Nezavisni bh. politi~ki dnevnik z subota, 4. 2. 2012.

z Sarajevo z Godina XVII z Broj 5906 z 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

Dnevni avaz

17 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba

[EST OSOBA UMRLO ZBOG HLADNO]E!
Mostarac umro jer se Hitna pomo} nije uspjela probiti do njega z U Sarajevu sedam infarkta od posljedica hladnog zraka z Lavina zatrpala vozilo z Zametena cijela sela Sanski Most: Klanjana d`enaza Dinu Kumali}u
Otac i bra}a nosili tabut dje~aka stradalog u [vicarskoj
(Foto: M. Dedi})

VANREDNO STANJE

Dramati~ne posljedice sibirske zime u BiH

Sarajevo ju~er: Saobra}ajni kolaps u bh. prijestonici

(Foto: B. Nizi})

Dje~ak se zbog lo{e ocjene bacio pod voz!
Istraga: Obdukcija razrije{ila dileme Ekskluzivno: Biografija turskog premijera
17. str.

AMERIKANAC SE UBIO IZ TRE]EG POKU[AJA
al sibirskih hladno}a koji danima uzrokuje probleme u cijeloj BiH ju~er je odnio i prve ljudske `ivote! Najmanje {estero ljudi,

V

Sarajevski ljekari su i sino} imali pune ruke posla

Mostar: I Stari most u snijegu

(Foto: M. Smajki})

prema navodima ljekara, umrlo je ju~er u BiH od sr~anog udara koji se mo`e dovesti u vezu s niskim temperaturama. Od toga, kako nam je potvrdi-

la Sena Softi}-Taljanovi}, direktorica Zavoda za hitnu medicinsku pomo} u glavnom gradu, pet ih je u Sarajevu, dok je {esti 2. i 3. strana umrli iz Mostara.

ERDOAN: SLU@BA NARODU JESTE SLU@BA BOGU
RATNE MISTERIJE

MIRKO NOVOSEL

Pomo}i }u BiH i Petrovi}u

Tarik Poturovi} dao parcelu Zikinoj sestri

OPTU@NICE

’Avaz’ prona{ao suprugu dr. Ese Sadikovi}a
Prilog „Sedmica“

75. strana

17. strana

Prilog „Sedmica“

16. str.

Ukratko

2

Dnevni avaz, subota, 4. februar/velja~a 2012.

aktuelno

VAL HLADNO]E Izuzetno niske temperature i snje`ne padavine {irom BiH
Gormez: Uskoro dolazi u BiH

BiH

X Posjeta predsjednika Predsjedni{tva vjerskih poslova Republike Turske (Dijanet), prof. dr. Mehmeta Gormeza na{oj zemlji odgo|ena je do daljnjeg zbog vremenskih neprilika. Gormez je trebao od sutra do 8. februara boraviti u slu`benoj posjeti BiH i susresti se s predstavnicima vjerskog i politi~kog `ivota u na{oj zemlji. Postoji mogu}nost da Gormez na{u zemlju posjeti u drugoj polovini februara.

Odgo|ena posjeta Mehmeta Gormeza

[est mrtvih zbog
Pokosili ih sr~ani udari z Obustavljena nastava u Sarajevskom, Hercegova~ko-neretvanskom i Livanjskom
Val sibirskih hladno}a koji danima uzrokuje probleme u cijeloj BiH ju~er je odnio i prve ljudske `ivote! Najmanje {estero ljudi, prema navodima ljekara, umrlo je ju~er u BiH od sr~anog udara koji se mo`e dovesti u vezu s niskim temperaturama. Od toga, pet ih je u Sarajevu, potvrdila je Sena Softi}-Taljanovi}, direktorica Zavoda za hitnu medicinsku pomo} u glavnom gradu, dok je {esti umrli iz Mostara, koji je ju~er bio zameten snijegom, zbog ~ega mu Hitna pomo} nije mogla pri}i. - Niske temperature ne pogoduju sr~anim bolesnicima i onima koji imaju povi{en krvni pritisak. Stoga upozoravam sve one koji imaju ove probleme da ne izlaze bez prijeke potrebe nagla{ava Softi}. Snje`no nevrijeme pra}eno ekstremnim minusima paralizirao je ju~er velike dijelove BiH, zbog ~ega su lokalne vlasti donijele odluku o obustavi nastave u svim osnovnim i srednjim {kola-

Tuzla

Josipovi} pola`e vijenac na Kapiji
tske Ivo Josipovi} danas }e posjetiti Tuzlu i polo`iti vijenac na {etali{tu Kapija, mjestu gdje je 25. maja 1995. godine stradala 71 osoba. Poslije podne susrest }e se u Hrvatskom domu s Hrvatima iz TK, a na Univerzitetu }e odr`ati predavanje o temi „Hrvatska vanjska politika - kako biti A. Mu. dobar susjed“.

X Predsjednik Hrva-

Pokrenuta lavina

Sarajevo: Me}ava na ulicama glavnog grada

(Foto: B. Nizi})

Odluke

snje`nim padavinama nastaviti i u narednim danima. Ministarstvo sigurnosti BiH uputilo je upozorenje gra-

Dramati~no spa{avanje 37-godi{njaka
Saznajemo da je jednog od umrlih smrt zadesila u d`amiji u sarajevskom naselju Breka, gdje je do{ao klanjati d`uma-namaz, potvrdio nam je de`urni ljekar u sarajevskoj Hitnoj pomo}i dr. Tigran Elezovi}. On je dodao da je jednog pacijenta smrt zadesila u krugu bolnice Ko{evo dok je prelazio iz mjestu Krupac, ju~er se aktivirala lavina koja je zatrpala jedno motorno vozilo, ali je voza~ pro{ao s lak{im povredama. Ljekari su ponovo preporu~ili da se gra|ani dijedne u drugu kliniku! No, ovu informaciju Biljana Jandri}, portparol KCUS-a, nije mogla potvrditi. Slu`ba Hitne pomo}i Sarajevo uspjela je spasiti `ivot jednog 37-godi{njaka koji je ve} bio u stanju klini~ke smrti. Uspje{nom reanimacijom vra}en je u `ivot i upu}en na sarajevski KUM na daljnje liljem BiH pridr`avaju posebnih mjera za{tite zbog velikih hladno}a te da ograni~e izlaske naro~ito u jutarnjim i no}nim satima. I grad na Neretvi ju~er je zamela nezapam}ena me}ava, koja je na momente dostizala i olujne udare. Ovakvo nevrijeme skoro u potpunosti je paraliziralo grad. Zbog neo~i{}enih puteva, saobra}aj je bio paraliziran, je~enje. Na KCUS je ju~er primljeno jo{ sedam pacijenata koji su do`ivjeli infarkt. - Trojica od njih ~istila su put ispred ku}e od snijega, kada ih je zadesio udar do kojeg je vjerovatno do{lo zbog hladnog zraka i istovremene izlo`enosti naporu kazao je za „Avaz“ prof. dr. Senad Pe{to. a mnoga vozila ostala su zaglavljena u snje`nim nanosima. Brojna prigradska naselja koja su od centra grada udaljena svega tri-~etiri kilometra bila su skoro odsje~ena. Stoga su mnogi bili prisiljeni i pje{ice i}i do svojih radnih mjesta, jer ni autobuske linije nisu redovno saobra}ale. Kako nam je potvrdio i portparol MUP-a HNK

[e{elj odbio pregled

Visina snijega i temperature
Na Bjela{nici je ju~er u 13 sati visina snijega iznosila 148 centimetara, Ivansedlu 75, u Sarajevu 43, ma u Sarajevskom, Hercegova~ko-neretvanskom i Livanjskom kantonu! Snje`ni nanosi i me}ava prouzrokovali su potpuni saobra}ajni kolaps. Stru~njaci upozoravaju da }e se hladno vrijeme pra}eno jakim dok je najhladnije bilo na Kupresu s izmjerenih minus 16 stepeni, Sokocu minus 14, Sarajevu minus 12! |anima da se pridr`avaju uputa nadle`nih institucija. Iz Planinarskog saveza BiH apeluju na gra|ane i planinare da se ne upu{taju u avanture po bh. planinama. Na putnom pravcu Isto~no Sarajevo - Trnovo, u

slav [e{elj odbio je da ga u pritvoru Ha{kog tribunala pregleda kardiolog iz Rusije, koga je odredio Sekretarijat ovoga suda, javlja Srna. Pretresno vije}e nedavno je nalo`ilo da [e{elja pregleda ruski doktor Sergej Avdejev, koji je to ve} jednom u~inio, na [e{eljev poziv. [e{elj je odgovorio da se „ne}e saglasiti da ga pregleda nijedan doktor koga je odredilo Pretresno vije}e“.

X Lider radikala Voji-

Ha{ki tribunal

X Presuda u postupku zbog nepo{tivanja suda protiv Jelene Ra{i}, biv{e referentice za predmet tima odbrane Milana Luki}a, bit }e izre~ena u utorak, 7. februara, u Me|unarodnom sudu za biv{u Jugoslaviju, saop}eno je iz Haga.

U utorak presuda Jeleni Ra{i}

Velike koli~ine snijega napravile ogromne probleme u saobra}aju

Sela Luka i Kru{ev Do u okolici Srebrenice jo{ su komunikacijski odsje~ena od ostatka BiH. Prema rije~ima Envera Durakovi}a, potpredsjednika Mjesne zajednice Luka, u posljednja 24 sata napadalo je dodatnih 15 centimetara snijega, tako da je kretanje ljudi svedeno na pedesetak
(Foto: F. Fo~o)

Luka i Kru{ev Do i dalje odsje~eni

metara prostora oko njihovih ku}a. - U posljednjih mjesec dana samo smo jedan dan imali prohodan put prema Srebrenici. Na`alost, snijeg ne prestaje padati rekao je Durakovi}, koji navodi da su zalihe hrane u selima Luka i Kru{ev Do ograni~ene.

aktuelno

Dnevni avaz, subota, 4. februar/velja~a 2012.

3

Komentar dana
Pi{e: Fahir KARALI] (fkaralic@avaz.ba)

izazvale pravo vanredno stanje

sibirskezime!
kantonu z Veliki problemi u saobra}aju z Upozorenja iz dr`avnih institucija

Vrhovna nepravda
Iako se odluke suda, u principu, ne komentiraju, posljednja presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, kojom je manji bh. entitet oslobo|en pla}anja od{tete za 16 poru{enih d`amija, zaslu`uje izuzetak od uobi~ajene prakse i o{tru reakciju javnosti. Informacija da je taj sud nalo`io Islamskoj zajednici u BiH da u bud`et RS, ~ija je vojska poru{ila d`amije, me|u kojima i banjalu~ku ljepoticu Ferhadiju, plati 48.375 KM sudskih tro{kova, izazvala je gor~inu kod svakog normalnog ~ovjeka. Bez imalo ustezanja treba re}i da je ovo novo negiranje genocida koji se dogodio u BiH. Ovog puta ~ak i mnogo te`e od onoga {to skoro svakodnevno radi predsjednik RS Milorad Dodik, jer je sada u pitanju institucionalno negiranje zlo~ina, genocida, kulturocida... Pose-

Presuda Vrhovnog suda RS novo je negiranje genocida - institucionalno
bnu te`inu daje i ~injenica da se radi o Vrhovnom sudu, najva`nijoj instanci zadu`enoj za provo|enje pravde. U ovom slu~aju, za provo|enje nepravde. Ovakve sudske odluke idealan su argument za Dodika i njemu sli~ne, koji bi po svaku cijenu da ubijede i sebe i svoj narod, ali i cijeli svijet, da se genocid nije dogodilo, da se nije dogodilo ono {to su potvrdili doma}i i me|unarodni sudovi. Uprkos tome {to je posljednji istup ^edomira Jovanovi}a, lidera LDP-a, probudio nadu da bi se Srbija kona~no mogla suo~iti s onim {to se de{avalo tokom agresije na BiH, odluke Vrhovnog suda RS, kao {to je ova posljednja, jasan su znak da jo{ nije do{lo vrijeme da srpski lideri odustanu od srpskog dr`avnog interesa - la`i!

Otkazani brojni letovi
Aerodrom Sarajevo ju~er je bio u funkciji, ali je otkazan ve}i broj letova. Tako su otkazana oba jutarnja leta za Istanbul te Minhen, Zagreb, Be~... Ju~er je sletio samo avion iz Ciriha. Zbog velikog nevremena zatvorena su i ~etiri grani~na prijelaza, Rade` - Vukov klanac, Kaldrma, [}epan-Polje i u Drinovcima. Prema ju~era{njim podacima Federalne uprave policije (FUP), za 24 sata na podru~ju FBiH zabilje`eno je 65 saobra}ajnih nesre}a u kojima je {est osoba zadobilo lak{e povrede. }emo uputiti svoje jedinice na teren. Helikopterska jedinica u Sarajevu i Banjoj Luci tako|er je spremna - ka`e Miloj~i}.

www.dnevniavaz.ba

PORTAL - komentar dana Zeni~anin zimuje u stijeni u kamenolomu: @arko pet godina `ivi u pe}ini!
- Koliko shvatam ovaj ~ovjek se ba{ ne{to i ne `ali. Navede toliko pozitivnih stvari o ovakvom `ivotu da je zanepovjerovati. Ja mu `elim sve najbolje u `ivotu, a da nastavi vidjeti sre}u tamo gdje drugi vide sa(Josip Broz) mo zlo.

Mostar: Nezapam}eni snije`ni nanosi u gradu na Neretvi

(Foto: F. Fo~o)

Sre}ko Bo{njak, u gradu je ju~er zabilje`eno na desetine sudara, sre}om s lak{im posljedicama. - U pitanju je op}a nepripremljenost na ovakvo nevrijeme. Saobra}aj je veoma ote`an i usporen, komunalne slu`be su zakazale - kazao nam je Bo{njak.

U Upravi civilne za{tite FBiH istakli su da jo{ nema razloga za progla{enje elementarne nepogode, dok u Oru`anim snagama BiH prate kompletnu situaciju i na raspolaganju su u slu~aju bilo kakve intervencije, potvrdio je za „Avaz“ na~elnik Zajedni~kog {taba OSBiH

\oko NINKOVI]

/ TO JE TO

Prestanak padavina tek krajem idu}e sedmice!
U Federalnom hidrometerolo{kom zavodu re~eno nam je da se djelimi~an prestanak padavina o~ekuje tek krajem sedmice, dok }e se hladna sibirska zima pra}ena minusima i do 26 stepeni zadr`ati i narednih deset dana. - Tek u utorak i srijedu o~ekujemo potpuni prestanak padavina - ka`e za „Avaz“ meteorolog @eljko Majstorovi}.
Dr. Pe{to: Serija sr~anih udara zbog hladno}e

generalpukovnik Miladin Miloj~i}. - ^im nas pozovu, mi

O~ekuje se da }e izuzeVlada Srbije dobit }e z tno niske temperature u zpreporuku da zbog hlaisto~nom i centralnom dije- dnog vremena i potro{nje lu Evrope potrajati tokom cijele idu}e sedmice Najmanje 220 ljudi umrlo je u Evropi od dolaska ledenog talasa Temperatura se u Hrvatskoj mjestimice spustila i na -21 stepen. Saobra}aj je paraliziran. Prave hladno}e vladaju na sjevernom Jadranu te u Dalmaciji, gdje su ju~er u Splitu izmjerena ~ak -4 stepena. Split nije jedini paraliziran.

’Bijela smrt’ hara Evropom
energenata uvede vanredne mjere i zatvori {kole. Vanredno stanje progla{eno je u 26 op}ina. Zbog nevremena ve}i dio Podgorice ostao je bez struje. U Crnoj Gori je saobra}aj ote`an, a sve vi{e je problema u snabdijevanju strujom. Podgori~ki aerodrom ne radi. Rekordno niske temperature su u Latviji, a u glavnom gradu Rigi ju~er je

Mirsad Teskered`i} iz Civilne za{tite FBiH nagla{ava da su ekipe CZ-a na terenima.

Zameteno selo
- Jedino je ostalo zameteno selo Kraji{i}i, koje se nalazi izme|u Sokoca i Olova. No, za sada nemamo `ivotno ugro`enih - kazao je Teskered`i}. U Civilnoj za{titi RS, prema rije~ima direktora Milimira Dodera, u pojedinim op}inama progla{eno je stanje elementarne nepogode. - Stanje je za sada veoma dramati~no i vjerujem da }e Vlada RS morati donijeti odluku o progla{enju elementarne nepogode na nivou entiteta. Pojedina sela potpuno su odsje~ena - ka`e E. D. A. Doder.

z z

z z

tokom dana zabilje`eno ~ak -30 stepeni! To je najni`a tamo{nja temperatura od po~etka pro{log stolje}a! Nekolicini promrzlih besku}nika amputirane su noge! U Rumuniji se zaledilo ~ak 80 posto povr{ine Dunava, a temperatura je oko -20 stepeni. Ledolomci probijaju put brodovima. Ekstreman talas hladno}e zahvatio je i cijelu Italiju, a ju~er je u Rimu pao snijeg, {to je rijetka pojava u tom gradu.

z z

Ukratko

4

Dnevni avaz, subota, 4. februar/velja~a 2012.

aktuelno

JAHORINA Sastanak ~elnika BiH, Hrvatske i Srbije protekao mirno i bez rezultata
Mesi}: Gost na ovonedjeljnoj sesiji

Krug 99

Mesi} o uzrocima konflikata
Na ovonedjeljnoj sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca „Krug 99“ u Sarajevu o temi „Faktori konflikata i me|usobna saradnja u regiji“, govorit }e i biv{i hrvatski predsjednik Stjepan Mesi}. Organizatori smatraju da je Mesi}, iako vi{e nije na poziciji predsjednika susjedne Hrvatske, jo{ utjecajna i osoba koja mo`e ponuditi mnogo toga u procesu determinacije klju~nih faktora koji uvjetuju konflikte kako unutar BiH tako i u samom regionu. S. D.

Tadi} odbio priznati da je RS nastala na genocidu
BiH nije prihvatila Josipovi}evu inicijativu da se osumnji~enima za ratne zlo~ine sudi u mjestu prebivali{ta Pri~alo se o mnogo toga, ali bez konkretnih dogovora Jeremi} bez podr{ke
Predsjednik Srbije Boris Tadi} izjavio je nakon ju~era{njeg neformalnog sastanka sa ~elnicima Hrvatske i BiH, odr`anog na Jahorini, da se ne sla`e sa stavom da je Republika Srpska nastala na genocidu, koji je iznio srbijanski opozicionar ^edo Jovanovi}, zbog ~ega je ovaj histeri~no napadnut iz manjeg bh. entiteta. Iako cijeli region bruji o Jovanovi}evim istupima i prijetnjama raspadom BiH, za ~elnike tri dr`ave, predsjednika Hrvatske Ivu Josipovi}a te ~lanove Predsjedni{tva BiH @eljka Kom{i}a, Bakira Izetbegovi}a i Neboj{u Radmanovi}a, pri~a o tome zavr{ena je Tadi}evom kratkom izjavom. No, uprkos pomirljivoj atmosferi, nije bilo nikakvih konkretnih rezultata susreta.

SGV-PR BiH

Dodikova ’nova gomila la`i’
Srpsko gra|ansko vije}e - Pokret za ravnopravnost (SGV-PR) u BiH saop}ilo je da ne shvata predsjednika RS Milorada Dodika kao za{titnika interesa svih Srba te da on mo`e govoriti samo u ime onih koji su za njega glasali i poklonili mu povjerenje. Iz ove organizacije istakli su da nisu iznena|eni Dodikovom retorikom, kao ni „novom gomilom la`i i podvala koje je izrekao na ra~un BiH, pojedinih organizacija, organa, li~nosti i istorijskih fakata ove dr`ave“.

Grani~ni sporovi
Trilateralni sastanak ~elnika Hrvatske, Srbije i BiH, drugi po redu nakon susreta na Brijunima u julu pro{le godine, nije donio zna~ajnije pomake u vezi s rje{avanjem me|udr`avnih problema, nerije{enih pitanja granica ili imovinskopravnih odnosa. Govore}i o napretku u rje{avanju grani~nih sporova izme|u Hrvatske i BiH, Josipovi} je kazao da spektakularnih rezultata jo{ nema, ali da je otvorena i mogu}nost da se ovi sporovi okon~aju arbitra`om, kao {to je primjer izme|u Hrvatske i Slovenije. Hrvatski predsjednik ju~er je u~esnicima sastanka predlo`io potpisivanje sporazuma o progonu ra-

Tadi}, Kom{i}, Izetbegovi}, Radmanovi} i Josipovi}: Petorka nije dogovorila ni{ta novo

(Foto: I. [ebalj)

tnih zlo~inaca, pri ~emu bi se osumnji~enima sudilo u dr`avi gdje imaju prebivali{te, ~ime je potvr|eno pisanje „Dnevnog avaza“.

Vlada TK

Dvostruke istrage
Ovaj njegov prijedlog prihvatio je Tadi}, ~ime je najavljeno da }e Srbija i Hrvatska u vezi s tim uskoro potpisati bilateralni sporazum, ali kod tro~lanog Predsjedni{tva BiH Josipovi}eva inicijativa nije nai{la na plodno tlo. - BiH se nije priklju~ila

’Jedinica’ za rad Mutap~i}a
Suspendirani policijski komesar u MUP TK Nedim Mutap~i}, prema mi{ljenju nezavisne disciplinske komisije progla{en je krivim za nesavjestan rad u slu`bi te „friziranje“ izvje{taja o stanju kriminala u Kantonu. - Vlada TK ocijenila je rad policijskog komesara Nedima Mutap~i}a za 2011. godinu, nezadovoljavaju}om ocjenom jedan-re~eno je ju~er iz Ureda Vlade za informiranje. A. Mu.

bilateralnom sporazumu Srbije i Hrvatske, jer nema jedinstven stav o tom pitanju. Me|u ~lanovima Predsjedni{tva BiH o tome ne postoji konsenzus. Mislim da bi se optu`enima trebalo suditi u dr`avi gdje su zlo~ini po~injeni. Me|utim, postoji mogu}nost za modalitet da Tu`ila{tvo BiH neke predmete mo`e ustupiti drugim dr`avama, ako procijeni da }e do}i do lak{eg i efikasnijeg su|enja - kazao je Kom{i}. On je napomenuo da pro-

Sjedili u bilijar sali ispod zemlje
Trilateralni sastanak na Jahorini ju~er je odr`an pod nevi|enim mjerama sigurnosti. Sastanak je osiguravalo vi{e stotina pripadnika Dr`avne agencije za istrage i za{titu (SIPA) te MUP-a RS. Najbolje su to na svojoj ko`i osjetili novinari, koji su bili podvrgnuti rigoroznoj kontroli, pri ~emu su policajci pri pretrtokol o saradnji izme|u tu`ila{tava BiH i Srbije, koji je nedavno bio ponu|en na{oj dr`avi, nikada nije ni mogao biti ratificiran, jer nije pro{ao zakonom predvi|enu proceduru. Predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH istakao je da je osnovni problem ovog protokola {to ne rje{ava problem dvostrukih istraga. agama njihove opreme i torbi koristili slu`bene pse traga~e. Sastanak predsjednika Srbije i Hrvatske te ~lanova Predsjedni{tva BiH odr`an je u strogo ~uvanom objektu „Koliba“, koji se nalazi u sastavu hotela „Termag“, i to u bilijar sali ovog objekta koja se nalazi ispod zemlje. izjavio da je „ova regija optere}ena ozbiljnom kriminalnom infrastrukturom“, zbog ~ega je ju~er dogovoreno da bude data puna politi~ka podr{ka za saradnju u borbi protiv organiziranog kriminala. Tako|er, zaklju~eno je da sve tri dr`ave trebaju zajedni~ki aplicirati za projekte prekograni~ne saradnje u oblasti infrastrukture, sporta i ekologije. U~esnici ju~era{njeg sastanka podr`ali su zajedni~ki anga`man u me|unarodnom zastupanju u konzularnim stvarima. Razgovarali su i o promjeni grani~nog re`ima nakon ulaska Hrvatske u EU, pri ~emu }e nastojati omogu}iti da gra|ani BiH u Hrvatsku i tada mogu u}i s li~nim kartama.
A. DU^I]

Sud BiH

Sari}u i Juki}u produ`en pritvor
Sud BiH produ`io je pritvor Goranu Sari}u i @eljku Juki}u, koji su optu`eni za zlo~ine u Sarajevu, odnosno Prozoru. Pritvor Sari}u i Juki}u produ`en je nakon potvr|ivanja optu`nica do okon~anja postupaka, objavio je BIRN.

Zajedni~ki projekti
Kom{i} je novinarima kazao da Predsjedni{tvo BiH jo{ nije zauzimalo stav o kandidaturi ministra vanjskih poslova Srbije Vuka Jeremi}a za predsjednika Generalne skup{tine UN-a, ali da je njegov stav da on tu kandidaturu ne podr`ava, kazav{i da Jeremi} ni~im nije zaslu`io njegovo povjerenje. Josipovi} je novinarima

Psi traga~i kontrolirali opremu novinara

Toka~a oti{ao „plakati“ u medijima iz RS Nik{i} i D`ombi} dolaze na sjednicu (Foto: M. . B. kako „Avaz“ saznaje. iako je to njena obaveza. haos u zemlji je izbjegnut. ali neka nas uvedu u pravo. No.istaknuo je Nik{i}. K. manjeg entiteta. formirana je i grupa koja }e se baviti odnosom nezavisnog operatera u BiH i „Elektroprijenosa“. saop}io je IOM. nisu stekli uvjeti za to. te da bude formirana nova koja }e biti usagla{ena s predstavnicima kapitala.11 posto u RS Toka~a: Dobra vila falsifikatora historije Marioneta za zlo~ina~ke la`i Bje`e}i od informacija da je pod istragom. Tr. .89 posto u Federaciji BiH i 41.Pokrenuta je i inicijativa u smislu izmjene Zakona o osnivanju kompanije. skim korisnicima.Iako su drugi uzimali po 6. Predsjednik Vlade FBiH naglasio je da su obojica premijera spremna biti na raspolaganju resornim ministrima i novom menad`mentu kako bi kompanija profunkcionirala u svojim zakonskim okvirima i dala doprinos razvoju mre`e na podru~ju BiH.kazao je D`ombi}. 03. Iz Ministarstva finansija kazali su nam da su i dalje upitne pla}e bud`etF. odnosno 58. za razliku od onih koji dobivaju po 300 KM. predsjednik Skup{tine Udru`enja otpu{tenih i razvoja~enih branitelja 31. odr`at }e mirne proteste 15. Osim ove. dogovoreno je niz zaklju~aka koji. odnosno dva premijera . odnosno 58. Vranki} je ipak ju~er popodne odobrio servisiranje vanjskog duga. Toka~a se politici RS nasmije{i sa svojim istra`ivanjem. kada je po~ela ta uredba . nikada ne}e biti prona|ene. najbolje pokazuje ~injenica da se protiv njega vodi istraga u Kantonalnom tu`ila{tvu zbog finansijskih malverzacija s donacijama. Nije problem da vratimo taj novac. februar/velja~a 2012. najbolja su maska Karad`i}evim zlo~ina~kim la`ima da u Poto~arima le`e izmi{ljene `rtve. nemaju nikakvih naknada. ne po{tuje presudu Ustavnog suda FBiH. . Dan ranije. u srpskim medijima vaskrsne predsjednik Istra`iva~ko-dokumentacionog centra (IDC) BiH Mirsad Toka~a. Potvrdio je to za „Avaz“ Zdenko Markovi}. Lugi}) Li~nost dana Mirsad Toka~a Na vanrednoj sjednici Skup{tine dioni~ara „Elektroprijenosa BiH“. od nas tra`e da vratimo tih 10.Nas 537 pripadnika biv{e Vojske Federacije proteste nastavljamo {trajkom gla|u i ne}emo odustati sve dok nam ne poka`u pisani dokument da smo uvedeni u Zakon o prijevremenom po- Polovinom mjeseca po~inju {trajk gla|u Otpu{teni pripadnici biv{e Vojske FBiH voljnijem penzionisanju.000 KM koje smo uzeli kada smo razvoja~eni. Iako je prije nekoliko dana izjavio da su sve isplate nezakonite. prema ocjeni premijera RS i Federacije BiH. Drugi zaklju~ak je da se zadu`uju dva entitetska resorna ministra da se usaglase i predlo`e izmjene i dopune Statuta u roku od 30 dana. Dodaje da Vlada. Poput „dobre vile“. godinu u „Slu`benom listu BiH“. Usvojena je i preporuka Upravnom odboru da razrije{i postoje}u upravu koja je imala status vr{ioca du`no- sti. kada se u Hagu dokazuje odgovornost Radovana Karad`i}a za genocid u Srebrenici.kazao je D`ombi}. Koliko ima kredibiliteta. a novom izmjenom }emo omogu}iti da Skup{tina dioni~ara mo`e ranije donijeti odluku o isplati akumulirane dobiti iz prethodnog perioda . njegov strana~ki kolega. tvrde}i da su ta~ni podaci o nestalima i ubijenima samo oni do kojih je on do{ao. po svoj prilici. vezano za raspodjelu dobiti. Odobreno servisiranje vanjskog duga bez bud`eta Ministar finansija BiH Dragan Vranki} donio odluku @ivkovi}: Odbio poslati bud`et Vranki}: Tvrdio da su isplate nezakonite ministar finansija i trezora BiH. Do sada je rok bio ograni~en na deset godina. H. jer premijer Nik{i} o~ito pri~a nebuloze .isti~e Markovi}.Radi deblokade rada kompanije bit }e izmijenjeni akti u narednom periodu. u okviru projekta „Dobrovoljni povratak iregularnih migranata u zemlju porijekla“. odnosno neka nam daju mirovine retroaktivno od 2004.000 ukupno stradalih? Kojom metodom? Je li onom kojom je brojao pobijene Zvorni~ane kada su njegovi „istra`iva~i“ po mezarovima fotografirali ni{ane pa tako bilje`ili u ratu ubijene. ~lan Predsjedni{tva BiH Neboj{a Radmanovi} izjavio je da nacrt bud`eta ne mo`e biti objavljen. jer se Dragan Vranki}. a u popodnevnim satima po~et }e {trajk gla|u. odazvao pozivu @ivkovi}a da bez odga|anja deblokira sredstva s ra~una Centralne banke BiH i po~ne sa servisiranjem vanjskog duga BiH i obaveza prema EU i drugim me|unarodnim povjeriocima. jo{ vi{e ~injenica da se zbog objavljivanja informacija o istrazi potr~ao po`aliti medijma iz A. imaju za cilj deblokadu u poslovanju i investiranju.Mogli smo nastaviti politiku koja je ovu kompaniju dovela u situaciju da je blokirana i da nijednu odluku ne mogu da donesu niti investiraju ili da izaberemo pristup u kojem }emo se dogovarati i raditi u op}em interesu svih gra|ana i korisnika . . . SPASENI] Doprinos razvoju Svaki put kad u nekom od ha{kih procesa krene dokazivanje zlo~ina. Dogodilo se to i ovih dana. No. ali da ostaje da se sa~eka stav ekspertne grupe. Prva odluka je da }e kompanija poslovati po principu da }e investiranje u mre`u i struktura zaposlenih biti srazmjerno kapitalnom u~e{}u.pogledi Dnevni avaz. koji je presudio da su otpu{teni vojnici diskriminirani i da u roku od tri mjeseca ta gre{ka mora biti ispravljena.000 KM i godinama dobivaju mirovinu. jer nije pro{ao procedure usvajanja u Vije}u ministara BiH. Odluke na Upravi i u Upra- Ograni~en rok Ekspertna grupa za 110-kilovoltnu mre`u Formirana je i ekspertna radna grupa koja }e rje{avati status 110-kilovotne mre`e u BiH. Kako je Toka~a prona{ao 98. I. vnom odboru bit }e donesene konsenzusom. Toka~ina izjava da su na spisku poginulih 72 osobe koje su poginule u nekom drugom vremenu.11 posto u RS. jer se. 5 BANJA LUKA Na vanrednoj sjednici dioni~ara dr`avne kompanije Nik{i} i D`ombi} najavili deblokadu Investiranje u mre`u i struktura zaposlenih bit }e srazmjerno kapitalnom u~e{}u. Spec z Me|unarodna organizacija za migracije (IOM) u BiH organizirala je u Trebinju dvodnevni regionalni sastanak s predstavnicima zemalja zapadnog Balkana. a vo|enje kompanije }e se usagla{avati s ~lanovima Skup{tine dioni~ara. Aleksandra D`ombi}a i Nermina Nik{i}a. . Kolegij Predstavni~kog doma Parlamenta BiH ipak ne}e danas objaviti bud`et za 2011. ne pitaju}i gdje su oni ~ije kosti. 2002.89 posto u Federaciji BiH i 41. subota.. Jo{ jedna grupa otpu{tenih vojnika koji. kako je to rekao predsjedavaju}i ovog doma Milorad @ivkovi}.zaklju~uje Markovi}. koja je ju~er odr`ana u Banjoj Luci. Premijer Nik{i} je dodao da je poznat stav njegove vlade da je protiv toga da se 110-kilovoltna mre`a vrati entitetima. godine. februara u deset sati ispred zgrade Vlade Federacije u Sarajevu. 4.

koja je otvorena prošle sedmice. dr. istakla da ovih implantata već nekoliko godina nema na tržištu. kaže da je škola besplatna. Buduće majke s područja općine Doboj sve informacije o trudnoći i porođaju te praktične vježbe za disanje ubuduće mogu pronaći u školi za trudnice. koji je veoma bitan za proces porođaja . 7H=E FAJ J= DE=@KC@EšAC A@= Čileanska policija aktivno traga za lopovima koji su odnijeli pet tona hiljadugodišnjeg leda. . pokrenuo njihovo povlačenje. njena beba i ona imaju dovoljno kisika. 55) boluje od amiloizode. sedmice trudnoće najbolje početi s edukacijom. Mi nikada nismo nijedan ovaj implantat ugradili. naprosto. Kreg je. Uprava za šume Čilea podnijela je tužbu nakon što su mašine jedne kompanije počele vaditi hiljadugodišnji led iz glečera Horhe Mont u Patagonijskom ledenom polju. ni kod jednog pacijenta nije bilo neželjenih pojava. Ismet Gavrankapetanović kazao je da na ovoj klinici ni jednom pacijentu nisu ugrađivani ovi opasni implantati. Prisustvovao sam kongresima na kojima je ukazano da postoje određeni problemi s kukovima “metal metal”. Šef Klinike za ortopediju i traumatologiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu prof. mada ne znam tačno o kojem je broju riječ niti na kojim su klinikama ugrađivani. znam iskustva drugih. Direktor aerodroma Džon L. Prema riječima predsjednika Udruženja ortopeda RS Slavka Minojlovića. izvađenog iz glečera u Patagoniji. =E PROBLEMI Implantati britanske kompanije “DePuy” izazivaju trovanje Umjesto srca pumpa 2HLE čLA = ILEAJK >A IH?= Ljekari s teksaškog Instituta za srce uspješno su zamijenili pacijentovo srce s uređajem koji omogućava protok krvi u tijelu te živi bez ikakvog pulsa. tvrdi Gavrankapetanović nismo primili žalbe. pa je zbog toga odlučila pohađati školu za trudnice. u principu. da je nakon 24. opasni kukovi ugrađeni su kod deset pacijenata. Niko nam ni od zdravstvenog osoblja nije prijavio neku neželjenu reakciju kaže Grubiša. Ljekari se nadaju kako će ovo dostignuće označiti prekretnicu u liječenju niza oboljenja. prestaju raditi. koja u obimu ima 157 centimetara. te istakla da se za svaku trudnicu traži mišljenje ginekologa da li je njena trudnoća rizična ili ne. . NUHANOVIĆ C= = =AH@HK Aerodrom u San Francisku ima sobu za jogu sa prigušenim svjetlima i plavim zidovima. a koliko znam. Pop Candy” proglasio najvećom žavakaćom gumom na svijetu.jerje našprvi zadatak sigurnost pacijenata . jer ako žena na ispravan način diše. koje su JLHA= š= = JHK@E?A U Domu zdravlja u Doboju Buduće mame u školi veoma značajne za porođaj. babica u Domu zdravlja. Spec Beri Čapel (Barry Chappel) napravio je žavakaću gumu tešku 80 kilograma. . Horhe Mont. proteze kuka bile ugrađivane. Do sada Klinički uredni On je dodao da su sporni implantati opasni zato što sadrže supstance koje oslobađaju kancerogene tvari.izjavila je Jović.Baziramo se isključivo na vježbe za disanje. na granici s Argentinom. Trudnica Ivana Žugić priznala je da ne zna sve šta je čeka tokom trudnoće i na porođaju. gdje se putnici pod stresom mogu relaksirati.Hoću sve da naučim. da je prodavnica slatkiša “Ripley's. Nakon što je Luisu uspješno zamijenjeno teško bolesno srce ovim uređajem. prema istraživanju svjetskih organizacija. Ona je. a pacijenti su. februar/velja~a 2012. S. Kod na se ugrađuje njemački proizvod “keramika . zapravo mrtav.Upisani su u registar medicinskih sredstava BiH i kod nas su bili prometovani. kako kaže. koja je otvorena u Domu zdravlja u Doboju. Zvaničnici na aerodromu tvrde da soba već privlači veliku pažnju putnika. . Implantati britanske kompanije “DePuy Johnson & Johnson” koji. “klinički uredni i nije bilo nikakvih revizionih zahvata”. površine od 454 kvadratna kilometra. On je čak šest godina prikupljao žvakaće gume koje je dodavao na svoju loptu. Ne radimo s proizvodima za koje postoji i trun sumnje. pumpa krv u žile i omogućava krvi da normalno i konstantno teče cijelim tijelom. Č. Kreg Luis (Craig Lewis. kvalificira kao obična krađa s obzirom na količinu leda. A.200 dolara). Ovo je prva soba za jogu na nekom aerodromu. ne trebaju javljati ljekaru.[ta drugi pi{u $ Dnevni avaz. štedi snagu. subota.O ovim implantatima već četiri godine traju žestoke rasprave. ugrađivani su na nekoliko klinika pacijenatima u BiH! O ovim implantatima već četiri godine traju žestoke rasprave Nema žalbi To je za “Dnevni avaz” potvrdila direktorica Agencije za lijekoveBiH Nataša Grubiša. 4. Branka Jović. međutim. Martin (John) rekao je da soba. ako nemaju zdravstvenih problema.rekao je Gavrankapetanović. jedan je od 49 Potraga za lopovima u Čileu F=IEKLEKCH=đEL=E F=?EAJE=K*E0 Sadrže kancerogene supstance Nijednom pacijentu u KCUS-u nije ugrađen opasni implantat. Istakla je da se pacijenti. a ideja je potekla od je- San Francisko dnog putnika. “DePuy” je u avgustu 2010. Ovo djelo se. U zemljama gdje su ove Gavrankapetanović: Ne radimo sa sumnjivim proizvodima Horhe Mont: Dio Patagonijskog ledenog polja glečera koji čine južno Patagonijsko ledeno polje na Andima. prema svim kriterijima (puls. . izazivaju trovanje organizma. njegova krv nastavila je normalno kolati tijelom. ali bih voljela i ovdje naučiti nešto. koji s vremenom začepe organe tako da oni.keramika”. slušanje otkucaja srca). čija tržišna vrijednost dostiže tri miliona pezosa (6. Postoji određen broj pacijenata kojima je urađena implantacija kuka. pruža putnicima mogućnost da se relaksiraju u vlastitom ritmu. Aparatić sličan turbini. hronične bolesti koju ka- Uspjeh ljekara iz Teksasa rakterizira nagomilavanje abnormalnih proteina u tijelu. Berijeva lopta od žvakaćih guma je toliko velika velika. Pretpostavljam da će mi mnogo olakšati porođaj kazala je Žugić. na krajnjem jugu zemlje. Riječ je o muškarcima srednje životne dobi.

na jugu od -4 do 2. jedna država sa jednim jezikom. S. Hrvatima. % [ta ka`u poznati Umberto Eko FOJNICA Ramo Bejzić ima mnoge hobije 7čEJA FEšA >A= HK== K EIJ LHEAA Sklekove izvodi na šaci jedne ruke ili na tri prsta Objavio tri CD-a Veliki talenti Kultura je kovač identiteta . ne uvrsti na svoj festival? Ne. dodatno će se pogoršati pod utjecajem padavina. ali i pjeva. Specijalista radiološke onkologije KCUS-a doc. a preporučljivo je i maksimalno reducirati boravak na otvorenom. Rađanje nove EU pratit Jakobsen: Prinuditi lidere će možda isključivanje nekih zemalja iz zone eura.Globalna ekonomska kriza dodatno će se pojačati ove i iduće godine i bit će tako snažna da će prinuditi evropske lidere da se ujedine. nema nam izlaza iz krize.00 4. Prisjetio se svojih školskih dana. gradimo fond. . A. Pravila o tome šta će se s građanima njim raditi. koji je po mnogočemu zanimljiv. Bošnjacima. A. Mi imamo mnogo jezika i Eko: Mnogo kultura. subota. vrlo su strogo definirana. u toku je uređenje prostora za kompletnu aparaturu.kaže Gojer. Izlazak 13. koji pripada svim građani. nailaziti jedni na druge. 2.16 FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD U Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu (KCUS) uveliko teku pripreme za dopremu PET/CT-a. . izjavio da predstava “Gazi Husrevbeže” nije uvrštena na ovu manifestaciju jer nije ni aplicirala na konkurs. sje1 verni i sjeveroistočni. . možda ne čitamo ruski.kazuje nam Bejzić. NEUM 2 a dnevna od -12 do -6. Jutarnja temperatura od -15 do -8. Evropa nikada neće postati sjedinjene evropske države. u kultura međuvremenu. oni dovode predstave iz patuljastih zemalja zato što ih to malo košta. pisao objema rukama i tada sam shvatio da mogu i naopako pisati . na kojoj je “Sarajevsku zimu” nazvao “hrpom budalaština =HA0KIHAL>ACIJH==?K5=H=ALK i nižerazrednih predstava”. dok je treći.Kultura. Posjetili smo ga na njegovom radnom mjestu. a na jugu -10 SARAJEVO može biti i susnježice i -10 kiše. a ne rat. (Ekonomista za portal Finmarket) [ta ka`u u narodu ¤ 033/281-393 redakcija (avaz.Većini naših pacijenata koji imaju indikacije za pretragu neke vrste tumora.) Aparatura će biti dopremljena do ljeta Gojer: To je sramota Nakon što je Dragan Jovičić. Također. A. Sada će doktori moći vidjeti je li ta terapija efikasna ili je treba promjeniti . Najsavremeniji aparat uskoro u KCUS-u Vremenska prognoza sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no 4. razočaran što njegova predstava nije uzeta u obzir. JUTARNJE TEMPERATURE NEDJELJA 5. koji je doživio pohvale i od književne i od teatarske kritike. a najviše po tome što piše istovremeno objema rukama. Mi od dijela profita dobivenog eksploatacijom energenata. H.beže” prijavljivati na bilo kakav konkurs i bilo kojem selektoru? . Vjetar u Bosni slab do MOSTAR umjeren. 2012. 2. dr. ČUKLE . Ovog puta kao građanin Sarajeva Gojer se pita zar je potrebno predstavu “Gazi Husrev. (Italijanski pisac za “La Stampa”) Nils Ragnar Kamsvog U Fojnici živi Ramo Bejzić. (Čitateljka V.01 Zalazak 17. 2012. Kaže da je pisao lijevom rukom. 2. nabrajajući i mnoge humanitarne koncerte i festivale na kojima je učestvovao. na zapadu pojačan. Piramida sunca Govoreći o svom muzičkom radu. Ovaj 57-godišnji nastavnik u Osnovnoj školi “Muhsin Rizvić” svira na harmonici. bogatstvo nije doprinijelo boljem i skladnijem društvu. februar/velja~a 2012. Kako saznajemo. ali mi vidimo ruske sajtove i svjesni smo ih. u KCUS-u biti smještena u zgradi Centralnog medicinskog bloka. a ne smijemo zaboraviti ni one “ostale”. Jedini koji dobro žive su političari iz svih naroda s ovog područja. posebno na “Sarajev- Gojer odgovara Spahiću i Jovičiću SUBOTA 4. najsavremenijeg dijagnostičkog aparata za rano otkrivanje tumora. 2012. Njih ne interesira dobrobit društva kao cjeline i sve dok ne stave interese građana ispred svojih. Istakla je da je u ovoj zdravstvenoj usanovi u toku edukacija timova koji će raditi na aparatu. kao što su maligni limfomi. Hronični bolesnici ne smiju se izlagati jačim fizičkim naporima. koja u kratkom vremenu snimanja daje de- 2-6+6 ćA = F=?EAJA =čEJE žELJ taljan prikaz cijelog tijela.priča nam Bejzić o svom neobičnom talentu. gdje je učio prvačiće. Prije svega zato što će na ovaj način biti moguće određivanje stadija bolesti i prema tome način terapije i praćenje efekata. pregled PET/CT aparatom znači život.U školi sam. dobio naziv po njegovoj supruzi Fadili. zatvore sva tržišta i okupe na finalnom samitu kako bi stvorili novu Evropsku uniju.36 Zalazak 4.Kasvog: Pripada ma Norveške.U zemljama koje obiluju nalazištima nafte. kovač je našeg identiteta.Život običnim smrtnicima u BiH Srbima. Ali ćemo na internetu. Prvi. Raspravu je započeo zapravo sam Gojer na sjednici Gradskog vijećaSarajeva. . prilikom diktiranja teksta. “Dila”. selektor programa “Sarajevske zime”. pod nazivom “Sestre moje”.Za sve što sam napravio u životu najveća mi je podrška moja Fadila . 2012. Nu. snimao je s rahmetli Omerom Pobrićem. koja će nakon dopremanja do ljeta. promjenljivo ki{a i snijeg snijeg obla~no uz snijeg obla~no s ki{om magla pa sun~ano VRIJEME DANAS >EA F=@=LEA BIHA] -11 BANJA LUKA -10 BR^KO -10 TUZLA-10 Očekuje se ZENICA LIVNO oblačno vrijeme sa -10 snijegom. ali da ga je učitelj tjerao da piše desnom. nimalo nije lak. (Norveški diplomata za “Politiku”) Stin Jakobsen Nova Evropska unija Učitelj ga tjerao da piše desnom rukom Sklekovi na neobičan način nekoliko dječaka i djevojčica koji su veliki talenti. na drugom se nalazila njegova pjesma “Piramida Sunca”. jučer je reagirao i reditelj i pisac Gradimir Gojer. Dodaje da je za 35 godina učiteljskog rada imao devet generacija đaka i da je u svakoj imao po nekoliko učenika koji pišu lijevom rukom. S.može izvoditi sklekove na šaci jedne ruke ili na tri prsta.=E Dnevni avaz. a njihova kultura nije ni do koljena kulturama naroda i narodnosti BiH. JUTARNJE TEMPERATURE 0 sku zimu”? Zar nije sramota Direkciju “Sarajevske zime” da u potpunojoskudici dramskih tekstova. a u Hercegovini jak jugoistočni. 4. od -15 C do 2 C DNEVNE TEMPERATURE 0 od -13 C do -8 C DNEVNE TEMPERATURE 0 od -13 C do -9 C DNEVNE TEMPERATURE 0 0 od -12 C do 2 C 0 0 od -3 C do 2 C 0 0 od -3 C do 1 C 0 0 BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA Nepovoljne biometeorološke prilike uzrokovane dugotrajnim periodom s niskim temperaturama.ba Iz krize nam nema izlaza . na jugu zemlje od -2 do 2 stepena. kaže nam da je izdao i tri CD-a.kaže Bašić. izvanredan tekst Džemaludina Latića. 2012. Hiba Bašić istakla je da je riječ o aparatu s najsavremenijom dijagnostičkom procedurom.Zar je Gazi Husrev-beg stranac usvome graduSarajevu? Zar njemu treba konkurs da dođe na neki sarajevski festival. 2. JUTARNJE TEMPERATURE 0 PONEDJELJAK 6. Odmah se pohvalio da među njima ima Pravila su strogo definirana . 2. Obilnije padavine očekuju se u većem dijelu GORAŽDE -10 zemlje. Grad Sarajevo Izlazak 7. melanomi i mnogi drugi.

niti po igri slu~aja. ali ima sposobnost uma i razuma. koji su promijenili ljudsku povijest? Prvi me|u njima bio je Nuh. mora u~iti da ~uva i razvija `ivot po vlastitom izboru. a. ne mo`e automatski razlikovati ni dobro od zla. koje ne zna automatski razli- kovati istinu od la`i. Zbog toga su ~ovjekov um i razum sredstva pomo}u kojih ~ovjek u~i kako da `ivi i pre`ivi. ~ovjek je jedini `ivi organizam koji nema prirodni instinkt za pre`ivljavanje. ostavio je poruku da ~ovjek mora biti ~ovjek po vlastitom izboru. mora po{tivati vrijednosti `ivota po vlastitom izboru. Draga bra}o i sestre. 4. demantiraju}i da je Kopanju nazvao „ameri~kim {pijunom“. Ne zna se ta~no koliko je bilo Allahovih poslanika. mora otkriti vrijednosti koje `ivot zna~e i primijeniti ih u praksi po vlastitom izboru. reis. koji navodi El-Bejheki. poru~io Allah Uzvi{eni poslaniku Muhammedu < Tuzla Mes posjetio Univerzitet TK X Univerzitet u Tuzli posjetilo je izaslanstvo Ameri~ke ambasade u BiH. ^ovjek je slobodan da ne bude savjestan. koji je. a to su D`ennet i D`ehennem u njihovoj stvarnosti. tebi sam o~istio prsa od prljav{tine. zapravo koji je bio razdjelnica izme|u stare i nove povijesti ~ovje~anstva. Reisu-l-ulema dr. studentima X Federalni ministar obrazovanja i nauke Damir Ma{i} ju~er i prekju~er u~estvovao je na Konferenciji ministara obrazovanja i nauke EU u Kopenhagenu. A. ali ne po njegovom izboru. kako bi ~ovjek bolje vidio i lak{e razumio stvari i pojave u svijetu. tebi sam objavio sure-i Fatihu i nikom vi{e. @ivotinje po svom prirodnom instinktu mirisa i dodira znaju koja je hrana za njih otrovna. a. ummet najbolji primjer Zanimljiv je hadis. ^ovjek je jedina `iva vrsta na zemlji koja ima mo} da djeluje kao vlastiti ubica. Vasi} je ocijenio besmislenom Kopanjinu optu`bu da predstavlja „prepreku normalizaciji odnosa“ i da vrije|a druge narode. Ko su bili ti odlu~ni i odva`ni poslanici prije Muhammeda. a razum ome|en. bio je Isa sin Merjemin. tvom ummetu sam propisao da na svakoj hutbi svjedo~i da si ti Moj sluga i poslanik. ^ovjek nema tu `ivotinjsku sposobnost. s. Na te rije~i Uzvi{eni Allah odgovara. i dao si mu ogromnu vlast. Muhammedov.. ^ovjek mora biti ~ovjek po vlastitom izboru ^ovjek je slobodan da izabere krivi put. svjetlom. a. Naravno. a koja nije. . za razliku od `ivotinja i drugih `ivih organizama.. odva`ni i odlu~ni u mijenjanju povijesti. koji mu nudi Allahova knjiga (Kur’an) i Alejhisselamova praksa (Sunnet). osigurao sam da u tvom ummetu ima ljudi ~ija srca nose radosnu vijest. i Sulejmanu si dao veliku vlast. s. . jer Sveznaju}i zna da umni i razumni ljudi ne mogu ostati slijepi pred istinom o Bogu. sutra (danas) jeste 12. ti si prvo stvorenje i posljednji vjerovjesnik. a. Muhammed. ugra|eno je u njegovoj naravi. a to je njegova propast.. M. kojeg je Allah prosvijetlio svojim govorom i zadu`io ga da objavi Allahov zakon ([eri’at) na zemlji. On se mora sa svim stvarima i pojavama u svijetu suo~iti i prema njima se odrediti umno i razumno.Gospodaru moj.. s.Ja sam poslan da ustanovim i usavr{im moralni kod kod ljudi. koju niko nakon njega nije imao. s. ali nije slobodan da na krivom putu uspije.A. niti po slijepom hodu. a. koje mo`e da bira izme|u svog racionalnog `ivota ili samoubila~ke propasti. ^ovjek ne mo`e pre`ivjeti po vlastitom naho|enju. omogu}io si mu da savija `eljezo i pot~inio si mu brda. ali nije slobodan da izbjegne kaznu za nesavjesnost. Njegov izbor je samo u tome da otkrije ili ne otkrije svoju narav. lak{e je vjerovati da postoji neka nevidljiva sila koja upravlja ovim svijetom. naro~ito kad ~ovjeka uhvati kakva muka. d`ine i ljude. a. Mustafa Ceri} u Gazi Husrevbegovoj d`amiji u Sarajevu imamio je d`uma-namaz i odr`ao hutbu te je. ali nije slobodan da na krivom putu uspije z Poslao sam te da ustanovim i usavr{im moralni kod kod ljudi.I tebe sam uzeo za khalila. i tebi sam objavio zadnje ajete u suri El-Bekare i nikom vi{e. prijatelja svog. u kontekstu Poslanikovog Mi’rad`a. poru~io nam je Allahov poslanik Muhammed. Ono {to je potrebno da bi pre`ivio. Tre}i je bio Musa. budu}i da je ljudski um ograni~en. {to je zapisano u Tevratu kao khalill-rahman. Ef. s. ^etvrti Allahov poslanik koji je odlu~no i odva`no promijenio povijest. te u~ino te da bude{ prvi i posljednji od mojih vjerovjesnika. dok si njegovu majku i njega oslobodio od {ejtanskog utjecaja. Drugi je bio Ibrahim. Uprili~en je radni sastanak na kojem je razgovarano o saradnji ove dvije institucije. udru`enja studenata. Ceri}: Poslanik do{ao da objasni da je ~ovjek racionalno bi}e . a. Fo~o) Banja Luka Laj~aka zaustavilo nevrijeme X Sastanak predsjednika RS Milorada Dodika i izvr{nog direktora EU za zapadni Balkan Miroslava Laj~aka. A to zna~i da ~ovjek mora prihvatiti i u `ivotu primijeniti po vlastitom izboru moralni kod. Isaa si pou~io Tevratu i Ind`ilu i omogu}io mu da izlije~i gubavca i slijepca te da o`ivi mrtvoga.Draga bra}o i sestre. Spoznao je razloge zbog kojih su neki ljudi u D`ennetu. obrazovanje i odnose s javno{}u Tomasom Mesom (Mess). a. ali i da }e biti onih koji }e svjesno ili nesvjesno zaboravljati istinu o D`ennetu i D`ehennemu. na {to je on rekao: . Davudu si dao vlast. saop}eno je iz kabineta predsjednika RS. predvo|eno direktorom Odjela za kulturu. teme HUTBA Reisu-l-ulema Mustafa ef. a. nego da na kraju ovog prolaznog `ivota valja polagati ra~un za u~injena djela. No. s. s. a neki u D`ehennemu. koji je trebao biti odr`an ju~er. . rebiu-level. Zbog toga je Allahov Poslanik do{ao da objasni da je ~ovjek racionalno bi}e. Sastanak je otkazan jer Laj~ak nije mogao doputovati u Banju Luku zbog lo{ih vremenskih prilika.. Nu. prijatelja. a u kojem se ka`e da ga je Allah pozvao da ka`e {to ima. poznat kao deset Bo`ijih zapovijedi. Istina i la` Bi}e kao {to je ~ovjek. jer je radikalan i vrije|a druge narode“. ^ovjek je slobodan da izabere krivi put. Nije bez razloga posljednjem poslaniku Allah pokazao istinu o D`ennetu i D`ehennemu. vio temelje za vjeru u Jednoga Boga. tako isto {ejtane i vjetrove si mu pot~inio i osigurao mu mo}. s. koji je ustano- Mi{ljenja Kopanja kontra Vasi}a X Vlasnik lista „Nezavisne novine“ @eljko Kopanja smatra da izvr{ni sekretar SNSD-a Rajko Vasi} predstavlja „najve}i uteg razvijanju tolerantnih odnosa u SNSD-u. Laj~ak: Nije mogao doputovati (Foto: F. februar/velja~a 2012. tebe sam ovlastio da bude{ poslanik cijelom ~ovje~anstvu te da bude{ onaj koji donosi radosne vijesti o D`ennetu. pot~inio si mu brda. s. izme|u ostalog. oslobodio te brige i podigao ti ugled tako da te spominju kad god spominju Mene. s Musaom si izravno govorio. kao kruna svih poslanika. ~ovjek mora sve nau~iti. ro|endan (mevlud) na{em Muhammedu.. bilo je nu`no da Milostivi Stvoritelj prosvijetli ljudski um i razum svojim nurom. niti po li~nom hiru. subota. Jer. Alejhisselam je na Mi’rad`u vidio ono {to nije nijedan od njegove bra}e poslanika. otkazan je. ali se zna da su neki od njih bili ‘ul-l-’azm. Odva`ni poslanici Jer. u ovu grupu odlu~nih i odva`nih poslanika ubraja se i posljedni Allahov poslanik Muhammed. rekao: . a. napravio la|u za spas ~ovje~anstva. u~inio sam da tvoj ummet bude najbolji primjer drugima i propisao tvom ummetu da se dr`i srednjeg puta te da u svakom dobru tvoj ummet bude prvi i zadnji. ali i `alosne vijesti o D`ehennemu.. koju `ivotinje nemaju.Ukratko 8 Dnevni avaz. Ceri} govorio povodom dana ro|enja Muhammeda. po Allahovom emru. prijatelj Milostivoga.kazao je. Danska Ma{i} s bh. pa mu ka`e: . Ibrahima si uzeo za svog halila. prenosi Mina. izme|u ostalog. s. Tom prilikom susreo se i s ambasadorom BiH u Kraljevini Danskoj Kemalom Mufti}em te predstavnicima bh.

No.Sada je bitno da se ubrzanim tempom okon~a procedura za formiranje novog saziva Vije}a ministara . do 15.kazao je Jovi~i}. Poslanici SNSD-a Milica Markovi} i Slavko Jovi~i} ju~er su jasno kazali da }e se ubudu}e formiranje vlasti i zapo{ljavanje u institucijama obavljati po popisu koji }e biti odr`an u aprilu naredne godine. stolje}a na UNESCOovu listu svjetske ba{tine trebala biti podnesena u martu naredne godine. saop}ila je Delegacija EU. MRKI] citi iz zakona. Dr`avna pomo} X [vedska }e nastaviti finansirati rad Me|unarodne komisije za nestale osobe (ICMP) u 2012. ~ime su. M. vi{e ne va`i . navodno. .kazao je \ugum. A nekada smo u mostarskim tvornicama proizvodili avione. sada je {uma Poslanik SBB BiH u Skup{tini HNK Osman Maci} istakao je da na mjestima gdje su nekada `ivjeli Bo{njaci. Ako je tako. . Poslanik SBB BiH u Skup{tini HNK Anel Kljako rekao je da je u Mostaru na djelu ostvarivanje koncepta Mate Bobana i Franje Tu|mana. No. Sve ono {to je nekada bilo. T o je za Onasu izjavio predsjednik HDZ-a BiH Dragan ^ovi}. pitao je D`aferovi}a zbog ~ega je onda SDA tri godine insistirala na ~lanu 48. Zavr{ni udarac Predstavnici vode}e opozicione stranke: Promjene su jedino rje{enje gradu prodata za jednu marku nekim sumnjivim privatizacijskim agencijama. februar/velja~a 2012. jer vi{e nemaju {ta da jedu. punjavanje institucija vr{i prema popisu iz 1991.istakao je Maci}. predsjednik Kluba Saveza za bolju budu}nost BiH. koja je danas radikalizirana vi{e nego 1992. Stranka demokratske akcije (SDA) glavni je krivac {to se 30. koji je bio posljednji uvjet da Sporazum o stabilizaciji i pridru`ivanju (SAA) sa EU stupi na snagu. i 2013. godine . . ^ovi} `eli vi{e na~elnika ICMP Povratak izbjeglica Parlament BiH: SDA promijenila mi{ljenje Pro{ao Zakon o dr`avnoj pomo}i U oba doma ju~er je usvojen i Zakon o sistemu dr`avne pomo}i. a to su promjene. Ti rezultati vi{e ne}e va`iti. bio argument SDA da blokira popis koji je evropski uvjet godinama. Samo ekonomija mo`e ujediniti lijevu i desnu stranu Mostara. [vedska obe}ala nastavak pomo}i Delegacija EU Alikadi}: SDA je kriva za stanje u Mostaru! Ve}ina privrednih objekata prodata za jednu marku sumnjivim privatizacijskim agencijama z Samo ekonomija mo`e ujediniti grad z Ostvaruje se Bobanov i Tu|manov koncept debo{njakizacije Mostara razlog zbog kojeg se ljudi ne vra}aju u ovaj grad jeste to {to nemaju nikakve perspektive za `ivot. SBB to ne `eli. Svi znamo da je ve}ina privrednih objekata u ovom (Foto: B. takvu odluku pratila je `estoka rasprava u kojoj su lideri opozicije potpuno demaskirali dvoli~nu politiku SDA. prema svemu sude}i. ta- ko da imamo razlog za{to u Mostaru ne radi privreda i za{to se Mostarci ne vra}aju u svoj grad . na kojem su X Predsjedni{tvo HDZ-a BiH odr`at }e sastanak 10.Predsjednik HDZ-a BiH Dragan ^ovi} kazao je da je ovo dio Prudskog dogovora. ju~er je ponavljao mantru {efa stranke Sulejmana Tihi}a da entitetski ustavi predvi|aju da se po- ^ovi}: Uskoro sastanak u Mostaru HDZ BiH Oba doma Parlamenta BiH ju~er su usvojila kona~nu verziju Zakona o popisu stanovni{tva BiH u 2013. Mirsad \ugum. a ju~er ga branila. tako|er iz SBB BiH. rezultati etni~kog ~i{}enja zauvijek zacementirani. .Nema vi{e primjene popisa iz 1991. za formiranje vlasti i mnoga druga pitanja primjenjuje popis iz 1991. dok bi kandidatura za upis ovih nadgrobnih spomenika nastalih od 11. 9 Ukratko PARLAMENT BiH Usvojen zakon koji }e cementirati rezultate etni~kog ~i{}enja Opozicija demaskirala prevaru SDA s popisom @u~na rasprava i otvorena upozorenja prethodili odluci da pro|e zakon z Poslanici SBB BiH upitali zbog ~ega je SDA preko no}i promijenila mi{ljenje o ~lanu 48. ako sada tvrdi da za njime nema nikakve potrebe. . Dodao je da je rje{enje problema Mostara jednako kao i rje{enje problema BiH. Isti ljudi koji su Mostar prodali 1992. ali i oni su se odselili. saop}eno je tokom ju~era{nje posjete generalnog direktora za me|unarodnu saradnju pri {vedskom ministarstvu vanjskih poslova Johana Borgstama i ambasadora [vedske u BiH Bose Hedberga (Bosse) sjedi{tu ICMP-a u Sarajevu. I u tom slu~aju su vladaju}e stranke iz FBiH popustile pred pritiscima iz RS da budu}e vije}e za dr`avnu pomo} finansiraju dr`ava i entiteti u podjednakim iznosima. ^ak su i poslanici iz SNSD-a brutalno u lice poru~ili SDA da }e budu}i popis biti osnova za sve daljnje raspodjele te da „ne piju vode“ njihove tvrdnje da postoji ustavna za{tita. izba~en ~lan 48.. za{to su izgubljene tri godine prije nego {to je ovaj za- kon usvojen? Neko to mora objasniti . tri godine bio od vitalnog interesa. Samo je „Elektroprivreda BiH“ u Mostaru zaradila izme|u 150 i 180 miliona maraka. z [ta je Milica Markovi} poru~ila D`aferovi}u stranke iz Federacije godinama insistirale. a nije ni fening ulo`ila u realni sektor. upitala je kako je mogu}e da je ~lan 48. Iz zakona je. ali narod zna za koga je glasao.rekao je Kljako. februara u Mostaru.rekao je Alikadi}. U to vrijeme njome je upravljala SDA. koja se godinama protivila takvom zakonu. Ponovo `ele napraviti nacionalne torove. Ne `elim prozivati X Ministar civilnih poslova BiH Sredoje Novi} rekao je ju~er da bi Plan upravljanja ste}cima u BiH trebao biti zavr{en do septembra.rekao je portparol Delegacije EU i specijalnog predstavnika EU Endi Mekgafi (Andy McGuffie).Predizborno je vrijeme i u Mostaru je opet po~ela radikalizacija. Mi se `elimo baviti poslom. Kandidatura u martu 2013. {to bi bilo za {est vi{e nego u trenutnom mandatnom periodu. Ko je to uradio? To su uradili oni koji su na vlasti od rata do danas. kako je onda dva mandata zaredom hrvatski gradona~elnik? Niko nikoga ne mo`e preglasati. Mi to ne}emo dopustiti. . [efik D`aferovi}. a da je danas neva`an i da se mo`e izbaG. naime.Vrlo je te{ko `ivjeti u Mostaru. sada raste {uma. Ismeta Dervoz. godini putem granta [vedske agencije za me|unarodnu razvojnu saradnju (SIDA). poslanik SDA. Nizi}) Pres-konferencija SBB BiH o politici u Hercegovini Mekgafi pozdravlja usvajanje Zakona X Delegacija Evropske unije (EU) u BiH i Ured specijalnog predstavnika EU pozdravljaju usvajanje Zakona o dr`avnoj pomo}i i Zakona o popisu stanovni{tva u Parlamentu BiH „koji su od klju~ne va`nosti za daljnji napredak zemlje na putu ka evropskim integracijama“. Ako je ve} postojao dogovor da gradona~elnik u jednom mandatu bude Bo{njak.000 Mostaraca jo{ nije vratilo u svoj grad. neko od Bo{njaka glasao je za hrvatskog predstavnika . Prema njegovim rije~ima. sada `ele zadati zavr{ni udarac. a u drugom Hrvat.dodaje Alikadi}. 4. godini. .Akademik Muhamed Filipovi} rekao je da „izmjenama Statuta Mostara dolazi do uvo|enja tre}eg entiteta na mala vrata“. a ne po onome iz 1991. Po~ela radikalizacija imenom ko to radi.Donedavno su u toj {umi `ivjeli samo gavranovi. . a koji je predvi|ao da se do povratka izbjeglih i raseljeni na svoja ognji{ta. GU[I] UNESCO Maci}: Gdje su bili Bo{njaci. On je rekao da HDZ BiH planira da }e imati na~elnike u najmanje 23 op}ine. rekao je na ju~era{njoj pres-konferenciji Saveza za bolju budu}nost BiH poslanik ove stranke u Parlamentu FBiH Nihad Alikadi}. godine.teme Dnevni avaz. lidera opozicije. Nijedan ~ovjek nema pravo mijenjati Ustav BiH bez volje naroda . To je. I Ured visokog predstavnika pozdravio je usvajanje Zakona. kako bi utvrdilo plan priprema za predstoje}e lokalne izbore na kojima o~ekuje dobre rezultate. te da nema razloga da se to unosi ovaj zakon. subota.

Za isti novac za koji se kod nas može kupiti tek nekoliko kesa stvari. samo ne za pjevače”. Ima nas mnogo koji još dišemo za BiH. Ima li istine u izreci “Ko pjeva. ali i drugih podzakonskih akata koje je pripremilo Ministarstvo na čijem je čelu. Učenici počinju nastavu u 7. Kreiram vlastite odjevne komade i odlično se snalazim u tome. što je još gore. Jeste li ikada izdali prijatelja: Nikada. Također. onda je to narušavanje javnog reda i mira. Trebalo bi mu dodijeliti titulu počasnog građanina Sarajeva u znak zahvalnosti za širenje istine o surovoj agresiji na BiH i Sarajevo. DVOSTRUKI ARŠINI . Ako Evropska komisija prihvati ovaj prijedlog. .Do sada su pojedini trgovački centri od dobavljača naplaćivali takoreći svaki mig. B. koji jasno precizira termin nepoštene trgovine i koji je. zatim kriva procjena trenda te roba kada postane demode i na kraju visoka cijena koju su odredili.pojasnili su u Inspektoratu RS. Naši trgovci su mali i oni ne mogu ići takvom politikom. Najdraža pjesma: Nemam najdražu pjesmu. 4..Da bi vratili novac u ci- )AHEčE “?HE FAJ=” velika sniženja. dakle postotak prema ukupnoj robi koja je na sniženju. Je li Vaša slava gorkog ili slatkog okusa: Naravno. mi smo sada uputili prijedlog da ta zastupljenost bude ravnom- =@KAE *HEIA= H=AFšJAAJHCLEA Bahilj: Optimistične najave Milorad Bahilj. Popusti u našim buticima u vrijeme sezonskih rasprodaja uglavnom su stidljivi i skromni. još značajniji od procentualne zastupljenosti domaćih proizvoda na policama tržnih centara.Kada uhvate Bošnjaka s puškom. bez obzira na to što se radi samo u jednoj smjeni. Najljepša žena/muškarac je: Meni je svako lijep na svoj način. Šta pomislite kada Vam crna mačka prijeđe preko puta: Pomislim da ne vjerujem u crnu mačku.. za razliku od evropskih “minusa” od 70 posto ili čak više. prevazišla sam to davno. jer bi propali . Čega se najviše sramite: Ničega. ponajviše žena. na velikim svjetskim rasprodajama moguće je napuniti cijeli gepek. a upravo ovim definiranjem nepoštene trgovine sve te negativnosti bit će spriječene i novim zakonom zauvijek stavljene van snage . on je terorista. na mene se prijatelji mogu osloniti. ali kod nas uvijek pokušavaju ostvariti zaradu. bilo bi smiješno. ali i na velikoj ljudskosti i poštenju koje krasi ovog mladog političara! Dnevni avaz 061-142-015 da pomjere smjenu. koje pokušavaju ući u prodavnice i kupiti bagatelnu robu. šta biste danas uradili: Isto što i jučer. Otkrijte nam jednu tajnu: To onda ne bi bila tajna. On objašnjava da postoje tri osnovna principa za organiziranje rasprodaja.ističe Bahilj. Neostvarena želja: Ima ih dosta. trgovci su prinuđeni da snize cijenu. a kada u Mostaru napadne instituciju PIO/MIO. pa 40 posto domaćih proizvoda. . uslovljavali ih različitim aranžmanima kroz koje su odgađali plaćanje ili. Koji je Vaš najveći porok: Cigarete. ali radim na tome. te je tako sedmični pazar našeg butika manji od dnevnog slične radnje u razvijenim evropskim centrima. Predsjednik Udruženja potrošača RS Dragovan Petrović ispričao je da je u posljednjih dvadesetak godina proputovao Evropu uzduž i poprijeko te istakao da su i njegova iskustva bila slična u kupovinama na svjetskim klus. ima ih dosta.” (Coco Chanel) Omiljena modna marka: Sve što je kvalitet. obavezno je istaći cijenu robe prije i nakon sniženja .Klub poznatih 7 AFJE A= E IJ=@=H@= E FH=LE= Lični profil bh.15 sati gazeći snijeg i do metra.Ako je sva roba snižena između 10 i 50 posto. onda je istina. proizvođače primoravali na kompenzacioni odnos pri plaćanju. konačno omogućiti ravnopravna tržišna utakmica za domaće proizvođače. tako da redovno pratim ponudu umjetnika. U ljepoti nema ni standarda ni pravila.kadatrgovcima ostane višak robe jer prilikom kupovine nisu dobro procijenili tržište. onda se mora označiti da je ukupno sniženje 20 posto. zlo ne misli”: Kada pjevate od srca. ministar u Vladi FBiH jerna i za ovdašnje i za strane proizvođače. Citat koji pamtite: “Moda je prolazna. povjerenju i obostranom poštovanju. Da je sutra smak svijeta.dodao je Petrović. prema ministrovom mišljenju. IDEJE U DJELO . kod nas se podrasprodajom podrazumijeva uglavnom sniženje od 30 do najviše 50 posto. a platio sam ga samo četiri funte dodao je Petrović. . Omiljeni film: Ima ih više. Dan nakon Dana zahvalnosti.Još sam pod dojmom nastupa Čedomira Jovanovića u Beogradu. jer da nije žalosno. Po velikim rasprodajama i strasti za kupovinom baš tih dana. molimo Vas da napravite političku stranku koja će Vaše ideje pretvoriti u djela. Šta svaka dama mora imati u tašni. a muškarac kreditnu karticu. pa makar ona bila minimalna. i to zbog žrtava u stampedima ljudi. a muškarac u novčaniku: Žena lične dokumente i parfem. . ne znam zašto bih se bavila ovim poslom.I danas nosim džemper koji sam kupio na velikoj rasprodaji u Londonu. Ranije su vlasnici trgovačkih centara određivali cijenu dobavljačima. Istaknuta cijena U Tržišnoj inspekciji objašnjavaju da je posljednjim zakonskim rješenjima koja reguliraju ovu oblast i kod nas uvedeno dosta reda te je zabranjeno na izloge stavljati da je u toku sniženje od 70 posto samo zato što je nekoliko artikala obuhvaćeno takvim sniženjem. Ministar Milorad Bahilj kaže za “Dnevni avaz” da će se prihvatanjem ovog prijedloga. slatkog. kada u Americi zvanično počinju prava rasprodajama. Datum i mjesto rođenja: 1.Mahmute Karaliću. ljepota je prolazna. Sjećate li se prvog poljupca: Naravno. pažnji. dobio je naziv i “crni petak”. SPASENIĆ Minimalna zarada U evropskim i svjetskim metropolama potrošači su tako navikli da se doslovno oblače na rasprodajama. mada je na estradi popularna ona izreka “to važi za sve. Kada ste posljednji put bili na izložbi ili u pozorištu: Stanujem tačno iznad gradske galerije. troškovi i uvjeti poslovanja SMS TITULA ZA JOVANOVIĆA . najpoznatiji su Amerikanci. jer da nije. DEGIRMENDŽIĆ . S. februar/velja~a 2012. JAA ŠOPING BiH i u rasprodajama zaostaje za Evropom Ime i prezime: Donna Ares (Azra Kolaković). Je li bolje danas biti lijep ili pametan: Pametan u svakom slučaju. Bihać.Za razliku od ranijih odredbi da u tržnim centrima bude 50. Također. BEZOBZIRNI DIREKTOR Direktor osnovne škole Menfiz Šehić u Zavidovićima nije dozvolio učenicima i nastavnicima u područnoj školi Federalno ministarstvo trgovine nedavno je Evropskoj komisiji uputilo prijedlog da u trgovačkim centrima u FBiH ravnomjerno budu zastupljeni svi proizvođači. >C LEIED ?EA= FHF=@= H>= K >KJE?E= Dok se kod nas može kupiti tek nekoliko kesa stvari. za razliku od svjetskih trgovačkih centara koji prodaju i ispod nabavne cijene. U mnogim evropskim centrima trgovac koji proda robu ispod nabavne cijene ima pravo na povrat PDV-a u ovisnosti o tome koliko je jeftinije dao robu. januar 1977. kao i obim prometa. subota. . na velikim svjetskim rasprodajama moguće je napuniti cijeli gepek Donna Ares: Ne živi u strahu Vaš hobi: Moda. malih radnji kod nas i na Zapadu znatno se razlikuju. Je li jutro pametnije od večeri: Ovisi kakav vam je bioritam. mi ćemo odmah s već spremnim drugim izmjenama u Zakonu o unutrašnjoj trgovini ići prema Vladi FBiH . stil ostaje zauvijek. odnosno konkurenciju i kupovnu moć građana.optimistično najavljuje Bahilj. Šta je Vaš najveći strah: Ne živim u strahu ni od čega. Kada je brak dobar brak: Brak je dobar onda kada se zasniva na ljubavi. koji su do sada bili žrtve raznih mahinacija pojedinih tržnih centara. Osoba koja Vas živcira: Nema je. pjevačice Donna Ares Dnevni avaz. Politika je za Vas: Providna. On je uvjeren da će iz Brisela stići pozitivan odgovor te naglašava da će aktuelni zakon veoma značajne promjene pretrpjeti i u članu 51. samo to ili vidite u nekome ili ne vidite. Za razliku od Evrope. Sportista koji Vas inspirira: Svaki uspješan.

Mi- ralem je 18. Tu sve po~inje . nego za bolnicu. Miralem Maci} umro je prije nekoliko dana nakon operacije gu{tera~e u bolnici u Sarajevu.teme Dnevni avaz. februara. koji su tako|er umrli u kratkom roku. 9.Mog sina vi{e nema i ja im to ne}u oprostiti. a 500. 4. nakon {to je preba~en iz zatvora u Busova~i u bolnicu u Novoj Biloj. u ku}u `alosti Maci}a u Konjicu stalno su pristizali rodbina i prijatelji. Ne}emo nikoga tu`iti. javlja Onasa. ve} su ga odmah uhapsili . subota. bilo je nekoM.Moj Miralem prije tri godine bio je u bolnici Konjicu i tada mu je gu{tera~a krvarila. Nizi}) Mezar Nijaza Durakovi}a. on ubrzo umire. Ceri}.Saop}avaju mi da je do{lo do krvarenja. a jedan od posmatra~a je i kardiologinja Belma Pojski} iz BiH. ali odnos prema takvom bolesniku ne opravdavamo . Nakon operacije u Sarajevu. Be~ki institut za medicinu do sada je primio 499 posmatra~a. DEDAJI] X Vlada ZDK razmatrala je i usvojila Nacrt zakona o zakupu stana. odslu`io 12-godi{nju kaznu za ratni zlo~in u zatvoru u Mostaru. koji je tada rekao da on nije za zatvor.Nekoliko dana prije smrti pozvao me i rekao da se ne osje}a dobro i da do|em Poziv prije smrti da se vidimo. kojem su na teret stavljeni zlo~ini u Jablanici. optu`en za zlo~ine u Zvorniku. . a na d`enazi. djeca Alem i Melinda te otac Re|o. . nije umro na sumnjiv na~in. Gra|ani na mezar donesu cvije}e ili polo`e vijenac te u~enjem Fatihe i minutom {utnje odaju po~ast bh. Prema njenim rije~ima.ka`e Maci}. Od tada vi{e nikada nije bio dobro. Vlada ZDK usvojila je i novu esencijalnu listu od 154 vrste lijekova. javlja Fena. protiv kojeg je u Sudu BiH vo|en postupak za zlo~ine nad srpskim civilima u Bradini 1992. i Nihad Bo- jad`i}. prometa i komunikacija i za{tite okoli{a. Izja{njenja o krivici zakazana su za ~etvrtak. Niko nikada nije sporio da mu se sudi. Durakovi} je umro u nedjelju od posljedica sr~anog udara. nakon {to je gu{tera~a pustila opasne otrove i razorila mu krvne sudove . . godine. ali ve} godinama nije adekvatno lije~en. na Abdominalnoj hirurgiji. i dalje obilazi veliki broj gra|ana. Do~ekuju ih Miralemova supruga. A. potvrdila je u ispovijesti za „Avaz“ Miralemova supruga Azra Maci}. a isto je kazao i za smrt Enesa Tuca- Korektan odnos X Be~ki institut za medicinu „Vienna Open Medical Institute“ ve} ~etiri godine poti~e me|unarodnu razmjenu znanja. liko hiljada ljudi. a to nam je potvrdio i dr. Na prijedlog Ministarstva zdravstva. Advokat Du{ko Tomi} njegovu smrt okarakterizirao je kao sumnjivu. javlja Onasa. Primio je sedam doza krvi. koji se nalazi u haremu Ali-pa{ine d`amije u Sarajevu. 11 Ukratko NA LICU MJESTA Ispovijest Azre Maci} nakon suprugove smrti Miralem je umro jer nije bio adekvatno lije~en Niko nikada nije sporio da mu se sudi. ovi}. maja 2011. Pojski}: Razmjena znanja Priznanja Miralem Maci}. patrioti Gra|ani i dalje posje}uju Durakovi}ev mezar Na mezaru cvije}e i vijenci (Foto: B. Senad Butur- Dr. ali je sramota {to ga nisu pustili da nakon 12 godina do|e ku}i. Proveo je dva i po mjeseca na lije~enju u bolnici. februar/velja~a 2012. Za vrijeme posjete ekipe „Dnevnog avaza“. posmatra~ po redu je iz BiH. . ali i politi~kih i javnih li~nosti. U~enjem Fatihe odaju po~ast bh.nagla{ava Re|o Maci}. Gruji} i Bojad`i} pred sudom X Pred Dr`avnim sudom naredne sedmice o krivici }e se izjasniti Slobodan Gruji}.ka`e Maci}. patrioti i jednom od najve}ih boraca za na{u zemlju. G.poja{njava Azra Maci} i dodaje da su svi ljekari prema njenom suprugu imali korektan i vrlo profesionalan odnos. ali odnos prema takvom bolesniku ne opravdavamo. koji je jo{ u {oku zbog preranog odlaska sina. koju je predvodio reisu-l-ulema Mustafa ef. Belma Pojski} 500. po prijedlogu Ministarstva prostornog ure|enja. ali je uhap{en istog dana kada je trebao biti pu{ten iz }elije. posmatra~ Vlada ZDK Usvojena nova esencijalna lista Azra Maci}: Njegova bolest bila je ozbiljna (Foto: B. Ovim zakonom regulirana su prava zakupca kao i stanodavca te nadzor nad njegovom primjenom. Nizi}) Re|o Maci}: Mog sina vi{e nema Otac Re|o. iako je svima bila poznata njegova dijagnoza. ka`u u porodici kovi}a i Jasmina Guske. . smatra da odgovornost za smrt snose Dr`avno tu`ila{tvo i sud.

planirano je i u ostalim džematima širom medžlisa. Nekoliko mjeseci njegov tim usavršava proizvodnju čokoladnih pralina i konditorskih proizvoda baziranih na uvoznoj belgijskoj sirovini. . će po riječima Draška Đenadije. znak i vizuelnu identifikaciju proizvoda.nego se svaka pralina i drugi proizvod pravi ručno. teškog 180 kilograma. a onda Tuzli i drugim bh. Stjepan Polje. M. proizvodna linija čokolada ChocoLadia bude isto to . Malešići. 4. predsjednika Foruma za bezbjednost zajednice u Prijedoru.Jedan od problema koje imamo je što jedan broj naših članova još uvijek živi u potkrovnim stanovima i nema trajno rješeno stambeno pitanje. B. H. Kako god je Slastičarna Evropa postala brend. Iskusni lovci su se zarekli da završetak lova na vepra neće završiti bez ulova. Prijeko Brdo. s. DŽONLIĆ . Na sjednici je istaknuto @IAEA ! FH@E?A @>EJE= H=JED FHE== Poražavajuće infomacije iz Goražda Sistem zaštićen Velikog brata” Đenadija oštro upozorava da s videonadzorom čije je postavljanje. Dvanaestog Rebiu-l-evvela. U potrazi za boljim uvjetima života iz Goražda su odselile 23 porodice dobitnika najvećih ratnih priznanja. član lovačke sekcije Džakule koji je kapitalca ustrijelio.s. u glavnoj gradskoj ulici. februar/velja~a 2012. Gračanički lovci završili sezonu Uži dio Prijedora odnedavno se nalazi pod videonadzorom. Proizvodnja slastica “u krvi” je porodice Sagdati više od pola vijeka. Džakule. olakšati posao policiji i pomoći bezbjednosti u saobraćaju. medžlis Islamske zajednice Travnik tradicionalno upriliči prigodan vjerski program. a ostalo porodice poginulih. . subota. Dnevni avaz. Tako će se danas nakon podne namaza u Hadži Ali-begovoj džamiji proučiti mevlud i kulturno-vjerski program koji će izvesti ALK@ K 0=@žE )E>ACL @ž=EE K 6H=LEK Povodom rođenja Muhameda a. 7 Č=@EE IL== FH=E= FH=LE IA HKč Sirovine stižu iz Belgije. odnosno predsjedniku lovačke sekcije Oštra Luka” Peji Pejiću s kojima gračanički lovci imaju dugogodišnju saradnju. koja je jesenas pričinila velike štete poljoprivrednicima u naseljima Lukavica.kazao nam je predsjednik SDNRP BPK DervišHadžić. Brijesnica Mala. S. Škahovica. Višegradu i Bratuncu. Soko i Prijeko Brdo. a kupci za brend “Slastičarne Evropa” znaju u cijeloj državi. neće se snimati ni jedna privatna površina i sistem je strogo zaštićen .Uskoro potpisujemo Povelju o demokratskoj upotrebi videonadzora u EU čime se pridružujemo porodici desetak evropskih gradova. . Stojnić) U Goraždu je održana izvještajna skupština Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja BPK Goražde. nabavio je instalirao opremu za fabriku čokolade. Od ukupno 86 odlikovanih pripadnika ARBiH i MUP-a iz Goražda danas u ovom gradu žive 63 porodice. Dizajner Saladin Pašalić i ja smo došli do naziva Čokoladija . na prijedlog Foruma.ChocoLadia. Sredinom prošle godine Zaim Sagdati po prijedlogu prijatelja koji ima sličan biznis u Belgiji. I mada Prijedorčani u šali kažu da se zbog videonadzora “osjećaju kao u kući Jedan od videonadzora na kružnom toku (Foto: D. koji se prema Hidžretskom kalendaru obilježava kao dan rođenja poslanika Muhameda a. tako želimo da i njen produkt. pa su gračanički lovci organizirali više akcija u lov na ovu štetočinu.kaže Sagdati. opštine. nedavno su odstrijelili vepra-kapitalca. Sanskom Mostu. Lov je organizovan je u lovnom području Šemunica gdje su se veprovi namnožili. Babići. među kojim su i London i Đenova. Dakle. naravno uz kalupe i tehniku.s. tako i pakovanjem. Kamere postavljene na 12 lokacija. F=H== PRIJEDOR Na 12 lokacija postavljen videonadzor Lovci Gračanice odstrijelili vepra kapitalca 7žE @E CH=@= = ’Kć= 8AEC >H=J=’ Neće biti nikavih zloupotreba ni snimanja privatnih površina. Obilježavanje rođenja Muahmeda a. kako proizvodom. po posebnim receptima i uz zadovoljavanje standarda kakve imaju proizvodne linije u belgiji ili drugim EU državama . kaže Draško Đenadija )>=I KšEć KIJHEAE =FEJ=?= Trofej poklonili LD „Sava” u Orašju Gračanički lovci iz lovačkih sekcija Gračanica. gradovima -kazao namje Sagdati. Trnovci. A. Lanac poslastičarskih objekata i proizvodnja kolača za trgovine već su uigrani. Ručna izrada čokoladnih pralina Poseban izgled. Abdibegovića. Nakon Zenice. podržao Razvojni program UN (UNDP) ne smije biti nikakvih zloupotreba.prepoznatljivo ime u cijeloj državi. a recepti za obradu su tajni Hadžić: Nerješeno stambeno pitanje Počela sa radom tvornica čokolade u Novom Radakovu da će Goražde ove godine biti grad domaćin tradicionalnog druženja dobitnika najvećih ratnih priznanja iz cijele FBiH za što će biti neophodna podrška kantonalnih iopćinskihvlasti. Al. od čega su 24 branitelja. Č. da bi početkom ove godine iz pogona u Novom Radakovu izašle prve količine proizvoda. Očekujemo da u ovoj godini riješimo njihov status . koji će prisutne vjernike podsjetiti na važnost i značaj ovog datuma u Hidžretskom kalendaru.000 maraka paralelno se realizuje u još tri bh.Ovo nije masovna proizvodnja sa trake. Prvi kupci neobičnih ukrasnih pakovanja ekskluzivnih proizvoda uglavnom su mladi. Nakon toga najavljeno je obraćanje muftije Travničkog magistra Nusreta ef. P. Z.naglašava Đenadija i dodaje da je ovaj projekt kandidovan u cilju materijalnog jačanja policije. a on je uradio dizajn pakovanja. Lovci Gračanice kapitalca su poklonili Lovačkom društvu „Sava” u Orašju.. te oni koji žele primaoca obradovati. namjeravamo da svoje proizvode plasiramoi uSarajevu. na kružnim tokovima i izlazima iz grada. Osim Prijedora projekt videonadzora vrijedan 100. u čemu je najspretniji bio lovac Abas Mušić . potpisnica ove povelje. okus i pakovanje imami sa područja medžlisa. Tako se i kompletan sis- tem za praćenje nalazi u PS Prijedor 1 a sistem će biti dostupan i Odsjeku za saobraćaj i Civilnoj zaštiti u Prijedoru.

