Zadra. nastavak takmičenja u SEHA-i.

Ganje postiže svoj četvrti gol u historiji. Nadalove kompanije platile su navodno 11. najuspješniji tim regularne sezone u proteklom šampionatu. U trijumfu svog Edmontona nad Čikagom (8:4) zabio je četiri gola i upisao četiri asistencije. (M. Izabrane All-star petorke LA lejkers). Nadal je između 2005. Sakramento . Njujork . osramotio se na košarkaškoj utakmici svoje srednjoškolske ekipe iz Šarlota protiv Norkrosa. nije znao na koju stranu napada njegov tim pa je položio loptu u svoj koš i tako poklonio pobjedu protivniku. Čikago). godine osnovao nekoliko firmi u Baskiji s obzirom na to da su u toj pokrajini vrijedile porezne olakšice koje su poticale razvoj privrede i poduzetništva. Spektakularni plej “Bikova” postigao je 32 poena uz 13 asistencija. J. T.) Aktuelna osvajačica Svjetskog kupa u nordijskom skijanju. (Potpredsjednik Rukometnog saveza Hrvatske Zoran Gobac o nedolasku navijača na polufinale EP-a sa Srbijom) Ofsajd Rajan Potočnik (Ryan). (E. %% Izjava dana Drago mi je što naša djeca nisu prešla granicu.Žalgiris gledao je s djecom Mariusom i Marijom (Foto: AFP) NBA MVP lige briljirao u Njujorku . očito. 5LA=? I= IA>E =>E š Foto dana Vijest u brojci Vlada Crne Gore odlučila je jučer da sa 185.Juta 119:101. “trojke” 5/5). gdje i danas živi. određene su prve petorke Istočne i Zapadne konferencije za All-star utakmicu (26. L=čEFHL==EKI% Skijaško trčanje u Moskvi . vode u Istočnoj konferenciji s omjerom od 19-6.decembru 1988. Dvejn Vejd(Dwyane Wade. kojima su nanijeli deseti poraz u posljednjih 12 utakmica (105:102). odbijajući plaćati porez u nekoj od zemalja sa povoljnijimzakonima. Kod muškaraca najbrži je bio Takmičarke prolaze stadion Lužnjiki Šveđanin Teodor Peterson.000 eura nagradi vaterpoliste za osvajanje srebrene medalje na minulom Evropskom prvenstvu u Ajndhovenu. 21 poen. Od toga je 15 poena ubacio u posljednjoj četvrtini. LA klipers Denver 91:112. (E. Starteri Zapada su bekovi Kris Pol (Chris Paul) iz LA klipersa i Kobi Brajant (Kobe Bryant. bekovi su Derik Rouz (Derrick Rose.) Porezne vlasti u Baskiji pokrenule su istragu protiv drugog teniserasvijeta RafaelaNadala zbogsumnje da je utoj pokrajini utajio porez. Potočnik. Majami) i Karmelo Entoni (Carmelo Anthony. Tako je Ganje postao prvi igrač u posljednje 23 godine koji je na jednoj utakmici sakupio osam bodova. Nikse. Majami). i 2009. krila su Kevin Durant (Oklahoma). jer bi neki i izginuli tamo.poručio je Kosta. Špančevagent KarlosKo- 4=B=A =@= KJ=E FHA sta (Carlos Costa) izdao je saopćenje u kojem demantira bilo kakve insinuacije da su kompanije i sam teniser izbjegavali zakonske obaveze. Seriju Los Anđeles klipersa od četiri pobjede zaredom prekinuli su Denver nagetsi uz sjajno izdanje italijanskog krila Danila Galinarija (Gallinari. LA lejkers). Nadal je rođen u Manakoru na Balearima.Čikago 102:105. Na Istoku. Bulsi. San Antonio Nju Orleans 93:81. održanom na temperaturi od minus 17 stepeni u Moskvi. presele u Ribinsk. predvodio je krilni centar Amari Studemajer (Amare Stoudemire) sa 34 poena i 11 skokova.6 miliona) dobio je Hauard. subota. što je mnogo manje od navodno prijavljenih 47. 0=K=H@ @>E $ EE= C=IL= Na osnovu glasova navijača. Nagetsi su prethodno pretrpjeli tri uzastopna poraza protiv Klipersa. februar) u Orlandu. &# Trener Barcelone Pep Gvardiola košarkašku utakmicu Regal Barcelona .IFHJ Dnevni avaz. Njujork) i centar Dvajt Hauard (Dwight Howard. koji imaju omjer od samo osam pobjeda i 14 poraza. Blejk Grifin (Blake Griffin. uključujući spektakularni niz od tri uzastopna realizirana napada u samo 79 sekundi. Sve porezne obaveze podmirene su na vrijeme .) " C= E " =IEIJA?EA Podvig mladog Kanađanina u NHL-u /=A= Spektakularnu predstavio u “ljepotici večeri” NHL lige pružio je mladi Kanađanin SemGanje (SamGagner). 4.Rafa je insistirao na tome da njegova boravišna prijava bude u rodnom gradu. . Golden stejt . J.Memfis 77:96. Pri vodstvu svog tima od 57:56 nekoliko sekundi prije kraja. skoro 300 Takmičare očekuju još kilometara sjeverno od Moniže temperature kada se skve. Najviše glasova (1. a tek 11. krila Lebron Džejms (LeBron James.Portland 95:92. 4AKJ=JE Rouz (Čikago) u duelu s odbranom Niksa promašio “trojku” za produžetak.06 miliona eura poreza. ali je Nadal: Njegove firme platile manje poreza Atlanta .AHE 4K E ’*ELE’ FH@K>EE =CEK EI= Sjajni plej Čikaga imao 32 poena i 13 skokova Vlasti u Baskiji pokrenule istragu Aktuelni MVP lige Derik Rouz (Derrick Rose) i njegovi Čikago bulsi produbili su agoniju Njujork niksa. Posljednjem je to mijuu (Mario Lemieux) u uspjelo čuvenom Mariju Le. mladi Amerikanac slovenskih korijena. što je bio njihov najduži aktivni gubitnički niz protiv nekog NBA kluba. LA klipers) i centar Endrju Bajnam (Andrew Bynum. Orlando). Crna Gora izgubila je u finalu od Srbije sa 8:9. Poljakinja Justina Kovalčik (Justyna Kowalczyk) pobijedila je u sprintu slobodnim stilom. čime je potvrdio svoju predanost državi i na terenu i izvan njega. februar/velja~a 2012.37 miliona eura prihoda.

