Leasing u BiH

Leasing u BiH

SARAJEVO OKTOBAR LISTOPAD 2012.

ba .unicreditleasing.ba Danijela Ozme 3 71000 Sarajevo Tel: 033/254 354 Faks: 033/212 273 www.ba Trg solidarnosti 2a 71000 Sarajevo Tel: 033/789 345 Faks: 033/789 346 www.ba Džemala Bijedića 2 71000 Sarajevo Tel: 033/ 721 750 Faks: 033/ 721 777 www.ba Fra Anđela Zvizdovića 1 71000 Sarajevo Tel.Aleja Svetog Save 13 78000 Banja Luka Tel: 051/340 301 Faks: 051/340 310 www.hypo-alpe-adria.asa-aleasing.nlbleasing.rlbh.ba Vukovarska 1 88000 Mostar Tel: 036/394 500 Faks: 036/394 595 Zmaja od Bosne 7 71000 Sarajevo Tel: 033/565 850 Faks: 033/208 863 www.s-leasing.ba Bulevar M.vbleasing.rs. Selimovića 16 71000 Sarajevo Tel: 033/771 222 Faks: 033/771 225 www.: 033/276 280 Faks: 033/276 286 www.

. . Ciljevi Udruženja su: • međusobno povezivanje članica Udruženja u cilju unapređivanja i razvoja leasing i tehnologije rada u primjeni savremenih tehnoloških i tehničkih dostignuća • razmjena iskustava među članicama • promoviranje leasing putem glasila i drugih stručnih publikacija radi ostvarivanja ciljeva Udruženja • proučavanje i praćenje stanja o kretanjima razvoja leasing i aktuelnim pitanjima iz ove oblasti • praćenje zakonske regulative U iz ove oblasti • pokretanje inicijativa kod nadležnih organa za donošenje i izmjene zakonskih propisa iz oblasti leasinga • stručno usavršavanja članica putem organizovanja seminara.1.000 KM www. .108..1. sedam je sa sjedištem u Federaciji BiH.0 miliona KM 2011.namjena korištenja sredstava je transparentna. Od navedenih osam leasing društava. g.598.PDV je neutralna stavka kod slučajeva finansiranja fiksne aktive (za pravne subjekte u sistemu PDV-a). finansirano 6348 ugovora u vrijednosti 277.370. UniCredit Leasing.166. .1.PDV se obračunava i plaća na leasing najamnine u toku leasing perioda (operativni leasing). kurseva treninga Pad aktive u 2010. .leasing omogućava finansiranje bez dodatnog instrumenta obezbjeđenja (npr.389. žiranata).000 KM • 2011.. S-Leasing i ASA ALeasing. a jedno sa sjedištem u Republici Srpskoj. g.PDV se obračunava i plaća unaprijed – finansijski leasing. Raiffeisen Leasing.8 miliona KM Na lokalnom tržištu. godini je uzrokovan gašenjem jednog leasing leasing društva.bankeubih.2012 X udruŽenJe druŠtava ZA LEAsINg U BiH druženje društava za leasing u Bosni i Hercegovini je osnovano u aprilu 2005. g. g. g.isplata odobrenog leasing aranžmana se uvijek izvršava direktno dobavljaču predmeta leasinga. Iznos finansiranja i broj sklopljenih ugovora o leasingu je sljedeći: 2009. ukupna aktiva svih leasing društava je iznosila: • 2009.com . NLB Leasing. g. obzirom da se kod aktivacije ugovora o leasingu potpisuje primopredajni zapisnik za finansirani predmet leasinga n 29 • prikupljanje i evidencija statističkih podataka od zajedničkog interesa za članove Udruženja • predstavljanje članova Udruženja na međunarodnim skupovima • saradnja sa sličnim udruženjima i drugim organima i organizacijama u zemlji i inostranstvu Što se tiče statističkih podataka leasing društava u protekle tri godine. Članice Udruženja su: VB Leasing. leasing kao proizvod ima sljedeće prednosti za klijente: .. Euroleasing.149.predmet finansiranja je i instrument obezbjeđenja za leasing aranžman. 4 miliona KM 2010. HypoAlpe-Adria Leasing. finansirano 4400 ugovora u vrijednosti 216. godine.000 KM • 2010. . finansirano 5566 ugovora u vrijednosti 245.