Sad. Stojnić) “Dnevnom avazu“. Svi zainteresirani svoju biografiju i broj telefona mogu poslati na e-mail: panorama(avaz.najtiražnijem bh. nakonsusreta s životinjom. Živjeli smo po tuđim i napuštenim kuća. dok je izgradnja krematorija planirana tek u završnoj fazi projekta i najprije će se posvetiti pažnja samoj edukaciji građana. 2ć ?HLA 5FHJ = EIE CH=== EIE?= KšAJ== K @LHEšJA E H=IJHC== šE Dosad su uglavnom samo bijesne lisice mirno i bez straha dolazile u naseljena mjesta Lisicu. a tamo mi živi i bivša supruga s kojom sam se rastao 1996. N. unutrašnjopolitička. drhte bez grijanja. bez krova nad glavom. Stjepan Hajnal (59) i Arif Ismailović (54). . panorama i kultura. ZGONJANIN Sve više gladnih divljih životinja u Donjoj Ljubiji kod Prijedora Amir Spahić. Imamović u dvorištu gdje je vidjela lisicu (Foto: D. Kažu kako zimi prodaju sjemenke. RVI odnos Žepčaka na vrlo visokom nivou . čija je vrijednost više desetina miliona maraka. Lugić) Ako u 21. . Za sada nisu predviđne veće cijene za grobna mjesta. Ma i nije čudo kada po ovoj zimi hodam polubos. jer je čula da samo takve lisice mirno i bez straha i u bilo koje doba dana dolaze u naseljena mjesta. Ovdje živim bez ikakvih naknada. . Odnos gradskih vlasti prema običnom čovjeku u Žepču je na niskom nivou. a živim od crkavice . Bosnu. dnevnom listu. Moguće i ona ista koju je vidjela u svom dvorištu. onda se treba upitati kakva je to država koja dopušta da neko umre u bijedi i neimaštini. od 500 do 1. odnosno Vrbanji. kada je Emsuda primijetila da se nešto neobično zbiva pred njenim kućnim vratima. a od tada nastaje pakao u mom životu. Odmah su došli. 4. nemam ličnih dokumenata. Upravo to godinama nakon završetka rata preživljavajudvojica saboracaiznekadašnje brigade HVO-a. mještanka Donje Ljubije kod Prijedora. Projekat izgradnje Centralnog gradskog groblja u Banjoj Luci. životinju koju je do sada uglavnom viđala na tv ekranima. Ranjen sam dva puta. V. Živio sam i nekako sve do 2004. Alejom velikana i zaslužnih građana sa 254 grobna mjesta. godine. prognanici iz Bosanskog Broda kojima je u tom gradu sve opljačkano i porušeno. 2JHA>= DH=HE I=H=@E ”Dnevni avaz” vas poziva . Jednostavno je zapostavljen i prepušten sam sebi. Nešto se i pokušava na ovom polju uraditi ali je to trenutno sve preskromno. pa svako može ponešto naći za sebe. potreban je honorarni saradnik iz Srebrenice koji će pisati za rubrike crna hronika. naselju u kojem su Bošnjaci i prijeratno i postratno većinsko stanovništvo. Nisam ranjen.kaže Amir Spahić. M. Slomio sam nogu pri bježanju. Posavinu. stoljeću neko bolestan živi bez osnovnih životnih uvjeta. ponijela sa sobom. što bi trebalo da bude dovoljan kapacitet u narednih tridesetak godina Banje Luke. Plaši se da nije bijesna. a do 2017. već da ih je odnijela lisica. Jednu je rastrgala a drugu.kroz suze nam priča Arif objašnjavajući da spava u jakni i da je neki dan završio u Hitnoj zbog bolesti bubrega. Istakao bih kulturna dešavanja. ! ORAŠJE Teška sudbina Stjepana Hajnala i Arifa Ismailovića =>H=LAE @ ILED C=@E E >IE K >HL=HE U Bosanski Brod nemaju se gdje i kome vratiti Nekadašnji borci HVO-a prepušteni bijedi i neimaštini Vrbanja: Izgradnja groblja sa krematorijem (Foto: M.kaže Emsuda kojoj je prije 15-tak dana netragom nestalo nekoliko kokošiju. 7 =IAK 8H>== CH=@A HA=JHE Još se ne zna ko će biti sahranjivan u Aleji velikana Prvi krematorij na području banjalučke regije bit će izgrađen u naselju Vrbanja. S.000. Grad još uvijek nema pravilnik o tome ko će se sahranjivati u aleji velikana i zaslužnih građana. posebno samostanu u Tolisi.F=H== Dnevni avaz. posebno najmlađi. Emsuda Imamović.Ovo je prvi slučaj i sad sam baš oprezna . Sin joj je doslovce oteo onu kokoš nakon čega je pobjegla. Završetak prve faze radova trebao bi omogućiti i prve sahrane do kraja ove godine.Imam kćerku u Americi. iako je stav svih vjerskih zajednica gotovo identičan. subota.Stajala je mirno u dvorištu s kokoškom među zubima. a ljeti slamnate šešire te tako zarade koju marku.200 novih grobnih mjesta. vjeruje da nisu ukradene. Ne sviđa mi se što nam je sport na vrlo niskim granama. februar/velja~a 2012. Vidjela sam je kako pretrčava cestu . TROGRLIĆ Šta mi se (ne)sviđa u Žepču . Centralno gradsko groblje Banja Luka Bez naknada Dvojica zaboravljenih boraca za BiH koji se nemaju kome niti gdje vratiti danas žive u brvnari omotanoj ceradom nedaleko od graničnog prijelaza u Orašju.priča Emsuda i dodaje da je lisica izgledala prilično jadno i mršavo. a uz to se od početka agresije na BiH borio za BiH. više gladan nego sit. Došao sam braniti Orašje. izvodi se u tri faze. zavisno od uređenosti lokacije. Prodaju sjemenke Dodaje da je prije rata nakupio 24 godine radnog staža ida imakćerku izprvog braka. a oni koji budu zadovoljavali uvjete bit će kontaktirani. a izdaju me i noge. RVI. Životare na minus deset stepeni. Nisam se godinama pravo okupao. R. Onako šokirana zvala sam supruga isina. Sviđa mi se što je grad čist i mišljenja sam da je po ovom pitanju svijest i Prikupljaju granje za grijanje Hajnal i Ismailović najviše pomoći dobiju od katoličke crkve bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost i od srca im se zahvaljuju. ali ga ona ne pomaže. . Na meti očito gladne lisice bile su Emsudine kokoši.Branio sam Hrvatsku. traljavih cipela – kazuje Hajnal.U Žepču mladi nemaju gotovo nikakve perspektive. a sve zdravstvene pretrage moram platiti kao i lijekove. u sastavu Centralnog gradskog groblja sa preko 4.ba. Uvijek se nešto organizuje i radi na polju kulture. godine kada mi je umrla druga žena. Udavi me astma. osluškujući kroz rupe između dasaka brvnare zvuk sjeverca koji para uši gostiju u njihovom „domu“. Ag. Bolest me tuče sa svih strana. vidjela je uživo u svom dvorištu u koje se štetočina doslovce “ušetala”u sred bijela dana. godine i kompletno završen projekt. Hajnal i Ismailović: Životare na minusima Kad je “zakuhalo” u našoj zemlji došao sam je braniti jer sam imao dug prema Bosni.

stručnog vodiča i najam konja. . NALO Komemoracija u KŠC povodom četvrte godišnjice od mučkog ubistva *A . blizini i ženesu se razbježale. Saletović) Stipendisti potpisali ugovore Ivana Bilić. av. =D=A K .Prva granata pala je u Prema njenim riječima.000 kilometara vodovodnih cijevi proizvodnju i distribuciju vode u ViK-u. To je dovođenje vode do Rakovice i Dobroševića. J. Velika je stvar što se Denisa sjećaju i njegovi drugovi . njegove školske kolege još jednom su potvrdile da ga neće zaboraviti. Vremenski uvjeti ne predstavljaju nikakvu smetnju. gdje ima najviše oštećenja. sjeća ga se kao uvijek nasmijanog i veselog mladića. a ne da. i to u užem dijelu grada.Imao je najtopliji pogled. Dio kredita koji ćemo dobiti od Evropske banke u iznosu od 30 miliona eura usmjerit ćemo i za sanaciju vodovodne mreže. Godišnjica masakra na Dobrinji =>LKFAJAHAžA FJHA>EE= Noćne redukcije vode ostat će na snazi sve dok cijevi ne budu zamijenjene. Ove godine ugovore u stipendiranju potpisalo je pet studenata koji će deset mjeseci dobivati po 100 KM. Kadrić) AEHKE@==IFHC==K IEAK>EAEDIKCH=đ== Minobacačke granate iz Lukavice ubile devet.kazao je Salhudin Bakal. Na. Iz okolnih zgrada Te me slike i danas progapokupile smo se kako bismo njaju . Otad je vrijeme za mene stalo. odnosno smanjivat će se nivo pritiska vode. . nego životarim. ovo je stara priča jer svi znaju kakve cijevi imamo. trampile robu jer su naše poTragediju na Dobrinji s rodice bile željne povrća . danas će biti obilježena 18.rekla nam je Ana Mrnjavac.kažu u Kantonu. u našim srcima . Valjda Tendžera. A. evidentno je.se da je krvi bilo po cijelom na prisjećajući se tog kob. Zbog ovakve situacije najviše ispaštaju građani. dok će 22 učenika dobiti finansijsku potporu od 500 KM. To nije ništa novo. Josip”. međutim. a ne u hladnim Spahić.Sjećam se da je dan bio oko i dobila geler u glavu. potrebno je u narednih deset godina izdvajati 10 miliona eura na godišnjem nivou .binja. Na. . Prisjeća ra Vrabac. u prostoru idealnom za ovu vrstu rekreacije. a zbog neulaganja u obnovu dotrajalih i šupljih cijevi svaka druga kap vode izgubi se od izvorišta do česmi u gradskim i padinskim naseljima! Prema podacima iz “Vodovoda i kanalizacije” (ViK). ja znam kada sam izgubila . Denisova majka Ana ni jučer nije mogla sakriti suze pričajući o sinu koji je mučki ubijen u tramvaju kod Tehničke škole 5.Drenko Milojević.priča Milojević. problem će ostati za stanare na višim spratovima . a svaki dan za mene je težak.=AJEćE= Užitak je potpun i po snijegu . I=H=ALIE =J VODOVOD Zbog loših cijevi svaka druga kap izgubi se u sistemu Vrabac je tog dana izgubila oko (Foto: M.kažu iz agencije. Poražavajući su i podaci ViK-a da zbog lošeg poslovanja ove kompanije već 30 Zbog neodržavanja mreže česti su kvarovi (Foto: Arhiv “Avaza”) U KS položeno 1. druga . odnosno od Dolac-Malte do Bačaršije. prema našim procjenama. rukovodilac Službe za Sarajevski vodovodni sistem datira još iz davne 1461. čije se prostorije nalaze u ulici Zelenih beretki. masakar se dogodio 24. sve više naselja suočavati s redukcijama i nestašicama pitke vode. Mirsad Spahić. Cijena izleta je 30 KM po osobi i uključuje prijevoz. ubijeno devet. godišnjica otkako je od tri minobacačke granate. a znam da je govorio da bi volio studirati elektrotehniku . godine. a okupljanje na mjestu ubistva u ponedjeljak u 12 sati. subota. Oni koji imaju hidrofore imat će vode. ispaljene s agresorskih položaja u Lukavici." Dnevni avaz. građani će u noćnim satima imati redukcije. pala je osim porodica i prijatelja. Četiri godine prošle su od mučkog ubistva Denisa Mrnjavca.Za sada Kanton ima dva prioritetna projekta. vidno uznemire. Osman HebiNovi Grad. A. bio je izuzetno inteligentan. 4. Ture se organiziraju u pratnji stručnog vodiča koji će vam nastojatidočarati ljepotujahanjana najbolji način.AEI= A IL=E @= JAž= E >= Studentima i učenicima uručene stipendije iz Fonda “Denis Mrnjavac” vam ujutro dijete s ruksakom ode u školu i da se ne vrati kući.kazala nam je Bilić. A. Sveta misa i posjeta Denisovom grobu u Lepenici bit će u nedjelju u 11 sati.parku.Nakon deset minuta vratile gusta 1994. druženje i anegdote naših vodiča predstavljat će pravu poslasticu za sve naše goste. za šta se novac osigurava od vodnih Bakal: Stara priča naknada. Selma godila u ljeto. Iako je situacija alarmantna. nog dana kada je ranjena. februara 2008. februar/velja~a 2012. granata ju je ubila. lijep i sunčan.Njegova klupa jeste Iz Turističke zajednice KS preporučuju Turistička zajednica Kantona Sarajevo ovog vikenda građanima preporučuje zimsko jahanje na Faletićima.Strašno je i pomisliti da Prikazane Denisove slike iz djetinjstva (Foto: S. jer više ne živim.Nije mi jasno zašto vlast Mustagrudić.što su u cekere počele trpati lježju u parku iza zgrade. brašna. kada na spomen-obi. u kantonalnom budžetu ima veoma malo novca za obnovu mreže. Uz Denisove slike iz djetinjstva i čitanje poezije. A. Nakon što Dobrinji imamo samo se napila. prazna.Dok ne bude urađena rekonstrukcija mreže u ovom dijelu grada. gdje je jučer održana komemorativna sjednica i uručene stipendije Fondacije “Denis Mrnjavac”. Enver .su se da pokupe robu i taman nas. kaže Bakal godina nije izdvajan novac za kupovinu novih cijevi.ističe Vrabac. zbog čega će se. . . . a u organizaciji turističkeagencije “Inside”. bović. ono što nisu prodale. a užitak je potpun i po snijegu . Kako bi se smanjili gubici u mreži.prozora je posmatrao i priča stanarka te ulice Nezi. ali je on i dalje u našem razredu. bolan i mučan. Muškija Priignorira da se tragedija do. Aiša Šito i Jadranka februarskim danima. . Denisova školska drugarica.Za sve ljubitelje konja i prirode organiziramo izlete jahanja u Faletićima. godine. a posebno se ŽAE IJK@EH=JE AAJHJADEK sjećam naše ekskurzije u Italiju. a ranjeno 16 naših Milojević pokazuje mjesto tragedije sugrađana. svega 30 posto vode zahvaćene uz pomoć pumpi distribuira se do krajnjeg potrošača. Prirodni ambijent. Mi smo sada uglavnom na drugoj godini fakulteta. godine.napisao je neko od njih. Emin Kolar. Grada i Općine da Baličevac. učenika Katoličkog školskog centra “Sv. daleko od gradske buke i svakodnevice. Žene iz Buča Nikada neću zaboraviti ni Potoka donijele su zelen u sliku lijepe djevojke koja je naš kraj jer su znale da mi na tražila čašu vode. cvijeće polažu i delegacije Tog dana su ubijeni SeiKantona. a ranile 16 Sarajlija Polaganjem cvijeća na mjestu masakra u ulici Oslobodilaca Sarajeva do broja osam na Dobrinji.

Kao jedan od najozbiljnijih kupaca spominje se najveća svjetska grupacija u proizvodnji čelika.53% w 1. Presudom Kantonalnog suda u Tuzli pravo na izlučenje imovine dobiva Općina Čelić.>EEI Dnevni avaz. kazao Topču skim ministrom ekonomije Valdemarom Pavlakom (Waldemar Pawlak) o privatizaciji LOT-a te da se ubrzo namjerava sastati s poljskim zvaničnicima kako bi procijenili prodaju. godine bili zainteresirani za smederevsku željezaru. prenose mediji. Nakon što je američki “US Steel” vratio srbijanskoj vladi “Željezaru” u Smederevu. Ranije se špekuliralo da su za kupovinu zainteresirani “Air France”i“Air China”. S tim u vezi održana je i vanredna sjednica Općin- Okončan 12-godišnji sudski proces nim povjeriocima da. ali je Mital bio spreman da plati 23 miliona.59 SASX-10 1.35 KM). a na osnovu ranijeg zahtjeva poljske vlade da taj proces bude ubrzan. od 8. Najveći porast vrijednosti zabilježile su dionice HT-a. E.096 KM promet je ostvaren dionicama “Bosnalijeka”.400 radnih mjesta. # PRIVATIZACIJA Ubrzane aktivnosti za kupovinu Turska nacionalna aviokompanija “Turkish Airlines”(THY) ubrzala je studije za eventualno preuzimanje poljskog avioprijevoznika “LOT Polish Airlines”.373. broj radnih mjesta je smanjen za 400. Na kraju je država Srbija kupila kompaniju za jedan dolar uz preuzimanje dugova i zadržavanje 5. Nadamo se da će ovaj proces biti koristan za obje strane kazao je Topču. U problemima je od 2008.858 KM Nadamo se da će ovaj proces biti koristan za obje strane. prenose turski mediji. po kursu od 3. i dostigle su cijenu od 9. po kursu od 19. 4. procijenili smo da bi LOT bio profitabilna opcija. LOT.navode u Smederevu.47 KM. a “US Steel” je u decembru direktno ponudio prodaju Lakšmiju Mitalu (Lakshmi Mittal).77 Sudski proces koji se vodio 12 godina u vezi s Fabrikom za preradu voća i povrća u stečaju “Frigos” Čelić.31% 948. Poljska vlada u maju prošle godine obećala je da će privatizacija biti završena za 12 mjeseci.. lista B.35 KM). Indijci su još 2003.108. 300 sezonskih radnika i 5. jedna od najstarijih aviokompanija.24% 826. 7 ’.35 KM). po kursu od 7. od 4. Pregovori su prekinuti Nakon što su se Amerikanci povukli oko Nove godine. Na Banjalučkoj berzi ostvaren je promet od 300. nakon što su Amerikanci ponudili “najnižu cijenu” od 200 miliona dolara. treba uputiti poziv svim potencijalnim ulagačima i stečaj- tak da je u njoj bilo angžirano 150 stalno zaposlenih. po prosječnoj cijeni od 9. po prosječnoj cijeni od 1.507.096. Na kotaciji fondova najveći promet ostvaren je dionicama ZIF-a “BIG investiciona grupa” (6. na kojoj je zaključeno da ova općina. Promet od 300. A. koji ima proizvodni pogon u Zenici te rudnik u ’EJJ=’ =EJAHAIEH= = IA@AHALIK žAA=HK Ljubiji kod Prijedora.858. osnovana je 1929. Podsjećajući na “Turkishovo” širenje izvan Turske. Dž.67 posto.20 SASX-30 0.472. Finansijski problemi kompaniju su primorali na mjere štednje.88 KM. “Arcelor Mittal”. .18 w w Na jučerašnjem trgovanju na Sarajevskoj berzi ostvaren je ukupan promet od 220.Indijsko-britanski “Arcelor Mittal” i dalje spada u najozbiljnije igrače za kupovinu smederevske željezare . odmah su počeli pregovori o ponovnoj prodaji giganta. dok je najveći dnevni pad registrirao ZIF “Euro-fond”. subota. najveći promet ostvaren je akcijama “Telekoma Srpske” (65.HECIK’ =AH=L=K FHAKJE FHEL@K liona maraka. a zvaničnici ove zemlje su stava da je privatizacija jedina šansa da kompanija opstane na tžištu. a 2010.19% w 819. On dodaje da će presuda omogućiti kvalitetniji iskorak ka novom pokretanju proizvodnje. mediji navode da je ovaj avioprijevoznik bio zainteresiran za srbijanski “JAT Airways”. Među zatvorenim investicionim fondovima najveći promet je ostvaren akcijama ZIF-a “Euroinvestment fond” (19.71KM. osim novca. On je kazao da je u decembru razgovarao s polj- ’6KHEID )EHEAI’ FHAKE= FIE 6 =?E== =LEšA JHCL= ’6AA=’ VRIJEDNOST INDEKSA BIFX 0. Proteklih skoro deceniju i po u krugu “Frigosa” pričinjena je znatna materijalna šteta. . februar/velja~a 2012.40 KM. kada je pretrpjela 262 miliona dolara gubitka i kada je bila na rubu bankrota. radi pokretanja proizvodnje.Nakon naše studije. mogu ulagati u ponovno pokretanje proizvodnje u fabrici.655.000 kooperanata. O značaju fabrike za ovaj kraj govori poda- ”Željezara” Smederevo: Pregovori o prodaji ”Frigos”: Šteta od oko 20 miliona Nakon što je završen stečajni maraton. . Na kotaciji kompanija ’-KHB@’ HACEIJHEH= =LAćE @ALE F=@ Trgovina od 220. Izjavioje topredsjednikuprave “Turkish Airlinesa” Hamdi Topču (Topcu).55 KM.83 0.40 KM). ali i da trenutno ima 49 posto udjela u “BH Airlinesu”. Na primarnom slobodnom tržištu najveći promet ostvaren je dionicama “BH Telecoma” (15. koji je svojim američkim vlasnicima svakog mjeseca donosio milionsku štetu.06 KM. napokon je okončan.760. potrebne i dobre ideje za pokretanje fabrike.15% w 1. za šta su.43 KM. koliko su Amerikanci platili tu državnu željezaru u stečaju.65 KM. čime je dostignuta cijena od 1. Dž. ako to žele.43 posto. Na službenom berzanskom tržištu. Amerikanci su tada tražili ukupno 300 miliona dolara. BIRS FIRS VRIJEDNOST INDEKSA 1. načelnik Čelića Sead Muminović kaže da je neradom fabrike nastala šteta od oko 20 mi- skog vijeća.65 KM.

000 maraka. .Po nastupanju pravosnažnosti presude i ukoliko Cvijetić-Koldžo bude izrečena kazna zatvora u trajanju dužem od tri mjeseca. godine kod Svjetlane Zukić primijenila takozvanu epiduralnu analgeziju kako bi joj omogućila bezbolan porođaj. oktobra prošle godine. On je upozorenje i opomena.navodi se u saopćenju. Ta. otkad je policija u generalnom štrajku. KCUS je i 23. fe bruara u Majevičkoj ulici u Banjoj Luci na osnovu naredbe Osnovnog suda Banja Luka. što je i učinjeno . dječaku kojem je tragična sudbina odredila da mladi život okonča na željezničkim šinama. Automobil osječkih registarskih tablica ukraden je ispred njegove porodične kuće u ovom selu. kada je i pozvao policiju. V. . oca Ermina su pridržavali Nakon subotnje krađe službenog “passata” Vlade Posavskog kantona koji je koristio ministar poljoprivrede. nakončegasu okrađiskupocjenog automobila. februar/velja~a 2012.Brkić. iz Domaljevca. avgusta 2007. saopćeno je jučer iz ovog tužilaštva. K.Ač= IA >C A@A šA ?AA >=?E F@ L Din Kumalić s ocem. sanski poduzetnik koji je Dina neizmjerno volio. Ovo je osma krađa automobila od 3.000 maraka. šest mjeseci zatvora. s tim da se Cvijetić-Koldžo odredi obavljanje poslova ljekara specijaliste anesteziologa uz superviziju drugog ljekara. Iza dječaka nije ostalo oproštajno pismo niti bilo kakva poruka. V.000 maraka. majkom i braćom živio u Mutencu kod Bazela Dječak ukopan u Tomini. Zukić je otpuštena na kućno liječenje. dječakov tabut preuzeli su njegov stariji brat Jasmin Kumalić s ocem Erminom i bratom Elvirom.Tihi jecaj Ermina Kumalića i grčeviti zagrljaj sa sinovima potresao je prisutne. Imaju kuću u Švicarskoj i svi su zaposleni. saopćeno je iz Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS). rodnom mjestu njegovog oca Ermina dječakove odluke je loša ocjena u školi.. 4.JHE?=FHAAšJA= =@HKCH=@AIJ Amila Cvijetić-Koldžo obavljat će poslove uz superviziju drugog ljekara Nakon što je prvostepenom presudom Kantonalnog suda u Sarajevu doktorica Amila Cvijetić-Koldžo osuđena na tri godine i šest mjeseci zatvora zbog krivičnog djela protiv zdravlja ljudi. Ermin Kumalić je u policijskoj stanici prepoznao školsku torbu sina. međutim. Bio je voljen i mažen i tim prije je šok zbog njegovog užasnog kraja još veći. u ovom kantonu u noći između srijede i četvrtka ukraden je još jedan automobil iste marke. Saopćenje iz KCUS-a Obustava postupka . te Naumom Golićem i Mirjanom Jočić. obavijestili Graničnupoliciju BiH. Golić i Jočić uhapšeni su u akciji policije RS “Kubikus” u okviru sprečavanja ilegalnog kockanja. januara u švicarskom gradiću Mutenc kod Bazela. adoktorica je u više navrata liječila pacijenticu u njenom stanu. održana je vanredna sjednica Kolegija generalnog direktora. gdje su prisutni pridržavali očajnog dječakovog oca. godine. osumnjičenim za organiziranje nedozvoljenih igara na sreću. Za njim je bila raspisana centralna potjernici zbog teške krađe.Draga braćo. te je u vrijeme dežurstva primala na Klinici radi davanja takozvane krvne zakrpe. Nekoliko imama proučilo je dovu Dinu Kumaliću. a Jočić. Prema informacijama koje smo dobili. Inspektori oraške Policijske uprave obavili su uviđaj. nakon čega mu je pozlilo Navodni razlog strašne Nošen na rukama Nakon što je klanjana dženaza.000 maraka. koji imaju još dvojicu starijih sinova. mezimca Ermina i Have Kumalić. Otac je vozač autobusa. nakon što je podignuta optužnica protiv Cv- Bio voljen Ovaj tihi i povučeni 14-godišnjak. Dedić) Dnevni avaz. kako smo saznali. godine. M. Tragičan kraj najmlađeg Erminovog sina preko noći je iz temelja promijenio njihov do tada sretan život. Roditelji su nekoliko sati kasnije od policije saznali za užasnu vijest. Am. a posljednje počivalište nađe u rodnom mjestu svoga oca. ?H= DHE= SANSKI MOST Dženaza 14-godišnjaku nastradalom u Švicarskoj Cvijetić-Koldžo: Osuđena na tri i po godine zatvora . ijetić-Koldžo pokrenuo postupak otkaza ugovora o radu. iako je morala biti zadržana u bolnici duže od24sata. osumnjičenima za zloupotrebu službenog položaja ili ovlaštenja u poma- HC=E=JHE EC=H= = IHAćK FHE=E HELE?K ganju.Sporazumima je predviđeno da Brkiću bude izrečena kazna zatvora u trajanju od šest mjeseci i oduzeta imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog djela u ukupnom iznosu od 500. KCUS će donijeti prestanak ugovora o radu kako je propisano zakonom . godine. DEDIĆ Damir Jakovljević (19) iz Banje Luke uhapšen je 2. vlasništvo 26-godišnjeg Josipa V. koja je bila inspektor Republičke uprave RS za igre na sreću. S. Porodica Kumalić živjela je bez problema u skoro idiličnim uvjetima. Amila Cvijetić-Koldžo je sredinom jula 2007. Tužilaštvo je predložilo i da se osumnjičenima ukine Epilog akcije “Kubikus” u Banjoj Luci mjera pritvora. a na nama je da razumijemo i prihvatimo te zamolimo Allaha. obratili smo se Sindikatu KCUS-a. te pet skupocjenih automobila. “passata” vlasnik je uočio u četvrtak oko šest sati ujutro. Plakao je neutješno i Erminov brat Habib. septembra 2008. Na trijemu tominske džamije jučer je u tišini postavljen tabut s tijelom nesretnog dječaka. godine. ovaj slučaj velik je sam za sebe. 7D=FšA F FJAHE?E Specijalno tužilaštvo RS zaključilo je sporazume o priznanju krivice s Darijom Brkićem. Goliću je predviđena kazna zatvora u trajanju od četiri mjeseca i oduzimanje imovinske koristi u ukupnom iznosu od 6. S. došlo je do probijanja dure. Zbog takvog liječenja Zukić je preminula 17. U selu Tomina kod Sanskog Mosta jučer je nakon džuma-namaza pred velikim brojem mještana i rodbine klanjana dženaza 14-godišnjem Dinu Kumaliću koji je smrtno stradao 30.Poštujući obavezu konsultacije. čija je vrednost oko 400. da se smiluje ovom našem merhumu . Krađu 7H=@A ’F=II=J’ EIFHA@ KćA Posavski kanton Din Kumalić: Tragično prekinuta mladost kako sabur treba pomoći porodici tragično nastradalog dječaka. T. Podsjećamo. a u vezi sa nesavjesnim liječenjem porodilje Svjetlane Zukić koja je umrla u 2007. subota. dž. vodoprivrede i šumarstva Mato Brkić. dječak se bacio pod voz koji je jurio velikom brzinom prema Bazelu i na mjestu ostao mrtav. ali to niko ne može potvrditi. proizvedenog 2004.rekao je lokalni imam i dodao Potresno: Jasmin je redao daske.saopćeno je iz ove ustanove. a stariji sin Jasmin je vozač tramvaja. Moguć otkaz Amila Cvijetić-Koldžo je odlukom Kolegija s Klinike za ginekologiju i akušerstvo premještena na Kliniku za anesteziju i reanimaciju.susjedne policije u oba entiteta te policiju Brčko Distrikta. premanavodima optužnice. . nije volio poraze i znao se naljutiti i kad izgubi igricu na računaru. Tabut je nošen na rukama brojnih prijateljai rodbinedo mezara. w . u kojoj je uhapšeno više od deset osoba i oduzeto 270. š.$ Rodbina i prijatelji u haremu tominske džamije pred tabutom (Foto: M. Sindikat je dao mišljenje da se obustavi postupak otkaza ugovora o radu do pravosnažnog okončanja sudskog postupka. gdje će obavljati poslove uz superviziju drugog ljekara. majka radi u tvornicilijekova.

Karl Randolf Stern ro|en je i nastanjen u Va{ingtonu. on se dva puta ranio u podru~ju grudnog ko{a. Javnost je {okirana ~injenicom da je ameri~ki turista. To je pokazala obdukcija koju je ju~er obavio vje{tak medicinske struke dr. Trogrli}) Ozren Mrgud (49) iz Lakta{a ju~er je saslu{an u banjalu~koj policiji i uz izvje{taj o po~injenom krivi~nom djelu kra|e bit }e predat Ukrao suho meso iz supermarketa Hap{enje u Lakta{ima nadle`nom tu`ila{tvu. Ku}e bra}e Matuzovi} u Donjoj Mahali (Foto: T. Optu`nicu je podigao kantonalni tu`ilac Sanin Am. nice u Ora{ju. Sarajevski sud potvrdio optu`nicu Izvr{en pretres Detalj s uvi|aja na sarajevskoj Ba{~ar{iji Obdukcija je potvrdila sumnje u samoubistvo. koji je i sam dr`avljanin Nje- U Lukavcu su uhap{ene dvije osobe kod kojih je prona|en 21 paketi} marihuane i takozvani d`oint.Ja ne vjerujem da se on ubio! To mi je nelogi~no. . a ku}i dolaze povremeno. subota. Klark jeste bio povu~en i ~udan ~ovjek. T. Ta. a u Ameriku se namjeravao vratiti idu}eg L. navodno. . T. na {to su ukazivali i odre|eni tragovi prona|eni jo{ na samom po~etku istrage.crna hronika Dnevni avaz. Klark Stern prona|en je s no`em u grudnom ko{u u dvori{tu ku}e u kojoj je `ivio kao turista u unajmljenoj sobi. godine potpisao la`no rje{enje kojim Op}ina Stari Grad Muneveri Hasan. . Bra}a Matuzovi} ve} godinama rade u Austriji. a pored njega sam na{ao jo{ dva probna ubodna mjesta. Uhap{eni su A. Amerikanac se ubio iz tre}eg poku{aja. Ne znamo motive koji su naveli po~inioca na izvr{enje krivi~nog djela o{te}enja tu|e stvari . Iako je u prvi mah izgledalo kao da je Sterna presrela i ubila nepoznata osoba. . 4. B. Mithata Meki}a te dr`avljanke Bolivije Marije Salas-Kortez (Cortez). U selu Donja Mahala kod Ora{ja provaljeno je u porodi~ne ku}e bra}e Matuzovi}. kod kojeg je prona|eno 17 paketi}a i d`oint. On je 24. nije pro{lo kroz protokol. po~inio je samoubistvo. Hamza @ujo. K. optu`en da je u maju 2007. odnesen skupocjeni TV prijemnik. koji je uza sebe imao ~etiri paketi}a marihuane. a policija nastavlja rad na spre~avanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga. a u Sarajevo je do{ao krajem oktobra pro{le godine kao turista. dodjeljuje na kori{tenje parcelu u ulici Mustaj-pa{in mejdan. Naime. K. sada vi{e nema dileme. odlu~io da se ubije nekoliko dana prije povratka u Va{ington.Svi nalazi ukazuju da se ~ovjek sam ubio. kazao je doktor Hamza @ujo Okon~an nalaz Poturovi}: Potpisao rje{enje Turkovi}: Otvorio ljetnu ba{tu Ameri~ki dr`avljanin pod imenom Klark Randolf Stern (54) (Clark Randolph Stern). {to je za njih. Saznali smo da je iz jedne od oplja~kanih ku}a. saop}eno je iz Ministarstva unutra{njih poslova Tuzlanskog kantona. i H. Mi smo se upoznali prije tri mjeseca i lijepo se dru`ili.U ku}e mog kom{ije Krunoslava i njegovog brata Marijana lopovi su provalili u no}i jer se u selu oko pono}i gasi uli~na rasvjeta. . Svrha dodjeljivanja parcele je postavljanje ljetne ba{te koja je bila vlasni{tvo Zijada Turkovi}a. Klark je pijanista. Motivi njegovog samoubistva nikome nisu poznati. Dok se vlasnici ne vrate iz inozemstva. Materija u paketi}ima poslana je na vje{ta~enje. Marija Toli}a. Rje{enje koje je potpisao Poturovi} Potpisao rje{enje Klark Stern: U obilasku Trebevi}a Derbasani: Ne mogu vjerovati da je to uradio vu. godine pretresena Turkovi}eva ku}a zbog sumnje da je vo|a zlo~ina~ke organizacije te da je naredio ubistva Vernera Ajdarija. tereti za krivi~no djelo krivotvorenja slu`bene isprave. @ujo. Tokom na{e posjete uvi|aj su obavljali inspektori ora{ke Policijske uprave. koji je u srijedu oko 14 sati prona|en mrtav u dvori{tu ku}e u ulici Kra~ule na broju 12 na sarajevskoj Ba{~ar{iji. januara iz supermarketa u Lakta{ima ukrao suhomesnate proizvode u vrijednosti V. Jako mi ga je `ao govori nam Derbasani. Ubodni kanal vodi ta~no u srce. nakon provedenih skoro tri mjeseca u Saraje- ma~ke. Boguni}. (23). ~etvrtka. sestri Zijada Turkovi}a. Turkovi}eva ljetna ba{ta kasnije je uklonjena. Odmah smo pozvali policiju i ubrzo smo otkrili da je provaljeno i u ku}u njegovog brata Krunoslava. koja Provaljeno u ku}e bra}e Matuzovi} se nalazi u istom dvori{tu ka`e nam kom{ija pokradene bra}e Marko Evi}. od oko 190 maraka. naime. Tarik Poturovi} dao parcelu sestri Zijada Turkovi}a Vo|a zlo~ina~ke organizacije otvorio ljetnu ba{tu Op}inski sud Sarajevo potvrdio je optu`nicu Kantonalnog tu`ila{tva kojom se Tarik Poturovi} (62). ovdje `ivi i radi kao turisti~ki vodi~. koriste}i godi{nje odmore.Tragamo za po~iniocem koji je polupao stakla na prozorima lova~ke ku}e i betonskom kockom o{tetio ulazna vrata objekta koja je ga|ao. Prema rije~ima Derbasanija. kako saznajemo. Sporno rje{enje je prona|ano i ~itav slu~aj otkriven kada je po nalogu Tu`ila{tva BiH u septembru 2010. Prona|en 21 paketi} marihuane Demolirana lova~ka ku}a Dileri privedeni u Tuzli (19). Bio razveden Poturovi} je. prije nego {to je no`em pogodio pravo u srce. ^. O ovom doga|aju obavije{ten je kantonalni tu`ilac. kako nam je kazao. ostat }e nepoznato {ta su lopovi ukrali iz njihovih ku}a. uz {trajk policije. 17 ISTRAGA Obdukcijom rasvijetljene okolnosti smrti Karla Sterna Amerikanac se ubio iz tre}eg poku{aja Ubodni kanal no`a vodi ta~no u srce. Sternov jedini prijatelj bio je Ibrahim Derbasani. ali ne mogu zamisliti da je to uradio. nesporno je utvrdio da je na rje{enju Poturovi}ev potpis. Primijetili smo otvorena balkonska vrata na Marijanovoj ku}i i znali smo da je rije~ o provali.kazao nam je dr. Pri~ao mi je da je bio razveden i da je veoma nesretan ~ovjek. S. Donja Mahala kod Ora{ja X Nepoznati vandal uni{tio je imovinu lova~ke sekcije Kostr~ koja djeluje u sklopu lova~kog udru`enja „Sava“ iz Ora{ja. a pored njega sam na{ao jo{ dva probna ubodna mjesta .kratko su kazali iz Policijske staTa. prava pogodnost. februar/velja~a 2012. a vje{tak grafolog. {to su provalnici o~igledno znali. Derbasani je u Sarajevu ve} 11 godina i. Predsjednik ove sekcije ju~er je obavijestio lokalnu policiju da je nepoznati vandal polupao stakla i uni{tio imovinu sekcije. D. biv{i {ef Slu`be za komunalne poslove i investicije Op}ine Stari Grad u Sarajevu.

Fax. i 7.potvrda o radnom iskustvu (isklju~ivo za kandidata pod red. Izabrani kandidati }e biti du`ni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije stupanja u radni odnos. I i II trebaju ispunjavati. donio je Odluke broj 01-35-184-1-1/12 i 01-35-185-1-1/12 o raspisivanju Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina THE UNA .soc.dokaz o stru~noj spremi (ovjerena kopija diplome) .cent. Vi{a {kola za socijalne radnike . kandidati pod rednim br.e-mail. pripravnik. 1) . Dnevni avaz oglasi Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine UNSKO-SANSKI KANTON OP]INA BIHA] JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BIHA] Na osnovu ~lana 35.1 (jedan) izvr{ilac na odre|eno vrijeme uz zasnivanje radnog odnosa Pored op}ih uvjeta predvi|enih Zakonom o radu („Sl. 1) . broj 43/99. 32/00 i 29/03) koje kandidati pod rednim br.18 Subota.1 godina radnog iskustva . sa kra}om biografijom.Poznavanje rada na ra~unaru . 2012.NE OTVARAJ“ Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. br. +387 37 229 712 Ulica Fra Joze Valenti}a br. Konkurs za prijem u radni odnos za poziciju I i II ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja. soc.ovjerenu kopiju (isklju~ivo za kandidata pod red. na sjednici odr`anoj dana 23.1 (jedan) izvr{ilac na neodre|eno vrijeme II. 4. ulica Fra Joze Valenti}a 3. i to: . a u vezi sa ~lanom 6. Pravilnika o radu JU Centar za socijalni rad Biha}. br.uvjerenje o polo`enom stru~nom upravnom ispitu . godine. kandidat pod rednim br. Prijave dostaviti na adresu: JU Centar za socijalni rad Biha}. +387 37 229 710 . I i II du`ni su dostaviti dokaze o ispunjavanju op}ih uvjeta. Tel.najkool. radnik (V[S) . Pravila JU Centar socijalni rad Biha}.uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 6 mjeseci). 01. novine FBiH“. 3.SANA CANTON BIHAC MUNICIPALITY PI WELFARE CENTER OF BIHAC Uz prijavu na konkurs. Upravni odbor JU Centar za socijalni rad Biha}.net. 1 treba da ispunjava i sljede}e posebne uvjete: . radnik (VSS) . kao i ispunjavanju posebnih uvjeta. sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS .rad@bih.com . dipl. ID 4263005840002 web adresa: csrbihac. soc.ba KONKURSA za popunjavanje upra`njenog radnog mjesta i prijem pripravnika u JU Centar za socijalni rad Biha} I.Polo`en stru~ni upravni ispit Ostali posebni uvjeti koje moraju ispunjavati oba kandidata su: .certifikat o osposobljenosti za rad na ra~unaru (ovjerena kopija) . februar/velja~a 2012..V[S/VI stepen slo`enosti zanimanja.

potvrdila nam je doktorica Izeta Kurbašić. koja je jedva disala. L. koja je jedva davala znakove života. odmah su se našli na licu mjesta i započeli s intervencijom. ukrali 269. Požar je ubrzo lokaliziran. Preduzeće “Selming” osnovano je 1989. godine i bavi se izvođenjem završnih radova u građevinarstvu te trgovinomi ugostiteljstvom. iškolovala. Iz oba vatrogasna društva u Vitezu još jedanput su apelirali na građane da redovno kontroliraju i čiste dimnjake na stambenim objektima. Zgrada na Aneksu: Ušli kroz prozor (Foto: S. Identičan slučaj desio se i sredinom ja- Ljepoja Novak (41) iz Ljubije kod Prijedora uhapšen je zbog sumnje da je počinio krivično djelo krađa. jošnisu pohapšeni.000 maraka. Č.?H= DHE= Dnevni avaz. Nakon saslušanja Ljepoja. utvrdilo porijeklo ukradenog novca. Župnik je prijavio da je kradljivac ušao u unutrašnjost crkve i nasilno otvorio crkvene kase.kazao je Pašić. ostala je siroče nakon golgote koju je preživjela za vrijeme Drugog svjetskog rata. 4. Vida. ukrao nekoliko mesinganih ploča s imenima poginulih boraca iz Narodnooslobodilačkog rata. Saletović) Pašić: Imala je težak život nuara. vlč. Na nekoliko stanova u zgradi pričinjena je manja materijalna šteta. nakon čega je obavljen uviđaj. Neslužbeno saznajemo da je župnik Župe sv. kada je u polusvjesnom stanju iz stana na Moj- mulu spašen 70-godišnji Ahmed Pinić. Josip Senjak policiju o 7H=  E ?HLA krađi novca obavijestio u četvrtak popodne. . Nevenki sam pomagao koliko sam mogao . probušivši rupu u zidu. alarmirana je Nevenkina komšinica Enisa Halilović. tvrdi komšija Rifet Pašić Vatrogasni dom u Ljubiji (Foto: D. kako bi se izbjegle ovakve vrste požara. koji je policiji odranije poznat po sličnim krivičnim djelima. saopćeno je iz Kantonalnog MUP-a u Orašju.Firma ima 14 stalno zaposlenih rad- nika. sve su češći slučajevi da policija i vatrogasci spašavaju usamljene starije osobe. Prema izjavi vlč. Vatrogasci. Ova firma je bila angažirana na sanaciji glavnog ulaznog hola u zgradu Fabrike duhana Sarajevo kao i na mnogim radovimana naplatnim kućicama u Visokom i Podlugovima.Nevenka mi je ispričala da je preživjela logor Jasenovac i da ju je tamo usvojila izvjesna neudata Ankica Pašalić. ' SARAJEVO Dramatična intervencija u naselju Aneks 8=JHC=I?E K FIA@E č=I IF=IEE EACK IJ=HE?K Opće bolnice “Prim. čiji su vatrogasci kroz prozor stana ušli u dom starice.U pogledu krivičnog djela teške krađe nadležni kantonalni tužilac u saradnji s MUP-om Kantona Sarajevo vrši određeneradnje usvrhu otkrivanja počinioca. Teško stanje Kovačević je primljena na Odjel intenzivne njege Zarobljeni u stanu Njena prijateljica Enisa Halilović potvrdila je da je Ankica usvojila Nevenku te nam ispričala da joj je ona često znala tužnim glasom kazati “e. dosadašnji rezultati istrage ne ukazuju na konkretnu osobu kao počinioca ovog krivičnog djela . Nepoznata osoba je u Crkvi sv. K. a potpuno je ugašen oko 10 sati. Vatrogasci iz Viteza u srijedu su oko 7. međutim.kazala nam je Jasmina Omićević. a među stanarima je zavladala panika. koje su bolesne i iznemogle ostale zarobljene u stanu ili kući. naime. S. A. Vida u selu Vidovice kod Orašja ukrao novčanice iz crkvenih kasa.. dr.30 sati dobili dojavu da na zgradi zvanoj Crnogorka u centru grada gori dimnjak. subota. Nakon što se ova 74-godišnja žena nije javljala na telefon svojoj sestri. prekjučer su iz njenog stana u uliciMuftije Džabića na broju 6 spasili sarajevski vatrogasci. Nevenka Kovačević (74) jedva davala znake života Ostala je siroče nakon preživljenog logora Jasenovac u Drugom svjetskom ratu. M. Protiv njega je policija iz Ljubije podnijela izvještaj nadležnom tužilaštvu za počinjenu krađu. decembra 2011. moja Enisa. . Tako su pozvane policija i Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo. Z. . a koje su se nalazile na zidu Vatrogasnog doma u H= AIEC=A IFAFčA Vidovice kod Orašja Ljubija kod Prijedora Ljubiji. On je. portparol Kantonalnog tužilaštva. koje je predvodio zamjenik komandira Muharem Ćupina. februar/velja~a 2012. Abdulah Nakaš” i u teškom je zdravstvenom stanju. Kako nam je kazao njen komšija Rifet Pašić. Stojnić) Usamljenu staricu Nevenku Kovačević (74). Istraga o spektakularnoj pljački firme “Selming” U centru Viteza /HE @E= = CH=@E +HCH= Uviđaj ispred samoposluge iza koje su pljačkaši probušili rupu Vatrogasci u jednom od stanova Crnogorke Pripadnicima Odjela kriminalističke policije također je naloženo da se provjeri i poslovanje preduzeća. spektakularno iz prostorija firme “Selming”. na čije se kucanje Kovačević nije odazivala. othranila je. U posljednje vrijeme.. pušten je na slobodu. lopov je ukrao oko stotinu maraka. Ad. Ona ju je prihvatila kao svoje dijete. eventualno. godine. P. Nevenka nije imala lagodan život. Ta. nažalost. posebno višespratnim zgradama. koja se nalazi u ulici Safeta Zajke u Rajlovcu kod Sarajeva. Saslušani su svjedoci kao i vlasnik firme Nusret Balaš. svašta sam ti ja preživjela!”. A= IKEčAED = H=đK $' =H== Pljačkaši probušili rupu na zidu samoposluge Provalnici koji su 27. T. pregledaju finansijske knjige kako bi se. Policajci su tokom uviđaja izuzeli sve tragove kao i snimak s videonadzora na kojem je zabilježena krađa. Senjaka.

o. 05. 527/1.o. aktivnost ili da nije na polo`aju koji dovodi do sukoba interesa shodno Zakonu o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH („Sl. pla}a i ostale naknade u skladu sa va`e}im propisima. Ponu|a~ sa najvi{om ponudom na ro~i{tu pla}a ukupnu prodajnu cijenu umanjenu za polo`eno osiguranje polaganjem cijene sudu u roku koji }e se odrediti na ro~i{tu za prodaju.rodni list i ovjerenu kopiju CIPS li~ne karte.Vodovod“ d. (~lan 12. Zakona o javnim preduze}ima . . Predsjednik Nadzornog odbora .da je stariji od 18 godina. Ukoliko drugi ponu|a~ ne polo`i cijenu u predvi|enom roku sud primjenjuje ova pravila i na tre}eg ponu|a~a.dokaz o radnom iskustvu na rukovode}im poslovima.kra}u biografiju sa op}im podacima i poslovnim rezultatima (kratak izvje{taj o dosada{njem radu) drugim podacima i kontakt telefon. Nekretnina se nalazi u mjestu Podora{ac.Vodovod“ d. i koji ne}e biti du`i od 30 dana od dana dono{enja zaklju~ka o progla{enju prodaje ponu|a~u koji je progla{en kupcem. Novi Travnik br.000. Statutom i drugim zakonskim i podzakonskim propisima koji reguli{u ovu oblast. Novi Travnik.o. radi naplate nov~anog potra`ivanja. U slu~aju da sva tri ponu|a~a sa najvi{om ponudom ne ispune svoje obaveze pla}anja prodajne cijene u odre|enim rokovima. Petrovi} Dragana iz Mostara. Prije po~etka nadmetanja kupci su du`ni sudu predati dokaz da su platili osiguranje. Kandidat za imenovanje direktora mora ispunjavati sljede}e op}e uslove: . Maksumi} Enesa iz Konjica.da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak. . godine. Novi Travnik „NE OTVARATI“ Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Tr`i{na vrijednost nekretnina iz stava 1.da ne vr{i funckiju u politi~koj stranci u smislu ~lana 12.O.20 Subota. povr{ine 13 m2. godine. 39. {to u naravi predstavlja: . . Ukoliko ponu|a~ koji je progla{en kupcem ne deponuje prodajnu cijenu u ovom roku. 6. Na ro~i{tu za javno nadmetanje kao kupci mogu u~estvovati lica koja su do po~etka nadmetanja polo`ila osiguranje koje iznosi 10. stambena zgrada 1.da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine. sprast/kat I. 70/08) Pored op}ih uslova kandidati moraju ispunjavati i sljede}e posebne uslove: . 04. Uz prijavu na konkurs potrebna je slijede}a dokumetnacija (orginal ili ovjerena kopija): . ovog zaklju~ka utvr|ena je nalazom stalnog sudskog vje{taka: Habibija Fuada iz Konjica od 19. ul. nastavlja se odlo`eni izvr{ni postupak. Tro{kove poreza i taksi u vezi sa prodajom nekretnine pla}a kupac.program rada i razvoja preduze}a za period od 4 (~etiri) godine. 2012.137.da nije otpu{ten s posla kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u BiH u razdoblju od 3 godine prije dana objavljivanja konkursa. sudija Elis Sultani}. 70/08). Na tre}em ro~i{tu za prodaju usmenim javnim nadmetanjem nekretnina se mo`e bez ograni~enja u odnosu na utr|enu vrijednosti iz st. . Kandidati koji u|u u u`i izbor bit }e pozvani na intervju. broj OPU-IP 32/2009. februar/velja~a 2012. 06/12 donesene na 70 (sedamdesetoj) redovnoj sjednici odr`anoj 26. godine OP]INSKI SUD U KONJICU. protiv izvr{enika: 1. broj 550 K. i to: nekretnina upisanih u ZK. . sa dijelom od 1/1. Kalinska bb Novi Travnik u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa. 3. Novi Travnik obavlja poslove glavnog menad`era dru{tva i u skladu s tim obavlja sve poslove predvi|ene Zakonom. sud }e oglasiti da prvo ro~i{te nije uspjelo i zakazati novo ro~i{te. ovog zaklju~ka. Maksumi} Jasmina iz Sarajeva i 3. u izvr{nom postupku tra`itelja izvr{enja: RAIFFEISEN BANK BH dd. . povr{ine 20 m2. 01. 2. Novi Travnik raspisuje Konkurs za imenovanje: Direktora JP „Vilenica-Vodovod“ d.potpisanu i ovjerenu izjavu kandidata da ne obavlja du`nost. 2.00 KM.dokaz da kandidat u posljednjih 5 godina nije pravosna`no osu|ivan za krivi~no djelo ili privredni prestup za radnje nespojive sa poslovima direktora preduze}a.k~. Opis pozicije direktora: Direktor JP „Vilenica-Vodovod“ d. 9. . 02.da ispunjava Zakonom o radu propisane uslove za zasnivanje radnog odnosa. Ro~i{te za prodaju nekretnina odr`at }e se dana: UTORAK. . prema Sarajevu. osim za tri najbolja ponu|a~a. 03. godine u skladu sa odredbama ~lana 8. .. . Dnevni avaz oglasi BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U KONJICU Broj: 56 0 I 031022 10 I Konjic. Nadzorni odbor raspisuje: KONKURS za izbor i imenovanje direktora preduze}a Nadzorni odbor JP „Vilenica-Vodovod“ d. Nadzornom odboru. Sudija Elis Sultani} ZAKLJU^AK Na osnovu Odluke Nadzornog odbora JP „Vilenica . godine.. dana 05. Imenovanje se vr{i na period od 4 (~etiri) godine sa mogu}no{}u ponovnog izbora u skladu sa Zakonom. 2010. godine u iznosu od 137. zvana „Ba{ta“. Sa izbranim kandidatom zaklju~uje se Ugovor kojim }e se urediti prava i obaveze. godine. vsp. pomo}na zgrada 2. .da ima najmanje tri godine radnog iskustva na rukovode}im poslovima. 01. 8/05) i ~lana 11 Statuta JP „VILENICA -VODOVOD“ d. pomo}na zgrada 3. sina Enesa po Ugovoru o prodaji nekretnina od 09. Ponu|a~ima ~ija ponuda nije prihva}ena. a stranke mogu o svom tro{ku zaklju~ak objaviti i u sredstvima javnog informisanja ili na drugi na~in.o.ovjerenu kopiju diplome. 2012. oko 7 km sjeverno od Konjica.00 KM.o. .o. Podora{ac.da ne obavlja du`nost.. novine FBiH“ br. Na koverti nazna~iti „Prijava na konkurs za imenovanje direktora JP „Vilenica . 09. 3. .o. ZIP-a). Prijave sa tra`enim dokumentima potrebno je dostaviti li~no ili preporu~enom po{tom na adresu: JP „VILENICA . te predbilje`ba prava vlasni{tva u korist Maksumi} Jasmina.da ponude Program razvoja preduze}a za period od 4 (~etiri) godine. 8.. Ro~i{te za javno nadmetanje odr`at }e i kad prisustvuje samo jedan ponu|a~. st. Glavna filijala Mostar. povr{ine 87 m2. Pouka o pravnom lijeku: Protiv ovog zaklju~ka nije dopu{ten pravni lijek. 01. br.o.90 KM. Na nekretninama je upisano zalo`no pravo u korist tra`itelja izvr{enja: Raiffeisen bank BH dd Glavna filijala Mostar po rje{enju o izvr{enju Op}inskog suda u Konjicu broj: 56 0 I 031022 10 I od 30. Ovaj zaklju~ak objavi}e se na oglasnoj tabli suda. aktivnost ili da nije na polo`aju koji dovodi do sukoba interesa shodno Zakonu o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH („Sl.. 4. vratit }e se osiguranje odmah nakon zaklju~enja javnog nadmetanja.45 sati. novine FBiH“ br.da posjeduje rukovodne i organizacijske sposobnosti. Ul. uz magistralni put M 17. pravnog ili ekonomskog smjera.o.o.da posjeduje visoku ili vi{u stru~nu spremu dru{tvenog. sud }e zaklju~kom proglasiti prodaju tom ponu|a~u nevaljanom i novim zaklju~kom odrediti da je nepokretnost prodana drugom po redu ponu|a~u koji treba da u roku od 30 dana od dana prijema ovog zaklju~ka sudu deponuje prodajnu cijenu. 6.o. 4.uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak. 2012. 07. u naravi dvori{te povr{ine 234 m2. 2009. Zakazuje se ro~i{te za tre}u prodaju nekretnina izvr{enika Petrovi} Dragana. u zgradi Op}inskog suda u Konjicu.o. .potpisanu i ovjerenu izjavu kandidata da ne vr{i funkciju u politi~koj stranci.o. 2009. povr{ine 11 m2 i pomo}na zgrada 4. .o. Nekretnina koja je predmet prodaje prodavat }e se metodom usmenog javnog nadmetanja. Osiguranje se upla}uje na depozitni ra~un Op}inskog suda u Konjicu kod Union banke dd Sarajevo. u 11. 7. broj 10 200 800000 13987.VODOVOD“ d.780. 5. 2012. Na prijedlog tra`itelja izvr{enja. . Zakona o javnim preduze}ima („Slu`bene novine Federacije BiH“. soba broj 8. sve sa upisanim pravom vlasni{tva u korist Petrovi} (Petra) Dragan. Novi Travnik. donio je slijede}i o prodaji nepokretnosti 1.

prijava sa biografijom. . Predsjednik Upravnog odbora Slasna {truca ili pljeskavica s kajmakom Valentinovo kod ku}e Glavno jelo rustikalni ki{. livena baklava z Vrijeme je za ~aj Od Japana do Velike Britanije I u ovom broju uz 106 novih recepata.diploma. .potvrda o radnom sta`u. a u skladu sa ~lanom 22. 2012.da ima najmanje tri (3) godine radnog iskustva (VSS).da posjeduje visoku stru~nu spremu (VSS) ili vi{u (V[S). Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.uvjerenje o dr`avljanstvu ili ovjerena kopija CIPS-ove li~ne karte. godine. a jeftina jela Predla`emo z KONKURS za izbor i imenovanje direktora Pored op}ih uslova predvi|enih Zakonom i Pravilima JU Narodne biblioteke Mostar.rodni list .oglasi Dnevni avaz subota. kao i sposobnosti za savjesno i odgovorno obavljanje du`nosti direktora. bit }e obavljen razgovor. odnosno pet (5) godina radnog iskustva u struci (V[S). 01. da nije obuhva}en odredbom ~lana IX 1. M. a za desert bar{unasta srca Recepti za sva vremena z z z Specijaliteti koji }e vas vratiti u `ivot Sve sa mljevenim mesom Prijin kola~. Pravila JU Narodne biblioteke Mostar . 21 Potra`ite na kioscima JU NARODNA BIBLIOTEKA . . 4.Odjel dje~ija biblioteka Mostar. . . Izbor i imenovanje direktora vr{i se na period od 4 (~etiri) godine. nudimo pregr{t zanimljivih ~lanaka.da posjeduje komunikacijske i organizacijske sposobnosti.ovjerenu izjavu.Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljati li~no ili putem po{te na adresu: JU Narodna biblioteka . raspisuje se U novom broju ’Va{e kuharice’ donosimo: Ekonomi~na trpeza z Fina. Tita bb sa naznakom za Upravni odbor . februar/velja~a 2012. rahvanija.da ima sklonost za kulturno-umjetni~ki. ul.da ima polo`en stru~ni ispit u bibliote~koj djelatnosti. Sa kandidatima koji u|u u u`i izbor.ODJEL DJE^IJA BIBLIOTEKA MOSTAR . .UPRAVNI ODBOR Na osnovu Odluke Upravnog odbora JU Narodne biblioteke Mostar broj: 01-20/2012.uvjerenje o neka`njavanju i da se protiv kandidata ne vodi sudski postupak. . . kulinarskih savjeta i trikova . od 31. Dokumenti prilo`eni uz prijavu moraju biti originalni ili ovjerene kopije ne starije od {est (6) mjeseci. Potrebna dokumentacija: .Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. kandidat treba da ispunjava i sljede}e posebne uslove i to: . te kreativni rad i znanost. Ustava BiH .Odjel dje~ija biblioteka Mostar. .

Agencija STA navela je da je trend slanja anonimnih pisama i prijetnji smrću političarima sve češći u Sloveniji s obzirom na to da su slične pošiljke nedavno stigle na adrese još dvije stranke.rekao je on. tvrdeći da je Janša “domobranska vucibatina”. naročito na skupa putovanja i svoj privatni avion.. kada se obave provjere s Interpolom i vlastima Srbije i Crne Gore. razbolio se neposredno prije svognastupa 24. Na konferenciji za novinare u sjedištu NATO-a Rasmusen je opisao stanje na sjeveru Kosova kao “stabilno. ubijeno je pet kurdskih pobunjenika. dok su problemi koje je spomenuo politički. Upozorava da novi mandatar treba biti naročito oprezan kada sam odlazi na poslovna putovanja.kazao je portparol južnoafričke službe za borbu protiv organiziranog kriminala Mekintš Polela.koji suzavrijeme pregovora o dodatnoj pomoći toj prezaduženoj zemlji zatražili uvođenje novih mjera štednje. da je neophodno ponovo uspostaviti slobodu kretanja na cijeloj teriNaglasio je da se problemi na Kosovu “ne mogu rješavati samo vojnim sredstvima”. na kraju zasjedanja ministara odbrane zemalja članica NATO-a u Briselu. Slovenski “Bin Laden” tvrdi da je Janša došao do mandata za sastav vlade mimo volje birača nakon što je njegova stranka izgubila izbore te da je Janša bio uključen u “mafijaške poslove” šverca oružja u vrijeme raspada Jugoslavije i da je optužen u korupcijskoj aferi “Patria”. C>KI AFERE Sarkozi na udaru. preduzet ćemo daljnje mjere . Sarkozijev sin Pjer (Pier- Pariza poslao predsjednički avion u Odesu da vrati sina kući. a Sarkozi odmah poslao luksuznu letjelicu da ga vrati kući re. ali je predmet naše pažnje i. subota. pozivajući se na izjave lokalnih funkcionera.januara ujednom noćnom klubu u Odesi. Anonimna osoba. Sarkozi je odmah iz Pjer Sarkozi: Tata odmah reagirao Pnom Pen Crvenom Kmeru doživotni zatvor w Vrhovni sud u Pnom Penu osudio je komandanta najvećeg tajnog zatvora Crvenih Kmera Kaing Guenk Eava na doživotni zatvor zbog njegovih “šokantnih i gnusnih” zločina nad kambodžanskim narodom. . Pjer se požalio na stomačne probleme i odveden je u bolnicu. uz primjedbu da je predstavnicima međunarodnih misija sloboda kretanja “ograničena”. Iako nije bilo ništa strašno.000 eura poreznog novca kako bi se njegov bolesni sin luksuznim avionom vratio iz Ukrajine.000 eura poreznog novca Nestalo novca w Mađarska nacionalna aviokompanija “Malev” jučer je. Inače. 4. gdje je ustanovljeno da se otrovao hranom. Mediji su odmah objavili vijest o tome da je avion kojim se voze predsjednici i ministri. Najveći dio dvodnevnog zasjedanja ministri su posvetili situaciji u Afganistanu. . Kompanija je prizemljila avione zbog nestašice svježeg novca mjesec nakon što je Evropska unija naredila da vrati uzetu pomoć i dan poslije odluke vlade da zaštiti kompaniju od kreditora uvođenjem vanrednog moratorija. navedeno je da su se oni složili da ne smanjuju minimalnu plaću. .=H Š=HEć za šverc narkotika .Južna Afrika provjerit će s Interpolom i policijom u Srbiji i Crnoj Gori da li je u pitanju osoba optužena w JHELA . '=AL' >KIJ=LE AJLA 2 IE= FI= FHA@IA@EčE =LE Pjer otrovao stomak u Ukrajini. U pismu sindikata i poslodavaca upućenom vladi u Atini. Presuda je konačna.632 eura za troškove liječenja sina. Generalni sekretar Alijanse demantirao je da će američke trupe do kraja sljedeće godine obustaviti borbene operacije u Afganistanu iako je to ranije najavio američki ministar odbrane Leon Paneta (Panetta). jer je potrošio 40.Ukratko Dnevni avaz.Stoga ohrabrujemo nastavak dijaloga Beograda i Prištine. Bio je upravnik zatvora Tuol Sleng i priznao je da je nadgledao mučenje zatvorenika.kazao je on. pristiglom na sjedište stranke. godinu prije ranije dogovorenog roka. koju treba “strijeljati”. prenosi AFP. izrečene u anonimnom pismu. Rasmusen je odgovorio da “nisu rijetki slučajevi da tehnički razgovori prirodno evoluiraju u političke”. prenosi AFP. Janša: Policija već poduzela mjere Razmjena vatre Ubijeno pet pobunjenika U razmjeni vatre s turskim snagama sigurnosti na jugoistoku zemlje. koje je poslato iz Celja. Niko ne dobiva povratkom na tenzije iz prošlosti . 5J=A=IALAHKIL=AHD Ohrabrujemo nastavak dijaloga Beograda i Prištine toriji Kosova. potpisanog s “Bin Laden”. Sarkozi je insistirao na tome da je platio 7. a potom ih slao na pogubljenje na “poljima smrti”. javio je AFP. predsjedniku stranke Janezu Janši. a pisano je pisaćom mašinom. Generalni sekretar NATO-a Prijetnje smrću mandataru Grčka w Ne pristaju na manje plaće Sindikati i udruženja poslodavaca u Grčkoj odbacili su zahtjeve za smanjenje plaća u privatnom sektoru uprkos pritisku kreditora. obustavila letove. 26). . ali krhko”. ali je korištenje aviona plaćeno poreznim novcem. Francuski list “Le Canard Enchaine” objavio je da bi let mogao biti plaćen poreznim novcem samo u slučaju da se radio javnominteresui dase Pjer trebao vratiti kući običnim avionom. Stranka podsjeća da je Janša slične prijetnje u anonimnom pismu dobio prije tri sedmice pa je policiji dala saglasnost za krivični progon nepoznatog počinioca. koji radi kao DJ. posebno nakon što je Francuska odlučila da svoje trupe povuče iz te zemlje do kraja 2013. poslije 66 godina skoro stalnog rada. piše podgorička štampa.Ta osoba nije uhapšena. Polela je za podgorički “Dan” kazao da se osoba za koju južnoafrička policija vjeruje da bi mogla biti od- bjegli Šarić. gdje su Kurdi većinsko stanovništvo. prenosi AP. Generalni sekretar Sjevernoatlantskog saveza Anders Fog Rasmusen izjavio je jučer. Slovenska demokratska stranka (SDS) prijavila je policiji prijetnje smrću mandataru za sastav nove vlade. koja se potpisala kao “Bin Laden”. Sarkozi i njegova supruga često su kritizirani zbog trošenja novca. Mediji su objavili i fotokopiju pisma. w Rasmusen: Ne vraćati se na prošlost Južnoafrička policija otkrila je osobu koja bi mogla biti odbjegli krijumčar narkotika Darko Šarić. korišten za prije- voz Sarkozijevog sina. Ljubljanska policijska uprava saopćila je da je upoznata sa slučajem i da već provodi potrebne mjere. februar/velja~a 2012. najvjerovatnije nalazi u blizini Kejptauna. izjavio je izvršni direktor prijevoznika Loran Limburger. prijeti smrću Janši i njego- '*E =@A' >E @= IJHEA= =šK voj porodici. Razmjena vatre povedena je nakon što su pripadnici terorističke PKK odbili zahtjev turskih snaga da se predaju. Na primjedbu jednog novinara da se dijalog vodi o tehničkim pitanjima. Predsjednik Francuske Nikola Sarkozi (Nicolas Sarkozy) ponovo se našao na udaru kritika javnosti nakon što je potrošio skoro 40.

Potpredsjednica DS-a Jelena Trivan izjavila je da se ta stranka kandidira da vodi Srbiju i u budućnosti “ne zato što ne može bez vlasti nego zato što ima kredibilan program”. Ne bojim se da kažem da ćemo podržati i pomoći svaku zemlju ili grupu koja želi da se suprotstavi cionističkom režimu .Iran će odgovoriti na sve vojne ili prijetnje naftnim embargom. Novinar “Jerusalem Posta” smatra da je Paneta došao do zaključka da bi Izrael uskoro mogao napasti Iran najvjerovatnije iz razgovora s izraelskim kolegom Ehudom Barakom. Izraelski lideri nagovijestili su više puta spremnost da napadnu Iran iako su govorili da im više odgovara diplomatsko rješenje. prenosi agencija AP. pozvavši se na jednog anonimnog zvaničnika administracije.Danas. Pojedinci su uzvikivali parole protiv vojske. Demonstranti su zahtijevali da se ubrzaju demokratske reforme i da se skrati Egipćani poslije haosa nakon utakmice traže hitan prijenos vlasti proces za raspisivanje predsjedničkih izbora i predaja vlasti civilima. Iran će prikupiti dovoljno obogaćenog urana u postrojenjima duboko ispod zemlje da napravi oružje. otkrit će da je to isuviše kasno naglasio je Barak. osvojila većinu glasova na vanrednim izborima u Egiptu. subota. porijeklom s Kosova.kaže Barak.kazao je ajatolah Hamnei. postoji široko međunarodnouvjerenje daje odvitalnog značaja spriječiti Iran da postane nuklearan i da ni odjedne opcijene trebaodustati. ocijenivši da o tome sve više jača međunarodna svijest. smatram da je to oblast koja pripada meni i nikome drugom . Ako sankcije ne mogu da zaustave iranski nuklearni program. Neka Amerikanci i ostali znaju. prenose izraelski mediji. prenosi AP. izjavio je kineski premijer Ven Đijabao na ekonomskom forumu u Kantonu. Kasnije su novinari pitali Panetu osporava li stavove iznesene u komentaru. Prijetnje će se okrenuti na štetu (onih koji ih propagiraju). jer je sve izvjesnije da će Izrael u narednih nekoliko mjeseci izvesti napad na Iran. Iran je jučer obilježio 33. rekao je da “neki misle da to znači da Kina želi dakupiEvropu”. w w sali kao zonu imuniteta. Kairo: Vojska mora otići w w Hamnei u turbetu Imama Homeija u povodu godišnjice revolucije mnogo više života nego akcija koja bi se danas preduzela. Demonstranti su došli pred ministarstvo unutrašnjih poslova.C>KI Dnevni avaz. prenosi agencija AFP. januara uhapsili federalni agenti prilikom kupovine eksplozivnih naprava i vatrenog oružja od jednog tajnog agenta. jer za to ima i program i ljude koji mogu da ga provedu. gdje je policija upotrijebila suzavac protiv njih. Barak i Paneta: Isti tajming *=H= 6HA>= =F=IJE 1H= 2=AJ= 1H=A IFHA= =J= Značajan signal Kasno otkrili Dodao je da mnogi analitičari vjeruju da će suprotstavljanje nuklearnom Iranu biti mnogo kompliciranije i opasnije i da će koštati . . uključujući dvije najveće švicarske finansijske institucije UBS i “Credit Swiss”. Beograd DS obilježio 22Demokratska godine stranka Srbije jučer je predstavljanjem novog sajta obilježila 22 godine od obnavljanja stranke. Prijete nam uz izjave da su “sve opcije na stolu”. maju ili junu. Banke se sumnjiče da su tajno dogovarale izmjenu ključnih kreditnih stopa i uvjeta trgovanja u okviru terminskih ugovora. ”Washington Post” također navodi da je odgađanje zajedničke izraelsko-američke vojne vježbe možda signal skorog izraelskog napada. .Šta ja mislim i šta ja vidim. objavio “Washigton Post” Izraelski ministar odbrane Ehud Barak izjavio je da se mora razmotriti vojna akcija protiv Islamske Republike Iran ako sankcije ne budu djelovale. Inače. CNN je potvrdio zabrinutost Panete. organiziranim povodom pogibije 74 osobe na fudbalskoj utakmici u Porto Saidu. ali svaki rat bit će deset puta gori za SAD nego njihove prijetnje. Ističući želju svoje zemlje da pomogne Evropi da prebrodi finansijsku krizu. dobivši 34 mjesta u 50-članom parlamentu. koje pokazuju njihovu nemoć. bit će potrebno da se razmotri preduzimanje akcije . Sankcije neće imati nikak- vog utjecaja na našu odlučnost da nastavimo s nuklearnim razvojem. dodavši da je Izrael javno rekao da razmatra vojnu akciju protiv Irana. provodeći vlastite prijetnje.Ko god kaže kasnije.Paneta vjeruje da postoji velika izvjesnost da Izrael napadne Iran u aprilu. godišnjicu od islamske revolucije 1979. optužen da je namjeravao upotrijebiti oružje za masovno uništavanje u sklopu zavjere ekstremista. . za razliku od prošlosti. . . Dvije osobe su ubijene. Objavljeni su i zvanični podaci da je opozicija. . 4. februar/velja~a 2012. a oni to i znaju. L EA AIHAć= AC =I=H U glavnom gradu Kairu hiljade ljudi su u noći sa četvrtka na petak ostale na ulicama poslije cjelodnevnih okršaja sa snagama reda. na čelu s islamistima. . Đijabao poručio Kina ne želi kupiti Evropu Kina nema ni namjeru ni mogućnosti da “kupi” Evropu.odgovorio je ministar.Ovo nije bila sportska nesreća nego vojni masakr optužuju građani vojne vlasti. Američki dnevnik “Washington Post”objavio je jučer da je ministar odbrane SAD Leon Paneta (panetta) zabrinut. godine. Komentator “Washington Posta” dodaje da Bijela kuća nije odlučila tačno kako će Sjedinjene Američke Države odgovoriti ako 0=AE @CLHEJ ćA = ILA FHEAJA Faksimil komentara iz “Washington Posta” Na najnovije poruke Zapada jučer je odgovorio ajatolah Ali Hamnei. plaše se Izraelci. Prijetnje i napad na Iran nanijet će štetu Americi. maju ili junu. da pred prijetnjama ratom i prijet- njama (embarga) naftom i mi imamo svoje prijetnje. ! Ukratko PRIJETI LI RAT Izjave visokih zvaničnika i novinskih izvještaja ukazuju na pripreme Paneta vjeruje da postoji velika izvjesnost da Izrael napadne Iran u aprilu. uz poruku da je spremna da vodi Srbiju i u budućnosti.napisao je komentator “Washington Posta” Dejvid Ignacius (David Ignatius).piše u tekstu. a više od 400 ljudi je povrijeđeno u demonstracijama širom Egipta. FJKžE?= FHJEL )AHE=?= Kreditne stope Istraga protiv banaka Švicarska komisija za konkurenciju saopćila je da je pokrenula istragu o mogućem monopolskom ponašanju dvanaest banaka. i tada bi ih samo SAD mogle zaustaviti vojno . Očevici su izjavili da su demonstranti pokušali provalitiu policijskustanicui daje policija koristila bojevu municiju. da počne gradnju bombe . s kim se od jula prošle godine više puta sastao. prije nego što Iran uđe u ono što su Izraelci opi- Izraelci napadnu.Vrlo brzo. Osmakaca su 7. Zavjera u SAD Tužilaštvo na Floridi saopćilo je da je Amerikanac Samir Osmakac (25). koje ćemo provesti kada za to dođe vrijeme.

Naknada po osnovu povr{ine gra|evinskog zemlji{ta (naknada ranijem vlasniku) iznosi 8. V. u katastarskom operatu ozna~ena kao dio k.320. ukupne povr{ine 320 m2. ukupne povr{ine 443 m2. .00 KM.20 KM. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. spratnost gara`e . {to za 354. Mar{ala Tita br. Prijave sa naprijed navedenim dokazima (original ili ovjerene fotokopije.00 KM.852. maj.148. ne izvr{i obavezu pla}anja naknade za dodijeljeno zemlji{te. .00 KM i naknada po osnovu pogodnosti kori{tenja gra|evinskog zemji{ta (renta) 30 KM/1 m2. a obavje{tenje o konkursu objavit }e se i putem Kantonalne televizije BPK-a Gora`de. . u katastarskom operatu ozna~ena kao dio k. . .20 m2 korisne povr{ine objekta iznosi 7.539.Naknada za dodijeljeno zemlji{te iznosi ukupno: 57.00 KM od ~ega: .Naknada za dodijeljeno zemlji{te iznosi ukupno: 15.Dodjela na kori{}enje 2 gra|evinske parcele neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta.dokaz o uplati kaucije u iznosu od 3% od po~etne cijene.Naknada po osnovu povr{ine gra|evinskog zemlji{ta (naknada ranijem vlasniku) iznosi 32. u katastarskom operatu ozna~ena kao dio k. Otvaranje prijave izvr{it }e konkursa komisija u roku od 8 dana od dana zatvaranja konkursa. povr{ine 1. i to: 1) Gra|evinska parcela u ul. poslovnih objekata u nizu. 2.000. na kojoj je predvi|ena izgradnja poslovno-stambene zgrade spratnosti podrum + prizemlje + 7 spratova + mansarda. 1..prizemlje. C) . ranijem vlasniku) iznosi 1.40 m2 korisne povr{ine objekta iznosi 10. dr`avna svojina korisnik Op}ina Gora`de.Ta~an naziv i adresa pravnog lica sa izvodom iz sudskog registra i identifikacionim brojem.398. radi izgradnje stambeno-poslovnih objekata i to: 1) Gra|evinska parcela u ul.00 KM. ne podnese zahtjev za izdavanje odobrenja za gra|enje. i naknada po osnovu pogodnosti kori{tenja gra|evinskog zemlji{ta (renta) 36 KM/1 m2.Centar za pru`anje usluga gra|anima ili putem po{te preporu~eno u zatvorenoj koverti. 02. {to za 219.200. godine Na osnovu ~lana 45. a nalazi se u I zoni gradskog gra|evinskog zemlji{ta. .suteren.00 KM i naknada po osnovu pogodnosti kori{tenja gra|evinskog zemlj{ta (renta) 30 KM/1 m2. 1. U~esniku ~ija ponuda ne bude prihva}ena vratit }e se upla}eni iznos sredstava za kauciju. 7/04) i ~lana 35. Ferida Dizdarevi}a. IV USLOVI KONKURSA Za dodjelu na kori{}enje gra|evinskih parcela neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta radi izgradnje stambeno-poslovnih objekata.rok zavr{etka izgradnje objekta. du`an je uz prijavu.010. U~esnik Konkursa za dodjelu neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlj{ta za izgradnju stambeno-poslovnih objekata. Ramovi} Muhamed Tuba Büyüküstün. na kojoj je predvi|ena izgradnja ~etiri poslovna objekta u nizu.200.690.00 KM.Naknada za dodijeljeno zemlji{te iznosi ukupno: 118. Na~elnik Op}ine Gora`de raspisuje Potra`ite na kioscima @enska srca slama turski Matthew McConaughey! KONKURS za dodjelu neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta u dr`avnoj svojini radi privo|enja trajnoj namjeni I PREDMET KONKURSA .Dodjela na kori{}enje gra|evinskih parcela neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlj{ta radi izgradnje ~etiri poslovna objekta u nizu. a koga ljubav. kojim se dokazuju ~injenice na osnovu kojih se utvr|uje lista prvenstva). spratnost .00 KM od ~ega naknada po osnovu povr{ine gra|evinskog zemlj{ta (naknada ranijem vlasniku) iznosi 1. a nalazi se u I zoni gradskog gra|evinskog zemlji{ta. ukupne povr{ine 806 m2. 2012. KRITERIJI ZA DODJELU Predmetne gra|evinske parcele dodijelit }e se onim pravnim ili fizi~kim licima koji ponude najvi{i iznos naknade za dodijeljeno zemlji{te u odnosu na po~etni iznos naknade.750. koji je otvoren kod Raiffeisen banke Filijala Gora`de ili na blagajni Op}ine Gora`de iznos od 3% od po~etne cijene za dodijeljeno zemlji{te (iz ta~ke II) sa oznakom „Za u~e{}e na konkurs za dodjelu gra|evinskog zemlji{ta“. iznosi ukupno: 2. 752/1 i dio k. .~. Budu}i investitor gubi pravo kori{}enja gra|evinskog zemlji{ta radi gra|enja. maj (10 poslovnih prostora) u katastarskom operatu ozna~ena kao dio k. spratnost gara`e .00 KM.00 KM. .~.34 gara`e i 34 parking prostora.075.Naknada za dodijeljeno zemlji{te za gra|evinsku parcelu br. . a nalazi se u I zoni gradskog gra|evinskog zemlji{ta. Sastavni dio Konkursa su izvodi iz Regulacionih planova sa prikazanim polo`ajem gra|evinskih parcela i dispozicijom objekata. {to za 24 m2 korisne povr{ine poslovnog objekta iznosi 864.00 KM od ~ega naknada po osnovu povr{ine gra|evinskog zemlj{ta (naknada ranijem vlasniku) iznosi 1. Jusufa Duhov}a (7 poslovnih prostora).312.00 KM.24 Subota. 1952.370. 1969/1 KO Gora`de 1. {to za 24 m2 korisne povr{ine poslovnog objekta iznosi 864.Naknada za dodijeljeno zemlji{te za gra|evinsku parcelu br. {to za 2.~.~. .200. 2) Gra|evinska parcela u ul. na konkurs se mogu prijaviti sva fizi~ka i pravna lica. ul. iznosi ukupno: 2. na kojoj je predvi|ena izgradnja gra|evinskog objekta .00 KM od ~ega naknada po osnovu povr{ine gra|evinskog zemlji{ta (naknada. III OBAVEZE Obaveza budu}eg investitora koji je stekao pravo gra|enja putem konkursa je da obezbijedi izvedbeni projekt. Na~elnik op}ine Gora`de: mr. 038-221-002 lokal 246.079 m2. 991 KO Gora`de II. koje se nalaze u ul.20 KM od ~ega: . i naknada po osnovu pogodnosti kori{tenja gra|evinskog zemlji{ta (renta) 36 KM/1 m2.za pravna lica.891. povr{ine 30 m2 po jednoj gra|evinskoj parceli. koju je investitor du`an pribaviti prije izrade projektne dokumentacije.360. Upla}eni iznos naknade za kauciju ne}e se vratiti u~esniku koji odustane od prijave nakon otvaranja ponude ili kome se utvrdi da je izgubio pravo kori{tenja zemlji{ta radi gra|enja. {to za 24 m2 korisne povr{ine poslovnog objekta iznosi 864. KO Gora`de I. odnosno li~ne podatke sa mati~nim brojem i adresom za fizi~ka lica.891. u katastarskom operatu ozna~ena kao dio k. . Izabrani kandidat bit }e pismeno obavije{ten o rezultatima konkursa u roku od 8 dana po zaklju~enju konkursa. dr`avna svojima i korisnik Op}ina Gora`de. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu FBiH i na oglasnoj tabli Op}ine Gora`de. ukupne povr{ine 910 m2. korisnik Op}ina Gora`de. i naknada po osnovu pogodnosti kori{tenja gra|evinskog zemlj{ta (renta) 30 KM/1 m2. gara`a i parking prostora. a nalazi se u II zoni gradskog gra|evinskog zemlji{ta. na kojoj je predvi|ena izgradnja poslovno-stambene zgrade spratnosti prizemlje + 3 sprata. Investitor je du`an o svom tro{ku izvr{iti ure|enje gra|evinskog zemlji{ta (pripremanje i opremanje).00 KM. 25/03).00 KM.00 KM od ~ega naknada po osnovu povr{ine gra|evinskog zemlji{ta (naknada ranijem vlasniku) iznosi 1. 3 iznosi ukupno: 2.Naknada za dodijeljeno zemlji{te iznosi ukupno: 21. 2178/1.Dodjela na kori{}enje 2 gra|evinske parcele neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta.Naknada po osnovu povr{ine gra|evinskog zemlji{ta (naknada ranijem vlasniku) iznosi 22.00 KM od ~ega: . Statuta Op}ine Gora`de („Slu`bene novine Bosanskopodrinjskog kantona Gora`de“ broj: 13/07).Naknada za dodijeljeno zemlji{te iznosi ukupno: 45. . Sve dodatne informacije u vezi ovog konkursa mogu se dobiti u imovinsko-pravnoj slu`bi Op}ine Gora`de .00 KM. poslovnih objekata u nizu. {to za 846.50 m2 korisne povr{ine objekta iznosi 102.00 KM. {to za 955. 2) Gra|evinska parcela u ul. 1 do 4. drinske brigade. dr`avna svojina korisnik Op}ina Gora`de. Odluke o gra|evinskom zemlji{tu („Slu`bene novine Bosanskopodrinjskog kantona Gora`de“ br. na kojoj je predvi|ena izgradnja gra|evinskog objekta . iznosi ukupno: 2. spratnost visoko prizemlje. u katastarskom operatu ozna~ena kao dio k.ta~na naznaka na koju gra|evinsku parcelu se prijava odnosi.iznos ponu|ene naknade za dodijeljeno gra|evinsko zemlji{te. 37 zgrade Op}ine Gora`de. i naknada po osnovu pogodnosti kori{tenja gra|evinskog zemlji{ta (renta) 36 KM/1 m2.~. dr`avna svojina korisnik Op}ina Gora`de. B) . februar/velja~a 2012. dr`avna svojina. na kojoj je predvi|ena izgradnja poslovnih objekata u nizu.Naknada po osnovu povr{ine gra|evinskog zemlji{ta (naknada ranijem vlasniku) iznosi 20. Jusufa Duhovi}a. II NAKNADA Po~etni iznosi naknada za dodijeljeno gradsko gra|evinsko zemlji{te odre|ene su u skladu sa Odlukom koja reguli{e ovu oblast. {to za 24 m2 korisne povr{ine poslovnog objekta iznosi 864. . korisnik Op}ina Gora`de. kako slijedi: A) . i to: 1) Gra|evinske parcele br.707. izra|en prema izdatoj urbanisti~koj saglasnosti.00 KM od ~ega: .uvjerenje poslovne banke o solventnosti (likvidnosti) ponu|a~a .064.suteren. 02.00 KM i naknada po osnovu pogodnosti kori{tenja gra|evinskog zemlji{ta (renta) 36 KM/1 m2.00 KM. i naknada po osnovu pogodnosti kori{tenja gra|evinskog zemlji{ta (renta) 36 KM/1 m2.~. ~lana 4. s tim {to po~etni iznos ponude ne mo`e biti manji od iznosa naknada iz ta~ke II. gara`a i parking prostora. spratnost suteren + prizemlje.632.30 m2 korisne povr{ine objekta iznosi 25. .00 KM. prema kopiji plana sa ucrtanom dispozicijom gra|evinskih parcela. 43. 752/2 KO Gora`de II.064.00 KM od ~ega: . ukupne povr{ine 383 m2. uplatiti na ra~un Op}ine Gora`de broj: 1610000092630161.Naknada po osnovu povr{ine gra|evinskog zemlji{ta (naknada ranijem vlasniku) iznosi 11.. Obrazac prijave na konkurs mo`e se preuzeti u kancelariji br. Ibrahima Popovi}a. i naknada po osnovu pogodnosti kori{tenja gra|evinskog zemlji{ta (renta) 36 KM/1 m2.Naknada po osnovu povr{ine gra|evinskog zemlji{ta (naknada ranijem vlasniku) iznosi 15.064. .Dodjela neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta dr`avne svojine radi privo|enja krajnjoj namjeni.064.NE OTVARAJ (prijava na konkurs za dodjelu gra|evinskog zemlji{ta).ako se u roku od godinu dana od dana pravosna`nosti rje{enja o dodjeli gra|evinskog zemlji{ta radi gra|enja. i naknada po osnovu pogodnosti kori{tenja gra|evinskog zemlj{ta (renta) 36 KM/1 m2. Zakona o gra|evinskom zemlji{tu FBiH („Slu`bene novine FBiH“ br. ili putem telefona br. podnose se li~no na protokol u {alter sali zgrade Op}ine Gora`de . D) . .200. ste~enog putem konkursa u slijede}im slu~ajevima: . KO Gora`de I.kancelarija broj 37.00 KM od ~ega: . a u~esniku sa najpovoljnijom ponudom }e se ura~unati kao pla}eni dio naknade. radi izgradnje poslovnih objekata u nizu.Dodjela na kori{}enje 2 gra|evinske parcele neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta.00 KM.00 KM. a u katastarskom operatu su ozna~ene kao dio k. 2 sa naznakom . Dnevni avaz oglasi Firat Çelik BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE Bosanskopodrinjski kanton Gora`de OP]INA GORA@DE Na~elnik op}ine Gora`de Broj: 02-31-302 Gora`de.~. dr`avna svojina korisnik Op}ina Gora`de.730.389. a nalazi se u II zoni gradskog gra|evinskog zemlji{ta. 706/1 KO Gora`de II. Prijave se podnose u pismenoj formi i obavezno sadr`e: .39 gara`a i 31 parking prostora.Naknada za dodijeljeno zemlji{te za gra|evinsku parcelu br. 2178/1. 1. a nalazi se u I zoni gradskog gra|evinskog zemlji{ta. {to za 1. na adresu Op}ine Gora`de.Naknada za dodijeljeno zemlji{te iznosi ukupno: 71.50 m2 korisne povr{ine objekta iznosi 34. kako je propisano zakonom. 4. KO Gora`de I. a nalazi se u II zoni gradskog gra|evinskog zemlji{ta.150.~. .ako se u roku od godinu dana od dana pravosna`nosti odobrenja za gra|enje. prema uslovima koji budu dati u urbanisti~koj saglasnosti.00 KM. ne izvede prete`an dio radova na gra|evini. 4.ako u roku od 15 dana od dana pravosna`nosti rje{enja o dodjeli na kori{tenje gra|evinskog zemlji{ta. na kojoj je predvi|ena izgradnja poslovnih objekata u nizu. 2) Gra|evinska parcela u ul.Naknada za dodijeljeno zemlji{te za gra|evinsku parcelu br. . radi izgradnje gara`e i parking prostora i to: 1) Gra|evinska parcela u ul. postala majka Engin Akyürek Glumac velikog srca Dvostruka sre}a za Asi Hazal Kaya Anahi Odrasla sam u sukobu izme|u roditelja! „Navu~ena“ na plasti~ne operacije? Uloga fudbalera je veliki izazov! Mauricio Islas Stana Kati} i Nathan Fillion iz serije „Castle“ Ljubav i izvan kamera?! Zvijezde o zvijezdama Koga ~eka novac. dr`avna svojina.00 m2 korisne povr{ine objekta iznosi 39. Poslove provo|enja konkursa obavljat }e op}inska Slu`ba nadle`na za imovinsko-pravne poslove Op}ine Gora`de.

