P. 1
Otkaz Ugovora o Radu

Otkaz Ugovora o Radu

|Views: 41|Likes:
Published by Aleksandar Nemet
alek
alek

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Aleksandar Nemet on May 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/28/2013

pdf

text

original

OTKAZ UGOVORA O RADU, ZAŠTITA POSLODAVACA I RADNIKA U OVIM SLUČAJEVIMA UVOD Sadašnja faza radnog zakonodavstva u Republici Srpskoj

započeta je 2000-te godine, kada je donešen Zakon o radu («Službeni glasnik Republike Srpske» broj:38/00). Ovaj Zakon do sada je mijenjan četiri puta. Neposredan i osnovan cilj zakonodavca je bio da se nastavi i održi kontinuitet i razvoj radnog zakonodavstva. Poredeći ovaj kancept radnih odnosa sa ranijim, nesporno je da su značajne razlike nego sličnost. Ove razlike odražavaju promjenu samog koncepta radnog odnosa. Promjene ovog koncepta i uređivanje radnih odnosa svakako je u vezi sa drugim promjenama u društvu, a prije svega sa prelaskom na tržišnu ekonomiju, privatizaciju preduzeća a u okviru toga uspostavljanja tržišta rada. Zakon o radu («Službeni glasnik Republike Srpske» broj: 38/00, 40/00, 47/02, 38/03, i 66/03) uređeđuje način i postupak zaključivanja ugovora o radu između radnika i poslodavca, radno vrijeme radnika, odmore i odsustva, plate i naknade po osnovu rada, zaštitu prava iz radnog odnosa, zaključivanje i primjenu kolektivnih ugovora, rješavanje sporova između radnika i poslodavca, učešće radnika i sindikata u zaštiti prava, prestanak ugovora o radu, nadzor nad primjenom zakona i drugih prava i obaveza koji nastaju po osnovu radnog odnosa na teritoriji Republike Srpske. Prema osnovnom konceptu i smislu ovog zakona radni odnos je specifični ugovorni odnos između radnika i poslodavca. Sam ugovor o radu, odnosno zaključivanje ugovora o radu je pravni osnov zasnivanja radnog odnosa, a otkaz ugovora o radu jeste način prestanka radnog odnosa. Svaka od ugovorenih strana dužna je da izvršava ugovorena prava, ali i obaveze. U tom smislu radnik je dužan da se bez prinude angažuje u radni proces, da lično i kontinuirano ispunjava svoje radne zadatke i dužnosti u skladu sa prirodom i vrstom rada, a sve pod neposrednim uputstvima i nadzoru svog poslodavca. Sam poslodavac je dužan radniku dati posao, odrediti mu njegovo mjesto rada i način obavljanja istog, radniku redovno vršiti isplatu zarađenih plata kao i obezbjediti mu druga pravo po osnovu zakona ( godišnji, sedmični i dnevni odmor, otkazni rok, otpremninu i dr.) Zakonom o radu obuhvaćeni su osnovni istituti radnog prava. Zakon prvenstveno uređuje: - zasnivanje radnog odnosa zaključivanjem ugovora o radu u pismenom obliku (član 14.-20.) - radno vrijeme (član. 35.-47.) - otpremninu ( član 127., član 152, član 35. OKU) - otkazni rok ( član 121) - kao i prestanak radnog odnosa ( član 112. –127.)