kazne zbog propuštanja povrata registarskih tablica nadležnim MUP-ovima u slučaju neproduženja registracije predmeta leasinga. U kom smislu je stupanje na snagu Zakona o leasingu i nadzor od strane FBA uticao na cjelokupno poslovanje leasing društava? Poznato je da je stupanjem na snagu tog zakona poslovanje leasing društava svedeno isključivo na finansijski i operativni leasing. a naročito za investicijama.bankeubih. Jednim dijelom je na našu ponudu utjecala i nova regulativa koja značajno ograničava određene proizvode koje smo prije toga uspješno nudili duži niz godina. Kako sa aspekta leasing kuća u FBiH objašnjavate pad poslovnih aktivnosti u 2012. Slovenija) odnosno u zemljama odakle uglavnom potiču matične kuće leasing društava u BiH? Svjedoci smo uvođenja oštrije regulative u zemljama EU (prije svega strožiji kapitalni zahtjevi).. Koliko je u ovom trenutku javnost upoznata sa leasing proizvodima koji se nude na našem tržištu? 8. da li je njegovo stavljanje pod ingerencije agencija za bankarstvo bilo dobar potez? (Za LD iz RS-a) 5. dok su prije njegovog stupanja na snagu leasing društva obavljala i druge poslovne aktivnosti.različit poreski tretman prometa nekretnina u BiH u smislu da promet nekretnina pribavljenih zbog finansiranja u vidu finansijkog leasinga u FBiH je predmet razreza poreza na promet nekretnina. smanjila se potražnja za finansijskim uslugama. Da li je Zakon o leasingu i nadzor FBA unaprijedio praćenje rizika u poslovanju leasing društava i da li je. Šta su trenutno najveći problemi leasing društava u BiH? 3. 2 . Italija. leasing kuće dobijaju zanačajno bolji tretman rezervacija za potencijalne gubitke od bilo koje druge finansijske institucije kada je sporno potraživanje u pitanju jer leasing kuće imaju mogućnost prodaje takvog predmeta putem neposredne pogodbe 1 Smanjenjem privrednih aktivnosti usljed globalne finansijske krize. je zakonsko i poslovno okruženje koje opstruira rad leasing društava. kako bi oni bili prepoznatljivi na tržištu i kako bi istakli sve svoje prednosti u odnosu na klasične bankarske proizvode? 9. a najviše od toga slijedeće: .PITANJA 1 . po Vama. već na nove nepokretnosti i operativni leasing. Ulaskom u posjed.. UniCredit Leasing ZakOni i pOslOvnO Okr Osnovni preduslov je efikasan pravni postupak ulaska u posjed predmeta leasinga pri raskidu ugovora od strane leasing kuće. Pod tim ne mislim na zajmove.sporost rada sudova zbog čega postupci za povrat predmeta leasinga na osnovu Potvrde o registraciji posebnog vlasničkog prava iz Registra zaloga BiH koji predstavlja izvršnu ispravu te naplatu potraživanja u izvršnom i parničnom postupku traju i po par godina . Kako na poslovanje leasing društava u BiH utiču dešavanja u Evropskoj uniji (Austrija. isti napravio red u poslovanju leasing društava? (za LD iz FBiH) Kako ocjenjujete zakonsku regulativu koja uređuje odnose u ovom sektoru u RS-u i BiH.com .) . dok u RS i Brčko Distriktu promet nekretnina nije oporeziv 30 www. Koje privredne grane bi mogle kvalitetno finansijski propratiti leasing društva u narednom periodu? 7. s obzirom da smo suočeni sa činjenicom da su banke smanjile svoje kreditne aktivnosti ? Da li u tom kontekstu vidite šansu za leasing društva i koji su preduslovi za eventualnu ekspanziju? 6. Da li su leasing društva u BiH dovoljno razvijena da mogu pružiti kompletniju i kvalitetniju postprodajnu leasing uslugu klijentima? 10. Sa jedne strane. dok se sa druge strane pogoršao bonitet privrednih subjekata koji iskazuju potrebu za leasingom. Da li smatrate da je potrebno dodatno raditi na razvoju leasing proizvoda. Da li leasing društva u ovom trenutku posjeduju finansijske kapacitete koji bi mogli doprinijeti poticanju privrednih aktivnosti u BiH. osim smanjenja privrednih aktivnosti u prvoj polovni 2012.teškoće u povratu posjeda nad predmetom leasinga općenito (ako se povrat posjeda ne ostvari u izvršnom postupku na osnovu Potvrde o registraciji iz Registra zaloga BiH ili notarskog poravnanja za povrat posjeda. Dojam koji se stiče iz prethodnog perioda je da leasing društva predstavljaju proširenu vrstu bankarskih proizvoda. onda je povrat posjeda moguć isključivo temeljem tužbe za povrat posjeda) .Najveći problemi leasing društava u BiH.neusaglašena zakonska regulativa koja reguliše leasing poslovanje (Zakon o leasingu FBiH i Zakon o leasingu RS) sa zakonima koji regulišu cestovni prijevoz. godine. Šta su leasing društva poduzela putem Udruženja ili samostalno na otklanjanju eventualnih zakonskih ili drugih barijera koje utiču na poslovanje i da li su te aktivnosti dovoljne da urode plodom? 4. osnove bezbjednosti saobraćaja i registraciju vozila zbog čega su leasing društva kao vlasnici predmeta finansiranja izloženi prekršajnim kaznama i postupcima zbog prekršaja koje počine Korisnici leasinga tokom leasing perioda u kojem su jedino oni u posjedu istih (kazne zbog upravljanja neregistriranim i neosiguranim predmetima leasinga. godini? 2.

Zakon o leasingu. Vjerovatno će trend biti da se manji privredni subjekti integrišu u veće. Zakon o leasingu i FAB su napravili red u leasing branši jer svi trenutno poslujemo po istim pravilima. Tim će se neminovno izgubiti fleksibilnost reagovanja na tržišne zahtijeve kao i smanjenje broja proizvoda. jer su te aktivnosti bile uspostavljene i praćene kroz grupne politike i standarde. unapređeno je praćenje rizika gdje leasing kuće ne mogu da nastave sa radom bez adekvatnog nivoa kapitala.bankeubih. PDV regulativa takođe de facto onemogućuje finansijski leasing novih nepokretnosti firmama jer takvu transakciju tretira kao 31 . što prije nije bio slučaj.Osnovni preduslov je efikasan pravni postupak ulaska u posjed predmeta leasinga pri raskidu ugovora od strane leasing kuće. a kamata je po PDV regulativi neopterećena PDV-om.2012 X KRUŽENJE OPSTRUIRAJU NAŠ RAD zbog čega finansiranje nekretnina u FBiH (izuzev u Posavskom kantonu gdje promet nekretnina zbog finansiranja putem leasinga nije oporeziv promet) čini ovo finansiranje nekonkuretnim proizvodom leasinga društava obzirom da je porez na promet nekretnina direktni trošak Korisnika leasinga i Korisnik leasinga ga plaća dva puta . Ali to sve nema smisla ako je pravno teško ući u posjed. Također. ali sve sugestije i primjedbe na prijedloge zakona se redovito odbacuju ili ne uvažavaju tako da leasing društva imaju osjećaj da ih vlasti ne slušaju i da smo samo „pro forme“ uključeni u kreiranje zakonskog okvira kako bi vlast ispunila svoju obavezu prema www. Dokaz za ovu tvrdnju je i taj da je velika većina leasing kuća nastavila poslovati uz manje prilagodbe novim pravilima. vazan preduslov je izmjena PDV tretmana leasing usluga. su definisali leasing kuće kao finansijske intitucije koje ubiru kamatu za svoje usluge.Sa jedne strane. plaćanje naknade za nadzor rada nadležnoj agenciji za bankarstvo. Prije su leasing kuće. kako u našoj tako i u drugim industrijama. Ovo je izrazito značajan problem u slučaju reprograma leasing ugovora jer klijentu se povećava finansijsko opterećenje u momentu kada je najvažnije da se postigne suprotan efekat. malo manje dobro adekvatnosti kapitalom. 3 . izrazito regulisano poslovanje je značajno povećalo troškove leasing kuća u najnepovoljnijim tržišnim uslovima. imali bi veću vjerovatnoću samoodrživosti. a tako definisana podliježe obračunu PDV-a.com međunarodnoj zajednici da prilikom kreiranja zakonskog okvira konsultira privredni i nevladin sektor na čiji rad i djelovanje se direktno reflektiraju doneseni zakoni i izmjene zakona.prilikom pribavljanja nerketnina za finansiranje i po isplati svih obaveza po leasing ugovoru kada leasing društvo vrši prenos vlasništva na Korisnika leasinga. što je ponovo čini manje konkurentnom u odnosu na banke obzirom da leasing društva imaju sve obaveze finansijskih institucija (ishodovanje dozvole za rad od nadležne agencije za bankarstvo. I druge industrije nisu pošteđene ovog trenda. Sa druge strane. ali uloženi napori nisu ni približno ekvivalentni postignutim rezultatima na otklanjanju zakonskih i poslovnih prepreka za rad. Na žalost. a samim tim je bilo više poremećaja trzišta. a samim tim i konkurentna prednost se postiže samo u okviru visokih standarda dobrog poslovanja. Generlano. Dosadašnja praksa partnerstva sa zakonodavnim i izvršnim vlastima pokazuje da vlast uključuje Udruženje leasing društava u kreiranje novih zakona i izmjena i dopuna zakona koji direktno utiču na rad leasing društava. Prethodno je adekvatnost kapitala bila u arbitražnoj zoni. Često kada se to i dogodi. 5 . a što dovodi u pitanje održivost poslovanja manjih privrednih subjekata koji nemaju ekonomiju obima da se nose sa sve zahtjevnijim administrativnim bremenom. predmet leasinga je u međuvremenu značajno izgubio na vrijednosti. limit za minimum osnivačkog kapitala) ali su u PDV sistemu i nisu oslobođeni fiskalizacije u cijelosti. Da su finansijske aktivnosti bile regulisane na današnji način u doba ekonomske ekspanzije. 4 .   . PDV regulativa tretira kamatu na usluge finansijskog leasinga kao nakandu. relativno dobro upravljale rizicima. manji subjekti bi imali veće šanse da se uspješno adaptiraju tj. leasing kuće dobijaju zanačajno bolji tretman rezervacija za potencijalne gubitke od bilo koje druge finansijske institucije kada je sporno potraživanje u pitanju jer leasing kuće imaju mogućnost prodaje takvog predmeta putem neposredne pogodbe. Ulaskom u posjed.fiskalizacija leasing društva koja umnogome usporava rad leasing društava i povećava troškove rada. kao i FBA. članice međunarodnih bankarskih grupacija.Leasing društva putem Udruženja leasing društava u BiH već duži niz godina ulaže napore u stvaranje partnerskog odnosa sa zakonodavnim i izvršnim vlastima u BiH u cilju usaglašavanja zakonske regulative koja se direktno i indirektno reflektira na rad leasing društava.

