Nezavisni bh. politi~ki dnevnik z subota, 4. 2. 2012.

z Sarajevo z Godina XVII z Broj 5906 z 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

Dnevni avaz

17 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba

[EST OSOBA UMRLO ZBOG HLADNO]E!
Mostarac umro jer se Hitna pomo} nije uspjela probiti do njega z U Sarajevu sedam infarkta od posljedica hladnog zraka z Lavina zatrpala vozilo z Zametena cijela sela Sanski Most: Klanjana d`enaza Dinu Kumali}u
Otac i bra}a nosili tabut dje~aka stradalog u [vicarskoj
(Foto: M. Dedi})

VANREDNO STANJE

Dramati~ne posljedice sibirske zime u BiH

Sarajevo ju~er: Saobra}ajni kolaps u bh. prijestonici

(Foto: B. Nizi})

Dje~ak se zbog lo{e ocjene bacio pod voz!
Istraga: Obdukcija razrije{ila dileme Ekskluzivno: Biografija turskog premijera
17. str.

AMERIKANAC SE UBIO IZ TRE]EG POKU[AJA
al sibirskih hladno}a koji danima uzrokuje probleme u cijeloj BiH ju~er je odnio i prve ljudske `ivote! Najmanje {estero ljudi,

V

Sarajevski ljekari su i sino} imali pune ruke posla

Mostar: I Stari most u snijegu

(Foto: M. Smajki})

prema navodima ljekara, umrlo je ju~er u BiH od sr~anog udara koji se mo`e dovesti u vezu s niskim temperaturama. Od toga, kako nam je potvrdi-

la Sena Softi}-Taljanovi}, direktorica Zavoda za hitnu medicinsku pomo} u glavnom gradu, pet ih je u Sarajevu, dok je {esti 2. i 3. strana umrli iz Mostara.

ERDOAN: SLU@BA NARODU JESTE SLU@BA BOGU
RATNE MISTERIJE

MIRKO NOVOSEL

Pomo}i }u BiH i Petrovi}u

Tarik Poturovi} dao parcelu Zikinoj sestri

OPTU@NICE

’Avaz’ prona{ao suprugu dr. Ese Sadikovi}a
Prilog „Sedmica“

75. strana

17. strana

Prilog „Sedmica“

16. str.

Ukratko

2

Dnevni avaz, subota, 4. februar/velja~a 2012.

aktuelno

VAL HLADNO]E Izuzetno niske temperature i snje`ne padavine {irom BiH
Gormez: Uskoro dolazi u BiH

BiH

X Posjeta predsjednika Predsjedni{tva vjerskih poslova Republike Turske (Dijanet), prof. dr. Mehmeta Gormeza na{oj zemlji odgo|ena je do daljnjeg zbog vremenskih neprilika. Gormez je trebao od sutra do 8. februara boraviti u slu`benoj posjeti BiH i susresti se s predstavnicima vjerskog i politi~kog `ivota u na{oj zemlji. Postoji mogu}nost da Gormez na{u zemlju posjeti u drugoj polovini februara.

Odgo|ena posjeta Mehmeta Gormeza

[est mrtvih zbog
Pokosili ih sr~ani udari z Obustavljena nastava u Sarajevskom, Hercegova~ko-neretvanskom i Livanjskom
Val sibirskih hladno}a koji danima uzrokuje probleme u cijeloj BiH ju~er je odnio i prve ljudske `ivote! Najmanje {estero ljudi, prema navodima ljekara, umrlo je ju~er u BiH od sr~anog udara koji se mo`e dovesti u vezu s niskim temperaturama. Od toga, pet ih je u Sarajevu, potvrdila je Sena Softi}-Taljanovi}, direktorica Zavoda za hitnu medicinsku pomo} u glavnom gradu, dok je {esti umrli iz Mostara, koji je ju~er bio zameten snijegom, zbog ~ega mu Hitna pomo} nije mogla pri}i. - Niske temperature ne pogoduju sr~anim bolesnicima i onima koji imaju povi{en krvni pritisak. Stoga upozoravam sve one koji imaju ove probleme da ne izlaze bez prijeke potrebe nagla{ava Softi}. Snje`no nevrijeme pra}eno ekstremnim minusima paralizirao je ju~er velike dijelove BiH, zbog ~ega su lokalne vlasti donijele odluku o obustavi nastave u svim osnovnim i srednjim {kola-

Tuzla

Josipovi} pola`e vijenac na Kapiji
tske Ivo Josipovi} danas }e posjetiti Tuzlu i polo`iti vijenac na {etali{tu Kapija, mjestu gdje je 25. maja 1995. godine stradala 71 osoba. Poslije podne susrest }e se u Hrvatskom domu s Hrvatima iz TK, a na Univerzitetu }e odr`ati predavanje o temi „Hrvatska vanjska politika - kako biti A. Mu. dobar susjed“.

X Predsjednik Hrva-

Pokrenuta lavina

Sarajevo: Me}ava na ulicama glavnog grada

(Foto: B. Nizi})

Odluke

snje`nim padavinama nastaviti i u narednim danima. Ministarstvo sigurnosti BiH uputilo je upozorenje gra-

Dramati~no spa{avanje 37-godi{njaka
Saznajemo da je jednog od umrlih smrt zadesila u d`amiji u sarajevskom naselju Breka, gdje je do{ao klanjati d`uma-namaz, potvrdio nam je de`urni ljekar u sarajevskoj Hitnoj pomo}i dr. Tigran Elezovi}. On je dodao da je jednog pacijenta smrt zadesila u krugu bolnice Ko{evo dok je prelazio iz mjestu Krupac, ju~er se aktivirala lavina koja je zatrpala jedno motorno vozilo, ali je voza~ pro{ao s lak{im povredama. Ljekari su ponovo preporu~ili da se gra|ani dijedne u drugu kliniku! No, ovu informaciju Biljana Jandri}, portparol KCUS-a, nije mogla potvrditi. Slu`ba Hitne pomo}i Sarajevo uspjela je spasiti `ivot jednog 37-godi{njaka koji je ve} bio u stanju klini~ke smrti. Uspje{nom reanimacijom vra}en je u `ivot i upu}en na sarajevski KUM na daljnje liljem BiH pridr`avaju posebnih mjera za{tite zbog velikih hladno}a te da ograni~e izlaske naro~ito u jutarnjim i no}nim satima. I grad na Neretvi ju~er je zamela nezapam}ena me}ava, koja je na momente dostizala i olujne udare. Ovakvo nevrijeme skoro u potpunosti je paraliziralo grad. Zbog neo~i{}enih puteva, saobra}aj je bio paraliziran, je~enje. Na KCUS je ju~er primljeno jo{ sedam pacijenata koji su do`ivjeli infarkt. - Trojica od njih ~istila su put ispred ku}e od snijega, kada ih je zadesio udar do kojeg je vjerovatno do{lo zbog hladnog zraka i istovremene izlo`enosti naporu kazao je za „Avaz“ prof. dr. Senad Pe{to. a mnoga vozila ostala su zaglavljena u snje`nim nanosima. Brojna prigradska naselja koja su od centra grada udaljena svega tri-~etiri kilometra bila su skoro odsje~ena. Stoga su mnogi bili prisiljeni i pje{ice i}i do svojih radnih mjesta, jer ni autobuske linije nisu redovno saobra}ale. Kako nam je potvrdio i portparol MUP-a HNK

[e{elj odbio pregled

Visina snijega i temperature
Na Bjela{nici je ju~er u 13 sati visina snijega iznosila 148 centimetara, Ivansedlu 75, u Sarajevu 43, ma u Sarajevskom, Hercegova~ko-neretvanskom i Livanjskom kantonu! Snje`ni nanosi i me}ava prouzrokovali su potpuni saobra}ajni kolaps. Stru~njaci upozoravaju da }e se hladno vrijeme pra}eno jakim dok je najhladnije bilo na Kupresu s izmjerenih minus 16 stepeni, Sokocu minus 14, Sarajevu minus 12! |anima da se pridr`avaju uputa nadle`nih institucija. Iz Planinarskog saveza BiH apeluju na gra|ane i planinare da se ne upu{taju u avanture po bh. planinama. Na putnom pravcu Isto~no Sarajevo - Trnovo, u

slav [e{elj odbio je da ga u pritvoru Ha{kog tribunala pregleda kardiolog iz Rusije, koga je odredio Sekretarijat ovoga suda, javlja Srna. Pretresno vije}e nedavno je nalo`ilo da [e{elja pregleda ruski doktor Sergej Avdejev, koji je to ve} jednom u~inio, na [e{eljev poziv. [e{elj je odgovorio da se „ne}e saglasiti da ga pregleda nijedan doktor koga je odredilo Pretresno vije}e“.

X Lider radikala Voji-

Ha{ki tribunal

X Presuda u postupku zbog nepo{tivanja suda protiv Jelene Ra{i}, biv{e referentice za predmet tima odbrane Milana Luki}a, bit }e izre~ena u utorak, 7. februara, u Me|unarodnom sudu za biv{u Jugoslaviju, saop}eno je iz Haga.

U utorak presuda Jeleni Ra{i}

Velike koli~ine snijega napravile ogromne probleme u saobra}aju

Sela Luka i Kru{ev Do u okolici Srebrenice jo{ su komunikacijski odsje~ena od ostatka BiH. Prema rije~ima Envera Durakovi}a, potpredsjednika Mjesne zajednice Luka, u posljednja 24 sata napadalo je dodatnih 15 centimetara snijega, tako da je kretanje ljudi svedeno na pedesetak
(Foto: F. Fo~o)

Luka i Kru{ev Do i dalje odsje~eni

metara prostora oko njihovih ku}a. - U posljednjih mjesec dana samo smo jedan dan imali prohodan put prema Srebrenici. Na`alost, snijeg ne prestaje padati rekao je Durakovi}, koji navodi da su zalihe hrane u selima Luka i Kru{ev Do ograni~ene.

aktuelno

Dnevni avaz, subota, 4. februar/velja~a 2012.

3

Komentar dana
Pi{e: Fahir KARALI] (fkaralic@avaz.ba)

izazvale pravo vanredno stanje

sibirskezime!
kantonu z Veliki problemi u saobra}aju z Upozorenja iz dr`avnih institucija

Vrhovna nepravda
Iako se odluke suda, u principu, ne komentiraju, posljednja presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, kojom je manji bh. entitet oslobo|en pla}anja od{tete za 16 poru{enih d`amija, zaslu`uje izuzetak od uobi~ajene prakse i o{tru reakciju javnosti. Informacija da je taj sud nalo`io Islamskoj zajednici u BiH da u bud`et RS, ~ija je vojska poru{ila d`amije, me|u kojima i banjalu~ku ljepoticu Ferhadiju, plati 48.375 KM sudskih tro{kova, izazvala je gor~inu kod svakog normalnog ~ovjeka. Bez imalo ustezanja treba re}i da je ovo novo negiranje genocida koji se dogodio u BiH. Ovog puta ~ak i mnogo te`e od onoga {to skoro svakodnevno radi predsjednik RS Milorad Dodik, jer je sada u pitanju institucionalno negiranje zlo~ina, genocida, kulturocida... Pose-

Presuda Vrhovnog suda RS novo je negiranje genocida - institucionalno
bnu te`inu daje i ~injenica da se radi o Vrhovnom sudu, najva`nijoj instanci zadu`enoj za provo|enje pravde. U ovom slu~aju, za provo|enje nepravde. Ovakve sudske odluke idealan su argument za Dodika i njemu sli~ne, koji bi po svaku cijenu da ubijede i sebe i svoj narod, ali i cijeli svijet, da se genocid nije dogodilo, da se nije dogodilo ono {to su potvrdili doma}i i me|unarodni sudovi. Uprkos tome {to je posljednji istup ^edomira Jovanovi}a, lidera LDP-a, probudio nadu da bi se Srbija kona~no mogla suo~iti s onim {to se de{avalo tokom agresije na BiH, odluke Vrhovnog suda RS, kao {to je ova posljednja, jasan su znak da jo{ nije do{lo vrijeme da srpski lideri odustanu od srpskog dr`avnog interesa - la`i!

Otkazani brojni letovi
Aerodrom Sarajevo ju~er je bio u funkciji, ali je otkazan ve}i broj letova. Tako su otkazana oba jutarnja leta za Istanbul te Minhen, Zagreb, Be~... Ju~er je sletio samo avion iz Ciriha. Zbog velikog nevremena zatvorena su i ~etiri grani~na prijelaza, Rade` - Vukov klanac, Kaldrma, [}epan-Polje i u Drinovcima. Prema ju~era{njim podacima Federalne uprave policije (FUP), za 24 sata na podru~ju FBiH zabilje`eno je 65 saobra}ajnih nesre}a u kojima je {est osoba zadobilo lak{e povrede. }emo uputiti svoje jedinice na teren. Helikopterska jedinica u Sarajevu i Banjoj Luci tako|er je spremna - ka`e Miloj~i}.

www.dnevniavaz.ba

PORTAL - komentar dana Zeni~anin zimuje u stijeni u kamenolomu: @arko pet godina `ivi u pe}ini!
- Koliko shvatam ovaj ~ovjek se ba{ ne{to i ne `ali. Navede toliko pozitivnih stvari o ovakvom `ivotu da je zanepovjerovati. Ja mu `elim sve najbolje u `ivotu, a da nastavi vidjeti sre}u tamo gdje drugi vide sa(Josip Broz) mo zlo.

Mostar: Nezapam}eni snije`ni nanosi u gradu na Neretvi

(Foto: F. Fo~o)

Sre}ko Bo{njak, u gradu je ju~er zabilje`eno na desetine sudara, sre}om s lak{im posljedicama. - U pitanju je op}a nepripremljenost na ovakvo nevrijeme. Saobra}aj je veoma ote`an i usporen, komunalne slu`be su zakazale - kazao nam je Bo{njak.

U Upravi civilne za{tite FBiH istakli su da jo{ nema razloga za progla{enje elementarne nepogode, dok u Oru`anim snagama BiH prate kompletnu situaciju i na raspolaganju su u slu~aju bilo kakve intervencije, potvrdio je za „Avaz“ na~elnik Zajedni~kog {taba OSBiH

\oko NINKOVI]

/ TO JE TO

Prestanak padavina tek krajem idu}e sedmice!
U Federalnom hidrometerolo{kom zavodu re~eno nam je da se djelimi~an prestanak padavina o~ekuje tek krajem sedmice, dok }e se hladna sibirska zima pra}ena minusima i do 26 stepeni zadr`ati i narednih deset dana. - Tek u utorak i srijedu o~ekujemo potpuni prestanak padavina - ka`e za „Avaz“ meteorolog @eljko Majstorovi}.
Dr. Pe{to: Serija sr~anih udara zbog hladno}e

generalpukovnik Miladin Miloj~i}. - ^im nas pozovu, mi

O~ekuje se da }e izuzeVlada Srbije dobit }e z tno niske temperature u zpreporuku da zbog hlaisto~nom i centralnom dije- dnog vremena i potro{nje lu Evrope potrajati tokom cijele idu}e sedmice Najmanje 220 ljudi umrlo je u Evropi od dolaska ledenog talasa Temperatura se u Hrvatskoj mjestimice spustila i na -21 stepen. Saobra}aj je paraliziran. Prave hladno}e vladaju na sjevernom Jadranu te u Dalmaciji, gdje su ju~er u Splitu izmjerena ~ak -4 stepena. Split nije jedini paraliziran.

’Bijela smrt’ hara Evropom
energenata uvede vanredne mjere i zatvori {kole. Vanredno stanje progla{eno je u 26 op}ina. Zbog nevremena ve}i dio Podgorice ostao je bez struje. U Crnoj Gori je saobra}aj ote`an, a sve vi{e je problema u snabdijevanju strujom. Podgori~ki aerodrom ne radi. Rekordno niske temperature su u Latviji, a u glavnom gradu Rigi ju~er je

Mirsad Teskered`i} iz Civilne za{tite FBiH nagla{ava da su ekipe CZ-a na terenima.

Zameteno selo
- Jedino je ostalo zameteno selo Kraji{i}i, koje se nalazi izme|u Sokoca i Olova. No, za sada nemamo `ivotno ugro`enih - kazao je Teskered`i}. U Civilnoj za{titi RS, prema rije~ima direktora Milimira Dodera, u pojedinim op}inama progla{eno je stanje elementarne nepogode. - Stanje je za sada veoma dramati~no i vjerujem da }e Vlada RS morati donijeti odluku o progla{enju elementarne nepogode na nivou entiteta. Pojedina sela potpuno su odsje~ena - ka`e E. D. A. Doder.

z z

z z

tokom dana zabilje`eno ~ak -30 stepeni! To je najni`a tamo{nja temperatura od po~etka pro{log stolje}a! Nekolicini promrzlih besku}nika amputirane su noge! U Rumuniji se zaledilo ~ak 80 posto povr{ine Dunava, a temperatura je oko -20 stepeni. Ledolomci probijaju put brodovima. Ekstreman talas hladno}e zahvatio je i cijelu Italiju, a ju~er je u Rimu pao snijeg, {to je rijetka pojava u tom gradu.

z z

Ukratko

4

Dnevni avaz, subota, 4. februar/velja~a 2012.

aktuelno

JAHORINA Sastanak ~elnika BiH, Hrvatske i Srbije protekao mirno i bez rezultata
Mesi}: Gost na ovonedjeljnoj sesiji

Krug 99

Mesi} o uzrocima konflikata
Na ovonedjeljnoj sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca „Krug 99“ u Sarajevu o temi „Faktori konflikata i me|usobna saradnja u regiji“, govorit }e i biv{i hrvatski predsjednik Stjepan Mesi}. Organizatori smatraju da je Mesi}, iako vi{e nije na poziciji predsjednika susjedne Hrvatske, jo{ utjecajna i osoba koja mo`e ponuditi mnogo toga u procesu determinacije klju~nih faktora koji uvjetuju konflikte kako unutar BiH tako i u samom regionu. S. D.

Tadi} odbio priznati da je RS nastala na genocidu
BiH nije prihvatila Josipovi}evu inicijativu da se osumnji~enima za ratne zlo~ine sudi u mjestu prebivali{ta Pri~alo se o mnogo toga, ali bez konkretnih dogovora Jeremi} bez podr{ke
Predsjednik Srbije Boris Tadi} izjavio je nakon ju~era{njeg neformalnog sastanka sa ~elnicima Hrvatske i BiH, odr`anog na Jahorini, da se ne sla`e sa stavom da je Republika Srpska nastala na genocidu, koji je iznio srbijanski opozicionar ^edo Jovanovi}, zbog ~ega je ovaj histeri~no napadnut iz manjeg bh. entiteta. Iako cijeli region bruji o Jovanovi}evim istupima i prijetnjama raspadom BiH, za ~elnike tri dr`ave, predsjednika Hrvatske Ivu Josipovi}a te ~lanove Predsjedni{tva BiH @eljka Kom{i}a, Bakira Izetbegovi}a i Neboj{u Radmanovi}a, pri~a o tome zavr{ena je Tadi}evom kratkom izjavom. No, uprkos pomirljivoj atmosferi, nije bilo nikakvih konkretnih rezultata susreta.

SGV-PR BiH

Dodikova ’nova gomila la`i’
Srpsko gra|ansko vije}e - Pokret za ravnopravnost (SGV-PR) u BiH saop}ilo je da ne shvata predsjednika RS Milorada Dodika kao za{titnika interesa svih Srba te da on mo`e govoriti samo u ime onih koji su za njega glasali i poklonili mu povjerenje. Iz ove organizacije istakli su da nisu iznena|eni Dodikovom retorikom, kao ni „novom gomilom la`i i podvala koje je izrekao na ra~un BiH, pojedinih organizacija, organa, li~nosti i istorijskih fakata ove dr`ave“.

Grani~ni sporovi
Trilateralni sastanak ~elnika Hrvatske, Srbije i BiH, drugi po redu nakon susreta na Brijunima u julu pro{le godine, nije donio zna~ajnije pomake u vezi s rje{avanjem me|udr`avnih problema, nerije{enih pitanja granica ili imovinskopravnih odnosa. Govore}i o napretku u rje{avanju grani~nih sporova izme|u Hrvatske i BiH, Josipovi} je kazao da spektakularnih rezultata jo{ nema, ali da je otvorena i mogu}nost da se ovi sporovi okon~aju arbitra`om, kao {to je primjer izme|u Hrvatske i Slovenije. Hrvatski predsjednik ju~er je u~esnicima sastanka predlo`io potpisivanje sporazuma o progonu ra-

Tadi}, Kom{i}, Izetbegovi}, Radmanovi} i Josipovi}: Petorka nije dogovorila ni{ta novo

(Foto: I. [ebalj)

tnih zlo~inaca, pri ~emu bi se osumnji~enima sudilo u dr`avi gdje imaju prebivali{te, ~ime je potvr|eno pisanje „Dnevnog avaza“.

Vlada TK

Dvostruke istrage
Ovaj njegov prijedlog prihvatio je Tadi}, ~ime je najavljeno da }e Srbija i Hrvatska u vezi s tim uskoro potpisati bilateralni sporazum, ali kod tro~lanog Predsjedni{tva BiH Josipovi}eva inicijativa nije nai{la na plodno tlo. - BiH se nije priklju~ila

’Jedinica’ za rad Mutap~i}a
Suspendirani policijski komesar u MUP TK Nedim Mutap~i}, prema mi{ljenju nezavisne disciplinske komisije progla{en je krivim za nesavjestan rad u slu`bi te „friziranje“ izvje{taja o stanju kriminala u Kantonu. - Vlada TK ocijenila je rad policijskog komesara Nedima Mutap~i}a za 2011. godinu, nezadovoljavaju}om ocjenom jedan-re~eno je ju~er iz Ureda Vlade za informiranje. A. Mu.

bilateralnom sporazumu Srbije i Hrvatske, jer nema jedinstven stav o tom pitanju. Me|u ~lanovima Predsjedni{tva BiH o tome ne postoji konsenzus. Mislim da bi se optu`enima trebalo suditi u dr`avi gdje su zlo~ini po~injeni. Me|utim, postoji mogu}nost za modalitet da Tu`ila{tvo BiH neke predmete mo`e ustupiti drugim dr`avama, ako procijeni da }e do}i do lak{eg i efikasnijeg su|enja - kazao je Kom{i}. On je napomenuo da pro-

Sjedili u bilijar sali ispod zemlje
Trilateralni sastanak na Jahorini ju~er je odr`an pod nevi|enim mjerama sigurnosti. Sastanak je osiguravalo vi{e stotina pripadnika Dr`avne agencije za istrage i za{titu (SIPA) te MUP-a RS. Najbolje su to na svojoj ko`i osjetili novinari, koji su bili podvrgnuti rigoroznoj kontroli, pri ~emu su policajci pri pretrtokol o saradnji izme|u tu`ila{tava BiH i Srbije, koji je nedavno bio ponu|en na{oj dr`avi, nikada nije ni mogao biti ratificiran, jer nije pro{ao zakonom predvi|enu proceduru. Predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH istakao je da je osnovni problem ovog protokola {to ne rje{ava problem dvostrukih istraga. agama njihove opreme i torbi koristili slu`bene pse traga~e. Sastanak predsjednika Srbije i Hrvatske te ~lanova Predsjedni{tva BiH odr`an je u strogo ~uvanom objektu „Koliba“, koji se nalazi u sastavu hotela „Termag“, i to u bilijar sali ovog objekta koja se nalazi ispod zemlje. izjavio da je „ova regija optere}ena ozbiljnom kriminalnom infrastrukturom“, zbog ~ega je ju~er dogovoreno da bude data puna politi~ka podr{ka za saradnju u borbi protiv organiziranog kriminala. Tako|er, zaklju~eno je da sve tri dr`ave trebaju zajedni~ki aplicirati za projekte prekograni~ne saradnje u oblasti infrastrukture, sporta i ekologije. U~esnici ju~era{njeg sastanka podr`ali su zajedni~ki anga`man u me|unarodnom zastupanju u konzularnim stvarima. Razgovarali su i o promjeni grani~nog re`ima nakon ulaska Hrvatske u EU, pri ~emu }e nastojati omogu}iti da gra|ani BiH u Hrvatsku i tada mogu u}i s li~nim kartama.
A. DU^I]

Sud BiH

Sari}u i Juki}u produ`en pritvor
Sud BiH produ`io je pritvor Goranu Sari}u i @eljku Juki}u, koji su optu`eni za zlo~ine u Sarajevu, odnosno Prozoru. Pritvor Sari}u i Juki}u produ`en je nakon potvr|ivanja optu`nica do okon~anja postupaka, objavio je BIRN.

Zajedni~ki projekti
Kom{i} je novinarima kazao da Predsjedni{tvo BiH jo{ nije zauzimalo stav o kandidaturi ministra vanjskih poslova Srbije Vuka Jeremi}a za predsjednika Generalne skup{tine UN-a, ali da je njegov stav da on tu kandidaturu ne podr`ava, kazav{i da Jeremi} ni~im nije zaslu`io njegovo povjerenje. Josipovi} je novinarima

Psi traga~i kontrolirali opremu novinara

. odnosno 58. Dan ranije. subota. No. po svoj prilici. ~lan Predsjedni{tva BiH Neboj{a Radmanovi} izjavio je da nacrt bud`eta ne mo`e biti objavljen. Drugi zaklju~ak je da se zadu`uju dva entitetska resorna ministra da se usaglase i predlo`e izmjene i dopune Statuta u roku od 30 dana.istaknuo je Nik{i}. odnosno 58. ne pitaju}i gdje su oni ~ije kosti.89 posto u Federaciji BiH i 41. februara u deset sati ispred zgrade Vlade Federacije u Sarajevu. Tr. odnosno neka nam daju mirovine retroaktivno od 2004. . Toka~a oti{ao „plakati“ u medijima iz RS Nik{i} i D`ombi} dolaze na sjednicu (Foto: M. No.000 ukupno stradalih? Kojom metodom? Je li onom kojom je brojao pobijene Zvorni~ane kada su njegovi „istra`iva~i“ po mezarovima fotografirali ni{ane pa tako bilje`ili u ratu ubijene. manjeg entiteta. kako „Avaz“ saznaje. SPASENI] Doprinos razvoju Svaki put kad u nekom od ha{kih procesa krene dokazivanje zlo~ina. Potvrdio je to za „Avaz“ Zdenko Markovi}. koji je presudio da su otpu{teni vojnici diskriminirani i da u roku od tri mjeseca ta gre{ka mora biti ispravljena.isti~e Markovi}. tvrde}i da su ta~ni podaci o nestalima i ubijenima samo oni do kojih je on do{ao. Odluke na Upravi i u Upra- Ograni~en rok Ekspertna grupa za 110-kilovoltnu mre`u Formirana je i ekspertna radna grupa koja }e rje{avati status 110-kilovotne mre`e u BiH. Premijer Nik{i} je dodao da je poznat stav njegove vlade da je protiv toga da se 110-kilovoltna mre`a vrati entitetima. Kolegij Predstavni~kog doma Parlamenta BiH ipak ne}e danas objaviti bud`et za 2011. te da bude formirana nova koja }e biti usagla{ena s predstavnicima kapitala. jer premijer Nik{i} o~ito pri~a nebuloze .000 KM koje smo uzeli kada smo razvoja~eni. kada je po~ela ta uredba . Iako je prije nekoliko dana izjavio da su sve isplate nezakonite. Vranki} je ipak ju~er popodne odobrio servisiranje vanjskog duga. Dogodilo se to i ovih dana. imaju za cilj deblokadu u poslovanju i investiranju. nikada ne}e biti prona|ene. kada se u Hagu dokazuje odgovornost Radovana Karad`i}a za genocid u Srebrenici. Dodaje da Vlada. iako je to njena obaveza. Iz Ministarstva finansija kazali su nam da su i dalje upitne pla}e bud`etF. Nije problem da vratimo taj novac. 03. u okviru projekta „Dobrovoljni povratak iregularnih migranata u zemlju porijekla“. I. odazvao pozivu @ivkovi}a da bez odga|anja deblokira sredstva s ra~una Centralne banke BiH i po~ne sa servisiranjem vanjskog duga BiH i obaveza prema EU i drugim me|unarodnim povjeriocima. formirana je i grupa koja }e se baviti odnosom nezavisnog operatera u BiH i „Elektroprijenosa“. a novom izmjenom }emo omogu}iti da Skup{tina dioni~ara mo`e ranije donijeti odluku o isplati akumulirane dobiti iz prethodnog perioda . Kako je Toka~a prona{ao 98. H. Toka~a se politici RS nasmije{i sa svojim istra`ivanjem.Mogli smo nastaviti politiku koja je ovu kompaniju dovela u situaciju da je blokirana i da nijednu odluku ne mogu da donesu niti investiraju ili da izaberemo pristup u kojem }emo se dogovarati i raditi u op}em interesu svih gra|ana i korisnika . saop}io je IOM. ali neka nas uvedu u pravo. godine. februar/velja~a 2012. u srpskim medijima vaskrsne predsjednik Istra`iva~ko-dokumentacionog centra (IDC) BiH Mirsad Toka~a. Poput „dobre vile“.Nas 537 pripadnika biv{e Vojske Federacije proteste nastavljamo {trajkom gla|u i ne}emo odustati sve dok nam ne poka`u pisani dokument da smo uvedeni u Zakon o prijevremenom po- Polovinom mjeseca po~inju {trajk gla|u Otpu{teni pripadnici biv{e Vojske FBiH voljnijem penzionisanju. .pogledi Dnevni avaz. najbolja su maska Karad`i}evim zlo~ina~kim la`ima da u Poto~arima le`e izmi{ljene `rtve. ali da ostaje da se sa~eka stav ekspertne grupe. Lugi}) Li~nost dana Mirsad Toka~a Na vanrednoj sjednici Skup{tine dioni~ara „Elektroprijenosa BiH“. Do sada je rok bio ograni~en na deset godina. jer nije pro{ao procedure usvajanja u Vije}u ministara BiH.Radi deblokade rada kompanije bit }e izmijenjeni akti u narednom periodu. Prva odluka je da }e kompanija poslovati po principu da }e investiranje u mre`u i struktura zaposlenih biti srazmjerno kapitalnom u~e{}u.89 posto u Federaciji BiH i 41. vezano za raspodjelu dobiti. Toka~ina izjava da su na spisku poginulih 72 osobe koje su poginule u nekom drugom vremenu. vnom odboru bit }e donesene konsenzusom. . Koliko ima kredibiliteta. nemaju nikakvih naknada. Predsjednik Vlade FBiH naglasio je da su obojica premijera spremna biti na raspolaganju resornim ministrima i novom menad`mentu kako bi kompanija profunkcionirala u svojim zakonskim okvirima i dala doprinos razvoju mre`e na podru~ju BiH. odr`at }e mirne proteste 15.Iako su drugi uzimali po 6. 4. B.. njegov strana~ki kolega.11 posto u RS. a vo|enje kompanije }e se usagla{avati s ~lanovima Skup{tine dioni~ara. najbolje pokazuje ~injenica da se protiv njega vodi istraga u Kantonalnom tu`ila{tvu zbog finansijskih malverzacija s donacijama. jer se Dragan Vranki}. od nas tra`e da vratimo tih 10.11 posto u RS Toka~a: Dobra vila falsifikatora historije Marioneta za zlo~ina~ke la`i Bje`e}i od informacija da je pod istragom. . nisu stekli uvjeti za to. Aleksandra D`ombi}a i Nermina Nik{i}a. godinu u „Slu`benom listu BiH“. skim korisnicima. Usvojena je i preporuka Upravnom odboru da razrije{i postoje}u upravu koja je imala status vr{ioca du`no- sti.zaklju~uje Markovi}. predsjednik Skup{tine Udru`enja otpu{tenih i razvoja~enih branitelja 31. Odobreno servisiranje vanjskog duga bez bud`eta Ministar finansija BiH Dragan Vranki} donio odluku @ivkovi}: Odbio poslati bud`et Vranki}: Tvrdio da su isplate nezakonite ministar finansija i trezora BiH. odnosno dva premijera . K.Pokrenuta je i inicijativa u smislu izmjene Zakona o osnivanju kompanije. prema ocjeni premijera RS i Federacije BiH. Spec z Me|unarodna organizacija za migracije (IOM) u BiH organizirala je u Trebinju dvodnevni regionalni sastanak s predstavnicima zemalja zapadnog Balkana. Osim ove. haos u zemlji je izbjegnut. za razliku od onih koji dobivaju po 300 KM. Jo{ jedna grupa otpu{tenih vojnika koji. .kazao je D`ombi}.kazao je D`ombi}. 2002.000 KM i godinama dobivaju mirovinu. a u popodnevnim satima po~et }e {trajk gla|u. dogovoreno je niz zaklju~aka koji. koja je ju~er odr`ana u Banjoj Luci. ne po{tuje presudu Ustavnog suda FBiH. 5 BANJA LUKA Na vanrednoj sjednici dioni~ara dr`avne kompanije Nik{i} i D`ombi} najavili deblokadu Investiranje u mre`u i struktura zaposlenih bit }e srazmjerno kapitalnom u~e{}u. kako je to rekao predsjedavaju}i ovog doma Milorad @ivkovi}. jo{ vi{e ~injenica da se zbog objavljivanja informacija o istrazi potr~ao po`aliti medijma iz A. jer se.

Prema riječima predsjednika Udruženja ortopeda RS Slavka Minojlovića. . Niko nam ni od zdravstvenog osoblja nije prijavio neku neželjenu reakciju kaže Grubiša. opasni kukovi ugrađeni su kod deset pacijenata.jerje našprvi zadatak sigurnost pacijenata . međutim. Aparatić sličan turbini. “DePuy” je u avgustu 2010.O ovim implantatima već četiri godine traju žestoke rasprave. Prisustvovao sam kongresima na kojima je ukazano da postoje određeni problemi s kukovima “metal metal”. naprosto.Upisani su u registar medicinskih sredstava BiH i kod nas su bili prometovani. prema istraživanju svjetskih organizacija. prestaju raditi. On je čak šest godina prikupljao žvakaće gume koje je dodavao na svoju loptu. A. slušanje otkucaja srca). hronične bolesti koju ka- Uspjeh ljekara iz Teksasa rakterizira nagomilavanje abnormalnih proteina u tijelu.Baziramo se isključivo na vježbe za disanje. Ona je. izazivaju trovanje organizma. Istakla je da se pacijenti. u principu. površine od 454 kvadratna kilometra. Buduće majke s područja općine Doboj sve informacije o trudnoći i porođaju te praktične vježbe za disanje ubuduće mogu pronaći u školi za trudnice. Šef Klinike za ortopediju i traumatologiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu prof. sedmice trudnoće najbolje početi s edukacijom. na granici s Argentinom. =E PROBLEMI Implantati britanske kompanije “DePuy” izazivaju trovanje Umjesto srca pumpa 2HLE čLA = ILEAJK >A IH?= Ljekari s teksaškog Instituta za srce uspješno su zamijenili pacijentovo srce s uređajem koji omogućava protok krvi u tijelu te živi bez ikakvog pulsa. babica u Domu zdravlja. dr. Ne radimo s proizvodima za koje postoji i trun sumnje. a koliko znam. istakla da ovih implantata već nekoliko godina nema na tržištu.keramika”. na krajnjem jugu zemlje. Pretpostavljam da će mi mnogo olakšati porođaj kazala je Žugić. izvađenog iz glečera u Patagoniji. . . gdje se putnici pod stresom mogu relaksirati.Hoću sve da naučim. Mi nikada nismo nijedan ovaj implantat ugradili. koji s vremenom začepe organe tako da oni. 7H=E FAJ J= DE=@KC@EšAC A@= Čileanska policija aktivno traga za lopovima koji su odnijeli pet tona hiljadugodišnjeg leda. Ovo je prva soba za jogu na nekom aerodromu.200 dolara). njegova krv nastavila je normalno kolati tijelom. pokrenuo njihovo povlačenje. Horhe Mont. Č. Zvaničnici na aerodromu tvrde da soba već privlači veliku pažnju putnika. te istakla da se za svaku trudnicu traži mišljenje ginekologa da li je njena trudnoća rizična ili ne. štedi snagu. ne trebaju javljati ljekaru. da je nakon 24. . pa je zbog toga odlučila pohađati školu za trudnice. Ovo djelo se. Ismet Gavrankapetanović kazao je da na ovoj klinici ni jednom pacijentu nisu ugrađivani ovi opasni implantati. a pacijenti su. “klinički uredni i nije bilo nikakvih revizionih zahvata”. jer ako žena na ispravan način diše. NUHANOVIĆ C= = =AH@HK Aerodrom u San Francisku ima sobu za jogu sa prigušenim svjetlima i plavim zidovima. Do sada Klinički uredni On je dodao da su sporni implantati opasni zato što sadrže supstance koje oslobađaju kancerogene tvari. Spec Beri Čapel (Barry Chappel) napravio je žavakaću gumu tešku 80 kilograma. 4. znam iskustva drugih. februar/velja~a 2012. Postoji određen broj pacijenata kojima je urađena implantacija kuka. proteze kuka bile ugrađivane. subota. koja je otvorena u Domu zdravlja u Doboju. koja je otvorena prošle sedmice. zapravo mrtav. pruža putnicima mogućnost da se relaksiraju u vlastitom ritmu. ali bih voljela i ovdje naučiti nešto. Berijeva lopta od žvakaćih guma je toliko velika velika. koji je veoma bitan za proces porođaja . . pumpa krv u žile i omogućava krvi da normalno i konstantno teče cijelim tijelom. a ideja je potekla od je- San Francisko dnog putnika. mada ne znam tačno o kojem je broju riječ niti na kojim su klinikama ugrađivani. Branka Jović. Kod na se ugrađuje njemački proizvod “keramika . S. Uprava za šume Čilea podnijela je tužbu nakon što su mašine jedne kompanije počele vaditi hiljadugodišnji led iz glečera Horhe Mont u Patagonijskom ledenom polju. Nakon što je Luisu uspješno zamijenjeno teško bolesno srce ovim uređajem. Riječ je o muškarcima srednje životne dobi. Direktor aerodroma Džon L. čija tržišna vrijednost dostiže tri miliona pezosa (6. koja u obimu ima 157 centimetara. Kreg Luis (Craig Lewis. ni kod jednog pacijenta nije bilo neželjenih pojava. Trudnica Ivana Žugić priznala je da ne zna sve šta je čeka tokom trudnoće i na porođaju.rekao je Gavrankapetanović. Kreg je. ako nemaju zdravstvenih problema.[ta drugi pi{u $ Dnevni avaz. kvalificira kao obična krađa s obzirom na količinu leda. koje su JLHA= š= = JHK@E?A U Domu zdravlja u Doboju Buduće mame u školi veoma značajne za porođaj. Pop Candy” proglasio najvećom žavakaćom gumom na svijetu. kako kaže.izjavila je Jović. jedan je od 49 Potraga za lopovima u Čileu F=IEKLEKCH=đEL=E F=?EAJE=K*E0 Sadrže kancerogene supstance Nijednom pacijentu u KCUS-u nije ugrađen opasni implantat. Martin (John) rekao je da soba. kaže da je škola besplatna. Ljekari se nadaju kako će ovo dostignuće označiti prekretnicu u liječenju niza oboljenja. da je prodavnica slatkiša “Ripley's. tvrdi Gavrankapetanović nismo primili žalbe. U zemljama gdje su ove Gavrankapetanović: Ne radimo sa sumnjivim proizvodima Horhe Mont: Dio Patagonijskog ledenog polja glečera koji čine južno Patagonijsko ledeno polje na Andima. prema svim kriterijima (puls. ugrađivani su na nekoliko klinika pacijenatima u BiH! O ovim implantatima već četiri godine traju žestoke rasprave Nema žalbi To je za “Dnevni avaz” potvrdila direktorica Agencije za lijekoveBiH Nataša Grubiša. Implantati britanske kompanije “DePuy Johnson & Johnson” koji. 55) boluje od amiloizode. njena beba i ona imaju dovoljno kisika.

.U zemljama koje obiluju nalazištima nafte. u KCUS-u biti smještena u zgradi Centralnog medicinskog bloka.Za sve što sam napravio u životu najveća mi je podrška moja Fadila . a preporučljivo je i maksimalno reducirati boravak na otvorenom. . Prvi. nailaziti jedni na druge. 2. promjenljivo ki{a i snijeg snijeg obla~no uz snijeg obla~no s ki{om magla pa sun~ano VRIJEME DANAS >EA F=@=LEA BIHA] -11 BANJA LUKA -10 BR^KO -10 TUZLA-10 Očekuje se ZENICA LIVNO oblačno vrijeme sa -10 snijegom. na jugu zemlje od -2 do 2 stepena. Najsavremeniji aparat uskoro u KCUS-u Vremenska prognoza sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no 4. Grad Sarajevo Izlazak 7. ali da ga je učitelj tjerao da piše desnom. Ovaj 57-godišnji nastavnik u Osnovnoj školi “Muhsin Rizvić” svira na harmonici. Kako saznajemo. snimao je s rahmetli Omerom Pobrićem. 2012. koji je doživio pohvale i od književne i od teatarske kritike. Raspravu je započeo zapravo sam Gojer na sjednici Gradskog vijećaSarajeva. Izlazak 13. . Hronični bolesnici ne smiju se izlagati jačim fizičkim naporima. ali i pjeva. pod nazivom “Sestre moje”. 2012.00 4. Jutarnja temperatura od -15 do -8. a na jugu -10 SARAJEVO može biti i susnježice i -10 kiše. A.36 Zalazak 4. Bošnjacima. S. od -15 C do 2 C DNEVNE TEMPERATURE 0 od -13 C do -8 C DNEVNE TEMPERATURE 0 od -13 C do -9 C DNEVNE TEMPERATURE 0 0 od -12 C do 2 C 0 0 od -3 C do 2 C 0 0 od -3 C do 1 C 0 0 BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA Nepovoljne biometeorološke prilike uzrokovane dugotrajnim periodom s niskim temperaturama. . (Ekonomista za portal Finmarket) [ta ka`u u narodu ¤ 033/281-393 redakcija (avaz. dok je treći. prilikom diktiranja teksta. Odmah se pohvalio da među njima ima Pravila su strogo definirana . Prije svega zato što će na ovaj način biti moguće određivanje stadija bolesti i prema tome način terapije i praćenje efekata. najsavremenijeg dijagnostičkog aparata za rano otkrivanje tumora. Evropa nikada neće postati sjedinjene evropske države. na jugu od -4 do 2. kovač je našeg identiteta. nabrajajući i mnoge humanitarne koncerte i festivale na kojima je učestvovao. A. februar/velja~a 2012.U školi sam. jučer je reagirao i reditelj i pisac Gradimir Gojer.beže” prijavljivati na bilo kakav konkurs i bilo kojem selektoru? . % [ta ka`u poznati Umberto Eko FOJNICA Ramo Bejzić ima mnoge hobije 7čEJA FEšA >A= HK== K EIJ LHEAA Sklekove izvodi na šaci jedne ruke ili na tri prsta Objavio tri CD-a Veliki talenti Kultura je kovač identiteta . Istakla je da je u ovoj zdravstvenoj usanovi u toku edukacija timova koji će raditi na aparatu. nimalo nije lak. 2. Kaže da je pisao lijevom rukom. Rađanje nove EU pratit Jakobsen: Prinuditi lidere će možda isključivanje nekih zemalja iz zone eura. Prisjetio se svojih školskih dana.Većini naših pacijenata koji imaju indikacije za pretragu neke vrste tumora. kao što su maligni limfomi. dr.Kultura. izjavio da predstava “Gazi Husrevbeže” nije uvrštena na ovu manifestaciju jer nije ni aplicirala na konkurs.ba Iz krize nam nema izlaza . NEUM 2 a dnevna od -12 do -6. u kultura međuvremenu. dodatno će se pogoršati pod utjecajem padavina. melanomi i mnogi drugi. možda ne čitamo ruski. bogatstvo nije doprinijelo boljem i skladnijem društvu.=E Dnevni avaz. a najviše po tome što piše istovremeno objema rukama. koja će nakon dopremanja do ljeta. ČUKLE . JUTARNJE TEMPERATURE 0 sku zimu”? Zar nije sramota Direkciju “Sarajevske zime” da u potpunojoskudici dramskih tekstova.kaže Gojer. koja u kratkom vremenu snimanja daje de- 2-6+6 ćA = F=?EAJA =čEJE žELJ taljan prikaz cijelog tijela. Mi imamo mnogo jezika i Eko: Mnogo kultura. Vjetar u Bosni slab do MOSTAR umjeren. Obilnije padavine očekuju se u većem dijelu GORAŽDE -10 zemlje. 2.01 Zalazak 17. dobio naziv po njegovoj supruzi Fadili. oni dovode predstave iz patuljastih zemalja zato što ih to malo košta. a njihova kultura nije ni do koljena kulturama naroda i narodnosti BiH.Zar je Gazi Husrev-beg stranac usvome graduSarajevu? Zar njemu treba konkurs da dođe na neki sarajevski festival. koji pripada svim građani. (Čitateljka V.) Aparatura će biti dopremljena do ljeta Gojer: To je sramota Nakon što je Dragan Jovičić. zatvore sva tržišta i okupe na finalnom samitu kako bi stvorili novu Evropsku uniju. Piramida sunca Govoreći o svom muzičkom radu. H. Također. 2012. koji je po mnogočemu zanimljiv. Specijalista radiološke onkologije KCUS-a doc. sje1 verni i sjeveroistočni. razočaran što njegova predstava nije uzeta u obzir. Ovog puta kao građanin Sarajeva Gojer se pita zar je potrebno predstavu “Gazi Husrev. na drugom se nalazila njegova pjesma “Piramida Sunca”. Nu. Hrvatima. A. Ali ćemo na internetu. na zapadu pojačan. na kojoj je “Sarajevsku zimu” nazvao “hrpom budalaština =HA0KIHAL>ACIJH==?K5=H=ALK i nižerazrednih predstava”. (Norveški diplomata za “Politiku”) Stin Jakobsen Nova Evropska unija Učitelj ga tjerao da piše desnom rukom Sklekovi na neobičan način nekoliko dječaka i djevojčica koji su veliki talenti. gdje je učio prvačiće. 2012. ne uvrsti na svoj festival? Ne. gradimo fond. 2. jedna država sa jednim jezikom. a ne smijemo zaboraviti ni one “ostale”. Njih ne interesira dobrobit društva kao cjeline i sve dok ne stave interese građana ispred svojih.Kasvog: Pripada ma Norveške. S. u toku je uređenje prostora za kompletnu aparaturu. ali mi vidimo ruske sajtove i svjesni smo ih.Život običnim smrtnicima u BiH Srbima. subota. selektor programa “Sarajevske zime”.priča nam Bejzić o svom neobičnom talentu. izvanredan tekst Džemaludina Latića. nema nam izlaza iz krize. kaže nam da je izdao i tri CD-a. Dodaje da je za 35 godina učiteljskog rada imao devet generacija đaka i da je u svakoj imao po nekoliko učenika koji pišu lijevom rukom. (Italijanski pisac za “La Stampa”) Nils Ragnar Kamsvog U Fojnici živi Ramo Bejzić.kazuje nam Bejzić. Posjetili smo ga na njegovom radnom mjestu. Jedini koji dobro žive su političari iz svih naroda s ovog područja.16 FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD U Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu (KCUS) uveliko teku pripreme za dopremu PET/CT-a. posebno na “Sarajev- Gojer odgovara Spahiću i Jovičiću SUBOTA 4. “Dila”. pregled PET/CT aparatom znači život. a u Hercegovini jak jugoistočni. 2012. pisao objema rukama i tada sam shvatio da mogu i naopako pisati . Pravila o tome šta će se s građanima njim raditi. JUTARNJE TEMPERATURE 0 PONEDJELJAK 6. 4. Hiba Bašić istakla je da je riječ o aparatu s najsavremenijom dijagnostičkom procedurom. 2.kaže Bašić.može izvoditi sklekove na šaci jedne ruke ili na tri prsta. Sada će doktori moći vidjeti je li ta terapija efikasna ili je treba promjeniti . a ne rat. vrlo su strogo definirana. JUTARNJE TEMPERATURE NEDJELJA 5. Mi od dijela profita dobivenog eksploatacijom energenata.Globalna ekonomska kriza dodatno će se pojačati ove i iduće godine i bit će tako snažna da će prinuditi evropske lidere da se ujedine.

niti po igri slu~aja. i Sulejmanu si dao veliku vlast. koji je. bio je Isa sin Merjemin. ^ovjek ne mo`e pre`ivjeti po vlastitom naho|enju. mora otkriti vrijednosti koje `ivot zna~e i primijeniti ih u praksi po vlastitom izboru. ti si prvo stvorenje i posljednji vjerovjesnik. prenosi Mina. u ovu grupu odlu~nih i odva`nih poslanika ubraja se i posljedni Allahov poslanik Muhammed. koje mo`e da bira izme|u svog racionalnog `ivota ili samoubila~ke propasti. Vasi} je ocijenio besmislenom Kopanjinu optu`bu da predstavlja „prepreku normalizaciji odnosa“ i da vrije|a druge narode. Muhammedov. izme|u ostalog. poznat kao deset Bo`ijih zapovijedi. s. A. Draga bra}o i sestre. koji je trebao biti odr`an ju~er. Tre}i je bio Musa. s.Gospodaru moj. s Musaom si izravno govorio. mora u~iti da ~uva i razvija `ivot po vlastitom izboru. i dao si mu ogromnu vlast. koji navodi El-Bejheki. ^ovjek mora biti ~ovjek po vlastitom izboru ^ovjek je slobodan da izabere krivi put. mora po{tivati vrijednosti `ivota po vlastitom izboru. Nije bez razloga posljednjem poslaniku Allah pokazao istinu o D`ennetu i D`ehennemu. kojeg je Allah prosvijetlio svojim govorom i zadu`io ga da objavi Allahov zakon ([eri’at) na zemlji. 4. napravio la|u za spas ~ovje~anstva.. M.. Jer. ro|endan (mevlud) na{em Muhammedu. Istina i la` Bi}e kao {to je ~ovjek. na {to je on rekao: . saop}eno je iz kabineta predsjednika RS. osigurao sam da u tvom ummetu ima ljudi ~ija srca nose radosnu vijest. ali ne po njegovom izboru. teme HUTBA Reisu-l-ulema Mustafa ef. ali nije slobodan da izbjegne kaznu za nesavjesnost. jer Sveznaju}i zna da umni i razumni ljudi ne mogu ostati slijepi pred istinom o Bogu. odva`ni i odlu~ni u mijenjanju povijesti. pot~inio si mu brda. ali se zna da su neki od njih bili ‘ul-l-’azm. a razum ome|en. ~ovjek je jedini `ivi organizam koji nema prirodni instinkt za pre`ivljavanje. ali ima sposobnost uma i razuma. koju `ivotinje nemaju. svjetlom. a. Spoznao je razloge zbog kojih su neki ljudi u D`ennetu. ostavio je poruku da ~ovjek mora biti ~ovjek po vlastitom izboru. poru~io Allah Uzvi{eni poslaniku Muhammedu < Tuzla Mes posjetio Univerzitet TK X Univerzitet u Tuzli posjetilo je izaslanstvo Ameri~ke ambasade u BiH. a. izme|u ostalog. ne mo`e automatski razlikovati ni dobro od zla.. A to zna~i da ~ovjek mora prihvatiti i u `ivotu primijeniti po vlastitom izboru moralni kod. Ono {to je potrebno da bi pre`ivio. Naravno. a koja nije. a. Uprili~en je radni sastanak na kojem je razgovarano o saradnji ove dvije institucije. subota. reis. Ceri} govorio povodom dana ro|enja Muhammeda. otkazan je. pa mu ka`e: . i tebi sam objavio zadnje ajete u suri El-Bekare i nikom vi{e. tebe sam ovlastio da bude{ poslanik cijelom ~ovje~anstvu te da bude{ onaj koji donosi radosne vijesti o D`ennetu. ^ovjek je slobodan da izabere krivi put. studentima X Federalni ministar obrazovanja i nauke Damir Ma{i} ju~er i prekju~er u~estvovao je na Konferenciji ministara obrazovanja i nauke EU u Kopenhagenu. a.kazao je. . Nu. Isaa si pou~io Tevratu i Ind`ilu i omogu}io mu da izlije~i gubavca i slijepca te da o`ivi mrtvoga. a. ^ovjek je jedina `iva vrsta na zemlji koja ima mo} da djeluje kao vlastiti ubica. u kontekstu Poslanikovog Mi’rad`a. Fo~o) Banja Luka Laj~aka zaustavilo nevrijeme X Sastanak predsjednika RS Milorada Dodika i izvr{nog direktora EU za zapadni Balkan Miroslava Laj~aka. tako isto {ejtane i vjetrove si mu pot~inio i osigurao mu mo}. a neki u D`ehennemu. kao kruna svih poslanika. koju niko nakon njega nije imao.. Njegov izbor je samo u tome da otkrije ili ne otkrije svoju narav. a. ali i da }e biti onih koji }e svjesno ili nesvjesno zaboravljati istinu o D`ennetu i D`ehennemu. niti po slijepom hodu. Tom prilikom susreo se i s ambasadorom BiH u Kraljevini Danskoj Kemalom Mufti}em te predstavnicima bh. @ivotinje po svom prirodnom instinktu mirisa i dodira znaju koja je hrana za njih otrovna. ugra|eno je u njegovoj naravi. koji su promijenili ljudsku povijest? Prvi me|u njima bio je Nuh. ali nije slobodan da na krivom putu uspije z Poslao sam te da ustanovim i usavr{im moralni kod kod ljudi. jer je radikalan i vrije|a druge narode“. po Allahovom emru. Mustafa Ceri} u Gazi Husrevbegovoj d`amiji u Sarajevu imamio je d`uma-namaz i odr`ao hutbu te je. ummet najbolji primjer Zanimljiv je hadis. ~ovjek mora sve nau~iti.A. a. ali nije slobodan da na krivom putu uspije. oslobodio te brige i podigao ti ugled tako da te spominju kad god spominju Mene. demantiraju}i da je Kopanju nazvao „ameri~kim {pijunom“. udru`enja studenata. nego da na kraju ovog prolaznog `ivota valja polagati ra~un za u~injena djela. Zbog toga je Allahov Poslanik do{ao da objasni da je ~ovjek racionalno bi}e. koji je ustano- Mi{ljenja Kopanja kontra Vasi}a X Vlasnik lista „Nezavisne novine“ @eljko Kopanja smatra da izvr{ni sekretar SNSD-a Rajko Vasi} predstavlja „najve}i uteg razvijanju tolerantnih odnosa u SNSD-u. ^ovjek je slobodan da ne bude savjestan. .I tebe sam uzeo za khalila. Drugi je bio Ibrahim. No. s. Na te rije~i Uzvi{eni Allah odgovara.. s. s. rebiu-level. a to je njegova propast. tebi sam o~istio prsa od prljav{tine. Odva`ni poslanici Jer. a to su D`ennet i D`ehennem u njihovoj stvarnosti. vio temelje za vjeru u Jednoga Boga. s. ali i `alosne vijesti o D`ehennemu. Zbog toga su ~ovjekov um i razum sredstva pomo}u kojih ~ovjek u~i kako da `ivi i pre`ivi. a. Muhammed. koje ne zna automatski razli- kovati istinu od la`i. Davudu si dao vlast. s. tebi sam objavio sure-i Fatihu i nikom vi{e. te u~ino te da bude{ prvi i posljednji od mojih vjerovjesnika. Alejhisselam je na Mi’rad`u vidio ono {to nije nijedan od njegove bra}e poslanika.Ukratko 8 Dnevni avaz. obrazovanje i odnose s javno{}u Tomasom Mesom (Mess). Ibrahima si uzeo za svog halila. naro~ito kad ~ovjeka uhvati kakva muka. februar/velja~a 2012. rekao: . ^ovjek nema tu `ivotinjsku sposobnost.. {to je zapisano u Tevratu kao khalill-rahman. s. omogu}io si mu da savija `eljezo i pot~inio si mu brda. poru~io nam je Allahov poslanik Muhammed. ^etvrti Allahov poslanik koji je odlu~no i odva`no promijenio povijest. za razliku od `ivotinja i drugih `ivih organizama. a. s. Reisu-l-ulema dr. a u kojem se ka`e da ga je Allah pozvao da ka`e {to ima. Sastanak je otkazan jer Laj~ak nije mogao doputovati u Banju Luku zbog lo{ih vremenskih prilika. Ceri}: Poslanik do{ao da objasni da je ~ovjek racionalno bi}e .. predvo|eno direktorom Odjela za kulturu. s. kako bi ~ovjek bolje vidio i lak{e razumio stvari i pojave u svijetu. u~inio sam da tvoj ummet bude najbolji primjer drugima i propisao tvom ummetu da se dr`i srednjeg puta te da u svakom dobru tvoj ummet bude prvi i zadnji. . dok si njegovu majku i njega oslobodio od {ejtanskog utjecaja. Ko su bili ti odlu~ni i odva`ni poslanici prije Muhammeda. a. Ef. prijatelj Milostivoga. Danska Ma{i} s bh. tvom ummetu sam propisao da na svakoj hutbi svjedo~i da si ti Moj sluga i poslanik. sutra (danas) jeste 12. budu}i da je ljudski um ograni~en. lak{e je vjerovati da postoji neka nevidljiva sila koja upravlja ovim svijetom.Draga bra}o i sestre. On se mora sa svim stvarima i pojavama u svijetu suo~iti i prema njima se odrediti umno i razumno. prijatelja.Ja sam poslan da ustanovim i usavr{im moralni kod kod ljudi. Laj~ak: Nije mogao doputovati (Foto: F. prijatelja svog. d`ine i ljude. koji mu nudi Allahova knjiga (Kur’an) i Alejhisselamova praksa (Sunnet). niti po li~nom hiru. bilo je nu`no da Milostivi Stvoritelj prosvijetli ljudski um i razum svojim nurom. zapravo koji je bio razdjelnica izme|u stare i nove povijesti ~ovje~anstva. Ne zna se ta~no koliko je bilo Allahovih poslanika.

Ponovo `ele napraviti nacionalne torove. saop}eno je tokom ju~era{nje posjete generalnog direktora za me|unarodnu saradnju pri {vedskom ministarstvu vanjskih poslova Johana Borgstama i ambasadora [vedske u BiH Bose Hedberga (Bosse) sjedi{tu ICMP-a u Sarajevu. T o je za Onasu izjavio predsjednik HDZ-a BiH Dragan ^ovi}. 9 Ukratko PARLAMENT BiH Usvojen zakon koji }e cementirati rezultate etni~kog ~i{}enja Opozicija demaskirala prevaru SDA s popisom @u~na rasprava i otvorena upozorenja prethodili odluci da pro|e zakon z Poslanici SBB BiH upitali zbog ~ega je SDA preko no}i promijenila mi{ljenje o ~lanu 48. No. Iz zakona je. rekao je na ju~era{njoj pres-konferenciji Saveza za bolju budu}nost BiH poslanik ove stranke u Parlamentu FBiH Nihad Alikadi}. ~ime su.istakao je Maci}. a koji je predvi|ao da se do povratka izbjeglih i raseljeni na svoja ognji{ta. te da nema razloga da se to unosi ovaj zakon. dok bi kandidatura za upis ovih nadgrobnih spomenika nastalih od 11. prema svemu sude}i. On je rekao da HDZ BiH planira da }e imati na~elnike u najmanje 23 op}ine. navodno. Prema njegovim rije~ima. tri godine bio od vitalnog interesa. Samo ekonomija mo`e ujediniti lijevu i desnu stranu Mostara. rezultati etni~kog ~i{}enja zauvijek zacementirani. No. [efik D`aferovi}. Poslanici SNSD-a Milica Markovi} i Slavko Jovi~i} ju~er su jasno kazali da }e se ubudu}e formiranje vlasti i zapo{ljavanje u institucijama obavljati po popisu koji }e biti odr`an u aprilu naredne godine. februar/velja~a 2012. Mirsad \ugum. Po~ela radikalizacija imenom ko to radi.Sada je bitno da se ubrzanim tempom okon~a procedura za formiranje novog saziva Vije}a ministara . . a to su promjene. . a u drugom Hrvat. ali narod zna za koga je glasao. za formiranje vlasti i mnoga druga pitanja primjenjuje popis iz 1991.Donedavno su u toj {umi `ivjeli samo gavranovi. a da je danas neva`an i da se mo`e izbaG. jer vi{e nemaju {ta da jedu. saop}ila je Delegacija EU. z [ta je Milica Markovi} poru~ila D`aferovi}u stranke iz Federacije godinama insistirale. Isti ljudi koji su Mostar prodali 1992. Samo je „Elektroprivreda BiH“ u Mostaru zaradila izme|u 150 i 180 miliona maraka.kazao je Jovi~i}.rekao je Kljako. . kako je onda dva mandata zaredom hrvatski gradona~elnik? Niko nikoga ne mo`e preglasati.rekao je portparol Delegacije EU i specijalnog predstavnika EU Endi Mekgafi (Andy McGuffie). kako bi utvrdilo plan priprema za predstoje}e lokalne izbore na kojima o~ekuje dobre rezultate. MRKI] citi iz zakona. Stranka demokratske akcije (SDA) glavni je krivac {to se 30. Nizi}) Pres-konferencija SBB BiH o politici u Hercegovini Mekgafi pozdravlja usvajanje Zakona X Delegacija Evropske unije (EU) u BiH i Ured specijalnog predstavnika EU pozdravljaju usvajanje Zakona o dr`avnoj pomo}i i Zakona o popisu stanovni{tva u Parlamentu BiH „koji su od klju~ne va`nosti za daljnji napredak zemlje na putu ka evropskim integracijama“. . . godini.teme Dnevni avaz. {to bi bilo za {est vi{e nego u trenutnom mandatnom periodu. A nekada smo u mostarskim tvornicama proizvodili avione.Akademik Muhamed Filipovi} rekao je da „izmjenama Statuta Mostara dolazi do uvo|enja tre}eg entiteta na mala vrata“. Mi se `elimo baviti poslom. bio argument SDA da blokira popis koji je evropski uvjet godinama. I u tom slu~aju su vladaju}e stranke iz FBiH popustile pred pritiscima iz RS da budu}e vije}e za dr`avnu pomo} finansiraju dr`ava i entiteti u podjednakim iznosima. GU[I] UNESCO Maci}: Gdje su bili Bo{njaci.Predsjednik HDZ-a BiH Dragan ^ovi} kazao je da je ovo dio Prudskog dogovora. ako sada tvrdi da za njime nema nikakve potrebe.rekao je Alikadi}.. Zavr{ni udarac Predstavnici vode}e opozicione stranke: Promjene su jedino rje{enje gradu prodata za jednu marku nekim sumnjivim privatizacijskim agencijama. Ako je tako. SBB to ne `eli. Dr`avna pomo} X [vedska }e nastaviti finansirati rad Me|unarodne komisije za nestale osobe (ICMP) u 2012. takvu odluku pratila je `estoka rasprava u kojoj su lideri opozicije potpuno demaskirali dvoli~nu politiku SDA. Kandidatura u martu 2013.Predizborno je vrijeme i u Mostaru je opet po~ela radikalizacija. U to vrijeme njome je upravljala SDA. neko od Bo{njaka glasao je za hrvatskog predstavnika . tako|er iz SBB BiH. . ta- ko da imamo razlog za{to u Mostaru ne radi privreda i za{to se Mostarci ne vra}aju u svoj grad .dodaje Alikadi}.Vrlo je te{ko `ivjeti u Mostaru. izba~en ~lan 48. ^ovi} `eli vi{e na~elnika ICMP Povratak izbjeglica Parlament BiH: SDA promijenila mi{ljenje Pro{ao Zakon o dr`avnoj pomo}i U oba doma ju~er je usvojen i Zakon o sistemu dr`avne pomo}i. M. a nije ni fening ulo`ila u realni sektor. Svi znamo da je ve}ina privrednih objekata u ovom (Foto: B. stolje}a na UNESCOovu listu svjetske ba{tine trebala biti podnesena u martu naredne godine. godine . pitao je D`aferovi}a zbog ~ega je onda SDA tri godine insistirala na ~lanu 48. To je. sada `ele zadati zavr{ni udarac. na kojem su X Predsjedni{tvo HDZ-a BiH odr`at }e sastanak 10. punjavanje institucija vr{i prema popisu iz 1991. Ne `elim prozivati X Ministar civilnih poslova BiH Sredoje Novi} rekao je ju~er da bi Plan upravljanja ste}cima u BiH trebao biti zavr{en do septembra. Ako je ve} postojao dogovor da gradona~elnik u jednom mandatu bude Bo{njak.Nema vi{e primjene popisa iz 1991. [vedska obe}ala nastavak pomo}i Delegacija EU Alikadi}: SDA je kriva za stanje u Mostaru! Ve}ina privrednih objekata prodata za jednu marku sumnjivim privatizacijskim agencijama z Samo ekonomija mo`e ujediniti grad z Ostvaruje se Bobanov i Tu|manov koncept debo{njakizacije Mostara razlog zbog kojeg se ljudi ne vra}aju u ovaj grad jeste to {to nemaju nikakve perspektive za `ivot. a ju~er ga branila. Ismeta Dervoz. naime. Sve ono {to je nekada bilo. 4. sada raste {uma. a ne po onome iz 1991. do 15. ^ak su i poslanici iz SNSD-a brutalno u lice poru~ili SDA da }e budu}i popis biti osnova za sve daljnje raspodjele te da „ne piju vode“ njihove tvrdnje da postoji ustavna za{tita. koja je danas radikalizirana vi{e nego 1992. I Ured visokog predstavnika pozdravio je usvajanje Zakona. Nijedan ~ovjek nema pravo mijenjati Ustav BiH bez volje naroda . Dodao je da je rje{enje problema Mostara jednako kao i rje{enje problema BiH. subota. ju~er je ponavljao mantru {efa stranke Sulejmana Tihi}a da entitetski ustavi predvi|aju da se po- ^ovi}: Uskoro sastanak u Mostaru HDZ BiH Oba doma Parlamenta BiH ju~er su usvojila kona~nu verziju Zakona o popisu stanovni{tva BiH u 2013. Poslanik SBB BiH u Skup{tini HNK Anel Kljako rekao je da je u Mostaru na djelu ostvarivanje koncepta Mate Bobana i Franje Tu|mana. lidera opozicije.000 Mostaraca jo{ nije vratilo u svoj grad.kazao je \ugum. godine. . predsjednik Kluba Saveza za bolju budu}nost BiH. Mi to ne}emo dopustiti. sada je {uma Poslanik SBB BiH u Skup{tini HNK Osman Maci} istakao je da na mjestima gdje su nekada `ivjeli Bo{njaci. upitala je kako je mogu}e da je ~lan 48. poslanik SDA. vi{e ne va`i . Ti rezultati vi{e ne}e va`iti. . Ko je to uradio? To su uradili oni koji su na vlasti od rata do danas. za{to su izgubljene tri godine prije nego {to je ovaj za- kon usvojen? Neko to mora objasniti . godini putem granta [vedske agencije za me|unarodnu razvojnu saradnju (SIDA). i 2013. koji je bio posljednji uvjet da Sporazum o stabilizaciji i pridru`ivanju (SAA) sa EU stupi na snagu. februara u Mostaru. koja se godinama protivila takvom zakonu. ali i oni su se odselili.

Ako je sva roba snižena između 10 i 50 posto. . DEGIRMENDŽIĆ . prema ministrovom mišljenju.I danas nosim džemper koji sam kupio na velikoj rasprodaji u Londonu. troškovi i uvjeti poslovanja SMS TITULA ZA JOVANOVIĆA . S. Šta je Vaš najveći strah: Ne živim u strahu ni od čega. Je li Vaša slava gorkog ili slatkog okusa: Naravno.Klub poznatih 7 AFJE A= E IJ=@=H@= E FH=LE= Lični profil bh.Kada uhvate Bošnjaka s puškom. na velikim svjetskim rasprodajama moguće je napuniti cijeli gepek. Za isti novac za koji se kod nas može kupiti tek nekoliko kesa stvari. Predsjednik Udruženja potrošača RS Dragovan Petrović ispričao je da je u posljednjih dvadesetak godina proputovao Evropu uzduž i poprijeko te istakao da su i njegova iskustva bila slična u kupovinama na svjetskim klus. a platio sam ga samo četiri funte dodao je Petrović. a muškarac u novčaniku: Žena lične dokumente i parfem. povjerenju i obostranom poštovanju. samo ne za pjevače”. Koji je Vaš najveći porok: Cigarete. ali kod nas uvijek pokušavaju ostvariti zaradu. BEZOBZIRNI DIREKTOR Direktor osnovne škole Menfiz Šehić u Zavidovićima nije dozvolio učenicima i nastavnicima u područnoj školi Federalno ministarstvo trgovine nedavno je Evropskoj komisiji uputilo prijedlog da u trgovačkim centrima u FBiH ravnomjerno budu zastupljeni svi proizvođači. Osoba koja Vas živcira: Nema je. kada u Americi zvanično počinju prava rasprodajama. Kada je brak dobar brak: Brak je dobar onda kada se zasniva na ljubavi. Je li jutro pametnije od večeri: Ovisi kakav vam je bioritam. što je još gore. Da je sutra smak svijeta. ponajviše žena. bilo bi smiješno. Otkrijte nam jednu tajnu: To onda ne bi bila tajna. Najdraža pjesma: Nemam najdražu pjesmu. malih radnji kod nas i na Zapadu znatno se razlikuju. Sjećate li se prvog poljupca: Naravno.kadatrgovcima ostane višak robe jer prilikom kupovine nisu dobro procijenili tržište. samo to ili vidite u nekome ili ne vidite. za razliku od svjetskih trgovačkih centara koji prodaju i ispod nabavne cijene. Šta pomislite kada Vam crna mačka prijeđe preko puta: Pomislim da ne vjerujem u crnu mačku. jer da nije žalosno.” (Coco Chanel) Omiljena modna marka: Sve što je kvalitet. Kreiram vlastite odjevne komade i odlično se snalazim u tome. ali i drugih podzakonskih akata koje je pripremilo Ministarstvo na čijem je čelu. Ima li istine u izreci “Ko pjeva.Još sam pod dojmom nastupa Čedomira Jovanovića u Beogradu. molimo Vas da napravite političku stranku koja će Vaše ideje pretvoriti u djela.Da bi vratili novac u ci- )AHEčE “?HE FAJ=” velika sniženja. JAA ŠOPING BiH i u rasprodajama zaostaje za Evropom Ime i prezime: Donna Ares (Azra Kolaković). a muškarac kreditnu karticu. Ranije su vlasnici trgovačkih centara određivali cijenu dobavljačima. još značajniji od procentualne zastupljenosti domaćih proizvoda na policama tržnih centara. uslovljavali ih različitim aranžmanima kroz koje su odgađali plaćanje ili. jer bi propali .optimistično najavljuje Bahilj.. te je tako sedmični pazar našeg butika manji od dnevnog slične radnje u razvijenim evropskim centrima.. Ako Evropska komisija prihvati ovaj prijedlog. konačno omogućiti ravnopravna tržišna utakmica za domaće proizvođače. ima ih dosta. Datum i mjesto rođenja: 1. Politika je za Vas: Providna. koji su do sada bili žrtve raznih mahinacija pojedinih tržnih centara. najpoznatiji su Amerikanci. kod nas se podrasprodajom podrazumijeva uglavnom sniženje od 30 do najviše 50 posto. kao i obim prometa. ljepota je prolazna. Sportista koji Vas inspirira: Svaki uspješan. . U ljepoti nema ni standarda ni pravila. subota. pa 40 posto domaćih proizvoda. Trebalo bi mu dodijeliti titulu počasnog građanina Sarajeva u znak zahvalnosti za širenje istine o surovoj agresiji na BiH i Sarajevo. Također. proizvođače primoravali na kompenzacioni odnos pri plaćanju. ali radim na tome. . stil ostaje zauvijek. zlo ne misli”: Kada pjevate od srca. februar/velja~a 2012. šta biste danas uradili: Isto što i jučer. SPASENIĆ Minimalna zarada U evropskim i svjetskim metropolama potrošači su tako navikli da se doslovno oblače na rasprodajama. bez obzira na to što se radi samo u jednoj smjeni. ministar u Vladi FBiH jerna i za ovdašnje i za strane proizvođače. Šta svaka dama mora imati u tašni. . a kada u Mostaru napadne instituciju PIO/MIO. Omiljeni film: Ima ih više. a upravo ovim definiranjem nepoštene trgovine sve te negativnosti bit će spriječene i novim zakonom zauvijek stavljene van snage . ne znam zašto bih se bavila ovim poslom. na velikim svjetskim rasprodajama moguće je napuniti cijeli gepek Donna Ares: Ne živi u strahu Vaš hobi: Moda. Također. zatim kriva procjena trenda te roba kada postane demode i na kraju visoka cijena koju su odredili. Ministar Milorad Bahilj kaže za “Dnevni avaz” da će se prihvatanjem ovog prijedloga. za razliku od evropskih “minusa” od 70 posto ili čak više. jer da nije.Do sada su pojedini trgovački centri od dobavljača naplaćivali takoreći svaki mig. Za razliku od Evrope. Popusti u našim buticima u vrijeme sezonskih rasprodaja uglavnom su stidljivi i skromni. prevazišla sam to davno. Neostvarena želja: Ima ih dosta. B.Za razliku od ranijih odredbi da u tržnim centrima bude 50. pjevačice Donna Ares Dnevni avaz. on je terorista. DVOSTRUKI ARŠINI .15 sati gazeći snijeg i do metra. trgovci su prinuđeni da snize cijenu. 4.dodao je Petrović. Dan nakon Dana zahvalnosti. na mene se prijatelji mogu osloniti. dakle postotak prema ukupnoj robi koja je na sniženju. slatkog. Je li bolje danas biti lijep ili pametan: Pametan u svakom slučaju. januar 1977. Bihać. i to zbog žrtava u stampedima ljudi. Ima nas mnogo koji još dišemo za BiH. onda se mora označiti da je ukupno sniženje 20 posto. pa makar ona bila minimalna.pojasnili su u Inspektoratu RS. mi ćemo odmah s već spremnim drugim izmjenama u Zakonu o unutrašnjoj trgovini ići prema Vladi FBiH . . >C LEIED ?EA= FHF=@= H>= K >KJE?E= Dok se kod nas može kupiti tek nekoliko kesa stvari. onda je to narušavanje javnog reda i mira. U mnogim evropskim centrima trgovac koji proda robu ispod nabavne cijene ima pravo na povrat PDV-a u ovisnosti o tome koliko je jeftinije dao robu. koje pokušavaju ući u prodavnice i kupiti bagatelnu robu. mada je na estradi popularna ona izreka “to važi za sve. On objašnjava da postoje tri osnovna principa za organiziranje rasprodaja. Čega se najviše sramite: Ničega. IDEJE U DJELO . Po velikim rasprodajama i strasti za kupovinom baš tih dana. mi smo sada uputili prijedlog da ta zastupljenost bude ravnom- =@KAE *HEIA= H=AFšJAAJHCLEA Bahilj: Optimistične najave Milorad Bahilj. obavezno je istaći cijenu robe prije i nakon sniženja . tako da redovno pratim ponudu umjetnika. Istaknuta cijena U Tržišnoj inspekciji objašnjavaju da je posljednjim zakonskim rješenjima koja reguliraju ovu oblast i kod nas uvedeno dosta reda te je zabranjeno na izloge stavljati da je u toku sniženje od 70 posto samo zato što je nekoliko artikala obuhvaćeno takvim sniženjem.ističe Bahilj. Naši trgovci su mali i oni ne mogu ići takvom politikom. dobio je naziv i “crni petak”. ali i na velikoj ljudskosti i poštenju koje krasi ovog mladog političara! Dnevni avaz 061-142-015 da pomjere smjenu.Mahmute Karaliću. odnosno konkurenciju i kupovnu moć građana. On je uvjeren da će iz Brisela stići pozitivan odgovor te naglašava da će aktuelni zakon veoma značajne promjene pretrpjeti i u članu 51. Učenici počinju nastavu u 7. onda je istina. Citat koji pamtite: “Moda je prolazna. Jeste li ikada izdali prijatelja: Nikada. pažnji. koji jasno precizira termin nepoštene trgovine i koji je. Najljepša žena/muškarac je: Meni je svako lijep na svoj način. Kada ste posljednji put bili na izložbi ili u pozorištu: Stanujem tačno iznad gradske galerije.

ka`e Maci}. i Nihad Bo- jad`i}. on ubrzo umire. Primio je sedam doza krvi. Od tada vi{e nikada nije bio dobro. Be~ki institut za medicinu do sada je primio 499 posmatra~a. Niko nikada nije sporio da mu se sudi. ovi}. Nizi}) Mezar Nijaza Durakovi}a. a na d`enazi. A. Belma Pojski} 500.teme Dnevni avaz. ali je uhap{en istog dana kada je trebao biti pu{ten iz }elije. potvrdila je u ispovijesti za „Avaz“ Miralemova supruga Azra Maci}. Prema njenim rije~ima. na Abdominalnoj hirurgiji.Nekoliko dana prije smrti pozvao me i rekao da se ne osje}a dobro i da do|em Poziv prije smrti da se vidimo. Advokat Du{ko Tomi} njegovu smrt okarakterizirao je kao sumnjivu. po prijedlogu Ministarstva prostornog ure|enja. a jedan od posmatra~a je i kardiologinja Belma Pojski} iz BiH. javlja Onasa. ali je sramota {to ga nisu pustili da nakon 12 godina do|e ku}i. odslu`io 12-godi{nju kaznu za ratni zlo~in u zatvoru u Mostaru. Nizi}) Re|o Maci}: Mog sina vi{e nema Otac Re|o. Na prijedlog Ministarstva zdravstva.ka`e Maci}. optu`en za zlo~ine u Zvorniku. godine. nego za bolnicu. posmatra~ po redu je iz BiH. nakon {to je gu{tera~a pustila opasne otrove i razorila mu krvne sudove . ali i politi~kih i javnih li~nosti.nagla{ava Re|o Maci}. februar/velja~a 2012. Za vrijeme posjete ekipe „Dnevnog avaza“. . posmatra~ Vlada ZDK Usvojena nova esencijalna lista Azra Maci}: Njegova bolest bila je ozbiljna (Foto: B. koji su tako|er umrli u kratkom roku. 4. . Proveo je dva i po mjeseca na lije~enju u bolnici. DEDAJI] X Vlada ZDK razmatrala je i usvojila Nacrt zakona o zakupu stana. nije umro na sumnjiv na~in. javlja Onasa. djeca Alem i Melinda te otac Re|o. patrioti i jednom od najve}ih boraca za na{u zemlju. i dalje obilazi veliki broj gra|ana. koju je predvodio reisu-l-ulema Mustafa ef. Durakovi} je umro u nedjelju od posljedica sr~anog udara. koji je jo{ u {oku zbog preranog odlaska sina. Gruji} i Bojad`i} pred sudom X Pred Dr`avnim sudom naredne sedmice o krivici }e se izjasniti Slobodan Gruji}. Vlada ZDK usvojila je i novu esencijalnu listu od 154 vrste lijekova.poja{njava Azra Maci} i dodaje da su svi ljekari prema njenom suprugu imali korektan i vrlo profesionalan odnos. ka`u u porodici kovi}a i Jasmina Guske. ali odnos prema takvom bolesniku ne opravdavamo. javlja Fena. U~enjem Fatihe odaju po~ast bh. Do~ekuju ih Miralemova supruga. a 500. prometa i komunikacija i za{tite okoli{a. Pojski}: Razmjena znanja Priznanja Miralem Maci}. ali ve} godinama nije adekvatno lije~en. koji se nalazi u haremu Ali-pa{ine d`amije u Sarajevu. . u ku}u `alosti Maci}a u Konjicu stalno su pristizali rodbina i prijatelji. Ceri}. 11 Ukratko NA LICU MJESTA Ispovijest Azre Maci} nakon suprugove smrti Miralem je umro jer nije bio adekvatno lije~en Niko nikada nije sporio da mu se sudi.Mog sina vi{e nema i ja im to ne}u oprostiti. .Saop}avaju mi da je do{lo do krvarenja. koji je tada rekao da on nije za zatvor. ali odnos prema takvom bolesniku ne opravdavamo . Ne}emo nikoga tu`iti. Mi- ralem je 18. Izja{njenja o krivici zakazana su za ~etvrtak. bilo je nekoM. Ovim zakonom regulirana su prava zakupca kao i stanodavca te nadzor nad njegovom primjenom. Tu sve po~inje . ve} su ga odmah uhapsili . Senad Butur- Dr. subota. 9. nakon {to je preba~en iz zatvora u Busova~i u bolnicu u Novoj Biloj. Miralem Maci} umro je prije nekoliko dana nakon operacije gu{tera~e u bolnici u Sarajevu. a isto je kazao i za smrt Enesa Tuca- Korektan odnos X Be~ki institut za medicinu „Vienna Open Medical Institute“ ve} ~etiri godine poti~e me|unarodnu razmjenu znanja. kojem su na teret stavljeni zlo~ini u Jablanici. smatra da odgovornost za smrt snose Dr`avno tu`ila{tvo i sud. G. . protiv kojeg je u Sudu BiH vo|en postupak za zlo~ine nad srpskim civilima u Bradini 1992. maja 2011. iako je svima bila poznata njegova dijagnoza.Moj Miralem prije tri godine bio je u bolnici Konjicu i tada mu je gu{tera~a krvarila. liko hiljada ljudi. a to nam je potvrdio i dr. Gra|ani na mezar donesu cvije}e ili polo`e vijenac te u~enjem Fatihe i minutom {utnje odaju po~ast bh. Nakon operacije u Sarajevu. februara. patrioti Gra|ani i dalje posje}uju Durakovi}ev mezar Na mezaru cvije}e i vijenci (Foto: B.

kaže Draško Đenadija )>=I KšEć KIJHEAE =FEJ=?= Trofej poklonili LD „Sava” u Orašju Gračanički lovci iz lovačkih sekcija Gračanica. Dakle. član lovačke sekcije Džakule koji je kapitalca ustrijelio. Proizvodnja slastica “u krvi” je porodice Sagdati više od pola vijeka. Ručna izrada čokoladnih pralina Poseban izgled. koji će prisutne vjernike podsjetiti na važnost i značaj ovog datuma u Hidžretskom kalendaru. potpisnica ove povelje. nedavno su odstrijelili vepra-kapitalca. B. Nakon Zenice. opštine. A. DŽONLIĆ . a onda Tuzli i drugim bh. a ostalo porodice poginulih. Od ukupno 86 odlikovanih pripadnika ARBiH i MUP-a iz Goražda danas u ovom gradu žive 63 porodice. a recepti za obradu su tajni Hadžić: Nerješeno stambeno pitanje Počela sa radom tvornica čokolade u Novom Radakovu da će Goražde ove godine biti grad domaćin tradicionalnog druženja dobitnika najvećih ratnih priznanja iz cijele FBiH za što će biti neophodna podrška kantonalnih iopćinskihvlasti. Al. Stjepan Polje. nabavio je instalirao opremu za fabriku čokolade. Abdibegovića. U potrazi za boljim uvjetima života iz Goražda su odselile 23 porodice dobitnika najvećih ratnih priznanja. da bi početkom ove godine iz pogona u Novom Radakovu izašle prve količine proizvoda.000 maraka paralelno se realizuje u još tri bh. 4. Babići.s. Na sjednici je istaknuto @IAEA ! FH@E?A @>EJE= H=JED FHE== Poražavajuće infomacije iz Goražda Sistem zaštićen Velikog brata” Đenadija oštro upozorava da s videonadzorom čije je postavljanje.nego se svaka pralina i drugi proizvod pravi ručno. teškog 180 kilograma. Nekoliko mjeseci njegov tim usavršava proizvodnju čokoladnih pralina i konditorskih proizvoda baziranih na uvoznoj belgijskoj sirovini. Višegradu i Bratuncu. Malešići. Stojnić) U Goraždu je održana izvještajna skupština Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja BPK Goražde. u čemu je najspretniji bio lovac Abas Mušić . H. znak i vizuelnu identifikaciju proizvoda. F=H== PRIJEDOR Na 12 lokacija postavljen videonadzor Lovci Gračanice odstrijelili vepra kapitalca 7žE @E CH=@= = ’Kć= 8AEC >H=J=’ Neće biti nikavih zloupotreba ni snimanja privatnih površina.. subota. Očekujemo da u ovoj godini riješimo njihov status . Iskusni lovci su se zarekli da završetak lova na vepra neće završiti bez ulova. Tako se i kompletan sis- tem za praćenje nalazi u PS Prijedor 1 a sistem će biti dostupan i Odsjeku za saobraćaj i Civilnoj zaštiti u Prijedoru. Kamere postavljene na 12 lokacija.Ovo nije masovna proizvodnja sa trake. Sanskom Mostu. među kojim su i London i Đenova. Sredinom prošle godine Zaim Sagdati po prijedlogu prijatelja koji ima sličan biznis u Belgiji. Kako god je Slastičarna Evropa postala brend. 7 Č=@EE IL== FH=E= FH=LE IA HKč Sirovine stižu iz Belgije. koja je jesenas pričinila velike štete poljoprivrednicima u naseljima Lukavica. februar/velja~a 2012. te oni koji žele primaoca obradovati.kazao nam je predsjednik SDNRP BPK DervišHadžić. S.naglašava Đenadija i dodaje da je ovaj projekt kandidovan u cilju materijalnog jačanja policije. P. Dnevni avaz. a on je uradio dizajn pakovanja. neće se snimati ni jedna privatna površina i sistem je strogo zaštićen . u glavnoj gradskoj ulici. koji se prema Hidžretskom kalendaru obilježava kao dan rođenja poslanika Muhameda a.kaže Sagdati. Z. Soko i Prijeko Brdo. planirano je i u ostalim džematima širom medžlisa. predsjednika Foruma za bezbjednost zajednice u Prijedoru. Tako će se danas nakon podne namaza u Hadži Ali-begovoj džamiji proučiti mevlud i kulturno-vjerski program koji će izvesti ALK@ K 0=@žE )E>ACL @ž=EE K 6H=LEK Povodom rođenja Muhameda a. proizvodna linija čokolada ChocoLadia bude isto to . na prijedlog Foruma. podržao Razvojni program UN (UNDP) ne smije biti nikakvih zloupotreba. Nakon toga najavljeno je obraćanje muftije Travničkog magistra Nusreta ef. pa su gračanički lovci organizirali više akcija u lov na ovu štetočinu. odnosno predsjedniku lovačke sekcije Oštra Luka” Peji Pejiću s kojima gračanički lovci imaju dugogodišnju saradnju. Lovci Gračanice kapitalca su poklonili Lovačkom društvu „Sava” u Orašju. kako proizvodom. Prijeko Brdo. I mada Prijedorčani u šali kažu da se zbog videonadzora “osjećaju kao u kući Jedan od videonadzora na kružnom toku (Foto: D. od čega su 24 branitelja. s.s. Dvanaestog Rebiu-l-evvela. Škahovica. će po riječima Draška Đenadije. . tako želimo da i njen produkt. a kupci za brend “Slastičarne Evropa” znaju u cijeloj državi. namjeravamo da svoje proizvode plasiramoi uSarajevu. Prvi kupci neobičnih ukrasnih pakovanja ekskluzivnih proizvoda uglavnom su mladi.ChocoLadia. . Džakule. na kružnim tokovima i izlazima iz grada. okus i pakovanje imami sa područja medžlisa. Brijesnica Mala.Uskoro potpisujemo Povelju o demokratskoj upotrebi videonadzora u EU čime se pridružujemo porodici desetak evropskih gradova. Gračanički lovci završili sezonu Uži dio Prijedora odnedavno se nalazi pod videonadzorom. tako i pakovanjem. Trnovci. Osim Prijedora projekt videonadzora vrijedan 100. olakšati posao policiji i pomoći bezbjednosti u saobraćaju. M.Jedan od problema koje imamo je što jedan broj naših članova još uvijek živi u potkrovnim stanovima i nema trajno rješeno stambeno pitanje. . Obilježavanje rođenja Muahmeda a. Lov je organizovan je u lovnom području Šemunica gdje su se veprovi namnožili. medžlis Islamske zajednice Travnik tradicionalno upriliči prigodan vjerski program. Dizajner Saladin Pašalić i ja smo došli do naziva Čokoladija .prepoznatljivo ime u cijeloj državi. Č. gradovima -kazao namje Sagdati. Lanac poslastičarskih objekata i proizvodnja kolača za trgovine već su uigrani. naravno uz kalupe i tehniku. po posebnim receptima i uz zadovoljavanje standarda kakve imaju proizvodne linije u belgiji ili drugim EU državama .