22. 2. crtani film 11.00 Vra~ }e vas sada primiti MTV Adria 12.05 Pri~a Wendella Bakera.10 Nepobedivo srce.30 Svi na selo 14.15 Moko. r.05 Mladi u~itelj. ZijahSokolovi}.33 Sport 19.15 U zmajevom gnijezdu. ep.30 Fudbal.00 Flashbacks / Music box 12.45 Josip Pejakovi}. NOVA TV ^uvari zakona Savezni {erif Sem D`erard u potrazi je za bjeguncem. muzi~ki show 00. New York. Meri Stinburgen Reditelj: Randal Miler 16. igrani film 00.00 Flashbacks / Music box 08.05 Oluja. Uloge: Kreg Vejson.00 Dnevnik 1 19.KUP [amoni 13. indijska serija 17.00 Garfield. inf.40 20.SUBOTA 4.00 Plovidba broda s blagom 18.00 Snuker 23.00 Vijesti u 7.45 Silver City.30 20.15 BHT vijesti 15. S. prijenos 11. u potrazi za kakvim korisnim stvarima.20 Pregled programa za nedjelju FTV 07.05 FILM.40 Brojevi 12. 17.30 Milosrdna Grejs 15.35 Mala princeza 18.05 CSI.00 Fudbal Francuska Liga: Bordeaux Toulouse 23. ep. doma}i igrani film 21. u`ivo Dejana Talk Show Kopanje po kontejnerima.05 Put u Saharu.20 Zvijezda mo`e{ biti ti.45 Fudbal prijateljska: Crvena Zvezda Zilina 22. U no}i kad njegov otac prima veliko priznanje. epizoda 16. prijenos Bijela hronika (u pauzi utakmice) 18.00 U@IVO: Premier Lague: Arsenal Blackburn 16.20 Govor ti{ine. program 20. igrana serija (R. zabavna emisija 20.15 Mali fudbal.00 Fifi. 17. 18. informativni program 16. muzi~ki program 09.50 Lud.00 CSI.03 Vojna akademija. inf.Millwall 00.05 Top shop 09. 5. 22. crtani film 10.KUP Val di Fiemme Eurosport 2 12.00 Najava Dnevnika 19.00 Winx.10 Monster High. program 11/24 10.00 Show time. Las Vegas. 1/13 12.40 Ema Rock Highlights 01.kao sav normalan svijet 22.15 Party Zone Ljubavnice Keti sazna da je Denu ponu|eno promaknu}e u Australiji. Mark [eridan iskori{tava priliku te bje`i. 18. u o~ekivanju da im se pridru`i i Jasminina majka. igrana serija. koji je upravo doktorio. serija.25 3 From 1 19. prijenos izvla~enja 19.10 Gold Music.30 15.05 CSI.55 Vremenska prognoza 16.05 Otok.05 Univerzalni vojnik. crtana serija 19.10 Ratnici. Amina Begovi}. r.30 Astrologija TV1 07. igrana serija. Stoke City .00 19. igrana serija 21. igrana serija. Mirvad Kuri}..00 Vijesti Program za djecu 08.25 Engleska Premier liga.00 20.00 15.55 FILM.15 Tajna Starog Mosta. S. sportski talk show (r) 13.30 Mozaik religija.05 Junska no}. kviz 15.35 London Live.15 Bijatlon. igrana serija. zabavna emisija 19. Povratak Spa{avanje Edwardsa 00.05 01.00 Flashbacks / Music box 10. bijelo mlijeko. 73. on pretra`uje oglase u novinama.37 Hlapi}eve nove zgode. 03. ameri~ki igrani film /12/ 17. Robert dauni Jr. HSV Hamburg Bayern Muenchen 20.15 BIJATLON 22.05 Silver City.05 MTV Takeover.10 Top shop 10. Zapitamo li se nekada koliko je na{ih sugra|ana kojima je glavni obrok ono {to drugi bace? Kakav treba da bude komentar nas koji to gledamo.15 MEDICINSKA ISTRAGA 15. U ime naroda. 94.) 09. Las Vegas.00 Italijanska Liga: Inter .58 Biometeorolo{ka prognoza 12.05 Jasmina.00 Flashbacks / Music box 13. no}ni program 02. crtani film 11. ep. film 15.05 CSI.45 Delgo Sre}a. Schalke 04 Mainz 18.) 11. 12.45 Vijesti Sportklub 13.00 Nova avantura.30 U@IVO: Premier League: Manchester City .35 Gormiti.00 Bouns 20.00 Izgubljeni brodovi Rima 19. ameri~ki film 08.00 NOVA AVANTURA 23. HRT2 Striptiz smrti D`ejk zati~e svoju djevojku u ku}i sa drugim mu{karcem i sada tra`i novi stan.30 Studenica-biser kulture svijeta 23.