Moje mišljenje je da bakarske grupacije trebaju strateški fokusirati resurse na leasing pri finansiranju dugoročne imovine dužnika. „staro-za-novo“. leasing društva su stekla znanja i iskustva da mogu pružiti visok nivo postprodajne usluge. Ogroman je potencijal na operativnom leasingu visoko utrživih predmeta jer postoji skoro neograničen broj uslužnih paketa i njihovih varijacija koje mogu zadovoljiti širok spektar korisnika. iako moram naglasiti da broj proizvoda ima tendenciju smanjenja zbog prethodno pomenutih razloga.bankeubih. iskustvo nam govori da specijalni strojevi imaju visok nivo utrživosti na međunarodnim niš-tržištima.Javnost je dobro upoznata sa leasing ponudom. pritisak je na snižavanju generalnih administrativnih troškova. To onemogućava da se ulazni PDV tretira kao odbitni. povećana regulativa je dovela do značajnog povećanja tih istih troškova i to na kontrolnim. Kao što sam napomenuo. ako se ne usliše naši pravni apeli. to štedi kapital. izvještajnim i aktivnostima zaštite porošača. 10 . 9 . u vrijeme kada izvora kapitala manjaka. 7 . Specijalizirani posrednici efikasno lociraju takve strojeve i iskazuju interes ako su isti ponuđeni putem interneta. niti institucionalnog niti ljudskog. Strožiji kapitalni zahtjevi.dvostruki promet u kratom vremenskom intervalu. n www. gorivo. Ranije sam pomenuo.Nakon desetljeća prisustva na tržištu.Dešavanja u EU uglavnom se reflektuju na leasing društva u BiH. 8 . on ima jednu veliku prednost nad kreditima kada je u pitanju finasniranje dugoročne imovine. leasing društva mogu kvalitetno popratiti sve predmete leasinga koja su zadržala dobru utrživost. Što se tiče finansijskog leasinga. Pored vozila i standardnih strojeva. a naročito za situacije gdje lokalne banke nisu u većinskom vlasništvu leasing kuća sa kojim ostvaruju ovaj vid transakcija. Po trenutnim pravilima. asistenciju. višom ulaznom cijenom kapitala i refinansiranja i većim. ekonomičnu mas-nabavku. usljed pada prometa. preduslov je efikasan ulazak u posjed predmeta nakon isteka ugovora ili njegovog prijeveremenog raskida. Nadamo se da će se velike bankarske grupe na vrijeme dokapitalizirati kako bi prethodni trend bio optimalan za tržišne uslove. efekat je smanjenje aktive kroz smanjenje kreditnih i leasing volumena. Sa jedne strane. U isto vrijeme. znanja ne manjaka. fokus je više na predmetima nego na privrednim granama. fiskalne benefite. se mogu postići efikasno smanjenjem aktive kako bi se postigao ciljni koeficijent. u pravu ste. Na žalost. Što se tiče tržišta kapitala. neminovno je smanjenje troškova na najvitalnijim aspektima poslovanja kao što su prodajne i post-prodajne aktivnosti. a sa druge strane povećava potencijal ponude i potražnje. neopterećenog PDV namatima kao u drugim EU tržištima koja posluju lokalno po MRS standardima. da stanem samo na osnovnim mogućnostima. Leasing ima zakonsku i faktičku mogućnost da veže manje kapitala korisnika za isti kreditni rizik. apsorpciju rizika ostatka vrijednosti predmeta. tj duplim. održavanje. Dakle. Banke ne mogu ponuditi 32 dodatne usluge u rati kao što su osiguranje. 6 . Dakle. aktivnostima na kontroli i izvještavanju.Da. Pomenuti pristup bi se mogao dodatno poduprijediti uvođenjem forfejtinga.com .