Sviđa mi se što je grad čist i mišljenja sam da je po ovom pitanju svijest i Prikupljaju granje za grijanje Hajnal i Ismailović najviše pomoći dobiju od katoličke crkve bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost i od srca im se zahvaljuju.ba.Branio sam Hrvatsku. 2JHA>= DH=HE I=H=@E ”Dnevni avaz” vas poziva . prognanici iz Bosanskog Broda kojima je u tom gradu sve opljačkano i porušeno. a izdaju me i noge. naselju u kojem su Bošnjaci i prijeratno i postratno većinsko stanovništvo. a živim od crkavice . Projekat izgradnje Centralnog gradskog groblja u Banjoj Luci. Kažu kako zimi prodaju sjemenke. Slomio sam nogu pri bježanju.kroz suze nam priča Arif objašnjavajući da spava u jakni i da je neki dan završio u Hitnoj zbog bolesti bubrega. čija je vrijednost više desetina miliona maraka. Na meti očito gladne lisice bile su Emsudine kokoši. RVI odnos Žepčaka na vrlo visokom nivou . Upravo to godinama nakon završetka rata preživljavajudvojica saboracaiznekadašnje brigade HVO-a. od 500 do 1. Onako šokirana zvala sam supruga isina. Nisam ranjen. dnevnom listu. dok je izgradnja krematorija planirana tek u završnoj fazi projekta i najprije će se posvetiti pažnja samoj edukaciji građana. Uvijek se nešto organizuje i radi na polju kulture. Grad još uvijek nema pravilnik o tome ko će se sahranjivati u aleji velikana i zaslužnih građana. Vidjela sam je kako pretrčava cestu . Bolest me tuče sa svih strana. . bez krova nad glavom. subota. . Alejom velikana i zaslužnih građana sa 254 grobna mjesta.najtiražnijem bh. unutrašnjopolitička. Bosnu. Emsuda Imamović.U Žepču mladi nemaju gotovo nikakve perspektive. osluškujući kroz rupe između dasaka brvnare zvuk sjeverca koji para uši gostiju u njihovom „domu“. izvodi se u tri faze. Živio sam i nekako sve do 2004. V. Sin joj je doslovce oteo onu kokoš nakon čega je pobjegla. Moguće i ona ista koju je vidjela u svom dvorištu. Imamović u dvorištu gdje je vidjela lisicu (Foto: D.kaže Amir Spahić. 2ć ?HLA 5FHJ = EIE CH=== EIE?= KšAJ== K @LHEšJA E H=IJHC== šE Dosad su uglavnom samo bijesne lisice mirno i bez straha dolazile u naseljena mjesta Lisicu. februar/velja~a 2012. odnosno Vrbanji.Ovo je prvi slučaj i sad sam baš oprezna . traljavih cipela – kazuje Hajnal. Stojnić) “Dnevnom avazu“.200 novih grobnih mjesta. ! ORAŠJE Teška sudbina Stjepana Hajnala i Arifa Ismailovića =>H=LAE @ ILED C=@E E >IE K >HL=HE U Bosanski Brod nemaju se gdje i kome vratiti Nekadašnji borci HVO-a prepušteni bijedi i neimaštini Vrbanja: Izgradnja groblja sa krematorijem (Foto: M. a ljeti slamnate šešire te tako zarade koju marku. . posebno samostanu u Tolisi. više gladan nego sit. S. kada je Emsuda primijetila da se nešto neobično zbiva pred njenim kućnim vratima. M. mještanka Donje Ljubije kod Prijedora. Centralno gradsko groblje Banja Luka Bez naknada Dvojica zaboravljenih boraca za BiH koji se nemaju kome niti gdje vratiti danas žive u brvnari omotanoj ceradom nedaleko od graničnog prijelaza u Orašju. a oni koji budu zadovoljavali uvjete bit će kontaktirani. godine. Udavi me astma. životinju koju je do sada uglavnom viđala na tv ekranima. ali ga ona ne pomaže. posebno najmlađi. Ranjen sam dva puta. Prodaju sjemenke Dodaje da je prije rata nakupio 24 godine radnog staža ida imakćerku izprvog braka. ponijela sa sobom. Nisam se godinama pravo okupao. .F=H== Dnevni avaz. pa svako može ponešto naći za sebe. a tamo mi živi i bivša supruga s kojom sam se rastao 1996. Živjeli smo po tuđim i napuštenim kuća. Nešto se i pokušava na ovom polju uraditi ali je to trenutno sve preskromno.Imam kćerku u Americi. a od tada nastaje pakao u mom životu. što bi trebalo da bude dovoljan kapacitet u narednih tridesetak godina Banje Luke. a do 2017. Odnos gradskih vlasti prema običnom čovjeku u Žepču je na niskom nivou. drhte bez grijanja. N. a uz to se od početka agresije na BiH borio za BiH. a sve zdravstvene pretrage moram platiti kao i lijekove. Svi zainteresirani svoju biografiju i broj telefona mogu poslati na e-mail: panorama(avaz. panorama i kultura. već da ih je odnijela lisica. Plaši se da nije bijesna. iako je stav svih vjerskih zajednica gotovo identičan. onda se treba upitati kakva je to država koja dopušta da neko umre u bijedi i neimaštini. jer je čula da samo takve lisice mirno i bez straha i u bilo koje doba dana dolaze u naseljena mjesta.kaže Emsuda kojoj je prije 15-tak dana netragom nestalo nekoliko kokošiju. zavisno od uređenosti lokacije. Za sada nisu predviđne veće cijene za grobna mjesta. godine i kompletno završen projekt. Ma i nije čudo kada po ovoj zimi hodam polubos. Hajnal i Ismailović: Životare na minusima Kad je “zakuhalo” u našoj zemlji došao sam je braniti jer sam imao dug prema Bosni. RVI. stoljeću neko bolestan živi bez osnovnih životnih uvjeta. 4. TROGRLIĆ Šta mi se (ne)sviđa u Žepču . Završetak prve faze radova trebao bi omogućiti i prve sahrane do kraja ove godine. Sad. vjeruje da nisu ukradene. Ovdje živim bez ikakvih naknada. ZGONJANIN Sve više gladnih divljih životinja u Donjoj Ljubiji kod Prijedora Amir Spahić. Životare na minus deset stepeni. Istakao bih kulturna dešavanja. nakonsusreta s životinjom.Stajala je mirno u dvorištu s kokoškom među zubima.priča Emsuda i dodaje da je lisica izgledala prilično jadno i mršavo. Jednostavno je zapostavljen i prepušten sam sebi. Stjepan Hajnal (59) i Arif Ismailović (54).000. godine kada mi je umrla druga žena. Ag. R. vidjela je uživo u svom dvorištu u koje se štetočina doslovce “ušetala”u sred bijela dana. 7 =IAK 8H>== CH=@A HA=JHE Još se ne zna ko će biti sahranjivan u Aleji velikana Prvi krematorij na području banjalučke regije bit će izgrađen u naselju Vrbanja. Odmah su došli. potreban je honorarni saradnik iz Srebrenice koji će pisati za rubrike crna hronika. Lugić) Ako u 21. Došao sam braniti Orašje. Jednu je rastrgala a drugu. u sastavu Centralnog gradskog groblja sa preko 4. Ne sviđa mi se što nam je sport na vrlo niskim granama. nemam ličnih dokumenata. Posavinu.

. evidentno je. Mirsad Spahić.Nakon deset minuta vratile gusta 1994. Nakon što Dobrinji imamo samo se napila.Prva granata pala je u Prema njenim riječima. u prostoru idealnom za ovu vrstu rekreacije. NALO Komemoracija u KŠC povodom četvrte godišnjice od mučkog ubistva *A . a ne u hladnim Spahić. njegove školske kolege još jednom su potvrdile da ga neće zaboraviti. dok će 22 učenika dobiti finansijsku potporu od 500 KM. bolan i mučan.Njegova klupa jeste Iz Turističke zajednice KS preporučuju Turistička zajednica Kantona Sarajevo ovog vikenda građanima preporučuje zimsko jahanje na Faletićima.što su u cekere počele trpati lježju u parku iza zgrade. Josip”. Enver . a okupljanje na mjestu ubistva u ponedjeljak u 12 sati. Kako bi se smanjili gubici u mreži. Denisova majka Ana ni jučer nije mogla sakriti suze pričajući o sinu koji je mučki ubijen u tramvaju kod Tehničke škole 5. februara 2008. Aiša Šito i Jadranka februarskim danima. Poražavajući su i podaci ViK-a da zbog lošeg poslovanja ove kompanije već 30 Zbog neodržavanja mreže česti su kvarovi (Foto: Arhiv “Avaza”) U KS položeno 1. Uz Denisove slike iz djetinjstva i čitanje poezije. Žene iz Buča Nikada neću zaboraviti ni Potoka donijele su zelen u sliku lijepe djevojke koja je naš kraj jer su znale da mi na tražila čašu vode. druženje i anegdote naših vodiča predstavljat će pravu poslasticu za sve naše goste. svega 30 posto vode zahvaćene uz pomoć pumpi distribuira se do krajnjeg potrošača.Za sve ljubitelje konja i prirode organiziramo izlete jahanja u Faletićima.priča Milojević. Kadrić) AEHKE@==IFHC==K IEAK>EAEDIKCH=đ== Minobacačke granate iz Lukavice ubile devet. bović. Iako je situacija alarmantna. građani će u noćnim satima imati redukcije. sjeća ga se kao uvijek nasmijanog i veselog mladića.prozora je posmatrao i priča stanarka te ulice Nezi. i to u užem dijelu grada. a ranjeno 16 naših Milojević pokazuje mjesto tragedije sugrađana. Iz okolnih zgrada Te me slike i danas progapokupile smo se kako bismo njaju . blizini i ženesu se razbježale. učenika Katoličkog školskog centra “Sv. a ranile 16 Sarajlija Polaganjem cvijeća na mjestu masakra u ulici Oslobodilaca Sarajeva do broja osam na Dobrinji. ovo je stara priča jer svi znaju kakve cijevi imamo. Mi smo sada uglavnom na drugoj godini fakulteta. prazna. daleko od gradske buke i svakodnevice. Vremenski uvjeti ne predstavljaju nikakvu smetnju.000 kilometara vodovodnih cijevi proizvodnju i distribuciju vode u ViK-u. Ture se organiziraju u pratnji stručnog vodiča koji će vam nastojatidočarati ljepotujahanjana najbolji način. gdje ima najviše oštećenja. Muškija Priignorira da se tragedija do. A. A. a užitak je potpun i po snijegu . a zbog neulaganja u obnovu dotrajalih i šupljih cijevi svaka druga kap vode izgubi se od izvorišta do česmi u gradskim i padinskim naseljima! Prema podacima iz “Vodovoda i kanalizacije” (ViK).kazala nam je Bilić.napisao je neko od njih. kaže Bakal godina nije izdvajan novac za kupovinu novih cijevi. ali je on i dalje u našem razredu. a u organizaciji turističkeagencije “Inside”.Za sada Kanton ima dva prioritetna projekta. pala je osim porodica i prijatelja. ono što nisu prodale.kazao je Salhudin Bakal. Na. masakar se dogodio 24. To je dovođenje vode do Rakovice i Dobroševića. a ne da. međutim. . Oni koji imaju hidrofore imat će vode.Nije mi jasno zašto vlast Mustagrudić.Dok ne bude urađena rekonstrukcija mreže u ovom dijelu grada. granata ju je ubila. Zbog ovakve situacije najviše ispaštaju građani. Saletović) Stipendisti potpisali ugovore Ivana Bilić. I=H=ALIE =J VODOVOD Zbog loših cijevi svaka druga kap izgubi se u sistemu Vrabac je tog dana izgubila oko (Foto: M. zbog čega će se. nego životarim. bio je izuzetno inteligentan. brašna. danas će biti obilježena 18.Sjećam se da je dan bio oko i dobila geler u glavu.Imao je najtopliji pogled. =D=A K . a znam da je govorio da bi volio studirati elektrotehniku . av. Godišnjica masakra na Dobrinji =>LKFAJAHAžA FJHA>EE= Noćne redukcije vode ostat će na snazi sve dok cijevi ne budu zamijenjene. lijep i sunčan.AEI= A IL=E @= JAž= E >= Studentima i učenicima uručene stipendije iz Fonda “Denis Mrnjavac” vam ujutro dijete s ruksakom ode u školu i da se ne vrati kući. ubijeno devet. Na. subota. . u kantonalnom budžetu ima veoma malo novca za obnovu mreže.binja. problem će ostati za stanare na višim spratovima .kažu iz agencije. Valjda Tendžera. Selma godila u ljeto. . rukovodilac Službe za Sarajevski vodovodni sistem datira još iz davne 1461. J. u našim srcima . za šta se novac osigurava od vodnih Bakal: Stara priča naknada. odnosno smanjivat će se nivo pritiska vode. odnosno od Dolac-Malte do Bačaršije. trampile robu jer su naše poTragediju na Dobrinji s rodice bile željne povrća . ispaljene s agresorskih položaja u Lukavici. Dio kredita koji ćemo dobiti od Evropske banke u iznosu od 30 miliona eura usmjerit ćemo i za sanaciju vodovodne mreže.se da je krvi bilo po cijelom na prisjećajući se tog kob. Grada i Općine da Baličevac.Strašno je i pomisliti da Prikazane Denisove slike iz djetinjstva (Foto: S. jer više ne živim. cvijeće polažu i delegacije Tog dana su ubijeni SeiKantona. A. kada na spomen-obi. potrebno je u narednih deset godina izdvajati 10 miliona eura na godišnjem nivou . februar/velja~a 2012. 4. Osman HebiNovi Grad. A.=AJEćE= Užitak je potpun i po snijegu . nog dana kada je ranjena. Ove godine ugovore u stipendiranju potpisalo je pet studenata koji će deset mjeseci dobivati po 100 KM. Cijena izleta je 30 KM po osobi i uključuje prijevoz. . stručnog vodiča i najam konja. Velika je stvar što se Denisa sjećaju i njegovi drugovi . čije se prostorije nalaze u ulici Zelenih beretki. Otad je vrijeme za mene stalo. druga . godine.rekla nam je Ana Mrnjavac. prema našim procjenama. . godišnjica otkako je od tri minobacačke granate. vidno uznemire." Dnevni avaz. Četiri godine prošle su od mučkog ubistva Denisa Mrnjavca. Prisjeća ra Vrabac.ističe Vrabac.kažu u Kantonu. . godine. Emin Kolar.su se da pokupe robu i taman nas.parku. a posebno se ŽAE IJK@EH=JE AAJHJADEK sjećam naše ekskurzije u Italiju. Prirodni ambijent. To nije ništa novo. gdje je jučer održana komemorativna sjednica i uručene stipendije Fondacije “Denis Mrnjavac”. ja znam kada sam izgubila . sve više naselja suočavati s redukcijama i nestašicama pitke vode. a svaki dan za mene je težak. Denisova školska drugarica.Drenko Milojević. godine. Sveta misa i posjeta Denisovom grobu u Lepenici bit će u nedjelju u 11 sati.

>EEI Dnevni avaz.HECIK’ =AH=L=K FHAKJE FHEL@K liona maraka.858 KM Nadamo se da će ovaj proces biti koristan za obje strane.35 KM).Nakon naše studije. od 4. dok je najveći dnevni pad registrirao ZIF “Euro-fond”. kada je pretrpjela 262 miliona dolara gubitka i kada je bila na rubu bankrota. mogu ulagati u ponovno pokretanje proizvodnje u fabrici. procijenili smo da bi LOT bio profitabilna opcija.760. za šta su. Kao jedan od najozbiljnijih kupaca spominje se najveća svjetska grupacija u proizvodnji čelika.096. LOT. najveći promet ostvaren je akcijama “Telekoma Srpske” (65. osim novca. po kursu od 19. # PRIVATIZACIJA Ubrzane aktivnosti za kupovinu Turska nacionalna aviokompanija “Turkish Airlines”(THY) ubrzala je studije za eventualno preuzimanje poljskog avioprijevoznika “LOT Polish Airlines”.06 KM. februar/velja~a 2012.71KM. Izjavioje topredsjednikuprave “Turkish Airlinesa” Hamdi Topču (Topcu).000 kooperanata.. a “US Steel” je u decembru direktno ponudio prodaju Lakšmiju Mitalu (Lakshmi Mittal). Na kraju je država Srbija kupila kompaniju za jedan dolar uz preuzimanje dugova i zadržavanje 5. Na kotaciji fondova najveći promet ostvaren je dionicama ZIF-a “BIG investiciona grupa” (6.Indijsko-britanski “Arcelor Mittal” i dalje spada u najozbiljnije igrače za kupovinu smederevske željezare . ako to žele. po prosječnoj cijeni od 1. Poljska vlada u maju prošle godine obećala je da će privatizacija biti završena za 12 mjeseci. prenose turski mediji. po kursu od 3. prenose mediji. Podsjećajući na “Turkishovo” širenje izvan Turske. . BIRS FIRS VRIJEDNOST INDEKSA 1.47 KM. jedna od najstarijih aviokompanija. nakon što su Amerikanci ponudili “najnižu cijenu” od 200 miliona dolara. U problemima je od 2008. Proteklih skoro deceniju i po u krugu “Frigosa” pričinjena je znatna materijalna šteta. načelnik Čelića Sead Muminović kaže da je neradom fabrike nastala šteta od oko 20 mi- skog vijeća. Dž. lista B.507.navode u Smederevu. napokon je okončan. mediji navode da je ovaj avioprijevoznik bio zainteresiran za srbijanski “JAT Airways”.24% 826. subota.83 0.35 KM).67 posto. po prosječnoj cijeni od 9.65 KM. treba uputiti poziv svim potencijalnim ulagačima i stečaj- tak da je u njoj bilo angžirano 150 stalno zaposlenih. Među zatvorenim investicionim fondovima najveći promet je ostvaren akcijama ZIF-a “Euroinvestment fond” (19.108. broj radnih mjesta je smanjen za 400. od 8.43 KM. . a na osnovu ranijeg zahtjeva poljske vlade da taj proces bude ubrzan.655. “Arcelor Mittal”. Presudom Kantonalnog suda u Tuzli pravo na izlučenje imovine dobiva Općina Čelić. Pregovori su prekinuti Nakon što su se Amerikanci povukli oko Nove godine.40 KM). On dodaje da će presuda omogućiti kvalitetniji iskorak ka novom pokretanju proizvodnje. na kojoj je zaključeno da ova općina.43 posto. A. i dostigle su cijenu od 9. 7 ’. Nakon što je američki “US Steel” vratio srbijanskoj vladi “Željezaru” u Smederevu. Najveći porast vrijednosti zabilježile su dionice HT-a. odmah su počeli pregovori o ponovnoj prodaji giganta. a zvaničnici ove zemlje su stava da je privatizacija jedina šansa da kompanija opstane na tžištu. radi pokretanja proizvodnje. godine bili zainteresirani za smederevsku željezaru.59 SASX-10 1. Na Banjalučkoj berzi ostvaren je promet od 300. Ranije se špekuliralo da su za kupovinu zainteresirani “Air France”i“Air China”.472. po kursu od 7.15% w 1.400 radnih mjesta.35 KM).88 KM.18 w w Na jučerašnjem trgovanju na Sarajevskoj berzi ostvaren je ukupan promet od 220.77 Sudski proces koji se vodio 12 godina u vezi s Fabrikom za preradu voća i povrća u stečaju “Frigos” Čelić. Amerikanci su tada tražili ukupno 300 miliona dolara.55 KM. On je kazao da je u decembru razgovarao s polj- ’6KHEID )EHEAI’ FHAKE= FIE 6 =?E== =LEšA JHCL= ’6AA=’ VRIJEDNOST INDEKSA BIFX 0. O značaju fabrike za ovaj kraj govori poda- ”Željezara” Smederevo: Pregovori o prodaji ”Frigos”: Šteta od oko 20 miliona Nakon što je završen stečajni maraton.858.19% w 819.096 KM promet je ostvaren dionicama “Bosnalijeka”. Finansijski problemi kompaniju su primorali na mjere štednje. ali i da trenutno ima 49 posto udjela u “BH Airlinesu”. čime je dostignuta cijena od 1. osnovana je 1929. Nadamo se da će ovaj proces biti koristan za obje strane kazao je Topču. kazao Topču skim ministrom ekonomije Valdemarom Pavlakom (Waldemar Pawlak) o privatizaciji LOT-a te da se ubrzo namjerava sastati s poljskim zvaničnicima kako bi procijenili prodaju.53% w 1. Na primarnom slobodnom tržištu najveći promet ostvaren je dionicama “BH Telecoma” (15. 300 sezonskih radnika i 5. Dž. a 2010. S tim u vezi održana je i vanredna sjednica Općin- Okončan 12-godišnji sudski proces nim povjeriocima da. ali je Mital bio spreman da plati 23 miliona. koji ima proizvodni pogon u Zenici te rudnik u ’EJJ=’ =EJAHAIEH= = IA@AHALIK žAA=HK Ljubiji kod Prijedora.20 SASX-30 0. koliko su Amerikanci platili tu državnu željezaru u stečaju. potrebne i dobre ideje za pokretanje fabrike. koji je svojim američkim vlasnicima svakog mjeseca donosio milionsku štetu.65 KM. 4.373. Indijci su još 2003. E. Na službenom berzanskom tržištu. Na kotaciji kompanija ’-KHB@’ HACEIJHEH= =LAćE @ALE F=@ Trgovina od 220. .40 KM.31% 948. Promet od 300.

000 maraka. 4. januara u švicarskom gradiću Mutenc kod Bazela. osumnjičenima za zloupotrebu službenog položaja ili ovlaštenja u poma- HC=E=JHE EC=H= = IHAćK FHE=E HELE?K ganju.000 maraka. iz Domaljevca. koji imaju još dvojicu starijih sinova. majkom i braćom živio u Mutencu kod Bazela Dječak ukopan u Tomini. M. Golić i Jočić uhapšeni su u akciji policije RS “Kubikus” u okviru sprečavanja ilegalnog kockanja. Goliću je predviđena kazna zatvora u trajanju od četiri mjeseca i oduzimanje imovinske koristi u ukupnom iznosu od 6. a na nama je da razumijemo i prihvatimo te zamolimo Allaha. 7D=FšA F FJAHE?E Specijalno tužilaštvo RS zaključilo je sporazume o priznanju krivice s Darijom Brkićem. godine kod Svjetlane Zukić primijenila takozvanu epiduralnu analgeziju kako bi joj omogućila bezbolan porođaj. godine. . šest mjeseci zatvora. Krađu 7H=@A ’F=II=J’ EIFHA@ KćA Posavski kanton Din Kumalić: Tragično prekinuta mladost kako sabur treba pomoći porodici tragično nastradalog dječaka. Za njim je bila raspisana centralna potjernici zbog teške krađe. Tabut je nošen na rukama brojnih prijateljai rodbinedo mezara. dječaku kojem je tragična sudbina odredila da mladi život okonča na željezničkim šinama. Bio je voljen i mažen i tim prije je šok zbog njegovog užasnog kraja još veći. a Jočić. dječak se bacio pod voz koji je jurio velikom brzinom prema Bazelu i na mjestu ostao mrtav. Porodica Kumalić živjela je bez problema u skoro idiličnim uvjetima. Sindikat je dao mišljenje da se obustavi postupak otkaza ugovora o radu do pravosnažnog okončanja sudskog postupka. da se smiluje ovom našem merhumu . Inspektori oraške Policijske uprave obavili su uviđaj. Zukić je otpuštena na kućno liječenje.000 maraka. kada je i pozvao policiju. osumnjičenim za organiziranje nedozvoljenih igara na sreću. Dedić) Dnevni avaz. On je upozorenje i opomena. premanavodima optužnice. Tragičan kraj najmlađeg Erminovog sina preko noći je iz temelja promijenio njihov do tada sretan život.Draga braćo. obavijestili Graničnupoliciju BiH. septembra 2008.rekao je lokalni imam i dodao Potresno: Jasmin je redao daske. dž. ijetić-Koldžo pokrenuo postupak otkaza ugovora o radu. Prema informacijama koje smo dobili. s tim da se Cvijetić-Koldžo odredi obavljanje poslova ljekara specijaliste anesteziologa uz superviziju drugog ljekara.Po nastupanju pravosnažnosti presude i ukoliko Cvijetić-Koldžo bude izrečena kazna zatvora u trajanju dužem od tri mjeseca. Ermin Kumalić je u policijskoj stanici prepoznao školsku torbu sina. KCUS je i 23. iako je morala biti zadržana u bolnici duže od24sata. Ta. . proizvedenog 2004.Ač= IA >C A@A šA ?AA >=?E F@ L Din Kumalić s ocem. što je i učinjeno . oktobra prošle godine. koja je bila inspektor Republičke uprave RS za igre na sreću. te je u vrijeme dežurstva primala na Klinici radi davanja takozvane krvne zakrpe.Poštujući obavezu konsultacije. adoktorica je u više navrata liječila pacijenticu u njenom stanu. kako smo saznali.$ Rodbina i prijatelji u haremu tominske džamije pred tabutom (Foto: M. te Naumom Golićem i Mirjanom Jočić. Roditelji su nekoliko sati kasnije od policije saznali za užasnu vijest. nije volio poraze i znao se naljutiti i kad izgubi igricu na računaru. “passata” vlasnik je uočio u četvrtak oko šest sati ujutro.Sporazumima je predviđeno da Brkiću bude izrečena kazna zatvora u trajanju od šest mjeseci i oduzeta imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog djela u ukupnom iznosu od 500. rodnom mjestu njegovog oca Ermina dječakove odluke je loša ocjena u školi. nakon što je podignuta optužnica protiv Cv- Bio voljen Ovaj tihi i povučeni 14-godišnjak. S. a posljednje počivalište nađe u rodnom mjestu svoga oca. godine.navodi se u saopćenju. otkad je policija u generalnom štrajku. V. gdje su prisutni pridržavali očajnog dječakovog oca. u ovom kantonu u noći između srijede i četvrtka ukraden je još jedan automobil iste marke. čija je vrednost oko 400. nakon čega mu je pozlilo Navodni razlog strašne Nošen na rukama Nakon što je klanjana dženaza. Nekoliko imama proučilo je dovu Dinu Kumaliću. V. avgusta 2007. godine.saopćeno je iz ove ustanove. ovaj slučaj velik je sam za sebe. Tužilaštvo je predložilo i da se osumnjičenima ukine Epilog akcije “Kubikus” u Banjoj Luci mjera pritvora. u kojoj je uhapšeno više od deset osoba i oduzeto 270. nakončegasu okrađiskupocjenog automobila. K. Plakao je neutješno i Erminov brat Habib. vodoprivrede i šumarstva Mato Brkić. obratili smo se Sindikatu KCUS-a. Podsjećamo. Automobil osječkih registarskih tablica ukraden je ispred njegove porodične kuće u ovom selu.Tihi jecaj Ermina Kumalića i grčeviti zagrljaj sa sinovima potresao je prisutne. ?H= DHE= SANSKI MOST Dženaza 14-godišnjaku nastradalom u Švicarskoj Cvijetić-Koldžo: Osuđena na tri i po godine zatvora . subota. Imaju kuću u Švicarskoj i svi su zaposleni. februar/velja~a 2012. Amila Cvijetić-Koldžo je sredinom jula 2007. te pet skupocjenih automobila. međutim. Otac je vozač autobusa. Moguć otkaz Amila Cvijetić-Koldžo je odlukom Kolegija s Klinike za ginekologiju i akušerstvo premještena na Kliniku za anesteziju i reanimaciju. održana je vanredna sjednica Kolegija generalnog direktora. Iza dječaka nije ostalo oproštajno pismo niti bilo kakva poruka. gdje će obavljati poslove uz superviziju drugog ljekara. Na trijemu tominske džamije jučer je u tišini postavljen tabut s tijelom nesretnog dječaka. S. U selu Tomina kod Sanskog Mosta jučer je nakon džuma-namaza pred velikim brojem mještana i rodbine klanjana dženaza 14-godišnjem Dinu Kumaliću koji je smrtno stradao 30. Saopćenje iz KCUS-a Obustava postupka . š. saopćeno je iz Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS). majka radi u tvornicilijekova. vlasništvo 26-godišnjeg Josipa V. godine.susjedne policije u oba entiteta te policiju Brčko Distrikta. saopćeno je jučer iz ovog tužilaštva. došlo je do probijanja dure. T. KCUS će donijeti prestanak ugovora o radu kako je propisano zakonom . oca Ermina su pridržavali Nakon subotnje krađe službenog “passata” Vlade Posavskog kantona koji je koristio ministar poljoprivrede.Brkić. Am. w . DEDIĆ Damir Jakovljević (19) iz Banje Luke uhapšen je 2.JHE?=FHAAšJA= =@HKCH=@AIJ Amila Cvijetić-Koldžo obavljat će poslove uz superviziju drugog ljekara Nakon što je prvostepenom presudom Kantonalnog suda u Sarajevu doktorica Amila Cvijetić-Koldžo osuđena na tri godine i šest mjeseci zatvora zbog krivičnog djela protiv zdravlja ljudi. Ovo je osma krađa automobila od 3. a u vezi sa nesavjesnim liječenjem porodilje Svjetlane Zukić koja je umrla u 2007. Zbog takvog liječenja Zukić je preminula 17. mezimca Ermina i Have Kumalić. fe bruara u Majevičkoj ulici u Banjoj Luci na osnovu naredbe Osnovnog suda Banja Luka.000 maraka. ali to niko ne može potvrditi. . a stariji sin Jasmin je vozač tramvaja. sanski poduzetnik koji je Dina neizmjerno volio.. dječakov tabut preuzeli su njegov stariji brat Jasmin Kumalić s ocem Erminom i bratom Elvirom.

. Tarik Poturovi} dao parcelu sestri Zijada Turkovi}a Vo|a zlo~ina~ke organizacije otvorio ljetnu ba{tu Op}inski sud Sarajevo potvrdio je optu`nicu Kantonalnog tu`ila{tva kojom se Tarik Poturovi} (62). Uhap{eni su A. Motivi njegovog samoubistva nikome nisu poznati. koji je i sam dr`avljanin Nje- U Lukavcu su uhap{ene dvije osobe kod kojih je prona|en 21 paketi} marihuane i takozvani d`oint. K. prava pogodnost. a pored njega sam na{ao jo{ dva probna ubodna mjesta. K.kazao nam je dr. a u Ameriku se namjeravao vratiti idu}eg L. U selu Donja Mahala kod Ora{ja provaljeno je u porodi~ne ku}e bra}e Matuzovi}. navodno. Prema rije~ima Derbasanija. a u Sarajevo je do{ao krajem oktobra pro{le godine kao turista. Trogrli}) Ozren Mrgud (49) iz Lakta{a ju~er je saslu{an u banjalu~koj policiji i uz izvje{taj o po~injenom krivi~nom djelu kra|e bit }e predat Ukrao suho meso iz supermarketa Hap{enje u Lakta{ima nadle`nom tu`ila{tvu. Klark Stern prona|en je s no`em u grudnom ko{u u dvori{tu ku}e u kojoj je `ivio kao turista u unajmljenoj sobi. Naime.Ja ne vjerujem da se on ubio! To mi je nelogi~no. koja Provaljeno u ku}e bra}e Matuzovi} se nalazi u istom dvori{tu ka`e nam kom{ija pokradene bra}e Marko Evi}. tereti za krivi~no djelo krivotvorenja slu`bene isprave. S. nesporno je utvrdio da je na rje{enju Poturovi}ev potpis. nakon provedenih skoro tri mjeseca u Saraje- ma~ke. Ku}e bra}e Matuzovi} u Donjoj Mahali (Foto: T. Klark je pijanista. ali ne mogu zamisliti da je to uradio. Optu`nicu je podigao kantonalni tu`ilac Sanin Am. Predsjednik ove sekcije ju~er je obavijestio lokalnu policiju da je nepoznati vandal polupao stakla i uni{tio imovinu sekcije. sestri Zijada Turkovi}a. 17 ISTRAGA Obdukcijom rasvijetljene okolnosti smrti Karla Sterna Amerikanac se ubio iz tre}eg poku{aja Ubodni kanal no`a vodi ta~no u srce. koji je u srijedu oko 14 sati prona|en mrtav u dvori{tu ku}e u ulici Kra~ule na broju 12 na sarajevskoj Ba{~ar{iji. Turkovi}eva ljetna ba{ta kasnije je uklonjena. kako saznajemo. a vje{tak grafolog. Odmah smo pozvali policiju i ubrzo smo otkrili da je provaljeno i u ku}u njegovog brata Krunoslava. Ta. T. Dok se vlasnici ne vrate iz inozemstva.U ku}e mog kom{ije Krunoslava i njegovog brata Marijana lopovi su provalili u no}i jer se u selu oko pono}i gasi uli~na rasvjeta. Klark jeste bio povu~en i ~udan ~ovjek. Mi smo se upoznali prije tri mjeseca i lijepo se dru`ili. prije nego {to je no`em pogodio pravo u srce. od oko 190 maraka. kako nam je kazao. sada vi{e nema dileme. Primijetili smo otvorena balkonska vrata na Marijanovoj ku}i i znali smo da je rije~ o provali. . Amerikanac se ubio iz tre}eg poku{aja. Materija u paketi}ima poslana je na vje{ta~enje. Sporno rje{enje je prona|ano i ~itav slu~aj otkriven kada je po nalogu Tu`ila{tva BiH u septembru 2010. januara iz supermarketa u Lakta{ima ukrao suhomesnate proizvode u vrijednosti V. . On je 24. subota. @ujo. Saznali smo da je iz jedne od oplja~kanih ku}a. a policija nastavlja rad na spre~avanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga. .Svi nalazi ukazuju da se ~ovjek sam ubio. i H. dodjeljuje na kori{tenje parcelu u ulici Mustaj-pa{in mejdan. Marija Toli}a. Boguni}. T. optu`en da je u maju 2007. odnesen skupocjeni TV prijemnik. {to je za njih. saop}eno je iz Ministarstva unutra{njih poslova Tuzlanskog kantona.kratko su kazali iz Policijske staTa. 4. Pri~ao mi je da je bio razveden i da je veoma nesretan ~ovjek. Javnost je {okirana ~injenicom da je ameri~ki turista. Ubodni kanal vodi ta~no u srce. koriste}i godi{nje odmore. ovdje `ivi i radi kao turisti~ki vodi~. O ovom doga|aju obavije{ten je kantonalni tu`ilac. Sternov jedini prijatelj bio je Ibrahim Derbasani. B. Bio razveden Poturovi} je. Sarajevski sud potvrdio optu`nicu Izvr{en pretres Detalj s uvi|aja na sarajevskoj Ba{~ar{iji Obdukcija je potvrdila sumnje u samoubistvo.Tragamo za po~iniocem koji je polupao stakla na prozorima lova~ke ku}e i betonskom kockom o{tetio ulazna vrata objekta koja je ga|ao. Tokom na{e posjete uvi|aj su obavljali inspektori ora{ke Policijske uprave. Ne znamo motive koji su naveli po~inioca na izvr{enje krivi~nog djela o{te}enja tu|e stvari . februar/velja~a 2012. on se dva puta ranio u podru~ju grudnog ko{a. godine potpisao la`no rje{enje kojim Op}ina Stari Grad Muneveri Hasan. nije pro{lo kroz protokol. biv{i {ef Slu`be za komunalne poslove i investicije Op}ine Stari Grad u Sarajevu. To je pokazala obdukcija koju je ju~er obavio vje{tak medicinske struke dr. a pored njega sam na{ao jo{ dva probna ubodna mjesta . Mithata Meki}a te dr`avljanke Bolivije Marije Salas-Kortez (Cortez). na {to su ukazivali i odre|eni tragovi prona|eni jo{ na samom po~etku istrage. Donja Mahala kod Ora{ja X Nepoznati vandal uni{tio je imovinu lova~ke sekcije Kostr~ koja djeluje u sklopu lova~kog udru`enja „Sava“ iz Ora{ja. {to su provalnici o~igledno znali.crna hronika Dnevni avaz. godine pretresena Turkovi}eva ku}a zbog sumnje da je vo|a zlo~ina~ke organizacije te da je naredio ubistva Vernera Ajdarija. Jako mi ga je `ao govori nam Derbasani. Bra}a Matuzovi} ve} godinama rade u Austriji. kod kojeg je prona|eno 17 paketi}a i d`oint. ^. ostat }e nepoznato {ta su lopovi ukrali iz njihovih ku}a. Hamza @ujo. D. Derbasani je u Sarajevu ve} 11 godina i. (23). Karl Randolf Stern ro|en je i nastanjen u Va{ingtonu. koji je uza sebe imao ~etiri paketi}a marihuane. . Rje{enje koje je potpisao Poturovi} Potpisao rje{enje Klark Stern: U obilasku Trebevi}a Derbasani: Ne mogu vjerovati da je to uradio vu. naime. Svrha dodjeljivanja parcele je postavljanje ljetne ba{te koja je bila vlasni{tvo Zijada Turkovi}a. uz {trajk policije. kazao je doktor Hamza @ujo Okon~an nalaz Poturovi}: Potpisao rje{enje Turkovi}: Otvorio ljetnu ba{tu Ameri~ki dr`avljanin pod imenom Klark Randolf Stern (54) (Clark Randolph Stern). Prona|en 21 paketi} marihuane Demolirana lova~ka ku}a Dileri privedeni u Tuzli (19). nice u Ora{ju. Iako je u prvi mah izgledalo kao da je Sterna presrela i ubila nepoznata osoba. ~etvrtka. odlu~io da se ubije nekoliko dana prije povratka u Va{ington. a ku}i dolaze povremeno. po~inio je samoubistvo.

radnik (VSS) . sa kra}om biografijom.najkool. donio je Odluke broj 01-35-184-1-1/12 i 01-35-185-1-1/12 o raspisivanju Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina THE UNA .uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 6 mjeseci). Pravila JU Centar socijalni rad Biha}. kandidati pod rednim br. dipl. na sjednici odr`anoj dana 23. +387 37 229 710 . Pravilnika o radu JU Centar za socijalni rad Biha}. ID 4263005840002 web adresa: csrbihac. radnik (V[S) . Konkurs za prijem u radni odnos za poziciju I i II ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja. broj 43/99. pripravnik. godine. soc. Upravni odbor JU Centar za socijalni rad Biha}. 32/00 i 29/03) koje kandidati pod rednim br. I i II du`ni su dostaviti dokaze o ispunjavanju op}ih uvjeta.ovjerenu kopiju (isklju~ivo za kandidata pod red.net.NE OTVARAJ“ Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje.dokaz o stru~noj spremi (ovjerena kopija diplome) . i 7. br.rad@bih. februar/velja~a 2012.e-mail.uvjerenje o polo`enom stru~nom upravnom ispitu . I i II trebaju ispunjavati. +387 37 229 712 Ulica Fra Joze Valenti}a br.. soc. br.ba KONKURSA za popunjavanje upra`njenog radnog mjesta i prijem pripravnika u JU Centar za socijalni rad Biha} I. Prijave dostaviti na adresu: JU Centar za socijalni rad Biha}.certifikat o osposobljenosti za rad na ra~unaru (ovjerena kopija) .18 Subota.cent. novine FBiH“.1 (jedan) izvr{ilac na odre|eno vrijeme uz zasnivanje radnog odnosa Pored op}ih uvjeta predvi|enih Zakonom o radu („Sl. Dnevni avaz oglasi Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine UNSKO-SANSKI KANTON OP]INA BIHA] JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BIHA] Na osnovu ~lana 35. a u vezi sa ~lanom 6.com . 1) . 3.potvrda o radnom iskustvu (isklju~ivo za kandidata pod red.Fax. ulica Fra Joze Valenti}a 3. 1) . 4. Izabrani kandidati }e biti du`ni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije stupanja u radni odnos. 1 treba da ispunjava i sljede}e posebne uvjete: . Vi{a {kola za socijalne radnike . kao i ispunjavanju posebnih uvjeta.V[S/VI stepen slo`enosti zanimanja.Polo`en stru~ni upravni ispit Ostali posebni uvjeti koje moraju ispunjavati oba kandidata su: .1 godina radnog iskustva . Tel.soc. kandidat pod rednim br. 2012. i to: .Poznavanje rada na ra~unaru . sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS . 01.1 (jedan) izvr{ilac na neodre|eno vrijeme II.SANA CANTON BIHAC MUNICIPALITY PI WELFARE CENTER OF BIHAC Uz prijavu na konkurs.

koje je predvodio zamjenik komandira Muharem Ćupina. tvrdi komšija Rifet Pašić Vatrogasni dom u Ljubiji (Foto: D. Nakon što se ova 74-godišnja žena nije javljala na telefon svojoj sestri. P. L. koja je jedva disala.30 sati dobili dojavu da na zgradi zvanoj Crnogorka u centru grada gori dimnjak. a koje su se nalazile na zidu Vatrogasnog doma u H= AIEC=A IFAFčA Vidovice kod Orašja Ljubija kod Prijedora Ljubiji. koje su bolesne i iznemogle ostale zarobljene u stanu ili kući. na čije se kucanje Kovačević nije odazivala. dosadašnji rezultati istrage ne ukazuju na konkretnu osobu kao počinioca ovog krivičnog djela .Nevenka mi je ispričala da je preživjela logor Jasenovac i da ju je tamo usvojila izvjesna neudata Ankica Pašalić. Protiv njega je policija iz Ljubije podnijela izvještaj nadležnom tužilaštvu za počinjenu krađu. a potpuno je ugašen oko 10 sati. Stojnić) Usamljenu staricu Nevenku Kovačević (74). 4. naime. K.Firma ima 14 stalno zaposlenih rad- nika. Č. prekjučer su iz njenog stana u uliciMuftije Džabića na broju 6 spasili sarajevski vatrogasci. Z. M. nakon čega je obavljen uviđaj. Identičan slučaj desio se i sredinom ja- Ljepoja Novak (41) iz Ljubije kod Prijedora uhapšen je zbog sumnje da je počinio krivično djelo krađa. vlč. ukrao nekoliko mesinganih ploča s imenima poginulih boraca iz Narodnooslobodilačkog rata. decembra 2011.. koji je policiji odranije poznat po sličnim krivičnim djelima. spektakularno iz prostorija firme “Selming”. ostala je siroče nakon golgote koju je preživjela za vrijeme Drugog svjetskog rata. S. T. saopćeno je iz Kantonalnog MUP-a u Orašju. Policajci su tokom uviđaja izuzeli sve tragove kao i snimak s videonadzora na kojem je zabilježena krađa. Senjaka. a među stanarima je zavladala panika. Nakon saslušanja Ljepoja. posebno višespratnim zgradama. Preduzeće “Selming” osnovano je 1989. U posljednje vrijeme. kada je u polusvjesnom stanju iz stana na Moj- mulu spašen 70-godišnji Ahmed Pinić. čiji su vatrogasci kroz prozor stana ušli u dom starice. dr. Neslužbeno saznajemo da je župnik Župe sv.U pogledu krivičnog djela teške krađe nadležni kantonalni tužilac u saradnji s MUP-om Kantona Sarajevo vrši određeneradnje usvrhu otkrivanja počinioca. ukrali 269. Požar je ubrzo lokaliziran. .kazao je Pašić. Župnik je prijavio da je kradljivac ušao u unutrašnjost crkve i nasilno otvorio crkvene kase. probušivši rupu u zidu. Istraga o spektakularnoj pljački firme “Selming” U centru Viteza /HE @E= = CH=@E +HCH= Uviđaj ispred samoposluge iza koje su pljačkaši probušili rupu Vatrogasci u jednom od stanova Crnogorke Pripadnicima Odjela kriminalističke policije također je naloženo da se provjeri i poslovanje preduzeća. Ad. Ta. Zgrada na Aneksu: Ušli kroz prozor (Foto: S. godine. Prema izjavi vlč.. A= IKEčAED = H=đK $' =H== Pljačkaši probušili rupu na zidu samoposluge Provalnici koji su 27. ' SARAJEVO Dramatična intervencija u naselju Aneks 8=JHC=I?E K FIA@E č=I IF=IEE EACK IJ=HE?K Opće bolnice “Prim. A. Abdulah Nakaš” i u teškom je zdravstvenom stanju. svašta sam ti ja preživjela!”. Ona ju je prihvatila kao svoje dijete. Kako nam je kazao njen komšija Rifet Pašić. Nepoznata osoba je u Crkvi sv. Josip Senjak policiju o 7H=  E ?HLA krađi novca obavijestio u četvrtak popodne. utvrdilo porijeklo ukradenog novca. Tako su pozvane policija i Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo.000 maraka. Ova firma je bila angažirana na sanaciji glavnog ulaznog hola u zgradu Fabrike duhana Sarajevo kao i na mnogim radovimana naplatnim kućicama u Visokom i Podlugovima. Iz oba vatrogasna društva u Vitezu još jedanput su apelirali na građane da redovno kontroliraju i čiste dimnjake na stambenim objektima. Saslušani su svjedoci kao i vlasnik firme Nusret Balaš. Teško stanje Kovačević je primljena na Odjel intenzivne njege Zarobljeni u stanu Njena prijateljica Enisa Halilović potvrdila je da je Ankica usvojila Nevenku te nam ispričala da joj je ona često znala tužnim glasom kazati “e. othranila je. sve su češći slučajevi da policija i vatrogasci spašavaju usamljene starije osobe. alarmirana je Nevenkina komšinica Enisa Halilović. Nevenka Kovačević (74) jedva davala znake života Ostala je siroče nakon preživljenog logora Jasenovac u Drugom svjetskom ratu. pregledaju finansijske knjige kako bi se. lopov je ukrao oko stotinu maraka. koja se nalazi u ulici Safeta Zajke u Rajlovcu kod Sarajeva. Saletović) Pašić: Imala je težak život nuara. Na nekoliko stanova u zgradi pričinjena je manja materijalna šteta. koja je jedva davala znakove života. Vatrogasci. moja Enisa. odmah su se našli na licu mjesta i započeli s intervencijom. . Nevenka nije imala lagodan život. februar/velja~a 2012. Vatrogasci iz Viteza u srijedu su oko 7. On je. potvrdila nam je doktorica Izeta Kurbašić.kazala nam je Jasmina Omićević. eventualno. subota. pušten je na slobodu. jošnisu pohapšeni. Nevenki sam pomagao koliko sam mogao . godine i bavi se izvođenjem završnih radova u građevinarstvu te trgovinomi ugostiteljstvom. Vida u selu Vidovice kod Orašja ukrao novčanice iz crkvenih kasa. Vida. portparol Kantonalnog tužilaštva. iškolovala. .?H= DHE= Dnevni avaz. međutim. nažalost. kako bi se izbjegle ovakve vrste požara.

Opis pozicije direktora: Direktor JP „Vilenica-Vodovod“ d. Novi Travnik. soba broj 8. godine u iznosu od 137.da posjeduje rukovodne i organizacijske sposobnosti. Nekretnina se nalazi u mjestu Podora{ac. 527/1. 6. Na prijedlog tra`itelja izvr{enja. Pouka o pravnom lijeku: Protiv ovog zaklju~ka nije dopu{ten pravni lijek.00 KM. prema Sarajevu. Sa izbranim kandidatom zaklju~uje se Ugovor kojim }e se urediti prava i obaveze.da nije otpu{ten s posla kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u BiH u razdoblju od 3 godine prije dana objavljivanja konkursa. 01.da ispunjava Zakonom o radu propisane uslove za zasnivanje radnog odnosa. 4. Statutom i drugim zakonskim i podzakonskim propisima koji reguli{u ovu oblast. sve sa upisanim pravom vlasni{tva u korist Petrovi} (Petra) Dragan. .potpisanu i ovjerenu izjavu kandidata da ne obavlja du`nost. Maksumi} Jasmina iz Sarajeva i 3.137.780. ovog zaklju~ka utvr|ena je nalazom stalnog sudskog vje{taka: Habibija Fuada iz Konjica od 19. 70/08) Pored op}ih uslova kandidati moraju ispunjavati i sljede}e posebne uslove: . . 9. Ponu|a~ sa najvi{om ponudom na ro~i{tu pla}a ukupnu prodajnu cijenu umanjenu za polo`eno osiguranje polaganjem cijene sudu u roku koji }e se odrediti na ro~i{tu za prodaju.Vodovod“ d. . 03. 2012. a stranke mogu o svom tro{ku zaklju~ak objaviti i u sredstvima javnog informisanja ili na drugi na~in. 2009. radi naplate nov~anog potra`ivanja.ovjerenu kopiju diplome.kra}u biografiju sa op}im podacima i poslovnim rezultatima (kratak izvje{taj o dosada{njem radu) drugim podacima i kontakt telefon. donio je slijede}i o prodaji nepokretnosti 1.program rada i razvoja preduze}a za period od 4 (~etiri) godine.k~. .da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine. Novi Travnik obavlja poslove glavnog menad`era dru{tva i u skladu s tim obavlja sve poslove predvi|ene Zakonom. . 5. . Nadzorni odbor raspisuje: KONKURS za izbor i imenovanje direktora preduze}a Nadzorni odbor JP „Vilenica-Vodovod“ d. sprast/kat I. godine OP]INSKI SUD U KONJICU. 2012.da ponude Program razvoja preduze}a za period od 4 (~etiri) godine.o. u 11. Ovaj zaklju~ak objavi}e se na oglasnoj tabli suda. protiv izvr{enika: 1. Novi Travnik raspisuje Konkurs za imenovanje: Direktora JP „Vilenica-Vodovod“ d.uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak. stambena zgrada 1.o. Predsjednik Nadzornog odbora .o.O. 2010. Zakona o javnim preduze}ima („Slu`bene novine Federacije BiH“. novine FBiH“ br. 8/05) i ~lana 11 Statuta JP „VILENICA -VODOVOD“ d. broj OPU-IP 32/2009. pravnog ili ekonomskog smjera.da je stariji od 18 godina. sina Enesa po Ugovoru o prodaji nekretnina od 09. 6. uz magistralni put M 17.VODOVOD“ d. u naravi dvori{te povr{ine 234 m2. 09. (~lan 12. pomo}na zgrada 3.. februar/velja~a 2012.dokaz da kandidat u posljednjih 5 godina nije pravosna`no osu|ivan za krivi~no djelo ili privredni prestup za radnje nespojive sa poslovima direktora preduze}a. aktivnost ili da nije na polo`aju koji dovodi do sukoba interesa shodno Zakonu o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH („Sl. ZIP-a).o. povr{ine 13 m2. sudija Elis Sultani}. i koji ne}e biti du`i od 30 dana od dana dono{enja zaklju~ka o progla{enju prodaje ponu|a~u koji je progla{en kupcem. osim za tri najbolja ponu|a~a. 04. novine FBiH“ br. Na tre}em ro~i{tu za prodaju usmenim javnim nadmetanjem nekretnina se mo`e bez ograni~enja u odnosu na utr|enu vrijednosti iz st. .da ne obavlja du`nost. Zakona o javnim preduze}ima . dana 05. 3. zvana „Ba{ta“. Ponu|a~ima ~ija ponuda nije prihva}ena. godine.o.000. Uz prijavu na konkurs potrebna je slijede}a dokumetnacija (orginal ili ovjerena kopija): .o. te predbilje`ba prava vlasni{tva u korist Maksumi} Jasmina. 2012. Na nekretninama je upisano zalo`no pravo u korist tra`itelja izvr{enja: Raiffeisen bank BH dd Glavna filijala Mostar po rje{enju o izvr{enju Op}inskog suda u Konjicu broj: 56 0 I 031022 10 I od 30.o. sud }e zaklju~kom proglasiti prodaju tom ponu|a~u nevaljanom i novim zaklju~kom odrediti da je nepokretnost prodana drugom po redu ponu|a~u koji treba da u roku od 30 dana od dana prijema ovog zaklju~ka sudu deponuje prodajnu cijenu. vratit }e se osiguranje odmah nakon zaklju~enja javnog nadmetanja. . u izvr{nom postupku tra`itelja izvr{enja: RAIFFEISEN BANK BH dd. Sudija Elis Sultani} ZAKLJU^AK Na osnovu Odluke Nadzornog odbora JP „Vilenica . Prije po~etka nadmetanja kupci su du`ni sudu predati dokaz da su platili osiguranje. povr{ine 20 m2. vsp. Glavna filijala Mostar. 01. 7.o. Novi Travnik br.da ima najmanje tri godine radnog iskustva na rukovode}im poslovima. U slu~aju da sva tri ponu|a~a sa najvi{om ponudom ne ispune svoje obaveze pla}anja prodajne cijene u odre|enim rokovima. nastavlja se odlo`eni izvr{ni postupak. 39.o..o. aktivnost ili da nije na polo`aju koji dovodi do sukoba interesa shodno Zakonu o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH („Sl. 01. 70/08). Zakazuje se ro~i{te za tre}u prodaju nekretnina izvr{enika Petrovi} Dragana.. . 07. godine.o. . sud }e oglasiti da prvo ro~i{te nije uspjelo i zakazati novo ro~i{te. Kandidati koji u|u u u`i izbor bit }e pozvani na intervju.20 Subota. pomo}na zgrada 2. . 2009. Nadzornom odboru. Novi Travnik „NE OTVARATI“ Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. . Imenovanje se vr{i na period od 4 (~etiri) godine sa mogu}no{}u ponovnog izbora u skladu sa Zakonom.o. broj 550 K. {to u naravi predstavlja: . godine. Nekretnina koja je predmet prodaje prodavat }e se metodom usmenog javnog nadmetanja. ovog zaklju~ka. Ul. oko 7 km sjeverno od Konjica. broj 10 200 800000 13987. 02.00 KM. 8. Ukoliko drugi ponu|a~ ne polo`i cijenu u predvi|enom roku sud primjenjuje ova pravila i na tre}eg ponu|a~a. . 05. Prijave sa tra`enim dokumentima potrebno je dostaviti li~no ili preporu~enom po{tom na adresu: JP „VILENICA .dokaz o radnom iskustvu na rukovode}im poslovima. Dnevni avaz oglasi BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U KONJICU Broj: 56 0 I 031022 10 I Konjic. . Ukoliko ponu|a~ koji je progla{en kupcem ne deponuje prodajnu cijenu u ovom roku. 4.da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak. godine u skladu sa odredbama ~lana 8.Vodovod“ d. Maksumi} Enesa iz Konjica. ul. Kandidat za imenovanje direktora mora ispunjavati sljede}e op}e uslove: .rodni list i ovjerenu kopiju CIPS li~ne karte. 3. Petrovi} Dragana iz Mostara. Na koverti nazna~iti „Prijava na konkurs za imenovanje direktora JP „Vilenica . 2. Podora{ac.45 sati. pla}a i ostale naknade u skladu sa va`e}im propisima. 2012. Tro{kove poreza i taksi u vezi sa prodajom nekretnine pla}a kupac.da ne vr{i funckiju u politi~koj stranci u smislu ~lana 12.o. povr{ine 87 m2. st. Ro~i{te za javno nadmetanje odr`at }e i kad prisustvuje samo jedan ponu|a~.. Ro~i{te za prodaju nekretnina odr`at }e se dana: UTORAK.potpisanu i ovjerenu izjavu kandidata da ne vr{i funkciju u politi~koj stranci. . Novi Travnik. Kalinska bb Novi Travnik u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa. 2.90 KM. Na ro~i{tu za javno nadmetanje kao kupci mogu u~estvovati lica koja su do po~etka nadmetanja polo`ila osiguranje koje iznosi 10. povr{ine 11 m2 i pomo}na zgrada 4. Tr`i{na vrijednost nekretnina iz stava 1. u zgradi Op}inskog suda u Konjicu. i to: nekretnina upisanih u ZK. sa dijelom od 1/1.. 06/12 donesene na 70 (sedamdesetoj) redovnoj sjednici odr`anoj 26. Osiguranje se upla}uje na depozitni ra~un Op}inskog suda u Konjicu kod Union banke dd Sarajevo. . br.da posjeduje visoku ili vi{u stru~nu spremu dru{tvenog. godine.o.

rodni list . rahvanija.oglasi Dnevni avaz subota.Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljati li~no ili putem po{te na adresu: JU Narodna biblioteka . da nije obuhva}en odredbom ~lana IX 1. a u skladu sa ~lanom 22. februar/velja~a 2012. .ODJEL DJE^IJA BIBLIOTEKA MOSTAR . 2012.uvjerenje o neka`njavanju i da se protiv kandidata ne vodi sudski postupak. bit }e obavljen razgovor. Sa kandidatima koji u|u u u`i izbor. .uvjerenje o dr`avljanstvu ili ovjerena kopija CIPS-ove li~ne karte. . Pravila JU Narodne biblioteke Mostar .prijava sa biografijom. Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u sredstvima informisanja. livena baklava z Vrijeme je za ~aj Od Japana do Velike Britanije I u ovom broju uz 106 novih recepata.ovjerenu izjavu.da posjeduje visoku stru~nu spremu (VSS) ili vi{u (V[S). 01. Izbor i imenovanje direktora vr{i se na period od 4 (~etiri) godine.da ima najmanje tri (3) godine radnog iskustva (VSS). Potrebna dokumentacija: . 4. 21 Potra`ite na kioscima JU NARODNA BIBLIOTEKA . raspisuje se U novom broju ’Va{e kuharice’ donosimo: Ekonomi~na trpeza z Fina.da ima polo`en stru~ni ispit u bibliote~koj djelatnosti. . kandidat treba da ispunjava i sljede}e posebne uslove i to: . . kao i sposobnosti za savjesno i odgovorno obavljanje du`nosti direktora. Ustava BiH . Predsjednik Upravnog odbora Slasna {truca ili pljeskavica s kajmakom Valentinovo kod ku}e Glavno jelo rustikalni ki{.diploma. odnosno pet (5) godina radnog iskustva u struci (V[S). Tita bb sa naznakom za Upravni odbor . nudimo pregr{t zanimljivih ~lanaka. ul. od 31. . . kulinarskih savjeta i trikova . Dokumenti prilo`eni uz prijavu moraju biti originalni ili ovjerene kopije ne starije od {est (6) mjeseci. te kreativni rad i znanost. a jeftina jela Predla`emo z KONKURS za izbor i imenovanje direktora Pored op}ih uslova predvi|enih Zakonom i Pravilima JU Narodne biblioteke Mostar.Odjel dje~ija biblioteka Mostar.da ima sklonost za kulturno-umjetni~ki.Odjel dje~ija biblioteka Mostar.UPRAVNI ODBOR Na osnovu Odluke Upravnog odbora JU Narodne biblioteke Mostar broj: 01-20/2012. .potvrda o radnom sta`u. a za desert bar{unasta srca Recepti za sva vremena z z z Specijaliteti koji }e vas vratiti u `ivot Sve sa mljevenim mesom Prijin kola~. .Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. godine. M.da posjeduje komunikacijske i organizacijske sposobnosti.

koje je poslato iz Celja. preduzet ćemo daljnje mjere . poslije 66 godina skoro stalnog rada.=H Š=HEć za šverc narkotika . Generalni sekretar Sjevernoatlantskog saveza Anders Fog Rasmusen izjavio je jučer.Stoga ohrabrujemo nastavak dijaloga Beograda i Prištine.000 eura poreznog novca kako bi se njegov bolesni sin luksuznim avionom vratio iz Ukrajine. obustavila letove. uz primjedbu da je predstavnicima međunarodnih misija sloboda kretanja “ograničena”. da je neophodno ponovo uspostaviti slobodu kretanja na cijeloj teriNaglasio je da se problemi na Kosovu “ne mogu rješavati samo vojnim sredstvima”. '=AL' >KIJ=LE AJLA 2 IE= FI= FHA@IA@EčE =LE Pjer otrovao stomak u Ukrajini. Generalni sekretar NATO-a Prijetnje smrću mandataru Grčka w Ne pristaju na manje plaće Sindikati i udruženja poslodavaca u Grčkoj odbacili su zahtjeve za smanjenje plaća u privatnom sektoru uprkos pritisku kreditora. Sarkozijev sin Pjer (Pier- Pariza poslao predsjednički avion u Odesu da vrati sina kući. Upozorava da novi mandatar treba biti naročito oprezan kada sam odlazi na poslovna putovanja.Južna Afrika provjerit će s Interpolom i policijom u Srbiji i Crnoj Gori da li je u pitanju osoba optužena w JHELA . ali je predmet naše pažnje i. Agencija STA navela je da je trend slanja anonimnih pisama i prijetnji smrću političarima sve češći u Sloveniji s obzirom na to da su slične pošiljke nedavno stigle na adrese još dvije stranke. Kompanija je prizemljila avione zbog nestašice svježeg novca mjesec nakon što je Evropska unija naredila da vrati uzetu pomoć i dan poslije odluke vlade da zaštiti kompaniju od kreditora uvođenjem vanrednog moratorija. Slovenska demokratska stranka (SDS) prijavila je policiji prijetnje smrću mandataru za sastav nove vlade. potpisanog s “Bin Laden”. U pismu sindikata i poslodavaca upućenom vladi u Atini. w Rasmusen: Ne vraćati se na prošlost Južnoafrička policija otkrila je osobu koja bi mogla biti odbjegli krijumčar narkotika Darko Šarić. pozivajući se na izjave lokalnih funkcionera. razbolio se neposredno prije svognastupa 24. Niko ne dobiva povratkom na tenzije iz prošlosti . predsjedniku stranke Janezu Janši. Na primjedbu jednog novinara da se dijalog vodi o tehničkim pitanjima. . prenosi AFP. Na konferenciji za novinare u sjedištu NATO-a Rasmusen je opisao stanje na sjeveru Kosova kao “stabilno. piše podgorička štampa. februar/velja~a 2012. prijeti smrću Janši i njego- '*E =@A' >E @= IJHEA= =šK voj porodici. kada se obave provjere s Interpolom i vlastima Srbije i Crne Gore. Najveći dio dvodnevnog zasjedanja ministri su posvetili situaciji u Afganistanu. koji radi kao DJ. subota. Bio je upravnik zatvora Tuol Sleng i priznao je da je nadgledao mučenje zatvorenika. naročito na skupa putovanja i svoj privatni avion. izjavio je izvršni direktor prijevoznika Loran Limburger. prenosi AFP. C>KI AFERE Sarkozi na udaru. prenosi AP.632 eura za troškove liječenja sina. Ljubljanska policijska uprava saopćila je da je upoznata sa slučajem i da već provodi potrebne mjere.kazao je on. godinu prije ranije dogovorenog roka. . a pisano je pisaćom mašinom.januara ujednom noćnom klubu u Odesi.Ukratko Dnevni avaz. gdje su Kurdi većinsko stanovništvo. Mediji su odmah objavili vijest o tome da je avion kojim se voze predsjednici i ministri.koji suzavrijeme pregovora o dodatnoj pomoći toj prezaduženoj zemlji zatražili uvođenje novih mjera štednje. jer je potrošio 40. Francuski list “Le Canard Enchaine” objavio je da bi let mogao biti plaćen poreznim novcem samo u slučaju da se radio javnominteresui dase Pjer trebao vratiti kući običnim avionom. Sarkozi je insistirao na tome da je platio 7. a potom ih slao na pogubljenje na “poljima smrti”. dok su problemi koje je spomenuo politički. 26). Pjer se požalio na stomačne probleme i odveden je u bolnicu. Predsjednik Francuske Nikola Sarkozi (Nicolas Sarkozy) ponovo se našao na udaru kritika javnosti nakon što je potrošio skoro 40. 5J=A=IALAHKIL=AHD Ohrabrujemo nastavak dijaloga Beograda i Prištine toriji Kosova..000 eura poreznog novca Nestalo novca w Mađarska nacionalna aviokompanija “Malev” jučer je. Sarkozi je odmah iz Pjer Sarkozi: Tata odmah reagirao Pnom Pen Crvenom Kmeru doživotni zatvor w Vrhovni sud u Pnom Penu osudio je komandanta najvećeg tajnog zatvora Crvenih Kmera Kaing Guenk Eava na doživotni zatvor zbog njegovih “šokantnih i gnusnih” zločina nad kambodžanskim narodom. Janša: Policija već poduzela mjere Razmjena vatre Ubijeno pet pobunjenika U razmjeni vatre s turskim snagama sigurnosti na jugoistoku zemlje. korišten za prije- voz Sarkozijevog sina.Ta osoba nije uhapšena. a Sarkozi odmah poslao luksuznu letjelicu da ga vrati kući re. Slovenski “Bin Laden” tvrdi da je Janša došao do mandata za sastav vlade mimo volje birača nakon što je njegova stranka izgubila izbore te da je Janša bio uključen u “mafijaške poslove” šverca oružja u vrijeme raspada Jugoslavije i da je optužen u korupcijskoj aferi “Patria”. . Inače. 4. Anonimna osoba. Mediji su objavili i fotokopiju pisma. gdje je ustanovljeno da se otrovao hranom. ali krhko”. posebno nakon što je Francuska odlučila da svoje trupe povuče iz te zemlje do kraja 2013.kazao je portparol južnoafričke službe za borbu protiv organiziranog kriminala Mekintš Polela. Razmjena vatre povedena je nakon što su pripadnici terorističke PKK odbili zahtjev turskih snaga da se predaju. javio je AFP. na kraju zasjedanja ministara odbrane zemalja članica NATO-a u Briselu. Rasmusen je odgovorio da “nisu rijetki slučajevi da tehnički razgovori prirodno evoluiraju u političke”. Stranka podsjeća da je Janša slične prijetnje u anonimnom pismu dobio prije tri sedmice pa je policiji dala saglasnost za krivični progon nepoznatog počinioca. pristiglom na sjedište stranke. . navedeno je da su se oni složili da ne smanjuju minimalnu plaću. koju treba “strijeljati”. Iako nije bilo ništa strašno. ali je korištenje aviona plaćeno poreznim novcem. Generalni sekretar Alijanse demantirao je da će američke trupe do kraja sljedeće godine obustaviti borbene operacije u Afganistanu iako je to ranije najavio američki ministar odbrane Leon Paneta (Panetta). ubijeno je pet kurdskih pobunjenika. Presuda je konačna. izrečene u anonimnom pismu. Polela je za podgorički “Dan” kazao da se osoba za koju južnoafrička policija vjeruje da bi mogla biti od- bjegli Šarić. najvjerovatnije nalazi u blizini Kejptauna. Sarkozi i njegova supruga često su kritizirani zbog trošenja novca. tvrdeći da je Janša “domobranska vucibatina”.rekao je on. koja se potpisala kao “Bin Laden”.

Banke se sumnjiče da su tajno dogovarale izmjenu ključnih kreditnih stopa i uvjeta trgovanja u okviru terminskih ugovora. prije nego što Iran uđe u ono što su Izraelci opi- Izraelci napadnu. koje ćemo provesti kada za to dođe vrijeme.Ko god kaže kasnije. maju ili junu. Potpredsjednica DS-a Jelena Trivan izjavila je da se ta stranka kandidira da vodi Srbiju i u budućnosti “ne zato što ne može bez vlasti nego zato što ima kredibilan program”. .odgovorio je ministar. koje pokazuju njihovu nemoć. na čelu s islamistima. Objavljeni su i zvanični podaci da je opozicija. prenose izraelski mediji. ”Washington Post” također navodi da je odgađanje zajedničke izraelsko-američke vojne vježbe možda signal skorog izraelskog napada. prenosi agencija AP. pozvavši se na jednog anonimnog zvaničnika administracije. Osmakaca su 7. da počne gradnju bombe .kazao je ajatolah Hamnei. Iran je jučer obilježio 33. ! Ukratko PRIJETI LI RAT Izjave visokih zvaničnika i novinskih izvještaja ukazuju na pripreme Paneta vjeruje da postoji velika izvjesnost da Izrael napadne Iran u aprilu. porijeklom s Kosova. Beograd DS obilježio 22Demokratska godine stranka Srbije jučer je predstavljanjem novog sajta obilježila 22 godine od obnavljanja stranke. izjavio je kineski premijer Ven Đijabao na ekonomskom forumu u Kantonu. Inače. Očevici su izjavili da su demonstranti pokušali provalitiu policijskustanicui daje policija koristila bojevu municiju. godine.Iran će odgovoriti na sve vojne ili prijetnje naftnim embargom. da pred prijetnjama ratom i prijet- njama (embarga) naftom i mi imamo svoje prijetnje. osvojila većinu glasova na vanrednim izborima u Egiptu. objavio “Washigton Post” Izraelski ministar odbrane Ehud Barak izjavio je da se mora razmotriti vojna akcija protiv Islamske Republike Iran ako sankcije ne budu djelovale. Kairo: Vojska mora otići w w Hamnei u turbetu Imama Homeija u povodu godišnjice revolucije mnogo više života nego akcija koja bi se danas preduzela. Ako sankcije ne mogu da zaustave iranski nuklearni program. Izraelski lideri nagovijestili su više puta spremnost da napadnu Iran iako su govorili da im više odgovara diplomatsko rješenje. otkrit će da je to isuviše kasno naglasio je Barak.Paneta vjeruje da postoji velika izvjesnost da Izrael napadne Iran u aprilu. gdje je policija upotrijebila suzavac protiv njih. Prijetnje će se okrenuti na štetu (onih koji ih propagiraju). Ističući želju svoje zemlje da pomogne Evropi da prebrodi finansijsku krizu. .C>KI Dnevni avaz. . provodeći vlastite prijetnje. a oni to i znaju. postoji široko međunarodnouvjerenje daje odvitalnog značaja spriječiti Iran da postane nuklearan i da ni odjedne opcijene trebaodustati.Šta ja mislim i šta ja vidim. Američki dnevnik “Washington Post”objavio je jučer da je ministar odbrane SAD Leon Paneta (panetta) zabrinut. Barak i Paneta: Isti tajming *=H= 6HA>= =F=IJE 1H= 2=AJ= 1H=A IFHA= =J= Značajan signal Kasno otkrili Dodao je da mnogi analitičari vjeruju da će suprotstavljanje nuklearnom Iranu biti mnogo kompliciranije i opasnije i da će koštati . januara uhapsili federalni agenti prilikom kupovine eksplozivnih naprava i vatrenog oružja od jednog tajnog agenta.napisao je komentator “Washington Posta” Dejvid Ignacius (David Ignatius). godišnjicu od islamske revolucije 1979. uz poruku da je spremna da vodi Srbiju i u budućnosti. Đijabao poručio Kina ne želi kupiti Evropu Kina nema ni namjeru ni mogućnosti da “kupi” Evropu.kaže Barak.Vrlo brzo. . Dvije osobe su ubijene. FJKžE?= FHJEL )AHE=?= Kreditne stope Istraga protiv banaka Švicarska komisija za konkurenciju saopćila je da je pokrenula istragu o mogućem monopolskom ponašanju dvanaest banaka. . plaše se Izraelci.Danas.Ovo nije bila sportska nesreća nego vojni masakr optužuju građani vojne vlasti. i tada bi ih samo SAD mogle zaustaviti vojno . Zavjera u SAD Tužilaštvo na Floridi saopćilo je da je Amerikanac Samir Osmakac (25). CNN je potvrdio zabrinutost Panete. Kasnije su novinari pitali Panetu osporava li stavove iznesene u komentaru. subota. za razliku od prošlosti. Neka Amerikanci i ostali znaju. w w sali kao zonu imuniteta. L EA AIHAć= AC =I=H U glavnom gradu Kairu hiljade ljudi su u noći sa četvrtka na petak ostale na ulicama poslije cjelodnevnih okršaja sa snagama reda. organiziranim povodom pogibije 74 osobe na fudbalskoj utakmici u Porto Saidu. Demonstranti su došli pred ministarstvo unutrašnjih poslova. dobivši 34 mjesta u 50-članom parlamentu. Ne bojim se da kažem da ćemo podržati i pomoći svaku zemlju ili grupu koja želi da se suprotstavi cionističkom režimu . jer za to ima i program i ljude koji mogu da ga provedu. Demonstranti su zahtijevali da se ubrzaju demokratske reforme i da se skrati Egipćani poslije haosa nakon utakmice traže hitan prijenos vlasti proces za raspisivanje predsjedničkih izbora i predaja vlasti civilima. Pojedinci su uzvikivali parole protiv vojske. jer je sve izvjesnije da će Izrael u narednih nekoliko mjeseci izvesti napad na Iran. februar/velja~a 2012. Komentator “Washington Posta” dodaje da Bijela kuća nije odlučila tačno kako će Sjedinjene Američke Države odgovoriti ako 0=AE @CLHEJ ćA = ILA FHEAJA Faksimil komentara iz “Washington Posta” Na najnovije poruke Zapada jučer je odgovorio ajatolah Ali Hamnei. Iran će prikupiti dovoljno obogaćenog urana u postrojenjima duboko ispod zemlje da napravi oružje. a više od 400 ljudi je povrijeđeno u demonstracijama širom Egipta. uključujući dvije najveće švicarske finansijske institucije UBS i “Credit Swiss”. Prijetnje i napad na Iran nanijet će štetu Americi. 4. ocijenivši da o tome sve više jača međunarodna svijest.piše u tekstu. smatram da je to oblast koja pripada meni i nikome drugom . Novinar “Jerusalem Posta” smatra da je Paneta došao do zaključka da bi Izrael uskoro mogao napasti Iran najvjerovatnije iz razgovora s izraelskim kolegom Ehudom Barakom. dodavši da je Izrael javno rekao da razmatra vojnu akciju protiv Irana. maju ili junu. prenosi agencija AFP. bit će potrebno da se razmotri preduzimanje akcije . prenosi AP. Sankcije neće imati nikak- vog utjecaja na našu odlučnost da nastavimo s nuklearnim razvojem. ali svaki rat bit će deset puta gori za SAD nego njihove prijetnje. . Prijete nam uz izjave da su “sve opcije na stolu”. rekao je da “neki misle da to znači da Kina želi dakupiEvropu”. . s kim se od jula prošle godine više puta sastao. optužen da je namjeravao upotrijebiti oružje za masovno uništavanje u sklopu zavjere ekstremista.

~.00 KM.Naknada po osnovu povr{ine gra|evinskog zemlji{ta (naknada ranijem vlasniku) iznosi 15. Otvaranje prijave izvr{it }e konkursa komisija u roku od 8 dana od dana zatvaranja konkursa. i naknada po osnovu pogodnosti kori{tenja gra|evinskog zemlji{ta (renta) 36 KM/1 m2.00 KM. III OBAVEZE Obaveza budu}eg investitora koji je stekao pravo gra|enja putem konkursa je da obezbijedi izvedbeni projekt. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu FBiH i na oglasnoj tabli Op}ine Gora`de. 2) Gra|evinska parcela u ul.00 KM od ~ega naknada po osnovu povr{ine gra|evinskog zemlji{ta (naknada.00 KM. korisnik Op}ina Gora`de. a nalazi se u I zoni gradskog gra|evinskog zemlji{ta. Zakona o gra|evinskom zemlji{tu FBiH („Slu`bene novine FBiH“ br. KRITERIJI ZA DODJELU Predmetne gra|evinske parcele dodijelit }e se onim pravnim ili fizi~kim licima koji ponude najvi{i iznos naknade za dodijeljeno zemlji{te u odnosu na po~etni iznos naknade. gara`a i parking prostora. Ferida Dizdarevi}a. a nalazi se u II zoni gradskog gra|evinskog zemlji{ta.Naknada za dodijeljeno zemlji{te za gra|evinsku parcelu br. i naknada po osnovu pogodnosti kori{tenja gra|evinskog zemlji{ta (renta) 36 KM/1 m2.20 KM.730. a obavje{tenje o konkursu objavit }e se i putem Kantonalne televizije BPK-a Gora`de.20 m2 korisne povr{ine objekta iznosi 7.00 KM. Izabrani kandidat bit }e pismeno obavije{ten o rezultatima konkursa u roku od 8 dana po zaklju~enju konkursa. ~lana 4. dr`avna svojima i korisnik Op}ina Gora`de.24 Subota.za pravna lica. 1969/1 KO Gora`de 1. 2012. gara`a i parking prostora. iznosi ukupno: 2.00 KM i naknada po osnovu pogodnosti kori{tenja gra|evinskog zemji{ta (renta) 30 KM/1 m2. ne izvr{i obavezu pla}anja naknade za dodijeljeno zemlji{te. kako slijedi: A) . Prijave sa naprijed navedenim dokazima (original ili ovjerene fotokopije.ako se u roku od godinu dana od dana pravosna`nosti rje{enja o dodjeli gra|evinskog zemlji{ta radi gra|enja. poslovnih objekata u nizu.34 gara`e i 34 parking prostora.NE OTVARAJ (prijava na konkurs za dodjelu gra|evinskog zemlji{ta).00 KM od ~ega naknada po osnovu povr{ine gra|evinskog zemlj{ta (naknada ranijem vlasniku) iznosi 1. IV USLOVI KONKURSA Za dodjelu na kori{}enje gra|evinskih parcela neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta radi izgradnje stambeno-poslovnih objekata. 2) Gra|evinska parcela u ul.~.148. du`an je uz prijavu.00 KM. . Na~elnik op}ine Gora`de: mr.079 m2. ukupne povr{ine 320 m2. 7/04) i ~lana 35.Centar za pru`anje usluga gra|anima ili putem po{te preporu~eno u zatvorenoj koverti.075.00 KM od ~ega: . a u~esniku sa najpovoljnijom ponudom }e se ura~unati kao pla}eni dio naknade. . Jusufa Duhov}a (7 poslovnih prostora). maj (10 poslovnih prostora) u katastarskom operatu ozna~ena kao dio k. .750. . 752/1 i dio k. kojim se dokazuju ~injenice na osnovu kojih se utvr|uje lista prvenstva). godine Na osnovu ~lana 45.Naknada po osnovu povr{ine gra|evinskog zemlji{ta (naknada ranijem vlasniku) iznosi 32. 038-221-002 lokal 246. 02.50 m2 korisne povr{ine objekta iznosi 34.00 KM. Prijave se podnose u pismenoj formi i obavezno sadr`e: . izra|en prema izdatoj urbanisti~koj saglasnosti.150. a koga ljubav.064.632.Dodjela na kori{}enje 2 gra|evinske parcele neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta.iznos ponu|ene naknade za dodijeljeno gra|evinsko zemlji{te. U~esnik Konkursa za dodjelu neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlj{ta za izgradnju stambeno-poslovnih objekata. i to: 1) Gra|evinske parcele br. {to za 955.539.ako se u roku od godinu dana od dana pravosna`nosti odobrenja za gra|enje.Naknada za dodijeljeno zemlji{te iznosi ukupno: 15. Mar{ala Tita br. na konkurs se mogu prijaviti sva fizi~ka i pravna lica. 4. spratnost gara`e . . 37 zgrade Op}ine Gora`de.360. Budu}i investitor gubi pravo kori{}enja gra|evinskog zemlji{ta radi gra|enja. dr`avna svojina.uvjerenje poslovne banke o solventnosti (likvidnosti) ponu|a~a .000. Upla}eni iznos naknade za kauciju ne}e se vratiti u~esniku koji odustane od prijave nakon otvaranja ponude ili kome se utvrdi da je izgubio pravo kori{tenja zemlji{ta radi gra|enja. koju je investitor du`an pribaviti prije izrade projektne dokumentacije.Naknada za dodijeljeno zemlji{te iznosi ukupno: 57. 2178/1. ili putem telefona br. {to za 24 m2 korisne povr{ine poslovnog objekta iznosi 864. 1952.389. KO Gora`de I. ukupne povr{ine 910 m2.00 KM.00 KM od ~ega: .00 KM. u katastarskom operatu ozna~ena kao dio k.Naknada za dodijeljeno zemlji{te za gra|evinsku parcelu br. spratnost suteren + prizemlje.Dodjela neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta dr`avne svojine radi privo|enja krajnjoj namjeni.891. .200. 1.prizemlje. radi izgradnje poslovnih objekata u nizu. i naknada po osnovu pogodnosti kori{tenja gra|evinskog zemlj{ta (renta) 36 KM/1 m2. dr`avna svojina. Ramovi} Muhamed Tuba Büyüküstün. . ul. ne podnese zahtjev za izdavanje odobrenja za gra|enje.00 KM od ~ega naknada po osnovu povr{ine gra|evinskog zemlji{ta (naknada ranijem vlasniku) iznosi 1.Naknada po osnovu povr{ine gra|evinskog zemlji{ta (naknada ranijem vlasniku) iznosi 11. 02. ranijem vlasniku) iznosi 1. D) . dr`avna svojina korisnik Op}ina Gora`de. {to za 219. a nalazi se u I zoni gradskog gra|evinskog zemlji{ta. 2. uplatiti na ra~un Op}ine Gora`de broj: 1610000092630161. prema kopiji plana sa ucrtanom dispozicijom gra|evinskih parcela.50 m2 korisne povr{ine objekta iznosi 102.Naknada po osnovu povr{ine gra|evinskog zemlji{ta (naknada ranijem vlasniku) iznosi 8. a u katastarskom operatu su ozna~ene kao dio k.00 KM od ~ega: . februar/velja~a 2012. II NAKNADA Po~etni iznosi naknada za dodijeljeno gradsko gra|evinsko zemlji{te odre|ene su u skladu sa Odlukom koja reguli{e ovu oblast.20 KM od ~ega: .00 KM i naknada po osnovu pogodnosti kori{tenja gra|evinskog zemlj{ta (renta) 30 KM/1 m2. {to za 24 m2 korisne povr{ine poslovnog objekta iznosi 864.064.Ta~an naziv i adresa pravnog lica sa izvodom iz sudskog registra i identifikacionim brojem. 752/2 KO Gora`de II. na kojoj je predvi|ena izgradnja poslovno-stambene zgrade spratnosti podrum + prizemlje + 7 spratova + mansarda. i naknada po osnovu pogodnosti kori{tenja gra|evinskog zemlji{ta (renta) 36 KM/1 m2. radi izgradnje gara`e i parking prostora i to: 1) Gra|evinska parcela u ul.Naknada po osnovu povr{ine gra|evinskog zemlji{ta (naknada ranijem vlasniku) iznosi 20. spratnost visoko prizemlje.. spratnost . drinske brigade.398. Investitor je du`an o svom tro{ku izvr{iti ure|enje gra|evinskog zemlji{ta (pripremanje i opremanje). . dr`avna svojina korisnik Op}ina Gora`de.. Dnevni avaz oglasi Firat Çelik BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE Bosanskopodrinjski kanton Gora`de OP]INA GORA@DE Na~elnik op}ine Gora`de Broj: 02-31-302 Gora`de. {to za 354.370.707. i to: 1) Gra|evinska parcela u ul.320.010. podnose se li~no na protokol u {alter sali zgrade Op}ine Gora`de . u katastarskom operatu ozna~ena kao dio k. 43.~. na adresu Op}ine Gora`de.kancelarija broj 37.suteren. 1. povr{ine 30 m2 po jednoj gra|evinskoj parceli.Naknada za dodijeljeno zemlji{te iznosi ukupno: 21.~. iznosi ukupno: 2.rok zavr{etka izgradnje objekta. a nalazi se u I zoni gradskog gra|evinskog zemlji{ta.Dodjela na kori{}enje gra|evinskih parcela neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlj{ta radi izgradnje ~etiri poslovna objekta u nizu. na kojoj je predvi|ena izgradnja poslovnih objekata u nizu. maj.00 KM. ukupne povr{ine 443 m2.00 KM. spratnost gara`e . . na kojoj je predvi|ena izgradnja poslovno-stambene zgrade spratnosti prizemlje + 3 sprata.200. Sve dodatne informacije u vezi ovog konkursa mogu se dobiti u imovinsko-pravnoj slu`bi Op}ine Gora`de .00 KM.00 KM.00 KM. a nalazi se u II zoni gradskog gra|evinskog zemlji{ta. .suteren. 706/1 KO Gora`de II.Naknada za dodijeljeno zemlji{te iznosi ukupno: 118. 1.00 KM od ~ega naknada po osnovu povr{ine gra|evinskog zemlj{ta (naknada ranijem vlasniku) iznosi 1. {to za 1. kako je propisano zakonom. iznosi ukupno: 2. radi izgradnje stambeno-poslovnih objekata i to: 1) Gra|evinska parcela u ul.Naknada za dodijeljeno zemlji{te za gra|evinsku parcelu br. a nalazi se u II zoni gradskog gra|evinskog zemlji{ta.064.00 KM.Dodjela na kori{}enje 2 gra|evinske parcele neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta. s tim {to po~etni iznos ponude ne mo`e biti manji od iznosa naknada iz ta~ke II. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. {to za 2.064. Poslove provo|enja konkursa obavljat }e op}inska Slu`ba nadle`na za imovinsko-pravne poslove Op}ine Gora`de. . 4. B) . {to za 24 m2 korisne povr{ine poslovnog objekta iznosi 864. prema uslovima koji budu dati u urbanisti~koj saglasnosti. V. 3 iznosi ukupno: 2.~. na kojoj je predvi|ena izgradnja poslovnih objekata u nizu.00 KM. Sastavni dio Konkursa su izvodi iz Regulacionih planova sa prikazanim polo`ajem gra|evinskih parcela i dispozicijom objekata. {to za 24 m2 korisne povr{ine poslovnog objekta iznosi 864. . 2 sa naznakom . Ibrahima Popovi}a.~. postala majka Engin Akyürek Glumac velikog srca Dvostruka sre}a za Asi Hazal Kaya Anahi Odrasla sam u sukobu izme|u roditelja! „Navu~ena“ na plasti~ne operacije? Uloga fudbalera je veliki izazov! Mauricio Islas Stana Kati} i Nathan Fillion iz serije „Castle“ Ljubav i izvan kamera?! Zvijezde o zvijezdama Koga ~eka novac. dr`avna svojina korisnik Op}ina Gora`de.00 m2 korisne povr{ine objekta iznosi 39. .ta~na naznaka na koju gra|evinsku parcelu se prijava odnosi.00 KM i naknada po osnovu pogodnosti kori{tenja gra|evinskog zemlji{ta (renta) 36 KM/1 m2.00 KM od ~ega: .00 KM od ~ega: . KO Gora`de I. korisnik Op}ina Gora`de. C) .Naknada za dodijeljeno zemlji{te iznosi ukupno: 71. KO Gora`de I. na kojoj je predvi|ena izgradnja gra|evinskog objekta . a nalazi se u I zoni gradskog gra|evinskog zemlji{ta.690. ukupne povr{ine 383 m2.40 m2 korisne povr{ine objekta iznosi 10. ne izvede prete`an dio radova na gra|evini. 2178/1.dokaz o uplati kaucije u iznosu od 3% od po~etne cijene.Naknada po osnovu povr{ine gra|evinskog zemlji{ta (naknada ranijem vlasniku) iznosi 22. Obrazac prijave na konkurs mo`e se preuzeti u kancelariji br. i naknada po osnovu pogodnosti kori{tenja gra|evinskog zemlji{ta (renta) 36 KM/1 m2. na kojoj je predvi|ena izgradnja ~etiri poslovna objekta u nizu.30 m2 korisne povr{ine objekta iznosi 25.Dodjela na kori{}enje 2 gra|evinske parcele neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta. 991 KO Gora`de II. Statuta Op}ine Gora`de („Slu`bene novine Bosanskopodrinjskog kantona Gora`de“ broj: 13/07). ukupne povr{ine 806 m2. .891.ako u roku od 15 dana od dana pravosna`nosti rje{enja o dodjeli na kori{tenje gra|evinskog zemlji{ta.Naknada za dodijeljeno zemlji{te za gra|evinsku parcelu br. 1 do 4. . . . u katastarskom operatu ozna~ena kao dio k. u katastarskom operatu ozna~ena kao dio k. koje se nalaze u ul. povr{ine 1.852. 2) Gra|evinska parcela u ul.200. Jusufa Duhovi}a. poslovnih objekata u nizu. Na~elnik Op}ine Gora`de raspisuje Potra`ite na kioscima @enska srca slama turski Matthew McConaughey! KONKURS za dodjelu neizgra|enog gradskog gra|evinskog zemlji{ta u dr`avnoj svojini radi privo|enja trajnoj namjeni I PREDMET KONKURSA .~.200. odnosno li~ne podatke sa mati~nim brojem i adresom za fizi~ka lica. i naknada po osnovu pogodnosti kori{tenja gra|evinskog zemlj{ta (renta) 30 KM/1 m2. dr`avna svojina korisnik Op}ina Gora`de. . na kojoj je predvi|ena izgradnja gra|evinskog objekta .39 gara`a i 31 parking prostora. U~esniku ~ija ponuda ne bude prihva}ena vratit }e se upla}eni iznos sredstava za kauciju. {to za 846. i naknada po osnovu pogodnosti kori{tenja gra|evinskog zemlji{ta (renta) 36 KM/1 m2. 25/03).Naknada za dodijeljeno zemlji{te iznosi ukupno: 45.~. Odluke o gra|evinskom zemlji{tu („Slu`bene novine Bosanskopodrinjskog kantona Gora`de“ br. u katastarskom operatu ozna~ena kao dio k. koji je otvoren kod Raiffeisen banke Filijala Gora`de ili na blagajni Op}ine Gora`de iznos od 3% od po~etne cijene za dodijeljeno zemlji{te (iz ta~ke II) sa oznakom „Za u~e{}e na konkurs za dodjelu gra|evinskog zemlji{ta“.00 KM.312. ste~enog putem konkursa u slijede}im slu~ajevima: .

