Dnevni avaz

Najtira`niji bh. politi~ki dnevnik srijeda, 15. 4. 2009. Sarajevo Godina XIV Broj 4881 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

www.dnevniavaz.ba

SKANDALOZNO

Pove}anje kamata na kredite u otplati

UNICREDIT BANKA REKETIRA GRA\ANE
Euribor pao ispod dva posto, pa opet u~injen sraman potez Gra|ani prijete povla~enjem depozita, obustavom svih transakcija, a najavljen je i veliki broj tu`bi Klijentima ponu|eni ugovori bez ikakvih alternativa Nagradna igra „Sre}a“: Danas {esti kupon

8 NAGRADNIH IGARA U 49 DANA

G

ra|ani BiH ovih dana ostali su {okirani obavje{tenjima UniCredit banke o podizanju kamata na ve} plasirane kredite, ~ija pove}anja

dose`u ~ak i do ~etiri posto. Stotine gra|ana ve} su najavile povla~enje depozita iz UniCredita, obustavu svih transakcija putem ove banke, a najavljen je i

veliki broj tu`bi, jer, kako ka`u, prilikom sklapanja ugovora nisu mogli birati i ponu|en im je samo ugovor s promjenljivom ka9. strana matnom stopom.

6 NA DAR
Kupon br. 15. 04. 2009.

MILION
vi{e od

SRE]A

Srebrenica

11.520
nagrada!!!

Stav: Evropska komisija upozorava

LIJANOVI]EV ZAKON SUPROTAN SAA I CEFTA-i
11. strana

Orlovi} u sudnici: Te{ka vi{egodi{nja borba za pravdu

Susreti: Razgovarali {efovi SDA i SDP-a

Su|enje za fizi~ki napad na policajce

TAJNA VE^ERA LAGUMD@IJE I TIHI]A
2. strana

Oslobo|ena Fata Orlovi}
11. strana 75. strana

KUP BiH

Sloboda sanja Evropu

„Avaz“ saznaje Pri kraju istraga Tu`ila{tva BiH

U maju optu`nica protiv Dodika?
U dijelu me|unarodne zajednice smatraju da bi ovaj potez disciplinirao lidera SNSD-a
Na temelju SIPA-inog izvje{taja o po~injenom krivi~nom djelu protiv premijera RS Milorada Dodika i jo{ 15 osoba iz RS, ve} krajem maja ili po~etkom juna Tu`ila{tvo BiH moglo bi podi}i optu`nicu, nezvani~no saznaje „Avaz“ iz izvora bliskih Tu`ila{tvu. Ono {to se trenutno vaga, a isklju~ivo je politi~ke naravi, jeste da li to uraditi ba{ u vrijeme kada se treba otko~iti prudski proces, koji je, prakti~no, zaustavljen nakon {to je SIPA uputila izvje{taj Tu`ila{tvu BiH. Tada je Dodik demonstrativno napustio sastanak sa Sulejmanom Tihi}em i Draganom ^ovi}em, liderima SDA i HDZBiH, koji je odr`avan u Mostaru. Zbog toga se u dijelu me|unarodne zajednice u BiH strahuje da bi podizanje optu`nice u narednih mjesec-dva samo dodatno zakompliciralo ionako bremenitu politi~ku situaciju u na{oj zemlji. Drugi me|unarodni krugovi, koji su za „~vr{}u ruku i disciplinu“, smatraju da bi optu`nicom uspjeli privoljeti lidera SNSD-a da bude kooperativniji i manje radikalan u svojim zahtjevima za otcjepljenje RS. Istraga o navodnim finansijskim malverzacijama te{kim 145 miliona KM provedena je na za-

2

Dnevni avaz, srijeda, 15. april/travanj 2009.

aktuelno

SUSRETI O ~emu su razgovarali {efovi SDA i SDP-a

Tajna ve~era Lagumd`ije i Tihi}a
Tihi} tvrdi da je u pitanju „slu~ajni susret“, ali ne `eli govoriti o detaljima razgovora
U jednom sarajevskom restoranu preksino} su se tajno susreli {efovi SDA Sulejman Tihi} i SDP-a Zlatko Lagumd`ija. Dvojica politi~ara, poznati po politi~koj naklonosti jednog prema drugom, sastali su se u popularnom „Golf klubu“, restoranu smje{tenom na padinskim dijelovima Sarajeva, i razgovarali dugo, a dijelu razgovora prisustvovao je i federalni premijer Ned`ad Brankovi}. Predsjednik SDA potvrdio je da je do{lo do sastanka, ali ga je ocijenio kao „slu~ajni susret“. Indikativno je {to on nije `elio otkriti o ~emu se tom prilikom razgovaralo. - Ne mo`ete to saznati. To je bio jedan privatni susret. Nema tu ni{ta bitno ni va`no da se govori naveo je Tihi} za „Dnevni avaz“. Iako je jedan od u~esnika bio i federalni premijer, Tihi} tvrdi da se ipak nije razgovaralo o Vladi FBiH. - Taman posla da razgovaramo o vladama. Ponavljam, ovo nije bio susret koji je planiran i dogovoren - kazao je on kratko. Premijer Brankovi} u izjavi za na{ list demantira da je i on bio u~esnik sastanka predsjednika SDA i SDP-a u „Golf klubu“.

Dodik: Kako }e reagirati

htjev slovenskog tu`ioca Harija Furlana. On je 13. januara ove godine uputio dopis direktoru SIPAe Mirku Luji}u zatra`iv{i od njega da se intenzivira prikupljanje dokaza te da se {to prije okon~aju istra`ne radnje koje su provodili inspektori Kriminalisti~ko-istra`nog odjela s Draganom Luka~em na ~elu. Luji} je Furlanov dopis odmah proslijedio Luka~u, koji je kompletirani izvje{taj 17. februara uputio Tu`ila{tvu BiH. E. LATIF

Visoki predstavnik sa zvani~nicima FBiH

Tro{kove neophodno staviti pod kontrolu
Federacija BiH mora staviti pod kontrolu svoje tro{kove kako bi osigurala finansijsku stabilnost te ispunila zahtjeve Me|unarodnog monetarnog fonda (MMF), naglasio je ju~er visoki predstavnik Valentin Incko (Inzko) vlastima FBiH, saop}eno je iz OHR-a. Na odvojenim sastancima s predsjednicom FBiH Borjanom Kri{to i njena dva zamjenika Mirsadom Kebom i Spomenkom Mi~i} te premijerom Ned`adom Brankovi}em i dopremijerima Vjekoslavom Bevandom i Gavrilom Grahovcem, Incko je rekao da je potrebno posvetiti vi{e pa`nje izazovima koji se nalaze pred BiH, kao dio procesa integracije u EU. - Ako je ~lanstvo u EU stvarni cilj, BiH i njeni entiteti trebaju se prilagoditi zahtjevima EU. EU ne}e prilago|avati svoje strukture kako to BiH odgovara - kazao je Incko. Kako je najavljeno iz OHR-a, Incko }e danas, prvi put od po~et-

Lagumd`ija i Tihi}: Ne kriju naklonost jednog prema drugom

- Imao sam ranije dogovoren sastanak na istom mjestu i pri{ao sam Tihi}u i Lagumd`iji samo kako bih se s njima pozdravio. Ne

znam koje su teme bile razgovora, niti jesu li oni ne{to dogovorili naglasio je Brankovi}.
Istra`iva~ki tim

Sarajevsko tu`ila{tvo {alje predmet dalje

Brankovi} i 60 osumnji~enih ove sedmice u Tu`ila{tvu BiH
Osumnji~eni da su o{tetili „Energoinvest“ za vi{e od milijardu KM
Kantonalno tu`ila{tvo u Sarajevu ove sedmice uputit }e prijedlog Tu`ila{tvu BiH za preuzimanje istrage o poslovanju sarajevskog „Energoinvesta“, saznaje „Dnevni avaz“ iz izvora bliskog istrazi. Rije~ je o istrazi koja se vodi protiv Ned`ada Brankovi}a, aktuelnog premijera FBiH, te jo{ oko 60 ljudi osumnji~enih da su zbog nesavjesnog rada o{tetili „Energoinvest“ za ne{to vi{e od milijardu KM. Istragom su obuhva}eni i poslovi naplate dugova „Energoinvesta“ iz predratnog i ratnog perioda te poslovanje ovog preduze}a nakon rata. - Postupaju}i tu`ilac koji vodi ovaj predmet na{ao je elemente koji ukazuju na to da bi ovaj slu~aj trebalo preuzeti Tu`ila{tvo BiH - kazao nam je na{ izvor. U pitanju je, kako nam je obja{njeno, pravna kvalifikacija djela koja je u nadle`nosti Tu`ila{tva BiH te visina pri~injene {tete, ali i pojedini inozemni elementi vezani uz poslovanje „Energoinvesta“, kao i ~injenica da je rije~ o ve}em broju osoba upletenih u ovaj slu~aj. Pou~eni dosada{njim iskustvima, kao {to je nedavno vra}anje predmeta u slu~aju „^ovi}“, u sarajevskom tu`ila{tvu skepti~ni su kada je u pitanju preuzimanje ove istrage od Tu`ila{tva BiH. Sarajevsko tu`ila{tvo protiv Brankovi}a vodi i istragu u vezi s kupovinom stana na Ciglanama, koji je on otkupio za certifikate u iznosu od 920 KM. U sklopu te istrage ove sedmice se o~ekuje i saslu{anje biv{eg premijera FBiH Edhema Bi~ak~i}a. On }e biti saslu{an u svojstvu osumnji~enoga. - Istraga je pri kraju i nakon ovog saslu{anja vrlo brzo se mo`e o~ekivati tu`ila~ka odluka re~eno nam je u Kantonalnom B. C. tu`ila{tvu.
Sarajevo: Kri{to i Incko
(Foto: I. [ebalj)

ka svog mandata, posjetiti Banju Luku, gdje }e se sastati sa ~elnicima tog entiteta i liderima politi~kih partija.

www.dnevniavaz.ba

PORTAL - komentar dana Kapital EPBiH manji za 872 miliona KM!?
- Sada, kada je na povr{inu isplivala dobit „Elektroprivrede BiH“, rukovodstvo firme bi da je prikrije smanjuju}i vrijednost kapitala, tako da se prika`e da je u gubitku kako bi mogli i dalje pove}avati ionako previsoku cijenu struje. EPBiH nisu samo nekretnine i pare, ne(aspire) go i energetski potencijali.
JOKER 392862 043308

Brankovi}: Vi{e istraga

Izbor strate{kih partnera
Kada je u pitanju istraga protiv Ned`ada Brankovi}a i Vahida He}e zbog prijave za kriminal u elektroenergetskom sektoru, odnosno odabiru strate{kih partnera, u Tu`ila{tvu nam je potvr|eno da se ova istraga i dalje vodi. Iako su saslu{ani svi osumnji~eni, pa i ve}i broj osoba koje znaju ili su mogle biti upu}ene u slu~aj, jo{ se ne nazire kraj istrage.

LOTO 3

8

22

26

29

32

aktuelno

Dnevni avaz, srijeda, 15. april/travanj 2009.

3

Komentar dana
Pi{e: Edina LATIF (latif@avaz.ba)

ZAHTJEVI BiH treba izvr{iti jo{ 27 briselskih zadataka

Ukidanje viza svim zemljama regiona?
Od 174 zahtjeva ispunili smo 147 u cijelosti, 18 djelimi~no, a devet nikako
Od 174 zahtjeva koje je Evropska komisija (EK) postavila pred BiH u ispunjavanju uvjeta iz „mape puta“ za liberalizaciju viznog re`ima, na{a zemlja ispunila je 147, navedeno je u posljednjem izvje{taju o ispunjavanju briselskih uvjeta za ukidanje viznog re`ima, koji }e se danas na}i na sjednici Predstavni~kog doma Parlamenta BiH. Tu se navodi i da je do sada djelimi~no realizirano 18 zahtjeva, dok je kod devet uo~en zastoj. Premijer BiH Nikola [piri} smatra da u preostalim uvjetima nema „ni{ta sporno {to ne bismo mogli zavr{iti u ovoj godini“. On je naveo da je od preostalih uvjeta, na Vije}u ministara da ubrzo ponudi Parlamentu zakon o spre~avanju pranja novca. Ipak, u na{em timu ne vlada

Armija RBiH u zaboravu
Najslikovitiji primjer je sve~anost u Travniku, kada generalu Alagi}u nisu do{li odati po~ast „ljiljani“ Kom{i} i Brankovi}, a ni Silajd`i}
Gdje su danas svi istinski borci i patriote koji su u godinama agresije na na{u zemlju nosili uniformu Armije RBiH? Sje}a li ih se iko od bo{nja~kih politi~ara u onih 365 dana u godini, ako izuzmemo ro|endane ARBiH, kada ih redovito punih usta spominju, uzdi`u}i ih do nebesa i ponavljaju}i horski: „Da nije bilo njih, danas mi ne bismo u`ivali ovu slobodu.“ Niko tog 15. aprila 1992. godine zasigurno nije mogao ni pomisliti da }e u miru, kada topovi utihnu, najboljim sinovima Bosne biti gore nego kada su se suo~avali o~i u o~i sa smr}u, niti da }e biti zaboravljeni od onih koji su ih do ju~er tap{ali po ramenima i govorili „hajd sokolovi“. Na`alost, stvarnost je sumorna. Najve}i dio onih koji se nisu bojali metka i granata sada `ivi na ivici egzistencije i sa zebnjom kora~a kroz `ivot, jer njihova djeca nemaju se ba{ ~emu nadati. Sve za {ta su se njihovi o~evi borili vi{e ne postoji. Varali su ih svih ovih godina, nezavisno od toga ko do{ao na vlast. Ekspresno usvajali razne zakone o bora~koj populaciji ne bi li osvojili koji glas vi{e na izborima. Borci Armije RBiH slu`ili su kao moneta za potkusurivanje. I sada ta ista vlast, koja je samo zarad ostanka u foteljama nudila kroz bora~ke zakone svakojake naknade, nema hrabrosti da iza|e pred njih i ka`e im da su to sve bile obmane i da novca nema. Ni me|u samim borcima ba{ ne cvjetaju ru`e. Me|usobna netrpeljivost, dokazivanje „samo svoje istine“, la`i, podmetanja, na`alost, nagrizaju populaciju koja bi i sada u miru, ba{ kao u ratu {to je bila na braniku domovine, trebala biti snaga izgradnje, a ne destrukcije i podjela. Najslikovitiji primjer odnosa prema bosanskim gazijama je onaj od prije nekoliko dana iz Travnika. Sje}anje na herojsko zauzimanje releja na Vla{i}u i rahmetli generala Mehmeda Alagi}a obilje`eno je u krugu prijatelja. Sramotno! „Zlatni ljiljani“ @eljko Kom{i} i Ned`ad Brankovi} nisu bili u vezirskom gradu. Nije bilo ni najve}eg zagovornika ideje o cjelovitoj BiH Harisa Silajd`i}a. Valjda ljudi imali pre~a posla. Takav ignorantski odnos nisu imali prije 17 godina. Danas, Armiju RBiH prepu{taju zaboravu. A zna se dobro da je historija s ovih prostora dokaz kuda zaborav vodi.
\oko NINKOVI]

Redovi pred ambasadama u BiH: Ho}e li ovakve gu`ve uskoro postati pro{lost

Uvjeti na kojima ni{ta nije ura|eno
Pobolj{anje razmjene informacija izme|u dr`avnih agencija uspostavom mehanizama za koordinaciju Osiguranje efikasne saradnje izme|u dr`avnih agencija, naro~ito grani~ne policije, policije, carinika, kao i saradnje s pravosudnim organima Razvijanje radnih odnosa sa Eurojustom Provo|enje me|unarodne konvencije u pogledu pravosudne saradnje u kriminalnim slu~ajevima Provo|enje Konvencije UN-a u Vije}a Evrope, kao i GRECO preporuke i ostalih me|unarodnih standarda vezanih uz borbu protiv terorizma Provo|enje strategije i Akcionog plana u borbi protiv korupcije Usvajanje i provo|enje strategije za spre~avanje i borbu protiv pranja novca i finansiranje terorizma Provo|enje Strategije protiv organiziranog kriminala i korupcije Usvajanje i provo|enje zakonodavstva koje propisuje kretanje osoba na granici, kao i zakon o organizaciji grani~nih organa u skladu sa Strategijom za integrirano upravljanje granicom

/ TO JE TO

Zadaci koji su djelimi~no ura|eni
Osiguranje po{tivanja ustavnih odredbi o za{titi manjina Usvajanje i primjena zakona kako bi se osigurala za{tita od diskriminacije Osiguranje efikasnog pristupa dokumentima za raseljene osobe i izbjeglice Provo|enje Zakona o za{titi podataka do uspostave agencije za za{titu podataka Pobolj{anje operativnih i istra`nih kapaciteta slu`bi za uspje{niju borbu protiv prekograni~nog kriminala U~vr{}ivanje regionalne saradnje u provo|enju zakona i provo|enje sporazuma o operativnoj saradnji, uklju~uju}i i podjelu informacija s organima za propretjeran optimizam, a {ansu da po~etkom narednog mjeseca dobijemo pozitivan izvje{taj EK, a time i zeleno svjetlo za ukidanje viza krajem ove ili s prvim danom naredne godine, vide samo ako vo|enje zakona dr`ava EU Poduzimanje mjera za pobolj{anje efikasnosti pravosudne saradnje u kriminalnim slu~ajevima sudija i tu`ilaca s dr`avama ~lanicama EU i sa zemljama regije Osiguranje dostupnosti informacija na grani~nim prijelazima Usvajanje i provo|enje a`uriranog akcionog plana za borbu protiv trgovine ljudima i osiguranje novca i ljudskih resursa za tu svrhu Uspostava i primjena mehanizma za pra}enje migracija Uspostava programa obuke i usvajanje eti~kih kodeksa o antikorupciji ciljaju}i na grani~are, carinike i ostale uklju~ene u upravljanje granicom Brisel donese politi~ku odluku o tome. Taj scenarij je izvjestan. Svjesni ~injenice da bi ukidanjem viza Srbiji, a ne i BiH, doveli do situacije u kojoj bi, prakti~no, najvi{e Bo{njaka ostalo Osiguranje sredstava i mjera za efikasnu infrastrukturu i opremu na granicama Osiguranje visokog stepena sigurnosti za identifikacione i dokumente o ro|enju Prijava izgubljenih paso{a bazi Interpola Uspostava programa obuke i usvajanje eti~kih kodeksa o antikorupciji ciljaju}i na zvani~nike koji rade na vizama, paso{ima... Usvajanje i provo|enje mjera koje }e omogu}iti sigurnost i integritet procesa personalizacije i distribucije putnih dokumenata Uvo|enje biometrije Po~etak izdavanja biometrijskih paso{a pod viznim re`imom, u Briselu su sve odlu~niji da se ovo pitanje rije{i ukidanjem viza cijelom regionu, iako priznaju da je uvjete u potpunosti ispunila samo MakeS. [KULETI] donija.

Revizori uradili analizu o zapo{ljavanju dr`avnih slu`benika

Konkursi otvoreni i po ~etiri godine
Prva analiza o zapo{ljavanju dr`avnih slu`benika koju je uradio Ured za reviziju BiH pokazala je da je ovaj proces neefikasan, da procedure traju po nekoliko godina i da su hitno potrebne izmjene sistema. Osim podataka o broju i trajanju konkursa, revizori nisu dali odgovor na to ima li korupcije, nepotizma i zloupotrebe polo`aja pri zapo{ljavanju. - Mi nismo istra`ni organi i time se treba baviti tu`ila{tvo - odgovorila je Fadila Ibrahimovi}, vo|a tima. Glavni revizor Milenko [ego kazao je da su revizorski izvje{taji javni dokumenti te da je obaveza svih, a posebno tu`ila{tava, da istra`e da li je bilo nezakonitosti. - Sama ~injenica da proces zapo{ljavanja traje nenormalno dugo, ~ak i do 900 dana, govori da bi moglo biti takvih pojava - ka`e A. M. [ego.

Stav EC o za{titi doma}e proizvodnje

Kurkulas: Lijanovi}ev zakon nije u duhu SAA
Za BiH je veoma va`no da po{tuje CEFTA-u i da ne kr{i ono {to je potpisano, ka`e Kurkulas
Usvajanjem zakona o za{titi doma}e proizvodnje BiH bi prekr{ila Srednjoevropski sporazum o slobodnoj trgovini (CEFTA), {to nije dobro niti bi bilo u duhu Sporazuma o stabilizaciji i pridru`ivanju (SAA) sa EU, smatra Evropska komisija. Ovo je za „Dnevni avaz“ ju~er izjavio Dimitris Kurkulas (Kourkoulas), {ef Delegacije Evropske komisije (EC) u BiH, komentiraju}i najave da }e u Domu naroda Parlamenta BiH dobiti podr{ku zakon koji je predlo`ila Narodna stranka Radom za boljitak Jerka Ivankovi}a Lijanovi}a. - ^uo sam da je bilo nekih amandmana na predlo`eni tekst tog zakona, ali ih nisam vidio. Veoma je va`no za BiH da po{tuje CEFTA-u i da ne dolazi u situaciju da kr{i ono {to je potpisano. Savjetujem parlamentu da obrati pa`nju na to - ka`e Kurkulas. On je jo{ ranije Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih

4

Dnevni avaz, srijeda, 15. april/travanj 2009.

aktuelno

BORBA PROTIV KRIZE Nakon dono{enja „Paketa 16“

Vlada BiH ispunila samo jednu mjeru
Umjesto pregovora s bankama, pove}ane kamate
[esnaest mjera za ubla`avanje posljedica ekonomske krize koje je Vije}e ministara BiH usvojilo po~etkom marta, dugo poslije drugih zemalja Evrope i svijeta, kasni i s provo|enjem. Ta~nije, do sada je provedena samo jedna! Ona se odnosi na to da se Vije}e ministara vrlo brzo dogovorilo o kori{tenju 170 miliona KM iz sukcesije. Naravno, to je bilo najlak{e, jer se radilo o gotovini koja }e biti iskori{tena za pokrivanje brojnih rupa u bud`etima. Za nekoliko ostalih mjera provedba je po~ela, ali iako se o~ekivalo da }e zbog razmjera i posljedica krize one biti hitno provedene, to se nije desilo. Nekoliko njih same po sebi nisu bile konkretne i podrazumijevale su uobi~ajene aktivnosti kao {to je pra}enje primjene diferencirane stope i smanjenja obaveznih rezervi banaka kod Centralne banke BiH. Neki procesi ~ak su oti{li u suprotnom pravcu, pa pregovori s bankama o smanjenju kamatnih stopa nisu ni po~eli, a u me|uvremenu su ~ak pove}ane kamate za

Tek se razmi{lja o rebalansu

Kurkulas: Savjet Parlamentu

odnosa BiH uputio pismo u kojem ga na isti na~in upozorava da taj zakon „nije u duhu Sporazuma sa EU, koji tra`i po{tivanje regionalne saradnje“. T. L.

Opet neuspjeh na Gradskom vije}u

Vije}e ministara BiH: Skoro ni{ta nije ura|eno

Mostaru gradona~elnik kada bude usvojen Lijanovi}ev zakon?
Sjednica Gradskog vije}a Mostara, 11. po redu od kada je konstituirano ovo vije}e, ju~er je trajala samo 40 minuta i zavr{ila se jo{ jednim fijaskom kada je rije~ o izboru gradona~elnika. Vije}nici SDP-a i NSRzB-a opet nisu ispo{tovali potpisani sporazum sa SDA i SBiH o izboru Suada Hasandedi}a za gradona~elnika te su svojom suzdr`ano{}u ponovo doveli do odugovla~enja ovog procesa. - Demokratsko pravo je biti suzdr`an, ali nikome ko je suzdr`an nije svejedno {to je grad dezintergrisan, {to Vele` ne ide Pod Bijeli brijeg, {to jo{ u Mostaru postoje ulice koje asociraju na usta{tvo bio je ju~era{nji komentar vije}nika SDA Ibrahima Rahimi}a. Tokom ju~era{nja tri kruga glasanja za gradona~elnika, osim Hasandedi}a, ni kandidati HDZBiH i NSRzB-a Ljubo Be{li} i Vahida Bebani} nisu dobili dovoljno glasova.

skoro dva posto. Zakon o tro{arinama i posebne cestarine od deset feninga po litru goriva usvojeni su u Vije}u ministara, ali prijedlozi jo{ nisu usvojeni u parlamentarnoj proceduri.

[ta nije ura|eno
Pove}anje visine osiguranih depozita na 50.000 KM Dono{enje zakona o tro{arinama Uvo|enje posebne cestarine Ubrzanje procesa implementacije IPA projekata Ubrzanje projekta Svjetske banke Harmonizacija zakonodavstava entiteta Unapre|ivanje jedinstvenog ekonomskog prostora i pobolj{anje poslovnog ambijenta Zaustavljanje rasta pla}a Otklanjanje proceduralnih prepreka za kori{tenje odobrenih kredita me|unarodnih finansijskih institucija

]upina za tajno glasanje
Vije}nik SDA Faruk ]upina upozorio je ju~er na ~injenicu da Mostaru u narednom mjesecu prijeti finansijski kolaps, jer }e iste}i odluka o privremenom finansiranju. On je ju~er predlo`io da se na narednoj sjednici provede tajno glasanje za gradona~elnika. Nakon sjednice, me|utim, moglo se ~uti da }e Mostar dobiti gradona~elnika „onda kada zakon o za{titi doma}e proizvodnje, ~iji je predlaga~ potpredsjednik NSRzB-a Jerko Ivankovi} Lijanovi}, bude usvojen u Domu naroda Parlamenta BiH“. NSRzB u GV ima odlu~uju}ih sedam glasoA. Du. va.

Tek se po~elo sa zakonskim izmjenama koje bi trebale pove}ati likvidnosti banaka anga`iranjem dodatnih slobodnih bud`etskih sredstava. U startu je propao poku{aj da se pomogne izvoz bh. privrede pove}anjem Garancijskog fonda (IGA). O tome koliko je u BiH ozbiljno shva}ena recesija i borba protiv njenih posljedica, najbolje govori opaska zamjenika ministra finansija BiH Fuada Kasumovi}a da se „~e{}e sastaju G-20 i ministri EU nego na{e Fiskalno vije}e“. Iz Ministarstva finansija tek najavljuju da vr{e analizu o utjecaju krize na na{u zemlju, {to }e najvjerovatnije rezultirati prijedlogom za rebalans A. M. dr`avnog bud`eta.

ANKETA me|u gra|anima Sarajeva, Banje Luke i Mostara
Jeste li zadovoljni provedbom vladinih mjera borbe protiv krize?

Ne vjerujemo Vije}u ministara
- Nisam zadovoljna ni~im {to rade na{e vlasti. Jo{ nema nikoga da napravi konkretan potez kako bi lak{e prebrodili ove Remzija te{ke dane. Rami} - Nisam pretjerano upoznat s tim mjerama, ali u svakom slu~aju podr`avam sve mjere koje je donijelo Vije}e ministara radi ubla`avanja eko- Dalibor Ili} nomske krize. - Mi nemamo kompetentnu vlast koja bi mogla odgovoriti na sve ovo {to se de{ava. Kriza je kod nas po~ela 1990. i od tada nas guraju Zijad @uljevi} sve dublje. - Nisam primijetio da su povukli ijedan pametan potez. Nedavno sam ostao bez posla. @alosno je radnici idu na ulicu, a na{i ministri ni{ta ne ~ine da Nezir se to zaustavi. Kova~evi} - Sve je propalo, nama u BiH ne mogu pomo}i nikakve mjere Vije}a ministara. Dovoljno je da ka`em da bih volio da me nema, jako sam ra- Ljubo Stankovi} zo~aran. - Mislim da su postigli `eljene rezultate. Da njima bude bolje, a nama gra|anima lo{ije. Njihova najavljivanja o borbi protiv krize Dragan su bajke za djecu. D`akula - Kad je potrebno uraditi ne{to konkretno nema nigdje nikoga. Mislim da su i mjere za ubla`avanje krize koje je donijelo Vije}e ministara Huanita samo prazna pri~a. Prlja - Ma kakve njihove mjere, to je propast. Rekli su i da ne}e zapo{ljavati ljude u dr`avnim slu`bama, a rade suprotno. Nemam Milica povjerenje u rad Vije}a ministara. Malinovi} - Kakve njihove mjere? Ko tome jo{ vjeruje? To je samo dezavuisanje gra|ana, kojima je svakako dozlogrdilo.
S. V. - Z. K. Ibro - A. Du. Ihtijarevi}

Reakcije predstavnika NSRzB-a i HDZBiH

Potpredsjednik NSRzB-a i poslanik te stranke u Dr`avnom parlamentu Jerko Ivankovi} Lijanovi} negirao je ju~er da izbor gradona~elnika Mostara ima ikakve veze s usvajanjem zakona o za{titi doma}e proizvodnje BiH, ~iji je on predlaga~, a o kojem }e se krajem mjeseca izja{njavati Dom naroda BiH. Lijanovi} je u izjavi za na{ list ustvrdio da je posao izbora gradona~elnika ju~er mogao biti zavr{en da su Bo{njaci i Hrvati podr`ali kandidata NSRzB-a Vahidu Bebani}. - Predlagali smo i Hrvata, ali nijedan prijedlog nije dobio podr{ku. Sporazum koji je potpisan

izme|u SDA, SDP-a, SBiH i NzRB-a se ne provodi jer je SDP odlu~io da, suprotno dogovoru, insistira na promjeni ~lanka u kojem je gradona~elnik umjesto sa 24 mogao biti izabran sa 18 glasova - istakao je Lijanovi}. Potpredsjednik Kluba Hrvata u Domu naroda BiH i visoki du`nosnik HDZBiH Ivo Miro Jovi} rekao je da treba prona}i na~in za za{titu doma}e proizvodnje, ali ne kr{enjem potpisanih me|unarodnih ugovora. Klubovi Bo{njaka i Srba u Domu naroda ranije su najavili da }e podr`ati Lijanovi}ev zakon. S. R.

Mostar

Banja Luka

Lijanovi} negira da blokira izbor

Sarajevo

pogledi

Dnevni avaz, srijeda, 15. april/travanj 2009.

5

PREGOVORI Prvi sastanak delegacije MMF-a u RS

BiH ne mo`e dobiti milijardu eura
Ako MMF odobri kredit, zadu`enje na{e dr`ave moglo bi biti maksimalno 800 miliona eura Proces odlu~ivanja mo`e trajati mjesec do dva
Predstavnici Misije Me|unarodnog monetarnog fonda (MMF), koju predvodi Kostas Hristu (Costas Christou), {ef Odjela za BiH, prve razgovore o mogu}em stand-by aran`manu za BiH po~eli su ju~er u Banjoj Luci s Aleksandrom D`ombi}em, ministrom finansija RS.

Potreban program
Iako se u medijima {pekuliralo da }e kreditno zadu`enje BiH iznositi ukupno milijardu eura, na{a dr`ava }e, prema svemu sude}i, ako stand-by aran`man bude odobren, dobiti maksimalno 800 miliona eura, pod uvjetom da to bude dvogodi{nji aran`man, {to zna~i 400 miliona eura po godini. - U ovoj fazi prerano je govoriti o iznosima. Prvo moramo procijeniti situaciju, odnosno vidjeti koliki }e to utjecaj na ekonomiju BiH biti u ovoj godini, a koliki u narednoj, a zatim vidjeti koja se kombinacija mjera treba provesti uz finansiranje - izjavio je Hristu. Isti~u}i da iznosi koje MMF daje nekoj zemlji zavise prvenstveno od njene potrebe, kao i od toga koliko }e biti jak program koji }e zemlja realizirati, Hristu je pojasnio i da postoje limiti koji su u vezi s udjelom dr`ave u sredstvima MMF-a. - Zemlja se mo`e zadu`iti do

Orlovi}: Oslanja se samo na Boga i javnost

Li~nost dana Fata Orlovi}

Hristu i D`ombi} ju~er u Banjoj Luci: Pohvale mjerama vlasti RS

Pobijedila silu, borbu za imovinu nastavlja
(Foto: M. Lugi})

dva puta iznosa kvote koju ima godi{nje. Udio BiH u MMF-u iznosi 200 miliona eura. U prvoj godini aran`mana mogla bi se zadu`iti maksimalno do 400 miliona eura. Ako je to dvogodi{nji aran`man, onda se u drugoj godini zemlja mo`e zadu`iti sa jo{ 400 miliona eura - rekao je Hristu.

Odlu~nost RS
On nije mogao iznijeti vi{e pojedinosti dok Misija MMF-a ne zav-

Nije bilo rije~i o uvjetima
D`ombi}, koji je delegaciju MMF-a upoznao s makroekonomskim stanjem u RS, izjavio je da se ju~er razgovaralo o mogu}im procjenama fiskalnih prihoda za 2009. godinu, odnosno izostanka odre|enog iznosa prihoda. Prema njegovim rije~ima, tokom prvog sastanka s Misijom MMF-a nije bilo rije~i o uvjetima za stand-by aran`man, a „RS nema rezervu prema bilo kakvim zahtjevima MMFa koji mogu biti postavljeni“. On je dodao da }e se kompletna procjena imati tek na zavr{nom sastanku, kada }e biti donesene i konkretne ocjene o zaklju~enju stand-by aran`mana. D`ombi} je saop}io i da Vlada RS na ra~unima u svim bankama sa sjedi{tem u RS ima oko 950 miliona KM.

r{i analizu stanja u BiH. Ako se postigne sporazum na nivou osoblja, dodao je Hristu, Misija se vra}a u Va{ington sa zahtjevom da rukovodstvo i Izvr{ni odbor MMF-a odobre program, a kompletan ovaj proces mo`e trajati mjesec ili dva. - Ovo je na{ prvi dan u RS, a sljede}e sedmice smo u Sarajevu podsjetio je Hristu, dodaju}i da je sastanak sa D`ombi}em bio produktivan s nekoliko aspekata, prvenstveno jer su vlasti RS u potpunosti svjesne makroekonomske situacije i izazova koji joj predstoje. Prema Hristuovim rije~ima, ohrabruje to {to vlasti RS razmi{ljaju unaprijed i ve} su iza{le s nekim mjerama za suzbijanje utjecaja globalne krize u BiH i u tom kontekstu MMF definitivno jeste voljan da pomogne. Hristu je zaklju~io da su „vlasti RS sasvim odlu~ne i ve} su provele neke mjere da umanje utjecaj ekonomske krize“ i istakao kako se nada da }e „istu odlu~nost vidjeti i u razgovorima s predstavnicima Z. KUSMUK vlasti FBiH“.

Ovaj slu~aj ve} sada se u Evropi spominje kao sinonim za ljudsku obespravljenost u novijoj historiji
Fata Orlovi} iz Konjevi}-Polja ju~er se ponovo na{la pred srebreni~kim sudijama. Ona se odazvala pozivu na su|enje po prijavi policajaca iz Bratunca, koji su se „po`alili“ da ih je prije ta~no osam mjeseci u svojoj avliji fizi~ki napala i vrije|ala njihov ugled i ~ast. Sudija Vukoman Petkovi}, naravno, spa{avaju}i ~ast pravosu|a Republike Srpske, oslobodio ju je optu`bi koje su joj na teret stavili policajci. Svoju odluku obrazlo`io je logi~nom analizom odnosa fizi~ke snage starice od 65 godina s jedne i pet bratuna~kih policajaca s druge strane. Nije {ala, njih petoricu Fata poku{ala ubiti makazama! Iako je ju~er pobijedila silu, odgovor na pitanje kada }e po~eti su|enje onima koji su bez suda i zakona pod njenim prozorima sagradili pravoslavnu crkvu nije dobila. Slu~aj Fate Orlovi} ve} sada se u Evropi spominje kao sinonim za ljudsku obespravljenost u novijoj historiji. No, ona je sinonim i izdr`ljivosti i nenasilne borbe za svoja prava u kojoj zakonom poku{ava vratiti imovinu koju joj je uz dozvolu legalnih organa RS Srpska pravoslavna crkva otela nakon rata. U toj borbi, prema vlastitom priznanju, oslanja se samo na Boga i javnost. Ako za uzurpatore i otima~e nema suda, onda, ka`e, neka svijet vidi {ta vlast i ljudi koji se pozivaju A. H. na Boga rade jednoj starici.

Pomjeren termin za {trajk upozorenja

„Avaz“ saznaje Fond iz Va{ingtona razumije efekte krize

@eljezni~ari FBiH u ovoj godini bez pla}a
Radnici „@eljeznica FBiH“ do danas nisu dobili nijednu pla}u iz 2009. Predsjednik Sindikata `eljezni~kih radnika BiH Munir Spahi} izjavio je Feni da su radnici do 10. aprila trebali dobiti pla}e za januar i februar te materijalne tro{kove za februar i mart. On je dodao da su u ovoj godini ispla}ene samo dvije pla}e iz pro{le godine. [trajka~ki odbor Samostalnog sindikata `eljezni~kih radnika BiH na zajedni~kom sastanku s ostalim sindikatima i upravom preduze}a donio je odluku da pomjeri termin odr`avanja {trajka upozorenja od 14. za 15. april od sedam do osam sati. Za vrijeme {trajka upozorenja saobra}at }e samo vozovi koji su navedeni u Sporazumu o odr`avanju minimalnog procesa rada, navode iz Sindikata. Odluka o generalnom {trajku, koji je zakazan za 29. april, ostaje na snazi. Povodom 15. aprila, Dana `eljezni~ara BiH, Glavni odbor Sa-

Uvjeti MMF-a bit }e ne{to bla`i?
Me|unarodni monetarni fond (MMF) u pregovorima sa bh. vlastima o novom stand-by aran`manu koji bi izvukao BiH iz finansijske krize mogao bi biti ne{to bla`i nego prije nekoliko godina, saznaje „Dnevni avaz“ iz izvora bliskih ovoj instituciji. Nezvani~ne informacije govore da su iz MMF-a spremni na ne{to bla`e uvjete, jer kriza koja je pogodila BiH nije zaobi{la ni mnogo ja~e ekonomije i dr`ave. Takav zaklju~ak mo`e se izvu}i i iz iskustava drugih dr`ava koje su ve} odmakle s pregovorima ili ve} dobile stand-by aran`man. MMF }e tra`iti zadr`avanje postoje}e monetarne politike valutnog odbora, ~uvanje slobodnih deviznih rezervi kao garanta monetar-

Vranki} i Kozari} otkazali put u Va{ington
Znatan broj dr`avnih zvani~nika ovih dana dobio je pozive na tradicionalni godi{nji skup MMF-a i Svjetske banke u Va{ingtonu. No, kako saznajene stabilnosti i zadr`avanje jedinstvene stope PDV-a. Tra`it }e se kresanje bud`etske potro{nje, bolja fiskalna disciplina i koordinacija razli~itih nivoa vlasti. To uklju~uje zamrzavanje pla}a i zaustavljanje {irenja administracije. Uz to }e i}i i niz dugoro~nijih mjera strukturalnih reformi i uspostavljanja boljeg poslovnog okru`enja. Ranije je MMF bio ~vrst u zamo, ministar finansija Dragan Vranki} i guverner Centralne banke BiH Kemal Kozari} otkazali su putovanje zbog pregovora sa MMF-om. htjevima za smanjenje transfera iz bud`eta, posebno FBiH ka veteranima i socijalnim kategorijama. Kako saznajemo, ovo }e ponovo biti jedan od klju~nih zahtjeva, jer sada{nja izdvajanja direktno ugro`avaju fiskalnu stabilnost. - MMF ne `eli dati kredit za krpljenje bud`etskih rupa ako novac iz bud`eta ide onima kojima ne prT. L. ipada - ka`e na{ izvor.

@FBiH: Samo dvije lanjske pla}e

mostalnog sindikata `eljezni~kih radnika BiH uputio je poziv sindikalnim organizacijama, kao i zaposlenim u „@eljeznicama FBiH“, da, u skladu sa svojim mogu}nostima, organiziraju obilje`avanje ovog datuma, saop}eno je iz Samostalnog sindikata `eljezni~ara.

Od 0 do 24 sata
Rasprava o anga`iranju SAD na Balkanu

6

Dnevni avaz, srijeda, 15. april/travanj 2009.

mozaik

Puno negativnih scenarija za BiH
Sjedinjene Dr`ave trebale bi zadr`ati svoj anga`man u jugoisto~noj Evropi u interesu stabilnosti, razvoja i integracije zemalja regije u NATO i EU, glavna je poruka skupa odr`anog u ponedjeljak u Centru za strate{ke i me|unarodne studije (CSIS) u Va{ingtonu, posve}enog odnosu nove ameri~ke administracije prema regiji. Organizator skupa „Dovr{avanje ameri~ke misije na Balkanu“ Janu{ Bugajski (Janusz), direktor CSIS-ovog projekta Nove evropske demokratije, ocijenio je da se zbog mogu}e nestabilnosti u regiji SAD i EU trebaju iznova usredoto~iti na njenu sigurnost i razvoj. - Postoji puno negativnih scenarija za BiH i za ameri~ke interese u ovoj zemlji. BiH su potrebne temeljite promjene. Stanje u BiH mogu}e je popraviti i bez konsenzusa SAD s evropskim saveznicima - ocijenio je Ed D`ozef (Joseph), predava~ sa Univerziteta „D`on Hopkins“.

STATISTIKA Analiza martovskih cijena u Federaciji BiH

Pojeftinili bra{no, hljeb, ulje i maslac
Hljeb najskuplji u Sarajevskom, a najjeftiniji u Livanjskom kantonu
Na osnovu podataka koje Federalno ministarstvo trgovine dobiva od kantonalnih ministarstava, u martu, u odnosu na februar, nisu promijenjene cijene mlijeka, {e}era, soli i deterd`enta. Bra{no tip 500 pojeftinilo je za 1,8, a hljeb te`ine jedan kilogram za 2,1 posto. Ulje je u prosjeku pojeftinilo za 2,8, a maslac za 7,9 posto. - Najvi{a cijena bra{na tip 500 je u Zeni~ko-dobojskom, a najni`a u Srednjobosanskom kantonu. To je zato {to iz SBK dostavljaju cijene pakovanja u vre}ama od 25 kilograma. Cijene hljeba najvi{e su u Sarajevskom, a najni`e u Livanjskom, te u Zapadnohercegova~kom kantonu - navodi se u martovskom izvje{taju Ministarstva. Mlijeko je najjeftinije u ZHK, a najskuplje u Livanjskom kantonu. Cijena ulja u Livanjskom kantonu

Bugajski: Organizator skupa

Daniel Server (Serwer), potpredsjednik Instituta za mir iz Va{ingtona, zalo`io se za uskla|eno djelovanje SAD i EU u regiji, podr{ku teritorijalnom integritetu BiH i Kosova, reformu tajnih slu`bi u Srbiji, te za hap{enje i predaju Ha{kom sudu Ratka Mladi}a.

Advokat Adil Lozo podnio krivi~nu prijavu

Salih Had`i} prijavljen za odavanje informacija
Kantonalnom tu`ila{tvu Travnik podnesena je krivi~na prijava protiv Saliha Had`i}a iz Gluhe Bukovice zbog postojanja sumnje da je po~inio krivi~no djelo povreda tajnosti postupka. On je u procesu protiv Re{ada Omerhod`i}a, nekada{njeg imama u Gluhoj Bukovici, koji je nepravosna`no osu|en na kaznu zatvora u trajanju od 18 mjeseci zbog bludnih radnji, saslu{an kao svjedok optu`be. Tokom cijelog procesa Had`i} je, prema navodima iz prijave koju je podnio Omerhod`i}ev advokat Adil Lozo, davao informacije o su|enju, koje je bilo zatvoreno za javnost, i la`no se predstavljao kao otac `rtve. U prijavi se navodi i da su sudski zapisnici zavr{ili u redakcijama nekih medija, a kao jedan od dokaza prilo`en je i videozapis sa Had`i}evog gostovanja u emisijama „Tema dana“ i „Crta“ na BHT 1 gdje je kazao da }e „prestati po{tovati zakon suda i spreman K. K. sam na sankcije“.

Cijena mlijeka najni`a u ZHK

Cijene po kantonima
Bra{no Hljeb 1 kg Kanton Posavski 1,23 Tuzlanski 1,07 ZDK 1,45 BPK 0,86 SBK 0,70 HNK 1.10 ZHK 0,78 KS 1,10 Livanjski 1,17 Mlijeko Ulje 1 kg 1l 1,83 1,85 1,75 2,00 2,06 1,79 1,66 2,34 1,33 1,49 1,50 1,58 1,49 1,58 1,42 1,40 1,48 1,68 Maslac [e}er 1l 250 g 2,83 2,69 2,69 2,69 2,81 2,81 2,75 2,76 2,53 3,29 2,77 3,49 2,74 3,10 2,64 2,64 3,50 Deterd`ent 1 kg 3 kg 1.05 1,04 1,10 1,16 1,09 1,10 1,10 1,11 1,10 9,44 7,00 8,37 9,50 9,99 9,80 9,05 9,62

pala je za 14,5, a u ZHK za 8,3 posto. Cijene maslaca pale su u SBK za 21, u Sarajevskom za 18, a u ZHK za 16,1 posto. [e}er je bio skuplji u Sarajevskom kantonu za 5,7 posto, a jeftiniji za 2,7 u Posavskom i 2,8 posto u Tuzlanskom kantonu. Cijene deterd`enta u ve}ini kantona su ostale iste, dok je u SBK poskupio za 7,3 posto, a u Posavskom i Sarajevskom kantonu pojeftinio za 6,5 i 4,7 posto. Kao ni prethodnih mjeseci, Ministarstvo nije dobilo podatke iz Unsko-sanskog B. T. kantona.

Halid Be{li} otputovao u Belgiju na pregled

Nadam se da }u se vratiti s dobrim vijestima
Halid Be{li} ju~er ujutro je u pratnji sina Dine otputovao u Belgiju gdje }e na klinici u Antverpenu njegovo desno oko pregledati jedan od najboljih svjetskih oftalmologa Karl Klas (Carl Claes). Be{li} je proteklih desetak dana proveo na rehabilitaciji u Fojnici odakle je stigao na Sarajevski aerodrom gdje je redovnom avionskom linijom otputovao u Be~ i dalje preko Brisela u Antverpen. Iako smo se s muzi~kom zvijezdom na aerodromu sreli prili~no rano ujutro, Halid je bio izuzetno raspolo`en i nakon pozdrava kratko nam izjavio: - Nadam se da }u se iz Belgije vratiti s dobrim vijestima. Nisam

Had`i}: La`no se predstavljao

Odluka protiv osumnji~enog za napad u FIS-u

Ibrahimiju produ`en pritvor
Vije}e Suda BiH, kojim je predsjedavao sudija Stani{a Gluhaji}, produ`ilo je ju~er za tri mjeseca pritvor 42-godi{njem Amiru Ibrahimiju, osumnji~enom za teroristi~ki napad u Trgova~kom centru FIS Vitez, koji se dogodio 9. oktobra pro{le godine. Odluci je prethodilo ro~i{te na kojem je {ef Odjela Tu`ila{tva BiH za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Dru Engel (Drew) insistirao da se Ibrahimiju odredi pritvor. Ibrahimijev advokat Senad Kreho usprotivio se odluci, tvrde}i da ona nije u skladu sa Zakonom o krivi~nom postupku. - Tu`ila{tvo BiH nije ispo{tovalo zakonski rok i tokom posljednjih {est mjeseci nije podiglo optu`nicu protiv Ibrahimija. To su bili obavezni uraditi. Odluka o produ`enju pritvora za tri mjeseca mo`e se do-

Sarajevo: Halid i Dino Be{li} pred odlazak

(Foto: F. Fo~o)

siguran koliko }u biti u Antverpenu. Sve zavisi od ljekarskog pr-

egleda. Najvjerovatnije }u ostati dva-tri dana. D. Z.

Dvije godine ~ekaju na izvr{enje presude
Kreho: Prekr{en zakon

Radnici „Krivaje“ blokirat }e Sud
Obespravljeni radnici biv{e „Krivaje“ iz Zavidovi}a, njih 172, zahtijevaju isplatu razlike pla}a koju su ostvarili po kolektivnom ugovoru dok su radili, izjavio je za „Dnevni avaz“ njihov predstavnik Mirsad Buljuba{i}. Oni ve} dvije godine ~ekaju na izvr{enje sudskih presuda donesenih u njihovu korist. - @alosno je {ta nam rade, a imamo sudske presude. Op}inski sud Zavidovi}i jo{ to nije realizirao, a o tome smo razgovarali i s Havom Muhi}, predsjednicom Suda, koja nam je obe}ala pomo}i - ka`e Buljuba{i}. Podvla~i da }e ako za 15 dana ne dobiju novac, blokirati zgradu Suda. - Zatra`it }emo da se Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e BiH uklju~i i provjeri eventualne propuste zavidovi}kog suda - naglasio je Buljuba{i}. Az. D.

nijeti, ali u slu~aju kada je zaprije}ena kazna dugotrajnog zatvora, dakle vi{e od 20 godina. U ovom slu~aju radi se o djelu terorizma u kojem je zaprije}ena kazna od pet do 20 godina zatvora. To zna~i da pritvor nije mogao biti dodatno produ`en - rekao je Kreho. F. V .

mozaik

Dnevni avaz, srijeda, 15. april/travanj 2009.

7

[ta ka`u poznati
Enver Had`iabdi}

BESPARICA Zavod PIO od Vlade o~ekuje 28 miliona maraka

Dosta je praznih obe}anja
Had`iabdi}: [uplje pri~e

Neizvjesna isplata aprilskih penzija
Tra`it }emo Vladinu smjenu ako ne uplati dug za beneficirane penzije, poru~io Elezovi} na Skup{tini Saveza
Isplata aprilskih penzija je neizvjesna ako Vlada FBiH do 1. maja Federalnom zavodu PIO/MIO ne uplati 28 miliona maraka duga za beneficirane penzije, izjavio je ju~er na Skup{tini Saveza penzionera/umirovljenika [efkija Elezovi}, predsjednik Saveza. [ta }e se de{avati nakon 1. maja, zavisit }e od drugog rebalansa bud`eta FBiH. Ina~e, dug za beneficirane penzije za pro{lu godinu iznosi 82 miliona KM. - Federalni premijer Ned`ad

- Sva silna obe}anja koja smo slu{ali prije nekoliko minulih ljetnih ili zimskih polusezona, da }e @eljo opet igrati ofanzivno, da }e pobje|ivati, odnosno boriti se za vrh tabele i Evropu, ponovo su pala u vodu. To su {uplje pri~e. Dosta je vi{e praznih obe}anja. Niko vi{e ne treba da nasjeda na njih.
(Direktor stadiona Grbavica za „Avazov Sport“)

Jir`i Mencl

Glupo je {to smo se navikli na nasilje
- Glupo je {to smo se navikli na nasilje, gubimo osjetljivost i postajemo ravnodu{ni. Ne volim raditi takve filmove jer ne `elim tro{iti tu|i novac uzalud. Trenutno imam vi{e tema na kojima radim sa scenaristima, ali Mencl: Tu|i sam vrlo oprezan jer se ne `elim upu{tati u film koji bi novac (Reditelj za „Slobodnu Dalmaciju“) bio suvi{an.

Radmila @ivkovi}

@ene su veliko ~udo, imaju u sebi sve
- @ene su veliko ~udo, imaju u sebi sve, samo je pitanje {ta je to {to pu{taju „napolje“, ne kao karakter, nego svoj pojavni oblik. A to zavisi od toga kako ste odrasta@ivkovi}: li, ko vas je vaspitavao, kako ste se samovaspitavali, saFascinantna zrijevali, koliko ste spoznali sebe li~no. Iz iskustva jurazli~itost nakinja koje igram, mogu re}i da su sve majke i sli~ne i razli~ite. A samo je razli~itost ne{to {to je fascinantno i u `ivotu, i u po(Glumica za „Ve~ernje novosti“) zori{tu.

Beneficirane penzije 18.150
beneficiranih penzionera

Sa Skup{tine: ^eka se rebalans bud`eta

[ta ka`u u narodu
(Foto: B. Nizi})

033/281-393 redakcija@avaz.ba

63
miliona KM planirano u bud`etu za 2009.

12
miliona KM potrebno mjese~no

162
miliona KM nedostaje u ovoj godini

Brankovi} obe}ao je na sjednici Predstavni~kog doma Parlamenta FBiH pred kraj pro{le godine da }e rebalansom bud`eta biti izmirena sva dugovanja iz 2008. Sudbina sada{njeg nivoa ostvarenih penzija je u rukama FBiH. Me|utim, ako Vlada ne isplati novac za ispla}ene beneficirane penzije iz pro{le i ove godine, tra`it }emo njenu smjenu poru~io je Elezovi}. Na Skup{tini Saveza re~eno je da od 346.000 penzionera njih 176.000 ostvaruje minimalnu penziju koja iznosi 296 KM, dok zajam~enu penziju od 396 KM

ostvaruje 10.000 korisnika. - Zbog toga od Vlade zahtijevamo da ne donosi propise koji su u suprotnosti sa Zakonom o penzijsko-invalidskom osiguranju. To zna~i da penziju ne mogu ostvariti osiguranici za koje nije upla}en doprinos. U tom smislu podr`an je i zahtjev Upravnog odbora Zavoda i menad`menta te institucije da se izmijeni ~lan 14. Zakona o reprogramiranju neupla}enih doprinosa, koji dozvoljava uvo|enje u pravo osiguranika na odgo|eno pla}anje - naveo A. DEDAJI] je Elezovi}.

Po~itelj je dragulj Bosne i Hercegovine
- Po~itelj je dragulj Hercegovine, a bogami i Bosne. Treba ga za{tititi kao nacionalno blago i pla}ati ulaznicu da bi ga vidjeli i u`ivali u ljepotama kakve svijet nema. ^uvajmo ono {to je na{ ponos i {to nas nacionalno, kulturno i vjerski predstavlja.
(Jasmina Dizdarevi}, klini~ki psiholog)

Vremenska prognoza

15. 4. 2009.

sun~ano

djelimi~no sun~ano

mjestimi~no ki{a

obla~no

promjenljivo

Komisija za vanjsku trgovinu dala zeleno svjetlo

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

Mo}i }e se uvoziti auta stara do 10 godina?
Komisija za vanjsku trgovinu i carine Predstavni~kog doma Parlamenta BiH prihvatila je ju~er inicijativu poslanika [emsudina Mehmedovi}a iz SDA i Adema Huski}a iz Stranke za BiH za izmjenu odluke o ograni~enju uvoza putni~kih automobila sa sedam na deset godina starosti. Teretna vozila i automobilske gume koje }e se uvoziti umjesto deset mo}i }e biti stari 13 godina. - Relativno mali broj gra|ana u mogu}nosti je kupiti novi automobil ili zbog visokih cijena uvoziti polovni do sedam godina starosti. Sada{njim stanjem ne posti`e se cilj postavljen u odluci, posebno zbog toga {to automobili proizvedeni u posljednjih deset godina imaju kvalitetnija sigurnosna rje{enja koja mogu odgovoriti nivou koji je definiran pri dono{enju odluke - navodi se u inicijativi. Predsjedavaju}i Komisije Slavko Jovi~i} izjavio je za na{ list da ubudu}e maksimalnu pa`nju treba posvetiti tehni~koj ispravnosti vozila. - Ova inicijativa nekoliko puta je bila na Komisiji i nije mogla pro}i. Sada nas Evropska unija obavezuje da ne smijemo praviti nikakve barijere. Me|utim, to ne zna~i da }emo pustiti da se uvozi sve i sva{ta. Glavna stvar je tehni~ka ispravnost vozila - istakao je Jovi~i}. Prema njegovim rije~ima, Parlament }e se na jednoj od narednih sjednica o~itovati o ovoj iniS. R. cijativi.

VRIJEME DANAS

BIHA] 21 21

BANJA LUKA BR^KO 20

Prete`no vedro

TUZLA 20

Ekshumirani ostaci Alije i Samira Kuduzovi}a

Ukop oca i sina nakon DNK analize
Alija i Samir Kuduzovi} ubijeni 1992.

SRIJEDA
15. 4. 2009.

^ETVRTAK
16. 4. 2009.

PETAK
17. 4. 2009.

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

od 20C do 130C
DNEVNE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

od 3 C do 13 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 50C do 140C
DNEVNE TEMPERATURE

od 150C do 230C

od 160C do 240C

od 100C do 210C

Alija i Samir Kuduzovi}, otac i sin ~ija su tijela prije dva dana prona|ena u grobnici u selu Podstrana kod Biha}a, bit }e ukopani tek nakon provedene DNK analize, koju je tra`ilo Kantonalno tu`ila{tvo Biha}. Njihove posmrtne ostatke ekspertni tim Tu`ila{tva ekshumirao je ju~er po

odobrenju Suda BiH. Informacijama o ubistvu Kuduzovi}a Kantonalno tu`ila{tvo raspolagalo je odranije, a one su prikupljene od svjedoka. Ubijeni su 1992. godine ispred svoje ku}e, koju nisu `eljeli napustiti. U biha}koj op}ini traga se za jo{ 50 osoba iz Klisa, Rip~a, S. D`. Ora{ca i ]ukova.

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA Uz povoljne biometeorolo{ke prilike ve}ina populacije }e biti boljeg raspolo`enja, a hroni~ni bolesnici i meteoropati tako|er ne}e imati ja~ih tegoba. Nakon svje`eg jutra, tokom dana }e biti sve toplije, o ~emu bi trebali povesti ra~una i slojevito se odjenuti. Grad Sarajevo 15. 4. 2009.
Izlazak 6.03 Zalazak 19.30 Izlazak 0.55 Zalazak 9.22

FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

ZENICA Danas je u BiH u LIVNO 19 jutarnjim satima SARAJEVO 17 mogu}a magla ili ni18 ska obla~nost, a tokom dana u cijeloj zemlji GORA@DE o~ekuje se malo do umjereno obla~no i sun~ano vrijeme. 18 Poslije podne razvojem obla~noMOSTAR 22 sti ponegdje u vi{im podru~jima mogu} je i kratkotrajni pljusak. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od 2 do 10, na jugu NEUM do 13, a najvi{a dnevna od 15 do 23 22 stepena.

Brzo - kratko

8

Dnevni avaz, srijeda, 15. april/travanj 2009.

teme

PRIJEDLOZI Pozadina zahtjeva za smanjenje kapitala EPBiH

Sakriven i gubitak od 224 miliona KM
Ef. Fejzi} uru~uje zahvalnicu ef. Ceri}u

Mali dioni~ari protiv umanjenja vrijednosti firme za tre}inu
Prijedlog Uprave i Nadzornog odbora „Elektroprivrede BiH“ da kapital te kompanije bude smanjen fakti~ki za tre}inu, otvorio je pitanje odgovornosti za ovakvo stanje u najve}oj dr`avnoj kompaniji. Zahtjev za umanjenje upisanog dioni~kog kapitala za nevjerovatnih 872.707.808 KM nije podr`ao jedino predstavnik malih dioni~ara u NO Enes ^engi}.

Crnogorski reis kod Mustafe ef. Ceri}a

Zahvalnost za pomo} Podgori~koj medresi
Reisu-l-ulema Mustafa ef. Ceri} primio je ju~er reisa Islamske zajednice u Crnoj Gori Rifata ef. Fejzi}a i direktora Medrese u Podgorici Behljula Kana~evi}a, javlja Mina. Ef. Fejzi} uru~io je ef. Ceri}u zahvalnicu u znak priznanja za njegov doprinos i pomo} koju su Rijaset i on pru`ili u izgradnji Podgori~ke medrese. - I u ovom susretu sa ef. Ceri}em do`ivio sam njegovu dobru volju da pomogne Islamskoj zajednici u Crnoj Gori. Stavio se na raspolaganje da nam pomogne za sve {to treba za Medresu. Preuzeli smo plan i program bh. medresa, a ef. Ceri} nam je danas konkretno ponudio pomo} u opremanju biblioteke naslovima iz BiH i svega ostalog {to nam je potrebno. To govori o na{im dobrim odnosima koji }e biti sve bolji i ~vr{}i - rekao je ef. Fejzi} nakon sastanka.

Skup{tina dioni~ara
- I ranije su spominjane velike sume po kojima se mora smanjiti kapital, jer procjena imovine nije bila realna. No, niko nije spominjao sumu od 872 miliona KM. Fondovi su upoznati s ovom situacijom i sasvim je izvjesno da }e njihov stav na Skup{tini dioni~ara biti negativan kazao je ^engi} za na{ list. Mada on nije `elio davati dodatne komentare, jasno je da, ne samo njemu, sporan potez predstavlja ~injenica da se odlukom o smanjenju kapitala EPBiH za tre}inu, sa tri na 2,1 milijardu KM, „posu{uju“ i svi negativni rezultati poslovanja od 2002. do 2007. godine. Usvajanjem odluke o smanje-

Inicijativa Agencije za privatizaciju u FBiH

Produ`iti rok va`enja certifikata
U procesu privatizacije u FBiH, gra|ani mogu certifikate koristiti isklju~ivo za kupovinu stanova na kojima postoji stanarsko pravo i to do 30. juna kako je odre|eno izmjenom Zakona o utvr|ivanju i ostvarivanju potra`ivanja gra|ana u postupku privatizacije iz 2007. godine, saop}eno je iz Agencije za privatizaciju u FBiH (APF). - Kako je Federalno ministarstvo finansija obra|iva~, a Vlada FBiH predlaga~ Zakona, APF je na nadle`no postupanje uputio inicijativu za produ`enje roka va`enja ceritifikata - saop}eno je iz APF-a.

EPBiH: Koliko zaista vrijedi

nju kapitala zbog akumuliranih gubitaka, naime, sakriva se gubitak od ~ak 224 miliona KM!

[i{i} nakon razgovora s Kebom

Ra~unovodstveni standardi
- Uprava je predlo`ila ovaj potez zato {to je to jedini na~in da papiri u poslovnim knjigama bu-

Isplata naknada ove sedmice
Predstavnici Saveza demobilisanih boraca FBiH ju~er su s potpredsjednikom Federacije BiH Mirsadom Kebom razgovarali o problemima ove populacije. Prema rije~ima predsjednika Saveza Mehmeda [i{i}a, Kebo im je obe}ao pomo}i. - On bi po~etkom naredne sedmice trebao zakazati sastanak s direktorima zavoda za zapo{ljavanje na kojem bi razgovarali o redovnoj isplati naknada demobilisanim borcima za vrijeme nezaposlenosti - ka`e [i{i} za „Avaz“. Isti~e da }e isplata februarskih naknada u svim kantonima po~eti ove sedmice. Az. D. [i{i}: Kebo obe}ao pomo}i

Gubici u opremi i objektima
426,549 miliona maraka HE na Neretvi 184,788 miliona maraka TE Kakanj 154,838 miliona maraka Elektrodistribucija Zenica 39,4 miliona maraka TE Tuzla

du i{~i{}eni, uskla|eni s ra~unovodstvenim standardima i da se stvore preduslovi za kvalitetno poslovanje. U obzir su uzeti i elementi pove}anja i smanjenja vrijednosti imovine, zakonske rezerve i zadr`ana dobit - isti~e za na{ list finansijski direktor EPBiH Besim Halilovi}. On se poziva i na zakonsku odredbu i opasnost da EPBiH u|e u proces likvidacije kada se iska`e gubitak ve}i od 33 posto osnovnog kapitala, pa je i zato, smatra Halilovi}, neophodno kona~no urediti ova pitanja, poput isknji`avanja poslovnice Rahi}, vrijedne 4,4 miliona KM, ili HE Mostar, knjigovodstvene vrijednosti 84 miliona KM.
A. HAD@IARAPOVI]

Vlada HNK nije ispunila zahtjeve sindikata

Sukob interesa i novi propisi

Ostala odluka o smanjenju pla}a
Vlada HNK na ju~era{njoj vanrednoj sjednici nije povukla odluku o smanjenju pla}a bud`etskim korisnicima za 15 posto. Kao glavni razlog navedeno je da priliv sredstava u kantonalni bud`et nije pobolj{an u odnosu na prethodne mjesece. Sve sindikalne organizacije ranije su od Vlade zatra`ile da povu~e ovu odluku i kako se to nije desilo, danas }e u vrijeme sjednice Skup{tine HNK u Mostaru, na kojoj }e biti razmatran bud`et za ovu M. Sm. godinu, odr`ati veliki protestni skup.

Sporno pola NO „BH Telecoma“
Problem su Sead Gu{mirovi}, Josip Tomi}, Mirsad Huseinba{i}, Nihad Imamovi}...
Stupanje na snagu Zakona o sukobu interesa u FBiH te Zakona o privrednim dru{tvima, koji je definirao da jedna osoba mo`e biti ~lan samo jednog nadzornog odbora u dr`avnim firmama, natjeralo je Vladu FBiH da i sama izanalizira konfuzno stanje u ovoj oblasti. Najvi{e poslova, jer upravljaju s najvi{e firmi na nivou FBiH, imaju ministarstva industrije te prometa i komunikacija. Zato je federalni ministar prometa i komunikacija Nail [e}-kanovi} od apsolutno svih ~lanova NO u njegovoj nadle`nosti zatra`io da potpi{u, pod krivi~nom i materijalnom odgovorno{}u, da se njihov rad ne kosi sa ta dva za- [e}kanovi}: Uputio dopis kona. Naravno, ako neko kr{i nove propise, zatra`eno je da se izjasni o tome ho}e li ponuditi ostavku i na koju funkciju. (Ne)o~ekivano, prvi problem javio se u Nadzornom odboru „BH Telecoma“, jer je sada{nji zamjenik predsjednika NO Sead Gu{mirovi} ~lan u jo{ jednom NO. Nadalje, za Josipa Tomi}a, direktora „Naftnih terminala“ Plo~e, ~iji je vlasnik firma „Terminali FBiH“, sporno je {to ve} vodi jedno dr`avno preduze}e, a Mirsad Huseinba{i} mora rije{iti svoj status u Ministarstvu za izbjeglice BiH, odnosno dokazati da li je dr`avni slu`benik ili savjetnik ministra. Opet je aktuelizirano i pitanje ~lanstva Nihada Imamovi}a, predstavnika malih dioni~ara, u NO „BH Telecoma“, jer njegova kompanija „ASA Holding“ sa „BH Telecomom“ posluje u vrijednosti ve}oj od 5.000 KM, tako da je u ovom trenutku sporna polovina aktulenih ~lanova NO najprofitabilnije bh. kompanije. Ad. H.

Obilje`avanje godi{njice masakra u Ahmi}ima

Izgradnja mezarja pri kraju
U sklopu obilje`avanja 16. godi{njice masakra nad 116 mje{tana Ahmi}a, ju~er je u Starom Vitezu obilje`en zavr{etak tri faze izgradnje {ehidskog mezarja. Na tom mjestu ukopani su {ehidi iz Viteza i jedan broj Ahmi}ana. U narednom periodu planiran je i zavr{etak prilaza mezarju od d`amije u Starom Vitezu ~ime bi projekt vrijedan 400 hiljada KM bio zavr{en. Na ulazu u mezarje postavljeni su panoi s fotografijama koje svjedo~e o zlo~inu koji su po~inili pripadnici HVO-a pod nazivom „48 saK. K. ti pepela i dima“.

Privilegirani pojedinci
Zakonska odredba da osoba mo`e biti ~lan isklju~ivo jednog NO za dr`avne firme u FBiH, ali koja uklju~uje i preduze}a s nadle`no{}u kantona i op}ina, ali i dr`ave BiH, napravila je pravi haos, jer je odavno jasno da pojedinci u`ivaju niz privilegija po tom osnovu. Kako ministri ne mogu biti ~lanovi NO, te pozicije preuzelo je mno{tvo njihovih pomo}nika i sekretara ministarstava. Tako je He}in sekretar Stipo Buljan u NO „Terminala FBiH“, „Elektroprijenosa BiH“, a uz sve te obaveze sti`e da u~estvuje i u radu Civilne za{tite FBiH.

Izvinjenje Redakcije
U ju~er objavljenom tekstu pod naslovom „Srbija {uti o potjeri za 19 bh. gra|ana“, citati ~lana ratnog Predsjedni{tva RBiH Ive Kom{i}a navedeni su kao da ih je izgovorio aktuelni ~lan Predsjedni{tva BiH @eljko Kom{i}. Zbog ovog nenamjernog previda Redakcija se izvinjava na{im ~itaocima, Ivi Kom{i}u i @eljku Kom{i}u.

teme

Dnevni avaz, srijeda, 15. april/travanj 2009.

9

SKANDALOZNO Pove}anje kamata na kredite u otplati

UniCredit banka reketira gra|ane!
Euribor pao ispod dva posto, pa opet u~injen sraman potez Gra|ani prijete povla~enjem depozita, obustavom svih transakcija, a najavljuju i veliki broj tu`bi
Gra|ani BiH ovih dana ostali su {okirani obavje{tenjima UniCredit banke o podizanju kamata na ve} plasirane kredite. U ogromnom broju slu~ajeva kamate su uve}ane i za ogromnih ~etiri odsto! Stotine gra|ana ve} su najavile povla~enje depozita iz UniCredita, obustavu svih transakcija putem ove banke, a najavljen je i veliki broj tu`bi. Kako ka`u, prilikom sklapanja ugovora nisu mogli birati i ponu|en im je samo ugovor s promjenljivom kamatnom stopom. UniCredit banka, koju vodi direktor Berislav Kutle, ve} dugo godina nosi epitet reketa{ke banke koja ima bolestan poslovni odnos prema klijentima napla}uju}i im i najmanju uslugu. O kakvoj se pohlepi radi, govori i podatak da je u BiH ova banka u
S ju~era{njeg skupa: Privreda tra`i vi{e razumijevanja
(Foto: F. Fo~o)

Sastanak poslodavaca i bh. bankara

Banke bi morale preuzeti dio rizika
Ako firme ne otplate prve dvije ili tri rate, onda im je skoro nemogu}e u}i u nova zadu`enja
Na me|unarodnom finansijskom tr`i{tu banke iz BiH ne mogu do}i do ve}ih svota novca i zbog toga nema uvjeta za smanjenje kamata na kredite. Kako bi privukle novac za stabilno funkcioniranje, banke su digle i kamate na depozite i to je jo{ jedan razlog {to krediti ne mogu biti jeftiniji, kazao je ju~er na sastanku poslodavaca i bankara predsjednik Uprave Raiffeisen banke BiH MihaAsocijacije poslodavaca BiH Nihad Imamovi} ka`e da su najve}i problem za privrednike skupi i te{ko dostupni krediti, ali i obaveze koje su poslodavci ranije sklopili s bankama po povoljnijim uvjetima. - Sada je opala aktivnost tih firmi, nema vi{e plasmana na prija{njem nivou i one vrlo te{ko vra}aju te kredite. To su stvari koje banke moraju uzeti u obzir i moraju

Kutle: Najomra`eniji bankar u BiH

Srbija se brine o gra|anima i privredi
U Srbiji su ju~er smanjene kamate na kredite za privredu i stanovni{tvo, {to gra|ane te zemlje ~ini sigurnijima. U BiH je pro{loj godini, u najte`oj po bankarski sektor, ostvarila ubjedljivo najve}u zaradu od ~ak 36 miliona maraka! I sve to u svrhu kriminala i odvla~enja novca u Italiju kako bi nahranili svoju gladnu banku majku. A gra|ani i privreda bili su naivni i nasjedali na prekomjerne reklame UniCredit banke o najboljem poslovnom partneru, koje su finansirane upravo njihovim novcem. obrnuta situacija, banke imaju monopolisti~ki polo`aj, pa i u ovako te{koj situaciji imaju hrabrosti da ih pove}avaju. Me|ubankarska kamatna stopa na tr`i{tu novca, euribor, ve} je pala ispod dva posto i u ovakvim uvjetima banka se odlu~ila na sraman potez pove}anja kamata na kredite u otplati, {to dodatno komplicira `ivot gra|ana i privrede. Brane se da euribor vi{e nije bitan kod formiranja kamatnih stopa, ve} da o tome sada odlu~uju procjene rizika i svakojaki drugi „faktori“ kojima po-

ku{avaju opravdati svoje pohlepne ciljeve. A kada je euribor iznosio vi{e od pet posto, jedva su do~ekali da pove}aju kamate. Ovo podsje}a na nevjerovatne cijene goriva na benzinskim pumpama u BiH, koje su i vi{e nego u stopu pratile rast cijene na svjetskim berzama. A kada je situacija bila obrnuta, onda su drugi „faktori“ utjecali na formiranje cijena. Desetine hiljada radnika ve} su otpu{tene s posla, a o~uvanje preostalih radnih mjesta mogu spasiti upravo banke koje jeftinijim i dostupnijim kreditima mogu pokrenuti nove poslove. No, one se ne brinu ba{ mnogo I. [m. o tome.

Bankari nisu `eljeli prisustvo medija
Direktor Asocijacije poslodavaca BiH Alija Remzo Bak{i} ka`e za „Avaz“ da je Udru`enje banaka BiH dan prije sastanka insistiralo na zatvorenom sastael Miler (Michael Mueller). - Kada je u pitanju privreda, banke moraju i `ele biti partner doma}im firmama koje se nalaze u veoma te{kom stanju - kazao je Miler. Istog mi{ljenja je i predsjednik Udru`enja banaka BiH Dino Osmanbegovi}. - Kamate na investicione kredite za privredu ve}inom su vezane uz euribor i one su ve} smanjene ili }e to biti u~injeno u narednih mjesec dana. Kada su u pitanju krediti za stanovni{tvo, pri~a o euriboru ne va`i, jer novca po toj cijeni nema u BiH - kazao je Osmanbegovi}. On nagla{ava da nije sve u rukama banke, ve} da treba definirati obaveze privrede, ali i institucija vlasti. Predsjednik Upravnog odbora

nku i bez prisustva novinara zbog stalnih napada medija na banke. - Mi smo organizirali ovaj skup i nismo na to pristali - ka`e Bak{i}.
uzeti dio rizika na sebe - kazao je Imamovi}. Direktor gra|evinske firme IN Nedim ^ehaji} ka`e da je veliki problem odobravanje kredita, jer ako firme ne otplate prve dvije ili tri rate, banke te kompanije svrstaju u ni`i rang i onda one nemaju skoro nikakvu mogu}nost za nova zadu`enja. Predsjednica Sekcije za gra|evinarstvo Privredne komore KS Silvana Mari} ka`e za „Avaz“ da je lijepo slu{ati banke kako obe}avaju privredi pomo} u krizi, ali da je potpuno druga~ija situacija na terenu. - Gra|evinari su vrlo nezadovoljni uslugama banaka. Posebno nam je potrebna podr{ka za garanciju, jer mnogo firmi poku{ava na}i poslove izvan BiH - ka`e Mari}. I. [MIGALOVI]

Zahtjev stranke institucijama vlasti

SDUBiH: Raskinuti ugovore s otima~kim bankama
Pe}anac: Optere}enje klijenata

Predsjednik SDUBiH Nermin Pe}anac i rukovodstvo ove stranke smatraju da pona{anje pojedinih banaka u BiH „vi{e li~i na reketa{tvo, nego na zdravi poslovni odnos prema klijentima“. Rukovodstvo SDUBiH tra`i od vlada u BiH na svim nivoima da odmah raskinu ugovore s bankama koje u nekoliko posljednjih mjeseci optere}uju gra|ane-klijente pove}anjem kamata za kreditne linije ili retroaktivno pove}avaju kamatnu stopu komintentima na kredite koji su ve} u opticaju. - Ako se aktuelna vlast ne odlu~i na ovaj potez, SDUBiH }e po-

zvati gra|ane na bojkot -zamrzavanje otplate pozajmljenih sredstava od „reke-ta{kih banaka {to }e prouzro~iti na desetine hiljada sporova na sudu i dovesti sporne banke u te`u situaciju nego {to oni sada `ele dovesti klijente“ - saop}eno je iz SDU. Rukovodstvo SDUBiH tra`i od Vije}a ministara BiH da odmah poduzme sve mjere da bi se sa spornim bankama raskinuli svi ugovori o kori{tenju bankovnih usluga, potpisani sa svim dr`avnim institucijama. Od vlada entiteta i kantona zatra`eno je da javno objave preko kojih banaka vr{e transakcije i da, „ako se radi o reketa{kim bankovnim ku}ama“, otka`u ugovore i javno obznane stav stavljaju}i ih na „crnu listu“ banaka s kojima ne}e sara|ivati.