Do prije go- dinu Lin Bekmen (Backman) i Emeli Falk (Emelie) nisu bile ni svjesne jedna druge. Upravo se ovim vodio arhitekta Su Fudžimoto. godine. koja je živjela u Holandiji od 1876. zabavne i sportske aktivnosti. stručnjaci uvjeravajuda će“Eco Tower” biti sagrađen korištenjem optičke tehnologije. U padu nakon skoka kroz prozor slomila je ruku. Ford je uhapšen nakon petosatnog lova po gradu. *=?E= IE= H FHH @= C= IF=IE Očajna majka iz Klivlenda bila je prisiljena baciti svog sina kroz prozor sa drugog sprata nakon što ju je za vrijeme svađe momak zapalio dok je dijete držala u naručju. I vozač i suvozač povrijeđeni su u nesreći.rekla je Juoti. Uspjela je ugasiti vatru koja ju je zahvatila te je sa sinom prevezena u bolnicu. a desetine drugih posjetilaca još su satima nastavile sa svojom razonodom. Oni dodaju i to da žele napraviti građevinu koja će na najljepši način prikazivati globalnu zajednicu. kako sjedi u stolici s ispruženim rukama. a zadobila je i opekotine. Indijka se društveno angažirala =AE=? KEšJE IKFE ’BAHH=HE’ Probna vožnja Sletio s ceste Juoti na skupu njih postavljaju iritirajuća pitanja. koji planira da na Tajvanu napravi toranj od providnih zidova. Zbog prevelikebrzine. ukazuju na mogućnost postojanja vode i života. No.čine da velike stvari budu nevidljive. Temperature na ovoj planeti. navodno. 2HLE ALE@ELE *E=A IA KF=A JH= = ILEAJK = ! C@E= Lin i Emeli: Napokon zajedno w JHELA= L= F=AJ= 7H ECH=KćE ECHE?A Međunarodni tim astronoma saopćio je da je otkrio četvrtu planetu izvan našeg Sunčevog sistema na kojoj bi život mogao biti moguć. On ima samo 5. februar/velja~a 2012. Titula koju je ponijela kao tinejdžerka. godine Amdž je smatrana za najnižeg tinejdžera na svijetu. do 1895. Zbog toga je prestala rasti nakon prvog rođenda- Malezijac je naprobnoj vožnji u potpunosti uništio skupocjeni “ferrari 430”. a njegovo ukočeno tijelo. . Juoti je svojim prisustvom na predizbornim skupovima podržala partiju na općinskim izborima. Oko zvijezde GJ 667C kruže najmanje tri planete.8 centimetara. koji im je odagnao sve sumnje. kada je svaku od njih usvojila druga porodica. to nije jedina stvar po kojoj je ona ušla u Ginisovu knjigu rekorda. ne mareći za to što u rukama Amerikanku zapalio momak drži 18-mjesečnog sina. a pati i od krtih kostiju pa će joj. zidovi će izgledati poput zavjese od mreže.Prema riječima upućenih. omogućila joj je da dobije plaćeni put u Japan i Italiju kako bi upoznala ostale ljude koji drže neki od Ginisovih rekorda. Skoro tri decenije živjele su uŠvedskoj udaljene samo nekoliko kilometara jedna od druge. Žena je odjurila prema prozoru i. godine i bila je visoka samo 61 centimetar.EI w Dnevni avaz. a zatim ju je polio benzinom za upaljače i zapalio. No. dvije sestre blizanke iz Indonezije ponovno su zajedno. kojaje itekako skupo stajala. On je u kafić došao u utorak navečer prema lokalnom vremenu. koja imamogućnost da privremeno nestane i na taj način sakrije ekstenzivne kulturne. a kada je postala punoljetna. 1983. Svese dogodilo ka- da je Malezijac krenuo na probnu vožnju “ferrarijem” kako bi postao ponosni vlasnik. plaši se da će zbog svog rasta postati previše popularna. Nju su na njenom prethodnom rođendanu zvaničnici Ginisove knjige rekorda zvanično proglasili najmanjom ženom na svijetu. kvalificirala se za novi rekord. vjerovatno. PLANOVI Na Tajvanu počinje gradnja spektakularne kule Ako je suditi prema najnovijim trendovima u arhitekturi. subota. Sestre su se našle i odlučile napraviti DNK test. namjeravajući da ga spasi. Sestre su razdvojili jošudjetinjstvu. udaljenoj 22 svjetlosne godine od Zemlje. koja je visoka samo 62. prejako je stisnuo papučicu gasa i izletio s ceste. Ipak. bacila sina susjedima koji su se ispod prozora okupili kada su čuli njezinu vrisku. 4. Kada je Emelinina majka spomenula porodicu Bekmen. Najniža žena u povijesti i dalje je Paulina Masters. a sigurna sam da ne bih postala poznata da nisam najmanja žena na svijetu . . a imat će površinu od 145. Do 18. Beba nije povrijeđena. koji omogućavaju da se kroz njih vidi panorama grada. konobarica je primijetila tek sljedeće noći. ===žA==ILEAJKK=EKFEJEK Juoti je prisustvom na skupovima podržala partiju MNS na općinskim izborima Juoti Amdž (18). dok će visina ove građevine biti 450 metara. # Jedan muškarac s Tajvana umro je dok je igrao videoigrice u internet-kafiću. nesvjesne da sjede u blizini leša. ”Eco Tower” bit će sagrađen korištenjem optičke tehnologije. dugovala. Očekuje se da toranj bude završen 2014. Za njihov ponovni susret zaslužan je Facebook. od kojih je jedna dovoljno blizu da apsorbira isto toliko energije i svjetlosti kao i Zemlja. ona ju je išla potražiti na mreži i pronašla ju je. Kevin Ford svađao se s Tifani Louson (Tiffany Lawson) zbog stanarine koju je ona. vozačjeizgubio kontrolunad vozilomi sletiosaceste.Jedan od problema onih koji su slavni jeste da vas stalno neko prati. reklo bi se da su stručnjaci inspiraciju potražili u magiji . U ovom trenutku internacionalna kompanija “GDS Practice” priprema se da uradi proračune i procjenu svega što je potrebno kako bi ovaj toranj bio izgrađen. podržala je partiju MNS uoči izbora u Mumbaiju u Indiji i pokazala da ima visoke ambicije za bavljenje politikom. koja ima mogućnost da privremeno nestane Nakon 28 godina razdvojenosti. Sestre živjele u blizini Iako na prvim slikama toranj izgleda kao da je napravljen od kristala i prožet zatamnjenim sjajem.500 kvadratnih metara..5 kilograma i pati od vrste patuljastog rasta koja se zove ahondroplazija. biti potrebna njega tokom cijelog života. Mnogi od na.

čiju premijeru sam za rođendan poklonio supruzi Uramoj sceni. Bez ovakvog partnerstva naš festival ne bi bio to što danas jeste.Tjeskoba. kazao je Marković Detalj sa svečanog prijema (Foto: S. U predstavi igraju Snežana Alič. Završni pregovori su već sada u toku. region. na moj rođendan. poučeni iskustvom holokausta.kazao nam je Marković nakon odgledane predstave. a među njima su bili i Misiračini roditelji. jer se radi o idejama i svjetonazo- rima koje je “proizveo” čovjek. iako bazirana na mom tekstu. subota. Dramski tekst Bertolda Brehta (Bertolt Brecht) “Strah i bijeda Trećeg rajha” o životu njemačkog naroda pod vladavinom Adolfa Hitlera u periodu između 1933. značajan ne samo za Sarajevo. ovo bila nova premijera. ali i brojnim gostima. Kao i beogradski original. Drmać je naglasio da publika pravi doživljaj predstave može imati tek kad pažljivo sasluša svaku rečenicu i svaki potez u predstavi. a pred sobom imamo i festivale u Berlinu i Kanu. . DŽONLIĆ Reakcije publike . promoviran je i pred brojnom publikom u Općoj biblioteci “Muhamed Kantardžić” u Brezi. grafički dizajn Goran Lizdek. Ovo je hrabar i radikalan potez. u pojedinim vladama su čak na vlasti (Mađarska. nakon Tuzle. nepovjerenje. muziku Mirza Šišić te dramaturgiju Asja Krsmanović. te gost zeničkog teatra Mario Drmać.$ Dnevni avaz. A. . tada posvećeno odnosu Miloševićevog režima u Srbiji prema umjetnicima. Jasenko Pašić. Godinu kasnije. te postaje pogodnim za manipulaciju. novinara Mugdima Galijaševića “Suza na mezaru”. brutalnost. iakobazirana namom tekstu. marševi mladih radikala sve su učestali- ji. M.Reditelj je značajno promijenio moj tekst. +EAEL FHAJ =CH=đA K 4JAH@=K u vrijednosti od 39. BiH. godine “Humidity” mladog srbijanskog reditelja Nikole Ljuce osvojio je prestižnu “Euroimages” nagradu su i nastavak dugogodišnje saradnje. . .Njemački narod je imao izbor. otvoreno se demoniziraju imigranti . Komad je nastao po istoimenom djelu beogradskog pozorišnog i filmskog reditelja Gorana Markovića. kaže direktor prestižne manifestacije U organizaciji Sarajevo Film Festivala i Raiffeisen banke u sarajevskom kinu “Meeting Point” preksinoć je premijerno prikazan film “Koža u kojoj živim” najpoznatijeg španskog reditelja Pedra Almodovara. koji je sa suprugom prisustvovao zeničkoj premijeri. koprodukcijskom marketu Roterdam Film Festivala. o idejama koje je slijepo slijedio i u koje je vjerovao. izdanje najvećeg filmskog karavana u regionu pamtit ćemo po mnoštvu filmova. a Burina je poručio: .kazao nam je Hamzagić. Prema onome što već sada znamo. Ču. i glasao je za Hitlera. prihvatanje zla kao neminovnost života. među kojima su bili čuveni bračni par Anđelina Đoli (Angelina Jolie) i Bred Pit (Brad Pitt). Ču. Džonlić) Projekt CineLinka iz 2011. ovo bila nova premijera . godine na scenu Sarajevskog ratnog teatra SARTR postavit će reditelj Nermin Hamzagić. i ova izvedba govori o odnosu politike i vlasti prema umjetnosti i kulturi. kostime će raditi Kao Pao Shu. već i za Evropu . Galijašević je otkrio da će “Suza na mezaru” uskoro biti prevedena na turski jezik. direktor SFF-a. izvedeno na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. one su sada već realnost u kojoj živimo i kojima se moramo suprotstaviti. neli.govori Hamzagić. Pod rediteljskom paskom mladog Banjalučanina Marka Misirače preksinoć je na Velikoj sceni Bosanskog narodnog pozorišta u Zenici premijerno izvedena predstava “Govorna mana”. Hadžić) Marković sa suprugom gledao premijeru (Foto: A. Hamzagić: Upozorenje svima nama Stranke desnog političkog krila sve su glasnije i popularnije. Uranela i Haris. februar/velja~a 2012. ona je uzvratila ovom predstavom meni kazao je Haris Burina. u prvom licu jednine. ovom zlu kažemo ne . izdanje. direktor Raiffeisen banke. februar. Savremeni čovjek suočen je s egzistencijalnim strahom. Na svečanom prijemu u prisustvu brojnih zvanica Miro Purivatra. Ovo je najbolji primjer ulaganja jedne međunarodne kompanije. pa je predstava uistinu legitimna i interesantna za ovo podneblje i ovo doba.Prije godinu sam na ovoj sceni radio “Ćorkana”. Poslije ilahije “Šehidi”. Tekst se sastoji iz niza “slika” o rastućem nacizmu i poniženju ljudskog bića. KJKH= ZENICA Premijera “Govorne mane” Gorana Markovića 0=HEI *KHE= L I= @žELE = L=IJEJ žE Za mene je.S optimizmom gleda- Saradnja SFF-a i Raiffeisen banke Glumci se poklonili publici na sceni (Foto: J. Riječ je o nagradi koja se dodjeljuje na CineMartu. 4. Holandija). hipokrizija. imat ćemo ne samo dobre filmoveveć igostekojiće bitina nivou svih prethodnih festivala. ’5JH=D E >EA@= 6HAćAC H=D=’ ’5K= = A=HK’ E K HAžEE AHE= 0==CEć= Promocija knjige u Brezi mo na 18. Zenička inscenacija dogodila se petnaest godina nakon što je djelo. M. nepravda. naravno.Riječ jeo prvom partneru koji je prepoznao SFF. I studente i egzibicioniste i one koji žele uspjeh preko noći i političare koji se miješaju u kulturu. E. Drama je svojevrsno upozorenje svima nama. na šta. doživio kroz svoje godine u teatrima i na filmu. moralna i etička bijeda osobine su njemačkog čovjeka Trećeg rajha. A. U autorskom timu su scenograf Tarik Musakadić. i Mihael Miler (Michael Muller). Mi danas imamo obavezu da. Alban Ukaj. Ideje nacizma i fašizma nisu više samo prijetnja. izjava svjedoka i novinskih članaka iz tog perioda. . Adnan Hasković i Amar Selimović. Dok je za vrijeme premijere uglavnom nervozno šetkao iza tribine s gledalištem. Za meneje. Jordamović) 2KHEL=JH= 5 FJEE CA@= = & E@=A Imat ćemo ne samo dobre filmove već i goste. poslije predstave je izvedbu prokomentirao “pristojnom i očekivano uigranom”. čemu se iznimno raduju. ozvaničili Miler je saradnju sa SFF-om ocijenio divnom te potcrtao da je ugovor produžen na naredne tri godine.istakao je Purivatra. nasilje.Sve ovo već sam. gdje ćemo se sresti s brojnim agentima .Prave reakcije publike i teatarske kritike tek očekujem u narednim izvedbama rekao je Misirača. ima puno umjetničko pravo. i 1938. Premijera je planirana za 24. Prošlogodišnje.500 dolara. Dvjestotinjak gledalaca predstavu je gledalo na sa- 2 7H=AE = HđA@= . koju su izveli hor i ansambl “Preporod” iz Ilijaša i brezanski bend “Dai- re”. 17. Umjetničko pravo U predstavi glume bračni par Burina. Amila Terzimehić. a posebno je oduševljen što će se njegov prvjenac vrlo brzo naći i u Muzeju “Alija Izetbegović”.kazao je Purivatra. zatvara se. . Nova predstava Sarajevskog ratnog teatra = JKHI AEK Dramski tekst Bertolda Brehta o rastućem nacizmu i poniženju ljudskog bića Galijašević s posjetiocima promocije Književni prvjenac bh. Ističe da je važno govoriti o nacizmu i fašizmu. odlomke iz Galijaševićeve knjige čitali su učenici Gimnazije “Muhsin Rizvić”.

osim ako tu`eni ne zahtjeva da se ro~i{te odr`i (~l. Najkasnije na pripremnom ro~i{tu stranke su du`ne iznijeti se ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka.sp.o. 94. Jajce Pozivate se na pripremno ro~i{te zakazano za dan 22.o. . 4. ZPPa). Radi} Zoran iz Sarajeva. POZIV za pripremno ro~i{te ZA: I-tu`enog: „ELEKTROBOSNA“ d. 2012. 94. pitanja o kojima }e se raspravljat.00 KM. 11.000. Nala`e se zemlji{no knji`nom uredu Op}inskog suda u Sarajevu. SUDIJA Halisa Ba{agi} s. godine objavljuje }e se da je tu`ba povu~ena. godine u 10. 1. odsjek KPU da nakon pravosna`nosti ove presude isto uknji`i u zemlji{nu knjigu polo`enih ugovora. ZPPa). pri ~emu se stranke upozoravaju da sud mo`e odrediti da se glavna rasprava mo`e odr`ati odmah nakon pripremnog ro~i{ta (~l. Jajce. 57. 01. 12. u pravnoj stvari tu`itelja „ELEKTROBOSNAZAKS“ d. Muhameda ef. ul. 27 BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 65 0 P 178911 10 P Sarajevo. Stambena zadruga „Bosna“. 2 po osnovu kupoprodaje.o. [ukrije Pan|e br. 4 NIZ IX objekat 4 k br. 02. 2012.oglasi Dnevni avaz subota.sp. st. radi utvr|enja i uknji`be. 01. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TRAVNIKU Broj: 51 0 Ps 030336 10 Ps Travnik. II-tu`eni: „ELEKTROBOSNA“ d. dana 11. Jajce II-tu`enog: „ELEKTROBOSNA-N“ d. st.30 m2. nakon zaklju~ene glavne rasprave dan 29. Obavje{tava se tu`eni da se dostava poziva za pripremno ro~i{te smatra izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja istog u dnevnim novinama. gara`a br. 02. st. Stankovi} Petar iz Sarajeva. te su tu`eni du`ni priznati i trpiti da se na osnovu ove presude tu`itelj mo`e uknji`iti kao vlasnik u knjizi polo`enih ugovora koja se vodi u Zemlji{no knji`nom uredu kod Op}inskog suda u Sarajevu u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. 2011. povr{ine 11. dana 31. protiv tu`enih 1. godine Op}inski sud u Sarajevu po sudiji Vesna Merdanovi}.o. godine Op}inski sud u Travniku. smatrat PRESUDU Utvr|uje se da je tu`itelj \urovi} Vule JMBG 1509938172173 iz Sarajeva stekao vlasni{tvo nad gara`om koja je sagra|ena u naselju Ned`ari}i ul. 84. ul. te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. v. 5. ul. godine u prisutnosti punomo}nika tu`itelja i odsutnosti uredno obavje{tenih tu`enih.00 sati u sobu broj 33. dokaze koji }e se izvesti i koje osobe }e biti pozvane na glavnu raspravu (~l.o. Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`itelj. Jajce. Na pripremnom ro~i{tu sud }e rje{enjem odrediti dan i sat odr`avanja glavne rasprave. v.o. 01. ZPP-a). advokatu iz Jajca. sudija Halisa Ba{agi}. februar/velja~a 2012. 84. 2. radi utvr|ivanja i uknji`be. st.001. ZPP-a).r.o.o. 1. 2. 2012. prostoriju Op}inskog suda u Travniku. protiv tu`enih: I-tu`eni: „ELEKTROBOSNA“ d.00 KM. Jajce i III-tu`eni: „BSI“ d. 01. ZPP-a). ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 2012.o. @alba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka. 2012.o. Jajce zastupana po Mali} Miri. 3. 77. SUDIJA Merdanovi} Vesna POUKA: Protiv ove presude dozvoljena je `alba Kantonalnom sudu u Sarajevu putem ovog suda u roku od 30 dana od dana dostavljanja presude. godine donio je sljede}u. Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`eni. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. zastupanog po punomo}niku advokatu Kosova} Emiru. Zaima [arca 36 b. 15.o.o. u pravnoj stvari tu`itelja Vule \urovi}. Ova presuda provest }e se i katastarskim operatima koji se vode kod Op}ine Novi Grad Sarajevo. Kralja Tomislava 26 i 3. Pand`e 27 do 39.

subota. igraču Njujork džetsa.pojašnjavaju u “Beral Musicu”.Poze u kojima smo morale stajati pred fotografima. da smo dobili još jednog člana. Angažiranjem zvijezde “Mad Mena” brend je prošle godine premašio sva očekivanja kada je riječ o zaradi. Kad god je Kim u Njujorku. Kako otkriva pjevač grupe Elvir Bandić Banda.ba. a pitanje je da li bi prihvatila tako zahtjevan posao s obzirom na to da je nedavno postala majka. gdje će održati četiri koncerta. koje bi se trebale naći na albumu. Vijesti o potencijalnom razvodu Hajdi i Sila uzdrmale su svjetsku javnost.To su talentirani mali ljudi. P. koja ne može da kontrolira svoju eksplozivnu narav. No.Radujem se ponovnom druženju sa Bosancima i Hercegovcima širom Sjedinjenih Američkih Država. guraju djecu pred kamere kada ona za to nisu spremna. džez sastav “Sarajevo Jazz Guerilla” uskoro bi trebao početi snimati album prvjenac. Menadžer Maraje Keri Rendi Džekson (Randy Jackson) ne isključuje mogućnost da se pjevačica pridruži ekipi emisije. snimati u studiju Muzičkog centra “Pavaroti”u Mostaru. marta. najvjerovatnije. jer je u više navrata izjavljivala da voli atletsku građu. Riječ je o Marku Sančezu (Sanchez). jer bi na taj način sigurno oborio rekord gledanosti “Američkog idola”. glumicu Kristinu Hendriks (Christina Hendricks). . otkrila je za magazin “In Touch” da se od pjevača razišla zbog njegove loše naravi. H. koja bi za pet sezona suđenja u tom šouu dobila nevjerovatnih 500 miliona dolara.kaže Begović. kojima ne treba na početku života uništavati samopouzdanje suludim takmičenjima .izjavila je Tatjana. 2=JE? 5E E= LA= šK =H=L .=?JHK’ Keri (Mariah Carey) bila bi dobra. Patic i Sil zabavljali su se nepunu godinu. Siguran sam da ima pregršt dobrih ideja . jer Mark jošviđanekoga . Nikol je ove godine zamijenila prošlogodišnje zaštit- ŠAH?ECAH FEH== I= K =FKJK no lice. S. Bijonse: Još se nije oglasila Budući da je gledanost šoua “X Factor” u posljednje vrijeme opala. Balašević je u novembru prošle godine u Sarajevu priredio istinski spektakl te je za očekivati da će se takva atmosfera ponoviti i u Tuzli. Strani mediji prenose da je poziv za angažman u pjevačkom takmičenju dobila Bijonse Nouls (Beyonce Knowles). poznata je i po tijelu na kojem bi joj mnoge žene pozavidjele. . D. a već je rezervirano više od polovine kapaciteta dvorane. bile su mi smiješne i glupe. 5H=EIAEIKIJL=@AčEAC@A= Tada devetogodišnja Ketrin započela je karijeru u svijetu mode. Izvor blizak Kauelu otkrio je za medije da bi to mogla biti supruga Džej-Zija (Jay-Z). navodno. . Nakon što je gledanost šoua opala Enes Begović večeras će u Sloveniji održati prvi veliki nastup u nizu. oni se druže.izjavio je izvor. ali zbog ranije ugovorenih nastupa u Švedskoj. Čuveni kantautor stiće će u grad soli 15. u martu i aprilu . Maraja *EIA KI FL== @= IK@E K ’: . a preuzeti u roku od tri dana nakon rezervacije .Glumica Ketrin Hejgl otvoreno & Dnevni avaz. a već je rezervirano više od polovine kapaciteta dvorane.On je sebična i nezrela osoba. s kojim je prije nekoliko godina bila u kratkoj vezi. koji je sa menadžerom NediPatic: Zabavljala se sa Silom nepunu godinu = ’A@L@=’ E@A = =AHEčK JKHAK Zauzeti Enes Begović mom Srnjom počeo pripreme za koncert u tuzlanskom Mejdanu. . Z. IDM >E #! Prema pisanju američkih medija SPEKTAKLI Koncert čuvenog kantautora i projekcija filma ĐHđA *==šALEć K 6KE $ E % =HJ= Događaj zvanično i nije bio objavljen. To iskustvo danas naziva brutalnim.pišu mediji. marta koncert u velikoj sali tuzlanske dvorane Mejdan. mnogi gledaoci u Americi prestali su ga pratiti.zaključila je Ketrin. koju je stekla i u vremenu dok je bila sutkinja takmičenja “X Factor”. februar/velja~a 2012. . a popularnost Nikol. Nikada neću zaboraviti sramotu koju sam pretrpjela .U Sloveniji je veliki broj ljubitelja mojih pjesama. On želi Bijonse. Zajedno sa svojim bendom. jer su njih dvoje važili za savršen par.rekao je on. također. Njemačka manekenka Tatjana Patic (Patitz). Veoma su oprezni da ih neko ne vidi. jer su sve glasnija šuškanja da se tajno sastaju. planiramo raditijošnekoliko dvorana u ovoj zemlji.000 posjetilaca. . prije Kim. Dodala je kako se grozi činjenice da majke.poručuju iz tuzlanske agencije “Beral Music”. Nakon što su dobili novog člana Đorđe Balašević održat će 16. bio u vezi s glumicama Džesikom Zor (Jessica Szhor) i Hejden Penetije (Hayden Panettiere). Zato napominjemo za sve one koji žele doći na koncert i projekciju filma. koji se nedavno vratio iz Čikaga i koji uveliko nastupa s nama svakog ponedjeljka u sarajevskoj “Pivnici”. Dobra vijest je. 4. Za sada se bavimo ’5=H=AL=/KAHE=’ IE=FHLE=>K idejom da iskoristimo neke starije melodije kao podlogu za te pjesme pa ćemo vidjeti kako će sve to zajedno ispasti. loš utjecaj koji Sil ima na djecu. To im je cilj i ove godine. inače. a dan kasnije na istom mjestu predstavit će svoj rediteljski prvjenac film “Kao rani mraz”.Očekujemo Đoleta trinaest godina. Ističu i da za Balaševićevo gostovanje vlada veliko interesiranje. Rezer- =H@=šE= FL K LAE I= 5=čA da je par ponovo zajedno.Događaj zvanično i nije bio objavljen. održat će koncert u dvorani “Medvode”. inače bivša djevojka Sila (Seal). džez-pijanistu i akordionistu Adisa Sirbubala.Sajmon je jedna od najpametnijih osoba koje poznajem. zvijezda šoua realnosti Kim Kardašijan (Kardashian) ima novog momka. da na vrijeme osiguraju ulaznice. bit ću samo deset dana . Begović: Večeras koncert u Sloveniji . Mark je definitivno njen tip muškarca. tome samo ide u korist. Šercinger: Još jednom istakla figuru Hejgl: Brutalno iskustvo Pjevačica u kampanji za “London Fog” Najpopularniji bh. Sančez: Igrač Njujork džetsa Bivša djevojka o pjevaču Balašević: Pobudio veliko zanimanje vacije ulaznica po cijeni od 30 KM za koncert i film mogu se izvršiti putem telefon 066/343-333 te e-maila ulaznice@beralmusic. i on je slab na poznate dame. koja se nalazi kod Ljubljane i prima više od 3. Sajmon Kauel (Simon Cowell) odlučio je da dovede neku prvoklasnu zvijezdu na mjesto sudije. Nakon odlaska Pole Abdul (Paula) i Nikol Šercinger (Nicole Scherzinger) iz šoua. Ona je savjetovala Hajdi Klum (Heidi) da zaboravi na mogućnost pomirenja i da se što prije razdvoji od “bijesnog čovjeka”.izjavila je Hejgl. Pored Balaševića i njegove “Panonske mornarice”. osim po pjevačkim uspjesima. L. Znamo da ima dosta toga novog da nam donese na palubi svoga broda i mislimo da će tri dana biti malo da ga ugostimo i družimo se s njim.Kim i Mark se nalaze na večerama u hotelima. gdje će mu biti priređen svečani doček.com i www. najvjerovatnije.ističe Bandić. poručuju iz agencije “Beral Music” Ako je suditi prema pisanju američkih medija.kaže Begović. koja organizira ovaj vekiki događaj. Izgleda Ketrin Hejgl (Katherine Heigl) ispričala je za američke medije kako je njeno najsramotnije iskustvo bilo poziranje pred kamerama dok je radila kao dječiji model.Sajmonu je potrebna velika ženska zvijezda. R.Već sam počeo raditi na tekstovima nekih pjesama. i to. Bijonse se za sada nije oglašavala po pitanju veoma velikodušne ponude. . ali ona trenutno nije toliko popularna. Riječ je o izuzetnom muzičaru. numere za debitantski nosač zvuka bend će. ali svi me uvjeravaju u suprotno. . . jer je. . Razlog za propast njihovog braka je.kupikartu. Bandić: Radi na tekstovima pjesama Zanosna Nikol Šercinger (Nicole Scherzinger). u Tuzlu će doputovati i glumci iz filma “Kao rani mraz” . Nakon “Medvoda”. Ima problema s izlivima bijesa . Krajem februara putuje na mini turneju po Americi. U kampanji za modni brend “London Fog” pozirala je obučena samo u kaput i ovoga puta još jednom istakla svoju figuru.

FEBRUAR/VELJA^A 2012. Nizi}) NA[ NIJAZ NE]E OTI]I U ZABORAV . nekada istaknuti bh. danas biznismen. DNEVNIK Nijaz Skenderagi}. politi~ar (Foto: B. DNEVNIKA 4. ESAD BO[KAILO: MIR ]E BITI KADA LIDERI BUDU VOLJELI BOSNU VI[E OD SVOG POLO@AJA OBJAVLJUJEMO DIJELOVE ERDOANOVE BIOGRAFIJE: SLU@BA NARODU JEST SLU@BA BOGU POLITI^KI PRILOG NAJTIRA@NIJEG BH. DR.INTERVJU EKSKLUZIVNO PROF.

ili se. Viktor Frankel (Victor) je rekao: „Nije neopho- Nijaz Durakovi} nije dr`ao okove na o~nim kapcima † Va{a knjiga posve}ena je na neki na~in onim „jakima“.Radi se o psiholo{kom konceptu da ~ovjek i ne cijeni zdravlje prije bolesti. zbog ~ega bi nam pomogli u miru? Moramo sami sebi po- . kojeg tako ~esto spominjete. jo{ gleda u Evropu i svijet i nada se pomo}i prvenstveno otud. vjerskoj. profesor Nijaz Durakovi}. koje pjesnik Avdo Sidran svrstava u one koji „sada umiru.„Ubiti jednog ~ovjeka je kao da si ubio cijeli svijet“ je i u~enje islama. zamjenik direktora za specijalizaciju. Ne}e! Nisu pomogli kad smo prolazili kroz najte`a etni~ka ~i{}enja. pjesma se zove „Nevoljni Vojno“. a koja prati Va{u ratnu i poratnu pri~u. To je. bit }e ispravan i dobar. Jo{ obi~ni Bo{njak. poma`em onima koji su pro{li kroz te{ke traume. detaljima torture i mu~enja i psihologiji me|u zatvorenicima i odnosima s ~uvarima. . Nijaz Durakovi} bio je jedan od najobrazovanijih Bo{njaka 20. Na`alost. Ja. Ipak. dr. ina~e. nisu jedini ljekari koji su etiku pru`anja pomo}i drugima zamijenili ubijanjima. Otkud ovaj naziv? P rof. Drugi razlog je {to su ljekari imali nekakvu slobodu da pone{to ka`u smjelije od drugih. U trenutku dok je ovaj intervju nastajao. I bio je u pravu Razgovarao: Erol AVDOVI] uop}eno epiku o genocidu u Bosni. slobodu prije ropstva. Hitlerov savjetnik Himler bio je ljekar. ~ovjek koji je pre`ivjeo holokaust? . † Po~etak rata u biv{oj Jugoslaviji obilje`en je poli- . † [ta ka`ete o filmu An|eline \oli (Angelina Jolie) „U zemlji krvi i meda“? Kako tuma~ite tu kolektivnu histeriju u Srbiji oko ovog filma kome se pripisuje da je „an- . pjesma u kojoj se opisuje stanje duha ~ovjeka. ali i spreman za nova znanja i vi{i stupanj razumijevanja. naj~e{}e oni koji nisu izgubili ~lana familije. a prema Evropi i svijetu biti budniji. ali bili su devijantne osobe destruktivnog karaktera. Naslov je uzet iz poezije Maka Dizdara. No. uprkos traumama. Mislim da se radi u unikatnom aspektu u lije~enju trauma. Dakle. na}i smisao“. kako re~e Mak Dizdar. u kojem u~estvuje s drugim poznatim logora{em i novinarom Mugdimom Karabegom. On je na zasjedanju Skup{tine Bosne i Hercegovine u januaru 1992.Viktor Frankel je kao psihijatar pre`ivio Au{vic. Ned`ad Ibri{imovi} je bio moj omiljeni pisac od gimnazijskih dana. X INTERVJU Prof. Rodom je iz Po~itelja. Vi ste na kraju samo o{te}eni ~ovjek kome treba pomo}i i kojeg na sve mogu}e na~ine treba kompenzirati. jedan od najpoznatijih izdava~a ovakve literature u Americi. U aprilu }e s ostalim ~lanovima BHAAAS-a dr`ati predavanje u Sarajevu. kojoj je ra|ena operacija na otvorenom srcu. ako je motiv istrebljenje jednog dijela populacije na rasnoj. † Mo`e li ~ovjek koji je ranjen zaista biti budniji? dno da ~ovjek na|e smisao `ivota kroz patnju i traume. † Zbog ~ega Vas je inspirirao Viktor Frankel. uspravan. dr`ati okove na o~nim kapcima? Miris tamjana se {iri Bosnom i Hercegovinom i prijeti da upali mnoge opasne vatre za koje i ne slutite da su nam tako blizu“. FEBRUAR/VELJA^A 2012. a zavr{io je i specijalizaciju u Njujorku. ratu. ti~kim aktivnostima Va{ih kolega po struci. doktor je to. Naj~e{}e se politika slu`i mjerenjima stradanja po broju `rtava. jer trpite od postratnog sindroma. kao. nego o tom svijetu i Evropi. humaniji od svog ljudskog ranjavanja. pisaca i umjetnika. Na`alost. Znate. Njegova knjiga „Ljudi u potrazi za zna~enjem“ („Men search for meaning“) govori o pre`ivljavanju u logoru. a danas `ivi u Feniksu. mi nudimo saznanja crpljena iz li~nog `ivota.2 4. danas neuropsihijatar u Americi Mir }e biti kada lideri budu voljeli Bosnu vi{e od svog polo`aja Obi~ni Bo{njak. pravda i nepravda. Isto tako. prijatelja.. Pa ka`e u posljednjem stihu te pjesme neprevazi|eni Mak: „Okolo {ap}u kako mi `ivot bje uzaludan Ne znaju da ranjen ovako ve} sam budan Ne znaju kako }u potonji udarac da dam Zlehudi o kojoj sada sve znam Sobom i sam“.Namjerno ili ne. † Otkud uop}e ta potreba da se zlo~ini gradiraju preko broja stradalih. ali kao ~ovjek.Ubija ih nedore~ena Knjiga govori upravo i o na~inima lije~enja traumatiziranih logora{a. spasiti jednog ~ovjeka je kao da si spasio cijeli svijet. ^lan je i Bosanskohercegova~ko-ameri~ke akademije za nauku i umjetnost (BHAAAS).Knjigu }e za nekoliko sedmica objaviti „Vanderbildt University Press“. Prije toga bio je ljekar u ^ikagu. prvenstveno jer mu takvo gledanje name}e politi~ar. gleda u Evropu i svijet i nada se pomo}i prvenstveno otud. Ne}e je biti z An|elina \oli je razvalila siled`ije i nacionaliste z Jedan od upravnika Dretelja mi je jednom rekao pred najmanje stotinu zatvorenika: „Doktore. bez obzira koliko su ubita~ni rezultati na kraju razli~iti? Profesor Durakovi} bio je jedan od onih koji nije dr`ao okove na o~nim kapcima. kao psihijatar koji je pre`ivio {est koncentracionih logora. rekao: „Pa dokle. A to je tako i kod nas na Balkanu. kom{iju mogu da koriste gradaciju zlo~ina slu`e}i se brojkama. s humanisti~ke ta~ke. Do kraja mjeseca iz {tampe izlazi i njegova autorska knjiga o tom iskustvu. nisu bili psihijatri. stolje}a. jer misle da su pre`ivjeli“. drugarice i drugovi moji. uglednih profesora iz Amerike te uspje{nih nau~nika. . Postoji vi{e razloga zbog ~ega se dosta ljekara uklju~ilo u politiku 90-tih godina. ali.Milo{evi}. nije va`no kojoj etni~koj grupi pripadate ili da li dolazite iz naroda iz kojeg je u pet dana stradalo osam hiljada ili za pet godina stradalo osam miliona ljudi. dr. a ti }e{ biti slobodan i ponosan“. koja broji oko 200 ~lanova. † Uskoro izlazi Va{a prva knjiga u Americi „Wounded I Am More Awake“ („Ranjen sam vi{e budan“). pre`ivjelima u bh. ho}e da pomogne. Jedan razlog je posebnost zanimanja koje se od obi~nog svijeta ~ak i idealizira. psihijatara Jovana Ra{kovi}a u Hrvatskoj i Radovana Karad`i}a u BiH. na~in na koji je svijet gledao sistematsko uni{tavanje svega {to je bo{nja~ko ne govori o nama. zapravo prognanika iz BiH. Vidite. Esad Bo{kailo. dobrog Bo{njanina. ljude koji ne izgledaju bolesno? . dr. Bo{kailo stalno je de`urao pored svoje 81-godi{nje majke Emine. biv{i logora{. Biti ranjen zna~i i saznanje o sebi i svojoj okolini.. Marti}. ali je mogu}e. kome je sudbina namijenila da stalno prolazi kroz . mladost prije starosti. radi samo o superlucidnim bojovnicima ekskluzivnih nacionalnih programa? Izlazak knjige O njemu je snimljen dokumentarni film „Od Au{vica do Dretelja“. ali upitat }u i jesmo li mi u Bosni bili Karad`i}evi ili ne~iji drugi „zamor~i}i“ ili samo `rtve ultranacionalnih pogroma? Mo`e li se to svrstati u kontekst u kojem je {utnja Evrope i svijeta nad zlo~inima u BiH bila simptomati~na? Dr. kada do|ete u ljekarsku ordinaciju tra`iti pomo}. stolje}a. magati. Psihijatar je. [ta je to {to ubija te stamene borce. a ne pre`ivljavanje. ali na nama se ispitivalo koliko dugo mo`emo izdr`ati. Normalno jest da sam poslije vi{e od godinu provedenu u hercegova~kim koncentracionim logorima budniji i oprezniji. zbog statusa koji su u dru{tvu u`ivali. A on je jedan od najve}ih zlo~inaca 20. zato je ovdje va`an taj humani aspekt iz islama. na`alost. sestre i bra}o.. nacionalnoj osnovi u biti isti. kao baza da se poku{amo za{tititi od nehumanog aspekta politike. Ne{to. a nadogra|ivana nau~nim istra`ivanjima.. Bo{kailo: Silovanje te`e od stotina dana logora „mnoge vojne“.. zakazani intervju ni u jednom trenutku nije do{ao u pitanje. Kao gostuju}i predava~ o svom iskustvu u Dretelju te drugim hercegova~kim logorima predavao je na ~uvenom Harvardu. i ~esto tu|e ratove. prvenstveno jer mu takvo gledanje name}e politi~ar. direktor za nastavak edukacije u najve}oj psihijatrijskoj bolnici „Associate professor The University Arizona“. Jesu li ti psihijatri bili ludi kada su inicirali ratni narativ od Knina do Livna i nadalje. Mislim da njegovo djelo „Knjiga Adema Kahrimana pisana Ned`adom Ibri{imovi}em“ treba da bude ~itana u svakoj bosanskoj ku}i. Ovo {to se zove `ivot sada u Bosni spada vi{e u „umiranje“. Karad`i} i Ra{kovi} svakako nisu bili zlo~inci zato {to su psihijatri. Tu|man. ali i Ranjen budniji † Po cijenu da dotaknem teoriju zavjere. ugra|ena ~etiri bajpasa. ja }u se jednog dana sakrivati u Argentini. Esad Bo{kailo (54) pre`ivio je strahote {est koncentracionih logora. mi ni{ta nismo nau~ili. Oti{ao je i Ned`ad Ibri{imovi}. Boban. koju ste napisali zajedno s poznatom novinarkom specijaliziranom za ljudska prava D`ulijom Lajblih (Julia Lieblich). Prije nekoliko dana napustio nas je Va{ zemljak. ipak..

„samoterapija“ koju primjenjujem je pozitivna psihologija s upore|ivanjem vlastitih iskustava s drugima. . i da film zarje{ava.“. entitet nastao na genocidu. koji se stavlja na stranu jednih ili drugih. oca. mu~eni su od kom{ija i poznanika. sad. † Kakvu. mi smo. Bo{kailo. savjetujete `enama `rtvama rata. Moji prijatelji Amerikanci su puno te`e pre`ivjeli film od nas koji smo pre`ivjeli rat. odla`e suo~enje s istinom. sina.An|elinin film upravo s te psiholo{ke ta~ke nije uop}e „crno-bijeli“. a da nas za to niko ne moli. Ne mislim da za takvu ulogu ~ovjek mora biti psihijatar. Vrijeme je da Bosanci sami izaberu svoju sudbinu. proces oporavka tek po~inje. o stradanju jedne grupe ljudi u dijapazonu od nacionalnog atavizma do strasne balkanske vendete.. pacijent iz Srebrenice pri~a: „Ubili su mi mu`a. Moramo se. Zamislite moju kliniku u Feniksu kad meni svaka `ena. U tom slu~aju. za nekoliko dana u{li u jedan bosanski gradi} koji se zvao Srebrenica. sekundarne traume. a da nas niko za to ne moli. moram priznati je to najte`i dio mog Ne smijemo zatvarati o~i . ali dok god narod bude birao agresivne lidere.. a da ne ~ekaju Evropu i svijet da im pomognu.4.[to se ti~e `ena. Eh. ali imam pravo re}i svoje mi{ljenje. sada nudimo oprost. Bo{kailo: Mi.. Bolje mi je kad tako analiziram kom{ije. desentitizirani i nije nas ni{ta iznenadilo. da im ka`em? Da }u ih izlije~iti? Ja samo mogu ponuditi razumijevanje i da poku{am sabur pribli`iti njihovim srcima. Bo{njaci. koje ja nemam srca da navedem u ovom intervjuu. 3 pre`ivjeli. Stradanja u logoru i gradu su prikazala svu brutalnost zlo~ina. Mir }e biti kad izabrani lideri budu voljeli Bosnu vi{e od svog polo`aja. a ti }e{ biti slobodan i ponosan“. a to je da je silovanje te`e od stotina dana logora. kao {to to re~e D`imi Hendriks (Jimy Hendrix). † Zna~i. Ili. obi~ni ljekar. ali to samo Dr. prona}i mir nakon jedne planetarne tragedije i mo`e li se trauma takvog intenziteta kao {to se dogodila u BiH prije 20-tak godina uop}e izlije~iti? . Mi. U Dretelju nisam imao snage glave di}i. jer njihov se gubitak nikada ne mo`e nadomjestiti.. Nisam ni zato da cijelu budu}nost gradimo samo na prisje}anju na genocide kroz koje smo pro{li. paklene temperature. dakle. U takvoj situaciji se sla`em da se mo`e oprostiti. `ena djece. recimo.Odavno me zanima aspekt oprosta.. Ponoviti nam se ne}e ako postanemo budniji.E sad. Ne voli niko da mu se nacionalni narcisoizam povrijedi. Nema nikakve psiholo{ke i filozofske podloge da se porede mu~enja. niti jedna scena. zapravo. donekle. † A mogu li se ljudi u Bosni i njenom okru`enju „izlije~iti“ bar dotle da njihove rane. Nema vode. Vadio sam gelere nekom iglom i `iletom. gedije jer. opet cikli~ki ponavlja? . mira ne}e biti ni u nama ni oko nas. Hiljade Bo{njaka pro{lo je kroz Dretelj. koje sam „sterilizirao“ upalja~em za cigarete. „samoterapiju“ primjenjujete prema samom sebi? . ve} prije svega strah onih koji svoje povla{}ene. Puno je lak{e nekome u Beogradu re}i: „Eto. s katarzom ako ho}ete. Zatvarati o~i pred tim zna~i opasnost da nam se sve iznova dogodi. kako je to u filmu djelimi~no opisano. a ne zaboraviti“. ali mi smo obrazovani da znamo sebe sa~uvati od tzv. Moram re}i da se ne sla`em s tim. Sve je to pomalo infantilno. na`alost. ^uo sam od javnih li~nosti u Bosni frazu: „Oprostiti.Imali smo jedan period poslije Drugog Svjetskog rata kad su na{i roditelji sakrivali fo~anska i druga stradanja nadaju}i se da se nikad ne}e ponoviti. jer radi se o jednoj pri~i. puno gore. za{to se u Srbiji vodi kampanja protiv filma i njegovog prikazivanja? Pa ne voli niko da vidi takvu istinu o sebi. I bio je u pravu. iako bi humanisti~ki bilo odgovornije. sada nudimo oprost. posla. politi~ke i interesne pozicije ve} 20 godina grade na kolektivnim strahovima. ali „u`ivo“ je bilo puno. `elje za osvetom i to bez pra{tanja. Dretelj je zlo~in koji jo{ nije sankcioniran. Zato je i uzdrmao neke vlastodr{ce u Beogradu i Banjoj Luci iz temelja. dskog tantosa do politi~ke ti brojkama i lak{e je re}i To je. † Kako..Izlje~enje je medicinski termin koji rijetko koristim u psiholo{koj traumi. nekom Srbinu re}i svome djetetu: „Slu{aj.isti~e dr. † A {ta. nema hrane. Ne smijemo opra{tati. Bo{njaci. ako tako smijem re}i. nismo mi bili zlo~inci. ispravniji put od samozavaravanja. valjda jer je „brubizarnostima. izbavljenje }e do}i „kad mo} ljubavi bude ja~a od ljubavi prema mo}i“. daleko od stereotipa koji se tom filmu pripisuju od istog mentalnog sklopa koji je i uto~i{te nitkova? Aspekt oprosta † Jeste li Vi oprostili Va{im mu~iteljima u Dretelju? [ta uop}e iz logora nosite kao iskustvo koje nikako ne mo`ete zaboraviti? . nudi druga~iji. FEBRUAR/VELJA^A 2012. ali on nije . O~ito je da je bilo pogre{no. ja }u se jednog dana sakrivati u Argentini. Tamo sam smr{avio najmanje 40 kilograma..Film sam gledao u Feniksu. zna~i.Pa da. samo ~ini se svaki put jo{ gore. poklali vi{e od deset hiljada nenaoru`anih civila. Otuda taj strah. To je nosagledati sve elemente tra- kolektivni strah. Ljudi moraju procesirati ono kroz {ta su pro{li i izvu}i smisao `ivljenja. Mi smo. u protivnom. ali ni{ta ne presuda UN-ovog tribunala ani Bo{njaka“. Bolje je i korisnije o genocidu u Bosni? to treba zabraniti.Mir se mo`e prona}i i poslije ovakve tragedije. Te{ko je sada. jer ostaje u okvirima da je An|elina \oli „na strza trenutak.. tamo negdje u Bosni bio je rat. Jedan od upravnika Dretelja mi je jednom rekao pred najmanje stotinu zatvorenika: „Doktore. talno“ istinit: od opisa ljuNekima je lak{e licitiraEvo. a da nas niko za to ne moli tisrpski“. kad se ~ovjeku d`enaza klanja.. golgota njihovih predaka ili njihovo li~no stradanje prestanu biti opasnost da nam se ve} vi|eno zlo.“ To je lak{e. i mi individualno kao ljudi mijenjati . da budem s njima u njihovom bolu i gubitku. Naravno da je i politi~ki poraz priznati da je manji bh. mo`da „lak{e“ ravni. A film. onima o kojima govori film „U zemlji krvi i meda“? .“. hod`a glasno pita u ime umrlog „ho}emo li mu halaliti“. brata.. {ta ja. umjesto sve to poku{avati opravdati raznim nsens. Pucali su na nas kroz tanki limeni zid hangara i ranjavali `ive kosture. Dobro znate da. one koja nastaje slu{aju}i pri~e. to zna~i pristanak na pripadnost dru{tvu kome bi se mogao pripisati epitet zlo~ina~ko. `rtava silovanja i mu~enja. zapravo. U na{oj sredini ljudi su od drugog tra`ili oprost ako ne{to pogrije{e. † Ho}ete re}i da nema izlje~enja uz samozavaravanje i pravu dijagnozu? . Moramo tu napraviti balans s ciljem da na{a djeca `ive u miru. stra`are u koncentracionim logorima u Hercegovini s nama koji smo .

vladaju SDA-om Bo{nja~ko jedinstvo Samo nekoliko dana nakon objavljivanja fotografi- . Stoga se SDA borila protiv SDP-a. pa i Islamska zjednica. bila je to i politika jeftine strana~ke kalkulacije i pohlepe. Cikoti} na engleskom. Tako je i bosanskohercegova~ko iskustvo s komunizmom druga~ije od drugih dr`ava. HDZ i Ministar prometa i komunikacija Zeni~ko-dobojskog kantona Raif Seferovi} trenutno je daleko „najslikanija“ osoba u Vladi ZDK. D@. ni SDS. Nakon {to je pozvan da se za govornicom obrati prisutnima Cikoti} je odr`ao govor na engleskom. pa i nakazne. Kao {to je i samo bo{nja~ko iskustvo povijesti druga~ije od drugih naroda itd. usred rata. Kao paradoksalan primjer. SDA je uvijek pristajala na koaliciju s SDS-om i HDZ-om. a prevodila ga je na bosanski slu`bena prevoditeljica. „Ni SDA. transparentno. Seferovi}a su sada napali i taksisti. ministrova kola krenula su nizbrdo. je {irom otvorila vrata komunistima u svojima redovima. uz to. Metalur{kog instituta „Kemal Kapetanovi}“. SNSD i SDA su danas najbolji primjer. jo{ dok se Cikoti} obra}ao u~esnicima. Me|utim. Lagumd`ije su najo~evidnije potkrijepljene. Lagumd`ije da komunisti. bili su utoliko brojniji s obzirom na to da se prije ministra u~esnicima na doma}em jeziku obratio vladika Vasilije Ka~avenda. Samo nekoliko biografskih. jer ju je izjedna~avala. dok se u SDP-u generacijski. kakva je ideja komunizma. Taman kada je pomislio Seferovi}evu ostavku sad tra`e i taksisti PRESSIJA Kad krene. Prvo su mu oboreni skoro svi tenderi za zimsko odr`avanje puteva. pa tako i narodima. FEBRUAR/VELJA^A 2012. Me|utim. No.4 4. radi ovakvog razumijevanja komunizma. onda su ga optu`ile i kompanije ~ije je ponude odbio za kamenolom [iroke stijene pa je na kraju protiv njega presudio i Op}inski sud. Samo nekoliko li~nih. ali je zato jedan od rijetkih srpskih intelektualca koji su javno. U tome ju je svom snagom podr`avala Islamska zajednica. uvidio sam koliko smo imali pogre{ne predod`be jedan o drugom zbog ideolo{kih predrasuda. razgovarao bih s njim prisno i prijateljski. Sve je kulminiralo incidentom kada su ga policajci na putu M-17 zaustavili i izmjerili mu 2. s dvije rigidno nacionalsti~ke opcije koje su. Du. obrazla`u}i to „nu`nim zlom“. spo~itavaju}i SDP-u ateizam. A. Ka~avenda na doma}em PRESSIJA Ministar i vladika na konferenciji O Ovaj Cikoti}ev ~in izazvao je dosta ~u|enja me|u prisutnima. SDS nisu bili me|usobno konkurenti na izborima. Stvarni i najozbiljniji konkurent SDA-u bio je SDP. pred zvanicama iz politi~kog. Jer. odnosno historijskim usudom BiH. SDA. a zapravo su pili rakiju. Napadala je isklju~ivo komunizam u SDP-ovim redovima. to naslije|e komunizma. ustali u odbranu svojih sunarodnjaka Bo{njaka i Hrvata u Banjoj Luci. bukvalno familijaranih. u sarajevskom hotelu „Europa“. ozbiljna osnova za kopernikanski zaokret SDP-ove politike. s Tihi}em na ~elu. nisu unisone. Lagumd`ija: Vrlo uvjerljiva tvrdnja da komunisti. negdje odmah nakon rata. krene Dizdarevi} i Tihi} na nedavnom fotografije objavljen je i stav Seferovi}: Ministar u mukama da „ne mo`e biti gore“. dakle.17 promila alkohola u krvi te mu oduzeli voza~ku dozvolu. Nakon {to su mu kolege zamjerile {to je „pogurao“ obnovu enterijera i eksterijera svoje biv{e firme. te stajale iza gnusnih ratnih zlo~ina nad Bo{njacima. dok Rigidne opcije Koliko su nacionalisti~ke stranke postale komunisti~ke toliko su i (post)komunisti~ke postale nacionalisti~ke. No. Takva politika SDP-a najvi{e je poga|ala SDA. Zlatkom Lagumd`ijom upinjao da ostane dosljedan svojoj iskonskoj platformi borbe protiv nacionalizma. Sve politi~ke ideje. Zlobnici su ~ak i{li dotle da su Ka~avendu ubrojali u „ve}eg patriotu“ od Cikoti}a. dali su mi povoda da razgovaramo o temi da su ideje socijaldemokratije prihvatljive `ivotnom iskustvu. A. jo{ bile i nosioci agresije na BiH. vladaju SDA-om. kulturama. za- dr`ao me je na oprezu i distanci od SDP-a. komunisti~ko naslije|e. Tako da se mo`e smatrati vrlo uvjerljivom tvrdnja dr. tvrdnje dr. vaj tekst mogao bi se razumjeti i kao otvoreno pismo dr. mnogo toga se izmije{alo u ovo doba nacionalisti~kog ludila u BiH. odr`anoj u Sarajevu. Ali. dakle. diplomatskog i vjerskog `ivota te pripadnicima Oru`anih snaga (OS) BiH demonstrirao je svoje sposobnosti u poznavanju engleskog jezika. mo`e poslu`iti slu~aj profesora Mi}e Carevi}a koji se uvijek deklarirao kao komunista. ni HDZ!“ bila je krilatica kojom je SDP pravio distance od nacionalizma. {to je veoma te{ko nakon dijametralno razli~itih politi~kih stavova koje iznosimo dugi niz godina. s Tihi}em na ~elu. koji su prokomentirali da ministru nedostaje dobra doza patriotizma jer se u svojoj dr`avi obra}a na stranom jeziku! Komentari na ovu temu. komunizam nije mogao useliti. To je matrica na kojoj je SDA vladala dva stolje}a. Zlatku Lagumd`iji. Podr`avam Lagu jer navijam za Po Mnogo je pokazatelja da bi zaista zakonom o lustraciji bilo obuhva}eno vi{e funkcionera te nekih novinara nego SDP-a Cikoti} i Ka~avenda: Ministru engleski dra`i X STAVOVI Je li na pomolu kopernikanski zaokret SDP-ove p Jo{ aktuelni ministar odbrane BiH Selmo Cikoti} na ovosedmi~noj konferenciji rukovodilaca vjerskih slu`bi u vojsci (IMCCC). jer je tradicija merhameta i sadake vrlo ukorijenjena u njihovom Pi{e: Ned`ad LATI] Pogre{ne predod`be Kada sam radio prvi intervju s dr. tada dosta nepravedno. najhumaniji i najozbiljniji teoreti~ari politi~kih doktrina ne mogu razvrstati i razaznati sve nijanse artikulacija politi~kih stranaka. tako da ni najiskreniji. bila neiskrena. Vi{e od dvije decenije eksplicite je odbijao svaku pomisao koaliranja s nekom nacionalnom strankom. niti su bile istovjetno u~inkovite u razli~itim sredinama. Bo{njacima. koji tra`e da povu~e izmjene zakona o njihovoj djelatnosti ili }e oni iza}i na raskrsnice i blokirati ih. i u tome je SDA. ma koliko ostalo skriveno u pra{ini povijesti koju su ve} zameli kovitlaci sibirski hladnih vjetrova koji su harali nad na{om zemljom. pa bi se reklo da su na tim tradicijima Bo{njaci pre`ivjeli tolike neda}e i golgote. dakle po zakonu biologije. SDP se s dr. Lagumd`ijom. intimnih momenata iz Lagumd`ijinog `ivota. Stoga bih ga pisao kao da gledam Lagumd`iji u o~i. Tek kada je objavljena fotografija nedavnog susreta Raifa Dizdarevi}a i Sulejmana Tihi}a kako „piju popodnevnu kafu“. spo~itavaju}i mu idolo{ko. Dakle. odnosno izjava jednog SDP-ovog funkcionera da se SDP zala`e za lustraciju. neoficijelnih razgovora daje mi neku nadu da su polemi~ki tonovi izme|u njega i Sulejmana Tihi}a te jedno saop}enje.

s prolaznim vremenom izra`enim sa devet ili deset zemalja pobornika samostalnosti Republike Srpske njeni izgledi da za to dobije me|unarodnu potporu nisu nimalo blistavi. u kojem obitava vi{e od 200 dr`ava. a vjerujem da je znao i sam dr. srpske dr`ave. u su{tini. Tom cifrom Dodik je slavodobitno zamahnuo kao pokazateljem. preko Sulejmana Tihi}a. S jednim. Ali taj proces. to }e biti kona~na pobjeda klana Pozderaca nad klanom Dizdarevi}a. Jo{ mnogo je pokazatelja da bi zaista zakonom o lustraciji bilo obuhva}eno vi{e funkcionera SDA i Islamske zajednice („Zelena knjiga“) te nekih novinara nego SDP-a. mogla bi donijeti kopernikanski zaokret na bo{nja~koj politi~koj sceni. naime. neka sre}a za svoju politiku u dana{njem svijetu. Prilika je to da se bilansira saldo vi{egodi{njeg nastojanja Milorada Dodika i ukupne srpske politike da za svoj separatizam osiguraju jatake u me|unarodnoj zajednici. ^injenicama se. kona~no. s poja~avanjem bosanskohercegova~ke integralisti~ke politike i njenog prezentiranja u me|unarodnom okru`enju. o zderce SDA i Islamske zajednice („Zelena knjiga“) e politike X PETA STRANA Me|unarodna pozicija Republike Srpske ’@rtva’ se predala svom ’d`elatu’! Znalo se. A da Amerikanci na drugo i ne pomi{ljaju. ako ne i s oba oka. Enes Kari}. Pogotovo se vi{e vjeruje analiti~kim ra~unicama koje. ona je javno istupila s kritikom takve retorike. u sada{njim globalnim okolnostima.na koje Dodik tako|er ra~una . i provodad`isanje separatisti~ke politike Banje Luke. koji u svjetskoj politici nisu ba{ repa bez korijena. Ta }e se trka jo{ dugo tr~ati. zbir se zaustavlja na devet do deset dr`ava. me|utim. vjeruje vi{e nego rije~ima. izme|u kojih traje borba za prevlast ve} vi{e od pola stolje}a. ipak. samo stoga {to „ne prili~i profesoru tefsira“. pa i manje od toga. Mo`da je takva katarza i prvi uvjet da se. Ova pihtija. Nakon {to se. preko pla}anja skupih usluga me|unarodnih lobisti~kih organizacija. Sve dok one ~vrsto stoje na politici podr{ke nezavisnosti i cjelovitosti Meka rukavica U drugoj varijanti. Ni Moskva ba{ nije sklona velikom zamjeranju s vode}om svjetskom silom.4. Sad je tako. Nakon najnovijeg beogradskog ispada Milorada Dodika. Jer. u ovom slu~aju. uvijek pogleduje na Va{ington. u duelu s ^edom Jovanovi}em. on do daske pritisne gas ili mo~ugom odalami po nekome i ne~emu.i dr`ave koje bi podr`ale ovaj radikalni srpski potez. A pitanje je. stolje}u“. Nije. na zgari{tu Bosne i Hercegovine. barem u ovom ~asu ili u bliskoj budu}nosti. Najbolja ilustracija ove politi~ke pojave kod nas je Rajko Vasi}. objavljena fotografija „prijatelja“ Tihi}a i Dizdarevi}a jedan je od najmorbidnijih paradoksa bo{nja~ke politike. Ako se uva`i ~injenica. naime.kako se izrazio Dodik . Dvije su mogu}e varijante zbog kojih je Dodikov {tab na{ao za potrebno da upravo ovu izjavu brzo relativizira. O raspolo`enju tog okru`enja na{a sudbina ovisi barem onoliko koliko ovisi i o nama samima. stranku i ukupnu politi~ku i nacionalnu opciju. suverenoj i nezavisnoj BiH. multietni~koj. Ali. de`urni SNSD-ov galamd`ija. je u me|unarodnoj zajednici u`ivaju njegovo entitetsko ~edo i njegove pretenzije da u evropski zemljopis. Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave su. Kad {efovi verbalno zabrljaju. Elem. odmah podr`alo desetak zemalja svijeta. Dodikov {tab i ukupna velikosrpska politika radit }e na poku{aju upisivanja novih me|unarodnih recki podr{ke. od otvaranja predstavni{tava RS u svijetu. mo`e se ocijeniti da lista stranih jataka Republici Srpskoj ne ulijeva nadu u zna~ajnu me|unarodnu podr{ku ideji otcjepljenja i progla{enja nezavisnosti. poput dr. Ja navijam za Pozderce! Ameri~ka osovina Bez obzira na motiv koji je Dodika ponukao da Vasi}u nalo`i da ovu izjavu malo relativizira. sve do diplomatskog anga`iranja Beograda svuda gdje Srbija ima svoje ambasade i konzulate. to svjedo~i da se „`rtva“ predala svom „d`elatu“! Mizerni Dodikov saldo Kad bi desetak dr`ava stvarno priznalo nezavisnost Republike Srpske. a {pekuliralo se i s imenom {ejha Halila Brzine. on je taj koji naknadno treba za~e{ljati i smek{ati stavove koji su uzburkali javno mnijenje i proizveli rizike za tu li~nost. Milorad Dodik jo{ jednom je platio danak svome prebrzom jeziku i sklonosti da potcjenjuje ~injenice nau{trb vlastitih politi~kih `elja. dok je dr. tek to bi pokazalo koliko malo simpatija u svijetu ima srpski separatisti~ki pokret u BiH Bosne i Hercegovine. 5 md`iju. u Dodikovom {tabu sra~unali su da naknadno zavijanje u celofan ponajprije iziskuje amortiziranje ocjene po kojoj bi Republiku Srpsku. Lagumd`ija. upravlja Raif Dizdarevi}. imati naklonost u svega desetak. FEBRUAR/VELJA^A 2012. pa i povijesti! Jer. U drugoj varijanti. . Pri~a o banjalu~kom separatizmu nije ni blizu svome kraju. da je u svojoj publici.da i ne spominjemo. pa i Islamsku zajednicu. dodatno. s neupitnim teritorijalnim integritetom“. namijenjena uloga meke rukavice. nakon {to je prespavao nervozni politi~ki klin~ s Jovanovi}em. u slu~aju progla{enja dr`avne nezavisnosti. treba pomno pratiti. pokazalo je reagiranje njihove ambasade u Sarajevu. dakle. Mogu}e je da je klju~na osovina i povezanost SDA i Islamske zajednice upravo na osnovi (i)legalne (su)radnje s Udbom. da bi njegovi nadre|eni ubrzo stvar prizemljili nakon {to vide kakvo djelovanje proizvodi Rajkov programirani d`umbus. potreba i fantazija stje~e o separatisti~kim planovima Republike Srpske. velikog razumijevanja ko- m susretu u „Europi“: Samo nekoliko dana nakon objavljivanja SDP-a da se zala`e za lustraciju je objavljen je i stav SDP-a da se zala`e za lustraciju. da od smrti Alije Izetbegovi}a SDA-om. pokazuju upravo suprotno onome {to je Dodik htio posti}i. a sada i SDP-a. njena takva pozicija u me|unarodnim razmjerama je vrlo stabilna. me|utim. Ako SDP ustraje i donese zakon o lustraciji. koje su pretjerano britke ~ak i za neodmjerene i raskala{ne govornike u kakve spada Milorad Dodik. postigne bo{nja~ko jedinstvo. Vasi}u je. U njihovom opisu poslova je. koliko bi se takvim zakonom SDP o~istio od politi~kih predrasuda. ipak. Kad se podvu~e crta ~itave te obimne operacije. da je Raif Dizdarevi} stajao iza „Procesa muslimanskim intelektualcima 83“. jo{ je daleko od ~vrstog i definitivnog oblika. bar na koju se i sam Filandra pozivao u nekim kontekstima interpretacije „bo{nja~ke politike u 20. Vasi}u je palo u du`nost da otupi neke o{trice predsjednika Republike Srpske. proizveo brigu i razo~arenje. Iako na tom spisku ima i zvu~nih imena. kao i sli~nim politi~kim pajacima. Prvo. naime. po njemu. glavni jezi~ac na ovoj zami{ljenoj vagi. Kako druga~ije objasniti da neki {ejhovi u~e dove na Tihi}evom predizbornom skupu ili da profesori medrese ili Fakulteta islamskih nauka javno po- dr`avaju Tihi}a koji konzumira alkohol. zbog prejakog dojma koji se time zvani~nih i nezvani~nih. Dodik: Slabi u~inci me|unarodnog lobiranja za priznavanje RS Pi{e: Vlastimir MIJOVI] Portparoli ili glasnogovornici u politiku su instalirani kao neka vrsta smokvinog lista koji zaklanja ili otkriva su{tinu odre|enih politi~kih ideja. jo{ vi{e bi razgolio SDA. kad bi do{lo do stani-pani. SNSD-ov {ef Milorad Dodik nalupao kao Maksim po diviziji. pri{le uz bok srpskom dr`avnom novoro|en~etu na na~in na koji pri`eljkuje Dodik. Tel Aviv. umjesto ohrabrenja. napustio funkciju u Stranci za BiH kada je koalirala sa SDP-om. Dodik je mo`da shvatio da deset i nije neka cifra. potreba i fantazija. u kojim se ve} „evidentiraju“ . zaslu`uje vi{e pa`nje od one prve. nagla{avaju}i svoju potporu „demokratskoj. To je samo pet posto. poput Rusije i Izraela. nisu naro~ito velike. Pri~a o lustraciji nakon najave SBB BiH da }e tra`iti dono{enje tog zakona. Jednom je Mirsad Kebo obznanio da tom uskom krugu pripadaju jo{ neki intelektualci. Milorad Dodik jo{ jednom je platio danak svome prebrzom jeziku i sklonosti da potcjenjuje ~injenice nau{trb vlastitih politi~kih `elja. [anse za to. da li bi i te zemlje. [a}ira Filandre. ucrta granice jedne nove. drugospomenuta varijanta je ona koja. kako je rekao Dodik i kako je „evidentirao“ njegov {tab. Kad zatreba. U taj projekt mnogo je ulo`eno. projekata ili pojedina~nih iskaza. a Gr~ku i Kipar .

^. valjda. Na`alost. generalni sekretar Ko{arka{kog saveza BiH. On je jedan od ~lanova Lepir: Ve}i broj Obaveze alimentacije . iako su tek nedavno registrirani. a ja nemam nikakvo pravo nad njima ka`e na{ sagovornik M. Tele}e pe~enje je najskuplje jelo i ko{ta pet maraka.ogledalu“. Tako|er. G. No. jer diskriminira na{a prava. Naime. Mahmutovi}: Aco nas voli Petrovi}: Slu`io vojsku u Sarajevu M. Otac i djeca su usamljeni u svojoj borbi za interes djeteta . u odgonetki {ta je objahni~koj oma{ci. jer sam rekao da puno tro{i. Njih je i puno vi{e. dje~ijeg psihoterapeuta i psihologe. A. . koji su propisani zakonom u oba entiteta! U ovom restoranu hrane se ~lanovi Parlamenta BiH.Inicirat }u uvo|enje zajedni~kog starateljstva u zakonu. ali u povljeno u „Slu`benim novinama Op}ine Zenica“ ne po. ali o tome se ne govori u javnosti.. uzela je no` i zbola me. Osim BiH. (ime i prezime poznati redakciji) iz Sarajeva. ali i djecu nakon {to nad njima dobiju starateljstvo. naravno.Dok sam u kuhinji prao su|e. tele}e pe~enje nekima od njih je. ~iji predsjednik Amir Purivatra ka`e da. a da je razlog tome bila pohlepa. . D@. ali on je. ve} du`e ne znaju ko im je zapravo direktor te su jo{ jednom zatra`ili da se novi ~elnik preduze}a predstavi. Mahmutovi} je odgovorio: . pro{le srijede u cazinskom motelu „Stovrela“. o~ekuju od novog direktora da kona~no pokrene proizvodnju. ne izdaju se fiskalni ra~uni. Najvi{e me boli {to ih odgaja ona. jer se Upravni odbor KSBiH „u roku odmah“ odlu~io i jednoglasno izabrao Aleksandra Petrovi}a za novog selektora na{e ko{arka{ke selekcije. Kako se i vidi na fotogra. izabran 19. izgleda. On voli Sarajevo i BiH i `eli izvesti ko{arka{ku reprezentaciju na me|unarodnu scenu . ka`e Purivatra asilje u porodici sve vi{e bilje`i trend rasta. Kad joj nisam dao supruga me zbola Zbola me u stomak. M. itekako dobro i jeftino. zaradio je dovoljno je direktor Predstavnici Sindikata mostarskog „@itoprometa“ na sjednici na kojoj se raspravljalo o budu}nosti ovog nekada{njeg pekarskog giganta.nu|enom sadr`aju.. jer ona previ{e tro{i. kao odli~an igra~ i trener. Sindikalisti. PRESSIJA Tehni~ka gre{ka zbunila Zeni~ane N ’Slu`bene novine’ ~itljive samo u ogledalu Zeni~ani i drugi zainteresirani koji su poku{ali ovih dana na oficijelnoj stranici Op}ine Zenica do}i do akara objavljenih u „Slu`benim novinama“. {to nije uredu.6 4. jer nisu dobro ~uli. Prema podacima Ministarstva zdravlja RS. oni trebali poznavati zakone u vlastitoj zemlji i tra`iti da se ti zakoni i po{tuju te i u ovom objektu uvesti obavezu izdavanja fiskalnih ra~una. u`ivaju}i u vrhunskim specijalitetima. sigurno je da ne postoji nijedna dr`ava u kojoj se to de{ava pred o~ima ~lanova najvi{e izvr{ne i zakonodavne vlasti. nemalo su se iznenadili kad su otvorili poKad vid ne poma`e. u takvim situacijama dijete postaje sredstvo za nastavak nasilja izme|u supru`nika. Do sada su `ene na svojoj strani imale cijeli sistem za{tite. imao mnogo prilika da dobro zaradi! Radnici nisu znali ko im Aco nije ’kokuz’. kako on ka`e. FEBRUAR/VELJA^A 2012.kazao je Lepir.ka`e Purivatra. \onko je nakon toga ponovio svoju funkciju. iznenadili su se kada se svima na po~etku sjednice predstavio novi direktor njihove firme Senad \onko. ka`e na{ sagovornik koji nije uspio dobiti uvo|enje zajedni~kog starateljstva u zakonu. agencija. Upravo i podatak da se ne zna ko koju funkciju obavlja oslikava koliko je stanje u „@itoprometu“ katastrofalno. s druge strane. socijalnu radnicu. azu“. dr`avnih Ra~un iz restorana u Parlamentu institucija. nismo na{li ni{ta {to bi trebalo ma`e ljudski vid. doktore. va`nije od vladavine zakona. ali. a koja je odr`ana prije nekoliko dana u Kantonalnom ministarstvu privrede u Mostaru. jer diskriminira na{a prava. nego „izgledati ljep{e u svom odrobi~no ogledalo.Aco Petrovi} svojevremeno je slu`io vojni rok u Sarajevu i jo{ tada trenirao s ko{arka{ima Bosne.navodi Purivatra. ^. No. Slu~ajevi gdje majke onemogu}avaju ocu da vi|a dijete su u porastu. D. H. . Barem bi. ipak. poma`e ogledalo nu|eni link. iako sam na sudu prilo`io dokumentaciju i dokaze {ta mi je uradila kako bih dobio starateljstvo. Istakao je da u Udru`enju imaju sociologe. u kojoj su smje{tene dr`avne institucije.naglasio je generalni sekretar KSBiH. . razo~arani smo ~injenicom da su centri za socijalni rad i sudovi nakon razvoda u ve}ini slu~ajeva naklonjeni majkama i daju im starateljstvo.To su sve ljudi koji su bili `rtve zlostavljanja supruga. ali radnici. kako su istakli. iako one to ne zaslu`uju . Na novinarsko „bockanje“ da Petrovi} nije postavljao finansijske uvjete. ministri i drugi zaposlenici ministarstava. Kad sam joj rekao da joj ih ne}u dati. kao {to je poznato. . Ovi ljudi najvi{e se `ale na to da im supruge brane da nakon rastave vi|aju djecu. PRESSIJA Parlament bez fiskalnih ra~una Tele}e pe~enje va`nije od vladavine zakona! NASILJE U PORODICI Mu{karci sve ~e{}e izlo`eni zlost Fizi~ko zlostavljanje mu`eva jo{ je tabu tema u BiH Restoran za zvani~nike BiH Nije ni{ta ~udno da u svakoj dr`avi postoje ugostiteljski objekti koji kr{e propise o izadavanju ra~una. sarajevskog udru`enja „Otac“. Kada smo se razvodili. januara. Radnicima. nisu mi dali djecu. Otkrio je i malu tajnu. A ru~aju. do{la je i od mene tra`ila pare. nije jasno zbog \onko (u sredini): Imenovan. O~ito je da se radi o tefiji. M. u porastu je i problematika gdje otac ne izvr{ava svoje obaveze u smislu alimentacije . odluke su objavljene „u Brojni ~lanovi Jedan od `rtava koje su u braku zlostavljane od supruge je i M. jer „nije kokuz“. {to je nekoliko puta manje nego u drugim restoranima. a da radnici ne znaju ~ega nisu obavije{teni o imenovanju novog direktora. koje kao drugostepeni organ rje{ava `albe roditelja u slu~ajevima povjeravanja KULOARSKE PRI^E Na sastanku o budu}nosti „@itoprometa“ Za{to novi ko{arka{ki selektor nije postavljao finansijske uvjete Bio je izuzetno dobro raspolo`en Harun Mahmutovi}. ve} broje 40 ~lanova.Gospodin Petrovi} zna u kakvoj je situaciji BiH i KSBiH. Iznena|uju}a je ~injenica da su u BiH posljednjih godina `ene te koje u braku zlostavljaju mu`eve. ipak.Prisutni su razli~iti oblici kori{tenja djeteta od majke prema biv{em suprugu. na koju je. me|utim. koja to ne zaslu`uje. U restoranu zgrade Parlamentarne skup{tine BiH u Sarajevu. On nam je kazao da ga je supruga no`em zbola u stomak.