2HLE ALE@ELE *E=A IA KF=A JH= = ILEAJK = ! C@E= Lin i Emeli: Napokon zajedno w JHELA= L= F=AJ= 7H ECH=KćE ECHE?A Međunarodni tim astronoma saopćio je da je otkrio četvrtu planetu izvan našeg Sunčevog sistema na kojoj bi život mogao biti moguć. ”Eco Tower” bit će sagrađen korištenjem optičke tehnologije. ukazuju na mogućnost postojanja vode i života. namjeravajući da ga spasi. prejako je stisnuo papučicu gasa i izletio s ceste. vozačjeizgubio kontrolunad vozilomi sletiosaceste. On ima samo 5. Mnogi od na. kada je svaku od njih usvojila druga porodica. . konobarica je primijetila tek sljedeće noći. Do 18. U padu nakon skoka kroz prozor slomila je ruku. zabavne i sportske aktivnosti. 1983. bacila sina susjedima koji su se ispod prozora okupili kada su čuli njezinu vrisku. Žena je odjurila prema prozoru i. Temperature na ovoj planeti. Ford je uhapšen nakon petosatnog lova po gradu. od kojih je jedna dovoljno blizu da apsorbira isto toliko energije i svjetlosti kao i Zemlja. Najniža žena u povijesti i dalje je Paulina Masters. Do prije go- dinu Lin Bekmen (Backman) i Emeli Falk (Emelie) nisu bile ni svjesne jedna druge. Beba nije povrijeđena. ne mareći za to što u rukama Amerikanku zapalio momak drži 18-mjesečnog sina. Titula koju je ponijela kao tinejdžerka. On je u kafić došao u utorak navečer prema lokalnom vremenu. godine i bila je visoka samo 61 centimetar. koja imamogućnost da privremeno nestane i na taj način sakrije ekstenzivne kulturne. kako sjedi u stolici s ispruženim rukama.EI w Dnevni avaz. dvije sestre blizanke iz Indonezije ponovno su zajedno. subota. vjerovatno. Sestre su se našle i odlučile napraviti DNK test. . plaši se da će zbog svog rasta postati previše popularna. a imat će površinu od 145. a njegovo ukočeno tijelo. dok će visina ove građevine biti 450 metara. Kada je Emelinina majka spomenula porodicu Bekmen. *=?E= IE= H FHH @= C= IF=IE Očajna majka iz Klivlenda bila je prisiljena baciti svog sina kroz prozor sa drugog sprata nakon što ju je za vrijeme svađe momak zapalio dok je dijete držala u naručju. Oni dodaju i to da žele napraviti građevinu koja će na najljepši način prikazivati globalnu zajednicu.rekla je Juoti. Zbog prevelikebrzine. godine Amdž je smatrana za najnižeg tinejdžera na svijetu. Sestre živjele u blizini Iako na prvim slikama toranj izgleda kao da je napravljen od kristala i prožet zatamnjenim sjajem.Jedan od problema onih koji su slavni jeste da vas stalno neko prati. Juoti je svojim prisustvom na predizbornim skupovima podržala partiju na općinskim izborima. reklo bi se da su stručnjaci inspiraciju potražili u magiji . zidovi će izgledati poput zavjese od mreže. februar/velja~a 2012. Nju su na njenom prethodnom rođendanu zvaničnici Ginisove knjige rekorda zvanično proglasili najmanjom ženom na svijetu.5 kilograma i pati od vrste patuljastog rasta koja se zove ahondroplazija. godine. Za njihov ponovni susret zaslužan je Facebook. Oko zvijezde GJ 667C kruže najmanje tri planete. stručnjaci uvjeravajuda će“Eco Tower” biti sagrađen korištenjem optičke tehnologije.čine da velike stvari budu nevidljive. Indijka se društveno angažirala =AE=? KEšJE IKFE ’BAHH=HE’ Probna vožnja Sletio s ceste Juoti na skupu njih postavljaju iritirajuća pitanja. udaljenoj 22 svjetlosne godine od Zemlje. Skoro tri decenije živjele su uŠvedskoj udaljene samo nekoliko kilometara jedna od druge. koja ima mogućnost da privremeno nestane Nakon 28 godina razdvojenosti.500 kvadratnih metara. Sestre su razdvojili jošudjetinjstvu. a kada je postala punoljetna. PLANOVI Na Tajvanu počinje gradnja spektakularne kule Ako je suditi prema najnovijim trendovima u arhitekturi. koja je visoka samo 62. U ovom trenutku internacionalna kompanija “GDS Practice” priprema se da uradi proračune i procjenu svega što je potrebno kako bi ovaj toranj bio izgrađen. ===žA==ILEAJKK=EKFEJEK Juoti je prisustvom na skupovima podržala partiju MNS na općinskim izborima Juoti Amdž (18). Kevin Ford svađao se s Tifani Louson (Tiffany Lawson) zbog stanarine koju je ona. # Jedan muškarac s Tajvana umro je dok je igrao videoigrice u internet-kafiću. koja je živjela u Holandiji od 1876. do 1895. biti potrebna njega tokom cijelog života. a zadobila je i opekotine.. ona ju je išla potražiti na mreži i pronašla ju je. koji im je odagnao sve sumnje. koji omogućavaju da se kroz njih vidi panorama grada. kojaje itekako skupo stajala.8 centimetara. Zbog toga je prestala rasti nakon prvog rođenda- Malezijac je naprobnoj vožnji u potpunosti uništio skupocjeni “ferrari 430”. a sigurna sam da ne bih postala poznata da nisam najmanja žena na svijetu .Prema riječima upućenih. No. I vozač i suvozač povrijeđeni su u nesreći. omogućila joj je da dobije plaćeni put u Japan i Italiju kako bi upoznala ostale ljude koji drže neki od Ginisovih rekorda. a pati i od krtih kostiju pa će joj. Svese dogodilo ka- da je Malezijac krenuo na probnu vožnju “ferrarijem” kako bi postao ponosni vlasnik. 4. nesvjesne da sjede u blizini leša. to nije jedina stvar po kojoj je ona ušla u Ginisovu knjigu rekorda. Očekuje se da toranj bude završen 2014. Uspjela je ugasiti vatru koja ju je zahvatila te je sa sinom prevezena u bolnicu. koji planira da na Tajvanu napravi toranj od providnih zidova. a zatim ju je polio benzinom za upaljače i zapalio. navodno. Ipak. No. podržala je partiju MNS uoči izbora u Mumbaiju u Indiji i pokazala da ima visoke ambicije za bavljenje politikom. dugovala. kvalificirala se za novi rekord. a desetine drugih posjetilaca još su satima nastavile sa svojom razonodom. Upravo se ovim vodio arhitekta Su Fudžimoto.

Prošlogodišnje. imat ćemo ne samo dobre filmoveveć igostekojiće bitina nivou svih prethodnih festivala. Premijera je planirana za 24. Jasenko Pašić.Sve ovo već sam. M. KJKH= ZENICA Premijera “Govorne mane” Gorana Markovića 0=HEI *KHE= L I= @žELE = L=IJEJ žE Za mene je. Ideje nacizma i fašizma nisu više samo prijetnja. Džonlić) Projekt CineLinka iz 2011. a pred sobom imamo i festivale u Berlinu i Kanu. gdje ćemo se sresti s brojnim agentima . promoviran je i pred brojnom publikom u Općoj biblioteci “Muhamed Kantardžić” u Brezi. Na svečanom prijemu u prisustvu brojnih zvanica Miro Purivatra. BiH. ima puno umjetničko pravo.Riječ jeo prvom partneru koji je prepoznao SFF. februar/velja~a 2012.kazao nam je Hamzagić. među kojima su bili čuveni bračni par Anđelina Đoli (Angelina Jolie) i Bred Pit (Brad Pitt). i Mihael Miler (Michael Muller). izdanje najvećeg filmskog karavana u regionu pamtit ćemo po mnoštvu filmova. ozvaničili Miler je saradnju sa SFF-om ocijenio divnom te potcrtao da je ugovor produžen na naredne tri godine. Uranela i Haris. izdanje. I studente i egzibicioniste i one koji žele uspjeh preko noći i političare koji se miješaju u kulturu. tada posvećeno odnosu Miloševićevog režima u Srbiji prema umjetnicima. Mi danas imamo obavezu da. region. ovo bila nova premijera. Ču. 17.500 dolara.Prave reakcije publike i teatarske kritike tek očekujem u narednim izvedbama rekao je Misirača. godine na scenu Sarajevskog ratnog teatra SARTR postavit će reditelj Nermin Hamzagić. . nakon Tuzle. i 1938. Amila Terzimehić. grafički dizajn Goran Lizdek.S optimizmom gleda- Saradnja SFF-a i Raiffeisen banke Glumci se poklonili publici na sceni (Foto: J. Drmać je naglasio da publika pravi doživljaj predstave može imati tek kad pažljivo sasluša svaku rečenicu i svaki potez u predstavi. one su sada već realnost u kojoj živimo i kojima se moramo suprotstaviti. Bez ovakvog partnerstva naš festival ne bi bio to što danas jeste. Dvjestotinjak gledalaca predstavu je gledalo na sa- 2 7H=AE = HđA@= . Savremeni čovjek suočen je s egzistencijalnim strahom. U autorskom timu su scenograf Tarik Musakadić. Ovo je hrabar i radikalan potez. na šta. Završni pregovori su već sada u toku. Drama je svojevrsno upozorenje svima nama. doživio kroz svoje godine u teatrima i na filmu. Prema onome što već sada znamo. i glasao je za Hitlera. . 4.kazao je Purivatra. Godinu kasnije. U predstavi igraju Snežana Alič. značajan ne samo za Sarajevo. Galijašević je otkrio da će “Suza na mezaru” uskoro biti prevedena na turski jezik.Njemački narod je imao izbor. Za meneje. Alban Ukaj. Kao i beogradski original. +EAEL FHAJ =CH=đA K 4JAH@=K u vrijednosti od 39. naravno. nasilje. koju su izveli hor i ansambl “Preporod” iz Ilijaša i brezanski bend “Dai- re”.Reditelj je značajno promijenio moj tekst. M. već i za Evropu . te postaje pogodnim za manipulaciju. E. otvoreno se demoniziraju imigranti . odlomke iz Galijaševićeve knjige čitali su učenici Gimnazije “Muhsin Rizvić”. ovo bila nova premijera . moralna i etička bijeda osobine su njemačkog čovjeka Trećeg rajha. kazao je Marković Detalj sa svečanog prijema (Foto: S. . Adnan Hasković i Amar Selimović. novinara Mugdima Galijaševića “Suza na mezaru”.Prije godinu sam na ovoj sceni radio “Ćorkana”. Zenička inscenacija dogodila se petnaest godina nakon što je djelo. godine “Humidity” mladog srbijanskog reditelja Nikole Ljuce osvojio je prestižnu “Euroimages” nagradu su i nastavak dugogodišnje saradnje. marševi mladih radikala sve su učestali- ji. subota. A. DŽONLIĆ Reakcije publike . nepravda. iakobazirana namom tekstu. a posebno je oduševljen što će se njegov prvjenac vrlo brzo naći i u Muzeju “Alija Izetbegović”. Komad je nastao po istoimenom djelu beogradskog pozorišnog i filmskog reditelja Gorana Markovića. Hamzagić: Upozorenje svima nama Stranke desnog političkog krila sve su glasnije i popularnije. zatvara se. kostime će raditi Kao Pao Shu. Pod rediteljskom paskom mladog Banjalučanina Marka Misirače preksinoć je na Velikoj sceni Bosanskog narodnog pozorišta u Zenici premijerno izvedena predstava “Govorna mana”. Tekst se sastoji iz niza “slika” o rastućem nacizmu i poniženju ljudskog bića. . ’5JH=D E >EA@= 6HAćAC H=D=’ ’5K= = A=HK’ E K HAžEE AHE= 0==CEć= Promocija knjige u Brezi mo na 18. koji je sa suprugom prisustvovao zeničkoj premijeri.kazao nam je Marković nakon odgledane predstave. Dok je za vrijeme premijere uglavnom nervozno šetkao iza tribine s gledalištem. jer se radi o idejama i svjetonazo- rima koje je “proizveo” čovjek. hipokrizija. Holandija). Ovo je najbolji primjer ulaganja jedne međunarodne kompanije. Ču. na moj rođendan. Riječ je o nagradi koja se dodjeljuje na CineMartu. Poslije ilahije “Šehidi”. koprodukcijskom marketu Roterdam Film Festivala. pa je predstava uistinu legitimna i interesantna za ovo podneblje i ovo doba. Ističe da je važno govoriti o nacizmu i fašizmu. čemu se iznimno raduju. izjava svjedoka i novinskih članaka iz tog perioda. muziku Mirza Šišić te dramaturgiju Asja Krsmanović. kaže direktor prestižne manifestacije U organizaciji Sarajevo Film Festivala i Raiffeisen banke u sarajevskom kinu “Meeting Point” preksinoć je premijerno prikazan film “Koža u kojoj živim” najpoznatijeg španskog reditelja Pedra Almodovara. . ovom zlu kažemo ne .$ Dnevni avaz. direktor Raiffeisen banke. poučeni iskustvom holokausta. Nova predstava Sarajevskog ratnog teatra = JKHI AEK Dramski tekst Bertolda Brehta o rastućem nacizmu i poniženju ljudskog bića Galijašević s posjetiocima promocije Književni prvjenac bh. Jordamović) 2KHEL=JH= 5 FJEE CA@= = & E@=A Imat ćemo ne samo dobre filmove već i goste.govori Hamzagić. iako bazirana na mom tekstu. brutalnost. prihvatanje zla kao neminovnost života. ona je uzvratila ovom predstavom meni kazao je Haris Burina. A. direktor SFF-a. u pojedinim vladama su čak na vlasti (Mađarska. izvedeno na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu.Tjeskoba. čiju premijeru sam za rođendan poklonio supruzi Uramoj sceni. Hadžić) Marković sa suprugom gledao premijeru (Foto: A. ali i brojnim gostima. a Burina je poručio: . o idejama koje je slijepo slijedio i u koje je vjerovao. poslije predstave je izvedbu prokomentirao “pristojnom i očekivano uigranom”.istakao je Purivatra. a među njima su bili i Misiračini roditelji. . februar. i ova izvedba govori o odnosu politike i vlasti prema umjetnosti i kulturi. te gost zeničkog teatra Mario Drmać. neli. Umjetničko pravo U predstavi glume bračni par Burina. nepovjerenje. Dramski tekst Bertolda Brehta (Bertolt Brecht) “Strah i bijeda Trećeg rajha” o životu njemačkog naroda pod vladavinom Adolfa Hitlera u periodu između 1933. u prvom licu jednine.

12. SUDIJA Halisa Ba{agi} s. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TRAVNIKU Broj: 51 0 Ps 030336 10 Ps Travnik.sp. Zaima [arca 36 b. ul. godine donio je sljede}u.o. Radi} Zoran iz Sarajeva.o. 2012. te su tu`eni du`ni priznati i trpiti da se na osnovu ove presude tu`itelj mo`e uknji`iti kao vlasnik u knjizi polo`enih ugovora koja se vodi u Zemlji{no knji`nom uredu kod Op}inskog suda u Sarajevu u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. 2012. ul. 15. 5.o.o. Stambena zadruga „Bosna“. v. radi utvr|ivanja i uknji`be. Jajce. 77.o. ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 94. Muhameda ef. 4 NIZ IX objekat 4 k br.000.o. ZPPa).oglasi Dnevni avaz subota. te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. godine u 10.30 m2. 01. st. 94. 2. 02. Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`eni. ZPP-a). Stankovi} Petar iz Sarajeva. u pravnoj stvari tu`itelja Vule \urovi}. 2012. . @alba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka. v.o. smatrat PRESUDU Utvr|uje se da je tu`itelj \urovi} Vule JMBG 1509938172173 iz Sarajeva stekao vlasni{tvo nad gara`om koja je sagra|ena u naselju Ned`ari}i ul. SUDIJA Merdanovi} Vesna POUKA: Protiv ove presude dozvoljena je `alba Kantonalnom sudu u Sarajevu putem ovog suda u roku od 30 dana od dana dostavljanja presude.o. Ova presuda provest }e se i katastarskim operatima koji se vode kod Op}ine Novi Grad Sarajevo.001. 27 BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 65 0 P 178911 10 P Sarajevo. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. 01. Obavje{tava se tu`eni da se dostava poziva za pripremno ro~i{te smatra izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja istog u dnevnim novinama. protiv tu`enih: I-tu`eni: „ELEKTROBOSNA“ d. radi utvr|enja i uknji`be.00 KM. sudija Halisa Ba{agi}. 01. dana 31. 1. st. u pravnoj stvari tu`itelja „ELEKTROBOSNAZAKS“ d. povr{ine 11. Jajce zastupana po Mali} Miri. 84. godine objavljuje }e se da je tu`ba povu~ena. st.o. 11. 84. zastupanog po punomo}niku advokatu Kosova} Emiru. ZPP-a). 2011. ZPPa). 4. Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`itelj. 57.sp. 01. odsjek KPU da nakon pravosna`nosti ove presude isto uknji`i u zemlji{nu knjigu polo`enih ugovora. godine Op}inski sud u Sarajevu po sudiji Vesna Merdanovi}. POZIV za pripremno ro~i{te ZA: I-tu`enog: „ELEKTROBOSNA“ d.o. 1. februar/velja~a 2012. 2. 2012. Nala`e se zemlji{no knji`nom uredu Op}inskog suda u Sarajevu. godine u prisutnosti punomo}nika tu`itelja i odsutnosti uredno obavje{tenih tu`enih. 3. [ukrije Pan|e br.00 KM. advokatu iz Jajca. protiv tu`enih 1. godine Op}inski sud u Travniku.r. 02. II-tu`eni: „ELEKTROBOSNA“ d. ul.o. pitanja o kojima }e se raspravljat. Jajce II-tu`enog: „ELEKTROBOSNA-N“ d. Na pripremnom ro~i{tu sud }e rje{enjem odrediti dan i sat odr`avanja glavne rasprave. pri ~emu se stranke upozoravaju da sud mo`e odrediti da se glavna rasprava mo`e odr`ati odmah nakon pripremnog ro~i{ta (~l. dana 11. dokaze koji }e se izvesti i koje osobe }e biti pozvane na glavnu raspravu (~l. 2 po osnovu kupoprodaje. Jajce. Najkasnije na pripremnom ro~i{tu stranke su du`ne iznijeti se ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka. Jajce i III-tu`eni: „BSI“ d. st.o.00 sati u sobu broj 33. ZPP-a). Kralja Tomislava 26 i 3. osim ako tu`eni ne zahtjeva da se ro~i{te odr`i (~l. Jajce Pozivate se na pripremno ro~i{te zakazano za dan 22. gara`a br. Pand`e 27 do 39. prostoriju Op}inskog suda u Travniku. nakon zaklju~ene glavne rasprave dan 29. 2012.

Nikol je ove godine zamijenila prošlogodišnje zaštit- ŠAH?ECAH FEH== I= K =FKJK no lice.Događaj zvanično i nije bio objavljen. koji je sa menadžerom NediPatic: Zabavljala se sa Silom nepunu godinu = ’A@L@=’ E@A = =AHEčK JKHAK Zauzeti Enes Begović mom Srnjom počeo pripreme za koncert u tuzlanskom Mejdanu. koju je stekla i u vremenu dok je bila sutkinja takmičenja “X Factor”. Sajmon Kauel (Simon Cowell) odlučio je da dovede neku prvoklasnu zvijezdu na mjesto sudije. inače. Angažiranjem zvijezde “Mad Mena” brend je prošle godine premašio sva očekivanja kada je riječ o zaradi. i on je slab na poznate dame.poručuju iz tuzlanske agencije “Beral Music”. Ima problema s izlivima bijesa .Glumica Ketrin Hejgl otvoreno & Dnevni avaz.pišu mediji. Patic i Sil zabavljali su se nepunu godinu. Za sada se bavimo ’5=H=AL=/KAHE=’ IE=FHLE=>K idejom da iskoristimo neke starije melodije kao podlogu za te pjesme pa ćemo vidjeti kako će sve to zajedno ispasti. Kako otkriva pjevač grupe Elvir Bandić Banda. s kojim je prije nekoliko godina bila u kratkoj vezi. IDM >E #! Prema pisanju američkih medija SPEKTAKLI Koncert čuvenog kantautora i projekcija filma ĐHđA *==šALEć K 6KE $ E % =HJ= Događaj zvanično i nije bio objavljen.000 posjetilaca. Dodala je kako se grozi činjenice da majke. To im je cilj i ove godine. Šercinger: Još jednom istakla figuru Hejgl: Brutalno iskustvo Pjevačica u kampanji za “London Fog” Najpopularniji bh. a popularnost Nikol.kaže Begović. džez sastav “Sarajevo Jazz Guerilla” uskoro bi trebao početi snimati album prvjenac. jer su sve glasnija šuškanja da se tajno sastaju. Ona je savjetovala Hajdi Klum (Heidi) da zaboravi na mogućnost pomirenja i da se što prije razdvoji od “bijesnog čovjeka”. Nakon “Medvoda”.Poze u kojima smo morale stajati pred fotografima. a dan kasnije na istom mjestu predstavit će svoj rediteljski prvjenac film “Kao rani mraz”. . bit ću samo deset dana . Krajem februara putuje na mini turneju po Americi. To iskustvo danas naziva brutalnim. R. jer Mark jošviđanekoga . a već je rezervirano više od polovine kapaciteta dvorane. Maraja *EIA KI FL== @= IK@E K ’: .izjavio je izvor. Riječ je o izuzetnom muzičaru. numere za debitantski nosač zvuka bend će. u Tuzlu će doputovati i glumci iz filma “Kao rani mraz” . ali zbog ranije ugovorenih nastupa u Švedskoj. najvjerovatnije. ali svi me uvjeravaju u suprotno. kojima ne treba na početku života uništavati samopouzdanje suludim takmičenjima . Menadžer Maraje Keri Rendi Džekson (Randy Jackson) ne isključuje mogućnost da se pjevačica pridruži ekipi emisije. gdje će održati četiri koncerta. U kampanji za modni brend “London Fog” pozirala je obučena samo u kaput i ovoga puta još jednom istakla svoju figuru. bio u vezi s glumicama Džesikom Zor (Jessica Szhor) i Hejden Penetije (Hayden Panettiere). Zajedno sa svojim bendom. tome samo ide u korist. februar/velja~a 2012. jer bi na taj način sigurno oborio rekord gledanosti “Američkog idola”. Izgleda Ketrin Hejgl (Katherine Heigl) ispričala je za američke medije kako je njeno najsramotnije iskustvo bilo poziranje pred kamerama dok je radila kao dječiji model. . također. Kad god je Kim u Njujorku. mnogi gledaoci u Americi prestali su ga pratiti. Vijesti o potencijalnom razvodu Hajdi i Sila uzdrmale su svjetsku javnost. koja se nalazi kod Ljubljane i prima više od 3.U Sloveniji je veliki broj ljubitelja mojih pjesama. u martu i aprilu . prije Kim. Izvor blizak Kauelu otkrio je za medije da bi to mogla biti supruga Džej-Zija (Jay-Z). Nakon što je gledanost šoua opala Enes Begović večeras će u Sloveniji održati prvi veliki nastup u nizu. inače bivša djevojka Sila (Seal). guraju djecu pred kamere kada ona za to nisu spremna. najvjerovatnije. Z. Strani mediji prenose da je poziv za angažman u pjevačkom takmičenju dobila Bijonse Nouls (Beyonce Knowles). da na vrijeme osiguraju ulaznice. koja ne može da kontrolira svoju eksplozivnu narav. marta koncert u velikoj sali tuzlanske dvorane Mejdan. koje bi se trebale naći na albumu. H. Sančez: Igrač Njujork džetsa Bivša djevojka o pjevaču Balašević: Pobudio veliko zanimanje vacije ulaznica po cijeni od 30 KM za koncert i film mogu se izvršiti putem telefon 066/343-333 te e-maila ulaznice@beralmusic. otkrila je za magazin “In Touch” da se od pjevača razišla zbog njegove loše naravi. Pored Balaševića i njegove “Panonske mornarice”. . poručuju iz agencije “Beral Music” Ako je suditi prema pisanju američkih medija. marta. Siguran sam da ima pregršt dobrih ideja . Razlog za propast njihovog braka je.ističe Bandić. Dobra vijest je.izjavila je Hejgl. planiramo raditijošnekoliko dvorana u ovoj zemlji.To su talentirani mali ljudi. P.Radujem se ponovnom druženju sa Bosancima i Hercegovcima širom Sjedinjenih Američkih Država.kaže Begović. Nakon odlaska Pole Abdul (Paula) i Nikol Šercinger (Nicole Scherzinger) iz šoua. a pitanje je da li bi prihvatila tako zahtjevan posao s obzirom na to da je nedavno postala majka. navodno. Čuveni kantautor stiće će u grad soli 15. džez-pijanistu i akordionistu Adisa Sirbubala. Begović: Večeras koncert u Sloveniji . igraču Njujork džetsa. . Balašević je u novembru prošle godine u Sarajevu priredio istinski spektakl te je za očekivati da će se takva atmosfera ponoviti i u Tuzli.On je sebična i nezrela osoba. koji se nedavno vratio iz Čikaga i koji uveliko nastupa s nama svakog ponedjeljka u sarajevskoj “Pivnici”.=?JHK’ Keri (Mariah Carey) bila bi dobra. On želi Bijonse. oni se druže. jer je u više navrata izjavljivala da voli atletsku građu.rekao je on.Već sam počeo raditi na tekstovima nekih pjesama.Sajmonu je potrebna velika ženska zvijezda. poznata je i po tijelu na kojem bi joj mnoge žene pozavidjele. . jer su njih dvoje važili za savršen par. D. koja organizira ovaj vekiki događaj. osim po pjevačkim uspjesima.Kim i Mark se nalaze na večerama u hotelima. Zato napominjemo za sve one koji žele doći na koncert i projekciju filma.zaključila je Ketrin. Rezer- =H@=šE= FL K LAE I= 5=čA da je par ponovo zajedno. loš utjecaj koji Sil ima na djecu. glumicu Kristinu Hendriks (Christina Hendricks).kupikartu.izjavila je Tatjana.ba. gdje će mu biti priređen svečani doček. Njemačka manekenka Tatjana Patic (Patitz). . . i to. S. Bijonse: Još se nije oglasila Budući da je gledanost šoua “X Factor” u posljednje vrijeme opala. . Ističu i da za Balaševićevo gostovanje vlada veliko interesiranje. a već je rezervirano više od polovine kapaciteta dvorane. Mark je definitivno njen tip muškarca. Riječ je o Marku Sančezu (Sanchez). da smo dobili još jednog člana. Bandić: Radi na tekstovima pjesama Zanosna Nikol Šercinger (Nicole Scherzinger). bile su mi smiješne i glupe. koja bi za pet sezona suđenja u tom šouu dobila nevjerovatnih 500 miliona dolara.pojašnjavaju u “Beral Musicu”. snimati u studiju Muzičkog centra “Pavaroti”u Mostaru. održat će koncert u dvorani “Medvode”. . Veoma su oprezni da ih neko ne vidi. Bijonse se za sada nije oglašavala po pitanju veoma velikodušne ponude. Nakon što su dobili novog člana Đorđe Balašević održat će 16. 2=JE? 5E E= LA= šK =H=L . ali ona trenutno nije toliko popularna.com i www. L. Znamo da ima dosta toga novog da nam donese na palubi svoga broda i mislimo da će tri dana biti malo da ga ugostimo i družimo se s njim. zvijezda šoua realnosti Kim Kardašijan (Kardashian) ima novog momka. Nikada neću zaboraviti sramotu koju sam pretrpjela . 5H=EIAEIKIJL=@AčEAC@A= Tada devetogodišnja Ketrin započela je karijeru u svijetu mode.Očekujemo Đoleta trinaest godina. . subota. No. jer je. a preuzeti u roku od tri dana nakon rezervacije . 4.Sajmon je jedna od najpametnijih osoba koje poznajem.

DNEVNIKA 4. danas biznismen. politi~ar (Foto: B.INTERVJU EKSKLUZIVNO PROF. DR. nekada istaknuti bh. ESAD BO[KAILO: MIR ]E BITI KADA LIDERI BUDU VOLJELI BOSNU VI[E OD SVOG POLO@AJA OBJAVLJUJEMO DIJELOVE ERDOANOVE BIOGRAFIJE: SLU@BA NARODU JEST SLU@BA BOGU POLITI^KI PRILOG NAJTIRA@NIJEG BH. Nizi}) NA[ NIJAZ NE]E OTI]I U ZABORAV . DNEVNIK Nijaz Skenderagi}. FEBRUAR/VELJA^A 2012.

prijatelja. profesor Nijaz Durakovi}. spasiti jednog ~ovjeka je kao da si spasio cijeli svijet. zato je ovdje va`an taj humani aspekt iz islama. zapravo prognanika iz BiH. † [ta ka`ete o filmu An|eline \oli (Angelina Jolie) „U zemlji krvi i meda“? Kako tuma~ite tu kolektivnu histeriju u Srbiji oko ovog filma kome se pripisuje da je „an- ...„Ubiti jednog ~ovjeka je kao da si ubio cijeli svijet“ je i u~enje islama. biv{i logora{. kako re~e Mak Dizdar. dr. ali. pisaca i umjetnika. Ne}e je biti z An|elina \oli je razvalila siled`ije i nacionaliste z Jedan od upravnika Dretelja mi je jednom rekao pred najmanje stotinu zatvorenika: „Doktore.Viktor Frankel je kao psihijatar pre`ivio Au{vic. koje pjesnik Avdo Sidran svrstava u one koji „sada umiru. On je na zasjedanju Skup{tine Bosne i Hercegovine u januaru 1992. humaniji od svog ljudskog ranjavanja. Bo{kailo stalno je de`urao pored svoje 81-godi{nje majke Emine. na`alost. Na`alost. a nadogra|ivana nau~nim istra`ivanjima.Milo{evi}. i ~esto tu|e ratove. stolje}a. dr`ati okove na o~nim kapcima? Miris tamjana se {iri Bosnom i Hercegovinom i prijeti da upali mnoge opasne vatre za koje i ne slutite da su nam tako blizu“. koja broji oko 200 ~lanova. † Mo`e li ~ovjek koji je ranjen zaista biti budniji? dno da ~ovjek na|e smisao `ivota kroz patnju i traume. drugarice i drugovi moji. Vi ste na kraju samo o{te}eni ~ovjek kome treba pomo}i i kojeg na sve mogu}e na~ine treba kompenzirati. kojeg tako ~esto spominjete. Normalno jest da sam poslije vi{e od godinu provedenu u hercegova~kim koncentracionim logorima budniji i oprezniji. Mislim da njegovo djelo „Knjiga Adema Kahrimana pisana Ned`adom Ibri{imovi}em“ treba da bude ~itana u svakoj bosanskoj ku}i. psihijatara Jovana Ra{kovi}a u Hrvatskoj i Radovana Karad`i}a u BiH. ili se. Jedan razlog je posebnost zanimanja koje se od obi~nog svijeta ~ak i idealizira. nacionalnoj osnovi u biti isti. uglednih profesora iz Amerike te uspje{nih nau~nika. Vidite. dr. nisu bili psihijatri. jedan od najpoznatijih izdava~a ovakve literature u Americi. Nijaz Durakovi} bio je jedan od najobrazovanijih Bo{njaka 20. A on je jedan od najve}ih zlo~inaca 20.. kao psihijatar koji je pre`ivio {est koncentracionih logora. ali na nama se ispitivalo koliko dugo mo`emo izdr`ati.. danas neuropsihijatar u Americi Mir }e biti kada lideri budu voljeli Bosnu vi{e od svog polo`aja Obi~ni Bo{njak. ti~kim aktivnostima Va{ih kolega po struci. Pa ka`e u posljednjem stihu te pjesme neprevazi|eni Mak: „Okolo {ap}u kako mi `ivot bje uzaludan Ne znaju da ranjen ovako ve} sam budan Ne znaju kako }u potonji udarac da dam Zlehudi o kojoj sada sve znam Sobom i sam“. X INTERVJU Prof. ali i Ranjen budniji † Po cijenu da dotaknem teoriju zavjere. zbog ~ega bi nam pomogli u miru? Moramo sami sebi po- . I bio je u pravu Razgovarao: Erol AVDOVI] uop}eno epiku o genocidu u Bosni. Kao gostuju}i predava~ o svom iskustvu u Dretelju te drugim hercegova~kim logorima predavao je na ~uvenom Harvardu. nisu jedini ljekari koji su etiku pru`anja pomo}i drugima zamijenili ubijanjima. Ja. . kao baza da se poku{amo za{tititi od nehumanog aspekta politike. pjesma se zove „Nevoljni Vojno“. mi ni{ta nismo nau~ili. Dakle. Prije toga bio je ljekar u ^ikagu. Tu|man. Boban. Psihijatar je. Naslov je uzet iz poezije Maka Dizdara. zakazani intervju ni u jednom trenutku nije do{ao u pitanje. s humanisti~ke ta~ke. vjerskoj. ratu. ^lan je i Bosanskohercegova~ko-ameri~ke akademije za nauku i umjetnost (BHAAAS). bit }e ispravan i dobar. Biti ranjen zna~i i saznanje o sebi i svojoj okolini.. a koja prati Va{u ratnu i poratnu pri~u. No. ako je motiv istrebljenje jednog dijela populacije na rasnoj. pjesma u kojoj se opisuje stanje duha ~ovjeka. Ne{to. Oti{ao je i Ned`ad Ibri{imovi}. To je.Ubija ih nedore~ena Knjiga govori upravo i o na~inima lije~enja traumatiziranih logora{a. Bo{kailo: Silovanje te`e od stotina dana logora „mnoge vojne“. Prije nekoliko dana napustio nas je Va{ zemljak. gleda u Evropu i svijet i nada se pomo}i prvenstveno otud. kome je sudbina namijenila da stalno prolazi kroz . Postoji vi{e razloga zbog ~ega se dosta ljekara uklju~ilo u politiku 90-tih godina. † Uskoro izlazi Va{a prva knjiga u Americi „Wounded I Am More Awake“ („Ranjen sam vi{e budan“). sestre i bra}o. ali je mogu}e. Do kraja mjeseca iz {tampe izlazi i njegova autorska knjiga o tom iskustvu. mi nudimo saznanja crpljena iz li~nog `ivota. Jo{ obi~ni Bo{njak. radi samo o superlucidnim bojovnicima ekskluzivnih nacionalnih programa? Izlazak knjige O njemu je snimljen dokumentarni film „Od Au{vica do Dretelja“. zamjenik direktora za specijalizaciju. Otkud ovaj naziv? P rof. kojoj je ra|ena operacija na otvorenom srcu. jer misle da su pre`ivjeli“. kao. poma`em onima koji su pro{li kroz te{ke traume. Viktor Frankel (Victor) je rekao: „Nije neopho- Nijaz Durakovi} nije dr`ao okove na o~nim kapcima † Va{a knjiga posve}ena je na neki na~in onim „jakima“. ~ovjek koji je pre`ivjeo holokaust? . ugra|ena ~etiri bajpasa. Hitlerov savjetnik Himler bio je ljekar. u kojem u~estvuje s drugim poznatim logora{em i novinarom Mugdimom Karabegom. zbog statusa koji su u dru{tvu u`ivali. Ovo {to se zove `ivot sada u Bosni spada vi{e u „umiranje“. a ne pre`ivljavanje. † Otkud uop}e ta potreba da se zlo~ini gradiraju preko broja stradalih. A to je tako i kod nas na Balkanu. doktor je to.. Znate. a zavr{io je i specijalizaciju u Njujorku. Rodom je iz Po~itelja. pre`ivjelima u bh. detaljima torture i mu~enja i psihologiji me|u zatvorenicima i odnosima s ~uvarima. [ta je to {to ubija te stamene borce. nije va`no kojoj etni~koj grupi pripadate ili da li dolazite iz naroda iz kojeg je u pet dana stradalo osam hiljada ili za pet godina stradalo osam miliona ljudi. koju ste napisali zajedno s poznatom novinarkom specijaliziranom za ljudska prava D`ulijom Lajblih (Julia Lieblich).2 4. a prema Evropi i svijetu biti budniji. prvenstveno jer mu takvo gledanje name}e politi~ar. rekao: „Pa dokle. dr. U aprilu }e s ostalim ~lanovima BHAAAS-a dr`ati predavanje u Sarajevu. kom{iju mogu da koriste gradaciju zlo~ina slu`e}i se brojkama. FEBRUAR/VELJA^A 2012. direktor za nastavak edukacije u najve}oj psihijatrijskoj bolnici „Associate professor The University Arizona“. bez obzira koliko su ubita~ni rezultati na kraju razli~iti? Profesor Durakovi} bio je jedan od onih koji nije dr`ao okove na o~nim kapcima. pravda i nepravda. uprkos traumama.Knjigu }e za nekoliko sedmica objaviti „Vanderbildt University Press“. U trenutku dok je ovaj intervju nastajao. jer trpite od postratnog sindroma. dobrog Bo{njanina. ljude koji ne izgledaju bolesno? . ipak. a danas `ivi u Feniksu. Ne}e! Nisu pomogli kad smo prolazili kroz najte`a etni~ka ~i{}enja. a ti }e{ biti slobodan i ponosan“. ina~e. † Zbog ~ega Vas je inspirirao Viktor Frankel. nego o tom svijetu i Evropi. ho}e da pomogne. Naj~e{}e se politika slu`i mjerenjima stradanja po broju `rtava. jo{ gleda u Evropu i svijet i nada se pomo}i prvenstveno otud. prvenstveno jer mu takvo gledanje name}e politi~ar. ali kao ~ovjek. † Po~etak rata u biv{oj Jugoslaviji obilje`en je poli- . stolje}a.Radi se o psiholo{kom konceptu da ~ovjek i ne cijeni zdravlje prije bolesti. ja }u se jednog dana sakrivati u Argentini. Isto tako. Ned`ad Ibri{imovi} je bio moj omiljeni pisac od gimnazijskih dana. magati. naj~e{}e oni koji nisu izgubili ~lana familije. uspravan. ali i spreman za nova znanja i vi{i stupanj razumijevanja. Na`alost. kada do|ete u ljekarsku ordinaciju tra`iti pomo}. Jesu li ti psihijatri bili ludi kada su inicirali ratni narativ od Knina do Livna i nadalje. Esad Bo{kailo (54) pre`ivio je strahote {est koncentracionih logora. Njegova knjiga „Ljudi u potrazi za zna~enjem“ („Men search for meaning“) govori o pre`ivljavanju u logoru. ali upitat }u i jesmo li mi u Bosni bili Karad`i}evi ili ne~iji drugi „zamor~i}i“ ili samo `rtve ultranacionalnih pogroma? Mo`e li se to svrstati u kontekst u kojem je {utnja Evrope i svijeta nad zlo~inima u BiH bila simptomati~na? Dr.Namjerno ili ne. mladost prije starosti. Esad Bo{kailo. ali bili su devijantne osobe destruktivnog karaktera. Marti}. . Mislim da se radi u unikatnom aspektu u lije~enju trauma. slobodu prije ropstva. na}i smisao“. na~in na koji je svijet gledao sistematsko uni{tavanje svega {to je bo{nja~ko ne govori o nama. Karad`i} i Ra{kovi} svakako nisu bili zlo~inci zato {to su psihijatri. Drugi razlog je {to su ljekari imali nekakvu slobodu da pone{to ka`u smjelije od drugih. Ipak.

Ili. Nema nikakve psiholo{ke i filozofske podloge da se porede mu~enja. ali to samo Dr. Ponoviti nam se ne}e ako postanemo budniji. ali imam pravo re}i svoje mi{ljenje. da budem s njima u njihovom bolu i gubitku. pacijent iz Srebrenice pri~a: „Ubili su mi mu`a. dskog tantosa do politi~ke ti brojkama i lak{e je re}i To je. posla. samo ~ini se svaki put jo{ gore. iako bi humanisti~ki bilo odgovornije. Ne voli niko da mu se nacionalni narcisoizam povrijedi.. koje ja nemam srca da navedem u ovom intervjuu. a da nas niko za to ne moli. I bio je u pravu.. jer radi se o jednoj pri~i. zapravo. † Kako. Ne mislim da za takvu ulogu ~ovjek mora biti psihijatar.“ To je lak{e. Moji prijatelji Amerikanci su puno te`e pre`ivjeli film od nas koji smo pre`ivjeli rat.. Mi smo. `elje za osvetom i to bez pra{tanja. jer ostaje u okvirima da je An|elina \oli „na strza trenutak. nudi druga~iji. u protivnom. Nema vode. tamo negdje u Bosni bio je rat. ali „u`ivo“ je bilo puno. oca.“. {ta ja. U tom slu~aju. onima o kojima govori film „U zemlji krvi i meda“? .Imali smo jedan period poslije Drugog Svjetskog rata kad su na{i roditelji sakrivali fo~anska i druga stradanja nadaju}i se da se nikad ne}e ponoviti. nismo mi bili zlo~inci. Bo{njaci. a to je da je silovanje te`e od stotina dana logora.Izlje~enje je medicinski termin koji rijetko koristim u psiholo{koj traumi.E sad. puno gore. nema hrane. Eh. `ena djece. mu~eni su od kom{ija i poznanika. opet cikli~ki ponavlja? . ali ni{ta ne presuda UN-ovog tribunala ani Bo{njaka“.[to se ti~e `ena. Bo{kailo. ve} prije svega strah onih koji svoje povla{}ene. „samoterapiju“ primjenjujete prema samom sebi? . kako je to u filmu djelimi~no opisano. kad se ~ovjeku d`enaza klanja. Pucali su na nas kroz tanki limeni zid hangara i ranjavali `ive kosture. entitet nastao na genocidu. sada nudimo oprost. brata. hod`a glasno pita u ime umrlog „ho}emo li mu halaliti“. zapravo. Ljudi moraju procesirati ono kroz {ta su pro{li i izvu}i smisao `ivljenja. a da nas niko za to ne moli tisrpski“.. umjesto sve to poku{avati opravdati raznim nsens. poklali vi{e od deset hiljada nenaoru`anih civila. politi~ke i interesne pozicije ve} 20 godina grade na kolektivnim strahovima. mo`da „lak{e“ ravni. o stradanju jedne grupe ljudi u dijapazonu od nacionalnog atavizma do strasne balkanske vendete. . A film. Stradanja u logoru i gradu su prikazala svu brutalnost zlo~ina. ja }u se jednog dana sakrivati u Argentini.Mir se mo`e prona}i i poslije ovakve tragedije. Ne smijemo opra{tati. † A {ta.Film sam gledao u Feniksu. † Zna~i. a ti }e{ biti slobodan i ponosan“. ali dok god narod bude birao agresivne lidere.. paklene temperature. To je nosagledati sve elemente tra- kolektivni strah. prona}i mir nakon jedne planetarne tragedije i mo`e li se trauma takvog intenziteta kao {to se dogodila u BiH prije 20-tak godina uop}e izlije~iti? . Bo{njaci. Tamo sam smr{avio najmanje 40 kilograma. da im ka`em? Da }u ih izlije~iti? Ja samo mogu ponuditi razumijevanje i da poku{am sabur pribli`iti njihovim srcima. Mi. niti jedna scena. ispravniji put od samozavaravanja. donekle. izbavljenje }e do}i „kad mo} ljubavi bude ja~a od ljubavi prema mo}i“. U na{oj sredini ljudi su od drugog tra`ili oprost ako ne{to pogrije{e. zna~i. Puno je lak{e nekome u Beogradu re}i: „Eto. Moramo tu napraviti balans s ciljem da na{a djeca `ive u miru. Vadio sam gelere nekom iglom i `iletom. obi~ni ljekar.4. Bo{kailo: Mi. sad. valjda jer je „brubizarnostima. ali on nije . savjetujete `enama `rtvama rata. za nekoliko dana u{li u jedan bosanski gradi} koji se zvao Srebrenica. stra`are u koncentracionim logorima u Hercegovini s nama koji smo . desentitizirani i nije nas ni{ta iznenadilo. koje sam „sterilizirao“ upalja~em za cigarete. ali mi smo obrazovani da znamo sebe sa~uvati od tzv. daleko od stereotipa koji se tom filmu pripisuju od istog mentalnog sklopa koji je i uto~i{te nitkova? Aspekt oprosta † Jeste li Vi oprostili Va{im mu~iteljima u Dretelju? [ta uop}e iz logora nosite kao iskustvo koje nikako ne mo`ete zaboraviti? . `rtava silovanja i mu~enja.isti~e dr. i mi individualno kao ljudi mijenjati . za{to se u Srbiji vodi kampanja protiv filma i njegovog prikazivanja? Pa ne voli niko da vidi takvu istinu o sebi. Naravno da je i politi~ki poraz priznati da je manji bh. † A mogu li se ljudi u Bosni i njenom okru`enju „izlije~iti“ bar dotle da njihove rane. mi smo. 3 pre`ivjeli. O~ito je da je bilo pogre{no. † Kakvu. U takvoj situaciji se sla`em da se mo`e oprostiti..Pa da. Bolje je i korisnije o genocidu u Bosni? to treba zabraniti. nekom Srbinu re}i svome djetetu: „Slu{aj. proces oporavka tek po~inje. ^uo sam od javnih li~nosti u Bosni frazu: „Oprostiti. gedije jer. one koja nastaje slu{aju}i pri~e. Sve je to pomalo infantilno. Te{ko je sada.. „samoterapija“ koju primjenjujem je pozitivna psihologija s upore|ivanjem vlastitih iskustava s drugima.. jer njihov se gubitak nikada ne mo`e nadomjestiti.. moram priznati je to najte`i dio mog Ne smijemo zatvarati o~i . odla`e suo~enje s istinom. Zamislite moju kliniku u Feniksu kad meni svaka `ena. a ne zaboraviti“.. Dobro znate da. Vrijeme je da Bosanci sami izaberu svoju sudbinu. Hiljade Bo{njaka pro{lo je kroz Dretelj. ako tako smijem re}i.An|elinin film upravo s te psiholo{ke ta~ke nije uop}e „crno-bijeli“.“. mira ne}e biti ni u nama ni oko nas. talno“ istinit: od opisa ljuNekima je lak{e licitiraEvo. kao {to to re~e D`imi Hendriks (Jimy Hendrix). dakle. FEBRUAR/VELJA^A 2012. a da nas za to niko ne moli. sina. s katarzom ako ho}ete.Odavno me zanima aspekt oprosta. Otuda taj strah. Dretelj je zlo~in koji jo{ nije sankcioniran. Jedan od upravnika Dretelja mi je jednom rekao pred najmanje stotinu zatvorenika: „Doktore. Zato je i uzdrmao neke vlastodr{ce u Beogradu i Banjoj Luci iz temelja. U Dretelju nisam imao snage glave di}i. Moram re}i da se ne sla`em s tim. † Ho}ete re}i da nema izlje~enja uz samozavaravanje i pravu dijagnozu? . koji se stavlja na stranu jednih ili drugih. to zna~i pristanak na pripadnost dru{tvu kome bi se mogao pripisati epitet zlo~ina~ko. Nisam ni zato da cijelu budu}nost gradimo samo na prisje}anju na genocide kroz koje smo pro{li. Mir }e biti kad izabrani lideri budu voljeli Bosnu vi{e od svog polo`aja. na`alost. sada nudimo oprost. recimo. sekundarne traume. Zatvarati o~i pred tim zna~i opasnost da nam se sve iznova dogodi. a da ne ~ekaju Evropu i svijet da im pomognu. golgota njihovih predaka ili njihovo li~no stradanje prestanu biti opasnost da nam se ve} vi|eno zlo. i da film zarje{ava. Bolje mi je kad tako analiziram kom{ije. Moramo se.

nisu unisone. to naslije|e komunizma. uz to. U tome ju je svom snagom podr`avala Islamska zajednica. jer ju je izjedna~avala. Stvarni i najozbiljniji konkurent SDA-u bio je SDP. Zlobnici su ~ak i{li dotle da su Ka~avendu ubrojali u „ve}eg patriotu“ od Cikoti}a. odnosno historijskim usudom BiH. s Tihi}em na ~elu. SDP se s dr. Sve je kulminiralo incidentom kada su ga policajci na putu M-17 zaustavili i izmjerili mu 2. tvrdnje dr. vladaju SDA-om Bo{nja~ko jedinstvo Samo nekoliko dana nakon objavljivanja fotografi- . Vi{e od dvije decenije eksplicite je odbijao svaku pomisao koaliranja s nekom nacionalnom strankom. te stajale iza gnusnih ratnih zlo~ina nad Bo{njacima. tako da ni najiskreniji. Kao paradoksalan primjer. vaj tekst mogao bi se razumjeti i kao otvoreno pismo dr. Lagumd`ija: Vrlo uvjerljiva tvrdnja da komunisti. Stoga bih ga pisao kao da gledam Lagumd`iji u o~i. Podr`avam Lagu jer navijam za Po Mnogo je pokazatelja da bi zaista zakonom o lustraciji bilo obuhva}eno vi{e funkcionera te nekih novinara nego SDP-a Cikoti} i Ka~avenda: Ministru engleski dra`i X STAVOVI Je li na pomolu kopernikanski zaokret SDP-ove p Jo{ aktuelni ministar odbrane BiH Selmo Cikoti} na ovosedmi~noj konferenciji rukovodilaca vjerskih slu`bi u vojsci (IMCCC). bili su utoliko brojniji s obzirom na to da se prije ministra u~esnicima na doma}em jeziku obratio vladika Vasilije Ka~avenda. dok Rigidne opcije Koliko su nacionalisti~ke stranke postale komunisti~ke toliko su i (post)komunisti~ke postale nacionalisti~ke. za- dr`ao me je na oprezu i distanci od SDP-a. dakle. u sarajevskom hotelu „Europa“. Lagumd`ije su najo~evidnije potkrijepljene. mo`e poslu`iti slu~aj profesora Mi}e Carevi}a koji se uvijek deklarirao kao komunista. radi ovakvog razumijevanja komunizma. No. FEBRUAR/VELJA^A 2012. pa bi se reklo da su na tim tradicijima Bo{njaci pre`ivjeli tolike neda}e i golgote. pa i nakazne. negdje odmah nakon rata. kakva je ideja komunizma. transparentno. neoficijelnih razgovora daje mi neku nadu da su polemi~ki tonovi izme|u njega i Sulejmana Tihi}a te jedno saop}enje. tada dosta nepravedno. A. jo{ bile i nosioci agresije na BiH. SDS nisu bili me|usobno konkurenti na izborima. pred zvanicama iz politi~kog. A. D@. ministrova kola krenula su nizbrdo. obrazla`u}i to „nu`nim zlom“. niti su bile istovjetno u~inkovite u razli~itim sredinama. najhumaniji i najozbiljniji teoreti~ari politi~kih doktrina ne mogu razvrstati i razaznati sve nijanse artikulacija politi~kih stranaka. ni SDS. Zlatkom Lagumd`ijom upinjao da ostane dosljedan svojoj iskonskoj platformi borbe protiv nacionalizma. komunisti~ko naslije|e. odr`anoj u Sarajevu. pa tako i narodima. Me|utim. odnosno izjava jednog SDP-ovog funkcionera da se SDP zala`e za lustraciju. krene Dizdarevi} i Tihi} na nedavnom fotografije objavljen je i stav Seferovi}: Ministar u mukama da „ne mo`e biti gore“. spo~itavaju}i SDP-u ateizam. SNSD i SDA su danas najbolji primjer. Prvo su mu oboreni skoro svi tenderi za zimsko odr`avanje puteva. mnogo toga se izmije{alo u ovo doba nacionalisti~kog ludila u BiH. koji su prokomentirali da ministru nedostaje dobra doza patriotizma jer se u svojoj dr`avi obra}a na stranom jeziku! Komentari na ovu temu. bila neiskrena. Metalur{kog instituta „Kemal Kapetanovi}“. Kao {to je i samo bo{nja~ko iskustvo povijesti druga~ije od drugih naroda itd. {to je veoma te{ko nakon dijametralno razli~itih politi~kih stavova koje iznosimo dugi niz godina. spo~itavaju}i mu idolo{ko. a prevodila ga je na bosanski slu`bena prevoditeljica. ozbiljna osnova za kopernikanski zaokret SDP-ove politike. je {irom otvorila vrata komunistima u svojima redovima. To je matrica na kojoj je SDA vladala dva stolje}a. Nakon {to je pozvan da se za govornicom obrati prisutnima Cikoti} je odr`ao govor na engleskom. dali su mi povoda da razgovaramo o temi da su ideje socijaldemokratije prihvatljive `ivotnom iskustvu. ustali u odbranu svojih sunarodnjaka Bo{njaka i Hrvata u Banjoj Luci. usred rata. i u tome je SDA. SDA. Takva politika SDP-a najvi{e je poga|ala SDA. Seferovi}a su sada napali i taksisti. ali je zato jedan od rijetkih srpskih intelektualca koji su javno. HDZ i Ministar prometa i komunikacija Zeni~ko-dobojskog kantona Raif Seferovi} trenutno je daleko „najslikanija“ osoba u Vladi ZDK. jer je tradicija merhameta i sadake vrlo ukorijenjena u njihovom Pi{e: Ned`ad LATI] Pogre{ne predod`be Kada sam radio prvi intervju s dr. ni HDZ!“ bila je krilatica kojom je SDP pravio distance od nacionalizma. dok se u SDP-u generacijski. onda su ga optu`ile i kompanije ~ije je ponude odbio za kamenolom [iroke stijene pa je na kraju protiv njega presudio i Op}inski sud. Tako je i bosanskohercegova~ko iskustvo s komunizmom druga~ije od drugih dr`ava. dakle. No. jo{ dok se Cikoti} obra}ao u~esnicima. bukvalno familijaranih. Dakle. Nakon {to su mu kolege zamjerile {to je „pogurao“ obnovu enterijera i eksterijera svoje biv{e firme. intimnih momenata iz Lagumd`ijinog `ivota. komunizam nije mogao useliti. Lagumd`ijom. Sve politi~ke ideje. a zapravo su pili rakiju. razgovarao bih s njim prisno i prijateljski. pa i Islamska zjednica. dakle po zakonu biologije. Taman kada je pomislio Seferovi}evu ostavku sad tra`e i taksisti PRESSIJA Kad krene. „Ni SDA. ma koliko ostalo skriveno u pra{ini povijesti koju su ve} zameli kovitlaci sibirski hladnih vjetrova koji su harali nad na{om zemljom. Samo nekoliko li~nih. Zlatku Lagumd`iji. Jer. Napadala je isklju~ivo komunizam u SDP-ovim redovima. Lagumd`ije da komunisti. vladaju SDA-om. koji tra`e da povu~e izmjene zakona o njihovoj djelatnosti ili }e oni iza}i na raskrsnice i blokirati ih. Bo{njacima. Du.17 promila alkohola u krvi te mu oduzeli voza~ku dozvolu. diplomatskog i vjerskog `ivota te pripadnicima Oru`anih snaga (OS) BiH demonstrirao je svoje sposobnosti u poznavanju engleskog jezika. SDA je uvijek pristajala na koaliciju s SDS-om i HDZ-om. Tako da se mo`e smatrati vrlo uvjerljivom tvrdnja dr. Tek kada je objavljena fotografija nedavnog susreta Raifa Dizdarevi}a i Sulejmana Tihi}a kako „piju popodnevnu kafu“.4 4. s Tihi}em na ~elu. Ka~avenda na doma}em PRESSIJA Ministar i vladika na konferenciji O Ovaj Cikoti}ev ~in izazvao je dosta ~u|enja me|u prisutnima. uvidio sam koliko smo imali pogre{ne predod`be jedan o drugom zbog ideolo{kih predrasuda. kulturama. Ali. Me|utim. Stoga se SDA borila protiv SDP-a. Cikoti} na engleskom. Samo nekoliko biografskih. s dvije rigidno nacionalsti~ke opcije koje su. bila je to i politika jeftine strana~ke kalkulacije i pohlepe.

zbir se zaustavlja na devet do deset dr`ava. u kojim se ve} „evidentiraju“ . da je u svojoj publici. ako ne i s oba oka. me|utim. FEBRUAR/VELJA^A 2012. Sve dok one ~vrsto stoje na politici podr{ke nezavisnosti i cjelovitosti Meka rukavica U drugoj varijanti. preko pla}anja skupih usluga me|unarodnih lobisti~kih organizacija. ^injenicama se. Ali. Dodikov {tab i ukupna velikosrpska politika radit }e na poku{aju upisivanja novih me|unarodnih recki podr{ke. zaslu`uje vi{e pa`nje od one prve. me|utim. da od smrti Alije Izetbegovi}a SDA-om. je u me|unarodnoj zajednici u`ivaju njegovo entitetsko ~edo i njegove pretenzije da u evropski zemljopis. Pri~a o banjalu~kom separatizmu nije ni blizu svome kraju. dok je dr. da bi njegovi nadre|eni ubrzo stvar prizemljili nakon {to vide kakvo djelovanje proizvodi Rajkov programirani d`umbus. i provodad`isanje separatisti~ke politike Banje Luke. pri{le uz bok srpskom dr`avnom novoro|en~etu na na~in na koji pri`eljkuje Dodik. u sada{njim globalnim okolnostima. ona je javno istupila s kritikom takve retorike. s prolaznim vremenom izra`enim sa devet ili deset zemalja pobornika samostalnosti Republike Srpske njeni izgledi da za to dobije me|unarodnu potporu nisu nimalo blistavi. da je Raif Dizdarevi} stajao iza „Procesa muslimanskim intelektualcima 83“. u su{tini. Milorad Dodik jo{ jednom je platio danak svome prebrzom jeziku i sklonosti da potcjenjuje ~injenice nau{trb vlastitih politi~kih `elja. postigne bo{nja~ko jedinstvo. to }e biti kona~na pobjeda klana Pozderaca nad klanom Dizdarevi}a. Nakon najnovijeg beogradskog ispada Milorada Dodika. stranku i ukupnu politi~ku i nacionalnu opciju. jo{ vi{e bi razgolio SDA. To je samo pet posto. Sad je tako. u duelu s ^edom Jovanovi}em. drugospomenuta varijanta je ona koja. njena takva pozicija u me|unarodnim razmjerama je vrlo stabilna.na koje Dodik tako|er ra~una . dodatno. projekata ili pojedina~nih iskaza. S jednim. izme|u kojih traje borba za prevlast ve} vi{e od pola stolje}a. Jednom je Mirsad Kebo obznanio da tom uskom krugu pripadaju jo{ neki intelektualci. Lagumd`ija. potreba i fantazija. sve do diplomatskog anga`iranja Beograda svuda gdje Srbija ima svoje ambasade i konzulate. Ova pihtija. to svjedo~i da se „`rtva“ predala svom „d`elatu“! Mizerni Dodikov saldo Kad bi desetak dr`ava stvarno priznalo nezavisnost Republike Srpske. a Gr~ku i Kipar . Ni Moskva ba{ nije sklona velikom zamjeranju s vode}om svjetskom silom. [a}ira Filandre. Jo{ mnogo je pokazatelja da bi zaista zakonom o lustraciji bilo obuhva}eno vi{e funkcionera SDA i Islamske zajednice („Zelena knjiga“) te nekih novinara nego SDP-a. multietni~koj. stolje}u“. Milorad Dodik jo{ jednom je platio danak svome prebrzom jeziku i sklonosti da potcjenjuje ~injenice nau{trb vlastitih politi~kih `elja. Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave su. pokazalo je reagiranje njihove ambasade u Sarajevu. Ja navijam za Pozderce! Ameri~ka osovina Bez obzira na motiv koji je Dodika ponukao da Vasi}u nalo`i da ovu izjavu malo relativizira. s poja~avanjem bosanskohercegova~ke integralisti~ke politike i njenog prezentiranja u me|unarodnom okru`enju. imati naklonost u svega desetak. upravlja Raif Dizdarevi}. barem u ovom ~asu ili u bliskoj budu}nosti. kako je rekao Dodik i kako je „evidentirao“ njegov {tab. nisu naro~ito velike. treba pomno pratiti. Ako SDP ustraje i donese zakon o lustraciji. neka sre}a za svoju politiku u dana{njem svijetu. SNSD-ov {ef Milorad Dodik nalupao kao Maksim po diviziji. namijenjena uloga meke rukavice. mogla bi donijeti kopernikanski zaokret na bo{nja~koj politi~koj sceni. A pitanje je. Elem. . ipak. Dvije su mogu}e varijante zbog kojih je Dodikov {tab na{ao za potrebno da upravo ovu izjavu brzo relativizira. U drugoj varijanti. samo stoga {to „ne prili~i profesoru tefsira“. Kad se podvu~e crta ~itave te obimne operacije. Mogu}e je da je klju~na osovina i povezanost SDA i Islamske zajednice upravo na osnovi (i)legalne (su)radnje s Udbom. Ako se uva`i ~injenica. od otvaranja predstavni{tava RS u svijetu.kako se izrazio Dodik . pokazuju upravo suprotno onome {to je Dodik htio posti}i. velikog razumijevanja ko- m susretu u „Europi“: Samo nekoliko dana nakon objavljivanja SDP-a da se zala`e za lustraciju je objavljen je i stav SDP-a da se zala`e za lustraciju. Prvo. Najbolja ilustracija ove politi~ke pojave kod nas je Rajko Vasi}. Prilika je to da se bilansira saldo vi{egodi{njeg nastojanja Milorada Dodika i ukupne srpske politike da za svoj separatizam osiguraju jatake u me|unarodnoj zajednici. nakon {to je prespavao nervozni politi~ki klin~ s Jovanovi}em. Pogotovo se vi{e vjeruje analiti~kim ra~unicama koje. potreba i fantazija stje~e o separatisti~kim planovima Republike Srpske. pa i manje od toga. u slu~aju progla{enja dr`avne nezavisnosti. jo{ je daleko od ~vrstog i definitivnog oblika. o zderce SDA i Islamske zajednice („Zelena knjiga“) e politike X PETA STRANA Me|unarodna pozicija Republike Srpske ’@rtva’ se predala svom ’d`elatu’! Znalo se. O raspolo`enju tog okru`enja na{a sudbina ovisi barem onoliko koliko ovisi i o nama samima. mo`e se ocijeniti da lista stranih jataka Republici Srpskoj ne ulijeva nadu u zna~ajnu me|unarodnu podr{ku ideji otcjepljenja i progla{enja nezavisnosti. s neupitnim teritorijalnim integritetom“. bar na koju se i sam Filandra pozivao u nekim kontekstima interpretacije „bo{nja~ke politike u 20. umjesto ohrabrenja. ucrta granice jedne nove. odmah podr`alo desetak zemalja svijeta. Iako na tom spisku ima i zvu~nih imena.4. uvijek pogleduje na Va{ington. [anse za to. Dodik je mo`da shvatio da deset i nije neka cifra. A da Amerikanci na drugo i ne pomi{ljaju. on do daske pritisne gas ili mo~ugom odalami po nekome i ne~emu. po njemu. na zgari{tu Bosne i Hercegovine. koliko bi se takvim zakonom SDP o~istio od politi~kih predrasuda. naime.da i ne spominjemo. koji u svjetskoj politici nisu ba{ repa bez korijena. Ta }e se trka jo{ dugo tr~ati. nagla{avaju}i svoju potporu „demokratskoj. Kad zatreba. dakle. kona~no. Ali taj proces. tek to bi pokazalo koliko malo simpatija u svijetu ima srpski separatisti~ki pokret u BiH Bosne i Hercegovine. U njihovom opisu poslova je. a {pekuliralo se i s imenom {ejha Halila Brzine. vjeruje vi{e nego rije~ima. on je taj koji naknadno treba za~e{ljati i smek{ati stavove koji su uzburkali javno mnijenje i proizveli rizike za tu li~nost. Mo`da je takva katarza i prvi uvjet da se. 5 md`iju. poput Rusije i Izraela. Tel Aviv. kao i sli~nim politi~kim pajacima. glavni jezi~ac na ovoj zami{ljenoj vagi. zbog prejakog dojma koji se time zvani~nih i nezvani~nih. objavljena fotografija „prijatelja“ Tihi}a i Dizdarevi}a jedan je od najmorbidnijih paradoksa bo{nja~ke politike. preko Sulejmana Tihi}a. Kako druga~ije objasniti da neki {ejhovi u~e dove na Tihi}evom predizbornom skupu ili da profesori medrese ili Fakulteta islamskih nauka javno po- dr`avaju Tihi}a koji konzumira alkohol. napustio funkciju u Stranci za BiH kada je koalirala sa SDP-om. Tom cifrom Dodik je slavodobitno zamahnuo kao pokazateljem. u Dodikovom {tabu sra~unali su da naknadno zavijanje u celofan ponajprije iziskuje amortiziranje ocjene po kojoj bi Republiku Srpsku. koje su pretjerano britke ~ak i za neodmjerene i raskala{ne govornike u kakve spada Milorad Dodik. kad bi do{lo do stani-pani. naime. ipak. a sada i SDP-a. Dodik: Slabi u~inci me|unarodnog lobiranja za priznavanje RS Pi{e: Vlastimir MIJOVI] Portparoli ili glasnogovornici u politiku su instalirani kao neka vrsta smokvinog lista koji zaklanja ili otkriva su{tinu odre|enih politi~kih ideja. Enes Kari}. Pri~a o lustraciji nakon najave SBB BiH da }e tra`iti dono{enje tog zakona. U taj projekt mnogo je ulo`eno.i dr`ave koje bi podr`ale ovaj radikalni srpski potez. naime. Vasi}u je palo u du`nost da otupi neke o{trice predsjednika Republike Srpske. pa i Islamsku zajednicu. da li bi i te zemlje. Nije. Kad {efovi verbalno zabrljaju. Nakon {to se. u ovom slu~aju. a vjerujem da je znao i sam dr. poput dr. suverenoj i nezavisnoj BiH. Vasi}u je. pa i povijesti! Jer. de`urni SNSD-ov galamd`ija. u kojem obitava vi{e od 200 dr`ava. proizveo brigu i razo~arenje. srpske dr`ave. Jer.

Slu~ajevi gdje majke onemogu}avaju ocu da vi|a dijete su u porastu. Kad joj nisam dao supruga me zbola Zbola me u stomak. . Do sada su `ene na svojoj strani imale cijeli sistem za{tite. kako on ka`e. pro{le srijede u cazinskom motelu „Stovrela“. odluke su objavljene „u Brojni ~lanovi Jedan od `rtava koje su u braku zlostavljane od supruge je i M. jer ona previ{e tro{i. u kojoj su smje{tene dr`avne institucije. azu“. . iako su tek nedavno registrirani. PRESSIJA Tehni~ka gre{ka zbunila Zeni~ane N ’Slu`bene novine’ ~itljive samo u ogledalu Zeni~ani i drugi zainteresirani koji su poku{ali ovih dana na oficijelnoj stranici Op}ine Zenica do}i do akara objavljenih u „Slu`benim novinama“. a da je razlog tome bila pohlepa. No. na koju je. Prema podacima Ministarstva zdravlja RS. D.. ali o tome se ne govori u javnosti. valjda. nisu mi dali djecu. izgleda. januara. jer diskriminira na{a prava. Mahmutovi} je odgovorio: . doktore. ali radnici. kako su istakli. imao mnogo prilika da dobro zaradi! Radnici nisu znali ko im Aco nije ’kokuz’. agencija.nu|enom sadr`aju. . dje~ijeg psihoterapeuta i psihologe. nemalo su se iznenadili kad su otvorili poKad vid ne poma`e. . o~ekuju od novog direktora da kona~no pokrene proizvodnju. kao odli~an igra~ i trener. poma`e ogledalo nu|eni link.ka`e Purivatra. ali u povljeno u „Slu`benim novinama Op}ine Zenica“ ne po. dr`avnih Ra~un iz restorana u Parlamentu institucija.Aco Petrovi} svojevremeno je slu`io vojni rok u Sarajevu i jo{ tada trenirao s ko{arka{ima Bosne. Mahmutovi}: Aco nas voli Petrovi}: Slu`io vojsku u Sarajevu M. M. M. Upravo i podatak da se ne zna ko koju funkciju obavlja oslikava koliko je stanje u „@itoprometu“ katastrofalno. Otac i djeca su usamljeni u svojoj borbi za interes djeteta . Ovi ljudi najvi{e se `ale na to da im supruge brane da nakon rastave vi|aju djecu. jer „nije kokuz“. a ja nemam nikakvo pravo nad njima ka`e na{ sagovornik M. sigurno je da ne postoji nijedna dr`ava u kojoj se to de{ava pred o~ima ~lanova najvi{e izvr{ne i zakonodavne vlasti. razo~arani smo ~injenicom da su centri za socijalni rad i sudovi nakon razvoda u ve}ini slu~ajeva naklonjeni majkama i daju im starateljstvo. ministri i drugi zaposlenici ministarstava. Barem bi..To su sve ljudi koji su bili `rtve zlostavljanja supruga. {to je nekoliko puta manje nego u drugim restoranima. U restoranu zgrade Parlamentarne skup{tine BiH u Sarajevu. nije jasno zbog \onko (u sredini): Imenovan. ali i djecu nakon {to nad njima dobiju starateljstvo. Kada smo se razvodili. ali on je. a da radnici ne znaju ~ega nisu obavije{teni o imenovanju novog direktora.Dok sam u kuhinji prao su|e. naravno. va`nije od vladavine zakona. Najvi{e me boli {to ih odgaja ona. A ru~aju. On nam je kazao da ga je supruga no`em zbola u stomak. \onko je nakon toga ponovio svoju funkciju.ogledalu“. u`ivaju}i u vrhunskim specijalitetima. Sindikalisti. socijalnu radnicu. nismo na{li ni{ta {to bi trebalo ma`e ljudski vid. ve} du`e ne znaju ko im je zapravo direktor te su jo{ jednom zatra`ili da se novi ~elnik preduze}a predstavi. Otkrio je i malu tajnu. ka`e na{ sagovornik koji nije uspio dobiti uvo|enje zajedni~kog starateljstva u zakonu. Tako|er. Istakao je da u Udru`enju imaju sociologe. Kad sam joj rekao da joj ih ne}u dati. PRESSIJA Parlament bez fiskalnih ra~una Tele}e pe~enje va`nije od vladavine zakona! NASILJE U PORODICI Mu{karci sve ~e{}e izlo`eni zlost Fizi~ko zlostavljanje mu`eva jo{ je tabu tema u BiH Restoran za zvani~nike BiH Nije ni{ta ~udno da u svakoj dr`avi postoje ugostiteljski objekti koji kr{e propise o izadavanju ra~una. jer se Upravni odbor KSBiH „u roku odmah“ odlu~io i jednoglasno izabrao Aleksandra Petrovi}a za novog selektora na{e ko{arka{ke selekcije. iznenadili su se kada se svima na po~etku sjednice predstavio novi direktor njihove firme Senad \onko.naglasio je generalni sekretar KSBiH. A. {to nije uredu. On voli Sarajevo i BiH i `eli izvesti ko{arka{ku reprezentaciju na me|unarodnu scenu . u odgonetki {ta je objahni~koj oma{ci. koja to ne zaslu`uje. G. izabran 19. (ime i prezime poznati redakciji) iz Sarajeva. s druge strane. ~iji predsjednik Amir Purivatra ka`e da. Radnicima. Osim BiH. On je jedan od ~lanova Lepir: Ve}i broj Obaveze alimentacije . uzela je no` i zbola me. do{la je i od mene tra`ila pare. . koji su propisani zakonom u oba entiteta! U ovom restoranu hrane se ~lanovi Parlamenta BiH. Kako se i vidi na fotogra. ^.navodi Purivatra. zaradio je dovoljno je direktor Predstavnici Sindikata mostarskog „@itoprometa“ na sjednici na kojoj se raspravljalo o budu}nosti ovog nekada{njeg pekarskog giganta. itekako dobro i jeftino. ali. ve} broje 40 ~lanova.6 4. D@. ka`e Purivatra asilje u porodici sve vi{e bilje`i trend rasta. H.kazao je Lepir. koje kao drugostepeni organ rje{ava `albe roditelja u slu~ajevima povjeravanja KULOARSKE PRI^E Na sastanku o budu}nosti „@itoprometa“ Za{to novi ko{arka{ki selektor nije postavljao finansijske uvjete Bio je izuzetno dobro raspolo`en Harun Mahmutovi}. jer diskriminira na{a prava. iako one to ne zaslu`uju . ^. tele}e pe~enje nekima od njih je. Na`alost. Iznena|uju}a je ~injenica da su u BiH posljednjih godina `ene te koje u braku zlostavljaju mu`eve. jer sam rekao da puno tro{i.Gospodin Petrovi} zna u kakvoj je situaciji BiH i KSBiH. ne izdaju se fiskalni ra~uni. u takvim situacijama dijete postaje sredstvo za nastavak nasilja izme|u supru`nika. O~ito je da se radi o tefiji. FEBRUAR/VELJA^A 2012. iako sam na sudu prilo`io dokumentaciju i dokaze {ta mi je uradila kako bih dobio starateljstvo. generalni sekretar Ko{arka{kog saveza BiH. Naime. ipak. sarajevskog udru`enja „Otac“. oni trebali poznavati zakone u vlastitoj zemlji i tra`iti da se ti zakoni i po{tuju te i u ovom objektu uvesti obavezu izdavanja fiskalnih ra~una. nego „izgledati ljep{e u svom odrobi~no ogledalo. No. me|utim. kao {to je poznato. Njih je i puno vi{e. Tele}e pe~enje je najskuplje jelo i ko{ta pet maraka.Prisutni su razli~iti oblici kori{tenja djeteta od majke prema biv{em suprugu. ipak.Inicirat }u uvo|enje zajedni~kog starateljstva u zakonu. a koja je odr`ana prije nekoliko dana u Kantonalnom ministarstvu privrede u Mostaru. Na novinarsko „bockanje“ da Petrovi} nije postavljao finansijske uvjete. u porastu je i problematika gdje otac ne izvr{ava svoje obaveze u smislu alimentacije . jer nisu dobro ~uli.