. na osnovu odluke nadležnog suda koja ima za posledicu prestanak radnog odnosa radnika – sa danom utvrđenim sudskom odlukom. 6. 8. Zakon o radu taksativno normira slučajeve prestanka radnog odnosa. . .sporazumom poslodavca i radnika . sporazumom poslodavca i radnika. slučajeve prestanka radnog odnosa po sili zakona . odnosno mjere.istekom roka važenja ugovora o radu na određeno vrijeme. ako radnik bude osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora ili na mjeru bezbjednosti. vaspitnu ili zaštitnu mjeru u trajanju duže od tri mjeseca – sa danom početka izvršenja kazne.otkazom ugovora od strane posliodavca. ako zbog izvršenja mjere radnik mora odsustvovati s rada. slučajevi prestanka ugovora o radu po volji posodavca.otkazom ugovora od strane radnika 3. 3. smrću radnika. . 7. . slučajevi prestanka ugovora o radu po volji randika. kad radnik navrši 40 godina penzijskog staža ili 65 godina života i najmanje 20 godina staža osiguranja. sa danom dostavljanja poslodavcu pravosnažnog rješenja o potpunom gubitku radne sposobnosti radnika. odnosno sa danom početka primjene privremene mjrer zabrane rada poslodavcu izrečene od strane nadležnog suda na periodu duži od tri mjeseca. odnosno normira razloge za prestanka važenja ugovora o radu. 4. slučajeve prestanka važenja ugovora o radu možemo grupisati odnosno sistematizovati: kao: 1.istekom roka važenja ugovora o radu na određeno vrijeme . odnosno sa danom početka primjene privremene mjrer zabrane rada poslodavcu izrečene od strane nadležnog suda na periodu duži od tri mjeseca. . 5. odnosno prestanak važenja ugovora o radu regulisan je članom 112. 2. istekom roka važenja ugovora o radu na određeno vrijeme.sa danom prestanka rada poslodavca.na osnovu odluke nadležnog suda koja ima za posledicu prestanak radnog odnosa radnika – sa danom utvrđenim sudskom odlukom. Zakona o radu. stav 1. Posmatrajući predhodno pomenutu odredbu Zakona o radu. U smislu ove odredbe ugovor o radu prestaje da važi: 1. otkazom ugovora od strane radnika ili poslodavca. 2. sa danom prestanka rada poslodavca.sa danom dostavljanja poslodavcu pravosnažnog rješenja o potpunom gubitku radne sposobnosti radnika. 9.kad radnik navrši 40 godina penzijskog staža ili 65 godina života i najmanje 20 godina staža osiguranja.Prestanak radnog odnosa otkazom ugovora o radu Prestanak radnog odnosa. .

odnosno predviđa situaciju u kojoj radnik može da otkaže ugovor o radu. Kroz ostvarivanje prava (kao u slučaju prestanka radnog odnosa otkazom ugovora radniku od strane poslodavca). a ugovorne strane trebale bi da se saglase oko: . . Otkaz ugovora o radu od strane radnika U Republici Srpskoj. Zakona o radu predviđa mogućnost prestanka radnog odnosa radnika. Kod sporazumnog prestanka radnog odnosa bitno je da kod ugovornih strana ne postoji činjenice koje mogu uticati na njihovu volju. U ovoj situaciji radniku pripadaju sva prava kao u slučajevima otkaza ugovora o radu na nezkonit način od strane poslodavca. 3a).povrede radne obaveze iz ugovora o radu od strane poslodavca. načelo dobrovoljnosti tj.da je ta povreda takve prirode da se s osnovom ne može očekivati da radnik nastavi raditi kod poslodavca. koji za posljedicu ima prestanak radnog odnosa. 2. Sporazum poslodavca i radnika Radnik i poslodavac se mogu sporazumjeti oko prestanka radnog odnosa radnika. Ovaj član takođe. svaki radni odnos jeste i mora biti dobrovoljan. Da bi radnik imao pravo da otkaže ugovor o radu neophodno je da postoje sledeće pretpostavka: . a koje su uslovno vezana za materijalnu situaciju poslodavca. neprenosiva i neotuđiva. Član 120. zakonodavac nastoji zaštiti samog radnika i osvarivanje njegovih prava iz radnog odnosa. prvensteno da ne postoji bilo koji oblik prinude. Imajući u vidu činjenicu da su prava iz radnog odnosa. Sama činjenica smrti radnika znači gubitak pravnog subjektiviteta. prava i načina ostvarivanja prava iz radnog odnosa. Zakon navodi smrt radnika.obaveza. . Zakon posebno ne normira šta bi sporazum treba da sadrži. prava na otpremninu. prisile ili ucjene. Smrt radnika Kao prvi razlog za prestanak važenja ugovora o radu. bez nekog posebnog značaja.1. lična prava. . Ima obavezu u skladu sa OKU. Polazeći od ove činjenice i načela dobrovljnosti. sasvim je narmalno da zakon predviđa i normira slučajeve prestanka radnog odnosa a koji zavise od volje radnika. pa je jedno od načela radnog odnosa. predviđa i situaciju da radnik u svakom trenutku može otkazati ugovor o radu kod poslodavca. prvenstveno prava na otkazni rok. bilo kakav oblik prinudnog rada ne postoji. poslodavac nema neke posebne obaveze prema radniku.dan prestanka radnog odnosa radnika kod poslodavca.

