Leasing u BiH

SARAJEVO OKTOBAR LISTOPAD 2012.

ba Bulevar M. Selimovića 16 71000 Sarajevo Tel: 033/771 222 Faks: 033/771 225 www.ba Fra Anđela Zvizdovića 1 71000 Sarajevo Tel.nlbleasing.ba Vukovarska 1 88000 Mostar Tel: 036/394 500 Faks: 036/394 595 Zmaja od Bosne 7 71000 Sarajevo Tel: 033/565 850 Faks: 033/208 863 www.hypo-alpe-adria.ba Trg solidarnosti 2a 71000 Sarajevo Tel: 033/789 345 Faks: 033/789 346 www.asa-aleasing.rs.ba Danijela Ozme 3 71000 Sarajevo Tel: 033/254 354 Faks: 033/212 273 www.Aleja Svetog Save 13 78000 Banja Luka Tel: 051/340 301 Faks: 051/340 310 www.vbleasing.rlbh.: 033/276 280 Faks: 033/276 286 www.ba .s-leasing.unicreditleasing.ba Džemala Bijedića 2 71000 Sarajevo Tel: 033/ 721 750 Faks: 033/ 721 777 www.

. finansirano 4400 ugovora u vrijednosti 216.1. .namjena korištenja sredstava je transparentna. HypoAlpe-Adria Leasing. sedam je sa sjedištem u Federaciji BiH. godini je uzrokovan gašenjem jednog leasing leasing društva. UniCredit Leasing. kurseva treninga Pad aktive u 2010. žiranata). . .1.isplata odobrenog leasing aranžmana se uvijek izvršava direktno dobavljaču predmeta leasinga. leasing kao proizvod ima sljedeće prednosti za klijente: .166.370. Od navedenih osam leasing društava.000 KM www. S-Leasing i ASA ALeasing. 4 miliona KM 2010. g. Iznos finansiranja i broj sklopljenih ugovora o leasingu je sljedeći: 2009.. g. .1. NLB Leasing. ukupna aktiva svih leasing društava je iznosila: • 2009.com . Euroleasing. godine. g.149.PDV se obračunava i plaća unaprijed – finansijski leasing. g.389. g. finansirano 5566 ugovora u vrijednosti 245. finansirano 6348 ugovora u vrijednosti 277.000 KM • 2010.000 KM • 2011. Ciljevi Udruženja su: • međusobno povezivanje članica Udruženja u cilju unapređivanja i razvoja leasing i tehnologije rada u primjeni savremenih tehnoloških i tehničkih dostignuća • razmjena iskustava među članicama • promoviranje leasing putem glasila i drugih stručnih publikacija radi ostvarivanja ciljeva Udruženja • proučavanje i praćenje stanja o kretanjima razvoja leasing i aktuelnim pitanjima iz ove oblasti • praćenje zakonske regulative U iz ove oblasti • pokretanje inicijativa kod nadležnih organa za donošenje i izmjene zakonskih propisa iz oblasti leasinga • stručno usavršavanja članica putem organizovanja seminara.598. Raiffeisen Leasing. ...PDV se obračunava i plaća na leasing najamnine u toku leasing perioda (operativni leasing).leasing omogućava finansiranje bez dodatnog instrumenta obezbjeđenja (npr. obzirom da se kod aktivacije ugovora o leasingu potpisuje primopredajni zapisnik za finansirani predmet leasinga n 29 • prikupljanje i evidencija statističkih podataka od zajedničkog interesa za članove Udruženja • predstavljanje članova Udruženja na međunarodnim skupovima • saradnja sa sličnim udruženjima i drugim organima i organizacijama u zemlji i inostranstvu Što se tiče statističkih podataka leasing društava u protekle tri godine.2012 X udruŽenJe druŠtava ZA LEAsINg U BiH druženje društava za leasing u Bosni i Hercegovini je osnovano u aprilu 2005.8 miliona KM Na lokalnom tržištu.108.predmet finansiranja je i instrument obezbjeđenja za leasing aranžman.0 miliona KM 2011. a jedno sa sjedištem u Republici Srpskoj. Članice Udruženja su: VB Leasing.PDV je neutralna stavka kod slučajeva finansiranja fiksne aktive (za pravne subjekte u sistemu PDV-a).bankeubih. g.

