P. 1
Mr Jelena Spasić - Engleski avanturistički roman

Mr Jelena Spasić - Engleski avanturistički roman

|Views: 421|Likes:
Published by antimark85
Poetika i žanrovske specifičnosti avanturističkog romana
Poetika i žanrovske specifičnosti avanturističkog romana

More info:

Published by: antimark85 on May 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/11/2014

pdf

text

original

Univerzitet u Novom Sadu Filozofski fakultet Odsek za engleski jezik i književnost

DOKTORSKI RAD

Mr Jelena Spasić

Engleski avanturistički roman XVIII i XIX veka – kulturološki kontekst i žanrovsko određenje

Mentor: prof. dr Zoran Paunović

Novi Sad, septembar 2011. godine

SADRŽAJ Rezime ..................................................................................................1 Summary .............................................................................................. 2 1. Uvod ......................................................................................................3 2. Kulturološko-književni kontekst ............................................................ 9 2.1. Istorijski kontekst ......................................................................9 2.2. Istorijsko-pedagoški kontekst .................................................. 13 2.3. Istorijsko-kulturološki kontekst ................................................ 17 2.4. Književni kontekst ................................................................... 19 3. Žanrovsko određenje i uzrasni identiteti .............................................. 26 4. Danijel Defo – Mit o savremenom Odiseju .......................................... 33 4.1. Biografija i dela ...................................................................... 33 4.1.1. Književna recepcija ......................................................... 34 4.2. Avanturistička priča u romanu Robinzon Kruso ....................... 42 4.2.1. Pravo na kretanje kao osnovni princip avanturističke proze ........................................................ 42 4.2.2. Dualizmi u romanu .......................................................... 44 4.3. Dominacija heroja .................................................................... 49 4.4. Imperijalističke ideje u romanu Robinzon Kruso ..................... 51 4.5. Žanrovsko određenje ............................................................... 60 5. Džonatan Svift – Avantura u odrazu iskrivljenog ogledala.................. 66 5.1. Biografija i dela ...................................................................... 66 5.1.1. Književna recepcija ......................................................... 67 5.2. Avanturistička priča u Guliverovim putovanjima ..................... 71 5.2.1. Parodija na avanturističku prozu ...................................... 71 5.2.1.1. Svift i književna tradicija ......................................... 71 5.2.1.2. Svift i njegovi savremenici ....................................... 76 5.2.1.3. Guliver kao heroj ..................................................... 78 5.3. Imperijalističke ideje u romanu ................................................ 86 5.4. Žanrovsko određenje ............................................................... 97 6. Frederik Merijet – Pomorska avanturistička priča ............................ 103 6.1. Biografija i dela .................................................................... 103 6.2. Avanturistička priča u delima Frederika Merijeta .................. 106 6.2.1. Pomorska avanturistička priča ....................................... 106 6.2.2. Kapetan Merijet i pomorska avantura ............................. 108 6.2.2.1. Brodolom „Pacifika“.............................................. 108

6.2.2.2. Pomorski kadet Džek Izi.......................................... 112 6.3. Imperijalističke ideje u Merijetovom delu .............................. 119 6.3.1. Kolonije i imperijalizam ................................................ 119 6.3.2. More i imperijalizam ..................................................... 124 6.4. Žanrovsko određenje .............................................................. 133 7. Robert Majkl Balantajn – Dečačka avantura .................................... 138 7.1. Biografija i dela .................................................................... 138 7.2. Avanturistička priča u delima R.M. Balantajna ...................... 141 7.2.1. Dualizam beloputost - tamnoputost ................................ 141 7.2.2. Motiv zveri u avanturističkoj priči .................................. 143 7.2.3. Dualizam civilizacija - divljaštvo ................................... 144 7.2.4. Motiv pokrštavanja u avanturističkoj priči ...................... 146 7.2.5. Motiv gusara u avanturističkoj priči ............................... 148 7.2.6. Motiv majki u avanturističkoj priči ................................. 148 7.2.7. Heroji avanturističke priče .............................................. 149 7.3. Imperijalističke ideje u delima R.M. Balantajna ..................... 152 7.3.1. Snovi o prostranstvima .................................................. 153 7.3.2. Naseljavanje kolonija .................................................... 154 7.3.3. Trgovina robljem ........................................................... 155 7.3.4. Protivurečje mita i istorije .............................................. 160 7.3.5. Imperijalizam, kultura i stereotipi .................................. 162 7.4. Žanrovsko određenje ............................................................. 164

8. Robert Luis Stivenson – Razigrana avantura .................................... 169 8.1. Biografija i dela .................................................................... 169 8.2. Avanturistička priča u delima R.L. Stivensona ...................... 171 8.2.1. Dualizam u Stivensonovoj avanturističkoj priči ............. 171 8.2.2. Gusari – realnost iza mita i stereotipa ............................. 173 8.2.3. Gusari kao bića tame i senki .......................................... 175 8.2.4. Motiv mape i potrage za blagom ..................................... 178 8.2.5. Džim kao pripovedač i heroj .......................................... 180 8.2.6. Razigrana avantura ......................................................... 185 8.2.7. Internalizacija avanturističke potrage .............................. 188 8.3. Žanrovsko određenje ............................................................. 192

9. Radjard Kipling – Pritajena apologija imperijalizma ........................ 198 9.1. Biografija i dela .................................................................... 198 9.2. Avanturistička priča u delima R. Kiplinga ............................. 201 9.2.1. Avantura kao realistično– imaginarna priča .................... 201 9.2.2. Dualizam razum – racionalnost....................................... 203 9.2.3. Ženski likovi u avanturističkoj prozi .............................. 205 9.2.4. Priča o herojskoj potrazi ................................................. 206 9.2.5. Priča o muškom prijateljstvu ......................................... 208 9.2.6. Mogli kao heroj .............................................................. 210 9.3. Imperijalističke ideje u delima R. Kiplinga.............................. 213 9.3.1. Indija – od kolonije do mita ........................................... 213 9.3.2. Kipling i imperijalističke ideje ....................................... 215 9.3.3. Kim ............................................................................... 218 9.3.4. Knjiga o džungli ............................................................. 226 9.4. Žanrovsko određenje .............................................................. 230

10. Zaključak ....................................................................................... 237 11. Bibliografija ................................................................................... 242 11.1. Primarna bibliografija ......................................................... 242 11.1.1. Avanturistički romani engleske književnosti XVIII i XIX veka ......................................................... 242 11.1.2. Prevodi avanturističkih romana engleske književnosti XVIII i XIX veka ...................... 242 11.2. Sekundarna bibliografija ..................................................... 245 11.2.1. Opšte književno–kritičke studije .................................. 245 11.2.2. Sociološke studije ........................................................ 248 11.2.3. Kritički prikazi pojedinih autora .................................. 251 11.2.3.1. Danijel Defo ........................................................ 251 11.2.3.2. Džonatan Svift ..................................................... 252 11.2.3.3. Frederik Merijet ................................................... 252 11.2.3.4. Robert Majkl Balantajn ........................................ 253 11.2.3.5. Robert Luis Stivenson .......................................... 253 11.2.3.6. Radjard Kipling ................................................... 254 11.3. Ostalo .................................................................................. 255

fokusirajući se na određenje kulturološkog konteksta u kom je on nastao i razvijao se tokom ovog perioda. kako u književno-teorijskom smislu. pokazano je da je priča o avanturi nadživela svoje pisce i politiku svog doba. kao i žanrovsko određenje. preko satiričnog putopisa. pored nesumnjive pripadnosti kanonu književnosti za decu i mlade. kulturološki kontekst. nalaze svoj odraz i u književnosti. isto tako. kanon književnosti za odrasle. osvežena savremenim kontekstom. ali. Federik Merijet. imperijalističke ideje.REZIME Ovaj rad bavi se engleskim avanturističkim romanom XVIII i XIX veka. Robert Luis Stivenson i Radjard Kipling poveli su ovaj žanr ka priči o savremenom Odiseju u formi Robinzonijada. alegorične priče o životinjama. . dečačke avanturističke priče. U smislu recepcije ove vrste proze. pomorske avanturističke priče. ali i prevodilaca. tako i u smislu pripadanja kanonu književnosti za decu i mlade ili kanonu književnosti za odrasle. Robert Majkl Balantajn. te da poruke književnih dela dobijaju implicitnu imperijalističku konotaciju i to putem čitaočevog identifikovanja sa herojima avanturističkih priča i njihovim podvizima na pustim ostrvima. i zbog vešto upisanog imperijalističkog konteksta. kanon književnosti za decu i mlade. žanrovsko određenje. postoji i srodnost sa kanonom književnosti za odrasle. špijunske priče do arhetipske avanturističke priče o potrazi za zakopanim blagom. pokazano je da engleski avanturistički roman XVIII i XIX veka. Ključne reči: avanturistička proza. budući da su romani navedenih pisaca poslužili kao inspiracija za mnoga dela iz kanona književnosti za odrasle. i to na osnovu jasnih indikacija prilagođavanja ove vrste proze od strane samih pisaca. U kontekstu žanrovskog određenja u smislu uzrasnog identiteta ciljne čitalačke publike. Pokazano je da istorijski i sociološki okviri engleskog društva XVIII i XIX veka. pisci Danijel Defo. te se svojim porukama neumornog traganja za zakopanim blagom i neslućenim sposobnostima čoveka uklapa i u savremeno društvo i nalazi svoj put do čitalaca svih uzrasta. Džonatan Svift. odnosno imperijalistička politika Britanske imperije. Nadovezujući se na tradiciju klasične avanturističke priče. ali suštinski ostajući uvek ista i uvek mladalačka po duhu. beskrajnim okeanima i egzotičnim krajevima Afrike i Indije. ali i na osnovu srdačne recepcije među ovom čitalačkom publikom.

the allegorical animal story. since novels of these authors have inspired many works from the canon of adults’ literature. find their reflection also in literature. the imperialistic politics of the British Empire. the spy story up to the archetype story of the quest for the buried treasure. Robert Michael Ballantyne. It has been shown that the sociological and historical conditions of the English society from the eighteenth and nineteenth century. i.e. the canon of adults' literature. through the satirical travel book. Continuing the tradition of the classical adventure story. the sea adventure story. but also due to the skillfully inscribed imperialistic context. . as well as on determining the genre. Frederick Marryat. In the context of genre determination referring to the age identity of the aimed readership. it has been pointed out that the adventure story has outlived its authors and politics of its times. finding its way to readers of all ages. it has been shown that the English adventure novel of the eighteenth and nineteenth century. In a sense of the reception of this sort of fiction. the authors Daniel Defoe. both in a literary-theoretical sense and in a sense of belonging to the canon of children’s and youth literature or to the canon of adults' literature. focusing on determining the cultural context in which it got conceived and developed during this period. and Rudyard Kipling took this genre toward the story of a contemporary Odyssey in the form of the Robinsonade. there is relatedness with the canon of adults’ literature. so that messages of literary works get an implicit imperialistic connotation by the reader’s identification with heroes of adventure stories and their heroic deeds on desert islands. imperialistic ideas. being refreshed with the contemporary context. but essentially remaining the same. Robert Louis Stevenson. but also by translators. young in its soul. canon of children’s and youth literature. so that it fits into the contemporary society with its messages of a heroic quest for the buried treasure and man’s unknown abilities.SUMMARY This work deals with the English adventure novel of the eighteenth and nineteenth century. Key words: adventure fiction. cultural context. genre determination. endless oceans and exotic parts of Africa and India. beside undoubted belonging to the canon of children’s and youth literature due to clear indications of adjusting this sort of fiction by authors themselves. Jonathan Swift. and on the basis of a cordial literary reception among this readership.

1. ali. Robert Luis Stivenson (Robert Louis Stevenson). Kim (Kim.. Guliverova putovanja (Guliver’s Travels. Džonatan Svift (Jonathan Swift). Avanturistička priča. vešti. Avanturistička priča opisuje kako oni savladavaju opasnosti prirode. kultivisani. o Vitezovima Okruglog stola. a čudovišta i ostareli kraljevi oslabljene sile apatije . Mr Midshipmen Easy (1836). Knjiga o džungli (JungleBooks. Robinson Kruso (Robinson Crusoe. 1894). 1726). Koralno ostrvo (The Coral Island . Masterman Ready (1841). o Beovulfu. 1858). 1883). uz blagoslov i odobravanje i bogova i vlasti. Frederik Merijet (Frederick Marryat). kako su druge „inferiorne“ rase njima podređene i kako oni šire civilizaciju i red gde god da pođu. priča o heroju i njegovoj potrazi. Crna slonovača (Black Ivory. pri čemu je heroj simbol oživljavanja moći proleća. Ostrvo s blagom (The Treasure Island. 1719). to je i priča o Robinsonu Krusou. To je omiljena priča evropske književnosti i ispričana je toliko puta da je lako poverovati da je njena slika o svetu istinita. bavi se avanturističkom pričom. u isto vreme. 1873 ). dominaciji i uspehu. o Jasonu i zlatnom runu. ova priča je uvek ista – to je priča o Odiseju. Suštinski. civilizovani svet ljudskog oblika i značenja. Njihova upornost ih dovodi do blistavih nagrada. hrabri. onakvom kakva je zastupljena u sledećem korpusu dela: Daniel Defo (Daniel Defoe). 1902 ). To je priča o superiornosti. preuzimajući svoje značenje iz cikličnosti smene godišnjih doba i „centralnog izraza ljudske energije koja je transformisala prirodno okruženje u pastoralni. Nortrop Fraj je smatrao da mit o potrazi suštinski leži u osnovi svake književnosti. Radjard Kipling (Rudyard Kipling). racionalni i posvećeni svom zadatku. skrivenog blaga. Robert Majkl Balantajn (Robert Michael Ballantyne). pod naslovom „Engleski avanturistički roman XVIII i XIX veka: kulturološki kontekst i žanrovsko određenje“. Ona nam govori o to me kako su beloputi Evropljani prirodni gospodari sveta jer su snažni. UVOD Ovaj rad. predstavlja priču koja se u bezbrojnim verzijama još od davnih vremena iznova i iznova prepričava. Džejmsu Bondu i superherojima iz naučnofantastičnih priča.

ovaj rad ima za cilj da analizira avanturističku priču iz društvenog i književno-teorijskog aspekta. London. 3 Upor. U ovom slučaju. tokom nekoliko prethodnih decenija. Budući da književni tekst dobija značenje u kontekstu. te je. cilj ovog rada da istakne istoričnost tekstova i tekstualnost istorije u prizmi engleskog avanturističkog romana XVIII i XIX veka. da bi se fenomen i značaj avanturističke priče tokom ovog perioda rastumačio i kritički prikazao. da sama logika priče neće zadovoljavajuće odgovoriti na sva pitanja i da sticanje moći i uspeha neće bezuslovno i obavezno dovesti do ličnog zadovoljstva. 2. “The Setting of Children's Literature“ in Peter Hunt. Understanding Children's Literature. novi istorizam može da integriše tekst i društveno-istorijski kontekst. 1997.“1 Neosporna je centralnost priče o heroju u evropskoj kulturi.. kakve su bile književne okolnosti iz okruženja. kako vanknjiževne kulturološke formacije oblikuju književni diskurs i. ističući da oni ljudi koji imaju različitu boju kože od belaca nisu a priori inferiorni. značajno je ukazati na način na koji društvo i kultura mogu da utiču na značenje teksta. U tom smislu. pokazujući. str. omogućava da se odgovori na pitanja ključna za ovu tematiku. London. kao jedno od sredstava analize. s jedne strane. Routledge.3 Na taj način ova književno-kritička teorija. poveže fenomen avanturističke priče sa kultirološkim aspektima doba u kome je nastao i razvijao se. kako vidovi književne prakse jesu postupci koji utiču na tok događaja oblikujući psihičku i moralnu svest mladih čitalaca. odnosno. . 1999. Međutim. Deconstructing the Hero: Literary Theory and Children's Literature. str. 2 Anglosaksonska avanturistička proza koja je pisana tokom XVIII i XIX veka takođe je deo ove književne tradicije. Pošto rad obuhvata širok raspon društvenih fenomena XVIII i XIX veka. 2 Ibid. s druge strane.i nemoći zime. Da bi se jasno odgovorilo na ova pitanja. potrebno je ispitati početnu recepciju i kritičku istoriju dela. ed. Tony Watkins . Routledge. 3. kao što su: kako i zašto priča postaje takva da prenosi baš poruku koju prenosi. priča se svojim odlikama prilagodila kulturološkom i istorijskom kontekstu i bila je omiljeno štivo tadašnjih čitalaca. književno-istorijski interdisciplinarni pristup omogućava analizu kulture društva i etičkih vrednosti u odrazu književnog dela. kritičari su počeli da preispituju poruku avanturističke priče. u skladu s tim.. 32. koje vrste kulturološkoh tvrdnji delo iznosi i na koja pitanja odgovara. s posebnim naglaskom na čitalačku pubiliku i njihove 1 Margery Hourihan. da u duhu kulturoloških studija. Stoga. str.

a upravo na osnovu ovog ident iteta mi i tumačimo svet. Stoga. 214. budući da ne postoji jedan jedini ispravan način razmatranja bilo kog književnog teksta. str. Stoga. te privlači i ispunjava pustolovnu maštu tolikih čitalaca. Fred Inglis. u ideološkom smislu. op. kao naučna oblast koja se bavi generisanjem i cirkulacijom značenja u društvu. ekonomskim i socijalnim. tako i danas. Polity Press. Budući da su kulturološke studije.cit. 1989. kao o strukturalne elemente priče. još jedan od ciljeva ovog rada jeste i da odgovori na pitanje u vezi sa tim šta struktura avanturističke priče poseduje. već i da se otkrije razlog zbog kojeg su avanturističke priče bile i ostale toliko popularne među čitaocima.. sam pojam „kultura“ prihvata se u tumačenju Freda Inglisa. ili površine teksta. uključujući i detalje u vezi sa tim kako je ono upisano ili izbrisano iz književnog kanona. kako tokom XVIII i XIX veka. odnosno kao „skup priča koje mi pričamo samima sebi i naš istorijski promenljiv identitet formira se iz iskustva pripovedačke tradicije kojoj pripadamo. str.6 ovaj rad će kao parametre za 4 5 Upor. ovo bi bili ključni elementi za istraživanje. 5. ne samo da bi se odgovorilo na pitanje kako priča dobija svoje značenje u interakciji sa čitaocem.2. Cambridge.cit. linearnost priče. .5“ Prihvatajući definiciju avanturističke priče kao „priče o junaku i njegovoj potrazi koja slavi osvajanje i neustrašive avanture“. kao i neprestanom interakcijom književnih elemenata sa političkim. a da su sve istine do kojih dođemo samo delimične i relativne. preispitalo tradicionalno razumevanje avanturističkih i imperijalističkih pohoda beloputih Evropljana. Hourihan. priče i značenja koje čitalac učitava na osnovu p rva dva elementa4. Culture: Key Concepts in Social Sciences. te se u književnu analizu unosi i proučavanje elemenata koji čine život u opštem smislu. Pošto se priča sastoji od tri međusobno povezana elementa: diskursa.čitalačke navike. 6 Hourihan.. op. str. uzimajući u obzir lice pripovedanja. Međutim. značajno je da se delo analizira i sa pripovedačkog aspekta. prilikom interpretacije avanturističke priče u ovom radu primeniće se i metod dekonstrukcije kako bi se.

gospodar. 22. godine divljake su neki nazivali „ljudskim zverima“. f) linearno putovanje uz naglasak na napetost i iščekivanje događaja koji slede. više klase. Odgovarajući na ova pitanja. priča o avanturama u divljini do nosi i priču o podsvesnom. h) heroj je pripadnik aristokratije.blago. a pirate „belim divljacima“7. fizičke ili duhovne prirode. bez mogućnosti da čitaoci sagledaju drugu stranu. priču o odrastanju u svakom smislu. Stylos. str. ugled ili suprugu). . i) opisuju se uglavnom odnosi između muških likova. pošto. Kembel čita avanturističku priču kao univerzalno korisnu priču o napretku psihe ka zrelosti.. rad će utvrditi mesto ovih avanturističkih priča u tradiciji avanturističke priče uopšte. „a nepoznate oblasti i mesta poput džungle. celovitosti i prosvetljenju. b) dualizam ili binarne opozije elemenata priče (gospoda – pirati. dubokog mora. prev.“ 8 U tom smislu. pustog ostrva predstavljaju slobodan prostor za projekciju sadržaja kolektivnog nesvesnog. str. Heroj sa hiljadu lica. k) prisutna su divlja bića (simbol drugog. Branislav Kovačević. te se na kraju bezbedno vraća kući dobijajući nagradu . d) sukob dobra i zla. prema Džozefu Kembelu. Divljina nosi simboliku podsvesti. 7 8 Ibid. anglosaksonac koji napušta civilizaciju da bi u divljini tražio svoje ispunjenje i tu nailazi na niz nedaća i suparnika koje pobeđuje postižući svoj cilj. gospodar – rob). racionalno – iracionalno. Engleska – divljina. j) nasilje se prikazuje kao opravdano. c) priča o odrastanju kao odlika dečačke književnosti (inicijacija u svet odraslih). pri čemu ženskih likova ili nema ili nisu važni za radnju ili donose zlo. 9.analizu uzeti stepen prisutnosti/odsutnosti sledećih elemenata koji se smatraju tipičnim elementima ove vrste književnosti: a) priča u formi putovanja koja liči na tradicionalnu usmenu bajku (junak je belac. e) sa aspekta pripovedačke tehnike prisutna je tačka gledišta heroja uz jednostranu fokalizaciju. ali isto tako i koliko ona na taj način odražava psihu društva XVIII i XIX veka. onostranog i stranog samom junaku (još 1610. Džozef Kembel. Novi Sad. 2004.

senzacionalizam i dinamično izvršavanje zadataka. koliko dinamika promene psihe samoga junaka.01. Athens and London.Jedan od ciljeva rada jeste i da odredi žanrovsko određenje engleskog avanturističkog romana XVIII i XIX veka. ne sadrže teme tipične za svet odraslih koje nisu u skladu sa njihovim godinama i potrebom da budu zaštićeni od grubosti. a jezik pripovedanja se zbog svoje jednostavnosti poredi sa tradicijom usmene bajke. Poetics of Children's Literature. str. uzimajući u obzir činjenicu da se u zavisnosti od stepena intelektualne zrelosti čitaoca. Književnost za decu i omladinu stavlja naglasak na radnju. Radnja je shematski uprošćena.com/topic/children-s-literature na dan 3. pri čemu shematizovanost ustupa mesto originalnosti. ali. uzimajući u obzir njihove intelektualne sposobnosti. . 43-44. kako Petar Pijanović ističe. dok im je karakter u izvesnoj meri didaktički ili obrazovni. nastao kao roman za odrasle. ali se pod uticajem kulturološkog konteksta transformisao u roman za decu i omladinu. akciju. data karakterizacija ne pretpostavlja dalji razvoj i promene tokom brojnih avantura.11 Upravo takvi tekstovi tematizuju višeznačni svet i imaju svoje duplo dno. i književni tekst menja. 2005.2007. u ovom slučaju odraslog viktorijanca ili mladog čitaoca XX veka. dobro korespondirajući i sa decom 9 Upor. Kriterijumi za žanrovsko određenje i razlikovanje ove dve vrste romana zasnivaju se na osnovnim odlikama karakterizacije lika. dobijajući ili gubeći suptilne smisaone i estetske vrednosti.10 Ovaj rad će pokušati da odredi razvojni put žanrovskog određenja avanturističkih priča iz XVIII i XIX veka. University of Georgia Press. Naivna priča.12. 10 Upor. Internet izvor: www. Beograd. nude uglavnom likove dece ili mladih kao glavne likove. Zohar Shavit. žanrovski posmatrano. Ovi tekstovi su pisani specifično za decu i mlade i. Budući da mladi čitaoci vole jasno ocrtane konture lika. sadrže ilustracije. književnost za odrasle obično naglašava unutrašnji život junaka dela. str. sadrže fantastične ili avanturističke fabule sa srećnim krajem u kojem dobro nadvladava zlo. nije nimalo naivna ni jednoznačna. Mala biblioteka srpske književne zadruge.9 Naime. pri čemu se ne naglašava toliko dinamika radnje stvarnosti književnog dela. U skladu sa tim. žanrovi i modeli. dinamičnosti radnje i stepena shematizacije sižea. i ono što se danas naziva književnošću za decu i omladinu može samo da liči na naivnu priču.answers. 11 Petar Pijanović. Avanturistički roman je. relativno su kratki. 1986. bave se temom odrastanja i sazrevanja.

Stoga. Čini se da ovo žanrovsko određenje zapravo pripada graničnoj književnosti. pri čemu i jedni i drugi mogu u njima da pronađu svoj čitalački lik i identitet. . književnosti za decu i omladinu ili graničnoj književnosti. cilj ovog rada jeste da odredi u kojoj meri avanturistička priča XVIII i XIX veka suštinski pripada književnosti za odrasle.i mladima i sa odraslima.

U tom periodu Velika Britanija nalazila se na neobično moćnoj poziciji. Džordž III (1760-1820). s posebnim naglaskom na popularne časopise za dečake i avanturističke romane štampane u celini. godine postala carica Indije. predstavljajući na taj način kulminaciju moći Velike Britanije u mnogim sferama života. Džordž I (1714-27). Upravo u ovom periodu nalaze se osnovni istorijski i sociološki okviri društva Velike Britanije relevantni za ovaj rad: imperijalistička politika i njen odraz na književnost. Istorijski kontekst Viktorijanska era ili „Druga engleska renesansa“ donela je naučni napredak. Tokom istorijskog perioda koji obuhvata ove fenomene. koji su u tom trenutku bili Španija. da bi se vrhunac dostigao kada je kraljica Viktorija 1876. Širenje imperije počelo je još od Elizabete I. socijalni i ekonomski uslovi za razvoj književnosti za decu i omladinu. trgovačku i pomorsku nadmoć. odnosno borba za prevlast u Indiji. KULTUROLOŠKO – KNJIŽEVNI KONTEKST 2. . Opravdanje za postojanje imperije u kojoj sunce ne zalazi nudila je Dizraelijeva politika. nastavljalo se strateški osmišljeno širenje granica imperije. na Dalekom Istoku i Africi. kao i sam razvoj književnosti za decu i omladinu tokom XVIII i XIX veka.1. ovog puta opravdavano filantropskim motivima. Džordž II (1727-60). prema čijem tumačenju Britanci to nisu učinili radi lične koristi već iz plemenitih pobuda. Ono je u velikoj meri bilo motivisano i takmičenjem za resurse i tržište koje je postojalo između Engleske i njenih rivala sa ko ntinenta. osvajanjem novih teritorija i trgovačkih koncesija. Ana (1702-14). vladali su sledeći vladari: Čarls II (1660-85). Vilijam IV (1830-37) i Viktorija (1837-1901). Džordž IV (1820-30).2.1702). Osnovno obeležje politike vođene tokom ovog perioda bila je težnja ka širenju imperije. Tokom viktorijanske ere. Džejms II (1685-88) Vilijam III i Meri II (1685. Severnoj Americi. a okončano je Napoleonskim ratovima 1815. Kao vodeća industrijska nacija Evrope sticala je sve veću i veću finansijsku. Francuska i Holandija. godine. širenje imperije i procvat romana u književnosti. da civilizuju i pokrste primitivne narode sa drugih kontinenata.

i 1875. da bi se proniklo u ideje i uverenja viktorijanaca. i veoma kritički. pri čemu istorijsku granicu postavlja u period između 1865.com/front. Grejam Haton (Graham Hutton). a drugo od 1875. mogli na kraju. viktorijansko doba deli na dva dela. prihvaćena naivno i nekritički.12 Međutim. David Cody. te je u XX veku ova Imperija počela da slabi i sužava svoje granice. što u stvari leži u suštini industrijske revolucije. do 1901. posmatrala je imperijalizam kao manifestaciju onoga što je Kipling nazvao „teretom belog čoveka“. s jedne strane. Hatwick College. Nove parne mašine.Ova zaštitnička i rasistička teorija. s druge strane. odnosno na način na koji se razmišljalo o bogatstvu nacije: kako su se pojedinci i država ponašali u sticanju i deljenju bogatstva i kako su sve ostale institucije i drugi aspekti mišljenja tog doba – religijski. „The British Empire“ Internet izvor:www. . na dan 02. i 1875.08. politički i međunarodni – uticali ili bili pod uticajem novina i revolucionarnih ekonomskih događaja. mašine je najpre trebalo napraviti.2009. pri čemu je u oba slučaja ozakonjavala to što je Velika Britanija pod svoje okrilje uzela i delove centralne Afrike i Kine.victoriaspast. mehanički razboji i druge mašine dale su potpuno novo značenje izrazu „bogatstvo i kapital“. implikacija je bila ta da Imperija nije postojala zbog koristi – ekonomske ili strateške – same Velike Britanije. Međutim. Prava istina o ovoj doktrini bila je. koje leži u osnovi svih društvenih promena tog doba. a nakon ovog perioda preloma i promene ova 12 Upor. Sva proizvodnja i komunikacija do XIX veka zavisila je od jednostavnih statičkih oblika bogatstva. da uz isti napor proizvedu značajno veću količinu potrošne robe nego ikada ranije. godine. društveni. Tada se po prvi put u ljudskoj istoriji dogodilo da mašine nadjačaju rad ljudi i životinja. Associate Professor of English. potrebno je protumačiti pravo značenje viktorijanske ideje (koncepta) bogatstva. nesposobni da vladaju sami sobom. zasnovana na tada popularnoj Darvinovoj teoriji evolucije. te prvo viktorijansko doba obuhvata period između 1830. smatrajući da danas postoji i neopravdana sklonost ka generalizacijama u vezi sa viktorijancima kao dobrim ili lošim. ali. uz pomoć Velike Britanije. postati cililizovani i pokršteni. Međutim. pa su tek onda one mogle da budu od pomoći ljudima.porch/britishempire. Ova granica se pre svega odnosi na ekonomiju. Naravno. već radi toga da bi primitivni narodi. na vrhuncu Imperije došlo je do razvoja nacionalističkih pokreta u različitim kolonijama.

utvrđena suma kapitala postaje bogatstvo u smislu godišnjeg obrta prihoda. Posledice ove rano-viktorijanske industrijske revolucije bilo je teško razumeti, jer je stara istorijska osnova britanske poljoprivrede ostala ista kao ranije, ali, uporedo sa „imanjima“ u obliku veleposeda, razvijali su se novi trgovački i industrijski „posedi“ – investiranje u nove mašine, zahtevanje jeftinog uvoza stranih sirovina i finansiranje brzog ekonomskog razvoja prekookeanskih zemalja od velikih profita zarađenih u svojoj zemlji. U prvom periodu brzo bogaćenje i trošenje bili su retki, ali nakon 1870. viktorijanski štedljivi biznismeni počeli su da troše profit od investicija svojih očeva. Ovo je osnova za razumevanje viktorijanskog doba u celini.13

U literaturi nailazimo na različite termine koji pokušavaju da proniknu u suštinu viktorijanske ideje o imperiji, te bismo mogli da navedemo neke od sledećih mogućnosti: ideja „bojenja mape u crveno“, „trgovina u pratnji zastave“, „imperije u kojoj sunce ne zalazi“, što je, zaista, deo odgovora koji ne može da se zanemari, ali to nije ceo odgovor, čak ni njegov važniji deo.14 Ideje kasnoviktorijanskih imperijalista, kao što su Dizraeli i Džozef Čemberlen ili Sesil Rod, razlikuju se od ustaljene tradicije Britanskog stava o imperiji, smatra J.V. Dejvidson (J.W. Davidson). On navodi da se suštinske ideje koje su vodile britansku politiku i postupke mogu naći ako se vratimo u prvu polovinu vladavine kraljice Viktorije, u vreme pre nego što su viktorijansku čitalačku publiku opčinili Kiplingovi stihovi kojima se beli čovek poziva da podigne svoj teret, pošalje najbolje od svoje vrste, veže svoje sinove za daleke zemlje da bi služili potrebama stanovnika tih dalekih zemalja.

Upravo u ranom viktorijanskom periodu može se pronaći ideja imperije koja je mnogo skromnija i koja mnogo više uvažava prave ljudske vrednosti. Naime, viktorijanci su iz ranijeg perioda nasledili snažan osećaj obaveze ka ljudima „nazadnih“ civilizacija. Misionarsko proširivanje i duga borba protiv robovlasništva okončana 1833. usvajanjem Akta o ukidanju ropstva doveli su do široko prihvaćenog uverenja da je upravo dužnost Britanaca da šire dobrobiti civilizacije onima koji je nemaju. Dejvid Livingston, na primer, u svojim predavanjima na Oksfordu i
13

Upor. Graham Hulton „The Victorian Conception of Wealth“ in Noel, Annan, ed., Ideas and Beliefs of the Victorians – an Historic Revaluation of the Victorian Age, Sylvan Press, London, 1949, str. 313314. 14 Upor. J. W. Davidson, „The Idea of Empire“ in Noel Annan, ed., Ideas and Beliefs of the Victorians – an Historic Revaluation of the Victorian Age, Sylvan Press, London, 1949, str. 319.

Kembridžu 1857. godine, preneo je svojim slušaocima dužnost širenja među afričkim narodima upravo ova dva pionira civilizacije – hrišćanstvo i trgovinu. Ovakvo širenje trgovine i misionarstva nije nužno uključivalo prisvajanje teritorija i osnivanje kolonijalnih uprava. U stvari, bilo bi najbolje da se ovaj korak mogao izbeći, jer bi urođeničko društvo moglo da se postepeno prilagodi promenljivim potrebama novog doba. Međutim, ponekad je anektiranje bilo neizbežno , budući da urođenički vladari nisu mogli da održe red i zakon. U ovakvim okolnostima Dejvidson smatra da suština kolonizacije leži u rečima Entonija Trolopa (Anthony Trollope) iz 1872: „Mi smo pozvani da upravljamo kolonijama – sve dok zaista upravljamo njima – ne zbog naše slave, već zbog njihove sreće. Ako ih nadziremo – trebalo bi da ih nadziremo – ne zato što oni daju prestiž imenu Velike Britanije, ne zato što su drago kamenje na našoj dijademi, već zato što im na taj način možemo pomoći da razviju svoje sopstvene resurse. I kada se rastanemo od njih, kao što ćemo to i učiniti, neka to ne učinimo ni sa prikrivenom ljubomorom ni sa otvorenim neprijateljstvom, već sa osećanjem ponosa da u svet šaljemo sina koji je sposoban da zauzme svoje mesto među ljudima.“15

15

Ibid., str. 325.

2.2. Istorijsko-pedagoški kontekst

Romantičarski i viktorijanski period bio je zlatno doba književnosti za decu i mlade, budući da su upravo tada napisani ključni tekstovi koji su ustanovili konvencije nekoliko važnih žanrova, a među njima i žanra avanturističke priče. Upravo u ovo doba mlade čitaoce su počeli da idealizuju kao maštovita i slobodna bića, a naglasak je stavljen na to da oni najbolje uče kako da budu dobri kroz pripovedačko pozivanje na maštu radije nego na kruto iznošenje pravila ponašanja tipično za svet odraslih. Detinjstvo u današnjem smislu reči nije postojalo pre XIX veka. Dete je otac čoveka . Ovim rečima veliki romantičarski pesnik Vilijam Vordsvort pridao je razvoju detinje duše smisao i značaj koji su u velikoj meri doprineli velikom kulturološkom pomeranju u značenju reči „detinjstvo“, od krajnje sociološko pragmatičnog shvatanja da je dete mali čovek koji se prilagođava svetu odraslih, koje je bilo opšteprihvaćeno do tada, ka naglasku na lepoti koju nevinost detinjstva donosi, ka krhkoj lepoti jagnjeta. Vrednovanje i uvažavanje deteta kao specifičnog bića različitog od odraslih, koje treba paziti, vaspitavati i obrazovati da bi ostvarilo svoje mogućnosti u punoj meri, podstakli su, pored pesnika, i filozofski stavovi koji su oblikovali pedagogiju kao nauku koja se bavi upravo ovim novim aspektom razvoja čoveka kao bića. Pedagogija je poput drugih društvenih nauka, a možda i više od njih, prolazila kroz sve etape društvenog razvitka buržoazije. U početku, pedagogijom su se bavili uglavnom filozofi, te se najviše razmatraju oni problemi u pedagogiji koji su istovremeno mogli da budu i predmet filozofskih koncepcija. Malobrojni su dali svoj doprinos razvoju pedagoških ideja i danas se smatraju pedagoškim klasicima. Jedan od najranijih predstavnika je Džon Lok (John Locke, 1632 - 1704). On zastupa interese buržuaskog društva i njega ne zanima obrazovanje širih narodnih masa, te akcenat stavlja na sadržaj vaspitanja i njegovu ulogu u razvoju ličnosti, ali pre svega u porodici a ne u školi. Od zastupnika obrazovanja širokih narodnih masa razlikuje se i u pogledu moralnog vaspitanja, jer izvor moralnih vrlina vidi u potrebama poslovnog čoveka i džentlmena, a ne u Bogu. Najveći doprinos dao je u oblasti teorije saznanja, jer je smatrao da formiranje ličnosti zavisi od iskustva a ne od „urođenih ideja“, što ga čini predstavnikom empirijske teorije o faktorima razvitka ličnosti. U 18. veku izdvaja se više filozofa koji su dali doprinos pedagogiji, kao što su Helvecije, Didro i Holbah. Poput Loka, i oni su poricali urođene ideje i davali

prvenstvo čulnom saznavanju individue. Zbog toga su čak i precenjivali uticaj vaspitanja. Zalagali su se za izučavanje prirodnih nauka, kao i za umno i moralno vaspitanje, ali oslobođeno religijskog uticaja. Takođe su školskom vaspitanju davali prednost u odnosu na ono koje se stiče u porodici. Ipak, ovi francuski materijalisti su u nekim pedagoškim shvatanjima bili ekstremni. Žan Žak Ruso (Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778) se pak zalagao za interese sitne buržoazije, koja je tada predstavljala srednji sloj, demokratsko-liberalno nastrojen. Dao je, između ostalog, teorije o slobodnom razvitku i vaspitanju, o vaspitanju u prirodi, individualnom pristupu detetu, kaznama putem prirodnih posledica, jer je bio zagovornik protiv fizičkog kažnjavanja, a isticao je i značaj umnog vaspitanja. Njegove ideje su bile nedosledne i protivurečne, a zamerke su mu i da je idealizovao prirodu deteta, njegovo izdvajanje iz društva, nesistematičnost u sticanju znanja, loš stav prema ženskoj deci. Ipak, imao je uticaja na kasnije pedagoge, kao što je Emanuel Kant (Immanuel Kant, 1724-1804). On je na Univerzitetu u Keningsbergu predavao i pedagogiju, kao „praktičnu filozofiju“. On zagovara neophodnost vaspitanja u ljudskom životu i deli ga na pet komponenti: fizičko, disciplinovanje, civilizovanje, umno i moralno vaspitanje. Kant smatra da vaspitanje nije prijatna aktivnost za dete i naglašava važnost disciplinovanja, odnosno navikavanja na poslušnost, pri čemu je dozvoljeno i fizičko kažnjavanje. Ipak, on svoj stav brani neophodnošću vaspitanja, jer se dete rađa sa životinjskim osobinama i potrebno je da vaspitanjem postane čovek. Kant je bio protiv toga da se pedagogija izgradi kao nauka, jer je smatrao da ona ne može jasno da razgraniči svoj predmet proučavanja u odnosu na druge nauke, pa samim tim može da ima samo status teorije. Naime, on je smatrao da su za ciljeve, metode i sredstva vaspitanja već zadužene filozofija (odnosno etika) i psihologija. Njegov naslednik na katedri, Johan Fridrih Herbart, naprotiv, smatrao je da pedagogija može biti samostalna nauka ako se u izvesnoj meri osloni na prethodna dostignuća upravo filozofije i psihologije. Johan Hajnrih Pestaloci (Johann Heinrich Pestalozzi 1746–1827) takođe je bio pod uticajem Rusoa. On unosi novinu u moralnom vaspitanju, koje je nesebično i zagovara princip prirodnosti u vaspitanju. Naime, on zagovara očiglednost u učenju i važnost posmatranja i zapažanja sveta koji okružuje dete. Po Pestalociju, to uslovljava razvoj razuma, rasuđivanja i uopšte intelektualnih sposobnosti. Osim principa

očiglednosti, on zastupa i princip samodelovanja, individualnosti i sistematičnosti. Takođe, pokušao je da spoji nastavu sa proizvodnim radom.16 Ove filozofsko-pedagoške ideje naišle su na pogodno okruženje za svoje ostvarenje u realnosti. Socijalni i ekonomski uslovi su u velikoj meri doprineli razvoju književnosti za decu i omladinu, time što je omogućeno masovno opismenjavanje i prodaja knjiga i časopisa. Usled napretka industrijalizacije, u prvoj polovini XIX veka, došlo je do jeftinijeg i efikasnijeg načina štampanja knjiga, te su se tokom 60-ih godina XIX veka knjige mnogo lakše objavljivale i, uopšteno, bile smatrane manje dragocenim u finansijskom smislu: mladi su mogli da kupuju i čitaju knjige i časopise a da to ne bude veliki trošak za prosečnu porodicu srednje klase.17 Demografska situacija je takođe doprinela razvoju ovog fenomena, budući da su deca i mladi sačinjavali značajan deo populacije Velike Britanije: 1861. godine preko sedam miliona stanovnika od ukupno dvadeset miliona stanovnika Engleske i Velsa bilo je mlađe od 15 godina. To je bio vrhunac stope rađanja koja je počela da opada tek 70-ih godina XIX veka. Prosečan broj dece u porodici pao je sa nivoa od šestoro dece 1869. na nivo od četvoro dece 1890. godine.18 Iako je viktorijanska porodica velika u odnosu na današnje kriterijume, ona je ipak bila znatno manja nego vek ranije, kada je, na primer, pisac Džordž Makdonald (George MacDonald) imao čak jedanaestoro dece. Manje dece u porodici omogućilo je roditeljima da im pruže mnogo viši nivo obrazovanja i više materijalnih sredstava nego ranije, u čemu im je pomogla i sama država. Naime, jednako važna promena, uz navedene ekonomske, bila je i reforma školstva koja se odigrala tokom poslednjih decenija XIX veka u Engleskoj Obrazovni Akt (The Education Act) iz 1870. doneo je besplatno školovanje u osnovnim školama; do 1880. oko milion dece više nego ranije pohađalo je osnovnu školu, opismenilo se i rado čitalo. Međutim, veoma je važno ukazati na razloge zbog kojih se država toliko bavila poboljšanjem obrazovanja dece i mladih, pogotovo kada je poznato da su pre industrijske revolucije dečaci i devojčice bili u velikoj meri zapošljavani u poljoprivredi i domaćoj proizvodnji – prema podacima iz 1861. godine trećina dece uzrasta od 5 do 9 godina i 55-60% dece uzrasta od 10 do 14 godina bilo je zaposleno
16 17

Upor. E. B. Castle, Ancient Education and Today, Penguin books, LTD, 1961, str. 63-64. Upor. Abby Wolf, „The Golden Age of Children’s Literature, An Introduction“, Internet izvor: www.pbs.org/wgbh/masterpiece/railway/age_text.html, na dan 30. 09. 2009. 18 Upor. Lionel Rose, The Erosion of Childhood: Child Oppsession in Britain, 1860-1918, Routledge, New York, 1991, str. 2.

21 Ibid. „The Development of Education. čak i vojnici sa bajonetima morali da intervenišu u jednoj od poznatih škola. U skladu s Forsterovim rečima iz 1870. tokom rada u svojoj školi u Ragbiju od 1828. što je našlo odraza u ranim začecima školskog avanturističkog romana. str. vremenom je bivao sve jači. u Velikoj Britaniji je oduvek postojao i naglasak na moralnom i religijskom aspektu obrazovanja. Početkom XIX veka ove gimnazije-internati došle su na loš glas zbog nasilničkog ponašanja starijih dečaka prema mlađima. za koji je Henri Broham (Henry Brougham) rekao da je bio jedan od najslabijih u Evropi21. Ako želimo da zadržimo svoju poziciju u svetu. uvedene su značajne reforme i u ovu oblast obrazovanja. na etičkim vrednostima „hrišćanske muževnosti“.3 E. bezbednost radnika i naša nacionalna moć. in Noel Annan. tako da su 1818. Obrazovni sistem u Engleskoj.– a sve šire rasprostranjena upotreba mašina stvorila je veću potražnju za decomradnicima u tekstilnim radionicama. . Sylvan Press.22 Vodeći položaj Britanije u globalnom društvu tog doba doprineo je promenama u školskom planu i programu. decom obučenom za novu tehnologiju. str. ed. Ideas and Beliefs of the Victorians – an Historic Revaluation of the Victorian Age. str.. i potreba za osposobljenim radnicima u novim pogonima. Rose. na snazi. 1949. pred kraj veka.. 1795 –1842). Salter Davies. 19 Dakle.. London. op. izrečenim u Parlamentu: „Na brzoj primeni osnovnog obrazovanja zavisi naš industrijski napredak.. Ovde leži izuzetan kvalitet viktorijanskih privatnih škola – naglasak na moralnim stand ardima. u smislu da je naglasak stavljen na istoriju i geografiju kao osnovu za bolje upoznavanje dece sa zemljom u kojoj odrastaju i njihovu pripremu da jednog dana čuvaju i brane njene granice. Međutim.. str. 22 Ibid. 305. britanski prosvetitelj i istoričar. osnovni razlozi su bili ogroman porast stanovništva u gradovima usled industrijske revolucije. do 1841. pogotovo u privatnim školama sa internatom. a deca i mladi sve obrazovaniji. 307. Pored ekonomskog aspekta. Tomas Arnold (Thomas Arnold. 308-9. 19 20 Upor.. moramo da nadoknadimo našu malobrojnost povećanjem naše intelektualne moći“20. cit. uveo je princip da bi Hrišćanstvo trebalo da bude osnova obrazovanja.

ovaj kritičar se bavi pokušajima niza imperijalističkih pisaca da kreiraju ono što je kasnije Benedikt Anderson (Benedict Anderson). britanski teoretičar. dužnost. čini se da poboljšavanje obrazovnog sistema i doprinosi knjiga i časopisa za decu i omladinu nisu imali samo ekonomsku podlogu. jeftina izdanja proze za mlade prodavane za peni sredinom viktorijanskog doba. 24 B. Kanađanke. one su sobom 23 Upor. A. Naime. s idejom da se svake godine 24. izviđačke organizacije naglašavale su važnost ozbiljnog prihvatanja dužnosti prema zemlji i porodici kod svojih članova. već i delimično političku. Troy Boone. u smislu igara na otvorenom prostoru. paradama i koncertima koji bi slavili Kraljicu Viktoriju i njenu Imperiju. kanoničke romane za omladinu nastale iz pera R. pogotovo decom i mladima iz radničkih predgrađa. Stivensona i Dž. Bunova rasprava nudi geneologiju ove fantazije fokusirajući se na tekstove za mlade ljude: antropološke studije Henrija Mejtija o omladini iz radničkog staleža. obeleži u celoj imperiji igrom. a sve to kroz igru i zabavu. rođendan kraljice Viktorije. Čak i ako su parade i uvežbavane tačke bile zabavne. 25 Ibid. priručnici za dečake izviđače. popularno nazvao „zamišljenom zajednicom“ nacija koja se „bez obzira na nejednakost i eksploataciju. Bio je osnovan i Pokret za Imperiju (Empire Movement) s ciljem da „promoviše obuku dece onim vrlinama koje doprinose stvaranju dobrog građanina“. Anderson. Verso. Istorijsko .3.kulturološki kontekst Međutim. Štaviše. Youth of Darkest England: Working Class Children at the Heart of Victorian Empire.16. kao što su odgovornost. 1983. 25 Upravo ovaj poslednji argument zaista i predstavlja važan segment razumevanja života dečaka i mladića u to doba. u tom smislu. mladim stanovnicima urbanih delova grada koje su mnogi pisci nazvali „najmračnijom Engleskom“ u viktorijanskoj književnosti. L. Henrija. 2005. str. koja je postojala u životnoj stvarnosti tog doba smatra dubokim i iskrenim prijateljstvom“.2. Troj Bun (Troy Boone) je čak u velikoj meri odlučan da pokaže kako su neka dela književnosti za decu i mlade nastala tokom imp erijalističkog perioda činila deo ideološkog projekta širenja ideje imperijalizma među klasom. str. . Routledge.24 te. 1. saosećajnost.23 Cilj takvog postupka bilo bi osiguravanje garantovanog očuvanja celovitosti Britanske imperije i sprečavanje klasnih sukoba u gradovima time što se promoviše imperijalizam kao sila sposobna da ujedini sve klase društva. žrtvovanje. po predlogu gospođe Klementine Fesender (Clementine Fessender). ustanovljen Dan Imperije. London. Čak je 1897. New York. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. maj. godine. baveći se multietničkim državama.

224. 1995. 18801960. MacKenzie. Rutledge. pogotovo imperijalističke vrednosti. „From Rough Lads to Hooligans: Boy Life. isti samozadovoljni osećaj nacionalne i rasne superiornosti nastavio je da bude glavna odlika književnosti za decu i odrasle“ i. Wolf. New York. New York University Press. str. verovatno. Kako je Pamela Horn (Pamela Horn) primetila. Imperialism and Social Reform: English Social-Imperial Thought. ed. u najgorem slučaju. uobičajeno je da se prihvata da su ciljevi socijalističkih imperijalista ostvareni implicitno kroz mreže izviđačih organizacija i intertekstualnih interakcija sa književnošću za decu i omladinu. . str. 29 Seth Koven..31 26 27 Upor. te dodaje da „dugo nakon što je intelektualna misao pristala da bude aktuelna u stvarnosti. ali su ona svakako doprinela tome da se „muževno hrišćanstvo“ pretoči u avanturističku odvažnost kao odluku moralne čestitosti26. Harvard University Press. Ovakva objedinjavajuća fantazija najbolje se definiše kao „socijalni imperijalizam“: ideološki projekat koji pokušava.27 a stručnjaci školovani pod okriljem Lokove i Vordsvordove ideje o detinjstvu često su smatrali da su mladi iz radničkog staleža bili neiskvareni u smislu političkih netrpeljivosti i društvenih poroka koji su pripisivani odraslima iz radničkog staleža. str. Džon Mekenzi (John M. U velikoj meri. što predstavlja termin koji je za mnoge pisce tog doba bio sinonim za identifikaciju čoveka kao odanog građanina engleske nacije i Britanske imperije. 30 Bernard Semmel. prikrivenog militarizma. 368. Manchester University Press. op. 31 John M. 28 Ovi dečaci su usmeravani ka ostvarenju „uzvišene strane svoje ličnosti“29.. Umesto da se ovaj pokušaj posmatra kao nikada dovršeni ideološki projekat. 28 Ibid. Stvarnost je bila drugačija od slobode i fantazije u književnim delima tog doba. 56. Manchester. to je bio odraz upravo očiglednog demografskog stanja viktorijanske Engleske. 1984.nosile atmosferu ozbiljnosti zarad posvećenosti cilju i. 24.. koja je na mnogo načina bila veoma mlada zemlja. 1997. kroz lakoću s kojom se manipulisalo mladim čitaocima. 1960. Pamela Horn. MacKenzie) tvrdi da je „radnička klasa u celini primila značajan deo vrednosti srednje klase“. „da ujedini sve klase u odbrani nacije i imperije i (.. 246.cit. New York. Natinalism and Sexualities. National Culture and Social Refirm“ in Andrew Parker et al. 1895-1944. kako Bernard Semel (Bernard Semmel) kaže. Viktorijanci su se oslanjali na mlade iz radničkog staleža i zbog demografske situacije i zbog dominantnog kulturološkog fenomena detinjstva u ovom periodu. „tokom viktorijanske ere jedna od tri osobe bila je mlađa od petnaest godina“. stavova dece koja je čitaju. str.) da dokaže siromašnim klasama da su njihovi interesi neodvojivi od interesa nacije u celini“30. The Victorian Town Child. Propaganda and Empire: The Manipulation of British Publich Opinion.

4.jpg na dan 18. 2006.yale.33 Svi ovi časopisi su otvoreno promovisali imperijalistički vrednosni sistem. U svakom slučaju. 75.2. 1988.02. 31. s tim što su se uporedo sa odrastanjem i sazrevanjem ciljne čitalačke publike menjali i nazivi časopisa i sadržaj avanturističkih priča objavljivanih u njima. Časopis Dečaci Engleske bio je ilustrovani magazin koji je izlazio jednom nedeljno i koštao samo jedan peni. New Haven.edu/illustrated_word/images/empire_square. Džozef Briston (Joseph Briston) ove publikacije čak naziva i prvom kvalitetnom prozom za omladinu34. Harper Collins Academic. ali su više klase često osuđivale ovakvu literaturu zbog veličanja kriminala i nasilja. Internet izvor: www. Kan Rittenback. godine. str. Bret) je osnovao časopis pod nazivom Dečaci Engleske (Boys of England). dok Kirsten Drotner (Kirsten Dotner) naglašava da su ove časopise „u velikoj meri savesni roditelji kritikovali i sprečavali svoju decu da ih čitaju“35. koji se prodavao po nešto višoj ceni od šest penija i preporučivan je roditeljima kao pogodno štivo za njihovu decu. 1751-1945. godine. Empire Boys.. Yale University Press. odnosno podsticanja moguće pobune. doprinos 32 Upor. u kojem je uspešno kombinovao senzacionalističke elemente petparačkih priča sa konzervativnom strukturom časopisa namenjenih samo za dečake kao čitalačku publiku. Yale University. 35 Kirsten Drotner. Edvin Bret (Edwin J. kao što su Dečaci imperije (Boys of the Empire).2009. pravi uspon časopisa za dečake počeo je deset godina kasnije.32 Međutim. Društvo za izdavanje religijskih brošura (The Religious Fact Society) pokrenulo je časopis Magazin samo za dečake (Boy’s Own Magazine) 1855. 1991. Književni kontekst Budući da su dečaci imali dovoljno i slobodnog vremena i džeparca za kupovanje zabavnih časopisa i knjiga. 33 Ibid. Da bi deci i mladima pružili adekvatnu književnost u kojoj bi etika avanturističkih priča bila bliža religijskim stavovima opšte prihvaćene kulture tog doba. te se stoga mogu smatrati ključnim elementom za formiranje dečačke kulture ovog doba.000 primeraka i postao je model za sve naredne časopise.library. Sedamdesetih godina XIX veka imao je tiraž od oko 250. English Children and Their Magazines. Empire Boys. nastao povodom proslave zlatnog jubileja kraljice Viktorije i Mladići Velike Britanije (Young Men of Great Britain) iz 1888. 34 Joseph Briston. London. Godine 1866.beinecke. prvi petparački senzacionalistički časopisi i romani prodavani po niskoj ceni od samo jednog penija (penny dreadfuls) uspevali su da zadovolje njihov čitalački apetit. str. . Adventures in a Man’s World.

Zbog uzrasta i roda čitalačke publike. Palgrare. predstavljajući dijalektičku mešavinu odlučnosti i pristojnosti. Bretovi imperijalistički časopisi bili su neizbežno odgovorni za razvijanje standarda muževnosti. Bretovi časopisi omogućili su da se „mladi čitaoci izvajaju u prave ljude koji će zauzeti svoje mesto u imperijalističkom projektu39.ovih časopisa razvoju kulture štampanja časopisa za decu i mlade je značajan jer. 1855-1940. Manliness and the Boy’s Story Paper in Britain: A Cultural History. str. Briston opisuje ove promene na sledeći način: „Nasilje je moralo da se odvoji od ponašanja koje se do tada nazivalo huliganstvom i da se stilski prilagodi novoj figuri društveno prihvaćenog dečaka. . avanturističke priče su donosile egzotične događaje i do tada nezamislive svetove i proslavljale su majstorstvo rukovanja oružjem. 2003. 39 Kelly Boyd. u priči „Gospodar Mača ili Braća šegrti“ („The Master of the Sword. čast i rad na svojim sopstvenim sposobnostima donose uspeh i slavu. uvek spremna za časnu borbu. Sa književnog stanovišta. „problem je bio taj da je popularna proza postala upravo ono što joj i ime kazuje i mladi čitaoci svih klasa društva postali su verni poklonici jeftinih i senzacionalističkih knjiga i časopisa36. Ovakvi likovi bili su ključni elementi u „tradiciji didaktizma“38 usađenoj u prozi za decu i omladinu. herojsku odlučnost i bezrezervno branjenje časti. 49. Gender and Popular Children’s Fiction in Britain. or. The Brothers Apprentices“).. New York. zahtevale su adekvatne modele ponašanja i pronašli ih u izmišljenim avanturama. Girls Only?. str. Avanturističke priče pune fantastičnih obrta omogućavale su deci da maštaju o bogatstvu i uzbuđenjima koja se ne mogu ostvariti. da bi se na kraju oženili i povukli iz avanturističkog života da bi radili kao oštrači noževa. 1880-1910. str. op. Ovi likovi su otelotvoravali novu muževnost koja je slavila akciju i nasilje. Na primer. 1990. Društvene klase. Harverster Wheatsheaf. Bila je to estetika nove vrste militarističke muževnosti“37.. 37 Bristow. ujedinjene od strane izdavača pred elitističkom zastavom imperijalizma. op. ali nije bilo ničeg štetnog u tome što su nudile fiktivni svet u kom dužnost. Mlada aristokratska gospoda. došla je na mesto negativaca. 38 Reynolds. 23. str. 36 Kimberly Reynolds. 52. kako Rejnolds (Reynolds) ističe. 47.cit.cit. braća mačevaoci dokazuju svoju snagu i umeće kroz niz akcija i osveta povodom svojih veridbi.

godine. Mi smo svesni da smo siromašni i bez krova nad glavom. pod naslovom „Dečak Ciganin ili Tajna mračne noći“ („The Gipsy Schoolboy or The Mystery of a Dark Night“). Rittenbach. Upor. Skot Benet (Scott Bennett). a naglasak je više na školskom životu. donosi nestašne dečake školarce kao glavne likove. mi možemo da pravimo mačeve i da ih koristimo. naglašava tek formiranje imperijalističkog stava koji je postao izražen u narednoj fazi. 6. ako je to potrebno40. odgovorio je Edvard. U jednoj od tipičnih scena. Upravo izraz ako je to potrebno (if requires) predstavlja tipičnu odliku govora i ponašanja uglađenog viktorijanskog gospodina. or. time što su nudile osećaj optimizma za budućnost kojem je bilo teško odoleti. prostoru škole i njene okoline. Nasuprot ovom očiglednom imperijalističkom okviru časopisa Boys of Empire. a time sigurno i mnogo manji didaktički karakter avanture. „ali ne i sa mnom. serijali priča u prethodnom časopisu Boys of England bili su namenjeni mlađoj čitalačkoj publici. . budući da se događaji odigravaju na mnogo manjem prostoru. stariji brat izaziva neprijatelja na sledeći način: Ovako možete da razgovarate sa budalom. Februar 1888. začikavanjima i tučama. i to u tolikoj meri da su brojne istorijske priče s tematikom ili prošlosti ili dalekih predela imperije implicitno sprečavale dečake da razmišljaju o savremenom svetu u kome žive. razlika je očigledna u smislu mesta postavke radnje.cit. the Brothers Apprentices“. nego na istinskom razotkrivanju tajne i ubistva. gospodine“. i to u kontekstu spremnosti da se životom u fer borbi odbrani čast ili data reč. ali dokle god imamo ruke. Boys of Empire. pišući o opštem uticaju štampe.Ova priča je objavljivana u delovima u prvih sedamnaest brojeva časopisa Boys of Empire.41 Dok je pripovedački stil sličan u odnosu na priču o braći mačevaocima. Ja vas se ne plašim. Nevinost ovih malih heroja školskog sveta i njihovo uživanje u igri. op. Reprezentativna priča iz 1882. tvrdi da je „čitanje bilo u fundamentalnom smislu afirmacija slobode u odnosu na životni 40 41 „The Master of the Sword.

nudi priču za dečake i mladiće i to pod direktnim uticajem muževnog hrišćanstva. 675. 1990. 2006. Međutim.45 Ona smatra da romansa/avanturistički roman. 46 Upor.44 duge priče koje prikazuju viteške ideale i aristokratsko društvo i u kojima heroji polaze u neverovatne avanture i podvige. uz paralelnu fabulu sa ljubavnom tematikom. „Oživljavanje romanse“ (u ovom kontekstu termin sinoniman sa terminom „avanturistička priča“) tokom 80-ih godina XIX veka bila je muška književna revolucija da bi se ponovo osvojilo carstvo engleskog romana za mušku čitalačku publiku“. 1978.cit. stavljajući svoje čitaoce u zamku. str. ukorenjen delom i u romantičarske ideje. Upravo ovaj termin romansa (romance) u smislu avanturističkog romana koristi Stefani Marković u svojoj raspravi o krizi akcije u engleskom romanu XIX veka. fenomenološki veoma blizak ideji širenja imperijalizma. dok Kari Ritenbah smatra da je Bretova konzervativna proza suštinski omogućila kulturološku amneziju kao rešenje za društvena i politička „ograničenja“. str.. Stefanie Markovits. 44 Zdenko Škreb et al. uz naglasak da je važno prepoznati razliku između muškarca i dečaka kao ciljne čitalačke publike. str. baš kao i serijali priča objavljivanih u časopisima za dečake. više nego oslobađajući ih od kulta imperijalističke ideologije. Viking.. 252. 78-79. New York. Nolit. . Elaine Showalter. op. Rečnik književnih termina. The Chrisis of Action in Nineteenth Centery English Literature. a da i kritičarke ženskog pisma priznaju da su ove knjige više prilagođene za dečake kako bi ih pripremile za kasnije uloge u životu. The Ohio State University Press. te Martin Grin (Martin Green) smatra da „proslaviti avanturu znači 42 Scott Bennett et al. Beograd. Čini se da se avanturistički roman (adventure novel) u engleskoj književnoj tradiciji delom oslanja na srednjovekovne romanse (romance). 43 Rittenbach. str.standard tog doba koji je sputavao“42. 171. Victorian Periodicals: A Guide to Research. Sexual Anarchy: Gender and Culture at the fin de sieckle.43 Slabljenjem i nestajanjem moći imperije slabili su i nestajali i časopisi ovog tipa. Modern Language Association of America.. Columbus. New York. 45 Upor. ipak se stiče utisak da je i avanturistički roman. 1985. ur. što verovatno govori o njihovoj funkciji u širenju imperijalističkog ideala.46 Citirajući ovaj stav autorka pokazuje da je avanturistički roman delom nastao i kao reakcija na feminizaciju književnosti.

49 Robert Louis Stevenson. London. da pomalo prezirno gledaju na akciju i čuvaju svoje divljenje za zveckanje kašičica za čaj i propovedi kapelana. zaključuje on i dodaje da čitaoci ulaze u fabulu romana samo onda kada i sami postanu deo te uzbudljive fabule: „Tada zaboravimo likove. Edinburgh University Press.47 I dok je imperijalizam odigrao veliku ulogu u razvoju ovog žanra. 1999. ed. Reed) ističe „popularnost avanturističkih priča krajem XIX veka ukazuje da su čitaoci želeli da bar u svetu književnosti sačuvaju svet koji je omogućavao samostalnu i odlučnu akciju pojedinačnih heroja i heroina“. Edonburgh. Likovi su prikazani samo u onoj meri koja omogućava uvid u to koliko oni prepoznaju u sebi osećaj opasnosti i izazivaju osećaj straha“. već upravo događaj“. 37.proslaviti imperiju.) jer u avanturističkom romanu likove treba okarakterisati jednom upečatljivom odlikom – ratoborni. 49 Ova ideja je važna za Stivensona.. To može da se vidi. dok je Robinzon Kruso zadržao svoj šarm i u očima savremenih čitalaca. Routledge and Kegan Paul. 48 Upravo dobro osmišljena avanturistička priča nosi sobom moć i da zaokupi maštu mladih čitalaca. str. Victorian Will. avanturističku priču možemo posmatrati i u smislu krize akcije: kao što Džon R. R.. . ali i da implicitno prenese poruku iz sveta odraslih. U vezi sa ulogom lika u avanturističkoj prozi. i čini se da tada i sami 47 Martin Green. str.. koji je skicirao jedno njeno viđenje u eseju „Trač o avanturističkoj romansi prozi“ („A Gossip on Romance“. Robert Luis Stivenson dao je verovatno najbolji manifest engleskog avanturističkog romana XVIII i XIX veka u okviru svojih eseja nastalih kao rezultat književne diskusije o ulozi akcije i lika u književnom delu sa svojim prijateljem i velikim piscem Henrijem Džejmsom. a ja ne znam zašto. str. Reed. 88-95. 384. smatra on. „A Humble Remonstrance“ in Glenda Norquay. koji se može smatrati i odbranom ovog žanra.L. Deeds of Empire. potisnemo heroje sa strane“.. 48 John R. Rid (John R. smatra se pametnim pisati roman bez ikakve fabule ili bar sa nekom dosadnom fabulom“. „Nije lik taj koji nas zavodi da zaboravimo na svoju rezervisanost. U njemu je izneo svoj stav da „Englezi današnjice pokazuju sklonost. jer se u njegovo doba Klarisa manje-više i ne čita.. Dreams of Adventure. Athens. Ohio University Press. Stivenson insistira na fokusu na spoljašnju karakterizaciju lika: „Dečakov karakter biva određen pričom u celini (. Stevenson on Fiction: An Anthology of Literary and Critical Essays. i obrnuto“. strašni. 1882). 1980.

te Džozef Konrad u svojim romanima i pričama o pomorskim avanturama. Ibid.50 Ovakvo razumevanje avanturističkog romana. te da se jedino u upravljanju svojim postupcima može steći osećaj da se gospodari svojom sudbinom. došlo je do promena. Stevenson on Fiction.proživljavamo avanturu. čak se i avanturistički roman usmerava na psihološki plan. već na probleme tela i aktivne inteligencije u jasnoj avanturi na otvorenom prostoru“51. te su i čitalac i junak aktivni na jedan određen. književno i kulturološki shvaćen kao ključ za razumevanje i tumačenje niza avanturističkih romana pisanih tokom XVIII i XIX veka. Pa ipak. .cit. već na način kako on uspeva to da uradi. u kojoj se interesovanje usmerava ne na to šta bi čovek trebalo da odluči da uradi. budući da je neprijatelj misli i prijatelj laskavih iluzija. 57. a posebno ne o moralnim pitanjima: „Postoji velika oblast života i književnosti koja nije nemoralna. posebno u aspektu suštine avanture u književnosti narednog perioda. U shvatanju ovog svojevrsnog manifesta avanturističke priče. te se romanima pisanim u ovom 50 51 Stevenson. kao što su heroizam ili ispravnost utvrđenog koda ponašanja. možda baš zbog toga što avantura zadržava svoj ambivalentan smisao u svakom dobu. ograničen način – ono što se od njega ne traži jeste da misli. na početku XX veka. ali i avanturističkog duha uopšte. Čini se da je u tradiciji engleskog avanturističkog romana rodonačelnik ovog žanra Daniel Defo. Na primer. L. naglašavjući kako je akcija utešna.. op. kroz fabulu skeptično preispituje mnoge tradicionalne moralne pojmove. ne na izlive strasti i oklevanje savesti. koji je svojim romanom Robinzon Kruso dao model i ideju za niz romana sa sličnom tematikom (fokusiranom na motiv preživljavanja porodice ili pojedinaca na pustom ostrvu ili negde u divljini). ostajući inspiracija i enigma za nove avanturiste u književnosti. str. odnosno romanse. 61. koja ili nije u domenu ljudske volje uopšte ili se bavi njom u okviru očiglednih i zdravih odnosa. budući da ova Stivensonova teorija umesto lika naglašava aktivno st. Stivensonov manifest ostaje aktuelan do danas. „A Gossip on Romance“ in R. nalazi se u suprotnosti sa teorijama identifikacije zasnovanim na liku koji vodi poreklo od ideja romantičara. već jednostavno amoralna. Upravo je to efekat koji se postiže čitanjem romanse/avanturističke proze.

Satirični elementi savršeno su se uklopili u ideju avanturističke proze u delu Džonatana Svifta. proslavio Robert Majkl Balantajn. dok je Robert Luis Stivenson ponudio razvijen čist avanturistički (pustolovni) roman. označavajući time vrhunac razvoja ovog žanra. recepcija dela i žanrovsko određenje položaja avanturističke priče navedenih autora u književnom kanonu nekad i sad. U nastavku rada pokazaće se kako na konkretnim primerima dela navedenih autora izgleda ova geneza razvoja avanturističkog romana uz žanrovsko preplitanje sa istorijskim. Frederik Merijet poveo je avanturističku prozu u smeru mornarske priče. satiričnim ili alegorjskim romanom. školskim. . takozvanim Robinzonijadama. dok je Radjard Kipling pokazao kako izgleda avantura pod velikim uticajem direktne priče o kolonijalizmu. naglašavajući elemente kao što su: odlike fabule. junaka i divljih bića.maniru.

s jedne strane. smatra delom i obrazovnog i kulturnog književnog sistema? Koje su implikacije ove dvostruke odrednice? Kako to utiče na razvoj. književnost za decu i mlade počela je da se razvija tek kada je književno st za odrasle stekla svoj utvrđeni status. pošto je opšte prihvaćen stav da je detinjstvo najvažniji period života. Penguin.“52 Uporedo sa ovim novim shvatanjem pojma 52 John Rowe Townsend. naprotiv. tekstualnu mogućnost. ali i deo stratifikovanog književnog polisistem a uopšte. „Pre nego što su mogle da postoje knjige za decu i mlade. baš kao što se kulturološka preokupiranost fizičkim i mentalnim aspektima detinjstva smatra neophodnim za društva XXI veka. 1977. a da se u iskustvima iz detinjstva kriju objašnjenja za ponašanje odraslog čoveka.3. Knjige pisane za decu i mlade bile su retkost sve do XVIII veka. prihvaćena kao bića sa svojim posebnim potrebama i interesovanjima. Štaviše. odnosno kao zaseban sistem u kulturi. strukturu. dinamičan i u stalnom procesu interakcije sa kulturološko-književnim uslovima u kojima se razvija. za razliku od književnosti za odrasle. kao i pisce i čitaoce književnosti za decu i mlade? Kako i u kojoj meri pojam detinjstva određuje karakter tekstova i nivo poetskih normi? Kako pisci za decu i mlade reaguju na specifične društvene i poetske zahteve u pisanju tekstova za decu i mlade? Čini se da sve ove dileme ukazuju na to da fenomen književnosti za decu i mlade nije ni slučajan ni statičan već. s druge strane. Savremeno viđenje detinjstva drastično je različito od onog pre samo dva veka. Društvo se toliko oslanja na fenomen detinjstva i uticaj knjiga za decu i mlade da se gotovo zaboravlja da su oba ova koncepta relativno nova. Masovno objavljivanje ovih knjiga prihvata se kao prirodna aktivnost savremenog načina života. često se postavljaju sledeća pitanja: Zašto se književnost za decu i mlade. Written for Children. str. 17. dok je cela industrija knjiga za ovaj uzrast počela da cveta tek u drugoj polovini XIX veka. ŽANROVSKO ODREĐENJE I UZRASNI IDENTITETI Polazeći od postavke da se književnost za decu i mlade analizira u semiotičkom kontekstu. . Danas je teško zamisliti izdavaštvo bez velikih tiraža knjiga za decu i mlade. morala su da postoje deca – deca. a ne kao minijaturni muškarci i žene. London.

Kritički stav ove veze između obrazovnog sistema i književnosti za decu i mlade oštro iskazuje pisac Džil Paton Volš (Jill Paton Walsh): „Mnogi učitelji i nastavnici posmatraju priče za decu i mlade kao doktora za decu i mlade. književnost za decu i mlade manje se posmatra kao deo književnosti. 34. 1986. odnosno školski sistem i nova čitalačka publika koja je prestavljala široko tržište za knjige za decu i mlade. Naime. već i po temi i čitalačkoj publici53. psihijatra za decu i mlade. te se kod njih stvara svest da se od njih u stvari očekuje da ih cene i odrasli i deca. dok tematska upućuje na razgraničenje u smislu odrednica u vezi sa avanturističkim. str. učitelja. „The Writer's Responsibility”. oba sistema su stratifikovana ne samo po žanru. uključujući i svet književnosti u to. ostaje nepromenjeno da je „dobra književnost uvek dobra 53 54 Gideon Toury. „Literature as a Polysystem”. a više kao deo obrazovnog sistema. stiče se utisak da je status književnosti za decu i mlade u okviru kulture u celini i književnog polisistema u izvesnoj meri inferioran.54 U tom smislu on i navodi da se većina knjiga za decu i mlade ne smatra delom kulturnog nasleđa. Međutim. čini se da društvo dovodi pisce u periferni položaj. Jill Paton. Zohar Šavit (Zohar Shavit) smatra veoma važnim da se utvrdi slika koju sistem stvara sam o sebi. što stvara jaz između „prave književnosti“ i književnosti za decu i mlade. .55 Stoga. Zohar Shavit. 1973. Athens and London. 4: 3036. Children's Literature in Education .detinjstva prihvaćenim početkom XVII veka razvile su se i dve nove kulturološke institucije i novi sistem obrazovanja. detektivskim ili pak školskim pričama. 32. str. 55 Walsh. pogotovo kroz obrazovni sistem koji je omogućio okvir za kanonizovanu književnost za decu i mlade. 1974. Žanrovska podela se odnosi na rodnu odrednicu (muškarci i žene u književnosti za odrasle. uzimajući u obzir različite i čak nekompatibilne ukuse obe čitalačke publike. te. The University of Georgia Press. Uz to. a dečaci i devojčice u književnosti za decu i mlade). Uprkos tome što je ovaj zahtev i složen i čak kontradiktoran. te nacionalne istorije književnosti retko i spominju ove knjige. zaključilo se da nevina i neiskvarena deca treba da budu zaštićena od surovosti sveta odraslih. budući da su deca smatrana drugačijom od odraslih. Ha-sifrut 1819:119. Poetics of Children's Literature. Odrasli su postali odgovorni za duhovnu dobrobit dece. odnosno kao deo aparata društva zaduženog da se bavi decom i pomaže im“. i to u smislu da postoje sličnosti sa nekanonizovanom književnošću za odrasle. odnosno kao sredstva za pouku.

odnosno.“ In Egoff. Na primer. Kada kažemo da je tekst za odrasle komplikovaniji od teksta za decu i mlade. Potom tekst dobija izvestan status koji može kasnije da se promeni u skladu sa dinamikom promena književnog sistema. te i nivoa poimanja tekstova. 207210. S. karakterizacije glavnih likova i slično). . str. Oxford University Press. kao i na međusobne odnose tih nivoa. „The Child. Ovaj status se može opisati pomoću binarnih opozicija: ili je tekst za decu i mlade ili za odrasle. Tel Aviv University Press. Kada se tekst proizvede (napiše. mislimo i na organizaciju različitih nivoa teksta. Lewis. loša priča“. the Critic and a Good Book”. 58 Itamar Even-Zohar.. ili je kanonizovan ili nekanonizovan. raspored materijala nije već hronološki uslovljen tokom svesti pripovedača. međusobni odnosi nivoa teksta za odrasle imaju za cilj da sa manje elemenata izraze više funkcija (na primer redosled informacija i pripovedač imaju funkciju ironije. 57 C. stavovi (jasno iskazani nasuprot implicitnim stavovima) i završeci („srećan“ kraj nasuprot „otvorenom“ kraju). objavi i distribuira) u određenom trenutku. kako je K. Luis (C. Sheila. T. što dovodi do tvrdnji da bi i dečje knjige trebalo prosuđivati po istim kriterijumima kao i knjige za odrasle. Tel Aviv: 1978. S. postoji razlika u složenosti tekstova namenjenih čitalačkoj publici različitih uzrasta. 1969.“ In Papers in Historical Poetics. 1978. Lewis) istakao: „Sklon sam da postavim kao kanon da je priča za decu.56 U želji da se izbore za svoj status i da ublaže sliku koju sistem koristi za decu i mlade stvara o sebi. on zauzima izvesnu poziciju u književnom polisistemu. Stoga u tekstu za odrasle različiti nivoi nisu organizovani prema najjednostavnijem (ili bar najočiglednijem) principu. kako tvrdi Rebeka Lukens (Rebecca Lucens). S druge strane. određenom različitim ograničenjima književnog polisistema i književnog života58.. „The Relations Between Primary and Secondary Systems Within the Literary Polysystem. G. u kojoj uživaju samo deca. Danas se u 56 Rebecca Lukens. Najočiglednije razlike između verzija tekstova za odrasle i verzija za decu su u sledećim aspektima: žanr (kratka priča nasuprot romanu). 546. str. pisci često ne žele da prave razliku između književnosti za decu i mlade i književnosti za odrasle. ali u datom trenutku tekst ima jedan određeni status u sistemu u koji je ušao. Porter Institute for Poetics and Semiotics.57 Pa ipak. Language Arts.1420. 55:45254. „On Three Ways of Writing for Children. str.književnost kada zadovoljava i decu i mlade i kritičare“. Stubbs. Only Connect. a time i životnog i čitalačkog iskustva. što ukazuje na pojavu da pisci za decu i mlade na svoj način „prevode“ tekst iz kanona za odrasle u korespondirajući tekst iz kanona za decu i mlade. Ashley. 452-453. and F. S. New York.

normama i čitalačkim navikama. bavimo se tekstovima koji normalno pripadaju dečjem sistemu.60 Pisanje za decu i mlade obično znači da je pisac ograničen u svojim mogućnostima manipulacije tekstom.potpunosti prihvata dinamički koncept književnog sistema i veruje se da književni sistem nije statičan već „višeslojan sistem. . odnosno da je sistem sačinjen od heterogenih. Ambivalentan tekst omogućava piscima za decu i mlade širi 59 60 Ibid. Štaviše. pri čemu ova prilagođavanja rade ili sami pisci ili prevodioci knjiga za decu i mlade. ako želi da obezbedi prihvaćenost teksta u dečjem sistemu. Čini se da je određivanje pripadnosti sistemu zasnovano na kriterijumu godina čitalačke publike (deca i mladi nasuprot odraslima). 290. pogodnih da se uklope u različite standarde u isto vreme. Stoga se realizacija samog teksta u velikoj meri razlikuje. a ne statički) zadržavaju ambivalentan status u književnom polisistemu. Kritičarima je nekad teško da proučavaju i tumače tekstove koje čitaju odrasli. odnosno njihova ambivalentnost ukazuje na to da sinhrono (pa ipak dinamički. Ziva Ben-Porat. ovi tekstovi. zvanično i originalno obeleženi kao književnost za decu i mlade i postavljeni u dominantnu poziciju na centar kanonizovanog sistema za decu i mlade. često moraju biti prilagođavani ili pojednostavljivani da bi deci bili u potpunosti razumljivi i dostupni. a ipak fukcionišu kao jedna strukturna celina čiji elementi zavise jedan od drugog“59. odnosno kada se tekstovi koji formalno pripadaju jednom sistemu (dečjem) čitaju od strane čitalačke publike drugog sistema (odraslog). odnosno u smislu naše analize u ovom radu. Time ovi tekstovi dobijaju status ambivalentnih tekstova. te istovremeno pripadaju više nego jednom sistemu i stoga se čitaju različito (iako ravnopravno) od strane bar dve grupe čitalaca. a koji se u isto vreme smatraju klasicima za decu i mlade. Ove grupe čitalaca se razmimoilaze u svojim očekivanjima. Ha-sifrut 26: 1978. str. iako je njihova popularnost među odraslima zaslužna za njihov uspeh. 126. Text and Literary Allusion: Aspects in the Actualization of Literary Allusions“. fleksibilnih i nepredvidivih. „Reader. pa čak i kontradiktornih elemenata i modela. sistem sačinjen od različitih sistema koji imaju tačke preseka i preklapanja. Stoga. teoretski postaje moguće da pretpostavimo da postoje šire granice i statusi.

ova tvrdnja ne znači da su deca zaista nesposobna da pojme punu verziju. uprkos činjenici da nije u potpunosti shvaćen od strane dece i da deca više vole adaptirane i prilagođene verzi je. Ovaj prvi je konvencionalniji i obraća se detetu čitaocu. Uprkos neizbežnom parodiranju. ponekad. Jedino se od odraslog čitaoca očekuje da primeti i shvati oba koegzistirajuća modela. tekst uspeva da pređe granice utvrđenih normi i da u isto vreme dostigne istaknuti položaj u centru sistema čije norme krši. Međutim. za razliku od prave parodije. ali se od njih očekuje da postepeno steknu kompetencije za dublje shvatanje poruke teksta. Postojanje koegzistirajućih modela u jednom tekstu poznato je kao parodija. prema kriterijumima odraslih). uvodeći nove elemente u model (ponekad iz drugog utvrđenog modela). manipulacija dvama modelima u ambivalentnom tekstu je drugačija. menjajući funkciju i hijerarhiju elemenata ili menjajući principe segmentacije teksta.dijapazon mogućnosti manipulisanja tekstom nego univalentan tekst. zasnovan na izobličavanju i/ili adaptacijama i obnavljanju već utvrđenog modula. s druge strane. i drugog koji je to u manjoj meri. menjajući motivaciju za postojeće elemente. Ono što omogućava ambivalentnost teksta s strukturne tačke gledišta jeste činjenica da je tekst sačinjen iz dva različita koegzistirajuća modela – jednog koji je u većoj meri ustanovljen u književnom sistemu. dok se drugi obraća odraslom čitaocu i u većoj je meri sofisticiran i. tekst biva prihvaćen u oba kanona. Jedino ako se tekstom obraća i deci i odraslima. Pretpostavlja se da deca mogu da pojme tekst različito. . Odrasli su radi da ga prihvate kao tekst jer mogu da ga čitaju zbog nivoa „sofisticiranosti“. već i obezbeđuje elitno priznanje dominantnog statusa teksta u kanonizovanom dečjem sistemu. gde se jedan od modela koristi da parodira drugi. pisac ne samo da uvećava svoju čitalačku publiku i dolazi do onih koji inače ne bi čitali njegov tekst (jer je to „samo“ knjiga za decu i mlade). bolje ustanovljen model trebalo bi da u potpunosti i jednostavno prihvati i shvati dete čitalac. Zbog svoje dvostruke strukture. očigledno otvara i put ka prihvatanju u dečjem sistemu (iako deca ne shvataju tekst u potpunosti. Ovakav tekst dobija veoma visoko priznanje u dečjem sistemu . Imajući dve grupe čitalaca. Međutim. Ovo se postiže na nekoliko načina: parodirajući neke elemente. Njihov „pečat odobravanja“. a to se od njih i ne očekuje.

Shavit. Even-Zohar. ovakve verzije obraćaju se odraslima iz visokih kulturnih slojeva. 71. između ostalog. tekst nudi široko prepoznate utvrđene modele i pretpostavlja da će ovaj manje sofisticiran čitalac zanemariti izvesne nivoe teksta. u slučaju ambivalentnog teksta pretpostavlja postojanje dva implicirana čitaoca. Prvog čine odrasli čitaoci koji pripadaju eliti kanonizovanog sistema za odrasle. drugog impliciranog čitaoca. konačni tekst prevoda predstavlja odnos između izvornog i ciljnog sistema. Paradoks je u tome što se ponekad upravo analiza ovakvih dela u prevodu smatra pogodnim metodološkim sredstvom proučavanja normi pisanja za decu i mlade. već kao semiotički koncept. Upor. ne može da ga shvati u potpunosti i više je izgovor za tekst nego pravi čitalac kome je tekst upućen. Oni zahtevaju visok nivo složenosti od teksta i razumeli bi ovakav tekst u potunosti. gde preovlađuje norma složenosti i sofisticiranosti. ne naglašava samo prevod teksta s jednog jezika na drugi. te da često uzimaju više slobode da manipulišu tekstom na različite načine: menjajući. Stoga.61 Ako prevod shvatimo ne u tradicionalnom normativnom smislu. . zvanični čitalac teksta. za razliku od ostalih tekstova koji pretpostavljaju jednog jedinog impliciranog čitaoca i jednu jedinu idealnu realizaciju teksta. koji uvek pretpostavlja postojanje izvesnog impliciranog čitaoca prilikom pisanja svog teksta. prilagođavajući. Na ovaj način. str.cit. op. Institucionalizovani znak opozicije među pretopstavljenim impliciranim čitaocima manifestuje se paralelnim objavljivanjem i zvanične verzije sa objašnjenjima i prilagođenih verzija. već i prenos teksta iz jednog sistema u drugi – na primer iz sistema za odrasle u sistem za decu i mlade. skraćujući.Čini se da pisac. Dete. procesa kojim se tekstualni model iz jednog sistema prenosi u drugi. Za dete. mora se istaći da se. neminovno je da nailaze na prepreke u smislu kulturoloških i pedagoškoprihvatljivih principa koji se razlikuju u kanonu književnosti za decu i mlade i kanonu književnosti za odrasle. dodajući ili oduzimajući originalu elemente teksta da bi se prevod dela uklopio u kulturološki okvir kanona na drugom jeziku.62 Kada prevod posmatramo kao deo procesa transfera. Kada prevodioci prevode tekstove na ovom nivou. dok se prilagođeni tekstovi obraćaju deci.cit. Ovo se posebno odnosi na tekstove prenesene iz kanona za odrasle u 61 62 Upor. op. ambivalentan tekst ima dva implicitna čitaoca: pseudo čitaoca i stvarnog čitaoca. odnosno kao deo mehanizma transfera. koje je naviknuto na redukovane i pojednostavljene modele.

kanon za decu i mlade čiji se status u književnom sistemu istorijski izmenio nakon prevoda. da se prilagođava različitim čitaocima u različitim epohama. pokazuje se da književnost za decu i mlade uspeva vrlo uspešno da funkcioniše u ovako komplikovanoj mreži sistema. . iz sistema za decu u sistem za odrasle. ali uzimajući i književnu recepciju i prevode avanturističke priče sa engleskog na druge svetske jezike kao relevantne faktore za određivanje procesa transfera tekstualne poruke iz sistema za odrasle u sistem za decu i mlade. a ovakva vrsta istraživanja često dovede do zaključka da je književno delo odraz različitih kulturoloških uticaja. s jedne strane. Uzimajući u obzir sve navedene veze između književnog i društvenog konteksta koji kreiraju istorija i struktura književnog polisistema. Uprkos svim pokušajima da se definišu i odrede mogućnosti deteta kao čitaoca. U smislu razmatranih književno-kritičkih kriterijuma. Vrlo često deca umeju da iznenade svojom zrelošću i pronicljivošću. neprestano ukazujući na spremnost osavremenjivanja. Sve ovo ukazuje na potrebu da se istinska slika o jednom delu ne može spoznati dok se originalna verzija ne uporedi sa prevodima i adaptacijama. pri čemu se pokazuje da je tekst živ. ovaj rad će ukazati na moguće odrednice pozicioniranja engleske avanturističke priče XVIII i XIX veka. s druge strane. ipak na kraju ostaje otvoreno pitanje mogućnosti koje dete poseduje u kontekstu sa svetom mašte u koji ga vode knjige. te se čini da granica između kanona za odrasle i decu i mlade ostaje otvorena. što uzrasnih. što ideoloških. i obrnuto. i vrednost dečije čitalačke publike kao neprestanog izvora inspiracije. s posebnim naglaskom na hijerahiju kanona književnosti za decu i mlade i kanona književnosti za odrasle.