Sankcije u slučaju otkazivanja ugovora o radu od strane radnika: Zakon o radu predviđa novčanu kaznu u iznosu od 1. budu ispunjene. već u svakom pojedinačnom slučaju ove činjenice moraju biti utvrđene. Ovaj otkaz radnik je dužan dostaviti poslodavcu pismeno uz obavezno navođenje razloga zbog kojih daje otkaz ugovora o radu. Svakako da ovo nije generalna odredba. kao u slučajevima kad mu on otkazuje ugovor o radu.onemogući radniku da koriti jedan slobodan dan sedmično radi traženja novog zaposlenja. odnosno odredba koja treba generalizovati.ne isplati radniku naknadu plate. . poslodavac neće biti u obavezi obezbjediti prava iz radnog odnosa radniku. što je svakako jedna vrsta zaštite poslodavca. U slučajevima da se ne dokažu određene pravne pretpostavke za ovaj otkaz ugovora o radu. a prvenstveno: . .da je poslodavac izvršio povredu svojih obaveza iz ugovora o radu. odnosno odredba i situacija. u obavezi radniku za vrijeme trajanja otkaznog roka omogućiti da koristi jedan slobodan dan u sedmici radi traženja novog zaposlenja.000.da su te povrede takve prirode da se s osnovom ne može očekivati da radnik nastavi rad kod poslodavca. Zakonodavac štiti poslodavca propisivanjem prekluzivnog roka od 15 dana od dana saznanja radnika da je poslodavac izvršio povredu obaveze iz ugovora o radu. Poslodavac je takođe. Radnik može u svako doba po svojoj volji da otkaže ugovor (razlika je jedino u obimu prava koja mu pripadaju u tom slučaju) za razliku od poslodavca kome su tačno zakonom propisani slučajevi i mogućnosti za otkaz ugovora o radu radnika. radnik nema pravo a samim tim ni poslodavac obavezu.000 KM do 10.00 KM za prekršaj poslodavca u slučaju: . poslodavac je u obavezi radniku isplatiti naknadu plate i priznati mu sva prava po osnovu rada kao da je radio za vrijeme do isteka otkaznog roka. 3b) Otkaz ugovora o radu od strane poslodavca: Zakon u cilju zaštite prava radnika i poslodavca propisuje situaciju kada poslodavac može da otkaže ugovor o radu radniku. da radniku da pravo na otkazni rok. U situaciji da radnik otkazuje ugovor o radu iz razloga što je ispunio uslove za starosnu penziju. Otkazni rok Zakon o radu. . .da radniku onemogući da radi za vrijeme otkaznog roka. U slučaju da poslodavac zahtjeva da radnik prestane da radi prije isteka otkaznog roka i radnik se saglasi sa tim zahtjevom. Radnik za vrijeme trajanja otkaznog roka ima pravo na naknadu plata. za ostvarivanje prava radnika nephodno je da zakonske pretpostavke normirane u ovoj situaciji.Međutim. u slučajevima kada radnik daje otkaz ugovora o radu predviđa otkazni rok od 15 kalendarskih dana. a koji počinje teći od dana uručenja otkaza poslodavcu.