[panija 15.00 Porodi~ni obra~un. S.45 NBA Live 23.00 Paparazzo lov na poznate. crtani film 10. reality emisija r. igrani film 15. igrana serija 22. igrana serija.00 Dnevnik 1 12.30 Dnevnik 20.00 Smrt u sumrak 1.15 Ski skokovi.25 Zlo~in 00.00 Fudbal. Bi li ona to mogla? D`ek `eli vidjeti Keti nasamo. igrana serija.30 DNEVNIK TV1 17.10 Loto.20 03. Uloge: Alan Rikman. Melani Grifit. OBN 18. vjerski program 12. film 00.45 Piplinzi.05 FILM. serija 17. S. Blige MTV World Stage.00 U@IVO: Premier League: Norwich Bolton 18.05 Kako vrijeme prolazi. slavni hemi~ar Eli Majklson zapostavlja vlastitu porodicu i prijatelje. Afri~ki Kup Nacija 23. 22. serija 21. BHT1 Jasmina Krhkai slaba{naSafai njenaunuka Jasmina doputovale su humanitarnim konvojem iz ratnog Sarajeva u porodi~ni apartman u malom primorskom mjestu. doma}i igrani film.00 Vijesti 19. 22.15 Medicinska istraga.00 FOXlife Momci sa Medisona Terra Nova Dr.30 13. igrana serija 18. Urban 20.00 Fudbal.31 Biometeorolo{ka prognoza 19.00 Mary J. Vesli Snajps.00 BHT vijesti 08. 1 Zemlja izgubljenih Klinci su zakon Cura na lo{em glasu Rupa straha I Mars treba mame Iza neprijateljskih linija 3 Gangsteri Ninja ubojica Brzi i `estoki.00 RUKOMET National G. 25/39.00 @ivot u trendu. epizoda /12/ 18.30 Kvadratura kruga 19. Ukrajina .00 Petkazanje. crtani film 07. hongko{ki igrani film /12/ 22. ameri~ki igrani film 15.10 12.05 Junska no}. 4. r.00 Fudbal.00 SHOW TIME 18.00 In`enjerske veze 17.20 OTKA^ENI TELEFON BHT1 07.00 CSI.00 Tajni Djeda Mraz.50 18.00 Road To London 14.30 Bumba.00 Alpsko skijanje.30 Vijesti 11.50 Sport centar 15.30 Dnevnik 2 20.05 Moj veliki prijatelj.50 Jasmina. Svjetski kup u alpskom skijanju. New York. Svjetski kup u alpskom skijanju.00 Bez vize.30 Dnevnik TV1 20.00 Flashbacks / Music box 15.10 23. U malo slobodnog vremena.00 Flashbacks / Music box 11. prijenos 13. Haus Momci sa Medisona Uvod u anatomiju Udar Groma O~ajne ku}anice Uvod u anatomiju Seks i grad Momci sa Medisona FOXCRIME 11. strani dokumentarni program 08. 21. muzi~ki show 18.50 Info top.Sunderland. dokumentarna serija.05 Kako vrijeme prolazi. inf.00 23. Den pozove Keti da s njim po|e tamo. epizoda 09. izme|u poslova.30 Bijatlon. 09.50 Vijesti plus 17. dok.05 KAKO VRIJEME PROLAZI 19. 15. epizoda 00. Urednik: Dejana Rosulja{ 20. krimi serija (r) 19. PINK BH 23. Uloge: Nada\urevska.kviz 19. zlo~ina~ke namjere 17.00 Red i zakon.40 Awkward Weekend Pimp My Ride 15.00 [etnja Velikim zidom 22. Cortes.10 SERIJA.00 Mali fudbal.. r.10 Jukebox.30 Mali fudbal. osumnji~enikom za dvostruko ubistvo. Vatra 21.50 Ar~er HBO 11. crtani film 08.00 Ameri~ki Fudbal Nfl Tajne i la`i jednog nobelovca Nakon {to dobije Nobelovu nagradu. Spust (m). muzi~ki program 11.00 Grand hit.Zurich Arena Sport 1 11. igrani film (R) 15. gdje pored ostalog i glumi u jednom filmu o vampirima.05 Junska no}.(Hrvatska).Borac Prenos 17.55 [ah-mat 21. relity emisija 21.00 Rukomet Ehf Liga [ampiona: Metz Budu}nost 21. Njegov sin Barkli.45 Premier League: QPR . Turska ..05 Vojna akademija.Fulham 20. Bundesliga. Engleska Premier liga. trudi se svim silama iza}i iz o~eve sjene. automagazin 13. muzi~ka emisija 14. da joj kao prijatelj pomogne donijeti odluku.(Hrvatska). muzi~ka emisija 15.Rusija 14. program 19. 21..10 Real NBA 14. igrana serija (R.00 Ameri~ki Fudbal Nfl: Road To Super Bowl 00.20 Pingu. r.00 Fudbal: Copa Libertodores Highlights 15. S.normalan. mladi istra`iva~. 