Razlog su~eljavanja bili su ve} poznati stavovi ^ede Jovanovi}a o ratu u BiH. poput hodanja i padanja po snijegu. pokazala svoje vje{tine sankanja. gra|anski Beograd. nakon {to je postao samostalni vije}nik. dakle tu psiholo{ku. S razlogom. nekada vije}nik Stranke za BiH. o~eva s malodobnom djecom. Moram ista}i da sam vodila i dosta slu~ajeva u kojima su mu`evi bili fizi~ki napadani . tako|er. naprosto. je u ovom entitetu od ukupno prijavljenih slu~ajeva nasilja. FEBRUAR/VELJA^A 2012. . oko dva posto po~injeno nad mu{karcima. Jovanovi} je Dodika. {ta misli onaj dio srpskog naroda koji Prijava slu~ajeva Pomo}nik ministra Ljubo Lepir isti~e da je nasilje `ena nad mu{karcima u brakorazvodnim parnicama u zna~ajnom porastu kao i u slu~ajevima kada je starateljstvo nad djetetom povjereno majci. Ta je izjava {efove „tvorevine“. Nada Te{anovi} na sankama: M. begovi}. rodom iz Fajtovaca. odnosno historiji koja je porodila RS. ^eda Jovanovi} odli~no zna. Lepir ka`e da je ono i mnogo ve}e. O`enjen je i ima ~etvero djece.. a na ~ijem rodnom listu je njegovo „bogohulno oko“. logora. kadra SDA. proteklog vikenda je na Kozari kod Prijedora. Kada do|e do kontakta starateljstva i vi|anja djeteta. ~e{ao u{i. za na{ list potvr|uje podatke o porastu broja slu~ajeva u kojima `ene zloupotrebljavaju roditeljsko pravo. trljao nos. A ko su oni. proklinjao dan u kome je s ^edom stao pred TV kamere.Farko. Jovanovi} je. nije stala. gra|anski odgojeniji. Na skije. „istresao iz cipela“. koje su mi nekako dra`e. Kusturice i svog drugog srpskog `ivog i mrtvog znakovlja. u maniru vrhunskog dramaturga (kako mu i prili~i!). Preko djece po~nu jednu fazu maltretiranja. omladine i sporta u Vladi RS. a potom samostalni vije}nik u Op}inskom vije}u (OV) Sanski Most.@ene masovno onemogu}avaju kontakt razvedenim o~evima. Na`alost.podsjetio ga je na sjednici OV-a nezavisni vije}nik Red`o KurM. obrazovno nadmo}niji. Hrabar. Skijanje sam ostavila za poslije . Dodika izveo na ~istinu Predsjednik Liberalno demokratske partije (LDP) Srbije ^edomir ^eda Jovanovi} u TV duelu s predsjednikom RS Miloradom Dodikom u Beogradu je ukrstio argumente o temi „Da li je RS genocidna tvorevina ili izraz volje srpskog naroda“. HAD@I] Genocidna tvorevina novac. predsjednik Planinarsko-skija{kog dru{tva „Ljubijski rudar“ iz Prijedora.ka`e Muj~inovi}. godine. ljudi poput ^ede Jovanovi}a bit }e najbolji argument srpskom narodu da zlo~ini po~injeni u njegovo ime nisu njegovi. I dogodilo se to da je intelektualno superiorniji. Bijesan i Gra|anski Beograd Grizao je nokte. kojoj je u spustu na sankama zdu{no pomogao Bo`o Grbi}. ti si napustio SBiH i postao samostalni vije}nik onog dana kada su ti Kamber i Halimovi} napisali odluku o delo`aciji iz stana. kao i zbog prijetnje da }e{ izgubiti posao. i po~etka 21. ali isprobala se i u obi~nim vratolomijama. ustvari. Sada je predsjednik LDP-a i poslanik u Skup{tini Srbije. kakav je oduvijek bio. Ustvari. . izgovorenom samo nekoliko dana ranije na sjednici Glavnog odbora LDP-a.4. tokom trajanja privrednoturisti~ke manifestacije „Dani zime na Kozari“. obrazovno nadmo}niji Jovanovi}. Kad jednog dana historija poslo`i doga|aje s kraja 20. A. uvrije|en. . Karad`i}a. jer razloge naslu}uju svi. ucjenjuju partnere. manje je va`no od onoga {to o Karad`i}evoj ostav{tini u BiH misli onaj drugi. za~injeni izjavom da je RS genocidna tvorevina. Tada sam ti savjetovao Na snje`nom pokriva~u na Kozari Od SBiH do Kamberovog ’vojnika’ Ministrica pokazala vje{tine sankanja Nada Te{anovi}. . Dodika izveo na ~istinu s koje je ovaj..B. Nu. Ono {to je evidentno jeste da se nasilje nad mu{karcima po~inje prepoznavati i prijavljivati dodao je Lepir. argument. Mladi}a. nikad nije pristao da se zlo~inom i genocidom po~injenim nad Bo{njacima u BiH prlja biografija njihovog potomstva. prepoznalo pe~ate genocida. ubijanja.kazala je ministrica Te{anovi}. Z. ne tako davno. ve} onih koji su ga ~inili. radio. 7 avljanju Otac ima puno manja prava nad djetetom u odnosu na majku LI^NOST SEDMICE ^edomir Jovanovi} ^injenicama protiv la`i Intelektualno superiorniji. gra|anski odgojeniji. Bila je to „slatka“ osveta zato {to ovaj demobilisani borac nije „u krilu“ Halimovi}eve i stranke Asima Kambera. Tu sportsku disciplinu ostavila je za kasnije.Sve takve podatke treba uzimati s rezervom. eto. . odnosno „opanaka“. grebao vlastito lice. Jovanovi}: Istresao Dodika iz opanaka Vije}ni~ka evolucija Farke Alagi}a Za{to je Farko Alagi}.Tu sam prili~no vje{ta. Dodika. ipak. onako fizi~ki golem i mentalno ogoljen. Pomo} prijatelja (Foto: D. razbjesnila do te mjere da su ^edu proglasili „srpskom sramotom“ odnosno neprijateljem srpstva. stolje}a. Bio je akter doga|aja vezanih uz isporuku Slobodana Milo{evi}a Ha{kom tribunalu. dobio rje{enje o delo`aciji iz stana u Fajtovcima. lagao da ono {to je nekad rekao nije rekao. sve ono {to radi ~ovjek kad nema odgovor. neposredno nakon {to je svijet obletjela TV slika njihovog su~eljavanja. jer se tu obi~no govori o manifestnom nasilju. borca Armije RBiH i ro|aka slavnog generala Mehmeda Alagi}a. znao je i Milorad Dodik. Stojni}) Alagi}: Stambeni problem da ~uva{ stan i posao . a i prili~nije mojim godinama. Kao ~lan Demokratske stranke bio je jedan od najbli`ih saradnika pokojnog Zorana \in|i}a. Je li ^eda Jovanovi} „istresao“ Milorada Dodika iz cipela ili opanaka. prokomentirali mnogi koji su ih slu{ali i gledali.. godi{nje im se prijavi blizu 150 slu~ajeva. Diplomirao je dramaturgiju na beogradskom Fakultetu dramskih umjetnosti.. inteligentan i lucidan. ~ija je intelektualna i moralna ekspresija upravo liberal Jovanovi}.. Prije tri godine Farko Alagi}. niko ne tra`i odgovor od biv{eg samostalnog vije}nika Alagi}a. koja je gora od fizi~ke. koji ti je privremeno dodijelila Op}ina Sanski Most. Dodik je tako potegao put Beograda da Jovanovi}a u njegovoj avliji „nau~i pameti“. kako su to. pitaju se Sanjani. koji na boju krvi njenih zlo~ina~kih temelja uporno navla~e neke svjetlije tonove. No. upoznao je javnost i kolege u OV-u da je od tada{njeg na~elnika op}ine Sanjina Halimovi}a. u maniru vrhunskog dramaturga. dokaz. aktuelna ministrica porodice. kezio se. no`em! starateljstvo nad djecom Inicirat }u Osvete preko djece Sarajevski advokat Amila Muj~inovi}. Komentiraju}i procjene Gender centra Vlade RS da Milo{evi}evo izru~enje ^edomir Jovanovi} ro|en je u Beogradu 1971. . prakti~no na kraju mandata pre{ao u Klub SDA. S. D. kao i na sankama. A. svetosavlja.

o tome kako su po. Veronika nije. U Napervilu najvjerovatnije `ivi njen brat Filip. Prekinuo ju je Imamovi} koji je. te nastavila specijaliao tenis i bio u~lanjen u vi{e zaciju iz oblasti gastroente. tako|er. Ja zato vi{e ne `elim biti u takvoj stranci. Veronika (Alma) i Filip (Enis) `ive u Americi ve} nekih 12 godina. a nejka.^lan srpske istian Highschool. po{to sam debelo ume{ana u to. na Norprijedorskog ljekara. Ta „Nikaragva“ bilo je drugo ime za bestragiju. Op}inski savez SBiH u Zenici je na Skup{tini odr`anoj 10.Filip Gagovi}: godine Aurora Chrnizili i izvarali mr.Stvarno ste jadni. u ulozi moder(kao i on i ova ginog kerbera za{titnimnazija je 1992. vremenu. nad jamom Hrastova glavica. majka je sa~inila i izvela projekt institucionalnog brisanja dotada{njeg identiteta Alme i Enisa. B. koliko ste jadni. ali i jo{ dva Filipa Gagovi}a u mjestima Lisle i Glencoe. Doktor Eso ubijen Gagovi} poru~uje: J Ko~ija{ki monolog Nakon drugog poku{aja da dobijemo vezu neko je podigao slu{alicu. ali {ta o~ekivati kada s darovima u goste do|e jedan od najpoznatijih proizvo|a~a oru`ja u svijetu!? U posjeti zvani~nicima Bosansko-podrinjskog kantona Gora`de tako je boravio potpredsjednik njema~ke korporacije „Umarex“ Martin Voni{ (Wonisch). ~iji je „Umarex“ novi ve}inski vlasnik. prka je i njihova maomijenila ime. Ese Sadikovi}a s jo{ 123 prijedorska logora{a odvedena iz logora Omarska.. dale su nam brojne prethodne i naknadne provjere u Prijedoru i Americi. a potom su posegnuli za lijepo upakiranim darovima.poru~io je Imamovi}. Me|utim. jadni i bedni i. ma jebe mi se za to sve.. 5. zna{ {ta. Ese Sadikovi}a uspjeli smo do}i do njenog broja. nije va`no ko je. ve} tre}i mandat poslanik u Skup{tini ZDK. Prema svemu sude}i. ~uvenog master studij 2007. A. internisti~ku praksu jedora. supru. Ese Sadikovi}a: (Ne)vje{to skrivanje na vi{e adresa Tragaju}i proteklih dana za adresom i brojevima telefona Veronike i Filipa Gagovi}a uz pomo} nekoliko poznanika i jedne ozbiljne ameri~ke kompanije doznali smo i da Veronika ima tri prijavljene adrese u tri ameri~ke dr`ave: u Midletonu (Viskonsin). „jer smo bolesni. Ove tri dr`ave me|usobno grani~e. bijedni i jadni“. udovica dr. tra`i da {utimo.Dobar dan.asocijacije finansije na North ga i oca. ko 22 sata po bh. a 15 po ameri~kom. ovdje novi- Fotografija iz prijeratnih sretnih vremena: Dr. sre}o! Poslanik u Skup{tini Zeni~ko-dobojskog kantona (ZDK) Zaim Imamovi} Kaze obavijestio je svoje kolege na posljednjem skup{tinskom zasjedanju da iz vi{e razloga napu{ta Stranku za BiH te da }e u narednom periodu djelovati kao nezavisni poslanik. te su u knjigama gra|anskog stanja op}ine Prijedor bile upisane kao k}erka i sin Esada (Hasiba) Sadikovi}a. {ta god da radi{. Svi ste bolesni. na inicijativu He}e. gdje je on igrjana). V.adio. FEBUAR/VELJA^A 2012. Sigurnost da bi to mogla biti upravo nekada{nja supruga ubijenog prijedorskog Doktora Ese i majka Veronike (Alme) i Filipa (Enisa). Mo`e{ da snima{. prijateljske zemlje ili svjetske metropole tokom zvani~nih posjeta mo`e se o~ekivati na poklon suvenir ili proizvod po kojem je predio posjetioca prepoznatljiv. Ali si bolestan.. ]ao! Bio je to ko~ija{ki monolog `ene „koja nije Veronika“. monografiju posve}enu 125-godi{njici postojanja kompanije. Naime. B. ni Srbi. Imamovi}: Prekinuo neizvjesnost Od gosta iz nekog poznatog turisti~kog mjesta. uz potvrdu SDS-a. u Ilionoisu. ali ja ti to ka`em. kome smo prona{li podatke Veronika (Alma) Gagoo Filipu Gagovi}u. Namjeravali smo razgovarati s osobama koje su se u svom „prvom“ `ivotu zvale Alma i Enis Sadikovi}. a na jednoj od ziju „Sveti Sava“ njih. toliko. Ese Sadikovi}a.Gagovi}a iz Schaumburga i di kao bankarski menad`er Napervila su prikrivene. u biogravi} zavr{ila je Medicinski fiji u kojoj se spominje Gifakultet na Loyola Univermnazija „Sveti Sava“ iz Prisity. Obi~no si govno i |ubre. Zavr{io je na dvije ili vi{e adreprijedorsku gimnasa. postoji i u gradi}u Schaumburg u Ilinoisu Filip Gagovi}. decembra pro{le godine. Nakon dvosedmi~nog traganja za kontaktom djece dr. To da ti bude jasno. Prepali se poklona od O proizvo|a~a oru`ja PRESSIJA Zvani~nici BPK s gostima O licemjernom porodi~nom konsenzusu Zorica Cica Gagovi}. i u „Serbian University of Wisconsin American Professional NeMedical Centeru. Djeca u toj dobi nisu se pitala.. tada maloljetnoj djeci Almi i Enisu promijenila imena u Veronika i Filip. tajnim glasanjem za novog predsjednika izabrao mr. te Esu Sadikovi}a. na telefon nam se javila Zorica Gagovi} Cica. tvog ~ovjeka. PRESSIJA Poslanik napustio SBiH X EKSKLUZIVNO „Dnevni avaz“ do{ao do biv{e supruge (Foto: Iz emisije NTV 101 „Doktor Eso“) Imamovi}: Oti{ao zbog He}e (Foto: J. . Gdje je Vahid He}o. Central Collegeu. navodi se i grad obavila je u Carmelu (IndiSchaumburg. to je stravi~no. a 1998. SBiH poni{tila je izbor i uvela Povjereni{tvo u Zenici..Prvi razlog zbog kojeg napu{tam stranku je Vahid He}o.. iz kutije izvadio knjigu. koji je izabran za predsjednika Kadrovske komisije SBiH na nivou dr`ave. Indijanopolisu (Indijana) i Napervilu (Ilinois). bedni i ~emerni. . za koju smo sigurni da ubijenog Ese Sadikovi}a. E-mail adrese Filipa Filip (Enis) Gagovi} ra. Mene uop{te ne zanimaju ni muslimani. Toliko je na{ novinar uspio izgovoriti. @eljeli smo upitati ih o njihovom znamenitom ocu. Bit }e da se Veronika i Filip (ne)vje{to kriju od 2004. . Ekavicom. koji je. kojoj je prisustvovalo 250 delegata.. Prenosimo odgovor u cijelosti: . rahmetli dr. Jasno je da se naoru`anje ne poklanja tokom ovakvih susreta. avgusta 1992. ali. nistu i intelektualca kojem Na jednom od portala na se divio svijet. na{ novinar pozvao je telefonski broj Veronike Gagovi} u Midletonu. na ~iji lik i djelo je stavila ru`ni pe~at onda kada je 1993. Dodu{e. Eto.8 4. adio. mene pustite i moju familiju na miru. rodom iz Zaje~ara. ono {to se prepucavate sa Dodikom. ina~e. dr`ava Viskonskin.dru{tvenih asocijacija. Jadni ste.. Uz to. svi su bili u neizvjesnosti. je li ti jasno!? Ovo nije Veronika. Eso Sadikovi} s djecom Almom i Enisom Mezar dr. huma. Ona zajedno s kada se zvala Ginjima ~uva tajnu o mnazija „Esad porodi~noj sramoti.thern Illinois Universityju. twork“. to je tvoj problem.. Had`i}) Kaze: Gdje je Vahid He}o . kojeg su svirepo smakli prijedorski ~etnici prije 20 godina. ali odmah je s druge strane `ice uslijedila brutalna paljba `enskog glasa. navodno. D`evada Hamzi}a. Uslijedio je neformalni dio susreta tokom kojeg su gosti saop}ili da }e se municija proizvedena u Gora`du koristiti tokom snimanja novog filma o D`ejmsu Bondu (James Bond). I u tom gradu na telefon nam se javio mu{ki glas te na na{em jeziku kazao da osoba po imenu Filip Gagovi} ne `ivi tu. kako je „Umarex“ ipak vlasnik najpoznatije marke pi{tolja u svijetu. Mid`i}“). rologije i hepatologije na izme|u ostalih. umjesto o~ekivanog Bondovog „walthera“. u `argonu ulice. nar iz Bosne i Hercegovine. sre}o! . Zorica se udala za Bogdana Tadi}a nakon {to se pro~ulo da je „Eso oti{ao za Nikaragvu“. bezimenu rupu u utrobi planine Grme~ u koju je nakon metka u glavu ba~eno tijelo dr. Na adresi u Indijanopolisu nema njenog telefonskog broja. Tokom razgovora s premijerom i ministrom privrede BPK Emirom Fra{tom i Demirom Imamovi}em dogovoreno je pro{irenje proizvodnje gora`danske firme „Pobjeda Sport“. doktoru.

Prvi put kada su zakasnili..“. nisam `elio nikakve kontakte. prisustvo sjednici gora`danske SDA. S obzirom na to da su skup{tinsko zasjedanje obilje`ile brojne pauze. Nismo uspjeli saznati kada je ta~no Zorica Gagovi} Cica oti{la kod djece u Ameriku. Hrastova glavica. Ali. ispri~ao nam je da je u ljeto pro{le godine. na kraju. generalnim sekretarom Amirom Zuki}em . Veronika i Filip kao da negiraju da je Doktor Eso postojao. po njih je oti{ao strana~ki kolega Kemal Ademovi}. Nakon drugog ka{njenja.“ Stao sam. Harisa Ali}a i Eldara ^omora. Pa. navodno. ustvrdio da nema specijalnog razloga za njegovu posjete te da je do{ao da se (nakon dvije i po godine na poziciji ministra sigurnosti?!) upozna „sa situacijom u Gora`du s aspekta sigur- Ahmetovi} slagao da ne}e biti na strana~kom skupu Kako i{ta vjerovati ministru sigurnosti nosti gra|ana u ovom dijelu BiH i o saradnji izme|u kantonalne policije i dr`avnih agencija za provo|enje zakona“. u vrijeme kada se drugi gradovi suo~avaju s mnogo ve}im sigurnosnim izazovima. @ivot Zorice Gagovi}. voli vas Tajo“. naime. Ali taj ~ovjek je itekako postojao! Njega su prijedorske generacije svih doba gledale i slu{ale s divljenjem i zavi{}u istovremeno. konobari. mi se za to sve! nam se javila na ameri~ki broj Veronike Gagovi} (Alme Sadikovi}). . prije nego {to }e ga povesti na strijeljanje. in`injeri i doktori. Ona je odgovorila sa „dobar dan“ i nastavila: „A. {ta re}i osim „zbogom. ustao je ministar kulture i sporta Ivica [ari} i oti{ao u poslani~ku kancelariju da ka`e kolegama da moraju prisustvovati sjednici. Sadikovi}a PRESSIJA Ahmetovi} u Gora`du: Odalo ga saop}enje SDA po tre}i put . zbog kojeg sjednica nije nastavljena u predvi|eno vrijeme.prenio nam je Sivac. godine. No. gra|anskog Nedisciplinirani poslanici SDA Veronika Gagovi} (Alma Sadikovi}) u Americi: „Zaboravila“ slavno ime svoga oca PRESSIJA Neozbiljnost u Skup{tini KS Prijedora. Bato!“. B. Obe}ao sam da }emo kasnije popri~ati. ali kada sam se vratio iz Sarajeva nakon nekoliko dana. 9 dr. koji je onomad. Zid {utnje o njoj proizvodi sna`no uvjerenje da je u gradu u koji je do{la s Esom izgubila svako upori{te zbog onoga {ta je u~inila nakon njegovog ubistva. zar ti ne bi stao i popri~ao malo sa mnom. po povratku u salu tek je Konakovi} prokomentirao da „Ivicu moraju slu{ati“. arhetip slobodne misli. zajedno s lokalom izdala je pod kiriju.Samo sam rekao „dobar dan“. kojoj je nakon du`e uprave povjereni{tva izabrano novo rukovodstvo. Odveden u samrt s jo{ 123 prijedorska logora{a Omarske Dr. uspio prokrijum~ariti ceduljicu iz logora Omarska na kojoj je pisalo: „Alma. pitanju. nekada Sadikovi}. u kojoj je `ivjela s Doktorom Esom. s njegovom smr}u u{li u novi `ivot koji je ni{ta drugo do stra{no ohrabrivanje potpunog zaborava velikog prijedorskog Doktora Ese. onda je stvarno suvi{no i razmi{ljati koliko je ministar iskren i po{ten kada su mnogo zna~ajnije stvari u Al. Na na{e direktno pitanje ho}e li prisustvovati strana~kom skupu. S. Nune. Upitao sam kurtoazno kako je. njeno djelo sramotna je epizoda jednog be{~a{}a. nekada{njim prijedorskim maratoncem. i zbogom. kada se nastoji izbrisati svako pam}enje i sje}anje na njega. „jer smo bolesni. Me|utim. jer ima obaveza u Sarajevu“. bijedni i jadni“. dan poslije na slu`benoj stranici SDA objavljeno je da su „skup{tini prisustvovali visoki predstavnici SDA na ~elu s potpredsjednikom Sadikom Ahmetovi}em. na`alost. jer njegove su rije~i citirali prosjaci.Zorica Je. bre. Sivac je do rata bio ku}ni prijatelj s Esom i me|usobno su se posje}ivali. Umjesto izvinjenja zbog neozbiljnog pona{anja. Svojom {utnjom i bijegom od tragi~ne istine i 20 godina kasnije Zorica. Alma. Doktor Eso ubijen je tri puta. kako su djeca.4. kada je iz SAD do{la radi ostavinske rasprave s djecom drugog supruga Bogdana Tadi}a. predsjeMidhat DEDI] davaju}oj Skup{tine Mirja- ni Mali} dodijalo je pa je zamolila da neko iz SDA ode po Elmedina Konakovi}a. Ese Sadikovi}a u Skopskoj ulici. drugi kada mu na d`enazu nisu do{li pokr{teni k}erka i sin i tre}i put sada.. ali u Prijedoru ka`u da se u tom gradu pojavila pro{le godine. Najkonkretniji razlog njegovog dolaska bilo je. autor knjige „Kolika je u Prijedoru ~ar{ija“ o logoru Omarska u kome je boravio zajedno s Doktorom Esom. odgovorio da „ne}e. Bato. avgusta ove godine postaviti spomen-plo~u s imenima ubijenih. pro{le sedmice posjetio najsigurniji grad u dr`avi Gora`de postalo je jasno tek dan poslije. I to od onih koji to „po definiciji“ su{tine i smisla `ivota nikada ne bi smjeli dozvoliti ni drugima! Oni su. daju}i izjave za medije u zgradi MUP-a BPK. koja traje od 1992. Eso Sadikovi}: ^uveni ljekar i intelektualac kojem se divio svijet Za{to je dr`avni ministar sigurnosti Sadik Ahmetovi}. Odnos prema njoj u Prijedoru. . Prazne klupe poslanika SDA: Slu{aju jedino Ivicu Poslanici SDA na posljednjoj sjednici Skup{tine Kantona Sarajevo bili su vrlo nedisciplinirani. danas se mo`e nazvati prezirom. M. Kako su svi nepomi~no sjedili. saznao sam da je Sivac: Biv{i logora{ Cica bila na ostavinskoj raspravi i da se vratila u Ameriku . Nakon toga opet se vratila u Ameriku. sve ono {to ona nije. Epizoda be{~a{}a O licemjernom porodi~nom konsenzusu Zorica Cica Gagovi} tra`i da {utimo.. gradu koji se „proslavio“ pokoljem kom{ija. Poslije svega {to je ona uradila. a ku}u u Skopskoj ulici. malo koga od dana{njih Prijedor~ana zanima. na kapiji nekada{nje ku}e dr. FEBRUAR/VELJA^A 2012. SDAovci su svaki put kasnili pri povratku na sjednicu. pred smrt. a naposljetku udovice Bogdana Tadi}a zvanog Tadija. On je simbol i metafora intelektualnog. svoje i k}erke sve ono {to ona nije Ta rupa danas se zove masovna grobnica Hrastova glavica i nad njom }e pre`ivjeli logora{i Prijedora i Sanskog Mosta 5. ako je na ovako bezna~ajno novinarsko pitanje „zaobi{ao istinu“. Prvi put nad jamom Susret s Nusretom Sivcem Nusret Sivac. Prethodno je Ahmetovi}. vidio Zoricu Cicu Gagovi} koja je razgovarala sa Sandrom Selmanom.

Fondacija nas je naknadno obavijestila da se ne radi o podnesku po Zakonu o upravnom postupku . No. Ko mo`e poni{titi odluku Vlade RS? Zlomu`ica isti~e da dr`avni i entitetski organi moraju upotrijebiti sva zakonom dozvoljena sredstva kako bi se sporna odluka Vlade RS poni{tila. pa BiH danas nije po`eljna zemlja za strane investitore koji je u {irokom luku zaobilaze. koju je objavila Fondacija Centar za javno pravo. {to je svrstava na dno ljestvice u Evropi. Njegovim ~lanom 3. ukratko. gra|ana RS. malim slu~ajevima. Podsjetimo. Zbog slo`ene administracije i velikih nameta kada se tek otvori firma. oko 30 miliona KM. ekonomije. FEBRUAR/VELJA^A 2012. iako se radi o projektu koji }e ko{tati vi{e desetina miliona maraka . vjerovatno ra~unaju s time da }e u dr`avnoj kasi uvijek biti novca za njih. argumentira da je spornom odlukom Vlade RS ugro`eno postojanje i svrha Zakona o javnim nabavkama BiH. ali Vlada RS ugrozila je princip efikasnosti kori{tenja javnih sredstava. pa. Direktorica Agencije za ntrolira ugovorne organe (u ovom slu~aju Vladu RS. BiH se prema izvje{taju Svjetske banke „Doing business“ nalazi na 125. mjestu. januara ove godine pravnu analizu autora Zlomu`ice. koji tro{e gotovo milion maraka bud`etskog novca na sat. ali nema nikakve reakcije nadle`nih dr`avnih institucija. maja i 29. zvani~nika. Ovaj ured. Izigran zakon Mediji u regiji uo~ili su prevaru i nezakonitost.ka`e Fo~o. I umjesto da na{i zvani~nici.Ne sje}am se da su nadle`ni organi pokretali postupke po slu`benoj du`nosti protiv „velikih riba“. Pranje novca za ’Andri}grad’ te{ko 30 miliona maraka Pravni stru~njaci ukazali na nezakonitosti. upoznat je sa slu~ajem „Andri}grad“. A. pravni stru~njaci su nakon ove zakonske anarhije iz RS detaljno „skenirali“ slu~aj i. Iz istih razloga ni doma}i investitori se ne pretrgo{e s ulaganjima. . upozoravaju}i da bi se ta me|unarodna finansijska institucija mogla predomisliti i suspendirati kreditnu liniju prema BiH zbog blokade otplate vanjskog duga. i dalje su u fazi strana~kog nadmudrivanja koje }e te{ko stajati gra|ane ove zemlje Kreatori na{ih sudbina jo{ jednom su se pokazali u ulozi uspje{nih arhitekata te{ke neizvjesnosti gra|ana ove zemlje.) u primjeni odredbi Zakona o javnim nabavkama BiH.ka`e Zlomu`ica i polaganja kamena temeljca za „Andri}grad“: Porezni obveznici RS ve} dali {est miliona maraka „Andri}gradu“. DEDI] Abreu: O{tro upozorenje Mali i veliki . vladar Republike Srpske Milorad Dodik dao je ovaj posao svom prijatelju Kusturici tako {to su u{li u „zajedni~ki biznis“. „Andri}grad“ je trebao pro}i primjenu Zakona o javnim nabavkama. zahvaljuju}i izigravanju ovog zakona. Zlomu`ica isti~e da je op}epoznato da organi vlasti „treniU suprotnom. i bio cilj naru~ioca i izvr{ioca megaprojekta koji se od javnosti i poreznih obveznika.Sistem javnih nabavki u BiH je decentraliziran kao i sistemi u regiji i EU i to na na~in da je svaki ugovorni organ odgovoran za pravilnu primjenu zakona .ka`e Pilav. {to bi bilo katastrofalno po njen ionako te{ko naru{eni ugled kod potencijalnih investitora i zna~ilo bi potpuno uru{avanje bh. u~ine sve da nas razbija~ki talas zapljusne sa {to manje snage.To je informacija za nas i nije ura|ena u formi prigovora. potvrdila i {efica ureda Svjetske banke u BiH Anabela Abreu. smi{ljena je povreda tog zakona ~iji okvir po~iva na dvjema direktivama Evropske unije iz oblasti javnih nabavki 2004/17/EC i 2004/18/EC. zaklju~ili izigran je zakon. ~ini se. To je. bolje dodaje da se. Projekt gradnje „Andri}grada“ ili. R. preliminarno. ne}e mo}i utvrditi stvarna vrijednost radova na javne nabavke BiH \inita Fo~o na na{ upit o svemu ovome odgovara kako institucija kojoj je na ~elu ne ko- Srozavanje imid`a BiH Na{i zvani~nici. prema tome.. mogu se o~ekivati nova sli~na izbjegavanja primjene Zakona o javnim nabavkama po principu „kad mo`e Dodik. {to ne bismo mogli i mi“. Vlada RS. koji tro{e gotovo milion KM na sat. jer mu je Fondacija Centar za javno pravo dostavila 5. nego pru`a stru~nu i tehni~ku pomo}.10 4.. iako bi zakon morao biti jednak za sve dodaje Zlomu`ica i upu}uje na to da Agencija za javne nabavke BiH i Ured za razmatranje `albi BiH pravni osnov da se bave ovim slu~ajem mogu prona}i i u drugim zakonima kao {to su Krivi~ni i Zakon o upravnom postupku. . . rezultirali su time da je imid` BiH u potpunosti srozan u o~ima svjetske poslovne zajednice. nema ni sankcija. direktora Ureda za razmatranje `albi BiH. a sumnju je dodatno poja~ala arogancija iz manjeg entiteta - re~eno. a „velike ribe“ ostaju izvan zakona. snizi kreditni rejting. uz konstataciju da do sada nisu uspjeli do}i u posjed dokumentacije vezane za slu~aj „Andri}grad“!? Zbunjuju}i komentar dobili smo od Amira Pilava. Pitanje je samo da li ho}e? M. juna pro{le godine da za izgradnju „Andri}grada“ Emira Nemanje Kusturice u Vi{egradu izdvoji oko {est miliona maraka poreznih obveznika i to tako da „korisnik sredstava nije du`an da primjenjuje pravila i postupke definisane odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH“. BiH je na dobrom putu da joj se jo{ jednom. To je. ka`e. Tra`ili smo od Fondacije da uredi podnesak u skladu sa Zakonom o upravnom postupku BiH da bismo mogli postupiti po podnesku. Kusturicina firma „Lotika“ i Op}ina Vi{egrad osnovali su u aprilu 2011. oni su i dalje PRESSIJA Svjetska banka prijeti suspenzijom kredita u fazi politi~kog i strana~kog nadmudrivanja koje }e te{ko stajati gra|ane ove zemlje. zajedni~ku firmu „Andri}grad“ u kojoj ve}inski kapital ima Kusturica. a. ali institucije BiH koje se brinu o provo|enju Zakona o javnim nabavkama ne mije{aju se u svoj posao Dodik i Kusturica prilikom X ISTRA@UJEMO Tragom analize o zajedni~kom biznisu Dodika i Kusturice O dluka Vlade RS od 26. Zbrka u glavama bh.Vlada RS nije mogla osloboditi preduze}e „Andri}grad“ primjene odredbi tog zakona. op. ali. pranja novca ko{tat }e. a nerijetko i lo{e namjere prema ovoj zemlji. Bh. „krije kao zmija noge“. Osim toga. . Pravnik Rifat Zlomu`ica u publikaciji „Izbjegavanje primjene Zakona o javnim nabavkama BiH: Projekt Andri}grad“. uostalom. a prema konkrentnosti smo ~ak iza Gambije i Kambod`e. Zlomu`ica: Objavio publikaciju Fo~o: Bez dokumentacije Pilav: Zbunjuju}i komentar ni~im nisu obrazlo`ili zaobila`enje Zakona o javnim nabavkama BiH. tre}i put u posljednjih mjesec i po. I dok nadle`ne dr`avne institucije s Fo~o i Pilavom na ~elu nisu pretjerano zainteresirane da se bave slu~ajem „Andri}grad“. raju strogo}u“ na tzv. .

sve u roku do 15 dana... pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. ul.73. 73/05 i 19/06. podnijeti protutu`bu (~lan 74.. ako ih imaju... 2012. Kopija li~ne karte 6.. 2008. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“ broj: 10/04. van ro~i{ta dana 25. sudija Tatjana Arapovi}. duga od 419.12 ~asova nastavne norme sedmi~no. 2012.. stav 1.. 20.9 ~asova nastavne norme sedmi~no.o.. advokat iz Sarajeva. kao i da tu`itelju naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 271.oglasi Dnevni avaz subota. Olimpijska bb. CIPS-ova prijava prebivali{ta Po kona~nosti odluke o izboru.. radi.. Diplomu o ste~enoj stru~noj spremi (VSS ili V[S odgovaraju}eg smjera) 3.38 KM.. ZPP-a. [kolski odbor Osnovne {kole „Al Walidein Gazzaz“ Sarajevo.. radi naplate potra`ivanja.na iznos od 3.O.o. ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode. pozivom na broj predmeta. 22. 01. prebivali{te ili boravi{te...... februar/velja~a 2012. 06... Odgovor na tu`bu s prilozima predaje se Sudu.. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu. Pravila Osnovne {kole „Al Walidein-Gazzaz“ Sarajevo. Nastavnik/ca osnova tehni~kog odgoja i kulture `ivljenja. dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. objavljuje: OGLAS Dana 19.... Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku Suda.. Sudijka Tatjana Arapovi} .. kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvr|ene Pedago{kim standardima i normativima za osnovno obrazovanje i op}im aktima {kole...44 KM.. godine pa do isplate.. stav 1..zbog propu{tanja Tu`eni je du`an tu`itelju isplatiti iznos od 419. stav 1. Stru~ni saradnik Senad Had`iomeragi} POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba. Cara Du{ana broj 15 Lakta{i. Obavje{tava se tu`eni da se dostava presude zbog propu{tanja smatra obavljenom protekom roka do 15 dana od dana objavljivanja iste u dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH. koga zastupa Dina Memi} Turkmanovi} advokat iz Sarajeva. protiv tu`enog „BP TRADE“ d.. 12.788..94 KM po~ev od 07.sp.O.73 KM sa zakonskom zateznom kamatom na pojedina~ne iznose i to: . du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu. 2011. godine. godine 1.. Ukoliko tu`eni. Hasiba Bankovi}a 2a.... godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU. 033/235-496. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj tabli Suda te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda... 21/06 i 26/08) i ~lana 71.o..8 ~asova nastavne norme sedmi~no.. Branilaca Sarajeva br.. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 182604 11 Ps Sarajevo.Gazzaz“ Sarajevo. stav 3. 2012. 01. osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev. Dodatne informacije o uslovima konkursa mogu se dobiti na telefone: 033/235-507. u daljnjem tekstu: ZPP).... 1 izvr{ilac 3. Biografiju 2. 2011.O. godine tu`ilac „Kairos“ Doo Sarajevo je podnio tu`bu protiv tu`enog „Mg-Mix“ D.. 25. Nastavnik/ca historije. Tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom }e nalo`iti tu`enom da isplati tu`itelju na ime duga od 9... BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Mals 089177 09 Mals Sarajevo.na iznos od 6. ul... na osnovu ~lana 348.O. na svojoj 69.. 11. Sarajevo. stav 2. kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja. ZPP-a). odnosno naziv pravnog lica. 53/03. ul. godine kao dana dospije}a pa do isplate . Uz prijavu na konkurs kandidati trebaju prilo`iti slijede}u dokumentaciju (original ili ovjerena fotokopija): 1. 01. protiv tu`enog „MgMix“ D. na osnovu ~lana 70.788. predmet spora.. ZPP-a). Lakta{i. Nastavnik/ca geografije. u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku. 2008. sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~lan 334. sjednici odr`anoj dana 26. U odgovoru na tu`bu tu`eni }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. godine Op}inski sud u Sarajevu. A sve u roku od 30 dana po pravosna`nosti ove presude. odnosno sjedi{te stranaka. odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava. godine kao dana dospije}a pa do isplate te da plati sve tro{kove parni~nog postupka kao i sudsku taksu prema odluci suda. ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje. ZPP-a). Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.o.. Obavje{tava se tu`eni da je. stav 1. izabrani kandidati su du`ni dostaviti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad u obrazovanju. 2008.. v. 09.. Lakta{i radi naplate potra`ivanja..... Izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od 6 mjeseci) 4... a najkasnije na pripremnom ro~i{tu.. 01. Zaima [arca broj 82. koga zastupa punomo}nik Kemo Kapur. 9. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. godine raspisuje: KONKURS za popunu upra`njenih radnih mjesta na odre|eno vrijeme do 30.38 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 21. novine FBiH“ br.. Zakona o parni~nom postupku („Sl. u pravnoj stvari tu`itelja „ZVE^EVO COMMERCE“ d. 2012. 02.. ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku. Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja). 11 Na osnovu ~lana 90. njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika. budu}i da tu`eni ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta. Prijave sa dokazima o ispunjavanju konkursnih uslova dostaviti na adresu: O[ „Al Walidein .589. 033/235-518..198.. ime i prezime..79 KM po~ev od 27. stru~ni saradnik Senad Had`iomeragi}. 4. 71000 Sarajevo sa naznakom „prijava na konkurs“.. 1 izvr{ilac 2. ZPP-a). Sarajevo. ZPP-a). donio je: PRESUDU ... u pravnoj stvari tu`ioca „Kairos“ Doo Sarajevo ul. Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) 5.. 1 izvr{ilac Pored op{tih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvr|enih Zakonom o radu i Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju.

napa}eni gra|ani Istanbula najzad su prona{li izlaz koji su tra`ili. do{li smo do seljana.. Nakon diplomiranja na spomenutom univerzitetu vratio se u svoj zavi~aj. zatim jeziku u Novom Pazaru bi ponovo nastavljala s i Sarajevu pri~anjem.re~e i po~e pri~ati doga|aj koji. Tayyip Erdogan je pre{ao u Sportski klub Camialti (D`amialti). bio kandidat za gradona~elnika Istanbula. a koja je jednog mladog ~ovjeka veoma lahko skretala s pravog puta.. Naposljetku. stav koji je Tayyip Erdogan zauzeo u ovoj i sli~nim situacijama komentari{e kao posjedovanje veoma jakih osje}anja humanosti: „Vrlo je malo ljudi u ovoj zemlji koji nemaju boli i patnji. finalni me~evi istanbulske amaterske lige igrali su se na stadionu Vefa. morali ste imati u vidu i Tayyipovu savjest.. Njegovi govori. da ste vidjeli. Otad je bio profesionalac i za `ivot zara|ivao igraju}i fudbal. Nakon osnovnih studija i ste~ene master diplome. eto. Jedan od bliskih saradnika u vrijeme jo{ dok je bio gradona~elnik Istanbula i neko ko ga jako dobro poznaje Burhan Metin. Naslovnica knjige „Red`ep Dok je svoj ka`iprst Tajip Erdoan: Ra|anje lidera“: nje`no {etala po cvjetnim dePo~etkom 2011. Yusuf Beyazit (Jusuf Bejazit) bio je predsjednik Direkcije za eksproprijaciju nekretnina: . Ovo je veoma staro selo. O`en- Naslovnica knjige „Red`ep Tajip Erdoan: Ra|anje lidera“: Po~etkom 2011. a {ta smo drugo mogli re}i? Zaustaviv{i ekipu malo pozadi. autora Husejina Beslija (Hüseyin) i Omera Ozbaja (Ömer Özbay).000 lira. nanine o~i su zasuzile. uvijek je usmjeren naprema korisnosti selamet partije otvarao je vrata ka u~eni~koj fazi svoje politi~ke karijere. a to je {to je bio svr{enik liceja Imam Hatip. bio je i savjetnik predsjednika Partije pravde i razvoja (AK partije) i narodni poslanik u 22. Vremenom je usavr{io talent za ovaj sport. `alosne vrbe. Godine 1984. Mo`e se re}i da iza Erdoganova uspjeha stoji krajnje uspje{na harmonija ove dvije strane. te funkciju glavnog urednika dnevnih novina Yeni ªafak. gmati~ni Erdogan. nalazio se na mjestu predsjednika ogranka Refah partije za op}inu Beyoglu. smjer turski jezik i knji`evnost. njegovu `ivotnu putanju okrenula na sasvim suprotnu stranu. Osim onih koji `ive u vilama na Bosforu. To i jeste ono {to ga ~ini centrom privla~nosti. uskoro vara. FEBRUAR/VELJA^A 2012. postoji jedna druga osobina koja podupire njegovu politi~ku karijeru. bio je primoran odbiti ovu ponudu. tovari nas tugom. imao je samo dvadeset dvije godine. 4. godine. koji je u timu IETT-a igrao u {picu.“ A jedna od „propu{tenih“ prilika za kojima `ali . na kojem ~etiri godine kasnije diplomira. uz napor identi~an duhu Nacionalnog oslobo|enja.“. gradona~elni~e. Godine 1985. uskoro izlazi i na bosanskom jeziku u Novom Pazaru i Sarajevu Husejin Besli i Omer Ozbaj jen je i otac je dvoje djece. godine u Novom Pazaru u kojem je zavr{io osnovnu i srednju {kolu. sje}ala se dugih {etnji sa svojim vjerenikom. Kaloperovi} je upravi odnio ponudu za fudbalera Erdogana i zatra`io da odmah realizuju njegov transfer. oni }e svojevoljno napustili selo. koja je po~etkom 2011.. U me|uvremenu aktivno se bavi prevo|enjem s tu- Avdija Salkovi} (Foto: Samir Jejna) rskog jezika. Godine 1994. I Tayyip posjeduje jednu konstrukciju koja osje}a bol i tugu. Erdoganov politi~ki pragmatizan u raspu}ima na kojima se sastaje sa zajednicom i u kojima. Me|utim. uz rije~i: „Ima li. . . Mir koji je tra`ila nalazila je me|u sje}anjima jednog skoro stoljetnog `ivota koji se polahko rastapao. pri|i i pri~aj nam! Izgleda da si ti najstarija u ovom selu. protkani ajetima i hadisima. Kada je 1976. te{kim `ivotom posjeduje jedno {iroko polje koje dijeli s prosje~nim ljudima Turske. sazivu Skup{tine Repubike Turske. Fudbalska avantura. godine postane fudbalska zvijezda. Mi smo jedno tu`no dru{tvo. kad je vidio da poku{aji uvjeravanja oca ne}e dati rezultata.. X EKSKLUZIVNO Objavljujemo dijelove biografije turskog premijera iz knjige „Red`ep Tajip Erdoan: Ra|anje lidera“ O ne predaje do posljednjeg trenutka. godine iza{la u Republici Turskoj. ovome kraja?/ Dova se na{a s Milo{}u spaja. Pogledao sam gradona~elnika.Donijeli smo odluku da izmjestimo jedno selo na padinama potoka koji je napajao akumulaciono jezero Darlik (Darlik).. a mi }emo zapo~eti posao ru{enja objekata. uvijek je usmjeren naprema korisnosti. pri{la nam je jedna nana: „Dobro do{li. A sada je. Probaj. godine. Recenziju je uradio knji`evnik Had`em Hajdarevi}. prijevod s turskog jezika Avdija Salkovi}. Nogometni performans Tayyipa Erdogana.“ Pri~aju}i o pro{losti. Svako dijete koje igra fudbal ma{ta da jednog dana postane velika zvijezda. sve do vojnog udara 12.. godine iza{la zenima svojih pamu~nih {alu Republici Turskoj. otvore put koji }e Reisa odvesti do mjesta gradona~elnika. ka{ikarima i upravlja~ima ostalih ma{ina. Pobuna Istanbula Mo`da je samo i `ivjela u pro{losti. nije izlazila iz svoje samo}e sve dok joj ne dosadi. Da proba{ da je obuhvati{. nano moja! Namu~ila si se. vla`ne svje`ine vrba. suprotno tome. upisuje Vi{u {kolu elektronike i ra~unara na Univerzitetu Marmara u Istanbulu. Dogovorenog dana stigli smo u selo sa ljudima iz osiguranja. Privukav{i pa`nju na sebe okretno{}u na terenu. Istanbul se pobunio!. Veysel Eroglu (Vejsel Erolu) se ubacuje u razgovor: . nastala tokom osnovne {kole. U stvarnosti postoje dva Erdogana. Slu`ba narodu jest slu`ba Bogu. vidi da li li~i na va{e ajrane!“ Uz rije~i: „@iva bila. sastaje se s ljudskom zajednicom. iskreno su stisnuli zube i radili na tome da IZ BIOGRAFIJE PREVODIOCA Avdija Salkovi} ro|en je 1974. s druge strane. Drugi je pra- Erdoanov politi~ki pragmatizan u raspu}ima na kojima se sastaje sa zajednicom i u kojima. 2012. septembra 1980. bila je najva`nije iskustvo {to ga je nosilo do mjesta na kojem se danas nalazi. dugogodi{nji saradnici premijera Erdoana. Objavljivao je ~lanke u razli~itim novinama i ~asopisima i autor je dvije knjige. godine postao predsjednik omladine izabran je za predsjednika istanbulskog ogranka Refah partije i postao je ~lan Glavnog odbora Refah partije. Dok smo se slu`ili i razgovarali. „Veysele!“ Kada se malo smiri. Uz saglasnost autora knjigu je preveo Avdija Salkovi} iz Novog Pazara. odgovornost na koju one aludiraju prihvatio je jednim vjerni~kim zadovoljstvom i u~inio je parolom poimanja slu`bovanja d ovog broja „Avazov“ prilog „Sedmica“ po~inje s ekskluzivnim objavljivanjem odlomaka knjige „Red`ep Tajip Erdoan: Ra|anje lidera“. Njegov otac Ahmet Erdogan mislio je da je interesiranje njegovog sina za fudbal jedna prolazna strast i pona{ao se kao da ne zna ni{ta o fazama koje je njegov sin pro{ao na polju profesionalizma. Ova knjiga. Bio je dijete kvarta u kojem najbr`i put razlikovanja od ostalih drugara prolazi putem mangupluka. vjerovatno. partije osnovane kao nastavak zatvorene Milli selamet partije. godine provedene u fudbalu nau~ile su ga brzini i ravnote`i. analiziraju}i neke doga|aje koje je li~no vidio. Godine 1975. pogledao sam ga. Rekao je: „Hajde. a ne zbog li~nog uvjerenja.mo`da i najve}a . Ovo naprijed bio je tr{~ar. pjesnik te dane definira stihovima: Svakim se novim jutrom/i novo bu|enje ra|a. ruke ti ne bi dostigle. Autori knjige. uop}e nije li~io na nekog ko se {ali. sve do vojnog udara 12. Strast prema fudbalu. predstavlja samu tu zajednicu. njegovi prijatelji su ga prozvali „Imam Beckenbauer“. recenzent Had`em Hajdarevi}) (Oprema teksta je redakcijska) . Na`alost. mi smo jedno isto~nja~ko dru{tvo.. koji se dugi niz godina oblikovao u Milli Goru{u (Milli Görüº) u kojemu se bavio politikom.Kako je to izgledalo? . Po{tovao je vje{tinu govora. Godine 2002. U ovim godinama nau~io je da naspram te{ko}a ne padne u strah. Kao da je ju~er bilo. Sa seljanima smo se sporazumjeli o pitanju nadoknade. Bo`e. odlazimo!“ Najprije sam pomislio da se {ali. Nanin ajran U periodu kada je bio gradona~elnik Istanbula. Me|utim. Tayyip je iz daljine osjetio nezadovoljstvo seljana i shvatio je da su pristali zato {to su se pla{ili dr`avne prisile. Iste godine postao je predsjednik omladine Milli selamet partije na nivou Istanbula.Poticao je iz Kasimpa{e. izgra|uje sli~nosti ~ovjeka na ulici i hvata ga za du{u. Kada su se u ve~eri 27. kada je rije~ o jednom osjetljivom pitanju kao {to je ru{enje. FEBRUAR/VELJA^A 2012.U nekim slu~ajevima nije bilo dovoljno da dobijete i pristanak ljudi. Nana nas je sve ganula.. godine u Göreleu pokraj Giresuna. du` potoka. Bilo je vi{e zelenila. nije mu dozvolio da prihvati ovu ponudu. Fudbalska avantura Za podru~je BiH njen izdava~ je „Dobra knjiga“ Sarajevo. veoma se naljutio: „Ja `elim da ti u~i{ i postane{ ~ovjek. Rje{enje je bio Tayyip Erdogan! (Izdava~ „Dobra knjiga“ Sarajevo i NVO „Svetionik“ Novi Pazar.. suprotno tome. a koji se kasnije ~esto i zaboravi. Kada je saznao za ponudu Eskiºehirspora (Eski{ehirspor). septembra 1980.U tom periodu 98% eksproprisanih objekata uradili smo uz dogovor . Naravno. U godinama kad je upisao fakultet. Pored toga. Pored identiteta sportiste. pobjedi i porazu. ljudi u njemu vide svoje stanje. da vjeruje u sebe i da se nikada ne predaje. Ukratko. U svoju je glavu utuvio fudbal. pomisliv{i da }e se suo~iti s o~evim protivljenjem. Me|utim.. morali smo odlo`iti ru{enje sve dok seljani svojevoljno ne isprazne ku}e. tradiciju i moralna na~ela sredine u kojoj je `ivio. Du` potoka bile su debele vrbe. tada je bilo mnogo ljep{e nego {to je sada. otvorile glasa~ke kutije.“ „Ko zna.“ Tako je. 13 Slu`ba narodu jest slu`ba Bogu Tajip Erdoan ove rije~i nikada nije koristio reda radi. koje su prva iskustva u radu na terenu stekle tokom njegove kandidature za predsjednika op}ine Beyoglu. Omladina koju je odgajao za ove dane i `ene ~lanice partije.jest ponuda koja mu je do{la od Fenerbahçea (Fenerbah~e). Husejin Besli i Omer Ozbaj u njoj obra|uju put i politi~ko uzdizanje jednog od najve}ih vo|a savremene Turske. Sve i da je Tayyip Erdogan poletio od radosti u zrak kada mu je uprava Fenerbahçea ponudila transfer. s druge strane. obavljao je i funkciju savjetnika za medije u gradskoj upravi grada Istanbula. kada bi ove stijene i grane imale jezik pa da progovore!. on uop}e nije pridavao pa`nje obe}anjima koja je nosila logika kasimpa{alijskog duha. ali. Svojom ljudskom stranom. ti se bavi{ nemogu}im stvarima!“ Rekav{i ovo. prihvativ{i ponudu od 1. sjenki {to su se pred kraj dana pru`ale po vodi. taktici i strategiji. jedna od najboljih biografija turskog premijera Red`epa Tajipa Erdoana (Recep Tayyip Erdogan).12 4. a u Novom Pazaru izlazi u izdanju NVO „Svetionik“. „Milli Gençlik“ i „Düºünce“. Toliko nas je bilo da je neko ko je gledao izdaleka mogao pomisliti da se radi o nekoj vojnoj jedinici koja je krenula na vje`be. Politi~ari mnogo vole i koriste ove rije~i. marta 1994. Tayyip Erdogan ove rije~i nikada nije koristio reda radi. upisuje se na Filolo{ki fakultet Univerziteta u Beogradu. dijete moje! Ah.. rekao je da polazi i on. svi imaju neku stranu koja im priti{}e `ivot. koja bi. ali. poput male djevoj~ice koja se igra skrivalica. jata ~voraka i jo{ mnogo ~ega {to je pripadalo tome vremenu. napravili smo nani mjesto me|u na- ma. zapo~eta u ranoj mladosti. uskoro izlazi i na bosanskom jeziku u Novom Pazaru i Sarajevu. mnogo ga je ganulo njeno gostoprimstvo.. istovremeno je nastavljao sa du`nostima u MTTB-u (Milli Türk Talebe Birligi . godine. nastavljena je jo{ ve}im intenzitetom tokom srednje {kole. @ivot kojim `ivimo. Uporedo s fudbalskom avanturom. Radi u gradskoj biblioteci u Novom Pazaru. buldo`erima. aprila 1953..Da vam objasnim ovako . dijete moje! Svojim rukama sam ti napravila ajran od doma}eg mlijeka. @ivot nije pru`io priliku Recepu Tayyipu Erdoganu da Milli selamet partije za op}inu Beyoglu (Bejolu). ruku pod ruku. Ali. nikada ne}e zaboraviti. Koliko sam razumio. pre{ao je u IETT. zatra`io je dva dana da razmisli. ove vrijedne rije~i ne bivaju vi{e od jednog slogana koji se u predizbornim kampanjama stalno ponavlja. godine iza{la u Republici Turskoj. kakva sje}anja gaji{ u vezi s pro{losti. Mnogo godina kasnije. Obradovali su se kada su ugledali gradona~elnika. i on je bio pla~ljiv. odgovornost na koju one aludiraju prihvatio je jednim vjerni~kim zadovoljstvom i u~inio je parolom poimanja slu`bovanja. Svoje pjesme i tekstove objavljivao je u ~asopisima „Talebe“. Tayyip Erdogan je rekao jednom novinaru: „Zbog svog oca propustio sam mnogo sli~nih prilika. Avdija Salkovi} na istom odsjeku poha|a doktorske akademske studije.“ IZ BIOGRAFIJE AUTORA Husejin Besli ro|en je 18. kako ka`e. Diplomirao je na Fakultetu za knji`evnost Univerziteta u Istanbulu (Odsjek psihologija) i na Institutu organizacionih nauka Univerziteta u Istanbulu. koji je u tom trenutku posmatrao me~. O~eva zabrana Godinama je bio na ~elu gradske partijske organizacije.Turska nacionalna zajednica u~enika i studenata) i ne zaostaju}i ni za jednom aktivno{}u u mre`i mladih Milli „Zar da ih ne bude. pre- dstavlja samu tu zajednicu. Godine 1976. nije odustajao ni od politi~ke karijere. Po~eo je igrati fudbal u osnovnoj {koli i nikada ga nije ostavio u sljede}ih gotovo {esnaest godina. Osim rukovode}ih funkcija u razli~itim dr`avnim preduze}ima. Omer Ozbaj ro|en je u Ankari 1952. Zavr{io je Licej Imam Hatip i Odsjek za dru{tvene i organizacione nauke Orta Dogu Univerziteta. I Tayyip je bio s nama. bio je na takvom nivou da je igrom zaintrigirao tada{njeg trenera Fenerbahçea Tomu Kaloperovi}a. Jedan je ~ovjek Erdogan koji sa svojom svije{}u.. U ovom broju na{ list objavljuje odlomak koji po~inje s Erdoanovim djetinjstvom: . I mi smo rekli: „Svakako. i osobita oratorska vje{tina privla~ili su mase slu{alaca. s vremena na vrijeme bi izlazi i napa bosanskom uzdahnula utihnula.“ Nana je po~ela: „Otkad znam za sebe `ivim ovdje. re~e: „Sakupi ljude. Gradona~elnik je ovu slaba{nu.i ka`e da je samo 2% sudski procesuirano. nasmijanu staricu veoma zavolio. a nakon {to im se detaljno objasni za{to se moraju preseliti odavde. Ili su pritisnuti dru{tvenim kontekstima ili poti~u iz siroma{tva. O`enjen je i otac je troje djece. Te{ko sam se sustezao da ne zapla~em. I sam zna{. Osim toga. koja je do{la ne{to kasnije. neka su ti ruke zdrave!“. da postigne gol u {ansi koja mu se uka`e. Po{to je stilom svoje igre podsje}ao na slavnog Beckenbauera. da se Premijer Erdoan po~eo je igrati fudbal u osnovnoj {koli i nikada ga nije ostavio u sljede}ih gotovo {esnaest godina.

Recenziju je uradio knji`evnik Had`em Hajdarevi}. da vjeruje u sebe i da se nikada ne predaje. buldo`erima. Obradovali su se kada su ugledali gradona~elnika. on uop}e nije pridavao pa`nje obe}anjima koja je nosila logika kasimpa{alijskog duha. A sada je. poput male djevoj~ice koja se igra skrivalica. Avdija Salkovi} na istom odsjeku poha|a doktorske akademske studije. kada bi ove stijene i grane imale jezik pa da progovore!. ovome kraja?/ Dova se na{a s Milo{}u spaja. Istanbul se pobunio!. Toliko nas je bilo da je neko ko je gledao izdaleka mogao pomisliti da se radi o nekoj vojnoj jedinici koja je krenula na vje`be. Kaloperovi} je upravi odnio ponudu za fudbalera Erdogana i zatra`io da odmah realizuju njegov transfer. sjenki {to su se pred kraj dana pru`ale po vodi. napravili smo nani mjesto me|u na- ma. I Tayyip posjeduje jednu konstrukciju koja osje}a bol i tugu. recenzent Had`em Hajdarevi}) (Oprema teksta je redakcijska) . Svojom ljudskom stranom. `alosne vrbe. nikada ne}e zaboraviti. Godine 1975. Sa seljanima smo se sporazumjeli o pitanju nadoknade.“ Nana je po~ela: „Otkad znam za sebe `ivim ovdje. eto. smjer turski jezik i knji`evnost.. Nanin ajran U periodu kada je bio gradona~elnik Istanbula. i osobita oratorska vje{tina privla~ili su mase slu{alaca. sje}ala se dugih {etnji sa svojim vjerenikom. suprotno tome... finalni me~evi istanbulske amaterske lige igrali su se na stadionu Vefa. a nakon {to im se detaljno objasni za{to se moraju preseliti odavde. oni }e svojevoljno napustili selo. uz rije~i: „Ima li. istovremeno je nastavljao sa du`nostima u MTTB-u (Milli Türk Talebe Birligi . „Milli Gençlik“ i „Düºünce“. Fudbalska avantura. Gradona~elnik je ovu slaba{nu. tovari nas tugom. odgovornost na koju one aludiraju prihvatio je jednim vjerni~kim zadovoljstvom i u~inio je parolom poimanja slu`bovanja.Kako je to izgledalo? . a koja je jednog mladog ~ovjeka veoma lahko skretala s pravog puta. postoji jedna druga osobina koja podupire njegovu politi~ku karijeru. pre- dstavlja samu tu zajednicu. . Koliko sam razumio. uskoro izlazi i na bosanskom jeziku u Novom Pazaru i Sarajevu. Tayyip Erdogan ove rije~i nikada nije koristio reda radi. uz napor identi~an duhu Nacionalnog oslobo|enja. Me|utim. ali. pre{ao je u IETT. a {ta smo drugo mogli re}i? Zaustaviv{i ekipu malo pozadi. do{li smo do seljana.12 4.“ Tako je. Pored toga. Tayyip je iz daljine osjetio nezadovoljstvo seljana i shvatio je da su pristali zato {to su se pla{ili dr`avne prisile. Ili su pritisnuti dru{tvenim kontekstima ili poti~u iz siroma{tva. veoma se naljutio: „Ja `elim da ti u~i{ i postane{ ~ovjek. predstavlja samu tu zajednicu. . kada je rije~ o jednom osjetljivom pitanju kao {to je ru{enje. Tayyip Erdogan je rekao jednom novinaru: „Zbog svog oca propustio sam mnogo sli~nih prilika. Sve i da je Tayyip Erdogan poletio od radosti u zrak kada mu je uprava Fenerbahçea ponudila transfer. sastaje se s ljudskom zajednicom. na kojem ~etiri godine kasnije diplomira. bio je primoran odbiti ovu ponudu. Iste godine postao je predsjednik omladine Milli selamet partije na nivou Istanbula. a ne zbog li~nog uvjerenja.. sazivu Skup{tine Repubike Turske. izgra|uje sli~nosti ~ovjeka na ulici i hvata ga za du{u. To i jeste ono {to ga ~ini centrom privla~nosti. Diplomirao je na Fakultetu za knji`evnost Univerziteta u Istanbulu (Odsjek psihologija) i na Institutu organizacionih nauka Univerziteta u Istanbulu. ove vrijedne rije~i ne bivaju vi{e od jednog slogana koji se u predizbornim kampanjama stalno ponavlja. uskoro vara. Godine 1985. prijevod s turskog jezika Avdija Salkovi}. bio kandidat za gradona~elnika Istanbula. sve do vojnog udara 12. @ivot kojim `ivimo. morali ste imati u vidu i Tayyipovu savjest. otvorile glasa~ke kutije.“.. rekao je da polazi i on. Bo`e. Du` potoka bile su debele vrbe. Kada je saznao za ponudu Eskiºehirspora (Eski{ehirspor). Erdoganov politi~ki pragmatizan u raspu}ima na kojima se sastaje sa zajednicom i u kojima. godine postao predsjednik omladine izabran je za predsjednika istanbulskog ogranka Refah partije i postao je ~lan Glavnog odbora Refah partije. 4. septembra 1980. Na`alost. odgovornost na koju one aludiraju prihvatio je jednim vjerni~kim zadovoljstvom i u~inio je parolom poimanja slu`bovanja d ovog broja „Avazov“ prilog „Sedmica“ po~inje s ekskluzivnim objavljivanjem odlomaka knjige „Red`ep Tajip Erdoan: Ra|anje lidera“. Mo`e se re}i da iza Erdoganova uspjeha stoji krajnje uspje{na harmonija ove dvije strane. iskreno su stisnuli zube i radili na tome da IZ BIOGRAFIJE PREVODIOCA Avdija Salkovi} ro|en je 1974.re~e i po~e pri~ati doga|aj koji. Veysel Eroglu (Vejsel Erolu) se ubacuje u razgovor: . zatra`io je dva dana da razmisli. Ukratko. odlazimo!“ Najprije sam pomislio da se {ali. s druge strane. U godinama kad je upisao fakultet. Te{ko sam se sustezao da ne zapla~em. Zavr{io je Licej Imam Hatip i Odsjek za dru{tvene i organizacione nauke Orta Dogu Univerziteta. bio je na takvom nivou da je igrom zaintrigirao tada{njeg trenera Fenerbahçea Tomu Kaloperovi}a. pobjedi i porazu.U nekim slu~ajevima nije bilo dovoljno da dobijete i pristanak ljudi. O~eva zabrana Godinama je bio na ~elu gradske partijske organizacije. upisuje Vi{u {kolu elektronike i ra~unara na Univerzitetu Marmara u Istanbulu. obavljao je i funkciju savjetnika za medije u gradskoj upravi grada Istanbula. Ovo je veoma staro selo. koja je do{la ne{to kasnije.U tom periodu 98% eksproprisanih objekata uradili smo uz dogovor . U ovom broju na{ list objavljuje odlomak koji po~inje s Erdoanovim djetinjstvom: . nanine o~i su zasuzile. svi imaju neku stranu koja im priti{}e `ivot. Privukav{i pa`nju na sebe okretno{}u na terenu. jedna od najboljih biografija turskog premijera Red`epa Tajipa Erdoana (Recep Tayyip Erdogan). partije osnovane kao nastavak zatvorene Milli selamet partije. mi smo jedno isto~nja~ko dru{tvo. a to je {to je bio svr{enik liceja Imam Hatip.. autora Husejina Beslija (Hüseyin) i Omera Ozbaja (Ömer Özbay).Turska nacionalna zajednica u~enika i studenata) i ne zaostaju}i ni za jednom aktivno{}u u mre`i mladih Milli „Zar da ih ne bude. koji je u timu IETT-a igrao u {picu. bila je najva`nije iskustvo {to ga je nosilo do mjesta na kojem se danas nalazi. prihvativ{i ponudu od 1.Poticao je iz Kasimpa{e. kakva sje}anja gaji{ u vezi s pro{losti.. Autori knjige. godine iza{la zenima svojih pamu~nih {alu Republici Turskoj. ti se bavi{ nemogu}im stvarima!“ Rekav{i ovo. Kao da je ju~er bilo. U svoju je glavu utuvio fudbal. Osim rukovode}ih funkcija u razli~itim dr`avnim preduze}ima.. sve do vojnog udara 12. Vremenom je usavr{io talent za ovaj sport. FEBRUAR/VELJA^A 2012. dugogodi{nji saradnici premijera Erdoana. Po{to je stilom svoje igre podsje}ao na slavnog Beckenbauera. Pored identiteta sportiste.jest ponuda koja mu je do{la od Fenerbahçea (Fenerbah~e). Rekao je: „Hajde. napa}eni gra|ani Istanbula najzad su prona{li izlaz koji su tra`ili. Dogovorenog dana stigli smo u selo sa ljudima iz osiguranja. Otad je bio profesionalac i za `ivot zara|ivao igraju}i fudbal. da postigne gol u {ansi koja mu se uka`e. uop}e nije li~io na nekog ko se {ali.. kako ka`e. da se Premijer Erdoan po~eo je igrati fudbal u osnovnoj {koli i nikada ga nije ostavio u sljede}ih gotovo {esnaest godina. Omladina koju je odgajao za ove dane i `ene ~lanice partije. da ste vidjeli. nalazio se na mjestu predsjednika ogranka Refah partije za op}inu Beyoglu. Nana nas je sve ganula. godine provedene u fudbalu nau~ile su ga brzini i ravnote`i. nastavljena je jo{ ve}im intenzitetom tokom srednje {kole. Omer Ozbaj ro|en je u Ankari 1952. koja je po~etkom 2011. te{kim `ivotom posjeduje jedno {iroko polje koje dijeli s prosje~nim ljudima Turske. Me|utim. Tayyip Erdogan je pre{ao u Sportski klub Camialti (D`amialti). ljudi u njemu vide svoje stanje.“ IZ BIOGRAFIJE AUTORA Husejin Besli ro|en je 18. pogledao sam ga. U ovim godinama nau~io je da naspram te{ko}a ne padne u strah. protkani ajetima i hadisima. a koji se kasnije ~esto i zaboravi. morali smo odlo`iti ru{enje sve dok seljani svojevoljno ne isprazne ku}e. nasmijanu staricu veoma zavolio. nije mu dozvolio da prihvati ovu ponudu. koji je u tom trenutku posmatrao me~. Bilo je vi{e zelenila. Dok smo se slu`ili i razgovarali. a u Novom Pazaru izlazi u izdanju NVO „Svetionik“. koja bi.Donijeli smo odluku da izmjestimo jedno selo na padinama potoka koji je napajao akumulaciono jezero Darlik (Darlik). Svako dijete koje igra fudbal ma{ta da jednog dana postane velika zvijezda. neka su ti ruke zdrave!“. stav koji je Tayyip Erdogan zauzeo u ovoj i sli~nim situacijama komentari{e kao posjedovanje veoma jakih osje}anja humanosti: „Vrlo je malo ljudi u ovoj zemlji koji nemaju boli i patnji. ka{ikarima i upravlja~ima ostalih ma{ina. Rje{enje je bio Tayyip Erdogan! (Izdava~ „Dobra knjiga“ Sarajevo i NVO „Svetionik“ Novi Pazar. Me|utim. Po~eo je igrati fudbal u osnovnoj {koli i nikada ga nije ostavio u sljede}ih gotovo {esnaest godina.. Politi~ari mnogo vole i koriste ove rije~i. Naposljetku. otvore put koji }e Reisa odvesti do mjesta gradona~elnika. godine. i on je bio pla~ljiv. ali. „Veysele!“ Kada se malo smiri.“ A jedna od „propu{tenih“ prilika za kojima `ali . Pogledao sam gradona~elnika. ruke ti ne bi dostigle. Uporedo s fudbalskom avanturom. U stvarnosti postoje dva Erdogana. njegovi prijatelji su ga prozvali „Imam Beckenbauer“. koje su prva iskustva u radu na terenu stekle tokom njegove kandidature za predsjednika op}ine Beyoglu. Fudbalska avantura Za podru~je BiH njen izdava~ je „Dobra knjiga“ Sarajevo. godine u Novom Pazaru u kojem je zavr{io osnovnu i srednju {kolu. I Tayyip je bio s nama. uvijek je usmjeren naprema korisnosti selamet partije otvarao je vrata ka u~eni~koj fazi svoje politi~ke karijere. pomisliv{i da }e se suo~iti s o~evim protivljenjem.000 lira. godine postane fudbalska zvijezda. I mi smo rekli: „Svakako. zapo~eta u ranoj mladosti. s druge strane. s vremena na vrijeme bi izlazi i napa bosanskom uzdahnula utihnula. O`enjen je i otac je troje djece. Nakon osnovnih studija i ste~ene master diplome. Svoje pjesme i tekstove objavljivao je u ~asopisima „Talebe“.“ „Ko zna. kad je vidio da poku{aji uvjeravanja oca ne}e dati rezultata. godine iza{la u Republici Turskoj. Godine 1976. nije odustajao ni od politi~ke karijere.. du` potoka. septembra 1980. 2012. Objavljivao je ~lanke u razli~itim novinama i ~asopisima i autor je dvije knjige. Uz saglasnost autora knjigu je preveo Avdija Salkovi} iz Novog Pazara. Godine 1994. I sam zna{. Godine 2002. Pobuna Istanbula Mo`da je samo i `ivjela u pro{losti. vjerovatno. ruku pod ruku.. Strast prema fudbalu. @ivot nije pru`io priliku Recepu Tayyipu Erdoganu da Milli selamet partije za op}inu Beyoglu (Bejolu). analiziraju}i neke doga|aje koje je li~no vidio. Ova knjiga.Da vam objasnim ovako .. uvijek je usmjeren naprema korisnosti. Njegov otac Ahmet Erdogan mislio je da je interesiranje njegovog sina za fudbal jedna prolazna strast i pona{ao se kao da ne zna ni{ta o fazama koje je njegov sin pro{ao na polju profesionalizma. Jedan je ~ovjek Erdogan koji sa svojom svije{}u. taktici i strategiji. te funkciju glavnog urednika dnevnih novina Yeni ªafak. imao je samo dvadeset dvije godine. pri|i i pri~aj nam! Izgleda da si ti najstarija u ovom selu. dijete moje! Ah. Naravno. Slu`ba narodu jest slu`ba Bogu. zatim jeziku u Novom Pazaru bi ponovo nastavljala s i Sarajevu pri~anjem. vla`ne svje`ine vrba. X EKSKLUZIVNO Objavljujemo dijelove biografije turskog premijera iz knjige „Red`ep Tajip Erdoan: Ra|anje lidera“ O ne predaje do posljednjeg trenutka. nano moja! Namu~ila si se. Nogometni performans Tayyipa Erdogana. Radi u gradskoj biblioteci u Novom Pazaru. suprotno tome. Da proba{ da je obuhvati{. Husejin Besli i Omer Ozbaj u njoj obra|uju put i politi~ko uzdizanje jednog od najve}ih vo|a savremene Turske. mnogo ga je ganulo njeno gostoprimstvo. U me|uvremenu aktivno se bavi prevo|enjem s tu- Avdija Salkovi} (Foto: Samir Jejna) rskog jezika. godine. pjesnik te dane definira stihovima: Svakim se novim jutrom/i novo bu|enje ra|a. Ali. uskoro izlazi i na bosanskom jeziku u Novom Pazaru i Sarajevu Husejin Besli i Omer Ozbaj jen je i otac je dvoje djece. Mi smo jedno tu`no dru{tvo. Ovo naprijed bio je tr{~ar. Mir koji je tra`ila nalazila je me|u sje}anjima jednog skoro stoljetnog `ivota koji se polahko rastapao. nastala tokom osnovne {kole. Probaj.. FEBRUAR/VELJA^A 2012. godine u Göreleu pokraj Giresuna. a mi }emo zapo~eti posao ru{enja objekata. koji se dugi niz godina oblikovao u Milli Goru{u (Milli Görüº) u kojemu se bavio politikom. Po{tovao je vje{tinu govora. Osim toga. Jedan od bliskih saradnika u vrijeme jo{ dok je bio gradona~elnik Istanbula i neko ko ga jako dobro poznaje Burhan Metin. Bio je dijete kvarta u kojem najbr`i put razlikovanja od ostalih drugara prolazi putem mangupluka. bio je i savjetnik predsjednika Partije pravde i razvoja (AK partije) i narodni poslanik u 22.. O`en- Naslovnica knjige „Red`ep Tajip Erdoan: Ra|anje lidera“: Po~etkom 2011. vidi da li li~i na va{e ajrane!“ Uz rije~i: „@iva bila. Godine 1984. Osim onih koji `ive u vilama na Bosforu. tradiciju i moralna na~ela sredine u kojoj je `ivio. marta 1994. Nakon diplomiranja na spomenutom univerzitetu vratio se u svoj zavi~aj.“ Pri~aju}i o pro{losti. godine iza{la u Republici Turskoj.i ka`e da je samo 2% sudski procesuirano. Drugi je pra- Erdoanov politi~ki pragmatizan u raspu}ima na kojima se sastaje sa zajednicom i u kojima. gmati~ni Erdogan. jata ~voraka i jo{ mnogo ~ega {to je pripadalo tome vremenu.mo`da i najve}a . Kada je 1976. Kada su se u ve~eri 27. pri{la nam je jedna nana: „Dobro do{li. tada je bilo mnogo ljep{e nego {to je sada. re~e: „Sakupi ljude. Yusuf Beyazit (Jusuf Bejazit) bio je predsjednik Direkcije za eksproprijaciju nekretnina: . nije izlazila iz svoje samo}e sve dok joj ne dosadi. upisuje se na Filolo{ki fakultet Univerziteta u Beogradu. aprila 1953. Mnogo godina kasnije. dijete moje! Svojim rukama sam ti napravila ajran od doma}eg mlijeka. Naslovnica knjige „Red`ep Dok je svoj ka`iprst Tajip Erdoan: Ra|anje lidera“: nje`no {etala po cvjetnim dePo~etkom 2011. njegovu `ivotnu putanju okrenula na sasvim suprotnu stranu. gradona~elni~e. godine. 13 Slu`ba narodu jest slu`ba Bogu Tajip Erdoan ove rije~i nikada nije koristio reda radi. Njegovi govori.

ZPP-a. Obavje{tava se tu`eni da se dostava tu`be smatra obavljenom protekom roka do 15 dana od dana objavljivanja iste na oglasnoj plo~i suda i u jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH. usluge i trgovinu „export-import“ d. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. radi duga v. Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev. smatra se da je oglas dostavljen izvr{eniku Sejfi} Semri. Bugojno i Sejfi} Semra k}i Omera.dostavu tu`be na odgovor - OGLAS Kojim se obavje{tava izvr{enik Sejfi} Semra. ZPP-a. 01. te navesti i druge podatke koje u skladu sa odredbama ~lana 334. ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode. 4. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu. 09. procjenom i prodajom pokretnih stvari oba izvr{enika. 24. sudija Lejla Nuriki}. Vesela bb. pa do isplate i nadoknadi mu tro{kove postupka u iznosu 30. uz naknadu tro{kova postupka. protiv izvr{enika Ja{arevi} Benjamin sin Suada. donese odluku kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju isplati iznos od 554. protiv tu`enog „DRITO“ Dru{tvo za projektovanje. (raniji naziv „TECHNOARREDO“ d. ZPP-a mora imati svaki podnesak. a najkasnije na pripremnom ro~i{tu. kojim rje{enjem je nalo`eno izvr{enicima da tra`itelju izvr{enja isplate iznos od 294. Zakona o parni~nom postupku („Slu`bene novine Federacije BiH“ broj 53/03) OBJAVLJUJE . godine pa do isplate. 09. advokat iz Sarajeva.o. dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. te pravni osnov za navode tu`enog. pa je tu`eni du`an da u skladu sa odredbama ~lana 70. izvr{enik mo`e ulo`iti prigovor u roku od 8 dana od dana prijema. od 09. Ukoliko tu`eni u roku od 30 dana sudu ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu. koga zastupa Amra Gurda. Ukoliko izvr{enik protiv ovog rje{enja podnese prigovor.06 KM sa zateznom kamatom od 03. na osnovu ~lana 348. ul. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. pa je predlo`eno da sud nakon provedene rasprave.s. 09. u pravnoj stvari tu`itelja ZDRAVSTVENA USTANOVA POLIKLINIKA MIMO MEDICAL. odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava.00 KM po~ev od 30. Sudija Lejla Nuriki} Dana 06. 46 0 I 021199 10 I. 2010. da je ovaj sud donio rje{enje o izvr{enju br. 2008. godine tu`itelj je kod ovog suda podnio tu`bu protiv tu`enog. ZPP-a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be. godine Op}inski sud u Bugojnu. ul. te pljenidbom. Pavice bb Bugojno.00 KM. podnijeti protivtu`bu. ili u toku pripremanja glavne rasprave.. 12. 07.o. 2008. Sarajevo).06 KM. 2010. Sarajevo. i ~lana 71.14 Subota. godine Op}inski sud u Sarajevu. 2009. stru~ni saradnik Senad Had`iomeragi}. 2012. objavljuje BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Mals 104150 09 Mals Sarajevo.00 KM. Maka Dizdara bb. a po proteku 15 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnom listu Dnevni Avaz.na iznos od 104. Dnevni avaz oglasi BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BUGOJNU Broj: 46 0 I 021199 10 I Bugojno.o. sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja u smislu odredbi ~lana 182. u izvr{nom postupku tra`itelja izvr{enja Mikrokreditna fondacija „SUNRISE“ Sarajevo. a radi isplate duga u iznosu od 554. sa zakonskom zateznom kamatom i to: . terenska kancelarija Jajce. prijedlog }e se smatrati tu`bom. . stav 2. Azize [a}irbegovi} br. dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice. 80.00 KM po~ev od 26. godine pa do isplate. Sarajevo. Stru~ni saradnik Senad Had`iomeragi} .o. Protiv rje{enja o izvr{enju. 294. opremu objekata. g. radi duga od 554.00 KM.na iznos od 450.00 KM. februar/velja~a 2012. Ukoliko u ostavljenom roku ne izmire cjelokupan dug izvr{enje }e se provesti pljenidbom 1/2 nov~anog iznosa koji izvr{enik Sejfi} Semra prima kao uposlenik restorana „Bajri}“. sve u roku od 15 dana. 2012. stav 3. sve u roku od 3 dana od dana prijema rje{enja. 11. g. 01.

razaranja Sarajeva. napisao i Program. Pa da se vi{e bavimo ekonomijom. Nije se bojao „autoriteta“ i Poku{aj vra}anja poslovnim obavezama. 14 policija. I strah. zaista. Subota. Pravi je podvig biti uspje{an ako pogledamo slo`enost zemlje u kojoj `ivimo i pre`ivljavamo. upravnim odborima. 75 posto siroma{nih. „hajdemo“ nego „hajde“. Vi{e je volio re}i „mi“ nego „ja“. Mulu. Mo`da i neki dokumentarac? Materijala ima dovoljno. prof. Galamd`ija i onih drugih. Tog dana u toj zgradi na minus 11 Celzijevih stepeni. Predla`em im da se u Narodnom pozori{tu organizira zajedni~ka komemorativna sjednica. Predla`em Muli da se napi{e knjiga o Nijazu. Zdravko Grebo. ’Dvoboj’ ^ede i Mileta Petak. Neki su izra~unali da je te godine na grad ispaljeno skoro 4. zdravih i bolesnih.4. Stjepan Kljuji}. Nijaz Skenderagi}. Prisje}am se mojih kolega parlamentaraca.? Da bi stotine strana~kih poslu{nika bile uhljebljene? ^etvrtak. Sada nas je u porodici ATACO vi{e od 500. samo trebaju neke vje{te ruke da to slo`e. Nerminom. koji je nesumnjivo izazvao burne reakcije u regiji. to nije istina.. Svi su tu`ni. sirene. ali volio bih kada bi se ti ljudi nekada ponovo okupili. Mirka. Pepijem. druga.000 Narodu treba nada Idem na Nijazov mezar. nije mogu}e!“ Na`alost. Jasenko Bijedi}. 450. FEBRUAR/VELJA^A 2012.. Bogi}. 14 privrednih komora. Ali. Bogi} Bogi~evi}. A s na{im partnerom Emilom i njegovom „Atlantic grupom“ skoro 5. agresije na BiH.. 139 sindikata. prepreke su na svim stranama. Njegovih lucidnih replika mnogi su se bojali.. Ba{ovi}. Nijazovog ulaska u Predsjedni{tvo RBiH. Ivom. Prisje}am se njegove podr{ke Abad`i}u i meni kada je na nas nemilosrdno nasrnula Milo{evi}eva ma{inerija. Uvjeravam sinove Mirzu i Senada da bi se i oni trebali ponovo malo baviti zimskim sportovima. A mo`e se. agencijama. Ena marljivo pola`e ispite i sprema se za Vla{i}. a manje politikom.000 penzionera. U kojoj }emo mo}i `ivjeti zajedno.000 ku}a i zgrada. raspada jedne lijepe dr`ave. nekada istaknuti bh.. 85 politi~kih stranaka. Prolazim pored Parlamenta FBiH. 67 bora~kih udru`enja. Martin. Ne mogu da povjeruju da se vi{e ne}emo dru`iti s na{im Nijom.. nije mogu}e! Zovem Miru. Izlazim vani na minus 14. Skenderagi}: Fatiha i crvena ru`a na mezaru Nijaza Durakovi}a (Foto: B. Zvao se ZDRU@ENA LISTA: Nijaz Durakovi}. nekada ~uvenoj sali dono{ene su mnoge va`ne odluke za sudbinu BiH. koliko je ~inio da pomogne opkoljenom Gora`du i mnogim drugim. U toj. mladih i starih. tri telekoma. januar Dao je ime partiji Prolazim pored zgrade CK SK BiH (SDP). Nalazim se sa Mirom. u kojoj }emo manje gledati u retrovizor. koji se nedavno o`enio Mirelom. uspje{nih projekata moglo biti realizirano. dva entiteta. pratnje. 630. 2. direkcije. Bujice emocija i prisje}anja sudaraju se u glavi. Sve pohvale Salki i njegovim saradnicima {to pokazuju da se mo`e kad se ho}e. Koliko bi samo novih ideja.. Od studentskih dana. dr`avnih ~inovnika. znanih i neznanih.000 raseljenih. Jahi}. koji je sa svojima Dinom. Podsje}a me to na neke beogradske okr{aje.. Miro Lazovi}. Prisje}am se jednog takvog tima.. 65.000 nezaposlenih. odr`ali smo osniva~ki kongres SDP-a BiH. Ne sje}am se da mu se neko od politi~kih protivnika smio „faca to face“ suprotstaviti. Zlatko Lagumd`ija. tri predsjednika. Mnoge ulice nazvane su „snajperskim“. koji je iza{ao na prve poslijeratne izbore. februar Kako voditi biznis Sve je u znaku ju~era{njeg „dvoboja“ ^ede i Mileta. januar Nedjelja. Marko Ve{ovi}. Zanijemio sam od {oka. 31. U kojoj }e ljudi vjerovati jedni drugima. Odlazim na TVSA da govorim o Nijazu. Hanka Paldum. Ali ljudi su tada bili slo`niji. Zovu Vlasi. posljednji ispra}aj..000 granata. Pa}ukom. Uvjeti za biznis sve su slo`eniji. 30. 29. Kreso. Primje}ujem da je me|u galamd`ijama najmanje bilo uspje{nih ljudi.. Borio se za vlast da ljudima bude bolje. prijateljem... Ne. Miro. januar Neprospavana no} Neprospavana no}. Bio je vrstan politi~ar.. Sejom. Hiljade ljudi. Kao ljudi.. 3. 28. Impresivne su to brojke.. a o~i se zaledile od suza. A nije da ih nije bilo.. s UNHCR-ovim folijama na prozorima. ovom napa}enom narodu prijeko je potrebna nada u bolju budu}nost. zajedno s vjernim Esom Zgodi}em. prelistavanje novina i ugodno }askanje.. danas biznismen.. ta tu`na vijest brzo je potvr|ena.jedna dr`ava. „veli~ina“. sun~an dan. BiH .. Tim koji je bio spreman za pobjede. februar Utorak. Bio je nevjerovatno inteligentan i obrazovan. Dadom i Harijem. januar Oti{ao je Nijo Prijepodnevna „relax“ kafa-~aj s rajom po Ciglanama. Ivo Kom{i}. 14. Nizi}) Ponedjeljak... 183 ministarstva. Niko Su{ac sa svojim ^apljincima. jedna. kongresa SKJ. Staze kao iz bajke. ali i veliki imaju slabosti.. Uznemirenim glasom pita me jesam li ~uo da je umro Nijaz Durakovi}. osniva~kog kongresa SDP-a. 15 Na{ Nijaz ne}e oti}i u zaborav Nijaz Durakovi} bio je tip politi~ara koji preuzima malo ve}i dio krivice i malo manji dio zasluga. Ne znam gdje se danas nalazi taj spisak osniva~a. isti odgovor: „Ma ne. Bio je tip politi~ara koji preuzima malo ve}i dio krivice i malo manji dio zasluga. februar Srijeda. Planiramo Skup{tinu Dru{tva. Nije volio protokole. Kiro i prof.. Bio je veliki ~ovjek. Vladala je glad. Znam koliko je patio za svojim rodnim Stocem. tri obrazovna sistema. a vi{e kroz {ofer{ajbu. Demirovi} iz Biha}a sa mnogim Kraji{nicima. Nijaz je dao ime partiji i. 1. Ovoj izmu~enoj zemlji. Selim Be{lagi}. dr`avnim preduze}ima. da podijelimo bol i tugu za na{im drugom. pogibije na{eg druga Senada [e}erovi}a. tri elektroprivrede. Ali... koji radije nadahnjuje i motivira nego da zastra{uje i manipulira X DNEVNIK Nijaz Skenderagi}. Karlo. politi~ar Skijanje na Bjela{nici Skijanje na olimpijskoj Bjela{nici s Kemom. Abad`i}. Ali i suprotstavljanja doma}im izdajnicima. niko ni{ta nije ~uo. Iz godine u godinu bilje`imo sve bolje rezultate. ispred „Benetona“. Da je vi{e ~eda u svakom narodu pa da nam naprave normalnu dr`avu! U kojoj nikome ne}e biti tijesno.. Kakav prelijep. dva penziona fonda. direkcijama. Mustafa Hiro{. Ozrenka i Sanja su danas u Sarajevu. decembra 1992. Bio je rat. Halid. Dokasno u no} telefon ne prestaje da zvoni. Naro~ito iz biznisa. a ne politikant. preko CK SKJ-ovskih okr{aja sa Milo{evi}em i njegovim trabantima. 10 kantona. tri akademije nauka. Razmi{ljam kako bi to bilo kada bi vi{e uspje{nih ljudi iz svih oblasti rada i stvaranja bilo anga`irano u politici.. Dragan Viki}. Da prou~im Fatihu i spustim crvenu ru`u. uraditi prave stvari. a ne da njima vlada. A zima je donijela jo{ ve}e nevolje. U kojoj ne}e biti najva`nije za koji „tim“ igra{ nego da svi igramo za reprezentaciju. ^uju se razne ideje-prijedlozi kako da Nijaz ne ode u zaborav. Komemoracije.. Radujem se popodnevnom porodi~nom dru`enju i posjeti brati}u Almiru. Sru{eno je vi{e od 30.. Adi. Samo u pro{loj godini primljeno je 100 novih radnika. vikenduje na planini. ljudima i gradovima. I kako voditi biznis i privla~iti strane investicije u ovakvom ambijentu? Ho}e li iko izra~unati koliko godi{nje potro{e te silne agencije. Koji radije nadahnjuje i motivira nego da zastra{uje i manipulira. Sto~ani.. 550. Te{ko mi je da govorim.. a onda povratak u smogom zaga|eno Sarajevo. . posjeta slobodnim teritorijama od Teo~aka do Blagaja.000. 14 vlada. Hrabri ^eda i razbje{njeli Mile. Prisje}am se 27. Htjeli bi i znali i vi{e. Zoka. Susre}em svoju omladinsku generaciju: Ivan. Tamo sam proveo dosta vremena. ^aj sa mojim drugom Nu}om. Oko podne zove me dr.

nacionalizirano i otad se nalazi u dr`avnom vlasni{tvu. avgusta 2008. prije agresije je. Svaki praznik on je ~estitao mojoj majci.izjavio je svojevremono Simo Zari}. napravio je serpentinski put i most preko Une. Jedan od predvodnika vogo{}anskih srpskih zlo~ina~kih formacija Predrag @arkovi} Bo`ur. diverzantskog odreda Vojske RS. Biv{i komandant Sarajevsko-romanijskog korpusa Vojske RS.On je dolazio kod mene ku}i. a dana{njeg Dragomir Milo{evi} i Asim D`ambasovi}.Moja supruga Fatima je muslimanka. brata Safeta Su{i}a. a to je geneza ratnih zlo~inaca. Ona je pred sam rat do`ivjela te{ku traumu jer je bila ostavljena `ena. Dr. bra~ni drugovi. godine. Njegova majka. Bo`urova sestra Draginja. te je trenutno na privremenoj listi . prema dokazima Ha{kog tu`ila{tva. jula 1995. U starim listinama spominje se kao Orisio ili Hostrosach. a danas BiH. Sulji} je nakon toga ubijen. godine kao posjed knezova blagajskih Baboni}a. za kojeg se Vasketova sestra udala sredinom osamdesetih godina pro{log Propada stari grad Ostro`ac Kostur i temelji su jo{ u dobrom stanju. on je moju djecu vodio po stadionima. n. osu|en na 20 godina zatvora za po~injene zlo~ine u Vogo{}i. poznatog fudbalera Harisa [kore. Samo nekoliko nas znalo je za tu njenu depresiju. koja je ubijena 10.. Milo{evi} je tada bio komandant. njihovih ideologa i sau~esnika i kad spoznate da su nekima od njih roditelji. kao mladi bokser. Najbolji prijatelj doktora. njegov brat su kod nas dolazili sje}anja su dr. Bahra Sulji} da je iz fiskulturne sale O[ „Vuk Karad`i}“ u Bratuncu izveo njenog supruga Senahida Sulji}a. kumove. njihovim ideolozima i sau~esnicima Bo{njaci su bili roditelji. Eso je u logoru Omarska prozvan da po|e prema „autobusu smrti“. umjetni~kim slikama. Nekim ratnim zlo~incima. koji je restaurirao i grad Sokolac 1902. ako se ubrzo ne po~ne s njegovom restauracijom i sanacijom. Za @eljka Ra`natovi}a Arkana pri~a se da je kum Seada Su{i}a. naj~e{}e se dru`io s Asimom D`ambasovi}em i Nehruom Gani}em. . A sje}am se kad smo odlazili na zajedni~ke izlete i dru`enja kako bi se ona na njega znala izderati sje}a se Hajrudin ^engi}. Kad zavirite u prijeratne `ivote zlo~inaca. zetovi. najbolji prijatelji. uz Milomira Staki}a i Simu Drlja~u. nad kojima }e kasnije izvr{iti. sve do hap{enja krajem avgusta 2004. Enesa i Jasmina . do{ao u Sarajevo krajem osamdesetih godina. na lijevoj obali rijeke Une. najbolji prijatelji. A kad je zlo~incu Tadi}u ne{to prije agresije umro otac. On je bio veoma dobar s mojom majkom. Prvi put se spominje 1286. Ceri}a. zvao je s nekoga mjesta da mojoj majci ~estita Bajram. do rata je bio autoprijevoznik i uglavnom se dru`io s Bo{njacima autoprijevoznicima s Kobilje Glave. isklju~ivo se dru`io s pre`ivjelim Srebreni~anima. s kojima je slu`bovao u Han-Pijesku. bio je dr. ubio je svog prijatelja i najboljeg u~enika u karateu Emira Karaba{i}a iz Kozarca 18.Biljana je mnogo stvari radila iz osvete. osu|en u Hagu na 29 godina zatvora za po~injene zlo~ine nad civilima Sarajeva. e. Zorana Milosavljevi}a Kokaru optu`ila je 15. kumovi. Egzekutor srebreni~kih Bo{njaka na farmi Branjevo 16. Berksovi su do 1938. juna 1992. Kova~evi} je ispratio u smrt Esu Arkan u Sarajevu [ta je te ljude natjeralo da se priklone strani zla. koja je poginula na @u~i kao srpski vojnik. a nakon okupacije Austro-Ugarske 1878. Avdo HUSEINOVI] {ef Radovanu Karad`i}u na Psihijatrijskoj klinici „Nedo Zec“ u Sarajevu. kasnije }e sigurno biti prekasno za to Stari grad Ostro`ac nalazi se 14 kilometara sjeveroisto~no od Biha}a. kumovi. ~asnik carskokraljeve vojske Austro-Ugarske. Prijedor~anin Mahmut Selman Maho bio je veliki prijatelj Sime Drlja~e i jedini Bo{njak kojeg je Drlja~a tokom rata {titio u Prijedoru. 206 metara iznad Une. U no}i izme|u 5. X DOSJE Zlo~inci iz na{eg kom{iluka V Pi{e: rajevskom naselju Kova~i}i. vo|e zlo~ina~ke formacije „Karagina grupa“. godine.svjedo~io je Mandi}. sve do po~etka agresije bila je udata za Bo{njaka Belki}a. koji tada nije znao da je Bo{ki} s ostalim zlo~incima u~estvovao u ubistvu 29 ~lanova njegove familije. i smje{ten je na blagoj kosi. [e{eljev ~etni~ki vojvoda Vasilije Vidovi} Vaske iz Podlugova ima zeta bogatog muslimana iz Libije. jer je ostavio ljubavnik koji je bio musliman . Moja najstarija sestra Koviljka je udata za Mustafu Omeranovi}a i ima k}erku Bahru. zahvaljuju}i fi- nansijskoj pomo}i svog prijatelja. Vojvoda Vasilije Vidovi} Vaske: Zet mu bogati musliman iz Libije odbornika u op}ini Bratunac Milenka Prodanovi}a Mungosa Bratun~ani upiru prstom kao osobu odgovornu za ubistvo Zakire Begi}. po~etkom 1991. Ratni zlo~inac iz Vogo{}e Dragan Damjanovi}. Ono je 1946. dvorac i kompletno imanje Ostro`ac od kapetana Muhameda Be{irevi}a kupuje Lothar von Berks. javno je optu`io ratnu zlo~inku Biljanu Plav{i}. otkako aktivno istra`ujem ratne zlo~ine nad Bo{njacima. u ~ijem stanu je stanovao na Grbavici 2. Milan Kova~evi}. a ime Comunitatis Ostrocenzis nalazi se na pe~atu jednog kupoprodajnog ugovora iz 1403. rasko{no ure|en i opremljen bogatim stilskim namje{tajem.16 4. Ismet Ceri} bio je Sadikovi}a i ni~im nije poku{ao spasiti svog prijatelja. . a najbolji prijatelj bio mu je Podrinjac Hasan. Ratni zlo~inac Du{ko Tadi}. Marko Bo{ki}. godine bo- X SRAMOTNO Kulturno-historijski spomenik prepu{ten zubu vremena Stari grad Ostro`ac: Spada u najvrednije nacionalno blago na{e zemlje ravili u ovom zdanju. prema svjedo~enju Vogo{}ana. dr. general Dragomir Milo{evi}. njegov otac. biv{a kafanska pjeva~ica. . bra~ni drugovi. Mungosove vjen~ane kume. Prema nekim nepotvr|enim podacima. Milanom Kova~evi}em. muzi~kim instrumentima i bibliotekom. pl. bile osobe iz reda bo{nja~kog naroda. u Bostonu. ~ak i kad je po~eo rat. maja 1992. rahmetli Ese Sadikovi}a.. Ostala je tajna o ~emu su razgovarali. FEBRUAR/VELJA^A 2012. brigade JNA. vitez Malte{kog reda. narediti ili organizirati masovne zlo~ine. Majka mu je Bo{njakinja. u devetom mjesecu trudno}e u selu Suha kod Bratunca.. a D`ambasovi} na~elnik {taba 216. utvrda Ostro`ac postojala je jo{ 405. e} nekoliko godina. najprije SFRJ..Slobo je uvijek svoju suprugu Miru zvao Maco i nikad nije na nju ton povisio. biv{i pripadnik zloglasnog 10. zetove. Ubijali su nekada{nje najbolje prijatelje. Na ratnog komandanta iz Bratunca. i 6. rahmetli Emir je bio jedan od onih koji su ga na rukama iznijeli iz ku}e. jedna jedina stvar mi ne da mira. Imam sina Mirela i k}erku Nata{u.. otvorio gril u Vogo{}i.. U Ostro{cu je sagradio i dvorac u neogoti~kom stilu. tek tad zanijemite pred ~injenicama koje ljudski razum te{ko mo`e de{ifrirati. jedne od najzna~ajnijih li~nosti prijeratnog Prijedora. svjedo~e}i na su|enju Radovanu Karad`i}u u Hagu u junu 2010. i da je ~esto krajem osamdesetih godina pro{log stolje}a dolazio u Seadovu kafanu „Stari krovovi“ u sa- Autobus smrti Kada je zlo~inac Veselin Vlahovi} Batko. ratni gospodar `ivota i smrti u Prijedoru. ha{ki osu|enik iz Bosanskog [amca. avgusta 1992. najboljeg Kokarinog prijatelja s kojim je zajedno trenirao karate. . godine. Osmanlije su ga zauzele 1577. pitanje je bez odgovora koje }e jo{ dugo lebdjeti iznad krvavih bosanskih brda i dolina? Slobodan Milo{evi} je godinama izjavljivao da je jedan od njegovih najboljih prijatelja Hajrudin ^engi} iz Sarajeva. Da bi osigurao pristup Ostro{cu. veliku ljudsku pomo} imao je od Asima Buljuba{i}a. Najkrvavije ruke U svjedo~enju o dobojskim zlo~inima spominje se ~esto i ime Slobodana Karagi}a Karage. u logoru Omarska. do ljeta 1991. koja je udata u Makedoniji i ima dva sina. Ispred logora je dugo razgovarao s dr. godine p. me|utim. biv{i ministar pravde RS. godine u Han-Pijesku Simo Zari}: Supruga muslimanka Za kim je patila Biljana Plav{i} Mom~ilo Mandi}.