u slučaju da dođe do sudskog spora. odnosno otkaza ugovora o radu od strane poslodavac. zbog kojih se otkazuje ugovor o radu. ali otkaz ugovora u cjelosti zavisi od volje poslodavca. da eventualno ukoliko to učinjena povreda dozvoljava zatraži mišljenje sindikata ili eventualno savjeta radnika ako je on organizovan kod poslodavca.). obavezna je pismena forma uz navođenja razloga za otkaz. . Zakon poslodavcu u ovom slučaju propisuje prekluzivni rok i veže ga činjenicu saznanja za povredu i učinioca. zbog teže povrede radne obaveze. poslodavac je takođe u obavezi radniku isplatit naknadu plate i obezbjediti mu ostvarivanje i svih drugih prava na koja bi radnik imao pravo da je bio u radnom osnosu.Ovaj prekluzivni rok iznosi 30 dana od dana saznanja za povredu i učinioca.Da bi sud donio ovakvu odluku neophodno je da postoje očigledne činjenice i dokazi koji ukazuju da je poslodavac otkaza ugovor o radu mimo zakonom predviđenih situacija. U slučaju sudskog osporavanja otkaza ugovora o radu. zloupotreba položaja i dr. Što se tiče ove vrste otkaza. poslodavac je dužan da radniku omogući saslušanje. U slučaju otkaza ugovora radniku od strane poslodavca.Takođe poslodavac je obavezi radniku omogući i ostvarivanje prava na koja bi radnik imao pravo propisanih Opštim kolektivnim ugovorom. .Ovaj primjerak otkaza ugovora poslodavac je obavezan da dostavi radniku. Po okončanju sudskog spora zbog otkaza ugovora o radu radniku od strane poslodavac. organizacionih i tehnoloških razloga ukaže potreba za prestankom rada radnika. uz pretpostavku da je sud utvrdio da je to urađeno na nezakonit način. u roku od 5 radnih dana od dana isteka neplaćenog odsustva ili mirovanja prava iz radnog odnosa. 91. s obzirom na svoje stručne i radne sposobnosti ne može uspješno izvršavati radne obaveze iz ugovora o radu. . ne vrati na rad. teret dokazivanja postojanja teže povrede je na poslodavcu.ako radnik. odavanje poslovne i službene tajne. Po okončanju ovog postupka. odnosno osporavanje razloga za otkaz od strane radnika a radi zaštite svojih prava u slučaju nezakonitog otkaza ugovora o radu od strane poslodavca.ako se zbog ekonomskih.Zakona. u slučaju pokretanja spora i osporavanja otkaza. Zakon svakako normira ovu vrstu otkaza ugovora o radu. da iznese svoju odbranu.ako se radnik.u slučaju izvršavanja teže povrede radne obaveze od strane radnika (teže povrede su taksativno naznačene u čl. radnik je zaštićen u tom smislu.Pismena forma kao i obavezno navođenje razloga za otkaz ugovora o radu je bitna za obje ugovorne strane.Poslodavac radniku može otkazati ugovor o radu u sledećim slučajevima: . odnosno on mora da dokaže da je radnik učinio neku od težih povreda radne obaveze koje su taksatino propisane članom 91. – krađa. sud će naložiti poslodavacu da radnika vrati na rad i rasporedi na poslove koje je obavljao prije otkaza ugovora ili na druge poslove koje odgovaraju njegovim radnim i stručnim sposobnostima. . da sud na njegov zahtijev može odlučiti da se privremeneo do okončanja sudskog postupka vrati na posao. Sem povratka na posao ranika. nasilnično ponašanje.

Zaključivanje ugovora pod izmjenjenim uslovima Zakon o radu u član 123. se mogu odnosti na platu. Zakon o radu ovom odredbom određuje minimalno trajanje otkaznog roka.U ovom slučaju imamo situaciju da se radniku otkazuje postojeći ugovor o radu. Izabrani predstavnici radnika u smislu zakona su: predsjednik savjeta radnika. Otkazni rok U slučaju otkaza ugovora o radu radniku od strane poslodavac zbog ekonomskih. Radnik u slučaju da prihvati ponudu poslodavac. organizacionih i tehnoloških razloga. zakon takođe ne propisuje bilo kakve rokove. Zakon o radu ostavlja mogućnost da se kolektivnim ugovorom.Svakako da ponuda ne može vječno trajati i obavezivati.Ovaj sindikalni imunitet izabrani predstavnici radnika u savjetu radnika ili u organima sindikata traje cijelo vrijeme obavljanja funkcije i jednu godinu nakon isteka funkcije. Ovi izmjenjeni uslovi. pa bi u konkretnom slučaju rok od 8 dana ili 15 dana bio nekakav razuma rok za ponudu poslodavaca odnosno prihvatanje te nove ponude od strane radnika. Postupanje suprotno ovoj odredbi jeste prekršaj učinjen od strane poslodavca. kako bi zaštitio radnike i poslodavce. pravilnikom o radu i ugovorom o radu bliže urede slučajevi i uslovi za otkazni rok.Otkaz ugovora o radu izabranim predstavnicima radnika Posebnu zaštitu u smislu Zakona o radu ( član 118. na mjesto rada.ovog člana poslodavac može otkazati otkazati ugovor o radu radniku uz istovremenu ponudu za zaključivanje ugovora o radu pod izmjenjenim uslovima. . zadržava pravo da ovaj ugovor osporava kod nadležnog suda. Svakako da poslodavac može da otkaže ugovor o radu izabranom predstavniku radniak uz prethodnu saglasnost ministra nadležnog za poslove rada. izabrani predstavnik radnika u organima većinskog sindikata organizovanog na višem nivou.Pored ove minimalne zaštite odnosno minimalnog trajanja otkaznog roka.U slučaju da odbije da zaključi ugovor radnik ima pravo na otpremninu i otkazni rok u skladu sa zakonom. U smislu stava 1. i ako ih zakon ne pominje. na uslove rada i drugo. kao i u slučaju otkaza ugovora radniku koji zbog svoje stručni radne sposobnosti . Što se tiče same ponude poslodavac i evantualnog prihvata radnika . radno mjesto. i istovremenu ponudu za zaključivanje drugog ugovora o radu pod izmjenjenim uslovima.Na ovaj slučaj primjenjuju se pravila koja uređuju otkazivanje ugovora od strane poslodavac. ne može uspješno izvršavati radne zadatke iz ugovora o radu. trajanje otkaznog roka kao i druga pitanja koja su u vezi sa pravima i obavezama radnika i poslodavca za vrijeme trajanja otkaznog roka. predsjednik sindikalne organizacije većinskog sindikata organizovanog kod poslodavca.) od otkaza ugovora o radu. radnik ima ravo na otkazni rok. Ovaj otkazni rok traje minimalno 30 kalendarskih dana i počinje teći od dana uručenja otkaza radniku. uživaju izabrani predstavnici radnika. predviđa mogućnost otkazivanja ugovora o radu od strane poslodavca sa ponudom zaključivanja ugovora pod izmjenjenim uslovima.