17.30 Vragolasti Denis 08. crtana serija 19.15 Okru`en mrtvima 01.15 100 miliona prije Krista. ameri~ki igrani film 23.10 17.38 Horizonti 20. 1.00 18.Crvena Zvezda 19.30 Alijas 19. ep 13.55 Tajne i la`i jednog nobelovca.00 Pono}ne vijesti 00. Nakon pada aviona koji je prevozio zatvorenike u rijeku Ohajo.00 NBA Live 13.21 Ledina.05 100 miliona prije Krista. ameri~ki igrani film.50 Graditelj Bob. 1. zabavna emisija r. ep.34 Dnevnik.20 100 miliona prije Krista. animirana serija. zbunjen.05 Otok.30 19.05 CSI.00 Vra~ }e vas sada primiti 21.00 Vijesti 15. 15. ep. magazin 19.20 Kralj dinosaura 09.15 TITO CRVENO I CRNO.30 KONCERT 15. dokumentarni serijal. Brajan Grinberg.00 Sarajevska hronika 11.00 HOKEJ NA TRAVI 18.05 Artur 08.30 Ski skokovi. igrana serija (R.30 TOKŠOU. epizoda 21. igrani film (R) PINK BH 06.00 Winx.15 Tribunal 08.05 Pingu 19.00 Ko{arka Aba Liga: Radni~ki .10 Jukebox. prog. Safa. program 21.svakodnevna je slika u BiH.00 Flashbacks / Music box 09.28 Vremenska prognoza 19.10 D`ordan 20.KUP Oslo 17.20 Jukebox. crtani film 08.00 Olujna zvijer. Barklija otmu i zatra`e dva miliona dolara otkupnine. igrana serija (R) 08.45 Nepoznati 22. Greg Henri Reditelj: Brajan De Palma MTV Express.30 Stanje na putevima 19..00 Dnevnik 2.KUP (`ene) 15.00 Vijesti 00.00 17.00 Program za dijasporu 18. igrana serija (R) 13. 74.55 Kasabian MTV World Stage. Uloge: Tomi Li D`ons.00 Zvijezde granda.45 Test 08.00 Svijet sporta. 09.05 Junska no}. Urban 14.00 @ablja patrola. 00.00 Autoklub. Afri~ki Kup Nacija 19.00 Info top.00 In`enjerske veze 16. Afri~ki Kup Nacija 22.30 Pregled programa za nedjelju TV ALFA 08. (Hrvatska).30 Koncert @eljka Joksimovi}a.00 Kursad`ije.40 BHT vijesti 11. igrana serija 17. pregled 15.30 PREMIER LEAGUE 19.30 Magna Aura. igrani film 00. crtani film 19.55 Dnevnik 3 23. crtani film 10.35 23.KUP Oslo 14. igrana serija (R.00 Istrage zrakoplovnih nesre}a 20.00 Chapelle Show Behind The Music. Bjegunac je zapravo biv{i tajni agent koji sada postaje najtra`enija pokretna meta u dr`avi. Ona pristane.30 Fudbal. igrana serija (R) 19.55 Chamonix. program 12.40 Ma~ak u ~izmama 11.00 Vijesti 18.30 00. sportski program 23. Reditelj: Stjuart Berd 00. BHT1 SATELITSKI PROGRAM RTS Eurosport 12..00 Iza scene. dok..05 21. Najstro`i ruski zatvor 00.00 04. muzi~ki program 20. emisija za osobe o{te}enog sluha i govora 10. Bundesliga. muzi~ki program 20.Wolves 02.30 Bumba. muzi~ki program 20. epizoda /12/ 15.00 Bijeg 23. ~ak i hranom . 10.15 Astro Num Caffe.40 BHT vijesti 21. ameri~ki film HAYAT TV 07.Palermo 13..05 Univerzalni vojnik.00 Hokej na travi 23. Las Vegas.00 Championship: West Ham .35 Sat 23.. dok. igrana serija.20 Sport centar 22.00 Suze Bosfora.00 S druge strane. Spust (`). talk show emisija 11.30 22.25 Garmisch-Partenkirchen. nominacije 22.00 Mala nevjesta. ^e{ka Republika Hrvatska 22.30 TV lica. 01. .10 Top 20 MTV Express.30 Biggest!Hottest!Loudest!16.40 17. Las Vegas.20 Otka~eni telefon Osmana D`ihe 19.30 Swiss league: Luzern .00 14.) 10.55 Nogomet.00 FILM. 02.00 Zvijezda mo`e{ biti ti... poku{ava sebi i Jasmini organizirati kakav-takav `ivot.55 Mala princeza 09. crtani film 09.00 [opingholi~arke. Reditelj: Ned`ad Begovi}. 2012.45 Kros-kantri skijanje 13.05 Crna krava. crtani film 07.00 Sve za ljubav.00 Striptiz smrti. najava 18. igrana serija (R) 16. i 75.) 12.35 Auto vizija 12.00 Rukomet Seha Liga: Zagreb .00 Slagalica.