Sve skuplje zadu`ivanje stanovni{tva

CBBH: Ima uvjeta za rezanje kamatnih stopa
Iako je formiranje kamatnih stopa na bankarskom tr`i{tu BiH slobodno, a Centralna banka BiH (CBBH) ne mo`e utjecati na kamatne stope, ova institucija smatra da komercijalne banke u BiH imaju sve uvjete da ozbiljno razmotre smanjenje kamata. Kako je re~eno Feni iz CBBH, evidentno je da kamate na kredite stanovni{tvu uglavnom i dalje rastu, {to je po~elo u oktobru 2008. - Kamatne stope na dugoro~ne kredite dostigle su iznos od 10,72 posto, {to je za 0,70 posto vi{e nego u decembru 2008., a za 1,9 posto nego godinu ranije. Kamate na kratkoro~ne kredite stanovni{tvu iznose 10,43 posto i pove}ane su za oko 0,55 posto u odnosu na decembar 2008., kada su iznosile 9,88 posto - isti~u iz CBBH. Kamatne stope na kredite preduze}ima ostale su na pribli`no istom nivou u odnosu na decembar 2008. Tako kamatne stope na dugoro~ne kredite preduze}ima iznose 8,18 posto i zabilje`ile su neznatno smanjenje, dok su na kratkoro~ne kredite prakti~no stabilne i iznose 7,46 posto.

10

Dnevni avaz, srijeda, 15. april/travanj 2009.

teme

ZARADE Bude li usvojena dopuna Zakona o pla}ama BiH

Sarajevo: Fatiha za {ehide ispred Ali-pa{ine d`amije

(Foto: S. Jordamovi})

ARBiH slavi 17 godina, a Rend`erski puk ~etiri

Na parlamentarcima }emo u{tedjeti pola miliona KM
Podr{ku prijedlogu za smanjenje pla}a najavljuju SDA, SBiH, SNSD, HDZBiH
^lanovi Komisije za finansije i bud`et Predstavni~kog doma Parlamenta BiH ju~er su jednoglasno podr`ali prijedlog poslanika Lazara Prodanovi}a, Sadika Bahti}a i Velimira Juki}a o dopuni Zakona o pla}ama BiH. Prijedlog kojim bi se, kako saznaje „Dnevni avaz“, samo od pla}a i naknada dr`avnih parlamentaraca u{tedjelo oko 500.000 KM godi{nje, Predstavni~ki dom danas }e razmatrati po skra}enoj proceduri.

Armija izrasla u oru`ane snage po mjeri NATO-a
Oni koji su 1992. ulazili u jedinice Teritorijalne odbrane imaju razloga da budu ponosni, kazao je Cikoti}
Polaganjem cvije}a na spomen-obilje`ju borcima poginulim u odbrani od agresije, obilaskom mezara prvog predsjednika Predsjedni{tva RBiH rahmetli Alije Izetbegovi}a i u~enjem dove, na sarajevskom mezarju Kova~i ju~er je po~elo obilje`avanje 17 godina od osnivanja Armije RBiH i ~etvrte godi{njice Drugog pje{adijskog rend`erskog puka Oru`anih snaga BiH. - Prije 17 godina imali smo ideju o formiranju armije, a danas imamo oru`ane snage koje mo`da ne po broju i koli~ini naoru`anja, ali po su{tinskom profesionalnom kvalitetu posti`u standarde najkvalitetnijih NATO armija. Oni koji su tada ulazili u jedinice Teritorijalne odbrane, koje su prerasle u armiju, imaju razloga da budu ponosni - kazao je Selmo Cikoti}, ministar odbrane BiH. General Vahid Karaveli}, predsjednik Udru`enja generala BiH,

Pozitivan pomak
Ako Parlament usvoji ovaj prijedlog, svim bud`etskim korisnicima u institucijama BiH, koji imaju koeficijent za obra~un iznad ~etiri, pla}a }e biti obra~unavana prema osnovici iz 2008. koja iznosi 498 KM, a ne 535,5 KM koliko je u ovoj godini. Ne ra~unaju}i umanjenje pau{ala i naknada, pla}e uposlenih u institucijama BiH s koeficijentom iznad ~etiri bile bi smanjene od 150 do 350 KM. - Ovo bi bio mali, ali pozitivan pomak u te{koj ekonomskoj situaciji. Jednoglasno trebamo usvojiti ovaj prijedlog kako niko ne bi ubirao politi~ke poene. Prihod od u{tede bio bi vra}en u bud`et, nakon ~ega bi novac rasporedili tamo gdje bi bio najpotrebniji - rekao je Prodanovi}. Predsjedavaju}i Kluba poslanika SDA Bakir Izetbegovi} ka-

S ju~era{nje sjednice Komisije: Jednoglasna odluka

zao je za „Dnevni avaz“ da }e ova stranka podr`ati svaki prijedlog koji ide u pravcu smanjenja pla}a, te je izrazio `aljenje {to podr{ku nije dobio prijedlog SDA o smanjenju od 20 posto.

Kova~i: Cvije}e na Izetbegovi}evom mezaru

Ve}a u{teda
Od poslanika SNSD-a, HDZBiH i SBiH ju~er smo tako|er saznali da }e podr`ati prijedlog Komisije za finansije. I nezavisni poslanik Mom~ilo

Brojne delegacije
Obilje`avanju dvije godi{njice prisustvovale su delegacije Predsjedni{tva BiH, Ministarstva odbrane BiH, Oru`anih snaga BiH, Parlamenta FBiH, Federalnog ministarstva za pitanja boraca, Kantona Sarajevo i brojnih bora~kih udru`enja.

prisjetio se prvih {ehida ukopanih na Kova~ima. Gledaju}i u ni{ane, kazao je da je malo d`enaza na kojima nije bio. - Kada do|em ovamo, grlo mi zaigra, te{ko je to potisnuti ustranu. Svi koji su poginuli i oni koji su pre`ivjeli borili su se za BiH po mjeri svih ljudi. I u te{kim trenucima, kada su ginuli najmiliji, nismo posezali za ne~ime {to bi bilo kontraproduktivno za budu}nost BiH - kazao je Karaveli}. Delegacije su polo`ile cvije}e i na mezarju Ali-pa{ine d`amije te B. T. groblju Lav.

Novakovi} tako|er je najavio podr{ku ovom prijedlogu, dok je predsjedavaju}i Kluba poslanika SDP-a Jozo Kri`anovi} istakao da }e njegova stranka pred sjednicu odlu~iti ho}e li ga podr`ati. - Smatram da je Administrativna komisija trebala donijeti odluku o smanjenju pla}a, pau{ala i naknada za rad u komisijama. Na taj na~in bismo dobili znatno ve}u u{tedu - rekao je S. R. - S. [. Kri`anovi}.

Iznosi pla}a s novim i starim osnovicama
(s osnovicom 535,5 KM) (s osnovicom 498 KM) ^lanovi Predsjedni{tva BiH i predsjednik Ustavnog suda BiH 5.355 KM 4.980 KM Predsjedavaju}i Vije}a ministara, predsjednik Suda BiH, glavni tu`ilac 5.087 KM 4.731 KM Zamjenici dr`avnog premijera 4.819 KM 4.482 KM Predsjedavaju}i doma u Parlamentu 4.659 KM 4.332 KM Dr`avni ministri i poslanici predsjednik UIO, ~lanovi CIK-a, 4.551 KM 4.233 KM Zamjenici ministara, direktor OSA-e, pravobranilac BiH 3.213 KM 2.988 KM

vaz ni a v Dne

NA DAR
MP4
1. 063359352 2. 061102495 3. 061285624 4. 061278223 5. 062629217

MILION
Mini TV
1. 061347360 2. 062524505

Po{aljite SMS i osvojite...
SMS sa sadr`ajem AVAZ NEBO po{aljite na broj 091 - 310-107 i osvojite neku od 67 redovnih dnevnih nagrada, a mo`da i AUTOMOBIL Samand
OSVOJI ME

Cijena SMS 0,35+PDV

Dobitni brojevi telefona za 14. april 2009. godine i spisak nagrada
3. 063385507

DVD bh. film
1. 062404988 2. 062253881 3. 061943598 4. 061501078 5. 063895008 6. 063561080 7. 062919960

DVD player
1. 061170731 2. 063798896 3. 061686868

MP3
1. 062128932 2. 063382470

8. 061507420 9. 063366219 10. 061201356 11. 062909400 12. 062505578 13. 061881061 14. 061326747 15. 061890437 16. 061637464 17. 061265313

18. 062791868 19. 061233696 20. 061909632 21. 061392514

Knjiga
1. 033638332 2. 063461480 3. 061505915 4. 061882670

5. 062914641 6. 062459090 7. 063130190 8. 062380902 9. 061851167 10. 061108741 11. 062762142 12. 061131944 13. 062574119 14. 061263557

15. 063344082 16. 061207886 17. 061851662 18. 062218405 19. 066243113 20. 063905978 21. 061108206 22. 061443828 23. 066171385 24. 061830649

25. 061808072 26. 061958901 27. 065221323 28. 061827943 29. 061107815 30. 065237492 31. 063824677 32. 061311887 33. 063510843

teme

Dnevni avaz, srijeda, 15. april/travanj 2009.

11

Uprkos finansijskoj krizi i ni`im prihodima

SREBRENICA Su|enje za fizi~ki napad na policajce

Oslobo|ena Fata Orlovi}
Sudija Vukoman Petkovi} kazao da `ena od 65 godina nije mogla ugroziti petoricu mladih i naoru`anih policajaca Odbacila optu`be da je vrije|ala sve{tenike
Sudija Osnovnog suda Srebrenica Vukoman Petkovi} ju~er je na prvom ro~i{tu oslobodio Fatu Orlovi} optu`be da je fizi~ki napala petoricu policajaca. Nju je tu`ila Policijska stanica Bratunac da je 10. septembra pro{le godine na svom imanju u Konjevi}-Polju makazama i betonskom plo~om napala petoricu policajaca i ometala obavljanje vjerskog obreda vrije|aju}i sve{tenike. - S jedne strane imamo `enu od 65 godina, a s druge imamo pet policajaca, me|u kojima je i Adnan Husi}, zamjenik komandira Policijske stanice Bratunac, i koji su mladi, obu~eni, naoru`ani i njima je gospo|a Orlovi} ugrozila sigurnost. Postoji nesrazmjer izme|u tog napada, ugro`avanja njihovog `ivota i tijela, tako da Sud smatra

BiH ne odustaje od gradnje zatvora
Bosna i Hercegovina ne odustaje od gradnje dr`avnog zatvora u Vojkovi}ima kod Sarajeva uprkos finansijskoj krizi i planovima za kresanje bud`etskih izdataka. U dr`avnom bud`etu za ovu godinu predvi|ena su ~etiri miliona maraka za izgradnju, potvrdio je u izjavi za „Avaz“ Sr|an Arnaut, zamjenik ministra pravde BiH. - Ostajemo pri tom projektu, ali }e po~etak radova zavisiti od dobivanja kredita od Razvojne banke Vije}a Evrope, koja }e sufinansirati gradnju zatvora. Pregovori s njima po~et }e nakon revizije projekta koju su oni zahtijevali - ka`e Arnaut. U me|uvremenu su, navodi on, unutar EU promijenjeni odre|eni standardi za izgradnju ovakvih ustanova pa je projekt potrebno usaglasiti s time. O~ekuje se da bi BiH mogla dobiti {est miliona eura kredita za izgradnju zatvora, za koji je

Lokacija zatvora: ^eka se kredit

lokacija ranije osigurana. Tako|er, uskoro se o~ekuje i gra|evinska dozvola. Kako ka`e Arnaut, vlast razmatra mogu}nost da po~ne s radovima i prije nego {to dobije kredit, i to od novca koji je osiguran u bud`etu, o ~emu }e odluka ubrT. L. zo biti donesena.

Orlovi} u sudnici: Te{ka vi{egodi{nja borba za pravdu

Velika sramota RS
Nakon izlaska iz sudnice, Fata Orlovi} izjavila je da, umjesto da joj uklone crkvu iz avlije, nju vrije|aju, optu`uju i napadaju. - Ovo je velika sramota cijele RS. Ona avlija je moje vlasni{tvo i `elim da sud donese odluku da crkvu ve} jednom izmjeste - poru~ila je Orlovi}.

da prekr{aj iz ~lana 11. Zakona o javnom redu i miru RS ne postoji - kazao je sudija Petkovi}. Orlovi} nije prihvatila optu`be da je vrije|ala sve{tenike i policajce, pa }e naredno ro~i{te biti odr`ano u roku od dva-tri mjeseca uz prisustvo svjedoka. Bratuna~ka policija kao svjedoke }e pozvati sve{tenike Borislava Tori}a i Du{ana Spasojevi}a, dok }e imena svjedoka Fate Orlovi} biti naknadno dostavljena. Orlovi}, koja se ju~er u sudnici drugi put pojavila kao optu`ena i koja se bori za izmje{tanje

bespravno sagra|ene pravoslavne crkve sa svog imanja, kazala je da su spomenutog dana na njenom imanju bila samo dvojica policajaca, optu`uju}i komandira policije da vr{i propagandu. - Mene Stanica policije iz Bratunca napada ve} deset godina. Imam i ljekarsko uvjerenje koje pokazuje da me policajac Zdravko Uzelac udarao, a tog dana vukao me za ruku i svu mi ko{ulju istrgao. Svi su se ostranili od mene, ~ak i popovi, samo ne}e komandir i ovaj policajac - kazala je Me. MUSTAFI] Orlovi}.

[panski ambasador kod premijera RS

Podr{ka razgovorima u okviru Pruda

Ko sve osporava testament Adil-bega Zulfikarpa{i}a

Desetine daljih ro|aka `ele se domo}i bogatstva
^eka se jednogodi{nji rok da se prijave oni koji sebe smatraju nasljednicima
Testament kojim je Adil-beg Zulfikarpa{i} svu svoju pokretnu i nepokretnu imovinu ostavio Bo{nja~kom institutu u Sarajevu poku{at }e osporiti ve}i broj nasljednika. Kako nam je kazao advokat Bakir Pa{i}, pravni zastupnik Bo{nja~kog instituta, nakon progla{enja testamenta ostavinski postupak pokrenut je na dvije strane. Jedan se vodi pred Op}inskim sudom u Sarajevu za imovinu u BiH, a drugi pred nadle`nim sudom u [vicarskoj za imovinu u inozemstvu. - Postupak u [vicarskoj ti~e se nekretnina, odnosno nekoliko zgrada koje je Adil-beg posjedovao, kao i nov~anih uloga u tamo{njim bankama. Jo{ se precizno ne zna koliki su ti iznosi, ali sigurno nisu mali. Pred {vicarskim sudom testament koji se liko povjerenje - rekao je advokat Pa{i}. Ostavinski postupak u Sarajevu trenutno je u fazi mirovanja i ~eka se istjecanje jednogodi{njeg roka u kojem se, prema klauzulama javnog oglasa koje je raspisao Sud, trebaju prijaviti svi koji smatraju da pola`u pravo na nasljedstvo Adil-bega Zulfikarpa{i}a. U BiH, predmet ostav{tine je imovina Bo{nja~kog instituta i novac u ovda{njim bankama. Iako nema zvani~nih informacija o tome koliko se nasljednika koji `ele osporiti testament do sada prijavilo Op}inskom sudu u Sarajevu, „Dnevni avaz“ saznaje da je rije~ o desetinama unuka i praunuka Adil-begovih bra}e i sestara iz zemlje i inozemstva koji smatraju da imaju pravo na dio imovine svog bogatog srodnika. Neki od njih poku{avaju posebno osporiti i Adil-begovu posljednju `elju, da izvr{ioci testamenta budu predstavnice Bo{nja~kog instituta Jasmina Be{lagi} i Amina \uvi}, te su na rje{enje Op}inskog suda u Sarajevu o njihovom imenovanju ulo`ili `albu Kantonalnom sudu Sarajevo.
A. HAD@I]

Alvargonzales i Dodik: Transformacija OHR-a

(Foto: M. Lugi})

Premijer RS Milorad Dodik i ambasador [panije u BiH Alehandro Alvargonzales (Alejandro) tokom susreta u Banjoj Luci dali su podr{ku nastavku razgovora u okviru prudskog procesa. Saglasili su se da je {to prije potrebno ispuniti uvjete za transformaciju Ureda visokog predstavnika u ured predstavnika EU.

Kako je saop}eno iz Vlade RS, Alvargonzales je dao podr{ku evropskim integracijama BiH i izrazio spremnost [panije da pru`i BiH svu raspolo`ivu pomo} u ovom procesu. Dodik je ponovio privr`enost Vlade RS po{tovanju Dejtonskog sporazuma i izrazio interes da BiH {to prije dobije status kaZ. K. ndidata za ~lanstvo u EU.

Zulfikarpa{i}: Sve ostavio Bo{nja~kom institutu

ti~e te imovine zastupaju pravnici s kojima je Adil-beg za vrijeme svog `ivota radio i imao u njih ve-

Postupak u [vicarskoj
- I postupak u [vicarskoj vodi se na na~in da imovina koja je predmet ostav{tine bude raspore|ena prema Adil-begovoj posljednjoj volji, odnosno da sve {to je ostalo iza njega pripadne Bo{nja~kom institutu. Li~no }u sve svoje snage ulo`iti da bude ispo{tovana volja ve} progla{enog testamenta - poru~io je advokat Pa{i}.

U organizaciji Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS), Klinike za gastroenterologiju i hepatologiju KCUS-a i Medicinskog fakulteta, u Sarajevu }e od 15. do 17. aprila biti odr`ana [esta {kola gastroenterologije. Za u~estvovanje na tom skupu dosad je prijavljeno oko 520 ljekara, medicinskih sestara i tehni~ara, te studenata medicine, javila je Fena. Na pres-konferenciji uprili~enoj tim povodom, direktor [kole gastroenterologije prof. dr. Mehmed Gribaj~evi} naglasio je da ta {kola osigurava kontinuiranu edukaciju za sudionike, a na tom skupu i ove godine u~estvovat }e eminentni evropski stru~njaci iz te oblasti medicine. Oni

DRS@ ZJNK@ F@RSQNDMSDQNKNFHID
Sarajevo: S ju~era{njeg presa

Od 15. do 17. aprila u Sarajevu

}e, uz doma}e stru~njake, odr`ati stru~na predavanja. Pokrovitelji [este {kole gastroenterologije su Evropsko udru`enje za gastrointestinalnu endoskopiju (ESGE) i Predsjedni{tvo BiH.

Klub poznatih

Davor Sladakovi}

12

Dnevni avaz, srijeda, 15. april/travanj 2009.

teme

Moj `ivot je {ou realnosti
Li~ni profil modnog kreatora
Ime i prezime: Davor Sladakovi}. Datum i mjesto ro|enja: 2. juli 1978. godine. Gdje `ivite - s roditeljima, podstanar ili imate vlastiti dom: Vlastiti dom. Bra~no stanje: Razveden dva puta. Bitni datumi u Va{em `ivotu: Ro|endani mojih k}erki. Koji automobil vozite: „Mercedes“. Kako se odmarate: Ma{tam. Omiljeni muzi~ar: Sting. Volite li kuhati: Kao kuhar opasan sam po `ivot. Najdra`a knjiga: „Dvadeset hiljada milja pod morem“. Omiljeni pisac: @il Vern (Jules Verne). Umjetnik kojeg cijenite: Pablo Pikaso (Picasso). Za koji klub navijate: ^elzi. Koga biste poveli na pusti otok: @enu. Jeste li ljubomorni: Ne. [ta najprije primje}ujete kod osoba suprotnog spola: Kosu. Biste li ikada oprostili nevjeru: To vrlo te{ko opra{tam i sebi. Bavite li se sportom: Da. Omiljena hrana i pi}e: Brancin na `aru i rakija kajsijeva~a. Ko se brine o Va{em imid`u: „Alta Axis“. Volite li i}i u {oping: Naravno. Jeste li sujevjerni: Vjernik sam. Imate li ku}nog ljubimca: Ne. Koji je Va{ `ivotni moto: Svaki dan korak naprijed. Va{ najbolji prijatelj je: Predr-

SLU^AJ JELAVI] Nastavljena potraga za otmi~arima

U Hrvatskoj uhap{en Sa{a Savinovi}?
Nakon saslu{anja u Konjicu, Vlatku Mili~evi}u odre|en jednomjese~ni pritvor Brojne verzije o osloba|anju Jelavi}a
Hrvatska policija uhapsila je ju~er 34-godi{njeg Sa{u Savinovi}a, sina prijeratnog policajca iz ^apljine, koji se dovodi u vezu s otmicom biv{eg hrvatskog ~lana Predsjedni{tva BiH Ante Jelavi}a, saznaje „Dnevni avaz“. Savinovi} je, navodno, uhap{en na jugu Dalmacije. Ovu informaciju „Dnevnom avazu“ potvrdilo je vi{e izvora bliskih hrvatskom pravosu|u, ali se slu`bena potvrda hap{enja u MUP-u RH nije mogla dobiti. U Federalnoj upravi policije (FUP) i Kantonalnom MUP-u u Mostaru ka`u da nemaju informacije o hap{enju.

Sporenje tu`ila{tava
Sladakovi}: Razveden dva puta

ag Kulund`ija. Pratite li politi~ku situaciju: To je neizbje`no. Da imate 15 minuta vlasti, {ta biste prvo uradili: Te`ak zadatak. Biste li u~estvovali u {ouu realnosti: Moj `ivot je {ou realnosti.

Policijske slu`be u BiH i dalje na podru~ju Mostara i Hercegovine tragaju za Savinovi}em. FUP je ju~er pozvao gra|ane da sve informacije o kretanju ili boravku Savinovi}a jave najbli`oj policijskoj Savinovi}: stanici ili Operati- Prona|en u vno-komunikaci- Dalmaciji jskom centru FUP-a na broj 033/26-13-00 ili 033/26-13-01.

Mostar: Prebacivanje Mili~evi}a u KPZ

Ovu informaciju „Dnevnom avazu“ je potvrdio kantonalni tu`ilac Sead \iki}, koji je i saslu{ao Mili~evi}a. On je rekao da se osumnji~eni branio {utnjom. Na \iki}ev prijedlog, Op}inski sud Konjic odredio je ju~er popodne mla|em Mili~evi}u jednomjese~ni pritvor, nakon ~ega je ovaj preba~en u KPZ Mostar. Kako „Avaz“ pouzdano sazna-

SMS
NAKNADE BORCIMA - Gospodine [i{i}u, za{to se ne ispla}uju naknade demobilisanim borcima? Nije te stid uzimati pla}u dok tvoji saborci tra`e izlaz ubistvima i vje{anjem. Moralno bi bilo da podnese{ ostavku, ako rije~ „moralno“ postoji vi{e u Bosni. Demobilisani borac Armije RBiH i vjerni ~italac „Dnevnog avaza“ NISMO ODAVNO - Ba{ razmi{ljam kada }e se vlast sjetiti da donese novi zakon da moramo mijenjati li~ne karte, voza~ke, saobra}ajne, tablice, paso{e. Nismo odavno. Valja vlastima pove}avati plate, kriza je. STATUS PODOFICIRA - Gospodine Cikoti}u, kakav je status podoficira {to su degradirani u vojnike, jeste li ih degradirali da biste vojnike koji nisu bili

Dnevni avaz 061-142-015
podoficiri, a imaju jaku vezu, proizvodili u podoficire, a to se de{ava svakodnevno. Sramota! KONTROLE I LIJEKOVI - Nama oboljelima od karcinoma veoma je te{ko. Invalidnine su neredovne, a ima nekih koji ~ekaju na isplatu i po godinu. Mene su slali na reviziju i smanjili mi invalidninu na 30 maraka, sa 149, a u pitanju je zlo}udni tumor u metastazi. Ovih trideset maraka nisam jo{ po~ela primati, a pro{la su tri mjeseca od revizije. Novac mi treba za kontrole i lijekove, a nemam ga. Ho}e li biti imalo bolje? Pozdrav O[TE]ENE ZGRADE - Za{to se ne pomogne stanarima zgrada Kolonije u Bugojnu? Te zgrade o{te}ene su ratnim djelovanjem, krovovi su izre{etani mecima, gelerima, pa i granatama. Molim nadle`ne iz Bugojna te nadle`ne dr`avne institucije da se zainteresiraju za ovaj problem. NE[KOLOVANI RADNICI - @alosno je {to u {kolama rade ne{kolovani radnici, a mi nezaposleni s diplomom sjedimo u ku}i. Osvrnite se malo i provjerite to! Profesor razredne nastave iz Mostara NEOPHODNA KONKURENCIJA - GRAS-u definitivno treba konkurencija, jer toliki je bezobrazluk ono {to oni rade. Zato „Centrotrans“ ne treba odustati od uvo|enja autobuskih linija gdje god ih ima GRAS, pa da se autobus ne ~eka po sat na nekim mjestima i za dvije stanice pla}a ista karta od 1,60 kao i za 20 stanica. To je kra|a. ^italac iz Hrasnice

Mili~evi} u pratnji Sanadera, Tihi}a, ^ovi}a...

stavno, `eljela izbje}i ovaj zamr{eni predmet. Zbog toga je Mili~evi} najprije predat Tu`ila{tvu BiH na daljnje postupanje, {to je potvrdio i FUP . No, ubrzo je upu}en u odjel mostarskog tu`ila{tva u Konjicu, koji je nadle`an i za podru~je Prozora/Rame, gdje je Jelavi} bio zato~en. Na na{e pitanje za{to ovaj slu~aj nije preuzelo Tu`ila{tvo BiH, tu`ilac \iki} pojasnio je da, prema zakonu, otmica spada u nadle`nost kantonalnog tu`ila{tva. - Nadle`nost Suda ili Tu`ila{tva BiH jeste, primjerice, uzimanje talaca, ali ovdje se radilo o slu~aju otmice - kazao je \iki}.

Kalkulacije o bijegu
Za to vrijeme, u policijskoobavje{tajnim krugovima u Zagrebu nastavlja se {pekulirati o detaljima Jelavi}eve otmice. Niko ne vjeruje u zvani~nu verziju prema kojoj je Jelavi} u filmskom stilu umakao otmi~arima. U Hrvatskoj se stoga pojavilo vi{e verzija raspleta ovog slu~aja. Prema jednoj, Jelavi} je oslobo|en nakon {to su njegovi prijatelji, koji su, navodno, odmah znali ko stoji iza otmice, zaprijetili da }e „pobiti pola Zagreba“ ako se biv{em predsjedniku HDZ-a ne{to desi ili bude isporu~en Federalnoj policiji. Prema drugoj, Jelavi}eva porodica platila je dio otkupnine, a moglo se ~uti i da su njegovi prijatelji, navodno, u jednom trenutku uspjeli oteti Vlatka, sina Marija Mili~evi}a Baje. Mladi} je, navodno, pu{ten tek kada je Jelavi} bio na „slobodnoj teritoriji“ u Hrvatskoj. [tavi{e, ju~er se {pekuliralo i da iza svega stoje hrvatske tajne slu`be koje su uz pre{utnu saglasnost dr`ave Hrvatske `eljele Jelavi}a isporu~iti u BiH, ali da se cijela operacija u odsudnom trenutku zakomplicirala i proF. VELE - A. DU^I] pala.

Mili~evi} (lijevo u plavoj jakni) kao pratilac Sanadera, Tihi}a i ^ovi}a

Osumnji~eni otmi~ar Vlatko Mili~evi} je za{titar firme „Redarstvenik“, koja je osiguravala nedavno odr`ani Me|unarodni sajam gospodarstva u Mostaru. Zanimljivo je da je Mili~evi}, Osumnji~eni Vlatko Mili~evi} (26), sin Marija Mili~evi}a Baje, koji je zbog Jelavi}eve otmice uhap{en u Zagrebu, ju~er je saslu{an u Podru~nom odjelu Tu`ila{tva HNK u Konjicu.

izme|u ostalog, bio u pratnji hrvatskog premijera Ive Sanadera, predsjednika SDA Sulejmana Tihi}a i HDZBiH Dragana ^ovi}a, zamjenika ministra sigurnosti Mije Kre{i}a i drugih federalnih i dr`avnih ministara. je, izme|u Dr`avnog i Kantonalnog tu`ila{tva do{lo je do nesuglasica u vezi s preuzimanjem slu~aja Jelavi}eve otmice. Na{i izvori u pravosu|u potvrdili su nam da su oba tu`ila{tva, jedno-

panorama

Dnevni avaz, srijeda, 15. april/travanj 2009.

13

Osmanovi} u Travniku polo`io ispit

@EP^E Nakon smrti Jusufa Omer~i}a

Prvi pacijent kome je u BiH presa|ena ko{tana sr`
Transplantacija ura|ena u aprilu 2004. godine na sarajevskoj Klinici za transfuziologiju
Jusuf Omer~i} (46) iz @ep~a, koji je u{ao u historiju bh. medicine kao prvi pacijent kome je prije ne{to vi{e od pet godina u BiH izvr{ena autologna transplantacija }elija, na`alost nije uspio da se izbori sa leukemijom. Omer~i}u su opaku bolest malignog limfoma doktori otkrili prije osam godina. Nakon nekoliko neuspje{nih terapija, jedini na~in za zaustavljanje bolesti bila je transplantacija }elija. Vrlo komplikovani medicinski poduhvat, transplantacija ko{tane sr`i ura|en je na sarajevskoj Klinici za transfuzio-

Prvi hafiz u Biha}u nakon 100 godina
Hafiz Abdurahman Osmanovi} (26) iz Biha}a ovu zna~ajnu titulu u islamskom u~enju stekao je prije nekoliko dana nakon vi{e godina predane posvete u~enju Kur’ana. Abdurahman je tako ujedno postao i prvi hafiz u Biha}u nakon vi{e od 100 godina. - Pouzdanih podataka o tome kada je Biha} imao posljednjeg hafiza nema, ali prema knjizi „Hafizi u BiH u zadnjih 150 godina“, autora dr. hafiza Fadila Fazli}a, ne spominje se da je ovaj grad imao hafiza nakon Prvog svjetskog rata - ka`e Osmanovi}. Abdurahman dodaje da je godinu dana u~io Kur’an, pripremaju}i se za polaganje u El~i Ibrahimpa{inoj medresi u Travniku. Veliku podr{ku imao je i

Osmanovi}: Godinu u~io

od supruge Merilde i k}erke S. D`. Nud`ejme.

Spec
SANSKI MOST - Posjetom mezaru generala Mehmeda Alagi}a i {ehidskom mezarju na Gredi u Sanskom Mostu je obilje`ena 17. godi{njica osnivanja Armije RBiH. Polo`eno je cvije}e na mezar generala Alagi}a u Fajtovcima. Delegacije su potom obi{le {ehidsko mezarje na Gredi i polo`ile (M. D.) cvije}e na turbe.

Jusufov brat Senad, sin Alem i majka

Jusuf na Klinici

(Arhiv Avaza)

logiju. O tome je „Dnevni avaz“ pisao 28. februara 2004. godine - Dvije godine nakon operacije, uz redovno pridr`avanje terapije Jusuf se dobro osje}ao. Mislili smo da se bolest povukla. Me|utim, pro{le godine nakon operacije kuka ponovo se vratila. Ljekari su zaista sve u~inili. @elim ovom prilikom da se u ime porodice svima zahvalim za u~injeno, a u~injeno je sve {to je bilo mogu}e da Jusuf po-

bijedi bolest. Posebno `elim da se zahvalim doktorima sa Klinike za transfuziologiju koji su dali maksimum da spase Jusufa - ka`e Jusufov brat Senad, koji i danas ~uva novinske ~lanke koji su pisali o njegovom bratu kao prvom pacijentu kojem je u BiH izvr{ena transplantacija ko{tane sr`i. Iza Jusufa ostali su supruga Selma i dvoje maloljetne djece, R. AGI] Sabina i Alem.

Iz Zeni~ko-dobojskog kantona
Olovo
U povodu obilje`avanja 17 godina od formiranja Armije RBiH, predstavnici zajedni~ke slu`be bora~kih populacija op}ine Olovo polo`ili su cvije}e na {ehidsko mezarje u Olovu i Solunu. Nakon polaganja cvije}a predstavnici bora~kih organiza- Poginulima odata po~ast cija obi{li su dvije {ehidske porodice u naselju Kru{evo.

Majka i k}erka `ive same u selu Zijamet

Najbli`i kom{ija udaljen vi{e od tri kilometra
U petnaestak kilometara od Bugojna udaljenom selu Zijamet i zaseoku Micani nekada je `ivjelo oko pedeset `itelja. Danas u Micanima `ive samo Mara (50) i njena majka Luca (75) Mican. @ive te{ko i u strahu. Od primanja imaju samo 74 KM Lucine socijalne pomo}i. - Ve} 20 godina ja i mama `ivimo same u Micanima. Najbli`e kom{ije su od nas udaljene tri i po kilometra u Servanima. @ivimo u strahu, `enske glave, nave~e skoro da ne palimo svjetlo, a strah nas je i u danju. Prosto se po`elim sa nekim ispri~ati - ka`e Mara. Isti~e kako u Bugojno i nazad uglavnom ide pje{ice, a ponekad se prebaci kombijem koji saobra}a na relaciji Veji}i-Drvetine-Bugojno. - Put je i na prolje}e lo{, a zimi da i ne govorim. Problem mi je i namirnicu dopremiti do ku}e. Obra}ala sam se nekoliko puta za ovaj put ali ni{ta od toga. Rijetko nas ko posjeti - ka`e Mara zahvaljuju}i se na prehrambenim artiklima, sjemenskom materijalu i drugim potrep{tinama koje su njoj i majci Luci prikupili donatori. Za majku i k}erku ova posjeta, koju je inicirala bugojanska RTV, uljep{ala je uskr{nje dane i vratila Az. M. vjeru u `ivot i dobrotu.

(S. Mi.)

Kakanj
Na~elnik op}ine Kakanj Mensur Ja{arspahi} i predsjedavaju}i OV Ivica Petrovi} sve~ano su pustili u saobra}aj rekonstruisani most na ulazu u grad. Sve~anost je organizirana povodom 15. aprila, Dana op}ine Kakanj. Petrovi} je istakao da je ovaj most jo{ jedan u nizu koji }e donijeti Sve~ano otvaranje mosta sigurnost u saobra}aju i manju gu`vu u gradu.

(Az. S.)

Te{anj
U povodu 15. aprila, Dana Armije RBiH predstavnici Op}ine, bora~kih udru`enja i brojni gra|ani polo`ili su cvije}e i prou~ili Fatihu na centralnom {ehidskom spomen-obilje`ju u Polaganje cvije}a Te{nju. Te{anjski kraj je tokom agresije na BiH dao 438 {ehida.

Predstavnici CK uru~uju Micanima pomo}

(M. ^a.)

Federalno takmi~enje srednjo{kolaca iz fizike

Vare{
Polaganjem cvije}a kraj Gradske d`amije, na mjesto gdje je pro{le godine postavljen kamen temeljac za izgradnju centralnog spomen-obilje`ja {ehidima Vare{a, obilje`en je Dan Armije RBiH. Bila je ovo prilika i da se obi|e {ehidsko mezarje Glavica gdje je u~enObilazak {ehidskog mezarja jem Fatihe i Jasinom odata po~ast {ehidima Vare{a i BiH.

Sarajlije pokazale najvi{e znanja
Na Odsjeku za fiziku Prirodnomatemati~kog fakulteta odr`ano je federalno takmi~enje iz fizike za u~enike srednjih {kola. Takmi~ari su bili podijeljeni u ~etiri grupe. U grupi A prvo mjesto je zauzeo Amer Me{anovi} iz Druge gimnazije Sarajevo, drugo Sla|an Veselinovi} iz Sarajevo koled`a, a tre}e Adnan Ademovi} iz Druge gimnazije Sarajevo. U grupi B prvi je Hrvoje Juki} iz K[C „Don Bosko“ Op}a gimnazija @ep~e, drugi Ahmed Bjeli} iz Mje{ovite srednje elektrotehni~ke {kole Tuzla, a tre}i Almir Djedovi} iz Gimnazije „Mustafa Kamari}“ Gra~anica. U grupi C prva je Mirha Babi} iz Gimnazije Visoko, drugi je Semir ^ehi} iz Tursko-Bosansko-UnskoSanskog koled`a Biha}, a tre}i Damir Hamidovi} iz Gimnazije „Me{a Selimovi}“ Tuzla. U grupi D prvi je Alija Bevrnja iz Prve bo{nja~ke gimnazije, drugi je Arman Kohri} iz Sarajevo koled`a, a tre}i je Faruk Husremovi} iz Prve gimazije Zenica. Aj. [.

(M. H.)

14

Dnevni avaz, srijeda, 15. april/travanj 2009.

panorama

POVRATNICI Iako d`amija u Drinja~i nije potpuno obnovljena

Prvo {erijatsko vjen~anje mladih sa diplomom fakulteta
Ermin Ali} i Adisa Salihovi} upoznali se u Tuzli
Dr. Had`i} sa nagra|enim zdravstvenim radnicima

Oboje pre`ivjeli srebreni~ku golgotu

Ve~e zdravstvenih radnika SBK

Uru~eno kolektivno i pojedina~na priznanja
U Bugojnu je uprili~eno tradicionalno „Ve~e zdravstvenih radnika SBK“. Organizator manifestacije, koja je uprili~ena u povodu Svjetskog dana zdravlja, bilo je Udru`enje ljekara SBK. Ovom prilikom dodijeljene su pojedina~ne i kolektivne nagrade zdravstvenim radnicima i institucijama za doprinos u oblasti zdravstva. Predsjednik Udru`enja ljekara SBK prim. dr. Ned`ad Had`i} kolektivno priznanje uru~io je Domu zdravlja Gornji VakufUskoplje. Specijalno priznanje dobili su prof. dr. Ned`ad Muratbegovi} i direktor Fonda zdravstvenog osiguranja mr. Dragan Solomon. Priznanja Udru`enja dobili su bugojanski doktori Azra Idrizbegovi}, radiolog i prim. dr. Nihad Ed`elovi}, internista te prim. dr. Nada Petrovi}, ginekolog Az. M. iz Busova~e.

Po~eli „Dani odbrane Livna“

U jo{ potpuno neobnovljenoj d`amiji u Drinja~i obavljeno je prvo {erijatsko vjen~anje izme|u Ermina Ali}a iz Drinja~e i Adise Salihovi} iz Srebrenice. Ovo je drugo vjen~anje po povratku Bo{njaka u ovaj d`emat. Ermin se sa porodicom prvi vratio u Drinja~u. U Tuzli je zavr{io Rudarski fakultet, gdje je i upoznao Adisu. Mladi bra~ni par `ivjet }e u Kaknju gdje je Ermin dobio posao rudarskog in`injera. Adisa je napustila posao urednice na Tuzlanskoj televiziji i nastojat }e da u novom mjestu boravka na|e zaposlenje. Oboje su pre`ivjeli srebreni~ku golgotu u kojoj je Adisa izgubila oca, a Ermin tada 17-godi{njeg brata. Njegov otac poginuo je u Konjevi}Polju 1992. godine. - Za mene nije dolazilo u obzir nikakvo drugo mjesto da se vjen~am sa svojom voljenom Disom. Ovdje sam se rodio i ovdje }u uvijek biti prisutan. Svi dobro

Ermin i Adisa tokom vjen~anja

znamo da za povratnike posla u Zvorniku nema, tako da smo primorani da ga tra`imo {irom BiH -

Partizani pod „{ahovnicom“
I ove se godine, kao i svih poslijeratnih, na isti na~in obilje`avaju „Dani odbrane Livna“. Po~ev{i od ~isto hrvatskih ratnih udru`enja kao nositelja, ali i op}ine kao pokrovitelja manifestacije, potom polaganja vijenaca „braniteljima palim za slobodu hrvatskog naroda“, preko svetih misa, obilaska rati{ta, organizacije sportskih takmi~enja, prigodnih {kolsko-vrti}kih manifestacija, predavanja, sve je u znaku Hrvata i HVO-a. U skladu s tim, uo~i „Dana odbrane“ na livanjskom Partizanskom groblju, koje je ina~e ve} godinama devastirano, uredno je

Ne zaboravljaju odakle dolaze
- Adisa i Ermin pripadaju generaciji mladih Bo{njaka koji znaju vrijednost nauke i obrazovanja i oni su prvi visokoobrazovani bra~ni par koje vjen~avamo i koji se bez obzira gdje radili i koje poslove obavljali vra}aju na svoje i ne zaboravljaju odakle dolaze - kazao je Muhamed Mehmedovi}, mjesni imam.

kazao je Ali}. D`amija u Drinja~i poru{ena je 1992. godine. Tada je u Domu kulture ubijeno 107 Bo{njaka. Rekonstrukcija d`amije zapo~eta je u jesen 2004. sredstvima Tuzlanskog muftijstva u iznosu od 5.000 KM, te d`ematlija i dijaspore. Tra`enu pomo} nisu dobili od entitetskih ministarstava. Za unutarnje radove potrebno je jo{ oko 15.000 KM. Ms. MUSTAFI]

Vjen~anja u tuzlanskoj op}ini

Sklopljeno devet brakova
[ahovnica na Partizanskom groblju

na jarbol postavljena hrvatska zastava ({ahovnica). Al. K.

Od 30. marta do 6. aprila u Tuzli brak je sklopilo devet parova. U zajedni~ki `ivot krenuli su Behvad Beganovi} i Merima Sulji}, Erne-

din Me{kovi} i Amira Mujanovi}, Edin Mahmutovi} i Alma Spahi}, [aban Huselji} i Hata Hamzi}, Mehdin [abi} i Jasmina Sinanovi}.

Na vjernost su se zakleli i Adnan Mujkanovi} i Meliha Ranica, Efto Paunoski i Tatjana Divkovi} te Vedran Fazli} i [ejla Hajdarhod`i}.

AKCIJE

Maglaj

Sanski Most

Bijeljina

„Umivanje“ mjesnih zajednica
Velika ekolo{ka akcija „Sana u srcu“ nastavljena je na podru~ju mjesnih zajednica Stari Majdan, Novo Naselje, Poljak, [ehovci i Trnova. Nogometa{i Podgrme~a i u~enici Gimnazije o~istili su prostor koji se nalazi uz magistralni put M-15. Aktivisti SDA ~istili su prostor od Novog Naselja do Starog Majdana. Za ovaj dio op}ine mo`e se konstatovati kako je jedan od ~istijih zbog ~ega mje{tanima treba odati priznanje. Od sme}a i manjih deponija „oslobo|ene“ su i mjesne zajednice Poljak, [ehovci i Trnova. Ovaj prostor uredili M. D. su u~enici Prve sanske {kole i mje{tani.

Prikupljeno 40-ak doza dragocjene te~nosti

Srednjo{kolci dali krv
Sude}i prema odzivu srednjo{kolaca, ~ini se da se dobrovoljno davala{tvo krvi polako populari{e i me|u njima. Za potrebe Kantonalne bolnice u Zenici u jednoj akciji prikupljeno je 40-ak doza dragocjene te~nosti. Akciji se odazvalo 60-ak u~enika Mje{ovite srednje {kole i Op}e gimanzije „Edhem Mulabdi}“, a zajedni~ki su je organizirali Op}inska organizacija Crvenog kri`a i Sekcije dobrovoljnih davalaca krvi ove dvije {kole. Skoro poloviN. B. na u~esnika dala je krv prvi put.

Ure|enje grada uveliko traje

(Foto: G. Bobi})

Aprilska ekolo{ka kampanja
Na podru~ju op}ine Bijeljina u toku je ekolo{ka kampanja „April, mjesec ~isto}e“ koju, uz sve zainteresirane organizacije i pojedince, i ove godine vodi op}inski Odsjek komunalne policije. Planirano je i organiziranje takmi~enja za najbolje ure|eno porodi~no i {kolsko dvori{te, te akcije po{umljavanja okoline Bijeljine i ure|enja javnih povr{ina, poseE. M. bno dvori{ta {kola.

Nogometa{i „Podgrme~a“ ~iste uz magistralni put

panorama

Dnevni avaz, srijeda, 15. april/travanj 2009.

15

Sarajevski mozaik

SANSKI MOST Atak na za{ti}enu cjelinu Musalle

Mje{tani blokirali put koji vodi do kamenoloma
Prije dvije godine Federalno ministarstvo nalo`ilo zatvaranje kamenoloma Karaga~a
Dugogodi{nji spor mje{tana Donjeg Kamengrada kod Sanskog Mosta sa vlasnicima firmi koje eksploatiraju rudu iz kamenoloma Karaga~a prijeti da ponovo eskalira. Prije nekoliko dana u selu su se u pratnji policije pojavili predstavnici firme „Mujezinovi}“ iz Klju~a, koji su do prije dvije godine vadili kamen iz Karaga~e, sa namjerom da ponovo otpo~nu eksploataciju kamena.
Mitrovi} pokazuje gdje je eksplodirala mina

Ure|enje jednog od najljep{ih izleti{ta

Trebevi} bez mina do kraja septembra
Bit }e slobodan pristup vidikovcu, bob-stazi
Do kraja septembra Trebevi} }e biti ~ist od mina i neeksplodiranih ubojnih sredstava. Na taj na~in }e se i gra|ani mo}i slobodno vratiti na ovo nekada omiljeno izleti{te. To je tokom primopredaje dijelova deminiranih povr{ina na Pitinim stijenama kazao Mesud Arnautovi}, koordinator za poslove deminiranja u Op}ini Stari Grad. - Kada u septembru zavr{imo deminiranje, imat }emo oko 1.130.000 kvadrata o~i{}ene povr{ine Trebevi}a. Tako }e biti slobodan pristup vidikovcu, bob-stazi, Domu „Ravne“, a nadam se da }e ovo ponovo biti najbolje izleti{te istakao je Arnautovi}. Tokom obilaska o~i{}enih dijelova zajedno s deminerima i predstavnicima Op}ine bila je i ekipa „Avaza“. Od Miodraga Mitrovi}a, vo|e deminerskog tima „Mechem BH“ koji je deminirao prostor od 2.808 kvadratnih metara, saznali smo da su na{li devet mina i NUSa. On nam je rekao i da su tokom radova neke mine eksplodirale.

Pod za{titom dr`ave
^ak su bili pripremili bager i kamion, ali im mje{tani nisu dozvolili prolazak do kamenoloma. Kamengra|ani sada danono}no bdiju na cesti koja vodi do Karaga~e. - Jo{ uvijek ne znamo sa kakvim papirima „ma{u“ u firmi „Mujezinovi}“, ali ne}emo im

Kamengra|ani bdiju na cesti koja vodi do Karaga~e

Anga`irali advokata
Stanovnici sela godinama tvrde i dokazuju da su im ku}e o{te}ene usljed miniranja na Karaga~i. U vi{e navrata su protestirali kod institucija vlasti na svim nivoima, anga`irali i advokata. Pravili su i barikade i pozidozvoliti da ovdje rade jer imamo neoborive zakonske argumente - ka`e Nijaz Halilovi}, predsjednik Skup{tine MZ Donji Kamengrad. On pokazuje odluku Komisije za o~uvanje nacionalnih spomenika BiH iz 2003. godine kojom je za{ti}ena graditeljska cjelina vali federalne i kantonalne inspekcije da utvrde da li koncesionar firma „Krupi}“ i DOO „Mujezinovi}“, kome je koncesionar dao na kori{tenje kamenolom, ispunjavaju zakonske uslove za rad. Musalla u ovom selu. Bajramska musalla u Kamengradu izgra|ena je 1463. godine i pod za{titom je dr`ave, ta~nije trebala bi biti.

Odluka nije provedena
Ovom odlukom stavljaju se van snage svi provedbeni i razvojno-planski akti koji su u su-

protnosti sa odlukom, konkretno i eksploatacija kamena u pojasu od 200 metara. U skladu sa ovom „dr`avnom“, Op}insko vije}e Sanski Most donijelo je 2007. godine svoju odluku o za{titi Musalle, kojom je za{titni pojas pove}an na 500 metara. Problem je u ~injenici da op}inska vlast nije nikada provela svoju odluku. Prije dvije godine Federalno ministarstvo energetike, rudarstva i industrije ukinulo je ranije izdato rje{enje o dozvoli za eksploataciju dolomita na kamenolomu Karaga~a i nalo`ilo njegovo zatvaranje. No, po~etak gra|evinske sezone i potra`nja kamena mogla bi ponovo uzburkati strasti u ovom M. DEDI] selu.

Obradovano {est `rtava rata

Dobili invalidska kolica
Nadir Dr{ki}, Nina Golo, Ha{ija Lika, Milovan Dablid`anovi}, Asija Kamber i Ramiz Ga{i su `rtve rata kojima su kantonalni i federalni Crveni kri` te Udru`enje za borbu protiv mina „Stop mines“ izmamili osmijeh na lice daruju}i im polovna elektri~na invalidska kolica. Kolica je donirao „Rotary Club of Brauton“ iz Engleske. - @ivot moje Nine je veoma te`ak. Ova kolica koja je dobila ne}e joj ubla`iti bolest, samo }e joj olak{ati kretanje - kazala nam je Azra Golo, Ninina majka. Ad. A.

Pomo} Sarajeva Zvorniku
Prilikom svoje ju~era{nje posjete Zvorniku, na~elnik sarajevske op}ine Novi Grad Damir Had`i} poklonio je kolegi iz Zvornika Zoranu Stevanovi}u 20.000 KM kao pomo} odr`ivom povratku ovoj op{tini koja u RS prednja~i po broju povratnika. - Dobijena sredstva bit }e iskori{tena za rje{avanje socijalnih problema najte`ih slu~ajeva povratni~ke populacije - nagla{ava Stevanovi} i zahvaljuje se na pomo}i sarajev-skoj op{tini sa kojom }e biti uspostavljena saradnja na partnerskom odnosu.
Had`i} i Stevanovi}: Partnerski odnos M. M.

Proljetna kotli}ijada u Srebreniku
U organizaciji Planinarskog dru{tva „Majevica“, u Srebreniku je odr`ana prva proljetna „kotli}ijada“, na kojoj su se u pripremanju tradicionalnih bosanskih jela takmi~ili predstavnici udru`enja i privrednih kole- Po ocjeni `irija, Ja{arevi} najbolji ktiva, te pojedinci. Prema ocjeni stru~nog `irija, najbolje tradicionalno jelo pripremljeno u kotli}u imao je Vahid Ja{arevi}, na drugom mjestu je Nihad Ke{etovi}, dok su tre}e mjesto izborili predstavnici PD „Majevica“.
O. M.

Sa uru~enja polovnih elektri~nih kolica

Za odr`ivi povratak 20.000 KM Najukusnije jelo Vahida Ja{arevi}a

Zavr{ena prva {kola astronomije

Diplome za 40 u~enika
Preksino}njim odlaskom na Bjela{nicu da teleskopom posmatraju nebo, 40 u~enika petih razreda iz Kantona zavr{ilo je poha|anje prve {kole „Astronomija kao bajka“, koju je realizirala Fondacija „Iskra znanja“. Kako nam je kazao Hasib Skoko, predsjednik Fondacije, u~enici }e priznanja dobiti 26. aprila u Domu mladih. - Ovi u~enici diplome }e dobiti jer su polo`ili sve ispite, rije{ili prakti~ne zadatke, nau~ili koristiti instrumente za posmatranje M. M. isti~e Skoko.

Na Bjela{nici no}u posmatrali nebo

Saradnja Op}ine Centar i „Rada“

Sanacija napu{tenih {ljunkara u Lijev~e polju

Majdani }e kona~no biti ure|eni
Potpuna dekontaminacija tri napu{tene {ljunkare u Lijev~e polju bit }e izvedena ove godine. Radi se o majdanima u Gornjim Karajzovcima, Ma{i}ima i na trome|i Rogolja, Rovina i Nove Topole, koji decenijama predstavljaju ogromne divlje deponije raznog sme}a. Ovi majdani posebno ugro`avaju podzemne vode, jer u njih nesavjesni mje{tani bacaju uginulu stoku, ambala`u, klaoni~ki otpad. U projektu za dekontaminaciju ova tri majdana navodi se da }e kontaminirani slojevi {ljunka i zemlji{ta biti odstranjeni i zamijeB. G. njeni novim.

Ru{enje 28 bespravno izgra|enih objekata
Op}ina Centar potpisala je ugovor s preduze}em „Rad“, prema kojem }e u ovom i narednom mjesecu uklanjati bespravno izgra|ene objekte, rekla nam je pomo}nica na~elnika za inspekcijske poslove Alma Krzovi}-Suboti}. - Na listi se nalazi 28 objekata, a za prvih devet su ve} zakazani termini ru{enja i oni }e biti uklonjeni do 27. aprila, a za ostale }e biti odre|eni u toku sedmice nakon {to nam „Rad“ dostavi ponude - ka`e E. G. Krzovi}-Suboti}.

Ka`njen srednjo{kolac iz Doboja

Isklju~en iz {kole zbog ostavljanja bombe u toaletu
U~enik Saobra}ajne i elektro{kole iz Doboja A. A. (16), koji je 24. marta postavio bombu u {kolski toalet, isklju~en je iz {kole. Nastavni~ko vije}e ove {kole jednoglasno je odlu~ilo da je A. A., koji `ivi u prigradskom naselju Miljkovac, po~inio te`u povredu pona{anja u {koli. - U~enik, odnosno roditelj ili staratelj ima pravo `albe [kolskom odboru ~ija je odluka u postupku, kao drugostepena kona~na - rekao je Spasoje Vasiljevi}, direktor Saobra}ajne i elektro{kole. Do kona~ne odluke [kolskog odbora A. A. ima pravo da poha|a nastavu, a tokom ove {kolske godine nema pravo upisa ni u jednu srednju {kolu, ni kao redovan ni kao vanredan u~enik. - Na{a odluka mora biti vrlo ozbiljna, jer to je signal svim

16

Dnevni avaz, srijeda, 15. april/travanj 2009.

crna hronika

BANJA LUKA Burna reakcija na presudu

Otac poginule djevojke tvrdi da je osu|en pogre{an ~ovjek
Vladimir [evarika tvrdi da je njegovu k}erku Jelenu (21) vozilom usmrtio Sini{a Tolimir (19), a ne ju~er osu|eni Mirko Moconja (30)
Vladimir [evarika, otac Jelene [evarike koja je pro{le godine poginula u saobra}ajnoj nesre}i u Banjoj Luci, zatra`io je da se u roku od 15 dana poni{ti presuda banjalu~kog Okru`nog suda i obnovi postupak u vezi s ovim slu~ajem, „kako bi se osudio pravi krivac“, javlja Onasa. [evarika je ju~er kazao novinarima da je njegovu k}erku „ubio voza~ Sini{a Tolimir, dok je Sud ju~er osudio Mirka Moconju na dvije godine, koji je bio sau~esnik, dok je Tolimir tretiran kao svjedok i progla{en o{te}enim licem“. Vidno potresen, otac poginule djevojke zaprijetio je ubistvom krivaca, kao i da }e „presuditi sam sebi, zbog nepravde koja se desila na Sudu“. Okru`ni sud u Banjoj Luci osudio je ju~er Mirka Moconju (30) iz Banje Luke na dvije godine zatvora zbog izazivanja te{ke saobra}ajne nesre}e u kojoj je u junu pro{le godine poginula Jelena [evarika (21). Moconja je progla{en krivim jer je u pijanom stanju, s 1,55 promila alkohola u krvi, ugrozio javni saobra}aj, nakon ~ega se dogodila nesre}a kod banjalu~ke Gimnazije. U optu`nici se navodi da je Moconja zapo~eo skretanje ulijevo i oduzeo pravo prvenstva „golfu“ kojim je upravljao Sini{a Tolimir (19) iz Trna, a koji je dolazio iz suprotnog pravca. Vozilo „golf “ je nakon sudara odba~eno na trotoar, gdje je udario Jelenu [evariku, koja je zbog zadobivenih povreda preminula.

Vasiljevi}: Ima pravo `albe

ostalim u~enicima da ovakvi oblici pona{anja ne bi trebali da budu model za ostale u~enike S. ^. naveo je Spasojevi}.

Pretres automobila u Trebinju

Oduzet kokain vrijedan 11 hiljada maraka
U Trebinju je uhap{en T. G. (30) nakon {to mu je prilikom kontrole i pregleda automobila policija prona{la 111,2 grama kokaina, vrijednosti oko 11.100 KM, potvrdio je Slado Ninkovi}, na~elnik kriminalisti~ke policije CJB Trebinje. Pripadnici kriminalisti~ke policije ju~e su uhapsili T. G. iz Trebinja, a na osnovu naredbe Osnovnog suda izvr{en je pretres ku}e, stana, pomo}nih objekata i automobila koje je koristio uhap{eni. Ninkovi} je rekao novinarima da je, zajedno s izvje{tajem o po~injenom djelu nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih droga, T. G. predat Okru`nom tu`ila{tvu Trebinje. Srna nezvani~no saznaje da je rije~ o To{u Glogovcu. Ninkovi} je podsjetio da je u Gacku 4. februara policija od A. [. iz Bile}e oduzela 218,05 grama heroina, vrijednosti oko 11.000 KM.

Okru`ni sud Banja Luka: Tra`i obnovu postupka

Okru`ni sud Bijeljina

Bosanski Novi

Odgo|eno su|enje za ubistvo
Na Okru`nom sudu u Bijeljini, zbog nedolaska svjedoka, odgo|eno je ro~i{te na su|enju Milenku Jano{evi}u (55) iz Bujakovi}a - Skelani, optu`enome za ubistvo Nenada Mitrovi}a 16. oktobra pro{le godine u Skelanima. Prema optu`nici, Jano{evi} je nakon sva|e s Mitrovi}em u kafani „Lovac“ oti{ao taksijem ku}i po poluautomatsku pu{ku, iz koje je jednim hicem pogodio Mitrovi}a u stomak, nanijev{i mu ozljedu od koje je preminuo na putu do bolnice u U`icu. Novo ro~i{te, tre}e po redu, sutkinja Milena Zori} zakazala je za 22. april u 10 sati, kada bi, prema zahtjevu tu`ioca Marka Zeki}a, tre-

Sprije~en {verc cigareta
Policijski slu`benici Jedinice grani~ne policije Dobrljin prekju~er su u grani~nom pojasu u mjestu Blagaj na podru~ju op}ine Bosanski Novi kontrolirali autobus bh. registarskih oznaka kojim je upravljao \. N., dr`avljanin BiH. U unutra{njosti autobusa kod akumulatora prona|eno je 149 {teka i deset kutija cigareta „ronhill“ s hrvatskim markicama. O doga|aju je obavije{ten tu`ilac Tu`ila{tva BiH, koji je nalo`io da se cigarete privremeno oduzmu i da se od osobe uzme izjava.

Na nogometnom turniru u Zvorniku

[kolskom drugu prijetio o~evim pi{toljem
Pripadnici Policijske stanice Zvornik oduzeli su o~ev pi{tolj od u~enika O[ „Desanka Maksimovi}“ u mjestu ^elopek, op}ina Zvornik, kojim je prijetio u~eniku te {kole u vrijeme odr`avanja turnira u malom nogometu. U toku je preduzimanje odgovaraju}ih zakonskih mjera.

Prazna sudnica zbog nedolaska svjedoka

balo da se pojave sudski vje{taci @eljko Popovi} i Veselka Bjekovi}. Optu`eni se u toku istrage branio E. M. {utnjom.

crna hronika

Dnevni avaz, srijeda, 15. april/travanj 2009.

17

ISTRAGA Nakon akcije FUP-a u Sarajevu

Devetero zadr`ano u pritvoru, slijede saslu{anja u Travniku
Potvr|eni navodi „Dnevnog avaza“ da su privo|enja i pretresi izvedeni u sklopu istrage u vezi s razbojni{tvom nad Suljom Smaji}em iz Bukvi kod Viteza
Od 11 osoba koje su prekju~er privedene u akciji Federalne uprave policije, devetero je zadr`ano u pritvoru, dok su dvije osobe nakon saslu{anja pu{tene na slobodu, potvrdio je ju~er Robert Cvrtak, portparol Federalne uprave policije.
Uklonjena tri opasna projektila
(Foto: S. Pinjo)

U starom jezgru Travnika

Bez vi{e detalja
Cvrtak je kazao da se istraga u vezi s razbojni{tvom kod Viteza nastavlja, zbog ~ega ne}e davati vi{e detalja. Devetero osumnji~enih bit }e zadr`ani u prostorijama FUP-a. Kantonalni tu`ilac iz Travnika Meho Bradi} koji vodi istragu o razbojni{tvu koje je 3. aprila ove godine izvr{eno nad Suljom Smaji}em u Bukvama kod Viteza, kazao nam je da }e osumnji}ene

Pale}i korov, aktivirao minobaca~ku granatu
U starom dijelu Travnika prekju~er je u ulici Kahvica, prema mezarju Lon~arica, mje{tanin Safet Hajri} ~iste}i ba{tu zapalio sme}e na manjoj deponiji koja se tu nalazila odranije. Kada se vatra rasplamsala, on je nastavio da ~isti ba{tu, ali je ubrzo ~uo eksploziju te po`urio da vidi o ~emu se radi. U vatri je primijetio tri granate te je odmah polio vodom i obavijestio policiju i civilnu za{titu, koji su ubrzo do{li na lice mjesta i saPrivo|enja izveli specijalci FUP-a

~ekali TUN tim iz Busova~e. Pripadnici TUN tima na zgari{tu su prona{li tri minobaca~ke granate kalibra 60 mm i dva opti~ka ni{ana minobaca~a, a pretpostavlja se da je jedna granata eksplodirala u vatri, sre}om bez posljedica po ljude. Kako se ova deponija nalazi uz pje{a~ku stazu, neko je najvjerovatnije ranije ostavio vre}u sa opasnim materijalom. Granate su prevezene u kontejner Civilne za{tite, a naknadno }e biti bezbjeS. P . dno uni{tene.

Samoubistvo kod Fo~e
ji}em. Za ovo razbojni{tvo osumnji~eni su Muris i Jasmin Varupa kojim je ranije odre|en pritvor. Prema nalogu Suda iz Novog Travnika, od Federalne uprave policije zatra`en je pretres objekata koje koriste Igbala Vili}, Sabahudin Ahmetovi}, Sanel Kreho i Muamer Had`i}. Potraga je vr{ena za oru`jem, novcem i drogom.

Cvrtak: Dvoje pu{teno

saslu{ati danas u Travniku. Iz Sarajeva }e biti dovedene samo one privedene osobe za koje se sumnja da su povezane sa pomenutim razbojni{tvom. Pripadnici specijalne jedinice Federalnog MUP-a izveli su prekju~er pretres ku}a i stanova na vi{e lokacija u Sarajevu i tom prilikom privedeno je 11 osoba, sedam mu{karaca i ~etiri `ene. Pretres je izveden prema nalogu Kantonalnog suda u Novom Travniku, a u vezi s istragom koju Kantonalno tu`ila{tvo Travnik vodi u slu~aju razbojni{tva nad Sma-

Lazar Puketa pucao sebi u glavu
Sedamdeset{estogodi{nji Lazar Puketa, nastanjen u selu Brezovice u op}ini Fo~a, ubio se pucanjem u glavu iz poluautomatske pu{ke, saop}eno je iz Centra javne bezbjednosti Isto~no Sarajevo. Uvi|aj na licu mjesta, prema ovla{tenju de`urnog tu`ioca, ju~er su obavili radnici kriminalisti~ke policije i de`urni ljekar Doma zdravlja.

Pobjegao u Srbiju
Nezvani~no saznajemo da su u pretresima prona|eni predmeti koji se mogu dovesti u vezu s vi{e izvr{enih razbojni{tava. Vi{e detalja nije nam mogao potvrditi ni Krehin advokat Omar Mehmedba{i}, od kojeg saznajemo da u stanu njegovog klijenta na Trgu heroja policija nije prona{la ni{ta. Sanel Kreho ju~er je saslu{avan u prostorijama FUP-a. Policija nije `eljela da potvrdi identitet privedenih osoba, a kako nezvani~no saznajemo, me|u uhap{enima su, osim Sanela Krehe, i druge dvije osobe sa spiska iz Novog Travnika - Igbala Vili} i Muamer Had`i}. Sabahudin Ahmetovi}, kako saznajemo, uspio je pobje}i u Srbiju. Me|u privedenim je navodno i Jasmin Kora~ koji je prekju~er u Kolodvorskoj ulici poku{ao bijeg sa balkona ali ga je u tome sprije~ila policija. B. C.

Gorjela ku}a
U mjestu Trep~a kod Te{nja ju~er je izbio po`ar na ku}i vlasni{tvo S. N. iz Te{nja. Vatru su u 3.50 sati ugasili pripadnici DVD Te{anj. Kako je izjavio vlasnik ku}e, uzrok je kvar na elektroinstalaciji, a {teta iznosi oko 3.000 KM.

Ukraden pi{tolj
Policijskoj stanici Fo~a mu{karac s inicijalima \. V. prijavio je da je nepoznata osoba provalila u njegovu porodi~nu ku}u i ukrala pi{tolj za koji je imao oru`ni list. Daljnja istraga o ovom slu~aju je u toku.

Osik na Ilid`i

Zapaljen ukradeni „golf“
U ulici Osik, op}ina Ilid`a, do{lo je do po`ara na vozilu „golf 2“, vlasni{tvo R. Lj. iz Sarajeva. Izvr{enim provjerama utvr|eno je da je vozilo ukradeno u ulici Josipa Slavenskog, op}ina Ilid`a. Uvi|aj su obavili slu`benici MUP-a Kantona Sarajevo i sudski vje{tak PPZ-a te je konstatirano da je po`ar izazvala nepoznata osoba.

Spec
ZENICA - Na @eljezni~koj teretnoj stanici u Zenici prekju~er je s pet vagona, vlasni{tvo @FBiH, ukradeno 36 komada ko~ionih metalnih papu~a. Pripadnici policije sa~inili su slu`benu zabilje{ku o ovom krivi~nom djelu.

Smaji}: @rtva te{kog razbojni{tva

Policija Br~ko Distrikta

Supru`nici osumnji~eni za pomaganje u plja~ki banke
Nakon hap{enja Vojina Macanovi}a D`oa iz Ilija{a, nastanjenog u Br~kom, jednog od u~esnika u plja~ki „Volksbanke“ u centru Br~kog koja se desila 7. marta ove godine, policija je uhapsila jo{ dvoje osumnji~enih. Saznajemo da je rije~ o supru`nicima Vesni (46) i Simi (48) Kanli}, za koje se osnovano sumnja da su s Macanovi}em u~estvovali u spomenutoj plja~ki banke. Macanovi}u je Osnovni sud Br~ko ranije odredio jeE. Ra. dnomjese~ni pritvor.
(Foto: M. N. Dragi~evi})

Banka koja je bila meta plja~ke

18

Srijeda, 15. april/travanj 2009.

Dnevni avaz

oglasi

crna hronika

Dnevni avaz, srijeda, 15. april/travanj 2009.

19

NESRE]A Poslije te{kog sudara kod Mrkonji}-Grada

I otac poginulog voza~a u bolnici zbog loma lobanje
Tu`ilac nalo`io neophodne istra`ne radnje kako bi se utvrdio uzrok te{kog sudara dva autobusa [estero zadr`ano na lije~enju
De`urni tu`ilac nalo`io je obdukciju tijela nastradalog voza~a autobusa Velibora Jankovi}a, kao i da se preduzmu sve potrebne istra`ne radnje da bi se utvrdio uzrok te{kog sudara autobusa banjalu~kog „Autoprevoza“ i hrvatskog „Kroacija busa“ na putu Banja Luka-Mrkonji}-Grad. - Obdukcijom je utvr|eno da je smrt voza~a Jankovi}a nastupila nasilno usljed traume glave i grudnog ko{a - izjavila je Srni portparol Okru`nog tu`ila{tva Banja Luka Maja \akovi}-Vidovi}. Tamara Radlovi}, portparol Klini~kog centra Banja Luka, navela je da je u prijemnu hirur{ku ambulantu banjalu~kog Klini~kog centra nakon nesre}e dovezeno 10 pacijenata, od kojih je {est zadr`ano, troje je upu}eno na ku}no lije~enje, dok je jedna pacijentkinja odbila hospitalizaciju. Radlovi}eva je navela da su u Kliniku za neurohirurgiju primljeni Dragan Jankovi} (56), otac nastradalog voza~a Velibora Jankovi}a, za kojega se sumnja da ima frakturu baze lobanje, i SmiUdar bio u stra`nju stranu automobila
(Foto: A. Bajri} Blicko)

Nezgoda u Tuzli

Kamion udario u policijsko vozilo
Voza~ kamiona „man“ Petar V. (22) iz Loznice udario je kod autobuske stanice u Tuzli u policijski automobil „{koda“ kojim je upravljao Miodrag [. (57), pripadnik MUP-a Tuzlanskog kantona. Prilikom udesa povrede je zadobila i pje{akinja Ana J. (57) iz Tuzle koja je u momentu nezgode prelazila ulicu, te Hasan S. iz TuJedan poginuli i 14 povrije|enih u sudaru
(Foto: M. Lugi})

zle, suvoza~ u policijskom automobilu, tako|er pripadnik MUPa TK. Nakon ukazane ljekarske pomo}i u UKC-u, Ani J. i Hasanu S. konstatirane su lak{e tjelesne ozljede. Uvi|aj su obavili pripadnici Odjela kriminalisti~ke policije MUP-a TK, a o svemu je obavije{teno i Tu`ila{tvo TK. A. Mu.

MUP Kantona Sarajevo

lja Mjaze~ (56), s potresom mozga, lomom oba kuka i dva rebra. Nevenka Kunovac primljena je na Kliniku za torakalnu hirurgiju s konfuzijom grudnog ko{a, Valentin \urec primljen je u Kli-

niku za ortopediju i traumatologiju s ranom na desnoj potkoljenici s krvnim izljevom, a Anton Mjede primljen je u Kliniku za neurohirurgiju s povredom na Z. K. glavi.

U rijeci Zujevini utopio se 74-godi{njak
U rijeci Zujevini u Had`i}ima prona|eno je be`ivotno tijelo F. H. (74) iz Sarajeva. Ljekari Hitne pomo}i na licu mjesta su konstatirali smrt. Uvi|aj su obavili tu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu, slu`benici MUP-a Kantona Sarajevo i vje{tak sudske medicine. Tijelo preminulog prevezeno je vozilom KJKP „Pokop“ u prosekturu Bare. Obdukcijom je utvr|eno da na tijelu nema tragova nasilja, te da je smrt nastupila utapanjem.

U porodi~noj ku}i u Doboju

Dalibor Popovi} prona|en mrtav, sumnja se na drogu
Prije tri godine ubijen mu brat Zdravi{a, a majka izvr{ila samoubistvo
Radenko Popovi} prekju~er je prijavio Policijskoj stanici Doboj 2 da je u porodi~noj ku}i u Doboju, ulica Gornji [u{njari, prona{ao be`ivotno tijelo sina Dalibora (27). U cijeli slu~aj uklju~ili su se kriminalisti~ki inspektori Centra javne bezbjednosti Doboj i okru`ni tu`ilac, koji je naredio da se izvr{i obdukcija tijela mladi}a, koja je ju~er obavljena na prosekturi Op}e bolnice „Sveti apostol Luka“ u Doboju. Patolog Ljubomir dr. Curki} kazao nam je da je prema prvim rezultatima obdukcija pokazala da je mladi} umro od te{ke upale plu}a i sepse, koja je, opet, mogla nastati zbog konzumiranja opojnih droga. - Primijetio sam ubode iglom, {to ukazuje da se mladi} predozirao, ali }e sve biti jasnije nakon toksikolo{ke analize koju je zatra`ilo Okru`no tu`ila{tvo u Doboju - izjavio je dr. Curki}. Ovo je tre}a tragedija koja je zadesila porodicu Popovi}. Po~etkom 2006. godine sa solitera u Doboju bacila se Radenkova supruga, iste godine u avgustu ubijen mu je sin Zdravi{a u masovnoj tu~i u gradskom parku u Doboju, u kojoj je H. ^. u~estvovao i Dalibor.

Razbojni{tvo u Trebinju

Oplja~kana benzinska pumpa „Petrol“
Tri nepoznate maskirane osobe oplja~kale su benzinsku pumpu „Petrol“ u Trebinju, odakle su ukrale oko 1.500 KM. Plja~ka se dogodila preksino} oko 21.30 sati, nakon ~ega su razbojnici pobjegli u nepoznatom pravcu. Razbojnici su u{li u objekt koji se nalazi u centru grada i uz prijetnju oru`jem oduzeli novac od radnika, ali povrije|enih nije bilo. U trenutku razbojni{tva u blizini benzinske pumpe nije bilo ni kupaca ni prolaznika.

CJB Doboj: Iza{li na uvi|aj

Izgorjela ku}a u Trnovu

Neuga{ena cigareta izazvala po`ar
U naselju Donja Presjenica, op}ina Trnovo, do{lo je do po`ara na ku}i koju koristi M. B. iz Trnova. Po`ar su lokalizirali pripadnici PVB Kantona Sarajevo. Tom prilikom nije bilo povrije|enih, dok je objekt u potpunosti izgorio. Uvi|aj su obavili slu`benici policije MUP-a Kantona Sarajevo i sudski vje{tak PPZ-a. Izvr{enim uvi|ajem je konstatirano da je do po`ara do{lo usljed zapaljenja namje{taja od zaostalog opu{ka cigarete. Slu`benici policije nastavljaju rad na dokumentiranju navedenog doga|aja.
SEKCIONA GARA@NA I INDUSTRIJSKA VRATA - AUTOMATIKA ZA DVORI[NE KAPIJE RAMPE, EL. MOTORI ZA ROLETNE, BLINDO VRATA

Izlo`beni salon u Sarajevu, Hamdije ]emerli}a br. 51, Grbavica; tel/fax: +387 (33) 618 005 Kakanj, tel/fax: +387 (32) 557 410, 557 411, 557 412

20

Dnevni avaz, srijeda, 15. april/travanj 2009.

biznis

ZENICA Sindikat Mittala o novoj ponudi menad`menta

Imamovi}: Uprava po~ela popu{tati
Direktor potpisao odluku o prekidu 12-satnog no}nog rada
Golf 5: Model 1,9 TDI s bogatom opremom ko{ta 31.990 KM

Prodajna akcija Volkswagena

Polo i Golf 5 na sni`enju
Volkswagen u svojoj novoj prodajnoj akciji „Hjuston imamo problem - Koji model odabrati“ nudi popust za svoje automobile Golf 5 i Polo. U kampanji koja po~inje danas i traje mjesec, Polo s bogatom opremom (ABS, klima, radio sa CD plejerom, elektri~ni podiza~i stakala i retrovizori, centralno zaklju~avanje, metalik boja...) nudi se po cijeni od 19.990 KM. - Tako|er, u ograni~enoj koli~ini nudimo Golf 5 - 1,9 TDI s bogatom opremom po cijeni od 31.990 KM. Automobil ima ABS, prednje i bo~ne zra~ne jastuke i zavjese, radio sa CD plejerom, klimu, srednji naslon za ruke, daljinsko centralno zaklju~avanje, elektri~ne podiza~e prednjih stakala, grijane retrovizore, mali ko`ni paket, putni ra~unar, maglenke, metalik boju... Do prije nepunu godinu, ovaj automobil je ko{tao 39.500 KM ka`e Ismir Omeragi}, brend menad`er Volkswagena u Bosni i O. L. Hercegovini.