dok se sa druge strane pogoršao bonitet privrednih subjekata koji iskazuju potrebu za leasingom. s obzirom da smo suočeni sa činjenicom da su banke smanjile svoje kreditne aktivnosti ? Da li u tom kontekstu vidite šansu za leasing društva i koji su preduslovi za eventualnu ekspanziju? 6. UniCredit Leasing ZakOni i pOslOvnO Okr Osnovni preduslov je efikasan pravni postupak ulaska u posjed predmeta leasinga pri raskidu ugovora od strane leasing kuće. a najviše od toga slijedeće: . Šta su trenutno najveći problemi leasing društava u BiH? 3.različit poreski tretman prometa nekretnina u BiH u smislu da promet nekretnina pribavljenih zbog finansiranja u vidu finansijkog leasinga u FBiH je predmet razreza poreza na promet nekretnina. Italija.. smanjila se potražnja za finansijskim uslugama.Najveći problemi leasing društava u BiH. Jednim dijelom je na našu ponudu utjecala i nova regulativa koja značajno ograničava određene proizvode koje smo prije toga uspješno nudili duži niz godina. je zakonsko i poslovno okruženje koje opstruira rad leasing društava. U kom smislu je stupanje na snagu Zakona o leasingu i nadzor od strane FBA uticao na cjelokupno poslovanje leasing društava? Poznato je da je stupanjem na snagu tog zakona poslovanje leasing društava svedeno isključivo na finansijski i operativni leasing.) . da li je njegovo stavljanje pod ingerencije agencija za bankarstvo bilo dobar potez? (Za LD iz RS-a) 5. osim smanjenja privrednih aktivnosti u prvoj polovni 2012. Kako na poslovanje leasing društava u BiH utiču dešavanja u Evropskoj uniji (Austrija.teškoće u povratu posjeda nad predmetom leasinga općenito (ako se povrat posjeda ne ostvari u izvršnom postupku na osnovu Potvrde o registraciji iz Registra zaloga BiH ili notarskog poravnanja za povrat posjeda. dok u RS i Brčko Distriktu promet nekretnina nije oporeziv 30 www. godine.PITANJA 1 . a naročito za investicijama. 2 . dok su prije njegovog stupanja na snagu leasing društva obavljala i druge poslovne aktivnosti. Koje privredne grane bi mogle kvalitetno finansijski propratiti leasing društva u narednom periodu? 7. Slovenija) odnosno u zemljama odakle uglavnom potiču matične kuće leasing društava u BiH? Svjedoci smo uvođenja oštrije regulative u zemljama EU (prije svega strožiji kapitalni zahtjevi). osnove bezbjednosti saobraćaja i registraciju vozila zbog čega su leasing društva kao vlasnici predmeta finansiranja izloženi prekršajnim kaznama i postupcima zbog prekršaja koje počine Korisnici leasinga tokom leasing perioda u kojem su jedino oni u posjedu istih (kazne zbog upravljanja neregistriranim i neosiguranim predmetima leasinga. Pod tim ne mislim na zajmove.com . Dojam koji se stiče iz prethodnog perioda je da leasing društva predstavljaju proširenu vrstu bankarskih proizvoda. Koliko je u ovom trenutku javnost upoznata sa leasing proizvodima koji se nude na našem tržištu? 8. kazne zbog propuštanja povrata registarskih tablica nadležnim MUP-ovima u slučaju neproduženja registracije predmeta leasinga. Sa jedne strane. onda je povrat posjeda moguć isključivo temeljem tužbe za povrat posjeda) . Kako sa aspekta leasing kuća u FBiH objašnjavate pad poslovnih aktivnosti u 2012. Šta su leasing društva poduzela putem Udruženja ili samostalno na otklanjanju eventualnih zakonskih ili drugih barijera koje utiču na poslovanje i da li su te aktivnosti dovoljne da urode plodom? 4. Da li je Zakon o leasingu i nadzor FBA unaprijedio praćenje rizika u poslovanju leasing društava i da li je. Ulaskom u posjed. godini? 2. Da li smatrate da je potrebno dodatno raditi na razvoju leasing proizvoda. Da li su leasing društva u BiH dovoljno razvijena da mogu pružiti kompletniju i kvalitetniju postprodajnu leasing uslugu klijentima? 10. leasing kuće dobijaju zanačajno bolji tretman rezervacija za potencijalne gubitke od bilo koje druge finansijske institucije kada je sporno potraživanje u pitanju jer leasing kuće imaju mogućnost prodaje takvog predmeta putem neposredne pogodbe 1 Smanjenjem privrednih aktivnosti usljed globalne finansijske krize..neusaglašena zakonska regulativa koja reguliše leasing poslovanje (Zakon o leasingu FBiH i Zakon o leasingu RS) sa zakonima koji regulišu cestovni prijevoz. već na nove nepokretnosti i operativni leasing. po Vama.bankeubih. Da li leasing društva u ovom trenutku posjeduju finansijske kapacitete koji bi mogli doprinijeti poticanju privrednih aktivnosti u BiH.sporost rada sudova zbog čega postupci za povrat predmeta leasinga na osnovu Potvrde o registraciji posebnog vlasničkog prava iz Registra zaloga BiH koji predstavlja izvršnu ispravu te naplatu potraživanja u izvršnom i parničnom postupku traju i po par godina . isti napravio red u poslovanju leasing društava? (za LD iz FBiH) Kako ocjenjujete zakonsku regulativu koja uređuje odnose u ovom sektoru u RS-u i BiH. kako bi oni bili prepoznatljivi na tržištu i kako bi istakli sve svoje prednosti u odnosu na klasične bankarske proizvode? 9.

a tako definisana podliježe obračunu PDV-a. a samim tim i konkurentna prednost se postiže samo u okviru visokih standarda dobrog poslovanja. Da su finansijske aktivnosti bile regulisane na današnji način u doba ekonomske ekspanzije. Sa druge strane. Ovo je izrazito značajan problem u slučaju reprograma leasing ugovora jer klijentu se povećava finansijsko opterećenje u momentu kada je najvažnije da se postigne suprotan efekat. su definisali leasing kuće kao finansijske intitucije koje ubiru kamatu za svoje usluge. Ulaskom u posjed. Ali to sve nema smisla ako je pravno teško ući u posjed. unapređeno je praćenje rizika gdje leasing kuće ne mogu da nastave sa radom bez adekvatnog nivoa kapitala. imali bi veću vjerovatnoću samoodrživosti. relativno dobro upravljale rizicima. limit za minimum osnivačkog kapitala) ali su u PDV sistemu i nisu oslobođeni fiskalizacije u cijelosti. kao i FBA.fiskalizacija leasing društva koja umnogome usporava rad leasing društava i povećava troškove rada.2012 X KRUŽENJE OPSTRUIRAJU NAŠ RAD zbog čega finansiranje nekretnina u FBiH (izuzev u Posavskom kantonu gdje promet nekretnina zbog finansiranja putem leasinga nije oporeziv promet) čini ovo finansiranje nekonkuretnim proizvodom leasinga društava obzirom da je porez na promet nekretnina direktni trošak Korisnika leasinga i Korisnik leasinga ga plaća dva puta . Prethodno je adekvatnost kapitala bila u arbitražnoj zoni. Generlano. ali uloženi napori nisu ni približno ekvivalentni postignutim rezultatima na otklanjanju zakonskih i poslovnih prepreka za rad. 4 . Na žalost. vazan preduslov je izmjena PDV tretmana leasing usluga.bankeubih.Osnovni preduslov je efikasan pravni postupak ulaska u posjed predmeta leasinga pri raskidu ugovora od strane leasing kuće. Dosadašnja praksa partnerstva sa zakonodavnim i izvršnim vlastima pokazuje da vlast uključuje Udruženje leasing društava u kreiranje novih zakona i izmjena i dopuna zakona koji direktno utiču na rad leasing društava. 3 . Zakon o leasingu i FAB su napravili red u leasing branši jer svi trenutno poslujemo po istim pravilima.Sa jedne strane. Vjerovatno će trend biti da se manji privredni subjekti integrišu u veće. Često kada se to i dogodi. Dokaz za ovu tvrdnju je i taj da je velika većina leasing kuća nastavila poslovati uz manje prilagodbe novim pravilima. članice međunarodnih bankarskih grupacija. manji subjekti bi imali veće šanse da se uspješno adaptiraju tj.   . Također. plaćanje naknade za nadzor rada nadležnoj agenciji za bankarstvo. a kamata je po PDV regulativi neopterećena PDV-om. PDV regulativa tretira kamatu na usluge finansijskog leasinga kao nakandu. Prije su leasing kuće.Leasing društva putem Udruženja leasing društava u BiH već duži niz godina ulaže napore u stvaranje partnerskog odnosa sa zakonodavnim i izvršnim vlastima u BiH u cilju usaglašavanja zakonske regulative koja se direktno i indirektno reflektira na rad leasing društava.com međunarodnoj zajednici da prilikom kreiranja zakonskog okvira konsultira privredni i nevladin sektor na čiji rad i djelovanje se direktno reflektiraju doneseni zakoni i izmjene zakona. ali sve sugestije i primjedbe na prijedloge zakona se redovito odbacuju ili ne uvažavaju tako da leasing društva imaju osjećaj da ih vlasti ne slušaju i da smo samo „pro forme“ uključeni u kreiranje zakonskog okvira kako bi vlast ispunila svoju obavezu prema www. malo manje dobro adekvatnosti kapitalom. leasing kuće dobijaju zanačajno bolji tretman rezervacija za potencijalne gubitke od bilo koje druge finansijske institucije kada je sporno potraživanje u pitanju jer leasing kuće imaju mogućnost prodaje takvog predmeta putem neposredne pogodbe. jer su te aktivnosti bile uspostavljene i praćene kroz grupne politike i standarde. kako u našoj tako i u drugim industrijama. što prije nije bio slučaj. a samim tim je bilo više poremećaja trzišta. što je ponovo čini manje konkurentnom u odnosu na banke obzirom da leasing društva imaju sve obaveze finansijskih institucija (ishodovanje dozvole za rad od nadležne agencije za bankarstvo. PDV regulativa takođe de facto onemogućuje finansijski leasing novih nepokretnosti firmama jer takvu transakciju tretira kao 31 . izrazito regulisano poslovanje je značajno povećalo troškove leasing kuća u najnepovoljnijim tržišnim uslovima. a što dovodi u pitanje održivost poslovanja manjih privrednih subjekata koji nemaju ekonomiju obima da se nose sa sve zahtjevnijim administrativnim bremenom. I druge industrije nisu pošteđene ovog trenda.prilikom pribavljanja nerketnina za finansiranje i po isplati svih obaveza po leasing ugovoru kada leasing društvo vrši prenos vlasništva na Korisnika leasinga. predmet leasinga je u međuvremenu značajno izgubio na vrijednosti. 5 . Zakon o leasingu. Tim će se neminovno izgubiti fleksibilnost reagovanja na tržišne zahtijeve kao i smanjenje broja proizvoda.