Said): „Svaki romanopisac i svaki kritičar ili teoretičar evropskog romana primećuje njegov institucionalni karakter. . a ne u stihu. jer je radio i kao tajni agent engleske vlade. „Svjetlost“ D. bavio se i publicistikom. a ne o ličnostima izuzetne moralne i fizičke snage. Roman Robinson Kruso (Robinson Crusoe. autorov pristup je po pravilu realistički. postave za pastora disenterske sekte. stiče se utisak da je upravo svo njegovo životno i publicističko iskustvo doprinelo stvaranju nove vrste romana – modernog engleskog građanskog romana. Ovaj oblik romana. 1701). jer. Uprkos planovima svojih roditelja da ga. 47. a nakon njega objavljeni su i Kapetan Singelton (Captain Singelton. Mol Flanders (Moll Flanders. Među njegove najznačajnije radove iz ove oblasti spadaju „Ogled o projektima“ („Essay upon Projects“. Engleska književnost II. ako proučimo poriv koji ga je stvorio.D. Zavod za udžbenike. Ivanka Kovačević et al. nakon sticanja dobrog obrazovanja na čuvenoj akademiji u mestu Stouk Njuington koju je vodio Čarls Morton. za razliku od srednjovekovnog romana. str.. te je poslom putovao kroz Englesku i evropske zemlje. pisan je u prozi. ali i politici. 1697) i „Čistokrvni Englez“ („The True-born Englishman“. govori o običnim ljudima. Biografija i dela Danijel Defo (Daniel Defoe. od kojih su se mnoge i odigrale tokom naredna dva veka. 1660-1731) rođen je u Londonu u disenterskoj porodici.1. može se u potpunosti prihvatiti sledeći stav Edvarda Saida (Edward W. Roman je temeljno vezan za buržoasko društvo(. radnja modernog romana postavljena je u okvire konkretnog društvenog života.4.. 1724).63 Uzimajući u obzir Defoova interesovanja za stvarnost tog doba. 1722) i Roksana (Roxana. P. Sarajevo. on se odlučio za poziv trgovca. niti o natprirodnim bićima ili pojavama. 1719) bio je prvi roman nastao iz Defoovog pera. videćemo da je u igri mnogo više od slučajnih 63 Upor. ekonomiji. stičući znanje o trgovini. DANIJEL DEFO – MIT O SAVREMENOM ODISEJU 4. čime se pokazalo da je Defo društveni posmatrač oštrog oka i progresivni mislilac.. J. Paralelno sa tim. Proslavili su ga eseji i pamfleti u kojima se zalagao za radikalne reforme. Pošto je prvi roman objavio kada je bio u šezdesetoj godini života.. or the Fortunate Mistress. 1991.) Biću toliko slobodan da kažem kako bez imperije uopšte ne bi ni postojao evropski roman kakav poznajemo danas. a da se pre toga nije ogledao u ovom žanru. a to je imperijalistički kontekst. 1720).

godine. Beograd. a još dva izdanja su objavljena za života Danijela Defoa. ali su tada već bile izdavane samo za decu 64 Edvard Said.ukrštanja sklopa narativnog autorstva koji konstituiše roman i složene ideološke konfiguracije koja stoji u temelju težnje ka imperijalizmu.“64 Pun naslov romana Robinson Kruso glasi Život i neobični doživljaji Robinsona Krusoa. do 1720. str. Uvod u književnost za djecu i omladinu. Fantastičan uspeh romana naveo je pisca da napiše još dva nastavka: Dalje Avanture Robinsona Krusoa (The Further Adventures of Robinson Crusoe. 2002. 1996. str. Iskustvo novinara i polemičara u tome mu je mnogo pomoglo. Defo je. Novo Vuković. prev. 149. godine objavljivao poglavlja iz ovog romana. spoljne verodostojnosti. da bi se u roku od četiri meseca još pet puta doštampavao t iraž. praćena nizom sličnih knjižica – pamfleta (chapbooks) tokom celog osamnaestog veka. 1719) i Ozbiljna promišljanja tokom života Robinsona Krusoa (Serious Reflections During the Life of Robinson Crusoe. mornara iz Jorka (The Life and Strange Surprising Adventures of Robinson Crusoe of York. očigledno. Beogradski krug. i računao na prosečnog čitaoca. Bio je to. koji stvara iluziju da je reč o apsolutnoj realnosti. odmah po izlasku iz štampe prihvatila obična publika. ali su oni za širu čitalačku publiku uglavnom ostali nepoznati jer nisu uspeli da nadmaše popularnost prvog dela. Već u avgustu iste godine pojavila se prilagođena i neautorizovana verzija teksta. da bi se zatim on pojavio u celovitoj formi pod skraćenim naslovom Robinson Kruso.1. 65 Upor. Kultura i imperijalizam. Mariner).65 Prvo izdanje Robinsona Krusoa objavljeno je u aprilu 1719.1. 299. pišući vrlo jasnim i komunikativnim stilom. . Časopis „London Post“ je od 1719. Ovakve prilagođene verzije nastavile su da se pojavljuju i na početku devetnaestog veka. baš kao i priče iz časopisa za dečake. a kritika je dugo ostala skeptična prema njemu. Podgorica. ujedno. u stvari. Vesna Bogojević. i prvi roman koji je objavljen u nastavcima u novinama. 1720). ITP „Unireks“. Književna recepcija Roman je. Avanturistička sadržina i egzotika slikani su postupkom tzv. 4.

godine (on lično je uradio ove prevode). hrvatski67 i latinski jezik. Ovaj aspekat je u velikoj meri bio dominantan u vreme prevođenja i objavljivanja prvih prevoda Robinsona Krusoa . u kome je usamljenička figura Robinsona Krusoa zamenjena višečlanom porodicom. 1969. sa ideološke tačke gledišta. Najpoznatija varijacija na temu Robinsona Krusoa je u romanu Johana Visa (Johan Rudolf Wyss) pod naslovom Švajcarska porodica Robinson (The Swiss Family Robinson ). Dr Bowdler’s Legacy: A History of Expurgate Books in England and America. zadržavajući samo neke elemente originalne postavke. pojavili prevodi na holandski. 67 Župnik Antun Vranić je prevod objavio u Zagrebu 1796. 1849. 126. te su se do 1800. Štaviše. str. godine u četiri toma. napisana gotovo stotinu godina kasnije.66 Koncept književnosti kao didaktičkog instrumenta za promovisanje određenih društveno prihvaćenih vrednosti vezanih za ideologiju polako je napuštao književnost za odrasle da bi se još dugo zadržao u književnosti za decu i omladinu. Poetics of Childrens’s Literature. iako je Kampeova adaptacija bila glavni razlog što je Robinson Kruso postao klasično delo ovog žanra. Noel Perrin. Štaviše. danski. Athens and London.i mlade. mesta i vremena radnje. češki. god. 1896) i čak na jidiš (1784.68 Na ovaj način Robinson Kruso uspeo je da sačuva svoje mesto u kanonizovanoj književnosti za decu duže od jednog veka. verovatno zahvaljujući ideološkim prilagođavanjima. tekst je prevođen na hebrejski tri puta (1824. 68 Upor. The University of Georgia Press. 1746-1818) svoj prevod je naslovio Robinson za omladinu (Robinson der Jungere (1779-80)) i ova knjiga je bila osnova za dalje prevode. Kampeova adaptacija prevedena je na francuski i engleski jezik 1781. iako je najpopularniji engleski prevod iz Stokdejlovog pera (Stockdale) objavljen 1782. tekst je bio propraćen brojnim imitacijama koje su stvorile jedan od najpoznatijih modela u književnosti za decu i mlade – Robinzonijade. budući da su prevodioci bili spremni da ponekad i u potpunosti izmene izvorni tekst da bi se dobio tekst koji odgovara ideološkim ciljevima. New York. 66 Upor. trebalo bi naglasiti da. Zahar Sharit. Upravo je Robinson Kruso tipičan primer za ovakve ideološke revizije. Ovaj tekst je dalje prevođen. 1840). Atheneum. str. on ga je praktično preoblikovao u totalno drugačiji tekst. pod naslovom Mlajši Robinson ili ti jedna kruto povoljna i hasnovita pripovest za decu. . Pa ipak. Joakim Kampe (Joachim Campe. Jedan od najistaknutijih prevoda bio je prevod na nemački jezik. 1986. god. italijanski. 50.

Čast 1. koji je bio primenjen u njegovoj školi u mestu Desau. str. Upor. str. književnoj kritici trebalo je 69 70 Ibid. u Kampeovom prevodu. Robinson Kruso pojavio se u slavenosrpskom prevodu: Život i črezvičajna priključenija slavnega Angleza Robinzona Kruse ot Jorka sobstvenom rukom njegovom spisana. 127. 57. Od onih koji su se pojavili u XX veku nesumnjivo je najbolji prevod Vladete Popovića (1947). Utvrđeno je da je to prvo delo engleske književnosti u potpunosti prevedeno na naš jezik. Međutim. 1799. Sve ovo govori u prilog činjenici da je čitalačka publika svesrdno prihvatila priču koja nalazi svoje mesto u svakom dobu.69 Defo je jedan od prvih pisaca sa kojim su se upoznali i naši čitaoci u osamnaestom veku. Međutim. u originalnom tekstu. U stvari. koje su se direktno suprotstavljale Rusoovim. prilagođenih izdanja za decu i za odrasle i imitacija. Na ovom primeru se vidi kako se tekst bira za adaptaciju na osnovu ideologije i time utiče na popularnost i očuvanje dela u književnim kanonima. a pogotovo Defoovog pogleda na buržoaziju i kolonijalne vrednosti.. kao što je to slučaj sa romanom Robinson Kruso. Umesto toga. a samo je Lazarevićev rađen prema Defoovom tekstu. on gradi anti-evropsku kulturu i nameće je kao alternativu evropskoj. op.Kampeova motivacija za prevođenje ovog romana bila je da delo prilagodi Rusoovom pedagoškom sistemu. prvog profesora engleske književnosti na Beogradskom univerzitetu.. Robinson stiže na ostrvo sa svim simbolima zapadne kulture (oružje. Tokom sledećih osamdeset pet godina objavljeno je još deset prevoda Robinsona Krusoa u skraćenim verzijama. a pored autorizovanih prevoda doživljava i toliki broj piratizovanih plagijata. Stoga.70 Retko koje delo biva prevedeno na gotovo sve svetske jezike. hrana. Iz Njemeckago N. Kampeu je postalo jasno da je potrebna sveobuhvatna promena nekih elemenata. Robinson mora da nauči da živi u okviru prirode bez izgrađene kvazi-evropske kulture.cit. Biblija) i uspeva da kultiviše prirodu. . Kovačević et al. on dolazi na ostrvo nag i bez ikakve imovine (čak i vatru pali trljanjem kamena o kamen). Kada je proučio originalno delo iz Rusoove perspektive.. Lazarevičem prevedena V Budime: Pečatana pismeni Kraljevskago Vseučilišča. on se i odlučio za prevođenje jer je Ruso lično istakao da je to jedina knjiga koja se može dati deci zbog prikaza borbe pojedinca sa prirodom.

Smith. Čak je i dan-danas nemoguće potvrditi da su se kritičari i književni istoričari složili i došli do zadovoljavajućih odgovora na osnovna pitanja u vezi sa Defoovom iskrenošću. Anecdotes. Iako je roman zadržao svoj položaj u književnom kanonu kao svetsko klasično delo. 189. 1905. Paradoksalno.72 Kritika XVIII veka roman je oštro dočekala i napala. 75 Literary Remains. ali ni odlično. Kroli (J. ed. Koldridž je smatrao da je Defo bez sumnje superioran u odnosu na Svifta i hvalio ga je zbog plemenitosti njegovih moralnih osećanja kao i zbog karakterizacije Krusoa kao „reprezentativnog za čovečanstvo uopšte“75. str. ed. 267-68. „jednog od retkih proznih dela koja su stekla status mita u našoj kulturi“71. Life of Johnson. Essays in Criticism. Za sve njih upravo roman Robinson Kruso ističe se nad svim ostalim Defoovim delima. Defoovo postignuće je tada mnogo jači utisak izazvalo kod romantičara nego neoklasičara. Džonson je mnogo kasnije izneo istu pohvalu74. London. napisao je dugačku i jetku kritiku “Život i čudne iznenađujuće avanture gospodina D_ _ _ _ _ De F_ _“ („The Life and Strange Surprising Adventures of Mr. D. kritika XIX veka zauzela je nešto oštriji stav i prema romanu. Observation and Characters of Books and Men. Čarls Gildon. Aleksandar Pop je. 95. „Introduction“ in Daniel Defoe. D_ _ _ _ _ De F_ _“. str. već i za pokušaj da čitaocima prenese bezvredne i opasne. Jaka vezivna nit sa romantičarskim idejama vidi se po tome što je Ruso upravo Robinsonu Krusou dao posebno mesto u obrazovanju njegovog glavnog junaka u romanu Emil. Hostice) u kojoj je optužio autora ne samo za površno pisanje. ali i neiskrene.73 a i Dž. strukture i značenja. 1. Mariner. namerama i književnim postignućima u romanu. str. ovaj roman je među kritičarima izazvao neslaganje i diskusiju širokih razmera oko njegovog porekla i prirode. 73 Joseph Spence. Crowley) čak ističe da nije postignut ni konsensus da li je Robinson Kruso roman ili ne. J. vrednosti. str. osim Robinsona Krusoa“. IX. 1858. opet.vreme da zauzme stav prema fenomenu Robinsona Krusoa. D. 253. Oxford. S druge strane. The Life and Strange Surprizing Adventures of Robinson Crusoe of York. J. str. ali i prema samom 71 72 Jan Watt. . I. Donald Crowley. Vordsvort je smatrao da veličina priče o Robinsonu Krusou leži u izuzetnoj energiji i neuobičajenoj snalažljivosti junaka76. bio verni saveznik Danijela Defoa i branio ga je sledećim rečima: „Defo je napisao puno: pri čemu ništa nije loše. str.Hill. 74 Boswell. 196. Nowell C. G. 1983. „Robinson Crusoe as a Myth“.. 1836. 1934. 76 „Reminiscences“. editor. motivisan u velikoj meri ličnim neprijateljstvom prema Defou.B. in Wordworth Literary Criticism. 1951. OUP. iii. religijske stavove.

1948. te je Defo dao doprinos „ne prozi već istoriji proze i socijalnoj istoriji“. 82 Upor. 70. godine. 25-50. April. transformisao tradiciju duhovne autobiografije. 83 The Appropriate Form. ed. Mark Šarer (Mark Scharer) 1948. 51-73. 1.. Arthur Wanah et al.“ zapisao je Kami.Defou. Part III“. Camus: A Collection of Critical Essays. De Kvinsi (De Quincey) je zamerao to što je upravo odlika zbog koje je Defo hvaljen u ranijem periodu – unošenje realističnih detalja okolnosti u strukturu romana – doprinela dvostrukom čitanju dela: „On ih čini toliko zabavnim da ih žene čitaju kao romane. tek u XX veku Defoova dela su privukla živo i sistematično kritičko interesovanje. str. 61. . str.“78 Međutim. 80 I. The Letters of Charles Dickens. Germanie Bree. Starr) isticao da je Defo. str. Tiljard (E. ii..83 „Veliko umetničko delo uvek zbunjuje sve svoje sudije. 1960. 1962. Star (G. 160. str. A. Preuves.79 Nekoliko godina kasnije.cit. 164. Ellen Conroy Kennedy. M. 79 Hudson Review. 81 The Epic Stain in the English Novel. 28-39.82 Barbara Hardi (Barbara Hardy) je iznela stav da je Defo ovim romanom osmislio roman u kome su tesno objedinjeni „ekonomska akcija. op. 755. 1938. „zadržavajući samo ono što su diktirale nesvesne potrebe društva. 84 Citirano u Roger Quilliot. 1965. str.81dok je G. bez namere da to učini. str. 1841. „An Ambiguous World“. S razvojem džejmsovskog romana i potrebe za formalnom teorijom ovog žanra. M. budući da Defo nije razvio tehniku da razdvoji svoju tačku posmatranja od tačke posmatranja svog lika. izneo je stav da. str. 1958. str.. 1. dajući romanesknu shemu i jedinstvo Robinsonu Krusou. ali im i daje takvu atmosferu uverljivosti da ih muškarci čitaju kao istorijske knjige“77. Dikens je okarakterisao ovaj roman kao „jedini primer univerzalno popularne knjige koja ne može nikoga ni da nasmeje ni da rasplače. 84 Ako moć nekog romana da zbuni i izazove kontroverzu uzmemo kao meru njegove 77 78 “Homer and Homeridae. Defoe and Spiritual Autobiography. 1965. Watt. Blackwood’s Magazine. Ijan Vat (Ian Watt) istakao je da je Defo. kritika je sve više pokušavala da definiše prirodu Defoovih priča i da razjasni njegovu ulogu u razvoju proze. 767-8. An Essay on the Novel. u eseju „Tehnika kao otkriće“ („Technique as Discovery“). W. a zaboravljajući na sve ostalo“. a ne zbog njega“. str. A. avanture i refleksije“.80 E. ed. Tillyard) povezao je roman Robinson Kruso sa epskim korenima iz dela XIX veka kao što je Tom Džons. čitalac biva doveden u situaciju da „otkriva značenje romana uprkos Defou. V. u Robinsonu Krusou stvorio mit o „ekonomskom biću“ i da je priča koju je napisao jasno istakla različite stavove različitih oblika i značenja društva.

likovi nisu tipični ili idealizovani. . Wordsworth Editions. Jedna od njih navodi da je Danijel Defo čitao putopis Rodžersa Vudsa (Rogers Woods) Putovanje oko sveta i zainteresovao se 85 Džojsovo predavanje na italijanskom jeziku o Defou preveo je Joseph Prescott i štampao u Buffalo Studies. porodičnu istoriju i pripadnost klasi. prirodne uzroke i posledice elemenata sižea – događaji su objašnjeni običnim.“ nastao kao reakcija na alegorijsku tradiciju. dok je Petko simbol potčinjenih rasa. moderni čitalac. University of Kent at Canterbury. Ilirije i sličnih na određena mesta koja postoje na mapi. koje nudi model bavljenja trgovinom i proizvodnjom i želi da svoj način razmišljanja prenese i u udaljene krajeve planete. sudbine ili slučaja. nudi. „Introduction“ in Daniel Defoe. Robinson Crusoe. I/I. str. nesvesna surovost. čini se da formalnom realizmu radnje Robinsona Krusoa doprinose i rasprave prema kojima u osnovi ovog romana zaista leži stvaran događaj. str. Doreen Roberts. seksualna apatija. Pa ipak. oseća da je i on dužan da ponudi novo viđenje.86 Međutim. dobro izbalansirana religioznost. odnosno oni imaju svoje mesto rođenja. umesto neodređenih markera vremena sižea koriste se tačni datumi i vreme da bi se omogućio efekat kontinuiteta i razvoja radnje i svesti junaka kroz sećanje i iskustvo. već individualizovani. njegov dokumentaristički pristup priči doprinosi prividnoj realističnosti istine i jednostavnosti koje bude maštu mnogobrojnih čitalaca. XVII-XVIII. Ware. Ijan Vot smatra da ovaj „formalni realizam. U Krusoovom liku sadržan je sveobuhvatan anglo-saksonski duh: muška nezavisnost. mesto radnje se premešta sa izmišljenih lokacija poput Arkadije. svakodnevnim detaljima iz života. provučena. a sve to s ciljem da čitalac prihvati iluziju da su se događaji zaista i dogodili i da se izazove čitaočevo učešće u proživljavanju iskustava glavnog junaka.85 Iako Defo nije mogao da se oslanja na teoriju realizma iz tek nastupajućih XIX i XX veka.veličine. 86 Upor. spora ali efikasna inteligencija. prototip britanskog koloniste. s jasnom svešću o zadivljujuće raznolikim i ponekad kontradiktornim tumačenjima koje je ovo delo izazvalo. Džejms Džojs smatra da je Kruso „Engleski Uliks“. 2000. Oslanjajući se na tumačenja Robinsona Krusoa kao „ekonomskog bića“. 3-25. Čini se da novi talas kritike krajem XX i početkom XXI veka donosi novu sliku Robinsona Krusoa u svetlu imperijalizma kao konteksta radnje priče. 1964. O inspiraciji za pisanje ove priče postoje razne teorije. umesto mitova. proračunata ćutljivost“. istorija recepcije Robinsona Krusoa nastavlja da potvrđuje njegov položaj klasika u književnom kanonu.

Historians Uncover Composite of Castaway Who Inspired Classic Tale“.za jednu epizodu ovog dela. kao prototip. Selkirk. u to vreme postojalo je i još nekoliko sličnih dela. Budući da je bio sin obućara. kao britanski podanik i mornar koji je pljačkao španske trgovačke brodove. September 22. nego jedne porodice. koji takođe govori o životu na pustom ostrvu. a postoji i mogućnost da se Defo upoznao sa Selkirkom i čuo priču iz prve ruke. U njoj se opisuje pustolovina škotskog mornara Aleksandra Selkirka (Alexander Selkirk) koji je na pustom ostrvu Huan Fernandez (Juan Fernandez). godine kada ga je britanski kapetan Rodžers Vuds poveo natrag u civilizaciju. On je došao na ostrvo oktobra 1704.cit. godine u nadi da će ga spasti novi brod koji bude tuda prolazio. U međuvremenu su na ostrvo dolazila dva španska broda.89 Tim Severin (Tim Severin). Uopšte. koji je nastao adaptacijom brodskog dnevnika broda „Vojvotkinja“ („Duke“). knjige o morskim putovanjima i avanturama na dalekim kopnima i morima tada su bile u modi. Defou je. a 1721. bio je depresivna ličnost. ali je to čekanje trajalo do februara 1709. Četiri godine i četiri meseca on je živeo na ostrvu hraneći se divljim voćem i kolonijom koza. godine učestvovao u pobuni protiv kralja Džejmsa II. Pitman je bio engleski hirurg koji je prognan na Barbados nakon što je 1685. 87 Tamo je dospeo napustivši brod posle svađe sa posadom. the Fame of Robinson Crusoe. čiji je život dobro dokumentovan. . 299-300. ponovo se otisnuo na more. slučaj Henrija Pitmana mnogo više odgovara modelu koji nudi lik Robinzona Krusoa. radije krio nego da bude zarobljen. putopisac poznat po serijalu knjiga koje oživljavaju putovanja i avanture istorijskih ličnosti. proživeo oko četiri godine. str. „Found After 300 years. ali se Selkirk. istina ne pojedinca. S druge strane. str. u Tihom okeanu.. Zajedno sa sedam saputnika uspeo je da pobegne na malom čunu koji se nasukao po oluji na nenaseljeno ostrvo Salt Tortuga (Salt Tortuga) udaljeno 350 kilometara od Barbadosa. godine umro je od žute groznice i bio sahranjen u moru kod obala Zapadne Afrike. mogao poslužiti i roman izvesnog Henrija Nevila. Stuard Nicolson. 89 Vuković. Nakon spašavanja sa ostrva. op. 470 milja udaljenom od obale Čilea. uskogrudi bundžija koji je postao poznat nakon svoje avanture. kojim je taj moreplovac krstario po Tihom okeanu. već Henri Pitman (Henry Pitman). 13. odeću je pravio od kozje kože. smatra da model za kreiranje lika Robinsona Krusoa nije bio Selkirk. Pored Rodžerovog putopisa. 2005. 88 O tom događaju sa tada u Engleskoj mnogo pisalo i govorilo. The Daily Mail. Po povratku u Englesku i on je objavio knjigu o svojim 87 88 Ibid.

Ovo ostrvo. Lukić i M. 13. tzv. Ako uzmemo u obzir da sam Defo u trećem. op. s ruskog B. 91 Nicolson. 2002. Dejvid Koldvel (Dr. 92 A. str.90 Dokaz da dilema. pa čak i navigacioni instrument koji je ovaj koristio. jedne od najomiljenijih priča u svetskoj književnosti. 1950. Istorija engleske književnosti“. daju primeri naučnika istraživača koji tragaju za konkretnim dokazima da prava avantura leži u osnovi priče o Robinsonu Krusou. B08. živi i danas i pokreće neke nove generacije da pođu putem avanture. July 28. Marković. u liku Robinsona Krusoa mogu se videti neke od Pitmanovih odlika – obrazovanje. 90 Upor. mada pre na kopnu nego na moru“. U svakom slučaju. dodajući da u njegovom romanu nema „nijedna okolnost koja ne bi pretstavljala opravdanu aluziju na kakav stvaran događaj“92. Jelistratova. A. Beograd. kaže Defo. . Naučna Knjiga. The Washington Times. avanturistički duh. „Trying to Find Real Robinson Crusoe and Site of His Shipwreck“. priča ostaje uvek interesantna i aktuelna. Prema mišljenju Severina. sada naseljava pet stotina stanovnika. „didaktičkom“ tomu Robinsona Krusoa poriče vezu svog romana sa pustolovinama škotskog mornara. nenaseljeno kada je Selkirk bio na njemu. Dr. bez namere svog autora.cit. čini se da je priča toliko realistična da je možda sama našla svoj odraz u stvarnosti. tvrdeći da je to delo čista alegorija na piščev vlastiti život: „često sam trpeo brodolome. veština. a čileanska vlada je nedavno i naziv ostrva preimenovala – umesto Huan Fernandez sada se zove Robinson Kruso i postaje turistička atrakcija91 koja pro moviše avanturistički duh i želju za životom u netaknutoj prirodi. Duncan Spencer. prev. str. „Defo.. 295. David Coldwell) iz Nacionalnog muzeja Škotske otputovao je na ostrvo Huan Fernandez i našao ostatke Selkirkovog kampa. ima li roman stvaran događaj u svojoj osnovi.avanturama i to trideset godina pre nego što je Defo napisao Robinsona Krusoa. str.

4.2. Avanturistička priča u romanu Robinson Kruso

4.2.1. Pravo na kretanje kao osnovni princip avanturističke proze

Prema Margaret Koen (Margaret Cohen), suštinu izraza žanra avanturističke proze čini sloboda kretanja kao pozitivno, političko pravo čoveka kao individue. Jedan od podžanrova avanturističke proze, koji promoviše temu slobode kretanja kao slobode lutanja morskim prostranstvima, jeste žanr pomorskog romana osamnaestog veka čijoj popularnosti je najviše doprineo upravo Defoov Robinson Kruso.93 Suprotstavljajući se viđenju Krusoovog delovanja kao suprotstavljanja novog raja „mira, izobilja, trezvenosti i umerenosti“ na nenaseljenom ostrvu daleko od civilizacije, ona ističe da suština njegovog delovanja leži u nemiru koji ga navodi da neprestano tumara svetom, ploveći okeanima i tražeći nove uzbudljive doživljaje. Pri tome, veoma malo pažnje, pa i teksta u samom romanu, posvećeno je njegovom porodičnom životu i smirivanju na kopnu u toplom okrilju porodice. Tek što se vratio sa svog dugogodišnjeg boravka na ostrvu, on ističe da je „navikao na život skitnice“ i da je „poželeo da se vine u beli svet“ čak i nakon što se skrasio na kopnu, „preovladala je želja da pođem u tuđinu“ (Robinzon Kruso, 304)94, u kojoj je proživeo brojne avanture za koje kaže: „sve te stvari s nekim čudnovatim svojim doživljajima, pustolovinama za sledećih deset godina, možda ću podrobnije opisati drugom prilikom“ (RK, 305). Čini se da suština pomorskog pikarskog romana nudi pravu interpretaciju Krusoove nezaustavljive potrebe da tumara i skita svetom, umesto da se bavi svojom porodicom. Naime, prihvatanje slobode kretanja kao pozitivnog političkog prava svakog čoveka znači prihvatanje liberalnog prava na život, sreću, pa i na sticanje bogatstva i profita u „novom svetu“. „Novi svet“ u ovom slučaju ima i ekonomsku i fizičku i metaforičku konotaciju, a more ne pripada nikome – ono je otvoreno za sve brodove ma kuda i ma zbog čega plovili. „Uvesti slobodu kretanja u sistem vrednosti avanturističke proze znači promovisati avanturističku prozu kao žanr usko povezan sa kulturološkim fenomenom globalizacije“.95

93

Upor. Margaret Cohen, „The Right to Mobility in Adventure Fiction“, Novel, Vol. 42, Issue 2, 2009, str. 290. 94 Danijel Defo, Robinson Kruso, prev. sa engleskog Vladeta Popović, Nolit, Beograd, 1984, str. 303. Citati iz romana će se u daljem tekstu navoditi u zagradama. 95 Cohen, op. cit..

Ako je avanturistička proza i pomalo potcenjena u domenu glavnih tokova kritičke recepcije, to se može pripisati sklonosti kritičara da grade „veliku tradiciju“ kao nacionalnu književnu tradiciju. Do sredine devedesetih godina XX veka, roman je sagledavan samo na nacionalnom nivou, da bi se tek potom razvilo interesovanje za avanturističke romane kao dela koja govore o geopolitičkoj pokretljivosti na globalnom nivou. Elemenat koji čini priču univerzalno razumljivom i dopadljivom jeste „avanturistički duh heroja koji su plovili u potrazi za novim svetovima(...) koji su kročili na svaki greben svemira; jednako hrabro i na snežna polja i na vulkane, kao osvajači primitivnog života i same prirode u svom najzastrašujućem prostranstvu“.96 Prema ovom modelu, sloboda kretanja u avanturističkoj prozi određuje prostor radnje i lik heroja. Shvatanje avanturističke proze kao bliske slobodi kretanja moglo bi da doprinese razumevanju sklonosti ka lutalaštvu kod glavnih junaka avantura, od pikara, pirata i mornara do džeparoša, kockara, kauboja i likova van zakona. U Defoovo doba, Stari svet je imao imperativ da zadrži relativno mirnu, zakonom uređenu oblast, odvojenu od transakcija Novog sveta, koji je u tom trenutku bio bez jasno uspostavljenog zakonskog sistema. Upravo zbog te hrabrosti heroja da u Novom svetu stvaraju svoj sopstveni svet, razvojna linija avanturističke proze, sa tačke gledišta slobode kretanja, mogla bi da objasni lutalačke težnje samog žanra, čija suština leži u činjenici da avanturistička proza jeste internacionalna ili nenacionalna forma, bliska svakom čoveku na planeti. Štaviše, Margaret Koen ističe da se kretanje u avanturističkoj prozi XVIII veka značajno razlikuje od lutalaštva u klasičnim i srednjovekovnim avanturističkim pričama, u kojima sižei donose lutanja putevima, šumama i morima, imaju konotaciju ispitivanja granica ljudskog, da bi se odredili odnosi sa božanskim, ali ne i u smislu pozitivne političke vrednosti. Odisej je uzmakao pred Herkulovim stubovima (Gibraltarski moreuz) i nije se usudio da uđe u Atlanski okean da bi uplovio u ostale okeane planete. Čak bi i njegov konačni povratak porodici u Itaku bio dosadan za lutalački duh Robinsona Krusoa, koji svoj dnevnik završava sa obećanjem nastavka priče o doživljajima u novim avanturama.97 Dakle, čini se da se smisao moderne avanture, nasuprot tradicionalnoj avanturi, formirao upravo u lutalaštvu Robinsona Krusoa.

96 97

Ibid. Ibid.

4.2.2. Dualizmi u romanu

Idejna suština herojske, avanturističke priče sastoji se od niza dualizama, odnosno binarnih opozicija kvaliteta i odlika koji se, s jedne strane, pripisuju heroju a, s druge strane, njegovim „divljim“ protivnicima. Jedna od osnovnih binarnih opozicija prisutnih u romanu Robinson Kruso jeste dualizam razuma i iracionalnosti.98 Još je Aristotel isticao da je „vladanje racionalnih bića nad iracionalnim prirodno i primereno“99, te se čini da se ovakav stav, primenjen na pravo belog čoveka da vlada životinjama, ženama i divljacima, i u kontekstu avanturističkog romana prihvata kao nešto prirodno i normalno, jer se za sve tri kategorije smatralo da su bliže prirodi i manje obdarene razumom nego zapadni beli čovek/heroj. Ovo privilegovanje razuma, ustanovljeno u klasičnoj epskoj misli, bilo je posebno naglašeno tokom perioda prosvetiteljstva koje je pojavljivanje moderne nauke i verovanje u naučni realizam smatralo sredstvom za postizanje društvene, filozofske i naučne istine. Trebalo je osvojiti nove svetove, steći nova bogatstva i nova znanja. Herojske priče u kojima su Britanci i evropski avanturisti uspostavili dominaciju nad manje racionalnim i inferiornim neevropskim narodima objavljivane su tokom ovog perioda. Imperijalizam se može opravdati samo ako se prikaže u svetlu društvenog fenomena koji donosi superioran način života osvojenim narodima, odnosno, samo ako se uspostavi poverenje u superiornost zapadne kulture i čovekoljublja osvajača. 100 Herojske priče ovog perioda donosile su upravo takve slike uticanja evropskog naseljavanja i dominacije na udaljene krajeve sveta. Egzotična, odnosno neevropska mesta i ljudi bili su definisani u kontekstu moralne konotacije pojma divljina, ali u mnogim slučajevima i u kontekstu fizičke konotacije, tako da divljina predstavlja prirodno okruženje u koje heroj dolazi, suočavajući se sa mnoštvom živopisnih opasnosti i prevazilazeći ih pomoću svoje odvažnosti ali i superiorne moći razuma, svog evropskog znanja i iskustva u vladanju tehnologijom. Njegova uspešna dominacija i vladanje „divljim“ mestima uvek su opisani kao donošenje blagodeti i koristi.

98

Upor. Margery Hourihan, Deconstructing the Hero: Literary Theory and Children’s Literature, Routledge, London, 1997, str. 28. 99 Aristotle, Politics, translated by Benjamin Jowett, Oxford University Press, London, 1905, str. 33. 100 Upor. Hourihan, op.cit., str. 28.

U romanu Robinson Kruso, urođenici, koji dolaze na ostrvo na kojem se našao Robinson Kruso, jesu kanibali čiji varvarizam njega ispunjava užasom. On ih posmatra kao bića bez imalo razuma, bića kojima nedostaje ljudskost. Robinson Kruso sadi evropske biljke i nameće evropski društveni poredak na ostrvu koje je, po njegovom mišljenju, bilo jednostavo „divlje“ pre njegovog dolaska. U tom smislu, on i Petka posmatra kao neiskupljenog divljaka koga mora da nauči da živi u skladu sa evropskom religijom i racionalnošću, tako da je i Petko opisan kao biće koje rado i veselo uči i prihvata sve čemu ga Robinson Kruso podučava. Implikacija ovakvog prikazivanja likova jeste poruka da je kultura kojoj ga Englez podučava (evropska, britanska kultura) očigledno nadmoćna u odnosu na urođeničku kulturu, tako da Petko nema drugi izbor do da je prihvati bez pogovora. Kako u avanturističkoj prozi herojev trijumf nad divljim bićima dramatizuje prevlast patrijarhata zapadne kulture, a njihovo sukobljavanje čini klimaks priče i označava glavni dualizam koji je karakteriše – civilizovano i divlje, red i haos, dobro i zlo, razum i primitivni instikti101 – priča definiše realnost u smislu ovih binarnih opozicija, insistirajući na njihovom svojstvenom antagonizmu. „Divlja bića“ simbolizuju i prikazuju u pojavnom obliku drugu stranu herojeve ličnosti, njegove skrivene strahove i strasti, što avanturističkoj prozi, pored ideološkog, daje i psihološki i psihoanalitički aspekat tumačenja. Kao i svi ljudi, i heroj mora da prođe put od detinjstva do odraslog doba, te da prevaziđe parališuće sumnje i strahove na koje usput nailazi, pa tako borba protiv čudovišta u svim oblicima ima i ličnu konotaciju. U većini herojskih priča ovaj nivo lične simbolike biva suočen sa drugim nivoima značenja, a čitaoci su navedeni da uvide njihove unutrašnje demone otelotvorene u formi životinja ili ljudi različite boje kože. Boreći se s demonima, heroji se bore sa svojim nedoumicama i slabostima. Čini se da upravo ta divlja bića, kojima heroj dominira ili ih uništava, poseduju one osobine koje samom heroju nedostaju, te pobeda nad njima označava herojevu pobedu nad svojim slabim stranama i spremnost da, ojačan, krene dalje u avanture. Ovakvo tumačenje bi se moglo primeniti i na način na koji funkcioniše odnos između Robinsona Krusoa i Petka u okviru priče o pustolovu i slugi urođeniku. Edvard Said je primetio da ljudi sebe često definišu u negativnom smislu kao različite

101

Ibid., str.107.

od „njih“, pri čemu „oni“ žive „negde daleko“ na svojoj teritoriji. 102 Britanska elita je imala izražen osećaj razlike i supriornosti u odnosu na druge narode i jedna od funkcija herojske priče bila je da ovu različitost izrazi u dramskoj formi. Veliki broj Evropljana nije znao puno o „divljacima“ koji su naseljavali udaljene krajeve sveta. To je i iskorišćeno da bi se u proznim delima oni prikazali kao potpuno drugačiji od Evrpoljana i inferiorni u ponašanju, moralu, intelektu, senzibilitetu i izgledu. Prema Plamvudovoj (Plumwood), ovaj proces „radikalnog isključivanja“103 doprinosi stvaranju tolike razlike između dve grupe, da se dolazi do tačke gde se čak i kontinuitet razvoja kultura doslovno osporava. U tom smislu treba tumačiti i reakciju Robinsona Krusoa kada je prvi put uledao urođenike koji su došli na njegovo ostrvo: „Kad sam malo odmakao od tog dela ostrva, zastanem, i dalje iznenađen, pa kad dođem sebi, pogledam duboko tronut u nebo i sa suzama u očima zahvalim Bogu što sam rođen u delu sveta gde su ljudi drugačiji od tako u žasnih stvorenja kao što su ova“(RK, 170). Kao da upravo u tim drugačijim stvorenjima, negde duboko u sebi, on i prepoznaje one strane svoje ličnosti koje, kao heroj, ne sme ni da prizna, te kada uspe da uzme pod svoje jednog od njih, počinje da se svesrdno brine da i on, Petko, postane bliži njegovom evropskom egu nego primitivnom urođeničkom idu, ali je očigledno da njih dvojica simbolično predstavljaju ove dve strane ličnosti heroja. Istorijski i kulturološki posmatrano, heroj se suprotstavlja tami. On zastupa moć razuma, transformišuću snagu ljudske intelektualne energije, tako da su ovde primenjena još dva para dualizama: dualizam razum - priroda i dualizam razum emocija.104 U ranim legendama, zadatak heroja je bio da se poraze sile haosa, straha i neznanja i da se tako osigura održanje države, građanskog poretka i racionalnog sveta. U tom smislu, Odisejev cilj bio je da pobegne iz krajeva punih zavodljive magije i da se vrati čistom nebu Itake, u svetlost, poredak racionalnog uma. Na svojim putovanjima video je čuda i saznao mnoge stvari, ali iskustvo ga nije izmenilo, te po ovome kriterijumu on i predstavlja književnog pretka kasnijih heroja, kao što je to, na primer, Robinson Kruso, za koga je buržoaski racionalizam više sputavajući zatvor nego stanje prosvetljenja.105 Robinson Kruso se bavi time da na svom ostrvu rekonstruiše, koliko je to moguće, dostignuća i poredak tipičan za mater ijalizam
102

Upor. Edvard V. Said, Orijentalizam, prev. Drinka Gojković, Biblioteka XX vek, Beograd, 2008, str. 57. 103 Upor. Val Plumwood, Feminism and the Mastery of Nature, Routledge, London and New York, 1993, str. 49-51. 104 Upor. Hourihan, op.cit., str. 88. 105 Ibid.

stanem se tešiti kako sam umeo. On se postepeno pretvara u lovca. ma koliko nesrećnom. Njegova ideja uređenja u potpunosti je zapadnjačka i izmeštena van realnosti ostrva. Njegovo vladanje racionalističkim vrednostima. u priči ispričanoj u prvom licu.. njemu ne preti ni zadiranje u unutrašnju tamu ni raspad vrednosnih sistema moralnih i intelektualnih uverenja. iznesem sasvim nepristrasno. kompas i Bibliju. kao dugovanja i primanja u knjigovodstvu. odnosno evropski oblik ekonomskog i društvenog uređenja nametnut je divljini. On razmišlja. postavljanjem i merenjem svačega na osnovu razuma i razboritim rasuđivanjem o stvarima“ (RK. Dakle. da u njemu možemo uvek naći utehu. dok . evo nesumnjivog svedočanstva da u svakom položaju na svetu. koje je po definiciji divlje. Vodi kalendar tako da uvek zna kada je dan odmora i zadovoljan je što je sa broda spasio matematičke knjige. zadovoljstva koja sam uživao nasuprot nesrećama koje sam snosio. planira i koristi jezik računovođe.Velike Britanije XVIII veka. i stavljati dobro naspram zla. On je delo prosvetiteljstva i. 73). Njegova zapažanja su tipična za kapitalizam i ekonomski i filozofski racionalizam. svesno ili ne. zadovoljstvo kada mu poslovi dobro napreduju. razočaranje kada poslovi pođu po zlu. ali i filozofa: „Pošto mi je duh počela savlađivati utučenost. nema ni jednog komentara o estetici okruženja. divljina je u kroćena. pošto je razum suština i izvor matematike. da na taj način napravim razliku između mog slučaja i goreg. dajući čak i naznake početka industrijalizacije kada uspe da ispeče zemljane posude koje je sam napravio. 70-71). Međutim. moram ovde primetiti. Iskustva Robinsona Krusoa ne dovode u sumnju njegove vrednosti i ideje. u opisu dobra i zla. a jedine emocije koje iznosi su one koje su vezane za neposredne. Uglavnom. Dekartov učenik: „Tako se prihvatim posla i. da svako može vremenom savladati mehaničku veštinu. jer nije evropsko. i neka ovo ostane kao uputstvo iz iskustva u najnesrećnijem stanju na ovom svetu. meri. poljoprivrednika. praktične situacije – potištenost nakon brodoloma kada biva nasukan na pusto ostrvo i prepušten sam sebi. materijalističkom koncepcijom realnosti koje je poneo sobom nikada ne slabi. za šta treba biti zahvalan. pa da je.. Njegovo najčešće raspoloženje odlikuje se staloženošću dok obavlja poslove vođen svojim razumom. stočara. ima nečeg dobrog ili zlog. proizvođača. stavimo u raču nskoj knjizi na stranu primanja“ (RK. Za razliku od protagoniste Konradovog Srca tame. On pravi kolibe i nameštaj koji su imitacija onih koje je video kod kuće. Na kraju on uspeva da uspostavi svoju koloniju na ostrvu od grupe španskih brodolomnika. konvencionalno religijsko preobraženje u bolesti i usamljenosti.

kao na primer kada ugleda nasukani brod i poginule mornare. U tom smislu. Veći deo vremena on je sasvim zadovoljan društvom pripitomljenih životinja: papagaja. Povremeno čezne za društvom. jer sam se oženio. ističe. U svom celokupnom samotnom životu nikad nisam osetio tako ozbiljnu. a i ona su data u kontekstu ubilačkih i kanibalističkih scena. ne toliko zbog prividne čednosti. Kao tipičan heroj. Ibid. tako jaku želju za ljudskim društvom ili tako duboku žalost što sam bez njega“ (RK.107 Ovo je verovatno najočiglednije prikazano upravo u Robinsonu Krusou koji je u tom aspektu uticao na niz dela avanturističke proze u kasnijem periodu. koliko zbog privilegovanja razuma nad emocijama.. on ga svodi na nivo sluge i siguran je da je to u skladu s Božjim proviđenjem. pri čemu je veći deo vremena sam. što predstavlja suštinski deo linearnosti priče – heroj se ne udubljuje u odnose sa drugim likovima jer pred sobom ima cilj koji treba ostvariti. str. op. mačaka i koza. u Brazilu) nastanio. Robinson Kruso provodi dvadeset i osam godina na pustom ostrvu.106 U okviru dualizma civilizacija .78. ali ne i bliskost s ljudima: “Oh. istaknuta kritičarka dekonstruktivnog pristupa književnosti.divljaštvo nameće se i dualizam razum strast. Dualizam razum . U avanturističkoj prozi odnosi heroja sa drugim likovima takođe zauzimaju značajno mesto u definisanju same avanture. Robinson Kruso je ekonomsko biće i racionalan. Jedino su divljaci opisani kao bića vođena instiktom i nekontrolisanim osećanjima. On ne izražava želju za ženskim društvom i izgleda da je lišen seksualnosti. jer Petko pripada nižoj rasi. aseksualne. ometala posvećenost redu i ekonomskom planiranju. da je bar jedna duša s broda spašena i doprla do mene. Upravo ovaj stav objašnjava indiferentnost s kojom on govori o svojoj porodici koju je kasnije zasnovao: „U međuvremenu. psa. sve veze su površne. ovi odnosi su tipično adolescentski. Kako Mardžeri Hurihan. 190-191). kojeg je naučio da izgovara njegovo ime.. pogotovo seksualna strast. .superiornost evropske civilizacije i delotvornost racionalizma kao sredstva za pridavanje smisla realnosti ostaju neosporni.strast time bivaju jasno opisani na primeru heroja kojem bi strast. Čak i kada dobije društvo u vidu urođenika Petka.cit. delimično sam se ovde (nap. Njegovi postupci su uvek vođeni razumom. Strast ne nalazi mesto u njegovoj prirodi. str. 90-91. Hourihan. Tom prilikom on želi samo društvo. i 106 107 Upor. držeći svoje strasti pod kontrolom i smatrajući lične veze i odnose s drugima kao manje važne od herojskog cilja. da sam mogao dobiti bar jednog druga s kojim bih mogao razgovarati.

a on je toliko šokiran njihovom inferiornošću da zahvaljuje Bogu što nije poput njih.3. ostaje pokrivena velom tajne i ustupa mesto avanturizmu. U avanturističkoj prozi. Njegov prirodni položaj je dominacija nad okruženjem. Urođenici su opisani kao „bezosećajni i nehumani“ ljudožderi (RK. . 187). Sled događaja predstavlja posledicu njegove volje. Na ovaj način je identitet Robinsona Krusoa otvoreno objavljen i utvrđen. Ali kad mi je umrla žena. te njego va priča govori o dominaciji moći i kulture upravo te rase. aktivnosti. sopstvenim emocijama i slabostima. on ne gubi vreme da bi odmah uspostavio adekvatan odnos sa njim: „Najpre sam mu dao na znanje da će mu ime biti Petko. pošto sam mu u petak spasao život. čitalac može da ih posmatra samo sa pripovedačeve perspektive. Heroj je bele rase. ambicije. nadmoć bele rase je često vrlo eksplicitna tema. 208). urođenika iz drugog plemena. Kada on napokon spase jednu od potencijalnih žrtava hanibala. koja nesumnjivo postoji u podtekstu romana. Naučio sam ga dalje da kaže gospodar. neprijateljima. pa mu stavim do znanja da će mi to biti ime“ (RK.. racionalnosti i njegovog pogleda na svet. Za mnoge čitaoce njegova samopouzdanost je veoma primamljiva jer podržava već ustanovljen pogled na svet. 304). U Robinsonu Krusou superiornost belog Engleza u odnosu na crne urođenike koji povremeno dolaze na ostrvo stavljena je u prvi plan. Nazvao sam ga tako za uspomenu na to vreme. prijateljima. Svako suprotstavljanje on smatra zlim ili bar „divljim“ i inferiornim i čini sve da bi tu prepreku savladao. 4. Dominacija heroja Avanturistička priča je implicitna u prirodi heroja. a sinovac se vratio s velikim uspehom s putovanja do Španije(. tipičnoj za period evropske ekspanzije i kolonijalizma. Pošto je priča ispričana iz perspektive prvog lica. On id e ka svom cilju nikada ne sumnjajući u opravdanost ili primat svog delovanja..) on me navede da pođem njegovim brodom kao privatni trgovac za istočnu Indiju “(RK. odnosno stanovišta samog Robinsona Krusoa. On otelotvoruje dualizme koji su formirali zapadnu misao i vrednosti. Njegova porodična priča.to na svoju korist i zadovoljstvo i imao troje dece: dva sina i kćer.

On je simbol elite. ludovanje za morem odvelo ga je drugim putem. On nije ni kontemplativan ni kreativan. . kako su se političke i ekonomske strukture menjale i evoluirale.cit. dominantnost i odlučnost. str. Stoga. Ponekad se pretpostavlja da se ova tradicija nastavlja neizmenjena kroz vreme i da je heroj uvek iz više klase. On je bio čovek od akcije. Veoma često akcija implicira i nasilje. 108 Plumwood. jer mi otac beše stranac iz Bremena. ali ovaj stav posmatra avanturističku prozu pojednostavljeno. ali ne i njegovih pratilaca. U ranim legendama. 5). a akcija mo že da uključuje ekstremne nivoe veština ili velike opasnosti da bi se došlo do izuzetnog ostvarenja. ali ne iz tog kraja. već je vešto utkano u suptilne načine kojima Robinson Kruso uspostavlja dominaciju nad ostalim likovima ovog romana. kakav heroj i treba da bude. Međutim. On kroz akciju ispoljava svoju prirodu – veštine. u gradu Jorku. O svom poreklu on kaže sledeće: „Rođen sam godine 1632. koje u slučaju romana Robinson Kruso nije otvoreno iskazano. Robinson Kruso predstavlja ustanovljenu i priznatu srednju klasu koja je zauzimala značajno mesto u imperijalističkom društvu Velike Britanije. U XVIII veku. ovo je svakako bila realnost. i njegova potraga uključuje i njihove ciljeve. Heroj je amblem patrijarhalnog uređenja. u ovim pričama važna je sudbina heroja.Plamvudova sugeriše da „upravo identitet gospodara leži u srcu zapadne kulture“. vođa naroda. kao jednoj od mogućih osnova sižea. On se bio nastanio najpre u Halu i stekao lepo imanje trgovinom“ (RK. odnosno implicirano je u ideji imperijalizma.108 Jedan aspekat tog identiteta jeste pitanje rase. on je tipično kralj ili princ. a moć prestala da pripada samo kraljevima i veleposednicima. Pa ipak. ali heroj je takođe dominantan i nad nižim slojevima društva svoje sopstvene rase. tako da se. pojavljuju heroji iz različitih klasa. op.. u dobrostojećoj porodici. 42. 5) a o svom obrazovanju dodaje: „Moj stari otac dao mi je dovoljno nauke i hteo je da se posvetim pravničkom pozivu“ (RK. pa je tako Odisej kralj čiji avanturizam i samopouzdanje predstavljaju kulturološku superiornost Grka uopšte. hrabrost.

ekonomski i psihološki nivo značenja. i da su sa 1878.110 Čini se da je britanski kolonijalizam utkan u različite aspekte romana. Ekonomski posmatrano. godinom došle do 67 posto. op. mnoge od ovih odlika izgleda da se mogu pripisati kolonijalnom kontekstu.109 Prema Bretu Makineliju (Brett C. oduvek povezivana sa romanom realizma. Robinson Kruso pokazuje da odnosi stranoga Ida mogu da izbruse Ego u toj meri da on vlada i sobom i sudbinom Ida. svoj svet u dalekim divljnama Afrike. roman treba proučavati u kolonijalnom kontekstu. istaknutom profesoru Brigham Jang Univerziteta koji se bavi britanskim romanom XVIII veka. roman pokazuje da se duhovno buđenje može odigrati upravo u izolaciji od društva. doprinosi veličanju pojedinca i stvaranju preuveličane slike o samom sebi. . 111 Said. čini se da najveći avanturistički romani napisani posle Defoa kao da nisu jednostrano iznuđeni uzbudljivim prekomorskim planovima koliko je to slučaj sa Robinsonom Krusoom. te se ono i učvršćuje kada Englez potčinjava i preobraćuje neevropske narode. Psihološki posmatrano. I dok ovaj roman.. što će reći da se stopa rasta kretala i do 285. Studies in the Novel.140. 35.4. po svom stilu i obliku vezan za šesnaestovekovna i sedamnaestovekovna istraživačka putovanja koja su postavila temelj velikim kolonijalnim imperijama. direktno omogućava ideologija prekomorske ekspanzije. issue 1.cit. vol. budući da je glavni lik u romanu britanski trgovac predstavljen kao heroj na udaljenom karipskom ostrvu. Robinson Kruso je gotovo nezamisliv bez one kolonizatorske misije koja mu omogućava da stvori jedan novi svet. 109 110 Said. uključujući prostorni. dok su u stvarnosti držale negde oko 35 posto. op. str. Imperijalističke ideje u romanu Robinson Kruso Kolonijalne teritorije su carstva mogućnosti.. McInelly. nijedna nije bila pod tako potpunom dominacijom i nijedna nije bila toliko slabija od svoje zapadne prestonice“. str. str. Nikada u istoriji neka grupa kolonija nije bila tako velika. Ukratko. Defoov roman funkcioniše kao argument za proširivanje trgovine Imperije. Prostorno posmatrano.111Religijski posmatrano.000 kvadratnih kilometara godišnje. godine Zapadne sile polagale pravo na 55 odsto zemljine površine. 1. Pacifika i Atlantika. „treba primetiti da su 1800. „Expanding Empires. suočen sa pro stranstvima novih predela. religijski. Expanding Selves: Colonialism. 47. the Novel and Robinson Crusoe“.4. University of North Texas. Robinson Kruso ilustruje kako snalažljivost pojedinca u sredini koja nije „civilizovana“. Brett C. McInelly). Naime.cit.

Kucija (J. Deeds of Empire. M. Novak. Collonial Encounters: Europe And The Native Carribean. 112 Ibid. Russell and Russell. te je poželjno da krajnje oprezno koristimo termine kao što su „kolonijalni kontekst“ i „uticaj imperije“. Aktuelnost romana funkcioniše kao efikasan način književne obmane. Dreams of Adventure. koji aludira na Robinsona Krusoa kao „delo čiji je protagonista osnivač Novog sveta. čitajući roman kao modernu avanturu. London.. 1986. 1492-1797. Foe). a ne njegov dokazni materijal. u ovom radu će se smatrati značajnim i relevantnim izvorom zbog sveobuhvatnosti svog pristupa i spremnosti da polemiše sa ostalim postkolonijalnim kritičarima ovog pravca. Jedan od najvećih autoriteta u ovoj oblasti koji se navodi jeste Edvard Said i njegova knjiga Kultura i imperijalizam. 1976. ilustruje tendenciju u kritici Defoovog dela da se suština Robinsona Krusoa redukuje na izražavanje kolonijalnog mita ili fantazije. Maximillian E.Osnovna teza od koje Bret Makineli polazi u svojim razmatranjima jeste ta da bi se u romanu Danijela Defoa mogle naći naznake načina na koje je britanska kolonijalna istorija omogućila nastanak i razvoj žanra romana.70. kao što su dela Pantomima autora Dereka Volkota (Derek Wolcott. trebalo bi jasno naznačiti da se u ovom slučaju bavimo zamišljenim kolonijalizmom. Robinson Kruso je alegorija ili figura kolonijalizma. New York. Piter Halm navodi da je odnos Kruso – Petko tipičan slučaj imperijalističkog ponašanja tog doba. kojim vlada i prisvaja ga u ime hrišćanstva i Engleske“. New York. 1979. Economix and the Fiction of Daniel Defoe. Basic Books. Martin Grin. koja „dopisuju“ Defoovom „gospodaru“ eksplicitnu priču o Imperiji. . M. Mada njegova analiza ne pripada prvom talasu postkolonijalne kritičke recepcije. Methuen. Pantomime) i Fo autora J. On u svom članku navodi sledeće rasprave postkolonijalnog teorijskog diskursa: Peter Pulmer. i to putem praćenja uticaja imperije na roman u aspektu osnovnih konvencija ovog žanra. Green. str. već u postkolonijalnoj književnosti. Coetzee. Martin B. služeći tome da se čitalac zaputi na mentalno putovanje koje liči na iskustvo kolonijalizma. dok se Novak Maksimilijan uglavnom bavio problemom kolonijalne trgovine. 112 Veoma je interesantno i to da se neke od najprovokativnijih postkolonijalnih analiza Defoovog romana nalaze ne u klasičnoj kritici. Prilikom analiziranja uticaja kolonijalizma na Krusoov individualizam.

„ekspanzija“ i „autoritet. Individualizam Robinsona Krusoa jedna je od njegovih najuočljivijih odlika. Čini se da su upravo ove odlike utkane u konvencije romana Robinson Kruso . karakterizacija lika glavnog junaka ukazuje na jačanje njegovog individualizma koji postaje u tolikoj meri očigledan i nesumnjiv da na kraju Robinson Kruso biva u potpunosti opsednut osećajem sopstvene važnosti. 113 Said. Ovu vrstu samopouzdanja tipičnog za mentalitet tog doba nud e i vojno-putopisna dela Relija (Raleigh) i Dampjera (Dampier). I jednog i drugog podržavaju a možda čak i pokreću moćne ideološke formacije. . str. op. „zavisnost“. Sa pripovedačke tačke gledišta. Zapravo. autentičnosti i razlikovanja od drugih nacija. ali i u centar Defoovog romana. Kao lik. kao uporišta protestantizma i materijalnog kapitalizma. ovaj roman. kritikovalo ili odbacilo pojedine ideje o kulturi“. na sociološkom planu. ali Kruso je najznačajniji zbog svoje usamljenosti i kontrole nad svojom maštom.. a samim tim i vrstu autoriteta koji sobom nosi egoizam i narcizam. Ovakva vrsta individualizma mogla je poteći samo u Engleskoj iz XVIII veka. što se priča više udaljava od kolonijalnog centra ka periferiji. Imperijalno iskustvo razjasnilo je i osnažilo.„Ni imperijalizam ni kolonijalizam ne predstavljaju čin pukog nagomolavanja i prisvajanja. „potčinjeni narodi“. njegova predstava o samom sebi biva sve veća i jača.cit. Ovo dvostruko kretanje.113 Kolonijalistička politika je. verovatno prvi put u engleskoj prozi. služi tome da se Robinson Kruso postavi i u centar sveta u kome živi. predstavlja delo u kome se ističe prvenstvo jednog lika nad ostalim likovima. stanovnicima Velike Britanije donela snažno osećanje individualizma. širenje Imperije i širenje predstave pojedinca o samom sebi.50. on dobija na svojoj važnosti zbog toga što izranja kao naizgled čvrst i koherentan predstavnik Velike Britanije u maniru Imperije koja se širi. kao i oblici saznanja vezani za dominaciju: vokabular klasične imperijalne kulture obiluje rečima i konceptima poput „inferiorne“ ili „pokorene rase“. a posebno u karakterizaciju glavnog junaka. značajno je uočiti da. Sama prostranstva kojima Kruso tumara imaju paradoksalan efekat na njega: umesto da bude savladan beskrajem morske pučine i skrhan osećajem svoje beznačajnosti u takvom okruženju . u koje spadaju ideje da pojedine teritorije i narodi zahtevaju i preklinju da budu pokoreni. siže i mesto radnje. Ovo je upravo idejna postavka koju kolonijalizam zahteva.

„Od 1688.Tokom svog boravka na pustom ostrvu. ne opravdava njegovu predstavu o samom sebi i kulturu iz koje potiče. Green. Prema Maksimilijanu Novaku „Kruso transformiše svoj ostrvski svet putem jezika. Kruso ga uzima u posed na isti način na koji je Kolumbo uzeo u posed novootkrivene zemlje preimenujući ih“. str. Battestin. pogotovo zbog prekookeanskih poseda“. „Friday: Or the Power of Naming“. stvarima i ljudima na ostrvu. Velšani. a ponos Engleza je sve više bujao. 4. Takođe. 116 Martin B. Iako obeleženi mnoštvom lokalnih i regionalnih razlika. uporedo sa ponosom. uključujući i samog sebe. bila je tu i strepnja u vezi sa tim kako da se na putu ka slavi postave prema drugim evropskim silama i svojim urođeničkim podanicima u novostečenim kolonijama. str. mogao bih sebe nazvati kraljem. 117. videći sve više sebe kroz kontakte sa kolonizovanim narodima. prisiljen da se suočava sa fizičkim opasnostima usred Španske imperije. str.. Rivera. ili carem cele zemlje koju sam posedovao“ (RK. Englezi su ublažavali brige u vezi sa svojim međunarodnim položajem postajući izraženo samoreferentno društvo koje je sve više posmatralo samo sebe. 115 Ibid. odno sno uključuje jedinstvo slika i kulturoloških teorija. Kruso u isto vreme i stvara i uspostavlja kontrolu. Krusoova sklonost da zamišlja i stvara putem jezika otkriva nešto od prirode kolonijalizma uopšte. Krusoova sklonost da sebe zamišlja u kontekstu grandiozne terminologije odražava pojavu u kulturi uopšte na početku XVIII veka. 1979. Engleska se širila. jer su počeli da posmatraju sebe kao naciju koja je odvojena i 114 Maximillian E. Škoti i Englezi definisali su sebe kao Britance. Albert J. 110. osim verovatno religijskog. Deeds of Empire.115 Poput Defoovog romana. uprkos tome što su sve više stupali u kontakt sa nizom novih kultura ili. godine pa na dalje. Linda Koli (Londa Colley) navodi da su Britanci razvili osećaj nacionalnog identiteta kao rezultat strepnji u vezi sa njihovim međunarodnim položajem. .“114 Praveći zakone i nadevajući imena mestima. Lik Robinsona Krusoa ovu odliku odlično ilustruje u smislu da nijedno iskustvo. 1997. ed. Novak. ali i materijalističke prakse i okolnosti. on poimanje svoje veličine uspeva da adekvatno izrazi putem jezika. Augustian Subjects: Essays in Honor of Martin C. a pogotovu putem kreativnog procesa imenovanja. p.. Prema Martinu Grinu. 154). ili. University of Delamore. Newark. Dreams of Adventure. Upravo je odlika Britanaca da sebe i svoja međunarodno priznata dostignuća posmatraju sa izraženim ponosom pomogla da se ova strepnja neutrališe na isti način kao što Krusoove zamišljene reakcije na moguće opasnosti olakšavaju njegove strahove. „Dajući novo ime Petku. mogli bismo reći. New York. te sebe naziva najvišim titulama tog doba: „gospodar plemićkog dobra.116 Međutim. Basic Books.

veoma ličan u svom odnosu sa Bogom i posvećen tome da vidi Božje proviđenje u svakom aspektu svakodnevnog života. a svoje postupke objašnjava na sledeći način: „Rekoh mu da bi to bilo grozno kad bi se ovi izbavili mojom pomoći. Njegova izolacija služi tome da bi i uveličala i istakla značaj njegovog postojanja na svetu – za razliku od ostatka posade. str. posvećen praktičnim životnim problemima. Stalna pretnja od obnavljanja katoličke monarhije silom (uz pomoć Francuske ili Španije) i progoni protestanata širom Evrope još su uvećali osećaj Engleza. 1992. Kruso smatra svoju izolaciju rezultatom Božje volje. i da bi više voleo biti predat divljacima da me 117 118 Linda Colley. 46). str. 31. već da je ovakav stav bio jedan od opštih aspekata njihove kulture. Ibid. veoma kritičan prema sebi u religijskom smislu. Na primer. Britons: Forging the Nation. Štaviše. zbog svoje zajedničke posvećenosti protestantizmu i tržišnoj ekonomiji.. gde svaki Englez mora postati žrtva. Pogotovo je protestantizam bio objedinjujući faktor tokom sukoba Velike Britanije i drugih naroda zbog kolonijalnih poseda i trgovačkih puteva kroz neevropski svet tokom XVIII veka. njega je Bog „odvojio“ (RK. britanski protestanti su počeli sebe da smatraju božjim odabranim narodom pod zaštitom proviđenja. on prihvata na sebe odgovornost da ispuni dati mu zadatak. Posebno su važni Krusoovi religijski stavovi ako se njegov lik posmatra kao lik britanskog protestanta koji se bori za teritoriju sa katoličkim kolonijalistima iz Francuske i Španije. Defo upečatljivo uspostavlja njegov lik kao odvojen i različit od ostalih ljudskih bića. Ovo ne implicira da su oni bili nužno izrazito pobožan narod. koja je bliska njegovom ličnom stavu i ključna za kolonijalne mogućnosti kako ih je on utkao u roman. Glavni lik je protestant koji je tolerantan.. pa me posle uhapsili u Novoj Španiji. Yale UP. 1707-1837. Aluzije na katolicizam jasno ističu Krusoov protestantizam. New Heaven. 6. Zbog vojnih pobeda nad ovakvim neprijateljem. prilikom spašavanja Španaca koji su se nasukali na ostrvo. . odnosno tu je poslat da bi bio kažnjen zbog neposlušnosti ocu. Robinson Kruso okleva da im pomogne. Velšana i Škota da su odvojeni od drugih evropskih nacija.različita od drugih nacija: „Britanski identitet bio je postavljen iznad niza unutrašnjih razlika kao odgovor na kontakt sa Drugim.. a iznad svega kao odgovor na konflikt sa Drugim“. razlikovali.118 Danijel Defo kroz priču Robinsona Krusoa daje protestantsku tačku viđenja britanskog pitanja identiteta. Izolujući ovog protagonistu na napušteno ostrvo.117 Ovo se posebno odnosi na Francuze i druge katoličke nacije od kojih su se Britanci. Stoga.

243). jamačno je išao iz Buenos Airesa ili Rio de la Plate u Južnoj Americi. Moj Petko beše protestant. on svojim podanicima ostavlja Bibliju. Krusoova kolonija je ovim jasno kontrastirana sa Brazilom. i Robinson Kruso predstavlja kolonizatora i trgovca koji. promoviše slobodnu trgovinu. a Španac privrženik Pape. verovalo se da „odmah pored čistote naše religije. za razliku od evropskih kolonizatora. Na kraju. Danijel Defo je smatrao da su kolonije integralni deo nacionalnog uspeha. gde su uništili milione urođenika“ (RK. Bez sumnje bio je natovaren 119 120 The Present State of Great Britain. koji je kao disenter osetio oštricu predrasuda u ličnom životu. veoma kritičan prema katoličanstvu uopšteno. Defo. mi smo najpoznatija nacija u svetu po rasprostranjenosti trgovine“. te stoga postao pobornik slobodnog izražavanja religijskih uverenja): „Neobično beše i to što sam imao samo tri podanika. niže Brazila. Time bih opravdao divljačko postupanje Španaca u Americi. str. Godine 1718. 59. Allan Sutton. 175). njegov otac neznabožac. . dopuštao sam slobodu savesti u svim svojim dominionima“ (RK. 246). koji je ova zemlja doživela tokom XVIII veka. op.pojedu živoga nego da padnem u nemilosrdne kandže sveštenstva i odveden pred Inkviziciju“ (RK. pošto „sloboda savesti“ asocirana sa Krusoovom ostrvskom kolonijom izlazi iz ideoloških okvira ove velike katoličke kolonije. Stoga. sudeći prema pravcu koga se držao. u kolonijalnom maniru. on se takođe zalaže i za religijske slobode (u čemu se vidi stav samog Danijela Defoa. str. Međutim. 212. što je tipičan protestantski postupak. Ovakva tvrdnja odražava povezanost religije i nacionalnog identiteta za mnoge Britance XVIII veka. s jedne strane. portretiše špansko učešće u kolonizaciji ovih delova američkog kontinenta kao nemilosrdno osvajanje bogatstva.119 Ističući da je Engleska ne samo trgovačka zemlja. ali onako kako ih je on podučio. i sva tri behu različite vere. UK. Španski nasukani brod koji Robinson Kruso otkriva indirektno navodi motive za špansko divljačko postupanje u svojim kolonijama: „mogao sam da pretpostavim da je brod nosio sobom bogatstvo. koji je zavideo Špancima na kontroli nad Centralnom i Južnom Amerikom. za Havanu u Meksikanskom zalivu. upravo ovi španski mornari ostaju na pustom ostrvu nakon Robinsona Krusoa da vode koloniju. Iako je Robinson Kruso. Štaviše.. Robinson Kruso zapisuje sledeće: „Ne bi bilo pravo da napadnem na njih. Razmišljajući o napadu grupe urođenika. Britanski nacionalni identitet je takođe uobličio i ekonomski prosperitet. „Trade“ citirano u Colly. pa možda zatim u Španiju. jer. The Complete English Tradesman.cit. Daniel Defoe. Gloucester. 1987. već upravo najveća trgovačka zemlja na svetu120.

u ovom slučaju Robinsona Krusoa. budući da dnevnička forma omogućava jednu jedinu tačku gledišta i to onu koju iznosi autor dnevnika. 1690-1776“. odnosno on se ponaša kao sveznajući pripovedač koristeći ponekad i treće lice da bi čitaocu približio druge likove. Manuel Šonhorn (Manual Shonhorn). H. odnosno moć nad drugim likovima na ostrvu i tako sebe postavi u položaj gospodara. čiji se nivo kolonizacije prikazuje kao krajnje primitivan.. Iako se modernom čitaocu model kolonijalne vladavine koju Defo artikuliše u ovom romanu može učiniti egocentičnim. H. njegova izolacija izoštrava njegovu samosvest i postavlja ga ne samo kao jedini fokus Defoovog romana. str. . koji Defoov roman čita 121 Upor. Journal of British Studies 25. October 1986.. 468. ostrvo je bilo nenaseljeno. da bi se moglo reći da on postaje narcističan lik. Robinson Kruso ima prednost nad drugim likovima i sa pripovedačkog stanovišta. Breen) nazvao „imperijom dobara“. pri čemu su neki običaji neprihvatljivi za hrišćanstvo i autoritet u takmičanju sa drugim nacijama.velikim blagom“ (RK. i tako on dolazi u položaj da psihološki opravdano stečeni zamišljeni autoritet prenese u realnost. Najveći deo romana (oko sto osamdeset strana) dešava se na ostrvu dok je sam sa sobom. Stoga. Brin (T. a u koju je i sam Daniel Defo iskreno verovao: „Mi nismo uvećali našu moć potčinjavajući narode koji su posedovali zemlju i priključujući ih našoj kulturi. već smo u potpunosti naselili naše kolonije(. budući da se pusto ostrvo pretvara u pravu englesku koloniju u kojoj su prisutni politički činioci kolonijalizma: autoritet nad ljudima različitih uverenja i običaja. on je u velikoj meri obeležen Defoovim političkim stavovima. „An Empire of Goods: The Anglicization of Colonial America“. da bi nakon njegovog odlaska ostalo naseljeno Evropljanima (britanskim pobunjenicima i španskim brodolomnicima) i pokrštenim urođenicima. Pri tome.) ljudima iz Velike Britanije i Irske“(RK 219-220). Breen. da postavi samog sebe kao jedinu temu razmišljanja zapisanog u dnevničkoj formi. odnosno onim što je T. Slika španske kolonizacije suprodstavljena je britanskoj nenasilnoj kolonizaciji. koja je u svojoj suštini miriljubiva. Još jedna prednost pustog ostrva kao mesta radnje jeste to što se time omogućavaju uslovi za pripovedača. Upravo na ovaj način Defo prikazuje Krusoove aktivnosti kao relativno nenasilan poduhvat. T. 194). H. već i kao jedini fokus njegovih sopstvenih promišljanja.121 Pre Krusoovog dolaska. Ovi Defoovi komentari odražavaju stavove mnogih Britanaca koji su povezivali fenomen prosperiteta sa predstavom relativno miroljubive imperije zasnovane na slobodnoj trgovini.

Frank Donoghue. kako misle Englezi. a engleski počinje da koristi tek kada oni počnu da beže. 124 Northop Frye.141. 1991. 1995. kako je isticao Vilijam Blejk.“124 Međutim.cit.122 Prema Bretu Makineliju. uticaj imperijalizma na roman vidi se u tome što je doprineo konstruisanju ključnih mesta na koje roman stavlja akcenat. uklonite ih ili pritisnite i Imperiji je kraj. Imperija prati Umetnost. S jedne strane. ed. On im se prvo obraća na španskom jeziku. Cambridge UP. Robinson Kruso.125 Štaviše. Cambridge. 125 Upor. donosi bizarnu kombinaciju političke samosvesti i prave fantazije. Ovo bi se moglo ilustrovati situacijom prilkom spašavanja španskih brodolomnika. a da je niko nije ni preispitivao ni menjao.kao političku priču koja je nastala iz uma koji se bavio intenzivnim političkim raspravama u modernoj istoriji. McInnely. pri čemu kraljevski apsolutizam predstavlja najsigurnije sredstvo da bi se obezbedila politička stabilnost. s druge strane. str. on lik Robinsona Krusoa posmatra kao ambivalentan.18. iz ovog aspekta tumačenja. Kingship and „Robinson Crusoe“. Vol. Power. New York. on je i trgovac robljem na svetskom tržištu. Studies in Novel. Upravo u ovom trenutku Robinson Kruso priznaje krhkost svog kraljevstva. „Inevotable Politics: Rulership and Identity in Robinson Crusoe“. Predstavljajući sebe kao moćnog vladara ostrva u svom dnevniku. iznosi stav da aluzije na imperiju i vladavinu spadaju u domen fantazije i da nikako ne predstavljaju odraz realnosti. 27. razmatrajući vladavinu i identitet u romanu Robinson Kruso. Selected Poetry and Prose of Blake. on je dobroćudni gospodar jednostavne. ali. očigledno da je kolonijalna osnova koju su sami Britanci definisali postala u tolikoj meri široko prihvaćena da je preuzimana u gotovo svim avanturističkim romanima do kraj XIX veka. University of North Texas. 1953. odnosno daju i Robinsonu Krusou i Britancima kolonijalni alibi koji opravdava imperijalizam. Issue 1. op.447. te je. 126 Ibid. Kada kapetan. zbunjen Krusoovim zapuštenim izgledom.. a ne obrnuto. uzevši u obzir popularnost samog romana. 122 Manuel Shonhorn.123 U tom smislu roman i imperijalizam su uspostavili recipročan odnos: nastali su u isto vreme i paralelno se razvijali međusobno se pomažući. 123 Upor. odnosno. tvrdi da Krusoovo ostrvsko iskustvo maskira Defoovo verovanje u monarhistički sistem. str. „temelj Imperije jesu Umetnost i Nauka. Defoe's Politics: Parliament. Frank Donohju (Frank Donoghue). Random House. Ove dve polovine jednog lika ukazuju na „tehniku negiranja jaza između nasilništva robovlasništva i pojma moralne ekonomije“ 126. . str. moralne ekonomije na ostrvu.

recite nam slobodno možemo li vam pomoći“( RK. ali čini se nemogućim da se dokaže da li je ovo delo mladim i odraslim čitaocima XVIII veka više donosilo političku ideju širenja i očuvanja imperije ili samo zadovoljstvo dobro osmišljenom i napisanom pričom. Imam samo jednog slugu. a kada dobije društvo Španaca i Engleza. on sebe u početku naziva „kraljem“ („king“) i to onda dok je sam na ostrvu. on postaje “guverner“ („governor“). Degradiranje titula mu ne donosi neprijatnost ni u jednom trenutku i time se stiče utisak da on više živi u snu u kome je vladar nego što to jeste zaista u realnosti.pita: „Govorim li Bogu ili čoveku? Je li to stvarni čovek ili anđeo?“. Sve to ne treba odstraniti iz razmatranja avanturističkog romana. Petkom (RK. ovaj odgovara sa sebi nekarakterističnom iskrenošću: „Ja sam čovek. odnosno istorijsko-političkog tumačenja neminovno dovode do ambivalentnih zaključaka. arhetipskog tumačenja romana kao dela koje donosi avanturistički duh blizak svima. Čini se da pokušaji imperijalističkog. na kritičarima i čitaocima je zadatak da pronađu svoju vizuru priče o brodolomniku na pustom ostrvu i pripišu svoje sopstveno tumačenje delu. Takođe. isto kao što književnost ne treba prosto odseći od istorije i društva. Ova vrsta usmenog ugovora označila je početak saradnje Robinsona Krusoa sa mavarskim dečakom Ksurijem (RK. spreman da vam pomogne. Slava i političko -trgovačka nadmoć Velike Britanije u XVIII veku ostavili su svoj pečat u Defoovom romanu Robinson Kruso. imamo oružja i municije. Na psihološkom planu. Ni kultura ni imperijalizam nisu statični i zato su veze među njima kao istorijsko iskustvo vrlo dinamične i složene. Pošto fenomeni tog tipa uvek imaju dva lica. ali da nema spora oko univerzalnog. 248). 209) i španskim brodolomnicima (RK. 26). Upravo ovakvo tumačenje moglo bi da objasni njegovu isuviše izraženu potrebu da mu se ostali likovi prvo zaklinju na vernost i verbalno ga priznaju za gospodara. navesti (ne)svesno utkane namere autora u poruke dela. da bi nakon napuštanja ostrva postao samo član brodske posade. 257). Englez. ovi primeri verovatno odražavaju upravo one strahove i nedoumice koje su Britanci prikrivali izraženim ponosom na svoju imperiju. moguće je ukazati na eventualne implikacije i tumačenja Defoovog dela. Iz perspektive savremenog trenutka. kao u dečjoj igri. Popularnost romana svakako govori u prilog dobre recepcije. vidite. . Iz kulturološkog ugla posmatrano. na taj način on uverava sebe da ima moć nad situacijom i ljudima. pa tek onda pristaje da kontaktira sa njima.

Šijan. Prema Novu Vukoviću. str. pored avanturizma. egzotiku. bolest. putovanja. što ima posebnu draž i. Autor je u srž tih motiva postavio junaka koji deluje istovremeno i neobično i realistično. Ipak. 127 Ova knjiga je objedinjavala više tema koje su bile u žiži interesovanja mladih čitalaca: avanturizam. Ovaj roman je odmah bio prihvaćen sa oduševljenjem i to od strane omladinske čitalačke publike. odnosno njegovo sazrevanje od lakomislenog avanturiste do promišljenog i mudrog. djeca i odrasli. otkrivanje nepoznatog i slično. čitalac oseća izvesnu nostalgiju za ostrvom i načinom života koji napušta. Žanrovsko određenje Roman Robinson Kruso. Budisavljević i D. 128 Dr Novo Vuković. pored toga što je avanturističko delo. Čini se da su i avanturistička priča i putopis i vaspitni roman i socijalna utopija u ovom delu objedinjeni na taj način da tek zajedno daju draž ovom romanu i objašnjavaju njegovu trajnu popularnost među čitalačkom publikom svih uzrasta. 302. U junaku romana čitalac otkriva „prirodnog čoveka“. Ta ista čitalačka publika imala je i uticaja da autor izvrši neke korekcije u narednim izdanjima. život u slobodnoj prirodi. slobodu inicijative. vaspitnog romana i socijalne utopije. Naime. U tom pogledu. naglasak je bio na temama vezanim za tadašnju aktuelnu istorijsku situaciju. čitalac prati razvojnu liniju junaka. budući da originalan tekst donosi ozbiljne političke i kulturološke aluzije namenjene prvenstveno odraslim čitaocima i mladićima na kojima je ostajala dužnost održavanja moći Velike Britanije. Knjige. Dakle. . studija. a posebno na brojne adaptacije koje su ubrzo usledile. Zagreb. str. žanrovski je veoma blizak i putopisu. „plemenitog divljaka“. Uvod u književnost za djecu i omladinu. 1970. u prvi plan izbija poezija življenja u slobodnoj prirodi. prevod sa francuskog D. 128 Početno očajanje. ne može se poreći ni činjenica da je to knjiga iz koje zrači neka specifična poezija prirode. Unirex. 66. kad se on vraća civilizaciji. Podgorica. 1996. Defoov roman nije pisan za decu.4. skoro filozofski orijentisanog usamljenika. a ima u sebi i elemenata tzv. nevolje raznih vrsta nisu sprečile tog upornog borca da se izbori za 127 Pol Azar.5. Stilos. Međutim. relativna usaglašenost kritičara u vezi sa žanrovskim određenjem tipa romana iz aspekta tematike i velika popularnost dela u izvesnom smislu i impliciraju ambivalentnost žanrovskog određenja iz aspekta čitalačke publike kojoj je delo namenjeno.

Paris. heroj avanturističkog romana imponuje mladoj osobi.“129 „Ova magična knjiga raspalila je u tisućama srca strast za avanturom. pa do zrelog doba. On vaspitava. Deca mlađeg uzrasta obično se manje interesuju za ovu vrstu književnosti iz određenih psiholoških i formalnih razloga. Guide de litterature pour la jeunesse. str. onoj drami koju je Robinson Kruso prošao od dečačkih raspaljenih iluzija.130 Ovaj roman obnavlja stari odisejski mit. Ipak.303. op. a. koji prevazilazi ljudski prosek u kom čitalac živi. Flauwarion.sebe. citirano u Vuković. Vuković. On jeste čovek svog veka. što nimalo ne odgovara dečjoj nestrpljivosti. 302. On govori. Svakako.132 U tom smislu. ima elemenata buntovničkog odbacivanja 129 130 Ibid. s jedne strane. b) ta dela su po pravilu duga.cit. s tim što je junak spušten iz herojskih visina u običan svet i što je identifikacija mladih čitalaca sa njim neuporedivo lakša. davnu strast koja već tjerala moreplovca Sinbada i Grka Odiseja“. Azar. ali bez moralizatorske presije. mogao bi se smatrati tipičnom lektirom adolescentskog perioda. s druge strane. o drami odrastanja i sazrevanja. šire posmatrano. 132 Upor. nalazi u Robinsonu Krusou jednu od najblistavijih realizacija u književnosti uopšte. op. uopšteno posmatrano. str. avanturistički roman uopšte. 69. str.cit. tako ekspanzivan u pretpubertetskom dobu. op. 1975. mora se priznati da „onaj iskonski lutalački nagon. S druge strane.131 Nije onda čudo što je knjiga imala toliki odjek i što i posle tri veka od njene pojave predstavlja jedno od najomiljenijih štiva za mlade. ističe Azar. ali je i univerzalna metafora ljudskog suočavanja sa pripodom i njenim ćudima... kroz nemilosrdnu borbu sa prirodom. elemenata natčoveka. tipični Englez kolonijalne epohe. 131 Marc Soriano. treba imati u vidu i posebne psihološke i pedagoške motivacije mladih koje Defoov roman zadovoljava. . a time i Robinson Kruso . a smeta im često i tragičan kraj nekih omiljenih junaka.. jer u njemu ima. Među tim razlozima najbitnija su dva: a) deca pomenutih uzrasnih perioda nemaju dovoljno životnog iskustva za punoću doživljaja svih tih dela. Na taj način ova univerzalna tema dobija „novu mladost“ .cit.

Sitnice preko kojih smo olako prelazili otkrivaju nam se u neočekivanom svetlu. ona podnose i ovakva skraćivanja. one su. jaka. sam izborio svoje mesto u kanonu književnosti za mlade i da u njemu ostaje i dalje. da bi se kasnije vraćao tim izvorima duševnog blaženstva i mudrosti. uprkos nameri njegovog autora da ga čitaju odrasli.133 Prema ovoj argumentaciji.“134 Upravo na ovaj način je i Defoov Robinson Kruso pustio korene i u kanonu književnosti za decu. Milovan Danojlić. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Još od objavljivanja prvog originalnog teksta romana. Postavši deo sveopšte baštine čovečanstva. mi potom otkrivamo nove i nove slojeve i. pojednostavljene verzije.135 Jedna od prvih adaptacija bila je pesma za decu (nursery rhyme). izgleda da su bili ponekad zabrinuti zbog prihvatanja romana Robinson Kruso kao romana za decu. brojne adaptacije za decu učinile su ovu priču popularnom i među najmlađom čitalačkom populacijom. Nerazrušiva. silazimo sve dublje i dublje. da nisu napisane. smislenija. Crowley. sa sadržajem i. kako bi se s njima još od najranije mladosti čovek mogao da upozna. poznate i onima koji ih nikada nisu čitali. Beograd. 135 Upor. često dosadnih oblika života. Kroz popularne. nego da su same od sebe nastale. 2004. Savladavši tu. op. 238-239. njenog smisla. sa jednim delom njenog značenja. na neki način. „Ima knjiga za koje vam se čini da oduvek postoje. zajedno sa svetom i sa čovekom. Anonimni kritičar je 1885. Neki od pisaca viktorijanskog perioda.društvenih normi i ustaljenih. X. str. složenija. str. kroz priču. U međuvremenu.cit. Robinson Kruso kao da je od svog nastanka do danas. a izvesna nejasna mesta dobijaju pravo značenje. upoznajemo se i sa onim što su drugi o tim knjigama napisali. . čovek na samom početku životnog puta okusi dah veličine. trajna. Naivna pesma – ogledi i zapisi o dečjoj književnosti. koja je i postala deo tradicionalnih pesama mama guske (Mother Goose Nursery Rhymes): 133 134 Ibid. uprošćavanja i razblaživanja. reagujući na novu svest o razlici između književnosti eksplicitno za decu i mlade i „ozbiljne“ književnosti za odrasle. najlakšu prepreku. Najpre se upoznajemo sa pričom. bez njih kao da ne bismo bili ono što jesmo. tako da priča postaje sve dublja. neiscrpnija. godine zamerao što se ova popularnost zasniva na dečačkom ukusu. kako nam se život bogati. Neka od tih dela su prerađena za čitaoce mlađeg uzrasta.

Koliko je ova pesma bila popularna i omiljena. Newark. igrala pevajući je i zamišljajući sebe na mestu brodolomnika prisiljenog da se snalazi u prirodi. kada bi porasla. čak i praveći svoju odeću od kozje kože. govori i knjiga Elisa Parkera Batlera (Ellis Parker Butler). Robinson Crusoe and Thrift Stamps.83. tako bliskog dečjem poimanju sveta.Poor old Robinson Crusoe! Poor old Robinson Crusoe! He made him a coat Of an old nanny goat. Verzija na srpskom je data u prevodu autora ovog rada: Siroti stari Robinson Kruso! Siroti stari Robinson Kruso! Napravio je sebi kaput od kože Jedne stare bake koze. 137 136 Arthur Rackham. And we all saved and helped him to do so. London. kada ju je čuo i naučio napamet. Verzija na srpskom je data u prevodu autora ovog rada: Dobri stari Robinson Kruso! . NJ: National War Savings Committee for New Jersey. Internet izvor: www. kao mali dečak. ed..2010. ali i interesovanje za originalnu priču o Robinsonu Krusou. navodeći da je. str. 1994. i realizma budila je ko d generacija britanske dece maštu. Poor old Robinson Crusoe!136 Uz ovu pesmu deca su uspavljivana. Wordsworth Classics. noćima ležao budan pokušavajući sa shvati kako je Robinsonu Krusou uspelo da napravi kaput od koze. koji je svoje razmišljanje o Prvom svetskom ratu i promovisanje takse za štednju povezao upravo sa ovom pesmom.elllisparkerbutler.info na dan 20. Samo ringe tange ting. Mother Goose – Old Nursery Rhymes. Pitam se kako je samo uspeo to! Samo ringe tange ting. ili su se ona sama. I wonder how he could do so! With a ring-a-ting-tang And a ring-a-ting-tang.04. Siroti stari Robinson Kruso! 137 Ellis Parker Butler. Mešavina nonsensa. On čak i dopunjava tradicionalnu pesmu aktuelnim stihovima: Good old Robinson Crusoe! Good old Robinson Crusoe! The Thrift Stamps he bought Won the war we fought. 1917.

Bilo je to u vreme otkrivanja novih kontinenata. Kod nešto arhaičnijih i neprilagođenih izdanja uočljivo je dodavanje predgovo ra i pojašnjenja pojmova iz teksta.140 Neka od novijih izdanja čak i relativno malo adaptiranih verzija na engleskom jeziku. odlikuju se prilagođavanjem arhaičnih izraza i stila izražavanja iz XVIII veka standardnom jeziku XXI veka.Početkom XX veka. a završava se bajkovito: „Preuzeo sam očevu radnju. McMurry and Mary Hall. 140 Danijel Defo.“139 Slična verzija romana se pojavila i kod nas. značajno je istaći da Defoovo delo vodi svoj zaseban život i u kanonu književnosti za decu. Robinzon Kruso. Srećni smo i zadovoljni. dečjih snova. Ovo delo počinje rečima: „Kada sam bio mali dečak. str. Autorke adaptacije su čak napravile i verzije za roditelje i učitelje. ma koliko mala bila. pa radimo zajedno. Knjiga komerc. Čak i onda kada se shvati da tih čudesa nema. kada je književnost za decu počela da utvrđuje svoj položaj u kjniževnom kanonu. živeo sam u velikom gradu pored mora sa mamom i tatom“.. Public School Publishing Company. naučio Petka da piše i računa. Upravo zato je i deci. Živojin Vukadinović.138 Ovu verziju priče odlikuje direktno obraćanje pripovedača Robinsona Krusoa deci drugog i trećeg razreda osnovne škole. 139 Ibid. Robinson Crusoe for Boys and Girls. pri čemu se koristi pojednostavljen jezik. Međutim. 5. prev. prilagođavajući se ukusu i uzrastu najmlađih čitalaca. pojavila se i autorizovana adaptacija pod naslovom Robinson Kruso za dečake i devojčice. 2004. i čovečanstvo u celini prošlo je kroz period takvih neobuzdanih. Bloomington. Ill. . adapted by Lida B. „Glad za nepoznatim predstavlja duboku potrebu čovečjeg duha. 120. da su Dobri stari Robinson Kruso! Kupio je i on za štednju bon. U ratu da bismo pobedili Svi smo štedeli I pomogli mu da on učini to! Dobri stari Robinson Kruso! 138 Daniel De Foe. što pripovedanju Robinsona Krusoa daje notu savremenosti potrebnu za preživljavanje priče kroz vreme. Stoga. moguće da se užive u priču o avanturi u kojoj brodovi plove upravo ka takvim neviđenim čudesima i nepojmljivim tajnama. a cilj je bio taj da se u deci probudi interesovanje za avanturu. izostavljeni su agresivni sadržaji neprimereni dečjem uzrastu. namenjenih uzrastu od četvrtog do šestog razreda osnovne škole. kada je daljina skrivala tajne i čuda. Beograd. 1902. Snovi o dalekim zemljama jesu snovi detinjstva. u kojima su davane sugestije o edukativnoj vrednosti priče i načinu prezentovanja dela. da bi putovanje u prošlost bilo sveobuhvatno.

duboko i moćno. tako i žene. Čini se da Defoov roman donosi višestruko složenu priču u kojoj se prepoznaju i deca i mladi i odrasli. lutalice i nežnog prijatelja u dečju maštu. 141 Danojlić. op. bar za trenutak.. i kulturolozi. suštinski. zov tih dalekih. iz žanrovske perspektive. pustolova. knjiga nas zgrabi. . str. razigra se. na granici svake od ovih kategorija. nužno je da postoje adaptirane verzije romana. donoseći sliku pustinjaka. unezveri se.zakoni bitisanja svuda jedni i isti. te je on. još juče mirna i pokorna. kako muškarci. 239-240. da zameni avanturu. jer. nestvarnih prostranstava ne prestaje da nas ispunjava milinom i teskobom. on donosi arhetipske motive utkane u našu civilizaciju.“141 Da bi svako dete moglo da otkrije Robinsona Krusoa u sebi. do zore nas budne zadrži.cit. a duša. I samo čitanje Defoovog dela može. borca. zavapi.

Sva tri pisca koriste. Dela koja su nastala pod direktnim uticajem Kluba od manjeg su značaja za književnost. 1729). poigravanje žanrovima i satiru povezanu s fenomenima koji su činili društvenu i književnu atmosferu samog Kluba. Pope. New York. pamflet i niz prigodnih napisa u časopisima (The Tatler. Međutim. DŽONATAN SVIFT – AVANTURA U ODRAZU ISKRIVLJENOG OGLEDALA 5.1. 1724). satira u prozi. o Džonatanu su se starali rođaci. a pošto majka nije imala sredstava za život. The Examiner). gde je sa piscima Aleksandrom Popom i Džonom Gejom osnovao „Klub piskarala“ („Scriblerus Club“). Studirao je teologiju na univerzitetu u Dablinu. od roditelja Engleza. Gay. Skroman predlog (A Modest Proposal.5. Slavery and Augustian Literature: Swift. Postao je popularan i u Londonu. koja je najviše odgovarala njegovim životnim i političkim stavovima. 2003. U mladosti Svift je pisao klasicističke stihove. u različitom stepenu i na različite načine. a potom se zaposlio u Engleskoj kao privatni sekretar Vilijama Templa. str 1. sprijateljili i radeći zajedno u ovom klubu stvorili osnovu za svoj kasniji književni rad. 1704). delo kojim se upisao u kanon svetske književnosti jeste satirično -fantastični putopis Putovanje Lemjuela Gulivera u neke daleke zemlje sveta (The Travels of Lemuel Guliver into Several Remote Nations of the World. Suknareva pisma (The Drapier's Letters. kao posmrče. da bi ga to dovelo do položaja dekana Katedrale u Dablinu. 1667-1745) rodio se u Dablinu.142 Među najznačanija dela nastala iz pera Džonatana Svifta spadaju: Bitka knjiga (The Battle of Books. takođe satira. koji se oslanja na motive opisane u knjizi Memoari Martina 142 John Richardson. Upravo u ovim okolnostima oni su se upoznali. uglednog političara Vigovske stranke. Kasnije se primio dužnosti anglikanskog sveštenika u jednom irskom selu. ali i šire društvene slike tog doba. ironiju. Priča o buretu (The Tale of a Tub. Njih trojica bili su povezani sa torijevskom vladom 1710 . Biografija i dela Džonatan Svift (Jonathan Swift. 1704). . pamfleti u obliku pisama. Routledge. ali u njima nailazimo na izvore Sviftove čuvene priče o Guliverovim putovanjima. 1726). dok mu je veći deo književne karijere obeležen pisanjem satire.1714 god. na čijem čelu je bio Robert Harli.

J. xiii. i 1722. Deo I i II napisani su tokom 1721. – i prihvatio je da je odštampa mesec dana nakon dobijanja kompletnog 143 144 Upor. rekao bih. godine. str. str. godine. 1966. “a da nije znao odakle. a sa potpisom Guliverovog izmišljenog rođaka Ričarda Simpsona. godine. op. Deo III 1723. ali nema jasnog dokaza da podrži ovu teoriju.145 Ovaj „primerak“ bio je deo kompletnog rukopisa Guliverovih putovanja. U avgustu je započeo tajne pregovore sa londonskim štamparom i knjžarom Bendžaminom Mateom (Benjamin Matte) „Mate je primio primerak knjige“. očigledno iz pera samog Svifta. a čini se da Poupove reči znače da su osnovne zamisli Liliputa i Lapute nastale tokom diskusija o zajedničkoj knjizi u Klubu piskarala. u Irskoj. U toj knjizi postoje pigmeji u Šrajblerovim putovanjima i projekti Lapute“.143 5. i 1725. XI. Mate je očigledno prepoznao vrednost knjige – verovatno je i pretpostavljao ko ju je napisao. baš nakon tvog odlaska iz Engleske“. niti od koga. odlučio je da otputuje u Englesku. OUP. ali napisanim Gejovim rukopisom. godine. 56. a Deo IV tokom 1724. Kao tadašnji dekan Katedrale u Dablinu. a da je rukopis završen u jesen 1725. Oxford. Apence. propraćen pismom. 1998.. „upravo iz delova ovih memoara Svift je dobio prve naznake ideja u vezi sa Guliverom. ali je jedan od većih problema na koje je naišao bio taj da pronađe izdavača spremnog na rizik štampanja otvorene antivigovske satire. pisao je Poup Sviftu kasnije. baš kao i kako da nakon objavljivanja on sam ne bude politički progonjen. Observation. ed.1. Književna recepcija Prema Popovoj tvrdnji iz 1728. Aurcdates and Characters. Iz Sviftove prepiske jasno je da je stvaranje Guliverovih putovanja počelo krajem 1720. Svift je bio odlučan u nameri da objavi svoje delo. godine za putovanje Martina Piskarala. 1741) objavljenoj kao zajedničko satirično delo udruženih pisaca o biografiji izmšljenog lika tipičnog za Englesku XVIII veka. Paul Turner in Introduction. godine. str. Osborn. Turner.Piskarala (The Memories of Martinus Scriblerus. Guliver's Travels.144 U ovom smislu sugerisano je da „Putovanje u Liliput“ i „Putovanje u Laputu“ uključuju materijal napisan već 1714.cit.1. . godine. Jonathan Swift. J. 145 Upor.M. poneo rukopis sa sobom i stigao u London sredinom marta 1726. pošto je on bio poslovni partner Sviftovog starog prijatelja i štampara Bendžamina Tuka. ostavljen pod velom noći i to. godine.

godine Džon Gej je pisao Sviftu: „Pre desetak dana ovde je objavljena knjiga o putovanjima jednog Gulivera.000 čitalaca. slažu se u stavu da u knjizi nema pojedinačnih aluzija.. Williams. utvrdio je da Mate ne samo da je ostavio veliki broj štamparskih grešaka. Stručnjaci se ne slažu oko procene pouzdanosti Foknerovog teksta. mada se svi slažu u tome da im se veoma dopada. predstavlja najbližu verziju Sviftovog originalnog rukopisa i odražava njegove ideje povezane s ovom knjigom. Sedamnaestog novembra 1726. od političkih savetnika do male dece. Do tada se Svift već bio vratio u Irsku. a izdavač je bio Džordž Fokner. ali da je satira na društvo uopšte veoma oštra. sve više zauzimajući mesto klasika u književnom kanonu i pružajući oštru konkurenciju Hodočasnikovim putovanjima i Robinsonu Krusou kao najbolje prodavanim i čitanim delima napisanim na engleskom jeziku. Tvoj lord [Bulinbrok] ponajmanje odobrava ovakvo 146 Upor. kada su Guliverova putovanja ponovo štampana u Dablinu. Uskoro je Guliver postao jedna od značajnijih tema razgovora i književnih diskusija. ali izdavač tvrdi da ne zna od koga ju je dobio. što je bilo gotovo sedam puta više od ukupnog broja primeraka Spektatora za koji je Adison tvrdio da će stići do 60.146 Međutim. Govori se da si ti njen autor. i kada je video objavljenu knjigu. Prvi tiraž prodat je za nedelju dana. deset hiljada primeraka je prodato u roku od tri nedelje. The Text of Guliver’s Travels. jednom na holandski i jednom na nemački jezik.rukopisa. koji uključuje većinu ispravki za Mateovo prvo izdanje.. godine. Iako danas ne znamo obim tadašnjeg štamparskog tiraža. već je i namerno izmenio tekst izbacujući ili ublažavajući satiru koju je smatrao suviše opasnom da bi se javno objavila. od političa do običnih ljudi iz naroda. H. ove promene u tekstu ostale su do 1735. godine doživelo je izvanredan uspeh. Nije stigao da lično uradi korekturu. . može se pretpostaviti da je do kraja decembra više od 20. Tokom narednih pet nedelja štampana su još dva izdanja. 1952. Uprkos Sviftovim intervencijama. Mateovo izdanje iz 1726. a slava ove knjige brzo se proširila po Engleskoj i Irskoj. oktobra 1726. U toku dve godine knjiga je prevedena dva puta na francuski. ali dokazi ukazuju na to da je ovo izdanje štampano sa Sviftovim odobrenjem i pod njegovom kontrolom i da ovaj tekst. godine. Svi. Svi je čitaju – od najviših slojeva do najnižih. i nema ničeg zabavnijeg od slušanja različitih mišljenja koja ljudi iznose o njoj. uprkos manama objavljenog teksta.000 primeraka Guliverovih putovanja cirkulisalo među više od pola miliona čitalaca u Londonu. i otada ceo grad samo o njoj govori. Knjiga je objavljena 28.

delo karakterišući ga zlonamernim u odnosu na ljudsku prirodu. neljudska i bezbožna… prljava u rečima. Čak i Sviftovi najbolji prijatelji priznavali su izvesnu rezervu prema trećem delu knjige (a sličan stav zauzimaju i savremeni kritičari) i oduvek je bilo žalbi na pojednostavljene metafore iz prvog i drugog dela. rano su se pojavile i književne nedoumice. Što se tiče ostalih kritičara. dok je Tekeri optuživao Svifta da „u dečiju sobu ulazi sa korakom i vedrinom jednog ljudoždera. London. prljava u mislima. 1995. introduction by Midiance Tode. Correspondence de Voltaire.. sramotna.M. 12-13.“. Guliver’s Trawels. Paris. W. koja je trenutno publica trita manu i predviđam da će joj se u budućnosti diviti svi ljudi“.151 Uprkos oštrom stavu Džonatana Smedlija. str. str. Tvoj prijatelj. 149 Macanlay Christian u predgovoru knjige Johnatan Swift. kao i na asimetriju između treće i četvrte knjige. žestokog 147 148 Kathleen William. um prepun prizora sa đubrišta“. ali da je štampar pogrešio navodeći da ovaj živi u Vapingu a ne u Redrifu. str. English Humorists of the Eighteenth Century.. filozofske i moralne primedbe počele su da se javljaju već sa prvim književnim reakcijama. 62. ed. mada misli da je na nekim mestima satira ipak prejaka.. 34. .147 Od samog početka Guliverova putovanja nailazila su i na oštru kritiku. zasnovanu uglavnom na političkoj osnovi. Tekstu su stalno pripisivane optužbe za mizantropiju i mizoginiju. Takođe. Ibid. godine iznosi krajnje pozitivan kritički sud o knjizi: „Prvo želim da ti čestitam na rođakovoj divnoj knjizi.. budući da su Sviftovi pogledi izazivali snažne reakcije. Jonathan Swift – The Critical Heritage. Prema pismu Džona Arbatnota (John Arbuthnot) od 5. smatram da je [ova knjiga] užasna.150 Aleksandar Poup u pismu upućenom Sviftu 16. a veliki deo naroda smatra da taj deo i nije nastao iz istog pera onoga koga brane svi: lordovi. religijske. agresivna.149 Mnogi su Gulivera doživeli kao svog savremenika. novembra 1726. Harmandsworth. Volter nije bio impresioniran: „Ništa što je neprirodno ne može da dugo prija“. 90. a što se tiče morala. Tnackeray. 1913. Pozajmio sam knjigu starom gospodinu koji je odmah počeo da na mapi traži Liliput.. 1967.. Lord Skarborou mi je govorio o jednom kapetanu broda koji mu je ispričao da veoma dobro poznaje Gulivera. Librarie Hockette. 151 Ibid. hvali je. lord Harkort. opskurna“. str. žene i deca“. 150 Upor. 1853. muškarci. str. 148 Mekoli je smatrao da je Svift imao „srce puno mržnje prema celoj ljudskoj rasi. Routlege. novembra 1726: „Guliver je u rukama svih. Lucien Foulet. nasilna. Lette. London. 63. smatraju da je leteće ostrvo najmanje zabavno. ed. Penguin. 40.. Takođe. ogorčenje i sumnje.

The Cambridge Ocupation of Jonathan Swift. .154 On nikada nije prestajao da fascinira najbolje među anglo -američkim piscima i da oduševljava svoje sunarodnike iz izgnanstva. najmonstruoznija stvar koja se ikad dogodila u svetu književnosti. čitaju Guliverova putovanja. Stari učeni Lesli Stiven. otac Virdžinije Vulf. a da i ne sumnjaju u satiru. prema kome je: „humor. koji je zaveo mnoge čitaoce i čitateljke. pa tako dok Rebeka Vest smatra da se ostvarila Sviftova utopija o carstvu mudrih konja. već upravo njihovim suprotnostima“152. H. te Ričard Pejn Najt u svojoj kritici iz 1805. od kojih još i danas pati puritanska Engleska.. pa je time i postala tema neprestanih debata. nudeći Tome Palčiće i Džonove Vilenjake. str 178. ono izražava jednu od najiskrenijih mržnji prema ugnjetavanju koja je ikad nadahnula ljudsko biće“. koji otada pokreću niz pitanja – književnih. Cambridge. 155 U predgovoru drami Reči na prozorskom oknu. „Svift me progoni. socijalnih i moralnih. Nije za šalu fenomen da se vide dečaci i devojčice koji umesto da se igraju svojih igara na otvorenom prostoru čitaju o Liliputancima i ostalima i pune glavu sanjarijama jednog starca. pa i veoma mladih ljudi i dece. D. a koje je Dekan izmislio za njihovu zabavu. Haksli ga optužuju da je jedan od tvoraca seksualnih inhibicija. ali čini se da jedinstvo vlada samo u oceni izuzetne književne vrednosti njegovog dela. u XIX veku kao da je oštrica satire i kritike popustila. kako protiv. Sviftovih prijatelja. Isto to smatra i naš savremenik 152 153 Ibid. Irce. posvećenoj Sviftovoj seni. uvek je iza prvog ugla“. 154 Christopher Fox. tako i u korist same priče i njene poruke. Kritička recepcija ilustruje gotovo svaki pravac u kritici i kritičkoj teoriji tokom protekla tri veka. on ne poučava decu religiji i vrlini. Cup. S ono malo morala utkanog u priču. Str 90. 216.vigovca i protivnika Svifta. godine ističe da „sve više čitalaca. izričite i precizne reakcije na Svifta veoma su brojne. inače nimalo blag prema gadostima torijevskih satiričara. kaže Irac Jejts. Lorens i O. 2003.“153 Čini se da je izuzetna popularnost dela od početka postojala u okviru konteksta žive kontroverze i različitosti stavova. Ibid. Guliverova putovanja su čitana iz više uglova. filozofskih. ovako definiše delo velikog čovekomrsca: „Ma koliko bilo zamračeno ličnim osećanjima i sklonostima za klasne privilegije. str. političkih. ed. pri čemu se zaista zabavljaju i raduju čitanju knjige.155 U Engleskoj.

odnosno izmišljeno putovanje. Čini se da istorijska interpretacija priče iz XVIII veka omogućava lakše uklapanje Sviftovog dela u kompleksne intelektualne tokove XXI veka. s posebnim naglaskom na razumevanje kulturološko-istorijskog trenutka u kome je Svift stvarao. Parodija na avanturističku prozu 5. sumnjičavim i distopijskim idealima nerealnim čak i za savremeni trenutak. 2002. U tom smislu postoji „tvrda“ škola čitanja dela kao ljudske paradigme i „meka“ škola tumačenja. 8-9. Predgovor knjizi Džonatan Svift. s jedne strane. iz superiorne perspektive ovakvih primitivnih utopija. Avanturistička priča u Guliverovim putovanjima 5.“156 Kritička istorija Guliverovih putovanja ispunjena je sukobljavanjem tumačenja različitih aspekata priče.1.2.Herbert Rid: „On je bio rođeni idealista. op.cit. Biblioteka Europski klasici (Engleski pisci).1. teme nacionalizma. Putnici su povremeno otkrivali srećna društva u kojima se živelo jednostavnim. . fleksibilnija u svom pristupu priči. imperije i kolonijalizma. pri čemu danas centralno mesto zauzimaju.1. str. Sremski Karlovci i Novi Sad. Guliverova Putovanja. Svift i književna tradicija Kada Guliverova putovanja razmatramo kao avanturističku priču. str.. 157 Upor. rodne teme i. vođeni samo prirodnim instinktima i unutrašnjom prosvetljenošću razumom i. uz nepresušnu dilemu oko Sviftovih stavova prema ljudskoj prirodi i ljudskoj (ne)savršenosti. preveo sa engleskog i predgovor napisao Sreten Marić. postaje očigledno da odustvo izvesnih odlika tipičnih za ovu vrstu proze dobije gotovo pozitivnu konotaciju. 233. beli evropski čovek bio je prikazan kao žrtva civilizacije i 156 Upor. Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića.2. ili pragmatičkim. neiskvarenim životom. Glavna strast njegovo g života bila je srdžba na nepravde i ugnjetavanja.157 5. Tokom XVII veka izmišljena putovanja pisali su francuski pisci da bi u prozi zasnivali prirodnjačke teorije i istakli evropsku civilizaciju i kulturu u svetlu racionalističkog poimanja sveta popularnog u to doba. s druge strane.2. Fox. Vodi se debata i oko pitanja da li se Sviftovo carstvo u većoj meri odlikuje utopijskim idejama o idealnom društvu iz XVIII ve ka.

cit. on očigledno liči na Defoove romane. Guliverova putovanja nisu isključivo ovog tipa jer među ljudima kod kojih dolazi nema dece prirode u navedenom smislu reči. a karakterizacija Guliverovog lika nije uvek od centralne važnosti. zainteresovan da posmatra običaje u stranim zemljama i vrstan lingvista. op. U tom smislu. Guliverov prozni stil sasvim se uklapa u ukus Britanskog kraljevskog društva – on je naizgled zasnovan na činjenicama. te komparativno čitanje priče može da doprinese boljem razumevanju avanturističke priče utkane u tekst. Guliverova putovanja predstavljaju savršenu parodiju koja sobo m nosi veliki deo duha pravih putovanja. Guliverov lik se savršeno uklapa u ovaj kontekst – on je čovek iz Kembridža. a posebno Robinsona Krusoa . budući da tok priče donosi neizvesnost i iznenađenja koja doprinose uzbudljivosti priče. prelazi u naučnu fantastiku.. Sama priroda književnih referenci i aluzija implicitno preporučuje strategiju „uporednog“ čitanja. i to na dva načina: a) generički. objavljenog sedam godina ranije. Naime. 158 Upor. kako starim tako i novim. oslobođen književnog kolorita. 1955. Ricardo Quintona. Verovatno ne postoji ni jedno drugo izmišljeno putovanje koje donosi toliko anti-tradicionalizma u žanr putopisa.tradicionalizma. 159 Fantastičnost priče u pojedinim segmentima. naučno orijentisan. bavi se beleženjem detalja sa punoćom i preciznošću naučnog instrumenta. str. Guliverova putovanja počinju kao roman i. Kao izmišljeno putovanje. 155158.158 Roman Guliverova putovanja u svojoj parodičnosti donosi i značajnu meru metafiktivnosti. u aspektu avantura realistično osmišljenog centralnog lika. Međutim. pri čemu su detalji tako verno prikazani da se gubi granica između verovatnog i neverovatnog. avanture uskoro postaju isuviše fantastične za roman. str. kao vrstu eksperimenta šta se može uraditi sa tipičnim odlikama književnih trendova tog doba i b) konkretno. to je delo s naglašenom književnom orijentacijom. 159 Turner. tako da čitanje knjige uz naglašenu svest o drugim tekstovima jeste aktivan. kao eho određenih pisaca i dela. U Sviftovo vreme svet je bio pun upravo takvih profesionalnih moreplovaca koji su smatrali da objavljivanjem opisa svojih putovanja doprinose naučnim saznanjima. moguće je analizirati avanturistički aspekt priče kao parodiju. . XV. Oxford University Press. London. Swift: An Introduction. u velikoj meri svesno svog odnosa sa drugim književnim tekstovima. čime se svrstava u avanturističku prozu. i to u smislu promovisanja satire kao književnog stava prema društvenim i književnim fenomenima. naročito u epizodi o letećem ostrvu.

uključujući poučne knjige o ponašanju. kulturi i ljudskom društvu – rekapitulira način obrazovanja karakterističnog za Sviftovo doba i predstavlja repliku retoričkih i epistemoloških odlika tipičnih za tadašnje književne žanrove. prihvatili ove tvrdnje o autentičnosti. memoare i romane. 1962. 160 Čitalačka radoznalost za upoznavanjem dalekih mesta i egzotičnih ljudi bila je postepeno izgrađivana tokom više od jednog veka: putopisi. Svift je bio fasciniran kulturološkom razlikom i počeo je da 160 Upor. obraćali su se važnom aspektu kulture tog doba. u velikoj meri kontekstom uobličenog teksta. Percy G. Putovanja i putopisi izazivali su kod čitalaca intelektualnu znatiželju. vidi ne samo u postavljanju svoje priče ili sižea (što se neminovno postiže). svojvrsnoj kulturološkoj gladi. Putovanje – kretanje kroz prostor na način koji uključuje sakupljanje činjenica ka formiranju konkretne priče o mestu. kao poteškoće razlikovanja činjeničnih i fiktivnih aspekata priče. Berkley and Los Angeles. Travellers and Travel Liars: 1660-1800. Obećava se upoznavanje „dalekih naroda“. što obećava priču iz perspektive pouzdanog svedoka. vrlo često nepouzdani. Sviftov fomalan izbor da svoju satiričnu knjigu uobliči kao putopis u velikoj meri je bio pod uticajem popularnosti putopisne i avanturističke proze. budući da je veliki broj knjiga o istraživanjima i otkrićima nastajao u Londonu iz pera autora koji nikada nisu putovali van Engleske i čije su činjenice često bile netačne. Čini se da se pravi efekat ovog. dok su kartografske tvrdnje apsurdne. autobiografije. na primer. Sviftov tekst nudi gotovo sve sem konkretnih geografskih i antropoloških podataka u uobičajenom smislu te reči. . Kada bi čitaoci. University of California Press. Adams.intenzivan proces za čitaoca koji treba da bude spreman za znakove u tekstu koji se brzo smenjuju. Na prvim stranicama knjige Svift poziva čitaoce da razmišljaju i u generičkom i u „aluzivnom“ smislu. pri čemu se i navode sposobnosti piščeve persone i Guliver kao autor dela u isto vreme je i moreplovac i brodski lekar. ni mape ni Guliverovi detaljni opisi ne bi bili korisni i interesantni dugo vremena. a ponekad i da kombinuju ova dva pristupa tekstu. implicitno preispitujući engleske ideje o normativnosti i nudeći blistavi niz mogućnosti u vezi sa upoznavanjem drugačijih vrednosti u svim svojim formama. već u pokretanju pitanja u vezi sa autoritetom žanrova. Naslovna stranica nedvosmisleno postavlja tekst u tradiciju tada popularne putopisne literature. Budući da je veći deo svog života proveo u zemlji čiji su običaji i mentalitet bili strani za njegovo poimanje sveta. ali putovanje nije samo pogodna konvencija.

već upravo o rodnoj zemlji. obaraju se postavke na kojima počiva putopisna proza a time i čitaočevo poverenje u samu priču. S jedne strane.cit. 435. činjeničnim podacima. str. ali njegova knjiga parodijom i apsurdom ilustruje kako se to postiže. Tokom procesa urušavanja autoritativnog poverenja u način prikazivanja priče on postiže dvostruki efekat. spustismo ga i ostasmo pripremni kraj letače. Guliverova putovanja. Ovakav burleskni plagijarizam nastavlja se tokom celog opisa morske oluje. Skratimo prvenjaču. na primer. 112). ali kako je more prebacivalo. Svift ne govori da su svi putopisi laži i prevare. po mom savetu. u ovoj fiktivnoj inverziji. da javno potvrdite da ste me velikim i čestim navaljivanjem nagovorili da objavim ovaj izveštaj o svojim putovanjima. Krma je tačno prihvatala. a onda privežemo bezan. ne donosi spoznaju o stranim zemljama. brod se dobro držao“ (GP. koje mnogi kritičari smatraju irelevantnim i suvišnim. u tekstu prvog poglavlja Druge knjige Guliverovih putovanja . razapnemo je i pritegnemo škote. on usvaja i koristi izuzetnu detaljnost u vezi sa opisom situacija tipičnih za ovu književnu formu. 2002. str. savetujući mi da najmim nekog mladog gospodina s kojeg univerziteta da ga sredi i popravi mu stil. Prema Polu Hanteru. Zamišljanje stranih kultura 161 Džonatan Svift. pa smo mislili da je bolje da jedrimo s krmenim vetrom nego da uberemo sva jedra. a čitaoci postepeno odustaju od nade da će ih knjiga poučiti nekim realnim. nalazi se prepisan pasus iz magazina Mariner's Magazine Semjuela Starmija (Samuel Sturmy)162: „Kad videsmo da će nam prednje košno jedro biti bačeno u more. Ispostavlja se da putovanje. On čak pravi i direktne aluzije na neke od poznatih putopisaca. Hunter. op.to i proučava. Brod je ležao široko na valovima. pri čemu ponekad doslovno kopira autore tog doba u smislu jezika i stila. 162 Upor. uspeva da kreira. 121. uradio moj rođak Dampijer za svoj ’Put oko sveta’“. dok svaka od knjiga sugestivno nudi detalje vezane za antropološki i plovidbeni aspekat priče. . faune i opisa lokalnih običaja. gotovo uprkos samom sebi. Beograd. ubedljivu uporednu priču o fenomenima karakterističnim za kulturološki život Guliverove (odnosno Sviftove i čitaočeve) rodne zemlje. znao je da ispunjavanje znatiželje znači više od nabrajanja flore. U daljem tekstu citati iz ove knjige biće navedeni u zagradama pod skraćenicom GP. dok. koga spominje kao „rođaka Dampijera“: „Nadam se da ste spremni kad vas pozovu.161 Pored toga. preveo sa engleskog Sreten Marić. kao što je. Istočnik. pregledamo da li su topovi dobro pričvršćeni. Međutim.. s druge strane. kao što je to slučaj sa proslavljenim moreplovcem Vilijemom Dampijerom (William Dampier).

Ponekad je insistiranje na detaljima u Guliverovim putovanjima isuviše nametljivo i pomalo agresivno. pokazujući time da je još više ograničen u svojim opažanjima od samog Gulivera: Vilijam Robinson nudi „platu dvaput veću od uobičajene. Kao drugi razlog on navodi mogućnost da ponavljanje strukture prenosi stanovnicima Velike Britanije jasnu poruku da putovanja ne uključuju sama po sebi nova saznanja. op. Mi.. omogućavajući dovoljno slobodan odnos između čitaoca i teksta u bilo kom delu priče. do početka Četvrte knjige on uspeva da se uzdigne u hijerarhiji od hirurga do kapetana. pogotovo u delovima priče kada je Guliver između dve zemlje i avanture i okolnosti radnje nisu interesantne same po sebi. a kako mu je poznato da se razumem u moreplovstvo bar toliko koliko i on. Međutim. kapetan bira Gulivera za saputnika odlučno i bez sumnje. veli. 220).cit. 122. U većem broju slučajeva. Hanter postavlja pitanje zašto svako od putovanja prolazi kroz sličnu fazu pripovedačkog uokviravanja radnje i podsećanja čitaoca na putopisnu osnovu priče. kao nezavisan tekst. pri čemu ponavljanje pripovedačkog okvira ne samo da omogućava već i sugestivno podstiče čitaoce na takav korak. str. Guliver ne uči iz svojih prethodnih grešaka niti biva mudriji nakon brojnih iskustava. . kao što je implicirano u putopisima. putovanja se samo nižu. Čini se da je za Svifta jedna od okosnica bila tema povezana upravo sa odbijanjem ili nesposobnošću ljudi da uče iz svojih prethodnih 163 Upor. Jedino na kraju Četvrte knjige (pa i onda pogubno po ljudski rod) pokušava da prenese neku od naučenih lekcija kući. na početku Treće knjige. pa i samom motivu putovanja. Kada čitalac jednom spozna da je putovanje samo pogodna pripovedačka okolnost.163 Kao jedan od razloga on navodi autorovu nameru da svako putovanje stoji nezavisno od drugih da bi se moglo čitati bilo pojedinačno bilo u nizu. Ranije. Guliverovi zapisi o moru nisu inspirativni kao dokaz bilo za navigaicione bilo za liderske Guliverove sposobnosti. ali ne i nadograđuju. on više ne mari u velikoj meri za Guliverovu autentičnost i pouzdanost. možemo da odbijemo piščev redosled te da svako od putovanja čitamo za sebe. uprkos svim neuspesima.i običaja čitaoca vraća na domaće engleske kulturološko -političke fenomene i konačno do njega samog. a ne geografski vodič. poboljšanja ili napredak u tehnološkom smislu. ne napreduju u svojim saznanjima. Guliverovi saputnici. gotov da se obaveže da će slušati moje savete kao da imam udela u komandovanju“ (GP. pa ipak. bio je. kao čitaoci. Čak ni drugi likovi. Hunter.

str.167 Čini se da uvodni pasusi Guliverovih putovanja nude parodiju (ili vrstu odgovora) na Defoa i njegovog heroja Krusoa. mada sam vrlo malo trošio. političkom i umetničkom smislu: iako je radio zajedno s njim nekoliko godina u Harlijevoj administraciji. 123-33. Jonathan Swift: A Short Character. . da se Guliverova putovanja posmatraju kao roman. termin roman posmatra se kao drugačija i. na primer. nudi izvanredno detaljnu komparativističku analizu tekstualnih podela. i način razmišljanja običnih ljudi. pošalje me u Koledž Emanuel u Kembridžu.cit. Najdžel Denis. Svift i njegovi savremenici Postoje razlozi. 1964. New York. 166 Upor. 122 Ibid. 168 Upor. Tradicionalna književna kritika nerado je uzimala u obzir paralele između ova dva dela.165 U ovom kontekstu. a ponavljanje narativnog okvira (sa svim detaljima u vezi sa brodovima i pravcem plovidbe. sasvim inovativna vrsta proze. Ibid..1. da bi naredna dva veka ostala omiljeno štivo kontinentalne Evrope. Takva proza se pojavila u Evropi na više mesta u XVI i XVII veku. 134 167 Ibid. op.2. str.168 Međutim.164 5. Nigel Dennis.iskustava. ali smatra da je nepravedno razmišljati o Guliveru kao namerno osmišljenoj reakciji na Defoa. nešto pre objavljivanja Guliverovih putovanja . u tom istorijskom trenutku. filozofskih razlika. London. Svift je tada kritikovao Defoa i njegovo delo u religijskom. savremena kritika sve otvorenije priznaje svesno književno poređenje i Sviftovu nameru da dovede svoje delo u direktnu vezu sa Defoovim. Hunter. donoseći sobom fokus na subjektivnost. Ali.2. Kada mi je bilo četrnaest godina. ja sam mu bio treći od pet sinova. Macmillan. „Moj otac je imao malo dobro u Notingemširu. teret mog 164 165 Upor. gde sam ostao tri godine marljivo učeći. jednom je napomenuo da je to „čovek koga prezirem i gotovo sam zaboravio njegovo ime“. kao i brojem dece koju je dobio dok je bio na kopnu) predstavlja važno pripovedno sredstvo u isticanju ove teme. a u Engleskoj počela da postaje sve popularnija. Collier – MacMillan. običan jezik i svakodnevne aktuelne događaje. mada donekle međusobno protivurečni.166 Ovo se posebno odnosi na jedan roman koji je osvojio čitalačku publiku u vreme kada je Svift počeo da radi na svom delu – Defoov Robinson Kruso. str.

O ovome se detaljnije govori u analizi Kristofera Foksa. Baltimore. The Reluctant Pilgrim: Defoe’s Emblematic Method and Quest for Form in Robinson Crusoe. koji iznose anti-novelistički stav. ali nigde u tolikoj meri kao u 169 Christopher Fox. Eighteenth-Century Studies. Paul Hunter. Svift takođe uspeva da parodijom preispita i koriguje romaneskni žanr u usponu. uključujući i osmišljavanje lika samog Gulivera kao pripovedača. 1966. gde nije bilo nikakvog „realističnog“ pokazatelja da su svih dvadeset i osam godina izolacije iz ljudskog društva mogle da nanesu nepopravljivu štetu socijalnom i psihološkom životu glavnog junaka. Hanter smatra da je Defoova priča odlična. postoje ubedljvi tekstualni dokazi da jeste. str. što sam uvek verovao da će pre ili posle biti moja sudbina“ (GP. pa su me dali na zanat kod čuvenog londonskog hirurga gospodina Džemsa Betsa. ali da zavisi od niza umetničkih i filozofskih postavki – o subjektivnosti i ljudskoj prirodi koje su Svift i Avgustovski krug smatrali odbojnim.169 Takođe je moguće razmišljati i o Guliverovom konačnom odbijanju ljudskog društva kao vrsta kritike srećnog kraja avanture Robinsona Krusoa. 20 (1986-87). Mada ostaje dilema da li je Svift svesno napravio paralelu na Defoov avanturistički duh kada je osmišljavao Guliverovo porodično poreklo. Sasvim je moguće da se igra rečima „Mister Bates“ pominjana tri puta u prva tri pasusa odnosi na Defoa i tobožnje šale u vezi sa Defoovim odbijanjem da pokrene pitanje seksualnosti tokom Krusoovog dvadesetosmogodišnjeg boravka na pustom ostrvu. Ono malo para koje mi je otac ovda-onda slao upotrebljavao sam na učenje navigacije i ostale matematike potrebne onima koji smeraju putovati. obično putem parodije: epizodična struktura i nedostatak razvoja priče. John Hopkins University Press. gorak i patetičan kraj kada Guliver. preterano prepričavanje nevažnih „realističnih“ detalja (uključujući Guliverovo opsesivno beleženje morskih lokacija. opasnim i podsmevali im se.izdržavanja bio je isuviše težak za skromne prihode. koji je počinjao da formira savremen „urbani“ stav prema subjektivnosti i detaljnosti opisa svakodnevnog života u književnom delu. izraženo preterivanje subjektivnosti i nedoslednost karaktera. kod koga sam ostao četiri godine. „The Myth of Narcissus in Swift’s Travels“. 11). za razliku od prilagodljivog Krusoa. poslovnih aranžmana i njegovo insistiranje na svojim fiziološkim potrebama). Pored ovih kontekstualno uslovljenih paralela. originalna. . 17-33. lik i moreplovsku karijeru. J. U Guliverovim putovanjima mogu se naći elementi. smatra da je nemoguće da se ponovo pridruži čovečanstvu nakon iskustva otuđenja u dalekim zemljama. 170 Upor. te da predstavlja sasvim zadovoljavajući rani primer romaneskne forme.170 Svift remeti romaneskne prakse i postavke neprestano i sistematično.

Čitaoci dobijaju samo priču koja je prošla kroz filter pripovedača u prvom licu – njegove oči i uši su sve što čitaoci mogu doseći. memoare. Selkirk. 171 Jasno je da Svift smatra da prividna običnost i „realizam“ u novim romanesknim pričama nije samo zavaravajuća književna konvencija. posmatrača. Guliver kao heroj Uloga Lemjuela Gulivera u delu Džonatana Svifta sobom donosi višestrukost tumačenja. te ima probleme da se 171 Upor. . utopije. autobiografije. te bez njega knjiga ni ne postoji. Višeznačnost ukazuje na složenu i kameleonsku prirodu samog teksta. neki govore da je čak i živeo u pećini. komentatora. Hunter. S jedne strane. ali i imitirajući ih i međusobno poredeći radi isticanja svoje književno -kulturološke poente. Svift stvara tekst koji donosi višeznačnost u pravom smislu te reči. već književni stav koji se uobličava tako što ulazi u jedan ili više postojećih žanrova i na taj način ih okupira i podriva indirektno šaljući svoju poruku čitaocima. već i životno iskustvo. čak ni blizu toliko bistar posmatrač i prilagodljivi analitičar kakav on veruje da je. Ovde razočarani heroj liči na nekog od prototipova Robinsona Krusoa iz stvarnog života (na primer Aleksandra Selkirka) više nego na Defoovog prilagodljivog Krusoa. koji se nakon dvadeset i osam godina izolacije – a veći deo njih bez govora ili ljudskog društva – brzo i lako prilagođava ljudskom društvu. pripovedača.ishodu Četvrte knjige kada se Guliver vraća svojoj porodici i štali. Time se jasno pokazuje da je satira ne žanr sam po sebi. 5.1.cit. nikada se nije vratio svakodnevnom životu. on je pomalo patetičan.2.. provodeći (prema savremenim zapisima) svoje poslednje godine kao mračnjak u samoći u Škotskoj. Njegovo poigravanje žanrom nije samo konvencija već i potraga za adekvatnom kritikom savremenih knjiga i navika. Aludirajući na mnoge tradicionalne ili savremene žanrove (filozofska putovanja. Pa ipak. što predstavlja produžetak avgustovske kritike izdavaštva i čitalačkog ukusa uopšte.3. tako da nije iznenađujuće to što čitaoci i kritičari tumače Guliverova putovanja na toliko različitih načina. S druge strane. putopise i romane). on predstavlja sve uloge u priči – učesnika. koji je proveo samo četiri godine na usamljenom ostrvu. op. str. 123. heroja i tumača.

nasuka. Mnogi pripovedači u prozi jesu ograničeni. 232).172 „Nepouzdan“ je dobra reč da bi se opisao Guliver kao pripovedač. Ali meni se to tumačenje čini malo nategnuto “ (GP. 124 . Takođe. Ne samo da je nepredvidljivo promenjiv. već se stiče i utisak da u različitim trenucima u knjizi on funkcioniše na sasvim drugačiji način. uprkos njegovim protestima. bar ne onako kako lik funkcioniše u tipičnom romanu. protivurečan i nedosledan. realističan ili bar verovatan način u književnom delu. ponekad naivan ili budalast ili pak samo piščeva persona. Hanter smatra da je osnovni potez u rešavanju ove zagonetke razumevanje Sviftove satire. Uz to. ali čak i tada zadržavaju izvesnu meru ljudske pouzdanosti.u priči održi kontinuitet pouzdanosti njegove tačke gledišta. marioneta. Način čitanja i tumačenja teksta u velikoj meri zavisi od toga kako čitalac reaguje na ulogu Lemjuela Gulivera kao pripovednog glasa u delu. S druge strane. njegovi argumenti bivaju odbačeni od strane svih sagovornika. on ne može da razlikuje jednog Huinhma od običnog konja. ponekad sofisticirani ironičar. niti se menja i uči iz svojih iskustava. U velikoj meri hvalisav u pogledu svoje moći rasuđivanja. jedinstvo lika. ali čini se da u ovom slučaju ovo nije adekvatna reč. a „Untah“ znači guverner. Zato oni kažu da je reč Laputa nastala kvarenjem od „Lapuntuh“. bilo u inostranstvu ili u Engleskoj. on ne pokazuje doslednost stavova niti. str. Nikad nisam mogao da saznam njenu tačnu etimologiju. Pokušavajući da odgonetne ontološki status Gulivera. On ne raste. ne razvija se. kao i njegove funkcije u knjizi. biva zarobljen ili prevaren. čini čitaoca sumnjičavim po pitanju njegovog prikaza priče iz perspektive prvog lica. nikada ne uspeva da dospe kuda se zaputio i gotovo uvek se putovanje završi time što se on izgubi. Guliver je sveprisutan – ponekad pouzdani izveštač i komentator. Veoma često pokazuje se kao nepouzdani pripovedač. Na njihovom jeziku „Lap“ znači visoko. Iako gotovo arogantno ističe svoje poznavanje stranih jezika i umešnost u retorici. 172 Ibid. pa čak ni pripovedač u uobičajenom smislu te reči. on ne može da pogodi šta znači reč „La puta“ (na španskom „prostitutka“) i umesto ovog značenja sam izmišlja apsurdnu etimologiju „Reč koju prevodim kao Leteće ili Ploveće ostrvo kaže se na njihovom jeziku Laputa. subjektivni ili zbunjeni. budući da njegovo naivno podleganje uticaju okoline. On ostaje enigma ako čitalac pokuša da ga uzme zaozbiljno kao osobu – čak i zamišljenu osobu – jer ne funkcioniše na životan. Ponosan na svoje navigacione veštine. Guliver nije lik. odnosno pouzdane nepouzdanosti. uz hvalisavo isticanje svog samopouzdanja.

„personalizacija“173 nekoga ko može da igra različite uloge i da stavlja različite maske i lica u različitim trenucima kada je potrebno da se u priči kreira određeni efekat. kada dolazi na obalu Liliputa sugeriše način na koji će on i priča funkcionisati. on nudi bizaran opis svog dolaska na obalu (nakon brodoloma) noseći sobom gotovo celokupan teret. a da se ništa od toga ne očeše o njega. bilo da pompezno tumači očigledne stvari. set pištolja. dnevnik. gotovo zakopan u tekst za koji se čini da pokušava da čitaocu prenese mnogo više od samih putopisnih činjenica. ali bez potrebe da on kao lik doprinese bilo čemu doslednom. na primer. Ponekad strasno brani imperiju i šovinističke ideje o svojoj matičnoj zemlji. ponekad postiđen zbog domaćih navika kod kuće i vrline vidi samo kod drugih nacija i kultura. u potpunosti prepuštajući poentu određenog iskustva ili događaja. ubedljivom ili verovatnom. on funkcioniše na sasvim drugačiji način. odnosno postaje prozni lik čije reakcije liče na ljudske (pa makar bile i ekstremne i bizarne). On je vrsta žrtvenog jarca koji može da postoji kao ekstreman stereotip i upravo zbog toga on može da se tako opušteno kreće kroz toliko mnoštvo mesta. Stoga se čini da je on više retorička figura nego lik sa ljudskim dimenzijama. srebrni i bakarni novac i nekoliko zlatnika. sat. britvu. naočare. srebrnu burmuticu. set za ručavanje. 173 Ibid. maramicu. dok je. Evo šta sve Guliver navodno nosi dok se bori sa talasima: „veliki mač. bilo da snažno brani svoju domovinu. metke. Veliki deo značenja lika i postupaka Lemjuela Gulivera je suptilan. Ponekad iznosi razumne stavove i funkcioniše manje-više kao Sviftov glasnogovornik. ranim ulogama mnogo pažljivije da bi spoznali prirodu i suštinu njegove priče i njegov doprinos satiri. Data mu je parodična podloga uz niz karakteristika kao da je reprezentativni ili realistični lik. ali vrlo često je daleko od britkih zaključaka. barut. pri čemu je samo naizgled stanovnik tekstualnog sveta koji stvara svoja sopstvena pravila i ide svojim putem. Ali činjenica da u Četvrtoj knjizi on konačno reaguje na nešto i menja svoje ponašanje. gotovo uvek ostrašćenim. Gotovo svi čitaoci od početka smatraju Gulivera nepouzdanim i. znači da bi čitaoci trebalo da se suoče sa njegovim prethodnim.U velikoj meri on je ono što Svift želi od njega da bude u određenom delu priče. . u zabludi ili jednostavno nije u pravu. Guliverovo rano predstavljanje. On je. običaja i iskustava. prema Sviftovim sopstvenim rečima. čak i ako je obično komičan. ali kada je jednom stavljen u pokret. češalj. opet. Već na početku Prve knjige.

brod na kome isplovljava na svoj put u Brobdingnag zove se upravo Avantura. pokazuju se kao korisni za priču dok Guliver pokušava da prikaže evropske običaje i istoriju i lako je ignorisati njihovo prisustvo (kao što Guliver očigledno čini) kada se bori da ispliva na obale Liliputa. uprkos svim pretrpljenim nesrećama. sposoban i svoje vrline pokazuje u okršajima sa bićima.175 Zar Guliver ne zna da sva ta oprema otežava kretanje i umanjuje njegove šanse za preživljavanje? Da li je priča nedosledna. Sunth. da li se neke činjenice zaboravljaju ili se priča otela kontroli? Guliver putnik i Guliver pripovedač nisu ovde jedno i čitalac može da zaključi da je Svift zaboravan ili mislima odsutan ili pak da je apsurdni Guliver u funkciji Sviftovog proračunatog plana parodije avanturističkog romana. Časopis The London Journal iz 1724. On se mačuje slamčicom u 174 Upor. Čarls Gildon je napisao i šaljivu knjigu u kojoj se podsmehnuo Defoovom poznavanju mora174 u kojoj je istakao detalj kada Kruso puni džepove pantalona svojih mornara sa biskvitima tokom spašavanja namirnica sa olupine. „Moja žeđ da vidim sveta bila je. 1990. Ovi predmeti. „Guliver’s Travels and the Novel“ in Frederick N. Pri tome. dobija se apsurdna slika o Guliveru. 56-74. 175 Hunter. navodi ovu šalu kao temu tadašnjih razgovora u Londonu. kompletnu odeću uključujući i šešir i nekoliko sitnica od značaja“ (GP. 121). .. jedan po jedan. pri čemu autor ove knjige ističe da Defo izgleda nije znao da mornarske pantalone nemaju džepove. prilično smotan. 220). kao heroj parodije avanturističke priče. Charles Gildon. nasuprot tome. London. te mu se dešava da se „spotakne o koricu hleba i padne pravo na nos“ (GP. Apsurd vezan za ovakvo preterano isticanje značaja avanture vidi se u opisu i prirodi avantura koje Guliver preživljava. 1719. te i u Guliverovim putovanjima nalazimo opise slične onima iz Defoovog Robinsona Krusoa : „Ostao sam svega dva meseca sa ženom i porodicom. ed. Lemjuel Guliver. najpre biva proglašen mudrim i istinoljubivim. 34). Newark. Ali kada su ovi predmeti jednom pobrojani. Hafier. Pravi heroj je snažan. str. Takav heroj u srcu nosi strasnu želju za kretanjem. isto onoliko silna koliko i pre“ (GP. 111). Sviftov heroj je.kompas. nesalomiv. kakav pravi heroj i treba da bude: „U Redrifu je postalo poslovično da se kaže kako je nešto istina kada je to rekao gospodin Guliver“ (GP. „Priroda i sudbina osudile su me na život bez stanka i počinka“ ( GP. University of Delaware Press. The Life and Strange Surprising Adventures of Daniel Defo. 106). životinjama ili okolnostima pogubnim po njegov opstanak. 8). Objekat podsmeha u ovom slučaju bi opet mogao biti Defo i „kontekstualni realizam“ Robinsona Krusoa. The Genres of Guliver’s Travels. Moja nezajažljiva želja da vidim strane zemlje nije mi dala da se duže zadržavam“ (GP.

samo beskrajno hitriji i opasniji („Da sam se pre nego što sam legao raspasao i ostavio sablju. psa. Tom prilikom Guliver ima ulogu generala koji osmišljava i realizuje plan kako da se dočepa cele neprijateljske flote. čini se da je vrhunac apsurda dostignut u epizodi pomorske bitke između carevina Liliput i Blefusku. Upravo taj gorak smeh. žabe i majmuna (GP. jednogodišnjeg deteta. Herojsko delo biva dovedeno do apsurda budući da ove životinje dobijaju groteskne dimenzije: mačka je tri puta veća od vola. koji njegove avanture izazivaju kod čitaoca. oni bi me neminovno rastrgli i proždrli“ (GP. Naime. 126)). a suština se svodi na to da zakorači u vodu. a granica između ove dve oblasti jeste san. Međutim. a vladar Liliputa ga dočekuje sa svim počastima kao da je osvojio važnu pomorsku bitku reskirajući sopstveni život. pacovi su veliki kao ovčarski psi. Pri tome. 122-7). njegova sušta suprotnost. već i da leže u samoj njegovoj suštini. 168170). poveže i povuče brodove za sobom. ne samo da su utkani u Guliverova putovanja. živeći u pećini. van realnosti. Time se indirektno i iznosi kritika valorizovanja heroja i herojskih dela. pacova (GP.maniru cirkuskog zabavljača (GP. Međutim. dok se brani od mnoštva sitnih strela – naočarima. 224). kao elementi avanturističke priče. paleći vatru i skupljajući jaja da bi se prehranio. ali i parodiju budući da Guliver niti veruje u takvu vrstu preživljavanja niti ima snage i sposobnosti da uradi ono što je Robinson Kruso postigao svojom voljom i upornošću. u pojedinim segmentima priče avantura i dobija elemente srodne tradicionalnoj avanturističkoj priči. u ovom slučaju Gulivera. a njegova herojska dela su na granici tragičnog i komičnog. Tom prilikom biva svladan utučenošću i strahom da neće preživeti (GP. 133). Stiče se utisak da avantura pripada samo mašti. a u širem kontekstu moguće i cele nacije. svetovima koji ne postoje. a da realnost označava slabost heroja. Na osnovu navedenih primera čini se da je primereno zaključiti da heroj i heroizam. on se „junački“ bori protiv „čudovišta“ tipa mačke. Svift koristi jedno veoma upečatljivo pripovedno sredstvo da bi avanturu umanjio – on je smešta u domen fantastike. a prede tako glasno kao da tka trinaest tkača. Kada stupa u akciju. Guliver je groteskna slika heroja. snovima. rundov je velik kao četiri slona. kao predmet oštre parodije. u jednom trenutku dolazi na pusto ostrvo i boravi na njemu nekoliko dana. a plovidbene sposobnosti dokazuje u drvenom valovu. U ovim trenucima čitalac prepoznaje jasnu aluziju na avanturu Robinsona Krusoa. Moglo bi se reći da postoji šema . najviše umanjuje veličinu i grandioznost denotacija koje je pojam avanture značio u doba ekspanzije Britanskog carstva.

Nakon putovanja u Brobdingnag. bez ikakvog čuđenja. čvršće no ikad u životu. on pada u san: „Spavao sam nekoliko časova. Posle toga.. Na primer. Uštinem se za ruku i slabinu u nadi da je sve ovo samo san“ (GP. koordinatama plovidbe) i brodolom. on uspeva da se fizički i psihički uklopi u svet ljudi. a da avanturu ostavi iza sebe u halucinantnom svetu između jave i sna. Stiče se utisak . boravak na tom telu prihvata kao normalnu avanturu u skladu sa prethodnim kontekstom. možda nešto bliži snu. u zemlji Huinhma. očekujući susret sa Indijancima on sreće Jahue. kada ga spašava kapetan Tomas Vilkoks. pa i sam Guliver definiše svoj svet kao košmar. prema standardima realističkog konteksta. 224) i.. Na primer. u nekim trenucima taj prelaz između realnog i fantastičnog biva prikazan direktno. a jedno biće manje od šest palaca. 206). pre nego što je otkrio svet Liliputanaca. U sličnom maniru. pokušam da ustanem ali ni maći.. kao punopravnim članovima domaćinstva njegovog novog poznanika. te se fantastični motivi u tolikoj meri stapaju sa realističnim da poprimaju odlike jedni od drugih pa bi se moglo reći da se stapaju sa nevidljivom ali sveprisutnom zonom sna. da bi se nakon otrežnjenja heroj našao u fantastičnom svetu avantura. 15). stalno uznemiren snovima o mestu koje sam ostavio i opasnostima koje sam izbegao“ (GP.. san se ponekad javlja kao priprema za realistično okončanje avanture u fantastičnom svetu. Nakon buđenja. Legnem na travu.. čini mi se. uzviknu piskavim ali jasnim glasom: „Hekinal degul!“ (GP. 325). brodova. i zaspim. 332). Na početku je realističan kontekst koji uključuje navodno autentične elemente klasične avanturističke priče (herojeva želja za kretanjem. vrlo kratku i meku. dok ga ostali posmatraju zaprepašćeno budući da je taj kavez veličine broda. on kaže sledeće: „Protrljam oči.. Prilikom upoznavanja sa konjima. svet moreplovaca sve sa imenima kapetana. Guliver. kako bi uzeo svoje sitnice. a oni ljudske veličine. on odjednom ugleda ogromno lebdeće telo na kome žive ljudi (GP. pri čemu se dobija efekat buđenja nakon košmarnog sna. Kolonijalistički kontekst postaje svet fantastike u trenutku. koje smatra najgadnijim životinjama koje je ikada video (GP. ali uvek videh iste stvari.strukture Sviftovske avanture. Međutim. upravo nakon robinsonskih razmišljanja na pustom ostrvu. Po mom računu mora biti da sam spavao preko devet časova. nakon kojeg sledi deo priče koji je između jave i sna. Guliver svoje iskustvo opisuje na sledeći način: „Od užasnog umora bio sam živ zaspao. jer kad sam se probudio. Isto tako. Čini se da je halucinantnost ovog sveta ipak u pojedinim trenucima isuviše zbunjujuća. i to upravo onda kada se čitalac navikne na postojanje tajanstvene zone između njih. bunca govoreći da mu donesu kavez u kome je plovio.

Pored mnogobrojnih tematskih celina u delu. te je ona i formirala konceptualni okvir za prve dve knjige. Budući da čitalac prolazi kroz iskustvo opažanja proporcija predmeta i ljudi kroz Guliverove oči. The Art of Jonathan Swift. 127. 176 177 Upor. radi potreba satirične tačke gledišta bitne uočljivosti. a što opet znači da Guliverovo (i čitaočevo) prilagođavanje visine od Prve knjige do Druge knjige uključuje proporcioni redukcioni faktor od 152. pogotovo kada viđenje i uviđanje napuste heroja-izveštača.176 Mikroskopsko i teleskopsko viđenje sveta (zasnovano na tadašnjim najnovijim tehnološkim otkrićima. da ljude patuljke i ne spominjemo. str. London. Upor. jedna od najistaknutijih jeste ljudski ponos. Veoma je važno zapaziti redosled putovanja Lemjuela Gulivera – prvo u Liliput. Probyn. „Guliver’s Glasses“ in Clive T. Tako je nastalo pomalo neobično pripovedno sredstvo posebno korisno da se pripovedač-posmatrač.728 puta viši.177 Budući da Svift ima na raspolaganju i kratkovido i dalekovido viđenje.178 Sve se ovo odražava i na njegovu moć. povećava ili smanjuje. ed. op.. Svift napominje da visina Liliputanaca čini jednu dvanestinu normalne ljudske visine. Vision Press. kada dođe do obrta proporcija. nespretnosti i bespomoćnosti. sve prema prilici. a stoga utiče i na ponos. on može da spremno ponudi „perspektivu“ veličine engleske nacionalne ambicije i međunarodnih odnosa. Čin posmatranja i opažanja čini veoma važan segment Guliverovih putovanja. suočio sa šokom zbog svoje male veličine. Pat Rogers. str. Preterivanje je ključni elemenat satire i Svift ga je u ovom delu iskoristio na veoma efektan način. ogromnog u odnosu na mesto radnje i predmete.064. 179-88. koga tokom svih putovanja brine bezbednost njegovih očiju i naočara.cit. razvoju i sve većom upotrebom ovih instrumenata) dalo je Sviftu ideju o dva ekstrema kako se može posmatrati svet. sebe zamišlja kao velikog. da bi se kasnije. te je svoje nepoverenje prema naučnim istraživanjima takođe utkao u svoju parodiju. 178 Ibid. na samom početku čitanja priče čitalac.. Hunter. . Džonatan Svift nije podržavao želju tadašnjih naučnika Kraljevskog društva da razumeju fizičku prirodu univerzuma do najsitnijih detalja i do kosmičkih granica. odnosno dostojanstvo i moć heroja. 1978. identifikujući se sa pripovedačem. a potom u Brobdingnag.da je ovim u velikoj meri iskazana i piščeva skepsa prema ideji avanture i njenoj grandioznosti u istorijskom i književnom kontekstu njegovog doba. što znači da su ljudi 1. kao i mnoštvo fizičkih detalja iskalkulisanih tako da u čitaocu izazovu gađenje prema ostrašćenosti i zadovoljavanju ljudskih želja uopšteno.

a zatim umanjenje Guliverovog položaja u svom svetu. stvarajući na taj način ne samo autentičnu avanturističku priču već i jedinstveno delo u kome se i klasična avanturistička priča i njena priča prepliću dajući odraz kritičkog stava jednog sloja društva imperijalističke Britanije.. Upravo ovom slikom Svift retorički umanjuje naduvani osećaj veličine svog junaka. a time. Ovakvi efekti logično slede kada se uzme u obzir da je prvo prikazano uvećanje. i britanske nacije i heroja zapadne civilizacije. „The Pride of Lemuel Gulliver“ in Robert A. Zemlje koje se na prvi pogled čine divlje i male. gotovo nevidljive na mapi. . 179 Upor. Unižavanje ponosa (i Guliverovog i čitaočevog) prati i splašnjavanje vere i nade u heroizam i veličinu. kada Guliver iz čiste zabave u Brobdingnagu odluču je da preskoči preko kravlje balege da bi dokazao svoju odvažnost i fizičku spremnost. str. budući da svojom grotesknošću ističu. Samuel Holt Monk. njegova lutanja i doživljaji u Trećoj i Četvrtoj knjizi samo doprinose učvršćivanju sumnje u parodirane elemente priče. eds. dok su u estetskom aspektu zadovoljavajuće po svojim paralelizmima i simetrijom. New York. njegov neuspeh pokazuje i fizičku nespremnost ali i umanjuje njegov ponos. U tom smislu. ubrzo izgledaju velike i važne. a redosled događanja čini retoričko sredstvo pripovedanja. 1973. s jedne strane mentalnu a. fizičku izobličenost ljudskog bića. Piper. metafora veličine (sa svim svojim značenjima) ističe ovaj elemenat priče u prvi plan. metaforički. Prva i Druga knjiga su strukturalno i retorički efektivno upotrebljene za Sviftove svrhe. 631-47. Budući da je veličina heroja poljuljana. The Writings of Jonathan Swift. s druge strane.U tom smislu.179 Na primer. najveća estetska ironija priče jeste da se prava saznanja o svojoj veličini i sposobnosti stiču tek kad se heroj vrati kući i spozna istinu o svojoj domovini. Norton. Greenberg and William B.

Džon Denis.5. To su bili zlatni dani za avgustijanske pisce sa kojima je Svift dovođen u vezu. pri čemu se činilo gotovo nemoguće da se politička i književna pitanja jasno razdvoje.. Istaknuto mesto književnosti u diskusijama o kuluturnim vrednostima i političkim idejama dominiralo je više od dve decenije. ova zapažena vrednost književnosti u svakodnevnom javnom životu predstavljala je pobedu sveta pisane reči. 180 Upor. Međutim. bilo pojedinačno bilo u grupama. i Poup i Gej su objavili svoja najmoćnija i najambicioznija dela u ovom blistavom književnom trenutku i. Fox. Danijel Defo. pa čak i postavljeni u centar javnih rasprava. obično političkim događajima). Sumnjalo se da se svuda kriju prikrivene aluzije i tajna značenja i gotovo svako objavljeno delo pratila je parodija „ključ“ (povezujući i dekodirajući tekst u skladu sa tada aktuelnim javnim. opravdano ili ne. piscima su. „odgovor“ (što je dovodilo do dugog niza pamfleta) ili nekih drugih parodičnih ili argumentovanih odgovora. Džozef Adison. s druge strane. op. pored Svifta. godine izazvalo je do tada neviđen tridesetomesečni procvat izdavačke aktivnosti u Londonu.cit. Delarivier Menli. Koli Ciber i Henri Filding – bila u tolikoj meri uključena u politiku da je čak i pozivanje na njih imalo jake političke implikacije u domenu javnog mnjenja. vodio se neformalni rat. Među piscima. Imperijalističke ideje u romanu Pojavljivanje Guliverovih putovanja 1726. Londonski pisci kasnih dvadesetih godina osamnaestog veka svojim delima dali su najdalekosežniju. Ser Ričard Stil. pošto je gotovo svaki objavljen tekst od značaja za knjiž evnost bio odmah identifikovan sa nekom partijom ili ideologijom i ubrzo hvaljen ili osuđivan zbog političkih implikacija. S jedne strane. Čini se da je gotovo svaka velika književna figura prve trećine veka – Svift.118. Eliza Hejvud. Pop. Bez obzira na to koliko su se opirali da se oslobode partijskog belega. to je bila kulturološka propast sa dugoročnim posledicama po književnost.180 Za kulturološko-političku scenu Engleske ranog XVIII veka karakterističan je način na koji su vodeći pisci uhvaćeni.4. str. uopšteno gledajući. pripisivane određene vrednosti i stavovi. najubedljiviju i najbolje osmišljenu kulturološku kritiku koja je ikada do tada bila artikulisana. . budući da je važnim novim delima gotovo bilo zagarantovano da će privući pažnju javnosti i biti istaknuta tema u razgovorima važnih društvenih krugova.

aristokratama. Do 1726. važan aspekat izazova čitanja ovog dela uključuje i način čitaočevog poimanja podteksta. a jedan od dokaza snažnih i zlih bitaka bio je niz zlonamernih nadimaka. te proces čitanja koji nalažu Guliverova putovanja uključuje i upoznavanje sa kulturološkim trenutkom u kome je delo nastalo. „avgustovsko doba“) i uprkos stalnim naporima samih pisaca da evociraju slavne trenutke iz klasične ili hrišćanske istorije. te su . tokom različitih čitanja. klasi. 181 182 Ibid. sebe smatrali ne samo arbitrima ukusa i morala već i kulturološkim i političkim čuvarima. ideja. religiji ili nekoj drugoj grupi. godine intenzitet i surovost javne retorike dostigli su brutalne dimenzije. Makar bili odani partiji. svaki od njih je smatrao da svojim delom doprinosi definisanju nove nacionalne tradicije identiteta.182 Guliverova putovanja su u početku bila smatrana kao delo relativno bez očiglednih aluzija na književno -političke diskusije tog doba. vrednosti i književnosti. pa čak i članovima kraljevske porodice. čini se da se ovo delo postepeno. Ibid. tekstovi su se redovno i agresivno okretali aktuelnim događajima i idejama. nalazeći svoje mesto i u modernoj književnoj istoriji.Jedan od razloga za ovu pojavu bilo je to što je tadašnja književnost bila agresivno posvećena aktuelnim političkim događajima i problemima. pri čemu centralno mesto zauzima imperijalistički kontekst. društvenu i političku ulogu. veliki deo pisaca bio je blizak vodećim ličnostima u vladi. Tumačeći savremene događaje na koherentan način (često u direktnom poređenju sa vrednostima i modelima iz prošlosti). Pisci su smatrali da imaju ključnu kulturološku. . pa i filozofskim vodičima za široku javnost.181 Uprkos tradicionalnim nazivima za književni period koji povezuje svoje vrednosti uglavnom sa prošlošću („neoklasični period“. oni su mogli da značajno utiču na svoju čitalačku publiku u ekspanziji. iako su se često žalili da je njihova društvena uloga manja u odnosu na pisce iz prošlosti. Pored toga. dugoročnije gledano. Ako je Sviftov osnovni književni program prikazan u Guliverovim putovanjima trabalo da uzdrma svet i društvo XVIII veka. karikatura i uvredljivih izmišljenih anegdota. pretvorilo u jednu od najoštrijih kritika svog doba. Međutim.

. buna. on „ hvali svoju dragu domovinu stilom koji dolikuje njenim zaslugama i njenoj sreći“: „Počeo sam svoj govor time što sam obavestio Njegovo veličanstvo da se naša vladavina. mržnja. licemerstvo. revolucija. svirepost. ponekad i eksplicitno. Tvrdio je da je to samo gomila zavera. Guliveru „srce silno zakuca u grudima. vraćaju se u domovinu i dobijaju oproštaj. ubistava. zavladaju njome u ime kraljevo i pobodu trulu dasku ili kamen kao spomen. zloba ili slavoljublje“ (GP. 322). Guliver komentariše svoj položaj. što postaje još jasnije kada se pročita opis osvajanja kolonija koji u sebi nema ničeg bajkovitog: „Bura odnese nekud gusarski brod. Tako nastaje nova kolonija stečena po božanskom pravu. Upravo ovaj poslednji komentar predstavlja realističan komentar samoga Džonatana Svifta. 116-7). Prilikom boravka u Brobdinghagu. na kojima su tri moćne kraljevine pod jednim suverenitetom“ (GP. zavist. Na primer. 428). Razmišljao sam kako će poniženje biti za mene da u ovom narodu budem onako sićušan kao što bi jedan usamljeni Liliputanac bio među nama“ (GP. ukoliko budem mogao“ (GP. po povratku iz Liliputa. on ne pristaje na građansku dužnost da državnom sekretaru podnese izveštaj o svojim putovanjima „pošto sve zemlje koje engleski podanik otkrije pripadaju engleskoj kruni“ (GP. izdajstvo. pohota. ubiju dva-tri tuceta domorodaca. U razgovorima sa svojim gospodarom i kraljem (pri čemu je sam Guliver u položaju roba kojeg pokazuju u cirkuskim predstavama. 185). a on „nije baš mnogo verovao u pravičnost vladara u tim prilikama“ (GP. kad spazih engleske boje“ (GP. Iako Guliver navodi pozitivne strane moreplovstva: „Imao sam pedeset ljudi posade i nalog da trgujem sa Indijancima Južnog mora i da otkrijem nove zemlje.. strančarstvo. nailaze na bezazleno stanovništvo koje ih lepo dočekuje. 178). dečko s katarke opazi kopno i oni se iskrcaju u nameri da pljačkaju i otimaju. silom uzmu na lađu jedan par kao primerke. Prvom prilikom u . 430). izgnanstava – najgorih poslednica koje mogu imati gramžljivost. prostire na dva ostrva.Veličanje britanske nacije i imperijalistički duh prisutni su u delu. osim na kolonije u Americi. ludilo. zemlji divova. na sledeći način: „U ovom strašnom uzbuđenju nisam mogao da ne pomislim na Liliput. 104). Kritika ovakvog pomalo naivnog glorifikovanja pripisanog jednom običnom podaniku Velike Britanske imperije. tako da ni sami gusari ne znaju gde su. prodaju i manipulišu njegovim životom radi ličnog profita). pokolja. položaj jednog Britanca. pripisana je stavu Guliverovog sagovornika: „Zaprepastio ga je moj istorijski prikaz naših prilika za poslednjih sto godina. bes. daju zemlji novo ime. čiji su stanovnici gledali u mene kao u najveće čudo koje se ikad na svetu pojavilo.

2003. torijevska vlada Roberta Harlija trebalo je da reši problem nacionalnog duga koji je porastao tokom prvih godina Rata za špansko nasleđe (1702-1713). a u vezi sa trgovinom robljem. svodi ih na nivo trgovinske robe i donosi jaku konotaciju na ropstvo. kao što se i dogodilo. korišćenje vojne sile kao sredstva za postizanje cilja i maskiranje i motiva i sredstva jezikom civilizacije i religije. Gay. zemlja se natapa krvlju svojih sinova. John Richardson. Naime. profitabilan ugovor sa španskom Južnom Amerikom. Pope. Detalji jasno ukazuju na to da je u ovom slučaju Svift na umu imao ne afričke. New York. Međutim. dok su trgovci radije trgovali sa lokalnim vladarima umesto da uzimaju zemlju. a ljubazni „bezopasni“ ljudi koji tom prilikom stradaju su „divljaci idolopoklonici“. najveća koncesija mira potpisanog Poveljom u Utrehtu 1713. . ovaj odlomak razotkriva tri ključna elementa evropskog potčinjavanja „primitivnijih“ delova sveta: motiv osvajanja. a ističući činjenicu da je ova vlada učinila trgovinu robljem osnovnim elementom finansijskog plana države u to doba. te je osnovala kompaniju South Sea Company 1711. već jednostavno da ukaže na potrebu 183 Upor. godine da bi se iskoristio Asiento. I ta gnusna družina kasapa koja vrši tako bogougodno delo. Pop. njihovi vladari stavljaju na muke da kažu gde su krili zlato. Slavery and Augustian Literature: Swift. izgrađuje savremenu koloniju osnovanu radi širenja civilizacije među divljacima i idolopoklonicima i radi njihova obraćanja u hrišćanstvo“ (430). Gej. Generalno posmatrano. godine. U Africi nije bilo formalnog zaposedanja. Routledge. fraza „par kao primerak“. domoroci se ili proteruju ili istrebe. daje se razrešnica za sva nedela i grabež.183 Oslanjajući se na biografski podatak iz Sviftovog života u vezi sa njegovom povezanošću sa torijevskom vladom Roberta Harlija. ovaj kritičar smatra da je trgovina robljem važna i u kulturološko-književnom aspektu tumačenja dela Džonatana Svifta. Ova aluzija na trgovinu robljem daje povoda Džonu Ričardsonu da o Sviftu progovori i u ovom svetlu u svojoj knjizi Trgovina robljem i avgustijanska književnost: Svift. već američke kolonije.nju se upućuju brodovi. koja se odnosi na domoroce koji se silom odvode. od koga se očekivalo da bude. Ovo poslednje je verovatno i najznačajnije za kulturološko-istorijsku analizu ovog perioda. Ovi podaci ne bi trebalo da sugerišu da je ova vlada izmislila trgovinu robljem ili uvodila surovosti. njihovi nasilni upadi su pobožne ekspedicije. Svift iznosi tri argumenta za zavaravanje koji omogućavaju osvajanje: osvajački orijentisani „gusari“ i „kasapi“ su predstavljeni kao ljudi koji šire civilizaciju.

koji povezanost između trgovine robljem i književnosti ranog XVIII veka smatraju nevažnom i ovu oblast prekrivaju očiglednim prećutkivanjem i izbegavanjem relevantnih konotacija. Ričardson radije koristi reči „stav“ i „mišljenje“ a ne „ideologija“185. poželjno je i definisati reč „rob“ onako kako su je shvatali ljudi XVIII veka. Priroda ove povezanosti ima više strana. S druge strane. intenzitet ove trgovine bio toliki da se broj robova dovoženih u Veliku Britaniju 184 185 Ibid. spremna da doprinese razvoju svoje zemlje.“186 Cilj analiziranja prisustva i prirode ropstva u književnom tekstu nije da se pisac optuži za zločin robovlasništva. budući da su društveno -političke okolnosti u velikoj meri odredile život i karijeru pisaca. koja objavljuje dela koja se suštinski bave životom običnih ljudi i koji su posvećeni ideji slobode. postojala je zemlja uključena u trgovinu robljem i na njenom čelu političari sa kojima je grupa pisaca bila blisko povezana. str. Za razliku od većine kritičara. Ričardson smatra da je ropstvo značajno prisutno u delima ovih autora. str. Ibid. str. čak krajem XVIII veka. ovog puta posmatrana kao grupa umetnika. Trgovina robljem postojala je kao društvena realnost. budu ći da „književna vrednost ne stoji u jednostavnoj i direktnoj vezi sa moralnim ili političkim vrednostima. pri čemu je važno napraviti vezu između politike i književnosti.184 U tom smislu.. pri čemu se još i smatralo da je to opšte prihvaćen ili zaslužen položaj u društvu. motiva ili pak implicitne kulturološke podloge u delima navedenih pisaca. Svift. .2. bila je uobičajena konotacija te reči među Sviftovim savremenicima. 186 Ibid. književna dela ne bi trebalo smatrati dokumentima ideološke strukture ovog perioda. S jedne strane.5. pri čemu je.6. postojala je ta ista grupa pisaca.Torijevaca da ukaže na njenu važnost za britansku ekonomiju. kao i problematikom da li se u njihovim delima nalazi eho tadašnjih stavova prema ropstvu. i to u odrazu njegovog književnog dela. već da se naslute stavovi pisca prema ovoj društvenoj pojavi. čovek bez slobode“. ali i mogućim uticajem odgovora na ova pitanja na književno kritičko vrednovanje književnih dela iz tog perioda. „Rob“ u doslovnom značenju „ neko koga poseduje gospodar. Džon Ričardson se u svojoj studiji b avi prisustvom trgovine robljem kao teme.. Međutim.. Pop i Gej su podržavali ovu vladu i njenu politiku.

Jedno od opravdanja bilo je da je sudbina transportovanih robova bila. Poenta nije u tome da se povede diskusija o ovoj temi već samo da se ukaže na činjenicu da robovi nisu bili jedina potlačena grupa u ranom XVIII veku. „manje očajna od njihovih sunarodnika koji su okončali svoje živote u rodnoj zemlji“. Oxford. vol 5. London Life in the Eighteenth Century.188 Horor priče iz Afrike o hanibalizmu i žrtvovanju ljudi impliciraju isti argument. The Wages of Slavery: From Chattel Slavery to Wag Labour in Africa. 1997. 188 Upor. dok je u to doba svaki najsitniji kriminalac mogao da očekuje da ga odvedu na prisilan rad. 166. A New Account of Some Parts of Guinea. ne samo zbog problema dokumentacije. A Collection of Voyages and Travels. može se smatrati. str. Empire Enslavement. and Freedom in the Caribbean. 1966. društvenu nepravdu. već i zbog toga što je patnju nemoguće meriti.190 Takođe. „A Description of the Coasts of North and South Guinea“. Kingston. Dorothy George. mnogo značajniji argument za razumevanje opšte prihvaćenosti ropstva i trgovine robljem jesu opravdanja nuđena širokoj javnosti koja su i doprinela atmosferi opšte nezainteresovanosti za ovu. Hugh Thomas. . str. New York. London. 1998. 1744-46. „The British Empire and the Atlantic Slave Trade. The Oxford History of the British Empire. 207. 39. 1734. Harmondsworth. 191 David Eltis.192 Ovo su veoma teška pitanja. str. 1997. da bude pretučen ili ubijen ako ga u hvate na delu.uvećao za 68%. dokaza i geografske razlike. Majkl Krejton (Michael Craton) napominje da je postojala izrazita razlika između crnih robova i „najsiromašnijih belaca sa Jamajke“ sve do polovine XVIII veka. 2. David Richardson.189 Još jedno politički efektivno poređenje jeste poređenje sudbine robova i sudbine evropske sirotinje. str. the Caribbean and England. with Alaine Low. eds. ed. 1993. Budući da je trgovina robljem bila uglavnom u domenu engleske poslovne politike. 192 Michael Craton. vol. str. The Eighteenth Century.191 S druge strane. 3rd edn. 440-64. 1440-1870. Džon Ričardson se bavi reakcijom društva Engleske na ropstvo. and the Slave Trade. bar u XVIII veku. da položaj belih sluga u kolonijama nije bio u potpunosti različit od položaja crnih robova i da bi.270. 1660-1807“. kao što to čini Dejvid Eltis (David Eltis).. Frank Cass. William Snelgrave. Smrtnost među zaposlenim mornarima na brodovima bila je viša od smrtnosti samih robova. „Labour and Coercion in the English Atlantic World from the Seventeenth to the Early Twentieth Century“ in Michael Twaddle. J. bar prema trgovcu Žanu Barbotu (Jean Barbot). London. Simon and Schuster. str. ed. Jean Barbot. iz današnje perspektive gledano.187 Međutim. u odnosu na statistiku. in P.19. Marshall. 1925. 309 i M. rad „slobodnjaka“ i robova trebalo posmatrati „kao deo kontinuuma a ne kao dijametralne suprotnosti“. 6 vols. 31. 86. 189 Upor. Ian Randle Publishers. dok termine 187 Upor. London. in John and Awnsham Churchill. str. Oxford University Press. Penguin. The Slave Trade: The History of the Atlantic Slave Trade. 190 Upor.

“194 Vesti sa plantaža obično su se ticale dolaska ili odlaska važnih ličnosti ili napada gusara na tovare robe. vol. implicirano je da odsustvo društvenog neodobravanja trgovine robovima treba pripisati pre nesposobnosti. 1930-34.M. Britans: Forging the Nation. ističe da Britanci nisu „uviđali bilo kakvu nedoslednost između veličanja svoje slobode kod kuće i kupovine muškaraca.„Britanija“ i „britanski“ vezuje za ideje i ideale povezane sa nacijom u usponu. Međutim. New Haven. London. Cornell University Press. žita ili čak šećera“. The Peace and Protestant Succession. 1992. str.3. London. 1966. pri čemu je prevoz afričkih robova preko Atlantika bio moralno izjednačen sa prevozo m tekstila. 1707-1837.195 Brion Dejvis (Brion Davis) smatra da je ropstvo bilo „društveno zlo za koje je čovečanstvo bilo slepo vekovima“196 dok Linda Koli. 193 194 Upor. The Case of the Royal African Company and the Plantations.. nego svesnoj odluci ljudi tog doba. duvana i drugih proizvoda iz Amerike. godine. 351. Prema mišljenju većine istoričara. 1714. str. str. Britanci se nisu osećali neugodno niti zbog ropstva generalno posmatrano niti zbog trgovine robljem čiji su svedoci bili. a da XVIII vek „teško da je doneo moralne nedoumice savesti“. Richardson. 3 vols.193 Prosečan Englez iz perioda s početka XVIII veka znao je da su engleski trgovci kupovali u Africi robove za potrebe kolonija u Americi i da su engleske plantaže u Severnoj Americi i na Karibima zavisile od rada robova.. a. 196 David Brion Davis. str. ropstvo i trgovina robljem bili su deo svakodnevnog javnog života. kao jedan od istaknutih istoričara. Kompanija Royal African Company 1714.147. i uvoza šećera. str. 197 Linda Colley. pa čak i oglase o prodaji robova. vii. monopolista u to vreme. Ukratko. op. 2. žena i dece iz trgovačkih ispostava u Africi da bi ih prodavali u ropstvo u stranim zemljama. The Problem of Slavery in Western Culture. Upor. Treveljan (Trevelyan) napominje da se u XVII veku „osećalo vrlo malo kolebanja savesti u vezi sa trgovinom ljudskim bićima“.cit. .197 Budući da komentari istoričara donose sobom metafore moralne uspavanosti ili slepila.. Yale University Press. Ithaca. novine su ponekad donosile i izveštaje o pobunama. 12. Longmans. England Under Queen Anne. tvrdila je da postojanje njihovih ispostava spušta cene afričkih robova i donosi korist Britaniji: „Niska cena crnaca bila je uzrok takvog napredovanja i rasta plantaža. te stoga i izvoza britanske robe. Trevelyan. 195 G. Green and Co. opet.

Natural. a čak se i tvrdilo da „liče na svoje srodnike majmune“. ekonomije i društvenih struktura. 1717.199 Sve ovo ukazuje na to da se ideja slobode odnosila samo na Britance. čineći osnovu britanskog ponosa. „New and Accurate Description“. mogućnost da ljude i njihove stavove kreira i kontroliše okruženje u kome žive. da ljudi uobličavaju i prilagođavaju svoje stavove da bi razumeli ili izbegli ono što znaju. London. Upor. Guliver provodi prva tri poglavlja prvog putovanja 198 199 Upor. potrebno je uzeti u obzir. čineći time ropstvo retoričkim kriterijumom u Irskim zapisima i Skromnom predlogu i razmišljajući o zatočeništvu i divljaštvu u Guliverovim putovanjima. Čini se da on pokreće ideje ropstva i slobode ne toliko zbog naglašavanja aktuelnih političkih događaja koliko zbog želje da utiče na čitaoca da se suoči sa kontradiktornim idejama i uverenjima toga doba. Sviftovi tekstovi nude i ključna opravdanja za ropstvo. On često koristi reč „rob“ i njene sinonime. Slike porobljavanja zauzimaju centralno mesto u Guliverovim putovanjima i impliciraju želju za slobodom. James Houston. Bosman. Weekly Journal 41.Da bi se adekvatno tumačila kultura ovog doba. ovi stavovi su još i podsticani opisima ljudi iz Afrike kao divljih. str. . September. s druge strane. 117. odnosno da su oni bića svog doba i mesta i. Štaviše. kulture. 21. On reč „rob“ koristi prilično često. time energično preispitujući kulturološke aspekte različitih stavova prema ropstvu. opšti pasivni stav prema fenomenu trgovine robovima može da se razume u kontekstu geografske udaljenosti Afrike od Engleske i nedostatka pravih kulturnih kontakata koji bi sprečili Britance da Afrikance posmatraju kao strane i daleke ljude. s jedne strane. Sviftova shvatanja prirode robova i ropstva duboko su utkana u njegovu retoriku. a ističući potčinjenost drugih naroda. Some New and Accurate Observations Geographical. podmuklih. 33-34. str. pri čemu je svestan izbor ipak uključen u proces ovog prilagođavanja svesnog saznanja i realnosti. Iako se ironija oslanja na prepoznavanje poruke da je trgovina ljudima pogrešna i. Džonatan Svift aludira na ropstvo u nekim od svojih kasnijih dela. i to putem jezika. and Historical. U tom smislu. Čini se da su i pisci tog doba prihvatali ovakve stavove i preneli ih u svoja dela. bića uvek spremnih da prevare Evropljane. osnažujući britansku nadmoć. 1725. pokvarenih. iako je ova ironija navodila tadašnje čitaoce da se suoče sa svojim položajem kao članova društva koje se bavi ovakvom trgovinom. pa i jedni druge198.

U Brobdingnagu on slavi svoje oslobađanje iz zatočeništva kod majmuna i oporavlja se od šoka hvališući se time kako bi se on obračunao s tim bićem da je imao vremena da promisli. dobro informisan čitalac bi znao da se za hiljadu funti moglo kupiti između 70 i 200 odraslih robova u Africi. Richardson. da bi ga na kraju putovanja prijatelji Portugalci vezali i okovali u njegovoj kabini (GP. 407). 64).podređeni. 172 ). Naime. U samoj zemlji „Huinhma“ vode ga uz povike „Hun. 138). a na kraju biva i proteran iz zemlje (GP. 64). a čak i slabo informisan čitalac prepoznao bi da je ovo visoka cena za jednu osobu. koju koristi za stanovnike carstva Blefusku prilikom njihovog sukoba sa Liliputancima. Na drugom putovanju dobija ime „Grildrig“ koje znači „Čovečuljak“ i biva prodat kralju. kada ga posada broda vezuje prilikom pobune. . već ljudske pretenzije na nju. op. pošto smo po prirodi od roda grabljivaca i mrzimo rad“ (GP. Iako on proračunava da je hiljadu zlatnika plaćenih za njega „bilo jedva kao hiljadu funti u Engleskoj“ (GP.hun!“ (GP. Na trenutak. 407). a u okviru Guliverovog konteksta odbijanja da „poslužim kao oruđe za podjarmljivanje“ (GP. 418). koji ne ocrnjuje slobodu uopšte.cit. 322. 137. postaje rob svome novom gospodaru.200 U ovom kontekstu. Fraza „slobodan i hrabar narod“ (GP.. str. Guliver ponovo biva zatočen na početku četvrtog putovanja. Guliver dobija čak i ulogu vođe pobune robova. da bi mu zatim stavili noge u okove. Upravo ovaj humor. 200 Upor. Guliver se suprotstavlja zatočeništvu s tako uzvišenim izrazima da postaje gotovo parodija oslobodilačkog heroja. Kao razlog za ovaj poslednji događaj navodi se strah Huinhma „da bih mogao da namamim ostale Jahue u brdovite predele zemlje i odatle noću s njima da silazim odatle i uništavam stoku Huinhma. Stalni naglasak na slikama zatočeništva doprinosi tome da tekst stvara viziju sveta kojim vlada moć i u kome se odnosi među ljudima određuju u kontekstu gospodar . Veoma je karakterističan način na koji tekst uspeva povremeno da čak i želju za slobodom izvrgne ironiji i ismevanju.moleći za slobodu dok leži vezan. dovedena je do komične grandioznosti budući da se radi o minijaturnom narodu. Guliverova lažna skromna tvrdnja predstavlja surovu šalu koja odražava groteskni ponos jednog roba na svoju sopstvenu vrednost u gotovom novcu. ojačava satiru Guliverovih putovanja. ali njegove „reči izazvaše samo glasan smeh svih koji su bili oko kralja i ništa drugo“ (GP. 330).

neevropskom stanovništvu. kreirani su na osnovu ljudi koji su u Sviftovo doba zaista i bili robovi.cit. U stvarnosti su zaista i postojali robovi prema kojima su se ponašali kao prema stoci. a usta široka. Upor.203 Ovo ne znači da bu Jahui trebalo da predstavljaju Afrikance. str. i to kroz prikaz Jahua. 334). Richardson. op. 1. ove razlike su zajedničke svim divljim narodima.204 En Klajn Keli (Ann Cline Kelly) smatra da „postoje značajni dokazi u Četvrtoj knjizi koji 201 202 Richardson. i to kroz aluzije na primitivizam uopšte i Afrikance konkretno. op. opisuje kako afričke robinje nose svoje bebe u nosiljkama „dok su im nosevi spljošteni o majčina leđa“. kod kojih su crte lica izobličene zato što urođenici puštaju decu da puze po zemlji ili ih nose na leđima pritisnutim uz majčino rame“ (GP. Houston. op. Sloane. ali čak i bez toga tadašnji čitaoci bi prepoznali afričke crte lica i običaje. a upravo tako Hainhmi postupaju sa Jahuima. likovi Jahua koji zaslužuju da budu robovi. Svift tako vodi priču da se sve to čitaocu čini prirodno i normalno. str. iii 203 Upor. usne debele.202 Takođe. u ovom delu nalaze se i odjeci stavova koji su opravdavali tadašnju trgovinu robljem.Međutim. Ako oni zaista i žive u uslovima srodnim ropstvu. čini se da je i fizički izgled Jahua u toj funkciji: „Lice joj je bilo pljosnato i široko. na primer. Štaviše.cit. Ali. oni odražavaju ideje o „primitivnom“.139. 141. pored toga što zemlju Huinhma locira negde blizu Rta Dobre Nade i Madagaskara (GP... 204 Upor. ali liči na njega. 33-34. pored satire na ropstvo i slobodu uopšte. koji su i varvari i pogodni za porobljavanje. Stanje u kome Jahui žive nije u potpunosti ropstvo. Drugim rečima. Oni predstavljaju degenerisano čovečanstvo. Sloan (Sloane). 201 U ovom smislu. nos zatupast. kako ponašanjem tako i izgledom.cit. sposobnost Jahua da plivaju od najmlađih dana i da se penju na drveće podseća na opise mladih afričkih plivača i na poređenja sa majmunima. dok izraz „She-Jahoo“ (ženka Jahua) podseća na izraz „She-Blacks“ (crnkinja) u Čerčilovoj zbirci putopisa. što je značajna geografska odrednica. Voyage to the Islands.. vol. iako su u izvesnoj meri povezani sa ljudima generalno. U ovom slučaju Guliver iznosi otvorenu povezanost fizionomije Jahua sa „divljim narodima“. sa naročito izraženim aluzijama na afričko stanovništvo. odnosno verovanja da su ljudi koji ne žive u Evropi divljaci. str. 322). str. .