Kao rezultat i djelimi~an uspjeh prekinutih pregovora u ponedjeljak, predsjednik Sindikata Arcelor Mittal Zenica Islam Imamovi} ju~er je novinarima naveo direktorovu odluku o prekidu produ`enog no}nog rada i odre|ena popu{tanja, pa i „prihvatanje prijedloga Sindikata“. - U ^eli~ani 22 radnika vi{e ne}e raditi od 23 do 11 sati, a direktor je svima dao do znanja da }e svi radnici ubudu}e, osim obezbje|enja, imati osmosatni radni dan - kazao je Imamovi}.

April ve} izgubljen
Sindikat je o svojim saznanjima o mobingu, kr{enju zakona i zlostavljanju radnika na razli~ite na~ine upoznao federalne inspektore za rad, a direktor M. K. [rinivasan, kako isti~e Imamovi}, preksino} je od njega zatra`io da mu „li~no dostavi sva saznanja da bi on odredio sankcije prema prekr{iocima“. - Imamo osje}aj da su do generalnog direktora ~esto dolazile pogre{ne informacije sa terena isti~e Imamovi}. Sindikat je Upravi za nastavak pregovora (danas, srijeda, 16 sati) predlo`io tri mogu}a rje{enja za „zajedni~ko prevazila`enje krize“

Ponuda za otkup dionica

Nezavisne novine krenule u preuzimanje Glasa Srpske
Kompanija Dnevne nezavisne novine objavila je ponudu za preuzimanje banjalu~kog Glasa Srpske, u kojem trenutno ima 44 posto dionica, prenosi Bankamagazin. Nezavisne se ponudom obavezuju da }e za svaku dionicu Glasa Srpske platiti 0,51 KM deset dana nakon 13. maja, kada istje~e rok va`enja ponude. Osnovni cilj Nezavisnih u slu~aju uspjeha ponude je da se preko efikasnog upravljanja Glasom omogu}i njegov razvoj i profitabilno poslovanje. Ponu|a~ planira nastaviti s intenzivnijim ulaganjima u materijalne i ljudske resurse novinsko-izdava~ke djelatnosti i time omogu}iti podizanje kvaliteta postoje}eg dnevnog izdanja „Glasa Srpske“, pove}ati njegov tira` i lansirati nove periodi~ne publikacije, a time pove}ati i broj zaposlenih, saop}eno je iz Nezavisnih.

Imamovi} sa spiskom od 22 radnika iz ^eli~ane

za maj, jer je april ve} „izgubljen“ za pregovore.

Tri ponude Sindikata
Uprava tvrdi da je oko 920.000 maraka u{te|eno slanjem na ~ekanje uposlenika u aprilu.

Ipak kresanje pla}a menad`erima
Direktor Mittala obe}ao je Sindikatu da }e i menad`erima smanjiti pla}e, ali u iznosu koji on odredi, s tim da njih ne}e slati na ~ekanje posla. Prema saznanjima Sindikata, ~ak oko 270 osoba ima menad`erske ugovore u Arcelor Mittalu. Sindikat insistira da i menad`eri „podnesu teret“ ekonomske krize, kao i radnici.

- Prema toj kalkulaciji, predlo`ili smo tri opcije. Prva je skra}ivanje radnog vremena u kompaniji, uvo|enjem neradnog petka, uz pla}anje 60 posto dnevnice, ali da svi budu anga`irani. Druga opcija je da se svima smanji cijena rada u razumnom procentu, tako|er uz uvjet da nema ~ekanja, a tre}a da se na ~ekanje upu}uje maksimalno tre}ina uposlenika, ali sa najmanje 60 posto federalnog prosjeka pla}e, uklju~uju}i menad`ere - ka`e Imamovi}. Uprava je „sebi dala rok da razmisli“ o prijedlozima Sindikata.
A. D@ONLI]

biznis

Dnevni avaz, srijeda, 15. april/travanj 2009.

21

AVIOKOMPANIJE Poslovanje turskog nacionalnog prijevoznika

Dobit Turkish Airlinesa 874 miliona dolara
Broj prevezenih putnika porastao za 15 posto, na 22,6 miliona
Turski nacionalni prijevoznik Turkish Airlines ostvario je u 2008. godini neto dobit od 874 miliona, dok su operativni prihodi iznosili 4,72 milijarde dolara. U me|unarodnom prometu ostvareno je 78 posto, a u doma}em 22 posto prihoda, prenosi Bankamagazin. Broj aviona u floti lani je pove}an za 25 posto, sa 102 na 127, {to je i doprinijelo pove}anju broja prevezenih putnika za 15 posto, na 22,6 miliona. Turkish Airlines nastavlja saradnju s Boeingom i Airbusom zapo~etu po~etkom 2008. godine, koja }e u narednom periodu rezultirati kupovinom 35 aviona za letove na daleke i 70 letjelica za kratke i srednje rute. Turkish Airlines je po~etkom godine postao i strate{ki partner BH Airlinesa u koji }e unijeti dva aviona i investirati u poslovanje na{eg avioprijevoznika.
Goldman Sachs: Cijena dionice sko~ila za ~ak 54 posto

Kvartalni rezultati poslovanja

Profit Goldman Sachsa prema{io o~ekivanja
Goldman Sachs, {esta najve}a ameri~ka banka po imovini, uveliko je nadma{ila o~ekivanja analiti~ara na Wall Streetu, izvijestiv{i o ostvarenoj dobiti od 1,66 milijardi dolara u prva tri mjeseca 2009. godine. U odnosu na gubitak od 2,29
Turkish Airlines: Obnavlja flotu sa 105 aviona

milijardi dolara u posljednjem kvartalu 2008. godine, to je odli~an rezultat, koji je podigao cijenu dionice za ~ak 54 posto. Banka je najavila i da }e prikupiti pet milijardi dolara prodajom dionica, kako bi vratila pomo} koju je dobila od vlade.

Berzanski barometar za 14. 4. 2009. godine

Procjena ku}e za medijske usluge

Tro{kovi marketinga ni`i za 6,9 posto
Globalna potro{nja na ogla{avanje u ovoj godini past }e za 6,9 posto, na 453 milijarde dolara, procjenila je ku}a za medijske usluge ZenithOptimedia. Pad u ovoj godini bit }e znatno gori nego {to se o~ekivalo, smatra ZenithOptimedia, koja je dio Publicisa, ~etvrte po veli~ini grupe za ogla{avanje na svijetu.
Euro/Dolar

1,3261 0,23%

Nafta 49,89 $ po barelu Zlato 892,90 $ po unci 2,14% 0,57%

Novo!

Ekolostrum - Knockout neprijateljima zdravlja!
minerali i aminokiseline. Neprocjenjiva vrijednost skriva se u njegovom jedinstvenom i uravnote`enom sastavu koji se mo`e na}i samo tu - u punovrijednom kolostrumu. Zahvaljuju}i vrhunskoj patentiranoj tehnologiji ameri~kog proizvo|a}a danas je mogu}e da sebi priu{timo 100% prirodni, punovrijedni kolostrum svaki dan, tokom cijele godine. Ekolostrum kapsule su preporuka za sve ~iji je imunitet oslabljen ili su pod stresom, izlo`eni ~estim putovanjima, te neredovno i neuravnote`eno se hrane. Ekolostrum kapsule su namijenjene svima, koji `ele pobolj{ati probavu i imaju sklonosti k razli~itim alergijskim reakcijama. Tako|er se Ekolostrum preporu~uje svima, koji su tjelesno aktivni i `ele se br`e oporaviti nakon napornog fizi~kog rada. Toliko puta smo se uvjerili da je priroda uvijek u pravu, posebno kada se radi o zdravlju, a ako prirodi pomognemo naukom i najsavremenijom tehnologijom - neka bude Ekolostrum prirodni suputnik va{eg zdravlja. Vi{e informacija o kapsulama Ekolostrum ~eka vas na www.ekolostrum.ba M. D. A.

U

svim apotekama {irom BIH je od po~etka aprila prisutan jedinstveni proizvod Ekolostrum kapsule, koje sadr`e 100 % prirodni, punovrijedni kravlji kolostrum biolo{ke proizvodnje. Ekolostrum je primjenljiv za odrasle svih generacija i za djecu od druge godine `ivota. Kao dodatak zdravoj i uravnote`enoj prehrani, svakodnevna primjena kapsula Ekolostrum }e nam pokloniti brojne koristi za na{u otpornost, ravnote`u, probavu, regeneraciju, snagu i vitalnost. [ta je kolostrum i za{to je tako dragocjen? Kolostrum je na{a prva hrana, koja nastaje u mlije~nim `lijezdama svih sisara i svojim raznovrsnim i dragocjenim sastavom tek ro|enim

bebama pru`a neophodne sastojke za rast, vitalnost i zdravlje. Za{to je kolostrum doma}ih krava pogodan za ljude? U posljednih 15 godina vi{e

od 3000 objavljenih ~lanaka, nau~nih istra`ivanja i razli~itih medicinskih studija potvr|uju da je za ljude svih dobi pogodan i kolostrum doma}ih krava,bogat izvor vi{e od 90 za{titnih supstanci. Najva`niji su imunolo{ki faktori i faktori rasta, vitamini,

22

Srijeda, 15. april/travanj 2009.

Dnevni avaz

oglasi

Najve}a igra najve}eg bh. lista
U toku je prva igra „Sre}a“ sa velikim nagradnim fondom i

Prava je stvar M
11.520
nagrada!!!
xtra igra E
od u Sarajevu Stan

U spektakularnoj seriji nagradnih igara, u sedam sedmi~nih, ~itaoce nagra|ujemo sa sedam automobila, stanom u Sarajevu, ~arobnim putovanjima, skuterima..., u SMS igri vi{e od auz redovnih tokom 42 dana, 67 dnevnih nagrada, najsretnijima dodjeljujemo jo{ dva automobila SAMAND

x2
2

Dobitak snova
U ovoj seriji igara nudimo Vam i „Vi{e od igre“. Upravo pod tim nazivom priredili smo igru u kojoj }e jedan, najsretniji u~esnik postati vlasnik dobitka snova. Dobitak za cijeli `ivot je - opremljen stan u Sarajevu, terenski automobil SsangYong Actyon, na bankarskom ra~unu 20.000 KM te egzoti~no putovanje....

57 m

42 dana igre “SMS-om do automobila“ x2
U ovoj posebnoj igri koja ukupno traje 42 dana svakodnevno mo`ete osvojiti neku od brojnih nagrada.

Kako igrati
Svakog dana pro~itajte „rije~ dana“ koju objavljujemo u dnu strane. U svoj mobitel ukucajte:

AVAZ (razmak) NEBO
i poruku po{aljite na broj

091 310 107
Potom }ete dobiti odgovor da je Va{a poruka primljena i da je u{la u konkurenciju za jednu od nagrada dana.

Dobitne brojeve za 14. april objavljujemo na 10. strani

Brojevi telefona sa kojih su upu}eni SMS-ovi sa klju~nom rije~ju dana, automatski se ubacuju u kompjutersku bazu podataka, a u 21 sat peto~lana komisija nasumi~nim pritiskom na taster zaustavlja kru`no kolanje brojeva i tako se dobijaju 67 dobitnika dnevnih nagrada. Njihovi brojevi odmah idu u {tampu i objavljuju u sutra{njem „Dnevnom avazu“. Dobitnici mogu istog dana preuzeti svoje nagrade! Na Vama je da i danas po{aljete poruku i da automatski u~estvujete u izvla~enju nagrada dana. Poruku treba poslati najkasnije do 21 sat. Broj poruka koje mo`ete poslati je neograni~en. Ukoliko po{aljete vi{e poruka, vi{e je i {ansi da osvojite neku od nagrada dana. Cijena jedne poruke je 0,35 KM plus PDV. Ova igra ima dva ciklusa. Prvi ciklus traje od 10. do 30. aprila. Drugi ciklus po~inje 1. maja, a traje do 21. maja. Nakon svakog od dva ciklusa bit }e obavljeno izvla~enje premije ove igre - automobil „samand“! U konkurenciji za ukupno dva automobila bit }e sve poruke koje su pristigle, a nisu osvojile neku od nagrada dana.

Dnevne nagrade
MP 4 .............................x 3 DVD player .................... x 5 Mini TV ..........................x 2 MP 3 ..............................x 3 DVD bh. film ................ x 21 Knjiga .........................x 33 Broj nagrada za jedan dan .. 67

Rije~ dana

NEBO

Ukupno dnevnih nagrada 6 7 x 42 dana = 2.814

oglasi

Dnevni avaz

srijeda, 15. april/travanj 2009.

23

- 8 nagradnih igara u 49 dana!
paralelna igra „SMS-om do automobila“ sa posebnim nagradama

ILION NA DAR
D
anas objavljujemo {esti kupon nagradne igre pod nazivom „Sre}a“. To, prakti~no, zna~i da je sutra na redu i sedmi, posljenji kupon igre. Ve} sutra, dakle, mo`ete po~eti slati Va{e kartice sa svih sedam kupon igre „Sre}e“. Kao {to smo i najavljivali proteklih dana, sutra }emo objaviti i joker kupon, koji mo`e zamijeniti bilo koji od sedam redovnih kupona ove igre. Zna~i - jedan joker kupon mo`e zamijeniti samo jedan redovni kupon. Va{a obaveza je da kartice, sa svih sedam kupona i ~itko upisanim li~nim podacima, u ZATVORENOJ KOVERTI dostavite u na{u redakciju najkasnije do 24. aprila. Kome }e pripasti vrijedne nagrade - automobil „{koda fabija“, ko }e ljetovati u Turskoj, ko }e dobiti garniture namje{taja, bijelu tehniku, sobe, kompjutere, ku}anske aparate, videoure|aje, te stotine i stotine drugih nagrada ove

x6
x 30 x 30
x 30

Ljubav na prvu vo`nju - [koda Fabia - Najprodavaniji automobil u BiH

x 30
300 KM

Sedmi~no 1 nagrada 1.45

x 180

x 30

x 30

Info telefoni
Sve informacije o najve}oj nagradnoj igri „Dnevnog avaza“ svakog dana od 8 do 20 sati mo`ete dobiti na telefonske brojeve: 033 942-500 062 349-132 061 482-743 062 347-630 062 335-397 062 349-094 Ili na e-mail: nagradnaigra@avaz.ba

Kako u~estvovati u prvoj igri „Sre}a“
Da biste u~estvovali u igri „Sre}a“, potrebno je da tokom sedam dana pratite „Dnevni avaz“ i izrezujete kupone koje svakog dana objavljujemo na 1. strani na{eg lista. Nakon {to sakupite svih sedam redovnih kupona, zalijepite ih na predvi|ena mjesta na kartici, koju ste dobili pro{log petka uz „Dnevni avaz“. Ukoliko, nekim slu~ajem, ne uspijete do}i do jednog od brojeva „Dnevnog avaza“, u ~etvrtak, 16. aprila, uz sedmi, redovni kupon, objavit }emo i joker kupon. Taj joker kupon mo`e zamijeniti bilo koji od sedam redovnih kupona ove igre. Nakon toga na kartici ~itko upi{ite svoje li~ne po-

[koda Fabia Putovanje u Tursku Spava}a soba Garnitura za sjedenje Sedam dana za dvije osobe u Neumu Ugaona garnitura Laptop Ljetovanje u Ulcinju za dvije osobe PlayStation Sony 3 Kompjuter COOL LE W 2 Skuter LCD Samsung 32 Inch Kuhinja Dje~ija soba Ma{ina za ve{ Ma{ina za su|e Klima-ure|aj Fri`ider Autonavigacija Potro{a~ki bon 300 KM Digitalna kamera Ku}no kino Mobitel Autokasetofon Dresovi Edin D`eko Digitalni fotoaparat Ljulja~ka Bicikl Mikrovalna pe}nica Usisiva~ Garnitura za vrt Peka~ kruha Ro{tilj elektri~ni Fiksni telefon [estomjese~na pretplata na revijalno izdanje Pribor za jelo Komplet bh. filma DVD (4 kom.) Zippo upalja~ Bu{ilica Pegla datke, te u zatvorenoj koverti je dostavite u na{u Sjeckalica mini redakciju, na adresu: Mikser Dnevni avaz Sedmi~ni nagradni fond; Servis za jelo PP 140, 71001 Prvo izvla~enje 24. aprila 2009. Dvogled Sarajevo USB memorija 2 GB Sve kartice igre „Sre}a“ treba da stignu u na{u reVaga dakciju najkasnije do petka, 24. aprila, do 12 sati. Nogometna lopta Tog dana bit }e obavljeno izvla~enje 1.451 nagrade ove igre. Knjige Imena sretnih dobitnika objavit }emo nareCD PC igrice

igre, znat }emo u subotu, 25. aprila. Kako bismo Vam omogu}ili da do nagrada do|ete i svakog dana, pred Vama je i paralelna nagradna igra sa svojim fondom, pod nazivom „SMS-om do automobila“. Osim brojnih nagrada dana, ova igra nudi mogu}nost da nakon isteka 21 dana neko od na{ih ~italaca osvoji novi automobil „samand“, a ista ekstra nagrada ~eka novog dobitnika i nakon 42 dana igre!

Sedmi~ni nagradni fond igre „Sre}a“
x1 x1

x5 x5 x2 x4 x5 x1 x5 x5 x5 x5 x3 x3 x5 x5 x5 x5 x5 x30 x5 x5 x6 x5 x1 x10 x5 x5 x5 x5 x5 x5 x5 x5 x60 x20 x20 x5 x20 x100 x50 x100 x10 x20 x166 x100 x166 x271 x166

x 30

x 30

x 30

x 30

x 30

dnog dana, u subotu, 25. aprila u „Dnevnom avazu“.

Ukupno nagrada: 1.451

24

Srijeda, 15. april/travanj 2009.

Dnevni avaz

oglasi

biznis

Dnevni avaz, srijeda, 15. april/travanj 2009.

25

Trgovanje 368.244 KM

INTERVJU Sami Ku~ukusta, generalni direktor [i{ed`ama

Mogu}e je da stanu pogoni u Lukavcu
Trenutno je po~eo postupak otpu{tanja 79 radnika, a u zavisnosti od razvoja krize, mogu}e je da do|e i do preduzimanja dodatnih mjera
Razgovarao: Elvir HUREMOVI]
Dolazak turskih investitora u Fabriku sode u Lukavcu smatra se jednom od najboljih privatizacija na podru~ju Tuzlanskog kantona. Novoformirana [i{ed`am soda (Sisecam, SSL) zadr`ala je sve radnike, a investirane su desetine miliona maraka. Me|utim, globalna ekonomska kriza, izgleda, ~ini svoje. direktor [i{ed`am sode.

Slab po~etak nove radne sedmice
Na Sarajevskoj berzi ju~er je ostvaren ukupan promet od 368.244 marke, a u sklopu 88 transakcija ukupno je prometovano 87.417 dionica. Promet na kotaciji kompanija iznosio je 25.269 KM, me|u fondovima 220.274, na primarnom slobodnom tr`i{tu 79.689, sekundarnom 43.010 maraka, dok na tr`i{tu za emitente u ste~aju nije bilo transakcija. Najve}i dnevni rast vrijednosti zabilje`ile su dionice DC Grada~ac od 19,49 posto, s 29,71 na 35,50 KM i promet od 5.573 marke, dok je najve}i dnevni pad registrirao Kombiteks iz Biha}a

Vrijednost indeksa
BIFX 0,06% 1.483,67 961,20 1.001,40 SASX-10 0,17% SASX-30 0,61%

Da li ste smanjili proizvodnju ili to planirate, da li je bilo, eventualno, gubljenja tr`i{ta?
- Proizvodnja jo{ nije smanjena, me|utim, po{to su zalihe sve ve}e, u zavisnosti od stanja na tr`i{tu, mogu}e je potpuno zaustavljanje proizvodnje.

zvoja krize, mogu}e je da do|e i do preduzimanja dodatnih mjera.

[ta globalno o~ekujete u ovoj poslovnoj godini?
- Dosada{nji gubitak firme iznosi 26 miliona KM, a zbog utjecaja krize stalno raste. Te{ko je previdjeti bilo {ta. U svijetu vi{e ne postoje fabrike sode malih razmjera ~ija je godi{nja proizvodnja 250.000 tona. Iz ovih razloga u najkra}em mogu}em periodu je potrebno pove}anje kapaciteta novim ulaganjima.

od 46,15 posto, s 0,13 na 0,07 KM uz promet od 1.231 marku. Vrijednost indeksa fondova BIFX pala je za 0,06 posto, na 1.483,67 poena, vrijednost indeksa SASX-10 potonula je za 0,17 posto, na 961,20 poena, dok je vrijednost indeksa primarnog slobodnog tr`i{ta SASX-30 sko~ila za 0,61 posto i sada iznosi 1.001,40 poena, saop}ila je Sarajevska berza.

Veliki pad prodaje
- Kao {to je slu~aj u cijelom svijetu, ekonomska kriza je zahvatila i SSL. Prodaja nam je pala za 40 posto, {to se odrazilo i na cijene. Ne mo`e se predvidjeti ni {ta }e se desiti u periodu koji je pred nama - ka`e u razgovoru za „Dnevni avaz“ Sami Ku~ukusta (Kucukusta), generalni
Ku~ukusta: Dosada{nji gubitak firme iznosi 26 miliona maraka

[ta }e biti s radnicima? Da li je ve} bilo otpu{tanja i {ta }e biti s najavljenih 79 otkaza?
- SSL, ~iji je godi{nji proizvodni kapacitet 250.000 tona, ima 724 uposlenika. Fabrika sode u Mersinu, ~iji je godi{nji proizvodni kapacitet pribli`no milion tona, ima 489 radnika! Od avgusta 2006., kada smo preuzeli fabriku, nikome nije prekinut radni odnos, osim redovnim putem, zbog odlaska u penziju. Ali, trenutno je po~eo postupak otpu{tanja 79 radnika. U zavisnosti od ra-

Kursna lista SASE na dan 14. 4. 2009.
Dioni~ko društvo Zvani~ni kurs (KM) Promjena kursa (%) Koli~ina Vrijednost Broj transakcija
12 2 BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO SARAJEVO OSIGURANJE

Investicije prije roka
Kakva je onda sudbina lukava~ke fabrike?
- SSL je u pribli`no dvije i po godine dao svoj doprinos ekonomiji Bosne sa vi{e od 50 miliona eura, investicije u iznosu od 44,5 miliona KM koje su bile planirane za pet, zavr{ene su za dvije godine, ~ime je dokazano da smo pouzdan investitor. Osim toga, od 9. aprila 2009. pove}an je kapital SSL-a za 14 miliona eura i na taj na~in je obezbije|en dodatni veoma va`an izvor ekonomiji. Spremni smo na pove}anje proizvodnih kapaciteta u Lukavcu i to smo jasno kazali i na nivou Kantona i Federacije na raznim sastancima. Jedina `elja je sigurnost i produktivnost sirovina (kamen kre~njak i slana voda). Za ovo je potrebno {to prije ispuniti obe}anja data kad smo kupovali fabriku, a ti~u se privatizacije rudnika slane vode i kamena kre~njaka.

ZVANI^NA KOTACIJA 13,43 3,01 8,51 -0,47
KOTACIJA FONDOVA

1.700 290

22.824,55 2.444,50

IF "BIG INVEST. GR." D.D. SARAJEVO IF "CROBIH FOND" D.D. MOSTAR(K1) IF HERBOS FOND DD MOSTAR IF "PROF-PLUS" D.D. SARAJEVO IF PREVENT-INVEST DD SARAJEVO

3,39 3,34 3,95 3,71 5,30

2,98 -0,61 -1,25 -4,87 0,00

889 23.025 32.409 3.045 200

3.012,19 76.890,00 128.015,55 11.296,95 1.060,00

3 4 3 4 2

PRIMARNO TR@I[TE

BH TELECOM D.D. SARAJEVO 22,71 DC GRADA^AC D.D. GRADA^AC 35,50 FABRIKA DUHANA SARAJEVO 75,89 IK BANKA DD ZENICA 122,95 JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO 26,70 RMU BANOVI]I DD BANOVI]I 29,49 RUDNIK SOLI TUŠANJ DD TUZLA 6,40

-0,01 19,49 1,32 2,39 -3,85 17,97 -20,00

1.022 157 175 221 50 200 380

23.232,02 5.573,50 13.280,87 27.173,00 1.335,00 5.898,68 2.432,00

21 1 13 3 2 3 2

SEKUNDARNO TR@I[TE

ELEKTRO GRUPA DD JAJCE FABRIKA DUHANA MOSTAR KOMBITEKS DD BIHA] LITVATRANS DD BANOVI]I DD ZA PROIZVODNJU KO@E BUGOJNO TVORNICA CEMENTA KAKANJ VITEX TI DD VISOKO

96,50 10,52 0,07 22,00 8,55 34,99 1,00

0,00 -38,08 -46,15 0,00 9,62 16,63 -23,08

100 100 17.586 293 250 600 700

9.650,00 1.052,00 1.231,02 6.446,00 2.137,50 20.994,00 700,00

1 2 1 1 2 1 1

Promet 471.214 maraka

Kristal invest najlikvidniji
Na Banjalu~koj berzi ju~er je kroz 56 transakcija ostvaren promet od 471.214 KM, a najve}i je obavljen akcijama Kristal investa od 294.636 maraka, uz rast cijene za 2,28 posto. Vrijednost berzanskog indeksa BIRS smanjena je za 0,86 posto, na 924,42 poena, dok je vrijednost indeksa fondova FIRS po-

Vrijednost indeksa
BIRS FIRS 0,86% 0,65% 924,42 1.288,06

Izmirili smo sve obaveze u BiH
- U svijetu ne postoji nijedna fabrika sode koja nema svoj vlastiti izvor osnovnih sirovina, odnosno kamena kre~njaka i slane vode. Cilj je osiguravanje osnovne sirovine na du`e vrijeme za fabriku. U suprotnom, u ovom sektoru nijedna firma ne mo`e vr{iti ulaganja. [i{ed`am je, uklju~uju}i prava na{ih uposlenika, izmirio sve obaveze u BiH. Budu}nost jedne zemlje je u novim investicijama. Iz tog razloga, radi savladavanja prepreka koje imamo, najve}u podr{ku o~ekujemo, prije svih, od dr`ave - ka`e Ku~ukusta.

O~ekujete li da }e ubrzo do}i do te privatizacije?
- Data nam je informacija da }e u najkra}em roku zapo~eti privatizacija rudnika kre~nog kamena. Me|utim, zbog po~etne cijene tendera, ova privatizacija }e se vrlo te{ko realizirati. [to se ti~e privatizacije rudnika slane vode, u proteklom periodu od dvije i po godine nije bilo nikakvog pomaka.

ve}ana za 0,65 posto i sada iznosi 1.288,06 poena, saop}ila je Banjalu~ka berza.

Skra}ena lista Banjalu~ke berze za 14. 4. 2009.
Naziv emitenta
Prosje~na cijena Promjena u% Maks. cijena Min. cijena Ukupan promet (KM) BERZANSKA KOTACIJA 1.400(A) -0,71 1,22 -1,61 KOTACIJA FONDOVA 3,14 2,28 3,38 2,42 SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE 87,0857 -0,22

Ocjena savjetnice predsjednika Baraka Obame

Nova banka a.d. Banja Luka Telekom Srpske a.d. Banja Luka ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka Republika Srpska - stara devizna štednja

1400 1,24 3,16 3,4 87,27

1400 1,22 3,08 3,3 87

7.000,00 120.363,17 294.636,34 23.391,50 12.382,88

Privreda SAD je i dalje u lo{em stanju
[ef Vije}a ekonomskih savjetnika predsjednika SAD Baraka Obame (Barack), Kristina Romer (Christina) izjavila je ju~er da }e SAD i narednih mjeseci bilje`iti rast nezaposlenosti i pad bruto doma}eg proizvoda (BDP), javlja Reuters. - Svjesni smo da je privreda i dalje u lo{em stanju i da }e u narednih nekoliko mjeseci biti mnogo otkaza. Tako|er smo svjesni da }e BDP ovog i sljede}eg tromjese~ja gotovo sigurno zabilje`iti zna~ajan pad - izjavila je Romer za televizijsku ku}u NBC. Pro{log mjeseca je u SAD bez posla ostalo 663.000 radnika, {to je stopu nezaposlenosti dovelo do 25-godi{njeg rekorda od 8,5 posto radne snage. Ekonomisti koje je anketirao Reuters o~ekuju da }e u isto vrijeme sljede}e godine nezaposlenost porasti na 9,8 posto. Sjedinjene Dr`ave su u posljednjem kvartalu 2008. zabilje`ile negativan privredni rast od 6,3 posto na godi{njem nivou, {to je najve}i pad jo{ od prvog kvartala 1982. Anketa Reutersa je tako|er pokazala kako stru~njaci o~ekuju pad ameri~kog BDP-a od pet posto u prvom i dva posto u drugom kvartalu 2009., da bi do kraja godine moglo do}i i do rasta.

Kursna lista Centralne banke BiH
EMU Australija Kanada Hrvatska Èeška R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveška Švedska Švicarska Turska V.Britanija USA Rusija Srbija 978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941 EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD 1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100 1,955830 1,070710 1,210486 26,432642 0,073424 0,261896 0,673900 1,471631 0,565032 0,222001 0,179876 1,287665 0,935434 2,188379 1,469524 0,044018 2,069272 1,955830 1,073393 1,213520 26,498889 0,073608 0,262552 0,675589 1,475319 0,566448 0,222557 0,180327 1,290892 0,937778 2,193864 1,473207 0,044128 2,074458 1,955830 1,076076 1,216554 26,565136 0,073792 0,263208 0,677278 1,479007 0,567864 0,223113 0,180778 1,294119 0,940122 2,199349 1,476890 0,044238 2,079644

Romer: Rast tek krajem godine

U prodaji

26

Dnevni avaz, srijeda, 15. april/travanj 2009.

globus

TAJLAND Okon~ane masovne demonstracije

Vojska prepala vo|e opozicije
U ranijoj eskalaciji nasilja na ulicama Bangkoka ubijene dvije, a povrije|eno najmanje 113 osoba Premijer odbacio zahtjeve
Nekoliko hiljada u~esnika antivladinih protesta u centru Bangkoka razi{lo se nakon poziva vo|e demonstracija da okon~aju trosedmi~nu opsadu zgrade vlade Tajlanda. Pristalice biv{eg tajlandskog premijera Taksina [inavatre (Thaksin Shinavatra) bile su ulogorene ispred zgrade vlade tri sedmice, a nasilje je eskaliralo prekju~er, kada su u sukobima s policijom ubijene dvije, a povrije|eno najmanje 113 osoba. Nakon {to su vojska i policija poja~ale obru~ oko demonstranata, koji su tra`ili ostavku premijera Tajlanda Abhisita Vejd`ad`ive (Vejjajiva) i raspu{tanje parlamenta, lideri protesta pozvali su okupljene da se razi|u. - Moramo prestati jer smo zabrinuti za `ivot na{ih pristalica izjavio je za Reuters D`atuporn Pronpan (Jatuporn), jedan od lidera protesta. Premijer Tajlanda Ved`ad`iva pozvao je demonstrante da se razi|u i odbacio zahtjev za hitno raspu{tanje parlamenta kao i mogu}nost sklapanja bilo kakvog Preporu~ujemo vam da obavezno pro~itate u aprilskom izdanju prvog bh. edukativnog ~asopisa za roditelje „Bebe&Mame“

Ko su aprilske Zvjezdice i ko }e dobiti 16 poklona
Kako izbje}i 10 naj~e{}ih roditeljskih gre{aka Ko dobija djevoj~ice, a ko dje~ake Poma`e li NE u odgoju Bolovi za uzbunu Prolje}e i alergije Pitanja i odgovori Sva{tice

Kraj opsade zgrade vlade nakon tri sedmice

(Foto: AP)

dogovora sa [inavatrom, ali je dodao da je spreman saslu{ati pritu`be demonstranata. Zbog demonstracija koje su prerasle u nerede, u subotu je otkazan samit dr`ava jugoisto~ne Azije, koji je trebao biti odr`an u Pataji, a strani lideri su hitno evakuirani iz dr`ave radi sigurnosti.

Taksin je svrgnut u pu~u 2006. godine i od tada `ivi u egzilu kako bi izbjegao zatvorsku kaznu na koju je osu|en zbog korupcije. Vlada Tajlanda odlu~ila je produ`iti proslavu tajlandske Nove godine za jo{ dva dana, tako da su stanovnici ukupno deset dana na svojevrsnom odmoru.

Ubla`avanje odnosa dvije dr`ave

Obama ukida odre|ene restrikcije Kubancima
Predsjednik SAD Barak Obama (Barack) odlu~io je omogu}iti ameri~kim telekomunikacionim firmama da posluju na Kubi i ukinuti odre|ene restrikcije kako bi Amerikanci kubanskog porijekla mogli slobodnije putovati na Kubu i slati finansijsku pomo} svojim porodicama. - Predsjednik je nalo`io dr`avnim sekretarima i ministarstvima finansija i trgovine da preduzmu mjere kako bi pojedincima ukinuli restrikcije na putovanja u posjetu svojim porodicama na Kubi i omogu}ili im da im {alju novac - rekao je portparol Bijele ku}e Robert Gibs (Gibbs). U okviru izmjena koje uvodi, Obama }e tako|er omogu}iti ameri~kim telekomunikacionim kompanijama da zatra`e licence za rad na Kubi i ponude svoje

Gibs: Omogu}avanje slanja novca rodbini

usluge stanovnicima otoka. Njegov gest shva}en je kao nagovje{taj novog stava prema Kubi i

mogu}nosti ukidanja trgovinskih sankcija, koje su uvedene Havani prije 47 godina.

O ~emu su razgovarali Tihi}, Lagumd`ija i Brankovi}? Tarot na tarot Ima li Milan Tarot ljubavnika u Sarajevu?
Vjen~anja u Zenici

Tajna ve~era u „Golf klubu“

Francuska

Odluka pakistanskog predsjednika

Predaja nakon dva ubistva
Francuz za kojeg se vjeruje da je pucao u troje ljudi, od kojih je dvoje umrlo, predao se vlastima, objavila je policija. Nakon {to je pucao, ovaj 65godi{njak se zatvorio u ku}u u gradu Du{i-le-Mineu, a zatim se predao. Prije toga je pucao u troje ljudi bez odre|enog razloga. Policija je nekoliko sati pregovarala s Francuzom, koji je, kako mediji javljaju, prijetio i samoubistvom. Stanje tre}e `rtve pucnjave ostalo je nepoznato.

Zardari dopustio primjenu islamskog zakona u dolini Svat
Predsjednik Pakistana Asif Ali Zardari potpisao je zakon kojim se dopu{ta primjena islamskog zakona u dolini Svat, na sjeverozapadu zemlje, u okviru mirovnog sporazuma sa talibanima, postignutog po~etkom godine. Zardari je potpisao zakon nakon {to je pakistanski parlament jednoglasno usvojio rezoluciju tra`e}i od predsjednika da po{tuje mirovni sporazum izme|u pakistanske vlade i talibana.

Na {ta je Hakala nagovarao svoju k}er?

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE REGISTAR VRIJEDNOSNIH PAPIRA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
Na osnovu ~l. 11., 12d. i 13. Zakona o Registru vrijednosnih papira („Slu`bene novine Federacije BiH“, br.39/98, 36/99 i 33/04) u vezi sa ~l. 260. i 275. Zakona o privrednim dru{tvima („Slu`bene novine Federacije BiH“, br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08 i 7/09) i ~l. 41., 52. i 53. Statuta Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine, broj : 04-2-1-S-5-1160/09 od 16.03.2009. godine Registar vrijednosnih papira d.d. Sarajevo o b j a v lj u j e

Dnevni avaz

srijeda, 15. april/travanj 2009.

27

UNIS KOMERC d.d. SARAJEVO

OGLAS
IZNAJMLJUJE SE
1. Skladi{ni prostor - otvoren - nije natkriven, povr{ine 3.000 m2 na adresi: Azi}i broj 20, naselje STUP Cijena 1,30 KM/m2 bez PDV 2. Skladi{ni prostor - zatvoren - zidana zgrada, povr{ine 250 m2 na adresi: Azi}i broj 20, naselje STUP Cijena 5,00 KM/m2 bez PDV Skladi{ni prostori raspola`u odgovaraju}om infrastrukturom, pristupni put za sve vrste vozila - {lepere, parking prostor, vagu za velike terete i obezbije|enu ~uvarsku slu`bu.

KONKURS
za izbor i imenovanje direktora i zamjenika direktora Registra vrijednosnih papira d.d. Sarajevo
I. Raspisuje se konkurs za izbor i imenovanje: 1. direktora Registra vrijednosnih papira d.d. Sarajevo, i 2. zamjenika direktora Registra vrijednosnih papira d.d. Sarajevo. Imenovanje direktora i zamjenika direktora Registra vrijednosnih papira d.d. Sarajevo (u daljem tekstu : Registar) vr{i se na period od ~etiri godine. II. Op}i uslovi Na du`nost direktora, odnosno zamjenika direktora Registra mo`e biti imenovan kandidat koji ispunjava sljede}e op}e uslove: 1. dr`avljanin je Bosne i Hercegovine; 2. nije stariji od 65 godina na dan imenovanja ili nema vi{e od 40 godina sta`a; 3. nije osu|ivan za krivi~no djelo ili za privredni prijestup za radnje nespojive s du`no{}u u upravi dru{tva pet godina od dana pravosna`ne presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne, niti mu je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`nosti uprave dru{tva; 4. nije ~lan organa zakonodavne, izvr{ne ili sudske vlasti, niti ~lan nadzornog odbora pravnog lica iz ~lana 6. stav 3. Zakona o Registru vrijednosnih papira, banke, investicionog fonda, penzijskog fonda niti osiguravaju}eg dru{tva; 5. nije predsjednik ili ~lan nadzornog ili upravnog odbora privrednog dru{tva ili institucije; 6. nije ~lan nadzornog odbora i odbora za reviziju u dioni~kom dru{tvu, banki i osiguravaju}em dru{tvu, berzi, profesionalnom posredniku, dru{tvu za upravljanje fondovima i fondu, ~lan organa upravljanja agencija; 7. ne posjeduje direktno ili indirektno vi{e od 5% vrijednosnih papira pravnog lica iz ~lana 6. stav 3. Zakona o Registru vrijednosnih papira, banke, dru{tva za upravljanje fondovima, investicionog fonda, penzijskog fonda niti osiguravaju}eg dru{tva; 8. ne obavlja du`nosti u politi~koj stranci, niti u~estvuje u politi~kim aktivnostima; 9. ne obavlja aktivnosti koje nisu u skladu sa principima za{tite investitora i neovisnosti Registra; 10. nije u me|usobnom braku ili srodstvu u uspravnoj liniji niti u pobo~noj liniji ili po tazbini zaklju~no s tre}im stepenom sa kandidatom koji se istovremeno imenuje na drugu du`nost po ovom konkursu; 11. ne obavlja druge poslove uz naknadu, osim nau~nih, istra`iva~kih, obrazovnih i predava~kih aktivnosti. 12. nije dva uzastopna mandatna obavljao du`nost direktora, odnosno zamjenika direktora Registra. III. Posebni uslovi Na du`nost direktora, odnosno zamjenika direktora Registra mo`e biti imenovan kandidat koji ispunjava sljede}e posebne uvjete: 1. ima visoku stru~nu spremu, zavr{en ekonomski ili pravni fakultet; 2. ima pet godina radnog iskustva na rukovode}im poslovima; Za direktora Registra mo`e biti imenovana osoba, koja pored op}ih i posebnih uslova iz ta~ke II i III ove odluke, ima odgovaraju}e stru~no znanje i uz prijavu na ovaj konkurs dostavi prijedlog Programa rada Registra u narednom mandatu. Pod stru~nim znanjem se podrazumijeva nu`no ili po`eljno iskustvo kandidata s obzirom na prirodu poslova koje obavlja Registar. IV. Opis poslova 1. Direktor Registra u skladu sa zakonom i Statutom Registra vrijednosnih papira d.d. Sarajevo obavlja sljede}e poslove : - organizuje rad i rukovodi poslovanjem Registra; - zastupa i predstavlja Registar; - odgovara za zakonitost poslovanja Registra saglasno Zakonu o Registru vrijednosnih papira, Zakonu o privrednim dru{tvima i drugim zakonima, Statutu Registra i drugim op}im aktima Komisije i Registra; - priprema prijedloge godi{njeg plana poslovanja sa programom rada, finansijskim planom i planom investicija, godi{njeg izvje{taja o poslovanju sa finansijskim izvje{tajem i izvje{tajem revizora, polugodi{njeg izvje{taja sa financijskim izvje{tajem, izmjene financijskog plana, op}ih akata i odluka, koje saglasno zakonu i Statutu Registra, donosi Nadzorni odbor i Skup{tina Registra; - izvr{ava zaklju~ke i odluke Nadzornog odbora i Skup{tine Registra; - po zahtjevu Nadzornog odbora Registra izra|uje pisane izvje{taje o pitanjima iz poslovanja Registra; - prima zaposlenike u radni odnos, odnosno zaklju~uje ugovore o radu sa zaposlenicima; - ovla{}uje jednog ili vi{e rukovodioca sektora, u slu~aju istovremene sprije~enosti ili privremene odsutnosti direktora i zamjenika direktora Registra, da obavlja ili obavljaju poslove potrebne za redovno poslovanje Registra; - daje inicijativu za mirno rje{avanje sporova izme|u ~lanova Registra; - daje inicijativu za unaprje|enje tr`i{ta kapitala, - stara se o rje{avanju prigovora i primjedbi ~lanova i vlasnika ra~una, - donosi akte koji nisu u nadle`nosti Nadzornog odbora i Skup{tine Registra, a kojima se ure|uje plan sigurnosti, popis i inventarisanje, ra~unovodstvene politike, izrada finansijskih izvje{taja, naplata potra`ivanja od korisnika usluga i povrat upla}enih sredstava za neizvr{enu uslugu i za vi{e upla}enu naknadu, rad Odbora za kvalitet, pravo pristupa u CSD Client zaposlenika Registra, odre|ivanje i dodjeljivanje identifikacione {ifre ~lanovima Registra, uspostavljanje i vo|enje registra vlasnika investicionih kupona, ra~unanje radnih dana za vr{enje obaveza u postupku prebijanja i poravnanja sa vrijednosnim papirima, kori{tenje ra~una elektronske po{te zaposlenika Registra; - donosi akte i odluke u skladu sa zakonom i Statutom Registra; - donosi odluke o investicionom ulaganju do 10.000 KM, a preko 10.000 KM uz suglasnost Nadzornog odbora Registra; - odgovara za rad Uprave; - zajedno sa zamjenikom direktora Registra du`an je i odgovoran osigurati Nadzornom odboru Registra tehni~ke uvjete, stru~nu i administrativnu pomo}, redovno dostavljanje blagovremenih i potpunih informacija o radu i poslovanju Registra, zna~ajnim doga|ajima u poslovanju i drugim zna~ajnim okolnostima, koje uti~u ili mogu uticati na poslovanje Registra i koje se odnose na ovla{tenja i odgovornosti Nadzornog odbora Registra i zakonitosti rada i poslovanja Registra; - obavlja i druge poslove propisane zakonom i Statutom Registra, koji nisu u nadle`nosti drugih organa Registra. 2. Zamjenik direktora Registra u skladu sa zakonom i Statutom Registra obavlja sljede}e poslove : - organizuje rad i rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja Registar u odsutnosti ili sprije~enosti za rad direktora Registra; - zajedno sa direktorom Registra obavlja poslove pripreme materijala i akata iz ove ta~ke pod 1.; - zajedno sa direktorom Registra donosi akte i odluke u skladu sa zakonom i Statutom Registra. V. Potrebni dokumenti uz prijavu Uz pismenu prijavu kandidat treba dostaviti original ili ovjerenu fotokopiju sljede}e dokumentacije : - uvjerenje o dr`avljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci); - diploma o zavr{enom fakultetu; - potvrda/uvjerenje poslodavca o radnom sta`u nakon sticanja visoke stru~ne spreme i o ukupnom radnom sta`u (ne starije od 6 mjeseci); - uvjerenje nadle`nog kantonalnog ministarstva unutra{njih poslova uprava policije o neosu|ivanju/neka`njavanju za krivi~no djelo ili za privredni prijestup za radnje nespojive s du`no{}u uprave Registra ( ne starije od 6 mjeseci); - uvjerenje nadle`nog kantonalnog suda da nije potvr|ena optu`nica kod op}inskog ili kantonalnog suda za krivi~no djelo ili za privredni prijestup za radnje nespojive s du`no{}u uprave Registra ( ne starije od 6 mjeseci). - izjava na okolnosti iz ta~ke II. podt~. 4. do 12. (ovjerena kod nadle`nog organa) VI. Podno{enje prijava Ovaj konkurs se objavljuje u „Slu`benim novinama Federacije BiH“ i jednom doma}em dnevnom listu. Tekst konkursa }e se objaviti na web stranici Registra i Portalu tr`i{ta kapitala. Rok za podno{enje prijava kandidata je 15 dana, ra~unaju}i od dana kasnijeg objavljivanja u slu~aju da konkurs u navedenim glasilima ne bude objavljen istog dana. Prijave na konkurs dostavljaju se li~no ili preporu~enom po{tom na adresu: Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH, 71000 Sarajevo, ulica Mar{ala Tita 62/II, u zatvorenoj koverti sa naznakom : „ Prijava na konkurs za izbor i imenovanje direktora/zamjenika direktora“. Prijave na konkurs za direktora i prijave na konkurs za zamjenika direktora podnose se i razmatraju odvojeno. Uz prijavu na konkurs obavezno se dostavljaju isprave i izjave kandidata kojima se dokazuje ispunjavanje navedenih op}ih i posebnih uvjeta, te kra}a pisana biografija sa profesionalnim referencama kandidata. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. Izbor izme|u kandidata koji ispunjavaju navedene op}e i posebne uvjete izvr{i}e se po kriterijima stru~nosti, iskustva i uspje{nosti u obavljanju dosada{njih poslova, te sposobnosti savjesnog, odlu~nog, odgovornog i nepristrasnog obavljanja poslova za koje se kandidat prijavio. Zadovoljavanje navedenih kriterija }e se cijeniti na osnovu profesionalnih referenci i putem intervjua, pri ~emu }e se uzeti u obzir ostvareni rezultati i ste~ena priznanja kandidata. Kandidati koji budu uvr{teni u u`i izbor bi}e pozvani na intervju. Direktora i zamjenika direktora Registra imenuje Nadzorni odbor Registra, uz prethodnu saglasnost Komisije za vrijednosne papire FBiH u skladu s odredbama ~lana 12d. Zakona o Registru vrijednosnih papira. Polo`aj, ovla{tenja, odgovornosti i prava direktora, odnosno zamjenika direktora Registra, bli`e se ure|uju ugovorom sa Nadzornim odborom Registra, kojim }e se urediti i pla}a direktora i zamjenika direktora, uz pisanu suglasnost premijera Vlade Federacije BiH u skladu sa Zakonom o pla}ama i drugim materijalnim pravima ~lanova organa upravljanja institucija Federacije Bosne i Hercegovine i javnih preduze}a u ve}inskom vlasni{tvu Federacije Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 12/09).

PRODAJE SE
Kancelarijski prostor povr{ine 123 m2 na adresi: Merhemi}a trg broj 5 - naselje CIGLANE Zape~a}ene ponude sa naznakom: „Ponuda za poslovni prostor - NE OTVARAJ“ dostaviti na adresu UNIS KOMERC d.d. Sarajevo, Azi}i 20. Za sve dodatne informacije kontakt telefon 033 77 68 30

Fondacija za odr`ivi razvoj - Fondacija za odr`ivi razvitak OdRaz - Sarajevo i op}ina Fo~a FBiH-Ustikolina objavljuju

POZIV
Ponu|a~ima za dostavu ponuda za izvo|enje radova na projektu: Izgradnja zgrade MZ Cvilin i Rekonstrukcija otkupne stanice u Ustikolini. Identifikacijski broj projekta: BA-CDPII-NCB-260-W-09BOS-35381-SA Broj kredita Svjetske banke: 35381 BOS Datum objave: 15.04.2009 Projekat obuhvata gra|evinsko-zantske radove (zemljane, betonske, zidarske, bravarske... , elektroinstalacije i radove unutarnjeg vodovoda i kanalizacije. Proces nu|enja }e se obaviti prema pravilima Svjetske banke. Zainteresirani ponu|a~i mogu obezbijediti daljne informacije i dobiti ponudbena dokumenta u op}ini Fo~a FBiH-Ustikolina od 8 do 15 sati nakon uplate nepovratnog iznosa od 150,00 KM na `iro ra~un op}ine Fo~a FBiH-Ustikolina br. 1011400000220255, Privredena banka DD Sarajevo, filijala Gora`de. Obilazak lokacije i uvid u projektnu dokumentaciju organizirat }e se dana 04.05.2009. u 11:00 sati u zgradi op}ine Fo~a FBiH-Ustikolina. Kontakt osoba: Mirsad ^engi}, tel 038/518-100 Ponude u zape~a}enoj koverti sa naznakom „Ponuda - BACDPII-NCB-260-W-09-BOS-35381-SA „Ne otvarati osim u prisustvu komisije“ trebaju biti dostavljene na dole navedene adrese do 13. 05. 2009. do 12:00.

Zaka{njele ponude i ponude koje nisu dostavljene na nazna~ene adrese na}e biti razmatrane. Ponude }e biti otvorene u prisustvu predstavnika ponu|a~a koji odlu~e da prisustvuju otvaranju ponuda na adresi op}ine Fo~a FBiHUstikolina na dan 13. 05. 2009. u 12:15 sati.

28
FLORIDA Pilot umro usred leta

Dnevni avaz, srijeda, 15. april/travanj 2009.

globus

Putnik sigurno spustio avion
Vajt koji ima pilotsku dozvolu nije bio za komandama 18 godina
Jedan putnik je nakon smrti pilota u toku leta preuzeo komande aviona dvomotorca „King Air“ i uspio ga prizemljiti na Floridi, spasiv{i tako {est osoba, prenose agencije. Dag Vajt (Doug White) i njegova porodica su se opu{tali u svojim sjedi{tima nakon polijetanja aviona kada je pilot naglo zabacio glavu unazad i po~eo ispu{tati nerazgovjetne zvukove. Vajt je brzo shvatio da je pilot izgubio svijest i da treba hitno ne{to preduzeti. Premda ima leta~ku dozvolu, nikada nije upravljao tako velikim i brzim avionom. Vajt (56) je uspio prizemljiti avion uz pomo} uputstava koje je dobivao od kontrole leta. - Kada dotaknem tlo, ako ga ikada dotaknem, trebam li ugasiti motor? - pitao je kontrolora leta koji mu je uzvratio: - Da, kada dotaknete tlo, polako ugasite motor. Tridesetak minuta kasnije Vajt je
Sedmero djece poginulo pri pucanju mosta
(Foto: Reuters)

Nesre}e potresle Peru

Poginulo vi{e od 20 osoba
Nakon pada vise}eg mosta i aktivacije klizi{ta u Peruu je poginulo vi{e od 20 osoba, dok je vi{e desetina povrije|eno. Sedam u~enika i dva nastavnika izgubili su `ivot kada je u planinskoj oblasti ove ju`noameri~ke dr`ave pao vise}i most, ali ove cifre nisu kona~ne. Povrije|ene su 53 osobe, a me|u poginulima i povrije|enima najvi{e ima djece izme|u 10 i 13 godina. Do nesre}e, koja se dogodila oko 600 kilometara od glavnog grada Lime, do{lo je kada su ~eli~na u`ad mosta, koji se protezao iznad rijeke Santa Barbare, popucala pod te`inom ljudi koji su prelazili. Najmanje 13 osoba, od kojih je jedno dijete, izgubilo je `ivot kada se zbog obilne ki{e aktiviralo klizi{te kod jednog sela na sjeveru Perua. Broj poginulih bi se mogao pove}ati jer je blato prekrilo nekoliko ku}a.

Faksimil vijesti sa internet-stranice CNN-a

sigurno spustio avion na me|unarodni aerodrom u Fort Majersu na Floridi. Predstavnik Savezne uprave za avijaciju izjavio je da je pilot

umro ubrzo poslije polijetanja s aerodroma u Nejplusu. Vajt je pilotsku dozvolu dobio 1990., ali 18 godina nije bio za komandama aviona.

Spec
ATINA - Somalski pirati dr`e 22 filipinska mornara nakon {to su u Adenskom zalivu oteli gr~ki teretni brod „Irene“. Brod je registriran u karipskoj dr`avi Sent Vincent i Grenadini, a njegov vlasnik je kompanija sa sjedi{tem u Pireju. „Irene“ je deveti brod koji su gusari oteli u Indijskom okeanu od po~etka aprila. Napadi somalskih gusara u~estali su u posljednje vrijeme iako je u vodama Adenskog zaliva raspore|ena velika flota da bi sprije~ila te napade.

[esti dan protesta u Gruziji

Saka{vili: Ruski novac je pokreta~ demonstracija
Predsjednik Gruzije Mihail Saka{vili izjavio je kako njegova dr`ava ne}e podle}i ruskim utjecajima da je destabilizira, dok su njegovi opozicioni rivali {estog dana protesta predvodili demonstrante na ulicama Tbilisija i tra`ili njegovu ostavku. Saka{vili je ponovio kako misli da je ruski novac najzaslu`niji za proteste protiv njega. Desetine demonstranata preksino} su bile na ulicama Tbilisija, dok je njihov broj ju~er porastao na 20.000.

globus

Dnevni avaz, srijeda, 15. april/travanj 2009.

29

Ukratko

NJUJORK Vije}e sigurnosti UN-a usvojilo saop}enje

Osuda lansiranja rakete i sankcije Sjevernoj Koreji
Od Pjongjanga se tra`i da se suzdr`i od daljnjih lansiranja i vrati pregovorima {est dr`ava ~iji je cilj okon~anje njegovog nuklearnog programa
Vije}e sigurnosti Ujedinjenih naroda u Njujorku usvojilo je saop}enje predsjednika SAD Baraka Obame (Barack) u kojem osu|uje Sjevernu Koreju zbog lansiranja rakete dugog dometa kao kr{enje rezolucije UN-a i poziva na primjenu postoje}ih sankcija Pjongjangu. - Vije}e osu|uje lansiranje rakete Demokratske Narodne Republike Koreje od 5. aprila 2009., koje je u suprotnosti s rezolucijom Vije}a sigurnosti 1718 iz 2006. godine - navedeno je u saop}enju, koje je usvojeno uz podr{ku svih 15 ~lanica Vije}a sigurnosti. U saop}enju, koje je predlo`io Va{ington, a s kojim se saglasilo pet stalnih ~lanica Vije}a sigurnosti i Japan, tako|er se nala`e Komitetu za sankcije da po~ne s primjenom finansijskih sankcija i embarga na oru`je navedeno u rezoluciji 1718. Od Pjongjanga se tako|er tra`i da se suzdr`i od daljnjih lansiranja i vrati pregovorima {est dr`ava - Sjeverne i Ju`ne Koreje, Kine, Rusije, Japana i SAD, ~iji je cilj okon~anje njegovog nuklearnog porgrama. Sjedinjene Dr`ave, Japan i
Kirov: Pla}eno 620.000 eura otkupnine

Oslobo|en bugarski biznismen Kirov
SOFIJA - Bugarski biznismen Kiro Kirov, koji je otet prije 18 dana ispred svoje ku}e u predgra|u glavnog grada Bugarske gdje `ive bogatiji ljudi, oslobo|en je preksino}. Kirov (73), uvoznik gra|evinske opreme, ma{ina i alatki, nestao je 27. marta. Sin otetog biznismena je sljede}eg dana pozvao policiju i prijavio nestanak oca. Nekoliko medija objavilo je prekju~er kako je Kirova porodica platila otmi~arima 620.000 eura. Otmi~ari su prvo tra`ili otkup od dva miliona eura, potom su sumu prepolovili, a na kraju su pristali na 620.000 eura.

Voronjin krivi Srbijance i Rumune
Zasjedanje Vije}a sigurnosti: Podr{ka svih ~lanova
(Foto: AP)

Ju`na Koreja su u nekoliko navrata isticali da je Sjeverna Koreja 5. aprila lansirala balisti~ku raketu dugog dometa, a ne satelit, kako je tvrdila, {to je direktno kr{enje rezolucije 1718, koja je usvojena u oktobru 2006. nakon nuklearne probe Pjongjanga, a kojom se takve aktivnosti zabranjuju. Generalni sekretar UN-a Ban

Ki-mon (Ki-Moon) pozdravio je usvajanje saop}enja, dok je portparol ju`nokorejskog ministarstva vanjskih poslova Mun Taejung kazao da Ju`na Koreja podr`ava saop}enje Vije}a sigurnosti i da poziva svog sjevernog kom{iju da ne preduzima korake koji bi vodili pove}anju napetosti u regionu.

KI[INJEV - Predsjednik Moldavije Vladimir Voronjin optu`io je grupu Srbijanaca i agente rumunske tajne slu`be za organiziranje nasilnih protesta u glavnom moldavskom gradu, prenosi ruska agencija Itar-tass. Voronjin je rekao da je u Ki{inje-

vu registrirano devet ljudi iz Srbije, kao i nekoliko rumunskih agenata. - Svi doga|aji u Ki{injevu su snimljeni tako da mo`emo identificirati one koji su napali policajce. Uhapsit }emo ih i izvesti pred lice pravde - kazao je Voronjin.

Kana|anka poginula u Afganistanu
KABUL - Kanadska pripadnica snaga NATO-a poginula je u Afganistanu kada je vozilo u kojem se nalazila nai{lo na improviziranu eksplozivnu napravu, izvijestili su kanadski mediji. ^etiri kanadska vojnika ranjena su u istom napadu, koji se dogodio u okrugu [ah Vali Kovt, 40 kilometara sjeverozapadno od Kandahara, centra talibanskog djelovanja. Karin Ble (21), koja je prije nekoliko dana stigla u Afganistan, druga je `ena od ukupno 117 kanadskih vojnika koji su izgubili `ivot u toj dr`avi od po~etka sukoba 2002. godine.

Ameri~ki kongresmen izbjegao atentat u Somaliji

Iran

Raketa proma{ila Pejnov avion
Islamisti~ki pobunjenici ispalili su rakete na avion ameri~kog kongresmena Donalda Pejna (Payne) kada je napu{tao Somaliju, saop}ila je policija. - Jedna raketa je ispaljena na aerodrom kada je Pejnov avion trebao poletjeti, a jo{ pet kada je oti{ao, ali niko nije povrije|en - izjavio je predstavnik policije na aerodromu u Mogadi{u Abukar Hasan. Prema izjavama o~evidaca, troje ljudi je povrije|eno kada je jedna raketa pogodila okolinu aerodroma. Somalski zvani~nici su izjavili da se Pejn susreo s ~elnicima Somalije tokom svoje kratke posjete. Pobunjeni~ka grupa Al [abaab, koju vlada u Va{ingtonu smatra predstavnikom El-Kaide u Somaliji, preuzela je odgovornost za raketni napad na Pejnov avion, saop}iv{i da je na ovaj na~in `eljela poslati poruku Americi.

Po~elo su|enje novinarki Saberi
U Teheranu je po~elo su|enje ameri~koj novinarki iranskog porijekla Roksani Saberi (Roxane) koja je osumnji~ena za {pijuna`u. Kako je rekao glasnogovornik teheranskog suda, presuda bi ubrzo mogla biti donesena. - Presuda protiv Saberi mogla bi biti donesena za dvije ili tri sedmice - kazao je glasnogovornik suda Ali Jam{idi (Jamshidi). Saberi je zatvorena od januara, a u posljednje vrijeme je radila kao slobodna novinarka.

Nestalo 12 japanskih ribara
TOKIO - Japanski ribarski brod potonuo je ju~er kod ju`ne obale Japana i 12 ribara je nestalo, saop}ila je obalska stra`a. Brod od 135 tona potonuo je kod otoka Kju{u. - Na brodu su bila 22 ~lana posade, od kojih se 12 vode kao nestali - saop}io je portparol obalske stra`e Naruhiko Sanuki. Spa{eno je deset ~lanova posade. Japanska obalska stra`a pokrenula je opse`nu potragu.

Pejn: Susreo se s doma}im (Foto: AFP) zvani~nicima

Saberi: Zatvorena od januara

Tri opozicione stranke odbile novo brojanje

Filat: Glasovi na izborima u Moldaviji su falsificirani
Tri moldavske opozicione partije, koje su prema rezultatima osvojile mandate za ulazak u parlament, odbile su u~estvovati u ponovnom prebrojavanju glasova, dok istovremeno vlasti u Ki{injevu odbijaju zahtjev opozicije da poni{te rezultate i provedu nove izbore. Prema tvrdnji iz zajedni~kog saop}enja Liberalne i Liberalnodemokratske partije, kao i Saveza Na{a Moldavija, glavni prekr{aji napravljeni su pri sastavljanju bira~kih spiskova a u njih je navodno uneseno nelegalno oko 400.000 bira~a. Predsjednik Liberalno-demokratske partije Vlad Filat rekao je da su „opozicione partije skupile dovoljno dokaza za to da su rezultati izbora falsificirani“. - Prilikom provjere spiskova glasa~a, pokazalo se da su na izborima u~estvovali ljudi koji su umrli prije mnogo godina, maloljetnici i gra|ani koji godinama `ive u inozemstvu - izjavio je Filat.

Vrijeme pogor{ava situaciju pre`ivjelima

(Foto: AFP)

Novi potresi pogodili Akvilu
AKVILA - [est novih zemljotresa pogodilo je preksino} grad Akvilu u centralnoj Italiji, od kojih jedan ja~ine 4,9 stepena Rihterove skale, {to je najsna`nije zabilje`eno podrhtavanje tla od katastrofalnog udara pro{le sedmice, kada je poginulo skoro 300 ljudi. Region Abruca, koji je najte`e pogo|en zemljotresom, prekju~er je zahvatilo hladno i ki{ovito vrijeme, pa se desetine hiljada ljudi koji su pod {atorima nalaze u te{koj situaciji. Prema dosada{njim procjenama, 30 posto zgrada u Akvili je neupotrebljivo nakon potresa.

30

Srijeda, 15. april/travanj 2009.

Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE REGISTAR VRIJEDNOSNIH PAPIRA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

oglasi

UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET UPRAVNI ODBOR SARAJEVO Ul. Ko{evska broj 4 Sarajevo Na osnovu ~lana 186. i 188. Pravila Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, ~lana 2. Poslovnika o radu, Upravni odbor Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na trideset ~etvrtoj sjednici odr`anoj dana 31. 03. 2009. godine, donio je odluku da se raspi{e:

Na osnovu ~l. 281. i 282. Zakona o privrednim dru{tvima („Slu`bene novine Federacije BiH“, br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08 i 7/09) i ~lana 60. Statuta Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine, broj : 04-2-1-S-5-1160/09 od 16.03.2009. godine, Nadzorni odbor Registra vrijednosnih papira d.d. Sarajevo, na XXI. sjednici odr`anoj 06. 04. 2009. godine, donio je

Konkurs za popunu
radnog mjesta na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu
I 1. Sekretar Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, 1 izvr{ilac, na neodre|eno vrijeme. II Poslovi i zadaci sekretara Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu: Rukovodi i odgovara za rad Sekretarijata Fakulteta u skladu sa zakonskim propisima i Pravilima fakulteta. Obavlja upravno-pravne poslove vezane za rad Upravnog odbora, Nastavno-nau~nog vije}a i drugih organa i komisija Fakulteta; poslove vezane za radne odnose; izra|uje prijedloge odluka Upravnog odbora, vodi evidenciju o njima i stara se o njihovom blagovremenom dostavljanju; obavlja slu`benu korespodenciju za Upravni odbor Fakulteta; daje pravne savjete i uputstva za rad referenata za studentska pitanja; vodi evidenciju o postupku izbora i unapre|enja nastavnika i saradnika kao i njihovu verifikaciju; pru`a stru~nu pomo} dekanu Fakulteta i predsjedniku Upravnog odbora; vr{i obradu i provjeru zahtjeva studenata po pitanjima o kojima rje{ava dekan, Nastavno-nau~no vije}e ili Upravni odbor. Uslovi za prijem i popunu radnog mjesta: VII stepen stru~ne spreme zavr{en Pravni fakultet, 3 (tri) godine radnog iskustva na istim ili sli~nim poslovima, poznavanje rada na ra~unaru. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti: 1. Uvjerenje o dr`avljanstvu; 2. Uvjerenje o neka`njavanju; 3. Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za radno mjesto; 4. Diploma ili uvjerenje o diplomiranju o zavr{enom Pravnom fakultetu; 5. Ugovor, rje{enje ili drugi pisani dokument o radnom iskustvu 3 (tri) godine na poslovima i zadacima sekretara Fakulteta ili sli~nim poslovima; 6. Uvjerenje ili drugi pisani dokaz o poznavanju rada na ra~unaru; 7. Biografiju kandidata. Obavezan je probni rad u trajanju od 9 mjeseci. Kompletna dokumentacija dostavlja se u originalu ili kopijama koje su ovjerene kod nadle`nog organa. Konkurs ostaje otvoren 10 dana od dana objavljivanja. Prijave sa potpunom dokumentacijom (sa naznakom „Za Konkurs“ dostavljaju se na adresu: Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu, ulica Ko{evka broj 4 ili neposredno u Sekretarijatu Fakulteta. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje.

K Oizbor iK U R S N imenovanje za
sekretara Registra vrijednosnih papira d.d. Sarajevo
I. Raspisuje se konkurs za izbor i imenovanje: - sekretara Registra vrijednosnih papira d.d. Sarajevo, Imenovanje sekretara Registra vrijednosnih papira d.d. Sarajevo (u daljem tekstu : Registar) vr{i se na period od ~etiri godine. II. Op}i uslovi Na du`nost sekretara Registra (u daljem tekstu : Registar) mo`e biti imenovan kandidat koji ispunjava sljede}e op}e uvjete: 1. dr`avljanin je Bosne i Hercegovine; 2. nije stariji od 65 godina na dan imenovanja ili nema vi{e od 40 godina sta`a; 3. nije osu|ivan za krivi~no djelo ili za privredni prijestup za radnje nespojive s du`no{}u sekretara Registra, pet godina od dana pravosna`ne presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne, niti mu je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti koje obavlja sekretar dru{tva. III. Posebni uslovi Za sekretara Registra mo`e biti imenovan kandidat koji ispunjava sljede}e posebne uvjete: 1. ima visoku stru~nu spremu, zavr{en pravni fakultet; 2. ima pet godina radnog iskustva. IV. Opis poslova Sekretar Registra u skladu sa zakonom i Statutom obavlja sljede}e poslove : - organizuje rad i obezbje|uje realizaciju pravnih postupaka i procedura u skladu sa zakonom, drugim propisima i Statutom Registra prilikom sazivanja, odr`avanja i odlu~ivanja Skup{tine i Nadzornog odbora Registra - saziva prvu konstituiraju}u sjednicu Nadzornog odbora, u roku od 15 dana od dana odr`avanja skup{tine na kojoj su izabirani ~lanovi Nadzornog odbora; - odgovoran je za vo|enje registra zapisnika Skup{tine i Nadzornog odbora Registra i ~uva dokumente vezane za poslovanje Registra, organa Registra, osim finansijskih izvje{taja; - provodi odluke Skup{tine, Nadzornog odbora i Uprave Registra; - priprema sjednice i odgovara za vo|enje zapisnika Skup{tine i Nadzornog odbora Registra, u skladu sa zakonom; - du`an je osigurati da se zapisnik Skup{tine sa~ini u roku od 30 dana od dana odr`avanja Skup{tine Registra. V. Potrebni dokumenti uz prijavu Uz pismenu prijavu kandidat treba dostaviti original ili ovjerenu fotokopiju sljede}e dokumentacije : - uvjerenje o dr`avljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci); - diploma o zavr{enom fakultetu; - potvrda/uvjerenje poslodavca o radnom sta`u nakon sticanja visoke stru~ne spreme i o ukupnom radnom sta`u (ne starije od 6 mjeseci); - uvjerenje nadle`nog kantonalnog ministarstva unutra{njih poslova - uprava policije o neosu|ivanju/neka`njavanju za krivi~no djelo ili za privredni prijestup za radnje nespojive s du`no{}u sekretara Registra ( ne starije od 6 mjeseci); - uvjerenje nadle`nog kantonalnog suda da nije potvr|ena optu`nica kod op}inskog ili kantonalnog suda za krivi~no djelo ili za privredni prijestup za radnje nespojive s du`no{}u sekretara Registra ( ne starije od 6 mjeseci). VI. Podno{enje prijava Ovaj konkurs se objavljuje u „Slu`benim novinama Federacije BiH“ i jednom doma}em dnevnom listu. Tekst konkursa }e se objaviti na web stranici Registra i Portalu tr`i{ta kapitala. Rok za podno{enje prijava kandidata je 15 dana, ra~unaju}i od dana kasnijeg objavljivanja u slu~aju da konkurs u navedenim glasilima ne bude objavljen istog dana. Prijave na konkurs dostavljaju se li~no ili preporu~enom po{tom na adresu: Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH, 71000 Sarajevo, ulica Mar{ala Tita 62/II, u zatvorenoj koverti sa naznakom : „ Prijava na konkurs za izbor i imenovanje sekretara Registra“. Uz prijavu na konkurs obavezno se dostavljaju isprave i izjave kandidata kojima se dokazuje ispunjavanje navedenih op}ih i posebnih uvjeta, te kra}a pisana biografija sa profesionalnim referencama kandidata. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. Izbor izme|u kandidata koji ispunjavaju navedene op}e i posebne uvjete izvr{i}e se po kriterijima stru~nosti, iskustva i uspje{nosti u obavljanju dosada{njih poslova, te sposobnosti savjesnog, odlu~nog, odgovornog i nepristrasnog obavljanja poslova za koje se kandidat prijavio. Zadovoljavanje navedenih kriterija }e se cijeniti na osnovu profesionalnih referenci i putem intervjua, pri ~emu }e se uzeti u obzir ostvareni rezultati u dosada{njem radu kandidata. Kandidati koji budu uvr{teni u u`i izbor bi}e pozvani na intervju. Imenovanje sekretara Registra izvr{i}e Nadzorni odbor. Pla}a i druga materijalna prava sekretara Registra ure|uju se ugovorom izme|u sekretara i Nadzornog odbora Registra, na prijedlog Uprave Registra.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 09 65 Ps 017649 05 Ps Sarajevo, 03. 04. 2009. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU i to sudija Tatjana Arapovi} u pravnoj stvari tu`itelja Javno komunalno preduze}e „[]ONA“ d.o.o. Fojnica ul. Hadrovi}i br. 15, zastupan po punomo}niku Buljina Selmi iz Fojnice, protiv tu`enog GALANTERIJA & TM ILIJA[, Ilija{, radi duga, v.s.p 7.400,00 KM objavljuje:

kao i snositi tro{kove za vra}anje terena u prvobitno stanje sa zakonskim zateznim kamatama, te da tu`itelju naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 606,02 KM, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Pouka: Protiv ove presude `alba nije dopu{tena. Protiv ove presude mo`e se podnijeti Kantonalnom sudu u Sarajevu Prijedlog za povrat u pre|a{nje stanje putem ovog suda u roku od 30 dana od dana prijema presude u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama. Sudija Tatjana Arapovi}

OGLAS
OP]INSKI SUD U SARAJEVU i to sudija Tatjana Arapovi}, u pravnoj stvari tu`itelja [}ona, protiv tu`enog Galanterija I Tm radi isplata potra`ivanja v.s. 7.400,00, dana 03. 04. 2009. godine, donio je:

PRESUDU
Tu`eni je du`an tu`itelju izmiriti dug u iznosu od 7.400,00 KM, na ime nepla}enog ra~una broj 0693/04 od 09. 07. 2004. godine

Na osnovu ~lana 17. Poslovnika o radu Savjetodavnog odbora za borbu protiv HIV/AIDS-a za Bosnu i Hercegovinu, Savjetodavni odbor za borbu protiv HIV/AIDS-a za Bosnu i Hercegovinu objavljuje

Javni poziv
nevladinim organizacijama za u~e{}e u NVO forumu radi izbora predstavnika nevladinih organizacija za ~lanstvo u Dr`avnom koordinacionom tijelu za razvoj i pra}enje implementacije programa prevencije HIV/AIDS-a i tuberkuloze (CCM-a) Pozivaju se nevladine organizacije registrovane u Bosni i Hercegovini, koje kroz svoje programske ciljeve obuhvataju problematiku borbe protiv HIV/AIDS-a i tuberkuloze, da uzmu u~e{}e u NVO forumu radi izbora 5 predstavnika nevladinih organizacija za ~lanove Dr`avnog koordinacionog tijela za razvoj i pra}enje implementacije programa prevencije HIV/AIDS-a i tuberkuloze (CCM-a). U~e{}e u NVO forumu je otvoreno na jednakim osnovama za sva pravna lica neprofitabilnog karaktera registrovana u Bosni i Hercegovini koja se bave pitanjima HIV/AIDS-a i tuberkuloze, u skladu sa va`e}im zakonskim propisima (udru`enje ili fondacija). Nevladine organizacije trebaju na NVO forumu predo~iti dokaz o registraciji, sa kratkim opisom dosada{njeg iskustva u provo|enju aktivnosti na prevenciji i borbi protiv HIV/AIDS-a i tuberkuloze u Bosni i Hercegovini. Forum nevladinih organizacija }e biti odr`an u subotu, 25. 04. 2009. godine u 12:00 sati u Sarajevu, u Zgradi prijateljstva izme|u Gr~ke i BiH, Trg BiH 3, 19. sprat, sala br. 2.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU PARNI^NO ODJELJENJE ZA SPOROVE MALE VRIJEDNOSTI ILID@A Ul. Ustani~ka broj 19 Broj: MAL-11125/04 Sarajevo, 24. 03. 2009. godine Op}inski sud u Sarajevu i to stru~ni saradnik Batoti} Damir u pravnoj stvari tu`itelja INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BOSNA i HERCEGOVINA Sarajevo, iz Sarajeva, ul. Obala Kulina bana br. 9a, protiv tu`enih: ^utuna Esada iz Sarajeva, ul. Paljevska br. 156, [abi} Amira iz Sarajeva, ul. Nerkeza Smailagi}a broj 17, Malki} Mirse iz Sarajeva, ul. Dervi{-pa{e Bajazadi}a broj 18 i Salkovi} Abida iz Sarajeva, ul. Olimpijska broj 9 radi duga a u skladu sa ~l. 348. st. 3. ZPP-a FBiH, objavljuje:

POZIV
Poziva se prvotu`eni ^utuna Esad na pripremno ro~i{te koje }e se kod ovog suda odr`ati dana ^ETVRTAK: 14. 05. 2009. godine i to u 10,00 sati, soba br. 4. Tu`eni se upozorava da je du`an, najkasnije na pripremnom ro~i{tu iznijeti sve ~injenice i predlo`iti sve dokaze koji se izvedu u toku postupka, kao i donijeti sve isprave i predmete koje `eli upotrijebiti kao dokaz. Na pripremnom ro~i{tu }e se raspravljati o pitanjima koja se odnose na smetnje za dalji tok postupka, o prijedlozima stranaka i ~injeni~nim navodima kojima stranke obrazla`u svoje prijedloge. Tu`eni mo`e, najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protutu`bu. Ako na pripremno ro~i{te ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva. STRU^NI SARADNIK BATOTI] DAMIR

kiosk

Dnevni avaz, srijeda, 15. april/travanj 2009.