Što se tiče finansijskog leasinga. Pored vozila i standardnih strojeva. Ogroman je potencijal na operativnom leasingu visoko utrživih predmeta jer postoji skoro neograničen broj uslužnih paketa i njihovih varijacija koje mogu zadovoljiti širok spektar korisnika. Po trenutnim pravilima. n www. a naročito za situacije gdje lokalne banke nisu u većinskom vlasništvu leasing kuća sa kojim ostvaruju ovaj vid transakcija.Da. 9 . fokus je više na predmetima nego na privrednim granama. Sa jedne strane. se mogu postići efikasno smanjenjem aktive kako bi se postigao ciljni koeficijent.Javnost je dobro upoznata sa leasing ponudom. Nadamo se da će se velike bankarske grupe na vrijeme dokapitalizirati kako bi prethodni trend bio optimalan za tržišne uslove. u vrijeme kada izvora kapitala manjaka. fiskalne benefite. 7 . Moje mišljenje je da bakarske grupacije trebaju strateški fokusirati resurse na leasing pri finansiranju dugoročne imovine dužnika. Kao što sam napomenuo. preduslov je efikasan ulazak u posjed predmeta nakon isteka ugovora ili njegovog prijeveremenog raskida. 10 . ekonomičnu mas-nabavku. neminovno je smanjenje troškova na najvitalnijim aspektima poslovanja kao što su prodajne i post-prodajne aktivnosti. višom ulaznom cijenom kapitala i refinansiranja i većim.Nakon desetljeća prisustva na tržištu. tj duplim. Leasing ima zakonsku i faktičku mogućnost da veže manje kapitala korisnika za isti kreditni rizik.com . Ranije sam pomenuo. Na žalost. u pravu ste. Dakle. leasing društva su stekla znanja i iskustva da mogu pružiti visok nivo postprodajne usluge. niti institucionalnog niti ljudskog.Dešavanja u EU uglavnom se reflektuju na leasing društva u BiH. Specijalizirani posrednici efikasno lociraju takve strojeve i iskazuju interes ako su isti ponuđeni putem interneta. ako se ne usliše naši pravni apeli. to štedi kapital. izvještajnim i aktivnostima zaštite porošača. povećana regulativa je dovela do značajnog povećanja tih istih troškova i to na kontrolnim. Pomenuti pristup bi se mogao dodatno poduprijediti uvođenjem forfejtinga. Banke ne mogu ponuditi 32 dodatne usluge u rati kao što su osiguranje. pritisak je na snižavanju generalnih administrativnih troškova. iako moram naglasiti da broj proizvoda ima tendenciju smanjenja zbog prethodno pomenutih razloga. Što se tiče tržišta kapitala. efekat je smanjenje aktive kroz smanjenje kreditnih i leasing volumena.bankeubih. leasing društva mogu kvalitetno popratiti sve predmete leasinga koja su zadržala dobru utrživost. on ima jednu veliku prednost nad kreditima kada je u pitanju finasniranje dugoročne imovine.dvostruki promet u kratom vremenskom intervalu. a sa druge strane povećava potencijal ponude i potražnje. održavanje. gorivo. „staro-za-novo“. neopterećenog PDV namatima kao u drugim EU tržištima koja posluju lokalno po MRS standardima. U isto vrijeme. Dakle. aktivnostima na kontroli i izvještavanju. znanja ne manjaka. apsorpciju rizika ostatka vrijednosti predmeta. Strožiji kapitalni zahtjevi. 8 . 6 . usljed pada prometa. da stanem samo na osnovnim mogućnostima. To onemogućava da se ulazni PDV tretira kao odbitni. asistenciju. iskustvo nam govori da specijalni strojevi imaju visok nivo utrživosti na međunarodnim niš-tržištima.