) Radnik kojem radni odnos prestaje otkazom ugovora od strane poslodavca ima pravo na otpremninu uz ispunjavanje zakonom popisanih uslova. ova dužina otkaznih rokova je obavezujuća i za radnike i poslodavce. Poslodavac radniku mora odrediti prethodno navedene dužine otkaznih rokova ukoliko otkazuje ugovor o radu radniku. Opšteg kolektivnog ugovora).pravo na otpremninu radnika prilikom odlaska u penziju ( čl.127.Zakon o radu propisuje posebnu zaštitu u slučaju otkaza ugovora o radu za radnike sa dužim radim stažom kada je u pitanju otkazni rok. g) preko 30 godina. c) da radniku radni odnos prestaje otkazom ugovora o radu od strane poslodavac. učinjene teže povrede radne obaveze radnika propisanih članom 91. i u slučaju ako se radnik u roku od 5 radnih dana od dana isteka neplaćenog odsustva ili mirovanja prava iz radnog odnosa. poslodavca je u obavezi radniku isplatiti naknadu plate i priznati radniku sva druga prava po osnovu rada kao da je radio do isteka otkaznog roka. ne vrati na rad. izuzev u slučajevima. tako i u situaciji otkaza ugovora o radu od strane poslodavca.pravo na otpremninu radnika kojima je nezakonito prestao radni odnos prije stupanja na snagu Zakona o radu ( čl. .pravo na otpremninu radnika kojima radni odnos prestaje u slučajevima propisanih Zakonom o radu ( čl. ima pravo na otkazni rok u trajanju od 30 dana. Kao i slučaju otkaza ugovora o radu od strane radnika. omogući korištenje jednog slobodnog dana radi traženja novog zaposlenja. i to: a) da radnik ima zaključen ugovor o radu na neodređeno vrijeme. Otpremnina Radnik ima pravo na otpremninu. b) od 10 do 20 godina. radnik ima pravo na otkazni rok u trajanju od 75 dana. . Poslodavac ima obavezu da radniku za vrijeme trajanja propisane dužine otkaznog roka. 35. Ovo pravo zavisi od načina prestanka radnog osnosa radnika. Imajući u vidu činjenicu da potpune primjene Zakona o radu nema bez kolektivnog ugovora. tačka đ. na zahtjev poslodavca prestane da radi prije isteka propisanog otkaznog roka.Zakona. Opšti kolektivni ugovor propisuje sledeću dužinu otkaznih rokova: a) radniku kojem poslodavac otkazuje ugovor o radu a koji ima najmanje dvije radnog staža do 10. Tako se razlikuje: .152). U slučaju da poslodavac ne postupi po ovoj odredbi. radnik ima pravo na otkazni rok u trajanju od 45 dana. ukoliko radnik. radnik ima pravo na otkazni rok u trajanju od 90 dana. v) od 20 do 30 godina. b) da radnik kod poslodavca koji mu otkazuje ugovor o radu ima najmanje dvije godine neprekidnog radnog staža. . čini prekršaj u smislu Zakona o radu.). Opšti kolektivni ugovor utvrđuje duže otkazne rokove za radnike sa dužim radnim stažem.127. Pravo na otpremninu radnika kojima radni odnos prestaje u slučajevima propisanim Zakonom o radu ( čl.