31

STRAVI^NO [okantno otkri}e u srbijanskom gradu Boru

Dvije godine `ivio uz o~ev le{ zbog penzije
Slu~aj otkriven nakon {to je banka tra`ila da se njihov klijent li~no pojavi Ne zna se je li Rama [. umro ili je ubijen
Ko{arka{ki trener Aleksandar [. iz Bora osumnji~en je da je skoro dvije godine u stanu skrivao tijelo mrtvog oca Rame [. (70), kako bi podizao njegovu penziju. Raspadnuto tijelo Rame [. na bra~nom krevetu na{la je policija. Ova horor pri~a otkrivena je tek nakon {to je postalo sumnjivo {to Rama [., penzioner Rudarsko-topioni~arskog basena, ne dolazi u Marfin banku kako bi podigao penziju, ve} to u njegovo ime radi njegov sin. Banka je navodno insistirala da njihov klijent do|e li~no kako bi potpisao ugovor o podizanju penzije. Nedugo nakon toga, njegov sin je prijavio nestanak oca, pa se policija danima raspitivala o tome gdje je Rama. Trag nisu mogli na}i sve dok nisu otvorili vrata stana i osjetili nesnosan smrad. - Rama je bio dobar kom{ija i

Saleman: Snimanje TV emisije

Nadia Saleman prihvatila socijalnu pomo}

Medicinske sestre i vojska dadilja paze osmorke
Majka nedavno ro|enih osmorki Amerikanka Nadia Saleman (Nadya Suleman) sretna je i u`iva s djecom koja su pu{tena ku}i. Dvije bebe zadr`ane su u bolnici jer su jo{ preslabe. [estorici dje~aka i dvjema djevoj~icama majka je dodala i srednje ime Ejnd`el (Angel). Iako je novinarima rekla da ne}e primati socijalnu pomo}, Nadia ju je ipak prihvatila. Vojska dadilja svakodnevno poma`e majci da se brine za djecu. Presvla~e ih, hrane, kupaju i voze u kolicima. Dadilje za to pla}a dr`ava. Uz dadilje, bebe i majku posje}uju i dvije medicinske sestre, koje se brinu za zdravlje osmorki. Nadia je povjerila medijima da pregovara s jednom holivudskom producentskom ku}om koja bi napravila {ou realnosti o njoj.

Mrtvozornici odnose tijelo

povu~en ~ovjek nakon {to mu je prije nekoliko godina umrla supruga. Zbog bolesti mu je bila amputirana noga i imao je protezu. Ipak, izlazio je iz stana, ali ga nismo vidjeli sigurno godinu i po. Prije nekoliko mjeseci, sreo sam Aleksandra i pitao ga za oca, a on mi je rekao da je sada dobro, da je bio u bolnici u Boru i da je u ne-

kom stara~kom domu u Sokobanji - rekao je kom{ija Borivoje Radosavljevi}, koji `ivi sprat iznad porodi~nog stana nesretnog ~ovjeka. On ka`e da niko nije posumnjao u prikrivanje smrti jer im nije bilo poznato da su otac i sin u sva|i. Obdukcija }e pokazati je li Rama [. ubijen ili je umro prirodnom smr}u.

Spec
TAJPEJ - Tajvanska policija uhapsila je 55-godi{njeg mu{karca koji je iz taksija izbacivao nov~anice ukupne vrijednosti 30.000 dolara (milion tajvanskih dolara), izazivaju}i op}u pometnju na ulicama. ^ovjek je kroz prozor taksija bacao novac, a ljudi su se zaustavljali i skupljali nov~anice. Policija vjeruje da je isti ~ovjek, kod kojeg su prona|ene dvije vre}e novca, ranije po ulicama razbacivao velike koli~ine nov~anica.

32

Dnevni avaz, srijeda, 15. april/travanj 2009.

kiosk

ODLUKE Osmogodi{njakinja ne mo`e tra`iti razvod

Djevoj~ica mora ostati u braku sa 47-godi{njakom
Otac je djevoj~icu „prodao“ svom prijatelju kako bi otplatio dugove
Lugo: Majka dje~aka ga tu`ila

Priznanje paragvajskog predsjednika

Dobio sina dok je bio katoli~ki biskup
Paragvajski predsjednik Fernando Lugo priznao je da je postao otac djeteta dok je jo{ bio katoli~ki biskup. Lugo, 57-godi{nji ljevi~ar, u televizijskom obra}anju rekao je da je imao avanturu sa `enom koja sada ima 26 godina i priznao da je otac njenog djeteta. Lugo je o~instvo priznao kada je izbio skandal koji je zaprijetio da ga politi~ki oslabi. Advokati djetetove majke pro{le sedmice su protiv predsjednika pokrenuli parnicu za priznavanje o~instva, a tvrde da je Lugo djevojku sreo i zaveo kada je imala 16 godina te nastavio odnos s njom. Dje~ak koji je ro|en u njihovoj vezi sada ima dvije godine.

Ljekari ~udom spasili mu{karca

Tim Maksvel pet puta pobijedio smrt
Tim Maksvel (Maxwell) iz Hjustona ~ak je pet puta uspio prevariti smrt. Naime, prije nekoliko dana Maksvel je osjetio pritisak u prsima, nakon ~ega mu je pozlilo. Njegove kolege pozvale su hitnu pomo} i Maksvel je preba~en u bolnicu. Ubrzo je izgubio svijest i srce mu je prestalo kucati. U samo pola sata pet puta je reanimiran i o`ivljen. - Sje}am se samo bljeska svjetlosti. Probudio bih se nakratko, vidio ljude oko sebe, a zatim bi opet nastala tama - ka`e Tim. Nakon {to su ga o`ivjeli po peti put, hirurzi su mu u srce ugradili prijemosnicu. - Dobio sam jo{ jednu {ansu za `ivot. O~ito da postoji razlog za{to sam jo{ `iv i na tome sam jako zahvalan doktorima koji nisu odustali od mene - ka`e Maksvel.

Sud u Saudijskoj Arabiji po drugi put je odbio poni{titi brak izme|u osmogodi{nje djevoj~ice i 47-godi{njaka. Iz UNICEF-a su saop}ili da su duboko zabrinuti zbog te odluke te istakli da je brak s djetetom kr{enje prava djece. - Pristanak na zajedni~ki `ivot ne mo`e biti slobodan ili potpun ako je neki od bra~nih drugova premlad da bi donio odluku na temelju svih informacija - ka`u u UNICEF-u. Sudija u gradu Onaiza u Saudijskoj Arabiji ve} drugi put je donio odluku da djevoj~ica mo`e tra`iti rastavu braka tek nakon punoljetnosti. U decembru pro{le godine sudija je odbio rastavu, jer je zaklju~io da majka djevoj~ice nije njena zakonska skrbnica, zbog ~ega ne mo`e tra`iti raskid braka. Otac je djevoj~icu „prodao“ svom prijatelju kako bi otplatio dugove. Suprug je, nakon prve presude, morao potpisati da ne}e imati seksualni odnos sve dok djevoj~ica ne bude punoljetna.

Brak i dalje legalan

U~iteljicu vjeronauke ~eka do`ivotni zatvor ili smrtna kazna

Otela, silovala i ubila djevoj~icu
Melisa Hakabi optu`ena za ubistvo djevoj~ice koja je bila prijateljica njene k}erke
U~iteljica vjeronauke iz Sjedinjenih Dr`ava i unuka pastora u baptisti~koj crkvi Melisa Hakabi (Melissa Huckaby) optu`ena je za ubistvo osmogodi{nje Sandre Kantu (Cantu). Optu`ena je za otmicu i ubistvo te mogu}e silovanje, a u zatvoru je ja~e nadgledaju zbog straha da ne po~ini samoubistvo. Policija vjeruje da je djevoj~ica ubijena u crkvi u Klover Roudu u Kaliforniji. Motiv otmice i ubistva jo{ nije poznat, a djevoj~ica je prona|ena u kov~egu. Ujak ubijene Sandre Kantu D`o ^avez (Joe Chavez) rekao je da ne mo`e vjerovati da ju je ubila majka djevoj~ice koja je bila Sandrina prijateljica. Ljudi su ogor~eni i zato {to je pastor dozvolio svojoj unuci, koja ve} odranije ima problema sa zakonom, da podu~ava djecu. Bude li osu|ena, Hakabi bi

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON

BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA THE UNA-SANA CANTON

Hakabi: Radila s djecom

Sandra ubijena u crkvi

Svim pripadnicima Armije BiH u ime Vlade Unsko-sanskog kantona i u svoje li~no ime upu}ujem najiskrenije ~estitke povodom 15. aprila, Dana Armije BiH.

mogla biti izre~ena kazna do`ivotnog zatvora ili ~ak smrtna kazna bez mogu}nosti pomilovanja. Sandra je nestala 27. marta, a policija je nakon dojave provela maso-

vnu potragu za njom. Tijelo spremljeno u kov~eg prona{li su radnici na farmi 6. aprila. Hakabi je `ivjela s djedom i bakom pet ku}a udaljena od Sandre.

Sretna ruka Rej~el Romanik

Na aparatu dobila 33 miliona dolara
Rej~el Rene Romanik (Rachael Renee Romanick, 38) osvojila je 33 miliona dolara na poker automatu u kasinu „Terrible Rail City“ u Nevadi na Uskrs. - Zapravo sve moram zahvaliti prijatelju. Ja sam htjela ostati kod ku}e, ali me je on nagovorio da idemo kockati. Pomislila sam, za{to ne, ako `eli{ veliki dobitak, mora{ i riskirati - ka`e majka ~etvero djece. Eg Rogi~ (Rogich), {ef marketinga kompanije koja je proizvela aparat na kojem je Rej~el osvojila d`ek-pot, ka`e da je rije~ o drugom najve}em dobitku ikada osvojenom na tom aparatu. - Morala sam nekoga pitati je li to stvarno. Nekako sam se zbunila, sve je bilo neo~ekivano ka`e Rej~el.

PREMIJER KANTONA [emsudin Dedi}

kultura

Dnevni avaz, srijeda, 15. april/travanj 2009.

33

RAZGOVOR Sa{a Ano~i}, autor hit predstave „Kauboji“

Najve}e nagrade su pljesci publike
Nedavno gostovao u Tuzli, gdje je sa svojim popularnim komadom odu{evio publiku Siguran sam da }emo uskoro do}i u Sarajevo, ka`e hrvatski glumac i reditelj
Hit predstavu „Kauboji“ zagreba~kog teatra „Exit“, ~ije autorstvo potpisuje Sa{a Ano~i}, nedavno su, u okviru sedmog TKT Festa, pogledali i Tuzlaci. O predstavi koja je zasjenila skoro cijelu hrvatsku teatarsku produkciju i osvojila brojne relevantne nagrade, kao {to je i Gran pri Susreta pozori{ta BiH u Br~kom, za na{ list govori poznati hrvatski glumac i reditelj Sa{a Ano~i}. - [to god bih rekao o nagradama zvu~i pomalo pateti~no, ali je zaista tako. Najve}e nagrade za nas su pljesci publike gdje god da se pojavimo. Nikada nisam ni razmi{ljao o nekim nagradama i mislio sam da nezavisna produkcija nikad ne}e mo}i konkurirati uz bok velikih kazali{ta naprimjer za najpresti`niju hrvatsku nagradu kao {to je Nagrada hrvatskog glumi{ta koju smo osvojili. Isti je slu~aj i sa nagradom iz Br~kog - pri~a Ano~i}. Nakon odli~nih reakcija struke i publike u Br~kom i Tuzli, „kauboji“ }e sti}i i u druge bh. gradove. - Ve} ranije smo bili pozivani u Sarajevo i ne sje}am se ta~no za{to nismo bili u mogu}nosti realizirati to gostovanje. Siguran sam da }e se ono dogoditi uskoro, kao i gostovanje u drugim gradovima BiH ka`e Ano~i}, koji bi, ka`e, rado re`irao i u nekom od na{ih pozori{ta. Dok se to ne desi, on u me|uvremenu u Hrvatskoj po~inje rad na novoj predstavi. Rije~ je o predstavi „Korak dalje“ za koju pi{e tekst, a koja }e napraviti korak dalje od uspjeha koji su postigli „Kauboji“.
A. Mu. Djela istaknutog sarajevskog fotografa
(Foto: F. Fo~o)

„Sveta zemlja“ Zijaha Gafi}a

Potresne fotografije iz Izraela i Palestine
Izlo`ba otvorena u galeriji „Novi hram“, a u okviru „Modula memorije“
Izlo`ba fotografija „Sveta zemlja“ istaknutog sarajevskog fotografa Zijaha Gafi}a uprili~ena je preksino} u Galeriji „Novi hram“, a u okviru MESS-ovog programa „Modul memorije“. Trideset potresnih fotografija rezultat su Gafi}evih ~estih posjeta Palestini i Izraelu u periodu od 2002. do 2008. godine, a prikazuju drugu stranu konflikta te izraelsko-palestinsku koegzistenciju. - Prave}i ove fotografije, trudio sam se, na neki na~in, distancirati kako bih uop}e mogao funkcionirati. Nije svaka od njih previ{e traumati~na i dramati~na, ali kamera uvijek obezbje|uje odre|enu distancu izme|u fotografa i subjekta fotografije - rekao nam je Gafi}. Ova izlo`ba, organizirana pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i sporta KS, bit }e otvoreA. Gr. na do 27. aprila.

TV serija
Paralelno s novom predstavom Ano~i} priprema i TV seriju od 12 epizoda. - Upravo ovih dana sam po~eo pisati tekst za jedan serijal, a snimanje bi trebalo po~eti u devetom mjesecu. Radi se o tekstu koji bi trebao biti ne{to izme|u serijala „Office“ i „Prijatelji“ - poja{njava na{ sagovornik.
Ano~i}: Volio bi re`irati u bh. teatru

Novi portal u BiH

„Depo“ za kulturu
U Sarajevu je pokrenut novi multimedijalni portal za kulturu i umjetnost „Depo.ba“. Rije~ je o portalu magazinskog karaktera koji uklju~uje tematske tekstove, intervjue, komentare, kolumne kao i vijesti iz oblasti kulture. Kako ka`e urednica „Depoa“ Jasenka Kratovi}, u pitanju je multimedijalni portal koji koristi dostignu}a savremene tehnologije, objedinjuju}i tekst, zvuk, sliku i video. - Depo.ba je portal koji razvija mre`u saradnika u cijeloj BiH, a i
Naslovnica portala

KULT/ART TELEKS

Zajedni~ka izlo`ba mladih umjetnika

Skulpture i slike Lepira i Kusmuka
U sarajevskoj galeriji „Roman Petrovi}“ preksino} je otvorena izlo`ba na kojoj su predstavljena djela dvojice mladih umjetnika, ~lanova Udru`enja likovnih umjetnika BiH (ULUBiH). Kipar Edin Lepir predstavio se sa 11 skulptura, koje su ina~e dio njegovog diplomskog rada, dok je Marko Kusmuk izlo`io 37 slika ra|enih u tehnikama ulje na platnu i akvarel. - Interesuje me figura akta koji je bio i ostat }e najdominantniji problem ne samo u figurativnom smislu nego i kao medij kojim se izra`avaju najeksplicitniji aspekti ljudske psihe - rekao je Lepir. Marku Kusmuku je sarajevska postavka ~etvrta samostalna izlo`ba. A. Gr.

{ire u cijeloj regiji, time izbjegavaju}i zamku „sarajevocentri~nosti“, te nastoji posvetiti du`nu pa`nju brojnim de{avanjima i manifestacijama koje se organiziraju van granica glavnog grada A. G. nagla{ava Kratovi}.

Zavr{en 4. festival bh. filma u ^ikagu

KAKANJ - Povodom 30. godi{njice novinarskog i publicisti~kog rada, u Gradskoj biblioteci uprili~en je susret s Raifom ^ehaji}em. Tom prilikom promovirane su i dvije ^ehaji}eve knjige „^udotvornost vode“ i „Pri~e iz zavi~aja“, o kojima su govorili Nezir Tanovi} i @eljko Ivankovi}. ^ehaji} je do sada (R. A.) objavio 15 knjiga.

Ameri~ka premijera „^uvara no}i“
Preksino} je u ^ikagu okon~an 4. festival bh. filma (Chicago film festival of Bosnian & Herzegovinian film). Festival je odr`an u amfiteatru Lojola univerziteta, gdje je brojna publika mogla, izme|u ostalog, vidjeti i dokumentarce „Dijagnoza S. B. H.“ Enesa Zlatara, „U zmajevom gnijezdu“ Ozrena Mihar~i}a i „Informativni razgovori“ Namika Kabila. Ameri~ku premijeru imao je i igrani film „^uvari no}i“ Namika Kabila. Publika Festivala bh. filma vidjela je i kratke filmove studenata Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu. Organizatori Festivala su D`ef Harder (Jeff) i studenti bh. porijekla na Lojola univerzitetu. A. D@.

Zanimljiva djela u galeriji „Roman (Foto: F. Fo~o) Petrovi}“

34

Dnevni avaz, srijeda, 15. april/travanj 2009.

jet set

47
@alica i Lo{a na snimanju filma: U finalu projekta

Fotose{n i revija u BBI centru

SNIMANJA Na redu igrani dio sage o „Plavom orkestru“

„Dobitnici me|unarodnih priznanja“: Brojni pozivi

„Dobitnici me|unarodnih priznanja“ u Sarajevu

Lo{in filmski hit ve} je spreman
Film o na{oj kultnoj grupi premijeru bi mogao imati na predstoje}em Sarajevo Film Festivalu
Druga polovina godine, bar {to se ti~e muzi~ke scene, mogla bi biti obojena u plavo. Naime, dok grupa „Plavi orkestar“ najavljuje svoj povratni~ki album, produkcijska ku}a „Refresh“ ulazi u finale realizacije dokumentarno-igranog filma o na{em kultnom sastavu. Kako doznajemo, planovi su usmjereni ka predstoje}em Sarajevo Film Festivalu, na kojem bi saga o „Plavom orkestru“ trebala premijerno biti prikazana. - Pored mnogih poslova koji su povjereni „Refreshu“, na{ glavni projekt je film o „Plavom orkestru“. Zavr{ili smo snimanje dokumentarnog dijela, u kojem imamo razgovore sa 99 li~nosti. Slijedi snimanje igranog dijela, za koji je scenario ve} zavr{en - ka`e producent Ademir Kenovi}. Reditelj filma Pjer @alica ve} je kontaktirao nekoliko glumaca iz regiona, koji bi trebali dobiti uloge u igranom dijelu filma. Snimanje }e po~eti uskoro i najve}i dio bit }e obavljen u Sarajevu, a manji dio u Splitu. @alica nam otkriva da je pozvao glumce koje veoma cijeni, a sa kojima do sada nije sara|ivao. - Veoma mi je drago {to napokon ulazim u poznate vode - u realizaciju igranog dijela filma. Raditi dokumentarac bilo je veoma uzbudljivo, ali ja sam bio pod stalnom tremom od nepoznatog - priznaje reditelj. Iako nam @alica nije mogao pojasniti u kojoj }e se mjeri ostvarenje o „Plavom orkestru“ dopunjavati s novim CD-om grupe, ipak ka`e da mu je veoma drago ukoliko je film ponukao Sa{u Lo{i}a da ponovo aktivira grupu. - Nova Lo{ina pjesma za film je spremna i siguran sam da }e taj hit

Kapiten Emir Spahi} u zagrljaju manekenki
Na{ nogometni internacionalac du`e od sat pozirao fotografima i predstavljao modele
Kapiten nogometne reprezentacije BiH Emir Spahi}, koji je na vi{ednevnom odmoru u glavnom gradu BiH, preksino} je bio glavna zvijezda fotose{na i mini modne revije novootvorenog butika „Salsa“, koji se nalazi u BBI centru u Sarajevu. Na{ nogometni internacionalac postao je za{titno lice ovog butika, a odli~no se sna{ao u ulozi manekena. Spahi} je du`e od sat pozirao fotografima i predstavljao modele. Najzanimljivije je bilo kada je na{ kapiten zauzeo mjesto me|u lutkama u izlogu i mahao prolaznicima, koji su bili zbunjeni cijelom situacijom. Na fotose{nu bio je i Spahi}ev mla|i brat Alen te manekenke Daniella Mijatovi}, Lamia Malmi i Lejla Opra{i}, u ~ijem su se zagrljaju nekoliko puta na{li na{i D. Z. nogometa{i.

Na Akademiji scenskih umjetnosti 30. aprila
Nakon kra}e pauze, sarajevski bend „Dobitnici me|unarodnih priznanja“ ponovo nastavlja sa svirkama. Tako }e grupa, predvo|ena glumcem Fe|om [tukanom, 30. aprila nastupiti na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu, te ujedno najaviti i mini turneju koja slijedi. - Imamo odli~an repertoar koji izvodimo na na{im koncertima, ali }emo ga morati doraditi kako bismo osvje`ili na{e nastupe - ka`e [tukan. Do sada su dobili brojne pozive za nastup. - Nisam siguran koliko }emo uspjeti svima udovoljiti, ali u svakom slu~aju, o~ekuje nas radno S. A{. ljeto - dodao je [tukan.

obilje`iti ostvarenje o „Orkestru“, kao {to je to bio slu~aj s numerama „Iznad Te{nja zora svi}e“ i „Malo je malo dana“ iz filma „Gori vatra“, odnosno „Kod amid`e Idriza“ L. S. R. otkriva @alica.

Spahi} pozira s Daniellom Mijatovi}

(Foto: D. Zeba)

Aleksandra Grdi}, biv{a Miss Hrvatske

Samir Mujagi} SMS puni dvorane u susjedstvu

Ne}u se preseliti u Sarajevo
Hrvatski model Aleksandra Grdi} odustala je od preseljenja iz Zagreba u Sarajevo jer je njena najavljena saradnja s Pinkom BH propala. Biv{a Miss Hrvatske, koja se me|u prvim misicama skinula i za „Playboy“, trebala je igrati jednu od glavnih uloga u novoj TV seriji „Mahala{i“, koja }e se uskoro po~eti emitirati na Pinku BH. - Nisam mogla ostaviti sve ono {to sam zapo~ela u Zagrebu posao, fakultet, TV anga`man, Fashion Weekove i preseliti se i `ivjeti nekoliko mjeseci u Sarajevu jer sam se onom {to mi je nu|eno morala posvetiti 24 sata. Voljela bih da je sve ispalo druga~ije, jer je serija super i sigurno }e imati sjajnu gledanost - ka`e Aleksandra. Biv{a misica, koja je navodno u vezi s Azerom Berberom, sinom na{eg istaknutog slikara Mersada Berbera, trenutno je u rodnim Vinkovcima. S. A. A.
Mujagi}: Sutra nastup u Banjoj Luci Nogometa{ okru`en manekenkama

Hanka Paldum odu{evila Austrijance U Hrvatskoj tra`e sarajevski pop zvuk Na njema~kom izvela
Na{ pjeva~ imao je odli~ne nastupe u Dubrovniku, Splitu i Zagrebu
Proboj sarajevskog pop pjeva~a Samira Mujagi}a na hrvatsku muzi~ku scenu po~eo je prije dvije godine, a kulminirao je nedavnim rasprodanim koncertima u Dubrovniku, Splitu i Zagrebu. - Iako se radi o dvoranama ~iji je kapacitet do 1.500 osoba, raduje nas ~injenica da karte uvijek budu rasprodane nekoliko dana prije nastupa. Sviramo samo tamo gdje nas publika tra`i - ka`e Mujagi}. Najbolji recept za osvajanje publike u regionu, ka`e Mujagi}, evergrini su velikih sarajevskih muzi~ara uvr{teni u vlastiti repertoar. - Uglavnom sviramo program koji traje skoro tri sata i koji sadr`i na{e pjesme, ali i hitove Dine Merlina, „Bijelog dugmeta“, „Crvene jabuke“... U Hrvatskoj nas ~esto nazivaju nasljednicima sarajevske pop {kole i to nam posebno prija. Ljudi vole i tra`e da ~uju sarajevski pop zvuk - iskren je Mujagi}. Prvi koncert SMS-a u Banjoj Luci desit }e se sutra u klubu „Kruna“, nakon ~ega slijedi nastavak turneje po Hrvatskoj, a potom i nastup u Zenici. - Nakon koncerta Dine Merlina u Areni, gdje smo kao gosti odsvirali nekoliko pjesama, uslijedio je niz poziva. Arena je jo{ uvijek prevelik zalogaj, tako da }u koncert odr`ati u dvorani Bilmi{}e - ka`e Mujagi} i dodaje da }e s koncertom u Sarajevu ozna~iti po~etak nove turneje i izlazak ~etvrtog albuma, a sve to bi se trebalo desiti najesen u Domu mlaA. I. dih.

„Kraj tanana {adrvana“
Hanka Paldum odu{evila je posjetioce koji su prisustvovali ve~eri Bosansko-austrijskog prijateljstva odr`anoj u Hendorfu nadomak Salcburga. To je bio prvi put da je organizirano dru`enje pod ovim nazivom. - Uz na{e Bosance i Hercegovce, raduje me {to je moj nastup pratio i veliki broj Austrijanaca, me|u kojima je bila i zamjenica gradona~elnika Salcburga Ajzl Hilde (Eisl), kao i jo{ neke ugledne li~nosti - ka`e Paldum. Publika u Austriji bila je posebno odu{evljena kada je Hanka na njema~kom jeziku zapjevala sevdalinku „Kraj tanana {adrvana“. - Bila je to zaista nezaboravna

Paldum: Nezaboravna ve~er

Hanka sa Ajzl Hilde

Grdi}: Propala saradnja s Pinkom BH

ve~er. U`ivala sam pjevaju}i za okupljenu publiku, a i u dru`enju poslije koncerta - govori Paldum,

~iji su nastup zabilje`ile TV kamere ORF-a Salcburg, kao i predstavnici drugih medija. L. S. R.

PORODICA I ZDRAVLJE
Dnevni avaz
srijeda, 15. april/travanj 2009.

ida a piram Nov rane ish

Dugine boje na tanjiru
Treba {to vi{e jesti svje`e vo}e, povr}e, zrnastu hranu, mlije~ne proizvode s niskim procentom masti, kao i laganije mesne proizvode
tru~njaci su izvr{ili odre|ene promjene na piramidi prehrane. Nagla{avaju da su nacrti nove piramide sli~ni staroj piramidi, a promjene u grafikonu zami{ljene su tako da daju {to preciznije informacije o hrani koja je za na{ organizam najzdravija. Ono {to nova piramida nagla{ava je konzumiranje hrane prema uzoru na dugu. Zato su sve kategorije ozna~ene prugama u razli~itim bojama koje

S

daju istoj grupi, ali imaju prili~no razli~itu hranljivu i kalorijsku vrijednost. Nova piramida sugerira da treba {to vi{e jesti svje`e vo}e, povr}e, zrnastu hranu, mlije~ne proizvode s niskim procentom masti, kao i laganije mesne proizvode. S druge strane, treba {to manje jesti vje{ta~ki obra|enu zrnastu hranu ili gotova jela, piti punomasno mlijeko te izbjegavati brzu hranu i gazirane napitke. Pored toga {to daje kori-

Svakodnevne porcije
Nova piramida precizna je i ka`e da dnevno treba unijeti 225 grama zrnaste hrane, a polovina bi trebala obuhvatiti hranu koja se sastoji iz cjelovitih zrna: zobena ka{a, hljeb oboga}en zrnima, sme|a ri`a i `itarice u vidu kornfleksa. Jednostavno je i sa povr}em: ukoliko pojedete porciju salase odnose na pojednu prehrambenu grupu. Narand`asta je naj{ira pruga, a `uta naju`a. Narand`asta Zrnasta hrana Zelena - Povr}e Crvena - Vo}e Plava - Mlijeko i mlije~ni proizvodi Ljubi~asta - Meso @uta - Ulja Pruge pri dnu su {ire, a pri vrhu znatno u`e. Cilj je ukazati na to da nema sva hrana iz grupe istu hranljivu vrijednost. Piletina i gove|e meso pripate za ru~ak ili ve~eru i na to jo{ dodate i neko drugo povr}e (u koli~ini jednakoj jednoj {olji), ve} ste ispunili svoj dnevni minimum. Za doru~ak popijte 120 mililitara svje`e iscije|enog vo}nog soka, a za popodnevnu u`inu uzmite jednu jabuku ili narand`u i neophodna dnevna granica je dostignuta. sne savjete o ishrani, piramida isti~e i va`nost fizi~kih aktivnosti i vje`banja - simboli~no predstavljeno figurom koja tr~i uz stepenice piramide. Ono {to je tako|er bitna karakteristika nove prehrambene piramide jeste da se ona upravlja na~elom da ne postoji jedan univerzalni plan ishrane za sve ljude, jer nije svakome potrebna ista koli~ina hrane svakog dana. Mu{karci, `ene i djeca imaju druga~ije potrebe, kao i ljudi koji imaju problema s vi{kom ili manjkom kilograma.

je Lijek ni u hra

Klice protiv Heliobacter pylori
jom kancerogena bakterija u `elucu dr`i pod kontrolom. Dok je u fazi klijanja, mlada brokula je u svom najboljem antioksidativnom izdanju, s ~ak 50 puta vi{e sulforafna nego kada sazrije u ukusno i zdravo povr}e. Sulforafan podsti~e proizvodnju enzima u `elucu koji {tite od slobodnih radikala, hemikalija koje o{te}uju DNK i podsti~u upale. Ve} je du`e vrijeme poznato da je sulforafan mo}an prirodni antibiotik za bakteriju Heliobacter pylori, ali iz Japana su ovih dana stigli prvi klini~ki dokazi o njegovoj u~inkovitosti. Konzumacijom samo 70 grama klica na dan tokom dva mjeseca `eludac se {titi od cijelog spektra boljki, od gastritisa, ~ira, pa sve do raka, koje uzrokuje ista bakterija, zaklju~ak je najnovije studije objavljene u „Cancer Prevention Researchu“. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) identificira H. pylori kao karcinogen, a od 100 zara`enih, troje }e razviti rak `eluca.

Klice brokule imaju izvanredna antioksidativna svojstva, a nedavno objavljena studija u Japanu pokazala je kako se njihovom konzumaci-

Jagode posjeduju tanine koji djeluju antibakterijski i otklanjaju upale. Tanini na sebe ve`u te{ke metale u crijevima, poma`u kod probavnih tegoba kao {to su nadutost i proljev. Jagode su izuzetno bogate folnom kiselinom, vitaminom C i kalijem.

Spec

36

Srijeda, 15. april/travanj 2009.

Dnevni avaz

oglasi

PORODICA I ZDRAVLJE

Dnevni avaz, srijeda, 15. april/travanj 2009.

37


Bol u peti je posljedica naglog rasta

Djeca koja imaju neku bolest kuka obi~no se `ale na bol u koljenu, a ne u kuku. Va`no je reagirati ako su simptomi pra}eni povi{enom temperaturom (toksi~ni sinovitis), {to je ~est oblik nadra`enosti kuka u djece i obi~no se javlja u dobi izme|u 4. i 8. godine `ivota Pi{e: Prof. dr. Dijana Avdi}

Dr
@ensko zdravlje

ORDINACIJA

Manje hrane, manje kilograma
Rezultati istra`ivanja koje su proveli ameri~ki zdravstveni instituti pokazali su da konzumiranje namirnica zdravih za kardiovaskularni sistem i smanjene kalorijske vrijednosti, uz vje`bu, predstavlja najbolji na~in za gubitak kilograma bilo kakva da je proporcija unosa proteina, masno}e i glucida. Nutricionisti se dakle ponovo vra}aju na jednostavnu poruku da se kilogrami trebaju gubiti koli~inski manjom i pravilnijom ishranom. Uz ove preporuke se, me|utim, ne mo`e smr{aviti pet kilograma za dvije sedmice. Ne postoji „~arobna metoda“ za mr{avljenje koje obi~no propagiraju ~asopisi i internetstranice pred ljetni period.

Posljedice brzog rasta i velike aktivnosti

Za{to djecu ~esto bole zglobovi
Naj~e{}i uzrok boli u koljenu je povreda, a mo`e se javiti i kao reakcija u slu~aju smetnji u kuku
jeca osje}aju mnogo prolaznih bolova u zglobovima, koji nisu sasvim obja{njeni, ali su vjerovatno rezultat zajedni~kog djelovanja naglog rasta i izrazite fizi~ke aktivnosti.

Mati~ne }elije za kosti

D

Optere}enje noge
Bol u peti je uobi~ajena za djecu u dobi izme|u 8 i 10 godina i za razdoblje adolesencije, a ~esto predstavlja prevelik napor za dio tijela koji raste. Bol se mo`e ubla`iti tako da se djetetu peta digne za 1,5 cm a ponekad su potrebni i ortopedski ulo{ci.

Tako|er se zna javiti i bol u listu noge, koja je rezultat mi{i}nog napora. Ovi bolovi se nazivaju bolovi rasta. Naj~e{}i uzrok boli u koljenu je povreda, a mo`e se javiti i kao reakcija u slu~aju smetnji u kuku. Javlja se i kod reumatske groznice, reumatoidnog artritisa, nedostatka hrskavice koljenog zgloba, kao i kod OsgoodSchlatterove bolesti. Bol u koljenu kod djece se ~esto javlja kod poreme}aja tjelesne te`ine (pove}anja). Bol u koljenu se javlja uglavnom u dje~aka, i to posebno u gornjem

Kad je povrije|eno koljeno
Na mjesto povrede koljena treba staviti oblog i omogu}iti mirovanje. Ako je ko`a oko zgloba ote~ena i crvena, a modrica se pro{iri te bol ne prestaje i dijete dobije temperaturu, hitno se treba javiti ljekaru zbog mogu}eg prijeloma ili infekcije kosti (osteomijelitis). Zglob treba imobilizirati i {to prije oti}i u bolnicu. dijelu potkoljenice, neposredno ispod koljena, uz otok ili upalu. Djeca se `ale na bol, osobito pri hodanju, a smatra se da je ona rezultat optere}enja noge. Djeca s takvim smetnjama moraju {to manje hodati i tr~ati, odnosno ograni~iti sve aktivnosti na one osnovne. Kada je bol jako izra`ena, ponekad treba odle`ati, a nekad je ~ak potreban gips ili udlaga kako bi se osiguralo mirovanje. U ve}ini slu~ajeva bol prolazi za nekoliko dana, a zna se ponavljati dok dijete ne prestane rasti. Djeca se ~esto `ale na bol u kuku, {to mo`e biti znak laga-

nog nadra`aja zgloba kuka ili simptom abnormalnosti. Prva manifestacija pojave te boli je hramanje te odbijanje hodanja uz pla~. Djeca koja imaju neku bolest kuka obi~no se `ale na bol u koljenu, a ne u kuku. Va`no je reagirati ako su simptomi pra}eni povi{enom temperaturom (toksi~ni sinovitis). {to je ~esti oblik nadra`enosti kuka u djece i obi~no se javlja u dobi izme|u 4. i 8. godine `ivota.

Bol u kuku
Uzrok je nepoznat, a simptomi su bol i hramanje uz uko~enost kuka, koji se javljaju nakon prehlade ili upale grla. Legg-Perthesova bolest naj~e{}e se javlja kod dje~aka u dobi izme|u 4. i 10. godine `ivota. Iz nepoznatih razloga privremeno je prekinut dotok krvi u gornji zavr{etak bedrene kosti. Kost postaje vrlo meka i savitljiva, a lije~enje se obavlja imobilizacijom ili operacijom. Vrijeme zalje~enja je od 2 do 3 mjeseca. Kod bola u zglobu naj~e{}i uzrok je povreda. Usljed udarca ili pada ko`a na mjestu zgloba mo`e biti povrije|ena, a sam zglob mo`e ote}i i pojaviti se modrica.

CENTAR ZA FIZIKALNU MEDICINU I AKUPUNKTURU
DR. MED. SCI. DIJANA AVDI]
SPEC. FIZIJATAR AKUPUNKTUROLOG SARAJEVO Obala Isabega Isakovi}a 061 61 57 90
- DEGENERATIVNA OBOLJENJA ZGLOBOVA I KI^ME - POSTTRAUMATSKA STANJA - REUMATSKA OBOLJENJA - SPORTSKE POVREDE - POVREDE I OBOLJENJA PERIFERNIH NERAVA - OBOLJENJA PERIFERNIH KRVNIH SUDOVA - OSTEOPOROZA - PREVENCIJA I LIJE^ENJE SKOLIOZE - ANTI-CELULIT PROGRAM - ELEKTROTERAPIJA -TERMOTERAPIJA - SVE VRSTE MASA@A

Nau~nici s univerziteta „Keel“ testiraju mati~ne }elije koje bi mogli kontrolirati uz pomo} magneta i razviti nove }elije kostiju. Jednom kada bi ih ubrizgali, mogli bi ih precizno navoditi tamo gdje je potrebno razviti nove }elije kosti, barem se tako pokazalo na mi{evima. Cilj je lije~iti pacijente nakon lomova (posebno `ene koje imaju osteoporozu) te artritis. Injekcije bi ubrizgavale pacijentove vlastite }elije uzete iz njihove le|ne mo`dine. Magnetske nano ~estice ve} su odobrene u SAD, gdje se rutinski koriste pri MRI skeniranju. Ciljana magnetna polja mogla bi premjestiti }elije po tijelu na `eljeni prostor i aktivirati ih, bez potrebe za lijekovima ili drugim biohemijskim aktivatorima.

38

Dnevni avaz, srijeda, 15. april/travanj 2009.

PORODICA I ZDRAVLJE
Na osnovu klini~kih iskustava, stru~njaci ka`u da je pu{enje povezano s pojavom vi{e ulkusa, lokalizacijom `elu~anog ulkusa bli`e kardiji, pove}an je procent recidiva ulkusa, kao i ote`ano lije~enje samog ulkusnog defekta Pi{e: Mr. sci. dr. med. Dijana Jeli}

’ Dr
no Dokaza

ORDINACIJA

Ulkusna bolest i faktori koji je pogor{avaju

Alkohol razara sluznicu
Regeneracija }elija srca
[vedski nau~nici s instituta „Karolinska“ utvrdili su da se svake godine u prosjeku regenerira oko jedan posto }elija ljudskog srca. Podaci prikupljeni od 50 ispitanika u budu}nosti bi mogli dovesti do smanjenja potrebe za transplantacijama novih }elija srca, pi{e ~asopis „Science“. Istra`iva~i su u pra}enju regeneracije srca koristili tragove izotopa ugljika zaostalog nakon nuklearnih testova provo|enih za vrijeme Hladnog rata. Prema njihovom mi{ljenju, sada se javlja mogu}nost umjetne stimulacije ovog prirodnog procesa. Ovakva regeneracija usporava se u odmakloj `ivotnoj dobi te do 75. godine pada na oko 0,5 posto godi{nje.

Dva puta se ~e{}e javlja komplikacija ulkusne bolesti poput krvarenja kod osoba koje piju alkohol u odnosu na one koji ga ne konzumiraju
epti~ki ulkus ili ~ir na `elucu je erozija ili otvorena rana na sluznici `eluca i naj~e{}e je uzrokovan bakterijskom infekcijom Helicobacter pylori. Alkohol direktno o{te}uje sluzoko`u `eluca mijenjaju}i pH vrijednost, {to izaziva upalni proces koji je pogodan razvoju bakterija, posebno H. pylori.

P

Pra`njenje `eluca
Istra`ivanja pokazuju da veliki broj ulkusnih bolesnika redovno konzumira alkohol. Utjecaj alkohola na lu~enje kiseline `eluca je bifazi~an: koncentracija alkohola u pi}u od jedan do ~etiri posto stimulira

ulkusa, kao i ote`ano cijeljenje samog ulkusnog defekta. Pu{enje utje~e na pove}anje sekrecije pepsinogena (agresivnog faktora sluznice), smanjenje produkcije endogenih prostaglandina (odbrambenog faktora sluznice), remeti protok krvi u gastroduodenalnoj regiji, smanjuje pankreati~nu sekreciju bikarbonata te dovodi do ubrzanog pra`njenja `eluca.

Eliminacija bakterije
Pu{enje usporava lije~enje ulkusa, utje~e na njegovu ponovnu pojavu, pove}ava rizik od komplikacija i agresivnije bolesti. Uo~eno je da je pu{enje va`an riziko faktor za nastanak ~ira ne samo prije, nego i nakon odstranjenja Helicobacter pylori. Naime, nikotin blokira bikarbonatnu sekreciju pankreasa, izostaje neutralizacija `elu~ane kise-

Veza s jetrom
Kod vi{e od ~etvrtine osoba koje imaju cirozu jetre bilje`i se i postojanje ulkusa. ^esta je i kod osoba kod kojih je u terapijske svrhe izvr{ena hirur{ka intervencija s portokavnim {antom. Uzrok nastanka ulkusne bolesti le`i u nemogu}nosti razgradnje histamina u oboljeloj jetri ili u slu~aju {anta u prelasku histamina iz portnog krvotoka bez prethodnog prolaska kroz jetru.

Pu{enje komplicira bolest i ote`ava lije~enje

B protiv migrene

sekreciju kiseline, a ve}e koncentracije alkohola nemaju efekta ili ~ak inhibiraju sekreciju. To zna~i da ostali sastojci alkoholnih pi}a, a ne sam etanol, stimuliraju sekreciju kiseline. Redovno uzimanje alkohola u ve}im koli~inama va`an je rizikofaktor nastanka ulkusa. Dva puta se ~e{}e javlja komplikacija ulkusne bolesti poput krvarenja kod osoba koje piju alkohol u odnosu na one koji ga ne konzumiraju. U mnogim klini~kim i eksper-

imentalnim ispitivanjima dokazana je i povezanost pu{enja i ulkusne bolesti. Na osnovu klini-

INTERNISTI^KA ORDINACIJA
Azize [a}irbegovi}-bb Hrasno II Tel. 525-164, Mob: 061-188-758

Mr. sc. prim. dr. Dijana Jeli} spec. INTERNISTA
Internisti~ki pregled sa EKG-om i laboratorijom Gastroskopija sa anestezijom Lije~enje hemoroida Ultrazvuk abdomena i {titne `lijezde Hormonske analize, tumor markeri, hepatitis markeri Akupunktura ki~me i programi mr{anja

KOMBUHA dijetetski napitak
100% PRIRODNI NAPITAK ZA POBOLJ[ANJE OP]EG STANJA ORGANIZMA KOJI IZME\U OSTALOG POJA^AVA IMUNITET, POSPJE[UJE IZBACIVANJE TOKSINA IZ ORGANIZMA, POMA@E CRIJEVNU FUNKCIJU, POJA^AVA CIRKULACIJU, SUZBIJA SVE VRSTE UPALA, REGULI[E [E]ER, HOLESTEROL I PRITISAK, POGODAN JE ZA OBLOGE KOD SVIH PROBLEMA SA KO@OM, MI[I]IMA, TETIVAMA I ZGLOBOVIMA. NE SADR@I NIKAKVE VJE[TA^KE DODATKE POTRA@ITE U SVOJOJ APOTECI

KU]NE POSJETE
~kih iskustava, stru~njaci ka`u da je pu{enje povezano s pojavom vi{e ulkusa, lokalizacijom `elu~anog ulkusa bli`e kardiji, pove}an je procent recidiva line u duodenumu, {to pogoduje nastanku ulceracije. Pu{a~i imaju pove}an rizik od `elu~anog i duodenalnog ulkusa i to proporcionalno intenzitetu pu{enja.

Suplementi vitamina B6, B12 i folne kiseline mogu smanjiti u~estalost i intenzitet migrena, otkriva nova studija. Nakon perioda suplementacije od pola godine u kojem su ispitanici svakodnevno unosili dva miligrama folne kiseline, 25 miligrama vitamina B6 i 400 mikrograma vitamina B12, u~estalost pojave migrene je prepolovljena. Tako|er se pokazalo da uzimanje suplemenata vitamina B grupe smanjuje nivo homocisteina, rizi~nog faktora za bolesti srca, za 39 posto.

Proizvodi i puni: SANA VITA D.O.O. Sarajevo Tel: 062/111-849

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 09 65 Ps 021425 06 Ps Sarajevo, 26. 03. 2009. godine

Dnevni avaz

srijeda, 15. april/travanj 2009.

39

OP]INSKI SUD U SARAJEVU i to sudija Kenan Tanovi} u pravnoj stvari tu`itelja VAKUFSKA DIREKCIJA, protiv tu`enog OP]INA CENTAR SARAJEVO, zastupano po Pravobranila{tvu Op}ine Centar, radi utvr|enja ni{tavnosti, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH, objavljuje sljede}i

OGLAS
Dana 20. 11. 2006. godine tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enog OP]INA CENTAR SARAJEVO, zastupano po Pravobranila{tvu Op}ine Centar, radi utvr|enja ni{tavosti. Tu`bom tra`i da sud donese presudu kojom se utvr|uje da je Ugovor o kupoprodaji stana koje je Op}ina Centar Sarajevo kao poslodavac-vlasnik zaklju~ila sa korisnikom stana u zgradi koja se nalazi u Sarajevu u ul. ]emalu{a br. 7 sagra|enoj na k.~.br. 1 k.o. Sarajevo upisana u z.k.ul. br. XXXIX/26 i to: - ugovor broj 14/SU:08-724/01 od 24. 01. 2001. godine (OV.BR. 7491479/2001) zaklju~en sa drugotu`enim Delibegovi} Jasenkom je NI[TAV, jer je zaklju~en protivno odredbi ~lana 47. Zakona o otkupu stanova na kojima postoji stanarsko pravo, pa je shodno tome ni{tavan i ugovor o kupoprodaji zaklju~en dana 14. 01. 2004. godine izme|u tu`enog kao prodavca i tre}etu`enog Me|useljac Zijada kao kupca (ov.br. 208/04). Shodno tome tu`ena je du`na da korisniku stana-kupcu sa kojim je zaklju~ila ugovor povrati sva sredstva koja je stekla po osnovu tog ugovora, a stan koji je knji`en po osnovu ovog ugovora }e se isknji`iti sa imena korisnika na koji je isti bio uknji`en. Nala`e se Zemlji{noknji`nom uredu Op}inskog suda u Sarajevu Odsjek KPU da po pravosna`nosti ove presude izvr{i brisanje upisa izvr{enih na osnovu pomenutih ugovora i uspostavi prija{nje stanje u podulo{ku broj 9816 za Op}inu Centar Sarajevo. Obavezuje se tu`eni da tu`itelju solidarno naknadi tro{kove postupka. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH, i na oglasnoj tabli suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Obavje{tava se tu`eni da na osnovu ~l. 70. stav 1. ZPP-a FBiH tu`eni je du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka i njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334 ZPP-a FBiH). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~l. 71. stav 1. ZPP-a FBiH). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog. (~l. 71. stav 2. ZPP-a FBiH). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a FBiH). Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~l. 182. stav 1. ZPP-a FBiH). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Sudija Kenan Tanovi}

Broj: SuPK-485/09 Br~ko, 09. 04. 2009. godine. Pravosudna komisija Br~ko distrikta BiH, na osnovu ~lana 14 ta~ka e) i f) Zakona o pravosudnoj komisiji Br~ko distrikta BiH («Slu`beni glasnik Br~ko distrikta BiH», broj 19/07) dana, 09. 04. 2009. godine raspisuje

KONKURS
ZA POPUNJAVANJE UPRA@NJENIH RADNIH MJESTA 1. Advokat u Kancelariji za pravnu pomo} Br~ko distrikta BiH (na neodre|eno vrijeme) ............................................................. 1 (jedan) izvr{ilac 2. Pripravnik u Pravobranila{tvu Br~ko distrikta BiH (na odre|eno vrijeme),................................................................ 1 (jedan) izvr{ilac Kandidat treba da ispunjava op{te uslove: a) da je dr`avljanin BiH; b) da je punoljetan; c) da je zdravstveno sposoban za vr{enje poslova upra`njenog radnog mjesta; d) da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak; e) da se na to lice ne odnosi ~lan IX stav 1 Ustava BiH; f) da u posljednje 3 (tri) godine po~ev od dana objavljivanja konkursa ili oglasa za popunjavanje upra`njene pozicije nije otpu{teno iz dr`avne slu`be u institucijama BiH, odnosno entiteta i Distrikta, usljed pravosna`no izre~ene disciplinske mjere. Kandidat pored op{tih uslova mora ispunjavati posebne uslove: Za poziciju 1: (platni razred IX) - visoka stru~na sprema - Pravni fakultet - polo`en pravosudni ispit - radno iskustvo - 3 (tri) godine poslije polo`enog pravosudnog ispita Za poziciju 2: (platni razred VII) - zavr{en Pravni fakultet - pokazana zainteresovanost za rad u Pravobranila{tvu - sposobnost za samostalan i timski rad Formulari za prijavljivanje na ovaj konkurs mogu se podi}i u prostorijama Pravosudne komisije Br~ko distrikta BiH, Trg Pravde broj 10 i na sajtu Pravosudne komisije na adresi: www.pkbd.ba Popunjene prijave mogu se dostaviti li~no ili po{tom na adresu: PRAVOSUDNA KOMISIJA BR^KO DISTRIKTA BIH 76100 BR^KO Trg Pravde broj 10. Potrebno je da u svojoj prijavi navedete kontakt telefon na koji Vas mo`emo pozvati na razgovor, ukoliko budete u{li u u`i izbor. Prijave na konkurs podnose se od 15. 04. 2009. g. do 30. 04. 2009. godine. Nepotpune prijave, kao i one predate nakon 16,00 ~asova, posljednjeg dana roka za prijavu, ne}e biti uzete u razmatranje. PREDSJEDNIK PRAVOSUDNE KOMISIJE NADA MAJINOVI]

Na temelju ~lanka 33. Statuta JU Gradska ljekarna/apoteka Novi Travnik, Upravno vije}e/odbor raspisuje

NATJE^AJ
ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODRE\ENO VRIJEME Magistar farmacije 1 izvr{itelj

Uz prijavu za prijem u radni odnos kandidat treba prilo`iti: - uvjerenje o dr`avljanstvu, - diplomu fakulteta (original ili ovjerenu kopiju), - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu (original ili ovjerenu kopiju). Prednost imaju kandidati s vi{e radnog iskustva u struci. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu Upravno vije}e/odbor JU «Gradska ljekarna/apoteka» Novi Travnik, Kralja Tvrtka br. 15 Novi Travnik. Natje~aj ostaje otvoren 15 dana od dana objave natje~aja u Slu`benim novinama i dnevnim listovima. Prijave koje ne budu potpune i neblagovremene, ne}e biti razmatrane.

Pored op}ih uvjeta kandidat treba da ispunjava i posebne uvjete: - da je dr`avljanin BiH; - da ima visoku stru~nu spremu - farmaceutski fakultet; - da ima polo`en stru~ni ispit; - da ima najmanje 1 godinu radnog iskustva u struci.

Dr
Istra`ivanja
Velika ~a{a svje`e iscije|enog soka od vo}a i salata od 100 grama {pinata za ru~ak, uz grickanje ora{~i}a tokom dana, mo`e vam uvelike pomo}i da za{titite vid. Tako|er i plava riba bogata omega-3 masnim kiselinama smanjuju rizik od glaukoma i makularne degeneracije, a tako|er mo`e sprije~iti i sindrom suhog oka. Jedite ovu ribu od dva do tri puta sedmi~no.

ORDINACIJA

40

PORODICA I ZDRAVLJE
Po{to zna~ajan broj limfangioma spontano nestaje do pete godine `ivota, preporu~uje se konzervativni tretman. Operacija nije hitna i najva`nije je pratiti rast limfangioma pa, ako ne pravi druge smetnje, treba zauzeti ekspektativan stav - ni{ta ne dirati, samo klini~ki pratiti Pi{e: Dr. Amela Karabeg

U prodaji su

Dnevni avaz, srijeda, 15. april/travanj 2009.

41 ORDINACIJA

Solarna urtikarija je naj~e{}a akutna urtikarijska reakcija koja se javlja vrlo brzo nakon izlaganja suncu ili umjetnom svjetlu, a smje{tena je na fotoeksponiranim i pokrivenim dijelovima tijela Pi{e: Dr. Katarina Dujmovi}

Dr
^udesni ol resveratr
S vinom ne treba pretjerivati

Uro|ene tumorske tvorevine

Fotodermatoze - za{to nastaju i kako ih lije~iti

Ve}ina limfangiona vidi se ve} na ro|enju
Plava riba ~uva o~i
Limfangiomi mogu predstavljati probleme ako su pro{ireni i/ili ako se nalaze blizu va`nih organa - plu}a, srca

Koje su sve vrste alergije na sunce
Promjene na ko`i mogu nastati i kod pacijenata koji uzimaju odre|ene lijekove, a u isto vrijeme se izla`u UV zrakama

L

imfangiomi su tumorske tvorevine koje se sastoje iz spleta limfnih `ila, ponekad u kombinaciji s krvnim `ilama. Nastaju tokom razvoja organizma prije ro|enja. Dakle, rije~ je uro|enoj i razvojnoj bolesti. Oni se javljaju vrlo rijetko, a uzrok im je nepoznat pa se formiranje takve strukture ne mo`e ni predvidjeti ni sprije~iti.

Fotosenzibiliziraju}i lijekovi
Lijekovi kao {to su tetraciklini, fenotiazin, grizeofulvin, nalidiksinska kiselina, dekarbazin djeluju kao fotosenzibilizatori. Zato pacijenti moraju znati da se pri njihovom uzimanju ne smiju izlagati suncu. Radi se o tome da doze UV zra~enja, koje ko`a normalne osjetljivosti dobro podnosi, uz utjecaj fotosenzibiliziraju}e tvari uzrokuju akutnu upalnu reakciju.
Naj~e{}a mjesta pojavljivanja su na vratu

Solarni dermatitis je uzrokovan UVB zrakama sun~evog svjetla

Crveno vino za bistriji um
Ljubitelji crvenog vina imaju odli~an izgovor za koju ~a{icu vi{e. Najnovija istra`ivanja otkrila su da crveno vino poma`e u razmi{ljanju. Naime, mu{karci i `ene bili su uspje{niji u rje{avanju aritmeti~kih zadataka, nakon {to su konzumirali resveratrol, ~udesni sastojak koji se nalazi u crvenom vinu. Ranija istra`ivanja pokazala su da resveratrol ima sposobnost sagorjeti brzu hranu, poja~ati protok krvi u mozak i smanjiti mogu}nost oboljenja od sr~anih bolesti, pretilosti i raka. Nau~nici s Univerziteta „Northumbria“ testirali su 24 zdrava ispitanika prije nego {to su im dali pilule resveratrola. Nakon toga, ponovno su ih testirali, a bolji rezultat imali su oni koju su uzeli tablete. Studija je tako|er pokazala da samo pola ~a{e crnog vina dnevno mo`e smanjiti {anse oboljenja od sr~anih bolesti.

Dobra vijest za mu{karce

Tri tipa limfangioma
Klini~ki se limfangiomi klasificiraju kao jednostavni (simplex) - rijetke povr{ne lezije koje izgledaju kao pojedina~ni ~vorovi sivkasto-ljubi~aste boje, a nalaze se obi~no na genitalijama, usnama i jeziku); kavernozni, sli~ni su kavernoznom hemangiomu (tumoru gra|enom od krvnih `ila); i cisti~ni - ispunjeni ~istom ili `u}kastom te~no{}u. Oko 65 procenata limfangioma prezentira se pri samom ro|enju, oko 30 posto pojavi se do druge godine `ivota, a samo ~etiri posto pojavljuje se nakon tre}e godine `ivota.

Spori rast
Podaci dvije nedavno ura|ene studije pokazuju da je prosje~no trajanje erekcije kod pacijenata s erektilnom disfunkcijom ~etiri minute. Kod pacijenata koji imaju jo{ neku osnovnu, odnosno hroni~nu bolest, ovo vrijeme je jo{ kra}e. U obje studije, lijek s aktivnom supstancom vardenafil produ`ava erekciju dva do tri puta u pore|enju s placebom, ~ak i kod pacijenata koji imaju neku osnovnu bolest. Ovaj PDE5 inhibitor dokazano pru`a ovaj novu i jedinstvenu funkcionalnu korist, produ`avaju}i trajanje erekcije. Istra`ivanja su pokazala da su u~esnici studije zadovoljni svojim seksualnim `ivotom i smatraju da je kori{tenje ovih lijekova rje{enje problema kako za erektilnu disfunkciju tako i za produ`enje seksualnog odnosa. Naj~e{}a se pojavljuju na vratu, potom pazuhu i, na kraju, prsnoj regiji. Na glavi su naj~e{}e lokacije na jeziku, obrazu i ispod jezika na „podu usne {upljine“.

Tokom `ivota dolazi do uglavnom sporog rasta tih struktura. Limfangiomi mogu predstavljati probleme ako su pro{ireni i/ili ako se nalaze blizu organa va`nih za `ivot (plu}a, srce). Javljaju se otekline, infekcije ili krvarenja ako su zahva}ene i krvne `ile. [to se lije~enja ti~e, najprije treba utvrditi ta~nu veli~inu i pro{irenost tvorbi (za to je potrebno u~initi ultrazvu~ni pregled, CT ili magnetnu rezonancu), a nakon toga donijeti odluku o najboljem na~inu lije~enja. Po{to zna~ajan broj limfangioma spontano nestaje do pete godine `ivota, preporu~uje se konzervativni tretman. Po is-

tra`ivanju koje je prezentirao Grabb (1999.), prava incidencija spontane involucije (nestanka, povla~enja) nije poznata, ali se kre}e od 15 do 70 posto za vrijeme prvih 20 godina `ivota. Operacija nije hitna i najva`nije je pratiti rast limfangioma pa, ako ne pravi druge smetnje, treba zauzeti ekspektativan stav (ni{ta ne dirati, samo klini~ki pratiti). Limfangiomi su naj~e{}e razgranati i prodiru znatno dublje nego {to se vanjskim pregledom mo`e nazrijeti i zato se ne mogu hirur{ki potpuno odstraniti. Danas se koriste metode sklerozacije i laserske tehnike kojima su uspjesi u lije~enju tih tvorbi opisani kao zadovoljavaju}i.

U

danima koji dolaze vrlo su ~este promjene na ko`i koje se zajedni~kim imenom nazivaju fotodermatoze, a predstavljaju oboljenja nastala djelovanjem UV zraka. Za nastanak nekih odgovorno je samo svjetlo, dok je za nastanak drugih potrebno sudjelovanje i odre|enih fotosenzibiliziraju}ih tvari. Solarna urtikarija je naj~e{}a akutna urtikarijska reakcija koja se javlja vrlo brzo nakon izlaganja suncu ili umjetnom svjetlu, a smje{tena je na fotoeksponiranim i pokrivenim dijelovima tijela.

Mogu} je i {ok
Urtike su pra}ene jakim svrbe`om, a mogu se pojaviti i op}i

Zadovoljavaju}e rje{enje
Radijaciona terapija (zra~enje) i steroidna terapija nisu dale dobre rezultate. Hirur{ka odstranjenja manjih lezija mogu biti indicirana kada je hirur{ki o`iljak koji }e nastati za (roditelje) pacijenta prihvatljiv. Cisti~ni limfangiomi mogu biti dekompresirani multiplim drena`ama ili aspiracijama (izvla~enje sadr`aja iglom) koje mogu dovesti do nestajanja tih tvorbi i izlje~enja. Limfangiom nema utjecaj na du`inu `ivota, pojavu neke druge bolesti ili kvalitet `ivota. Mo`e se u kasnijoj dobi hirur{kim zahvatom estetski rije{iti sasvim zadovoljavaju}e.

simptomi - tahikardija, hipotenzija i {ok. Kod ovakvih pacijenata lije~enje treba zapo~eti prije sun~anog razdoblja. Solarni dermatitis je uzrokovan UVB zrakama sun~evog svjetla. Obi~no se javlja kod osoba svijetle puti tokom prolje}a i ljeta. Solarni dermatitis po~inje ~etiri do {est sati nakon izlaganja suncu, a i{~ezava nakon 72 sata uz nastanak pigmentacije. Ko`a je crvena, ote~ena i pecka, nakon dva do tri dana nastaje lju{tenje, dok kod te`ih oblika ovog oboljenja nastaju mjehurovi uz osje}aj slabosti, uz glavobolju, povi{enu tjelesnu temperaturu. Terapija ovisi o te`ini obolje-

nja, a uglavnom se koriste oblozi, te~ni puderi, kortikosteroidne kreme, a ukoliko je potrebno, i antibiotici i antihistaminici. Promjene na ko`i mogu nastati i kod pacijenata koji uzimaju odre|ene lijekove, a u isto vrijeme se izla`u UV zrakama. Fototoksi~ne dermatoze mogu nastati i kod radnika koji rade sa katranom ili naftom. Na mjestima izlo`enim suncu nastaje crvenilo, otok, mjehurovi, a kasnije i pigmentacije.

SPEC

Oprezno s kozmetikom
I nakon kori{tenja nekih kozmeti~kih sredstava, kao {to su kolonjske vode, sapuni i kreme koje u sebi sadr`e odre|ene fototoksi~ne tvari, uz istovremenu izlo`enost djelovanju sun~evoga svjetla, stvaraju se promjene na ko`i. Zato je vrlo va`no u proljetnim i ljetnim danima izbjegavati upotrebu kozmeti~kih preparata koji sadr`e fotosenzibiliziraju}e tvari. I na kraju treba spomenuti i prurigo estivalis, koji se manifestira raznolikim promjenama na ko`i, isklju~ivo na fotoeksponiranim dijelovima tijela. Promjene obi~no nastaju s prvom ja~om ekspozicijom sun~evom svjetlu, tokom ljeta nestaju, da bi se opet sljede}e godine javile.

Specijalisti~ka dermatovenerolo{ka ordinacija

DR. DUJMOVI]
Tekija ~ikma 9, I sprat, Sarajevo Tel. O33 22 55 98, 061 50 42 05

Dijagnostika i terapija bolesti ko`e, vlasi{ta i noktiju Mikolo{ka i bakteriolo{ka dijagnostika ko`nih oboljenja

Alergijska oboljenja ko`e Medicinska kozmetologija Miolifting, limfna drena`a lica i jontoforeza - tretmani podmla|ivanja zrele ko`e i preventivni tretmani protiv starenja

Analize pokazuju da se najbolje ulje dobija kada ve}ina maslina na stablu mijenja boju u crvenkasto-ljubi~astu i kad je samo tre}ina plodova crna. Tada masline sadr`e dosta ulja, koje je zelenkaste boje, ima mali postotak slobodnih masnih kiselina i sadr`i dosta aromati~nih i drugih materija koje, kako je dokazano, djeluju ljekovito.

Dr
Istra`ivanja
Velika ~a{a svje`e iscije|enog soka od vo}a i salata od 100 grama {pinata za ru~ak, uz grickanje ora{~i}a tokom dana, mo`e vam uvelike pomo}i da za{titite vid. Tako|er i plava riba bogata omega-3 masnim kiselinama smanjuju rizik od glaukoma i makularne degeneracije, a tako|er mo`e sprije~iti i sindrom suhog oka. Jedite ovu ribu od dva do tri puta sedmi~no.

ORDINACIJA

40

PORODICA I ZDRAVLJE
Po{to zna~ajan broj limfangioma spontano nestaje do pete godine `ivota, preporu~uje se konzervativni tretman. Operacija nije hitna i najva`nije je pratiti rast limfangioma pa, ako ne pravi druge smetnje, treba zauzeti ekspektativan stav - ni{ta ne dirati, samo klini~ki pratiti Pi{e: Dr. Amela Karabeg

U prodaji su

Dnevni avaz, srijeda, 15. april/travanj 2009.

41 ORDINACIJA

Solarna urtikarija je naj~e{}a akutna urtikarijska reakcija koja se javlja vrlo brzo nakon izlaganja suncu ili umjetnom svjetlu, a smje{tena je na fotoeksponiranim i pokrivenim dijelovima tijela Pi{e: Dr. Katarina Dujmovi}

Dr
^udesni ol resveratr
S vinom ne treba pretjerivati

Uro|ene tumorske tvorevine

Fotodermatoze - za{to nastaju i kako ih lije~iti

Ve}ina limfangiona vidi se ve} na ro|enju
Plava riba ~uva o~i
Limfangiomi mogu predstavljati probleme ako su pro{ireni i/ili ako se nalaze blizu va`nih organa - plu}a, srca

Koje su sve vrste alergije na sunce
Promjene na ko`i mogu nastati i kod pacijenata koji uzimaju odre|ene lijekove, a u isto vrijeme se izla`u UV zrakama

L

imfangiomi su tumorske tvorevine koje se sastoje iz spleta limfnih `ila, ponekad u kombinaciji s krvnim `ilama. Nastaju tokom razvoja organizma prije ro|enja. Dakle, rije~ je uro|enoj i razvojnoj bolesti. Oni se javljaju vrlo rijetko, a uzrok im je nepoznat pa se formiranje takve strukture ne mo`e ni predvidjeti ni sprije~iti.

Fotosenzibiliziraju}i lijekovi
Lijekovi kao {to su tetraciklini, fenotiazin, grizeofulvin, nalidiksinska kiselina, dekarbazin djeluju kao fotosenzibilizatori. Zato pacijenti moraju znati da se pri njihovom uzimanju ne smiju izlagati suncu. Radi se o tome da doze UV zra~enja, koje ko`a normalne osjetljivosti dobro podnosi, uz utjecaj fotosenzibiliziraju}e tvari uzrokuju akutnu upalnu reakciju.
Naj~e{}a mjesta pojavljivanja su na vratu

Solarni dermatitis je uzrokovan UVB zrakama sun~evog svjetla

Crveno vino za bistriji um
Ljubitelji crvenog vina imaju odli~an izgovor za koju ~a{icu vi{e. Najnovija istra`ivanja otkrila su da crveno vino poma`e u razmi{ljanju. Naime, mu{karci i `ene bili su uspje{niji u rje{avanju aritmeti~kih zadataka, nakon {to su konzumirali resveratrol, ~udesni sastojak koji se nalazi u crvenom vinu. Ranija istra`ivanja pokazala su da resveratrol ima sposobnost sagorjeti brzu hranu, poja~ati protok krvi u mozak i smanjiti mogu}nost oboljenja od sr~anih bolesti, pretilosti i raka. Nau~nici s Univerziteta „Northumbria“ testirali su 24 zdrava ispitanika prije nego {to su im dali pilule resveratrola. Nakon toga, ponovno su ih testirali, a bolji rezultat imali su oni koju su uzeli tablete. Studija je tako|er pokazala da samo pola ~a{e crnog vina dnevno mo`e smanjiti {anse oboljenja od sr~anih bolesti.

Dobra vijest za mu{karce

Tri tipa limfangioma
Klini~ki se limfangiomi klasificiraju kao jednostavni (simplex) - rijetke povr{ne lezije koje izgledaju kao pojedina~ni ~vorovi sivkasto-ljubi~aste boje, a nalaze se obi~no na genitalijama, usnama i jeziku); kavernozni, sli~ni su kavernoznom hemangiomu (tumoru gra|enom od krvnih `ila); i cisti~ni - ispunjeni ~istom ili `u}kastom te~no{}u. Oko 65 procenata limfangioma prezentira se pri samom ro|enju, oko 30 posto pojavi se do druge godine `ivota, a samo ~etiri posto pojavljuje se nakon tre}e godine `ivota.

Spori rast
Podaci dvije nedavno ura|ene studije pokazuju da je prosje~no trajanje erekcije kod pacijenata s erektilnom disfunkcijom ~etiri minute. Kod pacijenata koji imaju jo{ neku osnovnu, odnosno hroni~nu bolest, ovo vrijeme je jo{ kra}e. U obje studije, lijek s aktivnom supstancom vardenafil produ`ava erekciju dva do tri puta u pore|enju s placebom, ~ak i kod pacijenata koji imaju neku osnovnu bolest. Ovaj PDE5 inhibitor dokazano pru`a ovaj novu i jedinstvenu funkcionalnu korist, produ`avaju}i trajanje erekcije. Istra`ivanja su pokazala da su u~esnici studije zadovoljni svojim seksualnim `ivotom i smatraju da je kori{tenje ovih lijekova rje{enje problema kako za erektilnu disfunkciju tako i za produ`enje seksualnog odnosa. Naj~e{}a se pojavljuju na vratu, potom pazuhu i, na kraju, prsnoj regiji. Na glavi su naj~e{}e lokacije na jeziku, obrazu i ispod jezika na „podu usne {upljine“.

Tokom `ivota dolazi do uglavnom sporog rasta tih struktura. Limfangiomi mogu predstavljati probleme ako su pro{ireni i/ili ako se nalaze blizu organa va`nih za `ivot (plu}a, srce). Javljaju se otekline, infekcije ili krvarenja ako su zahva}ene i krvne `ile. [to se lije~enja ti~e, najprije treba utvrditi ta~nu veli~inu i pro{irenost tvorbi (za to je potrebno u~initi ultrazvu~ni pregled, CT ili magnetnu rezonancu), a nakon toga donijeti odluku o najboljem na~inu lije~enja. Po{to zna~ajan broj limfangioma spontano nestaje do pete godine `ivota, preporu~uje se konzervativni tretman. Po is-

tra`ivanju koje je prezentirao Grabb (1999.), prava incidencija spontane involucije (nestanka, povla~enja) nije poznata, ali se kre}e od 15 do 70 posto za vrijeme prvih 20 godina `ivota. Operacija nije hitna i najva`nije je pratiti rast limfangioma pa, ako ne pravi druge smetnje, treba zauzeti ekspektativan stav (ni{ta ne dirati, samo klini~ki pratiti). Limfangiomi su naj~e{}e razgranati i prodiru znatno dublje nego {to se vanjskim pregledom mo`e nazrijeti i zato se ne mogu hirur{ki potpuno odstraniti. Danas se koriste metode sklerozacije i laserske tehnike kojima su uspjesi u lije~enju tih tvorbi opisani kao zadovoljavaju}i.

U

danima koji dolaze vrlo su ~este promjene na ko`i koje se zajedni~kim imenom nazivaju fotodermatoze, a predstavljaju oboljenja nastala djelovanjem UV zraka. Za nastanak nekih odgovorno je samo svjetlo, dok je za nastanak drugih potrebno sudjelovanje i odre|enih fotosenzibiliziraju}ih tvari. Solarna urtikarija je naj~e{}a akutna urtikarijska reakcija koja se javlja vrlo brzo nakon izlaganja suncu ili umjetnom svjetlu, a smje{tena je na fotoeksponiranim i pokrivenim dijelovima tijela.

Mogu} je i {ok
Urtike su pra}ene jakim svrbe`om, a mogu se pojaviti i op}i

Zadovoljavaju}e rje{enje
Radijaciona terapija (zra~enje) i steroidna terapija nisu dale dobre rezultate. Hirur{ka odstranjenja manjih lezija mogu biti indicirana kada je hirur{ki o`iljak koji }e nastati za (roditelje) pacijenta prihvatljiv. Cisti~ni limfangiomi mogu biti dekompresirani multiplim drena`ama ili aspiracijama (izvla~enje sadr`aja iglom) koje mogu dovesti do nestajanja tih tvorbi i izlje~enja. Limfangiom nema utjecaj na du`inu `ivota, pojavu neke druge bolesti ili kvalitet `ivota. Mo`e se u kasnijoj dobi hirur{kim zahvatom estetski rije{iti sasvim zadovoljavaju}e.

simptomi - tahikardija, hipotenzija i {ok. Kod ovakvih pacijenata lije~enje treba zapo~eti prije sun~anog razdoblja. Solarni dermatitis je uzrokovan UVB zrakama sun~evog svjetla. Obi~no se javlja kod osoba svijetle puti tokom prolje}a i ljeta. Solarni dermatitis po~inje ~etiri do {est sati nakon izlaganja suncu, a i{~ezava nakon 72 sata uz nastanak pigmentacije. Ko`a je crvena, ote~ena i pecka, nakon dva do tri dana nastaje lju{tenje, dok kod te`ih oblika ovog oboljenja nastaju mjehurovi uz osje}aj slabosti, uz glavobolju, povi{enu tjelesnu temperaturu. Terapija ovisi o te`ini obolje-

nja, a uglavnom se koriste oblozi, te~ni puderi, kortikosteroidne kreme, a ukoliko je potrebno, i antibiotici i antihistaminici. Promjene na ko`i mogu nastati i kod pacijenata koji uzimaju odre|ene lijekove, a u isto vrijeme se izla`u UV zrakama. Fototoksi~ne dermatoze mogu nastati i kod radnika koji rade sa katranom ili naftom. Na mjestima izlo`enim suncu nastaje crvenilo, otok, mjehurovi, a kasnije i pigmentacije.

SPEC

Oprezno s kozmetikom
I nakon kori{tenja nekih kozmeti~kih sredstava, kao {to su kolonjske vode, sapuni i kreme koje u sebi sadr`e odre|ene fototoksi~ne tvari, uz istovremenu izlo`enost djelovanju sun~evoga svjetla, stvaraju se promjene na ko`i. Zato je vrlo va`no u proljetnim i ljetnim danima izbjegavati upotrebu kozmeti~kih preparata koji sadr`e fotosenzibiliziraju}e tvari. I na kraju treba spomenuti i prurigo estivalis, koji se manifestira raznolikim promjenama na ko`i, isklju~ivo na fotoeksponiranim dijelovima tijela. Promjene obi~no nastaju s prvom ja~om ekspozicijom sun~evom svjetlu, tokom ljeta nestaju, da bi se opet sljede}e godine javile.

Specijalisti~ka dermatovenerolo{ka ordinacija

DR. DUJMOVI]
Tekija ~ikma 9, I sprat, Sarajevo Tel. O33 22 55 98, 061 50 42 05

Dijagnostika i terapija bolesti ko`e, vlasi{ta i noktiju Mikolo{ka i bakteriolo{ka dijagnostika ko`nih oboljenja

Alergijska oboljenja ko`e Medicinska kozmetologija Miolifting, limfna drena`a lica i jontoforeza - tretmani podmla|ivanja zrele ko`e i preventivni tretmani protiv starenja

Analize pokazuju da se najbolje ulje dobija kada ve}ina maslina na stablu mijenja boju u crvenkasto-ljubi~astu i kad je samo tre}ina plodova crna. Tada masline sadr`e dosta ulja, koje je zelenkaste boje, ima mali postotak slobodnih masnih kiselina i sadr`i dosta aromati~nih i drugih materija koje, kako je dokazano, djeluju ljekovito.

42

Srijeda, 15. april/travanj 2009.