Paket ove akcije. kao i kod pružanja podrške i potrebnog consultinga tokom cijelog procesa trajanja samog leasing aranžmana.o. kroz ovu akciju smo obezbijedili pomoć na cesti 24h u trajanju od godinu dana. uključuje i gratis kasko osiguranje koji je naša višegodišnja ponuda. Raiffeisen Leasing izgradio se kao jedna od vodećih leasing kompanija. – navodi Sekavić-Bandić. godine. Uz dugogodišnje prisustvo u našoj zemlji. kao i pravac kojim se planira kretati u narednom periodu. kao moderan. Leasing proizvod. povoljan.2012 X Lakše od igre R aiffeisen Leasing d. kao i osiguranje od nezgode. Stručni tim leasing managera i postprodajnog osoblja ove kompanije na raspolaganju je svojim klijentima kod kreiranja same ponude. Sarajevo Belma Sekavić-Bandić imala je vrlo pozitivan odjek u cijeloj zemlji. Kada je riječ o planovima za budućnost. koja je pokrenuta još prošle godine.o. a to je mogućnost otkupa vozila u iznosu otkupne vrijednosti.com Raiffeisen leasing d. pored odlične ponude vozila. nudimo i dodatnu pogodnost. iz ponude velikog broja distributera voznih marki iz BiH putem aranžmana finansijskog leasinga sklopljenog sa Raiffeisen Leasingom. Raiffeisen Leasing ima osmišljenu strategiju i jasno definisane ciljeve. Raiffeisen Leasing privodi kraju aktivnosti namijenjene za 2012. Raiffeisen Leasing uspijeva održati i kvalitet usluge koju pruža na najvišem nivou.o. uz nekoliko dodatih vrijednosti i olakšica u odnosu na akciju organizovanu za 2011. godinu. detaljnog informisanja i edukacije o samom leasing proizvodu. Finansiranjem javnog i privatnog sektora. Također. O trenutnim akcijama u ovoj kompaniji. direktor Raiffeisen Leasinga rekla je sljedeće: Naša akcija „Lakše od igre“. ova kompanija vrlo aktivno učestvuje u izgradnji i očuvanju privrede naše zemlje. Raiffeisen Leasing posluje u svim većim gradovima BiH. kao i dosada. n 33 . Uz takve akcije. pojedinaca i pravnih lica. koja pruža usluge finansiranja nabavki vozila. i kroz te potrebe kreira uvijek nove akcije.o. Kao kompanija sa velikim iskustvom u našoj zemlji. kao i pripreme vezane za narednu godinu. Banjaluci. Akcija je osmišljena za nabavku novih putničkih vozila. tržištu. te putničko i zdravstveno osiguranje gratis. uz sigurnost i kvalitet koji nam garantuju naši osnivači. tako da smo njeno trajanje produžili i na 2012. godinu. tako i malih i srednjih preduzeća. sa mobilnim timovima leasing managera koji stižu na adrese klijenata sa spremnim rješenjima za finansiranje. Kako smo mi kuća koja se trudi uvoditi novine i osmišljavati dodatne vrijednosti i olakšice svim našim klijentima. opreme i nekretnina putem aranžmana finansijskog i operativnog leasinga. kako korporativnih kompanija. u ovogodišnjoj akciji pored svih nabrojanih osiguranja i pomoći.bankeubih. Na taj način kompanija je prisutna u svim krajevima naše zemlje. a koja se pruža na teritoriji cijele Evrope. znanje i radinost naših zaposlenika. individualno prilagodljiv i fleksibilan način finansiranja. svakodnevno privlači sve veću pažnju. sa centralnim uredom u Sarajevu i podružnim uredima u Tuzli. Raiffeisen Leasing uspješno prepoznaje potrebe tržišta. Mostaru i Bihaću. godinu. Sarajevo jedna je od najstarijih kompanija na leasing tržištu Bosne i Hercegovine i uspješno posluje još od 2004. www. ali i povjerenje koje nam pružaju naši klijenti – zaključila je Belma Sekavić-Bandić. u kojoj će naša kuća ući u okončanje prve decenije postojanja na bh. Belma Sekavić-Bandić. Uvjereni smo da ćemo i u budućnosti uspješno poslovati. Stoga se naša akcija Lakše od igre nastavila pod sloganom „Osigurajte sebi više uz manje novca“ jer se kroz nju osigurava mnogo a plaća se manje.

zajma.bankeubih. ali i vredovanja predmeta leasinga. također. Uticaj globalne finansijske krize na realni sektor ekonomije BiH je i dalje jako prisutan.com . možemo se pohvaliti izuzetnim rezultatima kontinuiranog i stabilnog rasta u svim godinama poslovanja i to na tržištu koje se. Zakon o leasingu je s pravom ograničio poslovanje leasing kuća na finansijski i operativni leasing. jer ne smijemo zaboraviti da govorimo www.Putem leasing udruženja smo dostavili jako mnogo inicijativa za izmjenama i dopunama Zakona i podzakonskih aktata. gdje nerijetko i do godinu dana čekamo na izdavanje rješenja o izvršenju iako imamo neosporne dokaze o vlasništvu.Niz je problema sa kojima se svakodnevno susrećemo zbog neusuglašenosti Zakona i podzakonskih akata po kojima poslujemo. 3 . naša strategija poslovanja se nije promijenila do danas. a što se onda odražava i na velike gubitke vrijednosti predmeta leasinga u ovom procesu i opravdava naše zahtjeve prema klijentima za značajnijim 34 učešćem. direktorica S . nije postojao Zakon o leasingu. donekle doprinijele pogoršanju tekuće likvidnosti privrednika. a uz sve to ga čini jako skupim. u kontinuitetu nudimo usluge isključivo finansijskog i operativnog leasinga te imamo od prvog dana jako razvijene metode utvrđivanja kreditne sposobnosti klijenta. sva leasing društva su izložena jako dugim sudskim postupcima. tako da je proces vraćanja u posjed neprihvatljivo dug. baš kao i zakoni o direktnim porezima. godine. koji u svojoj suštini nije leasing proizvod. te onemogućio finansiranje putem tzv. ali bih izdvojila samo dvije: Sektor leasinga reguliran entitetskim Zakonima o leasingu koji nisu harmonizirani u cijelosti. što nas značajno ograničava i administrativno otežava poslovanje. bojim se da može imati i negativne efekte. naprotiv trenutna politička situacija nam nikako ne ide u prilog. naša država nije poduzela nikakve značajnije mjere da ublaži ove efekte.LEASING DOO RAD NA SAVJETOVANJU I JE NAJBOLJE INVE Uz jako dobro upravljanje rizicima. na žalost.Iako u vrijeme osnivanja S-Leasinga. Agencija za bankarstvo ima značajnu ulogu u nadzoru poslovanja leasing sektora te svojim aktivnostima zasigurno unapređuje transparentnost poslovanja leasing društava.Kako je leasing sektor samo jedan od sudionika na tržištu BiH. rezultati su jako loši. Recesivne politike komercijalnih Banaka direktno su uticale na smanjanje svih oblika investicijskih aktivnosti te tražnje u cjelosti te su. što nama u S-Leasingu ide u prilog. Nadalje. 2 . stalno smanjuje 1 . tako je neminovno da se svi efekti tržišta direktno odražavaju i na naše poslovne aktivnosti. ostali smo jako fokusirani na klijenta te. 2007. ali po mom mišljenju. što naš proizvod onda čini manje atraktivnim u odnosu na kredite banaka. Ukoliko se želi unaprijediti ovaj sektor. 4 . Međutim. podizanje kriterija samo na strani obaveza leasing društava bez sistemskog unapređenja cijelog ambijenta u kojem poslujemo. sistemski se moraju rješavati problemi koji u konačnici opet zavise od političke volje.Elma Hošo. Istovremeno.

ali kako sam već navela. 7 . Možemo se pohvaliti izuzetnim rezultatima gdje se po profitabilnosti i učinku po uposlenom svrstavamo u sami vrh na tržištu BiH. n 35 . rad na savjetovanju i educiranju klijenata nam se pokazao kao najbolje investirano vrijeme. smo čak i u vrijeme najveće ekonomske krize imali kapacitet. njegovom ukupnom poslovanju. ali i pored toga bilježimo i planiramo veoma stabilan i kontinuiran rast kako samog portfolija tako i tržišnog učešća. Razlog tome je naravno naša posvećenost poslu. gdje iz dana u dan nastojimo biti dugoročni partner svakog od naših klijnata. 6 . ne vežući se isključivo na privrednu granu u kojoj klijent posluje. a koja je ujedno uz Steiermärkische Bank und Sparkasse AG iz Graca suvlasnik S-Leasing-a.2012 X I EDUCIRANJU KLIJENATA ESTIRANO VRIJEME o veoma malom i neatraktivnom tržištu leasinga.com leasing kuće na našem tržištu imaju tzv. čak i u privrednim granama koje su u datim okolnostima okarakterizirane kao neatraktivne. Također smo svjedoci da su kriteriji odobravanja finansiranja značajno pooštreni u većini leasing društava. ali i odlična suradnja i podrška naše matične Sparkasse Bank d. Koliko god se leasing proizvod činio komplikovanim.d. bez koje ovi rezultati ne bi bili mogući. „hold“ strategije koje imaju za cilj zadržavanja i čak smanjenja leasing portfolija.d. Uvijek smo bili otvoreni podržati dobre projekte.U S-Leasingu su jasno definirana pravila „našim klijentima mora biti u cijelosti jasno šta plaćaju i šta za te novce dobivaju zauzvrat“.bankeubih. Zajedno sa našom matičnom bankom Sparkasse Bank d. Možemo se pohvaliti izuzetnim rezultatima kontinuiranog i stabilnog rasta u svim godinama poslovanja i to na tržištu koje se iz godine u godinu smanjuje. 8 . 5 . 9 . S-Leasing je od samog osnivanja imao jasne i stroge risk politike..Jako malo i tu se definitivno mora napraviti iskorak.Evidentno je da neke www.Mogu govoriti samo iz pozicije S-leasinga te odgovorno tvrdim da imamo puni kapacitet i kompetencije i naravno redovnu praksu kontinuirane podrške klijenata tokom cijelog perioda trajanja ugovora o leasingu.Mogu govoriti samo iz pozicije S-Leasinga.Naš fokus je na klijentu tj. znanje i resurse da odgovorimo zahtjevima i podržimo finansiranje dobrih projekata. a neke transakcije to doista i jesu. 10 .

a tužilaštvo vam odgovori da to nije krivično djelo i da se radi o obligacionopravnom odnosu između korisnika i davaoca lizinga po osnovu ugovora o finansijskom lizingu. iako se utajom kao ni drugim krivičnim djelima ne može steći svojina. i time je i aktivnost lizing društava doživjela pad. dok kod lizinga. uočili smo i nepoznavanje Okvirnog zakona o zalozima od strane sudija. donese čak i ugovor da je predmet lizinga prodao. međutim. kada analizirate kolika je prosječna kamatna stopa po kojoj se otplaćuje predmet lizinga i kada analizirate druge troškove koji prate lizing (trošak obrade. Radnja izvršenja se sastoji u prisvajanju tuđe pokretne stvari koja je učiniocu povjerena. kao što su trošenje. Protekla godina je dovela do daljeg pogoršanja ekonomske aktivnosti. Navedena potvrda o registraciji je izvršna isprava i sud mora izdati rješenje 36 u roku od 8 dana od dana podnošenja prijedloga. učešće. klasično krivično djelo utaje (osnovni oblik krivičnog djela utaje postoji kada osoba prisvoji tuđu pokretnu stvar koja mu je povjerena. PDV na kamate. Dalje.). a sve u namjeri da sebi ili drugome pribavi protivpravnu imovinsku korist. 2 .Problema ima mnogo. prodaja.). Prisvajanje može da se manifestuje na različite načine. direktor NOVA LEASING a. na taj način što su prebacili predmet lizinga (mašine) u Srbiju bez naše saglasnosti i nastavili poslovanje u Srbiji zbog povoljnijeg ekonomskog ambijenta. Korisnik lizinga otuđi. tj. polisa osiguranja. Navešću nekoliko primjera. korisnik postaje vlasnik uplatom www.d. Pozitivna strana lizinga je u tome što oni koji ne mogu dobiti kredit u komercijalnim bankama lakše mogu uzeti predmet lizinga (automobil) na korišćenje. Prisvajanje se sastoji u ponašanju učinioca prema stvari kao da je ona njegovo vlasništvo. imamo smanjenje cjelokupnih privrednih aktivnosti u posljednje četiri godine. Ovo rješenje o izvršenju uputit će sudskog izvršioca da oduzme osiguranje koje je opisano u ugovoru o zalogu i preda ga založnom povjeriocu ili od njega ovlaštenom licu u cilju prodaje osiguranja. itd. do pada investicija i potrošnje uopšte. Odredbe Zakona su jasne.Dragan Džinić. lako se da zaključiti da je kredit za kupovinu auta povoljniji u banci jer odmah postajete i vlasnik automobila. Poslije svega podnesete prijavu tužilaštvu. davanje na poklon i sl.bankeubih. ali nažalost u praksi se dešavaju sasvim druge stvari i postupci zaista dugo traju. Izvršenje u skladu s odredbama ovog Zakona moguće je samo ukoliko založni povjerilac dostavi izvršnom sudu ugovor o zalogu i potvrdu o registraciji. imali smo i par slučajeva gdje su klijenti pokušali da izbjegnu obaveze. a sve se to negativno odrazilo i na lizing kuće. U OVIM OKOLNOSTIMA NE VIDI U dosadašnjem radu uočili smo i nepoznavanje Okvirnog zakona o zalozima od strane sudija 1 . u dosadašnjem radu.Danas u BiH imamo pad poslovnih aktivnosti u svim sektorima privrede. dakle. kako oni kažu. Postupak izvršenja pokreće se na zahtjev založnog povjerioca nakon što založni dužnik povrijedi obaveze iz ugovora o zalogu. Takođe. proda predmet lizinga.com .