Što se tiče ropstva. Guliver Travel’s: Case Studies in Contemporary Criticism. op. str. PMLA 91. u vreme kada su pravi Afrikanci živeli kao stoka. ed. podmukli i osvetoljubivi. antikolonijalističkih i anti-robovlasničkih stavova prisutnih u ostalim delovima Guliverovih putovanja. kao da se Jahui od svih životinja najmanje daju nečemu poučiti. 207 Upor. Mislim da ovaj nedostatak potiče uglavnom od njihove iskvarene i jogunaste naravi. 206 Upor. 360-1. ali su kukavice po duši. bar delimično. . 144. Richardson. and Switf’s Project to Mend the World“ in Christopher Fox. str. govori protiv slobodarskih.. besom i očajanjem. ostaje kao veran zapis poteškoća jednog Britanca da živi u slobodarskom robovlasničkom društvu Britanije ranog XVIII veka. i frustracijama. 387). Ričardson pretpostavlja da se izvor ovog osećaja podvojenosti nalazi u Sviftovom ličnom stavu. Fabricant.ukazuju na istorijat brutalnog ponašanja konja prema Jahuima“. ova knjiga.206 Guliverova putovanja nude viziju sveta u kome je poželjno dobro radikalno udaljeno od opažene realnosti. a pogotovo njegova borba sa kontradiktornim idejama. zlobni. jer su oni lukavi. 846-55. 1995. Ovakvo predstavljanje Jahua.cit. Svift je taj koji je osmislio Jahue i pripisao im takve odlike da im uloga robova najbolje pristaje. 1976. Iako Guliver iznosi ove stavove.205 Kako Guliverova avantura u ovoj čudnoj zemlji odmiče.207 U Guliverovim putovanjima implicitno su utkana i piščeva lična iskustva. Zbog svega ovoga. Njihove sposobnosti nikad ne dosežu dalje od tegljenja i nošenja tereta. „History. Boston and New York. a pri tome nema ni mogućnosti da se ova dva sveta sretnu. bedni i svirepi“ (GP. pa zato drski. Bedford Books. „Swift’s Exploration of Slavery in Hounjhuhmland and Ireland“. negativna slika Jahua biva sve upečatljivija i upečatljivija: „Prema onom što sam mogao videti. Vrlo su snažni i izdržljivi. Narrativity. odnosno u njegovoj neodlučnosti da donese konačan sud. u delu se oseća frustrirana podvojenost između ljubavi prema slobodi i poimanja sveta u kome postoje ljudi koji nisu vredni ni sposobni da budu slobodni. str. 205 Ann Cline Kelly.

avanturizam i egzotiku.O. 330. Šesto poglavlje Prve knjige. od starih Grka do novijih dana. Istorija Engleske književnosti.n. Žanrovsko određenje Čini se da se Guliverova putovanja opiru jednoznačnom žanrovskom određenju..). koji potiče još od Lukijanove Istinite Istorije (II vek p. Zavod za udžbenike. A. fantastične priče i avanturističko-pomorskog romana.cit. Guliverova putovanja počinju u stilu romana i. Turner.. .210 Međutim. dok cela priča o zemlji mudrih konja balansira između utopije i parodije na utopiju. Sarajevo. a karakteriše ga sloboda filozofske inspiracije i maštovitost sižea. str.klasičan žanr. a karakterizacija Guliverovog lika nije uvek od centralne važnosti. Beograd. objavljenog sedam godina pre ove knjige. Lukijanove Satire. iz aspekta avantura realistički osmišljenog centralnog lika heroja.e). ali se ipak Svift više bavi parodiranjem pravih putopisa. pri čemu se postiže spoj fantastike i simbolike sa grubim naturalizmom i komikom. on se njime služi da proveri izvesne ideje i zato ga stavlja u najrazličitije avanturističke situacije.e. prev. na primer. „Svjetlost“ D. J. 1950. s ruskog B. Petronijevog Satirikona. Apulejevog Zlatnog magarca. čitao predstavnike ovog žanra. avanture postepeno postaju isuviše fantastične za roman. Lukić i M.5.n. 1991. a posebno na Robinsona Krusoa. Žanr je dobio naziv po Menipu iz Gadare (III vek p.5.208 Postoji i stav da knjiga u celini pripada menipeji. Jelistratova. P. Ovo delo u sebi objedinjuje elemente putopisa. Ona u sebi nose dinamiku. 42-43. Engleska književnost II. op. A. opisuje Liliputance u utopijskom kontekstu. 210 Upor. kao odličan poznavalac klasične književnosti. a Guliverova putovanja imaju i elemente utopijskog romana. u kojoj se opisuju avanture na Atlantiku uz niz humoristički neverovatnih iskustava (kao što je letenje do Meseca i život unutar kita tokom dve godine). str. 209 Ivanka Kovačević et al. Čini se da se osnovni model Guliverovih putovanja u sličnim detaljima oslanja na Lukijana. Nešto bliža definicija bila bi određenje knjige kao parodije na putopisne priče .209 Nema sumnje da je Svift. ono je nužno asimiliralo i karakteristike žanra koji je parodiran. koristeći parodiju putopisne priče kao povod za utopijska razmišljanja i satiru na 208 Upor.. Međutim. Marković. zatim Rableovog Gargantuu i Pantagruela i druge. Iako je Svift nastojao da svom delu da neku vrstu parodije takvih romana. Naučna knjiga. Jedna slična parodična putopisna priča postoji i kod Ser Tomasa Mora kao uvod u njegovu Utopiju.78. str. očigledno liče na Defoove romane. Piscu nije cilj da psihološki produbi lik junaka.

40. i Kafka je prepoznao mnoge od svojih ideja upravo u Guliverovim putovanjima. 212 Upor. ITP „Unireks“. pre nego što je napisao svoje kasne priče o životinjama. Blejka i Tome Akvinskog. S jedne strane. šeta se uvek u pratnji svojih duhova: Svifta. Ričard. U tom smislu. svesnog konteksta i aluzija koje vode do tumačenja ovakvog književnog dela. on je na duhovnom planu disproporcionalan.211 Upravo u vezi sa određenjem „relevantnog čitaoca“ Guliverovih putovanja postavlja se ključna dilema: da li ga treba tražiti među odraslom čitalačkom publikom ili među decom i mladima. već i književnu srodnu dušu koja je svet posmatrala kao i on. što je odraz njegovog stanja. Novo Vuković. 1996. previše velik ili majušan. današnji književni kritičari prepoznaju kao kafkijanske. str. Naime. str.cit. Southern Illinois University. koje je prvi put pročitao 1921.212 Takođe. Glavna ličnost Džojsove drame Izgnanici. Papers on Language and Literature. 303. godine. Svift je jedna od bitnih inspiracija Džojsovog dela. 329. Jeffrey Meyers. nakon čitanja njegovog sopstvenog dela. Podgorica. „Swift and Kafka“. 213 Upor. Kafka je u Sviftu pronašao odlike koje. a često i ponižavani autsajderi koji žive u stalnom strahu. vol. Šekspira. groteski. Issue 3. op. str.savremeni trenutak. a u Sviftu pronašao ne uticaj. je – Svift. metamorfoza je dominantna tema i u Guliverovim putovanjima i u Kafkinim najpoznatijim pričama. Sem (alias Džojs) se jasno može identifikovati sa Sviftom“. ali prema džojsovcu Hariju Levinu. „Svift je na čelu mitologije tog dela. aluzija.. dok kod Kafke likovi menjaju i oblik i veličinu u skladu sa svojim stanjem duha. Iako Guliver tokom priče sve vreme zadržava istu veličinu tela. Teško je ma šta odlučno tvrditi za Fineganovo bdenje. Uvod u književnost za djecu i omladinu. stiče se utisak da složena i sofisticirana satira utkana u priču zahteva odraslog čitaoca. . crnog humora i koji pretpostavlja „relevantnog čitaoca“. junak Ulisa. Stefan Dedalus. dok su njihovi anti-heroji neprestano prezirani. a samim tim ovo delo predstavlja i inspiraciju za mnoga značajna dela u kanonu književnosti za odrasle. koji je tu „Džojsov uzor i tema“. 7. 213 On se identifikovao sa Guliverom. a Kafkini junaci su se okrenuli sami sebi i upravo tu 211 Upor. 2004. potpuno otuđeni od drugih. Sviftov Guliver je putovao svetom da bi prošao mučna iskustva. Ono što njegovu knjigu čini jedinstvenom jeste složenost njene strukture koja sobom nosi niz alegorija. tvrdi Levin. Svift nije doneo ništa novo u svet književnosti. Marić.

zapisao je Orvel. umanjuju ili povećavaju sto puta na dan sve čega se dotaknu. svakako bih Guliverova putovanja svrstao u tih šest knjiga“. mladi čitaoci ostaju u bukvalnoj ravni dela. sa francuskog preveli D. ali i većina odraslih koji čitaju Guliverova putovanja prvi put. Ipak. Sviftove ideje su zaživele u svetu odraslih. Budisavljević i D. X. Stilos. kada se ostale unište. str. koja su motivisana principijelnim neprihvatanjem adaptacija.214 Dakle. uzimajući u obzir razne odnose i projekcije. Bez obzira na moguću intuitivnu slutnju da se tu radi i o nečem drugom.cit. Turner. . op. Zagreb. Džordž Orvel ju je prvi put pročitao kada mu je bilo osam godina i uvek joj se vraćao tokom svog života. S druge strane. uklapajući se u intelektualne dileme savremenog sveta. Vuković.doživeli slično. Šijan. rasterećen od mnogo toga što čitaoci ne bi razumeli ili prihvatili. čista srca.cit. čini se da bi u integralnom obliku to delo imalo manje šanse kod dece i mladih. djeca i odrasli – studija. Naime. Sličan princip odnosi se i na prevode Guliverovih putovanja.. 305. kao i većina klasičnih dečijih knjiga. Knjige. Postoje i mišljenja da i u ovom slučaju deci treba dati integralno delo218. 217 Upor.“216 Deca. 216 Pol Azar. To je karakteristična pojava za odnos deteta prema satiri i alegoriji. „prateći Gulivera od sićušnih palata u Liliputu do krajeva gde su kuće veće nego naše planine.. 215 Prema Polu Azaru. Paris. u književnosti za mlade pojavljuje u formi adaptacije. 80. svakako treba imati u vidu da se Sviftov roman. gotovo instinktivno razumeju kako to izgleda biti veći od života i osećati pred sobom te ogromne mogućnosti uzbudljive avanture koja ih čeka. 218 Upor. Upor. Decu u tom delu jednostavno uzbuđuju pustolovine jedne fantazije. a njihove zemlje postaju uvek tražene „zemlje čuda“. njih taj „rasipnik“ ne uznemiruje jer su i sama navikla da menjaju. Francoi Coradec. „Ako bi trebalo da napravim listu šest knjiga koje bi trebalo sačuvati. str. Izgleda da Sviftova imaginarna igra odgovara detetu. svi ti intelektualni problemi uglavnom ostaju van vidnog polja dečije čitalačke publike. prevodi književnih tekstova za decu trebalo bi da se usklade sa postojećim modelima u ciljnom sistemu. Historie de la literature enfantine en France. Ako model originalnog teksta ne 214 215 Ibid. smatrajući da je nemoguće „zasititi je se“. op. 1972. a potom ih ostave sa strane i zaborave. 217 Međutim. Patuljci i divovi u njihovom viđenju gube svoj alegorijski smisao. Edition Albin Michel. str. 1970. koje u svom svetu „postaje“ čas patuljak čas div. Guliverova putovanja ne pripadaju onim knjigama kojima se mladi čitaoci dive.

str. preko dva veka. ni jedan prevod za decu nije uključio sve četiri knjige. Albin Vilhar221 nudi obradu Guliverovih putovanja u zemlju patuljaka i zemlju džinova. 115. Poetics of Children’s Literature. Upravo ovakve adaptacije su dostupne i kod nas. a avanturistička mladima. Ova dva modela. dok avanturistička priča teži konkretizaciji). 220 Ibid. Primer modela ovakvog manipulisanja bila bi transformacija Liliputanaca u patuljke iz fantastične priče. 1952. a nešto manje njih uključi Prvu i Drugu.postoji u ciljnom sistemu. Stoga. u adaptaciji za decu. . Zahar Šavit smatra da se ovo dogodilo ne zbog toga što je knjiga brzo postala „klasik za decu“ već uglavnom zbog toga što je neprestano menjana i prilagođavana da bi se uklopila u različite kulture i kontekste. Ovaj fantastični svet patuljaka ima sve tipične odlike fantastič ne priče. Poput svih petparačkih knjižica. Dok originalni tekst naglašava sličnosti između stanovnika Liliputa i stanovnika Engleske (koji se razlikuju samo u veličini. pri čemu fantastična priča više odgovara deci. 220 Uprkos tome što su Guliverova putovanja često prevođena. a po svemu ostalome liče. ova knjiga je uspela i da zadrži istaknuto mesto u svetu književnosti za decu. Većina prevodilaca se odluči samo za Prvu. Liliputanci više nisu predmet kritike i satire već pre identifikacije i sažaljenja. a ovaj izbor primarno je određen odlukom da se tekst prenese iz originalne forme kao satire u fantastičku ili avanturističku priču. tekst je došao do dečje čitalačke publike i pre nego što je dečji sistem i počeo da postoji. Beograd. The University of Georgia Press.219 U početku. Zahar Shavit. Otada. kontradiktorna po svojoj prirodi (fantastika teži ka uopštavanju. Obradio Albin Vihlar. baš kao i Dušan 219 Upor. što i čini okosnicu satire). patuljci su deo začaranog i čudesnog sveta punog veličanstvenosti i čudesa. nedostatak zabavnog štiva za čitanje za decu bio je glavni razlog da se Guliverova putovanja uvrste u dečji književni svet. na ovaj način je ispunjena praznina koja je postojala u književnom sistemu XVIII veka. Biblioteka dečja radost. prema Džonatanu Sviftu. 1986. što je tipična bajkovita fabula. određuju odabir teksta i manipulisanje njime. Athens and London. tekst se menja tako što se uklanjaju ili dodaju elementi koji bi doprineli prilagođavanju dela integralnom modelu ciljnog sistema. Stoga. U odsustvu drugih knjiga pisanih posebno za decu. deca su ovu knjigu čitala sa uživanjem. Oni su nevina mala bića prisiljena da se brane od zle sile koja se pojavila u njihovom svetu. 221 Guliverova putovanja. adaptacije namerno brišu sličnost i stvaraju kontrast između dva sveta – Guliverovog sveta i fantastičnog sveta patuljaka. pogotovo u aspektu fabule i karakterizaciji. Posmatrani na ovaj način.

dok se sasvim ne iskvare. preterano naglašene.. ona odlučno zahtevaju da čak i vuk bude zlatan. preveo za decu i omladinu Dušan Timotijević. Sremski Karlovci. prebiraju. čar slika i reči što otvaraju nepoznate svetove. kako veli isti Svift. 224 Džonatan Svift. ako im se bistrina sećanja nije već pomutila. 2002. prvi ideološki obrazac za mnoge kasnije: prime odrasle kakve ih je Bog dao.. Sama od sebe deca bi da su svi dobri i da je sve dobro.. ostrve se. str. Deca su pobrala kajmak. bar u prvo vreme. deca se spočetka opiru. Iz priča velikih propuste do sebe lepotu avanture. Onda se polako civilizuju. jemstvo da će se bar na kraju učiniti skok iz životne logike u onu prepotopsku. Na kraju dignu ruke i prave kompromis.. 1958. i za sebe kada ostare. Guliver u zemlji liliputa i džinova. četrdeset godina kasnije. Novi Sad. sistematski previđajući sve naše svirepe „podtekstove. „veltšmercovske implikacije“ i slično. Jedini ustupak koji još neko vreme traže od velikih je happy end... Beograd.. Nolit... . ali deca su pametna: prosto su naredila da se naknadno izbace sve implikacije i ostala je zanimljiva priča.224 Čini se da Guliverova putovanja nude „živ tekst“ i provokativnu priču i za decu i za mlade i za odrasle. 5-6. jer to protivreči njihovoj prirodi. Dečja knjiga. u izdanju za odrasle. slučajno ponovo otvore Guliverova putovanja. Nićifor Naumov. I tada. te da i jedni i drugi i treći pronalaze svoj svet u ovom delu. Beograd. u čudu se pitaju da li je to ona ista knjiga. Valjda da ih spreme za život. prevod s engleskog Dušan Timotijević. prepunih maštovitih ilustracija koje ukazuju na mlađi uzrast čitalačke populacije. Izdavačko knjižarnica Zorana Stojanovića. jer su rođena dobra. a uz kritički pogovor i pitanja za književnu analizu na uzrastu za V razred osnovne škole223. ostavljajući to za starije. dok se ne prisete da nije isti čitalac..“225 On takođe tvrdi i da su Guliverova putovanja „priča za decu..Timotijević222. Guliverova putovanja. Guliverova putovanja. Naravno. Biblioteka evropski klasici (engleski pisci). pravo uživanje. jadi izopačenosti života u njima su. poetični kajmak. pojavljuje se i nešto ozbiljnije izdanje. 225 Ibid. 1973.. a odraslima ostavila filozofski ukus sa dna. uvežbaju slast jeze. Za razliku od ovih izdanja. literatura koju odrasli daju deci.. Sreten Marić u svom predgovoru nudi moguće objašnjenje ovog ambivalentnog statusa: „Da se svet mnogo prozlio. shvate 222 Džonatan Svift.. takođe iz prevodilačkog pera Dušana Timotijevića. I kad ta ista deca. životnost borbe. preveo sa engleskog i predgovor napisao Sreten Marić. Guliverova putovanja.. dokaz je. 223 Džonatan Svift. a sami. Jedan od novijih i kompletnih prevoda ovog dela ponudio je Sreten Marić.. sve svireposti. pogovor dr. i kod prvih priča do kojih stasaju. kao ono najvažnije čemu deca treba da se hitno i isljučivo obuče i priviknu.

čovek čije su opšte ideje proizvod jedne bolesne duše.. 226 Ibid. neprijatelj misli u ime kulture. a čija je konkretna kritika najzdravija pojava u jednoj bolesnoj sredini i. str.da nema nemilosrdnijeg dokaza o bezvrednosti naših zrenja od knjige iz detinjstva čitane u pozne dane.“226 Čini se da je Svift uspeo da ponudi priču koja spaja decu i odrasle. dodali bismo.. jedinstvena u istoriji književnosti. 6-7. pesimistički orijentisana odrasla osoba koja uspeva da probudi dete u čitaocu. Kao čudna dvosmislena figura. i pitaju se šta je mudrije: naći suštinu Gulivera u mučnom mudrijašenju o Jahuima ili u veseloj priči o džinovima i kepecima.. . shvatiti jadnu mudrost ljudskog iskustva ili doživljavati poeziju koju ono katkad luči i koja samoj mudrosti daje vrednost. Džonatan Svift ostaje mračnjak koji se bori protiv mračnjaštva.

Iako su ga roditelji usmeravali ka sticanju znanja u privatnim školama. 1953. 17-23. Bermude. Severnu Ameriku. zbog čega je i dobio Zlatnu medalju od Kraljevskog humanitarnog društva (Royal Humane Society). Constable. kao kadet na brodu „Imperieuse“. S. Džozef Merijet. U to vreme bila je široko poznata povezanost Lojdove organizacije sa mornaricom. Tokom svoje pomorske karijere isticao se spretnošću upravljanja brodom. kao i član Parlamenta. godine. ali je i učestvovao u nekim od važnijih 227 Upor. suprotstavljao svojim učiteljima i nekoliko puta bežao iz škole da bi otišao na more. što je verovatno u velikoj meri i uticalo na njegov dalji život i interesovanja. time izražavajući snažnu želju da se posveti pomorskoj karijeri. Oliver Warner. ova organizacija je osnovala Patriotski fond da bi „pokrenula hrabre ljude angažovane u odbrani svoje zemlje da se pobrinu za udovice i siročad poginulih heroja i da se nagrade istaknuti pojedinci u službi Njenog Veličanstva. 1792-1848) rodio se u Londonu u porodici iz srednje klase. koji je kasnije bio inspiracija i za Merijeta i za ostale pisce pomorske priče. Naime. Njegov otac. čini se da je Frederik Merijet rođen u porodici koja je bila aktivno uključena u stvaranje istorije britanskog kolonijalizma. udruženja za englesko pomorsko osiguranje. Grenade i Trinidada. inspirisan Nelsonovom pobedom na Trafalgaru.1. Biografija i dela Frederik Merijet (Frederick Marryat. koji je bio poznat po otvorenom zalaganju za kolonijalističke ideje za govornicom. te se. da bi na kasnijim putovanjima oplovio Zapadne Inde. Počinio je mnoga herojska dela. predstavnik za Haršam i Sendvič. te je na taj način upoznao veliki deo sveta.6. fregati pod komandom lorda Kohrana. Captain Marryat: A Rediscovery. bio je predsednik Lojdovog komiteta. str. kao i ponesen utiscima nakon velelepne Nelsonove sahrane. Forestera. dozvoljeno mu je da pristupi Kraljevskoj mornarici. FREDERIK MERIJET – POMORSKA AVANTURISTIČKA PRIČA 6. 1806. on je u sebi nosio pobunjenički i avanturistički duh. London. između ostalog i za Č. a nakon toga mu je i ostao nadimak „Čamac za spasavanje“ („Lifeboat“). kolonijalni agent za ostrva Zapadnih Inda. Kada mu je bilo 14 godina.“227 Stoga. Upravo njemu se pripisuje patentiranje i prva primena čamca za spasavanje. Dobio je komandu nad sopstvenim brodom kada je imao samo dvadeset godina. Tom prilikom plovio je blizu Francuske i Mediteranom. spašavajući saputnike koji su se davili. .

1847). Barker). 1839). Loveft and Helen S. Nakon burnog života na moru. gde je provodio dane pišući i boraveći u prirodi sa svojom suprugom i jedanaestoro dece. Nakon njegove smrti 1848. H. Dnevnik iz Amerike (Diary in America. Boston. Merijet je svoju mirnu luku pronašao u Langamu u Norfolku. Neale). Naseljenici u Kanadi (Settlers in Canada. koji su se nakon povlačenja iz službe posvetili pisanju romana i time se i izdržavali. Houghton.istorijskih događaja. 1872)228. Ovi autori su bili. Od 1832. do 1848. 1845) i Deca nove šume (The Children of the New Forest. Barker (M. 213-214. Učestvovao je u preko pedeset pomorskih bitaka. Nil (William J. Edvard Hauard (Edward Howard) i Vilijam Dž. godine objavio je dvadeset šest romana. H. 1829). a u Londonu je bio deo književnog kruga pisaca kao što su Klarkson Stenfild. godine. Pomorski kadet Džek Izi (Mr Midshipman Easy. do 1835. Na primer. 1932. koja je takođe postala pisac. veterani Napoleonskih ratova. 1844). 1815. Masterman Redi ili Brodolom Pacifika (Masterman Ready or Wreck of the Pacific. ćerka Florens Merijet (1838-1899). d a bi se brodom „Rosario“ vratio u Englesku da donese vest o smrti velikog francuskog vojskovođe. Semjuel Rodžers i Čarls Dikens. među koje se ubrajaju i M. objavila je očevu biografiju pod naslovom Život i delo (Life and Letters. U periodu od 1829. godine odlučio je da se povuče sa mora i po sveti pisanju na kopnu. kapetan Glaskok (Captain Glascock). Merijet se izdvaja iz ove grupe romanopisaca time što njegovi romani nude jednu dublju. kapetan Šamije (Captain Chamier). 1836). Misija ili Prizori iz Afrike (Mission. 1841). Književna karijera mu je takođe bila važna. većim delom. or Scenes in Africa. Robert M. Hudges. u kojem se i pojavilo nekoliko njegovih romana. od kojih su najpoznatiji: Pomorski oficir ili Prizori iz života i avanture Frenka Majldmeja (The Naval Officer. . str. 1834). or Scenes in the Life and Adventures of Frank Mildmay. The History of the Novel in England. uznemirujuću dimenziju 228 Upor. te je u početku romane objavljivao uporedo sa pomorskom karijerom. godine kapetan Merijet zapovedao je brodom „Beaver“ koji je čuvao Napoleona na ostrvu Sveta Jelena. ali 1830. Piter Simpl (Peter Simple. Frederik Merijet je bio jedan od „pomorskih romanopisaca“ aktivnih tokom tridesetih godina XIX veka. uređivao je časopis Metropolitan Magazin.

smatrali su da znaju mnogo više o moru i pomorskom životu od drugih. Međutim. str. prikazujući jaz između pomorske kulture i trgovačke kulture previktorijanske i ranoviktorijanske Britanije.. bila konzervativna po svojim stavovima: na primer. Engleska književnost II. New York. str. . I. 66-67. te su uživali da prikazuju upravo brutalne aspekte ovog života naglašavajući važnost autoriteta i hijerarhije. kao penzionisani oficiri. uopšteno gledano.D.“230 U ovom radu će se pokazati njegov značaj za razvoj pomorskog romana.P. 2001. 230 Ivanka Kovačević. oni su pisali iz perspektive starog sistema. stiče se utisak da ovaj pisac ne nalazi dovoljno mesta u književnoj kritici i recepciji. Zavod za udžbenike. 1991. et al. Čini se da Merijet svojim delom pripada i staroj školi. 232.229 Pa ipak. „Svjetlost“ D. Ova grupa pisaca je.društva tog doba. Sarajevo. John Peck. 1719-1917. te su glasovi koji su dolazili nakon tridesetih godina XIX veka počeli da donose nove stavove prema pomorskoj priči i pomorcima. knjiga II. dajući time dobre osnove za razvoj ovog književnog žanra. pa ga čak i spominju u sledećem kontekstu: „Među imenima pisaca drugog i trećeg reda nailazimo često na ime Frederika Merijeta. Palgrave. ali i da najavljuje novu školu. a time i engleske književnosti uopšte. 229 Upor. Maritime Fiction: Sailors and the Sea in British and American Novels.

Pomorska avanturistička priča Određivanje prirode avanturističke priče u delima Frederika Merijeta donosi i novu podvrstu samog žanra. Upravo je u grčkoj književnosti uspostavljen kriterijum avanturističke priče da svaka oblast koja se graniči sa morem nije bezbedna po heroja. 1996.2. sea fiction. a u koje je moguće ponovo se vratiti samo ako bogovi i ljudi to spreče“. or. str. pa je. pošto tu vrebaju „božanstva. i u Robinsonu Krusou morska obala mesto opasnosti. 1980. na primer. Avanturistička priča u delima Frederika Merijeta 6. Stroid. U ovom kontekstu. što se odnosi i na doslovno i na metaforičko značenje. the Romantic Iconography of the Sea.cit. op.E. The Sea and History. 15-22. ed.231 More u značajnoj meri doprinosi shvatanju avanturističke priče. 233 Upor.232 More u smislu praiskonskog okeana prisutno je ne samo u hrišćanskim i klasičnim filozofskim stavovima već i u svim kulturama. gde zlo i nepoznate sile postoje. uključujući u svoj domen ne samo more i događaje na moru već i ljude koji plove morima i deo su kulture tog doba. Sutton Publishing. nautical fiction i maritime fiction. dok svuda na moru i stranim obalama vrebaju razne opasnosti. str. ideja povratka kući uvek predstavlja povratak u sigurnost. ljudska bića i životinje“ koje mogu da ga ugroze na njegovom putu. Tokom samog putovanja. tlo je simbol bezbednosti..6. 18-19. te i prvom moreplovcu Odiseju jedino Itaka nudi pravi osećaj sigurnosti. Alain Carbin. kao i nepoznato i nepredvidljivo. U engleskoj terminologiji za ovaj pojam koristi se više izraza – sea novels. Jedno od najranijih tumačenja simbolike mora odnosi se na haos: „More je takvo stanje varvarske maglovitosti i zbrke iz koje je ponikla civilizacija. Auden. Rice.233 Ova ideja je zaživela i u engleskoj avanturističkoj priči. Peck. „The Lure of the Sea“ in E. str. jer sobom nosi različite simboličke aspekte.4. . pri čemu Džon Pek (John Peck) smatra da izraz maritime fiction najbolje izražava suštinu fenomena da književnost odražava sliku jednog pomorski orijentisanog doba. te heroj ove priče mora da se udalji od obale ka središnjem delu ostrva da bi se sklonio na sigurno. Tradicija pomorske avanturističke priče takođe preuzima ovu ideju.2. W. Pri tome. London. zastrašujuću razornu silu.. Faber and Faber. H. Okean predstavlja mesto opasnosti za moreplovce koji njime putuju. u smislu da more može da predstavlja haos. The Enchafed Flood. a to je pomorska (avanturistička) priča. ključni elemenat za uspeh je jedinstvo svih 231 232 Upor.1.

Međutim. i. kao mesta opasnosti gde se heroj suočava sa svojim izazovima.. pri čemu fokus priče pada na pojedinačnog heroja. da je izgrađen sa određ enim ciljem i da postoji praktičan aspekat svakog putovanja morem. Literature and Love of the Sea. beznačajnost ljudskih napora u širem kontekstu prirode uopšte. on na nasilje reaguje nasiljem. 237 Edwin M. u pomorskoj priči simboličko i doslovno značenje neprestano se preklapaju: tipična priča u kojoj se govori o morskim olujama i brodolomu naglašava. koji se ističe muževnim ponašanjem. Peck. Metuchen. 235 Upor. 13. Međutim. u muškom svetu pomorske priče. c) društvena. ekonomska i politička dimenzija. izazov i sve se odigrava u određenom kontekstu. „James Fenimore Cooper and Literature of the Sea“. s jedne strane. ali zdrava proza“236 mogla bi se definisati kao „pripovest u kojoj se bar polovina svih događaja sižea dešava na brodu. The University Press.235 Ukratko. op. ed. dok se kontekst menja. Amsterdam. 236 Harvey Dorton. s druge strane. ovakva priča može da se tumači i na mnogo prozaičnijem nivou. U izvesnoj meri. u obliku ratnih neprijatelja ili pobunjenika na brodu. s posebnim naglaskom na njegovim muževnim karakteristikama koje su na probi sve vreme putovanja. na primer. odnosno činjenica da su „smrt i strah od nje stalni saputnici na većini književnih putovanja. preispitivanje ljudske spretnosti u situaciji suočavanja sa prirodnim nepogodama. Scorecrow Press. Sea Fiction Guide.234 Bilo da se u priči govori o potrazi ili inicijaciji heroja. 1986. str.. Radopi. 300. čini se da su moreplovac i izazov fiksni elementi u pomorskoj priči. Books in England: Five Centuries of Social History. on biva stavljen na probu u nizu neočekivanih situacija. xviii. kao otežavajuća okolnost. Cambridge. pri čemu upravljanje brodom predstavlja važan aspekat radnje“. postoji i opasnost da bude zaveden da prihvati način života koji mu ne priliči. mladi kadet. stavljen na probu. bilo na stranim obalama. u susretu sa heroju nepoznatim kulturama i običajima.237 Prema Edvinu Holu (Edwin Hall). 1976. str. U stvari. u smislu da je brod proizvod tehnologije.članova posade.cit. Hall. ali u svakom slučaju. Čini se da upravo zbog toga u senci ovakve priče stoji smrt. str. str. b) more i obale. bilo na moru. . 1970. Džon Pek ističe tri ključna elementa za tumačenje ove vrste priče: a) lik moreplovca. dokazuje da ima karakteristike koje će od njega učiniti pravog moreplovca. priča čitaocu nudi moreplovca. dok je heroj daleko od kuće. Ova „žestoka i divna. hero ja priče. Uzimajući u obzir ovaj okvir pomorske avanturističke priče. 234 Robert Foulke. 14. New Jersey. Inc. Posada se iznova i iznova suočava sa neprijateljskim silama. stvarnih ili izmišljenih“. „The Literature of Voyaging“ in Patricia Ann Carlson.

the Romantic Iconography of the Sea. dok je život na obali uvek trivijalan. . razotkrivanje granica sopstvenih sposobnosti predstavlja cilj neprestanih avantura i iskušenja na moru. str. Dreams of Adventure. ovo se odnosi samo na društveni i fizički aspekat života p rotagonista. odnosno. brojne su. Brodolom „Pacifika“ Brodolom „Pacifika“ donosi priču o brodolomu na nenaseljenom tropskom ostrvu. d) konačno odredište moreplovcu ostaje nepoznato. Ibid.238 Za Merijetove mlade protagoniste. Deeds of Empire. ali jedna razlika je veoma uočljiva – u poslednja dva navedena romana centralna figura je porodica a ne pojedinac. c) more je mesto gde se odigravaju odlučujući događaji.2. u koju je utkana interesantna avanturistička priča. Auden.2. gde gospodin Sigrejv.2. „metafora opasnosti koja preti i iz spoljašnje sredine ali i iz untrašnjosti“239 i donosio je sobom nekoliko romantičarskih stavova: a) svaki častan i razuman čovek prirodno želi da ode sa kopna.H.Džejms Fenimor Kuper (James Fenimore Cooper) uspostavio je ovaj žanr objavljivanjem romana Kormilar (The Pilot. New York.“240 6. Charlottesville. 1949. s druge strane. 240 W. 1979. i Švajcarske porodice Robinson i Brodoloma „Pacifika“. or.2. Porodica Sigrejv se vraća u Australiju. Sličnosti između Robinsona Krusoa . radi kao službenik Vlade Velike Britanije. Martin Burgess Green. ali Frederiku Merijetu se pripisuje čast ne samo da je postavio visoke standarde preciznosti prilikom pisanja pomorske proze već i da je popularizovao ovu vrstu proze kao oblik avanture i romanse. 1824). Kapetan Merijet i pomorska avantura 6. Basic. b) more nudi stvarnu životnu situaciju. trenuci životnih odluka.1. iskušenja. On je Merijetov „teoretski 238 239 Ibid. čak i ako postoji. 215. a putovanje predstavlja istinsko stanje čoveka. Za Merijeta. on je postao i više od toga. padovi i iskupljenja. 12-13. kako to zapaža Grin (Green)241. Kako je pomorska priča sazrevala. 241 Upor. a trajne emotivne veze niti su moguće niti su poželjne. imućni zemljoposednik. brod je bio mikrokosmos britanskog društva. University Press of Virginia. str. s jedne strane. Međutim. The Enchafed Flood. te stoga i savršeno mesto za uobličavanje identiteta jednog pravog britanskog džentlmena.

donosi lik ozbiljnog i inteligentnog dečaka koji sluša starije i kloni se nevolje. pošto je i sam Redi pobegao od kuće kao dečak. 245 Ove reči verovatno odražavaju iskustvo samog autora. 122. Masterman Redi. jer se njegov lik u priči zasniva na moralizatorskim elementima karakterizacije. utiče na stereotipnu karakterizaciju likova. Izdavačko preduzeće „Veselin Masleša“. 13. London. CT. Kitzan. on u izvesnoj meri pokazuje razumevanje prema mladim ljudima. Sarajevo. op.244 Pored toga što čitalac u njemu nalazi odanog. gde su pod nadzorom učitelja ili roditelja“. Volume 8. 245 Kapetan Merijet. preveo Mihailo Đorđević. starog pomorca koji ne samo što spasava porodicu Sigrejv sa broda i pomaže im da prežive na ostrvu. Brodolom „Pacifika“. a pogotovo njegovo nezadovoljstvo svetom odraslih kada je bio dečak. stariji sin.. Vilijam. Redi poučava Vilijama moreplovstvu.čovek“242 i na osnovu činjenica datih u tekstu priče. Greenwood Press. te zaključuje da se ova avanturistička priča u izvesnoj meri i oslanja na tradiciju moralizatorske priče (moral tale). videlo bi se da oni ne žele toliko da idu na more koliko da pobegnu od škole ili od kuće. čini se da je Merijet u Redijev lik uneo i deo svoje biografije. Nasuprot njemu stoji šestogodišnji Tomi. puno praktičnih znanja i religijski mir. .24. Frederika Merijeta. iskusni moreplovac u svojim šezdesetim godinama. te je njegov 242 Upor. 122. str. što. predstavlja Merijetovog „praktičnog čoveka“. str. Anita Moss. Number 3.. Fall 1983. Victorian Writers and the Image of Empire: The Rose Colored Vision. Uprkos važnosti koju pridaje moralnim podukama. 244 Upor. U daljem tekstu citati iz ove knjige biće navođeni u zagradama. budući da objašnjava kako „ svaki živahan dečko želi da ide na more – to je sasvim prirodno. Čini se da je on prvenstveno osmišljen kao „praktičan“ čovek nasuprot gospodinu Sigrejvu kao „teoretskom“ čoveku.cit. što je i bio razlog bežanja od kuće dok mu nisu dopustili da se posveti moreplovstvu. poput gospodina Barloa u romanu Sendford i Merton (Sandford and Merton) autora Tomasa Deja (Thomas Day). nestašan dečak koji često upada u nevolje „povlačeći“ i druge likove za sobom. opet. kao i moralu i duhovnim vrednostima. dvanaestogodišnjak. 1966. Children’s Literature Association Quarterly.243 U tom smislu. geografiji i istoriji prirode. kada bi većina njih rekla pravu istinu. 2001. Laurenze Kitzan. The John Hopkins University Press. 243 Upor. str. već dobija i ulogu klasičnog učitelja i prijatelja. ali. a tokom godina provedenih na moru stekao veliko moreplovačko iskustvo. „Captain Marryat and Sea Adventure“. str. Anita Mos (Anita Moss) smatra da je Merijetova svest o tome da je knjiga bila namenjena mladim čitaocima uticala na neprijatan propovednički ton u priči. Isto tako. Westport. teško je uvideti kako je on ikada mogao biti uspešan inženjer i farmer.

Pričaću vam kako sam pretrpeo brodolom. guavu.. Masterman Redi predstavlja heroja ove Robinzonijade. budući da Tomi iz nestašluka prazni burad. tigrova. rakove. i to u razgovoru Redija i Vilijama: „ .O. U priču je utkan i motiv sukoba sa urođenicima. 275-280).. ovaca. paprike. koji pokazuje izuzetnu spretnost i sposobnost preživljavanja u divljini. potvrđujući da pripovest koja sledi spada u književnu tradiciju avanturističkog romana čije je osnove ponudio Danijel Defo. . a o d voća i povrća pronalaze kokos. koji i čine osnovni okvir konteksta njihovog preživljavanja na ostrvu.. oni hvataju džinovske kornjače. 6) Na ovaj način Frederik Merijet stvara iluziju mešanja književnog i realističkog konteksta. . plavi patlidžan i divlje grožđe. mladi gospodine Vilijame. školjke i papagaje. a porodica Sigrejv nastavlja svoj put u Australiju. poput Robinzona Krusoa. banane.portret obojen snažnim osećajem odgovornosti i odanosti koje su bile poželjne za moreplovca tog doba. upravo Redi kreće po vodu do izvora. Avanturistički aspekat priče leži u elementima Robinzonijade. pasa. u kojima Redi preuzima ulogu vođe odbrane. ali u povratku biva smrtno ranjen u borbi sa urođenicima. ali nikad nisam čuo za Robinzona Krusoa.. Oni zajedno otkrivaju i koriste biljke i životinje tipične za tropska koralna ostrva. nojeva. Redi pomaže porodici Sigrejv da se na koralnom ostrvu smeste što je udobnije moguće. a vi ćete meni pričati o Robinzonu Krusou.“ (BP. bufala. prasića i pilića. ka uspehu i napretku (BP. te od početnog smeštaja u šatorima oni dolaze do drvenih koliba na zaštićenom mestu unutar teritorije ostrva.Jesam. ali ih u tom trenutku savladavaju ljudi sa broda iz Australije koji su došli da spasu porodicu Sigrejv. pri čemu ovde nema slonova. Urođenici u narednom napadu prete da probiju njihovo utvrđenje. kao Robinzon Kruso? . ribe. Pored životinja koje spašavaju sa olupine broda.. Stoga.Jeste li ikad usred brodoloma. koza. pa o tome se samo priča u jednoj knjizi koju sam čitao. pretrpeo sam brodolom. Tom prilikom Redi umire. utvrđuje njihove položaje. lavova. a kada im ponestaje vode. U samom tekstu romana postoji čak i otvorena aluzija na ovo delo Danijela Defoa. slatki krompir. šakala i ostalih zveri kojima obiluje roman Švajcarska porodica Robinson (Swiss Family Robinson). dospeli na pusto ostrvo. .

str. 172). 23). koji su na svojim dugim putovanjima nepredvidljivim bezgraničnim okeanima bili izloženi milosti i nemilosti vetrova i talasa. umeći da prodru do suštine avanturističke priče sa svim uzbuđenjima koje ona sobom nosi – maštu zagolicanu olujama i brodolomima. Usred snažne oluje.. Upor.246 Lorens Kican (Laurence Kitzan) je mišljenja da činjenica da se ovaj roman štampa do današnjih dana govori bilo o spremnosti mladih britanskih čitalaca da budu poučeni kroz književno delo ili pak o njihovoj sposobnosti da čitaju knjigu u celini.. . Kroz celu knjigu stiče se utisak da je Merijetov Bog osvetoljubiv i da ljudima donosi samo strah.. te ističe da je važnost dela isključivo istorijska.. komentar Mastermana Redija je: „Neka bude volja Božja“. 13. Dok Anita Mos smatra da nautički i geografski detalji ovog romana teško da mogu da nadoknade turobnost moralističkog tona i didaktičnost dela. U romanu Brodolom „Pacifika“ akciona radnja često zastaje da bi glavni junaci izneli svoje male propovedi o božanskoj sili. ali da ljudima pruža ono što zasluže“ (BP. U ovakvim stavovima starog moreplovca ogleda se prirodna filozofija religije uobičajena među moreplovcima Merijetovog doba. Bog koristi prirodu za svoje ciljeve. Redijevo tumačenje Boga je da je on „milosrdan.Religijski elemenat avanturističke priče prisutan je u smislu da postoji verovanje da Božja volja utiče na događaje u priči. pa čak i milosrdno. „munje i gromovi su oči i glas Božjeg gneva“.cit. prirodnim fenomenima ili instinktima nižih životinjskih vrsta. Kitzan. Moss. dok gospodin Sigrejv govori svom sinu: „Pogledaj kako je čovekov ponos postao ništavan pred snagom velikog Jehove“ (BP. ajkulama i istraživanjima i očajničkom borbom sa brojnim neprijateljski raspoloženim urođenicima. 29) i nije na običnim smrtnicima da preispituju njegova dela. mirno treba da se prihvati kao pravedno u Božjim očima. str. a „kroz elemente prirode Bog se obraća čoveku“ (BP. istoriji.cit. sve. odnosno da je Merijet njime pomogao da se ustanovi pomorska avantura kao važan podžanr književnosti za decu. pa čak i stradanje. 124. međutim. op. kada se katarka na brodu slama te nekoliko mornara gine. iako se obim milosrđa ne može odmah uočiti. op.247 246 247 Upor.

Pa ipak. Kao rezultat očevih vaspitnih metoda i opsednutosti ljudskim pravima. dok gospodin Sobridž (Sawbridge) mora da pomogne Džeku da se odvoji od razmaženog života u prošlosti i krene ka zreloj fazi svog života obeleženog odgovornošću.2. filozofa. prelazno tlo između apsolutne tiranije i apsolutne haotične slobode. koja je do danas rado čitana zbog komične karakterizacije likova i uzbudljive radnje. on zaključuje da to nije pravo mesto za borbu za jednakost među ljudima i postizanje uspeha. .248 Džekove avanture na moru uključuju ispravljanje budalastih crta njegove ličnosti. prilikom opisa ove pomorske avanture. poput kapetana broda Vilsona i brodskog lekara Midltona.2.. Merijet se komično poigrava imenima likova. Kadet sa prihodom od 8.6. Moss. 14. Gospodin Nikodemus Izi. Merijet kombinuje aspekte realističke proze XVIII veka i veličanstvenost romanse. prerušeni je sotona koji sve prihvata „bezbrižno“ (na engleskom jeziku termin „easy“ čini njegovo prezime). str.cit. te se u šesnaestoj godini od lučuje za karijeru moreplovca ne bi li pronašao svoju slobodu. uz pomoć racionalnih ljudi. Džekov otac. odmerenosti i poštenja. Pomorski kadet Džek Izi Roman Pomorski kadet Džek Izi donosi priču o avanturama istoimenog junaka koji na kraju postaje ugledan zemljoposednik tipičan za Britaniju XIX veka. primenjuje pedagoške stavove Žan Žaka Rusoa i Tomasa Deja u vaspitavanju svoga sina jedinca.2. Džek Izi mora da uči via media.000 funti godišnje svakako nije običan 248 Upor. Doktor Midlton (Middleton) mora da ponudi Džeku neutralno. Merijet indirektno sugeriše da Džek dobija poseban tretman zbog svog društvenog položaja. koji su oličenje racionalnosti. op. do granice satire. budući da su obeleženi pomalo čudnim ponašanjem njegovog oca. Džek odrasta u mladića koji se brine samo za svoja prava. U maniru romanopisaca i dramatičara XVIII veka. i to kao rezultat života na moru sa gospodinom Sobridžom i kapetanom Vilsonom. koji isuviše doslovno. Oni su mudri i strpljivi učitelji koji su potrebni da bi se Džekov karakter izvajao u dobrom pravcu. Komične epizode odnose se uglavnom na rođenje i detinjstvo Džeka Izija. Razočaran svojim neuspesima na kopnu.

U isto vreme. Poput mnogih drugih avanturističkih priča. zdravog razuma i jasne svesti pojedinca o svom mestu u društvenoj hijerarhiji. roman promoviše porodične vrednosti dužnosti. Na svom putu sreće primitivnog i mudrog učitelja (Mestija) koji ga podučava herojskim vrlinama i praktičnim veštinama. divljaka i bitaka. Zbog svih društvenih implikacija i težnje za uspostavljanjem moći više srednje klase.pomorac. Mesti upoznaje Džeka sa morem i realnošću suočavanja sa zlom u ljudskoj prirodi. Ovakva odluka je u skladu sa principima ranoviktorijanskih romana: sreća leži u pronalaženju svog pravog mesta u društvenoj hijerarhiji i korišćenja tog mesta na pravi i prikladan način. Sve to čini njegovu ličnost jakom i odlučnom. U svakoj fazi Džekovog razvoja kao pomorca. Naime. u romanu se naglašava njegov položaj i odgovornosti koje ima prema svojoj društvenoj zajednici. te i zaslužuje da. najposle. budući da on sobom donosi karakteristike Rusoovog plemenitog divljaka i doprinosi ambijentu misterije i straha u samo j priči. po povratku kući. a sluge počnu da uništavaju njihovo imanje. on predstavlja i stereotip kobnih elemenata tadašnjih shvatanja urođenika: njegovi zubi su oštri. Heroj je odvojen od svog doma i mora da prođe kroz period iskušavanja i muka da bi se iskalio. roman Pomorski kadet Džek Izi čita se kao omiljeno štivo mnogih generacija . posebno. ali pri tome on sam pokazuje veliku odanost. oči mu se sijaju od zado voljstva na pomisao o opasnosti ili bici i. Mefistofeles ili Mesti (Mephistopheles. Mesty) je verovatno pandan Krusoovom Petku. već radi na čvrstoći svog karaktera dok ne dođe vreme da zauzme svoju rođenjem prirodnu ulogu engleskog džentlmena. Pomorski kadet Džek Izi donosi osnovnu strukturu romanse. odgovornosti. mogućnosti da se smrtonosne ajkule dočepaju tela mornara pobunjenika. Merijet takođe unosi i kod važan za većinu avanturističkih priča: heroj brani sebe i slabije od sebe od nasilnika. Džekova karijera na moru okončava se kada njegov otac poludi. sticanja dobara. Uprkos prisustvu pirata. Stiče se utisak da čitalac uživa u Džekovim žestokim avanturama na moru i osećaju da se. Džek mora da se liši avantura i zauzme mesto svoga oca na imanju. zahteva svoje pravo mesto u društvu. Džek ne priprema za ozbiljnu nautičku karijeru. Upravo se kroz lik Mestija roman obogaćuje dimenzijom romanse.

više nego bilo koja druga avanturistička priča. Pobuna u vezi sa Zakonom o reformi iz 1832. 42. ali se takođe može posmatrati i kao odgovor na društvene težnje u britanskom društvu tokom tridesetih godina XIX veka. Ovo je moglo biti ostvareno samo ako pomorski oficir ostavi pozitivnu sliku o sebi u javnosti.dečaka. Peck. . roman uspeva da balansira između pomorskog režima i domaćeg života. Džek Izi.249 Prema Džonu Peku. odbačena je druga. koji donosi sličnu priču o čestitom kadetu koji se do kraja romana srećno ženi i dobija titulu i bogatstvo. Džek Izi se uvek zalaže za pravdu. u ovom romanu nema elemenata neprestanog siledžijskog ponašanja koji je mogao biti odličje života mladog kadeta. kao ni psihotičnih članova posade i nezainteresovanosti mladih mornara jednih za druge. mladi kadet. op. pri čemu avanturističke epizode ne gube na svojoj aktuelnosti. ali i iskrenim pogledom širokih shvatanja na svet. str. naglašavajući njegove jednostavne vrline. pravi je heroj. U osnovi priče leži drevna pripovest o inicijaciji i razvoju mladog moreplovca. On to čini u priči koja je varijanta tradicionalne pomorske priče koja se uklapa u nove principe romana XIX veka.. koji se ističe u akciji svojom odvažnošću. budući da je to mlad čovek sposoban za svoju ulogu u svetu avanture. a pogotovo da bi stabilnost hijerarhije i ranga u mornarici mogli da budu zamerka onima koji su tražili promene u strukturi društva. Čini se da je kontekst ovih iskušenja mnogo manje uznemirujući nego u Frenku Majldmeju. Merijetov biograf čak tvrdi da je „ovaj roman.cit. Upor. godine (The 1832 Reform Act) pokazala je kako se ideja mornarice može koristiti kao kontrast haosu modernog života. Dok roman Frenk Majldmej (Frank Mildmay) sobom nosi autorovu nameru da svoju čitalačku publiku šo kira surovom slikom istine o životu na moru. U ovom smislu. godine sa Piterom Simplom (Peter Simple). inspirisao mno ge dečake da se otisnu na more“. tada modernog heroja. Džek je razborit mlad čovek koji prolazi relativno jednostavna iskušenja snage i karaktera. spreman je da 249 250 Ibid. negativna strana života na moru. roman Pomorski kadet Džek Izi donosi blažu ali uverljivu sliku kao način posmatranja tog istog aspekta života. Ovaj novi pristup možda je bio rezultat Merijetovog odmeravanja ukusa svoje čitalačke publike.250 Radnja romana se odvija prateći heroja kome čitalac može da veruje. Promena u načinu Merijetovog prikaza života moreplovca počela je 1834. Merijet je i u Pomorskom kadetu Džeku Iziju prikazao upravo takvog moreplovca. Stoga. Naime.

pa. preveo Svetozar S.se suprotstavi siledžijama i. Gotovo svi kapetani ohrabruju Džeka. Džek je i previše temperamentan u tom smislu. već da je to uloga pojedinca. 253 Upor. Na sreću . a čak i Džekov kapetan prasne u smeh na vesti o njihovim poduhvatima uz komentar: „Duše mi. Međutim. Međutim. Pomorski kadet Džek Izi. Beograd. postoje ljudi poput Džeka. ima fizičku snagu da ih nadjača. ma koliko bilo malo. samo neka u njemu ima bar šest lica. 1992. Nije slučajno to što je Merijet svog prvog junaka ove vrste nazvao Piter Simple (Jednostavni) – jednostavnost postaje važna u haotičnom i zbunjujućem kulturološko-književnom kontekstu.253 Poput Džeka. Joseph Bristow. ali nikad na predstavnike autoriteta i vlasti. Harper Colins. on ne okleva da sa prijateljem Gaskonjem pobegne sa svog broda kako bi doživeo avanturu na Siciliji. s tim što je svedeno na moralno prihvatljivu meru i usmereno samo na one koji zasluže kaznu. 1985. poručnici ga savetuju. neizbežno ćete sresti razmetljivce“. nema kraja Izijevim avanturama“ (PKDžI. despotizam i surovost. London.252 Upravo viđen u ovakvom svetlu. str. ali ovo je samo iluzija na prvi pogled. 252 U vezi sa složenom prirodom pobune na brodu pogledati Greg Dening. na primer. prilikom analize ove pročišćene vizije britanske mornarice. jednostavnih vrednosti i beskompromisne ideje o pravdoljubivosti u surovom svetu. Logika ovog romana navodi čitaoca da ovo shvati pre kao beg nego kao dezertiranje. na koje se drugi oslanjaju da siledžije postavi na svoje mesto. te je čak i siledžija njen deo. Ovim Merijet želi da naglasi kako nije na vlasti da preduzima korake protiv nasilništva. CUP. pa čak i među kadetima siledžija kao Vigors predstavlja izuzetak od opšteg 251 Frederik Merijet. Power and Theatre on the Bounty. 1991. čini se da su ekstremi surovosti izbačeni iz romana Pomorski kadet Džek Izi. ali ovo je priča o lakomislenom dečaku pod pokroviteljstvom blagog. Cambridge. U daljem tekstu citati iz ove knjige biće navođeni u zagradama. budući da nasilje postoji i u njemu. očinski orijentisanog kapetana. U odnosu na roman Frenk Majldmej.251 Implicitno značenje ove rečenice je da u životu postoji utvrđena šema koja se ne može menjati. čini se da je Džek Izi prvi od mnogobrojnih heroja koji se pojavljuju u dečačkim avanturističkim pričama. 67. Empire Boys: Adventures in a Man’s World. Rad. Običan mornar bi bio oštro kažnjen za ovakvo ponašanje. oni su uvek oličenje jednostavnih pogleda na svet. nameće se pitanje u vezi sa surovim aspektima pomorskog života kao što su zloupotreba autoriteta. budući da je veoma mlad. Mr Bligh’s Bad Language: Passion. 161). . Dinčić. kao što je uvek slučaj sa ovakvim herojima. U ovom romanu oličenje siledžije je Vigors: „U svakom društvu. heroja koji bezrezervno brani pravdu.

. Ovo bi mogla biti lekcija iz rukovođenja brodom. još dva proždrljiva čudovišta privučena krvlju vođe palube. a tada Džek pokazuje visok stepen uravnoteženosti: „Džek je mislio da bi i polovina te kazne bila dovoljna. iako Merijet kažnjava samo negativce. Neki od njih stradaju kao žrtve ajkula: „Ali. On odlučuje da je strpljenje najbolja moguća reakcija. op. poštovanje pravila biva ublaženo osećajem očuvanja radne atmosfere na brodu. druga dvojica koji su bili u vodi okrenuše se odmah i zaplivaše ka obali. Ovo je jedan od primera nasilja karakterističnog za život na moru. pošto ga radnja romana navodi da poveruje u tumačenje da su pobunjenici dobili kaznu koju su zaslužili.. ne uspevaju svi pobunjenici da prežive. ustremiše se ka mestu gde su se oni nalazili i nastade borba za delove njihovih tela“ (PKDžI. neće reći sve i trudiće se. te je očigledno da Merijet naglašava mudrost konzervativnog paternalizma. tragedija još nije bila završena. 45. Tom prilikom neki od njegovih ljudi dižu pobunu protiv njega. U ovom romanu samo negativci stradaju. ali u ovom slučaju čitalac ne bi trebalo da ga doživi traumatično. Drugim rečima. Džon Pek smatra da u izvesnoj meri postoji neusklađenost između stepena surovosti u scenama nasilja i prijateljski orijentisanog manirizma preostalog teksta romana. Umesto toga. str. Merijet zanemaruje činjenicu da Džek postupa suprotno dobijenim naređenjima i da je kriv podjednako kao i mornari pobunjenici. pošto su oni pijanice i da će se uskoro predati. Međutim. ubijaju tri čoveka i jednog dečaka. posmatrati kako se Merijet u romanu bavi temom pobune na brodu. da ih spasi“ (PKDžI.254 Kada Džek i Gaskonj kradu čamac u Italiji.. iako mora da iznese šta se dogodilo. postoji lanac komandovanja koji veoma dobro funkcioniše. najpre. ali pre nego što su uspeli da doplivaju do nje. da li si ikad.. koliko god uzmogne.“ (PKDžI. ali se njegov prijatelj Don Filip sveti za ovu uvredu u dvoboju: 254 Peck. ali isto tako i ideja o tome kako treba vladati zemljom.pravila da su i oni blagonakloni prema Džeku. Džek napušta brod na kuteru da bi u svojoj avanturi zarobio jedan španski brod. 123). on se fokusira na način na koji Džek savladava pobunjenike.. Međutim. Jedini komentar dolazi od Gaskonja je: „Čuj. Njegovo predviđanje se pokazuje tačnim. . Drugom prilikom. U tom smislu treba. Džek. Suštinski. 166).cit. 137).. kapetan Tartar vređa Džeka. Reče ljudima da.

Štaviše. U stvari. Zaista. Neusaglašenost između necivilizovanih postupaka i civilizovanih komentara uvek je očigledna. Kada Tartar biva ubijen. a sam Džek je. 323). opet. 204). Čini se da je i sam Merijet svestan da postoji problem sa ovim scenama i interesantno je zapaziti da on ovo posmatra kao jezičku dilemu. mi smo Vam večno zahvalni!“ (PKDžI. služba ne može da funkcioniše ako se svi oficiri ne ponašaju kao džentlmeni. mnoge scene nasilja u tekstu postavljene su uz pripovedačevo opažanje o jeziku. Najekstremniji slučaj ove vrste jeste ubistvo Kapetana Tartara: njegova jedina uvreda je to što je naredio da Džeka uhapse pošto je on „odbegli kadet“ koga bi trebalo išibati zbog lošeg ponašanja. Ovo bi se čak moglo smatrati i pripovednim obrascem tokom celog teksta: postoje nasumični. filozofskim i nepouzdanim aspektima priče. želi da jezik i ponašanje likova budu dosledni. isuviše brbljiv za svoje sopstveno dobro. Džekov odgovor je: „Mrtav! Don Silvio mrtav! No. Džek provodi mnogo vremena čitajući Ratna pravila . brutalni događaji nakon kojih sledi Džekov ili Gaskonjev ljubazan komentar. Merijet. Primivši ovu vest. Nešto kasnije u romanu Mesti ubija Don Silvia: „Ja dobro zabosti nož u njegovo srce i pritisnuti druga ruka na njegova usta.„Pri prvom pucnju Don Filipov metak prosvira mozak Kapetanu Tartaru i on pade na mestu mrtav“ (PKDžI. 200). a iskazano jezikom njihovih nadređenih“ (PKDžI. str. a on nimalo ne vikati“ (PKDžI. ali činjenica da o ovome diskutuje u tolikoj meri ukazuje na osećaj da se prikazana scena ne može istinski opravdati. Nasuprot varljivosti jezika postavljeni su realni događaji i iskustva na brodu kojima se uvek može verovati. jezik. kao pripovedač. dok elementi u vezi sa . Mesti. ali stiče se utisak da postoji nepremostiv jaz između želje za uglađenim rečima i realnosti moreplovačkog iskustva. jezik je sredstvo manipulacije političkim. Međutim.323). Merijet se udaljava od glavnog toka priče da bi na tri stranice ponudio opravdanje za ovo ubistvo. Kao takav. uvek je razumljiv jer se može beskrajno prilagođavati svrsi komunikacije govornika. Njegov stav je da Tartar nije razgovarao sa Džekom kao što bi jedan džentlmen trebalo da uradi: „Ono što se smatra najvećom greškom u našoj službi je nepoštovanje pokazano prema osećanjima mladih oficira. i govorni i pisani. Džekov otac je oduševljen elokvencijom svog sina. kao da se trudi da prilagodi stvaran život pisanoj reči. Svi elementi priče povezani sa brodom mogu se pouzdano prihvatiti.

već i horizonte svoje mašte. U svim epohama jedno ostaje isto: čitaoci se rado otiskuju na beskrajne okeane. ali se u njenoj dubini krije pritajena i neprijatna strana te iste priče. op. u suštini.društvom i širom društvenom zajednicom nose sobom senku prevare. Na površini. bilo kao uzor drugim piscima avanturističke priče bilo u mašti mnogih generacija koje do danas čitaju njegova dela.. govoreći o nasilju.255 Frederik Merijet je proslavio pomorsku avanturističku priču i omogućio joj da ga nadživi.cit. str. te se čini da avanturama nema kraja. ali. 45. jezik Merijetovog pripovedanja tka optimističnu . surovosti i besmislenom stradanju. . Ovaj jaz između brodskog sveta i kopnenog sveta dominira Merijetovim romanima. Sa svojim iskrenim i tipiziranim herojem roman daje utisak laganog štiva. pri čemu se smatra da je upravo roman Pomorski kadet Džek Izi postavio osnovni model koji se kasnije razvio u jasno definisan sistem vrednosti. Na taj način ne obogaćuju samo svoja saznanja. 255 Upor. Peck. suočavajući se sa opasnostima koje tamo vrebaju. to je roman koji odbacuje moderan svet. pozitivnu priču.

pokret biva iniciran nekom nevoljom koja onemogućava dalji boravak heroja u Britaniji. Cilj ovog pripovednog sredstva je više da se čitaoci pouče o dalekim mestima. za razliku od proznih viktorijanskih pisaca karakterističnih za imperijalističke teme. Ostrvo na kraju biva napušteno. .3. a njihov neplaniran boravak na koralnom ostrvu samo je interlud koji ne dovodi do posledica širih imperijalističkih razmera. nudi u svojim delima temu koja se graniči sa imperijalističkim domenom a ipak je bliža uopštenoj avanturističkoj priči . str. u trenutku nastajanja imperijalističke književnosti.1. Vrlo često motivi su vezani sa klasu – što je viša društvena klasa. ali religijski principi više pripadaju univerzalnim ljudskim vrednostima nego imperijalističkim.256 Međutim. Na primer.a to je tema naseljavanja kolonije. Porodica Sigrejv je na svom putu za koloniju u Australiji.6. radnja romana Brodolom „Pacifika“ navodi latentnu vezu između religijskog aspekta priče i imperijalističke poruke. Imperijalističke ideje u Merijetovom delu 6. a manje da se ubede da spakuju svoje stvari i presele u nove krajeve. Emigracija u ovakvim romanima postaje više pripovedno sredstvo da se heroj ili heroji prebace u središte akcione radnje što je bliže moguće. Frederik Merijet. Kolonije i imperijalizam Imperijalistički kontekst jeste u izvesnoj meri oblikovao romane Frederika Merijeta. ono se ne kolonizuje dalje. ovo nisu bili kvaliteti u korist širenja britanske imperije i u službi britanske dominacije nad ostalim narodima. kao pripadnik pisaca pomorske priče. 124. ali. a njene molitve su jednako prihvaćene kao i molitve kraljeva i prinčeva“ (BP 190). stiče se utisak da je stepen njegovog uticaja mnogo manji nego kod prethodnih pisaca. a zgrade i neke od životinja ostavljene za neke nove brodolomnike.3. to je teže izbeći migraciju jer se posledice ostajanja u domovini mogu pokazati pogubnim za ljude koji su navikli na 256 Upor. op. Iako se motivi za migraciju menjaju od autora do autora. O tome govori i komentar Mastermana Redija na prizor mlade crnkinje Džuno u molitvi: „Ispod te tamne kože krije se mnogo više dobra nego ispod mnogih svetlih. Uprkos svojim čarima.cit.. Kitzan. Odvažni Vilijam i Redi nose sobom snagu britanskih imperijalista. Hrišćanski kvaliteti koje Merijet zastupa nisu specifično britanski i. na prvi pogled.

ako se složite da se preselite i prenesete svoju ušteđevinu u drugu zemlju. Alfreda: „Nekoliko stotina funti koje su nam ostale nisu nam od koristi u ovoj zemlji. što više dece imaš. ali u drugoj zemlji oni mogu da vrede na hiljade funti. velika porodica postaje veliki teret i trošak. Read Books. po veoma povoljnoj ceni. pojavljuje pravi vlasnik imanja kome porodica mora da isplati rođakove neizmirene dugove. to si bogatiji. Upravo ovakve krize su pomorski pisci dobro poznavali iz ličnog iskustva. Njegov najstariji sin studira na Oksfordu. The Settlers in Canada.bolji život. u drugoj zemlji. Do krize dolazi kada se. U privatnom životu. on je 1838. godine posetio Sjedinjene Države i Kanadu i upoznao se sa prirodom i načinom života u ovim krajevima. 18 . Kapetan Frederik Merijet objavio je roman Naseljenici u Kanadi (The Settlers in Canada ) 1844. Porodica odlučuje da emigrira. budući da gospodin Kembel ne može da nastavi svoju medicinsku karijeru. Avanture opisane u romanu počinju 1794. Čini se da se implicitni imperijalistički kontekst krije iza motiva kolonija u Merijetovim romanima. ali to nije 257 Capitan Frederick Marryat. Spas dolazi od sina pomorca. London. dok se dva mlađa sina obrazuju kod kuće. čak i Alfred napušta mornaricu. umesto da osiromašite. U ovoj zemlji. Uz svoj kapital i pisma preporuke dobijaju pomoć guvernera Kvebeka da kupe imanje na obalama jezera Ontarija.700 funti i neizvesnom budućnošću. da bi bio uz roditelje i braću da zajedno vode imanje u kanadskoj divljini. te su ih i mogli uverljivo opisati. koje uskoro postaje centar doseljeničke zajednice emigranata iz Britanije.“257 Novcem koji poseduje njegov otac u Kanadi može da se kupi. imanje dovoljno veliko ne samo da sebi obezbedi ugodan život već i da deci ostavi u nasledstvo dovoljno da nastave da žive mnogo lepše nego da su ostali u Britaniji. osim da se prehranimo za godinu ili dve. kada mladi Vilijam saznaje od oca o svetu u kome žive: „ .Tebi su govorili da smo mi Englezi sada gospodari mora. godine i prate porodicu Kembel iz Škotske na njihovom junačkom poduhvatu u delu Britanske Severne Amerike poznate kao Gornja Kanada. Dakle. Gospodin Kembel je uspešan lekar koji nasleđuje veliko imanje od daljeg rođaka. nakon deset godina. odnosno najčešće zbog gubitka novca i uticaja siromašenja na dotadašnji luksuzni način života. godine kao jednu od nekoliko knjiga namenjenih mladim čitaocima. Ovo se može videti u sceni iz romana Brodolom „Pacifika“. te na kraju ostaje sa 1. str. 2007. s tim što se obrazovanje mladih čitalaca o pojmu i istorijatu kolonija granični sa latentnim veličanjem moći Velike Britanije. Do krize dolazi zbog novca. možete da se obogatite. drugi sin je kadet u mornarici.

da u engleskim posedima sunce nikad ne zalazi. Engleska nije bila tako snažna država kakva je sada.bilo uvek tako. Englezi žude za kolonijama. Ovom prilikom Merijet koristi lik gospodina Sigrejva da iznese svoj lični stav. Portugalci su onda došli do svoje zrelosti kao narod. dragi sine. stari.. a daju za njih svoje proizvode. prisvajajući sebi pravo da podmiruje sve potrebe kolonija. Oni su postepeno preoteli kolonije. gubi snagu i umire. a među te druge narode spadaju Holanđani. Čim kolonija postane toliko jaka i moćna da se stara sama za sebe. U ono vreme.Na to pitanje može se dati odgovor samo ako se zagleda u istoriju. a Portugalci Istočnu Indiju... ona zbacuje jaram potčinjenosti i proglašava se nezavisnom. . Prema Grinu. pošto se zemlja okreće oko njega. kolonije za nju predstavljaju znatne izdatke jer im je potrebna njena potpora. u izvesnoj meri se ne uklapa u imperijalistički kontekst tog doba. a istorija nas uči da je to sudbina svih naroda. čini gotovo vizionarskim za ono doba. Španci su otkrili Ameriku. pre više od tri stotine godina. jer... uprkos evangelističkom didaktizmu i poukama o imperiji i disciplini.. str. ali korisniju za majku domovinu nego za kolonije.Da li će i Engleska jednom opasti i biti bez veće važnosti. Tebi je. ali kad-tad Engleska neće više biti gospodarica mora niti će se moći hvalisati svojim posedima širom zemljinog šara“ (BP. što predstavlja korisnu razmenu za obe strane. i to sasvim opravdano. Sa čitavim narodima biva isto što i sa svakim čovekom. koji se sa današnje vremenske distance. U samom začetku. one postaju sve sposobnije da joj se odužuju time što kupuju njene industrijske prerađevine. upravo Brodolom „Pacifika“. Zatim su Englezi prokrčili sebi put u te zemlje. dragi sine... Da. .. engleski narod mora vremenom snaći udes svih drugih naroda. vrlo dobro poznato da se čovek rađa.. a posmatrano iz istorijsko-političkog aspekta.. 111-113).. jer majka domovina. Ali ukoliko više napreduju. ono sija na jednom ili na drugom kraju zemljine kugle koji su kolonije naše domovine. Danas se kaže. Zato što silno žele da postignu blagostanje svoje zemlje matice. kao što je Portugal danas? . baš kao što je i bio svestan značaja jednog od ključnih elemenata za širenje imperije – mora. dospeva do muške zrelosti i snage. ima u njoj tržište za radnu snagu svoga naroda bez ikakve konkurencije. ukazujući na to da je stari moreplovac itekako poznavao svet i način na koji on funkcioniše. preoteli kolonije od Holanđana i Portugalaca i odonda ih stalno drže u svojim rukama.. Postoje razni uzroci koji mogu ubrzati ili produžiti taj period. dok su se drugi naro di tek snažili. odnosno.. Najstariji moreplovci novog doba bili su Španci i Portugalci.

Mawuena Kossi Logan. 261 Upor.cit.. op.. 215. Susan Maher. Englez niže klase. kada nakon opisane avanture na pustom ostrvu porodica dođe u Australiju.. 32. Ova hijerarhija podseća na Aristotelovu formulaciju Velikog lanca bića i popularnu viktorijansku ideju sudbinskog predodređenja koja je u velikoj meri doprinela razvoju i učvršćivanju ideje o dominaciji belog čoveka. Green. te Suzan Mar (Susan Maher) primećuje da Merijet transformiše krusoovsku potragu za dušom i sopstvenom suštinom u redijevsku didaktičku usmenu istoriju. Džuno je nedvosmisleno povezana sa dnom socijalne lestvice. 216. 4 . bilo aristokrata (porodica Sigrejv). Transformacija ostrva u naselje odražava britansko prisvajanje novih kolonijalnih teritirija krajem XIX veka. Redi je „spašen“ čovek..čini se da je Merijet. Redi. 260 Green. Winter 1988. Redi. bilo sluga (Džuno). . Upor. Redijevi komentari ukazuju na bezuslovno prihvatanje društvenog statusa svih svojih saputnika. što je atipično. K. New York and London. Children’s Literature Association Quarterly 13. Na taj način Merijet uvodi „princip hijerarhije u kontekst avanture u divljini. “Recasting Crusoe: Frederick Marryat. Time ostrvo postaje nacrt za test preživljavanja za buduća osvajanja i kolonizaciju i daje ilustraciju tereta belog čoveka: dužnost Britanaca da donesu prosvetljenje u mračne 258 259 Upor. gospodin Sigrejv stiče očekivano bogatstvo. posmatra svoj položaj u društvu kao unapred sudbinski predodređen kada kaže: „Ja sam star čovek sa malo želja i čiji život sada ima vrlo malo značaja. Logan). dok porodica Sigrejv zauzima sam vrh. koja ističe naglašene kolonijalističke aspekte romana. str. str.258 Prema M. Sve što želim da osetim jeste da se trudim da izvršavam svoju dužnost u situacijama u koje me Bog dovede“ (BP.“260 U ovoj hijerarhiji. U ovoj priči. K. Glavna transformacija u romanu uključuje okruženje.cit. 171.M. Ballantyne and the NineteenthCentury Robinsoniade”. predvideo propast Britanske imperije.259 Naime.. Logan (M. upravo priča o porodici kolonijalnih naseljenika u iščekivanju bogatstva u Australiji u svom podtekstu naglašava imperijalizam tog doba. a mlađi postaje pomorski oficir u mornarici. stariji sin se pridružuje armiji. str. Garland Publishin Inc. „ponovo rođen“ nakon brodoloma i stoga ne mora da prolazi kroz bilo kakvu veliku transformaciju ili potragu za dušom. str. op. običan mornar sa pedeset godina iskustva na brodu. Brodolom „Pacifika“ je u suštini adaptacija Robinsona Krusoa.261 Za razliku od Krusoa. odnosno divljina biva pretvorena u „novu koloniju“ ili naselje za porodicu Sigrejv. Narrating Africa. 1999. bilo niže klase (on sam). funkcioniše kao instruktor porodice Sigrejv (koja je aristokratskog porekla) u praktičnoj umetnosti preživljavanja na ostrvu. 75-76). R.

samo o prirodi imperije uopšte. op. Džozef Konrad ukazuje na uspon i pad drevnih imperija u Srcu tame (1902) kada pominje da je reka Temza (odnosno Engleska) bila jedno od mračnih mesta. str. Čini se da je kroz lik dečaka ispunjenog beskrajnom verom u moć Britanske imperije ipak naznačen imperijalistički kontekst u kome su odgajane mlade generacije tog doba. britansku omladinu. bar za dečaka poput Vilijama Sigrejva. Cultural Myth in Victorian Boys Books by Marryat. a i. on nije u skladu sa imperijalističkim idejama i stoga dobija „neko gotovo sasvim suprotno značenje. ali da je svetlost izašla iz reke kada su došli Rimljani. možda baš Afrikanci.cit. ali da su postali zaboravljeni kada su se Englezi uzdigli kao nacija. postavlja se pitanje da li se ovo može dogoditi i sa Crnim kontinentom. Otac ga ubeđuje da je boja kože nevažna i navodi primere Mavara koji su prethodili Rimljanima i Britancima u građenju velikih civilizacija. crni!“ (BP. 216. šire shvaćeno. Narodna knjiga. Naime. Srce tame.262 U kontekstu istorijskih pouka gospodina Sigrejva može se zapaziti da on ne uči svog sina. str. 1975. str. Sigrejvljeva spoznaja o sudbini svih nacija ili imperija da napreduju i propadaju može biti osnova za argument Martina Grina da. 113). Michael Philip. već i predviđa njen neumitan pad. Indiana.cit. ali i da ostaje slep prema činjenici da neke ranije velike civilizacije nisu bile evropske. 265 Upor. op. 14. Iako Majkl Filip (Michael Philip) primećuje povremeno poigravanje i izobličavanje „istorijskih i geografskih činjenica“ 265. iako Brodolom „Pacifika“ „odražava raspoloženje rane viktorijanske ere puno oduševljenja engleskim puritanizmom“. Hughes. Značajno je zapaziti da je Vilijam pun predrasuda o nesposobnosti crnaca da postanu velika nacija.“263 Slično tome. nosioca baklje prosvetljenja.. Stevenson. 2004. Prateći ovu nit.264 Merijet i Konrad pokušavaju da pokažu da su Rimljani doneli svetlo u Englesku. and Kipling. Pol Elmen (Paul Elmen) podržava ovu ideju transformacije kada tvrdi da će „divlji uglovi zemlje podleći šarmu kulta džentlmena.uglove sveta. str. Diss. 171. oče. te mu od govara sledećim rečima: „Šta! Da crnci postanu velika nacija? Ali crnci su.10-11. a da će vremenom džungle sveta postati bezbedne kao Ridžent Park“. preteći. . prevela Nada Ćurčija Prodanović. odnosno da li bi se Afrikanci mogli uzdići iznad Britanaca. Merijet je jedan od retkih pisaca XIX veka koji je primetio da civilizacije i kulture nisu statične i predvideo pad 262 263 Maher. Čini se da je to nemoguće. on je uznemiren i samom očevom insinuacijom da će Britanska imperija oslabiti i da će je druge rase. Green. 264 Džozef Konrad.

Stoga. dovodeći Veliku Britaniju u položaj vladanja svetskom trgovinom. . Peck. 1968.Britanskog carstva. taj ima i vlast. Brodolom „Pacifika“ nije tipičan roman viktorijanske ere. Međutim. uprkos autorovom teorijskom stavu o jednakosti nacija. Lefranc.268 Upravo je pomorska moć sve ovo omogućila.2. a onaj ko je gospodar sveta jeste i gospodar svetskog bogatstva. Librarie Armand Colin.Ja dobro lupnula glavu – reče Džuno. postalo je jasno da je Velika Britanija posebno dobro pozicionirana da preuzme nadmoć nad morima.cit. izvora komičnog predaha.266 I njen loš izgovor engleskog jezika i njena pojava ukazuju na to da je stalni stranac. „Of the Art of Warre by Sea“ in Sir Walter Ralegh.cit. 9). samo je sreća što na njoj imaš dobro. . u eri avanturista poput Relija.. stvaranje stereotipa konstantno je u karakterizaciji Džuno.“267 U doba vladavine kraljice Elizabete I. Kapetan dodaje: „Ništa ne mari. smejući se“ (BP. kovrdžavo runo . 1. . 35. niko nije mogao da predvidi granicu do koje će se tokom naredna tri veka proširiti spektakularnost istorije pomorskih pobeda. P. Džuno. upravlja trgovinom. Međutim. a onda pak onaj ko ima bogatstvo. Ecrivain: l’oeuvre and les idees. smešeći se. op. str. Čak i kad se povredi štiteći bebu. More i imperijalizam Još Ser Valter Reli (Sir Walter Ralegh) naglašavao je značaj pomorske moći: „Onaj ko upravlja morem. ostaje implikacija dominacije belog čoveka. ser Frensisa Drejka i ser Džona Hokinsa. U skladu sa Merijetovim hrišćanskim temama. str. uprkos jakoj noti hrišćanskog didaktizma. str. 1719-1917 (John Peck. Ali ipak..odgovori kapetan Ozborn. ali bojim se da se sama povredila – primeti kapetan Ozborn. Maritime Fiction: Sailors and the Sea in British and American 266 267 Upor. poslušne sluškinje. sledi komentar: „-Ona je sačuvala dete. lika koji je lišen svih ljudskih kvaliteta sem bezuslovne odanosti. dobra si ti devojka“. 6. a Džon Pek se u svojoj studiji Pomorska proza: Moreplovci i more u britanskim i američkim romanima. Logan.3. op. 268 Upor. 600.Jesi.

u najsurovijem smislu te reči. 18.271 Čak se čini da je more bilo i važan deo same Imperije. Imperija. More je imalo hipnotičku moć i kod najboljih pisaca postalo je lik u samoj priči. Kitzan. 271 Upor. koliko prirodu same britanske nacije. 1719-1917)269 bavi efektom koji je britanski uspeh na moru imao na samu državu. vojnici i moreplovci. op.cit. u smislu da more pruža prirodno odbrambeno utvrđenje velike imperijalističke države. . oblikujući. kao pretpostavka da more čini suštinski deo britanskog nacionalnog karaktera. formiranje političkog. Upor. More je imalo važnu ulogu u mnogim imperijalističkim pričama i malo je pisaca tog doba uspelo da mu odoli. te se ono može posmatrati i kao produžetak Engleske. more je predstavljalo put ka kolonijama. te su mnogi i stradali na moru. dok je samo more bilo poput Imperije. od kojih su svi na dugim putovanjima sklapali prijateljstva. mogla je da se osvoji samo uz veliki rizik. uključujući i dominione preko okeana. a u isto vreme otkrivajući u sebi i drugima snagu karaktera. U ove romane bila je utkana i ljubav prema moru. stičući znanja o ljudima i stvarima. More je bilo upravo taj elemenat koji je svojim fizičkim prisustvom podario validnost i realističnost velikom snu o imperiji – more se činilo 269 270 Ibid. ali i na. toliko i mitologiju same Imperije. delimično utičući na materijalne uslove svakodnevnog života. ali i put ka napretku. Uprkos suparništvu sa francuskom mornaricom i povremenim problemima da se prate savremeni tehnološki trendovi. iluzija o svetskoj mapi obeleženoj britanskom crvenom bojom kao izrazom snage i moći Imperije. odnosno idealna vizija sveta.Novels. Ovom temom bavio se i Lorens Kican u knjizi Viktorijanski pisci i slika Imperije (Victorian Writers and the Image of Empire)270. administratori. Za Britance ratna mornarica bila je Pax Britannica . str. Bilo je važno i kao mesto za bezbrojne odiseje kroz koje su mladi ljudi lutali. tokom uspona Imperije ratna mornarica uspevala je da ispunjava svoju ulogu u potpunosti. društvenog i kuloturološkog karaktera nacije. te ova dva autora možemo smatrati pouzdanim referentnim izvorima za našu analizu. Isto tako. Ibid. što je mnogo važnije. Ono je bilo dom velike avanture i izvor velike opasnosti. učili nove jezike i činili herojska dela da bi se pripremili mentalno za svoju imperijalstičku ulogu. U proznim delima upravo na fiktivnim morima nalazili su se kolonisti. čuvajući Britaniju u divljini.

Peck. One kreiraju nacionalnu prozu u kojoj se more posmatra kao deo njihove suštine. Ovo je posebno relevantno za Britance. op.večnim. 275 Priča o britanskom pomorstvu ima svoje začetke u vreme Etelreda II iz 1006. baveći se temama od opšteg značaja za taj društveno-istorijski trenutak. Ibid. postoji jedan aspekat britanske pomorske priče koji je nesumnjiv: ona je konstruisana u izuzetno pozitivnom kontekstu. Pored priče o moru. prilikom analize pomorskih priča mora se uzeti u obzir da one odražavaju ideologiju svog doba. Prema Peku. 274 Stvaranje ovakve priče zasniva se na dva faktora. str. preispitivali su suštinsku prirodu kapitalističkog društva. poslova i ratova. 274 Ibid. 3. Četamu. pa se verovalo da će. nasuprot ženskim vrednostima domaćeg života. ali prava evolucija mornarice počinje u XV i XVI veku. poput mora. 20. 275 Ibid. muška kultura brodova. a pogotovo tenzije između njegovih agresivnih i humanitarnih aspekata. 272 273 Upor. Upor. a u isto vreme to je i priča u koju cela zemlja veruje jer iznosi samo njene najbolje odlike. Stoga. Jedan je geografski i odnosi se na činjenicu da je Britanija ostrvo smešteno svega nekoliko kilometara od kontinentalnog dela Evrope. 43.. u kontekstu stalnog širenja trgovačkih putovanja. U suštini. 273 Na taj način i pomorska avanturistička priča postala je deo nacionalnog temperamenta time što je razvila sledeće dualizme: potreba za rizikovanjem nasuprot potrebi za kontrolom i smirivanjem. tako što su opisivale život u dalekim pomorskim prostranstvima daleko od kopna. Dinastija koja je zaista u stanovila mornaricu u današnjem smislu reči jesu Tjudori koji su izgradili pristaništa u Portsmautu.cit. koji su se bavili pomorskom temom. Drugi faktor se odnosi na istorijske okolnosti: Britanci su mnogo ulagali u svoju mornaricu a onda njome postizali uspehe. budući da je važnost mornarice i pomorske trgovine doprinela takvom kulturološkom kontekstu u kojem pisci nisu mogli a da ne ističu ove aspekte realnog života u svojim delima.. str. str. utičući značajno i na avanturistički roman kao žanr. i sama Imperija trajati večno. . godine.272 U tom smislu Džon Pek smatra da je pomorski uspeh Imperije fundamentalno oblikovao britanski život i kulturu. romanopisci tog doba. postoji i priča o tome kako neke zemlje sebe vide kao pomorske nacije.. povezuje i ujedinjuje naciju.

treći sin Džordža III. 295. poznat pod nazivom „Šašavi Bili“ (Silly Billy). 4. Hoka.. ali u toku narednih sedam godina.“279 U skladu sa ovim mitom i avanturistička priča o pomorskoj Britaniji fokusira se na sve ljude sa palube. u javnosti se stvorila veoma pozitivna slika o njemu. Naime. 1983. Vilijam IV nije bio upečatljiva ličnost za vladara. str. Sinclair – Stevenson London. 278 Ibid. Istorijski kontekst Merijetovog doba obeležen je čestim smenama na britanskom prestolu. citirano u Tom Pocock. što se naročito učvrstilo u godinama nakon Nelsonove smrti. Časopis Times je pisao o „najboljem. mi nalazimo najveću sigurnost. Encyclopedia of Britain. ona je slavila uspešnu godinu u kojoj je ostvaren veliki broj pobeda u Sedmogodišnjem ratu: „Srce hrasta je drvo od kojeg su napravljeni britanski brodovi. U svojoj šezdeset i četvrto j godini. ali voda je mnogo pogodnija za nas i u njoj./ srce hrasta su svi naši ljudi. Nastala iz pera Dejvida Garika (David Garric) 1759. godine osnovali i Savet mornarice. 673-4. 1993. John Cannon. perioda slavnih moreplovaca Vernona. 1808. Bolingbrouk je istakao da „poput svih ostalih amfibija mi moramo da povremeno izađemo na obalu. 280 The Times.276 Tokom XVIII veka. najviše patiriotski i britanski orijentisanom monarhu koji je ikada sedeo na carskom tronu ove države“. godine.. Izraz „Srce hrasta“ potiče iz jedne pesme iz XVIII veka koja sažeto izražava jednostavno patriotsko viđenje mornarice. nasledio je svog brata. str. Vulviku. van političkih agitacija. Godine 1749. OUP. Kapetani su džentlmeni. Oxford and New York. godine. Macmillan. The Oxford Companion to British History. 228. kao i najveću snagu. godine. The Rise and Fall of British Naval Mastery. opisuje mornaricu „ kao karakterističnu i konstitu cionu snagu Britanije“. mornarica je postala tako važna da nije nimalo iznenađujuće to što vojvoda od Velingtona. a obični mornari su smatrani veselim i hrabrim... Čini se da se ovakve tipizirane slike pomoraca ponavljaju u avanturističko-pomorskim romanima XVIII i XIX veka. što predstavlja doslednost u odnosu na Halifaksov stav iz 1694. 277 Citirano u Paul M.Deptfordu.“278 Ovakav stav prema moru našao je svoj odraz i u mitu o „Srcu hrasta“ („Hearts of Oak“). 1997. do svoje smrti u junu 1837. . a 1546. str. 279 Bamber Gascoignh. 15 July 1830. Rodnija i Nelsona. Džordža IV i postao kralj 26. budući da je 276 Upor. 1991. Macmillan.277 Kako su godine prolazile ovaj kredo je samo dobijao na snazi. i oficire i mornare. Sailor King: The Life of William IV. str. London. Kennedy. prema kome „prvi član političkog kreda jednog Engleza mora biti vera u more“. pa su onda takvi i britanski mornari/. u drugoj polovini XVIII veka počelo je da se na mornare gleda u izrazito povoljnom svetlu. Vojvoda od Klarensa. juna 1830.280 Ovo je bilo više od rutinske hvale.

sklonosti pijanstvu i tučama tipičnim za mušku kulturu. Routledge. Hist. Interesovanje građana da stupe u mornaricu bilo je veliko. Royal Naval College. str. Jedna od kulturoloških promena do koje je došlo usled ovakvih izmena jeste promena statusa mornara u društvenoj hijerarhiji. The Great Reform Act of 1832. Upor.cit. postaje džentlmensko oličenje svih najboljih britanskih osobina. 1794. str. ne govori i o kvalitetu života mornara. Ibid. 1994.000 ljudi u mornarici.R. 284 Mornar kao pojedinac. The Navy in Transition 1814-64. već i zbog toga što je za vreme svoje vladavine unapredio britansku mornaricu uvodeći brodove na paru. Peck. 1965. Međutim. 284 Upor. poznatog i kao „Kralj Moreplovac“ (The Sailor King).285 U skladu s tim.283 Odnosno baš kao u bici kod Trafalgara.000. brojnost Kraljevske mornarice. govoreći o Britanskoj kraljevskoj mornarici (Royal Navy).S. a 1815. tokom prve tri decenije XIX veka mornar se transformisao iz opasnog lika u pouzdanog građanina koji radi za najbolje interese društva.281 Ovaj nadimak je dobio ne samo zbog svog mornaričkog obrazovanja i aktivnog učestvovanja u životu mornarice. godine 140. te je. u najtežim trenucima Imperija je mogla i morala da se osloni na mornara. gde je čak dobio i titulu Admirala. 54. ublažavjući kaznene mere i unapređujući naoružanje na ratnim brodovima.. paradoksalno. The Nation and the Navy.zaista i postojalo istinsko poštovanje za ovog vladara. bivaju zaboravljeni. Na primer. Hadder and Stoughton. 283 Eric J. 51. godine 85. 1961. 1757. Kristofer Lojd (Christopher Lloyd). godine 55. na primer. The Cresset Press. te je ona umesto ratnika bila svetski policajac.. uloga mornarice se promenila. Michael Lewis. F. A Social History. ali neka pogledaju oko sebe i vide sirotog 281 282 Ovaj nadimak korišćen je u čitulji u časopisu The Times. Naime. U veku Pax Britannica-e. godine bilo 36. op. A History of Naval Life and Policy. 1740.000. a pogotovo oficir. nudi kratku socijalnu istoriju Kraljevske mornarice kao profesije i pokazuje kako se ona u prošlosti koristila kao instrument nacionalne po litike. poput niskog morala.000. Svi neprijatni aspekti mornarskog života. pa čak i porodičan čovek. London. te na taj način povezuje pomorsku i nacionalnu istoriju ukazujući na njihov uticaj na politički i književni aspekt kulture tog doba. London and New York. London. Greenwich.282 U vreme spoljnopolitičkih tenzija (ratovi sa Francuskom) i unutrašnjih nemira (usled ubrzane industrijalizacije u gradovima „Britanija nikada nije bila bliže revoluciji nego u proleće 1831“). 285 Cristopher Lloyd. prema svedočenju jednog mornara iz Nelsonovog doba: „Ljudi mogu da govore o crnačkom ropstvu i bičevanju. Evans. . on donosi i autentičnu sliku života mornara tog doba.

. Upor. stiče se utisak da život mornara nije bio nimalo lak. biva kažnjen bičevanjem. biće smatran dezerterom i ubijen. mogli su nakon polaganja određenih ispita 286 287 W. 289 Ibid. što se posebno odnosi na Nelsonovo doba kada je „pogled sa palube u potpalublje donosio izuzetnu sliku bede. Ibid.“289 Džon Mejsfild (John Masefield). U Nelsonovo doba. na palubi su učili svoje odgovornosti. Lloyd. Na brodu su učili navigaciju. kadeti su počinjali sa službom u jedanaestoj godini. Dr. daje živu sliku kadeta iz tog doba. Richardson.287 Jedan od problema na brodovima bilo je i pijanstvo. Methuen and Co. pivo ili jeftino crveno vino uz obroke.. . uglednim porodicama. te su oni ulazili na brod direktno kao „dobrovoljci prve klase“. 136. Sa petnaest godina bi postajali seniori (oldsters) s većom platom. 292. da bi nakon dve godine polagali ispit za pravog kadeta (full midshipman). str. 67. 1905. alkohol je lako hvatao mornare.. pa čak i u mlađem uzrastu. Nakon dve godine školovanja na Pomorskoj akademiji u Gosportu. koji su bili jedan stepen niži čin od oficira (master mate). stišnjenost prostora.mornara koji stiže sa dugog putovanja jedva čekajući da ponovo bude sa svojom porodicom i prijateljima. 288 Upor. 132. ali ne stigne ni da uđe kada već dolaze po njega i silom ga odvode na naki novi brod da otplovi daleko od svog doma. Ako bi se dobro pokazali do devetnaeste godine. A Mariner of England. Kada se uz to dodaju i surove kazne uspostavljene da bi se na brodu održavala disciplina288.. cp. 290 John Masefield. nautičku astronomiju i trigonometriju od brodskog učitelja. postojao je i još jedan način regrutacije – mnogi dečaci i mladići su rado odlazili u mornaricu i zbog plate od deset šilinga. Džonson je smatrao da je „brod gori od tamnice“. Kasnije su počeli da rum razvodnjavaju i tako je nastalo piće poznato kao „grog“.cit. ako pobegne. Smatrali su ih „robovima prvog brodskog poručnika“ ko ji ih je svuda slao kao glasnike. mladići su mogli da dobiju i upravu nad sopstvenim brodom. Dva puta dnevno dobijali su rum. prljavštinu i smrad. Pogledajte ga kada prilazi vratima. Do petnaeste godine ovi „dobrovoljci prve klase“ bili su nazivani mlađima (youngsters). ali pošto su obroci bili slabi ili se sastojali od biskvita. London. Nakon časova.. on the press. godine ni jedan dečak ispod trinaest godina nije smeo da bude primljen u službu na brodu. op. Sea Life in Nelson’s Time.290 Kadete. Nakon 1812.“286 Međutim. str. obično su sami kapetani birali da bi ugodili svojim rođacima. oslobođeni časova i dozvolom da piju grog. opisujući pomorski život u Nelsonovo doba. ako se požali na svoj položaj.

dok red na brodu predstavlja model za disciplinu u društvu u celini. piše Komodor Tomson (Commodore Thompson).cit. sada.pred zvaničnom pomorskom komisijom i da postanu brodski poručnici. došla upravo početkom XIX veka kada je mornarica u društvu stekla jednako poštovanje kao i armija. sredinom XIX veka. ali se ova surovost veliča a ne kritikuje. Kapetan Sinkler (Captain Sinclair). „obrazovanje i lepo ponašanje postaju obavezni za sve“. dok je uniformu činio plavi frak oivičen belom svilom. a i ličnost pomoraca Ansona i Kolingvuda. „braća na zadatku“ (a band of brothers). ponekad u službi politike. Dok su u doba kraljice Ane „zalogaj duvana za žvakanje i zakletva užetom bili dovoljna kvalifikacija za čin poručnika“. Ovo je uniforma o kojoj su dečaci koji su hteli na more sanjali kao o najvišem idealu. ali ipak vrlo iskrenih i izuzetno izraženih individualnih crta ličnosti.291 Upravo Kapetan Merijet. Što se tiče odeće i opreme. Lloyd. prema 291 292 Ibid. daje u svom delu uverljivu sliku života kadeta. 292 Pošto je najstariji sin nasleđivao porodično imanje. najverovatnije. Džek Mitford (Jack Mitford). ukrašen zlatom. Radni kaput mu je bio plave boje i kratko sečen. Šešir je bio visok i trouglast. Oni su bili ljudi od časti i odvažnosti i s visokim standardom profesionalne veštine.. str. bio je običaj da mlađi sin postane profesionalni moreplovac. Međutim. Bio je sašiven od kvalitetnog plavog materijala i ukrašen sitnim dugmadima u obliku sidra i belom kragnom. ali uvek. može se s pravom očekivati da ovi romani i doprinose i odražavaju novi imidž pomorskog oficira konstruisanog u to vreme. ponekad grubog i sirovog. op. a da ni ne spominjemo izuzetan lik Nelsona – postale su omiljene u kasnijem periodu. Život mladog čoveka na moru često je surov. Veličanstvenost je. 140-141.. uz Smoletove i Merijetove romane. On se u velikom broju svojih romana poigrava figurom mladog kadeta kao oličenja svih najboljih britanskih vrednosti. 293 Ibid. Oko vrata je bila crna svilena marama. . kao pod Nelsonovom komandom. daju jasnu sliku mornarice u to doba. a ponekad poletnog i veličanstvenog.293 Pošto se period vladavine kralja Vilijema IV i uzdizanja mornarice na društvenoj lestvici poklapaju i sa Merijetovim moreplovačkim i književnim uspesima. Čitalac stiče utisak zajednice ponositih. često surovih ljudi organizovanih u čvrstu hijerarhiju. baš kao i Kapetan Šamije. str. Kapetan Glaskok i August Broadhed (Augustus Broadhead).74. Njihova pisma i dnevnici. Admiral lord Rodni (Lord Rodney) bio je uglađeni aristokrata. kadet je nosio bodež ili kratak mač kad je bio u uniformi.

297 Posledica ove neprecizne 294 295 Upor. uskoro postaje očigledno da Merijet ne može ili neće pomorskog oficira da učini jednostavnim kriterijumom vrednosti koje čitalac očekuje.. str. zainteresovana je za sliku o mornarici u Nelsonovo doba. Kao ilustracija nedostatka kritičkog interesovanja za Merijeta može se navesti Enciklopedija romana. nacionalizma i kolonijalizma. verovatno. Ibid. koja na 1600 stranica pominje samo Merijetovo ime. ipak je sklon da ponekad učini i previd.. Chicago and London. budući da se koncentriše na pomorsku prozu. ali ne nudi doslovno ni jedan komentar o njegovim romanima. Druga struja kritike se čini mnogo više sofisticiranom. Naime. Ovo se. da bi se kasnije ton u potpunosti promenio.. Fitzroy Doerborn.Peku. 1988. Ithaka. od kojih su Merijetove najpoznatije. 49. Rule of Darkness: British Literature and Imperijalism. 296 Paul Schellinger. Ovaj stav nije u potpunosti prihvaćen u književnim analizama njegovog dela. Northcote Parkinson). Lewis J. ali je moguće da je samo odraz Parkinsonove reakcije.cit. Peter Long. New York. ed. Iako ga u velikoj meri jednostavno ignorišu. Encyclopedia of the Novel. 1997. NY and London. str. Patrik Brantlinger (Patric Brantlinger) piše kritiku stilom kojim istražuje. 297 Patric Branlinger.294 Naime. 1998.. posebno odnosi na roman Pomorski kadet Džek Izi. Jedini veći rad o Merijetu. koji je nedavno objavljen. Peck. oslikavaju avanture dečaka heroja – obično kadeta tokom Napoleonovskih ratova. Merijetova poteškoća u ovoj oblasti je uvek ljudsko telo: fizička realnost života na moru jednostavno se ne uklapa sa prijatnom prozom koja bi se mogla napisati o mornarici. Ovo se posebno odnosi na njegovo mišljenje da su Merijet i ostali pomorski pisci uvek samo iznova pisali jedan roman: „ Pomorske priče iz tridesetih godina XIX veka.295 U stvari. pravi efekat njegovih romana je sasvim drugačiji. ali isto tako i kritikuje vrednosti u Merijetovim romanima. jeste knjiga Luisa Paranscodole. Paranscodola. i sve ove priče liče jedna na drugu po svojim ključnim elementima“. 1830-1944. Merijetovi romani nude složen odgovor na period promena kroz koje je prolazila britanska istorija u to vreme. identifikujući neprijatan stav prema pitanjima muževnosti. koji se u početku čini kao direktna i vesela priča. Nortkout Parkinson (C. što je specifičan pristup akademskoj kritici. Cornell University Press. . ako je Merijet i imao ovakve namere. koju predstavlja C.296 Jedna struja kritike. op. „Puzzled Which to Chose“: Conflicting Socio-Political Views in the Novels of Captain Maryat. ima i kritičara koji obraćaju pažnju na njega. Iako je vrlo često pronicljiv i oštar u svojim kritikama. 37.

suštinski. puna surovih obračuna. svakako nije tipična slika moreplovca tog doba u romanu. romani se čitaju u svetlu opšte teorije o kolonijalizmu. koji uključuje druženje sa prostitutkama i glumicama. to je priča o jednom kadetu. Upravo je Džek pročišćena vizija mladog kadeta kojeg je društvo zahtevalo i očekivalo. Bratlinger identifikuje vrednosti koje su se mogle naći u većini romana XIX veka. umesto da se posmatraju kao različita dela nastala iz specifičnog istorijskog konteksta. To je i bila ideja tzv. njugejt romana (newgate novel) koji se pojavio tih godina s ciljem da. međutim njegov lik ostaje isti do kraja. Takođe. te u tom svetlu postoji razvojna linija romana Kapetana Frederika Merijeta. 298 Peck. Uz to.. ali njegov buran život. ističući kriminalne i loše strane društva. pijanstva i pohlepe. čitalac bi očekivao da će ovo biti roman o sazrevanju mladog čoveka. . str. a što dovodi i do rođenja jednog vanbračnog deteta. 56. Dok konzervativni kritičari na Merijetovom primeru uviđaju da prave vrednosti uspevaju da nadžive doba u kome su nastale. op. ukaže na probleme koje treba rešiti.generalizacije je da se propušta činjenica da su Merijetovi romani produkt složenog istorijskog trenutka u kojem se autor.cit. prikazivao varvarski način života stare mornarice kao izazov na nova društvena strujanja. Činjenica da svi Merijetovi romani nisu „nalik jedni na druge po svojim ključnim elementima“ očigledna je u romanu Frenk Majldmej. odnosno. bavi brzim promenama u Britaniji. baš kao što je i život pomorca obeležio njegovo delo.298 a rešenje se nudi u romanu Pomorski kadet Džek Izi. život na brodu je prikazan kao krajnje nekolegijalan. objavljenom 1829. ali i jasno svedočanstvo o dobu u kome je živeo. te je očigledno da je Merijet. Imperijalističke ideje oblikuju njegove priče i heroje. U ovom romanu prikazana je ružnija strana muške kulture. u ovoj fazi svoje karijere. te i on njime svedoči o tome kako se živelo na moru i kopnu velike Britanske imperije. na pomalo nespretan način. Frenk nikako nije autsajder u ovoj kulturi. fizičke patnje. on je u njenom samom centru i predstavlja njene tipične vrednosti. Uistinu.

4. ističu da je „prvi istaknuti britanski pisac XIX veka koji je ponudio avanturističke priče za decu. str. Šekspir (44). Oxford Universiti Press. poznata po svojoj prozi i poeziji za decu. Žanrovsko određenje Prema ranoj književnoj recepciji. pa čak i u okviru poglavlja o avanturističkoj priči za decu. kao što 299 Upor. Kingston (179). Žil Vern (114). V. koju i opisuje kao hroniku igara i interesovanja svoje dvoje dece. napominje da su njihove omiljene knjige bile Brodolom „Pacifika“ i druge Merijetove priče. Kapetan Merijet (102). Biblija (15) i Pomorski kadet Džek Izi (7).6. str. pouzdan je književno-istorijski izvor o položaju avanturističke priče kao podžanra književnosti za decu i mlade u englesko j književnosti tog doba. A. Volter Skot (128). Među omiljenim knjigama značajno mesto su zauzele sledeće: Robinzon Kruso (43). Švajcarska porodica Robinson i Bevikove (Bewick) knjige o istoriji prirode. Kao omiljeni pisci anketiranih dečaka pokazali su se Čarls Dikens (223). Edvard Salmon (Edward Salmon) objavio je knjigu Književnost za mlade danas (Jouvenile Literature As It Is. Danijel Defo (24) i Dž. U njoj se navodi i israživanje sprovedeno među decom. čini se da su se romani Frederika Merijeta gotovo odmah po objavljivanju uklopili u kanon književnosti za decu i mlade.299 Budući da su Hamfri Karpenter i Mari Pričard (Humphrey Carpenter and Mari Prichard). New York. Oxford. u ovoj knjizi značajno mesto je dato pojedinačnim delima ovo g autora. Švajcarska porodica Robinson (24). a u vezi sa njihovim ukusom u književnosti. kapetan Merijet. 1847). u predgovoru knjizi Dečija godina (Children's Year. Meri Hauit (Mary Howitt. Budući da je Salmon bio ugledan književni kritičar XIX veka. kao priređivači najsavremenijeg izdanja Oksfordskog priručnika za književnost za decu (The Oxford Companion To Children’s Literature) nastalog po ugledu na delo Ijone i Pitera Opija (Iona and Peter Opie) kao osnivača kapitalne kritike anglosaksonske književnosti za decu. 1799-1888). prilagođavao svoje priče u većoj ili manjoj meri upravo mlađoj čitalačkoj publici“300. a pogotovo dečake. . Uz to. 285. u velikoj meri prihvatili ovo žanrovsko određenje za Frederika Merijeta. 1888 ) s ciljem da „pruži svima koji se bave mentalnom i moralnom dobrobiti podizanja novih generacija ideju o knjigama koje se pišu za dečake i devojčice“. The Oxford Companion to Children’s Literature. 1999. Henti (1). Balantajn (67). koji se bavio pisanjem kritika za nekoliko londonskih časopisa. 300 Ibid. Nešto kasnije. Humprey Carpenter and Mari Prichard.. 6.

1834)305. 303 Ibid. ostalo popularno 301 302 Ibid.. str. . namenjeno specifično omladinskoj čitalačkoj publici.. London and New York. Frederick Waine and Co. Kitzan. ali je nekoliko njih. 304 Ibid. Pomorski kadet Džek Izi (1836)304. 306 Upor. 1848-9)302.307 Dakle. tako i o moralnim i religijskim principima. Frederik Merijet je veliki broj romana namenio odraslima. ona bi trebalo.. 122... Mali divljak (The Little Savage. 1889.. U tom smislu. da ih podstakne da traže informacije. „Preface“ Masterman Ready or The Wrack of „The Pacific“. Međutim. op. U njoj ima grešaka koji nisam nikako mogao da prihvatim. Prema Lorensu Kicanu. Piter Simpl (Peter Simple. da se zasniva na istini..su: Deca nove šume (Children of The New Forest.... kada se uzme u obzir koliko snažno ovakve impresije deluju na mladi um i maštu. te se stiče utisak da su sami odredili žanrovsku pripadnost. 320. ali i svu decu koja će je čitati u budućnosti. Tačno je da je to knjiga za decu. Merijet je želeo da piše realistične pomorske priče s naglaskom na navigacionoj i geografskoj verovatnoći da bi decu i mlade poučio kako o prirodnim pojavama. što bi trebalo da bude slučaj sa knjigom. 305 Ibid. pa čak ni mogućeg. str 349. str. već da napišem drugu u svom stilu. Kada se piše proza za mlade ljude. deca i mladi tog doba su prepoznavali u ovim romanima nešto njima blisko. U ovom romanu moja ideja je da pokrenem pitanja koja će navesti decu da razmišljaju.cit. VIII-X. Brodolom Pacifika (1841)303. Deca Nove Šume. 344. možemo reći da je bio vizionar. str... str. odgovorili su da žele da nastavim delo Švajcarske porodice Robinson. 1847)301. Želeo je da ova knjiga obrazuje i vodi kroz život njegovu sopstvenu decu. 307 Captain Marryat. str 408. Kada sam ih pitao kakvu knjigu bi voleli. str 111. ali prema mom mišljenju. Ono što smatram pogrešnim u njoj jeste činjenica da se ne drži verovatnog. Mada napominju da je većina dela pisana za široku čitalačku publiku. upravo zbog toga neophodno je da pisac bude precizan kod elemenata koji se samo čine beznačajnim a zapravo to uopšte nisu. iako zanemarivano od strane akademske kritike književnosti za odrasle.. odlučio sam da ne pišem nastavak te knjige. pošto je njegovo delo. i to Brodolom Pacifika .. Misija ili Prizori iz Afrike (Mission or Scenes in Africa) i Naseljenici u Kanadi. u svakom slučaju. 306 Upravo u predgovoru Brodolomu „Pacifika“ sam autor ističe osnovne elemente svog stvaralaštva: „Obećao sam svojoj deci da ću napisati knjigu za njih.“. Ibid.. da potvrde svoju radoznalost.

Bosiljka Petrović..4.među čitalačkom publikom adolescentskog perioda. Zlatna knjiga. prev. Dinčić. Ukleti Holandez. Čini se da je i iz aspekta prevoda na srpski jezik akcenat stavljen upravo na decu i omladinu. Pomorski kadet Džek Izi. Zagreb. knjiga br.308 Jedna od najpoznatijih izdavačkih kuća koja nudi širok spektar njegovih romana u džepnom izdanju je Sea Room i to je edicija Sea Room Nautical Series. Vladimir J. Novo pokoljenje. Sportska knjiga. Dinčić. Biblioteka Zmaj. 1927. Prema Kicanovom istraživanju. 312 Frederik Merijet. a u izdanju Plave ptice – biblioteke za mlade i stare315 i kao najstariji prevod možemo navesti 308 309 Kitzan. Vasić. 1931.309 Upravo oni za Merijeta kažu i sledeće: „Jedan od retkih nautičkih pisaca koji je pisao o Napoleonskim pomorskim ratovima. Dinčića. Ilustrovana omladinska biblioteka. Sarajevo. 1957.2010. Biblioteka Pingvin br. Beograd. Udruženje novinara Srbije „Sedma sila“. Bib lioteka Pigvin i Plava ptica – knjiga za mlade i stare312. br. 1986. Brodolom „Pacifika“: doživljaj jedne porodice na pustom ostrvu. Rad. prev. op. Mihajlo Đorđević. Branka Horvat. ali i dan danas našu pažnju i dalje privlači autentičnost detalja. Prosveta. prev. iz pera prevodilaca Vladimira J. Brodolom Pacifika. 1951. Plava ptica – knjiga za mlade i stare. Beograd. Beograd. Žedrinarski. 1954. 1985. 1954. .sea-room. Žedrinarskog i Živojina Vukadinovića. Koralno ostrvo. 1966. Zlatna knjiga br. prev. Ukleti Holandez. a jezik kojim su pisane svedoči o dobu u kome su nastale. iz pera prevodioca Bosiljke Petrović. Pomorski kadet Džek Izi.X. str. a u izdanju Biblioteke Zmaj i Omladinske biblioteke 313. 310 Ibid. a u izdanju biblioteka Nova pokoljenja. Z. Piter Simpl: roman . Svetozar S. 315 Frederik Merijet. Mihajlo Đorđević. a u izdanju biblioteke Zlatna knjiga311.11. Zanimljiva biblioteka. ali nije pisao istorijsku prozu. Plava ptica – biblioteka za mlade i stare. Koralno ostrvo: pomorska pripovetka. kao pisac. prev. 313 Frederik Merijet. Beograd. Frederik Merijet. Merijetove knjige su ostale aktuelne do danas i stalno se štampaju nova izdanja. Kod nas su objavljeni prevodi sledećih romana: Koralno ostrvo. Frederik Merijet. Dečja knjiga. Mihajlo Đorđević. prev. Frederik Merijet. što se vidi i po izboru izdavača ovih izdanja. Beograd. iz pera prevodioca Svetozara S. prev. 311 Frederik Merijet. Brodolom Pacifika: doživljaji jedne porodice na pustom ostrvu. Frederik Merijet.cit. Veselin Masleša. Brodolom Pacifika. Pomorski kadet Džek Izi. Beograd. Piter Simpl: roman. a u izdanju Ilustrovane omladinske biblioteke314. Merijet jeste pisao o istim istorijskim događajima kao i njegovi savremenici. iz pera prevodioca Branke Horvat.“ 310 Ovo jasno ukazuje da je Merijetova ideja zaživela baš onako kako je on to osmislio i da je. ostvario viziju svog književnog dela. Omladinska biblioteka. Internet izvor: www. prev. Svetozar S. 124.9. priređivač Živojin Vukadinović.15.com/series/marryat-ser na dan 31. Beograd. iz pera prevodioca Mihajla Đorđevića. Merijetove knjige nikad ne zastarevaju u svežini svojih avantura. 314 Frederik Merijet. Upor.

Prema Krisu Bondžiju (Chris Bongie). godine. Vol. 317 Upor. Literature. Miller. Radjard Kipling i Gabrijele Danuncio (Gabriele D'Annunzio).317 Konradove moreplovce more dovodi u dijametralno drugačije životne situacije i izbore nego što to biva sa Merijetovim. 127. Iako Konrad nekada nije tvrdio da će njegove priče promeniti prirodu čovečanstva ili društva niti je verovao u idealizovanog čoveka moreplovca. 157. gde se moreplovac. Colonialism and Fin de Siecle. 318 Upor. Savić i komp.318 Stiče se utisak da ne bi bilo ni kapitalnih dela o životu pomoraca ni mora u književnosti za odrasle da makar početni impuls nije potekao iz književnosti za decu i mlade. Exotic Memories. 1999.316 Očigledno je da je kod nas postojalo interesovanje za Merijetovo delo i da su dugo vremena njegovi avanturistički romani bili omiljena školska lektira mnogim generacijama. te da su obe grane neraskidivo povezane. Stendal. 1991.izdanje Moreplovca Lajthfula iz 1906. uprkos takvoj književnoj recepciji. te bi se moglo reći da je pomorska avanturistička priča zaživela i na srpskom jeziku. Chris Bongie. Veličina Frederika Merijeta u engleskoj književnosti je u znatnoj meri neopravdano osporavana ili umanjivana. ipak se čini da se u njegovim ranim pričama oseća kako avanturistički duh tako i srodna pripovedna forma. 1898). . ali je iz navedenog očigledno da je on. bez podataka o prevodiocu. or Papa’s Last Fight With a Dead Writer“. kako je i sam Konrad primetio u eseju „Priče o moru“ („Tales of the Sea “. heroj suočava sa prirodom i samim sobom uticao je i na Ernesta Hemingveja u periodu tridesetih i četrdesetih godina XX veka kada je inspiraciju za svoja dela počeo da crpi iz mladalačke strasti za književnim akcionim herojima pisaca kao što su kapetan Frederik Merijet. Stanford. ali se ne može poreći ni njegov uticaj na kanon književnosti za odrasle. završavaju bogatim nasledstvom i sklapanjem braka heroja. Moreplovac Lajthfula: avanture i putovanja sa slikama. Paul W. postoji i kod Konrad a sklonost da pripovest okonča slično kao i Kapetan Merijet – čiji se romani. ali motiv mora i izazova koje putovanje tim morem donosi jesu zajednički element koji suštinski pokreće priču o moru uopšte. Hagues. Moć i životnost Merijetovog dela nesumnjivi su u kanonu književnosti za decu. održao i preživeo u svetu književnosti zahvaljujući 316 Frederik Merijet. California. Beograd. The Hemingway Review. str. „Hemingway vs. Stanford University Press.. 1906). str. 19. Upravo taj aspekt priče o moru. pogotovo na pisce poput Džozefa Konrada i Ernesta Hemingveja.

. usko povezanim sa Imperijom. fokusirajući se na veličanstvenost Imperije. dok su vrline koje su zamenile pobožnost. sredina i kraj XIX veka doneli su promenu u književnost za decu i mlade. 319 Upor. 220. op. . herojstvo i srčanost.cit. Nešto kasnije. što svakako ukazuje na to da njemu i jeste mesto u kanonu engleske književnosti i za decu i za odrasle s početka XIX veka. Balantajna i Hentija dominirali su ovim periodom književnosti za decu i mlade. pri čemu je prava avantura zamenila poučnu priču. Green.319 Upravo pisci poput Kingstona. dužnost i poslušnost sada bile odvažnost.čitalačkoj recepciji. a ne na njen pad. str.

ali je pokazivao i dar za pisanje. zaposlio se u kompaniji Hudson Bay Company. Tadousak.htm na dan 05. Tokom šestogodišnjeg službovanja imao je prilike da na brojnim putovanjima arktičkom oblašću upozna mnoga udaljena mesta poput Jork Faktori. bio je brat i mlađi partner Džona i Džejmsa Balantajna. Bilo je manje činovničkog posla. morao da pođe svojim putem. na ušću reke Sagvenej i Sedam Ostrva u zalivu Svetog Lorensa. koja se bavila istraživanjima severne obale Amerike. zdrav život“.). Živeo je u Edinburgu sa ženom i šestoro dece. a temperatura je često 50°C podstakao je mladog Balantajna da piše duga pisma kući u kojima se istakao njegov talenat za pisanje. 1854. Još kao dečak voleo je čitanje i pričanje priča.co. na nagovor i podsticaj izdavača Vilijama Nelsona napisao roman Mladi trgovci krznom (The Young Fur-Treders. Pohađao je Edinburšku Akademiju. u poznatoj porodici štampara. gde je brodom „Prince Rupert“ došao nakon teške i olujne plovidbe. a treći mornar.7. ribolova i pecanja. Jedan od sinova postao je plantažer čaja u Indiji. Aleksander Balantajn. Sam Balantajn je svoj život u ovim krajevima opisao kao „težak. grub. Norvej Haus. 1855. te se posvetio pisanju avanturističkih romana za mlade objedinjujući svoje životno iskustvo i maštu u delima koja su dečaci tog doba s oduševljenjem čitali.320 On i njegove kolege veći deo vremena provodili su trgujući krznom sa Indijancima. godine. koji je postigao veliki uspeh. a više veslanja.uk/ballanty/ballabio. godine. Fort Geri u naselju Crvena Reka (danas Manitoba). ROBERT MAJKL BALANTAJN – DEČAČKA AVANTURA 7. Ovakav način života u krajevima gde zima traje devet meseci. Nakon njegove smrti prijatelji i 320 Upor Internet izvor: www. ali je njegovo formalno obrazovanje prekinuto nakon dve godine. 1841. pošto je.11. usled finansijskog bankrota porodičnog biznisa. a pogotovo opisivanje avantura. pogotovo avanturističkih priča/romansi.athelstane. Po povratku u rodnu Škotsku postao je partner u firmi izdavača Tomasa Konstabla. da bi tek kasnije.2010.1. blizu jezera Viripeg. U šesnaestoj godini. . Biografija i dela Robert Majkl Balantajn (Robert Michael Ballantyne. štampara i prijatelja ser Valtera Skota. drugi vojnik. Njegov otac. 1825-1894) rođen je u Edinburgu.

sinove porodica srednje i radničke klase Britanije. Internet izvor: www. Međutim.. 1861). vojnika. Mladi trgovci krznom (The Young FurTraders. Postoje pisci čija životna priča nije ispričana u njegovim knjigama već putem tih knjiga. the Life in the Wilds of North America. na napuštenim ostrvima u Južnoj i Severnoj Americi.biographe. što je doprinelo tome da njegove avanture. 1860). Kanibalska ostrva (The Cannibal Islands. tako da njegovi romani donose autentične slike različitih krajeva sveta. 1856). Mnogi dečaci će biti zadovoljni da ga znaju kao čoveka koji je napisao njihove omiljene knjige. or. 1848). ali čak i oni će njegovo delo više ceniti kada 321 322 Ibid. godine objavio je preko 80 romana među kojima su najpoznatiji: Hadsonov zaliv ili Život u divljem severu Amerike (Hudson`s Bay. brodolomi i ostali živopisni događaji dobiju ubedljivu realističnu podlogu.2010. 1857). 1873) i Borbe s morem (Battles with the Sea. pažljivo i detaljno se informišući o svakoj temi. Balantajn je svojim knjigama doprineo pozitivnoj slici i uspehu misionara. 1883). 1861) Crna slonovača (Black Ivory.322 U periodu od 1848. Njegov puritanizam nije izazivao širu društvenu diskusiju. Kroz pisanu reč. Poznate knjige se čitaju s većim interesovanjem kada se zna nešto o ličnom životu i ličnosti pisca. do 1895. Dok je u prvim delima uglavnom opisivao svoje mladalačke avanture u Kanadi. Upor. s posebnim naglaskom na biljnom i životinjskom svetu. a Robert Majkl Balantajn bio je jedan od njih.poštovaoci njegovog dela podigli su mu javnu spomen-ploču sa sledećim natpisom: „U znak sećanja na Roberta Majkla Balantajna. Koralno ostrvo (The Coral Island.11.01-e. Pas Kruso i njegov gospodar (The Dog Crusoe and His Master. postoje i izuzeci u ovom pravilu. u kasnijim delima je opisivao avanture dečaka u Africi. pisca priča za dečake. Balantajn je postao heroj viktorijanske omladine. Na taj način širio je vidike ka svetu koji je čekao hrabre istraživače. Lovci na gorile (The Gorilla Hunters. ..php?Bio??=40067 $ na dan 05. moreplovaca i istraživača velike Britanske imperije. pri čemu je značajan deo priloga za podizanje ove spomen-ploče potekao upravo od školaraca koji su prilagali novčiće od penija i šest penija. od četiri generacije zahvalnih prijatelja u Škotskoj i Engleskoj“321. dok su opisi uništavanja biljnog i životinjskog sveta na ostrvima primani samo uz pozitivne komentare. Ca/009004-119.

Dž.htm .co. Robert Luis Stivenson. A. odnosno vrhunac Imperije. 323 upor.323 Druga polovina viktorijanske ere.znaju koliko je posvećenosti. Njegove uzbudljive priče donele su nezaboravne likove dečaka heroja kao inovaciju u ovaj žanr. R. isto tako nastavljajući tradiciju svojih prethodnika. Upravo u ovom smislu Balantajnove priče su u velikoj meri autobiografske. Internet izvor: www. ali.athelstane. Hagarda i Roberta Luisa Stivensona. kao velikom piscu za dečake. te stoga i zaslužuje ime „Balantajn Hrabri“ („Ballantyne the Brave“). kao i Čarlsa Kingslija. bio je zlatno doba avanturističke priče za dečake i Balantajnova popularnost. unoseći svežinu mladalačkog duha u avanturističku priču. koje mu je. Hentija. uk/ballantu/ballabio. dao njegov sledbenik po delu. ličnog angažovanja i rizika uložio u svoj pristup činu pisanja.

a uz pomoć dobrih ljudi poput misionara i ekscentričnih ili po modernim shvatanjima. rasističkih ili paternalističkih karikatura irskih i tamnoputih likova. 36. George Hanty and The Ficton of Empire. Mardžeri Hurihan primećuje sledeće: „Popularnost Robinsona Krusoa kod mladih čitalaca (iako nije pisan za njih) podstakla je mnoge imitacije u kojima su beloputi dečaci brodolomnici na izmišljenim ostrvima i tamo nastavljaju da pokazuju svoju kulturološku i moralnu superiornost u odnosu na urođenike. 325 Margery Hourihan. Balantajnov roman Pas Kruso i njegov gospodar (The Dog Crusoe and His Master). M. mnoga od ovih dela su danas zasluženo zaboravljena. ali su u većoj meri naglašavale krusoovsku temu borbe i preživljavanja da bi istakli dualizam beloputost/tamnoputost. bezbedno vode kroz niz avantura.325 Ostale avanturističke priče iz tog perioda takođe su koristile ostrva kao mesto radnje. Avanturistička priča u delima Roberta Majkla Balantajna 7. ali su bila veoma uticajna u svoje doba. U kolonijalističkom kontekstu. Koralno ostrvo R. Imperialism and Juvenile Literature. ’’Ballantyne's Message of Empire’’. Prema Stjuartu Hanabusu (Stuart Hannabuss). koji su oklevali da se suoče sa izazovom da sami kroče u ovakve avanture u realnosti. 1997. str 59.tamnoputost Jedan od razloga zašto su avanturističke priče u velikoj meri zaživele u viktorijanskoj književnosti i kulturi jeste njihova bliska povezanost sa tematikom putopisa. Deconstructing the Hero and Children’s Literature. . priča o pravim životnim avanturama koje su donosile obilje podataka o egzotičnim krajevima sveta. tipičan je primer ovakve imitacije.2. Balantajna bilo je jedna od najčitanijih književnih imitacija Defoovog romana“. udruženi sa puno slučajnosti i povremenim piščevim autorskim intervencijama.“324 U tom smislu.2. Robert Majkl Balantajn se u tradiciju pripovedanja avanturističkih priča uklapa sledećom pripovedačkom šemom: „Centralna pripovedna nit bila je epizodna i često pikarska avantura neiskusnog junaka koga muževna odvažnost i snažan osećaj za moralno. str 55. Devetnaesti vek je bio zlatno doba putopisa. 1999. Narrating Afrika. Garland. New York and London.7. London. proživljavali su putovanja u nepoznato kroz dela autora koji su postavili stereotipe žanra avanturističke priče. Routledge. Radnja je smeštena u Ameriku tokom ranog perioda naseljavanja i fokusira se na 324 Stuart Hannabuss. str. uglavnom sukoba sa karakterističnim neprijateljima. Mladi čitaoci.1 Dualizam beloputost . Citirano u Mawuena Kossi Logan.

1976. opšteproglašeni cilj beloputih protagonista je da se izmire sa plemenima. koliko na neiscrpnoj odvažnosti i apsolutnoj spremnosti da žrtvuju svoje živote u borbi. „odlika specifična za avanturističke priče za decu i mlade iz XIX i ranog XX veka odnosi se na opis nasilja kao nečeg zabavnog. Uopšteno govoreći. vrede više od Indijanaca u deset puta većem broju. str 169. dečaci iz ovih priča u velikom broju primera oduševljeno očekuju svaku mogućnost borbe“. avanturistička priča XIX veka uvek je osmišljena tako da izmami čitaočevo divljenje prema nasilničkim istraživanjima heroja. kod pisaca kao što su Dž. Ova prednost nad njihovim crvenim neprijateljem zasnivala se ne toliko na superiornoj snazi ili agilnosti belaca. Oni su u radnju uvek unosili dosta nasilja putem kojeg je heroj ispoljavao očekivane kriterijume pouzdanosti. surovi i lažljivi. U stvari. Ballantyne. 327 John Rowe Towsend. odlučnih belaca. London.. I u romanu Pas Kruso i njegov gospodar. no date given. Henti. manje-više uklopljenih u strukturu herojske priče. London. baš kao i u Koralnom ostrvu. civilizacija nastavlja da se izjednačuje sa zapadno m kulturom koja se zasniva na razumu. Penguin.grupu herojskih beloputih lovaca koji su opisani kao urođeno superiorni nad Indijancima: „Iz iskustva Indijanaca uvek se pokazivalo da nekoliko dobro naoružanih. U suštini. A. dok se prirodni uslovi razvijanja kulturne baštine ljudi koji žive oslobođeni uticaja zapada i imperativa razuma definišu kao „divljaštvo“. Stvarna istorija načina na koji su se belci proširili na američki kontinent je zanemarena i zamenjena laskavim mitom.cit. The Dog Crusoe and his Master. čak jednoj grupi i dozvoljavaju da se slobodno kreće iako su prethodno zarobili dva lovca s namerom da ih ubiju. i oni se prema njima ponašaju iskreno i milosrdno. Juvenile Productions. 328 Hourihan. U daljem tekstu citati iz ove knjige će se navoditi u zagradama uz skraćenicu PK.326 Belci su takođe i moralno superiorni: dok se Indijanci prikazuju kao agresivni. Written for Children. 100 . Normand South. što su kvaliteti koje vešti divljaci ne mogu ni da oponašaju ni da razumeju“. U hiljadama avanturističkih priča. op. M. str 63.328 326 R. prema Taunsendu „užasavali su se nad dečacima koji bi pokazivali bilo kakvu emotivnu slabost i ustuknuli pred prolivanjem krvi ili borbom“327. str.

57). grizli medvede. lavove. ubijaju tigrove.2 Motiv zveri u avanturističkoj priči U herojskim pričama iz ovog perioda takođe su se pojavljivali i vukovi i vukodlaci u konvencionalnoj užasavajućoj formi. ali ih uopšteno prikazuje u takvom svetlu kao da zaista i zaslužuju kaznu koju dobijaju. . 151). budući da je. tako da u tom smislu oni predstavljaju i simbol prirode kao moćne. konačno se on pojavio. Amerike i Afrike tokom ere imperijalizma pružilo je priliku za suočavanje sa velikim zverima i popularna avanturistička proza ovog perioda oslonila se na ovu činjenicu. U ovim pričama neustrašivi beli heroji. kao čudovišta: „Teško je moguće čak i zamisliti čudovište koje je više divlje i okrutno od bafalo bika“ (PK. pa se tako i Balantajnovi heroji-lovci iz romana Pas Kruso i njegov gospodar sreću sa čitavim nizom divljih zveri uključujući i bele vukove čija veličina. gorile. lukavost i snaga bivaju u značajnoj meri isticani. već im je u izvesnom stepenu pripisana i pakost s predumišljajem. opasne i neprijateljske sile. te je u romanima iskazivana nadmoć zapadnjačkog patrijarhata u ovom novom kontekstu. nadmoć „odgoja“ nad „prirodom“. te da je nosi s velikim ponosom. Priča osuđuje surovost hvatanja ovih životinja u zamke. Za grizli medveda navodi se sledeći opis: „I. njihov pokolj konja opisan kao „hladnokrvno ubistvo“ (PK. naoružani puškama i ostalim proizvodima zapadnjačke tehnologije.7. čudovište koje je mladi lovac toliko željno iščekivao. 194). Balantajn u romanu Pas Kruso stalno opisuje zveri. sa svojom užasavajućom veličinom i žestinom o kojoj su stari lovci toliko pričali“ (PK. na primer. Evropsko osvajanje Indije.2. Dik je imao malo poteškoća da ubije medveda i da sebi napravi ogrlicu od njegovih šapa. baš kao što su predstavnici britanske aristokratije pretvarali kožu tigrova koje su ubili u prostirke i stavljali ih ispred kamina u salonima svojih kuća. eto. sa kojima se susreće njegov heroj Dik Varli. donoseći istu konotaciju kao i u bajkama i filmovima o vukodlacima. na taj način obeležavajući svoje ovladavanje divljinom prirode. nosoroge – gotovo sve velike sisare kojima danas preti odumiranje vrste – na taj način pokazujući dominaciju civilizacije nad divljinom. Ove životinje nisu normalno opisane kao zle u teološkom smislu.

7.2.3. Dualizam civilizacija - divljaštvo Još jedna odlika konstruisanja dualizma, kako je Plamvuldova opisuje329 jeste homogenizacija ili stvaranje stereotipa. Iz perspektive superiorne i dominantne rase razlike među inferiornim „drugima“ nisu od posebnog značaja. Ono što jeste važno, ono što ih izopštava jesu njihove razlike u odnosu na gospodare. Da bi se prepoznale individualne razlike trebalo bi početi sa preispitivanjem ugodnog osećaja odveć očigledne superiornosti, tako da su, u procesu koji je i danas prisutan, oni obeležavani istim terminima, odbacivani kao zamenjivi članovi društva i na taj način žigosani kao urođeno inferiorni. 330 Ovakav pristup omogućava priliku da budu tretirani upravo kako bića tog ranga i „zaslužuju“. Na taj način su Evropljani i njihovi potomci u Americi, Australiji i Africi, ljudi koji su sebe smatrali moralnim i časnim ljudskim bićima, porobljavali, tukli, silovali, ubijali i masakrirali druga ljudska bića koja su u svom umu svrstali u kategoriju inferiornih, u klasu „ljudskih zveri“ („human beasts“). Ovo je upravo termin koji su skovali članovi Saveta Virdžinije za urođenike iz Novog Sveta u Pravoj državnoj deklaraciji kolonije Virdžinija , 1610. godine (True Declaration of the State of the Colonie in Virginia, with a contutation of such scandalous reports as have teluded to the disgrace of so worthy an enterprise, 1610): „ne može se verovati u poštenje ljudskih zveri“.331 Dvesta godina kasnije mladi britanski heroji u Balantajnovoj tada veoma uticajnoj priči Koralno ostrvo dele stav Saveta Virdžinije. U tom smislu, čak i pre nego što su izbliza ugledali ijednog urođenika, Džek, najstariji od dečaka, kada ugleda njihove kanue na horizontu, kaže: „Eno kanua, Ralfe! Da li su to ratni kanui ili ne, ne mogu da vidim, ali jedno znam – Svi urođenici sa Ostrva Južnog Mora su okrutni ljudožderi i pokazuju malo poštovanja prema strancima“.332 Posmatrajući urođenike dok se iskrcavaju na obalu rajskog ostrva, pripovedač Ralf naglašava da su ispuštali krike poput „pravih đavola“ i „izgledali su više kao demoni nego kao ljudska rasa“ (KO, 172). Na ovaj način oni bivaju svedeni na stereotiop da su „svi isti“ i opozicija

329

Val Plumwood, Feminism and the Mastery of Nature, Routledge, London and New York, 1993, str. 53-55. 330 Mardžeri Hurihan navodi i sledeće engleske termine: „wogs“, „blacks“, „abos“ i „gooks“. Upor. Hourihan, op.cit., str.130. 331 Frank Kermode, Introduction to the Tempest, Arden Sheakespeare Series, Methuen & Co., London, 1964, str XXX. 332 R. M. Balantyne, The Coral Island, Collins, London and Glasgow, 1953, str.17. U daljem tekstu citati iz ove knjige će se navoditi u zagradama uz skraćenicu KO.

dobro/zlo se konstituiše na pripovednom nivou pre nego što se dođe do opisa ponašanja urođenika kao dokaza koji podržava već izrečenu tvrdnju. Međutim, ovaj dokaz ne treba dugo čekati. Ne samo da se dva urođenika međusobno bore i ubijaju, već su ostali članovi plemena ljudožderi, te pobednička grupa počinje „gozbu“ bez odlaganja (KO, 174). Oni su „čudovišta“ zbog svog ljudožderstva, a moralna i kulturološka superiornost britanskih dečaka pokazuje se upravo zgražavanjem nad ovim običajem. Na pripovednom nivou ovde nema više nijedne napomene u vezi sa kulturološkim kontekstom u kom ljudožderstvo ima ritualni značaj, baš kao ni u Robinsonu Krusou napisanom gotovo sto i četrdeset godina ranije: urođenici su ljudožderi jednostavno samo zbog toga što je njihova ljudskost manje potpuna u odnosu na britanske posmatrače. Oni su urođeno inferiorni. Kako junaci romana Koralno ostrvo stiču sve više iskustva na ostrvu u susretima sa različitim urođeničkim plemenima, dokazi njihove monstruoznosti se gomilaju: ovi urođenici ne samo da jedu svoje neprijatelje već i svoje prijatelje, i to čine iz zadovoljstva (KO, 223); iskrcavaju u more novi ratni kanu gurajući ga preko tela živih ranjenika (KO, 237); kada grade poglavičinu kuću žrtvuju jednog člana plemena paleći ga živog uz glavni stub (KO, 256). Užas Britanaca uvećava se srazmerno proporcionalno, te se tako nastavlja proces radikalnog izdvajanja urođeničke kulture iz opšte prihvaćenog shvatanja ovog pojma. Ideja da su urođenici daleko ispod granice osnovnog praga ljudskosti, da su zaista „ljudske zveri“ naglašava se putem sugestivnih slika. Jedan od njih ima „vučje oči“ (KO, 183), oni izgledaju kao „demoni“ (KO, 172), baš kao što ništa nije suviše „đavolski ili dijaboličko“ za njih da učine (KO, 223). Mardžeri Hurihan smatra da ove slike svojom sugestivnošću izuzetno dobro sugerišu čitaocu kakve stavove da oformi tokom samog čitanja priče.333 Slična konotacija pripisana je i pridevu „deformisan“, koji ukazuje na razlikovanje od fizičkog izgleda Britanaca. Ovaj proces kojim se razlika definiše kao inferiornost, što Plamvudova naziva „relacionom definicijom“334, usađen je u logiku dualizma i osuđuje nejednako „drugo“ na neizbežnu poziciju „prirodne“ podređenosti. Ako Britanci predstavljaju standard, onda su divljaci sami po sebi podređeni i prirodno je da Britanci budu gospodari, te se i sama kolonizacija smatra opravdanom i neizbežnom. Ova perspektiva avanturističkih priča XVIII i XIX veka svoje uporište nalazi i u procesu pripovedanja. Budući da se priče uvek pripovedaju iz perspektive
333 334

Upor. Hourihan, op.cit., str.131. Upor. Plumwood, op.cit., str. 59.

herojevog viđenja divljaka, odmeravaju prema herojevim standardima i posmatraju kao slike zblažnjavajućeg ili deformisanog, nemoralnog i iracionalnog, njihova inferiornost je samoevidentna baš kao i njihova potreba za iskupljenjem. Stoga Ralf, mladi Britanac i pripovedač u prvom licu u romanu Koralno ostrvo, opisuje jednog od urođenika koji se iskrcava na ostrvu: „Njegova kosa bila je neverovatno kovrdžava, toliko da je ličila na veliki turban. Bila je svetlo plave boje, što me je veoma iznenadilo, pošto je njegovo telo bilo crno kao gar i bio sam ubeđen da je kosa farbana. Bio je istetoviran od glave do pete, dok je njegovo lice, pored tetovaže, bilo obojeno u crvenu i belu boju. Zajedno sa njegovom kosom nalik na turban, herkulovskim tamnoputim telom, blistavim očima, on mi je ličio na najužasnije čudovište koje sam ikad video“ (KO, 172). Naravno da ovaj čovek Ralfu liči na čudovište, zato što nema kratku kosu šišanu po britanskoj modi, belu kožu bez tetovaža i boja za lice. Danas, kad se frizure u afro stilu prave po visokoj ceni, a atletska tela afrikanaca smatraju se privlačnim, tetovaže su u modi, a bojenje lica predstavlja zabavu za decu tokom praznika, njegov izgled možda danas uopšte ne bi izgledao tako čudovišno.

7.2.4. Motiv pokrštavanja u avanturističkoj priči

Prema tadašnjem kulturološkim uslovljenim idejama, veza između crne boje puti i tame ukazuje ne samo na stvarnu boju kože Afrikanaca već i na intelektualnu i moralnu „tamu“, što, opet, daje implicitno da su neznanje i surovost posledica tame, uslova koji se mogu ispraviti samo mešanjem obrazovanih i prosvećenih belaca u njihov način života. Stoga se i sam jezik koristi da bi se ukazalo na dobronamernost imperijalističkog poduhvata. Pri tome, nema ni nagoveštaja da oduzimanje identiteta ovim ljudima, uz apsolutno obezvređivanje njihove kulture, može biti išta drugo sem korisno po njih same. U tom smislu, misionarski rad predstavlja značajan deo kako tadašnje imperijalističke ideje tako i radnje romana Koralno ostrvo. Naime, ovde glavnu temu predstavlja čudesan efekat misionara na divlje urođenike koji žive bez ikakvih zakona. Ralf, pripovedač, nekoliko puta ističe misionarski rad u pozitivnom svetlu: „Znam da kad god bilo koje od ostrva dobije priliku da se upozna sa Jevanđeljem, trgovina ide glatko i lako, ali tamo gde ono nije prihvaćeno, sam

Belzebub teško da bi mogao da poželi bolje društvo“ (KO, 209). „Nikad lično nisam mario za hrišćanstvo... ali već na prvi pogled meže se videti ono što on očini za ova crna stvorenja“ (KO, 215); „Zanimljiva je činjenica da, kad god se misionari umešaju, ljudožderstvo i divljački običaji odjednom prestaju a urođenici počinju da čine dobra dela i pevaju psalme kao Metodisti“ (KO, 224). Ralf izaziva kod čitaoca p ozitivnu reakciju pripovedačkim komentarima poput: „Bog blagoslovio misionare!“ (KO, 225). On dobija prvoklasne dokaze za ove izveštaje kada on i njegovi prijatelji posećuju pleme koje je godinu dana primilo hrišćanstvo. Za taj kratak period dogodila se fantastična transformacija: urođenici koji su prethodno primenjivali „najsuroviji sistem idolopoklonstva“ (KO, 227) izgradili su crkvu dovoljno veliku za dve hiljade ljudi, usvojili su evropski stil oblačenja, naučili da marljivo rade na gajenju duvana i pamuka i napravili selo identično onima u Engleskoj, „savršeno právo“ sa širokim putem sred sela i malim kolibama sa baštama i stazicama oivičenim kamenčićima ispred njih. Sami urođenici su još uvek tamnoputi, ali su njihove kolibe, obložene koralima, bele. U suštini, divljaci su postali beli nakon što su prihvatili evropske običaje i etiku kao i početke evropskog ekonomskog poretka. Koralno ostrvo i slične priče ukazuju na to da nije potrebno uništiti divljake ili ih pokoriti vojnom silom: njihovo divljaštvo se može preobratiti, a oni mogu da se asimiluju u red zapadnjačkog sveta.335

335

Upor. Hourihan, op.cit., str.137.

7.2.5. Motiv gusara u avanturističkoj priči

U avanturističkoj prozi postoji još jedna grupa negativaca, ali ovog puta beloputih – gusara. Kriminalci u avanturističkim pričama koje ih osuđuju kao divlja bića često nisu krivi za ništa gora dela, po konvencionalnim standardima, od heroja, ali su čitaocu prikazani sa tačke gledišta heroja i lošiji aspekti dualizma heroj/gusar – pripisuju se upravo njima. Opisani su kao necivilizovani i iracionalni, vođeni nekontrolisanim porivima i strastima, odnosno kao životinje. U Balantajnovom Koralnom ostrvu pripovedač Ralf gusare, među koje dospeva sticajem okolnosti, naziva upravo „beloputim divljacima“ (KO, 191), izjednačavajući ih sa krvožednim ljudožderima. Naime, gusari, na čelu sa strašnim kapetanom, na prevaru otimaju Ralfa i odvode ga sa ostrva. Na gusarskom brodu prema njemu se odnose gotovo jednako surovo kao i „divljaci“ sa kojima se borio nešto ranije („gotovo jednako“ jednostavno samo zbog toga što gusari nisu jeli ljude). Kapetan mu laže da je gusarski brod trgovačka skuna koja se bavi skupljanjem sandalovine i obećava da će ga osloboditi. Međutim, Ralf uskoro otkriva zle namere članova posade, kada masakriraju grupu urođenika, i shvata da su svi oni u srcu crni i da nemaju ni moralne ni religijske skrupule.

7.2.6. Motiv majki u avanturističkoj priči

Lik majki se često pojavljuje na početku herojskih priča. One su stub doma koji heroj napušta kada kreće u svoju potragu i ostaju tu i kada on ode. Ponekad se ponovo pojave na kraju priče da bi mu poželele dobrodošlicu po povratku sa puta. Ove majke su po pravilu dobre, brižne i ponekad kao da imaju i nešto svetačko u sebi. One predstavljaju duh domaće atmosfere.336 Tipičan primer iz viktorijanske avanturističke priče je majka Dika Vorlija, mladog heroja-lovca iz Balantajnovog romana Pas Kruso: „Dikova majka bila je mršava, stara i izborana, ali joj je lice zračilo onom vrstom lepote koja nikada ne bledi – pogledom punim ljubavi. Od nežno bele puti i obraza rumenih poput breskvinog pupoljka može da zadrhti srce, ali izraz

336

Upor. Hourihan, op.cit., str.161.

nakon što je postao veliki lovac tokom ekspedicije..“338 Očigledno je da je ona idealizovano otelotvorenje doma. 21-22.“339 7. Kada se Dik na kraju vrati kući. njegov susret sa majkom je toliko dirljiv da pripovedač ne može da sakrije svoje uzbuđenje od čitaoca: „Pre nego što su mogli išta izustiti. bivaju nasukani kao brodolomnici na pusto koralno ostrvo. op. Kitzan. kući: „Budući da je herojska priča. na jednom nivou. govoreći o Balantajnovom delu Koralno ostrvo. za razliku od švajcarske porodice Robinson.162. privatne sfere koja je specifična po vrlini pitomosti i nežnosti. ističe da je to klasična avanturistička priča. Piterkin Gej. Dik Varli je bio u sobi. Ona se u priči nikad ne pojavljuje van svoje kuće. on ne dovodi likove dečaka u situaciju da kleče na kolenima 337 338 Ballantyne. 243. ni večnost ne mogu da slome. Marston je odmah izašao i tiho zatvorio vrata. Merijetove porodice Sigrejv ili čak Robinsona Krusoa. Hourihan. str. 127. gospođa Vorli i slični likovi simbolizuju nesebične majke detetove preedipovske faze.2. The Dog Crusoe and His Master. str.cit. i Ralf Rover. posebno po odabiru glavnih likova kao tipičnih heroja. . osamnaestogodišnjak. Dragi čitaoče – mi ih nećemo otvarati.“337 Gospođa Varli se rastužuje kada njen sin traži dozvolu da ide u ekspediciju u divljinu da bi se uspostavio mir sa indijanskim plemenima. četrnaestogodišnjak. str. 340 Upor. jednim veslom i teleskopom. op. Stoga.7.cit. str. pošto je to njegov suštinski razvojni zadatak. oni na mesto avanture dolaze gotovo praznih ruku. Ibid. priča o dečačkom putu ka zrelosti. Značajno je istaći da Balantajn već na početku propušta priliku da iznosi propovedi o božanskoj intervenciji koja ih je bezbedno dovela do obale i. op.pun ljubavi može da iskuje takav lanac koji ni vreme. što je u još većoj meri iznenađenje. Heroj mora da svoj put nastavi bez nje. Heroji avanturističke priče Lorens Kican. Tokom oluje bivaju bačeni u ustalasalo more sa odećom na sebi. šesnaestogodišnjak..340 Tri dečaka... Ozek Martin. dok muškarci koji se kreću javnim mestima dolaze upravo k njoj. 339 Upor. ali ga ispraća uz blagoslov jer odobrava cilj kojim se on rukovodi: „Blagosloveni neka su mirotvorci“. da preživi bez njene neprekidne brige. ni godine.cit.

82. našao između Džeka i razjarene zveri i zaštitio njegovu glavu svojim telom“. ima male probleme na početku. London. a ja sam jauknuo od stida i očaja što sam nesposoban da delam u času ekstremne opasnosti“. koja je sa čudnim sjajem u očima i krvavom penom koja je kapljala iz usta jurila ka grmlju lomeći svo granje na putu ispred sebe kao da su meka trava. Balantyne. ali su moje ruke odbile poslušnost..M.da bi se molitvom zahvalili Bogu na spasavanju. pa ipak i sa izuzetnom brzinom. Ralf reaguje drugačije: „Do danas nikada nisam mogao se pohvalim izuzetnim stanjem uma i tela koji su se zahtevali u ovoj situaciji. Nakon izvesnog iskustva u lovu. Pokušao sam da napunim pušku. kada njegov prijatelj zapada u opasnost. 341 Može se učiniti da je ovo strah na delu. Heroji Balantajnovih romana su odvažni. Collins. U romanu Lovci na gorile (The Gorilla Hunters) glavni junaci reaguju sasvim hladnokrvno u gotovo svim situacijama lova. koji omah potom sledi. Ralf Rover. ali ipak ne u potpunosti. str. uvek je bilo jasno da su u bici dobri nervi suština odvažnosti. Međutim. bilo da skaču sa visine ili preskaču reku. dok je strah dozvoljen samo ženama i maloj deci. Ralfu je veoma teško da odreaguje herojski: „Užas me je preplavio dok sam zurio u zastrašujuću zver. Umesto da budem paralisan kao što sam bio kada se Piterkin našao u opasnosti. Balantajn u dugom komentaru. 47. da bi se upoznali sa sopstvenim sposobnostima kako bi mogli da reaguju brzo i samopouzdano u odsudnom trenutku. The Gorilla Hunters. Pomoću svojih ograničenih sredstava dečaci prave zaklon. strah i oklevanje izgleda da su nestali u trenu.cit. oružje i čamac i doživljavaju niz avantura prikazanih na takav način da i trojka dečaka i čitaoci steknu uverenje da je svo ovo što im se događa više zabavno nego strašno. kakvi pravi heroji i treba da budu. pri čemu pripovedač.. 341 342 R. Ibid. str. Smračilo mi se pred očima. okrenuo sam se.342 Hladnokrvnost u lovu i bici bila je odlika džentlmena i avanturista čija su dela izgradila Imperiju. pažljivo ističe da bi dečaci koji rastu trebalo da se naviknu da koriste sve prilike. op. . U sceni u kojoj razjareni ranjeni bufalo bik juri na njegovog prijatelja zapletenog u grmlje. što je zasigurno doprinelo promovisanju avanturističke proze među mladim čitaocima tog doba. ovog puta na stazi slonova. nd. Osetio sam kako su mi se nervi i mišići napregli i ostao sam čvrst kao stena i sa mirnom odlučnošću.

op. romanse u koje su utkane prigodne pouke moralnosti. Umesto toga. Možda ovo nije bilo važno za Balantajna i njemu srodne pisce u ovom smislu. ovo su priče o avanturi. Umesto toga. kao brodolomnici na pustom ostrvu koje je bilo oličenje raja u malom. te.Lorens Kican smatra da R. revnosni mladi mornari koji su se iz brodoloma katapultirali u svoju avanturu iz snova. Ibid. oni su prenosili širu. pri čemu je ta avantura na tankoj liniji razgraničenja između naučnog istraživanja i pokolja značajnog broja gorila. Taj isti trio. 344 Isto tako. koji su videli i oslikali svoje avanture koje delaju ne u okviru određenih granica Britanske imperije. Kingstona i Hentija. univerzalniju doktrinu da je ceo svet bio zapravo Britanska imperija. Kitcan ističe da u ovakvim pričama izgleda da nema filozofije imperijalizma koja povezuje Imperiju i avanturu. ne u delovima sveta koji su već obojeni u crveno. ali isto tako i pod zaštitom svoje rođene inteligencije i snalažljivosti.345 343 344 Upor. čak se stiče utisak da se i sam autor ne zalaže za takav način širenja države.cit. dok su obrazovanje i zabava povezani na takav način da imperijalistička poruka ostaje u velikoj meri implicitna. str. kao rezultat njihove aktivnosti. 127. ni jedan pedalj zemlje nije dodat Britanskoj imperiji. za Balantajnovu avanturističku prozu uopšte važno je istaći da se avanture junaka nikada ne bave osvajanjem novih teritorija.343 Ponekad su to bili obični.. donosi likove tri mlada čoveka koji dobrovoljno zadovoljavaju svoju želju za avanturom. da su njihovi avanturisti služili cilju gde god da se zatekli i da mladi Britanci mogu da delaju bilo gde na planeti bez kazni šta god radili. Kitzan. U tom smislu. jer su pod zaštitom Pax-Britanica -e. M. Na koralnom ostrvu ne ostaje britanska zastava nakon odlaska tri dečaka. transformisan u lovce u romanu Lovci na gorile. Balantajn nikada nije mogao da se jasno odluči šta su njegovi likovi dečaka bili u suštini: čisti avanturisti ili naivni vredni dečaci kojima se dogodila avantura. 345 Ibid .

Rullers of Darkness: Imperialism and British Literature 1830-1914. Twayne. str. Govoreći o imperijalističkim idejama utkanim u avanturističke romane sredine viktorijanskog perioda. priča. op. str. 106. a kao tipičan primer i najuticajniji roman ove vrste iz tog perioda navodi upravo Balantajnovo Koralno ostrvo. čine ključni deo ovakve nacionalne alegorije: deca i mladi su budućnost društva. Daphine Kutzer.. buduće vladare sveta“348. 1988. 348 Patrick Beatlinger. čak i na prvi pogled zabavna priča. The Nimble Reader: Literary Theory and Children’s Literature. tako da funkcioniše kao forma društvene kontrole. koje. 190. . a književnost koju odrasli pišu za njih često više insistira i očiglednije izražava snove i želje nego tekstovi koje pišu za sebe. Daphine Kucer).cit. više je od obične priče. Uzimajući u obzir da su „deca i mladi i njihove knjige ideološki konstrukti“347.7.346 Priče o pojedincima i pojedinačnim iskustvima deo su šireg korpusa priča koje zajedno čine jednu vrstu nacionalne alegorije. Empire and Imperialism in Classic British Children’s Books. U skladu s tim. 2000. Kucer (M.3. Hentija i Kingstona. Kucer ističe da je u to vreme nastao niz romana. a književna dela time postaju instrument u širenju i prodiranju odgovarajućih ideala i ideja. te se on u svojim studijama bavi popularnim piscima viktorijanskog doba poput Merijeta. ističe da „zamisliti priču znači zamisliti društvo u kome je ona ispričana“. često zenemarivani od strane književnih kritičara. Priče izrastaju iz kulutre odražavajući vrednosti društva. 347 Upor. primarno pisanih za mladu mušku čitalačku publiku. Roderick McGillis. D. D. Ithaca. str. 349 Kutzer. možemo prihvatiti stav Patrika Brantlingera da „je veliki deo imperijalističkog diskursa bio usmeren specifično na mlade čitaoce. M. New York. donosi gotovo sve slike Imperije koje su našle svoj odraz u kasnijoj prozi za decu i 346 Upor. Vrednosti i fantazije odraslih autora upakovane su u proznu formu da bi ih mladi konzumirali. i kao mestom radnje i kao temom349. zamišljenu sliku snova. M. želja i strahova jednog doba. Imperijalističke ideje u delima Roberta Majkla Balantajna Danas se u književno-kritičkim krugovima prihvata da književnost za decu i mlade odlično odražava dominantne ideje doba u kome je nastala. Popularna proza je jedan od načina kojim društvo poučava svoje članove dominantnim stavovima. 116. po njenom mišljenju. Cornell University Press. Garland. baveći se odnosom Imperije i imperijalizma u klasičnim britanskim knjigama za decu. koji su se bavili Imperijom. ma kako se jednostavnom činila. 1996. M. Tekstovi za decu i mlade. New York.

. dok je Piterkin zadužen za zabavu. Breton (J.Bratton) ističe da Koralno ostrvo „pokazuje verziju moralnosti i društvenih odnosa koje je prosečan Britanac u uzburkanom svetu pedesetih godina XIX veka.. Snovi o prostranstvima Površinski posmatrano.cit. Iako i urođenici i pirati imaju hijerarhiju. 351 7. Džek. The Coral Island. i . Pošto je Britanska nacija puno ulagala u istraživanja i trgovinu u dalekim zemljama.352 Dok je ovo želja koju sa njim dele mnogi dečaci. 85. drugi po komandi je pripovedač Ralf. Ralfov položaj kao Britanca omogućava da mu se ova želja ispuni. str. ona ih ne osnažuje kao Britance. J.xi. Balantajnovi dečaci heroji ovo nekako razumeju – njihov vođa je najstariji dečak. J.M.350 Takođe. Dečaci (a pogotovo pripovedač Ralf) žele da „tumaraju uzduž i popreko širokim. Demokratija se može razumeti i primeniti samo kod civilizovanih naroda. str. opet. U prozi s tematikom imperije. što je jasno naglašeno u Koralnom ostrvu. op.. Bratton. Oxford.mlade. Ralf ima zdrav razum i religioznost. a najmlađi i najsitniji Piterkin je poslednji u ovoj hijerarhiji. Introduction to The Coral Island by R. budući da donosi priču o dečacima koji nakon brodoloma žive idiličnim i pastoralnim životom dok njihovu Arkadiju ne ugroze ljudožderi i pirati. naglašava važnost hijerarhije i vođstva. 352 Ballantyne.S. Ballantyne. str.3. strane zemlje se tretiraju i kao realističke i kao fantastične. one se mogu eksploatisati samo ako im se „uvezu“ vrednosti civilizacije. što su aktivnosti koje je podržavala Britanska mornarica. Ralf i njegovi prijatelji imaju realističan put u avanturu iz mašte – oni mogu da se pridruže trgovačkoj mornarici. 353 Upor. Kutzer. S. S.cit.. želeo da prenese na nove generacije“. roman se uopšte ne bavi Imperijom. širokim svetom“. OUP. . a što.1. Pa ipak ideologija koja leži u osnovi romana izražava se kroz imperijalističke vrednosti. pošto se moć hijerarhije odnosi samo na jednu rasnu i etnič ku grupu – ono što je dobro za Evropljane ne može da se primeni na druge narode i grupe.353 350 351 Ibid. 118. Princip redosleda je jasan: Džek je jači i krupniji i pročitao je puno knjiga o stranim zemljama tako da poseduje potrebno znanje za preživljavanje. 1990. Ako se strane zemlje i potencijalna kolonijalna dobra posmatraju kao realistične fantastične zemlje. op.

Stoga. 354 R. obični ljudi koji su prekinuli vezu sa svojom matičnom zemljom i došli u novu. Motivi malog broja doseljenika iz više klase navedeni su kroz donekle neuverljivo objašnjenje – oni su „odlučili da napuste svoju rodnu zemlju i oplemene divljinu južne Afrike“354. svoje poznavanje južne Afrike nakon ličnog putovanja sedamdesetih godina XIX veka Balantajn je preneo u avanturističku priču Doseljenik i divljak (The Settler and the Savage). 44. Oni su. Ballantyne. dok knjiga govori o teškim iskušenjima kojima su ovi ljudi bili izloženi u pripitomljavanju neprijateljskog okruženja. u većni slučajeva.. Jamda Nisbet and Co. str. pripremljeni za sva iskušenja da se izbore za novi život.M.. Međutim. .7.d.2. Balantajn odražava jedan aspekat imperijalističkog kulturološkog konteksta u vidu vizije o razvoju imperije putem naseljavanja Britanaca na nenastanjena prostranstva širom sveta.3. n. Junaci su u ovom slučaju doseljenici iz dvadesetih godina XIX veka poslati na granice od strane britanske vlade. Međutim. The Settler and the Savage. ali individualni motivi nisu navođeni pošto se podrazumevalo da su oni došli zbog zemlje i prilike da žive bolje nego u Engleskoj. Naseljavanje kolonija Balantajnovi romani nude još jednu sliku iz mozaika tog doba – migracije i naseljavanje kolonija. Naime. svi oni prihvataju južnu Afriku kao svoj dom. ne navode se motivi za migraciju. dok su politički motivi britanske vlade samo ukratko naznačeni u kontekstu odbrane granice od upada urođenika.

. 357 Ibid. 358 R. Ballantyne.250. London. Zambezia and its Tributaries).355 Robert Balantajn nije delio ovakav sveobuhvatni imperijalizam sa Sesilom Rodom.3. 1979. Black Ivory: A Tale of Adventure Among the Slaves of East Africa. Trgovina robljem Sesil Rod (Cecil Rhodes) je 1877.7. u kome se zalaže protiv trgovine robljem u Istočnoj Africi i ističe odgovornost Britanije u borbi za ukidanje ropstva. Ibid. The Story of Universites Mission to Central Africa) i Putovanje u Istočnu Afriku Lajonsa Makleoda (Lyons McLeod. 359 Upor. Brown and Co. u izvesnoj meri. Priča o univerzitetskim misijama u centralnu Afriku prečasnog Henrija Roulija (The Reverand Henry Rowley. Cecil Rhodes. događaje u romanu zasnovao je na opisima stvarnih događaja iznetih u više izvora. a završavam s molitvom da Bog učini da ona bude jedan od zubaca turpije koja će na kraju preseći lanac robovlasništva i osloboditi crnce. str. . on svoj cilj iznosi već u predgovoru: „Počinjem svoju priču s nadom da mogu da napišem nešto interesantno za mlade (a možda i za odrasle) a u vezi sa važnim pitanjem – sveobuhvatnim ukidanjem ropstva. Britanija može da bude čuvar savesti sveta. str. Iako Balantajn lično nikad nije bio u Istočnoj Africi.356 Ovu ideju izložio je najjasnije u romanu Crna slonovača: Priča o avanturi među robovlasnicima Istočne Afrike.cit.3. 359 355 356 John Flint.“358 Jedna od zanimljivosti u vezi sa ovim romanom jeste i da je. godine ser Bartl Frir (sir Barle Frere) sa malom britanskom flotom vršio pritisak na sultana Zanzibara da ukine tržište robova u svojoj državi.357 U skladu s tim. 391. više časti i više predstavnika anglosaksonske rase rasutih po svetu“. Little. Kitzan. 1873. n. dok ga je Balantajn pisao. Boston. Travels in Estern Africa).d. M. a među njima i knjige Zambezija i njene žrtve Dejvida Livingstona (David Livingstone. James Nisbet & Co. godine isticao: „Naša dužnost je da grabimo svaku priliku da osvojimo sve više teritorije i trebalo bi da stalno imamo na umu da više teritorije jednostavno znači da svet poseduje više ljudskosti. (1873). u kojima se mogu naći mnogobrojni opisi surovosti trgovaca robljem i zastrašujuća statistička procena depopulacije koju je ova vrsta trgovine pokrenula. op. Confession of Faith. ali je verovao u britanski humanitarizam i bio je dovoljno posvećen idealima britansko g imperijalizma da bi verovao kako. 108. što je i jedan od zahteva koje Balantajn iznosi u svojoj priči. str..

gde arapski trgovac Jusuf trguje robljem. pokazuju ljubav i vernost . Oni vole muziku i veselje isto kao i Evropljani. pri čemu su njihove sposobnosti i odvažnost prikazani do detalja. Robovi snažnog karaktera pokazuju junački otpor lovcima na roblje. . Dok Balantajn povezuje mnoge slobodne niti da bi priču doveo do logičnog 360 Na engleskom ovo ime glasi „Seadrift“. spašavaju jednog roba i vraćaju ga ženi i deci. On prihvata da mlade Britance odvede u Zanzibar. a iskustva kroz koja prolaze tamo prosvetljuju ih pravom istinom o surovosti trgovine robljem. Generalno posmatrano. bio je svestan da katalog nepravdi koje su prikazane čitaocu još nije zastareo – bilo je je mnogo stvari da se uradi pre nego što se pravda i humanost vrate u centralnu Afriku i činilo se da jedino Britanija može adekvatno da izvrši ovaj zadatak. Harold odlučuje da putuje dublje u teritoriju istočne Afrike da bi se upoznao sa zemljom i da bi istražio trgovinu robljem. U skladu sa idejom romana. Radost kojom se Čimbala oslobođeni rob. Međutim. Oni ne uspevaju da spasu brod i tovare robe. a gotovo svi crnci love s istim oduševljenjem kao i mladi Englezi. dok Harold kao naivan kandidat treba da iskusi surovu realnost života u Istočnoj Africi.i crnci imaju osećanja jednako intenzivna kao i belci i izražavaju ih na isti način. makar ih to koštalo života. Kada brod počne da tone blizu obala istočne Afrike. obišao svet i lovio u Africi. završenom pre nego što je pisanje knjige završeno. odnosno „crnom slonovačom“. odvodi ih u Zanzibar.Junak ove priče je Harold Sidrift360 koji plovi jednim od očevih brodova da bi stekao poslovno iskustvo u trgovini. pre nego što se vrati u Englesku. te završavaju kao brodolomnici na afričkom kontinentu. Harold odbija da napusti brod ostajući na palubi sa jednim odanim mornarom. Dirkom Lilihamerom. ali ih na kraju zarobljava i stavlja na brod sa „oštećenim“ robovima koje koristi kao mamac da obmane britansku krstaricu u potrazi za silom uhvaćenim robovima dok on odvodi svoj glavni tovar na tržište. ali u stvari on nije naivan – on je jednostavno neiskusan mlad čovek željan i sposoban da uči iz svojih iskustava. Čitalac dolazi u iskušenje da u ovom imenu vidi dublje značenje „nošim morem“.Kambira ne uzima drugu ženu nakon što njegova voljena Azinta strada u rukama trgovaca robljem. vraća svom plemenu pokazuje engleskim avanturistima koliko je Jusuf pogrešio . Britanska mornarica spašava mlade heroje. Balantajn je znao da su se neki od ciljeva pisanja Crne slonovače poklapali sa ser Frirovom intervencijom u Zanzibaru. Poglavica Kambira pokazuje dovitljivost u lovu na divlje zveri. Dok putuje rekom dublje i dublje u srce kontinenta. veći deo radnje se koncentriše na uspostavljanje zajedničkog života crnaca i belaca.

zaključka. takođe je trebalo da se eliminiše. Implikacija je očigledna: Britanija ne sme biti zadovoljna onim što je učinjeno do tada jer zmija još nije satrta.362 Po njegovom mišljenju. stoga. Zatvaranje tržišta roblja u Zanzibaru ukazalo je na jedan od tri puta trgovine iz Afrike. Balantajn nije bio zadovoljan Portugalcima: „Ropstvo ostaje netaknuto u portugalskim kolonijama. 109. godine“. sa vojnom silom dovoljnom da se odbrane od divljaka i onih koji su još gori od divljaka – Arapa i Portugalaca. op... Životvorna Božja reč je jedini lek za jade čovečanstva. dok bi naši brodovi mogli slobodno da uplovljavaju u afričke luke. i. ali Balantajn ističe „da je uzalud da se odmaramo zadovoljni time što smo zapušili jednu rupu na brodu.. Da bi se uspešno proširila. varvara bez ikakvih zakona – ispruži ruku prijateljstva svim urođenicima koji zatraže zaštitu od lovaca na robove i da im ponudi da ih nauči blagoslovenim istinama hrišćanstva i umetnosti civilizacije. a ljudi da se muče“. tri ovakva centra bi u isto vreme počela da iskorenjuju trgovinu robljem.. M. interni – možda bolje reći inferni – užasi koje smo pokušali da opišemo. Iza ovih naizgled humanitarnih ciljeva kriju se imperijalistički ciljevi: Britanija može da osvoji teritorije u Africi da bi se oformili „centri za izbeglice“ i „mora se uvesti Biblija“: „Prva mera je od suštinskog značaja za drugu. Black Ivory. trebalo bi obezbediti britanske konzule u portugalskim kolonijama da bi se stalo na put ropstvu. putem pregovora ili kupovine. trgovac robljem Jusuf ostaje na slobodi da čini zlodela. Dobro je da budemo upoznati sa ovom činjenicom i da budemo svesni da. a sa njom i civilizacija i sve blagodeti koje idu uz nju. dokle god se ropstvo u bilo kom obliku toleriše. str. str.. ako su još dve ostale otvorene. jedini lek i za Afriku.. Stoga Balantajn zastupa pristup „prevencija i lek“. nastaviće da vladaju svetom. nepravde i tiranija..“ 363 Dok navodi razloge za 361 362 R.cit. nužno je da Velika Britanija obezbedi. kroz portugalske kolonije. Ballantyne. da tamo podigne slobodna hrišćanska naselja i tamo. Ako bi se uspostavila. Misionarska misija je ili spora ili gotovo nemoguća tamo gde vladaju anarhija. str.388. Ibid.“ 361 Da bi se čvrsto zapušila rupa u Zanzibaru. . Britanske pomorske jedinice su i dalje morale da patroliraju istočnom obalom Afrike. pošto je Portugalija odlučila da ga zadrži do 1878. ubijanje. 363 Ibid.389-90. jedan ili više komada zemlje. Druga rupa.

Balantajn gotovo neprimetno uvodi nove elemente – ne samo da će se iskoreniti trgovina robljem a Afrikanci biti „spaseni“. njihov kuvar. te bi oružani sukob bilo teško izbeći. op. već pomalo uža slika.. str. i uglja. 142-43. šećerne trske i slonovače. ostaje dilema da li bi ovakva intervencija mogla ostati na minimalnim razmerama. Međutim. str. time omogućavajući alternativu svim zverstvima koja su se događala.“364 Nešto ranije u romanu. Livingstone. Međutim. svih ekonomskih resursa koji propadaju neiskorišćeni usled trgovine robljem. Ovde Balantajn ilustruje argumente Dejvida Livingstona da uvođenje legitimne trgovine u Afriku. ako je Gledstonova vlada. bogatstvo i sreću sveta. i gvožđa. dok je kasnije odlučio da napiše Crnu slonovaču 364 365 Ibid. 366 Tim Jeal. dok Disko dodaje: „I ne bi se čudio kada bi tu bilo i puno zlata. pri čemu izolovani centri civilizacije kontrolišu haos. . potvrđuje da u zemlji postoji i zlata.. Balantajn u Crnoj slonovači u značajnoj meri zastupa imperijalističku intervenciju u Africi.. predstavlja jedini mogući put ka gašenju trgovine robljem. već će ovaj postupak i „materijalno uvećati trgovinu. Očigledno je da bi centri civilizacije svakako došli u iskušenje da pokažu nestrpljenje ako bi se divljaštvo sporo povlačilo.cit. trgovine dobrima koje bi Afrika mogla da proizvede bez žrtvovanja živih ljudi. 111.391.. pisac se zainteresovao za temu ropstva nakon čitanja izveštaja o javnom skupu u znak protesta protiv ropstva održanog u Lidsu368.366 Dakle.57. iznosila ovakve stavove i bila spremna na troškove potrebne za minimalnu intervenciju o kojoj govori Balantajn.brutalnu intervenciju. a pravedna britanska flota dolazi i odlazi po potrebi.“365 Antonio. London. 368 Upor. 367 Ibid. Ibid. Balantajnovom biografu.367 Prema Eriku Kvejlu (Eric Quayle).258. str. kada bismo samo znali gde da tragamo za njim. str. Logan. str. dok veći deo teritorije Afrike zadržava nezavisnost. to nije slika kolonije sa velikim prostranstvom pod svojom kontrolom. suštinski orijentisana protiv ovakve intervencije. Balantajnovi putnici u diskusiji o ekonomskim potencijalima zemlje daju sledeće komentare: Harold uzvikuje: „Kako bi ovo mogla biti divna zemlja pamuka kada bi se pravilno obrađivala!“. Heinemann. 1973.

.kao vrstu dokumenta u formi proze. čak iako se njihova imena znaju. str. u romanu se nalazi i lik Afrikanca Makompe koji ilustruje postojanje usmene književnosti u pesmi koju komponuje u čast Britanaca: „Englezi su došli da vide. Jo. da bi započela kolonizaciju i ohrabrila naseljavanje Britanaca na Afrički kontinent.. ukidanje prekookeanske trgovine robljem koja je mogla da ugrozi novoosnovane kolonije i planove eksploatacije prirodnih bogatstava.. a svu krivicu svaljuje isključivo na Arape i Portugalce. Afrikanci se prikazuju kao bespomoćni divljaci. Stoga. Međutim. niti imaju religiju vrednu pominjanja. ovaj roman izbegava pominjanje Britanaca u ovoj vrsti trgovine.369 U svojoj knjizi Afrikanci i njihova istorija (Africans and Their History) istoričar Džozef Haris (Joseph Harris) tvrdi da je Britanija. Crna slonovača otkriva shemu karakterističnu za „prozu imperije“ XIX veka. 168. istorijski gledano. ljudi o kojima govori vekovima imaju svoje pesnike. Pripovedač ističe da „divljaci nemaju književnost“. U ovom primeru je jasno da pripovedač pogrešno tumači nepismenost kao nedostatak književnosti. op. Ibid. . pošto oni „ne umeju da čitaju i pišu te nemaju trajnije zapise o delima svojih predaka. prvo morala da Afriku učini bezbednom ohrabrujući. a da ne spominjemo činjenicu da je i kraljica Elizabeta I lično finansirala ekspedicije brodova u potrazi za robovima iz Afrike. pošto. zastupajući kolonizaciju i negirajući afričku kulturu da bi se opravdala takozvana potreba da se nameće britanska kultura. 371 R.“371.. Ballantyne. u stvari. pa čak i inicirajući.370 Kolonizacija je. Međutim. muzičare i slikare.cit. M. Black Ivory. pa čak i dominiranje ovim tržištem u jednom trenutku. Uprkos Balantajnovom cilju i objektivnosti pristupa. Afrikanci se stalno spominju kao divljaci (savage). Ovaj obrazac je očigledan u ovom romanu. 369 370 Ibid.. bila porobljavanje u drugom ruhu. „gotovo je nemoguće za bilo koga ko poznaje istoriju prekookeanske trgovine robljem da prenebregne aktivno britansko učešće. a Britanci kao dobroćudni spasioci. Ho! Da je dobro za nas.

osvajanje i kolonizacija kroz učenja Biblije ostaju glavni ciljevi u Balantajnovoj Crnoj slonovači. ali su ipak odigrali značajnu ulogu u izgradnji i održavanju britanske imperije šireći postojeće mitove o Afrikancima.3. Protivurečje mita i istorije Generalno posmatrano. Pa ipak. dok naselja crnaca podsećaju na patriotske planove koje su zastupali brojni abolicionistički pokreti nakon emancipacije.373 Kao što je očigledno u ovom primeru.. bili daleko od nazadnih. Logan. stvaralački aspekat lika Makambe aktivno protivreči tvrdnji da ovi ljudi nemaju književnost. kada su se Evropljani spremali za svoja pomorska putovanja. pa ipak završili u lancima i prevoženi u Novi Svet kao robovi.. str. istraživanja i osvajanja. 250. Kada smo im poverovali i opustili se. Prema 372 373 Ibid.4. spalili naša sela i odveli žene i decu. pripovedač priznaje da urođenici mogu da imaju razloga da ne veruju belcima. pisci avanturističke imperijalističke proze ponekad su bili ambivalnentni u vezi sa misijom civilizovanja. Ljudi koji su ubili naše ratnike. oni su pucali na nas.“372 Dok sadržaj ove pesme veliča blagonaklonost Britanaca i potvrđuje teret belog čoveka. dolaze kod nas govoreći da su nam prijatelji i da su oni sluge onih istih ljudi kao i beli čovek Livingston i žele da trguje sa nama. ali izgleda da beli ljudi govore isuviše laži. Ho! Ne u roblje da nas vode Niti da nas zatrpavaju u grobove Već da crnce oslobode. U kojoj meri se ovaj mit razlikuje od stvarnosti vidi se iz studije Marlene Kosi Logan Priča o Africi: Džordž Henti i proza Imperije (Narrating Africa: George Henty and the Fiction of Empire)374 Naime. Na jednoj od misija širenja Božje reči. str.Jo. Ibid. Ne znamo ni šta da mislimo ni u šta da verujemo“. paradoks je to što su Afrikanci tek u XV veku.cit. 271 374 Upor. . 7. Haroldu kažu: „Ono što beli čovek kaže može biti istina. op.

New York. te su Afrikanci koji su se zatekli tu u doba imperijalizma bili u teškoj situaciji. a što im je omogućilo da se toliko dugo odupiru modernom dobu. Novooslobođeni robovi postali su radnici za nadnicu kod bogatih industrijalaca. Fage): „Još u praistorijskom dobu . 377 Michael Craton. D. D. Mali (13. Westview Builder. Upravo u ovoj situaciji poseglo se za idejom kolonizacije 375 376 Oliver Roland and J. Page. 1974. te je trgovcima robljem bilo lako da pođu u lov na robove. Anchor. u čemu je i Britanska imperija uzela udeo.378 Međutim.Afrika nije bila ni malo nazadna – bila je na visokom nivou razvoja“. 56. a pogotovo Londona.e) srušile su se usled građanskih ratova. . Ovo je.“376 Majkl Krejton (Michael Craton) u knjizi Snaga Imperije (Sinews of Empire) primećuje da srednjevekovni evropski trgovci i moreplovci. Fejdžu (Roland Oliver and J. A Short History of Africa. Baltimore.istoričarima Rolandu Oliveru i J.375 Oni tvrde da su sve do kasnog XIX veka afrički narodi bili organizovani u države i zajednice koje su bile dovoljno jake da se odupru prekookeanskim osvajačima i doseljenicima: „Pravi razlog zašto Evropljani nisu prodrli u dubinu kontinenta i osvojili zlatne rudnike zapadne Afrike ili Severne Rodezije (današnji Zimbabve) bio je taj što su Afrikanci u ovim krajevima bili već dovoljno organizovani da ove resurse sami koriste.v.e) i Šangaj (14. od carstva Mali u zapadnoj Africi do onih u Indiji i Kini“. 1993. često su za svoje neuspehe navodili geografski i klimatski razlog377. Sinews of Empire. str. nesumnjivo ojačalo njihovu ekonomiju. Race in North America: Origin and Evolution of Worldview.n. Takođe. str. New York.n.e). str. te je 1833. 378 Audrey Smedley.ili bar tokom dugog milenijuma paleolita ili „starog kamenog doba“ .v. Penguin. gusto naseljavajući delove gradova u Engleskoj. nevoljni da priznaju da su afrička kraljevstva bila dovoljno moćna i vešta da spreče strance da prodru u Zapadnu Afriku. 99. U velikoj meri bila je to mera napretka koji su Afrikanci postigli u ranijim vekovima.D. ali kako je vreme prolazilo ljudi su se sve više protivili ovoj vrsti trgovine. koji su geografiju sveta poznavali bolje od Evropljana. dok su mnogi koji nisu mogli da pronađu posao postali problem za društvo. 1962. 109. Odri Smidli (Audrey Smedley) ističe da su tokom srednjeg veka muslimanski moreplovci.n. Ibid. godine donesena Deklaracija o emancipaciji (The Emantipation Bill) koja je okončala prekookeansku trgovinu robljem u Britaniji i njenim kolonijama.v. ostavili „izuzetne opise velikih država. u vreme kada je Velika Britanija počela da širi svoju imperiju u Africi je došlo do socioloških i političkih problema: Velika imperija Gane (11. bez posla i doma.

gde se govorilo o podeli na superiorne i inferiorne.5. uvodeći u svetsku kulturu pogrešne stereotipe. ostale su stereotipne slike Afrikanaca kao varvara i pagana. str. ali samo a horizontalnoj ravni. bila je proizvod osvajanja. Kulture su bile različite. Gilman razlikuje patološke i nepatološke stereotipe. kultura i stereotipi Upravo zbog primene ovog veštački stvorenog kriterijuma za poređenje ljudi i kultura u kojima žive. Ithaca. str. Difference and Pathology: Steretypes of Sexuality.. Rule of Darkness: British Literature and Imperialism. u književnosti je vidljiv trag ideologije koja je zastupala ukidanje urođeničkih običaja u ime civilizacije. uz Darvinovu Teoriju evolucije. projekcija „lošeg ja“. Ithaca and London. 44. a kao kulturološka posledica ovakvog britanskog okretanja istorijskih okolnosti u svoju korist. umetnici iz Bevina su postizali u bronzi. 122. a ono što su Italijani postigli sa pigmentom. propadali i ponovo nicali. 1830-1914. Race and Madness. New York. Patrik Brantlinger (Patrick Brantlinger) u svom eseju „Viktorijanci i Afrikanci: Geneologija mita o Crnom kontinentu“ („Victorians and Africans: The Genealogy of the Myth of the Dark Continent“) pokazuje kako su veliki viktorijanski istraživači.Afrike. naizmence su se i imperije u Africi uzdizale. u smislu da je „ono loše drugo“.3. Dok „ono drugo“ u uobičajenim skučajevima nestaje kada se prevaziđe anksioznost.“380 7. Vertikalna ravan. op.cit. Cornell UP. 1988. 381 Sander Gilman. potpomogli fenomen poznat kao mit o crnom kontinentu“. poput Dejvida Livingstona i Henrija Hentija. . u 379 Patrick Brantlinger. Cornell UP. suštinski posmatrano. Naučnici su diskutovali i u Tibuktu i u Parizu. opirale i potčinjavale.381 Stereotipi ukazuju na ljudsku nesposobnost ili neuspeh da se iskreno izbore sa samima sobom („lažnim ja“). 1985. Sendler Gilman (Sandler Gilman) u knjizi Razlike i Patologija (Difference and Pathology) iznosi stav da „ljudi ne mogu da funkcionišu bez stereotipa jer oni „doprinose poželjnom osećaju razlike između „ja“ („self“) i „objekta“ koji postaje „ono drugo“ (The Other)“. vladale. 380 Oliver and Page. Imperijalizam. „dok su centri evropske kulture cvetali. 379 Prema Ronaldu Segalu (Roland Segal).

bioId=40067 na dan 5. 383 Budući da se i danas afričke zemlje nazivaju „zemljama trećeg sveta“. 384 Upor.ca/009004-119. 7. Hadsonov zaliv – ili svakodnevni život u divljinama Severne Amerike. str. izdavač iz Edinburga.XI 2010. kao pedagoško sredstvo. opstajanje i preobličavanje rasnih stereotipa iz XIX veka do XXI veka govori upravo o patološkoj i zaraznoj prirodi stereotipa. 41. stiče se utisak da.patološkim slučajevima nedostaje sposobnost da se razlikuju po jedinci od grupe ili klase i stoga se podiže stroga linija razdvajanja. U tom smislu. na njegovu ciljnu čitalačku grupu može da ukaže i podatak da je Balantajn verovao da stara izreka „dečaci će uvek biti dečaci“ nije tačna. Budući da se u avanturističkoj prozi viktorijanskog perioda zadržava stroga granica između „ja“ i „ono drugo“.01-e. stereotipi o Afrikancima koji dominiraju viktorijanskom imperijalističkom prozom mogu da se smatraju u izvesnoj meri patološkim i zaraznim. Drugim rečima. književnost za decu i mlade u evropskoj istoriji odražavala je vrednost. već da dečake od malena treba učiti kako da od dečaka postanu pravi muškarci. „zemlje u razvoju“ ili „postkolonijalne“. suštinski odnosi dvaju kultura ostaju isti.. Ibid.php. Žanrovsko određenje Prilikom žanrovskog određenja dela Roberta Majkla Balantajna trebalo bi uzeti u obzir već recepciju njegovog prvog romana.4.382 U skladu s ovim. Naime.384 Takođe. predložio je mladom piscu da bi mogao da napiše još koju knjigu iz oblasti književnosti za mlade (juvenile literature). budući da nisu nestali tokom vremena. uprkos savremenim formama emancipacije i tolerancije. . Internet izvor: www. ni nakon potrebe da se upotrebe prilikom pravdanja dominacije Evrope nad Afrikom.biography. kritičko čitanje ovih romana otkriva više o „lošem“ ja ( odnosno o Britancima) maskiranom u „loše ono drugo“ (odnosno o Afrikancima). a ne dopustiti 382 383 Ibid. stavove i fantazije iz sveta odraslih. pošto bi bilo naivno pretpostaviti da je „ja“ po svojoj prirodi samo „dobro“ a „ono drugo“ samo „loše“. tokom čitanja ovog romana Vilijam Nelson.

cit.000 funti po školama širom zemlje. da bi jačali svoj nervni sistem.“386 385 386 Ballantyne. očigledno je da je ciljna publika i primila poruku na pravi način. Kada je vest o njegovoj smrti došla u Britaniju 1894. Izglasali su da osnuju fond za mermernu spomen ploču tako da i kasnije generacije mogu da pamte ime čoveka koji im je doneo toliko časova uzbuđenja i zadovoljstva. godine. Erik Kvejd opisuje taj trenutak na sledeći način: „Ogromna popularnost romana koje je napisao za mlade čitaoce svog vremena doprinela je stvaranju legende oko pisca koji ih je inspirisao da učestvuju u akciji kakvoj su se nadali da će biti trajan spomen da ovekoveče njegovo ime. Predvođeni dečacima in Harou škole. pokret se osnovao gotovo odmah po stizanju vesti u Englesku. a zatim je tuga ponela desetine hiljada njegovih vernih mladih čitalaca. .. Međutim. ni jedan drugi pisac avanturističke proze nije bio u tolikoj meri prihvaćen od strane dečaka još za života. Ovakav spontan gest siromašnih dečaka viktorijanske Britanije do danas ostaje bez presedana i ništa slično se nikada više nije dogodilo u čast i jednog pisca. On je zapisao sledeće: „Dečake bi trebalo od ranog detinjstva upoznavati sa sitnim rizicima i malim opasnostima svake moguće vrste.. godine. Čvrsto verujem da su dečaci tu da bi se suočili sa svim rizicima. uglavnom od teško ušteđenih penija od džeparca tinejdžera. a njegov autogram je postao vredna nagrada za mnoge mlade Škotlanđane. zasnovane na realističnim događajima iz različitih aspekata životne stvarnosti tog doba.. nedugo nakon objavljivanja Koralnog ostrva. op. donela je talas šoka u svet školaraca. namenio upravo dečacima koji odrastaju u mlade ljude. Gorilla Hunters.. Pošto su ga prihvatili kao svog omiljenog pisca. Balantajna su oduševljeni dečaci zaustavljali na ulicama Edinburga.“385 U skladu sa ovim verovanjem. str. Još tokom 1858. da bi se pripremili i sa hladnokrvnošću i samopouzdanošću suočili sa opasnostima čestim u životu odraslog muškarca.V 2010. Prvo su bili nepoverljivi prema ovoj vesti. možemo prihvatiti pretpostavku da je i svoje romane. Trebalo bi da nikada ne odbiju da se popnu na drvo da bi ubrali voćku..visionforum. i slično. samo zato što se plaše opasnosti da padnu.da budu ostavljeni samima sebi da nađu put ka zrelosti.10. Trebalo bi da nikada ne oklevaju da pređu preko potoka na uskoj dasci jer se plaše vode. Internet izvor: www.com/browse/product/?productid=60000_8cid=596 na dan 11. kao što je upadanje u jezero ili padanje sa drveta. Trebalo bi da vežbaju skakanje sa visine u duboku vodu. Za nekoliko meseci skupljeno je oko 6.

i današnje generacije dečaka pokazuju interesovanje za Balantajnova dela. Prema njegovom biografu. na veliki odziv čitalačke publike dečaka i tinejdžera.V 2010. izgleda da Balantajnovo delo nije u dovoljnoj meri zastupljeno kod nas. Jedna od takvih izdavačkih kuća je i Visionforum (The Ballantyne Children Adventure Library) koja objavljuje kompletna Balantajnova dela u dvadeset tomova uz reklamni moto: „Da li imate dečaka kome je potrebna inspiracija? Ponudite mu Balantajna! Na stranicama ovih izuzetnih avantura u književnosti. 1934. . Postoji samo jedan jedini roman preveden na srpski jezik. preveo Milić R. Internet izvor: www. da bi na kraju odvažnog herojskog dela. uz primese škotske kulturne tradicije. Međutim. likovi koji su zaživeli u srcima tolikih dečaka „spasavali su bespomoćne urođenike od surove sudbine u rukama ljudoždera. nesputanog i čvrstog dečaštva. a sve ovo će naučiti u kontekstu avanture visokog nivoa i vrhunskog viteštva. M. kojim su pokazali nesebičnu posvećenost dužnosti. Tri Robinzona na Koralnom ostrvcu. već on ostaje simbol slobodnog. ali i klasifikovanje dela u žanr književnosti za mlade. ili su jurili kroz vatru i dim da priteknu u pomoć dami u nevolji. a sudeći po reakcijama tinejdžera.“ 388 Na taj način oni žele da se suprotstave cinizmu XXI veka književnošću koja pruža nadu u bolju budućnost za bolje ljude. kako su mnogi izdavači tokom XX i XXI veka oklevali da objavljuju njegove romane zbog naglaska na biblijskim elementima. skromno odbili da prime bilo kakvu zahvalnost od žrtava drame u kojoj su učestvovali sem čvrstog stiska ruke“. i to Koralno ostrvo. ili su bez razmišljanja skakali u vodu prepunu ajkula da bi pomogli prijatelju. avanturu s visokim nivoom viteškog ponašanja. iz ovog aspekta. i ukazuju na globalnu viziju sveta u kome samo hrabri i neustrašivi dobijaju svoje mesto u društvu i stiču samopouzdanje i poštovanje drugih. baš kao i nekad.Čini se da je njegova književna misija uspela i da je dečacima ponudio veliku inspiraciju i ostvarenje skrivenih dečačkih snova. Naučiće da samo pozitivni likovi pobeđuju na kraju i šta znači biti muškarac s Božjom misijom u životu. U tom smislu. te. Balantajn.387 Stiče se utisak da na anglosaksonskom govornom području njegova slava ne jenjava. što ukazuje na negovanje tradicije robinzonijada.visionforum. Njegove priče nude. Majstorović.com/browse/product/?productid=60000_8cid=596 na dan 11. ali pod naslovom Tri Robinzona na Koralnom ostrvcu 389. u tome i uspevaju. 389 R. Beograd. Vaš sin će naučiti o dragocenosti vremena i potrebi dečaka da delaju. oni koji se odvaže na taj korak naiđu. Privrednik. 387 388 Ibid.

str. budući da se deo avantura koje opisuje događa u ovom delu sveta394.. Lovci na gorile397. op.. Pas Kruso396. a sa prikrivenom idejnom porukom zavijenom u naizgled optimističnu priču o avanturi.cit. 392 Upor. Logan. str. iako se realističnošću pristupa približava odrednici „književnost za mlade“. 396 Ibid. Edvard Salmon (Edward Salmon) u svojoj knjizi Književnost za mlade kao takva napisanoj s ciljem da se opiše mentalna i 390 391 Upor. 392 Rut Makdonald. 80. štivo prikazano kroz stalnu aktivnost junaka. U skladu sa tim. Inglis. moglo bi se reći da se uklapaju u ovu definiciju. 395 Ibid. str. str. i to kao žanr različit od žanra zabavne književnosti za decu.. 393 Upor. kao proizvoda XIX veka (genre of entertainment)391. inicijacije u zrelost i uspune i padove sreće koja prati heroja. Mary Prichord and Humphrey Carpenter. Oxford University Press. d) priča je obeležena „svojom svesnom ograničenošću formalne složenosti radnje“. kao oni sami. a forma priče često uključuje vreme putovanja. Fred Inglis (Fred Inglis) razlikuje književnost za decu od književnosti za odrasle po sledećim karakteristikama: a) u knjigama pisanim specifično za decu protagonisti su deca.. s tim što ga autori ove knjige svrstavaju delimično u kanadsku književnost. e) sintaksa je jednostavnija f) prisutno je pojednostavljivanje (ali ne nužno na površinskom nivou priče) moralnih pitanja. .I u književnoj kritici nedvosmisleno postoji jasno određenje žanra Balantajnovog romana. pripada i književnosti za decu. te da. c) knjige za decu su obično. koristi odrednicu „književnost za mlade“ („juvenile literature“)390. 131. Ako uzmemo u obzir da Balantajnove priče govore o dečacima u potrazi za avanturom kao formom inicijacije u zrelost. Ona primećuje da je ton u književnosti za decu optimističan.. str. govoreći o imperijalističkoj funkciji književnosti u viktorijansko doba. 215. kraće od romana za odrasle. dodaje svoje tri odlike. Logan. 101-102. Ibid. 397 Ibid. 155. 1999. a romani koji dobijaju zasebne odrednice jesu Koralno ostrvo395. Balantajnova biografija i bibliografija nalaze značajno mesto u Oksfordskom priručniku za književnost za decu (The Oxford Companion to Children’s Literature)393. Oxford and New York. b) književnost za decu manje se bavi „verovatnim događajima u sižeu i postavci“ u odnosu na romane za odrasle. M. The Oxford Companion to Children’s Literature. 25. ali ne i obavezno. str... str 29. deleći slične stavove sa Inglisom. K. 394 Ibid.

Kingstona i Stivensona usmerena ka adolescentima. pri čemu Džordž Henti. dominantni beli Evropljani. što se vidi u romanima Džordža Hentija (George Henty). dok Petar Pan odbija da iza sebe ostavi svoje detinjstvo. Humphrey Carpenter.. 101. 1880. Hourihan. i podstiče demonizaciju i stvaranje stereotipa.400 Sve ovo ukazuje na značajno mesto Roberta Majkla Balantajna u tradiciji avanturističke priče XIX veka kao pisca koji je nastavio Merijetovu pomorsku avanturističku priču nadogradivši je elementom dečaka kao heroja i značajem religijskog motiva u širenju Britanske imperije. Hamfri Karpenter (Humphrey Carpenter) primećuje da je Beri u svom detinjstvu bio „zavisnik od avanturističke priče“399. . govori i uticaj Balantajnove priče Koralno ostrvo na pisca za decu ser Džejmsa Metjua Berija (Sir James Matthew Barrie. navodi da su dečaci u anketi iz tog doba Balantajnu dali 67 glasova i postavili ga na šesto mesto po popularnosti u to doba. suština muškosti. dok su dela Merijeta. dok cela ideja Nedođije pokazuje nedvosmislenu vezu sa njegovim omiljenim štivom iz detinjstva. Stivensonom i ostalim piscima. Petar Pan se donekle razlikuje u nekoliko aspekata od priča prethodnih generacija. Boston. str. te sve to dovodi do smrti jednog od njihovih prijatelja. On sugeriše da su avanture Petra Pana u Nedođiji inspirisane Koralnim ostrvom. 178.cit. 400 Upor. Juvenile Literature As It Is. ne verujući u misionarsku komponentu misije 398 399 Edward Salmon. Najpre.. Rajdera Hagarda i Džozefa Konrada. međutim igre Petra Pana su igre koje je Vilijam Golding opisao u Gospodaru muva. Petar Pan implicira da heroji. kao uzbuđenje bez posledica. njena ciljna grupa su primarno mala deca. Isto tako. O tome koliko je tanka granica između književnosti za decu i književnosti za mlade. Secret Gardens: The Golden Age of Childen’s Literature. protagonisti ovih priča su uključeni u proces odrastanja. str. U isto vreme. 1985. str. gde agresija i uzbuđenje kulminiraju do krešenda u kom se dečaci oslobađaju svojih civilizacijskih inhibicija.. Beri prikazuje nasilje kao zabavno za decu. Naime. imaju pravo i dužnost da ubijaju one koji su zli. Ali. op. ali ide čak i dalje. koji se „opijao“ Balantajnom. još jednom delu nastalom pod uticajem Koralnog ostrva. samo što je naglasak stavljen na igru kao bitan elemenat književnosti za decu. svojim delom stvorio je osnovu za dalji razvoj priče o Africi kao mestu uzbudljivih avantura mladih Britanaca. 13. Balantajna.Houghton Mifflin Company. 1860 – 1937).moralna atmosfera podizanja generacija uz knjige za dečake i devojčice398. sugerišući da je nasilje prirodno za dečake. kao jedina istinski prijatna aktivnost. Citirano u Ibid.

on je zadržao ideju da Britanija ima „božansku“ misiju da civilizuje svet putem vojne sile (puškama) a ne putem evangelizma (Biblije).. 401 402 Upor. str. 139-153. Logan.. da bi u vreme Džozefa Konrada Afrika postala Srce tame. 403 Ibid. ne ugrožavajući njihovu egzistenciju od strane belih heroja Britanaca. str. Rajder Hagard.. 85-129.civilizovanja toliko prisutne kod Merijeta i Balantajna. Već tu se vidi da su imperijalističke ideje kao odraz u književnosti403 postajale sve slabije u njegovo doba. a koju ona naziva „prozom Imperije“402. op. str XIV. kao književni savremenik ovih pisaca u romanu Rudnici kralja Solomona (King Solomon’s Mines) takođe istražuje i produblju je sliku Afrike kao uzbudljivog mesta za avanturu. Ibid. Time se u avanturističkoj prozi XIX i s početka XX veka okončava priča o Africi. tajanstvenom kontinentu koji do danas zadržava svoju zagonetnost u svetu književnosti. odnosno. ali on ostavlja Afrička plemena svom načinu života. iz svojih avanturističkih priča u Africi izbacuje misionarske vrednosti. . Marlena Kofi Logan upravo ovom piscu i posvećuje centralni deo svoje istorije o prozi Imperije401 i naglašava da su njegovi romani o Africi prototip književnosti koja se pojavila sa usponom britanskog imperijalizma – književnost koja je dala legitimnost političkim postupcima britanske imperije.cit.

a pri tome bila je i udata. avanturista krhkog zdravlja. Sama je uvijala svoje cigarete i nikud nije išla bez revolvera. ROBERT LUIS STIVENSON – RAZIGRANA AVANTURA 8. kalvinistički boem. kada je preminuo u četrdeset i četvrtoj godini. borio se na strani urođenika. Iako je od detinjstva bio slabog zdravlja boreći se protiv tuberkuloze. danas Samoa.8. . Odatle se nikad nisu ni vratili. Čak i danas oni gaje prema njemu poseban pijetet. viktorijanski hipik svojom uzbudljivom životnom pričom zaintrigirao maštu viktorijanske publike.1. kada su se venčali i vratili u Edinburg. godine. ali i oni njega. U potrazi za savršenim mestom gde bi se njegovo zdravstveno stanje poboljšalo. Biografija i dela Robert Luis Stivenson (Robet Louis Stevenson. Međutim. okružen. rođen je u Edinburgu u porodici građevinara koji su gradili svetionike. ova Amerinkanka pokazala se. Na umetničkoj koloniji u Parizu upoznao je i zaljubio se u Amerikanku Francis Vandegrift. porodica Stivenson putovala je po Evropi i Americi. svojom tropskom klimom godi Stivensonu u tolikoj meri da je mogao da jaše satima. Deset godina starija od Stivensona. Kada je izbila pobuna protiv Nemačke kao kolonizatorske sile. Počiva na uvek suncem obasjanom vrhu planine Vea u kamenoj grobnici do koje vode stepenice isklesane u stenama. On je i jedini viktorijanski pisac koji je u svom privatnom životu u potpunosti prihvatio urođenike dalekih ostrva i njihovu kulturu. Čini se da je jedan takav pisac. bolest je uzela svoj danak 1894. kao diskretna viktorijanska supruga koja je podržavala i pratila Stivensona na svim putovanjima. i dan danas. uprkos očekivanju porodice da nastavi porodičnu tradiciju. suprotno viktorijanskim očekivanjima. škotski romanopisac. 1850–1894). da bi 28. odnosno grupica vulkanskih ostrva između Novog Zelanda i Havaja. nakon završenih studija prava. zavoleo ljude i ugasio svoju žeđ za potragom za novim pejzažima i iskustvima. Međutim. a nadimak Tusitala. Na ovom ostrvu je pronašao svoj raj na zemlji. juna 1888. pesnik i esejista. pošto se pokazalo da ostvro Upolu. ona je bila neobična kombinacija boemskog umetnika i pionira Divljeg zapada. godine iznajmili privatnu skunu i zaplovili iz San Franciska ka Južnim morima. odlučio je da postane pisac i da i u svoj život i u svet književnosti unese duh avanture. prašumom izuzetne lepote.

i to u cilju da se nasluti formula trajnosti i večite svežine sveta avanture koju je on doneo. 1886) i Gospodar Balentrija (The Master of Ballantrae. 1886) i Čudan slučaj Doktora Džekila i gospodina Hajda (The Strange Case of Dr Jekyll and Mr. 404 Upor. Kidnapovan (Kidnapped. str. 405 Upor. 46336. Fall 2007. str. 1876. Sixth Edition. 384. Iako se bavio novinarstvom. Fraser Bell. 404 Na početku književne karijere. Nakon objavljivanja putopisa Putovanje u središte zemlje (Inland Voyage (1878) kao prve celovite knjige.odnosno Pripovedač. New York. usledili su romani Ostrvo s blagom (Treasure Island. Hyde. 2009. Columbia University Press. „The Granite Shows Through: Shades of Tusitala“. i 1882. a kasnije ih je objedinio u dve odvojene zbirke 1881. objavljivao je eseje u magazinu Cornfull Magazine. jer u njegovoj prozi žive heroji koji se bore protiv onoga što je on nazivao „našom istrošenom civilizacijom“. u književnosti će zauvek ostati upamćen po avanturističkim pričama koje ga svrstavaju u klasika ovog žanra. The Columbia Encyclopedia. Queen’s Quaterly. godine. dobio je i zadržao zasluženo. Tokom svog kratkog života Robert Luis Stivenson bio je najsveobuhvatnije prihvaćen pisac na engleskom govornom području. 1883). 1889)405. te će se u ovom radu ukazati upravo na autentične i univerzalne elemente njegovog viđenja avanture. godine. Vol 114. . pisao pesme i drame. Issue 3.

1. i njegovim „divljim“ protivnicima. Stivensona 8.2. spisak binarnih opozicija mogao bi se prikazati na sledeći način: gospoda vredni trezveni racionalni iskreni samokontrolisani poštuju zakon Engleska dobri gusari prljavi pijani iracionalni skloni prevari nasilni kriminalci ostrvo zli 407 Termini u svakoj od ove dve kolone formiraju jedinstvenu celinu. izuzev Džona Silvera. Naime. iskrena i u potpunosti vladaju sobom. London. tako da. 1997. a pirati na „divlja“ ostrva.2.8. čini se da je očigledno da su gospoda dobra a gusari zli. Gospoda asociraju na civilizovanu Englesku. 407 Ibid. . čitalac pirate posmatra samo iz njihovog ugla posmatranja i pri tome se posmatraju kao zli. Gospoda su prikazana kao dolični građani. trezvena. s jedne strane. str. pijani. Routledge. Pošto Džim i doktor Lajvesej donose priču iz perspektive pripovedača u prvom licu. Čitalac 406 Margery Hourihan. Avanturistička priča u delima R. racionalna. Dualizm i u Stivensonovoj avanturističkoj priči Ističući svoju postavku da se konceptualno središte herojske priče sastoji od niza binarnih opozicija. odnosno kvaliteta pripisanih heroju. a gusari kao kriminalci. opisani kao prljavi. L. heroj priče Džim Hokins i njegovi prijatelji stalno se nazivaju „gospodom“ („gentlemen“) i postavljeni su nasuprot piratima koji su. Mardžeri Hurihan kao jedan od osnovih primera za herojsku priču navodi upravo Stivensonovo Ostrvo s blagom406. s druge strane. skloni prevari i nasilni. 15. dok čitalac čita roman. iracionalni. dok su gospoda uredna. Deconstructing the Hero: Literary Theory and Children’s Literature.

a značenje priče iskrsava jasno i koherentno. op.410 Pošto su čitaoci ranije već iskusili slične tekstove. uklapa se u tradicionalno shvatanje avanturističke priče u kojoj heroja na kraju potrage očekuje nagrada. str. kretanje priče je usmereno i ka prikrivanju i ka razotkrivanju. donosi i poruku da je nesumnjivi uspeh dostižan. osim toga što insistira na vrednostima heroja i njegovog sveta. oni znaju da će heroj trijumfovati i da će priča potvrditi tradicionalne dualizme. da prihvati izvestan pogled na svet kao validan ili prirodan. Kako se događaji nižu. Edward Arnold. hrpa zlatnika u Ostrvu s blagom donosi simboliku kapitalističkih vrednosti XIX veka. Ove priče su uzbudljive i lako ih je čitati. London. Hourihan. a time se stvara neizvesnost i neprestano se čitaocu obećava da će se sve tajne postepeno razotkriti. Catherine Belsey. 1990. To je mesto gde mit čitaocu nameće svoju poruku. pošto su i jedni i drugi vođeni željom da se domognu zlata za sebe i. pri čemu je izražen utisak linearnog napredovanja. Critical Practice. 53. sakriven u buretu za jabuke 408 409 Roger Webster. i jedni i drugi su spremni da ubiju članove suprotstavljene grupe u borbi za plen. 106. Pronalaženje blaga i isticanje jasnog završetka niza avantura kao faza ciklusa potrage takođe je važan deo avanturističke priče. da se problemi mogu savladati i da je kontrola nad događajima moguća. a zlatnici u romanu imaju upravo takvu funkciju. . London. kada čitalac sazna kako Džim Hokins. „koncept završetka odnosi se na način na koji tekst uverava čitaoca da razume i prihvati određenu „istinu“ ili formu saznanja. 410 Upor. uprkos ovom kontekstualno određenom značenju. One stvaraju osećaj zadovoljstva budeći kod čitaoca uzbuđenje i želju da sazna „šta će se dogoditi sledeće“. Prema Rodžeru Vebsteru (Roger Webster). str. Čvrst i jasan završetak herojske avanture. Završetak je ideološki isto koliko je i narativan i estetski po svojoj prirodi.. ali i podstaknuta kada heroj krene ka sledećem izazovu. Pri tome. kada se pozitivnije razmatraju motivi i dela svake od ove dve grupe. Studying Literary Theory. a završetak implicira da se zlo može lako uočiti i poraziti. ali. ostvarenje herojeve potrage je pobeda dobra.cit. Na primer. tako da s uživanjem prate priču. i učitava vrednosti u strukturu i pripovedačku tačku gledišta tako da se one čitaocu čine prirodnim. Kao što Ketrin Belsej (Catherine Belsey) ističe. nema puno izbora. str. sumnje i nesigurnosti otklanjaju. Routledge. ova želja biva privremeno zadovoljena. dok se centralne binarne opozicije definišu kao sukob dobra i zla. 1988.konstruiše ovo značenje iz samog teksta iako. 52. 409 U herojskim avanturama priča dobija formu putovanja. takođe.“408 Upravo je to deo teksta gde se izgubljene niti spajaju.

pošto kod Stivensona oni bivaju veštim pripovednim postupkom zaogrnuti velom tajanstvenosti. Roberta Njutona ili Džonija Depa. baveći se tematikom gusarskog života412. te i njihova odvažnost nije bila prava odvažnost. ali nikada ne sumnja u to da će Džim i njegovi prijatelji nekako preživeti i dobiti blago. siromašni i surovi. Džim Blum (Jim Bloom). ističe da su gusari „Zlatnog doba“ bili ljudi izopšteni iz društva. Issue 4. Daglasa Ferbenksa. realnost se značajno razlikuje od stereotipa gusara ukorenjenog u svesti savremenog čitaoca. Sea Classics. April. i to studiju MGM i Dizni produkciji. Zahvaljujući filmskoj industriji. razvijanju očekivanja i ispunjavanja tih očekivanja. Vol. Isto uverenje vodi čitaoca kroz sve napete scene u romanu. dobri likovi će pobediti jer je u prirodi stvari da se tako i dogodi. str. da će sile „dobra“ trijumfovati nad divljom iracionalnošću njihovih neprijatelja. ali i same mape koja vodi do tog blaga. a plovidba okeanima veoma opasna. gusarske brodske posade bile su grupe lopova i kriminalaca unajmljenih da napadaju brodove i otimaju njihove tovare. Uslovi života na njihovim brodovima bili su teški.2. izdajnički i manje inteligentno od ostalih.. str. prisluškujući razgovor Silvera i njegovih prijatelja otkriva da su oni gusari. pogotovo što se ponavlja utvrđena shema: Džim i njegovi prijatelji su dobri i ponašaju se hrabro.na brodu „Hispaniola“. on mora da zadrhti od uzbuđenja i zapita se šta će se dogoditi. misterije. Nasuprot stereotipu Robina Huda. 42. 2009. 46-47. pa i romantike s primesom dečačke nostalgije za neispunjenim snovima. „Piracy: the Reality beyond the Image and the Myth“. likovima gusara u tumačenju Erola Flina. 411 412 Upor. U stvari. Ostrvo s blagom nudi zadovoljstvo u podsticanju radoznalosti. Gusari – realnost iza mita i stereotipa Čini se da autentičnosti i trajanju Stivensonove priče u velikoj meri doprinose motivi gusara. Međutim. Upor. Hourihan. dok su pirati loši i ponašaju se sebično. potrage za blagom zakopanim na dalekom ostrvu. domišljato i časno. . usamljeni. misterija vezana za gusare i njihov način života i dalje traje.2. Stoga. 411 8. i u tom smislu to je klasična avanturistička priča za sve generacije. Jim Bloom.cit. op. među njima nije bilo „koda časti“. 26.

godine ovaj rat okončao. ostaje sumnja da li su britanske vlasti tada ohrabrivale i gusarenje. Bloom. engleska i holandska vlada koristile su privatne gusarske oružane brodove tokom Rata za špansko nasleđe. Uz to. Pošto je ovaj potez urodio plodom. U nekim slučajevima. Drejk je nacionalni heroj. Stivensonov roman Ostrvo s blagom bio je prva moderna verzija i podsticaj za romantičnu patinu koja je prekrila pomorske kriminalne bande iz davnina. mnogi nezaposleni kapetani ovakvih brodova okrenuli su se gusarstvu za ličnu korist umesto da se odluče za karijeru mornara na trgovačkim brodovima. Britanci su i unajmljivali mornare da čine gusarska dela. a njihova tela izlagali kao upozorenje drugima. bilo je puno brodova koje su mogli napadati – prenosili su robove iz Afrike ka Americi i šećer. ali samo s jednim ciljem – da bi napadali jedino Špance. otevši novca u današnjoj vrednosti od milion dolara. čitalac uviđa da je njen cilj bilo da izazove užas i zgražavanje. op. Uistinu. mit o gusarima ne gubi od svog uticaja na kulturu zapadne civilizacije. 414 Upor. Za Engleze. delimično zbog novca koji su kod njih trošili.Gusarsko pljačkanje dostiglo je svoj vrhunac između 1690. britanske suparnike na okeanima i u Novom svetu.414 Pa ipak. „Pirate“ je opšti termin koji označava bilo koga ko pljačka brodove na moru. 413 U engleskom jeziku postoje dva termina za pojam „gusar“ – „pirate“ i „buccaneer“. već. Umesto srdačnog dočeka. te zloupotrebe gusarenja i prisustva isuviše mnogo gusara na moru. Međutim. dok je diznifikacija iz 50-ih godina XX veka doprinela pomeranju fokusa pažnje na gusarsku ekscentričnost. a za Špance gusar. iz današnje perspektive. i vraćali se s puno dragocenosti koje bi predavali Vladi. ali isto tako u nadi da će zastrašujuća reputacija gusara odvratiti Špance i Francuze da krenu na Jamajku. a kada se 1714.413 U stvari. Ovo je bio čuveni trgovački trougao za delovanje gusara. Paradoks je to što su Britanci u Port Rojalu u početku rado dočekivali gusare. Naime. licenced pirate). rum i ostalu robu iz Amerike u Evropu. . Britanci su početkom XVII veka odlučili da iskorene ovu pojavu. i 1730. da bi se kasnije nastanili na Saratogi i počeli da pljačkaju širom okeana). godine iz više razloga. Ser Fransis Drejk bio je jedan od takvih moreplovaca (privateer. U XVI veku on je opljačkao brojne španske brodove u Karipskom moru. dok je „buccaneer“ bio gusar koji je pljačkao po Karipskom moru (prvi gusari ove najopasnije vrste bili su odbegli robovi sa francuskih lađa koji su živeli od pljačke Haitija i Dominikanske Republike. grad Port Rojal na Jamajci bio je u XVII veku centar britanske zajednice.cit. gusare su počeli da vešaju u Port Rojalu. zbog toga što su kasnije i Španci primenili isti sistem. ovaj roman ne opravdava kriminalno ponašanje.

poput crva 415 416 Ibid. . str. da bi se opet vraćali gusarenju kada ostanu bez sredstava za život.416 8. Ako je ikada i pronađen neki kovčeg s novcem i dragocenostima. op. Uz mit o gusarima neizbežan je i mit o zakopanom blagu. već samo mali deo plena. voleli su papagaje (jer su ovi imali visoku cenu u Evropi).. 417 Upor.417 Stivenson na ovo jasno i živo ukazuje u poglavljima kojima se roman Ostrvo s blagom otvara čitaocima. prema Sindi Valar (Cindy Vallar) začetnik lika pirata odmetnika s romantičarskim stavom Robina Huda jeste upravo Džordž Gordon Lord Bajron u pesmi „Gusar“ („The Corsair“). manirizam gusara prikazan u Ostrvu s blagom. gusari bi potrošili sav novac čim bi uplovili u luku.415 Ako uzmemo u obzir da je i Frederik Merijet objavio roman Gusar (The Pirate). a ne realnosti. Pa ipak. govoreći o nemanima. Mnogi autori i istraživači gusarstva tvrde da su mape koje vode do zakopanog blaga delo proze. 151. njegova vrednost sigurno nije bila u vrednosti dvadesetogodišnje ušteđevine nekog gusara. u kome je gusarski brod obojen u crno. ali i. jedan po jedan. izdizali su zastavu Džoli Rodžer zastavu da zastraše svoje žrtve. Gusari kao bića tame i senki Mardžeri Hurihan.3. Oni veruju da pravi gusari nikada ne bi ostavili svoje blago na napuštenim ostrvima budući da. s jedne strane. ističe upravo Stivensonove gusare kao likove koji svoju snagu uverljivosti na imaginativnom planu crpu iz prijemčivosti zasnovane na tumačenju da su oni bića podsvesti. kada se oni pojavljuju po danu dolazeći u krčmu „Admiral Benbou“. nosili su duge kose i brade (legendarni Crnobradi poznat je po tome što je palio šibice i prinosio licu da bi prilikom napada pogled njegovih očiju izgledao opasnije).2. nosili su raznobojnu odeću. s druge strane. tami i senkama kao bitnim elementima avanturističke priče. ova skuna mogla je u velikoj meri da posluži kao model za Stivensonovu Hispaniolu u Ostrvu s blagom.cit.Međutim. nikada nije pronađena ni jedna prava mapa s blagom. Ibid. Hourihan. Petru Panu i Piratima s Kariba ima nešto od autentičnog konteksta: pirati XVII i XVIII veka jesu nosili bogate plišane pojaseve i ogromne šešire s perima i mnogi od njih su bili originalni.

419 Upor.. podbuo stvor koji nije imao dva prsta na levoj ruci“ (OSB. deformisani. 15). Sve ovo biva podržano brojnim načinima na koje on rehabilituje Silverov lik: u prvom izdanju romana on je i dodao govor s ciljem da Džima Hokinsa uveri u svoju nevinost. . vizijom vrednog. prljavo modar.. koji doktor Lajvesej povezuje sa groznicom. Putovanje do ostrva koje ima „vrstu otrovnog sjaja“ (OSB. unoseći više standarda u govor Silvera. bio je protiv kolokvijalnih izraza u svojim delima. U sličnom maniru trebalo bi posmatrati i upotrebu standardnog i kolokvijalnog jezika u romanu. 23). snažan čovek zagasito mrke boje kože. Oni su čudni. Oxford. Stivenson. 11) i bio „najgora od svih noćnih mora“ (OSB. Jedno od značenja koje ova priča nameće čitaocu jeste isticanje potrebe da se potisnu sve forme ispoljavanja podsvesnog. nestandardni jezik je znak „lošeg“ lika ili pak perifernog učesnika u priči. XII. Emma Letley (ed. OUP. polomljenim noktima. a na jednom obrazu imao je ožiljak od udarca sabljom. Veselin Masleša. Treasure Island. 418 Robert Luis Stivenson. ljudske mogućnosti za nasilje i užas.) „Introduction“ in Robert Louis Stevenson. 23). u prozi XIX veka namenjenoj mladoj čitalačkoj publici. Slepi Pju je „pogrbljen od starosti ili slabosti. pridodaje suptilnost i dubinu liku brodskog kuvara. a na sebi je imao ogroman star poderan mornarski ogrtač s kapuljačom u kojoj je izgledao sasvim deformisan. u stvari je putovanje u tu noćnu moru. katranjava pletenica padala je preko ramena njegovog umazanog kaputa. baš kao i u celokupnoj britanskoj prozi XVIII veka. slatkorečivi. Naime. str. pune ožiljaka. str 9. Već sama njihova imena nagoveštavaju noćnu mo ru i Džim navodi da ga je Bonsov opis mornara s jednom nogom „progonio i u snu“ (OSB. slepi stvor“ (OSB. U daljem tekstu citati iz navedene knjige biće navođeni u zagradama u samom tekstu).izvlačeći se iz nekog skrivenog mesta punog truleži. 87). Tradicionalno. kao škotski pisac. preveo Mihailo Đorđević. ruke su mu bile hrapave. da se negira ljudska sposobnost za iracionalno i da se živi u skladu sa svetlom racionalne izvesnosti. a uz to je „užasni. 11). moglo bi se reći da autor. Bons je „visok. Sarajevo. korišćenje nestandardnog jezika u prozi za decu i mlade bilo je retko korišćeno. 1966. ali se u Ostrvu s blagom ipak odlučio da nestandardni jezik dodeli likovima svih gusara osim Silvera. svaki na svoj način. sjajnog doktora Lajvseja. s crnim.419 Budući da upotrebom jezika koji pripisuje ovoj grupi Stivenson ukazuje i na nijanse u tumačenju njihovih karaktera.“418 Crni Pas je „bled. 1985. mračni i zastrašujući. bio je jeziva pojava“ (OSB. Ostrvo s blagom.

VI. Direktno povezane sa ovim tekstualnim kontrastom između standardnog engleskog i nestandardnog govora gusara jesu dopune koje Stivenson upisuje u priču doktora Lajvseja. gusara i verne družine: oni su podeljeni ne samo putem svojih postupaka. ovako formirani stavovi o njemu čine da u prilikama kada koristi nestandardni govor dobije veću važnost od ostalih. a činjenica da se ovakav tekst nalazi u beležnici Bilija Bonsa ponovo podvlači nestandardni moral kojim se pirati vode (OSB. XIII. Kao drugo. Vord (Hayden W. pa čak i dvosmislen. 170. u njegovom ponavljanju izraza „dooty“. ne ističući u prvi plan Lajvsejeve lične stavove. Letley. . tim načinom. Stivenson oduzima od živopisnosti samog lika. već i različitim govorom. privlačeći pažnju čitaoca na nagrđivanje standardnog (u ovom slučaju svetog) teksta. op. kao što Hejden V. Zakletva koju su pirati napisali na stranici iz Biblije ukazuje na sličan fenomen. Najpre. kršenja standarda konvencionalnog sveta gospode iz kabine kojom se upravlja brodom. Na taj način on izgleda ne samo kao bolje obrazovan od njih već moralno i mnogo složeniji. 421 Upor. „The Pleasure of Young Heart: Treasure Island and the Appeal of Boys’ Adventure Fiction“. Naime. Studies in the Novel.. Silver čini upravo u onim trenucima kada se sprema da učini nešto podlo. Fall 1974. Takođe. Ward) ističe. to je i znak izokrenutog morala. 304-317. Isto tako. što Silver izobličava upravo ovaj standardni i moralno opšteprehvaćen termin („dooty“ – „duty“). na primer. str.420 Šema uporednog korišćenja standardnog i nestandardnog govora u tekstu pravi podelu između dve grupe. te ovo svakako utiče na stavove koje o njemu formiraju Džim i mladi čitalac. što. pri čemu nestandardni govor postaje oznaka „nelegalnosti“. njegov odmeren i standardizovan govor prilikom pripovedanja priče sa sopstvene tačke gledišta doprinosi čvrstom povezivanju takvog stila izražavanja sa vrednostima i jezikom gospode. a čitaocu prepušta da se skoncentriše na one događaje koji su važni za dinamiku avanturističke priče.40). Silverov standardizovan govor izdvaja ga od ostatka gusara i pobunjenika. kao.421 kojoj gusarski motivi i daju i živopisnost i uverljivost.U smislu strukture priče Ostrva s blagom važno je ukazati na dva lingvistička fenomena. str. 420 Hayden W. Ward. te je kontrast između gospode i gusara još jači i upečatljiviji.cit.

bilo fiktivno. jačali ličnost. upravo potraga za blagom uz pomoć mape pune tajanstvenih simbola daje priči početni impuls. a to je ono što je Engleze. izolovane na putu za Bristol. čiji je najznačajniji predstavnik upravo Robert Luis Stivenson. Međutim.4. a heroji priče imaju mapu koja označava mesto gde je skriveno. činilo velikim. bila aktivnost u kojoj su na legalan i patriotski način. mapa pada u ruke mladog Džima Hokinsa a krčmu pretražuje banda gusara na čelu sa Slepim Pjuom.2. pažljivo skrivenog vekovima. Motiv mape i potrage za blagom U smislu dinamike avanturističke priče.423 U Stivensonovom romanu Ostrvo s blagom razlog za potragu za blagom čini se da je veoma jednostavan: blago postoji. Ako se priča posmatra iz ove perspektive. ni jedna druga odluka ne bi bila prirodnija 422 423 Upor. ovo je bio spor proces koji je zahtevao puno strpljenja. Ibid. uz pomoć fizičke spremnosti i mentalne domišljatosti. već sakupljenog.8. a kasnije i trajnu energiju da događaji linearno slede jedni iz drugih i izazivaju kod čitaoca iščekivanje i uzbuđenje. koji donose odluku da opreme brod i odu po to blago. Mapa je bila u posedu „kapetana“. Bilo je mnogo razloga da avanturisti XVIII i XIX veka kreću u potragu za blagom. kada kapetan umire. bilo pravo. Naime. str. Ma kako uzbudljiv. moral i karakter. str. . Jedne noći. a onda ga u celosti.. po viktorijanskim idejama.422 U skladu s tim. ili bar većim delom. pošto je za mnoge mlade Engleze lov na blago. 91. prozni pisci koji su želeli da promovišu bogatstvo avanturističkog iskustva i mogućnosti širokog sveta uneli su u svoje priče motiv iznenadnog sticanja značajne sume novca potrebnog za planove za budućnost.92. op.cit. Jedan od najuzbudljivijih načina da se dođe do blagostanja bilo je pronalaženje blaga. Džim odnosi mapu doktoru Lajvseju i vlastelinu Treloriju. Kitzan. i motiv potrage i nalaženja skrivenog blaga u velikoj meri su doprineli ideji romantičnog avanturizma. starog mrkog mornara koji je terorisao posetioce krčme „Admiral Benbou“. vrate u Englesku. za Engleze biti doseljenik u neiskrčenim šumama i prerijama i pretvarati divljinu u mesto puno pitomosti i civilizacijskih tekovina bila je velika ambicija i pogodna karijera za porodice svih klasa koje su osećale potrebu da unaprede život koji bi imali da su ostali da žive u Engleskoj. koje samo čeka avanturiste da dođu i oslobode ga.

S druge strane. Po bezbednom povratku kući. modeli za uzor u ovakvoj situaciji. kod Stivensona. te je i avantura koja čini suštinu romana struktuirana oko poteškoća s kojima se heroji suočavaju u lovu na blago. koliko dobrih lađa potopljenih na pučini. Tema lova na blago u romanu napisanom u kontekstu imperijalističke prozne tradicije. većina kritičara ovu priču svrstava u čistu avanturu424. čini se da u slučaju Ostrva s blagom nema mesta za ovakva tumačenja. Međutim. Kada na kraju ugleda hrpu zlata vrednog sedam stotina hiljada funti. traženje blaga može da izazove negativne ljudske strasti. posebno pohlepu. on je više zaokupljen pomišlju na „tragediju koja se odigrala na toj istoj visoravni kad je onaj bogomrski gusar modra lica. njegove misli su sledeće: „To je bilo Flintovo blago po koje smo došli i koje nas je već bilo stalo života sedamnaestorice ljudi sa „Hispaniole“. Već po svojoj prirodi. princip postaje upravo suprotno: heroji. osmišljene da pokaže pozitivnu stranu imperijalističkog avanturizma i. prema oznakama na mapi. ona očajnički pretražuje njegovu kesu s novcem u želji da uzme što više novca.. X. smeštenog u pećini odbeglog gusara Ben Gana. ne smeju da budu ukaljani ovim prirodnim ljudskim slabostima – motivi traba da budu čisti. 188). ostavljajući svoje saputnike u nevolji. koliko topovskih đuladi. zavist i nemilosrdno nasilje. Međutim. svojom rukom iskasapio svojih šest saučesnika“ (OSB. 183). dok su mu 424 Kitzan. koliko čestitih ljudi koji su našli smrt hodajući vezanih očiju po dasci nadnesenoj nad vodom. op.cit. . Kada uz pomoć gusara dođe do mesta gde bi blago trebalo da leži zakopano. može da navede na razmišljanje i o imperijalističkim idejama utkanim u roman. str. Džim Hokins iz Ostrva s blagom saznaje šta je pohlepa posmatrajući svoju majku koja njihove živote dovodi u opasnost dok od mrtvog Kapetana uzima sve što ovaj ima. koji je umro u kafani pevajući i tražeći na sav glas piće. Džim je zaokupljen iščekivanjem egzotične avanture i kroz ceo roman ponaša se kao neodgovorni mladić u potrazi za svojom sopstvenom avanturom. a postupci kontrolisani i umereni. Koliko li je samo ljudskih života stajalo gomilanje tog blaga. koliko krvi i jada. Džim zaključuje da se nikada ne bi vraćao na ostrvo po srebrne poluge koje su ostale na njemu. nego što je uzbuđen zbog približavanja otkrivanju blaga. koliko sramote. u tradiciji proze često balansirane između cilja i da pouči i da zabavi dečake.od njihove. laži i svireposti – to živ čovek ne bi mogao iskazati“ (OSB. posebno. prilikom suočavanja heroja sa bilo kojom pretnjom ili opasnošću da im se osujeti plan.

Upor. 427 Letley. oni i opravdavaju duh čiste avanture. str. Kako i sam Stivenson ističe u svojoj prepisci sa Henrijem Džejmsom426. avanture kao takve. pričljivi vlastelin. IX. Kitcan smatra da je na ovaj način Stivenson pokušavao da prikaže Džima kao oslobođenog svakog osećanja pohlepe. str. iskreni kapetan.425 Ostali heroji u Ostrvu s blagom. a čak i gotovo slučajno pucanje i ubijanje Israela Hendsa jednog od gusara. omogućava dečaku– čitaocu da se uživi u ona ključna iskustva koja doprinose osećaju prave avanture. Po povratku svi učesnici u ovom lovu na blago vraćaju se mirnom. Njemu su ukazali poverenje da napiše pouzdan „izveštaj“. Ovo je veoma moralan zaključak koji kao da ne sledi iz priče o ličnim pripovedačevim avanturama. koji je pronašao i iskopao blago. on je proveo uzbudljive trenutke na ostrvu. upravo su vlastelin i doktor odabrali dečaka da preuzme ulogu pouzdanog pripovedača koji će ponuditi celovitu priču o svemu što se dogodilo. ed. 94.. str. . kako tada. Džim kao pripovedač i heroj Džim. a to su „strah i opasnost“.cit. pri čemu je. kao mladi pripovedač. Kao takvi. ovo poverenje koje svet odraslih polaže u pripovedača deo sna dečaka-čitaoca. Kitzan. tako i danas (a i sam Stivenson je elemenat sanjarenja smatrao ključnim za 425 426 Upor. čak ni deo – on samo želi da pristojno živi. uobičajenom životu.cit.5. racionalni i snalažljivi doktor. ne skrivajući od čitalaca ništa sem tačne lokacije ostrva. op. za doktora i kapetana to je svečana odgovornost i poslovni predlog. Henry James. onakvom kakav su vodili i pre. XVIII.. 8. takođe nikada ne pokazuju otvoreno interesovanje ili uzbuđenje zbog zlata ili neizdrživu potrebu da ga poseduju: za vlastelina potraga za blagom je produhovljena akcija svakog pravog Engleza. pa ga je u zaključku doveo čak do ovakve nedoslednosti. sam ne želi da ga zadrži uopšte. pošto sve blago još nije odneseno s njega. nije umanjilo njegovo oduševljenje avanturom. 1981. Selected Literary Criticism.2. op. Morris Shapira.ostale samo noćne more kao sećanje na protekle događaje da ga zauvek proganjaju. „A Humble Remonstrance“. 155. Swanston Edition. prema mišljenju Eme Letlej427. pa čak i bivši gusar Ben Gan. a čak i Ben Gan.

60). 47). baš kao što u epizodi s buretom s jabukama pored hrabrosti oseća i užasan strah (OSB.avanturu/romansu: „Veliki kreativan pisac pokazuje nam ostvarenje. u jednom trenutku svoje putovanje komentariše na sledeći način: „I ja. 81. . koje su nas gonile. ali ste bistar kao suza!“ (OSB. Stiče se utisak da Džim ima dva paradoksalno kontrastirana stava prema sopstvenoj priči.. Međutim. str. na svakom koraku upravo ti spasavaš naše živote“ (OSB. i kao retrospektivni pripovedač priče. Čas bi po njemu vrveli divljaci. Mass. njegova tačka gledišta fluktuira između ova dva pola: u jednom trenutku on je heroj svog sopstvenog sna. 1964. 173). a emocije bivaju potisnute da bi se stupilo u direktnu akciju.. U kontekstu same priče odrasli likovi se pouzdaju u njega i imaju svako pravo da to čine: „Vi ste još dečko. 71). 25). ima dosta elemenata u Ostrvu s blagom 428 Robert Kiely. da bi u sledećem imao sledeći stav: „Sedeći pored vatre u sobi nadzornice kuće. spas zaista dođe preko mene“ (OSB. Naime. apoteozu sanjarenja običnog čoveka“). Njegova herojska uloga. čudnim sticajem okolnosti. ali u svim tim maštarijama nije bilo ničeg ni blizu tako čudnog i tragičnog kao što su bile naše stvarne avantu re“ (OSB. 188). polazim na more! Ukrcaću se na pravi skuner na kojem komandir posade svira u frulu. 143). suština dečačkih sanjarenja. kada Džim prisluškuje razgovor gusara sarkiven u buretu i spasava svoje prijatelje. a u drugom on je pripovedač čudne i tragične priče. ti si dobar dečko svoje vrste. U epizodi sa Bilom Bonsom Džim kao pripovedač izražava i fizički i mentalni strah kada mu se čini da će „iskočiti iz kože od straha“ (OSB. ovo poverenje biva u potpunosti opravdano te on kaže za sebe: „zaista. i kao lik dečaka iz priče. eto. bezazlenog sanjarenja o potrazi za blagom. postaje heroj sopstvenog teksta. sažeta je u doktorovom komentaru: „Džime. Zaista. 428 U tom smislu Džim. te kapetan Smolet kaže: „Džime.“ (OSB. a mornari imaju katranjave pletenice.. ali s tobom ne bih više išao na more. san mora da se završi. sa kojima smo se borili. On mora da odraste. Robert Louis Stevenson and the Fiction of Adventure. Dakle. Cambridge. na kraju. čas bi opet bilo puno opasnih životinja.. Nekako si isu više rođen da budeš ljubimac“ (OSB. 80). ja sam se u mislima primicao ostrvu sa svih mogućih strana. Na more. ali pre toga on mora da uzme svoj udeo u strahovima koje avantura sobom donosi. u traganje za nepoznatim ostrvom u kome leži zatrpano silno blago! Dok sam se zanosio tim slatkim sanjarijama. U drugim prilikama nema mesta za strah.

ptice i visoki vrh Durbina sve se stade vrteti i preturati jedno preko drugoga. Slično ovom onesvešćivanju. Upravo ovo prevođenje iskustva u sanjalački stil. kada osećaj opasnosti postane isuviše oštar (i verovatno isuviše zastrašujuć za mlade čitaoce). jedno od Stivensonovih jačih strana u dečačkim pričama. koja se može uporediti sa ulogom onesvešćivanja. a u glavi su mi zvonila sva moguća zvona i nekakvi daleki glasovi. sudeći po zvuku. dok u Ostrvu s blagom san ima posebnu. već ga samo prevodi u nejasne i impresionističke slike.. Letlejeva se pita kako onda priča nikad ne pređe granice horor priče. Ali mu Silver ne dade vremena da dođe sebi. kad dođoh sebi. tekst se rasplinjuje. Na primer.. surova ubistva na ostrvu nižu se jedno za drugim..“ (OSB. 132). ali u okviru priče postoje dva „opravdavajuća“ elementa (snovi i upotreba igara) koji je izvode iz domena neizdrživog straha... mogao čuti kako on dahće dok zadaje udarce. Kad sam se probudio. Postepeno me zamorenost poče savlađivati. Stoga. op. vrlo verovatno mu je kičma bila odmah prelomljena. Snovi imaju značajnu ulogu u Stivensonovom delu (koren Doktora Džekila i gospodina Hajda je u snu). Džim piše: „Niko ne bi mogao reći da li je bio jako ili lako povređen. očekujući smrt pri svakom novom spuštanju talasa. 429 Upor. Letley. str. literarnu funkciju u priči za mlade. U ovim trenucima velike napetosti i straha direktan izvor pretnje biva zamagljen a čitalac udaljen od fizičkih detalja i naveden da događaje posmatra na impresionistički. Ja sam. . s mesta gde sam ležao sakriven u zasedi. Silver. Upravo ne znam šta to znači pasti u nesvest. dok su me talasi neprestano udarali. omogućava osećaj da priča zadržava ton i atmosferu dečačkih sanjarija. 82).. sanjalački način.koji nisu deo prijatnog sanjarenja.429 Naime. XVIII. Tako sam ležao na dnu svoga čunčića na talasima i sanjao o zavičaju i staroj krčmi „Admiral Benbou“. Preciznije govoreći.cit. već su bliže noćnoj mori: Džima proganja u snovima jednonogi gusar. a pena svaki čas pritiskala i zapljuskivala. do k mi najzad san ne sklopi oči. Džim u epizodi s pobunjenicima reaguje na sledeći način: „Morao sam tako ležati čitave sate.. postoje strahovi. očigledno je da se ova unutrašnja distanca primenjuje samo u najstrašnijim situacijama: prvi citat ne zanemaruje strah i opasnost Džimovog iskustva. ali znam da za nekoliko sledećih sekundi čitav svet iščeze ispred mene u neku uskovitlanu maglu. a neka obamrlost i klonulost mi obuzeše dušu pored sveg straha. kada Silver ubije Toma Redruta. bio je već uveliko dan. čudovište se već bilo pribralo“ (OSB.

ukazuje 430 Janet Adam Smith. Rupert Hart – Davis. on svoju Nedođiju napušta i otiskuje se u svet odraslih. ali i razigrani svet igre. kad je sam na skuneru s lukavim Izraelom Hendsom. nikad tako usplahirena srca. poseduje vrstu imuniteta na odrasle. pokazano je da je Stivenson u tradiciju avanturističkog ro mana uveo novi tip heroja. komentarišući da je roman „u celini kao savršena igra za dečake“. možete mi verovati. a bliži heroju dečje proze. on daje sledeći komentar: „Ta je igra meni bila dobro poznata jer sam je često igrao sa drugovima oko stena u uvali Crni breg. 154. Kao što sam kaže u vezi sa planom da oslobodi Hispaniolu – „ja sam bio samo dečak i ja sam doneo odluku“ (OSB.430 U tekstu romana. Ove opasnosti nisu negirane. igra straha koja stvara osećaj neugodnosti. London. 1948. U tom smislu on. moralne kriterijume. ističući da je Stivensonovo Ostrvo s blagom verovatno najčistiji primer avanturističkog romana ikad napisanog na engleskom jeziku. 160). Činjenica da se događaji mogu posmatrati kao deo poznate strukture.“ U kontekstru Ostrva s blagom Henri Džejms se složio s tim. Petru Panu. 431 Uzimajući u obzir sve uloge i kontekst samog čina pripovedanja Džima Hokinsa. Ponovo. The Crisis of Action in Nineteenth-Century English Literature. i odrasli sanjari bivaju premešteni u bezbedan kontekst igranja igara. U XXVI poglavlju. Ipak sam računao da je to samo dečačka igra i da se jedan dečko može bolje držati od postarijeg mornara“ (OSB. ova je igra ozbiljna kao i igra šaha u Alisi u zemlji ogledala Luisa Kerola. ali. Silver govori Džimu: „Znam kada je igra završena!“ (OSB. The Ohio State University Press. a Džim aludira na Silverovo novo. pri kraju priče. umanjuje pretnje unutar priče. 146). U tom smislu. manje je srodan sa imperijalističkim herojskim figurama. spremnog na najodvažniju akciju. . dečaka heroja. op.Isto tako. uvek raspoloženog da u svetu oko sebe vidi i surovu realnost. dečačke perspektive. samo što. i dečak. ali je uvek prisutan i humoristički elemenat. Stefani Marković432. ed. Henry James and Robert Louis Stevenson: A Record of Friendship and Criticism. Columbus. već se jednostavno čitalac podseća da postoji okvir za njih. ali i na slabosti. Prema Letlejevoj. i čitalac. str.cit. Stivenson nas podseća da Džim kao mali dečak. 2006. strah biva ublažen upotrebom igara i igranja igara. 432 Stefanie Markovits. isplanirano lukavstvo kao „izuzetnu igru“. Prema Stivensonu: „proza je za odraslog čoveka ono što je igra za dete. za razliku od njega. 123). kao deo igre. svojim stavom utiče i na čitaoce da priču i događaje posmatraju iz njegove. 431 Leteley. kao pripovedač. na primer. str 174.

kao što Robert Frejzer (Robert Frazer) ističe.433 Amoralnost priče proizilazi iz činjenice da je. Robert Fraser. ni jedna grupa nije istinski zaslužna da dobije srebro. U tom trenutku nađoh se. Leon Edel. 1956. ed. čiji dolazak u krčmu Džimovog oca i pokreće celu priču. 30. Zaista. Victorian Quest Romance: Stevenson. uska podela likova. „cilj putovanja nije da se pobedi već da se igra“. Silverovo kretanje između ove dve grupe – njegova dvostruka ili čak trostruka uloga – u stvari je povezana sa činjenicom da u romanu ne postoji jasna. obe grupe su prikazane kao predstavnici engleskog nacionalnog identiteta („Englishness“): već u prvom poglavlju o zastrašujućem „pravom morskom vuku“ (Bili Bons). 436 Henry James. Upor. 22. str. Henri Džejms. O zloglasnom gusaru Flintu. U ovakvom sudu jasno je da je delanje lako: ako su čak i neprijatelji u stvari na istoj strani. . Northcote Publishing House. 11. urušavanje granica između ove dve grupe nastavlja se još jačim intenzitetom kada se Silver obraća gusarima pod svojom komandom. New York.434 Ime Longa Džona Silvera kao pirata – „gentleman of fortune“ . često veoma teško razlikovati gospodu i gusare u priči. The Art of Fiction“ in Henry James.možda u početku zbunjuje Džima.436 Kod Stivensona akcija je prirodna i neforsirana – i često nevoljna. lice u lice. str. 36). Plymouth. okretoh se prema istoku i zađoh za ugao kuće sa podignutim jataganom. ističe da Stivensonovo rapsodično uzdizanje „avanture detinjstva“ donosi dečačku odvažnost koja je verovatno najčistija forma heroizma. a kada se vrate u Englesku. već da se radi o širokom dijapazonu nijansi. Najposle. and Conan Doyle.435 Stoga nije iznenađujuće što je glavni heroj priče upravo dečak. 435 Fraser. razmišljajući o odsustvu „moralnog motiva“ u Stivensonovim romanima. Vintage. kao što Frejzer ističe. vlastelin primećuje kako „su ga se Španci jako bojali i kažem vam da sam se nekad ponosio što je Englez“ (OSB. dublji konflikti lojalnosti su nemogući. a time i samih njenih heroja. U narednom opisu Džimove avanture nalaze se tipični elementi ovakve avanture: „Ja mehanički poslušah. 165).cit. Pošto je potraga „moralno prazna“. On zaurla iz sveg glasa. čije veštine najviše odgovaraju ovakvoj igri. op. on ih podseća na njegova prava kao „izabranog brodskog oficira“ („elected official“) (OSB. Haggard.. sa Džobom Andersenom. The Future of the Novel. Kipling. koji Džejms vidi kao Stivensonov krajnji cilj i osnovnu tematiku. 1998. ali roman u celini ne urušava značenje ovog nadimka. meštani govore kao o „onoj vrsti ljudi koji su učinili da Engleska postane moćna pomorska država“ (OSB. a 433 434 Ibid. 12).na amoralnost priče. str.

Priču započinje kao dečak i završava je kao dečak. Volume 8. gusari donose uzbuđenje tokom cele priče. 13-14). 438 Stivensonovo Ostrvo s blagom nudi upravo jednu takvu igru. on takođe napominje i sledeće za ponašanje Bilija Bonsa: „ljudi su ga se plašili dok su bili u krčmi. 13). u tren oka odskočih u stranu.cit.2. Bilo je to divno uzbuđenje u tihom seoskom životu“ (OSB. Nisam imao vremena ni da se uplašim već. Fall 1983. U priči su gusari očigledno loši momci. Svaki dalji komentar značio bi da se ulazi u gorki svet svakodnevnih postupaka i posledica. čak ni lekciju odrastanja. Čini se da je ova shema i danas prisutna u savremenim delima književnosti. Oni kradu stvari koje im ne pripadaju.njegov handžar zavitlan iznad glave blesnu na suncu. „Svaki od nas dobi svoj deo blaga da ga upotrebi po svome nahođenju. On govori Biliju Bonsu da će ga izbaciti iz krčme ako ne počne da se ponaša kao gospodin i ne prestane da viče (OSB. Children’s Literature Association Quaterly. odnosno publiku koja kroz čitanje priče o avanturama bez ograničenja nadograđuje stvarnost satkanu od pravila i normi svakodnevnog monotonog života. odnosno 437 438 Upor. ali kad su kasnije razmišljali o toj stvari. moglo posmatrati i kao razigrana priča koja inspiriše čitaoce da se igraju. On se stara za bolesne i siromašne. doktor Lajvsej nije loš. U stvari. 192). str. Upor. trenutna i efektivna akcija potrebna za Stivensonove heroje dečake. „A Hundred Years of Treasure. 2. 176. Razigrana avantura Ostrvo s blagom bi se. ludo ili pametno“ (OSB. filma. Number 3. S druge strane. . iako je postao veštiji u igranju igre. or Grime Does Not Pay“. nikada ne biva doveden u situaciju da nauči lekciju. Markovits. Njegova odeća je čista. Ovo je brza. a ključni elementi avanture jesu veoma brze akcije i često menjanje sredstava transporta. str. Oni su zli i nepristojni. Takođe. a doktorov posao. Džim. odgovornosti sveta odraslih.. dok je još udarac visio u vazduhu. on u stvari nije sazreo. Da li je sve zaista tako jednostavno? Dok Džim Hokins govori čitaocu kako mu je bilo drago što se doktor suprotstavio starom gusaru. postao je i bogatiji. kao pripovedač i heroj. Perry Nodelman. ali čitalac nikad ne saznaje kako on troši svoj deo plena. stoga. ona im se prilično i dopadala.437 8. The John Hopkins University Press.6. pozorišne umetnosti i programa za decu i mlade. okliznuh se na mekom pesku i otkotrljah se glavačke niz padinu“ (OSB. op. 118-119).

str. ali je ponekad zabavno i isprljati se. ali i savršeno izbalansirane. Stalno ističe neozbiljnost gusara i. Naime. dobrota i ispravnost pomalo dosadna. od prvog časa kada je kročio na njega. čini se da se izuzetno snalazi u prljavim situacijama kao što je uskakanje u prazno bure za jabuke ili penjanje na blatnjave drvene ograde.funkcija njegovog lika u priči. čitaočevo zadovoljstvo neobuzdanošću mladog Džima otežava prihvatanje osuđujućih stavova starijeg Džima. s druge strane. Bil Blekburn (Bill Blackburn) ukazuje na to da je moralna dvosmislenost od centralne važnosti za Ostrvo s blagom440 i to upravo zbog toga što Stivenson očekuje od svojih čitalaca dve suprotstavljene. U Ostrvu s blagom prljavština predstavlja neobuzdano zadovoljstvo uživanja u nekonvencijalnom. zaboravlja da blago koje ga je učinilo bogatim nikada njemu lično nije ni pripadalo. u stvari. te bi taj isti čitalac trebalo da mu se divi. iako pokazuje veliko poštovanje prema vrlini održavanja čistoće oličene u doktoru. „masne kose i crnih noktiju“. on je samo dečak. pri čemu se ne zna koji je prljaviji i neuredniji. s jedne strane.439 Pa čak i sam Džim. i ta urođena vrlina se pokazuje kao činjenica da ga prljavština ne poružnjuje u vidu neprijatnog izgleda kose ili noktiju. iz aspekta žanra avanturističke priče. jeste da spreči događaje da ne postanu suviše uzbudljivi. Ovaj dobri doktor predstavlja konvencionalni životni stil. i Džim je isuviše odvažan da bi se presvlačio za kratko vreme. On se možda ne oseća sasvim ugodno u čistoći i konvencionalnosti. da bi potom neizbežna spoznaja da stariji Džim ima pravo da osuđuje 439 440 Ibid.3 Ibid. Najposle. već mu samo daje malo šarma dečačke neobičnosti. dok stalne pohvale koje Džim upućuje doktoru mogu da ukažu na to kako je. ambivalentan prema sopstvenom flertovanju sa bezakonjem. Očigledno je da Džim nije loš momak. čitalac pred sobom ima lik koji proživljava uzbudljive avanture i odvažno postupa da bi bio na pravom mestu u pravo vreme. Insistira da je. dobrodušno i naivno dete koje se poigrava sa opasnošću. Ne izgleda kao loš momak i ne zaudara na prljavštinu kao loši momci – on je. konvencionalno. dok Džim pripoveda svoju priču. čista odeća je za poštovanje. istovremene reakcije na svaki od likova. mrzeo to prokleto ostrvo. ali ima dobro srce. Stalna tenzija između grozničavih akcija mladog Džima i osuđujućih stavova starijeg Džima koji pripoveda o njima čini Ostrvo s blagom izuzetno inspirativnom knjigom za čitaoca. iskusniji i sve sličniji doktoru. Stivensonovi gusari se ponašaju kao dečaci pušteni na slobodu.. U slučaju pripovedača Džima. . postaje stariji. ali.

neobuzdanost otežavala prihvatanje te same neobuzdanosti. Uhvaćen u ovaj nerazrešivi konflikt, čitalac uživa u suštinski paradoksalnom zadovoljstvu koje prava avanturistička priča nudi, jer se ovakve priče obično i čitaju radi bega od dosade svakodnevnog života i odlaska u uzbuđenje zbog neobičnog, ali obično čitaoci ovakve priče ne smatraju dobrim ako na kraju nema poruke da je uzbuđenje uvek opasno, a da dosada svakodnevnog nudi sigurno zadovoljstvo.441 Stivensonovi gusari su zastrašujući ljudi i čitalac bi trebalo da ih prezire, kao što bi trebalo da se divi doktoru i starijem Džimu. Međutim, i ovde Stivenson održava ravnotežu tako što mudro daje svakom lošem liku koji igra značajnu ulogu u radnji romana neki fizički hendikep, koji bi trebalo da izazove vrstu sažaljenja. Uz to, on osmišljava epizode u kojima ovi hendikepi prave ozbiljne probleme gusarima, tako da čitalac nema izbora već da mu bude žao onih koje prezire. Bili Bons umire od pijanstva, Slepi Pju strada od konja koje ne može da vidi dok stoji na putu napušten od prijatelja, a jednonogi Džon Silver, sprečen da na bilo koji drugi način napusti utvrđenje, mora da puzi jer takozvani dobri momci odbijaju da mu pomognu u napadu moralnog držanja – ovo su centralni dramski trenuci u romanu i svi donose patnje fizički hendikepiranih, pa ipak neporecivo prezrenih ljudi. Najveća dvosmislenost u romanu vezana je za višestruko tajanstvenog zlikovca, Long Džon Silvera. Long Džon je toliko zao da ga se, prema odmetniku Ben Ganu, čak i strašni Flint plašio: „Silver je bio takav gospodin“ (OSB, 100). Ova izobličena upotreba reči „gospodin“ najbolje sumira sve aspekte dvosmislenosti, jer Silver, najgori od svih gusara, ima najviše jednoličnih i „otmenih“ poslova na brodu: priprema hranu. Štaviše, on je veoma prijateljski i saosećajno orijentisan, pri čemu je ironija to što je on jedini od „gusara“ kojem gospoda veruju. Pa ipak, on nije samo naizgled dobar, već to zaista i jeste u nekim trenucima. Stiče se utisak da mu je Džim iskreno drag, te ga i spašava od ostalih gusara. Štaviše, i verovatno najvažnije, Džim govori čitaocu prilikom prvog susreta sa Silverom: „Mislio sam da već znam kako izgleda gusar. Po mom shvatanju, gusar je bio sasvim drugačije stvorenje od ovog čistog i dobroćudnog kafedžije“ (OSB, 49). U kontekstu Ostrva s blagom, Silver je krajnji paradoks: ugledan zlikovac pun samopoštovanja, čist gusar. Prema Nodelmanu, Silver je jedan od retkih primera u književnosti: lik koji je iskoračio iz stranica svoje priče. Čak i ljudi koji nikad nisu čitali Ostrvo s blagom ili

441

Ibid.

gledali filmove o njemu, kada razmišljaju o gusarima, zamišljaju upravo nekoga poput Long Džona – jednonogog čoveka s trorogim šeširom i papagajem na ramenu. On je verzija svakog čoveka (Everyman) za svakog gusara (Everypirate).442 Pri tome, veliki deo razloga za to leži upravo u Stivensonovom veštom upisivanju dvoznačnosti, ali je i Diznijeva verzija ove priče delimično pomogla da Silver postane arhetip kome malo ko može odoleti. Ostrvo s blagom s razlogom je postalo, ostalo i zaslužuje da ostane arhetipska priča o čistoj avanturi. Iako nastaju nove avanturističke priče, izgleda da igra dvoznačnosti i Stivensonova jasna, otmena i kontrolisana proza ne gubi na snazi i autentičnosti.

8.2.7. Internalizacija avanturističke potrage

Prema Haroldu Blumu (Harold Bloom), engleski romantizam doneo je „internalizaciju avanture, posebno avanture kao potrage“. Prva faza ove internalizacije obeležena je herojevim „učestvovanjem u političkoj, društvenoj i književnoj revoluciji“, dok druga faza upućuje na „premeštanje fokusa pažnje na „ja“ („self“) i sve njegove tajne strane.“443 Blum razlikuje dve vrste avanture – u prvoj od njih neprijatelj sa kojim heroj treba da se suoči i savlada ga je spoljašnji, dok u drugoj vrsti avanture ta druga strana leži unutar heroja. Isto tako, Pol Cvajg (Paul Zweig) takođe uočava tendenciju ka internalizaciji u postrenesansnoj prozi. On primećuje da, čak i u popularnoj avanturističkoj prozi, „suština avanture biva izmeštena ka unutra“.444 Primarni susret sa nepoznatim dešava se u unutrašnjem a ne spoljašnjem pejzažu, te „za moderne pisce poput Konrada, ili Lorensa avantura više neće biti forma putopisne književnosti, već autobiografske“. 445

442 443

Ibid. Robert P. Adams, „The Internalisation of Quest Romance“ in The Ringers in the Tower, University of Chicago Press, Chicago and London, 1971, str, 15, 22. 444 Paul Zweig, The Adventurer, Princeton University Press, Princeton, 1974, str. 227. 445 Ibid. str.144.

Vilijam Blekburn (William Blackburn) u svom eseju „Ogledalo u moru: Ostrvo s blagom i internalizacija omladinske avanture“446 polazi od postavke da su se avanturističke priče za mlade i odrasle razvile upravo putem internalizacije romantične potrage. U tom smislu, on navodi niz romana koji ukazuju na postepeni proces internalizacije u ovoj oblasti, a to su: Defoov Robinson Kruso, Vajsova Švajcarska porodica Robinson, Merijetova pomorska priča, Balantajnovi romani o dečacima, Stivensonovo Ostrvo s blagom, Dž.M. Berijev Petar Pan i Gospodar muva Vilijama Goldinga. Kruso i njegovi književni sledbenici imaju mnogo toga zajedničkog, ali razlika među njima dovoljno ukazuju na postepeni prelaz sa spoljašnjeg ka unutrašnjem pejzažu, odnosno na gubljenje granice između spolja i unutra. Pejzaž postaje i psihološka arena i ogledalo psihe. Ako prihvatimo D. H. Lorensov opis duše čoveka kao „ogromne, mračne šume pune divljine“, poseban fokus se usmerava na tretman pejzaža u ovim delima.

Ovakav tretman pejsaža posebno je sugestivan u pričama smeštenim na ostrvima, jer, očigledno, postoji nešto fascinantno u samoj formi ostrva. Od svog prvog pojavljivanja u štampi 1719. godine pa do danas, Robinson Kruso nije prestao da se štampa. Oduševljenje pričom o tome kako civilizovan čovek živi na pustom ostrvu primoran da se osloni samo na samog sebe, navela je generacije čitalaca da kroz čitav XVIII i XIX vek čitaju adaptacije ove priče vođeni fascinacijom čovekovim „ja“ i njegovim mogućnostima.

Ostrvo može da bude izuzetna pozornica za „surove prizore“, arena za herojeva iskušenja i pobede, kao što to biva u Robinsonu Krusou i mnogobrojnim Robinzonijadama. Međutim, ono može da bude i mnogo više – mesto gde se civilizovan čovek menja iskustvima kroz koja prolazi. Kada se heroj menja iskustvom u divljini, kao što se menja Džim Hokins u Ostrvu s blagom – tretman pejzaža je od centralnog značaja. U stvari, Stivensonova upotreba motiva ostrva maskira značajno produženje – i internalizaciju – tradicije koju je nasledio od Danijela Defoa.447

446

William Blackburn, „Mirror in the Sea: Treasure Island and the Internalisation of Juvenile Romance“, Children’s Literature Association Quaterly, Volume 8, The John Hopkins University Press, Number 3, Fall 1983, str. 9. 447 Ibid. str. 9.

Ova mogućnost za internalizaciju postoji jer je ostrvo, iznad svega, figura za sebe. Jungovci bi ostrva lako prepoznali kao arhetip „self-a“ („ja“)448. Kao slika u potpunosti integrisanog selfa, ostrvo je zemaljski raj, opšti simbol za čovekovu dušu. Stoga, ostrvski pejzaž nudi više vizija selfa, ostrvo može da otelotvoruje bilo koju od njih koju pisac odluči da istakne. U tom smislu, od ključnog je značaja istaći i tumačenje ovog simbola u analizi avanturističkog romana XVIII i XIX veka, pri čemu se Blekburn posebno osvrće na romane Robinson Kruso, Ostrvo s blagom i Petar Pan.

Ostrvo Robinsona Krusoa je arhetip selfa u smislu da nudi sirov materijal pomoću kojeg Kruso može da realizuje svoju ličnost i mogućnosti. Ono postoji da bi njime dominirao „rad, primena i upornost“ čoveka punog vere u hrišćansko otkrovenje i kutiju alata. Krusoovo pripitomljavanje ostrva na nivou romana ukazuje na veliku moć civilizovanog čoveka, te je u ovom romanu ustanovljena osnovna paradigma: Evropejac, nasukan u divljini, potčinjava svoje okruženje svojim potrebama i na kraju se vraća kući. U suštini, sve što Kruso uči iz svog boravka na ostrvu jeste da može i mora da ga potčini, civilizacijske vrednosti nadilaze divljinu.

Iako je Stivenson svoje Ostrvo s blagom opisivao kao originalnu ideju, čini se da je, u stvari, bio svestan duga svom prethodniku, Danijelu Defou, što se vidi i u samom romanu po motivima Krusoovog papagaja, ali i izuzetnoj parodiji na brodolomnike u vidu priče o Benu Ganu. Pa ipak, uprkos njegovoj želji da oživi „sve stare romanse ispričane upravo na drevni način“ (OSB, 2). Stivensonovo ostrvo ne odražava trijumfalno imperijalističko self opisano u Robinsonu Krusou. Uprkos površinskim sličnostima avanture Džima Hokinsa dovode do istog efekta kao avanture Robinsona Krusoa, a lekcije koje Džim nosi iz ovog iskustva radikalno se razlikuju od Defoovog junaka.

Stivenson prati Defoovu paradigmu: heroj dolazi do ostrva, doživljava brojne zastrašujuće avanture i vraća se kući. Međutim, sve što njegov heroj Džim Hokins uči iz svog novog iskustva dovodi u pitanje dotada nesumnjivu sigurnost detinjstva, a susret sa ostrvom biva postavljen u kontekst oštrog kontrasta sa njegovim dečačkim sanjarenjima, te upravo ovaj prelaz, od sanjarenja preko realnosti do noćne more,
448

C. G. Jung, Memories, Dreams and Reflections, ed. H. Jafle. trans. R. and C. Winston, Vintage, New York, 1963.

ukazuje na potrebu da sazri i prihvati odgovornost na sebe. Krusoov otac bio je pouzdan vodič u životu, ali Džimov otac je bio isuviše slab i bolestan da bi ga branio od Bilija Bonsa, a kasnije kada ostane bez oca, Džim nema na koga da se osloni u svetu odraslih jer majka je, kao žensko, slaba i u opasnosti pada u nesvest, a u ostale ne može da se pouzda, jer svako ima svoj interes u ovoj avanturi. Iako Stivenson vešto vodi priču kao naizgled bezazlenu, štedeći senzibilitet mlade čitalačke publike, nema sumnje da je ovde opisana priča koja je u bliskom dodiru sa dečačkim noćnim morama sa kojima dečak-heroj mora sam da se izbori upoznajući sebe do najvećih dubina, otkrivajući svoje slabe tačke i pouzdajući se u snagu koju stiče samo iskustvom.

Varljiv pejzaž održava dvoznačnost romana u celini – nepouzdanost odraslih, koji su po definiciji pouzdani, osvajanje blaga više zbog sreće nego pravde (uz epizode s buretom za jabuke, činjenicu da Džimovi prijatelji pobeđuju iako se on odvaja od njih i traži svoju avanturu), tajanstvenost i nedokučivost lika Long Džon Silvera – sve ovo naglašava „ograničenja ljudske volje i krhkost sreće... kao gospodara realnosti“.449 Krusoovo ostrvo bilo je razvijena slika – komentar o mudrosti engleskog društva, dok Džimovo ostrvo stalno urušava stubove njegovog nevinog detinjstva. Baš kao što i ostrvo nije ono što je on zamišljao da će biti, ni bilo šta drugo nije onako kakvim se očekuje da bude; dvoznačnost pejzaža samo je odraz dvoznačnosti mnogo širih razmera, čega Džim postaje svestan malo po malo, upoznajući preko iskustva na ostrvu i sam život i samog sebe. Stivenson, internalizacijom pejzaža obogaćuje i proširuje tradiciju koju je nasledio od Defoa i donosi trag koji će pratiti ozbiljne avanturističke priče XX veka. On nije njihov začetnik, ali je sigurno da je odredio pravac koji nisu mogli da odaberu već samo da prate.450

449

M. L. McKenzie, „The Joy Theatre, Romance and Treasure Island: The Artistry of R. L. S.“, English Studies in Canada, 8, 4, December, 1982, str. 420. 450 Blekburn, op.cit., str. 11.

u svetskim okvirima. str. a pisane 1982. iz aspekta žanrovskog određenja.. Beograd. nagnuo se preko mog ramena i uskoro je sam dovršavao mapu i davao imena mestima. godine. pripadaju žanru avanturističke priče. kako to Dušan Puhalo ističe. str. i sto godina kasnije to i dalje klasična avanturistička priča454. Čak je i sam Stivenson isticao da je Ostrvo s blagom „priča za dečake bez potrebe za psihologijim ili finim stilom. op. 456 U tom smislu. 1976. 455 Humphrey Carpenter and Mary Prichard. „taj roman sadrži tradicionalne.cit. Priču je čitao porodici i prijateljima. godine. Književni Portreti. priređujući časopis Children’s Literature Association Quaterly. str. Nikada neću zaboraviti uzbuđenje zbog Ostrva skeleta.“457 Tokom avgusta i septembra napisao je 15 poglavlja.... 1957. a potom je objavljivao u časopisu Young Folks od oktobra 1881. 7. str. ističe da je čitajući redove inspirisane ovim romanom. onda su se ona iskvarila“. 1996. a ostatak kasnije na Davosu 1881. a Ivo Hergešić smatra da je roman Ostrvo s blagom izvršio veliki uticaj na „pomorsko-avanturistički roman“. godine. jasno svrstavaju Stivensona među pisce avanturističke proze. 147. 456 Ibid. Novo Vuković njegovu avanturističku priču čak određuje kao „avanturistička priča s gusarskom tematikom“451. Stivenson je ušao baš kada sam završavao crtež i pokazao jako intersovanje za sve što sam nacrtao na papiru.2. i to za dečake455. 543.8. Naučna knjiga. Peri Nodelman. brdo Durbin niti vrhunac uzbuđenja kada je zapisao reči „Ostrvo s blagom“ u gornjem desnom uglu – gusarima. 198. Ako se ne dopadne deci. vii . 308. Zagreb. Isto tako i Hemfri Karpenter i Mori Pričard. Podgorica.. 454 Nodelman. Evo kako je taj trenutak doživeo dečak: „Bio sam zaokupljen svojom kutijom bojica i crtao sam mapu ostrva. čoveku zatočenom na ostrvu. odnosno gonjenje“453. str. 1999.. pošto. godine. Uvod u književnost za djecu i omladinu. Ivo Hergešić. povodom stogodišnjice objavljivanja Ostrva s blagom u svom originalnom obliku 1882. str. 453 Dušan Puhalo. The Oxford Companion to Children’s Literature. Unireks. str. Robert Luj Stivenson i njegovo životno putovanje. Stivensonovi romani. a to je uticaj koji traje do danas452.. OUP. prototipske ljudske situacije koje su čest predmet mita i bajke: traženje blaga i bekstvo. 457 Letley.. op. Engleska književnost XIX i XX veka. a posebno Ostrvo s blagom.. zakopanom blagu.3 Žanrovsko određenje Nesumnjivo je da.cit. važno je napomenuti da je ideja o samoj priči začeta jednog kišnog jutra kada je Stivenson posmatrao svog posinka Lojda Ozborna kako crta mapu s blagom. međutim čitaocima 451 452 Dr Novo Vuković. do januara 1882.

str. 730. u romanu ima puno i jednog i drugog. C. .E. uz izvestan stepen moralne dvosmislenosti koja može da zbuni mlade čitaoce koji traže samo razigranu avanturu. a kasnije ga je Džordž Meredit (George Meredith) nazvao „najboljom knjigom za dečake i knjigom koja od čitalaca ponovo stvara dečake“458. L.naviknutim na priče o velikim herojskim podvizima kao što su bili Don Zalua Hrabri ili Vitez Andaluzije (Don Zalua the Brave. Endry Lang (Andrew Lang) okarakterisao je roman kao avanturu. što je veoma dobro za avanturističku priču. str. 8 December 1883. II. Letters of George Meredith. The Knight of Andalusia). osećate da pravi naslov nije Ostrvo s blagom već Džon Silver. čak su se neki čitaoci žalili na priču. kojih nije bilo u časopisu. obratio je pažnju na standardizaciju jezika za mlade čitaoce i prema savetima gospođe Malesvort.. Iako je tvrdio da u priči nema ni psihologije ni lepog stila. pri čemu je sumnjivo kakvu će korist od toga imati. nije imao takve sumnje: „Upravo on. 460 Mrs Malersworth. 31. The Critical Heritage. Paul Maixner. malo više uveravanja da tekst mladi razumeju bolje od obične proze“. Voyage to Winward (1952). 181. „Treasure Island“.460 Čini se da je on sve to primenio na najbolji mogući način i napisao klasičnu avanturu za sva vremena. 131. Henley). sa malo ponavljanja. Swanston Edition. Lui. a ne Džim Hokins ili Flintovo Blago. Takođe. Cline. primenio je „najbolji jezik koji može da koristi. E. E. a knjigu će čitati i voleti dečaci željni avanture. 1883. str. Časopis Chicago Dial smatrao je da postoji nedostatak moralne odgovornosti. Henley. 1970. Pa ipak. Henli (W.. „On the Art of Writing Fiction for Children“ (May 1893) in Lance Salway. jedan od Stivensonovih biografa. primećuje da upravo ova dvoznačnost daje priliku dubljeg čitanja i atmosferu u kojoj se stiče utisak 458 J. Henley. 1981. Dobar engleski. Između ostalih. A Peculiar Gift. Dženi Kalder (Jenni Calder). V. str. 737-38. Letter to W. 459 Robert Louis Stevenson. po značaju od mah nakon Odiseje i Toma Sojera. XXIV. on je uklonio podnaslov Priča za dečake i uneo nestandardni govor u tekst. kad završite sa čitanjem. The Saturday Review. prvi susret kao da nije godio.E. Stivenson je izmenio tekst i objavio ga kao celovit roman i doživeo srdačan prijem kod čitalaca i kritičara. Oxford. čija je životna snaga da ide hrabro kroz život s jednom nogom i dali Stivensonu inspiraciju za lik Silvera. jeste pravi heroj gospodina Stivensona. 142. ed. ed. uključivši čak i bogohulne termine Zao (The Evil One) i Đavo (The Devil). tadašnje kritičarke za književnost za decu. jer. C. Godine 1883. britak i jasan. gusar“.459 Izmene koje je Stivenson uneo u celovitu verziju romana verovatno ukazuju na razloge kasnijeg uspeha priče. Fumas. 1976. W. Mars. str.. Harmondsworth.

1972) Leonarda Viberlija (Leonard Wibberley) i Silverova osveta (Silver’s Revenge. godine u transkript Mermaid Theatre u Londonu. pri čemu je Silver ponovo glavni junak priče. Meade Falkner).da je Ostrvo s blagom „uvek bila priča koju su odrasli veličali više od dece. opet. 2007). u stvari. odnosno stivensonske avanturističke priče govori u prilog svevremenosti ideje o potrazi za blagom i čežnjom za dalekim ostrvima. bogatstsvom i osvetom. a Džimu Hokinsu ponovo dodelio ulogu pripovedača u Avanturama Ben Gana (The Adventures of Ben Gunn. U Britaniji se nastavlja izvedba iz 1959. op. kao mešavina misterije i avanture smeštene u seoce na jugu Engleske. Mathieu Lauffray) koriste ovu tematiku za novu vrstu romana – grafički roman. U njoj duh Pukovnika Crnobradog i potraga za dijamantom.461 Sama trajnost knjige takođe puno duguje čestim dramatizacijama za decu. dok Havijer Dorison i Metju Lufrej (Xavier Dorison. a na njemu zatiču Long Džon Silvera koji je pronašao Flintovo zakopano blago. Nove pozorišne verzije prave se iznova i iznova. Ostrvo s blagom inspirisalo je mnoge imitacije. . Robert Lison se u svojoj verziji mita fokusura na drugo putovanje „Hispaniole“ u potrazi za avanturom. Ovo je i danas popularna knjiga. koji likove dečaka heroja vodi daleko od kuće. Frenk Delani (Frank Delaney) u Kletvi ostrva s blagom (The Curse of Treasure Island.. te na brodu dolazi do pobune i niza ubistava. str.462 Leonard Beverli u svom romanu donosi priču o posadi broda „Džejn“ koja slučajno zastaje pored ostrva za koje se isp ostavlja da je Ostrvo s blagom. F. dodajući epsku dubinu originalnoj priči. osvrnuo na životnu priču krusoovskog junaka Ben Gana od svešteničkog sina do gusara. F. već da i savremeni pisci nastavljaju tradiciju Stivensonove. R. 542-3. Činjenica da ovo nisu i jedini romani inspirisani Stivensonovim Ostrvom s blagom. pogotovo među decom.1898) autora J. Meda Foknera (J. 1979) Roberta Lisona (Robert Leeson). U tom smislu. Delderfild (R. Delderfield) se. Čini se da 461 462 Prichard. upravo je zbog odraslih održano interesovanje za knjigu“. Napisano je čak i nekoliko nastavaka Stivensonovog originalnog romana: Flintovo ostrvo (Flint’s Island. Takođe. 1956). 2001) ukazuje na prokletstvo zakopanog blaga. donosi atmosferu Ostrva s blagom.cit. pri čemu je Long Džon opet glavni junak priče (Long John Silver. Jedna od boljih avanturističkih priča XIX veka bila je Munflit (Moonfleet. kao Božićna predstava s Bernardom Majlsom (Bernard Miles) u ulozi Long Džon Silvera. Ibid.

27 April 2008. Oni su nosioci i jedini akteri priče. godine u pozorištu Old Rap Theatre u Birmungamu. Book. časopis Sunday Mercury je 2008. ističe kako vreme ne može ništa starom klasiku – pogotovo kada on donosi gusare. Međutim. godine časopis Book takođe se bavio klasicima. Coventry Newspapers. str. 46. i on u ovoj predstavi glumi osornog kavgadžiju čiji izgovor podseća na kokni Majkla Kejna. 464 „50 Greatest Adventure Books of All Time. a tada je autorkino petogodišnje dete prokomentarisao: „To nije lepo!“ Oba lika su sjajna i ovo je direktno u vezi sa povezanošću ova dva lika kao celine koja mora da postoji kao takva da bi preživeli na ostrvu. Iako se činilo da je predstava pomalo teška za 463 „100 Great Books to Get Your Kids Reading. West Egg Communications llc. 30. . Legal and General Heart 100. 2003. i od 50 najtrajnijih avanturističkih priča. Džima glumi Ijan Ridli (Ian Ridley) koji uverljivo donosi na scenu lik preplašenog malog dečaka koji kroz iskušenja sazreva i postaje čovek. ali ovog puta samo u okviru žanra avanturističke proze. o tome da je originalna verzija priče Ostrvo s blagom i dan danas živ tekst koji nalazi put do dece i mladih govori i činjenica da se svrstava među knjige za sva vremena.463 Nešto ranije. koja je bila na repertoaru tokom zimske sezone 2003. str.upravo to što Stivensonovo Ostrvo s blagom ne prestaje da budi maštu pisaca i što se svojom tematikom uklapa i u XX i XXI vek pokazuje njegovo neprikosnoveno mesto u kanonu avanturističke priče. 20. već im se dopala egzotična scenografija s čestim promenama svetla i efekat transformacije jarbola broda u tropsko ostrvo. pri čemu postoji napomena da se ove knjige smatraju pogodnim za tinejdžersku čitalačku publiku. godine objavio spisak sto najvećih knjiga za decu i na tom spisku Ostrvo s blagom i Kidnapovan Roberta Luisa Stivensona zauzimaju 29. Birmingham Post and Mail Ltd. mesto. Buntovnog Silvera glumi Gevin Robertson (Gavin Robertson) s nominacijom za BAFTA nagradu.465 Ova predstava se fokusira na odnos dečaka Džima Hokinsa i jednonogog gusara Long Džon Silvera koji se nalaze na tropskom ostrvu punom zlata. mestu iza Kima i Robinzina Krusoa. 465 Tara Cain „Touch of Escapism is a Real Christmas Theasure“. ali i u kulturi uopšte.464 Tara Kejn (Tara Cain). ali je zabavan sve vreme sem kad ubija. Coventry Evening Telegraph. sponsored by Dryton Manor Theme Park Sunday Wonder Kids. 11 Decembre 2007. Ostrvo s blagom našlo se na 15. Na primer. May-June 2003. Publika je bila puna dece koja nisu razmišljala o ovim aspektima priče. 7. potragu za blagom i pucanje iz pištolja. pri čemu su užad postala biljke penjačice. pišući pozorišnu kritiku o pozorišnoj predstavi Ostrvo s blagom. str. i 30. Sunday Mercury. theatre review.

Robert Luis Stivenson. Robert Luis Stivenson. prevodilac Mihajlo Đorđević.decu mlađeg uzrasta. prevodilac Mihajlo Đorđević.. prevodilac Slavica Faht. Biblioteka kovčežić.90. Matica Hrvatska. Beograd. Ostrvo s blagom. Beograd.466 O trajnosti knjige svakako govore i prevodi na strane jezike. prevodilac Živojim Vukadinović. Svjetlost. te je najsvežije izdanje iz 2009. 1964. Omiljeni pisci 68. S. Robert Luis Stivenson. „Vuk Karadžić“. kod nas se prvi prevod pojavio još 1923. Knjiga za svakog. Djeca Kapetana Granta. 1939. „Mladinska knjiga“ i „Mladost“. Zagreb. Zanimljiva biblioteka. Ostrvo s blagom. Robert Luis Stivenson. Robert Luis Stivenson. edicija Knjige za sva vremena. Beograd. te su je i oni pratili bez daha. Robert Luis Stivenson. autor pogovora Božo Pavić. Ostrvo s blagom. Danijel Defo. Marković. Petnaestogodišnji kapetan. Beograd. pri čemu edicije u koje se svrstava ovaj roman samo ukazuju da su i kod nas ciljna publika deca i mladi: Biblioteka Zmaj. Keršovani. Žil Vern. 1976. Vidi sledeća izdanja: Robert Luis Stivenson. Danijel Defo Otok s blagom. Robert Luis Stivenson. Ostrvo s blagom. Sarajevo. duh eskapizma i avanture na moru očarao je i ovu publiku. Čačak. Najlepše knjige za omladinu. Robert Luis Stivenson. već i kada posmatramo učestalost ponavljanja prevoda postoji kontinuitet. Ja volim klasike. Oslobodjenje. Robert Luis Stivenson. prevodilac Mihajlo Đorđević. Četiri sestre. Mlado pokolenje. 1923. 1990. Kreativni centar. Ljubljana. Biblioteka Knjige našeg detinjstva. Naime. Zagreb. godine. nema podataka o prevodiocu. 1990. Žan Randije komentator. 10. Mladost. Sarajevo. 2004. 1989. knjiga 2. Pčelica. B. Ostrvo s blagom. knjiga 4. 2009. Biblioteka Kovčežić. Lovac na olupine prevodilac Snežana Bukal-Katanić. Ne samo da nema jezika na koji Ostrvo s blagom nije prevedeno. Zagreb. autor predgovora Vida E. a izdavačke kuće nastavile su i nastavljaju da objavljuju prevod ovog dela. Alkot. Beograd. 1998. Zlatna knjiga br. knjiga br. prevodilac Snježana Mišković. Cvijanović. Robert Luis Stivenson. prevodilac Božidar Marković. Beograd. iz aspekta određenja ciljne čitalačke publike to su bila i ostala deca. Ostrvo s blagom. Mladi dani. Aleksandar Dima. 1953. prevodilac Budisava Šćekić. Pustolovne priče. Držić. Omladinska biblioteka. Ostrvo s blagom. Knjige za sva vremena. Robert Luis Stivenson. Beograd. i to deca svih godina. 1966. Ostrvo s blagom. Knjiga za svakoga. 1992. Ostrvo s blagom. prevodilac Mihajlo Đorđević. Zlatna knjiga. kolo 2. Mladi dani. Biblioteka knjige našeg detinjstva. Omladinska biblioteka. G. odnosno i deca i tinejdžeri i odrasli koji su sačuvali dete u sebi. Robinzon Kruso prevodilac Džejn Kerut. Lujza M. Humanistički prezir prema književnosti punoj akcije bez ozbiljnih moralističkih 466 467 Ibid. prevodilac L. Novo pokolenje. Biblioteka 100 knjiga. pustolovne priče. Beograd. Ja volim klasike. Tri musketara. „Branko Đonović“. bez ob zira na promene ukusa mlade čitalačke publike i izdavačke planove izdavačkih kuća. Omiljeni pisci. Ostrvo s blagom. Biblioteka Zmaj. Zanimljiva biblioteka. . 1959. Biblioteka 100 knjiga. Robert Luis Stivenson. Robert Luis Stivenson. Sve ovo govori u prilog tezi Viljama Bekburna da postoji uska povezanost između avanturističke proze i književnosti za decu i mlade i to još od doba renesanse.467 Stoga. godine. Robinzon Kruso. Ostrvo s blagom. Djevojke. Kon. Ja volim klasike. Beograd. Najlepše knjige za omladinu. Ostrvo s blagom. 1950. Rad.

iskoračili su iz vremena i kulturološkog konteksta XIX veka da bi postali neizbrisiv element kanona svetske avanturističke proze. te je ona prepuštena samo deci.468 da bi oživela tokom XVIII i XIX veka kroz dela pisaca koji su upisivali u nju imperijalističke ideje. .stavova. baš kao lik Long Džin Silvera. literarne izvrsnosti i veličanja društvenih vrednosti potisnuo je avanturističku priču kao „priču koja odvlači decu od igre a stare iz toplog kutka kraj peći“. 468 Upor. Robert Luis Stivenson i njegova priča o potrazi za blagom i avanturom ostavili su trajan trag u engleskoj književnosti. 7.. Zahvaljujući čitaocima svih uzrasta i svih epoha. koji je uspeo da snagom mašte i čiste avanture nadiđe političke ideje svoga doba i čitaocima svih uzrasta ponudi knjigu za sva vremena. op. i. svi sem Roberta Luisa Stivensona. Blakburn. str. ovo delo živi punim životom i dan danas kao arhetipska priča koja živi u srcu svakog čitaoca.cit. a posebno engleskoj književnosti za decu i mlade.

a 1907. učitelj i umetnik. Potom je upisan u jednu od lošijih državnih škola u koju su išla deca kolonijalne službe. godine.radio kao novinar u Pendžabu. gde se oženio Amerikankom. godine skrasio u Engleskoj u kojoj je ostao do svoje smrti 1936. godine i nikad se nije vratio na duže. u časopisima The Civil and Military Gazette i The Pioneer. Kasnije je neko vreme živeo u Sjedinjenim Državama. Prve priče proizašle su iz tog iskustva i bile su objavljene u lokalnim časopisima. poput Henrija Džejmsa i Konrada. a u to vreme počeo je da piše i poeziju. 1937) . Kiplingove tmurne priče o Engleskoj i budućnosti. U krugovima imperijalnih činovnika.1 Biografija i dela Radjard Kipling (Rudyard Kipling. od roditelja Engleza. iako mu se umetnost do kraja života napajala sećanjima na rano detinjstvo u Indiji. a u Indiju se vratio 1882. godine dobio je Nobelovu nagradu. urezalo se u Kiplingu kao večna tema koju je sa golemom podvojenošću nosio u sebi čitav život. 1865-1936) rođen je u Bombaju. Vrlo brzo stekao je veliku slavu i široko čitalaštvo. Džon Lokvud Kipling. Indija. Nakon smrti pripala mu je čast . i Južnoj Africi. najavile su promenu njegove reputacije. učenjak. Prijatelji su mu bili bogataši i moćnici. kojima je pripadao i Radjardov otac. Nakon Prvog svetskog rata. Tu je sedam godina – kako kazuje u posmrtno objavljenoj autobiografiji pod naslovom Ponešto o meni (Something of Myself. Junajted Servis Koledž u gradu Vestvord Ho (škola Hejlberi. među njima Stenli Boldvin. RADJARD KIPLING – PRITAJENA APOLOGIJA IMPERIJALIZMA 9. Rano detinjstvo proveo je u Indiji gde je paralelno sa maternjim engleskim jezikom usvojio i hindustanski jezik. kada je izgubio sina Džona. te su Radjarda i njegovu sestru Alisu odveli kada im je bilo pet i tri godine i predali ih na čuvanje porodici jednog penzionisanog pomorskog oficira u gradiću na obali Lamanša. bila je najbolja). Iako je ostao torijevski imperijalist. pogled na svet postao mu je znatno mračniji. Indiju je napustio 1889. Mnogi istaknuti pisci. Kralj Džordž V i Tomas Hardi. Susret mladosti i neprijatnog autoriteta koji su obeležili traumatična iskustva tih prvih godina provedenih u Engleskoj. da bi se nakon 1900. zajedno sa čudačkim basnama i kvazi-teološkim pripovetkama. smatralo se da decu treba slati u Englesku iz zdravstvenih i vaspitnih razloga. namenjena višim slojevima kolonijalne elite. govorili su o njemu s poštovanjem.9.

1970. 1943. . S.kakva se odaje najvećim britanskim piscima: sahranjen je u Vestminsterskoj opatiji. str. "Kipling". Duke University Press. ostajući zauvek istorijski relevantan pisac. 1894-95). poput Lajonela Trilinga (Lionel Trilling). Garden City. cenjen ali nikad u potpunosti velikan. Kao anglo-indijski pisac. Kim (Kim. str.470 Ova ekstremna razmimoilaženja u stavovima ukazuju na istinske poteškoće prethodnih generacija književnih kritičara u tumačenju Kiplinga na političkom nivou. Među najznačajnija prozna dela iz njegovog opusa ubrajaju se Knjiga o Džungli (The Jungle Books. Oberlin. Ohio UP. 471 Upor. Durham and London. Whose India? The Independence Struggle in British and Indian Fiction and History. Jednostavne priče (Just So Stories. 1902). Gilbert) u svojoj studiji iz 1970. a čak je i strogi antiimperijalista poput Džordža Orvela isticao da. 1906). 18-19. Kiplingovo ime. The Good Kipling: Studies in the Short Story. Kipling predstavlja jednu književnu figuru iz anglo-indijskog perioda XIX veka.471 469 Trilling Lionel. poezija i proza nikada u potpunosti nisu nestali iz stranica književne kritike. godine hvali Kiplinga kao pisca koji umetnički „objedinjuje očigledno različite elemente u zadovoljavajuće estetsko iskustvo“. Pa ipak. Gilbert (Elliot L. nalazeći uporište u kritici Kiplingovog imperijalizma. Gilbert. Puk sa Pukovog brda (Puck of Pook’s Hill. uprkos primarno negativnoj recepciji njegovog dela u prvoj polovini XX veka. 1996. iako uvek donekle udaljen od velikog središnjeg postolja. estetskom i etičkom nivou. koji je upravo ovakav stav izneo 1943. u svom eseju „Kipling“469. 1901). Doubleday. Ostao je institucija britanskog pera. 120-29. Njegov položaj u ovim kanonima je dijametralno različit: ili ga zaštitnički prihvataju poput T. Eliot je smatrao da ga ne može odbaciti. Teresa Hubel. Eliot L. Hemingvej je priznavao da je Kipling uticao na njega. 10. Eliota ili ga u potpunosti izopštavaju. str. The Liberal Imagination: Essays on Literature and Society. Nagrade i Vile (Rewards and Fairies. 470 Elliot L. i to u meri većoj nego ijedan pisac viktorijanskog i savremenog književnog kanona. Kipling je u svetu književne kritike izazvao debatu na političkom. priznat ali skrajnut. ma kako bezvredan. 1910).

niti određuje ukus čitalačke publike srednjeg društvenog sloja kao što je činio prvih trideset godina XX veka. Krupsielis and E. 1993.“472 Više nije popularan kao što je bio 90-tih godina XIX veka. 1999. Xi Upor. uzdigao se kao raketa. a Kipling je doživeo i da u svojoj biografiji zabeleži prezrivu primedbu o „velikoj i epohalnoj Deklaraciji o Indiji“ iz 1935. od 70-tih godina XIX veka do 30-tih godina XX veka. str. Pošto nijedna književna karijera koja traje toliko dugo kao Kiplingova ne može da izbegne da uhvati odraz društvene istorije. kada ga je Henri Džejms nazvao „genijalnim piscem“473. Vol. Daniel Karlin. str. K. godine koja je dala samoupravu indijskim provincijama i mnogim konzervativcima se činilo da otvara vrata nezavisnosti. u Kiplingovim delima jasno se vide elementi društvenih ideja koje su se smenjivale tokom njegovog života. Takođe je živeo dovoljno dugo nakon Prvog svetskog rata da uoči pretnju nacizma i upozori na potrebu razoružavanja. napominje da je „počeo kao senzacija. II. Berkley.Danijel Karlin (Daniel Karlin). M. 472 473 Upor. Ovaj politički kontekst je takođe i društveni i kulturološki. Charlottesville. bio je svedok klimaksa moći Britanske imperije i početka njenog pada. 200. ali je on izneverio sva ova predviđanja i još uvek je tu sa nama. J. Oxford University Press. ali se čini da se Kiplingova reputacija u svetu književne kritike ponovo obnavlja poslednjih godina. Correspondence of William James. Svet u kome se Kiplingova karijera oblikovala. University Press of Virginia. U ovom radu ćemo se posebno osvrnuti na tradiciju avanturističke priče prožetu viktorijanskom idejom imperijalizma viđenu iz Kiplingove vizure. . a očekivalo se da padne kao štap. Rudyard Kipling. Kraljica Viktorija bila je proglašena caricom Indije 1877. govoreći o Kiplingovoj karijeri. Oxford. gotovo kao skandal. godine.

2.476 U tom smislu. posebno je Ustanak bio pogodan za stvaranje priče o velikim avanturama heroja koji se. koliko da pročitaju zapise o britanskim vojnim i civilnim dostignućima u Indiji. Victorian Writters and the Image of Empire. Kim donosi atmosfetu realnosti. uz komentar da bi se i ono „moglo preciznije odrediti kao avanturistička proza. dečaka Kima u okruženju indijskog miljea u kome je odrastao. London. te se stiče utisak da je to priča o realnim ljudima koji sobom nose egzotiku. Michael Edwards. str.. Pri tome. Indija je imala nekoliko prednosti za ovakav odabir romantičarskog pripovedača. uzdižu do herojskih visina. prvi profit u ranim danima uspostavljanja britanske moći u Indiji došao je s „poklonima“. str. Avanturistička priča u delima R. 2001. navodi se i roman Kim kao primer avanturističke priče u formi niza upečatljivih događaja skoncentrisanih oko centralnog lika. upravo kada su nadomak poraza.475 Indija je bila zemlja avantura koja je inspirisala pisce da pišu o herojskim podvizima i naišla na prihvatanje britanskih imperijalista. Ct. Greenwood Press. što je kombinacija koja nam pomaže da objasnimo trajnu popularnost ove knjige.9.1 Avantura kao realistično-imaginarna priča Lorens Kican. govoreći o viktorijanskim piscima i slici imperije u njihovim delima. Constable. kao primere. Westport. 1991. Zbog toga što je većina učesnika u ovoj akcionoj drami veoma dobro prikazana. To je bila zemlja ogromnog bogatstva u zlatu i draguljima. Kiplinga 9. 25-33. The Sahibs at Home. koji su svi poreklom Azijci. Mahbab Alija. između ostalih ističe i stvaralaštvo Radjarda Kiplinga. što je dalo pravo značenje indijskoj reči iz koje je potekla reč „pljačka“ (engleski termin „loot“) i ukazala na mogućnost obrtanja avanture u profit.“474 posebno zbog Indije kao mesta radnje većine njegovih dela. Ibid. jedino pukovnik Krajton i Striklend imaju uloge uobičajno pripisivane Englezima u ovoj vrsti avanturističkog romana. 50-51. pišući o Indiji pisci nisu morali da se oslanjaju u tolikoj meri na osmišljavanje imaginarnih avantura. pri čemu se ističu likovi Lame. . Naime. str. 476 Upor. dok je pljačka bila tipična za vojnike. X. Kipling svoje likove prikazuje kroz niz opisa raspoloženja i pejzaža koji čitaoce u potpunosti uključuju u akciju. On pejzaže 474 Laurence Kitzan. i pronađu mesta i događaje u koje će uputiti svoje heroje. Rose Coloured Vision. Štaviše. 475 Upor. Takođe. Haraja Babu.2.

učestvujući u Velikoj igri. Iako Kim ne nudi jedan jedinstven istaknut lik koji čini herojska dela i prikazuje britanske dečačke vrline dečaka i mladića kao u većini imperijalističkih priča. 302. Opis koji pisac nudi toliko je autentičan do detalja da se stiče utisak da Kipling piše o realnosti koja se događa pred čitaocem. Martyn Seymour-Smith. str. Kiplingov kritičar Martin Sejmur Smit (Martin Seymour .. Kim.. str. on ipak pripada žanru avanturističke priče. nasmešenom rekom života“477. a koja su u suprotnosti sa stereotipom vezanog za Bengalce rasprostranjenim među Britancima. „širokom.478 Lorens Kican smatra da je upravo u tome i poenta romana i da je zbog toga roman do danas popularan – to je avantura primarno obojena magijom i atmosferom o kojoj ne treba razmišljati. 169. 169. da sama scena počinje da nadilazi granice ovakve realnosti i prelazi u svet magije. 1989. Koristiti reč „magija“ u kontekstu imperijalističkog avanturističkog romana može da izgleda neprimereno. prolazi kroz psihofizičku obuku da bi. Huraja Babu. poneo „teret belog čoveka“.cit. Uz to.ispunjava životom i opise obogaćuje „magijom“ jezika koji u svojoj biografiji naziva posebnim. ali ta reč u potpunosti opisuje čitanje romana Kim i po analogiji mnogih slika u književnosti kasnog viktorijanskog perioda. očigledno je veoma hrabar čovek. Magija zavisi od stvaranja iluzije i njenog održavanja na takav način da se posmatrač ubedi da viđeno pripada realnosti. Queen Anne Press. pogotovo u slučaju Kimovog i Laminog putovanja Velikom cestom. roman nudi brojne ilustracije hrabrosti kako belaca tako i Indijaca. samo što je lik heroja podeljen na više reprezentativnih likova.. Kitzan. Razum i logika su često suprotstavljeni magiji. što se više misli o njemu“. Rudyard Kipling.. ali prve noći boravka kod tajanstvenog Lurhana Sahiba on pokazuje srčanost mnogo višeg nivoa kada se u mraku suočava sa 477 478 Ibid. a u ovom slučaju dominantan osećaj je osećaj opravdanosti situacije u kojoj irsko siroče odraslo u Indiji prolazi kroz niz avantura koje su na kraju posvećene povezanosti Britanije sa Indijom. što se vidi iz opisanih dela. poput pravih heroja. budući da su prisutne ključne teme iz ovakvih priča. London. Kim poseduje beskompromisnu hrabrost malog dečaka. 479 Upor.Smith) navodi da Kim „kao da gubi od svog šarma. op. . str. uprkos tome što to sam poriče.479 Trebalo bi ga osetiti.

a bujnost života u velikoj meri obeležava atmosferu ove knjige. Njegov dom su ulice grada Pendžaba. a sistem racionalnog reda je uspešno uspostavljen. Kim je roman o Velikoj igri. str. Margery Hourihan.2. 26.nepoznatim fenomenom od čega mu se „ježe na trenutak i kratke dlake na vratu“480. ali je i sam pun igara. u ovom slučaju. koji se bave samo prodiranjem u divljinu i početkom nametanja razuma tami i iracionalnosti. a. ali koji on bez razmišljanja razotkriva i uništava.racionalnost Govoreći o dualizmu razuma i iracionalnosti. Dom mu je život sam po sebi. ali ga Kim spasava. Imperijalni heroji moraju da imaju ovu vrstu hrabrosti da bi se suočili sa nepoznatim u svetu. religija i kultura.. pri čemu efikasnost Tajne službe predstavlja rezultat pažljivog odabira i kategorizacije informacija u kombinaciji sa sposobnošću agenata da izvode zaključke 480 481 Ibid. . Instrument kojim se ovaj red održava i štiti od opasnosti izvan granica jeste Tajna služba. igra u kojoj se očajni agent koga progone neprijatelji prerušava. ali i igra koju Haraja Babu igra sa neprijateljskim agentima na planinskim stazama. Mardžeri Hurihan navodi upravo roman Kim kao popularno delo imperijalističke proze koje obeležava različitu fazu imperijalizma od ranije navođenih i opisuje prirodno gospodarenje racionalnih Engleza na mnogo celovitiji način nego Robinzon Kruso ili Rudnici Cara Solomona. to je izvanredan primer hrabrosti s kojom su mladi čitaoci mogli da se poistovete. Britansko upravljanje Indijom prikazano je kao neophodna i dobronamerna dominacija nad potencijalno haotičnom mešavinom nižih rasa. kao što su igra koju Kim uči u Lurhanovoj radnji – igra pamćenja sa draguljima i zbirkom drugih predmenta.2 Dualizam razum . Routledge. Sve ove igre su toliko zabavne i privlačne da je čitaocu lako smetnuti s uma da je Kim jedan od retkih imperijalnih heroja proze kome Britanska ostrva nisu dom.481 U Kimu gospodarenje predstavlja ostvaren cilj. 170. 9. 1997. London. str. a kasnije ceste egzotične Indije. Deconstructing the Hero and Children’s Literature. kao bitnom elementu avanturističke priče.

125. Melbourne. njene raskoši. op. 30-31. već gospodarenje grupom drevnih kultura i filozofija koje su „prirodno“ potčinjene britanskoj racionalnosti. trgovac konjima Mahbub Ali i učeni Huraja Babu. implicitno sugerišući da je to slika haosa. te jedino postupak kategorizacije pridaje idejni red ovakvoj nasumičnosti. Tacna sa safirima. kulturološko bogatstvo Indije je nekoherentno. rubinima. govori mu da „nema tako velikog greha kao što je neznanje“482. 482 Upor. Kim. str. uživa u širokoj lepezi formi života na ulicama i bazarima. majstor špijun koji uvodi Kima u službu. pa ipak veruje da su Indijci nesposobni da vladaju sobom. Krejton. koji je na ličnom iskustvu učio o indijskom načinu života. Na isti način. uz svetog Lamu. Rudyard Kipling. . ali ona nema prirodno jedinstvo ili shemu. U daljem tekstu citati iz ove knjige navodiće se u zagradama uz skraćenicu K. 483 Upor. implicira tekst. Kim. opisan je kao suptilan. str. Indijski likovi su živo opisani. ćilibarom. otelotvorenje britanske racionalnosti.483 te je samim tim i dualizam bele/nebele rase u velikoj meri prisutan određujući priču kao zapadnu avanturističku priču. te i slika Indije prikazana u romanu biva obeležena ovim uverenjem. tirkizima..cit. Kitzen. Dominacija opisana u ovom romanu nije dominacija nad prostim divljacima. upravo racionalnost u akciji pomaže Britancima da igraju i pobede u Velikoj igri. Oni su živopisni ali različiti kao dragulji u igri pamćenja koja je deo Kimove obuke. MacMillan. pri čemu tekst otkriva bogatstvo senzacija čitaocu. dok su sami Indijci opisani kao narod koji ovo prepoznaje i prihvata. Međutim. inteligentan i učen čovek koji poštuje drevne kulture Indije. slonovačom i kristalima je simbol indijske šarolikosti. a posebno agent Tajne službe. ali svi oni nemaju zajednička uverenja i kvalitet koji ih povezuje i definiše kao Indijce. 1946. Pukovnik Krejton. sklono raspadanju u formi civilnih nereda bez kontrole inteligencije britanskih vladara.iz ovih informacija i d elaju u skladu s njima. lepote i kontrasta. smaragdima.

ženski likovi se karakterišu emotivnošću i smeštaju u kontekst doma. a kasnije uviđa Laminu dobrotu i prepoznaje Kimove herojske kvalitete. Živopisnošću svoje ličnosti. kada su Kim i Lama iscrpljeni i bolesni od avanture u planinama. u kojoj se ona pojavljuje samo da bi bila od pomoći Kimu. U završnim poglavljima. a njen lik. najpre zbog toga što veruje da će Lama pomoći njenoj snaji da rodi drugog sina. posmatranom kao avanturistička priča. Štaviše. ona je prikazana kao žena koja bez ikakvih pitanja prihvata društvene i političke uslove koji ograničavaju njene slobode. iako je on samo dete lutalica pod zaštitom britanske vlade. otkrivajući svojim sagovornicima samo kažiprst okićen draguljima. Ona odobrava britansku vladavinu. Šohunpor je bogata udovica koja se sreće sa Kimom i Lamom kada prvi put krenu zajedno u potragu za rekom. U Kiplingovom Kimu postoji starica koja je prikazana kao lik koji prihvata i podržava niz nejednakosti: dominaciju muškaraca nad ženama. Ona ostaje iza zavesa u svojoj nosiljci kada razgovara sa muškarcima. u potpunosti ispunjava svoju ulogu u Kimu. . viših kasta nad nižim i najzad Britanije nad Indijom. kao lik majke zaštitnice heroja. Njeno prihvatanje britanske i patrijarhalne dominacije ključno je za način na koji ovaj roman naturalizuje ove strukture nejednakosti. ona im pomaže da se fizički i duhovno oporave i upravo u njenom domu svaki od njih doživljava epifaniju koja je u stvari cilj potrage. te su time i izolovani iz sveta avantura. starica Šohunpor funkcioniše u priči kao otelotvorenje Indije. Ona je aristokratsko g porekla i gospodarica velike kuće koju vodi s velikom energijom i efikasnošću.9. svojom energijom i neiscrpnom ljubaznošću. ali struktura priče.3 Ženski likovi u avanturističkoj priči U skladu sa tradicijom avanturističke priče u kojoj su razum. verujući da je ova jedini garant pravde u Indiji. implicira da je ona manje važna od njega. hrabrost i vođstvo prikazani kao ključni aspekti muških likova.2.

Ova potraga za istinskim identitetom. Gotham Library.9. postajanja. Southern Ilinois University Press. Kim je klasično dečačka avanturistička priča 484 . dok Lama otkriva reku tamo gde je najmanje očekivao – u svom mladom saputniku. a to su Cesta. Lurgan Sahiba. posvećenost upoznavanju samog sebe. 305). Kim. Lama se klanja pred Velikim zakonom 484 Upor. Prema Borisu Fordu (Boris Ford). 1942 in Kipling and The Critics. Shahane. New York. Il. prolaze kroz niz avantura da bi postigli svoje ciljeve. i Kim. 113. struktura. No 1. juvelira i mađioničara. str. priča i siže. koji traži reku u koju je pala strela koju je lično Buda bacio . uzbudljivu avanturu. kao njegov učenik na zadatku da važnu vojnu info rmaciju prenese Mahbabu Aliju. Gilbert. Elliot L. 485 Upor. ključna je za strukturno i tematsko tumačenje Kima kao avanturističkog romana.2. str. 61. 11. U tom smislu. Lama i Babu polaze ka Himalajima. A šta je Kim? Njegova duša je ovo ponavljala iznova i iznova“ (K. Boris Ford. Na svom putu sreće dva egzotična lika. pri čemu stari Tibetanac traži svoju reku. teme i simbolika – doprinose ovoj složenosti. Šahan (Vasant A. .4 Priča o herojskoj potrazi Suštinski posmatrano. te ga ranije uzimaju iz škole da bi špijunirao za Tajnu službu. 1973. dok Vasant A. reprinted from Scrutiny. „A Case for Kipling“. Kim dobija najviše počasti u Tajnoj službi zbog uspešno obavljenog zadatka. te ova mešavina špijunske priče sa duhovnom potragom nudi autentičnu. Nakon žestokog sukoba sa Rusima. I sam Kim to postavlja kao svoj cilj: „Ja sam Kim. simbolika ključnih pojmova u ovom procesu otkriva suštinu Kimove avanture. Kim je dečak izuzetnih sposobnosti. odnosno da bi se aktivirao u Velikoj igri. Reka. 1965. majstora za prerušavanje. i Put. budući da označava odrastanje heroja od dečaka do sposobnog mladog čoveka. priča o Kimu jeste klasična avanturistička priča o herojskoj potrazi pošto Lama sa Tibeta. već složeno umetničko delo čija je jednostavnost pripovedanja i opisa zavarala mnoge kritičare da donesu jednostrane pojednostavljene stavove. Vasant A. a Kim i Babu ruske tajne agente. Jedan od ključnih aspekata herojske priče jeste i Kimova potraga za svojim identitetom u procesu inicijacije. Kim takođe uspešno okončava svoju duhovnu potragu – saznaje ko je i šta je. ed. New York University Press. 485 pri čemu svi elementi romana Kim. Shahane) ističe da to nije samo romansa o Tajnoj službi ili jednostavno špijunska drama. Rudyard Kipling: Activist and Artist. i Huraja Babua.Carbondale.

Bude i priznaje „Ja ne znam više – ništa ne znam – ali idem da se oslobodim točka stvari koračajući širokim i otvorenim Putem“ (K. pojedinačno duhovno oslobađanje ostaće nedovršeno i nesavršeno. Lamino praćenje puta duhovnog pročišćenja prikazuje se uporedo sa Kimovim uvođenjem na Veliku cestu. 486 Upor. Dokle god se ovo ne postigne. Međutim. Kao što Lama kaže „Moj čela me je poveo do Reke. ono ukazuje na Kiplingovu viziju celovitosti i jedinstva ljudskog iskustva u kojem su telo i duša. a samim tim pokazuje se kako je Kipling ukomponovao religijski stav Indije u motiv muškog prijateljstva tipičnog za zapadnu avanturističku priču. Reka je simbol protoka. . slično Mojsiju. To je fontana mud rosti i ko god je nađe. toliko blisko vezanu za ovaj tip proze.cit. nalazi i sopstveni spas.486 Prema budizmu i njegovoj tibetanskoj varijanti lamaizmu smatra se da oslobađanje pojedinca nije dovoljno već da celokupno čovečanstvo treba da bude spaseno. osnovno budističko verovanje u univerzalno spasavanje omogućava čitaocu bolje razumevanje laminog prijateljskog stava prema Kimu. značenje Reke koja čini centralni simbol ne može da se objasni bez šireg konteksta budizma i lamaizma. I sam Kipling je bio svestan veličanstvenog značaja Reke koju opisuje kao „Reku Života koja ne postoji nigde drugde na svetu“. str. Prema budističkom viđenju sveta različite forme postojanja prate put od patnje do radosti. zemaljsko i nebesko delikatno objedinjeni. 64. Šire posmatrano. Međutim. pri čemu Nirvana ili staza dužnosti nudi pravi put ka spasavanju od neprestanih rađanja i smrti. Shahane. dok je Put simbol stabilnosti i čvrstine. 23). op. Očigledno. generalno posmatrano. dotakla zemlju a voda pokuljala iz nje. 234). te samo pravi ljudi u potrazi za duhom mogu da se oslobode bola od ponovnog rađanja u beskrajnom lancu života. Kimova Cesta i Lamin Put mogu se posmatrati kao konkretni i apstraktni aspekti jedne nevidljive.. Upravo u ovom kontekstu. u romanu značajno mesto zauzima i simbolika reke. Stoga Reka nije običan potok već uistinu reka izlečenja što je nastala iz mesta gde je Budina strela. brzog kretanja i promene. neprestane potrage. Lamina apstraktna i duhovna koncepcija puta postavljena je naporedo sa Kimovom vizijom puta kao „divnog prizora“ i tvrdnjom starog vojnika da je „Velika cesta kičma cele Indije“. pri čemu u ovom slučaju kretanje ima i konotaciju sazrevanja heroja. Takođe. i Cesta i Put i Reka donose sobom simboliku kretanja. Njegovo je pravo da bude očišćen od greha sa mnom“ (K. realno i idealno.

avanturistički orjentisan dečak iz Pendžaba. donosi mnoštvo piščevih autobiografskih detalja: on je egzotičan. Moss.5 Priča o muškom prijateljstvu Prema Edvardu Saidu. „Ukoliko se predamo stalnoj napasti žena“. Kultura i imprijalizam. a neki simbolički – u okvir dečačke avanturističke priče. Rudyard Kipling’s Kim. stari indijski vojnik i njegov vatreni sin na konju. spletke. 247). Ovo je muški svet u kojem gospodare putovanja. 1987. veli Kim. prevodilac Vesna Bogojević.488 To je prevashodno muški roman u čijem središtu stoje dva muška lika – dečak koji ulazi u muževno doba i stari asketski sveštenik. kao i Pukovnik Krejton. jačeg heroja nego što je bio. Beogradski krug. adolescentski duh i ne zahteva takav izbor. Mahbub Ali. stare udovice ili nametljive. svet celibata gde 487 Upor. trgovina. doživljava odrastanje u teškim okolnostima bez roditelja i razvija moć bistrog rasuđivanja. . gospodin Benet i otac Viktor – svi oni govore jezikom muškaraca. Beograd. str. Kim ne gubi u očima čitaoca zato što nije u potpunosti svestan smisla igre kao potrage ili što ne pravi konačni odabir između Božijeg carstva i carstva čoveka. koji čak i nosi ime s istim početnim slovom. 256. veliki Babu. str. New York. Kao sedamnaestogodišnji mladić on tek počinje da uspostavlja svoj lični identitet. neki kao saradnici i prijatelji. 488 Edvard Said. Lurgen Sahib. „bićemo ometeni u Velikoj igri koju najbolje igraju muškarci sami“ (K. a da li će ga ova spoznaja povesti u uzbudljiv život britanske obaveštajne službe ili duhovne lamine svetove – to nije jasno naznačeno. pohotljive žene. ed. nezavisno od politike i istorije. Njegov heroj. Kipling je postavio retku emocionalnu i maštovitu projekciju sopstvenog života – neki aspekti su realistični. 2002. Chelsea House. Čitalac se nada da se Kim preobrazio u novog. neosporno je da opis Kimovog dečaštva donosi svet koji je delimično školska priča o strogoj obuci.487 9. pustolovine. opažanja i brze reakcije u nevolji. sačinjavajući osnovnu stvarnost priče. „Kipling’s Triumph: The Double Boyhood of Kimball O’Hara“ in Harold Bloom. neki kao saputnici. Kao i u pričama o Mogliju. a delimično priča o sazrevanju. U tom smislu. neke stvari u Kimu zapanjiće svakog čitaoca. Međutim. Žena je upadljivo malo i sve su na neki način nižeg ranga ili neprikladne za mušku pažnju: prostitutke.2. Oko njih se vrte drugi muškarci. 99-100. Robert F.Iako je ovaj roman isuviše složen da bi bio redukovan na jednu jedinu formulu.

Don Kihota i Sanča Panse. dakle. zahtevi Velike igre mnogo su oštriji. Američki Zapad i Indija nemaju mnogo toga zajedničkog. koji se prema mladima ophodi s više razumevanja. Kim do kraja ostaje dečak. koju Kim pohađa neko vreme. Prizori u kojima Kim zbija šale sa svojim starešinama. Odiseja ili. i sudelovanja u Velikoj igri (Britanskoj obaveštajnoj službi u Indiji) ne leži u većoj slobodi potonje . Izgleda da je Kipling ceo život saosećao sa sobom kao dečakom zaokupljenim odraslim svetom tiranskih učitelja i sveštenika (gospodin Benet je ovde izrazito neprivlačan lik) čiji se autoritet nijednog trenutka ne sme ispuštati iz vida – sve dok na scenu ne stupi pukovnik Krejton. Razlika između Škole Svetog Havijera. sa dečačkom strašću prema smicalicama. ali postoji tu i onaj kulturni motiv koji se već dugo dovodi u vezu sa pikarskim pričama. Iako ga u romanu pratimo od trinaeste do negde šesnaeste ili sedamnaeste godine. pokazuju Kiplingovu nepresušnu riznicu dečačkih uživanja u pukim trenutnim zadovoljstvima igre. Velika igra je za Krejtona vid političke i ekonomske kontrole u kojoj najveći greh predstavlja neznanje. igre kao takve. U prostranstvu ili na otvorenom drumu dva čoveka lakše putuju. Razlika je u činjenici da Škola nameća jedan jalovi autoritet. kako onim prijateljski tako i onim neprijateljski nastrojenim. jedan će drugog mnogo pre spasti ako žena nije u blizini. Neki su kritičari ovde govorili o skrivenim homoseksualnim motivima. gde muškarci-pustolovi (žena ili majka. uvek ostaje na sigurnom kod kuće) i njihovi muški saputnici kreću u potragu za ostvarenjem nekog velikog sna – poput Jasona. Međutim. iako u njoj u potpunosti uživa kao u velikoj podvali. Čini se. dosetkama i pronicljivim igrama rečima. jedan drugačiji autoritet. ali i jedno i drugo područje daje prednost „muškom povezivanju“ spram domaćih ili ljubavnih veza između muškarca i žene. Kim nije u stanju da shvati sve složene nivoe Velike igre.upravo suprotno.uobičajena romantika proznih priča ne postoji i gde se trajna bračna institucija sprečava ili izbegava i gotovo zanemaruje. dok potrebe Tajne službe zahtevaju uzbudljivu i jasnu disciplinu kojoj se Kim rado pokorava. još bolje. podvalama. ali s ništa manje autaritativnom samilošću. ukoliko je uopšte ima. da duga tradicija .

a štite ga snažne životinje. Gilbert) ističe da ove priče pripadaju bildungs romanu. Dečak čitalac identifikuje se sa Moglijem i uživa u transformaciji u veliku fantaziju potrebe za dominacijom. 256 Upor. Mogli prolazi kroz obuku za život prilagođen životinjama. Eliot L. kako se približava svojoj zrelosti.. Oxford. Centralni simbol ove razlike jesu Moglijeve oči.. Robson) primećuje. ali kada dođe vreme da mora da napusti svoju braću životinje i da shvati istinu o sebi i prihvati odgovornost da je čovek. V.pustolovnih priča.489 9.W. Međutim. One donose priču o tome kako beba napuštena od roditelja biva odgajana u džungli od strane životinja (usvajaju ga vukovi. op. kroz niz avantura koje zahtevaju britkost uma. str.2. Od početka su one bile znak da on nije jedna od zveri – pogled mu je uvek nežan. upravo ga ova spoznaja razdvaja od svih njih. 1992. od Odiseja i njegove posade. jasno je da priče o Mogliju izražavaju jedan veoma moćan mit490.6 Mogli kao heroj U tom smislu bi se i Knjiga o džungli mogla posmatrati kao avanturistička priča o odrastanju. čak i kad se bori. The Jungle Book. Mogli provodi ceo svoj život među životinjama. One su izvor njegove moći nad zverima koje ne mogu da izdrže njegov pogled. str. 491 Ibid.491 U realističkoj prozi ovaj žanr govori o borbi mladog čoveka da otkrije svoj identitet i otkrije istinu o samom sebi. 489 490 Said. xvi. moćni stanovnici džungle. brzinu postupaka i veštine tipične za belog heroja zapadne avanturističke priče. W. Gilbert prikazuje kako je ova priča u Knjizi o džungli ispričana u formi bajke nalik basni. do Betmena i Robina – i dalje traje. Baš ova tema odrastanja. Gilbert (Elliot L. čini se da i ovu knjigu svrstava u isti žanr. Holmsa i Votsona. samo postaju sve zainteresovanije i uzbuđenije. on uočava da nje poput životinje. W. čak i kad se čitaju kao bajke. vođa vukova Akela.cit. preko Usamljenog Rejndžera i Tonta. str. njegove oči nikada ne blješte kao Bagirine. Robson (W. medved Balu i crni panter Bogira) i kroz kombinaciju njihovih pouka o džungli. sa njegovom urođenom sposobnošću kao ljudskog bića on postaje Gospodar džungle. xvii. ali. Kao što V. Oxford University Press. . Robson. u isto vreme ove priče prenose i edukativnu poruku. Rudyard Kipling.

vol. Sva pripojena zemlja.494 Objavljivanje ove priče u magazinu McClure's Magazine u Sjedinjenim Američkim Državama samo ilustruje popularnost novog šumskog pokreta van Britanske imperije i kako je šumarstvo Imperije postalo deo javne svesti kroz dela popularnih pisaca kao što je Kipling. Jedan pisac u časopisu The Indian Forester zaključuje. Gregory Barton.Vladavina Britanske imperije nad Indijom donela je sobom i upravljanje šumama kao resursima drvnog materijala i goriva za loženje. a tipične primere nudi upravo Radjard Kipling u Knjizi o džungli. 1987. 1907.. 18351900“.. The Jungle Book. tako da su posao u ovom departmanu dobijali ljudi iz ostalih grupa državne službe koji su se pokazali spremnim za „šumski život“. Oni su odgovorni za sva stabla drveća u državnim šumama Himalaja. pomalo humoristički. Indian Forester 33. 62. kvalitet voda i zagađenje. str. Departman za šume (Forest Department) nije imao već unapred spreman kadar obučenih šumskih oficira. 725-26. Oxford. Kiplingova prva priča o šumama Indije „U šumi“ („In the Rukh“) uvela je lik dečaka heroja. D. U ovoj prvoj priči o Mogliju.. što uključuje i šume. Kipling je bio inspirisan razgovorom sa inspektorom generalom Bertoldom koji je pohvalno govorio o herojima koji su imali „spasavanje cele Indije u svojim rukama“. 557. pala je pod autoritet ovog novog zakona koji je određivao sudbinu celokupne „prirode“. „The Forest of Planet Mars“. 327. str. str. The Histiorian.493 Naime. ponekad prirodnjaci.. ponekad „mlada gospoda“ iz Britanije. 2000. godine donet i Indijski zakon o šumama (The Indian Forest Act). Njeni službenici se bore sa izlivima peska i ogromnim dinama. 494 Upor. sportisti. isuvišnog sečenja drveća i pravljenje planova bili su ključni za zaštitu ne samo stabala već i cele prirode. vojnici. „Keepers of the Jungle: Enviromental Management in British India. Upor.492 Ova romantičarska ekološka svest inspirisala je maštu mnogih pisaca. Kipling šumsku službu opisuje gotovo idealizovano: „Od svih točkova javne službe koji pokreću Indijsku vladu nema važnijeg od Departmena za drvo i šume. on je odrasla osoba koju je podigla sama priroda. OUP. U daljem tekstu citati iz ove knjige će se navoditi u zagradama uz skraćenicu KODž. posebno u vezi sa zaštitom divljih životinja. kao i ogoljenim padinama koje su monsuni isprali u suve 492 493 R. Issue 3. Rudyard Kipling. Tehničke mere zaštite od požara. koja je proglašena državnim vlasništvom. da bi na osnovu njegovih osmatranja „šuma“ na Marsu (odnosno tamnih tačaka) moglo da se zaključi da bi planeta postala pustinja (svetle tačke) da stanovnici nisu imitirali zaštitu šuma u Indiji pod britanskom kontrolom. . te je 1865.

u mladosti kao dečak iz džungle. Ali pošto šumski oficir mora da boravi dalje od popravljenih puteva i redovnih ispostava. Novi ekološki projekat zahtevao je čoveka s prirodnim ljudskim sposobnostima. on uči da bude mudar u samoj šumi. kaučuka u Istočnim džunglama.... postajući time odraz heroja popularnog u Kiplingovo doba. oni eksperimentišu bataljonima novih vrsta drveća. leopardom. budući šumar i ekolog. ona je otvorena knjiga idealnom šumaru. U tom smislu i Kiplingov Mogli rado prihvata i voli šumu kao svoj dom.. za koje se zalagao francuski filozof Žan Žak Ruso. da se sreće sa tigrom. 327). i to. Oni su doktori i babice šuma u Gornjoj Burmi.“ (KODž.. bio je osvežavajuća protivteža civilizovanom Britancu. da upozna džunglu i njene stanovnike. Mogli. ponekad paganski. koji su ponekad sekularni. othranjenom na mleku same prirode. a Mogli se savršeno uklapa u opis heroja kasnoviktorijanske ere. . On je posedovao više od dečačkog šarma pošto se približio idealu prirodnog stanja.. Kiplingova romantičarska predstava Indijske šumske službe ilustruje komplikovane kasnoviktorijanske poglede na prirodu ekologa Indije. medvedom. ponekad teleološki. a kasnije u zrelo doba.vododerine. Ako je suština prirode nespoznatljiva civilizovanom čoveku. Stoga. Mogliju. poruka same priče leži u kontrastu između civilizovanog društva i prirodnog stanja otelotvorenog u Mogliju. kao šumar Imperije. divljim psom i jelenom.. prirodnog čoveka odgajanog od strane braće životinja na prirodan način.

godine vladar posednik Indije bila je Engleska. 496 Ibid. poseduje je. Whose India? The Independece Struggle in British and Indian Fiction and History. pored geografske.“ čak i ako su već imali kod lične časti i hrabrosti. politički. Imperijalističke ideje u delima Radjarda Kiplinga 9. Štaviše.oni bi uočili korist od ovih vrednosti. Imperijalističke konotacije tradicionalno implicirane u glagolu „posedovati“ teško da se brišu ovim proširenjem granica Indije. ako je posmatramo kao kulturološki. Stoga. Budući da su bili pod vlašću „nepogrešivih“ Britanaca. Naipul kao „ranjenu civilizaciju“496. onda ona pripada svakom ko se svojim tekstom uklopi u njen diskurs. Indija je više od geografskog entiteta. iako ostaje sumnja da li bi se 495 Teresa Hubel. Mogli su naučiti pravilne principe funkcionisanja porodice i zajednice. Durham and London. mogli su da nauče kako da ih zauzdaju radi koristi Imperije. Salman Rušdi ju je opisao kao „novi mit – kolektivni metu“ a V. Mogli su naučiti kako da vladaju sobom prema pravilnim principima slobode i pravde za sve. Ko god vlada Indijom. diktirali politiku i ekonomiju i krojili njene granice. Sve do 1947. Engleska je posedovala Indiju. društveni ili emotivni konstrukt. str. Očigledno. 1996. kao i da su bili pažljivo organizovani i disciplinovani od strane britanskih nadzornika . Indijci su mogli da upiju vrednosti koje su motivisale njihove gospodare da bi ostvarili dugoročnu dobrobit. Za Radjarda Kiplinga se može slobodno reći da je samim činom pisanja romana o Indiji stekao deo vlasništva nad njom. 1. iako još uvek obožavajući svoje bogove ali uviđajući elemente „sujeverja i iracionalnosti. duhovni. Indija. . odgovor bi bio jednostavan. kao i kako da stvore društvo solidnih građana.3. Da Indijci nisu imali toliko poželjnih vrednosti. koliko god jedna zemlja može da poseduje drugu. Većina pisaca tog doba isticala je vrednost imperijalističkih veza Britanije sa narodima iz podaničkih zemalja. S. nudi i duhovnu/imaginativnu dimenziju. Duke University Press.1 Indija – od kolonije do mita Tereza Hjubel (Teresa Hubel) svoju knjigu o britanskoj i indijskoj prozi i istoriji počinje upravo pitanjem: „Ko poseduje Indiju ?“495 Kada bi Indija postojala samo kao teritorijalni posed. Englezi su kontrolisali centralnu i provincijsku upravu. Međutim.3.9.

godine.. Uspostavljanje moći isticalo se i moralnom superiornošću koja je Britancima pomogla da uguše pobunu Indijaca. Gotovo sve priče o Indiji u nekom trenutku govore o vojsci. 49-50. Naime. 4 februara 1899. Ibid. ističući upečatljive slike vojnih odreda koji marširaju ili se odmaraju ili se spremaju ua akciju. pri čemu je to i postala jedna od dominantnih tema u pričama o Indiji. koji se u velikoj meri bavio ovim pitanjima u svojim romanima. Indija i moć gotovo da su bili sinonimi na političkom i kulturološkom planu. 499 U časopisu The Times. kao jedini „imperijalistički“ pisac koji je ideje svog doba pretočio u ozbiljna književna dela s kompletnom recepcijom književne kritike. godine objavio pesmu Teret belog čoveka (The White Mans Burden)499 kako bi ohrabrio Sjedinjene Države da preuzmu deo imperijalističkog tereta na Filipinima. narodi koji ne znaju da im treba pomoć liče na decu i moraju se tretirati kao deca. kada je 1899. op. str.mogao razviti osećaj lične hrabrosti.500 497 498 Upor.497 Više nego bilo koji drugi deo Britanske imperije. Kipling.cit. a dužnost Britanije je da pomogne takvoj deci da razviju svoje veštine i postignu zrelost..9. što je fraza koju je upravo Kipling popularizovao a odnosila se na održavanje britanskih pozicija na granicama tajnim akcijama špijuna i agenata.. daje argumente za oba stava. str. prema ovom široko prihvaćenom uverenju. Kitzen. 115. ponudio je i još jednu metaforu koja je obeležila kasnoviktorijanski period – „teret belog čoveka“. Verovatno nije mislio da piše nešto što će protivnici imperijalizma napadati svesrdno smatrajući da ovo delo otelotvoruje sve što je arogantno i zlo u imperijalizmu kasnog XIX veka. ali i vođenjem Velike igre. . budući da je sam Kipling ovom pesmom istakao paternalistički humanizam Britanske imperije. str. 500 Ibid. 498 Radjard Kipling.

Belgija. način rada i istorija još ranije dosegla status gotovo prirodne činjenice. Kim stoji u srcu poluzvaničnog doba Imperije i na neki način ga oslikava. ali je bio i veliki umetnik. Podela na belce i ne-bele. gospodar je gospodar. Italija. drugorazrednim. nego i iz perspektive glomaznog kolonijalnog sistema čija je privreda. koje su sve bile smatrane nižim. zavisnim i potčinjenim. obojica su ostrvskoj i dosta provincijalnoj publici Britanije dočarali nijanse. Imperija je za Kiplinga neosporna. i nikakvo prijateljstvo ili drugovanje neče promeniti tu temeljnu rasnu razliku. sjaj i romantiku britanskih prekomorskih poduhvata. poput Indije. Na jednoj strani kolonijalne podele stajala je bela hrišćanska Evropa čije su mnoge zemlje – na prvom mestu Britanija i Francuska. pripadao istoriji. Kiplingu nije bilo ni na kraj pameti da dovede u pitanje ovu razliku ili pravo Evropejaca da gospodare svetom.9. u vreme kad su se odnosi između britanskog i indijskog naroda menjali.2. Kipling i imperijalističke ideje U svetu književnosti jedino se Konrad može postaviti rame uz rame sa Kiplingom i jedino se za njega još može reći da je s jednakom snagom u svojim delima prikazao Imperiju kao glavnu temu. Iako se Kipling opirao stvarnom stanju stvari. Nemačka. bila je apsolutna. Svaki od ovih nižih podanika klasifikovan je i smešten u raspored naroda za čiju su naučnost garantovali učenjaci i naučnici poput Žorža Kuvijea. autor ovog romana ne piše samo sa mesta dominantnog gledišta belog čoveka unutar jednog kolonijalnog poseda. poznatih jedino usko stručnim krugovima. kako se smatralo. Čarlsa Darvina i Roberta Noksa. Portugalija i Španija – kontrolisale najveći deo zemljine površine. Dve stvari treba imati u vidu prilikom tumačenja Kima. Iako su ova dva umetnika potpuno različita po boji i stilu. „Bele“ kolonije poput Irske i Australije takođe su. Na drugoj strani se prostirala nepregledna raznolikost teritorija i rasa. Naime. kako u Indiji tako i drugde. Kim je pisan u naročitom trenutku njegove karijere. Rusija. U Kimu i ostalim Kiplingovim delima ona se provlači od početka do kraja. godine). a uz njih i Holandija. naseljavala inferiorna ljudska bića. tako i civilnih – došlo do značajne promene .3. dok je unutar vladajuće kaste britanskih kolonijalnih zvaničnika – kako vojnih. Takođe. i Kipling je. Indija je već dobrano zagazila na put ka žestokom i otvorenom otporu britanskoj vladavini (Indijski nacionalni kongres osnovan je 1885.

the Gulf and the Westt. Kelly. i Indija – bilo loše po britance i po „urođenike“. B. 501 Upor. mržnja ili razumevanje ponekad razdvajali a ponekad zbližavali. Kao i svako veliko umetničko delo. Kipling brižljivo čuva tragove takvog gledišta kada nagoni Kima – skromnog irskog dečaka koji se na hijerarhijskoj lestvici kotira niže od punokrvnih Engleza – da potvrdi primat Britanije. u kojoj su ih sukobi. vidimo da se Kiplingov Kim dotiče mnogih ovih pitanja. str. Weidenfeld and Nicolson. još mnogo pre nego što to i Lama blagosilja. Arabia. da je imperijalno iskustvo. Međutim. Kim je sve vreme njen deo. donekle oslobođene tovara istorijskih i političkih događaja. sledeći istu logiku. Babu.stavova nakon pobune iz 1857. ne smemo zaboraviti da je Kim ipak samo jedan roman u nizu. nemamo pravo da jednostrano prekinemo spone te književnosti – a njih je Kipling vrlo pažljivo sagledao – i stvarnosti tog istorijskog trenutka. pitanje tumačenja indijske i britanske istorije u periodu nakon dekolonizacije ostalo je stvar uporne mada ne uvek poučne rasprave. Imamo pravo da Kima posmatramo kao delo vrhunske svetske književnosti. pa čak i Lama posmatraju Indiju onako kako ju je Kipling video – kao dve imperije. tako da i posle mnogih destleća nezavisnosti indijska privreda. Čak i kada je Indija stekla nezavisnost 1947. I obrnuto: neki britanski intelektualci.501 Kada ga danas čitamo. iscrpljena britanskim potraživanjima i postupcima. Ali. 126. 1980. Mahbubu. roman koji zbog nimalo neutralne već istaknute Kiplingove uloge u englesko-indijskoj situaciji postaje još zanimljiviji. Nesporno je da Kim. iako je to slučaj sa svim tako zgusnutim i krajnje konfliktnim susretima. i dalje ispašta. London. imperijalizam je neumoljivo ranjavao i razarao indijski život. Britanci i Indusi zajedno su se razvijali. bez obzira na sve Lamine savete. Kipling nijednog trenutka ne zaboravlja da Kim neosporno jeste deo britanske Indije: Velika igra sve vreme traje. Prema jednom shvatanju. da u njemu živi više od jedne istorije koju vredi pamtiti. Aden. uspelo da se uvuče u kulturu Zapada. . Veličanstveno višeslojni roman poput Kima baca veoma jarko svetlo na ovaj deo istorije. političari i istoričari veruju da je napuštanje imperije – čije simbole čine Suec. to je roman ispunjen istaknutim detaljima. nekada smatrano isključivo političkim. Krejton. godine i odmah potom bila podeljena. jer su i jedni i drugi nakon toga posrnuli na mnogim planovima. Delili su zajedničku međuzavisnu istoriju.

bez obzira što je on veoma dobro uočavao sav užas kolonizacije. najbolja sudbina Indije bila je da ostane pod vlašću Engleza. 100-103. New York. i drugi. nije dramski prikaz fundamentalnog sukoba. „The Kipling that Nobody Reads“. njegovog misticizma i senzualnosti. Pokazana su dva potpuno različita sveta što jedan pored drugog žive bez trunke razumevanja.“ 502 Eduard Said veruje da ova stanovišta imaju alternativu. Da je Kipling kojim slučajem smatrao Indiju nesrećnom sluškinjom imperijalizma. te da će podaništvo dovesti do sukoba. kada se Lama oslobađa čežnje za Rekom i kada se Indija oslobađa stranih uhoda. ali on je nije takvom smatrao: po njegovom uverenju. iz prostog razloga što se sam Kipling nikada sa njim nije suočio. razradio i rasvetlio. s jedne strane. The Wound and the Bow. Said. več kao nekoga ko je čitao Franca Fanona. videli u britanskoj Indiji kasnog devetnaestog veka. dakle. U to vreme nisu postojali nikakvi primetni otpori Kiplingovom imperijalističkom pogledu na svet. s druge strane. Oxford University Press.cit.. 503 Upor. 502 Upor. kao i Kimova kolebanja dok se leluja od jednog sveta do drugog. str. upoznao Gandija. i Engleza i njihove superiorne organizacije. Kipling je opisao kontrast između Istoka. Kiplingova proza. i veruje da ona preciznije i osetljivije opisuju stvarnost koju su Kipling. Edmund Wilson. op. naizmenične Kimove privrženosti nikada neće dovesti do istinskog sukoba. nema spora da bi do sukoba došlo. Ali te paralelne niti nikada se neće ukrstiti. Ukoliko. po jednako intenzivnom ali suprotnom principu svođenja čitamo Kiplinga ne kao „imperijalističkog barda“ (što on nije bio). isto kao što za Konrada nije bilo nikve alternative imperijalizmu.Čitaoci Kiplingovog najvrednijeg dela stalno pokušavaju da ga spasu od njega samog. vere u moderne metode i porive da se kao paučina uklone starosedelački mitovi i verovanja. upio njihove lekcije i ostao tvrdoglavo nepokolebljiv. krajnje pobožnosti i vragolija. 503 Sukob između Kimove kolonijalne službe i odanosti njegovim indijskim prijateljima ostaje nerazrešen ne zato što Kipling nije bio u stanju da se sa njim suoči već zato što za Kiplinga takav sukob nikada nije ni postojao. jedan od ciljeva ovog romana jeste želja da se pokaže odsustvo sukoba onog časa kada je Kim izlečen o d sumnji. onda ćemo veoma ozbiljno izopačiti kontekst koji je Kipling preradio. str 270. . 1947. To često vodi potvrđivanju slavnog suda o Kimu koji je izrekao Edmund Vilson: „Od Kima se na kraju očekuje da shvati kako oni koje je predao u ropstvo britanskih zavojevača u stvari pripadaju narodu koji je on oduvek smatrao svojim.

a zatim i u nepravilnostima vladavine Istočnoindijske kompanije. istražuje Pobunu.3. Pored toga. na mesto Istočnoindijske kompanije došla je vlada Indije. koja je isprva bila izazvana sumnjom među hindu i muslimanskim vojnicima u indijskoj vojsci da su im meci premazani krvavim lojem (koji pak muslimani smatraju nečistim). događaja i morala o kojima se neumorno i beskrajno raspravljalo tokom Pobune. No. Za o ndašnjeg čitaoca „Pobuna“ je obeležavala onu najvažniju. najpoznatiju burnu epizodu devetnaestovekovnog englesko-idijskog sukoba: Veliku pobunu iz 1857. ubrzo pošto su napustili Umbalu. pobunjenici su ubijali Evropljane. 9. I u indijskoj i u britanskoj istoriji. koja je izbila u Mirutu 10. Prema britanskoj verziji događaja. Mnogo rasprava504. Kim U kontekstu analize romana kao dela sa latentnom imperijalističkom tematikom. A u stvari. godine. Ne upuštajući se u složenu strukturu aktivnosti. te stoga takva dela dokazuju kako Indijci zaslužuju da ih viša civilizacija evropskih Britanaca potlači. u potaji je raslo i ogorčenje zbog vladavine belih hrišćana nad zemljom koju čine tolike rase i kulture: mnoge od njih su svoje podaništvo prema Britaniji smatrale sramotnim. koji su nemilosrdno i žestoko ugušili Pobunu. nikome od pobunjenika nije palo na pamet da oni po brojnosti značajno premašuju svoje nadređene. i sa britanske i sa indijske strane. sve svoje reakcije organizovali kao odmazdu. trebalo bi ukazati na dve epizode u Kimu. pravi uzroci Pobune leže u samom britanskom imperijalizmu (odnosno u vojsci koju najvećim delom čine starosedeoci i u kojoj su zapovedali sahibi). U prvoj od njih. Pobuna predstavlja jasno razgraničenje. premda je sasvim ispravno reći da njegova proza predstavlja Imperiju i njenu legitimaciju. Lama i njegov čela (učenik) susreću jednog postarijeg.Kipling se stoga nije mnogo bavio idejom nezavisne Indije. Pobuna je za Indijce predstavljala nacionalistički ustanak protiv britanske 504 Ibid. Nakon 1857. maja i dovela do zauzimanja Delhija.3. motiva. treba istaći da su Britanci. svejedno. ocvalog bivšeg vojnika „koji je služio vladi u vreme Pobune“. .

505 U situaciji takvog nacionalističkog i samoopravdavajućeg požara. a za indijsku nezavisnost – on je odlučio da izdvoji Pobunu kao veliki simbolički događaj nakon koga su obe strane. Other Side of the Medal) – strastvenu poruku koja se izjašnjava protiv britanske vladavine. i indijska i britanska. A kada nekoliko stranica kasnije oronuli veteran prozbori o Pobuni. odnosno indijski otpor prema britanskoj bezosećajnosti. Biti Britanac značilo je osećati odvratnost i ugroženost – s obzirom na užasavajuće prizore okrutnosti „domorodaca“ koji su u njihovim očima igrali ulogu divljaka. već jednim veoma tendenciozno svedenim objašnjenjem. „skreću sa glavnog druma samo da bi se sa njim sreli“ (K. To je bilo prvo zlo. Tomson je jasno pokazao da su se indijska i britanska istorija nedvosmisleno razišle na polju prikazivanja Pubune. Ali oni odlučiše da pobiju sahibove žene i decu. da ubijaju britanske žene i decu – sve to se ne sme smatrati pukim nevinim opiso m izbijanja indijskog nacionalizma. Jednom rečju. došle do stepena potpunog i svesnog otpora jedne prema drugoj. no ono se moglo isceliti da su ruke pri sebi držali. a Vojska se okrenu protiv zapovednika. za njih sasvim prirodne. 138). Kada je godine 1925. .vladavine koja je sebe beskompromisno ustoličila uprkos zloupotrebama. Pobuna je produbila razlike između kolonizatora i kolonizovanih. Ali Kipling ne priznaje mogućnost da će ga njegovi sunarodnici smatrati (u najmanju ruku) izdajnikom vlastitog naroda. prikazati da je ono što su Indijci uradili proizišlo iz odluke. Ne treba se čuditi što ovaj čovek izmamljuje poštovanje „zamenika visokog komesara“ koji. Ukoliko Indijac nije gajio takva osećanja. Edvard Tomson objavio malu ali moćnu raspravu pod naslovom Druga strana medalje (Edward Thomson. I onda sahibi nadođoše s mora i zahtevaše da se otkriju krivci“ (K. kako nas Kipling obaveštava. morao je pripadati jednoj veoma sićušnoj manjini. Reći da je indijsko ogorčenje. Stoga je vrlo značajno što Kipling uzima baš indijskog vojnika da o Pobuni govori kao odani sluga za koga ustanak njegovih sunarodnika predstavlja čistu ludost. primećujemo da je njegova verzija događaja sva prožeta britanskim objašnjenjima: „Ludilo proždera svu Vojsku. biti Indijac značilo je osećati prirodnu solidarnost sa žrtvama britanske odmazde. A kada Kipling navodi svog 505 Ibid. samo obično „ludilo“. 130). iskorišćavanjima i zanemarivanim žalbama domorodaca.

lik udovice nedvosmisleno tvrdi kako kolonijalni policijski službenici treba da vladaju Indijom. znači. „gadniji . Kim.ostarelog vojnika da opiše odgovor Britanaca na Pobunu – uz grozomorne odmazde belog čoveka pod izgovorom „moralnih“ dela – kao „zahtev“ da se među indijskim pobunjenicima „otkriju krivci“. utilitarizam i spenserijalizam (ismejani u liku Babua) i bezimeni intelektualci. ali značajni detalj. Nijedan lik u romanu ne osporava tu vladavinu. čak i sarađuje s njom. stavljajući ga u usta Indijca čiji se nacionalistički i ozlojeđeni pandan nijednog trena ne javlja u romanu. koji se kroz čitav XIX vek bunio protiv Britanaca. Oni Kraljeve hoće da nam ruše“ (K. U četvrtom poglavlju. gadniji su bogami od kuge. i da ti činovnici. Nema sumnje. a ipak. Lama i udovica iz Kulua putuju ka Saharanpuru. smatrajući ih odviše akademskim. iako je čak i neko tako tvrdokoran kao Kipling morao biti svestan da su je lokalni Indijci nesumnjivo osporavali. te su stoga bili bolji od novajlija. i stoga nam nudi samo jednu stranu. Znaju oni i zemlju i njene običaje. Kipling nam. Međutim. Umesto toga. dodajući da ona lično više voli stari soj činovnika koji su (poput Kiplinga i njegove porodice) živeli sa starosedeocima. novajlije iz Evrope. Ponovo je to samo jedan majušni. i on u romanu živi u sreći i miru s britanskom vladavinom. Krejtonov odani ađutant. nudi jedno krajnje britansko viđenje Pobune. Mahbub Ali. Takvo stanovište su zastupali takozvani orijentalisti u Indiji. treba da drže uzde vlasti. čime uklanja svaku mogućnost sukoba. a beli čovek – strog ali pravedan roditelj i sudac. Ali u Kimu je očigledno da se britanska vladavina ne dovodi u pitanje. Kipling je vremenom odbacio sve te filozofske i ideološke pristupe koji se nadmeću sa orijentalizmom. koji su verovali da Indijcima treba vladati u skladu da orijentalno-indijskim načelom: indijskom „rukom“. pripada narodu Patana. dakle. Kipling. Pojavljuje se okružni načelnik policije i to staru udovicu tera na razmišljanje: „Nek to bude nadzorna pravda. neki Indijci zaista su verovali da engleski policajci poznaju zemlju bolje od starosedelaca. ni ne pomišlja da prikaže sukob ova dva sveta. u tom času on napušta svet istorije i ulazi u svet imperijalne polemike u kojoj domorodac neibežno postaje krivac. 140). Među tim neprimerenim vidovima vladavine nalazili su se evangelizam (misionari i reformatori ismejani u liku gospodina Beneta). Ovo je očigledno u još jednoj situaciji u romanu. što bele ih žene podojiše i što naš jezik iz knjige naučiše. A oni drugi. akademski obrazovanih birokrata. a ne indijski gospodari.

Inače. „budući da su domoroci“ (K. Princeton. oca Viktora. 506 Francis Hutchins. 100). u kojoj nije bilo traga ni društvenim promenama. prećutno pristajući uz evropsku ocenu da je njihovo vlastito društvo neraz vijeno. i degenerisano. 271. a Kipling na taj način pokazuje kako starosedeoci.“506 U tom smislu. nešto kasnije. dalje. Sva razmatrana gledišta. kupujući vozne karte Laminim novcem. „Kim laže kao Istočnjak“ (K. prigušenosti i ispuštenosti upisane su u ovu knjigu veoma pažljivo. Sa pripovedačke tačke gledišta. „svaki od dvadeset četiri časa u danu za Istočnjaka je isti“ (K. ili. Kipling govori o „Istočnjačkom instinktu trgovca“ (K. nazadno. upravo su na temelju ove pretpostavljene Indije orijentalizatori pokušali da izgrade večnu vladavinu. 120). ni političkoj ugroženosti. Princeton University Press. 1967. . evropski imperijalizam je putem takvog prikazivanja bivao prihvatljiv samome sebi – jer šta je za sliku o sebi lepše od domorodačkih podanika koji prihvataju znanje i moć stranaca. Kako kaže Fransis Hačins (Francis Hutchins) u knjizi Iluziji trajanja : britanski imperijalizam i Indija (The Illusion of Permanence: British Imperialism in India) „sve do pod kraj XIX veka postojala je jedna Indija iz mašte. Krajnji ishod ovog pokušaja da se indijsko društvo pojmi kao društvo lišeno elemenata neprijateljski nastrojenih prema trajnosti britanske vladavine – bila je orijentalizacija. Ukoliko se Kim čita kao prikaz dečačkih avantura ili kao raskošna i potanko opisana panorama indijskog života. na primer.od kuge“. str. kroz čitavu istoriju. onda se sigurno ne čita roman koji je Kipling zaista napisao. The Illusion of Permanence: British Imperialism in India. Kim predstavlja krupan doprinos ovoj orijentalizovanoj Indiji iz mašte. doprinoseći istovremeno i pojavi koju istoričari nazivaju „izmišljanje tradicije“. orijentalizacija Indije iz mašte postiže se i priređivačkim komentarima autora o nepromenljivoj prirodi istočnjačkog sveta u odnosu na isto tako nepromenljivi beli svet. Kipling to naziva „pradavnom azijskom provizijom“ (K. prihvataju kolonijlnu vlast sve dok je ona dobra. u stvari. i nenapadno autaritativnu figuru pukovnika Krejtona. 259). Udovica zapravo iznosi neku vrstu nespornog normativnog suda o Indiji i njenim gospodarima. 210). jer. Tako. zadržava za sebe po jednu anu od svakog rupija. ili kada Kim. a koji su razvejani kroz čitavo tkanje Kima. Zanimljivo je da je tako formulisana udovičina pohvala dovoljno široka da pored policijskog činovnika poput narednika obuhvata i fleksibilnog učitelja. 139).

Siki jako „vole novac“ (K. 1954. već skoro sigurno i lik stvoren na osnovu Kiplingovih 507 Upor. . nepažljivo. Constable. sitne zloupotrebe i bujicu reči. vrlo brzo zamrle da nije bilo umetnosti. The Sahibs and the Lotus: The British in India. Kim može mirno da spava dok voz urliče. upravo zbog svoje vulgarnosti. čitali iste knjige. iako su svi debelo zavisili od domaćih službenika koji su se potrudili da nauče jezik osvajača i nisu nimalo prezali da neznanje svojih gospodara preokrenu u vlastitu korist. Slušali bi iste priče. 143. Anchor. 508 Upor. „gotovo niko od njih ne bi se ni potrudio da bar donekle savlada jezik naroda kojim je vladao. ne možemo odbaciti kao rasističku maštariju ultra-reakcionarnog imperijaliste. on je razradio ideje koje bi. 390). A ipak. to se radilo „hitro – bar onako kako Istočnjaci shvataju brzinu – uz beskrajna objašnjavanja.“ 508 Ovaj aspekat tadašnje stvarnosti nalazi svoj odraz u romanu Kim. ističe Majkl Edvards. . kao i svi ostali kolonijalni činovnici.507 Jedan od izvora Kiplingove snage jeste njegova neverovatna nadarenost.a imao je pravo i kad je rekao da Kiplinga zanima ono što uvek zanima i obične lju de. 308). „nasleđe belog čoveka“ (White man's Burden – misli se na dužnost bele rase da pomaže razvoj drugih (’nebelih’) rasa). kao književno delo. Geroge Orwell. Babu je „uskladištio čitavu riznicu po svom telu. „Negde istočno od Sueca“. str. bila apsolutna. posećivali iste klubove. kako to jedino Istočnjaci umeju“ (K. 350). str. New York. kada su podizali tabor. Džordž Orvel je imao pravo kada je odao počast Kiplingovoj jedinstvenoj nadarenosti koja je engleskom jeziku prikačila nekolicinu novih fraza i koncepata – „Istok je Istok. uz hiljade zaboravljenih sitnica“ (K. a Zapad je Zapad“. London. Uraja Babu je Bengalac. Ovaj etnograf-učenjak-vojnik nije samo puko stvorenje iz mašte. Roman Kim. 144. 1988. ono uvek aktuelno.kad je sakrio smotuljak ukraden od stranih uhoda. 389). bez obzira na društveni položaj i bogatstvo. „Rudyard Kipling“ in A Collection of Essays. i to je primer da „Istočnjaci uopšte ne obraćaju pažnju na buku“ (K. čija je glavna figura svetovne vlasti pukovnik Krejton. Mladi Englezi koji su kao dužnosnici civilne službe odlazili u Indiju „po ugovoru“ pripadali su klasi čija je nacionalna prevlast nad svakim pojedinačnim Indijcem. te je stoga i plašljiv . Michael Edwards.Mahbubove sluge na železničkoj stanici nisu istovarile vagon kada je trebalo. učili iste lekcije.

antropologija je. misli da „dečaka ne treba ispustiti kad je već tako nadaren“ (K. Humanities Press. nije on nikakva gruba i stroga vojničina. Uzajamni odnos etnografije i kolonijalnog rada veoma je prisan. New Jersey. kad otac Viktor pomisli da će možda za Krejtona biti previše da se bavi i birokratskim detaljima Kimovog obrazovanja. Krejton posmatra svet potpuno sistematično. Ume da bude fleksibilan. „Veoma je zanimljivo kako se zaštitni znak vaše regimente pretvara u neku vrstu fetiša za tog dečaka“ (K. Kipling i Dojl prikazuju ljude čiji je neortodoksalni stil rada racionalizovan novim iskustvenim poljima koja su pak pretočena u kvazi-naučnu disciplinu. on je ipak prisutan kao polazna tačka svih dešavanja. Votson. Pa tako. koji je načuo njihov razgovor. ali je zato strog kad događaji nalažu. Kontrolu nad Kimovim životom Krejton ne preuzima pozivanjem na svoj čin. U tom smislu. Krejton-antropolog je važan i iz drugih razloga. Zbirka eseja koju je priredio Talal Asad (Talal Asad). 1973. vrlo je važna činjenica da je Krejton u isti mah i kolonijalni službenik i učenjak. 203). istorijski posmatrano. on je nevid ljivi režiser događaja. Iako se Krejton retko pojavljuje. kada to ima smisla. nego tek pošto uspe da ga ubedi rečima. Krejton ovog nadarenog dečaka može da proučava i kao nekoga ko će postati špijun. aluzija Koloda Levi-Stosa na antropologiju kao „sluškinju kolonijalizma“ jasno cilja na ovu ideju koja je široko prihvaćena. jer je sve u njoj važno za njegovu vladavinu. najuže vezana za kolonijalizam: vrlo često su upravo antropolozi i etnografi upoznavali kolonijalne vladare sa navikama i običajima starosedelačkih naroda. Anthropology and the Colonial Encounter. Krejton.iskustava u Pendžabu. pukovnik istog časa raspršuje sve njegove sumnje. A opet. naklonjenim nauci. bio veteran u pograničnom pojasu severozapada). a ni lik mu nije tako dobro razrađen kao Mahbubov ili Babuov. Talal Asad. povezano sa superiornim specijalizovanim intelektom. Zanima ga sve što ima veze sa Indijom. čovek čija se moć poštuje. Kolonijalna vladavina i otkrivanje zločina zadobili su poštovanje i status skoro koliko i klasične nauke ili hemija. 215). Kada Mahbub Ali nagovara Kima da se vrati obrazovanju. . razvija ovu vezu još 509 Upor. i kao antropološki kuriozitet. čovek čiji pogled na svet obuhvata zdravorazumsko poštovanje i odbranu zakona. Ovo jedinstvo moći i znanja nastaje u vreme kad i Dojlov Šerlok Holms (čiji je odani mastiljar. Isto tako. Od svih modernih društvenih nauka. dr. Antropologija i kolonijani susret ( Anthropology and the Colonial Encounter) 509.

koji se među starosedeocima kreće kao pustolov. dok je drugi. 205-225. Ovaj antropolog-starosedelac. i to ne zato što nije dovoljno stručan – baš naprotiv – već zato što nije belac. tako nije mogao da zamisli Indijca koji bi bio dovoljno odgovoran i ozbiljan u stvarima koje su on i mnogi drugi smatrali isključivo zapadnjačkim poslom. No 2. a u romanu Roberta Stouna (Robert Stone) Barjak izlazećeg sunca (A Flag for Sunrise)510. Kipling je tu vrlo oprezan. možemo da je posmatrama na ovaj neosporan način. Winter 1989. To bi se moglo nazivati fantazijom zato što niko. on nikada neće biti Krejton. te stoga. zamisli Indiju van britanske kontrole. glavni lik je Holivel. Knopf. to jest.511 Kipling uvek uzima Krejtona krajnje ozbiljno. New York. str. kao motivi. na jednom dubljem nivou. Said. tesno povezane. . uprkos svojoj čudesnoj veličini i raznolikosti. „Representing the Colonisation Anthropology Interlocutors“.dalje. da može da bude sve što poželi. Edvard Said se pita da li je ikada neki urođenik bio nasamaren pojavom zelenookog Kima. a ponajmanje belci i ne-belci u kolonijama. Baš kao što nije mogao da. Critical Inqiry. koji govori o ulozi Sjedinjenih Država u Južnoj Americi. gotovo uvek je veseo. Krejtonove Velike igre i Kimova neiscrpna spremnost na prerušavanje i pustolovine su. nikada ne zaboravljaju da „život domorodaca“ ili učešće u Velikoj igri strahovito zavisi od nerazorivih temelja evropske moći. 1981 Upor. Robert Stone. te se i ona mora uzeti u obzir. fantazija i želja onih koji veruju da je sve moguće. vrlo bistar čovek čije uporne ambicije da postane član Kraljevskog društva nisu nimalo neosnovane. Indija je „drugo“ i. Kiplingovo gospodarenje geografijom i prostorom u Kimu zauzima istaknuto mesto zbog političkih i istorijskih činilaca – ono iskazuje Kiplingovo političko prosuđivanje koje se može svesti na stav: Indija je naša. 15. u liku Babua ostaje nešto od iskreveljenog stereotipa ontološki smešnog urođenika koji se beznadežno upinje da bude kao „mi“. Koliko god bio drag i simpatičan. antropolog koji održava sumnjive veze sa CIA-om. Edward W.) Kipling je bio jedan od prvih romanopisaca koji je prikazao ovu logičku povezanost zapadne nauke i političke moći u kolonijama. i izražava sumnju da je ikada bilo koji beli 510 511 Upor. Kod Kiplinga postoji još jedna estetski zadovoljavajuća podudarnost. što je veoma važno. ona bezbedno počiva u rukama Britanije. i to je jedan od razloga zašto je Babu uveden u priču. Prvi element je sredstvo političkog nadziranja i kontrole. u istorijskim tokovima. nezgrapan ili nekako smešan. da čovek može svugde da se otisne. A Flag for Sunrise.

Kiplingov postupak kojim se britanska vlast nad Indijom (Velika igra) do tančina poklapa sa Kimovom potajnom fantazijom da se uskladi sa Indijom i da je kasnije očisti od svih nečistoća – očigledno ne bi bio moguć bez britanskog imperijalizma. u jarkim bojama i pronicljivo. velika je greška ako u čitanju odstranimo sve njihove veze sa činjenicama moći koja ih je oblikovala i omogućila. kao jedan veliki umetnik donekle zaslepljen vlastitim shvatanjima Indije. Sam britanski imperijalizam dozvolio je preklapanje političkog stiska i estetskog i psihičkog užitka. u času kada mu je malo falilo da izgubi iz vida dinamiku ljudske i sekularne istine: istine da je Indija postojala i pre nego što su došli Evropljani. Kipling je to dobro razumeo. već ga je razumeo u tom naročitom istorijskom trenutku. političkoj i ekonomskoj stvarnosti. Ako danas čitamo Kima. i junak je večno odgovoran britanskoj vlasti otelovljenoj u Krejtonovoj Velikoj igri. prelazi granice i prepreke. Od romaneskne forme Kipling je preuzeo osobine koje je potom pokušao da uklopi u 512 Upor. meša ono što je zaista video. u svetlu dekolonizacije – mi time ne umanjujemo njihovu veliku umetničku snagu. u opreci sa drugim istorijama i tradicijama.cit. 512 Kim putuje prerušen po čitavoj Indiji. Štaviše.žitelj imperijalističkog sveta mogao zaboraviti da je neravnoteža moći između belih gospodara i domorodačkih podanika apsolutna. ukorenjena u kulturnoj. procesa koji poslednjih godina XIX stoleća stiže do svog krajnjeg vrhunca pre nego što Indija postane nezavisna: s jedne strane nadziranje i kontrola nad Indijom.. Ukoliko ova dela imperijalnog perioda čitamo retrospektivno i heterofono. neugodnu istinu. iako mnogi njegovi potonji čitaoci odbijaju da prihvate ovu zabrinjavajuću. da je kontrolu preuzela moćna Evropa. uviđamo da Kipling. str. Roman se mora čitati kao ostvarenje jednog golemog procesa taloženja. ulazi u šatore i sela. niti ih pak svodimo na puku imperijalstičku propagandu. ljubav i fascinacija svakom njenom pojedinošću. sa predstavom da je ta slika večna i nepromenljiva. op. 294. Said. a s druge strane. i da će se indijski otpor toj moći neminovno izboriti s britanskim jarmom. Kipling nije samo prepoznao mehanizam britanskog imperijalizma uopšte. . zamišljena tako da bude nepromenjiva. Imperijalizam i kultura. Danas to jasno vidimo zato što je Indija u međuvremenu postala nezavisna.

oni su njegova „braća“. ali i kao umetničku prekretnicu na putu ka noći 14. pa ipak on nije jedan od njih. zemlju koju je Kipling voleo a nikad se nije na pravi način imao – to je ono što u svakom trenutku moramo imati na umu kao središnje značenje romana. u osnovi. 1982. Slično. Knjiga o džungli Likovi Kima i Moglija donose sobom priču o siročetu koje uz pomagače i kooperativno okruženje uspostavlja kontrolu nad svetom u kome se kreće. Kiplingov izbor romaneskne forme i Kima O'Hare kao lika koji duboko uranja u Indiju. Problem za čitaoca.svoje. a životinje predstavljaju domaće stanovništvo.3. Deo ovih ideja može se videti i u pričama o Mogliju. ali ne i kulturološku sliku koja je ostala zabeležena u književnosti. Englez rođen u Indiji koji je poznavao oba sveta i mogao lako preći iz jednog u drugi. zbrkane zamisli. McClure. On svoju dominaciju uspostavlja onim što se u političkom žargonu tog perioda nazivalo orijentalnim. U tom smislu. U svojoj prozi iz osamdesetih godina XIX veka Kipling se bavio različitim negativnim aspektima imperijalnog sistema u Indiji. Kao što Džon A. Maklur (John A. John A. da bi tokom devedesetih godina u poboljšanju administracije video rešenje za spasavanje Indijske imperije. Harvard University Press. ne može se poreći da i priče o Mogliju donose političku konotaciju. delimično je 513 Upor. u vezi sa ovom svesno odigranom dvostrukom ulogom heroja koji se svojevoljno kreće preko granica. dok pokušaj da iskoristi roman u te svrhe samo potvrđuje njegovu umetničku celovitost. Mogli uči umetnost kolonijalnog gospodara. Kipling and Conrad: The Colonial Fiction. McClure) ističe513.4. On se slobodno kreće među njima. kada je proglašenje nezavisnosti Indije promenilo istorijsku stvarnost. Kim je mali prijatelj celog sveta pa ipak znanje stečeno tokom života s njima služi mu da se stavi u službu imperijalne vlade. Ali činjenica da u svojoj smetenosti ne uspeva do kraja ne predstavlja ništa drugo do umetničku ironiju. Baš kao Kim. i Mogli završava u državnoj službi. na 15. Tek tada Kima možemo čitati kao veliki dokument jednog istorijskog trenutka. podanike. one se mogu čitati kao alegorija na imperijalizam. godine. 9. Kim sasvim sigurno nije politička rasprava. Ključne figure bili su ljudi sa sličnom prošlošću kao i sam Kipling. avgust 1947. .

Međutim. u stvari i postaje.Ja sam Bagira. što Kim. xx. međutim. Ko će odoleti mome udarcu? Čovečiću. Pozivanje na fraternalizam („mi smo od iste krvi. u noći. u skladu sa simbolizmom koji se koristi.politički i moralni sud o „fraternalizamu“. zauzima veoma oštar stav prema pričama o Mogliju514. koji može biti i jeste veoma privlačan i idiličan. pravo u oči zelene kao beril. svestan postviktorijanske ratne perspektive sveta.cit. koje su podrhtavale pod njim. ako već mora da dominira. . op. str. bacile ga na zadnje šape. u Velikoj igri. A te ljudske reči zaustavile su Bogiru. možemo se pitati da li bratstvo. Maklur.reče Mogli jezikom sela. Takođe. to navodi na pitanje zašto jedan lik treba da dominira nad ostalima ili zašto. pišući kao Amerikanac. „stanovnik džungle“ ili „Indijac“. izgleda pomalo čudno kada stoji naporedo sa otvorenom tvrdnjom moći. može biti daleko od slobode i jednakosti iz slogana francuskih republikanaca. Mogli je piljio u njega kao što je piljio u pobunjene vučjake. ne jezikom džungle.. Ibid. Pomalo je i teško zamisliti bratstvo u praksi koje kulminira time što heroj postaje špijun. U Kiplingovom svetu književnosti prikazan je kao obostrana sreća zajednice Moglija i životinja. Robson smatra da ne bi trebalo biti tako strog po pitanju ovog aspekta priče o Mogliju i da nije potrebno zauzimati tako stroge stavove prema Kiplingovoj politici. najposle. u džungli. u kojima heroj-čovek ističe svoju superiornost nad panterom koji je „prirodni“ kralj džungle515. on nije u potpunosti jedan od svojih. te da se stvara pomalo nelagodan osećaj u scenama između Moglija i Bogire.Udri! . što je ključno za Moglijev uspeh. kao u sledećoj situaciji iz priče Džungla osvaja: . sve dok se ne ugasi crvena svetlost iza zelenih dužica. i moja snaga je u meni. Kima i Indijaca. jednim udarcem šape mogao bih da ti spljoštim glavu kao mrtvu žabu. kao što se gasi svetlost svetionika dvadeset milja preko mora i piljio je sve dok se oči ne 514 515 Robson. . ti i ja“). glava mu je bila u visini Moglijeve glave.

te je Maklurova primedba primerena ovom primeru. 516 517 Upor. ali etičke i političke implikacije. Oni nemaju zakon. Oni su otpadnici“ (KODž. Shamsul Islam. nije do tebe (KODž. pošto je to kodeks savršen kao samo vreme“ (KODž. Kipling’s Law. 1975. . Macmillan. pre svega.. mnogo blaže. milujući ga blago niz vrat i preko izvijenih leđa . a da to nije zasnovano na razumu. . 200). pri čemu se socijalnog darvinizma 516 „zakon džungle“ odnosi na formulaciju . 100). str. op.spustiše. Naime. jesu u velikoj meri diskutabilne. sve niže i hrapavi crveni jezik poče da liže Moglijevo stopalo. Zakon džungle.cit. London. ranije ili kasnije. A Study of His Philosophy f Life. stalno se čuje poziv „Srećan lov svima koji čuvaju zakon džungle“.koji žive na drveću. Robson. zabranom ubijanja čoveka.. a govori se da je to „najstariji zakon na svetu. ako uzmemo u obzir simboličko značenje ove scene.Slušaj. usaglašen sa svim događajima koji mogu da se dese stanovnicima džungle.517 Naime. Takođe. Slika moćnog pantera koji liže stopala dečaka koji ga naziva bratom psihološki je uverljiva.. iskazana. dolazak belog čoveka na slonovima sa puškama i na hiljade crnih ljudi sa gongovima i boksama. 182-3). Međutim. a njegov glas je grmeo poput groma u letnjoj noći – Ja sam te naučio svim zakonima džungle koji važe za sve stanovnike džungle sem majmuna . rekao je medved. Pravi razlog je to što ubistvo čoveka znači. 100). on ukazuje na religijski i svečani ton koji ublažava kontekst u kom se zakon primenjuje: „ . koji nikada ništa ne određuje. brate! – šaputao je dečak.Brate. dublje i verovatno tačnije viđenje ove ideje prikazao je Šamsul Islam (Shamsul Islam) u svojoj knjizi Kiplingov zakon (Kipling's Law). brate. čovekovo mladunče. Islam ističe da je suštinski element ovog zakona racionalnost.Budi miran! Krivica je do noći. xxi. zabranjuje svakoj zveri da pojede čoveka. a sa njima i velika glava. Tada svi pate u džungli (KODž.

Vosant A. ide van kodeksa božanske prirode. . Vol 40. 33. 2003. „Post-Muting Allegories of Empire in Rudyard Kipling’s Jungle Books“. 1959. Pol Belts u članku „Znak zveri: apokaliptična vizija imperije kod Rajarda Kiplinga“523. White Skin/Black Masks: Representation and Colonialism. Iako se stiče utisak da to nije prirodni zakon. Klara Klerban Klark u članku „Umetnik Imperije: Kipling i Kim“522. Carbondale. 2005. Danijel Karlin u Radjardu Kiplingu519. 1999.Tompkins u Umetnosti Rajarda Kiplinga521. pri čemu se u odabiru imena baš ove životinje vidi imperijalistička simbolika. Žaba je amfibija. „Artist of Empire: Kipling and Kim“. 524 Don Randall. kako Gejl Čing Lijang Lou i naslovljava svoju knjigu. Routledge. The Hudson Reviev. 521 J. London. vol. 1822-1922. večiti zakon. Issue 4. baš kao što je Mogli stanovnik i životinjske i ljudske zajednice. 1973. Shahane. J. stanovnik i vodenog i kopnenog sveta. i Mogli nosi nadimak Žaba. Kiplingovom prozom sa imperijalističke tačke gledišta bave se mnogi savremeni književni kritičari u svojim studijama i člancima: Anindio Roj (Anindio Roy) u Civilnosti i Imperiji518. Issue 1. 523 Paul Beltles „The Mark of the Beast“: Rudyard Kipling Apocaliptic Vision of Empire“. 55. Issue 3.525 518 Anindyo Roy. Studies in Short Fiction. Radyard Kipling. str. 519 Daniel Karlin. The Art of Rudyard Kipling. Don Rendal u članku „O aluzijama na veliki indijski ustanaku Knjizi o džungli Rajarda Kiplinga“524. S. Šahan u knjizi Radjard Kipling: Aktivista i umetnik520. M. S. London. 1998.Dakle. 537. Oxford University Press. čovek je svemoćan toliko da. 525 Gail Ching – Liang Low. M. Rudyard Kipling: Activist and Artist. čitalac ne može da zaključi da je upravo beli čovek tvorac tog sistema pravila kojim se lakše upravlja džunglom. te preuzima osvetu u svoje ruke. New York. 520 Vasant A. Routledge. Vol. Civility and Empire – Literature and Culture in British India. Oxford. pri čemu se čini da je slika Britanaca u Indiji krajem XIX veka objedinjena metaforom „bele kože/crne maske“. 522 Clara Clairborne Park. već Božiji. 1996. 1996. Southern Illinois University Press. ed. Texas Studies in Literature and Language. 97. U tom smislu. poput Moglija u priči Džungla osvaja. Methuen. Tompkins. str.

izgleda da se svrstava više u književnost za decu i mlade nego u književnost za odrasle. „generacije za koju su ove knjige i napisane“. J. i to prevashodno za dečake. stavljajući kritičare na stranu odbrane ili napada. Knjiga o džungli nešto malo pre toga. seća se kako su se „njegovi roditelji i starije sestre. autora Tomasa Hjuza.527 Pišući kritiku o ovoj knjizi u časopisu Langman's Magazine za maj 1899. kako sam kaže. Stoki i kompanija. autor studije O umetnosti Radjarda Kiplinga. te je odmah i osvojio srce mlađe čitalačke publike. godine. The Oxford Companion To Children’s Literature. godine. te su i u njegovo doba (60-tih godina XX veka) 526 Humphrey Carpenter and Mary Prichard. prema njegovom ličnom iskustvu. imao je privilegiju i prednost da mu i roditelji kao malom dečaku naglas čitaju Obične priče sa bregova. Stoki i kompanija. nepoznatog i drevnog. Izistinske priče. 527 Ibid.. M. Vilijam Gordon (William Gordon). Obične priče sa bregova prestale su da mu budu interesantne kada mu je bilo 14 ili 15 godina. govori o ovom piscu iz perspektive odraslog kritičara koji je kao dete čitao njegova dela. a donose priču o avanturama grupe dečaka u koledžu. 528 Ibid. pri tome kao pripadnik. jedan od saradnika časopisa The Kipling Journal za juli 1953. te ističe da mu je tada u ovim pričama najupečatljivija bila atmosfera nečeg divljeg. koji je imao jedanaest godina kad su se priče Stoki i kompanija prvi put počele objavljivati u časopisu The Windsor Magazine (1898. Oxford University Press. a onda objedinjujući ih u zbirke ili romane. 495. kada se govori o žanrovskom određenju njegovih pesama.). ovaj pisac. . poput Školskih dana Toma Brauna. str. S. Međutim. prilagodivši je dečacima svog doba. preživljavaju. Žanrovsko određenje Iako je književna recepcija Kiplingovog književnog dela izazvala brojne moralne i političke kontroverze. i to prvo objavljujući svoje priče u časopisima. Oxford.9. gotovo mitskog. a onda im se ponovo vratio da ih pročita i analizira iz drugačije perspektive. Još sam Kipling je kao inspiraciju imao ideju da piše „traktate ili parabole na obrazovanje mladih“526. otimali za mesečni primerak ovog časopisa i s velikom radošću čitali najnovije priče o Stokiju“. može se reći da se Kipling delimično nadovezao i na tradiciju školske priče. 1999. on je primetio: „Dečake gospodina Kiplinga razumem samo kad maltretiraju siledžije. Tompkins..“528 Pošto su ove priče zasnovane na Kiplingovom ličnim srednjoškolskim iskustvima.4. priča i romana. Knjigu o džungli.

Eni Svort-Bedford. 1. Robson. priređivač. Edgar Rajs Barouz (Edgar Rice Burroughs. str. vol. Mladost. uprkos akademskom zanemarivanju i nezainteresovanosti. no. Mel Kraford. Yeats) 1955. odnosno roditelja. Šahan smatra da Radjard Kipling. pa privlačili pažnju čitalačke publike.petnaestogodišnjaci uživali u ovom štivu. 5. 533 D.532 Uz sve to.cit. V. a kasnije se pravio i Diznijev crtani film i prilagođeno izdanje Knjige o džungli530 koji uopšte ne odgovaraju suštini originala. 531 Međutim. i to delimično zbog razloga kojima je sam Kipling doprineo i onih koji su bili van njegovog uticaja. ova knjiga nekad je bila veoma popularna. Vasant A.. Knjiga o džungli žanrovski pripada i basnama i avanturističkoj priči (čini se da je Džejms Fenimur Kuper (James Fenimore Cooper) bio uzor Kiplingu). Winter 1985. a stariji ove priče uvek iznova čitaju radi izuzetne zabave. godine. The Journal of Narrative Technique. ilustrator. Naime. Volt Dizni. pred spavanje. a o brzini kojom su ove priče postale deo tradicije književnosti za decu. Steward.. govori i napomena Osvalda Bastbla (Oswald Bastable) u prvom poglavlju knjige Tobožnji bogovi (The 529 530 Ibid. nastavlja da bude izuzetno popularan pisac – mladi čitaju njegovu Knjigu o džungli sa požudom. već priču čine nepotrebno sladunjavom. op. 15.cit. Robsonu. Biblioteka „Vesela družina“. godine kako je Kipling svojoj deci. tako da kod njih kasnije nije postojala želja da ih čitaju ili slušaju druge dok ih čitaju naglas. str. ako uzmemo u obzir da se priče iz Knjige o džungli. sinu engleskog aristokrate ostavljenom u džungli kao beba i odgajanom od strane majmuna. smatrajući ga prilično realističnim. 56-58. žanrovska odrednica ne bi trebalo da se dovodi u sumnju. 1978. . Xxv 532 Upor. kako je upečatljivo to činio ovaj pisac. Ovaj kritičar smatra da je implicitna imperijalistička tema doprinela smanjenoj popularnosti u savremenom dobu.. s prigušenim svetlima u polumračnoj sobi. V. op. priređivaču Knjige o džungli iz 1992. pored Alise u zemlji čuda Luisa Kerola i Vetra u vrbaku Keneta Grejama. ali da Kipling nije mogao da izmeni činjenicu da su i drugi pisci pisali na istu temu. W. mogu posmatrati i kao priče ispričane deci od strane odrasle osobe.529 Prema V. Kiplingova mlađa ćerka Elsi opisala je A.533 Time bi se ove priče ubrajale i u usmenu tradiciju priča za decu.H. str. ali se danas verovatno ne čita mnogo. Zagreb. Knjiga o džungli. pričao priče iz Knjige o džungli i Izistinskih priča. 1875-1950) napisao je seriju priča o Tarzanu kralju džungle. Vasant A. Jejtsu (A. 531 Upor. Shahane.

1900-1920. medveda i pantera. Copy Right and the Macmillan Expansion into Canada. 124. 539 Upravo zbog 534 535 Upor.. drevnog i dalekog. Tompkins. 139. Narodna mudrost prisutna je u vrlo uspelim gnomskim izrekama. objavljene u formi priča šest godina nakon što se prva Knjiga o džungli pojavila u štampi: „Hajde da se igramo knjige o džungli. „Against All Invasion“: The Archival Story of Kipling.535 O njegovoj popularnosti govore i brojna izdanja priča i romana čak i u Kanadi. da otkrije da li ga voli ili ne. a njihov svečani ton podiže mnoge scene na nivo epske poezije. 537 Upor. Issue 2. pri čemu se moralna pouka postiže reprezentativnošću životinja za ljudske osobine i crte ličnosti. Jezik je sasvim jednostavan. str. Journal of Canadian Studies. na trenutke približava i sviftovskoj satiri. Jer dete koje nikada nije trčalo sa Moglijevim čoporom vukova ili branilo severni zid sa Parnesiusom i Pertinaksom propustilo je nešto što neće dobiti ni od jednog drugog pisca“. carstvo mitološke imaginacije – Mogli je za životinje poput šumskog boga s moćima junaka iz bajke.. Rozmeri Satklif (Rosemary Satklif). str. str.. čime se ovo štivo približava i književnosti za odrasle.536 Sa stilske tačke gledišta. Govor životinja nije kolokvijalan već približan kazivanju narodnog pripovedača. žanrovsko određenje takođe prevaže ka književnosti za decu. ili bar za odrasle koji su deca u duši.. pri čemu se ovaj humor uz jednostavnost i alegoričnost stila. a ja ću biti Mogli“.cit. dok treći sloj donosi svet divljeg i čudnog. 536 Eli Mac-Laren. Muzički utisak dopunjen je piktoralnim pričanjem. ugodan život u kome sve životinje imaju prototipe u dečijem svakodnevnom životu. 297. ... 538 Upor. Ibid. sa zmijom Kaa538. 539 Upor. zapisala je o njemu sledeće: „svako dete će svakako zavoleti Kiplinga. pogotovo u Knjizi o džungli. Carpenter. dostojanstvenim tonom u kome ima i suzdržane nežnosti i muževnosti.cit. 537 Pored toga.Wouldbegoods). 283. Prvi sloj donosi svet dečije igre. svako dete bi trebalo da dobije šansu. 66-67. op. koja je veliki deo inspiracije za svoje knjige pronašla u Kiplingovim pričama. 2006. Robson. Ivanka Kovačević.534 Karpenter takođe ističe kao su Kiplingove knjige za decu preživele sve promene ukusa čitalačke publike. Svjetlost. 1984. dete čitalac ne može da se ne nasmeje blagom humoru koji boji odnos Moglija i njegovih učitelja. Volume 40. time što će u pravom trenutku dobiti ove knjige u svoje ruke. „Radjard Kipling“. str. Sve ovo je moguće zato što se struktura sveta koji nudi ova knjiga sastoji od tri sloja. Sarajevo – Beograd. na šta ukazuje Eli Maklaren. svi prizori iskrsavaju pred čitaocem kao na slici. str.cit. drugi sloj je svet basne. op. xxvii. str. Engleska književnost 3. Efekti se postižu kritičkim rečenicama. op.

same te zveri (koje su u stvari ratnički tipovi. Ibid. moglo bi se govoriti o ovoj knjizi kao o romanu o životinjama. 540 On govori o tome kako se paralelno sa objektivističkom orijentacijom ovog žanra razvila i jedna drugačija. na mestu je kada je u pitanju životinjski 540 541 Novo Vuković. Kejpbel (R.. Podgorica. pre svega u sferi engleskog govornog područja. a sličnim temama se inspirišu i R. Ona nastoji da prodre u suštinu odnosa čovek – životinja i da taj odnos posmatra iznutra. kada je u pitanju ljudsko društvo. pošto nude bogatstvo svetova da bi mladalačka mašta mogla da dosegne i odrasle spremne da se igraju. koju je Kipling maestralno uveo u književnost..541 Prema Dušanu Puhalu. Edgar Rajs Barouz slika divljinu džungli. 542 Kad su u pitanju Kiplingove ideje. smatrajući da je objektivistička orjentacija tretirala pomenutu relaciju spolja. jednostavnih osobina. koje su poodavno kvalifikovane kao militantne. UNIREKS. 1976. ovo nisu striktno priče za decu. pisci pomenute orjentacije insistiraju na slikama životinja u njihovom prirodnom miljeu i elementu. Beograd. ali i vide i dublje slojeve priče. izazvala je veliki odjek. sve to i danas privlači dečačku publiku. Ta orijentacija je na planu čiste književnosti bila plodonosnija. te ideje nisu u knjigama za decu imale onaj efekat kao u knjigama za odrasle. kako ga karakteriše Novo Vuković. Velika tema divljine. i pod pretpostavkom o njihovoj nepreteranosti. Osim toga. Naprotiv. str 280. a može se dopasti i odraslima kao poetična epsko-lirska slika jedne primitivne zajednice“. uzbudljivi događaji koji nastaju u vezi sa sprovođenjem ili kršenjem „Zakona džungle“.toga. kolonijalne. Pošto su priče objedinjene u jednu slobodnu celinu. nakaradno. Engleska književnost XIX i XX veka. Cainpbell) i Lipin Kot. Uvod u književnost za decu i omladinu. 280-281. „Doživljaji dečaka Moglija odraslog među zverima indijske džungle. neautentično. koju književni kritičari nazivaju romantičnom. a da je njegovo delo Knjiga o džungli izazvalo ne samo veliko interesovanje kod čitalaca. Novo Vuković ističe da je Radjard Kipling najpoznatiji predstavnik te orjentacije. valja imati na umu da. ali čvrsti i ubedljivo izvajani). str 149. jer aplikovanje biološke teorije. 1996. 542 Dušan Puhalo.. str. postoje mišljenja da su upravo pominjane Kiplingove predrasude i mane u omladinskoj književnosti postale vrline. Džek London i Džejms Oliver Kervud pišu romane sa temom surovosti i d ivljine severa. nego i inspiraciju i podsticaj kod niza pisaca. .

Radjard Kipling.Kon. S. Beograd. Lastavica: Izbor 100 knjiga. Čačak. a da su mu do današnjih dana ostala verna samo deca. Biblioteka „Vesela družba“. 545 Upor. Olga Timotijević. godine. Didcher. Radjard Kipling. Plava ptica i Knjiga za mlade i stare. i to ne samo u oblasti engleskog govornog područja pošto se Kiplingova dela mogu naći u prevodu širom sveta. Knjiga za mlade i stare. Radjard Kipling. sledeća izdanja: Radjard Kipling. identiteta. 99. Olga Dimitrijević. Didišer (Nicole E. Knjiga o džungli. Pirot. Zagred. Lastavica – izbor 100 knjiga. Biblioteka Vrt dobre nade. Svetska književnost za decu.. Radjard Kipling. . Radjard Kipling. i roman Pegaz u letu (Pegasus in Flight) autorke En Makfatri (Ann 543 544 Upor. Školska lektira za V razred osnovne škole. BMG. Pčelica. Svetska književnost za decu i Biblioteka Knjiga našeg detinjstva – ukazuju na nesmanjeno interesovanje izdavača. Republički zavod za unapređivanje školstva. prevodilac. Indijska džungla. Mlado pokolenje. Nada Erceg. Cvijanović. prevodilac G. Beograd. Radjard Kipling. „Veselin Masleša“. knjiga 8-a. od prvih prevoda iz 1924. Mosaic. „Adolescence Imperialism and Identity in Kim and Pegasus in Flight“. Knjiga o džungli. Kovačević. 2000. kako to Harold Blum ističe. Knjiga o džungli.cit. str. budući da.543 U tom smislu. Volt Dizni. Didicher) bavi temom adolescencije. Kod nas se iz hronologije i spiska izdavačkih kuća i edicija vidi da ovaj fenomen traje do današnjeg dana. Vesela družba. Beograd. 1978. Zabavna biblioteka. Olga Dimitrijević. knjiga 5/5. 1938. op. Zagreb 1931. University of Manitoba. Knjiga o džungli Eni-Nort-Beograd. 1960. koji koristi postojeće imperijalističko društvo da bi se prikazao proces uspostavljanja psiho-socijalnog identiteta glavnog protagoniste. pri čemu se kao reprezentativni primeri za ovakvu književnost navode upravo Kiplingov Kim. Nikola Cvijanović prevodilac. str 122-123. Biblioteka Knjige našeg detinjstva. a time i mladih čitalaca. U tom smislu se i Nikol E. 2008. Radjard Kipling. prevodilac. Mosaic. BookLand. Knjiga o džungli. 34. Titigrad. Olga Timotijević.cit. 1924. Pi-pres. str. Naime.svet. Upor. kolo 3. edicije koje su nesumnjivo namenjene najmlađim čitaocima – Plava ptica.546 Polazeći od hipoteze da odrasli koji pišu za adolescente neizbežno koriste imperijalistički diskurs da bi podstakli sazrevanje svojih čitalaca. 2001. Edicija Zlatni dečiji klasici.. Issue 2. Golišan: priče iz Indije. Knjiga o džungli. Sarajevo 1965. Priče iz životinjskog sveta. odnosno adolescentima. Olga Timotijević. godine pa do poslednjeg iz 2010.. 2010. Knjiga o džungli. posebno svet džungle. Radjard Kipling. Knjiga o džungli. Zabavna biblioteka. kao centralnu temu uzima zrelu dečačku priču o odrastanju uz značajan naglasak na avanturama u realnom svetu ljudi545. 546 Nicole E. 1999. i imperijalizma. Mlado pokolenje. Biblioteka Vrt dobre nade. Beograd. Bloom. B. Vol. Edicija Zlatni dečiji klasici. Beograd. prevodilac. op. prevodilac. Olga Timotijević. ističe se da je on veliki samo kao klasik za decu. prevodilac.544 Međutim čini se da je roman Kim upućen nešto starijoj čitalačkoj publici. 1981. prevodilac. Vladoje Dukat. 149. kolo 42.

7-15.1. Deo pripreme koju odrasli pisci žele da pruže čitaocima adolescentima da bi ublažili prelaz od statusa kolonizovanih do statusa kolonizatora jeste demonstracija pravilnih (odnosno prihvaćenih od strane odraslih) strategija sazrevanja koje će ohrabriti osećaj identiteta odrasle osobe i samopouzdanog nezavisnog ponašanja. „The Other: Orientalism. a da se u isto vreme i trude da ih pripreme da postanu odrasli. književnost za decu suštinski i neizbežno predstavlja pokušaj da decu učinimo sličnim nama“. „mi“ a ne „drugo“. Children’s Literature Association Quartely. Perry Nodelman. gde obrazovana i bogata elita upravlja neobrazovanom siromašnom većinom. Children and Their Literature“. Nodelman ističe da „posmatrano iz perspektive da kolonizuje. 17. Nikol Didišer. str. str. tokom 90-tih godina XX veka neki kritičari.1. 33.549 Međutim. 1992. s druge strane. 1992. i Tirlu i Petera. Kada pišu za čitaoce ranog adolescentskog uzrasta. prikazuje kao idilično porodično okruženje za podizanje dece. dok su zapadne imperijalističke sile često ohrabrivale kolonijalne narode da postanu sličniji „nama“. onda im kažu kako da to „drugo“ budu na pravi način (kroz književnost za decu i druga sredstva uvođenja u kulturu. 28.. 548 Prateći ideje orijentalizma Edvarda Saida. . junake romana Pegaz u letu. poredeći dečaka Kima. Naime. gde se tek nakon obuke nudi jasna ulaznica za vladajuću elitu i 547 Roderick McGillis. Nodelman opisuje do detalja kako odrasli decu prvo čine „drugim“. 548 Upor. „Introductory Notes: Postcolonialism.547 Peri Nodelman. Roderik Makgilis (Roderick McGillis) 1997. „drugo“ u odnosu na odrasle. autori se često zalete u paradoks da pokušavaju da ubede svoje čitaoce u načine na koji će postati „prava“ deca. 29-35. kolonijalizam i književnost za decu“ jasno i nedvosmisleno pokazuje da odrasli koji pišu za decu uvek i neizbežno učestvuju u represivnoj i imperijalističkoj aktivnosti. Jedna od ključnih razlika između kulture odraslog doba i detinjstva je ta da. 549 Ibid. niti da dobiju glas ili autonomiju putem proze koju odrasli pišu za njih. Arial. Colonialism and Children’s Literature“.. koja prilagođava sličan imperijalistički model mnogo delikatnijem političkom kontekstu.McCaffrey). počeli su da istražuju načine na koje odrasli tretiraju decu kao kolonijalne radnike. deca ne mogu da budu dekolonizovana. godine u članku „Drugo: Orijentalizam. odrasli znaju da će deca na kraju postati kao „mi“. 1997. analizirajući književnost za decu. i to radi dobrobiti svih. str. s jedne strane. godine u specijalnom izdanju časopisa Ariel posvećenom postkolonijalizmu i književnosti za decu primećuje da „deca ostaju najpodobnija kolonizaciji od svih bića na planeti“. Na primer.

. ali nešto starijeg uzrasta.cit. odnosno književnost za mlade. kulturološko-političkim kontekstom.gde je potrebna kameleonska moć prerušavanja i adaptacije novonastalim situacijama. op. nadograđujući klasičnu avanturističku priču svojim životnim iskustvom. U tom smislu. Henrija Džejmsa i Džozefa Konrada koji u svojim delima istražuju razarajuće posledice čovekove sklonosti da kontroliše svet oko sebe). koje nastavljaju da žive i danas u delima savremenih pisaca. ali i ostavljajući iza sebe uvek savremene priče o čarobnom svetu detinjstva. 550 Didicher.550 Time se jasno pokazuje da Kipling ne samo da nije anahron u svojim idejama već donosi večite teme smeštene u kulturološki kontekst Indije krajem XIX i početkom XX veka. Radjard Kipling zauzima značajno mesto u engleskoj književnosti. označavajući vrhunac žanra avanturističke priče kao odraza imperijalističkih ideala Britanske imperije. iako pripadaju različitim istorijskim periodima. ali i izuzetnim poznavanjem dečjeg i životinjskog sveta. odnosno velike priče Zapada o beloputim herojima (za razliku od svojih savremenika Tomasa Hardija. uklapaju u opštu shemu žanra književnosti za decu. Ovi likovi.

Roberta Luisa Stivensona i Radjarda Kiplinga. U tom smislu. Iako se Britanska imperija prostirala sve do Karipskih ostrva. Veliki deo književnih dela s osvrtom na Imperiju odnose se isključivo na samo dve britanske imperijalne ispostave: Afriku i Indiju. južne Afrike i jugoistočne Azije. često su funkcionisala kao zemlje iz mašte i magična kraljevstva u prozi za decu. Džonatana Svifta. prevazilazi prepreke i sukobljava se sa zlikovcima. ili dijamantima) na samom kraju. kao i da se. istakne istoričnost tekstova i tekstualnost istorije u prizmi romana koji sobom donosi interakciju diskursa. nudi i uzbudljive događaje koje vreme teško da može da izbrisati. ili kaučukom. odredi čitalačka publika avanturističkog romana nekad i sad. pomorske priče i priče o dečačkim avanturama dolazi do pikarske forme priče i alegorijskog romana o životinjama. U radu je ovo pokazano kroz avanture junaka Danijela Defoa. u čijim delima avanturistička priča kao žanr od početne forme robinzonijade preko satiričnih putopisa. ali i da se nove generacije dečaka. Frederika Merijeta. budućih branilaca imperije uvere u značaj očuvanja superiornosti Britanaca nad drugim nacijama. crpeći snagu iz konteksta novog industrijskog i finansijskog društva . uz cilj da se. Ono što su Afrika i Indija i druge osvojene teritorije nudile deci – ali i odraslima – jeste mogućnost avanture. a sve to da bi došao do ćupa sa zlatom (ili slonovačom. upravo su Afrika i Indija zaokupile maštu pisaca i za decu i mlade i za odrasle. U radu je prikazano da je u viktorijanskom periodu britanski imperijalizam bio na svom vrhuncu.10. pored toga što neizbežno pripada kulturološko-istorijskom kontekstu doba. s jedne strane. ili začinima. iako su stvarna geografska mesta na mapi. ZAKLJUČAK Baveći se engleskim avanturističkim romanom XVIII i XIX veka. Ovakav razvojni put odražava kulturološku potrebu da se širenje Britanske imperije proslavi. u potrazi za kulturološkim kontekstom i žanrovskim određenjem. o vaj rad preispituje brojne mogućnosti tumačenja književnog teksta. priče i značenja koje čitalac učitava na osnovu ova dva elementa. Roberta Majkla Balantajna. Pokazuje se da priča o beloputom Englezu u potrazi za herojskim delima. Pošto je Britanija imala Imperiju. Britanci su imali realno lak pristup egzotičnim zemljama koje su obećavale avanture i bogatstva van dometa mašte onih koji su se odvažili da zaplove daleko od britanskih obala. s druge strane. Ove zemlje. priča o imperiji često je prikazana i kao vrsta bajke u kojoj odvažni ali nepoznati heroj putuje u daleku zemlju.

ova pretpostavka pomogla je da se učvrsti uverenje da je imperijalistička književnost istinski o draz poželjnog stanja stvari. bar na površinskom nivou. svesno ili nesvesno. Takođe.koje je s ogromnom sigurnošću dominiralo svetom. i učinila realnost imperije prijatnijom nego da je javnosti saopštavana putem suvoparnih činjeničnih. ukazuje na usklađenost istorijskih okolnosti i književnosti. a to je značilo da je sa britanskim svetom sve u najboljem redu. Politička realnost imperije zahtevala je imperijalističku književnost zato što je sve što se odigravalo zahtevalo neko prihvatljivo objašnjenje. stiče se i utisak d a su pisci i verovali u priče koje su stvarali. Činjenica da se književnost imperijalizma u tolikoj meri isprepletala sa realnošću imperije u svesti javnog mnjenja. Zauzvrat. te je književnost. Ono što je književnost imperijalizma dodala „realnosti” imperijalističkog iskustva bio je utisak da je imperija više nego „korisna” sa ekonomsko-trgovačkog stanovišta. književnost je mogla da bude prihvaćena. ili „praktična” sa stanovišta bankara i političara. Ljudi nisu duboko promišljali o onome što se stvarno dešavalo. kao istinski odraz događaja. Sama činjenica da od rasli Britanci ne samo da su i sami čitali ovakvu književnost već i ulagali otvorene napore i želju da njihovi mladi to isto čine. već bi se pre moglo reći da je bila pokazatelj duha sa kojim su Britanci preduzimali svoje mnogobrojne poduhvate u svojevrsnoj eri optimizma. te su duži vremenski period i stvarali slike dovoljno žive i prijemčive da bi svoje čitaoce . a ako su i mogli da pretpostave istinu. zauzvrat. Beletristika je ponudila svojim čitaocima snažno uverenje da je Imperija nešto uzbudljivo što treba proživeti na svim planovima uz veliko zadovoljstvo. Ova književnost nije donosila tačan opis onoga što se na političkom planu odigravalo u Britanskoj imp eriji i u procesu stvaranja te Imperije. časti i dužnosti da se ostvaruju ciljevi otelotvoreni u idealima tog doba. Međutim. učinila je Imperiju prihvatljivom. nadvladalo bi uverenje da ona liči na svet iz književnosti. a da uz to bude i zabavna. a imperijalistička književnost svakako nije uslovila nastanak i razvoj Imperije. političkih tekstova. Pošto bi se politički događaji svakako odigrali. deo ove snage je dolazio i iz imperijalističke književnosti tog perioda. Imperija nije samo povećavala ekonomske mogućnosti već je i donosila iskustva koja bi trebalo da izazovu snažan osećaj ponosa.

a suština i cilj proze jeste da stvori neprolazne slike kod čitalaca. Robert Luis Stivenson i Radjard Kipling klasične elemente avanturističke priče u velikoj meri primenjuju tako što u svojim pričama herojsku potragu smeštaju na pusta ostrva. Polazeći od neprimerene pretpostavke da svi oblici društva i kulture koji nisu identični sa britanskom moraju da se kategorišu kao nešto strano. sukoba dobra i zla. Taj tajanstveni i strašni element Gejl Čing-Lijang Lou naziva terminom . onostrano. te samim tim i još teže izboriti se s njim. moglo bi se reći da je priča o avanturi i priča o upoznavanju čoveka sa svojim skrivenim tajanstvenim stranama. dajući mu značaj i sa psihoanalitičkog aspekta. one još i danas imaju moć. pri čemu je zlo otelotvoreno u „divljim bićima” kao što su pirati. M eđutim. avanturistička priča XVIII i XIX veka nosi sobom i jednu specifičnu odliku upravo u vezi sa „divljim bićima“ i njihovim načinom života. isto tako. daleke i nepoznate zemlje. egzotične predele Afrike i Indije. Frederik Merijet. donose atmosferu tajanstvenog. ovaj aspekt imperijalističke avanturističke priče doprinosi i dubljem tumačenju teksta. Međutim. tajanstveno. romani analizirani u ovom radu i danas ostaju deo lektire dece širom sveta zbog toga što je priča o avanturi nadživela svoje pisce i doba nastanka. ovi avanturistički romani su proza. urođenici iz afričkih plemena ili praznoverni Indusi. Pošto one sobom donose mnoge suštinske ljudske emocije. Najposle. s jedne strane. odnosno o prikrivenom prisustvu primitivnog i instinktivnog čak i u civilizovanom društvu. unoseći pritom u njih elemente linearnog putovanja. Džonatan Svift. pohlepe i strasti. beskrajne okeane. Sa ulaskom u XX vek fizička realnost imperije bledela je i postajalo je sve jasnije i jasnije da stvarnost zaostaje za slikama u avanturističkim romanima. ako ne da ubede. ova bića. ili pak životinje koje nose simboliku „primitivizma” po zapadnim standardima. a. poput ponosa. a ono da probude svet mašte kod čitalaca. u ma kojoj od navedenih formi.uverili da je njihova vizija sveta čvrsta baš kao i realnost. U ovom radu pokazano je da Danijel Defo. hrabrosti. Robert Majkl Balantajn. priče o odrastanju. U tom smislu. slike nastale u doba procvata Imperije ostaju i dalje dovoljno živopisne. te se svojom porukom traganja za skrivenim blagom i neslućenim sposobnostima čoveka uklapaju u savremeno društvo. odnosno Drugo. u velikoj meri povećava vrednost herojskim delima. Naime. što svakako. egzotičnog u kojoj je samo zlo teško spoznati. te mnogo sporije blede od nje same.

Upravo ovaj različit pristup priči kao tekstu. Termin „kolonijalno nepoznato” izuzetno dobro opisuje identitet Britanaca viđen iz dve perspektive – sa spoljašnje strane štita i sa unutrašnje strane skrivene iza tog štita. propadanja i regresije. pripovedač koji pripoveda ove priče ili sam heroj ili se pak ta uloga prepušta sveznajućem pripovedaču. ili da čita između redova.. odnosno viktorijanskoj preokupaciji okultnim transformaciji gotskih elemenata u imperijalističke romane/avanture. nudeći inverziju normalne i uobičajene strukture – čitalac se suočava sa slikom doma za koji se pokazuje d a nije dom i sa Britancem za kog se pokazuje da je neko sasvim drugačiji od očekivanog. 144. u smislu određenja adekvatne ciljne čitalačke publike. Oba ova termina oslanjaju se na Frojdove termine „heimlich/unheimlich”. 113. White Skin/Black Masks: Representation and Colonialism. pri čemu su mnogi od romana preživeli promenu 551 Upor. Routledge. . Lou koristi ovaj Frojdov termin u smislu da on u tobožnjoj slici nepoznatih naroda i kultura odražava u stvari sliku britanskog kulturološkog identiteta XVIII i XIX veka. ali zato dobija na pronicljivosti i autentičnosti. personi samog autora dela. čitaocu ostaje mogućnost ili da poveruje u površno doslovno značenje teksta. 1996. prepuštajući se plovidbi svetom avanture neopterećene ideologijom bilo koje vrste. učitavajući ideološke nijanse priče. pri čemu njegova lična književna avantura gubi na mladalačkom poletu. Pošto obe pripovedačke instance u velikoj meri omogućavaju brojne konotacije. Izmišljeni i egzotični svetovi dobijaju mračniju nijansu u tumačenju uz elemente atavizma. U radu je kroz književno-kritičku recepciju pokazano da su ovi romani često u vreme objavljivanja bili napadani od strane kritike koja je prepoznavala oštricu teksta na dubljem nivou i ukazivala na odrasle kao ciljnu publiku. relevantan je za žanrovsko određenje avanturističkog romana XVIII i XIX veka. Frojdova podela između „onoga što je poznato i prijatno” i „onoga što je skriveno i skrajnuto od pogleda” vodi ka definiciji „nepoznatog” kao vrste straha koji vodi ka nečemu što je poznato i odavno prisutno552. str. sa narativnog aspekta. Ovakva višestruka učitavanja značenja u tekst avanturističkog romana XVIII i XIX veka moguća su zbog toga što je. prepo znavajući svoj svet u jednostavnosti priča na površinskom nivou. Gail Ching-Liang Low. ali da su deca i mladi. 552 Ibid. ali i nedostupnost aspekata priče iz perspektive drugih likova. voleli te priče.„kolonijalno nepoznato”551 i pripisuje ga takozvanoj „imperijalnoj gotici”. London. Naime. str.

Naime. S. pozorišta. Ona ukazuje na nepresušnu potrebu čoveka da luta u potrazi za neotkrivenim svetovima. ali je. sa strukturne tačke gledišta. Očigledno je da priča o avanturi nema kraja i da će uvek buditi maštu čitalaca svih uzrasta. tako i deca i mladi. u isto vreme. vođen urođenom. pisci novog doba. sa aspekta književne tradicije. s druge strane. čini se da. u XX veku. prirodnom radoznalošću. ma gde se herojska dela odigravala. Imperijalistička avanturistička priča donela je sobom duh i idejne pravce XVIII i XIX veka. priče imaju univerzalnu čitalačku publiku i traju u engleskoj književnosti. a motiv potrage i dalje pleni nudeći nove i nove mogućnosti interpretacije. i čitaoci. s jedne strane. imaju uvek otvoren put ispred sebe. i suština pisanja kao kreativnog čina. kada heroji više nisu imali nove kontinente da osvajaju i otkrivaju nove svetove. označila nastavak klasične avanturističke priče i najavila nove tendencije u razvoju ovog žanra. Luisa i Tolkina. a samo hrabri njim koračaju. jer brojni prevodi i adaptacije. ali i svetskoj književnosti. . ukazuju na njihovo mesto u kulturi uopšte. muzike. poput C. ne samo u svetu književnosti već i u svetu filma.književnog ukusa čitalačke publike tokom vekova. ovi tekstovi poseduju ambivalentnost kako bi mogli da opstanu i u kanonu književnosti za odrasle i u kanonu književnosti za decu i mlade. kako odrasli. U tom smislu i pisci sa svojim likovima. Pošto su to priče u kojima uživaju ne samo deca već i odrasli (i oni koji su sačuvali dete u sebi i oni koji to nisu učinili). počeli su da svoje junake upućuju u mitske svetove u kojima i danas važe slični kriterijumi. Stoga. a to je.

. prev. Masterman Ready or The Wrack of „The Pacific“. Wordsworth Editions. 1978. 1954. Robert Majkl. prev.. Thomas. 1989. 1998. James Nisbet & Co. The Dog Crusoe and his Master. 11. MacMillan. Oxford. Jonathan. 7.d. Black Ivory: A Tale of Adventure Among the Slaves of East Africa. W. 5. Guliver's Travels. R. Beograd. Daniel. Frederick Waine and Co. Collins. London and Glasgow. Ballantyne. 6. Majstorović. Robson. 2007. 1992. Knjiga o džungli. Mr Midshipman Easy. 9. Swift. R. Mihajlo Đorđević. BIBLIOGRAFIJA 11.1. Tri Robinzona na Koralnom ostrvcu. Frederick. Daniel. 3. Mladost. Kim. The Settler and the Savage. Bloomington. Jamda Nisbet and Co. Knjiga komerc. M. Robinson Crusoe. Nolit. 4. 2. Hughes. OUP. McMurry and Mary Hall. Prevodi avanturističkih romana engleske književnosti XVIII i XIX veka 1. n.. Beograd. Beograd. 13.. 2004. London. 1934. 1983. The Life and Strange Surprising Adventures of Robinson Crusoe of York. Kipling. 10. Nolit. Defoe. Danijel. 8. M. Marryat. preveo Milić R. priređivač. OUP. Robinson Kruso. London. Robinzon Kruso. Rider Haggard. 11. Collins. Mel Kraford. De Foe. Oxford University Press. Oxford. Oxford.d. 4. 15. M. Danijel.1. Robinson Crusoe for Boys and Girls. adapted by Linda B. The Gorilla Hunters. London.1. n. ilustrator. . n. Vladeta Popović. 1984. Marryat.2. Živojin Vukadinović. OUP. Ballantyne. Stevenson. 1889. Beograd. 16.d. London. Frederik Merijet. 1984. Biblioteka „Vesela družina“. Marryat. Defo.W. 12. The Settlers in Canada . The Jungle Books.. H. 17. Oxford. Danijel. Oxford University Press. (1873).. Udruženje novinara "Sedma sila". Dizni. Privrednik. M. 1902. M. 1967. 7. n. Primarna bibliografija 11.d. Harper & Brothers. Eni Svort-Bedford. Ballantyne. R. 1946. Pan. Beograd. M. Balantajn. 1986.1 Avanturistički romani engleske književnosti XVIII i XIX veka 1. Ware. Rudyard. Daniel. Oxford. 1985. London. Zagreb. Tom Brown's School Days By an Old Bo y. Frederick. Robinzon Kruso. 1911.. Kipling. Ill. 2000. Defo. Read Books. Juvenile Productions. Živojin Vukadinović. Robert Louis. Rudyard. Ballantyne. Balantajn. prev. Treasure Island. Public School Publishing Company. Defoe.11. Beograd. sa engleskog Vladeta Popović. Ballantyne. Volt. R. Melbourne. Defo. London and New York. Mariner. Prosveta. 2. R. R. Koralno ostrvo . 1953. 5. prev. The Coral Island. Plava ptica – knjiga za mlade i stare. Captain. 3. King Solomon's Mines. Brodolom Pacifika . 6. 14. prev. Page N New York.

prev. 1954. 2008. Beograd. Radjard. Knjiga o džungli. 1957. priređivač Živojin Vukadinović. Kipling. 27. Sarajevo. prevodilac. Ja volim klasike. „Veselin Masleša“. 1938. Pirot. Kipling. knjiga 8-a. Olga Timotijević. Radjard. Dinčić. 1985. prev. 1966. BookLand.Kon. Frederik Merijet. Udruženje novinara Srbije „Sedma sila“. 13. 14. Nikola Cvijanović prevodilac. Cvijanović. Zanimljiva biblioteka. Kipling. Beograd. Knjiga o džungli. 21. Beograd. Beograd. Knjiga o džungli. br. BMG. 29. Svetozar S. Frederik. Djevojke. Žedrinarski. Beograd. Pomorski kadet Džek Izi. 16. Pomorski kadet Džek Izi. Biblioteka Dečja radost. Merijet. Svetozar S. Radjard. 1966. Kipling. Žil Vern. Olga Timotijević. Olga Timotijević. 1957. Radjard Kipling. kolo 3. 15. Zlatna knjiga. Radjard. Radjard. Izdavačko preduzeće „Veselin Masleša“. Radjard. Beograd. Sarajevo 1965. Golišan: priče iz Indije. 24. Frederik. Sarajevo. Edicija Zlatni dečiji klasici. prevodilac. . 28. knjiga 5/5. 1952. Zagreb 1931. prev. Pi-pres. Sarajevo. 17. 20. 26.15. Svetska književnost za decu. Beograd. Knjiga o džungli. Beograd. Olga Dimitrijević. Beograd. Dinčić. Frederik Merijet. 23. 11. 9. Školska lektira za V razred osnovne škole. 2000. Koralno ostrvo. 1924. Obradio Albin Vihlar. Robert Luis. Merijet. Rad. Frederik. 1981. Merijet.8. Biblioteka Knjige našeg detinjstva. Biblioteka Vrt dobre nade. Merijet. Djeca Kapetana Granta. preveo Mihailo Đorđević. 1989. Olga Timotijević. Kipling. Kipling. Alkot. Petnaestogodišnji kapetan. prevodilac. Stivenson. Frederik. Čačak. Sportska knjiga. S. Četiri sestre. Mihajlo Đorđević. prevodilac. prevodilac G. prevodilac Budisava Šćekić. Rad. prema Džonatanu Sviftu. Hagard. Olga Dimitrijević. Brodolom Pacifika . Sarajevo. Mlado pokolenje. Kapetan. prev. Knjiga o džungli. Svetozar S.B.. Veselin Masleša. 1966. 1960. Zlatna knjiga br. prev. Merijet. prevodilac. Vladimir J. Dinčić. Beograd. 1931. 12. Oslobodjenje. 18. Beograd. prev. Republički zavod za unapređ ivanje školstva. Mlado pokolenje. prevodilac. prev. Knjiga o džungli. Guliverova putovanja. Titograd. 1951. Nada Erceg. Knjiga o džungli. Lujza M. Brodolom Pacifika: doživljaji jedne porodice na pustom ostrvu. Robinzon Kruso. 1985. Indijska džungla. Beograd. Mihajlo Đorđević. 10. Koralno ostrvo: pomorska pripovetka. 19. Biblioteka Pingvin br. prev. Vladoje Dukat. Kipling. 1999. Danijel Defo. Radjard. Kipling.11. kolo 42. Pomorski kadet Džek Izi. Novo pokoljenje. Pčelica. Lastavica: Izbor 100 knjiga. Radjard. Kipling. Olga Timotijević. Henri. Beograd. Radjard. Frederik Merijet. Ostrvo s blagom. Knjiga o džungli.4. Zabavna biblioteka. 2010. Rudnici cara Solomona. Džepna knjiga. 25. Priče iz životinjskog sveta. 22. Radjard. Plava ptica i Knjiga za mlade i stare. Biblioteka Zmaj. Omladinska biblioteka. Brodolom „Pacifika“. Mihailo Đorđević. Kipling. Knjiga o džungli.

nema podataka o prevodiocu. prevodilac Živojin Vukadinović. prevodilac Mihajlo Đorđević. Robert Luis. Beograd. Robert Luis. G. Robert Luis. Novo Vuković. Novo pokolenje. Stivenson. 1939. Stivenson. 1953. prevodilac Božidar Marković. Izdavačko knjižarnica Zorana Stojanovića. preveo za decu i omladinu Dušan Timotijević. Robert Luis. Robert Luis. Ljubljana. „Vuk Karadžić“. Stivenson. pustolovne priče. autor pogovora Božo Pavić. knjiga 4. Beograd. Mlado pokolenje. prev. Svift. 31. pogovor dr. Novi Sad. Stivenson. kolo 2. Republički zavod za unapređivanje školstva. Ostrvo s blagom. Sremski Karlovci. preveo Mihailo Đorđević. 1973. preveo sa engleskog i predgovor napisao Sreten Marić. 90. Svift. Biblioteka kovčežić. Stivenson. Držić. 1958. 1992. Marković. Stivenson. 1981. Aleksandar Dima. 36. 45. 1990. Robert Luis.30. Zanimljiva biblioteka . 40. 2004. 39. 2002. 1959. Robert Luis. Čačak. Ostrvo s blagom. Džonatan. Najlepše knjige za omladinu. Guliverova putovanja. Kon. 1950. 48. Mladi dani. 41. prevod s engleskog Dušan Timotijević. Veselin Masleša. Ostrvo s blagom. Ostrvo s blagom. 47. prevodilac Mihajlo Đorđević. Beograd. B. Stivenson. Matica Hrvatska. „Branko Đonović“. Svift. Beograd. 35. Džonatan. knjiga 2. Ostrvo s blagom. Sremski Karlovci i Novi Sad. Biblioteka knjige našeg detinjstva. Tri musketara. Sarajevo. Nićifor Naumov. Guliverova putovanja. Robert Luis. Guliver u zemlji liliputa i džinova. 1990. preveo sa engleskog i predgovor napisao Sreten Marić. Danijel Defo. 43. Biblioteka Zmaj. Omladinska biblioteka. Robert Luis. Ostrvo s blagom. Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića. Keršovani. Stivenson. Lovac na olupine prevodilac Snežana Bukal-Katanić. Džonatan. Rad. Nolit. Biblioteka evropski klasici (engleski pisci). Stivenson. Beograd. Beograd. Otok s blagom. Robert Luis. prevodilac Mihajlo Đorđević. 2009. Biblioteka Europski klasici (Engleski pisci). knjiga br. Ostrvo s blagom. „Mladinska knjiga“ i „Mladost“. 37. 32. Žan Randije komentator. Cvijanović. Biblioteka 100 knjiga. Svift. Džonatan.10. Stivenson. Ostrvo s blagom. Titograd. Dečja knjiga. 1964. Beograd. prevodilac Mihajlo Đorđević. Beograd. 33. Knjiga za svakoga. Omiljeni pisci 68. Ostrvo s blagom. Robert Luis. prevodilac L. 42. 38. Svjetlost. prevodilac Snježana Mišković. 46. Svift. Stivenson. Robert Luis. prevodilac Slavica Faht. 2002. 1923. autor predgovora Vida E. Robert Luis. Zagreb. Mladost. Kreativni centar. Zagreb. Beograd. Beograd. Stivenson. Stivenson. Beograd. Sarajevo. S. Stivenson. Guliverova putovanja. 1966. Edicija Knjige za sva vremena. Ostrvo s blagom. 1998. Džonatan. 44. Zlatna knjiga br. Zagreb. Robinzon Kruso prevodilac Džejn Kerut. Pčelica. 1976. Robert Luis. Ostrvo s blagom. 1966. Ostrvo s blagom. 34. Ja volim klasike. Guliverova putovanja . Guliverova putovanja. .

Harper Collins Academic. Budisavljević i D. Catherine. 12. Scott. London. Deconstructing the Hero: Literary Theory and Children's Literature. Belsey. Knjige. New Jersey. Cornell University Press. 1988. English Children and Their Magazines.. Colonialism and Fin de Siecle. Rule of Darkness: British Literature and Imperialism. 2001 4. 7. 6. Cornell UP. et al. and Mary Prichard. New Heaven. Victorian Periodicals: A Guide to Research. Foulke. str. Totowa. 1751-1945. 1976. Critical Practice. New York. Milovan. Coradec. Zagreb. 17. Chris. Palgrare. „History. Briston. Scorecrow Press. 1830-1914. Columbia University Press.2. Oxford University Press. 1995. S. str. Yale UP. 1992. Stilos. Bennett. Maritime Fiction: Sailors and the Sea in the British and American Novels. Stanford. . 22. 10. Patrick. Šijan. 3. Hourihan. „James Fenimore Cooper and Literature of the Sea“. Bongie. Bedford Books. Routledge. 11. 21. Samuel. Metuchen.. 19. 1953. J.. H. 10-20. Kirsten. or.1. 15. „The Literature of Voyaging“ in Patricia Ann Carlson. Boyd. Teresa. Modern Language Association of America. ed. 1991. Kelly. 14. Whose India? The Independence Struggle in British and Indian Fiction and History. Empire Boys. Auden. London. New York. New York. Drotner. 360-380. Doly. 1999. Humphrey. 5. Beatlinger. Fabricant. New York. 1997. Ithaca.11. Historie de la literature enfantine en France.. Duke University Press. New York. Modernism. Manliness and the Boy’s Story Paper in Britain: A Cultural History. Nickolas. 9. Amsterdam. Naivna pesma – ogledi i zapisi o dečjoj književnosti. Hubel. Colley. New Haven. Linda. Literature and Love of the Sea.. 1972. Deeds of Empire. Charlottesville. 8. Durham and London. 10-20. Basic Books. Yale University Press. Ithaca. Joseph. 1855-1940. University Press of Virginia. Narrativity. str. Palgrave. Romance and Fin de Siecle. London. 2. Sea Fiction Guide. 1707-1837. Carpenter. Pol. The Enchafed Flood. 1949. 1981. and Switf’s Project to Mend the World“ in Christopher Fox. Barnes and Noble Books. California. 1988.. New York City. Radopi. Patrick. 16. 1986. W. Beograd. Literature. the Romantic Iconography of the Sea. Dreams of Adventure. Margery. Robert. Exotic Memories. djeca i odrasli – studija . 1988. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 1991. Brantlinger. Inc. Hall. 1988. Martin B. 1996. Baker. Guliver Travel’s: Case Studies in Contemporary Criticism. Britons: Forging the Nation. 2003. 20. Bratton. Azar. Green. The Impact of Victorian Children's Fiction. Adventures in a Man’s World. Stanford University Press. Paris. Francoi. 23. Edwin M. 13. Sekundarna bibliografija 11. 1979.2. Edition Albin Michel. Danojlić. ed. Routledge. Boston and New York. sa francuskog preveli D. Opšte književno-kritičke studije 1. 18. 1970. Oxford. The Oxford Companion To Children’s Literature. 1978. 2004. Rullers of Darkness: Imperialism and British Literature 1830-1914.

str. Edinburfh. Leon Edel. Children and Their Literature“. London. T. 1975. Istorija Engleske književnosti. 546. 1978. 1981. Nodelman. 39. PMLA 91. New York and London. Heroj sa hiljadu lica. 1997. 1999. M. Paris. „Friday: Or the Power of Naming“. Colonialism and Children’s Literature“. The Crisis of Action in Nineteenth-Century English Literature. CT. 846-55. 30-40. The Nimble Reader: Literary Theory and Children’s Literature. Sarajevo – Beograd. New York. The Art of Fiction“ in Henry James. Inglis. „Swift’s Exploration of Slavery in Hounjhuhmland and Ireland“. Narrating Afrika. Logan. str. Svjetlost. Kutzer. Flauwarion. 40. G. I. Stylos. Only Connect. 37. Victorian Writers and the Image of Empire: The Rose Colored Vision. 2006. Vintage. New York. 1996. str. 7-15. A. 1989. Ann Cline. OUP. 36. ed. Swanston Edition. „Svjetlost“ D. 29. „On Three Ways of Writing for Children. University of Delamore. Edinburgh University Press. Kitzan. 29-35. Beograd. Marković. Kelly. Zavod za udžbenike. 47. Columbus. Culture: Key Concepts in Social Sciences. Jelistratova. Engleska književnost 2. James. Mrs Malersworth. A Peculiar Gift. 1976. Stevenson on Fiction:An Anthology of Literature and Critical Essays. 2004. Children’s Literature Association Quartely. George Henty and The Ficton of Empire. Marc Soriano. 1984. Twayne. 1999. . Albert J. Rebecca. James.. Daphine. Rivera. Humphrey Carpenter and Mary Prichard. IX. 2000. 48.2007. The Future of the Novel. P. 17. Roderick. str. Westport.1. 31.. Džozef. 1950.A. Kovačević.“ In Egoff. Novi Sad. ed. prev. Augustian Subjects: Essays in Honor of Battestin. The Oxford Companion to Children’s Literature. 1968. Perry. Glenda. Ivanka. „On the Art of Writing Fiction for Children“ (May 1893) in Lance Salway. Lauenze. 35. 25. 1976. 1956. 33.S. 1996. Ivanka.L. 105-115. Ecrivain: l’oeuvre and les idees. Fred. Henry. Stefanie.. 1969.D.1997. Kembel. Engleska književnost 3. 46. 43.. McGillis. Cambridge. Selected Literary Criticism.. The Rivelside Press. prev. Lovett. ed. Sarajevo. „A Humble Remonstrance“. Naučna knjiga. McGillis. Guide de litterature pour la jeunesse. Librarie Armand Colin. Sheila. 44. 2001. The History of the Novel in England. Norquay.. New York. 42. Garland. 38. Novak.01. Internet izvor: www. str. C. „Of the Art of Warre by Sea“ in Sir Walter Ralegh. Language Arts. 55:452 54. New York. Stubbs.. The Ohio State University Press. Empire and Imperialism in Classic British Children’s Books. 45. Polity Press. et al. „The Other: Orientalism. Cambridge. p. Robert Moris. Ashley. Henry. Maximillian E. Markovits. 28. „Introductory Notes: Postcolonialism.answers. and F. Garland. Morris Shapira. 34. Harmondsworth. 1991. the Critic and a Good Book”. 41. Kovačević. Lukić i M. 27.1. 26. Lewis. R. 32. 30. ed. Branislav Kovačević. 28. Greenwood Press.com/topic/children-s-literature na dan 3. knjiga II. Oxford University Press. Mawuena Kossi.. Lukens. Martin C.P. 1999. Newark. s ruskog B. „The Child. Roderick. Lefranc.1992. Arial.24.

Beograd. Porter Institute for Poetics and Semiotics. Zahar. 55. 54. Stevenson on Fiction: An Anthology of Literary and Critical Essays.. Ha-sifrut 26:126. Pope. New York. Normand South. Penguin. 1974. Škreb. Palgrave. Webster. 2001. „The Writer's Responsibility”. Beograd. Unireks. Towsend. „A Humble Remonstrance“ in Glenda Norquay. 52. 4:3036. 63. Naučna knjiga. Nolit. Civility and Empire – Literature and Culture in British India. Reynolds. John Rowe. Gender and Popular Children’s Fiction in Britain. Paul. Princeton University Press. Ziva Ben. Studying Literary Theory. London. Zdenko.“ In Papers in Historical Poetics. Understanding Children's Literature. 1995. New York. 64. Richardson. Text and Literary Allusion: Aspects in the Actualization of Literary Allusions“. Robert Louis.. Pijanović. 61. Routledge. Podgorica. Roy. Edward Arnold.. Zohar. 2005. 1996. Dr Bowdler’s Legacy: A History of Expurgate Books in England and America. Victorian Will. Toury. Tel Aviv: 1978. London. Slavery and Augustian Literature: Swift. Showalter. The University of Georgia Press. ur. L. John. R. Dušan. 57. Maritime Fiction: Sailors and the Sea in British and American Novels. Porat. 1880-1910 . et al. Sexual Anarchy: Gender and Culture at the fin de Sieckle. Jill Paton. Naivna priča. 58. 1999. New York. Written for Children. 1986. Kimberly. Beograd. 2003. Sharit. New York.1420. Ha-sifrut 1819:119. 1990. “The Setting of Children's Literature“ in Peter Hunt. Reed. Petar. 1969. Perrin. 68. 60. Routledge. Athens and London. Dr Novo. 62. Poetics of Childrens’s Literature. Edinburgh University Press. „Literature as a Polysystem”.49. Princeton. „Reader. 1985. Viking. John. str. Vuković. Peck. Anindyo. Routledge. Children's Literature in Education . 53. Watkins. 1976. Athens. ed. New York. 1976. 1974. 1973. 1999. žanrovi i modeli.. „The Relations Between Primary and Secondary Systems Within the Literary Polysystem. 51. The Adventurer. 1822-1922. Rečnik književnih termina. 69.. Gideon. Puhalo. 59. 2005. Edonburgh. John R. Noel. 1990. Gay. Harverster Wheatsheaf. Elaine. Ohio University Press. 56. 67. Stevenson. 1990. Zweig. 1719-1917. . Itamar Even.. 66. Tel Aviv University Press. 50. Tony. Roger. 65. ed. Engleska književnost XIX i XX veka. Atheneum. Walsh. Uvod u književnost za djecu i omladinu. London. Mala biblioteka srpske književne zadruge. 1978. Girls Only?.

„Piracy: the Reality beyond the Image and the Myth“. Eltis. Michael. Constable. Harvey. 12.. Ching – Liang Low. 21. Talal. 1996. A Collection of Voyages and Travels. Britans: Forging the Nation. Sutton Publishing. 8. The Sahibs at Home. David. 2005. 21. Oxford and New York. April. Routledge. 1744-46. str. „A Description of the Coasts of North and South Guinea“. 1983. and Freedom in the Caribbean . Ideas and Beliefs of the Victorians – an Historic Revaluation of the Victorian Age. London. 4. Gail. 10. W. Books in England: Five Centuries of Social History. Cambridge. Hatwick College. Associate Professor of English. Issue 3. Kingston.11. The Histiorian. London. Yale University Press. Stroid. London. Craton.. eds. London. str. New York. E. 9. Anchor. Vol. Anthropology and the Colonial Encounter. Sea Classics. 1961. London. Cannon. 26-35. Linda.com/front. Michael.. Davidson. Sinews of Empire. 62. 3. 2. vol 5. „The Development of Education. „Keepers of the Jungle: Enviromental Management in British India. B. Barton. „The Idea of Empire“ in Noel Annan. 6. Bloom. Jim. Verso. Troy. New Jersey. 1997. Empire Enslavement. 3rd edn.2009. Salter. 1966. Ancient Education and Today. The Problem of Slavery in Western Culture. 1992. 18. Barbot.E. Penguin books. OUP. London. Carbin. Castle. The Wages of Slavery: From Chattel Slavery to Wag Labour in Africa. Sylvan Press.. Colley. Edwards. ed. 11. Ideas and Beliefs of the Victorians – an Historic Revaluation of the Victorian Age. 1717. Sociološke studije 1.victoriaspast. 1707-1837. str. ed. Ithaca. The Sea and History. . 1991. 42. Youth of Darkest England: Working Class Children at the Heart of Victorian Empire. 1949. 14. ed. 2009. 13. Issue 4. „New and Accurate Description“. 1970. David Brion. David. in Noel Annan. na dan 02. 2000. New Haven. Michael. Boone. LTD. Craton. „Labour and Coercion in the English Atlantic World from the Seventeenth to the Early Twentieth Century“ in Michael Twaddle. Frank Cass. 7. Asad. B. str. Weekly Journal 41. the Caribbean and England . Anderson.. in John and Awnsham Churchill.2. Cody. 1988. Cornell University Press. ed. 200-210. 6 vols. 557-565. Ian Randle Publishers. White Skin/Black Masks: Representation and Colonialism. 16. „The Lure of the Sea“ in E. The Oxford Companion to British History. John. Constable. Rice. 1835-1900“. Dorton. 1973. „The British Empire“ Internet izvor:www. 19. Alain. London. 1974. vol. London. Michael. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. September. 17. The University Press. Sylvan Press. Routledge. 5. 1997. 250-270.2. 1993.08. 15. Humanities Press. Jean. Gregory. 22. 1996. 20. J. Edwards. Davis. Davies.porch/britishempire. 1949. E. The Sahibs and the Lotus: The British in India. New York. Bosman..

1997. London and New York.ac. 1961. Language: Working Papers in Cultural Studies. 1994. Hourihan.uk/ihr/Focus/Victorians/ http://www. „Preface“ Masterman Ready or The Wrack of „The Pacific“. Routledge.com/ http://www. II..org/ na dan 25.. 1997. Annan. Paula A. Little. Krupsielis. Some New and Accurate Observations Geographical. 142-43. Hulton. Ideas and Beliefs of the Victorians – an Historic Revaluation of the Victorian Age.britainexpress. Sea Life in Nelson’s Time. 1967. Berkley. Deconstructing the Hero: Literary Theory and Children’s Literature. 1973. Stuart. the Gulf and the Westt. 1889. Evans. London Life in the Eighteenth Century. 1725.html http://www. 27. M. University Press of Virginia. MacKenzie. 1995. Cultural Studies. Lawrence. Arabia. 1979. Heinemann. Manchester University Press. R. Propaganda and Empire: The Manipulation of British Publich Opinion. 1992. Hall. John M. 1993. London.sc. Bamber. Eric J. 1993. Michael. 25. Graham.victorianweb. 34. Hist. K. et al.edu/library/spcoll/kidlit/kidlit/kidlit. M. Margery. Frederick Waine and Co. Princeton. Greenwich. 42. S. Grossberg. New York. London. The Victorian Town Child. New York University Press. 1984.htm http://www. 26.. New York. Cecil Rhodes. ed. The Rise and Fall of British Naval Mastery. VI 2009. Confession of Faith. 1980. Captain. Flint. Harmondsworth. Horn. 29.. Encyclopedia of Britain. . Macmillan. Kelly. 37. 1880-1960. Livingstone. 1905. Sylvan Press. 1949. Boston. James. Media. Weidenfeld and Nicolson.. 30. str. London. Lloyd. 1965.. and Treichler. Natinalism and Sexualities. Hadder and Stoughton. Princeton University Press. A History of Naval Life and Policy.. and E. 28. Internet izvori: http://www. Royal Naval College. London. London and New York. Cristopher. Lewis. John.. Charlottesville. London. B. New York. Vol. 43..lang.ac. „From Rough Lads to Hooligans: Boy Life.nagoya-u. The Navy in Transition 1814-64. Routledge. Birmingham. 33. Rutledge. 1925. Macmillan. Hutchins. A Social History. 40. Methuen and Co. Correspondence of William James. 36. The Illusion of Permanence: British Imperialism in India.jp/~matsuoka/Victorian.23. 44.com/History/Victorian_index. London. Brown and Co. F.. Culture.. Dorothy. „The Victorian Conception of Wealth“ in Noel. J. Masefield. 1966. 39. 38. 24. and Historical. The Nation and the Navy. Cary. 32.. Paul M. Seth. Francis. Nelson. Natural. Gascoignh. 1972-79. Houston. London. Penguin. The Cresset Press.. 41. London. Manchester.history. Marryat. Jeal. Koven.victoriana. John. Centre for Contemporary Cultural Studies University of Birmingham. Kennedy. London. The Great Reform Act of 1832. 1983. Tim. ed. Routledge. Pamela. George.html http://www. National Culture and Social Refirm“ in Parker Andrew. 31. 1992. 35.

Green and Co. 1998.library. Raymond.„Puzzled Which to Chose“: Conflicting Socio-Political Views in the Novels of Captain Maryat. New York. Schellinger.02. The Oxford History of the British Empire. R. G.45. Val. str. Harvard University Press. 2006. Sailor King: The Life of William IV. Empire Boys. 1997. 09. „Representing the Colonisation Anthropology Interlocutors“. 205-225. A Flag for Sunrise. Routledge. Oxford. vol. 47. Wolf. Snelgrave. „The Golden Age of Children’s Literature. Peter Long. str. 1734. M. Internet izvor: www. 1981 61. A New Account of Some Parts of Guinea. 1993. Lewis J.. Harper and Row. The Peace and Protestant Succession. Penguin. Sinclair – Stevenson London. str. Culture and Society. 53. with Alaine Low. D. 16601807“. 1440-1870. No 2. Edward W. Stone.J. 48. 3 vol. New York. Beogradski krug. David. 50. Semmel. 1895-1944. 56. An Introduction“. 1962. na dan 30. Chicago and London. Audrey. Routledge. . Said. 62. The Erosion of Childhood: Child Oppsession in Britain. 1993. prev. 46. Orijentalizam. Trevelyan. 2002. London and New York. in P. prev. Paul.beinecke. Oxford University Press.. 2.org/wgbh/masterpiece/railway/age_text. Robert. 60.. 55. 1930-34. Simon and Schuster. New York. 51. Thomas. Plumwood. Edvard. The Eighteenth Century. „The Forest of Planet Mars“. 54. Fitzroy Doerborn. New York. „The British Empire and the Atlantic Slave Trade. Biblioteka XX vek. 49. Yale University. Race in North America: Origin and Evolution of Worldview. Paranscodola. A Short History of Africa.pbs.. Indian Forester 33.3. 58. 2008. Internet izvor: www. 64. ed.html. 1991. Beograd. 725-36. Beograd. 1997. Baltimore. Feminism and the Mastery of Nature. Marshall.2009. 1780-1950. Page. 59. 57. New York. Abby. 1907. Vesna Bogojević. William. 1998. Tom. Williams. and the Slave Trade. Rose. ed. England Under Queen Anne. 18601918. Said. Kan. Edvard V. London. Roland.jpg na dan 18.D. Bernard.. 52. New York. London. 15. Kultura i imperijalizam. Knopf. Winter 1989. Richardson. 63. Hugh. The Slave Trade: The History of the Atlantic Slave Trade. Westview Builder. Longmans. Drinka Gojković. 440-64. Picock. Lionel.edu/illustrated_word/images/empire_square. Critical Inqiry. 1960. 2009. 1991. Encyclopedia of the Novel. Rittenback.yale. 1966. Imperialism and Social Reform: English Social-Imperial Thought. Smedley. Oliver and J. Said.

13. J. Defoe's Politics: Parliament. Groom Helm. „Expanding Empires.10-20. 6. s ruskog B. Gloucester. Naučna Knjiga. prev. Mariner. Internet izvor: www. Lukić i M. 9. The Complete English Tradesman. 1984. Frank. the Fame of Robinson Crusoe. 1994. H. 4. Shonhorn. 1966. Margaret. 11. 2. September 22. N. 1. University of North Texas. 15. 8. vol. 1995. McInelly. 19. the Novel and Robinson Crusoe“. Danijel. 1917. str. 3. 280-290. 10. Beograd. Oxford. 1985.3. „Inevotable Politics: Rulership and Identity in Robinson Crusoe“. T. 2000. . Historians Uncover Composite of Castaway Who Inspired Classic Tale“. 35. The Washington Times. Vol. Vol. Norton Critical Edition. University of Kent at Canterbury. Roberts. sa engleskog Vladeta Popović. A Political Biography of Daniel Defoe. Power.2010. 1987. Wordsworth Editions. str. The Daily Mail. 7. London. Brett C. Cambridge. Marković.. 2005. „Robinson Crusoe as a Myth“. Istorija engleske književnosti“. Bell. 1950. 1983. July 28. Allan Sutton.04. Paul. Issue 2. Defo. „The Right to Mobility in Adventure Fiction“. Beograd. John Hopkins University Press. Hunter. 42. Newark.11. 1+. 2009. Ian. „Introduction“ in Daniel Defoe. The Life and Strange Surprizing Adventures of Robinson Crusoe of York. London. A. Stuard. P. issue 1. 27. Hunter. Robinson Kruso. The Reluctant Pilgrim: Defoe’s Emblematic Method and Quest for Form in Robinson Crusoe. „Introduction“ in Daniel Defoe. Essays in Criticism.1 Danijel Defo 1. 14. Robinson Crusoe and Thrift Stamps. Kingship and „Robinson Crusoe“. Baltimore.3. J. Expanding Selves: Colonialism. Butler. J. Donoghue. Furnbank. October 1986. 1991 18.. University of North Texas. Spencer. A. Kritički prikazi pojedinih autora 11. Ellis Parker. Journal of British Studies 25.. Nicolson. Doreen. Breen. Donald. 5.elllisparkerbutler. Studies in Novel. Defoe's Fiction. prev. 16. Novel. Jan. Duncan. Reluctant Pilgrim. Studies in the Novel. Jelistratova. „Defo. 17. Cohen. str. UK. OUP.2. 12. Nolit. Ware. Watt. Defoe. „An Empire of Goods: The Anglicization of Colonial America“. Daniel. 2002. Pickering and Chatto. Paul.2. Crowley. editor. Issue 1. Robinson Crusoe. Manuel. et al. „Found After 300 years.info na dan 20.. „Trying to Find Real Robinson Crusoe and Site of His Shipwreck“. NJ: National War Savings Committee for New Jersey. 468-500. 2006. Cambridge UP. 1690-1776“. 1951.

3. 11. 1913. Guliver's Travels. str. Slavery and Augustian Literature: Swift.Hall. Cambridge. Ricardo. Greg. Ballantyne and the Nineteenth-Century Robinsonnade”. No 4. Berger. ed. Maher.html 6. Quintona. 1836-1860... ed. Jonathan Swift. University of Delaware Press. The Art of Jonathan Swift. 3. The Cambridge Companion of Jonathan Swift.. 1964. Issue 3. vol. 14. Turner. William. Sunth.kirjasto. 1943. The Writings of Jonathan Swift. 329. Dennis. Foulet. Cambridge. Frank. Pope. Greenberg and William B. Papers on Language and Literature. Jonathan Swift: A Short Character. Lucien. Texas Studies in Literature and Language V. Carnochay. Susan. 5. London. Critical Essays on Jonathan Swift. John. „The Myth of Narcissus in Swift’s Travels“. 1993. Winter 1988. Joseph. Jonathan Swift.. Correspondence de Voltaire. ed. Swift: An Introduction. Internet izvor : www. Mr Bligh’s Bad Language: Passion. CUP.M. 3. New Mexico.. ed.2. Vision Press. EighteenthCentury Studies. 12. Christopher. 2. London.3. Internet izvor: www. New York City. 1961.2010. Džonatan Svift 1.. Richardson. The Genres of Guliver’s Travels. 1991. „Guliver’s Travels and the Novel“ in Frederick N. Oxford University Press. 1962. OUP. 7. Samuel Holt. 2003. Librarie Hockette. Probyn. XI 15. Winter 1964. Percy G. 4. 155-158. 13. R. in Introduction. „The Pride of Lemuel Gulliver“ in Robert A.3. Oxford.Frederik Merijet 1. CUP. Dening.2. Routlege.40. Bristow. Lette. Southern Illinois University.. Kathleen. 10. New York. Rogers. 179-88. New York. The British Traveller in America.sea-room.. Newark. 1990. str. 171-175. Macmillan. W. 11. Paris. 8. 2003. London. Meyers. Fox. Power and Theatre on the Bounty. G. Travellers and Travel Liars: 1660-1800. 1995. 2. . New York.11. London. Columbia University Press. 1978. 6.B.X. London. Jeffrey. Harper Colins. eds. University of California Press. 9. 1955. Collier – MacMillan.2. Berkley and Los Angeles. „Swift and Kafka“. ed. Monk.fi/fmarryat.com/series/marryat-ser na dan 31. 2004. “Recasting Crusoe: Frederick Marryat. 7. Pat. Paul. Christopher. 4. – The Critical Heritage. Gaston. New York. The Early Novels of South West. str. Gay. Nigel. University of New Mexico. Piper. Children’s Literature Association Quarterly 13. „Guliver’s Glasses“ in Clive T. 1973. 1992. 20 (1986-87). Empire Boys: Adventures in a Man’s World.sci. Max. 1998. 34. Fox. Routledge. 4 .. "Some Roles of Lemuel Guliver". Palmeri.H. Hunter. 17-33. Norton. Edwin W. 5. 631-47. Adams.

Karin. et al. Oxford. Edwin Mellen Pr. 1971. Stevenson.biographe. Victorian Quest Romance: Stevenson. Bell. „Captain Marryat and Sea Adventure“. 10. 1975. West Egg Communications llc. 11. Oliver. „The Granite Shows Through: Shades of Tusitala“. Fraser. Hammonah.01-e. Robert P. London.ca/009004-119. 2. Michael.11. Volume 8.htm na dan 05. Fall 1983. Alblas. Chicago and London. 5. Palgrave. Bratton.2. Legal and General Heart 100. 2. Haggard. 1953. Internet izvor: www. University of Chicago Press. Children’s Literature Association Quaterly.. 8. Birmingham Post and Mail Ltd. Number 3. 1996...2. 5. Fall 1983. OUP. William. S. 11. 1990. Philip.3. 11. Internet izvor : www. 6. „50 Greatest Adventure Books of All Time. New York.11. New York. „Mirror in the Sea: Treasure Island and the Internalisation of Juvenile Romance“. and Conan Doyle. J. Diss. Adams.biography. Internet izvor: www. The Early Production and Reception of Stevenson's Works in England and Netherlands. Internet izvor: www.M. 4. Robert Majkl Balantajn 1. Queen’s Quaterly. 1996. 13-16. 1985.Robert Luis Stivenson 1.01-e. J.3. Tom. Ca/009004-119. 46.php?Bio??=40067 $ na dan 05. 9. Book. Hughes. 6. Children’s Literature Association Quarterly. 1952. Kipling. Pocock. A Robert Louis Stevenson Companion . 27 April 2008.co. R.V 2010. 3. Internet izvor: www. 30. The John Hopkins University Press. The John Hopkins University Press. 4. Cultural Myth in Victorian Boys Books by Marryat.5.. Introduction to The Coral Island by R. 7. Blackburn. Internet izvor: www.4. Fraser. Vol 114..fi/ballant. Fall 2007.htm 3. Issue 3.athelstane.visionforum. 7. „The Internalisation of Quest Romance“ in The Ringers in the Tower. Northcote Publishing House. sponsored by Dryton Manor Theme Park Sunday Wonder Kids. Indiana. Plymouth. and Kipling .V 2010.php. London. Captain Marryat : Seaman.bioId=40067 na dan 5. Writer and Adventurer.com/ browse/ product/ ?productid =60000 _8cid =596 na dan 11. 384-395. Moss.8. „100 Great Books to Get Your Kids Reading. The Robinsonade Tradition in Robert Michael Ballantyne's 'The Choral Island' and William Golding's 'The Lord of Flies' . Siegl. Warner. Sunday Mercury.visionforum. . Garlend Publishing. 8.kirjasto.2010. Robert. May-June 2003. Number 3. Libregts and Tiggers. 15-22. Constable. 1998. 9-15. 7.XI 2010.sci. Jacques.uk/ballanty/ballabio. Captain Marryat: A Rediscovery.2010. Anita. Ballantyne. Volume 8.com/ browse/ product/ ?productid =60000 _ 8cid =596 na dan 11.

str. 11. str. Hayden W. 5. 10. London. 737-38. Oxford University Press.. Carrigton. Beltles. „The Pleasure of Young Heart: Treasure Island and the Appeal of Boys’ Adventure Fiction“. Henley. 2. Eli. Oxford. str. „Against All Invasion“: The Archival Story of Kipling. M. 18. 304-317. Sixth Edition. The Columbia Encyclopedia. The Critical Heritage. McClure. Paul. Karlin. Volume 8. 1982.. Karlin. The Saturday Review. 1957. Paul Maixner. Cambridge. New York. Boris. Književni Portreti. 14. Henley. Rudyard Kipling. 1999. Charles. 11 Decembre 2007.. Harvard University Press. 8 December 1883. 11. A Record of Friendship and Criticism. 20. 1981. ed.6. 1984. Radyard Kipling. The John Hopkins University Press. Elliot L. Daniel. Volume 40. ed. „A Case for Kipling“. Adam. McKenzie. Robert Louis. Fall 1983. 1964. Radjard Kipling 1. 10. Issue 3. 1996. December. Shamsul. 2009. 1965. Kipling’s Law. Mars. Svjetlost. Ford. Copy Right and the Macmillan Expansion into Canada.. 13. reprinted from Scrutiny. 1955. Journal of Canadian Studies. Stevenson. Macmillan. Romance and Treasure Island : The Artistry of R. 8. str. Mac-Laren. or Grime Does Not Pay“. 139-145.. London.2. „The Mark of the Beast“: Rudyard Kipling Apocaliptic Vision of Empire“. Robert. 1975. 81. The Good Kipling: Studies in the Short Story. str. Lionel. Coventry Evening Telegraph. 2006. 4. Islam. E. His Life and Work. 1970. Rupert Hart – Davis. theatre review. 8. London. 1900-1920. Daniel. English Studies in Canada. Lui. „Treasure Island“. str. „The Joy Theatre. 1942 in Kipling and The Critics. Columbia University Press. Vol. „Radjard Kipling“. Kovačević. Perry. „A Hundred Years of Treasure. A Study of His Philosophy f Life. 1982. Zagreb. New York.“. Radyard Kipling. W. Number 3. . 16. 11. Oxford University Press. Doubleday. Hergešić. Studies in the Novel. Letter to W. 6. Robert Louis Stevenson and the Fiction of Adventure. Gilbert. "Kipling". 25-40. Engleska književnost 3 .9. str. Garden City. Oberlin. Gilbert. Nodelman. Swanston Edition. The Liberal Imagination: Essays on Literature and Society. 11. Children’s Literature Association Quaterly.. ed. Smith. 1999. 17. Robert Luj Stivenson i njegovo životno putovanje. str. 15. 1883. Studies in Short Fiction. ed. XXIV. Tara Cain „Touch of Escapism is a Real Christmas Theasure“. Ward. John A. Ohio UP. str. Janet. VI. Oxford. Ivo. Mass. Elliot L. 9. 3.4.3. S. 12. 1948. Issue 2. Henry James and Robert Louis Stevenson. Trilling. 61-85. Routledge and Kegan Paul.E. 7. L. Gotham Library. Fall 1974. 420. No 1. New York University Press. 33. 1943. 2-10. L. Kiely. Sarajevo – Beograd. Kipling and Conrad: The Colonial Fiction. Ivanka. Coventry Newspapers. 31.

1959. J. Methuen & Co. 4.3.447. Paul W.. vol. 17. 1954... str. and C. Sander. Race and Madness. 16. 2003. 55. London. Texas Studies in Literature and Language. 2. Oxford University Press. 1973. Aristotle. Moss. prevela Nada Ćurčija Prodanović. str. Miller. Anchor.M. Kermode. Vintage. „Adolescence Imperialism and Identity in Kim and Pegasus in Flight“. 19. „Post-Muting Allegories of Empire in Rudyard Kipling’s Jungle Books“. Randall. ed. . Stendal. Džozef. New York. „Artist of Empire: Kipling and Kim“. 1947. Difference and Pathology: Steretypes of Sexuality. Issue 2. The Hemingway Review. London. Narodna knjiga. 127-135. 6. The Hudson Reviev. 34. Wilson. „The Kipling that Nobody Reads“. 7. Wordsworth Classics. Mosaic. Dreams and Reflections. Vol 40.G. Edmund. Cornell UP.. Northop. London. R.. „Kipling’s Triumph: The Double Boyhood of Kimball O’Hara“ in Harold Bloom. New York. Queen Anne Press. 1953. 99-120. Mosaic. str. Jung. Shahane. Introduction to the Tempest. Vasant A. 5. Oxford. 1994. 302. Jafle. ed. Rudyard Kipling: Activist and Artist. Rackham. Arthur. trans. 20. 11. 1998. ed. Seymour-Smith. Rudyard Kipling . Issue 4. 149. New York. Vol. Ostalo 1. str XXX. Clara Clairborne. Robert F. Park. str. Chelsea House. Issue 1. Carbondale. Tompkins. Nicole E. 1964. 18. Rudyard Kipling’s Kim. University of Manitoba. C. 2004. Didcher. str.S. str.12. London. Mother Goose – Old Nursery Rhymes. 2001. Geroge. The Art of Rudyard Kipling. „Hemingway vs. 1963.. 14. translated by Benjamin Jowett. Selected Poetry and Prose of Blake.. New York. Winston. H. Oxford University Press. Hagues. Oxford University Press.. 8. 97. New York. or Papa’s Last Fight With a Dead Writer“. 1987. Martyn. Orwell. Ithaca and London. Politics. 1905. 15. Arden Sheakespeare Series. Vol. Gilman. Memories. 1999. 1989. Frye. 537-545. str. The Wound and the Bow. Don. ed. Srce tame. 1985. Frank. 3. Southern Illinois University Press. 13. Konrad. 19. „Rudyard Kipling“ in A Collection of Essays. Random House.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->