@ene masovno onemogu}avaju kontakt razvedenim o~evima. argument. niko ne tra`i odgovor od biv{eg samostalnog vije}nika Alagi}a. eto. nije stala. poput hodanja i padanja po snijegu.. ^eda Jovanovi} odli~no zna. Mladi}a. Kada do|e do kontakta starateljstva i vi|anja djeteta.. koje su mi nekako dra`e.. S. Prije tri godine Farko Alagi}. no`em! starateljstvo nad djecom Inicirat }u Osvete preko djece Sarajevski advokat Amila Muj~inovi}. gra|anski odgojeniji. rodom iz Fajtovaca. odnosno historiji koja je porodila RS. Ustvari. Lepir ka`e da je ono i mnogo ve}e. ubijanja. pokazala svoje vje{tine sankanja. i po~etka 21. „istresao iz cipela“. {ta misli onaj dio srpskog naroda koji Prijava slu~ajeva Pomo}nik ministra Ljubo Lepir isti~e da je nasilje `ena nad mu{karcima u brakorazvodnim parnicama u zna~ajnom porastu kao i u slu~ajevima kada je starateljstvo nad djetetom povjereno majci. Hrabar. a na ~ijem rodnom listu je njegovo „bogohulno oko“. aktuelna ministrica porodice. Dodik je tako potegao put Beograda da Jovanovi}a u njegovoj avliji „nau~i pameti“. No. je u ovom entitetu od ukupno prijavljenih slu~ajeva nasilja. . dokaz. Je li ^eda Jovanovi} „istresao“ Milorada Dodika iz cipela ili opanaka.kazala je ministrica Te{anovi}. Ono {to je evidentno jeste da se nasilje nad mu{karcima po~inje prepoznavati i prijavljivati dodao je Lepir. godi{nje im se prijavi blizu 150 slu~ajeva. jer se tu obi~no govori o manifestnom nasilju. Jovanovi}: Istresao Dodika iz opanaka Vije}ni~ka evolucija Farke Alagi}a Za{to je Farko Alagi}. Sada je predsjednik LDP-a i poslanik u Skup{tini Srbije. obrazovno nadmo}niji Jovanovi}. Preko djece po~nu jednu fazu maltretiranja. predsjednik Planinarsko-skija{kog dru{tva „Ljubijski rudar“ iz Prijedora. koji na boju krvi njenih zlo~ina~kih temelja uporno navla~e neke svjetlije tonove. izgovorenom samo nekoliko dana ranije na sjednici Glavnog odbora LDP-a. A ko su oni. svetosavlja. I dogodilo se to da je intelektualno superiorniji. Karad`i}a. . kao i zbog prijetnje da }e{ izgubiti posao. ne tako davno. o~eva s malodobnom djecom. Dodika. proklinjao dan u kome je s ^edom stao pred TV kamere. ve} onih koji su ga ~inili. za na{ list potvr|uje podatke o porastu broja slu~ajeva u kojima `ene zloupotrebljavaju roditeljsko pravo. Jovanovi} je. A. . Tada sam ti savjetovao Na snje`nom pokriva~u na Kozari Od SBiH do Kamberovog ’vojnika’ Ministrica pokazala vje{tine sankanja Nada Te{anovi}. u maniru vrhunskog dramaturga (kako mu i prili~i!). FEBRUAR/VELJA^A 2012. Nada Te{anovi} na sankama: M.Farko. begovi}. a potom samostalni vije}nik u Op}inskom vije}u (OV) Sanski Most. Kao ~lan Demokratske stranke bio je jedan od najbli`ih saradnika pokojnog Zorana \in|i}a. Dodika izveo na ~istinu s koje je ovaj. onako fizi~ki golem i mentalno ogoljen. gra|anski Beograd. nakon {to je postao samostalni vije}nik.B. inteligentan i lucidan. Diplomirao je dramaturgiju na beogradskom Fakultetu dramskih umjetnosti. Jovanovi} je Dodika. . Dodika izveo na ~istinu Predsjednik Liberalno demokratske partije (LDP) Srbije ^edomir ^eda Jovanovi} u TV duelu s predsjednikom RS Miloradom Dodikom u Beogradu je ukrstio argumente o temi „Da li je RS genocidna tvorevina ili izraz volje srpskog naroda“. Komentiraju}i procjene Gender centra Vlade RS da Milo{evi}evo izru~enje ^edomir Jovanovi} ro|en je u Beogradu 1971. sve ono {to radi ~ovjek kad nema odgovor. Bio je akter doga|aja vezanih uz isporuku Slobodana Milo{evi}a Ha{kom tribunalu. Z. kezio se. ucjenjuju partnere. kao i na sankama. Stojni}) Alagi}: Stambeni problem da ~uva{ stan i posao . oko dva posto po~injeno nad mu{karcima. 7 avljanju Otac ima puno manja prava nad djetetom u odnosu na majku LI^NOST SEDMICE ^edomir Jovanovi} ^injenicama protiv la`i Intelektualno superiorniji. dobio rje{enje o delo`aciji iz stana u Fajtovcima. D. tako|er. pitaju se Sanjani. prokomentirali mnogi koji su ih slu{ali i gledali. koja je gora od fizi~ke. odnosno „opanaka“. razbjesnila do te mjere da su ^edu proglasili „srpskom sramotom“ odnosno neprijateljem srpstva. S razlogom. Skijanje sam ostavila za poslije . kojoj je u spustu na sankama zdu{no pomogao Bo`o Grbi}. prakti~no na kraju mandata pre{ao u Klub SDA. obrazovno nadmo}niji. gra|anski odgojeniji. jer razloge naslu}uju svi. nikad nije pristao da se zlo~inom i genocidom po~injenim nad Bo{njacima u BiH prlja biografija njihovog potomstva. Tu sportsku disciplinu ostavila je za kasnije. za~injeni izjavom da je RS genocidna tvorevina. logora. Razlog su~eljavanja bili su ve} poznati stavovi ^ede Jovanovi}a o ratu u BiH. ~ija je intelektualna i moralna ekspresija upravo liberal Jovanovi}.4. u maniru vrhunskog dramaturga. tokom trajanja privrednoturisti~ke manifestacije „Dani zime na Kozari“. Na skije. godine. naprosto. Kad jednog dana historija poslo`i doga|aje s kraja 20. lagao da ono {to je nekad rekao nije rekao.podsjetio ga je na sjednici OV-a nezavisni vije}nik Red`o KurM. grebao vlastito lice. dakle tu psiholo{ku. uvrije|en. A. upoznao je javnost i kolege u OV-u da je od tada{njeg na~elnika op}ine Sanjina Halimovi}a. borca Armije RBiH i ro|aka slavnog generala Mehmeda Alagi}a. neposredno nakon {to je svijet obletjela TV slika njihovog su~eljavanja. ali isprobala se i u obi~nim vratolomijama.ka`e Muj~inovi}. kakav je oduvijek bio. Na`alost. Bila je to „slatka“ osveta zato {to ovaj demobilisani borac nije „u krilu“ Halimovi}eve i stranke Asima Kambera. . trljao nos. a i prili~nije mojim godinama. ustvari. znao je i Milorad Dodik. kadra SDA. ipak. manje je va`no od onoga {to o Karad`i}evoj ostav{tini u BiH misli onaj drugi. omladine i sporta u Vladi RS. prepoznalo pe~ate genocida. . Pomo} prijatelja (Foto: D. koji ti je privremeno dodijelila Op}ina Sanski Most. ~e{ao u{i.. radio.Tu sam prili~no vje{ta. proteklog vikenda je na Kozari kod Prijedora. Moram ista}i da sam vodila i dosta slu~ajeva u kojima su mu`evi bili fizi~ki napadani . Bijesan i Gra|anski Beograd Grizao je nokte. kako su to. Ta je izjava {efove „tvorevine“. ti si napustio SBiH i postao samostalni vije}nik onog dana kada su ti Kamber i Halimovi} napisali odluku o delo`aciji iz stana. nekada vije}nik Stranke za BiH. Nu.. HAD@I] Genocidna tvorevina novac. Kusturice i svog drugog srpskog `ivog i mrtvog znakovlja. ljudi poput ^ede Jovanovi}a bit }e najbolji argument srpskom narodu da zlo~ini po~injeni u njegovo ime nisu njegovi. stolje}a. O`enjen je i ima ~etvero djece.Sve takve podatke treba uzimati s rezervom.

supru. koliko ste jadni. a potom su posegnuli za lijepo upakiranim darovima. Zavr{io je na dvije ili vi{e adreprijedorsku gimnasa. {ta god da radi{. To da ti bude jasno. Prekinuo ju je Imamovi} koji je. tada maloljetnoj djeci Almi i Enisu promijenila imena u Veronika i Filip.thern Illinois Universityju.asocijacije finansije na North ga i oca. ]ao! Bio je to ko~ija{ki monolog `ene „koja nije Veronika“. u Ilionoisu. to je stravi~no. Na adresi u Indijanopolisu nema njenog telefonskog broja. ali i jo{ dva Filipa Gagovi}a u mjestima Lisle i Glencoe. . Ove tri dr`ave me|usobno grani~e. Djeca u toj dobi nisu se pitala. tajnim glasanjem za novog predsjednika izabrao mr. rodom iz Zaje~ara. dale su nam brojne prethodne i naknadne provjere u Prijedoru i Americi. D`evada Hamzi}a. Dodu{e. Ese Sadikovi}a uspjeli smo do}i do njenog broja. Doktor Eso ubijen Gagovi} poru~uje: J Ko~ija{ki monolog Nakon drugog poku{aja da dobijemo vezu neko je podigao slu{alicu. Gdje je Vahid He}o.. Op}inski savez SBiH u Zenici je na Skup{tini odr`anoj 10. sre}o! . svi su bili u neizvjesnosti. Ese Sadikovi}a. toliko. Indijanopolisu (Indijana) i Napervilu (Ilinois). 5. i u „Serbian University of Wisconsin American Professional NeMedical Centeru. za koju smo sigurni da ubijenog Ese Sadikovi}a. navodi se i grad obavila je u Carmelu (IndiSchaumburg. a 15 po ameri~kom. Mene uop{te ne zanimaju ni muslimani. ali odmah je s druge strane `ice uslijedila brutalna paljba `enskog glasa.. Nakon dvosedmi~nog traganja za kontaktom djece dr.Dobar dan. udovica dr.Prvi razlog zbog kojeg napu{tam stranku je Vahid He}o. sre}o! Poslanik u Skup{tini Zeni~ko-dobojskog kantona (ZDK) Zaim Imamovi} Kaze obavijestio je svoje kolege na posljednjem skup{tinskom zasjedanju da iz vi{e razloga napu{ta Stranku za BiH te da }e u narednom periodu djelovati kao nezavisni poslanik.^lan srpske istian Highschool. ono {to se prepucavate sa Dodikom. @eljeli smo upitati ih o njihovom znamenitom ocu. Sigurnost da bi to mogla biti upravo nekada{nja supruga ubijenog prijedorskog Doktora Ese i majka Veronike (Alme) i Filipa (Enisa). koji je. avgusta 1992. ~uvenog master studij 2007. mene pustite i moju familiju na miru. postoji i u gradi}u Schaumburg u Ilinoisu Filip Gagovi}. nije va`no ko je. Ese Sadikovi}a s jo{ 123 prijedorska logora{a odvedena iz logora Omarska. Toliko je na{ novinar uspio izgovoriti.. te su u knjigama gra|anskog stanja op}ine Prijedor bile upisane kao k}erka i sin Esada (Hasiba) Sadikovi}a. Svi ste bolesni.adio. Ali si bolestan. kojoj je prisustvovalo 250 delegata. Bit }e da se Veronika i Filip (ne)vje{to kriju od 2004. na Norprijedorskog ljekara. Tokom razgovora s premijerom i ministrom privrede BPK Emirom Fra{tom i Demirom Imamovi}em dogovoreno je pro{irenje proizvodnje gora`danske firme „Pobjeda Sport“. ko 22 sata po bh. to je tvoj problem. twork“. a nejka. bijedni i jadni“.. Had`i}) Kaze: Gdje je Vahid He}o . Mo`e{ da snima{. a 1998. Ona zajedno s kada se zvala Ginjima ~uva tajnu o mnazija „Esad porodi~noj sramoti. tra`i da {utimo. bezimenu rupu u utrobi planine Grme~ u koju je nakon metka u glavu ba~eno tijelo dr. Mid`i}“). nar iz Bosne i Hercegovine. doktoru. na telefon nam se javila Zorica Gagovi} Cica. „jer smo bolesni. monografiju posve}enu 125-godi{njici postojanja kompanije. nistu i intelektualca kojem Na jednom od portala na se divio svijet.. SBiH poni{tila je izbor i uvela Povjereni{tvo u Zenici. koji je izabran za predsjednika Kadrovske komisije SBiH na nivou dr`ave. ina~e. Ta „Nikaragva“ bilo je drugo ime za bestragiju. je li ti jasno!? Ovo nije Veronika. Veronika (Alma) i Filip (Enis) `ive u Americi ve} nekih 12 godina. ma jebe mi se za to sve.Stvarno ste jadni. rologije i hepatologije na izme|u ostalih. po{to sam debelo ume{ana u to. dr`ava Viskonskin. Prenosimo odgovor u cijelosti: . u `argonu ulice. PRESSIJA Poslanik napustio SBiH X EKSKLUZIVNO „Dnevni avaz“ do{ao do biv{e supruge (Foto: Iz emisije NTV 101 „Doktor Eso“) Imamovi}: Oti{ao zbog He}e (Foto: J. tako|er. Uz to.dru{tvenih asocijacija. gdje je on igrjana). Veronika nije. Ese Sadikovi}a: (Ne)vje{to skrivanje na vi{e adresa Tragaju}i proteklih dana za adresom i brojevima telefona Veronike i Filipa Gagovi}a uz pomo} nekoliko poznanika i jedne ozbiljne ameri~ke kompanije doznali smo i da Veronika ima tri prijavljene adrese u tri ameri~ke dr`ave: u Midletonu (Viskonsin). na ~iji lik i djelo je stavila ru`ni pe~at onda kada je 1993. u ulozi moder(kao i on i ova ginog kerbera za{titnimnazija je 1992.poru~io je Imamovi}.. U Napervilu najvjerovatnije `ivi njen brat Filip. bedni i ~emerni. Prema svemu sude}i. umjesto o~ekivanog Bondovog „walthera“. na inicijativu He}e. na{ novinar pozvao je telefonski broj Veronike Gagovi} u Midletonu. .. kome smo prona{li podatke Veronika (Alma) Gagoo Filipu Gagovi}u..8 4. Jasno je da se naoru`anje ne poklanja tokom ovakvih susreta. jadni i bedni i.. Central Collegeu. zna{ {ta. E-mail adrese Filipa Filip (Enis) Gagovi} ra. ali ja ti to ka`em. a na jednoj od ziju „Sveti Sava“ njih. ali. uz potvrdu SDS-a. iz kutije izvadio knjigu. prka je i njihova maomijenila ime. ni Srbi. V. ali {ta o~ekivati kada s darovima u goste do|e jedan od najpoznatijih proizvo|a~a oru`ja u svijetu!? U posjeti zvani~nicima Bosansko-podrinjskog kantona Gora`de tako je boravio potpredsjednik njema~ke korporacije „Umarex“ Martin Voni{ (Wonisch). majka je sa~inila i izvela projekt institucionalnog brisanja dotada{njeg identiteta Alme i Enisa. A. internisti~ku praksu jedora. ve} tre}i mandat poslanik u Skup{tini ZDK. adio. te Esu Sadikovi}a. kako je „Umarex“ ipak vlasnik najpoznatije marke pi{tolja u svijetu. B. Jadni ste. Me|utim. Ja zato vi{e ne `elim biti u takvoj stranci. prijateljske zemlje ili svjetske metropole tokom zvani~nih posjeta mo`e se o~ekivati na poklon suvenir ili proizvod po kojem je predio posjetioca prepoznatljiv. ~iji je „Umarex“ novi ve}inski vlasnik. Zorica se udala za Bogdana Tadi}a nakon {to se pro~ulo da je „Eso oti{ao za Nikaragvu“. decembra pro{le godine. tvog ~ovjeka.Filip Gagovi}: godine Aurora Chrnizili i izvarali mr. Naime. Namjeravali smo razgovarati s osobama koje su se u svom „prvom“ `ivotu zvale Alma i Enis Sadikovi}. . FEBUAR/VELJA^A 2012. Ekavicom. Obi~no si govno i |ubre. Eso Sadikovi} s djecom Almom i Enisom Mezar dr. navodno. te nastavila specijaliao tenis i bio u~lanjen u vi{e zaciju iz oblasti gastroente.Gagovi}a iz Schaumburga i di kao bankarski menad`er Napervila su prikrivene. nad jamom Hrastova glavica. rahmetli dr. kojeg su svirepo smakli prijedorski ~etnici prije 20 godina. Uslijedio je neformalni dio susreta tokom kojeg su gosti saop}ili da }e se municija proizvedena u Gora`du koristiti tokom snimanja novog filma o D`ejmsu Bondu (James Bond). Imamovi}: Prekinuo neizvjesnost Od gosta iz nekog poznatog turisti~kog mjesta. B. u biogravi} zavr{ila je Medicinski fiji u kojoj se spominje Gifakultet na Loyola Univermnazija „Sveti Sava“ iz Prisity. Prepali se poklona od O proizvo|a~a oru`ja PRESSIJA Zvani~nici BPK s gostima O licemjernom porodi~nom konsenzusu Zorica Cica Gagovi}. vremenu. huma. Eto. I u tom gradu na telefon nam se javio mu{ki glas te na na{em jeziku kazao da osoba po imenu Filip Gagovi} ne `ivi tu. ovdje novi- Fotografija iz prijeratnih sretnih vremena: Dr. o tome kako su po.

prenio nam je Sivac. zar ti ne bi stao i popri~ao malo sa mnom. arhetip slobodne misli.“.Samo sam rekao „dobar dan“. Odnos prema njoj u Prijedoru. u kojoj je `ivjela s Doktorom Esom. kada se nastoji izbrisati svako pam}enje i sje}anje na njega. malo koga od dana{njih Prijedor~ana zanima. Poslije svega {to je ona uradila. onda je stvarno suvi{no i razmi{ljati koliko je ministar iskren i po{ten kada su mnogo zna~ajnije stvari u Al. Zid {utnje o njoj proizvodi sna`no uvjerenje da je u gradu u koji je do{la s Esom izgubila svako upori{te zbog onoga {ta je u~inila nakon njegovog ubistva. ali u Prijedoru ka`u da se u tom gradu pojavila pro{le godine. Hrastova glavica. Prethodno je Ahmetovi}. ali kada sam se vratio iz Sarajeva nakon nekoliko dana. „jer smo bolesni. Svojom {utnjom i bijegom od tragi~ne istine i 20 godina kasnije Zorica. I to od onih koji to „po definiciji“ su{tine i smisla `ivota nikada ne bi smjeli dozvoliti ni drugima! Oni su. na`alost. a naposljetku udovice Bogdana Tadi}a zvanog Tadija. u vrijeme kada se drugi gradovi suo~avaju s mnogo ve}im sigurnosnim izazovima. navodno. pro{le sedmice posjetio najsigurniji grad u dr`avi Gora`de postalo je jasno tek dan poslije. B. zajedno s lokalom izdala je pod kiriju. prije nego {to }e ga povesti na strijeljanje. Harisa Ali}a i Eldara ^omora. po povratku u salu tek je Konakovi} prokomentirao da „Ivicu moraju slu{ati“. FEBRUAR/VELJA^A 2012. zbog kojeg sjednica nije nastavljena u predvi|eno vrijeme. koja traje od 1992. avgusta ove godine postaviti spomen-plo~u s imenima ubijenih. gradu koji se „proslavio“ pokoljem kom{ija. odgovorio da „ne}e. s njegovom smr}u u{li u novi `ivot koji je ni{ta drugo do stra{no ohrabrivanje potpunog zaborava velikog prijedorskog Doktora Ese. nisam `elio nikakve kontakte. nekada Sadikovi}. Najkonkretniji razlog njegovog dolaska bilo je. bijedni i jadni“. in`injeri i doktori. Sivac je do rata bio ku}ni prijatelj s Esom i me|usobno su se posje}ivali. pitanju. Prvi put kada su zakasnili. kako su djeca. koji je onomad.. naime. Odveden u samrt s jo{ 123 prijedorska logora{a Omarske Dr. po njih je oti{ao strana~ki kolega Kemal Ademovi}. Upitao sam kurtoazno kako je. Kako su svi nepomi~no sjedili. No. ustao je ministar kulture i sporta Ivica [ari} i oti{ao u poslani~ku kancelariju da ka`e kolegama da moraju prisustvovati sjednici. Ali taj ~ovjek je itekako postojao! Njega su prijedorske generacije svih doba gledale i slu{ale s divljenjem i zavi{}u istovremeno.Zorica Je. svoje i k}erke sve ono {to ona nije Ta rupa danas se zove masovna grobnica Hrastova glavica i nad njom }e pre`ivjeli logora{i Prijedora i Sanskog Mosta 5. Epizoda be{~a{}a O licemjernom porodi~nom konsenzusu Zorica Cica Gagovi} tra`i da {utimo. . ispri~ao nam je da je u ljeto pro{le godine. Veronika i Filip kao da negiraju da je Doktor Eso postojao.“ Stao sam. . SDAovci su svaki put kasnili pri povratku na sjednicu. Sadikovi}a PRESSIJA Ahmetovi} u Gora`du: Odalo ga saop}enje SDA po tre}i put . ustvrdio da nema specijalnog razloga za njegovu posjete te da je do{ao da se (nakon dvije i po godine na poziciji ministra sigurnosti?!) upozna „sa situacijom u Gora`du s aspekta sigur- Ahmetovi} slagao da ne}e biti na strana~kom skupu Kako i{ta vjerovati ministru sigurnosti nosti gra|ana u ovom dijelu BiH i o saradnji izme|u kantonalne policije i dr`avnih agencija za provo|enje zakona“. godine. Umjesto izvinjenja zbog neozbiljnog pona{anja. a ku}u u Skopskoj ulici. {ta re}i osim „zbogom. saznao sam da je Sivac: Biv{i logora{ Cica bila na ostavinskoj raspravi i da se vratila u Ameriku . Nakon drugog ka{njenja. Nismo uspjeli saznati kada je ta~no Zorica Gagovi} Cica oti{la kod djece u Ameriku. Ali. M. 9 dr. na kraju. autor knjige „Kolika je u Prijedoru ~ar{ija“ o logoru Omarska u kome je boravio zajedno s Doktorom Esom. vidio Zoricu Cicu Gagovi} koja je razgovarala sa Sandrom Selmanom. prisustvo sjednici gora`danske SDA. Bato. danas se mo`e nazvati prezirom. Nakon toga opet se vratila u Ameriku.4. Prazne klupe poslanika SDA: Slu{aju jedino Ivicu Poslanici SDA na posljednjoj sjednici Skup{tine Kantona Sarajevo bili su vrlo nedisciplinirani. Doktor Eso ubijen je tri puta. Pa. Ese Sadikovi}a u Skopskoj ulici. njeno djelo sramotna je epizoda jednog be{~a{}a. Bato!“. generalnim sekretarom Amirom Zuki}em . na kapiji nekada{nje ku}e dr. Prvi put nad jamom Susret s Nusretom Sivcem Nusret Sivac. Alma. pred smrt. Me|utim. sve ono {to ona nije. Obe}ao sam da }emo kasnije popri~ati. Eso Sadikovi}: ^uveni ljekar i intelektualac kojem se divio svijet Za{to je dr`avni ministar sigurnosti Sadik Ahmetovi}. Ona je odgovorila sa „dobar dan“ i nastavila: „A. daju}i izjave za medije u zgradi MUP-a BPK. drugi kada mu na d`enazu nisu do{li pokr{teni k}erka i sin i tre}i put sada.. S. S obzirom na to da su skup{tinsko zasjedanje obilje`ile brojne pauze. ako je na ovako bezna~ajno novinarsko pitanje „zaobi{ao istinu“. bre. i zbogom. @ivot Zorice Gagovi}. dan poslije na slu`benoj stranici SDA objavljeno je da su „skup{tini prisustvovali visoki predstavnici SDA na ~elu s potpredsjednikom Sadikom Ahmetovi}em. kada je iz SAD do{la radi ostavinske rasprave s djecom drugog supruga Bogdana Tadi}a. mi se za to sve! nam se javila na ameri~ki broj Veronike Gagovi} (Alme Sadikovi}). voli vas Tajo“. gra|anskog Nedisciplinirani poslanici SDA Veronika Gagovi} (Alma Sadikovi}) u Americi: „Zaboravila“ slavno ime svoga oca PRESSIJA Neozbiljnost u Skup{tini KS Prijedora. Na na{e direktno pitanje ho}e li prisustvovati strana~kom skupu.. jer njegove su rije~i citirali prosjaci. predsjeMidhat DEDI] davaju}oj Skup{tine Mirja- ni Mali} dodijalo je pa je zamolila da neko iz SDA ode po Elmedina Konakovi}a. kojoj je nakon du`e uprave povjereni{tva izabrano novo rukovodstvo. Nune. konobari. uspio prokrijum~ariti ceduljicu iz logora Omarska na kojoj je pisalo: „Alma. jer ima obaveza u Sarajevu“. On je simbol i metafora intelektualnog. nekada{njim prijedorskim maratoncem.

smi{ljena je povreda tog zakona ~iji okvir po~iva na dvjema direktivama Evropske unije iz oblasti javnih nabavki 2004/17/EC i 2004/18/EC. Bh. Vlada RS. preliminarno. {to bi bilo katastrofalno po njen ionako te{ko naru{eni ugled kod potencijalnih investitora i zna~ilo bi potpuno uru{avanje bh. . ali nema nikakve reakcije nadle`nih dr`avnih institucija. maja i 29. Ovaj ured. nema ni sankcija. Zlomu`ica isti~e da je op}epoznato da organi vlasti „treniU suprotnom. nego pru`a stru~nu i tehni~ku pomo}. iako se radi o projektu koji }e ko{tati vi{e desetina miliona maraka . Fondacija nas je naknadno obavijestila da se ne radi o podnesku po Zakonu o upravnom postupku . koji tro{e gotovo milion KM na sat. a „velike ribe“ ostaju izvan zakona.ka`e Pilav. upozoravaju}i da bi se ta me|unarodna finansijska institucija mogla predomisliti i suspendirati kreditnu liniju prema BiH zbog blokade otplate vanjskog duga. Osim toga. „krije kao zmija noge“.10 4.Vlada RS nije mogla osloboditi preduze}e „Andri}grad“ primjene odredbi tog zakona. argumentira da je spornom odlukom Vlade RS ugro`eno postojanje i svrha Zakona o javnim nabavkama BiH. a prema konkrentnosti smo ~ak iza Gambije i Kambod`e. tre}i put u posljednjih mjesec i po. Pravnik Rifat Zlomu`ica u publikaciji „Izbjegavanje primjene Zakona o javnim nabavkama BiH: Projekt Andri}grad“.. zajedni~ku firmu „Andri}grad“ u kojoj ve}inski kapital ima Kusturica. Tra`ili smo od Fondacije da uredi podnesak u skladu sa Zakonom o upravnom postupku BiH da bismo mogli postupiti po podnesku. januara ove godine pravnu analizu autora Zlomu`ice. uz konstataciju da do sada nisu uspjeli do}i u posjed dokumentacije vezane za slu~aj „Andri}grad“!? Zbunjuju}i komentar dobili smo od Amira Pilava. .. prema tome. Direktorica Agencije za ntrolira ugovorne organe (u ovom slu~aju Vladu RS. zahvaljuju}i izigravanju ovog zakona. a. ukratko. To je. Njegovim ~lanom 3. Zlomu`ica: Objavio publikaciju Fo~o: Bez dokumentacije Pilav: Zbunjuju}i komentar ni~im nisu obrazlo`ili zaobila`enje Zakona o javnim nabavkama BiH. potvrdila i {efica ureda Svjetske banke u BiH Anabela Abreu.) u primjeni odredbi Zakona o javnim nabavkama BiH. ne}e mo}i utvrditi stvarna vrijednost radova na javne nabavke BiH \inita Fo~o na na{ upit o svemu ovome odgovara kako institucija kojoj je na ~elu ne ko- Srozavanje imid`a BiH Na{i zvani~nici. Iz istih razloga ni doma}i investitori se ne pretrgo{e s ulaganjima. vjerovatno ra~unaju s time da }e u dr`avnoj kasi uvijek biti novca za njih. Podsjetimo. ali Vlada RS ugrozila je princip efikasnosti kori{tenja javnih sredstava. direktora Ureda za razmatranje `albi BiH. ali.ka`e Fo~o. zaklju~ili izigran je zakon. Pitanje je samo da li ho}e? M.Sistem javnih nabavki u BiH je decentraliziran kao i sistemi u regiji i EU i to na na~in da je svaki ugovorni organ odgovoran za pravilnu primjenu zakona . Zbog slo`ene administracije i velikih nameta kada se tek otvori firma. raju strogo}u“ na tzv. pravni stru~njaci su nakon ove zakonske anarhije iz RS detaljno „skenirali“ slu~aj i. Kusturicina firma „Lotika“ i Op}ina Vi{egrad osnovali su u aprilu 2011. juna pro{le godine da za izgradnju „Andri}grada“ Emira Nemanje Kusturice u Vi{egradu izdvoji oko {est miliona maraka poreznih obveznika i to tako da „korisnik sredstava nije du`an da primjenjuje pravila i postupke definisane odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH“. „Andri}grad“ je trebao pro}i primjenu Zakona o javnim nabavkama. mjestu.To je informacija za nas i nije ura|ena u formi prigovora. ~ini se. i dalje su u fazi strana~kog nadmudrivanja koje }e te{ko stajati gra|ane ove zemlje Kreatori na{ih sudbina jo{ jednom su se pokazali u ulozi uspje{nih arhitekata te{ke neizvjesnosti gra|ana ove zemlje. malim slu~ajevima. a nerijetko i lo{e namjere prema ovoj zemlji. I umjesto da na{i zvani~nici. oko 30 miliona KM. Ko mo`e poni{titi odluku Vlade RS? Zlomu`ica isti~e da dr`avni i entitetski organi moraju upotrijebiti sva zakonom dozvoljena sredstva kako bi se sporna odluka Vlade RS poni{tila. u~ine sve da nas razbija~ki talas zapljusne sa {to manje snage. jer mu je Fondacija Centar za javno pravo dostavila 5. I dok nadle`ne dr`avne institucije s Fo~o i Pilavom na ~elu nisu pretjerano zainteresirane da se bave slu~ajem „Andri}grad“.ka`e Zlomu`ica i polaganja kamena temeljca za „Andri}grad“: Porezni obveznici RS ve} dali {est miliona maraka „Andri}gradu“. . ekonomije. Zbrka u glavama bh. BiH je na dobrom putu da joj se jo{ jednom. Pranje novca za ’Andri}grad’ te{ko 30 miliona maraka Pravni stru~njaci ukazali na nezakonitosti. ali institucije BiH koje se brinu o provo|enju Zakona o javnim nabavkama ne mije{aju se u svoj posao Dodik i Kusturica prilikom X ISTRA@UJEMO Tragom analize o zajedni~kom biznisu Dodika i Kusturice O dluka Vlade RS od 26. To je. iako bi zakon morao biti jednak za sve dodaje Zlomu`ica i upu}uje na to da Agencija za javne nabavke BiH i Ured za razmatranje `albi BiH pravni osnov da se bave ovim slu~ajem mogu prona}i i u drugim zakonima kao {to su Krivi~ni i Zakon o upravnom postupku. rezultirali su time da je imid` BiH u potpunosti srozan u o~ima svjetske poslovne zajednice. Projekt gradnje „Andri}grada“ ili. FEBRUAR/VELJA^A 2012. oni su i dalje PRESSIJA Svjetska banka prijeti suspenzijom kredita u fazi politi~kog i strana~kog nadmudrivanja koje }e te{ko stajati gra|ane ove zemlje. upoznat je sa slu~ajem „Andri}grad“. pranja novca ko{tat }e. koji tro{e gotovo milion maraka bud`etskog novca na sat. koju je objavila Fondacija Centar za javno pravo.Ne sje}am se da su nadle`ni organi pokretali postupke po slu`benoj du`nosti protiv „velikih riba“. pa BiH danas nije po`eljna zemlja za strane investitore koji je u {irokom luku zaobilaze. bolje dodaje da se. {to ne bismo mogli i mi“. gra|ana RS. No. i bio cilj naru~ioca i izvr{ioca megaprojekta koji se od javnosti i poreznih obveznika. . a sumnju je dodatno poja~ala arogancija iz manjeg entiteta - re~eno. A. . uostalom. BiH se prema izvje{taju Svjetske banke „Doing business“ nalazi na 125. mogu se o~ekivati nova sli~na izbjegavanja primjene Zakona o javnim nabavkama po principu „kad mo`e Dodik. op. {to je svrstava na dno ljestvice u Evropi. pa. zvani~nika. snizi kreditni rejting. Izigran zakon Mediji u regiji uo~ili su prevaru i nezakonitost. DEDI] Abreu: O{tro upozorenje Mali i veliki . vladar Republike Srpske Milorad Dodik dao je ovaj posao svom prijatelju Kusturici tako {to su u{li u „zajedni~ki biznis“. R. ka`e.

Ukoliko tu`eni.. prebivali{te ili boravi{te. Uz prijavu na konkurs kandidati trebaju prilo`iti slijede}u dokumentaciju (original ili ovjerena fotokopija): 1.O. ZPP-a..589. ul.. Dodatne informacije o uslovima konkursa mogu se dobiti na telefone: 033/235-507. izabrani kandidati su du`ni dostaviti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad u obrazovanju. 1 izvr{ilac 2. radi naplate potra`ivanja. 73/05 i 19/06. 22. 2011. koga zastupa Dina Memi} Turkmanovi} advokat iz Sarajeva. ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode.38 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 21... predmet spora. Prijave sa dokazima o ispunjavanju konkursnih uslova dostaviti na adresu: O[ „Al Walidein . pozivom na broj predmeta. 21/06 i 26/08) i ~lana 71. sve u roku do 15 dana. na osnovu ~lana 70. 2011. 2012.. 1 izvr{ilac Pored op{tih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvr|enih Zakonom o radu i Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju.. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Mals 089177 09 Mals Sarajevo. Olimpijska bb....788. u pravnoj stvari tu`ioca „Kairos“ Doo Sarajevo ul.. februar/velja~a 2012. godine pa do isplate. protiv tu`enog „BP TRADE“ d. odnosno sjedi{te stranaka... godine kao dana dospije}a pa do isplate . 2012. dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. novine FBiH“ br...O. Diplomu o ste~enoj stru~noj spremi (VSS ili V[S odgovaraju}eg smjera) 3.. sjednici odr`anoj dana 26. sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~lan 334. osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. koga zastupa punomo}nik Kemo Kapur. 11 Na osnovu ~lana 90. 2012.9 ~asova nastavne norme sedmi~no. kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvr|ene Pedago{kim standardima i normativima za osnovno obrazovanje i op}im aktima {kole. CIPS-ova prijava prebivali{ta Po kona~nosti odluke o izboru. 20.. u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku.. stru~ni saradnik Senad Had`iomeragi}. Nastavnik/ca geografije... Odgovor na tu`bu s prilozima predaje se Sudu...8 ~asova nastavne norme sedmi~no. Tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom }e nalo`iti tu`enom da isplati tu`itelju na ime duga od 9. duga od 419. podnijeti protutu`bu (~lan 74. du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu. 033/235-496.788. 2008. odnosno naziv pravnog lica. 71000 Sarajevo sa naznakom „prijava na konkurs“. 12..O. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“ broj: 10/04. u daljnjem tekstu: ZPP).. stav 1.12 ~asova nastavne norme sedmi~no. Sarajevo..na iznos od 3... Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev.. stav 1.sp. 2012.O... radi. pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje.. U odgovoru na tu`bu tu`eni }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU. ZPP-a).. Obavje{tava se tu`eni da je.73 KM sa zakonskom zateznom kamatom na pojedina~ne iznose i to: .94 KM po~ev od 07. ZPP-a). 01. 2008... [kolski odbor Osnovne {kole „Al Walidein Gazzaz“ Sarajevo. godine tu`ilac „Kairos“ Doo Sarajevo je podnio tu`bu protiv tu`enog „Mg-Mix“ D.. Nastavnik/ca osnova tehni~kog odgoja i kulture `ivljenja. 53/03.38 KM. Zakona o parni~nom postupku („Sl. Biografiju 2. 09.198. ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku.73. 4... 02. Lakta{i radi naplate potra`ivanja.. van ro~i{ta dana 25. Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja)..o.. advokat iz Sarajeva. stav 1.... A sve u roku od 30 dana po pravosna`nosti ove presude..... v... stav 2. Obavje{tava se tu`eni da se dostava presude zbog propu{tanja smatra obavljenom protekom roka do 15 dana od dana objavljivanja iste u dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH.o.. Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) 5.. a najkasnije na pripremnom ro~i{tu. 25. Sarajevo... ZPP-a). ZPP-a). 2008... Nastavnik/ca historije. stav 1.. donio je: PRESUDU . Hasiba Bankovi}a 2a.. stav 3.. objavljuje: OGLAS Dana 19.79 KM po~ev od 27. ZPP-a). godine Op}inski sud u Sarajevu... godine 1. godine kao dana dospije}a pa do isplate te da plati sve tro{kove parni~nog postupka kao i sudsku taksu prema odluci suda. 1 izvr{ilac 3... Lakta{i. odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava. godine. godine raspisuje: KONKURS za popunu upra`njenih radnih mjesta na odre|eno vrijeme do 30. ul. 01.. njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika. 033/235-518. Sudijka Tatjana Arapovi} ...na iznos od 6. protiv tu`enog „MgMix“ D. 9. kao i da tu`itelju naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 271. 11.. Kopija li~ne karte 6. ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje. Zaima [arca broj 82. na osnovu ~lana 348. u pravnoj stvari tu`itelja „ZVE^EVO COMMERCE“ d. ako ih imaju. 01. kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja. na svojoj 69. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.44 KM. ime i prezime.Gazzaz“ Sarajevo. ul. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 182604 11 Ps Sarajevo..zbog propu{tanja Tu`eni je du`an tu`itelju isplatiti iznos od 419. Cara Du{ana broj 15 Lakta{i.o. budu}i da tu`eni ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta. 01.. 06.. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od 6 mjeseci) 4.o. Stru~ni saradnik Senad Had`iomeragi} POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba. Branilaca Sarajeva br.. Pravila Osnovne {kole „Al Walidein-Gazzaz“ Sarajevo. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj tabli Suda te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda.oglasi Dnevni avaz subota. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku Suda. sudija Tatjana Arapovi}..

Mo`e se re}i da iza Erdoganova uspjeha stoji krajnje uspje{na harmonija ove dvije strane.jest ponuda koja mu je do{la od Fenerbahçea (Fenerbah~e). . bio kandidat za gradona~elnika Istanbula. Njegov otac Ahmet Erdogan mislio je da je interesiranje njegovog sina za fudbal jedna prolazna strast i pona{ao se kao da ne zna ni{ta o fazama koje je njegov sin pro{ao na polju profesionalizma. suprotno tome. ali. dugogodi{nji saradnici premijera Erdoana.. Objavljivao je ~lanke u razli~itim novinama i ~asopisima i autor je dvije knjige. bio je i savjetnik predsjednika Partije pravde i razvoja (AK partije) i narodni poslanik u 22. s druge strane. Osim toga. Slu`ba narodu jest slu`ba Bogu. Koliko sam razumio. na kojem ~etiri godine kasnije diplomira. Ovo naprijed bio je tr{~ar. suprotno tome. koji je u timu IETT-a igrao u {picu. Rje{enje je bio Tayyip Erdogan! (Izdava~ „Dobra knjiga“ Sarajevo i NVO „Svetionik“ Novi Pazar. uvijek je usmjeren naprema korisnosti. Politi~ari mnogo vole i koriste ove rije~i. a koji se kasnije ~esto i zaboravi. Kada je 1976. @ivot kojim `ivimo. Iste godine postao je predsjednik omladine Milli selamet partije na nivou Istanbula. pri{la nam je jedna nana: „Dobro do{li. sazivu Skup{tine Repubike Turske. „Veysele!“ Kada se malo smiri. A sada je. prijevod s turskog jezika Avdija Salkovi}. 13 Slu`ba narodu jest slu`ba Bogu Tajip Erdoan ove rije~i nikada nije koristio reda radi. s druge strane. godine. Sve i da je Tayyip Erdogan poletio od radosti u zrak kada mu je uprava Fenerbahçea ponudila transfer. Fudbalska avantura. eto. Tayyip je iz daljine osjetio nezadovoljstvo seljana i shvatio je da su pristali zato {to su se pla{ili dr`avne prisile. Svako dijete koje igra fudbal ma{ta da jednog dana postane velika zvijezda. kada je rije~ o jednom osjetljivom pitanju kao {to je ru{enje. sve do vojnog udara 12. napravili smo nani mjesto me|u na- ma. a mi }emo zapo~eti posao ru{enja objekata. pri|i i pri~aj nam! Izgleda da si ti najstarija u ovom selu. godine u Göreleu pokraj Giresuna. U ovim godinama nau~io je da naspram te{ko}a ne padne u strah. morali ste imati u vidu i Tayyipovu savjest. Gradona~elnik je ovu slaba{nu. uop}e nije li~io na nekog ko se {ali. vidi da li li~i na va{e ajrane!“ Uz rije~i: „@iva bila. nastavljena je jo{ ve}im intenzitetom tokom srednje {kole. nikada ne}e zaboraviti.. mnogo ga je ganulo njeno gostoprimstvo. Otad je bio profesionalac i za `ivot zara|ivao igraju}i fudbal. Nakon osnovnih studija i ste~ene master diplome.Turska nacionalna zajednica u~enika i studenata) i ne zaostaju}i ni za jednom aktivno{}u u mre`i mladih Milli „Zar da ih ne bude. Ili su pritisnuti dru{tvenim kontekstima ili poti~u iz siroma{tva. Na`alost. Tayyip Erdogan ove rije~i nikada nije koristio reda radi. prihvativ{i ponudu od 1.mo`da i najve}a . ruke ti ne bi dostigle.12 4. Po~eo je igrati fudbal u osnovnoj {koli i nikada ga nije ostavio u sljede}ih gotovo {esnaest godina. koja bi. nanine o~i su zasuzile. Privukav{i pa`nju na sebe okretno{}u na terenu. 2012. stav koji je Tayyip Erdogan zauzeo u ovoj i sli~nim situacijama komentari{e kao posjedovanje veoma jakih osje}anja humanosti: „Vrlo je malo ljudi u ovoj zemlji koji nemaju boli i patnji. Da proba{ da je obuhvati{. Kao da je ju~er bilo. I Tayyip posjeduje jednu konstrukciju koja osje}a bol i tugu.U tom periodu 98% eksproprisanih objekata uradili smo uz dogovor . gmati~ni Erdogan. uz rije~i: „Ima li. partije osnovane kao nastavak zatvorene Milli selamet partije.i ka`e da je samo 2% sudski procesuirano. izgra|uje sli~nosti ~ovjeka na ulici i hvata ga za du{u.000 lira. FEBRUAR/VELJA^A 2012. tovari nas tugom. napa}eni gra|ani Istanbula najzad su prona{li izlaz koji su tra`ili. Me|utim. @ivot nije pru`io priliku Recepu Tayyipu Erdoganu da Milli selamet partije za op}inu Beyoglu (Bejolu). Erdoganov politi~ki pragmatizan u raspu}ima na kojima se sastaje sa zajednicom i u kojima. Drugi je pra- Erdoanov politi~ki pragmatizan u raspu}ima na kojima se sastaje sa zajednicom i u kojima. godine postane fudbalska zvijezda. godine iza{la zenima svojih pamu~nih {alu Republici Turskoj.. sje}ala se dugih {etnji sa svojim vjerenikom. vla`ne svje`ine vrba. . Vremenom je usavr{io talent za ovaj sport. Obradovali su se kada su ugledali gradona~elnika. Sa seljanima smo se sporazumjeli o pitanju nadoknade. koja je po~etkom 2011. pobjedi i porazu. Fudbalska avantura Za podru~je BiH njen izdava~ je „Dobra knjiga“ Sarajevo. neka su ti ruke zdrave!“. Ukratko. Diplomirao je na Fakultetu za knji`evnost Univerziteta u Istanbulu (Odsjek psihologija) i na Institutu organizacionih nauka Univerziteta u Istanbulu. njegovi prijatelji su ga prozvali „Imam Beckenbauer“.U nekim slu~ajevima nije bilo dovoljno da dobijete i pristanak ljudi. odlazimo!“ Najprije sam pomislio da se {ali. upisuje Vi{u {kolu elektronike i ra~unara na Univerzitetu Marmara u Istanbulu. smjer turski jezik i knji`evnost. Osim rukovode}ih funkcija u razli~itim dr`avnim preduze}ima. odgovornost na koju one aludiraju prihvatio je jednim vjerni~kim zadovoljstvom i u~inio je parolom poimanja slu`bovanja d ovog broja „Avazov“ prilog „Sedmica“ po~inje s ekskluzivnim objavljivanjem odlomaka knjige „Red`ep Tajip Erdoan: Ra|anje lidera“.re~e i po~e pri~ati doga|aj koji. upisuje se na Filolo{ki fakultet Univerziteta u Beogradu... O~eva zabrana Godinama je bio na ~elu gradske partijske organizacije. Nakon diplomiranja na spomenutom univerzitetu vratio se u svoj zavi~aj. FEBRUAR/VELJA^A 2012. nije odustajao ni od politi~ke karijere. a koja je jednog mladog ~ovjeka veoma lahko skretala s pravog puta. Istanbul se pobunio!. recenzent Had`em Hajdarevi}) (Oprema teksta je redakcijska) . koji je u tom trenutku posmatrao me~. I mi smo rekli: „Svakako. U godinama kad je upisao fakultet. i on je bio pla~ljiv. otvore put koji }e Reisa odvesti do mjesta gradona~elnika. a to je {to je bio svr{enik liceja Imam Hatip. protkani ajetima i hadisima. bila je najva`nije iskustvo {to ga je nosilo do mjesta na kojem se danas nalazi. imao je samo dvadeset dvije godine... mi smo jedno isto~nja~ko dru{tvo. Bilo je vi{e zelenila. Te{ko sam se sustezao da ne zapla~em. ruku pod ruku. Naposljetku.. X EKSKLUZIVNO Objavljujemo dijelove biografije turskog premijera iz knjige „Red`ep Tajip Erdoan: Ra|anje lidera“ O ne predaje do posljednjeg trenutka. Jedan je ~ovjek Erdogan koji sa svojom svije{}u. Jedan od bliskih saradnika u vrijeme jo{ dok je bio gradona~elnik Istanbula i neko ko ga jako dobro poznaje Burhan Metin. da se Premijer Erdoan po~eo je igrati fudbal u osnovnoj {koli i nikada ga nije ostavio u sljede}ih gotovo {esnaest godina. Omladina koju je odgajao za ove dane i `ene ~lanice partije.. Osim onih koji `ive u vilama na Bosforu. septembra 1980.“ Pri~aju}i o pro{losti. Dogovorenog dana stigli smo u selo sa ljudima iz osiguranja. Pored toga. Po{tovao je vje{tinu govora. uvijek je usmjeren naprema korisnosti selamet partije otvarao je vrata ka u~eni~koj fazi svoje politi~ke karijere. oni }e svojevoljno napustili selo. godine provedene u fudbalu nau~ile su ga brzini i ravnote`i. Kada su se u ve~eri 27. Nana nas je sve ganula. I sam zna{. Tayyip Erdogan je rekao jednom novinaru: „Zbog svog oca propustio sam mnogo sli~nih prilika. i osobita oratorska vje{tina privla~ili su mase slu{alaca. te funkciju glavnog urednika dnevnih novina Yeni ªafak. U me|uvremenu aktivno se bavi prevo|enjem s tu- Avdija Salkovi} (Foto: Samir Jejna) rskog jezika. Ovo je veoma staro selo. vjerovatno. istovremeno je nastavljao sa du`nostima u MTTB-u (Milli Türk Talebe Birligi . ovome kraja?/ Dova se na{a s Milo{}u spaja. Godine 2002. pjesnik te dane definira stihovima: Svakim se novim jutrom/i novo bu|enje ra|a.“ IZ BIOGRAFIJE AUTORA Husejin Besli ro|en je 18. Autori knjige. odgovornost na koju one aludiraju prihvatio je jednim vjerni~kim zadovoljstvom i u~inio je parolom poimanja slu`bovanja. Mir koji je tra`ila nalazila je me|u sje}anjima jednog skoro stoljetnog `ivota koji se polahko rastapao. I Tayyip je bio s nama. Kaloperovi} je upravi odnio ponudu za fudbalera Erdogana i zatra`io da odmah realizuju njegov transfer. Strast prema fudbalu. Avdija Salkovi} na istom odsjeku poha|a doktorske akademske studije. Toliko nas je bilo da je neko ko je gledao izdaleka mogao pomisliti da se radi o nekoj vojnoj jedinici koja je krenula na vje`be.Donijeli smo odluku da izmjestimo jedno selo na padinama potoka koji je napajao akumulaciono jezero Darlik (Darlik). Pogledao sam gradona~elnika. da ste vidjeli. sjenki {to su se pred kraj dana pru`ale po vodi. `alosne vrbe. nasmijanu staricu veoma zavolio. otvorile glasa~ke kutije. a ne zbog li~nog uvjerenja. 4. poput male djevoj~ice koja se igra skrivalica. Du` potoka bile su debele vrbe. Svojom ljudskom stranom. Probaj. morali smo odlo`iti ru{enje sve dok seljani svojevoljno ne isprazne ku}e. Bio je dijete kvarta u kojem najbr`i put razlikovanja od ostalih drugara prolazi putem mangupluka. Radi u gradskoj biblioteci u Novom Pazaru. nalazio se na mjestu predsjednika ogranka Refah partije za op}inu Beyoglu. ljudi u njemu vide svoje stanje. dijete moje! Svojim rukama sam ti napravila ajran od doma}eg mlijeka.Kako je to izgledalo? . do{li smo do seljana.“ Nana je po~ela: „Otkad znam za sebe `ivim ovdje. To i jeste ono {to ga ~ini centrom privla~nosti. Godine 1975. taktici i strategiji. Godine 1984. marta 1994. rekao je da polazi i on. godine u Novom Pazaru u kojem je zavr{io osnovnu i srednju {kolu. uz napor identi~an duhu Nacionalnog oslobo|enja. septembra 1980. nije mu dozvolio da prihvati ovu ponudu. koji se dugi niz godina oblikovao u Milli Goru{u (Milli Görüº) u kojemu se bavio politikom. Tayyip Erdogan je pre{ao u Sportski klub Camialti (D`amialti). kakva sje}anja gaji{ u vezi s pro{losti.. Naslovnica knjige „Red`ep Dok je svoj ka`iprst Tajip Erdoan: Ra|anje lidera“: nje`no {etala po cvjetnim dePo~etkom 2011. Uporedo s fudbalskom avanturom. Yusuf Beyazit (Jusuf Bejazit) bio je predsjednik Direkcije za eksproprijaciju nekretnina: . a nakon {to im se detaljno objasni za{to se moraju preseliti odavde. U svoju je glavu utuvio fudbal. O`enjen je i otac je troje djece. kako ka`e. finalni me~evi istanbulske amaterske lige igrali su se na stadionu Vefa.. Husejin Besli i Omer Ozbaj u njoj obra|uju put i politi~ko uzdizanje jednog od najve}ih vo|a savremene Turske. nije izlazila iz svoje samo}e sve dok joj ne dosadi. sastaje se s ljudskom zajednicom. re~e: „Sakupi ljude. gradona~elni~e. iskreno su stisnuli zube i radili na tome da IZ BIOGRAFIJE PREVODIOCA Avdija Salkovi} ro|en je 1974. kad je vidio da poku{aji uvjeravanja oca ne}e dati rezultata. pogledao sam ga.“. pomisliv{i da }e se suo~iti s o~evim protivljenjem. godine. Zavr{io je Licej Imam Hatip i Odsjek za dru{tvene i organizacione nauke Orta Dogu Univerziteta. postoji jedna druga osobina koja podupire njegovu politi~ku karijeru. ti se bavi{ nemogu}im stvarima!“ Rekav{i ovo. uskoro izlazi i na bosanskom jeziku u Novom Pazaru i Sarajevu Husejin Besli i Omer Ozbaj jen je i otac je dvoje djece. svi imaju neku stranu koja im priti{}e `ivot. koje su prva iskustva u radu na terenu stekle tokom njegove kandidature za predsjednika op}ine Beyoglu. Godine 1985.“ A jedna od „propu{tenih“ prilika za kojima `ali . Pobuna Istanbula Mo`da je samo i `ivjela u pro{losti. zapo~eta u ranoj mladosti.. uskoro vara.“ Tako je. a {ta smo drugo mogli re}i? Zaustaviv{i ekipu malo pozadi. Naravno..“ „Ko zna. Mnogo godina kasnije. analiziraju}i neke doga|aje koje je li~no vidio. pre- dstavlja samu tu zajednicu. du` potoka. uskoro izlazi i na bosanskom jeziku u Novom Pazaru i Sarajevu. bio je primoran odbiti ovu ponudu. nano moja! Namu~ila si se.Poticao je iz Kasimpa{e. on uop}e nije pridavao pa`nje obe}anjima koja je nosila logika kasimpa{alijskog duha. jedna od najboljih biografija turskog premijera Red`epa Tajipa Erdoana (Recep Tayyip Erdogan). nastala tokom osnovne {kole. dijete moje! Ah. pre{ao je u IETT. s vremena na vrijeme bi izlazi i napa bosanskom uzdahnula utihnula. Godine 1994. Bo`e. Ali. te{kim `ivotom posjeduje jedno {iroko polje koje dijeli s prosje~nim ljudima Turske. obavljao je i funkciju savjetnika za medije u gradskoj upravi grada Istanbula. tradiciju i moralna na~ela sredine u kojoj je `ivio. ove vrijedne rije~i ne bivaju vi{e od jednog slogana koji se u predizbornim kampanjama stalno ponavlja. Nanin ajran U periodu kada je bio gradona~elnik Istanbula. Svoje pjesme i tekstove objavljivao je u ~asopisima „Talebe“. Uz saglasnost autora knjigu je preveo Avdija Salkovi} iz Novog Pazara. Njegovi govori. Recenziju je uradio knji`evnik Had`em Hajdarevi}. U ovom broju na{ list objavljuje odlomak koji po~inje s Erdoanovim djetinjstvom: . buldo`erima. Nogometni performans Tayyipa Erdogana.. zatim jeziku u Novom Pazaru bi ponovo nastavljala s i Sarajevu pri~anjem. njegovu `ivotnu putanju okrenula na sasvim suprotnu stranu. a u Novom Pazaru izlazi u izdanju NVO „Svetionik“. „Milli Gençlik“ i „Düºünce“. godine iza{la u Republici Turskoj. Po{to je stilom svoje igre podsje}ao na slavnog Beckenbauera. kada bi ove stijene i grane imale jezik pa da progovore!. Mi smo jedno tu`no dru{tvo. Dok smo se slu`ili i razgovarali. autora Husejina Beslija (Hüseyin) i Omera Ozbaja (Ömer Özbay). godine iza{la u Republici Turskoj. predstavlja samu tu zajednicu. koja je do{la ne{to kasnije. ali. tada je bilo mnogo ljep{e nego {to je sada. aprila 1953. Me|utim. U stvarnosti postoje dva Erdogana. Pored identiteta sportiste. Kada je saznao za ponudu Eskiºehirspora (Eski{ehirspor). jata ~voraka i jo{ mnogo ~ega {to je pripadalo tome vremenu. godine postao predsjednik omladine izabran je za predsjednika istanbulskog ogranka Refah partije i postao je ~lan Glavnog odbora Refah partije. Omer Ozbaj ro|en je u Ankari 1952. zatra`io je dva dana da razmisli. Ova knjiga. Godine 1976. ka{ikarima i upravlja~ima ostalih ma{ina. da postigne gol u {ansi koja mu se uka`e. veoma se naljutio: „Ja `elim da ti u~i{ i postane{ ~ovjek. Veysel Eroglu (Vejsel Erolu) se ubacuje u razgovor: . Me|utim. bio je na takvom nivou da je igrom zaintrigirao tada{njeg trenera Fenerbahçea Tomu Kaloperovi}a. sve do vojnog udara 12. da vjeruje u sebe i da se nikada ne predaje. Rekao je: „Hajde. O`en- Naslovnica knjige „Red`ep Tajip Erdoan: Ra|anje lidera“: Po~etkom 2011.. godine.Da vam objasnim ovako .

Nana nas je sve ganula. ali. Da proba{ da je obuhvati{. i osobita oratorska vje{tina privla~ili su mase slu{alaca. imao je samo dvadeset dvije godine. jata ~voraka i jo{ mnogo ~ega {to je pripadalo tome vremenu. Mi smo jedno tu`no dru{tvo. „Veysele!“ Kada se malo smiri. Njegovi govori. a nakon {to im se detaljno objasni za{to se moraju preseliti odavde. Osim toga. Radi u gradskoj biblioteci u Novom Pazaru. njegovu `ivotnu putanju okrenula na sasvim suprotnu stranu. svi imaju neku stranu koja im priti{}e `ivot. Kada su se u ve~eri 27. bio je primoran odbiti ovu ponudu. rekao je da polazi i on. vjerovatno. I mi smo rekli: „Svakako. stav koji je Tayyip Erdogan zauzeo u ovoj i sli~nim situacijama komentari{e kao posjedovanje veoma jakih osje}anja humanosti: „Vrlo je malo ljudi u ovoj zemlji koji nemaju boli i patnji. Po{tovao je vje{tinu govora. du` potoka. Jedan od bliskih saradnika u vrijeme jo{ dok je bio gradona~elnik Istanbula i neko ko ga jako dobro poznaje Burhan Metin. FEBRUAR/VELJA^A 2012. Privukav{i pa`nju na sebe okretno{}u na terenu. dugogodi{nji saradnici premijera Erdoana. taktici i strategiji. njegovi prijatelji su ga prozvali „Imam Beckenbauer“. Pobuna Istanbula Mo`da je samo i `ivjela u pro{losti. Naslovnica knjige „Red`ep Dok je svoj ka`iprst Tajip Erdoan: Ra|anje lidera“: nje`no {etala po cvjetnim dePo~etkom 2011. Mnogo godina kasnije. Nakon osnovnih studija i ste~ene master diplome.. bila je najva`nije iskustvo {to ga je nosilo do mjesta na kojem se danas nalazi. analiziraju}i neke doga|aje koje je li~no vidio. Tayyip Erdogan je rekao jednom novinaru: „Zbog svog oca propustio sam mnogo sli~nih prilika. uskoro izlazi i na bosanskom jeziku u Novom Pazaru i Sarajevu Husejin Besli i Omer Ozbaj jen je i otac je dvoje djece. I sam zna{. Kaloperovi} je upravi odnio ponudu za fudbalera Erdogana i zatra`io da odmah realizuju njegov transfer. protkani ajetima i hadisima. uz napor identi~an duhu Nacionalnog oslobo|enja. Slu`ba narodu jest slu`ba Bogu. Diplomirao je na Fakultetu za knji`evnost Univerziteta u Istanbulu (Odsjek psihologija) i na Institutu organizacionih nauka Univerziteta u Istanbulu. Probaj.. Osim rukovode}ih funkcija u razli~itim dr`avnim preduze}ima. Svojom ljudskom stranom. otvorile glasa~ke kutije. godine. zatra`io je dva dana da razmisli. sve do vojnog udara 12. Na`alost. U me|uvremenu aktivno se bavi prevo|enjem s tu- Avdija Salkovi} (Foto: Samir Jejna) rskog jezika. ove vrijedne rije~i ne bivaju vi{e od jednog slogana koji se u predizbornim kampanjama stalno ponavlja.Da vam objasnim ovako . Nogometni performans Tayyipa Erdogana. U godinama kad je upisao fakultet. Omer Ozbaj ro|en je u Ankari 1952. Rekao je: „Hajde. Godine 1994. ka{ikarima i upravlja~ima ostalih ma{ina.“ Nana je po~ela: „Otkad znam za sebe `ivim ovdje. godine u Novom Pazaru u kojem je zavr{io osnovnu i srednju {kolu. koja bi.Poticao je iz Kasimpa{e. Autori knjige. poput male djevoj~ice koja se igra skrivalica. veoma se naljutio: „Ja `elim da ti u~i{ i postane{ ~ovjek. O~eva zabrana Godinama je bio na ~elu gradske partijske organizacije. Kada je saznao za ponudu Eskiºehirspora (Eski{ehirspor). bio je i savjetnik predsjednika Partije pravde i razvoja (AK partije) i narodni poslanik u 22. Nanin ajran U periodu kada je bio gradona~elnik Istanbula. uskoro izlazi i na bosanskom jeziku u Novom Pazaru i Sarajevu.U nekim slu~ajevima nije bilo dovoljno da dobijete i pristanak ljudi. godine iza{la u Republici Turskoj. buldo`erima. Ali. Objavljivao je ~lanke u razli~itim novinama i ~asopisima i autor je dvije knjige. uvijek je usmjeren naprema korisnosti. mi smo jedno isto~nja~ko dru{tvo. postoji jedna druga osobina koja podupire njegovu politi~ku karijeru. eto. Godine 2002. Avdija Salkovi} na istom odsjeku poha|a doktorske akademske studije. septembra 1980. a {ta smo drugo mogli re}i? Zaustaviv{i ekipu malo pozadi. Njegov otac Ahmet Erdogan mislio je da je interesiranje njegovog sina za fudbal jedna prolazna strast i pona{ao se kao da ne zna ni{ta o fazama koje je njegov sin pro{ao na polju profesionalizma. godine postao predsjednik omladine izabran je za predsjednika istanbulskog ogranka Refah partije i postao je ~lan Glavnog odbora Refah partije.. Me|utim.. sve do vojnog udara 12. sazivu Skup{tine Repubike Turske. Po~eo je igrati fudbal u osnovnoj {koli i nikada ga nije ostavio u sljede}ih gotovo {esnaest godina. . a mi }emo zapo~eti posao ru{enja objekata. dijete moje! Svojim rukama sam ti napravila ajran od doma}eg mlijeka. I Tayyip je bio s nama. Jedan je ~ovjek Erdogan koji sa svojom svije{}u.“. pobjedi i porazu. predstavlja samu tu zajednicu. upisuje se na Filolo{ki fakultet Univerziteta u Beogradu. nasmijanu staricu veoma zavolio.i ka`e da je samo 2% sudski procesuirano. nije izlazila iz svoje samo}e sve dok joj ne dosadi. da ste vidjeli. uop}e nije li~io na nekog ko se {ali. Toliko nas je bilo da je neko ko je gledao izdaleka mogao pomisliti da se radi o nekoj vojnoj jedinici koja je krenula na vje`be. napa}eni gra|ani Istanbula najzad su prona{li izlaz koji su tra`ili. U ovim godinama nau~io je da naspram te{ko}a ne padne u strah. a to je {to je bio svr{enik liceja Imam Hatip. Gradona~elnik je ovu slaba{nu. Pored identiteta sportiste. Nakon diplomiranja na spomenutom univerzitetu vratio se u svoj zavi~aj. Koliko sam razumio. @ivot kojim `ivimo. koja je do{la ne{to kasnije. godine u Göreleu pokraj Giresuna. zapo~eta u ranoj mladosti. Pored toga. jedna od najboljih biografija turskog premijera Red`epa Tajipa Erdoana (Recep Tayyip Erdogan). smjer turski jezik i knji`evnost. godine provedene u fudbalu nau~ile su ga brzini i ravnote`i. autora Husejina Beslija (Hüseyin) i Omera Ozbaja (Ömer Özbay). Sve i da je Tayyip Erdogan poletio od radosti u zrak kada mu je uprava Fenerbahçea ponudila transfer. 2012. pre{ao je u IETT. godine iza{la zenima svojih pamu~nih {alu Republici Turskoj. 4. a u Novom Pazaru izlazi u izdanju NVO „Svetionik“. te funkciju glavnog urednika dnevnih novina Yeni ªafak.Donijeli smo odluku da izmjestimo jedno selo na padinama potoka koji je napajao akumulaciono jezero Darlik (Darlik). istovremeno je nastavljao sa du`nostima u MTTB-u (Milli Türk Talebe Birligi . recenzent Had`em Hajdarevi}) (Oprema teksta je redakcijska) . nastavljena je jo{ ve}im intenzitetom tokom srednje {kole. Fudbalska avantura. i on je bio pla~ljiv. Politi~ari mnogo vole i koriste ove rije~i. izgra|uje sli~nosti ~ovjeka na ulici i hvata ga za du{u. Drugi je pra- Erdoanov politi~ki pragmatizan u raspu}ima na kojima se sastaje sa zajednicom i u kojima.“ Pri~aju}i o pro{losti. nastala tokom osnovne {kole. ruke ti ne bi dostigle. godine iza{la u Republici Turskoj. tovari nas tugom. Naravno.. kada bi ove stijene i grane imale jezik pa da progovore!. morali smo odlo`iti ru{enje sve dok seljani svojevoljno ne isprazne ku}e.. koja je po~etkom 2011. godine postane fudbalska zvijezda. tada je bilo mnogo ljep{e nego {to je sada. Ukratko.U tom periodu 98% eksproprisanih objekata uradili smo uz dogovor . on uop}e nije pridavao pa`nje obe}anjima koja je nosila logika kasimpa{alijskog duha. nalazio se na mjestu predsjednika ogranka Refah partije za op}inu Beyoglu.. Svako dijete koje igra fudbal ma{ta da jednog dana postane velika zvijezda. U svoju je glavu utuvio fudbal.. ovome kraja?/ Dova se na{a s Milo{}u spaja.re~e i po~e pri~ati doga|aj koji. nikada ne}e zaboraviti. da vjeruje u sebe i da se nikada ne predaje. Ovo je veoma staro selo.mo`da i najve}a . ali. koje su prva iskustva u radu na terenu stekle tokom njegove kandidature za predsjednika op}ine Beyoglu.. Naposljetku. Godine 1984. . s druge strane. sjenki {to su se pred kraj dana pru`ale po vodi. uvijek je usmjeren naprema korisnosti selamet partije otvarao je vrata ka u~eni~koj fazi svoje politi~ke karijere.. Erdoganov politi~ki pragmatizan u raspu}ima na kojima se sastaje sa zajednicom i u kojima. vidi da li li~i na va{e ajrane!“ Uz rije~i: „@iva bila. FEBRUAR/VELJA^A 2012. Tayyip je iz daljine osjetio nezadovoljstvo seljana i shvatio je da su pristali zato {to su se pla{ili dr`avne prisile. Bo`e. s vremena na vrijeme bi izlazi i napa bosanskom uzdahnula utihnula.. Vremenom je usavr{io talent za ovaj sport. na kojem ~etiri godine kasnije diplomira. neka su ti ruke zdrave!“. tradiciju i moralna na~ela sredine u kojoj je `ivio. Husejin Besli i Omer Ozbaj u njoj obra|uju put i politi~ko uzdizanje jednog od najve}ih vo|a savremene Turske.“ IZ BIOGRAFIJE AUTORA Husejin Besli ro|en je 18. pri|i i pri~aj nam! Izgleda da si ti najstarija u ovom selu. bio kandidat za gradona~elnika Istanbula. morali ste imati u vidu i Tayyipovu savjest. Otad je bio profesionalac i za `ivot zara|ivao igraju}i fudbal. Ova knjiga. Dok smo se slu`ili i razgovarali. kad je vidio da poku{aji uvjeravanja oca ne}e dati rezultata. nije odustajao ni od politi~ke karijere. napravili smo nani mjesto me|u na- ma. Godine 1975. sje}ala se dugih {etnji sa svojim vjerenikom. koji je u timu IETT-a igrao u {picu. nano moja! Namu~ila si se. pjesnik te dane definira stihovima: Svakim se novim jutrom/i novo bu|enje ra|a. Kao da je ju~er bilo. prijevod s turskog jezika Avdija Salkovi}. a koji se kasnije ~esto i zaboravi. otvore put koji }e Reisa odvesti do mjesta gradona~elnika. Yusuf Beyazit (Jusuf Bejazit) bio je predsjednik Direkcije za eksproprijaciju nekretnina: .. Strast prema fudbalu. Mir koji je tra`ila nalazila je me|u sje}anjima jednog skoro stoljetnog `ivota koji se polahko rastapao. sastaje se s ljudskom zajednicom. O`enjen je i otac je troje djece. Veysel Eroglu (Vejsel Erolu) se ubacuje u razgovor: .. suprotno tome. Tayyip Erdogan je pre{ao u Sportski klub Camialti (D`amialti). U ovom broju na{ list objavljuje odlomak koji po~inje s Erdoanovim djetinjstvom: . iskreno su stisnuli zube i radili na tome da IZ BIOGRAFIJE PREVODIOCA Avdija Salkovi} ro|en je 1974. Du` potoka bile su debele vrbe. mnogo ga je ganulo njeno gostoprimstvo. pogledao sam ga. Uporedo s fudbalskom avanturom. „Milli Gençlik“ i „Düºünce“. To i jeste ono {to ga ~ini centrom privla~nosti. nanine o~i su zasuzile. Rje{enje je bio Tayyip Erdogan! (Izdava~ „Dobra knjiga“ Sarajevo i NVO „Svetionik“ Novi Pazar. `alosne vrbe. suprotno tome. Istanbul se pobunio!..“ „Ko zna. do{li smo do seljana. zatim jeziku u Novom Pazaru bi ponovo nastavljala s i Sarajevu pri~anjem. prihvativ{i ponudu od 1. Godine 1976. odgovornost na koju one aludiraju prihvatio je jednim vjerni~kim zadovoljstvom i u~inio je parolom poimanja slu`bovanja. Pogledao sam gradona~elnika. obavljao je i funkciju savjetnika za medije u gradskoj upravi grada Istanbula. Po{to je stilom svoje igre podsje}ao na slavnog Beckenbauera. gmati~ni Erdogan. da postigne gol u {ansi koja mu se uka`e. Dogovorenog dana stigli smo u selo sa ljudima iz osiguranja. A sada je. Mo`e se re}i da iza Erdoganova uspjeha stoji krajnje uspje{na harmonija ove dvije strane. vla`ne svje`ine vrba. aprila 1953. odlazimo!“ Najprije sam pomislio da se {ali. uz rije~i: „Ima li. re~e: „Sakupi ljude.“ Tako je. Godine 1985.jest ponuda koja mu je do{la od Fenerbahçea (Fenerbah~e). upisuje Vi{u {kolu elektronike i ra~unara na Univerzitetu Marmara u Istanbulu. pomisliv{i da }e se suo~iti s o~evim protivljenjem.Kako je to izgledalo? . O`en- Naslovnica knjige „Red`ep Tajip Erdoan: Ra|anje lidera“: Po~etkom 2011. pri{la nam je jedna nana: „Dobro do{li. koji se dugi niz godina oblikovao u Milli Goru{u (Milli Görüº) u kojemu se bavio politikom. 13 Slu`ba narodu jest slu`ba Bogu Tajip Erdoan ove rije~i nikada nije koristio reda radi. Svoje pjesme i tekstove objavljivao je u ~asopisima „Talebe“. kako ka`e.000 lira. Me|utim. @ivot nije pru`io priliku Recepu Tayyipu Erdoganu da Milli selamet partije za op}inu Beyoglu (Bejolu). a koja je jednog mladog ~ovjeka veoma lahko skretala s pravog puta. odgovornost na koju one aludiraju prihvatio je jednim vjerni~kim zadovoljstvom i u~inio je parolom poimanja slu`bovanja d ovog broja „Avazov“ prilog „Sedmica“ po~inje s ekskluzivnim objavljivanjem odlomaka knjige „Red`ep Tajip Erdoan: Ra|anje lidera“. godine. Obradovali su se kada su ugledali gradona~elnika. oni }e svojevoljno napustili selo.“ A jedna od „propu{tenih“ prilika za kojima `ali . kada je rije~ o jednom osjetljivom pitanju kao {to je ru{enje. Osim onih koji `ive u vilama na Bosforu. dijete moje! Ah. Iste godine postao je predsjednik omladine Milli selamet partije na nivou Istanbula. godine. Bilo je vi{e zelenila. Bio je dijete kvarta u kojem najbr`i put razlikovanja od ostalih drugara prolazi putem mangupluka.. s druge strane. Me|utim. a ne zbog li~nog uvjerenja. bio je na takvom nivou da je igrom zaintrigirao tada{njeg trenera Fenerbahçea Tomu Kaloperovi}a. ti se bavi{ nemogu}im stvarima!“ Rekav{i ovo. Ili su pritisnuti dru{tvenim kontekstima ili poti~u iz siroma{tva. Zavr{io je Licej Imam Hatip i Odsjek za dru{tvene i organizacione nauke Orta Dogu Univerziteta. Ovo naprijed bio je tr{~ar. nije mu dozvolio da prihvati ovu ponudu. pre- dstavlja samu tu zajednicu. Recenziju je uradio knji`evnik Had`em Hajdarevi}. Tayyip Erdogan ove rije~i nikada nije koristio reda radi. gradona~elni~e. finalni me~evi istanbulske amaterske lige igrali su se na stadionu Vefa. Uz saglasnost autora knjigu je preveo Avdija Salkovi} iz Novog Pazara. koji je u tom trenutku posmatrao me~.12 4. Omladina koju je odgajao za ove dane i `ene ~lanice partije. septembra 1980. uskoro vara. X EKSKLUZIVNO Objavljujemo dijelove biografije turskog premijera iz knjige „Red`ep Tajip Erdoan: Ra|anje lidera“ O ne predaje do posljednjeg trenutka. Te{ko sam se sustezao da ne zapla~em. te{kim `ivotom posjeduje jedno {iroko polje koje dijeli s prosje~nim ljudima Turske. kakva sje}anja gaji{ u vezi s pro{losti. partije osnovane kao nastavak zatvorene Milli selamet partije. ruku pod ruku. Fudbalska avantura Za podru~je BiH njen izdava~ je „Dobra knjiga“ Sarajevo. Sa seljanima smo se sporazumjeli o pitanju nadoknade. da se Premijer Erdoan po~eo je igrati fudbal u osnovnoj {koli i nikada ga nije ostavio u sljede}ih gotovo {esnaest godina. U stvarnosti postoje dva Erdogana. I Tayyip posjeduje jednu konstrukciju koja osje}a bol i tugu. marta 1994. Kada je 1976.Turska nacionalna zajednica u~enika i studenata) i ne zaostaju}i ni za jednom aktivno{}u u mre`i mladih Milli „Zar da ih ne bude. ljudi u njemu vide svoje stanje.

prijedlog }e se smatrati tu`bom. 46 0 I 021199 10 I. 11. pa je tu`eni du`an da u skladu sa odredbama ~lana 70. protiv tu`enog „DRITO“ Dru{tvo za projektovanje. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu. 294. godine Op}inski sud u Sarajevu. od 09. godine pa do isplate. a po proteku 15 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnom listu Dnevni Avaz. objavljuje BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Mals 104150 09 Mals Sarajevo. godine tu`itelj je kod ovog suda podnio tu`bu protiv tu`enog. Maka Dizdara bb. 80.dostavu tu`be na odgovor - OGLAS Kojim se obavje{tava izvr{enik Sejfi} Semra. sve u roku od 15 dana. da je ovaj sud donio rje{enje o izvr{enju br. Vesela bb. godine pa do isplate. februar/velja~a 2012. te pljenidbom. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. a radi isplate duga u iznosu od 554. 01. koga zastupa Amra Gurda. advokat iz Sarajeva. 09.na iznos od 104. odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava. podnijeti protivtu`bu.06 KM sa zateznom kamatom od 03. stru~ni saradnik Senad Had`iomeragi}. Sarajevo).00 KM po~ev od 26.o.14 Subota. Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev. stav 2. 24. na osnovu ~lana 348. sa zakonskom zateznom kamatom i to: .o. ZPP-a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be. stav 3. protiv izvr{enika Ja{arevi} Benjamin sin Suada. usluge i trgovinu „export-import“ d. 4. sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja u smislu odredbi ~lana 182. ili u toku pripremanja glavne rasprave. te pravni osnov za navode tu`enog. radi duga od 554. u izvr{nom postupku tra`itelja izvr{enja Mikrokreditna fondacija „SUNRISE“ Sarajevo. Obavje{tava se tu`eni da se dostava tu`be smatra obavljenom protekom roka do 15 dana od dana objavljivanja iste na oglasnoj plo~i suda i u jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH. 07. dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice. radi duga v. ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode.00 KM. 01.o.00 KM. (raniji naziv „TECHNOARREDO“ d. u pravnoj stvari tu`itelja ZDRAVSTVENA USTANOVA POLIKLINIKA MIMO MEDICAL. Bugojno i Sejfi} Semra k}i Omera.na iznos od 450. Pavice bb Bugojno. sve u roku od 3 dana od dana prijema rje{enja. smatra se da je oglas dostavljen izvr{eniku Sejfi} Semri.o. izvr{enik mo`e ulo`iti prigovor u roku od 8 dana od dana prijema. opremu objekata. 2012. Sarajevo. godine Op}inski sud u Bugojnu. 09.00 KM.. Stru~ni saradnik Senad Had`iomeragi} . Sudija Lejla Nuriki} Dana 06. Ukoliko u ostavljenom roku ne izmire cjelokupan dug izvr{enje }e se provesti pljenidbom 1/2 nov~anog iznosa koji izvr{enik Sejfi} Semra prima kao uposlenik restorana „Bajri}“. te navesti i druge podatke koje u skladu sa odredbama ~lana 334. 12. pa je predlo`eno da sud nakon provedene rasprave. Dnevni avaz oglasi BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BUGOJNU Broj: 46 0 I 021199 10 I Bugojno. 2008. 2008.00 KM. g. g. i ~lana 71. 2010. sudija Lejla Nuriki}. kojim rje{enjem je nalo`eno izvr{enicima da tra`itelju izvr{enja isplate iznos od 294. pa do isplate i nadoknadi mu tro{kove postupka u iznosu 30. 09. 2012. Ukoliko izvr{enik protiv ovog rje{enja podnese prigovor. procjenom i prodajom pokretnih stvari oba izvr{enika. uz naknadu tro{kova postupka. ZPP-a mora imati svaki podnesak. Azize [a}irbegovi} br. . Ukoliko tu`eni u roku od 30 dana sudu ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu. ZPP-a. ZPP-a.00 KM po~ev od 30. 2009. ul. Protiv rje{enja o izvr{enju. Zakona o parni~nom postupku („Slu`bene novine Federacije BiH“ broj 53/03) OBJAVLJUJE . a najkasnije na pripremnom ro~i{tu.s.06 KM. 2010. donese odluku kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju isplati iznos od 554. ul. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. Sarajevo. terenska kancelarija Jajce.

Zvao se ZDRU@ENA LISTA: Nijaz Durakovi}. Jasenko Bijedi}. jedna. upravnim odborima. a ne da njima vlada. Od studentskih dana. Te{ko mi je da govorim. Staze kao iz bajke. Bujice emocija i prisje}anja sudaraju se u glavi. Sejom. osniva~kog kongresa SDP-a. A nije da ih nije bilo. Radujem se popodnevnom porodi~nom dru`enju i posjeti brati}u Almiru. Karlo. Podsje}a me to na neke beogradske okr{aje. Primje}ujem da je me|u galamd`ijama najmanje bilo uspje{nih ljudi. dva entiteta. 14 privrednih komora. ^uju se razne ideje-prijedlozi kako da Nijaz ne ode u zaborav. niko ni{ta nije ~uo.. 10 kantona.. dva penziona fonda. Bio je nevjerovatno inteligentan i obrazovan. Kiro i prof. Subota. Pepijem.. U toj. Hiljade ljudi. februar Kako voditi biznis Sve je u znaku ju~era{njeg „dvoboja“ ^ede i Mileta. ta tu`na vijest brzo je potvr|ena. koji je nesumnjivo izazvao burne reakcije u regiji. zdravih i bolesnih. Tog dana u toj zgradi na minus 11 Celzijevih stepeni. BiH . koji je iza{ao na prve poslijeratne izbore. zajedno s vjernim Esom Zgodi}em. Nije se bojao „autoriteta“ i Poku{aj vra}anja poslovnim obavezama. 14..000 Narodu treba nada Idem na Nijazov mezar. Oko podne zove me dr. s UNHCR-ovim folijama na prozorima. samo trebaju neke vje{te ruke da to slo`e. Nije volio protokole. Komemoracije. 30. Ne znam gdje se danas nalazi taj spisak osniva~a.jedna dr`ava. Izlazim vani na minus 14. Tim koji je bio spreman za pobjede. Ne sje}am se da mu se neko od politi~kih protivnika smio „faca to face“ suprotstaviti. Ozrenka i Sanja su danas u Sarajevu. Stjepan Kljuji}. Mnoge ulice nazvane su „snajperskim“. Tamo sam proveo dosta vremena. 28. U kojoj }emo mo}i `ivjeti zajedno. isti odgovor: „Ma ne. ali i veliki imaju slabosti. 2. agencijama. posljednji ispra}aj. napisao i Program. Ali ljudi su tada bili slo`niji. dr`avnim preduze}ima. A s na{im partnerom Emilom i njegovom „Atlantic grupom“ skoro 5. Nijaz je dao ime partiji i.... 1. 67 bora~kih udru`enja. ljudima i gradovima. Njegovih lucidnih replika mnogi su se bojali. Koliko bi samo novih ideja. Bio je vrstan politi~ar. Zlatko Lagumd`ija. prelistavanje novina i ugodno }askanje. Samo u pro{loj godini primljeno je 100 novih radnika. Ivo Kom{i}. Kreso. . 3. to nije istina. prijateljem. a manje politikom.000 raseljenih. Svi su tu`ni. dr`avnih ~inovnika. Martin. 550. Mulu. Kakav prelijep. pogibije na{eg druga Senada [e}erovi}a. Uvjeti za biznis sve su slo`eniji. Sto~ani. Ali. Ena marljivo pola`e ispite i sprema se za Vla{i}. Bio je rat. koji je sa svojima Dinom. Ne. ^aj sa mojim drugom Nu}om. direkcije. A zima je donijela jo{ ve}e nevolje. Ivom. ’Dvoboj’ ^ede i Mileta Petak. Miro Lazovi}. Zoka. a o~i se zaledile od suza. mladih i starih. Zdravko Grebo. Ne mogu da povjeruju da se vi{e ne}emo dru`iti s na{im Nijom.. koliko je ~inio da pomogne opkoljenom Gora`du i mnogim drugim.. Adi. Pa}ukom. znanih i neznanih. Mo`da i neki dokumentarac? Materijala ima dovoljno. uspje{nih projekata moglo biti realizirano. 65. 85 politi~kih stranaka. Znam koliko je patio za svojim rodnim Stocem. danas biznismen. Dadom i Harijem.000 penzionera.. Niko Su{ac sa svojim ^apljincima. FEBRUAR/VELJA^A 2012.. sun~an dan. uraditi prave stvari. 14 policija. Iz godine u godinu bilje`imo sve bolje rezultate. Uvjeravam sinove Mirzu i Senada da bi se i oni trebali ponovo malo baviti zimskim sportovima.. Predla`em im da se u Narodnom pozori{tu organizira zajedni~ka komemorativna sjednica. tri obrazovna sistema.4. preko CK SKJ-ovskih okr{aja sa Milo{evi}em i njegovim trabantima. Bio je tip politi~ara koji preuzima malo ve}i dio krivice i malo manji dio zasluga. januar Nedjelja. prof. Bio je veliki ~ovjek. prepreke su na svim stranama. Razmi{ljam kako bi to bilo kada bi vi{e uspje{nih ljudi iz svih oblasti rada i stvaranja bilo anga`irano u politici. Impresivne su to brojke. u kojoj }emo manje gledati u retrovizor.. Sada nas je u porodici ATACO vi{e od 500. I strah. Galamd`ija i onih drugih..000 nezaposlenih. Sru{eno je vi{e od 30. Uznemirenim glasom pita me jesam li ~uo da je umro Nijaz Durakovi}. ali volio bih kada bi se ti ljudi nekada ponovo okupili.000 granata. „hajdemo“ nego „hajde“. nekada istaknuti bh.? Da bi stotine strana~kih poslu{nika bile uhljebljene? ^etvrtak.. razaranja Sarajeva. U kojoj }e ljudi vjerovati jedni drugima. Ba{ovi}. Ovoj izmu~enoj zemlji. raspada jedne lijepe dr`ave. 450. 14 vlada. agresije na BiH.. Naro~ito iz biznisa. A mo`e se. tri predsjednika..000.. 15 Na{ Nijaz ne}e oti}i u zaborav Nijaz Durakovi} bio je tip politi~ara koji preuzima malo ve}i dio krivice i malo manji dio zasluga. kongresa SKJ.. 29. odr`ali smo osniva~ki kongres SDP-a BiH. Prisje}am se 27.. Pa da se vi{e bavimo ekonomijom. Prolazim pored Parlamenta FBiH. tri elektroprivrede. januar Oti{ao je Nijo Prijepodnevna „relax“ kafa-~aj s rajom po Ciglanama. Odlazim na TVSA da govorim o Nijazu. a ne politikant.. druga. ovom napa}enom narodu prijeko je potrebna nada u bolju budu}nost. Prisje}am se jednog takvog tima. direkcijama. februar Utorak. Demirovi} iz Biha}a sa mnogim Kraji{nicima. posjeta slobodnim teritorijama od Teo~aka do Blagaja. Marko Ve{ovi}.. Ali. politi~ar Skijanje na Bjela{nici Skijanje na olimpijskoj Bjela{nici s Kemom. Nalazim se sa Mirom.. januar Neprospavana no} Neprospavana no}.. Abad`i}. koji radije nadahnjuje i motivira nego da zastra{uje i manipulira X DNEVNIK Nijaz Skenderagi}. 75 posto siroma{nih.. Miro. Neki su izra~unali da je te godine na grad ispaljeno skoro 4. 31. Nerminom. „veli~ina“. vikenduje na planini. Nijaz Skenderagi}. Hrabri ^eda i razbje{njeli Mile. 630. Predla`em Muli da se napi{e knjiga o Nijazu.. pratnje. Hanka Paldum. Prisje}am se mojih kolega parlamentaraca. sirene. Selim Be{lagi}. nekada ~uvenoj sali dono{ene su mnoge va`ne odluke za sudbinu BiH. Dokasno u no} telefon ne prestaje da zvoni. Nizi}) Ponedjeljak. Zovu Vlasi. Da prou~im Fatihu i spustim crvenu ru`u. Nijazovog ulaska u Predsjedni{tvo RBiH. Prisje}am se njegove podr{ke Abad`i}u i meni kada je na nas nemilosrdno nasrnula Milo{evi}eva ma{inerija. Vladala je glad.. Skenderagi}: Fatiha i crvena ru`a na mezaru Nijaza Durakovi}a (Foto: B. U kojoj ne}e biti najva`nije za koji „tim“ igra{ nego da svi igramo za reprezentaciju. nije mogu}e!“ Na`alost. Ali i suprotstavljanja doma}im izdajnicima. Da je vi{e ~eda u svakom narodu pa da nam naprave normalnu dr`avu! U kojoj nikome ne}e biti tijesno..000 ku}a i zgrada. Koji radije nadahnjuje i motivira nego da zastra{uje i manipulira. Bogi}. tri akademije nauka. decembra 1992. Pravi je podvig biti uspje{an ako pogledamo slo`enost zemlje u kojoj `ivimo i pre`ivljavamo. Zanijemio sam od {oka.. Planiramo Skup{tinu Dru{tva. Jahi}. Halid. zaista. januar Dao je ime partiji Prolazim pored zgrade CK SK BiH (SDP). Vi{e je volio re}i „mi“ nego „ja“. Kao ljudi. koji se nedavno o`enio Mirelom. a onda povratak u smogom zaga|eno Sarajevo. Sve pohvale Salki i njegovim saradnicima {to pokazuju da se mo`e kad se ho}e. tri telekoma. I kako voditi biznis i privla~iti strane investicije u ovakvom ambijentu? Ho}e li iko izra~unati koliko godi{nje potro{e te silne agencije. Mustafa Hiro{. a vi{e kroz {ofer{ajbu. Htjeli bi i znali i vi{e. Bogi} Bogi~evi}... 183 ministarstva. februar Srijeda. Borio se za vlast da ljudima bude bolje. da podijelimo bol i tugu za na{im drugom.. nije mogu}e! Zovem Miru. Mirka. ispred „Benetona“. Susre}em svoju omladinsku generaciju: Ivan. 139 sindikata. Dragan Viki}.

. 206 metara iznad Une. kasnije }e sigurno biti prekasno za to Stari grad Ostro`ac nalazi se 14 kilometara sjeveroisto~no od Biha}a.Slobo je uvijek svoju suprugu Miru zvao Maco i nikad nije na nju ton povisio. avgusta 1992. a nakon okupacije Austro-Ugarske 1878. Bahra Sulji} da je iz fiskulturne sale O[ „Vuk Karad`i}“ u Bratuncu izveo njenog supruga Senahida Sulji}a. napravio je serpentinski put i most preko Une. javno je optu`io ratnu zlo~inku Biljanu Plav{i}. avgusta 2008. godine u Han-Pijesku Simo Zari}: Supruga muslimanka Za kim je patila Biljana Plav{i} Mom~ilo Mandi}.. najbolji prijatelji. Zorana Milosavljevi}a Kokaru optu`ila je 15. godine. koji je restaurirao i grad Sokolac 1902. Kad zavirite u prijeratne `ivote zlo~inaca. a najbolji prijatelj bio mu je Podrinjac Hasan. A kad je zlo~incu Tadi}u ne{to prije agresije umro otac. i 6. kumovi. i smje{ten je na blagoj kosi. Marko Bo{ki}. na lijevoj obali rijeke Une. ako se ubrzo ne po~ne s njegovom restauracijom i sanacijom. Imam sina Mirela i k}erku Nata{u. Ismet Ceri} bio je Sadikovi}a i ni~im nije poku{ao spasiti svog prijatelja. do ljeta 1991. rahmetli Emir je bio jedan od onih koji su ga na rukama iznijeli iz ku}e. Milan Kova~evi}. Moja najstarija sestra Koviljka je udata za Mustafu Omeranovi}a i ima k}erku Bahru. Kova~evi} je ispratio u smrt Esu Arkan u Sarajevu [ta je te ljude natjeralo da se priklone strani zla. u Bostonu. brigade JNA. s kojima je slu`bovao u Han-Pijesku. biv{i ministar pravde RS. nacionalizirano i otad se nalazi u dr`avnom vlasni{tvu. najboljeg Kokarinog prijatelja s kojim je zajedno trenirao karate.. juna 1992. e} nekoliko godina. umjetni~kim slikama. rahmetli Ese Sadikovi}a.Moja supruga Fatima je muslimanka. a dana{njeg Dragomir Milo{evi} i Asim D`ambasovi}. po~etkom 1991. bra~ni drugovi. zetove. poznatog fudbalera Harisa [kore. njihovim ideolozima i sau~esnicima Bo{njaci su bili roditelji. godine. U Ostro{cu je sagradio i dvorac u neogoti~kom stilu. njihovih ideologa i sau~esnika i kad spoznate da su nekima od njih roditelji. Ratni zlo~inac Du{ko Tadi}. Milanom Kova~evi}em. dr. [e{eljev ~etni~ki vojvoda Vasilije Vidovi} Vaske iz Podlugova ima zeta bogatog muslimana iz Libije. Ono je 1946. utvrda Ostro`ac postojala je jo{ 405. Nekim ratnim zlo~incima. ~asnik carskokraljeve vojske Austro-Ugarske. . . osu|en na 20 godina zatvora za po~injene zlo~ine u Vogo{}i. vitez Malte{kog reda. ha{ki osu|enik iz Bosanskog [amca. Avdo HUSEINOVI] {ef Radovanu Karad`i}u na Psihijatrijskoj klinici „Nedo Zec“ u Sarajevu. biv{i pripadnik zloglasnog 10. njegov otac. najbolji prijatelji. Njegova majka. Prvi put se spominje 1286. bio je dr. rasko{no ure|en i opremljen bogatim stilskim namje{tajem. Vojvoda Vasilije Vidovi} Vaske: Zet mu bogati musliman iz Libije odbornika u op}ini Bratunac Milenka Prodanovi}a Mungosa Bratun~ani upiru prstom kao osobu odgovornu za ubistvo Zakire Begi}. te je trenutno na privremenoj listi . veliku ljudsku pomo} imao je od Asima Buljuba{i}a. Egzekutor srebreni~kih Bo{njaka na farmi Branjevo 16. koja je poginula na @u~i kao srpski vojnik. Sulji} je nakon toga ubijen. za kojeg se Vasketova sestra udala sredinom osamdesetih godina pro{log Propada stari grad Ostro`ac Kostur i temelji su jo{ u dobrom stanju. ratni gospodar `ivota i smrti u Prijedoru. pitanje je bez odgovora koje }e jo{ dugo lebdjeti iznad krvavih bosanskih brda i dolina? Slobodan Milo{evi} je godinama izjavljivao da je jedan od njegovih najboljih prijatelja Hajrudin ^engi} iz Sarajeva. dvorac i kompletno imanje Ostro`ac od kapetana Muhameda Be{irevi}a kupuje Lothar von Berks. Majka mu je Bo{njakinja. uz Milomira Staki}a i Simu Drlja~u. svjedo~e}i na su|enju Radovanu Karad`i}u u Hagu u junu 2010. general Dragomir Milo{evi}. brata Safeta Su{i}a. jedne od najzna~ajnijih li~nosti prijeratnog Prijedora. FEBRUAR/VELJA^A 2012. jer je ostavio ljubavnik koji je bio musliman . koja je udata u Makedoniji i ima dva sina. otkako aktivno istra`ujem ratne zlo~ine nad Bo{njacima. muzi~kim instrumentima i bibliotekom. on je moju djecu vodio po stadionima. koji tada nije znao da je Bo{ki} s ostalim zlo~incima u~estvovao u ubistvu 29 ~lanova njegove familije. u ~ijem stanu je stanovao na Grbavici 2. Osmanlije su ga zauzele 1577. biv{a kafanska pjeva~ica. pl. Da bi osigurao pristup Ostro{cu. kumove. maja 1992.. Biv{i komandant Sarajevsko-romanijskog korpusa Vojske RS. a to je geneza ratnih zlo~inaca. i da je ~esto krajem osamdesetih godina pro{log stolje}a dolazio u Seadovu kafanu „Stari krovovi“ u sa- Autobus smrti Kada je zlo~inac Veselin Vlahovi} Batko. sve do hap{enja krajem avgusta 2004.svjedo~io je Mandi}. me|utim. Najbolji prijatelj doktora. godine. a D`ambasovi} na~elnik {taba 216. osu|en u Hagu na 29 godina zatvora za po~injene zlo~ine nad civilima Sarajeva. Ubijali su nekada{nje najbolje prijatelje.Biljana je mnogo stvari radila iz osvete. jedna jedina stvar mi ne da mira. Ratni zlo~inac iz Vogo{}e Dragan Damjanovi}. zvao je s nekoga mjesta da mojoj majci ~estita Bajram. kao mladi bokser. bra~ni drugovi.izjavio je svojevremono Simo Zari}. Najkrvavije ruke U svjedo~enju o dobojskim zlo~inima spominje se ~esto i ime Slobodana Karagi}a Karage. U starim listinama spominje se kao Orisio ili Hostrosach. Svaki praznik on je ~estitao mojoj majci. a danas BiH. do rata je bio autoprijevoznik i uglavnom se dru`io s Bo{njacima autoprijevoznicima s Kobilje Glave. godine kao posjed knezova blagajskih Baboni}a.. X DOSJE Zlo~inci iz na{eg kom{iluka V Pi{e: rajevskom naselju Kova~i}i. narediti ili organizirati masovne zlo~ine. Ona je pred sam rat do`ivjela te{ku traumu jer je bila ostavljena `ena. ubio je svog prijatelja i najboljeg u~enika u karateu Emira Karaba{i}a iz Kozarca 18. jula 1995. a ime Comunitatis Ostrocenzis nalazi se na pe~atu jednog kupoprodajnog ugovora iz 1403. Prijedor~anin Mahmut Selman Maho bio je veliki prijatelj Sime Drlja~e i jedini Bo{njak kojeg je Drlja~a tokom rata {titio u Prijedoru. najprije SFRJ. kumovi.On je dolazio kod mene ku}i. vo|e zlo~ina~ke formacije „Karagina grupa“. naj~e{}e se dru`io s Asimom D`ambasovi}em i Nehruom Gani}em. A sje}am se kad smo odlazili na zajedni~ke izlete i dru`enja kako bi se ona na njega znala izderati sje}a se Hajrudin ^engi}. U no}i izme|u 5. u logoru Omarska. bile osobe iz reda bo{nja~kog naroda. Za @eljka Ra`natovi}a Arkana pri~a se da je kum Seada Su{i}a. Enesa i Jasmina . sve do po~etka agresije bila je udata za Bo{njaka Belki}a. tek tad zanijemite pred ~injenicama koje ljudski razum te{ko mo`e de{ifrirati. ~ak i kad je po~eo rat. zetovi. godine p. Ispred logora je dugo razgovarao s dr. Dr. Mungosove vjen~ane kume. Jedan od predvodnika vogo{}anskih srpskih zlo~ina~kih formacija Predrag @arkovi} Bo`ur. u devetom mjesecu trudno}e u selu Suha kod Bratunca...16 4. Berksovi su do 1938. godine bo- X SRAMOTNO Kulturno-historijski spomenik prepu{ten zubu vremena Stari grad Ostro`ac: Spada u najvrednije nacionalno blago na{e zemlje ravili u ovom zdanju. zahvaljuju}i fi- nansijskoj pomo}i svog prijatelja. On je bio veoma dobar s mojom majkom. Bo`urova sestra Draginja. Eso je u logoru Omarska prozvan da po|e prema „autobusu smrti“. . Na ratnog komandanta iz Bratunca. njegov brat su kod nas dolazili sje}anja su dr. Milo{evi} je tada bio komandant. Ceri}a. Prema nekim nepotvr|enim podacima. otvorio gril u Vogo{}i. nad kojima }e kasnije izvr{iti. prema dokazima Ha{kog tu`ila{tva. Ostala je tajna o ~emu su razgovarali. e. koja je ubijena 10. n. prema svjedo~enju Vogo{}ana. Samo nekoliko nas znalo je za tu njenu depresiju. diverzantskog odreda Vojske RS. prije agresije je. isklju~ivo se dru`io s pre`ivjelim Srebreni~anima. do{ao u Sarajevo krajem osamdesetih godina.

po~etkom agresije ubijene su njihove daid`e Mensur. No. Po Ilija{u se Vaske ~esto tada hvalio zlatnim satom sa slikom Muamera Gadafija koji je dobio kao ro|endanski poklon od zeta. Najve}i mjese~ni iznos od 35. patriota. FBiH.. mogli ~uti da „Srbe u Sarajevu danas {ikaniraju i na kioscima „.5 miliona KM za najam poslovnih prostora te kupovinu zgrade u mostarskoj ulici Ante Star~evi}a. kao i danas. secesionisti~kih udara na BiH. ili opasna tendencija? I tada. a Dodik danas fa{istoidnom retorikom. kako se tvrdi. sestra ratnog zlo~inca. pokazuje i ~injenica da od kraja rata do danas nisu poduzete nikakve ozbiljnije mjere za{tite ovog kulturno-historijskog naslije|a. Elvis je do 2003. o tome je bez trunke stida lagao i Milorad Dodik u TV duelu s liderom LDP-a Srbije ^edom Jovanovi}em.4. poduzetni{tva i obrta FBiH. U Vlasenici. me|utim. ~ija je je majka Begajeta Bo{njakinja. januara ove godine ratni zlo~inac Oliver Krsmanovi} iz Vi{egrada svjedokinji Mujesiri Opra{i}. Na su|enju 20. Iako je biha}ki Zavod nacionalnih spomenika na{e dr`ave. ‘opet’. sve se svodi na isto. iznimno va`no napraviti historijsku paralelu izme|u ratnih doga|aja ~iji su kreatori. sve do jednog. za {to prljavi ra~un ispostavljaju Bo{njacima i dr`avi BiH. zavr{ili u Hagu i dana{njih ultradesni~ar- stolje}a i s kojim je izrodila petero djece. ne znam za{to me nikad nije posjetio u zatvoru. Slu~ajnost. Nimalo slu~ajno. Mevludin i Armin Hasanbegovi} te daid`i} Eldar. Eno ga bori se u Milinkladskoj na Hrasnom Brdu. me|utim. izjavio za medije: „Imam zeta muslimana. podsjetimo. vlasniku ovog objekta. godine bio na poziciji {efa krimpolicije u Vlasenici i otad mu se gubi svaki trag. Jedan od najpoznatijih sarajevskih ratnih zlo~inaca Borislav Herak je 16. industrije i rudarstva mjese~ni iznos od 16.738 KM bit }e pla}ena Med`lisu Islamske zajednice. u prostorijama hotela „Ero“ bit }e upla}en Federalnom zavodu PIO/MIO. krajem osamdesetih u Vi{egradu Opasna tendencija Nakon hap{enja bh. udajom za Bo{njaka nanijela je „veliku sramotu“ staroj ~etni~koj porodici Luki}. Sre}om. Zet je Vasketu u Podlugovima. Tako smo. gdje su trenutno smje{tene njene i prostorije odre|enih federalnih institucija. I Goran Te{i}. godine. koji su nekada davno ma{tali o tome. me|utim. gdje su bra}a \uri} harala.080 KM iz bud`eta. Budite malo strpljivi i Bo{njacima Vlasenice. ako se ubrzo ne po~ne s njegovom restauracijom i sanacijom. hvata tri arhitektonska perioda: predosmanlijski. kojoj je odveo mu`a u maju 1992. kasnije }e sigurno biti prekasno za to. entitetu pokrenuta je i haranga kojom pojedine re`imske medijske ku}e krajnje tendencioznim „demografskim istra`ivanjima“ nastoje dati svoj doprinos strate{kom velikosrpskom projektu revidiranja rezultata agresije na BiH. Samir i Amir Kari} iz vi{egradskog sela Rui{te bili su pri- saznat }ete pravu istinu. F. 17 Gebels danas stanuje u RS Nakon hap{enja bh. pa ba{tinici „izvornog srpskog nacionalizma“. Prema toj odluci. sin je Bo{njakinje Merse. na Neretvi. do danas nije u~injeno ni{ta.778 KM za smje{taj ministarstava obrazovanja i nauke te razvoja. za smje{taj Federalnog ministarstva prometa i komunikacija u objektu Vakufski dvor u Feji}evoj ulici u Mostaru mjese~na kirija od 10. patriota. skoro svakodnevno se uru{ava i propada iako ovaj kulturno-historijski spomenik spada u najvrednije nacionalno blago na{e zemlje. Ovdje je. Vlada je od 2000.2 miliona KM za zemlji{te u centru grada Trenutna zgrada Vlade FBiH u Mostaru X TRO[KOVI Neopravdano pla}anje zakupnina u Mostaru Nemar doma}ih vlasti Koliki je nemar doma}ih vlasti prema ovakvim nacionalnim vrijednostima. Savka. najkravije ruke isto~ne Bosne. osmanlijski i savremeni.906 KM biti pla}en Irmi Durakovi} i advokatu Faruku ]upini. na red su do{le i la`ne tvrdnje da „zbog etni~kog ~i{}enja“ Srbima u FBiH `ivota nema POLITI^KI POLIGON Uz sve mogu}e oblike secesionisti~ke kampanje u manjem bh. Karad`i} je to nekada radio artiljerijom i snajperima.12. dok Aleksandar `ivi u Vlasenici. do 2011. dok }e za zakup prostora za Ministarstvo energije. dok je boravio u sarajevskom Centralnom zatvoru. godine potro{ila najmanje 12. Milan Luki} s ]amilom Kari}em i Smailom Cocali}em. pri ~emu se primjenjuju jezive gebelsovske metode indoktriniranja javnog mnijenja. ali i Hrvata. FEBRUAR/VELJA^A 2012. prije vi{e od dvije godine platila 3.5 miliona maraka! Prema informacijama Centra za istra`iva~ko novinarstvo (CIN). sve `e{}ih udara na bh. Tu. avgusta 1995. Bio mi je dobar prijatelj. a Bo{njaka je jo{ i mnogo manje. VOJI] Za 11 godina . . rekao je: „Meni je `ao Va{eg mu`a. otvorio restoran „Oaza“. Du{ko Tadi}: Ubio je Emira Mungos: Ubistvo vjen~ane kume je agresije na BiH prijatelji Milana Luki}a. Kostur i temelji su jo{ u dobrom stanju. kao i Porezne uprave.2 miliona maraka za zemlji{te u centru grada na Neretvi Vlada FBiH }e u ovoj godini za smje{taj federalnih institucija u Mostaru izdvojiti 761.601 KM. zbog nerije{enih imovinskopravnih odnosa nije udaren ni kvadratni centimetar temelja budu}eg objekta Vlade A. ali to je isklju~iva posljedica politi~kog liderstva onih koji nikad nisu prestali ma{tati o nestanku BiH i zaokru`ivanju vlastitih nacionalnih torova. Vlada FBiH je. otprilike tri godine prije rata. kada je za kirije izdvajano 906. pravosu|e i druge dr`avne institucije na red su do{le i tvrdnje kako „Srbima u federalnom dijelu BiH `ivota nema“! A sve zbog.“ Vlaseni~ki Bo{njaci ~esto po zlu spominju i imena bra}e Elvisa i Aleksandra \uri}a. najbolji. a pogotovo Unsko-sanskog kantona (USK) Stari grad Ostro`ac obuza za{titu kulturnog naslije|a ve} ranije izradio predra~un potrebnih radova i uputio zahtjev Zavodu za za{titu spomenika pri Federalnom ministarstvu kulture i sporta zatra`iv{i saglasnost za hitne radove. secesionisti~kim politikama vlastite narode tjeraju u egzodus. Ma{tanja o secesiji Pi{e: Almedin [I[I] Iznimno je bitno napraviti paralelu izme|u ratnih doga|aja ~iji su kreatori zavr{ili u Hagu i dana{njih ultradesni~arskih kampanja Demografska ~injenica jeste da ni Srba ni Hrvata danas nema koliko ih je nekada bilo. protjeruje Srbe s vjekovnih ognji{ta“. Fadil. Du. na kojem je bila planirana izgradnja moderne zgrade federalnih institucija. ha{kog osu|enika Sredoja Luki}a iz Vi{egrada. danas u }elijama Sheveningena imaju napretek vremena razmi{ljati o posljedicama vlastitih zlo~ina i planski provedenog etni~kog ~i{}enja nad jednim narodom. izme|u ostalog. osumnji~en za zlo~ine nad skih kampanja kojima se nastoji ukazati da je u „BiH su`ivot nemogu} jer Sarajevo. ipak se postavlja pitanja opravdanosti ovih tro{kova.“ Kirija Vlade FBiH ove godine 761. ipak. ]amil. „etni~kog ~i{}enja nad Srbima“ (!?). Odluka o tome objavljena je i u „Slu`benom listu FBiH“. Adila. Lideri Srba. Iako u Vladi tvrde da se radi o znatnom smanjenju zakupnina u odnosu na lani.000 KM Toliko }e biti pla}eno za smje{taj federalnih institucija iako je prije vi{e od dvije godine dato 3.

ali od toga.na prostoru biv{e Jugosladi se ~itav dan.Sada }emo sigurno zbog te nesre}e imati vi{e treninga.“ s upitom prihvatam li posao sobne dostave. Dodaje kako se nijednog trenutka nije dvoumio ho}e li prihvatiti ovako primamljivu ponudu. a sada slijede {ta mi je ~initi i gdje se moram nalaziti na brodu. jer mu je posao trebao.Hrvatska kompanija tra`ila je osobe koje bi radile na kruzeru i ja sam se javio za poziciju odr`avanja bazena. ja sam trenutno jedini Bosanac. NO zahtijeva da.poja{njava. ali ostala zarada je od napojnica. Napojnica je obavezna i to svi gosti po{tuju. . Amel godi{nji provodi u svom Maglaju. obi{ao Meksi~ki zaljev.poja{njava Amel te isti~e da se dva puta na{ao u situaciji da do|e do po`ara na brodu. Ramuli}: Svjedoci ~ak i putuju s optu`enima do~enjima `rtava ratnih zlo~ina. konobar. Prvotno se govorilo da }e ba{ Vlada FBiH kupiti zgradu. Vikala je: „Eno ga na kapiji. i Sindikat „Hidrogradnje“ dadne nesumnjivo jasnu saglasnost o prodaji zgrade. Bit }e da je rije~ o nekoj do sada potpuno nepoznatoj ekonomskoj teoriji. teroristi~kog napada. Ovim poslom namjerava se baviti jo{ tri godine. spa{ava od totalne propasti tako {to prodaje sve {to firma posjeduje. kada je budu pitali u sudnici. Za svega desetak dana prikupio sam potrebnu dokumentaciju i na{ao se na drugom kraju Zemlje. Op}epoznata je ~inpristani{tu. Kan te Palermo vska gra|evinska firma na Siciliji..kroz smijeh je dodao slaviti prodajom svoje zgraN. a sigurnost putnika je na prvom mjestu . Na kruzeru „Grandeur of the Seas“ zaposleni su uglavnom mladi ljudi iz 35 razli~itih zemalja.. konobar. ali s tim {to }e odluka stupiti na snagu onog trenutka kada Vlada FBiH bude dala eksplicitnu saglasnost. Za prodaju zgrade „Hidrogradnja“ bi. Bermuda i Srednju Ameriku. Ispade tako da je prvi krupan potez novoimenovanog direktora „Hidrogradnje“ D`emaludina Peljte taj da firmu koju vodi. a sada slijede ture od Paname do Kolumbije Strah od blizine . I zaradom je zadovoljan iako mu kompanija pla}a 50 dolara mjese~no. slobodnog vrejenica da je „Hidrogradnmena imam do ve~ere. s roditeljima Minkom i Nijazom te s bratom Mirzom. . odmah na ulazu. prije stupanja na sna- gu odluke o prodaji. ali i u Visokom i Tuzli. mje{tanka Kazarca kod Prijedora.pri~a Karaba{i}. BRADARI] de. Edin Ramuli}. tada je na brod oti{lo samo 17. Eksplicitnu zato {to na~elna ve} postoji i sadr`ana je u tzv. Kruzer na kojem radi. Amel Valjevac na kruzeru provodi skoro sedam mjeseci godi{nje. Nakon intervjua. Nije htjela iza}i iz auta. Sje}am se slu~aja „Medar“. .. Na kruzeru „Hidrogradnja“ obilje`it „Grandeur of the Seas“ po. Sedmi~no smo imali po dva za razli~ite situacije. .“. Od nas 120 aplikanata. u slu~aju po`ara. o kojima mnogi mogu samo ma{tati. a mi smo je poku{avali ubijediti da u|e na drugi ulaz kako se ne bi srela s njim. ra. Programu sanacije „Hidrogradnje“. na brodu PRESSIJA Peljtina ekonomska teorija do sada Zadovoljan zaradom Prema radnom ugovoru. Pro{le godine kruzer je prvi put plovio morima Evrope. teatar.}e 65 godina postojanja. Mo`e da primi skoro 2.[to te gosti i {ef bolje ocijene. ali i do prelijepih.. a onda slijedi odmor do dva i po mjeseca. a Amerikanaca je uvijek najvi{e. takmi~imo izme|u sebe ko }e biti uslu`niji prema gostima . Karibe.. Istodobno. ja“ bila sinonim uspje{nog Iza|em izvan broda.ka`e Amel. potonu}a.. X @IVOT Amel Valjevac radi na kruzeru Maglajlija na Bermudama kao kod ku}e Prije ne{to vi{e od {est godina oglas u „Dnevnom avazu“ potpuno je promijenio `ivot Maglajlije Amela Valjevca (27) i doveo ga do posla. ima 11 paluba i sve {to je po- je}a{ se tjeskobno. mogla dobiti skoro 15 miliona maraka. kojoj je tokom agresije na BiH ubijen otac. govori uglavnom kao o ljudima bez imena i prezimena.500 putnika. mo}i svega sjetiti. K. FEBRUAR/VELJA^A 2012. se.Sve mi je djelovalo nekako nestvarno. blizu optu`enih. ali i . OsKaraba{i}: Osje}aj tjeskobe Vi{e treninga nakon ’Costa Concordije’ Dok je bio na odmoru desila se tragedija s italijanskim kruzerom „Costa Concordia“. .. Turisti~ke ture obuhvataju Meksi~ki zaljev. M.Sje}am se svjedokinje koja je dobila napad panike u trenutku kada je pred sudom vidjela optu`enog. X PRI^E IZ SUDNICE Bolna iskusta `rtava S Do posla do{ao zahvaljuju}i oglasu u „Dnevnom avazu“.. Ka`e da je u takvim situacijama „panika uvijek najgora“. I mi se. spa i fitnes-centre. Samo da sve to {to prije pro|e . dok ih spominje. sada ima svu udobnost Nepotrebno je tro{iti rije~i dvokrevetne kabine. 17.. koje sedmi~no samo od jednog putnika iznose izme|u 20 i 30 dolara. preciznije. Mogu re}i da .. bazene.na pri~u o tome kakva je to net. konobari. kao i {palire prijatelja i rodbine optu`enih koji dobacuju i govore sva{ta. dobio sam poziv iz kompanije „Royal Caribbean Int. Poruka zlo~inca ’Kajem se {to te n Na podru~ju Prijedora organizirani seminari pru`anja stru~ne pomo}i eida Karaba{i}. i to dok su bili na otvorenom moru. egzoti~nih destinacija. iz prostog razloga da ih za{titi od povratka u ~esto osu|uju}u sredinu. dstvo ove kompanije. putovanja od Paname preko Isto~nih i Zapadnih Kariba do Kolumbije. Uz uvijek prisutnu dozu straha.svojih 65 godina postojasam na Bermudama kao kod nja „Hidrogradnja“ }e proku}e . Za svaku situaciju ta~no znam trebno za ugodan odmor. restorane. odakle smo isplovili . u kojoj je smje{teno voAmel. ima{ vi{e stolova i bolju napojnicu. ne}e biti ni{ta. Za koji dan ili. predstavnik „Izvora“..Kada smo na moru. Ugodan odmor .^ekala sam u hodniku i tu je bila govornica. o svjedocima. prodavnice. Nisam mogla da govorim onako kako sam trebala. februara sarajeBarcelonu. Bermuda i Srednju Ameriku. kada je optu`eni svjedoku pred sutkinjom u jednom trenutku doslovce rekao: „Sad se kajem {to te nisam ’Hidrogradnju’ spa{ava pr Zgrada „Hidrogradnje“ na atraktivnoj lokaciji u Sarajevu mo`e se prodati za skoro 15 miliona maraka Valjevac: Trenutno jedini Bosanac. inter. kupam poslovanja. Takve nemile susrete ponekad je nemogu}e izbje}i u sudnici.. Bosni i Hercegovini. Imala sam ru`an osje}aj blizine i straha i pored ~injenice da su iza mene stajali policajci. u Baltimoru.. upoznajem grad u kojem I dogodit }e se to uskoro pristanemo. Odluku o prodaji donio je Nadzorni odbor (NO) na sjednici odr`anoj prije dva dana.. a ako smo u vije. testiranja i devet mjeseci ~ekanja. sati nesanice provedeni su u prisje}anju na zlo~in i usamljeno preispitivanje ho}e li se. Taj osje}aj blizine i pogleda ~ovjeka prosto uko~i. sve su prilike. navodno. „jer treba znati i kada stati“. jer sam napredovao od sobne dostave do glavnog konobara . prljavo i poni`eno. no} prije svjedo~enja o ovom ratnom zlo~inu nije spavala. Broji{ sekunde i jedva ~eka{ da iza|e{ vani. Maltene. fitnes-centar. mo`e{ ga dodirnuti rukom. Prijedorsko udru`enje „Izvor“ prepuno je iskustava s najpotresnijim svje- Radno vrijeme Isplovili su iz Palma de Majorke i obi{li Malagu. Karibe.govori nam Amel.18 4. a ni rafirma bila u prijeratnoj dno vrijeme nije te{ko.

.zaklju~uje Karaba{i}. majkama. {ta }emo s krupnim zvjerkama. osam pred Okru`nim sudom u Banjoj Luci i jedna pred sudom u Beogradu.. FEBRUAR/VELJA^A 2012.Stru~njaci iz zeni~ke „Medice“ davali su nam uputstva kako da se lak{e nosimo s ovim problemom.. mnici Stare pravoslavne crkve.. Nije li najbolja potvrda ovoj tvrdnji vijest da je prnjavorska policija 28. news“ s prijete}om porukom: „Pazite koga prozivate da vam se ne bi naje. a i `rtve nerijetko su nezadovoljni visinom zatvorskih kazni izre~enim ratnim zlo~incima. pru`ana je slaba pomo} i podr{ka sistema. 88. Sutkinja na to uop}e nije reagirala . nego intervju s administratorima grupe koja je odgovorna za objavljivanje skoro hiljadu slika razgoli}enih maloljetnica u eksplicitnim pozama. tobo`e. a velikima skida kapu. nikakav korak dalje nije u~injen. Svjedoci. obi~ni su „koko{ari“ malog dometa i u~inaka. to posljednjih godina ~ini i dru{tvo istog naziva uz dodatu crticu . Pe|a. svaka za se Peljto: „Krupan“ potez PRESSIJA Godi{njica [anti}eve smrti Zgrada „Hidrogradnje“ u Sarajevu: Ho}e li Vlada aminovati prodaju Godi{njica smrti velikog bh. Da stvar bude gora. Iz sudnica izlaze potpuno slomljeni navodi Ramuli}. nakon posjete [anti}evom grobu. Na taj na~in data im je prilika da svoju stranicu s perverzijama izreklamiraju i najave da }e je uskoro komercijalizirati. Za ra- zliku od Pe|e. Jo{ gore je to {to su neki portali u na{oj zemlji dali medijski prostor kreatorima ove grupe. pjesnika Alekse [anti}a. G.Kada se izreknu kazne.4. Multinacionalna grupa sitnih lopova uhap{ena je veoma brzo. velikima kapu skidamo Virus „sanaderizacije“ jo{ zadugo ne}e sti}i u na{u zemlju Da kriminal nema vjere ni nacije. zbog osnovane sumnje da su po~inili kra|u u ku}i u Gornjim [trpcima. poja{njavaju}i da je do sada u brojnim slu~ajevima ratnih zlo~ina po~injenih na podru~ju Prijedora svjedo~ilo oko 300 ljudi. vodene pumpe. svaka za se. K tome jo{ smatraju}i da samo oni imaju ekskluzivitet nad ovim pjesnikom. administratori ove grupe hakirali su prije nekoliko dana portal „Bh. ZGONJANIN Male lopove hapsimo. koriste ~ak i isti prijevoz kojim na su|enje putuju i optu`eni za zlo~in. ruku na srce. Zbog ogromnog stresa ljudi se ponekad ne mogu sjetiti nekih va`nih detalja. kako se ~ini. Stojni}) ubio ’93. godine“. entiteta.. na{u zemlju. {to se zakonski tretira kao cyber kriminal. koji su se etablirali u dr`avnim institucijama. pro{lost. policija nisam ubio ’93!’ Hakeri tapka u mjestu Hakirali portal „Bh. javnosti zbog objavljivanja fotografija obna`enih maloljetnica. a koji se brane sa slobode. i dalje ne prestaje s radom. Tu su ukrali elektri~ne motore. svjedocima. Oni su nedodirljivi.. sitni ili oni krupni. Keme i Ante. ne znaju za me|unacionalnu mr`nju i njima je jedino njihov d`ep svet. niti poznaje dr`avne granice.ka`e Ramuli} i dodaje da svjedoci nerijetko. jer BiH jo{ hapsi sitne lopove. zaseoku Muse. A. Tako je jedan hercegova~ki portal objavio. sedam pred Sudom BiH. po redu. Kemo i Anto. . u Prnjavoru. news“ Dio sadr`aja sa sporne stranice ratnih zlo~ina PRESSIJA Ko {titi administratore skandalozne grupe porodicama `rtava kako bi lak{e prebrodile stres od svjedo~enja Kreatori stranice „Balkan Sluts“ odgovorni za objavljivanje skoro hiljadu slika s eksplicitnim sadr`ajem Internetska stranica „Balkan Sluts“. virus „sanaderizacije“ jo{ zadugo ne}e sti}i u R. Dvije ’Prosvjete’. potvr|eno je mnogo puta. Rizvanovi}ima i Kozarcu tvrde da je to jedno olak{avaju}e i pozitivno iskustvo . a koje djeluje pod okriljem manjeg bh. junaci pri~e. organizirali su okupljanje u parku koji nosi njegovo ime. koja je posljednjih dana bila u `i`i bh. opravdavaju svoje postupke. Kemala Tosunovi}a i Antu Krajinovi}a. keve“. Nakon {to je „Dnevni avaz“ prije nekoliko dana objavio da je Federalna uprava policije (FUP) pokrenula istragu protiv administratora ove stranice. neovisno o tome je li rije~ o onim za{ti}enim ili javnim. bakarne cijevi. . Name}e im ga okolina koja im govori da nisu dobro svjedo~ili. I dok SPKD „Prosvjeta“ ve} vi{e od decenije tradicionalno obilje`ava ovaj datum. M. S nedavnog seminara u Prijedoru: Olak{avaju}e i pozitivno iskustvo (Foto: D. entiteta. M. januara uhapsila Predraga Antoni}a. Me|utim. 19 svjedoku: prijete. organizirale su programe u razmaku od pola sata. pojedini svjedoci ponekad imaju osje}aj stida. U Parku Alekse [anti}a: Okupljanje predstavnika federalne „Prosvjete“ iz drugog entiteta su se okupili u gostopriM. Na`alost. Mnogi koji su bili na ovom po~etnom seminaru u Prijedoru. kablove i poklopce od {ahtova. Sm. Dvije „Prosvjete“. opet je u njegovom rodnom gradu Mostaru obilje`ena dvostruko. sestrama ubijenih. kako bi lak{e prebrodile stres od svjedo~enja. ~ija „djelatnost“ mnogo vi{e ko{ta ovu dr`avu i njenu kasu.Gradski odbor. ne ulaze}i u interesnu zonu drugog. stjecajem okolnosti. tako|er ~lanica „Izvora“. na{i „dr`avni plja~ka{i“ pre{utno su podijelili svoje nacionalne zone djelovanja i svako plja~ka na svom teritoriju. Kriminalci. Otud je potekla ideja da se nedavno organizira seminar na kojem je ponu|ena stru~na pomo} porodicama `rtava. od kojih su mnoge dr`avljanke BiH. koji su PRESSIJA Dolijala sitna multietni~ka banda U zatvoru su obi~ni „koko{ari“ malog dometa i u~inaka a potpuno nepoznata i u BiH odajom svega {to ona ima zavr{ili u zatvoru.. u kojima oni. ni manje ni vi{e. Iz „Prosvjete“ ve}eg bh. Slaba podr{ka U svim ovim godinama bolnih svjedo~enja koja su `rtve vra}ala u stravi~nu Osje}aj stida nakon malih kazni Za ratne zlo~ine po~injene u Prijedoru do sada je pravosna`no osu|eno tek 28 osoba i to 12 pred Ha{kim tribunalom.

naprimjer. On ih dovodi u situacije koje su bremenite konfliktima. Stoga je sistem obrazovanja. No.842. E. zajedni~ki utemeljene svijesti koja se naziva kultura. mo`emo o~ekivati mnoge poreme}aje u cijelom dru{tvu. po{tovanje tih prava i nala`enje zajedni~kog jezika i stava o svim pitanjima oko kojih nastaju razlike do kojih do- Koje su snage. smanjuju}i i na taj na~in broj stanovnika. u prvome redu. Iza njih trebaju da stoje samo dovoljno ~vrste i zakonski ute- Pi{e: Akademik Muhamed FILIPOVI] laca javne odgovornosti. Dru{tvo u kojem obrazovanje ne proizvodi dru{tvenu emotivnu i svjesnu solidarnost nije vi{e ljudsko. obvezuju}ih postupaka i metoda govora. tako nije u isto~nom dijelu RS. onaj osnovni sistem koji bi trebao osigurati mogu}nost BiH sve vi{e gubi stanovnike Ve} godinama je ve}i broj umrlih od broja ro|enih. Time }e narastati pojave i elementi koji se pona{aju izvan zakonskih i dru{tveno prihvatljivih standarda. kultivacija misaone i emotivne inteligencije je jedina margina koja nas odvaja od divlja{tva. Kultura je u osnovi sistem. Agencija predvi|a da bi 2030. Statistikom nisu obuhva}eni gra|ani koji iz ekonomskih i socijalnih razloga odlaze iz RS. a u 2011. intelektualne i socijalne integracije ~lanova jednog dru{tva koje `ivot. kako subjekata tako i objekata djelovanja slu`bi sigurnosti. U tim situacijama. nastaje haoti~no dru{tveno i politi~ko stanje. polje polarizacije interesa i djelovanja.4 posto manje nego 1989. on ima odnos samo prema onome {to je kao stav. Prema agenciji „Euromonitor International“. ne smije biti inficirana politikom. ~ije op}ine bilje`e negativan prira{taj. po definiciji. Taj sistem je od presudne va`nosti za neke od najzna~ajnijih aspekata ljudskog `ivota. dakle. kada je imala oko 4. godine. meljene. jeste njegov sistem zdravstvene i socijalne za{tite. pona{anje i djelovanje izvan zakona. {to mo`e imati veoma negativne posljedice po cijelo dru{tvo. kako u RS tako i u cijeloj BiH. ~esto suprotstavlja jedne drugima. ali uglavnom zahvaljuju}i upisu novoro|enih iz inozemstva. kao osnove za egzistenciju pojedinaca i porodica. resolviraju i prevazilaze u logi~nom slijedu razvoja dru{tvene svijesti. Ono je donijelo sasvim nove pojave u oblasti op}ih uvjeta ljudskog `ivota. Policija. To slu`be i spadaju u njihovu ustavnopravnu i teritorijalnu nadle`nost.000 stanovnika. Mjerilo je i broj upisanih prva~i}a u osnovne {kole. samo su Banja Luka i Bijeljina imale pozitivan prirodni prira{taj. Taj sistem podrazumijeva jednaka prava svih. najva`niji na~in kako postoji ljudsko dru{tvo uop}e. To je ona vrsta svijesti koja. Plansko razbijanje ^etvrti bitni element integrativne funkcije jedne organizacije. od kojih mnoge ne zna i nikada ne}e upoznati. a {ta razdvaja: Gra|ani pod diktatom politike P olitika je. Stoga unutar njega ne smije biti politi~ke borbe. Pomogle bi nove zakonske odredbe i stimulativne mjere po uzoru na neke evropske zemlje. godine BiH mogla imati 3. kao sistem u kojem se ta tanka biljka na{e komunikacijske sposobnosti i pozitivnih emotivnih stanja njeguje tako da ne ugro`ava prostor drugima nego da nalazi nove elemente zajedni~kog. klju~ za moderno demokratsko i kulturno dru{tvo. nije ni na vidiku. emotivne. Ona se mo`e postaviti u svakoj od sve u~estalijih demonstracija divlja~kog u pona{anju ljudi kod nas. ni na zakonskom ni u organizacijskom smislu i nivou. ali koji su neupitno upu}eni jedni na druge i ~ije se suprotnosti upravo kroz sistem obrazovanja. a u RS statistika ve} nekoliko godina pokazuje da je manji broj ro|enih od broja umrlih stanovnika ovog entiteta. politi~ki kontrolirane samo od nosi- Stanje haosa Danas se u nas ne razlikuje dovoljno jasno. lazi zbog posebnih sklonosti i interesa. ono {to je polje op}eg zakonskog i ono {to je polje direktnog politi~kog reguliranja. koje aktivno rade na destrukciji osnova na{e dru{tvene solidarnosti i povjerenja? Isto tako. nove vrste patologije i promjenu Tanka biljka Tre}i element op}eg integrativnog faktora jednog demokratskog dru{tva je sistem obrazovanja. za sve ljude jedne zajednice. o ~emu je razmatranje zapo~eto u prvom dijelu ovoga eseja. Antoni}: Negativan trend X STATISTIKE Pora`avaju}i demografski podaci . Za te slu`be. {to je za 18. Ako ne bismo uspjeli stvoriti takvu situaciju u tom va`nom sektoru `ivota modernih dru{tava. demografiju i me|unarodne statistike. ustvari. Oni }e se javljati i pove}avati proporcionalno sa slabljenjem op}e pozicije. godine imala 3. i kakvim se ciljevima one rukovode. jednoj od vode}ih me|unarodnih agencija za istra`ivanje tr`i{ta. jasno definirane i strogo kontrolirane osnove zajedni~kog rada. bitno je da budu demokratski politi~ki vo|ene. uz ekonomsku migraciju stanovni{tva ka razvijenijim krajevima. Obrazovanje je. a pogotovo u praksi. koji se godinama smanjuje. a statistikom nisu obuhva}eni gra|ani koji iz ekonomskih i socijalnih razloga odseljavaju U Bosni i Hercegovini statistika ve} nekoliko godina pokazuje da je manji broj ro|enih od broja umrlih stanovnika ovog entiteta. naime. negativan trend prirodnog prira{taja u RS traje od 2006. Sistem za{tite je unutar zakona.5 miliona. prava i sposobnosti ovih slu`bi da djeluju efikasno i neovisno. zbog njihove izuzetno velike i va`ne uloge za `ivot modernog demokratskog dru{tva. od vlada i skup{tina. Politika se hrani proizvodnjom sukoba U na{oj zemlji vr{i se planska i organizirana kampanja na razbijanju svih osnova i vidova dru{tvene solidarnosti i svijesti o zajedni~kim interesima. Antoni} isti~e da sociolozi i demografi smatraju da postoji rje{enje. po mehanizmu svojih prava i du`nosti. a posebno u moderno vrijeme. stoga. mora se odgovoriti na pitanje koje politi~ke i dru{tvene snage ta djelovanja podr`avaju i kako to ~ine kao cjeline. On je. Negativni demografski podaci va`e za oba entiteta. Prema rije~ima analiti~ara Gavrila Antoni}a. BiH je po~etkom 2011. tj. Zbog toga se pozitivan prirodni prira{taj te{ko mo`e o~ekivati u narednih petnaest godina. a toga u sistemu za{tite onog {to je jedinstveni i javno priznati interes ne smije biti. godine. odno{enja i djelovanja. To djeluje veoma lo{e na rad slu`bi javne i dr`avne sigurnosti i njihovo kvalificirano profesionalno vo|enje. Obrazovanje i odgoj su realni temelji dru{tva. ~ovjeku nala`e da svoju dru{tvenost usavr{ava tako da uskla|uje najve}i dio svojih interesa s interesima drugih i da tako stvara osnovu za razvoj jedne solidaristi~ke. bez koje nema savremenog ljudskog dru{tva.7 miliona stanovnika. s ciljem da budu profesiona- lno ure|ene i vo|ene po jedinstvenim profesionalnim kriterijima i mimo svakog partikularizma i dominacije zasebnih interesa i kriterija u pitanjima prava i obaveza. po svojoj logici. ali ih je te{ko provesti u vrijeme ekonomske krize. FEBRUAR/VELJA^A 2012. kao sistem kultivacije kulturnog odnosa i pona{anja. pravima i mogu}nostima ljudi X KATEDRA [ta ugro`ava postojanje Bosne i Hercegovine (II) [ta nas spaja. To je polje borbe. Otkad je ~ovjek po~eo da `ivi izvan svakodnevne neposrednosti i otkad je njegov `ivot posredovan u~incima i djelovanjima ogromnog i sve ve}eg broja ljudi.20 4. Rast privrede i broja radnih mjesta. M.

Obamine namjere s Moskvom bit }e ozbiljno testirane dok Putinov pritisak da izvu~e vi{e prednosti za Krmelj bude sna`niji. oni bi omogu}ili Putinu da mobilizira nacionalisti~ke i imperijalisti~ke osje}aje i opravda svoje autoritarne metode.mitom vanjske i unutra{nje prijetnje. profesor Aleksa Milojevi}. dok }e demonstranti biti prikazani kao nacionalni izdajnici. osim podru~ja ljudskih prava i sigurnosti uop}e. tra`i slobodnije ruke da bi rekonstruirala sferu dominacije u biv{em Sovjetskom savezu. tako|er. Rusija lebdi izme|u demokratske transformacije. Suo~avaju}i se s potencijalno neugodnim predsjedni~kim izborima. Autoritarne metode U govorima na predizbornim skupovima on je upozorio da }e bilo kakva ve}a izborna reforma podgrijati etni~ke napetosti i regionalni separatizam {to bi moglo pocijepati zemlju. javne pobune i nacionalnog sloma. Tokom i nakon martovskog glasanja mogu}i su projektirani sukobi sa Zapadom i pojedinim zemljama susjedima kao {to su Gruzija ili Estonija. navodno }e {tititi zemlju od unutra{njih previranja generiranih te{kim ekonomskim uvjetima i razornim javnim protestima. tako|er. na sve na~ine. a bez prijetnje po Putina. samouslu`ne birokratije i poslovnih oligarha odanih Kremlju. a u prvi plan istaknuti elementi sukobljavanja. Premijer RS javno je potvrdio da bi se novi kredit uzet od MMF-a koristio za otplate starih zadu`enja. Ve}ina analiti~ara uvjerena je da je milijarderu Mihailu Prohorovu dozvoljeno da se kandidira za predsjednika samo da bi se razvodnili protestni glasovi. Op}a hipoteza ovog spisa je da se u na{oj zemlji vr{i planska i organizirana kampanja na razbijanju svih osnova i vidova dru{tvene solidarnosti i svijesti o zajedni~kim interesima. a bit }e pokriven kreditima Socijalna izdr`ljivost bli`i se kraju i u 2012. a da mi jo{ uop}e ne znamo ni kakve sve efekte na ljudski rod imaju ta djelovanja. Nedavno su novoimenovanog ameri~kog ambasadora u Moskvi Majkla Mekfola (Michael McFaul) vladini zvani~nici napali da je glavni organizator „obojene revolucije“ sa zavjerom destabiliziranja Rusije. jer je tu strategija suprotstavljanja interesa najdirektnija. narasle su za 33 posto. Putin. vi{e nego ikada ranije u njihovoj historiji. On je optu`io zapadne prijestonice da se mije{aju u politiku Rusije. Moskva. sintetiziraju}e funkcije i snage u dru{tvu onemogu}avaju se u normalnom i efikasnom radu. koji bi oslabio njegovo tvrdo vladanje cijelom zemljom. Ne mogu se isklju~iti ni teroristi~ki akti radi podizanja straha i obnavljanja javne podr{ke jakoj centralnoj vlasti. odnosa prema tim pojavama. Kad se tome doda da je ljudi u svijetu sve vi{e. Zadatak je ovog poku{aja da detaljnijom analizom ~etiri bitna podru~ja utvrdi koje su snage i kakvim se ciljevima one rukovode. . a u 2012. On upozorava da je zadu`enje RS mnogo ve}e nego {to se prikazuje. Drugo. Radi se o rati vrijednoj vi{e od 100 miliona KM. uznemiren da bi masovne zabrane ili napadna izborna prevara mogli osloboditi jo{ ja~i revolt javnosti. No. ali i na osnovu dostupnih ~injenica jasno je da dugovi rastu.4. entitetu. Putin se odlu~io obnoviti „postsovjetski prostor“ pod ruskim upravljanjem i ukloniti zapadne utjecaje koji potkopavaju sigurnost i integritet Ruske Federacije. istinska politi~ka reforma zna~ila bi demontiranje „vertikale mo}i“ koja podupire putinizam. Milijarda i stotinu miliona KM je bud`etski deficit. slijedi kolaps bud`eta RS. tvrdi ekonomski analiti~ar. Zapravo. nije optimisti~an ni predsjednik Vlade RS Aleksandar D`ombi}. Ograni~ene aktivnosti policije vi{e zastra{uju narod. godini mogu se o~ekivati protesti gra|ana koji se ne}e mo}i kontrolirati. Demokratija bi zada provodi program reforme i modernizacije. odnosno znatne promjene uvjeta djelovanja dru{tvenog sistema prema efektima onog {to nazivamo omasovljenje svih funkcija i elemenata u strukturi `ivota modernih dru{tava. Svi aspekti solidarnosti nastoje se. koji je ve} ustvrdio da }e ova godina biti te{ka i biti „veliki izazov za privredna kretanja“. a ~injenice su neumoljive. Du`ni~ko ropstvo prijeti manjem bh. prvenstveno rata i masovnih nasilja. Vjerovatno je to upravo ono polje koje je. koje mo`da ne}e dobiti u prvom krugu. Putin pose`e za jednom kartom koja je oduvijek slu`ila ruskim vladarima . koji bi oslabio njegovo tvrdo vladanje cijelom zemljom. a Vlada nema ideju kako da o`ivi proizvodnju. Ustvahtijevala kidanje bliskih veza izme|u sigurnosne mre`e KGBa. Bitne. Iako }e se takvim planovima usprotiviti mnogi ruski susjedi. Putin.Nije jasno otkud optimizam pojedinih predstavnika vlasti ako je jasno da se socijalna izdr`ljivost gra|ana bli`i kraju . pravima i mogu}nostima ljudi. Putin odbacuje opoziciju kao haoti~nu i fokusiranu na reforme koje }e ugroziti nacionalnu stabilnost. Prvo. obezvrijediti. tada mo`emo zaklju~iti da je polje zdravstvene i socijalne za{tite jedno od presudnih za funkcioniranje dru{tva i op}e njegovo stanje. ~ija otplata dospijeva krajem godine. Dok je komunistima i nacionalistima uvijek bilo dozvoljeno da u~estvuju na op}im izborima. I politika i kapitalizam trebali bi postati konkurentni i neovisni od kontrole klike. Kreditne obaveze u 2011. Za dana{nji na{ `ivot karakteristi~no je da su ljudi. Kremlj je. U ovoj godini o~ekuje se i smanjenje pla}a slu`benicima za 10 do 25 posto. one iznose ukupno 150 miliona X KRIZA Dok traju politi~ka prepucavanja Porodili{te u Bijeljini: Niska stopa nataliteta (Foto: G. Isto tako. tako|er. zno i poku{ali ograni~iti konkurenciju na izborima. i da je u jednom stolje}u njihov broj pove}an za tri puta. Putin ima dva neukusna izbora: slom ili reforme. Da bi povratio predsjedni~ki tron i obnovio svoj legitimitet. Tako se suspendiraju njihove mogu}nosti i realni u~inci. Bobi}) Kako o`ivjeti privredu (Foto: G. vladaju}e elite. Umjesto toga. FEBRUAR/VELJA^A 2012. Ako uli~ni protesti nakon martovskih izbora eskaliraju. mora se odgovoriti na pitanje koje politi~ke i dru{tvene snage ta djelovanja podr`avaju i kako to ~ine. glavno polje na kojem se vr{e eksperimenti u provo|enju strategije razaranja i destrukcije odre|enih dru{tava. KOLUMNA Pi{e: Janusz BUGAJSKI Otvoreno ga|enje U stvarnosti. Ukoliko MMF ne odobri kredit. Politi~ke strukture koje je Putin stvorio tokom proteklih dvanaest godina pucaju kao {to su masovni protesti protiv la`iranih parlamentarnih izbora i pokazali. 21 Putinovi postizborni planovi Rusija lebdi izme|u demokratske transformacije. Bobi}) KM. Putin }e Prijeti kolaps bud`eta RS Milijarda i stotinu miliona KM je bud`etski deficit. . izlo`eni od ~ovjeka stvorenim negativnim elementima. mo`e proizvoditi krize da bi demonstrirao kako najbolje brani naciju ri. mo`e proizvoditi krize da bi demonstrirao kako najbolje brani naciju. vo|a liberala Grigorij Javlinski diskvalificiran je iz predsjedni~ke utrke. Umjesto se predstaviti kao spasilac ruske dr`ave.pita se profesor Milojevi}. alarmantan nivo. a da sistem op}e i specifi~ne socijalne i zdravstvene za{tite nije bitnije unaprije|en i da su jo{ glavne njegove tekovine one koje su postignute jo{ po~etkom i u prvoj polovini pro{log stolje}a. Oni utje~u na op}e stanje njihovog zdravlja. javne pobune i nacionalnog sloma Povratak predsjednika Vladimira Putina na izborima sljede}eg mjeseca u slu`benoj propagandi prikazan je kao dvostruko va`an za nacionalnu sigurnost Rusije. slu`beni stratezi djelovali su opre- Umjesto da provodi program reforme i modernizacije. demokratska opozicija nema kandidata u predsjedni~koj utrci. zapravo. a radni~ki i problemi u sferi socijalne za{tite ve} dosti`u E. M. a samo Fondu PIO i Fondu zdravstva nedostaje 400 miliona KM. koji sada Putin stilizira kao Euroazijsku uniju. Prvi put nakon raspada Sovjetskog saveza gra|ani pokazuju otvoreno ga|enje vladaju}om elitom. koje aktivno rade na destrukciji osnova na{e dru{tvene solidarnosti i povjerenja. a posljedice represije su nepredvidive.

{to radi uspomena. @ene koje se razvode. isto~nog i zapadnog Izetbegovi}a da ne ide na Vis. osvojiv{i vrh s kojeg su agresori skoro tri godine granatama terorizirali desetak sela i grad. B. Slavonskog Broda. Lovcima. koje je biv{a JNA po~ela graditi sedamdesetih. dok imaju u prosjeku 41 godinu i devet mjeseci kada se odlu~e za drugi brak. godine: Granatiranje tokom posjete utihnulo Kahved`i}: Uredio utvrdu Unutra{njost skloni{ta: Postalo turisti~ka atrakcija nedavno napisao knjigu „Mir je najbolji“ na ~ijoj promociji je bilo 500 ljudi. Do pet utvrda se mo`e do}i. a ~etiri se nalaze u minskom polju. objavio je publikaciju pod nazivom „@ene i mu{karci u RS“. ~uv{i za na{u veliku pobjedu. doveo struju. ali me nije poslu{ao. JNA je atomsko skloni{te gradila kao odbranu od blokova. a prosje~na starost `ena prilikom ulaska u prvi i svaki naredni brak je sve ve}a. {to je za 200 vi{e u odnosu na 2008. Istra`ivanje je pokazalo i da je prosje~na starost nevjeste prilikom stupanja u prvi brak 25 godina i devet mjeseci. korpusa. da je bio politi~ki podoban. isto~nog i zapadnog. Predsjednik Izetbegovi} na Visu 1994. prisjete se boja na Visu od 7. a intenzivirala osamdesetih godina pro{loga stolje}a. Na Vis dolaze i mnogobrojni znati`eljnici da vide atomsko skloni{te. kada je lijepo vrijeme. najvi{a od Ozrena do rijeke Save. u 2007. do{ao da posjeti Vis i da nam ~estita.Znaju}i da se s Visa kontrolira dobojsko rati{te u dolini rijeke Spre~e. molio da ne ide na kotu.. koji bi sigurno. Iz njega su iza{li furioznom pobjedom.. ve} odavno bio general. osam kilometara sjeverno od Gra~anice. avgusta 1994. S druge strane. te je ona postala glavna atrakcija. godine u RS zaklju~eno 5.ka`e Hasan ^ALI] Pu{kar.22 4.767 brakova. ovdje ~im prije trebaju do}i demineri i teren o~istiti od mina. pa i Osijeka. srpska vojska sijala smrt Atomsko skloni{te biv{e JNA postalo turisti~ka atrakcija JNA je atomsko skloni{te gradila kao odbranu od blokova. . oktobra predsjednika Predsjedni{tva RBiH Aliju Izetbegovi}a. ali ga je zloupotrijebila srpska vojska. postalo je turisti~ka destinacija na kojoj svakodnevno. ali je on fakti~ki i dalje ostao stalna meta dalekometne artiljerije Vojske RS. Ima li ih jo{ niko ne zna. s koje pogled puca sve do Br~kog. razvedeno je 517 brakova. Nije me poslu{ao i. Pobjedu su ostvarili borci OG-2 pod komandom brigadira Osmana Pu{kara. Prema tvrdnji Pu{kara. A da bi se atomsko skloni{te na Visu o~uvalo. a sve mla|e ’raspu{tenice’ Zavod za statistiku Republike Srpske. te da struka ka`e svoje kako bi ovdje po~ele dolaziti i |a~ke ekskurzije. a posebno vikendom. da bi bilo nastavljeno samo dva sata nakon {to je predsjednik oti{ao i kada nam je na Visu poginuo jedan vojnik .. koji je zajedno s Pu{kar: Napisao knjigu generalom Rasimom Deli}em i komandantima Drugog korpusa. s metalnim vratima debelim 10 centimetara i te{kim oko 500 kilograma. pa i Posavina. S. naprimjer. za Bo`ije ~udo. zapo{ljavanju. kada su gorjeli i nebo i zemlja. pa su. Ovdje postoji i heliodrom. Tako je 2010. kota s koje je do avgusta 1994. Atomski udar Stru~njaci tvrde da ove utvrde duboko pod zemljom mogu izdr`ati atomski udar od pola kilotone. Svake godine sklopi se . {to je najmanje u posljednjih nekoliko godina. iz godine u godinu sve mla|e Sve starije nevjeste. sje}a se brigadir Pu{kar Molio sam predsjednika B rdo Vis. uredio. Zato sam i 3. Vis oslobodili 7. jer se ona granatira svakodnevno. te kako su hrabri borci Armije RBiH izvojevali bitku koja bi trebala u}i u anale ratovanja. Ima i heliodrom Dolaze ovdje i biv{i borci Armije RBiH. mi smo. izvi|a~ima i turistima naro~ito je zanimljiva kota 692 metra nadmorske visine. pokazali da su iz godine u godinu sve mla|e kada se odlu~uju na takav korak. da bismo narod odbranili od svakodnevnih napada. a u moru brojnih statistika o polo`aju. FEBRUAR/VELJA^A 2012. Pu{kar je Teren treba deminirati Glavnu utvrdu atomskog skloni{ta pred kojom je bio predsjednik Izetbegovi} mje{tanin Babi}a Suljo Kahved`i} zvani Blek je o~istio. osposobio ventilaciju. PRESSIJA Vjen~anja i razvodi u RS sve manje brakova. na~inu `ivota i rada jednog i drugog spola neki podaci posebno zapadaju za oko.093 braka. obi|u rovove i zemunice. s ventilacionim sistemima i prinudnim izlazima. kao istureno komandno mjesto 17. vi{e ih se razvede. planinarima. {to radi `elje da poginulim saborcima prou~e Fatihu i odaju po~ast. u 2010. avgusta 1994. Za sada se zna za devet armirano-betonskih utvrda izgra|enih duboko u zemlji. u saradnji s Gender centrom Vlade RS. dok su podaci o starosti `ena koje se razvode. a mladi ~uli i vidjeli na ~asovima historije i o tome {ta je gradila i od koga se branila biv{a JNA. ~ime su oko pola godine starije nego {to je to pokazalo istra`ivanje prije ~etiri godine. REPORTA@A Brdo Vis. granatiranje je u vrijeme njegove jednosatne posjete utihnulo. ~ime su opet nekoliko mjeseci starije od `ena koje su bile obuhva}ene ranijim istra`ivanjima. vri kao u ko{nici. koriste}i ga kao predstra`e i sve minirala. sklopljena 7.

ul. februara 2012. Lemez Bo{ka iz Isto~nog Sarajeva. 16... 2007. mogu se javiti samo stranke u postupku izdavanja odobrenja za rekonstrukciju krovova na gra|evinama koje se nalaze u granicama nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine-“Historijsko gradsko podru~je Mostar“. Cara Du{ana br. ul..)“. . 25. ta~nu adresu i kontakt podatke. Mahovine. Lemez Dra`enka.net. 22. februar/velja~a 2012. Konsultant }e biti odabran u skladu sa procedurom selekcije na bazi kvalifikovanosti konsultanta (CQ). 2/06. Zainteresovani konsultanti.2012. a) Komponenta projekta : Ekolo{ka procjena po~etnog stanja I Fizi~ka svojstva cijelog podru~ja Nacionalnog parka Obraditi: Pedologiju. Srbija.Klimu II Procjena stanja biodiverziteta na nivou vrsta Obraditi : Kompletnu floru sa posebnim osvrtom na specifi~ni genofond ( endemi~ne vrste. 27...gov. 11/5.o. vodozemci.ptice. Lemez Ljubice. 3..00 h. 2011. ul. 6. 01. Vu~ini} Mire. rijetke i ugro`ene vrste ) : a) Alge. u skladu sa ~lanom 56. nepoznatog boravi{ta. februara 2012. 22. godine i „ DG market“ 16. 18. kandidati moraju ispunjavati slijede}e uslove: . aprila bb. Sudija Novalija Nermina Pouka: Protiv ove presude stranke mogu podnijeti `albu u roku od 30 dana od dana dostavljanja. Urta Ne|e. 27. br. Prijave sa potpunom dokumentacijom slati na adresu: Centar za slu{nu i govornu rehabilitaciju Sarajevo. Trampina 4/I 71000 Sarajevo Bosna i Hercegovina Tel: +387 33 213 098 Fax: +387 33 213 099 E-mail: piusumpolj@bih. ul. 71000 Sarajevo Tel/fax : +387 33 212 833. godine do 14. 23 Objavljuje POZIV ZA IZRA@AVANJE INTERESA Za pru`anje usluga „ Izrade izvje{taja ekolo{ke procjene po~etnog stanja NP UNA“ BA-FMPAP-TF091919-CQ-15-S-11/FBIH Projekat: Grant br. Lemez Dragana. 4.02. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Nermina Novalija u pravnoj stvari tu`itelja 1. godine u prisutnosti punomo}nika tu`itelja.. 13/10 i 45/10).. godine.Uvjerenje o dr`avljanstvu. Javna rasprava }e se odr`ati 08. Relje Lemez sin Miladina sa 1/5 vlasni{tvo. Konsultanti se mogu udru`iti sa drugim firmama u obliku zajedni~kog nastupa ili podkonsultanta u svrhu pobolj{anja kvalifikacija. . na pismeni zahtjev. NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenm protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. 19.Geologiju. Lemez Rajka iz Isto~nog Sarajeva. O~ekivani rezultati: Detaljan izvje{taj koji odra`ava trenutnu situaciju u Nacionalnom parku „Una“. . 10. 4. Lemez Nade iz Pala. 2012. 14. revised October 2006. tu`eni pod br. . ul. ul. Jedinica za implementaciju projekata iz oblasti {umarstva i poljoprivrede. Procjenjeno je da izvje{taj treba uklju~iti procjenu stanja biodiverziteta na nivou vrsta . za{tite Op}ine Novi Grad br.00 KM.Dostupnost stru~njaka koji }e u~estvovati u ovom projektu. Projektna dokumentacija vezana za Idejno rije{enje sistema navodnjavanja se nalazi u prostorijama Op}ine Fo~a-Ustikolina i Op}ine Gora`de i ista se mo`e dobiti na uvid svakim radnim danom od 08:00 ..Ovjerenu kopiju izvoda iz sudskog registra i identifikacioni broj. ulica Asima Ferhatovi}a 2. Lemez Mare iz Trebinja.SSS . na slijede}u adresu: Federalno ministarstvo poljoprivrede. 1.. Pored op}ih uslova predvi|enih zakonom. Plan upravljanja okoli{em i dru{tvenim uticajima je javno dostupan u elektronskoj verziji na web stranici Federalnog ministarstva poljoprivrede. ul.ba kao i na web stranici PIU [umarstva i poljoprivrede http://portal. \ur|i} Dese. Lemez Ratke iz Isto~nog Sarajeva. 35. 3.15. Medicinska sestra..oglasi Federalno ministarstvo okoli{a i turizma Sektor za realizaciju projekata Jedinica za upravljanje projektom . ul. Radava br. Radava br.sisari c) Fungi i li{ajevi III Utvr|ivanje stanja biodiverziteta na nivou ekosistema a) Identifikacija svih tipova ekosistema putem terenskih istrazivanja aa) Kartiranje svih tipova ekosistema na podru~ju Nacionalnog parka b) Ekolo{ka procjena stanja senzitivnih ekosistema (endemi~ni. 2011. Petra Milo{evi}a br.gov. .s. advokatu iz Sarajeva. 15. donio je dana 26.. 13. 17.. 580 i dio k~. Hre{a br. a koji nisu zahtjevani u gornjem tekstu. Na Javni poziv se. Primjedbe.1 izvr{ilac. Savi} Slavke iz Nevesinja. ul. Cicovi} Nade iz Sarajeva. protiv tu`enih 1. 12. 12. stav 3. Stranke u postupku mogu uvid u Glavni projekat izvr{iti u prostorijama Federalnog ministarstva prostornog ure|enja. Zakona o prostornom planiranju i kori{tenju zemlji{ta na nivou Federacije BiH („Slu`bene novine Federacije BiH“. Lemez Zorana.. 1. Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo Op}inski sud u Sarajevu Broj: 65 0 P 044954 07 P Datum: 26. ul. 05. godine i Saglasnosti ministra obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo. v. 12. maja 2009. 32/08.. 3.nepovratna sredstva od Global Environment Found (GEF) putem Svjetske Banke. 31.. {to odgovara k~. \oki} Gorana iz Sarajeva. In|i} Nade. 2. Federalno ministarstvo prostornog ure|enja O b j a v lj u j e JAVNI POZIV za uvid u GLAVNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE KROVOVA U STAROM GRADU U MOSTARU. @eljezni~ka br. 2011. a po rje{enju Slu`be soc.ba Ovaj Poziv za izra`avanje interesa prati Op{te obavje{tenje o nabavci za projekat „ Za{ti}ena {umska i planinaska podru~ja“ .. Lemez sa 1/5 vlasni{tvo. 7. Federalno ministarstvo okoli{a i turizma putem Jedinice za upravljanje projektom . putem ovog suda. Lemez Petra iz Isto~nog Sarajeva.00 sati. 1. 17. 11. godine.O. 3. odnosno najkasnije 15 dana od dana objavljivanja poziva.Hidrologiju. Vukojevi} Dese. „ Za{ti}ena {umska i planinska podru~ja“ TF091919 Federalno ministarstvo poljoprivrede. Behd`eta Muteveli}a br.Naziv. 9. 3. ..PMU Dnevni avaz subota.. BA-FMPAP-TF091919-CQ-15-S-11/FBIH Cilj : Pripremiti izvje{taj ekolo{ke procjene po~etnog stanja Nacionalnog parka „Una“. 7. 2. ul. 23.16:00 sati. 24.9 Smjernica. 24.o. nepoznatog boravi{ta. 2.. Bosna i Hercegovina je dobila grant .PMU.. Ukoliko se stranka u postupku iz opravdanih razloga ne odazove na javni poziv za uvid u projekat mo`e se o tome pisano izjasniti u roku od osam dana od dana objavljivanja poziva. @alba se podnosi Kantonalnom sudu u Sarajevu. Bjekovi} Mile iz Zemuna. ul. Lemez Ne|eljka iz Isto~nog Sarajeva. Federalno ministarstvo okoli{a i turizma putem Jedinice za upravljanje projektom . 25/1. medicinska sestra . Lemez Milana. 8. 4. 12. 13. juna 2011.Svjedod`bu o zavr{enoj srednjoj {koli. aprila bb. Lemez Bojana iz Pala. Lemez Relje iz Pala. i 5. 8. advokatu iz Sarajeva. koje su navedene u Smjernicama Svjetske banke: „Izbor i anga`ovanje konsultanta od strane korisnika kredita Svjetske Banke (izdanje Maj 2004. Posebna pa`nja za zainteresovane konsultante je navedena u ~lanu 1. ul. 29. 28. 2012.00 h.gmizavci.. ul. 4/10. 2012. rijetki i ugro`eni) IV Identifikacija mjera upravljanja specifi~nim biodiverzitetom na nivou vrsta i na nivou ekosistema.000. 03. Pismo interesa (original i kopija) treba da bude podneseno u zatvorenim kovertama sa naznakom: Za pru`anje usluga „ Izrade izvje{taja ekolo{ke procjene po~etnog stanja NP UNA“ BA-FMPAP-TF091919-CQ-15-S-11/FBIH na dole navedenu adresu.Biografiju. 2012. Lemez Stanojke iz Pala. slijede}u Na osnovi ~lana 56.piusum. namjerava da utro{i dio sredstava za usluge realizacije „ Izrada izvje{taja ekolo{ke procjene po~etnog stanja NP UNA“. Federalno ministarstvo okoli{a i turizma Jedinica za upravljanje projektom Ul. vodoprivrede i {umarstva. najkasnije do 17. koji je i posebni staratelj tu`enih pod br. ul. aprila bb. br. 19... autor projekta: „Delta-Z Infinitinet“ d. Perovi} Branke iz Sarajeva. broj: 11-05-198-4/12 od 19. 20.. za tro{kove Projekta „ Za{ti}ena {umska i planinska podru~ja“ . Idejno rje{enje sistema navodnjavanja za podprojektno podru~je Fo~a-Ustikolina/Gora`de 2. procjenu stanja biodiverziteta na nivou ekosistema i identifikaciju mjera upravljanja specifi~nim biodiverzitetom na nivou vrsta i na nivou ekosistema. Akifa [eremeta br. 4. zastupani po punomo}niku Sara~evi} Sejfi. godine Na osnovu Odluke [kolskog odbora. 14. a odnosi se na politiku Svjetske Banke za konflikt interesa.. poziva vas na JAVNU RASPRAVU na dokumente: 1. Plan upravljanja okoli{em i dru{tvenim uticajima za podprojekat za podprojektno podru~je Fo~a-Ustikolina/Gora`de koji su pripremljeni u okviru projekta Razvoj sistema navodnjavanja u Bosni i Hercegovini (IDP). 9a. 26. ul. \oki} Borana iz Sarajeva. Mar{ala Tita br. {to se ti~e fizi~kog okru`enja (fizi~kih svojstava) i vrijednosti biodiverziteta. 10. .Konsultant je slobodan da navede sve druge podatke koje smatra va`nim. Lemez Radmile iz Sarajeva. Lemez @ivka. Envera [ehovi}a br. nepoznatog boravi{ta. od 10 do 14 sati.IV stupanj. Nemanji}a bb. ul. broj: 01-76/12 od 24.fmpvs. aprila bb. Stefana Nemanje br. Cara Lazara br. nepoznatog boravi{ta. godine. Mar{ala Tita 9A. 5. Vi{e biljke b) Kompletnu faunu beski~menjaka Kompletnu faunu ki~menjaka : ribe. {to su tu`eni du`ni priznati i trpiti da zemlji{noknji`ni ured Op}inskog suda Sarajevo umjesto tu`enih upi{e pravo vlasni{tva u korist tu`itelja Nade Cicovi} ro|. raspisuje se KONKURS za prijem zaposlenika 1. Knez Mihailova bb. 18. broj 750 od 16. vodoprivrede i {umarstva http://www. Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. 25. nakon glavne rasprave zaklju~ene dana 07.Potvrdu o radnom iskustvu.00 . Pismo interesa treba da sadr`i: . 08. 13. Lemez Blagoja iz Sarajeva.. 21.K. Mrkaja Rose. u roku 15 dana. 72/07. Zakona o prostornom planiranju i kori{tenju zemlji{ta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. 26. 9. nepoznatog boravi{ta i 29. 35/IV-06-550-540/07 od 04. 15. Njego{eva bb. Uz prijavu je potrebno dostaviti: . Na javni poziv stranke u postupku su du`ne da se izjasne u roku od osam dana. . Broj: UPI/03-23-2-288/11 PRESUDU Utvr|uje se da su tu`itelji stekli pravo vlasni{tva dosjelo{}u na zemlji{tu ozna~enom kao k~. 16.. Rajlovac posjedovno stanje. 01. . 26. godine u Sali Op}ine Gora`de u 11. nepoznatog boravi{ta. Janje Lemez k}i Stojanke sa 1/5 vlasni{tvo i Ratke Lemez ro|ena Miri} k}i Miroslava sa 1/5 vlasni{tvo u roku od 30 dana od dana dono{enja presude. ul.PMU poziva sva kvalifikovana pravna lica da iska`u interes za pru`anje navedenih usluga.Rodni list. objavljenu u „United Nations Development Business“. punomo}nika tu`enih i posebnog staratelja tu`enih... do 13. ul. 23. [veljo Ranke. godine. Du`ina trajanja ugovora je 6 mjeseci.Geomorfologiju. br. Lemez Jovane iz Pala. radi utvr|enja prava vlasni{tva... ul. 2740/17 pa{njak. Blagoje Lemez sin Miladina sa 1/5 vlasni{tvo. nepoznatog boravi{ta. na odre|eno vrijeme do 15.. vodoprivrede i {umarstva Jedinica za implementaciju projekata {umarstva i poljoprivrede Projekt razvoja sistema navodnjavanja u Bosni i Hercegovini Ul. Mostar. 02.. god.Listu sli~nih poslova. investitor: Agencija „Stari grad“ Mostar 1. 622 K. +387 33 667 801 Email: FMPAP@fmoit. 1 godina radnog iskustva u radu sa djecom o{te}enog sluha i govora. i 4.. 3.tehni~ar. 3. 21. mi{ljenja i prijedloge o navedenim dokumentima mo`ete dostaviti i pismenim putem najkasnije do 29. 1434 SP Crnotina.. nepoznatog boravi{ta.ba. zastupanih po punomo}inku Kramar Draganu. Lemez Ostoje. br. 2..ba CENTAR ZA SLU[NU I GOVORNU REHABILITACIJU SARAJEVO Broj: 01-114/12 Sarajevo. Lemez Janje iz Isto~nog Sarajeva. mogu dobiti dodatne informacije na dole navedenoj adresi svakim radnim danom od 9. povr{in 2633 m2 upisana u Z..

24

4. FEBRUAR/VELJA^A 2012.

Besmrtni ~ovjek
Kad sam pri{la, ugledala sam, obje{en izme|u dva kraka lanca, dobro znani crveni trougao: MINE. I svaka sumnja koju sam gajila - sumnja u djedove pri~e, u vlastitu zdravu pamet, u divlju tamu tog hoda - razi{la se
(Izdava~ „Buybook“ Sarajevo, 2012., za izdava~a Goran Samard`i} i Damir Uzunovi}, prijevod s engleskog Dubravka Sre}kovi}-Divkovi}, urednica Ida Hamidovi})
nu puta, staza je zaokrenula nadesno i pretvorila se u ne{to {to je meni djelovalo i zvu~alo kao plitko, maltene prazno rije~no korito koje vodi od grada po ravnoj, vjetrom spranoj padini brda. Poda mnom se u raznim bojama protezala linija `ala, obasjana znacima za sladoled i svjetlom s restoranskih terasa, s lu~kim svjetlima rasplinutim u vodi, kvadratom tame oko samostana gdje prazan stoji fra Antunov vrt. Onaj ~ovjek se postojano kretao rije~nim koritom, kroz tanak `lijeb s vodom, prema po{umljenom usponu koji se naglo {irio na brdu pred nama, i ja sam po{la za njim neskriveno, u nadi da se ne}e opet okrenuti da me pogleda, jer sad kad smo se kretali brdom bo~no, vi{e nisam mogla da se prikrivam. Vjetar je bio u{utio, a i cvr~ci, izgleda, i nije bilo drugog zvuka do tihog pucketanja korita pod mojim stopama i zveketa kop~i na mome rancu, i povremenog {u{kanja ne~eg {to protr~i kroz travu. Daleko naprijed, ljudska figura je neravnomjerno kora~ala, s mukom se probijaju}i kroz vodu. Otpozadi gledan, stvarao je ~udnu siluetu, nagnut naprijed, s velikim stopalima {to tiho tabanaju po zemlji, s glavom {to visi preko ramena. Ni~ega ohrabruju}eg nije bilo u tom ~ovjeku, ni~ega {to bi ukazivalo na to da je pametno da ga i dalje pratim. Jednom sam zastala, na nekoliko minuta, u skroz natopljenim cipelama, i gledala ga kako odmi~e i udaljava se od mene, i debelo promislila da li da se vratim. napravi jo{ malo rastojanja, napre`u}i se da ga nazrem u tami. Ne{to je bilo tamo, ne{to {to je osujetilo momenat sile koji ga je nosio naprijed, i kad sam pri{la bli`e, polako je izronilo iz tame ka meni. Lanac, shvatih, zar|ao metalni lanac zategnut preko korita, obje{en izme|u dva drveta na obalama. Pomalo je {kriputao, a kad sam pri{la, ugledala sam, obje{en izme|u dva kraka lanca, dobro znani crveni trougao: MINE. I svaka sumnja koju sam gajila - sumnja u djedove pri~e, u vlastitu zdravu pamet, u divlju tamu tog hoda - razi{la se, i bila sam sigurna, sigurna da ja to slijedim besmrtnog ~ovjeka, sigurna u ludilo koje nailazi zajedno sa susretom s njime, ono ludilo kakvo je uspjelo natjerati mog djeda da nekoga ve`e za {ljaka-blok i baci ga u baru, ludilo kakvo me je upravo gonilo da bacim ranac preko lanca i pro|em ~etverono{ke, te da upu`em u minsko polje, i ustanem, i produ`im. Tad je za{ao me|u drve}e i ja sam pri~ekala mal~ice, ne znaju}i da li da po|em za njim. Mogao bi se sakriti, shvatih, iza nekog drveta i posmatrati me kako pipam po tami, a onda }e me pokupiti na raskr{}u kad nagazim na ne{to naizgled bezazleno i bljuznem u vodoskoku krvi. Ili bih pak u {umi mogla zalutati, pa ostati tamo zaglibljena do jutra. Ali kad sam ve} dotle do{la, nastavila sam, u potpuno odsustvo svjetla, u mrtvi muk borova, debelih stabala

X EKSKLUZIVNO

Odlomci iz romana „Tigrova `ena“ Tee Obreht
IZ BIOGRAFIJE
Tea Obreht ro|ena je u Beogradu 1985., a u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama `ivi od svoje dvanaeste godine. Njene radove objavljivali su „The New Yorker“, „The Atlantic“, „Harpers“ i „The Guardian“, a uklju~ena je i u antologije Najbolje ameri~ke kratke pri~e te Najboljeg ameri~kog neobaveznog {tiva. „The New Yorker“ ju je uvrstio me|u dvadeset najboljih ameri~kih pisaca mla|ih od ~etrdeset godina, kao i u listu „5 ispod 35“ Nacionalne fondacije za knjigu. Dobitnik je nagrade „Orange“ kao najbolje `ensko pero 2011. @ivi u Njujorku. ugog svjetskog rata, da bi `ivjeli bli`e moru. Prva ku}a do koje sam stigla bila mi je slijeva, i stajala je izdvojena od ostalih. Imala je zaobljeno pro~elje s ne~im nalik na uzak prorez prozora na gornjem spratu, sada bez krova, prazna okna kojima su polupana stakla, u travi koja je nasrtala s livade, dovoljno visoka da dotakne ona tri ili ~etiri kapka {to su se jo{ dr`ala na {arkama okvira. fama i ba{tenskim alatkama koje po~ivaju ote`ale od nekori{}enja i hr|e, i trave {to raste oko njih. Pro{la sam pored ne~eg {to je li~ilo na otvorenu verandu restorana, ugnije`|enu izme|u uglova dviju zgrada; tu je oko kamenih vrata bilo nekoliko stolova i stolica, i za divno ~udo jedna plasti~na stolica, na kojoj je spavala d`inovska ma~ka, tiha i nepomi~na, krzna sivog na mjese~ini. Poku{avala sam da se sjetim - kao da mi je u tom trenutku ba{ trebalo o tome da razmi{ljam - pojedinosti onih pri~a o planinskim duhovima, duhovima {to `ive po livadama i {umama i postoje isklju~ivo zarad tog zadovoljstva da zavedu tupave putnike. Baba mi je jednom pri~ala o nekom ~ovjeku iz Sarobora koji je oti{ao u brda za ovcama i samo odjednom ustanovio da jede zajedno s punom ku}om mrtvaca, a do te ku}e je do{ao prate}i nekakvu djevoj~icu s bijelim {e{iri}em, za koju se ispostavilo da uop{te i nije nikakva djevoj~ica, ve} ne{to zlo i {to je nemogu}e zaboraviti, ne{to {to ga je promijenilo, i opsjedalo mu misli sve do smrti. Preda mnom je korito zaranjalo strmim nagibom i nesigurnim tragom vodilo dolje u dolinu. Tu je nekoliko posljednjih ku}a stajalo u jatu oko krivine puta, a potom se opet razrastala divljina u {umarcima, i me|u njima sam, silaze}i postrance da se ne bih okliznula, ugledala veoma malu kamenu ku}u s visokim pragom i niskim, niskim zelenim vratima, jedinim vratima koja su jo{ stajala u svome dovratku u ~itavom tom pustom selu, a izme|u vrata i tla vidjelo se svjetlo. U ma koju drugu no}, okrenula bih se i vratila kuda sam i do{la. Ali u ma koju drugu no} uop{te ne bih ni do{la. ^ovjek koga pratim, rekoh u sebi, u{ao je u ovu ku}u, osim ako ve} ne stoji tik iza mene, osim ako me nije posmatrao jo{ otkako sam u{la u selo. Ve} sama ta pomisao bila je dovoljna da se popnem ispucalim kamenim stepenicama. Trebalo mi je malo du`e vremena da otvorim vrata, ali na kraju ih jesam otvorila, i jesam u{la. Vi ste Gavran Gailé, namjeravala sam da ka`em. A potom, {ta }e se dogoditi - nek se dogodi.
(Oprema teksta je redakcijska)

N

a pola puta do brda, ta ljudska prilika zastala je da predahne, pa sam zastala i ja, u zaklonu jednog niskog, od vjetra pridavljenog drveta {to se naginjalo nad put, dok su mi nosnice igrale od mirisa lavande i `alfije. Stajao je nasred puta, nji{u}i se dok je gledao oko sebe, i meni se javi jasno izra`en osje}aj da se osvr}e prema meni, da zna da sam tu, te poku{ava da odlu~i {ta }e sa mnom.

s iglicama poput makazica, gusto zbijenih. Shvatih da di{em s mukom jer ve} neko vrijeme nagib je bio strmiji, a i voda mi je ote`avala kretnje. Poku{ah da budem ti{a kako me taj ~ovjek ne bi ~uo iza sebe dok smo jo{ u {umi. Korito je kolebljivo vijugalo izme|u borova, te su mi se noge klizale po mokrom kamenju i nagomilanim iglicama, a pucketave {i{arke koje su mi se stalno zaplitale pod vrhove cipela pravile su preveliku buku. Sve sam o~ekivala da }u odvratiti o~i od

Planinski duhovi
^ovjek kog sam pratila mogao je na ovom mjestu
Naslovnica romana

Je li pametno
Nisam imala plan {ta bih radila ako bi se okrenuo i pri{ao mi o~i u o~i, i prvi put sam za`alila zbog bijelog mantila koji sam jo{ imala na sebi, i ranca {to mi je {u{kao na le|ima. Stajala sam nepomi~no dok se ovaj okretao sad na jednu, sad na drugu stranu, kao u nekakvoj sporoj, jednoli~noj igri, premje{taju}i se s noge na nogu, pogrbljenih ramena, rebara izvijenih u sjenkama, tako da sam ulovila sebe kako razmi{ljam: mora, i nasmijala sam se sama sebi. A onda je iza{ao mjesec i ~itavu brdsku kosu pretvorio u o{tar reljef, sjenke drve}a i zgurenog kamenja du` ivice puta, i ja sam vidjela da je taj ~ovjek opet u pokretu. Polako, polako, nji{u}i se, peo se uzbrdo. Sa~ekala sam da i{~ezne na krivini, pa se tek tad otisnula za njim. Sad sam ve} du`e vrijeme imala osje}aj da me ne{to gura unatrag, da strmi pritisak planine sve vi{e nalije`e na mene {to joj bli`e prilazim, a kad sam pro{la krivi-

Staro selo
Gore, preda mnom, odjednom je posrnuo, u zamahu koji ga je pogurnuo skroz nisko, a onda se opet ispravio i produ`io. Pustila sam ga da

IZ KRITIKE
„^ak ni zaslu`eno mjesto na Newyorkerovoj listi dvadeset najboljih pisaca do ~etrdeset godina ne}e pripremiti ~itaoca za ekstati~no bogatstvo i iznena|enje koje nosi ovaj neodoljivi roman pun legendi i tragedija... (On sadr`i) momente neizmjerno uzbudljive magije, divljine i ljepote... Svaka rije~, svaki prizor, svaka misao bukti od `ivota u ovom mnogoslojnom, ~arobnom i potresnom romanu o smrti, lije~enju rana i pam}enju.“
Booklist

„Briljantan prvi roman... Obrehtova je majstor slikanja historije kroz naknadne doga|aje, slikanja ljudi kroz ljubav koju bude, slikanja mjesta kroz pri~e koje jo{ traju; u ogledalu odra`eni svijet koji ona stvara istovremeno je i prepoznatljiv na prvi pogled, i samosvojna

legenda. Talenat Obrehtove prevazilazi njene godine, a njena nesentimentalna vjera u jezik, san i uspomenu pravo je zadovoljstvo.“
Publishers Weekly

„Izvanredno upleten ~vor legende i historije... Obrehtova od prve stranice gospodari proznim stilom i ispreda pri~u koja guta ~itaoca, te je te{ko ne zavoljeti je.“
Time Out New York

poku{aja da vidim kuda idem i ustanoviti da sam iznenada naletjela na njega, ili da je zastao i da me ~eka. U toj tami ni{ta se nije vidjelo, ali jasno sam ga mogla zamisliti kako stoji sa {e{irom i onim malim }upom, nestrpljiv, gledaju}i me naherenog lica s o{trim nosom i krupnim o~ima u kojima nema opro{taja, i onim upornim osmijehom o kom mi je pri~ao djed. Kad sam iza{la iz {ume, bila sam ga izgubila. Korito se pretvorilo u suhu, pustu stazu oivi~enu travom, koja se strmo pela zajedno s brdom, te sam se s mukom odr`avala u uspravnom polo`aju, ra{iriv{i ruke zbog ravnote`e. Pri vrhu tlo je postalo ravno, kao neka poljana, i tamo se nalazio nizak kameni most iznad potoka, te sam po{la obalom i pre{la njime. S luka su se vidjele ku}e, obrisi napu{tenih ku}a {to su se izdizali s obiju strana presahlog korita, tu i tamo zaklonjene gustim, {u{tavim kro{njama drve}a veoma razli~itog od onog drve}a u {umi kroz koju sam upravo pro{la. Sinu mi da to mora biti ono staro selo koje je pominjao fra Antun, selo koje su ljudi napustili poslije Dr-

u}i u ku}u, mogao me je sada gledati kroz mrak tih praznih prostora. Ja unutra ni{ta nisam mogla vidjeti, i pored te prve ku}e pro{la sam polako, osvr}u}i se u hodu. Zid oko ku}e bio je u jednom dijelu poru{en, a unutra je bila poplo~ana povr{ koja je vodila nekud, u ne{to nalik na vrt. Besmrtni ~ovjek mogao bi i tamo biti, pomislih, ali ako jeste, ne `elim da ga na|em. Sljede}a ku}a bila mi je zdesna, u sjenci jednog velikog drveta, i shvatih da je to nekada bila dvospratna kr~ma. Sprijeda je uz zgradu vijugalo kameno stepeni{te, a s njegove ograde visili su sad prazni sanduci za cvije}e. Duga~ak balkon na gornjem spratu nekada je pridr`avao drvenu re{etku s lozom, ali sad je samo nekoliko nejednakih zar|alih {ipki {tr~alo uspravno, prije nego {to nestanu u dijelom uru{enom krovu. Ostale ku}e bile su zbijene du` korita, zjape}i sjenkama, i ja sam pro{la hodaju}i pobo~ke, najprije okrenuta jednoj, potom drugoj obali, pored oronulih lu~nih prolaza i gomila odvaljenih kapaka, pored gomila madraca, pustih dvori{ta s rasutim ko-

Glumica Ketrin Hejgl otvoreno

&

Dnevni avaz, subota, 4. februar/velja~a 2012.

IDM >E

#!

Prema pisanju američkih medija

SPEKTAKLI Koncert čuvenog kantautora i projekcija filma

ĐHđA *==šALEć K 6KE $ E % =HJ=
Događaj zvanično i nije bio objavljen, a već je rezervirano više od polovine kapaciteta dvorane, poručuju iz agencije “Beral Music”
Ako je suditi prema pisanju američkih medija, zvijezda šoua realnosti Kim Kardašijan (Kardashian) ima novog momka. Riječ je o Marku Sančezu (Sanchez), igraču Njujork džetsa, s kojim je prije nekoliko godina bila u kratkoj vezi. Izgleda

Ketrin Hejgl (Katherine Heigl) ispričala je za američke medije kako je njeno najsramotnije iskustvo bilo poziranje pred kamerama dok je radila kao dječiji model.

5H=EIAEIKIJL=@AčEAC@A=
Tada devetogodišnja Ketrin započela je karijeru u svijetu mode. To iskustvo danas naziva brutalnim. - Poze u kojima smo morale stajati pred fotografima, bile su mi smiješne i glupe, ali svi me uvjeravaju u suprotno. Nikada neću zaboraviti sramotu koju sam pretrpjela - izjavila je Hejgl. Dodala je kako se grozi činjenice da majke, inače, guraju djecu pred kamere kada ona za to nisu spremna. - To su talentirani mali ljudi, kojima ne treba na početku života uništavati samopouzdanje suludim takmičenjima - zaključila je Ketrin.
Šercinger: Još jednom istakla figuru

Hejgl: Brutalno iskustvo

Pjevačica u kampanji za “London Fog”

Najpopularniji bh. džez sastav “Sarajevo Jazz Guerilla” uskoro bi trebao početi snimati album prvjenac. Kako otkriva pjevač grupe Elvir Bandić Banda, numere za debitantski nosač zvuka bend će, najvjerovatnije, snimati u studiju Muzičkog centra “Pavaroti”u Mostaru. - Već sam počeo raditi na tekstovima nekih pjesama, koje bi se trebale naći na albumu. Za sada se bavimo

’5=H=AL=/KAHE=’ IE=FHLE=>K
idejom da iskoristimo neke starije melodije kao podlogu za te pjesme pa ćemo vidjeti kako će sve to zajedno ispasti. Dobra vijest je, također, da smo dobili još jednog člana, džez-pijanistu i akordionistu Adisa Sirbubala. Riječ je o izuzetnom muzičaru, koji se nedavno vratio iz Čikaga i koji uveliko nastupa s nama svakog ponedjeljka u sarajevskoj “Pivnici”- ističe Bandić. H. P.

Nakon što su dobili novog člana

Đorđe Balašević održat će 16. marta koncert u velikoj sali tuzlanske dvorane Mejdan, a dan kasnije na istom mjestu predstavit će svoj rediteljski prvjenac film “Kao rani mraz”. Čuveni kantautor stiće će u grad soli 15. marta, gdje će mu biti priređen svečani doček. - Očekujemo Đoleta trinaest godina. Znamo da ima dosta toga novog da nam donese na palubi svoga broda i mislimo da će tri dana biti malo da ga ugostimo i družimo se s njim. Pored Balaševića i njegove “Panonske mornarice”, u Tuzlu će doputovati i glumci iz filma “Kao rani mraz” - poručuju iz tuzlanske agencije “Beral Music”, koja organizira ovaj vekiki događaj. Ističu i da za Balaševićevo gostovanje vlada veliko interesiranje. - Događaj zvanično i nije bio objavljen, a već je rezervirano više od polovine kapaciteta dvorane. Zato napominjemo za sve one koji žele doći na koncert i projekciju filma, da na vrijeme osiguraju ulaznice. Rezer- 

=H@=šE= FL K LAE I= 5=čA
da je par ponovo zajedno, jer su sve glasnija šuškanja da se tajno sastaju. - Kim i Mark se nalaze na večerama u hotelima. Kad god je Kim u Njujorku, oni se druže. Veoma su oprezni da ih neko ne vidi, jer Mark jošviđanekoga - pišu mediji.

Mark je definitivno njen tip muškarca, jer je u više navrata izjavljivala da voli atletsku građu. No, i on je slab na poznate dame, jer je, prije Kim, bio u vezi s glumicama Džesikom Zor (Jessica Szhor) i Hejden Penetije (Hayden Panettiere). Sančez: Igrač Njujork džetsa

Bivša djevojka o pjevaču
Balašević: Pobudio veliko zanimanje

vacije ulaznica po cijeni od 30 KM za koncert i film mogu se izvršiti putem telefon 066/343-333 te e-maila ulaznice@beralmusic.com i

www.kupikartu.ba, a preuzeti u roku od tri dana nakon rezervacije - pojašnjavaju u “Beral Musicu”. Balašević je u novembru

prošle godine u Sarajevu priredio istinski spektakl te je za očekivati da će se takva atmosfera ponoviti i u Tuzli. L. S. R.

Bandić: Radi na tekstovima pjesama

Zanosna Nikol Šercinger (Nicole Scherzinger), osim po pjevačkim uspjesima, poznata je i po tijelu na kojem bi joj mnoge žene pozavidjele. U kampanji za modni brend “London Fog” pozirala je obučena samo u kaput i ovoga puta još jednom istakla svoju figuru. Nikol je ove godine zamijenila prošlogodišnje zaštit-

ŠAH?ECAH FEH== I= K =FKJK
no lice, glumicu Kristinu Hendriks (Christina Hendricks). Angažiranjem zvijezde “Mad Mena” brend je prošle godine premašio sva očekivanja kada je riječ o zaradi. To im je cilj i ove godine, a popularnost Nikol, koju je stekla i u vremenu dok je bila sutkinja takmičenja “X Factor”, tome samo ide u korist.
Bijonse: Još se nije oglasila

Budući da je gledanost šoua “X Factor” u posljednje vrijeme opala, Sajmon Kauel (Simon Cowell) odlučio je da dovede neku prvoklasnu zvijezdu na mjesto sudije. Strani mediji prenose da je poziv za angažman u pjevačkom takmičenju dobila Bijonse Nouls (Beyonce Knowles), koja bi za pet sezona suđenja u tom šouu dobila nevjerovatnih 500 miliona dolara. Nakon odlaska Pole Abdul (Paula) i Nikol Šercinger (Nicole Scherzinger) iz šoua, mnogi gledaoci u Americi prestali su ga pratiti. Izvor blizak Kauelu otkrio je za medije da bi to mogla biti supruga Džej-Zija (Jay-Z). - Sajmonu je potrebna velika ženska zvijezda. Maraja

*EIA KI FL== @= IK@E K ’: .=?JHK’
Keri (Mariah Carey) bila bi dobra, ali ona trenutno nije toliko popularna. On želi Bijonse, jer bi na taj način sigurno oborio rekord gledanosti “Američkog idola”- izjavio je izvor. Menadžer Maraje Keri Rendi Džekson (Randy Jackson) ne isključuje mogućnost da se pjevačica pridruži ekipi emisije. - Sajmon je jedna od najpametnijih osoba koje poznajem. Siguran sam da ima pregršt dobrih ideja - rekao je on. Bijonse se za sada nije oglašavala po pitanju veoma velikodušne ponude, a pitanje je da li bi prihvatila tako zahtjevan posao s obzirom na to da je nedavno postala majka.

Nakon što je gledanost šoua opala

Enes Begović večeras će u Sloveniji održati prvi veliki nastup u nizu. Zajedno sa svojim bendom, održat će koncert u dvorani “Medvode”, koja se nalazi kod Ljubljane i prima više od 3.000 posjetilaca. - U Sloveniji je veliki broj ljubitelja mojih pjesama. Nakon “Medvoda”, planiramo raditijošnekoliko dvorana u ovoj zemlji, i to, najvjerovatnije, u martu i aprilu - kaže Begović, koji je sa menadžerom NediPatic: Zabavljala se sa Silom nepunu godinu 

= ’A@L@=’ E@A = =AHEčK JKHAK

Zauzeti Enes Begović

mom Srnjom počeo pripreme za koncert u tuzlanskom Mejdanu. Krajem februara putuje na mini turneju po Americi, gdje će održati četiri koncerta. - Radujem se ponovnom druženju sa Bosancima i Hercegovcima širom Sjedinjenih Američkih Država, ali zbog ranije ugovorenih nastupa u Švedskoj, bit ću samo deset dana - kaže Begović. D. Z.

Njemačka manekenka Tatjana Patic (Patitz), inače bivša djevojka Sila (Seal), otkrila je za magazin “In Touch” da se od pjevača razišla zbog njegove loše naravi. Ona je savjetovala Hajdi Klum (Heidi) da zaboravi na mogućnost pomirenja i da se što prije razdvoji od “bijesnog čovjeka”. Patic i Sil zabavljali su se nepunu godinu.

2=JE? 5E E= LA= šK =H=L

- On je sebična i nezrela osoba, koja ne može da kontrolira svoju eksplozivnu narav. Ima problema s izlivima bijesa - izjavila je Tatjana. Vijesti o potencijalnom razvodu Hajdi i Sila uzdrmale su svjetsku javnost, jer su njih dvoje važili za savršen par. Razlog za propast njihovog braka je, navodno, loš utjecaj koji Sil ima na djecu.

Begović: Večeras koncert u Sloveniji

54

Subota, 4. februar/velja~a 2012.

Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TRAVNIKU Broj: 51 0 Ip 014174 08 Ip Travnik, 19. 12. 2011. godine Op}inski sud u Travniku po sudiji Amiri [ero u izvr{nom predmetu tra`itelja izvr{enja INTESA SANPAOLO BANK BiH Sarajevo, Obala Kulina bana br. 9-A, zastupan po punomo}niku Sini{i Lu`aji}u, punomo} ovjerena kod notara Zdravke Bago, iz Sarajeva, pod brojem OPU 762/08 od 13. 10. 2008. godine, protiv izvr{enika: „JIM“ D.O.O. VITEZ, ul. \ure Pucara bb, koga zastupa Merdan Jadranka i Merdan Mahir, iz Viteza, ul. Stjepana Radi}a 45-A, radi naplate nov~anog duga u iznosu od 113.983,50 KM, sa sporednim potra`ivanjima, donio je dana 19. 12. 2011. godine, van ro~i{ta slijede}i

oglasi
od 12. 09. 2006. godine i saglasnosti date od strane HVB Central Profit banke d.d. Sarajevo od 02. 08. 2006. godine, radi obezbje|enja potra`ivanja tra`itelja izvr{enja prema izvr{eniku u iznosu od 120.000,00 KM, uve}ano za dogovorenu kamatu i ostale sporedne tro{kove. IV - Na prvom ro~i{tu za javno nadmetanje nekretnine iz ta~ke I ovog zaklju~ka ne mogu se prodati ispod polovine utvr|ene vrijednosti. Po~etne ponude za prvo ro~i{te na iznose manje od 1/2 utvr|ene vrijednosti ne}e biti razmatrane. V - Poreze i takse u vezi prodaje snosi kupac. VII - Na javnoj prodaji mogu u~estvovati sva pravna i fizi~ka lica, osim lica navedenih u ~lanu 88. Zakona o izvr{nom postupku, a du`na su prije ro~i{te za prodaju na ime osiguranja uplatiti iznos od jedne desetine odre|ene vrijednosti nepokretnosti, s tim {to osiguranje ne mo`e iznositi vi{e od 10.000,00 KM i prije po~etka ro~i{ta sudu predati uplatnicu iz koje je vidljivo da su osiguranje platile na depozitni ra~un Op}inskog suda Travnik, otvoren kod Unicredit Zagreba~ke banke, Filijala Travnik, ra~un broj: 3389002208351383. Od polaganja osiguranja oslobo|en je tra`itelj izvr{enja. VII - Kupac je du`an polo`iti cijenu u roku od 15 dana, od dana objavljivanja zaklju~ka o prodaji nekretnine najpovoljnijem ponu|a~u. Ako kupac u odre|enom roku ne polo`i prodajnu cijenu, sud }e zaklju~kom proglasiti prodaju tom ponu|a~u nevaljalom i novim zaklju~kom odrediti da je nepokretnost prodata drugom najpovoljnijem ponu|a~u koji treba da u roku koji odredi sud, a koji ne mo`e biti du`i od 30 dana, od dana prijema tog zaklju~ka deponuje prodajnu cijenu. Ukoliko i drugi ponu|a~ ne polo`i prodajnu cijenu u predvi|enom roku, sud }e ova pravila primijeniti i na tre}eg ponu|a~a. VIII - Ponu|a~ima ~ija ponuda nije prihva}ena, osim za tri najbolja ponu|a~a, osiguranje }e se vratiti odmah nakon zaklju~enja javne prodaje. IX - Ovaj zaklju~ak }e se objaviti na oglasnoj tabli suda. Stranke mogu o svom tro{ku objaviti ovaj zaklju~ak u sredstvima javnog informisanja, odnosno da o zaklju~ku obavijeste lica koja se bave prodajom nepokretnosti. Zaklju~ak }e se dostaviti strankama, na oglasnoj tabli suda, i nadle`nom organu Poreske uprave. Pravna pouka: Protiv ovog zaklju~ka nije dozvoljen pravni lijek (~lan 12. stav 6. Zakona o izvr{nom postupku) SUDIJA Amira [ero

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TUZLI Broj: 32 0 Mals 029067 08 Mals Tuzla, 06. 01. 2012. godine OP]INSKI SUD U TUZLI, stru~ni saradnik Alma U`i~anin, u pravnoj stvari tu`ioca D.D. BH TELECOM SARAJEVO, Direkcija Tuzla, Aleja Alije Izetbegovi}a br. 29, protiv tu`enog „PECIVA PROGRES“ D.O.O. Tuzla, Ul. Rade Pele{a broj 21., radi duga, vsp. 1.392,95 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06; u daljem tekstu: ZPP), budu}i da tu`eni nema sjedi{te na adresi posljednjeg poznatog sjedi{ta dru{tva, objavljuje sljede}i

OGLAS
Dana 19. 11. 2008. godine, tu`ilac je podnio tu`bu protiv tu`enog, radi naplate duga vsp. 1.392,95 KM. Tu`bom tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog na naknadu glavnog duga, zateznih kamata i tro{kova postupka. Obavje{tava se tu`eni da je, na osnovu ~lana 70. stav 1. ZPP-a du`an, najkasnije u roku od 30 dana, dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`ati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podosioca (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e istaknuti mogu}e prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Ukoliko tu`eni, kojem je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama Dnevni avaz i na oglasnoj tabli suda, te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Stru~ni saradnik Alma U`i~anin

ZAKLJU^AK
I - ODRE\UJE SE PRVO RO^I[TE za javnu prodaju nekretnina izvr{enika Merdan Mahira iz Viteza, ul. Stjepana Radi}a 45-A, sa dijelom 1/1, upisanih u 1. Zk. ul. br. 58. KO Vitez, na k~. br. 395/9/k.p. br. 1061/4/, ku}a, zgrada i dvori{te „Lug“ povr{ine 574 m2. Vrijednost naprijed navedenih nekretnina utvr|ena je u iznosu od 204.942,50 KM, a po zaklju~ku broj 51 0 Ip 014174 08 IP OD 23. 6. 2011. godine.

USMENIM JAVNIM NADMETANJEM, dana UTORAK 07. 02. 2012. godine, sa po~etkom u 10,00 sati

II - Ro~i{te za javnu prodaju }e se odr`ati u zgradi Op}inskog suda Travnik, ul. Vezirska br. 2 u kancelariji broj: 49 (potkrovlje suda). III - Na nekretninama izvr{enika iz ta~ke I ovog zaklju~ka uknji`eno je pravo zaloga - hipoteka drugog reda radi osiguranja nov~anog potra`ivanja u korist tra`itelja izvr{enja, a na osnovu rje{enja ovog suda broj 051 0-IPZ-06-000230

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD MOSTAR Broj: 58 0 Mals 030319 07 Mals Mostar, 17. 03. 2008. godine Op}inski sud u Mostaru, po sudiji Bajri Avdi}u u pravnoj stvari tu`itelja J.P . „Elektroprivreda HZ HB, D.D. Mostar protiv tu`enog, „Tisak Globus“, vlasnik @eljko Peri} iz Mostara - Kralja Tomislava 3, radi isplate, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH, objavljuje sljede}i

OGLAS
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 043879 12 P 2 Sarajevo, 09. 01. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Vu~ijak Sanja, postupaju}i u pravnoj stvari tu`itelja KATANA BEGAN i KATANA AJI[A oboje iz Sarajeva, oboje zastupani po advokatu Esadu Hrva~i}u iz Sarajeva, protiv tu`enih DODIK MATIJA, ^OSI] RU@A, BO[NJAK VLADO, ILI] ANA, BO[NJAK SLAVICA, BO[NJAK MARA, DODIK MARA, JOZI] FINKA, DODIK STOJAN, DODIK SRETO, DODIK ANTO, DODIK AN\A, [KRBA KATA, DUSPARA JELKA, DODIK FINKA, DODIK ANA, DODIK NIKOLA, DODIK JOZO, BO[NJAK ANA, [TRK KATARINA, JURAKI] ANKICA, GRUBI[I] ZORAN, TUKA VINKA, TUKA JAKA i DODIK LUCA, zastupanih po Radivojevi} Rasimu, advokatu iz Sarajeva po Rje{enju Slu`be socijalne za{tite op}ine Ilid`a broj 35/V-13-550-805/08 od 12. 06. 2008. godine, te tu`enih ILI] DRAGICA, ul. Ragiba D`inde 156, Sarajevo, ILI] DARKO, ul. Ragiba D`inde 152, Sarajevo, ILI] @ELJKO, ul. D`emala Bijedi}a broj 94, Sarajevo, LEBO MLADENKA, ul. Rastova~ka bb, Posu{je, JOSIPOVI] MIRJANA, ul. Malinova broj 4, Petrinje, R Hrvatska, ILI] IVAN, ul. Ragiba D`inde 156, Sarajevo, DODIK ZORAN, ul. Adema Bu~e 461, Sarajevo i DODIK MLADEN, ul. Adema Bu~e broj 461, Sarajevo, radi utvr|enja prava vlasni{tva na nekretninama VSP - 1.000,00 KM, nakon ro~i{ta za glavnu raspravu odr`anog dana 27. 12. 2011. godine, a koje je provedeno u prisutnosti punomo}nika tu`itelja, te posebnog staratelja tu`enih advokata Radovovi} Rasima, a u odsutnosti uredno obavije{tenih tu`enih Ili} Dragice, Ili} Darka, Ili} @eljka, Lebo Mladenke, Josipovi} Mirjane, Ili} Ivana, Dodik Zorana i Dodik Mladena, donio je dana 09. 01. 2012. godine slijede}u Dana 5. 4. 2007. godine tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enog „Tisak Globus“, vlasnik @eljko Peri} iz Mostara, radi isplate, v.sp. 2.811,42 KM. Tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da plati tu`itelju za potro{enu elektri~nu energiju za vrijeme od 1. 3. 1999. godine do 31. 1. 2007. godine, iznos od 2.811,42 KM, sa zateznim kamatama po stopi iz ~lanka 277. ZOO i to od dana podno{enja ove tu`be, pa do dana kona~ne isplate, kao i da tu`itelju nadoknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom ovrhe. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH, i na

oglasnoj tabli suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Obavje{tava se tu`eni da na osnovu ~l. 70. stav 1. ZPP-a FBiH tu`eni je du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334. ZPP-a FBiH). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. (~l. 71. stav 1. ZPP-a FBiH). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog. (~l. 71. stav 2. ZPP-a FBiH). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a FBiH). Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan. (~l. 182. stav 1. ZPP-a FBiH). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Sudija Bajro Avdi}

OGLAS
OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 Ps 037613 08 Ps OP]INSKI SUD U MOSTARU i to sudija Divna Bo{njak, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja „RTA-ROBNO Transportna Agencija“ D.O.O. Sarajevo, Halilovi}i bb, zastupan po zak. zast. protiv tu`enog „BAROS“ D.O.O. Mostar, ul. Bra}e Feji}a bb, zastupan po zak. zast. radi: Isplata potra`ivanja v.s.p. 4.515,96 KM, vanraspravno, dana 27. 3. 2009. godine, donio je slijede}u:

Obavezuje se tu`eni da na ime obavljenih {pediterskih usluga i za tu`enog upla}enih carinskih pristojbi vozarine, isplati tu`itelju iznos od 4.515,96 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 3. 1. 2008. godine kao dana podno{enja tu`be do isplate, te mu naknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 282,50 KM, sve to u roku od 30 dana i pod prijetnjom ovrhe. SUDAC Divna Bo{njak UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje ovom sudu u skladu sa odredbama ZPP-a. Napomena: Dostava presude zbog propu{tanja se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u Dnevnom listu (~l. 348. st. 4 ZPP-a).

PRESUDU
zbog propu{tanja

PRESUDU
UTVR\UJE SE da su tu`itelji Katana Began sin Deriv{a iz Sarajeva JMBG 0607932172196 i Katana Aji{a iz Sarajeva JMBG 0502935177184 po osnovu dosjelosti stekli pravo suvlasni{tva sa dijelovima od 1/2 na nekretninama koje se nalaze u naselju Boljakov Potok u Sarajevu, ozna~enim kao k.~. broj 1301/1 u naravi ku}a, ku}i{te i livada ukupne povr{ine 722 m2 k.o. Dolac po starom premjeru, {to po novom odgovara k.~. broj 443/1 i k.~. broj 445/1 k.o. Novo Sarajevo IV, {to su tu`eni du`ni priznati i trpiti da se tu`itelj na osnovu ove presude uknji`i u zemlji{ne knjige Op}inskog suda u Sarajevu. SUDIJA Vu~ijak Sanja POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude dozvoljena je `alba Kantonalnom sudu u Sarajevu u roku od 30 dana od dana prijema pismenog otpravka iste. @alba se podnosi putem ovog Suda u dovoljnom broju primjeraka za Sud i za stranke.

Op}inski sud Mostar 07 58 Ps 020935 06 Ps

OGLAS

OP]INSKI SUD U MOSTARU i to sudija Divna Bo{njak, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja „INTERAGENT“ D.O.O. Mostar, ul. Kralja Zvonimira 13, zastupan po zak. zast. protiv tu`enog „COLDING 2000“ D.O.O. Mostar, ul. Franje Mili~evi}a 23, zastupan po zak. zast. radi: isplata potra`ivanja v.s.p. 19.654,09 KM, vanraspravno, dana 10. 02. 2009. godine, donio je slijede}u:

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 106621 09 I Sarajevo, 16. 04. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Mehudin Durakovi} u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja Intesa Sanpaolo banka dd BiH Sarajevo ul. Obala Kulina bana 9-a, protiv izvr{enika 1. Edhem Hasanovi} iz Vogo{}e ul. Krivoglavci I br. 19, 3. Senahid Mehmedovi} iz Vogo{}e ul. Blagovac I br. 30, 4. Rifet Malagi} iz Vogo{}e ul. Jo{ani~ka br. 19, radi izvr{enja, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku, a na prijedlog tra`ioca izvr{enja od 22. 01. 2010.godine

Dozvoljeno dana 31. 08. 2009. godne na osnovu vjerodostojne isprave - mjenice izdata u Vogo{}i dana 05. 01. 2000. godine, radi naplate nov~anog potra`ivanja u ukupnom iznosu od 8.849,60 KM sa zakonskom zateznom kamatom od 28. 05 .2009. godine pa do isplate. Tro{kovi izvr{nog postupka odre|eni su u iznosu od 200,00 KM. Izvr{enje }e se provesti na pokretnim stvarima izvr{enika. Sudija Mehudin Durakovi} POUKA: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema, u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Objavljivanjem rje{enja o izvr{enju u dnevnim novinama, smatra se da je dostavljeno izvr{eniku Seadu Kari}u protekom roka od 15 dana.

PRESUDU
zbog propu{tanja

Obavezuje se tu`eni da na ime duga pru`enih {pediterskih usluga isplati tu`itelju iznos od 19.645,09 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 29. 12. 2006. godine kao dana podno{enja tu`be pa do isplate, te mu naknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 959,00 KM, sve to u toku od 30 dana i pod prijetnjom ovrhe. SUDAC Divna Bo{njak UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje ovom sudu u skladu sa odredbama ZPP-a. Napomena: Dostava presude zbog propu{tanja se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u Dnevnom listu (~l. 348. st. 4 ZPP-a).

OBJAVLJUJE
RJE[ENJE O IZVR[ENJU

ILA=@=H

Dnevni avaz, subota, 4. februar/velja~a 2012.

##
w

Tačno Netačno
Geografija je nauka o Zemlji i njenim obilježjima, stanovnicima i 1 pojavama? Jedan od povoda Američkog građanskog rata bilo je i ukidanje 2 ropstva? Među sisarima najbolji skakač je 3konj? 1. TAČNO

Iako malo šećera nije problem, svakodnevne veće količine tog slatkog “otrova” ubijaju, a zbog njega godišnje umre 35 miliona ljudi širom svijeta, izjavili su naučnici s Univerziteta u Kaliforniji. Tvrdeda suzašećereni sokoviislatka hranaodgovorni zabolesti poput pretilosti, karcinoma, problema s jetrom i srčanih bolesti. Šećer ne samo da čini ljude debelima nego u potpunosti remeti metabolizam, “izbacuje” hormone iz ravnoteže, povisuje krvni tlak i oštećuje jetru. Isti takav učinak na tijelo ima i alkohol.

w

ŠAćAH A@= JHL= = E =D

*H= @IE @H=LA =A@EčE žELJ IHAćK

Parovi koji žive zajedno, sretniji su od onih u braku, otkriva američka studija provedena na 2.737 ljudi. Kratko nakon vjenčanja ili početka zajedničkog života, parovi su bili izuzetno sretni i nisu bili toliko depresivni kao samci, ali je njihovo dobro raspoloženje brzo nestalo. Samci su održavali jače veze i sa prijateljima i sa porodicom, što smanjuje stres, ali i rizik od mentalnih bolesti. Zdravlje bračnih parova se poboljšalo, dok su se parovi koji su živjeli zajedno, osjećali sretnije i samopouzdanije, potvrđuje istraživanje. Bračni parovi imaju djecu prije nego parovi koji žive zajedno i to im privremeno smanjuje nivo sreće zbog neprestanog dizanja i neispavanosti.

Geografija - opisivanje ili pisanje o Zemlji
Geografija je nauka o Zemlji i njenim obilježjima, stanovnicima i pojavama. Doslovni prijevod znači “opisivanje ili pisanje o Zemlji” pa je, prema tome, nastala i prevedenica zemljopis. Prva osoba koja je koristila riječ “geografija”, bio je Eratosten (276. - 194. prije nove ere). Četiri historijske tradicije u geografskom istraživanju su prostorna analiza prirodnih i ljudskih pojava (geografija kao nauka distribucije), nauka o područjima (mjesta i regije), nauka o odnosima čovjek - Zemlja te istraživanje u nauci o Zemlji. Moderna geografija je sveobuhvatna disciplina koja, prije svega, pokušava razumjeti svijet i sve ljudske i prirodne kompleksnosti - ne samo gdje se objekti nalaze nego i kako se mijenjaju i nastaju. Kao “most između društvenih i prirodnih nauka”, geografija se dijeli na dvije glavne grane - humanističku ili antropogeografiju i fizičku geografiju.

ISTRAŽIVANJE Harvardska škola javnog zdravlja
Riba bi trebala biti na jelovniku barem dva puta sedmično

Ranija istraživanja sugerirala su da osobe koje jedu dosta ribe, koja je najčešći izvor omega-3 kiselina, imaju niži rizik od razvoja atrijske fibrilacije
Odrasle osobe kod kojih su zabilježene najviše vrijednosti omega-3 masnih kiselina u krvi, imale su za 30 posto manje izglede za razvijanje poremećaja srčanog ritma od vršnjaka koji su imali najniže vrijednosti, pokazalo je američko istraživanje. - Rizik koji je za 30 posto niži za najčešći oblik aritmije u Sjedinjenim Američkim Državama, prilično je velika stvar - naglasili su autori istraživanja s Harvardske škole javnog zdravlja. Neka ranija istraživanja sugerirala su da osobe koje jedu dosta ribe, koja je najčešći izvor omega-3 masnih kiselina, imaju niži rizik da razviju atrijsku fibrilaciju, ali druga nisu pronašla istu vezu. Dok su se ranija istraživanja temeljila na odgovorima ispitanika o tome koliko jedu ribe, u ovome su mjerene vrijednosti omega-3 masnih kiselina u krvi kod više od 3.300 osoba starijih od 65 godina. Tokom sljedećih 14 godina naučnici su pratili njihovo zdravlje i kod 789 otkrili atrijsku fibrilaciju. Analizom podataka utvrđeno je da je grupa s najvišim koncentracijama omega-3 kiselina u krvi na početku istraživanja imala 30 posto manje izglede da im se pojavi aritmija u odnosu na one s najnižim vrijednostima. 

AC=! =IA EIAEA IEž=L=K HEE @ =HEJEA

w

Potrebno je: 1 glavica luka, 3 mrkve, 5-6 krompira, 3 kašike brašna, 2 kašičice slatke crvene paprike, 1 paprika (žuta), kocka za supu (mesna ili povrtna), vegeta, so, biber. Za noklice: 2 jaja, brašna po potrebi. Način pripreme: 1. Na ulju kratko pržiti luk, dodati crvenu papriku i brašno, promiješati i zaliti vodom uz miješanje do vrha. Pustiti da prokuha, otopiti kocku za supu, začiniti dalje po ukusu. 2. Dodati krompir narezan na kockice i očišćenu papriku narezanu na komade. Kuhati dok povrće ne omekša. 3. U međuvremenu za noklice razmutiti viljuškom jaje, dodati brašno uz miješanje dok ne bude dovoljno čvrsto da se masa može vaditi kašikom. Ne možete pogriješiti: Ako tijesto bude mekše, noklice će se više napuhati i brže skuhati, a ako bude gušće, noklice će biti tvrđe i morat ćete ih kuhati malo duže. 4. Pred kraj ukuhati kašikom noklice, pustiti ih da isplivaju na površinu pa kuhati još desetak minuta.

2=FHE=š

Predlažemo

2. TAČNO

Počinje Američki građanski rat
Jedan od povoda Američkog građanskog rata bilo je i ukidanje ropstva. Nakon što je na predsjedničkim izborima pobjedu odnio republikanski kandidat Abraham Linkoln (Lincoln), u Montgomeriju (Alabama) na današnji dan, 4. februara 1861. godine počela je skupština o odvajanju šest država Juga, koje su bile protiv tog izbora, u Konfederaciju američkih država. Na istoj konferenciji pet dana kasnije delegati Južne Karoline, Alabame, Floride, Džordžije, Luizijane i Misisipija izabrali su Dejvisa Džefersona (Davis Jeferson) za prvog federacijskog predsjednika. Ubrzo je i Teksas pristupio Konfederaciji da bi dva mjeseca kasnije počeo Američki građanski rat.

PREKID, PRELOM (tur.) PTICA GRABLJIVICA

VJERNI

GLAVNI GRAD VENECUELE

OBIM

”ORGANIZ. PISAR, OF AMERIC. BILJE@NIK STATES” ONOG ^ASA LU@NA SO

O.^.

NAJTE@A ATLETSKA DISCIPLINA

PRO@DRLJIVOST

NEODGOJENO DIJETE

3. NETAČNO

Kengur najbolji skakač među sisarima
”ROYAL ARMY RESERVE” BUDISTI^. SVE]ENICI PRO@DRLJIVI TE[KI ^EKI]

RIJE^NI OTOK

OPTI^KO POMAGALO RU^ICA, DR@AK

^LAN GARDE

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA MALA FLORAMI, ENAK, ADEN, Z, DENIS, ANTAL, MARK ENTONI, VIC, ALDANOV, IJ, PUME, ODA, RAKETA, SVAK 2785

PRIPADNIK NARODA U DACIJI

MUZI^AR NA SLICI GLAVNI GRAD GANE AUSTRIJA BLAGAJNA HOLANDSKI FUDBALSKI KLUB OBJEKAT ZA PRELAZ PREKO RIJEKE VOLUMEN

ALT

Konj nije najbolji skakač među životinjama. To mjesto pripada kenguru, koji živi u Australiji i Novoj Gvineji. Najviši među njima je tzv. crveni kengur. Visok je do dva metra i težak do 80 kilogtama. Svaki kengurov skok pri brzom trčanju dugačak je oko šest metara. U januara 1951. godine zbilježen je rekordan skok jednog crvenog kengura, koji je tada skočio nevjerovatnih 13 metara. Kenguri isto tako dobro skaču i uvis. Kada odrastu, kenguri mužjaci s lakoćom preskaču ogradu visoku tri metra. U životinjskom svijetu najbolji skakači su buhe, koje mogu skočiti i 200 puta više u odnosu na dužinu tijela, ali ovdje nije riječ o tome.

065 880 310 Audi 3. tigra. 061 215 375 Saraj Polje. 5 vrata. 061 493 323 Centar kod Katedrale izdajem lijepo namješten stan.. god. centralno grijanje. Trg Zlatnih ljiljana dvosoban stan 55 m2. 063 894 278 Prodajem . centralno i podno grijanje. Hitno. istekla registracija. ocarinjena. Dvor. 061 979 106 Prodajem stan u Ilijašu 27 kvadrata. 061 510 964 Hrasno. Tel. Tel.1. 2012. 56 m2 + balkon + parking . 061 510 964 Grbavica. Cijena 500 KM. kupljen i servisiran u Asi. airbazi. sprat. u odličnom stanju. Boljakov potok. 13.000. Panasonic. 2001.000 KM.111. Polje B faza. 061 566 500 Prodajem kamion kiper Man 26-332 registrovan do polovine novembra. Tel. 062 158 101 Namješten sprat u kući . Vraca.000 KM.1. Bihać.000 km.. Zahida Panjete. veliki balkon. putnički kombi 8+1. 066 995 944 M. Tel. nove zimske gume.0 TDi. 061 203 376 Lijepo namješten 2. Tel. ful oprema. 062 506 775 Kupujem sve vrste vozila: strane table. 60m2.000 KM i Alipašino Polje. nenamješten i renoviran sa etažnim grijanjem. Tešanjska. 062 383 064 Prodajem stan u Sarajevu.000 KM. 48 m2. Tel. ul. Tel. 2002.500 po m2.. Cijena 900 KM.950 KM/m2. Koševsko Brdo.. 062 279 428 Stan 55 m2 namješten. 061 435 734 Mercedes ML 350. plaćeni carina i PDV. Smailagića 10 sp.600 KM sa PDV.100 KM/m2. Tel. dig klima. 11. Tel. 10/2003. ful oprema. 061 206 985 Prodajem stan na Grbavici kod šopinga 54m. 061 775 331 VW turan. Povoljno.1 benzin 98. automatik. Ozme. 061 204 169 Ford fokus karavan 2003. prozori. Dolac Malta Čengic Vila 70m2.4. Tel. etažno. Tel. el. A faza. Tel. grijanje. 2001. Tel. 2.). 1. spr 72 m2 130. 59. Tel. spr. god. Tel. 062 146 935 Dvosoban stan 60 m2. 2 x airbag. cen. uredni papiri. centralna. u hodniku ugrađen veliki ormar 85. Olimpijska. 061 505 578 Prodajem dijelove za Opel calibru.550 KM/m2. 5. Tel.stan u srcu Starog grada 155 m2/I sprat. 1. Cijena po dogovoru. ispravan. 54 m2. 600 KM..000 KM. 033 768 016 Dijelovi i oprema Auto dijelovi za Opela astra. 062 227 167 Prodajem stan u novogradnji. zeleni metalik. 061 510 964 Al. Tel. 56 m2. 033 481 399 Ilidža 45 m2. reg do 3.mijenjam dvoiposoban stan u Odžaku sa cent.400 KM/m2. Otes Ilidža. 2003. kuka garaž.205. Alipašino polje. Tel. 061 842 989 Dvosoban prazan stan Dobrinja c5 kod Merkatora. odlično stanje. kupatilo sa pripadajućom opremom. cijena 50. benzin. v. ekstra motor i limarija. Mojmilo.800 KM/m2. 77 kW. Tel. elektro paket. dizel automatik tiptronik. 061 345 448 Logavina 71m2. u odličnom je stanju. ul. 2012.. god 2004. serv. 061 256 538 Passat 2006. renoviran. grijanje u sicevima.110.0 TDi. centralno zaklj.080 KM/ m2. 1. I kat. 061 363 511 Prodajem stan Alipašino Polje. 062 341 913 Prodajem dijelove za Audi 80 cc.350 KM. god. adaptiran sa kuhinjom rađenom po narudžbi. S.8 benz. 1. 2000. Tel. kompletno gleda na Ferhadiju. 66 kw. grijanjem i garažom. sprat. kod BBI centra 500 Eura. 123m2. 061 462 317 Skenderija. Tel. 062 888 246 Automobili Prodaja Alfa romeo 145 dizel 19.Centar. ul. 062 341 913 Pežo 205. 86. Tel. automatik. Tel. 062 536 237 Jednosoban namješten stan na Koševskom Brdu. 061 278 188 Caddy VW 2002. Dobojska. Avde Smajlovića. 2. dobro stanje. el. 061 347 861 Al. Garska. Tel. 300. 260. 061 263 910.300 KM. m. mlađa godišta. 121 m2/I sp. Tel. full oprema.000 KM. centralno grijanje. 8/2007.momcima. godina. 1. Tel. teretni. stranac. benzin 1. servisna knjižica. 2. esp. 061 221 891 Audi 80. Bjelave.. uvoz Njemačka. Trg međunarodnog prijateljstva.. 84. Radnička. iznajmljujem. Dnevni avaz ni Najve}i dnev oglasnik u Bosni i Hercegovini Pasat 1.500 KM.. jednokreventa namještena manja soba sa kupatilom. Olimpijska. Tel. 445 578 Prodajem garsonjeru 27 m2. prvi vl. za stan u Sarajevu. 062 345 262 VW T4.000 km. Tel. 2012.3. nije zadnji sprat. ful oprema. 062 270 696 Prodajem vulkanizerske mašine: dvije balansirke. dobro stanje. Cijena po dog ako se uzima više komada. dalj. 063 566 508 Prodajem . 1997.. Tel. daljinsko zaključavanje. plaćeno sve do reg. februar/velja~a 2012. god. zatvorena lođa. naselje 1 sp. ima servisnu knjigu. sprat. Tel. 80 m2. moderna kuhinja. 2 balkona. Otoka preko puta Merkura. 12. 2007. Tel..000 eura 1m2. uredni papiri. Tel. Pofalići. bojametalik srebro. itd. 91. TDI. 2003. 062 315 978 Citroen GS 1. Tel. 061 149 190 Fiat punto dijelovi 1. neispravna.. 061 614 887 Stanovi Izdavanje Aerodromsko naselje. 062 677 488 Centar. do Merkatora na Dobrinji c5. Tel. ulica Kranjčevića 9/I. podizači. Tel. 061 538 128 Dobrinja V. 4 vrata. godina.. 033 442 998. Miloša Obilića 100m2 od 300 KM do 1. 061 320 439 Prodajem stanove u novogradnji Stup Tibra: dvosoban 44 m2 i 57 m2 trosoban stan (useljenje mart 2012. 061 540 015 Prodajem stanove ul. Vrazova. A faza. adaptiran. na stranim tablama i sl. Plaćene režije. Tel. 16. tek registrovan. Sarajevu za stan u Sarajevu (Grbavica . Tel. Ekstra povoljna cijena. Tel. ima klimu. Dvor . 061 274 441 Kupujem ispravna i manje havarisana vozila mlađa godišta. ul Trg solidarnosti 1. nenamješten sa garažom. Tel. trosoban stan (81 m2) + 2 balkona. god. Tel. god.700 KM. urađen veliki servis na 80. sp cijena 2. dobar raspored. 065 819 136 Prodajem stan na Grbavici kod ambulante 57. kao nov. 062 053 012 Ford eskort 16D CL u dobrom stanju. 061 208 177 Jugo. polunamješten.88 m2. tek registrovan. 061 701 044 Dvosoban stan. Tel.6 Hdi karavan. Tel. bega Fadilpašića 81m2.560 KM/m2. karavan. mj.100 KM. privatna kuća. lift. 1. dobro stanje. Tel. ul Aščiluk. Odjavljen. Tel. 061 204 988 Audi 100 CS ili mijenjam za manji auto. Tel. god. Medium. registrovan i u dobrom stanju. sunčan. 2. rijetkost. Tel. kod pozorišta. ful oprema.. adaptiran poslije rata. Registrovan cijelu godinu. Tel. Tel. Alipašina. Tel. Fojnička III sprat.. balkon. Tel.4 B.. servo. Tel. 2. Otoka kod Merkura. urađen vel servis. 1. Olimpijsko. servo. 3. 063 484 943. Tel. god. etažno grijanje. 062 832 572 Škoda fabia 2000. prešao 53.000 KM. 2004.700 KM. 113. Otoka 100 hiljada 65 m2.550 KM/m2..4 benzin. bijeli. 033 455 086. Polje. Tel. N. Vila. registrovan i kasko osiguran. 600 KM. Tel. Tel. 2. adap. Tel. 062 383 064 Prodajem trosoban stan 78 m2. ul. godište.230. Polje . Č.5 soban. prešao 175. Bez posrednika. 062 600 111 VW touareg 2005. 061 217 897 Namješten jednosoban stan studenticama. 061 269 835 Najpovoljnije tržišne cijene u novogradnji za useljive trosobne stanove na Stupu od 54 . 062 814 399 Reno laguna 1. 061 701 363 Škoda octavia tour 1. reg. Super stanje. Tel. 16 D. Meck lock. tuš kabina. Tel. Smailagića 67m2. g. Tel.000 KM. 061 145 853 Ilidža novogradnja u Pejtonu. ABS. Tel. nova Tehelova zgrada. 061 080 330 VW Jetta VR6. 061 315 798 Prodajete automobil? Pozovite. god. Tel. Tel. 061 427 717 Uzimam havarisana i ostala auta. Tel. prizemlju u odličnom stanju. 062 280 679 Jednosoban. 061 510 964 Mojmilo .000 KM. 062 943 826 Lijepo namješten stan u privatnoj kući. Tel. Trg solidarnosti. spr. p. 43. A. 061 349 257 Fiat seicento 2002. xenon. Tel. prešao 90. sp.4. prešao 65. Čobanija. 1985. Mašine uvezene iz Belgije. Grbavička. 061 031 330 Č. Tel. god. 1990. Esp.000 KM. 061 288 939 Prodaja A. elegans.. jednosoban namješten stan. Tel. prešla 109. Cijena 5. Useljenje u martu. 1. Tel. gusani radijatori. centralno gr. 061 244 181 Polo 1. 061 925 312 Golf 2. 061 202 851 Prodajem stanove na Grbavici 52m2 i 53m2. pogodan i za poslovni prostor (notarske urede.000 KM/m2. Tel. god. 061 812 029 Golf II benzin 1. 065 819 136 Prodajem stan na Ciglanama ul Husrefa Redžića 3. el. 061 200 203 Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta 5 KM. Metalik siva boja.. 450 KM/m2. putnicki 2500cm motor.2 benzin. dvosoban adaptiran 46m2 + parking mjesto . trosoban stan 72 m2. Tel... Tel. 1. isključivo ispod tržišnih cijena. 061 507 984 Kupujem japanska i ostala vozila niže vrijednosti. ul. plin. Tel. Tel. Tel. 033 543 714 Prodajem stan na Bjelavama 1.290 KM bez PDV-a. Tel. modifikovani model. Tel.. Ilidža. Cijena 6. opreme. duž čitavog stana. vektra. 061 356 535 Dvosoban stan. plinsko grijanje. dvoiposoban renoviran stan 66 m2. Tel.107. registrovana. karavan. havarisana.9 tdi. dvoja vrata.70 m2 ugrunčeni. ul. nova gradnja sa fasadnom ciglom. god. odl. 1. crna boja. 1988. 061 700 612 Dolac Malta.. Tel. Stup 54 m2 ..400 KM. 58. 063 798 978 Prodajem auto navigacije raznih marki Garmin. 1. 1. klima. Vlasništvo 1/1. 66 kW. etažno grijanje. stan prodajem 42 m2. 1. 2003. Tel.000 KM. Tel. Polje. 85. Pofalići na brdu iznad mljekare. 061 509 705 Prodajem stan na Malti ul Alojza Benca vis priz 54 m2. ul. 061 559 235 Ilidža. povoljno 1.. Kolodvorska 13/VI.500 KM. opremljen. p.9 TDI. povoljno. Tel. god. spr 83 m2. 2004. balkon. air bag. 061 480 445 Centar. 061 702 881 Dobrinja 2. 061 548 023 Renoviran stan 78 m2. Tel. 27 m2. 061 359 728 Ciglane donje prodajem stan 43 m2 + balkon 6 m2. servo.kod Kluba Slovenaca 86 m2/ vis. sobe 105 KM. god. Tel. 68m2. zimske gume. 15. plava metalik. Cijena 2. god. I. prodajem stan. ul. 52. jednokr. 500 KM.000 Eura. dvosoban stan (55 m2) na vis. klima.000 KM. 2003. 062 974 417 Kamioni Kombi furgon Mercedes benz 1991. klima. 1996. ekstra stanje i pogled. 033 768 016 Aerodrom.mijenjam nov neuseljen jednosoban stan u Ist. 3 mokra čvora. Hotonj . benzin. 061 366 530 Prodajem dizel motor za Audi 80 cc.000 KM. Tel. spr 59m2.000 KM. dizel. 218. Tel. tek uvezen. Veoma povoljno.. Navig. naselje Grbavica ul.. pogled na tri strane. 062 600 111 Buba old tajmer trajno registrovana. Može zamjena. 063 875 057 Golf II dizel. Tel. ABS. 1. el. parking. registrovan do 25. 061 188 998 Opel zafira 2. sprat. Tel. 4 x el. Tel. sprat. Stanje uredno. Tel.500 KM. Tel. dvosoban. namješten. 2. B faza. sp 108. Grbavica. kasko.. god. 1986. 061 142 418 Fiat doblo cargo furgon. 061 548 023 Novogradnja Grbavica 54 m2 1. dizel.. 16. u izuzetnom stanju.000 KM. novija gradnja. sprat. sp. Tel. potpuno renoviran.000 KM. Tel. 108. novi passat. 80 m2. Ljubovića. godište.200 KM. 062 383 064 Prodajem stan u centru Trnova površine 49 m2. 52 m2. Trg nezavisnosti 72 m2. dogovor. Tel. 700 KM. dva balkona. Tel. cijena 15. servisna knjiga.250 KM.Švrakino (kod Merkatora) garsonjera 25 m2/IV. Tel. 3 sp. 065 819 136 Prodajem stan u Bihaću 33 m2 u centru. Tel. 8/2012. crni. lijepo namješten. 062 072 825 Ferhadija .000 km. Parking za stanare ispred zgrade. dizel. ul. 066 801 737 Prodajem stanove: Baščaršija. 062 139 085 Prodajem dvosoban stan 54 m2 u starom Ilijašu.. metalik sivi. Tel. mj. havarisana. garaža u zgradi.000 KM i stan na Grbavici ul Grbavička 14. Tel. 1. alminijska stolarija. Tel. 1. ESP. Tel. spr. god. tek uvezen. 061 361 205 Reno laguna 1. 60 m2.000 KM fiksna.000 KM. Tel. 105. papiri uredni. 061 917 093 Kadet 1. Podhrastovi. 90 m2.5 CRDI. Reg.. ful oprema.500 KM. Tel. odlično stanje. jednoipos. trpez.900 KM. benzin.200 KM.500 KM/m2. 062 762 572 Centar . god. 3 sp. 2. ful oprema. cijena povoljna. frontera. knjiga. registrovan do 9/2012. 1. Vila. Tel. Tel. 062 814 399 Seat Ibiza 1. Tel. Tel. Tel. Tel. 2001. 4-soban. Cijena 7. potpuno opremljenu garsonjeru. Geteova.garaža 20m2. 1. podrum.56 48Subota 4. 033 768 016 Centar. trend line oprema.000 KM. Tel. Tel. 4 vrata. 85 m2. Tel. dig. grijanje. 061 142 704 Apartman 50 m2 u blizini novog “Avaza”. Tel. Vraca 2. 5. Tel. do 06/2012. Aleja lipa 46m2 i 52m2 + balkon 2. 2007. Tel.5 soban sunčan stan u Titovoj. 5. 62. Al. 8. 2009. bez udesa. kuhinja sa visećim elementima. 061 269 835 Sobu studentici kod Holiday Inna.900 KM. 1. od 27 do 94 m2.. alarm. N. sprat. 061 812 485 Dobrinja I. alu prozori. Tel. Tel. 062 226 984 Fiat seicento dijelovi. ul. alu felge. 1991. paket d. 063 459 893 Kupujem rabljena i havarisana vozila svih vrsta. 54m2. u dobrom stanju. trosoban potpuno namješten stan u zgradi. 061 130 649 Fiat punto 1.9 dci. 93. 061 146 916 Prodajem osam čeličnih felgi.C faza 40 m2 + balkon/X. Tel. lift. prazan stan. peti spr. prvi sprat. ful oprema. Tel. 063 345 268 Audi A3 2004. 600 KM. metalik siva. Tel. god.5 tdi. crna met. Tel. 03. Tel. Galija. abs. korištene jednu sezonu. etažno. u voznom stanju. Tel. kompresor i veliku dizalicu. klima. spr 61 m2 . 39. Tel. god. 061 507 960 Prodajemstan54 m2+8m2balkon i hodnik. telefonom i balkonom. Vranica neboder. dizel. 062 713 256 Garsonjeru izdajem namještenu. 120. Tel. 75 m2. 1989. 061 249 467 Mercedes 123 dizel. 2001.000KM.000 km.3 u ekstra stanju. Tel. metalik. 033 417 320 Kupujem havarisana i ostala auta za auto dijelove. 3 sp.000 KM. Tel. 062 713 256 Potražnja Kupujem golf dizel. met siva. Branilaca sipa.000 KM. Tel. pro. bord kompjuter. cijena 7. benzin. Tel. 061 812 411 Toyota corolla 2006.400 KM i stan u centru ul Muvekita 3. nove gume. servisiran.5kw. dvosoban. kod pic. ulica Azize Šaćirbegović. 2012. M. balkon. grijanje.000 km. abs. renovirana. 16 cola. 061 103 284 Pežo 307 SW. povoljno. metalik siva. garažiran. 061 288 939 M.6. centralno.000 KM.000. g. ugrađen alarm i kandža. namješten stan na duži period. Grbavica i Čobanija. Tel. Tel. povoljno. sp. namješten. 061 142 704 Dvosoban namješten stan na Alipašinom polju u B fazi.000. 19. cijena 200 KM.850 KM. Tel. lift. komande na volanu. šiber. Tel. 2012. cijena 6. ptt Hyundai H1 2. cijena 8. 9. Tel. Centar grada. Tel.500 KM.6. 033 441 687 Trosoban.8 T benzin. dvosoban stan 300 KM. 063 952 207 Stan opremljen studenticama. putnički 8+1. kvadrat 1. 061 204 169 Ford mondeo 2. dvosoban namješten stan 500 KM izdajem Dženetića čikma.Vogošća. Tel. kvadrant. servo. 061 775 331 Bora 1. Tel. cijena 2. Kuhinja. garažiran.000 KM. centralno grijanje. 2001. Dobrinja 100 hiljada.). god.Mejtaš jednoiposoban renoviran stan 46 m2. 4-soban. Tel. 1. Tel. na duži period.000 KM. metalic crna. 12. al. 061 897 947 Prodajem dvosoban stan veličine 57 m2. stan 28m2. felge. Prodajem dvoetažni stan. cijena povoljna.550 KM/m2. fiksno.. dva balkona i dunum građevinskog zemljišta. kod “Binga”.000 KM. retr. 210. 1. Tel. cijena po dogovoru. siva metalik. el. 061 521 395 Prodajem komplet mjenjač za kombi T2 sa alnaserom. klima. korsa. Tel. god. reg. Tel. isplata odmah. 066 767 307 Potreban lijevi far za Audija A3. reg do 4. sunčan. centar Zenice.. 2.000 KM. 033 768 016 Alipašino .3 iz 1980. očuvan. 061 820 000 Kupujem vozila niže vrijednosti. Becker. Tel. lift. 84. 59m2. 4 šarafa. 1. 062 993 253 Prodajem trosoban stan u novogradnji na Stupu ugrunčen cijena 1 m2 . ul. asr.600 KM. 000 km. 061 806 407 Prodajem stan u centru grada od 98 m2 u ulici Aleksa Šantić. Tel. sunča. Tel. klima.. reg. Tel. Dvor . 101. Tel. Tel. cijena po viđenju. 033 213 508. 061 338 893 Pežo 206 HDI 1. ul. registrovan.9 tdi. u odličnom stanju. Tel. tablama. Logavina.000. 061 285 484 Škoda fabia 1. 061 244 809 Ford fokus 2002. prvi sprat. 061 249 467 Kupujem havarisana i ostala vozila. tek registrovan. zaključavanje. 062 333 529 Alipašino. Tel. 061 690 848 Prodajem dvosoban stan prvi sprat 60 m2 do Merkatora Dobrinja c5. alu felge. povoljno.000 km. registrovan.000 KM. Tel. cijena 95. sprat. 2012. 1986. brza keš isplata. Tel. 061 204 169 Škoda favorit. sve 1/1. 061 187 139 Prodajem kombi trafik god. crna. Tel. odlično stanje. 066 722 932 Golf 2.prešao 160.preko puta hotela Zagreb. extra siva perla. 061 701 387 Ilidža kod policije.. Tel. 65. Tel. 063 340 989 Prodajem četverosoban stan od 78 m2. Polje. 061 269 835 Mejtaš. 062 534 343 Motor sa reduktor 380/220 za izđubravanje farma 1. Petrakijina 115m2. 16. sprat VI. 2.800 KM i Vojničko Polje ul Hasana Sučeske 6. Alipašino. 061 108 945 Prodajem dvosoban stan 53 m2. podizači. sp. blindo vrata. klima. 10 sp. 062 520 823 Prodajem 3 gume ljeto . 061 572 069 Prodajem dvosoban stan 65 m2 na drugom spratu. Tel. ul.000 km.. 033 768 016 Lužani 1. klima. studentu. Tel. ESP.350 KM. 061 397 187 Hyundai elantra 2001. Cijena 52. Tel. 061 504 425 Povoljno novogradnja Stup Tibra 2 stanovi od 28 do 90 m2.000 KM. cijena 2. 061 758 217 Otkupljujem ispravna vozila na bh. Tel. Tel. Tel. omega. retrovizori. klima. super stanje. 033 768 016 Aerodromsko naselje. cijena 45. Tel. sport back. god. zaseban ulaz.9 TDi.000 KM. Tel. ABS. Tel.. centralno zak.200 KM. god. 061 360 084 Skenderija. Ekstra stanje. Tel. 062 963 333 Prodajem četiri zimske gume Sava 185/65/15. montirku. Frašte. Dolazim na adresu. 7. 70 m2.9 TDI. 062 876 883 Prodajem stan u centru ul Koševo 3. prodajem stan u potkrovlju 74 m. Akifa Šeremeta. 061 219 066 VW transporter 2. 2006. prodaje se stan novogradnja 43 m2 kod Robota. 063 902 618 Golf 5. blind vrata. Tel. ordinacije.. Falk. 061 210 508 Mercedes e 220 cdi avantgarde 2007. 061 157 571 Namješten jednosoban stan. 1. 1.9 dci. prešla 33. lux. Tel.800 KM/m2. Tel. 061 269 835 Bjelave kod meteo stanice dvosoban stan 49 m2/I sprat. do 6. u voznom stanju. 061 223 084 Renault 97. 065 819 136 Prodajem stan u Hrasnom 38 kvadrata plus balkon. prozori.. 5 vrata. bijeli. 061 364 577 Škoda fabia 1. dizel. Tel.500 km.. 110. god.000KM. Braće Begić. 062 600 111 Toyota yaris limuzina.1. do 13. ul.. Tel. reg do 07. novo etažno plinsko grijanje. etažno grijanje. 57 m2. može sa oštećenom farbom.000 KM. spr adaptiran dvoetažni 67 m2 . cen. reg do 9. 063 793 111 . 061 842 201 Ford putnički karavan. Tel. Tel.ul. 2. reg.zima 165-70-14. full oprema.4 Mpi. Tel. 061 494 120 Lijepo namješten dvosoban stan u centru.4 benzin. isplata odmah. sa gumama 220 KM. klima. 100m2. kompletno i kvalitetno adaotiran. D. 2008. 1. 061 200 203 Audi 80.500 KM. garsonjera.000 KM. 061 288 939 Novogradnja Stup “Tibra 2” stanovi sa klimom koji su u ponudi samo kod nas.. 330. servo. tasovac. god. Tel. 061 145 829 Zasebnu. sivi. A faza. 061 510 964 M. Aleja lipa 65. limuzina. 061 556 638 Golf 4 tdi. nov vanjski prozor. 061 242 261 Baščaršija dvosoban extra namješten 1. ABS. centar. Tel. Tel. ul. 061 537 588 Jednosoban stan u zgradi. Tel. iznad Papagajke Stari Grad. Tel. 061 171 871 Prodajem polovne dijelove za sve vrste auta. trosoban 74 m2/XIV plus dva balkona. avgust 2002. tempomat. Tel. 066 178 418 Dvosoban stan na Čengić Vili 2. I sprat. spr adaptiran 78 m2 + 2 balkona . 1993. 106 m2. 35 m2+garaža 12 m2.Hrasno). 062 139 085 Dvosoban stan 58 mk. daljinsko. osim plina. centar Vogošće. met. alarm Cobra. Tel. Tel. nereg.300 KM. Tel. god.0 td. 2. 05. austrougraska gradnja. KM 110. Lužani. 061 269 835 Hrasnica. pp vrata (zvati iza 12 sati). 061 242 008 Prodajem aluminijske felge BBS 14-ke. registrovan do 8.. lift. 066 003 937 Namještenu garsonjeru na Dobrinji isključivo zaposlenim ženskim osobama. Tel. 4. 446 324 km. 1. IV sprat. sprat. Tel.700 KM.500 KM. 062 943 826 Dvosoban stan. vrata.500 KM.1. Tel.550 KM/m2. 061 141 943. 2003. namješten. c. ul.

Tel. Tel. 1.Poslovno-saobraćajne. god. 061 762 227 Mijenjam kuću u Starom Gradu za jednoiposoban stan . 061 854 294 Namještaj Dva kauča i fotelja. nadogradnja računara. Tel. idealni uslovi za skijanje i sankanje. Tel. 063 514 023 Mijenjam manji jednosoban za veći stan dvosoban ili trosoban. nepušača. može vozilo ili traktor u račun. Tel. 1/1. Tel. 061 700 863 Prodajem laptop. Grbavica . hitno. Koševsko brdo. Tel. vlasništvo 1/1. Tel. nov 260 KM. useljiv. 062 347 405 Ozbiljan bračni par traži kuću na čuvanje od Ilidže do Ciglana.Otoka. pozovite. Paromlinska 53. nov. 033 203 127 Tražim cimerku. 070 202 323.5 prizemlje sa 2 sprata. nazovite! Antivirusna zaštita. Tel. Tel. a ostale od 3 KM po komadu. Meraje. Tel. bašta 850 m2. Prodajem kuću sa pratećim objektima. Tel. 063 893 583 Prodaju se dvije TA peći. internet konekcija.5 kw. Dolazim po pozivu! Majo. Tel.Pejton. Tel. antivirusi. Tel. papiri. 061 134 393 Prodajem lux kuću u nizu na Koševskom brdu. Tel. Instalacija. 061 183 876 Prodajem hrčka sa kavezom 20 KM. Dolazak na kućnu adresu. ul. sp.Vraca 71ma. dvije garaže s 3 mjesta. Tel. 89. extra stanje. Tel. Tel. Tel. 5 igrica. sp. 64m2. struja. Tel. 061 269 835 Prodaje se kuća modernog stila u Starom Gradu na Bistriku. Tel.000 KM. 033 642 292 Izdajem poslovni prostor 80 m2 na atraktivnoj lokaciji. 061 347 536 Bijela tehnika Frižider Indesit korišten mjesec dana 230 KM. instalacije sistema. Tel. vl. 061 548 917 Poslovni prostor suteren 48m pogodan za sve namjene prodajem povoljno. 061 157 571 Prodajem Play Station 2 sa memori karticom i jednim džojstikom. Tel. . socijalizacija i dresura pasa. 061 709 061 Novo! Nokia C1-01 sa garancijom godinu dana. u odličnom stanju 30. 062 345 800 Ostalo Prodajem 2 prozora 140x140. Tel. 036 809 009.Geografske. Tel. prodaje se radnja 54 m2. prodajem kuću od 131 m2. 037 351 057 Prodajem enciklopediju “Tito”. 061 170 085 Ako želite brzu i povoljnu instalaciju windowsa 7. 066 178 418 Izdajem garažu na Koševskom Brdu (kod okruglih garaža). može i zamjena za jednosoban stan uz dogovor. 064 4140 936 Prodajem inkubatore za piliće. Polje. 200 m od Baščaršije. 061 722 322 Prodajem dvosjed. Tel. 066 739 251 Servis . Tel. 57 Izdajem poslovne prostore. Tel. Sar. dobro uhodana lokacija. Tel. 1 džojstik. (lift). Tel. 062 818 909 Izdajem moderno opremljen dvosoban apartman po povoljnoj cijeni na Bjelašnici na duži i kraći period. Ponijeri Ravna planina kod Kaknja. šporet Sloboda. okućnice 150 m2. 061 925 292 Prodajem televizor u boji. 066 943 636 Potrebno više stanova u zgradi za prodaju i izdavanje. 37. 3. 061 493 323 Izdajem garažu Logavina do MUP-a Stari Grad 130 KM. antivirusna zaštita. Tel. 063 842 059 Ostalo Prodajem inkubatore za leženje pilića do 70 jaja 150 KM. od 15 do 25 KM. 061 801 755 Prodajem orahovu dasku debljine 5cm stara12 god. Tel. Povoljno. Tel. 061 131 646 Apartmani i sobe noćenje iznad Katedrale. 037 351 057 Prodajem knjige stare od 50 . 033 533 631 Prodajem frižidere i zamrzivač sa garancijom. 033 534 086 DELSA d. vrlo povoljno. Tel. objekat P+1+P. 78./Fax: 033 647 358 GSM 061 541 224. Tel. Pofalići 330 m2. 061 184 724 Iznajmljujem vikend kuću na Vlašiću. Tel.com. Tel. Tel. montažna garaža i pomoćni objekti. 030 878 278 Samoutovarni mikser za beton Dieci LH 673. 1/1. Tel. replika. 061 375 787 Stanovi . Tel. Cijena po dogovoru. 4gb memory kartica. Tel. parking. kablovska. 061 459 769 Potreban jednosoban ili dvosoban stan u zgradi namješten na duži period. 062 114 903 Prodajem poslovni prostor u centru Bugojna. 061 514 998 Prodajem TA peć potpuno ispravna. 061 544 880 Prodajem sto i stalak staklo sa metalom. Cijena 12. web hosting. Tel. kapije na daljinski svjetla na senzor. 061 925 649 Agenciji potrebno više stanova za prodaju i izdavanje. Tel. kvalitetna kuhinja sa aparatima. 062 967 832 Izdajem frizerski salon u Buča potoku sa komplet inventarom. Tel. 00387 61 226 645 Prodajem ili mijenjam kuću u Zvorniku za stan u Sarajevu. parking. Tel. Prodaja i ugradnja. 061 846 492 Prodajem muško štene bosanski tornjak star 3 mjeseca. kompletno i kvalitetno adaptirana. šampionskog porijekla. Saraj Polje. Tel. komplet adaptiran. za kupljenu cijelu parcelu poklanjam jedan plac. 061 146 916 Vitrina 1.600 KM/m2. 061 569 570 Ilidža .Čapljina. 061 267 243 Izdajem sobe za prenočište u blizini Baščaršije. Tel. Tel.000 m2. jednosoban. bašta. 061 753 131 Povoljno prodajem poslovni objekat 1.000 eur.o. Cijena 18 KM + poštarina. Struge .00 očuvana. mašina za suđe Elin 180 KM. 061 493 323 Agenciji potrebno više stanova za prodaju i iznajmljivanje.Dnevni avaz subota 4. Tel. Tel. Tel. 600 KM/m2. Tel. Tel. tlakomjer digital 40 KM. sa tri etaže. jedna za wc. Skenderija 49 i 41m2. 061 646 492 Izdajem fast fud. od glavne ceste koja ide za Trnovo udaljeno 2 km. Pejton 2-soban. nova stolarija. Tel. prodaja. Kolonija . ptt Mašine Prodaje se cikular sa oblaricom i borfuterom motor 4 kw trofazni. 061 241 785 Prodajem nove Atlantic konvektore. 062 256 035 Novo u ponudi! Izrada vizitki (100 komada = 10 KM). kućica (90 m2) na 2 etaže. prodaja garaža 15m2 u stambenoj zgradi. Tel. Tel. Tel. voćnjak. 032780 274. 20 KM po osobi. agencija.grunt. 061 803 715 Prodajem 4.višenamjenski 36 m2. Obala K.Hrasno 53 m2. garaža. voda. garažno mjesto zgrada Karingtonke 80 KM. Brz dolazak na adresu. Tel. kod nove džamije. Grad dvoetažni 83 m2. cijena 1. Tel. šporete (struja. renovirana komplet. 061 552 547 Mijenjam stan od 60 m2 + lođa + ostava na Ciglanama za veći u istom naselju. cijena 70 KM. Korisni prostor 270 m2. Kalalarga p+2. 065 663 873 Prodajem Nokiu 6700c crni 5mpx camera. antivirusi. Tel. 15 kvadrata. kamera. Tel. Tel. kuća. garažom i poslov prostorom. internet. stambenog prostora 70m2 sa avlijom baštom i svim priključcima. Kirija i režije 200 KM. Tel. Tel. Tel. Tel. Tel. sve 1/1. Tel. antivirus. 061 263 746 Prodajem kauč. Tel. spašavanje podataka. 030 878 278 S. 061 249 249 Prodajem farmu koka sa 2 objekta. 4. sastoji se od dvije prostorije.000 m2. Tel. 40 GB hdd. Tel. Tel. 061 182 061 Izdajem ili prodajem poslovni prostor . Tel. štala.500 KM. Tel. Tel.600 m2 pored puta Sarajevo . Tel. Tel. I kat. Kulenovića za isti na Ilidži. 066 665 201 Obavje{tenje ~itaocima! Svi mali oglasi koji stignu SMS porukom od petka u 14 sati i tokom subote.Profesionalna dijagnostika i popravak računara. 061 288 939 Za asistenticu PMF-a. dvosjed i fotelju maslinasto zelene boje. 061 291 155 Prodajem kuću stan novogradnja 110 kvadrata + bašta + dvorište. 12. sve 1/1. instalacija windowsa. Tel. 062 677 474 Prodajem računar Pentium 3. 063 899 989 Kuće u Starom gradu od 450. Lcd Vivax 72 cm 340 KM. 71m2. peć na dimnjak 8 kw Maja kor. 061 897 866 Apartmansko prenočište iznad Katedrale. Tel. Voćnjak. plac 100 m2. Umrežavanje. 061 863 722 Izdajem granap sa inventarom pogodan i za druge djelatnosti.000 m2. 061 222 141 Kuća u centru Makarske. potreban stan do 55 m2. 061 502 380 Prodajem orginal njemačkog ovčara star 6 mjeseci čistokrvan. papiri 1/1. 062 959 129 Agenciji za nekretnine potrebno više stanova za prodaju uz proviziju od 3 % i iznajmljivanje poznatim klijentima. Tel. instalacija windowsa. 033 768 016 Stan u Mostaru 67 m2 sa dva balkona. Tel.o. sprat. 033 452 931. Tel. Pofalići 40 m2. Tel. latičar 100. nadogradnja. period 18 mjeseci (agencija). 061 726 361 Prodajem pl. K. cijena povoljno. Tel. 150 m2 stambenog prostora. okućnica 4. Tel. 20 KM po osobi. Tel. Sarajevo. Tel. Tel. 175. Alipašino Polje. očuvana konzola. TV Filips 72 cm 100 KM. 063 359 282 Trosoban stan za dva manja. Tel. Papiri 1/1. preko puta Vijećnice. Aleja lipa. 062 606 060 Potražnja Agenciji potreban manji stan u zgradi u najam na duži period za uposlenicu državne institucije. februar/velja~a 2012. cijena po dogovoru. cijene povoljno. Tel.5m2. garancija stalna. Vogošća.000 KM. Tel. 061 545 358 Izdajem poslovni prostor 42 m2. 061 243 611 Servis računara . 062 381 294 Prodajem ruševnu kuću sa okućnicom i dvorištem. xp. garaža. 061 262 516 Prodajem el. Komunalije do parcele.000 KM do 400. na Koševskom Brdu. Pofalići 2 sprata.2mp slide Samsung C 6112 duos. 1. mikrovalna 80 KM. 061 183 876 Prodajem Sony pl 2. 1/1.80x2. 061 709 430 Stan A. jednosoban stan 45 m2. Hrasnica 135 m2. 065 191 617 Prodajem ženku švajcarskog ovčara vrhunskog pedigrea. Tel. sve na 4 duluma zemlje. 033 225 227. Tel. 061 357 703 Prodajem frižider staklena vrata 300 KM. Tel.. asfalt. cijena povoljna. 066 845 174 Kuća na Aneksu. Sivice. lokacija Dobrinja. Tel. Tel.5 duluma zemlje livada. Stan na Dolac Malti.00. telefon. trenutno fast food. Tel. 4 krila vrata. dvosoban stan sa stvarima u odličnom stanju sa cen. 066 026 990 Izdajem zidanu garažu na duži period kod pijace na Grbavici. Tel: 061 543 234 Prodaje se kuća u starom dijelu grada. programi. memory kartica. Tel. 061 102 699 Prodajem dulum zemlje na Mostarskom raskršću pored ceste. PVC stolarija. cijena od 10 do 15 KM 1m2. sa ili bez opreme. blutooth. +387 61 978 104 Prodajem poslovni prostor u Zenici. .Tuzla nedaleko od raskrsnice za Čevljanoviće. Tel. Urbanistička saglasnost. 061 686 095 Orahov brijeg. Tel. 13 sp. Tel. 066 064 875 Prodajem kuću u Draževićima kod Kiseljaka. Tel. namještena. 2 duluma kivi. 061 516 910 Prodajem kamin povoljno. 061 864 759 Prodajem 7 dunuma zemlje u Tarčinu. papiri uredni.Grbavica. Otoka 71 m2 . Tel. Veš mašine. Tel. 061 559 235 Vrbanjuša. 062 472 068 Izdajem garažu. 066 026 004 Prodajem više dunuma u placevima Zabrđe. 061 269 835 Ilidža. 061 201 501 Zemljišta Opština Trnovo . Tel. cablovsku. 062 074 519 Prodajem dvosjed. 061 145 853 Agenciji potreban veći broj stanova za prodaju i iznajmljivanje. 512 MB ram. papiri uredni. dva stana. Sve na jednom mjestu. Tel. 061 769 649 Apartmani sobe za noćenje. Tel. Maršala Tita 268 Luka. S. sig. 062 568 248 Poslovni prostori Baščaršija. površina 6 duluma zemlje na Ozrenu u Stuparima. Polje. 1992. Voda. 063 288 954 Stanovi . povoljno. fiksno 55. Tel. 061 552 976 Izdajem 3 poslovna prostora od 60 kvadrata i jedan od 130 kvadrata na Stupu Ilidža. Polje. Tel.Tel. oplate za šalovanje Blažujke i okrugle oplate za betonske stubove. jedna 4 kw.nerasbih. papiri 1/1. kablovska. 061 795 489. Tel. Hrasno. prodajem 4. 061 446 540 Spavaća soba u dobrom stanju Simpova prodajem. 066 084 561 Kupujem stan do 50 m2. Tel.Sarajevo. 062 762 572 Kupujem devastirane stanove. balkon. 061 106 720 Ostalo Kupujem neispravne plejstejšn 2-dvice.480 KM/m2. 4. 061 863 294 Prodajem Nokia N97. sve u dobrom stanju. 061 508 931 Izdajem poslovni prostor na Ilidži pijaca pov 100 m2. povoljno. Tel. Cijena 250 KM. 061 165 028 Mijenjam stan u Sarajevu jednosoban za stan u zapadnom Mostaru. Tel. 70 jaja kapacitet. Tel. 066 847 981 Prodajem zemljište 2. 061 493 323 S. zamrzivač 410l -50KM.0 GHz. Konjic. Useljiva. cijena po dogovoru. Sarajevo. Tel. Bosanski Ljiljan 17.000 KM. Tel. 065 421 876 Prodajem enciklopedije: 1000 godina grada Zagreba. Tel. 062 606 060 Prodajem mobitel HTC xda diamond na dodir. 061 438 663 Prodajem kuću iznad Hrida.Teritorijalne. vrata.150 godina.000 KM. 062 367 915 Izdajem prenočište na Baščaršiji. ćilim. 066 801 711 Saraj Polje. Nedima Filipovića br 8. . 061 288 939 Izdajem poslovni prostor 110 i magacinskog 100 m2 na glavnoj cesti.Ako imate problema s vašim kompjuterom.Ilijaš. www. na relaciji Novo Sarajevo do 75. u kutiji. 061 156 309 Kompjuteri Akcija servisiranja . jednostavan za upotrebu. malo korišten. 061 031 330 Kućni ljubimci Mješanac šarplaninke i bulmastifa težak 65 kg besplatno se ustupa za parenje. grijanjem na V sp.000 eura. 061 350 682 Garaže Hrasno. samo ozbiljne ponude. 062 320 648 Apartman sobe za noćenje. sve instalacije. 062 319 563 Jablaničko jezero. velika. 061 510 964 Sokolovići. 061 855 099 Prodajem koze i jarad. 063 991 994 “Kuće snova” .500 KM. sa namještajem. 061 226 007 Ilidža. 061 740 870 Izdajem garažu u stambenoj zgradi. Tel. prodajem dvije građevinske parcele jedna do druge 820 m2 i 640 m2. Plandište. plin) 150 KM. B faza. povoljno. modernu kuću (vilu) u centru Banja Luke za kuću u Sarajevu.katalog projekata najljepših kuća na 165 stranica. Tel. 062 530 601 Apartmani i sobe uz sami ski lift. Tel. 061 188 488 Prodajem garažu u Kranjčevićevoj ulici. cijena povoljna. 061 545 375 Ostalo Harmonika vrata Harmik jednokrilna i dvokrilna sa dvije vodilice. tri posebne etaže. Kod Vize.100 KM. Tel. Tel. lcd 17. Sarajevo. devastirana kuća 60 m2. centralno grijanje. 061 557 300 . 066 665 201 Mijenjam garsonjeru za garsonjeru. 062 100 285 Izdajem apartman na Bjelašnici.062 242 588 Prodajem polovna balkonska vrata. Cijena po dogovoru. Koševsko Brdo. Tel. u extra stanju. kapacitet 10 osoba. Logavina. sobe za noćenje i kraći boravak. Tel. 32GB. Okućnica 800 m2. Tel. Tel. Tel. sobe s TV-om. prodajem useljivu kuću sa 700 m okućnice. Cijena 400 KM. Tel. ul. održavanje. A. 1/1.000. kuću na sprat. 061 778 247 Izdajem poslovni prostor na Mostarskom raskršću uz glavnu cestu sa grijanjem 105 m2. Tel. dvokrilna i prozor. Tel. Tel. cijena 20 KM. servisi računara.000 KM. Cijena na upit. kupljen od uzgajivačnice Kladanj. Tel. Svi priključci. 061 157 571 Prodajem televizor marka Samsung ekran 72 i kameru za kompjuter marka Genius. Tel. cen. bežičnih rutera i mreža. 3. 061 509 337 Izdajem poslovni prostor u Tuzli Stupine. ll 64 m2. prekoputa Domapisaca. ručna izrada. dobro očuvano. 061 271 111 Tražim pod kiriju Lužani. Ozidan. 061 339 647 Hrasno. 064 4212 354 Hitno potrebni stanovi za iznajmljivanje i prodaju za poznate kupce. ekran 55 cm ravni. Čelebići.Federacija. struja. Tel.000 KM. album značaka 50 KM. Tel. 061 642 684 Prodajem staru bosansku kuću u Topliku. Tel. 061 200 820 Prodajem kauč u super stanju na rasklapanje. Adema Buče 285. 061 823 751 Sok. Tel. Tel. 17 km od Sarajeva. Sarajevo KARTOGRAFIJA Karte: .Bogatići Srbija. 062 150 856 Prodajem kuću na Vratniku. Sultan Ahmedova. 10 m od obale. na rasklapanje (žičana konstrukcija i jogi) veoma povoljno zbog selidbe. Klagenfurta. Tel. 061 795 489 Prodajem ustupam opštinski prostor 25 m2 kod Narodnog pozorišta. Tel.000 m2 na Baricama. Bana. ekstra lokacija.99. 061 817 960 Prodajem kuću 1/1. može zamjena za druge uz doplatu. prodaja polovnih računara. sa svim papirima. internet. Tel. Tel. Dostava besplatna. fotelju. 200 KM. 2 g.duplex kuća u nizu. hitno. 200 KM. 114. prodajem kuću 12. parking 1. 061 133 485 Izdajem ili prodajem poslovni prostor na Marijin Dvoru od 22 m.5x11. Prvomajska 17. 065 294 840 Mijenjam stambeno poslovni objekat za stan do 40 m2 uz doplatu . na placu od 450 m2. 062 180 957 Literatura o rasama i dresuri pasa. Sarajevo. kao nov. Mejtaš 49 i 54 m2. Tel. plinsko grijanje. 062 443 874 Prodajem monitor 22 inch. centralno. 616 751 Telefoni Apartman izdajem na Bjelašnici. Radimo non-stop. 6600. 033 768 016 Agenciji potrebni stanovi za iznajmljivanje i prodaju. vakcinisan. Monografija “100 godina sporta u Bihaću”. jedna sobna vrata. internet. spašavanje podataka. 061 143 433 Kuće Brčko. 061 794 249 Iphone 4. Tel. Tel. 061 715 735 Prodajem željezne pulčeve. pokriven. Tel. 100 maraka. dolazak besplatan. Tel. 061 869 396 Prodajem garažu u zgradi. Tel. mogu i dvije manje porodice. bit }e objavljeni u naredni ponedjeljak. uredni papiri 1/1. 29m2.zvati poslije 16. Tel. sp. 1/1 . dvosoban 56 m2. jeftino. cijena 100 KM. Tel. povoljno. Cijena 75. 063 881 306 Apartmani. trosjed i fotelju u odličnom stanju. prilaz za šlepere. 150 m2. atraktivne lokacije uz glavne ceste Dobrinja 133 m2. 061 552 366 Prodaja veš mašina Gorenje 300 KM. Tel. uz njega dođe punjač i usb za 230 KM. vrlo povoljno. renoviran. ugradnja komponenti.RELJEFNE i druge. Tel. Tel. 061 214 306. Tel. album značaka 200 komada jeftino. Čengić V. 063 537 844 Mijenjam noviju. vl 1/1. 061 578 950 Zamjena Dva manja stana za veći od 72 m2. Tel. Tel. Rješavanje kompjuterskih problema.000 KM. druga 2. te veći broj LP ploča domaćih i stranih izvođača. 061 835 212 Mijenjam jednosoban stan 39 m2 u Vogošći. 2 radna stola za kuhinju i regal. Tel. Mahmutovac. 61. 061 214 115 Prodajem trosjed. 065 545 193 Prodajem odličan inkubator za izleganje sve vrste peradi 150 KM. grijanje. kod Višegradske kapije ukupne površine 249m2. 500 m od asfalta. Sobe imaju svoje kupatilo internet. Cijena povoljna. namještene sobe za dnevni boravak i prenočište. 061 506 750 Prodajem kuću G. Tel. Ima bazen i vrelo vode. Tel. Tel. 033 200 877 Prodajem hitno kuću i zemlju u Crnoj Bari . Tel. PVC prozori.šporet strujaGorenje120 KM.

instrumen brač i digmetaru Hohner (antikvitet). dihtovanje i sl. 061 925 649 Ozbiljna žena pazila bi stariju gospođu. 812 151 Instrukcije iz matematike . Tel. frizer za muškarce i frizer za žene. 065 190 150 Prodajem Braunove mrežice za brijanje i el. 2429-1Ndž Antikviteti vitrina hrast ladica i dole dvoje vrata u rezbariji. itd. Tel. napa. 061 273 010 Potrebna radnica na poslovima us luživanja u starom Vitezu zvati iza dvanaest. brušenje.U prodaji su bukova drva po ekstra niskim cijenama. katetera. dimnjaci. BLINDO VRATA. automatski osigurači.viagra produženog dejstva. Obodin. 061 417 842. Tel. mrave. maturske. 066 115 498 VELIKA AKCIJA!!! U PRODAJI SU BUKOVA DRVA 50 KM. 061 501 401. 061 139 767 Kupujem zlato i šorvane po najboljim cijenama u BiH. 033 653 311. srebrene novčiće. Tel. te dajem instrukcije iz engleskog jezika. bolesnim i nemoćnim osobama. najbolje plaćam isplata i dolazak odmah. (KREKA) DRVENI 90 KM. povoljno. 061 220 782 Čuvala bih dijete u svom stanu. Tel. 061 168 739 Prof. Tel. 061 158 784 Jeftino prodajem polovnu bundu Nutriju br. Tel. Tel. 061 225 727 Vodoinstalater sa iskustvom vrši opravke instalacija. Tel. 061 158 784 Prodaja uglja i drva u svim oblicima. vaganje gratis sve sa prevozom od 5 vr. ŽUTE MRAVE I MIŠEVE.5 volti. montažu sanitarnih uređaja i pročepljenja. a ujedno izrađujemo novi po vašoj mjeri i modelu.1 h. 061 837 633 Ozbiljna žena pazila bi stariju gospođu. Veće i manje količine. plakara. panel parkete i ostale vrste parketa. EI Niš. lajsni i ostalo. Tel. Probni rad plaćen. Tel. Tel. Tel. izuzetno pogodno za dalju prodaju. Cijena jako povoljna . 061 277 288 Akcija. 061 863 332 Snimanje kamerom VHS . ordene. Tel. TRAKASTE ZAVJESE. poznavanje engleskog. čistionu i rep (etilen). Tel. Tel. cijena po dogovoru. Cijena 50 KM. kožni povez. itisoni 1 m/1. 061 363 174 Prodajem elektro punjač za punjenje istrošenih baterija od 1. Tel. 033 615-675 Drva režem motornom žagom. 062 525 882 Prodajem trakice za mjerenje šećera u krvi Bayer “Contour”. 061 286 082 Instrukcije iz hemije studentima i učenicima. 061 563 910. Tel.uspješno i povoljno. Tel. Tel. Tel. 061 500 037 Rigips. indikatora za kupatila. Dolazim kući. dolazim na adresu. postavljam sve vrste parketa i šipodova kao i postavljanje laminata. Tel. šorvane i sve predmete od zlata. Samo ozbiljne ponude. 20 KM. 061 546 443. očepljenja kanalizacija. 061 205 109 Staklar vrši ugradnju svih vrsta stakala i ogledala. 062 352 352 Električar usluge . popravka starih proteza dodatak zuba. 033 514 560. 061 247 186. Garancija na uslugu 12 mjeseci. Tel. lakiram. 061 491 463 Kombi prevoz i selidbe. 033 611 023 Dajem instrukcije iz engleskog jezika za učenike i odrasle. najpovoljnije dubinsko usisavanje pranje i ispiranje svih vrsta tepiha 1KM-m! Ugao 20 KM. terapija. dolazak besplatan. vršimo ugradnju panel parketa uz garanciju. 066 842 429 Potrebna kuharica sa radnim iskustvom za rad u restoranu. Tel. usluge fizioterapeuta. 062 846 770 Čistila bih stanove.prevoz kombijem. zamjena konvektora i popravke radimo kvalitetno i povoljno uz garanciju. Tel. Tel. 38. Priuštite sebi nešto lijepo. mijenjanje pelena. Tel. Iberna). peći. vrata. potrebne dvije ozbiljne djevojke.. M. potrošene akumulatore. 062 255 055 Elektroinstalater . 033 651 419 Dajem instrukcije iz matematike. sve prepravke. jakni. 062 824 523 Rainbow sistem čišćenja u vašem stanu ili poslovnom prostoru kvalitetno i povoljno. 061 862 872 TV popravljam sve modele profesionalno i na vašoj adresi. Daljinski upravljači za sve marke TV aparata. lijepljenje stiropora. 061 205 109 Strunu . medalje i slično. 066 111 109 Montaža satelitskih antena. 061 769 074 Prodajem bosanski ćilim nov. 065 865 553 Ozbiljna. Tel. do 25 t. plasiranje katetera. 033 621 976 Instruiram đake i studente iz matematike na Al. fizike. 653 454 Prodajem polovan aluminijski lim ca 110 -1200 samare vjetrene lajsne. Tel. čas 6 KM. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. gore granitna ploča. stolarije. 220 173 Vrlo povoljno pružam stručne pravne usluge: tužbe. itd. Tel. WC. 061 154 540 Kupujem deviznu štednju Jugo i Privrednu banku.8 KM. Radim dostavu. kotlića. 061 132 149 Ostalo ŽOHARE. 061 990 082 Sitne popravke krojačke usluge povoljno. Končar. Tel. mlada osoba pouzdana. farbanje. 061 138 561 Pelet kvalitetan i suh prodajem. VANJSKE ROLETNE. Tel. Zvati poslije 17. Tel. 061 312 435 Električar za sve opravke starih i ugradnju novih bojlera. američki plakari. pranje portala.Dubinsko usisavanje. cijena 15 KM. instalacije. instrukcije povoljno 24 h-15 KM. Tel. 061 549 242 Instrukcije engleski i njemački. Tel. 062 761 920 Čistim stanove. 033 219 559 Uspješno i povoljno tokom cijele godine dajem instrukcije iz matematike. 061 563 815 Dajem instrukcije iz matematike i informatike. 065 027 864 Kupujem potrošene akumulatore svih veličina 10 do 20 KM po komadu. Tel. Tel. 062 758 560 Ozbiljna žena sa iskustvom čuvala bi djecu. Tel. popravka svih vrsta TV aparata. Tel. 061 540 533 Kupujem stare pokvarene veš mašine. Tel. indikatore. Tel. 061 233 078 Brusim. Tel. 12 i 24 h. 061 828 416. Tel. Dolazak na kućnu adresu. 061 156 309 Postavljam laminate. Svježa jaja japanskih prepelica 30 kom .želudac namještam. 062 256 213 Certificirani računovođa povoljno vodi pos. Sarajevo. Polju potrebna radnica za posluživanje. 061 827 806 Stolar vrši opravku i izradu namještaja. Tel. Tel. Kandi. Dolazak na kućnu adresu besplatan. 10. Tel. ski hlača. Nova! Tel. Tel. najpovoljnije u gradu odvoz kabastog otpada. 061 381 802 Monter PVC stolarije traži posao u prodaji proizvodnji i montaži PVC stolarije. Radim povoljno.. ugradnja novih instalacija. brzo. 061 815 047 Ozbiljna i veoma odgovorna žena čuvala bi dijete u svom stanu na Ilidži. Tel. promjena pelena. komarce.00 sati. 061 709 772 Prodajem novo poštansko sanduče za pisma sa bravom i ključem. 544 932. UGALJ (BANOVIĆI) KOCKA. BUKOVI BRIKETI I JELOVI OKORAK SUH ZA POTPALU 40 KM. 066 348 925 Prodajem knjige za školsku lektiru . Tel. Zanusi. Tel. 061 507 838 Dajem instrukcije iz hemije za srednjoškolce. 000 komada jakni. Tel. Tel. 061 181 424 Mladić sa završenom SSS. N.hr Lanac frizerskih salona traži radnike. 061 709 772 Prodajem plastenike PVC nove od 40-100 kvadrata sa novim uv najlonom garancijom i prevozom. Tel. Tel. 061 757 925 Intelektualne Bračni par uspješno daje instrukcije iz matematike. Porodice Ribar 65.. 061 150 368 Dajem instrukcije iz bosanskog jezika (gramatika i pravopis). radi selidbe.. Tel. sablje. dukate. 350 l. 061 829 108. čuvanje na 4. kombi 15 kubika tovarni prostor. Izuzetno kvalitetno. itd. bojlera. Dnevni avaz Hrvatsko predstavništvo traži mlađu komunikativnu osobu za poslovnu tajnicu. može i zamjena. ručni rad.PICA” stadion Grbavica. dženaze. Tel. 062 136 248 Vršim prevoz robe. Tel. Tel. Tel. Tel. filateliju. Tel. 062 257 606 Prodajem set Medicinske enciklopedije 3 toma. povoljno.. 033 456 505. lajsne. Dolazim na adresu. laminat postavljamo brusimo i lakiramo. sedra kamen. 061 504 986 Super efikasno uništavamo žohare. 2335-1Ndž Bravar radi ograde. 062 788 739 Kupujem srebro. moderne i razni brojevi. Cijena po dogovoru. 062 320 034 Ozbiljna žena pazila bi stariju osobu u radnom vremenu. Tel. 1. radila bih u kafani. vreća uglja 8 KM refuza Breza 170. 2042-1Ndž Servis veš mašina (Gorenje. čisti bojlere sve uz garanciju. kuće. samo kod poštene i ozbiljne porodice. 061 709 772 Prodajem novu njemačku ručnu pumpu sa manometrom za pumpanje auto guma. 061 537 739 Njemački jezik . Tel. 061 609 947 Vršim zamjenu puknutih članaka i vršim ostale popravke na sistemu grijanja. visina 195 cm. 061 323 906 Prodajem domaće maslinovo ulje. engleskog daje časove. 061 160 141 Potrebna frizerka za žene i muškarce.5 KM. 451 778. Tel. februar/velja~a 2012. 061 872 910 Servis kućnih elektroinstalacija. kucanje radova na računaru. bez zakidanja na vagi od 20 do 36 eur. Tel. 061 132 149 Vodoinstalater adekvatno održava staru i postavlja novu instalaciju. 6974-1tt Stolar izrada kuhinja. 061 709 772 Prodajem heklane radove. Prevoz obezbijeđen. Masaža. Tel. Tel. Tel. 062 521 786 Prodajem nov njemački medicinski digitalni tlakomjer. lustera i ostalo. dolazim na adresu. higijeničar kod ozbiljne porodice. Tel. 061 481 182 Instrukcije iz fizike i matematike za srednjoškolce i studente. HARMONIKA VRATA. Sarajevo i šira okolina. 037 351 057 Prodajem novu vojnu enciklopediju 11 knjiga. Tel. Tel. Tel. 061 709 772 Prodajem odličnu mušku Meklaud jaknu. Tel. 062 699 668 Agencija prevoz slabo pokretnih i nepokretnih osoba sanitetskim vozilom. Tel.profesorica. cijena 15 KM. 037 351 057 Turistički vodič “100 turističkih destinacija u BiH” prodajem. selidbe. Tel. Cijena po dogovoru.instalacije i moleraj. Tel. Tel. bojlere. 061 506 755 Instrukcije iz matematike i fizike za sve srednjoškolce i studente. odvoz kabastih stvari i šute. 062 086 255 Cialis . liječim stručno. gelendere. 033 619 900 Majstor povoljno opravlja stari i montira novi namještaj. 066 205 286 Rigips.kombi prevoz namještaja. Tel. kvalitetno i jeftino. miševe. Tel. Tel. iskusan fizioterapeut. TEL. 062 875 178 Nove originalne dijelove za industrijske šivaće mašine. dogovor samo sa ženskim osobama. povoljno poliranje. 061 286 082 Instrukcije iz matematike. 063 009 683 Prodajem jeftino polovan kožni mantil br. Tel. 70 KM. odvoz starih stvari. montira novu instalaciju i renovira kupatila. ISPORUKA ISTI DAN. 061 325 513 Održavamo stanove. PVC PROZORI. peći. Uslovi: timski rad i zalaganje. Tel. šporete. Tel. 061 141 944 Auto . Tel. Tel. Tel. 061 822 380 Presnimavanje sa video kaseta na DVD. 650 867. Sarajevo i okolina. Tel. lakiranje sa besprašinskim mašinama. 061 171 666. 033 920 050. Tel. Tel. dolazim kući. muz. predmete od srebra. elektro . Tel. 061 367 166. Može i starija osoba Tel. prostore. Tel. Tel. izrada kuhinja. rad na kompjuteru (trenutno se školuje VSS). 061 608 744 Prodajem kazan za pečenje rakije i dijelove Golfa 1. 1 KM komad. Tel. 061 863 559 Povoljno radim maturske radove za osnovce i srednjoškolce iz svih predmeta. kuhinje. Tel. Tel. spise i dr. 033 610 000 TV servis vrši popravke svih TV aparata. Tel. 062 828 306 Popravljam sve vrste frižidera i rashladnih uređaja sa garancijom. U cijenu uračunato sve. šute i ostalog sa radnom snagom ili bez. Tel.160. šporeta. Tel. 061 497 622 Vodoinstalater povoljno opravlja staro. 061 552 366 Auto . Tel. izrada u toku dana. pranje i ispiranje svih vrsta tepiha. Tel. Tel. STJENICE. 062 378 818 Dolazak na adresu . španskog. ugradnja bojlera. fizikalna terapija u vašem domu. 065 666 567 Prodajem podlakatne štake metalne za odrasle. Tel.pianino August Forster. zidne. 062 238 930 Dajem instrukcije iz matematike. izgledaju kao nove. Tel. već od 35 KM. prevodi i sl. pekari. 061 740 127 Izvodim sve vrste lim. te pratnja učenika tokom godine. 062 065 800 Čistim stanove i poslovne prostore. Tel. ulazna i garažna vrata. njegovala bi stariju bolesnu osobu. Tel. 061 481 182 Instruiram đake i studente iz matematike i fizike na Ilidži. Brza dostava. Samo ozbiljne ponude. Tel. engleskog. 061 339 306 Instrukcije hemije za studente i srednjoškolce. kineziterapija. Tel. uslovi jako povoljni. 062 992 799 Prevodim sa engleskog na bosanski i obratno. Tel. 062 922 712. od pripreme materijala do kucanja maturskog. sobna i ulazna vrata vrhunskog kvaliteta po povoljnim cijenama. stepenica. Tel. 061 775 330 Frizerskom salonu Image potrebna dva frizera. čistila bi stanove ili posl. terapija. Nov ekskluzivni salon. 062 095 418 Detektivske usluge nudimo bilo koje vrste. TEL. presvlačimo sve tipove namještaja. Tel. diplomske i magistarske radove. Tešanj. Tel. Prodajem veću količinu robe: 1. stari nakit. a izuzetno cijena jeftina. Tel. šipod. zatvara balkone. 066 529 114 Čistim kuće i poslovne prostore. 061 154 540 Kuhinje. satove. Tel. Tel. Tel. 061 339 374 Engleski jezik. Tel. 061 222 228 Elektroinstalacije: ugradnja novih i popravke na starim. 061 512 874 Prodajem povoljno bolesnički krevet i ormarić. Tel. 061 560 195 Kupujem lomljeno zlato. ručne. utičnica. na SMS. Tel. 033 645 475. 061 553 640 Prodajem lovačku kombinovanu češku pušku Brno sa papirima. prostore. Tel. 061 810 947. ORAH 140 KM. Probajte nešto novo i drugačije. Dostupan svugdje. mašine za rezanje. jako povoljno . 062 199 199 TV servis ovlašten od Sonija i Samsunga servisira i sve druge marke i modele TV aparata. Tel. te sve vrste otpadnog željeza. Tel. sve insekte i štetočine. moleraj. Hrasno. Sarajevo. te sve vrste otpadnog željeza. noćne dežure. Ne odg. 061 202 840 Mijenjamo komplet đon od gojzerica Adidas. uputstvo. Tel. Tel. Tel. 063 854 480 Čuvala bih dijete školsko ili pr edškolsko u vašem ili svom stanu uz pomoć u kući.30 KM. 061 188 410 VKV vodoinstalater radi montažu novih kupatila. 062 818 909 Moler radi molersko farbarske radove čisto. Tel. Tel.šolja. Tel. 061 312 956 Stolar. Prodajem knjige svih žanrova. 066 115 498 Prodajem vulkanizerske mašine marke Hofman kompresor Trudbenik Doboj. moguće i doživotno izdržavanje. 062 139 453 Čistila bih poslovne prostore samo ozbiljne ponude dolaze u obzir. Tel. 2138-1Ndž “VELIKA AKCIJA OGRIJEVA” . 061 278 188 Parket postavljanje. 061 560 195 Vrlo povoljno radim prevode sa engleskog na bosanski i obratno. Tel. Tel. 061 349 294 Vodoinstalater . cijena 50 KM. šute. Tel. Tel. 062 225 729 Vršimo presvlačenje i popravku svih tipova namještaja uz garanciju. Tel. 062 522 986 Radim centralno grijanje. Tel. hemije. kamin ili centralno prodajem. sve je iz Njemačke. Tel. Od 8 do 22 h. knjige za sve vrste preduzeća. 000 komada garderobe 0. Tel. 061 157 991 Instruiram matematiku za sve škole i fakultete uspješno i povoljno. Dolazim na adresu. 061 214 405 Kupujem umjetničke slike. Tel. Polju. na svim destinacijama sa i bez radne snage. automatske osigurače. satove i ordenje. ordenje značke i ostalo. moljce. Tel. Tel.. građevinskih radova. Kamine zidamo šamotom. džepne. 065 417 196 Drva bukova kvalitetna za šporet. 061 709 772 Prodajem masažer za tuš kabinu. Tel. Tel. Tel. indikatori za banju. etažno grijanje. koristi se za lična dokumenta. 2451-1Ndž Fast fudu na Al. Tel. 8. indikatora i ostalo. Maglaj. Tel.. prevoz namještaja i selidbe. 061 348 717 Vodoinstalater vrši opravke i prepravke. 033 971 594 Ozbiljna žena radila bi kućanske poslove.20 KM komad.instrukcije i prevodi. kao i ugalj Kreka komad i ugalj Banovići (orah i kocka). 061 924 180 Čistim stanove i poslovne prostore. Tel. 033 440 727 Prodajem mašine za hem. 062 440 655 Prodajem razne šalove i kape ručne radinosti. 061 722 558 Prodajem povoljno pelene za odrasle. uspješno visok pritisak bioenergijom. Tel. sa radnom snagom ili bez. uši. Cijena povoljna. kvalitetno i povoljno. Tel. dolazim na lice mjesta. 061 237 641 Agencija nudi usluge kućne njege starim. upisi. Tel. Hrasno. podlaganje zubnih proteza.DVS svadbe. Banovići . grijanja vodoistalater sa dugogodišnjim iskustvom u inostranstvu vrši sve radove na instalacijama sa garancijom. edelpuc. aparate. 033 469 965 Njemački advokat iz BiH zastupa u svim pravnim stvarima u Njemačkoj. ekstra tablete za bolji sex. Tel. pakovanje 4 tablete. Tel.servis starih. Tel. Frizerskom salonu potreban pomoćni frizer. generalno čišćenje 5 KM . 061 245 447 Prodajem veću količinu klizaljki iz Njemačke. 061 233 517 “KIRBY” . Tel. povoljno. povoljno bez oštećenja. Tel. 062 876 691 Peć za pizze i pribor. selidbe. 037 351 057 Prodajem sportske knjige. namještaja. Tel. 063 848 921 Poštena i odgovorna žena sa dugogodišnjim iskustvom. 062 152 950 Dajem instrukcije iz engleskog i arapskog jezika . 061 357 703 Čuvala bih djecu školskog uzrasta i pomagala im u učenju. matematike. 061 154 540 Građevinska firma izvodi sve vrste radova sa garancijom. 066 162 298 Ozbiljna žena čuvala bih djecu. cijena 250 KM. Tel.el. 061 321 289 Parket. skafandera. Drvenija most. Tel. peći za picu. kuće i poslovne prostore. postavljena bijelim krznom. stare veš mašine. 061 367 103 Prodajem manju novu kožnu mušku torbu. Dvor. E-mail: vros(tele2. odgovori na tužbe. kontru (Bugaria). 033 234 805. Varim aparatom. popravni. odgovaram na SMS. Tel. osiguračkih kutija. 061 709 772 Prodajem odličan toster za sendviče. Tel. obrazovana žena. Tel. klavir . povoljno. 061 813346 Agencija .kućna njega i pomoć starim i bolesnim. koriste ga ljekari u ordinacijama. poslovne objekte. traži posao na recepciji. 061 136 515 Frizerskom salonu za žene i muškarce potrebna radnica. 062 313 971 Potreban frizer i učenik. nervozni ste. Tel.osnovna škola. 062 752 697 Ozbiljna žena traži posao pomoćne radnice u kuhinji ili fast foodu. Tel. američkih plakara. fast foodu. uništavamo sa najsavremenijim preparatima uz 100 % garanciju. Tel. obezbijeđena radna snaga. molbe i sl. 061 512 663 Tapetar. Tel. povoljno. nakit srebreni. rukavice. bez provokacija! Tel. prigovori. 033 219 761. 062 992 799 Povoljno radim seminarske. 061 219 768 Monter cent. 061 580 063 Čistimo stanove. 061 890 067. 061 131 213 KV elektromehaničar popravlja veš mašine. plinske instalacije sa atestom. 062 419 501 Moleraj: gletovanje.58 Subota 4. potiče iz doba Dubrovačke Rep. brzo povoljno.10 KM. diskrecija zagarantovana. 062 551 170 Čuvala bih stariju osobu. 061 184 796.servis starih. cijena 40 KM. kompjuterska obrada i montaža. 2 sata-15 KM. Sarajevo. 062 165 566 Prodajem nov ćilim. Tel. Tel. bojlera i tuš baterija. 061 740 293. 626 157 Profesorica drži časove iz matematike i fizike.000 pari obuće. Za narudžbe 60 komada i više besplatna dostava u Sarajevu. bojlera. osigurača. umivaonika. Sarajevo. sve po dogovoru. tel. 061 828 391 Presvlačim kauče i sve opravke. Tel. žalbe. 523 998. Tel. 061 922 476 Radimo centralno. 061 900 620 Potrebna iskusna frizer/ka i dvije učenice. Molim samo ozbiljne ponude. Tel. Tel. ostalo. Firma “GLANZ”. 061 187 139 Prodajem violinu. Tel. 40. Tel. 062 979 631 Najkvalitetnije i najpovoljnije sa garancijom radimo termo-fasadu i španske zidove. Tel.. dolazim kući. NAJKVALITETNIJE ALUMINIJSKE ŽALUZINE 20 KM. instalacije i sl. rehabilitacija. 061 303 466 Prodajem komplet knjiga izdanje “Svjetlost” bh. 033 201 477 Kupujem ciglu iz TA peći. Tel. 061 785 535. 061 160 085 Prodajem. 061 042 537 Prodajem skije Blizard polucarven bez vezova. 066 115 498 Prodajem veću količinu skija i pancerica. gusane radijatore. Tel. posjedujemo ljepila. navlačenje mrežice i edelpuc. vrlo povoljno. Tel. Tel. Tel. Kauč 10 KM! Sarajevo. Tel. auta. 033 621 989 Ozbiljna žena čuvala bi stariju pokretnu osobu osam sati dnevno. Tel. radnji i udruženja. 061 753 355 Za eko selo razno prodajem. 065 669 827 Slobodna imam 31 godinu. 061 518 014 Molerske usluge povoljno štićenje namještaja. a za učenice sedmični džeparac. jeftino. Tel. el bojler. pojačava mušku potenciju. el šporet i drugo. Tel. Tel. Sva je roba iz Njemačke i izgleda u odličnom stanju. najnoviji model. Planika. enterijera i stepeništa. interfona. 061 141 544. Tel. kuće i posl. lakove. plinske instalacije i mijenjam konvektore veoma povoljno. 1 KM par. Tel. 061 210 832 Agencija. Tel. 061 526 205 Bravarske radove. svih veličina i oblika.masaža. ugr. Tel. Isplata odmah. 061 811 115 Zubne proteze. Tel. 033 651 419 Dajem instrukcije za osnovce iz bosanskog. Tel. 066 767 307 Kupujem umjetničke slike. 061 174 138 Prodajem polovna invalidska kolica Otto Bock lagana i noćnu stolicu za bolesnike. 061 564 564 . sa trgovačkom školom. Tel. radimo i vikendom. fizike i hemije. davanje injekcija. Sve oblasti. 066 665 201 Pod stresom ste. Tel. ugradnja novih instalacija. dajem ga u pšola cijene. 061 148 042 TV video servis. 061 429 108 Potrebna frizerka za rad u frizerskom salonu. 466 736. Tel. 061 350 688. Kvalitetno i povoljno! Tel. književnika. Tel. 062 151 468. Dva časa 15 KM. 033 201 477 Zanatske NAJPOVOLJNIJE. itd. 2354-1Ndž “PARTY . kao i ugradnja šipoda i laminata.

2012. Ifeta i Amra 2012-tz S tugom smo primili vijest da nas je napustio veliki humanista.Braco i Edin . Renea.2012. Sestra Razija . 2475-nd` S ljubavlju i po{tovanjem. Uvijek }e{ biti u na{im srcima i mislima. 2012. Selma. ro|. navr{avaju se dvije godine otkako nas je napustila na{a prija ENVER (SAMIJA) MUJKANOVI] 4. ^OROVI] Od rodica Ljubice i Sne`ane sa porodicom Tvoj plemeniti lik }emo uvijek nositi u svojim srcima 2482-1nd` . Dragi [esti} i Mostar sevdah reunion p-88104 Posljednji selam na{em Medi. zet Refko Harba{ sa djecom 7120-tt Sestra Hivzija 7120-tt SJE]ANJE POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV na{em daid`i na{em [EMSO ^ENGI] 4. 2. 2482-tt DRAGICI POPADI]. februar/velja~a 2012.hadis . ljekar i dragi ro|ak POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV na{oj ragoj rodici na{oj dragoj rodici dr. 2008 . Nek’ ti dragi Allah. 1991 .. ro|. te porodice ^izmi}. 2. Vrijeme prolazi.4.{. RIFAT BEGLEROVI] MEDO 1937 . ve} danas nam nedostaje{. Luke Bra}a Sadik i Smail sa porodicama..Beli sa familijama p-88104 TU@NO SJE]ANJE Dana. Sestri~na Zlata sa suprugom Suadom i djecom. Tvoji: Hafija. Gordi i Enver 2483-1nd` HURMETI JUGO Za veliku ljubav. Jaganjac Ibro. Safet i Amer [u{ki} p-72270 DRAGICI POPADI]. 4. Njeni sinovi Emin . podr{ku i toplinu koju nam je pru`ala cijeli svoj `ivot. te sestri}i Hidajet i Mensur ^izmi} sa porodicama 7120-tt S ljubavlju i po{tovanjem.(hadis) na{oj dragoj teti HURMI JUGO RIFAT BEGLEROVI] .. ENES RIBI] Hvala ti za svaki trenutak koji si nam poklonio. d`... 59 . Sanela. 2.Dnevni avaz POSLJEDNJI POMEN subota. 4. Mom Medi. Neka je rahmet tvojoj plemenitoj du{i. ro|. za ovaj trenutak pripremajte se .\ija. Maida.MEDO iz Banja Luke RIFAT (BE]IRA) BEGLEROVI] . za ovaj trenutak . Bilo je zadovoljstvo imati te za ro|aka i prijatelja. Porodica Mujkanovi} S ljubavlju i po{tovanjem. ATKA FI[EKOVI]. podari D`ennet. Fatima. S ljubavlju. Supruga sa djecom i unu~adi POSLJEDNJI POZDRAV Dragoj mami i neni MIHAJLU ^OBELI]U Dragi na{ prijatelju. ^OROVI] Od ro|aka @eljke i Jele ]uk sa porodicom Ponosni smo {to smo te imali. 2. Vranje{ 394-mo 7120-tt RIFAT BEGLEROVI] MEDO iz B. Hajrulahovi}. CIPURKOVI] Draga na{a Hato.2012.pripremajte se . 2.4. ali sje}anje na tebe ne blijedi.MEDO 1937 . 2012.

Muhamed i Emin 2481-1nd` ENVER . da ti podari d`enetske ljepote. d`. oca i dede MUGDIM (HUSO) EFENDIRA 4. Svaki dan nam nedostaje{ i stalno si nam u mislima. d`. 7140-tt Supruga Adna i sinovi Emin. Tvoji: nena Zilka. na na{u dragu ARMIN KRKALI] S po{tovanjem }emo te spominjati i ~uvati uspomenu na tebe. kao i ova. 2012. rado pominjati i nikada te ne}emo zaboraviti. draga majkana.VERO ([ABAN) MUSTAGRUDI] Sin Nihad. ARMINA MIR^ETA KRKALI]A Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. amid`a Kemal.4. Amin. Neka ti je vje~iti rahmet i od Allaha lijepi D`ennet. Upu}ujemo dove Allahu. te amid`i}i Adin i Ema 2479-1nd` SJE]ANJE Dana. snaha Sanela. 2. navr{avaju se ~etiri godine od kada si se..{.60 Subota. k}erke Azemina. 2012. 2012. Dalida. 4. 4. Enver i Hasen Tvoji: daid`a Zijo i daid`inica Fatima 7141-tt BJELKA (HIMZE) MEDNOLU^ANIN 4. navr{ava se godina od kada nije sa nama na{ dragi Danas. majka Hasiba i otac Himzo 2435-nd` MEJRA (SULEJMANA) PLANJA. Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima.{. 4. 4. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoj amid`a Elvir. 2. 2. Nevresa. strina Elvedina. Sarajevo Projekat Autocesta Koridor Vc Bija~a . Amina. a najte`e bez tebe `ivjeti.. Hasena. 4. ptt SEJFO HELJI] Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima.{. 4.. unuke Nejra i Tajra Tvoji najmiliji: supruga Nura.{. a tvojoj du{i vje~ni rahmet. zet Mirza. 2... majka Muniba. Tvoji: otac Hazbo. Ti }e{ zauvijek ostati u na{im srcima i biti dio na{ih najljep{ih uspomena. 2. rije~i su nestale. 2. 2012. 2012. in{allah opet zajedno biti. kao da je ju~er bilo i svaka naredna }e biti tu`na i puna uspomena. Jasmina i Nuna Porodica [abi} 2481-1nd` Dana. p-71120 VAHIDU IMAMOVI] 4. Alma. februar/velja~a 2012. Ilma. Lako te bilo voljeti. 2012. Uvijek }e{ biti u srcima svojih voljenih. 2. Tvoj vedri lik i tvoj osmijeh koji smo toliko voljeli i koji je uvijek pred na{im o~ima. a tvoja plemenita du{a u na{im srcima. vratila izvoru nura. k}erke. 2012. 4. zet i unuci Tevhid }e se prou~iti 5. da ti olak{a Berzah i nagradi te lijepim D`enetom. 2012. navr{ava se 18 godina otkako je preselio na ahiret na{ dragi HUSO [AHBEGOVI] iz Zvornika Tvoj dragi i plemeniti lik nosimo u na{im srcima. navr{ava se {est godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog POSLJEDNJI POZDRAV ADNAN (HAZBE) SULJOVI] Tu`an je ovaj dan jer podsje}a na bolan rastanak s tobom. nana Almaza 2480-1nd` na{em dragom radnom kolegi i prijatelju . 1994 .KINA - had`i SENAD (FIKRET) PORI] Bol za tobom ne prestaje Porodica Pori} iz Ilija{a p-71380 ESAD (MUSTAFA) BE^EVI] Uposlenici Hidrogradnja d. 4. sestre Arijana. unuk Suad sa porodicama 7105-tt FADILA (MURAT) [EHOVI]A Nedostaje{ nam. Tvoja seka Behka. 2. Hvala za svo vrijeme provedeno s tobom. 2. 4.2011. 2. danas je godinu dana otkako vi{e nisi sa nama. Brzo je ova godina pro{la. a nama da umanji bol i ~e`nju u srcu do trenutka kada }emo. 2012. Neka ti je vje~ni rahmet i da ti Allah podari lijepi D`ennet.4.4. HUSEINOVI] Dana. te{ko izgubiti. Supruga. 2012. 2008 . da ti podari vje~ni D`ennet i vje~ni rahmet. Molimo dragog Allaha da ti podari lijepi D`ennet i neka ti je vje~ni rahmet. Kamenica 23A. ali tuga i bol za tobom je velika. Molimo Allaha. Aris. 4. 2012. 2.{.Kravice 406-mo . Tvoji: majka Zakira. Uvijek }emo te se sje}ati. (nedjelja) u 13. ro|aci Faris i Ensar Kopi} 2474-1nd` Dana. strina Enisa. 2. navr{ava se godina od smrti na{eg dragog SJE]ANJE Dana. 1951 . 2. navr{ava se godina od kada nije sa nama 2000 . Tvoji najmiliji 2476-1nd` AMAR KOPI] Pro|e godina.. d`. a tvojoj plemenitoj du{i vje~ni rahmet. Te{ko je gledati ovaj svijet.Meke. navr{ava se 12 godina od tragi~ne smrti na{eg dragog Dana. Lela. Danka. Neka ti Uzvi{eni Allah. Bitne su uspomene na tebe i ~uvat }emo te od zaborava. Molimo dragog Allaha. Suada. 2012. ro|. 2012. 2.d. ali one vi{e nisu bitne. 2478-1nd` ARMIN KRKALI] Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i biti dio na{ih najljep{ih uspomena. Neka ti Allah. a u njemu ne vidjeti tebe. Gospodaru svih svjetova. podari D`ennet. 2. 2. d`. zet Esad Lukovac . navr{ava se {est mjeseci od smrti na{eg dragog supruga. Tvoje unuke Merka. Dnevni avaz SJE]ANJE na na{eg dragog Dana. sestri~na Ajna.00 sati u ku}i. Hurija i Zlata sa porodicama 2477-1nd` AMAR KOPI] Dragi Amare.. navr{ava se godina od prerane smrti na{eg dragog POSLJEDNJI SELAM Dana. d`. Nezira. Bolno je ovo pisati. @ivjet }e sje}anja na tebe i tvoj plemeniti lik.

Hvala vam na svemu {to ste u~ini za nas. CIPURKOVI] Najsla|e {to ljudske usne izgovaraju je rije~ „majka“. Hani. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. ptt 4. Munevera i Sejo Avdi} p-71104 HILMIJA (ADEM) \ULIMAN S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu i sje}anje na tvoju plemenitost i dobrotu. SENAD . navr{avaju se dvije tu`ne godine otkako nas je napustila na{a majka subota. d`. 2007 . 2. Lejla i Enes sa porodicama ptt SJE]ANJE POSLJEDNJI POZDRAV na dragog oca. 2012. 26. 4. ro|.{. 2. Mirza. sc. nada u o~aju.. d`. 4. 2012. sin Mehmed.{.. 2. 2012. Adi. unuka Nela i zet Admir 2012-tz POSLJEDNJI POZDRAV radnoj kolegici DIKI RED@EPOVI] MUP KANTONA SARAJEVO N Dana. Hatma-dova odr`at }e se 10. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Supruga Hajrija. S ljubavlju i po{tovanjem. 2012.{. snaha Fatima. navr{ava se godina otkako nije sa nama na{ voljeni suprug i otac BRANKO \IN\I] Ovaj svijet je bio lijep samo dok si ti bio sa nama. 10.4.SEN^O (FIKRET) PORI] Uspomena na tebe `ivjet }e dok postoje oni koji te vole. 2. Majka je sve na ovome svijetu: ona je utjeha u tuzi. d`. Zahvalna djeca iz Kaknja VASVA JA[ARSPAHI] ro|. Sestra Hidajeta. Ko majku izgubi. 1992 . navr{ava se najtu`nija godina bez na{eg dragog Danas. nego prazninom koja je ostala. 5. 1994 . 2. 2. 2. svekar i djed MIHAJLU ^OBELI]U Hvala mu za sve i neka mu je laka zemlja sarajevska. 2012. 2012. 4. 2012.{.4. djeda i svekra SJE]ANJE na dragog brata. navr{ava se {est godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog MIHAJLO SAKIBA (MEHMEDA) POJSKI]A 4. unuke Ajla i Amina 82-1ze ARMIN (AHMEDA) KRKALI] S po{tovanjem ~uvamo najljep{e uspomene na tebe. zet Zijo. navr{ava se godina od preseljenja na{eg dragog POSLJEDNJI POZDRAV dragom i po{tovanom prijatelju Navr{ilo se 18 godina otkako je preselio na ahiret na{ dragi suprug. (petak) u Nezir-aginoj d`amiji (na [emovcu) prije d`uma-namaza. 2. Ona je izvor nje`nosti i samilosti. 2012.. 2. saosje}anja i pra{tanja. Neka ti Allah. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Snje`ana ]eri} 7138-tt SAKIB (MEHMEDA) POJSKI] Molimo dragog Allaha. Mehmed. 2. 2. snaha dr. d`.Dnevni avaz Dana. 2002 . oko koje nad njim bdije. D@AFI]. 61 ATKA . 2012. sestri~na Jasmina i sestri} Mirza Po{kovi} 403-mo Po~ivao u miru Bo`ijem. Neka Allah. 2012.4.. k}erka Meliha. ruku koja ga blagosilja. 4. da mu podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.HATA FI[EKOVI]. prijatelju.{.4. Neka ti Allah.. 4. punica Safija. 4. HURMETI JUGO 4. {uru i daid`u na{oj Dana.4. 2012. 1920. Tvoji Jasna i Mirza 7133-tt SJE]ANJE na drage roditelje SJE]ANJE na dragog brata MUGDIM (HUSO) EFENDIRA HIMZO JA[ARSPAHI] ro|. izvor snage u slabosti. 2. d`. d`. Emir i Lejla p-71380 IVICA PRTENJA^A I BO]ARI SARAJEVO p-71125 Neka mu dragi Allah. februar/velja~a 2012. Tvoja djeca Edo i Mirela. svastika Melisa i bad`o Slobodan sa djecom 7134-tt . podari lijepi D`ennet i neka ti je vje~ni rahmet. Neka ti Allah. Punac Mustafa. 2. 2. 2008 . Sin dr.. Porodica 7137-tt ARMIN (AHMEDA) KRKALI] Tuga i bol ne mogu se mjeriti vremenom. otac. izgubio je grudi na koje glavu naslanja.{. 2. Fatima i unuka Amina 82-ze SJE]ANJE Dana. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. 1912.

brati~na Aldijana sa Mujom i Lejlom p-71101 Dana. 2012. 2011. 4. 2000 .. 2012. Bio si najbolji sin. a sve drage ljude da te obraduju Jasinom i Fatihom! Za du{u rahmetlije porodica prire|uje tevhid koji }e biti prou~en u Kuvajtskoj d`amiji na ^. K}eka Emina. d`. na{ Amare. Nikada ne}emo zaboraviti tvoj osmijeh i sjaj u tvojim o~ima. podari lijepi D`ennet. 2012. februar 2006. 2000 . tetka Amina i tvoja Ai{a 2473-nd` 26. 2. SJE]ANJE Dana. svi dani i budu}e godine }e biti samo brojevi na papiru. brati~na Elvira sa Adom. 7129-tt MUHAMED (ZAIMA) IMAMOVI] Smrt nije kraj. 2. Dani prolaze. godine sa po~etkom u 13. 5. Uvijek na{. Mujo Dan po dan. majka [erifa i braco Ilhan 2473-1nd` SJE]ANJE SJE]ANJE Dana. Tvoji: babo D`emo. navr{ava se tu`na godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog sina i brata SJE]ANJE AMAR (D@EMAL) KOPI] FADIL (MURAT) [EHOVI] Neka ti Allah. D`an Dursum Nela. 5. 4. Tvoj brat ^igle 7118-tt 7118-tt Mom dragom prijatelju. familije Biki} i [ata 7062-tt 4. godine je sedam dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog supruga.{. spominjati s po{tovanjem. 2. ali bez tebe vi{e ni{ta nije isto. Rifet. Neka ti je rahmet du{i. [ale. 4. d`. Melisa i Isa Benjamin 7118-tt SALIH . godine }e pro}i. 2012.. „Svi smo Allahovi i svi se Njemu vra}amo“ (Kur’an. Branko. godina pro|e bez tebe.4. mole}i Allaha. a sje}anje na tebe `ivjet }e dok `ivimo mi koji te volimo. D`enana. 2. Osmankovi} Ankica.1. snaha Cica.. K}erka Vahida. navr{ava se godina od preseljenja na ahiret na{eg AMAR (D@EMAL) KOPI] FADIL (MURAT) [EHOVI] FADIL (MURATA) [EHOVI] Ostala je velika praznina. Supruga Ramiza. jer na{i najbli`i nikad ne umiru u na{im srcima. DERVI[KADI] S ljubavlju i po{tovanjem. Neka ti dragi Allah.{. jer si to zaslu`io. Bez tebe i tvog osmijeha. Vili u nedjelju. Irfan. djeda i punca TU@NO SJE]ANJE SJE]ANJE SJE]ANJE SJE]ANJE ona dragog brata. d`.2. Dnevni avaz SJE]ANJE IBRAN (MUJO) OSMANKOVI] HUSAN (MUJO) OSMANKOVI] AVDIJA (MUJO) OSMANKOVI] Neka vam je vje~ni rahmet. 2.SALKO DUJSO Vrijeme prolazi. podari vje~ni D`ennet.{. Ismir.. 4. navr{ava se {esnaest godina od smrti na{eg voljenog oca. Tvoji: Hajra. amid`e MEHMEDA (D@ELAL) SMAJLAGI]A Molimo dragog Allaha da ti podari lijepi D`ennet i sve d`enetske blagodeti. Lea i Lana 2346-nd` Dana. Obitelj Dujso p-77240 HAMDIJA CVRK 4. d`. unu~ad Suzana i Denis i zet Zlatko 7128-tt FADIL (MURAT) [EHOVI] Neka ti Allah. 2012. 5. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Suvi{ne su bilo kakve rije~i vi{e. Neli. snaha Danijela. godine navr{ava se 7 tu`nih dana od smrti na{eg brata. Amar. 5. Tvoji: brat Memo. na{ primjer. Amrom i Amerom. sin Elvis i k}erka Sanela 7029-tt 2. 2.{. Neka ti dragi Allah. oca i djeda Dana. 8. . 2012. 2. djevera. Hvala ti na velikoj ljubavi koju si nam davao i koja }e nas vje~no pratiti. 4.. 2. 2.1. 2. 1994 .62 Subota. 2012.HAMO AVDIJA (MUJO) OSMANKOVI] Neka ti je vje~ni rahmet. 4. Tvoji: Fadila.. 2. d`. Munira i D`ana 7118-tt 26. februar/velja~a 2012. ali sje}anja ne blijede. brati} Elvin. 2012.15 sati. Zinka i Azra 7127-tt ALIJA (DERVO) HAMZI] Ponosni smo {to smo te imali. 2011 . 156) SINE Bio si na{ heroj. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. ro|. navr{ava se godina od tvog odlaska [EPAN . 2012.. Supruga Hanka.. sinovi Mujo i Samir. sin koji se samo po`eljeti mo`e. ZEKIJU PARLA. 2. Sje}at }emo te se po lijepom. El-Bekare. Uvijek }e{ biti sa mnom. Lela. 2. unuci Aldin i Anesa 2346-nd` Dana. {uru i daid`u na na{u dragu ADNAN (HAZBO) SULJEVI] KINA Zauvijek si u na{im srcima. 2012. a `al i sje}anje ostaje i podsje}a nas na 4. 2012.4. godine kada si oti{ao. prazni. 2009 . 2.. Zejna. S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tvoju dobrotu i plemenitost. na{ ponos.{. Neka ti Allah dragi lijepi D`ennet da. da ti podari D`ennet. Tvoji: nana Raha.

Uvijek }emo te nositi u na{im srcima. godine u 14. 6991-tt Zauvijek }ete ostati u srcima i lijepim sje}anjima va{e djece. 2. 1996 . d`. gdje s ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. navr{ava se 18 godina otkako je preselio na ahiret na{ dragi DIKI RED@EPOVI]. Fehim. 2. MILI] ENVER . snaha Elvira 7117-tt SALIH BABOVI] 15. p-71104 Dana. punca i deda ALIJA (DERVO) HAMZI] 4. februar 2007 . 4. 2. d`.\ula. 2.4. samo ogromna tuga onih koji te vole i ne zaboravljaju. Tvoji najmiliji . 2.. RAZIJA MR[O 2. ro|.{. 7125-tt Dana. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. 2012.2. na na{eg dragog supruga. 1944 . da joj podari lijepi D`ennet. Neka ti Allah. Molimo Allaha.. 2002 . podari D`ennet. S po{tovanjem i ljubavlju. 2. 2. Porodica Lukovi} .5. Elvedin.{. 2007 . zaborav ne postoji. 2012. 2012. 2012. 2.4. d`. oca. 63 na na{eg oca.17. Danas si nas zauvijek napustio i pridru`io se na{em Haku. kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti u nedjelju poslije podnevnog namaza u Bakijskoj d`amiji. 2. podari D`ennet. godine navr{it }e se 52 tu`na dana od preseljenja na ahiret na{e drage supruge i majke SJE]ANJE na na{e drage roditelje SAVAN BABI] Sje}anje na tebe ne}e izblijediti sve dok postojimo mi. 2. februar 2012. 2012. navr{ava se godina otkako nije sa nama na{ dragi babo na POSLJEDNJI POZDRAV dragom zetu i tetku RA[ID (HAMID) MR[O Utjehe nema.4. 2012. dedu i pradedu HALILA HOD@I]A 5. 2012. navr{ava se godina od smrti TU@NO SJE]ANJE Dana. unuke Anisa i Amela s porodicom 7078-tt Brat Miro POSLJEDNJI POZDRAV Dana. podari lijepi D`ennet i rahmet du{i. 7126-tt Neka vam Allah. SIKIRI] O`alo{}eni: suprug Lutvija. 2. SMAJI] Neka ti Allah dragi da lijepi D`ennet. 5. navr{ava se osam tu`nih godina od smrti na{eg dragog i voljenog Dana. jetrva Erzumana sa djecom Ademom i Kerimom p-71210 FADILA (MURAT) [EHOVI]A Sje}anja na tebe ne}e nikada umrijeti. i \URO GREDELJ 17..supruga Milka. 2. 4. 2012. ro|. 2. godine navr{ava se 6 mjeseci od smrti na{e drage TU@NO SJE]ANJE na brata Dana. 2012. Neka ti dragi Allah. 4. djever Samir.Dnevni avaz SJE]ANJE TU@NO SJE]ANJE subota. u 13. Jasmin i Ajsel 7124-tt ^etvrtog februara 2012.. Zenica S velikom tugom se sje}amo na{ih zajedni~ki provedenih dana. godine navr{it }e se sedam dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog SJE]ANJE sestri na{eg kolege Muhameda ADNAN (KASIM) KASUMOVI] Hvala za svu dobrotu.Dina. 2. 2012. Jelica i Ivica sa porodicama SJE]ANJE Dana. ro|.{. S ljubavlju. 2. Tvoji: Fahrida.VERO ([ABAN) MUSTAGRUDI] Tvoji: sin Sead. 2.{. 2012. 5. ro|. 4. 2. Neka ti Allah.00 sati u ku}i `alosti u ulici Ahatovi}ka 11. kom{ije i prijatelje da }e se tevhid prou~iti u nedjelju. 5. 2012. Supruga Hod`i} Bejta sa sinovima i k}erima. punca i djeda na na{eg dragog oca. 2012. d`. 2010 . Neka ti Allah. humanost i karakterne osobine `ivjet }e vje~no uz sje}anje. 2011 . 2012. Neka je vje~ni rahmet Tvojoj plemenitoj du{i. snaha D`enita i unuka Naida 2470-1nd` 7122-tt Odjel tehni~ko-investicionog odr`avanja i izgradnje Raiffeisen Bank DD BiH Porodica Kasumovi} Dana. te njihovim porodicama 7116-tt 7021-tt ZEKIJA PARLA. februar/velja~a 2012. 4.30 sati u Bakijskoj d`amiji. D`enana i Sanida sm-0002043 RA[ID MR[O 4. Bol nije u rije~ima ve} u srcu.{. 3. Tevhid }e biti prou~en u nedjelju. snaha Izedina . 2. 2012. 5.{. O`alo{}ena porodica 2443-nd` MARIJA GREDELJ 4. podari lijepi D`ennet. Porodica Dedi} . Tvoj brat Ibrahim sa porodicom 7024-tt EMIRA (HILMIJA) BJELAK. S ponosom i ljubavlju ~uvamo uspomenu na tebe. @ivjet }e{ vje~no u na{im srcima. Sin Ahmed.4. Tvoji: Maida. [tefica. 2. DERVI[KADI] Sje}anje na tebe dio je na{eg `ivota. Alisa i Alem 7123-tt ALIJA HAMZI] Ponosni smo {to smo te imali. BAJTAL Obavje{tavamo rodbinu. Tvoji najmiliji: sin Halid. Bila si i ostala veliki ~ovjek i takvu }emo te pamtiti i sa po{tovanjem spominjati. 4. godine navr{ilo se 6 mjeseci od smrti mog brata Sutra se navr{ava ~etrdeset tu`nih dana od kada je preselila na ahiret na{a draga SENADA (SADIJE) [IBALI]. ro|. k}erke Snje`ana i Dragana sa porodicama 2454-1nd` SELIMA (MEHE) [EHI]. 2. Tvoji: suprug Enes. d`. 2012. navr{avaju se tri tu`ne godine kako nije sa nama na{a voljena ZORAN SAMARD@I] Tvoj plemeniti lik. d`. kao i ostala rodbina.. k}erka Fed`ra. 2. plemenitost i ljubav koju si nam za `ivota nesebi~no darivao.. 5.

Elvir Vati} 7132-tt [estog februara 2012. 2010 . Samra ^engi}. Tvoj plemeniti lik ostat }e zauvijek u na{im srcima. 13/IV (Nova Breka).. 1994 .{. Lejla Me{i}.. 2. uva`enog kolegu i dragog prijatelja prof. Tevhid }e se prou~iti u nedjelju.4. Edin Zahiragi}. Omer Avdi}. ne postoji utjeha ni zaborav. 4. Olgica B.. godine u 14. D`afer H. ni naredne koje }e pro}i. Emir Jesenkovi}... Asad Omerovi}. 2012. 7131-tt POSLJEDNJI POZDRAV na{oj radnoj kolegici DIKI RED@EPOVI] Muhamed Budimli}.. Bajrija Pripo. Belma Ljubu{ki}. Mand`o Elma. P . Bajrija K. navr{ava se osamnaest godina otkako su preselili na ahiret na{i najmiliji Dana. Ramiza Mehani}. Sanja Petrovi}. 2. februara 2012. Adnan ]oso. 2010 . snahe Semra i Sanja i voljena unu~ad Benjamin.. d`. 7115-tt Ena. 2. draga na{a mama. tuga i vje~no sje}anje. godine u 13. samo beskrajna praznina. Mersud D`ogaz. februara 2012. i SELMA (IBRO) SPAHI] 4. Miokovi} D.4. L.64 Subota. Indira B. ZLATKO PUVA^I] 4. 2. Obitelj Karaka{ p-72270 prof... 2012. Mirsada S. 1994 . Jasmina Brajlovi}. 2012. dr. 2.00 sati u ku}i `alosti. Idrizovi} J. Dnevni avaz IN MEMORIAM SJE]ANJE na velikog ~ovjeka. Jusuf Z. 2. Tevhid }e se prou~iti u subotu. Aida K. Sretni smo {to smo vas imali. 2. Hana Kora}. Uposlenici Zavoda za javno zdravstvo SBK / KSB Travnik p-72270 POSLJEDNJI SELAM na{oj dragoj DIKI RED@EPOVI] Neka ti dragi Allah. 2. Draga djeco. 5. Elvira Begi}. 2012.4. podari lijepi D`ennet i neka ti je vje~ni rahmet.. godine navr{ilo se 40 tu`nih i bolnih dana otkako je na ahiret preselio na{ voljeni otac i dedo HAZIM (DERVE) MAHI] Tu`no je pomiriti se sa sudbinom da si nas napustio. 2012. Sejfo S. 2012. podari lijepi D`ennet. Omerovi} E. Nihada ^omor. Tarik Alispahi}. Mubera D`aferovi}... Sestre Suada i Aida sa porodicama 7076-tt Dana. Ganija M. a zauvijek tu`ni {to smo vas izgubili. Jasna V. Fadil D`ebo. LALI] Ni ova godina koja je pro{la. Tvoji najmiliji: sinovi Senad i Samir. ne}e izbrisati ljubav i sje}anje na tebe. majka Hava. Neka vam Allah.{. Haris Pintol. 2439-nd` Va{i: otac Ibro. Branislav Brkovi}. ulica Juraja Najtharta br. Nadija i Lamija MIRSAD (IBRO) SPAHI] 4.. Azra M. ZLATKO PUVA^I] 4.4. 4. Tvoja djeca Tahir i Asim sa porodicama 2445-1nd` VAHIDA IMAMOVI] 4. 2. sestra Mirsada i zet Juso . podari lijepi i vje~ni rahmet Kolegice i kolege MUP-a Kantona Sarajevo Sabra H.30 sati u d`amiji Hrasno. S ljubavlju i po{tovanjem. Lejla Karahasanovi}. ro|. 2.. februar/velja~a 2012. 4. 2012. 2. 2. Neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Neka ti dragi Allah. d`. Jasna Veraja. Nenad Maslek. 2... dr. Muamer Bajraktarevi}.. navr{it }e se godina dana od smrti na{e drage mame SJE]ANJE na na{u dragu sestru FATIMA PA[ANOVI]. Tarik Kula{in.4.{. 1951 . d`.

na stru~nom aktivu. Tvoja Dunja.. Fahira Tevhid }e se prou~iti dana. ro|. Nedostaje{ u~enicima. majke. jetrva Dobrila. Tvoji drugovi i prijatelji: Hrapa. d`. Majka Bo`ica. Anja. Amir. Darko sa obiteljima 2489-1nd` Hvala za tople i ljudske zajedni~ke trenutke. svekrve.{. u nedjelju. POPOVAC 1924 . dani vi{e nisi isti. d`. Dunja i Anja 2489-1nd` POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV dragoj dragoj sestri~ni i rodici DRAGICI POPADI] DRAGICA POPADI]. 2012. ]OROVI] Od obitelji Musa . sestra Dijana i sestri} Rado{ 2489-1nd` POSLJEDNJI POZDRAV Dana. tvoju plemenitost i tvoja dobra djela. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. 4. ponos i plemenitost bila je u tebi. zetovi Mirsad. nene. Avdija. ro|. a sje}anja na tebe su jo{ svje`a i veoma jaka. Tvoji najmiliji: suprug Rizah.{. ro|.Ajkuna. podari lijepi D`ennet i veliki rahmet. Milimir i Jelena Popadi} 2489-1nd` DRAGICI POPADI] Te{ko je prihvatiti stvarnost da te vi{e nema. ali nije opro{taj.. ro|aci Darija. februar/velja~a 2012. forenziku i KDZ MUP-a Kantona Sarajevo 7142-tt POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV na{oj dragoj na{oj dragoj i voljenoj majci.2012. 12. Odlazi{. ali }e{ uvijek ostati u na{im srcima. 4. Merima. 2486-1nd` FADIL (MURAT) [EHOVI] Vrijeme prolazi. Uvijek }emo u na{im srcima ~uvati tvoj lik i tvoju dobrotu. D`ana i Mak 83-1ze NERMINA (D@EMALA) SEFO. Zaborav ne postoji.. Zeba 2484-1nd` . Tvoji: svekrva Ljubica.Dnevni avaz POSLJEDNJI POZDRAV subota. 2012. Kenan. 2012. Neka ti dragi Allah. Alija. 2. Boro. sestri i tetki EMINA RESI]. u~ionici. na seminaru.{. 2.tetka Olga. 2012. ro|. 2008 . Zineta.{. Neka ti dragi Allah. a vje~no se pamte. Sini{a i Muhamed. Hanan i Emir Volimo te! 7139-tt HATA (HUSO) ^AU[EVI]. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Ka`u da plemeniti ljudi kratko `ive.Dino 7143-tt DRAGICA POPADI]. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. zaove i tetke Pro{la je godina kako nije sa nama na{em voljenom suprugu. Miki.13. djever Vladimir. Volimo te najvi{e na svijetu. Dubravka i Mirela. Nezir. Vole te tvoji najmiliji ptt SABAHUDIN DURAKOVI] Nedostaje{ u zbornici. ro|. Munira. 2011. 5. navr{ava se godina otkako je na ahiret preselila na{a draga POSLJEDNJI POZDRAV voljenoj k}erki. Tvoji najmiliji: Nurka. 2. godine navr{ava se {est mjeseci od smrti na{eg dragog NESTOR VARAGI] NECO 4.. d`. Ema. draga na{a Nerma! Neka ti Allah. 2. u 13. Kao takvog }emo te nositi u na{im srcima i ~uvati od zaborava. ^USTI] @ivimo sa lijepim uspomenama i sje}anjem na tebe. Hvala ti za dane koje si bila sa nama. te{ko izgubiti. Meho. Tvoja djeca . samo tuga i beskrajna ljubav za tobom ispunjava prazninu za tobom. a tuga i bol ostaju u na{im srcima. Tvoje k}erke Jadranka. d`.4. Porodica Purkovi} 2489-1nd` Dana. ]OROVI] @ivje}e{ vje~no u na{im srcima. da joj podari lijepi D`ennet.Uglje{e Uzelca 53. navr{ava se deset tu`nih godina od smrti na{e drage supruge. svastike. supruzi i baki DRAGICA POPADI]. Molimo Allaha. nedostaje{ kolegama.. ZILI] 2002 .. 2. sestre. 2012. 65 na{oj dragoj kolegici DIKI RED@EPOVI] Odjeljenje za kriminalisti~ku tehniku. iz Stoca Vrijeme prolazi. Izeta. \oko. ro|. ]OROVI] Ovo mo`da jeste posljednji pozdrav. postoji samo ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Fahro. 4.a najte`e bez tebe `ivjeti.. 2. godine. k}erka Enisa i sin Salahudin .00 sati u ku}i. ocu i dedi SALIHU BABOVI]U Lako te bilo voljeti. Aktiv nastavnika / profesora historije Kantona Sarajevo 2488-1nd` profesor historije Dana. Doglodi .{. Neka ti Allah. unu~ad Ajla. 4. Vildana. @ivje}e{ u nama dok `ivimo i mi. Sva ljudska dobrota. Zaborav ne postoji. d`.

MILI] Neka ti dragi Allah. Supruga Zehrija. sje}anje na tebe ostaje. Tvoji: D`enana. svekra i dede ISMET (HAMDIJE) ZEJNELAGI] 1950 . oca. Fuad.. ostat }e velika praznina u mom srcu bez tebe. da ti podari lijepi D`ennet. Rebeka i zet Husein 2494-1nd` Murisa i Dragan Jovanovi} 7144-tt SJE]ANJE na na{eg dragog supruga. navr{avaju se ~etiri tu`ne godine otkako je preselio na ahiret na{ dragi POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI POZDRAV na{oj dragoj snahi i daid`inici Danas. U na{im srcima vje~no voljen. 2012. Od brata Muhameda sa porodicom 7149-tt voljenoj SJE]ANJE Dana. Manuela. Lejla. 4.. Molimo Allaha. Tvoji najmiliji . navr{ava se 18 godina od smrti na{eg dragog dede.. Dolores. EMIN ([E]O) KOLAR Uvijek }e{ biti u na{em srcu i sje}anje na tebe nikada ne}e izblijediti.{. unuke Amra i Amira. MILI] Mirno spavaj na{a draga vilo. te{ko izgubiti. Begajeta Seka.2003. d`.{. Neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. a najte`e bez tebe `ivjeti. 2. sa saznanjem da }e Svemogu}i biti sretan u susretu s tobom. Vje~no zahvalni i uz du`no po{tovanje. Edin. februar/velja~a 2012. d`. snaha Mevlida. februara 2012. 2.. bol i tugu ne mogu sakriti i zato molim Allaha.66 Subota.. Emir. oca i supruga DIKI (HAMEDA) RED@EPOVI].{. 4. 2485-1nd` DIKI Od djevera Ned`ada i jetrve D`enete Red`epovi} 2490-1nd` DIKA RED@EPOVI]. da lijepi D`ennet. Lako te je bilo voljeti. navr{ava se 11 godina otkako sa mnom nije moj tata DIKI RED@EPOVI] Porodica Tabakovi}: Ajkuna. ro|. Alma i Sa{a 7147-tt NEDIM . Kenan. navr{ava se godina kako je preselila na ahiret na{a draga na{em dragom prijatelju RASIM (]AMIL) DEDI] Vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima.suprug D`ermin i sin Dino 7148-tt Dana. 4. u mislima nikad zaboravljen. 2. samo }e jo{ vi{e potaknuti neizbrisiva sje}anja na tebe. 4. ro|. Samra. Melisa i Emir p-71101 SALIHU BABOVI]U Dragi burazeru.2011) Puno mi nedostaje{. Ti }e{ zauvijek ostati u na{im srcima i biti dio na{ih najljep{ih uspomena. 2012. 4. ali sje}anje ostaje zauvijek u na{im srcima. 2012. MILI] Neizmjerna tuga i bol nakon gubitka tebe. unu~ad Benjamin i Tea. 2012.EDO (MEHMEDA) SIDRAN (1947 . snahe Dajana i [ejla. Tvoji: supruga Zlatka. Tvoji: Indira. MILI] Nema rije~i na ovom svijetu koje mogu iskazati moju bol. ro|. 4. Tvoji: sin Zajko. 2. sinovi Suad i Denis sa porodicama 2499-1nd` . sin Zijad i unuci Ervin i Irma 2498-1nd` Zauvijek tvoji . ro|. zet Asad i praunuk Faris. VOLODER MIHAJLU ^OBELI]U Svu dobrotu i ljubav koju si nam pru`ila ~uvamo u na{im srcima i ostat }e tako sve dok `ivimo. sm-0002050 TID@A GRANILO. d`. Gabi. Mido.supruga \ulizara. sinovi Amir i Samir. ro|. @ivot nestaje u trenutku. Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Dnevni avaz POSLJEDNJI POZDRAV mom bratu Dana. navr{ava se sedam godina od kada nas je napustio na{ dragi POSLJEDNJI POZDRAV Dana. Svekrva Umihana i zaova Emira 7146-tt POSLJEDNJI SELAM DIKA RED@EPOVI]. Tvoj sin Nihad 7145-tt POSLJEDNJI SELAM I POZDRAV POSLJEDNJI SELAM voljenoj snahi voljenoj sestri DIKA RED@EPOVI]. Tvoj brat Ada s porodicom 83-ze ]AMIL (MUJO) ORU^ Godine prolaze.

ro|. teti}i Alija i Senad. sestra Munira. Herenda. No035908 ESAD (MUSTAFE) BE^EVI] preselio na ahiret u petak. Stergar i ostala mnogobrojna rodbina. KUNTO preselila na ahiret u petak. Tabakovi}. Vu~ini}. 7150-tt Trnovac. februara 2012. Nuspahi}.00 sati u stanu rahmetlije u ulici Trg me|unarodnog prijateljstva br. D`enaza }e se obaviti u subotu. O@ALO[]ENI: supruga Lidija. \uka i Tatjana. porodice Ramovi}. SMAJI[ had`i SEDIKA VELI]. Kaji}. 2489-1nd` Kulu{i}. O@ALO[]ENI: majka Zineta. ro|ak Nusret. te porodice Rahmanovi}. kumovi. Jovi~i}. zet Ahmed Brki}. Bjelica. kom{inica Nasiha. Brki}. Musa. Zlatko i Adi. zet Sulejman. O@ALO[]ENI: sestre [efika Sirbubalo i Fatima Amer. 2. 6. Ali{ah. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak. sin Mi{o. Grci} i ostala mnogobrojna rodbina. Drugovi}. brat Meho. Ismet. 4/III. Ramiza i Zumreta. sestri~na Harisa. O@ALO[]ENI: snaha Fahira. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. kom{ije i prijatelje da je na{a draga DRAGICA POPADI]. Sahrana drage nam pokojnice obavi}e se dana 4. Omerika. prijatelji i kom{ije. neni i praneni.00 sati na gradskom groblju Sutina. 2. sestri} Tarik. Humo. Berberki}. snahe Fatima i Jelena. sestra Dijana. kumove. Hod`i}. 4. porodice Be~evi}. sestri}i i sestri~ne. nevjesta Jasna. Povorka polazi ispred kapele. 2012. sestra Hatid`a Brki}. sestri~na Amra. februara 2012. godine u 14. 4. godini. HURMETA (KARAMOVI]) JUGO Uz veliku bol i gubitak. prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13. 2012. 5. TRNOVAC preselila na ahiret u petak. snaha Jelena. 2012. godini. Demirovi}.30 sati na gradskom groblju Bare. k}erke Mirna i Mia. Pepeljak i ostala rodbina. ]orovi}. 2. unuka Dunja. 4. godine u 47. Spahovi}. 1. brati}i Adnan i Denis. februara 2012. godine u 15. te porodice: Popadi}. Kapikul. 2. D`enaza }e se obaviti u subotu. a sutradan. februara 2012. sestri} Rado{. ul. 4. ro|. had`i hfz. Andri}. bra}a Muhamed i [a}ir. brati}i. ]OROVI] iznenada preminula dana 2. p-88104 . Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo porodicu. 2012. djever Nijazija sa porodicom. godini u Holandiji je preminula had`i SAJA (MUJO) RAMOVI].00 ~asova na Gradskom groblju Donji Miljevi}i. sestra Amira. Lazovi}. tetke Azemina Hod`i} i Jasminka Berberki} sa porodicama. februara 2012. praunuci. snahe Dubravka. godine u 67. svekrva Ljubica. Emir Sirbubalo i Muhamed Amer. sestri} Emir. 3. D`enaza }e se obaviti u subotu. prijatelje i kom{ije da je na{a draga preselila na ahiret u ~etvrtak. Rifat. Dijana. 2.00 sati u d`amiji Lu~evica. Veli}. 2012. ro|. Kajan i ostala mnogobrojna rodbina. D`enaza }e se klanjati u subotu.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. godine u 13. godini.Dnevni avaz Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. sestrina unu~ad Anur. 4. sestri}i Ahmed Sirbubalo. zaova Seida. Smaji{. 2012. februara 2012. ostale kom{ije. februara 2012. godine u 13. sinovi Zijah i Nihad. godini. godine u 76. godini. godine poslije ikindija-namaza u haremu Begove d`amije. Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. ro|. O@ALO[]ENI: suprug Re{ad.30 sati u Carevoj d`amiji. @eljo. 3. te porodice Sinanovi}. majka Bo`ica. Merd`o i ostala rodbina i prijatelji 405-mo Sa velikim bolom i tugom u srcu obavje{tavamo rodbinu. Alema. godine u 13. Mulahasanovi}. O~aktanum. godini. 67 Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. unuci. Spahi}. porodica Veli}. godine u 57. Mustafa. zetovi Osman. kom{ije i prijatelji. sestri~na Hana. No035909 EMINA SINANOVI]. gdje }e se rahmetlija i pokopati. brati~ne Azra i Amra. februar/velja~a 2012. Bo{njak. 2. \ur|evi}. februara 2012. Kaliman. U{tovi}. Ni{tovi}. k}eri Badema. godine u 86. O@ALO[]ENI: suprug Milimir. Posljednju su}ut Snahe Catharina Belia i Hallebeek Jugo i Zorica Jugo sa obiteljima. zet Abdurahim Amer. ]uk. prijatelje i kom{ije da je na{a draga subota. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi HARIS (RAMIZ) RAHMANOVI] preselio na ahiret u petak. nikad pre`aljenoj svekrvi. u 57. ]atovi}. godine nakon kra}e bolesti u 86. 3. rodbina i prijatelji No035907 Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13. Abdagi}. Nafija. Purkovi}.00 sati na mezarju Ravne Bakije. prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15. godine obavit }e se ponovno klanjanje i ukop u haremu d`amije u Prigrad`anima Selakovac kod Mostara. prijatelje i kom{ije da je na{a draga Dana 29. 3.

porodice Su}eska. Bujak. br. snahe Jeanette i Katrin. 2012. s molbom za tiho sau~e{}e. trgovinu i proizvodnju Sarajevo DIKA RED@EPOVI] Neka ti Allah podari lijepi D`ennet. S BOLOM U DU[I. Prijevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred pekare „AS“ Hrasno sa polaskom u 12. Mujak.ELFATIHA O@ALO[]ENI: sinovi Ekrem. 2. sinovi Izet i Enver. sin Kenan. zaove D`enana i Emira sa Samrom i Almom. Maida i Alma. Kasim i Suad. D`enaza }e se klanjati u subotu. 2. omogu}ava brzu. . 6. godini. Ispratna dova }e se u~iti u ku}i o`alo{}enih u ulici Crkvice br. Pekari}. godine. a ukop na mezarju Kalebi}i. 5. atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji . Avramovi}. Ajanovi}. 2. brat Abdulah i snaha Mida. 00387 (0)33 533-763 mobitel 00387 (0)61 131-788 00387 (0)33 233-062 fax 00387 (0)33 447-122 Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH. ^engi}. praunu~ad. prijatelji i kom{ije LJUBICE (MILO[A) AVRAMOVI]. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: supruga Refija. Pokopno dru{tvo „Jedileri“ . godine u 46. Gazibara. sestre Hajra i Bahra. sin Elvir. zet Senad. Mirzeta i Selma. ZAUVIJEK NJENI: k}erka Borislava. godine u 75. k}erka Elvira. HAMZA preselila na ahiret dana 2. Radovanovi}. sverkva Umihana. Rebi-l-evvel) u 11. ]akal. snaha D`ana. godini. Bahto i Aganovi} 7151-tt MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO 71000 Sarajevo.pripremite se (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. Hotonju. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ dragi SALIH (SMAJO) BABOVI] iznenada preselio na ahiret 2. Lon~ar. D`enaza }e se obaviti u subotu.Vogo{}a. kao i ostala brojna rodbina. februara 2012. prijatelje i kom{ije da je na{a draga Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. godine u 13. Delali}. 2012. Alihod`i}. 3. februara 2012. bra}a Numo i Rifet. Salko i Ibro. u subotu. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111 POSLJEDNJI SELAM za pogrebne usluge. 4.com OBJAVLJUJEMO SMRTOVNICE NA INTERNETU . zetovi Franz i Anton. porodice Bijeli} .. BIJELI] Po vlastitoj `elji bi}e sahranjena u naju`em krugu porodice i prijatelja na porodi~nom groblju u Br~kom. Bistrik do broja 8 ""B AKIJE" BAKIJE SARAJEVO POKOPNO DRU[TVO OSNOVANO 1923 tel.15 sati sa zaustavljanjem ispred Bitumenke u Ned`ari}ima. praunuka Tajra.30 sati. Avdi}. Ba{i}. 4. prijatelje i kom{ije da je na{a draga DIKA (HAMED) RED@EPOVI].00 sati na gradskom groblju Vlakovo. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH. brati~na Amna.00 sati na mezarju Mirjanovi}i . Velagi}. februara 2012. 4. Alema. ro|. te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva. 4. Borovina. Sahrana }e se obaviti u subotu. ]omaga. godine u 15. 2012. Ov~ina. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111 U srijedu. ro|. Hotonj IV. 4. Vehid i Ramo. Hamza. 2. Devi}. godine u 65. u haremu d`amije Kazaferije . ]utuk. D`enaza }e se obaviti u subotu. za ovaj trenutak . Muja~i}. Kanji}. Hanka. godine u B. Karovi}. Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom mjestu. godini. k}eri Fata. kao i ostala brojna rodbina. februar/velja~a 2012. Vejzovi}. unu~ad D`ana. Turkovi}. Kulo. D`enaza }e se obaviti u nedjelju. te brojna rodbina. brati} Hamza. Fikret i Tarik.pripremajte se . snaha Aida.50 sati u 60. godini. Selimovi}.bakije. Josifa Pan~i}a br. unuk Azur. bra}a Fadil. 83-ze Ga~i}. Zerina. Deverovi}. D`enaza }e se obaviti u subotu. te porodice: Babovi}. Bra{ni}. Ispra}aj i d`enaza }e se obaviti ispred Vikaljske d`amije u ponedjeljak. za ovaj trenutak . ]ato. [emsudin i Izudin. godine u 13. O@ALO[]ENI: suprug D`ermin. unuci Adi i Alen. prijatelje. sinovi Adnan i Admir. godine u 68. kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine. do groblja i nazad.Sarajevo.00 sati na mezarju Grli}a Brdo. Tulumovi}. kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13. snahe Edina. O@ALO[]ENI: supruga Nurka.. 2012. Fadila i Uma. godine u 74. Luci. Gerin. Grbo i [abi}. 2. 4. snahe Hava. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak. 2. godine u 14. daid`a i daid`inice sa porodicama. 10. Sad`ida. snaha Nadira. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ dragi NAZIFA DURAK. Schürbrock. prijatelje i kom{ije da je na{a draga Tu`nim srcem javljamo rodbini. Sahrudin. Husejinovi}. te ostala mnogobrojna rodbina. Red`i}. unuci Nihad. sestra Vera. D`enaza }e se obaviti u subotu.Seka RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 7119-tt iz Banja Luke Obavje{tavamo rodbinu. PIRGO preselila na ahiret u ~etvrtak. Avdi}. brati~ne i amid`i}i. te porodice Red`epovi}. te porodice: Andelija. Abad`ija. Potura. O@ALO[]ENI: sestre Zineta i Fatima 7135-tt S tugom i bolom obavje{tavamo rodbinu. Aldijana. 2012. Evira i Alma. sestre Behka i Mejra. Zili}. unuk Mak. (14. Sakala{. Dervi{evi}. 55 . SPAHI] preselila na ahiret u petak.Turbe sedam bra}e. Prijevoz obezbije|en ispred ^ar{ijske d`amije. godine u 88. 2012. O@ALO[]ENI: supruga Raza. Nedim. ro|. Grahi}. bra}a Muharem.. te porodice Durak. Pekmezovi}. porodice Hod`i}.MEDO preselio na ahiret 30. Svakim danom od 0-24 sata. Ka~amakovi}. Prijevoz obezbije|en iz Ilija{a u 10. za ovaj trenutak . prijatelji i kom{ije.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. brati} Danny. 2. februara 2012. zet Enes. godini. Bulbul. 2. Hasanovi}. za ovaj trenutak . amid`e i tetke sa porodicama. [urkovi}. 40. Knol i druga rodbina i prijatelji Ku}a `alosti: ul.. Avduki}. djeca Sajma i Nihad. godini. Zahirovi}. godini. Ni{i}. godine. godine u 76. djeveri i snahe sa porodicama. k}erka Vildana. Alihod`i}. februara 2012. 2012. 2012. O@ALO[]ENI: k}erka Nina. Babaji}. Prijevoz obezbije|en ispred Doma kulture u [vrakinom Selu u 12. februara 2012. Lukovi}. godine u 13. unu~ad Enes.. Efendi}.Kaljina u 13. godine u 75. kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindija-namaza (15. Be{i}. otac Hamed.00 sati u d`amiji Istiklal na Otoci. 2.HALID (SAKIB) BE[IROVI] preselio na ahiret dana 1. 2. na mezarju u Banja Lu~ici . u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu. ro|. mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808 www.00 sati u Srebreniku na groblju ]ehaje. 8. Selma. Kobilja Glava i Vije}nica. k}erka [efika. Pirgo. brati}i. kom{ije i prijatelji. [ikalo. godini. kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13. 2012. 2012. godine u 15. O@ALO[]ENA supruga Munira .00 ~asova. te porodice Omanovi}.. 4. 2012.00 sati u d`amiji Hrasno. D`enaza-namaz }e se klanjati ispred ^ar{ijske d`amije u Zenici. k}eri Amra i Jesenka. unu~ad Zlatan. Maksi}. 2.. Tevhid }e se prou~iti isti dan u ku}i `alosti. sin Dino. porodice Be{irovi}.00 sati) u d`amiji ^obanija.Batas. Jaganjac. 2012. Mujki}. Bistrik do br. Nikoli}. unuka Anida. godini. godine u 19. Spahi}. Ibri}.68 Subota. Dnevni avaz . Lamorski.Ustikolina. godine poslije podne-namaza. ENES RIBI] preselio na ahiret dana 2. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi ENVER . Esad. mile i drage NAZA (SMAILA) ANDELIJA. fax: 033 712 801. Selimovi}. Handovac. brati~na Sabina. Kerla. godine tiho se ugasio `ivot na{e dobre. Begi}. a ukop }e se obaviti na gradskom groblju Pra{nice. 1. Ensa. godini. Sanel. [e~i}. Me{a. MILI] preselila na ahiret u ~etvrtak. 2012. ^amo. kom{ije i poznanike da je na{a draga .45 sati. Od tetke Zemke. februara 2012. ^au{evi}. . Tahmaza. 2. Vama dostupan telefon: 033 712-800. D`enaza }e se obaviti u subotu. pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama. kao i ostala brojna rodbina. Tanovi}. ]atalovi}. 111 BAJRO IBRI] preselio na ahiret 29. E{pek. Begovi}. prijatelji i kom{ije. Br~ko 111 RIFAT (BE]IRA) BEGLEROVI] . sestri~na Jelenka. Almir. snahe Eldina i Nermina.pripremajte se .00 sati.(hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. ro|. RAHMETEULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 2495-1nd` dr. Dudo. Vogo{}i. prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi SUBHIJA (SULJO) OMANOVI].. majka Adila. Zlatan i Adi. 84-ze Enida i Nejra . brat Muhamed.00 sati sa stajanjem u Semizovcu. Sinanovi}. Mujagi}.pripremajte se . zetovi Akif. ul. Hanifi}. Enver. Fatima.(hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu.Mala ^ar{ija u 15. februara 2012. Kamberovi}. O@ALO[]ENI: supruga D`emila. 4. unuka Jelena.(hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. 2. 4. Bublin. [ukali}. 1. Bajri}. januara 2012. 1. 2. Vahid. Juki} i ostala 2012-tz mnogobrojna rodbina. Karahasanovi}. Kanli}. te ostala mnogobrojna rodbina.00 sati poslije podne-namaza. zet Midhat. Burhadin. godine iza ikindija-namaza u Jezeru kod Jajca. godine u 74. Mili}. Ramiza. 6. Turbi}. Alji}. p-71320 DURMO (MEHMED) HOD@I] iznenada preselio na ahiret u srijedu. O@ALO[]ENI: suprug Muharem.

NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. Sovi}i. stru~ni saradnik Asmira Be{i}. 272. 198. godine. 454. 3. predla`u}i dono{enje presude kojom }e se obavezati tu`ena da tu`iocu na ime duga isplati iznos od 272. st. 4. 182. st. 3. 2. 1. 01. Oznaku suda i broj predmeta. ako ih imaju. 2. i 2. ZPP-a). protiv tu`ene Me{kovi} Fadile. i 2. Tu`beni zahtjev glasi: „Obavezuje se tu`ena Muj~inovi} Almasa da tu`iocu isplati potra`ivanje u novcu u iznosu od 100. 3. ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 6. Tuzla. 71. 74. ogdine OGLAS Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klini~ki centar Tuzla. 454. II Kraji{ke br. st. ZPP FBiH).o. 348.. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. . st. ZPP FBiH). U odgovoru na tu`bu tu`ena }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava tu`beni zahtjev (~l. taksa na presudu. 5. ZPP-a FBiH). pa do kona~ne isplate te naknaditi tu`itelju tro{kove postupka a sve u roku od 30 dana od pravomo}nosti presude i pod prijetnjom ovrhe. 182. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime. na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. ZPP FBiH). nastanjena na adresi Kosovske djevojke 23 Banja Luka i DAJANA JOVI^I] nastanjena na adresi Bra}e Potkonjaka 133 Banja Luka. 70. 01. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev.tu`itelja (^l. 348. ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. st.05 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 10. prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora. pa kako sud tu`enoj na adresu nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime... ~l. 2008. stav 1. Vukovarska bb do br. 3. godine BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 P 080624 11 P Mostar. st. ZPP FBiH). Sudija Mediha Bo{kailo BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U @IVINICAMA Broj: 33 0 Mal 033884 11 Mal @ivinice. 3. ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. st. 6.042. godine kao dana padanja u docnju pa do isplate. ZPP FBiH).tu`itelja (^l. na obavezni odgovor koji pou~ava kako slijedi: Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu . ZPP-a FBiH). st. st. FBiH). 07.. st. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. Oznaku suda i broj predmeta. 134. st. pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. pa kako sud istim na adrese tu`enih nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor to sud shodno odredbama ~l. 19. 134. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. st. a posebno u istom treba navesti: 1. 01. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. Sud putem novina dostavlja navedenu tu`bu na obavezni odgovor tu`enom FERDI KELENTRI]. 71. ZPP FBiH). 182. 2006. Ciljuge bb @ivinice. donese presudu usljed propu{tanja. i 2. 1. 1. 4. Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na osnovu ~lana 182. ZPP-a. Zakona o parni~nom postupku 53/03 i 73/05). radi isplata duga. 5. nastanjena na adresi Kosovke djevojke 23 Banja Luka i DAJANA JOVI^I] nastanjena na adresi Bra}e Potkonjaka 133 Banja Luka. adresu stanovanja. 06. 01. odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava. ZPP FBiH). ZPP FBiH). u pravnoj stvari tu`ioca „Omega“ d. 2. 2. 12. 19.68 KM OBJAVLJUJE OGLAS (dostava tu`be na odgovor) Dana 07. ZPP-a). kao i da tu`iocu naknadi tro{kove parni~nog postupka (taksa na tu`bu. osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~l. 17. 2. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 01.“ Predlo`eni dokazi tu`ioca koje tu`eni mo`e preuzeti u zgradi Suda su: Ra~un broj 18711 u iznosu od 100. kao dana dospije}a obaveze.sp. prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora. ZPP-a. a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 3. 2. odnosno sjedi{te stranaka. 1.68 KM. ~l. 17. koju pou~ava kako slijedi: Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu .. 2. 137. 71. st. 4. a posebno u istom treba navesti: 1. 7.22 KM sa pripadaju}im zakonskim zateznim kamatama po~ev od 24. ul. ZPP FBiH). 23. 1.20 KM. 1. v. Trnovac bb. 1. ZPP-a FBiH). februar/velja~a 2012. 2. pozivom na broj predmeta. 6. to sud shodno odredbama ~l. 1. 1. (~l. st. Sud putem novina dostavlja navedenu tu`bu na obavezni odgovor tu`enim NEVENKA KAVI].d. 1. . 71.20 KM i uputnica za hitnu radiolo{ku dijagnostiku. 182. 2. 70. Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor. ZPP-a. NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. ime i prezime. 7. ZPP-a FBiH). Sud putem „Dnevnog avaza“ dostavlja navedenu tu`bu. st. ime i prezime. . 2. kao i naknaditi tu`itelju parni~ne tro{kove sa zakonskom zateznom kamatom od dana presu|enja do isplate sve u roku od 30 dana i pod prijetnjom ovrhe“. st. 52. 134.Presuda zbog propu{tanja (~l. 3. Zakona o parni~nom postupku 53/003). st.20 KM sa pripadaju}im zakonskim zateznim kamatama po~ev od 26. ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku.tu`itelja (^l. ZPP-a FBiH). ime i prezime. st. 137. adresu stanovanja.Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti presudu i usvojiti tu`beni zahtjev . . sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 10. 5. st. 100. te pravni osnov za navode tu`enog (~l. sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja). 71. 71. 334.d. ~l. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. 348. ZPP-a tu`bu na obavezni odgovor dostavlja putem dnevnih novina Dnevni Avaz i Oglasne plo~e suda. st. 2010. sa tu`benim zahtjevom koji glasi: „Du`ni su tu`enici solidarno isplatiti tu`itelju dug u ukupnom iznosu od 6. protiv tu`enih NEVENKA KAVI]. st. 334. godine Op}inski sud u Tuzli. st. radi naplate duga. radi duga v. 20. 348. Kad tu`ena. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev. st. ime jednog roditelja. Tu`ena mo`e u odgovoru na tu`bu. st.. 2012. Ovim putem tu`enoj se dostavlja tu`ba na dogovor shodno odredbi ~l. 2012.“. st. donese presudu usljed propu{tanja.Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku. 2012. 52. ZPP FBiH). 19. 454.. u svezi s ~l. st. 5. donese presudu usljed propu{tanja. prezime. i ~l. Zakona o parni~nom postupku 53/003). TR „Din“. 2. 69 OGLAS Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja Unicredit Bank d. Grabovica Donja. STRU^NIN SARADNIK Asmira Be{i} . Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev. ime jednog roditelja. st. ZPP-a FBiH. odnosno naziv pravne osobe. 1. ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode. NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. ZPP FBiH). godine tu`ilac je podnio ure|enu tu`bu protiv tu`enog radi naplate duga. ZPP FBiH). 2. FBiH). Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda. godine. a posebno u istom treba navesti: 1. ZPP FBiH). ZPP-a tu`bu na obavezni odgovor dostavlja putem dnevnih novina Dnevni avaz. dokazi kojima se utvr|uju te ~injenice. br. ZPP FBiH). st. 3. predmet spora. 7. prebivali{te ili boravi{te.Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti presudu i usvojiti tu`beni zahtjev . a sve u roku od 15 dana od dana pravosna`nosti presude. Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na osnovu ~lana 182. ime jednog roditelja. 2011. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. FBiH). 2. protiv tu`ene Mujkanovi} Amela iz Tuzle. 4. pa do isplate duga. vl. 11. 334. u tri istovjetna primjerka. 10. godine kao dana podno{enja tu`be. 1. kao i iznos na ime tro{kova parni~nog postupka u roku od 15 dana od dana dono{enja presude pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 334. 1. 70. istovremeno predla`u}i dono{enje presude zbog propu{tanja ukoliko se steknu zakonom predvi|eni uslovi.Presuda zbog propu{tanja (~l. Ako tu`ena osporava tu`beni zahtjev. 2012. 3. 137. ZPP-a tu`bu na obvezni odgovor dostavlja putem dnevnih novina Dnevni Avaz i oglasne plo~e suda. godine Dnevni avaz subota. 69. Tu`ena je du`na najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti. pa kako sud istom na adresu tu`enog nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor to sud shodno odredbama ~l.s. . Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti. ZPP-a).772. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. st. st. Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku. st. 334. u svezi s ~l. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime.Presuda zbog propu{tanja (~l. st. . tro{kovi objave u dnevnom listu). Obavje{tava se tu`ena da se dostava pismena smatra objavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj tabli suda. 348. sa tu`benim zahtjevom koji glasi: „Du`ni su tu`enici solidarno isplatiti tu`itelju dug u ukupnom iznosu od 20.oglasi BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 P 094836 11 P Mostar. Oznaku suda i broj predmeta. koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti. st. st. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. 4. protiv tu`enog FERDO KELENTRI] nastanjen u Grudama. njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika. koju pou~ava kako slijedi: Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu . ul. ~l. 2004. ime i prezime. kojoj je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja.Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku. 1. adresu stanovanja. te isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. 1. radi isplata duga. u svezi s ~l. ZPP-a FBiH). 10. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. st. Sudija Mediha Bo{kailo OGLAS Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja Unicredit Bank d. prezime. 52. st.Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku. 4. prezime. prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora.Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti presudu i usvojiti tu`beni zahtjev . Stru~ni saradnik Tarik \ug BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TUZLI Broj: 32 0 Mals 047622 05 Mals Tuzla. ZPP FBiH). da sud na osnovu ~lana 182. na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 4. 70.o. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 1. 348. @ivinice.

Zakona o parni~nom postupku („Sl. Ako tu`enik osporava tu`beni zahtjev. zastupan po punomo}niku Leko Jozi. ZPP-a). stavak 2. prebivali{te ili boravi{te. Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev. Obavje{tava se tu`enik da je. ali protiv iste mo`e podnijeti prijedlog za povrat u pre|a{nje stanje u roku od osam dana. advokatu iz [irokog Brijega. protiv tu`ene Bejti} Aji{e iz @ivinica. dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice. u daljnjem tekstu: ZPP). ZPP-a FBiH. Nakon proteka roka od 60 dana od dana propu{tanja ne mo`e se tra`iti povrat. ul. U odgovoru na tu`bu tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava tu`beni zahtjev (~lanak 71. kojem je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja. a nepla}ene. 01.sp. godine oglasi Op}inski sud u Biha}u.o. budu}i da tu`ena ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta. u pravnoj stvari tu`itelja „ATACO“ d. osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. protiv tu`enog Marko Gali}. du`ni. 2011. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama (Dnevni avaz) i na oglasnoj plo~i Suda te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda. novine FBiH“ br. OGLAS Dana 26. godine OGLAS OP]INSKI SUD U MOSTARU. Bi{inska bb radi duga. Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje Sudu. 12. godine OGLAS Na osnovu ~lana 348. stavak 1. godine. Tu`bom tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enike na isplatu duga u iznosu od 18. odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava. 2006. stav 2.b. pozivom na broj predmeta. ZPP-a).00 KM. 2012. g. ime i prezime. 07. 01. sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~lan 334. stru~ni saradnik Tarik \ug. Bra}e [ehida b. tu`itelj „ATACO“ d. te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. 2009. stav 3. temeljem ~lana 348. 53/03. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda. tu`enik }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja. stav 3. u pravnoj stvari tu`itelja JZU Univerzitetski klini~ki centar Tuzla. ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku. 05. Obavje{tava se tu`eni da je temeljem ~lana 70. stav 1. godine kao dana podno{enja tu`be pa do isplate duga. sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 11. tu`enom se dostavlja presuda Op}inski sud u @ivinicama. 2012. radi isplate. Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja).o.40 KM. u pravnoj stvari tu`itelja UniCredit bank dd Mostar. prebivali{te ili boravi{te. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda. 4. pozivom na broj predmeta. najkasnije u roku od 30 dana. ZPP-a). februar/velja~a 2012. stav 1. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu.o. Ukoliko tu`eni. 01. Stru~ni suradnik Tarik \ug POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba. 71. 2009. budu}i da tu`enik nema sjedi{te na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta. ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode. robe. godine tu`itelj UniCredit bank dd Mostar podnio je tu`bu protiv tu`enog Marko Gali} radi isplate. odnosno naziv pravne osobe. odnosno sjedi{te stranaka. njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika. objavljuje sljede}i: TU@BENI ZAHTJEV Dana 14. 07. ZPP-a. predmet spora. stav 3. dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu. Dnevni avaz BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BIHA]U Broj: 17 0 Ps 031706 11 Ps Biha}.Cazin. te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda. 07. ZPP-a du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu. Tu`itelj tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom }e tu`enog obvezati da tu`itelju isplati dug u ukupnom iznosu od 325. njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika ako ih imaju.70 Subota. ra~unaju}i od dana kada je prestao razlog koji je prouzrokovao propu{tanje ili od dana kada je za to saznao. ZPP-a).67 KM. ZPP-a). novine FBiH“ br. .Mostar.o. stav 1. stru~ni saradnik Lana Kukolj. zajedno sa zakonskom zateznom kamatom i tro{kovima postupka a sve u roku od 30 dana od dana dono{enja presude. advokatu iz [irokog Brijega. Napomena: Dostava se smatra izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. ul. radi isplate. po sudiji Senji D`afi}u. protiv tu`enika „MES-TRADE“ d. ako ih imaju. odnosno sjedi{te stranaka. ZPP-a).53 KM sa zz kamatom po~ev od 14. . kao dana dospije}a duga pa do isplate. Ukoliko tu`enik. godine donio je sljede}u PRESUDU .40 KM. stav 1. na osnovu ~lana 70. pa se obavezuje tu`ena da tu`itelju na ime duga isplati iznos od 221. u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku. stavak 1. stav 1. van rasprave dana 28. . objavljuje sljede}i. po osnovu isporu~ene. kao i da tu`itelju na ime tro{kova parni~nog postupka isplati iznos od 180. ZPP-a FBiH).o Mostar. ZPP-a). predmet spora.o. odnosno naziv pravne osobe. Stru~ni saradnik Lana Kukolj BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U @IVINICAMA Broj: 33 0 Mal 019899 10 Mal @ivinice. sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lanak 334. na osnovu ~lana 348. a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~lanak 74. Zakona o parni~nom postupku („Sl. Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku.o. zastupan po punomo}niku Leko Jozi.o. dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice. Obavje{tava se tu`enik da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama DNEVNI AVAZ i na oglasnoj tabli Suda.Zbog propu{tanja Usvaja se tu`beni zahtjev tu`itelja. kao i nadoknaditi tro{kove postupka sa zz kamatom od dana dono{enja presude do isplate sve u roku od 30 dana pod prijetnjom izvr{enja. 53/03. ime i prezime. 73/05 i 19/06. Tu`enik mo`e u odgovoru na tu`bu. a najkasnije na pripremnom ro~i{tu. ZPP-a).367. 2011. podnijeti protivtu`bu (~lan 74. podnio je tu`bu protiv tu`enika „MES-TRADE“ d. osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neutemeljen (~lanak 182. v.. SUDIJA SENJA D@AFI] BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 Mal 054713 09 Mal Mostar. stavak 1. a sve u roku do 15 dana od dana prijema presude pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja). odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava. . 24. te pravni osnov za navode tu`enog (~l. 13. U odgovoru na tu`bu. u daljnjem tekstu: ZPP). ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode. 10. 221. 73/05 i 19/06. 2012. ZPP-a FBiH).Cazin. ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku.

u 46 gradova BiH SPISAK PO[TANSKIH POSLOVNICA Uz minimalnu doplatu smrtovnice.dnevniavaz.ba . posljednje pozdrave i zahvale mo`ete predati u 68 poslovnica BH Po{te.oglasi Dnevni avaz subota. sje}anja. 4. posljednje pozdrave i sje}anja objavit }emo i na portalu „Dnevnog avaza“ www. 71 Obavijesti o smrti. februar/velja~a 2012.