1/3 12. igrani film 17. religijski program 12. Las Vegas.40 Zvonar Crkve Noter Dame.15 Inspektor Mors. centralna inf.30 Druga strana Srbije.20 Ezo TV.10 Marketing 19.10 Robin Hud 3.00 Marketing 4 16. direktan prijenos 16. Posao: Razmislite o mogu}im posljedicama prije nego {to se upustite u posao.00 [panska primera liga. 08. 2.05 Univerzalni vojnik.00 Hema magazin.r. reality show za mlade. film 00.45 Za svaku bolest trava raste. 09.25 Preporu~ujemo. Ljubav: Situacija se potpuno stabilizira.05 Junska no}. Tako }e svi biti mnogo zadovoljniji.15 Dnevnik Nove TV 20. na pravi na~in. film KAKANJ 11. dance . Posao: Saznat }ete ugodnu novost. 18. II dio.18 KS Automagazin 13. ep. serija. igrani film 22.45 Oggy i `ohari. muzi~ka emisija 21. 16. em.30 Reporta`a TV KISS HIT TV 16. Zdravlje: Gotovo odli~no! 19. popri~ajte otvoreno sa partnerom. r. 14.05 Mixmaster.10 SAMO PJESMA ZNA OBN 07.30 Dejana Talk Show. Mogu} je neuspjeh.05 CSI. emisija.00 Najava programa Dnevnik/r 08. 22.10 Operaterka. r.00 Bjekstvo sa ostrva {korpiona. Iako situaciju smatrate lo{om.05 . r.20 Split.00 Program za djecu 09. voljena osoba mo`e zaklju~iti da je ne volite.00 Dnevnik/r 23.44 Glazbeni salon Gvozdanovi}. program 21. humoristi~ki program 17.^e{ka.45 Zodeks 14.00 Statisti. vijesti 00. serija 21.30 Reemitiranje dnevnika hrt-a 20.00 CSI. r.00 Dnevnik Marketing 19. glazba. film 17.08 Djevoj~ica iz budu}nosti 2. mislite da ste sretniji kada vas svi ostave na miru.05 Junska no}.00 Sponzoru{e 15. emisija iz kulture 18.51 HAZU portreti. intervju.10 Ah. film HRT2 08.00 Stounhend` 00. dokumentarna serija 16.00 Vitafon 20.00 Prosjaci i sinovi.30 Veterani mira. Samo vas posao mo`e. 19/46 09. emisija za branitelje 13. 10/12 07. Otvara se mogu}nost da va{ posao u potpunosti procvjeta.13 Djeca majke Zemlje. To }e vas.05 Univerzalni vojnik. program 20. igrana serija CSI.00 CSI. 17.00 Vijesti Nove TV 17.^e{ka.53 Globalno sijelo 19.25 TV justice. film 22.35 Deronje.01 Trolovi. humoristi~ki program 21.00 Vijesti TV Sahar 12. 11/12 08.45 Vijesti 23. r. dok.00 Sfera 18.50 Kralj dinosaurusa.45 Winx.20 SMS BOX 13.00 Pregled sedmice. Pazite. emisija za mlade 17.05 ^uvari zakona. Daleko od ku}e.31 Mala TV 10.30 Muzi~ki program 20.45 [to je mu{karac bez brkova. ateizam. ep.28 Minusove muke sa Zemljanima.50 OBN Info..46 Najmo}nije `ene svijeta.. me|ureligijski magazin 13. 18. dobro uhodani svijet sigurnosti. 08..05 OTOK. me~a Simpsoni 19. u najve}oj mjeri.13 Rije~ vjere. Dok. Futsal.00 Auto shop magazin.00 Auto shop magazin 21.00 Auto shop magazin emisija o automobilizmu 19. 65. serija 01.00 TV strane 16. 11. 17.30 Bonaventura/r 17. sudska hronika 16.30 Mali oglasi 19. bli`e sebi 17.20 Marketing 6 18. dok. dokumentarna serija 11.18 KS AUTOMAGAZIN 09. crtani film 10. r. r. serija (r.30 Tu|e sla|e 22.30 Dnevnik 3 22.05 100 miliona prije Krista.45 Filmski program 22. serijski program. program. r. inf. (r) 17.38 Vez /Isto~no Sarajevo/.. direktan prijenos 18. To je od velikog zna~aja. program 19.35 Smrtonosna prijevara (16). dok.05 Bisage Vehida Guni}a.10 Gormiti. snimak 19.05 100 miliona prije Krista.00 Ro|en u Gazi. serija 11.24 Med i djetelina.. serija 08. multinacionalni magazin 14. koncert [abana [auli}a 18. Ljubav: Preispitajte svoje pona{anje prema voljenoj osobi. tarot show RTRS 08. crtani film 07.05 Art ma{ina.30 Historija revolucije Smrt i propast. Pogotovo ako ste.05 CSI.39 ^iji su an|eli . Ljubav: Nedostaje vam pribranosti. dok.07 Split.10 HAK . 44/124 ep. Isplatilo se! Posao: I sami znate da ste previdjeli jednu sitnicu.00 Hronika kraji{kih gradova.05 48 Marake{. serija.30 HRT DNEVNIK 20.druga.10 Ljubavnice 2.29 Euromagazin 17. 22. 22.00 Hrana i vino. talk-show. dok. r. 43/124 ep.00 Vijesti 15.25 Horoskop 15. dokumentarni program 23. program. igrana serija 21.40 Mali oglasi 22.00 Denis napast 19. program za djecu 11. Imate veliki prostor za ostvarenje planova sa voljenom osobom. serija 18.30 Majstori kuhinje 19.00 Mu}ke. crtana serija 08.12 SMS oglasi 19.08 Dje~iji program.42 U no}noj ba{ti. Posao: Izvu}i }ete se iz neugodnosti.11 Ku}ni ljubimci 10.05 Reporta`a. dok.30 Dnevnik 2 20. dokumentarni film 00.00 Marketing 2 14.00 Biljana za Vas 22. 