2012 X IM šANsU ZA LIZINg dRUšTVA zadnje rate. godine u Republici Srpskoj sjedište ima i Hypo Leasing d.com www. treba imati na umu da se lizing društva tretiraju sa kapitalnim zahtjevom. godine i bila je jedino društvo koje je imalo sjedište u Republici Srpskoj. Banja Luka. poreska politika koja je destimulativna. Nova Leasing a. 8 . godine. vidjećete da lizing društva ne posjeduju kapacitete. a od sredine 2011.Trenutno u ovim okolnostima ne vidim šansu za lizing društva. ne samo u BiH. za lizing se baš ne može reći da je tako i slobodno mogu reći da su lizing društva slabo zakonski zaštićena. potrebno je mnogo toga promijeniti. Mislim da je spoljni uticaj zanemarljiv. Za eventualnu ekspanziju potrebno je mnogo više aktivnosti. No. 10 . usporen tranzicijski put. pa i cjelokupan razvoj. a što bi opet povećalo tražnju za ovim proizvodom kako od strane privrede. kao i banke.Već sam rekao da su zakoni kasno doneseni i da i dalje treba raditi na poboljšanju postojećih zakonskih rješenja. kao što sam već rekao. Očekivati je da će BiH uskladiti svoje zakonske propise sa propisima Evropske unije i da će PDV na kamate biti ukinut. itd. a u Federaciji Bosne i Hercegovine početkom 2009.Lizing društva još uvijek nisu dovoljno razvijena u BiH. 4 . Međutim.d. ali znam da je Ministarstvo finansija Republike Srpske prošle godine preduzimalo određene aktivnosti. te je nakon toga donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lizingu. 3 . Na poslovanje lizing društava na domaćem tržištu više utiču naša unutrašnja dešavanja: finansijsko ekonomska i politička nestabilnost. Banja Luka je osnovana u junu 2007.bankeubih. 6 .com 37 . nego u cijelom regionu. nizak kreditni rejting BiH. Podzakonski akti su doneseni kasnije. neizvjestan i usporen proces sa negativnim efektima po privredu. potrebno je mnogo više aktivnosti. Potrebno je razmisliti o poreskim olakšicama za korisnike lizinga u privredi kako bi doveli do bolje disperzije rizika i ostvarili povoljnije uslove investiranja u poslovne djelatnosti. kupovina vozila na kredit u posljednje vrijeme je traženije od kupovine vozila na lizing. Agencije za bankarstvo jesu regulatori koji dobro rade svoj posao kada je u pitanju nadzor nad bankama i mislim da je bio ispravan potez da i lizing društva budu pod njihovom ingerencijom. visoka stopa nezaposlenosti. kako bi bio konkurentan bankarskim proizvodima. Hrvatska je prije dvije godine uvela neoporezivu kamatu i od tada je povećan broj zaključenih ugovora za automobile. visoka budžetska izdvajanja.Nisam upoznat sa radom Udruženja. Poznato vam je da je Zakon o lizingu u Republici Srpskoj stupio na snagu u novembru 2007. godine.Naravno. Procenat smanjenja kreditnih aktivnosti u Republici Srpskoj je nešto manji zahvaljujući isključivo Investiciono-Razvojnoj banci Republike Srpske. neefikasnost sudske vlasti.Kada bi napravili istraživanje vidjeli bi da je javnost mnogo više upoznata sa proizvodima koji nude banke nego lizing kuće. Bespotrebno bi bilo praviti ili uopšte razmišljati o nekoj posebnoj agenciji ili direkciji koja bi bila regulator samo za lizing. Kupovina nekretnina na lizing u BiH još uvijek nije zaživila. a samim tim se podrazumijeva i razvoj lizing proizvoda. 7 .Da bih dao odgovor na ovo pitanje. 9 .o. n www. Kod nas je regulativa u pogledu upravljanja rizikom. prvo na razvoju lizinga kao djelatnosti. a i kapitalom strožija u odnosu na regulativu u EU. Banke u Federaciji Bosne i Hercegovine jesu značajnije smanjile svoje kreditne aktivnosti i smanjenje je u većem procentu nego u Republici Srpskoj. 5 . U Republici Srpskoj samo dva društva imaju sjedište. U odnosu na bankarski sektor koji je dosta dobro razvijen i zakonski uređen i koji zaista prati evropske standarde.o. a vidljiv je napredak lizing nekretnina za stanovništvo. tako i od strane građana u oba entiteta.Tačno je da EU uvodi oštriju regulativu i smatram da je to pozitivno. Uostalom. Potrebno je mnogo više raditi. što će biti samo jedna od faza razvoja finansijskog lizinga u budućnosti. a i zahtjevi za upravljanje kreditnim rizikom su analogni.bankeubih. Ukoliko analizirate stanje lizing društava.