Dnevni avaz

oglasi

Op}inski na~elnik Broj: 02-14-1044/09 Datum: 14. 04. 2009. godine Na osnovu ~lana 45. Zakona o gra|evinskom zemlji{tu («Sl.novine F BiH» broj 25/03,16/04 i 67/05), ~lana 8. Odluke o gra|evinskom zemlji{tu («Sl.glasnik op}ine Grada~ac», broj 5/08), Odluke o dodjeli op}inskog zemlji{ta («Sl.glasnik op}ine Grada~ac», broj 3/08, 8/08 i 01/09), kao i na osnovu ~lana 38.Statuta op}ine Grada~ac («Sl.glasnik op}ine Grada~ac», broj 4/08), op}inski na~elnik Op}ine Grada~ac, r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS
o dodjeli neizgra|enog gra|evinskog zemlji{ta 1. PREDMET NADMETANJA Op}ina Grada~ac je vlasnik i korisnik zemlji{ta ozna~enog kao : -k.~.br. 2050/3 (k.~.br. 18/170) „Dio placa“ njiva 3.klase povr{ine 240 m2 k.o. Grada~ac I, korisnika Op}ine Grada~aca sa 1/1, upisana u el.zk.ul.br.602 k.o. Grada~ac kao dr`avno vlasni{tvo sa 1/1 sa pravom raspolaganja na nekretninama u korist Op{tine Grada~ac, sa po~etnom cijenom od 12.000,00 KM, prema «Urbanisti~kom planu Grada~ac 2020» parcela se nalazi u zoni individualnog stanovanja- stambeno poslovna zona; -k.~.br.1205/29 (k.~.br.630/33) „Duga njiva“ njiva 5. klase povr{ine 361m2 k.o. Grada~ac I, korisnika Op}ine Grada~ac sa 1/1, upisana u el. zk.ul.br. 1295 k.o. Grada~ac, kao pravo vlasni{tva u korist Op{tenarodne imovine pod upravom Sreskog NO u Grada~cu sa 1/1, sa po~etnom cijenom od 19.855,00 KM, prema «Urbanisti~kom planu Grada~ac 2020» parcela se nalazi u zoni individualnog stanovanja; -k.~.br.1798/3 (k.~.br.179/2) „Plac“ vo}njak 1.klase povr{ine 493 m2 k.o. Grada~ac I, korisnika Op}ine Grada~ac sa 1/1, upisana u el.zk.ul.br.440 k.o. Grada~ac kao dr`avno vlasni{tvo sa 1/1 sa pravom kori{tenja u korist Op{tine Grada~ac, sa po~etnom cijenom od 17.255,00 KM, prema «Urbanisti~kom planu Grada~ac 2020» parcela se nalazi u zoni individualnog stanovanja; -k.~.br.791/3 (k.~.br.579/12) „Po`arike“ njiva 6. klase povr{ine 499 m2 k.o. Grada~ac I, korisnika Op}ine Grada~ac sa 1/1, upisana u el. zk.ul.br. 1124 k.o. Grada~ac, kao pravo vlasni{tva u korist Op{tenarodne imovine pod upravom Sreskog NO u Grada~cu sa 1/1, sa po~etnom cijenom od 19.960,00 KM, prema «Urbanisti~kom planu Grada~ac 2020» parcela se nalazi u zoni individualnog stanovanja; -k.~.br.791/4 (k.~.br.579/13) „Po`arike“ njiva 6.klase povr{ine 413 m2 k.o. Grada~ac I, korisnika Op}ine Grada~ac sa 1/1, upisana u el. zk.ul.br. 1124 k.o. Grada~ac, kao pravo vlasni{tva u korist Op{tenarodne imovine pod upravom Sreskog NO u Grada~cu sa 1/1, sa po~etnom cijenom od 16.520,00 KM prema «Urbanisti~kom planu Grada~ac 2020» parcela se nalazi u zoni individualnog stanovanja. Prodaja }e se izvr{iti putem prikupljanja pismenih ponuda. Nekretnine se mogu pogledati svaki dan od dana objavljivanja Javnog Konkursa. II PRAVO U^E[]A Pravo u~e{}a na Javnom Konkursu imaju sva fizi~ka i pravna lica sa podru~ja Bosne i Hercegovine. III SADR@AJ PONUDE Ponuda za javno nadmetanje treba da sadr`i: 1. Naziv i ta~nu adresu fizi~kog , odnosno sjedi{te pravnog lica kao i akt o upisu u sudski registar 2. Ponu|enu cijenu 3. Dokaz o polo`enoj kauciji u iznosu od 10% od navedene po~etne cijene. Kaucija se upla}uje na investicioni ra~un op}ine Grada~ac broj:132-190-03113683-14, kod NLB, d.d. Tuzlanska banka Kaucija se vra}a ponu|a~ima ~ija ponuda bude neprihva}ena. IV PODNO[ENJE PONUDE Javni Konkurs }e biti objavljen u Dnevnom listu „Avaz“. Zape~a}ene ponude sa naznakom rednog broja parcele kao i naznakom „Ponuda za Javni Konkurs“- NE OTVARAJ, dostaviti na protokol op}ine, {alter br.6. na adresu: Op}ina Grada~ac- Slu`ba za geodetske poslove i katastar nekretnina Grada~ac, soba br.11. Grada~ac, neposredno ili po{tom, najkasnije do 30.04.2009.godine do 16.00 sati. Otvaranje prispjelih ponuda }e se izvr{iti sljede}eg narednog radnog dana u 13.00 sati u prostorijama Op}ine Grada~ac, u sobi br.11. Slu`be za geodetske poslove i katastar nekretnina. Na koverti je potrebno nazna~iti ta~nu adresu kako bi se ista mogla vratiti neotvorena, u slu~aju neblagovremenog dostavljanja. V ODABIR PONUDE Otvaranje ponuda }e se izvr{iti pod uslovom da se podnesu najmanje dvije ponude. Prilikom odabira ponude, komisija }e odabrati ponudu sa najvi{om cijenom. U slu~aju dvije iste ponude, prednost }e imati ona ponuda koja je ranije prispjela. VI TRO[KOVI PONUDE Op}ina Grada~ac ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku Javnog Konkursa. VII OSTALO Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Op}ini Grada~ac- Slu`ba za geodetske poslove i katastar nekretnina, soba br.11, svakim radnim danom od 07.30 do 16.00 sati, od dana objavljivanja Javnog Konkursa do dana otvaranja ponuda. OP]INSKI NA^ELNIK mr. sci. Fadil Im{irovi}

MI[LJENJE NEZAVISNOG REVIZORA Dioni~arima PD „Igman“ d.d. Konjic Obavili smo reviziju finansijskih izvje{taja PD „Igman“ d.d. Konjic i to bilansa stanja na dan 31. 12. 2008. godine, bilansa uspjeha, izvje{taja o promjenama u kapitalu i izvje{taja o nov~anim tokovima za period 01. 01. - 31. 12. 2008. godine. Odgovornost za ove finansijske izvje{taje snosi uprava Dru{tva. Na{a odgovornost svodi se na izra`avanje mi{ljenja o tim finansijskim izvje{tajima na temelju provedene revizije. Temelj za izra`avanje mi{ljenja Obavili smo reviziju u skladu s op{teprihva}enim revzijskim standardima. Ti standardi zahtijevaju planiranje i obavljanje revizije tako da ona pru`i razumno uvjerenje o tome ima li u finansijskim izvje{tajima zna~ajnih gre{aka. Revizija je uklju~ila ispitivanje, testiranje i prikupljanje dokaza koji potkrepljuju iznose i objave u finansijskim izvje{tajima. Revizija je tako|er obuhvatila ocjenu primijenjenih ra~unovodstvenih na~ela, kao i vrednovanje sveukupne prezentacije finansijskih izvje{taja. Vjerujemo da je provedena revizija pouzdan temelj za izra`avanje na{eg mi{ljenja. Zna~ajke koje uti~u na revizorsko mi{ljenje Ograni~enje obima 1. Kao {to je detaljnije navedeno u napomeni 3, usljed nedostataka u obra~unu proizvodnje, nismo u mogu}nosti dati mi{ljenje o vrijednosti zaliha nedovr{ene proizvodnje i gotovih proizvoda Dru{tva na dan 31. 12. 2008. godine, kao i o tro{kovima prodatih proizvoda u periodu 01. 01. - 31. 12. 2008. godine. Mi{ljenje Prema na{em mi{ljenju, izuzev efekata koje uzrokuje navedeno u ta~ki 1, finansijski izvje{taji prikazuju realno i objektivno finansijski polo`aj Dioni~kog dru{tva PD „Igman“ Konjic na dan 31. 12. 2008. godine i izra|eni su u skladu sa Me|unarodnim standardima finansijskog izvje{tavanja. Prilo`eni finansijski izvje{taji su sastavljeni uz pretpostavku da }e Dru{tvo nastaviti poslovati vremenski neograni~eno. Kao {to smo naveli u napomeni 11, Dru{tvo se suo~ilo s manjkom obrtnog kapitala, te gubicima iz redovnog poslovanja, {to dovodi do zna~ajne sumnje u sposobnost Dru{tva da nastavi poslovati vremenski neograni~eno. Bez kvalifikacije mi{ljenja skre}emo pa`nju na napomenu 1.2.4. vezano za priznavanje umanjenja vrijednosti u skladu sa MRS 36.

Zenica, 09. 03. 2009. godine

PORODICA I ZDRAVLJE

Dnevni avaz, srijeda, 15. april/travanj 2009.

43


stma je hroni~na plu}na bolest koju prati upala i su`enja disajnih puteva te njihova preosjetljivost na razne podra`aje. Su`enje disajnih puteva se javlja zbog kontrakcija (spazma) mi{i}a u disajnim putevima, otoka sluznice, poja~anog izlu~ivanja sluzi i infiltracije upalnim }elijama. Napadi astme se naj~e{}e javljaju no}u i ujutro. Razli~ite su u~estalosti, ovisno o stepenu te`ine bolesti. Napad mo`e po~eti iznenada s „piskanjem“, ka{ljem, nedostatkom zraka ili se klini~ka slika astme razvija postepeno.

Ustanovljeno je da alergijski rinitis mo`e nekoliko godina da prethodi pojavi astme, pa se pretpostavlja direktnim faktorom rizika. Isto tako, smatra se da je kod bolesnika s aktivnim alergijskim rinitisom tok astme te`i, te da je za efikasno lije~enje neophodno istovremeno lije~enje oba oboljenja Pi{e: Dr. Senada Hujdurovi}

Hroni~ne plu}ne bolesti

Dr
a Tjelesn a te`in

ORDINACIJA

Napadi astme naj~e{}i su no}u i ujutro
Na astmu treba posumnjati i u bolesnika koji imaju u~estale prehlade, koje se redovno „spu{taju u plu}a“ i traju vi{e od deset dana

Tamna strana vegetarijanstva
Bez obzira na dokazane koristi za zdravlje organizma, vegetarijanska prehrana ima i svoju negativnu stranu. Studija iz „Journal of the American Dietetic Associationa“ ukazuje da dvostruko ve}i broj tinejd`era i gotovo dvostruki broj dvadesetogodi{njaka koji su vegetarijanci koristi nezdrave metode kontroliranja tjelesne te`ine nego oni koji nikad nisu bili vegetarijanci. Me|u nezdrave metode mr{avljenja koje koriste nau~nici navode tablete za dijetu, laksative i diuretike te namjerno izazvano povra}anje. Ipak, nau~nici se sla`u da je vegetarijanska prehrana daleko zdravija od tipi~ne prehrane.

A

Ote`ano disanje
Astmati~ar mo`e prvo osjetiti ote`ano disanje, pritisak u grudnom ko{u, a mo`e ~uti i

uklju~uju}i i hodanje. Ponekad bolesnik ne mo`e izgovoriti ni rije~. Kako se poja~ava napad, ko`a mo`e postati plavkasta. Grudi mogu biti „prenapuhane“ zbog zraka koji ostaje u plu}ima i ne mo`e se izdahnuti. Prilikom „oslu{kivanja“ plu}a, ~uje se produ`eni izdisaj s piskanjem. Kod bolesnika s napadom astme lo{ znak je kada se odjednom nad plu}ima ne ~uje vi{e „piskanje“, {to zna~i te{ki spazam (kontrakciju) mi{i}a. Te`e komplikacije do kojih mo`e dovesti astma su: pneumotoraks, kada dolazi do kolabiranja plu}a i jakih bolova; atelektaza, koja zna~i gubitak zraka u dijelu plu}a; emfizem, koji nastaje zbog gubljenja zida alveola iz kojih se plu}a sastoje i „plu}no srce“, koje nastaje zbog

Bez duhana i ma~aka
Kod bolesnika s alergijskim rinitisom, koji jo{ nema astmu, pa`ljivo lije~enje rinitisa mo`e sprije~iti nastanak ili barem ubla`iti njezin tok. Pri tome je „piskanje“. U te`im napadima, bolesnik mo`e biti i oznojen, upla{en, modrih usnica i prstiju. Slikovito re~eno: bolesnik s blagim ili srednje te{kim napadom astme govori u re~enicama, a onaj s te{kim, zbog ka{lja ili gu{enja, govori isprekidano, u rije~ima. Za te`e napade karakteristi~an je ubrzan puls, nemogu}nost fizi~kih aktivnosti, va`no izbjegavanje ~ak i pasivne izlo`enosti duhanskom dimu. U ku}i alergi~nih osoba ne preporu~uje se dr`anje ku}nih ljubimaca, pogotovo ma~aka. preoptere}enja srca u astmi. Uzro~nici astme, kao i u~estalost i te`ina simptoma razlikuje se od bolesnika do bolesnika. U nekim slu~ajevima, napadi suhog nadra`ajnog ka{lja mogu biti jedini znak astme. Na astmu treba posumnjati i u bolesnika koji imaju u~estale prehlade, koje se redovno „spu{taju u plu}a“ i traju vi{e od deset dana. Tako|er, do napada astme mo-

Zdrava sirutka

Alergijske astme su ~este

ZU PLAVA POLIKLINIKA
Dr. Senada Hujdurovi}, internista kardiolog Dr. D`emil Hujdurovi}, ginekolog tel. 035/393-111, 033/463-888, e-mail: plavapoliklinika@yahoo.com

Pru`amo kvalitetne usluge dijagnostike i lije~enja:

U Tuzli
ultrazvuk svih organa, Color Doppler mamografija i UZ dojki svi specijalisti~ki pregledi uz ovjerenu zdravstvenu knji`nicu: Mr-magnetna rezonanca spiralni CT-kompjuterska tomografija porodi~na medicina

U Sarajevu
ginekolo{ka obrada bezbolan prekid trudno}e EKG, UZ srca, Holter Color Doppler arterija i vena UZ abdomena, {titnja~e i dojki op{ti pedijatrijski pregledi laboratorija odmah specijalisti~ki, konzilijarni, sistematski pregledi

gu dovesti virusne upale, razni alergeni, napor, psiholo{ki faktori, hladno}a. Kada je rije~ o nealergijskim pokreta~ima astme, onda su virusne prehlade naj~e{}i uzrok pogor{anja bolesti. Nakon nekoliko dana tipi~nih simptoma prehlade, „bolest se spu{ta na plu}a“, javlja se ka{alj i sve te`e disanje. Virusne prehlade kod odraslih osoba mogu aktivirati astmu koja je godinama bila potpuno smirena.

Ubla`avanje simptoma
Alergijske astme su ~este. Ustanovljeno je da alergijski rinitis mo`e nekoliko godina da prethodi pojavi astme, pa se pre-

tpostavlja direktnim faktorom rizika. Isto tako, smatra se da je kod bolesnika s aktivnim alergijskim rinitisom tok astme te`i, te da je za efikasno lije~enje neophodno istovremeno lije~enje oba oboljenja. Za ubla`avanje i otklanjanje simptoma postoji niz lijekova. Bolesnicima kojima su pogor{anja toka bolesti inicirana virusnim prehladama, preporu~uje se preventivna upotreba lijekova za astmu - ve} pri prvim simptomima prehlade. Pri tome, edukacija bolesnika, redovno uzimanje preporu~enih lijekova, redovne kontrole su dobar na~in da se astma lije~i {to efikasnije, te da se sprije~e njeni napadi.

Sirutka, nusproizvod sirenja mlijeka, korisna je za organizam jer sadr`i natrij, kalij, fosfor, magnezij, `eljezo, cink, bakar, kobalt, mangan, molibden, vitamine, aminokiseline i bjelan~evine, nemaju}i, pritom, mnogo kalorija. Ona sti`e do svih organa, nadokna|uju}i im mnoge deficite. Sirutkini proteini idealan su izbor kada se organizam suo~ava sa specifi~nim zdravstvenim izazovima, ali je i odli~an izbor za sve koji se bore s vi{kom kilograma.

44

Srijeda, 15. april/travanj 2009.

Dnevni avaz

oglasi

PORODICA I ZDRAVLJE

Dnevni avaz, srijeda, 15. april/travanj 2009.

45


Sindrom solitarnog rektalnog ulkusa - ~ira je benigno stanje koje se karakterizira rektalnim krvarenjem, poreme}enim pra`njenjem crijeva, nagonima za stolicu, bolovima u predjelu zavr{nog dijela debelog crijeva i pojavljivanjem sluzi u stolici. Rije~ je o leziji sluznice i podsluzni~kih slojeva crijevne stijenke, koja je naj~e{}e solitarna, rje|e multipla. Bolest se naj~e{}e javlja kod mla|ih ljudi, a ne{to je ~e{}a u `ena.

Glavni znaci bolesti su rektalno krvarenje u smislu pojavljivanja manjih koli~ina svje`e krvi na povr{ini stolice. Ponekada rektalno krvarenje mo`e biti tako masivno da zahtijeva transfuzijsku nadoknadu krvi Pi{e: Prof. dr. Zuvdija Kandi}

[ta je solitarni rektalni ulkus

Dr
Jeste li znali

ORDINACIJA

Benigno stanje, ali ponekad pra}eno jakim krvarenjem
Bolest se naj~e{}e javlja kod mla|ih ljudi, a ne{to je ~e{}a u `ena
O{te}enje sluznice
Uzroci nastanka su brojni, naj~e{}i je traumatsko, kontaktno o{te}enje sluznice rektuma ili kolona zbog stvrdnutog feseca koji se zadr`ava u debelom crijevu, a koje bolesnik nije u mogu}nosti da spontano evakuira.

Vitamin za bubrege
O{te}enje bubrega javlja se kod jednog od tri dijabeti~ara, a prema studiji provedenoj u Engleskoj i Pakistanu preventivno se preporu~uju suplementi vitamina B1. Smatra se da tromjese~na terapija tiaminom (vitamin B1) za 41 posto reducira ekskreciju albumina kod osoba koje pate od dijabetesa tipa 2. Pretpostavlja se da 19 miliona ljudi u Evropskoj uniji boluje od dijabetesa, {to je gotovo ~etiri posto ukupne populacije. Broj oboljelih bi do 2030. godine mogao porasti na 26 miliona.

Hirur{ko lije~enje
Ozbiljna krvarenja ili uporne tegobe indiciraju hirur{ku terapiju. Hirur{ka terapija prolapsa rje{ava nastale ulkuse. U najve}em broju slu~ajeva dovoljna je ekscizija, rijetko, ve}i resekcioni zahvat.

Ishrana s dosta nesvarljivih ostataka ~ini osnovu lije~enja

Hamartrozne malformacije, kongenitalna duplikatura sluznice, infekcije, ishemi~ne lezije sluznice, hemijska iritacija izazvana lijekovima (naj~e{}e ~epi}ima, klizmama) su mogu}i uzro~nici nastanka rektalnih

Djelatnosti:
HIRURGIJA
Hirur{ki specijalisti~ki pregledi i dijagnostika Sve operacije u op{toj i lokalnoj anesteziji Laparoskopske (laserske) operacije: (`u~na kesa, kila, prostata, ginekolo{ke operacije) Cirkumcizije (sunet), operacije tumora ko`e, urasli nokti... Hemoroidi - najsavremenije i najuspje{nije operacije Tumori TEM - operacije debelog crijeva kroz analni otvor Holter ( 24 satno snimanje) Ekg, Holter krvnog tlaka, Ehokardiografija (ultrazvuk srca), Ergometrija, Programi sr~anih oboljenja, Dopler krvnih sudova, Spirometrija- funkcionalna plucna ispitivanja Prijeoperativni internisti~ki i kardiolo{ki pregledi Screening pregledi za menad`ere, Psihoterapija i pra}enje tre}eg `ivotnog doba Ku}ne posjete

INTERNA MEDICINA - KARDIOLOGIJA ENDOKRINOLOGIJA
Internisti~ki pregledi, Kardiolog, Endokrinolog, Nefrolog...

GINEKOLOGIJA
Ginekolo{ki pregledi, dijagnostika i terapija, Ginekolo{ki ultrazvuk najsavremenijim 3 D-4D aparatom, Trudno}a i pra}enje trudno}e

UL. AVDAGE [AHINAGI]A 5, SARAJEVO Tel.: 033/538-100, GSM: 061/229-397, e-mail: kandica@bih.net.ba b RADNO VRIJEME: 09,00-20,00 h, SUBOTOM do 14,00 h www.zu-alea-dr-kandic.ba

ulceracija. Dieulafoyeov rektalni ulkus rijetko mo`e nastati o{te}enjem sluznice iznad hipertrofi~nog, tortuozno izmijenjenog krvnog suda. Kile karli~nih organa zbog neadekvatne kontrakcije muskulature karlice mo`e izazvati rektalnu ulceraciju, jedan od mogu}ih uzroka je i cisti~ni kolitis. Glavni znaci bolesti su rektalno krvarenje u smislu pojavljivanja manjih koli~ina svje`e krvi na povr{ini stolice. Ponekada rektalno krvarenje mo`e biti tako masivno da zahtijeva transfuzijsku nadoknadu krvi. Rektalna bol mo`e, naj~e{}e, biti neznatna, a ponekada veoma jaka. Opse`na, masivna krvarenja prate Dieulafoyev rektalni ulkus. Endoskopski vidi se aktivno pulsiraju}e arterijsko krvarenje iz arodirane arterije. Colitis cystica se klini~ki ispoljava opstruktivnim simptomima u vidu smetnji u pasa`i crijeva. Endoskopski se vide cisti~ne tvorbe koje opstruiraju lumen crijeva. U velikom broju

slu~ajeva nalazimo ulcerativne promjene na mjestu opisanih cisti~nih promjena. Dijagnoza se postavlja na osnovu podataka o tegobama koje iznose bolesnici. Patohistolo{ka dijagnoza je najsigurnija, jer ga ona diferencira od karcinoma. Endoskopski ultrazvuk je izuzetno zna~ajan.

Tamjan protiv osteoartritisa
Iako se tamjan ve} neko vrijeme koristi u ajurvedskoj medicini kao protuupalno sredstvo, tek su nedavna istra`ivanja potvrdila njegovo ljekovito djelovanje na simptome artritisa zglobova. Pobolj{anja kod pacijenata tretiranih tamjanom o~ituju se u smanjenju bolova, te smanjenju sinovijalne teku}ine. Sinovijalna teku}ina podmazuje zglob i hrani hrskavicu. Me|utim, zbog pretjeranog izlu~ivanja, enzimi sinovijalne teku}ine mogu o{tetiti vezivno tkivo, hrskavicu i kolagen. Nikakve promjene u zdravstvenom stanju nisu uo~ene kod kontrolne grupe koja je tretirana suplementima ri`inih mekinja.

Bolest bez simptoma
Solitarni rektalni ulkus ~esto je asimptomatska bolest sa dugotrajnim tokom i spontanim remisijama. Komplikacije u smislu perforacije su rijetke, a krvarenje je u~estalije. Ishrana s dosta nesvarljivih ostataka, radi regulacije stolice, ~ini osnovu lije~enja. Klizme sulfasalazina, uz odstranjenje mogu}ih uzro~nika, te elektromiografija radi oporavka mi{i}a karlice su zna~ajne terapijske procedure. Solitarni rektalni ulkus predstavlja rijetko stanje koje zahtijeva pravilnu primjenu kako dijagnosti~kih tako i terapijskih postupaka. Gre{ke u primjeni protokola mogu dovesti do te{kih implikacija.

46

Dnevni avaz, srijeda, 15. april/travanj 2009.

PORODICA I ZDRAVLJE

Dr
Preporuke

ORDINACIJA

Probu|ene dla~ne folikule mogu}e je ukloniti laserskim ure|ajima. Laserska svjetlost talasne du`ine 810 nm ve`e se za pigment melanin koji daje boju dlaci, a dla~ice predstavljaju „antene“ koje svjetlosnu energiju transformiraju u toplotnu, ~ime se posti`e spaljivanje korijena dlake Pi{e: Doc. dr. Edin Suljagi}

Poja~ana dlakavost kod `ena

Sa~uvajte se od upala mokra}nih puteva
Upale mokra}nih puteva nisu rijetka pojava u svim generacijama. Simptomi su neugodni, a komplikacije ponekad te{ke, pa }e vam od koristi biti nekoliko savjeta koji se ti~u higijene tijela, a koji su najbolja prevencija ovog zdravstvenog problema. Pijte dovoljno vode da bi mokra}a bila svijetla. To, obi~no, zna~i {est do osam ~a{a dnevno. Smanjite uzimanje kofeina, alkohola i pu{enje, jer mogu nadra`iti mokra}ne puteve. Perite genitalije samo vodom kako biste izbjegli iritaciju. Nikad ne odga|ajte mokrenje. [to mokra}a du`e ostane u be{ici, vjerovatnije je da }e se bakterije smjestiti u sluzoko`i. Ne nosite tijesno ili sinteti~ko donje rublje ako ste skloni upalama be{ike. Ve}inu infekcija mokra}nih puteva izaziva bakterija e{erihija koli. Ona je i ina~e prisutna u debelom crijevu, ali mo`e iz ~mara da se prenese u otvor mokra}ne cijevi i da dospije i do be{ike.

^esta nasljedna pojava bez hormonalnih poreme}aja
Glavni uvjet da bi laserska depilacija bila uspje{na je tamna dlaka - crna, tamnosme|a i sme|a
laka mo`e poja~ano rasti na uobi~ajenim lokalizacijama i tada se naziva hipertrihoza, a ako kod `ena raste na regijama mu{ke raspodjele tada se naziva hirzutizam.

D

Nasljedno ili ste~eno
Hipertrihoza mo`e biti nasljedna i ste~ena, a hormonalni sistem je kod ovog poreme}aja sasvim uredan. Hirzutizam mo`e biti idiopatski, konstitucionalni, {to je ~esto nasljedna pojava koja se javlja samostalno uz potpuno normalan hormonalni sistem. Ovaj tip poja~ane dlakavosti je ujedno i naj~e{}i i predstavlja vi{e od 80 procenata svih oblika hirzutizma. Ostali uzroci hirzutizma mogu biti porast produkcije ovarijalnih androgena (tumor jajnika), porast produkcije adrena-

Va`ne napomene
Vrlo va`no je napomenuti da je izme|u tretmana zabranjeno uklanjanje dla~ica voskom, ~upanje dla~ica, elektroliza, kao i njihovo prosvjetljavanje. Najbolje je dla~ice uop}e ne dirati do narednog tretmana, a dozvoljeno je i njihovo skra}ivanje makazicama.

Spec

lnih androgena (tumor nadbubrega), defekti steroidnog metabolizma, disfunkcije jajnika (postmenopauza) i androgeni lijekovi (testosteron, sistemski steroidi). Za tretman hirzutizma neophodno je uraditi detaljnu hormonalnu analizu koja bi rasvijetlila uzrok. Bazi~ni testovi za istra`ivanje hirzutizma su: kompletna krvna slika, nivo testosterona u plazmi, nivo plazma kortizola, dehidroepiandrosteron sulfata, prolaktina, luteiniziraju}eg hormona /folikulostimuliraju}eg hormona (LH/FSH); Xsnimak hipofize. Tretman je ~esto nezadovoljavaju}i, rezultati lije~enja se sporo posti`u, {to dodatno optere}uje pacijentice. Ukoliko se ustanovi hormonalni uzrok hirzutizma, ~esto se u terapiji propisuju antiandrogeni lijekovi koji smanjuju osjetljivost dla~nog folikula na stimulaciju mu{kih spolnih hormona. Probu|ene dla~ne folikule mogu}e je ukloniti laserskim ure|ajima (diodni laseri nove generacije), koji na principu selektivne fototermolize posti`u spaljivanje korijena dlake. Laserska svjetlost talasne du`ine 810 nm se ve`e za pigment melanin koji daje boju

Konstitucionalni hirzutizam javlja se u 80 posto slu~ajeva

[ta utje~e na boju dlake
Boja dlake uvjetovana je koli~inom melanina; eumelanin je prisutan kod sme|e i crne dlake; pheomelanin (proizvod dopakinona i cisteina) kod plave i crvene dlake. Naj~e{}i poreme}aji boje dlake su: Heterochromia - pojava dlaka razli~ite boje kod iste osobe; Poliosis - pojava bijelih (hipopigmentiranih) ~uperaka kose; Canities - sije|enje dlake, {to je posljedica starenja i smanjenja funkcije melanocita - po~inje izme|u 40. i 50. godine `ivota, te deficit bakra pra}en svijetlom dlakom (aktivnost tirozinaze onemogu}ena). dlaci, a dla~ice predstavljaju „antene“ koje svjetlosnu energiju transformiraju u toplotnu, ~ime se posti`e spaljivanje korijena dlake. uklonjenih dla~ica. Glavni uvjet da bi laserska depilacija bila uspje{na je tamna dlaka (crna, tamnosme|a i sme|a). Svijetle dla~ice jako slabo reagiraju na lasersku svjetlost, tako da su rezultati nepredvidivi. Nuspojave su vrlo rijetke, odnose se na prolazno i kratkotrajno crvenilo, peckanje pri tretmanu koje se mo`e ubla`iti sistemom za hla|enje (novije generacije lasera) i masa`om leda prije tretmana. Laserima po pravilu moraju rukovati isklju~ivo educirani ljekari. Tretman je brz, efikasan, bezbolan.

Adresa: Tuzla dr Ivana Ribara 15; 75 000 Tuzla ; telefoni: 035 25 55 55; 061 15 14 00 Sarajevo Bistrik Medresa 3; 71 000 Sarajevo; telefon: 033 44 75 44 Dermatolo{ki pregledi uklanjanje plavih i crvenih Alergolo{ka testiranja kapilara na licu i nogama Lasersko odstranjivanje Kompletan kozmeti~ki program BOTOX tehnika uklanjanja spolnih bradavica, virusnih bora oko o~iju, sa ~ela i bora bradavica, benignih izraslina mrgo|enja na ko`i, RESTYLANE tehnika Hemijski piling Lasersko pove}anja usana skidanje tetoaza Lasersko uklanjanje dla~ica Frakcijski laser za uklanjanje laserska epilacija Lasersko o`iljaka od akni.

Ponavljanje tretmana
S obzirom da se sve dlake nalaze u razli~itima fazama rasta, tretmane je potrebno ponavljati. Period izme|u pojedinih tretmana ovisi o du`ini telogene faze i dijela tijela koji se tretira i iznosi od ~etiri do 12 sedmica. Obi~no je potrebno uradit 3-6 tretmana da bi se postigao rezultat od 75 do 90 procenata trajno

Istra`ivanja su pokazala da sastojak iz kore grejpa, borovnica, brusnice, malina i kikirikija {iri krvne `ile i pobolj{ava dotok krvi u mozak.

34

Dnevni avaz, srijeda, 15. april/travanj 2009.

jet set

47
@alica i Lo{a na snimanju filma: U finalu projekta

Fotose{n i revija u BBI centru

SNIMANJA Na redu igrani dio sage o „Plavom orkestru“

„Dobitnici me|unarodnih priznanja“: Brojni pozivi

„Dobitnici me|unarodnih priznanja“ u Sarajevu

Lo{in filmski hit ve} je spreman
Film o na{oj kultnoj grupi premijeru bi mogao imati na predstoje}em Sarajevo Film Festivalu
Druga polovina godine, bar {to se ti~e muzi~ke scene, mogla bi biti obojena u plavo. Naime, dok grupa „Plavi orkestar“ najavljuje svoj povratni~ki album, produkcijska ku}a „Refresh“ ulazi u finale realizacije dokumentarno-igranog filma o na{em kultnom sastavu. Kako doznajemo, planovi su usmjereni ka predstoje}em Sarajevo Film Festivalu, na kojem bi saga o „Plavom orkestru“ trebala premijerno biti prikazana. - Pored mnogih poslova koji su povjereni „Refreshu“, na{ glavni projekt je film o „Plavom orkestru“. Zavr{ili smo snimanje dokumentarnog dijela, u kojem imamo razgovore sa 99 li~nosti. Slijedi snimanje igranog dijela, za koji je scenario ve} zavr{en - ka`e producent Ademir Kenovi}. Reditelj filma Pjer @alica ve} je kontaktirao nekoliko glumaca iz regiona, koji bi trebali dobiti uloge u igranom dijelu filma. Snimanje }e po~eti uskoro i najve}i dio bit }e obavljen u Sarajevu, a manji dio u Splitu. @alica nam otkriva da je pozvao glumce koje veoma cijeni, a sa kojima do sada nije sara|ivao. - Veoma mi je drago {to napokon ulazim u poznate vode - u realizaciju igranog dijela filma. Raditi dokumentarac bilo je veoma uzbudljivo, ali ja sam bio pod stalnom tremom od nepoznatog - priznaje reditelj. Iako nam @alica nije mogao pojasniti u kojoj }e se mjeri ostvarenje o „Plavom orkestru“ dopunjavati s novim CD-om grupe, ipak ka`e da mu je veoma drago ukoliko je film ponukao Sa{u Lo{i}a da ponovo aktivira grupu. - Nova Lo{ina pjesma za film je spremna i siguran sam da }e taj hit

Kapiten Emir Spahi} u zagrljaju manekenki
Na{ nogometni internacionalac du`e od sat pozirao fotografima i predstavljao modele
Kapiten nogometne reprezentacije BiH Emir Spahi}, koji je na vi{ednevnom odmoru u glavnom gradu BiH, preksino} je bio glavna zvijezda fotose{na i mini modne revije novootvorenog butika „Salsa“, koji se nalazi u BBI centru u Sarajevu. Na{ nogometni internacionalac postao je za{titno lice ovog butika, a odli~no se sna{ao u ulozi manekena. Spahi} je du`e od sat pozirao fotografima i predstavljao modele. Najzanimljivije je bilo kada je na{ kapiten zauzeo mjesto me|u lutkama u izlogu i mahao prolaznicima, koji su bili zbunjeni cijelom situacijom. Na fotose{nu bio je i Spahi}ev mla|i brat Alen te manekenke Daniella Mijatovi}, Lamia Malmi i Lejla Opra{i}, u ~ijem su se zagrljaju nekoliko puta na{li na{i D. Z. nogometa{i.

Na Akademiji scenskih umjetnosti 30. aprila
Nakon kra}e pauze, sarajevski bend „Dobitnici me|unarodnih priznanja“ ponovo nastavlja sa svirkama. Tako }e grupa, predvo|ena glumcem Fe|om [tukanom, 30. aprila nastupiti na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu, te ujedno najaviti i mini turneju koja slijedi. - Imamo odli~an repertoar koji izvodimo na na{im koncertima, ali }emo ga morati doraditi kako bismo osvje`ili na{e nastupe - ka`e [tukan. Do sada su dobili brojne pozive za nastup. - Nisam siguran koliko }emo uspjeti svima udovoljiti, ali u svakom slu~aju, o~ekuje nas radno S. A{. ljeto - dodao je [tukan.

obilje`iti ostvarenje o „Orkestru“, kao {to je to bio slu~aj s numerama „Iznad Te{nja zora svi}e“ i „Malo je malo dana“ iz filma „Gori vatra“, odnosno „Kod amid`e Idriza“ L. S. R. otkriva @alica.

Spahi} pozira s Daniellom Mijatovi}

(Foto: D. Zeba)

Aleksandra Grdi}, biv{a Miss Hrvatske

Samir Mujagi} SMS puni dvorane u susjedstvu

Ne}u se preseliti u Sarajevo
Hrvatski model Aleksandra Grdi} odustala je od preseljenja iz Zagreba u Sarajevo jer je njena najavljena saradnja s Pinkom BH propala. Biv{a Miss Hrvatske, koja se me|u prvim misicama skinula i za „Playboy“, trebala je igrati jednu od glavnih uloga u novoj TV seriji „Mahala{i“, koja }e se uskoro po~eti emitirati na Pinku BH. - Nisam mogla ostaviti sve ono {to sam zapo~ela u Zagrebu posao, fakultet, TV anga`man, Fashion Weekove i preseliti se i `ivjeti nekoliko mjeseci u Sarajevu jer sam se onom {to mi je nu|eno morala posvetiti 24 sata. Voljela bih da je sve ispalo druga~ije, jer je serija super i sigurno }e imati sjajnu gledanost - ka`e Aleksandra. Biv{a misica, koja je navodno u vezi s Azerom Berberom, sinom na{eg istaknutog slikara Mersada Berbera, trenutno je u rodnim Vinkovcima. S. A. A.
Mujagi}: Sutra nastup u Banjoj Luci Nogometa{ okru`en manekenkama

Hanka Paldum odu{evila Austrijance U Hrvatskoj tra`e sarajevski pop zvuk Na njema~kom izvela
Na{ pjeva~ imao je odli~ne nastupe u Dubrovniku, Splitu i Zagrebu
Proboj sarajevskog pop pjeva~a Samira Mujagi}a na hrvatsku muzi~ku scenu po~eo je prije dvije godine, a kulminirao je nedavnim rasprodanim koncertima u Dubrovniku, Splitu i Zagrebu. - Iako se radi o dvoranama ~iji je kapacitet do 1.500 osoba, raduje nas ~injenica da karte uvijek budu rasprodane nekoliko dana prije nastupa. Sviramo samo tamo gdje nas publika tra`i - ka`e Mujagi}. Najbolji recept za osvajanje publike u regionu, ka`e Mujagi}, evergrini su velikih sarajevskih muzi~ara uvr{teni u vlastiti repertoar. - Uglavnom sviramo program koji traje skoro tri sata i koji sadr`i na{e pjesme, ali i hitove Dine Merlina, „Bijelog dugmeta“, „Crvene jabuke“... U Hrvatskoj nas ~esto nazivaju nasljednicima sarajevske pop {kole i to nam posebno prija. Ljudi vole i tra`e da ~uju sarajevski pop zvuk - iskren je Mujagi}. Prvi koncert SMS-a u Banjoj Luci desit }e se sutra u klubu „Kruna“, nakon ~ega slijedi nastavak turneje po Hrvatskoj, a potom i nastup u Zenici. - Nakon koncerta Dine Merlina u Areni, gdje smo kao gosti odsvirali nekoliko pjesama, uslijedio je niz poziva. Arena je jo{ uvijek prevelik zalogaj, tako da }u koncert odr`ati u dvorani Bilmi{}e - ka`e Mujagi} i dodaje da }e s koncertom u Sarajevu ozna~iti po~etak nove turneje i izlazak ~etvrtog albuma, a sve to bi se trebalo desiti najesen u Domu mlaA. I. dih.

„Kraj tanana {adrvana“
Hanka Paldum odu{evila je posjetioce koji su prisustvovali ve~eri Bosansko-austrijskog prijateljstva odr`anoj u Hendorfu nadomak Salcburga. To je bio prvi put da je organizirano dru`enje pod ovim nazivom. - Uz na{e Bosance i Hercegovce, raduje me {to je moj nastup pratio i veliki broj Austrijanaca, me|u kojima je bila i zamjenica gradona~elnika Salcburga Ajzl Hilde (Eisl), kao i jo{ neke ugledne li~nosti - ka`e Paldum. Publika u Austriji bila je posebno odu{evljena kada je Hanka na njema~kom jeziku zapjevala sevdalinku „Kraj tanana {adrvana“. - Bila je to zaista nezaboravna

Paldum: Nezaboravna ve~er

Hanka sa Ajzl Hilde

Grdi}: Propala saradnja s Pinkom BH

ve~er. U`ivala sam pjevaju}i za okupljenu publiku, a i u dru`enju poslije koncerta - govori Paldum,

~iji su nastup zabilje`ile TV kamere ORF-a Salcburg, kao i predstavnici drugih medija. L. S. R.

VREMEPLOV

15. april 2009.

DOGODILO SE
1909. - Austrijski car sankcionirao Statut za autonomnu upravu muslimanskih vjerskih i vakufsko-mearifskih poslova u BiH. Tako je autonomna borba, koja je po~ela kao sna`an pokret muslimanskih masa protiv austrijske okupacijske uprave, zavr{ena neznatnim rezultatima, jer su ovim statutom austrijskim vlastima ostavljene {iroke mogu}nosti za provo|enje njihovih politi~kih namjera. 1923. - Lijek inzulin, koji je otkrio kanadski nau~nik, nobelovac Frederick Banting, po~eo se upotrebljavati za lije~enje dijabetesa. 1952. - „Frenklin banka“ u Njujorku izdala prvu kreditnu karticu u svijetu. 1979. - Crnu Goru, posebno njen primorski dio, pogodio zemljotres katastrofalnih razmjera. Vi{e od 100 ljudi je poginulo, vi{e od 600 je povrije|eno, a vi{e od 80.000 ostalo je bez krova nad glavom. 1992. - Zvani~no formirana Armija BiH. 1992. - UN su uvele sankcije protiv Libije zbog njene umije{anosti u po-

48
ISTRA@IVANJE Razlike me|u spolovima

Dnevni avaz, srijeda, 15. april/travanj 2009.

sveznadar

Mu{karci imaju ja~e mi{i}e, ali `ene `ive tri godine du`e
@ene nakon menopauze slabije iskori{tavaju hranu za izgradnju mi{i}ne mase
Mu{karci ne samo {to imaju sna`nije mi{i}e, nego im je i lak{e zadr`ati ih. @ene starije od 65 godina moraju se mnogo vi{e truditi kako bi o~uvale mi{i}nu masu. To je zato {to mu{ko i `ensko tijelo razli~ito reagira na hranu i tjelesnu vje`bu, tvrde nau~nici s univerziteta u Va{ingtonu. Oni su otkrili da `ene nakon menopauze slabije iskori{tavaju hranu za izgradnju mi{i}ne mase nego mu{karci njihove dobi, i to ponovno zbog pada nivoa estrogena koji je klju~an za odr`avanje ko{tane mase, ali i mi{i}a. Prije puberteta, migrena ~e{}e poga|a dje~ake nego djevoj~ice. No, s odrastanjem stanje se mijenja - migrena poga|a 20 posto `ena i samo 10 posto mu{karaca. Ipak, mu{karci pet puta ~e{}e pate od tzv. „cluster“ glavobolja. To su `estoke glavobolje koje obi~no poga|aju podru~je oko jednog oka ili sljepoo~nice i javljaju se u naletima. Jo{ uvijek nije pouzdano utvr|eno za{to `ene `ive tri godine du`e od mu{karaca. Britanski istra`iva~i smatraju da je za to zaslu`an njihov sna`niji imunolo{ki sistem koji ih {titi u starijoj dobi.

Mu{karci, ipak, pet puta ~e{}e pate od tzv. „cluster“ glavobolja

Recesija ima i svoju dobru stranu
1923. - Francuski in`injer Rene Bertelemi (Rene Barthelemy) u svom laboratoriju izveo prvi eksperiment preno{enja slike putem televizije. dmetanje bombe u avion kompanije „Pan American“ koji je eksplodirao iznad mjesta Lokerbi u [kotskoj 1988. godine, te zbog umije{anosti u bombardiranje francuskog aviona iznad Nigera 1989. godine. 1996. - Od podmetnute eksplozivne naprave o{te}ena je Bajrakli d`amija u Beogradu. Beogradski muftija Hamdija ef. Jusufspahi} izjavio je da je to bio sedmi napad na Bajrakli d`amiju od 1990. godine. 2001. - U Zvorniku uhap{en pukovnik Vojske Republike Srpske Dragan Obrenovi}, koji je 9. aprila optu`en za sau~esni{tvo u genocidu nad Bo{njacima u Srebrenici 1995. godine.

Skra}eno radno vrijeme bolje zdravlje zaposlenika
Sredovje~ni ljudi nakon 55 sati sedmi~nog rada imaju kao posljedicu lo{ije mentalne sposobnosti, gubitak pam}enja i lo{ije verbalno izra`avanje, pokazalo je istra`ivanje u Britaniji. Skra}ivanje radnog vremena, koje donosi recesija, dobro je za zdravlje, Stres i iscrpljenost {tetno djeluju na radnika Istra`ivanje je pokrenulo i raspravu tvrde nau~nici, navode}i puno bolje rezultate radnika koji na poslu provode donosi li osmosatno radno vrijeme korist poslodavcima i radnicima. Novija ismanje od 40 sati sedmi~no. Isti~u kako stres i iscrpljenost dugo- tra`ivanja tvrde da takva organizacija trajnog ostajanja na poslu imaju jedna- posla stvara pad produktivnosti, a ljude ko {tetno djelovanje kao i ovisnost o ni- ~ini nezadovoljnim te sklonijim ~estim oboljenjima. kotinu.

Stru~njaci upozoravaju na ono {to ve} zna svaki roditelj i ve}ina u~itelja mladi koji puno vremena provode na Facebooku puno lo{ije prolaze na testovima znanja. Studija je pokazala da ve}ina u~enika koji redovno posje}uju stranice za dru{tveno povezivanje u prosjeku na testovima dobivaju slabije ocjene. Istra`ivanje koje je dovelo do ovog zaklju~ka proveli su ameri~ki stru~njaci koji su otkrili da ritualno posje}ivanje Facebooka, traganje za online prijateljima, dodavanje aplikacija i ostalo u~enicima svakodnevno oduzme i do nekoliko sati koje mogu utro{iti na u~enje. Neki od korisnika stranica za dru{tveno povezivanje sedmi~no utro{e samo jedan sat na u~enje.

RO\ENI
1452. - Ro|en italijanski slikar, kipar, arhitekt, pronalaza~ i mislilac Leonardo da Vinci, autor poznatih slika „Mona Lisa“, „Tajna ve~era“, „Bogorodica u spilji“, „Sveta Ana“... 1469. - Ro|en indijski duhovni u~itelj, guru Nanak, osniva~ sikizma. Njegovi sljedbenici Siki `ive uglavnom u Indiji, a najbrojniji su u saveznim dr`avama Pand`ab i Harijana. 1912. - Ro|en korejski diktator Kim iI Sung. Upravljao je Sjevernom Korejom od osnivanja ove zemlje 1948. godine do smrti 1994. godine, {to je najdu`a apsolutisti~ka vladavina u 20. stolje}u.

Porodi~no primanje
Iza smrti supruge ostvario sam pravo na porodi~nu penziju jer je ona bila za mene povoljnija od moje starosne penzije. U slu~aju da se ponovo o`enim, koliko moram imati godina da ne izgubim pravo na porodi~nu penziju, pita T. H. iz Biha}a.
Odredbom ~lana 109. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, propisano je da udovac mla|i od 60 godina `ivota stupanjem u novi brak gubi pravo na porodi~nu penziju, osim ako je to pravo ste~eno ili postojalo zbog potpune nesposobnosti za privre|ivanje. Prema tome, ako nemate navr{enih 60 godina `ivota, stupanjem u novi brak izgubit }ete pravo na porodi~nu penziju koju ste ostvarili iz ranijeg braka.

Srazmjerna penzija
Idu}eg mjeseca navr{it }u 65 godina `ivota i 35 godina sta`a. Od toga, 22 godine ostvario sam u BiH, a 13 godina u Hrvatskoj. Da li mi se u BiH mo`e priznati penzija samo na osnovu sta`a koji sam ostvario ili se mora odrediti srazmjerna penzija u obje zemlje, pita G. K. iz @ivinica.
Odredbom ~lana 19. Ugovora o socijalnom osiguranju zaklju~enog izme|u BiH i Republike Hrvatske, regulirano je da ako prema pravnim propisima jedne dr`ave ugovornice postoji pravo na davanje u novcu i bez sabiranja sta`a nadle`ni nosilac te dr`ave ugovornice utvr|uje davanje u novcu isklju~ivo na osnovu perioda osiguranja koji se uzima u obzir prema tim pravnim propisima. Kako se u smislu odredaba ~lana 30. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Federacije BiH pravo na starosnu penziju ostvaruje sa navr{enih 65 godina `ivota i najmanje 20 godina penzijskog sta`a, vi ispunjavate uvjete da vam se prizna pravo na samostalnu starosnu penziju samo na osnovu sta`a koji ste ostvarili u BiH.
Federalni zavod PIO

UMRLI
1765. - Umro Mihail Vasiljevi~ Lomonosov, ruski nau~nik, pjesnik i akademik, enciklopedist svjetskog glasa. Autor je prve ruske gramatike i osniva~ Moskovskog univerziteta koji i danas nosi njegovo ime. 1980. - U 74. godini umro filozof @an Pol Sartr (Jean Paul Sartre), jedan od najzna~ajnijih predstavnika egzistencijalizma. 1990. - U Njujorku u 85. godini umrla glumica Greta Garbo, „bo`anstvena Greta“, kako su je nazivali obo`avaoci.

Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite kupon iz novina. Na koverti nazna~ite: “Za kontakt stranu”. Pitanja mo`ete slati i na e-mail: redakcija@avaz.ba

Zavod PIO: Novi brak

sveznadar

Dnevni avaz, srijeda, 15. april/travanj 2009.

49

Ta~no Neta~no
Pjer-Etjen-Teodor Ruso 1.za{to?barbizonske {kole, alijesebio vo|a ne zna Ameri~ki pisac Henri D`ejms je 2.vrsti umjetni~kog savr{enstva? nezapam}en po tome {to je te`io koj igre pamte 3.Ljubitelji unogometnejedan od na15. april 1989. kao jte`ih datuma historiji ovog sporta?
1. NETA^NO

LJEPOTA Za svje` i mladala~ki izgled

Prirodna {minka za svaki dan
Na usne nanesite sjaj boje ko`e

Prije nano{enja pudera o~istite lice i nama`ite hidratantnom kremom. Krema poma`e da se i puder du`e odr`i na licu
Za svaki dan va{ make-up trebao bi biti jednostavan i prirodan, prihvatljiv za sva mjesta na kojima se na|ete. [minka vam treba pomo}i da izgledate mladoliko i svje`e. Evo nekoliko savjeta. Prija nano{enja pudera uvijek o~istite lice i nama`ite hidratantnom kremom. Krema poma`e da se i puder du`e odr`i na licu. Korektor koristite samo ako zaista trebate prikriti podo~njake ili pri{ti}e kako biste izjedna~ili boju lica na svim mjestima. Kada nanosite puder, natapkajte ga na lice i nanesite minimalno rumenila koji je nekoliko nijansi tamniji od pudera. Za o~i koristite nje`ne svijetle boje poput breskve, a umjesto tu{a koristite olovku za o~i jer daje mek{u liniju. Plavu{ama }e vi{e odgovarati sme|a maskara, dok je crna bolja opcija za crnke. Na usne tako|er nanesite sjaj boje ko`e.

Slikanje u prirodi kad je to bila novina
Francuski slikar Pjer-Etjen-Teodor Ruso (Pierre-Etienna-Theodore Rousseau) bio je vo|a barbizonske {kole, ali se ne mo`e re}i da se ne zna za{to. Od tridesetih godina 19. stolje}a redovno je slikao u selu Barbizon i tamo postao vo|a te {kole pejza`ista. Njegove slike, koje prikazuju prirodu kao divlju, neobuzdanu silu, suprotstavljaju se stalo`enim idealiziranim pejza`ima neoklasicizma, a njegovi sitni potezi ~etkicom s dosta teksture nagovje{tavaju stil impresionizma. Bio je sin kroja~a koji je po~eo da slika sa 14 godina i ubrzo je slikao na otvorenom, neposredno u prirodi, {to je u to vrijeme bila novina. Ro|en je 15. aprila 1812. godine, a umro 22. decembra 1867. godine.
2. TA^NO

Napitak koji lije~i ka{alj

Specijaliteti francuske kuhinje

^aj od je~ma i timijana
Ako imate problema s prehladom koju prati jak ka{alj, nudimo vam recept kako da ga pobijedite. U litar zagrijane vode stavite oko 25 dkg je~ma i 3 ka{i~ice suhog timijana (mo`ete ga nabaviti u apoteci). Kuhajte na tihoj vatri da je~am omek{a. Nakon toga, ~aj procijedite i pijte tokom cijelog dana. Ukoliko `elite, ~aj mo`ete i zasladiti medom. Uzimajte kontinuirano dok ka{alj ili prehlada ne pro|u.

Kola~ s tre{njama
500 g tre{anja, 4 ka{ike bra{na, 8 ka{ika {e}era, prstohvat soli, 3 jaja, 2 {oljice mlijeka. Za kalup: maslac. Za posipanje: {e}er u prahu. 1. Tre{nje operite, odstranite peteljke i ocijedite. 2. Bra{no pomije{ajte u zdjeli sa {e}erom i solju. Jedno jaje rastavite na `umance i bjelance, pa bjelance umutite u ~vrst snijeg. Ostala jaja i `umance izmije{ajte s bra{nom i {e}erom. 3. Pomalo dodajite mlijeko, pa tijesto ostavite da stoji nekoliko minuta. 4. Rernu za-

Pisac koji je te`io umjetni~kom savr{enstvu
Ameri~ki pisac Henri D`ejms (Henry James) zapam}en je po tome {to je te`io nekoj vrsti umjetni~kog savr{enstva. Bio je tanan i prodoran psiholog, koji je u realisti~nom maniru precizno analizirao obi~aje, postupke i navike ameri~kog i evropskog dru{tva, uvijek u potrazi za moralnim vrijednostima, bri`ljivo grade}i kompoziciju djela, pri ~emu se dr`ao principa jedinstva i ekonomije sredstava, ali mu je stilski izraz povremeno oskudijevao u jasno}i. Pred kraj `ivota 1915. postao je britanski dr`avljanin. Djela su mu: romani „Roderik Hadson“, „Amerikanac“, „Dejzi Miler“, „Portret jedne ledi“, „Tragi~na muza“, „Bostonci“, „Golubija krila“, „Ambasadori“, „Zlatna zdjela“. Ro|en je 15. aprila 1843., a umro 28. februara 1916. godine.
3. TA^NO

grijte na 200 stepeni. Vatrostalni kalup nama`ite maslacem. Tre{nje stavite u kalup. Snijeg od bjelanca umije{ajte u tijesto i njime prekrijte tre{nje. 5. Kola~ pecite oko 45 minuta u prethodno zagrijanoj rerni. 6. Poslu`ite po volji vru} ili hladan. 7. Prije poslu`ivanja kola~ mo`ete posuti {e}erom u prahu.

^aj uzimajte kontinuirano dok ka{alj ili prehlada ne pro|u

Ovaj i druge recepte na}i }ete u najnovijoj „Va{oj kuharici“

SPRAVA, APARAT (mn.) IMATI PROGRES, NAPREDAK

ALKALOID BILJKE DIO NOGE VELEBILJA, (mn.) JAK OTROV

BRITANSKI GLUMAC OLIVER

E.B.

DVOBOJ

KIDNAPOVANJA

VOLUMEN

[TIPAVAC, [KORPIJA

DIVLJA RU@A

VJERODOSTOJAN

Nesre}a na Hilsborou
”Korea Electronics Show” PISAC KALVINO OBLAST KOJOM VLADA EMIR RUK. GOLM. TAHIROVI] ODABRANI SLOJ LJUDI GERMANSKO @EN. IME ALATKA DRVOSJE^A Z.A. STARIJI PJEVA^ IMAMOVI] PORTUGAL ITALIJA STRAGA, POZADI

DODATAK IMENICI

S PREDNJE STRANE

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA AKVARELISTI, VAJTA, ESTER, ANEKSI, POZA, LASA, SKI, E^, IDN, EMISIJA, SEID MEMI], N, TRKNUTI, EDI 1773

”Regional Occupational Program” IZNOS NA KOJI GLASI VALUTA NEKE ZEMLJE GLUMAC NA SLICI

SKUP OD DEVET OSOBA

STARJE[INA SAMOSTANA

Ljubitelji nogometne igre pamte 15. april 1989. kao jedan od najte`ih datuma u historiji nogometa. Toga dana u [efildu, na stadionu Hilsboro (Hillsborough) trebala je biti odigrana polufinalna utakmica engleskog FA kupa izme|u Nottingham Foresta i Liverpoola. Pred po~etak utakmice brojni su navija~i kasnili zbog zastoja u saobra}aju na prilazu stadionu, a zbog lo{e organizacije, nisu na vrijeme uspjeli zauzeti svoja mjesta na tribinama. Utakmica je po~ela to~no u 16 sati, a nesre}a se dogodila {est minuta kasnije. U panici koja je zavladala na licu mjesta smrtno je stradalo 95 ljudi, a jo{ je jedan navija~ poslije preminuo u bolnici. Povrije|eno je 730 navija~a. U postupku koji je poslije proveden niko nije odgovarao za smrt tolikog broja osoba.

Nakon sedam godina braka

50
HOLIVUD Nakon 28 godina braka

Dnevni avaz, srijeda, 15. april/travanj 2009.

show biz

Mel Gibson i Robin Mur pred razvodom
Supruga glumca i reditelja, osim alimentacije, tra`i nakit i neku drugu imovinu te predla`e zajedni~ko starateljstvo nad sinom Tomom
Robin Mur (Robyn Moore), supruga glumca i reditelja Mela Gibsona, predala je sudu u Los An|elesu zahtjev za rastavu nakon 28 godina braka, a razlog su mentacije, tra`i nakit i neku drugu imovinu te predla`e zajedni~ko starateljstvo nad njihovim sinom Tomom, koji je ju~er napunio 10 godina. Par se vjen~ao u junu 1980. godine, a {estero njihove djece ve} je odraslo. U ponedjeljak je par dao zajedni~ku izjavu, u kojoj ka`e da je „u braku, kao i kroz razdvojenost uvijek nastojao odr`ati privatnost i integritet porodice te }e tako i nastaviti“. Nije poznato koliko dugo Gibsonovi `ive razdvojeno, ali se na stranici TV {oua „Entertainment Tonight“ navodi da par `ivi odvojeno ve} tri godine. Gibson (53) je odrastao u Australiji i 90-ih je bio jedan od najpopularnijih i najbolje pla}enih glumaca na svijetu. Za „Hrabro srce“, koji je re`irao i u kojem je glumio glavnu ulogu, 1995. godine dobio je dva Oskara.
Mi{el Gelar: Neizmjerno sretna

Sara Mi{el Gelar ove jeseni postaje majka
Popularna ubica vampira Bafi (Buffy) Sara Mi{el Gelar (Sarah Michelle Gellar) i njen suprug Fredi Princ Junior (Freddie Prinze Jr) postat }e roditelji. Par je u braku ve} sedam godina, a prinova bi trebala sti}i ove jeseni. Izvor blizak paru izjavio je kako su Sara i Fredi neizmjerno uzbu|eni i sretni.
Mel i Robin: Odvojeni tri godine Gibson: Nastoji zadr`ati privatnost

D`on Ham Bijesna zbog glasina vanredni D`ejms Bond?
Skarlet Johanson u ratu s tabloidima
Aktuelni D`ejms Bond (James) Danijel Kreg (Daniel Craig) kao svog nasljednika vidi D`ona Hama (Jon Hamm), zvijezdu serije „Mad Men“. Za australski „Herald Sun“ Kreg je predlo`io da agenta MI6 glumi Ham ako se producenti odlu~e za adaptaciju pri~e o Bondu „Devil May Care“, koja se doga|a tokom hladnog rata 60ih godina pro{log stolje}a. - Rekao sam svojim producentima ako odlu~e snimati „Devil May Care“, da je Ham fantasti~an izbor. Ako se ikada odlu~e za jednog Bonda izvan aktuelnog serijala, on je pravi Bond - izjavio je Kreg i dodao da }e on i dalje glumiti slavnog agenta.

Prijedlog Danijela Krega

nepomirljive razlike. U zahtjevu se ne navode pojedinosti razlaza, a Robin, osim ali-

da je smr{avila
Nakon {to je objavljeno da je Skarlet Johanson (Scarlett Johansson) u vrlo kratkom roku izgubila skoro sedam kilograma, mlada glumica, poznata po bujnim oblinama, doslovno je pobjesnila te je u svojoj kolumni u „Huffington Postu“ izvrije|ala tabloide koji objavljuju takve la`i. Iznervirana zbog na~ina na koji se pi{e o njenom izgledu, Skarlet je odlu~ila u svojoj kolumni za „Huffington Post“ re}i pravu istinu o naga|anjima da je znatno smr{avila zbog striktne dijete i iscrpljuju}ih vje`bi. Ona tvrdi da su te pri~e „najobi~nija izmi{ljotina neodgovornih medija . Budu}i da su obline njen za{titni znak, glumica je najvi{e zabrinuta zbog utjecaja koji ima na mlade djevojke - napisala je da se u`asava mogu}nosti da neka 15-godi{njakinja iz Kanzasa pro~ita vijeNaslovnicu majskog izdanja magazina GQ krasi mladi Zak Efron (Zac), nova holivudska zvijezda i osvaja~ `enskih srca.
Johanson: Voli svoje obline

Ham: Zvijezda serije „Mad Men“

U filmu „The Expendables“

Povratak Britani Marfi
Zgodna glumica Britani Marfi (Brittany Murphy) glumit }e djevojku Mikija Rurka (Mickey Rourke) u novom akcijskom filmu Silvestera Stalonea (Sylvester Stallone) „The Expendables“. Zanimljivo je {to se ovom ulogom Britani opet vra}a na velika platna nakon dvogodi{nje pauze tokom koje se posvetila svojoj bolesnoj majci koja je bolovala od raka.

st da se Skarlet „osu{ila“ te da zbog toga odlu~i danima ne jesti kako bi nalikovala slavnoj glumici.

Marfi: Kraj pauze

F L AS H

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INA VOGO[]A OP]INSKI NA^ELNIK Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine FBiH“ br. 12/03. od 28. 03. 2003. godine) ~lana 348. Zakona o privrednim dru{tvima („Slu`beni list RBiH“ br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91, 07, 84/08 i 88/08), ~lana 35. Statuta RTV „Vogo{}a“ d.o.o. Vogo{}a, broj: 06-1-471/03 od 20. 11. 2003. godine i ~l. 68. i 122. Statuta op}ine Vogo{}a - pre~i{}eni tekst („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“ br. 22/01, 35/01, 8/02 i 24/04) u postupku imenovanja ~lanova upravnog odbora u RTV „Vogo{}a“ d.o.o. Vogo{}a, Op}inski na~elnik op}ine Vogo{}a objavljuje
JAVNO PREDUZE]E ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI „KOMUNALNO BR^KO“ D.O.O. BR^KO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE JAVNO PREDUZE]E ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI „KOMUNALNO BR^KO“ D.O.O. BR^KO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNO MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I NAUKE

Dnevni avaz
BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERAL MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE

srijeda, 15. april/travanj 2009.

51

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNO MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I NAUKE

StudentsKa br. 13, 76100 Br~Ko DistriKt BiH. Tel. 049/217-255, FaKs, 049/216-118, Studentska br. 13, 76100 Br~ko Distrikt BiH. Tel. 049/217-255, Faks, 049/216-118.

Broj: 06-4465/09 Br~ko, 15. 02. 2009. godine Na osnovu ~lana 27 a. stav (2) Zakona o javnim preduze}ima u Br~ko distriktu BiH („Slu`beni glasnik Br~ko distrikta BiH“ broj: 15/06, 5/07,19/07, 24/08) i ~lana 34. ta~ka (h) Statuta JP „Komunalno Br~ko“ d.o.o. Br~ko distrikta BiH broj: 01-6047/08 od 04. 08. 2008. godine, Direktor JP „Komunalno Br~ko“ d.o.o. Br~ko distrikt BiH, r a s p i s u j e

Na temelju ~lanka 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 35/05) i ~lanka 28. Zakona o radu („Slu`bene novine Federacije BiH“, br. 43/99, 32/00 i 29/03), federalna ministrica obrazovanja i nauke objavljuje

JAVNI POZIV
ZA PRIJEM VOLONTERA U Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke I. Volonter - 1 (jedan) izvr{itelj Uvjeti: Pored op}ih uvjeta predvi|enih ~lankom 25. stavak 1. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete. Posebni uvjeti: - VSS - VII stupanj, zavr{en ekonomski fakultet, poznavanje rada na ra~unaru i poznavanje jednog stranog jezika. II. Volonter - 1 (jedan) izvr{itelj Uvjeti: Pored op}ih uvjeta predvi|enih ~lankom 25. stavak 1. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete. Posebni uvjeti: - VSS - VII stupanj, zavr{en filozofski fakultet, smjer bosanski, hrvatski ili srpski jezik, poznavanje rada na ra~unaru i poznavanje jednog stranog jezika. III. Volonter - 1 (jedan) izvr{itelj Uvjeti: Pored op}ih uvjeta predvi|enih ~lankom 25. stavak 1. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete. Posebni uvjeti: - VSS - VII stupanj, zavr{en elektrotehni~ki fakultet - smjer informatika, prirodno-matemati~ki fakultet - smjer kompjuterskih nauka, fakultet informacijskih tehnologija ili strojarski fakultet - smjer ra~unarstvo i poznavanje jednog stranog jezika. Uz prijavu i dokaze o ispunjavanju op}ih uvjeta, potrebno je prilo`iti i slijede}e dokumente: 1. fakultetska diploma (original ili ovjerena kopija) 2. uvjerenje da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapo{ljavanje (ne starije od tri mjeseca) Komisija za izbor volontera Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke utvrdit }e stepen poznavanja rada na ra~unaru i poznavanja jednog stranog jezika kao i ostalih sposobnosti kandidata za obavljanje volonterskog rada. Potrebnu dokumentaciju treba dostaviti najkasnije 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva (ra~unaju}i posljednju objavu), putem po{te, preporu~eno na adresu: Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke Stjepana Radi}a br. 33 88000 Mostar sa naznakom: „Javni poziv za prijem volontera“ Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. Dokument kojim se dokazuje zdravstvena sposobnost, izabrani kandidati }e biti du`ni dostaviti Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke u roku od 8 dana od dana prijema pozitivnog obavje{tenja o izboru kandidata po prijavi na ovaj Javni poziv. Napomena: Volonter se prima na stru~no osposobljavanje za samostalan rad u trajanju od 12 (dvanaest mjeseci), bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski rad); volonter ima pravo na naknadu za prijevoz na posao i sa posla i naknadu za ishranu za vrijeme rada (topli obrok). MINISTRICA Meliha Ali}, prof.

JAVNI OGLAS
za izbor i imenovanje ~lanova Upravnog odbora RTV „Vogo{}a“ d.o.o. Vogo{}a 1. Objavljuje Javni oglas za izbor ~lanova Upravnog odbora RTV „Vogo{}a“ d.o.o. Vogo{}a i to: 1 ~lan - predsjednik - iz reda osniva~a 3 ~lana - iz reda osniva~a 1 ~lan - iz reda zaposlenika 2. Upravni odbor vr{i sljede}e poslove: - nadzire poslovanje RTV dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u, - usvaja izvje{taj o poslovanju po polugodi{njem i godi{njem obra~unu RTV „Vogo{}a“ d.o.o. Vogo{}a, - donosi Statut RTV „Vogo{}a“ d.o.o. Vogo{}a, - imenuju i razrje{avaju direktora, - utvr|uju razvojnu politiku i mjere za njihovo sprovo|enje, - utvr|uju godi{nji program rada, - donose op}i akt o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i druge op}e akte u skladu sa zakonom, - odlu~uju o svim pitanjima obavljanja djelatnosti radi kojih je RTV „Vogo{}a“ d.o.o. osnovana, ako zakonom nije odre|eno da o odre|enim pitanjima odlu~uje drugi organ, - usmjeravaju, kontroliraju i ocjenjuju rad direktora, - rje{avaju sva pitanja odnosa sa osniva~em, - odlu~uju o kori{tenju sredstava preko iznosa utvr|enog Statutom RTV „Vogo{}a“ d.o.o., - odgovaraju osniva~u za rezultate rada RTV, - odlu~uju o prigovoru radnika iz radnog odnosa na rje{enje i odluke direktora, - vr{i i druge poslove u skladu sa zakonom i pravilima ustanove. 3. Op}i uslovi koje svaki kandidat treba da ispunjava su slijede}i: - da su dr`avljani Bosne i Hercegovine, - da su stariji od 18 godina, - da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini u razdoblju od tri godine prije dana objave upra`njenog polo`aja, - da nisu obuhva}eni odredbama ~lana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine, - da nisu izabrani strana~ki zvani~nici, nositelji javnih funkcija, savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine („Slu`beni glasnik BiH“, br. 16/02 i 12/04), - da nisu osu|ivani za krivi~no djelo i za privredni prestup - da se protiv njih ne vodi krivi~ni postupak. Posebni uslovi koje kandidati moraju ispunjavati su: - da posjeduju univerzitetsku diplomu (VII stepen) ili (VI stepen) i najmanje 3 (tri) godine radnog sta`a u struci, - zna~ajno radno iskustvo u oblasti kulture, sporta, obrazovanja i vaspitanja. 4. Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva u obzir }e se uzeti i sljede}i kriteriji: - rezultati ostvareni u dosada{njem radu, - sposobnost upravljanja finansijskim sredstvima i ljudskim resursima, - sklonost prema timskom radu, - komunikacijske i organizacijske sposobnosti. 5. Prijava kandidata treba da sadr`i kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon. 6. Uz prijavu kandidati su du`ni dostaviti sljede}e dokumente: - uvjerenje o dr`avljanstvu, ne starije od 6 ({est) mjeseci ili fotokopiju CIPS-ove li~ne karte, - izvod iz mati~ne knjige ro|enih, ne stariji od 6 ({est) mjeseci, - univerzitetsku diplomu, - potvrdu o radnom iskustvu, - ovjerene izjave kandidata o ispunjavanju op}ih uvjeta. Svi prilo`eni dokumenti moraju biti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. Predsjednik i ~lanovi upravnih odbora imenuju se za vrijeme od ~etiri godine i mogu biti ponovo imenovani. S kandidatima koji budu ispunjavali sve potrebne uslove iz javnog oglasa bit }e obavljen intervju. Podnosioci prijava sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 7 dana od dana isteka roka za podno{enje prijava, ne}e biti uzeti u razmatranje u daljem procesu imenovanja, bez posebnog dostavljanja pismene odbijenice. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti uzete u razmatranje. Javni oglas }e biti objavljen u „Slu`benim novinama Federacije BiH“ i dnevnom listu „Dnevni avaz“, a krajnji rok za podno{enje prijava je 10 (deset) dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja. Prijave sa svim tra`enim dokumentima mogu se dostaviti li~no ili po{tom, preporu~eno na adresu Op}ina Vogo{}a, ulica Jo{ani~ka broj 80. Vogo{}a, Komisija za izbor i imenovanje sa naznakom „Prijava na Javni oglas za izbor i imenovanje ~lanova upravnog odbora RTV „Vogo{}a“ d.o.o. Vogo{}a - NE OTVARAJ -

JAVNI KONKURS
za prijem u radni odnos I. NA NEODRE\ENO VRIJEME: Odjel za razvoj i investicije Slu`ba za marketing: 1. Referent prodaje Minimalni uslovi: - Stru~na sprema: V[S/SSS-dru{tvenog/tehni~kog smijera - Radno iskustvo: 1 (jedna) godina Posebni uslovi: - Poznavanje stanja sistema i na~ina prodaje. Broj izvr{ilaca: 3 (tri) 2. Info slu`benik Minimalni uslovi: - Stru~na sprema: SSS- dru{tvenog/tehni~kog smjera - Radno iskustvo: 6 ({est) mjeseci radnog iskustva, Posebni uslovi: - Izra`ene vje{tine komuniciranja - Poznavanje rada na ra~unaru Broj izvr{ilaca: 2 (dva) Slu`ba za razvoj: 1. Gra|evinski tehni~ar Minimalni uslovi: - Stru~na sprema: SSS- gra|evinski smijer - Radno iskustvo: 1 (godina) u struci, Broj izvr{ilaca: 1 (jedan) Pravo prijave na Konkurs imaju kandidati koji pored navedenih uslova ispunjavaju op{te uslove za zasnivanje radnog odnosa: a) da je dr`avljanin BiH b) da je punoljetan c) da je zdravstveno sposoban (samo kandidati koji budu primljeni dostavljaju uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti), d) da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak. Konkurs je otvoren od 15. 04. 2009. do 23. 04. 2009. godine. Zainteresovani kandidati mogu preuzeti zahtjeve za prijavu u prostorijama Javnog preduze}a komunalno, ul. Studentska broj: 13. Br~ko, kancelarija broj 3. ili na web adresi www.infobrcko.com Prijave se moraju dostaviti najkasnije do 23. 04. 2009. godine do 15:30 ~asova putem po{te ili li~no na adresu Javno preduze}e komunalo Br~ko, d.o.o. Br~ko, ul. Studentska broj 13. Uz prijave dostaviti kopije dokumenata kojim se dokazuju ispunjenost op{tih, minimalnih i posebnih uslova. Dostavljena dokumentacija ne}e se vra}ati. Dokumenti ne mogu biti stariji od 6 ({est) mjeseci. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. Sve informacije u vezi konkursa mo`ete dobiti u Slu`bi ljudskih resursa na broj: 217-255, lokal 12. Napomena: Za diplome koje su ste~ene u inostranstvu nakon 06.04.1992. godine potrebna je nostrifikacija.

DIREKTOR Mr Admir Nukovi}, dipl. oec.

Broj: 06-34-2-1753/09 Mostar, 8. 4. 2009. godine

Odluka porote suda u Los An|elesu

Fil Spektor kriv za ubistvo iz 2003. godine
Legendarni muzi~ki producent Fil Spektor (Phil Spector) progla{en je krivim za ubistvo iz nehaja holivudske glumice u njegovom domu 2003. godine. Porota suda u Los An|elesu je nakon petomjese~nog su|enja donijela presudu protiv 69-godi{njeg Spektora. Spektor bi po izricanju presude 29. maja mogao ostatak `ivota provesti u zatvoru. Lana Klerkson (Clarkson), 40-godi{nja glumica u filmovima B-produkcije, umrla je nakon {to je kroz usta prostrijeljena metkom iz Spektorovog pi{tolja u predvorju njegove ku}e u Holivudu. Spektor: Nakon dono{enja presude

52

Dnevni avaz, srijeda, 15. april/travanj 2009.

show biz

KRAJ ROMANSE Nasilnik ve} zaboravio Rianu

Kris Braun vratio se biv{oj djevojci
Posljednje dvije sedmice pjeva~ provodi sa studenticom Erikom D`ekson
Uprkos velikoj medijskoj pa`nji, Kris Braun (Chris Brown) nije dugo oplakivao nedavni prekid s pjeva~icom i navodno se vratio djevojci s kojom se vi|ao prije Riane (Rihanna), pi{e „New York Daily News“. Njeno ime je Erika D`ekson (Jackson), a studentica je na Univerzitetu „Mary Washington“ u Vird`iniji. - Kris i Erika su se upoznali u Vird`iniji, gdje je on odrastao. Bili su u vezi nekad davno, a ponovo su se po~eli vi|ati prije nekoliko sedmica dok je Kris boravio u gradu. Provode mnogo vremena zajedno, a posljednje dvije sedmice su nerazdvojni - rekao je izvor blizak pjeva~u. Za to vrijeme Riana dane naj~e{}e provodi u studiju u Kaliforniji, gdje radi pjesme za svoj novi album. Pitanja novinara o Krisu ili bilo ~emu drugom iz svog `ivota uporno izbjegava.

(Foto: AFP)

Trijumf na kinoblagajnama

Majli Sajrus nova najve}a zvijezda Holivuda
Mlada pjeva~ica i glumica Majli Sajrus (Miley Cyrus) trenutno ima najgledaniji film u SAD te je postala zvijezda broj jedan. Njen film „Hannah Montana: The Movie“, nastao na osnovu popularne TV serije, zabilje`io je dvostruko ve}i uspjeh na kinoblagajnama nego {to je „Disney“ o~ekivao, zaradiv{i 34 miliona dolara u svega tri dana tokom Uskrsa.

Braun: Krenuo dalje

Riana: Na izlazu iz studija

Dnevni avaz

srijeda, 15. april/travanj 2009.

53

MALI

OGLASI
Prodaja
Jeep Grand Cherokke, 2005. god., V6, 2 WD, 3.7 L, benzinac, automatic, xenon farovi, CD player, klima, pre{ao 82.000 km, crvena metalik. Cijena do registracije 30.000 KM. Tel. 061 424 456. Laguna 2, god. 2002., dizel, 1.9. Cijena 12.500. Tel. 061 604 602. Mercedes 124, 250 dizel, 90. god., plavi, extra stanje, ABS, CD, centr., kuka, reg. do 6/09. Tel. 061 136 638, Visoko. Mercedes 140 W, S-klasa, 92. god., 300 dizel, manuelni mjenja~, 9.500 KM. Tel. 061 142 714. Mercedes 190, dizel, 1985. god., zelene boje, hitno. Tel. 061 201 771. Mercedes E 320, 4-matic, ugra|en plin, 2001. god., full oprema, ko`a, cobra, met. sivi. Tel. 061 146 657. Nissan Xterra, 2002. god., V6, 4 WD, 3.3 L, benzinac, automatic, klima, xenon farovi, CD player, siva metalik, pre{ao 180.000 km, reg. do novembra 2009. Cijena 30.000 KM. Tel. 061 424 456. Opel Agila 1.0 motor, 2001. god., cijena 8.600 KM. Tel. 061 777 530. Opel Vektra 1.8, god. 98., 54.000 KM, kupljena u salonu u Sarajevu. Tel. 033/417518, 061 146 118, Pazari}. Pasat dizel karavan, pr. 1992. god. Tel. 061 130-555. Passat GLX V6, 2004. god., tiptronic, full oprema, ko`a, benzin, reg. 19.000 KM. Tel. 062 127 719. Peugeot 206 1.4 HDI, 2005. god., full oprema, extra stanje, servis. knjiga i svi ra~uni, 4.295 EUR-a. Tel. 062 606 611. Peugeot 307 2.0 HDI, 66 KW, 2003. god., full oprema, servisna, tek uve`en, registrovan. Tel. 061 140 582. Pe`o 407, 1.6 HBI, 2007. god., pre{ao 83.000 km, metalik crni, parking senzori, tempomat, alu felge, gara`iran, cijena 28.000 KM. Tel. 061 217 037. Polo dizel, 2000. god., tek registrovan. Tel. 485-698, 062 920 764. Prodaja i ugradnja novih i polovnih el. ure|aja za va{ auto, dolazak na adresu. Tel. 061 365 193. Prodajem automobil zvu~nike, Eurotec, snage 2x150 W, novi, neotpakovani. Tel. 061 218 870. Prodajem Daciju-Logan, MCV-karavan, 2007. god., cijena 19.000 KM. Tel. 655-462, N. Grad. Prodajem Daewoo-Nexia limuzinu, crvena met., 1998. god., pre{la 86.000 km, u odli~nom stanju, reg. do 11/2009., cijena 4.700 KM. Tel. 061 863 783. Prodajem dijelove za Opel Astru karavan dizel, 1996. god. Tel. 061 339 448. Prodajem Golf 2, god. 84. dizel, crvene boje, 4 vrata, registr. do 1. 10. 2009. god. Tel. 061 219 127. Prodajem i ugra|ujem za sva auta ogledala za retrovizore, povoljno. Tel. 061 382 478. Prodajem kamion Reno, god. 99., cerada, cijena po dogovoru. Tel. 061 203 858. Prodajem Opel Zafira 2.0 DTi, 2001., ful oprema, al. felge, mogu}a zamjena za jeftinije, ke{ 11.900, zamjena 14.000. Tel. 062 212 474. Prodajem Pasat TDI, karavan, 2004. god., extra ispravan, registr. Tel. 061 141 674. Prodajem Peugeot 206 1.1, benzin, 99. god., u ovla{t. servisu odr`avan, sve osim klime, cijena povoljna. Tel. 061 274 422, 033 461-452. Prodajem Peugeot 307 1.6 benz., 2003. god., pre{ao 90.000 km, 3 vrata, uredno servisiran, cijena 16.500 KM. Tel. 061 225 133. Prodajem Reno Megan 1996. god., registrovan do avg., ugra|en plin. Tel. 033 612463. Prodajem za Golfa alnaser altenator 2, 3, 4 i za ostala vozila. Tel. 033 531-996. Prodajem za Pasat el. motor za podizanje stakla za prednja lijeva vrata. Tel. 061 260 598. Punto 1.9 JTD, 2002. god., tek registrovan, 5 vrata, ful oprema, klima, al. felge, metalik sivi, povoljno. Tel. 033 461-897. Renault Laguna karavan 2.2, turbodizel, 2002., vo`en samo u Njema~koj sa njem. tablama. Tel. 062 342 236. Reno 4, 85. god., dobro o~uvan, 900 KM. Tel. 061 388 807. Reno 5, 1988. g., 1.1 benzin, originalna kilometra`a 190.000 km, crvena boja, cijena 1.900 KM. Tel. 062 976 481. Reno Clio dizel, 93. god., registrovan, mala potro{nja, cijena 4.000 KM. Tel. 061 350 169. Reno Laguna 2, limuzina, 2002. god., 1.9 dizel, tek registrovana, ura|en servis, u odli~nom stanju, 14.200 KM. Tel. 061 701 989. Seat Toledo 1.9 TDI, 7/2005., Stylance oprema, reg. do 2/2010 i najnoviji model, kao nov, cijena 20.500. Tel. 061 274 422, 033 461-452. [koda Favorit, model 135 L, 43 KS, pre{la 23.000 km, gara`irana, 3.500 KM. Tel. 061 320 843. [koda Oktavia, 1998. god., tek registrovan, 10.500 KM. Tel. 061 835 560. Toyota Rav 4, 2007. god., pre{ao 28.000 km, 34.500 KM. Tel. 062 967 063. MOTOR SKUTER PIJAGI - ENERGI 50 CCM, PRE[AO 3.000 KIL., KAO NOV. CIJENA 2.500 KM. TEL. 061 132 221. 3671-1GR Volvo S 40, 1.3 T, 2002. god., benzin, automatik, full oprema, ko`a, povoljno, registr. Tel. 061 715 746. VW T4 2.5 D, teretni, produ`eni, povoljno, tek registrovan. Tel. 061 482 250. Yugo dijelovi, limarija, mehanika, unutra{njost. Tel. 061 616 040. Za Golfa 4 alu. felge sa gumama 17, original WW kao nove. Tel. 061 227 070.

Hitno: Audi 80 jaje, god. proizvod. 1988., jedan vlasnik, registrovano u Sarajevu, auto je u odli~nom stanju, prevod mo`e odmah. Cijena: 4.100 KM. Tel. 061 263 795. 3712-1Gr Golf II dizel, 87. godina, reg. do 7. 2009., nove gume, u dobrom stanju, cijena 2.900 KM. Tel. 062 319 729. 4996-1Nd` Golf II, 1.3 benzin, godina 1988., 4 vrata, crveni, 4 nove gume, registrovan, mala potro{nja, super stanje, cijena 3.650 KM. Tel. 062 315 884. 4997-1Nd` Amortizeri petih vrata za kombi VW T2 i gume 205/80 r16 novo. Tel. 061 365 365. Audi A3 1.6, 1997. god., crna boja, full oprema, tek registr., extra stanje, 12.800 KM. Tel. 061 161 355. Audi A3 TDI, 66 KW, 2000. god., full oprema, zeder, alarm, al. felge, nove gume. Tel. 061 140 582. Audi A4 A9 TDI, mo`e zamjena za manje. Tel. 061 740 127. BMW X5, V6, 4 WD, 3.0 L, 2003. god., benzinac, automatic, full oprema, svijetloplava metalik, pre{ao 86.000 km. Cijena do registracije 50.000 KM. Tel. 061 195 938. Bora TDI, 2002. god., pumpa, dizna, klima, tempomat, board, kaomp. zeder, al. felge, 4x airbag, 4 x el. podiza~i stakla. Tel. 061 778 024. Buba, njem. proizvod, 1971. god., dobro o~uvana, 3.500 KM. Tel. 061 554 828. Citroen XM 2.1 t. dizel, 97. god., ABS, CD, klima, dalj., dobro stanje, reg. do 8. 09. mo`e zamjena. Tel. 061 136 638, Visoko. Dacia Logan 1.6, ful oprema, stara dvije godine, reg. do febraura 2010. god. Cijena po dogovoru. Tel. 062 337 813. Dvije gume Protekt kao nove za kombi 185x14 C. Tel. 061 531 713. Dvije gume Sava S3, 175/70 R14, u odli~nom stanju. Tel. 033 223-844. \ip Galoper-Inovej{in, interkuler 99. god., 130.000 km, ful oprema. Tel. 033 417518, 061 146 118, Pazari}. Fiat Multipla, dizel, 2001. g., full, tek registrovan, malo pre{ao, 9.900 KM. Tel. 062 104 028. Fiat Punto 2002 1.2 benz., ful oprema, pre{ao 64.600 km, Peugeot 2002. god. 1.4 HDI, full oprema. Tel. 062 811 676. Fokus 1.8 TDCI 03 god., 4 vrata, bijeli, ABS, klima, CD, dalj., uvoz, sve pla}eno. Tel. 061 136 638 Visoko. Ford Escort 1.4 kraj 89.l god., benzin. Tel. 061 221 961. Ford Skorpio, reg. do 14. 12. 2009., u odli~nom stanju, povoljno. Tel. 061 275 666. Golf 2 dizel, 89. god. 9. mjes., bijela boja, 2 vrata, registrovan do 7. 2009. Tel. 061 512 902. Golf 2, 1.6 benzin, 87. god., bordo boja, TAS-ov, prvi vlasnik, reg. do janura 2010. u super stanju, cijena 3.400 KM. Tel. 061 925 601, 061 551 151. Golf 2, dizel, 90. god., prvi vlasnik. Tel. 061 106 959. Golf 3 97. god., met. plavi, 2 vrata, l. kand`a i alarm, 4 zimske gume, Sarajevo. Tel. 061 212 840. Golf 3, 96. god., 2.0 benz-plin, crni, 4 vrata, klima, {iber, MP3, al. felge, alarm, super stanje. Tel. 061 778 024. Golf 4 1.9 TDI, 2002. god., 14.400 KM, WV Buba 1.9 TDI, 2001. god., 15.000 KM, WV Bora 1.9 TDI, 2003. god., 17.900 KM. Tel. 061 715 746. Golf 4 TDI, 2003., pre{ao 87.000, servisna, ful oprema, izvedba pacifik. Tel. 061 227 070. Golf 4, 1.9 TDI, 110 KS, klimatronik, recaro sjedi{ta. Tel. 061 867 621. Golf 5, 2007. god., benzin, full oprema, automatik, cijena do reg. 23.000 KM. Tel. 062 505 111. Golf IV SDI, extra stanje, povoljno. Tel. 061 828 927. Gradn Cheroke Laredo, 2002. god., benzin, automatik, 4x4, full oprema, cijena do registracije 17.800 KM. Tel. 062 600 111. Huyndai Accent 2000. g., 1.3 benz., klima, CD, reg. do jula 2009. Cijena 7.000 KM. Tel. 065 780 850. Hyundai Accent, 2001. g., pre{ao 64.000 km, klima, automatik, CD player, reg. do 11. 09. Cijena 9.500 KM. Tel. 061 133 413. Invalidski skuter sa 2 akumulatora, jedno punjenje 40 kilometara. Tel. 061 928 896. Jeep Grand Cheeroke limited, 2002., 4.7 V8 B, registr., zamjena za manje. Tel. 061 186 064.

Kupovina
Kupujem havarisana vozila Golf 2, i ostala vozila mla|e godi{te. Tel. 061 206 689. Kupujem havarisana i ostala auta za autodijelove. Tel. 061 249 467, 033 622-904. Kupujem ispravna i havarisana vozila. Tel. 062 915 635. Kupujem Ford Ka ili neko dr. auto. Tel. 063 132 183.

Izdavanje
Izdajem poslovni prostor 90 m2 kod {kole na raskr{}u u Semizovcu. Tel. 065 992 292, 065 950 761. 3299-1Pr Izdajem poslovni prostor 100 m2, ul. Safeta Zajke 314, preko puta OMW pumpe u Brije{}u. Tel. 062 359 139, 033 674064. 4925-1Nd` Izdajem prazan dvosoban stan, Trg djece Dobrinje, kat 3, cijena 250 KM. Tel. 061 224 155. 4959-1Nd` Izdajem namje{ten trosoban stan, 2 kupatila, 2 terase, ul. Azize [a}irbegovi} 122, Sarajevo. Tel. 061 150 902. 543-1Tz Al. Polje, A faza, izdajem jednokrev. namje{tenu sobu. Tel. 544-231. Alipa{ino C-faza, izdajem dvosoban stan. Tel. 061 215 680. Apartmane i sobe izdajem uz more sa parkingom, Tu~epi, 12 EUR-a. Tel. 03385 21 623 342. Apartmane izdajem u Igalu i Zaostrogu, bliz. mora. Tel. 061 537 739. Apartmani Broce-Ston na Pelje{cu V-IX. Tel. 062 971 834, 00385 92 218 79 44. Apartmani i sobe S. Grad, 20 KM po osobi. Tel. 061 537 479. Apartmani i sobe za preno}i{te, kupatilo, kuhinja, parking, 25 KM po osobi, Ko{. brdo. Tel. 062 226 665. Ba{~ar{ija, izdajem 2-sobanu namje{ten stan. Tel. 062 811 704. Blizu @eljezni~ke stanice, izdajem stan u zgradi 62 m2. Cijena 500 KM. Tel. 061 553 803. Centar - Papagajka, nudim no}enje u luksuzno opremljenim apartmanima. Tel. 061 724 725. Centar, ^obanija izdajem namje{ten tros. stan 350 EUR-a. Tel. 061 310 502. Centar, izdajem ve}i broj opremljenih soba radnicima. Tel. 061 926 348. Centar, kod Katedrale, izdajem stan pos. prostor 72 m2. Tel. 062 571 189. ^. Vila, ul. D`. Bijedi}a izdajem jednos. namje{ten stan. Tel. 061 356 214. ^etiri le`aja izdajem u dvos. stanu, ulaz poseban. Tel. 061 550 601. Dobrinja 2, centar, izdajem pos. prostor 50 m2, sastoji se iz 2 prostorije, pogodan za sve namjene. Tel. 061 899 205. Dobrinja 4, Trg V. [ekspira br. 2, izdajem pos. prostor 35 m2, pogodan za sve namjene. Tel. 061 171 399. Dvos. namje{ten stan, 2 kupatila, 2 terase, u obzir dolaze studenti, ul. A. [a}irbegovi}. Tel. 061 926 164. Dvos. prazan stan-ku}a, ulaz poseban, S. [ikala. Tel. 061 363 091. Dvos. stan R. Prgude, Ko{evo. Tel. 615600 Ferhadija, II sprat, izdajem pos. prostor 86 m2, 25 KM po kvadratu. Tel. 061 166 090. Gara`u izdajem 40 m2 (u ku}i), sa 2 kanala na glav. cesti Dobrinja-Aerodrom. Tel. 061 313 624. Hrasno, izdajem dvoiposoban stan sa gara`om. Tel. 061 262 733. Izdaje se ili prodaje radnja na pijaci Sirano, 12 m2. Tel. 062 548 138. Izdaje se pos. prostor vel. 85 m2, u centru Sarajeva. Tel. 061 102 454. Izdaje se stan jednos., lux. opremljen (klima), studenticama muslimankama. Tel. 061 598 190. Izdajem (mijenjam) pos. prostor 20 m2 u

Kasindolu. Tel. 062 760 319. Izdajem 100 m2 pos. prostora u Hrasnom, pogodan za vrti}e, ordinacije, kanc. i sl. Tel. 061 150 368. Izdajem 130 m2 B. Potok, Otoka, kod b. pumpe, pog. za ljek. ordinacije, biro, predstavni{tvo. Tel. 061 161 463. Izdajem 4-soban stan za kancelarije, sun~an u centru. Tel. 445-612. Izdajem friz. salon kod bolnice Ko{evo, mogu}a promjena namjene. Tel. 061 561 132. Izdajem gara`u na Vracama, ul. A. Smajlagi}a. Tel. 061 335 484. Izdajem gara`u, Aerodrom., pogodna i za dr. privredne djelatnosti. Tel. 061 809 237. Izdajem jednos. stan u priv. ku}i, 40 m2, cijena 150 KM, prazan. Tel. 033 454-430. Izdajem namje{ten stan radnicima na terenu, ulaz pos. Tel. 061 550 601. Izdajem namje{tene sobe ili sprat ku}e radnicima. Tel. 033 659-474, 061 866 090. Izdajem namje{tenu sobu, centr. grijanje, upotreba kuhinje, kupatila, pos. ulaz. Tel. 033 521-618, 061 529 838. Izdajem oko 600 m2 kanc. prostora u Sarajevu-Ned`ari}i, mo`e pojedina~no kanc. Zvati od 9-15 h. Tel. 033 460-261. Izdajem plac pored puta, pogodan za biznis, 300 KM, Rakovica. Tel. 062 203 895. Izdajem pod zakup ku}u sa pos. prostorom 120 m2, blizu Sam shopa Bare-[ip. Tel. 033 485-735, 485-920. Izdajem pos. prostor 34 m2, kod bolnice Ko{evo, pogodan za ured, ordinaciju i sl. Tel. 061 561 132. Izdajem pos. prostor 70 m2, univerzalan - za sve namjene, ul. Stupska 78. Tel. 033 638-006. Izdajem pos. prostor na Stupu (nov), pogodan za sve namjene od 33 i 66 m2. Tel. 062 320 648. Izdajem pos. prostor, biv{a }evabd`inica, 20 m2, na ulazu u Hecinu pijacu. Tel. 061 531 130. Izdajem prostor 45 m2 ^. Vila, ul. N. Filipovi}a, za vi{e namjena. Tel. 061 157 391. Izdajem sobu na Ko{evu uz bolnicu, centralno. Zvati iza 16 h. Tel. 033 217-185. Izdajem sobu za spavanje sa TV-om, Ba{~ar{ija sa kupatilom, 20 KM po osobi. Tel. 061 192 273. Izdajem stan u centru, Sarajevo, prazan, Vrazova ul., 42 m2. Tel. 061 486 979. Izdajem uhodan poklon {op na atraktivnom mjestu. Tel. 061 192 157. Izdajem-prodajem stambeno-pos. prostor 1.000 m2, oku}nica 4.000 m2, uz put Sarajevo-Mostar na 17. kilometru. Tel. 061 249 249. Iznajmljujem ku}u sa 2 apartmana 5 i 7 le`aja, otok Hvar-Su}uraj od 15. 6.-15. 9. Tel. 385 95 802 24 33. Iznajmljujem sobe u hotelu „ADRIATIK“ u Kleku, mogu}a organizacija prevoza. Tel. 061 143 951. Jednos. stan izdajem sa parkingom, cijena 200 KM. Tel. 464-736. Jednos. stan u priv. ku}i za iznajmljivanje, S. Grad. Tel. 033 440-100. Ko{evo, tros. prazan stan, 69 m2, ozbiljnoj porodici na du`i period. Tel. 033 470752. Lux. opremljen stan, sprat u priv. ku}i, pos. ljudima i strancima. Tel. 033 637-494, 061 257 567. Namje{ten jednos. stan u Gornja Breka. Tel. 061 213 208, 033 446-460. Namje{tena kanc. na Ko{. brdu, iznad Robota, pos. centar. Tel. 033 760-355. Ned`ari}i, Lukavi~ka c., izdjem sprat zaposlenim djevojkama, studenticama. Tel. 062 124 318. Neum - povoljno izdajem apartmane smje{tene uz more. Tel. 063 327 098, 036/884169. Pos. prostor 20 m2, pogodan za sve namjene, Ilid`a-Pejton. Tel. 061 170 914. Pos. prostor 22 m2. Tel. 061 192 157. Pos. prostor izdajem kod Suda, [enoina, 33 m2, zvati iza 18 h. Tel. 534-126. Posavska 128, izdajem dvosoban namje{ten stan na spratu priv. ku}e. Tel. 062 422 405. Posl. prostor I kategorije, 120 m2, sa svim priklju~cima, za sve namjene izuzev ugostiteljstva, cen. grijanje, pristup autima svih kategorija. Zvati od 10-20 h. Tel. 061 345 991, 033 454-542. Povoljno izdajem tros. namje{ten stan, pos. ulaz, na spratu, centr. grijanje. Tel. 033 638-121, Ilid`a. Prazan stan izdajem 65 m2, grijanje na gas sa parkingom, I sp., Vojni~ko Polje. Tel. 061 545 358. S. Kolonija, izdajem pos. prostor od 15 i 20 m2. Tel. 226-903, 061 312 997. Sobe za preno}i{te i dnevni boravak, TV, kupatilo. Tel. 062 644 055. Stan izdajem 100 m2, Malta, moderno opremljen. Tel. 062 203 895. Stan izdajem 106 m2, sun~an u centru strogom za kancelar. Tel. 208-261. Studentici izdajem konf. sobu sa upotrebom kuhinje, ^. Vila 1. Tel. 033/678-504. Tros. namje{ten stan sa eta`. grijanjem, u centru. Tel. 033 650-788. Tros. namje{ten stan, ul. Trg me|unarodnog prijateljstva, Al. Polje, A faza. Tel. 061 868 464. U centru iznajmljujem ve}i jednos. stan lux. opremljen, zaposlenim samcima, 550 KM. Tel. 061 320 843.

Zenica - centar, izdaje se pos. prostor pogodan za mikrokreditne banke, urede, predstavni{tva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekretnine.ba

Prodaja
Stanovi novogradnja 45 m2, 51 m2 i 55 m2. Idealna lokacija Betanija - Pionirska dolina. Visoki standard gradnje. Parking mjesto. Cijena 2.850-2.950 KM. Tel. 063 799 152. PTT Prodajem savremeno izgra|eni poslovni objekat - novogradnja, vrhunski materijali, pogodan za proizvodnju i skladi{te, povr{ine 4.300 m2 + asfaltirano dvori{te od 4.600 m2, na parceli od 8.000 m2, Vlakovo, u blizini Mostarskog raskr{}a. Tel. 061 144 847, www.vlakovo.homeip.net vlakovo@gmail.com N. Prodajem garsonjeru 24 m2, centar, apartmane u Neumu raznih veli~ina. Tel. 061 906 923. 3217-1Pr Za prodaju poslovni prostor 2.000 KM jedan m2, a za iznajmljivanje 4.000 KM za jedan mjesec, ima povr{inu 220 m2, podijeljen u 10 kancelarija. Tel. 062 335 381. 3746-1Nd` Prodajem odli~an dvoiposoban stan ^engi} Vila, Kvadrant, 3. sprat, lift, papiri uredni, cijena povoljna. Tel. 061 190 544. 2987-1Gr Ciglane: Dvosoban, cca 59 m2 + 50 m2 ba{ta + 5 m2 ostava. Mogu}nost pro{irivanja. Cijena: 195.000 KM. Tel. 061 899 209. 2951-1Pr Prodajem staru bosansku ku}u na Vratniku. Tel. 061 789 931. 4863-1Nd` Ilid`a - Otes, prodajem namje{ten, renoviran dvosoban stan 58 m2. Tel. 062 391 952. 4841-1Nd` Prodajem stan zgrada „Loris“ na Grbavici, 78 m2. Tel. 061 842 521. 3629-1Gr Dolac Malta troiposoban, II sprat, 86 m2 - 157.000 KM ili zamjena za manji stan. Tel. 061 140 405. 4891-1Nd` Prodajem nove, neuseljene stanove u Kvadrantu na ^engi} Vili povr{ine 92 m2, sprat tre}i. Cijena 2.600 KM/m2; i Vraca, ul. Avde Smajlovi}a povr{ine 93 m2, sprat prvi, ~etverosoban, namje{ten. Tel. 061 540 015. 3306-1Pr Prodajem extra adaptiran dvosoban stan na Grbavici, 47 m2, sprat drugi. Cijena 2.800 KM/m2 i Hrasno 38 m2, ul. Aleja Lipa. Cijena 2.200 KM/m2. Tel. 061 540 015. 3306-1Pr Prodajem jednosoban adaptiran stan u Hrasnom, ul. Porodice Ribar, 38 m2, sprat IV, bez posrednika. Tel. 061 158 822. 3356-1Pr Prodajem stan 33 m2, Alipa{ino C-faza, (kod Merkatora), sprat I, cijena 35.000 EUR-a. Tel. 061 819 554. 4949-1Nd` Prodajem 20 duluma zemlje sa svim komunalijama i dozvoljenom gradnjom, u Pazari}u. Tel. 055 213-110. 4977-1Nd` Prodajem jednosoban stan prizemni 30 m2, Ilid`a-Pejton. Tel. 061 240 587. 4988-1Nd` Alipa{ino - 30, 40, 53, 64 m2, ^engi} V. - 42 i 86 m2, Ko{evsko b. - 22, 30 m2, Dobrinja - 28, 38, 22 i 47 m2, Otoka - 39 i 33 m2, Centar - 110 m2, Grbavica - 35, 47, 54 i 131 m2, Marin D. - 76, 90 m2, Hrasno 50 m2, Vojni~ko p. - 56 i 89 m2. Tel. 061 375 787. 4980-1Nd` Vogo{}a, prodajem dulum zemlje 1/1 i ku}u sa dva sprata, poseban ulaz, do Hotonja Barica, od glavne ceste 500 metara i staru ku}u i gara`u, prilaz do ceste. Tel. 062 215 655. 4991-1Nd` Centar, jednosoban stan II (zgrada od IV sprata), extra adaptiran, sve novo, nekori{teno, 30 m2, cijena 78.000 KM. Tel. 061 916 208. 5002-1Nd` Grbavica, novogradnja, u ulici gdje je OHR, stan 47,85 m2 + balkon, III sprat, lift, gara`no mjesto, mogu}nost kreditiranja bez banke i kamata. Tel. 062 909 887. 5002-1Nd` Al. Polje, N. Smailagi}a, tros. stan 64 m2, povoljno. Tel. 062 230 226. Alipa{ino 49 m2, 2 balkona, centralno. Tel. 061 102 234. B. Potok, nov dvos. stan, 57 m2+balkon, 7,5 m2. Tel. 065 098 407. Bla`uj, Sarajevo, ku}a sa stvarima, sve novo, klju~ u ruke, odmah useljiva, 1/1, sa

54

Srijeda, 15. april/travanj 2009.

Dnevni avaz
vlas. 1/1. Tel. 062 943 493. Stan prodajem 50 m2, Aerodrom. naselje, 110.000 KM. Tel. 061 200 438. Stan Titova 147 m2, 2 sp., cijena 3.400 KM/m2. Tel. 061 225 810. [vrakino prodajem garsonjeru, 29 m2, 1 sp., parno grijanje. Tel. 062 370 987. Tar~in-Luke, prodajem 4.500 m2 u ravnici, put, voda, struja, doz. za vikend., urb. sagl., plan projekat, pogodno za sve, 1/1, blizina M-17, ul. rasvjeta, povoljno. Tel. 061 583 708. Troipos. stan 78 m2, Dobrinja 2, ili mijenjam za manji uz doplatu. Tel. 061 702 430. U Hrasnom prodajem stan 53 m2. Tel. 061 101 186. U Orebi}u prodajem 3.550 m2 gra|. zemlji{ta, 300 m od gradske pla`e. Tel. 00385 98 953 9167, Orebi}. U Zenici u centru, kod stadiona, caffe prodajem zbog odlaska, pogodan za sve namjene. Tel. 061 846 804. Vogo{}a, Igmanska, prodajem stan 75 m2, nadogradnja, dvoeta`ni, klju~ u ruke, 1.900 KM/m2. Tel. 061 162 150. Vogo{}a, prodajem dvosoban stan 57 m2, adaptiran. Tel. 061 101 967. Vrlo povoljno prodajem stan na Obali, 154 m2, pogodno i za pos. prostor. Tel. 203124. „ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 485, 063 838 936, 065 234 239.“ 4325-1ND@ moru, {ank i vagu od rastroja. Tel. 061 142 714. Prodajem prosu{eni jasen i javor u madri, cijena 700 KM. Tel. 061 142 714. Pas njema~ki ov~ar sa papirima. Tel. 063 108 881. Chico komplet (bagi {koljka za novoro|., auto sjedi{te, ta{na...), 490 KM. Tel. 061 554 828. Prodajem `enske ko`ne stvari i `enske cipele, ~izme, vrlo povoljno. Tel. 062 524 166. Dvije duge bunde, 2 kratke nove iz Njema~ke. Tel. 062 524 166. Prodajem raznu `ensku garderobu, nova iz Njema~ke, povoljno. Tel. 062 524 166. Hitno i vrlo povoljno 2 sobna vrata sa {tokovima, puno drvo, 85x200. Tel. 061 748 948. Prodajem pribor za jelo-pozla}eni, nov itison 3,80x3,80), nov, bakreni kazan, pe} {tednjak na ~vrsto gorivo. Tel. 214-545 iza 18 h. Prodajem 200 lit. `ilavke i 500 l lo`e, cijena dogovor. Tel. 063 808 069. Plavix 300 (4x75), original za penzionera, vrlo povoljno. Zvati poslije 20 h. Tel. 063 638 928. Prodajem regal, trosjed, komodu i sto, sve 350 KM. Tel. 061 525 400. Nov kompresor, boca je 25 l, 8 bari, sa crijevima. Tel. 062 522 986. Aparat prodajem za mjerenje {e}era u krvi, nov Bayer. Tel. 033 454-776. Prodajem aparat za mjerenje pritiska, dig., nov, njema~ki. Tel. 033 454-776. Prodajem 4 prozora, drvo, novi, termo staklo, raznih dim. Tel. 033 451-309. Krevet prodajem za masa`u, alum., sklopivi, te`ak 12 kg, 550 KM, fix. Tel. 066 546 467. Bukova iscijepana drva, dovozim na adresu. Tel. 061 824 981. Ma{ina za demonta`u guma, njema~ka Hofman, automaska. Tel. 061 227 070. Prodajem tuje, ~emprese, {im{ire, hibiskuse i ostalo ukras. bilje. Tel. 065 867 127. Vr.kukta, lazarkinja, jaglika i dr. vrste endemskog ljekobilja. Tel. 062 911 116. Islandski li{aj za lije~enje plu}. bllesti, ~ira na `elucu, pobolj{anje krvne slike. Tel. 062 911 116. Prodajem betonske `ardinjere sa vi{e vrsta ukrasnog grmlja. Tel. 065 867 127. Dva debela }ilima 3 sa 4, 25x3 m. Tel. 061 503 075. Trosjed, dvije fotelje, o~uvano, prodajem. Tel. 061 503 075. Fri`ider i dva debela ~ilima, o~uvano. Tel. 061 503 075. Fri`ider, ve{ ma{ina, {poret plin-struja, plin. pe}, sudoper, vise}a kuhinja. Tel. 033 659-192. Prodajem p~elinja dru{tva L.R. sa 2 nastavka. Tel. 061 191 619. Prodajem pol., o~uvan parket (bukva), 20 m2. Tel. 061 377 325. Harmoniku prodajem „Hohner“, ~etveroglasna, 96 basova, 700 EUR-a. Tel. 062 296 143. Prodajem ski opremu, daske RC Impuls, vezove marker i {tapove Elan. Tel. 061 218 870. Muz. liniju, Aiwa, sa 3 CD-a obrtna i paketom zvu~nika. Tel. 061 218 870. Ugaona garnitura „Moica“ zelene boje, povoljno. Tel. 061 272 611. Prodajem dom. i strane porno filmove na DVD-u. Tel. 061 272 003. Plavi vuneni tepih i staza povoljno. Tel. 061 272 611. Prodajem mot. pilu Solo 636, malo kori{tena, cijena 400 KM. Tel. 061 323 704. Vagu prodajem od 1000 kg, cijena 550 KM. Tel. 061 323 704. Prodajem koke nosilje, stare godinu dana. Tel. 061 323 704. Prodajem ve{ ma{ine Gorenje najnovije, polovne, 120-320 KM, {porete struja-plin, ugradbene fri`idere. Dostava bespl. Tel. 533631. Ro{tilj, doner, toster, fritezu, {poret (sve plin), pe} za kola~e. Tel. 061 100 001. PROFESIONALNO RJE[AVANJE SVIH VRSTA KOMPJUTERSKIH PROBLEMA, POVOLJNO. UGRADNJA I ZAMJENA KOMPONENTI, ANTIVIRUSNA ZA[TITA. INSTALACIJA WINDOWSA, UMRE@AVANJE, SPA[AVANJE PODATAKA. DOLAZAK NA ADRESU. TEL. 061 170 085. 3651-1GR TV SERVIS opravka svih marki TV, video DVD. Dolazak, ra~un, garancija. Daljinski za TV. Tel. 033/650-400, 033/610-000. 4312-1Nd` KIRBY - Dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, sa najsavremenijim ma{inama i {amponima, itisoni 1 m2/1 KM, radimo i generalna ~i{}enja firmi, kancelarija i stanova. Tel. 061 350 688. 3817-1Nd` ALU `aluzine 20 KM/m2, trakaste zavjese 20 KM/m2, ALU i PVC roletne, Harmo vrata, tende. Tel. 033/211-484, 033/767-995 i mob. 061 131 447. 4603-1Nd` Kanalizacija - SUBA[I]. - Pro~epljenje i ispiranje kanalizacije (vozilo 150 bari). - Ispitivanje kanala (kamera). - Brze intervencije, popravke... Tel. 033/223560, 061 100 078. 3186-1Gr Najpovoljnije i najkvalitetnije, sa garancijom vr{imo sve vrste: - Toplotnih fasada. - Rigipsa. - [panskih zidova. - Moleraja. Tel. 033 400-046. Mob. 061 278 188. 3556-1Gr Moler profesionalac - radim profesionalno i odgovorno. Pla}anje u 2 rate! Tel. 061 244 463. 4921-1Nd` Radimo stiropor fasade sa na{im ili va{im materijalom i na{om skelom. Tel. 061 270 729, 062 216 268. 4938-1Nd` Servis ra~unara, instalacija i licenciranje windowsa, programa, antivirusna za{tita, povratak izgubljenih podataka, dolazak na adresu. Tel. 062 295 988. 4947-1Nd` Vr{im usluge zidanja, {alovanje, termo fasade, malterisanje vanjsko i unutra{nje, ma{inski i ru~no. Tel. 061 227 919. 4990-1Nd` Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 621-733. Profesor daje instrukcije iz matematike za osnovce i srednjo{kolce tokom godine. Tel. 061 244 251. Lektori{em i korigujem sve pisane tekstove, dugogodi{nje iskustvo. Tel. 033 658707. Staklar - vr{imo sve usluge, dolazimo na adresu. Tel. 062 574 777. Radim molersko-farbarske poslove, povoljno. Tel. 061 926 333. Profesor daje instrukcije iz francuskog, latinskog, ruskog i bosanskog. Tel. 033 526521. Zubne proteze i druge stomatolo{ke usluge u toku dana, povoljno, radimo i vikendom, popust penzionerima. Tel. 061 141 544, 033 235-656. Zubna ambulanta sa protetikom. Tel. 033 461-712. Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz kabastog otpada, povoljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139 453. Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, uz garanciju. Tel. 061 497 622. Iznajmljujem play station 2 sa igricama, cijena 12 KM. Tel. 061 201 341. Agencija „Rosa“ vr{i usluge ~i{}enja stanova i pos. prostora. Tel. Rainbow dubinsko usisavanje tepiha, sjede}ih garnitura, jogi madraca. Tel. 061 916 272. Lije~im hemoroide vanjske i unutra{nje, uspje{no. Tel. 061 533 146. Servis za popravku resa, ru~no tkanih i ma{insko tkanih tepiha. Tel. 061 349 660. [ivenje autopresvlaka za sva vozila, paleta boja, popravak sjedi{ta. Tel. 061 215 658, Antuna Hangija 65. Elektroinstalater, idejna rje{enja, planovi, nacrti, popravak starih i postavljanje novih instalacija. Tel. 062 525 888. Arhitekta - savjet za ure|enje stana, enterijera, poslovnog prostora. Tel. 061 566 482. Radim sve vrste grijanja, servisiranje. Tel. 061 105 425. Stolar: izrada kuhinja, ameri~kih plakara, enterijera, stepenica. Tel. 061 512 663. Kre~im stanove kvalitetno i ~isto. Tel. 062 672 723, 612-025. Lije~im infarkt srca na bazi ljekobilja. Tel. 033 616-211. Popravljam TV svih modela profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Postavljam i ugra|ujem blindo vrata, klime, stelitske antene. Tel. 062 627 602. Agencija „Drug“ vr{i usluge pla}anja va{ih ra~una, kupovine i svih ostalih vama potrebnih usluga uz minimalnu nadoknadu.

PRODAJEM (IZDAJEM NA DU@I PERIOD) MOTEL „KONAK“ SEMIZOVAC, OBJEKAT KOMPLETNO OPREMLJEN DELUX - KAPACITET 10 SOBA + 300 MJESTA U RESTORANU I BA[TI, PARKING 1.000 M2. SVE 1/1. TELEFON: 061 132 221. 3671-1GR 500 m2 zemlje, povoljno. Tel. 033 656-235, 061 325 750. Centar kod II gimnazije, prodajem trosoban stan 80 m2. Tel. 061 875 291. Centar, prodajem stan 81 m2 kod Latinske }uprije. Tel. 061 185 231. ^etverosoban stan preko puta BBI centra, IV sprat. Tel. 061 827 634. Dev. ku}a na placu 737 m2 i njiva 1.724 m2, u Rip~u kod Biha}a. Tel. 052 216 373. Dobrinja 2, tros., V sp., 2 balkona, sun~an, odli~na lokacija. Tel. 062 911 842. Dobrinja, novogradnja, stanovi od 32-80 m2, useljenje maj 2009. Tel. 061 398 786. Dvije ku}e na 1.000 m2 zemje, jedna 760 m2 i 440 m2, ukupno 1.200 m2, useljive, cijena 1.000 KM/m2. Tel. 061 222 295. Dvos. stan 56 m2, Grbavi~ka, 4 sp., cijena dogovor. Tel. 061 528 169 i 646-281. Dvos. stan prodajem u Zenici. Tel. 061 933 833, 032 247 495. Garsonjera 30 m2, Dobrinja 3, Trg saraj. olimpijade. Tel. 033 460-357. Grbavica I, prodajem pos. prostor 50 m2. Tel. 061 145 740. Grbavi~ka ulica, ekstra adaptiran stan, visoko prizemlje. Tel. 062 50 50 50. Had`i}i-Zovik, prodajem ku}u sa dva ulaza i oku}nicom 5.937 m2. Tel. 033 531167, 062 529 466. Hitno-povoljno prodajemn stan kod OHR-a, 54 m2, pogodan i za posl. prostor. Kont. tel. 063 595 222. Hrasno, ul. A. [a}irbegovi}, stan 50 m2, 20 sp., 2 balkona, useljiv, 50.000 EUR-a. Tel. 061 926 069. Ilid`a, prodajem dvos. stan 56 m2+8 m2, III sp., centr. gr., blind vrata, kablovska. Tel. 061 811 792 i 062 327 460. Jednos. stan 42 m2, Dobrinja 4, prodajem. Tel. 062 171 028. Kijevo-Luke, prodajem 1.000 m2 zemlji{ta na samoj rijeci @eljeznici, pogodno za sve. Tel. 033 638-006. Ku}a 11x9 na sprat u Visokom-Porije~ani, oku}nica 1.350 m2 i 30 dun. zemlje. Tel. 033 649-316, 033 690-059. Ku}a sa 3 stana, 320 m2+gara`a 80 m2+oku}nica 200 m2, novogradnja, mo`e zamjena za stan ili auto. Tel. 062 102 234. Ku}a sa imanjem, sve 1/1, idealno za vikend. Tel. 065 771 374. N. Sarajevo, stan 86 m2, 3 sp., E. [ehovi}a. Tel. 061 555 949. Otoka, dvosoban stan sa c.g., digit. TV, ustakljena lo|a, jako uslovan, useljiv, vlasni{tvo 1/1, mo`e zamjena za garsonjeru uz doplatu. Tel. 065 463 156, od 11-22 h. Plac na Ni{i}ima, 5,5 duluma, pogodno za gradnju. Tel. 033 489-002, 061 254 038, 061 719 890. Pofali}i, Humska ul. stamb. pos. objekat, na placu od 610 m2, novogradnja. Tel. 062 227 122. Pos. prostor 27 m2, Dobrinja 3, 1/1, renoviran, suteren, fix. 40.000 KM. Tel. 061 800 854. Pos. prostor 90 m2, 1/1, mogu}nost nadogradnje, 180.000 KM. Tel. 061 161 694. Pos. prostor D. Ciglane, potpuno renoviran, vlas. list, 295.000 KM. Tel. 061 170 071. Prodajem 2 dun. zemlje, temelji i sve dozvole na relaciji Koran-Pale. Tel. 033 470046. Prodajem dvos. stan 61 m2, na Grbavici, ul. Radni~ka, II sp., eta`. grijanje, balkon, lift. Tel. 061 232 816. Prodajem garsonjeru 28 m2, II sp., Dobrinja II, potpuno renovirana. Tel. 061 474 242. Prodajem ku}u na Ilid`i, ul. Lepeni~ka, vl. 1/1, ku}a 250 m2, 850 m2 oku}nice, cijena po dogovoru. Tel. 065 528 855. Prodajem ku}u sa oku}., 1/1, bez posrednika, useljiva, Gornji Kova~i}i. Tel. 065 185 108. Prodajem na Bistriku pos. prostor 50 m2 u blizini Jap. ambasade. Tel. 061 276 207. Prodajem parcelu u naselju sa svim komunalijama, Isto~. Sarajevo. Tel. 062 437 558. Prodajem plac u Kova~i}ima, 576 m2, dozvoljena gradnja, svi priklju~ci na terenu. Tel. 061 335 484. Prodajem ran~ sa dva objekta, bazen-ribnjak sa velikom gara`om. Tel. 061 192 073. Prodajem stan D`amijska, Hrasno, 59 m2, IV sp., novija gradnja, dvostran, 135.000 KM. Tel. 061 926 069. Prodajem stan ul. Ko{evo od 132 m2, I kat, pogodan za sve namjene, cijena 3.500 KM/m2. Tel. 061 222 295. Prodajem tros. stan 72 m2, 14 sp., nije zadnji, strogi centar. Tel. 033 445-876. Prodajem stan 60m2, Bare-[ip (novo naselje). Mob.061/339-739, e-mail: fahrudinvehabovic@yahoo.com Prvomajska, prodajem garsonj., 29 m2, extra sre|en+blind vrata, PVC stolarija, laminat, kabl. Tel. 062 327 460 i 061 811 792. Stan na ^obaniji 64 m2, tros., 3 sp., plin, 199.000, nije fix. Tel. 061 424 138. Stan nov useljiv, vel. 135,62 m2, kod Dr`avne bolnice, eta`. grijanje, I i II sp.,

„VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20 MG. KAMAGRA GEL. KAPI ZA @ENE. ZA SUPER SEX. DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECIJA. NE RIZIKUJTE SA DUPLJACIMA. TEL. 061 702 404. 4288-1ND@ SEX DO LUDILA! ORGINAL! KAMAGRA GEL 100 MG, CIALIS - 20 MG, BEZOPASNO PO VA[E SRCE. DISKRECIJA DOSTAVA. DOSTAVA POUZE]EM. TEL. 062/942-815. WWW.VIAGRA.BA 3586-1nd`

PRODAJEM POLOVNA VRATA KRILA SA BRAVAMA 50 KOMADA + 30 KOMADA PROZORA, ELOKSIRANA BRAVARIJA 120X140, TERMO STAKLO - SVE U PAKETU CIJENA 2.500 KM. TEL. 061 132 221. 3671-1GR Prodajem grafi~ki no` Luigi, usta 72 cm, mehani~ka presa, 3.000 KM. Tel. 061 136 242. Prodajem 2 trosjeda na razvla~enje o~uvani. Cijena 550 KM. Tel. 061 350 236. Harominka vrata jednokrilna i dvokr. sa dvije vodilice, prdoaja i kvalitetna ugradnja. Tel. 061 512 294. Nov ra~unar P4, 3 GHz, 1 GB, 80 GB, DVD-RW, FDD, tast., mi{, garancija 12 mjeseci. Tel. 061 135 748. Dva trosjeda o~uvana i vitrinu od hrastovine, veliku prodajem. Tel. 061 299 306. Prodajem sudoper, `ilim, trosjed o~uvano. Tel. 033 444-611. Rupi~aste nao~ale lije}e vid +- dioptriju, ispravlja u prirodni vid. Tel. 033 482-461. Bukova cijepana drva sa prevozom. Tel. 061 177 669. Akcija, {ljuna-pijesak, dovozim na adresu. Tel. 061 177 669. Prodajem garderobu iz Njema~ke, vrlo povoljno. Tel. 511-840, 061 536 990. Klas. parket od bukve, 1 klase, dim. 20x5x2, extra suh (iz Konjuha), oko 70 m2, cijena 20 KM/m2. Tel. 061 391 011. Podvodne i nadvodne mu{ice za lov kapital. lipljena i pastrmke, uspjeh garantovan. Tel. 061 206 345. PVC burad od 50 i 40 l za kiseljenje, nova. Tel. 061 184 444. Burac PVC za kiseljenje od 50 lit., povoljno. Tel. 061 184 444, 032 735 199. Prodajem aparat za bezbolno bu{enje u{iju, cijena 300 KM. Tel. 062 806 821. Neulo`ene certifikate prodajem (Gora`de). Tel. 381 64 13 765 12. Prodajem trakice Bayerove za mjerenje {e}era u krvi. Tel. 061 183 591. Povoljno prodajem color kopir aparat. Tel. 062 112 054. Prodajem komb. fri`ider, 2 portabl TV, usisiva~, sve polovno i povoljno. Tel. 033 638-609. Prodajem 750 novih crijepova dilj Vinkovci. Mob. 062/139-269 Komplet inventar za slasti~arnu, buregd`inicu, aparat za sladoled, Karpid`ani. Tel. 061 311 784. Pe} sa 1 rernom za bureke, prodajem na struju, slovena~ka od rosfraja+4 plate za kuhanje, sa gornje strane pe}i. Tel. 061 769 201. Laptop IBM ThinkPad T42 1.7 GHz, malo kori{ten, super stanje. Tel. 033/444389, 061 551 454. Harmonika vrata „Harmik“ prodaja i ugradnja modela svjetskog, vode}eg proizvo|., dvije vodilice. Tel. 033 225-227, 061 516 910. Polovan crijep Vinkovci prodajem jeftino. Tel. 033 464-378. Prodajem dig. vage bad`arene, certifikat za BiH, garancija godinu dana. Tel. 061 902 269. Prodajem el. grijalicu kvarcnu, 10 KM, Grbavica. Tel. 066 533 923. Prodajem kau~, fotelju u dobrom stanju, za 150 KM. Tel. 458-470, 062 147 288. Prodajem kuh. elemente, sto, stolice, ormar, komodu, povoljno. Tel. 062 147 288, 458-470. Kamin pe} prodajem, Njema~ka, povoljno. Tel. 033 417-518, 061 146 118, Pazari}. Balkonski prozori i vrata, termo staklo sa `aluzinama. Tel. 033 417-518, 061 146 118, Pazari}. Prodajem ma{inu Kuper 1150, za spajanje furnira (konac) ili mijenjam za auto. Tel. 061 791 883. Bukovi }utuci suhi, 60 KM m2, daska i grede za {alovanje, 300 KM/m3. Tel. 061 189 713. Lijek za infarkt srca na biljnoj bazi prodajem. Tel. 033 616-211. Bukova drva cijepana 70 KM, }utci 65 KM, metice 60 KM, daska i grede za {alovanje, 300 KM. Tel. 061 189 713. Drva u vre}ama, bukova iscijepana. Tel. 066 429 391. Prodajem bukova iscijepana drva povoljno, dovozim na adresu. Tel. 062 941 202. Prodajem kazan, gril, pe}, vitrinu, ko-

Potra`nja
Kupujem stan u blizini Radi}eve ulice. Tel. 062 570 826. Potreban ve}i broj stanova, ku}a, pos. prostora za prodaju i iznajmljivanje. Tel. 033 768-016. Agenciji potrebni prazni i namje{teni stanovi za iznajmljivanje. Tel. 062 28 28 70, 033 203-127. Samcu potrebna namje{tena soba. Tel. 061 841 439. Potreban ve}i broj stanova za iznajmljivanje (agencija). Tel. 061 925 649. Ve}i broj stanova-ku}a potreban za iznajmljivanje, kupovinu-prodaju (agencija). Tel. 062 802 836. Tra`im stan pod zakup u Zenici-Blatu{a. Tel. 062 617 010.

Zamjena
Mijenjam ve}i stan za manji uz nadoknadu, ili prodajem. Tel. 222-539. Sarajevo-Dobrinja 2, super lokacija, dvosoban stan 1/1, mijenjam za stan: Makarska Makarska rivijera. Tel. 062 213 786. Mijenjam-prodajem manju ku}u u centru Trebinja za odgov. stan ili pos. prostor u Sarajevu. Tel. 033 661-076. U Rudom (RS) mijenjam ve}u noviju ku}u sa ve}om oku}nicom, za stan-ku}u KS. Tel. 061 684 706. Stan u Zenici mijenjam za B. Luku. Tel. 032 463 976 od 14-20 h, Zenica. Ku}a p+s u centru Gacka za manji stan u Sarajevu. Tel. 033 646-812 i 061 866 143. Mijenjam stan 68 m2 na Dobrinji 4, za dvos. Grbavica-Hrasno, ni`e spratnosti. Tel. 033 542-183.

Prodajem bukova cijepana drva. Cijena 70 KM, drva u }utcima, ugalj Kreka, te kameni ugalj Banovi}i (kocka, orah). Za svu kupljenu robu prevoz je besplatan. Tel. 061 670 068. 4895-1Nd` Bukova drva, spremna za lo`it - 1 m3 65 KM. Tel. 061 539 981. 4898-1Nd` VELIKA AKCIJA! U prodaji su bukova cijepana drva 70 KM, (Kreka) drveni ugalj 90 KM, (Banovi}i) kocka, orah 150 KM, bukovi briketi 250 KM tona. Isporuka brza i ta~na. Kon. tel. 062 552 323. 4918-1Nd` U prodaji su iscijepana bukova drva, drveni i kameni ugalj. Isporuka po dogovoru. Tel. 062 532 504. 4985-1Nd` Prodajem bukova iscijepana drva, cijena 70 KM, kao i ugalj Banovi}i (kocka i orah) po cjeni 150 i ugalj Kreka po cijeni 90 KM. Tel. 061 417 842. 4994-1Nd` Povoljno za frizere prodajem polovan glavoper i dva radna pulta sa policama i ormari}ima. Cijena 350 KM. Tel. 061 347 667. 3725-1Gr „Ku}e snova“ - katalog projekata najljep{ih ku}a na 165 stranica. Cijena 18 KM + po{tarina. Tel. 035 204-325, 062 180 957. Lovci i ribolovci koristite knjigu „Sve tajne znanja prepariranja ptica, glava divlja~i i riba“. Tel. 035 204-328. Prodajem Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Tel. 061 323 906. Harmonika vrata prodaja i ugradnja svi modela i dimenzija. Tel. 061 512 294. Prodajem inventar za radnju (police, vaga, kasa, fri`ideri). Tel. 062 170 722, Carina 23. Prodajem profesionalnu ma{inu za pranje ~a{a, italijanska. Tel. 061 531 130.

Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske `aluzine 20 KM, trakaste zavjese, vanjske roletne, harmonika vrata. Tel. 061 501 401. 4834-1Nd` Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, EI Ni{, Kon~ar, Kandi, Zanusi, Iberna), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 3205-1Gr „HIGIJENA“ - Dubinsko pranje, usisavanje i ispiranje tepiha (1 KM = m2) i namje{taja: ugao = 20 KM, kau~ = 10 KM. Tel. 061 141 944. 3602-1Gr SZR RTV SERVIS vr{i opravke svih vrsta TV aparata uz besplatan dolazak, ra~un i garanciju. Tel. 033/766-560. Mob. 4368-1Nd` 061 139 093.

Dnevni avaz
Tel. 061 504 425. Obra~un pla}a i drugih primanja vo|enje poslovnih knjiga, za UG, DOO, povoljno. Tel. 061 353 244, 033 588-491. Servisiranje, prodaja, programiranje registar kasa. Tel. 061 251 809. Prevoz putnika sa kombijem T4 i T5, na svim destinacijama. Tel. 061 209 935. Prevoz putnika klimatiziranim automobilom, more, banje i ostalo. Tel. 063 943 445. Povoljno, elektri~ar, popravka starih i ugradnja novih el. instalacija. Tel. 061 901 646. Izra|ujemo tradicionalne bosanske }ilime, unikatne }ilime, ponjave, serd`ade, jastuke, ta{ne, suvenire. Tel. 061 202 367. Elektri~ar veoma povoljno sve vrste elektrousluga, instalicije, popravke, servis ku}anskih aparata, auto instalacije i dr. servis. Dolazak besplatan, popust penzionerima. Tel. 062 134 551, 062 125 993. Vodoinstalater sa iskustvom vr{i popravku, monta`u i pro~epljenje vod. instalacija. Tel. 061 348 717. Odvozimo nepotreban namje{taj iz va{ih stanova i podruma. Tel. 061 133 026. ^asovi iz op{teg engleskog samo za po~etnike, dvo~as 10 KM. Tel. 066 488 964. Instrukcije iz hemije studentima i u~enicima, dolazim na adresu. Tel. 615-901. Postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 134 260 i 061 257 522. Postavljanje, bru{enje i lakiranje parketa, {ipoda i laminata uz garanciju. Tel. 061 244 183 ^istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. Instrukcije-prevod iz njema~kog jezika, kucanje svih radova na ra~unaru. Tel. 523998, 061 863 559. Profesorica fizike dr`i ~asove iz fizike. Tel. 033 613-728. Fizioterapeut pru`a usluge manuelne masa`e, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 063 632 777. Prekucavam na ra~unaru knjige, magistarske, seminarske, diplomske radove, brzo i kvalitetno. Tel. 061 795 290. Fizioterapeut vr{i fizioterapeutske tretmane uspje{no i povoljno. Tel. 066 546 467. Preuzimam staru robu koju ne nosite a `elite je baciti. Tel. 061 616 445. Moleraj, brzo, kvalitetno i povoljno. Tel. 062 574 040 Vr{imo sve vrste selidbi povoljno. Tel. 062 574 040 Prevoz putnika novim kombijem i minibusom sa klimom 9-21 sjedi{ta, za 1. maj, izleti, more, seminari, planine, inostranstvu, te po dogovoru. T 061 106-385. el. Prekucavam i sastavljam sve vrste radova, seminarski, brzo i kvalitetno, skeniranje slika. Tel. 061 723 505. Usluge ~i{}enja svih vrsta objekata, stambenih i poslovnih, brzo i pedantno. Tel. 062 516 278 Ugradnja blind vrata sa obradom, prozora, rigipsa, laminata i moleraj Tel. 061 542 493. Ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih, Maxivita. Tel. 061 319 604. Povoljno radim nadogradnju kose i sve~anu {minku. Geteova 1. Tel. 062 722 151. VKV bravar radim ograde, gara`na vrata, zatvaranje balkona, varenje auspuha, veoma povoljno. Tel. 062 940 731, 033/691-260. Stolar, postavljam laminate, {ipod, ugra|ujem stolariju. Tel. 061 219 000. Precizna tarot analiza za ljubav, zdravlje i posao, pozovite sa povjerenjem, ozbiljne ponude. Tel. 033 648-630, 062 422 290. Profesor instruira matematiku sve uzraste povoljno, uspje{no, dolazim ku}i. Tel. 657-082, 066 329 172. Povoljno vr{imo bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i {ipoda uz garanciju. Tel. 061 262 868 i 061 967 229. ^istim stanove i poslovne prostore i peglam ve{. Tel. 061 543 114. VKV kerami~ar. Tel. 061 564 263. Svi gra|evinski radovi na jednom mjestu. Tel. 061 564 263. Dajem instrukcije iz matematike, povoljno. Tel. 061 314 498, 033 468-700. Stari zidar sa iskustvom od 30 god., radi zidarske poslove. Tel. 062 416 155. Vr{im frizerske usluge povoljno, dolazim na ku}nu adresu. Frizerka Alma. Tel. 062 519 149. Bravar radi ograde, kapije, gelendere, ulazna i gara`. vrata, zatvara balkone, veoma povoljno. Tel. 061 526 205. Profesor hemije i dipl. ing. gra|evine, daje instrukcije iz hemije, statike, betona, matematike. Tel. 062 45 30 30, 062 46 56 50. Instrukcije elektrotehnika, matematika, fizika, dipl. ing., u~enici i studenti. Tel. 062 327 168. Molerske usluge uz povoljne zimske cijene. Tel. 062 922 323. Adaptacija stanova i ku}a, postavljanje plo~ica, laminata, kre~enje i drugo. Tel. 061 510 373. Vr{im prevoz robe, putnika i sportskih ekipa. Tel. 033 220-402, 062 214 690. VK bravar radi ukrasne ograde, ogra|uje balkone, vari auspuhe, povoljno. Tel. 062 940 731. Povoljno prevozim sve vrste roba, usluge selidbi, odvoz kabastog otpada. Tel. 061 170 886, 033 472-954. Prekucavam sve vrste radova na ra~unaru. Tel. 061 520 737. Agronom daje uputstva za suzbijanje bolesti, {teto~ina, korova, rezidbu vo}a. Tel. 654-634. Laminate, gotove parkete i PVC patose postavljam. Tel. 033 645-664. Snimanje i fotografisanje vjen~anja i drugih doga|aja profesionalnom digitalnom opremom. Mob. 061/555-869. VKV bravar radi ugradnju brava, PTT sandu~adi, ormara, kani{li, ramova, povoljno. Tel. 061 507 683. Mol.-farbarske usluge, nudimo gletovanje, stolarija, radijatori itd. Mo`e i po dogovoru. Tel. 033 456-979, 061 219 768. Presvla~im kau~e i sve opravke, dolazim na lice mjesta. Tel. 544-932, 062 522 986. Kre~im stanove 100 KM, brzo, kvalitetno. Tel. 061 493 335. Uspje{no prevodim sve vrste tekstova sa engleskog na bosanski i obratno. Tel. 033/542-626. Gra|evinske radove i adaptacije ku}astanova-vikendica izvodim povoljno i kvalitetno. Tel. 062 504 650. Molersko-farbarski - rigips, elektroinstalaterski radovi, povoljno. Tel. 062 911 078. Bravar - izra|ujem i montiram sve od `eljeza, kvalitetno i povoljno. Tel. 061 709 382. Vi{i fizioterapeutski tehni~ar sa iskustvom obavlja usluge masa`e (Sarajevski kanton). Tel. 061 314 081. Moler vr{i molersko-farbarske radove kvalitetno i ~isto. Tel. 225-041, 061 923 260. Povoljno prevozim sve vrste roba, usluge selidbi, odvoz kab. otpada. Tel. 061 170 886, 033 472-954. Stolar, opravka, izrada i monta`a kuhinja, namje{taja i gra|. stolarije, postavljanje laminata, lamperije i podova. Tel. 061 502 739. Na Alipa{inom polju instruiram |ake i studente iz matematike ~as 6 KM. Tel. 061 157 991. Izvodimo vodoinstalaterske i instalacije plina i centralnog grijanja. Tel. 065 258 151. Dajem instrukcije iz matematike, fizike i elektrotehnike za u~enike osnovnih i srednjih {kola. Tel. 061 812 528. Usmjeravanje analognih i dig. sat. i zemaljskih TV i radio antena, monta`a, servis. Tel. 061 803 042. Servis ra~unara, instalacija vindowsa, XP ili Vistaj, internet, umre`avanje, za{tita. Tel. 061 337 178. Kablovska preko satelita, FTV1, RTRS, Alfa, Pink, Animal planet, discavery, nacede, uz minimalnu mj. pretp. Tel. 061 803 042. Kombi prevoz, selidbe, ~isto i kvalitetno bez o{te}enja namje{taja. Tel. 061 514 566. Dajem instrukcije iz engleskog jezika, povoljno. Tel. 061 274 111. Mol. farb. radovi, ugradnja laminata i rigipsa, postavljanje keramike. Tel. 061 262 895. Servis ra~unara Aki, ugradnja, nadogradnja, servis i instalacija, na pijaci Grbavica. Tel. 061 545 375. Centralno grijanje, plinske instalacije, zamjena konvektora itd., radimo kvalitetno i povoljno uz garanciju. Tel. 061 500 037. Stolar radi ugradnju, popravku stolarije i namje{taja. Tel. 061 837 393. Kirby aparatima u va{em stanu dubinski usisavamo i polusuho peremo tepihe, }ilime, etisone i sjede}e garniture. Tel. 061 243 611. Instruiramo |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i, ~as 6 KM. Tel. 033 621976. Uspje{no gledam u grah i karte. Tel. 061 530 386, 469-795. Instrukcije iz matematike za osnovce, dolazim ku}i. Tel. 061 841 439. Roletar-tapetar, izra|ujem i opravljam sve vrste roletni, presvla~im namje{taj, stolice, bilijare. Tel. 061 512 444. KV moler kre~i stanove, ku}e 70 KM, radim farbanje stolarije, gletovanje. Tel. 062 388 242. Tapetar sa iskustvom presvla~i ku}. i kancelarijski namje{taj. Tel. 061 620 057. [ivanje pantalona mu{kih, `enskih, `enskih suknji 10 KM, vr{imo korekcije odje}e. Tel. 033 204-093. Bioenergi~ar lije~i ki~mu i psihonervna oboljenja. Tel. 061 801 412, Zenica. Prof. engleskog i francuskog jezika daje instrukcije i vr{i sve vrste prevoda. Tel. 033 239-376. Adaptiram stanove i poslovne objekte, voda, struja, grijanje, mol. farbarske i anten. sistem - klju~ u ruke. Tel. 062 551 622. Povoljno izra|ujem web stranice. Tel. 061 507 375. Soboslikar-li~ilac izvodi sve vrste molersko farbarskih radova, kvalitetno. Tel. 061 564 941. Profesor instruira engleski. Just call. Tel. 061 533 026. Kombijem vr{im prevoz razne vrste roba, selidbe, otpad + ispomo}. Tel. 062 476 471, 033 614-436. Servisiranje ra~unara, instalacija sistema, postavljanje mre`e, internet konekcija, antivirusi, dogradnje, popravke. Tel. 061 668 935. Stolar - izrada kuhinja, plakara, predsoblja, opravka i zamjena baglama. Tel. 062 944 952. Vodoinstalater radi povoljno. Tel. 033 233-542, 061 285 483. Nastavnica engleskog jezika daje instrukcije u~enicima osnovnih {kola. Tel. 033 642-704. Panoramski let iznad Sarajeva, podijeli avanturu sa prijateljima. Tel. 062 452 388. VKV elektri~ar postavlja el. instalacije i autom. osigura~e. Tel. 061 350 764. Plasti~ari i livci! Instrukcije i konstr. alata, kvalitet zagarantovan. Penzioner ma{. ing. Tel. 065 207 152. Ma{. ing. konstrui{e alate za liv. silumina i plastike i educira zainteresovane. Tel. 057/317-163, 065 207 152. Srednjo{kolcima radim grafi~ke radove iz mehanike i ma{inskih elemenata. Tel. 033 625-196, Ilid`a. Osnovcima dajem instrukcije iz matematike i engleskog jezika. Tel. 061 926 316, Grbavi~ka 6. Kucam seminarske radove za ekonomiju i menad`ment. Tel. 062 535 185. Vr{imo efikasno uni{tenje `ohara u va{em stambenom ili poslovnom prostoru. Tel. 061 243 891. Popravljam ve{ ma{ine i ku}. aparate, popus 15%, penzioneri 30%. Tel. 061 510 390, 033 473-155. Prekucavam knjige i prevodim sa engleskog i italijanskog na bosanski. Tel. 062 34 00 94. Dipl. profesorica violine daje ~asove violine. Tel. 033 642-192. Stolar, izrada i monta`a kuhinja, predsoblja, zamjena baglama i sl. Tel. 062 944 952. Profesorica daje instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 033 522-016. Ameri~ko dubinsko usisavanje, pranje tepiha i kau~a. Tel. 061 522 239. Vr{im molerske radove povoljno. Tel. 062 255 949. Profesor bosanskog jezika instruira i lektori{e. Tel. 062 967 852. Presvla~im sve vrste kau~a, fotelja, uglova i ostalog namje{taja. Tel. 063 722 078. Povoljno sve vrste bravarskih radova (ograde, kapiuje, tende, gitere). Tel. 062 389 567. Ekstra povoljno, kombi prevoz, selidbe. Tel. 061 147 361. Kombi prevoz. Tel. 061 512 747. Certificirani ra~unovo|a sa iskustvom, uspje{no vodi pos. knjige preduze}a (DOO) i samostalnih radnjih. Tel. 062 920 852. Kerami~ar radi sve vrste kerami~kih plo~ica i mozaik. Tel. 061 275 263, 440-100. Peremo }ilime ve} 10 godina. Mokro pranje. Dolazimo po }ilime. Tel. 062 505 642, 061 209 057. Lektorica sa iskustvom lektori{e sve vrste tekstova. Tel. 061 447 137. Gledam u grah uspje{no. Tel. 061 555 862. Moler kre~i stanove kvalitetno, jeftino i uredno.. Tel. 061 515 483. Dajem instrukcije iz ruskog, arapskog, engleskog i esperanto jezika. Tel. 061 201 358. Moleraj, fasade, lakiranje stolarije, kulir plast, PVC. Tel. 534-289. Presnimavam sa video kasete na DVD i obratno. Tel. 616-747, 061 272 220. Ugra|ujem alarme i video nadzor u objekte, povoljno. Tel. 061 403 522. ^asovi krojenja i {ivanja, prepravke, {ivanje po mjeri, kvalitetno i povoljno. Tel. 065 695 706, Alipa{ino polje. Vodoinstalater vr{i popravke i instalaciju novih ure|aja. Tel. 063 918 655 ili 033/639-963. Punim va{e akumulatore kod svoje ku}e. Dolazak ku}i po akumulator. Tel. 061 520 326. Izrada projekata i gradnja objekata svih vrsta, uz garanciju, europa-kvalitete, povoljno. Tel. 063 503 283. Dajem instrukcije iz njema~kog jezika osnovcima i srednjo{kolcima, prevodim tekstove. Tel. 062 565 804. Parketar postavlja, lakira, brusi bezpra{inskom ma{inom parket i {ipod. Tel. 061 431 810. Radimo sve vrste namje{taja od oplemenjene iverice i punog drveta. Tel. 061 431 810. Izra|ujem vizit-karte i ostalo u boji. Tel. 616-747, 061 272 220. Konzalting usluge u prometu nekretnina uz izradu projektne dokumentacije. Tel. 063 780 007. Dva profesionalna molera kvalitetno i povoljno rade gletov. i kre~enje. Tel. 061 527 158. Kucam, printam, skeniram sve vrste radova u boji, radim prezentacije. Tel. 616747, 061 272 220. Lije~imo sve vrste ko`nih oboljenja, mujasin suhi, vla`ni, hemoroide, uspje{no. Tel. 033 204-093. Vr{im prevoz izletnika, Bjela{nica, Igman, Jahorina, Vla{i}, udobnim kombijem Mercedes. Tel. 061 140 572. Radimo zidanje, {alovanje i krovove, profesionalno i povoljno. Tel. 061 102 126. Zidam sve vrste dimnjaka povoljno, uz garanciju. Tel. 061 102 126. Radimo termo fasade kvalitetno i povoljno, uz garanciju. Tel. 033 673-645. Popravljam rashladne vitrine, {ankove, hladnjake i ostale rashladne ure|aje. Tel. 062 375 977. Povratnik iz inostranstva prevodi sa engleskog i njema~kog i obratno. Tel. 062 971 535. Elektri~ar, popravka el. instalacija i ku}anskih aparata, povoljno. Tel. 061 546 882. Staklar - obavljamo sve vrste staklarskih radova, dolazimo na adresu. Tel. 061 842 343. Kvalitetno radimo centralno grijanje, plin, zamjena konvektora radijatorima, itd. Tel. 061 500 037. Vr{im prevoz robe sa kombijem. Tel. 061 525 490. VKV vodoinstalater vr{i sve radove vodovodne instalacije i sanitarija, kvalitet zagarantovan. Tel. 033 800-092, 062 134 306. Brusim i lakiram parket, postavljam laminat, brodski pod, lamperiju, stolariju. Tel. 061 156 286. KV vodoinstalater radi sve vrste instalacija sa plasti~nim i pocin~anim cijevima, povoljno. Tel. 061 390 655. Radim sve vrste centralnog grijanja, monta`e, opreme, kvalitetno i povoljno. Tel. 061 105 425. Adaptiramo stare i pravimo nove ku}e po sistemu lju~ u ruke, dajemo garanciju. Tel. 061 556 494. Elektroinstalater opravlja stare i izvodi nove el. instalacije. Dajem atest. Tel. 063 155 868. Elektri~ar: elektroinstalacije, klime, osigura~e, indikatore, interfone, itd. Tel. 061 191 566, 033 630-324. Biv{i inspektor PDV vodi knjigovodstvo pravnim licima u Sarajevu. Tel. 061 151 690. Opravka ma{ina za ve{ i su|e, bojlera sa ~i{}enjem, el. {tednjaka, TA pe}i i el. instalacija. Tel. 061 803 042. Osiguranje, prevod i registracija vozila, najpovoljnije u gradu, Grbavi~ka 95. Tel. 061 215 335, 033 645-735. Molerski radovi, uredno i kvalitetno. Tel. 061 925 742. Besplatno odvozimo kabasti metalni otpad - stare ku}anske aparate. Tel. 061 204 061. Kirby - dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, sa najsavremenijim ma{inama i {amponima. Tel. 061 350 688. Studenti - vr{imo ameri~ko dubinsko usisavanje i pranje }ilima i namje{taja. Tel. 061 206 296. Servis, monta`a i odr`avanje klima i rashladnih ure|aja. Monta`a klima ure|aja. Povoljno. Tel. 063 450 019, 066 133 075. Adaptacija, rigips, moleraj, keramika, termo fasade, laminati, edel putz. Tel. 061 437 130. Unutra{nja izolacija stiropol 2 cm, 3 i 5 cm, za{tita od kondenza i molerski radovi. Tel. 061 544 449.

srijeda, 15. april/travanj 2009.

55

POTREBNE MLA\E DJEVOJKE ZA RAD U CAFFE SLASTI^ARNI „RAMIS“. SVE INF. NA TEL. 061 135 299. 3353-1PR Velika mogu}nost osnovnog ili dodatnog prihoda u ZE-DO i SA kantonu, termin za prijave od 16-18 h. Tel. 061 697 942. Potrebne 2 radnice za rad u kuhinji. Tel. 061 247 166. Mostarsko raskr{}e, restoran „Mlado jagnje“, potrebne 2 djevojke za rad u sali. Tel. 061 700 321. Buregd`inica „Forino“, ul. M. Tita br. 30. Potrebne 2 djevojke za prodaju sladoleda. Tel. 033/213-813, 061 778 526. Fast-foodu potrebna radnica. Tel. 062 910 221. Njegovala bih 24 sata osobu kojoj je potrebna pomo}. Tel. 062 576 847. Potrebna `ena moralna, po{tena, bez djece, muslimanka od 35-50. god. radi ispomo}i u ku}i bolesnoj `eni, protuusluga besplatno stanovanje i 200 KM mjese~no. Tel. 033/469724, 061 724 263. Tra`im saradnike iz cijele Bih za kat. prdoaju {ved. kozmetike, zarada dobra. Tel. 061 622 304, 032 403 508. Piceriji u Aerodromskom naselju potrebna pomo}na kuharica. Tel. 062 976 481. ^uvala bi dijete u svojoj ku}i, Bistrik kod {kole. Tel. 063 122 783. Mogu}nost osnovne ili dodatne zarade, 400-800 KM mj., kantoni Ze-Do i Sa. Tel. 061 297 354. ^istim, popravljam {upe i podrume, povoljno. Tel. 062 972 512. Velika ponuda poslova u svojoj ku}i, lak posao, dobra zarada i sigurna zarada. Tel. 063 347 564. ^i{}enje i odr`avanje higijene va{eg stamb. prostora, brzo, kvalitetno, pedantno. Tel. 062 760 012. ^istim stanove, ku}e, molim ozbiljne ponude. Tel. 061 520 177. Potrebni distributeri zdrave hrane, dodataka prehrani i energenata, SK, Ze-Do kant. Tel. 063 150 710. Odr`avanje zemlje 2,5 dun. u Ahatovi}ima, 1 dun. za sebe, dogovor. Tel. 061 20 33 67. Tra`im posao DPT-operatera, grafi~ki dizajner, radim kataloge, reklame, bro{ure. Tel. 062 972 392. Potreban ograni~en broj saradnika-ca za posao u ku}. marketingu, zarada solidna. Tel. 062 165 694. Uhodanom friz. salonu potreban mu{ki frizer sa radn. iskustvom, kod novog Avazovog tornja. Tel. 061 244 181. Uhodanom friz. salonu za `ene i mu{karce potrebna u~enica-u~enik. Tel. 061 244 181. Potrebna friz. za `ene i mu{karce. Tel. 061 167 702. Radio bi kao no~ni ~uvar. Tel. 061 493 251. Agencija vr{i usluge pla}anja va{ih ra~una, kupovine i ost. potrebnih usluga uz min. naknadu. Tel. 061 504 425. Iskusan buregd`ija tra`i posao. Tel. 061 272 147. Hitno potreban konobar ugost. objektu. Tel. 062 644 055. Pranje }ilima, itisona, sa bespl. prevozom na va{u adresu. Tel. 033 557-720. Salonu za `ene i mu{karce potrebna frizerka. Tel. 061 977 996. Potrebni saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zarada min. 30 posto+kreditiranje+stimulacija. Tel. 033 644-178, 061 225 424. Friz. salonu potreban `enski frizer. Tel. 061 270 672.

Ponuda-potra`nja
Potrebni gra|evinski radnici svih profila za rad na podru~ju Austrije, Njema~ke i Belgije. Zvati od 9 h do 17 h. Kontakt tel.: 033/713-796, 063 591 149. 4654-1Nd` Tra`im ozbiljnu, odgovornu, po{tenu `enu bez obaveza za 24-satno ~uvanje slabo pokretne `ene. Stan, hrana, plata i slobodno vrijeme po dogovoru. Tel. 061 528 437. 3252-1Pr Frizerskom salonu potreban pomo}ni radnik. Sve informacije: 061 212 124. 4944-1Nd` Potrebno vi{e voza~a „B“ kategorije sa polo`enim dr`avnim za rad u taxi slu`bi. Tel. 061 877 888. 3686-1Gr Potreban automehani~ar za rad na odr`avanju vozila. Potrebno dobro poznavanje VW vozila. Tel. 062 136 136. 3686-1Gr Pizzeriji potreban kuhar - pic majstor i konobar. Tel. 061 244 993. 3693-1Gr Frizerskom salonu „STUP“ potreban frizer sa radnim iskustvom. Tel. 061 157 448. 5000-1Nd`

Kupujem njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906. Dionice kupujem svih fondova, preduze}a, certifikate kupujem, prodajem, pla}am odmah. Tel. 061 864 047. Kupujem harmoniku od 60 basova, o~uvanu. Tel. 061 610 551. Umjetni~ke slike, stari nakit, satove, filateliju, ordenje, zna~ke i ostalo kupujem. Tel. 033 456-505, 061 214 405.

Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i
Dnevni avaz
Tekst................................................................................. ........................................................................................... ..........................................................................................

Telefon/adresa............................................................ .
Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase), D`emala Bijedi}a 185, 71000 Sarajevo

56

Srijeda, 15. april/travanj 2009.

Dnevni avaz

oglasi
KOORDINACIONI ODBOR BORA^KIH ORGANIZACIJA KANTONA SARAJEVO
- JOB „UNIJA VETERANA“ KANTONA SARAJEVO - ORGANIZACIJA „[P i PB“ KANTONA SARAJEVO - SAVEZ „RATNIH VOJNIH INVALIDA“ KANTONA SARAJEVO - ORGANIZACIJA „ZLATNI LJILJAN I ZL. POL. ZNA^KA“ KANTONA SARAJEVO - SAVEZ „DEMOBILISANIH BORACA“ KANTONA SARAJEVO - UDRU@ENJE ZELENE BERETKE KANTONA SARAJEVO - UDRU@ENJE „PARAPLEGI^ARA“ KANTONA SARAJEVO - SAVEZ ANTIFA[ISTA I BORACA NOR-a KANTONA SARAJEVO - SAVEZ UDRU@ENJA BORACA „PATRIOTSKA LIGA“ KANTONA SARAJEVO - UDRU@ENJE VETERANA ODREDA POLICIJE „BOSNA“ KANTONA SARAJEVO - UDRU@ENJE „LOGORA[A“ KANTONA SARAJEVO
Sjedi{te, Sarajevo, ul. D`id`ikovac br: 3/III, tel/fax: 033-213-412

Povodom 15. aprila, Dana Armije RBiH, sa uzvi{enim po{tovanjem upu}ujemo najiskrenije ~estitke svim biv{im pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine. Istovremeno, u najljep{em svjetlu i sa dubokim po{tovanjem, sje}amo se svih na{ih suboraca-gazija, palih {ehida i poginulih boraca, koji su `ivot dali u odbrambeno-oslobodila~kom ratu ’92-’95. Danas }e predstavnici zakonodavne izvr{ne vlasti i predstavnici bora~kih organizacija odati po~ast poginulim {ehidima i borcima, te polo`iti cvije}e na mezarju „Kova~i“, kod Alipa{ine d`amije, mezarju „Lav“ i „Stadion“, u vremenu od 10.30 do 12.30 ~asova, te molimo sve biv{e pripadnike Armije RBiH da nam se pridru`e u ovom sve~anom ~inu. KOORDINACIONI ODBOR BORA^KIH ORGANIZACIJA KANTONA SARAJEVO

N

oglasi

Dnevni avaz

srijeda, 15. april/travanj 2009.

57

58

Srijeda, 15. april/travanj 2009.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

srijeda, 15. april/travanj 2009.

59

60

Srijeda, 15. april/travanj 2009.

Dnevni avaz

SJE]ANJE

na na{eg dragog prijatelja i poslovnog partnera

[EFIKA LOJU
Bilo je lijepo dru`iti se sa tobom u privatnim i poslovnim trenucima. „UNIVERZALPROMET“ DD TUZLA i „BOSANAC“ DD ORA[JE
N

Dana 14. 4. 2009. navr{ile su se tri godine kako nije sa nama na{a draga supruga, majka, nana, punica i svekrva

Dana 15. 4. 2009. godine navr{ava se 6 mjeseci kako nas je iznenada napustio voljeni suprug, tata i djed

Pro{lo je 7 tu`nih dana od smrti mog dragog daid`e i 40 tu`nih dana od smrti moje drage tetke

UMIJA [TITKOVAC, ro|. VATRE[
Po dobru te pamtimo, sa ljubavlju spominjemo, a u srcu ~uvamo uspomenu na tebe. Tvoji najmiliji: suprug Sabrija, sin Ibro, k}erka Merka, 5008-1nd` unuka Aida, zet Alija i snaha Alma

RASIM (AHME) BABAJI]
i ostavio nas da vje~no tugujemo. Uvijek }emo te voljeti i misliti na tebe. Supruga Slobodanka, djeca Larisa i Lejla, unu~ad Mia, Daniel i Linnea
534-1tz

MUSTAFA (IBRAHIMA) ORLE

NURA - MINA (IBRAHIMA) ORLE

Vje~no }u vas pamtiti po va{oj dobroti i po{tenju, vedrom liku i svemu ~ime ste nam uljep{avali dane. Molim Allaha d`.{. da vam podari sve d`enetske ljepote. 3724-1gr Sestri~na Nelisa, Husein, Nejla i Lejla Navr{ilo se {est mjeseci od kako je na ahiret preselila na{a draga

Dana 16. aprila 2009. godine navr{ava se sedam najtu`nijih dana od preseljenja na ahiret mog dragog brata

Dana 16. aprila 2009. godine navr{ava se 40 najtu`nijih dana otkako vi{e nije sa nama na{a draga

MUSTAFE (IBRAHIMA) ORLE
Tom prilikom tevhid }e se u~iti u ~etvrtak, 16. aprila u Bakijskoj d`amiji sa po~etkom u 14.30 sati. Dragi brate, vje~no }e{ mi nedostajati, a tugu }u ubla`iti mole}i Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoja sestra Nermana, zet Muhamed, sestri} Haris, Ame3723-1gr la, Adi i Elma

NURA - MINA (IBRAHIMA) ORLE
Tom prilikom }e se prou~iti tevhid u ~etvrtak, 16. aprila u Bakijskoj d`amiji u 14.30 sati. Molimo dragog Allaha d`.{. da joj podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet. Njeni: sestra Nermana, zet Muhamed, Haris, Amela, Adi 3723-1gr i Elma

MUNIBA SPAHO, ro|. KORKUT
Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da }e se tevhid prou~iti u ~etvrtak, 16. 4. 2009. godine iza ikindije namaza u ^ar{ijskoj d`amiji. Porodica
3365-1pr

U srijedu, dana 15. 4. 2009. godine navr{ava se sedam tu`nih dana od kako nije sa nama otac, dedo i svekar

MEHO (HALIL) TUCAKOVI]
iz Jablanice Neka mu dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Tvoji: supruga Mujesira, sin Mesud, snaha Rasema, unu~ad Vildana i Vildan

ZAHVALNICA
Zahvaljujemo se svim prijateljima, kom{ijama i mnogobrojnoj rodbini koji su u ovim te{kim trenucima bili sa nama. Posebno se zahvaljujemo prijateljima na{e porodice, na~elniku op}ine Jablanica gosp. Salemu Dedi}u, H-E na Neretvi Podru`nica Jablanica, BOR doo Jablanica, kao i JOB-u Jablanica Porodica
PTT

Dnevni avaz
IN MEMORIAM

srijeda, 15. april/travanj 2009.

61

RADOSLAV - RADE JOVANOVI]
15. 4. 1986 - 15. 4. 2009.
Danas se navr{avaju 23 godine od smrti istinskog zaljubljenika u pjesmu sevdalinku Radoslava Rade Jovanovi}a. I danas nas svojom ljepotom osvajaju pjesme, ~iji je on autor: „Negdje u daljine pogled mi se gubi“ (u interpretaciji Nade Mamula), a posebno pjesma „Jablani se povijaju“ (u interpretaciji Safeta Isovi}a), za koju je Rade Jovanovi} dobio nagradu na festivalu Ilid`a 64. Samo ta pjesma osvojila je nagradu i `irija i publike za tekst i muziku. Na tom festivalu Rade je u~estvovao sa 3 pjesme i sve tri su osvojile neku nagradu. I na slijede}em festivalu Ilid`a 65 ponovo osvaja nagradu za pjesmu „Ne pitaj me, stara majko“ koju je otpjevao Nedeljko Bilki}. Snimljeno je puno Radetovih pjesama za koje se misli da su narodne. Rade Jovanovi} je kao autor i kao ~ovjek bio velika inspiracija mnogim pozori{nim i muzi~kim autorima, koji su u njegovom `ivotu i stvarala{tvu na{li inspiraciju za dokumentarne i muzi~ke serije i radioemisije. Hvala mu za sve {to je u~inio za o~uvanje tradicijskih vrijednosti bosanskohercegova~ke muzi~ke kulture. MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO
N

POSLJEDNJI SELAM

Dana 15. 4. 2009. godine navr{ava se {est mjeseci od smrti na{eg supruga, brata, oca, dede, svekra, punca i prijatelja

majci na{e drage prijateljice Nejre

SUADA (IBRAHIM) LIVNJAKA ALMI KR[O
Spoznaja da smo svi Allahovi i da se Njemu vra}amo daje nam sabur. Jer Allah daje, Allah uzima. Kad jednom izgubi{ onoga koga si volio, `ivi{ da se sje}a{ onoga koga si izgubio. S tugom koju vrijeme ne lije~i i ljubavlju koju smrt ne prekida, `ivjet }e vje~no u srcima onih koji su je voljeli. Neka joj dragi Allah podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. U~enici II-1 razreda Mje{ovite srednje {kole u Vogo{}i sa razrednicom Balti} [evalom
PTT

3. 3. 1931 - 15. 4. 2009.
Cijelog `ivota si nas obilazio i obasipao toplinom i ljubavlju. Mnogo nam nedostaje{. S neizmjernom ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo svijetle uspomene na tvoj plemeniti i nama uvijek dragi lik. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari vje~ni rahmet i lijepi D`enet. Supruga Razija, k}erka Bisera, sinovi Omer, Muhidin (Hitko), Mugdim, sestra Munevera, snahe Milenka, Dika, Hidajeta, zet Kemal, unuci Edis, Adin, Edin, Vedad, Senad, unuka Leila sa suprugom Paulom, te ostala mnogobrojna familija i prijatelji
3363-1pr

Dana 15. 4. 2009. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti na{e drage majke, punice, svekrve i nane

Dana 15. 4. 2009. navr{ava se tu`na godina kako smo te izgubili

Dana 16. 4. 2009. navr{ava se godina kako je preselio na ahiret na{ dragi

SADETE (JUSUFA) ALAD@UZ, ro|. SARIJA
Draga majko, dani prolaze, tuga i bol ostaju. Sretni {to smo te imali, beskrajno tu`ni {to smo te izgubili. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet. Tvoja k}erka Hiba i sin Amir sa porodicama
4992-1nd`

IDRIZ ADIS - @ULE
Dragi moj @ule, ni{ta tvoje ne mo`e pasti u zaborav. Vje~no }emo te voljeti. Tvoja o`alo{}ena porodica: majka Levhija, sestra Adisa, zet Adnan i sestri}i \ani i Deni Neka ti je vje~ni rahmet! I neka ti Allah podari lijepi D`enet.
510-1mo

MUSTAFA PALO
Ponosni smo {to smo te imali, a tu`ni {to smo te izgubili. Na{a tuga za tobom ne}e prestati. Tvoj lik i dobrota vje~no }e ostati u na{im srcima. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati, Bistrik potok br. 25. Supruga Hata, sin Samir, k}erka Sanela i snaha Sanela sa 3361-1pr unu~adima

Danas se navr{ava 15 godina od pogibije

JASINA BOROVCA
{ehida iz Gora`da Uspomene i sje}anja na tebe gorje}e cijeloga `ivota. Tvoji najmiliji: majka Mersida, otac Ekrem i brat Senko
256-1go

VI[NJICA NEDELJKA KAPEL, ro|. POZDER
Voljena suprugo, draga mamice! Danas se navr{ava 40 dana od kako Te nema, a sje}anja i uspomene su sve sna`nija i bolnija. Danas u 11 sati posjetit }emo Tvoje posljednje po~ivali{te. Sveta misa zadu{nica bit }e istog dana u franjeva~koj crkvi Sv. Ante na Bistriku u 08.30 sati. Tvoji: Toni, @elja i Rea
4993-1nd`

62

Srijeda, 15. april/travanj 2009.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM I POZDRAV

Dana 15. 4. 2009. godine navr{ava se {est godina od kad nije sa nama na{a draga mama i majka

na{em radnom kolegi u penziji

\ULSA KOVA^I] FARUKU MUTAP^I]U
ZAPOSLENICI NEMEDICINSKIH SLU@BI KANTONALNE BOLNICE ZENICA
N

15. 4. 2003 - 15. 4. 2009.
Draga mama, tuga i bol za tobom su vje~ni. S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Tvoji: Senada, Senad, Lamija, Meliha, Mirza, Jasna, Vanja, Sabina, Selma, Faris, Edi, Mirza M. i Naida
532-1mo

Danas se navr{ava 7 dana od preseljenja na ahiret dobrog nam prijatelja

TU@NO SJE]ANJE

na na{u dragu prijateljicu, velikog ~ovjeka i druga

RE[ADA ADILOVI]A

BILJANU VEJZAGI]

Mira, Biber, Azem, Esmer, Mina, Dada i Sule, Kiklop, Aziz, Profesor, Iko, Mirso ^ardak, @eljko, Ka{o Auto, Kemo Gitara, Mesnica „Hod`i}“ Al. Polje, Goran, Benko i Samra, D`emo, Slobo, Safet „Bonita“, Raja sa pijace Al. Polje
5007-1nd`

Dani prolaze a na{a bol i tuga za tobom ostaju, mole}i Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji prijatelji Zehra, Branko i Alica
3721-1gr

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

na{oj voljenoj supruzi, majci mojoj voljenoj k}erci dragoj sestri

ALMI (MEHMED) KR[O
Tvojim odlaskom je zauvijek oti{ao i dio nas. Te{ka je i sama pomisao na `ivot bez tebe, ali dok `ivimo mi i ti }e{ `ivjeti u na{im srcima i prelijepim uspomenama. Hvala ti za sav trud, sre}u i beskrajnu ljubav koju si nam poklonila. Uvijek si bila i ostat }e{ na{ ponos. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`enet koji si zaslu`ila svojom dobrotom i plemenito{}u. Tvoji najmiliji: suprug [u}ro, k}erke Nejra i Armina
5003-1nd`

ALMI (MEHMED) KR[O
Tuga u meni i ti{ina nijema, toliko mi treba{, a tebe nema. Vrijeme ne bri{e sje}anje, niti ubla`ava bol za tobom. Bol nije u suzama, ve} u mom srcu. Neka ti dragi Allah d`ele{anuhu podari lijepi D`enet i vje~iti rahmet. Tvoja neutje{na majka Badema
5003-1nd`

ALMI (MEHMED) KR[O

Draga sestro! Te{ko }e biti bez tebe, tvoje ljubavi i iskrenog okrilja kojim si nas zaklanjala od svih `ivotnih neda}a. Molimo dragog Allaha d`ele{anuhu da ti podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: sestra Elnesa, zet Semir, sestri~na Amina
5003-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

na{oj voljenoj strini

na{oj voljenoj na{oj dragoj

ALMI (MEHMED) KR[O
Ostali smo uskra}eni za veliku ljubav i podr{ku koju si nam nesebi~no davala. Rije~ima je te{ko opisati koliko nam nedostaje{. Ponosni smo {to smo imali takvu strinu. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji sestri}i: Denis i Adi
5003-1nd`

ALMI (MEHMED) KR[O
Ponosni smo {to smo te imali, a tu`ni {to smo te izgubili. Bila si jedna plemenita osoba, prepuna ljubavi, nesebi~nosti i sre}e. Nema rije~i kojima bi mogli opisati bol i tugu koju si ostavila za sobom. Tvoj blagi i prelijepi osmijeh uvijek }e biti dio nas. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: Zekovi} Mahmut, Emina, Mirsad i Mirela 5004-1nd`

ALMI (MEHMED) KR[O
Ponosni smo {to smo te imali, a tu`ni {to smo te izgubili. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: Zekovi} Daut, Semira, Damir i Semir
5004-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

MOME SESTRI]U

MEDINI - BEBI MELI] ARMINU (FEHRATA) VOLODERU

Uz molbu Uzvi{enom Gospodaru da ti podari lijepi D`enet a tvojim najmilijim da podari sabur. Uposlenici DUF-a „Bosinvest“ i IF „Bosfin“
5005-1nd`

Dok mi `ivimo ostat }e{ u na{im srcima. Neka ti dragi Allah otvori vrata D`enneta i primi te u ba{~e d`ennetske. Tvoji: daid`a Ramiz, ro|aci Samir i Adnan, dainica Selima i snaha Amela
126-1tr

Dnevni avaz
Dana 15. 4. 2009. godine navr{ava se 40 dana od prerane smrti na{eg dragog

srijeda, 15. april/travanj 2009.

63

ZLATKO BILKI]
8. 5. 1981 - 28. 2. 2009.
@ivot tvoj nestade u trenu, ali postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Istina je te{ka i bolna, dragi na{ Zlatko. Te{ko nam je prihvatiti istinu, ali }emo te se uvijek sje}ati i voljeti. Tvoja ~ista du{a i ljepota ostat }e vje~no u na{im srcima i mislima. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet. Tvoj tata Mirsad sa suprugom Nurkom, tvoje tetke Hatka, Zina i Mirsada
46-1bi

Dana 14. aprila navr{ilo se {est mjeseci kako je sa ovoga svijeta oti{la lijepa i plemenita du{a na{eg voljenog

Uskoro se navr{ava 40 dana od kako je iznenada i prerano u 51. godini preselio na ahiret na{ voljeni

KEMAL (had`i MEHMEDA) KARAHASANOVI]
Tevhid }e se prou~iti 17. 4. nakon jacije namaza u d`amiji. Molimo Uzvi{enog Allaha da mu se smiluje i podari lijepi D`enet. Porodica
3352-1pr

NED@IB (MUSTAFE) IBRAHIMBEGOVI]
iz Banje Luke Njegov vedri lik bi}e uz nas do kraja na{ih `ivota. Tetka [emsa, tetak Muhidin, strina Enisa, Belma sa Nani, Aida sa Azurom, Amra sa Endijem
111-1bl

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj

Dana 13. 4. 2009. godine navr{ava se godina od kada je preselio na ahiret na{ radni kolega i na{ ~lan

Posljednji pozdrav na{em ~lanu i saborcu

ALMI KR[O
Uvijek }emo te se sje}ati, neka ti Allah podari lijepi D`enet, a tvojoj porodici sabur. Tvoje radne kolege, Po{ta Vogo{}a
4983-1nd`

ISMET (RED@EP) ZE]IROVI]

BILJANI VEJZAGI]

Sa ljubavlju vas se sje}amo i od zaborava ~uvamo uspomenu na vas. Neka vam Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji saborci J.O.B. Unije veterana Op}ine Novi Grad
4979-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

majci na{eg direktora Kulovi} Seada

ocu na{ih prijatelja iz razreda

RAZIJI KULOVI]

ARMIN VOLODER

Kolektiv JU Kulturno-sportski i rekreacioni centar Ilid`a
4986-1nd`

U~enici V-1/9 O[ „Grbavica II“ sa u~iteljem
3677-1gr

IN MEMORIAM

Dana 15. 4. 2009. godine navr{ava se godina od kada je preselio na ahiret na{ suprug, otac i dedo

SJE]ANJE

FUAD (RA[IDA) MID@I]
15. 4. 1999 - 15. 4. 2009.
Dragi na{ Fudo! Sje}anja na Tvoj dragi lik i dobrotu ostaju vje~no u srcima onih koji T vole. e Ko `ivi u mislima svojih dragih, on nije mrtav, on je samo daleko. S ljubavlju i po{tovanjem, Brat Izet, brati} Ilijas - Jazo, snahe Bisera i Hajrija, ne}akinja Iris, sestri} Milavi} Mirsad sa porodicom, zet 49-1bi Muhamed - Hamo Milavi}

SULJO MUZUROVI]

SAMIR (MUHAMEDA) ME[ETOVI]
15. 4. 1992 - 15. 4. 2009.

Tragovi i uspomena ostaju u onom {to si stvorio, dotakao, kazao. ^uvamo uspomenu na Tvoj lik sa tugom i ponosom. Porodica
3323-1pr

Neka te u ti{ini prati na{a beskrajna ljubav, ja~a od vremena i zaborava. Tvoji: otac Muhamed, majka Bedrija, sestra Azra sa 3665-1gr porodicom

64

Srijeda, 15. april/travanj 2009.

Dnevni avaz
SJE]ANJE

BOSNA i HERCEGOVINA MINISTARSTVO ODBRANE BiH ORU@ANE SNAGE BiH

MEHMED (MUSTAFE) HOD@I]
1966 - 1994.
Danas se navr{ava 15 godina kako se ugasio jedan mladi `ivot. Iako nisi sa nama, zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i mislima. Tvoji: babo had`i Mustafa, majka Hajrija, supruga Jasminka, ljepotice Adna i Almina, te sestre Jasmina i [efka sa porodicama
4819-1nd`

Objavljuje

SJE]ANJE
TU@NO SJE]ANJE Dana 15. 4. 2009. navr{avaju se 2 godine od smrti na{eg dragog oca i poo~ima Dana 15. 4. 2009. navr{avaju se 2 godine od smrti voljenog brata i daid`e

U povodu 15. aprila Dana Armije Republike Bosne i Hercegovine (1992 - 2009)
SADO (MERSADA) DIGLISI]
Dana 15. 4. 2009. navr{ava se 5 tu`nih godina kako je na tragi~an na~in izgubio `ivot na{ dragi Sado. Tvoj amid`a Senad sa 3355-1pr porodicom

MUGDIM - KEMO ZAHIROVI]
Znao si koliko te volimo, ali ne zna{ koliko nam nedostaje{. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Sin Haris, pok}erka Hidajeta, zet Mirsad, djeca Emina i Din
4955-1nd`

MUGDIM - KEMO ZAHIROVI]
Lako te bilo voljeti, te{ko izgubiti, a najte`e `ivjeti bez tebe. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Sestre: Alija, Habiba i Zerina, zet Halid, sestri}i Esad i Edin, sestri~ne Eldina i Jasmina sa porodicama 4955-1nd`

Svim {ehidima, poginulim i umrlim pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine
N

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na na{e drage roditelje

JASIN (EKREMA) BOROVAC
15. 4. 1994 - 15. 4. 2009.
ZUMRETU ZE^EVI], ro|. ]IRI] 15. 4. 2008 - 15. 4. 2009. i IBRAHIMA ZE^EVI]A 27. 4. 2001 - 27. 4. 2009. Sje}anje na tebe, tvoju plemenitost, dobrotu i tvoju hrabrost u odbrani na{eg Gora`da ne mo`e ni{ta izbrisati. Tvoj prijatelj Jasenko
3704-1gr 3664-1gr

K}eri: Bakira, Alma i Selma, unuke Ida i Sanja, zetovi David i Benjamin Hatma dova }e se prou~iti 15. 4. 2009. u Begovoj d`amiji poslije podne namaza.

Dana 15. 4. 2009. god. navr{ava se 40 tu`nih dana otkada je preselila na ahiret na{a nezaboravljena

Dana 15. 4. 2009. god. navr{ava se 40 tu`nih dana otkako je na ahiret preselila na{a draga majka i nana

Dana 15. 4. 2009. godine navr{ava se godina dana otkako vi{e nije sa nama na{ dragi sin, suprug i otac

SADETA ALAD@UZ, ro|. SARIJA
Draga na{a suprugo, majko i nano, sa velikim bolom i tugom vje~no }emo te se sje}ati, tebe i tvoje dobrote. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~iti rahmet. @ele ti tvoji neutje{ni, Tvoj mu` Osman, djeca Mirsad, Fuad, Hiba i Amir, tvoji miljenici unuci i unuke Istog dana prou~it }e se hatma dova u d`amiji u „C“ fazi 4982-1nd` na Alipa{inom Polju.

SADETA ALAD@UZ, ro|. SARIJA
Vrijeme brzo prolazi, ali bol i tuga ostaju vje~ni. Te{ko nam je vjerovati da te vi{e nema, ali vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. S ljubavlju, po{tovanjem i tugom, Tvoji: sin Mirsad, sna4982-1nd` ha Suada i unuci Admir i Anida

MATE BE[LI]

Tvoj trag ne mo`e da izbri{e ni{ta. Trajat }e u nama dok i mi budemo trajali. Sa ljubavlju, Tvoja majka Ana, supruga Fata, k}erka Alma i sin Alen
4978-1nd`

Na{em bratu, djeveru i amid`i

Dana 15. 4. 2009. godine navr{ava se godina kako nije sa nama na{a majka, baka i punica

Petnaestog aprila 2009. godine navr{avaju se dvije tu`ne godine od kada je na ahiret preselio na{ dragi suprug i otac

KRVAVAC LUTVI
15. 9. 2008 - 15. 4. 2009.

ILINKA (TODORA) BATISTA

FIKRET (MEHMEDA) JA@I]
Vrijeme koje prolazi ne umanjuje bol za tobom. Iza sebe si ostavio lijepe uspomene koje se ne mogu izbrisati, kao ni praznina koja je ostala nakon tvoje smrti. S ljubavlju Te nosimo u na{im srcima i ~uvamo uspomenu na Tebe. Tvoji najmiliji: supruga Zilha, k}i Amela i sin Amar 3347-1pr Ja`i}

Onaj ko umre nije pravi mrtvac: me|u `ivima mrtav, to je pravi mrtvac. Iko s porodicom
4820-1nd`

Draga majko, dani prolaze, a tuga i bol za tobom je velika. Koliko nam nedostaje{ samo mi to znamo. Tvoji najmiliji: k}erka @eljka, zet Milkan, unuk Vladimir, unuka Nata{a i praunuka Izabel
4987-1nd`

Dnevni avaz
Dana 15. 4. 2009. godine navr{ava se pet tu`nih godina od kako nije me|u nama na{ dragi brat

srijeda, 15. april/travanj 2009.

65

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM
majci na{e drage kolegice Nejre Kr{o

dragoj i plemenitoj

Dana 15. 4. 2009. god. navr{ava se 40 dana kako je preselila na ahiret na{a draga tetka

POSLJEDNJI SELAM

dragoj majci, svekrvi i nani

POSLJEDNJI SELAM mojoj nani

ENVER - EKO (HAMID) D@AMALIJA
Dragi brate, vrijeme koje prolazi nikada ne}e izbrisati sje}anje, niti odnijeti zaborav onima koji te iskreno vole. Mnogo nam nedostaje{. Molimo Allaha d`.{. da ti podari vje~ni rahmet i sve d`enetske ljepote. Tvoja sestra Nevesa, zet Edin i sestri} Admir 530-1mo

ALMA KR[O teti AZIJADI ARNAUTOVI]
Od Spare sa porodicom
3720-1gr

VAHIDA DU^I], ro|. ABDI]
Nema rije~i kojima se mo`e iskazati na{a tuga i bol. Puno nam nedostaje{. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tima i Minka sa porodicama
3718-1gr

Smrt nije kraj `ivota. T je samo put od gnijezda do zvijezda, o a prave zvijezde ne sijaju na zemlji. Kad se `ivot ugasi ostaju sje}anja i uspomene na drage osobe, jer one vje~no `ive u na{im srcima. U~enici II-3 razreda sa razrednicom Hafizovi} Muberom MS[ VOGO[]A
PTT

PA[IJA (ALIJA) KULUGLIJA
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i neka je rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Sin Kemal, snaha Edina, unuk Eldin i unuka Arnela
4984-1nd`

PA[IJA KULUGLIJA
Bila si mi uzor u svemu dobrom, po{tenom i plemenitom. Oti{la si tiho i dostojanstveno, a nama si ostavila najvrednije da se ponosim {to sam te imao. Molim dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoj unuk Kulovi} Smajo
4984-1nd`

Dana 15. 4. 2009. navr{ava se 7 tu`nih i bolnih dana otkako nas je napustila na{a draga majka i punica

Dana 15. 4. 2009. godine navr{ava se 7 tu`nih dana otkako nas je napustila na{a voljena majka i supruga

Dana 15. 4. 2009. godine navr{ava se 7 tu`nih dana od smrti na{e drage sestre

KOVILJKA ^INGEL, ro|. DRA[KOVI]
Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima i biti dio nas. Uvijek }emo te voljeti... Tvoji: Sanja i Amer
4989-1nd`

KOVILJKA ^INGEL, ro|. DRA[KOVI]

KOVILJKE ^INGEL, ro|. DRA[KOVI]

Uvijek }emo te voljeti. Uvijek }e{ biti u na{im srcima i mislima. Tvoji: Miro, Marijana i Sanja
4989-1nd`

Tvoja bra}a Zoran i Ne|o sa porodicama
4989-1nd`

Dana 15. 4. 2009. navr{ava se 6 mjeseci od smrti na{e drage majke, punice, bake i prabake

POSLJEDNJI POZDRAV

TU@NO SJE]ANJE

na{em

na na{eg dragog tatu

ZORE (LAZI]) MALKAVI
Dani prolaze, ali sje}anja ostaju. Vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima. K}erke Sanja, Vesna, Mirjana sa porodicama, sin Asim
4999-1nd`

ERVINU (MIDHAT) ^EJVANOVI]U
1984 - 2009.
Vje~no }e{ biti u na{im srcima. Amid`a Mirso, strina Sabina, ro|aci Edina i Edin
538-1tz

HIVZIJA- HIKO AVDI]
15. 4. 2005 - 15. 4. 2009.
Bio si {to drugi ne mogu... {to drugi ne znaju... {to nikad ne}e biti... Vole te tvoji: Lejla, Adis, Damir, Majda, Amina, Hamza, 3717-1gr Adi i Ajla

POSLJEDNJI SELAM

na{em prijatelju i kom{iji od raje sa Ba{~ar{ije

UDRU@ENJE „1. SLAVNA - 111. VITE[KA BRIGADA“ - SARAJEVO

ARMINU (FEHRAT) VOLODERU
Fahro, Zorli, Stipe i Mile, had`i \emo, Asim, Ahmed, Re|o, Edin i Zlata, Smajo, Suada i Alma, Hamo, Fehim i Osman, Mustafa i Demir, Burhan, Eldin, slasti~arna Saraj Jasmin
3730-1gr

SJE]ANJE

Povodom 15. aprila - 17. godi{njice formiranja Armije RBiH sje}amo se {ehida i poginulih pripadnika Armije RBiH MUP-a i drugih bh. patriota, koji su brane}i domovinu od agresora 1992-1995. godine u njene temelje ugradili svoje `ivote. Upravni odbor
N

Povodom 15. aprila, Dana Armije Republike Bosne i Hercegovine, objavljujemo SJE]ANJE NA [EHIDE I POGINULE BORCE OP]INE KONJIC S tugom, ponosom i neizmjernim po{tovanjem, sje}amo se {ehida i poginulih boraca op}ine Konjic, koji svojim `ivotima posvjedo~i{e najsvjetlije stranice u historiji Bosne i Hercegovine. JEDINSTVENA ORGANIZACIJA BORACA „UNIJA VETERANA“ KONJIC
PTT

SJE]ANJE
na na{e najmilije iz Mrkonji} Grada

ZAIM (OSMANA) MEDI] 15. 4. 2006 - 15. 4. 2009.

NAZIFA (LATIFA) MEDI] 6. 10. 2008 - 15. 10. 2009.

OSMAN (ZAIMA) MEDI] 13. 9. 1995 - 15. 4. 2009.

Vrijeme koje prolazi ne umanjuje tugu i bol za vama, niti mo`e izbrisati sje}anje na vas i va{u nesebi~nu plemenitost, ljubav i dobrotu. Ponosni smo {to smo vas imali. Neka vam je vje~ni rahmet i neka vam dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. VA[I NAJMILIJI: TIFKO, FAHRIJA, RADIFA, RAZA, AZRA I SENADA 120-1tr

Dana 15. aprila 2009. navr{ava se 7 tu`nih dana od kako je preselila na ahiret na{a draga

POSLJEDNJI SELAM

dragom prijatelju

Dana 15. aprila 2009. godine navr{ava se 40 dana od preseljenja na ahiret na{e drage mame, babe, sestre i punice

HANE OMEROVI], ro|. FAZLI]
Tevhid }e se prou~iti u ul. Bra}e Kr{o 31/II, Vogo{}a u 11 sati. O`alo{}ena porodica
3733-1gr

AHMEDU (RASIMA) D@INDI
S po{tovanjem, Top~i} Muhamed sa porodicom
5009-1nd`

VAHIDE DU^I], ro|. ABDI]
Samo du{a i na{e srce znaju koliko je tuga za tobom bolna i te{ka. Uspomene na tebe, tvoju dobrotu i plemenitost ~uvamo s neizmjernom ljubavlju i po{tovanjem. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: k}erke Melisa i Alisa, sestra Doda, zet Adis, 3354-1pr unu~ad Arnel i Lajla

66

Srijeda, 15. april/travanj 2009.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM
na{oj voljenoj majci, nani, punici i priji

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

dragoj teta

POSLJEDNJI SELAM na{oj dragoj

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

mom Baburlaju

FATIMI TIMI MURATOVI]
Hvala za svu tvoju dobrotu. Nikada te ne}emo zaboraviti. Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima. Porodica Ademovi}
5011-1nd`

FATIMI (OSMANA) MURATOVI], ro|. KARAHOD@I]
Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i mislima, jer ti si to zaslu`ila. S ljubavlju i tugom tvoji najmiliji: k}erka Munevera, zet Vlatko, unuci Damir, Sandra, Dajana, Ana, Katarina i prija Lepa Neka ti Allah d`.{. podari lijepi 5011-1nd` D`enet.

FATIMA (OSMANA) MURATOVI], ro|. KARAHOD@I]
Na{ gubitak i bol ostaju trajno u srcima. Utjeha nam je sje}anje na sve lijepe trenutke topline i ljubavi koje si nam davala. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Neutje{ni sin Murat, snaha D`enana, unuci Amar i Ajdin
5011-1nd`

FATIMI MURATOVI], ro|. KARAHOD@I]
Sje}anje na tvoju dobrotu i plemenitost `ivjet }e vje~no u nama. Tebi od Allaha d`.{. lijepi D`enet, a tvojoj djeci i ostalima sabur. Tvoja Meliha, Bahrudin i 5011-1nd` Aida sa porodicom POSLJEDNJI POZDRAV

MURATU ROV^ANINU
Nema rjie~i koje mogu da opi{u tugu {to vi{e nisi sa mnom. Zauvijek }u pamtiti i slijediti sve {to si me nau~io. Volim te i voljet }u te vje~no. Tvoj sin Adel Rov~anin
5013-1nd`

MURATU ROV^ANINU
Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i biti dio na{ih uspomena. Hvala ti za sve. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: Haris, Alma i Adel
5013-1nd`

POSLJEDNJI SELAM Dana 15. 4. 2009. godine navr{ava se godina od smrti moje drage nane

SJE]ANJE

Dana 15. 4. 2009. godine navr{ava se pet godina od smrti dragog brata

SJE]ANJE

na dragog na{oj dragoj

Dana 15. 4. 2009. godine navr{ava se 15 tu`nih godina od smrti

HAD@IRE (EFENDI]) RADOVOVI]
Po dobroti te pamtimo, u srcu ~uvamo. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Unuka Amra sa mu`em Erminom 3372-1pr

UZEJR (LATIF) KARAHASANOVI]
15. 4. 2005 - 15. 4. 2009.
Zauvijek `ivi{ sa nama. Tvoji: Minka, Amir, Rialda i Ajdin
3741-1gr

ENVERA (HAMID) D@AMALIJE
U na{im srcima i na{im mislima je duboko utisnut tvoj dragi lik. Ostavio si drage uspomene koje }e nas zauvijek sje}ati na svu ljubav i pa`nju koju si nam pru`ao. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet. Tvoj brat Zulfo sa porodicom
5016-1nd`

NEZIRA (MEHE) SKURLI]A EMI STROIL
Marija Tominac sa obitelji
5014-1nd`

iz Zvornika

15. 4. 2000 - 15. 4. 2009.
S ljubavlju i po{tovanjem, supruga i k}erke sa porodicama
542-1tz

ADNANA (HASAN) BE[IREVI]A
(iz Ora{ja) Godine koje prolaze ne bri{u sje}anje i ljubav na tebe. Tvoji najmiliji: majka Nerveza, supruga Mirsada, sin Mirza, k}i Mirna, sestra Selma i ostala familija 3734-1gr

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom prijatelju

AMELA KARO
Moj najljep{i cvijete, Allah d`.{. te dao kao pozajmicu nama nakratko, pa te opet uzeo sebi, ali hvala Mu na najljep{em cvijetu, najboljem prijatelju, na na{em sretnom djetinjstvu i igrama, bezbri`nosti, sre}i najiskrenijem osmijehu {to uvijek ispunjava moje srce i misli...

KRISTIJANU MARKOVI]U
31. 10. 1982 - 13. 4. 2009.
Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima. Ne{o, Aida, Boban, Maja, Kruno, Sandra, Venco, Marjana, Mario, Ivana
541-1tz

Najmilija, nau~ila si me da: vjerovanje u Bo`ije odre|enje igra va`nu ulogu u pronalsku du{evnog mira u te{kim vremenima nesre}a, a posebno kada shvatimo da nam Allah `eli dobro i da nam olak{ava, jer On je mudri i nagrada za strpljenje je na ahiretu. Ako ovako razmi{ljamo i ovako se pona{amo nesre}a }e se pretvoriti u sre}u, a tuga u radost, me|utim nisu svi sposobni za ovakvo razmi{ljanje. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Voli te Tvoja sestra Elvira
3735-1gr

Dana 15. 4. 2009. godine navr{ava se 20 godina od kada nije sa nama na{ dragi

POSLJEDNJI SELAM

Danas se navr{ava godina od preseljenja na{e majke

jedinoj strini

DRAGO (]IRKA) KRAKI]
1930 - 1989.
Tuga i bol nisu u rije~ima nego u na{im srcima gdje }e{ zauvijek ostati. Utjeha nam je sje}anje na sve lijepe trenutke provedene s tobom. Po~ivaj u miru jer si ti to zaslu`io. 5015-1nd` Tvoja porodica

CURI - ZARFI HOD@I]
Molimo Allaha d`ele{anuhu da ti podari lijepi D`enet. Ramiz sa porodicom
3373-1pr

had`i MEJRE GRABOVICA
Neka ti dragi Allah podari lijepi D`enet i vje~iti rahmet. K}erka Mesuda sa porodicom
5020-1nd`

SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

Danas se navr{ava godina od preseljenja na{e majke

na na{e najmilije

na{em dragom prijatelju

DEVLETA GRCI]

AMELA KARO

KRISTIJANU MARKOVI]U
31. 10. 1982 - 13. 4. 2009.

had`i MEJRE GRABOVICA

Bile ste, ali i ostale u na{im srcima i mislima. Neka vam dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. K}erka/tetka Sena, zet/tetak Sejo, Lejla, Emina, Ena i 3737-1gr Mirza

Neka ti dragi Allah podari lijepi D`enet jer si to zaslu`ila. Alen - Patak, Tamara, Mire
544-1tz

Sin Nezim, snaha Zuhra i unuci Osman i Amir

5020-1nd`

Dnevni avaz
Dana 16. 4. 2009. godine navr{ava se 7 dana kako je preselila
POSLJEDNJI SELAM TU@NO SJE]ANJE

srijeda, 15. april/travanj 2009.

67

HAJRA HELA], ro|. RID@AL
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti 16. 4. 2009. godine (~etvrtak) u d`amiji Istiklal na Otoci u 15,00 sati. Suprug Jusuf, Mesud i Mirsada sa porodicama i Bela sa 3746-1gr porodicom
TU@NO SJE]ANJE

dostojanstvenom

na na{e drage dedo i majka

ARMINU VOLODERU
10. 10. 1964 - 11. 4. 2009.
Da mu dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet. Porodica Bav~i} - [u}ro, Umihana, Lejla, Elvir i Nana 5025-1nd` Tama Fejzi}

IBRO HUBIJAR
2002 - 2009.

NURA HUBIJAR
2005 - 2009.

Neka vam dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Va{i: Jasmin sa Lejlom, Edisa sa porodicom, Vanesa sa Ajnom 5022-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

NA[EM DRAGOM AMID@I

HIVZIJA - HIKO ([A]IRA) AVDI]
15. 4. 2005 - 15. 4. 2009.
Izgubili smo brata kojeg smo mnogo voljeli. Bio je plemenit na{ Hiko, za svakog je imao razumijevanje i lijepu rije~. Hiko, svakim danom nam nedostaje{ sve vi{e i vi{e. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoja sestra Hajra, brat Hajrudin i sestra Izeta
5021-1nd`

MEHMEDU (OSMANA) HAD@I]U
Tvoju dobrotu i plemenitost uvijek }emo pamtiti. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji Kahrimani: Fata, Sabit, Sedina, mala Sara, Amra i Sedin
5012-1nd`

Dana 15. aprila navr{ava se devet bolnih godina od smrti na{e drage

AMELE KARO
iz Konjica Draga Amela, podario nam te Allah d`.{., kratko kao najljep{i dar, poseban i prekrasan, ali vje~an u na{im srcima i mislima. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`enet. Vole te mama i tata
3736-1gr

Dana 15. 4. 2009. godine navr{ava se tu`na godina od kako je na ahiret preselio na{ dragi

POSLJEDNJI SELAM

HASAN (rah. AHMETA) ME[I]
Hvala ti za beskrjanu ljubav, plemenitost i dobrotu. Ne postoji zaborav ni utjeha, jer mi koji te volimo, znamo kako je `ivjeti bez tebe. Uvijek si u na{im mislima i srcima. Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da }e se hatma-dova pokloniti u petak, 17. 4. 2009. godine u d`amiji u Blagaju, prije d`uma-namaza u 12.30 sati. O`alo{}ena porodica: supruga Sabiha, sin Rusmir-Rus, k}erka Sla|ana-Magda, zet Zlatko, nevjesta Ana, unu~ad Anja, Mili, Nina i praunuk Lotos
535-1mo

PA[A KULUGLIJA, ro|. KAROVI]
Voljena na{a, ne postoji utjeha, niti zaborav, samo beskrajna tuga, bol i sjeta. Oti{la si tiho i dostojanstveno kao {to si i `ivjela. Uspomene na tebe, tvoju dobrotu i tvoju plemenitost ~uvat }emo s neizmjernom ljubavlju i po{tovanjem. Da ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~iti rahmet. Tvoja bra}a Salko i Hakija, sestre Sejda i Alija
3727-1gr

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE

Dana 15. 4. 2009. godine se navr{ava godina dana od smrti na{e drage majke

Dana 15. 4. 2009. navr{ava se 40 dana od smrti mog brata

HAD@IRE (EFENDI]) RADOVOVI]
Dani prolaze, ali tuga u na{im srcima ne. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet. Tevhid }e se prou~iti u nedjelju u 15.00 sati u ulici Bogu{evac br. 28. Tvoje k}erke sa zetovima i unu~adima

ARIF LJUCA
Posljednji selam istaknutom ~lanu i aktivisti OP]INSKI ODBOR SDA NOVO SARAJEVO
3740-1gr 3372-1pr

ISMET (MEHO) HAD@IHASANAGI] (GOPOJA)
Ne mo`emo sprije~iti vrijeme da prolazi, ali ni vrijeme ne mo`e sprije~iti ljude da osje}aju i sje}aju se. S ljubavlju, Remza i Ibro

3357-1pr

Dana 15. 4. 2009. navr{ava se 7 tu`nih dana od kada je na{a draga supruga, majka, svekrva i nana

POSLJEDNJI SELAM

Dana 15. 4. 2009. godine navr{ava se sedam tu`nih dana od smrti na{e drage i nikad pre`aljene

na{em amid`i

PEMBA ]UTAHIJA, ro|. KUSTURA
preselila na ahiret. Neka ti dragi Allah podari lijepi D`enet i neka ti je vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: Nail, Kemo, Nermina, Adis i Zerina Tevhid }e se prou~iti istog dana 15. 4. 2009. u 17 h u ku}i 3371-1pr `alosti Donji Hotonj IV br. 85.

MEHMEDU HAD@I]U ME[UKI
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Od brati}a Nazifa, snahe Mejre i Zekije, Nihada, Nad`e sa porodicom
3714-1gr

FATIME (SULEJMAN) BJELOVI]
Tvoja dobra du{a i lik uvijek su sa nama. S ljubavlju i po{tovanjem }emo se sje}ati tvoje dobrote i plemenitosti. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: sin Arnan, k}erka Arnela, brat Sead, 538-1mo unuk Haris, zet Slavko

68

Srijeda, 15. april/travanj 2009.

Dnevni avaz
Tu`nim i `alosnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{ dragi i nikad pre`aljeni Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

MU[A (BE]O) LJUB^I], ro|. BOSNO
preselila na ahiret u ponedjeljak, 13. 4. 2009. godine u 90. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 15. 4. 2009. godine u 14.00 sati na mezarju Kamenica Vi{egrad. O@ALO[]ENI: k}erke Enisa i Safija, zetovi Remzija, Hasan i Muradif, unuci Hamed i Mirsad, unuke Amra, Armina i Mersiha, praunuk Hamed, te porodice: Ljub~i}, Softi}, Bosno, Dudevi}, Sibalo, Demir, [eta, Agi}, Mujezin, Ke{mer, Rami}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred ku}e `alosti (ul. Hekim Oglu Alipa{e 121 - Boljakov Potok), sa polaskom u 10.00 sati. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111

ERVIN (MIDHAT) ^EJVANOVI]
1984 - 2009.
Nakon duge i te{ke bolesti preminuo u ponedjeljak, 13. 4. 2009. godine u 10,50 sati u 25. godini. Ispra}aj dragog nam Ervina }e se obaviti u srijedu, 15. 4. 2009. godine u 16,00 sati ispred Komemorativnog centra Tuzla, a sahrana }e se obaviti istog dana na gradskom groblju Trnovac. O`alo{}eni: majka Nada, otac Midhat - Mido, sestra Maja, baka Danica, amid`a Mirsad, ujak Milenko, tetke Jasmina, Temima, Jadranka, Mileva i Amira, mnogobrojni ro|aci i porodice: ^ejvanovi}, Krsmanovi}, Konji}, [abanovi}, Jaganjac, Kon~ar, Trifkovi}, Jovanovi}, [e{um, Hrustanovi}, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji 537-1tz

ARMIN (FEHRAT) VOLODER
10. 10. 1964 - 11. 4. 2009.
preselio na ahiret u subotu, 11. aprila 2009. godine u Dubrovniku. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 15. aprila 2009. godine u 14.00 sati na Gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: majka Fatima, otac Fehrat, supruga Adisa, sin Faruk, k}erka Ajla, brat Amir, punica Sabra, amid`e [erif, Smajo i Munir, strina Nisa, tetka Muniba, tetak Ramiz, daid`e Ramiz, Hasib, Asim i Began sa porodicama, bad`o Fuad i svastika Jasmina sa sinovima Vedadom i Anesom, {ura Semir i snaha Mukadesa, [emso Bav~i} sa porodicom, Izet Fulurija sa porodicom, porodice Voloder, Kalu{i}, Vehabovi}, Memi}, Bav~i}, ^edi}, Musli}, Mahmutovi}, Fulurija, Rizvanovi}, [ubo, Me{ak, Bre{~i}, te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i `alosti u ulici Abdurahmana Sirije br. 67 - Aneks. 111

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

POSLJEDNJI SELAM

bratu, djeveru i amid`i

MEHMED (OSMAN) HAD@I]
preselio na ahiret u ponedjeljak, 13. 4. 2009. godine u 64. godini. D`enaza polazi u srijedu, 15. 4. 2009. godine poslije ikindije namaza ispred d`amije Tihovi}i, a ukop }e se obaviti u 17.00 sati na [ehidskom mezarju Tihovi}i. O@ALO[]ENI: supruga Sevda, k}erka Mediha, unuka Rami} Esada, sestra Tima, snaha Mejra, bad`o Fehim, svastike Ai{a i [evala, {ure Osman i Mustafa, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, te porodice Had`i}, Mali{evi}, [uvalija, Deli}, Kahriman, Hala}, Zuki}, [ehi}, Ko`ljak, Latifovi}, Kr{o, Trebinjac, Hrusto, ^angalovi}, Huseinovi}, Smajlovi}, Tabak, Pand`i}, Muharemovi}, Gljiva, Hod`i}, ^utura, Kundak, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 17.00 sati, Tihovi}i br. 61. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

ZINETA - ZINKA (RED@EP) IBRAHIMAGI], ro|. RADON^I]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 13. 4. 2009. godine u 79. godini. D`enaza }e se obaviti u ^ETVRTAK, 16. 4. 2009. godine u 14.00 sati na mjesnom mezarju u rodnom GUSINJU. O@ALO[]ENI: sin Suad, k}erke Nusreta, Hasiba, Zineta, Seada i Suada, snaha Jasmina, zetovi ]azo, Nuradin, Hamid i Mirsad, unu~ad Edin, Almas, Enes, Everin, Sead, Mevludin, Severin, Saida, Naida, Izudin, Abdullah i Ibrahim, snahe Selma i Merisa, praunu~ad Elmedin, Tarik, Taida i Bakir, brat Red`ep, sestra \ulsuma, bratani}i, bratani~ne, sestri}i, sestri~ne, te porodice Ibrahimagi}, Radon~i}, Feratovi}, Kolar, ^eki}, Bici}, Lepara, Adamogly, Otay, Ljucevi}, Muli}, Hot, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111

Dana 15. 4. 2009. godine navr{ava se 6 mjeseci od kada je umro na{ dragi tata i dedo

HAJRUDINU (IBRI[IMA) SARA^U
Ibrahim, Dika, Dijana, Armin, Erna, Edo
5019-1nd`

LUTVO (MUSTAFA) KRVAVAC
S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji: Denis, Darlis, Timur, Tarik i Mak
5017-1nd`

Sa dubokim bolom i velikom tugom obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a draga

Sa dubokim bolom i velikom tugom obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a draga

SJE]ANJE

HASNA (AVDE) TIHI], ro|. LELOVI]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 13. aprila 2009. u 46. godini. Neka joj Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet. Sa ljubavlju i po{tovanjem uvijek }e{ biti u na{im srcima. Mjesto i vrijeme d`enaze }e se naknadno objaviti. O@ALO[]ENI: suprug Ilijaz, k}erke Mirela i Arnela, svekar Sa4995-1nd` lih, svekrva Hanifa, djever Nijaz

HASNA (AVDE) TIHI], ro|. LELOVI]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 13. aprila 2009., u 46. godini. Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Zauvijek }e{ biti dio nas. S ljubavlju, Sestra Jasmina, Usmir, Alma, Fikreta, Vedad, Hana, Fadila, Muhamed, Husein, brat Suljo 4995-1nd`

na na{e najdra`e

DEVLETA GRCI]

AMELA KARO

Saburom i osmijehom nau~ile ste nas da mo`emo promijeniti i najte`i trenutak. Molimo dragog Allaha d`.{. da vam podari lijepi D`ennet. Subha, Meho i Elvira
POSLJEDNJI POZDRAV

3738-1gr

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj priji

na{oj radnoj kolegici

ZINETI IBRAHIMAGI]
U na{im srcima uvijek }e{ ostati voljena, po{tovana i nikad zaboravljena. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Heratovi} Muharem sa suprugom Minom, sinom Besimom, snahom Aldijanom i unukom Berinom
3748-1gr

ALMI KR[O, ro|. KADIJA
SINDIKAT CENTRA PO[TA SARAJEVO
50265-1nd`

SJE]ANJE

TU@NO SJE]ANJE

Dana 15. 4. 2009. godine navr{ava se 9 godina od kada je na ahiret preselila na{a draga

Dana 15. 4. 2009. godine navr{ava se 9 godina od kada je na ahiret preselila na{a draga

SJE]ANJE Dana 15. aprila navr{ava se 5 tu`nih godina otkako nije sa nama na{ dragi suprug i otac

AMELA (MEHE) KARO
iz Konjica Uvijek se sje}amo tvog dragog lika. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet. Tvoj amid`a Ismet sa porodicom
5024-1nd`

AMELA (MEHE) KARO
iz Konjica Tvoj lik i tvoja vedrina uvijek }e ostati u na{em sje}anju. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet. Tvoja tetka Nusreta sa porodicom
5024-1nd`

ENVER EKO (HAMID) D@AMALIJA
Eko, tu`no je ovo peto prolje}e bez tebe. Nema utjehe, zaborav ne postoji. Bio si i ostao uzor svima nama. Veliko ti hvala za tvoju ljubav i dobrotu. @ivjet }e{ vje~no sa nama u na{im srcima. Ponosni smo {to smo te imali, a tu`ni {to smo te izgubili. Neka Allah d`.{. nagradi tvoju plemenitu du{u i podari ti lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najdra`i: supruga Munira, sin Amer i k}erka Amina
3744-1gr

Dnevni avaz
Sa dubokim bolom i tugom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

srijeda, 15. april/travanj 2009.

69

ZINETA - ZINKA (RED@A) IBRAHIMAGI], ro|. RADON^I]
iz Gusinja preselila na ahiret dana 13. 4. 2009. godine u 79. godini. Neizmjerna je bol i neizreciva tuga {to si nas napustila. U te{koj borbi nijesi izdr`ala svoju posljednju bitku. Divimo ti se, po{tujemo te i volimo za sva vremena. Sje}anje na tebe i dova za tvoju iskrenu du{u bit }e samo djeli} onoga {to }emo da uradimo, kako bi ti se bar malo odu`ili za sve {to si nam podarila u ovom `ivotu. Molimo Allaha Milostivog da ti podari lijepi D`ennet i vje~iti rahmet, a da nas, koji ostajemo poslije tebe, uputi na pravi put. El-Fatiha D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 16. 4. 2009. godine, u 14.00 sati na mjesnom groblju u rodnom Gusinju. O@ALO[]ENI: sin Suad, k}erke Nusreta, Hasiba, Zineta, Seada i Suada, snaha Jasmina, zetovi ]azo, Nuradin, Hamid i Mirsad, unu~ad Edin, Almas, Enes, Everin, Sead, Mevludin, Severin, Saida, Naida, Izudin, Abdullah i Ibrahim, snahe Selma i Merisa, praunu~ad Elmedin, Tarik, Taida i Bakir, brat Red`ep, sestra \ulsuma, bratani}i i bratani~ne, sestri}i i se3728-1gr stri~ne, te porodice Ibrahimagi}, Radon~i}, Feratovi}, Kolar, ^eki}, Bici}, Lepara, Ademogly, Otay, Ljucevi}, Muli}, Hot i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije.

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Dana 13. 4. 2009. godine u 69. godini preselio je na ahiret

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

HAJRUDIN (IBRI[IM) SARA^
preselio na ahiret u utorak, 14. aprila 2009. godine. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 15. aprila 2009. godine u 14.30 sati na Bakijskom mezarju Faleti}i 2. O@ALO[]ENI: supruga \ula, sin Admir, unuka Ajla, snaha Sanela, bra}a Fahrudin i Ibro, sestra Fatima, te porodice Sara~, Lagumd`ija, Jusupovi}, Kasapovi}, Be{irevi}, Kadri}, Ra|o i ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i rahmetlije u ulici Nikole Ka{ikovi}a br. 2. 111

FARUK (MEHMEDALIJA) MUTAP^I]
D`enaza }e se obaviti u srijedu, 15. 4. 2009. godine, u haremu ^ar{ijske d`amije u 16.45 sati, poslije ikindije namaza, a ukop }e se obaviti na mezarju Pra{nice. Ispratna dova }e se prou~iti u ^ar{ijskoj d`amiji. Prevoz obezbije|en ispred ^ar{ijske d`amije. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: supruga Ka}a, k}erka Jasminka, sin Jasmin, bra}a Abdulah, [ekib i Mirsad sa porodicama, {ure \ura i Ladislav sa porodicama, ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. 201-1ze

JUSUF (JUSUF) [LJIVO
preselio na ahiret u ponedjeljak, 13. 4. 2009. godine u 89. godini. D`enaza je obavljena u utorak, 14. 4. 2009. godine u 14.00 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: bra}a Husnija i [a}ir, snahe Alja, Bajra, Naza i Hajrija, brati}i i brati~ne sa porodicama, te porodice: [ljivo, Ljuca, Lisica, Ma{ovi}, Halava}, Ramovi}, ]enanovi}, Bambur, Spaho, Langeta, Kurti}, Durmi}, Pohara, [abanovi}, Bajrovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid je prou~en istog dana u ku}i rahmetlije u 14.00 sati, Zahira Panjete br. 22, Pofali}i. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga supruga, majka, nana i sestra

PA[IJA (ALIJA) KULUGLIJA, ro|. KAROVI]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 13. aprila 2009. godine, u 76. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 15. aprila 2009. godine u 14.00 sati na mezarju u Hrenovici. O@ALO[]ENI: suprug Dervo, sin Kemal, k}erka Mirsada, snaha Edina, zet Halid, unu~ad Jasmin, Eldijana, Eldin, Arnela i Smajo, sestre Sejda i Alija, brat Salko sa Rasmom, zaova Dervi{a, jetrve Fadila i Ziba, zet Alija Balji}, djeveri}i Esad i D`evad, zaovi} Mirsad Balji} i zaovi~na Hasiba Novalija sa porodicama, brati} Muhamed sa porodicom, brati~ne Jasna, Ifeta i Nerma sa porodicama, te porodice Kuluglija, Karovi}, Balji}, Be}irba{i}, Crn~alo, Kulovac, Kulovi}, Omerovi}, Mili}, ^arkad`i}, Crnomerovi}, Deliba{i} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i `alosti u ulici 8. marta br. 16/II 111

BLAGOJE VESKOVI]
preminuo u 82. godini dana 13. 4. 2009. godine u Sarajevu, poslije kra}e bolesti. Sahrana }e se odr`ati 16. 4. 2009. godine u selu Rakova pored ^a~ka. O@ALO[]ENI: supruga Du{anka, sin Jaroslav, snaha @eljka, unuke Bojana i Ana, unuk Marko, sestre Branka, Bojana i Jela, sestri}i Mirko, Lazar i Svetislav, sestri~ne Gordana i Branka Kolar, zet Milorad i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji, Dugand`i}, Krsmanovi}, Tau{an i Juri}
50323-1nd`

POKOPNO DRU[TVO

""BAKIJE" BAKIJE
OSNOVANO 1923
tel. 00387 (0)33 533-763 00387 (0)33 233-062

SARAJEVO

Dnevni avaz
UZ NAJVE]I TIRA@
NAJPRISTUPA^NIJE CIJENE
Osmrtnice, sje}anja, posljednji pozdravi...

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
mobitel 00387 (0)61 131-788 fax 00387 (0)33 447-122

033/ 281 - 451; Fax: 281- 461; E-mail: smrtovnice@avaz.ba
SARAJEVO: D`emala Bijedi}a br. 185, 033/ 281 - 451 Pru{~akova 13 /fax: 442 - 415 Hasana Brki}a 30 /fax: 652 - 667; ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka) /fax: 032/ 424 - 441; 424 - 440; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12 038/ 222 - 251; TUZLA: Turalbegova 22 (poslovno zanatski centar Korzo-pasa`) /fax: 035/ 257 - 277; 257-477 GRA^ANICA: Ahmed Pa{e Budimlije 23 (zgrada Ozrenka) 035/ 706 - 043; MOSTAR:
/fax: Husnije Repca bb 051/ 215 - 887

mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808 www.bakije.com

TRAVNIK: @itarnica F /fax: 030/ 512 - 718; BR^KO:
Bosne srebrene 3
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 65 0 P 043716 04 P Sarajevo, 05. 01. 2009. godine

049/ 215 - 648; BANJA LUKA:
Kralja Petra I Kara|or|evi}a bb .

Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Gordana Stojakovi} postupaju}i u pravnoj stvari tu`itelja DD BH TELECOM D.D. Sarajevo - DIREKCIJA SARAJEVO ul. Zmaja od Bosne br. 88 protiv tu`enog DAMIR FAZLI] iz Sarajeva ul. Vi{egradska br. 33, radi duga v.s.p. 5.130,51 KM, na ro~i{tu za glavnu raspravu odr`anu dana 04. 12. 2008. godine u prisutnosti punomo}nika tu`itelja, a u odsutnosti uredno obavije{tene tu`ene, dana 05. 01. 2009. godine donio je sljede}u:

PRESUDU
Tu`enom se nala`e da tu`iocu plati iznos od 5.130,50 KM sa zakonskom kamatom po~ev od dana dospije}a obaveza do dana isplate kako slijedi: - na iznos od 1.657,30 KM po~ev od datuma dospjelosti 16. 12. 2000. godine do dana uplate, - na iznos od 1.180,30 KM po~ev od datuma dospjelosti 16. 01. 2001. godine do dana uplate - na iznos od 1.352,10 KM po~ev od datuma dospjelosti 16. 02. 2001. godine do dana uplate, - na iznos od 853,80 KM po~ev od datuma dospjelosti 16. 03. 2001. godine do dana uplate - na iznos od 69,00 KM po~ev od datuma dospjelosti 16. 04. 2001. godine do dana uplate kao i da tu`iocu naknadi parni~ne tro{kove u iznosu od 307,80 KM, a sve u roku od 30 dana pod prijetnjom izvr{enja. POUKA: Protiv ove Presude dozvoljena je `alba Kantonalnom sudu u Sarajevu putem ovog Suda, u roku od 30 dana ra~unaju}i rok od dana dostave Presude. SUDIJA Gordana Stojakovi} s.r. Presuda broj 65 0 P 043716 04 P od 05. 01. 2009. godine dostavlja se tu`enim Damiru Fazli}u iz Sarajeva ul. Vi{egradska br. 33, sada nepoznatog boravit{a. Dostava Presude tu`enom smatra se dostavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u jednim dnevnim novinama kije se distribuiraju u FBiH.

/fax: 036/ 558-890; BIHA]: Biha}kih branilaca 2 , /fax: 037/ 310 - 363;
BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2 /fax: 055/ 209 - 753

70 Srijeda, 15. april/travanj 2009. Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ 65 0 P 054037 08 P Sarajevo, 26. 1. 2009. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Vesna Merdanovi}, u pravnoj stvari tu`itelja Dioni~ko dru{tvo BH Telecom Sarajevo, Direkcija Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne br. 88 Sarajevo, protiv tu`enog Vasi} Aleksa iz Sarajeva, ul. Alibega Firdusa br. 70, radi duga, v.s. 4.897,67 KM, objavljuje sljede}i,

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 053559 08 Ps Sarajevo, 28. 1. 2009. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU i to sudija Neboj{a Joksimovi} u pravnoj stvari tu`itelja Dioni~ko Dru{tvo BH Telecom Sarajevo Direkcija, protiv tu`enog Enjoy Travel Doo Ilid`a, radi isplata potra`ivanja, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH, objavljuje sljede}i

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 045552 08 Ps Sarajevo, 05. 12. 2008. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU i to sudija Radivoje Stani{i} u pravnoj stvari tu`itelja BH Telecom d.d., protiv tu`enog KARAPINO DOO, ul. Kolodvorska br. 12, Sarajevo, radi isplata potra`ivanja na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH, objavljuje sljede}i

OGLAS
Poziva se tu`eni Vasi} Aleksa iz Sarajeva, ul. Alibega Firdusa br. 70, da u roku od 30 dana dostavi odgovor na tu`bu od 22. 1. 2008. g. (prjiedlog za izvr{enje 8. 12. 2000. godine) kojom je tu`itelj predlo`io da sud donese presudu kojom }e se nalo`iti tu`enom da plati iznos od 4.897,67 KM sa zakonskom kamatom po~ev od dana dospije}a obaveza, do dana isplata kako slijedi: - na iznos od 4.517,87 KM po~ev od 28. 7. 1999. g. do dana uplate, - na iznos od 55,00 KM po~ev od 28. 8. 1999. g. do dana uplate, - na iznos od 55,00 KM po~ev od 28. 9. 1999. g. do dana uplate, - na iznos od 50,00 KM po~ev od 28. 10. 1999. g. do dana uplate, - na iznos od 50,00 KM po~ev od 28. 11. 1999. g. do dana uplate, - na iznos od 69,80 KM po~ev od 28. 12. 1999. g. do dana uplate, - na iznos od 50,00 KM po~ev od 29. 01. 2000. g. do dana uplate, - na iznos od 50,00 KM po~ev od 28. 2. 2000. g. do dana uplate, kao i da tu`itelju naknadi parni~ne tro{kove sve u roku od 30 dana. Ako tu`eni ne postupi u skladu sa ~l. 182. Zakona o parni~nom postupku tu`itelj predla`e da sud donese presudu zbog propu{tanja. U ~injeni~nim navodima tu`be tu`itelj je istako da tu`eni za izvr{enu uslugu i po ispostavljenim fakturama tu`itelju duguje iznos od 4.897,67 KM, dokaz: - fakture 0799, 0899, 0999, 1099, 1199, 1299, 0100, 0200 i analiti~ka kartica 02199480 0. Potra`ivanje dospjelo a kako tu`eni nije izmirio svoju obavezu u zakonskom roku iako je prethodno opomenut tu`itelj predla`e kao {to je i navedeno. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati oznaku suda, ime i prezime, naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te odnosno sjedi{te stranke, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora da sadr`i razloge osporavanja, ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravni osnov. U odgovoru na tu`bu tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se u skladu sa ~l. 71. stav 1. ZPP-a. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu u skladu sa ~lanom 74. stav 1 ZPP-a. Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaju sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranku s pozivom na broj gornji. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. Sudija Vesna Merdanovi}

OGLAS
Dana 7. 8. 2008. godine tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enog Enjoy Travel Doo Ilid`a, radi isplata potra`ivanja. Tu`bom tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog na isplatu duga. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH, i na oglasnoj tabli suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Obavje{tava se tu`eni da na osnovu ~l. 70. stav 1. ZPP-a FBiH tu`eni je du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334 ZPP-a FBiH). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~l. 71. stav 1. ZPP-a FBiH). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~l. 71. stav 2. ZPP-a FBiH). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a FBiH). Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`eni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zajhtjev o~igledno neosnovan (~l. 182. stav 1. ZPP-a FBiH). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Sudija Neboj{a Joksimovi}

OGLAS
Dana 05. 06. 2008. godine tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enog Karapino Doo radi isplata potra`ivanja. Tu`bom tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju plati iznos od 3242,15 KM sa zakonskom kamatom, po~ev od prema dospije}ima pojedinih iznosa iz tu`benog zahtjeva, sa tro{kovima parni~nog postupka. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH, i na oglasnoj tabli suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Obavje{tava se tu`eni da na osnovu ~l. 70 stav 1. ZPP-a FBiH tu`eni je du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334. ZPP-a FBiH). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. (~l. 71. stav 1. ZPP-a FBiH). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog. (~l. 71. stav 2. ZPP-a FBiH). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a FBiH). Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan. (~l. 182. stav 1. ZPP-a FBiH). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Sudija Radivoje Stani{i}
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 044230 06 P Sarajevo, 27. 01. 2009. godine Na osnovu ~lana 348. stav 3, 4. i 5. Zakona o parni~nom postupku („Slu`bene novine FBiH“ broj 53/03), Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Svjetlana Mili{i} - Veli~kovski, u pravnoj stvari tu`itelja DD BH TELECOM Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne 88, protiv tu`enog KARI] SADIK, sa posljednjim poznatim prebivali{tem u ul. [trosmajerova br. 2 u Sarajevu, radi duga, v.s. 3.801,15 KM, vr{i dostavu presude od 27. 01. 2009. g. tu`enom, pa objavljuje sljede}i:

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 09 65 Mals 003386 03 Mals Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Nives Abdagi}, u pravnoj stvari tu`itelja „BH Telecom“ d.d. Sarajevo - Direkcija Sarajeva, ul. Zmaja od Bosne br. 88, Sarajevo, protiv tu`enog „Novium“ d.o.o. Sarajevo, ul. Buka br. 6, Sarajevo, radi duga u izosu od 2.454,40 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 53/03)

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU PARNI^NO ODJELJENJE ZA SPOROVE MALE VRIJEDNOSTI ILID@A ul. Ustani~ka broj 19 Broj: Mal-3201/05 Sarajevo, 26. 1. 2009. godine Op}inski sud u Sarajevu i to stru~ni saradnik Batoti} Damir u pravnoj stvari tu`itelja DIONI^KO DRU[TVO BH TELECOM SARAJEVO - DIREKCIJA SARAJEVO iz Sarajeva, ul. Zmaja od Bosne broj 88 protiv tu`enog OMERAGI] ASIMA iz Vogo{}e, ul. Skendera Kulenovi}a br. 18/1, radi duga v.sp. 548,90 KM u skladu sa ~l. 348. st. 3. ZPP-a FBiH, objavljuje:

OGLAS
U ovoj pravnoj stvari dana 27. 01. 2009. godine donesena je presuda zbog propu{tanja koja glasi: Tu`enom se nala`e da tu`iocu plati iznos od 3.801,15 KM sa zakonskom kamatom kako slijedi: - na iznos od 274,60 KM po~ev od 08. 02. 2006. g. do dana uplate - na iznos od 957,35 KM po~ev od 08. 04. 2006. g. do dana uplate - na iznos od 734,10 KM po~ev od 08. 05. 2006. g. do dana uplate - na iznos od 1.835,10 KM po~ev od 08. 06. 2006. g. do dana uplate uz naknadu tro{kova parn~nog postupka u iznosu od 228,00 KM sve u roku od 30 dana. POUKA: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba. Dostava ove presude smatra se izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa. SUDIJA Svjetlana Mili{i} - Veli~kovski

OBJAVLJUJE
Dana 20. 3. 2003. godine tu`itelj je kod ovog suda podnio tu`bu prijedlog za izvr{enje protiv tu`enog radi isplate duga u izosu od 2.454,40 KM. Tu`bom je predlo`eno da sud nakon provedenog postupka donese odluku kojom }e nalo`iti tu`enom da tu`itelju isplati iznos od 2.454,40 KM sa zakonskim zateznim kamatama na pojedina~ne iznose kako slijedi: - na iznos od 510,20 KM po~ev od 25. 10. 2002. godine pa do isplate, - na iznos od 1.083,80 KM po~ev od 25. 11. 2002. godine pa do isplate, - na iznos od 677,80 KM po~ev od 25. 12. 2002. godine pa do isplate, - na iznos od 182,60 KM po~ev od 25. 1. 2003. godine pa do isplate, kao i da naknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 15 dana. Ovim putem tue`nom se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. stav 2. i ~lana 69. ZPP-a, pa je tu`eni du`an da u skladu sa odredbama ~lana 70. i 71. ZPP-a, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu, a u protivnom }e se donijeti odluka u smislu odredbi ~lana 182. ZPP-a. Obavje{tav se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u najmanje jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH i oglasnoj plo~i suda. Stru~ni saradnik Nives Abdagi}

POZIV
Poziva se tu`eni da u roku od 30 dana ovom sudu dostavi odgovor na tu`bu od 15. 02. 2005. godine a kojom je predlo`eno da se tu`eni obave`e isplatiti tu`itelju iznos od 548,90 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to: na iznos od 137,40 KM, po~ev od 08. 12. 2002. godine, na iznos od 203,90 KM, po~ev od 08. 01. 2003. godine, na iznos od 207,60 KM, po~ev od 08. 02. 2003. godine, pa do dana isplate uz naknadu tro{kova parni~nog postupka a sve u roku od 15 dana. U skladu sa ~l. 334. ZPP-a, odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati naro~ito oznaku suda, ime i prezime odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. Ukoliko osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze za utvr|ivanje tih ~injenica te pravni osnov za te navode u skladu sa odredbom ~lana 71. ZPP-a. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu. Odgovor na tu`bu sa prilozima predaje se ovom sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranku, pozivom na broj predmeta. STRU^NI SARADNIK BATOTI] DAMIR Napomena: Odgovor na tu`bu se mo`e podnijeti putem po{te ili putem prijemne kancelarije Op}inskog suda u Sarajevu u ul. [enonina broj 1.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU PARNI^NO ODJELJENJE ZA SPOROVE MALE VRIJEDNOSTI ILID@A Broj MAL-18310/05 Sarajevo, 27. 1. 2009. godine Op}inski sud u Sarajevu i to stru~ni saradnik Batoti} Damir, u pravnoj stvari tu`itelja Dioni~ko dru{tvo BH Telecom Sarajevo - DIREKCIJA SARAJEVO, iz Sarajeva, ul. Zmaja od Bosne br. 88, protiv tu`enog Taha Mohamed Ali-Shanana, iz Sarajeva, ul. Huseina \oze br. 123, radi duga, v.s.p. 1.882,50 KM, van ro~i{ta za glavnu raspravu dana 27. 1. 2009. godine, donio je

PRESUDU zbog propu{tanja
Nala`e se tu`enom da isplati tu`itelju dug u iznosu od 1.882,50 KM sa zakonskom kamatom po~ev od dana dospije}a obaveza i to: na iznos od 980,00 KM po~ev od 8. 11. 2004. godine na iznos od 473,00 KM po~ev od 8. 12. 2004. godine, na iznos od 429,00 KM po~ev od 8. 1. 2005. godine, pa sve do dana uplate kao i da mu naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 112,95 KM a sve u roku od 15 dana. STRU^NI SARADNIK BATOTI] DAMIR POUKA: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje. NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom 15 dana od dana objavljivanja.

oglasi

Dnevni avaz srijeda, 15. april/travanj 2009. 71

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 Ps 031690 07 Ps Mostar, 27. 03. 2009. godine

OGLAS
Op}inski sud Mostar - Broj: 58 0 Ps 031690 07 Ps OP]INSKI SUD U MOSTARU i to sudac Angela Pu{i}, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja JP „Elektroprivreda HT HB“, D.D. Mostar, ul. Mile Budaka 106A., protiv tu`enog Hajrudin Zajmovi} vl. Caffea, ul. Nikole [ope bb. Rama, radi komunalne i sl. usluge v.s. 3.954,19 KM, u postupku pripremanja glavne rasprave, dana 27. 03. 2009. godine, donio je slijede}u: PRESUDU zbog propu{tanja Obavezuje se tu`eni da isplati tu`itelju za utro{enu el. energiju za vrijeme od 10.10. 2004. godine do 28. 02. 2007. godine iznos od 3.954,19 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 14. 05. 2007. godine kao dana podno{enja tu`be do isplate, te mu naknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 252,00 KM, sve to u roku od 30 dana. Napomena: Dostava presude zbog propu{tanja se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u Dnevnom listu (~l. 348. st. 4 ZPP-a). Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude Nije dozvoljena `alba Sudac Angela Pu{i}

BOSNA i HERCEGOVINA FEDERACIJA BIH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 050681 06 P Sarajevo, 13.04.2009. godine

Op}inski Sud u Sarajevu i to sudija Vu~ijak Sanja postupaju}i u pravnoj stvari tu`itelja TURKISH ZIRAAT BANK BOSNIA d.d. Sarajevo, ul. Ferhadija 29, protiv tu`enih SARI] JASMINA ul. Malta 9, KU^ FAKETA ul. Branilaca grada 4, zastupana po advokatu @ili} Ahmedu iz Sarajeva i MUMINOVI] KASIM ul. Imamovi}a 13, Sarajevo, radi duga vsp: 4.230,82 KM, nakon ro~i{ta za glavnu raspravu odr`anog dana 16.03.2009. godine, a koje je provedeno u prisutnosti punomo}nika tu`itelja, punomo}nika II tu`enog, te III tu`enog li~no, a u odsutnosti uredno obavije{tene I tu`ene, donio je dana 13.04.2009. godine slijede}u:

PRESUDU
Obavezuju se tu`eni da tu`itelju solidarno isplate na ime glavnog duga iznos od 4.230,82 KM, zajedno sa zateznim kamatama po~ev od 19.10.2006.godine pa do isplate, kao i da mu naknade tro{kove postupka u iznosu od 490,01 KM, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom izvr{enja. SUDIJA Vu~ijak Sanja POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove odluke mo`e se ista}i `alba Kantonalnom sudu u Sarajevu u roku od 30 dana od dana prijema pismenog otpravka iste. @alba se podnosi putem Op}inskog suda, u dovoljnom broju primjeraka za sud i za stranke.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj:043-0-SU-09-000677 Zenica,13.04.2009.godine Na osnovu ~lana 31. Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine“,broj:38/05 i 22/06),~lana 23. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine“,broj:49/05) i ~lana 17. Pravilnika o unutra{njoj organizaciji Op}inskog suda u Zenici,Predsjednica Op}inskog suda u Zenici objavljuje

2. Vi{i referent-sudski zapisni~ar (daktilograf) 1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme (do povratka namje{tenice sa bolovanja) USLOVI: Pored op}ih uvjeta utvr|enih u ~lanu 24. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine (dr`avljanin BiH,stariji od 18 godina,op}a zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,da u posljednje dvije godine nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine,da nije obuhva}en odredbom ~l. IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine) kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uvjete utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji Op}inskog suda u Zenici i to: Zavr{ena srednja {kola:gimnazija,birotehni~ka,upravna,ekonomska ili druga srednja {kola,III ili IV stepen,polo`en ispit za daktilografa najmanje I B klase,poznavanje rada na ra~unaru i 10 mjeseci radnog iskustva. Potrebni dokumenti (original ili ovjerene kopije) - prijava - diploma o zavr{enoj srednjoj {koli - dokaz o polo`enom ispitu za daktilografa najmanje IB klase

- dokaz o poznavanju rada na ra~unaru - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili ovjerena kopija CIPS-ove li~ne karte - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 3 mjeseca) - ovjerena izjava kandidata da nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine - ovjerena izjava kandidata da nije obuhva}en odredbom ~lana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali op}e i posebne uvjete oglasa biti }e obavljeno testiranje iz poznavanja rada na ra~unaru i poznavanja daktilografije. Sva tra`ena dokumenta treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave Javnog oglasa neposredno na prijemnu kancelariju Op}inskog suda u Zenici ili preporu~eno putem po{te,sa naznakom „za Javni oglas“,na adresu: OP]INSKI SUD U ZENICI Trg BiH broj 2 72 000 ZENICA Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje.

JAVNI OGLAS
za popunu radnih mjesta namje{tenika na odre|eno vrijeme u Op}inskom sudu u Zenici 1. Vi{i referent-sudski zapisni~ar (daktilograf) 2 izvr{ioca na odre|eno vrijeme (za vrijeme trajanja mandata stru~nih saradnika,a najdu`e dvije godine)

72 Srijeda, 15. april/travanj 2009. Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA SAVEZ UDRU@ENJA BORACA „PATRIOTSKE LIGE“ BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO Ul. Hamdije ^emerli}a 49/a, tel: 61 52 46

oglasi

^ESTITKA
TEMELJNA ORGANIZACIJA ARMIJE REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE „PATRIOTSKA LIGA“ SVIM DEMOBILISANIM I AKTIVNIM PRIPADNICIMA ARMIJE REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE - ^ESTITA 15. APRIL, DAN AMRIJE, SA @ELJOM DA IH JO[ PUNO DO^EKAMO U DOBROM ZDRAVLJU I MIRU SAVEZ UDRU@ENJA BORACA „PATRIOTSKE LIGE“ BOSNE I HERCEGOVINE PREDSJEDNIK BRIGADIR AVDO HEBIB

UDRU@ENJE „1. SLAVNA - 111. VITE[KA BRIGADA“ - SARAJEVO

^ESTITAMO
Svim pripadnicima Armije RBiH najiskrenije ~estitamo 15. april - 17. godi{njicu formiranja najbolje Armije svijeta. Budite ponosni {to ste svojim veli~anstvenim djelima, kada nam mnogi nisu davali nikakve {anse, odbranili domovinu i na{im, ali i budu}im generacijama podarili slobodu. Upravni odbor
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj 58 0 P 031528 07 P Mostar, 03. 04. 2009. godine PRESUDU zbog propu{tanja Obavezuje se tu`ena platiti tu`itelju za potro{enu elektri~nu energiju za vrijeme od 01. 03. 1999. g. do 30. 04. 2007. g. iznos od 4.212,30 KM sa zateznim kamatama po stopi iz ~lana 277 ZOO i to od dana 14. 05. 2007. g. kao dana podno{enja tu`be pa do kona~ne isplate te mu nadoknaditi tro{kove parni~nog postupka u ukupnom iznosu od 189,54 KM sve u roku od 15 dana i pod prijetnjom izvr{enja. PRAVNA POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba Sudija Jesenka Ba{i} NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja presude.

OGLAS
Op}inski sud Mostar, sudija Jesenka Ba{i}, u pravnoj stvari tu`itelja JP „Elektroprivreda“ HZ H.B. d.d. Mostar, protiv tu`ene Lucije D`alto iz Mostara radi isplate vanraspravno dana 03. 04. 2009. godine, donio je slijede}u:

sport

Dnevni avaz, srijeda, 15. april/travanj 2009.

73

KUP Tuzlaci uvjereni da }e nadoknaditi minus jedan sa Pecare

Prva me~ lopta za izlazak u Evropu
Me{i} spreman za poluvrijeme, Malko~evi} ne}e mijenjati tim
Ve~era{nji revan{ polufinala Kupa BiH, u kojem Sloboda s jednim golom manjka do~ekuje [iroki Brijeg (1:2), u tuzlanskom klubu je okarakteriziran kao me~ sezone. Tuzlaci svoj cilj - izlazak na evropsku scenu - mogu izboriti i kroz prvenstvo, ali i kroz Kup, a upravo im plasman u finale mo`e donijeti nastup u Kupu UEFA idu}e sezone. Zbog toga je duel sa [irokobrije`anima za Slobodu prva me~ lopta za Evropu. Malko~evi} dodaje da je Sloboda kvalitetniji sastav od [irokog, ali nipo{to ne potcjenjuje protivnika. - Imamo aktivan rezultat koji je, istina, mogao biti i povoljniji da smo u prvom me~u na Pecari bili efikasniji. Sada moramo pobolj{ati
Spalevi}: Predvodi napad Slavije

Zoran Erbez optimista pred revan{ s Mostarcima

Sloboda [iroki B.
Stadion Tu{anj u Tuzli. Po~etak u 18.30. Sudija: Anto @ivkovi} (Ora{je). Pomo}nici: Dalibor Dra{kovi} (I. Sarajevo) i Mujo Tutun (Sarajevo). Prvi me~: [iroki Brijeg - Sloboda 2:1. SLOBODA: Mujki}, Krasi} (Red`epi), E. Kuduzovi}, Mikelini, Prodanovi}, Jahi}, Sarajli}, Hasi}, Beki}, Me{i} (Tosunovi}), Okanovi}. Trener: Sakib Malko~evi}. [IROKI BRIJEG: Bandovi}, Bo`i}, Juri}, Topi}, Bari{i}, Flavio, Vagner, Martinovi}, [ili}, Bubalo, Zovko. Trener: Ivan Katalini}. realizaciju. Siguran sam da nam ne}e biti lako, ali vjerujem u prolaz - zaklju~uje trener Slobode.

Spalevi} i Jovanovi} ponovo u timu
Fudbalere Slavije jo{ jedan korak dijeli od finala Kupa BiH, ali nimalo lagan. Za ispunjenje cilja potrebno je nadoknaditi minus od dva gola protiv lidera na premijerliga{koj tabeli Zrinjskog. U prvom me~u u Mostaru bilo je 4:2 za „Plemi}e“. Posljednje partije za bodove, ku}i protiv Lakta{a (1:1) i @eljezni~ara na Grbavici (0:1), ne bude optimizam me|u navija~ima, ali tako ne misle u taboru Slavije. - Dva pogotka iz Mostara podgrijavaju nadu da mo`emo eliminisati Zrinjski. Normalno je da bi atmosfera u ekipi bila puno bolja da nismo izgubili na Grbavici. Za utjehu, i na{ rival je u subotu izgubio u Modri~i (0:2), pa smo u tom pogledu podjednaki. O~ekujem uspjeh i vjerujem u finale. Ne}e biti nimalo lako pro}i. Hrabri smo {to }emo u odnosu na me~ sa @eljom biti ja~i za Spalevi}a i Jovanovi}a i {to se oporavio Markovi}, koji je zimus

Gol-razlika
- Sa [irokim Brijegom smo do sada odigrali ukupno 14 prvenstvenih susreta i imamo po ~etiri pobjede uz {est nerije{enih ishoda. Gol-razlika je na na{oj strani i iznosi 13:9. Mislim da }e upravo odnos datih i primljenih golova odlu~iti finalistu Kupa - ka`e trener Slobode Sakib Malko~evi} i nastavlja: - Me~, jasno, nosi izuzetno veliki ulog. Odmah nakon duela s Leotarom u subotu zapo~eli smo pripreme za [iroki. Osvje`ili smo i odmorili ekipu. Imamo potreban mir i odli~nu atmosferu u ekipi.

Slavija Zrinjski
Stadion Slavije u Lukavici. Po~etak u 16.30 sati. Sudija: Elmir Pilav (Sarajevo). Pomo}nici: Mato Stani} (Prud), Rusmir Ba{i} (Sarajevo). Prvi me~: Zrinjski - Slavija 4:2. SLAVIJA: Lu~i}, Stankovi}, Regoje, ]irka, Arsenijevi}, Vuksanovi}, Simi}, Jovanovi}, [}epanovi}, Kutalia, Spalevi}. Trener: Zoran Erbez. ZRINJSKI: Melher, Nikoli}, D`idi}, Ivankovi}, @ur`inov, \uri}, Musa, Selimovi}, \uri}, Stojanovi}, Kordi}. Trener: Dragan Jovi}. poja~ao na{e redove, a poslije loma noge debitovao je protiv @eljezni~ara - rekao je trener SlaG. I. vije Zoran Erbez.

Duel Sarajli}a i Juri}a: Sa prvog me~a u [irokom Brijegu

Pobjeda za preminulog Ervina ^ejvanovi}a
Pred utakmicu sa [irokim Brijegom, sve u Slobodi potresla je tu`na vijest o smrti Ervina ^ejvanovi}a (25). Ovaj mladi} je igraju}i za kadetsku ekipu Slobode na utakmici sa ^elikom do`ivio epilepti~ni napad, od kojeg se nikada poslije nije oporavio. Godinama je i{ao na razne terapije i ljekarske tretmane, a u ponedjeljak je izgubio i posljednju bitku za `ivot. Ervin }e biti ukopan danas, a otac Midhat izrazio je `elju da njegov sin bude sahranjen u Slobodinom dresu. Igra~i Slobode obe}ali su da }e pobijediti [iroki i za Ervina.

Karantin na Modracu
On, kako ka`e, ne}e promijeniti sastav. Me{i} je po~eo trenirati i bit }e, vjerovatno, spreman za jedno poluvrijeme. Ekipa Slobode se nakon sino}njeg treninga, koji je odra|en u terminu ve~era{nje utakmice (18.30), preselila u karantin u motel „Senad od Bosne“ na jezeE. M. ru Modrac.

Mostarci `ele u novo finale

Jovi}: Ne znamo se braniti

[irokobrije`ani nemaju namjeru braniti se na Tu{nju

[ili}: Igrat }emo napada~ki
Nakon doma}eg kiksa protiv Sarajeva (1:1), kojim su zaostali u prvenstvenoj utrci, nogometa{i [irokog Brijega ve~era{nji revan{ sa Slobodom na Tu{nju u polufinalu Kupa BiH nazvali su utakmicom sezone. - [iroki je najbolji kada je to najva`nije, a uzvrat sa Slobodom je nedvojbeno utakmica sezone. Imamo prednost i na Tu{nju }emo pokazati da smo ipak mom~ad koja ima karakter. Bit }e te{ko, ali vjerujem u prolaz - optimista je kapiten Dalibor [ili}. Optimizam [ili}a i suigra~a ne podr`ava statistika, koja ka`e da je [iroki Brijeg posljednji gostuju}i pogodak imao jo{ jesenas u prvenstvenoj pobjedi nad Sarajevom na Ko{evu (2:1). Za prolaz u finale Kupa [irokobrije`anima }e, vjerovatno, trebati prekid te crne serije. - Bilo bi pogubno braniti 2:1 s Pecare. To nam ne pada na pamet. Igrat }emo napada~ki, idemo na sve ili ni{ta. Jednostavno, moramo zabiti gol. Ako uspijemo, bit }emo puno bli`i `eljenom cilju - dodao je [ili}. Trener Katalini}, kojem se na Tu{nju kroji sudbina na klupi [irokog Brijega, ne}e mo}i ra~unati na ozlije|ene Zuraka i AleksaD. K. ndra (Alexandre).
@i`ovi} u prvoj utakmici sa Slavijom: Opet u sastavu

Bubalo prolazi Krasi}a: Detalj s Pecare

Ambicije Zrinjskog u prvenstvu odavno su poznate, ali Mostarci visoko ciljaju i u Kupu BiH, u kojem `ele odbraniti naslov iz pro{le sezone. Da bi u tome uspjeli, prvo moraju presko~iti Slaviju i izboriti novo finale. Prednost iz prve utakmice daje im realne {anse pred dana{nji revan{ u Lukavici. - Dalje nas vodi i minimalan poraz, ali Zrinjski, jednostavno, nema mom~ad koja se zna braniti. Ne}emo odstupati od svog sti-

la igre, odnosno u utakmicu }emo u}i kao da nam je za finale potrebna pobjeda - izjavio je trener Dragan Jovi}. Struka mostarskog kluba danas }e imati puno ve} izbor igra~a nego u Modri~i, budu}i da za utakmicu ne}e konkurirati samo Serdaru{i} i [arac. Ivankovi}, D`idi}, @ur`inov, Selimovi}, @i`ovi}, Kordi} i Vukovi} nisu igrali u subotu, tako da odmorni ~ekaju duel sa SlaviMa. P . jom.

74

Dnevni avaz, srijeda, 15. april/travanj 2009.

sport

NSBiH Upozorenje na{im klubovima za narednu sezonu

Zrinjski i [iroki najbli`i, ostali daleko od licence
Od klubova koji pretendiraju ka Evropi, u najte`oj situaciji je Sloboda
Be{lija: Iskrenuo zglob

Mirsad Be{lija povrije|en u igri protiv Slavije

Bit }u spreman do derbija sa Sarajevom
Najbolji igra~ @eljezni~ara nada se brzom oporavku
Pored gomile problema koji su zahvatili Grbavicu, desio se jo{ jedan, @eljezni~ar }e u narednih nekoliko utakmica biti bez Mirsada Be{lije. Najbolji fudbaler @elje povrijedio se na utakmici protiv Slavije, iskrenuo nogu, a dan poslije na Grbavici pojavio se na {takama. - Nezgodno sam stao, iskrenuo zglob, noga je otekla, nisam mogao hodati. Zbog otekline nisam mogao izvr{iti detaljan pregled, ali definitivno }u morati pauzirati - rekao je Mirsad Be{lija, koji se zimus vratio na Grbavicu. Iako se jo{ uvijek ne mo`e ta~no prognozirati kada }e se Be{lija ponovo vratiti na teren, iskusni fudbaler govori da }e do 9. maja sve biti u redu: - Nadam se da bih mogao konkurirati ve} za sastav na utakmici protiv Zrinjskog, ali vidjet }emo. Jedno je sigurno, bit }u spreman do vje~itog derbija protiv Sarajeva. Pored Be{lije, trener @eljezni~ara Demir Hoti} na utakmici protiv ^elika u Zenici ne}e mo}i ra~unati na Predraga [imi}a i Semira Kerlu zbog crvenog, odnosno Z. [. tre}eg `utog kartona.

Kao i obi~no, bh. premijerliga{i projekt licenciranja ne shvataju dovoljno ozbiljno, pa se postavlja pitanje koji }e od njih sljede}e sezone uop}e mo}i igrati u najja~em rangu. Na{i klubovi aplikacije za izdavanje licence podnijeli su u avgustu pro{le godine. Rok za dostavu neophodne dokumentacije bio je 31. mart, ali mnogi su se oglu{ili na to, nadaju}i se da }e im Nogometni savez BiH progledati kroz prste. Me|utim, toga ne}e biti. - Situacija je jako lo{a. Klubovi ponovo ne posve}uju dovoljno pa`nje licenciranju, iako su mnogo puta upozoravani da su za narednu sezonu uslovi jo{ stro`iji i da ih je znatno te`e ispuniti. Ne znam ko }e dobiti licencu, ali prema onome {to do sada imamo i znamo, malo ko ispunjava uslove - ka`e generalni sekretar NSBiH Munib U{anovi}. Nazivi klubova koji }e dobiti licence bit }e poznati do kraja

[ta je licenciranje
Licenciranje je projekt koji je UEFA uvela prije nekoliko godina u cilju da unaprijedi i oja~a klubove. Da bi dobio dozvolu za nastup u doma}em prvenstvu i evropskim kupovima, klub mora ispunjavati strogo odre|ene sportske, infrastrukturne, administrativne, pravne i finansijske kriterije. Do sada su kriteriji za doma}e takmi~enje bili dosta bla`i u odnosu na one koji se odnose za nastup u Evropi, ali od sljede}e sezone su identi~ni, {to na{e klubove stavlja u jo{ te`u situaciju nego do sada.
U{anovi}: Klubovi ne posve}uju dovoljno pa`nje licenciranju

mjeseca. Kako ka`u iz NSBiH, najbli`i su Zrinjski i [iroki Brijeg, mada niti kod njih ne cvjetaju ru`e. Ostali su prili~no daleko, uklju~uju}i i one koji se (mo`da i uzaludno), bore za Evropu. Pre-

Neka do|u da im pomognemo
U{anovi} je pozvao predstavnike klubova da do|u u Savez na razgovore. - Ne `elimo da se ponovi ona sezona kada @eljezni~ar i Sarajevo nisu dobili licence za Evropu. Neka i klubovi sa svoje strane iska`u `elju za li~nu dobrobit. Neka do|u u NSBiH, pomo}i }emo im koliko mo`emo - ka`e U{anovi}.

Vanredno zasjedao Upravni odbor ^elika

Uvjetne nov~ane kazne za nezalaganje u Lakta{ima
Na vanrednoj sjednici ~lanovi Upravnog odbora zeni~kog ^elika, kao {to je ju~er u na{em listu i najavio predsjednik Muhamed Husremovi}, nisu povla~ili radikalne poteze. Nogometa{i i ~lanovi stru~nog {taba za sramotno izdanje u Lakta{ima (0:3) bit }e ka`njeni samo nov~ano, ali je sankcija uvjetna. - Visina kazne nije odre|ena i zavisit }e od igre i ishoda u narednom me~u protiv @elje - prenio nam je {ef struke Marin Bloudek, koji je rukovodstvu kluba iznio svoje ocjene stanja u ekipi. Bloudeka smo pitali i da prokomentira ~injenicu da su njegovi igra~i u posljednje tri utakmice, koje su odigrali jako lo{e, dobili samo jedan `uti karton (Jamak protiv Vele`a), {to sugerira na to da se i nisu ba{ pretrgli da se iska`u.

ma rije~ima U{anovi}a, od klubova koji pretendiraju na nastup u eurokupovima, najte`e je Slobodi. - Ponovo pozivam klubove da se uozbilje i da ne dozvole kompromitiranje svih svojih napora u ovoj sezoni. Ovoga puta Savez ne smije popustiti nikome, jer nam je zaprije}eno sankcijama i izbacivanjem svih klubova i reprezentacije iz me|unarodnih takmi~enja - apelira U{anovi}. Odluke o odobravanju licenci ovoga puta ne}e donijeti Izvr{ni odM. T. bor, ve} Skup{tina NSBiH.

Istekao konkurs za izbor generalnog sekretara

Do kraja sedmice imena kandidata
Mada je konkurs za izbor generalnog sekretara Nogometnog saveza BiH, koji je raspisan pro{le sedmice, istekao ju~er, jo{ uvijek nije poznato ko se prijavio za mjesto prvog operativca na{e ku}e fudbala. Ono {to se sa sigurno{}u mo`e re}i je da je jedan od kandidata aktuelni generalni sekretar Munib U{anovi}, dok }e imena ostalih biti poznata tek krajem sedmice, kada se skupe sve koverte koje pristignu u NSBiH. Teoretski, mogu}e je da neke od prijava u Savez do|u po{tom s nekoliko dana zaka{njenja. U tom se slu~aju u obzir uzima datum slanja na koverti. Osim toga, do sada se de{avalo da pojedini zainteresirani svoje dokumente po{alju pod drugim imenom i iz drugog grada kako se do sjednice Komisije za izbor generalnog sekretara ne bi saznalo za njihovu kandidaturu. - Za sada se ne mo`e govoriti o tome ko se prijavio. Tek nakon nekoliko dana }emo to znati. O~ekujem da sjednica Komisije bude sazvana do kraja aprila kako bismo mogli ispo{tovati rok izbora generalnog sekretara do 15. maja - ka`e potpredsjednik Komisije Zdenko Vidovi}. Komisija za izbor generalnog sekretara, koju, osim Vidovi}a, ~ine Edin Kotlo i Zoran Lipovac, razmotrit }e sve ponude, eventualno isklju~iti kandidate koji ne zadovoljavaju kriterije te uputiti svoje prijedloge Izvr{nom odboru, koji }e donijeti odluku o novom operativcu NSM. T. BiH.

Bloudek: Visina kazne zavisit }e od duela sa @eljom

- Ne mora se igrati o{tro da bi se dobio karton. Me|utim, o~ito je da u Lakta{ima nismo igrali borbeno. Vodstvo kluba od igra~a upravo tra`i druga~iji pristup protiv @elje V B. . kazao je Bloudek.

[ener Bajramovi}, novi trener Ora{ja

Druga liga FBiH
Centar, 20. kolo: TO[K - Gora`de 1:1, Natron - Kolina 6:2, Radnik - Bosna 1:3, Usora - Rudar 2:1, Vrbanju{a - Borac 2:1, Vratnik - Famos 1:2, Azot - Doboj Istok 1:0, Orli} - Krivaja 1:0. Poredak: Bosna 39, Gora`de 39, Famos 38, Rudar 37, TO[K 35... Jug, 21. kolo: Branitelj - Rama 2:0, Kame{nica - Vi{i}i 0:0, Brotnjo Sloga (prekid u 66. minuti), Turbina Soko 1:0, Lokomotiva - Stolac 1:1, Grude - Me|ugorje (gosti nisu doputovali), Igman - Tomislav 2:0, Drinovci Kupres 2:1. Poredak: Branitelj 50, Igman 49, Sloga 42, Tomislav 39, Brotnjo 37... Sjever, 21. kolo: Sloga - Radnik 3:0, Od`ak 102 - Mramor 1:0, Gradina - Bosna (K) 4:0, Slaven - Dinamo 6:0, Radni~ki - Bosna (M) 4:1, Tuzla - Posavina 1:0, Mladost - Hajduk 2:0, ^eli} - Ingram 3:0. Zaostala utakmica 18. kola: Sloga ^eli} 3:0. Poredak: Slaven 43, Radni~ki 39, Mladost 36, Mramor 35, Hajduk 35... Zapad, 1. kolo doigravanja za prvaka: Podgrme~ - Kraji{nik 2:0, Busova~a -Sloga 1:0, Kre{evo - Kiseljak 2:1.

Opstanak glavni cilj
[ener Bajramovi} ju~er je i zvani~no preuzeo du`nost {efa stru~nog {taba NK Ora{je. Debi na u`arenoj klupi „Labudova“ sarajevski nogometni stru~njak imat }e ve} u subotnjem duelu s aktuelnim prvakom Modri~a Maximom. - Iako imam malo vremena, moram upoznati mogu}nosti svakog pojedinca kako bismo {to spremnije do~ekali taj me~. O~ekujem maksimalnu saradnju i zalaganje svih struktura kluba. Cilj je jasan, opstanak u Premijer ligi - rekao je Bajramovi}. Ora{je se trenutno nalazi na pretposljednjoj, 15. poziciji tabele sa samo 22 boda. U klubu ra~unaju da sa ~etiri doma}e pobjede i tri boda iz ~etiri gostovanja mogu ostati u najvi{em rangu. Prvi test je subotnji me~ protiv susjeda iz Modri~e, direktog rivala u borbi za opstanak. „Labudovi“ su ju~er trebali igrati s gradskim rivalom Hajdukom, ali nakon {to je federalni drugoliga{ otkazao susret,

Bajramovi}: Debi protiv Modri~e

Bajramovi} je mogu}nosti svojih igra~a testirao u njihovom me|usoN. Tr. bnom duelu.

sport

Dnevni avaz, srijeda, 15. april/travanj 2009.

75

LIGA PRVAKA

EUROFUDBAL Golman Reala Iker Kasiljas

Dosadilo mi je gledati Ligu prvaka na televiziji
Trebaju nam igra~i koji mogu igrati na najvi{em evropskom nivou, ka`e Kasiljas
Golman Real Madrida Iker Kasiljas (Casillas) javnosti je odaslao jauk. Izjavio je kako Real treba u ljetnom prijelaznom roku dovesti ono najbolje {to se nudi na nogometnom tr`i{tu ukoliko `eli u borbu za naslov u Ligi prvaka. - Dosta mi je toga da zavr{nicu Lige prvaka gledam na televiziji. Trebaju nam igra~i koji mogu igrati na najvi{em evropskom nivou, jer su ostale ekipe pune velikih imena. Tako|er, treba dati vi{e {anse igra~ima iz na{eg omladinskog pogona - rekao je Kasiljas. Real nije stigao do ~etvrtfinala Lige prvaka jo{ od 2004. godine, premda su od tada na igra~ka poja~anja potro{ili 300 (Is. ].) miliona eura.
Detalj iz prvog me~a: Gonzalez posti`e gol za Porto na Old Trafordu

Ve~eras dva posljednja ~etvrtfinalna duela

Aktuelni prvak visi o koncu
Man~ester mora pobijediti u Portu, a Viljareal u Londonu
Nerije{eni rezultati od prije osam dana ostavili su druge dvije ~etvrtfinalne utakmice Lige prvaka potpuno otvorenima, pa ve~eras o~ekujemo uzbudljive duele u Portu i Londonu. Trener Porta @esualdo Fereira (Jesualdo) me~ do~ekuje optimisti~no, ali s dozom opreza, svjestan da im u goste dolazi aktuelni evropski prvak. - Rezultat od 2:2 je veoma pozitivan, ali imamo jo{ 90 minuta igre. Ako `elimo u polufinale, moramo biti pametni, jer je Man~ester vrlo kvalitetan protivnik tvrdi Fereira.

Ferdinand upitan
Man~ester junajted, koji je prije samo mjesec kao stroj gazio preko svakog protivnika, do{ao je na rub eliminacije. Porto je na Old Trafordu odigrao odli~nu utakmicu, izboriv{i velikih 2:2. Zahvaljuju}i pogocima u gostima, Portugalce dalje mo`e odvesti i remi. Uo~i utakmice u kojoj Junajted za prolaz mora postati prvi engleski klub koji je pobijedio u Portu, menad`er „Crvenih |avola“ Aleks Ferguson (Alex) nada se da }e Rio

Kasiljas: Realu potrebne zvijezde

Viljareal bez Sene
U drugom susretu borit }e se Arsenal i Viljareal, koji su u prvom me~u u [paniji igrali 1:1. „Topnici“, koji na Emirejts stadionu nikada nisu izgubili nijedan me~ Lige prvaka, utakmicu do~ekuju u odli~noj formi, sa serijom od pet

Nominacije za fudbalera godine u Engleskoj

D`erard uz petorku iz Man~estera
Engleska fudbalska asocijacija izabrala je {est kandidata za laskavu titulu igra~a godine na Otoku, a u konkurenciji je ~ak pet ~lanova aktuelnog prvaka Man~ester junajteda. Me|u kandidatima su Kristijano Ronaldo (Cristiano), Rio Ferdinand, Nemanja Vidi}, Rajan Gigs (Ryan Giggs) i Edvin Van der Sar (Edwin), a jedini na spisku koji nije ~lan Man~estera je kapiten Liverpula Stiven D`erard (Steven Gerrard). U konkurenciji za najboljeg mladog igra~a godine su Gabrijel Agbonlahor (Gabriel) i E{li Jang (Ashley Young) iz Aston Vile, Aron Lenon (Aaron Lennon) iz Totenhema, D`oni Evans (Johnny) i Rafael (Raphael) iz Man~ester junajteda i Stiven Ajlend (Steven Ireland) iz Man~ester sitija. (M. T.)

Arsenal - Viljareal (1:1)
ARSENAL: Fabijanski, Sanja, Ture, \uru, Silvestre, Denilson, Song, Fabregas, Volkot, Nasri, Adebajor. Trener: Arsen Venger. VILJAREAL: D. Lopez, A. Lopez, Godin, Rodrigez, Kapdevila, Kani, Sorijano, Eguren, Ibagaza, Ljorente, Rosi. Trener: Manuel Pelegrini.

Porto - Man~ester junajted (2:2)
PORTO: Helton, Alve{, Rolando, Sapunaru, Sisoko, Lu~o, Meireles, Fernando, Lopez, Rodrigez, Hulk. Trener: @ezualdo Fereira. MAN^ESTER: Van der Sar, O’[ej, Ferdinand (Evans), Vidi}, Evra, Fle~er, Karik, Skols, Ronaldo, Runi, Berbatov. Trener Aleks Ferguson. Ferdinand ozdraviti kako bi zakrpio o~igledne rupe u odbrani. - Samo sebe mo`emo kriviti za ovo {to nam se de{ava. Sami smo sebi zadali te`ak zadatak, ali Man~ester je klub koji je uvijek postavljao kriterije, vjerujem da }emo i sada - rekao je Ferguson. pobjeda u Premijer ligi. Viljareal u Engleskoj nikada nije postigao gol, a sada }e imati jo{ te`i posao jer je van stroja strijelac iz prvog me~a Sena (Senna). Utakmice po~inju u 20.45 sati, a pobjednici }e ~initi polufinalni (M. T.) par.

Ronaldo: U potjeri na novi trofej

Ruski klub prona{ao na~in za ve}u zaradu

Zenit pivom do boljeg bud`eta
Ruski fudbalski klub Zenit obratio se regionalnim vlastima u Sankt Petersburgu s neobi~nim prijedlogom. Klub, naime, tra`i da njihov stadion „Petrovskij“ vi{e ne bude smatran sportskim objektom. Odgovor koji je uslijedio bio je ba{ kakav su i pri`eljkivali u klubu koji je 2008. osvojio Kup UEFA jer je doneseno rje{enje da se ubudu}e „sportskim objektom“ smatra jedino igrali{te spomenutog stadiona, {to zna~i da se na tribinama i u bli`oj okolini ovog zdanja mo`e prodavati - pivo. Upravo je pivo i bio razlog za neobi~nu molbu ~elnika Zenita, prema ~ijim }e prora~unima bud`et kluba na godi{njem nivou biti bogatiji za 5.000.000 rubalja (oko 112.000 eura) samo od neposredne prodaje ovog pi}a. Mnogo vi{e }e donijeti reklamiranje poznatih pivara, ~ije marketin{ke djelatnosti vi{e ne}e biti zabr-

Stadion Zenita: Gradske vlasti popustile

anjene - jer ni „Petrovskij“ vi{e ne}e biti smatran sportskim objektom, za koje u Rusiji va`e restrikcije (Is. ].) reklamiranja i prodaje alkoholnog pi}a.

Otkaz Sini{i Mihajlovi}u

\uzepe Papadopulo preuzeo Bolonju
Italijanski fudbalski prvoliga{ Bolonja otpustio je srbijanskog trenera Sini{u Mihajlovi}a i na njegovo mjesto doveo \uzepea Papadopula (Giuseppe). Mihajlovi} je Bolonju preuzeo u novembru i u prvih devet me~eva bio je nepora`en. Me|utim, u posljednjih deset utakmica Bolonja je upisala samo jedan trijumf i nakon ~etiri uzastopna poraza nalazi se u zoni ispadanja, na 18. mjestu Serije A sa 26 bodova. Opstanak }e u preostalih sedam kola poku{ati osigurati 61-godi{nji Papadopulo, koji je u karijeri vodio ~ak 15 klubova. Pro{le sezone uveo (E. J.) je Le~e u Seriju A.

76

Dnevni avaz, srijeda, 15. april/travanj 2009.

sport

K-1 D`evad Poturak nakon pobjede na turniru u Rumuniji

Tur~in Juksel dobio je svoju porciju batina
Valujev: Borba u Helsinkiju 30. maja

Me~ je trajao tri runde samo zato {to sam ja tako `elio, ka`e na{ borac
Dva dana nakon borbe za presti` protiv Tur~ina Ajadina Juksela (Ayadin Yuksel) na K-1 turniru u rumunskom gradu Oradei, susreli smo se s D`evadom Poturkom. Vedar, nasmijan, bez ijedne masnice i ogrebotine, bez ikakvog traga zahtjevnog me~a, D`evad nam je ispri~ao kako je u tri runde dobio protivnika jednoglasnom odlukom sudaca. - Tur~in je nekoliko puta bio na rubu nokauta, ali je me~ trajao tri runde samo zato {to sam ja tako `elio. Poku{ao sam zabaviti publiku, a odgovorili su mi ovacijama sa tribina. Ipak, to ne zna~i da je Juksel izbjegao svoju porciju batina. U jednom trenutku je ~ak izletio sa ringa - ispri~ao nam je Poturak. Ka`e da mu je ova borba bila odli~na za odr`avanje forme i podizanje samopouzdanja, nakon {to je sudijskom odlukom izgubio od ~uvenog Bjelorusa Alekseja Ignja{ova 28. februara u Budimpe{ti. Tridesetjednogodi{njem

Bokserski prvak svijeta u te{koj kategoriji u verziji WBA Rus Nikolaj Valujev branit }e naslov protiv jedinog borca koji ga je pobijedio u karijeri, Uzbekistanca Ruslana ^agajeva. Promotor duela Kris Majer (Chris Meyer) izjavio je da bi borba trebala biti odr`ana 30. maja u

8@KTIDU ROQDL@ NRUDST @F@IDUT
Memorijalni d`udo turnir „Vinko [amarli}“

Poznat izaziva~ ruskog borca

Helsinkiju, ali da }e ta~ni detalji biti poznati u narednih nekoliko dana. Ruski gorostas, visok 2,13 metara, od ^agajeva je izgubio prije dvije godine, i to mu je jedini poraz u 51 borbi. Uzbekistanac se, me|utim, morao odre}i titule zbog (M. T.) povrede Ahilove tetive.

O~ekuje se u~e{}e 700 takmi~ara
U Sportskom dru{tvu „@eljezni~ar“ odr`ana je pres-konferencija povodom 17. me|unarodnog memorijalnog d`udo turnira „Vinko [amarli}“, koji }e biti odr`an 18. aprila, s po~etkom u 10 sati, u dvorani „Ramiz Sal~in“ na Mojmilu. Istaknuto je da }e ovogodi{nji turnir biti najmasovniji, a o~ekuje se u~e{}e oko 700 takmi~ara iz cijele Evrope. Pokojni Vinko [amarli} bio je istaknuti d`udista @eljezni~ara i reprezentativac BiH. Poginuo je 9. juna 1992. godine kao pripadnik Specijalne jedinice MUP-a BiH, Odreda Bosna.

Poturak: Planira obra~un s Bobom Sapom

Poturku bio je ovo 54. me~ u karijeri i 43 pobjeda, uz jedan remi. Naredni izazov planira za 16. maj, a rival jo{ nije poznat. Kako

se naga|a, s druge strane ringa mogao bi se na}i ~ak i ~uveni Bob Sap (Sapp) ukoliko promotori O. L. obave svoj dio posla.

Nestle {kolska atletska liga BiH

Vi{e od 500 dje~aka i djevoj~ica na Ko{evu

U prostorijama Rukometnog saveza BiH ju~er je obavljen `rijeb finalnog turnira Kupa BiH za rukometa{ice, koji }e u petak i subotu biti odigran u Had`i}ima.

DKIN OQNSHU -@S@QHMD $NQ@B R .ITATZJHL
U prvom polufinalu u petak od 17.30 sati snage }e odmjeriti doma}i @eljezni~ar i mostarska Katarina, dok }e se u drugom sastati banjalu~ki Borac i Ljubu{ki (20).

@rijeb polufinala Kupa BiH za rukometa{ice

Finalni me~ je u subotu u 14 sati, uz direktan prijenos na BHT 1. Titulu brani Borac, koji je i prvi favorit turnira u Ha(A. ^.) d`i}ima.

Sa takmi~enja: Najbolji idu na finale u Zenicu

Vi{e od 500 dje~aka i djevoj~ica s podru~ja Sarajeva ju~er je u~estvovalo na tre}em kvalifikacijskom takmi~enju Nestle {kolske atletske lige BiH. Mladi atleti~ari u dobi od devet do 14 godina na Olimpijskom stadionu „Asim Ferhatovi} Hase“ nadmetali su se u utrkama na

60, 300 i 600 metara te skoku udalj, skoku uvis i bacanju kugle od tri kilograma. Nakon kvalifikacijskih takmi~enja u Tuzli, Zenici i ju~er u Sarajevu, te sutra{njih u Banjoj Luci, u finale 28. aprila u Zenici plasirat }e se po osam najboljih iz svake discipline.

Spec
PONTE VEDRA - Na upravo zavr{enom WTA turniru na Floridi (SAD) Dankinja Karolina Voznjacki (Caroline Wozniacki) u finalu je savladala Kana|anku Aleksandru Voznjak (Wozniak) sa 6:1, 6:2. Zanimljivo je da su obje teniserke porijeklom iz Poljske, (Is. ].) ali sada predstavljaju svoje nove domovine.

sport

Dnevni avaz, srijeda, 15. april/travanj 2009.

77

KO[ARKA Bosna upisala petu pobjedu u Ligi 8

„Studenti“ sigurni protiv oslabljenih Mostaraca
Najbolji u redovima aktuelnog prvaka bili su Ivanovi}, [ehovi} i Vu~urovi}
Vest (Klivlend) {utira preko Fostera (Indijana)

Pobjedom nad Indijanom

Klivlendu „jedinica“ za plej-of
Bek Denvera Smit pogodio 11 „trojki“
Klivlend kavalirsi savladali su Indijana pejserse (117:109) i osigurali prvu poziciju u kompletnoj NBA ligi, {to im donosi prednost doma}eg terena kroz cijeli plej-of. Kavalirsi imaju omjer 66-15. Ponovo je blistao Lebron D`ejms (LeBron James, 37 poena), najve}i kandidat za najkorisnijeg (MVP) ko{arka{a regularne sezone, koja zavr{ava danas. Smit je klupski rekord po broju poena jednog rezervnog igra~a. Beku Denvera nedostajala je jedna „trojka“ da izjedna~i rekord Lige koji dr`e Kobi Brajant (Kobe Bryant) i Donil Mar{al (Donyell Marshall). Rezultati: Indijana - Klivlend 109:117, Va{ington - Toronto 96:97, Detroit - ^ikago 88:91, Nju D`ersi - [arlot 91:87, Milvoki - Or-

Sonders preuzima Vizardse
Biv{i trener Minesote i Detroita Flip Sonders (Saunders) potpisat }e ugovor na ~etiri godine s Va{ington vizardsima vrijedan 19 miliona dolara, prenose agencije. Drugi najgori NBA tim ove Fantasti~na ve~er D`ej Ar Smita (J. R. Smith), koji je postigao 45 poena uz 11 „trojki“, pomogla je Denveru da pobjedom nad Sakramentom (118:98) osigura prednost doma}eg terena u prvoj rundi plejofa (kao drugi ili tre}i na Zapadu). sezone (19-62), nakon smjene Edija D`ordana (Eddie Jordan) krajem novembra pro{le godine, privremeno je preuzeo klupski direktor Ed Tapskot (Tapscott). Sonders je u karijeri zabilje`io 587 pobjeda i 396 poraza. lando 98:80, Dalas - Minesota 96:94, Hjuston - Nju Orleans 86:66, Denver - Sakramento 118:98, Juta - LA klipers 106:85, Feniks - Memfis 119:110, Portland - Oklahoma 113:83, Golden stejt (E. J.) San Antonio 72:101.

Detalj iz Skenderije: Gu`va pod ko{em Mostaraca

(Foto: M. Kadri})

Dvorana „Mirza Deliba{i}“ u Sarajevu. Gledalaca 500. Sudije: Bojan Jovani} i Miljan [obot (Banja Luka), Aco Okuka (Kiseljak). Rezultat: Bosna ASA BH Telecom - Zrinjski HTM 88:68 (22:14, 20:20, 25:21, 21:13). BOSNA ASA BH TELECOM: Ivanovi} 24, [ehovi} 20, Raki}, Vu~urovi} 14, \urasovi} 3, Suljagi} 2, Hajri} 11, Pa{ali}, \or|evi} 2, Avdi}, Ov~ina 2, Zimi} 10. Trener: Vlada Vukoi~i}.

ZRINJSKI HTM: Vuji~i} 3, ^ular 18, [arenac 8, Tomovi} 9, Petri}, Oroz 6, Vu~kovi} 22, ^e{kovi} 2, Vare{lija, Bre~i}. Trener: Kristijan Mari}. Ko{arka{i Bosna ASA BH Telecoma ostvarili su sino} u dvorani „Mirza Deliba{i}“ petu pobjedu u Ligi 8, savladav{i oslabljeni mostarski Zrinjski sa 88:68. Gosti su u Sarajevo stigli bez dva najbolja igra~a Josipa Sesara i Borisa D`idi}a, dok je dan ranije

Statistika
Bosna 17/16 39/24 23/8 30 19 7 11 17 Zrinjski 1 poen 17/12 2 poena 40/19 3 poena 21/6 Skokovi 24 Asistencije 8 Osvojene lopte 6 Izgubljene lopte 10 Prekr{aji 16

Uo~i bara`a za EP u ko{arci

Tabela
Rezultati 6. kola Lige 8: SARAJEVO: Bosna ASA BH Telecom - Zrinjski HTM 88:68. Sino}: BILE]A: Hercegovac - Borac Nektar, TUZLA: Sloboda Dita - SL IAT Leotar. Danas: [IROKI BRIJEG: [iroki Eronet - Igokea Partizan (20 sati). Parovi 7. kola (18. april): Borac Nektar - Sloboda Dita, Zrinjski HTM - Hercegovac, Igokea Partizan - Bosna ASA BH Telecom, SL IAT Leotar - [iroki Eronet.

1. Bosna 2. [iroki 3. Igokea 4. Zrinjski 5. Sloboda 6. Borac 7. Leotar 8. Hercegovac

6 5 5 6 5 5 5 5

5 4 4 2 2 2 2 0

1 1 1 4 3 3 3 5

554:444 437:391 408:371 476:503 420:418 387:390 334:364 329:353

11 9 9 8 7 7 7 5

otpu{ten trener Rudolf Jugo. Aktuelni prvak je dobro otvorio me~, a „Studenti“ su u 16. minuti imali prednost od 16 poena (38:22). Zrinjski je uzvratio serijom 15:4, ali je Bosna, predvo|ena Ivanovi}em, [ehovi}em i Vu~urovi}em, ponovo ostvarila nedosti`nu prednost i tako osvojila nove bodove. Ovo je za „Studente“ ujedno bila i uvertira pred derbi u 7. kolu protiv E. J. Igokee u Aleksandrovcu.

Trenerske smjene na bh. parketima

Zrinjski otpustio Jugu
Samo pet kola bilo je dovoljno da padnu ve} trojica trenera u Ligi 8 za prvaka BiH. Najnovija `rtva je Rudolf Jugo, kojeg je Uprava Zrinjskog HTM smijenila u ponedjeljak, no} uo~i gostovanja Bosni ASA BH Telecomu. Jugo je ostao bez posla nakon tri uzastopna poraza i Uprava je procijenila da je vrijeme „da se napravi pozitivan {ok i ekipa trgne iz letargije“. Mostarske ko{arka{e privremeno }e voditi dosada{nji pomo}nici Kristijan Mari} i Jozo Prskalo. Prethodno su ostavke podnijeli Josip Vrankovi} ([iroki Eronet) i Dragan Baji} (Igokea Partizan). Vrankovi} se povukao nakon doma}eg poraza u derbiju s Bosnom u 2. kolu, dok je Baji} odstupio nakon neo~ekivanog posrtanja protiv Slobode u Tuzli (4. kolo). Da sva ~etiri najambicioznija kluba u Ligi 8 ipak ne ostanu bez kormilara, pobrinula se Uprava aktuelnog prvaka Bosne, koja je odbila usvojiti ostavku Vlade Vukoi~i}a. Trener „Studenata“ bio je spreman oti}i nakon poraza u 5. koE. J. lu protiv Borac Nektara.

Parker: Mogu}i rival na{e selekcije

Parker predvodi Francuze
Potencijalnog protivnika ko{arka{a BiH u bara`u za Evropsko prvenstvo 2009. u Poljskoj, selekciju Francuske, predvodit }e njena najve}a zvijezda Toni Parker (Tony). Jedan od najboljih NBA plejmejkera, koji predvodi svoju ekipu San Antonio sparse, s prosjekom od 21,9 poena i 6,9 asistencija u sezoni, pismeno se obavezao da }e u~estvovati u svim reprezentativnim akcijama do Olimpijskih igara 2012. u Londonu, prenose agencije. Pored Parkera, selektor Vinsan Kole (Vincent Collet) poku{at }e napraviti sli~an sporazum s jo{ nekoliko francuskih igra~a iz najja~e svjetske lige. Podsjetimo, na{a selekcija }e u bara`u igrati u grupi A, u kojoj su jo{ Belgija i Portugal. U grupi B su Francuska, Italija i Finska. Pobjednici grupa }e se razigravati za posljednjeg u~esnika EP Kvalifi. kacije }e se igrati izme|u 5. i 30. avgusta, a EP od 7. do 20. septe(E. J.) mbra.

Jugo: Presudila tri poraza

SRIJEDA 15. 4. 2009.

20.35
NOGOMET, BHT 1

BHT 1

FEDRALNA TV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

19.30 MOSTARSKO PROLJE]E 2009

21.10

JU@NJA^KA DINASTIJA

20.00

CSI: LAS VEGAS

16.00

ZAUVIJEK SUSJEDI

22.00

PLESOM DO SNOVA

Liga {ampiona: Porto Man~ester j.

17.15
MAGAZIN, BHT 1

Euroimpuls
Gost „Euroimpulsa’’ je Valentin Incko, novi visoki predstavnik za BiH. U prvom intervjuu nakon stupanja na du`nost govorit }e o funkciji koju je preuzeo, ovlastima koje ima na raspolaganju, trenutnoj poziciji BiH, prioritetima politi~ara, potrebama gra|ana. Urednik i voditelj: D`enita Zirdum

07.00 Dobro jutro BHT arhiv ... 09.00 ^ovjek sa tri `ivljenja, dokumentarni program 09.48 Muzi~ki program 10.00 BHT vijesti 10.05 Sjednica Predstavni~kog doma Parlamentarne skup{tine BiH, prijenos 11.56 I ovo je Bosna i Hercegovina 12.00 BHT vijesti Sjednica Predstavni~kog doma Parlamentarne skup{tine BiH, prijenos Program za djecu i mlade 15.00 U~ilica, kviz 15.25 Najljep{e pri~e klasi~ne starine, 3/9 15.39 Dje~iji festivali 16.00 Frenderi u zemljama Evrope: Norve{ka 16.10 Evropski safari, dokumentarna serija, 3/26 16.15 BHT vijesti 16.25 Intervju sa Mehmedom Gribaj~evi}em, r. 16.45 Fatalni susret, dokumentarna serija, 11/24 17.15 Euroimpuls, magazin 17.45 Moja mala kuhinja 18.00 Sve~ano otvaranje Mostarskog prolje}a 2009, prijenos 18.50 Celestin, crtani film 18.55 I ovo je Bosna i Hercegovina 19.00 Dnevnik Sport Vrijeme 19.30 Mostarsko prolje}e 2009: 35 godina umjetni~kog rada Ivice [ari}a, prijenos 20.00 Sportska srijeda 20.35 Nogomet: Liga {ampiona: Porto - Man~ester junajted, ~etvrtfinale, 2. utakmica, prijenos Sportska srijeda, nastavak 22.45 Tema dana 23.10 BHT vijesti 23.30 Business News 23.35 Nogomet: Liga {ampiona: Arsenal - Viljareal, ~etvrtfinale, 2. utakmica, snimak 01.20 Pregled programa za ~etvrtak

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Me|unarodni turski festival 09.30 Slon Bend`amin 10.00 Vijesti 10.05 ^arolija, igrana serija, 71. ep., r. 11.00 Zelena panorama, program za agrar, r. 11.25 Autovizija, emisija o automobilizmu, r. 12.00 Dnevnik 1 12.15 Na{a mala klinika, igrana serija, 22. epizoda, r. 13.05 Linije, forme, boje: Pigmenti, strani dokumentarni program, 1. epizoda 13.30 Pozitivna geografija: Na kraj Boke, zabavni program, r. 14.05 Zvjezdani studio, muzi~ki program, r. 14.55 Vijesti 15.05 ^arolija, igrana serija, 72. epizoda 16.00 Siti u Evropu, dokumentarni program, 2. dio 16.25 Druga dimenzija: Vrelo Une i Krka, dokumentarni program 17.00 Federacija danas, informativni program 17.30 Na{a mala klinika, igrana serija, 23. epizoda 18.19 Dnevnik, najava 18.20 Centralni zatvor 19.05 Medo Rupert, crtani film 19.21 Finansijske novosti 19.23 Stanje na cestama 19.30 Dnevnik 2 20.05 Odgovorite ljudima, informativni program 21.10 Ju`nja~ka dinastija, igrana serija, 5. epizoda 22.05 Jedna pri~a: Vlado Kero{evi}, dokumentarni program, 7. epizoda 22.40 Vijesti Finansijske novosti Stanje na cestama 22.55 Zyon, program za mlade 23.25 Ona je suvi{e mlada, ameri~ki igrani film /Z/ 01.00 Centralni zatvor 01.40 Pregled programa za ~etvrtak

07.20 Mala {kola 07.35 Sveznalica 07.55 Top Shop 08.15 Udri mu{ki, zabavni program 10.00 Odred za ~isto}u, 30/59, zabavni program, r. 10.30 Ameri~ki najsmje{niji video, zabavni program, r. 11.00 Princ iz Bel Aira, 71/73, humoristi~na serija 11.30 Sportske ve~eri, 28/45, humoristi~na serija 11.55 OBN Info 12.10 Bojno polje, 13/40, dokumentarni program 12.35 Murphy Brown, 72/75, humoristi~na serija 13.05 Top Shop 13.25 Stargate SG1, 13/44, nau~no-fantasti~na serija 14.25 Pepeljuga, 279/361, teen sapunica 15.15 Mu}ke, 37/45, humoristi~na serija, r. 16.25 Ameri~ki najsmje{niji video, zabavni program 16.55 Princ iz Bel Aira, 72/73, humoristi~na serija 17.25 Bitange i princeze, 64/72, humoristi~na serija 18.00 Na{a mala klinika, 22/52, humoristi~na serija 18.55 OBN Info 19.15 Hej!Music, muzi~ka emisija 20.00 CSI: Las Vegas, 19/24, kriminalisti~ka serija 21.00 Restless, film 22.30 Smrtonosna zavjera, film, r. 00.25 Milan Tarot 02.25 Serija A: Juventus - Palermo, s nimak utakmice

08.20 Hayatovci, dje~iji program 09.00 X Men, crtani film 09.30 Kapelito, crtani film 09.35 Roary, crtani film 09.55 Yu Gi Oh Gx, crtani film 10.00 SMS, igrana serija, 157. epizoda 10.30 Rebelde, igrana serija, 157. epizoda 11.30 Muzi~ki program 11.45 Vijesti 11.59 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Madre luna, igrana serija, 32. epizoda 13.00 VIP igrana serija, 73. epizoda , 14.00 Muzi~ki program 14.30 Balkan Hand made, dokumentarni program 15.00 Imperija, igrana serija 15.55 Sport centar 16.00 Zauvijek susjedi, igrana serija, 77. epizoda 16.30 Sve }e biti dobro, igrana serija, 147. epizoda 17.30 Zimmer frei, serijski program 53. epizoda 18.00 Recept za dobar `ivot, revijalni program 18.53 Biometeorolo{ka prognoza 19.00 Vijesti u 7 Vremenska prognoza Stanje na putevima Izvje{taj s berze Sport Horizonti 19.45 Vitafon 20.00 Borila~ke vje{tine II, igrani film 22.00 El Cortez, igrani film 00.00 Vijesti, informativni program 00.10 Sport centar 00.15 VIP , igrana serija, 74. epizoda

07.20 Made in Banja Luka, r. 07.30 Sportissimo, r. 07.35 Pink taxi, r. 08.00 Izdaja, r. 09.00 Balkan net 09.50 Vremenska prognoza 10.15 Napu{teni an|eo, serija, r. 11.00 Zauvijek zaljubljeni, r. 11.55 Vremenska prognoza 12.00 Info top 12.10 Mje{oviti brak, r. 13.00 Obi~ni ljudi, serija 14.00 Info top 14.10 Sarajevo on line 14.25 Made in Banja Luka 14.35 Sportissimo 14.40 Just for laugh 15.00 Izdaja, erija 15.50 Info top 16.00 Napu{teni an|eo 17.00 Mje{oviti brak 18.00 Info top 18.15 Vremenska prognoza 18.25 Sarajevo on line 18.35 Made in Banja Luka 18.45 Zvijezde Granda 19.00 Zauvijek zaljubljeni 20.00 Runway, serija 22.00 Plesom do snova 00.00 Ljubavna boljka, film (Heartburn) 1986 02.00 Sarajevo on line, r.

TVTK
19.00 Dnevnik RTV TK 19.30 Svi vole Rejmonda humoristi~ka serija 20.05 U sred srijede zabavno-informativni program 21.00 Folk top zabavno-muzi~ki program 22.00 Gradska vreva, igrana serija 22.45 Na kraju dana informativni program 23.00 Gostiona informativni program 00.00 Glas Amerike informativni program

22.00 00.00 00.05 00.10

El Kortez, igrani film Vijesti Sport centar VIP igrana serija ,

TV Visoko
19.30 20.05 20.35 20.45 21.35 22.30 22.40 23.30 Dnevnik FTV Sje}anja Vijesti Zdrav `ivot Ispod povr{ine, 10. Vijesti, r. TV strane VOA

TV Kakanj
19.30 20.00 20.20 21.00 21.30 22.00 23.00 23.30 00.00 Dnevnik FTV Vijesti IC Svi vole Rejmonda, serija TV Liberty Autoshop magazin Druga strana ljubavi, serija Vijesti TV Sahar Glas Amerike Vijesti IC

TV Zenica
17.30 17.55 19.00 19.30 20.00 21.00 21.30 22.00 23.15 23.30 00.00 Svjedok prirode TV izlog, mali oglasi Zenica danas TV Liberty, r. Non-stop music Obi~ne prri~e, TVTK Ze sport plus Plima `ivota, igrana serija Vijesti VOA - Glas Amerike Popodne s vama, r.

TV Travnik
19.30 20.00 20.05 21.00 22.30 Muzi~ki program Marketing FIS Shop Na{a realnost Igrana serija Igrana seirja „Lo{e djevojke“ 23.30 Dnevnik, rep.

TV Gora`de
19.00 19.30 21.00 22.00 23.00 23.30 Dnevnik Igrani film, r. Na{a realnost Dokumentarni program Dnevnik, r. Dokumentarni program

20.00 21.00 22.00 22.35 23.00 23.40 23.45 00.00 00.05

Amerika, serija Otvoreni studio Objektiv II KGB, r. Glas Amerike Triumph Frame Tri minuta Film

TV KISS
19.00 19.25 19.30 20.00 20.30 21.30 22.00 22.05 22.30 01.00 Dnevnik KISS Sportski pregled i vrijeme Dnevnik HRT Biskup, politi~ar, dobrotvor i mecena Otvorena ZV Iznad crte-kemijska grupa, rep. FIS SHOP Dnevnik, r. SMS BOX No}ni program

TV Bugojno
19.00 19.25 19.30 19.55 20.00 Informator Sje}anja Crtani film Sport centar Borila~ke vje{tine, igrani film 22.00 El kortez, igrani film 00.00 Vijesti 00.05 Sport centar

BN
18.25 19.00 19.30 20.10 21.00 22.00 22.30 23.00 23.30 Monitoring Sport fle{ BN monitor TV serija: Ljubav sa neprijateljem - 127 Crno na bijelo, politi~ki magazin Humoristi~ka serija: Nijesmo mi od ju~e Pregled dana Glas Amerike Film: Stisak Puerto Vallarte

TV USK
19.00 19.30 20.05 20.45 21.00 21.30 21.50 Dnevnik TV USK-a Muzi~ki program Stari zanati, dok. prog. Moj zavi~aj: Kulen Vakuf TV Liberty Hronika USK Pod suncem St. Tropea, igrana serija 22.40 SMS ~estitke i pozdravi 23.10 Ne zaboravi me nikad, igrani film

NTV Amna Te{anj
19.00 20.00 20.05 21.00 22.00 22.05 00.00 00.50 Muzi~ki SMS TOP VIJESTI Mu{kar~ine, igrana serija Sevdah, revijalni program TOP VIJESTI Muzi~ki SMS Muzi~ka linija Dokumentarno-revijalni program 01.00 Va{ DJ

TV Cazin
19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 22.15 22.45 Da se ispri~amo, repriza Sportski mozaik, repriza TV panorama O tome se govori..., reporta`a Autovizija Turizam plus Bonaventura Igrani program

TV Mostar
18.00 Grad 19.00 RTM vijesti 20.00 Borila~ke vje{tine II, igrani film

HIT TV
19.30 Frame

SATELITSKI TV PROGRAM
RTS EUROSPORT DSF Sportklub National G. MTV Adria RTL PRO 7

20.10
REPORTA@A, HRT1

17.45 BEOGRADSKA HRONIKA

18.15

U@IVO: TENIS

22.15

POKER

18.30

MU TV

21.00 DEKODIRANI STONEHENGE

15.00 ROOM RAIDERS

20.15

SUPER NANNY

20.15 UVOD U ANTOMIJU

17.45 Beogradska hronika 18.25 Oko 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 20.10 Bolji `ivot, TV serija 20.55 Vrijeme, stanje na putevima 21.00 48 sati svadba 21.55 Vrijeme, stanje na putevima 22.00 Vijesti

17.00 U@IVO: Tenis WTA - turnir u ^arlstonu 18.00 Eurogolovi 18.15 U@IVO: Tenis WTA - turnir u ^arlstonu 20.30 Olimpijski magazin 21.00 Selekcija srijedom 21.05 Klub jaha~a 21.10 Golf 22.10 Golf 23.10 Golf

14.30 Sportski kviz 17.30 Poker 18.30 Bundesliga aktuelnosti 20.15 DSF Motor 21.15 Moto GP 22.15 Poker 23.15 Sportski kviz 01.00 Reklame

10.30 U@IVO: ATP Masters Monte Karlo 18.30 MU TV: Man~ester junajted - Aston Vila 20.30 U@IVO: [panski rukomet: Portland San Antonio - Siudad Real 22.00 Ragbi Superliga: Bradford Lids Rinos

17.00 Sve o Bibliji 18.00 Je li to istina?: @ivot na Marsu 19.00 Tajne kri`a 20.00 Tajne kri`a 21.00 Dekodirani Stonehenge 22.00 Nosa~ aviona 23.00 Tajne kri`a: Marija Magdalena

15.00 Room Raiders 15.30 My Super Sweet 16 16.00 Made 17.00 Top 5 od 5 17.30 Fresh/New 18.00 Blok Chart 19.00 Music Mix 20.00 Today In Music 20.30 Music Mix 22.00 Punk’d

18.00 Explosiv 18.30 Exclusiv 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 Sve {to je va`no 19.40 Dobra vremena, lo{a vremena, serija 20.15 Super Nanny 21.15 Kako iza}i iz dugova 22.15 U@IVO: Stern TV

14.00 Mi smo porodica 15.00 U20 - Njema~ka tvoji tinejd`eri 16.00 Tvoja {ansa 17.00 Taff 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi, crtani film 19.10 Galileo 20.15 Uvod u antomiju, serija 22.10 Hitna slu`ba, serija

Idemo na put s Goranom Mili}em
Kroz Brisbane nas je provela biv{a gradona~elnica, institucija ovoga grada, Selian Etkinson. Ovamo su dolazili ka`njenici iz Engleske i nije im bilo lako. Na zastavi grada je om~a za vje{anje, {to je bila kazna za neposluh.

SRIJEDA 15. 4. 2009.
RTRS HRT 1 HRT 2 NOVA TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: Poja~ano vas griju ljubav i ugodna emotivna zbivanja. Tako ne~emu ni u snovima se niste nadali. 21. III - 20. IV Posao: Sve vam je kao dje~ija igra. Naime, otvaraju vam se vrata koja su do sada bila zatvorena. Zdravlje: Zadovoljstvo se o~ituje i na licu.
OVAN

20.05

[TIKLA

21.00

LUDA KU]A

19.30

OTKAD SI OT[LA

20.00

FARMA

09.00 Kuhinjica 09.25 Los Lunis - program za djecu, 108/122 10.00 Vijesti 10.05 Veseli autobusi - program za djecu, 31/39 10.10 [umska {kola - program za djecu 10.15 Super Bili - pernata zmija - program za djecu 10.20 Zaboravljeni umovi Srbije Bo`idar Kna`ev} - dokumentarni program 11.10 Kiki {ou - repriza 11.35 Fru{kogorski manastiri - Rakovac - dokumentarni program 12.00 Vijesti 12.15 Nekad bilo 13.10 Top {op 13.15 Sveti orah - serija,87/260 13.40 Frej`er - humoristi~ka serija, 67/265 14.05 ^arolija - serija, 188. i 189. epizoda 15.00 Ulovi trofej - Valjevo (2) 15.30 Ekstremni `ivot - Mont Everest, 2. dio 15.50 Fru{kogorski manastiri [i{atovac - dokumentarni program 16.30 Srpska danas 17.10 Prozornica - emisija iz kulture 17.35 Evropska unija i mi 18.00 Zaboravljeni umovi Srbije Milan Vlajinac - dokumetarni program 19.00 Petlja 19.20 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 19.55 Sport 20.05 [tikla - zabavni program 21.35 Indija, {apat vje~nosti - putopisna reporta`a, 3/10 22.00 Frej`er - humoristi~ka serija, 68/265 22.25 Za.druga - emisija za mlade 22.55 Info profil 23.10 Sport 23.15 Finansijske novosti 23.20 Sveti orah - serija, 88/260 23.45 Sasvim li~no - film

09.55 Croatia Osiguranje - prozor u svijet 125 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 Vijesti iz kulture 10.15 Borbeni piloti: Odiseja lova~kog zrakoplovstva, dokumentarni film (52’)* 11.10 Oprah Show (1110.)* 11.55 Burzovno izvje{}e* 12.00 Dnevnik 12.13 Vrijeme 12.15 TV kalendar 12.35 Draga neprijateljica, telenovela* 13.25 Dan za danom, mozai~no-zabavna emisija 14.30 Vijesti + prijevod za gluhe 14.45 Rije~ i `ivot, religijski program 15.35 Eko zona 16.10 Hrvatska u`ivo - Vijesti 16.15 Hrvatska u`ivo 17.35 Hrvatska u`ivo - Vijesti 17.40 Croatia Osiguranje - prozor u svijet 125 17.45 Najslabija karika, kviz* 18.35 Sve }e biti dobro, telenovela* 19.15 LOTO 7/39 19.30 Dnevnik 19.57 Sport 20.02 Vrijeme 20.10 Idemo na put s Goranom Mili}em: Australija 21.00 Luda ku}a 4, TV serija* 21.40 Proces 22.10 Burzovno izvje{}e* 22.15 Otvoreno 23.25 Dnevnik 3 23.40 Poslovne vijesti 23.45 Vijesti iz kulture 23.55 Dosjei X (6), serija (12)* 00.40 Zvjezdane staze: Deep Space Nine 6, serija* 01.25 Dr`avna opasnost, serija (12)* 02.10 Bostonsko pravo 3, serija* 02.55 Oprah Show (1110.)* 03.40 Scientia croatica 04.10 Eko zona 04.40 Proces 05.10 Draga neprijateljica, telenovela*

08.25 Petar Pan i gusari, crtana serija* 08.50 [kolarci obavje{tajci, serija za djecu* 09.15 Beverly Hills 9, serija* 10.00 Banda iz Sugar Creeka: Velika kanu riba, ameri~ki film (oko 71’) 11.15 Pustolovine Sare Jane, serija za mlade* 11.40 [krinja: Lopo~ 12.35 Rijeke Hrvatske: Ravni~arske rijeke, popularno-znanstvena serija 13.10 Polly se vra}a ku}i, ameri~ki film (91’)* 14.45 Obi~ni ljudi, TV serija 15.35 Osmijeh delfina, izraelski dokumentarni film za djecu 15.50 Kokice* 16.10 Nove avanture stare Christine 2, humoristi~na serija* 16.30 Tu|inci u Americi, humoristi~na serija* 17.00 Bostonsko pravo 3, serija* 17.50 @upanijska panorama 18.10 Vrijeme 18.15 Vijesti na Drugom 18.35 Scientia croatica 19.05 Znanstvene vijesti 19.20 Crtani film* 19.30 Otkad si oti{la 2, humoristi~na serija* 20.00 Ve~eras... 20.05 Nogometna Liga prvaka emisija 20.35 Nogometna Liga prvaka - 1/4 finale: Porto - Manchester Utd., 1. poluvrijeme 21.40 Nogometna Liga prvaka - 1/4 finale: Porto - Manchester Utd., 2. poluvrijeme 22.35 Nogometna Liga prvaka - analiza utakmice 23.00 Vijesti na Drugom 23.12 Vrijeme 23.20 Dr`avna opasnost, serija (12)* 00.10 Transfer 00.40 Pogled iznutra, serija (12)* 01.25 TV raspored

06.45 Otvori svoje srce serija 07.35 Yu-Gi-Oh GX serija 07.55 Fifi i cvjetno dru{tvo serija 08.05 Tomica i prijatelji serija 08.30 Ezo TV tarot show 09.30 Nova lova TV igra 10.30 IN magazin showbiz emisija 11.15 Inspektor Rex serija 12.15 Farma reality show 13.15 Vatreno srce serija 14.15 Rebelde serija 15.15 BEETHOVEN igrani film 17.00 Vijesti Nove TV informativni program 17.25 Inspektor Rex serija 18.25 IN magazin showbiz emisija 19.15 Dnevnik Nove TV info. program 20.00 Farma reality show 21.00 NEPOZNATI ZA[TITNIK (12) igrani film 22.55 Vijesti informativni program 23.10 Kevin Hill serija 00.05 Seinfeld serija 00.35 @ivot na sjeveru serija 01.25 Ezo TV tarot show 02.25 NEPOZNATI ZA[TITNIK (12) igrani film 04.05 Seinfeld serija 04.30 @ivot na sjeveru serija

Ljubav: Pru`a vam se prilika da ponovo otkrijete slatke ~ari ljubavi i strasti. U sve }ete unijeti poziti21.IV - 22.V vne promjene. Posao: Ovo je, nadasve, dinami~an i uspje{an dan. Ambiciozni ste, svjesni ciljeva i stvarnih mogu}nosti. Zdravlje: Neodoljivo ste privla~ni.
BLIZANCI Ljubav: Mo`e do}i do izvjesnih promjena. To }e

BIK

vas natjerati da ozbiljnije razmislite o vlastitim emocijama. Posao: Ovo mo`e biti iznimno uspje{an dan. Va{a komunikativnost i prilagodljivost najve}i su aduti za ispunjenje cilja. Zdravlje: Vitalni ste, puni energije.
23.V - 22.VI

Ljubav: Do}i }ete u situaciju da rije{ite stare probleme. Situacija sa partnerom postaje sve jasnija, 23.VI - 22.VII ~ista. Posao: Pro`ivljavate manju krizu, koja je izazvana vlastitom neodgovorno{}u ili odga|anjem rokova. Zdravlje: Sami sebe mu~ite brigama. Ljubav: Sve ukazuje na to da su dosada{nja zbivanja ~vrsto povezana sa nekim doga|ajima iz 23.VII - 22.VIII pro{losti. Posao: Ovo je vrlo uzbudljiv dan. Omogu}en vam je iznenadni susret sa vrlo utjecajnim, ali i zanimljivim ljudima. Zdravlje: Ravnote`a nije znatnije poljuljana. Ljubav: Ovaj dan ne donosi nerje{ive probleme. Ipak, preosjetljivi ste, mo`da i umorni od ranijih 23.VIII - 22.IX kriza. Posao: Prili~no pove}ane obaveze ne dozvoljavaju vam da povu~ete crtu izme|u privatnog i poslovnog. Zdravlje: Budite bri`niji prema sebi. Ljubav: Mo`e se slobodno re}i da }e ovaj dan prote}i u znaku ljubavi. O~ekuju vas zna~ajne promjene. 23.IX - 22.X Posao: Dolaze brojne, nove, neo~ekivane mogu}nosti. Ipak, da biste krenuli naprijed, rije{ite sve zaostatke. Zdravlje: Prolazna glavobolja.
VAGA DJEVICA LAV

RAK

23.25
FILM, FEDERALNA TV

Ona je suvi{e mlada
Tinejd`erka Hana Vogul je idealna k}erka svojih roditelja. Odli~na je u muzici, ima odli~ne ocjene i uvijek govori istinu. Me|utim, sve se mijenja kada Hanu primijeti {kolski zavodnik Nik Hartman. On je uspijeva ve} na drugom sastanku navesti na oralni seks, a zatim je bezuspje{no poku{ava nagovoriti na orgije. Uloge: Marsia Gej Harden, Majk Ervin, Megan Park Reditelj: Tom Meklolin

00.00
FILM, PINK BH

Ljubavna boljka
Ljubavni klasik iz 80-ih s Meril Strip i D`ekom Nikolsonom u glavnim ulogama. Rej~el i Mark su novinari u Va{ingtonu. Upoznaju se na vjen~anju zajedni~kog prijatelja. Ubrzo i sami staju pred oltar. Nedugo zatim na svijet dolazi njihova k}erka Eni. Ipak, toj idili ima kraja - Rej~el otkriva da ju je Mark varao. Uloge: Meril Strip, D`ek Nikolson, D`ef Denijels Reditelj: Majk Nikols

Ljubav: Dan ne donosi ve}e, pogotovo `eljene promjene. I dalje se sve doga|a sporije nego {to 23.X - 22.XI `elite. Posao: Nastavlja se razdoblje zaokupljenosti poslom. Razmi{ljate o novim poduhvatima, ali bez ne~eg konkretnog. Zdravlje: Osje}ate se dosta dobro.
STRIJELAC Ljubav: Nije pravo vrijeme za dono{enje kona~nih

[KORPIJA

odluka. Pogotovo ne za neke velike, radikalne pro23.XI-22.XII mjene. Posao: Vrlo ste nemirni zbog sna`ne, gotovo nepotro{ive energije. Zato se izuzetno te{ko koncentrirate na posao. Zdravlje: Budite obzirniji prema sebi. Ljubav: Dolaze napetosti na polju emocija. Ako se uspijete smiriti, rije{it }ete barem manje proble23.XII-21.I me. Posao: Zaokupljeni ste poslom. Stalno ~ekate velike doga|aje i promjene. Na`alost, ni{ta takvo se ne doga|a. Zdravlje: Razdra`ljivi ste i preosjetljivi. Ljubav: Iznimno ste privla~ni mnogim osobama. Va{em osvajanju slabo ko mo`e odoljeti. Pona22.I-19.II jmanje voljena osoba. Posao: Situacija je vrlo dinami~na. Dobit }ete zanimljive ponude, ali probleme vam zadaje va{a neodlu~nost. Zdravlje: Vedri i dobro raspolo`eni. Ljubav: Ovaj dan donosi novi sjaj u va{ emotivni `ivot. Nesmetano }ete u`ivati u valovima ljubavi i 20.II-2O.III harmonije. Posao: Vidici su pomalo magloviti, nejasni. Malo toga te}i onako kako ste zamislili, a obaveze se gomilaju. Zdravlje: Energija u laganom padu.
RIBE VODOLIJA JARAC

Restless

21.00
OBN

Odgovorite ljudima 20.05
FEDERALNA TV
Poga|a li kriza bh. parlamentarce? Sa primanjima od 5.000 maraka sastavljaju li federalni parlamentarci jedva kraj s krajem? Primanje jednog federalnog zastupnika jednako je 16 najni`ih penzija. Ho}e li smanjiti svoja primanja? Za{to se ne `ele odre}i pau{ala?

FILM

Mo{e je ostavio `enu i sina u Izraelu prije 20 godina i do{ao je u Ameriku tra`e}i ljubav i uspjeh. U potrazi za novcem poku{ava zaboraviti pro{lost. Iznenada jednog dana dobije poziv od sina. ^ahova majka je umrla od pretjerane doze alkohola, a vlasti sumnjaju na njega da je umije{an u samoubila~ki napad, tako da on nema previ{e izbora nego da napusti Izrael.

EMISIJA

Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi} Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira ]ati}, Unutra{njopoliti~ka Mirela Kukan, Globus Ibrahim Sofi}, Biznis Muriz ^engi}, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Sarajevski kanton Mladen Daki}, Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi}, Sedmica Fadil Mandal,

Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} Grafi~ki urednici: Sulejman Memi}, Jadranka Le{i} Menad`ment “avaz-roto press”: Faruk ^ard`i}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 490, Unutra{nja rubrika: 281446, 281- 380 i 281- 398, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281409, Sarajevska hronika: 281- 419 i 281-442, Crna hronika:

281- 413, RTV extra: 281- 421, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-451, Fax: 281-461, e-mail: smrtovnice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovno-zanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215648, BIHA]: Biha}kih branilaca br. 2, tel: 037/310-363; MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax:

036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: D`emala Bijedi}a 185 List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

^arobni ukus

Dan espresa
RIM - Italijani, koji dnevno popiju 70 miliona {oljica kafe, danas proslavljaju prvi Espreso dan. Cilj akcije, koju organizira 3.500 italijanskih barova, jeste da sunarodnjacima ponude razne vrste kafe kako bi pravilno procijenili koja je kafa najbolja i da im poka`u kako se taj napitak pravi. - Male stvari daju pravi ~arobni ukus espresa - navodi italijanski nacionalni Espreso institut, koji je pokrovitelj akcije.

Najtli: Nehumano je konstantno gledati dru{tvene mre`e

Engleska glumica dala intervju za „Telegraph“

NAJTLI PREZIRE INTERNET
Ne krije da je opsjednuta televizijskom sapunicom „Emmerdale“ i serijom „Re`i me“
LONDON - Engleska glumica Kejra Najtli (Keira Knightley) jedna je od rijetkih poznatih osoba ~iji se profil ne mo`e prona}i na MySpaceu ili Facebooku, a razlog toga je {to prezire ove i sli~ne dru{tvene mre`e, kao i internet. U intervjuu, koji je dala britanskom „Telegraphu“ povodom promocije svog filma „Vojvotkinja“ (The Duchess), Kejra je otvoreno izrekla svoje mi{ljenje o globalnim mre`ama. - Mrzim internet. Mislim da je potpuno nehumano konstantno pregledati e-mailove ili dru{tvene mre`e koje su postale toliko moderne - kazala je 24-godi{nja Engleskinja, koja ne krije da je opsjednuta televizijskom sapunicom „Emmerdale“ i serijom „Re`i me“.

Bojenje ~okoladnih jaja

Pripreme za Vaskrs
ROSTOV NA DONU - [irom svijeta u toku su pripreme za veliki pravoslavni praznik Vaskrs, a naro~ito u`urbano je u Rusiji. Proizvo|a~i slatki{a u Rostovu na Donu imaju pune ruke posla, jer trebaju oslikati ~okoladna jaja koja su jedan dio tradicije. Vaskrs se obilje`ava u nedjelju, 19. aprila.

Ira~ka {kola baleta
BAGDAD - Da nije sve tamno i negativno u Iraku govori primjer jedne {kole, koja pored formalnog obrazovanja pru`a dodatne, specijalne ~asove i odsjeke. Rije~ je o Bagdadskoj {koli muzike i baleta, koja je jedina ovakva ustanova u ovoj ratom i terorizmom napa}enoj dr`avi. Osim uobi~ajenog obrazovanja, djeca koja poha|aju ovu {kolu mogu izabrati neke od specijaliziranih smjerova bilo u muzici ili baletu.

Iskosa

Lo{e vrijeme za ljubavnice
LONDON - Istra`ivanje britanskog dnevnika „Daily Telegraph“ pokazalo je da je, zbog op}e ekonomske krize, ve}ina bogata{a i biznismena minimalizirala ili potpuno ukinula tro{kove za ljubavnice. Istra`ivanje je potvrdilo da je 80 posto bogata{a na razne na~ine ukinulo tro{kove za „drugu `enu“. Prema britanskom dnevniku, skoro polovina imu}nijih sprema se da se oslobodi svojih ljubavnica, tako da je za „djevojke za u`ivanje do{lo lo{e vrijeme“.

Vlada Jemena platila za njihovu slobodu

(Foto: AP)

Oslobo|eni holandski taoci
SANA - Holan|anin Jan Hogendorn (Hoogendoorn) i njegova supruga Helen Janszen (Heleen) ju~er su oslobo|eni nakon {to su dvije sedmice bili taoci jednog jemenskog plemena. Poglavar plemena, koje se nalazi u planinskoj regiji na istoku dr`ave, izjavio je kako je vlada Jemena za njihovo osloba|anje platila vi{e od 250.000 dolara otkupnine, {to su ~elnici ove dr`ave negirali.
Jedina ovakva ustanova u dr`avi
(Foto: AP)