19.00 Dnevnik 12. Zdravlje: Vi{e pazite na prehranu. inf.00 Lifestyle TV.00 Vijesti 10. HRT1 10. crtana serija 10.20 TV Doktor.05 Kako vrijeme prolazi.00 AJE Vijesti 01.00 [panjolska primera liga 00.30 Muzi~ki program 00.30 Aktuelnosti. r.00 Istina.05 Za svaku bolest trava raste 18. TV KISS 21.00 Rukomet . EP.45 Film HTV OSKAR C 08.serija 18. medicinski magazin 12.20 Brzi bijeg. program 20. New York.00 Marketing blok 20..20 BAKINA KUHINJA 21. serija. Futsal.30 Kontekst.05 Otok .20 TV Shop 13.04 Rupert. crtani film 13.26 Mu}ke. serija (repriza zadnjih 5 epizoda 17. Las Vegas.00 [panska primera liga. 22.00 Kike tike Top shop 12. igrana serija (r) 11. 00.30 Statisti.30 Nijesmo mi od ju~e. prijeti prehlada. dok.35 Top shop 14.00 Puls 12.55 Rukomet. 42/124 ep. prijenos 13.00 Usred prijevare (16).30 Arapsko prolje}e.Promet info 17. crtana serija 09.20 Dodir s neba. serija 13.00 Na{i razgovori. ep.45 Sarajevska hronika. makar nakratko.Jemen II dio. r.00 Intervju 23.00 Vijesti 20. Petrit Ceku Nova TV 06. film ta~ke. Zdravlje: Ako ne pazite.30 TV izlog 11.16 Duhovni izazovi. Posao: Ispunjavaju se i najskrivenije `elje. 13.10 Samo pjesma zna. 17. 10.00 AJE program 16.30 Sljede}a muzi~ka stanica .) 10. r.05 FIS SHOP 19. inf. magazin Radija slobodna Evropa. Svjetski skija{ki kup spust (M). serija 10.05 Autoshop magazin. Ljubav: Nema razloga za suzdr`anost. U suprotnom.00 Usudi se i probaj London. program za djecu 10.. @rtve mode 18. 22.00 Oni dolaze 17. izbaviti iz nezgodnih finansijskih problema. emisija 20. serija 22. igrani film 23. reality show za mlade. 12. inf.50 Prosjaci i sinovi.05 Otok.05 Junska no}. nastavak 17. serija (r. EP. 45/124 ep. serija.00 Bijeli planet. dok. 18.00 Dom2 21. program 20.00 Tv Liberty. mo`e pomo}i bliska osoba.1989.30 Dnevnik FTV 20.15 Subotom u 3.10 Bonaventura 17.00 Selu u pohode 12.10 Alternativna medicina.15 Druga `ena.17 Crna dalija.45 Marketing 23. emisija 19. Posao: Dobro se pripremite prije poslovnog sastanka.05 Zagrljaj ljepote 19. dok. serija 16.45 TV intermeco 22. Ni{ta nije sasvim izgubljeno. kulinarski show 13. Audrey Hepburn.30 Trend setter 00. Zagreb . 5. Posao: Ne treba vam biti `ao ulo`enog truda. New York. Las Vegas.00 Odjava programa KISS 08. serija 13.15 Marketing 19.16 Normalan `ivot. emisija etno muzike 13.30 Dnevnik 3 23. crtana serija 10.00 Igrani film 22. igrana serija 22.15 Jumanji. program 12. igrani film AL JAZEERA BALKANS 07. prepustite se u`ivanju sa voljenom osobom.. To }e vas vratiti u stari.10 Tomica i prijatelji.00 Bez izlaza (16). serija 16.) 11.05 CSI.30 U zmajevom gnijezdu. serijal. kulinarski show 13.20 Tv Zehra. U tome vam. 23. ruski dokumentarni film 19. Ljubav: Mo`ete biti sasvim zadovoljni.55 Perestrojka. [APAT ZVIJEZDA Priprema: Hedija MEHMEDIĆ Ljubav: Ponekad..20 TV USK 10. inf.00 Vijesti 21. 00.50 Princ iz Bel Aira. Hrvatska . igrana serija (r) 16. nastavak filma 23. prijenos 22.30 Folk show 23.05 Put Istine 18. sre}u gradite u svojoj vezi. sportski pregled 19.program. film TV OSM 11.05 CSI New York.00 Igrani film 15. 21.21 4 zida 14.tel.40 TV Vita Shop 16. serija MRE@A 08.00 Bonaventura 22.20 Loto 7/39 19.30 Vijesti 14.30 Muzi~ki program 20.05 OBN Sport.30 Dnevnik 2 19.55 Chamonix. dok.02 Fringe na rubu 1. crtana serija 11. nemojte pretjerati. ep. Sjednica Op}inskog vije}a Visoko.00 Vijesti 23. film 00. serija 21. Ljubav: Trenutno. [ta je sa voljenom osobom?! Posao: Veoma uspje{an dan. serija 21.30 DW-time 23.20 Zdrav `ivot 13.30 Astro Show TVSA 07.30 Direkt.40 Reporta`a. Seha liga.05 CSI. igrani film 00..05 Junska no}.00 Film 00.30 Frej`er. serija 00. Pomirite se sa ~injenicama. (r) 20. bukvalno.46 NAJMO]NIJE.35 SMALLVILLE 20. Hrvatska ^e{ka.00 Info IC.35 Smallville. prijenos 16.15 DW-time 16. film 02.00 Vijesti 12. hronika Op}ine Kakanj 18. crtani film 08. humoristi~na serija 11. crtana serija 08. r.25 Nad lipom 35.10 Provjereno.30 Bjekstvo sa ostrva {korpiona. igrani film 02. dok.10 Bonaventura. serija 12. Ako odugovla~ite.30 Graditelj Bob.Zagreb . dokumentarno-revijalni program 16. r. serija 18. 15.30 Dnevnik 20.Borac m. Libija u vatri II dio. 15. informativni magazin 18.00 Dnevnik 1 19. ta planeta! 17.00 Doktor sa jezera. serija 01. Grga Novak 15.00 Vijesti 17. serija 19.35 Amor Latino. izvu}i iz trenutne krize.30 Portal 19. religijski program.34 Shetlandski zapisi Simona Kinga.00 Religija u slu`bi `ivota. na najbolji na~in.00 Serijski program. srediti emocije. r. inf. Ljubav: O~ekuje vas ugodno iznena|enje.33 manjinski Mozaik. crtani film 08. program 20.05 CSI.00 Najava programa Balkandics Marketing 19.31 Doktor sa jezera.30 Druga strana Srbije.05 Otok.05 Sudan Borba za srce sjevera.55 Kao kod svoje ku}e 19. Posao: Nemojte nikako zanemariti svoj rad.00 Dnevnik 1 12. 