naša interna pravila unutar grupacije su znatno oštrija nego ovo što se od nas traži od strane Agencije za bankarstvo. smanjenje izvoza u zemlje Evropske unije i šire.Neuređeno poslovno okruženje i neujednačen stav državnih kontrolnih organa (Uprave za indirektno oporezivanje). smanjuje ukupnu potrošnju i izglede za potencijalne investicije. Bilo je i konačno vrijeme da se uvede kontrola u ovaj segment poslovanja i mi to ispred VB Leasinga pozdravljamo. Inače. Rad leasing kompanija je usko vezan sa stagnacijom odnosno padom ukupnih ekonomskih aktivnosti u BiH. 4 . U jednom momentu dobijete mišljenje da radite na jedan način od centrale Uprave za indirektno oporezivanje. a sve vrijeme su kvarili tržište i bavili se svim i svačim.Po mom mišljenju. najviše problema su imali oni koji su se i najmanje bavili leasing poslovanjem.Svakako da jedan dobar dio leasing društava posjeduje te kapacitete i da je korisno da se cjelokupno leasing finansiranje još razvija u Bosni i Hercegovini. 2 .com 38 .Dr. 5 .Shodno negativnim konjukturnim kretanjima u zemljama Evropske unije kriza se sa laganom zadrškom prelila i na bosansko- Jedino smo leasing društvo koje je imalo u kontinuitetu pozitivno poslovanje zadnjih 4-5 godina bez velikih oscilacija hercegovačku ekonomiju. Ono što mi očekujemo od Agencija za bankarstvo i federalne i RS-a je da stanu u zaštitu leasing tržišta u zaštitu leasing kompanija te da od državnih organa uprava i slično zahtijevaju jednak i nepristrasan pristup koji se neće mijenjati svake dvije godine.bankeubih. Manje investicijskih projekata. Najveći je problem to što ti ljudi nemaju nikakvu odgovornost i znaju da ih ne mogu stići nikakve sankcije za njihov „rad“.Bilo je pozitivnih kretanja po pitanju registracije automobila i još nekih aktivnosti. To u krajnjem slučaju kompanijama www. a nakon 2-3 godine vam kažu da „to nije logično“ i da nisu mislili to tako. direktor VB Leasing BH LEASING VIŠE NIJE E KAO PRIJE 10 GOD 1. Slobodan Vujić. 3 .

ali još uvijek se može mnogo uraditi na polju upoznavanja i razvijanja potencijalnih leasing korisnika sa mogućnostima leasinga. 8 . automatiziranosti itd. 7 . Naša isključiva šansa je da budemo dovoljno efikasni. puno uložili u njihovo educiranje u svakom smislu. Jedan dio tog razvoja svakako bi doprinio i razvoj leasing tržišta u BiH.Sigurno da leasing nije više egzotika kao prije 10 godina. n www. zatim uveli smo E@sy Leasing B2B modul koji znatno skraćuje vrijeme potrebno za odobrenje i za cjelokupno finansiranje (to je sada svedeno od nekih par dana ranije koliko je trajalo na par sati). Leasing će se razvijati u pravcu fleet managementa i sličnih proizvoda. Tržišni udio nam nikad nije bio glavni i najvažniji cilj.Sa pooštravanjem regulativa u zemljama EU sigurno je da će oni prvo gledati na sebe. Bez tog sustizanja nemamo izgleda da nešto ponudimo partnerima ne samo u Evropi. U tom kontekstu smo već 5-6 godina zadržali ključne ljude unutar kompanije. 30% na tržištu pokretnina. Dobrim dijelom budućnost leasing kompanija će ovisiti i o mogućnostima za refinansiranje. nivoom organizovanosti.com 39 . Ono što smo mi radili je da već 3-4 godine imamo jasnu strategiju i nje se držimo. Sve to rezultira povećanjem našeg tržišnog udjela na tržištu leasinga BiH koji sada iznosi cca. nisu niti na istom nivou opremljenosti ljudskim resursima. da smo se htjeli kvalitativno diferencirati od konkurencije.Leasing kompanije nisu na istom nivou razvijenosti. Libiji bilo kome.2012 X EGZOTIKA GODINA omogućava rast. 6 . kvalitetni i profitabilni da oni nemaju razloga da razmišljaju o smanjenju svojih aktivnosti na našem tržištu. izvršili smo modernizaciju i automatizaciju uvođenjem DMS sistema poslovanja (poslovanjem putem skeniranja i elektronske arhive). 10 . Naši trendovi već 5-6 godina pokazuju dobre rezultate. te smo tako jedino leasing društvo koje je i imalo u kontinuitetu pozitivno poslovanje zadnjih 4-5 godina bez velikih oscilacija. Takođe.Svakako da će se kod dobrog dijela grupacija leasing razvijati i biti samo jedan odjel banke odnosno proizvod.bankeubih. ali će biti i kompanija koje će nastaviti ovim putem samostalnosti. Naša strategija u VB Leasingu je bila jasna. već ostvareni rezultat na kraju godine. pa onda na nas.U narednom periodu očekujemo svakako značajniji rast u sektorima transporta i građevinarstva. 9 . razvoj te tehnološko priključivanje ka evropskim i svjetskim kompanijama. ali i za ostale branše leasing je u mogućnosti kvalitetno odgovoriti na potrebe privrede. nego i u Turskoj.

kako bi Zakon bio egzaktan i čime bi se doprinijelo reguliranju i stabilizaciji na ovom polju a što bi u konačnici dalo pozitivne financijske pomake ne samo leasing kućama nego i njihovim korisnicima. stavljanje leasing sektora pod ingerencije Agencije za bankarstvo je doprinijelo disciplini u poslovanju leasing društava kao i većoj transparentnosti s posebnom odgovornosti prema 40 Vilma Tunjić Juzbašić. godine. 2 -Na žalost trenutno su na snazi Zakoni koji ne doprinose stimulaciji leasing sektora kao alternativnog oblika financiranja. te time je ublažen pad ukupnog leasing tržišta na 23% u odnosu na isti period prošle 2011.o. izgradnje kapitalnih objekata. energetskih objekata.bankeubih.o. što je direktno utjecalo i na leasing sektor. čime bi doprinjeli kvaliteti življenja građana Bosne i Hercegovine. 6 -Ukoliko bi došlo do značajnijeg pokretanja javnih radova. direktorica Hypo. Uskoro ćemo biti izvješteni da li su naše primjedbe i prijedlozi uvaženi od strane zakonodavaca. Konkretno.Alpe-Adria-Leasing d.com . konkretno u prvih devet mjeseci 2012. godine. Najveći pad se osjetio na polju financiranja nekretnina. te intenzivnijih radova na koridoru Vc. i leasing društva bi se suočila sa porastom potražnje za financiranjem vozila i opreme direktno vezane uz građevinarstvo kao privredne grane 1 -U 2012.BiH IMA POTENCIJAL ZA ZNA Ukoliko bi došlo do značajnijeg pokretanja javnih radova. tako da je naš doprinos povezan sa ukupnim načelima banke majke i stalnih stremljenja i poticaja privrednim aktivnostima u BiH. puteva. 4 -Definitivno. www. 3 -Leasing društva su od osnivanja Udruženja društava za leasing u BiH prilično aktivna po pitanju zakonske problematike i prepreka u poslovanju leasing društava. klijentu kao najbitnijoj karici u samom leasing poslovanju. godini smo se suočili sa značajnim usporavanjem financijskih procesa. 5 -Naš ukupan doprinos a tako i ostalih leasing kuća koje posluju u BiH uveliko ovisi o svojim matičnim bankama. Udruženje upravo radi na prijedlozima izmjene određenih tačaka Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o leasingu FBiH. Smatram da su neophodna sistematska zakonska unapređenja od strane zakonodavca i uključivanje leasing sektora u kreiranje propisa koji utječu na njegov rad i poslovanje. godine pad je iznosio 78% u odnosu na isti period 2011. Oblast financiranja vozila i opreme je smanjena samo 15%.

Ekonomsko pogoršanje na globalnom planu i sniženje kreditnog rejtinga ne ide u prilog prilivu stranih investicija u BiH. u proteklih deset godina. i njegovim prednostima u odnosu na ostale mogućnosti financiranja koja se nude u BiH kroz agresivne medijske i PR kampanje. 8 -Neophodno je intenzivno raditi na educiranju šire javnosti o prednostima leasinga kao savremenog oblika financiranja. Izvještaji MMF-a i Svjetske banke potvrđuju da je u našoj zemlji prisutno usporavanje ekonomske aktivnosti. naravno s posebnim akcentom na firme s dobrim bonitetom i kvalitetnom kreditnom istorijom. Leasing društva su tradicionalno.bankeubih. energetskih objekata.com 41 . 9 -Uzimajući u obzir činjenicu da su većina leasing društava u BiH članice značajnih financijskih Grupacija prvenstveno iz Austrije i Italije. U promotivnim i edukativnim aktivnostima vidimo veliku mogućnost kako bi privatne i javne subjekte upoznali s leasing proizvodima. Suočeni smo s porastom cijena izvora sredstava na međunarodnom tržištu i to je samo jedan od aspekata koji negativno utječe na ekspanziju financijskog sektora u cjelosti. BiH u svakom pogledu ima potencijal za značajniji razvoj leasinga kao oblika financiranja. Leasing društva svakako traže svoje mjesto i u svim proizvodnim privrednim granama. značajno prisutna u financiranju firmi vezanih za transport. puteva. 7 -Smatram da leasing tržište u BiH još uvijek ima mnogo prostora za djelovanje i naša javnost nije u adekvatnoj mjeri upoznata s leasing proizvodima. n www.2012 X NAČAJNIJI RAZVOJ LEASINGA izgradnje kapitalnih objekata. nego je apsolutno podložna svim promjenama i dešavanjima u Europskoj uniji. te intenzivnijih radova na koridoru Vc i leasing društva bi se suočila sa porastom potražnje za financiranjem vozila i opreme direktno vezane uz građevinarstvo kao privredne grane. praćeno padom izvoza i industrijske proizvodnje. a posebno operativni leasing i razvoj fleet managementa kao budućnosti za sve komercijalne firme. 10 -BiH nije izolirana privreda. apsolutno mogu i u stanju su pružiti kompletnu i kvalitetnu postprodajnu uslugu uz adekvatno regulatorno okruženje vezano za leasing kao proizvod. ali je neophodno intenzivnije upoznavanje svih sudionika u ekonomskim procesima o postojanju ovog alternativnog izvora financiranja i njegovim prednostima u financiranju.

leasing 42 društva nisu uključena.Finansijski kapaciteti banaka su znatno veći.Djelomično. 8 . obzirom da Zakon o leasingu i akta FBA nisu razrađena u mjeri kako je to urađeno u bankama. obzirom da se u kompleksnijim predmetima koriste usluge posrednika. 9 .Djelimično.POTREBNE HITNE IZMJENE ZAKONA Dalida Međedović. pa prema tome ne vidim šansu za ekspanziju leasing poslova. 6 .Pokušalo se reagovati putem Udruženja leasinga..com . Preduslovi za eventualno širenje leasing poslova su hitne izmjene zakona koji se odnose na vlasništvo leasing predmeta i njihovo oduzimanje u slučaju neplaćanja. 4 . kao i oslobađanje plaćanja PDV-a na kamate koji dodatno terete potencijalne korisnike leasinga.bankeubih.Istina je da se stvorio dojam o leasing poslovima kao proširena vrsta bankarskih proizvoda. 10  .Svako dodatno ograničenje svakako utiče otežavajuće na poslovanje leasing društava. direktorica NLB LEASING DOO Preduslovi za eventualno širenje leasing poslova su hitne izmjene zakona koji se odnose na vlasništvo leasing predmeta i njihovo oduzimanje u slučaju neplaćanja.Distribucija. Sami nadzor od strane FBA je unaprijedio poslovanje leasing društava.. n www. naplata loših potraživanja je jedan od najvećih problema sa kojima se leasing društva susreću. 5 . 3 . 7 . međutim do sada nema značajnijih rezultata obzirom da u samoj proceduri usvajanja zakonske regulative poslovanja leasing društava.Pored smanjenja privrednih aktivnosti. pa tako i na poslovanje leasing društava. odnosno potencijalni korisnici leasinga trebali biti više informisani o poslovima leasinga. pa bi javnost.Ne dovoljno.Globalna finansijska i ekonomska kriza je imala direktan uticaj na cjelokupno poslovanje finansijskog sektora. kao i oslobađanje plaćanja PDV-a na kamate koji dodatno terete potencijalne korisnike leasinga 1 . transport. proizvodnja.   2 .