Nepostojanje ovih zakonom propisanih uslova.ovog člana. v) za rad od 20 do 30 godina. i ona iznosi jednu trećinu prosječne mjesečne plate radnika isplaćene u poslednja tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu. b) za rad od 10 do 20 godina. godine nalazio u radnom odnosu kod poslodavca čije je sjedište bilo na sadašnjoj teritoriji Republike Srpske.ovog člana.12. a koji smatra da mu je radni odnos prestao nezakonito kod tog poslodavca počev od tog datuma pa do dana stupanja na snagu ovog zakona. kao i da se dogovore oko rokova i isplate same otpremnine. Kolektivnog ugovora poslodavac je u obavezi da radniku prilikom odlaska u penziju isplati otpremninu u visini do trostruke plate radnika obračunate u skladu kolektivnim ugovorom. pravilnikom o radu i ugovorom o radu. organizacionih i tehnoloških razloga.Ovo je prekluzivni rok. g) za rad preko 30 godina. radnik nema pravo na otpremninu. za svaku navršenu godinu rada kod poslodavca. Veći iznos otpremnine od porisane može se utvrditi kolektivnim ugovorom. propisao uslove koji moraju postojati i koji se moraju u svakom pojedinačnom slučaju utvrditi. ima pravo da u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona podnese zahtjev za ostvarivanje prava na otpremninu. Pravo na otpremninu radnika prilikom odlaska u penziju U skladu sa odredbom člana 35. 40% plate iz alineje 1. Visina otpremnine propisane Opštim kolektivnim ugovorom zavisi od dužine rada radnika kod poslednjeg poslodavca i iznosi: a) za rad od 2 do 10 godine. a zahtjevi su se podnosili ministarstvu nadležnom za poslove rada u pismnenom obliku. propisao iznos otpremnine. ko otpremninu isplaćuje i kako se obezbjeđuju sretstva za isplatu otpremnine. Zakon o radu predviđena je mogućnost da se radnik i poslodavac dogovore oko obezbjeđivanja drugog prava ili oko obezbjeđivanja drugog vida naknade umjesto otpremnine. 45% plate iz alineje 1. Pravo na otpremninu radnika kojima je nezakonito prestao radni odnos prije stupanja na snagu Zakona o radu Ova otpremnina nije obaveza poslodavaca. 35% prosječne mjesečne plate radnika isplaćene u poslednja tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu ili koja mu pripada u skladu sa kolektivnim ugovorom za svaku navršenu godinu rada. Zakon o radu određuje minimalan iznos otpremnine koja pripada radniku u slučaju otkaza ugovora o radu. Pravo na podnošenje zahtjeva nemaju lica: . a niti je pravo svih radnika.ovog člana.tačka đ. Kolektivni ugovor utvrđuje veće iznose otpremnine od otpremnine poprisane Zakonom o radu na koju radnici imaju pravo u slučaju otkaza ugovora o radu od strane poslodavac iz ekonomskih.1991. Zakon propisuje da radnik koji se na dan 31.Zakon je propisao ko ima pravo na ovaj vid otprmnine. 50% plate iz alineje 1.