kao i osiguranje od nezgode. tako i malih i srednjih preduzeća. koja je pokrenuta još prošle godine. u kojoj će naša kuća ući u okončanje prve decenije postojanja na bh. kako korporativnih kompanija. uključuje i gratis kasko osiguranje koji je naša višegodišnja ponuda. Na taj način kompanija je prisutna u svim krajevima naše zemlje. nudimo i dodatnu pogodnost. Kako smo mi kuća koja se trudi uvoditi novine i osmišljavati dodatne vrijednosti i olakšice svim našim klijentima. Raiffeisen Leasing uspješno prepoznaje potrebe tržišta. Također.o. Banjaluci. Raiffeisen Leasing privodi kraju aktivnosti namijenjene za 2012. Raiffeisen Leasing izgradio se kao jedna od vodećih leasing kompanija. Uvjereni smo da ćemo i u budućnosti uspješno poslovati. pojedinaca i pravnih lica. ova kompanija vrlo aktivno učestvuje u izgradnji i očuvanju privrede naše zemlje. kao moderan. sa mobilnim timovima leasing managera koji stižu na adrese klijenata sa spremnim rješenjima za finansiranje.bankeubih. Mostaru i Bihaću. – navodi Sekavić-Bandić. tržištu. kao i kod pružanja podrške i potrebnog consultinga tokom cijelog procesa trajanja samog leasing aranžmana. godine. Stručni tim leasing managera i postprodajnog osoblja ove kompanije na raspolaganju je svojim klijentima kod kreiranja same ponude. godinu. u ovogodišnjoj akciji pored svih nabrojanih osiguranja i pomoći. Uz takve akcije. znanje i radinost naših zaposlenika. koja pruža usluge finansiranja nabavki vozila. iz ponude velikog broja distributera voznih marki iz BiH putem aranžmana finansijskog leasinga sklopljenog sa Raiffeisen Leasingom.o. a to je mogućnost otkupa vozila u iznosu otkupne vrijednosti. n 33 . Sarajevo jedna je od najstarijih kompanija na leasing tržištu Bosne i Hercegovine i uspješno posluje još od 2004. i kroz te potrebe kreira uvijek nove akcije. Paket ove akcije. Stoga se naša akcija Lakše od igre nastavila pod sloganom „Osigurajte sebi više uz manje novca“ jer se kroz nju osigurava mnogo a plaća se manje. ali i povjerenje koje nam pružaju naši klijenti – zaključila je Belma Sekavić-Bandić. kroz ovu akciju smo obezbijedili pomoć na cesti 24h u trajanju od godinu dana. pored odlične ponude vozila. Belma Sekavić-Bandić. kao i pravac kojim se planira kretati u narednom periodu. godinu. Raiffeisen Leasing posluje u svim većim gradovima BiH. kao i dosada. Leasing proizvod. opreme i nekretnina putem aranžmana finansijskog i operativnog leasinga. sa centralnim uredom u Sarajevu i podružnim uredima u Tuzli. Sarajevo Belma Sekavić-Bandić imala je vrlo pozitivan odjek u cijeloj zemlji. godinu. Kao kompanija sa velikim iskustvom u našoj zemlji. povoljan. Uz dugogodišnje prisustvo u našoj zemlji. Kada je riječ o planovima za budućnost. direktor Raiffeisen Leasinga rekla je sljedeće: Naša akcija „Lakše od igre“. Raiffeisen Leasing uspijeva održati i kvalitet usluge koju pruža na najvišem nivou. te putničko i zdravstveno osiguranje gratis. a koja se pruža na teritoriji cijele Evrope. Raiffeisen Leasing ima osmišljenu strategiju i jasno definisane ciljeve. tako da smo njeno trajanje produžili i na 2012. uz sigurnost i kvalitet koji nam garantuju naši osnivači. Akcija je osmišljena za nabavku novih putničkih vozila. www.o. detaljnog informisanja i edukacije o samom leasing proizvodu. individualno prilagodljiv i fleksibilan način finansiranja.2012 X Lakše od igre R aiffeisen Leasing d.o. Finansiranjem javnog i privatnog sektora.com Raiffeisen leasing d. svakodnevno privlači sve veću pažnju. O trenutnim akcijama u ovoj kompaniji. kao i pripreme vezane za narednu godinu. uz nekoliko dodatih vrijednosti i olakšica u odnosu na akciju organizovanu za 2011.

baš kao i zakoni o direktnim porezima. tako je neminovno da se svi efekti tržišta direktno odražavaju i na naše poslovne aktivnosti. Zakon o leasingu je s pravom ograničio poslovanje leasing kuća na finansijski i operativni leasing. godine. možemo se pohvaliti izuzetnim rezultatima kontinuiranog i stabilnog rasta u svim godinama poslovanja i to na tržištu koje se. također. Uticaj globalne finansijske krize na realni sektor ekonomije BiH je i dalje jako prisutan. zajma. jer ne smijemo zaboraviti da govorimo www. direktorica S .bankeubih. na žalost. Istovremeno. Agencija za bankarstvo ima značajnu ulogu u nadzoru poslovanja leasing sektora te svojim aktivnostima zasigurno unapređuje transparentnost poslovanja leasing društava.Putem leasing udruženja smo dostavili jako mnogo inicijativa za izmjenama i dopunama Zakona i podzakonskih aktata. bojim se da može imati i negativne efekte. gdje nerijetko i do godinu dana čekamo na izdavanje rješenja o izvršenju iako imamo neosporne dokaze o vlasništvu. Nadalje. sva leasing društva su izložena jako dugim sudskim postupcima. Recesivne politike komercijalnih Banaka direktno su uticale na smanjanje svih oblika investicijskih aktivnosti te tražnje u cjelosti te su.Kako je leasing sektor samo jedan od sudionika na tržištu BiH. naprotiv trenutna politička situacija nam nikako ne ide u prilog. podizanje kriterija samo na strani obaveza leasing društava bez sistemskog unapređenja cijelog ambijenta u kojem poslujemo. sistemski se moraju rješavati problemi koji u konačnici opet zavise od političke volje. stalno smanjuje 1 . te onemogućio finansiranje putem tzv. ali i vredovanja predmeta leasinga. što nas značajno ograničava i administrativno otežava poslovanje.Elma Hošo. u kontinuitetu nudimo usluge isključivo finansijskog i operativnog leasinga te imamo od prvog dana jako razvijene metode utvrđivanja kreditne sposobnosti klijenta. ostali smo jako fokusirani na klijenta te. nije postojao Zakon o leasingu. a uz sve to ga čini jako skupim. što nama u S-Leasingu ide u prilog. Ukoliko se želi unaprijediti ovaj sektor. 2 . naša država nije poduzela nikakve značajnije mjere da ublaži ove efekte.LEASING DOO RAD NA SAVJETOVANJU I JE NAJBOLJE INVE Uz jako dobro upravljanje rizicima. Međutim.Iako u vrijeme osnivanja S-Leasinga. 2007. rezultati su jako loši. naša strategija poslovanja se nije promijenila do danas. ali po mom mišljenju.com . donekle doprinijele pogoršanju tekuće likvidnosti privrednika. 3 . ali bih izdvojila samo dvije: Sektor leasinga reguliran entitetskim Zakonima o leasingu koji nisu harmonizirani u cijelosti. koji u svojoj suštini nije leasing proizvod. tako da je proces vraćanja u posjed neprihvatljivo dug. što naš proizvod onda čini manje atraktivnim u odnosu na kredite banaka. 4 .Niz je problema sa kojima se svakodnevno susrećemo zbog neusuglašenosti Zakona i podzakonskih akata po kojima poslujemo. a što se onda odražava i na velike gubitke vrijednosti predmeta leasinga u ovom procesu i opravdava naše zahtjeve prema klijentima za značajnijim 34 učešćem.

bankeubih. ali kako sam već navela. „hold“ strategije koje imaju za cilj zadržavanja i čak smanjenja leasing portfolija. Uvijek smo bili otvoreni podržati dobre projekte. Također smo svjedoci da su kriteriji odobravanja finansiranja značajno pooštreni u većini leasing društava. n 35 . Možemo se pohvaliti izuzetnim rezultatima kontinuiranog i stabilnog rasta u svim godinama poslovanja i to na tržištu koje se iz godine u godinu smanjuje. 8 . Koliko god se leasing proizvod činio komplikovanim.Mogu govoriti samo iz pozicije S-leasinga te odgovorno tvrdim da imamo puni kapacitet i kompetencije i naravno redovnu praksu kontinuirane podrške klijenata tokom cijelog perioda trajanja ugovora o leasingu. Zajedno sa našom matičnom bankom Sparkasse Bank d. a koja je ujedno uz Steiermärkische Bank und Sparkasse AG iz Graca suvlasnik S-Leasing-a. 7 .com leasing kuće na našem tržištu imaju tzv. 5 .Jako malo i tu se definitivno mora napraviti iskorak. Možemo se pohvaliti izuzetnim rezultatima gdje se po profitabilnosti i učinku po uposlenom svrstavamo u sami vrh na tržištu BiH. Razlog tome je naravno naša posvećenost poslu. smo čak i u vrijeme najveće ekonomske krize imali kapacitet. a neke transakcije to doista i jesu. ne vežući se isključivo na privrednu granu u kojoj klijent posluje. 6 .2012 X I EDUCIRANJU KLIJENATA ESTIRANO VRIJEME o veoma malom i neatraktivnom tržištu leasinga. znanje i resurse da odgovorimo zahtjevima i podržimo finansiranje dobrih projekata.d.d. S-Leasing je od samog osnivanja imao jasne i stroge risk politike.Mogu govoriti samo iz pozicije S-Leasinga..U S-Leasingu su jasno definirana pravila „našim klijentima mora biti u cijelosti jasno šta plaćaju i šta za te novce dobivaju zauzvrat“. bez koje ovi rezultati ne bi bili mogući. rad na savjetovanju i educiranju klijenata nam se pokazao kao najbolje investirano vrijeme. ali i pored toga bilježimo i planiramo veoma stabilan i kontinuiran rast kako samog portfolija tako i tržišnog učešća. 9 .Naš fokus je na klijentu tj. gdje iz dana u dan nastojimo biti dugoročni partner svakog od naših klijnata. čak i u privrednim granama koje su u datim okolnostima okarakterizirane kao neatraktivne.Evidentno je da neke www. njegovom ukupnom poslovanju. ali i odlična suradnja i podrška naše matične Sparkasse Bank d. 10 .

Ovo rješenje o izvršenju uputit će sudskog izvršioca da oduzme osiguranje koje je opisano u ugovoru o zalogu i preda ga založnom povjeriocu ili od njega ovlaštenom licu u cilju prodaje osiguranja. Pozitivna strana lizinga je u tome što oni koji ne mogu dobiti kredit u komercijalnim bankama lakše mogu uzeti predmet lizinga (automobil) na korišćenje.Danas u BiH imamo pad poslovnih aktivnosti u svim sektorima privrede. Prisvajanje se sastoji u ponašanju učinioca prema stvari kao da je ona njegovo vlasništvo. a tužilaštvo vam odgovori da to nije krivično djelo i da se radi o obligacionopravnom odnosu između korisnika i davaoca lizinga po osnovu ugovora o finansijskom lizingu. lako se da zaključiti da je kredit za kupovinu auta povoljniji u banci jer odmah postajete i vlasnik automobila. PDV na kamate. prodaja. međutim. polisa osiguranja. direktor NOVA LEASING a. itd. 2 .com . Odredbe Zakona su jasne. U OVIM OKOLNOSTIMA NE VIDI U dosadašnjem radu uočili smo i nepoznavanje Okvirnog zakona o zalozima od strane sudija 1 .bankeubih. u dosadašnjem radu.Problema ima mnogo. do pada investicija i potrošnje uopšte. dok kod lizinga. kako oni kažu. donese čak i ugovor da je predmet lizinga prodao. Poslije svega podnesete prijavu tužilaštvu. dakle. ali nažalost u praksi se dešavaju sasvim druge stvari i postupci zaista dugo traju. kada analizirate kolika je prosječna kamatna stopa po kojoj se otplaćuje predmet lizinga i kada analizirate druge troškove koji prate lizing (trošak obrade. davanje na poklon i sl. imamo smanjenje cjelokupnih privrednih aktivnosti u posljednje četiri godine.).d. Dalje. Protekla godina je dovela do daljeg pogoršanja ekonomske aktivnosti. Radnja izvršenja se sastoji u prisvajanju tuđe pokretne stvari koja je učiniocu povjerena. a sve se to negativno odrazilo i na lizing kuće. kao što su trošenje. Takođe. a sve u namjeri da sebi ili drugome pribavi protivpravnu imovinsku korist. proda predmet lizinga. korisnik postaje vlasnik uplatom www. učešće. Izvršenje u skladu s odredbama ovog Zakona moguće je samo ukoliko založni povjerilac dostavi izvršnom sudu ugovor o zalogu i potvrdu o registraciji. klasično krivično djelo utaje (osnovni oblik krivičnog djela utaje postoji kada osoba prisvoji tuđu pokretnu stvar koja mu je povjerena. Korisnik lizinga otuđi. tj. uočili smo i nepoznavanje Okvirnog zakona o zalozima od strane sudija. iako se utajom kao ni drugim krivičnim djelima ne može steći svojina. i time je i aktivnost lizing društava doživjela pad.Dragan Džinić. Postupak izvršenja pokreće se na zahtjev založnog povjerioca nakon što založni dužnik povrijedi obaveze iz ugovora o zalogu. Prisvajanje može da se manifestuje na različite načine. Navešću nekoliko primjera. na taj način što su prebacili predmet lizinga (mašine) u Srbiju bez naše saglasnosti i nastavili poslovanje u Srbiji zbog povoljnijeg ekonomskog ambijenta. imali smo i par slučajeva gdje su klijenti pokušali da izbjegnu obaveze. Navedena potvrda o registraciji je izvršna isprava i sud mora izdati rješenje 36 u roku od 8 dana od dana podnošenja prijedloga.).

pa i cjelokupan razvoj. U odnosu na bankarski sektor koji je dosta dobro razvijen i zakonski uređen i koji zaista prati evropske standarde. treba imati na umu da se lizing društva tretiraju sa kapitalnim zahtjevom. Međutim.Naravno. 8 .Tačno je da EU uvodi oštriju regulativu i smatram da je to pozitivno. nizak kreditni rejting BiH. 5 . a i kapitalom strožija u odnosu na regulativu u EU. Agencije za bankarstvo jesu regulatori koji dobro rade svoj posao kada je u pitanju nadzor nad bankama i mislim da je bio ispravan potez da i lizing društva budu pod njihovom ingerencijom.Već sam rekao da su zakoni kasno doneseni i da i dalje treba raditi na poboljšanju postojećih zakonskih rješenja. kako bi bio konkurentan bankarskim proizvodima. visoka stopa nezaposlenosti. 3 .bankeubih. a što bi opet povećalo tražnju za ovim proizvodom kako od strane privrede. nego u cijelom regionu. kupovina vozila na kredit u posljednje vrijeme je traženije od kupovine vozila na lizing. ali znam da je Ministarstvo finansija Republike Srpske prošle godine preduzimalo određene aktivnosti. itd. potrebno je mnogo više aktivnosti. usporen tranzicijski put.bankeubih.d. kao i banke. Podzakonski akti su doneseni kasnije. Očekivati je da će BiH uskladiti svoje zakonske propise sa propisima Evropske unije i da će PDV na kamate biti ukinut.Trenutno u ovim okolnostima ne vidim šansu za lizing društva. godine i bila je jedino društvo koje je imalo sjedište u Republici Srpskoj. Mislim da je spoljni uticaj zanemarljiv. Kupovina nekretnina na lizing u BiH još uvijek nije zaživila.Da bih dao odgovor na ovo pitanje. No. te je nakon toga donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lizingu. visoka budžetska izdvajanja. tako i od strane građana u oba entiteta. a od sredine 2011.com www. Banja Luka je osnovana u junu 2007. 10 . ne samo u BiH. 6 . Banja Luka. Hrvatska je prije dvije godine uvela neoporezivu kamatu i od tada je povećan broj zaključenih ugovora za automobile. prvo na razvoju lizinga kao djelatnosti. godine. potrebno je mnogo toga promijeniti. Nova Leasing a. Procenat smanjenja kreditnih aktivnosti u Republici Srpskoj je nešto manji zahvaljujući isključivo Investiciono-Razvojnoj banci Republike Srpske. Na poslovanje lizing društava na domaćem tržištu više utiču naša unutrašnja dešavanja: finansijsko ekonomska i politička nestabilnost. Potrebno je mnogo više raditi. poreska politika koja je destimulativna. godine u Republici Srpskoj sjedište ima i Hypo Leasing d. a i zahtjevi za upravljanje kreditnim rizikom su analogni. a vidljiv je napredak lizing nekretnina za stanovništvo.Kada bi napravili istraživanje vidjeli bi da je javnost mnogo više upoznata sa proizvodima koji nude banke nego lizing kuće.2012 X IM šANsU ZA LIZINg dRUšTVA zadnje rate.com 37 . kao što sam već rekao. Banke u Federaciji Bosne i Hercegovine jesu značajnije smanjile svoje kreditne aktivnosti i smanjenje je u većem procentu nego u Republici Srpskoj.Nisam upoznat sa radom Udruženja. Bespotrebno bi bilo praviti ili uopšte razmišljati o nekoj posebnoj agenciji ili direkciji koja bi bila regulator samo za lizing. U Republici Srpskoj samo dva društva imaju sjedište. godine. Potrebno je razmisliti o poreskim olakšicama za korisnike lizinga u privredi kako bi doveli do bolje disperzije rizika i ostvarili povoljnije uslove investiranja u poslovne djelatnosti. Uostalom.Lizing društva još uvijek nisu dovoljno razvijena u BiH. za lizing se baš ne može reći da je tako i slobodno mogu reći da su lizing društva slabo zakonski zaštićena. 9 . a samim tim se podrazumijeva i razvoj lizing proizvoda. 7 . što će biti samo jedna od faza razvoja finansijskog lizinga u budućnosti. Poznato vam je da je Zakon o lizingu u Republici Srpskoj stupio na snagu u novembru 2007. Kod nas je regulativa u pogledu upravljanja rizikom.o.o. neefikasnost sudske vlasti. n www. neizvjestan i usporen proces sa negativnim efektima po privredu. 4 . Ukoliko analizirate stanje lizing društava. a u Federaciji Bosne i Hercegovine početkom 2009. Za eventualnu ekspanziju potrebno je mnogo više aktivnosti. vidjećete da lizing društva ne posjeduju kapacitete.

U jednom momentu dobijete mišljenje da radite na jedan način od centrale Uprave za indirektno oporezivanje. 3 . najviše problema su imali oni koji su se i najmanje bavili leasing poslovanjem. smanjuje ukupnu potrošnju i izglede za potencijalne investicije.Dr. 2 . 5 .Bilo je pozitivnih kretanja po pitanju registracije automobila i još nekih aktivnosti. Ono što mi očekujemo od Agencija za bankarstvo i federalne i RS-a je da stanu u zaštitu leasing tržišta u zaštitu leasing kompanija te da od državnih organa uprava i slično zahtijevaju jednak i nepristrasan pristup koji se neće mijenjati svake dvije godine. 4 .Po mom mišljenju. a sve vrijeme su kvarili tržište i bavili se svim i svačim. smanjenje izvoza u zemlje Evropske unije i šire. Najveći je problem to što ti ljudi nemaju nikakvu odgovornost i znaju da ih ne mogu stići nikakve sankcije za njihov „rad“. To u krajnjem slučaju kompanijama www. Rad leasing kompanija je usko vezan sa stagnacijom odnosno padom ukupnih ekonomskih aktivnosti u BiH. naša interna pravila unutar grupacije su znatno oštrija nego ovo što se od nas traži od strane Agencije za bankarstvo.Shodno negativnim konjukturnim kretanjima u zemljama Evropske unije kriza se sa laganom zadrškom prelila i na bosansko- Jedino smo leasing društvo koje je imalo u kontinuitetu pozitivno poslovanje zadnjih 4-5 godina bez velikih oscilacija hercegovačku ekonomiju. Slobodan Vujić.com 38 .Neuređeno poslovno okruženje i neujednačen stav državnih kontrolnih organa (Uprave za indirektno oporezivanje).Svakako da jedan dobar dio leasing društava posjeduje te kapacitete i da je korisno da se cjelokupno leasing finansiranje još razvija u Bosni i Hercegovini. a nakon 2-3 godine vam kažu da „to nije logično“ i da nisu mislili to tako. Inače. direktor VB Leasing BH LEASING VIŠE NIJE E KAO PRIJE 10 GOD 1. Bilo je i konačno vrijeme da se uvede kontrola u ovaj segment poslovanja i mi to ispred VB Leasinga pozdravljamo. Manje investicijskih projekata.bankeubih.

Naša isključiva šansa je da budemo dovoljno efikasni. nivoom organizovanosti. Sve to rezultira povećanjem našeg tržišnog udjela na tržištu leasinga BiH koji sada iznosi cca. 6 .Svakako da će se kod dobrog dijela grupacija leasing razvijati i biti samo jedan odjel banke odnosno proizvod. Tržišni udio nam nikad nije bio glavni i najvažniji cilj. 30% na tržištu pokretnina. Naša strategija u VB Leasingu je bila jasna. puno uložili u njihovo educiranje u svakom smislu.Leasing kompanije nisu na istom nivou razvijenosti. ali i za ostale branše leasing je u mogućnosti kvalitetno odgovoriti na potrebe privrede. Bez tog sustizanja nemamo izgleda da nešto ponudimo partnerima ne samo u Evropi. već ostvareni rezultat na kraju godine. Libiji bilo kome.U narednom periodu očekujemo svakako značajniji rast u sektorima transporta i građevinarstva. izvršili smo modernizaciju i automatizaciju uvođenjem DMS sistema poslovanja (poslovanjem putem skeniranja i elektronske arhive). kvalitetni i profitabilni da oni nemaju razloga da razmišljaju o smanjenju svojih aktivnosti na našem tržištu. Leasing će se razvijati u pravcu fleet managementa i sličnih proizvoda. da smo se htjeli kvalitativno diferencirati od konkurencije. 8 . Dobrim dijelom budućnost leasing kompanija će ovisiti i o mogućnostima za refinansiranje. 7 .com 39 . Naši trendovi već 5-6 godina pokazuju dobre rezultate. U tom kontekstu smo već 5-6 godina zadržali ključne ljude unutar kompanije.2012 X EGZOTIKA GODINA omogućava rast. zatim uveli smo E@sy Leasing B2B modul koji znatno skraćuje vrijeme potrebno za odobrenje i za cjelokupno finansiranje (to je sada svedeno od nekih par dana ranije koliko je trajalo na par sati). pa onda na nas. nego i u Turskoj. Jedan dio tog razvoja svakako bi doprinio i razvoj leasing tržišta u BiH. ali još uvijek se može mnogo uraditi na polju upoznavanja i razvijanja potencijalnih leasing korisnika sa mogućnostima leasinga. Ono što smo mi radili je da već 3-4 godine imamo jasnu strategiju i nje se držimo. 10 .bankeubih. automatiziranosti itd. n www. 9 . razvoj te tehnološko priključivanje ka evropskim i svjetskim kompanijama. Takođe. te smo tako jedino leasing društvo koje je i imalo u kontinuitetu pozitivno poslovanje zadnjih 4-5 godina bez velikih oscilacija. nisu niti na istom nivou opremljenosti ljudskim resursima.Sigurno da leasing nije više egzotika kao prije 10 godina.Sa pooštravanjem regulativa u zemljama EU sigurno je da će oni prvo gledati na sebe. ali će biti i kompanija koje će nastaviti ovim putem samostalnosti.

puteva. kako bi Zakon bio egzaktan i čime bi se doprinijelo reguliranju i stabilizaciji na ovom polju a što bi u konačnici dalo pozitivne financijske pomake ne samo leasing kućama nego i njihovim korisnicima. što je direktno utjecalo i na leasing sektor. čime bi doprinjeli kvaliteti življenja građana Bosne i Hercegovine. Smatram da su neophodna sistematska zakonska unapređenja od strane zakonodavca i uključivanje leasing sektora u kreiranje propisa koji utječu na njegov rad i poslovanje.com .Alpe-Adria-Leasing d. energetskih objekata.BiH IMA POTENCIJAL ZA ZNA Ukoliko bi došlo do značajnijeg pokretanja javnih radova. 6 -Ukoliko bi došlo do značajnijeg pokretanja javnih radova. klijentu kao najbitnijoj karici u samom leasing poslovanju. i leasing društva bi se suočila sa porastom potražnje za financiranjem vozila i opreme direktno vezane uz građevinarstvo kao privredne grane 1 -U 2012. tako da je naš doprinos povezan sa ukupnim načelima banke majke i stalnih stremljenja i poticaja privrednim aktivnostima u BiH. stavljanje leasing sektora pod ingerencije Agencije za bankarstvo je doprinijelo disciplini u poslovanju leasing društava kao i većoj transparentnosti s posebnom odgovornosti prema 40 Vilma Tunjić Juzbašić. godini smo se suočili sa značajnim usporavanjem financijskih procesa. godine pad je iznosio 78% u odnosu na isti period 2011. konkretno u prvih devet mjeseci 2012. direktorica Hypo. 2 -Na žalost trenutno su na snazi Zakoni koji ne doprinose stimulaciji leasing sektora kao alternativnog oblika financiranja. godine. 5 -Naš ukupan doprinos a tako i ostalih leasing kuća koje posluju u BiH uveliko ovisi o svojim matičnim bankama. te time je ublažen pad ukupnog leasing tržišta na 23% u odnosu na isti period prošle 2011. godine. Oblast financiranja vozila i opreme je smanjena samo 15%. Udruženje upravo radi na prijedlozima izmjene određenih tačaka Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o leasingu FBiH. Najveći pad se osjetio na polju financiranja nekretnina.bankeubih. 3 -Leasing društva su od osnivanja Udruženja društava za leasing u BiH prilično aktivna po pitanju zakonske problematike i prepreka u poslovanju leasing društava.o. te intenzivnijih radova na koridoru Vc. Konkretno. Uskoro ćemo biti izvješteni da li su naše primjedbe i prijedlozi uvaženi od strane zakonodavaca.o. 4 -Definitivno. izgradnje kapitalnih objekata. www.

9 -Uzimajući u obzir činjenicu da su većina leasing društava u BiH članice značajnih financijskih Grupacija prvenstveno iz Austrije i Italije. praćeno padom izvoza i industrijske proizvodnje. Izvještaji MMF-a i Svjetske banke potvrđuju da je u našoj zemlji prisutno usporavanje ekonomske aktivnosti. i njegovim prednostima u odnosu na ostale mogućnosti financiranja koja se nude u BiH kroz agresivne medijske i PR kampanje. puteva. BiH u svakom pogledu ima potencijal za značajniji razvoj leasinga kao oblika financiranja. Leasing društva su tradicionalno.com 41 . Leasing društva svakako traže svoje mjesto i u svim proizvodnim privrednim granama. nego je apsolutno podložna svim promjenama i dešavanjima u Europskoj uniji. a posebno operativni leasing i razvoj fleet managementa kao budućnosti za sve komercijalne firme. apsolutno mogu i u stanju su pružiti kompletnu i kvalitetnu postprodajnu uslugu uz adekvatno regulatorno okruženje vezano za leasing kao proizvod. naravno s posebnim akcentom na firme s dobrim bonitetom i kvalitetnom kreditnom istorijom. Suočeni smo s porastom cijena izvora sredstava na međunarodnom tržištu i to je samo jedan od aspekata koji negativno utječe na ekspanziju financijskog sektora u cjelosti. energetskih objekata. 7 -Smatram da leasing tržište u BiH još uvijek ima mnogo prostora za djelovanje i naša javnost nije u adekvatnoj mjeri upoznata s leasing proizvodima.bankeubih. 10 -BiH nije izolirana privreda. ali je neophodno intenzivnije upoznavanje svih sudionika u ekonomskim procesima o postojanju ovog alternativnog izvora financiranja i njegovim prednostima u financiranju. n www. U promotivnim i edukativnim aktivnostima vidimo veliku mogućnost kako bi privatne i javne subjekte upoznali s leasing proizvodima. te intenzivnijih radova na koridoru Vc i leasing društva bi se suočila sa porastom potražnje za financiranjem vozila i opreme direktno vezane uz građevinarstvo kao privredne grane. u proteklih deset godina.2012 X NAČAJNIJI RAZVOJ LEASINGA izgradnje kapitalnih objekata. značajno prisutna u financiranju firmi vezanih za transport. 8 -Neophodno je intenzivno raditi na educiranju šire javnosti o prednostima leasinga kao savremenog oblika financiranja. Ekonomsko pogoršanje na globalnom planu i sniženje kreditnog rejtinga ne ide u prilog prilivu stranih investicija u BiH.

Svako dodatno ograničenje svakako utiče otežavajuće na poslovanje leasing društava. Preduslovi za eventualno širenje leasing poslova su hitne izmjene zakona koji se odnose na vlasništvo leasing predmeta i njihovo oduzimanje u slučaju neplaćanja. 3 . kao i oslobađanje plaćanja PDV-a na kamate koji dodatno terete potencijalne korisnike leasinga 1 . Sami nadzor od strane FBA je unaprijedio poslovanje leasing društava. transport. 5 . direktorica NLB LEASING DOO Preduslovi za eventualno širenje leasing poslova su hitne izmjene zakona koji se odnose na vlasništvo leasing predmeta i njihovo oduzimanje u slučaju neplaćanja. pa bi javnost.com . pa tako i na poslovanje leasing društava. proizvodnja.Istina je da se stvorio dojam o leasing poslovima kao proširena vrsta bankarskih proizvoda.Djelomično. 6 . obzirom da se u kompleksnijim predmetima koriste usluge posrednika.POTREBNE HITNE IZMJENE ZAKONA Dalida Međedović. međutim do sada nema značajnijih rezultata obzirom da u samoj proceduri usvajanja zakonske regulative poslovanja leasing društava.. obzirom da Zakon o leasingu i akta FBA nisu razrađena u mjeri kako je to urađeno u bankama. 10  . 8 .Pokušalo se reagovati putem Udruženja leasinga. naplata loših potraživanja je jedan od najvećih problema sa kojima se leasing društva susreću.   2 .Finansijski kapaciteti banaka su znatno veći. odnosno potencijalni korisnici leasinga trebali biti više informisani o poslovima leasinga.Distribucija. leasing 42 društva nisu uključena. 7 . 9 .Djelimično.Pored smanjenja privrednih aktivnosti.Ne dovoljno.bankeubih. pa prema tome ne vidim šansu za ekspanziju leasing poslova. kao i oslobađanje plaćanja PDV-a na kamate koji dodatno terete potencijalne korisnike leasinga. n www.. 4 .Globalna finansijska i ekonomska kriza je imala direktan uticaj na cjelokupno poslovanje finansijskog sektora.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful