t

w-

)r'
nnuSrvo MATEMATICIn I sR SRBIJE
MATf,RIJALI ZA MLADE
NAETETT,TETIEARE, SV. 18

VOJISLAV ANDRIC

PRIPREMI\I ZADACI ZA MATEMAIIEKA TAKMIEMM
zp, v(nNIKE

osNovl\m Srole

(sa re5erfima)

BEOGRAD, 198?.

L

I

DRUSrvo MArEMATreenq. sR SRBIJE

PREDGOVOR
Podetkon pro5le godine Bepublidka konisija za nla de natenatidare iz osnovnih SkolarDrustva natenati.dara Srbije izdala je Zbirku priprennib zadataka za natenatidka takni denja u 1986,godini.Nanera je bila da se nladin natenatiEari na i njihovin nastavnicj-na olakia priprena za taknidenjarali i ukaZe na neke oblastiritleje i netode.Zbirka jeliako bez re Senjarveoma dobro prihva6ena i dini se da je svoju misiju re al.izovala u potPunosti.

Urednik: dr Madimir Jankovid
Recenzenti: dr Arif Zolit,
,l

riufgmir Proti6 " '{
Slike: Vojiqlqv A4dri6

Izrajlo Sazdanovid

TiraZ: 5.000 primeraka
Stampa: Stamparija >Bakar<

-

Bor

Ohrabreni utiskon koji je ostavila navedena Zbi rkardlanovi Republidke komisije opred.elili su se d-a ove godi ne odu korak dalje i pred vana je ZBmKA FRIPREMNIII ZADATAKA zA IiATEMATTdKA TAKMlCng,rl U r98?. GODINI. Zbirka se sastoji iz tri dela od kojih svaki ina svoje specifi6nosti i poseban znadaj"U prvon delu Zbirka pripremnih zadataka iz 1986.godine kompletlrana ie reSeniina(nestinilno u obliku odgovora, a najve6in delom u obliku detaljnog raznatranja)tako da u ovon trenutku predstavlia veoma korj-stan materijal.Drugi deo prezentira pripremre zadatke za natenatidka takmi-denja u L9B7 . godini 1 ps6 pro5logodiSnja zbirka bakode nena reSenja, dine se Ze1e1o da podstakne stvaraladkorsanostalno i orj-ginalncre iavanje problena i izbegne reprodukcija i udenje reienja,Koncepcija ovog dela je neSto druga6ija nego proSle godine,jer su za svalri razred Cate seno po dve tenerali zato tre6e po 5;1av1-je(raz11 zadaci)za svaki razred sailrii Iitav niz zadata ka do kojin sno CoEli postupnim prolaskon kroz skoro sve takniierske obfas'ri.liajzad tre6i deo Zbirke iine :aCaci(i reie sja)sa proilogodiinjih naternatidkih takraidenja u SR Srbiji , Ito ;e oiiglcCno veona dobra orijentacrja u pripreni udeni.ka za ovogoCiin;j i ciklus takrniienja.

Sve u svemu Zbirka sadrZi preko ]lO re6enih i blizu zad^ataka,Sto ie veona pristoJan nateriJal koJi nere6enih 7OO treba znalaEki iskoristiti.S obziron da progtan natenatidkih taknideuja podrazuneva da se u6enicina stariiih razreda nogu zadavati sadrZaji progranirani za nlade razrederpreporudujeroo(narodito udenicina vIrvII i VIII razreda)da Zbirku proude 5to je nogu6e konpletnije"fime 6e se podsetiti na poJedina dnerali znadajne partiJe i svoja saznanJa i netode usalE5itL do jednog vi5eg nivoa. Nad.ano se da je ovo sano podetak uspostavlJanja kontinuiteta priprenaih naterijala i da 6eoo u narednln godina na iaati jo5 sadriaaije i kvaLitetnije Zbirke priprennih zad.ataka.Svina onina koJi su za to zaiateresovaBirobra6ano ae i nolino d.a korisnin sugestijanarprinedbaoa i oarodito predloziuardoprinrisu da unapreativanjen izdava6ke delataosti uEDe rene ka nladin natenatidarinarunapredino celokupan rad sa ta Ientovanin udenicina.

SADRZA,J
[sdacj.
ZBIRI{A RESENIfl PRIPRXMNTR ZADATAIL{

RoFenja

zA MATEMAIICKA TAKMTCEIWI 1986.

IV

RAZRED

1 1
I

29

i prebrojavanja .. 1. 2. Bnojanje i. razne5tanje figura . ".... 3. De6ifrovanje ra6unskih operacija ... 4" Kvadrat i pravougaonik " t. l4agiEni kvadrati .. . .. .
Zad.aci numeracije

)q

ta
3L

v
4

z)

5 7 ?

tt
,5

V

RAZRED

Baograd.,

decenbra 1986.

Republi6ka konieiJa za nLade natenatiEare iz oenovaib Ekola

1. Skupovi tadaka 2. Deljivost brojeva

I
zadaci
9 11 11 12 14 L7 17 18
2A

t,

l. logiEko konbinatorni
VI
RAZRED

,6 ,8
zq 79 41

1. Prosti brojevi ...... 2. Dirihleov princi.p ,..l!rougao i Eetvorougao .. VII RAZRED ...... 1. Pitagorina teorena .... 2. ltlno6ougao i krug ]. IracionaLni broJevi ".. VIII R.AZRED 1. Pol-inoni .... 2. Proporcionalnost i slidnost !. JednaEine ...

4'
48 48 50 54
qq

2L 2L

24
25

55 59

62

t

lA

II
rV

ZBIRKA TEIIREMNIS ZADATAKA ZA IVIATEi{ATICKA IAKI{IOENJA 198?.
RAZRED

DRUBTVO MAIEMATIEARA SR SRBIJE

... i ....... ............ ........r l. Kocka i kradar ...... 2. Re5avanje problengki-h zadataka ..... ........t.. J. Raznl uad.aci ...... v RAZ,RED ...... ........... 1. RazLonci.... ....... r,. . 2. Si,netrija ... ...;.. j. Razn! zad.aci ...........orr..'.,..,.. VI RAZ,RED l-. Racionalni broJevi .,.. . :.........'. ....... 2. GeonetriJski dokaz ....
'I

69 69
7O

VOJISIJAV ANDRIE

?e

?5
75 76

78 80 80
8l-

l. Razdi- zadaci .i.; j. . i c c o t...........

8t
85 85 87 88
91 9L 92

VII RAZRED .... ... .... 1. hoceuti .. .. 2. Osnove konbinatorike .. ....... . . .. 1. RaznL zad.aci .."...... vrII RAZRSD ...... 1. tr\rnkcije 2. Nejednakosti ......
]. Razni zadaoi oiorrr.....i..... U 1986.
GODTNI.

ZBIRTA
RESENIE

rNriNSI'f{IH

ZADATAKA ZA MAEEMATIETA TAK}lIdgU.ru'
GODINE

1986.

gt

IrI

ZBIRKA RESENIH ZADATAIO SA TAKMIOENJA
I4I,ADIH MAIEMAIICART 99 102

L; Bkolgko takmidenje ...... 2. Op6tinale lrkFi6enJe .. !. MeduopEtineko taknidenje r........f,: 4. RepubliEko takrd6enje .

Ll4
r20
L26
177' BEOGRaD, 1987.

106 110

;A

tir
I l l

rV 1.

RAZRED

ZANACI NUMERACI.IE

I

PREMOJAYANJA

koJa ina J45 straaica

'rd. fofito c-ifara
?

Jc, upotrebl-Jcno za numetacidu trrrJige

'Koja

Y Z" nuncraciju Jcdne knJigc upotreeblJeno Je 51] o1fara. Kol-iko ta }orJiga ina strauica ? r -{ Rrao. su,iepisanl broJevi L274567891O1112I}1419...

se nalazL na 1986. nestu ? "dc"a 4. Koliko eednica ec upotrebi sa nuneraciJu lojige od 888 strani.ca ? 5. Koliko trocifncnih broJeva sc zanrBava aifrorn 4 ? U. 146tlko dctvorocifrcnih broJcva podinJc ctlrom 9 ? ?. Koliko pctocifrcnih broJeva Lna zbir iifara Jednak

I ? 8. Tz Beograd.a lc u SaleJcvo noZe stt6i autonobiLon korl66enJen 5 razliditih putnih ptavacara iz SaraJeva sc u Split stlie posredstvom, raina puta.Na koliko aadina autonobiLieta mohc lz Beograda eti6i u Split'ako pri ton putuJe
broJu
preko Saraieva
?

9. Koliko gc dvoci.frcnih nu obg olfrc ncparnc ?

broJcva noZc napisati Eko gu

[.

t,4

2

,
kazama odsebeno jedan ugao

10. U trocifrenon broju cifra stotina je parnarcifra de setica deljiva sa 4ra cifra jedinica je neparna. Koliko lma takvih trocifrenih bro.jeva ? 1l-. Date su cifre I)zrt14. Koliko se troci.frenih broJeva moZe napisati- pomo6u dartih cifararako se cifre ponavljaju j- holiko aico se cifre ne mogu ponavljati ? Koliko detvorocifreni-h brojeva se moZe formirati pod istim uslovima ? 12. Koliko se detvorocifrenihra koliko petocifrenitr bro jeva noZe napisati pomo6u cj-fara Orl ,6 ? 13. Koliko Sestocifrenih brojeva pod,inje ej.fron 7ra zavr5ava se cifrom 2 ? 14. Koliko se u Jugoslaviji moZe najviSe registrovati bicikli,ako registracija bicikla sadrZi dva slova(ista'i'li ra zlidita) i jed.an detvorocifreni prirodan broJ ? 1!. Koliko razliditih delilaca ina broJ I2O ?

f, [rougao ina tri ugla.Koliko uglova.ostaje ako rna ?

8. Koliko duiira koliko trouglova ina na slededin sli
kana:

2.

BROJANJE

I

RAZWJSTA}IJE FIGURA

9. Kvadrat stranLcc 4 cn podeljen centimetre(kao na slici) kvadratne na Je Koliko duZirkvadrata i pravougaonika sa drii dobijena sli-ka ? 10, Koliko sc kvadrata moZq uoditi aa Sabovskoj tabll ? '11. U sobi koja Lsra oblik kvadrata treba rasporeditt 16 stolica'tako da se pored svakog zida nade po 5 etoLica. ReEeaJc obrazloZi crteion.
OPERAOIJA

1. Na jednoj nravoj uodeno je pet tadaka. Koliko d,uZi od.recieno sa tih pet tadaka ? 2. Na pravoj a dato je petra na pravoj b tri tadke.Koliko duZi je odredeno d.atim sistemom tadaka ? je 3. Dato je 5 tadaka takvih da ma koje tri od. njih nisu na istoJ pravoj. Koliko pravih prolazi kroz date tadke ?
svemirskih stani cara sve su nedusobno povezane redovnim raketnim linijana..Ko liko raketnih linija ina na toj planeti ?
Na
X-I-OO 1OO

7.

DA$IX'ROVANJX RACUMKIII

,
.

ti

U narednin zad.acima unesto sinbola x treba napisaodgovaraJu6e cifrertako d.a navedene operacije budu tadno

izvrEene:

'4.

planeti

postoji ta6no

1. +

412x 5x7x9

2.

-LZx45

,.
''

xZV.s*

2ox2

678x

:oocl

x1xlO
h

x5#

!. Ko1iko dijagonala ima osmougao ? 6. Rasporedi 10 tadaka na pet pravih tako da na svakoJ pravoJ budu po 4 tadke. Re6enje obrazloZi crteZon .
',..,

xx8x:x2-62
xro( to(

5. 67.* =

xx ls

6.

;.*
:CX

x7

x:(

"rdF

I

T
4

,
!. Stranica kvadrata Jc 6 cm.Kol.iko pravougaonika irna povrEinu jednaku povrEllri kvadrata3KoJi od tih pnavougaonika ina najnanJira koji najve6i obim ? lO. Kvadrat i pravougaonik inaju Jednake povlEine.Stranica kvadrata Jc dva puta vc6a od Si.rinc pravougaonika.Koliki su obini i por,'xiine kvadeata i pravougaonikarako je duZlna pravougaonika 20 cn ? 11, Ako 6e stranica kvadrata pove6a za 1 cnronda se povrdina kvadrata pove6a za I? cn?.Koliki je obin kvadrata ? 12. Ako stranicq datog kvadrata produZimo jednu za l- cn a drugu za 2 cmrnovodobijeai pravougaonik ima povrginu za 20 cn2 ve6u od povrEine kvadrata.Koliki je obin pravougaonika ? lJ. Ako straaicu Jednog kvadrata proiluZimo za ] enra dr ugu snanJimo ua 2 cmrdobiJa se pravougaonik dija je povr;ina jcdnaka povrEini kvadrata,Ko ina ve6i obim ? 14. Kada jcdnu stranicu kvadrata uve6amo 7 putara drugu uve6ano dva puta dobija sc pravougaonik 6ija Je porr5ina jcd.naka 96 amz, Za koliko je obin pravougaonika ve6i od. obina 'kvadrata ?
15. Data su dva kvadrata.Razllka njihovih stranica izno si- 11 cnra razlika njihovih povrij.na je 6ll- cnz. Izradunati zbir obina ova dva kvadrata .

U nared.nim zadacina unesto slova treba napisati od.govaraju6e cifre tako da svalcon slovu od6ovara jedna i sarno jedna cifral jednakiru slovina odgovaraju jedno.kera nejednakim slovina nejednake eifre: g. A A 1)oP !'oP 10. B. ABB ?, .-_ + .U.B +AB +BA POP
Allc
BCts

-BBA-

_BBA
ABC

POP POTOP

4.

(VADiTAT

I

PRAVOUGAONIK

1. Obin jed"nog pravougaonika je 46 cnra duZina nu je za 5 cn ve6a od 6irine. Odrediti povr5inu pravougaonika . 2. U pravougaonik duZine 8 cn i Sirine 5 cn upisan je drugi pravougaonikrtako da su mu stranice od datog pravougaonika udalJene za po 1 co.Izradunaj obin i povriiau upisanoga
pravougaonlka.

]. lravougaonik dijc su duZine stranica prirodni broJevi ina povrSj.nu jednaku poluobimu.Kolike su njegove stranice? 4, Dimenzije stranica pravougaonika su dva uzastopna prirodna brojara njegova povrEina 3e +2 cm2.Koliki je obj.n tog pravougaonika3 5. DuZina stranice kvadrata je 18 cnra stranica pravougaonika jednake povr6ine jc 12 cm.Xo ima ve6i obln ? 6. Stranice pravougaonika su 9 cm i 4 cmra kvadrat ina jednaku povr5inu.Ko ina i za koliko ve6i obim ? 7" Obim pxavougaonika je !O cnra stranice nu se razliku ju za 9 cn. Izradunati obin i povriinu tog pravougaonika . g. Obim pravougaonika Jc 14 cnra stranicc su lou priro dni broJevi.Koliko pravougaonika ina ovu osobinu I koJi pravo ugaonik ima najve6u povrgiau ?

D.

IvlAeICNf, KVADRATI

l. Sastavitl nagidan kvadlat diji su elenenti broJevl: !12rt14r5t6r7,8,9.Ko1iki Jc karakteristidan zbir toga magi 6nog lrvadnata
?

2. Konstrui6i maeidnc kvadrate 6iji au cLcmenti: b) r 17 15 r? t9 r].'l rrT rLS rLT a.) 2 rv 14 r5r6r7rBr9r10 d') 1Or2Ortor4or50160170180190 c) 6Jrg.9rlor11r12rrrr14

i{;-

/i;

ry._6

]. Ako svairom el-enentu nagidnog kvadrata dodano isti broj dobijeni l;vadrat je ma6i6ni. Dokaii jednim primeron ., 4. DokaZi- primeroma da ako svaki elemenat magidnog kvadarata pomnoiino i,stin brojemrdobijeni kvadrat je magidni . 5. Zbi.r i razli.ka dva magidna kvadrata je takode mapli dan kvadrat. DokaZi ove osobine'sa po jednim prinerom i 5. Koriste6i osobine naved.ene u prethod.nim zad.acima konstruisati nekoliko magidnih kvadrata .l -tako d.a mu je karakteri 7. Konstrui5i magidan kvadrat stidan zbir jednak: a) 18 b) 70 c) 19 d) 21 . 8. Poouniti prazna polja u sle
d.ecr.m nagrcnr-m Kva

V 1.

RAZRED

SKUPOVT IAOAKA

d.batima .

I2
8
?

t,
2 11

mmffi
9. Dati su brojevi z L12rJ14r)rQr7
rB19,

1Or11r12rlt rI4 tL5 rL6. Dopuni slede6i magidni kvadrat (axa) ,

lO. Dati su parni broJevi: 2141618110, . 12114116, L8,2O 122,2+ .26,28 JO J2 . KonstruiSi nagidan kvadrat EiJi su elenenti dati brojevi. Koliki jc karakteristidan zbir ? 11. Koriste6i osobinc nagidnih kvadrata(zadaei lr4r!)samostalno konstruiSi nekoliko nagidnih kvadrata (axa) . 12. KonstruiSi magidna kvadratc dimcnzije (4x4) ako njihov karakteristidan zbir ina vrednost. a) ,+ b) 42 c) ?O .
4

L. U ravni je d.ato 8 tadaka,od kojih su detiri koli nearne(pripadaju pravoJ p) i detiri nekolinearne.Koliko najvi5e duZi i pravih od.redpju date tadkc ? 2, Dato je 6 nckonplanarnih tadaka. Odreditl koliko je ravni odredeno datin tadkana. 3. Na koliko dclova dele ravan / paralelnih pravih ? 4. Za pravc kaZemo da su konkurentnc ako prolazc kroz jed.nu tadku.Na koliko delova d.elc ravan 1986 konkurentnih pravih ? 5, Povlade6i 4 prave podeli krug na najve6i mogu6i
broJ delova
?

6. Na koliko ogranidenih i koliko neogranidenih oblasti dele ravan 5 pravih ako se svake dve od nJih medusobno
presecaju
?

/. Odrediti Eta eve noZe biti presek dva trougla koji pripadaju istoj rarmJ.. ReEenJe ilustruj crteZon . 8. KoJe sve figure mogu nagtati kao presek jednog tro ugla i kvadrata u istoj ravni. Re5enjc prikaZi erteZon . !. Kakav ekup tadaka moZe biti pnesck dva kvadrata ko ji leZe u istoj ravni? Sve sludajeve prikaZi crt6Zom . x Pogledati i zadatke za N razted iz druge temc

&t

tl1lil"ffi t'

I
9

10. Da li je unija dva konveksna skupa tadaka takocie ko nveksan skup tadaka ? Navedi i nacrtaj kontrapriner . 11. Sta uoZe biti raz]-ika dva konveksna sin_rpa tadaka ? 12. U koliko se najvi5e tadaka mosu se6i razlidite pra_ ve,ako ih ina: a) 2 b) , il 5 d) loo ? 1J. Koliko trouglovara koliko detvorouglova odreduju 11 konplanarnihrali nekolinearnih tadaka? ObrazloZi re5enje . 14. U unutraSnjoj oblasti trougla ABC data je tadka E , lbave ASIBSI'CS seku stranice trougla u tadkana DrE 1 F.Odredi koliko se(na tako dobijenoJ fi.guri)noie uoditi nekonve ksnih mnogouglova. Napi5i sve takve nnogouglove . 1.5, Na prevoj p date su redom trq[i{s ArBrCrD.Odred.i.ti:

a) (Agn3D)\(Ac\aB)

b) (ac\BD)^(Ac\3c)n(Ac\A3).
SR.OJEVL

2. DAI,JMST

8. Koliko razliditih delilaca ukLjuduju6i Jed.inicu i inaJu broJcvir il ,O b).120 c) goll ? 9. Foetodi 1i p:rirod.an broJ diji je p:roizvod cifa?a Jed.aak !28 ? Odgovor obnazloil . LO. Dokazati da Je zbir p:rvl.h IOOO prirodni.h brojeva ' deljiv sa 14, . LL. lroizvod dva d.vocifrena broJa zapisan je sano po no6u detvorki. O koJln broJevima Je red ? L2. Odrediti sve trocifrene prirodne brojeve koJi inaJu zbir cifara jedaak 1O i deljivi eu sa 1I . 1]. Odrediti naJnanji prirodan broj koji je deJ.jiv sa fra pri deJ.jenju sa ZrJr4rJ i 6 daje ostatak 1 . L4. Odrediti aajnanJi prirodan broJ kojt pri d"eljenJu ea 2 d.aJe ostatak lrpri d.eljenju ea I ostatak 2,... pri dclJeaJu ta I ostatak 7 . LJ. Tzralunal kol-iki Je naJmanJl prirod.an broj koji
samog eebc

L. Ivica je kupio nekoliko olovki po Z? dinara i nekoLiko eveski po 12 dinara.!:rod.avac mu je za to naplatio LZt4 dinara. Ihko je Ivica od.nah znao da je prodavac pogreEio ? 2. neEifruj nnoZenJe: :rr:or .45 = t?xL5x . l. Koliko ina prinodnih broJcva koji nisu deljivi sa ! i sq 7 i koji su nanJl od 1OOO ? 4. Dokazati d.a je broJ 1@O...OOO8 (broj ima t-986 nula) ael;iv sa 16. 5. Odrcditi cifre x i. y tako d.a broj l986:ry bude deljiv isa8isa9. 6, Dokaii da broJ diJe su sve cifre detvorke nije de lJiv sa 6 . Re6enje obrazloZi . 7. Proizvod tri uzastopna prirodna broJa je Tj6.KoLt}ilje nJihov zbilr ?

pooaoZcn

sa 578 daJc kvadrat nckog prirodnog broJa .

3.
1.

TOGIOKO KOI'IBINATQRNI ZADACI

nJa . Reienje obrazloZi . 2. Ne sgladiStu sc nalaze ekserl upakovani u aand.uke od. 16rL/ t +O kC. Kako Je nagacloner ne raetutaJu6i niJedan od sandutra kupcu isporudio tadno lOO kg eksera ? 3. Dva putnika koJl se kre6u brzinon od 6 kn/h putuJu {edaD dnugon u susret iz Valjeva prema loznict(i obrauto). Igtonrcncao !a rroga prvog od nJih krcne i nuva koJa se kre6c brzinon od. 25 ko/h i din d.odc do drugog putnika vra6a sc prvon i td.Koliko 6e rastgJanje pre6i,nuva do trenutka susrrtl putaikarako Je restoJanJe Valjevo-loznica Jednako ?2 ts ?

prosLaviti svoj 2O.node ndanra njegov eia Pera !O. Odrediti datum ded.a liilovog rodeDeda iuiile 6e L9B8 godine

l{rr.

It

d

10

!

I

I

. 4. U kutiji se nalazi lO crvenihr2O. belihrlO zelenih i 40 plavih kuglica.Koliko oajmanje kuglica treba izvu6i d.a bi bi.U- sigurni da sno izvukli najnanje ! kuglica iste boje ? 5. detiri madke za 4 dana ulove 4 mi5a.Za koLiko d.ana 6e 1OO roadaka utoviti lOO niSeva ? 6. Nedarrno je u 'rSportu" objavljen naslov: Iledu Eestoricom prvih trojica jUniorarPrvih 6est nesta zauzeli su: 1. Arsi6 2. qq.!i,, l. Vtadi6 !. Gogi6 5. Dedi6 6. Doki6.i{avedi prezime bax jednog juniora . /. Gubari su napali Sunu i svakim d.anon je bilo dva pu ta viSe zaraZenog drve6a nego prethod.nog.Za A d."rr. ceta Suna je bila zara|ena.Za koliko d#a Je bilo zaraZeno pola Eurne ? B. Za koliko je zbir prvih 1986 parnih brojeva ve6i od" zbira prvih 1986 neparnih brojeva ? 9. Kako 6ete sano pono6u kanti od. 4 i 9 litara nasuti sa desme u lonac tadno 6 litara vode ? 10. Pe3q6ica Peri6 koju rd,ine otac(go kg)rnajka(65 ke) , sin(50 kg) i t<6erka( +o kg) treba d.a gc troEnim damcen preba ci preko reke.Kako in je to uspelorako se zna d.a je naksimalna nosivost danca lOO kg ? lL. KoLiko nam najmanjc tegova treba da bi na terazijama nogli izneriti sve ceLobioijne teZine od 1 kg do L7 kg.Kolika je teZina svakog od tih tegova ? ObrazloZi reBenje . 12. U jednoj kovnici novca bilo je 4OO zlatnih Eipki.Od svake Sipke se izlije 1O d.ukata i preostan e zkata toliko da da se od. preostatka od 2O ;ipEi EoZe izliti jedna nova Bipka Eoliko je ulmpno d.ukata izliveno iz datih 4OO Sipki ? 11. fioliko pradedova fuoaJu zajed.no svi tvoji pradedovi? 14. Koliki Je proizvod 1986 sedroica je teEko.iz:radunati. Zato izradunal i obrazloZi koJa je posLednja cifra proizvoda.

11

VT

RAZRED

1. PROSTI

ROJAVI

.:

jevi.Dokazati.

l. Dokazati da jc broJ 2 jedini paran prost broJ. 2. Svi parni prirodni brojcvi vc6i od. Q su sLoZenl bro

.kazati

J. Dokazatt da je ekup sloZenih brojeva,beskonadan . 4. Svi pnoeti broJevi vc6i od. 2 su neparai brojevi.Do.

sti.

5. Dokazati da svi nepanni prirodni broJevi nisu pro _
l

rodnih broJcva. Dokazati 7. Odrediti sve proste broJcvc prtakvc da Jc i broJ p+l takode prost .

6. Bnojcvi 2 L 5 su Jedini par uzastopnih proetih pri_

B. Ako je p prost bnojronda Je p+? eloZcn broJ.DokaZi. 9. Odredt svc'proste brojevc prtakic da Js broj p2 + T takdde prost. , 10. Dokaii da ako Jc p prost broJrorida su broJcvt pV+I? p'-+1/ i sloZeni brojcvi 11. Ako je p prost brojrtad.a j" p1986* p7987 sloicn.Dokazati .

T2

L' 2. Beograd danas ina preko L 52O OOO stanovnikarod kojih svaki na glavi ina ne viBe od rOO OOO vlasi kose.Dokazati da u Beog?adu bar 6 ljudi ina isti broj vlasi kose . l. lnedpoetavlJa se da na tlu Zenlje danas Zivi ne3to od viSe ! milijardi ljudi od kof,ih je ne vi6e od Lfi starije Dokazati da postoje bar dva doveka koji su ro godina. od 100 deni istog sekundaristoga daearistoga danari_ste godine . 4. I{a prvenstvu Skole u rukonetu udestvuje I eklparpri denu svaka ekipa sa svakom igra po jednu utaknicu.Dokaii da u svakom trenutku taknidenJa postoje bar dve ekipe sa jednakin brojem do tada odigranih utakmica . l. U kutiji se nalazi LO c:evenihr2O plavihrlo zeLenih i 4O Zuti.h kugLica.Ku6lice izvladimo u mraku.Koliko kuglica najmanje noramo izvu6i. da bi sno bili sigurni da Je medu njl. ma: a) bar 4 kugLe iste boje b) po jedna kuglica svake boje c) ne nanJe od 6 plavih icuglica ? 6. Dokazati da sc ncitu L2 prirodnih brojeva mogu prona 6i dva dija je razlika deljiva sa 11 . 7. Dato jc 1Q86 proizvoUn5.h prirodnih brbjeva.Dokazati se izmedu njih mogu izabrati dva diJa je razlika d.el-jiva
ea 1985 .

i

I

12. Ako je p prost broj ve6i od 2,tad"a je n1980 + l98Z sloien broj. Dokazati . 1]. Odrediti sve proste brojeve prtakve da je i broj prost broj . tekode 7P+p, 14. PostoJi 1i prost broj prtakav da su Jp+l i 5p+l ta koite prosti broJevi ? 15. Ako su p i 7p-1 prosti brojevironda Je /p+1 sloZen prirodan broj. lokazati. 16. Dokazati da postoji lL uzastopnih sloZenih broJeva. L7. Dokazati da ostatak pri deljenju prostog broJa sa lO nije sloZen brpj . 18. Skup prostih brojeva je beskona6an skup. Dokazati. 19. Svi prosti broJevi ve6i od dva imaju obl"ik 4k-1 ili 4k+1 (k je prinodan broJ). Dokazati. 20. Dokazati da svi prosti brojcvi vc6i od I inaju oblik,5k-1 ili 6k+1 (f je nrirod.an broj). DokaZi da obrnuto tv rdenJe ne vaZi . 21. Odrediti prost broj prtakav da su p+2 i p+4 takoCte prosti brojevi . 22. PostoJi lirprost broJ prtakav da su i p+J_O i p+14 takode prosti brojevi, ? 2]. Odrediti prost broj prako se zna da je p2+14 prost pri-rodan broj . 24. Ako su p i Bpz-t prosti brojevironda je gp+l sloZen prirodan brojr Dokazati .

2.

DIRTHI,EOV ININCT?

1. U razredu je lO udcnika. Jasna Je na kontrolnoj ve napravila 1] gre6kira ostali nanJe. Dokazati da u tom ra Zbi postoJe bar ] udenika sa istim b:eoJem greEki . zredu

8. U kvadrat stranice 5 cm na p:roizvoljan nadin razme!2 tadke. Dokazati da postoji kvadlat povrEine 1cn2 unutar koga se nalaze bar tri date tadke . 9. Str,antce i dijagonale konveksnog Sestougla oboJcne su Jednon od dve boje: plavom ili crvenom. Dokazati d-a se no Ze uoditi bar jedan trougao diJe su stranice iste bojc . 1O. Dato je 7 duZi od kojih je svaka ve6a od I cm i nanja od 10 crn, Dokazati da rnedu njina postoje tri duZi od Fp-. jih se noZc sastaviti trougao . 11,..Jcdnon takmidenJu priEustvuje S5 udenika.Dokait der, nedu ajin.a postoje bar dvojica koji nedu prlsutnLna inqg,u-,!l
Stene su

dnak broJ poznanika .

,

iif,ir

lib

\]li[

*Tlltr,^14
T5

,.

TBOUGAO

I

CAtvoB,ouGAO

. . ,1. 8p:ljaEnji ugao kod rirha C jed.nakokrakog trougla je_ daak, ie loSo.rzradunati. ugao iznedu vigine i simetrale ugra koje poJ.aze j.z tenena,A .

Ll, Dat 5e jednakostraaidnl trougao A3C.,Na pravcina AB, i iza 8rC i A date su ta[ke I,l;{{rP tako d.a:Je"Bl&eN=AP . Dokazati da Je i trougao MN?.takode jednakostraniEarir;.-12, Neka su ArBrCrD kolinearne tadke takve d.a je AC=CD, a CD=DB i neka su E i E ta6ke sa iete'strane prave ABrtakve da su trouglovi ADI i BDE Jed.nakostrani6ni.Dokazati dd Je tro
BC CA

2.,U g1.eu*lu
ugJ.a AtsC .

unutrgSnjeg i spoljaEnJeg ugla kod tenena C u preseku sa pravon AB od.reduju jedna.kokraki trougao COE. Oareaiti ugfove t"o

AIJCrugao kod. temena C

;e

ugao CEF takode jednakostranidni .

4Oo.Sj.uretrale

odrediti uglove trougla

]. Dat je trou$ao ABCrdiJi Je ortocentar g. Odrediti ko liki je ugao ACBrako je AB = CH . 4. U ;ednakokrakorn trouglu ugao pri rrrhu F= lOgo.Dokazati da $e simetrala ,ugla 4 dva puta ve6a od visine koja pola zi iz temena C . 5; Dati ugao od !4o pod.eli.ti na tri Jednaka dela . 6. U trouglu ABCrdui BD je vieinara BM je sinetrala ug_ la.Uf,3eqgl.r. BiqC d"uZ UK Je visina.Ugae I,!BD Je 2Oor" g Blf=5O6.
ABC .

ugla

U trougLu A3C ugao o{=Z5o.Odrediti oetale ugloverako J6rpozndto d"a prava,AD deli trougao na dva Jed.n*okraka tro .

7.

8. TeZiSna duZ i visina iz tenena A u trouglu ABC dele ugao o( na tri jednaka dela.Koliki su ugl.ovi trougla AgC ? 9. U piavougfon trouglu ABCrtadka D Je sredi5te hipote_ ag2e AB. Prava p koJa prolazi kroz D i nornaLna Je na CDreede duiu katetu Ac u tadkL Era pr.od.uzetak kra6e katete BC u tadkt 1i.A1o'' Je i.i sred.iSte iduZi SF d.okazati d.a Je OMJ.AB . 10. Ako je u trouglu ABC razlika uglova d - 6 = gOorta_ da su odsedol simetnala unutraBnjeg i spolja5nJeg,ugLa kod. te n6na Crod tenena C do preeeka sinetralarll i N sa pravon AB. podudarni . Dokazati .

od stranice 3C.Ako Je M srediSte stranice AB dokazati da su tada duIi CM i DM norrnalne . 15. U paraLelogrsmu ABCD tadka M je sred.i5te duZi AB, a tadka N erediEte duZi CD. Dokazati da prave CM i AN diJagonalu BD dele na tri jed.naka dela . L6, Ako su dijagonale detvorougla jednake nedu sobom i , polove seronda je ta detvorougao pravougaonik. DokaZi . L?. Dokazati da je svaki paralelograrn upisaa u krugu pravougaonib . 18. U pravougaoniku ABCD norroala iz tenena n n" atSagonalu AC deli diJagonaLu A.C u odnosu }:l.Odrediti ugao {zqedu d.ijagonala tog pravougaonika.

1}. Date su red.oro tadke ArB i C iste pr*o" p"i''sa iste strane date prave date gu tadke D i E takve d.a su trouglovi: ABD i BCE jednakostranidni. Ako je M srediSte duZi AE i N ere d"iEte duZi CDrd.okazatl da je trougao BMN Jednakostranidan . 14. U paraleJ.ogranu ABCD stranica AB dva puta Jg qe6a

19. U detvorougao je upisan krugra dijagouale detvorougla se seku u centru kruga. Dokazati d.a j€ dati detvorougao
ronb.

20. feroena osnovice jed4akokrakog tnougla i preeect sinetrala ugJ.ova na osnovioi s+ kracina predstavlJaJu tenena Je dnakokrakog trapezarkoji ima tri podudarne straDice.:DokaZi . 21. Dokezati da eu sredi3ta etnanlca i podnoiJe bilO ,Lo je visiae u trouglurtemena Jedaakokrakog trapeza .

\A

ti

16

d) s*anica a=5 J i ;3il:: l;=ill"* l"il:;n: e) straaica a=5 cnrteii5na dui t"=4ln i visina"h s=3cm, f) etraai.ca a=5 cnrugao 6=6O0 L teZi5na duZ tc=[r5cn' 8) stranica a=5 cmrugao /l= 41o i visina hb=+.i .

22. Konstruisati trougao AB0 ako su d.ati elementi: a) stranice b=5 cnr c=4cn i vieina h* =3cmr b) stranioe b=4 cn, c=Gcn i teZiEna iuE t"=5s6, c) stranica a=4 cr

L7

#i

23. Konstruisati trougao ABC ako su poznati slede6i elenenti: a) stranice b=5 cnrc=4 cn i teZi$na d.ui t"=! cn , b) straai,ca c=5 cnrugao d= 60o i teZi6aa*duZ t"=Jr! gn, c) teii6ne duZi t.=3 cmrt.=4 crn.i t"=5 cn. 24. Konstruieati trougao ABCrako su d.ata temena A i B i ortocentar H . 25. Konstruisati trougao ABCrako Je d,ata tadka A i Brave p i q na kojina leZe visine bb i hc. / 26. Data je prapa p i tadke M i N. Konstruisati trougao ABC tako da temena a i B budu na pravoj pra tadke l,r i N pred.stavlJaJu podnoZja visina ha i hb, 27. Konsttisati pnavougli trougao ABCrako su dati sr.e de6i elernenti: a) kateta a=4 cn i teZi6na duZ tO=! 96, b) lrateta a=4 cno i teZiHna dui ti=1 cqr' c) ugao o(=3go i zbir keteta a+b = Z cn. 28. Iionstruisati jednakostranidni t:rougao ABC ako je po znat zbir strani.ce i visine a+b = Zr5 cm. 29. Konstruisati trapez ako su date stranices g=/ cr!' b=, cnra kraci su c=4 cm i d=F cn . ]o' Konstruisati rrvad.rat ABCDralro je data razlika diJagonale i stranice: d-a = 1r2 crn.

TII 1.

RAZRED

PITAGORINA TEOREMA

L. Odrediti povrdinu trougLa dije eu etranicei a=15 en b=14 cn i c=15 cn. 2, Jedna kateta pravouglog trogla Je a = I cnra hipo tenuza je za 1 cn ve6a od. druge katete.Odrediti obin i povrEinu kruga opisanog oko tog trougla . ,O lzradunati obin i povrEinu trouglarako je stranica c=6 cn]a uglovi o(=5Oo i ft-?5o. 4. Katete pravouglog trougla su JOcn i 4Ocm.Ta6ka M na lazi se u unutra5nJoj oblasti trougla i od kateta Je udaliena po 5cn. Izradunati udaljenoet tadke M od. hipotenuze . 6.)U pr"vouglon trouglu(sa pravin ugloo kod tenena O) duZine teii3uib duii su t.rt6rt". Dokazatl iednakostl

tf,+tf,=rr3.

6. Izradunati obim i povr5inu
hipotenuza Je 20cnra vog ugla .

trougla diJa Jedan oEtar ugao Jednak detvrtiai pra pravougl.og

/. leiiSna duZ t.=1Ogn zaklapa sa kateton A0,ugao od' foo.od.rediti kolikt deo kruga opisanog oko pravouglog tlougla(u procentina)zauziua pravougli trougao .

:

ii

l:b

/.4

ffi-

18 1g

B. Oko jednakokrakog trougla dija Je osnovica 49 cn, a hak 40 cn opisan Je krug.odred.iti odnos obir'a i povriinerkr uga i trougla . g, OluJa prelomi Etablo stablo visine 16n i pri tone . rrrh drveta dodirne zenlJu Bo daleko od. stabla.Na kojoj visini se prelonilo stabLo ? ro, N636gr1e konstruisane iz temena B i D pravougaonika na dijagonqlq A0rd.ele d-iJagonaru ac na tri jednaka ir.ela. Ako je duZina Jedne stranice pravougaonika 10y'5 kolika Je duZi-

ugao praviJ.nog rnnogougla ve6i je od odgougla za tolikor.za koliko ie 've6i i od spolJaEnJeg varaju6eg Odrediti petiue. koliko pravih prolazi kroz tenena eopstvene tog Pgavil,'og unogougla .

' ]. UnutraHnji

4. Pravilni

nrrogougao ima L89

dijagonala.KoLiki je zbir

, r i j

ua druge stranice pravougaonika ? 11. ako su 1caci trapeza nedusobno normalnird.orrazati da je zbir kvadrata osnovica jednak zbiru kvad.eata d.ijagonala . 12. Vrt ina oblik pravougaonika sa temenima ArBrCrD. U 't"tu Je desna koJa Je od tenena A udaljena 14 mred. tenena B udaljena 4 n i od. tenena C udaljena 12 n.Koliko je desna ud.a Uena od tenena D ? ll. Dokazsti da Je zbir kvadrata dijagoneJ.a paralerogra ma Jednak dvostrukon zbiru kvadTata osnovi.ca paralel.ograma . 14. U ;ednakokrakorn trapezu srednja liniJa je sra dija_ gonala je d.va puta duZa od. srednje rini;e. od.rediti povr5inu tog trapeza u funkciji od e 1!. Osnovice trapeza su a = 25 cs, i b = f5 cnra leak c je 8 cn- od.red.iti kxak d. i povr5inu tog trapezarako je pozna to da je zbir uglova na ve6oj osnovici prav ugao . -

2.

I'INOGOUGAO

I

IGUG

1. SpolJaEnJi ugao pravil4og rnnogougla je ! puta ,,nanJi od unutrainjeg.Koliko dijagouaLa ina taj mnogougao ? 2. Zbtn unutrainjih uglova nrnogougla je 61200.Odrediti kollko tal nnogougao ima atranicara koliko dijagonala .

unutra6nJih uglova tog nnogougla ? 5. Zbi.:T broJa diJagonala i broja stranica pravilnog nno gougla ;e I\V. KoLiki ie centra3.ni ugao tog mnogougla ? 6. Izradrihati obim i porrrlinu pravilnog oonougla ako Je poluprednik buga opisanog oko osmougla R=lO cm . f. Odrediti odnos obina i povrEiae praviLnog d'vanaest-ougl-a !. kruga koji Je oko nJega. opisanrako Je stranica dvanaeetougJ.a a = 50 cn . 8. Sestougao diJe su sve stranice jednake i inaju duZinu arina tri nesusedna unutra5nja ugLa prava.Iznadunati povr51nu tog EestougLa u funkciji od a . 9. Dat Je pravilni Eestougao diJa ie stranica a.Nad str anicana"lestougla konetruisani su kvadratira zatin su slobo " dna teneaa kvgdtata spoiena tako d.a se dobije dvanaestougao . Dokazati da je d.obijeni dvanaestougao pravilanra zatin i.zra dunati obin i povr6inu novodobijenog dvanaestougla . lid. U pravouglon trouglu katete su a=6 cn i b=8 o&rod"red.iti odnos obina i povr6ina kruga upisanog i opisanog oko tro ugla. It. Oko Jednakokrakog trapeza dije su osnovice a=L6 cn i b=12 cnra visina jednaka ered.njoj J.inijiropisan je bug.Za ko Iiko Je povrEina }cuga ve6a od porrr5ind trapeza ? 12. U lcug poluprednika R=lO on upiean je Jednat{okraki trougao diji. Je ugao pri vrhu(kod te!0ena A)dednak 4So,Oarediti powSinu kruinog odseEka odredenog osnovicon tsc i lukon ko

ji

odgovara'

stranici

BC'

t20
2L

V krug Je upisan Jednakostraaidal. trouggo ABC.Neka proizvolJna !t ta6ka luka BC(koJen ae pripada tadka A).DoJa je kazati da BM + CM - AM . 14. U krug je upisan detvorougao .ABCD.Ugao C.A,D Je /Oo, a ugao ABD je 4Oo. Dokazatl d.a Je AC - CD . 15. Na potulrugu opisanon nad d.uii AB uzete su p oizvo lJne tadke O i D" fetive AD i rc seku se u tadki Era tetive AC i m u tadki F.Dokazati d.a je duZ EF aornalaa na AB . 16. Konstruisati trougao ABC ako Je a*BCo5 cnrvisina h" jednaka 3 cn i ugao BAO = d = 59o.

Lr.

VIII
1.

BAZBED

POLINOMI

,.

IRACIONAIfiI SRO,tgyI

kazati

1. Dokazati <ta Je y'E iracionalan broJ . 2. Da li a.,17 raeionalan i1i iracionalau broJ ? Do.

1. Dokazati da je za svaku vrednoet prirodnog broja p'+ltn derJivo sa 6 . 2. Ako Je n prirodan broJ ve6i od lrond.a Je n\+ uvek
elolea broJ, Dokazatl . t. Neka Je p prost broJ ve6i od 2. Dokazati d.a se broj p uvek moZe prikazatl, kao razlika kvadrata dva uzastopaa pri
rodna broJa . 4. Ako su x I y proizvolJnl celi broJevirdokali da Je Lzraz *2y2 * 2x2 * tv? + 6 uvek sloZen prirod'an broj . !. Dokazati da Je za svaku rnednost prirodnog broJa n Lzraz o5'- a"tJtv sa !O ' 6. Dokazati da ne poetoii polinon drugog stepeaa sa ce lobroJnin koefLcijentina za hodi ie P(7)=1985 i P(tl)=1995 . 7. Dat Je polinon P(x)*2x7+V*2** . Dokazati da Je najve6i zajed.niEki deliLac za P(1)rP(2)rP(})r... broJ 6. 8. Za koje vrednogtl. n iz skupa prirodnih broJeva Je polinon s1'+i6a delJtv ea 16 ? 9. Dokazati d.a Je (x-1)(f-11*n-2+...+x+1) o ao-l ,,n,'

I

su iracionaLni ? l. Dokazati da je skup racibnalDih broJeva zatvoren u odnosu na operacije +r-r.r: . 6. Dati su racionalan broJ 5 i iracionalaa broJ € . DoFazati d.a su: y{e ,5-'lV ,{V -g,a(V ,jlV ,lT , 5 iracio-

). Dokati da su broJevt {V + t f 6 - I iraoionatni . 4. KoJi oct broJeva Cl| l2 , (17 )t , (6 )4 , (6 )5

nalni brojevi . 7. Da Ii je skup iracioualnih broJeva zatvoreD u odno su na operaciJe + r -, ., : ? Nsy6{i prinere i kontrapri 8. Dokazati d.a Je (.l-/, )(r+6 ) nacioqalan b:roJ . 9. Da ti Je broj fr -'17 racionalan ? DokaZi . lo. Dokazati da Je broJ (9 * ilr(il5 - 2) iracioaatan.

m€f€ r

,22
LO. Izraz 8n+2Ln-1 deljiv Je sa / za gvako n ia skupa prirodnih broJeva . . 11. Dokazati da se vred.nost izraza Zloo-t zan:Bava sa

2'
20. Re5iti sistem jed.nadina: x2'2y+7=o, y2-2r+1=O . 21. Odrediti prirod.ne brojeve t i y za koJe Je ispunJe lL tL na jednakost x--y'=I?5 . 22. Dokazati da jednadina *2*4y2 = 1986 nena re3eaja u skupu ceLih broJeva 2j, Dokazati d.a kvadrat evakog ceLog broja pri delje nJu sa I daje ostatak O ili I . 24. Da li jednadio, t2*y2,1986 ina re5enja u skupu ce lih brojeva ? ObrazloZi odgovo! . 25, Ako je x+y = I 1 x2+y2 = L ond.a Je taEno Jedan od broJevq x i y jednak nuli . Dokazati . 26. Izradunatr az+b2rako 6e a+b=24 i a.b=145 . 2?. Koliko je xlrrako Je x+y=ea ! x2+y2=25o 2 28. Ako je x+y = o i x2+y2= Zrdokazati da je #+y4 =2. 29. Odrediti sve cele brojeve 4 zla koJe je i kolidnik (a2+t):(a-1) takode ceo broj .

dve nuLe .

i

da su zadovolJene slede€e Jed.nakosti: a) zx+xy = Z a) x2a2 - 71 d xy+}y-5x-LJ . j d) :qf-fx+2y = g *2 = f+Zy+tZ f ) x2+5:ry+ 6y2 = t+ ") *2*y2 g) =1 h) xt+yz-2x-4y+lg = g L?. Dokazati 6a jednadina *2a2 = 1986 nena celobro _ Jaih redeaJa . 18. Odrediti prost broj p i prirod.an broj n tako da vaZe jednakosti: a) 5p + L.- n2 , b)rp+L=n7 r2-tr- = p-a a)n4+4=F ") 1!.,Jedna kateta pravougJ.og trougla Je a*12 cm.od.re _ diti sve,pravougLe trouglove koji imaJu i d.rugu katetu i bi_
potenu

a) x2*(y-t)2 - o ;r.;e;;:-u:"' c) xt*yt+Gx-ry+10 = o d) x2*y2*2,2= Zx+4y+62_:.4 e) 4x'*qy'+!6zz+r=4x+6y+gz f) x4*y4 = Z*2*gvz-tZ 16. Odrediti celobroJpe vrednosti brojeva xryrz

12. Pe|116n P(x) = ax2+brrc ima celobroJnu vrednost za svako celobrojno x.Dokazati da je 4a+2b+c takode ceo broj. 11, Data je funkciJa f(x) = *t*1*2-4. Od.rediti vre dnost funkcije za x=99998 . 14. ReEiti po x slede6e jednadine: *2-4=*4 = o ;l c'j',i""., = o ") c) xl-4x = o e) (x*zi2-g-= o*2-6**8 = o tj *2-t**u = o ") s) x'-t*x2+iJx = o ;i "u.g"=-r.L Odrediti broJeve xrytrz... tako da je: ^ 7r. '";j

tako

'70. Ako Je * * ceo broJ,onda Je L * "2 ceo broJ. Dokazati . Jl. Ako Je " * * = 2 izradunati x2 .. l, +-4. x4t

, lz takode *' * t*,

]2. Ne izraEunavaJu6i rnednost korena odrediti 5ta Je ve6e: fti ui ft +(l ,1. L]ro eu a i b pozitivni realni broJevi tada $e uvek a2+b?'y22ab i + >.{fi . Kad.a vaZi iednakost ? ,4. V svakon pravouglom trouglu 6ida Je hipotenuza c i pormiina P ispunjena Je nejednakost c >z 2{F . DdEdzati .
t5. Lko su alb,c pozitivni reaLni brojevi tada vaZe
jednakosti:
ne

iz

skupa

celih broJeva

.

a) a2*b2*"2y' ab+bc+ca
Dokazati .

b) (a+b)(b+c)(c+a)y'

Sabc .

24

2'

2.

PRO?ORCIONATNOSI

I

SIIdSOST

1. Dat je trougao ABC. Neka sinetrala ugla ACB = f, se_ de stranicu AB u tadki M. Dokazati d.a je AM:BM AC:BC . = , 2. Siqletrala uFIa na osnovici Jednakoleakog trougla de J-i naspranni krak na od.sedke od. 6 cm i 9 cm. 0dred.iti pornr5i uu tog trougla
,"' 7. Da li postoji trougao diJe su visine b"=7 cnrh'=6cn i h"*9 cm. ReEenJe detalJno obnazloZi . 1," 4. Osnovica BC jednakokrakog trougla ABC Jednaka Je po lovini baka-visina koja odgovara kraku je duz BN. Dokazi d.a js AN = 7.cN . \/ 5. Dat je trougao ABC i teZiBna linija AD.Konstruisane su simetrale rrglova ADB i ADCrkoJe seku strane AB i AC u tadkama It i N . Dokazati d.a je duZ IrlN paralelna sa BC . ,'6. Hipoteuuzina visina deli hipotenuzu pravouglog tro_ ugla na odsedke p-9 cn i q=tO cn.Od.red.iti povrBinu buga upi sanog u taj pravougli trougao . 7. U iednal<okrakon trouglu oenovica Je 4g cura krak Je 40 cn. odrediti za koliko je povrEina }cuga opisanog oko tro

11. Sedica s prolazi kroz tadku M i sede krug u ta6kaA i B. fan6enta t prolazi kroz !"dpo I,4 i d.odiruje krug u tadki C. Dokazati da je l{A }'18 = 1,1C2 .' 12. lz taEke M van hrga k konstruioane su tangenta UC i sedica lvlASrtako d.a nedueobno grad.e ugao od 45o.Ako Je du iina tangentne d.uEi MC = lOfA cnra rastojaaje IvlA = LO cn kotiki je polunrednik datog lruga ? lJ. Neka Je AB prednik jed.nog krugarB0 njegova tange ntara CDA sedica.Odrediti oclnos CD:DArako je 3C jednako polu predniku datog kruga . 14. nat je pravougli trapez ABCD kod koga se dijagona1,e AC i BD seku pod" pravin ugLom . Dokazati da je A8.CD=AD2, (pravi uglovi su kod temena A i D) . 15' u trougao dija je osnoviea a = L2 cmra povrF;ina 36 ^ upisan je kved.rat MNFQ tako d.a su tadke M i N na osnovicnt AC P ci trouglar& na stranici i Q na stranici AB.Od.rediti po vriinu upisanog kvadrata .
rna

3.

J.EJJNACINE

i lcak brd.okazati d"a Je O2-uO = "2 10. Dat je krug k i izvan nJega tadka M.Kroz tadku I,i ko nstruisane su sedice p i q kruga knkoje leug selar u taEkarna ArBrCrD . Dokazati da je iUA.IlB = IIC.MD .

je

ugla ve6a od povr5ine kruga upisanog u tnougao . B. l{eka Je dat jednairokraki t:rou6ao Eija je osnovica a jednaka odgovaraju6oj visini.rzradunati polupreEaik lieuga op isanog olio trougla u funkcidi od. a . 9, U Jednakokrakom trouglu ugao na osnovici je Z2o.lko
osnovica a

1. Grupa dedaka i devojdica sakupila je 17O dinara za kupovinu poklona bolesnon drugu.Devojd,ice su davale po 2O, a dedaci po VO dinara.Koliko je bilo devojdicara koliko deda r-^ t

na1.a

2. Iznos od 7] dinara napla6en je nov6anicana od 2 d.i i 5 dinara. Odrediti broj Jednih i broj drugih novdani-

Ca. J. Itlqi,s li se 124 kLikera podeliti na I devojdice i 9 dedaka tako da svaka devoJdica dobiJe jednak broj klikera i svakL dedak dobi.je jednak broJ klikera ? 4. Odrediti prirodne broJeve x i y tako d.a zad.ovolJavaju sLede6e jednakosti: il3x+5y=ae u) 2x + 59y = 2oo c) ztx + ,9y = 1986 d.) 6x2 - aryz = 44+444r+l+t+4q .

I

I

I
I I

I

Ii
1

5. Prena ietodnJadkoJ baJcl nHilJadu 1 Jed.na no6o devo jka Sshg3szada Je iz no6i u ao6 pridala caru po , ili po pet prida. Za koliko je no6i naJbrZe mogla d.a isprida J.OOI pri_ du ? Kel{i1o najvi5e no6i je Seherezad.a mogla da pri6a datih 1OO1 pri6u ? g. U prod.avnici dadke zadruge grafitaa olovka staje po la dinararhemijska olovka I dinarra naliv pero ! dinara.Koli ko treba kupiti koJih arikalarako se za tadno loo dinara mora kupiti tadno lOO s16y1o1 z 7. Reiiti po x slede6e Jednadine: a) fax-+l = o u) lA-ral = Jx-L2 c) lzxl * x = 6 a) fxl + t1+21 = g e) lx+rl + fx-l.l = 2x f) llx+rl - l2xll = lx+tl s) lx-21 +lx-l1 + t2x-81 = 9 h) lxl + lx+Jl = fx+l1 +lx+21 8. Odrediti skup reSenJa slede6ih Jed.nadina:
a)

RE6TNJ^A,

I

\E;

-z

b)
=L,

J.

=Ll

1

llil

t. Odredtti skupove tadaka u xry ravni 6iJe koord.inate zadovoljavaju slede6e jednakosti:

a) y = llJ+:s c) f x + yl = ! e) lx-21 = ly-11

b) d)

f)

yl + y = f xl+ xl+ lyl = lxl -lrll = 1
V

x

LO. Vlada 6e 2Oaj godine imati onoliko godina koliko iz nosi zbir cifara godine njegoyog rodenja.Koliko god.ina 6e on inati 1.986. godlne ?

g1ava.ltedutinrtada znaJu J.zraste 8r16rO ili 2 nove glave.MoZe 1i Ba5-Celik naizmenidnim ud.arcina nadarp:ri demu ima po tpunu slobodu izbora koliko 6e glava odse6l(2r4r6 ili g) sva kim udarcenrodse6i znaju sve gl.ave ? Odgovor obrazloZiti .

11. Ba5-Celitr se borl protiv zmaja koji ima lgg/ glava. Jednim udarcenr mada tsa5-delik moZe od.se6i zrnaju 21416 ili g

IV
I

8AZR5D

1.

ZADACI NUMERACTJE

I

TREBROJAVAN.TA

I

i I

l
I

I

li

iil
i i

lll
li

I

i

1. Za nuneraciju jednocifrenih i dvocifrenih stranica upotrebi se 9.1 + )O,2 = 189 cifara.Za nunoeraciju troclfre nih stranica upotrebi se JoE (Z+> - 99).7 - Z]8 cifara.lrena tone ulnrpno je upotreblJeno L89 + 7rA = 927 cifara. 2. Za nuneiactJu trocifrenih strani.ca upotrebl_jeno Je \Lt - (9.f * 90.a) - j24 c5,tterpa Je broJ trocifrenih strani ca V24 : 1 - lo8ra ukupan broJ etranica Je IO8 + 99 o 2O?. V. Kako je 1986 - (9.f * 9o.2) - L79?rto je u nizu napisano I797.t - 599 trocifrenih broJeva.Itako je 599-tI troci freni broJ 598rto je poelednJa oifra ognica. 4. lJ svakoJ stotini se upotrebi 20 sed.nica.U oemoJ sto . tini joE ILOO sedmica i u devetoJ l9.Dakle ukupan broJ upotre bljenih sedrnica je 2O.8 + lOO + 19 - 279. ,. Pcsr:ratrarno broJ ..4 . ZnaEi da ispred 4 dolazi bi1o koji dvocifreni brojrpa je reienje 90. 6. lieka je traZeni broJ 9... ,Eto znadi da na prazna nesta nogu do6i svi trocifreni. brojevi podev od OOO do 999 .
Takvlh brojerva

je tadno IOOO. ?. Ukupno 1!ra to su: IoO11rlOIOlrlO11Or11OO1rLlolo,

llLoo, 1cco2, :too2 o, 1o2oo, L2oOO, 2OOO]_, 2OO1O, 2 OLOO r 21OOO r r OOOO, 8. Bro;l puteva Je 5.3 - L5 (slika 1) ,

9. fel<vih dvocifrenih brojeva ina 5.5 *

sll.1

sI.2
PF

(slika 2).

7O

tt
10.

Tak+ih

troeifrenih brojeva ima 4.5.5 = €:O (s1.3),

slika l
11. An: se cifre ponavljaju inramo 4.4.4 = 64 trocifrd na i 4.4.4.4 = 2J6 Eetvorocifrenih brojeva.Ukoliko se clfre ne mogu ponavljati oada se noZe fornirati 4.7,2 = 24 troci frena i 4.3.2.1 = 24 €etvorocifrena broja. L2. Iairvih detvorocifrenih brojeva ima 2.1,1,V = 54 t dok petocifrenih brojeva ina 2.1.7.3.1 = L62. L5. Cifrora 7 podinjera cifrono 2 se zavrEava L.LO.Lo 10.1-O.1 = LO OOO Eestocifrenih brojeva, 14. Od dva slova moZe se nadiniti 7O,tO = 9OO konbi nacijara detvorocifrenih brojeva ima g0OOrpa je ukup,an broj registracija !OO.9OOO = I lOO 0OO. L5. Kako je I2O = 2.2,2.tr.5,to je ukupan bro;j deLilaca broJa 12O jednak 4,2'2 = 16 (.elika 4).
!
,

4. Iz svake stanice polazi !g liniJarpa je ukupan broJ svemirskih linija pp.lOOrpri demu Je svaka linija radunata 2 puta.ltema tome linija irna 99.10O:2 = 4950. ,. Iz svakog tenena polazi / d.ijagonalarSto znadj- ukupno /o$;P = 28 dijagonal-a. 6. Reienje je dato na sLici 5. ?. Tada se dobija detvorougao, je broJ uglova 4. 8. DuZi 6emo brojati na pravamara trouglove u konbinaciji. slika I a) 24 duZi i 12 trouglova b) 18 duZi i 16 trouglova c) 27 duZi i 12 trouglova a) 24 duZi i 16 trouglova g. K..radrat sadrZi lO oravih i na svakoJ po 5 tadaka, a to znadi 10 duZirSto znadi da je duZi l0O.Kvadrata ina 16+9r4+l = ,Ora pravougaonika je tadno 70.
pa
10.

i

i

I
I

I

li
i

!r 'il
'I

Ne lrahovskoj

tabli ima

64+49+V6+25+I6+9+4+1 = 204
na

@w
2.
BROJTIN{S

kvadrata.

lL. slici
6"

Re6enje problema dato

je

sLi.ka 4

slika ,. txsili'RovANJn
RAcUrTSiirIj or.'tfiACr&\

6

I

ItriZi'iils[ANJE FIGIIRA

,iti
I

i

date tadke ArBrCrDrE.Tad.a se noZe uo[iti i Dn). 2. Na pravoj a ima 10 duZirna pravoj b I d.uii, a JoE 5.1 = L5 duZi je o<ire'leno kombinacijom tadaka sa prave a i b pa je ukupan broJ duZi 1O + 3 "t 15 = 28. ,. Iz ta6ke A polazi lriz ta6ke B 4riz taEke C j, iz talke D 2 L iz tadke E I duZrpa je ukupan broJ duZ,i 1).
Neka su

L.

taEno 10 duZi

(ABTACTADTAETBCTBDTBSTCDTCX

1. rt12-I + 5'c?89 = 611L0 ,. 52V'?4 - ,3 7a2 9. 67.7L = 7V7 7. 6+6?+614*747 9.9+89+BB9=987

2. I?-145 - o7B9 = 5556 4. 1q84 : 12 = 62 6. 97'II = to67 8.899+99=998 10. IO1.1O1 = L02OI ../:!ii. *
:

t..

"{ I

.; .(

'

t,
4. 1., 2. ,.
KYADRAT

T

TRAVOUGAONIT

je

DuZina Je l4r5irlna ! onra povr6ina 5e 126 cn2. Str"anioe upieanog pravougaonika su 6 cn i 4 cnrpa 20 obin cora povrEina 24 cmz.

Ako stranice oznadino aa a i b onda Je a+b = 8b . DobiJeaa jcdnakost vazi samo 28 6. = b = 2 cu. 4. Stranlce plavougaonlka su 6 L ? cnra nJegov obim 26 on. Je 5. PovrEina kvadrata ie 7124 "r2r. druga stranica pra vougaonika le V24zL2 = 2? cm.Obin kvadrata le 72 cnra pravo ugaoaik ina obfun 78 cn. 5. PovrEi.na prevougaonika i kvadrata Je ,6 cn2.Stranica kvadrata Je zna6i. 6 cnrpa Je ve6i obin pravougaonika i. to za 2 cn(obin kvadrata Je 24 cnra obin pravougaonika 26). ?. Stranice pravougaonika su L7 L A cnra ponrEina Je L15 cs2.

to.dva preostala pxavougaonika inaiu povr6inu 16 cn-rpa svaki od njih ina povr5inu 8 cm'.Kako je Jedna stranica 1 cntto Je polazui kvad.rat inao stranicu 8:1'= 8 cto. L2. DobiJeni pravougaonici (slika 8) ina$u porn6ine : l.x - :rr 2.x - 2r. i L'2 = 2.Znadl da Je 1x + 2 = 2orodnosno lx = 18'pa Je traZena stranica x = 6 cn.

)

8. Mogu6i Dravougaonici su: (6rl); (j,2);(+,7).radve 6u povriinu- 12cn2 ima posled.nji pravougaonik. g. Povr6ina kvadrata i p_ravougaoni.ka ;e 36 cn2.Mogu6i pravougaoaici su: (3611);(rera) i(Lzr11i(9,4).NaJve6i dd.n od njih ina prvi pravougaonik(/4 cn)ra naJnanJi poelednJi i on iznoei 26 er.
Ako Je straaica kvadrata dva puta ve6a od. Sirine je ona zbog Jed.aakosti povr6ina d.va puta nanja od duZine pravougaoalka I iznoEi lO on.Irena tone povrEine su lOO cnzrobin kvadlata Je 40 cnra pravougaoaik ina obtn tO cn.
pravougaonikaronda

slika 9 slika B LV. Kao Eto se sa slike 9 vidi'da bi povr5ine kvadrata i dobiJenog pravougaonika bile Jednake lnora i poln5ina do bijenog pnavougaonika (x'2) biti iednaka povr6ini pravougaonlka ()rx-2).Znadi 2x = 7(x'2) tft Zx = 7x - 61pa ie x=6 cn. L4. Ako jednu stranicu uve6ano 2ra drugu"S puta povr61na se uve6a 6 puta.Kako ona sada iznosi 96 cn-tto je poLazna povrEi.na bila 9626 = 16 cn2ra stranica kvadrata de 4 cn.
Obin pravougaonika Je 40 cnra kvadrata 16 cn. L5. Sa sllke LO oEigledno Je da + ll.x ll.x + 11.11 - 671.odavde se do bija da je 22.x - 55O' a r . 2J cm.Zna Ei da je stranica manjeg kvadrata 2!cto a straaica va6eg 15 cm.Zbi-c njihovib obina je 4(2r+r5) - 2zl4 cm.

lO.

slika

10

i

5. l.
ReSenje

MAGICNI KVADRATI

11. Kada stranicu kvadrata uve6ano za 1 cnronda ae nJegova pavt6iaa uveda ze dva podudarna pravougaonika I kvadrat stranlce 1 cn(pogledal eliku ?).Kako Je povr{ina kvadrata I cn2

m'
slike
7

je dato na slici lJ.t zbir a karakteristiEan Je jednak tre6ii ni zbira svih brojeva iznosi 19. elika Itr

,,
,4

2. $vaki elemenat u nagidnon kvadratu iz prvog zad.atka; a) uve6a3 za L b) ponnoii sa 2 i urnanJi za I c) uve6al za ! d) ponnoZi sa 10 l. Prinari iz plethodnog zadatka a) i c). 4. hl.ner d) iz zadatka 2. J. AzctL prinere c) i a) iz zad.atka 2. 7. Sva&i elemenat u nagidnon kvadratu iz prvog zad.atkal a) uve6al za 1 b) uve6al 2 puta c) uve6al za I d) uvedal za 2 8. Re6enJe dato na slici 12

V l.

RAZRND

sKuPovr

!Aca.KA'

dato na slici l}. 10. Svaki el.enenat u nagidnon kvadratu iz zad.atka 9. 6ati dva puta. 1t. Svaki elemeaat u nagidnom kvadratu iz zad.atka !: a) prepisati b) uve6ati za 2 a) uve6ati za 9.
g. Re{enJe Je

ffimffi
t,
10
7

slika

12

I. Neka su "A'rBrCrDrtadke na pravoJ pra l{rI[rPrR taEke p"Ia6ke ArBrCrD(slika 14) prave van odreduju 6 duZi i I pravu.lladke M'l{ P,R odreduJu 6 duii i 6 Pravib.Ko oP mbinacijom tadaka ArBrCrD i MrNrPrn ![o clobija se JoE 16 = 4'4 duii i isto broJ pravih.Prena tone ukupan toliko slika 14 duZi je '28ra pravib $e 2i.' 2. Datih 6 taEaka odreduJe 15 pravih(duZi).Svake dve tadke(duz) sa jednoB od preostale Eetiri tadke odreduju jednu ravan.Znadi da se na ovai nadin noZe konstruisati 1)'4= 60 ravni.Medutlnrpri ton je svaka ravan ra6unata tri puta t ba je stvarni broJ ravni 60z7 - 2Q. 7 Na 8 deLova(nacrtal sliku i prebroJ).
4.

uv6

L2 8
9
E

,
L5

6

slika
slika
17

15

I
l6
11

2
14

5. Sajve6i mogu6i broJ delova je llra re6eaJe Je prikazano na slici 15. 6. ReEenje Je dato na slici J.6rpri denu se noie izbrojati 6 ograni6enih i 10 aeograniEenih obla sti. 7. Prazaa skuprtadkarduZ t
trougao, detvorougao, Pctougao, Eestougao.

4

slika

15

i

i

hlt

r,,,

,6

,7
Jednak 24,pa Je

8. Kao u prethodaon zadatku i jo$ sednougao. 9. Kao u prethodnom zadatku i JoE osnougao. LO. Unija dva konveksna skupa tadaka qoie biti ksanrali. i nekonveksan skup (slika L7a i LZb). b) 11. Razllka dva konve ksna skupa noZe biti koaveksan skup(Ir\ TO)rali 1 nekonveksan skup(!r\ [2)

traieni broJ 198600-24+72 -

198648.

konve

-

glika

17

L2, a)

1

b)t
Ir.

c) 1@ 99t2 =
eu

4950

Nekonveksni maogouglovi

r

ASFBCATAFSBCA TABSDCA

AFB

slika 18 Lr. a) sano tadka 2.

ABDSCA,ABCSS,A ,ABCESA , zaASBCATABSCA TABCgA...

tin (vidi sliku 18).

B

b) prazan skup

DEI^TTVOST BROJWA

rl

1. Bnojevi 27 L 72 su delJivl sa ,rpa i ukupna cena , koJa iznosi 27.x + 72,1 = L2r4 nora biti deljiva sa ,rgto u na6en sludaJu odigledno nije. 2. Ig:ol ,?.L5. nora biti d.eLjj.v sa 5 i 9.Ako B€ Zar:!to broJ Jl2LJOra ako Je posl-ednja cif:ra 5rtada Je tnaEeai broJ t76l5r. Prvi broj ne zadovoljava usLove. 5. hojevi- koji su deljivi sa l i sa / deljivi su sa ,5 i takvih do 1OOO ina 28.hena toloe onih koji nisu deJ.jivi sa5ilina999-29=)1I.. 4. Dati broJ Je deljiv sa $rjer nu Je zbi-r cifara 8.S druge strane delJiv je i sa 4rjer se zavr5ava na 08. ,. BroJ 198600 pri deljenju sa 8,9 = 72 daje ostatak
Sava O onda Je

takav p:rirodaa bloJ ae postoji. 10. Zblr prvih 1@O prirod.nih broJeva Je 1OO1.lOOO:2q ilt 1001.5@.Kako Je 1OO1 - ?,LL.L7 to Je oa deljiv sa L4V. Ll. hoizvod dva d.vocifreaa broJa ve6i je od. lOO i na nji je od. lOOOOrpa u obzii. d.olaze 444 1 4444.Irako Je broJ 1144 = V.4'7? = L2.t7 to Je Jedno re3enJe.4444 = 4.1l.lOl t kako Je lOl proet broJrto Je broJ 4444 nenogu6e prikazati u obliku proizvod.a dva dvoci-f:reaa broJa. L2 Neka Je traZenl broJ ffi. [ada Je x+]+z=l.O i x-X+ " z deljivo sa llrito znaEi da noZe biti O ili ll.DrugL slu 6aj otpadarDa je odigledno 7a2=!=Jo IraZeni brojevi eu o6igledao 59O r45L 1752 r25t rLr4. L5. Neka Je traZeni broJ x,Iada Je x-l deJ-jivo aa Zr, 41516 5to znadi da je x-L= 2.1.2.5.k = 6Ok.Dakle x = 6Ok+1. Najmanji broj obLika 6Ok+L koJi je detjiv sa I je !OJ.. 14. Ako bi traZenon broju x dodali l.rond.a bi odigJ.e dno x+l bilo deljivo i sa 2 i sa rr4rSt6r?r8.Dak1e x+L = 2. ,.2.5.7.2.k = SAOkrodnosno x = 84Ok - L.Nadnaaji takav btoJ je 8r9.

6. BroJ 444...444 ina tnocifrepl. zavr5tetak 444rkogi nije deljiv sa Srpa ceo broj uije del_Jiv sa g. 7. lrol ,16 je deUi sa 6 i jednak Je 6.!Grpa su tra Zeni uzastpnl brojevL 6r? i 8ra nJihov zbi:e je 21. 8. a) ,6 - 22._j2 a broJ detilaca Je (2+1)(2+J-) = 9. b) l-20 = Z7,r:5 ina (7+r)(1+t)(1+t) = 16 d.etlraca c) 5C)r| - 27,12.7 ina 4,t.2 = e+ aetioca. 9. Eako Je 528 * 6,8.L1 i kpko 11 ne noZe biti cifra

Lr. Kako je t?a = z.rV.?,to le 7?8,2.V,? = 2274?2 to je (2'9.?)2.rrena tone najnanji takav broi Je 42.

^

38

,9

,.

tocleKo-KoMBINATORNI ZADACI

VI

R,IZRED

1. Deda MiJ.e je roden 29.februara 1908. godine. 2, Broj sanduka od 1/ kg nora biti paran i nanji od. 6, Eto znadi 0r2 ili 4.Za O i 2 nenano re5enjara uz 4 sanduka od lfkg dolaze joE 2 od po l6kg. ,. nva putnita 6e se sresti posle 6 Easova hod.a. Za to vrene nuva 6e pre6i 6'25 - f5O ke. 4. 21. kuglica obezbeduJe bar 5 iste boJe, 5. detirl maEke za I dan ulove 1 niEa.l@ nadaka za I 2! ni3eva,a l-OO nadaka za 4 dana uLovi lOO niSeva. ulovi dan 6. Eoki6rjer da Je on senlorrnaslov bl gJ.asio:Mediu petoricon prvih tri junio:ra. l. Za I dana. 8. Za 1986rJer Je svaki parai ve6i od svog prethodnika
aeparnog broJa za 1"

],. IBOSTI l.

SROJEVI

Svi parni broJevi ve6i od. 2 deljivi su Lr2 i sanin sobonrpa ne nogxr biti prosti.Prena tome 2 je jedini paran i prost broJ. 2. ObrazloZenJe oadrZano u zad.atku l.
dvojke su eloieni to i eloZenih brojeva ina beekonadao mnogo 4. Ako bi neki. od. aJih bio pu"*roo bi bio i sloZea.

,.

Kako paruLh broJeva irna beskonadno nnogora

svi

sen

I

ta.

9. Iz kante od 9 J. odliJeno 4 1 i u lonac preepeno ta5 I vode.Zatin napunino opet kantu od 9 I i dva puta odlijeno kantu od 4 lrostane nam sano Jed.an litar.Srespeno ga u lonac u kone se sada nal-azi 5 litara vode. 19. Prvo 6e prevezu deca,a jedno od nJih \rrati daroac ko jin se preveze naJka.Zatin dete vlati 6anac i opet so deea prevezu na drugu obalu i ponove poetupak. I1, lri tega od I kgr} kS i 9ke. 12, Od 4OO 6ipki izlije se 4OOO dukata i 20 novib Eipki Od 20 Sipki izlije se 2OO dukata i jedna nova Bipka.Oal nove Sipke se napravi jo5 1O dukata.Ukupno Je dobijeno 42lO d.ukaEno

znadi opet sloZen br.oJ. 9. za p=2, p2*9 : ll Eto je reEenle zadatka.Ako je p ve6e od 2 ond.a je p I pt neparnorpa je pc+! paran broj.d.akle i sloZen.Jedino reSenje zadatka je p=2. 10. Ako Je p.2ronda le p2*r?=aLra p3+L?=a5 pa Je tvrtu nJe-ta6no.Ako le pVl,onda je pzL D7 neparnora broJevi p2+L? i pV+L? su parni i sloZenirpa Je tvrdenJe d.okazano za sv€ pr

5. hoJevi 9rL5rZLr?5r... su aeparnirali nisu proeti. 5. Ostali parovi uzastopnib prostih prirodnib broJeva ne postoJerjer bi. jedan od nJih nolrao obavezao biti paran, a to znadi i sloZen. 7. Ako Je p=2ronda Je p+9 = ?tga Je p=2 re6enJe.Ako p uzina vrednosti ve6e od 2ronda Je oa neparanra p+5 je u ton sludaJu paranr$to zna6i I sloZen broJrpa je 2 Jedino reienJe 8. Ako Je p=2 onda Je p+f=gra to Je stoEen broJ.U eLu daju kada de p)}rp Je neparan brojrpa Je pr| paran broJr5to

15. Svako ina 4 pradede.Svaki od noJa 4 pradede ioao
po 4 pradederpa Je ukupan broj l-6. 14. ProLzvod 4 sednj.ce zavr3ava se na ]..?roizvod 1984 sednice zavriava se na J.ra proizvod 1986 na 9.
I

Je

11. ho; -^^-L2.
Ako

n19ae

+

nr9a7

je

g2TVronda

p1986*r9g7 paran

i sloZen.ovin Je tvrdenJe d.okazano.

i uvek sroZen. 5e n19ao neparan broJrpa Je bnod
uvek paran

je

i

bl

$fllt40
41

Lr. Ako Je p=2rond.a le rg*pi - 72+2t = L?ta to Je prost broJ.Ako la pVVrtada je ]paeparno I p' t.kod" neparaorpa njihov zbir nora biti paranrdakle i eloZen broj.Prena tone Jediao re3enje problena je p-2. 14. Za p-zrtp+L-7 t 5p+1=11. zadovol.Javaju zahtev.MeCtu tin ako je p)lronda Je ]p+l paxan i 5p+t palan broJrpa je p=e jedino reSenje. L5. Jedini broJ p koji zadovoljava usLov le p=z(?p-L=Lt a to je prost broJ)rJer za p)r)rbroJ 7p-1 uzina paxne vredno sl1.Kako je tada 7p+1 = J.lrto je tvrdeaje zadatka dokazano. 16.
Neka Je
x+Jrx+4rx+ 5 rx+6rx+l rx+8rx+9rx+lorx+Ilrx+I2 su uzastopni

Ako Je p=2 ond.a su p+2 i p+4 s1oZeai.Ako je p = 1 tra p+4 = |.Ako Je p>]roada Je p Jed.nog od ob lika: 6k-l iLi 5k+L.Ako Je p=6k-lrtada Je p+4=6k+j=j(2k+L)"a. to Je sloZen broJ.Sli6no za p=6k+1rp+2=6k+lrpa Je odigled.nq p.] jedino reEenje zadatka"
ouda Je ptA =

2L.

x = 1.2.t.4.5,6.?.8.9.10.lL.12.hoJevi x+2, i slo-

ieni,jer su delJivi redon sa 2rJ1415t6,718,9tLOrlLrL2. I?. Ako Je p=2 onda Je kolidnik Ora ostatak prost broj g = 2 .Ako Je g7t\,orida Je p neparan broJ pa ostaci nogu biti:
Lrt
rS r'7 19 rLL

22. PostoJi: to je p=l.Dokazati da drugib nena. 2rr Ako Je p=2rp2+14=l8ra to Je eloien broj.Za p=Jrd.o blJano p2+L4=2j.Za p) 5,p=6&-1 1li p=5k+l.Tad.a ;e-p2+ri =i;;2 +12k+1+X-4 sloZen bnod(deLjiv Ea 1)rpa le p=7 Jedino re5enJe problena' I 24, Ako gu p i af-r prosti broJevi onda Je p=r(doka zati!).Ako de p*7 onda je gp+l . ZJrato je sloZen broJ, 5to Je i trebalo dokazati.
t.

)Lr rL5,I? tI9'2Lrzt r25 t27'29.rJ sludaju da eu ostaci grLrrzlr2r,2l p bL inao oblik 3Ok+9,VQk+L5r3Ok+2Lr3Ok+21']Ok + 2?ra to su odigledno sve sloZeni brojevirjer su deljivi sa I , odnosno 5.Ovim jo tvrdenJe dokazano. 18, Pretpostavino da su pl) pZ7 ... )pO svi prostJ. brojevirtJ. da je skup prosti-h blojeva konadan.Uodino broi defini san relaciion: p = pl.p2 ....pk + 1.boj p nije deljiv ni sa p1rg2r... niti sa Jednin prostim broJenrjer uvek daje ostatak jednak L.Prena tome i p je prostrpa na6a pretpostavka ne vaZi.

2.

DIRIIT.NOV PRINCIP

L9. Svi prirodni brojevi se BoBu rrapisati u obLiku 4k-1 4kr4k+1 ili 4k+2.Kako su 4k i 4k+2 deljivi sa 2'proste broJeve treba traziti u obliku.4k-1 i1i 4k+1. 20. Slidno prethodnon zadatku svi prirodni brojevi inaju Jed.an od obl.ika: 6k-lr5kr6k+1r6k+2'5k+]'6k+4.Kako su brojevi 5k,6k+2 i 6k+4 deljivi 8a 2ra brojevi oblika 6k+l delJivi sa ],to prosti brojevi nogu biti sano cblika 6k-1. ili 6k+1. Obrnuto tvrdenJe ne vaZi jer postoje brojevi oblika 6k-L(rr16rr...) i 6k+1(25r49 r55,...)koJi su slozeni.

poslednja kategorija ina lOO.J6535.24.r5OO sekund.i.Iako so pokazuje da u bar jednoj kategoriji postoje dva elenenta. 4. Sve ekipe delino u / kategorija: one koje su igrr Ie l rSrJn4r712rA utakmicu(ilL 6rr14rrr2r1rO utakmica).|[adr u svakoj kategoriji postoje bar dve ekiperjer ji a:? = l(f);
..

l. U6enike delino u 14 kategoriJa:oae koji su naplavili 1rrl2rl1r... ,2r1ro greEki.Odigled.no je da bar u Jed"aoJ kategoriJi postoJe 1 uEeaikarger kada bi u svakoj kategoriJi bilo 2 ili naaje udeni.karonda bi ukupan broj udenika bio nanji od 28rEto Je nenogu6erJe:r je broj udenika JO. 2. Sve Beogradane podelino u 7OO OOI kategoriju: one koji inaju tOO OO0r299 999,...rj,Vr:.-rO vlasi kose.Kako se d.e lJenJen 1 52OOOO sa 100 OOI dobtje kolidnik 5 i oetatak,tc Je odigledno da bar u jednoj kategoriji post oji 6 l.Judi. ,. 4 9rO OOO OO0 ljudi koJi su ntadi od tOO godina ,. treba pod.eliti aa staroBne kategorije: 1 sr2 sr...rpri 6emu

42

4t
Predpostavino da postoJi udenik koji ne poznage ba5 nikoga.Tada preostall udenici nogu inati lr2rl, .., ,5V poznanika.Kako j-nano ]5 udenikara 14'kategorije u jednoJ od katego:riJa se nalaze bar dva udenikar5to znadi da imaju po dJednak broj poznanika.Ako pak takav udenlk ne postoJir onda Je broj kategorija opet ]4,jer je najmanji nogu6i broj pozna nika lra naJve6i 34 i zakfjudivanJe tede kao i u I sludaju.

5. a) 17 kuslica(4'4 + 1) b) 91 larglica c) 86 kuglica 6, Datih 12 prirodnih broJeva rasporediltto u 11 kategoriJa: u prvoj su brojevi deljivi sa llru dmgoj brojevi koJL pri deljenju sa os daju ostatak lr...tu ied'anaestoj su broje vi koji pri deljenJu sa 11 daju ostatak lO.Kako inano 12 bro
jevara J-l kategorijarbar u Jednoj se nalaze dva broJa.UoEene brojeve a =llx+r i b =11y+r(uoraJu inati jednake ostatke pri d.eljenju sa ll)oduzneqo: a-b = ll-(x-y).Razlika je odigtr"edno deljiva sa llr6to je i trebalo pokazati.

1L.

7. L. 2.

TROUGAO

I

cETVCROUGAO

Ako kvadrat podelino na kvadratne ceatinetre dobi dano 25 JediniEnib kvadrata.Kako Je J2z2J = 2(2) to aigurno poetoJi kvadrat unutar koga se nalaze bar ] tadke.

?. 8.

Dokaz analogan dokazu

iz

zadatka 6.

i

9. Iz svakog tetena Festougla polazl t duiitod kodih su bar 1 iste boJe(slika lg).Neka su to d11li AC'AD i AI koJe su crveae'Ako Je CD crvena d.okaz Je okon6anrpa zato predpostavi no d.a Je 0D plave.Ako Je DE ctvena t
postavino da Je t DE pl'ave duZ. Sada A se poonatra duZ CE:ako Je ona crveDa slika 19 trouSao AOE Je crvenlako Je ona plava ond.a Je trougao CDE plav.Sl-idno se dokazuje i obrnuta tuacija(kada su neke tri duZi plave).
oada Je trougao ADE crvenrzato pned-

sinetral.e i visine je 90. Neka je CD sinetrala spoljaEnjegra CE sirnetrala unutra5ajeg ugla kod temena C.Tad.a je ugao ACE = 4Oo;2=2Oo . Kako se sinetrala spolJa6njeg i unutraEnjeg ugla trougla seku pod ugJ.on od goorto Je trougao CDE Jednakokrakolravougli pa Je ugao ADC=45o.Iad.a Je ugao CAE = lllora ugao ABC=25o. ,. Neka ie A, podnoZje visine iz teuena Ara C, podno Zje vj-sine iz temena C.fada su trouglooi MtB i HA'C podudarni(AB-cH, * urr= + CAIE=goo, * Arln= * rccr-rao uetovi sa nornalnim kracirna).Iz podudarnosti je AAr=CAlrpa Je trougao AA.C jednekokrakopravougli.Zna6i ugao ACA' =-gACB = 45o.
Ugao iznedu

si-

l

lo. Neka eu date duEi d1 rd2r...tdrz d1-<d2<...<d,.Ukoliko ne postoJi trougao onda ier dl+d2<d7'd2+dr<d4'dt+d4-< d5 te llvz cn'd4) 7 d4+d5<d6rd5+d6<at7.ako ie dl=dr=l .cnrtada je sve duii aeroogu6erjer d,5Vi cnrd5l.8 cn i d'?>1, cn Eto postoji. si naaie od 1o cn. Prena tone trougao uvek

4. Sa D obeleZimo podnoZje visine iz Crsa E podnoZJe sinetrale ugla kod temana A.Neka se AX i CD seku u tadki O i neka je ta dka F srediEte duZi At(slika 20).Ta d.a je * DCE = 196;2 = 54o,a uglovi CAB i ABC su po 56o.Ugao CAE = l8o, pa je * Atc = l-800-1080-160 = 54o. Trougao COE je jednakobakrpa eu du slika 20 Zi CO=EO.Kako je F srediFte duZi AE i D srediEte duZi AB to Je FD srednja linija trougla A3E.Zakljudujeno da Je lD fl BE,dakle FD ll CE.Tada 5e )cr'= $ D = !4o.
Dakle i FO=DO,pa Je FOTOE=DO+OC'i1i trE=CD.Kako Je i AE= 2'CD.

je

AE= zX'ErtO

44

45

,. Iskoristiti prethodni zadatak. 6. Kako je I l4Ka pravra + Bl{K=5oorto .;e * MBK=4oora to polovina ugla B koJi iznosi 8oo. + UED=2Oo,pa Je + DBc taJe kode 2oo.Iz trougla BCD dobiJa se * - l.8oo-9oo-2oo*/oo. ZnaEL da je i L=]Oo. ?. Razlikujeno dva sludaJa(slike 21a i 21b)! a) *A-25o, lB=25o, {c-aoo u) fA=Z5or4B=75o,4c=?oo.

eLika 2I

} N=45or5to znaEi i d.a Je jodnakokrako-pravouglirpa Je CM -. CN. 11. Dokaz sled.i iz pod.ud.arnoeti trouglova AMpTBMI{rCIlp. l,2. Dokaz sledi iz pod.udauoeti trouglova CDFTDEFT&E. Lr. Iz podudarnosti ABE i 3CD eleduJe BM=BN.Kako su i trougLovi AMB i BND pod.ud.arni to Je *ISU= * DBff.Sada je potrebno i-zraduaati * UBl[= * ABN- * lsM= * lrCr- { DBN=6Oorodak1e je odigledno trougao BMN JednakostraniEaa. 1.4. Ako Je *DAB*2? ronda Je {ABC=IBOo-2?.Kako eu d.o bijeni trouglovi AltD i BMC jednakokraki(DA=AM=MB=Bo)rto su i ugLovi *AMD=9Oo-?f * BMC=Y.Zbir ova dva ugLa Je loorpa Je +
ct{D=9Oo, odnosno cMJ. DM.

vlrn uglon trougao Cl{N Je pravougllrsa

i E podnoEJa visine i teZiEne liniJe iz tenena A i neka 8.
Neka eu D

I

l

I

vi ABD,ADE i AEF su podudarni(dokaZi! ) Iz podudaruosti zakljuduJeno da je duZ !!=pg=f,f=s.Kako je E podnoZJe teEiEne 3 DE slika 22 duZirto je 3E=E0-2x.llrougao CEF je pra vougli i CE Je dva puta ve6e od EF' Pa zakJ.Judujeno da Je JrE=5oo i i c-roo.Kako de * DAc=6oordobijano da je 2 iY -6oo,a ff-Toorpa Je *A*}Y= gOor *gSOo. 9. Ako je tsA=d ronda je *DcA takoded rpa Je < CDB*Zo( , JF mM= 9oo-2o(.Kako je FDI cD i FcrAc, to je *CFM* * DCE=d.Zakljudu jeno da je i * 3CM=d,pa Je jCMo 24.I2 trougLa SMD odigledao ie * M.so=teoo- 2"( -(9oo-2d )=9oo . 2] slika Dakle SMISD ili MCIAB. 10. Ako je c( -B-lOoronda Je p = c(-goo.Kako jed+r3+8-= lSOorto Jco(+ o( - 9Oo+F- lBOo; pa je c\+ V/2-7V5o.[ad" Je *ANC=
45o.Kako se slnetral.e unutrainJeg i spoldaEnjeg ugLa seku pod. pra U

Je EF uornaluo na AC(sIika 22).trougLo

vih

Je tadka E teZi6te za trougao ACDra F teZiSte tlougla ABC.ZakLJu6uJeno da Je DE:ES = 2:l i Btr':FS=2:1.Kako je DS=BSrto Je DE=EF=BF. 16. Kako Je AS=SB to Je * SAB= i SnE., tz poduda:enosti. trouglova ABC i ABD sJ.eduje da Je * A= * A.Ua glidan nadin se noZe dokazati da je*A=*D =*C Eto je dovolJno za d.okaz da je detvorougao-pravougaonik.
AN

L5. Neka su E i F preeeEne ta,6ke I CMra S presek diJagonala.lada

d.iJagonal.e BD

i pra -

vouglon trouglu Bl{,SrBS=2SM,pa je*XSStt = 600. 19. Ako su M'N,P,Q dodirne ta6ke kruga i stranica de tvorougla iz podudarnosti trouglova se dobija da se dijagona le polove(aAt{,SSaCPS i AMBSSADPS)i seku pod pravin uglon. Tada je traZeni detvorougao odigledno ronb. 2,O, Neka simetrale ugl.ova na osnovici seku naaplannC krakove u ta6kana D i E.Iz pod,udarnosti trouglova ABD t ABE

L7. Iskoristiti dinjenicu da Je aBOD paralelogran i is koristiti prethodni zadatak. 18. Neka je presek dijagonala pravougaonika ta6ka S, a pod.noZje nornale iz tenena B na dijagonalu AC tadka M.OiigJ.e dno Je AS=SCra kako je AM:MC=}:lrto je odigledao MC=$M.U pra

47 46

zaklududeno da ie AE=BD.fz podudarnosti trouglova ADE i 3DE d.obija se d.a su + AxD i Jr BDE jednaki.Kako Je + IIFtr= * EBA= { BEDrto Je trougao DBE iednakokrakrpa ie BD*DE=EA' . 21. O6igledno je srednJa linija Afclll BrDrpa Je ArDBtCt trapez.Trou sfooi lrun i AIBE su podudarni(4oka zatit)rpa je ArB*BtCr*AtD.Dakle tra pez de jednakokrak(slika 25).

ctB 22. Za d"ate konstruktivne zada- A slika 2l tke da6emo eano kljudne ideJe: pravou pono6ne Najpre konstruiEj. s) gJ.e trouglove BA'A i CA'A. l) hoauZi teZignu duZ CC, za JoF Jednu dutrinu i konstrui6i pono6ni paralelogran SCADrili od'nah konstruiEi pono6ni trouBao ACC, (koristiti oznake sa slike 25). c) Konstrui6i pomo6ni trougao 3C8. d) Konstrui5i pono6ni trougao BAt[. e) KonstruiSi pono6ni trougao A'A14. f) KonstruiEi pono6ai trougao BA'A. g) Konstrui6i pono6ni trougao BCBI. a 2j. a) seZignu auZ ML produZi za duZinu t" i Potom koastruiEi pono 6ni trougao ABD.

2?. a) KonstruiEi pono6ai pravougli trougao SCBt' b) Kako Je c- 2tc'to je praktidno datg a I c. c) Katetu AC produZiti preko t€nena C za duZ CB=a'Analizi rati doblJenu sliku i konstruisati pono6ni trougao ABD' 28. Vieinu C'C produiiti preko temena C do tadke D t prl denu je CD=a.KonstruiEi pono6ni trougao AC'D' 29. Konstruieati pomo6ni trougao diJe ou stranice: o d i a-b. VQ. Na dijagonali AC odrediti tadku Ertako d'a je d'uZ CE=a.fad.a je AE=d.-ara nogu6e Je konstrisati pono6ni trougao
ABE.

b) Postupiti kao pod. a): AB=q'AD=2ta i +AIE=l8oo-d. c) [eZi5nu duZ &t produZi ua Alts tako da se dobiJe ta6ka D' pa zatin bonstruiSi pono6ni trougao ElD. 24. Iz tadaka A i B konstruleati nonoale aa prave BH i
25. Iz tadke A konstruisati Prave bJp i clq.g 26. Kako Je * lt'tg- 'lr$tn=9oo,

AE.

to ta6ke ArMrNrB pri.padaJu jednon krugu(slika z?)diJi je prednik aB'Ka ko ceatat kruga pripada sinetrali te tive M$rto ae centar nalazi u Preaeku sinetrale i date prave P.

A

s

slika

27

49

VTI 1.

RAZBED

PTTAGORINA TEOREMA

Neka je A.' srediSte katete SC.Kako je aAAIC pravoima iA,AC=r6o,to Je ArCj cq i AC=5{t cn.Kaieta BC = tO cm,a hipotenuza ae'(tZS = 5'tl .Procentualni odnos porneEina trougLa i lruga oko njega opisanog ie Z5E r t75T,/4 .

ugli i

7.

24, cera hipotenuza x+1=1] cn.poluprednik kruga opisanog oko trougla Je R=6r5 cn.
I(a.ko

1. Visina hO=12 cnra povrEina trougla g4 cn2. 3e 2. Kako Je 52 , *2 = (x+1)2 = x2+2x+lrt o 2x ie = pa Je nepoznata kateta x=12
je * 4=600rto

V.

Konstrui.Eeno
Je

visinu

BB,.

a * B'8c-45orpa J€ a BB,c jednakokrako pravougli.Iz AAB8,visina BB, jedna&a i21{V, a d.uZ B,C5{j.tu| A'Q=7 + 1{l,a duz w* t{j{Z = 5,/d. Obin trougla Je )g{j +JG ,a povr Eina je (9ft* Z?):2.

*ABB,=roo ,

4. Ihko ;e mf=5 cu i MBl=g :t':: iu Mt=25,a Br*t5 cB.Dui-AB Je 5o cn.I"io izradunavaJu "" ,/iEA. -J; duEi AM = ,F I 8M = ;;;; t"* inaju d.uZilu y.Tad.a i je I I x-+y'=650 i (50-x)c+yz=t25o.Re6a _ vanjen dobiJenih relacija odre(tuje no r=19 cnra zatin i y=12 cn.
(a2+b2i..'ri u.
u .

srika
c

28

Ako Je S centar buga opisanog oko trouglara D po1. dnoZje osnovicine visine rLz AASD dobijanc relaciju; AD2+SD2 = As2 ili n2 = z+2+(h-R)2. Ibko je n2=+o2..z42=s+.isrto {e vi sina h=8.4=r2 cnrpa na6a relacija postaJs na=576+(r?-R)a.ReSavanjem dobijeae Jedbadine dobiJa se R= 25cn. 9" Neka se steblo prelouilo na visini x.Tada Je duEina prelomlJenog dela 16-xrpa je (fO-x)2 = *2*B2.R"Eavanje Je dnadine dovodi nas do rezultata:drvo se prelonilo na visiu,i 6 n od zemlJe. 10. Neka su E i I'podnoZJa normala iz B i D na dijagonalu AC i neka Je $ presek dijagonala(sli ka )I).Tada je sE=gF i AE:ES*2:1. 1 Kako je AS teZisna duZ aABD to Je E teZiEte toc trouela.Neka .ie AB=

8"

AA

ko je

ea..q,c=rffi i
AED

pravouglirto je AO2

co='ffi.r.-

tJ

AE2 +

"B'._"?

. r:.:ir;="?i7:;2" =r;rfi ri "

slika

29

5/+'

z@= L/g(4a2+2oo) + 4/9G.2+zoo).Re6avanJen d.ojednadine bijene odreduJeno da Je a=10 cmrpa je AB = 26 qr. 11" Ako ee produZeci krakova trapeza A3CD seku u ta6ki s,onda je* lsa=goo"Tada 5e a2=aB2=.e,s2+as2 i u2=coLosz+cs2. odigledno 1e^a2+b2=As2+3S2+cs2+DS2=As2+cs2+Rs2+Ds2=af*a!, 1"" ;e af=lc2=1,s2+cs2 i a!=ro2=rs2+Ds2.

tra ilr

=

elika ,1

AADE je4rrakokra\o-pravougli i AE DE= 1g{f.povr6ina AABC jednaka

6. Dopunino li dati AABC podudarni.n t:rouglon d.obijano je _ dnakokra&i. 4ABD sa *A=+5o.n"d.a Je
=

L2. Neka taEka S oznalava poloZaj desne i neka su M,N'P podnoZja nornala iz S na AB,BCTCD . Tada je(vid.i sliku 12):pS2=op2+SP2
=1.M2+cttt2=

(1+2-srf )* ( rz2-su2 )=t9e*
)

1++-(sn2+sw2

2o.loJtz4-5o(Tcnz.

.ie

je jasno da je slika ]O

=r+o-+2=:i24=182. sad a
DS

lt

= 18 n.

sltka

12

W,f,"

,o

5L

Lr. Neka suaib osnovicerd, id.rdiJagonaLe ihvisina paralelograna(sfika rr).Tada je i ai=("-*)2*,2. . a?*i? a?-(a**)2*t,2 r^zaa.al<

-

a' +2a*+xz +hz *a -Zax+xz +hz =Zaa +i(x2

+rr2)

-2 . glecl'no X2.2 +n =O

=

2a2+2u2=2(a.2*b2),5er ge

odi -

xa

Ako osnovicu AB jednako slika ,, krakog trapeza ABCD produZino preko tenena B za duZ CDronda je AAEC JedaakostranidnirJer je duE AE=a+b=ACra -)< sAc- -)<A!D= * Atc(sftta ,4).visina trougla Je i visina trapeza i. iznosi a{T/Zrpa Je povrEina trapeza je dnaka s-tl=, /2.

14.

l;

I

IB slika 14 slika ,5 ,4 je L5. IGko zbir uglova na ve6oJ osnovici prav ugao , to se kraci trapeza seku pod^pravin^uglonrpa je ABCE pravougli.Znadi da Je CE2=a2=(a-U)2-c2=LO242=7Orpa Je d=5 cn.Visi nu trapeza(i afCn)izradunavano iz povrEine ABCE'jer je odito lO.h = 8.6 = 48rpa Je b* 4r8 cn(elika rr). Povr6ina trapeaa je 2O.4,8 = 96 cuz.

2. Kako Je (n-2)I8oo=el2oorto ie r.-2=1.4ra 1=J6.M:rogo ina ugao 16.7V:2 = 594 dija8onale. 1. Ugao je ve6i od sopstvene petine za 4/5 sops^bverie vrednodtirpa je i od svog spoljaSnjeg ugla ve6i za 4/5 so pstvene vred.nosti.Ako je uautra6nji ugao 5xrsPoljaBnii je x pa je 6x = l8Oora 1*3Oo.Radi se o l2-tougLu.Kroz svako tene prolazi 11 pravih(2 stranice i ! dijagonala)rpa Je tenenima d.vanaestougla odredeno ukupno Lr.'I2:2 = 66 pravih. 4. Kako Je n(n-}):2 = 189'to ie n(n-)) = 2'9'V'7.Dakte n(n-l) = 21.L8'pa je n*2l.Zbir unutra3niih uglova mnogo ugla Je S = 19'lBOo = V42Oo. 5. Zbir broja stranica i broja d'ijagonala n - tougla jednak Je ukupnon broju pravih kroz n tadakara to je n(n-l) : 2.Prema tone n(n-l) = rA6 = 6'51 = 6'7'L? = 18'17rpa Je n jednako lS.Centralni ugao ie ]600:18 = 2Oo. 6. Neka je ABCDEDGH dati osno je za-to *Asc=9oo(srika 16).Iz AASC, duZ AC
vilan to je *
jednaka
AsB=

ugaorsa centron S.Kako

je

osaougao pra

*

BSC=45o,Pa

je lo{-,a MS=5JE =AM=CM . Kako ie BM=BS-lilS to je BM=1O-51?,pa je stra ir". o"toogra i,a2=Af*3v2=5o*1oo-1oo{t
+!O=2oo-1oo{2 ,a AB =

2.

MNOGOUGAO

I

KRUG

1. Kako su spolja5nJi i unutra$nJi ugao nnogougla su plenentni to Je x+!x = lOr - lSOorpa Je spo1JaEnJi ugao tog nnogougla l8o.Kako je spolJagnji ugao jed.aak centralaom(doka zati)to onogougao ina n = ]6O:18 = 20 straaica.boj dijagona la je tada 170.

slika 16 101f2-ff-. Izradu navaju6i obim i povrEinu dobija se da j* o-= 8.AB = ao{ffi,^ P = 4'AC'BS:2 = 2 ro/f'ro=zoo6 . ?. Posmatraniem dva susednarkarakteristi6na trougla, sliEno prethodnon zadatku'dobija se a=rJ2-{1 odakle se racionalisanjen dobija r=OolZ+!!-.Obin mnogougla je ?2O,a obi'n kruga opisanog oko niega ;e l2oJuJ2+tfl.Povr5ina naogougla je 6'60'60Q*tt7)r2 = 1o8oo(2+Vt),a povrEina kruga opisanog
oko dvanaestougla

ie 1600(2+,17 )li "t'. 8. Najpre ie potrebno konstruisati traZeni Sestougao (vidi stiku ,?).Kao 5to se vidi Sestougao se sastoji iz trl

52

,, razlici povr3ine 6etvrtine kru6a i povr5ine iednakobako pravouglog trougl"a SOCrpa Je p = 253h" - JO emz. c L7. Neka je D tadks duii Al{ takva da je MD=MB (slika 41). Kako Je *lun= *AcB*6oo(kao periferi jeki nad tetivom AA)to Je aBMD jed.nakostrani6ni i BD=BM.Trougao ABD podudaran je 8MC:AB=3C, *los=t2oo = * BMC i. BD=BM.Iz podudarnostL za klJudujeno da je AD=CM.hena tone
AM=AD+DM=CM+BM.
Kako Je f CAD=/oorto je i f Cm*Toorkao periferijski ugao nad iston tetivon CD.Kako ie *AgC=fLOo to Je + ADC=?Oo kao periferijski nad iston tetivon AC(sa supro-

Daklep-a2(r+,17)/a.

trougla i Jednog jednakostranidnog trougla.Stranice pravouglih trouglova jednake eu datoJ duEi arpa su stranice jednakostrani.duog trougla po Sina "{7.Povr Eestougla je P = r.a2/e*(a,lT )2.6t+
Jednakokrako-pravougJ-a

slika

57

9" Dobijeni dvaaaeetougao Je pravil.anrjer su mu sve straaice jedaake d.atoj duZi a i svi uglovi po 900+600=1500. Nacrtaj sliku i uodi da se povr.Eina dvanaestougla noZe ra zLoZitL na 12 jed.nakostranid,nih trouglova i 6 kvadrata sttea nice a.fzradunavanjen se d,obija p * ,^2(Z*{7) . lO" Eipotenuza datog trougla
Je c=LO cno,Povr5ina trougla Jedaaka L/2t(a+b+c)=1216"1ika rB).Kako Je povr5ina trougLa 6.8:2=24=12rrto Je r=2 cn.Poluplednilr kruga opieanog do trougLa Je R=e/Z=J cn.Orr:Ooo4li: lOJi =ar5 .Pu:Po. d . 25fr.- 4225.

L4.

ie

tne strane od B).U aAcD *

c.e'o=

f

CDA,pa Je

i

CD

=

CA.

slike

18

I

11. Visina trapeza je l4cn(vi d,i sliku V9)$ tadka S je centar kru ga opisanog oko trapeza.Ako Je SE=x, onala Js SF=I4-xrpa ;e n2-(t+-x)2*3=
"2*82.R.5.vanjen odredtujeno x=5 cnra tada je B=IO cn. Povr5ina kruga je 1OO3[ cnzra pom5ina trapeza je^l!5cnzrpa krug ina pri bliZno 118 cnz ve6u povr5inu od trapeza.

Lr. Poenatramo aABE ( eliha 42).Kako Je*Ala prav,to je AD vi sina koJa odgovara stranici BF.Sli Ino * BCA je prav(kao periferijski rraal prednifom AB)rPa Je 3C visiaa koja odgovara stranici AF.Kako se AD i 3C seku u tadki X,ona je orto centar 4ABFrpa je tre6a visina FE
stranici slika 42 trouglara to je AB' L5. Nad duZi 3C konstruiEe se jednakostranidni trougao BCDra zatin se oko njega opiEe krug.Neka je p ll 3C pra va koja je oa 3C udaljena za h.=jern.U tadkana u koJina pra va p sede krug dobijamo texoena A i Alrjer zadatak ina 2 re Senja. Dokazatji. izloZenu konstrukciju ?!
nornaLna na odgovaraju6oj

1

dobijene

Jednadine

L

t,

i

L2. +

Kako

BACrto Je

{

je +

BOC

centralni a

dnakokrako-pravougli(elika 40).Iz do bijenog trougla BC= lO{t ae.Povrglna traienog kruinog odsedka jednaka Je

nOO=9oo,pa Je aBoC Je

54

55

,.

TRACIoNAINI SROJEIII

VIII I.

RAZRXD

1.. hedpostavino suprotnortj. aa Jeff racionalan broJ i da se nole prikazati kao koliEnik dva ceLa i uzaJanno pro sta broja p i q.Kako ie ,[7 = g/qrto je 2q2= p2,pa Je p slgu rno paran broJ i p=2k.Tada a" 2q2 = 4k2rpa Jt s2 = 2k2, Eto znadi i da Je q paran broJ.Sl,eduje da su i p i q delJivi sa 2r5to je suprotno pretpostavei da su uzaJanno prosti. Prena tome 2 nije racionalanrve6 iraeionalan broj, 2. Iskoristiti prethodni zadatak, 3. PredpostavLmo da je € + I = rr6de Je r neki racional.an broJ,Sada Je r-L = tft.fato Je skup racionalnib broJe va zatvoren u odnosu na oduzinanjerto Je i r-1 racionalan i ne noEe biti dealna& rE koJi je iracionalan.Prena tone€ +l nije racionalanrve6 iracionalan broj. 4. SnoJevi (7)2=l i (ll3)4=g su raeionalni. heostali brojevi (3)7*tB t CGlS=gti gu iracionalni,jer kad.a bi bi Ii racionalni onda bi i r/; -a/ya/g blo racional-an,Eto niJe
nogu6e.

POI,INOMI

1. Kako Je n'+11n = o7-n + 12n dovoljno je dokazati da ;e a'-n . (n-1)n(n+1) deliivo sa 6. 2. rn4+4 = n4+4n2+4-4r2 = 62*2 ) 2- ( er ) 2 = (r2 -2n* z) (n2+2n+2 ) =((n-1)2+l) ((n+f)2+f).Kako je svaki od.dobijenih faktora ve 6i od I dati broj je uvek sloZen. 7. A}r.o je p prost broj ve6i od 2 onda je on neparan i noZe se pri-kazati u obliku p = 2k+1 = (t+t)2-t2. 4. x2 y2 * 2x2 + 7y2+ 6 = 72 1x,2 * e7 +v (y2 + 2) = (y2 *2) (*2 * 7) . Kako
1

onda su i nJi(pe-qr)/qsrproizvod (ps+qr.),/qsrrazlika prlqs i kohov zbin lidnik pslqr takode racionalni. 6. Iskoristiti dinjeni.cu iz prethodnog zadatka i ideju iz zadatka broJ 1.
i
t,
1i

5. Ako su p/q i r/s racionalni broJevi

i
ll
'1,

f, Nije.Zbir .dva iracionalaa noZe biti racionahn r I elidno vaZi i za razlikurproizvod. i kolidnik.Erineri:r/! i-if su iracionalni brojevi. hoJevirE + (-{D=o ,E -ff =o,kao t brojevir/Z'€ - 2 L {V t6= f su racionalni. 8. (1-'D)(1+vt) = L-' = -2,a to je racionalan broJ. 9. Ako Ae '[V -{J = r(r je racionalan broj)ronda Je 12 jed.nako ? -a[n + ,.Dakle Gr = G2-to)/e.rako Je y'?i iraci onalanra G2-to)/2 racionalan broj to je nemogu6e. lO. Racionali5i dati b:r.oJ i dokaEi i:racionalnost.

je svaki od dobijenih fa}*ora ve6i od 1 nJihov proizvod. nona biti sloZen broj. 5. n5-n=n(nA-r)=o(rr2-r)(42+1)=n(n-L) (n+1) (n2+1).Proi zvod trl uzastopna prirodaa broJa n-lrn i n+l uvek je deljiv ea 6,DokaZino jo5 deljivost sa 5.Ako Je n=!k-I'tk'5k+1 onda su.brojevi o*1r3 i n-l delJivi sa l.Ako Je n=5k12 onda je fa ktor n'-+1. = 25k-l20k+4+1 i deljiv je sa l. 5. Neka je P(x)=ax2+bx+c.Tada Je P(7)=49a+fb+c,a P(15) = Z25a+Ljb+6.Kako je P(15)-P(7)=r9S6-1985=1=U6a-8b i kako 8 deli desnura ne deli levu stranu jednakosti takav polinom ne postoji. /. Po 1 i non P (x ) = 2x;V aVx? *x= 2x2 + 2*7 **2 **= 2*2 (x+ t ) +x ( x+ t ) delJiv je sa 6 za svako celo x(d.ox+l(2ir2+x)=x(x+l)(2x+1) = je NZD nanji ili jednak od najnanjeg 61ana, to kazati).Kako je NzD = P(1) = 5. 8. Za sve parne prirodne brojeverjer ako_je n=2k ,onda ie nV+16n = 8kV+?2k = 8k(k2+9)ra kako su k i k2+9 razli6ite parnosti jedan od nJih je uvek paranrPa ie dati izraz deljiv
sa 8.2=15 za svako k.

F-!t
9. Odigledno se Pri mnoZenju (x-t)(xn-1+"o-2* +x+1)* dobiJa *o-1r;"r se osta. " .**2** -*n-l-*n-2 -...-r-l ""*xt-l* 11 elenenti poniEtavaju. lo. 8n-1 . (e-f)(go-l*...+1) = ?M deLJivo Je Ea ?.Kako 21n deljivo sa ? to ie i 8n+21n-1 delJivo sa /. Je i 11. Kako je Zloo-r = (?a)25=t = Q+-D095*792*...+1)= iV2-t)(22*t).M = 48.5o.M - IoO.24.M = L0o'Nrto se dati broi
zavr6ava sa dve aule. Ako Je x celobrojno i P(x) je celobroino.Za x=2 d-o P(2)=6126+crpa bijano Je i ova vrednost celobroJna. Lr. f(x) = *7*5*24 = x7o2*4*2to =*2(t4)+a(x-l')(I+L) ( x)-9999?' looooo2 = (x +2)2 .za x=99998 = 1x-r ) (x2++x++)=(x-1 ) 'f = gggg?ooooooooo - 9g99?'Lolo. 14. U svin zadacina koristi se dinjeniea da Je proi zvod dva i1i viEe broieva jednak nuli ako je bar iedan od di

97

L6.
leve i

Kod ovib zad.ataka treba izvr5iti faktorizaciJu i deene strane Jednadine'i raznotriti sve nogu6e konbi-

nae5-Je-sludajeve :

L2.

a) 1(2+y)=71 n = {(r,5),(-t,-9),(?r-1),(-?,-r)} b) (xr)(x+y)=L', R = t(?,6) ,(?,-5) r(-?,5),(-2r-6)l c) (x+7)(y-5)=V, R - t(-zra),(o,s)r(-4r2)r(-514)l d) rq-):r+2y-e=(x+2)(y-7)=2, R * {(-1r5)r(or4)r(-t,t),(+,e{ xz-(y*t)z=(x+y+l)(ra-1)=11,R= {(514), (e,-o)r(-er+), ( e, o)l ") r) (x+2v) (x+ry)=14'R = lGaS,V),-(-e, 5), (t?,-5)' (4o, -1, ). . .l e) n = t(r,o),(-l-,0;,(o,r),(0,-t)l n) (x-r)2+ (y-a)z=t, R - t(t,r),(1,1), (zrz)r(o,2)l .
L7

.

kako au x-!r i x+y iste paraosti(dakle oba paraa i1i oba ae par.na) zakl.judujeno d.a jednaEina nema :re5enja u skupu celih brojeva.

i

F'ako Je t2 a2

=

(*a)

(x+y ) -1. 1 986=2. 997=j. 662=6.

Jlt

ailaca Jednak O: b) x(rx+f )2=O xr=Qrx"=xr=-l/1 a) (x-2)2.0 xr=xr.2 c) x(x-2)(x+2)=O x1-orx2=2r*V=-2 c) (x+2-r)(x+2+r)=O x'=1,1r=-! r2-6**8.x2-6x+9-1-(i-ll21r .(x-2)(x-r+)=o xr=Z$r=4 xz'7 uJ *a-ro"2

") x!-:x+Q-*2'rt-2*-a-(x'z)(x-r)=o xr=2$2=7 r) 6) x'-tax?+iJx - t(*2-5*-?**7il = x}-i;1*-i1=o,xr=0rxa=5 i
+

g=x4 -x2 -9r2 * g= (*2 -9)

(

*2-r ),xr.*7 rx 2= ;5, x, = I

1

x4= -1",

18. a) Ib*o je 5p=(n-1)(n+1) razlikujeno slede6e EludaJeve:(n-l-)e tr,5,p,5pl i(n+1)€ { 5p,p15,rl .ReEavanjen svih sludajeva dobiJarno dva re6enja (nrp)€ {9ari'lr(+rr)} . b) Slidno prethod.non sludaju 1p=(n-f)(nc+n+I).Skup rnogu6no sri Je: (n-r)e {r,l,p,lpl i (nz+n+l)e {lp,n,},1} ."*n reEenja R(nrp) Je prazaarto jest jednadina nena reSenJa. c) U ovon sludaJu p=n2-7n+2 =(n-1)(n-2) i postoJi sano jedno reEsnje (n,p)=(3,a). d) Iskoristiti zadatak l.DobiJa se reEenJe (arp)=(tr5). L9. Kako Je c2-b2=1+4.(c-u)(c+b) i kako u obzir dolaze sano rastavi iste parnostirrazlikujeuo slede6e eludaJeve: (c-u)e {a,+,e ,e} i (c+b)e l?2,v6,2+,ra} .smp uredeaih pa rova (b,c) e I35,t?), (16,2o) ,(9,t5),(5,t5) | .
Sabiranjem jednaiina dobiJa se (x-t)2+(y-l)2=O.Je dino re5enje dobijene jeduaEine Je x=y=f.hoveravanjen utvrctujeno tadaost re5enja.

koristi se dinjeni-ca da je sukvadrata jednaka nuli ako i sano ako je svaki od eLemenaL5.
U narednin zadacina

ta sune Jednak nuLi:

a) x=oiy-I-o.n-{(o,r)} b) (*-z)2*t2=o. n - {(e,o)} c) (x+r)2+(y-ri2=0. n = {{-l,rl} d) (x-r)2"(y-z)2*(u-il2- o, R = {{r,2,7;} e) (a*-t)2*(ly*1)2+(42*1)2= o, s -l3/z,t/l,t/ Dl f) (*?-r)2*(y2-4)2-o, R - t(1,2),(1,-2),(-1,2),(-r,-e;f .

2a.

21. Kako je *4T4=(*-y)(x+y)(x2+yz)=tzl i kalo avi fa Irtori noraju biti iste parnosti i kako je x-y4,x+y4*2*y2 "" zlikujeno s1ede6e. sludajeve : (x-yrx+xr*2*y2)e l(trr rrS) r(tr? e5)] .rrvi sludaj je nernogu6ra drugi daje re5enje x=4ry.r.

58

t9 z+-(a6)?-(n2-5)2.oatte 1.2-5y B2-5,p" Je e2 >82 odakle dinJenice zbog da Je A)O i B)0,zakJ.juEujeno da je A)B,odnoy'fi >,lV *E . "oo !1. TtaZene aeJednakoeti slede neposredno iz poznatih nejednakostiz (a-v)2>z o i (,l? -{6 )2>o.ted.nakost vaZi sano u elu6aJu kada Je a=b. ]4. Kako Je c2=a2+b2 V z^b=+n nkorenovaajen aeJed.nakosti koju sno dobiU.rd.olazino do rezultat,a cy'2t[i. Jed.nakost vaZi ako je a=b.
V67

22. o6tgledao Je x paran broJ.Neka je x=2k.Tada 3e x2= 4k2rpa 3e x2+4y2=4t2++y2=1986.Kako je leva strana del.jiva sa
Ara desna

-

nije to jednadina nena ceLobroJnih reSenJa. 27. Ako je n=lk onda je o2=9k2rp" je ostatak pri de1Je nju sa I jed.nak O.Ako Je 4=!k+lrtada Je n2=9k216k+Lrpa ostatak pri deljenJu sa ] iznosi l. 24. Nena.Ako je r=;ift i y*lu,ond.^ ;. i*y2*9k2+9n2-1986

pa jednadiaa nena reEenJarjer Je leva straaa delJiva sa pr a desna nije.Ostali sludajevl takode ne dolaze u obzir Jer oetatak pri deuenju 1986 sa , Je nulara na koia druga konbi nacija x i y pri deljenJu sa t dale bi ostatak 1 iLi 2. 25. Ako je x+y-1 i x2*y2=l.xvad.riranjen prve jednako sti dobijano x2+2ry+y2=lrpa Je xy=o.oaavde je Jasno da Jed.aa od broJeva x ili y nora biti uula. 26, Kako Je a+b=24rto je(a+b)2=242=575="2n2ub*b2.Tu 6L njenice da je ab=141 i 2ab-285 eleduJe
^2*62=576-286=290. *2*2ry*y2=484.Kako ;e x2*y2* 2JO rto de 2xy=484 -25O=27).Da1;e x2+y2 -2ry=25O-Zr4=L6. Odavde zakL$udujeno da je (x-y)2=16,tJ. x-y=+ ili x-y=Jr.

V5. Ako eu arbrc pozitivai realni broJevi tada vaZe ne ednakosti, a2 *b2 >, zab rb2 + c2 >.2bc i c2+a2 >7 zac.sabiraal en d o biJenib nejedaakoeti dobijano traZeau neJednakost. Sli6ao a+b7 2 fi6, b+c ) 2{& i c+a77 2y'Erltc.oZen;en ovih nejednakosti dobiJa se traZena ueJednakost.
j

2?.

Ako Je x+y=p2rsnd.a

je

2.

PROPORCIONAI,NOST

I

SITCNOSI

28. Ako Je x+y=g onda je ,2*2q,*y2=O.Kako p f*y2=2 , to Je 21ry=-2rodnosno w=-1 i x2y2-1.1ada je t4*y4=1t2*y2)a '

zr2y2=4-2=2. kle je
ae

29. Kolldni-k = "*r * ako Je a-1 sadrZano u broJu 2. Dakl.e(a-l) € t

+
.

4#

Je ceo P"oi , ;fo tr2r-I,-2I oda-

70. Ako ie *+ ceo broj onda ie i (x + |)2="2*a*f t" koCte ceo brojrpa oduzinanjen 2 dobijano opet ceo broJ. ,!1.. Ako je I+* = 2 onda je(nnoEenjen sa x / O) r.2+L-2x ili x2-2x+1.(x-1)2='ii odnosno,x-l.Tad.a Je *o - + = l+L = 2. x i r.2= 2 + a2=11' *J7 l=fll I B-{? .r"d^a Neka ie ]2. 5e +zG + v - 5+2{6.reko Js A2{i-J.L-5=6 i s2.5=2,16 to ;e(12-5)2

tz,rror-fl

1. Neka Je prava p koja peo. lazi troz B i paralelna je sa AC.fa I I dka D jo presek prave p i simetrale I $ACB.Trouglovi AMC i BMD su sli \ doi( { AcM= } MDB-kao uglovi sa paralelnin kracina i * lllc= * DMB-kao unakrsni). Iz slidnosti zaklju6uJeno da je AM:M3=AC:BD.Kako je ABCD Je d.nakoleaki(f AcM= + McB= + IDB=V2) slika 4l to je BD=BCrpa je AM:MB=AC:BC. 2. Ako Je AD sinetrala ugla BAC onda Je BD:CD=AB:AC = 6:9.Kako je AC=BC=l! cnrto je AS:19=e:$rodnosno AB=10 cm.Visina jednakokrakog trougla ABc je cc'='(ffi, = roErpa po 1

vr.Lna

ro.ro,/t:2 =5or/f cn2. 1. Povr5lna trougla P = aha= bh'= ph".Odavde je odi gledno P = ]a = 6b - 9c.Iz dobijenih relalcila izradunavano

AABC j.znosi.

i'

lr-

60

a -P/5J -P/6 L c =p/9.Kakci Je b+c = p,/6+p/9 = vp/LB+2p/L8 = 5P/L8<6P/L8=P/5=a,odnosno b+c( artakav trougao ne posto_ Jr. 4. Neka je D podnoZJe visine iz tenena A i neka duZ AC ina duZinu Ax.llada je BC=2x i CD=x.Kako je AACD.\e.BCN :

J C zaJednidki i * col,= * nwc=9go,to Je AC:BC=CD:CN.Sredi_ vanjen dobijene relaciJe inano 4x:2r=x:Csrodnosno CN=V2.Ka ko je A0=4xrto je AC=SCNrpa je AN:CN=/:1.
sinetrala+ADCrpa jednake(jer je AD teZi5na d.uZ)rpa je AD:BD=AD:CD Eto znadi da je i AM:MB = AN:N0rodakle je zbog llalesove teoreme MNIIS 6. Neka je D podnoiJe hipote_ nuzine vlsine i neka je AD=prED=q.Visinu CD oznadino ga h.lada su trouglo vi ACD 1 BCD s1i6ni(dokaZi?!)ra koriste6i sllEnost dobijamo: AD:CD=CD:BD, ili q:h*h:p.Dakle bz=pq=9.t6,Eto zna6i da Je [=J.4=12 cn.Ostale stranice D a .,:.Bc lako raEunano:a=20rb=l5rc=25cn. slika 44 PolupreEnik kruga upisanog rr AABC ra dunqno postupkon opisanin u VII-2.1O. i dobiJano 3=!cn.Po vrBina upisanog kruga Je 25Ju- cn2. 7. Ako krug upisaa u d.ati jedaakobati a.A.BC dodi.ruje strani.ce u
Eno
ND

l{eka je S centar kruga koji Je opisan oko AABCTD podnoZJe visi. ne koja odgovara osnoviei i E diJanetralna tadka za tadtm B.Kako Je *SCl = 'if BEA(kao periferijski nad tetivon AB) i *lOC= + BAE=9oo to su trougto-

8.

vi

ACD

i

AD.Kako

je

5.

Kako Je DM simetral6

AD:DB=AM:}IB.S1i AD:CD=AN:CN.DuZi BD i CD su Je

{ADB to je

ABC i BCD elidni(dokazi?!).Iz g11dnosti Je: AB:3C=BCICD ili b:a-a:CD . Kako je 6BCD ;ednakokrak to Je BC-BO, a kako je AABD jednakokrak to Je dsE

= 5az/4.Od.avde je R-5lg .. 9. Ako tadku u kojoJ sinetrala ugla na osnovici lC ec6e nadpranni krak AC oznadino sa Dronda su trouglo
zRa

to je

je

BAE slidni,pa Je: BE:BA-AC : BE=2p,4n=AC=a{-g/2 i AD=q ,

slika

46

vi

ED=DA=a.Odavde

l.8.izraEunat Je poJ.upreEnik kruga opieanog oko Po-Pr, = 625![-t44Ji* 48te cn2.

i Fronda je aACDcvaCSErza je to 5to in * AcD zajednidki i +CD"A. = * CES=IOo.Iz slidnosti je AC:AD-CS: SE ili 4O:24*h.r:r.Kako Je l=J2 dobija ee Jednadina 40r=A4(tA*),odakte je 64r=24.12 ill r-l2cn.U zadatku VIf
tadkana DrE

D

slika 4l
ABC: R=25.

BC az=b(b-a) =bz-ab. slika 4/ 10. T3e11g1ovi MBC i l{AD su slidnirjer i.naju zaJednidki ugao kod tenena l,I i + PIBC= d MDA(kao periferijskL nad teti vom AC).Iz slidnosti zaklju6ujeno d.a je MB:MC=MD:MA.Iz d.obiJene relacije sLeduJe traZena relacija MA.MB = I{C.MD . 1.1. $lidno prethodnon zadatku aMBC^raMA.C, jer in je * t't zaJednidki i *}{BC= +.MCArkao periferiski ugao nad tetivon i ugao izmedu tangente MC i tetive AQ.Iz stidnosti zakljuduJeno da je I4A:MC = I4C:MB ili MA.MB = MCZ. 12. Kako de MC=torlE,M=10 i JK M =45o,to je i * cAM=9oo i CA-19 cn(dokaii ?t).Na osnovu prethodnog zad.atka l,tc2*l,l*. MBrili 2oo=lo.MBrod.akle Je duZ relacija
cnra AB=10 cn.Kako ta6ke ArB iC pripadaju jednon krugu to Je aJegov polupredoik jednak polupredniku kruga
MB=2O

Je CD=b-srn" dobiJena postaje b:a=a:(b-a), odnoEno

opisanog oko AABC.Kako Je AABC pravo-

elika

lt8

62

6t

ugll i

kako Je nJegova hipotenuza BC=lOrFrto Je R=!{2 cn. L7. Na osnovu zad.atka 1I. BC2=R2=CD.CA.fz-aABC kori ste6i Pitagorinu teorenu dobijano AC2=AB2+BC2=4R2*R2=5R2, pa je AC=Ril9. nane co*n2:Rfi = R/{5rAn=ac-cD=RG - R/{E . Sleduje da je AD:CD = (tl5 - L/E)J/{i = 42a . L4. Ako produZino osnovicu AB preko tenena A za duiinu CD dobiJano tadku E.Dobijeni BDE ie pravougaoni Jer Je ACIIDII BD.Pravougli trouglovi ADE i ABD su sLiEnl(zaEto ?!).Iz eli !, dnosti dobijano EA:AD-AD:ABr odnoano
An2*AB.AE.AB.CD.

5o Dobijano jednadiau 3x + 9Y = l24.Jednadina neoa celobroJaih reSenJatier je leva strana deljiva sa ,ra desna nije.
ar+by = cronda su nva celobrojna reBenja d-ate jednadine defiroisaaa relacijana x = xo+bt r trr = Yo-at (t€Z). a) xo-1,yo.17 ; r - 1+5t' I = ]!1-.7t (tez) b) xoo46ryo-2 i x * 46+r9t, y = 2-2t (tea) c) Ova Jednadina aema reienja jer je leva strana deLjiva I a desna nije. d.) Slidao:leva strana deljiva ea Vra desna niJerpa jednadi na nena celobroinih re5enja. 5. Neka je x broJ'no6i u kojina je Seherezada prida la po 7$ ! broj no6i u kojina je priEala po 5 prida. lEada je 1x + 5l = 10o1. Jedno celobrojno re5enje ae xo-5V7tyo=L, pa je opEtere5enJex=,t2-5t r x = L +Jt'pri denu sux i y ogranideni: O-( x-<7Vi i O( y( 2OO.Tz dobijenih neied.nako.sti zakljuiujeno da je O-(t( 65'pa jednadina ina 67 razli ditih reEenia,ti.Beherezada je pride nogla ispridati na nai viEe 6? aadina.NaibrZe se to no6lo uraditi kada ie y naJve6era x nainarie;dakle(y=199 i x=2)za 2ol- d.an.Beherezada je za pridaaje nogla utroFiti najviEe 737 darra(x=Jj2ry-L).
vaka

koristino slede6u teorenu: Ako je (xorxo) Jedno celobrojno re5enie iedna6ine 4.
O re5avanju narednih zadataka

sLika

49

L5. trouglovi ABC i PQC su slidni(dokazatL ?!).Iz sliEnoetl zaklju duJeno da je AB:FQ=CD:CE.DuZ AB=12 ' a CD izraduaavano iz povrline ABC i iznosi 2P/a.=72:.L2=6 cn.Ako stranicu kvadrata ozaadino sa :ronda dobiJeaa relaciJa poetaJe: l-2:r=6:(6-x) odnoga=f2-12x ili l8x=72.KonaEao do"as bijanox=4cto.

/
cl

N
50

P

/
A

slika

,. 1.
Neka

,IEDNAcINS

je x bloJ dedakara y broJ devoJdica'llada ie lox+zb*L?o ili 7x+2y=I?,a odigledno je x15 i y( 9'Kako Je 2y paranra l/ neparan broJ to }x nora biti aeparaa brojt5to uo"li u. Je i x noparan.Dakle xetrrl'll'Za uodene nredno sti xry uzina vrednosti iz skupa { Zr+'f| ,pa zadatak j-rLa 5 regenJa: (1,?), (7 r4),(5'I). 2. Zx+Jy - 5V (t46).Sli6no pretbodnon zadatku pqirodan broJ y nora biti Eeparan'pa 'ie ye |t}r>l'za aavedene vred.noeti yrbroJ r uzina vrednosti: xe{f4r9r4} .

je L L./2x+y+Jv = lOO.Ako od prve jedna6ine oduzneno drugu,r dobijano: UZx - 42 = O ili x = Sz.Zanenom u prvu dobija se y = lOO-9z.Kako je x+y+z=loort,o x+z=9z(1oOrpa je z-(LL.Zsa di d.a jednadina ina 12 re6enja(vid.i tabelu)
o
1

6. Neka su xry i z brojevi grafitnih'henijskih oloi naliv pera koii su kupljeni.[ada ie x+y+z = 1OO rali

2

x=82

o y=loo-gz 100

I
91

,
24

+ 72 64

5

16 82

40
55

7t

6 48 46

7 56

8
d+ 28

9 72

v7

tg

10 80 10

L1

88

I

6+

6' 7.
U narednin zadacioa treba s\raku Jednadinu posna odredeaon Lntervalu i proveravati d.a li dobijeno 16-

trati u

6enJe zadovolJava jednadinu(i interval) : a) Jednadiae l2x-t+l = 6 pognatr+mo u intervalu

x(2 i r)72 i

dobijano:-2r+4*6 s,e xl2rodnosno 2x-4=6 za x/Z.BeEenJa date jednadine err rlc-1r1t=5 .

x7.4t Vx'L2=1x-12 , c) x<O: -2x+x=6 , x=-6 2x+x=5 1 z=2 rlO: it) x(-2: ":cs-2*8r -2x=LOr x =-5 -24:(O: -1+x-2=8n R=9 , = {->,2\ . x>/O: r+x+z = 81 2r=6 t t = 7 e) x(,-1: -e-1'*+1=2r, 4r=O r R = F -L(x(l: x+L-x+L=2xr2x=2rB= I o . x/L x+1+x-1 = 2t t 2z=22, n ={r: t>f, .

b) x( 4: lx+L2=7r-L2rx=4,

R=fi R ={x: "}4} . n = {-e,a}"

t) -1-9t l-x-J+"*.1 = 't-lr *+}="x-l , R = I -l(r(-1: lrrl+arl 'lx+r+zxl * tt-lr -7x-)=-x-L, R = 0 -1(x(O: = x+lr -!xn=*+L, x=-1 , n-=i-fl. O ( r(5: lx+V-Zxl = :r+1r l":r=x+l r x=1 r R ={ 1l . x)27! lx+j-Zxl =I*1r r-V=z+I, R-F
r

{-r,r} . s)B=ltrtt/zl
a-=

.

8. Oslobadaajen

n = {x: r.(-5v t>.ol . od koreaa dobijaju se jedna6ine:

h)

a) lx-71 =218=[r,f] b) lzx*Sl = 11 r B = {-erl} c) lx-21 -lx+l| =11 , a={-Z,e}. S. traZeni skupovi tadaka prikazanl eu sLede6in f,ornu Iana(grafidki prikaz dat Je na slici 51):

a) y = lrl + 1,= I L2x

fO x(O
*7rO

!)r)Ory)O: X=x i x<Ory)O: f ='O i :(Ory( O : O.y = O'x (sve ta6ke kvadraata) I r)Ory(O: r!=O.

slika

11

fx+y[ = e{'*t=z (n+Y

2s;7+y)2Q

DRUSTTO MATEIITATIEA&A SR SRBI.IS

=-2

za r+Y(O za x|,OrylrO za x(Ory)0 za x(OrX( O za xlOry(, O

(ot=v
lxl + lyl * 3
lx-al = ly-rl

1-"-=r

l'*+y = t

VGTISIJAV ANDRIE

f) t).o,y)rA: lx-yl
x(,OrXlO:

\*- = I ft = x-1 {v *o*l
=l -f,

IIEIIEKO IIJE
SnANISIJAY IAZARSVId

xlt?ry).1 i r( 2rX( 1 za xl2ry)l i x22ry(, 1
za

l-*lfl

= L zazlp J*t x-y za a.<!l
f x+7

r(,Ory(O:fy.*l *I
x)OrI(O: l:r+yl 1.

=-1 =-1 za r4-T {**y=L zax>-rr (y*=L zar(y

za a.>y za x.>a 1**y =-1 za x(1r 10. Seka Je Vtada roden ffi goaine.2@l.gedine vlad.a 6e iqati zOO]-iffi god.inara to Je Jedpako l+!+x+y.Dobijano Jedaadiau: 20ol-(t9OO+fqr+y) - lOrx+y.posle sre6ivanJa jedaadina fglaei: 11x+2y = gt.&ako su x i y cifre to su oni naaJi od lO.Ihko Je 2y( lsrzaklJudujeno d.a Je 1tx) 93-LA=?5 pa je x27|.Odigledao x ne noie biti parnorJer bi tada 1Lx + 2y bilo perao.S druge strane x nlJe 9 Jer b-i tada llx) !l , pa je x=/.lago izradunavano t*(93-??):2 - 8. ylada Je rodea 1978.Sod.ine i ZOO!.godine 6e isati 1+9+7+8 = Z@r-Ig?8 god.i
f r+y =

1"-r =-t

1

ZB

IR

TA

PRIIREMNIII ZA}ATAKA ZA MATEMAtsICKA fAKI'IcNUA

1987.

GODINE

ll8o

va zoada snaBJude ili pove6ava za paran broJrrako Je kod. ra 5eg znaJa 1987 glavarBa3-delik nikakvon konbinacijon ud.araca ne6e odse6i znaJn Eve glave.llo ee notre po$azati i Jednadinonr (a-A)x+(+-r6)y+(o-o)z+(8-2)t = 198?.eako degna straaa Jednabino nije deljiva ea 2ra leva Jestc to data Jed.nadi na lena ceJ.obroJnih re5enJa.

11. Odigledno Je da ge svakin udarcen naEa broJ gla-

BEOGRAD, 1gg7.

69

rV

NAZBED

1.

K@KA

I

KIIADAR

1. Koliko so kvadrata
dareke kocker
?

EoZc

izbroJati na stranatsa

rrna

2. Zblr duZina svih iviqa kocke Je 2Ol cn.Izra6unati porrr5inu i zapreninu kocke. l. [ri kocke ivice e=1, cn eloieae su kao ns glicl l.Izraduaati po lpSiuu i zapreminu ovako dobiJenog teIa.

4.

Kada ge

ivica kocke uve6a

za

cnrponn5iaa kocke se pove6a za V66rcl# slika L Izra6unal po\d5inu 1 zapreninu kocke. 9. Kol-iko kocki ivice 4 cn troba etaviti jednu pored' drugerda bi se dobio kvadal povr'Eine 752 cn' ? 5. Bazen oblika lvadrarstranica a=lo ntb=2O nrc*t Dt aapuajen de 2/7 vodon.Izradunaj koliko je litara vode u bazenu i koJu porr5inu baaens voda ne kvasi. 7. &ada se kvadar 6iJa Je $edaa ivica 24 cm r podeli jednaka 4 dela dobiJaJu se 4 kocke.troliko takvih kvadaa'a !a, ina i kolike su in PovrEiae ? 8. Koli-ko se dasaka duZine 4 nr5irine , dn i debljin€ 5 cnrnoie'natovariti na kanion nosivosti ] trako 1 nJ da ske ina nasu 85O kg ?

I

F'

70

7L

je eastavlJen od 12 Jednakih kocki dija Je ivica 5 cn.Kolika je povriina tog kvadra ? 1O. Kocka ivice 5 cn oboJena je cnrenon boJonra zatin je isedena na kockice ivice I cn.Koliko kockLca ina trirkoliko d.ve obojene strane? Koliko kockica nije uop6te oboJeao 9.
Kvadar
crvenoln bojon
?

godina najka je bila 4 puta stalija od siaa a lcoz 10 god.ina 6e biti sano 2 puta starija.Koliko 6e godina inati ein i najka 2@0. god.ine ?

5. he

J.O

Kvadar 6iJe su ivice 2 ar4 n L 8 nrina zapreninu jednaku zapremini kocke.Ko ina ve6u po\rf,ginu:kocka iLi kvad.ar ? 12. Zaprenina kvadra je 616 cn]ra dgZine straaica kya d.!a su prirodni brojevi"Kolika je povr5ina kvadra ?

lI.

Koltko vrana ? Koltko grana ? 7. Razlika dva broJa Je tLrkolidnik 4ra ostatak 6.Koji broJevi su u pitanJu ?

6. IeteLe su vrane.Spazile Eu grane. Po tri vran.e - grana viEe. Po dve nraoe - rrrana vi5e.

11. Ako ee zapremina koche uve6a 8 putarkoliko je pu-

ta

uvecana njeaa

ivica

?

t p
I

li!

!i:
il:.' i:it

t,

u obl.iku kocke ivice 1 km ieedena $e !a kockice ivise 1 dn.Koekicana je popl.odana staza Sirine 1 n. Za koliko bi dqaa takvu stazu pre6ao biciklista koJi svakog d.ana vozi I dasova i svakog dasa plelazi po 4O kn ? 15. Kocke ivica l- cmr2 carJ cn i 4 crnrrazrezane 6u na kubne centinetre i od njih Je eastavljeaa kvadratna pJ.oda . Kolika je povrSina te plode ?
14.
Gronada

8. Na gomili Je bio izvestaa broJ oraba.l{rarko Je uzeo tre6inu oraha i joB I orah.ll:Llaa Je uzeo tre6iau preoetalih oraba i JoE 1 orahra SoJan takode tre6iau ostatka i joF Je daa orah.Koliko je oraha bilorako je BoJan ostavio 5 or.aba? 9. Darko i Goran su, na pijaci kupili 5 lubenica Jedna ke teZine i jedaake cene.Darko je platio lra Goran 2 lubenice.llad.a in se prikljuEi MiSko i sva trojica zajedno pojed.u ! lubenicarpri. denu je svakl pojeo istu kolidiau.MiEko ostavi za svoj deo 5 dinara i ode.Kako 6e Darko i Goran d.a nedn sobon podele taj novac ?
10. U jednoj poeudi i.na dva puta viSe nl.eka aego u dru goj.Ako se iz svake od. tlh posud.a odl.ije po 20 litara nleka, oada 6e u prvoJ posudi biti , puta vi6e nleka aego u drugoJ. Koliko Je na podetkr:. bilo nleka u svakoj od posud.a ? 11. Ako bi Caca dala l{aci lO dinararobe bi inale jedaa sune novca.Ukoliko bi Maca dala Caci 20 di.Darartada bi Ca ke j.naLa tri puta vi5e novca od Mace.Koliko novca sada inaJu ca
Maca

::
i i

2.

RESAVANJE PBOBTEI{SKIE ZADATAKA

I

i' l',

li li' ll
I

;

broj

Ako zani5lJeni- broj uve6ano I puta i novodobiJeni. uve6ano za Srdobijano broj SO.KoJi je broJ zani5ljen ?

l.

i

je stariJi od sina za 24 godine.troliko god.ina ina einrako Je pre 5 godina bio 4 puta nladi od oca ? ]. lbjka ina ]5,a k6erka 9 godina.Kroz kol-ilo godLna 6e naJka biti , puta starija od k6e:r'ke ? 4. Sad.a Jc otac ? puta stariJi od sinara troz tO godina 6e biti sano 3 puta stariji.Koliko god.irea ina sin ? 2,
Otac

i

Caca

?

L?-. Zbi-r dva broja je lr48.Ako se jedaa od nJih umanJi za 6lra drugi uve6a za 89 dobiJaJu se jednaki brojevi.Odred.i te brojeve. L]. Proizvod dva broJa Je L92.Ako jedan od njih uve6ano za 4 dobija se kao proizvod 240.0 kojin brojevina Je red?

T"

7t
147.Ako ve6en od njih izbriBeno broj.O kojin broievina Je reE. drugl d.obijeno Jedi.aica 4. Izradunati zbir prvih 1OO neparnih prirodaih bro -

14. Grupa izletnika ugovori voinJu autobuson tako d.a evaki od aJih plati po 60 dinara.Medutinr! izletuika otkaZe tako da gu oetali norali pLatiti po 8O dinara.KoLiJro je iz-

cifru
jeva.

t. ?'bir dva broJa ie

letnika poElo aa izlet

?

15. Kollko kllograna paeulJa po ceni od L9O d.in. tre ba poneEati sa 10 kg paeulJa po ceni od. 14O d.inaxarda bi se d.obiJena ne5avina prodavala po ceni od l.?O dinar.a ? 15, U boJleru ge nalazi 40 litata vode 6iJa Je tenpe ratura 4oo.tro1ito litara vode tenperatule l4o treba doliti d.a d.obiJeno neBavinu tenperature ,Oo ? 17. Grupa uEeuLka odludi d.a kupi loptu.Ako bi svaki po 10 dinara nedoetaJalo bi in ]O dinara.U sluda dao uEenik ju da svak! da po 12 diaara preostalo bi in 14 dinara.Koliko koEta lopta ? 18. Jedan posao bL rO rad.nika obavilo za 28 daaa.Ako bi se posle lO daaa uklJudilo JoE nekoliko radnika dati posao bi se zarrriio 6 dana ranije.Koliko radnika Je nakaadqo ukljudeno u posao ? 1!. Majka deli Jabuke svoJoJ 4""i.Ako svakone da po 5 Jabuka preteloru JoJ 3 Jabutela ako svakotne da po 5 Jabuka nedostaJu dve Jabuke.Koliko ina d^ecera koliko Jabuka ? 20. g dvorlStu pasu koko5ke L Jagaajcirpri 6enu uoEa vano ukupno l-OO nogu i 36 glava.Koliko ina koko5akara koliko jaganJaca ?

,. RAZNI
zvod

ZADACI
rJ

broju 2?5t+867 izbrisati tri cifre tako da preo statak bude: a) najve6i b) naJnanji nogu6i broj . 6. za koliko se razlikuju najnanii Eestosif,reni i naJ petocifreni bloj ? ve6i f. KoJon cLfron ge zavrSava proizvod prvih 1987 aeparnih prirodnih broJeva ? g. Sta je ve6e: zbir iLi proizvod brojeva O'L'zrrr4 ? 9. Koliko se dobiJe kada se 4 d.esetice ponnoZe sa sedan desetica ? L0. OdreditL sve prirodne brojeve koJi pri d.eljenju sa ? daju koliEuLk jednak ostatku. 11. U magacinu je bilo 6 ne6a bra6na teZine 22r27r26t 28129 i 11 kg.Dva kupca kupila su 5 \rre6a.Jedan od njih ku pio je 4 puta vi5e braEna od drugoga.Koja vre6a je ostala ae frodata ? L2. U jedaon rnesecu tri 6etnrtka su bila parnog datuna Koji dan u sednici je bio 29. dana u mesecu ? LV" Za izvesnu sunu novca noZe se kupiti 15 n platna ' pojevtini za 2@ dinararonda se za istu sunu no platno Ako vca noZe kupiti joE I n platna.Kolika ie cena platna ? 14. Ako se na Jedan tas terazj.ja stavi ciglara na dtugi tae stavi 4,/5 cigle i 4/, ke vaga 6e biti u rarmoteZi.Ko-

!.

U

L. Koliko ina detvorocifleaih broJeva diji je proicifara jednak 4 ? 2. Koriste6i Eetiri dvojke,znakove raduaskih operaciJa i zagrade sastaviti brojevni izraz 6iJa de vrednost 7.

liko je

teEka

cigla

?

15. Novdanicu od 5@ dinara razmeniti u novdaaice 6ija je vredDoEt 20 i !O dinarartako da bude 16 novEanica. Koliko 6e biti novdanica od 2ora koliko od 50 dinara ? 16. Dyaaaegt hlebova treba pod.eliti na 12 licattako da

75

svaki dovek dobije po 2 hlebarevaka iena pola hleba i svako d.ete po detv:rtinu hleba.KoLiko u to$ gnrpt ina nuika:raca,ie
na

i

dece

?

inali(zajedno) LO godiaa.Koliko godina 6e (zajedno) inati Vlada I Sada za d.eset godi.na ? 18. Pravougaonik dije eu stranice I cn i , cn pode ljen je na kvadratne ceatioetre.Koliko ee na dobijeaoj slici. noZe uoditi duZirkvadr"ata i prayougaonika ? 19. Inate sano dva suda :od 4 i 7 Litara.Kako koriete6i sano ova dva suda ea derene naEuti ta6no 6 litara vode?
Nada su 1O godina

l?. Vlada i

pre

V

RANED

1.

RAZIOMCI

1. Sta je ve6e,

20. Dat Je pravougaoaik 6iJe su stranice 4 cn :i. 9cn. Razrezati dati pravougaoaik na dva dela iz kojih se noie sa staviti kvadrat . 21. Kocka stranice 1 n ead.nii 1OOO litara vode.Koliko litara vode eadrZi kocka upola manJe str.anice ?

S ui
L987

qq

fre
1987 1988

2, Upored.i razlonke 1996 i

]. Poredaj po velidini razlonke, 19 ,19L2 , 87 8787 4. Sta Je ve6e: ffi ili ?

191919
878?8?

.

ffi

5. Odreditl raztonak s ineniocen lnkoji Je ve6i . i nanji od t .
5. Da li postoJi prost broJ p takav nejednatost: br*r? ?
od
d"a

od

f

Je ispuaJena

Ian zapia. 10. Da li su svi razlonci diJi je brojilac paran broJ a inenilsc prost brojrneevodljivi ?

7. od'r'editi sve razlonke sa Jed.nocifuenin ineniocina kojih Je evaki ve6i od ?/9ra nauJi ad g/9 . 8. Odrediti razlooak Jednak razlonku 5/9 taleo da je: a) zbir b:cojioca i inenioca jednak 126 b) razlika inenioca i brojioca jednaka & c) proizvod broJioca i inenioca Jednak 4O5 . 9. @rediti nesvodljiv razlonak tako da nu Je proi _ zvod^ broJioca i inenica Jedaak 55o i d-a ina konadan decina-

?6

77

predstaviti kao zbir tri razlo Ll. Razlonat 169 140 jednocif:reoit lneniocina . mka sa 12. Koristq6i jednakost nt"*) = + -;fu tr". ;unai1fu:

***

13. Dokazati

'L

1986

' jedaako"t r 1!' " fi
99hb6'

+

*

,1 ' r.986.1987

5. Dat jo oEtar ugao aOb i na njegovon kralcu Oa tadka A. Konstrisati krug koji prolazi lrcoz tadke O i Ara centar S je na kraku Ob. 6. Kg.oz d.atu tadku A izvaa unutra6nJe obLaeti datog oStrog ugl.arkoastruisati pravu p koja sa lracina gradi Jedna
ke uglove . 7. ladka A

je n unutra3njojra tadka B u
tadku M jednako

epolja6nJoJ

14. Jedan dovek noZe da popije bure piva za 21 d.an. Alirako nu njegova Zena ponaZe onda 6e to bure piva popiti zs L4 dana"Za koliko d.aaa bi sana Zena popila pivo iz tog bureta ? 15. Bazen se jednon slavinon moZe napuniti za 5 satira dlugom za 8 sati.hrn bazen se noZe isprazniti Jednon odvodnon cevL za 4 sata.Ako se istorreneno otvore obe slavine i odvodna cevrkoji. deo bazena 6e se napuniti za 2 sa-

od ugla.oilrediti AM BM . = Icakova datog uglarpri denu Je g. Data je taEke A i duZ BC. Konstruisati krug ako Je S njegova tetivara tadka A je tadka na krugu. duZ d.ata !. Konetruieati bug polupredniha 2 cn koji sadrii da

oblasti

konveksnog

udaljenu

ta?(1

tetadkeAiB. lO. Konstruisati bug koji dod:iruJe krake datog ugla i to jedan lnak u datoi taEki 4.. 11. Konstruisati bug k koji prolazL ]coz datu ta6kq A i datu pravu p dodiruje u datoJ taEki B "
koia Je po<lJedaako ud'aliena od. d'a tih tadaka A I Bra od ta6ke C ie ud.aljena 4 cn. 1!. Koastruisati bug diii ceatar LeZi aa d'atoj pravoJ pra datu pravn t dodiruje u datoJ tadki A. 14. Data Je simetrala e date duZi AB i tadka C u istoJ lsyai.Koriste6i se gano ravuin lenjirou konstrui3i tadhr Cl sinetridnu Ba C u odnosu na datu plavll Bo 1!, Dat Je kvadrat ABCD i tadka M vaa nJega.Konstruisa ti pravu p koja prolazi kroz alatu tadklr M i nornaLna jc na dijagonali AOrkoriste6i se pri ton gano ravnin lenJiron. 16. u istoJ ravni date su prava p i tadkE a i B(sa Jedrre stlane prave p).@r€d'iti tadku M prave prtako da je zbir duZi AM + BM naJnauJi nogu6 . 1?. Dat Je o6tar ugao aob i u njegovoj unutra5nioJ obC.Na laaku Oa odrediti tadku Ara na krakn 0b tatadka lasti
1-2. Odred.iti taEku D

2.

SII'TETRIJA

1. Konstruisati jednakokraki trougao ABC( A0=BC ), ako su data tenena A i Bra tre6e tene leZi ua datoj pravoj
Pr 2. Na stranici AB proizvoljnog trougla ABC odred.iti taEku M koJa je podjednako udaljena od stranica ACiBC. 7. Dat je proizvoljan trougao ABC.Od.rediti tadku M je podjednako udaljena od stranica AC i S i Jed.nako koja udaljenaodtenenaAiB. 4. U ravni su date proizvoljne prave arb i c.Odrediti taEku A na pravoj a i taEku B na pravoj brtako da one budu sinetridne u odnosu Da plavrr c o (f
Pogledati zadatke iz teme
RAOIONAINI SROJEVI(VI

razred)

78

79

trougla ABC bude naJnanJi nogu6, 18. Konetruigati trug koJi prolazi boz d.ate tadke A i B i d.odiruje pravu p (pll AB). 19. Konstluieati krug koJi tlodiruje d.atu pravu p r a d.ati krug tr(Orjco) dod.iruJe u d.atoJ ta6ki A. 20. U ravni su d.ate tadke ArBrOrD koJe ne pripad.aJu istoJ pravoj.Konstruisati toug koJi je podJednako ud.aLJend datih tadaka.

dku B tako d.a Je obin

3. RAZ!{I ZADACI 1. KoJe od g1ed.e6ih figura ee nogura koJe ne nacrtati jednin potezon ?

"xr 'b)*'d frd) M
l.
U parlru se

Eogu

od slede6ih izjava tadna: A Je crvena;rB nije crvenara O nlJe plava r ' J. ZbLr dva prirodna broja je 288ra nJihov najve6i za jedni6ki delilac ia 75.O koJin broJer4ina Je re6 ? 6. Postoji Li prirodan broJ kod koga je p:r.oizvod cifara jed-nat 785 ? 7. Odrediti. oajuaaJi prirodan broJ kod koga je proi zvod cif,ara 4rr 6OO.Da Ii postoji naJvedi takav broJ ? 8. Prazna polja u broju Lzr..., popuni tako d.a dobiJeni Sestocifreni broJ bude ateLjiv sa 7rB i 9' 9. Odrediti najnanji prirodan broj koiim treba ponnoZiti broj 3OO da bi se dobio kub nekdg prirodnog broja. LO. KoJe sve figuro'se mogu dobiti kao presek skupa ta 6aka Jednog o5trog ugla i iednog trolrgla ? L1. KoJi ugao Je Jeilnak tre6inl. svog uporednog ugLa ?

aalazi jezero ea tri ostrva ArBrC i g nostova(sllka J).!loie li ee po6i iz nekog nesta u parkurobi 6i ceo parkra da se pri ton preko svakog nosta preite ta6no
jedau put.

1. fri devojdlce AnarBiljana i Verica sa!*ile su u d.iep svaka po jedan prednet:gunicurolovku ili prsten.Sta je koja od njih salrila ako je sano jedna od sLede6ih izJava tadna: Ana Je sahila gunicu , El.lJana niJe salri.la gunicurVerica niJe sa lrila prsten ?
4.
sa ArB

ffi

Od tri olovke(ozaadino ih slika 7 C)jeaaa Je crvenardruga be3.ara tre6a plava.Koje boje je koja olovka ako je sano jed.na

i

12. Razllka uporednih uglova JFdaaka je polovini oEtrog ugla" Dokazati da je ugao konpJ.enentaD sa o5tlin ugJ.on iednak Eetvrtini oEtrog ugla. 13. Koliko ina detvorocifrenih, brojeva koJi poEiaju cifron 2rzanniavaju Ee cifron 4 i d.eljivi su sa 9 ? 14. Koji se od brojeva 90 i LOO noZe na vi5e na6ina pri kazati. kao proizvod prirodnih broieva ? 15. Koji prirodni broJevi funa{re tadno tri deLioca ? 16. Iznedtu cifara broja 98?65412L rasporedi einboleR+rr tako da dobijeni zbir bude 99. 17. Dokazati da poetoJi ? uzaEtopnih sloiEnih prirodnih brojeva. 18. KoJi je broj sledeCi u uizul 2rtr4r6t9tL4r22'... ? 19. Da li Je"nornalnoatpravihf rei.acija ekvivalencije? 2O, Ako Je f(x-7)=2x-1 izraduaatl: f(O)'f(1)'f(r) .

81 80

punog balona distog alkohola odlije se L/4 i doli$e,'voda.Zatin ponovo iz baloaa odliJeno I,/7 i d'o1l'Jeno

.

11. Iz

VI

R.{,ZR8D

1.

SACIONALI{I

BROJXVI
l

1. Koliko racionalnih broJeva se ineniocen 5 je od -1ra nanje od 1 ? ? a. Sta Je ve6e,

ve6e

W

iri ffi

Je nogu6e od konopca duZine 2/7 metna odreza ti L/2 Eetra bez upotrebe netra ? 4. Od.red.iti dva broJa diJi je zbir -L/5 ,a kolidnik

7.

Kerko

U,.

5. Racionalan broj -+/7 ie nastao slcea6ivanjeu raci onalnog broja diJi brojilac i inenilac inaJu zbir 885.Izradunal prvobitni racionalan broj . 6. Odrediti skup svih onih racionalnib brojeva diJi je ineailac jednocifreu broj i koji su ve6i od -4/9ra nanji
od.2/7 .
ceo broJ.

vodu.0g,Eg,treuutao ina viSe u balonu: alkoboLa ili vode ? l'!1f,' Pet dedaka treba da podele 9oo dinara tako d.a pr va dvojica dobiju 2/1 od. onoga 6to dobiju ostala tri deEaka. Koliko je. dobio gvaki od njihtako su prva dvojica svoju sunu podqllli u raznerL 2zJra druga trojica u razneri 22724 ? trj. Kada Laza potrolL L/4 Evoga nQvca rVoJa L/J svoga novca i Vlada L/2 evoga novca ostanu in iednake sune.Koliko je novca inao svako od njibrako ie taza potroBio 1O dinara vr-se oo. YoJe t 14. U Skoli je bilo 24O d.evojdica i dedaka.Ako poloviau udenika Bkole dine 7/5 devoilica i V/? dedaka , koliko 1 Je bilo d.edakara koLiko devojdica ? L5. U tri cisterne bi.lo Je ukupno 780 litara soka. U iz prve odlij emo L/[rLz aiuge L/5 i iz trede 7/? sluEaju da J u sve tri pisterne bi6e Jednake kolidine soka.Koliko je eoka u svakoi od cisterni ? \z

../ . 2O GDOMENRIJSKI

DOTAZ

?. za kole vrednosti celog broJa x Je i +x

takocte

8, Ako je x racionalan broJr5ta je ve6e x iti I I !, KazalJke na dasovniku pokazuju 9 sati. Posle ko vrenena 6e se one prvi put poklopiti ? liko lO. Brzina kojon se biciklista penje uz brdo je 10 kn na satra brzina spu5tanja je 15 knlh.Kolika Je duZina usponarako Je rnene spuEtanJa za LO ninuta manje od vfenena penjanJa uz brdo ?

1. Oetiri prtave arbrerd iste navai seku se u JednoJ taEkL i obrazuJu osan uglova sa razliEitin unutraBnJin obla Etiua.Ato uglove ozaadino broJevina lt2rV r4tr t6rTrB dokazati da je *t + *4 + *? <18Oo. 2. Ugao pri vrhu Jednakohakog trougla de l6o.Dokazati da Jedna od sinetrala uglova delt dati trougao na dva jedaakobaka trougla l. U pravouglon trouglu ABC na hipotenuzi AB uodenc Eu tadke M i. N tako da je AM=AC i BN=BC.Dokazati da de ugao 2> Pogledati
zadatke

iz tene RAZLOMCI (za V razred)

82

e1

jednak 45o . 4. Ako Je teZlsna tluZ trougla Jednaka potovini odgova raJu6e stranioe trougao Je pravoogli. Dokazati . 5. U pravouglon trouglu ABc ta6ka D je podnoiJe hipotenuzine visinera tadhe I i F eu srediSta kateta AC i BC.Dokazati da taEke O'D'E i F pripadaju iedaon lougu. 6. U proizvoljnon trouglu AnC ta8ka E je ortocentar . Dokazati da je + AcB - + ABH + { BAE . ?. U ravni su date ;etiri razlidite taEke ArBrc'D takne da je ABJCD i ACIED.NacrtaJ sliku i dokaZi d.a Je tad.a
IvcN

v"

RAZNI ZADACI
.

lr-al

I" Koliko re6enja ina Jednadina: lx-)l +14 = 5 ? 2, ReEiti nejedaadiau: lx+21 < L . t. Ako je r racional"an broJoBta ie ve6e: lr + 2l nfi.
e

i a0J-3c. 8. U trouglu

sinetrala * BAc sede stranicu BC u ta6ki D.Na EtraDici Ao'data ie tadka E takva da Je *cof iednak + BAC. Dokazati d.a je BD = DE. 9. Kod paralelograna ABCD aa lra6oi diiagoaali BD daI,I i N tako da Je D!{ = SN.Dokazati da je detvorotadke te su ugao 6iJa su tenena tadke ArNrC i M paraleloglan. 10. Date su proizvoljne prave p i S koje se selnr u tadki C.Na simetralaua ugl-ova pOq i SCp d.ate su tadke ll i N ta ko d.a je MNll p.DuZ tttN s'e6e pravu q u taEki D.Dokazati d'a ie
AB0

r

4. U jednoJ Skoli ina 8OO udenika"Dokazati d.a bar tni udenika Ekole j"stsga dana 61ave rodendan" 5. U SR Srbijirprena posled-ajen popisu u 5 t+12 nase lda Zivi 6 789 125 l-Judi. Dokazati da postoJe bar dva uasetr{a sa jedaakin brojen stanovnika . 6. Sta Je vqfs: proizvod. bLlo kojih / negativaih ce Lib brojeva i11 zbir prvih 6 prirodnih broJeva ? ?. Da Lt Je ta6no tvrdenje: Ako Je lal = lbl onda Je ia=b3 8. Dokazati da Je 19871986+1 deljivo sa 10. 9. sta ge ve6e: (-1986)1987 ili (-19g?)19e6 ? LO. Proizvod Eetiri ceLa broja ie 3O24.O kojim brojevi
?

tadka D srediSte duZi

M$. ABC

na je red

oblasti trougla Ljna ta6ka M. Dokazati:i a) *Apt32 '{AcB b) AM+M8<Ac+3C " 12. feiiSna duZ trougla nanJa Je od poluobina trougla.
U unutra6njoj

lL.

data je proizvo-

Dokazati .

11. teZiina duZ trougla nanJa je od poluzbira stranica koje polaze iz istog tenena.Dokazati. 14. U jednakokrakon trouglu ABOrosnovica BC produZena je preko tenena C d.o tadke D.Dokazati da ie }ABC > +ADC . 15. Neka Je S centar kruga upisanog u trougao ABC. Ako je o{>p> 6- onda ie AS<BS!<CS . Dokazati.

11. Postoji li ceo broj diji Jd proizVbd cifara 650 ? Postoji l-i ceo broJ 6idi je zbir sifara 55O ? 12. Ko}iko trouglova odreduju 1O nekolinearnih tadaka? Lt. I{a koliko nadina se nogu 4 udenika raznestiti na 4 stolice ? Sta se deSava ako Lnano 5 stolica ? 14. Konstrisati trougao AIC ako su date visine h.=]cnt bo.2r5 cm i ugao kod tcuana A iznosf. 600. ]-5. Konetrul.sati trougao ABC 6tji Je obtn LOcn i koJl uglove: i"ua #lAc=6oo i {ABc=45o . 1,6. Konstrul-Ei pravougli trougaorako Je njegova hlpo tenuza ! cnra katete se razliksju za I cn.

84

17. KoaetruiEi jednakolcaki trougao ako Je viEina koJa odgovara osnovicl 4 cnra visina koJa odgovara Xralru 5 em . 18. KonstruiEi trapez 6ije su osno?ice 6 cu i 4 cn, a
MrNrP i duE QR=4 en.Konstrui5i de ABCDrako su MrNrP srediSta strani.ca AB'BC i CDra DA tvorougao

VII

RAZRED

diJagonale7cnL8cn. L9. Date su taEke
jednake

1. 1.

IR@EIVII

i paralelna sa QR . 20. have a i b ne getu se u rarmi crteZa.KoastruiEati pravu o koJa prolazi leoz datu taEku M i preset pravih a i b. 2L. Kroz tadktr S unutar kvadrata ABCD konstrisane su prave a i brtako da je elb.Ako prava a sede stranice kvad.rata u taEkana M i l{ra prava b u ta6kana P i Q d.okazati dasrdu ii MIt i PQ nedueobno Jed.nake. 22. Dat Je pravougaoulk ABCD(AB>CD).seka de ta6ka 3, sl.oetridna 6a B u odnoau na didagonalu A0 i aeka prava A.B, se de straaieu CD u tadki E.Dokazati da Je AE - CE. 2t. U ronbq A.BCD ugao kod teneaa I ge 60o.Neka Je tadka !! na ABra N tadka duii S i neka je MB+BI{ - .A.B.DokaZi da je A M$D jednakobat . 24. U paralelogranu AB0Drtadke AlrBlr0lrDt su sredi gtraaica ABTBCTCD i DA.hrave DA, i 8Ct seku pravu ABru ta ita dkana M i S. Dokazati da Je MH = 2/5 A\. 25. U pravougaoaiku IECD ta6ka K je pod.noije nornale iz tenena 3 na dijagonaLu AC.Ako Je !t srediBte duZi AK,II sred.iEte stranice CDrond.a Je * BMN = 9Oo. Dokazati. 26. Dat Je pravougaonik ABCD i unutar njega proizvo lJna tadka M.DokazatL d.a postoJi 6etvorougao 6i;e su diJagona Le nornalae i Jednake duZioa AB i BC i diJe su stranice jedna
ke duZina
AM'BN{'CM'DM .(3

tedaa ktriiga ie za 6@ skupUa od^ druge.Za kol-iko procenata Je druga fodtea JevtintJa od prve ? 2. Meso je ovib dana ponovo poekupelo za 25%.Za koliko procenata treba ananJiti ceau uesu da bi opet blLa kao

pre

?

'

PeckerZivopisae varo5ice ned.aleto od Valjevargde se svake godine odriava letnJa Bkola nladih natenatidararaa 15 ninuta zaka5njenJa.Zato Je pove 6ao predvidenu brzinu za 2A6 sve dok niJe nadolcnadio zaka SnjenJe.Za koje vrene Je autobus nadoknadio zakaEnjenje ?

V.

Autobug Je poEab

iz

u PetnicirizletiStu Valjevaca gd.e se svake god.iae reaLizuju priprene nladib natenatidara SR Srbije za' Savezno takniEenJerpuai se vodon pono6u ied4e slavine.Ukoli ko se slavina deLiniEno zatvorirprotok vode boz nju se sna nJi za z*fr.Za koliko procenata se pove6a vrene potrebno za

4.

Bazen

punjenje bazena

?

(t

UdenicLna
IROCENII

iz VII

VI razreda preporudujeno da proude i
razred.a.

poglavlje

polaovitel Ja nateuatiEkih aktirmoeti nlad.ih matenatidara SrbiJeninala. Je u prva detili neseca preba6aj proizvoduie u visiui od IO#.U naredaa Eetiri nesecarzbog godi5njih odmora nastao Je podbadal proizvodaie za LJ%.Koliki nora biti preba6al proizvodnje u posledaJa detiri neseca da bi se do ba ja godine reali.zovao godiEnii plan proizvodnje ? 6. U radnoJ organizaci trViskozan u loznicirkoia sva ke goillne daJe zaaEajan doprinos alrtivnostina nl-adih matena tiEara SR SrbiJervredaoEt proizvodaie je u 1985.godini poea
SR

,.

Radna organizaciJa oKru5iku

iz ValjevarJedan

od

86

87

dararsadrie 84?6 vode.fo{+o se suvib 6J.jiva noZe d.obi.ti su6e njen 315 tona sveZibrako suve Eljive sadrte eano |,8?6 vode ? 9. It[ekara u Lajkovcu evake godiae udesnicina letaJe Skole pokloni 1@O Jogurtarod koJih se 46 odEteti u transportu"Koliko procenata se neupotrebirako udesnici popiju taEno 9]1 joeurt ? 10. Mleko u prahurproizvod. PIK-a llb koJe porneneno ko riste udesnici Letnje Ekol-e sadrZi 801 suve natetijera prili kon razbl-aiivanJa taj procenat se enaaJuje ta L2?6.KoLiko nle ka u prahu treba uzeti d.a bi se razblaEivanJen <lobl.Lo 20 litara nleka ? 11. Obtn gradevinskih radova poye6ad ge za 8@6.2a Eoliko treba pove6ati broj radnikarako a€ i produttivnost pove 6a1a za 2M ?

sla za 2V%ra u 1985. godini za t& u od.nosu na prethod.nu.Kolika Je vrednost proizvodnje bila u l984.godinirako de 1986" godiae izaosj.la 7O2 nilijarde dinara ? 7. MeFana $armeladarproizvod nPod.gorket iz Osedine , koju svakog leta obilato troEe nladi natenatiEari u PeckoJ saatrii 6l# suve naterije.Koliko litara 6iste vod.e treba doLi ti u 12O kg narneladerda bi ona sadrZala 48S suve nateriJe ? 8. SveZe Stjive koje otkupLjuje ZenlJoradnidka zadru ga u PeckoJ-najve6i snabdeva6 letnje Skol_e nladih natenati 1

L5. U magacinu je bilo 1OO kg.Jagoda koje sadrZe 9L9$ yqds.Posle izvesnog vrelrena koltdina vode ae snanjila na W &olika Je teZi"na Jagoda aada ? 15. Za koLiko procenata se pove6a pgvrgiaa }rradrata, ako se ajegov obin pove6ao za 4Vl ? L7. 6ta se de6ava sa zapreninon lcvadrareko nu se d.uZina pove6a za L@6r1iri.na poveia za ZO%ra visiaa snanji ta Er,o za 5O16 Z
Konad bronze teiak 7r5 kg sadrii 721 bakra. Kada se ovaj konad. stopi ea drugin dobije se LO kg broaze koJa sa drLj. ?@ balca.Koliko je procenata bakra bilo u d.rugon kona-

18.

du bronze

?

z.

osNoys KoMBrNAToRrm

(4

.kori66enJen eifana Lrtrr{r?;ako b) cif,re ne sogu poaavlJati ?

1. Koliko se detvorocifrenib broJeva noZe napisati se: a) oifre nog111 ponavljati

2. Koliko ina 6etvorocifrenih broJeva dija Je prlra cifra paran broJrdruga cifra prost broJrtre6a cifra neparan,
a detrreta sloien broJ ? 7. Koliko ina desetocifrenih brojeva 6ije eu cifre:

L2. Ceaa ulaznice za bioskop je l.8O d.inara.Kada je ce na ulaznica snanjeaa broj posetilaca se pove6ao za J@ra gr! bod za 2516. KoLtka Je nova. cena ulaznice ? Lr. Sokovi "Srbijanke" iz Vatjevarkoje svake godine u velikin kolidinana konzuniraju nladi natenatidari u PeckoJ , pojevtine za |4fi.KoLiko sokova se noZe sada kupiti za noyac kojin se ranije noglo kupiti sano 21t sokova ? 14. Ree su5enja vlaZnost Zita Je bLLa ZV%ra sad.a izno sL LZ%,Za koliko proceuata se suSenjen snanjila teiina ZLta?

a)sanoIi2t b) sve nogu6e cifre Or1r2 rVr4r5n6r?r9n9 ? t$. I(oliko ina trocifrenih brojeva dije su sve cifre neparne ako se: a) cifre nogu ponavliati b) cifre ne pona vljaju ? 5. Na koliko ee razliEitih nadina noZe saEtaviti qd. koji sadrii ? uienika ? sek 6. Na koliko nadiaa nogu za olrugli sto sesti 6 devojdica i 6 de6akartako d.a nikoje dve osobe isto6 poLa ne se
4) PoBIedaJ zadatke prebrojavanja(strana 1-2)

88

89

de Jedna do druge ? 7. u sobi ina 6 svetilJki.Na koliko nadina nozemo osvetliti sobu(svaka svetiljka noZerali ne nora svetHti) ? 8. U gradu se nal.azi / senafora sa tri sigaal.ne boJe: crvenarzuta i zeLena.Na koliko raznih nadina u svakon trenu tku mogu biti rasporedena svetla tra aenaforina ? 9. Sportska prognoza sadrZi L7 parova.hogpoza rezu _ rtata se vr5i pono6u cifara l12ro.Koriko najnaaje kor.ona treba popuniti da bi bili signrni aa iheto svih 1} pogod.aka ? 10. Na polici se nalazi lO knjiga od kojib su 5 matena tidkog sadrZaJara 5 iz beletrietike,Na koLiko nadina se nogu rasporediti knjigerako prvib pet nesta zazj:lle, beletristilra ? 11. Iz tadke M koastruisaao je g polupravih.Koliko naJ viSe uglova odreduju date poJ_uprave ?

4. rrokazati

d.a

Je

#iiracioaalan

broJ.

L2. U rarmi je dato 9 nekolinearnih ta6aka.KoLiko duZi trouglovardetvorouglova i lrugova od:reduju date tadke ? Lt. U odelenJu VIf-} nalazi se 2J uEenika.Na koliko na dina se noie izabrati odeljenska zajed.nica od. I udenika ? 14. Dat Je skup A = ftrzrVr+] .rotito ukupno podskupo_ va ina dati skup ? L5. Na Sabovekon turniru igra se po sistenu svako. ga svakin i odigra'ukupuo L20 partiJa.Koliko SahiEta je udestvovalo na ton turniru ? ,.
RAZNI ZADACI

r.

zati u zapisu

2. - ,e6 + J) racionaLan broJ. 1. Decinalni broJeve ]-rZAZez... L A,77r? ?... p:rika_
p./q .

Dokazati da Je z{V5 Dokazati d.a de (A{5

- t{G * 5ilG - zZ,IT ={l .

vonABlB0=€:1. 14. Tri Eoveka tleba da podele 21 posudu sa med.on(/ pu aihrT polovidnih i / prazni6).Kako to d.a urad.e tako d"a svaki od nJih dobije Jednaku kolidinu neda i jednak broj posuda ? 1!. Ako na livadi pasu 64 lraverone popasu livaduza30 dana.Na istoj livadi bi 35 }rava noglo pasti 60 d.ana. gs11jo

5. Svaki od prisutntb deEaka ina oaoliko klikera koli ko i.na ukupno dedaka.Koliko deEaka je prisutao ako je izbroJaao da onL svi zajedno inaja 529 klikere ? 6. Dat Je jednakoetranidni trougao ABC i na ojegovin stre-icana AB'BC i CA tadke UrN i p teko da Je AM:M8=BN;NC = CP:Pl,=2:L.Odredtti odaos obina i ponr5ina AABC i AMUp. ?. Dat Je Jedaakokraki trapez diJi je krak 10 cnrugao na osnovicL ?5ora jed,na osaovica dva puta ve6a od. druge.Koli ka Je povr5ina trapeza ? 8. Oko }ruga polupreEnika 2 cn opisan Je Jednakolraki trapez povr5iae 2O cma. Odeediti obin i stranice trapeza. 9. Vieina jed.nakobakog trapeza jednaka Je hra pornEi na trapeza 6e nz.eod koJin ugl.on se seku dijagoaal-e trapeza? 10. Data Je duZ AB i lqug diJi je pre6nik AB.Neka je C proizvolJna tadka u ravni kruga.Dokazatl da ako je C unutrqSnJa ta6ka kruga tada je +ACB tupra ako se C nalazi izvan buEa tada je * LCB ogtar. l'1. Nad stranicama AB i 3C trougla ABCrkao nad prednici.na koastruisani su krugovi kI i k2 koji se setrnr u tadki M. Dokazati da su ArM i C kolinearne tadke. 12. Dat je krug t(Or:r) i tadka Artako d.a je oA=2r.Izra dunati duZinu licuinog luka koji se vidi iz tadke A. LV. U pravougaoniku A3CD tadka M Je srediEte d"uii ABra E je presek dijagoaale AC i duZi DM.Odrediti ) CED pod uslo-

go
91

krava popase llvadu za rS dana?Koliko daaa bi paslo 5O krava? 16. Na putu od mesta A do negta B autonobilieta se h'e6e brzinon od 40 kn"/bra u povratku brzinon od OO kn/b. Kolika Je srednja brzina ?

VTII 1.

RAZRED

I?. Nloie li porrr5iaa trougla biti ve6a od IOO enfako eu visine trougla nanje od 1 cn ? 18. MoZe li povrSina trougl.a biti nanJa od. I enzrar.o su vi.sine trougla ve6e od. 2 cm ? re. Dokazati da dt6ioJ t1??!.rl??1.11?l9.ute86 a"r5io sa lo'Da Li tvrdenJe vaZi i za tl9a7+2L987+V1987++L9a? c 20. Dokazati d.a Je broJ r2t4r6?B9LO1l....99roOtOt stoZen broJ.Da li je on potpun kvadrat ?
21. Kada se Jed.na lvica kocke pove6a za lcnrd.ruga sna nJi 2a 1 cnra tre6a ostane aeprotnenjena zaprenina kocke sna Kolika Je povr5ina te kocke ? nji ee za L2 "r]. 22, Dijagonale Etrana kvadra eu l5rvEi L {fr cn.od,rediti diJagonalu lvadra,

FUNKCI,'S

l. KoU.ko je e(f947) ako je g(2x)=,-r+x . 4. Od.rediti f(2)+s(t) ako Je f(x)+g(x)=rx+t i r(x) s(x)=x-1

1. Ako de f(x)=x odrediti f(f(f(f(1982)))) . 2. Odrediti funkciju f(x) ako Je f(x+3)=2x-5.

!. Izradunati f(O) ako Je 1f(x)+f(rx) = x+4 . 6. Ako Je f(x)+lf(-x) = 6x+L2 odrediti f(r) . l. Ako je za svako reaLno x (rlo) f(x)+2f,(Vx)- jz , izraEunati f(L) i f(2) . 8. Data Je funkcija f(x)=21-1.96rediti realne brojeve x i y tako Aa je f(f(x))=O i f(f(y))=y. 9. Data je funkcija 'f(x)=x+2.Odred.iti funkciju g(x), tako da je f(g(x))=3x . LO" Od.rediti e(x) ako Je f(x)=x+Z i f(e(t(x)))=!x-1 .
11. Data Je .funkcija f(xry)=(16+5ry-Z).Odrediti f(7r5) t(a-J,b+2) i t(r(x,y)) . 12. Ako je f(xry)=(2x+7yr4xa) odred.iti f(1rA)rf(6rO)

t(f(1,r)) i r(r(x,y)). 1r. nata je funkciJa f(x)=x+2.@red.itt funkciju g(x), je ako f(2+g().;; = Jx-L od.red.iti f(x) ako Je za 6(x)=7x+2rg,(x2+x.e(x)) = ^ 14.
lxz+6x+5 .

92

9'

2. 1.
Bta ge yc6c:

SHTEDNATOSII

,. RAZNI

ZADACI

a)

il

t2@ aoato, LLL,oraoz

ev@

ttt

ili 1?14 ? ") ,r1l ?. A.ko Je x)O on/r@-Je : + *.r r. Dokazati . * )a + L.DokaV. ako je O(x.(a(I onda je x' a " + zatL.

l. FuakciJa f(x) = ax2+bx+c za svako celobrojno x, uzina rrrednosti iz skupa celih broJeva.Dokazati d.a su tada broJevi 2ara+b i c takode celi broJevi. *{F 2., Dokazati Jed.nakost

4. Dokazati ne jed.nakost: q 2"
6.
5o Sta ;e ve6e: {-iffi$S
rokazati da Je

, f#
?

.

= 2-L. 1.

E *r[7 +rF- +f5- + 4

E *{7

DokazatidaJe

1fu'**.

roort*;17=Eh.

ili

19sZ

*,FEE' < 2{W . ?. Dokazati nejed.nakost, .* *A * ... ++ > 10 . 11 12 z VrOo 8. Ako Je x realan broJ onda Je Va. Dokaza ;ft; -< ti. Kad.a vaZi. jednakost ? 9, Ako Je *2*y2-( 2 onda de i I x+yt < 2. Dokazati. 10. Dokezati da je za svako real.no r ispunJeua aeJedaakogt: (x-r)(x-z)(x-l)(x-4) + 1,oOO1'> O . 11. Ako J9 x.reaLan broj onda za svako x vaii aeJe dnakogtr' 7(r+x2+*) ) (L*x+x212 . tr2. ..Neka su a i b katetelc bipotenuzarh hipotenuzina visinarr poluprednik upisanog krugarR poluprednik opisanog Icruga i P povr5ina pravouglog trougJ.a.Dokazati s1ed.e6e neJe
dnakoeti:

lE .

d.a je izraz l/4( llr-vl +x+y-Zzl+lx-yl+ jednak naJve6en od broJeva xry i z . x+y+22) 5. Odredlti skup taEaka u koordinatnoj ravni za koie Je lr+yl(2 6. Koliko celobroJnib tadaka se nalazi unutar oblasti lxl + | rl ( L987 ? 7. Milan Je krlplo dve vrate olovki 6ija Je cena 18 i 19 dinara i platio ukupno 255 dinara.Koliko je koJih olovaka kupi.o ?

4. Dokazati

8. Dva druga leenu notorciklon iz Val.jeva prena Beograd.u.Prvi je polovinu puta vozio brzinon 40 b/h, a drugu polovinu brzinon 50 !q,/h.Drugi notorbiciklista je pola vremena putovao brzinon od 4O kn/hra drugu poJ.ovinu brzinon od 60 h/h. Ko je od njib prvi stigao u Beopad ? 9. Otac je inao dva sinartako cla kada se zbiru njihovih godina d.od,e prolzvod dobije se l4.Koliko godina inaju njegovi sinovi ?
iledan Eovek Je uenJao ze6eve za koko6ke.Za svaka drr? zeca dobio de I kokoEke.Svaka koko5ka je snela onoliko jaja kollko iznogi. tre6ina broja koko5ki.dovek je p:eodao ja Ja tato da Je za svakib 9 jaja uzeo onoli-ko dinara koliko kokoika snese jaja.Koliko je bilo koko5akara kol.iko zedeva

a) "7 * 671 sv c) c) 2{F e) s4a+b4c@

b) a + b(c + d) R + n2t[fr

b

10:

Ir. Ako su arbrcrd stranice detvorougla ond.a vaZi jednakoEt! P r( Va(aO + cd) . Kada vaii Jednakost ?

ne

94

9'

ako

dinara ? 11. Odrediti prirodne bsoJeve n i n ako je ispunJena slede6a Jed.nakost, no * .t*1 * to*2 * tt*7 * to*A = 1984 . L2. Dokazeti ita je a'+L = (a+t)(a2-a+1) i zatin doka zanL identitet iskoristi da dokaZe5 da Je 8n+1 sloZea broJ u slu6aju da je u pr5"rodan broJ. LV. Da 1i je broj 21986*1 prost ili sloZen ? 14. Odrediti ce1obrojna riEeada Jednadina:
dovek zaradio
72OOO

je

koji

kocke je a=8 cn.Izrqdunati povrEinu f.ika nastaje ako kocku preeedeno sinetrijskom ravni prosto-

2r, I'rica

rne dijagonale . 24. Dijagonale strana kvadta su l5r{48L i V5++.folika je povr6ina datoga kvadra ?

a) t2*q+y2=1 b) 2x2+2ry+Y?-2 c) *2* v2 + (x+Y)2' 2 d.) x2+ zry - 7t2 = t L5. Ako su arbrcrd pozitivni realni brojevi i ako ie a4*b4*"4*d.4 = tlabcdronda je a=b=c=d . Dokazati . 16. U skupu celih brojeva re6iti jednadinet a) *2 - y2 - r98? b) t2 * Y2 = L987. L?. hoj 111...111 Je deljiv ea 41, Koliko jedinica sadrZi d.ati broi ? 18. Dat Je troj 1-On-1 . ?a koje n je d:iii broj d.elJiv
sa 7o9
't

L, 25. Neka Je t(x - + *) x = *2* x' + L98? .odrediti f(1) f(a)ir(x). 26. Cetiri ivice otvorene posud"e u obliku kocke su nc,anute prena horizontalnoj ravni pod. uglon od 7Oo . Koliko najvi6e te6nosti sroZe stati u posudu(u ton poloZaju) ako je duZina ivice kocke a ,. 6 ';n 'l 27. Od IOO novdi6a jedan je laZan i zato je lak5i u
odnosu na ostale.Koliko najmanje nerenja na terazijama bez tegova noratuo izvrFiti da bisno odredili koji je novdi6 laZ,an ?

28. ako Je *'* L, = 1/4 koliko Je x + l
x

?

' 29. Od.rediti sve trocifrene prirodne brojeve koji su delJivi sa /rdije su cifre razlidite i diii je zbir cifala
d.elJiv sa 7.

L9. Dokazeti da Je 193r.1986.1987.1988 + I broJ koJi
predstavlja potpun kvadrat
.

Vo. Bta 5e va6e ? a) ,'o7 LLL 2454 b) 1984.L986'L9se'199o ili

Lg8?4 "

Neka su D i E podnoZJa visina ila i hb LJuon trouglu ABC. Dokazati da Je AC:BC = CD:CE .

20. 2L.

u proizvo-

u taEki O upisan je detvoro je ta6ka E prese * 4+BCA.Ako ugao ABCD,tako da;ie #AoC = daa ta6ka dijagonala AC i m onda Je BC2= BD'BE"Dokazati.
U lcugu sa ccntron

22. Dat je paralelogram ABCD.Prava p odseca od AEti jedau tre6inura od stranice AD Jednu detrntiaurra6unaJu6i AB od tadke A.U kon od.nosu prava p deli dijagonalu AC ?

DRUgTVO MATEMATIEATA SR SRBIJ3

REPUBLICKA KOI{ISITA

ZA

MI,ADE MATEMATIdARE

IZ

OSNOVNIE SKOId,

\

ZBIRKA RISENIH ZADAIAKA

sA

TAKMT0ENJA

rlIADrH

TqATEMATToARA

tz

osNovNrH Sror,l

sR SRBIJE U 1986. GODINI

RTJDAKTCR

voJrsrAv

lmon16

BEOGRAD, 1987.

99

Sxor,sxo

rAKMreENrEvtr#,fffttKE rs.

rr re86.
je zbir ci-

I. Koliko ima detvorocifrenih jednak 3? fara

brojeva 6iji

2. Vrednost izraza a-b+c=I986. Ako se svaki od brojeva a,bre umanji za 986, kolika Ce biti vrednost datog j_zraza za
a-b+c?

3. Ne vrleCi mnoZenje utvrditi poslednje dve cifre proizvoda prvih deset prirodnih brojeva. ' 4. Janko i Marko reEe da kupe jednu zbirku zadataka. Janku nedostaje 16 dinara, a Marku 4 dinara za tu zbirku. Zbog toga odluEe da zblrku kupe zajedniEki. MedJutim, ni tada nisu imali dovoljno novca, jer su im nedostajdla 2 dinara. KoIiko ko3ta zbirka zadataka? 5. Nacrtati tri duZi koje imaju zajednidko srediSte, a1i ne-pripadaju lstim pravin. Koliko je najviSe pravih odredjeno k::ajnjirn tadkama tlh duZt?

V

RAZRED

I. U jednom razredu bilo je 35 uEenika od kojih su 20 dlanovi matematidke, a 1l dlanovi rukometne Bekcije. Koliko se matematibara bavi i rukometom, ako se zna da t0 udenika nije nl u matenatiEkoj ni u rukometnoj sekciji?

too
2. Izvodjall sletske veZbe do5lt su na slet postrojeni u Eetiri jednake kolcne. po zavr5etku ve7be lzvodjadl su se prestrojill u 6 jednakih kolona. Ko1iko je bilo izvodjada sletske vezbe, ako se zna da je njihov broj vedi od gO, a manjl oil 902 3. Prillkorn nnoZenja dva broja uEenik je umesto cifre 4 na nestu jedinica jednog od Einil"aca napisao cifru t. Zato je umesto proizvoda 1190 dobio proizvod f085. Koje brojeve je uEenik trebao da pomnoZi? 4. Jedan ugao je veCi od svog komplementnog ugla isto toliko za koliko je veCi od svoje petine. Koliki je taj ugao? 5. Sta sve moZe biti presek dva o5tra ugla? Nacrtati sve mogude figure (sludajeve). ljiva . VI
RAZRED

1Ct

3. Hipotenuza pravouglog trougla I teiilna duZ t koja joj odgovara grade ugao od 600.. IzraEunati oblrn 1 povr5inu trougla u funkciji od tetiEne duZl t. 4. Tri podudarna kruga polupreEnika r=30 cm medjusobno se dodiruju. Odrqdlti povrSinu ddla ravni lzmedju tih krugova. 5. U krug poluprednika r=10 cm upisan je jednakokrakl trougao ABC Eijl- je ugao pri vrhu a=30o. IzraErnati povr5lnu
t,og trougla.

VIIT

RAZRED

I. Razlika kvadrata bilo koja dva neparna broja je desa 8. Dokazati

1. proizvod tri uza.stgpna parna prirodna broja je 26gg. Odrediti te brojeve. 2. Proizvod dva broja je 1350, a njihov najveCi zajednidki delllac je 15. Odrediti o kojirn brojevima je reE.
3. SLmetrale

2. Sta je vece. 21986 ili o:33r; 3. Oko jednakokrakog trapeza Elje su osnovice a=I5 cm i b=12 cm, a visina jednalca srednjoj liniji trepeza opisan je krug. Odrediti koliko procenata povrgine kruga.zauz.ima trapez? 4. Odrediti sve parove brqjeva t L g za koje je ispunjen sieaecr qsrov: t2-6r+.192-t)2+g =0. 5. Kvadar ima zapreminu 336..*3, dlrnenzlje su mu trl " uzastopna prirodna broja. Odrediti povrElnu tog kvadra.

od r3?o
4.

unutra5njih uglova a i B seku se pod uglom Dokazati da je taj trougao pravouglj..

Sta ie .,ece l$Nf iri 5. Dat je proizvoljan konveksan ugao o i proizvoljna prava p koja je normalna na srmetrali ugla o. Dokazati da prava p na kracima ugla o odseca jednake duZi.

ffie

VII

RAZRED

l. Ako se brojiJ.ac razlonka poveda za 4.O*, a imenllac poveda za 252, za koliko I se poveCa vrednost razlomka? 2. 961 kg SeCera upakovan je u.vredLce tako da 1rna onoliko vredica koliko kilograma SeCera staje u svaku vreCicu. Odredlti u koLiko vreClca je upakovan Ee6er?

l_02

LO?

V

RAZRED
i

l. U Eetvorocifrenom broju * I I * umesto zvezdlia stavitl odgovarajude clfre tako da dobijeni brqj bude deljlv sa 36. Odrediti sva moquCa re5enja. 2. Zblr ugla a i njemu uporednlh ugrlova je gfZ.o. Odredi_ ti ugao a i njemu uporedni ugao.
opsTrNSKo raxuilnrErn

rz
rV

MATEMATTKE,
RAZRED

l.rrr

1986. coD.

3. Odrediti sve vrednostl prirodnog broja z tako da je ispunjena nejednakost, .#=

1. Ko"liko clfara se upotrebi za ispisivanje svih prirod_ nih brojeva vecih od 50 i manjlh od r50? Koriko se sedmica pri tom ispisivanju upotrebl? 2. Ml$a i Zikica su pre nedelju dana imaLi jednake sume novca. Do danas je uisa zaradio j.oB f9g5 dinara, a Zikica je potroEio 1380 dinara. Sada laiEi lma tri puta vise novca od Zikice. Kollko novca trenutno ima svaki od njlh? 3. Branka je mnoZeCi dva broja dobila proizvod 19g6. Ka_ da je jedan od binilaca uveCala za 4, a drugi ostavila nepro_ menjen, dobila je proizvod 3310. Koje brojeve je mnoZila Branka? 4. Kvadrat I pravougaonrk su dati sledeci.m uslovlma: zbir stranica pravougaonika je 13 cm, a njihova razlika je 5 cm. povrEina kvadrata jednaka je povr5ini pra_ vougaonika. Odredltl ko od njih i_ ma veCi obln i za koll_ko? 5. Koliko duZl i koliko tro_ uglova sej moZe uoEitl na datoj
s

4. Svlh 10 cifara su elementi nekih od skupova A,BrC. Od_ rediti skupove ArB,C ako su ispunjeni sledeCi uslovi: I) .anB'1C=t 2) anC= 10,2,31 3) In6= {0,3,9} ^C= 10,-] 4l A\B={4,5J 5) B\l='{r,2,'t}. 5. Oko okruglog stola treba rasporeditl_ trodlane porodice (muZ, lena, dete); tako da budu ispr:njenl ,'sledeCi uslovi: il,) Na krajevima lstog preEnika (dliametralno suprotno) sede ii.i dva mula, ili dve Zene, i]i dva deteta. 2) tlanovi svEke porodice sede jedan do drugog (na gri susedrl

t

i.

na mesta)

3)

Dve osobe l-stog
mogu

pola (dve muEke, ili jedna sedeti do druge.

dve Zenske osobe) ne

Nacrtati traZenl raspored sa najmanjJ_m brojem osoba. VI
RAZRXD

11c1.

isti broj zadataka. (2.)atco se broj 1000 podeli nekim brojem ostatak je g. Ako se 900 podeli istln b.r6jem onda Je ostatak 1. KoJtm brojem smo dellli brojeve f000 i 900?
)

1. U jednom razredu bllo je 32 udenika. Na testu iz matemateike fvan je potpuno taEno uradio svih 9. datih zadataka. Dokazati da u tom odelenju postoje bar 4 uEenlka kojl su re5ill
r.-

105

3. Razlomak ffi nrit az.tl kao zblr tri razLomka sa jednocifrenim imenioclma. negenje obrazloZl. 4. KonstruisatJ. trougao ABC ako su dati sledeCi elementi: stranica CB=a=6 cm, ugao s=4BAC =75o I vislna CD=hc= cn. 5. Dat je jednakokraki trougao ABC (AB=AC). Na pravoj BC izabrana je taEka D, tako da je C izmedju B i D. Dokazati da )e
AABD > uADB.

VIII

RAZRED

1. Data je funkclja f,(c)=o2-r. Odreditl f(f(a+r11. 2. nko ie a2+b2-2(bc+cd.+da-c'-o'r=o' onda ie a=b=c=d..
Dokazati.

VTf

RAZRED

I. Za 25 klikera plaCeno je onoliko dinara, koliko klikera se moZe kupiti za 10000 dinara. Kollka je cena jednog
k1i-kera?

jednaka polovini poluprednika (L=r/2). U funkciji natoj povrEirru odgovarajuCeg kruZnog iseEka.

2. Na krugu poluprednikd r uoEen je luk dija je duiina od r. izradu-

3. Stranica pravilnog mnogougla je tO cm. KoLlki je obim tog pravilnog mnogougla, ako se zna da on ima 252 dijagonale? 4. DuZina polupreEnika kruga upisanog u romb jednaka je detvrtinl dutihe veCe dijagonale ronba. Dokazati da visine romba koje prolaze kroz krajnje tadke danje dijagonale dele veCu dijagonalu na tri jednaka de1a.

3. Dat je trougao ABC t,I)a je osnovlca AB=24 cm i visina CD=I6 cm. Prave n.n i p su paralelne sa .48 i dele visinu CC' trougla ABC \a Eetiri jednaka dela. Odrediti povriine tako dobijenih delova trougla. 4. Oko lopte polupreEnika r opisan je'valjak (baze valjka dodiruju loptu, a omotaE valjka i lopta se dodlruju po jednom krugu). Dokazati da je razmera povr5ina ovih tela jednaka razmeri njihovlh zapremina. 5. Data su tri podudarna kruga polupreEnika n=6 cn tako da se ma koja dva medjusobno dodiruju. U prostor iznedju datih krugova upisan je krug koji dodiruje sva tri kruga. Oko datth krugova opisan je krug koji dodiruje sva tri. data krugar Odrediti povr5inu kruZnog prstena koga 6lne opisan i upisan krug.

5. Katete pravouglog trougla ABC s! AC=6 cn i BC=8 cm. Krug upisan u trougao dodiruje stranLce t.rougla AB, BC i C/ taEkama M, N 7 D a) Dokazati da je AM=AP i BN=BM. b) Izra6unati poluprednik kruga upisanog u trougao. c) Dokazati da je rastojanje i.zmedju centra upisanog centra opisanog kruga jednako /5 cm.

u

kruga

Ldl
V
RAZF,ED

l. Pravougaonu plodu dlje su ai*.n"fi.2310 cn i 3630 cm treba razrezati na najveCe mogude rnedjusobno jednake kvadrate. Odrediti stranicu tog kvadrata i koliko ima tih kvadratnih ploEa?

MEDJUOPSTINSKO TAKMIEENJE

TZ MATEMATIKE 22.III 1986.

GOD.

IV

2. Zbj-r tri broja je 60. Ako se .uporedi polovina prvog, tredina drugog i petina tredeg onda su svi ti brojevi medjusobno jednaki. O kojim brojevima je reE? 3. Koje godine je rodjen deda Mile ako su poznati sledeCl podaci: Deda Mile;e rodjen u ovom veku. Ako u godini njegovog rodjenja zamenimo mesta oLfrl, jedinic€l I ciffi desetica dobija se godina u ikojoj Ce deda Mile napuniti 81. godinu Zivota. 4. Date su paralqlne prave a i b. Na pravoj a date su tadke 1, B, C, D, E, a na pra\roj b ta6ke M, N| P i S. Koliko duZi i koliko trouglova odiedjuju date tadke. 5. Data je prava p i taEka ,4 kbja je od prave p udaljena 3 cm. Konstrulgi krug k koji prolazi ktoz ta6ku /; dodiruje pravu p i ima polupreEnik r=2 cm,

FAZRED

I. De5lfruj sledeCe mnoZenje * * 4.2 3 * tako Sto Ceg umesto zvezdica sta* * 2 4 vlti odgovarajude cifre tako da 1*** nnoZenje bucle potpuno tadno. l***
*I****

2- zorLca je pranirala da u toku sledecih nekoliko dana svakog dana uradi po 15 zadataka. MedjutJ_m, ona je svakog da_ na radila po 3 zadatka vi5e tako da ioi i. ostafl a" n""i"Unia tri dana svakog dana re5ava ..*o no 4 zadatka. XofiXo i" zadataka planirala da uradi Zorica? 3. DuZina duri AB je za 2 cm veCa od duZine duZi Cr. A_ ko se dui CD uveCa trJ. puta, a dul AB uve6a za l0 cm, dobiju se jednake duIi. Ko1ika je duZina duZi lB i d,uZ! CD? 4. Ako jednu stranicu kvadrata produZimo za 2 cm, a dru_ gu za 5 cm, tada se dobije pravougaoni.k dlja je povrEina za 45cm2 veda od povrEine kvadrata. Kollka je povrgina kvddrata? 5. Poznato je da je: 3.3-3=6 6.(6:6)+(6-6).6=6 Postupa.judi na sliEan na6in, tj. stavljajudi izmedju cifara znakove 1t -t ., : 1 potreban broj zagrada napisati broj 3 po_ moCu 3 trojke,4 detvorke,5.petl_ca,6 Bestica,7 sedmica, g osmica i 9 devetki.

VI

RAZRED

,"i. Zbir tri broja je 1455. Ako uporedimo treCinu prvog, petinu drugog i sedminu treCeg broja dobijaju se jednaki brojevl. O kojlm brbjevLma Je reE? 2. Bola je dugovao Mirl neku su.mu novca. VraCanje duga je -izvr5eno na slededi nadin: Prvo je vradena I,/4 duga, zatim 4/9 ostatka i jo5 640 dinara. Posle toga BoZa je dugovao Miri 1oE 3/20 duga. Kolike novca je BoZa dugovao Miri? 3. Odrediti sve proste brojeve p, takve da je i broj p2+t3 takodje prost broj. Dokazati da ne postoji v1-Ee re5enja. 4. Dat je trougao ABC. Prave b i c su simetrale Fpoljasnjih uglova trougla kod temena..8 I C. Iz tadke I konstruis4ne su prave plb i qIc. Prave p i q seku pravu odredjenu tadkama BC u taEkama M i /ll. Dokazati da je iluZ MIV jednaka obimu trougla /8C.

109

5. Dijagonala /C paraleJ_ograma .48C, jednaka je tg cm. Ako je /ir sredigte stranlce AB. a M tadka u kojoj duZ DiV preseca dijagonaLu AC, odrediti duZinu duZL AM.

VIT

RAZRED

l. poznato je da je y'? iracionalan broj. Dokazati da su i brojevi 5+n L 5/Z takodje iracionalni brojevi.

5. U pravilnu Eetvolostranu piramidu Elja je osnorma ivica a=I2 cm i vLsina f/=5 cm uplsana je kocka ABCDEFGH (temena A, B, C,D pripadaju osnovi piramlde' a temena E, F, G' H PtLpadaju bodnim.ivlcama pj.ramide). DokazatL da je odnos zapremina piramide L kocke jednak 9:2.

2. Odrediti sve prj.rodne brojeve
deljiv sa 81.

n

tako da je Lzraz L}n-I

3. U pravouglom trouglu Eija hipotenuza ima dulinu c, jedan ugao jednak je Eetvrtini plavoq ugla. Izradr:nati povr5inu tog pravouglog trougla u funkciji. od c. 4,. Date su dutl rR 1 r (R.> r). Konstruisati krug Eija je povr3lna jednaka povr5lni kruZnog prstena 6iji su poluprednicl- date duZt F lKonstrukciju obavezno obrazlo!itj_. ". 5. Osnovne ivice kvadra su 3.cm i 4 cm, a prostorna dijagonala kvadra nagnuta je prema ravni osnove pod uglom od 5Oo. fzradunaj povr5inu i zapreminu datog kvadra.

VTII

RAZBEP

I. Odrediti sve trocifrene prirodne brojeve koji su t2 puta veCl od zbira svojih cifara. 2. Neka je o pozitlvan realan broj veCi od t i neka je

" 'a,=-T'

2TI7

--7_

a) fzradunati "*f c i "-l-cb) fzraEr:nati vrednost realnog broja o. 3. Odrediti sve prirodne .brojeve z takve da je izraz ro2n -L ceo broj.

4. Osnovice trapeza su a=25 crn i b=I5 cm, a krak e=g cm. Odreditl oblrn I povrEinu tog trape2a. ako Je poznatg da je zbir unutraSnjih uglova trapeza na.veCoj osnovici prav ugao..

u].
ZADACI ZA RTPUBLICKO TAKMICENJB tZ MATEMATIKE ZA UCENIKE OSNOVNIH SKOLA

VI RAZRED

duZi 18 kao osnovicon konstruisani su jednakost:rani6ni tnougao ABD i jednokoknako-pravougl'l trougao z{ad . Tadka I Je podnoZJe nonmale iz tadke C na dul l|8, a ta6ka lf je podnoZje nonNad tal<odJe

3.

pnir:odan

1. Ako Je n prinodan br:oj onda broj. Dokazati.

Je

lon + 35 ---TS-

maie

iz ta6ke 6 na duZ lD. fzradunati ugao . 4. Stnanice tr.ougla
ABC 6u A8

CEM.

= 14 cm' BC = 13 cmr i

CA

2. Ma€ka i po, za dva i po dana pojede tni i po mi5a. Koliko nileva 6e pojesti loo naEaka za rrS dana? 3. Neka su a, b, e (az b> cj stnanice Bd, CA i AB tr:ou IBC. Prava p panalelna sa Bd pnol.azi knoz centar. upisanog knuga i stranice 18 i AC u taEkana D i E . Iznaduriati obin trougla IDB

15 cn.

a) IzraEunati povr5inu tnougla ABC. b) Odrediti povn5inu knuga koji dodinuje stnanice a centan rnu se nalazi na stnanici r1B.
s

AC

i

BC,

u

5.
mLnu

Osnova

piramide je nornb stnanLce 12 cm. Bo6ne etranice

funkciji od a, b,
"/"-3

c.

pinamide su nagnute pnena osnovi pod ugtom od 45o. Izna6unati zapre-

oat je pnavougaonik ABCD (AB> cg). liad stranicana lB i 84 kao osnovicama korrstruisani su jednakostraniEni trougr.ovi rBt i BCM tako da je tr izvan, a ft u pnavougaoniku. Dokazati da je duZ trll jednaka dijagonali. pnavougaonika.

1l

,{

puanroe, aKo 3e povnEina omota6a pirarnide 36o crn2.

,
1. Gnupa dedaka

VIIIRAZRED

i devoj€ica sakupila je

17o dinara za

5. Kvadrat je podeljen na 9 jednakih kvadnata. U svaki od njih upisan je bilo koji od bnojeva 1, Z ili 3. Da li je rnogu6e da u svakoj vnsti, svakoj koloni i svakoj dijagonali budu nazliditi
zbinovi
?

rodjendanski poklon svom dr"ugu. Devoj6ice su davale po 2o dinarat

a dedaci po 3o dinana. Koliko je bilo devojdica' a koliko de6aka' ako je gnupa irnala neparan broj 6Lanova?
2.

Retiti jednadinu lc+rl

+\,/

r",'-2s + I = 2s

.

VII RAZRED

1. Odrediti Eetvonocifneni broj koji pomnoien sa 9 daje 6etvorocifreni broj napisan istirn cifr.ana, ali u obrnuton redosledu. 2. Odrediti sve proste bnojeve takodje prost broj.
p

3. Stranice p:ravouglog trougla imaju za merne brojeve pninodne bnojeve, a Jedna kateta je 6 cn. 0dnediti odnos u koJem podnoZje hipotenuzine visine deli hipotenuzu. tl eD), dijagonala 8D je nonnalna na osnovLcama. Dijagonala AC polovi ugao kod ternena C a dijagonatu ' tsD seEe u tddki O. fzna6unati povrBinu tr:aPeza ako je J9O = 4cm i 4.
U tnapezr ABCD (AB

takve da je i broj p 3 +3

DO=2cn.

terAe

5. Kocka ADCDAIBLCLDI pneseEcna je aa navni koJa sadnll . d i eredlsta lvlea ID t ,ICI. . a) Dokaratir da Je rpnea,elna :flguna paFalelogran. b) fznalunati povnllnu pneeednc flgune.

BESES,iTA

115

knjige je<inaka AB=AD+BD=I6+2 Marko je imao 14 dinara.

r

to knjiga koBta 18 dinara,

a

5. o6igfedno najviSe pravih je odredjeno kada su date duZi nekolinearne, a date duZi imaju nekolinearne krajeve. Tada 6 krajnjih taEaka odredjuju ukupno (6.5):2 = 30:2=15 pravih.
RESENJA ZADATAKA SA SKOLSKOG TAKMIEENJA

rV

RAZRED

I. Kako Eetvorocifren broj ima Eetiri cifre u obzir doIaze sl-edeCe kombinacije: 3+0+0+0,2+1+0+0 i l+1+1+0. TraZeni brojevi su: 3000, 200I, 2010, 2I00, I002, 1020, 1200, 101.1, II0l, Ill0, pa itr j-ma ukupno 10. 2. Ako umanjenik a i umanjilac b umanjimo sa 9d6 razlika ostaje nepromenjena, a kako je i c urnanjen za 986 to Ce se vrednost lzraza a-b+c--1986 umanjiti za 986 i imaCe vrednost 1986-986 = I000. 3. Posmatrajmo proizvod I'2.3'4'5'6 '7'8'9 '10. Kako je 2.5=r0 i kako proizvod sadrZi broj 10, to je njegova vrednost jednaka: I.3.4.6-7-8- 9.100, pa su poslednje dve cifre Cve

V

RAZRED

1. Odigledno je radom sekcija obuhvaCeno 35-10=25 u6enika. Neka se r udenika bavi i matematikom i rukometom. Tada'se matematikorn bavi 2O-r, a samo rukometorn 1I-r udenika. Kako je broj aktivnih u6enika 25, to dobijamo jednadinu: 2O-t+o+LL-e=25. Odavde je 3I-a=25 , a r=3L-25=6. 2. Broj uEesnlka sleta je deljiv sa 4, ali je deljiv i sa 6. Kako je najmanji zajednidki sadrZalac za 4 i 6 jednak J.2 to broj u6esnika mora bi-ti deljiv i sa 12. Jedlni'broj koji je deljiv sa 12, a nalazi se izrnedju 80 i 90 je 7.L2=84. 3. GreBka u mnoZenju iznosi lf90-1085=f05 i jednaka je trostrukoj vrednosti drugog Einioca (kod koga nije pogre3na .cifra

. O-./-q o _-16 4. Zadatak re5avamo Pomodu o-4-o M o duii. Janku za knjigu nedostaje o-2 -o-J--a o--jl16 dinara (prva duZ) a Marku 4 ' ACDB dinara (druga duZ). Janku i Marku (zajedno) nedostaje 2 dinara (treCa duZ). Kako ie BC=4' a CD=2, to je BD=2, Pa je Janko imao samo 2 dinara' Kako je cena

It5
jedinica). Prema come taj Einilac irna vrednost I05:3=35. Prvi Einilac je tada I I90 : 35=34. II regenje: Kako je f190=2.5.7.I7, a 1085=5,7.31, to oba broja imaju zajednidki dintlac 35, a drugi 6inilac je 34 odnosno 31, 5to u potpunosti odgovara uslovima zadatka. 3. Ako se simetralq unutragnjih uglova a i B seku pod uglom od I35o, onda je odigledno e/2+g/2+r35o=180o, pa je odavde o/2+B/2=180o-r35o=45o. zakljuEujemo da je cr+B=2.45o=90o. Tada je Y=90o, pa je trougao ABC pravougli.

lL?

4. Iz datih uslova lako zakljudujemo da je komplementni ugao petina datog ugla. Kako je 90:6=15r to je dalli ugao 5.15= =75o, a njegov komplementni ugao l.I5=150.

{.
. KaKo Je

odisredno

r r I .TtgS'rgE6 to le I -Ttg5. t -

j" +;3+= t -rels, " +;€*= t -r-ek.
r3-g-6i

r

1984 _1985 pa le I T9T-5.I9E-G'.

5. Presek dva oBtra ugla moZe btti: a) prazan skup, b) taEka, c) poluprava, d) duZ, e) ugao, f) trougao, g) Eetvorougao.

cL)

,/ /
e)

fr K
f)
VI

4
c)
RAZRED

4
t

5. Neka je a= 480A L neka je p.no={A}, pns={B} t p^A= =tc]. Iada su trouglov! ABo L BCO podudarni: (USU) 4 A0B= x'C)B= =d/2, OB=OB ! 4AB0 =4CBO =90o. Iz podudarnostizaktjuEujemo da su i ostali elementi podudarni, pa je LA=TCt Bto 'je i trebalo dokazati.

O

VII

RAZRED

1. Kako ie 2588=2.2.2.?.?.2t2:).7 =2.2.2.8.5.7 = 12.14.L6 to su trazeni brojevi 12, 14 i 16.

r. Neka je dati razlomak f;O 7ol. Kada brojilac cuveCamo za 40* imade vrednost lr4c. UveCavanjem imenioca za 25* dobtja se imenilac L,25b. vrednost novog razlornka je +y*, pa je novi lazlornak jednak Lrlzt, odnosno vrednost razlomka se uveCala 4,2r. "^ 2. Neka je broj vreCica n. U svakoj vreiici ima n kg SeCera. Dakle ukupna koliEina SeCera ie n.n=n2=961. Dakle n=-r'T67 LLL n=/96T. Kako broj vreClca ne moZe biti negatlvan u obzlr dolazi samo n=3I. 3.
Kako

2. Kako je f350=I5.15.6, to su moEuCe sledeCe komblnacije: a=15, b=15.6=90; a=15.2=30, b=r5. 3=45. If re5enje: Neka su traZeni brojevL a ab=D(a,b)S(a,b). Odavde je r350=15.S, koji su deljivi sa 15 su: 15, 30, 45, odigledno ispunjavaju samo 15 i 90, L b. Poznato je da je a S=90. Delioci broja 90 60, 75, 90. Uslove zadatfca odnosno 30 i 45.

je hipotenuzina tettgna duZ jednaka polovlnl hlpo-

119

tenuze, to je hipoten\za c=2t. Trougao BCD je jednakokraki i ima uqao kod D jednak 600, Sto znadi da je i jednakostranidni, pa je kateta a=t. rz Pitagorine teoreme 62=s2-a2=4g2-22= =3r2. odavde je b=t{3,. obim dacog trougl"a )e o=t+t/3+2t--3t+tr'3-t (3+y'3) . Povrlina trougla je P-ab z2=t. tfjz2= )_ =t- . /3/2. 4. Neka su centri datih krugova A, B, C. Trougao ABC fe jednakostrani6ni jer su mu sve stranice po 60 cm. PovrBina trilZene figure jeCnaka je razlici povr5ine trougla ! ABC L zbl.ra povr5ina 3 kruina ise6ka. Kako su ti isedci po<ludarni i imaju centralni ugao od 600, to je zbir njihovih povr3ina jednak povrSini polovine bi1o kojeg od datih krugova. TraZena po-

proizvod (k+n+l)(k-m) deljiv sa 2. BrojevL k+n k-n i su uvek iste parnostJ., pa je jedan od brojeva k+n.+l i i_rn paran, a drugi neparan, Eto obezbedjuje da njlhov proi?vod bude deljiv sa 2. Ovim je dokaz zavrlen. 2. xako ie 21986=t25133r=5433r to i" 2r986-6433r r 6333r. 3. Neka je Etr' vislna trapeza koja prolazi kroz centar opisanog kruga. F \-.c D/G je E.l'jednako srednjoj liniji Kako to je EF=14 cm. Neka je EO=e, a FO=LA-r. Tada je iz trouglova AEO i .PDO na osnovu Pitagorj-ne teoreme 82+t2-R2= =(r4-c)2+62. od"vde dobijamo: 64+o2= I\, =r96-28e+r2+36 t1i 64=232-28a. sredi da je c= (232-64'):28=168:28=6,cm. Tada e r-----7 ie R2=82+r2--82+62=too, a R=10 cm. povrBina kruga je 100n=314 ,I57 cm2, a por/rgina trapeza je (16+f2).1.4:2=I96 cm2. Kako je 196:314 ,L57=O,6239 to"trapez zauzima 62r392 povr5ine kruga.

u

'oo-'I

vriina p

-601-,5

-+=e00,'3-4s0r=

45o(2t3-n)

cm

5. Ugao EoC je 600 jer je dva puta veCi od periferijskog A BAC, pa je trougao 806' jednakostranidni BO=OC=BC=LQ cm. Visina. A D=AO+1D=10+5 /3. povrgina trousla je P=I0 (10+5r'3):2 =
=5 (r.0+5r'3) = 25 (.2+v3', .

4. lz s2-6r+1y2-t)2+g=0 dobija se (o-3)'*(r'-r)2=0. zbir kvadrata je nula ako su oba broja jednaka nuli. Dakle r-3=0 i y2-t=0. Zna6t da je c=3, a y=I ili y=-1, pa su resenja parovi (3,r) i (3, -r).

5. Neka su dlmenzije toc lcvadrata n, n+! L n+2. Kako je n(n+I, (n+2) jednako 335 to je n (n+I') ln+2)=2.2. 2.2.3.7 = 8.6.7 odakle je n=6 , n+I=1 i n+2=8. Povr3ina kvadra )e P=Z (6.7+7.8+ +8. 6)=2 (42+55+48)= 292 cm2 .

VITI

RAZRED

]. Neka su dati neparni brojevl 2k+L i 2z+1. Tada je (2k+l I 2* (2^*t12= 12k+t+2^+r) (2k+I-2m-Ll=(2k+2n+2) e (2k-2n)=2(kin+L,).2 odigledno je data razr.ika kvadrata deljiva sa 4. Dokazimo da je

Prvi zadatak se moZe jednostavnlje reBiti bez primene razllke kv.adrata. (2k+I)2- (2**tl2=ak2+4k+I-4m2-An-L = 4& (k+1).-An(n+Ir. Kako su n i n+I i k i k+t uzastopni prirodni brojevl njihovi proizvodi su deljivi sa 2, pa je ceo izraz deljiv sa
NaporFna:
4. 2=8 .

L21

13-4=9 cm. Povr5ina pravougaonlka je P=4.9=36 crn2, . to je i povr5lna kvadrata. Stranica kvadrata je 5 cm (jer je 6.6=36 cn2) a obim kvadrata je 24 cm. Obim pravougaonlka je 2(9+4',=2.L3=26 cm. Pravougaonik lma za 2 cm veCi obLm od obima kvadrata.

RESENJE ZADATAKA SA OPSTTNSKOG TAKMICENJA

N

PAZRED

r. OEigledno je da treba ispisati brojeve 5L,52, ..., L48. I4g. Od ispisanih brojeva 49 su dvocifreni, a trocifrenih brojeva lma 50. ZnaEi da je upot.rebljeno 2.49+3.50 =248 cifara. Pri ispisivanju u svakoj desetici se upotrebi po jedna sedmlca (5'1,67, ..., L37, L471, a u sedmoj rlesetici jo3 f0 sedmica (?0,7I, ...,78,79), pa je ukupan broj sedmica I0+I0=20.

5. Na duXi AB rl<:le se uoEitL 6 tadaka. Tih 6 tadaka odredjuje 5+4+3 + 2+I=15 duZt. I na duZl dD imamo 15 duZi. Iz taEke 0 polazi 6 duZi (pravih) i na svakoj je po 3 zna6i ukupno 18 duZi. Ukupan broj duZi je odigledno 15+15+18=48. SvaA ka od duZi na duZi 48 je osnovica jednog trougla, pa takvih trouglova ima t5. SItEno je J. sa duZi CD, pa je ukupan broj trouglova jednak 15+f5=30.
V
RAZRED

Zrrrca l4i5a i Zicia su imali jednake sume novca (duZ i{8). Zikica je potroiio 1380 dinara (dfi, BCl, a I'ti5'a je zaradio joE 1986 dinara (duZ BD). Sada MiSa ima tri puta vi5e novca od Zikice, 5to znadi da je duX AD +-r! puta veda od duli AC. a. dva puta veCa od duZi dD. Kako je CD=l380+f986=3366, to je AC=3366:2=1683. ZnaEl Zikica ima 1683, a MiEa 3.1683=5049 dinara. 3. Proizvod 1986 predstavi.Cemo povr5inom jednog pravougaonika. Ka1985 I 1324 da jednu stranicu poveCamo za 4, novi proizvod je 3310, 5to znadi da se povrSina uveCal"a za 3310-1985=1324. Kako je jedna stranica 4 to je druga 1324:4=331, a to je jedan od traZenih Einil.aca. Drugi Elnilac je 1986:331=6. 4. Rko je zbir stranic.i pravougaonika 13, a razlika 5, onda je manja stranica pravougaonika (1.3-5):2, t). 4 cm. Tada je veCa
H------o-----O a-bbb

2. Zadatak reEavamo metodom duZi (treba priznati i druga tadna i obrazloZena re5enja).

:--:--:"-:e!e
o------o- 1360o

3 rarso

l. Da bi trazeni broj * I I * bl_o deljiv sa 36 mora biti deljiv sa 4 i sa 9. Zbog.deljivosti sa 9 zbir cifara mora biti deljiv sa 9 pa u obzlr dolaze. zbirovi'9 i I8, 5to znadi da je z6'ir nepoznatih cifara ? ili"t6 . zaog deljivosti-". i a.ro"rrreni zavrEetak mora biti deljiv sa 4 pa u obzir dolaze *Il2 i *116. Dak1e red je o brojevima 5rl2 i I116. 2. ZbLr ugla o i njernu uporednih uglova je 3120. Dopuna ugla od 3I2o do punog ugla je ugao jednak uglu o, kao unakrsnom ug1u. Dakle q=360o-3120= =48o, a njemu uporedni ugao je t80o-48o=
=I 32o.

3.
4.

Kako

4 jedan od brojeva 5, 6,

j" l=$ i r"ro j" i=$ t" i" #.#s$
7,

na )e

8,9 i1i

ne{5,5,7,8,9}.

o-alXobo ''5

Najpre nacrtamo Venov dljagram skupova A, B , C. Zatim upisati date podatke. O6igledno je da preostale cifre 6 1 8 pripadaju skupu C, pa je: l, = (0r3t4,5r91 B = {O ,I ,2 ,3 ,7 ,9} C = {0,2 ,3,6 ,81 .

&L

5. Najpre zakljuEujemo da broj osoba za. stolom'mora blti deljiv sa 3.(jer je red o trodlanj.m porodlcama). Dalje broj osoba za stolom mora biti paran (jer nasuprot svake osobe sedi osoba ist-e vrste). Najmanji broj koji zadovoljava ove uslove je 5, ali je tada nemogude zadovoljLt.i tredi us1ov. Najmanji broj osoba koji zadovoljava sve uslove zadatka je 12 (4 porodice), a raspored sedenja dat je na slici (M_miZ, Z_Zena, Drn_muZko dete , DZ,->,ensko dete ) . VT

!23
bio neparan -28r). Ako je 4 neparan, tada se zbir 35a+zoc za_ vr5ava cifrom 5, pa se 2gb zavriava cifrom (2gl_..5=..6)6. O_ davde zakljudujemo da je b=2. Dakl_e 35a+56+2Oc=2gI, odnosno 35a+20e=225. OEig1edno a<7 ()er ako bi a>7 onda je 35a >245), pa je a=l i1i a=3 iIi a=5. Ako je a=t i1i a=5 dobijamo 35+2Oc= =225 ili I75+20c=225, odnosno 2Oc=I90 iIi 20c=50 Eto je nemogu_ ro5+2Qc=225' odnosno 20c=r2o ili c=6' Ko4. Analiza: Visina
CD

3"" *1;:;;.

ugao AtsC na dva pravougla troug1a ACD i BCD. (.r trouglu ACD poznat narn je

deli tro_

RAZRED

l. Odigledno inlamo l0 grupa udenika: one koji su redifi svih 9 zadataka, one koji su re5ili g zadataka, ..., one koji su re6ili samo I zadatak i one koji su re5.ili 0 zadataka (ni_ su reSili ni jedan. zadatak). U .jednoj od I0 uodenih grupa mo_ ra biti bar 4 utenika. Za5to? Zato gto u sludaju da u svakoj grupi irna manje od 4 udenika (3, 2, I, Q) r:kupan broj udenika je manji ili tadno jednak 3.10=30, Sto je nemoguCe, jer u ode_ lenj u ima 32 udenika. ( Dirihleov princip: 32 : 1 0=3 (2 ) ) . 2. Ako r000 pri deljenju sa traZenim brojem daje .ostatak 8, to znadi da je 1000-8=992 deljivo sa tim brojem. Slidno i 900-f=899 mora biti deljivo istim brojem. Kako je 992=2.2-2.2.2.3I i kako je broj g99 neparan, to g99 mora biti deljivo sa 31. Zaista 899=3t..29., pa ie traZeni zajednidki de_ Iilac broj 3I. If resenje: Neka je d fraZeni zajednidki delilac.
992=a,d t 899=b.d. Kako je 992-899=93=(a_b)a.i kako le
Tada je

x DAC=75o i kateta naspram tog ugIa CD=4 cm. U trouglu BCD poznata nam je hipotenuza BC=6 cm i, kateta CD=A cm,

A

93=3.3I to d moZe biri 3 ili 3I. Broj 3 ne dolazi u obzir ler ni 899 ni 992 nisu deljivi sa 3, pa je a=31. .3. Kako je 140=4.5.7 to su trazeni imenioci 4,5 i 7. Dak28I 35a+28b+2Oc _ f _p r,.: _ ,= OdiqJ.edno 3Sa+28L+20..=28I. Kako TCo- a -B' 7 =- iab--. su brojevi 28b i 20c parni broj d mora 5iti neparan (da bi zbj.r

Konstrukcija: Na proizvoljnoj pravoj p izaberemo proizvoljnu taEku D i kroz nju konstrui5emo pravu q normalnu na p. Na pra_ voj q odredj.mo ta6ku C tako da je DC=4 cm. Kako je CB=6 cm_, . tadki c konstruibemo krug k(c, 6). presek kruga k i prave p je tadka 8. Xroz ta6ku C'konstruisemo pravu .r. tako d.a je xrcD =g0o-75o=t5o. U preseku pravih p i i, dobija se teme,4. Dokaz: Po konstrukciji duZi CD i CB jednake su 4 odnosno 6 cm. ugao xCAB= xCAD=904- rACD=90o_t5o=75o, pa dobijeni trougao ABC zaista ima date efemente. Diskusija: Zadatak ima 4 podudarna re5enja zavisno od preseka kruga k sa pravom p i zavisno od poloZaja duZL CD. 5. UEr36 t)ACB je spolja5nji ugao trougla tC, i jednak je A zbiru uglova Cilj i ADC. Zna6i da je x,.1CB > 4 ADC. Kako je '' :t Ci= r.4o-c'= a ABD ! kako je x .4r(.r= x AL)B to je a.ABD ) zADts .
11

,

VIT

L25
RAZRXD

l. Neka je cena jednog klikera c dinara. Tada je za 25 kLlkera pladeno 25.c dinara. Za 10000 dinara se moZe kupit.i 10000:a kLikera. Xako je 25.c=l0000:c to je 25.r2=10000, pa je c2=10000: 25=400. znadl c=20 dinara. 2. O6lgledno da datom luku odsovara nekj- ugao d. Tada je
L

,

. VIII

RAZRED

=;=':"

Znog ise6ka je p=nr,2 o , = nn2 goo/tr -t'2 - -4"

;#,

a odavde je c =$.
3600 3rrP

novrxina odsovarajuces kru-

3. Neka je broj stranica pravllnog mnogouqla z. Tada je broj njegovlh dijaqona],a n(n-3):2=252, pa je n(n_3)=2.252= =2.2.2.7.9. KonaEno nln-3) =2:3:2:_1.?:J=Zl.2l, pa ]e n=24. O_ bim je 0=24. L0=240 cm. 4. Neka je 0 presek dljagonala rornba i neka je M taEka u kojoj krug dodj,ruje stranicu lB. Kako je trougao IOM pravougli i kako je 0M=' ' =z'=L/4.AC to je )M=t=t/2.OAr pa je ugao AOM 600, a ugao 0.4M=30o. To zna6i da Su uglovi ronba BAD ! BCD po 600, a to opet znadi da su troA uglovi ABD ! BCD jednakostraniEni. Vlsine DE ! BF romba presecaju veCu dijagonalu.u tadkama p i e. Kako su DE L BF i visine jednakostranidnih trouqlova ABD i ECD, to je AP=?-.0P=2.OQ=aC odnosno Ap=pQ=eC.
B

l. Kako je f (xr=e2'-l to je f (a+tl=iont,l2-t=o2+2a.1r-!=a2+2a. je f (f (a+t))=f k2+z,t)=(a2+2a)r-L=(or*ro*t\ (a2+za_t) iIi f (f (a+tl ) =a4 +4a3+4a2 -t . 2. rz -a2+b2-2 (be+cd..+da-.2-d2)=0 dobijamo da je o2+b2-2b.-2c^d.-2da+c2+e2 +d.2 +d2=0. Grupisanjem Elanova dobrjl "" o2-2od.*d.2 * +b2 -2L o+ o2 +o2 -2o d.+d2 =o i ri (a-d) i * (o -. )t *," - or, =o. rir, *.r.ur.ta tri broja jednak je nuli ako i samo ako je svaki od njLh je_ dnak nuli pa mora biti c-d=0 ! b-c=0 i c-d=0 . zboq tranzitivnosti.relacije "=" dobija se a=d i b=e i e=d, t1. b=e-d.=a. 3. DuZ ,'d je srednja lintja
Tada

r1
i
l

ir

5. DuZi A.M i Ap odnosno BM i B,t su tangentne duii iz jedne tadke na dati krug i kao takve su. jednake (moZe i podudarnost). Kako je hipo_ tenuza A E= I 0=.4 t! +B t/t=A p + tj I,l = 6 _ r +g_ z. dobijamo da je 2r.=14-I0=4, a samo t'=2 cm. Kako je , .t=.Ei to je tS=5 cm, a -qM=A5-Al.r=AS-Ap=S- (6-2 )=5_4=f cm. Iz pitaoorine teoreme lako iz_ radunavamo rastojanje 5 6="f;Tfr7= = /T+a-/S.

trougla ABC, pa je FG=I2 cm. DuZ ,g je srednja J.inlja trapeza ,AB.GF pa je ,8=(24+12):2=I8 cm. DuZ M/t je srednja linija trouqla tr'Gd, pa je Mil=5 cm. povr5ine dobi.jerrih delova su. P(ABED)=84 cm2 t p(DEGF)= =50 crn2, p(FCNM')=36 cm2 i p(MNC,)= =12 cm2. 4. povr5ina lopte 7r=4rio2, u je Vl=4/3trr3. os"^pr"mtha nova valjka ima takodje poluprednik r", a visi-na ,?=2r. povr5ina val-ika je l' r=2pay=2nr2 +zrt,. 2r=6ny,2 a zapremina V,,=n12. 2y.=2trt"3. Odavcle )e P, n At r,2 . 6n 12 =2: 3 i Iz,, . ,.i= 4 / 3 : Z-2 z 3. r= u=4 / 3r 13 Ztr Ovim je dokaz zavr$en jer )e pI:.p7)=vItVu=223. 5. Neka su I , B, C centri datih krugova, a r i r?'polupreEnici upisanog odnosno opisanog kruga, sa zajednidkim centrom O. Ta6ka O je centar (teZiSte) t'rougla,4BC. Ao=2/3.h=2.r3.6/3 = 4{3 cm. r,=4/1_G, a R=4/i+5. povrEina traienog kruZnog prstena je P= r) (n2-r2)= 2- (q/l-s)2)=n (q/3+6+4/3-6) . =r ( (4/3+6) . (4{1+6-4/3+6 ) =r. B. /3. r2-96. n. /3 .
z V

"^2

L26

LZ?

reglti 1 na drugi naEin _ rnerodorn pr.avoli'Jaonika, iednadinom, ... Treba prlznat'I svako korekrno resenje.
Sa slike je oEigledno kada duZ CD uveCarno tri puta.

Napornena: Zadatak se moze

3.

RE.<ENJA ZADATAKA

sA MEDJUopSrrNsroe

TAKMTCENJA

da smo je uvecali ,.-;;.-;;;.-" duline, a dato uvedanje iznosi

da on-

?

O,
I

,

,

IV

RAZRED

t. Cifra jedinice u diniocu 23* odiqledno je 6 (jer je samo l.a=4 i 6.4=24, ali cifra I ne dolazi u obzir, jer bi ta_ da proj.zrrod t*4.1 bio tr:ocifr:en). U Einiocu **4 ci.fra desetica je tada 0 ili 5 (jer je 6.4=24 iti 6.54=324), Ako je cifra cle_ seti.ca 0, onda je *04.2=l*08 i *04.3=I*12, pa dobiiamo sIe<1eiu situaciju: *04.236 = **24
1*12
I

*0g

*I****
Oiig.ledno u sabirku l*0g nepoznata cifra mora bj-ti parna (zboq mnoienja sa 2) i sabrana sa I i prenosom mcra se zavriavati na 1.. Znadi da je nepoznata cifra 0. Tada je u Einiocu *04 nepoz_

2i CD je 12:2=6 cm, a dui lB ima duZinu 6+2=9.*, Zaisra je 3.6=8+I0=t8 cn. 4. Kada stranice kvadrata uveCamg za 2 odnosno 5 .cm, oncla se dobije pravougaonik, koji se mc:Ze razloZiti na ctaci Kv€rdraE 1 1: tri I nrqnja pravougaonika dile su I I stranice': 2 i r,2 i 5,5 1 {" po5t r 12 vrsine uoEenih pr.avougaulr:j<d su 2x, LO L 5r, a nJihov zbir Jc i5 ) ,z crn-. Odigleono je 2c+5r=45-ILr=.JS. Dakle 7c=35, a a;-35:7=5 crn, Lra.F_ j_e scranica kvadrara je 5 crrr, a po2 vrsl,Jra 25 cm 5. Jedno ocl nroguCih re5enja je sledeCe: J+3-3=3; (4+4+1):4=3; (5.5-5-5):5=3; 6:5+6:6+6:6=3r. ('l +'7 t'i +1 ) 2,. -7 :'/=3 i (B+8+B) : 8+8. g-g. g=3; (9+9+9+9 ) : 9-9:
RAZRED

2+L0=L2 cm. prena tome duZina du-

nata cifra 5, p.t je konadno traienl proizvod 504.236=I1g944. U 6i-ni'ocll a*4 cif ra deset-ica ne moZe biti 5, jer bJ- tada u sabirku l*08 nepoznata clfra moral_a biti neparna, dakle 9, Sto je r.re_ 'mosuce' jer bi tada rl0blfi proi-zvod 954.236 koji ne zadovoljava us-lorze zadatka, jer je druga cifra u proizvodu (225144) 2 a mora_ Ia bi biti r. 2. Da je zadatke re5aval,a po prvob.itnorn planu Zorica bi u toku poslednja 3' dana regila 3. l5=45 zadataka. Medjutim,.ona je poslednla 3 dana re6jla samo p.reostalih 3.4=12 zadataka.Zna_ -i da je razliku od 45-12=33 zadatka reBila u prethodnim danima. Xako je svakog dana ,'prebacivala normu,, za 3 zadar_ka to je re_ Savan je tr:a jalo 33: 3=11 dana. Dakle r_rkupan broj dana u kojima ie zorica resavata zadatke je lt+3=t4, a or"";;";,;.J,"]uaut._ ka je 14. l5=2I0 iIi rr. l8+3.4=198+t2=210.

9+9_9=3.

I. Kako je najvedi zajedniEki cleli1ac za 2J!0 i 3630 broj 2'3'5'i1-330 to su dinrenzije --railene kvaoraErrc pl,Jce 330 cmx330 crn. Kako je 2310:330=? i 3630:330=lr, ro je ukup.rn broj ploda 2. Nexa. je polovina prvog broja 3edrraka lrekurn broju :u..,I,a_ da je prvi broj dva puta veCl i izrrosi 2r. Slj-6rro treCirra dru_ g,g b'oja je r' pa 3e cirugl broj tri puta veci 1 iz'osi 3r. pec1r:a treceg DroJ a Je r-:tkouje i t p) .tL t.r"-,<ii L,r ij pet put"r veCl i iznOSr 5r, Xa,tio je 2;r r3;ri.!.I;=o0, to -jr_, I0;=6i.), a samo .l=6, pa 1e p::v-L h!:o) L), tlruq_i 18, a trecl.i 3r).

729

3. Ako je deda Mile r:odjen )9cD godinc: on Ce \9ba godlne inrati 8l qodinu, ZnaEi da ie TI6Z-T-OZF_-8I, il-j- Ta-d6=8r. 06igledno da cifra , rnora blti veCa od g, pa je b=9. O6igledno je rz=0, pa je <.ieda Mil-e roci jen 1909. crocline a 1990. godine , Ce imati tadno 81 goCinu.
, r . r't\d

b

4- 322=6

pravoj Q moZe se uoditi 4.5:2=10 ciuZi, a na pravoj

b.

Ukupan broj duZi jednak je t0+6+4.g=35, jer je joi 20 <tuZi odredjeno medjusobnirn spajanjem taEaka na pravoj c i pravoj

Svaka duZ prave 4 je osnovica jednog trougla 6tje je tre_ teme na pravoj b i obrnuto, pa je ukupan broj trouglova
4+6.5=40+30-70.

iznosi 16,/60 duga (jer je ved l'radeno 35/60, a treba da se vrati joB 9/60). odavde je o6igledno l/60 duga 640:16=40 dinara, a ceo dug 60.40=2400 dinara. 3. Neka )e p=2. Tada je p2+t3=4+r3=17. Kako je 17 prost broj to )e p=2 jedno reienje zadatka. Neka je p l 3. Tada je p neparan broj, pa j" L p2 takodje neparan broj, a p2+13 ie u tom sludaju paran (kao zblr dva neparna), 5to zna6i da je i sloZen. ovim smo dokazaLl da je p=l jedino reEenje problema. 4. Neka je s prava odredjena tadkama I i C i neka jer pns=lMltpnb=lD!,
Cenih 640 dinara q n s = [il) i q n c = [t]. Trouglovi ABD L MBD su podudarnL (za5to?), a lz podudarnosti Je AB=I,IB. Slidno i trouglovi ACE i NCE su podudarni (zaSto?) pa )e L AC=CN. zaklju- M 6ujemo da je AB+BC+CA=MB+tse+CN BEo je jednako duZi M/t/ i 5to je i trebalo dokazati.

5. Neka je tadka O centar traZenog kruga. Kako je 0/t=2 cm, to je ta6ka O na krugu k (A,2r. S druce str.ane t.razeni krug dodir.uje i datu pravu p r pd S€ tadka 6, mora nalazltl na pravoj koja je paralelna sa p i od nje u<laIjena 2 crn. KonaEno tadka O je presek Ova dva uOdena skupa taEaka. Zadatak ima dva reBenja.

---a--

-

5. O6igledno je taEka M teziSte trougla ABD,jerJeN sredigte 1r, a 0 srediSte BD (fer se dijagonale polove). Kako je A0=I/2.AC=g cm, Lo )e AI"1=2/3.A0=6 cm.

VI

RAZRED

l. Neka je treCina prvog broja jerlnaka r. Tada je prvi broj 3;r:. Slidno petina drugog broja je c, pa je drugi broj 5c. Kako je sedmina tredeg broja takodje jc, to je treii broj jeci_ nak 7c. Zbir traienih brojeva je 3c+5:r+7c=I5r=1455, pa je sa_ rno c=1455:15=97, a traZeni brojevi sU 3jc=291, 5c=4g5 i koltadno
7

VTI

RAZRED

x=67

9

2. Xada je vratio l/rl duqa BoZa je dugovao |.,1iri joB 3rz4 duga. Kada je vratio 4,/9 ostatka, vratlo 7e joE 4/9 3/4=r/3 duga. Kaks )e r/4+r/3=7/12=35/60 i kako )e 3/20=9/60, to vra-

1. Neka je 5+/2 racionalan broj r. Tada je t2=r-5. Kako je razlika dva racionalna broja (r I 5) takodje racl-onalan broj, a € ie iracionalan. pretpostavka nije tadna, pa ie 5+{2 iracionalan broj. Slidno, neka )e 5/Z racionalan broj s. Tada je /2=s:5. Kako je kolidnik dva racionalna broja s i 5 takodjg r:acionalan, a /2 ie ir:acionalan to je opet netaEna pretpostavka, t). 5/Z ie iracionalan broj.

1t1
2. Kako je I0n=100...00.0, gde rrula ima ta6no n, to je r0n-l=999...g99 gde deverki ima-radno n. oEiqledno je da broj 999...999 deljiv sa 9, jei je 999...999:9=tIt...rII (jeclinlca ima tadno n). Da bi III...l1l bio deljiv sa 9 mora zbir cifara biti. deljiv sa 9. Kako je zbir cifara broja ltt...llr (n jedi_ nica) jednak n, to n mora bitl ctreljivo sa 9, tj. net9, 18,2'1 , ... l. 3. Neka je trougao ABC d,at!, trougao (AB=c i ugao BAC=22r5o) A Konstrui6emo trougao lC, s.imetri_ A dan darom u odnosu na AC. Tada je /t\ AD=c, a usao BAD=45,o. N"ku j" as / I \ visina koja odsovara srranici ,48. / I \ Trougao ADL )e jednakokrako pra_ / I _\. vousli, pa je A!.t=c, a AE=DE=cr'Z/2. / -_1_\ L-povr5ina trougta ABD je .2Ay4, | \ u D c B povrBina trougla nac je o2/Z/g. tl . Kako je povrdina kruZnog prstena p=n(n2_r,2) to^ je i po_ vrSina traZenog kruga jednaka r (,a2-12). Ako je,poluprednik.tra_ Zenog kruga r, onrJa je nr2=n (n2-r2) cdnosno "z="rz-n|-,; ,"';" cl r uga kateta pravouglog trougl.a u kore je hig:terruza .rr, a jednix keitei:a r5. Di j.agonala osnoVe j ednal:a je 5 cm = v'7i2. Kako je trouqao je l,J=10, a t;p=.=5r'-3 cn. i,ovrij.na kvadra )e t'=124*rOll) cm2, a zap-r :c'.in.I r=uOrJ 6;;1.
I
I I I

. 2.

Kako

$er negativna vrednost ne dolazi u obzir zbog c)I). ** = ," -*r' --! e. :" (oper nesarivna SliEno '2-2 " - * =;, vrednost ne dolazi u obzir jer je zbog c> f, r>j). .1513 Kako je a x-;=; to se sabiranjem gornjih jed"*;=f, nakosti dobija zr =52 + j = 4, a samo x=2. 3. oEigledno je lo2r'-r=(ton)2-1=1ion-i) (rou+r)., a 34=gt. Dalje, traZeni Lzraz je ceo broj samo kada je uodeni proizvod deljiv sa 81. Kako je toz-r=ssgg...gg9 i kako je t0u+1= =f00...001, to je prvi broj uvek detjiv sa 9, a drugi nikada, pa je dalje razmatranje identibno kao u 2. zadatku za VI:r yazred. 4. Krake AD ! BC trapeza produiimo do preseka, a preseEnu taEku obeleZimo sa E.,Iz Talesove teoreme )e ABzCD= =AL':DE, tj. 25.15=(8+rc) 3r, pa le 25rc=120+15r, a ::=12 cm. Kako je zbir uglova na osnovici prav, to je ugao ,4AB takodje prav, pa su trouglovi ASB i ,l'L'pravoug]-i. Iz pitagorine teoreme je t'l-'=9 cnr i BI=15 cm, pa je BC=BE-CE=6 cn. Obim trapeza je 54 cm, a povrgina jednaka razlici povrSina trouglova ABL' i C'DE, pa .le F=I50-54=96 cm2. 5. Kada datu piramidu sa upisanom kockom presedemo sa ravni koja prolazi kroz visinu piramide i paralelna je je<1noj od osnovnih ivica pirarnide kao presek de se dobitt karakteristi6an trougao. Neka je stranica uobenog kvadrata (ustvari stranj-ca kocke) jednaka rc. Tada je zboq Talesove teorel'.€ ispunjena

r5 .r+i=i

to ie ie ,2 ++=+ g&

c2+2 *

}..= t'

*it'=? n. j.

/

-. uolt'
\.ru

VIII 'I.
I

}IAZRTD

I2e . Tacla je 8Bc-iIc=2b. Kako je leva strana jedrrakosti dcljive sa ll, to lrror.r br r::- I clesna , pa je broj b=0 (jer je r cifra manja i ti jeCnixa 9) - Tddd Jc
(

00:+I

Neka je traZeni trocifrenrbroi
+c= 12
a +l:

02,

+c ) = ). 2 a- t2b

iFV. r'aaa je o6igledno

+

II (8a-e)=0, pa je
r08=12 (I+O+8).

..=g

r, odnosno ..=g i ;z=)., pa ;e crai.i:n-:_ itroj

Ltt
Jednakost MN:QS = H[:!R ilt l2:r = 6:(6-r) , odakle d.obi_ aano 72-L2x =6rrpa Je 18x - ?Ara s=lg 66.Zapreniaa piranid,e je odigledao v = V7.L22. G - 288 .rr r^ zapreniaa tocte Je YL' 4V - 64 D.i.l" v:v, = 2gg:6rr - )t2

"r].

PJSENJA ZADATAKA sA REPUBUCKoG TAKMICE}.UA

VI RAZRED

n.1, (1ot+35): rt5 = 45:45 = I. Ako je n>.2, onda Je bnoj lon+35' 1oo...oo35 i o6igledno je deljiv sa 5 (jer mu je poslednja cifra 5) i sa 9 (jer je zbin njegovih cifana 1+3+5:9). To zna6i da je i broj lon+ 35 deljiv,sa 45, pa j.e kolldnik (1on+35):45 uvek L.
Za pninodan br:oj.

2. Ma6ka i po za dva i po dana poJede t:ri i po miEa. To zna6i da 3 nadke za 5 dana poJedu 4.3,5 = 14 niSeva, a jedna rnadka za jedan dan pojede 14/15 mi!a. Jedna ma6ka za 45 dana pojede 45.14/15:
3.1t+:42 mi5a, a loo na6aka za 45 dana 6e pojesti 1oo.42=42oo miSeva.

':

3. Neka je o centan kruga upisanog u trougao lBC. Tada su B0 i co sinetrale uglova. Dakle uglovi @o i DBo su jednaki. Xako je i .4CBo = 4D0B (kao uglovi sa paral-elnin knacima), to je trougao
BOD

jednokokrak, pa

)e

D0= BD.lla
AD+DE+

s1ican naein je i oE = CE. obirn trougla ADE jednak je +tA - AD+D)+OE+EA = AD+DB+CE+EA = Ail+AC = c + b.

L35 t+. Trouglovi ABc i BLM su podudanni 1 ABC =
9OO =

3. Trougao ACE je p!,avougli, pa se oko njega moZe opisati knug 6iji je centar u snedi5tu hipotenuze td. Slidno je i sa
tr"ouglon
.dCl,4.

(AB=BL i BM=BC;

4tua = 4LBl,+ gABM = 6o0+3o0) fz podudarnosti je o6igledno hiptenuza
AC

=

Dakle oko 6etvo-

,

Lt.!.

5. Kvadnat ina tr^i vrste, tni kol-one i dve dijagonale. Zbin po svakoj od njih rnoZe biti najrnanje 3(I+l+l), a najviEe 9(3+3+3) i noZa uzirnati 7 naznih vnednosti (3,4,5,6r7,8,9). Kako 7 raznih vrednosti treba nasponediti na g nesta (3 kolone+3 vnste + 2 dijagonale), to 6e se bar na dva mesta zbir,ovi podudaniti (Dirihle_ ov pr incip), gto znadi da na svirn rnestima ne mogu biti razliditi zbinovi.
VII RAZRED

rougla Tada je fenijski

AECI.! no|.e

se opisati krug.

4cEH= 4cAM(.kao peri.nad tetivon CM ). Kako je

4cAt4 = 6oo-4so = l.Eo, to je i ICE\I = J.So. D podnoZje visine iz ternena C i neka je CD=c, AD=V, BD =1tl-V . Prirnenorn Pitagorine tcoreme na trouglove ACD i BCD dobija se: c2.=rs2- y2=r32-(r,+-y )2. ouli" je 225- y2= f69-I96 +28y- y2 , pa je zey = 252, a= 9 cn. Sada je a2=225-81=144: a sama visina c= 12 Povr5jna trougla je P = 14.12:2 = 94 cn2. S druge stnane P = (15r +13 r.):2:8r{, gde je r" poluprednik tra;1enog kruga. Dobija se 2Br = 168r pa je r,= 6 cm, a povr5ina p1 = 36 %. o^2. traZenog kruga je 5. Onotad piranride i.l = 4 ah:2:2. IZh = Z\h:36o 36o:2r+ = 15 cm. Kako je h= H {2, to je I/: Is/ V1 . S1i-no je i visina romba h 1 jedna.ka
cm

4. lleka je

1. Neka je tnaZeni detvonocifreni b.oj jednak TEdD.Taaa je 9'TE.D = D.Fi. odigredno da cifre l i D monaju biti.azr.i6ite od o. Kako je 9(1ooo,4+1ooB+IoC+D)= loooD+lood+IoB+A, to je i goool+ goo8+ +9oC+9D : loooD+fooC+I'B+A 4 9999. Zbog A >z \19ooo € 9ooo,4 _z 9999, odakle je oligledno l:1. Slidno 9ooo.<IoooD4g99-o, je pa r:9. Zamenom u jednadinu riobija se gooo+-ooor+got+g1: gooo+100c+ro8+r, ornosno ggog : roc-8o ili 89s: c-8. Kako je c-s st, to 898 moZe biti s.:mo o, t), B= 0, a tada je C:g. TnaZeni broi je lo83 (9.io89 " ggol). 2. I,lcka je p=Z. Tac.i ju p3*3p = 23+32 = s+9 : 17, pa je jedno reienje nadeg problenra p:2. nko )e p r_3, onda jep nepanan broj, a tada su i p3 i gP takodje neprrrii brojevi. ujihov zbir je paran, pa ne noi:e biti prost broj, Dakle jedino rc5enje je p=2.

'

cm

Pa le

.. v2. I5 ,/:

Zapremina piranidc jednaka je

pa je lr = 9oo cr3.

rt?
VIII RAZRED

c, a dedaka y onda je odigledno 2oE + 3oV ='L7o, odnosno 2x'+ 3y: 17. Kako su a i y pnir:odni bnoje_ .vi to.je. c 8, a U 5. Kako je 2c panno to je 3y neparan bnoj, pa je i y nepanan, tj. ae{t,z,s} . Tada ie xe{t, a,1} . Kako je gnupa imala neparan broj lica to je odigredno biro 4 devoj6ice i 3 dedaka (sludajevi 1+7 i 5+I otpadaju). 2. Kako ie ,2-2, +l = (g -1)2 to je data jednadina ekvivalentna jednadiniI.c + 1l + [c - fl .2c. Ako je ez.-l jednadina ima obLik -ic-l-5+1 = -2u= Zr, pa je o:0, Sto odigledno nije r.e5enje, jen se ne nalazi u zadaton intenvalu. Ukoliko je -1 <c <1 jednadina dobija oblik a+1_c+l =l = ls, pa je a= I jedno re5enje.
Ako je oz1 jedna6ina dobija oblik c+l+s_L 2o: 2c, pa = jednadina postaje identitet, tj. neEenje su svi bnojevi intervara
Prema tome. neEenja jedna6ine su svi nealni brojevi o >,1.

I. Ako je devojdica bilo

1o:8 = 8:
Radunanjem

BD

i lo:6 = 6:ID. se dpblja BD = 32/5 i 4D: 18/5, pa Je
"

AD:BD = 9:16

4.

c

CD, to Je zbog Teleeove teoreme AB:CD 2 B0:D0 = t+22 = 2:L. Ugao DCA = 48CA t 4DCA = ,IBAC(ke uglovl s paralelnin knacima). O6itd je IBCA =,,,BAC2 pa je tnougao I8(
Kako ABll

je

Jednokokraki, tj.AB=BC= 2t .

Tada

Odavde

jer* 2 V3, pa Je 6:2:6V3.3.18\6.
5.
Neka

trougao BCD pr.avougli i BC:.2x i CDsr, to je 4BCD=600,aBD=6=a G. povnsinatr"apeza P=ru W+Z V5l
CD=

je

u.

Kako Je

3. l,leka je tnazena hipotenuza r, a nepoznata kateta y. je Tada t2-y2 .36 ili (d-y) (x+y) = 35. Kako su c i y prinodni brojevi to su mogu6i slede6i sluEajevi: a-g_-l, a+y=g6. a_V=Z , c+y:18i a-y=3, :c+u= 12, u-y = \,,+V g, e-V= 6r t+y = 6. = Kako zbir i razLika dva prirodna broja inaju istu parnost to p!.va, tre6a i detvrta kornbinacija ne dolaze u obzir,. Nenogu6a je posrednji i kombinacija jen zbin dvaprinodna broja mora biti ve6i oC njihove razlike. ReSavanjen druge kombinacije dobija se c= 1o, A= B. Iz sli|nosti tnouglova lBC, ACD i BCD dobija sei AB:BC=BC:BD i AB:AC=AC:AD

i1..".";1,"::::il.I; ; :i;l;
Dakle

je ll snediSte ivice rz P'- o'l

dobijamo CM=XAI , a iz podudannosti trouglova AALM i .CTN,MAU=CK.

I

itdf{l je panalelognam i to A nornb, jen je MC=CN=NAl=Ara=a. t[i/2. Povn$ina romba jedrtaka je poluproizvodu dijagonala, pa jg p,Af . MK : 2 = aVi. atfD : z = a2 {F / Z o^2.

t