u slučaju da je radnik pokrenu radni spor pred nadležnim sudom. i iznosi: . U cilju sprovođenja konsultacija. a koji u periodu od tri naredna mjeseca ima namjeru da.za radni staž preko 20 godina .koja su ostvarila pravo na naknadu za otkazni rok ili na naknadu za vrijeme čekanja na posao.Komisija prilikom rješavanja zahtjeva može tražiti sve neophodne informacije od radnika i poslodavaca o radu radnika. tehnološke i organizacione razloge. bez prava na povratak na posao. poslodavac je dužan da u pismenoj formi. ako je spor pravosnažno okončan. sud i inspekcija rada će obustaviti postupak i predmet ustupiti Komisiji. zbog smanjenja obima posla i drugih ekonomskih. a koji nije okončan do dana stupanja na snagu ovog zakona. . Osnovni razlozi za otkaz vezani su prvenstveno za smanjenje obima posla i ekonomske.Protiv rješenja komisija radnik ima pravo žalbe ministru nadležnom za poslove rada u roku od 15 dana od dana dostavljanja rješenja. Visina otpremnine po članu 152.za radni staž od 5 do 10 godina . . zavisi od dužine radnog staža radnika kod poslodavca.u visini 3. obavjesti savjet radnika.u visini 2. Komisija je nezavisna i samostalna u svom radu. prema podacima Republičkog zavoda za statistiku.za radni staž do 5 godina-u visini 1. Zbrinjavanje viška radnika Poslodavac koji zapošljava više od 15 radnika. ali ne manje od 5 radnika. uzimati izjave od fizičkih lica.00 prosječne plate.. najkasnije na 30 dana prije namjeravanog otkazivanja ugovora o radu radnicima. . a koja se sastoji od predsjednika i četiri člana. Takođe. o svakom predmetu odlučuje većinom glasova.u visini 2.razlozima za prestanak rada radnika. vršiti uvid u poslovne knjige i evidencije poslodavaca i preduzimati druge radnje koje su nephodne radi pravilnog i potpunog utvrđivanja činjeničnog stanja. ako kod poslodavca nije uspostavljen savjet radnika.66 prosječne plate. pravne struke i koji imaju iskustvo u primjeni propisa o radnim odnosima. Zakona.00 prosječne plate.Ova otpremnina će se isplaćivati na teret fonda formiranog za ovu svrhu a sredstva će se obezbjediti od prodaje državnog kapitala i drugih izvora. sa sindikatom koji predstavlja najmanje 10 % zaposlenih radnika. odnosno sindikat o sledećem: . tehnoloških i organizacionih razloga. i .za radni staž od 10 do 20 godina . bez prava na povezivanje staža ili nekih drugih prava iz radnog odnosa. radnik ima pravo samo na tačno određenu visinu otpremnine.koja su vodila radni spor pred nadležnim sudom protiv odluke o prestanku radnog odnosa. O zahtjevu za ostvarivanje prava na otpremninu odlučuje Komisija koju imenuje ministar nadležan za poslove rada. dužan je da se o tome konsultuje sa savjetom radnika. .33 prosječne plate u Republici u poslednja tri mjeseca prije mjeseca u kome se radniku priznaje pravo na otpremninu. ili. otkaže ugovor o radu najmanje 10 % od ukupnog broja zaposlenih. ili ukoliko je pokrenuo postupak za ostvarivanje prava na ovu otpremninu kod inspekcije rada. Znači.

.mjerama kojima bi se omogućilo zapošljavanje radnika kod drugih poslodavaca. Sankcije u slučaju otkazivanja ugovora o radu od strane poslodavac U slučaju otkazivanja ugovora o radu od strane poslodavca. Zakona. . 6. dužan je da prije zasnivanja radnog odnosa sa drugim licima . Gubitak radne sposobnosti utvrđuje se u skladu sa propisima o invalidskom osiguranju. . . . Gubitak radne sposobnosti Ugovor o radu prestaje da važi dostavljanjem poslodavcu pravosnažnog rješenja o potpunom gubitku radne sposobnosti radnika.mjerama kojima bi se moglo izbjeći otkazivanje ugovora o radu svim ili određenom broju radnika.ako po provedenom zbrinjavanja viška radnika ne ponudi radnicima zaposlenje koji imaju pravo prvenstva u odnosu na druga lica.Ovo rješenje donosi stručna služba Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srpske. a vezan je za nastupanje zakonom propisanih slučajeva.otkaz ugovora o radu suprotno odredbama zakona. 4.. je povoljniji za jedan određeni vremenski period ( period od godinu dana) u donosu na druga lica koja bi tražila zaposlenje iz razloga što je poslodavac u obavezi da ukoliko namjerava da zaposli određen broj radnika sa istim stučnim kvalifikacija koje imaju radnici kojima je prestao radni odnos.broju i kvalifikacijama radnika kojima treba da prestane radni odnos. 5. Istek roka važenja ugovora o radu Radni odnos se može zasnovati na određeno i neodređeno vrijeme. moglo imati zaključen ugovor o radu. zbog kojih bi neko lice poslije navršene 65 godine života. Položaj radnika zbrinut kroz program zbrinjavanja viška radnika u smislu odredbe člana 124. ili lice koje ima 40 godina penzijskog staža. zakonom je sankcionisano kao prekršaj koji je učinjen od strane poslodavca. bez obzira da li će radnik ispuniti i uslove za sticanje prava na invalidsku penziju. Propisi iz radno-pravne oblasti ne poznaju neke činjenice niti predviđa bilo kakve mogućnosti. Ovaj prestanak ugovora o radu raegulisan je u skladu sa odredbama Zakona o radu.ako poslodavac radniku ne obezbjedi pravo na otkazni rok i otpremninu. kao prekršaji sankcionisano je: . . Prestanak radnog odnosa zbog godina života i staža osiguranja ili godina penzijskog staža U smislu odredaba Zakona o radu radniku prestaje radni odnos kad navrši 40 godina penzijskog staža ili 65 godina života i najmanje 20 godina staža osiguranja. ponudi zaposlenje radnicima kojima je otkazan ugovor o radu. U slučaju da se to desi.ako radniku ne omogući povratak na posao nakon isteka mirovanja prava iz radnog odnosa.

likvidacije. mjeru bezbjednosti ili vaspitnu zaštitnu mjeru u dužem trajanju od tri mjeseca. Ako radnik.Ugovor o radu zaključen na određeno vrijeme prestaje da važi istekom roka iz tog ugovora. mjere bezbjednosti ili vaspitne mjere Ako radnik bude osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora. pismene odjave od strane poslodavca. uz izričitu ili prećutnu saglasnost poslodavca. Radni odnos zasnovan na određeno vrijeme ne mora da prestane istekom roka iz tog ugovora. iz razloga što je poslodavac dužan radniku otkazati ugovor o radu sa danom početka izdržavanja kazne. Ako se radnik. smatrati će se da je zasnovao radni odnos na neodređeno vrijema. ako se radnik i poslodavac drukčije ne sporazumiju. 7. nakon isteka roka od dvije godine. Sud će u samoj presudi utvrditi činjenice i razloge zbog kojih utvrđuje prestanak važenja ugovora. jednom ili više puta produži za određeni period. prestaje i radni odnos radnika. Dan početka izvršenja kazne. 9. Prestanak radnog odnosa zbog prestanka rada poslodavca Sa danom prestanka rada poslodavca. radniku prestaje radni odnos. Poslodavac i radnik se mogu sporazumjeti da se važnost ugovora o radu na određeno vrijeme. i to je trenutak kad poslodavac radniku otkazuje ugovor o radu. a zbog zabrane obavljanja određenih poslova. ali najduže do dvije godine od dana zaključivanja ugovora o radu na određeno vrijeme. i na taj način ostvari 24 mjeseca rada u toku poslednje tri godine. nastavi da radi. smatraće se da je radnik zasnovao radni odnos na neodređeno vrijeme. jeste činjenica zbog koje radnik odstustvuje s rada. U slučaju da radnik bude osuđen na kaznu zatvora kraću od tri mjeseca poslodavac mu ne može otkazati ugovor o radu. Prestanak ugovora o radu na osnovu sudske odluke Na osnovu sudske odluke radni odnos prestaje sa danom utvrđenim u presudi. više puta zapošljava kod istog poslodavca na osnovu ugovora o radu na određeno vrijeme. U slučaju da se kazna zatvora smanji poslije stupanja na izdržavanje kazne zatvora. na duži period od tri mjeseca. nakon prekida rada zbog isteka roka iz ugovora o radu.U ovaj period uračunavaju se i prekidi koji su trajali do dvije sedmice. odnosno sa danom početka privremene mjere zabrane rada poslodavacu izrečene od strane nadležnog suda. 8. Prestanak ugovora o radu zbog kazne zatvora. odnosno mjere. ta činjenica nema uticaja na važenje ugovora o radu. . Prestanak rada poslodavca moguć je zbog: stečaja.

Borislav Radić. prestanak uslova za rad. dipl. Radniku je data mogućnost da svojom voljom otkaže ugovor o radu bez sankcije.- sudskom odlukom o zabrani rada. što je u saglasnosti sa načelom da je prinudni rad zabranjen. uz obavezu da radniku omogući ostvarivanje prava koja su mu zagarantovana Zakonom o radu. Poslodavac u uslovima tržišne ekonomije u svakom trenutku ima mogućnos da radniku otkaže ugovor o radu. Ne samo da je pravno uredio ovaj institut. Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite . već je u potpunosti regulisao prava i obaveze radnika i poslodavca.pravnik Načelnik za rad i zapošljavanje. prvenstveno da radniku omogući pravo na otpremninu i otkazni rok zavisno od dužine njegovog radnog staža. Z A K Lj U Č A K Zakon o radu normira slučajeve prestanaka radnog odnosa u potpunosti.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->