23. program za djecu (r) 20. inf. Zdravlje: Izbjegavajte stresne situacije. pol. arhiv TV KISS 16. Ne mo`ete o~ekivati ljubav ako je ne dajete. serija 15..SUBOTA 4. 01.05 Junska no}.00 Kike tike ta~ke.30 Za.00 Yusuf. serija 21.30 Kuhinje 14. ~ak i nepotrebnog. vjerski program 19. Zdravlje: Obavezno pro{etajte.30 Game zone 15. serija (r. informativni program 19. crtana serija 09.00 Mali dnevnik 10. Las Vegas.05 Nad lipom 35. 2012. gubite mogu}nost za ostvarenje ljubavnih `elja. Zdravlje: Nervoza odlazi od vas. 1989.45 Dnevnik 3 23. Hrvatska . sve skupa i nije tako lo{e. emisija pod pokroviteljstvom 14. film (r) 15. serija 07..11. humoristi~no-glazbeni show 05. Zbog toga sada imati puno posla.00 Vijesti IC 20. serija (r. 13.50 Top shop 17.15 Dance. emisija narodne muzike 21. univerzalnost religije 10.30 BN music 23. crtana serija 09. naprotiv. pa {to prije prihvatite novu situaciju. emisija o automobilizmu 11.05 Kako vrijeme prolazi. prijenos utakmice. program. program.20 Nade BH sporta 20.01 Zvijezde pjevaju 21.Tema.25 Maketing blok 19. ep.00 48 Marake{.00 Igrani film 22.00 Lonci i poklopci. talk show 18.46 Azijske razglednice. serijal 18.emisija 22. arhiv TV KISS 15. Posao: Nemojte prebrzo odustati.00 VOA 22. emisija 08.50 Dje~iji program 10.polufinale. Las Vegas.27 Kaos u Bangkoku.30 Pop Top.45 Druga `ena.30 Obavje{tenja 23. politi~ki magazin 14. humoristi~no-glazbeni show 19. emisija o automobilizmu ZENICA 09.00 Vijesti TVSA 13.09 Split. serija 14. emisija.00 Vijesti 17. crtana serija 09.30 Putopisi 18. r. r.00 39.00 Iz dana u dan 20.00 Scena 22. Posao: Najbolji prijatelji se poznaju u krizi. dobro je osamostaliti se od partnera.30 Dnevnik FTV 20.49 Obrtnik i partner. dok. Zdravlje: Iako je hladno. 17.05 Vremenska prognoza 16. pro{etajte. Odlika{i 09.05 Bez cenzure 15. Ljubav: Morali ste se boriti za ljubav ili izlazak iz situacije koja je budila nezadovoljstvo.20 Bakina kuhinja.05 Sje}anja 20. Prota Petar 14. Futsal. Posao: Brza reakcija omogu}ava vam da se uklju~ite u podjelu dobiti. ep..40 Game zone 20. Ljubav: Uzmite predah od svega. serijski program.20 Reporteri.23 Potro{a~ki kod 18.03 Iz iksa u iks.05 Film BN 16. program 15.55 Smrtonosna prijevara (16). dokumentarna serija 22. emisija.00 Pozitivni format 18. program.00 Tv strane 00.30 Ko{arka: KK Bosna-KK Mladost. prijenos utakmice.30 USUDI SE.15 Marketing blok 22.00 Vijesti TVSA 16.15 Amor Latino.00 Hrana i vino.48 Prizma.45 Bez izlaza (16).. 21. 1. dok.30 Nevidljivi protivnik. Zdravlje: Pobijedite osje}aj premorenosti.50 I tako to.islam.00 Vijesti 23. r. ali samo do razumne granice.00 Dokumentarni program 22. emisija o obitelji 12.00 Odjavni telop TV GORA@DE 08. Ljubav: Ne ~ekajte da se desi ne{to veliko.00 Kontakt program 17.00 Iz arhiva TV Hema VISOKO 14.30 Usudi se i probaj London.15 Igrani film HEMA 09. Zdravlje: Bez promjena.00 Tri minuta. film 01.35 Portal 15.45 Hrana i vino 17.00 Iskre kulture. najzad.25 Vijesti TVSA 21. crtana serija 09.. program. Zdravlje: Glavobolja.55 Hostel.00 Vijesti 21.program.55 Zlo~esti de~ki.00 ATP Zagreb Indoors .30 Kontekst. crtana serija 08.25 Tri minuta 19. 11.55 Marketing 20. kulinarski show 20. centralna inf.30 Dnevnik TVSA 19.45 Auto shop magazin. optere}eni ste ubje|enjem da za vas nema granica i prepreka.00 Bakina kuhinja. serija. serija 13.00 Vijesti IC r.30 Dan. talk-show. serija 13.45 Patak Frka.18 TV kalendar 12. program. film 04. r. pol.35 Divlji zapad.50 Meraklije sa ^ardaklije. 2. zbog sitnice.07 Eko zona 15. 20//46 10.00 Irene Hass.) 09.20 Larin izbor.35 Zauvijek susjedi. prijenos 1. kao posljedica nervoze.00 Vijesti. Samo korak je do gre{ke.10 Rebus. emisija 16. evergreen 20. 16. zabavni program 2/2 (r) 14. EP. program. Kada je u pitanju delikatna situacija... crtana serija Glazba.25 Tribunal 13. film za djecu 11.”Hranim se otpacima iz kontejnera”.45 Marketing 21.15 Sarajevu s ljubavlju. ep. iskoristili pru`enu {ansu.22 Sova. dok. Me|utim.00 No}ni program Marketing 19.06 Vijesti iz kulture 23. serija 18.r. serija 15.30 So{ka fronta 22. Promjena vam mo`e koristiti. serija 13. uspjet }ete ostvariti cilj. Zdravlje: Umor zbog previ{e obaveza.00 Nije te{ko biti ja 21.05 Kako vrijeme prolazi.05 Reporta`a.35 Frikovi.05 Duhovni svijet. program 19.30 Gladijatori.Borac.35 Kona~na odluka.00 Flash vijesti 17. igrana serija 21.00 Foliranti. film 15. Istanbul centar svijeta. Zdravlje: Pobolj{ajte cirkulaciju..20 Marketing 3 15. Ljubav: Trebate. dok. 12.) 13. film 22..