Prijedlog bi trebao biti gotov u narednih dvadesetak dana. gdje su se nalazili na~ini da se ti problemi rije{e. a na ovom transferu mostarski klub zaradit }e 50. zaista. Iako se Slaven Musa davno pomirio da }e ostati bez 23-godi{njeg odbrambenog igra~a. 9. a 20. februara Nakon {to su im vremenske neprilike onemogu}ile prijateljsku utakmicu sa Proelterom iz Tesli}a tokom priprema u Banji Vru}ici. Mladena @i`ovi}a. nakon ~ega je dvogodi{nji ugovor i slu`beno postao va`e}i. a to je da je ovaj snijeg idealan za vje`be na odr`avanju kondicije. saglasni s formiranjem udru`enja. biti ura|en laserom. Treba poku{ati rije{iti probleme sportskih kolektiva. Sponzorstvo bi trebalo osloboditi klubove pla}anja slu`benih lica utakmica. No. u na~elu. Kada prijedlog bude preciziran. naime. . koja skra}uje vrijeme oporavka . Otkazani turniri u ^itluku i [irokom Brijegu Jogun~i} mora na operaciju prepone Jogun~i}. E.U svemu treba gledati samo ono pozitivno. godi{nja saradnja. I dr`avni organi svjesni su da je ta dugovanja te{ko izmiriti i da klubovima prijeti bankrot. Ma. Saletovi}) Sastankom s ~lanovima Komiteta za normalizaciju Nogometnog saveza BiH i sa predstavnicima klubova Premijer lige BiH. a istovremeno se boriti za dugoro~no rje{enje . ali oni se. . Do sada su obavljeni pregovori sa tri operatera mobilne telefonije („BH Telecom“. nakon ~ega }e pauzirati ne{to vi{e od mjesec i vjerovatno ne}e biti spreman za po~etak proljetnog dijela sezone. M. bez naznaka da }e se ne{to promijeniti. Ina~e.000 eura.000 eura Transfer nogometa{a Zrinjskog Tonija [unji}a u ukrajinsku Zorju napokon je realiziran. Generalna ocjena sa sastanka. februara.72 Dnevni avaz. Milan Muminovi} (Slavija) i Dario Kri{to ([ibenik). 4. koji }e do operacije i dalje trenirati s ekipom.Tu smo planirali {est utakmica. Sredstva dolaze iz Fonda solidarnosti UEFA-e. prava i du`nosti. a jedna od tih kompanija vjerovatno }e biti i sponzor lige. a sadr`avat }e pravni oblik. ~ime bi oni u{tedjeli i do 50. Na put kre}emo u ~etvrtak. a ve} su poznata prva ~etiri rivala. U nedelju }emo igrati protiv Mladosti iz Gacka. Cibalia. Zorja je na svojim internetskim stranicama potvrdila da je [unji} uspje{no pro{ao lije~ni~ki pregled. iz sezone u sezonu sve vi{e gomilaju.000 eura u ljetnom prijelaznom roku 2010. Napokon.. nisam mogao spavati.815 eura Jo{ jedna dobra vijest za klubove. . sa Sarajevom. najvjerovatnije. koje bi u budu}nosti na{lo mjesto i u Evropskoj asocijaciji klubova.000 eura Na ovom igra~u mostarski klub je prije godinu i po ve} zaradio 90. „Plemi}i“ su na [unji}u ve} zaradili skoro 90. Stoper Slobode trpi nesnosne bolove Iskusni stoper Slobode Samir Jogun~i} bit }e 10. premijerliga{i. . na kojem }e se formirati inicijativni odbor za realizaciju projekta. Kona~no potvr|en transfer Uskoro }e biti formiran prijedlog. treba osigurati reprogram dugova da klubovi mogu nastaviti takmi~enje. jer novca za njihovo pokrivanje nema. . od klubova preko NSBiH pa do dr`avnih organa. Na Brotnjo kupu od ju~er do sutra trebali su nastupiti mostarski Zrinjski.dodaje igra~ Slobode. S druge strane. tri dana kasni- Snijeg ponovo protiv fudbala Sponzor lige bit }e telekom operater Kada je rije~ o sponzoru Premijer lige. Pe~uhom i Sarajevom }emo igrati po dvije utakmice. [unji} je peti igra~ nakon Vlade Zadre. Ina~e. kojem su prisustvovali predstavnici 15 klubova. je da su bh. Ljekari su mi preporu~ili operaciju prepone i ugradnju takozvane mre`ice. ali da bi se o tome trebalo detaljnije razgovarati kada se pripreme odgovaraju}i prijedlozi. februar/velja~a 2012. Umjesto susreta sa ekipom BSK-a. obavijestio klubove da im putem nadle`nih organa poku{ava ne samo pomo}i u reprogramiranju dugova nego i da poku{ava izboriti otpis dijela dugova.815 eura za razvoj klubova po uzoru na druge evropske zemlje. omladinskog fudbala. „Eronet“ i „M:tel“). U [irokom Brijegu snage su trebali odmjeriti Rijeka. a odnose se na sezonu 2010/2011. T. Sa sastanka: Administracija Saveza pripremit }e detaljan prijedlog (Foto: S. najizvjesnije je da se otpi{u kamate. organizatori su otkazali nogometne turnire u ^itluku i [irokom Brijegu. slu`bena potvrda transfera ipak se ~ekala sve dosad. subota. jer }e prije podne na teren istr~ati jedan tim. Kratkoro~no. P. kako ka`e. M. Savez je informirao klubove da preduzima odre|ene korake da osigura ugovor za sezonu 2012/2013. GO[K Gabela i doma}in. odr`at }e se novi sastanak Komiteta s klubovima. Dr`ava }e klubovima otpisati kamate? Ju~er se govorilo i o milionskim dugovima klubova kada je rije~ o porezima i ostalim da`binama prema dr`avi zbog kojih je egzistencija premijerliga{a sve ugro`enija. Nakon {to su prije sedam dana savladali Modri~u sa 1:0. Na sastanku je obznanjeno da }e premijerliga{i uskoro dobiti po 16. je (Pasquier) i Marsel Benc (Marcel Benz) zavr{ili su dvodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini. ali i to je. Borac opet bez utakmice Prvi susret Banjalu~ani }e igrati tek 12. februara podvrgnut operaciji lijeve prepone. Za to je zadu`ena administracija Saveza. ipak bi se ne{to moglo desiti. ciljeve. Benc i Paskije Klubovima po 16. [teta {to nismo u mogu}nosti da malo radimo i sa loptom. kojeg nema od tre}eg dana priprema. sport NSBiH Sastanak Komiteta i predstavnika FIFA-e i UEFA-e s klubovima [unji}: Ugovor na dvije godine Premijerliga{i prihvatili formiranje udru`enja [unji} i slu`beno u Zorji. uskla|enost sa Statutom NSBiH i nacionalnim zakonodavstvom te osniva~ima i pitanju ulaska ili izlaska iz lige. Na{i klubovi ve} godinama licencu za nastup dobivaju isklju~ivo zahvaljuju}i reprogramima dugova.Bolovi su bili nesno{ljivi. [unji}a je ugovor za Zrinjski vezao do kraja sezone. ali je opasnost od povreda prevelika . Banjalu~ani }e narednu provjeru imati tek nakon {to otputuju na petnaestodnevne pripreme u Me|ugorje. Od mogu}ih rje{enja. a s obzirom na to da je u posljednje vrijeme trpio jake bolove.dodaje strateg Banjalu~ana. s kojim je dogovorena dvoS. a potom i inicijativni odbor za realizaciju projekta Zrinjskom 50. dugoro~an posao. i ovdje postoji spremnost za to. Ostala su jo{ dva termina . gun~i}. ljekari su mu preporu~ili operativni zahvat.Ljekari ka`u da ne}u mo}i igrati izme|u 30 i 40 dana . . imamo iskustva zemalja iz susjedstva. februara sa ma|arskim Pe~uhom. fudbaleri Borca ponovo su morali da otka`u jedan kontrolni me~. a poslije podne drugi. {to je br`a metoda. ju~er su `eljeli opipati puls premijerliga{kim klubovima i ~uti njihova mi{ljenja o ideji o formiranju udru`enja Stojni}: Niz utakmica u Me|ugorju je protiv sarajevskog Olimpica. Zahvat }e. nekada{nji ~uvar mre`e Slavije i Olimpica. Samira Dure i Pavla Su{i}a koji je napustio Zrinjski u zimskom prijelaznom roku. S Olimpicom. izabranici Velimira Stojni}a odradit }e trening. [to je najva`nije. U rubrici „do{li“ za sada su Kristijan Ive{i} (Travnik). kada je oti{ao na pla}enu posudbu u belgijski Kortrijk.ka`e Jo- X Zbog obilnih snje`nih padavina. od ju~e je na treninzima Borca prisutan i Mladen Lu~i}. K. u su{tini.ka`e ~lan Komiteta Elvedin Begi}. Hrvatski dragovoljac i [iroki. Znao sam piti i tablete za smirenje. Komitet je ju~er. emisari FIFA-e i UEFA-e Eva Paski- Dok su prekju~er s ~lanovima Komiteta raspravljali o dosada{njem napretku u usagla{avanju statuta na svim nivoima fudbalske vlasti u BiH.000 KM. 18. Zagreb. ve} du`e vrijeme vu~e povredu prepone.Pri~a je davno pokrenuta. koji se nada skorom povratku na teren.obja{njava Stojni}. planiranog za danas.

Kladar. litetnim igra~ima. Tomi~i}. iz Mrkonji}-Grada i Bosanskog Novog. . tako|er. Srndovi}.Bez obzira na to {to su Petorka potpisala do juna 2013. Kolund`ija. i to sa premijerliga{ima Rudarom iz Prijedora i Borcem iz Banje Luke. Snijeg ne samo da pada {irom Evrope nego je zasuo i mjesta u kojima pahuljice nisu vi|ene decenijama pa tako i „toplije“ krajeve. Istovremeno je sati na stadionu Bursa Ataturk. Hrvatska) i Aleksandar Nikoli} (Iskra Danilovgrad). Kova~evi}. desetorica do{la Opstanak ne}e do}i u pitanje. od kojih je skoro polovina novih igra~a. dovedena su desetorica novajlija: Borislav Miki} (Borac). Rudar su napustili Dalibor Krezovi}. (Foto: D. Babi}. Trener Denis Sadikovi} poveo je 23 nogometa{a. s klupe GO[K-a odstupio je i pomo}ni trener Filip Krvavac. B. a ipak su se ve} brzo uklopili.. [odi}.Kujund`ija (17). a bio je i prvi trener „Lavova“ tokom sezone 2004/2005. i pored remija (0:0 i 3:3). E. Sudija: Robert Zrili} (Banja Luka). Gligi}. Ognjen Da{i}. Zoran Luka~. Zvezdaru i Vo`dovac. Jo{ su igrali: Nikoli}. 2:2 . Igra~ka kri`aljka u Leotaru Stigao Su{i}. desetorica oti{la.ka`e Jusufbegovi}. koji s klupe vodi Ljupko Petrovi}. M. Hrvatska). ali to vi{e ne zavisi samo od nas . Od te ~etiri. Jo{ su igrali: Majki}. Radi se o fudbaleru s internacionalnim iskustvom.Mazalica (15).. donijeli su nam ne{to svoje. u to vrijeme biti na pripremama u Turskoj. Zbog toga su i fudbaleri Olimpica u svojoj tradicionalnoj bazi onemogu}eni da rade prema dosada{njem planu i programu. februar sa po~etkom u 18 u Mostaru. Uprkos dosta te{kom rasporedu.Od te utakmice nema ni{ta. @elju da ga anga`ira Leotar je iskazao jo{ na po~etku priprema.@eri} (60). S obzirom na ugled Bijedi}a u ovom gradu. Seferovi}. Stojni}) Kujund`ija. . Kova~evi}. trener Nedim Jusufbegovi} smatra da to ekipu ne}e mnogo poremetiti.@uji} (88). Kujund`ija. Tosunovi}. Tica. Emilko Jankovi} i Adis Stambolija (Karlovac. Lak{e povrede [kalji}a. Hrvatska). februara Bursaspor i ’Ro|eni’ igraju u spomen na Nenada Bijedi}a Skratit }emo pripreme u Antaliji za dva dana. Prema njegovim rije~ima. To su Edin Pehli}.ka`e Jusufbegovi}. ina~e. Jankovi}. . naravno. SLOBODA: Kondi}. koji je u Trebinje do{ao nakon neobavljenog posla u inozemstvu. Miki} i Stambolija: Kvartet poja~anja Kompletiraju se redovi Rudara Desetorica oti{la. Mirovi}. Asim [kalji}.1:1 . Er. Popovi}. Ina~e. odnosno poja~anjima. koji je umro ovog ljeta potvr|eno da je dosada{nji golman „Ro|enih“ Senedin O{trakovi} potpisao za Taraz iz Kazahstana. Slobodan Maksimoha}). zaklju~ili bismo prijelazni rok . Goli}. Pliske. Rami}. ali }emo ih izvjesno vrijeme zadr`ati na probi kako bismo se uvjerili da nisu povrije|eni i da su fizi~ki spremni. Trenutno na{i doma}ini rje{avaju potrebnu dokumentaciju . Metodiku treni- Stadion u Krupi na Vrbasu. Ina~e. u kojima su. a vremenski uvjeti su takvi kakvi su. Damir Tosunovi} (^elik). 3:2 . Dejan Bandovi}. U prvoj pripremnoj utakmici nakon odlaska u Hercegovinu Olimpic je savladao Brotnjo sa 3:1. Svima je isto. Trener: Dragan Radovi}. Kari}. doskora{nji fudbaler Zrinjskog. . On }e narednih nekoliko dana provesti na probi i odigrat }e najmanje tri kontrolne utakmice prije nego {to stru~ni {tab odlu~i ho}e li ga anga`irati. 4. ~eka se Nasti} Leotaru se priklju~io vezni igra~ Pavle Su{i} (23). Umi~evi}. o~ekujemo da }e stadion biti pun. ka`e trener tima s Otoke Ni ^itluk nije zaobi{la snje`na me}ava. ujedno i trenera Bursaspora Nenada ]e}u Bijedi}a. ali mislim da to ne}e promijeniti planove u obavljanju onoga {to smo u osnovi zacrtali . a kadrom. Utakmica je zakazana za 15. koji je nastupao i za ruski Himki i za bugarski CSKA. Jankovi}.Sa. A. [abi}. koji bi trebao zatvoriti poziciju desnog beka iako mo`e igrati i na mjestu stopera. Poku{at }emo. mo`emo ostvariti povoljne rezultate i formirati tim sposoban da u sezoni 2012/2013. ako sve pro|e uredu. jer osje}aju lagano zanga morat }emo prilagoditi uvjetima. ako i nju budemo mogli odigrati. novajlije su se odli~no uklopile. Strijelci: 0:1 . Hrvatska). @uji}. „Ro|eni“ }e 6. Amer Jugo i Milan Kne`evi}. „Ro|eni“ }e. Smail [adi}. Trener: Ljubi{a Drlja~a. subota. i to s veoma kombiniranim sastavom. u~initi sve da na|emo protivnika s kojim bismo igrali i prije.Kantar (32). igra~i ispunjavaju o~ekivanja. U Leotaru. Ivan Stankovi} (Gorica. . S njima dvojicom. kao A. Kotaran. IBRULJ Antaliju. Jagodinu. P . zavisi od toga ho}e li nas neko napustiti. Dejan [iranovi} i Adnan Sulji} iz Omladinca te Elvir [u{njar i Adis D`aferovi} iz biha}kog Jedinstva. Luka Kujund`ija (Cibalia.ka`e sportski direktor @eljko RaM. Ranije je igrao za Vojvodinu. Petorica novajlija potpisala su ugovore do juna 2013. imenovan Su{ak Nakon Milomira Odovi}a.. u prijedorskom klubu smatraju da su doveli adekvatne prinove i da }e njihov tim biti ~ak i kvalitetniji.dodaje trener Olimpica. za mene ve} danas prijelazni rok mo`e biti zavr{en.Do sada smo uradili sve ono {to smo i zacrtali. me|u kojima se izdvajaju dosada{nji ~lan Zvijezde iz Grada~ca Adel Jukan. jo{ vuku lak{e povrede.ka`e Rudar Prijedor . 2:1 . V. smatra predsjednik kluba Neboj{a Tomi~i} Iako je Rudar ostao bez ~ak desetorice igra~a ove zime. Ipak. koji bi nam predstavljali poja~anja. Sa. februara otputovati u F. Ne|o [uka. 3:3 .Sloboda (BN) 3:3 Bijedi}: Ostavio veliki trag u dva kluba direktor Vele`a Sedin Tanovi}. . Pekija. U tom periodu odigrat }e dvije prijateljske utakmice. Srbija). 73 VELE@ Potvr|ena prijateljska utakmica u Bursi 15.Razgovarali smo s ljudima u Bursasporu i s gradona~elnikom ovog grada te smo se dogovorili da na{ boravak na pripremama u Antaliji skratimo za dva dana kako bismo 15. ^. Kova~evi}. prinove iskazale potencijal.sport Dnevni avaz. a ho}e li jo{ neko biti anga`iran. . o~ekuju Nenada Nasti}a (30). Stambolija. Sedin Seferovi} (Marsonia. februar/velja~a 2012. St. Potpuno renovirani tim Rudara do sada je odigrao dvije testne utakmice. Jovavi} i Aleksandar Panti}. konkurira za visok plasman . februara odigrali utakmicu u spomen na na{eg velikog ]e}u. Gledalaca 50. RUDAR: Tripi}. prva naredna koju smo dogovorili je 8. ka`e direktor kluba Sedin Tanovi} U sklopu priprema za proljetni dio prvenstva fudbaleri Vele`a do sada su odigrali tri utakmice. Svi koji su ovdje. u ozbiljnoj su konkurenciji. Kantar. U me|uvremenu. Dino Toromanovi} (Jedinstvo Bi- novi}. Nedim Hiro{.Odmarali smo neke igra~e. dovi}. Almir Pliska. Despotovi}. Stankovi}.. sa dvije Slobode. ekipe koja je ove sezone igrala u grupnoj fazi Lige prvaka. itekako je zadovoljan. a razlozi su druge obaveze i poslovi kojima se bavi pored trenerskog. Dalibor Dragi}. a odigrat }e jo{ ~etiri. Krvavac odstupio. da su tu ve} dugo. koji je i ranije obavljao ovu du`nost. Toromanovi}. Bojan Regoje. Olimpic na pripremama zatrpan snijegom Jusufbegovi} zadovoljan do sada ura|enim [to se ti~e igra~kih poja~anja. Zec.[to se ti~e novih igra~a. februara protiv Rijeke. Mar~eta. ~iji je tim danas trebao igrati sa @eljezni~arom. Miki}. ali rade slabijim intenzitetom i trebali bi uskoro biti spremni za ve}e napore . u ^itluku. Goran Mirovi} (GO[A. Klub je za novog pomo}nika Borisu Gavranu imenovao Nikolu Su{ka. Zlatko \ori}. .Znamo da se radi o kva- Jusufbegovi}: Novajlije se odli~no uklopile Su{i}: Igrao za Zrinjski Kraji{nik na Mrakovici Nogometa{i Kraji{nika iz Velike Kladu{e od ju~er su na sedmodnevnim pripremama na Mrakovici. Dva kluba igrat }e u spomen na svog nekada{njeg igra~a. Veinovi}. Miodrag Bursa}. vjerujemo da smo dovo|enjem poja~anja napravili dobar posao i da }emo biti mnogo kvalitetniji. tezanje. najja~a i najzanimljivija bit }e ona protiv turskog Bursaspora. Kecman. Mazalica. Ivan~evi}.ka`e predsjednik kluba Neboj{a V. za mene ve} danas prijelazni rok mo`e biti zavr{en.

Borusija Menhengladbah.Majnc. Hetafe leži na devetom mjesto na tabeli. T. Vigan . Barcelona .Tuluz (21). koji je bio pred- A= @HKCA AC IA HEAšEJE 5AF= *=JAH= sjednik UEFA-e čak 17 godina. dok.Atalanta. PONEDJELJAK: Liverpul .Aston vila (14. jer ju je uoči Mundijala u Južnoj Africi 2010.Udineze.Lil (17).Sijena.30). Čelzi . Ovo je drugi put da Teri ostaje bez kapitenske trake. Mehmed Baždarević ugostit će sa Sošoom Pari Sen Žermen. a žalio se i na loše uvjete rada. nisu pobijedili od 2002.30). 1D= F>AC= E 0=@K= Ovog puta ohrabrenje im predstavlja informacija da bi u derbiju mogli biti pojačani Vejnom Runijem (Wayne Rooney). Roma .Bolton. SUBOTA: Herta . Leče Bolonja. NEDJELJA: Frajburg Italija SUBOTA: Čezena . Atletik .Inter (15). koji bi mogao imati veliki značaj u borbi dva tima za mjesto u Ligi prvaka. Barcelona bi mu se približila eventualnom pobjedom nad Real Sosijedadom. Kajzerslautern . ali mu ovog vikenda prijeti veliko iskušenje. Mančester siti bi eventualnom pobjedom nad Fulemom u ovom kolu mogao napraviti veliki posao. Sošo . jer Totenhem gostuje Liverpulu.kazao je Šveđanin. Ako isključimo Ligu prvaka. (M.rekao je Johanson. Bajer Leverkuzen. jer se “kraljevski klub” suočava s neugodnim gostovanjem jednom od gradskih rivala.30). U posljednja tri mjeseca nije dobio plaću. Nansi Ren. Juventus .Valensija (21. Atletiko .) Francuska SUBOTA: Ažaksio Nica.Everton (16). ali vremenska prognoza ne obećava da će i tada biti odigrane.rekao je Inoha.Evijan. T.Brest.30).Osasuna (12). u ekipu Kobea.Ne može se dešavati da samo jedan čovjek diktira i donosi sve odluke u vezi s fudbalom u svijetu. Njemačka Sinoć: Nirnberg . Nisu me plaćali. Monpelje . PONEDJELJAK: Granada .Lion (21). tim prije što je još jedan od njegovih pratilaca na težem ispitu.45). (M.Bajern (18. izgubio je 1998. u Francuskoj se igra veliki derbi između Marseja i Liona. Sagledao sam sve i zaključio da mi je najbolje da se vratim u Japan . . Sevilja Viljareal (18). NEDJELJA: Sporting . Mančester junajted ponovo se u srijedu navečer izjednačio s gradskim rivalom Sitijem. ali sa samo četiri boda zaostatka za četvrtim mjestom. a jedina je ekipa koja je ove sezone pobijedila Barcelonu. Volfsburg . Vest Bromvič Albion Svonsi.Keln (17. S obzirom na to da je nevrijeme u Italiji uzrokovalo haos.ali tonijebio jedinirazlog što sam otišao. Nakon Murinjovog odlaska. =čAIJAH IEJE čA= F @ ČAE= Madridski Real na nezgodnom gostovanju Hetafeu Siti s Fulamom Japanski bek Masahiko Inoha vratio se u Japan. izgubio zbog afere s bivšom djevojkom reprezentativnog i klupskog kolege Vejna Bridža (Wayne Bridge). Hetafe u posljednjih šest utakmica nema poraza. Šalke .Totenhem (21). godine bitku s Blaterom za mjesto prvog čovjeka FIFA-e.Espanjol (18). Gostovanje Čelziju Junajtedu je i u najljepšim danima bilo težak ispit.Platini je fer i otvorenog uma. Engleska asocijacija odlučila je da Teriju oduzme liderstvo pa će reprezentaciju na predstojećem Evropskom prvenstvu voditi neko drugi s obzirom na to da će sudski proces početi tek nakon Eura. Kao kod nas Zahvaljujući Evertonovom poklonu. godine. IFHJ Teri: Opet na stubu srama 6AHE FL >A JH=A Do odluke Suda Do završetka sudskog procesa za rasizam koji se vodi protiv njega. februar/velja~a 2012. koje vodi u Ligu prvaka.Nikadanisam doživio toliko patnje. naime.Borusija Dortmund.Štutgart. Hamburg .Fulem (18.30).) . kako navode. Nanijem i Ešlijem Jangom (Ashley Young). NEDJELJA: Kaen Okser.Valensijen. Bordo . Saragosa Rajo (19. Ako njegov gradski rival posrne. Milan . nakon što je u Hajduku proveo groznih šest mjeseci. u okviru Lige prvaka prošle sezone. u London Engleska Engleski dnevni tabloid “The Sun” jučer je objavio. Novara .30).Sanderlend. subota. Iako je na posljednjem izletu na Stemford bridžu slavio pobjedu.Par- Murinjo: Sele ga natrag.Malaga (21). Dobili Barcelonu . Kjevo . Runi se vraća u ekipu Junajteda: Veliki okršaj u Londonu Iako to ne odaje pogled na tabelu. Čelzi iz sezone u sezonu bilježi sve veći pad. Sent Etjen . Nema Lenart Johanson poziva na promjene druge nego ga se riješiti . Kvins park rendžers . Majorka . Osamdesetdvogodišnji Johanson. NEDJELJA: Njukasl . Džon Teri (John Terry) neće biti kapiten engleske reprezentacije.Katanija. (M.Betis.Kaljari. Hofenhajm . Dozvoljava diskusije i poštuje želje većine .Mančester junajted (17).Napoli. Norvič . Palermo . Marsej .Real Madrid (20). Fiorentina . za koji bi mogli debitirati Aleks (Alex) i Tijago Mota (Thiago Motta). nacionalna federacija odlučila je da sve utakmice zakaže za 15 sati. Hetafe . dodavši kako Blatera treba zamijeniti Mišel Platini (Michel). Dižon . a to im je rekla jedna od njemu bliskih osoba. 2=HLE E I=JE?= Engleska SUBOTA: Arsenal Blekburn (14 sati).Međunarodni fudbal %" EUROVIKEND Junajted na teškom gostovanju na Stemford bridžu Dnevni avaz. Realova prednost nad drugoplasiranom Barcelonom od sedam bodova mo- gla bi ovog vikenda biti urgožena. Mančester siti . Japanac je u Hajduk došao u julu prošle godine.Verder (15. . Španija SUBOTA: Levante Rasing. Junajted se u posljednjoj deceniji s Čelzijevog borilišta skoro redovno vraćao praznih šaka.Lorijen (19). 4. T.30).Volverhempton.) KHE IA LH=ć= K ČAE Johanson: Diktat jednog čovjeka Sve većem broju poziva na odlazak Sepa Blatera (Sepp Blatter) s kormila FIFA-e pridružio se i bivši predsjednik UEFA-e Lenart Johanson (Lennart Johansson). .Hanover. ma.30). s druge strane.Real Sosijedad (22). PSG . tamo. Portugalac u Realu u posljednje vrijeme nije baš potpunosretan.Augsburg (15. Stouk . ekskluzivnu informaciju Žoze Murinjo (Jose Mourinho) vraća se u Čelzi. NEDJELJA: Đenova Lacio (12. Ako Real kiksa.

uvjeriti ih.Smatram kao našu obavezu da se plasiramo na EP. Mahmutović je potom pojasnio da gaji izuzetan respekt za Miroslava Blaževića. ipak u prednosti”. Vjerujem da ćemo imati kvalitetnu ekipu koja će se moći othrvati svim iskušenjima . gdje ih je ugostio načelnik Dževad Bećirević. avgust). . ali da je Aco.Iz Italije odlazimo četiri dana na Roglu uoči nastupa na turniru u Sloveniji s domaćinom.“replicirao” je Pe. čiji će učesnici biti uskoro definirani. jučer je i sam Aco na predstavljanju bh. Petrović je vrhunski trener. s drugima će kontaktirati telefonski. bivšeg selektora bh. a ni najbolji igrač Mirza Hrnčić još nije sanirao upalu pluća. Sinoć: Helios Zagreb. na programu je 21. entuzijazam ljudi u KSBiH. Holandije i Rumunije . prema potrebi. Obilazi igrače Bivši trofejni trener Cibone i reprezentacije Hrvatske odmah kreće u akciju.Crvena zvezda (17). Košarkaški savez BiH u ovom momentu već ima definiran plan priprema uoči kvalifikacija za Evropsko prvenstvo. a to je start kvalifikacija 15. Dobra je vijest da se. Ja sam tu da Petroviću pomognem savjetima. ne politički nego sportski. ova će izjava sigurno stići do njega . ali nijedan neće biti alibi ako nešto ne uspijemo kaže Petrović (53) te naglašava da plasman u Sloveniju ne smije doći u pitanje: . jula.Još jednom želim naglasiti da nije bilo nikakvog finansijskog motiva nego je jedini motiv procjena da možemo napraviti sjajnu Petrović i Mahmutović: Možemo napraviti sjajnu sportsku priču (Foto: F. “kada se prebroje medalje i trofeji. tima Tek što nam je Košarkaški savez Bosne i Hercegovine servirao senzaciju angažmanom Aleksandra Petrovića.u njegov stručni štab bit će uključen slavni Mirko Novosel. Gruzije. Finska). avgusta i 8. čovjek sa 39 velikih medalja i stanovnik Kuće slavnih! Kako je Petrović pojasnio. općinski vijećnik. ali se on odlučio za Vogošću.naglasio je Petrović. na- Zenički Čelik se pojačava u borbi za opstanak kon povrede koljena. smatra da imamo ekipu koja može napraviti vrlo značajan rezultat u Sloveniji. u tim vratio Eldar Merdanović. Kada je u pitanju Jadranska liga za košarkaše. E=? IJEC= 6KLEć ED @>E Nekadašnji centar sarajevske Bosne ASA BH Telecoma pauzirao je u proteklih sedam mjeseci nakon što mu je istekao ugovor sa Slavijom. . dok bi uz ekipu bio na svakoj utakmici. bila je. subota.izjavio je Petrović.kaže sportski direktor Haris Jahić. mislim da je bosanski Savez napravio sjajan izbor. . Zeničani su pregovarali i s nekadašnjim reprezentativnim krilom Mujom Tuljkovićem. Mahmutović je predstavio Petrovića kao “najvećeg trenera u svim sportovima od osamostaljenja BiH”. Fočo) sportsku priču.Ćiro će se ljutiti.Da. U narednom mjesecu planira kontaktirati s igračima koji bi trebali konkurirati za kvalifikacije. . prije svega. košarkaši imat će osam provjera 2IAJ= FćEE +AJ=H vić. Novosel bi imao ulogu savjetnika ili supervizora. B.IFHJ Dnevni avaz. Novosel: Čovjek iz Kuće slavnih u stručnom štabu BiH nog sekretara Haruna Mahmutovića. Već tada ćemo lagano gledati prema prvom cilju. kolo: Subota: Cibona Budućnost (17 sati). zbog toga nije bilo ni riječi o nekakvim bonusima ili ekstranagradama za taj rezultat. Ovo je prva zvanična posjeta novog selektora reprezentacije BiH nekoj od državnih institucija. Sjajan izbor . Svjestan sam svih problema koji opterećuju Košarkaški savez BiH. jula. Sastanku je prisustvovao i Igor Stojano- 7 F=K E JKHEH K 5=H=ALK Pripreme bh. Union Olimpija Makabi (18). Tako će i legendarni hrvatski stručnjak. %# KOŠARKA Reprezentacija BiH imat će senzacionalan stručni štab 2AJHLEć E LIA J=@A = KIFADA Vjerujem da ćemo imati ekipu koja će se moći othrvati svim iskušenjima. koji bi. naročito general- ĆEH ćA IA KJEJE trović u šaljivom tonu. JESENKOVIĆ U nastojanju da ojača igrački kadar u borbi za opstanak u najvišem rangu bh.To će biti ukupno osam pripremnih utakmica pred onih osam u kvalifikacijama između 15. . Potencijal igrača definitivno postoji. Jedna od stvari koja je privukla Petrovića. zenički Čelik angažirao je centra Aldina Klinca (22 godine. Krka . što je izazvalo reakciju novog selektora. . Petrović i Mahmutović posjetili su sarajevsku Općinu Centar. Potom slijedi odlazak na turnir u Italiji (Italija. pri- Bh. a na njemu je da uradi ono što smatra da je potrebno . Kada me je pozvao i pitao hoću li mu pomoći u Sarajevu.Pokušat ću uključiti i neke nove igrače. E. koje će početi 10. koji se oporavio nakon operacije križnih ligamenata koljena. Crna Gora.Hemofarm (17). potentnost. nogometaša. Klinac: Pauzirao sedam mjeseci w @CđAA ILA KJ=E?A Zbog nevremena i jakih snježnih padavina. Srbijom i Hrvatskom od 3. kaže. 4. uz kojeg je i Petrović stasavao. avgusta susretom protiv Latvije u Sarajevu . da se odazovu. sustvovao pripremama. avgusta. to je. ekipa će u glavnom gradu BiH boraviti do 24. odgođene su sve utakmice Košarkaškog prvenstva BiH u muškoj i ženskoj konkurenciji koje su trebale biti odigrane ovog vikenda. Prije toga. odgovorio sam potvrdno. bh. i 10. Ovi će se mečevi najvjerovatnije igrati u srijedu. saopćeno je iz Općine. ali je neizvjesno koliko će on moći pomoći.rekao je sinoć za naš list 73-godišnji Novosel. E. februar/velja~a 2012. koji bi uskoro trebao objaviti i imena svih saradnika u stručnom štabu. košarke.kaže Petrović. J. Neke će lično obići. otprilike.Dobili smo potvrdu njegove registracije za naš klub i nadamo se da bi Kllinac mogao igrati već u narednom prvenstvenom susretu protiv Servitiuma . V. Radnički . koji je čiji je cilj ne samo plasman na naredno Evropsko prvenstvo nego i mnogo važnija uloga od one koju je naša selekcija igrala na prethodnim završnicama. Želim da uspije. naglasio je novi selektor možda čak i bolji za reprezentaciju nego za klub. do 5. Kako kaže Petrović. 212 centimetara).Petrović u našim igračima vidi. Dino Begagić još se nije oporavio od povrede zgloba. BiH. . javnosti u ulozi selektora BiH objavio novu . ono o čemu smo Aco i ja razgovarali. kada će novi selektor Aleksandar Petrović okupiti igrače u Sarajevu. Nedjelja: Široki WWin . Cilj nam je da naša košarka ponovo postane respektabilan faktor u Evropi naglasio je Mahmutović. ljubitelji košarke imat će priliku vidjeti na djelu reprezentaciju na turniru u Sarajevu (9. biti dio projekta “Slovenija 2013”. septembra protiv Latvije.Cedevita (20). Partizan Zlatorog (19).

Tako će sarajevska Zetra od 15 sati ugostiti 11 takmičara. kola SEHA lige protiv šampiona Hrvatske Zagreba. četiri sekunde i 22 stotinke. podiza- 7 AJHE J=EčAA K LKčE =E= F@E=K CK= FHALHJ=K >=L== nju balvana (od 130 do 200 kilograma). (A. Spust: Didije Kiš 437. Arnes Bubalo (više od 70 kg) i Nedim Topić (kate) te Delfina Tadić (do 47 kg).Ni sam nisam za to Magoda: Iznenađen ostavkom Pilava Generalni plasman: Ivica Kostelić 905. ne mogu biti isti kao što su bili na početku sezone . . . budući da je pobijedio na takmičenju u Padovi. koji je prošle godine imao A-normu.vuči kamiona od 20 tona. najjačih na svijetu. EP za juniore i kadete u karateu S konferencije za medije: Učestvuje 11 takmičara Danas će u dvorani Zetra biti održana sportska manifestacija “Strongman Champions League”. Meris Muhović (do 78 kg) i Haris Škrijelj (više od 78 kg). Borba za titulu najjačeg čovjeka Na 39.. Klaus Krel 397. koja je već išla tamo na pripreme. ali mu je osam stotinki kašnjenja donijelo tek četvrtu poziciju. Borbu za titulu. vodit će Ervin Katona iz Srbije i Sidrunas Savičkas (Zydrunas Savickas) iz Litvanije. Beat Fojc 318. Vedad Ćapin (do 57 kg).kazao je Magoda te je napomenuo da dugonajavljivana sjednica Skupštine kluba 31. u Lids idu trener Edib Rahmanović i njegov pomoćnik Alem Rahmanović. Jan Hudek (Kanada) 7.79 Današnji susret SEHA lige između rukometaša sarajevske Bosne i šabačke Metaloplastike. K. pripao je Austrijancu Klausu Krelu (Kroell) u dramatičnoj borbi u kojoj je pet najbržih skijaša dijelilo svega osam stotinki. . osnovati Odbor za hitnost. Premijer liga i Kup. jer sudije iz Zadra. . jer malo je reći da su tri mjeseca priprema mnogo kada znamo u kakvim uvjetima rade i treniraju ostali naši sportski kolektivi kaže predsjednik SDI Bosna Edib Rahmanović. maja u Zagrebu. jer nije imao dovoljan broj nastupa. U utrci koja je zamijenila otkazanu iz Val Gardene u decembru prošle godine. Do tada. Joahim Puhner (Austrija) 8. Posljednji voz za ostvarenje normi. Veliki finale za 2011. Dževad Pandžić. Selektori juniorskih reprezentacija Miroslav Klepić i Željko Topalović odredili su da našu zemlju predstavljaju Ervin Galić (do 55 kg). sve obaveze prema njima bit će regularno izvršene.) Rukometaši Borca M:tela odigrat će danas sa početkom u 15 satiu Varaždinu utakmicu 15. T.30 2:04. januara nije održana. subota. prevrtanju guma (560 kg). otputovat će narednih dana u Englesku na tromjesečne pripreme. prevodilac Bakir Bungur te tehnički sekretar Ramija Mujić. saznavši to iz novina. Beat Fojc 673. zbog snježne mećave koja je zadesila naše krajeve. Edin Sarić (do 61 kg).59 2:04.Odlazak u Englesku omogućio nam je jedan Britanac koji je bio ovdje u ratu i koji nas je pozvao posredstvom Hurmije Mujić. Janik Bertran (Francuska) 10. održan jučer u Šamoniju.22 2:04. od 7.57 2:04. nastavak takmičenja u SEHA-i.) (Foto: F. 4. (M. Anes Čongo (do 70 kg). Nemam riječi kojima bih opisao koliko nam to Pripremaju se da ostvare normu za Paraolimpijske igre Dženita Klico: Posljednji voz za London hvatat će u maju znači.69 2:04. Fočo) 5FHJEIJE5. nute. Amina Adilović (do 59 kg) i Ivona Ćavar (do 59 kg). a četvrta u karijeri.kazao je direktor Bosne Kenan Magoda. Tina Marić (do 54 kg) i Ena Gljiva (više od 54 kg). U kadetskoj konkurenciji u izboru selektora Ramiza Potura i Arnela Kalušića nastupit će Ivan Križanac (do 52 kg). Muamer Ćatović (do 68 kg) i Ivan Klepić (više od 76 kg) te Vesna Gugić (do 48 kg). Didije Kiš (Švicarska) 4. A. Odličan rezultat zabilježio je i Kanađanin Erik Gaj (Eric Guay). koji je “Studentima” trebao biti prvi u proljetnom dijelu sezone. Branislava Obradovića i Vladimira Vranješa tako da teško možemo napraviti nešto više. koji su ostali iz prošle garniture.. za samo jednu stotinku brže od Amerikanca Bodija Milera (Bode Miller).39 2:04. odnosno jedino takmičenje na kojem će tražiti potrebne rezultate. podizanju automobila.. a do tada će četvero sportista boraviti u Lidsu. Hanes Rajhelt (Austrija) Dramatičan spust u Šamoniju 4AKJ=JE 2:04. . Vodeći u ukupnom poretku Svjetskog kupa..1*I=JHEAIA?=K-CAI Članovi Sportskog društva invalida Bosna. Ista je situacija i s igračima Metaloplastike budući da je prelazak preko Romanije nemoguć. a mi Borac danas protiv šampiona Hrvatske ćemo dati sve od sebe da im pružimo dostojan otpor . koji je za pobjednikom kasnio četiri stotinke. Uz njih. Švicarcu Didijeu Kišu (Didier Cuche). evropskom kupu za mlađe seniore (U-21). godinu premješten je iz Kijeva u Sarajevo zbog nestabilne političke i sigurnosne situacije u Ukrajini. evropskom prvenstvu u karateu u juniorskoj i kadetskoj konkurenciji. Marsel Hiršer 825. naravno. Nova uprava trebala bi biti izabrana do kraja ove sezone. To je Austrijancu bila prva pobjeda u sezoni. odnosno na 4. A. tačnije zabranjen . Normu za Paraolimpijske igre pokušat će ispuniti Hurmija Mujić.istakao je prvotimac Borca i reprezentativac BiH Marko Panić. atletičari i aletičarke koji još imaju priliku ostvariti normu za Paraolimpijske igre u Londonu.30 2:04. kako se najavljuje. Krel: Prva pobjeda u sezoni (Foto: AFP) HA = IJJEK >HžE @ EAH= Ivica Kostelić ostao bez bodova Šesti spust sezone. U konkurenciji mlađih *E0 FHA@IJ=L= ' J=Eč=H= K *=KK seniora u izboru selektora Suada Ćupine nastupit će Eldin Hrapović (kategorija do 68 kilograma). S. 1. koji je jučer ostao iznenađen informacijom da je predsjednik kluba Muhamed Pilav podnio neopozivu ostavku. ali ju je izgubio. otkazan je zbog vremenskih nepogoda.26 2:04. ali će on zbog povrede propustiti ovo takmičenje. februara u Bakuu (Azerbejdžan) Bosnu i Hercegovinu predstavljat će 19 sportista. koji će odmjeriti snage u šest atraktivnih disciplina . a ciljevi. Romed Bauman (Austrija) 6. održat će se 5.SKIJANJE %$ Dnevni avaz. Zato nam je ovo možda i najlakše gostovanje. nošenju kofera (150 kg) i podizanju betonskih kugli (120 do 200 kg).23 2:04. do 13.Rukovodstvo lige otkazalo je susret. Očekuju nas tri utakmice u Ligi prvaka. hrvatski skijaš Ivica Kostelić ostao je bez bodova. Krel je zabilježio vrijemeod dvijemi- 5LAJIE KF Treće mjesto pripalo je pobjedniku posljednja dva spusta.Igrat ćemo bez povrijeđenih Srđana Trivundže. Zagreb je izraziti favorit. Č. te Dženita Klico i Damir Muratović. februar/velja~a 2012. Aksel Lund Svindal (Norveška) 9. Klaus Krel (Austrija) 2. Erik Gaj (Kanada) 4. Č. igrat ćemo s ovim igračima koje smo angažirali tokom zimskog prijelaznog roka. I=>AE FHJEL =CHA>= K 8=H=ž@EK Banjalučani su na put otputovali prilično oslabljeni. Sada smo bez predsjednika i vjerovatno će u što skorijem vremenskom periodu ostali članovi Upravnog odbora. Č.Trebao jenastupitii naš predstavnik Adin Arnaut. IFHJ RUKOMET Otkazan današnji susret “Studenata” sa Metaloplastikom *I=>AFHA@IA@E= Nastavak SEHA lige pričekat će do ljepših vremenskih uvjeta budući da gosti iz Šapca zbog snježne mećave ne mogu doputovati u Sarajevo znao. Iva Klepić (do 53 kg). apsolutno nisu u mogućnosti doputovati u Sarajevo. Bodi Miler (SAD) 3.

%% Izjava dana Drago mi je što naša djeca nisu prešla granicu. godine osnovao nekoliko firmi u Baskiji s obzirom na to da su u toj pokrajini vrijedile porezne olakšice koje su poticale razvoj privrede i poduzetništva. Majami).decembru 1988. Golden stejt . Orlando).000 eura nagradi vaterpoliste za osvajanje srebrene medalje na minulom Evropskom prvenstvu u Ajndhovenu. San Antonio Nju Orleans 93:81.Žalgiris gledao je s djecom Mariusom i Marijom (Foto: AFP) NBA MVP lige briljirao u Njujorku . Od toga je 15 poena ubacio u posljednjoj četvrtini. skoro 300 Takmičare očekuju još kilometara sjeverno od Moniže temperature kada se skve. 0=K=H@ @>E $ EE= C=IL= Na osnovu glasova navijača. kojima su nanijeli deseti poraz u posljednjih 12 utakmica (105:102).Čikago 102:105. nije znao na koju stranu napada njegov tim pa je položio loptu u svoj koš i tako poklonio pobjedu protivniku. Sve porezne obaveze podmirene su na vrijeme . Majami) i Karmelo Entoni (Carmelo Anthony. krila Lebron Džejms (LeBron James. J. T.Rafa je insistirao na tome da njegova boravišna prijava bude u rodnom gradu.AHE 4K E ’*ELE’ FH@K>EE =CEK EI= Sjajni plej Čikaga imao 32 poena i 13 skokova Vlasti u Baskiji pokrenule istragu Aktuelni MVP lige Derik Rouz (Derrick Rose) i njegovi Čikago bulsi produbili su agoniju Njujork niksa. 4AKJ=JE Rouz (Čikago) u duelu s odbranom Niksa promašio “trojku” za produžetak.Juta 119:101.6 miliona) dobio je Hauard. presele u Ribinsk. . ali je Nadal: Njegove firme platile manje poreza Atlanta . jer bi neki i izginuli tamo. Dvejn Vejd(Dwyane Wade. LA klipers Denver 91:112. što je bio njihov najduži aktivni gubitnički niz protiv nekog NBA kluba. određene su prve petorke Istočne i Zapadne konferencije za All-star utakmicu (26. Ganje postiže svoj četvrti gol u historiji. Izabrane All-star petorke LA lejkers). 21 poen. Nadal je rođen u Manakoru na Balearima. Nagetsi su prethodno pretrpjeli tri uzastopna poraza protiv Klipersa. “trojke” 5/5). Poljakinja Justina Kovalčik (Justyna Kowalczyk) pobijedila je u sprintu slobodnim stilom. Čikago). Pri vodstvu svog tima od 57:56 nekoliko sekundi prije kraja. Spektakularni plej “Bikova” postigao je 32 poena uz 13 asistencija. koji imaju omjer od samo osam pobjeda i 14 poraza.poručio je Kosta. LA klipers) i centar Endrju Bajnam (Andrew Bynum. Blejk Grifin (Blake Griffin. odbijajući plaćati porez u nekoj od zemalja sa povoljnijimzakonima. mladi Amerikanac slovenskih korijena. uključujući spektakularni niz od tri uzastopna realizirana napada u samo 79 sekundi. (Potpredsjednik Rukometnog saveza Hrvatske Zoran Gobac o nedolasku navijača na polufinale EP-a sa Srbijom) Ofsajd Rajan Potočnik (Ryan).) Porezne vlasti u Baskiji pokrenule su istragu protiv drugog teniserasvijeta RafaelaNadala zbogsumnje da je utoj pokrajini utajio porez.06 miliona eura poreza. Posljednjem je to mijuu (Mario Lemieux) u uspjelo čuvenom Mariju Le. Najviše glasova (1. (M. Sakramento . Nadal je između 2005. Njujork) i centar Dvajt Hauard (Dwight Howard. Nadalove kompanije platile su navodno 11. Njujork . održanom na temperaturi od minus 17 stepeni u Moskvi. subota. &# Trener Barcelone Pep Gvardiola košarkašku utakmicu Regal Barcelona .) Aktuelna osvajačica Svjetskog kupa u nordijskom skijanju. Špančevagent KarlosKo- 4=B=A =@= KJ=E FHA sta (Carlos Costa) izdao je saopćenje u kojem demantira bilo kakve insinuacije da su kompanije i sam teniser izbjegavali zakonske obaveze. očito. februar/velja~a 2012. L=čEFHL==EKI% Skijaško trčanje u Moskvi . Crna Gora izgubila je u finalu od Srbije sa 8:9. i 2009. bekovi su Derik Rouz (Derrick Rose. što je mnogo manje od navodno prijavljenih 47. U trijumfu svog Edmontona nad Čikagom (8:4) zabio je četiri gola i upisao četiri asistencije. a tek 11. Kod muškaraca najbrži je bio Takmičarke prolaze stadion Lužnjiki Šveđanin Teodor Peterson. najuspješniji tim regularne sezone u proteklom šampionatu. čime je potvrdio svoju predanost državi i na terenu i izvan njega. J. 4. (E.37 miliona eura prihoda.Portland 95:92. Starteri Zapada su bekovi Kris Pol (Chris Paul) iz LA klipersa i Kobi Brajant (Kobe Bryant. osramotio se na košarkaškoj utakmici svoje srednjoškolske ekipe iz Šarlota protiv Norkrosa. Bulsi. 5LA=? I= IA>E =>E š Foto dana Vijest u brojci Vlada Crne Gore odlučila je jučer da sa 185. gdje i danas živi.IFHJ Dnevni avaz. predvodio je krilni centar Amari Studemajer (Amare Stoudemire) sa 34 poena i 11 skokova. (E. vode u Istočnoj konferenciji s omjerom od 19-6. Tako je Ganje postao prvi igrač u posljednje 23 godine koji je na jednoj utakmici sakupio osam bodova. krila su Kevin Durant (Oklahoma). LA lejkers). Potočnik. Na Istoku. Nikse.Memfis 77:96. februar) u Orlandu. Seriju Los Anđeles klipersa od četiri pobjede zaredom prekinuli su Denver nagetsi uz sjajno izdanje italijanskog krila Danila Galinarija (Gallinari.) " C= E " =IEIJA?EA Podvig mladog Kanađanina u NHL-u /=A= Spektakularnu predstavio u “ljepotici večeri” NHL lige pružio je mladi Kanađanin SemGanje (SamGagner).

10 12.10 17. 5. 1.15 100 miliona prije Krista.20 03.00 Ko{arka Aba Liga: Radni~ki .30 Studenica-biser kulture svijeta 23.00 Winx. Nakon pada aviona koji je prevozio zatvorenike u rijeku Ohajo.10 23.30 20. dok.Palermo 13. igrana serija (R) 13. 21.Sunderland. u`ivo Dejana Talk Show Kopanje po kontejnerima.[panija 15.00 Program za dijasporu 18.05 Vojna akademija. igrani film (R) 15.15 Astro Num Caffe.55 Chamonix. 25/39.00 Bouns 20. prog.00 Istrage zrakoplovnih nesre}a 20.00 S druge strane. dok. Urban 14. dok.30 TV lica.00 Ameri~ki Fudbal Nfl: Road To Super Bowl 00. Blige MTV World Stage.00 Vijesti 15.30 Alijas 19.00 Flashbacks / Music box 10. Reditelj: Ned`ad Begovi}. prijenos izvla~enja 19.55 Mala princeza 09. program 12. crtani film 19.05 FILM.00 17. gdje pored ostalog i glumi u jednom filmu o vampirima.05 CSI. crtani film 08.37 Hlapi}eve nove zgode.30 Magna Aura.00 HOKEJ NA TRAVI 18.55 [ah-mat 21.40 Awkward Weekend Pimp My Ride 15.45 NBA Live 23.45 Piplinzi.05 21.30 Swiss league: Luzern .05 Junska no}.00 Vijesti 00.00 Bez vize.00 Vijesti Program za djecu 08. S.00 RUKOMET National G. ^e{ka Republika Hrvatska 22.03 Vojna akademija.00 FOXlife Momci sa Medisona Terra Nova Dr.45 Josip Pejakovi}.00 Zvijezde granda.05 KAKO VRIJEME PROLAZI 19.05 FILM.00 U@IVO: Premier League: Norwich Bolton 18.34 Dnevnik.45 Fudbal prijateljska: Crvena Zvezda Zilina 22. ameri~ki film HAYAT TV 07.) 09. on pretra`uje oglase u novinama.00 Winx.05 Junska no}. Brajan Grinberg. ameri~ki igrani film 23. Spust (`). 73.. relity emisija 21.33 Sport 19. muzi~ki program 09. inf. muzi~ki show 18.00 [etnja Velikim zidom 22.00 Slagalica.00 Vijesti 18. Mirvad Kuri}.15 Tribunal 08. igrana serija (R. film 00. muzi~ki show 00.00 Alpsko skijanje.05 Top shop 09.30 Milosrdna Grejs 15.40 Brojevi 12.00 Olujna zvijer.05 Otok. Engleska Premier liga.00 Paparazzo lov na poznate. Haus Momci sa Medisona Uvod u anatomiju Udar Groma O~ajne ku}anice Uvod u anatomiju Seks i grad Momci sa Medisona FOXCRIME 11.20 100 miliona prije Krista. Reditelj: Stjuart Berd 00.25 Engleska Premier liga. Uloge: Tomi Li D`ons. BHT1 Jasmina Krhkai slaba{naSafai njenaunuka Jasmina doputovale su humanitarnim konvojem iz ratnog Sarajeva u porodi~ni apartman u malom primorskom mjestu.. program 19.50 Vijesti plus 17. r.30 Mozaik religija. crtani film 07. igrana serija (R. talk show emisija 11. Amina Begovi}.40 17.05 MTV Takeover. muzi~ki program 20.Wolves 02.30 KONCERT 15.00 Suze Bosfora.00 [opingholi~arke. Bi li ona to mogla? D`ek `eli vidjeti Keti nasamo. igrana serija (R.00 Info top. Njegov sin Barkli. epizoda /12/ 15.30 PREMIER LEAGUE 19.40 BHT vijesti 11.55 Tajne i la`i jednog nobelovca. PINK BH 23.00 Nova avantura. igrana serija.00 Autoklub. sportski program 23. U no}i kad njegov otac prima veliko priznanje. Afri~ki Kup Nacija 22.00 Championship: West Ham . 2012.05 Junska no}. crtana serija 19.30 Kvadratura kruga 19.15 MEDICINSKA ISTRAGA 15.05 Pri~a Wendella Bakera.svakodnevna je slika u BiH.10 Ratnici. 15. Uloge: Alan Rikman.50 Graditelj Bob. r. BHT1 SATELITSKI PROGRAM RTS Eurosport 12.00 Vijesti u 7.KUP Oslo 17.Fulham 20. igrana serija 22.00 Flashbacks / Music box 09.00 Dnevnik 1 19. igrana serija 18. igrana serija. igrana serija.00 Flashbacks / Music box 12. ameri~ki igrani film.30 Bijatlon. 01.20 Pingu. prijenos 13. epizoda 21. Najstro`i ruski zatvor 00. 17.00 Kursad`ije.25 Zlo~in 00.35 London Live..05 Mladi u~itelj.15 U zmajevom gnijezdu.00 Zvijezda mo`e{ biti ti. crtana serija 19. 94.45 Premier League: QPR .20 Otka~eni telefon Osmana D`ihe 19. 12.00 20. inf. Stoke City .10 Jukebox.00 Hokej na travi 23.20 Sport centar 22. 09.20 Jukebox.. 22.normalan.. igrani film (R) PINK BH 06.30 Vijesti 11.10 D`ordan 20. igrana serija (R) 08.00 Dnevnik 2. New York.31 Biometeorolo{ka prognoza 19. nominacije 22. Las Vegas. 18. Vesli Snajps.05 100 miliona prije Krista. U ime naroda. najava 18.50 Lud. S. serija 21.00 Smrt u sumrak 1.10 Monster High.30 00. Ona pristane. Povratak Spa{avanje Edwardsa 00.00 Porodi~ni obra~un.40 Ma~ak u ~izmama 11. Urban 20.00 Vra~ }e vas sada primiti 21. ep 13. krimi serija (r) 19.30 Biggest!Hottest!Loudest!16. New York. epizoda 16.10 Jukebox.10 Real NBA 14.(Hrvatska). Vatra 21.50 18.30 19. ep.05 Moj veliki prijatelj. emisija za osobe o{te}enog sluha i govora 10. Schalke 04 Mainz 18. program 21.00 Fudbal Francuska Liga: Bordeaux Toulouse 23. u o~ekivanju da im se pridru`i i Jasminina majka. Bjegunac je zapravo biv{i tajni agent koji sada postaje najtra`enija pokretna meta u dr`avi. Barklija otmu i zatra`e dva miliona dolara otkupnine.00 Bijeg 23.45 Delgo Sre}a. Las Vegas.40 20.00 Ameri~ki Fudbal Nfl Tajne i la`i jednog nobelovca Nakon {to dobije Nobelovu nagradu. igrana serija 21.00 Chapelle Show Behind The Music. epizoda 09.30 Dnevnik 20.00 Grand hit. osumnji~enikom za dvostruko ubistvo.00 Show time. crtani film 10. muzi~ki program 20.15 Bijatlon. epizoda 00. ameri~ki film 08.20 Pregled programa za nedjelju FTV 07. Urednik: Dejana Rosulja{ 20.00 @ablja patrola.00 Garfield.30 Stanje na putevima 19. igrani film 00.00 Flashbacks / Music box 08. igrana serija (R) 16. Uloge: Kreg Vejson.30 Svi na selo 14. r. HRT2 Striptiz smrti D`ejk zati~e svoju djevojku u ku}i sa drugim mu{karcem i sada tra`i novi stan. zabavna emisija 19.35 Auto vizija 12. 03.05 Pingu 19.15 Mali fudbal. crtani film 11. koji je upravo doktorio.00 Mary J.00 NOVA AVANTURA 23. S.15 TITO CRVENO I CRNO. pregled 15. 22. crtani film 10.50 Jasmina. prijenos 11. r.kviz 19.30 22. Afri~ki Kup Nacija 23.21 Ledina.00 14.. 00. automagazin 13. magazin 19.50 Ar~er HBO 11.00 @ivot u trendu.00 NBA Live 13. animirana serija. Zapitamo li se nekada koliko je na{ih sugra|ana kojima je glavni obrok ono {to drugi bace? Kakav treba da bude komentar nas koji to gledamo.00 Fudbal: Copa Libertodores Highlights 15.00 Flashbacks / Music box 15.00 Sarajevska hronika 11.05 CSI. mladi istra`iva~. poku{ava sebi i Jasmini organizirati kakav-takav `ivot. 1 Zemlja izgubljenih Klinci su zakon Cura na lo{em glasu Rupa straha I Mars treba mame Iza neprijateljskih linija 3 Gangsteri Ninja ubojica Brzi i `estoki..00 Izgubljeni brodovi Rima 19. Spust (m). Greg Henri Reditelj: Brajan De Palma MTV Express. indijska serija 17.15 Tajna Starog Mosta. ep.00 Italijanska Liga: Inter .00 Sve za ljubav.Zurich Arena Sport 1 11. 15.KUP Val di Fiemme Eurosport 2 12.05 Univerzalni vojnik. zabavna emisija r. Den pozove Keti da s njim po|e tamo. crtani film 08.00 Red i zakon. Las Vegas.15 Moko.15 Medicinska istraga. crtani film 10.30 13. 22. no}ni program 02. ep.45 Nepoznati 22. igrana serija 17. Bundesliga. Uloge: Nada\urevska.Rusija 14.05 Artur 08.50 Sport centar 15.00 Iza scene. 10.55 Kasabian MTV World Stage. S.05 Otok.30 Mali fudbal. ameri~ki igrani film 15. igrana serija.) 10.00 15.15 Okru`en mrtvima 01.45 Silver City. vjerski program 12.. ~ak i hranom .00 Snuker 23. dokumentarna serija. doma}i igrani film 21. r. igrani film 15. 21.20 OTKA^ENI TELEFON BHT1 07. Mark [eridan iskori{tava priliku te bje`i.10 Top 20 MTV Express.35 Gormiti.30 Pregled programa za nedjelju TV ALFA 08.20 Zvijezda mo`e{ biti ti.00 Fudbal. zlo~ina~ke namjere 17.55 FILM.00 Dnevnik 1 12.00 Vra~ }e vas sada primiti MTV Adria 12. program 20.05 Kako vrijeme prolazi.00 04. u potrazi za kakvim korisnim stvarima. Ukrajina . trudi se svim silama iza}i iz o~eve sjene.00 18.10 Gold Music. 22. crtani film 09.15 BHT vijesti 15.30 DNEVNIK TV1 17.) 12.05 Silver City. hongko{ki igrani film /12/ 22.05 01.KUP [amoni 13.00 BHT vijesti 08. crtani film 11.38 Horizonti 20. .) 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12. Robert dauni Jr. Svjetski kup u alpskom skijanju.55 Vremenska prognoza 16. OBN 18. serija. 1/13 12.30 Koncert @eljka Joksimovi}a.25 3 From 1 19.55 Nogomet.45 Vijesti Sportklub 13.(Hrvatska).45 Test 08. muzi~ki program 11.kao sav normalan svijet 22.00 FILM.00 Svijet sporta.35 Sat 23. Meri Stinburgen Reditelj: Randal Miler 16.00 In`enjerske veze 17.Millwall 00. igrani film 00.05 Univerzalni vojnik.00 Fifi. igrana serija (R) 19.30 Bumba..00 19. program 11/24 10. ep.05 CSI. kviz 15. Afri~ki Kup Nacija 19. inf. doma}i igrani film.05 Junska no}.05 Crna krava.00 Fudbal. informativni program 16. ZijahSokolovi}. ep.30 TOKŠOU. muzi~ki program 20. Cortes. izme|u poslova. slavni hemi~ar Eli Majklson zapostavlja vlastitu porodicu i prijatelje.00 Rukomet Seha Liga: Zagreb .00 SHOW TIME 18. prijenos Bijela hronika (u pauzi utakmice) 18. zbunjen.10 Top shop 10.30 Bumba. (Hrvatska). zabavna emisija 20.05 Jasmina.30 15. Las Vegas.15 Ski skokovi.35 23. 09.40 BHT vijesti 21.00 Petkazanje.05 Oluja.05 CSI. strani dokumentarni program 08.10 Nepobedivo srce. igrana serija. reality emisija r.00 Pono}ne vijesti 00.20 Kralj dinosaura 09.00 In`enjerske veze 16.00 Flashbacks / Music box 13. U malo slobodnog vremena. 02.10 Loto. Svjetski kup u alpskom skijanju.45 Kros-kantri skijanje 13..30 Ski skokovi.35 Mala princeza 18.15 Party Zone Ljubavnice Keti sazna da je Denu ponu|eno promaknu}e u Australiji.00 Rukomet Ehf Liga [ampiona: Metz Budu}nost 21. Bundesliga. igrana serija.30 U@IVO: Premier League: Manchester City .30 Astrologija TV1 07. dokumentarni serijal.Borac Prenos 17.00 Flashbacks / Music box 11. 74. Melani Grifit.00 U@IVO: Premier Lague: Arsenal Blackburn 16. sportski talk show (r) 13.40 Ema Rock Highlights 01.KUP Oslo 14.00 Plovidba broda s blagom 18. ameri~ki igrani film /12/ 17. S. 17.00 Mali fudbal. muzi~ka emisija 14.00 Fudbal. HSV Hamburg Bayern Muenchen 20. 1.30 Fudbal. bijelo mlijeko.00 Road To London 14.30 Fudbal. 17.25 Garmisch-Partenkirchen.30 Vragolasti Denis 08.05 Kako vrijeme prolazi.10 SERIJA.00 CSI. 4.15 BIJATLON 22.50 Info top. film 15. da joj kao prijatelj pomogne donijeti odluku.00 Najava Dnevnika 19.30 Dnevnik TV1 20.SUBOTA 4.Crvena Zvezda 19. serija 17. muzi~ka emisija 15. NOVA TV ^uvari zakona Savezni {erif Sem D`erard u potrazi je za bjeguncem. i 75.55 Dnevnik 3 23.20 Govor ti{ine. 2.30 Dnevnik 2 20.KUP (`ene) 15.28 Vremenska prognoza 19. 18. epizoda /12/ 18.05 Put u Saharu.00 Vijesti 19.00 Striptiz smrti. crtani film 07..00 Mala nevjesta.00 CSI. Safa. igrana serija (R.00 Tajni Djeda Mraz. Turska . igrana serija.00 23.

serija 13.30 Dnevnik 2 19. Las Vegas.20 TV USK 10.r.50 Prosjaci i sinovi.05 100 miliona prije Krista.45 Dnevnik 3 23.18 KS AUTOMAGAZIN 09. emisija o automobilizmu 11. U suprotnom. r. inf.35 Kona~na odluka.00 Kike tike ta~ke.05 Art ma{ina.00 Iz dana u dan 20.11 Ku}ni ljubimci 10. serija.35 Frikovi.15 Inspektor Mors.30 Dnevnik 3 23.48 Prizma.00 Vijesti 15. dok. @rtve mode 18. serija 18.50 Top shop 17. program za djecu 11.30 Bjekstvo sa ostrva {korpiona.20 Nade BH sporta 20. hronika Op}ine Kakanj 18. ep.00 Scena 22. arhiv TV KISS 16. Futsal.00 Tv strane 00. dobro je osamostaliti se od partnera.00 Vijesti 10.1989. emisija etno muzike 13. 44/124 ep.10 Rebus. r. igrani film 02.25 TV justice.25 Maketing blok 19.00 Najava programa Dnevnik/r 08.30 Za. program za djecu (r) 20.05 OBN Sport.10 Ljubavnice 2.30 Astro Show TVSA 07. talk-show.druga.31 Doktor sa jezera.30 Dnevnik 20.05 Nad lipom 35. nemojte pretjerati.00 Vijesti 17. magazin Radija slobodna Evropa.06 Vijesti iz kulture 23. Ljubav: Mo`ete biti sasvim zadovoljni. Ljubav: Morali ste se boriti za ljubav ili izlazak iz situacije koja je budila nezadovoljstvo.00 Film 00.00 Igrani film 22..00 Igrani film 15.30 Dnevnik TVSA 19.20 TV Shop 13.00 Bonaventura 22.05 .30 Frej`er.00 Sponzoru{e 15. glazba.15 Amor Latino. r. Las Vegas.24 Med i djetelina..13 Rije~ vjere. 2012.00 Vijesti Nove TV 17. Imate veliki prostor za ostvarenje planova sa voljenom osobom.20 Split.program..00 Puls 12.35 Smrtonosna prijevara (16). program 20. multinacionalni magazin 14.. 1989.serija 18. dok. serija 21.30 Trend setter 00. 65. 16.00 Auto shop magazin 21. sportski pregled 19. Ljubav: Situacija se potpuno stabilizira. kulinarski show 20. 00. inf. 17. crtani film 07. emisija o obitelji 12.27 Kaos u Bangkoku. Me|utim.05 Junska no}. dokumentarna serija 22. 15. serija (r. humoristi~ki program 21.02 Fringe na rubu 1.23 Potro{a~ki kod 18.) 10. 12. 18. serija 21.05 OTOK.46 Azijske razglednice.05 Vremenska prognoza 16. film 02..00 Oni dolaze 17. serija 07. dok.00 Dnevnik 1 19. igrani film 17.30 U zmajevom gnijezdu.25 Nad lipom 35. dok.55 Zlo~esti de~ki. igrana serija 22. Zdravlje: Iako je hladno..15 Jumanji. emisija.30 Dnevnik FTV 20.30 Muzi~ki program 20.00 Vijesti IC 20.00 Hronika kraji{kih gradova.30 Tu|e sla|e 22. bli`e sebi 17. kulinarski show 13. ruski dokumentarni film 19.. Posao: Brza reakcija omogu}ava vam da se uklju~ite u podjelu dobiti.00 Foliranti.55 Smrtonosna prijevara (16). r. r. najzad.01 Trolovi.34 Shetlandski zapisi Simona Kinga. emisija 08. emisija. Ljubav: Trebate.40 Zvonar Crkve Noter Dame. Hrvatska ^e{ka. Pogotovo ako ste.55 Chamonix. dok. Zdravlje: Vi{e pazite na prehranu. 01. Pazite. Zdravlje: Obavezno pro{etajte.30 Statisti.45 Auto shop magazin.00 Vitafon 20.30 Dejana Talk Show.05 Kako vrijeme prolazi. reality show za mlade. prijenos 1. 22. Samo vas posao mo`e. serija 19. na najbolji na~in.00 Hrana i vino. dok.00 Usred prijevare (16).00 Dokumentarni program 22. dok.13 Djeca majke Zemlje.00 TV strane 16.07 Split. emisija 16. r. humoristi~ki program 17.10 Bonaventura.00 Flash vijesti 17. serijski program. Ljubav: Preispitajte svoje pona{anje prema voljenoj osobi. u najve}oj mjeri.15 Subotom u 3. 08.28 Minusove muke sa Zemljanima.polufinale. informativni magazin 18.05 Junska no}. 22. film 15. prijenos utakmice.20 Dodir s neba. emisija za branitelje 13.00 Intervju 23. srediti emocije.05 CSI. crtana serija 11. serija (r. Ljubav: Ne ~ekajte da se desi ne{to veliko.10 SAMO PJESMA ZNA OBN 07. arhiv TV KISS 15. medicinski magazin 12.55 Perestrojka. prijenos 22. politi~ki magazin 14.15 DW-time 16.30 Graditelj Bob. crtana serija 09. emisija za mlade 17. r. bukvalno. optere}eni ste ubje|enjem da za vas nema granica i prepreka.Promet info 17.00 [panska primera liga.00 Stounhend` 00. em. Posao: Saznat }ete ugodnu novost.20 Larin izbor. Ni{ta nije sasvim izgubljeno.30 TV izlog 11.00 Vijesti 12. koncert [abana [auli}a 18.00 Dnevnik/r 23.30 Veterani mira. film 00. ep.10 Alternativna medicina. Ne mo`ete o~ekivati ljubav ako je ne dajete.45 Film HTV OSKAR C 08.05 Otok. emisija o automobilizmu ZENICA 09.00 Najava programa Balkandics Marketing 19..45 Filmski program 22. serija 12. Zdravlje: Pobolj{ajte cirkulaciju.05 CSI.10 Ah. program 20. Ljubav: Nedostaje vam pribranosti. 2. serija 13. crtani film 13.00 AJE program 16. crtana serija 09. r.05 Kako vrijeme prolazi.45 Marketing 23.10 Gormiti.30 Mali oglasi 19. Las Vegas. Futsal. program. [APAT ZVIJEZDA Priprema: Hedija MEHMEDIĆ Ljubav: Ponekad.SUBOTA 4. crtani film 10.50 I tako to.30 Dnevnik FTV 20. dok. serija 15. EP.50 Kralj dinosaurusa.00 Dnevnik 1 12. 17.30 Arapsko prolje}e.30 Pop Top. Ljubav: Uzmite predah od svega.05 FIS SHOP 19.^e{ka. program. (r) 20. igrana serija (r) 16. 11.45 Bez izlaza (16). igrana serija 21. program 15. Daleko od ku}e. film 17. Ako odugovla~ite.. igrana serija CSI.00 Dom2 21. ep.20 Reporteri. Audrey Hepburn. Zdravlje: Umor zbog previ{e obaveza. 22. [ta je sa voljenom osobom?! Posao: Veoma uspje{an dan.00 Tv Liberty.05 Autoshop magazin. serija 21. film 01. ep.10 Provjereno. dokumentarna serija 16.30 Historija revolucije Smrt i propast. U tome vam. Prota Petar 14.50 OBN Info.15 Marketing 19.30 Nevidljivi protivnik. crtana serija 08. serija 21.05 ^uvari zakona.30 Putopisi 18.30 Reporta`a TV KISS HIT TV 16.00 No}ni program Marketing 19.05 Otok.05 Reporta`a. Zdravlje: Pobijedite osje}aj premorenosti.05 Junska no}. Posao: Najbolji prijatelji se poznaju u krizi. r. univerzalnost religije 10. nastavak 17. ali samo do razumne granice.40 Mali oglasi 22.30 Bonaventura/r 17. crtana serija 09.00 Vijesti 21.00 ATP Zagreb Indoors . crtani film 08.00 CSI.00 Denis napast 19.20 Marketing 6 18.00 Pregled sedmice. inf.20 Ezo TV.Zagreb .30 Kontekst. emisija 20.00 Selu u pohode 12.30 Direkt.00 Vijesti 21.05 Zagrljaj ljepote 19. program. TV KISS 21. Las Vegas. intervju.00 Iz arhiva TV Hema VISOKO 14. r.00 Odjavni telop TV GORA@DE 08.30 BN music 23. Sjednica Op}inskog vije}a Visoko.10 Operaterka.20 Bakina kuhinja.25 Tribunal 13. Zdravlje: Gotovo odli~no! 19.00 Mu}ke. emisija 19. serija 18.Borac.03 Iz iksa u iks.05 Otok . Las Vegas.18 KS Automagazin 13. Posao: Razmislite o mogu}im posljedicama prije nego {to se upustite u posao.00 Na{i razgovori.22 Sova..45 [to je mu{karac bez brkova.49 Obrtnik i partner. sre}u gradite u svojoj vezi. igrani film 00.00 Usudi se i probaj London.00 Auto shop magazin emisija o automobilizmu 19. serija MRE@A 08. 18.40 TV Vita Shop 16. dokumentarna serija 11. 00.30 Druga strana Srbije. To je od velikog zna~aja. film ta~ke. program. mislite da ste sretniji kada vas svi ostave na miru.05 Bez cenzure 15. inf. r..00 Vijesti TVSA 13. 22. Hrvatska .20 BAKINA KUHINJA 21.05 Junska no}. direktan prijenos 18.01 Zvijezde pjevaju 21. zbog sitnice.30 DW-time 23. emisija iz kulture 18. voljena osoba mo`e zaklju~iti da je ne volite. zabavni program 2/2 (r) 14.45 Oggy i `ohari.05 Univerzalni vojnik.00 Lonci i poklopci. Svjetski skija{ki kup spust (M). igrani film 23. film 00.20 Marketing 3 15. talk show 18. serijal.00 VOA 22. film TV OSM 11. serija. sve skupa i nije tako lo{e. ta planeta! 17. Grga Novak 15.00 Rukomet . film KAKANJ 11. 19/46 09.00 48 Marake{.00 Igrani film 22.00 CSI.05 Kako vrijeme prolazi.09 Split. program za djecu 10. crtana serija 08. film 22.10 Samo pjesma zna. dok. program. me~a Simpsoni 19. 42/124 ep. crtani film 08. humoristi~no-glazbeni show 19. serija (repriza zadnjih 5 epizoda 17. program 20.15 Marketing blok 22. Futsal.05 Za svaku bolest trava raste 18.00 Vijesti TVSA 16.00 Sfera 18. direktan prijenos 16. emisija narodne muzike 21.05 Bisage Vehida Guni}a.Borac m. New York.50 Meraklije sa ^ardaklije. Zdravlje: Izbjegavajte stresne situacije.30 Druga strana Srbije.30 Ko{arka: KK Bosna-KK Mladost. centralna inf. Ljubav: Trenutno. mo`e pomo}i bliska osoba. 13. prijenos 13. Ljubav: O~ekuje vas ugodno iznena|enje. To }e vas vratiti u stari.00 Auto shop magazin.10 Marketing 19. serija 13. Samo korak je do gre{ke. talk-show. r.r.. film 22. pol.30 Game zone 15.tel. dance .05 Mixmaster. crtana serija 10.21 4 zida 14. Pomirite se sa ~injenicama. evergreen 20. crtana serija Glazba. program.10 Robin Hud 3.45 Winx.20 SMS BOX 13.. snimak 19. serija 13. New York.10 Tomica i prijatelji. Promjena vam mo`e koristiti. Otvara se mogu}nost da va{ posao u potpunosti procvjeta.05 CSI. inf. 22. serija. program 19.15 Sarajevu s ljubavlju.35 Zauvijek susjedi. serijski program.30 So{ka fronta 22.45 Sarajevska hronika. 13. r. pro{etajte.05 Univerzalni vojnik. emisija pod pokroviteljstvom 14.15 Igrani film HEMA 09. nastavak filma 23.00 Bjekstvo sa ostrva {korpiona. emisija. EP. serija 08.00 Prosjaci i sinovi.00 Vijesti 23. 12. me|ureligijski magazin 13.35 SMALLVILLE 20. vijesti 00.) 09. 10. film HRT2 08. prijenos utakmice. igrana serija 21. serija 01. II dio. izvu}i iz trenutne krize.33 manjinski Mozaik. pa {to prije prihvatite novu situaciju. serijal 18.00 Lifestyle TV. 2.00 Serijski program. centralna inf. 23. serija 16.30 Kuhinje 14.08 Djevoj~ica iz budu}nosti 2. program 21. (r) 17.16 Normalan `ivot. Petrit Ceku Nova TV 06. program. crtana serija 08.00 Info IC.44 Glazbeni salon Gvozdanovi}.emisija 22. Dok.30 Aktuelnosti.30 Usudi se i probaj London.30 Dnevnik 3 22.00 Iskre kulture. reality show za mlade. r.15 Druga `ena. serija 13.Jemen II dio.”Hranim se otpacima iz kontejnera”.42 U no}noj ba{ti.20 Tv Zehra. dok. r. serija 22.islam. 18. Zagreb . 11/12 08.) 13.05 Duhovni svijet. Libija u vatri II dio.04 Rupert. makar nakratko. serija 01.25 Tri minuta 19. Isplatilo se! Posao: I sami znate da ste previdjeli jednu sitnicu.15 Dance. program 19. prijeti prehlada.00 Marketing 2 14.00 Ro|en u Gazi.45 Za svaku bolest trava raste. religijski program 12.00 Kontakt program 17. 17.30 Reemitiranje dnevnika hrt-a 20.05 CSI New York.25 Preporu~ujemo.05 CSI.Tema. ~ak i nepotrebnog.00 Odjava programa KISS 08.08 Dje~iji program.45 Vijesti 23. tarot show RTRS 08. Posao: Nemojte prebrzo odustati.^e{ka. Posao: Nemojte nikako zanemariti svoj rad.35 Amor Latino.00 Mali dnevnik 10.00 Marketing 4 16.51 HAZU portreti.30 Muzi~ki program 20.25 Vijesti TVSA 21.00 Vijesti TV Sahar 12.07 Eko zona 15.31 Mala TV 10. 1. prijenos 16.30 Kontekst.00 Yusuf.30 USUDI SE.40 Reporta`a.30 HRT DNEVNIK 20.35 Deronje..40 Game zone 20. HRT1 10. film (r) 15.00 Vijesti.20 Zdrav `ivot 13.00 Program za djecu 09.00 Pozitivni format 18. Posao: Dobro se pripremite prije poslovnog sastanka.30 Folk show 23.30 Nijesmo mi od ju~e.45 Druga `ena.30 Gladijatori.55 Kao kod svoje ku}e 19.35 Top shop 14. 20//46 10. 09. ep. serija 18. na pravi na~in.39 ^iji su an|eli . 45/124 ep.00 Bez izlaza (16).00 Vijesti 17.20 Loto 7/39 19.30 Obavje{tenja 23. 11. dok..25 Horoskop 15. serija 15.05 Sudan Borba za srce sjevera.30 Dnevnik 2 20.12 SMS oglasi 19.35 Divlji zapad. 21.00 Vijesti 20. religijski program. humoristi~na serija 11.46 Najmo}nije `ene svijeta..05 Reporta`a. ateizam.11. 43/124 ep.45 TV intermeco 22. serija. dobro uhodani svijet sigurnosti.00 Istina.20 TV Doktor. 08.10 HAK . To }e vas.50 Dje~iji program 10.45 Patak Frka.10 Bonaventura 17.45 Hrana i vino 17.15 Dnevnik Nove TV 20..18 TV kalendar 12.. dok. program 20.46 NAJMO]NIJE. program 12.) 11.00 Marketing blok 20. r. serija (r. r. 10/12 07. 17.16 Duhovni izazovi.00 Doktor sa jezera.30 Muzi~ki program 00. Zdravlje: Glavobolja.05 Put Istine 18. film 04. kao posljedica nervoze.30 Majstori kuhinje 19. serija. 16.20 Brzi bijeg.50 Princ iz Bel Aira. ep. serija 14. informativni program 19. izbaviti iz nezgodnih finansijskih problema. Tako }e svi biti mnogo zadovoljniji.55 Marketing 20. serija 11.35 Smallville. prepustite se u`ivanju sa voljenom osobom. Zbog toga sada imati puno posla.30 Portal 19. Seha liga. Posao: Ne treba vam biti `ao ulo`enog truda.55 Hostel.00 Bijeli planet. sudska hronika 16. muzi~ka emisija 21.00 Statisti. kulinarski show 13. igrana serija (r) 11. Odlika{i 09.00 Religija u slu`bi `ivota.05 48 Marake{. vjerski program 19. gubite mogu}nost za ostvarenje ljubavnih `elja. Hrvatska .05 CSI. 15. Zdravlje: Bez promjena. Zdravlje: Nervoza odlazi od vas. 1/3 12.00 Bakina kuhinja.00 39.00 Vijesti 23. crtana serija 09. 23.05 100 miliona prije Krista.00 Nije te{ko biti ja 21.26 Mu}ke. 21.00 Hrana i vino. crtana serija 09. ep.00 Dnevnik 12. serija (r. igrani film AL JAZEERA BALKANS 07. dok. r.00 Vijesti IC r. 5. dok. inf. 19.30 Sljede}a muzi~ka stanica . Posao: Ispunjavaju se i najskrivenije `elje. Zdravlje: Ako ne pazite.00 Hema magazin. popri~ajte otvoreno sa partnerom. film za djecu 11.29 Euromagazin 17. serija 10. iskoristili pru`enu {ansu. 14. Posao: Izvu}i }ete se iz neugodnosti.00 Dnevnik Marketing 19..05 Junska no}. dokumentarni film 00.program.45 Marketing 21.30 Vijesti 14. crtana serija 10. igrani film 22.00 Biljana za Vas 22. program. dokumentarni program 23.00 Irene Hass. dok.00 AJE Vijesti 01. pol.05 Film BN 16.55 Rukomet.30 Dan. naprotiv.00 [panska primera liga. r. Mogu} je neuspjeh.00 Tri minuta. dokumentarno-revijalni program 16.00 Kike tike Top shop 12. Istanbul centar svijeta. humoristi~no-glazbeni show 05. serija 00.05 Sje}anja 20. Iako situaciju smatrate lo{om.53 Globalno sijelo 19. uspjet }ete ostvariti cilj.38 Vez /Isto~no Sarajevo/.35 Portal 15.00 [panjolska primera liga 00. Ljubav: Nema razloga za suzdr`anost. Kada je u pitanju delikatna situacija. inf. EP. serija 16.45 Zodeks 14.17 Crna dalija.

u kome oni razmatraju akcije protiv hakera. 24). također. Ona je prije 60 godina. bez izgovora! . ’)OKIE’ >=LEE H=CLH FE?E= LONDON . čime je obilježila svoj dijamantni jubilej. na kojoj se vidi ugravirani datum Gadafijevog vjenčanja sa Safijom . Vinom ih štitimo od gripe. februara 1952. Domeniku Kemortan (Domnica Cemortan. . Kao dokaz da su stvari zaista u njegovom vlasništvu. odaberite joj nešto što se vama dopada. Grupa Hakeri upratili planove o svom hapšenju 8E = =KA Iskosa je. Rekla je da “nije uredu” da je njemu uništena reputacija “neosnovanim optužbama”. istražitelji su ispitivali više od pet sati. Neke od fotografija modela modne kuće intimnog rublja Promotivna kampanja “Victoria's Secret” uoči Dana zaljubljenih Ako ne znate šta da poklonite svojoj dragoj. Modeli modne kuće intimnog rublja “Victoria's Secret” u posebnom su video materijalu ponudile savjete po pitanju izbora odgovarajućeg poklona za dragu osobu.TOP VIJESTI LJUDI I DOGA\AJI LJUDI I DOGAĐAJI 8Aš K =>EE Kemortan branila kapetana LJUDI I DOGA\AJI LONDON . Lili Aldridž (Lily Aldridge) i drugi “anđeli” u jeku su promotivne kampanje uoči Dana zaljubljenih.poručili ljepotice svim muškarcima koji su neodlučni šta da kupe ljepšoj polovini. FBI još nije komentirao slučaj.To piće zimi štiti od respiratornih infekcija. kao i okrvavljenu košulju u kojoj je zlostavljan i ubijen. Ovog vikenda počinje petomjesečna proslava kraljicine vladavine. a Scotland Yard je najavio reakciju.Hakerska grupa “Anonymous” objavila je snimak konferencijskog razgovora između pripadnika FBI-ja i britanske policije. poručuju ljepotice NJUJORK .E==JE /=@=BEALA IJL=HE = FH@=K K>EA TRIPOLI . Kraljica Elizabeta slavi SANDRINGEM .Ako ne znate šta da poklonite svojoj dragoj. “Anonymousi” su napisali na Twitteru da se FBI vjerovatno pita kako su oni u stanju da im stalno čitaju saopćenja. bivšu plesačicu. prenosi AFP. Neki čak i pretjeruju i nekoliko puta dolaze po svoju dozu .Libijac Ahmed Varfali objavio je da posjeduje i da želi da proda srebreni vjenčani prsten svrgnutog libijskog lidera Muamera Gadafija. a smatra da bi dobio i više kada bi mogao da ih iznese na aukciju u Evropi. ASTANA . ”Trudnicama” i mladuncima nije dozvoljeno da piju vino. Ponuđena i krvava košulja svrgnutog lidera . 6. Primati su kao i ljudi. pronađeni su u njegovoj kabini. Učesnici razgovora razmatraju kako da uđu u trag “Anonymousima” i drugim srodnim grupama. Moldavka je kapetana Frančeska Sketina (Francesco Schettino) nazvala herojem i branila ga na ispitivanju. septembar 1970. Za ova dva predmeta Vafali kao početnu cijenu traži dva miliona dolara. piše “Daily Telegraph”. Svratite do naših pro- 5)8-61 7Š)4+1) .Adriana Lima. davnica i naći ćete pomoć koja vam je potrebna. odaberite joj nešto što se vama dopada.10. to je veoma originalno. na sajt ArabsToday postavio je fotografiju prstena. Kendis Svanpul (Candice Swanepoel). kralja Džordža Šestog (George).kažu u ZOO vrtu..Jedan zoološki vrt u snijegom okovanom Kazahstanu daje svojim majmunima crno vino kako bi se zagrijali. datume planiranih hapšenja i detalje dokaza koje ima policija. objavila e-mail FBI-ja s detaljima o tome kako pristupiti konferencijskom razgovoru i adresama elektronske pošte učesnika.Britanska kraljica Elizabeta Druga posadila je jučer u Norfolku drvo. .Odjeća i veš mlade žene koja je viđena s kapetanom u trenutku nesreće broda “Costa Concordia”. Momci. sjela na tron poslije smrti svog oca.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful