P. 1
01 Skegro Akti Salonitanskih Sabora

01 Skegro Akti Salonitanskih Sabora

|Views: 2|Likes:
Published by Ana St
.
.

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Ana St on Jun 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/26/2014

pdf

text

original

UDK 262.4 (497.5 Salona) “530/533” (093) Izvorni znanstveni rad Primljeno: 3. srpnja 2007.

Prihvaćeno za tisak: 1. prosinca 2008.

Akti crkvenih sabora održanih 530. i 533. u Saloni
Radoslav Dodig Gimnazija Metković Kralja Zvonimira 12 20350 Metković Republika Hrvatska Ante Škegro Hrvatski institut za povijest Opatička 10 10000 Zagreb Republika Hrvatska
Akti salonitanskih crkvenih sabora, koji su se 15. srpnja 530. i 4. svibnja 533. održali u Saloni pod predsjedanjem salonitanskoga nadbiskupa i metropolita Honorija Drugoga, nezaobilazan su izvor za najstariju crkvenu organizaciju na hrvatskim povijesnim područjima. Do sada ih je publiciralo više autora, počevši od Danijela Farlatija 1753. do Milana Ivaniševića 1994. Opterećeni vulgarnim latinitetom kojim su ispisani, a mjestimice i konfuznim, gotovo nerazumljivim izričajima, te teškoćama oko identificiranja pojedinih toponima, od 16. st. do danas izazivaju osporavanja struke. Pojedini ih autori, među ostalim i zbog toga, u cijelosti odbacuju kao nevjerodostojne, odnosno kao krivotvorine. Slažemo se s onima koji u njihovu sadržaju vide autentičnost odluka provincijalnih crkvenih skupova jer se uklapaju u tijek zbivanja kasne antike odnosno početka srednjega vijeka. Tome u prilog govore i neka druga vrela, među kojima i epigrafska.

Ključne riječi: Rimska provincija Dalmacija, salonitanski nadbiskup Honorije II., salonitanski crkveni sabori iz 530. i 533., ranokršćanska crkvena organizacija.

Uvod
Akti crkvenih sabora, koji su se 15. srpnja 530. i 4. svibnja 533. održali pod predsjedanjem salonitanskoga nadbiskupa Honorija II. (528.-547.) u Saloni,1 bilo u cijelosti
1

O salonitanskom nadbiskupu i metropolitu Honoriju Mlađem: Bruna KUNTIĆ-MAKVIĆ, Honorius Iunior, Salonitanae urbis episcopus. Essai sur la Dalmatie de son temps. Radovi XIII. međunarodnog kongresa za starokršćansku arheolgiju Split - Poreč (25. 9. - 1. 10. 1994.). Dio II. Split - Città del Vaticano, 1998., 997.-1002.

Нада КЛАИЋ. Ломоносова). 285.). Dio I.9 Velimira Blaževića.-1773. 13. u Saloni bilo djelomice izdavalo je više autora. 173. 1894.5 Giuseppea Alačevića (1826.-161. књ.-56. 7 Frane BULIĆ – Josip BERVALDI. III. te gdjekad do neprepoznatljivosti iskrivljenih toponima. Zagreb.. Ecclesia Salonitana. Leges ecclestiasticae regni Hungariae et provinciarum adiacentium. i akta tih crkvenih sabora bila su predmetom doktorske disertacije ruskoga povjesničara Vadima Borisoviča Prozorova (Вадим Борисович Прозоров). Monumenta historica Slavorum meridionalium. 1874.11 odnosno Milana Ivaniševića.). Scriptores.1889.3 Ivana Kukuljevića-Sakcinskoga (1816.10 do Stjepana Gunjače (1909.-111.). (do god. Tomus primus.-293. Concilia et synodi in territorio hodiernae Jugoslaviae celebrata.-1798.13 Ruski prijevod saborskih odluka iz 530.-163.) 13 ..10 Radoslav Dodig. et studio Ignatii comitis de Batthyan episcopi Transilvaniae colectae. 1973. Illyrici sacri tomus secundus. Uvod..). Albae Carolinae. 3 Ignaz Batthyány. a koji je daleko od klasičnoga. Accessere Vita Diocletiani Imperatoris. Split. Vicetiae.počevši od Daniele FARLATI.html (1. ponajprije zbog latiniteta kojim su zabilježena. Zagreb. Historia Salonitana maior... 50.-1940.2008. 14 http://www..-1981.) 103. Thomas Archidiaconus: Historia salonitana. Acta Sanctorum ex ejus genere. V.7 Ferde Šišića (1869.. 195. Bullettino di archeologia e storia dalmata. natpisi i isprave. Venetiis. 52. Salona christiana.. 9.. Ante Škegro. pojedini autori . pass. Zbog toga ih. Lomonosov (Кафедра истории южных и западных славян Исторического факультета Московского государственного университета имени М.-1913. Оделење друштвених наука. Priručnik izvora hrvatske historije. opera. baš kao i zbog konfuzne izričajnosti. Izvori (analiza i kritika). 162.14 Razlike u pojedinim izdanjima tih akata gdjekad su više nego zamjetne.-1934. Вадим Борисович Прозоров. Knjiga 1.). 12 Milan Ivanišević. Auctore Daniele Farlato presbytero Societatis Jesu. Посебна издања Српске академије наука и уметности. Može se pronaći na internetskim stranicama.).-198. v.8 Nade Klaić (1920.-11. Delminium.-1988.-1894. 1967. Zagrabiae.12 Među ostalim. 1967. 159.. 1997.info/acts/06/1/530salo. odnosno srednjovjekovnoga učenog jezika i stila. obranjena na Katedri za povijest južnih i zapadnih Slavena Povijesnoga fakulteta Moskovskog gospodarstvenog sveučilišta M.11. 1753. 1914. 55. 149. XX (1897.). Povijesni izvori. 5 Franjo RAČKI. В. 77.)..6 Frane Bulića (1846.).-56. CCCXCIX.-85. 1785. 9 10 Velimir BLAŽEVIĆ. Čest 1.-164.2 preko Ignaza Batthyánya (1741. Codex diplomaticus Regni Croatiae. Zagreb. Akti crkvenih sabora održanih 530. vol. Marmora Salonitana.-18. 11 Stjepan GUNJAČA..krotov. 6 Giuseppe ALAČEVIĆ. 4 8 Ferdo ŠIŠIĆ.). 1994. Београд. Dalmatiae et Slavoniae. Zagreb.-174. Moskva.-1904. Позднеантичная и раннесредневековая история Салонской церкви в отражении анонимной “салонской истории” (Historia Salonitana Maior). 2 Ivan KUKULJEVIĆ-SAKCINSKI. Kronotaksa solinskih biskupa uz dodatak Kronotaksa spljetskih nadbiskupa (od razorenja Solina do polovice XI. koja je 1997. počevši od Danijela Farlatija (1690. et illustratae. 1107). књ. A quarto saeculo aere christianae usque ad excidium Salonae. Ispravci i dopune starijoj hrvatskoj historiji. 1912.4 Franje Račkoga (1828. i 533.

-23. Hrvatska pravna povijest. 36.17 Unatoč više nego zamjetnih nedostataka. Historijski zbornik. 33. O tome se..). bilj.neka pitanja.Povijesni prilozi 35.. Stjepan Gunjača odnosno Milan Ivanišević. tomus secundus. a njega Šišić.-34. Historia Salonitana Maior (HSM). svoja su izdanja uglavnom temeljili na najstarijem rukopisu Kongregacije za promicanje vjere... II. aut quid valeant. Splitske uspomene na salonitanske starine. . Klaić.). Namjera nam je u prvom redu bila proniknuti u izvoran tekst. odnosno mjestimice gotovo nerazumljiva jezika.. g.-8. Toma Arhiđakon i njegovo djelo. Historia Salonitana maior. uostalom.. 17 Ivo BABIĆ. ne ipse quidem Oedipus. 118. 1998. do 1994. 16 Jacques Zeiller.. 144. 19 КЛАИЋ. Historia Salonitana i Historia Salonitana Maior . Zagreb. explanaverit. Književnost i naobrazba ranoga hrvatskog srednjovjekovlja. Isidor KRŠNJAVI. 5. Paris. (2008) 11 Ivana Lučića (1604. XLVII/1. Les origines chretiennes dans la province romaine de Dalmatie. 1911. 1901.-16... 20 21 FARLATI. Jastrebarsko. da je pojedine teško ili gotovo nemoguće identificirati. (1979. neki ih još uvijek osporavaju ili odbacuju u cijelosti.. Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku 85.. 15. Zagreb. Radoslav KATIČIĆ. u Saloni. 9. Inscriptiones Dalmaticae. 15 Nada KLAIĆ. održanih 530. koja se uklapa u ondašnji tijek povijesnih zbivanja.. Mirjana MATIJEVIĆ SOKOL.. odnosno u smisao koji se njima htio izraziti. od 1753.19 u njima u prvom redu vidi odluke crkvenih sabora koji su doista bili održani 530. Marko KOSTRENČIĆ. 149. njih osam. Isidor KRŠNJAVI. držeći se što je moguće vjer Ioannes LUCIUS. si adesset. 18 Lujo MARGETIĆ.18 Nada Klaić.20 Poseban kamen smutnje u tim aktima jesu nazivi pojedinih mjesta. Illyrici sacri. Nr.. epistolis papalibus et epitaphio Zvonimiri regis scripta sunt. odnosno proglašavaju neautentičnima. Gotha. 201. Konstantin JIREČEK. ea omnia ficta et supposititia sunt”. 1919. Batthyány je u mnogočemu slijedio Farlatija.. u Saloni pod predsjedanjem tadašnjega salonitanskoga nadbiskupa i metropolita Honorija II. 2002.16 Neoprezno im namećući hipoteku sumnjivosti. Zur Historia Salonitana des Thomas Archidiaconus von Spalato.-1679. baš kao i konfuznosti stila. Zagreb. i 533. Venetiis. slikovito izrazio i Daniele Farlati: Haec verba seu portenta verborum quid sint. te knjigu Nade Klaić. 72. 174. (1994. prema kodeksu Svete kongregacije za promicanje vjere (Sacra congregatio de propaganda fide). Zagreb. 7. 66-67. 1.. 1906.. Oslanjali smo se ponajprije na Farlatijevo i Batthyányjevo izdanje.) 13. Rački. 73: “… et quaecunque in illo de actis conciliorum Dalmatiae. koji su gdjekad toliko nejasni odnosno iskrivljeni. Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku. koji se u njima pronalaze. 176. Način na koji je nastajalo djelo Historia Salonitana Maior. Nada Klaić.. 1900. Podlistak u narodnim novinama. Geschichte der Serben. 76-85. Eduard HERCIGONJA. u njihovu se sadržaju ipak nazire autentičnost. izdanje. koja je i priredila njihovo najcjelovitije kritičko izdanje u sastavu tzv. nevjerodostojnosti odnosno krivotvorenosti.21 Ovaj smo prijevod akata sabora. i 533. priredili usporedivši ih sa svim raspoloživim izdanjima. čiji su priređivači Farlati. 112. Rački je također komentirao i popravljao latinski tekst.. te nema opravdana razloga odbacivati ih kao neautentične. 20.. 385.. no bez dubinske raščlambe. 1673. Batthyány.)15 – ignoriraju i osporavaju. Šišić.. I.-73. Kukuljević. Gunjača i Ivanišević. Tropismena i trojezična kultura hrvatskoga srednjovjekovlja. (1993. Litterarum studia. 2006.-120.

). izgubljen). Klaić.muncorensis. već što su saborske akte popratili nizom vrlo vrijednih i opsežnih komentara. Zagreb.23 Kao što je zamijetila N... kao uostalom i dobar rječnik srednjovjekovna latiniteta. 1929. 1719.12 Radoslav Dodig. s konvencionalnim nazivima: Propagandin (oko 15. Barberini latinus 3218 ). Barberini latinus 828. ne samo što su oni vrsni latinisti iz 18. Collectanea Benii I. st. izgubljen). posebice toponima i njihovih izvedenica. Pri prevođenju na hrvatski jezik pokušali smo proniknuti u smisao. u Saloni nije izvornika... No. Decreta et relationes.22 Razlog više što smo se oslanjali na Farlatijev i Batthyányjev tekst leži u činjenici. velika i mala slova.25 Čini se da nije ostvario takav naum. 212.. st. Tako je latinski tekst vrlo sličan onome u Farlatija. Obične zagrade označavaju suvišan tekst (latinski jezik) ali i objašnjenja smisla (hrvatski jezik). koliko je god to bilo moguće. Ludrensis – ludroensis). 23 Ferdo ŠIŠIĆ. 68. Codex Vindobonensis 12. Iz mojega “Glossaium-a mediae et infimae latinitatis regni Chroatiae”. pa je najavio da će se njegovom analizom baviti jednom prigodom. sastavljač HSM-a bio je vrlo nemaran pisac. Petar Skok je zamijetio da se u splitskim aktima radi o pučkom. a ne učenom latinitetu. Materijal na latinskom dobrim smo dijelom “restituirali” u klasičnoj ortografiji. Priručnik izvora hrvatske historije.. Riceputijev rukopis (18. st. Zagreb.670). Gunjače i M.. Treba napomenuti da ne malu poteškoću stvara i prenošenje imena. 25 Petar SKOK. Arhiv Splitskoga kaptola).24 koji nije naročito pazio na dublete. Šišićev zbornik. Levakovićev (17. već valja nastojati tekst ispraviti i učiniti sposobnim za upotrebu”. kako bi bio razumljiviji za daljnju uporabu i provjeru. Prijepis Riceputijeva rukopisa (God. pomoćne glagole. st. st. dvoglase.. Sam Šišić naglašavao je kako se u izdavanju tekstova crkvenih sabora “ne smijemo držati rukopisa..47. i 533. 24 КЛАИЋ. Historia Salonitana maior. za razliku od izdanja N. Batthyányja i Šišića. Klaić. Capituli ecclesiae metropolitanae spalatensis. st. Mlađi barberinski (prva pol. . odnosno prirediti razumljiv i uporabljiv tekst. III. Stariji barberinski (sredina 16. kada je latinski dobrim dijelom još bio jezik znanosti. Ivaniševića. dodani odnosno popravljeni tekst ili alternativni naziv. Prijepis Levakovićeva prijepisa (God. 22 Prema dosadašnjim istraživanjima poznato je osam rukopisa HSM-a. 264). Akti crkvenih sabora održanih 530. 1914. Arhiv Splitskoga kaptola) i Bečki rukopis (18. dio I. S... iz latinskoga na hrvatski jezik. tj. Ante Škegro. st. 1749. što je bila moda onoga vremena. 17.. gramatičke konstrukcije i ujednačeno pisanje vlastitih imena (Muccoritanus . U latinskom tekstu i hrvatskom prijevodu uglate zagrade označavaju obnovljeni. ali da je on vrlo interesantan.

2.Povijesni prilozi 35. osim ako se u njegova biskupa nije za crkvene posjede ukazala neodgodiva potreba. II. potrebno je osigurati čvrsto jedinstvo crkvena reda. Sicut nuper Bestoensis ecclesiae scriptum tenentes agnoscimus. salonitanski nadbiskup. ut facultates pauperum sibi non studeant obligari. si oporteant fieri.). XXI. ut infra. kao što slijedi. đakonima. ut habita deliberatione in tantum ecclesiam liceat obligari. časnim sinovima i svima iz kleričkoga staleža. Jednako tako treba postupiti i s ugovorima biskupâ. sazvao je. odbaciti samovolju i svaku zloporabu i razmišljati o upravi nad sinovima. časni (oci). Oresta (15. dana srpanjskih kalenda. Nullus presbyterorum ad obligationem commissae sibi cuiuslibet ecclesiae audeat mutuare pecunias. Stoga. 9. dyaconibus. svečani sabor 17. U tom smislu svim kreditorima bez iznimke. Oresti. quantum perpensa fuerit ratione concessum. sabrani na ovom saboru. presbyteris. prius est facienda probatio.-23. nisi suprascripto ordine fieri cuncta claruerint. prezbiterima. Iuliarum. Honorius Iunior archiepiscopus Salonitanus XXI. (2008) 13 Akti salonitanskoga sabora 15. Nijednom prezbiteru nije dopuštena posudba novca u ime bilo koje povjerene mu crkve. consulatu vero Lampadii et F. za konzulovanja Lampadija i F. srpnja 530. Sabranim preblaženim muževima biskupima.. Tako nedavno saznasmo iz pisma Bestoenske crkve – koje imate pred sobom – koja. već nije mogla pomoći ni svojoj tegobi. Unde praesenti venerabili concilio cunctas ad nos pertinentes ecclesias hoc statuimus iure constricti: I. nobilibusque filiis et cuncti ordinis clero. Iste fecit concilium solemne. sub die XVII Kal. Honorius dixit: “Decet nos iugiter ecclesiasticae ordinationis sollicitudine communiri. osim ako prethodno sve nije u cijelosti . iako je bila obdarena velikom Božjom milošću. kako bi se obvezala crkva prihvaćenom odlukom toliko koliko je to dopušteno ugovorom. srpnja 530. Aliter vero praesumptione commissa ob Honorije Mlađi. Honorije reče: “Kao što nama i dolikuje. ne samo da nije razmišljala o pomoći ugnjetenima. određujemo povjerenim crkvama: 1. ut non solum oppressis adesse non cogitet. quae tanto est divino honore commodata. Congregatis beatissimis viris episcopis. ut licentia pravae usurpationis ablata et nobis exercenda [putemus] filiorumque nec canonicam latet disciplinam nec ad detestanda pauperum damna prorumpunt. u strahu od Boga i vremena. sed nec suae adeo valeat subvenire pressurae. nisi apud episcopum ipsius in evitabilis debiti pro ecclesiasticis titulis fuerit patefacta necessitas. da prije izvršenja dobiju odobrenje od metropolita. Similiter quoque apud metropolitanum de episcoporum contractibus. Pro qua parte cunctis deinceps creditoribus pro Dei timore et temporum contradicimus disciplina. ne dopuštamo da se mogu obvezivati niti preuzimati imovinu siromašnih. jer smo svi na to pozvani. koja ne bi povrijedila ni kanonsku stegu niti prouzročila štete i osude siromaha.

5. quem non sufficit ecclesiae suae stipendiis cum pauperibus esse contentum. osim . nisi in privata debitoris facultate contractus. Također sukladno kanonskoj stezi odlučujemo: Oni koji na bilo koji način budu umiješani u (nedopuštenu) podjelu i primanje u crkvene redove. Decernimus etiam iuxta canonicam disciplinam. Ipsis vero utilitate cognita. presbyterorum vel dyaconorum. nisi pro ecclesiae compendiis fieri apud eas personas et eo ordine. Ništa drugo nema čvrsto uporište i crkva mora odbiti takve nakane. VI. episcopi presbyteris suis tribuant facultatem. qualibet arte atque figmento. prezbiterâ ili đakonâ u tome sudjelovao . kada se doista utvrdi korist (za crkvu). Praeterea canonice admonemus. commutandi quoque similiter damnantes arbitrium. ab archiepiscopo concedendum. ut ipsius tantum res usque ad eum obligari. Ante Škegro. 4. U protivnom. vel qui se ipsis commerciis duxerint inserendum. personae abdicare cogatur ecclesia. bit će izopćeni i smatrani pobornicima simonijskoga krivovjerja. Isto tako u pitanje dovodi valjanost ugovora. 6. 3. scientes illicitas ordinationes fieri. ili se budu dali uvući u takvu trgovinu. ut nullus episcoporum vel sequentis ordinis. resistere neglexerint. V. aut tacendas subripiendumque crediderint. osim ako to nije u crkvenu korist. te ih ne bi sprječio ili bi ih prešutio odnosno prikrio. Ne dopušta se pak ni pravo njihove zamjene bilo kojoj osobi niti redu. nadbiskup će izdati valjano dopuštenje. Statuimus quoque secundum patrum curam ecclesiastica praedia donandi atque vendendi nullatenus esse licitum. vlastitom krivnjom sramoti i prezire crkvu. Usto i kanonski opominjemo: Ni biskupima niti bilo kojoj osobi nižega stupnja nije dopušteno ići u sjedište odnosno napustiti provinciju. Neka se također zna: Ako bi tko od biskupâ. Time se u njega (kreditora) zalaže imovina samo onoga. IV. III. i 533. u Saloni noxietatem suam repellit et condemnat ecclesiam. nisi ordine iam superius razjašnjeno. Illud quoque sciendum. ipsi poenam malae ordinationis incurrant. anathemate perculsum in simoniacae haeresis [fautorem] reputandum. Sukladno očinskoj brizi određujemo također: Crkveni posjedi ne smiju se ni na kakav način darivati niti prodavati. quaecunque persona ad comitatum proficiscendi vel mutandi provinciam [facultatem habeat]. qui fuerint praesentes inventi. si qui episcoporum. quod in mutuanda pecunia memoravimus fuit comprobatum.a bude znao za nezakonitost tih čina. nec praevalere permittit. nec aliter factum obtineat firmitatem et praesumptum. kojemu prihodi vlastite crkve nisu dostatni i koji nije zadovoljan sa siromašnima. pro ecclesiasticis promerendis ordinibus dantem accipientemque. ut omni utilitatis ratione perpensa. osim ako nije osiguran osobnom imovinom dužnika. Akti crkvenih sabora održanih 530. Onim (biskupima). i sam će biti kažnjen zbog nerazumna čina.14 Radoslav Dodig. onaj tko bi takvo što svojevoljno učinio. Naglašavamo da će za posudbu novca biskupi svojim prezbiterima dodijeliti odobrenje sredstava tek onda kada se odvagnu sve pogodnosti.

neka se ne povode primamljivim ponudama. VII. prema kojima želimo biti razumno strogi. Isto tako jednakom brigom. sed dissensionum solent studia promoveri. izloživši razloge prema navedenu položaju. moraju znati da će izgubiti svoje zvanje i dužnost. koji se živo nastoje isticati pred ljudima po različitim župnim crkvama više nego je potrebno. 9. ne volentes [obsequium] praestare personis per diversas parochiales ecclesias presbyteros. neque alienis iudiciis partem defendentes occurrant. ne negotiis alienis eis se liceat implicare. ne dobiju dopuštenje od nadređenih.Povijesni prilozi 35.. aut dyaconos ordinemus. IX. (2008) 15 ako. da ne odustanu od bavljenja svetim poslom i da ne uživaju u nedostojnim putovima na ljagu vjeri. 9. 10. napustivši povjerene mu bazilike. opominjemo: Nijedan svećenik ni đakon neće ostati u (crkvenoj) službi ako pređe u koju drugu crkvu. nisi sibi iusta fuerit contemplatione concessum. sukladno kanonskim propisima. ab eis ad quos pertinent. Credimus etiam subiungendum. Opominjemo također da klericima. veritatem requisiti proferre non negligant. nije dopušteno miješati se u tuđe poslove. Stipendia ecclesiastica debita clericorum [alimentis] omnibus conserventur. dicto. ne quibus esse volumus cum ratione districti. VIII. Neka zna s te strane da se neće lako osloboditi kazne. ignominiose remissi. X. neka ne propuste iznijeti istinu. Sed nec clericus cuiusque ordinis accipiendus ab alio. quatenus ad audientiam suam evocandi habeant praesumptionem. a ne želimo biti sramno popustljivi. Illud quoque simili cura iuxta canonum statuta. . 8. officiique sui se meminerint sustinere iacturam. kad očekuju poziv na svoju raspravu. da ih zbog nereda ne učinimo slabima. zbog čega nema više natjecanja u dobrim djelima nego se samo množe neprestane svađe. Također vjerujemo da ne smijemo rediti prezbitere i đakone. Isto tako hoćemo da i samostanski čelnici budu propisom obvezani.-23. ne sacri operis relinquentes studium ad religionis maculam sub hypocrisidis cursibus delectentur. Admonemus etiam. Sed tantum modo audientes [aliorum] litigia. sa svim sredstvima za život. causa iustae intentionis exposita. Neka si nitko ne umisli da slobodno luta. fuerint licentiam consecuti. nisi idoneis promissionibus invitati. osim ako mu ne bude dopušteno nakon pravična razmatranja. Ali ako slušaju tuđe prijepore i ako bi ih se pitalo. monemus ne manentes in ordine presbyterorum seu dyaconorum ad aliam transferantur ecclesiam. U protivnom. per quam rem non aemulatio boni operis. efficiamus tenuatis confusione. 7. se sciens ex hac parte non levi ultione constringi. Contra vero venientes ordinis. Eodem quoque monasterii praesidentes volumus iure constringi. Neka se u tuđim sporovima ne stavljaju u zaštitu bilo koje strane. Relictis vero basilicis sibi commissis nullus vagari sed [sibi] liberum [esse putet]. Neka nitko ne prima klerika bilo kojega reda. ultra quam necesse est. Neka se očuvaju obvezna crkvena primanja klerika.

Vjerujemo da će Vaša svetost. Honorije. čim prije svojim potpisom potvrditi. vel pauperum querela nascatur. osim ako im utemeljitelji čvrstim pravom ne osiguraju pristojna primanja. u nadi na otpuštenje grijeha. Paenitentes igitur de omnibus peccatis ex fide quacunque die atque momento semel a sacerdote absolvendos statuimus. neće dodijeliti milost dragovoljne pokore. 13. Klerik pak bilo kojega stupnja. Scientes etiam. XIV. XII.16 Radoslav Dodig. nadbiskup svete Salonitanske crkve. quae ad Dei timorem pertinent. neprekidno se baviti time jer je to vezano za strah od Boga. Honorius archiepiscopus sanctae ecclesiae Salonitanae hoc constitutum consentiens 11. Ante Škegro. 12. ako ne sumnja u to. vel quibusdam per canones certa. ako bi primio kanonsku dobit protiv propisa. quia non eis per spatia temporum gratia voluntariae attribuetur paenitentiae. XIII. nisi a fundatoribus firmo iure dignis fuerint donata redditibus. ut nulla deinceps de stipendiis clericorum. sanctitas vestra. kada prođe vrijeme. što je nekoć bilo postavljeno i čvrsto uređeno. quem in sacro ordine constitutum iugiter ea. si pro communis ecclesiae utilitate sibi placere non dubitat. tko je izabran u svećenički red. u Saloni XI. i 533. da se ne bi izrodila ikakva jadikovanja na službovanje klerika ili siromaha. Ne treba uznemiravati pripadnike svetoga reda zbog muka kojima se izlažu. quae nuper salubri ordinatione statuenda credimus. si ad saecularia minime habuerint recursum. afflictionibus deputantur. convenit exercere. Nulla etiam altaria nobis liceat dedicare. kako bi se brzo vratili u svjetovan život. et grandia paenitentiae tempora concessa [sunt]. Određujemo stoga: Pokajnike za sve grijehe protiv vjere svakoga dana i trenutka jedanput svećenik treba odriješiti. Neka se također zna: Nikomu iz svetoga reda nije dopušteno primiti istinsko pokajanje. ut nullam vel ipsius mutuatae pecuniae repetendae possit habere licentiam. propria subscriptione confirmet. Usuram namque contra praecepta canonum accipientem cuiuslibet ordinis in clero merito abdicandum. quod nulli sacrati ordinis veram paenitentiam liceat accipere. potpisao sam ove . kako oni ne bi bili nepotrebno izloženi takvoj oskudici. ove utvrđene odredbe. 14. Haec. Nec tamen movere [nos debet]. immo potius canonum constituta ad memoriam revocanda. si publicus indicitur reatus excessibus. Neka ne budu protiv pokajanja i truda oko dobrih djela i neka znaju da ne mogu koristiti često odrješenje. Akti crkvenih sabora održanih 530. ako se dokaže javna optužba o zastranjivanjima. Non paenitendi bonis operibus vetantes studium. treba ju s pravom odbiti. jer nije dolično onomu. jer su neke pokore po kanonima određene i traju puno vremena. prizvane u sjećanje i ugodne zbog opće koristi crkvi. quod [si quid ab] iisdem sacrati ordinis viris (pro) concessum est. U protivnom ne bi mogao imati nikakva prava povrata posuđena novca. Njima se. Nije dopušteno posvećivanje nikakvih oltara. složivši se. sed [ne] peccandi facultatem frequentis absolutionis spe videantur habere concessam. ne huius egestatis necessitati subiaceant.

biskup Jadertinske potpisao sam kao gore. ut supra. Barbarus presbyter ecclesiae Salonitanae subscripsi. ut supra. Baso. ut supra. Dominik. ut supra. subscripsi. Barbar. Ursus presbyter subscripsi. Andreas episcopus Iadertinae ecclesiae subscripsi. ut supra. (potpisao sam) kao gore. potpisao sam kao gore. Ivan. biskup Siscijanske (crkve). ut supra. Stephanus presbyter [subscripsi]. biskup Maktaritanske(?) crkve. Andreas episcopus Bestoensis ecclesiae subscripsi. prezbiter. potpisao sam kao gore. biskup Bestoenske potpisao sam kao gore. Hereneus presbyter.. Bacauda presbyter [subscripsi]. Bassus presbyter subscripsi. potpisao sam kao gore. Cesarius presbyter subscripsi. prezbiter. (2008) 17 odredbe. Stjepan. biskup Skardonitanske crkve. arhiprezbiter Salonitanske crkve. potpisao sam kao gore. crkve. prezbiter. Marcellus episcopus ecclesiae Naronitanae subscripsi. Laurentius presbyter ecclesiae Salonitanae subscripsi. ut supra. ut supra. Fabricijan. ut supra. ut supra.Povijesni prilozi 35. ut supra. ut supra. prezbiter. biskup Naronitanske crkve. ut supra. 9. ut supra. Urso. prezbiter Salonitanske crkve. ut supra. potpisao sam kao gore. Andrija. Vital. Ticyanus episcopus ecclesiae Arbensis subscripsi. potpisao sam kao gore.-23. potpisao sam kao gore. potpisao sam kao gore. prezbiter Sarnienske(?) crkve. [Sastavljač] izložio je. crkve. . (potpisao sam) kao gore. Fabricianus episcopus ecclesiae Epitauritanae subscripsi. ut supra. potpisao sam kao gore. neka je proklet! Andrija. prezbiter. Herenej. Viktor. Dominicus archipresbyter ecclesiae Salonitanae subscripsi. Ticijan. potpisao sam kao gore. Onaj tko bi se ikada usudio usprotiviti. Cezarij. Joannes episcopus [ecclesiae] Siscianae subscripsi. biskup Arbenske crkve. biskup Epitauritanske crkve. Bakauda. Victor episcopus ecclesiae Mactaritanae(?) subscripsi. subscripsi. Konstantin. Constantinus episcopus ecclesiae Scardonitanae subscripsi. potpisao sam kao gore. Explicit. ut supra. Marcel. ut supra. prezbiter Salonitanske crkve. potpisao sam kao gore. Vitalis presbyter Sarniensis(?) ecclesiae subscripsi. Condemnans qui contra unquam venire temptaverit. potpisao sam kao gore. prezbiter. potpisao sam kao gore. Laurencije.

dixit: “Omnium sacerdotum fratrumque meorum. na priređenu svećeničkom saboru reče: “Preblaženi oče. da župe i prezbiteri zaslužuju da im Vi posvetite i zaredite i druge biskupe. Uredbe o posvećenju biskupâ i druga pravila koja je donio salonitanski nadbiskup Honorije Mlađi Nakon jedne i još jedne (godine) konzulovanja Lampadija i Oresta. nam propter distantiam et longinquos per parochias consignandae plebis excursus. razumijem revnost svih svećenika i svoje subraće. Quapropter. i 533. facto sacerdotali concilio. ut crescente fratrum et coepiscoporum nostrorum numero et levior fiat sarcina divisa per plures et onus gratum. quod talibus me creditis solatiis relevandum. Preblaženi muž nadbiskup Honorije odgovori: “Hvala vam što me častite tolikim iskazanim povjerenjem. curam geris ordinationemque commissam tuorum. Deo iuvante. I stoga. Quippe cum gratum vobis fore credamus. svibnja 533. Sicut etiam in Barcensi(?)ecclesia praedecessore vestro. Item eiusdem Honorii Iunioris Salonitanae urbis archiepiscopi de ordinatione episcoporum alia capitula Post iterum atque iterum Lampadii et Oresti sumens [consulatus] sub die IIII nonis Maias. u vrijeme Vašega prethodnika blaženospomenuta Honorija. Andreas vir venerabilis Iadertinae ecclesiae episcopus. quia in tanta distensione locorum rarius consignationem chrismatis populus renatus adsequitur. župe. u Saloni Akti salonitanskoga sabora 4. parochias quae nostra sortiebantur consecratione presbyteros et [ob] longinquitatem sui visitationem difficillimam merebantur. rastrčavši se poradi popisa puka. teret. koji si nam u svemu prvak i koji uz Božju pomoć predsjedaš i brižno upravljaš povjerenom pastvom. quia tanta est bonitatis [tuae] magnitudo. jer je povećanjem broja naše subraće pomoćnih biskupa. necesse est pontificum adminiculis releveris«. Vjerujemo da će Vam uistinu biti drago jer mislimo. lakši. parochiae presbyteris creditae vestra consecratione merentur alios ordinare pontifices. beatae recordationis Honorio. jer zbog tolike udaljenosti mjestâ novostasali naraštaj rijetko bude krizman. Honorius beatissimus vir respondit archiepiscopus: »Ago gratias. časni muž i biskup Jadertinske crkve. podijeljen s više njih. potvrdiš više biskupa pomoćnicima”. est provide ordinatum. quod cum honore suscipitur. Atque ideo tali fraternitatis vestrae postulatione perpensa.18 Radoslav Dodig. Akti crkvenih sabora održanih 530. zbog udaljenosti i razvučenosti župa.) Andrija. Stoga je potrebno da Ti. quo praesides. radi tako razumna zahtjeva vašega bratstva. bilo brižno ustrojstvo. papa beatissime. prosequor voluntatem. četvrtoga dana svibanjskih nona (4. poradi takva razmještaja vjerujemo da potrebuju skrb posvećenih . svibnja 533. ut omnes nos faciat de sui oneris levamine cogitare. Ante Škegro. Tako je u Barcenskoj (?) crkvi. koje su našim posvećenjem bile raspodijeljene prezbiterima i koje zbog svoje udaljenosti imahu vrlo težak pristup. qui omnium nostrum primatum. jer je tolika veličina dobrote Tvoje koja nas sve sili na razmišljanje o olakšanju svoga tereta. a breme drago jer se časno prihvaća.

Ad ordinandorum episcoporum curam. futurorum personas antistitum decretorum tenor adsignet. Pekuatiku i Beuzavatiku (?). Pro qua re huius ordinationis nobis est provisa necessitas. Zbog toga smo predvidjeli potrebu ovakva uređenja. credimus pertinere. 9. praesertim cum nihil canonicis sit contrarium constitutis. a Ce[ci] lijan prezbiter u Ludrumu. adiectae sunt sententiae in quam hoc communi noscitur sedisse consilio. nec ubi presbyter possit sufficere. ut in Sarsentero. Ludrensis vero . jer nije bilo lako svećenicima udijeliti ni potvrde niti odrješenja Božjim dopuštenjem. I tako nakon donošenja odluka. Stantino. Sarsenterski biskup neka dobije u biskupiju bazilike koje su podignute u municipijima Delontinu. Pecuatico et Beuzavatico (?). Paulin prezbiter u Sarsenteru. donesene su ove zajedničke odluke: Da se u Sarsenteru. ne quod maxima ecclesiae sollicitudine est gerendum. po kojima je tekla služba od izbora. cum in tanta locorum distensione tot parochiis necessario proponuntur. posvećeni su za biskupe: Stjepan prezbiter u Mukuru.” Kao što je poznato. facta distributione. Novensu preko Rusticija. pro raritate pontificum negligatur. niti se obezvrjeđuje biskupska čast. jer pokazalo se nužnim u tako udaljenim župnim mjestima. (2008) 19 biskupa. Qua electione decursa suprascriptus beatissimus vir Honorius archiepiscopus ita subiunxit: »Patefacto nobis decretorum tenore solemniter [circa fines] dioecesis statuimus observandum. Quapropter. nakon provedene rasprave na saboru. Stoga se harnije bavimo pitanjem koliko se biskupa i u kojim mjestima treba posvetiti. Ludrumski pak biskup neka uzme Magniotik.. et supra constitutae sunt.Povijesni prilozi 35. a koje su do sada pripadale nama. Mukuru i Ludrumu trebaju posvetiti biskupi i da se odluka o osobama. quia nec consignandi nec reconciliandi licentia facile Dei sacerdotibus est concessa. Ekvitin. qui vel in quibus locis episcopi debeant consecrari.-23. in Sarsentero Paulinum presyiterum. Salvijatik i Sarzijatik. Stantinu. izabranim za (crkvene) prvake. Posebice jer se ništa ne protivi kanonskim odredbama. in Ludro Ce[ci] lianum presbyterum spiravere episcopos consecrari. Tractatu itaque habito. Itaque prolatis decretis. Muccuro et Ludro episcopi debeant consecrari. kao i gore (od toga). quae in municipiis Dellontino. dostavi za daljnji postupak. da se ne posvećuje biskup. in Muccuro Stephanum presbyterum. in quibus electionis includebant officium. Novense per Rusticiarum. jer je najveća briga Crkve. ordinatur episcopus. da se poradi rijetkih prvosvećenika ne zanemari njihovo posvećenje. diligentius pertractemus«. quae tamen ad nos hactenus respexere. gdje se može postaviti prezbiter. quia nec episcopalis vilescit auctoritas. Po završetka izborne rasprave dolje potpisani preblaženi muž nadbiskup Honorije ovako zaključi: “Proglasivši niz odluka određujemo da se [oko granica] biskupije skrbe kako je i uobičajeno. in parochia consequatur. ut (in) Sarsenterensis episcopus basilicas.

Čini se pak da je prikladno vrijeme kad se treba okupiti (na sabor) – tjedan iza Duhova. Ako bi koga spriječila neodgodiva potreba. Tempus autem congruum videtur. quod Continens appellatur. a što se naziva Kontinent. [biskup] Bestoenske crkve reče: “Nama je potrebno dobru uredbu od srca prihvatiti. koje nisu udaljene i uznemirene (sic!). a salonitansko ono što se prostire na otocima. vel trans Oneum noscitur esse divisum. Vašem je bratstvu uistinu teško prosuditi težinu putovanja. vir venerabilis [episcopus] ecelesiae dixit: »Necesse nobis institutionis formam libenter praesertim cum de sacro koji su. Statuentes etiam. Equitinum. exceptis reliquis in territorio Salonitano (salonitano?) basilicis. Neka se to provodi bez ikakva izgovora. Neka nitko ne propusti jedanput godišnje doći na metropolitanski sabor. Andreas Bestoensis est bonae amplecti. delminenski Onestin. Muccuritanus autem episcopus se montanorum. Jer potrebno je da se sabori održavaju dvaput godišnje. vel pro adiacentia sui novas [basilicas] nec rare motiones atque exagitatae [sunt] (sic!). i preko. Ante Škegro. neka ga zastupaju prvaci njegove crkve. ut nullus in alterius dioecesi quolibet modo audeat dedicare basilicas. Sed quia bis in anno concilia fieri praeceperunt propter diversas necessitates ecclesiae amputandas. što se zna da je Onej podijelio. u Saloni episcopus [municipium] Magnioticum.20 Radoslav Dodig. baš kao i vrlo teške napore kada se moraju pohoditi župe. zbog različitih potreba odsječenih crkava. per primates suae ecclesiae se praesentet. Akti crkvenih sabora održanih 530. Potrebno je također na sve moguće načine izvršavati odredbe otaca o svečanim (crkvenim) skupovima. et fraternitati vestrae difficultate itineris atque visitandarum occupatione parochiarum gravissimum iudicatur. prompta voluntate. debeant conveniri. pa sve do tih gradova i bazilika. consentio et Deo propitio implenda curabo«. kao što se zna. niti remetiti povlastice braće zbog bezočne sumnje. od mjesta Kopele i Arene. Sve što je tako dopušteno urediti. koje se . nec fratrum privilegia illicita praesumptione turbare. Određujemo također da nitko u tuđoj dijecezi na nikakav način ne smije posvetiti bazilike. nipošto bezvoljnost. I stoga molim. Quod si quem forte non desidiosa voluntas sed inevitanda necessitas detinuerit.” Andrija časni muž. bili (također) pod našom upravom. Sed etiam Redditicum in diocesim habiturus accipiat et. i 533. nakon odlaganja bijelih halja. delminense Onestinum. Salviaticum et Sarziaticum. ut semel in anno ad concilium metropolitani venire nullus omittat. sicut ad ordinem nostrum noscitur obtinuisse. pristajem s jakom voljom i pobrinut ću se da se ispuni s milošću i pomoću Božjom. vel hoc sine aliqua excusatione servetur. ut depositis albis Pentecosten hebdomadae quae sequitur. posebice kada se o svetom posluhu pohvalno promišlja. Salonitanum quoque dumtaxat quidquid in insulis continetur. Quae omnia sic placuit ordinari. Mukuritanski biskup pak neka za sebe dobije brdske predjele. I također će imati u dijecezi i Reditik. percipiat. Necesse est etiam de celebrandis conventibus patrum modis omnibus constituta servari. isključivši ostale bazilike na salonitanskom području i nove [bazilike] u susjedstvu.

curabimus ordinare pontificem. Si quis tale quidpiam temptaverit. Nadolazeće vrijeme spriječit će da se ne prekrše ove uredbe. anathematis vinculis obligatus poenam divino iudicio condemnatus incurrat. Et ideo cum divinitas propitiata concesserit adhuc unum. neka to potvrdi potpisom. laudabiliter cogitatur obsequio atque ideo quaeso. da ne bismo nekorisno povećali broj biskupa. potpisao sam. [biskup] Jadertinske crkve. ad quem eadem loca pertinere debeant. Cui rei consensum omnium nostrum convenit subscriptione firmari. ut a loco Copella et Arena usque ad has urbes basilicas. biskup svete arbenske crkve. Ticijan. ili ga u želji možda umanjili. pobrinut ćemo se zarediti još jednoga crkvena prvaka za ona mjesta do kojih bi on trebao doprijeti. potpisao sam. Konstantin. slažući se s ovim odlukama. venerabilis frater. slažući se s ovim odlukama. ad proponendum iisdem locis faciatis episcopum pertinere.Povijesni prilozi 35.” Doneseno u Saloni. te bi mi bilo prikladnije skrbiti se o svećenstvu i povjerenu mi puku. biskup Siscijanske crkve. Time bi bila uklonjena tolika muka i napor. 9. kada milostiva Božja providnost bude dopustila.. aut per cupiditatem forsitan imminuendo haec violare constituta praesumat. Tko se slaže sa svim našim zaključcima.” Preblaženi muž nadbiskup Honorije odgovori: ”Nema dvojbe. nadbiskup svete Salonitanske crkve. Ako bi tko takvo što pokušao. Ticyanus episcopus sanctae ecclesiae Arbensis his gestis consentiens subscripsi. da odlučite da se postavi biskup koji bi dopro do tih mjesta. promislivši o dobroj upravi to predlažeš. (2008) 21 nalaze u mojoj biskupiji. da Ti. . et te bonae ordinationis intuitu libenter offerre. Honorius archiepiscopus sanctae ecclesiae Salonitanae his gestis consentiens subscripsi. slažući se s ovim odlukama. Unde ne sequens aetas aut addendo superflue episcoporum numero. potpisao sam. a Božji posluh bolje se provodi. quae in mea parochia continentur. Honorije. time takav prijedlog zaslužuje vječnu slavu. quanto grex dominicus [a] vicino pastore melius gubernetur«. Tantae vexationis labore submoto. Honorius vir beatissimus archiepiscopus respondit: »Non est dubium. aptior mihi sollicitudo sit de sacerdotibus plebeque commissa. Andrija. I stoga.-23. bit će svezan okovima prokletstva i neka se izloži kazni i osudi Božjega suda. quibus et perpetuam talis gloriam mereatur oblatio et divinum melius perficeretur obsequium. a tek koliko bi blizak pastir bolje upravljao Božjim stadom.” Actum Salonis. Constantinus episcopus ecclesiae Siscianae his gestis consentiens subscripsi. Andreas [episcopus] Iadertinae ecclesiae his gestis consentiens subscripsi. slažući se s ovim odlukama. potpisao sam. časni brate.

Akti crkvenih sabora održanih 530. slažući se s ovim gore. biskup Sarsenterske crkve. biskup Ludroenske crkve. Andrija. consentiens subscripsi. Stephanus episcopus [ecclesiae] Muccorensis. slažući se. Salvijan biskup. Explicit. Marcellus episcopus Naronitane ecclesiae consentiens subscripsi. biskup Bestoenski. i 533. Andreas episcopus [ecclesiae] Bestoensis. biskup Mukorenske [crkve]. Ce[ci]lijan. biskup Naronitanske crkve. . Ce[ci]lianus episcopus ecclesiae Ludroensis consentiens subscripsi. Pavao biskup. Paulin.22 Radoslav Dodig. potpisao sam. u Saloni Paulus episcopus. Marcel. slažući se s ovim odlukama. potpisao sam. ut supra. [Sastavljač] izložio je. Salvianus episcopus. Stjepan. Paulinus episcopus ecclesiae Sarsenterensis. potpisao sam. Ante Škegro.

frühchristliche Organisation . (1753) bis Milan Ivanišević (1994) haben sie publiziert. wie z. die wiederum mit den Geschehnissen in der Spätantike bzw am Anfang des Mittelalters übereinstimmen. salonitanischer Erzbischof Honorius Iunior. salonitanische kirchliche Konzilen aus 530 und 533. Schlüssvörter: Römische Provinz Dalmatien. wobei einige Toponyme schwer zu identifizieren sind. (2008) 23 Die Akten der salonitanischen Kirchenversammlungen aus dem Jahre 530 und 533 Radoslav Dodig Gymnasium Metković Kralja Zvonimira 12 20350 Metković Kroatien Ante Škegro Kroatisches Institut für Geschichte Opatička 10 10000 Zagreb Kroatien Die Akten der am 15. Mai 533 in Salona unter Vorsitz des Erzbischofs und Metropoliten Honorius Iunior stattgefundenen Kirchenversammlungen sind eine wichtige Quelle für die Auffassung der ältesten Kirchenorganisation im kroatischen geschichtlichen Raum. J. von Daniele Farlati S. die im Inhalt dieser Akte authentische Beschlüsse provinzialer Kirchenversammlungen sehen. B epigraphische Quellen. vulgären Latinität geschrieben. als eine Fälschung. Wir sind mit denjenigen Fachleuten einig. Sie wurden in einer teilweise konfusen.-23. Juli 530 und am 4. Einige Autoren betrachten sie aus diesem Grunde als unglaubwürdig bzw. Mehrere Autoren. Dafür sprechen auch einige andere.Povijesni prilozi 35. 9..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->