Odluka o tome objavljena je i u „Slu`benom listu FBiH“. izjavio za medije: „Imam zeta muslimana. Mevludin i Armin Hasanbegovi} te daid`i} Eldar. poduzetni{tva i obrta FBiH.12. kao i danas. Sre}om. VOJI] Za 11 godina . Iako je biha}ki Zavod nacionalnih spomenika na{e dr`ave. me|utim. Kostur i temelji su jo{ u dobrom stanju.080 KM iz bud`eta.2 miliona maraka za zemlji{te u centru grada na Neretvi Vlada FBiH }e u ovoj godini za smje{taj federalnih institucija u Mostaru izdvojiti 761. entitetu pokrenuta je i haranga kojom pojedine re`imske medijske ku}e krajnje tendencioznim „demografskim istra`ivanjima“ nastoje dati svoj doprinos strate{kom velikosrpskom projektu revidiranja rezultata agresije na BiH. godine potro{ila najmanje 12. Na su|enju 20. Du. I Goran Te{i}.000 KM Toliko }e biti pla}eno za smje{taj federalnih institucija iako je prije vi{e od dvije godine dato 3. kada je za kirije izdvajano 906. Tako smo.5 miliona KM za najam poslovnih prostora te kupovinu zgrade u mostarskoj ulici Ante Star~evi}a. Najve}i mjese~ni iznos od 35. najbolji. ]amil. sve `e{}ih udara na bh. januara ove godine ratni zlo~inac Oliver Krsmanovi} iz Vi{egrada svjedokinji Mujesiri Opra{i}. . Adila. kao i Porezne uprave. Vlada FBiH je. koji su nekada davno ma{tali o tome.. Karad`i} je to nekada radio artiljerijom i snajperima. rekao je: „Meni je `ao Va{eg mu`a. Slu~ajnost.5 miliona maraka! Prema informacijama Centra za istra`iva~ko novinarstvo (CIN). a Dodik danas fa{istoidnom retorikom. Bio mi je dobar prijatelj. ali to je isklju~iva posljedica politi~kog liderstva onih koji nikad nisu prestali ma{tati o nestanku BiH i zaokru`ivanju vlastitih nacionalnih torova. protjeruje Srbe s vjekovnih ognji{ta“. ha{kog osu|enika Sredoja Luki}a iz Vi{egrada. danas u }elijama Sheveningena imaju napretek vremena razmi{ljati o posljedicama vlastitih zlo~ina i planski provedenog etni~kog ~i{}enja nad jednim narodom. ne znam za{to me nikad nije posjetio u zatvoru. gdje su bra}a \uri} harala. Samir i Amir Kari} iz vi{egradskog sela Rui{te bili su pri- saznat }ete pravu istinu. Milan Luki} s ]amilom Kari}em i Smailom Cocali}em. me|utim. secesionisti~kih udara na BiH. kasnije }e sigurno biti prekasno za to. udajom za Bo{njaka nanijela je „veliku sramotu“ staroj ~etni~koj porodici Luki}. Jedan od najpoznatijih sarajevskih ratnih zlo~inaca Borislav Herak je 16.906 KM biti pla}en Irmi Durakovi} i advokatu Faruku ]upini. skoro svakodnevno se uru{ava i propada iako ovaj kulturno-historijski spomenik spada u najvrednije nacionalno blago na{e zemlje. za {to prljavi ra~un ispostavljaju Bo{njacima i dr`avi BiH. kako se tvrdi. godine. ipak. osmanlijski i savremeni. Lideri Srba. ako se ubrzo ne po~ne s njegovom restauracijom i sanacijom. osumnji~en za zlo~ine nad skih kampanja kojima se nastoji ukazati da je u „BiH su`ivot nemogu} jer Sarajevo. pri ~emu se primjenjuju jezive gebelsovske metode indoktriniranja javnog mnijenja. F. krajem osamdesetih u Vi{egradu Opasna tendencija Nakon hap{enja bh. dok Aleksandar `ivi u Vlasenici. gdje su trenutno smje{tene njene i prostorije odre|enih federalnih institucija. pa ba{tinici „izvornog srpskog nacionalizma“. a Bo{njaka je jo{ i mnogo manje. izme|u ostalog. Prema toj odluci. Du{ko Tadi}: Ubio je Emira Mungos: Ubistvo vjen~ane kume je agresije na BiH prijatelji Milana Luki}a.4. na kojem je bila planirana izgradnja moderne zgrade federalnih institucija. ~ija je je majka Begajeta Bo{njakinja.778 KM za smje{taj ministarstava obrazovanja i nauke te razvoja. do danas nije u~injeno ni{ta. najkravije ruke isto~ne Bosne. zavr{ili u Hagu i dana{njih ultradesni~ar- stolje}a i s kojim je izrodila petero djece. sve do jednog. hvata tri arhitektonska perioda: predosmanlijski. podsjetimo. otvorio restoran „Oaza“. Po Ilija{u se Vaske ~esto tada hvalio zlatnim satom sa slikom Muamera Gadafija koji je dobio kao ro|endanski poklon od zeta. Fadil.2 miliona KM za zemlji{te u centru grada Trenutna zgrada Vlade FBiH u Mostaru X TRO[KOVI Neopravdano pla}anje zakupnina u Mostaru Nemar doma}ih vlasti Koliki je nemar doma}ih vlasti prema ovakvim nacionalnim vrijednostima. do 2011. Vlada je od 2000. ‘opet’. po~etkom agresije ubijene su njihove daid`e Mensur. ili opasna tendencija? I tada. sin je Bo{njakinje Merse. a pogotovo Unsko-sanskog kantona (USK) Stari grad Ostro`ac obuza za{titu kulturnog naslije|a ve} ranije izradio predra~un potrebnih radova i uputio zahtjev Zavodu za za{titu spomenika pri Federalnom ministarstvu kulture i sporta zatra`iv{i saglasnost za hitne radove. prije vi{e od dvije godine platila 3. otprilike tri godine prije rata. pokazuje i ~injenica da od kraja rata do danas nisu poduzete nikakve ozbiljnije mjere za{tite ovog kulturno-historijskog naslije|a. ali i Hrvata.738 KM bit }e pla}ena Med`lisu Islamske zajednice.“ Kirija Vlade FBiH ove godine 761. za smje{taj Federalnog ministarstva prometa i komunikacija u objektu Vakufski dvor u Feji}evoj ulici u Mostaru mjese~na kirija od 10. iznimno va`no napraviti historijsku paralelu izme|u ratnih doga|aja ~iji su kreatori. dok je boravio u sarajevskom Centralnom zatvoru. Ovdje je. kojoj je odveo mu`a u maju 1992. u prostorijama hotela „Ero“ bit }e upla}en Federalnom zavodu PIO/MIO. Nimalo slu~ajno. sestra ratnog zlo~inca. pravosu|e i druge dr`avne institucije na red su do{le i tvrdnje kako „Srbima u federalnom dijelu BiH `ivota nema“! A sve zbog. secesionisti~kim politikama vlastite narode tjeraju u egzodus.“ Vlaseni~ki Bo{njaci ~esto po zlu spominju i imena bra}e Elvisa i Aleksandra \uri}a. avgusta 1995. o tome je bez trunke stida lagao i Milorad Dodik u TV duelu s liderom LDP-a Srbije ^edom Jovanovi}em. No. vlasniku ovog objekta. mogli ~uti da „Srbe u Sarajevu danas {ikaniraju i na kioscima „.601 KM. Eno ga bori se u Milinkladskoj na Hrasnom Brdu. Tu. Budite malo strpljivi i Bo{njacima Vlasenice. FEBRUAR/VELJA^A 2012. na Neretvi. godine bio na poziciji {efa krimpolicije u Vlasenici i otad mu se gubi svaki trag. industrije i rudarstva mjese~ni iznos od 16. me|utim. „etni~kog ~i{}enja nad Srbima“ (!?). Savka. zbog nerije{enih imovinskopravnih odnosa nije udaren ni kvadratni centimetar temelja budu}eg objekta Vlade A. Elvis je do 2003. dok }e za zakup prostora za Ministarstvo energije. sve se svodi na isto. Iako u Vladi tvrde da se radi o znatnom smanjenju zakupnina u odnosu na lani. patriota. 17 Gebels danas stanuje u RS Nakon hap{enja bh. Zet je Vasketu u Podlugovima. patriota. Ma{tanja o secesiji Pi{e: Almedin [I[I] Iznimno je bitno napraviti paralelu izme|u ratnih doga|aja ~iji su kreatori zavr{ili u Hagu i dana{njih ultradesni~arskih kampanja Demografska ~injenica jeste da ni Srba ni Hrvata danas nema koliko ih je nekada bilo. na red su do{le i la`ne tvrdnje da „zbog etni~kog ~i{}enja“ Srbima u FBiH `ivota nema POLITI^KI POLIGON Uz sve mogu}e oblike secesionisti~ke kampanje u manjem bh. ipak se postavlja pitanja opravdanosti ovih tro{kova. FBiH. U Vlasenici.

teatar.. Istodobno.. Sje}am se slu~aja „Medar“. Prijedorsko udru`enje „Izvor“ prepuno je iskustava s najpotresnijim svje- Radno vrijeme Isplovili su iz Palma de Majorke i obi{li Malagu. testiranja i devet mjeseci ~ekanja..na prostoru biv{e Jugosladi se ~itav dan. Samo da sve to {to prije pro|e . prljavo i poni`eno. slobodnog vrejenica da je „Hidrogradnmena imam do ve~ere. s roditeljima Minkom i Nijazom te s bratom Mirzom. Nisam mogla da govorim onako kako sam trebala.poja{njava Amel te isti~e da se dva puta na{ao u situaciji da do|e do po`ara na brodu. Bermuda i Srednju Ameriku. na brodu PRESSIJA Peljtina ekonomska teorija do sada Zadovoljan zaradom Prema radnom ugovoru. takmi~imo izme|u sebe ko }e biti uslu`niji prema gostima . Programu sanacije „Hidrogradnje“. Od nas 120 aplikanata. koje sedmi~no samo od jednog putnika iznose izme|u 20 i 30 dolara. Pro{le godine kruzer je prvi put plovio morima Evrope. sada ima svu udobnost Nepotrebno je tro{iti rije~i dvokrevetne kabine. u kojoj je smje{teno voAmel. Ispade tako da je prvi krupan potez novoimenovanog direktora „Hidrogradnje“ D`emaludina Peljte taj da firmu koju vodi. navodno. Bit }e da je rije~ o nekoj do sada potpuno nepoznatoj ekonomskoj teoriji.“ s upitom prihvatam li posao sobne dostave. ali ostala zarada je od napojnica. potonu}a.ka`e Amel. NO zahtijeva da. upoznajem grad u kojem I dogodit }e se to uskoro pristanemo. Bosni i Hercegovini. ne}e biti ni{ta. OsKaraba{i}: Osje}aj tjeskobe Vi{e treninga nakon ’Costa Concordije’ Dok je bio na odmoru desila se tragedija s italijanskim kruzerom „Costa Concordia“. Ramuli}: Svjedoci ~ak i putuju s optu`enima do~enjima `rtava ratnih zlo~ina.Hrvatska kompanija tra`ila je osobe koje bi radile na kruzeru i ja sam se javio za poziciju odr`avanja bazena. spa i fitnes-centre. Mo`e da primi skoro 2. Maltene.. Broji{ sekunde i jedva ~eka{ da iza|e{ vani..kroz smijeh je dodao slaviti prodajom svoje zgraN. K.. odmah na ulazu. o kojima mnogi mogu samo ma{tati. Mogu re}i da .“. Op}epoznata je ~inpristani{tu. X PRI^E IZ SUDNICE Bolna iskusta `rtava S Do posla do{ao zahvaljuju}i oglasu u „Dnevnom avazu“.. M. Na kruzeru „Grandeur of the Seas“ zaposleni su uglavnom mladi ljudi iz 35 razli~itih zemalja. inter.. a ako smo u vije. dobio sam poziv iz kompanije „Royal Caribbean Int. putovanja od Paname preko Isto~nih i Zapadnih Kariba do Kolumbije. konobar. a sada slijede {ta mi je ~initi i gdje se moram nalaziti na brodu. ima 11 paluba i sve {to je po- je}a{ se tjeskobno. a Amerikanaca je uvijek najvi{e. Eksplicitnu zato {to na~elna ve} postoji i sadr`ana je u tzv. Poruka zlo~inca ’Kajem se {to te n Na podru~ju Prijedora organizirani seminari pru`anja stru~ne pomo}i eida Karaba{i}.pri~a Karaba{i}. u Baltimoru. bazene. kada je budu pitali u sudnici.18 4. Bermuda i Srednju Ameriku. prodavnice. Za svega desetak dana prikupio sam potrebnu dokumentaciju i na{ao se na drugom kraju Zemlje. Imala sam ru`an osje}aj blizine i straha i pored ~injenice da su iza mene stajali policajci.500 putnika. kupam poslovanja. Za svaku situaciju ta~no znam trebno za ugodan odmor.poja{njava. mogla dobiti skoro 15 miliona maraka. spa{ava od totalne propasti tako {to prodaje sve {to firma posjeduje. obi{ao Meksi~ki zaljev.. mo`e{ ga dodirnuti rukom.}e 65 godina postojanja. . Odluku o prodaji donio je Nadzorni odbor (NO) na sjednici odr`anoj prije dva dana. . Vikala je: „Eno ga na kapiji. ali od toga. kada je optu`eni svjedoku pred sutkinjom u jednom trenutku doslovce rekao: „Sad se kajem {to te nisam ’Hidrogradnju’ spa{ava pr Zgrada „Hidrogradnje“ na atraktivnoj lokaciji u Sarajevu mo`e se prodati za skoro 15 miliona maraka Valjevac: Trenutno jedini Bosanac.na pri~u o tome kakva je to net. Nije htjela iza}i iz auta. ali i do prelijepih. Za koji dan ili. o svjedocima. a mi smo je poku{avali ubijediti da u|e na drugi ulaz kako se ne bi srela s njim.^ekala sam u hodniku i tu je bila govornica. X @IVOT Amel Valjevac radi na kruzeru Maglajlija na Bermudama kao kod ku}e Prije ne{to vi{e od {est godina oglas u „Dnevnom avazu“ potpuno je promijenio `ivot Maglajlije Amela Valjevca (27) i doveo ga do posla. ra. a ni rafirma bila u prijeratnoj dno vrijeme nije te{ko. Turisti~ke ture obuhvataju Meksi~ki zaljev.[to te gosti i {ef bolje ocijene. tada je na brod oti{lo samo 17. egzoti~nih destinacija. Napojnica je obavezna i to svi gosti po{tuju. mo}i svega sjetiti.Sada }emo sigurno zbog te nesre}e imati vi{e treninga. i Sindikat „Hidrogradnje“ dadne nesumnjivo jasnu saglasnost o prodaji zgrade. se. blizu optu`enih. sve su prilike. Kruzer na kojem radi. Taj osje}aj blizine i pogleda ~ovjeka prosto uko~i. Karibe. konobar. odakle smo isplovili . a sigurnost putnika je na prvom mjestu . Nakon intervjua. I mi se. Ka`e da je u takvim situacijama „panika uvijek najgora“. ja“ bila sinonim uspje{nog Iza|em izvan broda. kao i {palire prijatelja i rodbine optu`enih koji dobacuju i govore sva{ta. Edin Ramuli}. jer sam napredovao od sobne dostave do glavnog konobara . fitnes-centar. ali i u Visokom i Tuzli. „jer treba znati i kada stati“. iz prostog razloga da ih za{titi od povratka u ~esto osu|uju}u sredinu. Amel godi{nji provodi u svom Maglaju.. a onda slijedi odmor do dva i po mjeseca. Ugodan odmor . Na kruzeru „Hidrogradnja“ obilje`it „Grandeur of the Seas“ po. Amel Valjevac na kruzeru provodi skoro sedam mjeseci godi{nje. ali s tim {to }e odluka stupiti na snagu onog trenutka kada Vlada FBiH bude dala eksplicitnu saglasnost. dstvo ove kompanije. i to dok su bili na otvorenom moru.svojih 65 godina postojasam na Bermudama kao kod nja „Hidrogradnja“ }e proku}e . . preciznije. BRADARI] de. . a sada slijede ture od Paname do Kolumbije Strah od blizine . restorane. govori uglavnom kao o ljudima bez imena i prezimena. jer mu je posao trebao. u slu~aju po`ara. FEBRUAR/VELJA^A 2012.govori nam Amel.. . februara sarajeBarcelonu.. Kan te Palermo vska gra|evinska firma na Siciliji. konobari. sati nesanice provedeni su u prisje}anju na zlo~in i usamljeno preispitivanje ho}e li se. Ovim poslom namjerava se baviti jo{ tri godine. Za prodaju zgrade „Hidrogradnja“ bi. dok ih spominje. ja sam trenutno jedini Bosanac. Sedmi~no smo imali po dva za razli~ite situacije. mje{tanka Kazarca kod Prijedora. ima{ vi{e stolova i bolju napojnicu. ali i .. predstavnik „Izvora“. kojoj je tokom agresije na BiH ubijen otac. Karibe. teroristi~kog napada. Uz uvijek prisutnu dozu straha. 17.Kada smo na moru. Takve nemile susrete ponekad je nemogu}e izbje}i u sudnici. I zaradom je zadovoljan iako mu kompanija pla}a 50 dolara mjese~no.Sve mi je djelovalo nekako nestvarno. no} prije svjedo~enja o ovom ratnom zlo~inu nije spavala.Sje}am se svjedokinje koja je dobila napad panike u trenutku kada je pred sudom vidjela optu`enog.. Dodaje kako se nijednog trenutka nije dvoumio ho}e li prihvatiti ovako primamljivu ponudu. prije stupanja na sna- gu odluke o prodaji. Prvotno se govorilo da }e ba{ Vlada FBiH kupiti zgradu.

entiteta.. Mnogi koji su bili na ovom po~etnom seminaru u Prijedoru. administratori ove grupe hakirali su prije nekoliko dana portal „Bh. majkama. zaseoku Muse. organizirale su programe u razmaku od pola sata. ZGONJANIN Male lopove hapsimo. policija nisam ubio ’93!’ Hakeri tapka u mjestu Hakirali portal „Bh. Iz „Prosvjete“ ve}eg bh. januara uhapsila Predraga Antoni}a. Nije li najbolja potvrda ovoj tvrdnji vijest da je prnjavorska policija 28. organizirali su okupljanje u parku koji nosi njegovo ime. A. kako bi lak{e prebrodile stres od svjedo~enja. stjecajem okolnosti. K tome jo{ smatraju}i da samo oni imaju ekskluzivitet nad ovim pjesnikom. Rizvanovi}ima i Kozarcu tvrde da je to jedno olak{avaju}e i pozitivno iskustvo . . sitni ili oni krupni. Me|utim. M. Otud je potekla ideja da se nedavno organizira seminar na kojem je ponu|ena stru~na pomo} porodicama `rtava. svaka za se Peljto: „Krupan“ potez PRESSIJA Godi{njica [anti}eve smrti Zgrada „Hidrogradnje“ u Sarajevu: Ho}e li Vlada aminovati prodaju Godi{njica smrti velikog bh. a i `rtve nerijetko su nezadovoljni visinom zatvorskih kazni izre~enim ratnim zlo~incima.Gradski odbor. ne znaju za me|unacionalnu mr`nju i njima je jedino njihov d`ep svet. od kojih su mnoge dr`avljanke BiH. ~ija „djelatnost“ mnogo vi{e ko{ta ovu dr`avu i njenu kasu. Pe|a. ni manje ni vi{e. koji su se etablirali u dr`avnim institucijama. U Parku Alekse [anti}a: Okupljanje predstavnika federalne „Prosvjete“ iz drugog entiteta su se okupili u gostopriM. Svjedoci. keve“. i dalje ne prestaje s radom. G. Na`alost. Sm.Stru~njaci iz zeni~ke „Medice“ davali su nam uputstva kako da se lak{e nosimo s ovim problemom. Zbog ogromnog stresa ljudi se ponekad ne mogu sjetiti nekih va`nih detalja. news“ Dio sadr`aja sa sporne stranice ratnih zlo~ina PRESSIJA Ko {titi administratore skandalozne grupe porodicama `rtava kako bi lak{e prebrodile stres od svjedo~enja Kreatori stranice „Balkan Sluts“ odgovorni za objavljivanje skoro hiljadu slika s eksplicitnim sadr`ajem Internetska stranica „Balkan Sluts“. Za ra- zliku od Pe|e. mnici Stare pravoslavne crkve. neovisno o tome je li rije~ o onim za{ti}enim ili javnim. Keme i Ante. na{u zemlju. opravdavaju svoje postupke. {ta }emo s krupnim zvjerkama. na{i „dr`avni plja~ka{i“ pre{utno su podijelili svoje nacionalne zone djelovanja i svako plja~ka na svom teritoriju. FEBRUAR/VELJA^A 2012. a velikima skida kapu. opet je u njegovom rodnom gradu Mostaru obilje`ena dvostruko. potvr|eno je mnogo puta.zaklju~uje Karaba{i}. M. . osam pred Okru`nim sudom u Banjoj Luci i jedna pred sudom u Beogradu. . ne ulaze}i u interesnu zonu drugog. Stojni}) ubio ’93. a koje djeluje pod okriljem manjeg bh. koriste ~ak i isti prijevoz kojim na su|enje putuju i optu`eni za zlo~in. nikakav korak dalje nije u~injen.. Tako je jedan hercegova~ki portal objavio. entiteta. Dvije „Prosvjete“. Kriminalci. I dok SPKD „Prosvjeta“ ve} vi{e od decenije tradicionalno obilje`ava ovaj datum. nakon posjete [anti}evom grobu. Multinacionalna grupa sitnih lopova uhap{ena je veoma brzo. koja je posljednjih dana bila u `i`i bh. S nedavnog seminara u Prijedoru: Olak{avaju}e i pozitivno iskustvo (Foto: D. 19 svjedoku: prijete. vodene pumpe. svjedocima. zbog osnovane sumnje da su po~inili kra|u u ku}i u Gornjim [trpcima. pru`ana je slaba pomo} i podr{ka sistema. poja{njavaju}i da je do sada u brojnim slu~ajevima ratnih zlo~ina po~injenih na podru~ju Prijedora svjedo~ilo oko 300 ljudi. kako se ~ini. Na taj na~in data im je prilika da svoju stranicu s perverzijama izreklamiraju i najave da }e je uskoro komercijalizirati. 88. Kemo i Anto. Tu su ukrali elektri~ne motore. Oni su nedodirljivi.. svaka za se. po redu. sestrama ubijenih. ruku na srce. news“ s prijete}om porukom: „Pazite koga prozivate da vam se ne bi naje.. nego intervju s administratorima grupe koja je odgovorna za objavljivanje skoro hiljadu slika razgoli}enih maloljetnica u eksplicitnim pozama. pojedini svjedoci ponekad imaju osje}aj stida. Sutkinja na to uop}e nije reagirala . u Prnjavoru. jer BiH jo{ hapsi sitne lopove. godine“.Kada se izreknu kazne. tako|er ~lanica „Izvora“. bakarne cijevi.. velikima kapu skidamo Virus „sanaderizacije“ jo{ zadugo ne}e sti}i u na{u zemlju Da kriminal nema vjere ni nacije. u kojima oni. a koji se brane sa slobode. Iz sudnica izlaze potpuno slomljeni navodi Ramuli}. {to se zakonski tretira kao cyber kriminal. kablove i poklopce od {ahtova. Nakon {to je „Dnevni avaz“ prije nekoliko dana objavio da je Federalna uprava policije (FUP) pokrenula istragu protiv administratora ove stranice.. koji su PRESSIJA Dolijala sitna multietni~ka banda U zatvoru su obi~ni „koko{ari“ malog dometa i u~inaka a potpuno nepoznata i u BiH odajom svega {to ona ima zavr{ili u zatvoru. pjesnika Alekse [anti}a. Da stvar bude gora. junaci pri~e. pro{lost. javnosti zbog objavljivanja fotografija obna`enih maloljetnica. tobo`e. Name}e im ga okolina koja im govori da nisu dobro svjedo~ili. niti poznaje dr`avne granice.4. Dvije ’Prosvjete’. Slaba podr{ka U svim ovim godinama bolnih svjedo~enja koja su `rtve vra}ala u stravi~nu Osje}aj stida nakon malih kazni Za ratne zlo~ine po~injene u Prijedoru do sada je pravosna`no osu|eno tek 28 osoba i to 12 pred Ha{kim tribunalom. to posljednjih godina ~ini i dru{tvo istog naziva uz dodatu crticu .ka`e Ramuli} i dodaje da svjedoci nerijetko. sedam pred Sudom BiH. obi~ni su „koko{ari“ malog dometa i u~inaka. Jo{ gore je to {to su neki portali u na{oj zemlji dali medijski prostor kreatorima ove grupe. Kemala Tosunovi}a i Antu Krajinovi}a. virus „sanaderizacije“ jo{ zadugo ne}e sti}i u R.

FEBRUAR/VELJA^A 2012. ~esto suprotstavlja jedne drugima. bitno je da budu demokratski politi~ki vo|ene. Time }e narastati pojave i elementi koji se pona{aju izvan zakonskih i dru{tveno prihvatljivih standarda. Prema agenciji „Euromonitor International“. ali uglavnom zahvaljuju}i upisu novoro|enih iz inozemstva. ne smije biti inficirana politikom. lazi zbog posebnih sklonosti i interesa. koje aktivno rade na destrukciji osnova na{e dru{tvene solidarnosti i povjerenja? Isto tako. odno{enja i djelovanja. emotivne. koji se godinama smanjuje. Ona se mo`e postaviti u svakoj od sve u~estalijih demonstracija divlja~kog u pona{anju ljudi kod nas. M. ali ih je te{ko provesti u vrijeme ekonomske krize. demografiju i me|unarodne statistike. naprimjer. On je. ono {to je polje op}eg zakonskog i ono {to je polje direktnog politi~kog reguliranja. jasno definirane i strogo kontrolirane osnove zajedni~kog rada. a pogotovo u praksi. To djeluje veoma lo{e na rad slu`bi javne i dr`avne sigurnosti i njihovo kvalificirano profesionalno vo|enje. smanjuju}i i na taj na~in broj stanovnika. mora se odgovoriti na pitanje koje politi~ke i dru{tvene snage ta djelovanja podr`avaju i kako to ~ine kao cjeline. po{tovanje tih prava i nala`enje zajedni~kog jezika i stava o svim pitanjima oko kojih nastaju razlike do kojih do- Koje su snage. U tim situacijama.4 posto manje nego 1989. {to mo`e imati veoma negativne posljedice po cijelo dru{tvo. kako subjekata tako i objekata djelovanja slu`bi sigurnosti. polje polarizacije interesa i djelovanja. Politika se hrani proizvodnjom sukoba U na{oj zemlji vr{i se planska i organizirana kampanja na razbijanju svih osnova i vidova dru{tvene solidarnosti i svijesti o zajedni~kim interesima. nije ni na vidiku. a u 2011. No. Prema rije~ima analiti~ara Gavrila Antoni}a. On ih dovodi u situacije koje su bremenite konfliktima. kao osnove za egzistenciju pojedinaca i porodica. To je polje borbe. a u RS statistika ve} nekoliko godina pokazuje da je manji broj ro|enih od broja umrlih stanovnika ovog entiteta. Rast privrede i broja radnih mjesta.20 4. kako u RS tako i u cijeloj BiH. E. a posebno u moderno vrijeme. klju~ za moderno demokratsko i kulturno dru{tvo. Stoga je sistem obrazovanja. pona{anje i djelovanje izvan zakona. To je ona vrsta svijesti koja. po definiciji.000 stanovnika. ~ovjeku nala`e da svoju dru{tvenost usavr{ava tako da uskla|uje najve}i dio svojih interesa s interesima drugih i da tako stvara osnovu za razvoj jedne solidaristi~ke.7 miliona stanovnika. {to je za 18. Negativni demografski podaci va`e za oba entiteta. on ima odnos samo prema onome {to je kao stav. Za te slu`be. To slu`be i spadaju u njihovu ustavnopravnu i teritorijalnu nadle`nost. Oni }e se javljati i pove}avati proporcionalno sa slabljenjem op}e pozicije. Obrazovanje je. godine. Zbog toga se pozitivan prirodni prira{taj te{ko mo`e o~ekivati u narednih petnaest godina. Obrazovanje i odgoj su realni temelji dru{tva. s ciljem da budu profesiona- lno ure|ene i vo|ene po jedinstvenim profesionalnim kriterijima i mimo svakog partikularizma i dominacije zasebnih interesa i kriterija u pitanjima prava i obaveza. ali koji su neupitno upu}eni jedni na druge i ~ije se suprotnosti upravo kroz sistem obrazovanja. ustvari. nove vrste patologije i promjenu Tanka biljka Tre}i element op}eg integrativnog faktora jednog demokratskog dru{tva je sistem obrazovanja. od kojih mnoge ne zna i nikada ne}e upoznati. godine. jeste njegov sistem zdravstvene i socijalne za{tite. onaj osnovni sistem koji bi trebao osigurati mogu}nost BiH sve vi{e gubi stanovnike Ve} godinama je ve}i broj umrlih od broja ro|enih. Dru{tvo u kojem obrazovanje ne proizvodi dru{tvenu emotivnu i svjesnu solidarnost nije vi{e ljudsko.842. negativan trend prirodnog prira{taja u RS traje od 2006. uz ekonomsku migraciju stanovni{tva ka razvijenijim krajevima. stoga. meljene. Pomogle bi nove zakonske odredbe i stimulativne mjere po uzoru na neke evropske zemlje. Policija. po svojoj logici. prava i sposobnosti ovih slu`bi da djeluju efikasno i neovisno. kao sistem u kojem se ta tanka biljka na{e komunikacijske sposobnosti i pozitivnih emotivnih stanja njeguje tako da ne ugro`ava prostor drugima nego da nalazi nove elemente zajedni~kog. za sve ljude jedne zajednice. kultivacija misaone i emotivne inteligencije je jedina margina koja nas odvaja od divlja{tva. tako nije u isto~nom dijelu RS. samo su Banja Luka i Bijeljina imale pozitivan prirodni prira{taj. Sistem za{tite je unutar zakona.5 miliona. zajedni~ki utemeljene svijesti koja se naziva kultura. kada je imala oko 4. o ~emu je razmatranje zapo~eto u prvom dijelu ovoga eseja. Plansko razbijanje ^etvrti bitni element integrativne funkcije jedne organizacije. BiH je po~etkom 2011. Ako ne bismo uspjeli stvoriti takvu situaciju u tom va`nom sektoru `ivota modernih dru{tava. politi~ki kontrolirane samo od nosi- Stanje haosa Danas se u nas ne razlikuje dovoljno jasno. resolviraju i prevazilaze u logi~nom slijedu razvoja dru{tvene svijesti. Kultura je u osnovi sistem. godine imala 3. Stoga unutar njega ne smije biti politi~ke borbe. zbog njihove izuzetno velike i va`ne uloge za `ivot modernog demokratskog dru{tva. godine BiH mogla imati 3. po mehanizmu svojih prava i du`nosti. dakle. pravima i mogu}nostima ljudi X KATEDRA [ta ugro`ava postojanje Bosne i Hercegovine (II) [ta nas spaja. ~ije op}ine bilje`e negativan prira{taj. a statistikom nisu obuhva}eni gra|ani koji iz ekonomskih i socijalnih razloga odseljavaju U Bosni i Hercegovini statistika ve} nekoliko godina pokazuje da je manji broj ro|enih od broja umrlih stanovnika ovog entiteta. jednoj od vode}ih me|unarodnih agencija za istra`ivanje tr`i{ta. Otkad je ~ovjek po~eo da `ivi izvan svakodnevne neposrednosti i otkad je njegov `ivot posredovan u~incima i djelovanjima ogromnog i sve ve}eg broja ljudi. Antoni} isti~e da sociolozi i demografi smatraju da postoji rje{enje. Taj sistem podrazumijeva jednaka prava svih. obvezuju}ih postupaka i metoda govora. u prvome redu. Mjerilo je i broj upisanih prva~i}a u osnovne {kole. a toga u sistemu za{tite onog {to je jedinstveni i javno priznati interes ne smije biti. nastaje haoti~no dru{tveno i politi~ko stanje. najva`niji na~in kako postoji ljudsko dru{tvo uop}e. tj. naime. Agencija predvi|a da bi 2030. Antoni}: Negativan trend X STATISTIKE Pora`avaju}i demografski podaci . intelektualne i socijalne integracije ~lanova jednog dru{tva koje `ivot. kao sistem kultivacije kulturnog odnosa i pona{anja. i kakvim se ciljevima one rukovode. od vlada i skup{tina. mo`emo o~ekivati mnoge poreme}aje u cijelom dru{tvu. Statistikom nisu obuhva}eni gra|ani koji iz ekonomskih i socijalnih razloga odlaze iz RS. Iza njih trebaju da stoje samo dovoljno ~vrste i zakonski ute- Pi{e: Akademik Muhamed FILIPOVI] laca javne odgovornosti. a {ta razdvaja: Gra|ani pod diktatom politike P olitika je. Ono je donijelo sasvim nove pojave u oblasti op}ih uvjeta ljudskog `ivota. bez koje nema savremenog ljudskog dru{tva. ni na zakonskom ni u organizacijskom smislu i nivou. Taj sistem je od presudne va`nosti za neke od najzna~ajnijih aspekata ljudskog `ivota.

Isto tako. navodno }e {tititi zemlju od unutra{njih previranja generiranih te{kim ekonomskim uvjetima i razornim javnim protestima. koji bi oslabio njegovo tvrdo vladanje cijelom zemljom. demokratska opozicija nema kandidata u predsjedni~koj utrci. zapravo. tako|er. a u prvi plan istaknuti elementi sukobljavanja. sintetiziraju}e funkcije i snage u dru{tvu onemogu}avaju se u normalnom i efikasnom radu. uznemiren da bi masovne zabrane ili napadna izborna prevara mogli osloboditi jo{ ja~i revolt javnosti. tako|er. Putin. . M. Putin se odlu~io obnoviti „postsovjetski prostor“ pod ruskim upravljanjem i ukloniti zapadne utjecaje koji potkopavaju sigurnost i integritet Ruske Federacije. narasle su za 33 posto. javne pobune i nacionalnog sloma. prvenstveno rata i masovnih nasilja. istinska politi~ka reforma zna~ila bi demontiranje „vertikale mo}i“ koja podupire putinizam. samouslu`ne birokratije i poslovnih oligarha odanih Kremlju. oni bi omogu}ili Putinu da mobilizira nacionalisti~ke i imperijalisti~ke osje}aje i opravda svoje autoritarne metode. KOLUMNA Pi{e: Janusz BUGAJSKI Otvoreno ga|enje U stvarnosti. entitetu. Bobi}) Kako o`ivjeti privredu (Foto: G. Ustvahtijevala kidanje bliskih veza izme|u sigurnosne mre`e KGBa. Tako se suspendiraju njihove mogu}nosti i realni u~inci. slijedi kolaps bud`eta RS. a radni~ki i problemi u sferi socijalne za{tite ve} dosti`u E. javne pobune i nacionalnog sloma Povratak predsjednika Vladimira Putina na izborima sljede}eg mjeseca u slu`benoj propagandi prikazan je kao dvostruko va`an za nacionalnu sigurnost Rusije. Demokratija bi zada provodi program reforme i modernizacije.mitom vanjske i unutra{nje prijetnje. Vjerovatno je to upravo ono polje koje je. dok }e demonstranti biti prikazani kao nacionalni izdajnici. a da mi jo{ uop}e ne znamo ni kakve sve efekte na ljudski rod imaju ta djelovanja. Svi aspekti solidarnosti nastoje se. Bobi}) KM. ali i na osnovu dostupnih ~injenica jasno je da dugovi rastu. No. a u 2012. glavno polje na kojem se vr{e eksperimenti u provo|enju strategije razaranja i destrukcije odre|enih dru{tava. Rusija lebdi izme|u demokratske transformacije. Moskva. a Vlada nema ideju kako da o`ivi proizvodnju. . jer je tu strategija suprotstavljanja interesa najdirektnija. Ako uli~ni protesti nakon martovskih izbora eskaliraju. Obamine namjere s Moskvom bit }e ozbiljno testirane dok Putinov pritisak da izvu~e vi{e prednosti za Krmelj bude sna`niji. vo|a liberala Grigorij Javlinski diskvalificiran je iz predsjedni~ke utrke. alarmantan nivo. Zadatak je ovog poku{aja da detaljnijom analizom ~etiri bitna podru~ja utvrdi koje su snage i kakvim se ciljevima one rukovode. koji sada Putin stilizira kao Euroazijsku uniju. Radi se o rati vrijednoj vi{e od 100 miliona KM. I politika i kapitalizam trebali bi postati konkurentni i neovisni od kontrole klike. nije optimisti~an ni predsjednik Vlade RS Aleksandar D`ombi}. vi{e nego ikada ranije u njihovoj historiji. U ovoj godini o~ekuje se i smanjenje pla}a slu`benicima za 10 do 25 posto. Suo~avaju}i se s potencijalno neugodnim predsjedni~kim izborima. ~ija otplata dospijeva krajem godine. Dok je komunistima i nacionalistima uvijek bilo dozvoljeno da u~estvuju na op}im izborima. tada mo`emo zaklju~iti da je polje zdravstvene i socijalne za{tite jedno od presudnih za funkcioniranje dru{tva i op}e njegovo stanje. koje aktivno rade na destrukciji osnova na{e dru{tvene solidarnosti i povjerenja. Premijer RS javno je potvrdio da bi se novi kredit uzet od MMF-a koristio za otplate starih zadu`enja. osim podru~ja ljudskih prava i sigurnosti uop}e. Kremlj je. Kad se tome doda da je ljudi u svijetu sve vi{e. Putin }e Prijeti kolaps bud`eta RS Milijarda i stotinu miliona KM je bud`etski deficit. Oni utje~u na op}e stanje njihovog zdravlja. a samo Fondu PIO i Fondu zdravstva nedostaje 400 miliona KM. na sve na~ine.4. Nedavno su novoimenovanog ameri~kog ambasadora u Moskvi Majkla Mekfola (Michael McFaul) vladini zvani~nici napali da je glavni organizator „obojene revolucije“ sa zavjerom destabiliziranja Rusije. mo`e proizvoditi krize da bi demonstrirao kako najbolje brani naciju. Ve}ina analiti~ara uvjerena je da je milijarderu Mihailu Prohorovu dozvoljeno da se kandidira za predsjednika samo da bi se razvodnili protestni glasovi. slu`beni stratezi djelovali su opre- Umjesto da provodi program reforme i modernizacije.pita se profesor Milojevi}. tra`i slobodnije ruke da bi rekonstruirala sferu dominacije u biv{em Sovjetskom savezu. koji je ve} ustvrdio da }e ova godina biti te{ka i biti „veliki izazov za privredna kretanja“. koje mo`da ne}e dobiti u prvom krugu. a bit }e pokriven kreditima Socijalna izdr`ljivost bli`i se kraju i u 2012. Op}a hipoteza ovog spisa je da se u na{oj zemlji vr{i planska i organizirana kampanja na razbijanju svih osnova i vidova dru{tvene solidarnosti i svijesti o zajedni~kim interesima.Nije jasno otkud optimizam pojedinih predstavnika vlasti ako je jasno da se socijalna izdr`ljivost gra|ana bli`i kraju . godini mogu se o~ekivati protesti gra|ana koji se ne}e mo}i kontrolirati. koji bi oslabio njegovo tvrdo vladanje cijelom zemljom. Drugo. obezvrijediti. Ograni~ene aktivnosti policije vi{e zastra{uju narod. mo`e proizvoditi krize da bi demonstrirao kako najbolje brani naciju ri. tvrdi ekonomski analiti~ar. Putin ima dva neukusna izbora: slom ili reforme. Putin pose`e za jednom kartom koja je oduvijek slu`ila ruskim vladarima . Iako }e se takvim planovima usprotiviti mnogi ruski susjedi. Zapravo. Umjesto toga. izlo`eni od ~ovjeka stvorenim negativnim elementima. Kreditne obaveze u 2011. zno i poku{ali ograni~iti konkurenciju na izborima. a posljedice represije su nepredvidive. one iznose ukupno 150 miliona X KRIZA Dok traju politi~ka prepucavanja Porodili{te u Bijeljini: Niska stopa nataliteta (Foto: G. a da sistem op}e i specifi~ne socijalne i zdravstvene za{tite nije bitnije unaprije|en i da su jo{ glavne njegove tekovine one koje su postignute jo{ po~etkom i u prvoj polovini pro{log stolje}a. FEBRUAR/VELJA^A 2012. Ukoliko MMF ne odobri kredit. Putin odbacuje opoziciju kao haoti~nu i fokusiranu na reforme koje }e ugroziti nacionalnu stabilnost. odnosa prema tim pojavama. tako|er. Prvo. profesor Aleksa Milojevi}. 21 Putinovi postizborni planovi Rusija lebdi izme|u demokratske transformacije. Politi~ke strukture koje je Putin stvorio tokom proteklih dvanaest godina pucaju kao {to su masovni protesti protiv la`iranih parlamentarnih izbora i pokazali. a bez prijetnje po Putina. Autoritarne metode U govorima na predizbornim skupovima on je upozorio da }e bilo kakva ve}a izborna reforma podgrijati etni~ke napetosti i regionalni separatizam {to bi moglo pocijepati zemlju. odnosno znatne promjene uvjeta djelovanja dru{tvenog sistema prema efektima onog {to nazivamo omasovljenje svih funkcija i elemenata u strukturi `ivota modernih dru{tava. Du`ni~ko ropstvo prijeti manjem bh. On je optu`io zapadne prijestonice da se mije{aju u politiku Rusije. vladaju}e elite. a ~injenice su neumoljive. Umjesto se predstaviti kao spasilac ruske dr`ave. Da bi povratio predsjedni~ki tron i obnovio svoj legitimitet. Ne mogu se isklju~iti ni teroristi~ki akti radi podizanja straha i obnavljanja javne podr{ke jakoj centralnoj vlasti. mora se odgovoriti na pitanje koje politi~ke i dru{tvene snage ta djelovanja podr`avaju i kako to ~ine. Milijarda i stotinu miliona KM je bud`etski deficit. i da je u jednom stolje}u njihov broj pove}an za tri puta. Prvi put nakon raspada Sovjetskog saveza gra|ani pokazuju otvoreno ga|enje vladaju}om elitom. On upozorava da je zadu`enje RS mnogo ve}e nego {to se prikazuje. Bitne. pravima i mogu}nostima ljudi. Putin. Tokom i nakon martovskog glasanja mogu}i su projektirani sukobi sa Zapadom i pojedinim zemljama susjedima kao {to su Gruzija ili Estonija. Za dana{nji na{ `ivot karakteristi~no je da su ljudi.

zapo{ljavanju. osposobio ventilaciju. Lovcima. kota s koje je do avgusta 1994. pa i Posavina.. Vis oslobodili 7. Na Vis dolaze i mnogobrojni znati`eljnici da vide atomsko skloni{te. REPORTA@A Brdo Vis. osvojiv{i vrh s kojeg su agresori skoro tri godine granatama terorizirali desetak sela i grad. te kako su hrabri borci Armije RBiH izvojevali bitku koja bi trebala u}i u anale ratovanja. kao istureno komandno mjesto 17..767 brakova. {to radi uspomena. Predsjednik Izetbegovi} na Visu 1994. korpusa. dok imaju u prosjeku 41 godinu i devet mjeseci kada se odlu~e za drugi brak. {to radi `elje da poginulim saborcima prou~e Fatihu i odaju po~ast. molio da ne ide na kotu. B. najvi{a od Ozrena do rijeke Save. a u moru brojnih statistika o polo`aju. uredio. u 2007. pa i Osijeka. kada je lijepo vrijeme.ka`e Hasan ^ALI] Pu{kar. vi{e ih se razvede. dok su podaci o starosti `ena koje se razvode. vri kao u ko{nici. a sve mla|e ’raspu{tenice’ Zavod za statistiku Republike Srpske. koji bi sigurno. sklopljena 7. ~ime su oko pola godine starije nego {to je to pokazalo istra`ivanje prije ~etiri godine. avgusta 1994. prisjete se boja na Visu od 7. Iz njega su iza{li furioznom pobjedom. Do pet utvrda se mo`e do}i. da je bio politi~ki podoban. A da bi se atomsko skloni{te na Visu o~uvalo. Zato sam i 3. Pobjedu su ostvarili borci OG-2 pod komandom brigadira Osmana Pu{kara. do{ao da posjeti Vis i da nam ~estita. s metalnim vratima debelim 10 centimetara i te{kim oko 500 kilograma. srpska vojska sijala smrt Atomsko skloni{te biv{e JNA postalo turisti~ka atrakcija JNA je atomsko skloni{te gradila kao odbranu od blokova.093 braka. Slavonskog Broda. godine u RS zaklju~eno 5. a intenzivirala osamdesetih godina pro{loga stolje}a. iz godine u godinu sve mla|e Sve starije nevjeste. Atomski udar Stru~njaci tvrde da ove utvrde duboko pod zemljom mogu izdr`ati atomski udar od pola kilotone. izvi|a~ima i turistima naro~ito je zanimljiva kota 692 metra nadmorske visine. kada su gorjeli i nebo i zemlja. s koje pogled puca sve do Br~kog. FEBRUAR/VELJA^A 2012. Nije me poslu{ao i. te je ona postala glavna atrakcija. isto~nog i zapadnog Izetbegovi}a da ne ide na Vis. koji je zajedno s Pu{kar: Napisao knjigu generalom Rasimom Deli}em i komandantima Drugog korpusa. sje}a se brigadir Pu{kar Molio sam predsjednika B rdo Vis. S druge strane. avgusta 1994. s ventilacionim sistemima i prinudnim izlazima. u saradnji s Gender centrom Vlade RS. ~ime su opet nekoliko mjeseci starije od `ena koje su bile obuhva}ene ranijim istra`ivanjima. ali ga je zloupotrijebila srpska vojska. Ovdje postoji i heliodrom. da bismo narod odbranili od svakodnevnih napada. doveo struju. planinarima. ovdje ~im prije trebaju do}i demineri i teren o~istiti od mina. za Bo`ije ~udo. {to je za 200 vi{e u odnosu na 2008. @ene koje se razvode. ali je on fakti~ki i dalje ostao stalna meta dalekometne artiljerije Vojske RS. godine: Granatiranje tokom posjete utihnulo Kahved`i}: Uredio utvrdu Unutra{njost skloni{ta: Postalo turisti~ka atrakcija nedavno napisao knjigu „Mir je najbolji“ na ~ijoj promociji je bilo 500 ljudi. PRESSIJA Vjen~anja i razvodi u RS sve manje brakova. ~uv{i za na{u veliku pobjedu. Ima li ih jo{ niko ne zna. obi|u rovove i zemunice. mi smo. te da struka ka`e svoje kako bi ovdje po~ele dolaziti i |a~ke ekskurzije.Znaju}i da se s Visa kontrolira dobojsko rati{te u dolini rijeke Spre~e. JNA je atomsko skloni{te gradila kao odbranu od blokova. . Prema tvrdnji Pu{kara. Istra`ivanje je pokazalo i da je prosje~na starost nevjeste prilikom stupanja u prvi brak 25 godina i devet mjeseci. pa su. Tako je 2010. a prosje~na starost `ena prilikom ulaska u prvi i svaki naredni brak je sve ve}a. osam kilometara sjeverno od Gra~anice. koriste}i ga kao predstra`e i sve minirala. na~inu `ivota i rada jednog i drugog spola neki podaci posebno zapadaju za oko. {to je najmanje u posljednjih nekoliko godina. ve} odavno bio general. naprimjer. isto~nog i zapadnog. a mladi ~uli i vidjeli na ~asovima historije i o tome {ta je gradila i od koga se branila biv{a JNA.. da bi bilo nastavljeno samo dva sata nakon {to je predsjednik oti{ao i kada nam je na Visu poginuo jedan vojnik . S.22 4. a posebno vikendom. oktobra predsjednika Predsjedni{tva RBiH Aliju Izetbegovi}a. Pu{kar je Teren treba deminirati Glavnu utvrdu atomskog skloni{ta pred kojom je bio predsjednik Izetbegovi} mje{tanin Babi}a Suljo Kahved`i} zvani Blek je o~istio. postalo je turisti~ka destinacija na kojoj svakodnevno. objavio je publikaciju pod nazivom „@ene i mu{karci u RS“. Za sada se zna za devet armirano-betonskih utvrda izgra|enih duboko u zemlji. Ima i heliodrom Dolaze ovdje i biv{i borci Armije RBiH. ali me nije poslu{ao. jer se ona granatira svakodnevno. granatiranje je u vrijeme njegove jednosatne posjete utihnulo. pokazali da su iz godine u godinu sve mla|e kada se odlu~uju na takav korak. razvedeno je 517 brakova. Svake godine sklopi se . koje je biv{a JNA po~ela graditi sedamdesetih. a ~etiri se nalaze u minskom polju. u 2010.

sisari c) Fungi i li{ajevi III Utvr|ivanje stanja biodiverziteta na nivou ekosistema a) Identifikacija svih tipova ekosistema putem terenskih istrazivanja aa) Kartiranje svih tipova ekosistema na podru~ju Nacionalnog parka b) Ekolo{ka procjena stanja senzitivnih ekosistema (endemi~ni. Bjekovi} Mile iz Zemuna. Federalno ministarstvo okoli{a i turizma Jedinica za upravljanje projektom Ul. poziva vas na JAVNU RASPRAVU na dokumente: 1.oglasi Federalno ministarstvo okoli{a i turizma Sektor za realizaciju projekata Jedinica za upravljanje projektom . 35/IV-06-550-540/07 od 04. ul. Ukoliko se stranka u postupku iz opravdanih razloga ne odazove na javni poziv za uvid u projekat mo`e se o tome pisano izjasniti u roku od osam dana od dana objavljivanja poziva.00 . 13. 2012.Konsultant je slobodan da navede sve druge podatke koje smatra va`nim. 8. ul. aprila bb. . Akifa [eremeta br. 2.9 Smjernica.. 18.. godine. Mar{ala Tita br. 32/08. odnosno najkasnije 15 dana od dana objavljivanja poziva.o. ul. Perovi} Branke iz Sarajeva. 1.Listu sli~nih poslova. ul. a po rje{enju Slu`be soc. Relje Lemez sin Miladina sa 1/5 vlasni{tvo..gov. mogu se javiti samo stranke u postupku izdavanja odobrenja za rekonstrukciju krovova na gra|evinama koje se nalaze u granicama nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine-“Historijsko gradsko podru~je Mostar“. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Nermina Novalija u pravnoj stvari tu`itelja 1. broj: 01-76/12 od 24. 22.. godine. .PMU Dnevni avaz subota. Cara Lazara br. koji je i posebni staratelj tu`enih pod br. 9. juna 2011.. 2/06.ba kao i na web stranici PIU [umarstva i poljoprivrede http://portal. .. tu`eni pod br. Bosna i Hercegovina je dobila grant . ul. 3. 25.K. 24. br. donio je dana 26.. Lemez Mare iz Trebinja. nepoznatog boravi{ta. protiv tu`enih 1. 23 Objavljuje POZIV ZA IZRA@AVANJE INTERESA Za pru`anje usluga „ Izrade izvje{taja ekolo{ke procjene po~etnog stanja NP UNA“ BA-FMPAP-TF091919-CQ-15-S-11/FBIH Projekat: Grant br. Pismo interesa treba da sadr`i: . namjerava da utro{i dio sredstava za usluge realizacije „ Izrada izvje{taja ekolo{ke procjene po~etnog stanja NP UNA“. . Lemez Dra`enka. 4/10. 2012. Du`ina trajanja ugovora je 6 mjeseci. ul. nepoznatog boravi{ta.Svjedod`bu o zavr{enoj srednjoj {koli. 28.. Jedinica za implementaciju projekata iz oblasti {umarstva i poljoprivrede. 4.ptice. ulica Asima Ferhatovi}a 2.fmpvs.. 16. do 13.PMU.Potvrdu o radnom iskustvu.Rodni list. 12. a) Komponenta projekta : Ekolo{ka procjena po~etnog stanja I Fizi~ka svojstva cijelog podru~ja Nacionalnog parka Obraditi: Pedologiju. 12... 2011. „ Za{ti}ena {umska i planinska podru~ja“ TF091919 Federalno ministarstvo poljoprivrede.gmizavci. {to odgovara k~. Hre{a br.Geomorfologiju. a koji nisu zahtjevani u gornjem tekstu. 71000 Sarajevo Tel/fax : +387 33 212 833. ul. stav 3. 1. Federalno ministarstvo prostornog ure|enja O b j a v lj u j e JAVNI POZIV za uvid u GLAVNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE KROVOVA U STAROM GRADU U MOSTARU. Lemez Janje iz Isto~nog Sarajeva. 22. . Mrkaja Rose. 31. 11. Lemez Jovane iz Pala.Klimu II Procjena stanja biodiverziteta na nivou vrsta Obraditi : Kompletnu floru sa posebnim osvrtom na specifi~ni genofond ( endemi~ne vrste. Petra Milo{evi}a br. 2012. 03. 02. 29..Uvjerenje o dr`avljanstvu. In|i} Nade. Stranke u postupku mogu uvid u Glavni projekat izvr{iti u prostorijama Federalnog ministarstva prostornog ure|enja. 19.O.PMU poziva sva kvalifikovana pravna lica da iska`u interes za pru`anje navedenih usluga. godine i Saglasnosti ministra obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo. od 10 do 14 sati.. Federalno ministarstvo okoli{a i turizma putem Jedinice za upravljanje projektom . Lemez Stanojke iz Pala. Sudija Novalija Nermina Pouka: Protiv ove presude stranke mogu podnijeti `albu u roku od 30 dana od dana dostavljanja. Lemez Radmile iz Sarajeva. +387 33 667 801 Email: FMPAP@fmoit.piusum.. 18. 17. advokatu iz Sarajeva. na odre|eno vrijeme do 15. a odnosi se na politiku Svjetske Banke za konflikt interesa. 7. revised October 2006. \oki} Gorana iz Sarajeva. 21.. ul. aprila bb. 27. ta~nu adresu i kontakt podatke. aprila bb. br. 2012. mi{ljenja i prijedloge o navedenim dokumentima mo`ete dostaviti i pismenim putem najkasnije do 29. ul. 25/1. advokatu iz Sarajeva. Cara Du{ana br. aprila bb. 12. . za{tite Op}ine Novi Grad br.SSS . Lemez Nade iz Pala. 13/10 i 45/10). ul. Stefana Nemanje br. Envera [ehovi}a br. Mostar. zastupani po punomo}niku Sara~evi} Sejfi. slijede}u Na osnovi ~lana 56. 14.00 KM. Nemanji}a bb.s. 26. [veljo Ranke. 27. Lemez Petra iz Isto~nog Sarajeva. investitor: Agencija „Stari grad“ Mostar 1. Medicinska sestra. Projektna dokumentacija vezana za Idejno rije{enje sistema navodnjavanja se nalazi u prostorijama Op}ine Fo~a-Ustikolina i Op}ine Gora`de i ista se mo`e dobiti na uvid svakim radnim danom od 08:00 . objavljenu u „United Nations Development Business“.Naziv. 01. 2011. februar/velja~a 2012. godine. godine. Njego{eva bb. godine do 14. Janje Lemez k}i Stojanke sa 1/5 vlasni{tvo i Ratke Lemez ro|ena Miri} k}i Miroslava sa 1/5 vlasni{tvo u roku od 30 dana od dana dono{enja presude. 16. 25. ul. Federalno ministarstvo okoli{a i turizma putem Jedinice za upravljanje projektom . medicinska sestra .16:00 sati.tehni~ar. Javna rasprava }e se odr`ati 08... februara 2012.. Lemez @ivka. Lemez Rajka iz Isto~nog Sarajeva. 580 i dio k~. autor projekta: „Delta-Z Infinitinet“ d.. br. 3. Radava br. 3..ba CENTAR ZA SLU[NU I GOVORNU REHABILITACIJU SARAJEVO Broj: 01-114/12 Sarajevo. 35. Lemez Ostoje. 11/5. 23. .. 6. Lemez Ratke iz Isto~nog Sarajeva. Lemez Bojana iz Pala. O~ekivani rezultati: Detaljan izvje{taj koji odra`ava trenutnu situaciju u Nacionalnom parku „Una“. Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo Op}inski sud u Sarajevu Broj: 65 0 P 044954 07 P Datum: 26. zastupanih po punomo}inku Kramar Draganu. . mogu dobiti dodatne informacije na dole navedenoj adresi svakim radnim danom od 9. nepoznatog boravi{ta. Posebna pa`nja za zainteresovane konsultante je navedena u ~lanu 1. u skladu sa ~lanom 56. BA-FMPAP-TF091919-CQ-15-S-11/FBIH Cilj : Pripremiti izvje{taj ekolo{ke procjene po~etnog stanja Nacionalnog parka „Una“. u roku 15 dana.)“.00 sati. 3. Knez Mihailova bb. Primjedbe.1 izvr{ilac... Blagoje Lemez sin Miladina sa 1/5 vlasni{tvo. ul. maja 2009. Konsultanti se mogu udru`iti sa drugim firmama u obliku zajedni~kog nastupa ili podkonsultanta u svrhu pobolj{anja kvalifikacija.Biografiju. vodoprivrede i {umarstva http://www. punomo}nika tu`enih i posebnog staratelja tu`enih. Konsultant }e biti odabran u skladu sa procedurom selekcije na bazi kvalifikovanosti konsultanta (CQ). Mar{ala Tita 9A. v. Urta Ne|e. 05.. 08. nepoznatog boravi{ta. 2011. nepoznatog boravi{ta.gov. {to se ti~e fizi~kog okru`enja (fizi~kih svojstava) i vrijednosti biodiverziteta. 14. Lemez sa 1/5 vlasni{tvo. 15. @eljezni~ka br. na pismeni zahtjev. br. Pismo interesa (original i kopija) treba da bude podneseno u zatvorenim kovertama sa naznakom: Za pru`anje usluga „ Izrade izvje{taja ekolo{ke procjene po~etnog stanja NP UNA“ BA-FMPAP-TF091919-CQ-15-S-11/FBIH na dole navedenu adresu.. Cicovi} Nade iz Sarajeva. 24. Na javni poziv stranke u postupku su du`ne da se izjasne u roku od osam dana..Ovjerenu kopiju izvoda iz sudskog registra i identifikacioni broj. Zakona o prostornom planiranju i kori{tenju zemlji{ta na nivou Federacije BiH („Slu`bene novine Federacije BiH“. Lemez Ne|eljka iz Isto~nog Sarajeva. godine u Sali Op}ine Gora`de u 11. raspisuje se KONKURS za prijem zaposlenika 1. Zakona o prostornom planiranju i kori{tenju zemlji{ta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. rijetki i ugro`eni) IV Identifikacija mjera upravljanja specifi~nim biodiverzitetom na nivou vrsta i na nivou ekosistema. ul.. 3. Srbija. 13.. NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenm protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. Lemez Bo{ka iz Isto~nog Sarajeva. godine i „ DG market“ 16. 13. za tro{kove Projekta „ Za{ti}ena {umska i planinska podru~ja“ . koje su navedene u Smjernicama Svjetske banke: „Izbor i anga`ovanje konsultanta od strane korisnika kredita Svjetske Banke (izdanje Maj 2004. godine Na osnovu Odluke [kolskog odbora. povr{in 2633 m2 upisana u Z. 2.ba. rijetke i ugro`ene vrste ) : a) Alge. 9a.00 h. 4. Lemez Ljubice. i 5. broj: 11-05-198-4/12 od 19. . 1434 SP Crnotina.ba Ovaj Poziv za izra`avanje interesa prati Op{te obavje{tenje o nabavci za projekat „ Za{ti}ena {umska i planinaska podru~ja“ . Lemez Dragana.Dostupnost stru~njaka koji }e u~estvovati u ovom projektu. god.Geologiju.. i 4. vodoprivrede i {umarstva Jedinica za implementaciju projekata {umarstva i poljoprivrede Projekt razvoja sistema navodnjavanja u Bosni i Hercegovini Ul. 1. radi utvr|enja prava vlasni{tva. 21. Uz prijavu je potrebno dostaviti: . 26. \oki} Borana iz Sarajeva. 4. ul.net. broj 750 od 16. nepoznatog boravi{ta. Lemez Blagoja iz Sarajeva. Plan upravljanja okoli{em i dru{tvenim uticajima je javno dostupan u elektronskoj verziji na web stranici Federalnog ministarstva poljoprivrede. 2.. \ur|i} Dese. 3. februara 2012. ul. @alba se podnosi Kantonalnom sudu u Sarajevu. 10. ul. Radava br.. 15. 10. 19.. Idejno rje{enje sistema navodnjavanja za podprojektno podru~je Fo~a-Ustikolina/Gora`de 2... kandidati moraju ispunjavati slijede}e uslove: . Plan upravljanja okoli{em i dru{tvenim uticajima za podprojekat za podprojektno podru~je Fo~a-Ustikolina/Gora`de koji su pripremljeni u okviru projekta Razvoj sistema navodnjavanja u Bosni i Hercegovini (IDP). 26. Procjenjeno je da izvje{taj treba uklju~iti procjenu stanja biodiverziteta na nivou vrsta . nepoznatog boravi{ta i 29. Lemez Zorana. Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. 7.. najkasnije do 17. Prijave sa potpunom dokumentacijom slati na adresu: Centar za slu{nu i govornu rehabilitaciju Sarajevo. ul. Broj: UPI/03-23-2-288/11 PRESUDU Utvr|uje se da su tu`itelji stekli pravo vlasni{tva dosjelo{}u na zemlji{tu ozna~enom kao k~. Savi} Slavke iz Nevesinja. procjenu stanja biodiverziteta na nivou ekosistema i identifikaciju mjera upravljanja specifi~nim biodiverzitetom na nivou vrsta i na nivou ekosistema.15. Rajlovac posjedovno stanje. {to su tu`eni du`ni priznati i trpiti da zemlji{noknji`ni ured Op}inskog suda Sarajevo umjesto tu`enih upi{e pravo vlasni{tva u korist tu`itelja Nade Cicovi} ro|.. putem ovog suda. Vi{e biljke b) Kompletnu faunu beski~menjaka Kompletnu faunu ki~menjaka : ribe. nepoznatog boravi{ta. ul.00 h. vodoprivrede i {umarstva. Lemez Milana. vodozemci.Hidrologiju. 20.. nakon glavne rasprave zaklju~ene dana 07. Trampina 4/I 71000 Sarajevo Bosna i Hercegovina Tel: +387 33 213 098 Fax: +387 33 213 099 E-mail: piusumpolj@bih. Mahovine.IV stupanj. 9. 1 godina radnog iskustva u radu sa djecom o{te}enog sluha i govora. Na Javni poziv se. 8.nepovratna sredstva od Global Environment Found (GEF) putem Svjetske Banke. ul. 4. 2740/17 pa{njak.o.000. Zainteresovani konsultanti.2012. Behd`eta Muteveli}a br. ul. 17. na slijede}u adresu: Federalno ministarstvo poljoprivrede. 5. 3.02. Vu~ini} Mire. 72/07. godine u prisutnosti punomo}nika tu`itelja. Vukojevi} Dese. 23.. 2007. 2. Pored op}ih uslova predvi|enih zakonom. 622 K. 12. Lemez Relje iz Pala. 01.

24

4. FEBRUAR/VELJA^A 2012.

Besmrtni ~ovjek
Kad sam pri{la, ugledala sam, obje{en izme|u dva kraka lanca, dobro znani crveni trougao: MINE. I svaka sumnja koju sam gajila - sumnja u djedove pri~e, u vlastitu zdravu pamet, u divlju tamu tog hoda - razi{la se
(Izdava~ „Buybook“ Sarajevo, 2012., za izdava~a Goran Samard`i} i Damir Uzunovi}, prijevod s engleskog Dubravka Sre}kovi}-Divkovi}, urednica Ida Hamidovi})
nu puta, staza je zaokrenula nadesno i pretvorila se u ne{to {to je meni djelovalo i zvu~alo kao plitko, maltene prazno rije~no korito koje vodi od grada po ravnoj, vjetrom spranoj padini brda. Poda mnom se u raznim bojama protezala linija `ala, obasjana znacima za sladoled i svjetlom s restoranskih terasa, s lu~kim svjetlima rasplinutim u vodi, kvadratom tame oko samostana gdje prazan stoji fra Antunov vrt. Onaj ~ovjek se postojano kretao rije~nim koritom, kroz tanak `lijeb s vodom, prema po{umljenom usponu koji se naglo {irio na brdu pred nama, i ja sam po{la za njim neskriveno, u nadi da se ne}e opet okrenuti da me pogleda, jer sad kad smo se kretali brdom bo~no, vi{e nisam mogla da se prikrivam. Vjetar je bio u{utio, a i cvr~ci, izgleda, i nije bilo drugog zvuka do tihog pucketanja korita pod mojim stopama i zveketa kop~i na mome rancu, i povremenog {u{kanja ne~eg {to protr~i kroz travu. Daleko naprijed, ljudska figura je neravnomjerno kora~ala, s mukom se probijaju}i kroz vodu. Otpozadi gledan, stvarao je ~udnu siluetu, nagnut naprijed, s velikim stopalima {to tiho tabanaju po zemlji, s glavom {to visi preko ramena. Ni~ega ohrabruju}eg nije bilo u tom ~ovjeku, ni~ega {to bi ukazivalo na to da je pametno da ga i dalje pratim. Jednom sam zastala, na nekoliko minuta, u skroz natopljenim cipelama, i gledala ga kako odmi~e i udaljava se od mene, i debelo promislila da li da se vratim. napravi jo{ malo rastojanja, napre`u}i se da ga nazrem u tami. Ne{to je bilo tamo, ne{to {to je osujetilo momenat sile koji ga je nosio naprijed, i kad sam pri{la bli`e, polako je izronilo iz tame ka meni. Lanac, shvatih, zar|ao metalni lanac zategnut preko korita, obje{en izme|u dva drveta na obalama. Pomalo je {kriputao, a kad sam pri{la, ugledala sam, obje{en izme|u dva kraka lanca, dobro znani crveni trougao: MINE. I svaka sumnja koju sam gajila - sumnja u djedove pri~e, u vlastitu zdravu pamet, u divlju tamu tog hoda - razi{la se, i bila sam sigurna, sigurna da ja to slijedim besmrtnog ~ovjeka, sigurna u ludilo koje nailazi zajedno sa susretom s njime, ono ludilo kakvo je uspjelo natjerati mog djeda da nekoga ve`e za {ljaka-blok i baci ga u baru, ludilo kakvo me je upravo gonilo da bacim ranac preko lanca i pro|em ~etverono{ke, te da upu`em u minsko polje, i ustanem, i produ`im. Tad je za{ao me|u drve}e i ja sam pri~ekala mal~ice, ne znaju}i da li da po|em za njim. Mogao bi se sakriti, shvatih, iza nekog drveta i posmatrati me kako pipam po tami, a onda }e me pokupiti na raskr{}u kad nagazim na ne{to naizgled bezazleno i bljuznem u vodoskoku krvi. Ili bih pak u {umi mogla zalutati, pa ostati tamo zaglibljena do jutra. Ali kad sam ve} dotle do{la, nastavila sam, u potpuno odsustvo svjetla, u mrtvi muk borova, debelih stabala

X EKSKLUZIVNO

Odlomci iz romana „Tigrova `ena“ Tee Obreht
IZ BIOGRAFIJE
Tea Obreht ro|ena je u Beogradu 1985., a u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama `ivi od svoje dvanaeste godine. Njene radove objavljivali su „The New Yorker“, „The Atlantic“, „Harpers“ i „The Guardian“, a uklju~ena je i u antologije Najbolje ameri~ke kratke pri~e te Najboljeg ameri~kog neobaveznog {tiva. „The New Yorker“ ju je uvrstio me|u dvadeset najboljih ameri~kih pisaca mla|ih od ~etrdeset godina, kao i u listu „5 ispod 35“ Nacionalne fondacije za knjigu. Dobitnik je nagrade „Orange“ kao najbolje `ensko pero 2011. @ivi u Njujorku. ugog svjetskog rata, da bi `ivjeli bli`e moru. Prva ku}a do koje sam stigla bila mi je slijeva, i stajala je izdvojena od ostalih. Imala je zaobljeno pro~elje s ne~im nalik na uzak prorez prozora na gornjem spratu, sada bez krova, prazna okna kojima su polupana stakla, u travi koja je nasrtala s livade, dovoljno visoka da dotakne ona tri ili ~etiri kapka {to su se jo{ dr`ala na {arkama okvira. fama i ba{tenskim alatkama koje po~ivaju ote`ale od nekori{}enja i hr|e, i trave {to raste oko njih. Pro{la sam pored ne~eg {to je li~ilo na otvorenu verandu restorana, ugnije`|enu izme|u uglova dviju zgrada; tu je oko kamenih vrata bilo nekoliko stolova i stolica, i za divno ~udo jedna plasti~na stolica, na kojoj je spavala d`inovska ma~ka, tiha i nepomi~na, krzna sivog na mjese~ini. Poku{avala sam da se sjetim - kao da mi je u tom trenutku ba{ trebalo o tome da razmi{ljam - pojedinosti onih pri~a o planinskim duhovima, duhovima {to `ive po livadama i {umama i postoje isklju~ivo zarad tog zadovoljstva da zavedu tupave putnike. Baba mi je jednom pri~ala o nekom ~ovjeku iz Sarobora koji je oti{ao u brda za ovcama i samo odjednom ustanovio da jede zajedno s punom ku}om mrtvaca, a do te ku}e je do{ao prate}i nekakvu djevoj~icu s bijelim {e{iri}em, za koju se ispostavilo da uop{te i nije nikakva djevoj~ica, ve} ne{to zlo i {to je nemogu}e zaboraviti, ne{to {to ga je promijenilo, i opsjedalo mu misli sve do smrti. Preda mnom je korito zaranjalo strmim nagibom i nesigurnim tragom vodilo dolje u dolinu. Tu je nekoliko posljednjih ku}a stajalo u jatu oko krivine puta, a potom se opet razrastala divljina u {umarcima, i me|u njima sam, silaze}i postrance da se ne bih okliznula, ugledala veoma malu kamenu ku}u s visokim pragom i niskim, niskim zelenim vratima, jedinim vratima koja su jo{ stajala u svome dovratku u ~itavom tom pustom selu, a izme|u vrata i tla vidjelo se svjetlo. U ma koju drugu no}, okrenula bih se i vratila kuda sam i do{la. Ali u ma koju drugu no} uop{te ne bih ni do{la. ^ovjek koga pratim, rekoh u sebi, u{ao je u ovu ku}u, osim ako ve} ne stoji tik iza mene, osim ako me nije posmatrao jo{ otkako sam u{la u selo. Ve} sama ta pomisao bila je dovoljna da se popnem ispucalim kamenim stepenicama. Trebalo mi je malo du`e vremena da otvorim vrata, ali na kraju ih jesam otvorila, i jesam u{la. Vi ste Gavran Gailé, namjeravala sam da ka`em. A potom, {ta }e se dogoditi - nek se dogodi.
(Oprema teksta je redakcijska)

N

a pola puta do brda, ta ljudska prilika zastala je da predahne, pa sam zastala i ja, u zaklonu jednog niskog, od vjetra pridavljenog drveta {to se naginjalo nad put, dok su mi nosnice igrale od mirisa lavande i `alfije. Stajao je nasred puta, nji{u}i se dok je gledao oko sebe, i meni se javi jasno izra`en osje}aj da se osvr}e prema meni, da zna da sam tu, te poku{ava da odlu~i {ta }e sa mnom.

s iglicama poput makazica, gusto zbijenih. Shvatih da di{em s mukom jer ve} neko vrijeme nagib je bio strmiji, a i voda mi je ote`avala kretnje. Poku{ah da budem ti{a kako me taj ~ovjek ne bi ~uo iza sebe dok smo jo{ u {umi. Korito je kolebljivo vijugalo izme|u borova, te su mi se noge klizale po mokrom kamenju i nagomilanim iglicama, a pucketave {i{arke koje su mi se stalno zaplitale pod vrhove cipela pravile su preveliku buku. Sve sam o~ekivala da }u odvratiti o~i od

Planinski duhovi
^ovjek kog sam pratila mogao je na ovom mjestu
Naslovnica romana

Je li pametno
Nisam imala plan {ta bih radila ako bi se okrenuo i pri{ao mi o~i u o~i, i prvi put sam za`alila zbog bijelog mantila koji sam jo{ imala na sebi, i ranca {to mi je {u{kao na le|ima. Stajala sam nepomi~no dok se ovaj okretao sad na jednu, sad na drugu stranu, kao u nekakvoj sporoj, jednoli~noj igri, premje{taju}i se s noge na nogu, pogrbljenih ramena, rebara izvijenih u sjenkama, tako da sam ulovila sebe kako razmi{ljam: mora, i nasmijala sam se sama sebi. A onda je iza{ao mjesec i ~itavu brdsku kosu pretvorio u o{tar reljef, sjenke drve}a i zgurenog kamenja du` ivice puta, i ja sam vidjela da je taj ~ovjek opet u pokretu. Polako, polako, nji{u}i se, peo se uzbrdo. Sa~ekala sam da i{~ezne na krivini, pa se tek tad otisnula za njim. Sad sam ve} du`e vrijeme imala osje}aj da me ne{to gura unatrag, da strmi pritisak planine sve vi{e nalije`e na mene {to joj bli`e prilazim, a kad sam pro{la krivi-

Staro selo
Gore, preda mnom, odjednom je posrnuo, u zamahu koji ga je pogurnuo skroz nisko, a onda se opet ispravio i produ`io. Pustila sam ga da

IZ KRITIKE
„^ak ni zaslu`eno mjesto na Newyorkerovoj listi dvadeset najboljih pisaca do ~etrdeset godina ne}e pripremiti ~itaoca za ekstati~no bogatstvo i iznena|enje koje nosi ovaj neodoljivi roman pun legendi i tragedija... (On sadr`i) momente neizmjerno uzbudljive magije, divljine i ljepote... Svaka rije~, svaki prizor, svaka misao bukti od `ivota u ovom mnogoslojnom, ~arobnom i potresnom romanu o smrti, lije~enju rana i pam}enju.“
Booklist

„Briljantan prvi roman... Obrehtova je majstor slikanja historije kroz naknadne doga|aje, slikanja ljudi kroz ljubav koju bude, slikanja mjesta kroz pri~e koje jo{ traju; u ogledalu odra`eni svijet koji ona stvara istovremeno je i prepoznatljiv na prvi pogled, i samosvojna

legenda. Talenat Obrehtove prevazilazi njene godine, a njena nesentimentalna vjera u jezik, san i uspomenu pravo je zadovoljstvo.“
Publishers Weekly

„Izvanredno upleten ~vor legende i historije... Obrehtova od prve stranice gospodari proznim stilom i ispreda pri~u koja guta ~itaoca, te je te{ko ne zavoljeti je.“
Time Out New York

poku{aja da vidim kuda idem i ustanoviti da sam iznenada naletjela na njega, ili da je zastao i da me ~eka. U toj tami ni{ta se nije vidjelo, ali jasno sam ga mogla zamisliti kako stoji sa {e{irom i onim malim }upom, nestrpljiv, gledaju}i me naherenog lica s o{trim nosom i krupnim o~ima u kojima nema opro{taja, i onim upornim osmijehom o kom mi je pri~ao djed. Kad sam iza{la iz {ume, bila sam ga izgubila. Korito se pretvorilo u suhu, pustu stazu oivi~enu travom, koja se strmo pela zajedno s brdom, te sam se s mukom odr`avala u uspravnom polo`aju, ra{iriv{i ruke zbog ravnote`e. Pri vrhu tlo je postalo ravno, kao neka poljana, i tamo se nalazio nizak kameni most iznad potoka, te sam po{la obalom i pre{la njime. S luka su se vidjele ku}e, obrisi napu{tenih ku}a {to su se izdizali s obiju strana presahlog korita, tu i tamo zaklonjene gustim, {u{tavim kro{njama drve}a veoma razli~itog od onog drve}a u {umi kroz koju sam upravo pro{la. Sinu mi da to mora biti ono staro selo koje je pominjao fra Antun, selo koje su ljudi napustili poslije Dr-

u}i u ku}u, mogao me je sada gledati kroz mrak tih praznih prostora. Ja unutra ni{ta nisam mogla vidjeti, i pored te prve ku}e pro{la sam polako, osvr}u}i se u hodu. Zid oko ku}e bio je u jednom dijelu poru{en, a unutra je bila poplo~ana povr{ koja je vodila nekud, u ne{to nalik na vrt. Besmrtni ~ovjek mogao bi i tamo biti, pomislih, ali ako jeste, ne `elim da ga na|em. Sljede}a ku}a bila mi je zdesna, u sjenci jednog velikog drveta, i shvatih da je to nekada bila dvospratna kr~ma. Sprijeda je uz zgradu vijugalo kameno stepeni{te, a s njegove ograde visili su sad prazni sanduci za cvije}e. Duga~ak balkon na gornjem spratu nekada je pridr`avao drvenu re{etku s lozom, ali sad je samo nekoliko nejednakih zar|alih {ipki {tr~alo uspravno, prije nego {to nestanu u dijelom uru{enom krovu. Ostale ku}e bile su zbijene du` korita, zjape}i sjenkama, i ja sam pro{la hodaju}i pobo~ke, najprije okrenuta jednoj, potom drugoj obali, pored oronulih lu~nih prolaza i gomila odvaljenih kapaka, pored gomila madraca, pustih dvori{ta s rasutim ko-

Glumica Ketrin Hejgl otvoreno

&

Dnevni avaz, subota, 4. februar/velja~a 2012.

IDM >E

#!

Prema pisanju američkih medija

SPEKTAKLI Koncert čuvenog kantautora i projekcija filma

ĐHđA *==šALEć K 6KE $ E % =HJ=
Događaj zvanično i nije bio objavljen, a već je rezervirano više od polovine kapaciteta dvorane, poručuju iz agencije “Beral Music”
Ako je suditi prema pisanju američkih medija, zvijezda šoua realnosti Kim Kardašijan (Kardashian) ima novog momka. Riječ je o Marku Sančezu (Sanchez), igraču Njujork džetsa, s kojim je prije nekoliko godina bila u kratkoj vezi. Izgleda

Ketrin Hejgl (Katherine Heigl) ispričala je za američke medije kako je njeno najsramotnije iskustvo bilo poziranje pred kamerama dok je radila kao dječiji model.

5H=EIAEIKIJL=@AčEAC@A=
Tada devetogodišnja Ketrin započela je karijeru u svijetu mode. To iskustvo danas naziva brutalnim. - Poze u kojima smo morale stajati pred fotografima, bile su mi smiješne i glupe, ali svi me uvjeravaju u suprotno. Nikada neću zaboraviti sramotu koju sam pretrpjela - izjavila je Hejgl. Dodala je kako se grozi činjenice da majke, inače, guraju djecu pred kamere kada ona za to nisu spremna. - To su talentirani mali ljudi, kojima ne treba na početku života uništavati samopouzdanje suludim takmičenjima - zaključila je Ketrin.
Šercinger: Još jednom istakla figuru

Hejgl: Brutalno iskustvo

Pjevačica u kampanji za “London Fog”

Najpopularniji bh. džez sastav “Sarajevo Jazz Guerilla” uskoro bi trebao početi snimati album prvjenac. Kako otkriva pjevač grupe Elvir Bandić Banda, numere za debitantski nosač zvuka bend će, najvjerovatnije, snimati u studiju Muzičkog centra “Pavaroti”u Mostaru. - Već sam počeo raditi na tekstovima nekih pjesama, koje bi se trebale naći na albumu. Za sada se bavimo

’5=H=AL=/KAHE=’ IE=FHLE=>K
idejom da iskoristimo neke starije melodije kao podlogu za te pjesme pa ćemo vidjeti kako će sve to zajedno ispasti. Dobra vijest je, također, da smo dobili još jednog člana, džez-pijanistu i akordionistu Adisa Sirbubala. Riječ je o izuzetnom muzičaru, koji se nedavno vratio iz Čikaga i koji uveliko nastupa s nama svakog ponedjeljka u sarajevskoj “Pivnici”- ističe Bandić. H. P.

Nakon što su dobili novog člana

Đorđe Balašević održat će 16. marta koncert u velikoj sali tuzlanske dvorane Mejdan, a dan kasnije na istom mjestu predstavit će svoj rediteljski prvjenac film “Kao rani mraz”. Čuveni kantautor stiće će u grad soli 15. marta, gdje će mu biti priređen svečani doček. - Očekujemo Đoleta trinaest godina. Znamo da ima dosta toga novog da nam donese na palubi svoga broda i mislimo da će tri dana biti malo da ga ugostimo i družimo se s njim. Pored Balaševića i njegove “Panonske mornarice”, u Tuzlu će doputovati i glumci iz filma “Kao rani mraz” - poručuju iz tuzlanske agencije “Beral Music”, koja organizira ovaj vekiki događaj. Ističu i da za Balaševićevo gostovanje vlada veliko interesiranje. - Događaj zvanično i nije bio objavljen, a već je rezervirano više od polovine kapaciteta dvorane. Zato napominjemo za sve one koji žele doći na koncert i projekciju filma, da na vrijeme osiguraju ulaznice. Rezer- 

=H@=šE= FL K LAE I= 5=čA
da je par ponovo zajedno, jer su sve glasnija šuškanja da se tajno sastaju. - Kim i Mark se nalaze na večerama u hotelima. Kad god je Kim u Njujorku, oni se druže. Veoma su oprezni da ih neko ne vidi, jer Mark jošviđanekoga - pišu mediji.

Mark je definitivno njen tip muškarca, jer je u više navrata izjavljivala da voli atletsku građu. No, i on je slab na poznate dame, jer je, prije Kim, bio u vezi s glumicama Džesikom Zor (Jessica Szhor) i Hejden Penetije (Hayden Panettiere). Sančez: Igrač Njujork džetsa

Bivša djevojka o pjevaču
Balašević: Pobudio veliko zanimanje

vacije ulaznica po cijeni od 30 KM za koncert i film mogu se izvršiti putem telefon 066/343-333 te e-maila ulaznice@beralmusic.com i

www.kupikartu.ba, a preuzeti u roku od tri dana nakon rezervacije - pojašnjavaju u “Beral Musicu”. Balašević je u novembru

prošle godine u Sarajevu priredio istinski spektakl te je za očekivati da će se takva atmosfera ponoviti i u Tuzli. L. S. R.

Bandić: Radi na tekstovima pjesama

Zanosna Nikol Šercinger (Nicole Scherzinger), osim po pjevačkim uspjesima, poznata je i po tijelu na kojem bi joj mnoge žene pozavidjele. U kampanji za modni brend “London Fog” pozirala je obučena samo u kaput i ovoga puta još jednom istakla svoju figuru. Nikol je ove godine zamijenila prošlogodišnje zaštit-

ŠAH?ECAH FEH== I= K =FKJK
no lice, glumicu Kristinu Hendriks (Christina Hendricks). Angažiranjem zvijezde “Mad Mena” brend je prošle godine premašio sva očekivanja kada je riječ o zaradi. To im je cilj i ove godine, a popularnost Nikol, koju je stekla i u vremenu dok je bila sutkinja takmičenja “X Factor”, tome samo ide u korist.
Bijonse: Još se nije oglasila

Budući da je gledanost šoua “X Factor” u posljednje vrijeme opala, Sajmon Kauel (Simon Cowell) odlučio je da dovede neku prvoklasnu zvijezdu na mjesto sudije. Strani mediji prenose da je poziv za angažman u pjevačkom takmičenju dobila Bijonse Nouls (Beyonce Knowles), koja bi za pet sezona suđenja u tom šouu dobila nevjerovatnih 500 miliona dolara. Nakon odlaska Pole Abdul (Paula) i Nikol Šercinger (Nicole Scherzinger) iz šoua, mnogi gledaoci u Americi prestali su ga pratiti. Izvor blizak Kauelu otkrio je za medije da bi to mogla biti supruga Džej-Zija (Jay-Z). - Sajmonu je potrebna velika ženska zvijezda. Maraja

*EIA KI FL== @= IK@E K ’: .=?JHK’
Keri (Mariah Carey) bila bi dobra, ali ona trenutno nije toliko popularna. On želi Bijonse, jer bi na taj način sigurno oborio rekord gledanosti “Američkog idola”- izjavio je izvor. Menadžer Maraje Keri Rendi Džekson (Randy Jackson) ne isključuje mogućnost da se pjevačica pridruži ekipi emisije. - Sajmon je jedna od najpametnijih osoba koje poznajem. Siguran sam da ima pregršt dobrih ideja - rekao je on. Bijonse se za sada nije oglašavala po pitanju veoma velikodušne ponude, a pitanje je da li bi prihvatila tako zahtjevan posao s obzirom na to da je nedavno postala majka.

Nakon što je gledanost šoua opala

Enes Begović večeras će u Sloveniji održati prvi veliki nastup u nizu. Zajedno sa svojim bendom, održat će koncert u dvorani “Medvode”, koja se nalazi kod Ljubljane i prima više od 3.000 posjetilaca. - U Sloveniji je veliki broj ljubitelja mojih pjesama. Nakon “Medvoda”, planiramo raditijošnekoliko dvorana u ovoj zemlji, i to, najvjerovatnije, u martu i aprilu - kaže Begović, koji je sa menadžerom NediPatic: Zabavljala se sa Silom nepunu godinu 

= ’A@L@=’ E@A = =AHEčK JKHAK

Zauzeti Enes Begović

mom Srnjom počeo pripreme za koncert u tuzlanskom Mejdanu. Krajem februara putuje na mini turneju po Americi, gdje će održati četiri koncerta. - Radujem se ponovnom druženju sa Bosancima i Hercegovcima širom Sjedinjenih Američkih Država, ali zbog ranije ugovorenih nastupa u Švedskoj, bit ću samo deset dana - kaže Begović. D. Z.

Njemačka manekenka Tatjana Patic (Patitz), inače bivša djevojka Sila (Seal), otkrila je za magazin “In Touch” da se od pjevača razišla zbog njegove loše naravi. Ona je savjetovala Hajdi Klum (Heidi) da zaboravi na mogućnost pomirenja i da se što prije razdvoji od “bijesnog čovjeka”. Patic i Sil zabavljali su se nepunu godinu.

2=JE? 5E E= LA= šK =H=L

- On je sebična i nezrela osoba, koja ne može da kontrolira svoju eksplozivnu narav. Ima problema s izlivima bijesa - izjavila je Tatjana. Vijesti o potencijalnom razvodu Hajdi i Sila uzdrmale su svjetsku javnost, jer su njih dvoje važili za savršen par. Razlog za propast njihovog braka je, navodno, loš utjecaj koji Sil ima na djecu.

Begović: Večeras koncert u Sloveniji

54

Subota, 4. februar/velja~a 2012.

Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TRAVNIKU Broj: 51 0 Ip 014174 08 Ip Travnik, 19. 12. 2011. godine Op}inski sud u Travniku po sudiji Amiri [ero u izvr{nom predmetu tra`itelja izvr{enja INTESA SANPAOLO BANK BiH Sarajevo, Obala Kulina bana br. 9-A, zastupan po punomo}niku Sini{i Lu`aji}u, punomo} ovjerena kod notara Zdravke Bago, iz Sarajeva, pod brojem OPU 762/08 od 13. 10. 2008. godine, protiv izvr{enika: „JIM“ D.O.O. VITEZ, ul. \ure Pucara bb, koga zastupa Merdan Jadranka i Merdan Mahir, iz Viteza, ul. Stjepana Radi}a 45-A, radi naplate nov~anog duga u iznosu od 113.983,50 KM, sa sporednim potra`ivanjima, donio je dana 19. 12. 2011. godine, van ro~i{ta slijede}i

oglasi
od 12. 09. 2006. godine i saglasnosti date od strane HVB Central Profit banke d.d. Sarajevo od 02. 08. 2006. godine, radi obezbje|enja potra`ivanja tra`itelja izvr{enja prema izvr{eniku u iznosu od 120.000,00 KM, uve}ano za dogovorenu kamatu i ostale sporedne tro{kove. IV - Na prvom ro~i{tu za javno nadmetanje nekretnine iz ta~ke I ovog zaklju~ka ne mogu se prodati ispod polovine utvr|ene vrijednosti. Po~etne ponude za prvo ro~i{te na iznose manje od 1/2 utvr|ene vrijednosti ne}e biti razmatrane. V - Poreze i takse u vezi prodaje snosi kupac. VII - Na javnoj prodaji mogu u~estvovati sva pravna i fizi~ka lica, osim lica navedenih u ~lanu 88. Zakona o izvr{nom postupku, a du`na su prije ro~i{te za prodaju na ime osiguranja uplatiti iznos od jedne desetine odre|ene vrijednosti nepokretnosti, s tim {to osiguranje ne mo`e iznositi vi{e od 10.000,00 KM i prije po~etka ro~i{ta sudu predati uplatnicu iz koje je vidljivo da su osiguranje platile na depozitni ra~un Op}inskog suda Travnik, otvoren kod Unicredit Zagreba~ke banke, Filijala Travnik, ra~un broj: 3389002208351383. Od polaganja osiguranja oslobo|en je tra`itelj izvr{enja. VII - Kupac je du`an polo`iti cijenu u roku od 15 dana, od dana objavljivanja zaklju~ka o prodaji nekretnine najpovoljnijem ponu|a~u. Ako kupac u odre|enom roku ne polo`i prodajnu cijenu, sud }e zaklju~kom proglasiti prodaju tom ponu|a~u nevaljalom i novim zaklju~kom odrediti da je nepokretnost prodata drugom najpovoljnijem ponu|a~u koji treba da u roku koji odredi sud, a koji ne mo`e biti du`i od 30 dana, od dana prijema tog zaklju~ka deponuje prodajnu cijenu. Ukoliko i drugi ponu|a~ ne polo`i prodajnu cijenu u predvi|enom roku, sud }e ova pravila primijeniti i na tre}eg ponu|a~a. VIII - Ponu|a~ima ~ija ponuda nije prihva}ena, osim za tri najbolja ponu|a~a, osiguranje }e se vratiti odmah nakon zaklju~enja javne prodaje. IX - Ovaj zaklju~ak }e se objaviti na oglasnoj tabli suda. Stranke mogu o svom tro{ku objaviti ovaj zaklju~ak u sredstvima javnog informisanja, odnosno da o zaklju~ku obavijeste lica koja se bave prodajom nepokretnosti. Zaklju~ak }e se dostaviti strankama, na oglasnoj tabli suda, i nadle`nom organu Poreske uprave. Pravna pouka: Protiv ovog zaklju~ka nije dozvoljen pravni lijek (~lan 12. stav 6. Zakona o izvr{nom postupku) SUDIJA Amira [ero

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TUZLI Broj: 32 0 Mals 029067 08 Mals Tuzla, 06. 01. 2012. godine OP]INSKI SUD U TUZLI, stru~ni saradnik Alma U`i~anin, u pravnoj stvari tu`ioca D.D. BH TELECOM SARAJEVO, Direkcija Tuzla, Aleja Alije Izetbegovi}a br. 29, protiv tu`enog „PECIVA PROGRES“ D.O.O. Tuzla, Ul. Rade Pele{a broj 21., radi duga, vsp. 1.392,95 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06; u daljem tekstu: ZPP), budu}i da tu`eni nema sjedi{te na adresi posljednjeg poznatog sjedi{ta dru{tva, objavljuje sljede}i

OGLAS
Dana 19. 11. 2008. godine, tu`ilac je podnio tu`bu protiv tu`enog, radi naplate duga vsp. 1.392,95 KM. Tu`bom tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog na naknadu glavnog duga, zateznih kamata i tro{kova postupka. Obavje{tava se tu`eni da je, na osnovu ~lana 70. stav 1. ZPP-a du`an, najkasnije u roku od 30 dana, dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`ati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podosioca (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e istaknuti mogu}e prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Ukoliko tu`eni, kojem je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama Dnevni avaz i na oglasnoj tabli suda, te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Stru~ni saradnik Alma U`i~anin

ZAKLJU^AK
I - ODRE\UJE SE PRVO RO^I[TE za javnu prodaju nekretnina izvr{enika Merdan Mahira iz Viteza, ul. Stjepana Radi}a 45-A, sa dijelom 1/1, upisanih u 1. Zk. ul. br. 58. KO Vitez, na k~. br. 395/9/k.p. br. 1061/4/, ku}a, zgrada i dvori{te „Lug“ povr{ine 574 m2. Vrijednost naprijed navedenih nekretnina utvr|ena je u iznosu od 204.942,50 KM, a po zaklju~ku broj 51 0 Ip 014174 08 IP OD 23. 6. 2011. godine.

USMENIM JAVNIM NADMETANJEM, dana UTORAK 07. 02. 2012. godine, sa po~etkom u 10,00 sati

II - Ro~i{te za javnu prodaju }e se odr`ati u zgradi Op}inskog suda Travnik, ul. Vezirska br. 2 u kancelariji broj: 49 (potkrovlje suda). III - Na nekretninama izvr{enika iz ta~ke I ovog zaklju~ka uknji`eno je pravo zaloga - hipoteka drugog reda radi osiguranja nov~anog potra`ivanja u korist tra`itelja izvr{enja, a na osnovu rje{enja ovog suda broj 051 0-IPZ-06-000230

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD MOSTAR Broj: 58 0 Mals 030319 07 Mals Mostar, 17. 03. 2008. godine Op}inski sud u Mostaru, po sudiji Bajri Avdi}u u pravnoj stvari tu`itelja J.P . „Elektroprivreda HZ HB, D.D. Mostar protiv tu`enog, „Tisak Globus“, vlasnik @eljko Peri} iz Mostara - Kralja Tomislava 3, radi isplate, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH, objavljuje sljede}i

OGLAS
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 043879 12 P 2 Sarajevo, 09. 01. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Vu~ijak Sanja, postupaju}i u pravnoj stvari tu`itelja KATANA BEGAN i KATANA AJI[A oboje iz Sarajeva, oboje zastupani po advokatu Esadu Hrva~i}u iz Sarajeva, protiv tu`enih DODIK MATIJA, ^OSI] RU@A, BO[NJAK VLADO, ILI] ANA, BO[NJAK SLAVICA, BO[NJAK MARA, DODIK MARA, JOZI] FINKA, DODIK STOJAN, DODIK SRETO, DODIK ANTO, DODIK AN\A, [KRBA KATA, DUSPARA JELKA, DODIK FINKA, DODIK ANA, DODIK NIKOLA, DODIK JOZO, BO[NJAK ANA, [TRK KATARINA, JURAKI] ANKICA, GRUBI[I] ZORAN, TUKA VINKA, TUKA JAKA i DODIK LUCA, zastupanih po Radivojevi} Rasimu, advokatu iz Sarajeva po Rje{enju Slu`be socijalne za{tite op}ine Ilid`a broj 35/V-13-550-805/08 od 12. 06. 2008. godine, te tu`enih ILI] DRAGICA, ul. Ragiba D`inde 156, Sarajevo, ILI] DARKO, ul. Ragiba D`inde 152, Sarajevo, ILI] @ELJKO, ul. D`emala Bijedi}a broj 94, Sarajevo, LEBO MLADENKA, ul. Rastova~ka bb, Posu{je, JOSIPOVI] MIRJANA, ul. Malinova broj 4, Petrinje, R Hrvatska, ILI] IVAN, ul. Ragiba D`inde 156, Sarajevo, DODIK ZORAN, ul. Adema Bu~e 461, Sarajevo i DODIK MLADEN, ul. Adema Bu~e broj 461, Sarajevo, radi utvr|enja prava vlasni{tva na nekretninama VSP - 1.000,00 KM, nakon ro~i{ta za glavnu raspravu odr`anog dana 27. 12. 2011. godine, a koje je provedeno u prisutnosti punomo}nika tu`itelja, te posebnog staratelja tu`enih advokata Radovovi} Rasima, a u odsutnosti uredno obavije{tenih tu`enih Ili} Dragice, Ili} Darka, Ili} @eljka, Lebo Mladenke, Josipovi} Mirjane, Ili} Ivana, Dodik Zorana i Dodik Mladena, donio je dana 09. 01. 2012. godine slijede}u Dana 5. 4. 2007. godine tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enog „Tisak Globus“, vlasnik @eljko Peri} iz Mostara, radi isplate, v.sp. 2.811,42 KM. Tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da plati tu`itelju za potro{enu elektri~nu energiju za vrijeme od 1. 3. 1999. godine do 31. 1. 2007. godine, iznos od 2.811,42 KM, sa zateznim kamatama po stopi iz ~lanka 277. ZOO i to od dana podno{enja ove tu`be, pa do dana kona~ne isplate, kao i da tu`itelju nadoknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom ovrhe. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH, i na

oglasnoj tabli suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Obavje{tava se tu`eni da na osnovu ~l. 70. stav 1. ZPP-a FBiH tu`eni je du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334. ZPP-a FBiH). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. (~l. 71. stav 1. ZPP-a FBiH). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog. (~l. 71. stav 2. ZPP-a FBiH). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a FBiH). Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan. (~l. 182. stav 1. ZPP-a FBiH). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Sudija Bajro Avdi}

OGLAS
OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 Ps 037613 08 Ps OP]INSKI SUD U MOSTARU i to sudija Divna Bo{njak, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja „RTA-ROBNO Transportna Agencija“ D.O.O. Sarajevo, Halilovi}i bb, zastupan po zak. zast. protiv tu`enog „BAROS“ D.O.O. Mostar, ul. Bra}e Feji}a bb, zastupan po zak. zast. radi: Isplata potra`ivanja v.s.p. 4.515,96 KM, vanraspravno, dana 27. 3. 2009. godine, donio je slijede}u:

Obavezuje se tu`eni da na ime obavljenih {pediterskih usluga i za tu`enog upla}enih carinskih pristojbi vozarine, isplati tu`itelju iznos od 4.515,96 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 3. 1. 2008. godine kao dana podno{enja tu`be do isplate, te mu naknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 282,50 KM, sve to u roku od 30 dana i pod prijetnjom ovrhe. SUDAC Divna Bo{njak UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje ovom sudu u skladu sa odredbama ZPP-a. Napomena: Dostava presude zbog propu{tanja se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u Dnevnom listu (~l. 348. st. 4 ZPP-a).

PRESUDU
zbog propu{tanja

PRESUDU
UTVR\UJE SE da su tu`itelji Katana Began sin Deriv{a iz Sarajeva JMBG 0607932172196 i Katana Aji{a iz Sarajeva JMBG 0502935177184 po osnovu dosjelosti stekli pravo suvlasni{tva sa dijelovima od 1/2 na nekretninama koje se nalaze u naselju Boljakov Potok u Sarajevu, ozna~enim kao k.~. broj 1301/1 u naravi ku}a, ku}i{te i livada ukupne povr{ine 722 m2 k.o. Dolac po starom premjeru, {to po novom odgovara k.~. broj 443/1 i k.~. broj 445/1 k.o. Novo Sarajevo IV, {to su tu`eni du`ni priznati i trpiti da se tu`itelj na osnovu ove presude uknji`i u zemlji{ne knjige Op}inskog suda u Sarajevu. SUDIJA Vu~ijak Sanja POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude dozvoljena je `alba Kantonalnom sudu u Sarajevu u roku od 30 dana od dana prijema pismenog otpravka iste. @alba se podnosi putem ovog Suda u dovoljnom broju primjeraka za Sud i za stranke.

Op}inski sud Mostar 07 58 Ps 020935 06 Ps

OGLAS

OP]INSKI SUD U MOSTARU i to sudija Divna Bo{njak, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja „INTERAGENT“ D.O.O. Mostar, ul. Kralja Zvonimira 13, zastupan po zak. zast. protiv tu`enog „COLDING 2000“ D.O.O. Mostar, ul. Franje Mili~evi}a 23, zastupan po zak. zast. radi: isplata potra`ivanja v.s.p. 19.654,09 KM, vanraspravno, dana 10. 02. 2009. godine, donio je slijede}u:

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 106621 09 I Sarajevo, 16. 04. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Mehudin Durakovi} u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja Intesa Sanpaolo banka dd BiH Sarajevo ul. Obala Kulina bana 9-a, protiv izvr{enika 1. Edhem Hasanovi} iz Vogo{}e ul. Krivoglavci I br. 19, 3. Senahid Mehmedovi} iz Vogo{}e ul. Blagovac I br. 30, 4. Rifet Malagi} iz Vogo{}e ul. Jo{ani~ka br. 19, radi izvr{enja, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku, a na prijedlog tra`ioca izvr{enja od 22. 01. 2010.godine

Dozvoljeno dana 31. 08. 2009. godne na osnovu vjerodostojne isprave - mjenice izdata u Vogo{}i dana 05. 01. 2000. godine, radi naplate nov~anog potra`ivanja u ukupnom iznosu od 8.849,60 KM sa zakonskom zateznom kamatom od 28. 05 .2009. godine pa do isplate. Tro{kovi izvr{nog postupka odre|eni su u iznosu od 200,00 KM. Izvr{enje }e se provesti na pokretnim stvarima izvr{enika. Sudija Mehudin Durakovi} POUKA: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema, u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Objavljivanjem rje{enja o izvr{enju u dnevnim novinama, smatra se da je dostavljeno izvr{eniku Seadu Kari}u protekom roka od 15 dana.

PRESUDU
zbog propu{tanja

Obavezuje se tu`eni da na ime duga pru`enih {pediterskih usluga isplati tu`itelju iznos od 19.645,09 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 29. 12. 2006. godine kao dana podno{enja tu`be pa do isplate, te mu naknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 959,00 KM, sve to u toku od 30 dana i pod prijetnjom ovrhe. SUDAC Divna Bo{njak UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje ovom sudu u skladu sa odredbama ZPP-a. Napomena: Dostava presude zbog propu{tanja se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u Dnevnom listu (~l. 348. st. 4 ZPP-a).

OBJAVLJUJE
RJE[ENJE O IZVR[ENJU

ILA=@=H

Dnevni avaz, subota, 4. februar/velja~a 2012.

##
w

Tačno Netačno
Geografija je nauka o Zemlji i njenim obilježjima, stanovnicima i 1 pojavama? Jedan od povoda Američkog građanskog rata bilo je i ukidanje 2 ropstva? Među sisarima najbolji skakač je 3konj? 1. TAČNO

Iako malo šećera nije problem, svakodnevne veće količine tog slatkog “otrova” ubijaju, a zbog njega godišnje umre 35 miliona ljudi širom svijeta, izjavili su naučnici s Univerziteta u Kaliforniji. Tvrdeda suzašećereni sokoviislatka hranaodgovorni zabolesti poput pretilosti, karcinoma, problema s jetrom i srčanih bolesti. Šećer ne samo da čini ljude debelima nego u potpunosti remeti metabolizam, “izbacuje” hormone iz ravnoteže, povisuje krvni tlak i oštećuje jetru. Isti takav učinak na tijelo ima i alkohol.

w

ŠAćAH A@= JHL= = E =D

*H= @IE @H=LA =A@EčE žELJ IHAćK

Parovi koji žive zajedno, sretniji su od onih u braku, otkriva američka studija provedena na 2.737 ljudi. Kratko nakon vjenčanja ili početka zajedničkog života, parovi su bili izuzetno sretni i nisu bili toliko depresivni kao samci, ali je njihovo dobro raspoloženje brzo nestalo. Samci su održavali jače veze i sa prijateljima i sa porodicom, što smanjuje stres, ali i rizik od mentalnih bolesti. Zdravlje bračnih parova se poboljšalo, dok su se parovi koji su živjeli zajedno, osjećali sretnije i samopouzdanije, potvrđuje istraživanje. Bračni parovi imaju djecu prije nego parovi koji žive zajedno i to im privremeno smanjuje nivo sreće zbog neprestanog dizanja i neispavanosti.

Geografija - opisivanje ili pisanje o Zemlji
Geografija je nauka o Zemlji i njenim obilježjima, stanovnicima i pojavama. Doslovni prijevod znači “opisivanje ili pisanje o Zemlji” pa je, prema tome, nastala i prevedenica zemljopis. Prva osoba koja je koristila riječ “geografija”, bio je Eratosten (276. - 194. prije nove ere). Četiri historijske tradicije u geografskom istraživanju su prostorna analiza prirodnih i ljudskih pojava (geografija kao nauka distribucije), nauka o područjima (mjesta i regije), nauka o odnosima čovjek - Zemlja te istraživanje u nauci o Zemlji. Moderna geografija je sveobuhvatna disciplina koja, prije svega, pokušava razumjeti svijet i sve ljudske i prirodne kompleksnosti - ne samo gdje se objekti nalaze nego i kako se mijenjaju i nastaju. Kao “most između društvenih i prirodnih nauka”, geografija se dijeli na dvije glavne grane - humanističku ili antropogeografiju i fizičku geografiju.

ISTRAŽIVANJE Harvardska škola javnog zdravlja
Riba bi trebala biti na jelovniku barem dva puta sedmično

Ranija istraživanja sugerirala su da osobe koje jedu dosta ribe, koja je najčešći izvor omega-3 kiselina, imaju niži rizik od razvoja atrijske fibrilacije
Odrasle osobe kod kojih su zabilježene najviše vrijednosti omega-3 masnih kiselina u krvi, imale su za 30 posto manje izglede za razvijanje poremećaja srčanog ritma od vršnjaka koji su imali najniže vrijednosti, pokazalo je američko istraživanje. - Rizik koji je za 30 posto niži za najčešći oblik aritmije u Sjedinjenim Američkim Državama, prilično je velika stvar - naglasili su autori istraživanja s Harvardske škole javnog zdravlja. Neka ranija istraživanja sugerirala su da osobe koje jedu dosta ribe, koja je najčešći izvor omega-3 masnih kiselina, imaju niži rizik da razviju atrijsku fibrilaciju, ali druga nisu pronašla istu vezu. Dok su se ranija istraživanja temeljila na odgovorima ispitanika o tome koliko jedu ribe, u ovome su mjerene vrijednosti omega-3 masnih kiselina u krvi kod više od 3.300 osoba starijih od 65 godina. Tokom sljedećih 14 godina naučnici su pratili njihovo zdravlje i kod 789 otkrili atrijsku fibrilaciju. Analizom podataka utvrđeno je da je grupa s najvišim koncentracijama omega-3 kiselina u krvi na početku istraživanja imala 30 posto manje izglede da im se pojavi aritmija u odnosu na one s najnižim vrijednostima. 

AC=! =IA EIAEA IEž=L=K HEE @ =HEJEA

w

Potrebno je: 1 glavica luka, 3 mrkve, 5-6 krompira, 3 kašike brašna, 2 kašičice slatke crvene paprike, 1 paprika (žuta), kocka za supu (mesna ili povrtna), vegeta, so, biber. Za noklice: 2 jaja, brašna po potrebi. Način pripreme: 1. Na ulju kratko pržiti luk, dodati crvenu papriku i brašno, promiješati i zaliti vodom uz miješanje do vrha. Pustiti da prokuha, otopiti kocku za supu, začiniti dalje po ukusu. 2. Dodati krompir narezan na kockice i očišćenu papriku narezanu na komade. Kuhati dok povrće ne omekša. 3. U međuvremenu za noklice razmutiti viljuškom jaje, dodati brašno uz miješanje dok ne bude dovoljno čvrsto da se masa može vaditi kašikom. Ne možete pogriješiti: Ako tijesto bude mekše, noklice će se više napuhati i brže skuhati, a ako bude gušće, noklice će biti tvrđe i morat ćete ih kuhati malo duže. 4. Pred kraj ukuhati kašikom noklice, pustiti ih da isplivaju na površinu pa kuhati još desetak minuta.

2=FHE=š

Predlažemo

2. TAČNO

Počinje Američki građanski rat
Jedan od povoda Američkog građanskog rata bilo je i ukidanje ropstva. Nakon što je na predsjedničkim izborima pobjedu odnio republikanski kandidat Abraham Linkoln (Lincoln), u Montgomeriju (Alabama) na današnji dan, 4. februara 1861. godine počela je skupština o odvajanju šest država Juga, koje su bile protiv tog izbora, u Konfederaciju američkih država. Na istoj konferenciji pet dana kasnije delegati Južne Karoline, Alabame, Floride, Džordžije, Luizijane i Misisipija izabrali su Dejvisa Džefersona (Davis Jeferson) za prvog federacijskog predsjednika. Ubrzo je i Teksas pristupio Konfederaciji da bi dva mjeseca kasnije počeo Američki građanski rat.

PREKID, PRELOM (tur.) PTICA GRABLJIVICA

VJERNI

GLAVNI GRAD VENECUELE

OBIM

”ORGANIZ. PISAR, OF AMERIC. BILJE@NIK STATES” ONOG ^ASA LU@NA SO

O.^.

NAJTE@A ATLETSKA DISCIPLINA

PRO@DRLJIVOST

NEODGOJENO DIJETE

3. NETAČNO

Kengur najbolji skakač među sisarima
”ROYAL ARMY RESERVE” BUDISTI^. SVE]ENICI PRO@DRLJIVI TE[KI ^EKI]

RIJE^NI OTOK

OPTI^KO POMAGALO RU^ICA, DR@AK

^LAN GARDE

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA MALA FLORAMI, ENAK, ADEN, Z, DENIS, ANTAL, MARK ENTONI, VIC, ALDANOV, IJ, PUME, ODA, RAKETA, SVAK 2785

PRIPADNIK NARODA U DACIJI

MUZI^AR NA SLICI GLAVNI GRAD GANE AUSTRIJA BLAGAJNA HOLANDSKI FUDBALSKI KLUB OBJEKAT ZA PRELAZ PREKO RIJEKE VOLUMEN

ALT

Konj nije najbolji skakač među životinjama. To mjesto pripada kenguru, koji živi u Australiji i Novoj Gvineji. Najviši među njima je tzv. crveni kengur. Visok je do dva metra i težak do 80 kilogtama. Svaki kengurov skok pri brzom trčanju dugačak je oko šest metara. U januara 1951. godine zbilježen je rekordan skok jednog crvenog kengura, koji je tada skočio nevjerovatnih 13 metara. Kenguri isto tako dobro skaču i uvis. Kada odrastu, kenguri mužjaci s lakoćom preskaču ogradu visoku tri metra. U životinjskom svijetu najbolji skakači su buhe, koje mogu skočiti i 200 puta više u odnosu na dužinu tijela, ali ovdje nije riječ o tome.

061 775 331 Bora 1. trosoban 74 m2/XIV plus dva balkona. ul.250 KM. god. 600 KM. reg. 2009. Tel. Mojmilo.. zatvorena lođa. god. ABS. A faza. 062 315 978 Citroen GS 1. 39. Grbavička.. 061 278 188 Caddy VW 2002. al. 2001. spr. Tel. god. korsa. 061 842 201 Ford putnički karavan. 2. 066 003 937 Namještenu garsonjeru na Dobrinji isključivo zaposlenim ženskim osobama. Tel. 1. 061 566 500 Prodajem kamion kiper Man 26-332 registrovan do polovine novembra.000 KM. 061 812 485 Dobrinja I. Parking za stanare ispred zgrade. u voznom stanju. 106 m2.205. 063 566 508 Prodajem . ul. 061 505 578 Prodajem dijelove za Opel calibru. 54m2. 062 158 101 Namješten sprat u kući . Tel. metalik. 063 875 057 Golf II dizel. 065 819 136 Prodajem stan u Bihaću 33 m2 u centru. Bihać. sprat.400 KM/m2. 061 249 467 Mercedes 123 dizel. stan prodajem 42 m2. Čobanija. 061 540 015 Prodajem stanove ul. 062 383 064 Prodajem trosoban stan 78 m2. 3 sp. prešla 109. 061 338 893 Pežo 206 HDI 1. benzin. Tel.000. etažno grijanje. Tel. prešla 33. 2012.. 061 548 023 Novogradnja Grbavica 54 m2 1.900 KM. namješten. 063 484 943. Tel. 2004.000 KM. 218. 062 341 913 Pežo 205. Alipašino polje. 062 279 428 Stan 55 m2 namješten. veliki balkon. Tel. spr 83 m2. Cijena 2. 062 270 696 Prodajem vulkanizerske mašine: dvije balansirke. namješten stan na duži period. Polje .111. ful oprema. dalj. 033 768 016 Dijelovi i oprema Auto dijelovi za Opela astra. odlično stanje. 061 917 093 Kadet 1. Tel. novo etažno plinsko grijanje. metalik sivi. bez udesa.. Tel. 2007. 210. pogodan i za poslovni prostor (notarske urede. Tel. dvosoban stan 300 KM. klima. 4 x el. tablama. Trg nezavisnosti 72 m2. 19. sunčan. 061 145 829 Zasebnu. Tel. opreme. etažno. garaža u zgradi. cijena 200 KM. 061 200 203 Audi 80. Tel. trosoban potpuno namješten stan u zgradi. 43. Tel.0 TDi. 5. Tel. povoljno. Miloša Obilića 100m2 od 300 KM do 1. u voznom stanju. Tel. tek uvezen. kompletno gleda na Ferhadiju. servo. 330. Dnevni avaz ni Najve}i dnev oglasnik u Bosni i Hercegovini Pasat 1. renoviran. vektra. 1. tek registrovan. Otoka kod Merkura. spr adaptiran 78 m2 + 2 balkona . Tel. met siva.1. 061 397 187 Hyundai elantra 2001. Branilaca sipa.kod Kluba Slovenaca 86 m2/ vis. Tel. g.000 KM.. servisna knjiga. garažiran. očuvan. urađen veliki servis na 80. lift. servo.000. dobro stanje.000 KM fiksna. 260. bijeli. Tel. blind vrata. servo. full oprema.. pro.. cijena po viđenju. alu felge.. lijepo namješten. 101. nereg.. Tel. 68m2. Prodajem dvoetažni stan. god. 56 m2 + balkon + parking . alarm.zima 165-70-14. 062 888 246 Automobili Prodaja Alfa romeo 145 dizel 19. šiber. benzin. 061 142 704 Dvosoban namješten stan na Alipašinom polju u B fazi. god..000 km. 061 288 939 Novogradnja Stup “Tibra 2” stanovi sa klimom koji su u ponudi samo kod nas. crna. 446 324 km.850 KM. el. kao nov.800 KM/m2. prvi vl.. bord kompjuter. ul. registrovan. 062 383 064 Prodajem stan u Sarajevu. komande na volanu. balkon. Tel. Radnička. Tel. Tel. 2 x airbag..1.. klima. Tel.000 KM. Č. ABS. sprat. 061 171 871 Prodajem polovne dijelove za sve vrste auta. M. Cijena po dog ako se uzima više komada. 8/2012. cijena 7. full oprema. airbazi. god. 061 204 988 Audi 100 CS ili mijenjam za manji auto. Tel. Tel. moderna kuhinja. 061 242 008 Prodajem aluminijske felge BBS 14-ke. 063 340 989 Prodajem četverosoban stan od 78 m2. 7. Kuhinja.560 KM/m2. cijena povoljna.100 KM.1.6. Tel.500 KM. 2. Tel. 80 m2.. godište. kompresor i veliku dizalicu. 1. 062 383 064 Prodajem stan u centru Trnova površine 49 m2. servisna knjižica. Tel. Lužani. 061 269 835 Hrasnica. Olimpijska.3 u ekstra stanju. Tel. frontera. plin. Braće Begić. Tel. sprat. 033 441 687 Trosoban. trend line oprema. 033 768 016 Aerodromsko naselje. lift. 16 cola. centralno zak. Tel. 85 m2.550 KM/m2. Al. Trg međunarodnog prijateljstva.2 benzin. Tel. na stranim tablama i sl. god. Tel.1.000 KM. cijena 2. 061 812 411 Toyota corolla 2006. 1. kupatilo sa pripadajućom opremom. extra siva perla. do 6. sp. 113. 061 361 205 Reno laguna 1. A faza. 600 KM. omega. Tel.000 KM. Tel. Fojnička III sprat.. g. 061 548 023 Renoviran stan 78 m2. 2012. Tel. 56 m2. 2. felge. putnicki 2500cm motor. p.9 tdi. limuzina. 4-soban. mlađa godišta. 105. Tel. može sa oštećenom farbom. 1. Tel. 1. 100m2. 062 345 262 VW T4. 2. 062 943 826 Dvosoban stan. ul. mj. 061 507 960 Prodajemstan54 m2+8m2balkon i hodnik.. abs.88 m2. 061 204 169 Ford fokus karavan 2003.500 KM. 2012. prešao 53. Meck lock. 061 812 029 Golf II benzin 1. godina. Tel. centar Zenice. esp. naselje 1 sp. Frašte. 85. 16. adaptiran poslije rata. 110. 12.4 Mpi. 061 925 312 Golf 2. 062 333 529 Alipašino. 2006. tuš kabina. ptt Hyundai H1 2. trpez. Logavina. 062 974 417 Kamioni Kombi furgon Mercedes benz 1991. 1986.. 061 521 395 Prodajem komplet mjenjač za kombi T2 sa alnaserom.200 KM.550 KM/m2. Panasonic. sprat VI. dobar raspored. klima. Tel. Tel. 061 510 964 Mojmilo . el. Tel. Tel. 10 sp.350 KM. spr. 033 768 016 Centar. Stup 54 m2 . Tel. Tel. bojametalik srebro. 061 103 284 Pežo 307 SW. 061 345 448 Logavina 71m2. Tel. 52 m2. nova gradnja sa fasadnom ciglom. 52. crna boja. 66 kw. Tel. 061 274 441 Kupujem ispravna i manje havarisana vozila mlađa godišta. 062 677 488 Centar. 061 203 376 Lijepo namješten 2. Tel. Tel. 061 510 964 Hrasno. povoljno. avgust 2002. Boljakov potok.9 dci. 1993. dva balkona i dunum građevinskog zemljišta. alminijska stolarija. Tel.000KM. nije zadnji sprat. Tel.6. Tel. tasovac. Tel. elegans.500 KM.5kw. 061 504 425 Povoljno novogradnja Stup Tibra 2 stanovi od 28 do 90 m2. 063 894 278 Prodajem . 061 701 044 Dvosoban stan. centralno grijanje. itd. Tel. Tel. 061 031 330 Č. Tel. prozori. centralno. uredni papiri. Vila. reg do 9. 061 187 139 Prodajem kombi trafik god. 1. air bag. centar Vogošće. 35 m2+garaža 12 m2. 123m2. 033 481 399 Ilidža 45 m2. cijena povoljna. 450 KM/m2. dobro stanje. klima.000 km. Tel. Tel. xenon. putnički 8+1. Ekstra povoljna cijena. Metalik siva boja. 2. tigra. 4 vrata. 061 200 203 Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta 5 KM. Smailagića 10 sp.000 KM.preko puta hotela Zagreb. 061 897 947 Prodajem dvosoban stan veličine 57 m2. Galija. 93.000 KM. god. bega Fadilpašića 81m2. 061 510 964 M. Grbavica. privatna kuća.000 KM..mijenjam nov neuseljen jednosoban stan u Ist. ispravan. Tel. 2012. spr adaptiran dvoetažni 67 m2 . N. centralno zaklj. cijena 45. ful oprema.8 benz. daljinsko zaključavanje. Tel. sp 108. plinsko grijanje.000 KM. Polje.000. dizel. 1. 60 m2..mijenjam dvoiposoban stan u Odžaku sa cent. odl. kod pozorišta. 1. ful oprema. ulica Azize Šaćirbegović. registrovan i kasko osiguran. 061 204 169 Škoda favorit. A. Navig. 27 m2.000 KM. 2.200 KM. Tel. Registrovan cijelu godinu.230. Tel. prešao 90. Cijena 900 KM. neispravna. god. p.0 td. ful oprema. Tel. 121 m2/I sp. 1986.prešao 160. 1988. karavan.000 KM. za stan u Sarajevu. god. trosoban stan 72 m2. spr. 061 217 897 Namješten jednosoban stan studenticama. 1985. Tel. tempomat. lift. 1. 061 979 106 Prodajem stan u Ilijašu 27 kvadrata. Tel. 062 963 333 Prodajem četiri zimske gume Sava 185/65/15. sve 1/1.garaža 20m2. Cijena 6. Esp. 48 m2. 061 356 535 Dvosoban stan. Tel. paket d. 062 072 825 Ferhadija . 033 768 016 Alipašino . Vranica neboder.. 2001. 1.800 KM i Vojničko Polje ul Hasana Sučeske 6. 05.9 dci.550 KM/m2. dvosoban adaptiran 46m2 + parking mjesto . 2003. abs. jednoipos. super stanje. nov vanjski prozor. 065 819 136 Prodajem stan u Hrasnom 38 kvadrata plus balkon. 066 722 932 Golf 2. Tel. Tel. do 13.. Tel. 061 690 848 Prodajem dvosoban stan prvi sprat 60 m2 do Merkatora Dobrinja c5. 061 256 538 Passat 2006. 5. 10/2003... servo. Tel. Tel. zaključavanje. iznad Papagajke Stari Grad. I kat. namješten. god. korištene jednu sezonu. 061 360 084 Skenderija. 061 349 257 Fiat seicento 2002. god. 700 KM. potpuno renoviran. putnički kombi 8+1. Bez posrednika. Polje B faza. 16. Tel. Ozme. 062 713 256 Potražnja Kupujem golf dizel. dvosoban. 062 993 253 Prodajem trosoban stan u novogradnji na Stupu ugrunčen cijena 1 m2 . Super stanje.momcima. 062 226 984 Fiat seicento dijelovi. Pofalići. Cijena 5..300 KM. 061 614 887 Stanovi Izdavanje Aerodromsko naselje. Zahida Panjete. 75 m2.700 KM. 03.500 KM. Tel. spr 59m2. centralno i podno grijanje. 062 280 679 Jednosoban. 2002. adap. adaptiran. Tel. prodaje se stan novogradnja 43 m2 kod Robota. 062 600 111 VW touareg 2005. Tel. Hotonj . Tel. 2012. Tel. 061 206 985 Prodajem stan na Grbavici kod šopinga 54m. prešao 65. 2. el. 062 713 256 Garsonjeru izdajem namještenu. u odličnom stanju. 60m2. god. 061 538 128 Dobrinja V. Centar grada. 061 359 728 Ciglane donje prodajem stan 43 m2 + balkon 6 m2. Tel. god.. montirku. pogled na tri strane. 600 KM. Tel.100 KM/m2. Trg solidarnosti. reg. prešao 175. ocarinjena. grijanje u sicevima. Hitno. Tel. 4. Tel. Vila. 16. Tel.080 KM/ m2. Koševsko Brdo. 061 480 445 Centar. 1. sunčan. 061 223 084 Renault 97. Tel. isplata odmah. sprat.stan u srcu Starog grada 155 m2/I sprat. 1. Stanje uredno. grijanje. Tel. 1. 061 537 588 Jednosoban stan u zgradi. 061 700 612 Dolac Malta. Tel. servo. Tel. Tel. 4-soban. sp cijena 2. garsonjera.000 km. Tel.. godina. podizači. kompletno i kvalitetno adaotiran. Cijena 7. 033 213 508. v. Tel. alu felge. do Merkatora na Dobrinji c5. 061 204 169 Ford mondeo 2. nove gume. Tel. IV sprat. namješten. ekstra motor i limarija. 000 km. 061 572 069 Prodajem dvosoban stan 65 m2 na drugom spratu. 59m2. god. sprat. jednosoban namješten stan. sp. Alipašina. 2003. 2.600 KM sa PDV. 59. 062 506 775 Kupujem sve vrste vozila: strane table. ESP. 2003. klima. Tel. podrum. Mašine uvezene iz Belgije. Dolazim na adresu.70 m2 ugrunčeni. 3 mokra čvora. prodajem stan. 033 768 016 Aerodrom. studentu. tek registrovan.4. 061 494 120 Lijepo namješten dvosoban stan u centru.600 KM.4 B. 066 801 737 Prodajem stanove: Baščaršija. registrovan do 9/2012. spr 72 m2 130.3. 1.C faza 40 m2 + balkon/X. lux. Tel. Ekstra stanje. dvoja vrata. Tel. Aleja lipa 46m2 i 52m2 + balkon 2. kod BBI centra 500 Eura. registrovan do 25. nove zimske gume. 061 145 853 Ilidža novogradnja u Pejtonu. austrougraska gradnja. Tel. 062 053 012 Ford eskort 16D CL u dobrom stanju.). prodajem stan u potkrovlju 74 m. Tel.. Tel. god. blindo vrata. klima. kvadrant. benzin. Alipašino. Tel. plaćeno sve do reg. Tel. 063 952 207 Stan opremljen studenticama.500 km. Tel. ul.. 2001. 1991.000 Eura. 9. ABS. Tel. Odjavljen. 061 701 363 Škoda octavia tour 1. povoljno. benzin 1. Tel.000 KM/m2. prazan stan. sp. retr. u odličnom stanju. kod “Binga”. sa gumama 220 KM. ul. 061 269 835 Sobu studentici kod Holiday Inna. 12. 061 435 734 Mercedes ML 350. podizači. centralno grijanje.Vogošća. 84.1 benzin 98. 8. 2003. Tel. dizel.5 soban sunčan stan u Titovoj. Cijena 52.500 po m2. 061 242 261 Baščaršija dvosoban extra namješten 1. Tel. Tel. Tel. Otoka preko puta Merkura. 1. 063 459 893 Kupujem rabljena i havarisana vozila svih vrsta. plaćeni carina i PDV. alu prozori. Tel. 062 536 237 Jednosoban namješten stan na Koševskom Brdu. Olimpijsko.000 KM. Tel. crna met. N. 86.550 KM/m2. 2. novija gradnja.000 KM. balkon. Petrakijina 115m2. dizel automatik tiptronik. 061 462 317 Skenderija. 1996. ul. Akifa Šeremeta. 1. Tel. ekstra stanje i pogled. 1. prizemlju u odličnom stanju. kod pic. god. Tel. 62. reg. Tel. 062 341 913 Prodajem dijelove za Audi 80 cc. Medium. renovirana. Tel. centralno grijanje. 54 m2. 061 142 704 Apartman 50 m2 u blizini novog “Avaza”.000 KM. 061 244 181 Polo 1. Polje. dvosoban stan (55 m2) na vis. Tel. 5 vrata. 065 880 310 Audi 3. 033 768 016 Lužani 1. povoljno. prvi sprat. 1989. dvoiposoban renoviran stan 66 m2. 91. 061 149 190 Fiat punto dijelovi 1. spr 61 m2 ... Cijena 500 KM. cen. Tel. cijena 15. D. 061 146 916 Prodajem osam čeličnih felgi. alarm Cobra. Vraca 2.. 1. 061 702 881 Dobrinja 2. dizel. ul. cijena 8. m. Dvor. 061 080 330 VW Jetta VR6. grijanje.000 km. do 06/2012. ul. ordinacije.000 KM. Becker. 3. Tel. Tel. Tel. 061 507 984 Kupujem japanska i ostala vozila niže vrijednosti. sunča. Tel.9 TDI. registrovana. Tel.950 KM/m2. Tel. u izuzetnom stanju. sp. elektro paket. trosoban stan (81 m2) + 2 balkona.000 KM. Tel. 066 995 944 M. ul Trg solidarnosti 1. god. stranac. Tel.000 km. 2. Tel. Useljenje u martu.000 KM. 2008. Olimpijska.000 KM. grijanje. vrata. 1. 061 249 467 Kupujem havarisana i ostala vozila. reg do 07. klima. Tel.000 KM. Veoma povoljno. reg do 4. iznajmljujem. grijanjem i garažom. 1997. ugrađen alarm i kandža. Tel. god. automatik. jednokr. Tešanjska. rijetkost. 58.. 061 510 964 Grbavica. sprat. Tel. 062 139 085 Dvosoban stan 58 mk. 062 520 823 Prodajem 3 gume ljeto .000 KM. 061 130 649 Fiat punto 1. Tel. 2001.700 KM. retrovizori.4 benzin. 061 157 571 Namješten jednosoban stan. Tel. 061 758 217 Otkupljujem ispravna vozila na bh. modifikovani model. odlično stanje.000 KM. asr.3 iz 1980. 061 806 407 Prodajem stan u centru grada od 98 m2 u ulici Aleksa Šantić. Tel. 062 146 935 Dvosoban stan 60 m2. Može zamjena. 2004. 65. 061 347 861 Al. Otoka 100 hiljada 65 m2. god. odlično stanje. lift. 061 142 418 Fiat doblo cargo furgon.000 KM. 1. ul. cijena 2.. cijena 6. duž čitavog stana. 061 320 439 Prodajem stanove u novogradnji Stup Tibra: dvosoban 44 m2 i 57 m2 trosoban stan (useljenje mart 2012. 061 510 964 Al. 4 vrata. urađen vel servis.000 KM. klima. Tel. 2003.000 KM i stan na Grbavici ul Grbavička 14. Tel. 1. povoljno 1. Dobrinja 100 hiljada.350 KM. Tel. 57 m2. met. 033 455 086. 061 820 000 Kupujem vozila niže vrijednosti. nenamješten sa garažom. 13. Tel. zeleni metalik.ul.). ulica Kranjčevića 9/I. TDI. ful oprema. havarisana. Tel. Podhrastovi. kasko. el. prvi sprat. Tel.000 KM. 063 345 268 Audi A3 2004.5 tdi. god 2004. Tel. registrovan i u dobrom stanju. 77 kW. cen. 061 509 705 Prodajem stan na Malti ul Alojza Benca vis priz 54 m2.700 KM. Trg Zlatnih ljiljana dvosoban stan 55 m2. ima servisnu knjigu. kvadrat 1.. 061 188 998 Opel zafira 2. Tel. Tel. 061 363 511 Prodajem stan Alipašino Polje.9 tdi. Tel.000 KM. polunamješten. Tel.Centar. peti spr. novi passat. 065 819 136 Prodajem stan na Grbavici kod ambulante 57. 033 442 998. 2.. Tel. papiri uredni. 66 kW. 500 KM. 120. 062 534 343 Motor sa reduktor 380/220 za izđubravanje farma 1. kupljen i servisiran u Asi. c. 062 762 572 Centar . benzin.5 CRDI. 15. Pofalići na brdu iznad mljekare.200 KM. 061 269 835 Najpovoljnije tržišne cijene u novogradnji za useljive trosobne stanove na Stupu od 54 . Tel. 1. 061 108 945 Prodajem dvosoban stan 53 m2. god. 061 263 910. 061 559 235 Ilidža. Tel..290 KM bez PDV-a. el. osim plina. Tel. 70 m2. Povoljno. u hodniku ugrađen veliki ormar 85. metalik siva. plava metalik. 84. sprat. servisiran. bijeli. 8/2007. 061 493 323 Centar kod Katedrale izdajem lijepo namješten stan. 062 139 085 Prodajem dvosoban stan 54 m2 u starom Ilijašu. reg do 3.400 KM i stan u centru ul Muvekita 3. cijena po dogovoru. Dolac Malta Čengic Vila 70m2. 1. Tel. ul. telefonom i balkonom. cijena 50. balkon. tek registrovan. 90 m2. A faza. ul.. Tel.500 KM. ful oprema. Tel. Vrazova. Tel. 062 814 399 Seat Ibiza 1. 061 285 484 Škoda fabia 1. 061 775 331 VW turan. od 27 do 94 m2.9 TDI. Smailagića 67m2. ima klimu. god.107. 3 sp.000. 1990. 061 427 717 Uzimam havarisana i ostala auta. metalik siva. 061 210 508 Mercedes e 220 cdi avantgarde 2007. 061 141 943. B faza. fiksno. 065 819 136 Prodajem stan na Ciglanama ul Husrefa Redžića 3. 062 943 826 Lijepo namješten stan u privatnoj kući. nova Tehelova zgrada. kuhinja sa visećim elementima. 061 288 939 M. 061 244 809 Ford fokus 2002. god. 062 600 111 Buba old tajmer trajno registrovana. Dobojska.. dig klima. Tel. cijena 95. gusani radijatori. Tel. Aleja lipa 65. Tel. 1. 061 269 835 Bjelave kod meteo stanice dvosoban stan 49 m2/I sprat. 062 876 883 Prodajem stan u centru ul Koševo 3. Dvor . sprat.Hrasno). S. dvosoban.Mejtaš jednoiposoban renoviran stan 46 m2. parking. centralna. siva metalik. ul. tek uvezen. Reg. dizel. 061 701 387 Ilidža kod policije. uvoz Njemačka. 033 417 320 Kupujem havarisana i ostala auta za auto dijelove. klima. god. dogovor. brza keš isplata.110.8 T benzin. Tel.300 KM..000 eura 1m2. u odličnom je stanju. Falk. isplata odmah. Tel. Tel. ul Aščiluk. 062 600 111 Toyota yaris limuzina. 2001. Tel.. istekla registracija.Švrakino (kod Merkatora) garsonjera 25 m2/IV.000 KM. Tel. Tel. 061 288 939 Prodaja A. 80 m2. sivi.800 KM/m2.56 48Subota 4. 066 178 418 Dvosoban stan na Čengić Vili 2. registrovan. Tel. Tel. 445 578 Prodajem garsonjeru 27 m2. Tel. Plaćene režije.000 KM i Alipašino Polje. Tel. Tel. Tel. 2000.000KM.0 TDi. Tel. Tel. Tel. etažno grijanje. Tel. 061 315 798 Prodajete automobil? Pozovite. jednokreventa namještena manja soba sa kupatilom..5 soban. Tel. dva balkona. Tel. automatik. garažiran. Ljubovića. 4 šarafa.000 km. 063 902 618 Golf 5.500 KM.. mj. Dvor . Tel. 2 balkona. uredni papiri. Tel. Tel. nenamješten i renoviran sa etažnim grijanjem.. ul. centar. sport back. opremljen. lift. Tel. Tel. god. godište. Cijena po dogovoru. Geteova. Tel. Sarajevu za stan u Sarajevu (Grbavica . KM 110. 061 215 375 Saraj Polje. isključivo ispod tržišnih cijena. 062 814 399 Reno laguna 1. 061 269 835 Mejtaš. zimske gume. Kolodvorska 13/VI. teretni. 5 vrata. Otes Ilidža. na duži period. 2007. Tel. god. Tel.500 KM. etažno. 062 227 167 Prodajem stan u novogradnji. Tel. Bjelave.4. metalic crna. centralno gr. ul. dvosoban namješten stan 500 KM izdajem Dženetića čikma. 066 767 307 Potreban lijevi far za Audija A3. 2. 300. 3 sp. 1.500 KM. u dobrom stanju. 11. Tel. prozori. sobe 105 KM. Grbavica i Čobanija. 061 364 577 Škoda fabia 1. adaptiran sa kuhinjom rađenom po narudžbi. I.6 Hdi karavan. 5. 2012. 061 556 638 Golf 4 tdi. dizel. Tel. Vraca. I sprat. Polje. 16 D.4 benzin. pp vrata (zvati iza 12 sati). 033 543 714 Prodajem stan na Bjelavama 1. ful oprema. dig. Garska. 061 366 530 Prodajem dizel motor za Audi 80 cc. 062 832 572 Škoda fabia 2000. naselje Grbavica ul. 063 793 111 . ABS. Ilidža. Tel. 061 208 177 Jugo.000 KM. 061 202 851 Prodajem stanove na Grbavici 52m2 i 53m2..500 KM/m2. stan 28m2. februar/velja~a 2012. zaseban ulaz.000 KM. sprat. god. knjiga. Vlasništvo 1/1.400 KM. Tel.000 km. potpuno opremljenu garsonjeru. Tel. havarisana. etažno grijanje. Tel. 108. ul. 063 798 978 Prodajem auto navigacije raznih marki Garmin. Avde Smajlovića. 061 219 066 VW transporter 2. serv. 061 842 989 Dvosoban prazan stan Dobrinja c5 kod Merkatora. crni.900 KM. klima. ESP. reg. dobro stanje. 061 221 891 Audi 80.9 TDi. kuka garaž. daljinsko. registrovan do 8. karavan.

povoljno. album značaka 50 KM. 70 jaja kapacitet. ugradnja komponenti. 061 863 722 Izdajem granap sa inventarom pogodan i za druge djelatnosti. Kod Vize. fotelju. Cijena po dogovoru. Struge . Prodajem kuću sa pratećim objektima. Čelebići. Tel.Čapljina. 062 100 285 Izdajem apartman na Bjelašnici. Tel. 061 350 682 Garaže Hrasno. 061 548 917 Poslovni prostor suteren 48m pogodan za sve namjene prodajem povoljno. 061 269 835 Prodaje se kuća modernog stila u Starom Gradu na Bistriku. 061 869 396 Prodajem garažu u zgradi. Tel. Tel. jednosoban. Tel.480 KM/m2. 037 351 057 Prodajem knjige stare od 50 . vrlo povoljno. Paromlinska 53. 061 552 366 Prodaja veš mašina Gorenje 300 KM. sprat. sve 1/1. B faza. Pofalići 330 m2. u extra stanju. 061 863 294 Prodajem Nokia N97.000 KM do 400. jedna sobna vrata. Tel. 061 509 337 Izdajem poslovni prostor u Tuzli Stupine.000 KM. Tel. sa namještajem. 061 183 876 Prodajem hrčka sa kavezom 20 KM. 061 288 939 Izdajem poslovni prostor 110 i magacinskog 100 m2 na glavnoj cesti. I kat. 061 214 115 Prodajem trosjed. 1/1. Cijena 12. 12. 061 545 375 Ostalo Harmonika vrata Harmik jednokrilna i dvokrilna sa dvije vodilice. sa svim papirima. 200 KM. period 18 mjeseci (agencija). 13 sp. 29m2.150 godina. Tel.000 m2. 061 925 292 Prodajem televizor u boji. Sar. Useljiva. dvosjed i fotelju maslinasto zelene boje. parking. sobe s TV-om. Tel. mogu i dvije manje porodice. 061 134 393 Prodajem lux kuću u nizu na Koševskom brdu. vl 1/1. na Koševskom Brdu. 061 182 061 Izdajem ili prodajem poslovni prostor . parking 1.Geografske. površina 6 duluma zemlje na Ozrenu u Stuparima. Cijena povoljna. Tel. 061 557 300 .Vraca 71ma. Tel. Tel. oplate za šalovanje Blažujke i okrugle oplate za betonske stubove. 061 143 433 Kuće Brčko. 062 074 519 Prodajem dvosjed. 061 291 155 Prodajem kuću stan novogradnja 110 kvadrata + bašta + dvorište. 061 493 323 S. bašta. garancija stalna. Veš mašine. kuća. 065 421 876 Prodajem enciklopedije: 1000 godina grada Zagreba. 033 768 016 Agenciji potrebni stanovi za iznajmljivanje i prodaju. Radimo non-stop. 061 438 663 Prodajem kuću iznad Hrida. 061 502 380 Prodajem orginal njemačkog ovčara star 6 mjeseci čistokrvan. PVC stolarija. Tel. 500 m od asfalta. Tel. 063 881 306 Apartmani. 114. Tel. 061 347 536 Bijela tehnika Frižider Indesit korišten mjesec dana 230 KM. 4gb memory kartica. 1/1.100 KM.Tuzla nedaleko od raskrsnice za Čevljanoviće. 061 157 571 Prodajem televizor marka Samsung ekran 72 i kameru za kompjuter marka Genius. 063 893 583 Prodaju se dvije TA peći. Cijena 18 KM + poštarina. Tel. 064 4140 936 Prodajem inkubatore za piliće. ekstra lokacija. telefon. sobe za noćenje i kraći boravak.nerasbih. Ponijeri Ravna planina kod Kaknja. Pofalići 40 m2. 061 835 212 Mijenjam jednosoban stan 39 m2 u Vogošći. Tel. nadogradnja računara.5 kw.000 m2. Tel. ul. cijena povoljna. 061 686 095 Orahov brijeg. 066 665 201 Obavje{tenje ~itaocima! Svi mali oglasi koji stignu SMS porukom od petka u 14 sati i tokom subote. renoviran. jedna za wc. tri posebne etaže. kapije na daljinski svjetla na senzor. Tel. Hrasno. 061 170 085 Ako želite brzu i povoljnu instalaciju windowsa 7. Kirija i režije 200 KM. 061 559 235 Vrbanjuša.Federacija. Tel. Tel. jednosoban stan 45 m2. Tel. 061 508 931 Izdajem poslovni prostor na Ilidži pijaca pov 100 m2. plinsko grijanje. kućica (90 m2) na 2 etaže. 066 943 636 Potrebno više stanova u zgradi za prodaju i izdavanje. Tel. 200 m od Baščaršije. sig. replika. 066 665 201 Mijenjam garsonjeru za garsonjeru. može zamjena za druge uz doplatu. jednostavan za upotrebu.Sarajevo. Tel. Tel. dvije garaže s 3 mjesta. vl. Tel. god. internet. 89. 030 878 278 Samoutovarni mikser za beton Dieci LH 673. za kupljenu cijelu parcelu poklanjam jedan plac. 061 803 715 Prodajem 4. mikrovalna 80 KM. 37. 061 145 853 Agenciji potreban veći broj stanova za prodaju i iznajmljivanje. nova stolarija.5 duluma zemlje livada. Mejtaš 49 i 54 m2. Tel. lokacija Dobrinja. očuvana konzola. 061 222 141 Kuća u centru Makarske. 200 KM.Grbavica. 062 818 909 Izdajem moderno opremljen dvosoban apartman po povoljnoj cijeni na Bjelašnici na duži i kraći period. sve instalacije. devastirana kuća 60 m2. 033 452 931. 4 krila vrata. 061 646 492 Izdajem fast fud. Sarajevo. 033 200 877 Prodajem hitno kuću i zemlju u Crnoj Bari . 066 064 875 Prodajem kuću u Draževićima kod Kiseljaka. 061 642 684 Prodajem staru bosansku kuću u Topliku. Polje. 033 225 227. Tel. sp. extra stanje. Tel. Skenderija 49 i 41m2. 033 203 127 Tražim cimerku. latičar 100. 065 191 617 Prodajem ženku švajcarskog ovčara vrhunskog pedigrea. od 15 do 25 KM. druga 2. Tel. okućnice 150 m2. Tel. Tel. Tel. 1/1. Tel. Tel.com. S. Tel.Poslovno-saobraćajne. instalacija windowsa. Ima bazen i vrelo vode. Adema Buče 285.000 eur. Tel. kod nove džamije. Tel. Dolazak na kućnu adresu. papiri uredni. Ozidan. Tel. Koševsko brdo. Voda. Tel. Tel. internet. grijanjem na V sp. pozovite. 063 537 844 Mijenjam noviju. peć na dimnjak 8 kw Maja kor. cijena povoljno. 062 967 832 Izdajem frizerski salon u Buča potoku sa komplet inventarom. Tel. samo ozbiljne ponude. Tel. garažno mjesto zgrada Karingtonke 80 KM. 066 178 418 Izdajem garažu na Koševskom Brdu (kod okruglih garaža). Tel. modernu kuću (vilu) u centru Banja Luke za kuću u Sarajevu. pokriven. štala. Tel. 063 288 954 Stanovi . 061 263 746 Prodajem kauč.katalog projekata najljepših kuća na 165 stranica. 150 m2. 064 4212 354 Hitno potrebni stanovi za iznajmljivanje i prodaju za poznate kupce. PVC prozori. 1992. prodaja. useljiv. Svi priključci. bežičnih rutera i mreža. idealni uslovi za skijanje i sankanje. Aleja lipa. 061 241 785 Prodajem nove Atlantic konvektore. jedna 4 kw.000 KM. objekat P+1+P. kvalitetna kuhinja sa aparatima. 063 991 994 “Kuće snova” . 063 359 282 Trosoban stan za dva manja. 061 795 489. 616 751 Telefoni Apartman izdajem na Bjelašnici. održavanje. cijena 100 KM. 062 530 601 Apartmani i sobe uz sami ski lift. Tel. sa ili bez opreme. 061 200 820 Prodajem kauč u super stanju na rasklapanje. povoljno. prodajem 4. na relaciji Novo Sarajevo do 75. vakcinisan. Tel. Cijena 75. 061 133 485 Izdajem ili prodajem poslovni prostor na Marijin Dvoru od 22 m. namještena. 061 925 649 Agenciji potrebno više stanova za prodaju i izdavanje. garažom i poslov prostorom. 061 846 492 Prodajem muško štene bosanski tornjak star 3 mjeseca. Tel. Tel. Meraje. Sve na jednom mjestu. kapacitet 10 osoba. plin) 150 KM. Sarajevo. 066 739 251 Servis . 061 184 724 Iznajmljujem vikend kuću na Vlašiću. Tel. programi. Cijena na upit. Tel. dvokrilna i prozor. 78. 061 146 916 Vitrina 1. kamera. cijena 20 KM. 1/1 . Grbavica . u odličnom stanju 30. Tel. Vogošća. Tel. potreban stan do 55 m2. 061 740 870 Izdajem garažu u stambenoj zgradi. Lcd Vivax 72 cm 340 KM. Tel. 062 443 874 Prodajem monitor 22 inch. 062 677 474 Prodajem računar Pentium 3. Tel. Instalacija. može i zamjena za jednosoban stan uz dogovor. hitno. Tel. cijena po dogovoru. Tel. nov. na rasklapanje (žičana konstrukcija i jogi) veoma povoljno zbog selidbe. Tel. 062 568 248 Poslovni prostori Baščaršija. Tel. nov 260 KM. Tel. 065 294 840 Mijenjam stambeno poslovni objekat za stan do 40 m2 uz doplatu . 4. Tel. web hosting. prodaje se radnja 54 m2. 061 165 028 Mijenjam stan u Sarajevu jednosoban za stan u zapadnom Mostaru. Maršala Tita 268 Luka. 175. 066 026 004 Prodajem više dunuma u placevima Zabrđe. Tel.grunt.062 242 588 Prodajem polovna balkonska vrata. februar/velja~a 2012. 2 duluma kivi. 57 Izdajem poslovne prostore. Čengić V. a ostale od 3 KM po komadu. Tel. cijene povoljno. Tel.000 m2. 1 džojstik.Pejton. sp. 15 kvadrata. cijena 1. Tel. mašina za suđe Elin 180 KM. TV Filips 72 cm 100 KM. Tel. 061 794 249 Iphone 4. kablovska. 062 606 060 Potražnja Agenciji potreban manji stan u zgradi u najam na duži period za uposlenicu državne institucije. 061 778 247 Izdajem poslovni prostor na Mostarskom raskršću uz glavnu cestu sa grijanjem 105 m2. 061 514 998 Prodajem TA peć potpuno ispravna. uz njega dođe punjač i usb za 230 KM. Tel. Tel.Otoka. kod Višegradske kapije ukupne površine 249m2. Tel. cen. 600 KM/m2.000 m2 na Baricama. 062 114 903 Prodajem poslovni prostor u centru Bugojna. 062 180 957 Literatura o rasama i dresuri pasa. Tel. 062 367 915 Izdajem prenočište na Baščaršiji. 061 544 880 Prodajem sto i stalak staklo sa metalom. 061 102 699 Prodajem dulum zemlje na Mostarskom raskršću pored ceste.000 KM. Tel. 061 183 876 Prodajem Sony pl 2. 61.Dnevni avaz subota 4. www. Tel. Tel. Tel. Pejton 2-soban. garaža. Kolonija . 3. Tel. Konjic. Tel. Tel. voćnjak.80x2. 061 762 227 Mijenjam kuću u Starom Gradu za jednoiposoban stan . 061 156 309 Kompjuteri Akcija servisiranja . 512 MB ram. Tel. internet. prodajem dvije građevinske parcele jedna do druge 820 m2 i 640 m2.o. 061 545 358 Izdajem poslovni prostor 42 m2. 033 642 292 Izdajem poslovni prostor 80 m2 na atraktivnoj lokaciji. kompletno i kvalitetno adaptirana. prodaja garaža 15m2 u stambenoj zgradi. . jeftino.Bogatići Srbija. Kalalarga p+2. Tel. spašavanje podataka. Tel. Umrežavanje. 061 552 976 Izdajem 3 poslovna prostora od 60 kvadrata i jedan od 130 kvadrata na Stupu Ilidža. cijena od 10 do 15 KM 1m2. Tel. cijena povoljna. voda. stambenog prostora 70m2 sa avlijom baštom i svim priključcima. Klagenfurta. zamrzivač 410l -50KM.RELJEFNE i druge. Tel. 061 854 294 Namještaj Dva kauča i fotelja. dobro očuvano.duplex kuća u nizu.šporet strujaGorenje120 KM. vlasništvo 1/1. Tel. Tel.o. 066 845 174 Kuća na Aneksu. 061 201 501 Zemljišta Opština Trnovo . prodajem useljivu kuću sa 700 m okućnice. 061 700 863 Prodajem laptop. instalacija windowsa. Tel. 061 823 751 Sok. Sivice. sve u dobrom stanju.99. antivirus. kao nov. Tel. prilaz za šlepere. Sobe imaju svoje kupatilo internet. 061 375 787 Stanovi . blutooth. internet konekcija. 062 347 405 Ozbiljan bračni par traži kuću na čuvanje od Ilidže do Ciglana. Tel. lcd 17. Tel. Sultan Ahmedova. 061 243 611 Servis računara . 00387 61 226 645 Prodajem ili mijenjam kuću u Zvorniku za stan u Sarajevu. od glavne ceste koja ide za Trnovo udaljeno 2 km. Tel. . 061 226 007 Ilidža. Tel. plac 100 m2. u kutiji. Grad dvoetažni 83 m2. 061 493 323 Izdajem garažu Logavina do MUP-a Stari Grad 130 KM. renovirana komplet. Tel. hitno.000 KM. Tel. Koševsko Brdo. 037 351 057 Prodajem enciklopediju “Tito”. 10 m od obale. Tel. Polje. memory kartica. Tel. 061 552 547 Mijenjam stan od 60 m2 + lođa + ostava na Ciglanama za veći u istom naselju. 3.500 KM.000 KM. Tel. Tel. 40 GB hdd. dolazak besplatan.Ilijaš. 1. socijalizacija i dresura pasa.5 prizemlje sa 2 sprata. Mahmutovac. servisi računara.Teritorijalne. album značaka 200 komada jeftino. 065 663 873 Prodajem Nokiu 6700c crni 5mpx camera. prodajem kuću od 131 m2. 070 202 323. 061 267 243 Izdajem sobe za prenočište u blizini Baščaršije. Tel. garaža. +387 61 978 104 Prodajem poslovni prostor u Zenici. A.Tel. Monografija “100 godina sporta u Bihaću”. atraktivne lokacije uz glavne ceste Dobrinja 133 m2. Tel.00 očuvana. 061 726 361 Prodajem pl. 061 753 131 Povoljno prodajem poslovni objekat 1. Tel.Ako imate problema s vašim kompjuterom. 062 320 648 Apartman sobe za noćenje. Papiri 1/1. Saraj Polje. 061 262 516 Prodajem el. vrata. 062 319 563 Jablaničko jezero. Tel. papiri. Tel: 061 543 234 Prodaje se kuća u starom dijelu grada. 061 722 322 Prodajem dvosjed. Tel. 033 533 631 Prodajem frižidere i zamrzivač sa garancijom. Prvomajska 17. 066 026 990 Izdajem zidanu garažu na duži period kod pijace na Grbavici. Dolazim po pozivu! Majo. Tel. Polje.600 KM/m2. Tel. na placu od 450 m2. Tel. ekran 55 cm ravni. Tel. Tel. dobro uhodana lokacija. montažna garaža i pomoćni objekti. struja. 061 188 488 Prodajem garažu u Kranjčevićevoj ulici.000 KM.Profesionalna dijagnostika i popravak računara. cijena po dogovoru. Tel. 061 897 866 Apartmansko prenočište iznad Katedrale. sve na 4 duluma zemlje. Tel. 061 157 571 Prodajem Play Station 2 sa memori karticom i jednim džojstikom. 2 radna stola za kuhinju i regal. Tel. Otoka 71 m2 . Tel. 061 269 835 Ilidža. dva stana. 150 m2 stambenog prostora. 061 510 964 Sokolovići. Tel.000 KM. Tel. balkon. instalacije sistema. 1. Cijena 250 KM. 061 459 769 Potreban jednosoban ili dvosoban stan u zgradi namješten na duži period. Tel. 062 345 800 Ostalo Prodajem 2 prozora 140x140. Tel. 061 506 750 Prodajem kuću G. Tel. Tel. Tel. namještene sobe za dnevni boravak i prenočište. 036 809 009. Tel. 71m2. 061 709 061 Novo! Nokia C1-01 sa garancijom godinu dana. uredni papiri 1/1. Tel. Tel.5m2. 061 801 755 Prodajem orahovu dasku debljine 5cm stara12 god. 062 606 060 Prodajem mobitel HTC xda diamond na dodir. Tel. Tel. Pofalići 2 sprata. povoljno. Tel. može vozilo ili traktor u račun. 063 514 023 Mijenjam manji jednosoban za veći stan dvosoban ili trosoban. 061 709 430 Stan A. Tel. 066 847 981 Prodajem zemljište 2. 061 446 540 Spavaća soba u dobrom stanju Simpova prodajem. 061 864 759 Prodajem 7 dunuma zemlje u Tarčinu. Tel. komplet adaptiran. Plandište. prodaja polovnih računara. 5 igrica. Tel. K. 033 768 016 Stan u Mostaru 67 m2 sa dva balkona. asfalt. 20 KM po osobi. Nedima Filipovića br 8. 066 084 561 Kupujem stan do 50 m2. šampionskog porijekla.Hrasno 53 m2. 062 959 129 Agenciji za nekretnine potrebno više stanova za prodaju uz proviziju od 3 % i iznajmljivanje poznatim klijentima. agencija. nazovite! Antivirusna zaštita. Tel./Fax: 033 647 358 GSM 061 541 224. Tel. Tel. vrlo povoljno. cablovsku. ručna izrada.600 m2 pored puta Sarajevo . papiri 1/1. prekoputa Domapisaca. kupljen od uzgajivačnice Kladanj.00. Tel. bašta 850 m2. Bana. Tel. Komunalije do parcele. 64m2. Kulenovića za isti na Ilidži. Tel. Bosanski Ljiljan 17.500 KM. Sarajevo KARTOGRAFIJA Karte: . kuću na sprat. trosjed i fotelju u odličnom stanju. spašavanje podataka. papiri 1/1. dvosoban stan sa stvarima u odličnom stanju sa cen. 062 472 068 Izdajem garažu. nadogradnja. 4. Alipašino Polje. 2 g. Voćnjak. Korisni prostor 270 m2. Hrasnica 135 m2. malo korišten. 17 km od Sarajeva. 061 516 910 Prodajem kamin povoljno. sve 1/1. Tel.5x11. 033 534 086 DELSA d. Okućnica 800 m2. antivirusi. 063 842 059 Ostalo Prodajem inkubatore za leženje pilića do 70 jaja 150 KM. 062 150 856 Prodajem kuću na Vratniku. antivirusna zaštita. 063 899 989 Kuće u Starom gradu od 450. Tel. Sarajevo. parking. Tel. 061 249 249 Prodajem farmu koka sa 2 objekta. 20 KM po osobi. Tel. ll 64 m2. Tel. velika.zvati poslije 16. 032780 274. antivirusi. 061 715 735 Prodajem željezne pulčeve. 1/1. Tel. Tel. 061 271 111 Tražim pod kiriju Lužani. bit }e objavljeni u naredni ponedjeljak. Tel. Brz dolazak na adresu. 061 578 950 Zamjena Dva manja stana za veći od 72 m2. Sarajevo. ćilim. 061 288 939 Za asistenticu PMF-a. struja. centralno grijanje. 061 214 306. Tel. 061 131 646 Apartmani i sobe noćenje iznad Katedrale. preko puta Vijećnice. centralno. Tel. Tel. 061 769 649 Apartmani sobe za noćenje. 061 569 570 Ilidža . 061 106 720 Ostalo Kupujem neispravne plejstejšn 2-dvice. šporet Sloboda. šporete (struja. grijanje.2mp slide Samsung C 6112 duos. kablovska. Logavina. 6600. Tel. 066 801 711 Saraj Polje. ptt Mašine Prodaje se cikular sa oblaricom i borfuterom motor 4 kw trofazni. Tel. Cijena 400 KM. Tel. povoljno.. Tel. Tel. 062 381 294 Prodajem ruševnu kuću sa okućnicom i dvorištem. 062 256 035 Novo u ponudi! Izrada vizitki (100 komada = 10 KM).višenamjenski 36 m2. Cijena po dogovoru. prodajem kuću 12. fiksno 55. Tel. sastoji se od dvije prostorije. Tel. 061 795 489 Prodajem ustupam opštinski prostor 25 m2 kod Narodnog pozorišta. Tel. Tel. sa tri etaže. 061 339 647 Hrasno. te veći broj LP ploča domaćih i stranih izvođača. cijena 70 KM. Tel. tlakomjer digital 40 KM. Dostava besplatna. 061 031 330 Kućni ljubimci Mješanac šarplaninke i bulmastifa težak 65 kg besplatno se ustupa za parenje. trenutno fast food. Prodaja i ugradnja.000 eura. 32GB. Urbanistička saglasnost. . ul. 030 878 278 S. Tel. Stan na Dolac Malti. Tel. nepušača. Tel. Tel. Tel.000. Tel. Tel. 061 357 703 Prodajem frižider staklena vrata 300 KM. 061 855 099 Prodajem koze i jarad.0 GHz. dvosoban 56 m2. Rješavanje kompjuterskih problema. Tel. 065 545 193 Prodajem odličan inkubator za izleganje sve vrste peradi 150 KM. okućnica 4. xp. (lift). Obala K. Tel. papiri uredni. sp. 061 493 323 Agenciji potrebno više stanova za prodaju i iznajmljivanje. 061 817 960 Prodajem kuću 1/1. 100 maraka. 062 762 572 Kupujem devastirane stanove. Povoljno.

Tel. Tel. instrumen brač i digmetaru Hohner (antikvitet). brzo. skafandera. Tel. povoljno. automatski osigurači. ulazna i garažna vrata. itd.masaža. Tel. 062 828 306 Popravljam sve vrste frižidera i rashladnih uređaja sa garancijom. šporete. 061 132 149 Ostalo ŽOHARE. 062 256 213 Certificirani računovođa povoljno vodi pos. 065 190 150 Prodajem Braunove mrežice za brijanje i el. 062 758 560 Ozbiljna žena sa iskustvom čuvala bi djecu. Tel.prevoz kombijem. 12 i 24 h. 066 767 307 Kupujem umjetničke slike. Sva je roba iz Njemačke i izgleda u odličnom stanju. auta. Tel. 2354-1Ndž “PARTY . šporeta. Tel. 061 339 374 Engleski jezik. 033 514 560. predmete od srebra. 061 157 991 Instruiram matematiku za sve škole i fakultete uspješno i povoljno. Tel.10 KM. zatvara balkone. Tel. povoljno. cijena po dogovoru. 061 828 416. 061 247 186. stari nakit. 061 608 744 Prodajem kazan za pečenje rakije i dijelove Golfa 1. 061 549 242 Instrukcije engleski i njemački. prostore. U cijenu uračunato sve. 062 255 055 Elektroinstalater . Tel. Tel. tel. Tel. 061 491 463 Kombi prevoz i selidbe. Tel. 1 KM par. Tel. UGALJ (BANOVIĆI) KOCKA. 062 139 453 Čistila bih poslovne prostore samo ozbiljne ponude dolaze u obzir. filateliju. Tel. moguće i doživotno izdržavanje. Tel. Tel. 061 563 910. 062 522 986 Radim centralno grijanje. Daljinski upravljači za sve marke TV aparata. poslovne objekte. 062 165 566 Prodajem nov ćilim. klavir . Varim aparatom. Zanusi. povoljno.hr Lanac frizerskih salona traži radnike. Tel. 061 537 739 Njemački jezik . 063 848 921 Poštena i odgovorna žena sa dugogodišnjim iskustvom. Tel. plinske instalacije i mijenjam konvektore veoma povoljno. 350 l. indikatora za kupatila. Dolazak na kućnu adresu besplatan. Tel. Sarajevo i okolina. Hrasno. Tel. 061 174 138 Prodajem polovna invalidska kolica Otto Bock lagana i noćnu stolicu za bolesnike. 466 736. 061 237 641 Agencija nudi usluge kućne njege starim. sa radnom snagom ili bez. građevinskih radova. kao i ugradnja šipoda i laminata. 066 348 925 Prodajem knjige za školsku lektiru . 38. Tel. 451 778. 40. selidbe. 062 824 523 Rainbow sistem čišćenja u vašem stanu ili poslovnom prostoru kvalitetno i povoljno. Tel. terapija. 061 837 633 Ozbiljna žena pazila bi stariju gospođu. Tel. Tel. jeftino. 062 521 786 Prodajem nov njemački medicinski digitalni tlakomjer. 033 645 475. 061 148 042 TV video servis. itd. te sve vrste otpadnog željeza. 061 278 188 Parket postavljanje. 061 560 195 Vrlo povoljno radim prevode sa engleskog na bosanski i obratno. izuzetno pogodno za dalju prodaju. 061 507 838 Dajem instrukcije iz hemije za srednjoškolce. higijeničar kod ozbiljne porodice. Tel.želudac namještam. usluge fizioterapeuta. traži posao na recepciji. 062 922 712. gusane radijatore. Od 8 do 22 h. Tel. Tel. 061 220 782 Čuvala bih dijete u svom stanu. 033 456 505. 066 115 498 Prodajem vulkanizerske mašine marke Hofman kompresor Trudbenik Doboj. dihtovanje i sl. Tel. ručni rad. Tel. 061 500 037 Rigips. povoljno poliranje. 062 992 799 Prevodim sa engleskog na bosanski i obratno. Tel. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 066 842 429 Potrebna kuharica sa radnim iskustvom za rad u restoranu. Tel. Tel. Tel. Tel. Sarajevo. Tel. Firma “GLANZ”. indikatora i ostalo.DVS svadbe. Tel. 653 454 Prodajem polovan aluminijski lim ca 110 -1200 samare vjetrene lajsne. 037 351 057 Prodajem sportske knjige. Tel. 062 320 034 Ozbiljna žena pazila bi stariju osobu u radnom vremenu. 062 225 729 Vršimo presvlačenje i popravku svih tipova namještaja uz garanciju. vreća uglja 8 KM refuza Breza 170. kuće. 061 563 815 Dajem instrukcije iz matematike i informatike. Tel. Tel. Tel. Tel. 062 761 920 Čistim stanove. 061 188 410 VKV vodoinstalater radi montažu novih kupatila. Tel. 033 920 050. 061 722 558 Prodajem povoljno pelene za odrasle. 061 303 466 Prodajem komplet knjiga izdanje “Svjetlost” bh. diplomske i magistarske radove. 061 481 182 Instrukcije iz fizike i matematike za srednjoškolce i studente. Tel. 061 273 010 Potrebna radnica na poslovima us luživanja u starom Vitezu zvati iza dvanaest. Cijena jako povoljna . 061 829 108. ručne. Tel. kvalitetno i jeftino. Tel. 062 352 352 Električar usluge .58 Subota 4. njegovala bi stariju bolesnu osobu. 061 815 047 Ozbiljna i veoma odgovorna žena čuvala bi dijete u svom stanu na Ilidži. Tel. 061 504 986 Super efikasno uništavamo žohare. VANJSKE ROLETNE. 061 753 355 Za eko selo razno prodajem. Tel. Tel. Tel. kuhinje. stare veš mašine. Cijena po dogovoru. 061 138 561 Pelet kvalitetan i suh prodajem. 061 740 293. prevodi i sl. PVC PROZORI. Tel. Tel. šute i ostalog sa radnom snagom ili bez. Tel. 061 181 424 Mladić sa završenom SSS.. 065 027 864 Kupujem potrošene akumulatore svih veličina 10 do 20 KM po komadu. lustera i ostalo. Tel. ugr. Tel. 061 526 205 Bravarske radove. Dostupan svugdje. Tel. Tel. Sarajevo i šira okolina. Tel. Tel.20 KM komad. brušenje. Sarajevo. kotlića. Tel. 062 095 418 Detektivske usluge nudimo bilo koje vrste. Tel. Tel. najbolje plaćam isplata i dolazak odmah. upisi. Nova! Tel. Dolazim na adresu. 061 141 544. 061 323 906 Prodajem domaće maslinovo ulje. Tel. ski hlača. 033 621 989 Ozbiljna žena čuvala bi stariju pokretnu osobu osam sati dnevno. Tel. mijenjanje pelena. Končar. Tel. Tel.. 061 225 727 Vodoinstalater sa iskustvom vrši opravke instalacija. uslovi jako povoljni. spise i dr. laminat postavljamo brusimo i lakiramo. vrlo povoljno. dolazim kući. hemije. kuće i poslovne prostore. Tel. edelpuc. 061 205 109 Strunu . 066 529 114 Čistim kuće i poslovne prostore. Tel. osigurača.8 KM. Radim povoljno. potiče iz doba Dubrovačke Rep. već od 35 KM. 061 429 108 Potrebna frizerka za rad u frizerskom salonu. TEL. 062 378 818 Dolazak na adresu . 061 900 620 Potrebna iskusna frizer/ka i dvije učenice. 061 862 872 TV popravljam sve modele profesionalno i na vašoj adresi. Tel. WC. 066 665 201 Pod stresom ste. 061 580 063 Čistimo stanove. Tel. vrata. Može i starija osoba Tel. 061 785 535. Veće i manje količine. Nov ekskluzivni salon. napa. samo kod poštene i ozbiljne porodice. 2138-1Ndž “VELIKA AKCIJA OGRIJEVA” . 062 876 691 Peć za pizze i pribor. obrazovana žena. 10. 061 367 166. 061 709 772 Prodajem odličnu mušku Meklaud jaknu. M. poznavanje engleskog. automatske osigurače. koriste ga ljekari u ordinacijama. bez zakidanja na vagi od 20 do 36 eur. jakni. džepne. osiguračkih kutija. Dvor. februar/velja~a 2012. engleskog. 2042-1Ndž Servis veš mašina (Gorenje. španskog. medalje i slično. 061 325 513 Održavamo stanove. 061 512 663 Tapetar. sa trgovačkom školom. elektro . Kvalitetno i povoljno! Tel. 033 651 419 Dajem instrukcije iz matematike. dolazim na adresu. 062 419 501 Moleraj: gletovanje. EI Niš. Tel. Tel. Dnevni avaz Hrvatsko predstavništvo traži mlađu komunikativnu osobu za poslovnu tajnicu. književnika. el bojler. itisoni 1 m/1. Isplata odmah. Tel. Tel. najpovoljnije dubinsko usisavanje pranje i ispiranje svih vrsta tepiha 1KM-m! Ugao 20 KM. šorvane i sve predmete od zlata. 061 150 368 Dajem instrukcije iz bosanskog jezika (gramatika i pravopis). 062 151 468. Tel. Masaža. 062 238 930 Dajem instrukcije iz matematike. 033 219 761. Tel. plinske instalacije sa atestom. čistionu i rep (etilen). 062 551 170 Čuvala bih stariju osobu. Tel. itd. Tel. 061 827 806 Stolar vrši opravku i izradu namještaja. cijena 250 KM. 220 173 Vrlo povoljno pružam stručne pravne usluge: tužbe. umivaonika. Tel. uši. dolazak besplatan. Tel. muz. dolazim na adresu. Banovići . Tel. Tel. Polju potrebna radnica za posluživanje. 061 160 085 Prodajem. 061 863 559 Povoljno radim maturske radove za osnovce i srednjoškolce iz svih predmeta.. 033 219 559 Uspješno i povoljno tokom cijele godine dajem instrukcije iz matematike. aparate. Tel. Tel. Prodajem knjige svih žanrova. 061 540 533 Kupujem stare pokvarene veš mašine. Tel. 061 233 078 Brusim. vaganje gratis sve sa prevozom od 5 vr. 061 154 540 Kupujem deviznu štednju Jugo i Privrednu banku. 061 286 082 Instrukcije iz hemije studentima i učenicima. BLINDO VRATA. brzo povoljno. Tel. 061 168 739 Prof. 065 666 567 Prodajem podlakatne štake metalne za odrasle. Tel. kineziterapija. Planika. kontru (Bugaria). povoljno. Brza dostava. 062 818 909 Moler radi molersko farbarske radove čisto. 061 158 784 Prodaja uglja i drva u svim oblicima. Maglaj. povoljno.000 pari obuće. terapija. Tel. 061 546 443. Probajte nešto novo i drugačije. E-mail: vros(tele2. 062 136 248 Vršim prevoz robe. liječim stručno. Tel. Garancija na uslugu 12 mjeseci. panel parkete i ostale vrste parketa. 061 210 832 Agencija. 061 171 666. Za narudžbe 60 komada i više besplatna dostava u Sarajevu. Tel. nervozni ste. 1 KM komad. Iberna).Dubinsko usisavanje. peći za picu. Tel. Tel. šipod. Dolazim na adresu. Tel. Frizerskom salonu potreban pomoćni frizer. 061 219 768 Monter cent. 061 042 537 Prodajem skije Blizard polucarven bez vezova. Tel. a ujedno izrađujemo novi po vašoj mjeri i modelu. 062 525 882 Prodajem trakice za mjerenje šećera u krvi Bayer “Contour”. Tel. Tel. 033 611 023 Dajem instrukcije iz engleskog jezika za učenike i odrasle. dajem ga u pšola cijene.kombi prevoz namještaja. obezbijeđena radna snaga. 061 709 772 Prodajem novu njemačku ručnu pumpu sa manometrom za pumpanje auto guma. TEL. Tel. dogovor samo sa ženskim osobama. 061 775 330 Frizerskom salonu Image potrebna dva frizera. HARMONIKA VRATA. visina 195 cm. Izuzetno kvalitetno. Tel.00 sati. Tel. Tel. engleskog daje časove. dolazim na lice mjesta. Tel. 033 201 477 Kupujem ciglu iz TA peći. Tel.160. Tel. 8.1 h. 2 sata-15 KM. peći. cijena 50 KM. popravka svih vrsta TV aparata.osnovna škola. Tel. 061 158 784 Jeftino prodajem polovnu bundu Nutriju br. izrada kuhinja. 061 136 515 Frizerskom salonu za žene i muškarce potrebna radnica. 061 872 910 Servis kućnih elektroinstalacija. kamin ili centralno prodajem. radnji i udruženja. peći. plasiranje katetera. 062 979 631 Najkvalitetnije i najpovoljnije sa garancijom radimo termo-fasadu i španske zidove. 033 621 976 Instruiram đake i studente iz matematike na Al. iskusan fizioterapeut. 066 162 298 Ozbiljna žena čuvala bih djecu. šute. ORAH 140 KM. 062 992 799 Povoljno radim seminarske. Radim dostavu. utičnica. ekstra tablete za bolji sex. stolarije. Tel. presvlačimo sve tipove namještaja. Tel. Tel. 061 709 772 Prodajem masažer za tuš kabinu. kao i ugalj Kreka komad i ugalj Banovići (orah i kocka). bolesnim i nemoćnim osobama. dolazim kući.viagra produženog dejstva. 1. 061 518 014 Molerske usluge povoljno štićenje namještaja. Tel. Uslovi: timski rad i zalaganje. srebrene novčiće. prevoz namještaja i selidbe. 061 245 447 Prodajem veću količinu klizaljki iz Njemačke. 061 286 082 Instrukcije iz matematike. N. Tel. 061 141 944 Auto . Priuštite sebi nešto lijepo. čuvanje na 4.. Tel. Tel. Tel. Dolazim kući. Tel. maturske.pianino August Forster. odvoz starih stvari. bez provokacija! Tel. Tel. cijena 15 KM.instrukcije i prevodi. 062 875 178 Nove originalne dijelove za industrijske šivaće mašine. lajsne. fizikalna terapija u vašem domu. 061 357 703 Čuvala bih djecu školskog uzrasta i pomagala im u učenju. 061 222 228 Elektroinstalacije: ugradnja novih i popravke na starim. indikatori za banju. Tel. molbe i sl. zidne. Tel. 062 752 697 Ozbiljna žena traži posao pomoćne radnice u kuhinji ili fast foodu. 061 564 564 . 061 339 306 Instrukcije hemije za studente i srednjoškolce. stepenica. katetera. te pratnja učenika tokom godine. 061 709 772 Prodajem plastenike PVC nove od 40-100 kvadrata sa novim uv najlonom garancijom i prevozom. lakove. interfona. uputstvo. lajsni i ostalo. NAJKVALITETNIJE ALUMINIJSKE ŽALUZINE 20 KM. 033 651 419 Dajem instrukcije za osnovce iz bosanskog. američki plakari. 061 184 796. BUKOVI BRIKETI I JELOVI OKORAK SUH ZA POTPALU 40 KM. pranje i ispiranje svih vrsta tepiha. Tel. Tel. 061 139 767 Kupujem zlato i šorvane po najboljim cijenama u BiH. 061 709 772 Prodajem novo poštansko sanduče za pisma sa bravom i ključem. kombi 15 kubika tovarni prostor. povoljno bez oštećenja. 061 132 149 Vodoinstalater adekvatno održava staru i postavlja novu instalaciju. svih veličina i oblika. 523 998.servis starih. rehabilitacija. 063 854 480 Čuvala bih dijete školsko ili pr edškolsko u vašem ili svom stanu uz pomoć u kući. Kauč 10 KM! Sarajevo. 061 363 174 Prodajem elektro punjač za punjenje istrošenih baterija od 1. kožni povez. Tel. Kandi. instrukcije povoljno 24 h-15 KM. 061 154 540 Kuhinje. fizike i hemije. Sarajevo. Tel. 065 417 196 Drva bukova kvalitetna za šporet. odgovaram na SMS. sedra kamen. potrošene akumulatore. 061 501 401. 2335-1Ndž Bravar radi ograde. sablje. el šporet i drugo. Prodajem veću količinu robe: 1. noćne dežure. 061 553 640 Prodajem lovačku kombinovanu češku pušku Brno sa papirima. Tel. 061 154 540 Građevinska firma izvodi sve vrste radova sa garancijom. Tel. zamjena konvektora i popravke radimo kvalitetno i povoljno uz garanciju.5 volti. na svim destinacijama sa i bez radne snage. Tel. 061 709 772 Prodajem heklane radove. Tel. satove. 033 619 900 Majstor povoljno opravlja stari i montira novi namještaj. (KREKA) DRVENI 90 KM. Tel. 061 506 755 Instrukcije iz matematike i fizike za sve srednjoškolce i studente. uspješno visok pritisak bioenergijom. lakiranje sa besprašinskim mašinama. Tel. američkih plakara. ŽUTE MRAVE I MIŠEVE. komarce. gore granitna ploča. Tel. 033 971 594 Ozbiljna žena radila bi kućanske poslove. 061 828 391 Presvlačim kauče i sve opravke. 061 214 405 Kupujem umjetničke slike. plakara. TRAKASTE ZAVJESE. 70 KM. kompjuterska obrada i montaža. radila bih u kafani. čistila bi stanove ili posl. sve prepravke. 033 440 727 Prodajem mašine za hem. Tel. 000 komada jakni. 061 757 925 Intelektualne Bračni par uspješno daje instrukcije iz matematike. enterijera i stepeništa. potrebne dvije ozbiljne djevojke. Tel. Hrasno. 061 381 802 Monter PVC stolarije traži posao u prodaji proizvodnji i montaži PVC stolarije. ISPORUKA ISTI DAN. 061 349 294 Vodoinstalater . radimo i vikendom. Tel. Tel. sve po dogovoru. Tel. Tel. moljce. Zvati poslije 17. 544 932. 061 156 309 Postavljam laminate. 066 115 498 VELIKA AKCIJA!!! U PRODAJI SU BUKOVA DRVA 50 KM. nakit srebreni. kucanje radova na računaru. pranje portala. 037 351 057 Turistički vodič “100 turističkih destinacija u BiH” prodajem. satove i ordenje. ugradnja novih instalacija. Tel. Svježa jaja japanskih prepelica 30 kom . 061 925 649 Ozbiljna žena pazila bi stariju gospođu. Tel. diskrecija zagarantovana.šolja. 061 497 622 Vodoinstalater povoljno opravlja staro. Tel. Tel. a izuzetno cijena jeftina. ostalo. najnoviji model. Polju.. Tešanj. Dva časa 15 KM. Tel. ordene. sobna i ulazna vrata vrhunskog kvaliteta po povoljnim cijenama. bojlera. 062 152 950 Dajem instrukcije iz engleskog i arapskog jezika . Tel. a za učenice sedmični džeparac. Tel. 062 065 800 Čistim stanove i poslovne prostore. 061 233 517 “KIRBY” . bojlera. Tel. pakovanje 4 tablete. dimnjaci.. etažno grijanje. navlačenje mrežice i edelpuc. bojlera i tuš baterija. Tel. 033 234 805. knjige za sve vrste preduzeća. vršimo ugradnju panel parketa uz garanciju. Tel. 033 615-675 Drva režem motornom žagom. Tel. 061 205 109 Staklar vrši ugradnju svih vrsta stakala i ogledala. Tel. cijena 15 KM. Tel. prigovori.U prodaji su bukova drva po ekstra niskim cijenama. farbanje. Tel. Kamine zidamo šamotom. 812 151 Instrukcije iz matematike . na SMS. odgovori na tužbe. Tel. žalbe. moderne i razni brojevi. Cijena povoljna. Tel. davanje injekcija. 033 653 311. prostore. Tel. Tel. Tel. Tel. Tel. mrave. 061 277 288 Akcija. indikatore. bojlere. 061 709 772 Prodajem odličan toster za sendviče. Samo ozbiljne ponude. 061 312 435 Električar za sve opravke starih i ugradnju novih bojlera. Tel. Tel. 062 257 606 Prodajem set Medicinske enciklopedije 3 toma. 650 867. rad na kompjuteru (trenutno se školuje VSS).30 KM. Samo ozbiljne ponude. Tel. dženaze. sve insekte i štetočine. Tel. čas 6 KM. 065 865 553 Ozbiljna. 061 187 139 Prodajem violinu. Tel. postavljena bijelim krznom. 062 199 199 TV servis ovlašten od Sonija i Samsunga servisira i sve druge marke i modele TV aparata. Tel. Tel. 062 086 255 Cialis . Tel. 061 202 840 Mijenjamo komplet đon od gojzerica Adidas. odvoz kabastih stvari i šute. postavljam sve vrste parketa i šipodova kao i postavljanje laminata. 061 811 115 Zubne proteze. 20 KM. lakiram. Ne odg. 061 348 717 Vodoinstalater vrši opravke i prepravke. Tel. pekari. moleraj. Tel. Tel. 061 890 067. Porodice Ribar 65. grijanja vodoistalater sa dugogodišnjim iskustvom u inostranstvu vrši sve radove na instalacijama sa garancijom..instalacije i moleraj. 061 813346 Agencija . Tel. Cijena 50 KM.kućna njega i pomoć starim i bolesnim. Tel. 061 481 182 Instruiram đake i studente iz matematike i fizike na Ilidži. izrada u toku dana. 061 769 074 Prodajem bosanski ćilim nov. montira novu instalaciju i renovira kupatila. Molim samo ozbiljne ponude. STJENICE. 2451-1Ndž Fast fudu na Al. Tel. Tel. frizer za muškarce i frizer za žene. Tel. Tel. 063 009 683 Prodajem jeftino polovan kožni mantil br. 061 417 842. miševe. te sve vrste otpadnog željeza. Drvenija most. izgledaju kao nove. fast foodu. Tel. 626 157 Profesorica drži časove iz matematike i fizike. 066 111 109 Montaža satelitskih antena. 065 669 827 Slobodna imam 31 godinu. 033 201 477 Zanatske NAJPOVOLJNIJE. Cijena po dogovoru. 033 610 000 TV servis vrši popravke svih TV aparata. 000 komada garderobe 0.uspješno i povoljno. 061 863 332 Snimanje kamerom VHS . 062 846 770 Čistila bih stanove. selidbe. 062 313 971 Potreban frizer i učenik. matematike. 2429-1Ndž Antikviteti vitrina hrast ladica i dole dvoje vrata u rezbariji. 061 990 082 Sitne popravke krojačke usluge povoljno. podlaganje zubnih proteza. Sarajevo. 061 922 476 Radimo centralno. Tel. koristi se za lična dokumenta. popravka starih proteza dodatak zuba. mlada osoba pouzdana. 061 367 103 Prodajem manju novu kožnu mušku torbu. rukavice. ugradnja bojlera. Prevoz obezbijeđen. 037 351 057 Prodajem novu vojnu enciklopediju 11 knjiga. Tel. 062 699 668 Agencija prevoz slabo pokretnih i nepokretnih osoba sanitetskim vozilom. ordenje značke i ostalo. 061 312 956 Stolar. Tel. Tel. lijepljenje stiropora. namještaja. 061 924 180 Čistim stanove i poslovne prostore. Tel. 061 321 289 Parket. Tel. Tel. 061 131 213 KV elektromehaničar popravlja veš mašine. Tel. montažu sanitarnih uređaja i pročepljenja. 061 740 127 Izvodim sve vrste lim. Dolazak na kućnu adresu. 061 822 380 Presnimavanje sa video kaseta na DVD. Probni rad plaćen. očepljenja kanalizacija.servis starih. Tel. od pripreme materijala do kucanja maturskog. Tel. promjena pelena. 061 609 947 Vršim zamjenu puknutih članaka i vršim ostale popravke na sistemu grijanja. 061 560 195 Kupujem lomljeno zlato. 6974-1tt Stolar izrada kuhinja. do 25 t. 062 440 655 Prodajem razne šalove i kape ručne radinosti. pojačava mušku potenciju. Tel. kvalitetno i povoljno. jako povoljno . 066 205 286 Rigips. uništavamo sa najsavremenijim preparatima uz 100 % garanciju. 061 810 947. najpovoljnije u gradu odvoz kabastog otpada.PICA” stadion Grbavica. Sve oblasti. može i zamjena. Tel. Tel. Tel. mašine za rezanje. 066 115 498 Prodajem veću količinu skija i pancerica. generalno čišćenje 5 KM . ugradnja novih instalacija. Tel.profesorica. instalacije i sl.5 KM. čisti bojlere sve uz garanciju. radi selidbe. 062 788 739 Kupujem srebro. popravni. 061 552 366 Auto . 033 469 965 Njemački advokat iz BiH zastupa u svim pravnim stvarima u Njemačkoj. gelendere. Tel. Tel. fizike. Obodin. instalacije. Tel. kuće i posl. te dajem instrukcije iz engleskog jezika. Tel. posjedujemo ljepila. dukate. cijena 40 KM. 061 512 874 Prodajem povoljno bolesnički krevet i ormarić. sve je iz Njemačke.. Tel.el. 061 160 141 Potrebna frizerka za žene i muškarce. itd. 061 350 688.

ro|. Hajrulahovi}. ro|.hadis . Dragi [esti} i Mostar sevdah reunion p-88104 Posljednji selam na{em Medi. Gordi i Enver 2483-1nd` HURMETI JUGO Za veliku ljubav. Mom Medi. 59 . Uvijek }e{ biti u na{im srcima i mislima. Bilo je zadovoljstvo imati te za ro|aka i prijatelja. Selma. Tvoji: Hafija.. 1991 .. ljekar i dragi ro|ak POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV na{oj ragoj rodici na{oj dragoj rodici dr. za ovaj trenutak pripremajte se . Safet i Amer [u{ki} p-72270 DRAGICI POPADI]. 4. Sanela.Beli sa familijama p-88104 TU@NO SJE]ANJE Dana.\ija.(hadis) na{oj dragoj teti HURMI JUGO RIFAT BEGLEROVI] . Vranje{ 394-mo 7120-tt RIFAT BEGLEROVI] MEDO iz B. ali sje}anje na tebe ne blijedi.2012. 2012. 4.2012. Njeni sinovi Emin .Dnevni avaz POSLJEDNJI POMEN subota. Sestra Razija . Maida. Supruga sa djecom i unu~adi POSLJEDNJI POZDRAV Dragoj mami i neni MIHAJLU ^OBELI]U Dragi na{ prijatelju.{. Neka je rahmet tvojoj plemenitoj du{i. 2008 .pripremajte se . podr{ku i toplinu koju nam je pru`ala cijeli svoj `ivot. Jaganjac Ibro. februar/velja~a 2012. 2. Nek’ ti dragi Allah. 2. ATKA FI[EKOVI]..MEDO iz Banja Luke RIFAT (BE]IRA) BEGLEROVI] . za ovaj trenutak . ENES RIBI] Hvala ti za svaki trenutak koji si nam poklonio. Ifeta i Amra 2012-tz S tugom smo primili vijest da nas je napustio veliki humanista.. podari D`ennet. CIPURKOVI] Draga na{a Hato. RIFAT BEGLEROVI] MEDO 1937 . ^OROVI] Od rodica Ljubice i Sne`ane sa porodicom Tvoj plemeniti lik }emo uvijek nositi u svojim srcima 2482-1nd` . Porodica Mujkanovi} S ljubavlju i po{tovanjem. 2012. 2. d`. 2475-nd` S ljubavlju i po{tovanjem..MEDO 1937 . Fatima. te porodice ^izmi}. Sestri~na Zlata sa suprugom Suadom i djecom. 2. Renea.Braco i Edin . ve} danas nam nedostaje{. 2. ro|.4. Vrijeme prolazi. Luke Bra}a Sadik i Smail sa porodicama. zet Refko Harba{ sa djecom 7120-tt Sestra Hivzija 7120-tt SJE]ANJE POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV na{em daid`i na{em [EMSO ^ENGI] 4. te sestri}i Hidajet i Mensur ^izmi} sa porodicama 7120-tt S ljubavlju i po{tovanjem. 2482-tt DRAGICI POPADI]. 2012.4. S ljubavlju. ^OROVI] Od ro|aka @eljke i Jele ]uk sa porodicom Ponosni smo {to smo te imali. navr{avaju se dvije godine otkako nas je napustila na{a prija ENVER (SAMIJA) MUJKANOVI] 4.

4. 4. strina Elvedina. 2. ali one vi{e nisu bitne.{. navr{ava se {est godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog POSLJEDNJI POZDRAV ADNAN (HAZBE) SULJOVI] Tu`an je ovaj dan jer podsje}a na bolan rastanak s tobom. 2. 2012. 2012. Gospodaru svih svjetova. sestre Arijana. Suada. Neka ti Uzvi{eni Allah.VERO ([ABAN) MUSTAGRUDI] Sin Nihad. te{ko izgubiti.00 sati u ku}i.{. te amid`i}i Adin i Ema 2479-1nd` SJE]ANJE Dana. in{allah opet zajedno biti. Danka. ro|. nana Almaza 2480-1nd` na{em dragom radnom kolegi i prijatelju . sestri~na Ajna. 2012. 2012. Tvoji najmiliji 2476-1nd` AMAR KOPI] Pro|e godina. 4. navr{ava se 18 godina otkako je preselio na ahiret na{ dragi HUSO [AHBEGOVI] iz Zvornika Tvoj dragi i plemeniti lik nosimo u na{im srcima.4. ARMINA MIR^ETA KRKALI]A Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. zet Esad Lukovac . navr{ava se {est mjeseci od smrti na{eg dragog supruga.. oca i dede MUGDIM (HUSO) EFENDIRA 4. navr{ava se godina od smrti na{eg dragog SJE]ANJE Dana. k}erke Azemina. d`. 2012. a nama da umanji bol i ~e`nju u srcu do trenutka kada }emo. 2012. 1994 .d. 2.2011. 2. Ti }e{ zauvijek ostati u na{im srcima i biti dio na{ih najljep{ih uspomena. zet Mirza. d`. 1951 . a u njemu ne vidjeti tebe. unuke Nejra i Tajra Tvoji najmiliji: supruga Nura. k}erke. Aris. 4. Kamenica 23A. HUSEINOVI] Dana. Uvijek }emo te se sje}ati. 4. 2012. 2. 2. Svaki dan nam nedostaje{ i stalno si nam u mislima. Te{ko je gledati ovaj svijet. Hurija i Zlata sa porodicama 2477-1nd` AMAR KOPI] Dragi Amare. 4.Meke. Dnevni avaz SJE]ANJE na na{eg dragog Dana. Amina. Dalida. na na{u dragu ARMIN KRKALI] S po{tovanjem }emo te spominjati i ~uvati uspomenu na tebe. unuk Suad sa porodicama 7105-tt FADILA (MURAT) [EHOVI]A Nedostaje{ nam. da ti podari vje~ni D`ennet i vje~ni rahmet. navr{avaju se ~etiri godine od kada si se... 2012.KINA - had`i SENAD (FIKRET) PORI] Bol za tobom ne prestaje Porodica Pori} iz Ilija{a p-71380 ESAD (MUSTAFA) BE^EVI] Uposlenici Hidrogradnja d. Tvoj amid`a Elvir. kao da je ju~er bilo i svaka naredna }e biti tu`na i puna uspomena.. Sarajevo Projekat Autocesta Koridor Vc Bija~a .4. Neka ti je vje~iti rahmet i od Allaha lijepi D`ennet. strina Enisa. ali tuga i bol za tobom je velika. Tvoji: nena Zilka. Ilma. 2. 2. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. rije~i su nestale. Neka ti je vje~ni rahmet i da ti Allah podari lijepi D`ennet. Tvoji: majka Zakira. rado pominjati i nikada te ne}emo zaboraviti. Bolno je ovo pisati. da ti olak{a Berzah i nagradi te lijepim D`enetom. 4. 2. a najte`e bez tebe `ivjeti. 4. Upu}ujemo dove Allahu. ro|aci Faris i Ensar Kopi} 2474-1nd` Dana. navr{ava se 12 godina od tragi~ne smrti na{eg dragog Dana. majka Hasiba i otac Himzo 2435-nd` MEJRA (SULEJMANA) PLANJA. 2. Tvoj vedri lik i tvoj osmijeh koji smo toliko voljeli i koji je uvijek pred na{im o~ima. Jasmina i Nuna Porodica [abi} 2481-1nd` Dana. (nedjelja) u 13. Tvoja seka Behka. p-71120 VAHIDU IMAMOVI] 4.{. 2. 2. Lela. d`. d`. Amin. Brzo je ova godina pro{la. 2. Lako te bilo voljeti. navr{ava se godina od kada nije sa nama 2000 .60 Subota. Supruga. Hasena. podari D`ennet. Hvala za svo vrijeme provedeno s tobom. majka Muniba. Nezira. 4. Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima. Tvoji: otac Hazbo. amid`a Kemal. navr{ava se godina od prerane smrti na{eg dragog POSLJEDNJI SELAM Dana.4. 4. Enver i Hasen Tvoji: daid`a Zijo i daid`inica Fatima 7141-tt BJELKA (HIMZE) MEDNOLU^ANIN 4. snaha Sanela. 2012.. kao i ova. Bitne su uspomene na tebe i ~uvat }emo te od zaborava. 2012. Molimo dragog Allaha da ti podari lijepi D`ennet i neka ti je vje~ni rahmet. Uvijek }e{ biti u srcima svojih voljenih.. d`.{. a tvoja plemenita du{a u na{im srcima. Tvoje unuke Merka. zet i unuci Tevhid }e se prou~iti 5. da ti podari d`enetske ljepote. Muhamed i Emin 2481-1nd` ENVER . 2008 . februar/velja~a 2012. 2012. Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. 2. 7140-tt Supruga Adna i sinovi Emin.{. Nevresa. Molimo Allaha. @ivjet }e sje}anja na tebe i tvoj plemeniti lik. 2012. Alma. a tvojoj plemenitoj du{i vje~ni rahmet. 2. 2012.. draga majkana.Kravice 406-mo . Neka ti Allah. 2. navr{ava se godina od kada nije sa nama na{ dragi Danas. ptt SEJFO HELJI] Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima. vratila izvoru nura. Molimo dragog Allaha. a tvojoj du{i vje~ni rahmet. danas je godinu dana otkako vi{e nisi sa nama. 2478-1nd` ARMIN KRKALI] Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i biti dio na{ih najljep{ih uspomena.

punica Safija. djeda i svekra SJE]ANJE na dragog brata. Hatma-dova odr`at }e se 10. ruku koja ga blagosilja. 4. CIPURKOVI] Najsla|e {to ljudske usne izgovaraju je rije~ „majka“. snaha Fatima. navr{ava se godina otkako nije sa nama na{ voljeni suprug i otac BRANKO \IN\I] Ovaj svijet je bio lijep samo dok si ti bio sa nama. Supruga Hajrija.4. SENAD . d`. Neka ti Allah.. sestri~na Jasmina i sestri} Mirza Po{kovi} 403-mo Po~ivao u miru Bo`ijem. Snje`ana ]eri} 7138-tt SAKIB (MEHMEDA) POJSKI] Molimo dragog Allaha. navr{ava se najtu`nija godina bez na{eg dragog Danas. izgubio je grudi na koje glavu naslanja. sc. 2012. 2012. 4. 2. S ljubavlju i po{tovanjem.4.. 1994 . 2. 2. nada u o~aju. d`. 4. Fatima i unuka Amina 82-ze SJE]ANJE Dana. snaha dr. unuka Nela i zet Admir 2012-tz POSLJEDNJI POZDRAV radnoj kolegici DIKI RED@EPOVI] MUP KANTONA SARAJEVO N Dana.{. {uru i daid`u na{oj Dana.4. d`. Hvala vam na svemu {to ste u~ini za nas. 2008 . 2012. 2012. Porodica 7137-tt ARMIN (AHMEDA) KRKALI] Tuga i bol ne mogu se mjeriti vremenom. 2. 2012. ro|. zet Zijo. 1920. podari lijepi D`ennet i neka ti je vje~ni rahmet. nego prazninom koja je ostala. februar/velja~a 2012.4. 2. Emir i Lejla p-71380 IVICA PRTENJA^A I BO]ARI SARAJEVO p-71125 Neka mu dragi Allah. 2012. navr{ava se {est godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog MIHAJLO SAKIBA (MEHMEDA) POJSKI]A 4.HATA FI[EKOVI]. sin Mehmed. HURMETI JUGO 4. Adi. 2002 . 2. navr{ava se godina od preseljenja na{eg dragog POSLJEDNJI POZDRAV dragom i po{tovanom prijatelju Navr{ilo se 18 godina otkako je preselio na ahiret na{ dragi suprug. Tvoji Jasna i Mirza 7133-tt SJE]ANJE na drage roditelje SJE]ANJE na dragog brata MUGDIM (HUSO) EFENDIRA HIMZO JA[ARSPAHI] ro|. 2. Ko majku izgubi. svekar i djed MIHAJLU ^OBELI]U Hvala mu za sve i neka mu je laka zemlja sarajevska. 26. 2. Zahvalna djeca iz Kaknja VASVA JA[ARSPAHI] ro|. 2. 4. 1992 . Lejla i Enes sa porodicama ptt SJE]ANJE POSLJEDNJI POZDRAV na dragog oca. 2. d`. Mehmed. 2012. navr{avaju se dvije tu`ne godine otkako nas je napustila na{a majka subota.SEN^O (FIKRET) PORI] Uspomena na tebe `ivjet }e dok postoje oni koji te vole. Ona je izvor nje`nosti i samilosti. 1912. 4. 4.{.{. 2012.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. ptt 4. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. 2. da mu podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. izvor snage u slabosti. Neka Allah. D@AFI]. 5. svastika Melisa i bad`o Slobodan sa djecom 7134-tt . 2... Mirza. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. 2012. Punac Mustafa. prijatelju. Neka ti Allah. Hani. 2012.{. d`. saosje}anja i pra{tanja. 2. 10.. Sestra Hidajeta. 2012. 2. Sin dr. otac. d`. k}erka Meliha. 2007 . 2.4. unuke Ajla i Amina 82-1ze ARMIN (AHMEDA) KRKALI] S po{tovanjem ~uvamo najljep{e uspomene na tebe.{.. (petak) u Nezir-aginoj d`amiji (na [emovcu) prije d`uma-namaza. Neka ti Allah. 61 ATKA . Tvoja djeca Edo i Mirela. Munevera i Sejo Avdi} p-71104 HILMIJA (ADEM) \ULIMAN S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu i sje}anje na tvoju plemenitost i dobrotu. Majka je sve na ovome svijetu: ona je utjeha u tuzi. oko koje nad njim bdije.Dnevni avaz Dana.

a sve drage ljude da te obraduju Jasinom i Fatihom! Za du{u rahmetlije porodica prire|uje tevhid koji }e biti prou~en u Kuvajtskoj d`amiji na ^. Branko. 2012. El-Bekare. Mujo Dan po dan. Obitelj Dujso p-77240 HAMDIJA CVRK 4. Neka ti dragi Allah.. Munira i D`ana 7118-tt 26. Zinka i Azra 7127-tt ALIJA (DERVO) HAMZI] Ponosni smo {to smo te imali. 4. Rifet.. Osmankovi} Ankica.. 4. 2. februar 2006. a `al i sje}anje ostaje i podsje}a nas na 4. 2012. d`. 2. navr{ava se godina od preseljenja na ahiret na{eg AMAR (D@EMAL) KOPI] FADIL (MURAT) [EHOVI] FADIL (MURATA) [EHOVI] Ostala je velika praznina. jer si to zaslu`io. Dani prolaze. 7129-tt MUHAMED (ZAIMA) IMAMOVI] Smrt nije kraj. familije Biki} i [ata 7062-tt 4. na{ primjer. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. snaha Danijela. SJE]ANJE Dana. na{ ponos. sin koji se samo po`eljeti mo`e. Nikada ne}emo zaboraviti tvoj osmijeh i sjaj u tvojim o~ima. sinovi Mujo i Samir. oca i djeda Dana. 2012. 2. 2012. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. 2011. Neli. 2012. Zejna. godine je sedam dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog supruga. ali bez tebe vi{e ni{ta nije isto. godine sa po~etkom u 13. D`enana.. djevera. Supruga Hanka. februar/velja~a 2012. Uvijek na{.4. da ti podari D`ennet. Bio si najbolji sin. Irfan. spominjati s po{tovanjem. K}eka Emina. ali sje}anja ne blijede. . 5. 2000 . Suvi{ne su bilo kakve rije~i vi{e... prazni. unuci Aldin i Anesa 2346-nd` Dana. 4. podari lijepi D`ennet. brati~na Elvira sa Adom. 2. a sje}anje na tebe `ivjet }e dok `ivimo mi koji te volimo.2. 2012. sin Elvis i k}erka Sanela 7029-tt 2. Vili u nedjelju.. godina pro|e bez tebe. d`. 1994 . 2012. majka [erifa i braco Ilhan 2473-1nd` SJE]ANJE SJE]ANJE Dana.1. Neka ti dragi Allah. Bez tebe i tvog osmijeha. djeda i punca TU@NO SJE]ANJE SJE]ANJE SJE]ANJE SJE]ANJE ona dragog brata. 2. podari vje~ni D`ennet.4. ro|. d`. Tvoji: Hajra. 2. Lea i Lana 2346-nd` Dana. 156) SINE Bio si na{ heroj. jer na{i najbli`i nikad ne umiru u na{im srcima. S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tvoju dobrotu i plemenitost. 2012.{. 2. navr{ava se {esnaest godina od smrti na{eg voljenog oca.SALKO DUJSO Vrijeme prolazi. na{ Amare. snaha Cica. Amrom i Amerom. amid`e MEHMEDA (D@ELAL) SMAJLAGI]A Molimo dragog Allaha da ti podari lijepi D`ennet i sve d`enetske blagodeti. unu~ad Suzana i Denis i zet Zlatko 7128-tt FADIL (MURAT) [EHOVI] Neka ti Allah. 4. Melisa i Isa Benjamin 7118-tt SALIH . Lela. 5. Dnevni avaz SJE]ANJE IBRAN (MUJO) OSMANKOVI] HUSAN (MUJO) OSMANKOVI] AVDIJA (MUJO) OSMANKOVI] Neka vam je vje~ni rahmet.{. godine }e pro}i. Supruga Ramiza. 2012. svi dani i budu}e godine }e biti samo brojevi na papiru. Tvoji: babo D`emo.. Tvoji: Fadila. „Svi smo Allahovi i svi se Njemu vra}amo“ (Kur’an. D`an Dursum Nela. godine navr{ava se 7 tu`nih dana od smrti na{eg brata. 5.{. 2012. 2012. {uru i daid`u na na{u dragu ADNAN (HAZBO) SULJEVI] KINA Zauvijek si u na{im srcima.62 Subota.{. d`. ZEKIJU PARLA. navr{ava se godina od tvog odlaska [EPAN .HAMO AVDIJA (MUJO) OSMANKOVI] Neka ti je vje~ni rahmet. Uvijek }e{ biti sa mnom. navr{ava se tu`na godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog sina i brata SJE]ANJE AMAR (D@EMAL) KOPI] FADIL (MURAT) [EHOVI] Neka ti Allah. 2. 5. Hvala ti na velikoj ljubavi koju si nam davao i koja }e nas vje~no pratiti. 2011 . 2. brati~na Aldijana sa Mujom i Lejlom p-71101 Dana. Tvoji: nana Raha. [ale. godine kada si oti{ao.{. tetka Amina i tvoja Ai{a 2473-nd` 26. 4. 2. 2000 . d`. Amar. mole}i Allaha. brati} Elvin. 2009 .1. Sje}at }emo te se po lijepom. 4. K}erka Vahida. Neka ti je rahmet du{i. 2. 2. DERVI[KADI] S ljubavlju i po{tovanjem.. 2. Ismir. 8. 2. Neka ti Allah dragi lijepi D`ennet da. Tvoji: brat Memo.15 sati. Tvoj brat ^igle 7118-tt 7118-tt Mom dragom prijatelju.

2007 . snaha Izedina ..30 sati u Bakijskoj d`amiji.17. Jelica i Ivica sa porodicama SJE]ANJE Dana. d`. 3.Dnevni avaz SJE]ANJE TU@NO SJE]ANJE subota. Molimo Allaha. 4. 2012. S po{tovanjem i ljubavlju. Uvijek }emo te nositi u na{im srcima. S ljubavlju.. 2012. RAZIJA MR[O 2. Jasmin i Ajsel 7124-tt ^etvrtog februara 2012. podari lijepi D`ennet. MILI] ENVER . godine navr{ava se 6 mjeseci od smrti na{e drage TU@NO SJE]ANJE na brata Dana. 2012. 2012. ro|. godine navr{it }e se sedam dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog SJE]ANJE sestri na{eg kolege Muhameda ADNAN (KASIM) KASUMOVI] Hvala za svu dobrotu. punca i djeda na na{eg dragog oca. oca. Porodica Dedi} . d`. humanost i karakterne osobine `ivjet }e vje~no uz sje}anje. 5.{. 5. 2. 2.\ula. jetrva Erzumana sa djecom Ademom i Kerimom p-71210 FADILA (MURAT) [EHOVI]A Sje}anja na tebe ne}e nikada umrijeti.{. 2. d`. Tvoji najmiliji: sin Halid. kom{ije i prijatelje da }e se tevhid prou~iti u nedjelju. podari D`ennet. 2.00 sati u ku}i `alosti u ulici Ahatovi}ka 11. Bila si i ostala veliki ~ovjek i takvu }emo te pamtiti i sa po{tovanjem spominjati.. plemenitost i ljubav koju si nam za `ivota nesebi~no darivao. Danas si nas zauvijek napustio i pridru`io se na{em Haku. 2.{. Tvoji najmiliji . d`. navr{ava se 18 godina otkako je preselio na ahiret na{ dragi DIKI RED@EPOVI]. d`. SIKIRI] O`alo{}eni: suprug Lutvija. SMAJI] Neka ti Allah dragi da lijepi D`ennet. navr{ava se godina od smrti TU@NO SJE]ANJE Dana.4. u 13. navr{ava se osam tu`nih godina od smrti na{eg dragog i voljenog Dana. Tvoj brat Ibrahim sa porodicom 7024-tt EMIRA (HILMIJA) BJELAK.{. 4. 4. snaha D`enita i unuka Naida 2470-1nd` 7122-tt Odjel tehni~ko-investicionog odr`avanja i izgradnje Raiffeisen Bank DD BiH Porodica Kasumovi} Dana. ro|. k}erka Fed`ra. 2. Porodica Lukovi} . februar 2007 . 2012. 2. 2012. zaborav ne postoji.. 2. 2. Fehim. Tvoji: Maida. 2010 .{. 4. DERVI[KADI] Sje}anje na tebe dio je na{eg `ivota. 6991-tt Zauvijek }ete ostati u srcima i lijepim sje}anjima va{e djece. februar/velja~a 2012. Neka ti Allah. unuke Anisa i Amela s porodicom 7078-tt Brat Miro POSLJEDNJI POZDRAV Dana.5. 2. 2.Dina. 1944 . 2002 . gdje s ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. 2.. 2. snaha Elvira 7117-tt SALIH BABOVI] 15. p-71104 Dana. 2012. punca i deda ALIJA (DERVO) HAMZI] 4. navr{avaju se tri tu`ne godine kako nije sa nama na{a voljena ZORAN SAMARD@I] Tvoj plemeniti lik. 2012. 2. 2. Tevhid }e biti prou~en u nedjelju. godine navr{it }e se 52 tu`na dana od preseljenja na ahiret na{e drage supruge i majke SJE]ANJE na na{e drage roditelje SAVAN BABI] Sje}anje na tebe ne}e izblijediti sve dok postojimo mi. 2012. podari lijepi D`ennet i rahmet du{i.{. kao i ostala rodbina. februar 2012. 2. Neka ti dragi Allah. 2. da joj podari lijepi D`ennet. [tefica. ro|. 7125-tt Dana. i \URO GREDELJ 17. 4. dedu i pradedu HALILA HOD@I]A 5. 2. 4. te njihovim porodicama 7116-tt 7021-tt ZEKIJA PARLA.2. Alisa i Alem 7123-tt ALIJA HAMZI] Ponosni smo {to smo te imali. 2012. 7126-tt Neka vam Allah. k}erke Snje`ana i Dragana sa porodicama 2454-1nd` SELIMA (MEHE) [EHI]. 2012. 1996 . 2. godine u 14. djever Samir. 2. d`. Neka ti Allah. O`alo{}ena porodica 2443-nd` MARIJA GREDELJ 4.. Neka ti Allah. D`enana i Sanida sm-0002043 RA[ID MR[O 4.4.4. BAJTAL Obavje{tavamo rodbinu. Tvoji: suprug Enes. navr{ava se godina otkako nije sa nama na{ dragi babo na POSLJEDNJI POZDRAV dragom zetu i tetku RA[ID (HAMID) MR[O Utjehe nema. 2012. 2012.4. na na{eg dragog supruga. samo ogromna tuga onih koji te vole i ne zaboravljaju. 2012. Bol nije u rije~ima ve} u srcu. Elvedin. Sin Ahmed. 5. 2012. Neka je vje~ni rahmet Tvojoj plemenitoj du{i.supruga Milka. Supruga Hod`i} Bejta sa sinovima i k}erima. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. ro|. 5. 63 na na{eg oca. 2011 . S ponosom i ljubavlju ~uvamo uspomenu na tebe. ro|. Zenica S velikom tugom se sje}amo na{ih zajedni~ki provedenih dana. 5. podari D`ennet. Tvoji: Fahrida. godine navr{ilo se 6 mjeseci od smrti mog brata Sutra se navr{ava ~etrdeset tu`nih dana od kada je preselila na ahiret na{a draga SENADA (SADIJE) [IBALI]. @ivjet }e{ vje~no u na{im srcima. 2.VERO ([ABAN) MUSTAGRUDI] Tvoji: sin Sead. kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti u nedjelju poslije podnevnog namaza u Bakijskoj d`amiji. 2012.

4. 4. LALI] Ni ova godina koja je pro{la. Hana Kora}. 2. ro|.{. 2. 2. Mand`o Elma. 2. Jasmina Brajlovi}. Aida K. Neka vam Allah. Omerovi} E. Omer Avdi}. Draga djeco. L.. Emir Jesenkovi}. 2012.. ne}e izbrisati ljubav i sje}anje na tebe. Branislav Brkovi}.. 2.{. tuga i vje~no sje}anje. Edin Zahiragi}. d`. Uposlenici Zavoda za javno zdravstvo SBK / KSB Travnik p-72270 POSLJEDNJI SELAM na{oj dragoj DIKI RED@EPOVI] Neka ti dragi Allah. 2.. godine navr{ilo se 40 tu`nih i bolnih dana otkako je na ahiret preselio na{ voljeni otac i dedo HAZIM (DERVE) MAHI] Tu`no je pomiriti se sa sudbinom da si nas napustio. Tarik Alispahi}. 1994 . Ganija M.. Tvoj plemeniti lik ostat }e zauvijek u na{im srcima. 7115-tt Ena. 2.. 2439-nd` Va{i: otac Ibro. Neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. navr{ava se osamnaest godina otkako su preselili na ahiret na{i najmiliji Dana. Sretni smo {to smo vas imali. ni naredne koje }e pro}i. snahe Semra i Sanja i voljena unu~ad Benjamin.. Azra M. Sanja Petrovi}.{. Nihada ^omor. godine u 13. Tvoji najmiliji: sinovi Senad i Samir. godine u 14. Lejla Karahasanovi}. majka Hava. Mirsada S. podari lijepi D`ennet i neka ti je vje~ni rahmet.. Indira B. Elvira Begi}. podari lijepi i vje~ni rahmet Kolegice i kolege MUP-a Kantona Sarajevo Sabra H. 4. draga na{a mama... 2012. Idrizovi} J. Bajrija Pripo. 5.00 sati u ku}i `alosti. D`afer H.64 Subota. d`. ZLATKO PUVA^I] 4. Sestre Suada i Aida sa porodicama 7076-tt Dana. Fadil D`ebo. 2. Elvir Vati} 7132-tt [estog februara 2012. Tvoja djeca Tahir i Asim sa porodicama 2445-1nd` VAHIDA IMAMOVI] 4. dr.4. 1994 .4. 2. Ramiza Mehani}. februara 2012.4. Samra ^engi}. Bajrija K. Belma Ljubu{ki}. Lejla Me{i}. Adnan ]oso. 2. ulica Juraja Najtharta br. a zauvijek tu`ni {to smo vas izgubili. Neka ti dragi Allah.. dr. P . 2012. 2010 . 4. 2012. Mubera D`aferovi}.30 sati u d`amiji Hrasno. S ljubavlju i po{tovanjem. 2. Dnevni avaz IN MEMORIAM SJE]ANJE na velikog ~ovjeka. Sejfo S. Jasna V. 2. podari lijepi D`ennet. Asad Omerovi}. Jasna Veraja. sestra Mirsada i zet Juso . samo beskrajna praznina. Nenad Maslek. 2012. navr{it }e se godina dana od smrti na{e drage mame SJE]ANJE na na{u dragu sestru FATIMA PA[ANOVI]. februar/velja~a 2012. uva`enog kolegu i dragog prijatelja prof. i SELMA (IBRO) SPAHI] 4.. februara 2012. Muamer Bajraktarevi}. 2010 .. Tevhid }e se prou~iti u nedjelju. Obitelj Karaka{ p-72270 prof. d`. ZLATKO PUVA^I] 4. Miokovi} D. 2. 1951 . Nadija i Lamija MIRSAD (IBRO) SPAHI] 4.4. Jusuf Z.. Tevhid }e se prou~iti u subotu. ne postoji utjeha ni zaborav. Mersud D`ogaz. 7131-tt POSLJEDNJI POZDRAV na{oj radnoj kolegici DIKI RED@EPOVI] Muhamed Budimli}. 2012.. Olgica B. Tarik Kula{in. 13/IV (Nova Breka).. Haris Pintol. 2012..

Volimo te najvi{e na svijetu. 4. sestra Dijana i sestri} Rado{ 2489-1nd` POSLJEDNJI POZDRAV Dana. Molimo Allaha. Zaborav ne postoji. Fahira Tevhid }e se prou~iti dana. a sje}anja na tebe su jo{ svje`a i veoma jaka. nene. Doglodi . podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. d`. ^USTI] @ivimo sa lijepim uspomenama i sje}anjem na tebe. 2.tetka Olga. Vildana. POPOVAC 1924 . Ka`u da plemeniti ljudi kratko `ive.a najte`e bez tebe `ivjeti.. Milimir i Jelena Popadi} 2489-1nd` DRAGICI POPADI] Te{ko je prihvatiti stvarnost da te vi{e nema. Neka ti dragi Allah. da joj podari lijepi D`ennet. navr{ava se godina otkako je na ahiret preselila na{a draga POSLJEDNJI POZDRAV voljenoj k}erki. Tvoje k}erke Jadranka. ro|. Anja. draga na{a Nerma! Neka ti Allah. majke. Fahro. supruzi i baki DRAGICA POPADI].13. 2. 5. ali nije opro{taj. 2008 . d`. Tvoji najmiliji: suprug Rizah. ]OROVI] Ovo mo`da jeste posljednji pozdrav.{. forenziku i KDZ MUP-a Kantona Sarajevo 7142-tt POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV na{oj dragoj na{oj dragoj i voljenoj majci. u 13. a tuga i bol ostaju u na{im srcima. 2. \oko. Nedostaje{ u~enicima. samo tuga i beskrajna ljubav za tobom ispunjava prazninu za tobom. sestre. Dubravka i Mirela. sestri i tetki EMINA RESI]. ro|aci Darija. Zeba 2484-1nd` .. postoji samo ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Hvala ti za dane koje si bila sa nama. godine navr{ava se {est mjeseci od smrti na{eg dragog NESTOR VARAGI] NECO 4. 2. Meho. 2012. 2012. Kenan. ali }e{ uvijek ostati u na{im srcima.00 sati u ku}i.Dnevni avaz POSLJEDNJI POZDRAV subota. februar/velja~a 2012.Dino 7143-tt DRAGICA POPADI]. Merima. 2486-1nd` FADIL (MURAT) [EHOVI] Vrijeme prolazi. dani vi{e nisi isti. Neka ti dragi Allah.{. 2011. ]OROVI] Od obitelji Musa . Sva ljudska dobrota.. zaove i tetke Pro{la je godina kako nije sa nama na{em voljenom suprugu. Majka Bo`ica. na stru~nom aktivu. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Zaborav ne postoji. Uvijek }emo u na{im srcima ~uvati tvoj lik i tvoju dobrotu. unu~ad Ajla. d`. 4.. godine. nedostaje{ kolegama.. Odlazi{. Dunja i Anja 2489-1nd` POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV dragoj dragoj sestri~ni i rodici DRAGICI POPADI] DRAGICA POPADI]. Tvoja Dunja. d`. ro|. Porodica Purkovi} 2489-1nd` Dana.{. 2012. podari lijepi D`ennet i veliki rahmet. tvoju plemenitost i tvoja dobra djela. Ema. djever Vladimir.2012.. svastike. d`. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Alija.{. Nezir. Darko sa obiteljima 2489-1nd` Hvala za tople i ljudske zajedni~ke trenutke. 2.{. u~ionici. Kao takvog }emo te nositi u na{im srcima i ~uvati od zaborava. ZILI] 2002 . Amir. ocu i dedi SALIHU BABOVI]U Lako te bilo voljeti. Tvoji: svekrva Ljubica. Aktiv nastavnika / profesora historije Kantona Sarajevo 2488-1nd` profesor historije Dana. u nedjelju. 4. na seminaru. Hanan i Emir Volimo te! 7139-tt HATA (HUSO) ^AU[EVI]. Tvoji najmiliji: Nurka. ro|.4. Sini{a i Muhamed. 4. ro|. svekrve. ro|. Tvoji drugovi i prijatelji: Hrapa. iz Stoca Vrijeme prolazi. 2012. Vole te tvoji najmiliji ptt SABAHUDIN DURAKOVI] Nedostaje{ u zbornici.Ajkuna. Neka ti Allah. k}erka Enisa i sin Salahudin . @ivje}e{ u nama dok `ivimo i mi. ]OROVI] @ivje}e{ vje~no u na{im srcima. Miki. 12. a vje~no se pamte. ponos i plemenitost bila je u tebi. ro|. D`ana i Mak 83-1ze NERMINA (D@EMALA) SEFO. navr{ava se deset tu`nih godina od smrti na{e drage supruge. 2012. Zineta. Boro. jetrva Dobrila. Munira. te{ko izgubiti. 2.. Tvoja djeca .Uglje{e Uzelca 53. Izeta. 65 na{oj dragoj kolegici DIKI RED@EPOVI] Odjeljenje za kriminalisti~ku tehniku. zetovi Mirsad. Avdija.

unu~ad Benjamin i Tea.2011) Puno mi nedostaje{. MILI] Nema rije~i na ovom svijetu koje mogu iskazati moju bol.. EMIN ([E]O) KOLAR Uvijek }e{ biti u na{em srcu i sje}anje na tebe nikada ne}e izblijediti. sinovi Suad i Denis sa porodicama 2499-1nd` . Ti }e{ zauvijek ostati u na{im srcima i biti dio na{ih najljep{ih uspomena.{. Fuad. Molimo Allaha. a najte`e bez tebe `ivjeti.. sin Zijad i unuci Ervin i Irma 2498-1nd` Zauvijek tvoji .EDO (MEHMEDA) SIDRAN (1947 . ro|. 2. navr{ava se 11 godina otkako sa mnom nije moj tata DIKI RED@EPOVI] Porodica Tabakovi}: Ajkuna. zet Asad i praunuk Faris. d`. Supruga Zehrija. Lako te je bilo voljeti. d`. Dolores. 2012. 2012.{. da ti podari lijepi D`ennet. ro|. Tvoji: Indira. sm-0002050 TID@A GRANILO. Mido. svekra i dede ISMET (HAMDIJE) ZEJNELAGI] 1950 . samo }e jo{ vi{e potaknuti neizbrisiva sje}anja na tebe. te{ko izgubiti. navr{ava se godina kako je preselila na ahiret na{a draga na{em dragom prijatelju RASIM (]AMIL) DEDI] Vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima. Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Tvoji: sin Zajko. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.. u mislima nikad zaboravljen. da lijepi D`ennet. Edin.66 Subota. 2012.supruga \ulizara. Lejla. 2012. 4.2003. Begajeta Seka. ali sje}anje ostaje zauvijek u na{im srcima. Tvoj brat Ada s porodicom 83-ze ]AMIL (MUJO) ORU^ Godine prolaze. Kenan. Od brata Muhameda sa porodicom 7149-tt voljenoj SJE]ANJE Dana.. ostat }e velika praznina u mom srcu bez tebe. 4. VOLODER MIHAJLU ^OBELI]U Svu dobrotu i ljubav koju si nam pru`ila ~uvamo u na{im srcima i ostat }e tako sve dok `ivimo. sje}anje na tebe ostaje. 4. MILI] Neka ti dragi Allah. Tvoji: D`enana. oca. februara 2012. MILI] Mirno spavaj na{a draga vilo.suprug D`ermin i sin Dino 7148-tt Dana. 4. sinovi Amir i Samir. Tvoj sin Nihad 7145-tt POSLJEDNJI SELAM I POZDRAV POSLJEDNJI SELAM voljenoj snahi voljenoj sestri DIKA RED@EPOVI]. d`. 4. februar/velja~a 2012. 2. snahe Dajana i [ejla. oca i supruga DIKI (HAMEDA) RED@EPOVI]. Svekrva Umihana i zaova Emira 7146-tt POSLJEDNJI SELAM DIKA RED@EPOVI]. Tvoji najmiliji . U na{im srcima vje~no voljen. Vje~no zahvalni i uz du`no po{tovanje. 2. MILI] Neizmjerna tuga i bol nakon gubitka tebe. ro|. Alma i Sa{a 7147-tt NEDIM .{. 2485-1nd` DIKI Od djevera Ned`ada i jetrve D`enete Red`epovi} 2490-1nd` DIKA RED@EPOVI]. 4. Tvoji: supruga Zlatka. ro|. Emir. bol i tugu ne mogu sakriti i zato molim Allaha. navr{avaju se ~etiri tu`ne godine otkako je preselio na ahiret na{ dragi POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI POZDRAV na{oj dragoj snahi i daid`inici Danas. 2. Manuela. ro|. sa saznanjem da }e Svemogu}i biti sretan u susretu s tobom. unuke Amra i Amira. snaha Mevlida. navr{ava se sedam godina od kada nas je napustio na{ dragi POSLJEDNJI POZDRAV Dana. @ivot nestaje u trenutku. Neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Gabi. Dnevni avaz POSLJEDNJI POZDRAV mom bratu Dana. navr{ava se 18 godina od smrti na{eg dragog dede. Rebeka i zet Husein 2494-1nd` Murisa i Dragan Jovanovi} 7144-tt SJE]ANJE na na{eg dragog supruga. Samra. Melisa i Emir p-71101 SALIHU BABOVI]U Dragi burazeru..

\uka i Tatjana. porodica Veli}. ]uk. ostale kom{ije. ro|. 7150-tt Trnovac. godine u 57. 1. 2012. ro|. Stergar i ostala mnogobrojna rodbina. kom{ije i prijatelji. 2. sestri} Rado{. godine nakon kra}e bolesti u 86. Rifat. Drugovi}.00 sati u d`amiji Lu~evica. godini.00 sati u stanu rahmetlije u ulici Trg me|unarodnog prijateljstva br. TRNOVAC preselila na ahiret u petak. Brki}. Bjelica. p-88104 . sestri~na Harisa. zet Ahmed Brki}. kumove. godini. porodice Ramovi}. Kaji}. zet Abdurahim Amer. Nafija. Ali{ah. djever Nijazija sa porodicom.00 ~asova na Gradskom groblju Donji Miljevi}i. Abdagi}. O@ALO[]ENI: majka Zineta. @eljo. ro|. 3. godine u 86. Kapikul. 4/III. Jovi~i}. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak. prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15. 3. sestra Hatid`a Brki}. godini. sestri} Emir. godine u 67.Dnevni avaz Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. Herenda. kom{ije i prijatelje da je na{a draga DRAGICA POPADI]. 4. k}eri Badema. 2012. februara 2012. ro|ak Nusret. ro|. 2012. Alema. Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo porodicu. ]orovi}. D`enaza }e se klanjati u subotu. sestri} Tarik. sestri~na Hana. Mustafa. HURMETA (KARAMOVI]) JUGO Uz veliku bol i gubitak. Smaji{. brati}i Adnan i Denis. Grci} i ostala mnogobrojna rodbina.00 sati na gradskom groblju Sutina. Purkovi}. sestri}i Ahmed Sirbubalo. sestra Munira. 4. 2. bra}a Muhamed i [a}ir. 3. prijatelje i kom{ije da je na{a draga subota. sinovi Zijah i Nihad. tetke Azemina Hod`i} i Jasminka Berberki} sa porodicama. te porodice Rahmanovi}. praunuci. 2. te porodice Sinanovi}. sestri}i i sestri~ne. nevjesta Jasna. 2. 2. februar/velja~a 2012. majka Bo`ica. O@ALO[]ENI: suprug Re{ad. svekrva Ljubica.00 sati na mezarju Ravne Bakije. Demirovi}. februara 2012. Ni{tovi}. 2012. Nuspahi}. godine poslije ikindija-namaza u haremu Begove d`amije. 2489-1nd` Kulu{i}. D`enaza }e se obaviti u subotu. snahe Fatima i Jelena. godine obavit }e se ponovno klanjanje i ukop u haremu d`amije u Prigrad`anima Selakovac kod Mostara. 4. Emir Sirbubalo i Muhamed Amer. D`enaza }e se obaviti u subotu. O~aktanum. gdje }e se rahmetlija i pokopati. Veli}. zet Sulejman. neni i praneni. brati~ne Azra i Amra. sestra Amira. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi HARIS (RAMIZ) RAHMANOVI] preselio na ahiret u petak. O@ALO[]ENI: suprug Milimir. Zlatko i Adi. porodice Be~evi}. Povorka polazi ispred kapele. D`enaza }e se obaviti u subotu. sestra Dijana. SMAJI[ had`i SEDIKA VELI]. k}erke Mirna i Mia. Kaliman. Bo{njak. 67 Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. Posljednju su}ut Snahe Catharina Belia i Hallebeek Jugo i Zorica Jugo sa obiteljima. Hod`i}. godini.30 sati u Carevoj d`amiji. februara 2012. KUNTO preselila na ahiret u petak. zaova Seida. februara 2012. unuci. prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.30 sati na gradskom groblju Bare. Ramiza i Zumreta. Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. 4. No035908 ESAD (MUSTAFE) BE^EVI] preselio na ahiret u petak. 2012. 3. godine u 15. godine u 13. Mulahasanovi}. Musa. godini. O@ALO[]ENI: supruga Lidija. ]OROVI] iznenada preminula dana 2. Berberki}. godine u 47. prijatelje i kom{ije da je na{a draga Dana 29. \ur|evi}. sestrina unu~ad Anur. godine u 13. 2. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. zetovi Osman. prijatelje i kom{ije da je na{a draga preselila na ahiret u ~etvrtak. 4. Kajan i ostala mnogobrojna rodbina. brati}i. snahe Dubravka. O@ALO[]ENI: sestre [efika Sirbubalo i Fatima Amer. Spahovi}. godini u Holandiji je preminula had`i SAJA (MUJO) RAMOVI]. U{tovi}. Tabakovi}. sestri~na Amra. ]atovi}. Lazovi}. had`i hfz. sin Mi{o. kumovi. 5. godine u 76. prijatelji i kom{ije. godine u 14. Spahi}. brat Meho. rodbina i prijatelji No035907 Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13. unuka Dunja. a sutradan. Omerika. u 57. ul. No035909 EMINA SINANOVI]. 2012. Sahrana drage nam pokojnice obavi}e se dana 4. 6. kom{inica Nasiha.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. Ismet. Pepeljak i ostala rodbina. februara 2012. Dijana. februara 2012. teti}i Alija i Senad. Vu~ini}. O@ALO[]ENI: snaha Fahira. godini. Merd`o i ostala rodbina i prijatelji 405-mo Sa velikim bolom i tugom u srcu obavje{tavamo rodbinu. februara 2012. snaha Jelena. te porodice: Popadi}. februara 2012. Andri}. Humo. godine u 13. nikad pre`aljenoj svekrvi.

daid`a i daid`inice sa porodicama. 2. [e~i}. Ka~amakovi}. MILI] preselila na ahiret u ~etvrtak. snahe Edina. 2. brati} Danny. sestra Vera. u subotu. godine.. 5. Handovac. D`enaza }e se obaviti u subotu. Evira i Alma. 1. trgovinu i proizvodnju Sarajevo DIKA RED@EPOVI] Neka ti Allah podari lijepi D`ennet. 2012.com OBJAVLJUJEMO SMRTOVNICE NA INTERNETU . BIJELI] Po vlastitoj `elji bi}e sahranjena u naju`em krugu porodice i prijatelja na porodi~nom groblju u Br~kom. . februar/velja~a 2012. u haremu d`amije Kazaferije . p-71320 DURMO (MEHMED) HOD@I] iznenada preselio na ahiret u srijedu. Fikret i Tarik. k}erka Elvira. kom{ije i prijatelji. godine u 74. Kamberovi}. Hotonju. Borovina. [urkovi}. Zahirovi}. godini. prijatelji i kom{ije LJUBICE (MILO[A) AVRAMOVI]. 2. kao i ostala brojna rodbina.(hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. Ibri}. 2012. kao i ostala brojna rodbina. Svakim danom od 0-24 sata. Efendi}. Kanli}. godini. unuk Mak. Maksi}.00 sati. Ov~ina.. te porodice Red`epovi}. Sahrudin. godine u 13. godine u 13. Ajanovi}. 8.Mala ^ar{ija u 15. Selimovi}. Husejinovi}. Kasim i Suad. Pekari}. 2. godine u 15. Br~ko 111 RIFAT (BE]IRA) BEGLEROVI] . godini. januara 2012. Salko i Ibro. godine u 46. ^engi}. D`enaza }e se obaviti u nedjelju.Ustikolina. godine u 76. ro|. 4. Vejzovi}. Enver. Ni{i}. unuci Adi i Alen. ]ato. Jaganjac. a ukop }e se obaviti na gradskom groblju Pra{nice. na mezarju u Banja Lu~ici . februara 2012. Lamorski. te ostala mnogobrojna rodbina. za ovaj trenutak . 84-ze Enida i Nejra . snahe Hava. Tulumovi}. 2012. snaha D`ana. Juki} i ostala 2012-tz mnogobrojna rodbina. godini. te brojna rodbina. kom{ije i poznanike da je na{a draga . Dudo. godine u 68. SPAHI] preselila na ahiret u petak. Zili}. Radovanovi}. ro|. a ukop na mezarju Kalebi}i. 2012. Fadila i Uma. brat Abdulah i snaha Mida. Aldijana.00 sati) u d`amiji ^obanija. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ dragi NAZIFA DURAK. ro|. Spahi}. 4. brat Muhamed. Almir. Selma. 2012.. porodice Hod`i}. Grahi}. Mujak. ENES RIBI] preselio na ahiret dana 2. ]utuk. zaove D`enana i Emira sa Samrom i Almom. Alji}.15 sati sa zaustavljanjem ispred Bitumenke u Ned`ari}ima. godini. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111 U srijedu. Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom mjestu. kao i ostala brojna rodbina. februara 2012. br. februara 2012. Babaji}. zet Enes. Bublin. bra}a Muharem. ]omaga. te porodice Durak. Mujagi}.00 sati na mezarju Mirjanovi}i . Red`i}. godini. [ukali}. O@ALO[]ENI: supruga Nurka. pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama. snahe Jeanette i Katrin. ^au{evi}.bakije. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ dragi SALIH (SMAJO) BABOVI] iznenada preselio na ahiret 2. Josifa Pan~i}a br.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. Ispratna dova }e se u~iti u ku}i o`alo{}enih u ulici Crkvice br. 4. Ispra}aj i d`enaza }e se obaviti ispred Vikaljske d`amije u ponedjeljak. Tanovi}. Sad`ida. Bra{ni}. O@ALO[]ENI: k}erka Nina.. 4. kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindija-namaza (15. Turbi}. Selimovi}. O@ALO[]ENI: suprug D`ermin. Muja~i}. Burhadin. prijatelje i kom{ije da je na{a draga Tu`nim srcem javljamo rodbini. Avduki}. Alema.pripremajte se . Alihod`i}. Bahto i Aganovi} 7151-tt MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO 71000 Sarajevo. prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi SUBHIJA (SULJO) OMANOVI]. Schürbrock. 6.(hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. godine. 2012. D`enaza }e se obaviti u subotu. Nedim. Bistrik do broja 8 ""B AKIJE" BAKIJE SARAJEVO POKOPNO DRU[TVO OSNOVANO 1923 tel. sin Dino. bra}a Fadil. O@ALO[]ENI: sestre Zineta i Fatima 7135-tt S tugom i bolom obavje{tavamo rodbinu. 2. Sanel.Turbe sedam bra}e. Gazibara. 2. 2012. k}eri Fata. februara 2012. 6. Rebi-l-evvel) u 11. zet Midhat..pripremite se (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu.45 sati. brati~na Sabina. Vahid. 2. februara 2012. kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine. Tevhid }e se prou~iti isti dan u ku}i `alosti. Zlatan i Adi. Knol i druga rodbina i prijatelji Ku}a `alosti: ul. Ensa. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH. 83-ze Ga~i}. februara 2012. majka Adila. ^amo. te porodice Omanovi}. D`enaza }e se obaviti u subotu. [emsudin i Izudin. 4. O@ALO[]ENA supruga Munira . 55 . Zerina. godine u 65. Ba{i}. kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13. Karahasanovi}.30 sati. 2. godine u 75. D`enaza }e se obaviti u subotu. O@ALO[]ENI: supruga Raza. Hotonj IV.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. ]atalovi}. Bistrik do br. 4.. godine tiho se ugasio `ivot na{e dobre. u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu. te ostala mnogobrojna rodbina. unuci Nihad. sverkva Umihana. ul. Alihod`i}. 4. prijatelje i kom{ije da je na{a draga Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. februara 2012. Gerin. 2. Karovi}. Pekmezovi}.Seka RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 7119-tt iz Banja Luke Obavje{tavamo rodbinu. godine u 19.00 sati u d`amiji Hrasno. godini. godine u 75. Prijevoz obezbije|en ispred Doma kulture u [vrakinom Selu u 12.00 sati poslije podne-namaza. Begi}. Lon~ar. Hanifi}. Grbo i [abi}. Mili}. Sahrana }e se obaviti u subotu. 2. ro|. k}erka [efika. Nikoli}. godine u B. brati}i. sin Elvir. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi ENVER . godine u 13.Kaljina u 13. Be{i}.00 sati na mezarju Grli}a Brdo. zetovi Akif. Mirzeta i Selma. 2. E{pek.Vogo{}a. fax: 033 712 801. za ovaj trenutak . sinovi Izet i Enver. Fatima. Dnevni avaz . ZAUVIJEK NJENI: k}erka Borislava. godine u 15. Bajri}. RAHMETEULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 2495-1nd` dr.Batas. snahe Eldina i Nermina. Tahmaza. omogu}ava brzu. ro|. O@ALO[]ENI: supruga D`emila. S BOLOM U DU[I. do groblja i nazad. snaha Aida. godine iza ikindija-namaza u Jezeru kod Jajca.. 10. praunuka Tajra. Devi}. . porodice Be{irovi}.68 Subota. brati~na Amna. Prijevoz obezbije|en ispred ^ar{ijske d`amije. prijatelje i kom{ije da je na{a draga DIKA (HAMED) RED@EPOVI]. k}eri Amra i Jesenka. Esad.pripremajte se . Abad`ija. Deverovi}. za ovaj trenutak . unu~ad Zlatan. porodice Su}eska. godine u 14. Pirgo. unu~ad D`ana. D`enaza-namaz }e se klanjati ispred ^ar{ijske d`amije u Zenici. djeveri i snahe sa porodicama. HAMZA preselila na ahiret dana 2. 2. 3. Luci. 2012. 4. godine u 88. Kulo. mile i drage NAZA (SMAILA) ANDELIJA.Sarajevo. Hanka. mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808 www. te porodice: Andelija. te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva. 2012. atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji . unuka Anida. sin Kenan. godine u 74. sestre Hajra i Bahra.00 ~asova. 2. 1.00 sati sa stajanjem u Semizovcu. Sakala{. Avramovi}. D`enaza }e se klanjati u subotu. prijatelji i kom{ije. godini. 2012. Mujki}. unuk Azur. Bulbul. k}erka Vildana. Me{a. Kerla. brati} Hamza. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak. sinovi Adnan i Admir. 2012. Maida i Alma. bra}a Numo i Rifet. Velagi}. Pokopno dru{tvo „Jedileri“ . 2012.MEDO preselio na ahiret 30. prijatelji i kom{ije.(hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. (14.HALID (SAKIB) BE[IROVI] preselio na ahiret dana 1. Kobilja Glava i Vije}nica. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: supruga Refija. 40. ]akal. Od tetke Zemke. Avdi}. Prijevoz obezbije|en iz Ilija{a u 10. prijatelje. 2. Sinanovi}. Avdi}. PIRGO preselila na ahiret u ~etvrtak. Bujak.00 sati u d`amiji Istiklal na Otoci. godini. amid`e i tetke sa porodicama. Prijevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred pekare „AS“ Hrasno sa polaskom u 12. godini. Vehid i Ramo. Hasanovi}. Vogo{}i. praunu~ad. s molbom za tiho sau~e{}e.pripremajte se . zetovi Franz i Anton. zet Senad. kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13. 1. te porodice: Babovi}. snaha Nadira. 4. O@ALO[]ENI: suprug Muharem.50 sati u 60. Potura. Vama dostupan telefon: 033 712-800. brati~ne i amid`i}i. otac Hamed. porodice Bijeli} .ELFATIHA O@ALO[]ENI: sinovi Ekrem. unu~ad Enes. sestri~na Jelenka.00 sati u Srebreniku na groblju ]ehaje. 2012. Delali}. Hamza. 00387 (0)33 533-763 mobitel 00387 (0)61 131-788 00387 (0)33 233-062 fax 00387 (0)33 447-122 Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH. Lukovi}. Kanji}. godine poslije podne-namaza. [ikalo. djeca Sajma i Nihad. Turkovi}. Ramiza.. Begovi}. D`enaza }e se obaviti u subotu. unuka Jelena. za ovaj trenutak . RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111 POSLJEDNJI SELAM za pogrebne usluge. Dervi{evi}. 111 BAJRO IBRI] preselio na ahiret 29. sestre Behka i Mejra. februara 2012.

donese presudu usljed propu{tanja. st. 334. st. 5. godine. st.Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti presudu i usvojiti tu`beni zahtjev . 348. 52. 69 OGLAS Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja Unicredit Bank d. kojoj je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~l. stav 1. ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. Oznaku suda i broj predmeta. 70. u svezi s ~l. prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora. st. i ~l. Zakona o parni~nom postupku 53/003). st. 2. Ako tu`ena osporava tu`beni zahtjev. 1. Grabovica Donja. 71. ul. na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l.772. prebivali{te ili boravi{te. adresu stanovanja. a posebno u istom treba navesti: 1. koju pou~ava kako slijedi: Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu . 1. ZPP FBiH). 17. sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja). Tu`beni zahtjev glasi: „Obavezuje se tu`ena Muj~inovi} Almasa da tu`iocu isplati potra`ivanje u novcu u iznosu od 100.05 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 10. 01. ZPP FBiH). 52. 10.o. 2. godine kao dana podno{enja tu`be. 71. 2008. ZPP-a). st. 2. NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l.“ Predlo`eni dokazi tu`ioca koje tu`eni mo`e preuzeti u zgradi Suda su: Ra~un broj 18711 u iznosu od 100.o. NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 69. Kad tu`ena. nastanjena na adresi Kosovske djevojke 23 Banja Luka i DAJANA JOVI^I] nastanjena na adresi Bra}e Potkonjaka 133 Banja Luka. ZPP-a FBiH. u svezi s ~l. protiv tu`ene Me{kovi} Fadile. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda. 2010. Sovi}i. 1. ZPP-a tu`bu na obavezni odgovor dostavlja putem dnevnih novina Dnevni Avaz i Oglasne plo~e suda. ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku. STRU^NIN SARADNIK Asmira Be{i} . radi naplate duga. . Tu`ena mo`e u odgovoru na tu`bu. tro{kovi objave u dnevnom listu). Sudija Mediha Bo{kailo BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U @IVINICAMA Broj: 33 0 Mal 033884 11 Mal @ivinice. FBiH). ZPP FBiH). st. ime i prezime. 19. 4. 23. pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. donese presudu usljed propu{tanja. br. 7. . prezime. kao i iznos na ime tro{kova parni~nog postupka u roku od 15 dana od dana dono{enja presude pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. ZPP FBiH). ZPP FBiH). 4. 348. 3. prezime. ~l. godine kao dana padanja u docnju pa do isplate. radi isplata duga. . 11. ZPP FBiH). st. 01. Obavje{tava se tu`ena da se dostava pismena smatra objavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj tabli suda. protiv tu`enih NEVENKA KAVI]. st. ZPP-a tu`bu na obvezni odgovor dostavlja putem dnevnih novina Dnevni Avaz i oglasne plo~e suda. godine. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev.Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku. i 2. Sudija Mediha Bo{kailo OGLAS Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja Unicredit Bank d. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. Ovim putem tu`enoj se dostavlja tu`ba na dogovor shodno odredbi ~l. istovremeno predla`u}i dono{enje presude zbog propu{tanja ukoliko se steknu zakonom predvi|eni uslovi.Presuda zbog propu{tanja (~l. NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 4. Sud putem novina dostavlja navedenu tu`bu na obavezni odgovor tu`enom FERDI KELENTRI]. u pravnoj stvari tu`ioca „Omega“ d. pa kako sud istim na adrese tu`enih nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor to sud shodno odredbama ~l. na obavezni odgovor koji pou~ava kako slijedi: Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu . sa tu`benim zahtjevom koji glasi: „Du`ni su tu`enici solidarno isplatiti tu`itelju dug u ukupnom iznosu od 20. 52. 3. te pravni osnov za navode tu`enog (~l. 1. predmet spora.. prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora. Oznaku suda i broj predmeta. godine BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 P 080624 11 P Mostar. st. 2. 01. st. protiv tu`enog FERDO KELENTRI] nastanjen u Grudama. 137. 4. 01. 134.d. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime. te isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 70. Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor. st. februar/velja~a 2012. ZPP-a tu`bu na obavezni odgovor dostavlja putem dnevnih novina Dnevni avaz. donese presudu usljed propu{tanja. 71. 1. 137. pa do isplate duga. 348.20 KM. st. st. st. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. ZPP-a FBiH). TR „Din“. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. ~l. koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti. ogdine OGLAS Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klini~ki centar Tuzla. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. ZPP-a). a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 454. 134. sa tu`benim zahtjevom koji glasi: „Du`ni su tu`enici solidarno isplatiti tu`itelju dug u ukupnom iznosu od 6. to sud shodno odredbama ~l. prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora. st. 182. Tu`ena je du`na najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode. koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti. 3. . 2. Sud putem „Dnevnog avaza“ dostavlja navedenu tu`bu. 334. kao i naknaditi tu`itelju parni~ne tro{kove sa zakonskom zateznom kamatom od dana presu|enja do isplate sve u roku od 30 dana i pod prijetnjom ovrhe“.. FBiH). 2. (~l. Ciljuge bb @ivinice.Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku.Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti presudu i usvojiti tu`beni zahtjev . kao dana dospije}a obaveze. 4. U odgovoru na tu`bu tu`ena }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava tu`beni zahtjev (~l. 6. 19. 19. 71. st. ZPP FBiH). 348. ime i prezime. ZPP FBiH). prezime. ime jednog roditelja. 182. ime jednog roditelja. i 2. 2006. 137.“. st. predla`u}i dono{enje presude kojom }e se obavezati tu`ena da tu`iocu na ime duga isplati iznos od 272. 4. radi duga v. st.. 1. ZPP FBiH). 1. 2012. 2004. ime jednog roditelja.Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti presudu i usvojiti tu`beni zahtjev . sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 10. v..oglasi BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 P 094836 11 P Mostar. Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku. ime i prezime. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime. ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l.s. FBiH). 1. ZPP FBiH).sp.Presuda zbog propu{tanja (~l. ako ih imaju. 10. u tri istovjetna primjerka. st. 2. 3. ~l. radi isplata duga. 71. st. 07. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. 2012. 454. Oznaku suda i broj predmeta. ZPP FBiH). 348. Stru~ni saradnik Tarik \ug BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TUZLI Broj: 32 0 Mals 047622 05 Mals Tuzla. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 182. ZPP-a FBiH). 348.tu`itelja (^l. 7. pa kako sud istom na adresu tu`enog nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor to sud shodno odredbama ~l. koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti.Presuda zbog propu{tanja (~l. godine Dnevni avaz subota. 1. ZPP FBiH). 06. 2012.22 KM sa pripadaju}im zakonskim zateznim kamatama po~ev od 24. odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. st. st. koju pou~ava kako slijedi: Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu . 1. pa kako sud tu`enoj na adresu nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor. 5. na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev. st. 20. 7. 182. godine Op}inski sud u Tuzli. st. II Kraji{ke br. 1. godine tu`ilac je podnio ure|enu tu`bu protiv tu`enog radi naplate duga. ZPP FBiH). ime i prezime. Zakona o parni~nom postupku 53/03 i 73/05). taksa na presudu. odnosno naziv pravne osobe. 454. 6. ul. 3.tu`itelja (^l. pozivom na broj predmeta. ZPP-a.tu`itelja (^l. 74. st. st. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. ZPP-a FBiH). 1. 6. 272. ZPP-a). @ivinice. 1. 3.. 2. Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na osnovu ~lana 182. ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l.. st. adresu stanovanja. st. st. protiv tu`ene Mujkanovi} Amela iz Tuzle. Zakona o parni~nom postupku 53/003). st. 70. st. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. vl. ZPP-a FBiH). Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. a sve u roku od 15 dana od dana pravosna`nosti presude. ZPP FBiH).Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku. kao i da tu`iocu naknadi tro{kove parni~nog postupka (taksa na tu`bu. st. 3.20 KM sa pripadaju}im zakonskim zateznim kamatama po~ev od 26. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime. st. 334. ZPP-a FBiH). pa do kona~ne isplate te naknaditi tu`itelju tro{kove postupka a sve u roku od 30 dana od pravomo}nosti presude i pod prijetnjom ovrhe. . 1. 4. stru~ni saradnik Asmira Be{i}. nastanjena na adresi Kosovke djevojke 23 Banja Luka i DAJANA JOVI^I] nastanjena na adresi Bra}e Potkonjaka 133 Banja Luka. Sud putem novina dostavlja navedenu tu`bu na obavezni odgovor tu`enim NEVENKA KAVI]. 2. st. i 2.68 KM. st.. u svezi s ~l.20 KM i uputnica za hitnu radiolo{ku dijagnostiku. ZPP-a FBiH). a posebno u istom treba navesti: 1. 134. 01.042. ZPP-a. Trnovac bb. 2. 5. 2. ~l. 334. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev. 17. 12. ZPP FBiH). odnosno sjedi{te stranaka. 70. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev. 334. 3. 1. 2011. ZPP-a. . Tuzla. 1. 5. dokazi kojima se utvr|uju te ~injenice. njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika. a posebno u istom treba navesti: 1.68 KM OBJAVLJUJE OGLAS (dostava tu`be na odgovor) Dana 07. Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na osnovu ~lana 182. 198. 71. 2. 3. sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 2. 100.d. da sud na osnovu ~lana 182. adresu stanovanja. 2012. Vukovarska bb do br.

ZPP-a). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku. 53/03. tu`enom se dostavlja presuda Op}inski sud u @ivinicama. stav 1.o. ZPP-a). stav 1. a nepla}ene. najkasnije u roku od 30 dana. ime i prezime. ali protiv iste mo`e podnijeti prijedlog za povrat u pre|a{nje stanje u roku od osam dana.Zbog propu{tanja Usvaja se tu`beni zahtjev tu`itelja.o. 07. 73/05 i 19/06. zastupan po punomo}niku Leko Jozi. van rasprave dana 28. 2011. U odgovoru na tu`bu tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava tu`beni zahtjev (~lanak 71. stav 3.53 KM sa zz kamatom po~ev od 14. dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice. stav 1. te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda.Cazin. kao dana dospije}a duga pa do isplate. objavljuje sljede}i. protiv tu`enog Marko Gali}. ZPP-a FBiH). sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lanak 334. Ukoliko tu`enik.o. Stru~ni suradnik Tarik \ug POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba. 05. Nakon proteka roka od 60 dana od dana propu{tanja ne mo`e se tra`iti povrat. u pravnoj stvari tu`itelja „ATACO“ d. Ako tu`enik osporava tu`beni zahtjev.67 KM. OGLAS Dana 26. u daljnjem tekstu: ZPP). ZPP-a). a najkasnije na pripremnom ro~i{tu. g. Obavje{tava se tu`enik da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama DNEVNI AVAZ i na oglasnoj tabli Suda. godine tu`itelj UniCredit bank dd Mostar podnio je tu`bu protiv tu`enog Marko Gali} radi isplate.00 KM. odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava. 01. 07. Zakona o parni~nom postupku („Sl. radi isplate. ZPP-a). ZPP-a). Bi{inska bb radi duga. osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182.o. februar/velja~a 2012. Obavje{tava se tu`eni da je temeljem ~lana 70. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda. zastupan po punomo}niku Leko Jozi. SUDIJA SENJA D@AFI] BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 Mal 054713 09 Mal Mostar. njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika. godine OGLAS Na osnovu ~lana 348. odnosno naziv pravne osobe. stavak 1. ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode. te pravni osnov za navode tu`enog (~l. du`ni.. 2012. 07. odnosno sjedi{te stranaka. ako ih imaju. godine kao dana podno{enja tu`be pa do isplate duga. a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~lanak 74. 01. na osnovu ~lana 70. u daljnjem tekstu: ZPP). godine donio je sljede}u PRESUDU . v. ZPP-a). predmet spora. stru~ni saradnik Tarik \ug. podnio je tu`bu protiv tu`enika „MES-TRADE“ d. predmet spora. 2012.40 KM. stav 1. podnijeti protivtu`bu (~lan 74. Napomena: Dostava se smatra izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. budu}i da tu`ena ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta.o. godine oglasi Op}inski sud u Biha}u. osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neutemeljen (~lanak 182. stav 1. pozivom na broj predmeta. u pravnoj stvari tu`itelja JZU Univerzitetski klini~ki centar Tuzla. U odgovoru na tu`bu. odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava. Zakona o parni~nom postupku („Sl. 2009.b. ra~unaju}i od dana kada je prestao razlog koji je prouzrokovao propu{tanje ili od dana kada je za to saznao. kao i da tu`itelju na ime tro{kova parni~nog postupka isplati iznos od 180. stru~ni saradnik Lana Kukolj. robe. pa se obavezuje tu`ena da tu`itelju na ime duga isplati iznos od 221. 13. temeljem ~lana 348. Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja). ZPP-a FBiH. .Mostar. po sudiji Senji D`afi}u. prebivali{te ili boravi{te. budu}i da tu`enik nema sjedi{te na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta. 4. Bra}e [ehida b. kao i nadoknaditi tro{kove postupka sa zz kamatom od dana dono{enja presude do isplate sve u roku od 30 dana pod prijetnjom izvr{enja.o. 01. ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku. u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku. stav 3. 2012. kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja. ZPP-a). 71. stav 2. dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu. protiv tu`ene Bejti} Aji{e iz @ivinica. ZPP-a du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu.o Mostar. prebivali{te ili boravi{te.40 KM. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu. te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. tu`itelj „ATACO“ d. ZPP-a).sp. Ukoliko tu`eni. ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku. Tu`itelj tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom }e tu`enog obvezati da tu`itelju isplati dug u ukupnom iznosu od 325. Dnevni avaz BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BIHA]U Broj: 17 0 Ps 031706 11 Ps Biha}. stavak 1. 221. Obavje{tava se tu`enik da je. sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~lan 334. godine.o. 24. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama (Dnevni avaz) i na oglasnoj plo~i Suda te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda. na osnovu ~lana 348. Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev. po osnovu isporu~ene. Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja). u pravnoj stvari tu`itelja UniCredit bank dd Mostar. . ime i prezime. Tu`bom tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enike na isplatu duga u iznosu od 18. ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode. novine FBiH“ br. . novine FBiH“ br. 73/05 i 19/06. 53/03. advokatu iz [irokog Brijega. godine OGLAS OP]INSKI SUD U MOSTARU. njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika ako ih imaju. ul.367. sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 11. kojem je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja. 2009. odnosno sjedi{te stranaka. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda.70 Subota. . tu`enik }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. advokatu iz [irokog Brijega. stavak 1. 12. 2006. a sve u roku do 15 dana od dana prijema presude pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje Sudu. ul.Cazin. Stru~ni saradnik Lana Kukolj BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U @IVINICAMA Broj: 33 0 Mal 019899 10 Mal @ivinice. ZPP-a. objavljuje sljede}i: TU@BENI ZAHTJEV Dana 14. Tu`enik mo`e u odgovoru na tu`bu. zajedno sa zakonskom zateznom kamatom i tro{kovima postupka a sve u roku od 30 dana od dana dono{enja presude. protiv tu`enika „MES-TRADE“ d. radi isplate. 2011. dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice. 10. pozivom na broj predmeta. stavak 2. ZPP-a FBiH). stav 3. odnosno naziv pravne osobe.

71 Obavijesti o smrti.ba . 4. februar/velja~a 2012. u 46 gradova BiH SPISAK PO[TANSKIH POSLOVNICA Uz minimalnu doplatu smrtovnice.dnevniavaz. posljednje pozdrave i zahvale mo`ete predati u 68 poslovnica BH Po{te. posljednje pozdrave i sje}anja objavit }emo i na portalu „Dnevnog avaza“ www. sje}anja.oglasi Dnevni avaz subota.

Ljekari ka`u da ne}u mo}i igrati izme|u 30 i 40 dana . ali da bi se o tome trebalo detaljnije razgovarati kada se pripreme odgovaraju}i prijedlozi. februar/velja~a 2012. ~ime bi oni u{tedjeli i do 50. Pe~uhom i Sarajevom }emo igrati po dvije utakmice. ve} du`e vrijeme vu~e povredu prepone. februara podvrgnut operaciji lijeve prepone. {to je br`a metoda. Cibalia. obavijestio klubove da im putem nadle`nih organa poku{ava ne samo pomo}i u reprogramiranju dugova nego i da poku{ava izboriti otpis dijela dugova. . je da su bh. Milan Muminovi} (Slavija) i Dario Kri{to ([ibenik). jer novca za njihovo pokrivanje nema. [to je najva`nije.815 eura za razvoj klubova po uzoru na druge evropske zemlje. Na Brotnjo kupu od ju~er do sutra trebali su nastupiti mostarski Zrinjski. saglasni s formiranjem udru`enja. od klubova preko NSBiH pa do dr`avnih organa. a sadr`avat }e pravni oblik. Komitet je ju~er. februara. kada je oti{ao na pla}enu posudbu u belgijski Kortrijk. Stoper Slobode trpi nesnosne bolove Iskusni stoper Slobode Samir Jogun~i} bit }e 10. premijerliga{i. Do sada su obavljeni pregovori sa tri operatera mobilne telefonije („BH Telecom“. ipak bi se ne{to moglo desiti. koji }e do operacije i dalje trenirati s ekipom. Savez je informirao klubove da preduzima odre|ene korake da osigura ugovor za sezonu 2012/2013. kojem su prisustvovali predstavnici 15 klubova. T. je (Pasquier) i Marsel Benc (Marcel Benz) zavr{ili su dvodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini.ka`e ~lan Komiteta Elvedin Begi}. 4.000 eura Transfer nogometa{a Zrinjskog Tonija [unji}a u ukrajinsku Zorju napokon je realiziran. [unji} je peti igra~ nakon Vlade Zadre.ka`e Jo- X Zbog obilnih snje`nih padavina. od ju~e je na treninzima Borca prisutan i Mladen Lu~i}. koje bi u budu}nosti na{lo mjesto i u Evropskoj asocijaciji klubova. kako ka`e. treba osigurati reprogram dugova da klubovi mogu nastaviti takmi~enje. u su{tini. U rubrici „do{li“ za sada su Kristijan Ive{i} (Travnik). Generalna ocjena sa sastanka. Ljekari su mi preporu~ili operaciju prepone i ugradnju takozvane mre`ice. ljekari su mu preporu~ili operativni zahvat. i ovdje postoji spremnost za to.Bolovi su bili nesno{ljivi. Sa sastanka: Administracija Saveza pripremit }e detaljan prijedlog (Foto: S. Hrvatski dragovoljac i [iroki. nakon ~ega je dvogodi{nji ugovor i slu`beno postao va`e}i. a to je da je ovaj snijeg idealan za vje`be na odr`avanju kondicije. Kratkoro~no. slu`bena potvrda transfera ipak se ~ekala sve dosad. zaista. . U [irokom Brijegu snage su trebali odmjeriti Rijeka.. organizatori su otkazali nogometne turnire u ^itluku i [irokom Brijegu. naime. na kojem }e se formirati inicijativni odbor za realizaciju projekta. koji se nada skorom povratku na teren. izabranici Velimira Stojni}a odradit }e trening. s kojim je dogovorena dvoS. Umjesto susreta sa ekipom BSK-a. ali i to je. Za to je zadu`ena administracija Saveza. Kada prijedlog bude preciziran. Na sastanku je obznanjeno da }e premijerliga{i uskoro dobiti po 16. omladinskog fudbala. najvjerovatnije. Treba poku{ati rije{iti probleme sportskih kolektiva. jer }e prije podne na teren istr~ati jedan tim. U nedelju }emo igrati protiv Mladosti iz Gacka.000 eura u ljetnom prijelaznom roku 2010. a potom i inicijativni odbor za realizaciju projekta Zrinjskom 50. nekada{nji ~uvar mre`e Slavije i Olimpica.000 eura. iz sezone u sezonu sve vi{e gomilaju. ju~er su `eljeli opipati puls premijerliga{kim klubovima i ~uti njihova mi{ljenja o ideji o formiranju udru`enja Stojni}: Niz utakmica u Me|ugorju je protiv sarajevskog Olimpica. a odnose se na sezonu 2010/2011. godi{nja saradnja. ali je opasnost od povreda prevelika . Samira Dure i Pavla Su{i}a koji je napustio Zrinjski u zimskom prijelaznom roku. dugoro~an posao. [teta {to nismo u mogu}nosti da malo radimo i sa loptom.815 eura Jo{ jedna dobra vijest za klubove. planiranog za danas. a 20. Ostala su jo{ dva termina . Banjalu~ani }e narednu provjeru imati tek nakon {to otputuju na petnaestodnevne pripreme u Me|ugorje. u na~elu. a poslije podne drugi. . najizvjesnije je da se otpi{u kamate. Zorja je na svojim internetskim stranicama potvrdila da je [unji} uspje{no pro{ao lije~ni~ki pregled. uskla|enost sa Statutom NSBiH i nacionalnim zakonodavstvom te osniva~ima i pitanju ulaska ili izlaska iz lige. Od mogu}ih rje{enja. Otkazani turniri u ^itluku i [irokom Brijegu Jogun~i} mora na operaciju prepone Jogun~i}. S Olimpicom. Mladena @i`ovi}a. subota. Dr`ava }e klubovima otpisati kamate? Ju~er se govorilo i o milionskim dugovima klubova kada je rije~ o porezima i ostalim da`binama prema dr`avi zbog kojih je egzistencija premijerliga{a sve ugro`enija. Ma. a istovremeno se boriti za dugoro~no rje{enje . ali oni se. Ina~e. Sredstva dolaze iz Fonda solidarnosti UEFA-e. 18. gdje su se nalazili na~ini da se ti problemi rije{e. GO[K Gabela i doma}in.000 eura Na ovom igra~u mostarski klub je prije godinu i po ve} zaradio 90. Nakon {to su prije sedam dana savladali Modri~u sa 1:0. „Eronet“ i „M:tel“). odr`at }e se novi sastanak Komiteta s klubovima. koja skra}uje vrijeme oporavka . Saletovi}) Sastankom s ~lanovima Komiteta za normalizaciju Nogometnog saveza BiH i sa predstavnicima klubova Premijer lige BiH. Ina~e. a ve} su poznata prva ~etiri rivala. a jedna od tih kompanija vjerovatno }e biti i sponzor lige. sport NSBiH Sastanak Komiteta i predstavnika FIFA-e i UEFA-e s klubovima [unji}: Ugovor na dvije godine Premijerliga{i prihvatili formiranje udru`enja [unji} i slu`beno u Zorji. nakon ~ega }e pauzirati ne{to vi{e od mjesec i vjerovatno ne}e biti spreman za po~etak proljetnog dijela sezone. [unji}a je ugovor za Zrinjski vezao do kraja sezone. februara sa ma|arskim Pe~uhom. No. 9. Znao sam piti i tablete za smirenje. a na ovom transferu mostarski klub zaradit }e 50.Pri~a je davno pokrenuta.obja{njava Stojni}.000 KM. sa Sarajevom. S druge strane. P. gun~i}. emisari FIFA-e i UEFA-e Eva Paski- Dok su prekju~er s ~lanovima Komiteta raspravljali o dosada{njem napretku u usagla{avanju statuta na svim nivoima fudbalske vlasti u BiH. kojeg nema od tre}eg dana priprema. .U svemu treba gledati samo ono pozitivno. Zahvat }e. prava i du`nosti. Prijedlog bi trebao biti gotov u narednih dvadesetak dana. nisam mogao spavati. biti ura|en laserom. Napokon. imamo iskustva zemalja iz susjedstva. a s obzirom na to da je u posljednje vrijeme trpio jake bolove.dodaje strateg Banjalu~ana. I dr`avni organi svjesni su da je ta dugovanja te{ko izmiriti i da klubovima prijeti bankrot. tri dana kasni- Snijeg ponovo protiv fudbala Sponzor lige bit }e telekom operater Kada je rije~ o sponzoru Premijer lige. M. .72 Dnevni avaz. E. K. Benc i Paskije Klubovima po 16. M. februara Nakon {to su im vremenske neprilike onemogu}ile prijateljsku utakmicu sa Proelterom iz Tesli}a tokom priprema u Banji Vru}ici. Kona~no potvr|en transfer Uskoro }e biti formiran prijedlog. Iako se Slaven Musa davno pomirio da }e ostati bez 23-godi{njeg odbrambenog igra~a. ciljeve. . „Plemi}i“ su na [unji}u ve} zaradili skoro 90.dodaje igra~ Slobode. bez naznaka da }e se ne{to promijeniti. fudbaleri Borca ponovo su morali da otka`u jedan kontrolni me~. Sponzorstvo bi trebalo osloboditi klubove pla}anja slu`benih lica utakmica. Na put kre}emo u ~etvrtak. Na{i klubovi ve} godinama licencu za nastup dobivaju isklju~ivo zahvaljuju}i reprogramima dugova. Borac opet bez utakmice Prvi susret Banjalu~ani }e igrati tek 12.Tu smo planirali {est utakmica. Zagreb.

U Leotaru. Petorica novajlija potpisala su ugovore do juna 2013. me|u kojima se izdvajaju dosada{nji ~lan Zvijezde iz Grada~ca Adel Jukan.Kantar (32). Zoran Luka~. Mirovi}. zaklju~ili bismo prijelazni rok . prinove iskazale potencijal. a razlozi su druge obaveze i poslovi kojima se bavi pored trenerskog. IBRULJ Antaliju.Bez obzira na to {to su Petorka potpisala do juna 2013. 2:2 .Znamo da se radi o kva- Jusufbegovi}: Novajlije se odli~no uklopile Su{i}: Igrao za Zrinjski Kraji{nik na Mrakovici Nogometa{i Kraji{nika iz Velike Kladu{e od ju~er su na sedmodnevnim pripremama na Mrakovici. a bio je i prvi trener „Lavova“ tokom sezone 2004/2005. .dodaje trener Olimpica. Hrvatska). P . odnosno poja~anjima. Kantar. Gledalaca 50. Dalibor Dragi}. iz Mrkonji}-Grada i Bosanskog Novog. Hrvatska). U tom periodu odigrat }e dvije prijateljske utakmice. Kecman. Hrvatska). Kladar. kao A. desetorica oti{la.Sloboda (BN) 3:3 Bijedi}: Ostavio veliki trag u dva kluba direktor Vele`a Sedin Tanovi}.ka`e sportski direktor @eljko RaM. Jovavi} i Aleksandar Panti}.1:1 . „Ro|eni“ }e. imenovan Su{ak Nakon Milomira Odovi}a. Kari}. Ranije je igrao za Vojvodinu. ekipe koja je ove sezone igrala u grupnoj fazi Lige prvaka.ka`e Jusufbegovi}. SLOBODA: Kondi}. Er. Trener: Dragan Radovi}. Dino Toromanovi} (Jedinstvo Bi- novi}. 4. ali }emo ih izvjesno vrijeme zadr`ati na probi kako bismo se uvjerili da nisu povrije|eni i da su fizi~ki spremni. Damir Tosunovi} (^elik). Jankovi}. Despotovi}. 3:3 .Sa. Jagodinu. Zbog toga su i fudbaleri Olimpica u svojoj tradicionalnoj bazi onemogu}eni da rade prema dosada{njem planu i programu. Stojni}) Kujund`ija. zavisi od toga ho}e li nas neko napustiti. Mazalica. koji je umro ovog ljeta potvr|eno da je dosada{nji golman „Ro|enih“ Senedin O{trakovi} potpisao za Taraz iz Kazahstana. o~ekuju Nenada Nasti}a (30). februar/velja~a 2012. [abi}. koji je u Trebinje do{ao nakon neobavljenog posla u inozemstvu. ka`e trener tima s Otoke Ni ^itluk nije zaobi{la snje`na me}ava.. Dva kluba igrat }e u spomen na svog nekada{njeg igra~a. RUDAR: Tripi}. Olimpic na pripremama zatrpan snijegom Jusufbegovi} zadovoljan do sada ura|enim [to se ti~e igra~kih poja~anja. a ho}e li jo{ neko biti anga`iran. Dejan Bandovi}. Ivan~evi}. Istovremeno je sati na stadionu Bursa Ataturk. novajlije su se odli~no uklopile. u ^itluku. koji bi trebao zatvoriti poziciju desnog beka iako mo`e igrati i na mjestu stopera. smatra predsjednik kluba Neboj{a Tomi~i} Iako je Rudar ostao bez ~ak desetorice igra~a ove zime. u~initi sve da na|emo protivnika s kojim bismo igrali i prije. Trenutno na{i doma}ini rje{avaju potrebnu dokumentaciju . u prijedorskom klubu smatraju da su doveli adekvatne prinove i da }e njihov tim biti ~ak i kvalitetniji. a vremenski uvjeti su takvi kakvi su. To su Edin Pehli}. februara odigrali utakmicu u spomen na na{eg velikog ]e}u. Luka Kujund`ija (Cibalia. ^. . a odigrat }e jo{ ~etiri.Odmarali smo neke igra~e. a ipak su se ve} brzo uklopili. E. Goli}. Goran Mirovi} (GO[A. Svima je isto. Potpuno renovirani tim Rudara do sada je odigrao dvije testne utakmice. 73 VELE@ Potvr|ena prijateljska utakmica u Bursi 15. ali to vi{e ne zavisi samo od nas . igra~i ispunjavaju o~ekivanja. Kujund`ija. Jo{ su igrali: Majki}. Miodrag Bursa}. tako|er. Svi koji su ovdje. „Ro|eni“ }e 6. ujedno i trenera Bursaspora Nenada ]e}u Bijedi}a. . Popovi}. sa dvije Slobode. M. U me|uvremenu. Igra~ka kri`aljka u Leotaru Stigao Su{i}. a kadrom. Pliske. Jo{ su igrali: Nikoli}. doskora{nji fudbaler Zrinjskog. Ipak. Hrvatska) i Aleksandar Nikoli} (Iskra Danilovgrad). S obzirom na ugled Bijedi}a u ovom gradu. u to vrijeme biti na pripremama u Turskoj. ~iji je tim danas trebao igrati sa @eljezni~arom.. Zvezdaru i Vo`dovac. Veinovi}. Zec. februara protiv Rijeke. od kojih je skoro polovina novih igra~a. s klupe GO[K-a odstupio je i pomo}ni trener Filip Krvavac. Amer Jugo i Milan Kne`evi}. februar sa po~etkom u 18 u Mostaru. Tosunovi}. Ivan Stankovi} (Gorica.Kujund`ija (17). U prvoj pripremnoj utakmici nakon odlaska u Hercegovinu Olimpic je savladao Brotnjo sa 3:1. Zlatko \ori}. 3:2 .Razgovarali smo s ljudima u Bursasporu i s gradona~elnikom ovog grada te smo se dogovorili da na{ boravak na pripremama u Antaliji skratimo za dva dana kako bismo 15.Mazalica (15). Stankovi}. jo{ vuku lak{e povrede. i to sa premijerliga{ima Rudarom iz Prijedora i Borcem iz Banje Luke. Seferovi}. Sedin Seferovi} (Marsonia. Bojan Regoje. ali rade slabijim intenzitetom i trebali bi uskoro biti spremni za ve}e napore . Klub je za novog pomo}nika Borisu Gavranu imenovao Nikolu Su{ka. Ina~e. vjerujemo da smo dovo|enjem poja~anja napravili dobar posao i da }emo biti mnogo kvalitetniji. za mene ve} danas prijelazni rok mo`e biti zavr{en. Dejan [iranovi} i Adnan Sulji} iz Omladinca te Elvir [u{njar i Adis D`aferovi} iz biha}kog Jedinstva.[to se ti~e novih igra~a. Stambolija. koji s klupe vodi Ljupko Petrovi}. B.sport Dnevni avaz. . V.. S njima dvojicom. Ina~e. Miki} i Stambolija: Kvartet poja~anja Kompletiraju se redovi Rudara Desetorica oti{la. Utakmica je zakazana za 15.@eri} (60). jer osje}aju lagano zanga morat }emo prilagoditi uvjetima. prva naredna koju smo dogovorili je 8. ali mislim da to ne}e promijeniti planove u obavljanju onoga {to smo u osnovi zacrtali . Ne|o [uka. Mar~eta. koji je i ranije obavljao ovu du`nost. St. Lak{e povrede [kalji}a. Rudar su napustili Dalibor Krezovi}. subota. ina~e. A.ka`e predsjednik kluba Neboj{a V. koji bi nam predstavljali poja~anja. On }e narednih nekoliko dana provesti na probi i odigrat }e najmanje tri kontrolne utakmice prije nego {to stru~ni {tab odlu~i ho}e li ga anga`irati. o~ekujemo da }e stadion biti pun. februara Bursaspor i ’Ro|eni’ igraju u spomen na Nenada Bijedi}a Skratit }emo pripreme u Antaliji za dva dana. Jankovi}. [odi}. najja~a i najzanimljivija bit }e ona protiv turskog Bursaspora. trener Nedim Jusufbegovi} smatra da to ekipu ne}e mnogo poremetiti. Snijeg ne samo da pada {irom Evrope nego je zasuo i mjesta u kojima pahuljice nisu vi|ene decenijama pa tako i „toplije“ krajeve. Metodiku treni- Stadion u Krupi na Vrbasu. 2:1 . mo`emo ostvariti povoljne rezultate i formirati tim sposoban da u sezoni 2012/2013. Almir Pliska. februara otputovati u F. konkurira za visok plasman . Krvavac odstupio.ka`e Rudar Prijedor . itekako je zadovoljan. Kova~evi}. Od te ~etiri. Umi~evi}. Babi}. Gligi}. Asim [kalji}. Strijelci: 0:1 . Srbija). ka`e direktor kluba Sedin Tanovi} U sklopu priprema za proljetni dio prvenstva fudbaleri Vele`a do sada su odigrali tri utakmice. Trener: Ljubi{a Drlja~a. tezanje. u ozbiljnoj su konkurenciji. Kova~evi}.. Slobodan Maksimoha}). Tica. da su tu ve} dugo. Toromanovi}. dovi}. ako sve pro|e uredu. Tomi~i}. Poku{at }emo. Rami}.@uji} (88). Trener Denis Sadikovi} poveo je 23 nogometa{a. u kojima su. Radi se o fudbaleru s internacionalnim iskustvom. . @uji}. Pekija. za mene ve} danas prijelazni rok mo`e biti zavr{en. . Nedim Hiro{. desetorica do{la Opstanak ne}e do}i u pitanje. Ognjen Da{i}. . i to s veoma kombiniranim sastavom. @elju da ga anga`ira Leotar je iskazao jo{ na po~etku priprema. Srndovi}. Miki}. Kolund`ija. koji je nastupao i za ruski Himki i za bugarski CSKA. i pored remija (0:0 i 3:3). Uprkos dosta te{kom rasporedu. Prema njegovim rije~ima. dovedena su desetorica novajlija: Borislav Miki} (Borac). Kova~evi}. donijeli su nam ne{to svoje. ako i nju budemo mogli odigrati. Sa. (Foto: D. ~eka se Nasti} Leotaru se priklju~io vezni igra~ Pavle Su{i} (23). Sudija: Robert Zrili} (Banja Luka). naravno. .Do sada smo uradili sve ono {to smo i zacrtali. Smail [adi}. Emilko Jankovi} i Adis Stambolija (Karlovac.ka`e Jusufbegovi}.Od te utakmice nema ni{ta. litetnim igra~ima. Kotaran.

Nema Lenart Johanson poziva na promjene druge nego ga se riješiti .Bajern (18. Volfsburg . PONEDJELJAK: Liverpul . Hetafe u posljednjih šest utakmica nema poraza. ali mu ovog vikenda prijeti veliko iskušenje.Platini je fer i otvorenog uma.) . Ako Real kiksa.Hanover. u ekipu Kobea.30). Majorka . u okviru Lige prvaka prošle sezone. ekskluzivnu informaciju Žoze Murinjo (Jose Mourinho) vraća se u Čelzi.30). SUBOTA: Herta . nisu pobijedili od 2002.Volverhempton. Čelzi . Kvins park rendžers . koje vodi u Ligu prvaka.Majnc.Brest.Real Madrid (20). dodavši kako Blatera treba zamijeniti Mišel Platini (Michel). Leče Bolonja. Juventus .Valensijen. Ako njegov gradski rival posrne. nakon što je u Hajduku proveo groznih šest mjeseci.Espanjol (18). nacionalna federacija odlučila je da sve utakmice zakaže za 15 sati. Marsej . PONEDJELJAK: Granada . s druge strane.30). Saragosa Rajo (19.Kaljari. . 1D= F>AC= E 0=@K= Ovog puta ohrabrenje im predstavlja informacija da bi u derbiju mogli biti pojačani Vejnom Runijem (Wayne Rooney). 2=HLE E I=JE?= Engleska SUBOTA: Arsenal Blekburn (14 sati). Mehmed Baždarević ugostit će sa Sošoom Pari Sen Žermen.30). Barcelona bi mu se približila eventualnom pobjedom nad Real Sosijedadom. Španija SUBOTA: Levante Rasing. Dobili Barcelonu .Lorijen (19). Fiorentina .Mančester junajted (17). Sevilja Viljareal (18). koji je bio pred- A= @HKCA AC IA HEAšEJE 5AF= *=JAH= sjednik UEFA-e čak 17 godina. koji bi mogao imati veliki značaj u borbi dva tima za mjesto u Ligi prvaka. T. ali vremenska prognoza ne obećava da će i tada biti odigrane.Lion (21).Real Sosijedad (22).Nikadanisam doživio toliko patnje. kako navode.kazao je Šveđanin.Osasuna (12). Bajer Leverkuzen. Osamdesetdvogodišnji Johanson. Roma . (M. Portugalac u Realu u posljednje vrijeme nije baš potpunosretan. (M. izgubio zbog afere s bivšom djevojkom reprezentativnog i klupskog kolege Vejna Bridža (Wayne Bridge). (M. NEDJELJA: Sporting .Keln (17. Atletik . ma. Monpelje .Borusija Menhengladbah. 4.30). Nisu me plaćali.rekao je Inoha. Sošo . Hofenhajm .Tuluz (21). tim prije što je još jedan od njegovih pratilaca na težem ispitu. NEDJELJA: Frajburg Italija SUBOTA: Čezena . Vigan . Junajted se u posljednjoj deceniji s Čelzijevog borilišta skoro redovno vraćao praznih šaka.Sijena.30).Totenhem (21).30). Runi se vraća u ekipu Junajteda: Veliki okršaj u Londonu Iako to ne odaje pogled na tabelu. Sent Etjen . tamo.Evijan. Novara .Štutgart.Fulem (18. Nansi Ren. =čAIJAH IEJE čA= F @ ČAE= Madridski Real na nezgodnom gostovanju Hetafeu Siti s Fulamom Japanski bek Masahiko Inoha vratio se u Japan. Barcelona . za koji bi mogli debitirati Aleks (Alex) i Tijago Mota (Thiago Motta).) Francuska SUBOTA: Ažaksio Nica. Palermo . Čelzi iz sezone u sezonu bilježi sve veći pad.Atalanta.Inter (15). Dižon . Sagledao sam sve i zaključio da mi je najbolje da se vratim u Japan . februar/velja~a 2012. U posljednja tri mjeseca nije dobio plaću. Mančester siti bi eventualnom pobjedom nad Fulemom u ovom kolu mogao napraviti veliki posao.Lil (17).Everton (16). Engleska asocijacija odlučila je da Teriju oduzme liderstvo pa će reprezentaciju na predstojećem Evropskom prvenstvu voditi neko drugi s obzirom na to da će sudski proces početi tek nakon Eura. Norvič . subota. a jedina je ekipa koja je ove sezone pobijedila Barcelonu.Borusija Dortmund. Ako isključimo Ligu prvaka. . a to im je rekla jedna od njemu bliskih osoba. Dozvoljava diskusije i poštuje želje većine .Betis. Kjevo . Kao kod nas Zahvaljujući Evertonovom poklonu. Hetafe leži na devetom mjesto na tabeli. naime.Aston vila (14.Sanderlend.Ne može se dešavati da samo jedan čovjek diktira i donosi sve odluke u vezi s fudbalom u svijetu.Katanija.) KHE IA LH=ć= K ČAE Johanson: Diktat jednog čovjeka Sve većem broju poziva na odlazak Sepa Blatera (Sepp Blatter) s kormila FIFA-e pridružio se i bivši predsjednik UEFA-e Lenart Johanson (Lennart Johansson). Mančester siti . jer se “kraljevski klub” suočava s neugodnim gostovanjem jednom od gradskih rivala. Njemačka Sinoć: Nirnberg .30). Džon Teri (John Terry) neće biti kapiten engleske reprezentacije. Atletiko . Gostovanje Čelziju Junajtedu je i u najljepšim danima bilo težak ispit. godine.Malaga (21). Realova prednost nad drugoplasiranom Barcelonom od sedam bodova mo- gla bi ovog vikenda biti urgožena. Iako je na posljednjem izletu na Stemford bridžu slavio pobjedu.Bolton. jer Totenhem gostuje Liverpulu. S obzirom na to da je nevrijeme u Italiji uzrokovalo haos.Međunarodni fudbal %" EUROVIKEND Junajted na teškom gostovanju na Stemford bridžu Dnevni avaz. Mančester junajted ponovo se u srijedu navečer izjednačio s gradskim rivalom Sitijem. Hetafe . Nanijem i Ešlijem Jangom (Ashley Young). jer ju je uoči Mundijala u Južnoj Africi 2010. PSG .ali tonijebio jedinirazlog što sam otišao. NEDJELJA: Kaen Okser. . Japanac je u Hajduk došao u julu prošle godine. godine bitku s Blaterom za mjesto prvog čovjeka FIFA-e.Valensija (21. Kajzerslautern . Vest Bromvič Albion Svonsi. NEDJELJA: Đenova Lacio (12. dok.rekao je Johanson. Nakon Murinjovog odlaska. ali sa samo četiri boda zaostatka za četvrtim mjestom.Augsburg (15. T.45).Udineze.Verder (15. Šalke . Bordo . Milan . izgubio je 1998. NEDJELJA: Njukasl .Napoli. a žalio se i na loše uvjete rada. u London Engleska Engleski dnevni tabloid “The Sun” jučer je objavio. u Francuskoj se igra veliki derbi između Marseja i Liona.Par- Murinjo: Sele ga natrag. Hamburg . T. Stouk . Ovo je drugi put da Teri ostaje bez kapitenske trake. IFHJ Teri: Opet na stubu srama 6AHE FL >A JH=A Do odluke Suda Do završetka sudskog procesa za rasizam koji se vodi protiv njega.

Mahmutović je potom pojasnio da gaji izuzetan respekt za Miroslava Blaževića.Cedevita (20). čiji će učesnici biti uskoro definirani. tima Tek što nam je Košarkaški savez Bosne i Hercegovine servirao senzaciju angažmanom Aleksandra Petrovića. Vjerujem da ćemo imati kvalitetnu ekipu koja će se moći othrvati svim iskušenjima . potentnost. jula. %# KOŠARKA Reprezentacija BiH imat će senzacionalan stručni štab 2AJHLEć E LIA J=@A = KIFADA Vjerujem da ćemo imati ekipu koja će se moći othrvati svim iskušenjima. entuzijazam ljudi u KSBiH.Dobili smo potvrdu njegove registracije za naš klub i nadamo se da bi Kllinac mogao igrati već u narednom prvenstvenom susretu protiv Servitiuma . Kada me je pozvao i pitao hoću li mu pomoći u Sarajevu. februar/velja~a 2012. odgovorio sam potvrdno. “kada se prebroje medalje i trofeji. Radnički . Holandije i Rumunije . prema potrebi. Novosel bi imao ulogu savjetnika ili supervizora. bh. ne politički nego sportski. Union Olimpija Makabi (18). Sastanku je prisustvovao i Igor Stojano- 7 F=K E JKHEH K 5=H=ALK Pripreme bh. Srbijom i Hrvatskom od 3. prije svega.kaže sportski direktor Haris Jahić. Krka . mislim da je bosanski Savez napravio sjajan izbor. E=? IJEC= 6KLEć ED @>E Nekadašnji centar sarajevske Bosne ASA BH Telecoma pauzirao je u proteklih sedam mjeseci nakon što mu je istekao ugovor sa Slavijom. do 5. E. bila je. naročito general- ĆEH ćA IA KJEJE trović u šaljivom tonu. Potencijal igrača definitivno postoji. košarke. što je izazvalo reakciju novog selektora.Petrović u našim igračima vidi. Ja sam tu da Petroviću pomognem savjetima. B. koji bi uskoro trebao objaviti i imena svih saradnika u stručnom štabu. avgusta susretom protiv Latvije u Sarajevu .rekao je sinoć za naš list 73-godišnji Novosel. Fočo) sportsku priču. . . općinski vijećnik.To će biti ukupno osam pripremnih utakmica pred onih osam u kvalifikacijama između 15. ova će izjava sigurno stići do njega . Zeničani su pregovarali i s nekadašnjim reprezentativnim krilom Mujom Tuljkovićem. pri- Bh. kolo: Subota: Cibona Budućnost (17 sati). Potom slijedi odlazak na turnir u Italiji (Italija. zenički Čelik angažirao je centra Aldina Klinca (22 godine. a to je start kvalifikacija 15. Svjestan sam svih problema koji opterećuju Košarkaški savez BiH. odgođene su sve utakmice Košarkaškog prvenstva BiH u muškoj i ženskoj konkurenciji koje su trebale biti odigrane ovog vikenda. V. E. ali da je Aco.Ćiro će se ljutiti. gdje ih je ugostio načelnik Dževad Bećirević. Partizan Zlatorog (19). Cilj nam je da naša košarka ponovo postane respektabilan faktor u Evropi naglasio je Mahmutović. ali se on odlučio za Vogošću. Kako kaže Petrović.kaže Petrović. Novosel: Čovjek iz Kuće slavnih u stručnom štabu BiH nog sekretara Haruna Mahmutovića. ekipa će u glavnom gradu BiH boraviti do 24. koji bi. Kada je u pitanju Jadranska liga za košarkaše. koje će početi 10.Još jednom želim naglasiti da nije bilo nikakvog finansijskog motiva nego je jedini motiv procjena da možemo napraviti sjajnu Petrović i Mahmutović: Možemo napraviti sjajnu sportsku priču (Foto: F. . na programu je 21.“replicirao” je Pe. JESENKOVIĆ U nastojanju da ojača igrački kadar u borbi za opstanak u najvišem rangu bh. dok bi uz ekipu bio na svakoj utakmici. Klinac: Pauzirao sedam mjeseci w @CđAA ILA KJ=E?A Zbog nevremena i jakih snježnih padavina. avgust). Petrović i Mahmutović posjetili su sarajevsku Općinu Centar. sustvovao pripremama.Crvena zvezda (17).Iz Italije odlazimo četiri dana na Roglu uoči nastupa na turniru u Sloveniji s domaćinom. Želim da uspije. Neke će lično obići. ljubitelji košarke imat će priliku vidjeti na djelu reprezentaciju na turniru u Sarajevu (9.Pokušat ću uključiti i neke nove igrače. J.naglasio je Petrović. čovjek sa 39 velikih medalja i stanovnik Kuće slavnih! Kako je Petrović pojasnio.Smatram kao našu obavezu da se plasiramo na EP. da se odazovu. .izjavio je Petrović. Petrović je vrhunski trener. U narednom mjesecu planira kontaktirati s igračima koji bi trebali konkurirati za kvalifikacije.Hemofarm (17). a ni najbolji igrač Mirza Hrnčić još nije sanirao upalu pluća. saopćeno je iz Općine. avgusta i 8. Jedna od stvari koja je privukla Petrovića. 4. ali je neizvjesno koliko će on moći pomoći.Da. subota. ipak u prednosti”. Dobra je vijest da se. . koji se oporavio nakon operacije križnih ligamenata koljena. ali nijedan neće biti alibi ako nešto ne uspijemo kaže Petrović (53) te naglašava da plasman u Sloveniju ne smije doći u pitanje: . . septembra protiv Latvije. biti dio projekta “Slovenija 2013”. Sinoć: Helios Zagreb. Ovo je prva zvanična posjeta novog selektora reprezentacije BiH nekoj od državnih institucija. zbog toga nije bilo ni riječi o nekakvim bonusima ili ekstranagradama za taj rezultat. košarkaši imat će osam provjera 2IAJ= FćEE +AJ=H vić. Ovi će se mečevi najvjerovatnije igrati u srijedu. javnosti u ulozi selektora BiH objavio novu . Nedjelja: Široki WWin . ono o čemu smo Aco i ja razgovarali. 212 centimetara). kada će novi selektor Aleksandar Petrović okupiti igrače u Sarajevu. uvjeriti ih.IFHJ Dnevni avaz. smatra da imamo ekipu koja može napraviti vrlo značajan rezultat u Sloveniji. Tako će i legendarni hrvatski stručnjak. Dino Begagić još se nije oporavio od povrede zgloba. Košarkaški savez BiH u ovom momentu već ima definiran plan priprema uoči kvalifikacija za Evropsko prvenstvo. BiH. u tim vratio Eldar Merdanović. otprilike. to je.u njegov stručni štab bit će uključen slavni Mirko Novosel. i 10. jula. a na njemu je da uradi ono što smatra da je potrebno . Crna Gora. naglasio je novi selektor možda čak i bolji za reprezentaciju nego za klub. na- Zenički Čelik se pojačava u borbi za opstanak kon povrede koljena. Prije toga. Već tada ćemo lagano gledati prema prvom cilju. avgusta. nogometaša. koji je čiji je cilj ne samo plasman na naredno Evropsko prvenstvo nego i mnogo važnija uloga od one koju je naša selekcija igrala na prethodnim završnicama. Mahmutović je predstavio Petrovića kao “najvećeg trenera u svim sportovima od osamostaljenja BiH”. jučer je i sam Aco na predstavljanju bh. uz kojeg je i Petrović stasavao. Gruzije. . s drugima će kontaktirati telefonski. Sjajan izbor . Obilazi igrače Bivši trofejni trener Cibone i reprezentacije Hrvatske odmah kreće u akciju. bivšeg selektora bh. Finska). kaže.

koji će odmjeriti snage u šest atraktivnih disciplina . u Lids idu trener Edib Rahmanović i njegov pomoćnik Alem Rahmanović. vodit će Ervin Katona iz Srbije i Sidrunas Savičkas (Zydrunas Savickas) iz Litvanije. najjačih na svijetu. koji je “Studentima” trebao biti prvi u proljetnom dijelu sezone.) (Foto: F. Krel: Prva pobjeda u sezoni (Foto: AFP) HA = IJJEK >HžE @ EAH= Ivica Kostelić ostao bez bodova Šesti spust sezone. jer sudije iz Zadra.Ni sam nisam za to Magoda: Iznenađen ostavkom Pilava Generalni plasman: Ivica Kostelić 905.kazao je direktor Bosne Kenan Magoda.. jer nije imao dovoljan broj nastupa. Vodeći u ukupnom poretku Svjetskog kupa. subota. kola SEHA lige protiv šampiona Hrvatske Zagreba. EP za juniore i kadete u karateu S konferencije za medije: Učestvuje 11 takmičara Danas će u dvorani Zetra biti održana sportska manifestacija “Strongman Champions League”. Tina Marić (do 54 kg) i Ena Gljiva (više od 54 kg).30 2:04.1*I=JHEAIA?=K-CAI Članovi Sportskog društva invalida Bosna. a do tada će četvero sportista boraviti u Lidsu.69 2:04. Beat Fojc 318. I=>AE FHJEL =CHA>= K 8=H=ž@EK Banjalučani su na put otputovali prilično oslabljeni. godinu premješten je iz Kijeva u Sarajevo zbog nestabilne političke i sigurnosne situacije u Ukrajini. nastavak takmičenja u SEHA-i. saznavši to iz novina. otkazan je zbog vremenskih nepogoda. Normu za Paraolimpijske igre pokušat će ispuniti Hurmija Mujić. četiri sekunde i 22 stotinke. ne mogu biti isti kao što su bili na početku sezone .22 2:04. K. To je Austrijancu bila prva pobjeda u sezoni. . koji su ostali iz prošle garniture. podiza- 7 AJHE J=EčAA K LKčE =E= F@E=K CK= FHALHJ=K >=L== nju balvana (od 130 do 200 kilograma). Borbu za titulu. Beat Fojc 673. januara nije održana.57 2:04. U konkurenciji mlađih *E0 FHA@IJ=L= ' J=Eč=H= K *=KK seniora u izboru selektora Suada Ćupine nastupit će Eldin Hrapović (kategorija do 68 kilograma). budući da je pobijedio na takmičenju u Padovi. za samo jednu stotinku brže od Amerikanca Bodija Milera (Bode Miller). Anes Čongo (do 70 kg). Dževad Pandžić. otputovat će narednih dana u Englesku na tromjesečne pripreme. jer malo je reći da su tri mjeseca priprema mnogo kada znamo u kakvim uvjetima rade i treniraju ostali naši sportski kolektivi kaže predsjednik SDI Bosna Edib Rahmanović. Nemam riječi kojima bih opisao koliko nam to Pripremaju se da ostvare normu za Paraolimpijske igre Dženita Klico: Posljednji voz za London hvatat će u maju znači. Janik Bertran (Francuska) 10. a ciljevi. koji je jučer ostao iznenađen informacijom da je predsjednik kluba Muhamed Pilav podnio neopozivu ostavku. održan jučer u Šamoniju.. Uz njih. Jan Hudek (Kanada) 7. Amina Adilović (do 59 kg) i Ivona Ćavar (do 59 kg). Muamer Ćatović (do 68 kg) i Ivan Klepić (više od 76 kg) te Vesna Gugić (do 48 kg). Didije Kiš (Švicarska) 4. Č. naravno. Erik Gaj (Kanada) 4. S. . Arnes Bubalo (više od 70 kg) i Nedim Topić (kate) te Delfina Tadić (do 47 kg). a četvrta u karijeri.Igrat ćemo bez povrijeđenih Srđana Trivundže. a mi Borac danas protiv šampiona Hrvatske ćemo dati sve od sebe da im pružimo dostojan otpor . Spust: Didije Kiš 437.Rukovodstvo lige otkazalo je susret. Odličan rezultat zabilježio je i Kanađanin Erik Gaj (Eric Guay).23 2:04. nošenju kofera (150 kg) i podizanju betonskih kugli (120 do 200 kg). do 13. T. 1. IFHJ RUKOMET Otkazan današnji susret “Studenata” sa Metaloplastikom *I=>AFHA@IA@E= Nastavak SEHA lige pričekat će do ljepših vremenskih uvjeta budući da gosti iz Šapca zbog snježne mećave ne mogu doputovati u Sarajevo znao. (A. Do tada. odnosno jedino takmičenje na kojem će tražiti potrebne rezultate. Selektori juniorskih reprezentacija Miroslav Klepić i Željko Topalović odredili su da našu zemlju predstavljaju Ervin Galić (do 55 kg). Zato nam je ovo možda i najlakše gostovanje. Iva Klepić (do 53 kg). . Č. (M. evropskom prvenstvu u karateu u juniorskoj i kadetskoj konkurenciji. Bodi Miler (SAD) 3. apsolutno nisu u mogućnosti doputovati u Sarajevo. Marsel Hiršer 825. ali će on zbog povrede propustiti ovo takmičenje. Zagreb je izraziti favorit. Joahim Puhner (Austrija) 8. Branislava Obradovića i Vladimira Vranješa tako da teško možemo napraviti nešto više. koji je za pobjednikom kasnio četiri stotinke. Očekuju nas tri utakmice u Ligi prvaka. odnosno na 4. Posljednji voz za ostvarenje normi. Meris Muhović (do 78 kg) i Haris Škrijelj (više od 78 kg). Edin Sarić (do 61 kg). prevodilac Bakir Bungur te tehnički sekretar Ramija Mujić. Fočo) 5FHJEIJE5. koji je prošle godine imao A-normu. prevrtanju guma (560 kg). evropskom kupu za mlađe seniore (U-21).30 2:04. tačnije zabranjen . atletičari i aletičarke koji još imaju priliku ostvariti normu za Paraolimpijske igre u Londonu.39 2:04.. A.Trebao jenastupitii naš predstavnik Adin Arnaut. pripao je Austrijancu Klausu Krelu (Kroell) u dramatičnoj borbi u kojoj je pet najbržih skijaša dijelilo svega osam stotinki. zbog snježne mećave koja je zadesila naše krajeve. hrvatski skijaš Ivica Kostelić ostao je bez bodova. ali ju je izgubio. Nova uprava trebala bi biti izabrana do kraja ove sezone. Ista je situacija i s igračima Metaloplastike budući da je prelazak preko Romanije nemoguć. Č. Vedad Ćapin (do 57 kg).kazao je Magoda te je napomenuo da dugonajavljivana sjednica Skupštine kluba 31. U utrci koja je zamijenila otkazanu iz Val Gardene u decembru prošle godine. Švicarcu Didijeu Kišu (Didier Cuche). Tako će sarajevska Zetra od 15 sati ugostiti 11 takmičara. U kadetskoj konkurenciji u izboru selektora Ramiza Potura i Arnela Kalušića nastupit će Ivan Križanac (do 52 kg). osnovati Odbor za hitnost. februar/velja~a 2012. održat će se 5. Sada smo bez predsjednika i vjerovatno će u što skorijem vremenskom periodu ostali članovi Upravnog odbora. Veliki finale za 2011.79 Današnji susret SEHA lige između rukometaša sarajevske Bosne i šabačke Metaloplastike.) Rukometaši Borca M:tela odigrat će danas sa početkom u 15 satiu Varaždinu utakmicu 15. od 7. koja je već išla tamo na pripreme.istakao je prvotimac Borca i reprezentativac BiH Marko Panić. nute. februara u Bakuu (Azerbejdžan) Bosnu i Hercegovinu predstavljat će 19 sportista. Romed Bauman (Austrija) 6. Aksel Lund Svindal (Norveška) 9. Krel je zabilježio vrijemeod dvijemi- 5LAJIE KF Treće mjesto pripalo je pobjedniku posljednja dva spusta. sve obaveze prema njima bit će regularno izvršene. 4.26 2:04. A.59 2:04.SKIJANJE %$ Dnevni avaz.. Klaus Krel 397.Odlazak u Englesku omogućio nam je jedan Britanac koji je bio ovdje u ratu i koji nas je pozvao posredstvom Hurmije Mujić. te Dženita Klico i Damir Muratović. Hanes Rajhelt (Austrija) Dramatičan spust u Šamoniju 4AKJ=JE 2:04. . podizanju automobila. Klaus Krel (Austrija) 2.vuči kamiona od 20 tona. ali mu je osam stotinki kašnjenja donijelo tek četvrtu poziciju. Premijer liga i Kup. . maja u Zagrebu. kako se najavljuje. igrat ćemo s ovim igračima koje smo angažirali tokom zimskog prijelaznog roka. Borba za titulu najjačeg čovjeka Na 39.

i 2009.decembru 1988. Majami). vode u Istočnoj konferenciji s omjerom od 19-6. J. 21 poen. 0=K=H@ @>E $ EE= C=IL= Na osnovu glasova navijača. (E. Njujork . gdje i danas živi. Na Istoku.) Aktuelna osvajačica Svjetskog kupa u nordijskom skijanju.) " C= E " =IEIJA?EA Podvig mladog Kanađanina u NHL-u /=A= Spektakularnu predstavio u “ljepotici večeri” NHL lige pružio je mladi Kanađanin SemGanje (SamGagner). Najviše glasova (1.6 miliona) dobio je Hauard. T. subota. a tek 11. očito. %% Izjava dana Drago mi je što naša djeca nisu prešla granicu. Bulsi. Crna Gora izgubila je u finalu od Srbije sa 8:9. Od toga je 15 poena ubacio u posljednjoj četvrtini. Tako je Ganje postao prvi igrač u posljednje 23 godine koji je na jednoj utakmici sakupio osam bodova. ali je Nadal: Njegove firme platile manje poreza Atlanta . Majami) i Karmelo Entoni (Carmelo Anthony. Čikago). krila su Kevin Durant (Oklahoma). februar/velja~a 2012. Izabrane All-star petorke LA lejkers). LA klipers) i centar Endrju Bajnam (Andrew Bynum.37 miliona eura prihoda. (E. Ganje postiže svoj četvrti gol u historiji. “trojke” 5/5). Potočnik. godine osnovao nekoliko firmi u Baskiji s obzirom na to da su u toj pokrajini vrijedile porezne olakšice koje su poticale razvoj privrede i poduzetništva. San Antonio Nju Orleans 93:81. uključujući spektakularni niz od tri uzastopna realizirana napada u samo 79 sekundi. Njujork) i centar Dvajt Hauard (Dwight Howard.AHE 4K E ’*ELE’ FH@K>EE =CEK EI= Sjajni plej Čikaga imao 32 poena i 13 skokova Vlasti u Baskiji pokrenule istragu Aktuelni MVP lige Derik Rouz (Derrick Rose) i njegovi Čikago bulsi produbili su agoniju Njujork niksa.Portland 95:92.000 eura nagradi vaterpoliste za osvajanje srebrene medalje na minulom Evropskom prvenstvu u Ajndhovenu.Memfis 77:96. krila Lebron Džejms (LeBron James. Orlando).poručio je Kosta. mladi Amerikanac slovenskih korijena. Starteri Zapada su bekovi Kris Pol (Chris Paul) iz LA klipersa i Kobi Brajant (Kobe Bryant. održanom na temperaturi od minus 17 stepeni u Moskvi. najuspješniji tim regularne sezone u proteklom šampionatu. jer bi neki i izginuli tamo. skoro 300 Takmičare očekuju još kilometara sjeverno od Moniže temperature kada se skve. koji imaju omjer od samo osam pobjeda i 14 poraza. bekovi su Derik Rouz (Derrick Rose.) Porezne vlasti u Baskiji pokrenule su istragu protiv drugog teniserasvijeta RafaelaNadala zbogsumnje da je utoj pokrajini utajio porez. Sve porezne obaveze podmirene su na vrijeme . &# Trener Barcelone Pep Gvardiola košarkašku utakmicu Regal Barcelona . nije znao na koju stranu napada njegov tim pa je položio loptu u svoj koš i tako poklonio pobjedu protivniku. 4. Sakramento . što je mnogo manje od navodno prijavljenih 47. Pri vodstvu svog tima od 57:56 nekoliko sekundi prije kraja. odbijajući plaćati porez u nekoj od zemalja sa povoljnijimzakonima. 5LA=? I= IA>E =>E š Foto dana Vijest u brojci Vlada Crne Gore odlučila je jučer da sa 185. Dvejn Vejd(Dwyane Wade.IFHJ Dnevni avaz. Špančevagent KarlosKo- 4=B=A =@= KJ=E FHA sta (Carlos Costa) izdao je saopćenje u kojem demantira bilo kakve insinuacije da su kompanije i sam teniser izbjegavali zakonske obaveze.06 miliona eura poreza. predvodio je krilni centar Amari Studemajer (Amare Stoudemire) sa 34 poena i 11 skokova. februar) u Orlandu. (Potpredsjednik Rukometnog saveza Hrvatske Zoran Gobac o nedolasku navijača na polufinale EP-a sa Srbijom) Ofsajd Rajan Potočnik (Ryan). osramotio se na košarkaškoj utakmici svoje srednjoškolske ekipe iz Šarlota protiv Norkrosa. .Žalgiris gledao je s djecom Mariusom i Marijom (Foto: AFP) NBA MVP lige briljirao u Njujorku . presele u Ribinsk. J. Nadalove kompanije platile su navodno 11. Golden stejt . U trijumfu svog Edmontona nad Čikagom (8:4) zabio je četiri gola i upisao četiri asistencije. (M. Nadal je rođen u Manakoru na Balearima. L=čEFHL==EKI% Skijaško trčanje u Moskvi .Rafa je insistirao na tome da njegova boravišna prijava bude u rodnom gradu. Nadal je između 2005.Juta 119:101. LA klipers Denver 91:112. kojima su nanijeli deseti poraz u posljednjih 12 utakmica (105:102). Nikse. što je bio njihov najduži aktivni gubitnički niz protiv nekog NBA kluba. čime je potvrdio svoju predanost državi i na terenu i izvan njega. Posljednjem je to mijuu (Mario Lemieux) u uspjelo čuvenom Mariju Le. Blejk Grifin (Blake Griffin. 4AKJ=JE Rouz (Čikago) u duelu s odbranom Niksa promašio “trojku” za produžetak. LA lejkers). Nagetsi su prethodno pretrpjeli tri uzastopna poraza protiv Klipersa. određene su prve petorke Istočne i Zapadne konferencije za All-star utakmicu (26. Kod muškaraca najbrži je bio Takmičarke prolaze stadion Lužnjiki Šveđanin Teodor Peterson.Čikago 102:105. Poljakinja Justina Kovalčik (Justyna Kowalczyk) pobijedila je u sprintu slobodnim stilom. Spektakularni plej “Bikova” postigao je 32 poena uz 13 asistencija. Seriju Los Anđeles klipersa od četiri pobjede zaredom prekinuli su Denver nagetsi uz sjajno izdanje italijanskog krila Danila Galinarija (Gallinari.

zabavna emisija r. crtani film 10. Uloge: Kreg Vejson. ep.Wolves 02.50 Sport centar 15.45 Vijesti Sportklub 13.15 BHT vijesti 15. ep.30 00.15 Medicinska istraga.40 Ma~ak u ~izmama 11. film 00.00 Winx.Sunderland.15 Okru`en mrtvima 01. Engleska Premier liga. crtani film 07.05 Crna krava. zabavna emisija 20.00 Tajni Djeda Mraz. ep. muzi~ki program 09. muzi~ki show 18. relity emisija 21.00 17.34 Dnevnik.05 CSI. Bundesliga.00 FILM.10 12. Spust (`).00 Vijesti 00.Palermo 13. ^e{ka Republika Hrvatska 22. inf. Ukrajina .00 Striptiz smrti. serija 21. Bi li ona to mogla? D`ek `eli vidjeti Keti nasamo. Uloge: Nada\urevska.30 Fudbal. ZijahSokolovi}.KUP Val di Fiemme Eurosport 2 12.. NOVA TV ^uvari zakona Savezni {erif Sem D`erard u potrazi je za bjeguncem.50 Graditelj Bob. epizoda /12/ 18.10 Top 20 MTV Express.00 Fudbal: Copa Libertodores Highlights 15. vjerski program 12. dok. igrana serija (R) 19.33 Sport 19. Turska .00 U@IVO: Premier Lague: Arsenal Blackburn 16.45 Fudbal prijateljska: Crvena Zvezda Zilina 22.10 Monster High. S.35 23.30 20.50 Info top.kviz 19. 03.15 Astro Num Caffe.00 Hokej na travi 23.05 CSI.15 Tajna Starog Mosta. Robert dauni Jr. PINK BH 23.00 Porodi~ni obra~un. Vesli Snajps. Afri~ki Kup Nacija 22.30 Milosrdna Grejs 15. Zapitamo li se nekada koliko je na{ih sugra|ana kojima je glavni obrok ono {to drugi bace? Kakav treba da bude komentar nas koji to gledamo.00 Dnevnik 1 12.20 Govor ti{ine.30 U@IVO: Premier League: Manchester City . Urban 20. 1.40 Awkward Weekend Pimp My Ride 15. ep 13.55 Vremenska prognoza 16. 15. crtana serija 19. r.00 Sarajevska hronika 11. Reditelj: Stjuart Berd 00.00 Plovidba broda s blagom 18.30 Fudbal. Najstro`i ruski zatvor 00. 17.20 OTKA^ENI TELEFON BHT1 07.00 Bouns 20.05 Mladi u~itelj.10 Top shop 10. r.10 Ratnici. crtani film 19.00 Mala nevjesta. serija. 2012. muzi~ki program 20.normalan.45 Test 08. prijenos 13.30 Swiss league: Luzern . crtani film 10.00 04.45 NBA Live 23. New York.00 23.30 Bijatlon. 02.kao sav normalan svijet 22. ep. dokumentarni serijal.00 Info top.30 Stanje na putevima 19.28 Vremenska prognoza 19.38 Horizonti 20.00 Najava Dnevnika 19. ameri~ki igrani film. mladi istra`iva~.00 Flashbacks / Music box 10. strani dokumentarni program 08.00 Mary J. crtani film 08. animirana serija.05 Moj veliki prijatelj.00 NOVA AVANTURA 23.37 Hlapi}eve nove zgode. 17.Zurich Arena Sport 1 11.00 Iza scene.00 19.00 Ameri~ki Fudbal Nfl Tajne i la`i jednog nobelovca Nakon {to dobije Nobelovu nagradu.00 Vijesti Program za djecu 08. koji je upravo doktorio.00 @ablja patrola.00 Winx.30 Biggest!Hottest!Loudest!16.10 Real NBA 14.15 TITO CRVENO I CRNO. inf. S. Ona pristane.30 Mali fudbal. 94.00 Championship: West Ham .50 18.05 KAKO VRIJEME PROLAZI 19. epizoda 16.05 Univerzalni vojnik.20 Sport centar 22.00 Nova avantura.05 Junska no}.00 HOKEJ NA TRAVI 18. U no}i kad njegov otac prima veliko priznanje. 4.25 3 From 1 19. 17. dok.15 Mali fudbal. igrana serija. (Hrvatska). program 12.30 Dnevnik TV1 20. Bundesliga.05 Jasmina. crtani film 11. Mark [eridan iskori{tava priliku te bje`i. 01. sportski program 23.05 Junska no}.00 Fudbal.00 Flashbacks / Music box 13.SUBOTA 4. r.05 CSI.) 12.00 Flashbacks / Music box 12.30 Bumba. igrana serija (R) 08. indijska serija 17.30 Pregled programa za nedjelju TV ALFA 08. pregled 15. igrani film (R) 15.Rusija 14.15 BIJATLON 22. Urednik: Dejana Rosulja{ 20.. Mirvad Kuri}. HRT2 Striptiz smrti D`ejk zati~e svoju djevojku u ku}i sa drugim mu{karcem i sada tra`i novi stan. HSV Hamburg Bayern Muenchen 20. program 19.10 17. magazin 19. igrana serija (R. Brajan Grinberg.10 Gold Music. crtani film 09. sportski talk show (r) 13. muzi~ka emisija 15.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.KUP Oslo 14. ameri~ki igrani film /12/ 17.30 22.25 Zlo~in 00.20 Pingu. igrani film 00. Stoke City .00 Smrt u sumrak 1.) 09. program 11/24 10.05 FILM. bijelo mlijeko.00 14. Reditelj: Ned`ad Begovi}. igrani film 00.05 Artur 08.45 Silver City. kviz 15.00 Alpsko skijanje.30 Vragolasti Denis 08. Greg Henri Reditelj: Brajan De Palma MTV Express.50 Ar~er HBO 11. igrana serija (R.(Hrvatska).30 Kvadratura kruga 19.00 Slagalica.00 Fudbal Francuska Liga: Bordeaux Toulouse 23.(Hrvatska).10 D`ordan 20. 09. on pretra`uje oglase u novinama. r.00 Bez vize.20 Jukebox. Vatra 21. 15. ameri~ki igrani film 23. muzi~ki program 20. 10.00 FOXlife Momci sa Medisona Terra Nova Dr.. 1/13 12. igrana serija 18. muzi~ki program 20.KUP Oslo 17.05 Pri~a Wendella Bakera.KUP (`ene) 15. 2. igrana serija. igrana serija.00 Petkazanje. muzi~ka emisija 14. igrana serija (R) 13.00 Paparazzo lov na poznate.15 Party Zone Ljubavnice Keti sazna da je Denu ponu|eno promaknu}e u Australiji.30 PREMIER LEAGUE 19. da joj kao prijatelj pomogne donijeti odluku. program 21.35 Gormiti.40 20.10 Jukebox. film 15. igrana serija.KUP [amoni 13. Spust (m).00 S druge strane.00 Rukomet Seha Liga: Zagreb .00 Olujna zvijer.05 FILM.05 Otok.00 Italijanska Liga: Inter .05 Kako vrijeme prolazi. 22.00 20. ~ak i hranom .05 Put u Saharu. U malo slobodnog vremena. 1.00 CSI. informativni program 16.55 [ah-mat 21.55 FILM.. 73. Svjetski kup u alpskom skijanju. hongko{ki igrani film /12/ 22. u potrazi za kakvim korisnim stvarima.30 Koncert @eljka Joksimovi}a. muzi~ki show 00.00 Flashbacks / Music box 11.00 Mali fudbal.05 Junska no}.05 Vojna akademija. BHT1 SATELITSKI PROGRAM RTS Eurosport 12.00 U@IVO: Premier League: Norwich Bolton 18.00 Bijeg 23. epizoda /12/ 15. Svjetski kup u alpskom skijanju.45 Piplinzi. igrana serija (R. 22.30 Bumba. trudi se svim silama iza}i iz o~eve sjene. igrana serija 21.40 17... Uloge: Alan Rikman. Las Vegas. i 75.00 Fudbal.40 BHT vijesti 11.00 Garfield. Haus Momci sa Medisona Uvod u anatomiju Udar Groma O~ajne ku}anice Uvod u anatomiju Seks i grad Momci sa Medisona FOXCRIME 11.00 Fudbal.00 Vra~ }e vas sada primiti 21. inf..15 Moko.03 Vojna akademija. Urban 14. u o~ekivanju da im se pridru`i i Jasminina majka.00 Pono}ne vijesti 00.40 Ema Rock Highlights 01. ameri~ki film 08. doma}i igrani film.35 Sat 23. program 20.05 MTV Takeover. New York. ep.10 Loto.21 Ledina. krimi serija (r) 19. talk show emisija 11.00 Dnevnik 2. prog. zabavna emisija 19.00 Vijesti 19.50 Jasmina.00 @ivot u trendu.05 CSI. igrana serija (R.20 03. Las Vegas.00 Ko{arka Aba Liga: Radni~ki .00 Izgubljeni brodovi Rima 19.00 [etnja Velikim zidom 22.00 Vijesti u 7.35 Auto vizija 12. doma}i igrani film 21.00 Rukomet Ehf Liga [ampiona: Metz Budu}nost 21. gdje pored ostalog i glumi u jednom filmu o vampirima. osumnji~enikom za dvostruko ubistvo.00 CSI. no}ni program 02.15 Tribunal 08. slavni hemi~ar Eli Majklson zapostavlja vlastitu porodicu i prijatelje.30 13. 00.40 Brojevi 12. epizoda 00.30 KONCERT 15. igrana serija. Povratak Spa{avanje Edwardsa 00.45 Premier League: QPR .00 Vijesti 18.Crvena Zvezda 19. crtana serija 19. Cortes. 74. prijenos izvla~enja 19.55 Mala princeza 09.00 Suze Bosfora.00 Red i zakon. igrana serija. 1 Zemlja izgubljenih Klinci su zakon Cura na lo{em glasu Rupa straha I Mars treba mame Iza neprijateljskih linija 3 Gangsteri Ninja ubojica Brzi i `estoki. Barklija otmu i zatra`e dva miliona dolara otkupnine.00 Road To London 14..30 19.05 Top shop 09.Borac Prenos 17.00 Fifi.00 NBA Live 13.30 Svi na selo 14.20 Otka~eni telefon Osmana D`ihe 19.00 Program za dijasporu 18.00 Zvijezde granda. epizoda 09.00 Flashbacks / Music box 08.00 Vijesti 15. 18.05 100 miliona prije Krista.00 Dnevnik 1 19.Fulham 20.05 Junska no}. epizoda 21. Las Vegas. 12. Schalke 04 Mainz 18. Uloge: Tomi Li D`ons. dokumentarna serija. 21. crtani film 08.45 Nepoznati 22.00 In`enjerske veze 17.31 Biometeorolo{ka prognoza 19.20 Kralj dinosaura 09. Amina Begovi}.00 SHOW TIME 18. prijenos Bijela hronika (u pauzi utakmice) 18. igrana serija 17.45 Josip Pejakovi}. igrana serija (R) 16.00 Autoklub. 22.30 DNEVNIK TV1 17. igrana serija.30 Magna Aura.30 15.55 Chamonix. nominacije 22. Safa.00 Snuker 23.10 Nepobedivo srce. S.40 BHT vijesti 21.00 Flashbacks / Music box 09. Blige MTV World Stage. crtani film 07.00 Kursad`ije. najava 18.Millwall 00.05 01. Afri~ki Kup Nacija 19. automagazin 13.15 Bijatlon. 21.svakodnevna je slika u BiH.00 Ameri~ki Fudbal Nfl: Road To Super Bowl 00.. S. Njegov sin Barkli.00 Sve za ljubav. Melani Grifit.55 Tajne i la`i jednog nobelovca.00 18. 18.15 MEDICINSKA ISTRAGA 15.05 Kako vrijeme prolazi.30 Mozaik religija.00 Chapelle Show Behind The Music. muzi~ki program 11. Las Vegas.00 Zvijezda mo`e{ biti ti.05 Univerzalni vojnik.00 Svijet sporta.05 21. prijenos 11. igrana serija 22. crtani film 10.15 U zmajevom gnijezdu.00 Show time.45 Delgo Sre}a..20 100 miliona prije Krista. poku{ava sebi i Jasmini organizirati kakav-takav `ivot. U ime naroda.30 Vijesti 11.30 Ski skokovi.20 Zvijezda mo`e{ biti ti. serija 17.05 Oluja.00 Istrage zrakoplovnih nesre}a 20.30 Dnevnik 2 20.30 Studenica-biser kulture svijeta 23. 22.30 TV lica.00 [opingholi~arke. izme|u poslova.05 Pingu 19. Meri Stinburgen Reditelj: Randal Miler 16.25 Engleska Premier liga. zlo~ina~ke namjere 17.55 Dnevnik 3 23.30 Astrologija TV1 07.00 In`enjerske veze 16.35 Mala princeza 18. 09.30 Dnevnik 20.10 Jukebox. igrani film (R) PINK BH 06.00 RUKOMET National G.05 Silver City.10 SERIJA. 5. r.) 10.15 100 miliona prije Krista.00 Vra~ }e vas sada primiti MTV Adria 12.[panija 15. crtani film 11.10 23. Afri~ki Kup Nacija 23.00 Flashbacks / Music box 15. OBN 18. Den pozove Keti da s njim po|e tamo.) 11.00 Grand hit. BHT1 Jasmina Krhkai slaba{naSafai njenaunuka Jasmina doputovale su humanitarnim konvojem iz ratnog Sarajeva u porodi~ni apartman u malom primorskom mjestu.15 Ski skokovi.45 Kros-kantri skijanje 13. igrani film 15.00 BHT vijesti 08. emisija za osobe o{te}enog sluha i govora 10.55 Kasabian MTV World Stage.50 Vijesti plus 17.35 London Live. Bjegunac je zapravo biv{i tajni agent koji sada postaje najtra`enija pokretna meta u dr`avi. u`ivo Dejana Talk Show Kopanje po kontejnerima.30 Alijas 19. S.05 Otok. .25 Garmisch-Partenkirchen.00 15.20 Pregled programa za nedjelju FTV 07. reality emisija r.55 Nogomet. ameri~ki film HAYAT TV 07. Nakon pada aviona koji je prevozio zatvorenike u rijeku Ohajo. ameri~ki igrani film 15.30 TOKŠOU.50 Lud. 25/39.. dok. zbunjen.

. pro{etajte.. film 22. 09. dok.55 Perestrojka. serija 01. r. Pogotovo ako ste.30 Tu|e sla|e 22.15 Marketing blok 22. Promjena vam mo`e koristiti.50 Meraklije sa ^ardaklije.30 Pop Top.06 Vijesti iz kulture 23. Samo korak je do gre{ke.48 Prizma. Prota Petar 14. iskoristili pru`enu {ansu. Me|utim. serija.50 Kralj dinosaurusa. pol. serija.. Las Vegas.00 Tv Liberty. dokumentarni program 23. EP.00 Vijesti 10. film 00. ta planeta! 17. 18.08 Dje~iji program.05 Zagrljaj ljepote 19.50 Princ iz Bel Aira.30 Dnevnik 3 22. humoristi~no-glazbeni show 05. prijenos 1. Zdravlje: Glavobolja. Zdravlje: Obavezno pro{etajte. TV KISS 21..30 Muzi~ki program 00.15 Marketing 19.20 Larin izbor. film za djecu 11.00 Kike tike Top shop 12.program. makar nakratko. serijal 18.00 Tv strane 00.30 Trend setter 00.00 Auto shop magazin.00 Iz arhiva TV Hema VISOKO 14. nemojte pretjerati.20 Bakina kuhinja. serija 21.11 Ku}ni ljubimci 10.00 Selu u pohode 12.08 Djevoj~ica iz budu}nosti 2.17 Crna dalija.46 Najmo}nije `ene svijeta. Futsal.. Posao: Razmislite o mogu}im posljedicama prije nego {to se upustite u posao..05 FIS SHOP 19.30 Kontekst.00 ATP Zagreb Indoors .00 Bijeli planet.00 No}ni program Marketing 19.30 Dnevnik TVSA 19. Ljubav: Morali ste se boriti za ljubav ili izlazak iz situacije koja je budila nezadovoljstvo. 22. Ljubav: Nedostaje vam pribranosti. Las Vegas. talk show 18. Ljubav: Preispitajte svoje pona{anje prema voljenoj osobi.35 Smallville. serija 15.program.serija 18.00 Kike tike ta~ke.30 Reemitiranje dnevnika hrt-a 20.12 SMS oglasi 19. uspjet }ete ostvariti cilj.55 Smrtonosna prijevara (16). To je od velikog zna~aja.30 Sljede}a muzi~ka stanica .05 CSI New York. r.55 Chamonix. program.00 Dnevnik 1 12.30 Arapsko prolje}e. 13. crtana serija 08.05 . centralna inf. serija 18.05 Kako vrijeme prolazi. igrana serija (r) 16. serija 12. Las Vegas. informativni magazin 18.00 Vijesti 21. serija 18.10 Robin Hud 3.30 Dnevnik 2 19.00 Igrani film 15. dokumentarno-revijalni program 16. 18. sportski pregled 19. Posao: Najbolji prijatelji se poznaju u krizi.20 Split.15 Druga `ena. ep.05 100 miliona prije Krista. dok. Zdravlje: Iako je hladno.05 Art ma{ina. 10. prijenos utakmice.05 Vremenska prognoza 16. 18.35 Deronje. emisija narodne muzike 21. Ljubav: Situacija se potpuno stabilizira.10 Gormiti.30 Putopisi 18.00 Pozitivni format 18. program. r.18 TV kalendar 12.30 USUDI SE. dobro je osamostaliti se od partnera. @rtve mode 18.45 Auto shop magazin.00 Vijesti IC 20. religijski program.05 Autoshop magazin.00 Flash vijesti 17.00 [panjolska primera liga 00.00 Najava programa Balkandics Marketing 19. humoristi~ki program 17. dokumentarna serija 16.20 Marketing 6 18.30 Game zone 15. dok.30 TV izlog 11.02 Fringe na rubu 1.Borac m. serija 13. inf. Futsal. Hrvatska ^e{ka. EP. 1989. emisija za branitelje 13. ep.05 Univerzalni vojnik.05 CSI. Posao: Nemojte prebrzo odustati. emisija.30 Muzi~ki program 20. r.30 Dnevnik 3 23. koncert [abana [auli}a 18.00 Tri minuta. 5. Zdravlje: Nervoza odlazi od vas. U suprotnom. 00.. igrani film AL JAZEERA BALKANS 07.03 Iz iksa u iks. r. Zdravlje: Vi{e pazite na prehranu.00 Rukomet .00 Odjava programa KISS 08. ep. 16.45 Zodeks 14.25 Horoskop 15.00 Vijesti 23.20 TV Shop 13. crtani film 13. r.00 Program za djecu 09. r.tel. serijal.00 Auto shop magazin emisija o automobilizmu 19.00 Auto shop magazin 21.20 Ezo TV.30 Obavje{tenja 23. voljena osoba mo`e zaklju~iti da je ne volite.00 Scena 22. r. 01.42 U no}noj ba{ti.35 Amor Latino. tarot show RTRS 08.33 manjinski Mozaik.01 Trolovi.00 Vijesti TV Sahar 12. serija 18. serija 19.05 Reporta`a. serija 13. emisija o automobilizmu ZENICA 09.00 Intervju 23. Zagreb . Odlika{i 09. film KAKANJ 11. 65.SUBOTA 4.25 TV justice.20 Tv Zehra. Ljubav: Ne ~ekajte da se desi ne{to veliko.05 Junska no}.Promet info 17. program 19. igrana serija (r) 11. 2. serija 21.00 Sfera 18.25 Vijesti TVSA 21.emisija 22. 08. film 02.38 Vez /Isto~no Sarajevo/.00 Iskre kulture. serija 13.55 Hostel. To }e vas vratiti u stari. zbog sitnice.13 Djeca majke Zemlje. 08.05 Za svaku bolest trava raste 18.r. arhiv TV KISS 15.20 Marketing 3 15. prijeti prehlada.20 Dodir s neba. 13.35 Smrtonosna prijevara (16). srediti emocije. popri~ajte otvoreno sa partnerom.45 Dnevnik 3 23.30 Bjekstvo sa ostrva {korpiona.30 Portal 19.. 2012. ep.00 Mu}ke. serija 00. 22. crtani film 08.05 Bez cenzure 15.10 Provjereno.50 Prosjaci i sinovi.1989.10 Rebus. 19.. 2. r. sve skupa i nije tako lo{e.00 Hronika kraji{kih gradova. r.10 HAK . magazin Radija slobodna Evropa.. II dio.05 Kako vrijeme prolazi.00 Iz dana u dan 20. emisija 16. arhiv TV KISS 16.00 Marketing blok 20. Ako odugovla~ite.00 Oni dolaze 17.00 Vijesti 17.35 Portal 15.45 Bez izlaza (16). inf. Tako }e svi biti mnogo zadovoljniji.00 Religija u slu`bi `ivota.) 09.45 Marketing 23.00 39.23 Potro{a~ki kod 18. Zdravlje: Pobijedite osje}aj premorenosti. prijenos 13.45 Sarajevska hronika. humoristi~ki program 21. program. serija MRE@A 08.30 Frej`er.30 Kontekst. em.15 Sarajevu s ljubavlju. HRT1 10. dokumentarna serija 22.00 Vijesti 21.05 Junska no}.00 Foliranti. r. EP.50 Top shop 17.. politi~ki magazin 14.00 Serijski program. 10/12 07. Zdravlje: Bez promjena. Ljubav: Nema razloga za suzdr`anost. gubite mogu}nost za ostvarenje ljubavnih `elja.40 Game zone 20. Samo vas posao mo`e.20 Nade BH sporta 20.05 Junska no}. Daleko od ku}e. Ljubav: Trenutno. direktan prijenos 18.45 TV intermeco 22. 22.45 Marketing 21.00 Dnevnik 12.53 Globalno sijelo 19.30 Dnevnik FTV 20. film TV OSM 11.00 Nije te{ko biti ja 21. naprotiv.05 Sje}anja 20. Libija u vatri II dio. 42/124 ep. prijenos 22. New York.00 Ro|en u Gazi. kulinarski show 13.00 Vijesti 15.05 CSI. serija (r. serija 13.30 Astro Show TVSA 07. hronika Op}ine Kakanj 18.20 TV USK 10.05 Sudan Borba za srce sjevera.00 Statisti. program 15.04 Rupert.00 Vijesti 20.30 Druga strana Srbije. najzad.00 Vijesti 17. Futsal. film 00. r.10 Operaterka. multinacionalni magazin 14. prijenos utakmice. program. direktan prijenos 16.45 Film HTV OSKAR C 08. serija 16. 1/3 12. igrana serija 21. humoristi~na serija 11. serija.Borac.00 VOA 22. crtani film 10. 12.45 Za svaku bolest trava raste.35 Top shop 14.00 Vijesti 12.05 Duhovni svijet.16 Normalan `ivot. Zdravlje: Umor zbog previ{e obaveza.24 Med i djetelina.30 Za. reality show za mlade.05 48 Marake{. optere}eni ste ubje|enjem da za vas nema granica i prepreka. igrani film 00. serija (r. serija (r.00 Odjavni telop TV GORA@DE 08.05 CSI. Ni{ta nije sasvim izgubljeno. serija 08.01 Zvijezde pjevaju 21. film HRT2 08.35 Frikovi. 15. crtana serija 10.46 Azijske razglednice.30 Dnevnik 20. 16. 20//46 10. dok.00 Biljana za Vas 22.15 Igrani film HEMA 09. r. 17.00 Info IC.00 Dokumentarni program 22.29 Euromagazin 17.30 U zmajevom gnijezdu. 21.20 Zdrav `ivot 13.00 Lonci i poklopci. dok.00 Usudi se i probaj London. dok. crtana serija 09.00 Dom2 21. igrani film 17. program 20. film 15. 00. 22. Svjetski skija{ki kup spust (M). crtana serija 08.07 Split.30 Direkt.30 Gladijatori.00 CSI. igrani film 23. Posao: Saznat }ete ugodnu novost. emisija 08.00 Bonaventura 22.00 Hrana i vino.22 Sova. nastavak 17. intervju.45 Druga `ena. na najbolji na~in. serijski program. film 17.Zagreb .00 Vijesti TVSA 16. serija (r.30 DW-time 23.00 Usred prijevare (16). Posao: Nemojte nikako zanemariti svoj rad. igrana serija 21.00 [panska primera liga.) 11.07 Eko zona 15. serija (repriza zadnjih 5 epizoda 17.55 Marketing 20.30 BN music 23. dok.05 OTOK. emisija pod pokroviteljstvom 14. serija 07.00 AJE program 16.. religijski program 12.35 SMALLVILLE 20. crtana serija 10. emisija o obitelji 12.05 Bisage Vehida Guni}a. emisija etno muzike 13.30 Nijesmo mi od ju~e.05 Nad lipom 35.40 Zvonar Crkve Noter Dame.44 Glazbeni salon Gvozdanovi}.20 BAKINA KUHINJA 21.00 Irene Hass. talk-show. 15.00 Dnevnik/r 23. program 19. crtani film 08.15 DW-time 16.26 Mu}ke.10 Marketing 19.35 Divlji zapad.30 Nevidljivi protivnik. film 22. Audrey Hepburn.00 AJE Vijesti 01. Mogu} je neuspjeh.05 Film BN 16. me|ureligijski magazin 13. Dok.05 Reporta`a. pa {to prije prihvatite novu situaciju. emisija 19.00 CSI. Posao: Ne treba vam biti `ao ulo`enog truda. Zbog toga sada imati puno posla. Isplatilo se! Posao: I sami znate da ste previdjeli jednu sitnicu. serija 14. vjerski program 19. 23. emisija.30 Majstori kuhinje 19. crtana serija 09. pol. serija 15. 19/46 09.11. serija 11. 17. ep. 23. ~ak i nepotrebnog. dok. Posao: Brza reakcija omogu}ava vam da se uklju~ite u podjelu dobiti. Pazite. Zdravlje: Izbjegavajte stresne situacije.00 Dnevnik 1 19. program. program 20. Otvara se mogu}nost da va{ posao u potpunosti procvjeta. Sjednica Op}inskog vije}a Visoko.00 Hrana i vino. dok. r.islam.50 OBN Info. program. snimak 19.00 Vijesti TVSA 13.34 Shetlandski zapisi Simona Kinga.25 Preporu~ujemo. serija 21.00 Puls 12.45 [to je mu{karac bez brkova. sudska hronika 16..15 Amor Latino. New York.30 Reporta`a TV KISS HIT TV 16. crtana serija 09. humoristi~no-glazbeni show 19.10 Ljubavnice 2.00 Kontakt program 17.30 Mali oglasi 19.16 Duhovni izazovi.40 Mali oglasi 22. glazba. vijesti 00. dok. bukvalno. inf.00 Vijesti 23.40 Reporta`a.”Hranim se otpacima iz kontejnera”. Posao: Izvu}i }ete se iz neugodnosti. emisija o automobilizmu 11. program.00 Najava programa Dnevnik/r 08.polufinale.05 Otok . 21.05 100 miliona prije Krista.00 Sponzoru{e 15.15 Dnevnik Nove TV 20. serija 01. r.r. serijski program.45 Oggy i `ohari. 11/12 08.. dobro uhodani svijet sigurnosti. program za djecu 11. mo`e pomo}i bliska osoba. emisija za mlade 17. izvu}i iz trenutne krize. dokumentarna serija 11.13 Rije~ vjere.35 Zauvijek susjedi.. ali samo do razumne granice.05 Junska no}. prepustite se u`ivanju sa voljenom osobom. emisija. crtana serija 08.30 Dnevnik 2 20. serija 10. ep.30 Ko{arka: KK Bosna-KK Mladost.05 OBN Sport.20 TV Doktor. Hrvatska . kulinarski show 13. crtana serija 09.Jemen II dio.) 13.. program za djecu (r) 20.28 Minusove muke sa Zemljanima. kulinarski show 20.00 48 Marake{. ep. 22.00 Marketing 2 14.00 Lifestyle TV.20 SMS BOX 13.10 Bonaventura.31 Mala TV 10. 1. 17.00 Prosjaci i sinovi.50 Dje~iji program 10. ruski dokumentarni film 19. Petrit Ceku Nova TV 06. Pomirite se sa ~injenicama. 43/124 ep.00 Marketing 4 16. igrani film 02. 12. 45/124 ep.^e{ka.30 Dnevnik FTV 20.45 Patak Frka. Zdravlje: Gotovo odli~no! 19.00 Igrani film 22.00 Hema magazin.25 Tri minuta 19.30 Dan.. (r) 20. film (r) 15. mislite da ste sretniji kada vas svi ostave na miru.30 Statisti.. serija.20 Reporteri. evergreen 20.00 TV strane 16.05 Otok. Ljubav: Mo`ete biti sasvim zadovoljni. univerzalnost religije 10. izbaviti iz nezgodnih finansijskih problema. Hrvatska . film 04.00 Mali dnevnik 10. zabavni program 2/2 (r) 14.46 NAJMO]NIJE.45 Hrana i vino 17. dok.21 4 zida 14. dokumentarni film 00.15 Inspektor Mors. crtana serija Glazba.00 Vijesti. crtani film 07.51 HAZU portreti.00 Stounhend` 00.05 CSI.00 Pregled sedmice. bli`e sebi 17. u najve}oj mjeri. informativni program 19.00 Bez izlaza (16).10 Samo pjesma zna. inf. 14.00 Istina.30 Druga strana Srbije.05 Univerzalni vojnik.10 SAMO PJESMA ZNA OBN 07. na pravi na~in. r.05 Otok.00 Film 00. me~a Simpsoni 19.30 HRT DNEVNIK 20.10 Alternativna medicina. igrana serija 22. film 01.50 I tako to. dok.09 Split.25 Tribunal 13.05 Mixmaster. ateizam. emisija 20.25 Maketing blok 19.39 ^iji su an|eli ..45 Winx.15 Dance. program 12.00 Na{i razgovori.30 Folk show 23.05 Put Istine 18.05 Junska no}.05 CSI.^e{ka. 11.40 TV Vita Shop 16. Iako situaciju smatrate lo{om. serija 22. inf.30 Historija revolucije Smrt i propast. Kada je u pitanju delikatna situacija. program 21.00 [panska primera liga.) 10.00 Igrani film 22.55 Kao kod svoje ku}e 19.10 Ah. kao posljedica nervoze. centralna inf. [ta je sa voljenom osobom?! Posao: Veoma uspje{an dan.49 Obrtnik i partner. serija 13. Las Vegas.10 Bonaventura 17.05 Kako vrijeme prolazi.Tema. Ljubav: Uzmite predah od svega. dance .45 Filmski program 22.00 Doktor sa jezera.30 Dejana Talk Show.00 Bakina kuhinja. r. igrani film 22.00 Yusuf.45 Vijesti 23.00 Dnevnik Marketing 19. crtana serija 09.00 Denis napast 19.30 So{ka fronta 22. Ne mo`ete o~ekivati ljubav ako je ne dajete. muzi~ka emisija 21. serija 16. program 20. Posao: Ispunjavaju se i najskrivenije `elje. sre}u gradite u svojoj vezi. dok. Posao: Dobro se pripremite prije poslovnog sastanka.55 Zlo~esti de~ki.05 ^uvari zakona. Ljubav: O~ekuje vas ugodno iznena|enje.00 Vijesti IC r.30 Graditelj Bob. igrana serija CSI. Ljubav: Trebate. reality show za mlade.25 Nad lipom 35.10 Tomica i prijatelji.00 Vitafon 20.35 Kona~na odluka. serija.31 Doktor sa jezera. Seha liga. 17.30 Muzi~ki program 20.30 Veterani mira.30 Bonaventura/r 17. r. medicinski magazin 12.00 Vijesti Nove TV 17. nastavak filma 23. Zdravlje: Pobolj{ajte cirkulaciju.00 Bjekstvo sa ostrva {korpiona. dok.15 Jumanji. program za djecu 10. Imate veliki prostor za ostvarenje planova sa voljenom osobom.18 KS Automagazin 13. 44/124 ep. inf. emisija iz kulture 18.30 Aktuelnosti. To }e vas.15 Subotom u 3. dok. inf. 11. program 20. crtana serija 11.30 Kuhinje 14.druga. Istanbul centar svijeta.55 Rukomet. U tome vam. film ta~ke. Grga Novak 15.30 Usudi se i probaj London. program. Zdravlje: Ako ne pazite.20 Loto 7/39 19.30 Vijesti 14.18 KS AUTOMAGAZIN 09. talk-show. [APAT ZVIJEZDA Priprema: Hedija MEHMEDIĆ Ljubav: Ponekad.20 Brzi bijeg. serija 21. r. prijenos 16. Las Vegas. (r) 17.27 Kaos u Bangkoku.

Ako ne znate šta da poklonite svojoj dragoj. datume planiranih hapšenja i detalje dokaza koje ima policija.Jedan zoološki vrt u snijegom okovanom Kazahstanu daje svojim majmunima crno vino kako bi se zagrijali. na kojoj se vidi ugravirani datum Gadafijevog vjenčanja sa Safijom . Neke od fotografija modela modne kuće intimnog rublja Promotivna kampanja “Victoria's Secret” uoči Dana zaljubljenih Ako ne znate šta da poklonite svojoj dragoj. Neki čak i pretjeruju i nekoliko puta dolaze po svoju dozu . u kome oni razmatraju akcije protiv hakera. Modeli modne kuće intimnog rublja “Victoria's Secret” u posebnom su video materijalu ponudile savjete po pitanju izbora odgovarajućeg poklona za dragu osobu. sjela na tron poslije smrti svog oca. Primati su kao i ljudi. Ponuđena i krvava košulja svrgnutog lidera . to je veoma originalno. odaberite joj nešto što se vama dopada. bez izgovora! . Kraljica Elizabeta slavi SANDRINGEM . ”Trudnicama” i mladuncima nije dozvoljeno da piju vino. piše “Daily Telegraph”.E==JE /=@=BEALA IJL=HE = FH@=K K>EA TRIPOLI . ASTANA . Moldavka je kapetana Frančeska Sketina (Francesco Schettino) nazvala herojem i branila ga na ispitivanju. Lili Aldridž (Lily Aldridge) i drugi “anđeli” u jeku su promotivne kampanje uoči Dana zaljubljenih. kao i okrvavljenu košulju u kojoj je zlostavljan i ubijen. na sajt ArabsToday postavio je fotografiju prstena. Domeniku Kemortan (Domnica Cemortan. prenosi AFP. 6. .To piće zimi štiti od respiratornih infekcija.poručili ljepotice svim muškarcima koji su neodlučni šta da kupe ljepšoj polovini. također.TOP VIJESTI LJUDI I DOGA\AJI LJUDI I DOGAĐAJI 8Aš K =>EE Kemortan branila kapetana LJUDI I DOGA\AJI LONDON .Britanska kraljica Elizabeta Druga posadila je jučer u Norfolku drvo. kralja Džordža Šestog (George). čime je obilježila svoj dijamantni jubilej.Hakerska grupa “Anonymous” objavila je snimak konferencijskog razgovora između pripadnika FBI-ja i britanske policije.Libijac Ahmed Varfali objavio je da posjeduje i da želi da proda srebreni vjenčani prsten svrgnutog libijskog lidera Muamera Gadafija. Učesnici razgovora razmatraju kako da uđu u trag “Anonymousima” i drugim srodnim grupama. istražitelji su ispitivali više od pet sati. “Anonymousi” su napisali na Twitteru da se FBI vjerovatno pita kako su oni u stanju da im stalno čitaju saopćenja. poručuju ljepotice NJUJORK . Ona je prije 60 godina. a smatra da bi dobio i više kada bi mogao da ih iznese na aukciju u Evropi. Rekla je da “nije uredu” da je njemu uništena reputacija “neosnovanim optužbama”. objavila e-mail FBI-ja s detaljima o tome kako pristupiti konferencijskom razgovoru i adresama elektronske pošte učesnika. Svratite do naših pro- 5)8-61 7Š)4+1) . Vinom ih štitimo od gripe. septembar 1970. odaberite joj nešto što se vama dopada. Ovog vikenda počinje petomjesečna proslava kraljicine vladavine. Kendis Svanpul (Candice Swanepoel). Za ova dva predmeta Vafali kao početnu cijenu traži dva miliona dolara. Momci. . pronađeni su u njegovoj kabini. a Scotland Yard je najavio reakciju. bivšu plesačicu. Grupa Hakeri upratili planove o svom hapšenju 8E = =KA Iskosa je. FBI još nije komentirao slučaj. davnica i naći ćete pomoć koja vam je potrebna.. 24). februara 1952.Odjeća i veš mlade žene koja je viđena s kapetanom u trenutku nesreće broda “Costa Concordia”. ’)OKIE’ >=LEE H=CLH FE?E= LONDON . Kao dokaz da su stvari zaista u njegovom vlasništvu.kažu u ZOO vrtu.10.Adriana Lima.