kralja Džordža Šestog (George). a Scotland Yard je najavio reakciju.Ako ne znate šta da poklonite svojoj dragoj. Momci. Ovog vikenda počinje petomjesečna proslava kraljicine vladavine. Kendis Svanpul (Candice Swanepoel).Hakerska grupa “Anonymous” objavila je snimak konferencijskog razgovora između pripadnika FBI-ja i britanske policije. datume planiranih hapšenja i detalje dokaza koje ima policija. piše “Daily Telegraph”. FBI još nije komentirao slučaj. Svratite do naših pro- 5)8-61 7Š)4+1) . Rekla je da “nije uredu” da je njemu uništena reputacija “neosnovanim optužbama”. sjela na tron poslije smrti svog oca. također. Neki čak i pretjeruju i nekoliko puta dolaze po svoju dozu . . Ponuđena i krvava košulja svrgnutog lidera . odaberite joj nešto što se vama dopada.Britanska kraljica Elizabeta Druga posadila je jučer u Norfolku drvo. . prenosi AFP. Za ova dva predmeta Vafali kao početnu cijenu traži dva miliona dolara.To piće zimi štiti od respiratornih infekcija. bez izgovora! . čime je obilježila svoj dijamantni jubilej. kao i okrvavljenu košulju u kojoj je zlostavljan i ubijen. objavila e-mail FBI-ja s detaljima o tome kako pristupiti konferencijskom razgovoru i adresama elektronske pošte učesnika. ”Trudnicama” i mladuncima nije dozvoljeno da piju vino. odaberite joj nešto što se vama dopada. Moldavka je kapetana Frančeska Sketina (Francesco Schettino) nazvala herojem i branila ga na ispitivanju.kažu u ZOO vrtu.Libijac Ahmed Varfali objavio je da posjeduje i da želi da proda srebreni vjenčani prsten svrgnutog libijskog lidera Muamera Gadafija.poručili ljepotice svim muškarcima koji su neodlučni šta da kupe ljepšoj polovini. bivšu plesačicu. Kao dokaz da su stvari zaista u njegovom vlasništvu. Primati su kao i ljudi. u kome oni razmatraju akcije protiv hakera. Kraljica Elizabeta slavi SANDRINGEM . ASTANA . 24). ’)OKIE’ >=LEE H=CLH FE?E= LONDON . Vinom ih štitimo od gripe. poručuju ljepotice NJUJORK . februara 1952. 6. to je veoma originalno.. na kojoj se vidi ugravirani datum Gadafijevog vjenčanja sa Safijom . septembar 1970. pronađeni su u njegovoj kabini. a smatra da bi dobio i više kada bi mogao da ih iznese na aukciju u Evropi. istražitelji su ispitivali više od pet sati. Lili Aldridž (Lily Aldridge) i drugi “anđeli” u jeku su promotivne kampanje uoči Dana zaljubljenih. Učesnici razgovora razmatraju kako da uđu u trag “Anonymousima” i drugim srodnim grupama. Neke od fotografija modela modne kuće intimnog rublja Promotivna kampanja “Victoria's Secret” uoči Dana zaljubljenih Ako ne znate šta da poklonite svojoj dragoj.E==JE /=@=BEALA IJL=HE = FH@=K K>EA TRIPOLI . Ona je prije 60 godina.Adriana Lima. na sajt ArabsToday postavio je fotografiju prstena.Odjeća i veš mlade žene koja je viđena s kapetanom u trenutku nesreće broda “Costa Concordia”. Grupa Hakeri upratili planove o svom hapšenju 8E = =KA Iskosa je.10.Jedan zoološki vrt u snijegom okovanom Kazahstanu daje svojim majmunima crno vino kako bi se zagrijali. Domeniku Kemortan (Domnica Cemortan. “Anonymousi” su napisali na Twitteru da se FBI vjerovatno pita kako su oni u stanju da im stalno čitaju saopćenja. Modeli modne kuće intimnog rublja “Victoria's Secret” u posebnom su video materijalu ponudile savjete po pitanju izbora odgovarajućeg poklona za dragu osobu.TOP VIJESTI LJUDI I DOGA\AJI LJUDI I DOGAĐAJI 8Aš K =>EE Kemortan branila kapetana LJUDI I DOGA\AJI LONDON . davnica i naći ćete pomoć koja vam je potrebna.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful