P. 1
Kongres Fizijatara Zbornik Radova 2006

Kongres Fizijatara Zbornik Radova 2006

|Views: 757|Likes:
Published by Nikica Vidakovic
Kongres
Kongres

More info:

Published by: Nikica Vidakovic on Jun 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/02/2014

pdf

text

original

ŠESTI KONGRES FIZIJATARA SRBIJE I CRNE GORE sa međunarodnim učešćem ZBORNIK RADOVA

Šesti kongres fizijatara Srbije i Crne Gore Vrnjačka Banja 2006 ZBORNIK RADOVA

* Izdavač Udruženje fizijatara Srbije i Crne Gore * Za izdavača Milica Lazović Vladislava Vesović - Potić * Redaktor Ranka Krunić - Protić * Prelom teksta Dragan Vulović Aleksandar Grujić * Dizajn korica Miloš Petrović * Tehnički saradnik Aleksandar Grujić * Štampa Pelikan prim - Niš * Tiraž: 500

Udruženje fizijatara Srbije i Crne Gore

6. KONGRES FIZIJATARA SRBIJE I CRNE GORE
sa međunarodnim učešćem

ZBORNIK RADOVA

Vrnjačka Banja 01 - 04. novembar 2006. godine

Organizacioni odbor
Prof. dr Milica Lazović, predsednik Prof. dr Vladislava Vesović - Potić, potpredsednik Dr Dejan Stanojević, potpredsednik Prim. dr Đorđe Adamov Prof. dr Branislav Bobić Doc. dr Miodrag Veljković Prof. dr Gordana Devečerski Dr. med sc Sofija Žitnik - Sivački Prof. dr Stevan Jović Doc. dr Ljubica Konstantinović Prim. dr Ranka Krunić - Protić Dr. med sc Milan Obradović Prim. dr Vesna Simonović Dr. med sc Mirko Teofilovski Doc. dr Milisav Čutović Dr Željana Škarić - Karanikić Prof. dr Laslo Švirtlih

Naučni odbor
Prof. dr Vladislava Vesović - Potić, predsednik Dr. med sc Slobodan Branković Prof. dr Gordana Devečerski Doc. dr Aleksandar Đurović Prof. dr Miodrag Jevtić Prof. dr Stevan Jović Prof. dr Zoran Kojović Doc. dr Ljubica Konstantinović Prof. dr Milica Lazović Doc. dr Dragana Matanović Prim. dr Vukašin Mihajlović Prof. dr Ivana Petronić Prof. dr Gordana Popović Doc. dr Slobodan Radović Prof. dr Nada Rotović Prof. dr Kosta Savić

Sekretari
Prim. dr Ranka Krunić - Protić, generalni sekretar Dr. med sc Mirjana Kocić Prim. dr Dragan Vulović

sa lezijom centralnog motornog neurona i kompresivnim neuropatijama kao i deca. što čini oazu zdravlja. Udruženje fizijatara Srbije i Crne Gore je osnovano 2003. 2005. Ovogodišnji kongres se održava u organizaciji Udruženja fizijatara Srbije i Crne Gore. da bi dve godine kasnije. Danas Vrnjačka Banja.UVODNA REČ Šesti kongres fizijatara Srbije i Crne Gore održava se u Vrnjačkoj Banji. sa malignim oboljenjima. restorana i velnes centara. sa Specijalnom bolnicom „Merkur“ predstavlja najsavremeniju medicinsku ustanovu za dijagnostiku. predstavlja najpoznatiji zdravstveni i turistički centar Srbije. U slobodnim temama najveći broj radova je iz oblasti rehabilitacije bolesnika sa ortopedskim povredama i reumatičnih bolesnika. uz konsultovanje najsavremenije svetske literature. godine. Društva ljekara Crne Gore i Specijalne bolnice za lečenje i rehabilitaciju bolesti organa za varenje i šećerne bolesti „Vrnjačka Banja“. u tome značajno pomoći. stvaraju uslovi za organizovanje banje kao lečilišta. beleži se interesovanje lekara za vrnjačke vode. prevenciju. Za poster prezentacije prihvaćeno je 132 originalna stručna rada. sredinom XIX veka. blagom umereno-kontinentalnom klimom bez vetra i bogatim kulturno istorijskim nasleđem u okolini. Srpskog lekarskog društva – Sekcije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Do sada je održano 3 Kongresa fizijatara Srbije i Crne Gore kao i isto toliko Fizijatrijskih dana. godine postalo redovan član ISPRM-a (International Society of Physical and Rehabilitation Medicine). topline i zadovoljstva. sa visokim kvalitetom smeštajnih objekata. primena funkcionalnih testova u rehabilitaciji i balneoklimatoterapija. koja svojom tradicijom. Ovaj Kongres se održava nakon razdruživanja državne zajednice Srbije i Crne Gore i to će biti prilika da se na Skuštini fizijatara dogovorimo o daljem organizovanju Fizijatara Srbije i Crne Gore. a obrađeni su i prevencija i rehabilitacija bolesnika sa osteoporozom. da bi sve obrađene teme predstavljale srž onog što se danas radi u svetu i kod nas. o čemu govore ostaci bazena za kupanje i stari rimski izvor „Fons Romanus“. Kasnije. ubeđena sam da će ovaj Kongres i knjiga koja ga prati. ali se tek proglasom Osnovatelnog fundatorskog društva 1868. godine. Kroz mini simpozijume obrađeno je osam tema u 30 radova i to rehabilitacija bolesnika sa endokrinim i metaboličkim bolestima. Istorija korišćenja vrnjačkih mineralnih voda seže u duboku prošlost. lečenje i rehabilitaciju organa za varenje i šećerne bolesti. Svakako da najveća zasluga za to pripada autorima predavanja po pozivu i slobodnih saopštenja koji su uložili sve svoje znanje i iskustvo. . Kako je neophodno da savremeni fizijatar praktičar pomno i kontinuirano prati šta se u svetu nauke i medicinske prakse dešava.

a takođe i svima koji će svojim prisustvom na Kongresu doprineti proširenju naših znanja. razmeni mišljenja. Mnogo napora je potrebno da se ovakav Kongres osmisli.Zadovoljstvo je što je jedan broj radova iz Republike Makedonije. razrešavanju nedoumica koje postoje u svakodnevnom radu što bi opravdalo održavanje Konresa svake kalendarske godine. Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. Da bi se izdavanje Zbornika uspešno okončalo. potrebna je i znatna finansijska podrška. dr Milica Lazović Predsednik Organizacionog odbora Kongresa . Dugujemo veliku zahvalnost svima koji su doprineli da Zbornik radova u ovakvom obliku ugleda svetlost dana. Da nije bilo svesrdnog rada svih članova Organizacionog i Naučnog odbora ova manifestacija i knjiga koja je prati sigurno ne bi bili tako sveobuhvatni i kvalitetni. realizuje i da se na sam dan održavanja pojavi i Zbornik radova. a Farmaceutske kuće su u tome značajno pomogle. Prof.

SADRŽAJ: .

Ovi nalazi su usmerili istraživanja na kontrolu poremećaja metabolizma lipida. hipertenzija i pušenje). odmah iza Rusije (2). Povišeni nivo ovih čestica značajno ubrzava proces njihove oksidacije ali i glikozilacije i tako u značajno većem obimu podstiče nestabilnost i aktivira mehanizme rupture ateroskleroznog plaka. abdominalna gojaznost. kao što je UKPDS (United Kingdom Prospective Diabetes Study). ako je primenjena bez intenzivne korekcije drugih faktora rizika da značajno smanji rizik od pojave infarkta miokarda (IM) i moždanog udara(6). smatra se da se njen nastanak može dobrim delom objasniti postojanjem faktora rizika (4). Iako danas tačno neznamo sve uzroke i patofiziologiju ateroskleroze. a zadnjih godina poprima razmere prave epidemije u zemljama bivšeg istočnog bloka (1).yu Uvod Ateroskleroza je vodeći uzrok mortaliteta u razvijenim zemljama sveta. uzrast. 2Klinika za medicinu rehabilitaciju. . sedanterni način života. Razvoj ateroskleroze je podmukao. Komplementarne studije poremećaja metabolizma lipida su pokazale da se tip2 dijabetesa odlikuje značajno većom produkcijom malih gustih LDL čestica nego u nedijabetičara. Tako je ukazano na vrlo veliki značaj korekcije nivoa LDL čestica i sprečavanja njihove transformacije u mali gusti LDL. da je danas mortalitet u Srbiji na drugom mestu u svetu. Dosadašnja ispitivanja su ukazala da postoji vrlo kompleksna povezanost faktora rizika za pojavu KVB i da oni deluju sinergistički. KC Niš. opisani su i predisponirajući faktori rizika: gojaznost. Srbija lazovica@eunet. etničke karakteristike i psihosocijalni faktori (5). pozitivna porodična anamneza za KVB u ranijem životnom dobu. Tako. cerebrovaskularni insult i periferna vaskularna bolest (3). dijabetes melitus.Tema I REHABILITACIJA BOLESNIKA SA ENDOKRINIM I METABOLIČKIM BOLESTIMA ULOGA FIZIČKE AKTIVNOSTI U TRETMANU DISLIPIDEMIJA U ERI STATINA Lazović M1. Brojne epidemiološke studije i klinička istraživanja pokazala su da klasični faktori rizika mogu biti nepromenljivi (pol. mala fizička aktivnost. odnosno nasledna komponenta za nastanak ateroskleroze u ranom životnom dobu) i promenljivi (dislipidemije. jer se odvija bez simptoma dok se tri četvrtine poprečnog preseka arterije ne obstruira ateromom. Klinički centar Novi Sad. Devečerski G2 1 Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Pored ovih glavnih faktora rizika. utvrdile su da striktna kontrola glikemije nije dovoljna. Ateroskleroza se manifestuje kao ishemijska bolest srca. Velike prospektivne studije.

3 mmol/l (1).U AHA/ACC preporukama za vođenje pacijenata nakon preležanog IM navodi se da su povećanje fizičke aktivnosti i regulacija lipidnih nivoa od presudnog značaja.6 mmol/l. Najznačajniji efekat fizičke aktivnosti na nivoe plazmatskih lipoproteina odnosi se na HDL-C. potrebno je praćenje bolesnika. a sekundarni cilj je povećanje HDL-C na vrednosti iznad 1mmol/l i smanjenje triglicerida na nivo manji od 2. randomiziranoj.10. smanjenjem faktora rizika i stope mortaliteta i morbiditeta(7). Mehanizam kojim FT deluje na lipoproteine u plazmi je višestruk i vezan je za promenu aktivnosti enzima lipoproteinske lipaze (LPL) (14) kao i transferskih proteina (13). Fizička aktivnost i dijeta mogu značajno da utiču na stanje lipidemije i tek kada ove mere ne pokažu željene rezultate treba terapiji pridodati antilipemijske lekove (8) Primarne i sekundarne preventivne studije pokazale su da fizička aktivnost povećava nivoe kardioprotetivnog lipoproteina HDL2 i smanjuje aterogene lipoproteine (9. Eksperimentalne studije pokazuju da je aktivnost LPL ekstenzornih mišića utreniranog kolena viša no u neutreniranim mišićima (18). te dolazi do povećanja nivoa HDL-C u plazmi. kao i kod osoba koje su podvrgnute visokim telesnim opterećenjima (17). Za vreme lipolize triglicerida iz VLDL-a. Ovaj uticaj zavisi od intenziteta i dužine fizičke aktivnosti. Utvrđeno je da sportisti. Fizička aktivnost povećava aktivnost lipoproteinske lipaze čime se smanjuje nivo triglicerida i povećava nivo HDL-C. Mehanizam ovog dejstva nije u potpunosti rasvetljen ali se verovatno ostvaruje preko enzima uključenih u metabolizam lipida (13. 14). imaju za 20-35% veće vrednosti HDL-C (15). U odnosu na subfrakcije HDL-C pokazano je da FT dovodi do porasta HDL2 koji ima inverzan odnos sa ishemijskom bolešću srca (16). može uzrokovati porast nivoa HDL-C u cilju zagarantovanog . Kod bolesnika sa niskim rizikom. Fizički trening (FT) utiče na profil lipoproteina u krvi. Povećana aktivnost LPL je ustanovljena u masnom tkivu i mišićima atletičara. fosfolipidi i apoproteini se prenose na nascentne HDL čestice koje luči jetra. kod srednjeg rizika nefarmakološke mere ili medikamenti ako je to potrebno i u kategoriji visokog rizika (IBS i/ili diabetes) nefarmakološke mere i medikamenti. oslobođeni holesterol. FT umerenog intenziteta dovodi do porasta HDL-C i to se zapaža već prvih meseci posle akutnog IM. kontrolisanoj studiji NCEP Step 2 program nije dao značajne rezultate u sniženju LDL-C kod osoba koje su imale samo dijetu. dovodi do povećanja HDL-C na račun povećanja HDL2 i smanjenja triglicerida kod muškaraca. u odnosu na osobe koje ne upražnjavaju fizičku aktivnost.11) U jednogodišnjoj. Vežbama uzrokovana povišena lipolitička aktivnost sa kataboličkim efektom na trigliceride i poboljšanim fluksom VLDL-a. a nisu bile podvrgnute fizičkom treningu (12). Primarni cilj je smanjenje nivoa LDL-C na vrednosti manje od 2. Fizička aktivnost i lipoproteini Fizički trening i druge nefarmakološke metode imaju veliku ulogu u „statinskoj eri“ ali ne samo kao dopuna terapije već i u samostalnoj prevenciji ateroskleroze.

30 minuta u odnosu na muškarce koji su bili samo na dijeti ili onih u kontrolnoj grupi koji nisu bili ni na dijeti (p<0. brzi hod od 30 do 60 minuta. Povećanje aktivnosti hepatične lipaze često se može videti kod bolesnika sa hipertrigliceridemijom. kako u grupi bolesnika posle akutnog IM i četvoronedeljnog FT. Fizički trening koji se preporučuje osobama sa visokim rizikom za KBS u primarnoj i sekundarnoj prevenciji su aerobna. tako i u grupi posle petogodišnjeg FT. a kod starijih preko 65 godina za 15%. Nivo HDL-C značajno raste kod muškaraca koji su pored niskokalorijske dijete imali i fizičku aktivnost 3-4 puta nedeljno. Pojačani mišićni rad povećava nivoe apolipoproteina E koji ima važnu ulogu u povratnom transportu holesterola (20). Fizička neaktivnost je značajan faktor rizika u razvoju koronarne ateroskleroze. trigliceridi. Od nelipidnih faktora rizika bitno su smanjeni BMI. dinamska opterećenja. LDL-C za 7-12% (21). a visoko značajno nakon 6 meseci praćenja.44%. Intenzivan FT dovodi do porasta HDL-C kod mlađih osoba za 14%. Vizička aktivnost visokog intenziteta dovodi do redukcije holesterola za 5-7% (6). tako da redovno fizičko vežbanje udruženo sa dijetom sa nisko zasićenim mastima i sa malo holesterola kod muškaraca i žena sa viškom telesne mase poboljšava nivo HDL-C (21). Aktivnost hepatične lipaze je smanjena pri teškom mišićnom radu. Fizička aktivnost dovodi do redukcije triglicerida i VLDL-C i do značajnog povišenja HDL-C. rezultat je umerenog. S druge strane dokazani su povoljni efekti fizičke aktivnosti u primarnoj i sekundarnoj prevenciji KBS (12). pokazala je.11). Studija na 3333 odraslih osoba koji su imali fizičku aktivnost najmanje 30 minuta 3 puta nedeljno. Povećana aktivnost LCAT nađena je kod atletičara i dobro utreniranih muškaraca (17). Hol/HDL-C i značajno povećan HDL odnos. HDL-C je povišen za 19. koja imaju za cilj da umeremo povećaju minutni volumen srca. Slićni rezultati su postignuti i kod žena. Nakon 6 meseci praćenja statistički značajno su redukovani ukupni holesterol. uzimanjem alkohola i pušenjem. Značajno su smanjeni i atertogeni odnosi LDLC/HDL-C. sistolni i dijastolni krvni pritisak i fibrinogen. 3 do 4 puta nedeljno je minimalno preporučena fizička aktivnost u prevenciji KBS. Fizička aktivnost. dinamskog FT (10. VLDL/C i LDL-C. da je ova grupa imala značajno povišene vrednosti . uz redukciju ostalih faktora rizika (22). U prva tri meseca praćenja značajno su redukovani ukupni holesterol. ventilaciju i potrošnju kiseonika.001). a nezavisno deluje i na smanjenje dijametra LDL i HDL čestica (20). Efekat FT na trigliceride se ne ogleda samo u utrošku masnih kiselina iz VLDL-a za energetske potrebe već i na redukovanoj sintezi VLDL-a u jetri (18). telesnom masom. Porast HDL-C. Svi aterogeni odnosi osim Hol/HDL-C su bitno promenjeni. LDL-C i visoko statistički sniženi trigliceridi. što je u neposrednoj vezi sa nivoima triglicerida. Fizička aktivnost povećava i aktivnost enzima lecitin holesterol acetil transferaze koji podspešuje prenos masnih kiselina iz lecitina u holesterol za vreme stvaranja HDL-a.optimalnog metabolizma mišića (19). Ovakav pristup kod bolesnika sa hiperlipidemijom bez KBS doveo je do redukcije lipidnih i nekih nelipidnih faktora rizika nakon 3 meseca. Povećanje HDL-C se kreće od 5-16%.

značajno nižu stopu pušenja i niži BMI. Survellance of risk factors related to noncommunicable disease: Current status of global data. Fizički trening kod sedenternih. kao i kod bolesnika sa visokim rizikom ili već dokumentovanom KBS kod kojih je neophodna značajna redukcija holesterola (26). Prevention of coronary heart disease in clinical practice. The Surf Report I. Grupa koja je upražnjavala fizičku aktivnost samo jednom nedeljno imala je niži skor rizičnih faktora za KBS. kao i u kriterijumima za uključivanje lekova za sniženje lipida. Fizička aktivnost i modifikacija ishrane i dalje ostaju prva terapijska linija u lečenju povišenih vrednosti ukupnog holesterola i LDL-C. u odnosu na sedanterne osobe (23). Terapija medikamentima za sniženje vrednosti lipida rezervisana je za bolesnike kod kojih fizička aktivnost i dijeta nemaju uspeha. Međutim. gde je i skor rizičnih faktora bio značajno viši. Nepublikovani podaci. 2. godine (3) se praktično u „agresivnosti“ snižavanja holesterola izjednačavaju sa američkim. Recommendations of the Second Joint Task Force of European and other Societies on coronary prevention. CVD strategy 2001/2002. Pokazano je da dijeta. fizička aktivnost i lekovi . snižavaju rizik od KBS. zdravih ispitanika povišava nivoe HDL-C. u odnosu na grupu koja je vodila sedanterni način života. kombinovano. 19: 1434-503. Mortalitet od kardiovaskularnih bolesti. Američke preporuke za primarnu i sekundarnu prevenciju ishemijske bolesti srca iz 2001.int. U velikom broju zemalja postignut je konsenzus o potrebi sniženja lipida u plazmi. postoje razlike u ciljnim vrednostima i kriterijumima za procenu rizika za KBS.HDL-C. Analiza kombinovanih studija je pokazala značajnu redukciju kliničkih događanja za oko 20% ukoliko se vrednosti holesterola smanje za 10%. evropske preporuke od 2003. Literatura: 1.ncd/cvd. World Heart Organisation. Međutim. u cilju usporenja progresije i povećanja regresije aterosklerotskih lezija u koronarnim arterijama. Nedvosmisleno je dokazano da je hiperholesterolemija jedna od najvažnijih karika u lancu događaja koji dovode do KBS. pokazuju važnost određivanja apolipoproteina B i HDL-C. Eur Heart J 1998. Aviliable from: http://www. Prevention and control. kao i njegovih subfrakcija za procenjivanje rizika od nastanka KBS (25). i da lečenje nefarmakološkim sredstvima i lekovima uspešno smanjuje rizik od KBS. godine bile su agresivnije u preporukama za snižavanje holesterola nego evropske od 1998. Muškarci koji džogiraju 16km tokom šest meseci pokazuju porast nivoa HDL-C za10%. Studije sa ispitanicima koji imaju normalne vrednosti ukupnog holesterola i triglicerida u plazmi. . naročito što se tiče lipidnog statusa i to kod svih kategorija rizika. Novi ciljevi su pomereni na niže vrednosti. 3. Cardiovascular Disease. niže vrednosti triglicerida. Institut za zaštitu zdravlja Srbije.who. posebno LDL-C. 2003. godine. dok fizička aktivnost nema veliki uticaj na nivoe HDL-C kod žena (24). WHO. 4.

Stratton IM. et al.. Poppen M. 22.: Effects of Diet and Exercise in Men and Postmenopausal Women with Low Levels of HDL Cholesterol and High Levels of LDL Cholesterol. BMJ... et al. / Cardiovasc Pharmacol 1995 .. 2000. Kingwell BA. Stefanik LM. Gatto AM. 7. Hambrecht R. Nešić D. De Klein DP. 82(9A):22-25.41(2):137-50.5.. Am J Med 1999:107(2 pt 1):25S-27S 12. Kwiterovich PO. 321: 405-412..: Treatment of coronary heart disease by diet and exercise. Wood AJJ.: Exercise and lipoprotein metabolism. 8. J Cardiovasc Risk 1995. Pejović M. Am J Cardiol 1998.76:21A-28A..33(2):436-43. J Am Coll Cardiol 1999. Schuler G.73(3)-. Morphometric and immunohistochemical characterization of the intimal layer throughout the arterial system of elderly humans. Schoneveld AH.. Novine u kardiologiji. ProgCardiovasc Dis 1998. Exersise Training Enhances Endotelial Function in Young Men. Haslell WL.. 2(4):310-5. Kubler W. 25 (Suppl 4):S32-S34. Am J Cardiol 1991. N Engl J Med 1998. Neil HAW..: Adjunctive Drug therapy of acute myocardial infarction Evidence from Clinical Trials. Superko HR.231-236. et al. 17. 19. NEng J Med 1996. 6.: Trygliceride as a risk factor for coronary artery disease.: Protective effect of high density lipoprotein on endotelium-dependent vasodilatation. Schlierf G. Am J Cardiol 1998. Akutno fizičko opterećenje bolesnika sa prelezanim infarktom miokarda. International J Cardiol 2000. 16(6):431-48 14. Ekelunod LG. Rader DJ. Pavlovic M. 21. LaRosa JC. Mancini M. 1987:513-17 20.82(9A):13Q-21Q. Savić T. Vink A.. J Anat 2002. Vogel G..: The antiatherogenic role of high-density lipoprotein cholesterol. Adler AI. Am J Physiol 1997:272(3 pt 2) :H1070-H1077Gatto AM. Miettinen T. Hauer K. 11. Dart AM. 13.82(9A):22-25. et al.-3 3 5 (22) .: Quantity and Function of High Density Lipoprotein as an Indicator of Coronary Atherosclerosis. Johmson JL. 15.•1660-66.319:1383-1389. . Niška Banjo. N Engi J Med 1998:339:12-20. Saku K. Clarson et al.. 200: 97-103.: Trygliceride as a risk factor for coronary artery disease.: The role of diet and exercise in the statin era. Jennings GL.. Association of glycaemia with macrovascular and microvascular complications of type 2 diabetes (UKPDS 35): prospective observational study. et al. Niebauer J. J Am Coll Cardiol 1995. Physical fitness as a predictor of a cardiovascular mortality in asymptomatic north american up study. 10. Other nonpharmacologic approaches..: Management of Hypertrigliceridemic patients. 16. Hadži Pešić Lj.. Borst C.. Am J Cardiol 1998. Pronk NP. 18.: Noninvasive Procedures for Subclinical Atherosclerosis RiskAssessment. Sports Med 1993.: Short term effects of exercise on plasma lipids and lipoproteins in humans. 9.68:38A-39A. Ping Li X. Sherrard B.: Four weeks of cycle training increases basal production of nitric oxide from the forearm.

psiholog i pacijent.: Indicators of lipoprotein metabolism in normolipidemic men after myocardial infarctus. Yoshinaga H. fizipoterapeut. 25. Muto T. Kao i kod svake terapije.starost > 35godina .23.. Evaluacija pacijenta pre započinjanja programa vežbanja Pre započinjanja određenog režima vežbanja pacijent sa dijabetes melitusom mora proći deteljan medicinski pregled sa adekvatnim dijagnostičkim procedurama. Srbija devecer@eunet. et al... Cas Lek Cesk 1995:134(18):577-9.. koji treba da se uključi u program vežbanja umerenog do visokog intenziteta. Kardiovaskularni sistem Dozirani test opterećenja može biti koristan ako pacijent.starost > 25godina i . Is The Choresterol a Positive Acute Phase Reacant?. dijetetičar.: New Perspectives on the Management of LowLevels of High-Density Lipoprotein Cholesterol. Ovakav pregled bi trebao da obezbedi detaljan skrining za prisusutvo makro ili mikrovaskularnih komplikacija koje bi se mogle pogoršati u toku fizičke aktivnosti. Klinika za fizikalnu medicinu. Lazović M2. Teofilovski M 3 1 Medicnski fakultet Novi Sad. Novi Sad 2 Medicinski fakultet Niš. baziran na jednom od sledećih kriterijuma: . Tim koji sačinjavaju lekar specijalista fizijatar. Circulation 1998:97:661-5. 24.142 (2):389-93. Klinika za medicinsku rehabilitaciju. njeni efekti se moraju jasno razmotriti i shvatiti. Zeman M. će imati velike koristi ako steknu znanja i iskustvo iz fiziologije fizičke aktivnosti. Novija klinička istraživanja ukazuju da fizička aktivnost može biti terapeutsko oruđe kod velikog broja pacijenata sa dijabetesom ili rizikom za dijabetes. oči. Hsieh SD. stopala i nervni sistem. Identifikacija ovih problema će pomoći u osmišljavanju individualnog programa vežbi koji će minimizirati ruzik po pacijenta. Phofl M. Uloga ovog tima je i da adekvatno obuči i lekare opšte prakse kao i sve druge osobe koje će učestvovati u lečenju datog pacijenta. et al. bubrege. sestra. internista. FIZIČKA AKTIVNOST I DIJABETES Devečerski G1.159:1049-57.. Arch Intern Med1999. Terry AJ. ima visoki rizik zbog kardiovaskularnog oboljenja. Detaljna anamneza i pregled bi trebali da se fokusiraju na simptome i znake bolesti koje zahvataju srce i krvne sudove.: Regular Physical Activity and Coronary Risk Factors in Japan's Men.: Upregulation of Cholesterol Syntesis After Acute Myocardial Infarction. Atherosclerosis 1999. Beograd. To praktično znači da će tim lekara koji učestvuje u lečenju biti obavezan da nauči kako da analizira rizike i koristi fizičke aktivnosti kod datog pacijenta.tip 2 dijabetesa koji traje >10 godina .. Harper CR. Sakurai Y. 26.yu Svrha ovog izlaganja je da unapredi i razjasni trenutne stavove o ulozi fizičke aktivnosti kod pacijenata sa tipom 1 i 2 dijabetesa.tip 1 dijabetesa koji traje >15 godina . Niš 3 Zavod za protetiku..

Periferna arterijska bolest Evaluacija periferne arterijske bolesti se bazira na znacima i simptomima. Evaluacija PN se može izvršiti na osnovu testiranja dubokih tetivnih refleksa. moraju se izmeriti pritisci na prstima kao i Dopler pritisci na skočnom zglobu. Nefropatija Ne postoje specifične preporuke za fizičku aktivnost kod pacijenata sa incipijentnom ili očiglednom nefropatijom.prisustvo mikrovaskularnih oštećenja .dorsalis pedis i a.tibialis posterior ne eliminiše mogućnost postojanja ishemičnih promena na nivou proksimalnog dela stopala. Iako ne postoji očigledan razlog za ograničenje aktivnosti niskog do umerenog stepena. prag tolerancije ishemije i sklonost ka aritmijama za vreme vežbanja. hladna stopala. Ovakvi pojedinci bi trebalo da izbegavaju anaerobne vežbe i fizičku aktivnost koja podrazumeva napinjanje i druge neadekvatne manevre nalik Valsalvinom. Prisusutvo pulsa nad a.prisustvo bilo kog dodatnog faktora rizika za koronarnu arterijsku bolest . Osnovni tretman za intermitentnu klaudikaciju čine prestanak pušenja i stručan program fizičke aktivnosti. uključujući intermitentnu klaudikaciju. atrofiju subkutanih tkiva i gubitak dlakavosti.periferno vaskularno oboljenje .. oslabljene ili odsutne pulseve. Kod pacijenata sa dokazanom koronarnom arterijskom bolešću bi trebalo da se odredi ishemički odgovor na fizičku aktivnost. Neuropatija: periferna Periferna neuropatija (PN) može izazvati gubitak osećaja dodira u stopalima. što uzrokuje ograničenje u nivou aktivnosti.autonomna neuropatija Kod pacijenata kod kojih se nađu nespecifične elektrokardiografske promene kao odgovor na fizičku aktivnost ili nespecifične promene ST i T talasa na elektrokardiogramu snimljenom u miru. osim ako postoji mogućnost pažljivog monitoringa krvnog pritiska za vreme vežbanja. Ako postoji bilo kakva dilema u vezi sa cirkulacijom proksimalnog dela stopala i prstiju na fizikalnom pregledu. Kod pacijenata kod kojih se planira učešće u fizičkim aktivnostima niskog intenziteta (<60% maksimalne srčane frekvence) kao što je šetnja. Izražena PN je indikacija za ograničenje u vežbama sa opterećenjem. Retinopatija Kod pacijenata koji imaju proliferativnu dijabetsku retinopatiju koja je aktivna. lekar bi trebao na osnovu kliničke procene da odluči da li da preporuči test opterećenja. naporna fizička aktivnost može izazvati krvarenje u staklastom telu ili trakcionu ablaciju retine. Neuropatija: autonomna Prisusutvo autonomne neuropatije može ograničiti pacijentov kapacitet fizičke aktivnosti i povećati rizik neželjenih kardiovaskularnih događaja za vreme . intenzivnija fizička aktivnost bi se trebala izbagavati. osećaja vibracije i dubokog senzibiliteta. Ponavljanje određenih vežbi može u krajnjem slučaju izazvati ulceracije i frakture na neosetljivim stopalima. mogu se uraditi dodatni testovi kao što je radionuklidski stres test. U velikom broju slučajeva trebalo bi proceniti i sistolnu funkciju levog ventrikula u miru i za vreme fizičke aktivnosti. Pacijenti sa očiglednom nefropatijom često imaju redukovan kapacitet za fizičku aktivnost.

sprovodi se kratak oporavak-"hlađenje". naročito pri otpočinjanju programa fizičke aktivnosti. Pacijenti se moraju podučiti da. Upotreba silikonskog gela ili vazdušastih uložaka za obuću kao i sintetičkih ili pamučno-sintetičkih čarapa za sprečavanje žuljeva i upijanje znoja čine važne mere za sprečavanje oštećenja kože na stopalima. ligamenata. zenica. Posle završenog programa fizičke aktivnosti. Narukvica za dijabetičare ili neko drugo obeležje mora uvek biti vidljivo za vreme vežbanja. a neaktivnost i diabetes mogu pogoršati problem. Mlada osoba sa dobrom metaboličkom kontrolom može bezbedno uzeti učešća u većini aktivnosti. Priprema za fizičku aktivnost Priprema pacijenta sa dijabetesom za siguran i ugodan program fizičke aktivnosti je podjednako bitna kao i sama aktivnost. Adekvatna obuća je neophodna i na tome se mora insistirati kod pacijenata sa dijabetesom. ortostaza (pad sistolnog pritiska pri ustajanju >20 mmHg) ili drugi poremećaji u funkciji autonomnog nervnog sistema u okviru kože.fizičke aktivnosti. Ovo bi trebalo da traje oko 5-10 minuta i da za to vreme postepeno spusti srčanu frekvencu na nivo pre vežbanja. Postoji nekoliko naročito važnih i specifičnih stvari koje se moraju uzeti u obzir kada su u pitanju osobe sa dijebetesom. Na kardijalnu autonomnu neuropatiju mogu ukazati tahikardija u miru (>100 otkucaja u minuti). Istežu se primarno oni mišići koji će biti aktivni. Aerobna fizička aktivnost se preporučuje. . dok se zagrevanje odnosi na sve mišiće. gastrointestinalnog ili genitourinarnog sistema.. Sredovečne i starije osobe trebalo bi podsticati da budu fizički aktivne. je da fizička aktivnost uključuje adekvatno zagrevanje pre vežbanja kao i oporavak posle tj. Ovakvi pacijenti mogu imati problema i sa termoregulacijom. Iznenadna smrt i asimptomatska miokardijalna ishemija pripisuju se kardijalnoj autonomnoj neuropatiji u okviru dijabetesa. Hipotenzija i hipertenzija nakon naporne fizičke aktivnosti se mogu češće očekivati kod pacijenata sa autonomnom neuropatijom. Ovaj kratak interval zagrevanja služi da pripremi mišiće. Miokardijalna scintigrafija u miru i pri naporu predstavlja adekvatan neinvazivni test za prisusutvo i stepen makrovaskularne koronarne arterijske bolesti kod ovakvih pacijenata. kao i za nedijabetičare. Proces zagrevanja može se sprovoditi bilo pre bilo posle istezanja. vožnja bicikla.. pacijent sa dijabetesom bi trebalo da se podvrgne detaljnom skriningu za moguće prateće komplikacije navedene u ranijem tekstu. Pre započinjanja bilo kakvog programa fizičke aktivnosti. trebalo bi da sledi još 5-10 minuta laganog istezanja mišića. te im se mora savetovati da izbegavaju fizičku aktivnost u toploj i hladnoj sredini i da vode računa o adekvatnoj rehidraciji. i pre i posle vežbanja. Nakon toga. srce i pluća za progresivno povećavanje intenziteta treninga. kostiju i zglobova. Standardna preporuka za dijabetičare. Proces starenja vodi degeneraciji mišića. "hlađenje". ali se moraju preduzeti neophodne mere opreza po pitanju nege stopala. Zagrevanje bi trebalo da se sastoji od 5-10 minuta aerobne aktivnosti (šetanje. obraćaju pažnju na žuljeve i druge potencijalne povrede na stopalima.) niskog intenziteta.

Većina studija pokazuje da ovi pacijenti imaju nizak nivo kondicije u poređenju sa kontrolnom grupom. efekti redovne fizičke aktivnosti na nivoe LDL holesterola nisu apsolutno potvrđeni. ali još uvek ne postoji . naročito ako je u vezi sa hipertenzijom. Fibrinoliza Mnogi pacijenti sa tipom 2 dijabetesa imaju narušenu fibrinolitičku aktivnost povezanu sa povišenim nivoima inhibitora aktivacije plazminogena (PAI-1). centralnom gojaznošću i dodatnim metaboličkim poremećajima hipertrigliceridemije. koji se može održavati najmanje 5 godina. Važnost hidratacije se naročito očituje kod fizičke aktivnosti u toploj sredini. a najnovije studije potvrđuju značaj programa redovne fizičke aktivnosti za tretman i prevenciju ovog čestog metaboličkog poremećaja i njegovih komplikacija.Adekvatna hidratacija je takođe veoma bitna. Sa izuzetkom. Specifični metabolički efekti su sledeći: Kontrola glikemije Nekoliko dugoročnih studija su dokazale konstantan pozitivan efekat redovne fizičke aktivnosti na metabolizam ugljenih hidrata i insulinsku senzitivnost. Preporučuje se hidratacije i pre i za vreme fizičke aktivnosti. Umereni programi vežbanja sa lakšim tegovima i većim brojem ponavljanja se mogu upražnjavati za održavanja ili povećanje snage gornjeg dela tela kod skoro svih pacijenata sa dijabetesom. većina studija nije uspela da dokaže značajno poboljšanje u nivoima HDL-a kod pacijenata sa tipom 2 dijabetesa. Poboljšanje većine ovih faktora rizika je dovedeno u vezu sa sniženjem plazmatskog nivoa insulina i čini se da su mnogi. po kardiovaskularni rizik korisni efekti fizičke aktivnosti. povezani sa poboljšanjem insulinske senzitivnosti. ali ne i za starije ili one sa dugogodišnjim dijabetesom. čak i kada se porede nivoi pri uobičajenim dnevnim aktivnostima. možda iz razloga što su korišćeni relativni niski nivoi fizičke aktivnosti. Fizička aktivnost i tip 2 dijabetesa Potencijalna dobit fizičke aktivnosti kod pacijenata sa tip 2 dijabetesom je izrazita. poremećenog LDL-a i povišenih SMK. Efekti fizičke aktivnosti na snižavanje krvnog pritiska su najdoslednije dokazani kod pacijenata sa hiperinsulinemijom. i da je niska aerobna kondicija povezana sa mnogim kardiovaskularnim faktorima rizika. hiperinsulinemijom. Hiperlipidemija Redovna fizička aktivnost je dokazana metoda za snižavanje nivoa VLDL. Prevencija kardiovaskularnih bolesti Kod pacijenata sa tipom 2 dijabetesa. niskog HDL-a. Međutim. jer dehidracija može uticati na nivo šećera u krvi i srčanu funkciju. sindrom insulinske rezistencije predstavlja faktor rizika za ranu koronarnu bolest. glavnog fiziološki prisutnog inhibitora tkivnog aktivatora plazminogena (t-PA). Studije su pokazale vezu između aerobnog tipa vežbanja i fibrinolize. Intenzivniji nivo vežbanja sa tegovima može biti prihvatljiv za mlade pacijenta sa dijabetesom. Hipertenzija Postoje dokazi koji povezuju insulinsku rezistenciju sa hipertenzijom.

ali na većinu prikupljenih podataka utiču neadekvatne dijete i druge promene u režimu života. Fizička aktivnost kod starijih Dokazano je da se progresivni gubitak kondicije i mišićne mase i snage koji dolazi sa godinama može delimično sprečiti održavanjem redovne fizičke aktivnosti. Mogućnost održavanja adekvatnog terapijskog režima (insulin i adekvatna dijeta) u obezbeđivanju bezbednog i efektnog učestvovanja u ovim aktivnostima se sada smatra najvažnijom strategijom kod ovakvih pacijenata. U kontekstu dijabetesa. Naročito se ističe važnost učešća pacijenta u vođenju evidencije. Gojaznost Postoje brojni dokazi da fizička aktivnost može pospešiti gubitak telesne težine. o nivou šećera u krvi kao odgovora na fizičku aktivnost i naknadnog korišćenja ovih podataka u unapređenju sopstvene bezbednosti i rezultata. Od naročitog su interesa studije koje impliciraju neproporcionalni efekat fizičke aktivnosti na gubitak intraabdominalne masnoće. mora istaći da je korist fizičke aktivnosti u regulisanju . Pad u senzitivnosti na insulin takođe je delimično uzrokovan nedostatkom fizičke aktivnosti. Fizička aktivnost i tip 1 dijabetesa Svi nivoi fizičke aktivnosti. rekreativno bavljenje sportom i takmičarski sportovi. Preporučuje se upražnjavanje umerene fizičke aktivnosti u trajanju od 30 minuta tokom većine dana u nedelji. uključujući svakodnevne aktivnosti. Ipak. Objavljena istraživanja dokumentuju da promene u stilu života (gubitak telesne težine. što se najviše objašnjava metaboličkim abnormalnostima. a naročito njeno održavanje kada se sprovodi paralelno sa adekvatnim kalorijski kontrolisanim jelovnikom. mogu se upražnjavati od strane pacijenata sa tipom 1 dijabetesa koji nemaju komplikacije i koji drže nivo šećera pod dobrom kontrolom. postaje sve jasnije da je epidemija tipa 2 dijabetesa koja hara planetom vezana za smanjen nivo fizičke aktivnosti i povećanje prevalence gojaznosti. ali nedostaju studije koje se tiču pacijenata sa tipom 2 dijabetesa. Zaključak Skorašnji "Surgeon General' s Report on Physical Activity and Health" podvlači ključnu ulogu fizičke aktivnosti u unapređenju zdravlja i prevenciji bolesti. Prevencija tipa 2 dijabetesa Sakupljeni su mnogobrojni podatci koji podupiru hipotezu da fizička aktivnost. redovna umerena fizička aktivnost) mogu odgoditi ili prevenirati nastanak dijabetesa. putem samomerenja. Postoji nekoliko studija koje se specifično bave ovim problemom kod tipa 2 dijabetesa.jasan konsenzus o tome da li fizička aktivnost utiče na poboljšanje fibrinolitičke aktivnosti kod ovih pacijenata. pored drugih terapija. Podaci o uticaju vežbi sa tegovima na gubitak težine obećavaju. Iz tog razloga se kao glavni prioritet ističe promocija fizičke aktivnosti kao vitalne komponente u prevenciji i lečenju tipa 2 dijabetesa. Stoga se smatra da će održavanje boljeg nivoa fizičke aktivnosti kod starije populacije dovesti do smanjenja učestalosti hroničnih vaskularnih bolesti kao i do poboljšanja kvaliteta života. može biti korisna u prevenciji ili odlaganju početka tipa 2 dijabetesa.

Zinman B: Exercise in individuals with IDDM (Technical Review). [Abstract/Free Full Text] NEUROFIZIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA U RANOM OTKRIVANJU KASNIH KOMPLIKACIJA DIJABETES MELITUSA Matanović D Medicinski fakultet. Centers for Disease Control and Prevention. Jiang XG. Schneider SH. Wang JP. Laakso M. Howard BV: Effects of diet and exercise in preventing NIDDM in people with impaired glucose tolerance. Hamalainen H. Keinanen-Kiukaaniemi S. Hu ZX.S. Yang WY. Wang JX. Salminen V. Wasserman DH. Ruderman NB: Exercise and NIDDM (Technical Review). Lin J. Bennett PH. Eriksson JG. Devlin JT. Washington. An ZX. Ruderman N. Med Sci Sports Exercise 1990:22:265–274. Hu YH. Diabetes Care :1990:13:785–789. National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion. Valle TT. Centers for Disease Control and Prevention and the American College of Sports Medicine: Physical activity and public health: a recommendation. U. Illanne-Parikka P. Jiang YY.[Abstract] 9. Cao HB. U.[Medline] 3.[Abstract] 6. Pan XR.yu Dijabetes mellitus (DM) je hronično oboljenje koje karakteriše hiperglikemija. Diabetes Prevention Program Research Group: Reduction in the incidence of type 2 diabetes with lifestyle intervention or metformin. Louheranta A. Xiao JZ. DC.metaboličkih poremećaja kod tipa 2 dijabetesa najveća kada se uvede u ranom stadijumu bolesti. Liu PA. JAMA 1995:273:402– 407. Srbija dragam@eunet. [Medline] 7. American College of Sports Medicine: The recommended quantity and quality of exercise for developing and maintaining cardiorespiratory and muscular fitness in healthy adults (Position Statement). Devlin JT.[Medline] 2. Lindstrom J. naglasak se mora staviti na podešavanje terapeutskog režima na takav način da omogući bezbedno učestvovanje u svim oblicima fizičke aktivnosti spram želja i ciljeva pojedinca. Li GW. Tuomilehto J. Krisra A. Printing Office. Schneider SH. In Handbook of Exercise in Diabetes. Diabetes Care :1994:17:924–937. Rastas M. Diabetes Care 1997:20:537–544. Univerzitet u Beogradu. Diabetes and exercise: the risk-benefit profile revisited. 2002 4. Alexandria. Zhang H. Kod pacijenata sa tipom 1 dijabetesa. Department of Health and Human Services: Physical Activity and Health: A Report of the Surgeon General. The DaQing IGT and Diabetes Study. N Engl J Med 2002:346:393–403. N Engl J Med 2001:344:1343–1350. Dijabetična neuropatija je .[Abstract/Free Full Text] 8.S. Literatura 1. kao i pojava komplikacija makro i mikrovaskularne prirode. Ruderman N. Uusitupa M: Prevention of type 2 diabetes mellitus by changes in lifestyle among subjects with impaired glucose tolerance. Zheng H. Govt. Eds. VA. 1996 5. American Diabetes Association.

dao je engleski lekar John Rollo 1789 g. Patofiziološki mehanizmi za ove komplikacije nisu u potpunosti razjašnjeni. Smatra se da će se pre ili kasnije kod svih pacijenata javiti neki od oblika DN. Najraniji opis dijabetične neuropatije. vazodilatacija i poboljšanje lokalnog metabolizma. kao i razvijenosti pojedinih centara za dijagnostiku. . jer se može dijagnostikovati uporedo sa dijagnostikovanjem DM. Pojava ove komplikacije udružena je sa stepenom i trajanjem hiperglikemije. kao i adekvatna dijagnostika za ranu detekciju. kada je opisao bol i parestezije u nogama.Za adekvatnu prevenciju i tretman neuropatije potrebna je regulacija hiperglikemije. Frekvenca pojave DN u literaturi je različita i kreće se od 5 . kao i procenu i evaulaciju dijabetične neuropatije.jedna od najčešćih komplikacija. pa se sada srećemo sa nizom komplikacija osnovnog oboljenja. Da li je DN komplikacija ili prateća pojava DM. kao i merenje latence kasnih odgovora / F talas i H refleks/. a 1864 de Calvi je prvi dao predlog da ovo oboljenje nerava može biti uzrokovano i nekim drugim poremećajem. Dokazano je dejstvo hiperglikemije na oštećenje pre svega malih krvnih sudova. Ova raznolikost može biti uzrokovana različitim kriterijumima. Neurofiziološke studije su senzitivne. Akutna hiperglikemija dovodi do sniženja brzine provodljivosti perifernih nerava. Ovakve promene mogu se naći i pre dijagnostikovanja dijabeta kao osnovnog oboljenja. EMG. Neurofiziološke studije obuhvataju merenje brzine provodljivosti nerava. ukazano je sa se mogu naći simptomi DN bez jasnih znakova osnovnog oboljenja. mikroskleroza. Rana dijagnostika dijabetične neuropatije je izuzetno važna u prevenciji kasnih komplikacija. 1963 g. Dyck i saradnici preporučuju da jedan od 2 kriterijuma za dijagnozu DN mora da bude i nalaz brzine provodljivosti perifernih nerava. u poslednje vreme i ispitivanje evociranih potencijala različitih modaliteta. NCV.sa mogućnošću široke primene. teže otpuštanje kiseonika koji je vezan za glikozirani hemoglobin. dok će hronična hiperglikemija. poboljšanje oksigenacije.60 %. 1866 Ogle ukazuje na mogućnost pojave promena i na kranijalnim nervima. klinički testovi su limitirani za otkrivanje subkliničkih formi dijabetične neuropatije. U “pre insulinskoj eri “prosečno trajanje bolesti iznosilo je 4. DN. Jedan od mogućih mehanizama za dejstvo terapijskih efekata u fizikalnoj medicini je i dejstvo na mikrocirkulaciju. vreme preživljavanja ovih pacijenata je produženo. a izuzetan značaj ogleda se u otkrivanju subkliničkih formi dijabetesne neuropatije. neinvazivne metode . Jedan od mehanizama je rana promena tj. Senzitivnost ovih metoda potvrdjena je nizom ispitivanja. dovesti do gubitka mijelizovanih i nemijelizovanih vlakana i valerove degeneracije. Iako postoje različiti dijagnostički postupci. nejednako definisanim terminima. Pronalaskom i upotrebom insulina u lečenju DM.9 godina. inhibicija aldozo-reduktaze i različita simptomatska terapija. tanjenje bazalne membrane krvnih sudova. Sve ovo vodi ka hipoksiji i daljem reverzbilom propadanju perifernih nerava. vremenom. koji su neophodni za adekvatnu ishranu nervnog tkiva.

Ranije se smatralo da je dominantna zahvaćenost senzitivnih nerava/ što se može pokazati merenjem senzitivne brzine providjenja. Kod mladjih. takodje u subkliničkim formama. U ranijim stadijumima bolesti obično je dominantna zahvaćenost donjih ekstremiteta. Ne mali broj studija je ukazao i na potološki nalaz i kod AEP. može se registrovati redukcija trase manjeg ili većeg stepena. naročito kod sublkiničkih formi. vrlo važan parametar je i merenje latence F talasa. EMG iglenom elektrodom predstavlja vrlo pouzdan znak aksonalne degeneracije. produžena latenca F talasa može se registrovati u vrlo visokom procentu. Pojava fibrilacionih potencijala može biti prvi znak neurogene zahvaćenosti. nije zaštićen od varijacije glikemije u krvi. može se registrovati smanjenje amplitude i povećanje disperzije akcionog potencijala. Osim opadanja vrednosti senzitivne brzine sprovodjenja. gde najnovija istraživanja / Kimura/ ukazuju da je merenje latence F talasa najsentitivniji parametar za procenu neuropatije. Ovakvi nalazi obično se susreću prvo na distalno postavnjenim mišićima. Ovakvim dijagnostičkim postupcima možemo dijagnostikovati i sindrom karpal tunela. . EMG zahvaćenih mišića ukazaće na pojavu denervacionih potencijala. Jedna od čestih komplikacija je i retinopatije. gde se primenom vizuelnih evociranih potencijala mogu pokazati promene i na optikusu. koji se smatra najsenzitivnijim parametrom za procenu neuropatija. a slabokontrolisanih dijabetičara sniženje MBP može biti značajnije . naročito u subkliničkim formama sve više detektuje. Za procenu kranijalne neuropatije može se koristiti i blink refleks. tj zahvaćenost očnog živca. dok se vremenom. U daljem napredovanju bolesti registruju se potencijali produženog trajanja . nego kod pacijenata sa dužim trajanjem dijabeta. a dobrom metaboličkom kontrolom glikemije. somatosentitivni. Ovi potencijali mogu se detektovati i bez prepoznatljive mišićne slabosti. Dijagnostička vrednost ovakve dijagnostike ogleda se i u proceni zahvaćenosti čitavih pleksusa. kao i kod EEG studija. (SBP) pre svega zasuralni nerv/. da CNS. Kod novootkrivenih dijabetičara. kao jednog od prvih znakova neuropatije. Rane studije ukazale su da brzina motorne provodljivosti nerava takodje može biti snižena i kod novootkrivenih slučajeva. U toku ispitivanja interferentnog uzorka pri maksimalnoj voljnoj kontrakciji. koji mogu pripadati subkliničkim formama . Zanimljive su studije latence kasnih odgovora. koje su prve ukazale. kao i pretežno polifazni potencijali. pre svega.Odavno je poznato da hiperinsulinizam utiče na usporavnje motornih i senzitivnih brzina. kao primer mononeuropatije koja se javlja kod dijabetičara. gde je takodje ukazano na produženu latencu N9-N13 potencijala. dok novija istraživanja pokazuju sve više da se i zahvaćenost motornih vlakana. što ukazuje na patologiju spinalnih korenova ili zadnjih kolumni ili možda oboje istovremeno. Za dijagnostiku se mogu koristiti i evocirani potencijali. Produženje latence H refleksa takodje se povezuje sa delovanjem hiperglikemije na nervno vlakno. ovakve promene mogu registrovati i na gornjim ekstremitetima. Osim merenja motorne brzine provodjenja (MBP).

7. 1993. Comi G. 12. Zdrav Vestn 62: Suppl 1: 47-55. Biessels GJ.Editor..New York 1997. Cristino NA. Aguggia M. Lelli S. 11. DCCT: The effect of intesive treatment of diabetes on the development and progression og long-term complications in insulin-depended diabetes mellitus. 8. Diabetes Care 18: 559-62. et al: Brainstem auditory evoked potential. Baruchello M. Grands U. 13(3): 228-35. 15.: Visual evoked potentials. In Recommendations for the practice of clinical neurophysiology: guidelines of the international federation of clinical neurophysiology Ed by Deuschl G and Eisen A. Amthor KF.. Lippincott-Raven. Berg TJ: The effect of 8 years of strict glycaemic control on peripheral nerve function in IDDM patients: the Oslo Study.: Some anatomical and physiological aspects of clinical electrophysiology of vision. 1995. Brigell M. 1999. Clin Neurosci 4(6): 374-9. Biessels GJ. 4. 1999. 1994 3. Annu Rev Med 46: 267-9. Crofford OB. Evoked potentials in diabetes mellitus.O Brien PC et al.. Diabetes control and complications.Literatura: 1. Karagol U. Chiappa K. Atkinson MA and Maglaren NK. Resent development. Philadelphia. Karnes JL. Brain 122(Pt 4): 757-68. 5. et al. 1995. Minerva-Med. Deda G. Dahl-Jorgensen K. Strucl M. 1993. N Engl J Med 33l:1428-36..1994. Acta-Neurol-Napoli. Brecelj J. et al. 1993. .. 2. Neth J Med 54(2): 35-45.: Recommendend standards for pattern electroretinograms and visual evoked potentials. Neurophysiological changes in the central and peripheral nervous system of streptozotocin-diabetic rats. N Engl J Med 329:304-9. Clin Neurophysiol. Celesia G.Callieco R. Cerebral complications of diabetes: clinical findings and pathogenetic mechanisms. 1999. Course of development and effects of insulin treatment. Early involvement of central nervous system in type 1 diabetic patients. Evoked potentials in clinical medicine. 9. 97(4). Dyck PJ. 1997. 1995. 6.1994. 84(5): 227-31. Multimodal evoked potentials in diabetice. et al.. Rutten GJ. 1991. Electroenceph.: The Rochester Diabetic Neuropathy Study: ressessment of test and criteria for diagnosis and staged severity. S34.1992. 16. Neurology 42(6): 1164-70. Bergamaschi R. Correlated study of visual evoked potentials-polyneuropathy in diabetic patients without retinopathy. 14.. visual evoked potential and nerve conduction velocity and their relation with Hb A1c and beta 2 microglobulin in children with insulin dependent diabetes mellitus. 13. Celesia G. Turk J Pediatr 36(4) 279-87.: The pathogenesis of insulin-dependent diabetes mellitus. 10. Diabetologia37(6): 579-84. Akinici A. Bax G. Electroenceph.. clin neurophysiol Suppl 2. Third ed. Versino M. Dimanico U et al.

15(4): 532-5. Clin. 10th Balacan Congress of Endocrinology Belgrade. 1994. 1995. 30. Dijagnostički značaj elektroneurografskog nalaza kod pacijenata sa diabetes mellitusom. J Neurol Neurosurg Psychiat. Vesović V. Zbornik radova str 76.: Electrophysiological assessment of visual function in IDDM patients.: The Rochester diabetic neuropathy study: design. Klein R.21: Suppl 4-S3-7. Electromyogr Clin Neurophysiol.. sorbitol. 36:8.. Diabetes Care 18: 258-68. Kratz KM. 29. Lalić K.: Clinical testing in diabetic peripheral neuropathy. 26. Feldman E. 1995. Thompson SD.: Naša prva iskustva u registrovanju vizuelnih evociranih potencijala kod pacijenata sa novootkrivenim dijabetes melitusom. 1999. Nakamura R. Dyck PJ. Brighina F. Visual evoked potentials in NIDDM: a longitudinal study. Neurology 41: 799-807. selection bias. 1). 21. 1999. et al.: Somatosensory and visual evoked potentials study in young insulin-dependent diabetic patients. myoinositol and fiber degeneration and regeneration in diabetic neuropathy. 22. Somatosensory conduction delay in central and peripheral nervous system of diabetic patients.. Meil F. Pizzamiglio G et al. Parisi V. Onofrj M. Uccioli L. Medicinski fakulteta Univerzitt u Beogradu. Cardella F. Hosoda Y. 481-6.: Visual Evoked potentials in patients with non-insulin-dependent diabetes . 2000. 1988. 25. 1996. Dyck PJ. 46: 643-7. Electromyogr Clin Neurophysiol. Popović S. Matanovć D.: Endoneural localisation of microvascular damage in human diabetic neuropathy. 1993. Matanović D. Wong PK. Lehman KA et al. Parisi L. Puvanendran K. Moreo G. 110 (Suppl. Stevens M. 32. Multievoked potentials in type I diabetic patients: one year follow-up study. Magistarski rad.17. 24. Diabetologia 38(5): 573-6.Thomas A. Četvrti Srpski Kongres o šećernoj bolesti. 1983. 1998.first experience. et al. Beograd 1995. Matanovć D. Diabetes Care. Neural conduction in visual pathways in newlydiagnosed IDDM patients. Doktorska disertacija. criteria for types of neuropathy. Brighina F. Abstract book page 38.. McGavin DM: Diabetes and diabetes retinopathy. N Engl J Med 319:542. 23. Parisi V. Noritake M..: Clinical applications of VEPs and visual ERPs. 1996. S 43. Lalć K. Visual evoked responses in diabetes. 171-9. 34. Monticone et al.: Nerve glucose. Beograd 25-27 jun 1998. Community eye health Vol 9 No 20. Electroencephalogr Clin Neurophysdiol 108(5): 490-6. Matanović D. Can J Neurol Sci. Electroencephalogr Clin Neurophysiol 104:2. 18. Hyperglycemia and microvascular and macrovascular disease in diabetes. Mariani E. et al. 28.. 1999. 1997 33. Fierro B. Diabetologia 36:454-9. Malik RA. et al. 20. .. Vilen TH et al. Uccioli L.. and reproducibility of neuropathic tests. Zimmerman BR.1991. FierroB. Tesfaye S. 1992 31. 27. 37(6): 337-44. Neorophysol. Davethasan G. 19. Značaj VEP u ranom otkrivanju retinopatije kod pacijentata sa insulin zavisnim dijabetes melitusom. Vesović V.

Takahashi H.. 1994. 42. Algan M. 41. 1996. Diabetologia 35: 560-69. Nikolić D. Birnbacher R. Diabetes Care. 38. Overt diabetic neuropathy: repair of axoglial dysfunction and axonal atrophy by aldoso reductase inhibitor and its correlation to improvement in nerve conduction velocity. hauser E.: Pathological definition and evaulation of diabetic neuropathy and clinical correlations. Ispitivanje senzitivne i motorne nerve provodljivosti je neinvazivna. Zdravković V. 1994 P KORELACIJA IZMEĐU NIVOA MARKERA HBA1C I NEUROPATSKIH PROMENA PRAĆENIH ELEKTRONEUROGRAFSKIM NALAZOM KOD DECE SA DIJABETESOM TIPA 1 I 2 Žikić A. 43. Lalic N.: Impruved visual evoked potential latences in poorly controlled diabetic patients after short-term strict metabolic control. Sima AAF. Can J Neurol Sci 21: Suppl 4-S13-7.1992.: Electrophysiological assessment of visual function in newly-diagnosed IDDM patients. Obrenovic M. Malik RA. Zhang WX. Sima AAF. Nippon Ganka Gankkai Zasshi. 17(10). et al.com Uvod: Dijabetes mellitus tip 1 se uglavnom javlja kod mlađe dece a poslednjih godina primećeno je češće javljanje tip 2 u dečjem uzrastu. Prashar A. 44.35. et al. Diabetologia 35: 602-7. S218. 1992 40. Diabet Med 10(2): 115-21. 1991. Guerci B. 1995. Matanovic D. 98(11): 1126-30. Diabetologia 38(7): 804-8.: The reproducibilitu and sensitivity of sural nerve morphometry in the assessment of diabetic peripheral polyneuropathy. et al. Sima AAF. Prashar A.: The relationship between sural nerve morphometric findings and measures of peripheral nerve function in mild diabetic neuropathy.: Brainstem auditory evoked potentials and visually evoked potentials in young patients with IDDM. 1995.. 1220-4.. Brow MR. 39. Electroenceph. 36. 97(4). Sima AAF. Seidl R. Nathaniel V. Diabetes Care 19:11. 1141-7. Veves A. Vesovic V. Postojanje subklinickih i klinički manifestovanih polineuropatija ispituje se elektroneurografijom ENG i elektromiografijom EMG. et al. Monticone G et al. 37. osetljiva. A study of the relationship between diabetic neuropathy and diabetic retinopathy. Uccioli L. Petronić I. Ziegler O. Cherian PV et al. Nagaya K. Shu M. pouzdana i objektivna metoda u istraživanju dijabeticke . et al. 1994. neurophysiol. Diabet Med 8(10): 917-21. Beograd. 1993.: Impared visual evoked potential and primary axonopathy of the optic nerve in the diabetic BB/W. Electrophysiological studies in patients with newly discovered type 1 diabetes mellitus. clin. Komplikacije ove hronične bolesti su polineuropatija i mikroangiopatija. Parisi V. Milićević V Univerzitetska dečja klinika. Srbija annazikic@hotmail.rat. Lye RH et al.

lokalizaciju i etiološki faktor CVI i uporede sa pacijentima koji nisu imali diabetes kao faktor rizika. Procena kvaliteta života vršena je putem Bartelovog indeksa.01). a u 4 slučaja merene su vrednosti glikemija 24 h pre vršenja EMG i ENG. otpustu i godinu dana nakon otpusta. za vreme i post pubertetski stadijum. uzrasta 8 do 22 godine u periodu od 2004-2006. a da su promene MCV za n. U .polineuropatije. Značajno je stalno praćenje u fazama pogoršanja. lateralizaciju. u zavisnosti u kom su dobu puberteta: pre. kao i vrednosti HbA1c želeli smo da ispitamo da li i kako vrednosti glikemije utiču na rezultat EMNG. što nam omogućava da pratimo promene koje se dešavaju kod neregulisanih i nestabilnih glikemija. Mini mental skale i Skale socijalne podrške. Drugu. Klinika za medicinsku rehabilitaciju. KC Novi Sad. Cilj rada je bio da se izvrši procena kvaliteta života kod pacijenata sa diabetes mellitusom nakon cerebrovaskularnog inzulta (CVI) u odnosu na pol. Metod: U studiju je uključeno 30 pacijenata nakon CVI sa diabetes mellitusom koji su lečeni na Klinici za medicinsku rehabilitaciju Kliničkog centra u Novom Sadu. dolazi do smanjenja srednjih vrednosti.yu Faktori rizika su zbir bioloških. peroneus i n.6 meseci. Cilj: Uporednim praćenjem rezultata brzine provodljivosti senzitivnih i motornih nerava.16 godina. Metod: Na Univerzitetskoj Dečjoj klinici ispitivali smo 22 pacijenta sa Diabetes mellitusom. Merena je senzitivna provodljivost n. Zaključak: Na osnovu neurofizioloskih ispitivanja možemo da utvrdimo postojanje polineuropatskih promena u najranijim fazama bolesti i korelaciju sa nivoom markera HbA1c i glikemije i ireverzibilnost promena. ali ove razlike nisu statistički značajne. Nakon 6 i 12 meseci. suralisa a motorna provodljivost n. peroneusa. P PROCENA KVALITETA ŽIVOTA KOD PACIJENATA SA DIABETES MELLITUSOM NAKON CEREBROVASKULARNOG INZULTA Filipov P1. Merene su vrednosti HbA1c koje nam daju uvid u metaboličku kontrolu dijabetesa u poslednjih 4 . Devečerski G2 1 2 Dom zdravlja Novi Sad. kao i oporavak pacijenata. tibialis u korelaciji sa nivoom glikemije i HbA1c naročito kod neregulisanog dijabeta i u grupi starije dece naročito od 13 . kontrolnu grupu je činilo 30 pacijenata nakon CVI koji nisu imali diabetes kao faktor rizika. Rezultati ukazuju da se srednje vrednosti svih korišćenih skala statistički značajno povećavaju u obe grupe pacijenata nakon otpusta (p < 0. Zungove skale. Ispitivanje je vršeno na prijemu. patoloških i socijalno-higijenskih pojava koje stoje u vezi sa pojavom cerebrovaskularne bolesti. a kod ostalih slučajeva jednom godišnje. Reverzibilnost promena se javlja sa regulacijom glikemije u prvim godinama lečenja bolesti. suralis sa jasno produženim distalnim terminalnim latencama kod subklinickih formi. tibialisa i n. češćim merenjem vrednosti glikemije. Rezultati: Pokazano je da se prve promene za brzine provodljivosti javljaju za n. Srbija psfilipov@ptt. Ispitanike smo podelili u tri grupe.

10 cm distalno od patele 39.2 2. Nad a. tri puta nedeljno. Rezultati: rezultati su prikazani u Tabeli 1. Iznad korena III prsta 34. ekstremiteti su hladni.2 godina.1 .2 3.8 35.6 43.7 3. Koristili smo Greensac® firme IskraMedical (Slovenija) – ukupno 10 tretmana u trajanju od 20 minuta.9 27.9 35. Teofilovski M. Dobijeni rezultati pokazuju statistički značajno povećanje vrednosti svih ispitivanih skala koje se neznatno smanjuju u dužem vremenskom periodu. Srbija mcevic99@yahoo. U nivou patele 43. nisu uočene statistički značajnije razlike u vrednostima korišćenih skala (p>0.2 39. Novi Sad.9 39. dorsalis pedis 34. kao i na značaj blagovremeno sprovedenog rehabilitacionog tretmana.1 35.1 35.9 35. Ključne reči: Kvalitet života.2 34. PRE I POSLE SVAKOG TRETMANA Merenje obima potkolenice PRE POSLE PRE POSLE Obim /cm/ LEVA NOGA DESNA NOGA 1. lako dostupni indirektni pokazatelji kvaliteta periferne cirkulacije (obim ekstremiteta. Metode: Primenom intermitentnih tretmana negativnim pritiskom na donje ekstremitete bolesnika koji više od 16 godina boluju od dijabetesa (tip IIb) pokušali smo da poboljšamo njihovu mikrocirkulaciju. diabetes mellitus.05). Klinički. Zaključak: Rezultati istraživanja upućuju da je fizička dimenzija kvaliteta života kod pacijenata nakon CVI sa diabetes mellitusom lošija u odnosu na pacijente koji nisu imali diabetes kao faktor rizika.8 27. Popović V. Miličević B.6 34. razlike u srednjim vrednostima Bartelovog indeksa su imale statističku značajnost. claudicatio intermitens).9 43. Tretirano je ukupno 42 bolesnika (14 muškaraca i 28 žena) prosečne starosti 56. etiologiju i lokalizaciju inzulta. dok za ostale ispitivane skale nisu nađene statistički značajnije razlike.8 27. sa trofičkim oštećenjima na koži.9 Temperatura kože 1. Devečerski G.Poplitealna jama 34. U odnosu na kontrolnu grupu pacijenta koje nisu imale diabetes kao faktor rizika. lateralizaciju. slabije pokretni. temperatura kože. cerebrovaskularni inzult.2 34.5 34.4 godine prosečnog trajanja bolesti 17.2 43. rehabilitacija P PRIMENA INTERMITENTNIH TRETMANA NEGATIVNOG PRITISKA (GREENSAC® ) KOD DIJABETIČARA – PRVA ISKUSTVA Radaković N. kao i subjektivni pokazatelji (bol.1 2. Jelenc J Klinički centar Novi Sad. pokretljivost ekstremiteta). Zavod za medicinsku rehabilitaciju.0 38. Ispitivani su objektivni. Preko tuberositas tibiae 27.com Uvod i cilj rada: Među najteže posledice dijabetesa spadaju mikroangiopatske promene koje dovode do generalizovanog oštećenja mikrocirkulacije.odnosu na pol.

90°/60°. Takođe smatramo da su ovi početni rezultati ohrabrujući i da broj ispitavnih parametara treba povećati. Rezultati merenja Zaključujemo da je jednomesečna primena Greensac®-a (ukupno 10 tretmana) blagotvorno delovala na mikrocirkulaciju bolesnika što se osim jasnog. kao i na osnovu dokumentacije o prisustvu poremećaja motorike i senzibilteta. u ukupnom trajanju od 14 nedelja. Ristić T. Klinički centar Niš. sa znacima DNP. Kocić M Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. a verovatno i patoloških manifestacija na perifernim nervima. 90°/50°. kod kojih je sprovedena terapija laserom male snage (talasne duzine 870 nm i izlazne snage od 60 mW). Kontrolnu grupu je činilo 15 bolesnika. kliničkog pregleda. Ukupna količina energije predata u okviru jednog tretmana je iznosila 30 J. raspoređeno na 20 tačaka. Srbija anitastankovic@yahoo. 90°/60° .-do 150 m N=17 N=6 Claudicatio int. koji su na insulinskoj terapiji. vitaminskoj terapiji (Beviplex drag. Eksperimentalnu grupu je činilo 20 bolesnika. jer dovodi do ujednačavanja mikrocirkulacije u ekstremitetima koji su različito zahvaćeni delovanjem dijabetesa. 90°/100° 90°/110° 90°/60° . što se posebno ogleda na temperaturi kože. Zaključak: Smatramo da je to najveći uspeh i prednost ovakvog tretmana. Dijabetes P EFEKTI LASERA MALE SNAGE U LEČENJU BOLESNIKA SA DIJABETESNOM NEUROPATIJOM Stanković A.com Dijabetesna neuropatija (DNP) je pojam koji obuhvata heterogenu grupu kliničkih. Lazović M. prisustva izmenjenih refleksa i patoloških bolnih senzacija. Cilj rada: ispitivanje uloge lasera male snage u lečenju bolesnika sa znacima dijabetesne neuropatije.180°/60° 180°/50° 180°/60° 180°/50° 165° 180° 170° 180° 90°/75° 90°/60° 90°/80° 90°/70° 90°/110° 90°/120°. Pokretljivost ekstremiteta Fleksija potkolenice Ekstenzija potkolenice Fleksija stopala Ekstenzija stopala Inverzija stopala . Greensac®. po 1. PRE POSLE Claudicatio int.-preko 150 N=25 N=11 TABELA 1. u ambulantno polikliničkim uslovima Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju KC u Nišu. koji su bili samo na medikamentnoj. Ključne reči: intermitentni negativan pritisak. Metod rada: ispitivanjem je obuhvaćeno 35 bolesnika sa šećernom bolešću i to tip I i tip II.5 J/cm2. Posebno ističemo smanjenje razlika u dobijenim rezultatima na 2 ekstremiteta na početku u odnosu na kraj tretmana.3x2) i koji zbog udaljenosti mesta stanovanja nisu dolazili na terapiju. Dijagnoza DNP je postavljena na osnovu anamneze. Korišćena je frekvenca od 80 Hz. statistički značajnog subjektivnog smanjenja osećaja bola manifestuje i preko poboljšanja svih ispitivanih indirektnih pokazatelja periferne cirkulacije.

Zaključak: laseroterapija predstavlja jednu od metoda izbora u lečenju pacijenata sa DNP. po završetku terapijskog tretmana.Za procenu stepena neuropatije. zbog svog izraženog biomodulirajućeg. korišćeno je izračunavanje neuropatskog skora (subjektivni parametri: intenzitet bola i objektivni parametri: motorni i senzitivni poremećaji i refleksi). kao i za praćenje efekta terapije. kao i analgetskog efekta.7 na 5.58). Rezultati rada: na kraju sprovedene laseroterapije neuropatski skor je značajno smanjen kod pacijenata u eksperimentalnoj grupi (sa 5.8 na 3.9). u poređenju sa kontrolnom grupom (sa 5. . sa koeficijentom signifikantnosti (p < 0. pre terapije i nakon 14 nedelja.05).

Prelomi pršljenskih tela i distalnog radijusa su najteže i najčešće komplikacije.Tema II PREVENCIJA I REHABILITACIJA BOLESNIKA SA OSTEOPOROZOM ULOGA I MESTO FIZIKALNE MEDICINE U PREVENCIJI I LEČENJU OSTEOPOROZE Manojlović . imobilizacije dela tela. potrebno je da ispita gustinu koštane mase(3).yu Osteoporoza je progresivan sistemski skeletni poremećaj koga karakteriše snižen procenat minerala u kostima. ozbiljnih bolesti. Vesović . posebnu pažnju treba obratiti na gen receptor vitamina D. Astronauti tokom 176 dana provedenih u svemiru. hormonske disfunkcije) i retke forme osteoporoze kao što je juvenilna. Prelom kuka i kičmenih pršljenova se najčešće javlja kod ovog tipa bolesti. povrede kičme. Ukoliko osoba ima jedan major ili dva minor faktora rizika. komplikacija trudnoće. gde je poznat uzročnik (upotreba steroida. narušena mikroarhitektura koštanog tkiva i posledično – rastući rizik od preloma kosti(1). gube između 5 i 8 % koštane gustine. Gubitak koštanog tkiva započinje oko 35. Prema uzocima. prinuđene na mirovanje u postelji . Srbija vpotic@infosky.-40.Opačić M. koji je nastao pre pedesete godine života. Ova činjenica govori da iako osteoporozu uzrokuje više faktora. Osobe koje su zbog hirurških zahvata. kojoj se često ne utvrdi uzrok. osteoporoza povezana sa trudnoćom ili periodom posle poroda(2). senilni tip se podjednako javlja u oba pola i posledica je normalnog starenja. Karakteriše je povećana resorpcija kosti koja je posledica deficita estrogena. osteoporozu analiziramo kao: involutivna (primarna). Beograd. duplira se verovatnoća nastanka istog kod ćerke.Potić V KCS. godine i iznosi 1-2% godišnje. Inaktivnost povećava urinarnu ekskreciju kalcijuma (45% za godinu dana) i dovodi do osteoporoze. čija su posledica osteoporoza (Tab 1). Ukoliko u anamnezi postoji podatak o prelomu kuka kod majke. Opšte je prihvaćeno da se uzroci nastanka i ispoljavanja osteoporoze razlikuju po značaju i doprinosu kao uzroci velikog uticaja (major) i uzroci koji nisu sami dovoljni (minor) da pokrenu složene procese u kostima.tip I. sekundarna. Tip II. Postmenopauzalna osteoporoza se javlja kod žena u menopauzi mlađih od 70 godina .

Kušingov sindrom.tokom 5-10 nedelja. renalna sistema osteodistrofija. manjak estrogena ili sistema testosterona. vezivnog tkiva Marfanov sy Osteoporoza je u početku “tiha bolest” pa se kod manje od 10 % žena i 1 % muškaraca dijagnoza postavi na vreme i započne sa adekvatnim tretmanom. potrebno je da budu podvrgnuti dijagnostičkim procedurama u cilju otkrivanja osteoporoze. Tabela 1. reumatoidni artritis mišićnog sis. malapsorpcija. Bolesnici kod kojih lekar planira terapiju pronizonom u dozi većoj ili jednakoj 7.5 mg dnevno u intervalu dužem od 3 meseca i oni koji su na toj terapiji bili tokom tri meseca ili su dobijali doze veće od 2.5 mg pronizona tokom dužeg vremenskog perioda. mastocitoza Bolesti osteogenesis imperfecta. Jetre ciroza. Faktori rizika za nastanak osteoporoze Major Minor reumatoidni artritis stariji od 65 godina anamnestički podatak o lečenoj kompresivni prelom kičme hipertireozi prelom posle 40. hiperprolaktinemija. anoreksija nervoza. nedostatak vitamina D Zglobnoankilozantni spondilitis. godine hronična antikonvulzantna terapija česti padovi osteoporotični prelom u porodici nizak unos kalcijuma hranom pušenje (prelom kuka kod majke) alkoholizam primena glikokortikoida >3 meseca preterano konzumiranje kofeina sindrom malabsorpcije telesna masa ispod 57 kg primarni hiperparatireoidizam hronična terapija heparinom hipogonadizam gubitak TM veći od 10 % od one u osteopenija na Rő snimku 25 . Ehlers-Danlos sy.toj godini rana menopauza (pre 45. Gošerova bolest. hiperparatireoidizam. primarna bilijarna ili idiopatska Maligne bolesti multipli mijelom. leukemija. tadođe pripadaju rizičnoj grupi za nastanak osteoporoze. različitih sistema u organizmu. Tabela 2 Bolesti udružene sa osteoporozom su: Endokrinog hipertireoidizam. GiT gastrektomija. renalna tubularna acidoza. U kasnijim fazama ekstremno je skupa kako po pitanju uticaja na kvalitet života bolesnika tako i na troškove lečenja. Čak i kratki intervali ustajanja usporavaju proces gubitka koštane građe. godine) I mnoge druge bolesti. mogu doprineti nastanku osteoporoze (Tabela 2). hiperkalciurija Renalnog renalna insuficijencija. . homocistinurija.

Dozirana fizička aktivnost i odredjena terapija mogu da poboljšaju postojeće stanje. Rizik za nastanak osteoporoze. povećava gustinu koštane mase(5). Ovaj pristup zahteva potvrdu prospektivnih studija kao i adekvatnih kliničkih istraživanja.5 BMD 2.skor). gustina koštane mase je najveća u petnoj kosti. Kod bavljenja tenisom – dominantnoj ruci i kičmi. Aerobni trening koji podrazumeva kontinuirane ponavljane pokrete dva ili više ekstremiteta. potrebno je baterijom testova utvrditi da li je uzrok bolest udružena sa osteoporozom. Astronauti u nedostatku izloženosti sili gravitacije pokazuju gubitak koštane mase. starosti bolesnika. TSH.). Otuda značaj rane rehabilitacije (mobilizacija i rana vertikalizacija) obolelih i povređenih osoba. prisutan prelom osteoporoza Preporuka je da se dijagnoza i lečenje osteoporoze bazira na riziko faktorima i vrednosti T skora jer je predvidivost nastanka preloma tako daleko veća. Kineziterapija ima značajan dprinos u prevenciji ali i u lečenju osteoporoze. Koštani sistem na vežbu odgovara maksimalnom gustinom koštane mase u regiji gde je i mesto najvećeg stresa(4). kreatinin.2. pratećim oboljenjima i riziko faktorima. nisu identični. Kod starih osoba .. Pri donošenju odluke o načinu lečenja vodi se računa o: evolucijskoj fazi patološkog procesa.nivo kalcijuma i fosfata u serumu. Prema definiciji Svetske Zdravstvene Organizacije: Osteopenija BMD između 1. Tako kod osoba koje se bave trčanjem. i rizik od preloma kosti. dijagnostikovan određivanjem gustine koštane mase i predstavljen mineralnom gustinom kosti (BMD).0 .5 i niži Dokazana T-score 2. Kod trkača na duge staze do povećane gustine dolazi zato što oni trčeći 1. Inaktivnost vezana za boravak u postelji za nekoliko dana dovodi do negativnog balansa kalcijuma. koja inače dovodi do pada koncentracije estrogena. Više od jednog veka je poznato da se koštano tkivo adaptira na stres kojem je podvrgnuto. golenjači.0 -2. Osteoporoza T-score 2. Vežbe koje se vrše sa željom da se poveća snaga mišića proizvode stres na kost koja reaguje povećanjem gustine(6). telu butne kosti i kičmi. U prevenciji i lečenju osteoporoze najveća uloga pripada vežbama kod kojih je uključena sila gravitacije..6 kilometara prave između 800 i 2000 koraka tj. a smanjena gustina koštane mase se detektuje već za nekoliko nedelja. Intenzivan aerobni trening može uticati na mineralnu gustinu kosti direktnim uticajem na kost i indirektno − uticajem preko hipotalamičko-pituitarno-gonadalne veze.5 SD niže od pika koštane mase (za 30 god. ukoliko je BMD 1SD ispod normale za uzrast (“Z”. Osteoporoza se najčešće kasno dijagnostikuje. ali su podjednako i socijalne i finansijske. 400-1000 ponavljanih opterećenja svake noge. T-score 1. Njene posledice narušavaju zdravlje osobe.5 i niži.Pre započinjanja terapije. Svaka aktivnost koja vodi ka ponavljanju opterećenja ima za posledicu povećanu gustinu koštane mase u toj regiji. košarkom i odbojkom – kičmi i petnoj kosti.5 SD i niži.

radom sa osobama koje su iz različitih razloga vezane za postelju ili su samo delimično pokretne i kroz edukaciju žena u postmenopauzi o značaju i oblicima fizičke aktivnosti. umanjuju rizik od nastanka preloma kuka i do 50 %(12). Skoro polovina vrhunskih balerina.9. preopterećenje – mora postojati progresivni porast u intenzitetu vežbi sa ciljem kontinuiranog napretka. Pri pravljenju programa za prevenciju osteoporoze fizijatar se pridržava pet osnovnih principa fizičkog kondicioniranja: specifičnost – vežbe su osmišljene sa ciljem da sila deluje na one delove skeleta koji su najrizičniji za nastanak osteoporotičnog preloma. Dozirana fizička aktivnost kod osoba starije dobi je najbolja prevencija ne samo osteoporoze već i insulin nezavisnog dijabeta. Ukoliko poremećaj ciklusa traje kraće od 6 meseci. Sedamdesetih godina prošlog veka. karcinoma debelog creva itd. slabljenje efekta – postoji biološka granica fiziološkog poboljšanja posle koje je napredak i sa velikim naporom minimalan. biciklistkinja.kineziterapijske procedure dovode do poboljšanja mišićnog tonusa i balansa pa se time smanjuje i rizik od pada.pituitarno – estrogene ose dovodi do smanjenog oslobađanja estrogena i progesterona iz jajnika. Fizička aktivnost kod koje je uključeno dejstvo Zemljine teže je presudna u prevenciji osteoporoze i to trojako: kod mladih osoba postizanjem maksimalne gustine kosti. gornjem polu butne kosti i distalnom radijusu. ima daleko značajniju ulogu u njenoj prevenciji. Nizak nivo estrogena dovodi do pada vrednosti gustine koštane mase prvenstveno u kičmi. gubitak je ireverzibilan i ponekad dolazi do preloma kosti već u dvadesetim godinama. hipertenzije. triaton i druge sportove vezane za veliki fizički napor.10. fizička aktivnost.11). praćen restriktivnom dijetom. koordinacija. početne vrednosti – osobe koje na početku imaju niske vrednosti gustine koštane mase će brže napredovati. Prema podacima iz Velike Britanije gotovo polovina žena i 15 % muškaraca u dobi od 70. godine nema dovoljno snage da opruži nogu i popne se bez pomoći ruku na stepenik visine 30 cm. prvi put je pomenuta amenoreja atletičarki. kao i ona koja se upražnjava u starijoj životnoj dobi. Prevencija se sprovodi na različitim nivoima: primenom ranih rehabilitacionih postupaka kod bolesnika hospitalizovanih zbog bolesti. moždanog udara. povreda i operacija. Epidemiološke studije pokazuju da i ranije upražnjavana. propriocepcija. reverzibilnost – pozitivan efekat vežbi se gubi sa prekidom vežbi. osim svog značajnog mesta u terapiji osteoporoze (Tabela 3). Intenzivan aerobni trening. Javlja se kod osoba ženskog pola koje treniraju maraton. njenim očuvanjem kod odraslih i smanjenjem gubitka kod starih. balans. . ali ako traje 2 – 3 godine. gustina se može korigovati. ishemične bolesti srca. Tako intenzivni trening dovodi do stres fraktura i amenoreje. Fizikalna medicina i rehabilitacija.-74. preko hipotalamičko. trkačica ima amenoreju.8. reakciono vreme kao i mišićna snaga čak i kod osoba od 80 godina(7. Vežbom se poboljšava hod.

. kineziterapija. Elektroterapija Metod elektroterapije. poboljšanje funkcije limfnog sistema. aktiviranju enzimskih sistema i sintezi proteina kao i stimulaciji fibroblastne aktivnosti. Termoterapija je zasnovana na kritičnoj. naročito u pubertetu treba da učestvuju u aerobnim sportskim aktivnostima (preporuka grupe B). stimulacija fibroblastne aktivnosti. podrazumeva primena galvanske struje. laseroterapiju. uzajamno povezano. povećanje fagocitoze. Osnovna dejstva lasera su stimulacija oslobađanja ATP. Metodima fizikalne medicine se postiže višestruki efekat: smanjuje ili otklanja bol antiinflamatorno delovanje. hidroterapija. gimnastika. vožnja bicikla. Fizičku aktivnost je aerobna ( trčanje. sprečava ekstravazaciju. trajanje impulsa. stabilizaciji potencijala ćelijske membrane. smanjenje nadražljivosti nervnog tkiva. peloidoterapija. često primenjivan u cilju preventive i lečenja osteoporoze. bioptron (lokalno). interferentnih struja. dijadinamičnih i eksponencijalnih struja. Fizičku aktivnost je potrebno prilagoditi po tipu. različite jačine (amplitude). trajanja pauze i frekvence. Elektromagnetno polje je jedinstveno. Deca. antiinflamatorno dejstvo.Tabela 3. poboljšanje cirkulacije. deluje na posledice zapaljenja. fototerapija. trajanju. Njen uticaj na skelet se razlikuje u zavisnosti od tipa opterećenja koje proizvodi. doziranoj primeni temperature Fototerapija se primenjuje kroz suberitemne i eritemne doze ultraljubičastog zračenja (UV segmentno i lokalno). infracrvenog zračenja (IR segmentno i lokalno ). Najčešće primenjivane procedure fizikalne terapije u lečenju osteoporoze su: elektroterapija. poboljšava cirkulacija povećava metabolizam. stimulacija stvaranja kolagena. povećava elastičnost mekih tkiva. deluje na vezivno tkivo u cilju sprečava skraćenja mekih tkiva i nastajanje poboljšanja njegovih osobina kontraktura. smanjuje otok tkiva. bodi bilding). vremenski promenjivo električno i magnetno polje. Dejstvo magnetnog polja na nivou ćelije ogleda se u repolarizaciji strukture proteina. stimulaciji funkcije kalcijum i natrijum pumpe. povećanje sinteze DNK i RNK. intenzitetu i učestalosti u odnosu na starost osobe. Tokom reproduktivne faze i muškarci i žene treba da upražnjavaju vežbe naročito one kod kojih se savlađuje Zemljina teža i sa komponentom otpora. ubrzava proces regeneracije tkiva podstiče oporavak oštećenih nerava i sprečavaju promene na denervisanim mišićima. ples) i anaerobna ( plivanje. poboljšava trofika. termoterapija. balneoterapija.(preporuka grupe C za muškarce i grupe B za žene).

J Bone Miner Res 1998.17:363-72. Tucker KL. Hannan MT. Wilson PWF. and pubertal stage as determinants of bone mineral density and bone area in adolescent boys.12:85-90.and postmenopausal women. Van Croonenborg JJ. muscle strength. 8. Dawson-Hughes B. program vežbi je individualan i predstavlja kombinaciju vežbi snage i balansa. Osteoporosis prevention. Robertson MC. J Bone Miner Res 2002.9:1-12. . Norton RN. J Bone Miner Res 2000. Calcif Tissue Int 2000. Josse RG. Tilyard MW.67:10-8. Prevalent vertebral deformity predicts incident hip though not distal forearm fracture: results from the European prospective osteoporosis. BMJ 1997. MacKelvie KJ. 12. Close J. Cockerill W.34:18-22. Dosadašnja iskustva u lečenju bolesnika različitih uzrasta sa komplikacijama osteoporoze.315: 1065-9. et al. Black DM. 11. ili su već imale pad. Ensrud KE. Wolff I. Nordstrom P. Systematic review of randomized trials of the effect of exercise on bone mass in pre. et al.13:1141-8. Jackson S. Kostense PJ. Cupples LA. prevenciju i lečenje osteoporoze i njenih komplikacija u kome je fizijatar nezaobilazni član. Type of physical activity. Hanley DA. Donnelly M. Cumming RG. Risk of mortality following clinical fractures. Lorentzon R. McKay HA. Lancet 1999.11:556-61. Heinonen A. Prevention and management of osteoporosis: consensus statements from the Scientific Advisory Board of the Osteoporosis Society of Canada: 1. Kemper HCG. The effect of exercise training programs on bone mass: A meta-analysis of published controlled trials in pre.Osobe starije životne dobi oba pola kod kojih je povišen rizik od pada. Glucksman E. Petit MA. Warren J. Gardner MM. Ellis M. Taunton JE. 5. 10. Cauley JA. Felson DT. Cooper C. Osteoporos Int 1999. Wallace BA. Risk factors for longitudinal bone loss in elderly men and women: The Framingham Osteoporosis Study. Osteoporos Int 2000. Swift C. Khan KM. diagnosis and therapy. Effects of one year of resistance training on the relation between muscular strength and bone density in elderly women.and postmenopausal women. Campbell AJ. Abendroth K. 6.17(1):1-45. Zbog svojih efekata metode fizikalne medicine i rehabilitacije imaju ključnu ulogu u prevenciji i lečenju osteoporoze. Elliot J. Ismail AA. Beck TJ.155:921-3. 4. Br J Sports Med 2000. Randomised controlled trial of a general practice programme of home based exercise to prevent falls in elderly women. Prevention of falls in the elderly trial (PROFET): a randomised controlled trial. 9. NIH consensus statements 2000. Scott JC. 7. Parisi G. Pettersson U. CMAJ 1996. A randomized school-based jumping intervention confers site and maturity-specific benefits on bone structural properties in girls: a hip structural analysis study.15:710-20. 2. nametnula su potrebu formiranja visoko stručnog tima osposobljenog za dijagnostiku. Osteoporos Int 2001.353:93-7. Rhodes EC. Thompson DE. 3. Literatura: 1. Martin AD. Hooper R. Introduction. Twisk JWR. Buchner DM. Finn JD.

normalni proces remodeliranja dovodi do gubitka kosti. Zbog toga se u osteoporozi više kosti izgubi u područjima trabekularne kosti. resorpcija kosti. a najviše pogođeni gubitkom mase su segmenti koji sadrže najveći procenat trabekularne kosti: kičmeni pršljenovi. godine života. Odgovor efektornih ćelija. Maksimum koštane mase dostiže se između 30. Masa kosti u određenom trenutku života je razlika između maksimuma koštane mase i količine koja je izgubljena nakon što je dostignut maksimum mase. Prema najprihvaćenijoj. vrat butne kosti. Proces . Crna Gora sofija@cg. u trabekularnoj kosti odvija se do 80% procesa remodeliranja. Da bi došlo do adaptivnog remodeliranja kosti potrebno da mehanička opterećenja iz okoline budu otkrivena i transformisana u biohemijske ili bioelektrične signale koji se prenose efektornim ćelijama koje će odgovaraju produkcijom kosti. Remodeliranje kosti odvija se u pet faza: aktiviranje osteoklasta. rehabilitaciju i reumatologiju. a godišnje se u procesu remodeliranja zameni približno 20% koštanog tkiva. godine a nakon toga.FIZIČKA AKTIVNOST I OSTEOPOROZA Žitnik – Sivački S Institut za fizikalnu medicinu. «Dr Simo Milošević» Igalo. Kroz ciklični proces remodeliranja kost se obnavlja uklanjanjem stare kosti i zamenom novoformiranim koštanim tkivom i na taj način održava biomehanički integritet skeleta. Remodeliranje kosti po završetku rasta predstavljaju adaptaciju na funkcionalne mehaničke zahteve. Opterećenja kosti koja nastaju delovanjem gravitacije i tenzionih sila proizvedenih mišićnom aktivnošću prirodni su stimulus za održavanje koštane mase i funkcionalne jačine (čvrstine) kosti. U osteoporozi postoji disbalans između resorpcije i stvaranja kosti u korist resorpcije što dovodi do gubitka kosti. ali i tokom treće decenije života dolazi do porasta u gustini kosti. osteoklasta i osteoblasta. je adaptivno remodeliranje kosti koje podrazumeva stvaranje koštane građe koja je u stanju da izdrži primenjena opterećenja. objašnjavaju različite teorije.yu Fizička aktivnost je važna i često primenjivana intervencija u programima prevencije i lečenja osteoporoze. i 35. aktiviranje osteoblasta. formiranje kosti i faza mirovanja do početka novog ciklusa. Primena fizičke aktivnosti /vežbanja u jačanju kosti zasniva se na pretpostavci da je kost mehanosenzitivno tkivo koje se adaptira na mehaničko okruženje. pod dejstvom opterećenja dolazi do protoka intersticijalne tečnosti u lakunarno-kanalikularnoj mreži kosti. Kod odrasle osobe jedan ciklus traje 3 do 12 meseci. Rast skeleta se gotovo završava oko 18. Prema Wolffovom zakonu mehanički stresovi i opterećenja aplikovani na kost utiču na formiranje i remodeliranje kosti. Utvrđeno je da su osteociti mehanosenzitivne ćelije koje na ovaj način otkrivaju mehaničko opterećenje koje deluje na kost. Iako sačinjava samo oko 20% skeletne koštane mase. Trabekularna kost je metabolički aktivnija od kortikalne kosti. Ovaj višeetapni proces nazvan mehanotransdukcija.

hemijski sastav ekstracelularnog matriksa. Opterećenje kosti dovodi do unutrašnjeg naprezanja kosti. Za sada ne postoji način da se izmeri ukupna jačina kosti pa se u ona kliničkoj praksi procenjuje na osnovu mineralne gustine kosti. Za efikasnu i bezbednu primenu fizičke aktivnosti u prevenciji i lečenju osteoporoze potrebno je poznavati karakteristike mehaničkog stimulusa koji je u stanju da dovede do pozitivnih efekata na kost i smanji rizik za frakture. . Nema saglasnosti oko toga šta podrazumeva kvalitet kosti. materijalna svojstva tkiva. tzv. navode se različiti faktori kao što su makro i mikroarhitektura kosti.funkcionalne adaptacije kosti odvija se kontinuirano tokom života održavajući rizik za frakture na prihvatljivom biološkom nivou. pošto se gubitak kosti tokom starenja događa pre svega na endosalnoj površini. Nakon dostizanja koštane zrelosti kosti postaju manje osetljive na mehaničko opterećenje. akumulacija mikrooštećenja. a adaptacija na mehaničke stimuluse događa se tek kada naprezanje kosti pređe određeni prag. Utvrđeno je da se promene u gustini kosti gube se brzo nakon prekida aktivnosti. promene u jačini kosti usled zadebljanja periosta u periodu rasta održavaju se dugoročno i tako smanjuju rizik za frakture u kasnijim godinama života. dinamika remodeliranja. minimalni efikasni stimulus opterećenja. mikroporoznost. Mlađi skelet bolje reaguje na mehaničko opterećenje od starijeg. mehaničko opterećenje mora da bude dovoljno snažno. mineralizacija matriksa. U menopauzi i tokom starenja vežbanjem se može samo ublažiti gubitak koštane mase vezan za nedostatak estrogena odnosno starenje. Prema novijoj definiciji iz 2000. Efekti fizičke aktivnosti na kost zavise od individualnih karakteristika osobe ali i od različitih faktora vezanih za primenjenu fizičku aktivnost. fizička aktivnost u periodu razvoja dovodi i do debljanja periostalne kosti što poboljšava mehaničku jačinu kosti preko one koja se očekuje samo usled promena u gustini. Zbog toga se mladima u periodu rasta preporučuje fizička aktivnost. lamelarna svojstva. Upoznavanjem tih faktora. međutim. Osim što povećava gustinu kosti. Međutim. Klasifikacija pacijenata u kategorije na osnovu mineralne gustine kosti osnova je za postavljanje ciljeva i programiranje fizičke aktivnosti u prevenciji i terapiji osteoporoze. godine osteoporoza je skeletni poremećaj koji karakteriše poremećaj jačine kosti što dovodi do povećane sklonosti frakturama. Rezultat izmenjenog procesa remodeliranja u osteoporozi je poremećaj kvantiteta i kvaliteta kosti. Poslednjih decenija sprovedeno je niz laboratorijskih i kliničkih istraživanja sa ciljem da se razjasne različiti faktori koji utiču na adaptivni odgovor kosti na mehaničko opterećenje. uvek poznato kjoja veličina spoljnog opterećenja je potrebna da indukuje određeni nivo naprezanja i koja veličina naprezanja je potrebna da indukuje promene u kosti. Nije. omogućilo bi da se u praksi primeni fizička aktivnost koja će maksimalno stimulisati osteogenezu i smanjiti incidenciju fraktura. Da bi se postigao efekat stimulacije osteogeneze. Jačinu kosti čine zajedno dva osnovna uzajamno zavisna svojstva kosti: gustina i kvalitet. Starost je glavni faktor koji utiče na efekat fizičke aktivnosti na kost.

Desenzitizacija postignuta produženim opterećenjem je reverzibilna. Dokazano je da kombinacija vežbi sa dizanjem tereta i sportova visokog impakta dovodi do povećanja maksimuma koštane mase i da je. Efikasnija su dinamička nego statička opterećenja. Vežbe sa većim opterećenjem utiču više na koštanu masu nego one sa manjim opterećenjem što je zapaženo kod sportista. Brzo primenjeni otpori izivaju brže naprezanje i dovode do veće adaptacije kosti. Opterećenje treba da bude ponavljano svakodnevno. trčanje. gimnastika. uz progresivno povećanje intenziteta. odbojka i košarka. hod stepenicama). kao što su npr. kao što su vrat femura. frekvenciji i trajanju vežbi kojim bi se posti- . kičma i distalni radius. mehanosenzitivne ćelije odgovorne za detektovanje mehaničkog opterećenja skeleta. Važan je i tip aktivnosti koji se primenjuje u cilju delovanja na kost. Značajan efekat na osteogenezu imaju i vežbe sa visokim mehaničkim impaktom i aktivnosti sa opterećenjem težinom. treba nastaviti duže od devet meseci da bi se postigli pozitivni efekti na gustinu kosti. aerobne vežbe. Istraživanja su pokazala da vežbe uz opterećenje težinom. Klinički značaj adaptacije specifične za mesto stimulacije je da program vežbi treba da bude usmeren ka kostima i mestima sklonim osteoporotičnim frakturama. Uvođenjem intermitentnih perioda odmora u program vežbi omogućuje se obnavljanje mehanosenzitivnosti i poboljšava potencijal vežbi u jačanju kosti. Za postizanje optimalnog adaptivnog odgovora kosti na mehaničko opterećenje potrebno je vežbati kratko ali često. nema preciznih podataka o potrebnom intenzitetu. aerobik vežbe. Osobe sa normalnom mineralnom gustinom kosti mogu da izvode vežbe visokog impakta kao što su aerobik vežbe. tenis. Adaptivni odgovor na opterećenje kosti visoko je specifičan za mesto stimulacije. osteociti. Kod postmenopauznih žena i starijih osoba zbog rizika primene visokog impakta preporučuju se aktivnosti sa niskim ili umerenim impaktom (hodanje. U prisustvu porodužene stimulacije. dakle. džoging. Utvrđeno je da vežbe sa primenom otpora imaju pozitivan efekat na gustinu kosti i da podstiču osteogenezu u većoj meri nego drugi oblici vežbanja. ispoljavaju fenomen desenzitizacije. za postizanje maksimalnih efekata na kost važna je i dužina njihove primene. Kod pacijenata sa osteoporozom predozirano opterećenje može da dovede do oštećenja arhitekture kosti. Najveći efekat na kost postiže se vežbama sa velikim otporom u obasti pripoja angažovanih mišića. korisna u prevenciji osteoporoze. I pored dokazane povezanosti doze fizičke aktivnosti i gustine kosti. Ovo je potvrđeno u brojnim istraživanjima na sportistima koji su se praktikovali aktivnosti koje sadrže navedene oblike vežbanja. Zbog toga program vežbanja usmerenog na kost treba da sadrži vežbe sa većim opterećenjem. Adaptaciji podležu samo one kosti koje su podvrgnute opterećenju. Najveći efekat ima ako se rano započne i sprovodi tokom čitavog života.Sigurno je da veće spoljno opterećenje izaziva veće naprezanje kosti. Osim frekvencije i intenziteta vežbi. da bude kratkog trajanja i primenjeno na specifične delove skeleta. Ove aktivnosti efikasne su u smanjenju gubitka kosti vezanog za nedostatak estrogena i starenje.

izmenjena postura i hod). Žene sa osteoporozom obično imaju slabije leđne ekstenzore od žena bez osteoporoze iste starosti. Aktivnosti kao što su plivanje. poremećaj koordinacije i balansa. poboljšati aerobni kapacitet. Vežbama u vodi mogu se ojačati mišići. Vežbe u vodi preporučuju se pacijentima koji zbog bola ili slabosti nisu u stanju da izvode antigravitacione vežbe. Poboljšanje posture utiče na balans i smanjuje rizika pada. Delovanjem na najčešće faktore koji dovode do padova (slabost mišića. rotacione pokrete kao i fleksiju kičme i podizanje tereta treba izbegavati kod pacijenata sa osteoporozom jer je utvrđeno da povećavaju frakture pršljenova. Voditi . mogu se takođe postići efekti u smanjenju fraktura nevezani za koštanu masu. ne rezultat spontane frakture izmenjenog skeleta. cirkulacija. U korekciji posture primenjuju se vežbe ekstenzije kičme i izometričke vežbe za jačanje trubušne muskulature.glo predvidljivo povećanje gustine kosti. Vežbe kojima se jačaju mišići. U cilju korekcije kifotične posture mogu se primeniti i kifo-ortoze sa teretom dva puta dnevno po pola sata do jedan sat uz istovremene kontrakcije leđnih ekstenzora. Posturalni trening kojim se smanjuje kifoza može da dovede i do smanjenja sindroma iliokostalne frikcije i poboljšanja respiratorne funkcije. Vežbe istezanja (strečing) radi poboljšanja elastičnosti mišića deo su programa za sve grupe pacijenata bez obzra na postojeću gustinu kosti i treba ih primeniti za sve glavne mišićne grupe gornih i donjih ekstremiteta. Prevencija padova radi smanjenja učestalosti preloma neophodan je deo fizioterapijskog programa kod osteoporoze. Prelomi u osteoporozi su rezultat traume pri padu. poboljšavaju koordinacija i balans. U vežbama sa otporom za jačanje muskulature otpor se progresivno povećava zavisno od muskuloskeletnog statusa pacijenta. U kliničkoj praksi u doziranju vežbi mogu pomoći preporuke koje na osnovu naučnih dokaza formiraju profesionalne organizacije koje se bave osteoporozom. Nekada je potrebna reedukacija hoda i primena odgovarajućih pomagala hod. Riziku za padove doprinosi i niz drugih faktora vezanih za zdravlje. ali nema dokaza da vežbe u vodi mogu uticati na gustinu kosti. Izbor fizičke aktivnosti uvek treba da bude individualan. neki lekovi i faktori spoljne sredine pa u prevenciji padova treba i o njima voditi računa. vežbanje smanjuje rizik za padove i nastanak osteoporotičnih fraktura. potrebno je znati kakva je mineralna gustina kosti. ublažiti bol i poboljšati psihičko stanje. brzi hod ili pedaliranje na stacionarnom biciklu nemaju značajan uticaj na osteogenezu. smanjuju rizik od pada i fraktura. Kontinuiranim vežbanjem tokom života. psihosocijalno stanje. Vežbe koje uključuju visoki impakt. Otpor vode tokom plivanja i vežbi u vodi nije dovoljno visok da poništi količinu vremena provedenu bez opterećenja težinom. ali dovode do poboljšanja kardiovaskularne kondicije bez opterećenja osteoporotičnog skeleta. koriguje postura. Pre nego što se preporuči programa vežbi sa teretima. Vežbe disanja posebno su važne kod pacijenata sa sekundarnom osteoporozom izazvanom prekomernom upotrebom kortikosteroida zbog respiratorne patologije. Ne treba primenjivati balistički tip strečinga.

60(5): 633– 637. Kado DM. 2003. Cumming RG. Washington (DC): National Osteoporosis Foundation. Tugwell P. 77(1): 76 – 87. May 1990. Manipulacije uz primenu velike sile kontraindikovane su kod dijagnostikovane osteoporoze. 31 p. 5. Negrini S. Pacijenta treba upoznati sa faktorima rizika za razvoj osteoporoze i nastanak preloma. Borer KT. Kajita E.and postmenopausal women. Geneva: WHO.gov. Sports Med. Systematic review of randomized trials of the effect of exercise on bone mass in pre. 2005 May. Literatura: 1. Kemper HHCG. 7.35(9):779-830.html 2. Issue 2. 1998. Philadelphia: WB Saunders Company. 2000: 894-912. ed. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 3. WHO Technical Report Series 843. Važan deo fizioterapijskog lečenja pacijenata sa osteoporozom je edukacija. 5(5): 437-442. Nishino H. 4. maja 2005. Saito Y. Hyperkyphotic Posture and Poor Physical Functional Ability in Older Community-Dwelling Men and Women: The Rancho Bernardo Study. 9. Kelley GA. 2006 Feb. S obzirom na to da je za postizanje promena u gustini kosti potreban duži period vežbanja. Prevention and Treatment of Osteoporosis. . Pristupljeno 2.28(3):102-7. Barrett-Connor E. uputiti ga i obučiti za redovno vežbanje i izbegavanje hazarda spoljne sredine. Cranney A. 6. Palombaro KM. 8. Calcified Tissue International 2000. Wallace BA. World Health Organisation.update-software. Journal of Bone Miner Res. Physical activity in the prevention and amelioration of osteoporosis in women : interaction of mechanical. The Cochrane Database of Systematic Reviews 2002. Shea BJ.računa o individualnoj toleranciji fizičkog napora. Clin Orthop Relat Res. Wells G. Exercise and regional bone mineral density in post-menopausal women. 67(1):10-18. In: Braddom RL. Huang M. Trunk Muscle Strength is a Strong Predictor of Bone Loss in Postmenopausal Women. 1994. Robinson VA. A meta-analytic review of randomized trials. važno je motivisati pacijenta da vežba. http://www. Kusaka Y. National Osteoporosis Foundation. Iki M. Brief Summary. Health professional's guide to rehabilitation of the patient with osteoporosis. 11. Greendale GA. Exercise for preventing and treating osteoporosis in postmenopausal women. 2005. Bone Density Changes in in Osteoporosis-prone Women Exposed to Pulsed Electromagnetic Fields (PEMFs).guideline. Effects of walking-only interventions on bone mineral density at various skeletal sites: meta-analysis. Iovine R. hormonal and dietary factors. American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation. 10. Sinaki M. J Geriatr Phys Ther 2005. Assessment of Fracture Risk and its Application to Screening for Postmenopausal Osteoporosis. Physical Medicine and Rehabilitation.443:66-72. 2nd ed.com/cochrane. Tabrah F. Bonaiuti D. www.

prosečne starosti 64 godine (48 . Frakture su dijagnostifikovane na lateralnoj radiografiji. Cilj našeg istraživanja je da utvrdimo komplijentnost pacijenata u odnosu na ponuđeni program vežbanja. ne pogoršavaju opšte zdravstveno stanje i donose olakšanje. Ispitivanjem je obuhvaćeno 109 osteoporotičnih žena sa jednom ili više vertebralnih fraktura. Beograd. Vulević S. posebno ako imaju zdravstveni problem koji prouzrokuje bol. A grupa je imala 66 ispitanica. sa čestim prisustvom pridruženih bolesti. svi pacijenti su nakon prva dva kontrolna perioda i dalje vežbali. a posle tri godine 58 pacijenata (88 %) je i dalje vežbalo. Ultrazvučnom . što pored osnovne bolesti dodatno kompromituje funkcionalni status ovih bolesnika. U grupi A. i prihvataju samo vežbe koje nisu iscrpljujuće. Nikolić O. jedne i tri godine.yu Uvod: Dugotrajna kortikoidna terapija u lečenju bolesnika sa reumatoidnim artritisom dovodi do poremećaja gustine i koštane mase odnosno do osteoporoze.urosevic@gmail. Osobe starijeg životnog doba se teško navikavaju na redovno vežbanje. i upražnjavala je program sastavljen od vežbi ekstenzora trupa i trbušne muskulature. Erdeljan B1. Srbija azam@eunet. Bošković K2. U UTICAJ SMANJENJA KOŠTANE GUSTINE NA FUNKCIONALNI STATUS BOLESNIKA SA REUMATOIDNIM ARTRITISOM Lazarević M1. Stojković S1 1 Zavod za reumatizam. KC Novi Sad. 2Klinika za medicinsku rehabilitaciju.hirurške bolesti "Banjica". u trajanju do 90 minuta. posle 6 meseci. Srbija ljiljana. B grupa (43) je vežbala po programu koji uključuje većinu zglobova tela. Pantelić S. 35 pacijenata (82 %) je odustalo od vežbi. nakon godinu dana još 4 je napustilo grupu.76). Pacijenti su podeljeni u dve grupe. slabije su koncentracije. Cilj rada: je bio da se utvrdi kako smanjenje koštane mase kod bolesnika sa reumatoidnim artritisom pri dugotrajnoj kortikosteroidnoj terapiji (GK) utiče na njihov funkcionalni status.com Vežbanje nije uobičajen način života za većinu starijih ljudi. U grupi B. Materijal i metodologija: retrospektivnom analizom obuhvaćeno je 175 bolesnika. Medikamentozna terapija je uključena kod svih ispitanica. A i B. Pacijenti su kontrolisani posle 6 meseci. Najkraće vreme proteklo od pojave frakture do početka vežbanja iznosilo je 3 meseca. koji su bolnički lečeni u Zavodu za reumatizam Novi Sad. a preostala 4 su prihvatila program grupe A i nastavila da vežbaju i posle 3 godine. u trajanju od 20 . Urošević M Institut za ortopedsko .30 minuta.U IZBORNI PROGRAM VEŽBI KOD OSTEOPOROTIČNIH OSOBA SA VERTEBRALNIM FRAKTURAMA Urošević Lj.

Srbija termal@ptt. tretmana 10 . Funkcionalni status je kod svih bolesnika ocenjen funkcionalnim klasama prema Steinbrockeru. .0 (potpuna nesposobnost pri obavljanju ADŽ-a). jer su i kasnije obavljali rehabilitaciju u našem zavodu. 19 jednom godišnje a 15 je obavilo dva do četiri tretmana u navedenom periodu.yu Svakodnevno povećanje interesovanja za lečenje osteoporoze potvrđuje da ona danas predstavlja sve veći problem pacijentima i lekarima. kompresivni prelom pršljena 14. a funkcionalno polovina bolesnika (55 %) je obavljala aktivnosti dnevnog života (ADŽ) uz teškoće a radna sposobnost im je bila ograničena (II klasa po Steinbrockeru). Prosečna dužina trajanja bolesti naših bolesnika je iznosila 8.7 % iznosio 2. Anatomske promene kod oko polovine bolesnika (45 %) su odgovarale III stadijumu po Steinbrockeru. potkolenice 3 i natkolenice 1.21 dan. Bolesnici lečeni GK su imali smanjenu koštanu masu za više od 10 %.sbb. a manje od 25 %. Napomena: Trajanje fiz. Marosan G Zavod za specijalizovanu rehabilitaciju «Termal» Vrdnik. Posmatrali smo grupu od 53 pacijenta (7 muškaraca i 46 žena). P ZNAČAJ FIZIKALNE TERAPIJE I EDUKACIJE PACIJENATA KOD OSTEOPOROZE Bjelica . Od ukupnog broja ispitanika 19 je obavilo fizikalni tretman dva puta godišnje.0-3. Jutarnja ukočenost zglobova je kod većine bolesnika iznosila 1 h i duže.5-1. Zaključak: smanjenje koštane gustine je značajno utiče na funkcionalni status bolesnika sa reumatoidnim artritisom. godine. dok je svega ¼ bolesnika je imala većih ograničenja. dok je kod 30 bolesnica izabranih metodom slučajnog izbora ocenjen upitnikom The Health Assessment Questionnaire (HAQ).7 % muškaraca i 78. Od 53 ispitanika sa dijagnostifikovanom osteoporozom 12 (22. alekmak@ns. 2 prelom kuka i jedan prelom podlaktice. prelom podlaktice 6. dok je kod 26.Vujasin R. Značajan procenat bolesnika (89. Svi ispitanici su bili obuhvaćeni hidro. Od 41 pacijenta sa ranijim prelomom samo 8 je imalo ponovni prelom i to: 5 kompresivni prelom pršljena. životne dobi od 51 do 84 godine. Cilj ispitivanja je bio da proverimo učestalost preloma kod pacijenata sa osteoporozom.yu . Tu grupu pacijenata smo pratili u periodu od 5 godina (2001-2005). Kod 46. kinezi i magneto terapijom. dok su se ostale terapijske procedure razlikovale. koji su lečeni u našem zavodu 2001. koji redovno obavljaju fizikalnu terapiju.25 (obavljanje ADŽ-a sa teškoćama. Rezultati: od 175 bolesnika bilo je 21.3 % žena.7 % bolesnica je HAQ skor iznosio 0.04 %) ih je bilo bez preloma a 41 (77 %) sa prelomom i to: prelom vrata butne kosti i natkolenice 17. prosečne starosti 58 + 11 godina.4 godine. umerena nesposobnost).osteodenzitometrijom je merena koštana gustina kod 59 bolesnika koji su više godina lečeni GK.co.1 %) je bio RF pozitivan. Takođe je zaključeno da HAQ preciznije ocenjuje sposobnost za obavljanje ADŽ-a.

medikamentna terapija.6 % bolesnika.net Uvod: Gubitak koštane gustine (BMD) i poremećaji kvaliteta kosti je nemi proces tako da je najčešće prvi znak ovog procesa prelom kosti. a dijabetes melitus kod 21.2 % bolesnika. Hidro. Klinički centar Novi Sad.6 godina). Devečerski G. Praćeni parametri: način zadobijanja preloma. Puši 21. prisustvo komorbiditeta. Svi operisani bolesnici uzimali su antikoagulantne lekove. prosečne starosti 69.4 % bolesnika.6 % bolesnika. Antihipertenzivne lekove uzima više od 1/2 bolesnika.6 % bolesnika.Zaključujemo da edukacija povećava doprinos pacijenata u smanjenju komplikacija od osteoporoze. Rtg snimak kuka. Kada se na Rtg snimku skeleta konstatuje ostoporoza tada je gubitak BMD veći od 30 %. rehabilitaciju lečeno je ukupno 205 bolesnika sa prelomom vrata butne kosti prethodno lečenih konzervativnim ili operativnim metodama.4 % bolesnika.2 % bolesnika. Hematološki poremećaji su konstatovani kod 16.5 % bolesnika. Kortikosteroide redovno uzima 13. Samo 1 bolesnik i 1/3 bolesnica je imalo malu telesnu masu. Osteoporoza je ranije dijagnostikovana i lečena kod 16.7 % bolesnika. Materijal i metodologija: tokom prvih osam meseci 2006 godine na Klinici za med. kinezi i magnetoterapija zauzimaju značajno mesto u terapiji osteoporoze kao i u prevenciji njenih komplikacija. Gastrointestinalne bolesti ima 21.8 %) nije imalo nikakvih udruženih oboljenja. Zaključak: Neophodno je uvođenje osteodenzitometrije kod populacije sa riziko faktorima kao i adekvatne terapije osteoporoze bi se izbegle teže zdravstvene konsekvence. prisustvo riziko faktora za nastanak osteoporoze. Jedna bolesnica je imala i prelom prvog slabinskog pršljena. Rezultati: svi analizirani bolesnici su prelom butne kosti zadobili pri padu u nivou. Pulmološka oboljenja prisutna su bila kod 8. dok je najveći broj bolesnika imao kardiovaskularni komorbiditet. iako se sve više ukazuje potreba za preventivnim delovanjem na nastanak osteoporoze. Novaković B Klinika za medicinsku rehabilitaciju.dok je 30 bolesnika (5m: 25ž) operisano. Metodom slučajnog izbora analizirano je 37 bolesnika (7m: 30ž. Hipotireozu leči 2.1 % bolesnika a reumatoidni artritis kod 5. a umereno konzumira alkohol 16. Ranu menopauzu je imala 1/5 bolesnica. Rtg snimak kod više od 1/2 bolesnika je ukazivao na jasnu ostoporozu snimljenih kostiju. prethodno konzervativno hirurški lečeno 7 bolesnika (2m: 5ž). Cilj rada je bio da se ukaže na važnost ranog otkrivanja i lečenja osteoporoze kao faktora rizika za nastanak preloma vrata butne kosti. jer je 86 % ispitanika izjavilo da redovno obavlja kineziterapiju u kućnim uslovima. .2 % bolesnika. Srbija nibos@verat. P OSTEOPOROZA KAO FAKTOR RIZIKA ZA PRELOM VRATA BUTNE KOSTI Bošković K. Slabije vidi i vid koriguje naočarima 59. Mali broj bolesnika (10.

po potrebi heteroanamneze i uvida u medicinsku dokumentaciju. odeljenje “Selters” Mladenovac. Srbija nalezoka@ptt. kod 6 pacijentkinja je nakon DEXA dijagnostike započeto lečenje bisfosfonatima (9. od kojih većinu čine osobe ženskog pola i to 92. dugotrajna primena kortikoterapije. Analizom dobijenih podataka našli smo u ovoj grupi 9 pacijentkinja kojima je ukazano na mogućnost postojanja osteoporoze. Čak 11 pacijentkinja iz ove grupe (18. Od ovog broja 69 je imalo niskoenergetsku frakturu kuka.67 %). Više od 70 % pacijentkinja ima BMI nizi od 19 kg/m². od čega su 3 redovno uzimale terapiju (4. prosečne starosti 78. a rizik nastanka ovih preloma može se redukovati za oko 50 % njenim lečenjem.Beograd. među pacijentima sa niskoenergetskim frakturama kuka. ali samo jedna duže od godinu dana. predhodnom ispitivanju i lečenju od osteoporoze kao i postojanju faktora rizika: prethodna fraktura. . Rezultati: Ispitano je 74 pacijenata sa prelomom kuka. godine bez primene substitucione terapije imalo je 12 pacijentkinja (20 %). Raonić M Institut za rehabilitaciju .3 %). Jokić B. Cilj rada: utvrditi broj pacijenata ispitivanih zbog postojanja faktora rizika i lečenih od osteoporoze.67 % imalo je tri i više od belezenih faktora rizika. Upitnik je popunjavao lekar za svakog pacijenta na osnovu anamneze. Metod: Ovo istraživanje obuhvata pacijenate rehabilitovane nakon preloma kuka tokom tri meseca u “Selters”-u u Mladenovcu. pušenje. pozitivna porodična anamneza. Od tog broja tri su dobile preporuku za medikamentozno dodavanje kalcijuma i vitamina D redovnoj ishrani. rana menopauza. Zaključak: Na osnovu učinjenog istraživanja može se sa sigurnšću tvrditi da propustamo šansu za redukovanje rizika od preloma kuka nedovoljnom dijagnostikom i lečenjem OP čak i među pacijenatima sa visokim rizikom. koomorbiditet i stanja povezana sa gubitkom koštane mase. a menopauzu pre 45. nakon vertebralnih fraktura.yu Uvod: Niskoenergetski prelomi kuka predstavljaju drugu po učestalosti posledicu osteoporoze.78 godina. BMI manji od 19 kg/m². Procenjuje se da 90 % pacijenata sa prelomima kuka ima osteoporozu.75 %. U grupi pacijentkinja kod kojih nije postavljena sumnja na postojanje OP 16.P PROPUŠTAMO LI ŠANSU DA LEČENJEM OSTEOPOROZE SMANJIMO UČESTALOST PRELOMA KUKA KOD RIZIČNIH PACIJENATA? Radosavljević N. Podaci su prikupljani popunjavanjem standardizovanog upitnika sa opštim podacima o pacijentu.33 %) je imalo prethodnu NEF što je najvažniji prediktivni faktor.

net Uvod: Lečenje preloma kuka kod bolesnika starije populacije je veliki ortopedski i socio-ekonomski problem. a nema podataka o ceni njihovog lečenja niti stepenu funkcionalne osposobljenosti. P FUNKCIONALNI OPORAVAK PACIJENATA SA IMPLANTIRANOM ENDOPROTEZOM KUKA NAKON NISKOENERGETSKOG PRELOMA KUKA Jokić B. 61 sa transtrohanternim prelomima lečenih operativno metodom dinamičke unutrašnje fiksacije i 49 bolesnika lečenih metodom spoljne fiksacije.traumatološka Klinika Niš.g. što predstavlja blizu 20 % od ukupnog broja hospitalizovanih. Broj preloma se povećava iz godine u godinu. Neoperativne metode lečenja su praćene velikim procentom smrtnosti i ne daju dobre anatomske i funkcionalne rezultate.traumatološkoj klinici KC Niš. Za lečenje se troše ogromna materijalna sredstva.7 miliona preloma kuka nastalih kao posledica osteoporoze. godine registrovano ukupno 2265 osoba koje boluju od OP i 255 preloma kuka. a troškovi zbrinjavanja ovog stanja su u 2002. Glavni uzrok nastanka preloma bolesnika starije životne dobi je osteoporoza. U radu se prikazuju rezultati lečenja 110 bolesnika.yu Uvod: U svetu godišnje ima preko 1.Beograd. Rezultati: Trohanterni prelomi nastaju najčešće kod bolesnika starije životne dobi. Hirurško lečenje dinamičkim implantatima predstavlja metod izbora u fiksaciji preloma. Materijal i metode: Bolesnici sa transtrohanternim prelomima koji su lečeni operativnim metodama na Ortopedsko .iznosili 48 biliona dolara. Srbija sasa65@bankerinter. Milenković S.P LEČENJE OSTEOPOROZE KAO JEDAN OD FAKTORA PREVENCIJE PRELOMA KUKA Ristić T. Na Ortopedsko-traumatološkoj klinici u Nišu se godišnje hospitalizuje oko 250 bolesnika sa prelomima kuka. Radosavljević N. Zaključak: Pravilno razumevanje i lečenje osteoporoze kroz medikamentoznu i fizikalnu terapiju može značajno smanjiti broj preloma u predelu kuka kod pacijenata starije životne dobi. iznad 65 godina. Po podacima GZZZ u Beogradu je tokom 2005. kod kojih postoji veći gubitak koštane mase (osteoporoza). odeljenje “Selters” Mladenovac. pogotovu kada je u pitanju hirurško lečenje koje zahteva skupe implantate za fiksaciju preloma ili aloartroplastiku kuka. Raonić M Institut za rehabilitaciju . . Radenković M Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju KC Niš Ortopedsko . Srbija nalezoka@ptt.

u proseku. obrađeni su putem upitnika koji sadrži opšte podatke o pacijentu i njegovom medicinskom statusu. Metod: Svi pacijenti upućeni na rehabilitaciju nakon implantacije endoproteze kuka. Funkcionalna osposobljenost za određivana je pri otpustu pacijenata sa rehabilitacije Functional Independence Measure Index . Njihova rehabilitacija je otpočinjala oko 2. Skopje. a srednje vrednost FIM – a iznosila je 73. 36.5.2. dok su ostali koristili kolica. Makedonija erietand@yahoo. urinarne i respiratorne infekcije. Nijedan pacijent nije bio samostalan u samozbrinjavanju.om (FIM) Rezultati: Tokom posmatranog perioda na rehabilitaciju je primljeno 69 pacijenata sa implantiranom EP zbog preloma i 30 zbog koksartroze. unos alkohola i kofeina).5 meseca nakon operacije i trajala 23.33 % žena. a prosecna starost 60. dok je srednja vrednost FIM Indexa iznosila 112. kardiovaskularne bolesti. Tok rehabilitacije je bio usporen udruženim bolestima: dijabetes.01 dan.66 % je koristilo jednu štaku ili ručni stap. te je svima morao biti preporučen nastavak rehabilitacije u kucćnim uslovima. R. Fizikalna terapija u prevenciji i lečenju osteoporoze primenjuje se sa ciljem: održavanje koštane mase. fleksibilnost. P PRIMENA KINEZITERAPIJE U PREVENCIJI I LEČENJU OSTEOPOROZE Nikolik . redovno monitoriranje koštanog denziteta i primena bifosfonata.94 %) je hodalo uz pomoć štaka i maksimalnu asistenciju terapeuta. sa skromnim rezultatima.84 %) je hodalo uz pomoć dve štake i pratnju terapeuta. Preporučuju .) gde je nakon rehabilitacije bilo 10 % osposobljenih za hod bez pomagala. modifikacija ponašanja (pušenje. profilaksa i lečenje deformiteta kičmenog stuba.28 g. Za prevenciju osteoporoze preporučuje se edukacija pacijenata u odnosu na: ishranu (dodatak kalcijuma i vitamina D). Po isteku rehabiliitacije njih 13 (18. postura i ravnoteža pacienta da bi se prevenirali padovi koji mogu da dovedu do fraktura i da bi se postiglo maksimalno fizičko funkcionisanje. stimuliranje procesa resorpcije i taloženja kalcijuma u kostima.com Cilj rada je da se prikaže program i značaj kineziterapije u prevenciji i lečenju osoba sa osteoporozom. tokom tromesečnog perioda posmatranja. jos 11 (15. Cilj kineziterapije je da se poboljša snaga. vežbe.Dimitrova E Zavod za fizikalna medicina i rehabilitacija. koordinacija mišića.Cilj rada: utvrditi stepen funkcionalnog oporavka pacijenata nakon niskoenergetske frakture kuka pri otpustu sa rehabilitacije. lečenje bola. Zaključak: Obzirom da je lečenje i rehabilitacija pacijenata nakon preloma kuka dugotrajan i skup proces. koji opterećuje i društvo i porodicu pacijenata. Redovne gravitacione vežbe i vežbe sa otporom su važne za održavanje i poboljšavanje koštane mase.75 % žena.78 g. neophodno je najveću pažnju posvetiti prevenciji glavnih faktora rizika: padova i osteoporoze. Uprvoj grupi je bilo 92. Istovremeno smo pratili i grupu od 30 pacijenata sa implantiranom endoprotezom kuka zbog koksartroze (53. starosti 78.

ostavi trajni invaliditet. penjanje uz stepenice. dugotrajno. izometrične vežbe za jačanje abdominalnih mišića. Kliničkim pregledom najčešće utvrdimo postojanje senilne kifoze. može da i posle lečenja umanji funkcionalnost tela. Naš cilj je da prikažemo mogućnosti medikamentoznog. Česte frakture su uvek znak uznapredovalog procesa. vežbe za redukciju lumbalne hiperlordoze. P LEČENJE OSTEOPOROZE U AMBULANTNIM USLOVIMA . vežbe ravnoteže i aerobne vežbe. plivanje. Zaključak: Kineziterapiski tretman i edukacija zauzimaju značajno mesto u profilaksi i lečenju pacijenata sa osteoporozom. Pacijenti se educiraju u vezi sa biomehanikom tela i korektivnim položajima tela u svakodnevnim aktivnostima. proksimalnog femura ili pršljenskih tela u toku života nakon 50g. često u hospitalnim uslovima. Vežbe u vodi se preporučuju kod pacijenata koji nisu u stanju da izvode antigravitacione vežbe zbog bola ili mišićne slabosti. a moguć je i letalni ishod pogotovu kod frakture kuka gde su relativno česte komplikacije.yu Uvod: Epidemiološki podaci danas potvrđuju da osteoporoza ima karakter epidemije kod starije populacije. Program vežbi za jačanje i aerobne vežbe zavise od mišićnoskeletnog i opšteg statusa bolesnika. Posturalni trening je važan. a i fizijatriskog lečenja osteoporoze. Pri tom izbor kineziterapiskog programa i fizičke aktivnosti trebalo bi da budu odabrani individualno i da održavaju kvalitet života ovih pacijenata. Procenjuje se na 17 % za žene a svega 6 % za muškarce . vožnja statičkog bicikla. a za poboljšanje ravnoteže preporučuju se i Tai Chi vežbe. Dijagnostika: 1. tenis. vežbe za jačanje mišića gornjih i donjih ekstremiteta. Rizik za frakturu distalnog radiusa. Trebalo bi da se izbegavaju spinalne fleksorne vežbe. Najdrastičniji su slučajevi preloma pršljenskih tela bez spoljašnje traume. Vežbe ravnoteže se primenjuju u sedećem i stojećem položaju.co. a samo zbog nemogućnosti da izdrže statički teret.)Anamnestički dobijamo podatak da su se kod pacijenta dešavali prelomi kostiju na relativno male traume. trčanje.Kod muškaraca se takođe sa sa godinama smanjuje mineralna koštana gustina (BMD) ali smatra se deset godina kasnije u odnou na žene. 2. Prema definiciji Svetske zdravstvene organizacije osteoporoza je sistemsko oboljenje skeleta koje dovodi do smanjenja koštane mase i mikroarhitektonskih promena koštanog tkiva što povećava fragilnost kostiju i rizik za nastanak koštanih preloma. Dabetić J Dom zdravlja "Savski venac" Beograd. ili 45 do 60 minuta tri puta nedeljno. Cilj rada: Danas je posle dobro sprovedene dijagnostike moguće uspešno lečiti osteoporozu. Srbija biljanafiz@email. Za održavanje funkcionalnog stanja kardiovaskularnog i respiratornog sistema preporučuje se brzo pešačenje od 30 minuta na dan.se vežbe za jačanje paravertebralnih mišića.PRIKAZ SLUČAJA Bokan B.) Na rendgenskom snimku kost postaje evidentno porozna . Lečenje fraktura je skupo. ples. a samim tim i značajno smanjenje telesne visine.

a pogotovo praćenje efekata lečenja boleski koštanog metabolizma. R. Karakterizira se namalenjem koskenje gustine i gubitak kostenog tkiva ciji rezultat je veci rizik za frakture. menopauza od 50 . Zaključak: Nakon godinu dana primenom fizikalne terapije.8.net. svakih tri meseca. Rezultati: Nivo jonizirajuceg Ca u krvi kontroliran svakih tri meseca bio je u granici normale.0). elektromagnetno polje niske frekvence 50 Hz u seriji od 10 terapija dva puta godišnje.1).V 68. Posle godinu dana terapije bisfosfonatima u dozi od 10 mg dnevno kalcijum (1. Mitrevska B. Stojanovska M. 3. fototerapiom. Denzitometrija (DEXA) iz 2005 godine pokazuje u lumbalnom delu kicme naprednu osteoporozu sa otstapljenjem Tskora na L4 (-3. a u oba kuka (-0. Ca i vitamin D preparatom (tabl. kineziterapije i Bondronata doslo je do gubitka boli u ledjima i poboljsanje koskene gustine. a dobar program lečenja osteoporoze zaustavlja gubitak koštane mase i može je povećati za 2 % godišnje. Argakieva .amp.M zena od 59 godina. Nakon prvih tri meseca bol u ledjima se smanjio ali je bio povremeno prisutan dok posle godinu dana nije bio prisutan. Nije imala fakture.mk Uvod: Osteoporoza je sistemsko obolenje kostiju.9).te godine sa bolom u ledjima. tezina 63 kg.elektroterapijom. Makedonija zefir@mail. Bondronat No IV. Bila je tretirana sa: fizikalnom terapijom u Zavodu . visina 151 cm.To je jedan od ozbiljnih problema kod starijih pacijenata.2 g) i vitamin D (600 IJ). oba kuka (-1. kinezi terapija. Manceva M. Cilj: Da se potvrdi efikasnost fizikalne terapije i medikamentozne terapije Bondronat u lecenju osteoporoze.8). Rezultat rada: Kontrolna denzitometrija je pokazala porast KG za 9 % (TScore -2. Metod rada: Pacijent g-đa I. kineziterapijom i medikamentoznom terapijom . Metod rada: Pacient . . Kontrolna denzitometrija (DEXA) nakon jedne godine: T-skor na L4 bio je (-1. magnetoterapijom. Ideos).Nikolova J. godina dijagnostikovana je posle treće fakture na Institutu za reumatologiju Kabinet za osteodenzitometriju T Score -2. Skopje. Gubitak koštane mase u menopauzi je oko 3 % godišnje.M. P FIZIKALNA TERAPIJA I BONDRONAT U LEČENJU OSTEOPOROZE PRIKAZ SLUČAJA Zafirovska L.) Aparati za merenje koštane gustine su u mnogome poboljšali i olakšali dijagnostiku. Tada ima naglašenost trbekula. Koevska V Zavod za fizikalna medicina i rehabilitacija.1) Zaključak: Osteoporoza se danas može uspešno lečiti u ambulantnim u ulovima uz dobru dijagnostiku i praćene terapijskih efekata osteodezitometrijom.tek kada izgubi više od 30 % koštane mase.

Većina aktivnosti nervnog sistema inicirana je senzornim doživljajem. moždanom stablu ili kičmenoj moždini. poremećaji pokreta. nedeljama ili godinama. Najvažnija konačna uloga nervnog sistema je kontrola različitih aktivnosti tela. Ukoliko je oštećen ovaj put u grudnom delu kičmene moždine doćiće do istostrane slabosti noge. Poremećaji centralnog motornog neurona Slabost porekla CMN može da nastane u poremećajima koji zahvataju centralne motorne neurone ili njihove aksone u moždanoj kori. Lezije CMN mogu nastati usled raznih etioloških faktora ili mogu biti prisutne u sledećim slučajevima: 1. kontrakcijom glatkih mišića u unutrašnjim organima. sekrecijom egzokrinih i endokrinih žlezda. Isti učinak imaće i ozleda moždanog kraka i baze mozga. Poremećaji motornih funkcija mogu nastati oštećenjem CMN. Ozleda moždane kore i vlakana kortikospinalnog puta koja zahvata čeonu koru ili zadnji krak unutrašnje čaure uzrokovaće slabost donjeg dela lica i ekstremiteta suprotne strane tela. snage i napetosti mišića. ili se sećanje na njega može deponovati u mozgu minutima. autoimunim stanjima (multipla skleroza). 2. ozleda bočnog kortikospinalnog puta u vratnoj kičmenoj moždini izazvaće slabost ruke ili noge na istoj strani. Ove aktivnosti se zajedničkim imenom zovu motorne funkcije nervnog sistema. trauma mehanička ili fizička . kardijalnim i vaskularnim stanjim (cerebrovaskularni akcidenti). Senzorni doživljaj može uzrokovati trenutnu reakciju. Centralni nervni sistem (CNS) gradi više od 100 milijardi neurona. On prima milione pojedinačnih informacija iz različitih senzornih organa. Ovo se ostvaruje na sledeći način: 1. Srbija kzotovic@drenik. subkortikalnoj beloj masi. kontrakcijom skeletnih mišića svuda po telu. Zatim mozak sve ove informacije integriše da bi odredio kako će telo odgovoriti.Tema III REHABILITACIJA BOLESNIKA SA LEZIJOM CENTRALNOG MOTORNOG NEURONA REHABILITACIJA PACIJENATA SA MOTORNIM POREMEĆAJIMA USLED OŠTEĆENJA CENTRALNOG MOTORNOG NEURONA Jović S Klinika za rehabilitaciju ‘’Dr Miroslav Zotović’’. Simptomi i znaci koji prate motorne poremećaje jesu narušavanje refleksne aktivnosti. 2. ravnoteže i hoda i postojanje nevoljnih pokreta. 3. Sistem centralnog motornog neurona (CMN) predstavlja više funkcionalni koncept nego anatomsku strukturu. Beograd. PMN i struktura koje učestvuju u obavljanju motorne delatnosti. unutrašnjoj čauri.net Nervni sistem je jedinstven po ogromnoj složenosti kontrolnih radnji. 3.

oštećenja. Sindrom spasticiteta u klasičnom smislu uključuje: povišen mišićni tonus pojačanu proprioceptivnu refleksnu aktivnost povećana polisinaptička (kutana) refleksna aktivnost – patološki refleks poremećaj voljnih pokreta Od Sherringtona. hiperaktivnost mišića. parezu. pre 100 godina. bakterijske i virusne infekcije. Opisane promene od sistemskog do ćelijskog nivoa jasno ukazuju na promene u mišićima i ostalom vezivnom tkivu nakon povrede CMN. i pružaju povećan otpor pri istezanju. ukočenost u laktu i kolenu. pa do danas. manjim obimom pokreta i sl. Evolucija opisanih promena i njihov relativan doprinos sveukupnom funkcionalnom poremećaju nije ni do danas razjašnjen. 6. Simptomi i znaci prisutni kod oštećenja CMN su: hipertonija (spastičnost) hiperrefleksija pozitivan Babinski refleks paraliza (mišićna slabost) nemogućnost izvođenja finih pokreta Klasično je shvatanje da lezije CMN prati spastičnost (rezidualna motorna aktivnost). Spastičnost varira i uslovljena je mišićnim tonusom. ortopedska stanja (cervikalna spondiloza. 2. Iz kliničke prakse se zna da se pacijent gotovo nikad ne žali na povišen otpor mišića pri istezanju. 4. promene u mekim tkivima. proteklog vremena od povrede kao i godina pacijenta. Sagledavanje opisanih promena sa patofiziološkog stanovišta ima značaja pri metodama evaluacije. Današnja saznanja zahtevaju proširenje koncepta spasticiteta u cilju pronalaženja mesta za ceo spektar nerefleksnih promena u sklopu sindroma povrede CMN. 8. Savremeni koncept spasticiteta u sklopu povrede CMN Jedan od osnovnih problema u klasičnoj definiciji spasticiteta je mišljenje da dominantan uzrok hipotonije jeste spasticitet. 7. već obično na stalno prisutan grč šake. a posebno pri izboru terapije. bolest motornog neurona. posturom. kongenitalne malformacije (cerebralna paraliza. sagledati i ulogu drugih faktora koji delom ili u celini doprinose kliničkoj slici i funkcionalnim poremećajima nakon oštećenja CMN. u smislu klasične definicije. cervikalna mijelopatija). Promene verovatno zavise od vrste povrede. 3. Gracies navodi tri vrste promena nakon povrede CMN: 1. ispadom funkcije. Potrebno je pored spasticiteta.). što samo po sebi može doprineti ukočenosti mišića i razvoju kontraktura. stanjem relaksacije i drugim aktivnostima CNS-a. autosomna recesivna stanja (Fridrajhova atakcija i dr. . 5. spasticitet je prošao kroz više značenja. Skeletni mišići nakon povrede CMN su napeti i skraćeni u mirovanju. spina bifida). Iz ovog je očigledno da klasičan koncept spasticiteta ne može u potpunosti objasniti mnoge od pacijentovih tegoba. praćen bolom. dužinom odgovarajuće mišićne grupe. Početkom 70-ih godina XX veka Herman je ukazao na moguće promene u viskoznoelastičnim osobinama mišića i mekih tkiva.

oštećenje kognitivnih funkcija i 3. Uspešan tretman zahteva primenu tehnika pozicioniranja tela i glave u ležećem. . Primena FES-a u restoraciji pokreta ima dva aspekta. Primenjuje se kod izražene spastičnosti i u bolnim stanjima. kada se primenjuje kao aktivna ortoza. eferentna stimulacija izaziva recipročnu inhibiciju antagonista). Bobat. Najčešće korišćeni lekovi su: Baclofen. Elektrostimulacijom dorzalnih struktura kičmene moždine vrši se njena deaferentacija. Fizioterapija Kineziterapija je najstarija ali i najefikasnija terapijska metoda restoracije motornih funkcija. Dantrolen-natrijum i dr. Spasticitet kao deo sindroma oštećenja CMN je dominantan problem. počevši od edukacije i fizioterapijskih procedura preko farmakoterapije. Lokalna primena hemijskih supstanci: danas se sve više za kontrolu spasticiteta primenjuje Botulinum toksin koji izaziva reverzibilni blok neuromišićne ploče. Pri terapiji naš cilj ne treba da bude suzbijanje spasticiteta već pre njegova modulacija radi efikasnijeg funkcionalnog korišćenja rezidualne motorne aktivnosti. Intratekalna farmakoterapija: prednost ove terapije je dostava leka u neposrednoj blizini tkiva na koga deluje i time se koristi bolji učinak manjom količinom leka nego pri oralnoj primeni. 2.Principi terapije Kod oštećenja CMN izdvajaju se tri osnovne grupe problema: 1. Farmakoterapija Oralna farmakoterapija: koristi se kod difuznog spasticiteta koji je blagog do umerenog stepena. Tizanidin. koriste smanjenje ekscitabilnosti segmentnih refleksa korišćenjem rezidualnih funkcija. Postižu se dobri rezultati u savlađivanju “neglekt sindroma” aferentnom stimulacijom preko receptora u koži. promenjena neurokontrola. Primena adekvatnih pasivnih i aktivnih pokreta (aferentna stimulacija) pokazala se uspešnom u procesu reorganizacije i funkcionalne supstitucije kod oštećenja CMN. Epiduralna stimulacija je poseban oblik FES-e. sedećem i stojećem položaju kao i dugotrajno istezanje pojedinih mišićnih grupa pomoću ortoza. Ova tehnika se danas koristi za kontrolu spasticiteta i za kontrolu bola. Kod oštećenja CNS najčešće koristimo funkcionalnu neuromišićnu stimulaciju jer je nadražljivost perifernog nervnog sistema i mišića normalna. Napušta se primena alkohola i rastvora fenola. Brunstrom i dr. koncepcijski se razlikuju ali zajedničko im je korišćenje aferentne stimulacije rezidualnih i promenljivih elemenata neurokontrole. sve do korektivnih hirurških intervencija. Funkcionalna električna stimulacija (FES) smanjuje spasticitet (aferentna stimulacija mesh – glave. Primena facilitacionih tehnika Kabat. mišićima i zglobovima. Tehnike relaksacije i sporih pokreta ispod nivoa brzine istezanja mišića. Terapijske metode kontrole spasticiteta Kontrola spasticiteta uključuje razne procedure. Spasticitet nije samo povećana nadražljivost na istezanje mišića. Postoje sistemi višekanalne FES-e za obučavanje pružanja i hvatanja za gornje ekstremitete i za uvežbavanje stajanja i hoda za donje ekstremitete. oštećenje psihosocijalnih funkcija. Diazepam. Prvi . već je deo promenjene voljne i programirane motorne kontrole.

Muscle Nerve. 1970. Koriste se korektivne šine za gornje i donje ekstremitete u cilju prevencije ili savlađivanja kontraktura. 2005. mentalnom i socijalnom blagostanju i sposobnosti osobe da optimalno funkcioniše u svom okruženju. sveobuhvatnoj rehabilitaciji i socijalnoj integraciji. Literatura: 1. Osposobljavanje pacijenata sa oštećenjem mozga je složeno. Gracies JM. 2005. Gracies JM. jednostavna. Naravno u procesu osposobljavanja ovih pacijenata postoje otvorena pitanja na koja treba dati odgovor. 1906 2.godine daje precizne definicije oštećenja. .yu Procena funkcionalnog stanja pacijenata nakon povrede ili oboljenja je po Loton-u. Kod nekih pacijenata sa oštećenjem CMN u cilju boljeg funkcionalnog osposobljavanja rade se određene hirurške intervencije (tenotomije. Herman R. Procena treba da je sveobuhvatna. The integrative action of the nervous system. Pathophysiological of spastic paresis. Danas se postižu dobri rezultati kod pacijenata koji imaju motorne poremećaje zbog oštećenja mozga. II: Emergence of muscle overactivity. The myotactic reflex. Brain. standardizovana. onesposobljenosti i hendikepa. intelektualni i emocionalni status. KC Kragujevac. I: Paresis and soft tissue changes. New Haven: Yale University Press. Muscle Nerve. Clinico-physological aspects of spasticity and contracture.Privremena ili trajna pomagala se često koriste u osposobljavanju pacijenata posle oštećenja CMN. Ortoze se primenjuju za stabilizaciju pojedinih zglobova u raznim fazama restoracije pokreta. od 1993 i 2001. Sherrington CS. Srbija jmilorad@eunet. socijalni problemi u radnoj sredini i društvenom okruženju.31:535-551 MOTORIČKA EVALUACIJA PACIJENATA NAKON CVI Jevtić RM Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju.93:273-312 3. isto onoliko koliko je složena funkcija mozga gde je došlo do oštećenja. Međunarodna klasifikacija (ICIDH). Uslov za uspešnu rehabilitaciju osoba sa oštećenjem CNS je visokostručan multidisciplinaran tim. kognitivnih i psihosocijalnih funkcija. transpozicije tetiva i mišića i dr.) Oštećenje mozga može da dovede do oštećenja govornih. Današnji koncept unapređenja zdravlja se bazira na fizičkom. svaki sistematski pokušaj da se proceni fizičko zdravlje. Krajem 30-ih godina ovog veka gerontolog Majory Warren je dao prve fizioterapeutske procene funkcionalnog stanja starijih pacijenata.31:552-571 4. Pathophysiological of spastic paresis. opšte prihvaćena i podobna za medicinsku dokumentaciju.

x2 – izvođenje uz pomoć pomagala xx. Rivermead Motor Assesment. Kompletna procena i kodiranje mora da uzme u obzir ocenu. a prema specifičnim mernim instrumentima za svako oboljenje i onesposobljenost posle tog oboljenja ili povrede.x. onesposobljenosti i hendikepa. Mini mental skala i dr. izdržljivost. Ovde treba reći da se ovom ocenom ne sagledava celokupna problematika jedne osobe već se samo kodira fizioterapeutska procena. x. Numerical Rating scale. – onesposobljenost savlađivanja stepenica .x. duboki bol i pokretljivost.) Testovi funkcionalne sposobnosti ili nesposobnosti (Rivermead Mobility Index.onesposobljenost hodanja po ravnom 42. mišićna funkcija. Ovakav upitnik koji ima i svojih nedostataka predstavlja opšti instrument za procenu oštećenja. motorički prelazi. Glasgov Outcoma Scale. senzibilitet površni. Ključ ICIDH klasifikacije Fizioterapeutska ICIDH – gradacija procena onesposobljenosti kretanja I xx.3 – izvođenje uz podršku Primer kodiranja hodanja 40.) Testovi socijalne integracije i ekonomske nezavisnosti (Community Integration Questionaire.Mnogi pokušaji su doveli do razvoja velikog broja opštih instrumenata za praćenje preostalih sposobnosti bolesnika. x. funkcionalno telesno stanje. defektologa (logopeda. Functional Indipendence Measure i dr) Kongnitivni testovi (Glasgov Coma Scale. McGill Questionaire i dr.x0 – nema onesposobljenosti II III xx. U cilju izrade mernih instrumenata u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji angažovani su čitavi medicinski timovi kako bi se bolesnik sagledao ne samo sa aspekta fizičkog oboljenja nego kao kompletne ličnosti vodeći računa o njegovom mentalnom i socijalnom statusu. kretanje i opasnost od pada. psihomotoričke funkcije. U proceni mobiliteta (kretanja) nalaz i ocena fizijatra i fizioterapeuta se kodira prema kodovima ICIDH. pa smatramo da na osnovu literature takav jedan osnovni obrazac procene je upitnik koji je standardizovan u centru za gerijatriju i gerontologiju na Univerzitetu u Freiburgu.) U cilju da se terapeut početnik uključi u sve te složene i komplikovane procene potrebno je da bude upoznat sa osnovnim elementima procenjivanja. Danas se može reći da sve te merne instrumente možemo grupisati na: Testovi motornog oštećenja (Fugl-Meyer.) Testovi procene bolnih stanja (VAS skala. somatopeda) i socijalnog radnika.x1 – teškoće kod izvođenja xx. Motoricity Index i dr. Barthel Index. Craig Handicap Assesment and Reporting Technique i dr. ergoterapeuta. a takođe i do usko specijalizovanih testova za pojedine bolesti i poremećaje.x. U osnovnoj proceni treba analizirati 9 varijabli: kongnitivne funkcije.

U ovom testu zahteva se staza od 15 metara i analizira se frekvencija. Tako se može izračunati dužina koraka.x5 – visok stepen nesposobnosti (potrebna pomoć druge osobe ili specijalna pomagala) xx. Šesto ili dvanaesto minutni test hodanja 4. FAC test Pacijent ne može da ide ili zahteva pomoć dve osobe 0 Pacijent zahteva pomoć jedne osobe u cilju održavanja ravnoteže 1 Pacijent zahteva intermedijarnu pomoć jedne osobe kod hoda. (1984) je jednostavan i jeftin merni instrument koji obuhvata procenu sposobnosti hoda kod hemiplegičara.IV N xx. sigurnosti 2 ravnoteže i korodinacije hoda Pacijent iziskuje potrebu verbalne potpore ili praćenja od strane jedne osobe 3 Pacijent je samostalan po ravnom terenu pri hodu 4 zahteva minimalnu pomoć kod savlađivanja stepenica Samostalan u okviru svih zahteva ADŽ 5 Desetometarni test hoda – 10 . Test ima 6 pojmova od 0-5. kao i broj koraka. Timed Up & Go Test (TUG test) 5. Odmeri se tačno 10 metara. Rivermead Motor Assessment –gross function 7.x4 – izvođenje uz pomoć jedne osobe xx. Funkcionalni test kretanja – Functional AMbulation Gategory (FAC) 2. Step test 6. Motor Assessment Scale Funkcionalni test kretanja – Functional Ambulation Gategory (FAC) FAC prema Holdenu et al.Meter Gehtest Za sprovođenje ovog testa neophodno je da imamo stazu dugu najviše 15 metara. i jednostavno se štopuje vreme za koje pacijent to može da pređe. brzina i dužina koraka. brzina .x9 – stepen onesposobljenosti nije bliže određen Klinički motorički evaluacioni testovi kod pacijenata sa hemiparezom posle CVI Zahtevi koji se traže od testova spsoobnosti hoda kod hemiplegičara da je jednostavan i upotrebljiv u kliničkoj praksi da su klinički testovi hoda senzibilni i validni da test odslikava svakodnevne sposobnosti pacijenta da se lako može interpretirati Neki testovi ispunjavaju ove zahteve 1. Desetometarni test hoda – 10 Meter Gehtest 3.x6 – potpuna nesposobnost xx.

Pacijent posle jednog signala pokušava da stavi jednu nogu ispred bloka – prepreka i da je vrati nazad. TUG test ima negativnu korelaciju sa brzinom hoda r = . sa poda i vratiti se nazad u vremenu manjem od 25 sekundi f) pet stepenica se popeti i sići za manje od 35 sekundi. Takođe visok nivo brzine hoda znači dobar motorički oporavak jednog hemiplegičara.5 km/h. bez držanja za glender.61. Napraviti jedan korak ka napred sa drugom nogom (Noseća noga mora biti ekstendirana) b) hod uz pomoć druge osobe c) hod tri metra bez pomoći (sva pomoćna sredstva su dozvoljena) d) hod od pet metara bez pomoći e) hod 10 metara bez pomoći. dubina 30 sm. sa peskom. Step test Pacijent stoji ispred jedne prepreke (blok).81. koji je visok 7. a druga pomoćna sredstva su dozvoljena. Ako je potrebno pacijentu više od 30 sekundi tada on sigurno zahteva pomoć u okviru ADŽ. Pery naglašava da brzina hoda veća od 1.54 km/h. Granična vrednost je 14 sekundi. upoređujući sa snagom plantarnih fleksora i ravnotežom kod hemiplegičara. Meri se vreme za koje pacijent potroši od stajanja do ponovnog sedanja na stolicu.78. Ako ne može da izvede nijednom i nema ravnotežu dobija ocenu 0. Kod osoba preko 65 godina kod ovog testa postoji opasnost od pada u toku izvođenja ove motoričke aktivnosti. širok 41 cm. Skala motoričke procene (MAS skala) Carr Shepherd. predstavlja signifaktni faktor za samostalnost hoda i samozbrinjavanje. hoda tri metra i vraća se nazad seda na stolicu. podići mali džakić. na razdaljini od 5 cm. Hod se maksimalno posle 15 sekundi može prekinuti. Takođe neki autori smatraju da 12 minutni test nema prednosti u odnosu na 6 minutni test. Smatram da predloženi testovi ispunjavaju sve .0. Barthel Index = . 2003 a) stajanje na paretičnoj nozi. Richardson (2001) su razvili test koji je inače veoma jednostavan: Pacijent ustaje sa jedne standardizovane stolice.5 cm. Brzina hoda nakon CVI je značajna jer se na taj način orijentišemo da pacijent može da pređe ulicu na raskrsnici za vreme trajanja zelenog svetla. 6 i 12 minutni test određuju i kardijalnu sposobnost pacijenta. Berg-balans-skala r = . Kritična vrednost je manja brzina od 0. Brzina hoda = dužina koraka* frekvencija koraka ili prema Pery-ju Dužina koraka = brzina hoda (m/min)/dopellkorak*2. Timed Up & Go Test (TUG test) Mathias.0.0. Prema Eng-u postoji visok stepen korealtivnosti između postignute dužine i brzine hoda. Zaključak: Savremena evaluacija pacijenata nakon CVI podrazumeva upotrebu klinički adaptiranih i lako razumljivih testova. 6 minutni test hoda Uzima rastojanje od 40 metara i prati koliko za 6 minuta može hemiparetičar da pređe.hoda i frekvencija hoda. U periodu od 15 sekundi meri se broj koraka – pokušaja i uspešnog izvođenja. okretanje.

Miltner W. Medicinski fakultet. Periferni vid detektuje kretanje same osobe u odnosu na spoljašnnju sredinu. vrat i mišići oka snabdevaju korisnim informacijama u cilju održavanja balansa. bolu. M. vizuelni i vestibularni. Švirtlih L Klinika za rehabilitaciju “Dr. M Auracher. Jugoslovenski kongres lekara za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Zlatibor. skočni zglob kolena. Krunić R (2004) Kada počinje rehabilitacioni tretman hemiplegičara.. ligamentima. validnost. kukovi. povredu glave kao i druge neurološke bolesti imaju poremećaj posturalne kontrole. Weiss Th. Muller. Jevtić M. Klinička kineziterapija. Za orientaciju prema okolini koristimo tri osećaja: somatosenzitivni. Horterer (2000) «MPH Therapiescore» Koranknegymnastik. Vizuelni receptori u očima izvode dve radnje: Centralni (fokalni) vid omogućava spoljašnju orijentaciju. zbornik radova: 134143 4. zbornik radova – video bim prezentacija: 81-99. Orijentacija je podešavanje tela i glave na uspravan položaj. (Holeden et al. POREMEĆAJ BALANSA KOD BOLESNIKA SA OŠTEĆENJEM CNS Stefanović A. Krankengymnastik. Beograd.net Pacijenti koji su imali moždani udar. Drača S. medijalni retikulospinalni. laku kliničku primenu i interpretaciju dobijenih rezultata. M. a to je uspravan položaj. Centralni output (izlaz) je u vezi sa spoljašnom sredinom preko senzornog inputa. Pod posturalnom kontrolom se podrazumeva orijentacija i balans (ekvilibrijum). Kragujevac.. temperaturi i pritisku i poziciji zglobova. Srbija kzotovic@drenik. Balans je kompleksni proces koji uključuje prijem i integraciju senzornog priliva i planiranje i egzekuciju pokreta u postizanju cilja koji se traži. Jović S. (1984) Gait assessment for neurologically impaired patients Standards for outcome assessment. 2001 3.H.zahteve savremene evaluacije nakon CVI: jednostavnost. leđa. Somatosenzorni receptori su lokalizovani u zglobovima. i doprinosi percepciji pokreta uspravljanja i pomeranja. vestibulospinalni i medialni kortikospinalni put. Phys. kontrakciji. Centralnu komandu omogućavaju sledeći putevi: tektospinalni. tonusu. Mataruška banja. Literatura: 1. Posturalna kontrola se postiže centralnom komandom prema donjem motornom neuronu. 53 (4): 578-590 2. Stopala. 54 2: 247-249 5. Zotović”. Actaphysiatrica. 6.. Jevtić M.: 35-40). Lješević B. istezanju. H. (1997) Savremena rehabilitacija hemiplegičara. Ther. uključujući pokrete glave i posturalno . Dragin A. et al. mišićima i koži i omogućavaju informacije o dužini mišića. Mi smo ranije pomenuli da tri primarna periferna senzorna inputa doprinose posturalnoj kontroli i to su somatosenzorni. a balans je sposobnost da se održi centar gravitacije u odnosu na širinu oslonca. vizuelni i vestibularni sistem.R (2001) Motorisches Lernen – neuere Erkentnisse.

Kad cerebellum ne funkcioniše dobro usled lezije. Vestibularni putevi Vestibularni input se prenosi do vestibulanih jedara i do pontomedularnog spoja. tabes dorslis. Vestibularni input od receptora unutrašnjeg uva daje informacije o položaju glave u odnosu na gravitaciju i pokretima glave. Vizuelni i somatosenzorni mogu da predvide poremećaj balansa .Vestibularni sistem je interna referenca u cilju određivanja tačnosti druga dva čula kada su oni u konfliktu. Superiorni i medialni nucleus održavaju stabilnost pogleda. lateralni i posteriorni. Mozak koristi relativne promene u ekscitaciji sa obe strane u cilju da se odredi pravac rotacije. a sa druge ekscitiran. CNS bolesti ili lezija parietalnog lobusa može da ošteti ovaj procesorni mehanizam tako da dostupni. koji se dešavaju zajedno. tačni senzorni input se ne prepoznaje. To uključuje oba segmenta tela i njihove unutrašnje povezanosti (glava u relaciji sa trupom. Senzorna komponenta vestibularnog sistema sastoji se od labirinta mehaničkog sistema dizajniranog da konvertuje pokrete glave u neurološku ekcitaciju. Na kraju da zaključimo da somatosenzitivni input omogaćava informacije o prenosu težine i relativnu poziciju delova tela. Njihov odnos omogućava informacije CNS i u direktnom su odnosu prema pokretima glave. Svaki od 4 nukleusa (jedra) su uključeni u specifičnu funkciju vestibularnog sistema. Periferni somatosenzorni gubitak se dešava posle lezije kičmene moždine. Vestibularni sistem obezbeđuje centralni nervni sistem sa informacijama o poziciji i kretanju glave u relaciji sa gravitacijom. Veze od nukleusa prema drugim strukturama mozga su kompleks i veliki ouflow (priliv) idu prema cerebellumu. Znači pokret glave stimuliše oba seta semicirkularnih kanala tako da vestibularni nerv sa jedne strane je inhibiran. medialni nucleus učestvuje u kordinaciji glave i pokretima oka. Na kraju centralni meha-nizam ujedinjuje svaku dostupni i precizni input u cilju odgovora gde se nalazim.njihanje. Na primer pri pokretu glave ekcitacija jednog vestibularnog organa se povećava dok drugog se smanjuje propocionalno. Donji inferiorni nukleus ima konekcije sa ostalim jedrima i sa retikularnom formacijom. Centralna senzorna percepcija Mozak traži informacije od sva tri čula da bi korektno razlikovo sam pokret od pokreta u sredini. Svaka strana moždanog stabla sadrži set jedara koji su opisani ranije i njihove interkonekcije između dve strane koje omogućavaju informacije sa svakog labirinta koje se prikupljaju pre interpretacije od strane CNS. trup u relaciji sa stopalima) i spoljašnje relacije tela u odnosu na sredinu. Postoje dve komponenete: otolita utricle i saccule koji su orijentisane u različitim ravnima i zbog toga radeći zajedno mogu da detektuju i akceleraciju i tilt. kao i input u kontroli mišića ekstremiteta trupa u održavanju balansa. Vestibularni nerv prenosi informacije od labirinta prema CNS. Ovaj sistem uključuje semicirkularne kanale i otolite. Vizuelni input omogućava informacije o pokretu i uspravnom položaju. Semicirkularni kanali su anteriorni. periferne neuropatije. kalibracija vestibularnih refleksa je oštećena kao i sposobnost da se izvede korektan pokret i brzina pokreta. amputacije. Ovi semicirkularni kanali oblika prstena sadrže trepljaste ćelije koje reaguju na pokret fluida kada se pokrene glava.

Physiother Can 41:304.K et al:Measuring balance in the elderly: Preliminary development of an Instrument. Barnes ML. Chandler. Dimitrijević L1. Fugel . P. Tinetti skala procena hoda sadrži listu sedam normalnih aspekta hoda koji se posmatraju od strane ispitivača kada osoba hoda. Weiner. 1989. Phys Ther 1983. Čolović H1. (1990). Philadelphia. Berg.yu Na problem ravnoteže kod obolelih od Parkinsonove bolesti ukazano je još 1967. Duncan.K. Najbolje je kad dostignu skor 12. Fukcionalne skale balansa koje se koriste kod pacijenata sa oštećenjem CNS Bergova skala lista 14 radnji koji se traži od pacijenta.fak. Međutim. Fregley . godine.. stajanje uz pomoć i bez pomoći. In Hadson S (ed): Clinical Exercise Physiology.ni. 192-197. najčeće tri test baterije.Functional reach: A new clinical measure of balance Journal of Gerontology 45(6). and Motor Learning.63:1606-10. stajanje sa otvorenim i zatvorenim očima i stajanje na jednoj nozi. protektivne reakcije zdrave i bolesne strane ili već pomenuta Bergova skala.u sedećem i u stojećem položaju. movements.Mayer senzomotorni test procene balansa koji je dizajniran za upotrebu kod hemiplegičara: balans . Srbija ivona@med. Najbolje se posturalni problemi mogu evidentirati pri naglom. veći brojevi pokazuju bolje izvođenje. 1 Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Skorovanje je od 0 do 2. 1994. et al.(destabilizaciju).. 2Klinika za neurologiju. Atlanta. D. CV Mosby. Nelson SG.. 5. Literatura: 1. Originalno je dizajnirana u cilju procene rizika pada kod starijih osoba. et al: reflex and Vestibular Aspects of Motor Control.Graybiel Ataxia test od osam stavki koje uključuju tandem hod. a 4 može da izvede radnju bez teškoća. 3. sedenje bez naslona. Ispitivač ocenjuje svaku radnju od 0 do 4.ac. Gde je 0 ne može da izvede radnju.. Smatra se da je uslovljen poremećajem impulsa iz unutrašnjeg dela globus palidus-a ka međumozgu i moždanom stablu koji su bitni za održavanje ravnoteže. Propst M. Stamenović J2. Duncan PW.J. a sva tri osećaja se koriste u cilju oblikovanja motorne reakcije na nestabilnost. TESTOVI BALANSA KOD OBOLELIH OD PARKINSONOVE BOLESTI Stanković I1. Originala skala procene hoda (GARS) je lista od 16 abnormalnih aspekta hoda. hodanje 10 koraka sa zatvorenim očima. neočekivanom pomeranju bolesnika unazad za ramena. Kod zdravih osoba u ovom . stajanje na zdravoj i na bolesnoj nozi. Nashner L: Evaluation of postural stability.Koristi se kod pacijenata koji su imali moždani udar u proceni balansa. Reliability of Fugl-Meyer assessment of sensorirmotor recovery following cerebrovascular accident. and control. pošto jedan test ne može dati kompletnu sliku o balansnim sposobnostima pacijenta koristi se nekoliko. KC Niš. Stokesville Publishing. 1990. 2. 4. Motor Development. Kojović J1.

usporeni su ili u potpunosti izostaju. 1986. Grill S. 1996. Hill K i sar. Suština fizikalne terapije Parkinsonove bolesti je vežba zaobilaženja aktivnosti bazalnih ganglija. Kod bolesnika sa Parkinsonovom bolešću ovi pokreti imaju smanjenu amplitudu. Izučavanja su ukazala da osobe sa Parkinsonovom bolešću dobro reaguju na promene težišta koje su sami izazvali ukoliko imaju dovoljno vremena za pripremu pokreta. 1999). Odgovor na pokret koji sami indukuju kod bolesnika sa Parkinsonovom bolešću je normalan. proprioceptivnih i vestibularnih impulsa radi održavanja ravnoteže. Kliničke manifestacije Parkinsonove bolesti postaju jasne kada nastupi degeneracija 60-80 % dopaminergičnih neurona u supstanci nigri i gubitka 90 % dopamina u corpus striatum-u. podizanje ruku na gore i nekada fleksija kukova napred. Utvrđivanje stanja ravnoteže tokom stajanja predstavlja glavnu komponentu fizioterapijske analize bolesnika sa Parkinsonovom bolešću. kao i kod pacijenata koji imaju sklonost reakciji pada. c) testovi reakcije na neočekivane spoljne poremećaje (na primer guranje). Ovako pacijenti mogu imati normalan korak ukoliko im se kaže da hodaju po nacrtanoj osnovi. 2000). U kliničkoj praksi koristi se više testova za testiranje ravnoteže kod starijih pacijenata: a) testovi koji mere sposobnost odr`žvanja ravnoteže pri različitim položajima stopala. auditivne stimuluse i proprioceptivnu povratnu spregu pri izvodjenju kompleksnih pokreta. ustajanja. Bolesnici od Parkinsonove bolesti zavise od kortikalnih kontrolnih mehanizama u cilju počinjanja pokreta... usled hipokinezije. d) funkcionalni testovi ravnoteže tokom hoda. posturalne kontrole i smanjenje brzine i amplitude pokreta kod ovih bolesnika razvija . Kompenzacija je na taj način omogućena uz pomoć spoljnih pokazatelja ili fokusiranjem pažnje na zadatak. a kod jačeg pomeranja nastupa i iskorak nazad. Bez obzira na rutinsko široko rasprostranjeno korišćenje ovih testova. Cunnington R i sar. stopala). Bolesnici od Parkinsonove bolesti imaju teškoće da odgovore na nagle promene težišta. somatosenzitivnih. Poremećaj ravnoteže. Porast aktivnosti frontalnih mehanizama pažnje može pomoći u sprečavanju automatskog odvijanja pokreta preko oštećenih bazalnih ganglija. kao i e) testovi sposobnosti integracije vizuelnih. U nekim slučajevima dominira reakcija pada (Morris ME. 1999). b) testovi održavanja stabilnosti pri samostalno prouzrokovanim poremećajima ravnoteže (podizanje ruke. Morris ME i sar. ako se koncentrišu na pokret i ako vremenski faktor. 1993. ali bi koncentracijom trebalo da normalno održavaju uspravan stav kao i zdrave osobe istog uzrasta. a nasuprot tome. Usled nepraktičnosti korišćenja svih ovih testova. Osobe sa Parkinsonovim bolešću se dosta oslanjaju na vizuelne informacije. okretanja. 1997. Bitno je imati test rane dijagnoze sklonosti pada i znati da li su rezultati konzistentni tokom vremena.slučaju nastupa dorzifleksija u skočnom zglobu. neophodno je definisati značaj pojedinih testova (Pastor MA i sar. Morris ME i sar. posturalni odgovori na neočekivane spoljne promene težišta su umanjeni ili nedostaju (Mathias S i sar. 1996. nije ograničavajući. nema jasnih podataka koja grupa najbolje precizira motorne sposobnosti održavanja ravnoteže kod pacijeneta sa i bez Parkinsonove bolesti.

Ispitivanje testa podizanja ruku: od pacijenta se zahteva da stoji sa stopalima razmaknutim za 10 cm i da podiže ruke gore do nivoa ramena i spusti ih dole maksimalan broj puta u intervalu od 15 sekundi. Najbolji od tri rezultata. Vizuelizacija i mentalna vežba su od pomoći. Ispitanik staji sa stopalima . Majsak i sar. Potrebno je učiti pacijenta o efektivnoj strategiji koračanja. pošto preko 60 % padova nastaje u kućnim uslovima (Schenkman M i sar 1988. Fizioterapeut demonstrira adekvatnu strategiju i sledi treniranje iskoraka u raznim smerovima tokom više dana i uz pomoć verbalne povratne sprege. Meri se najveća daljina koju doseže ispitanik sa fiksiranim osloncem. Poslednja dva testa uraditi u obe verzije položaja nogu. stav sa stopalima neposredno jedno ispred drugog (tandem stav) i stav na jednoj nozi. Modifikacija okoline smanjuje rizike. Pre i posle fizikalne terapije potrebno je evaluirati testove ravnoteže kod bolesnika od Parkinsonove bolesti tokom stajanja. TESTOVI ENDOGENO UZROKOVANOG DIZBALANSA Za ispitivanje testa dosezanja primenjuju se plastični markeri rasporedjeni na po 50 mm duž linije. 1998. a peta prednje noge u ravni prstiju zadnje). Pacijentu je rečeno da će biti blago gurnut i da treba da samostalno povrati ravnotežu. 1998. TESTOVI STAJANJA Ispitati stav sa spojenim stopalima. Pomeranjem ispitanika maksimalno napred bez pomeranja oslonca dobija se položaj srednjeg prsta (položaj 2). stav u raskoraku (razmak 10 cm. iskliznuća i pada. 2002). Može se koristiti i test posturalnog odgovora.. 1998). paralelan stav (stopala razmaknuta za 10 cm). a zatim podiže desnu ruku do 90o sa merenjem položaja srednjeg prsta na zidu (pozicija 1). Morris ME. 2000. TEST EGZOGENO UZROKOVANOG DIZBALANSA Za ispitivanje poremećaja ravnoteže usled spoljnih faktora primenjuje se pomeranje u ramenu sa ocenom u pet stupnjeva. potrebe pomoći druge osobe ili stabilnog stajanja preko 30 sekundi. Test koračanja u mestu (step test): koristi se postolje visine 15 cm postavljeno 5 cm ispred stopala raširenih za 10 cm i pacijent načini maksimalan broj koraka gore i dole za 15 sekundi. Za evaluiranje testa savijanja i hvatanja meri se maksimalna udaljenost sa koje ispitanik može da se savije i sa podloge podigne plastične čunjeve raspoređene na udaljenosti od po 5 cm. Rijken PM i sar. ako su kraći od 10 sekundi ili najbolji rezultat. Druga pripremna tehnika je identifikacija potencijalnih rizika u okolini pre hoda. a da ne dodirne podlogu rukama ili promeni položaj stopala.sklonost zanošenja. Kada su oni gurnuti unazad u nivou ramena tipično je da izostaje iskorak unazad i sledi rigidni pad. ako je preko 10 sekundi uzima se u obzir. pri čemu je suprotno koleno sa fleksijom od 45o. tokom samostalno izazvanih promena težišta i tokom neočekivanih spoljno uzrokovanih promena težišta. pa su utvrđivanje stanja i prevencija bitan moment planiranja i izvođenja fizikalne terapije Parkinsonove bolesti (Smithson F i sar. Poboljšanje posturalne kontrole može se postići treniranjem i razmišljanjem o održavanju ravnoteže pre sprovodjenja aktivnosti. Test se smatra završenim u slučaju promene položaja. pri čemu pacijent stoji desnom stranom blizu zida i stopalima razmaknutim 10 cm. Danisi F.

Nasuprot vrednostima pomenutih testova. Međutim. U grupi sa tendencijom pada propisana fizikalna terapija rezultuje statistički značajnim poboljšanjem svih ispitivanih parametara testova stajanja. podeljeno na analizu grupe sa i bez reakcije pada. Ovo sistematsko izučavanje brojnih parametara održavanja ravnoteže kod pacijenata sa Parkinsonovom bolešću. 4) nekoliko iskoraka uz potrebu prihvatanja. Većina pacijenata obolelih od Parkinsonove bolesti sa i bez sklonosti pada. daje brojne klinički bitne podatke. ispitivanje stajanja primenom tandem stava i stajanja na jednoj nozi pokazuju značajne razlike kontrolne grupe i grupe bolesnika sa sklonošću padu za ove oblike testiranja.razmaknutim za 10 cm. . Ispitivanje reagovanja na endogeno i egzogeno uslovljen poremećaj ravnoteže obolelih od Parkinsonove bolesti bez reakcije pada pokazuje statistički značajnu razliku u odnosu na kontrolu za step test i egzogeno uslovljen poremećaj ravnoteže. paralelan stav i stav u raskoraku. I u grupi obolelih od Parkinsonove bolesti koji ne pokazuju sklonost poremećaja stajanja vrednosti ove grupe testova su niže u odnosu na zdravu populaciju sličnih godina starosti. je statistički značajna razlika verifikovana za test funkcionalnog dosezanja. Test funkcijskog dosezanja i step test je značajno različit između svih ispitivanih grupa. 5) tendencija pada bez iskoraka. Sve vrednosti testova se približavaju vrednostima kontrolne grupe. Reakcija pacijenta se kvantifikuje kao: 1) uspravan stav bez iskoraka. a naročito se to odnosi na tandem stav i stav na jednoj nozi gde su razlike bile statistički značajne. Osobe sa Parkinsonovom bolešću nemaju posebnih teškoća pri uspravnom stavu sa malo razmaknutim stopalima i spuštenim rukama. Statistički značajno poboljšanje rezultata nađeno je za test funkcionalnog dosezanja. kako endogenog. Fizikalna terapija grupe pacijenata bez reakcije pada poboljšava i parametre testova endogenog i egzogenog disbalansa. Kod pacijenata sa tendencijom pada procedure fizikalne terapije poboljšavaju vrednosti svih analiziranih parametara. tako i egzogenog disbalansa. nađena je značajna razlika u vrednostima testova samostalno indukovanih poremećaja ravnoteže. do punog isteka vremena od trideset sekundi. step test i test egzogeno uslovljenog disbalansa. mogu da izvrše testove sa spojenim stopalima. ali i statistički niže u odnosu na grupu sa sklonošću pada. 3) održavanje ravnoteže uz nekoliko iskoraka. Nešto su slabiji rezultati ovih testova kod pacijenata sa reakcijom pada. vrednosti svih testova sposobnosti stajanja se u grupi obolelih bez sklonosti pada posle adekvatne fizikalne terapije približavaju kontrolnim nivoima. 2) iskorak unazad i postizanje ravnoteže. Nasuprot tome. ispitivač je iza njegovih leđa i vrši naglo pomeranje unazad za ramena koje odgovara masi ispitanika. ali je statistički značajno poboljšanje ustanovljeno za vrednosti step testa i test egzogeno uslovljenog disbalansa. Slične razlike nadjene su i kod egzogeno uslovljenih poremećaja ravnoteže. U grupi sa reakcijom pada. Ukupno analizirano. svi parametri su statistički značajno slabiji u odnosu na grupu bez tendencije pada. step test i test egzogenog poremećaja ravnoteže.

Testovi ispitivanja ravnoteže obolelih od Parkinsonove bolesti pokazuju statistički značajnu razliku za test tandem stava i stajanja na jednoj nozi u odnosu na zdravu populaciju sličnih godina starosti (kontrola) i između grupa obolelih od Parkinsonove bolesti sa i bez tendencije pada. različit u ispitivanim grupama. ali zadovoljavajuće vrednost ovih testova. Test funkcijskog dosezanja je. što odgovara nalazima i drugih studija po kojima je ovaj test značajan kod bolesnika sa neurološkim bolestima koje remete ravnotežu. Može se zaključiti da: 1. tandem stav i stav na jednoj nozi pokazuju značajne razlike između grupa Parkinsonove bolesti sa i bez tendencije pada.. Drugo objašnjenje se bazira na pozitivnom efektu ponovljenih funkcionalnih pokreta pod uticajem stimulusa (Nieuwboer A. Za razliku od njega. Sa druge strane. a time i mali klinički značaj. Adaptivni mehanizmi koji koriste pažnju i senzorne stimuluse mogu biti zasnovani na pojačanoj aktivnosti nezahvaćenih cerebelarnih i lateralnih premotornih puteva. a kada nastupi spoljni signal pokreta njena aktivnost naglo prestaje. produženje trajanja testa. To ukazuje na mogućnost postojanja i centralnog deficita kontrole ravnoteže koji se samo delimično može kompenzovati kognitivnim funkcijama. To odgovara zapažanju da osobe sa Parkinsonovom bolešću sa sklonošću pada nemaju adekvatnu sposobnost iskoraka usled značajne usporenosti ove reakcije. test savijanja i dosezanja imao je neznačajne razlike izmedju grupa. Razlog za ovo je vizuelni stimulus kod poslednjeg testa koji poboljšava rezultate kod Parkinsonove bolesti. Kod hipokinezije interakcija bazalnih ganglija suplementarne motorne areje (SMA) je prekinuta tokom izvođenja pokreta. Kod testova podizanja ruku hipokinezija može značajno uticati na rezultate. Stoga. Najkorisniji testovi su: test tandem stava. Na osnovu izučavanja može se ustanoviti postojanje klinički značajnih testova za razlikovanje sklonosti pada kod pacijenata sa Parkinsonovom bolešću. Ostali testovi stava nisu značajno različiti između analiziranih grupa. a posebno sa reakcijom pada (Morris ME i sar. Ona vrši pripremu za naredni pokret preko porasta aktivnosti neurona. Na vrednosti oba testa bitno utiču visina i fleksibilnost muskuloskeletnog sistema ispitanika. posebno kod ovakvih ponovljenih pokreta. Ovi testovi su jednostavni. Spoljno izazvani poremećaji ravnoteže uslovljavaju značajne razlike vrednosti između ispitivanih grupa. a bez razlike grupe bez tendencije pada u odnosu na kontrolu. brzi. Ne izgleda da je hipokinezija bitan faktor za rezultate step testa. 1996). su tandem stav i stav na jednoj nozi klinički značajni testovi za razlikovanje pacijenata koji imaju reakciju pada.Testovi mirnog stajanja sa spojenim i rastavljenim stopalima i stav sa iskorakom nisu značajno različiti između grupa. . takođe. pa nemaju značaj u fizikalnoj terapiji pacijenata sa Parkinsonovom bolešću. Bolesnici bez reakcije pada imaju nešto umanjene. zbog prirode bolesti. stajanje na jednoj nozi i test spoljno uslovljenog poremećaja ravnoteže. Takođe. jeftini i mogu se ponavljati po potrebi. i sar. ne bi povećalo njihovu specifičnost. 2001).

kinematic and spatiotemporal contraints on gait in Parkinson”s disease.18: 461-483. Pastor MA. 2000.116:1177-1190. J Am Geriatr Soc. 5. Human Movement Science. Kutchibhatla M: Exercise to Improve Spinal Flexibility and Function of People with Parkinsons Disease: A Randomized. et al. Therapeutic Strategies to Improve Patient Function and Quality of Life. Frackowiak R.. odnosno tandem stav i stav na jednoj nozi za grupu sa tendencijom pada. Marsden CD: Vestivular Induced Postural Responses in Parkinsons Disease. Danisi F: Parkinson’s Disease. 1998. Nayak U. 10. 8. Controlled Trial. Day BL.125:276-289. Arch Phys Med Rehabil. Morris ME. Cutson TM.67:387-89. 1999. . Huxham F. Isaacs B: Balance in Elderly Patients: The "Get up and Go" Test. Ispitivanjem reagovanja na endogeno i egzogeno uslovljene poremećaje ravnoteže potvrđena je statistički značajna razlika za step test i egzogeni disbalans u odnosu na kontrolu i između grupa obolelih od Parkinsonove bolesti sa i bez tendencije pada. Iansek R. Summers JJ: Temporal Stability of Gait in Parkinson's Disease. Literatura: 1. step test i test egzogeno izazvanog disbalansa predstavljaju pouzdane parametre ispitivanja balansa pacijenata sa Parkinsonovom bolešću sa i bez reakcije pada i treba ih koristiti za analizu stanja i praćenje efekata fizikalnih terapijskih procedura. Clin Rehabil. Grill S: Postural Instability in Parkinson's Disease. 4. Gentile AM. Lees A. Test tandem stava. kao i testa endogeno i egzogeno izazvanog disbalansa i za step test. Johnson KA. Dom R. Geriatrics. Truyen M. Passingham R: Attention to Action in Parkinsons Disease. Brain.Morris ME.33:266-272. de Weerdt W.120:1339-1353. Stephan KE. stava na jednoj nozi.57:46-50. 1998. Brain. Physical Therapy 1996. Rijken PM. Majsak MJ.48:179-81. 4.12:143-50. Flanagan JR: The Reaching Movements of Patients with Parkinsons Disease Under Self-determinated Maximal Speed abd Visually Cued Conditions. 2002. Iansek R. Cunnington R. Kinetic. a poboljšanje je statistički značajno za tandem stav u grupi obolelih bez tendencije pada. Fizikalna terapija dovodi do poboljšanja vrednosti testova stajanja. 2002. Bradshaw JL: Movement Related Potentials in Parkinsons Disease: Motor Imagery and Movement preparation. 9.121:755-766. Impaired Effective Connecting Among Frontal Cortical Regions.76:763-77. Schenkman M. 1986. 3. Kaminski T. Brain.80:578-597. Nieuwboer A. 11. Janssens L.46:1207-1216. 1998. 12. 13. 7. Md Med J. 1997. Mathias S. J Rehabil Med. 6. Brain. 1993. Rowe J. Kamsma Y: The Effect of a Home Physiotherapy Program for Persons with Parkinsons Disease. 3. Physical Therapy. 1999. Morris ME: Movement Disorders in People With Parkinson Disease: A Model for Physical Therapy. kao i za test funkcionalnog dosezanja za grupu sa tendencijom pada. 2. Dekker J: Clinical Experience of Rehabilitation Therapists with Chronic Diseases: A Quantitative Approach.2. Matyas TA. McGinelly J. 2001.

co. tok i rezultate rehabilitacionog tretmana. Zaključak: Hemianozognozija . često nastaje i oštećenje viših cerebralnih funkcija.78:577-92. Stankovic I: The effect of physical therapy on balance of patients with parkinson’s disease. Pri planiranju rehabilitacionog programa neophodno je da se uradi funkcionalna procena. 1998. P REHABILITACIJA BOLESNIKA POSLE CEREBROVASKULARNOG INSULTA Vukmanović M. Marić . Gerakaroska S. S obzirom na patološko . Smithson F. Metod: korišćene su deskriptivne i analitičke metode. Labačevska V. asomatognozija – nerusena telesna šema.yu Uvod: Cerebrovaskularni inzult je teška bolest koja je svakim danom sve veći problem u drustvu. Physical Therapy. Srbija seltersmarketing@bitinfo. a promene na moždanom parenhimu reverzibilne. P "SINDROM NEDOMINANTNE HEMISFERE" KAO PROBLEM U REHABILITACIJI BOLESNIKA SA HEMIPLEGIJOM NAKON MOŽDANOG UDARA Argakieva . Kod bolesnika sa levostrane hemiplegije nakon moždanog udara pored motornog deficita kao dominantan simptom.Beograd. . odeljenje ‘’Selters’’Mladenovac.14.27:53-57. konstruktivna apraksija.2004. Makedonija julijana_a_n@freemail. R. Maksimović G Institut za rehabilitaciju . Morris ME. a oni su i problem u rehabilitaciji.Milićević V. Koevska V Zavod za fizikalnu medicinu i medicinsku rehabilitaciju Skopje. Cilj rada je da se uoči negativna korelacija prisustva “sindroma nedominantne hemisphere” u ishodu rehabilitacije bolesnika nakon moždanog udara. Iansek R: Performance on Clinical Tests of Balance in Parkinson's Disease. Rezultati: Naši rezultati su pokazali da je prisustvo ovog sindroma "nedominantne hemisphere” znatno otežalo rehabilitacioni tretman pri čemu bolesnici nisu mogli aktvno da budu uključeni u rehabilitacioni program. pri čemu fizijatar mora uočiti oštećenje viših cerebralnih funkcija koji prate “sindrom nedominantne hemisphere”. Zato ovaj sindrom Francuzi su nazvali “Svet leve hemiplegije”.mk Uvod: Evaluacija funkcionalne onesposobenosti bolesnika sa hemiplegijom nakon moždanog udara je od isklucitelne važnosti za prognoze.negiranje oduzetosti.anatomske promene razikujemo: trajna oštećenja (hemoragični oblik CVI i ishemijski oblik) i tranzitorne ishemijske atake (TIA) gde su promene na krvnim sudovima manje ili više izraženi. Zafirovska L. hemianopsija su najčešći simptomi koji govore o oštećenju visšh cerebralnih funkcija. Int J of Rehabilitation Research. 15.Nikolova J.com.

73 godine.12 %) prosečne starosne dobi 64. Skopje.51 %).12 %) i samostalnih u ADŽ 0.mk Uvod: Primena električne stimulacije kod spastičnih stanja je i danas kontraverzna.88 %). delimično zavisnih od tuđe nege i pomoći 6 (18. prosečne starosne dobi 71.62 %) bolesnika ne održava balans. lečenih u našoj Ustanovi od januara do juna 2006. od toga 15 žena (46. delimično orjentisanih 8 (25 %). R.25 %) ima zadovoljavajući balans. dezorjentisanih je bilo 3 (9. Od procedura fizikalne terapije primenjivana je kinezi i radna terapija kod svih pacijenata. orjentacije u prostoru. Pri otpustu. . jedno ili više pridruženih oboljenja bilo je prisutno kod 27 (84. Ipak. Pri prijemu bolesnika nemogućnost održavanja balansa bilo je prisutno kod 20 (62. Pri otpustu zavisnih od tuđe nege i pomoci bilo je 23 (71.37 %). Zaključak: U ispitivanoj grupi došlo je do poboljšanja praćenih parametara kod većine bolesnika. Metod rada i bolesnici: Rađena je retrospektivna studija kojom je obuhvaćena grupa od 32 bolesnika izabranih metodom slučajnog izbora. mogućnosti kretanja.com.68 dana (najkraće 10. Pri otpustu hod je bio nemoguć kod 14 (41 %).U aktivnostima dnevnog života pri prijemu potpuno zavisnih od tuđe nege i pomoći bilo je 26 (81. hod uz pomagala 0. vremenu i prema ličnostima i samostalnosti u aktivnostima dnevnog života. Zafirovska L Zavod za fizikalna medicina i rehabilitacija. orjentisanih 20 (62. Osim hipertenzije.87 %). 9 (28. Koevska V.12 %) i hod uz pomagala 9 (28. veći broj autora se slaže da ona može doprineti redukciji spasticiteta pogotovo ako se primeni na mišiće antagoniste. Makedonija mirasto@sonet.12 %) održava kraće vreme.25 %) bolesnika. Nemogućnost hoda pri prijemu prisutna je kod 26 (81. 18 (56.38 %) bolesnika. a kod većine još elektroterapija i magnetoterapija. koji su imali manji deficit na prijemu. kod bolesnika kod kojih je ranije započeta rehabilitacija.Cilj rada: Ispitivanje rezultata fizikalne terapije kod pacijenata nakon CVI kao posledice hemoragične ili ishemijske lezije.60 godina i 17 muškaraca (53.51 %) bolesnika. delimicno zavisnih bilo je 9 (28.75 %). kraće vreme održava balans 6 (18. najduže 46 dana).25 %) bolesnika. P UTICAJ ELEKTRIČNE STIMULACIJE DOZOFLEKSORNIH AGONISTA NA OPSEG AKTIVNE I PASIVNE DORZALNE FLEKSIJE SPASTIČNOG STOPALA Stojanovska M.12 %). godine.37 %). Pri otpustu 5 (15. sa manje pridruzenih hroničnih oboljenja. delimično orjentisanih 9 (28. Trajanje rehabilitacionog tretmana iznosilo je 28. Rezultati rada: Studijom su obuhvaćena 32 bolesnika. Mitrevska B. zadovoljavajući balans održavalo je 6 (18.12 %).75 %).25 %) bolesnika. kod osoba bez psihoooganskog sindroma i koji su bili duži period na rehabilitaciji. Bolji oporavak je postignut kod mlađih osoba. Efikasnost fizikalne terapije testirali smo upoređivanjem: balansa u sedećem i stojećem stavu. uz pomoć druge osobe 9 (28.75 %) i nezavisnih 0.75 %). orjentisanih 11 (34. Dezorijntisanih pri prijemu je bilo 10 (31. hod uz pomoć druge osobe 6 (18.

P < 0. P < 0. odmah posle R = 0.88. P < 0. Zdravstveni centar Subotica. za dobijanje konkluzivnih dokaza. potrebno je da se ispitivanje obavi na većoj i homolognoj grupi pacijenata.95. Aplicirani su bifazni asimetrični impulsi širine 250μs.001. posledicom ishemičnog CVI. jedan čas posle R = 0. Svakako. jedan čas posle R = 0. rehabilitaciju.89.extensor proprius u toku 10 dana.79. triceps surae i m. P < 0. Za pasivnu dorzalnu fleksiju R pre stimulacije je iznosio 0.96. P EFEKTI DYSPORTA KOD SPASTIČNE HEMIPLEGIJE . odmah posle R = 0. Ćulibrk . sa trajanjem pojedinih stimulacija od 15 sekundi i pauzom između stimulacija od 30 sekundi. Metod: Ispitivanje je vršeno na pacijentu starom 30 godina. Ograničava brzinu i preciznost pokreta što znači da doprinosi motornom . kako i povećanje opsega aktivne i pasivne dorzalne fleksije stopala. Statistička analiza je obuhvatila proračun Spearman-ovog koeficijenta korelacije za vrednosti aktivne i pasivne dorzalne fleksije u toku desetodnevne stimulacije. extensor diggitorum i m. Odeljenje za fizikalnu medicinu i med. P < 0.Cilj rada je ispitati uticaj električne stimulacije agonista dozalnih fleksora na smanjenje mišićnog tonusa spastičnih plantarnih fleksora i time na povećanje opsega dorzalne fleksije stopala. cervikalne distonije. Srbija sloman@suonline.01. soleusa (MAS) i aktivne i pasivne dorzalne fleksije stopala su vršeni neposredno pre. Spasticitet kao deo sindroma GMN često je problem u osposobljavanju motornih funkcija. Bipolarna stimulacija je vršena iznad m. Klinička merenja mišićnog tonusa m. sa desnom hemiparezom i spastičnim ekvinovarus stopalom. korišćenjem TENS aparata.Đurović Lj. P < 0.001 i 24 časa posle stimulacije R = 0. da se merenja ne izvode od istog ispitivača koji vrši stimulaciju kao i da se nalazi uporede sa odgovarajućom kontrolnom grupom.Skenderović M.001. 24 časa posle stimulacije R = 0.89.M Zaključak: Naši nalazi idu u prilog činjenici da električna stimulacija antagonista spastičnih mišića dovodi do redukcije spasticiteta i povećanja opsega pokreta u zglobu. spastičnost posle moždanog udara. Spearmanov koeficijent je pokazao jaku i veoma jaku korelaciju za vrednosti aktivne i pasivne dorzalne fleksije tokom deset dana stimulacije. Za vrednosti aktivne dorzalne fleksije vrednosti R su iznosile: pre stimulacije 0.89. frekvencije 40 Hz. P < 0.001. odmah posle. Rezultati: U toku desetodnevne električne stimulacije evidentiran je trend redukcije mišićnog tonusa spastičnih plantarnih fleksora što je i potvrđeno subjektivnom procenom samog pacijenta.001.net Uvod i cilj rada: Dysport je prečišćeni preparat Botulinum toksina serološkog tipa A koji se izdvaja po velikoj moći.001.01.79.PRIKAZ SLUČAJA Manojlović . Najčešće indikacije su blefarospazam. P < 0. jedan čas i 24 časa posle stimulacije. dugom dejstvu i visokoj efikasnosti u smanjenju spasticiteta.

Spasticitet po Ašvort skali izražen u fleksorima leve ruke i ekstenzorima stopala levo. radna terapija.. Srbija kzotovic@drenik. parafino terapija. Materijal i metode: primena terapijskih postupaka i tehnika u trajanju od četiri nedelje.deficitu. m. Batrhel index 90.. elektroterapija. sin.. P EFEKTI TERAPIJSKIH POSTUPAKA NA MOTORNE POREMEĆAJE KOD ATAKSIČNOG SINDROMA NASTALOG USLED KRANIOCEREBRALNE TRAUME .. . m. Rezultati: Nakon infiltracije Dysporta u odgovarajuće mišiće i intenzivnog kineziterapijskog tretmana popravljen je motorni obrazac hoda. funkcionalna elektro stimulacija (FES). Beograd. Procenom težine moždanog udara po Barthel indeksu dobijen skor 55. četiri puta tokom celog tretmana uz pomoć Međunarodne skale za procenu ataksije (International Cooperative Ataxia Rating Scale). kao i pojedinih selektivnih motornih funkcija što je objektivizirano navedenim testom za procenu ataksije. nepravilnom koaktivacijom mišića pri pokušajima voljnih pokreta. triceps surae l. Rankinov skor: drugi stepen. m. Sprovođena intezivna kineziterapija. sin. Urađene infiltracije botulinum toksinom u m.-oj godini života doživela CVI sa posledičnim piramidnim deficitom nivoa plegije levo po spastičnom tipu. dva sata dnevno. S. Metode: Pacijentkinja M. injekcija u odgovarajuće mišiće smanjuje mišićnu kontraktilnost blokirajući oslobađanje ACH iz završetaka motornih neurona. U našem slučaju prikazan je dobar efekat posturalnog treninga i ponavljajućih stereotipnih pokreta kod pacijenta sa ataksijom usled kranicerebralne povrede. Procena je vršena u intervalima od deset dana. flexor digitorum profundus l. Sekulić A Klinika za rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović”. flexor digitorum sublimis l. Efikasan je kod spastičnosti posle moždanog udara jer se popravlja motorni obrazac hoda što doprinosi boljem funkcionalnom osposobljavanju. u 39.net Cilj: ispitati efekat posebno prilagođenih terapijskih postupaka na pojedine motorne poremećaje usled ataksije kod pacijenta sa kraniocerebralnom povredom. triceps surae (Klinika . sin. Rezultati: kod pacijenta je uočeno poboljšanje ukupnih motornih sposobnosti kroz funkciju hoda i stajanja.PRIKAZ SLUČAJA Stevanović S. Manifestuje se povećanim tonusom.Zotović”). m. flexor carpi radialis l. dok kod ruke smanjenjem spasticiteta nije dobijeno značajnije poboljšanje. Zaključak: Dysport kao prečišćeni preparat Botulinum toksina aplikovan u obliku i. sin. Zaključak: poboljšanje u pojedinim motornim funkcijama i posturalnoj kontroli utiče na brzinu i preciznost izvedenih pokreta. i još 2 puta ponovljene u m. Po Rankinovoj skali onesposobljenosti IV stepen.

P FIZIKALNI TRETMAN I FUNKCIONALNI STATUS KOD OSOBA SA MULTIPLOM SKLEROZOM Kapidžić . 14 (53. komplikacije i prikazati rezultate. uglavnom. Svi su rehabilitovani na Klinici za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u periodu od 2001 do 2006 godine prosječnog trajanja rehabilitacije od 20. Kontradiktorna su mišljenja o potrebi primjene fizikalnog tretmana kod osoba sa multiplom sklerozom. Tunjić A. Kod svih bolesnika registrovan je metalni status (MMST).yu M. Magda N Specijalna bolnica za FMR «Rusanda». UKC Tuzla. radna terapija. Cilj rada je ukazati na specifičnosti rehabilitacije. vegetativni poremećaji. rigor mišića. Sve to predstavlja visok rizik za traumu. funkcionalni status (sposobnost za hod) na prijemu i otpustu.Jovanović T. Lečenje se uglavnom sprovodi operativno. U aktivnostima svakodnevnog života upućeni su. tremor u miru. Metod: Ispitivanje je sprovedeno na grupi od 37 bolesnika sa Parkinsonovom bolešću i stanjem nakon preloma kuka. Karabegović A. Karakteriše ga hipokinezija.ba Uvod. Cilj rada je da se ispita uticaj fizikalne terapije na funkcionalni status osoba sa multiplom sklerozom.4 ± 1.Imamović M. Cilj rada. Melenci. komplikacije u toku rehabilitacije i Jensen index (socijalna osposobljenost).8 %) žena i 12 (46. P REHABILITACIJA BOLESNIKA SA PARKINSONOVOM BOLEŠĆU NAKON OPERATIVNO LEČENOG PRELOMA KUKA Stojković .net.1 %) muškaraca. a 21 ispitanik je imao uz to i . na tuđu pomoć i dalje medicinsko zbrinjavanje. Ispitanici i metode.3 dana.Primenjeni model terapijskih postupaka i način procene može biti od koristi u kliničkom radu. posebno iz razloga što je za ovu vrstu poremećaja pokreta razvijano ili objektivizirano relativno malo terapijskih tehnika. anomalije držanja i kretanja. pa je prelom kuka česta povreda u ovih bolesnika. prosječne životne starosti 41. terapija fizikalnih agenasa). BiH dr.7 ± 10. naročito o primjeni kinezi terapije. Srbija nmagda@banjarusanda. operativno lečenih ugradnjom parcijalne proteze. Parkinsoni je najčešće ekstrapiramidalno oboljenje i javlja se uglavnom kod muškaraca u dobi između pete i šeste decenije života. Uzorak je činilo 26 osoba koje boluju od multiple skleroze (MS).suada@bih. Zonić .8 godina.co.Duraković S. Kod svih bolesnika sproveden je adekvatan program rehabilitacije (kinezi terapija. Čićkušić A Klinika za fizikalnu medicinu i medicinsku rehabilitaciju. Svih 26 ispitanika su imali kinezi i krio terapiju. kao i poterbno medikamentno lečenje. Nakon lečenja kod većine bolesnika postignut je nepotpun funkcionalni oporavak.

5 %) udovaca/udovica i 1 (3. Kliničke karakteristike napada su određene normalnim funkcijama regiona korteksa u kojima neuroni ispaljuju abnormalno što dovodi do stereotipnih promena u svesti. U istraživanju je bilo 26 ispitanika.4. 14 žena i 12 muškaraca. 3 (11. motornim funkcijama i osećajima kada se neprovocirani napad javlja rekurentno.1993).5 godina je bilo 11 (42.6 %) ispitanika i od 11 .8 %) razveden.15 godina je bilo 6 (23.7 a pri otpustu 3.elektro terapiju.8.1 ± 1.0 %) ispitanika. što se karakteriše raznovrsnim ispoljavanjem moždanih poremećaja. U neurohirurškoj praksi to su kraniotomije kod supratentorijalnih stanja kao sto su vaskularne malformacije (aneurizme i AV malformacije). Funkcionalni status je značajno poboljšan nakon primjene fizikalnih procedura kod osoba sa relapsing – remiting MS-om. Za sva tri testa vrijednosti na otpustu su u odnosu na vrijednosti na prijemu značajno bolje na nivou p < 0.om (stepen onesposobljenosti oboljelih od MS-a). Epileptični napadi se mogu definisati kao manifestacija prekomerne neuronalne aktivnosti u sivoj masi cerebralnog korteksa.3 ± 16.3 %) samaca. Rezultati. 3 (od 61 do 90 bodova – umjerena ovisnost).3 %) ispitanika. Zaključak. emocijama. fizičkog i psihosocijalnog funkcionisanja sa pratećim smanjenjem ili promenom stanja svesti.teška ovisnost).0 ± 0. Posttraumatska epilepsija (PTE) se odnosi na poremećaj . ponašanju. Prema dužini trajanja bolesti od 0 . FIM-om (funkcionalno mjerenje nezavisnosti). 4 (od 91 do 99 bodova – mala ovisnost).5 ± 0. Dragin A Klinika za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“. Prije početka tretmana svim ispitanicima je osim anamneze i fizikalnog statusa. Na prijemu srednja vrijednost za EDSS je bila 4. od 6 . EDSS P EPILEPTICNI NAPADI NAKON MEHANIČKOG OŠTEĆENJA MOZGA Lješević B. Jović S. Drača S.net Traumatska povreda mozga je nedegenerativna. Ključne riječi: Multipla skleroza. FIM je na prijemu za sve ispitanike imao srednju vrijednost 91. stanje se naziva epilepsija (Comission on Epidemiology and Prognosis of the International League Against Epilepsy ILAE. nekongenitalna povreda mozga od strane spoljašnje mehaničke sile koja dovodi do trajnog ili prolaznog smanjenja kognitivnog.3. FIM. 4 (15. moždani tumori i supratentorijalni apscesi i empijemi (Garibi JM.2 %) oženjenih/udatih. Prema bračnom statusu je bilo 18 (69. Stefanović A.0001 mjereno t testom. Srbija kzotovic@drenik.6 ± 1.10 godina je bilo 9 (34.2. 1997). Svi su bolovali od relapsno-remitirajućeg oblika MS-a. i EDSS .2002). Barthel index. funkcionalni status praćen Barthel index-om (mjerenje aktivnosti svakodnevnog života) gdje su bodovi podijeljeni u 4 grupe: 1 (od 0 do 20 bodova potpuna ovisnost). Beograd.5 a pri otpustu 101. 2 (od 21 do 60 bodova .3 ± 15.U mehaničke povrede mozga ubrajamo i sekvele nastale nakon neurohirurskih intervencija pošto se one mogu shvatiti kao traume moždanog tkiva nakon kojih ostaje ožiljak (Martinovic. Epilepsija je opšti hronični moždani poremećaj koji se karakteriše rekurentnim napadima kao posledicom prekomernog pražnjenja moždanih neurona. Barthel index na prijemu je bio sa srednjom vrijednošću za sve ispitanike 2. a pri otpustu 4.

koji označava bilo koji napad ili napade koji se javljaju kao posledica povrede mozga. Termin posttraumatka epilepsija treba razlikovati od termina posttraumatski napad.70 Hz za brze frekvence. Elektrode smo postavljali po sistemu 10 . Apsolutnu amplitudu smo merili za svaki frekvencijski opseg. neće se uvrstiti u grupu sa posttraumatskom epilepsijom (Posner. Filteri su imali vrednosti od 0. U ovom radu smo želeli da na osnovu iskustava drugih autora i sopstvenih iskustava prodiskutujemo o karakteristikama ove vrste poremećaja. Ovakva povreda može biti posledica povrede glave tokom nekog akcidenta ili sekvela nakon operacije mozga. Stefanović A. S obzirom da primena antiepileptične terapije. P EEG KARAKTERISTIKE KOD PACIJENATA SA TRAUMATSKOM POVREDOM MOZGA: KOMPARACIJA KOD SUBJEKATA SA POSTTRAUMATSKOM EPILEPSIJOM I OSOBA BEZ EPILEPTICNIH NAPADA Lješević B.net Pratili smo 36 pacijenata sa povredom glave (otvorenom i zatvorenom) i na osnovu CT i NMR nalaza ih klasifikovali na pacijente sa nejasnim intrakranijalnim patološkim nalazom. a oni koji se jave posle nedelju dana od povrede nazivaju se kasni posttraumatski napadi. Snaga se računa kao kvadrat amplitude Asimetriju apsolutne i relativne amplitude i snage procenjivali smo pomoću indeksa asimetrije: levo minus desno /levo plus desno puta 100 /%/. Srbija kzotovic@drenik.koji dovodi do rekurentnih napada za koji se veruje da je izazvan mehaničkom povredom mozga. koja je nažalost sve prisutnija u našoj populaciji u svim uzrastima. Ova analiza uključuje totalnu snagu i snagu unutar frekvencijskog opsega. a od 60 . Frekvencijske opsege smo podelili na intervale od 4 Hz. Drača S. Za analize frekvencija koristili smo postupak brze Furijeve transformacije.1 Hz za spore frekvence. na osnovu mnogobrojnih studija u svetu. EEG smo registrovali nezavisno od vremena proteklog od nastanka povrede. . Beograd. 2002). pacijente sa intrakranijalnom hemoragijom bez intrakranijalnog parenhimalnog oštećenja i one sa intrakranijalnim parenhimalnim oštećenjem. Lorenzo. Oko 20 % ljudi koji dožive samo jedan kasni posttraumatski napad i kasnije nemaju ni jedan. Dragin A Klinika za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“. Ukoliko se napadi jave tokom 24 časa od povrede mozga označavaju se kao neposredni posttraumatski napadi.20. oni koji se jave do jedne nedelje od povrede mozga nazivaju se rani. njihovu primenu nismo uzimalni u obzir. podelili sa amplitudom svih frekvencijskih opsega. Nalaz kod pacijenata sa traumom mozga i posttraumatskom epilepsijom smo uporedili sa nalazom kod pacijenata sa traumom mozga bez nastanka posttraumatske epilepsije i statistički obradili. Isključili smo epohe u kojima su se pojavili znaci pospanosti. Izračunavali smo relativnu amplitudu kada smo amplitudu jednog frekvencijskog opsega. prolazne promene i artefakti. Potom smo ih klasifikovali na pacijente sa nastankom ranih posttraumatskih napada (nastalih odmah nakon povrede i do nedelju dana nakon povrede) i kasnih posttraumatskih napada. ne utiče na prevenciju kasne posttraumatske epilepsije. Jović S.

jedro postaje ekscentrično. KARAKTERISTIKE. Pavićević . Sklonost razvoju kompresivnih neuropatija je karakteristika retke nasledne bolesti-tomakulozne neuropatije. a vremenom i do paranodalne demijelinizacije. javlja se hromatoliza sa gubitkom Nisslove supstance. Mesta na kojima nerv može da bude komprimovan su fibrozni. Takođe postojanje sistemske neuropatije (dijabetične. Klinički postoje ponavljane i višestruke fokalne kompresivne neuropatije. alkoholne) čini sve nerve osetljivijim na kompresiju.yu Kompresivna neuropatija je oštećenje nerva uzrokovano pritiskom na nerv zbog disproporcije između zapremine perifernog nerva i prostora kroz koji nerv prolazi. ali nerv može i da trpi pritisak od okolnog tkiva. pa dolazi do prelaska tečnosti u fascikulus i do endoneuralnog edema. Ove celularne promene uzrokuju teleskopsko pomeranje mijelina u predelu Ranvijerovog suženja. To oštećuje endotel. FIZIKALNA TERAPIJA Vesović . fibroznokoštani kanali. Takve promene dovode do bloka u intraneuralnom transportu materija što uzrokuje i promene na ćelijskom telu. čini ga permeabilnijim. ispod fibroznih traka. koja je oštro ograničena na region kompresije.Potić V. nefrotske. Vlakna koja se nalaze na površini fascikulusa su podložnija kompresiji nego centralno postavljena.Stojanović M Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. kalusa posle koštanih fraktura ili nerv trpi spoljašnji pritisak na mestu gde je površan. su osetljiviji na kompresiju nego nekoliko manjih fascikulusa u velikoj količini vezivnog tkiva. ivica fascije.Tema IV REHABILITACIJA BOLESNIKA SA KOMPRESIVNIM NEUROPATIJAMA KOMPRESIVNE NEUROPATIJE – MEHANIZAM NASTANKA. . Srbija vpotic@infosky. Beograd. poremećaja ishrane i hipoksije. Ove histološke promene imaju za posledicu usporavanje sprovođenja impulsa duž nervnih vlakana. Klinički centar Srbije. Nervi koji se sastoje od krupnih fascikulusa sa malom količinom vezivnog tkiva. tuneli koje formiraju mišići. Nemijelinizovana i tanja mijelinizovana vlakna su otpornija na kompresiju od debelih mijelinizovanih vlakana. Supstrat je patološka mijelinizacija sa segmentnim zadebljanjima mijelina zbog preklapanja mijelinskih lamela (tomakule). Kompresija dovodi do zaustavljanja cirkulacije u intrafascikularnim kapilarima. raznih tumora. povećanja pritiska u njima. Ilić B. U osnovi kompresivnih neuropatija leže promene na mijelinskim ovojnicama. Ne reaguju svi nervi na isti način na kompresiju. epineurijuma.

Electrodiagnosis in diseases of nerve and muscle. EM. Bojanić I.od nekih prihvaćena. Sindromi prenaprezanja sustava za kretanje. Pri postavljanju dijagnoze kompresivne neuropatije imati u vidu varijacije u grananju pojedinih nerava. 2. 4. . Bol u sklopu kompresivnih neuropatija nema preciznu lokalizaciju i javlja se često i veoma udaljeno od oštećenog nerva. Boston/Toronto: Little. Antunović V. Povrede i oboljenja perifernih nerava. Entrapment Neuropathies. Dawson D. kao i atipičnu motornu i senzitivnu inervaciju. Terapija kompresivne neuropatije podrazumeva prvenstveno izbegavanje položaja. dok kasnije kada simptomi postanu konstantni nema značaja njihovo izvođenje. na pravi način iskombinovani. Uraditi i ostalu potrebnu dijagnostiku (UZ. određivanja težine lezije kao i prognoze za oporavak. 1983. TENS. DD. 1998. parafinoterapija. Zavisi od dužine trajanja kompresije i njenog intenziteta. treba na pravi način posavetovati pacijenta i pravovremeno primeniti fizikalnu terapiju kako bi lečenje bilo što uspešnije. 1992. nekad imobilizaciju u položaju koji smanjuje kompresiju (ortoze) i otklanjanje spoljašnjih uzroka kompresije. Kompresivne neuropatije U: Samardžić M. primenjuju EF. Kod postojanja motornog deficita primena elektrostimulacija je obavezni deo fizikalnog tretmana. 286-307. Motorni deficit može da se ispolji kao blaga slabost ili kompletna paraliza mišića. radnje koja je provocirala njen nastanak. U toj fazi primenjuje se farmakoterapija (NSAIL. Kimura J. Uvek imati u vidu da istu kliničku sliku mogu dati različiti patološki procesi. steroidna) kao i. Kompresivne neuropatije treba poznavati. CT. Primenjuje se sa ciljem antiedematoznog i antiinflamatornog delovanja. analgetskog delovanja kod bolnih sindroma . 3rd ed. 1st ed. 2001. reparatornog delovanja na sam nerv. Tunelarni sindromi u sportaša. laseroterapija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. a od drugih osporavana. UZ. Rakočević Stojanović V. prepoznati. pokreta. Da bi se kompresivna neuropatija dijagnostikovala na pravi način treba prvenstveno dobro poznavati anatomske odnose vezane za simptomima zahvaćenu regiju i treba detaljno analizirati anamnestičke podatke sa akcentom na okupaciono-radne aktivnosti i njihov opis.Klinička slika kompresivnih neuropatija je kombinacija senzitivnih i motornih ispada. Lavrnić D. ekstirpacija tumora). Grujičić D. New York: Oxford University Press. Provokativni testovi za određene kompresivne neuropatije su pozitivni u početnim stadijumima. U tu svrhu se. Dobro je uraditi odgovarajuća elektrodijagnostička ispitivanja radi potvrde dijagnoze. Kod pacijenata kod kojih se odlučimo za konzervativni tretman važno mesto u lečenju ima fizikalna terapija. primena infiltracija kortikopreparata. 433-515. pećina M. Parestezije se javljaju u zoni senzitivne inervacije odgovarajućeg nerva ili samo u distalnom delu tog područja. 3. MR) kako bi se na vreme otkrili slučajevi koji zahtevaju jedino hiruršku terapiju (pr. Brown and Company. U: Pećina M. Grujičić D. Zagreb: Globus. IFS. Literatura: 1.

naročito kada su podlaktica i šaka u supinaciji). Common Pain Syndromes. Kompresivna neuropatija ulnarnog nerva u predelu lakta Neuropatija ulnarnog nerva izazvana kompresijom u predelu lakta druga je po učestalosti javljanja među kompresivnim neuropatijama gornjih ekstremiteta.Stojanović M. flexor carpi ulnaris. KOMPRESIVNE NEUROPATIJE NERAVA GORNJIH EKSTREMITETA Pavićević . kao posledica slabosti m. Vesović .B. Klinički centar Srbije. W. a zatim i osećaj nespretnosti i slabosti šake. Ispad senzibiliteta postoji u distribuciji palmarne i dorzalne grane ulnarisa. koji se nalazi između dve glave m. gde je najčešći uzrok kompresije Strutersova arkada (mišićnofascijalna traka koja se nalazi oko 8 cm proksimalno od epikondila).profundusa. zatim u zoni medijalnog epikondila. ali se uglavnom ne prepoznaju i pored veoma karakteristične kliničke slike. interosseus dorsalis I i Vartenbergov usled slabosti m. Beograd. što nije slučaj kod lezije u nivou ručnog zgloba. Smatra se da je značajan nalaz ako je razlika u brzini . 1st ed. Test fleksije lakta može biti pozitivan (pacijent flektira lakat pod uglom većim od 90 stepeni sa supinacijom podlaktice i ekstenzijom ručnog zgloba u toku 60 sekundi. Mesto kompresije u predelu lakta može biti na nekoliko nivoa: iznad medijalnog epikondila humerusa. Ilić B. Pacijenti se obično prvo žale na parestezije šake u zoni distribucije ulnarisa.yu U ovom radu biće prikazano nekoliko predstavnika kompresivnih neuropatija gornjih ekstremiteta. ganglion u sulkusu. flexor carpi ulnaris čija grana se proksimalnije odvaja. profundus i superficialis.Potić V Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. interosseus volaris III). Motorni deficit može biti raznovrstan. pored dve najčešće i neke koje se ređe javljaju. Etiološki faktori su mnogobrojni: ponavljani pritisci u predelu epikondilarnog žleba. ulnaris). flexor pollicis brevis i m. ponavljana fleksija lakta (puna fleksija lakta sužava kanal za 55 %. adductor pollicis. u kubitalnom tunelu. Saunders Company. zadebljao Ozbornov ligament. flexor digg. Kod sindroma kubitalnog tunela tipično je oštećenje ulnarnog dela m. EMNG pregled može kod blagih simptoma otkriti da li postoji odstupanje i na kom nivou je kompresija. flexor digg. a pošteđen je m. u epikondilarnom žlebu (sulcus n.5. artroza lakatnog zgloba. deformiteti posle suprakondilarnih preloma (tardivna ulnarna paraliza). Nema oštećenja senzibiliteta u predelu podlaktice. 2001. nekad su zahvaćeni samo mišići šake. čija vlakna su u predelu sulkusa površnija. u nivou aponeuroze između m. m. Test ukrštanja prstiju (II i III) pozitivan je zbog slabosti dorzalnih i volarnih interosealnih mišića. ređe medijalni intermuskularni septum ili medijalna glava tricepsa. Tipični su znaci oštećenja mišića šake (Fromentov znak. Srbija nenad100@eunet. koje su povezane nastavkom aponeuroze koja pokriva epikondilarni sulkus (Ozbornov ligament). Waldman S. Tipičan je ispad senzibiliteta koji može da ukaže na nivo lezije. kod pozitivnog testa se javlja trnjenje). jer je podlaktica inervisana medijalnim kožnim nervom koji je grana iz pleksusa i nikad nije oštećen kod kompresivnih sindroma.

prelom ulne sa dislokacijom glavice radijusa (Monteggia). burze. radijusa. Prevencija ovog sindroma podrazumeva izbegavanje fleksije u laktu. ganglioni u predelu lakta. Ako je lezija u predelu hipotenara u delu duboke terminalne grane. Motorni je tipičan: slabost ekstenzora prstiju i ulnarnog ekstenzora šake. Kompresija n. Kompresivna neuropatija n. Obratiti pažnju: Senzitivni ispad u nivou palmarne i dorzalne grane ukazuje na to da je lezija iznad ručnog zgloba. a očuvan m. interosseus posterior. Uzroci kompresije mogu biti tumori. Ako je lezija nešto distalnije od Gijonovog kanala. ext. slabost mišića šake u zavisnosti od nivoa lezije. ulnarisa u predelu ručnog zgloba i šake U predelu ručnog zgloba i šake ulnarni nerv može biti komprimovan na četiri mesta: u samom Gijonovom kanalu (zatvoreni prostor između volarnog i transverzalnog karpalnog ligamenta i koštanog zida koji grade os pisiforme i hamatum) i distalnije prema izlazu i van kanala u šaci. interosseus anterior N. trauma (dislokacija lakta. Sindrom n. Pacijenti se žale na trnjenje ili hipesteziju u predelu IV i V prsta. ortotisanje u toku 2-3 meseca. ali je palpatorna osetljivost distalnije ka podlaktici. interosseus posterior N. ext. najčešće lipomi. jer te grane ne prolaze kroz Gijonov kanal. Simptomi mogu biti bol u predelu lakta i proksimalne podlaktice i slabost ekstenzije šake i prstiju. Kompresija je verovatno u predelu epikondilarnog žleba ukoliko je najveće usporenje i pad amplitude CAMP proksimalno uz medijalni epikondil.provodjenja iznad i ispod lakta veća od 10m/s. distalno od lateralnog epikondila gde radijalni nerv ulazi u m. interosseus posterior je duboka motorna grana radijalnog nerva. verovatno se radi o sindromu kubitalnog tunela. Lezija u predelu terminalne superficijalne grane daje samo senzitivni ispad volarne strane prstiju. flexor . već se odvajaju 6-8 cm proksimalnije. carpi radialis. ciste. obično prvo IV i V prsta. od n. br. a ext.. u cilju precizne lokalizacije. carpi radialis longus ide od glavnog stabla radijalnog nerva. pritisak alatom u predelu dlana (okupaciona neuropatija). Ukoliko je usporenje i pad amplitude 2 cm distalno od epikondila. noću se imobilizacija može postići i jastukom omotanim oko ruke. Etiološki faktori za nastanak sindroma mogu biti: ganglion u predelu kanala. burzitisi. pa pacijent podiže šaku u položaju radijalne devijacije (grana za m. može postojati motorni deficit bez senzitivnih ispada. Bolni sindrom liči na sliku teniskog lakta. preporučuje se segmentno merenje u intervalima od 2 cm. pre ulaska u arkadu). Mesto kompresije je u predelu lakta. carpi rad. Može postojati izdvojeno samo motorni ili samo bolni sindrom. supinator ispod Frohseove arkade. Klinička slika kod lezije u samom Gijonovom kanalu obuhvata slabost svih mišića šake inervisanih ulnarisom i senzitivni ispad u distribuciji terminalne digitalne grane. distalno od odvajanja grana za hipotenar. On inerviše m. artroza ručnog zgloba. prelomi kostiju ručja. m. interosseus anterior je poslednja velika grana medijanusa. odvaja se 5 .8 cm distalno od lateralnog epikondila. metakarpalnih kostiju. i motorni deficit će biti nekompletan. flexor pollicis longus.

digg. prof. za II i III prst i pronator quadratus. Nema vlakna za površni senzibilitet, samo za duboki bol i propriocepciju predela ručnog zgloba. U ovoj regiji je često prisustvo fibroznih traka, vaskularnih i mišićnih anomalija, pa i minimalna trauma na već postojećim anomalnim anatomskim odnosima dovodi do lezije nerva (ponavljani pokreti fleksije i pronacije u laktu, nošenje tereta na podlaktici, vežbanje). Simptomi su bol u proksimalnoj podlaktici i osećaj slabosti stiska palca i kažiprsta, ali bez senzitivnih ispada. Pregledom se nalazi slabost ili nemogućnost aktivne fleksije interfalangealnog zgloba palca i distalnog interfalangealnog zgloba II i III prsta. Sindrom karpalnog kanala Sindrom karpalnog kanala je najčešća i najbolje ispitana kompresivna neuropatija. Mesto nastanka kompresije medijanusa je prostor lateralno i dorzalno ograničen kostima karpusa, a volarno transverzalnim karpalnim ligamentom. To je karpalni tunel, zatvoreni prostor koji sadrži nerv i fleksorne tetive, te svaki proces koji zauzima taj prostor može dovesti do ovog sindroma,. Često se radi o patološkim stanjima tetiva i ovojnica (fleksorni tenosinovitis, reumatoidni artritis), ali uzrok može biti i granulomatoza, amiloidoza, sarkoidoza, tumori, posledice preloma kostiju u predelu ručnog zgloba; stanja kao trudnoća i hipotireoza su predisponirajući za ovaj sindrom. Sindrom se javlja kod osoba koje u poslu vrše ponavljanu fleksiju ručnog zgloba sa šakom u ulnarnoj devijaciji i fleksijom prstiju. Prvi simptom je trnjenje u prva tri prsta i na radijalnoj strani IV prsta (najčešće u II i III). Interesantno je da pacijenti teško odrede ispad, pa misle da imaju trnjenje u svim prstima. Može se javiti i bol u predelu ručnog zgloba, koji se često širi i distalno i proksimalno. U kliničkoj slici dominira senzitivni ispad (n. medijanus pokriva senzibilitet volarne strane prstiju (I do IV), radijalni deo dlana i dorzalni deo distalnih falangi. Važno: Palmarna grana, koja pokriva tenar, odvaja se oko 3 cm proksimalno od transverzalnog ligamenta, tako da je senzibilitet tenara neoštećen kod ovog sindroma. Najlakše je ispitati senzibilitet na volarnoj strani II III prsta, jer su to autonomne zone medijanusa. Posebno treba testirati IV prst, jer je anatomska podela na zonu medijanusa i ulnarisa specifična. Kod svih proksimalnijih lezija nema te podele senzibiliteta. Test fleksije ručnog zgloba se ispituje tako što pacijent flektira oba ručna zgloba u toku 30 do 60 sekundi, a trnjenje je znak kompresije (Falenov znak). Može se naći i motorni deficit - slabost mišića tenara i hipotrofija. Elektrodijagnostički najosetljiviji znak je usporenje senzitivnog provođenja i to specifično u predelu ručnog zgloba. Prema Kimuri, najveće je 2-4 cm distalno od linije zgloba.Pozitivan znak je i pad amplitude neurograma. Potrebno je ispitati i palmarnu granu medijanusa koja je kod sindroma karpalnog kanala pošteđena. Ispitivanjem motorne provodljivosti nalazi se takođe usporenje. Elektromiografija je manje senzitivna, znaci postoje tek kad nastane aksonotmeza, tj. kod ozbiljnijih slučajeva.

Literatura: 1. Lavrnić D, Grujičić D, Rakočević Stojanović V,: Kompresivne neuropatije u: Samardžić M, Antunović V, Grujičić D: Povrede i oboljenja perifernih nerava, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1998. 2. Kimura J,.: Mononeuropathies and Entrapment Syndromes in: Electrodiagnosis in Diseases of Nerve and Muscle, Oxford University Press, 2001. 3. Vesović Potić V, Conić S,. Osnovi elektrodijagnostike, PS Grmeč, Beograd, 1997. 4. Dawson M. D, Hallet M, Millender L. H,. Entrapment Neuropathies, Little, Brown and Company, Boston/Toronto, 1983. KOMPRESIVNE NEUROPATIJE DONJIH EKSTREMITETA Ilić B, Pavićević - Stojanović M, Vesović - Potić V Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija ibranka@ptt.yu Neuropatija peronealnog nerva Najčešća kompresivna neuropatija na donjim ekstremitetima je neuropatija n. peroneusa. N. peroneus communis je završna grana n. ishiadicusa sa vlaknima korenova L4 - S2. Nastaje podelom ishiadikusa u nivou poplitealne jame ili nešto iznad. Prolazi potom unapred i obilazi oko vrata fibule. Nerv je tu pokriven samo kožom i potkožnim tkivom i osetljiv na kompresiju. Onda prodire između 2 glave m. peroneusa longusa kroz prostor nazvan fibularni tunel, gde može da bude povređen istezanjem pri distenzionim povredama peroneusa longusa. Nerv se zatim deli na površnu i duboku peronealnu granu. Duboka peronealna grana inerviše ekstenzore stopala i prstiju i senzitivno kožu između I i II prsta. Superficijelna grana inerviše evertore stopala i senzitivno spoljašnju stranu potkolenice i dorzuma stopala. Uzrok kompresije može da bude neadekvatno stavljen gips, tesne čarape, bandaža, pritisak na nerv dok je pacijent u komi, dugotrajnoj anesteziji, produženom snu. Dugotrajno sedenje (putovanje), sedenje sa prekrštenim nogama, klečanje ili čučanj mogu da provociraju iznenadnu kompresivnu neuropatiju peroneusa, gde kompresiji doprinosi i tetiva bicepsa femorisa. Iznenadna jaka inverzija stopala (distorzija skočnog zgloba) može da istegne nerv, dovede do neuralne hemoragije i lezije nerva. Neuropatija peroneusa se viđa posle operacija na kolenu i posle naglog gubitka težine. Redje kompresiju vrše tumori, ciste, kalusi nakon frakture fibule, ganglioni i drugi ekspanzivni procesi. Simptomatologija zavisi od toga da li je komprimovan ceo nerv ili neka grana, da li je u pitanju jači pritisak u kratkom vremenu ili postepeno povećanje pritiska na nerv. Javljaju se motorni i senzitivni ispadi: slabost ili oduzetost dorzifleksora što rezultira padom stopala, peronealnim hodom i čestim spoticanjem. Pacijent može da ima parestezije spoljašnje strane lista i dorzuma stopala i da oseća bol na mestu kompresije. Diferencijalno dijagnostički misliti na leziju ishijadikusa sa dominantnom zahvaćenošću peronealnih vlakana (povrede u predelu kuka, deficit i kratke glave bicepsa femorisa), na L5 radikulopatiju (sniženje senzibiliteta iznad sredine spoljašnje strane potkolenice, slabost m.tibialisa

posteriora, slabiji ekstenzor palca od tibialis anteriora), generalizovanu neuropatiju (sporo progresivna, bilateralna, slabost i plantarnih fleksora, ispad senzibiliteta po tipu čarapa). U cilju postavljanja dijagnoze, primena ED ispitivanja kod pacijenata sa sumnjom na peronealnu neuropatiju je prema sadašnjim stavovima preporuka grupe C. ED ispitivanja imaju primenu u određivanju težine i prognoze lezije. Sindrom prednjeg tarzalnog tunela Sindrom prednjeg tarzalnog tunela je kompresivna neuropatija n.peroneusa profundusa u nivou dorzuma stopala pri prolasku ispod debele površne fascije skočnog zgloba (ekstenzornog retinakuluma). Uzrok je najčešće trauma dorzuma stopala, energična plantarna fleksija (pr. čučanj i fleksija trupa na visokim štiklama). Ne javlja se često, ali se obično pogrešno dijagnostikuje kao artroza skočnog zgloba, lumbalna radikulopatija, dijabetična polineuropatija. Simptomatologija je prvenstveno senzitivna, parestezije u prvom dorzalnom prostoru i bol u dorzumu stopala, ali i slabost m.extensora digitoruma brevisa. Ekstenzija prstiju protiv otpora izaziva bol i istovremeno omogućava uvid u hipotrofiju kratkog ekstenzora prstiju. Pacijent oseća rasterećenje pri ekstenziji i everziji stopala. Sindrom tarzalnog tunela Naziv sindrom tarzalnog tunela se obično odnosi na sindrom zadnjeg tarzalnog tunela. To je kompresivna neuropatija n.tibialisa iza medijalnog maleolusa, a u tarzalnom tunelu koji formiraju kosti tarzusa i fleksorni retinakulum. Kroz kanal prolaze tetive m.tibialisa posteriora, m.flexor digg. longusa, m.flexor hallucis longusa, n.tibialis, a.tibialis posterior. Nerv se u kanalu grana na plantarnu medijalnu, plantarnu lateralnu i kalkanearnu granu. Sindrom tarzalnog tunela izazivaju povrede stopala, frakture, teške distorzije, lokalizovani tumori i venski pleksus u tarzalnom kanalu, ali i tenosinovitis tetiva koje prolaze kroz kanal, a kao posledica ponavljanih kontrakcija mišića (često džoging, hodanje). Simptomatologija sindroma je posledica kompresije celog nerva ili pojedinih grana, a najčešće plantarne medijalne. Klinički se karakteriše žarećim bolom u skočnom zglobu i stopalu uz parestezije. Bol se pojačava u toku aktivnosti i često u toku noći. Može da se ispolji kao uporan bol u peti jer se od n.plantaris lateralis odvaja grana za periost kalkaneusa, a što se često pripisuje calcaru kalkaneusa odnosno plantarnom fasciitisu. Motorni deficit je ređi, a pacijent može da zapazi slabost fleksije prstiju i nestabilnost stopala zbog slabosti kratkog fleksora prstiju i lumbrikalnih mišića. Sindrom m.piriformisa Sindrom m.piriformisa je kompresivna neuropatija n.ishiadicusa sa slikom išijalgije. Smatra se da je u Americi 6 % svih išijalgija uzrokovano sindromom m.piriformisa i da se 6 puta češće javlja kod žena. M.piriformis je pelvitrohanterični mišić koji se pripaja na prednjoj strani krsne kosti oko 2. i 3. otvora (foramina sacralia pelvina). Odatle ide naniže, kroz veliki sedalni otvor (foramen ishiadicus) i završava se na gornjoj ivici velikog trohantera. On je primarno spoljašnji rotator natkolenice, kada je natkolenica u ekstenziji, a kada je flektirana – abduktor. Ceo ishiadicus ili neka njegova vlakna kod 20% ljudi prolaze kroz sam piriformis. Peronealna vlakna su kod 10 % osoba već u tom nivou odvojena od tibialisa i prolaze

kroz piriformis. Kompresija nerva je posledica skraćenja ili fibrozno izmenjenog piriformisa nakon traume. Simptomatologija je kao kod diskogene išijalgije (pseudoišijalgija). Dijagnoza se postavlja na osnovu kliničkog pregleda, ne postoje testovi koji bi potvrdili kliničke nalaze. Spazam mišića se detektuje dubokom palpacijom. Abdukcija i spoljašnja rotacija uz otpor provociraju išijalgične tegobe (Pace test). Forsirana unutrašnja rotacija ispružene noge provocira bol (Freibergov test). Izmenjen hod pacijenata sa natkolenicom u unutrašnjoj rotaciji (pr. pacijent sa Mortonovim neuromom) može da provocira nastanak sindroma m.piriformisa: bol u metatarzusu i prominentna glava II metatarzalne kosti navodi pacijenta da hoda sa nogom u unutrašnjoj rotaciji, kompenzatorno piriformis kao spoljašnji rotator se ponavljano kontrahuje i nastaje sindrom m.piriformisa. Analizom hoda kod ovih pacijenata se uočava da oni hodaju sa natkolenicom u spoljašnjoj rotaciji. Terapija podrazumeva odmor, primenu toplotne terapije, UZ masaže, ali pre svega vežbe istezanja piriformisa. Kako se dijagnoza postavlja klinički treba uraditi ispitivanja i isključiti druge uzroke bola. Meralgia paresthetica Meralgia paresthetica je kompresivna neuropatija n.cutaneus femorisa lateralisa najčešće na mestu njegovog prolaska ispod ili kroz ingvinalni ligament uz prednje gornju bedrenu bodlju. N.cutaneus femoris lateralis je završna grana lumbalnog pleksusa i nosi vlakna korenova L1-L3. Probija m.psoas i ide kroz karlicu njegovom spoljašnjom ivicom ka ingvinalnom ligamentu kroz/ispod koga prolazi uz prednje gornju bedrenu bodlju. Meralgija parestetika se javlja češće kod gojaznih osoba, trudnica, dijabetičara, alkoholičara, osoba koje nose tesnu odeću i debele kaiševe. Opisuje se kod roditelja/osoba koje duže drže decu u krilu. Nerv je čisto senzitivni, a za sindrom su karakteristične parestezije tipa trrnjenja, žarenja, bockanja, ali i dizestezije, tupi i žareći bolovi prednje lateralne strane natkolenice, nekad sa širenjem i do patele. Nekad se pacijenti žale da ne podnose ni dodir tkanine, odela, što otežava i pregled. Simptomi retko nastaju iznenada, obično postepeno čak i nedeljama. Ekstenzija natkolenice pogoršava teboge zbog istezanja nerva. Savetuje se redukcija telesne težine, jačanje trbušne muskulature, nenošenje širokih kaiševa preko ingvinalne regije. Kompresivna neuropatija femoralisa Femoralni nerv je grana lumbalnog pleksusa koja nosi vlakna korenova L2L4. Probija m.psoas major, onda ide između njega i m.iliacusa kroz žleb iliopsoasa i prolazi ispod ingvinalnog kanala. To su tri mesta najčešće kompresije femoralnog nerva. On motorno inerviše m.iliopsoas (njegova grana se odvaja iznad ingvinalnog ligamenta) i m.quadriceps, a senzitivno preko svoje grane n.safenusa kožu unutrašnje strane natkolenice i prednjeunutrašnje strane lista. Femoralni nerv može da bude komprimovan hematomom u m.psoasu (hemofilija, antikoagulantna terapija, trauma), energičnom fleksijom natkolenice, aortnom ili ilijačnom aneurizmom ili tumorom. Često se viđa u sklopu dijabetične amiotrofije. Početak je akutan ili subakutan. Pacijenti se žale na otežan hod uz i niz stepenice i česte padove zbog nesigurnosti kolena. Jak bol u preponi i/ili nisko u abdomenu može da prati retroperitonealni hematom. Ređe se javljaju parestezije u distribuciji n.safenusa.

Kompresivne neuropatije. Common Pain Syndromes. U: Samardžić M.htm 7. Takođe se javlja i slabost m. Ekstenzija natkolenice izaziva bol kod retroperitonealnog hematoma. Vesović . 2. Rakočević Stojanović V. objektivnog nalaza (lokalnog statusa. Ilić B.Stojanović M. Rehabilitacion de las polirradiculoneuritis y neuropatias perifericas. 2000. EMG & Nerve Conduction / Nerve Entrapment Guide. 3rd ed.Pregledom se nalazi slabost kvadricepsa.iliopsoasa. Entrapment Neuropathies. . 2004. Rehabilitacion Medica. ali je ovde važno još jednom naglasiti da kliničku sliku kompresivne neuropatije treba prepoznati u svakodnevnoj kliničkoj praksi na osnovu tipične anamneze. Grujičić D.Potić V Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. 1992. Brown and Company.com/new. a u prilog koje ide i slabost adduktornih mišića natkolenice. Available from http://www. Pešić B. U: Pećina M. da pomognu u objektivnoj evaluaciji neuropatskih stanja i određivanju tačnog mesta kompresije. p. Patofiziologija neuromišićnih bolesti. 1st ed. Antunović V. Ljig: Mala grafika. 4. W. 6. Madrid: Grupo Aula Medica. 2001. Sekul E. Waldman S. Svako elektrofiziološko ispitivanje mora da bude u sklopu kliničkog nalaza i bez njega ne može dovesti do pravog zaključka. Povrede i oboljenja perifernih nerava. Pećina M.emedicine. Meralgia Paresthetica. Literatura: 1. 1998. 1st ed. Dawson D. a zatim sa konkretnom uputnom dijagnozom ili diferencijalno-dijagnostičkom dilemom pacijenta uputiti na elektrodijagnostičko ispitivanje. Boston/Toronto: Little. 5. Tunelarni sindromi u sportaša.com/neuro/topic590. Sindromi prenaprezanja sustava za kretanje. tipične raspodele slabosti ili ispada senzibiliteta.B. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. En: Mayordomo M. New York: Oxford University press. 433-515 3. Alcazar Alcazar F. ELEKTRODIJAGNOSTIKA KOD BOLESNIKA SA KOMPRESIVNOM NEUROPATIJOM Pavićević . Zagreb: Globus. Nov 21).teleemg. Kimura J. Srbija nenad100@eunet. Beograd. posle nekog vremena i hipotrofija mišića. Bojanić I. Grujičić D. 286-307 8. Lavrnić D. Available from: http://www. Diferencijalno dijagnostički misliti na radikulopatiju. Klinički centar Srbije. da procene težinu lezije nerva i registruju progresiju bolesti. specifičnih testova).yu Elektrodijagnostička ispitivanja kod kompresivnih neuropatija treba da potvrde klinički nalaz. eMedicine (cited 2005. 319-333. 1983. Saunders Company. snižen patelarni refleks. Electrodiagnosis in diseases of nerve and muscle.htm 9. 2001.

Postoji blok u provođenju na mestu kompresije nerva. Kod akutnih kompresija može nastati kondukcioni blok. sa ireverzibilnim tokom. Gubitak mijelina dovodi do usporenja nervnog provođenja u zahvaćenoj regiji. U toku ispitivanja treba misliti i na druga stanja koja mogu dovesti do fokalnog oštećenja nerava ( metabolička. Elektroneurografija će nam rešiti i neke diferencijalnodijagnostičke dileme. pa ovde nema Valerove degeneracije i promene su reverzibilne. ali je akson očuvan. u slučaju pojave kompresivne neuropatije. Kod ovakvih težih lezija. vaskularna. kao i o stepenu motornog deficita (inervacioni uzorak). ali ne i iznad. ali kod ozbiljnijih kompresija. s obzirom na to da ne zahteva skupu aparaturu i dugotrajnu obuku ispitivača. To je metoda koja ne treba da bude vezana samo za vrhunske ustanove koje se bave elektrodijagnostikom. neurotmezu. elektromiografija može dati podatke o denervaciji (spontana aktivnost). međutim. Segmentno merenje provodljivosti daće nam i podatke o tačnoj lokalizaciji kompresije što je vrlo važan podatak u slučaju planiranja hirurške intervencije. Na osnovu minimalnih odstupanja u elektrodijagnostičkom nalazu (samo odstupanja u ekscitabilnosti. pacijent sa polineuropatijom već ima poremećaj funkcije. Elektrofiziološki to omogućava dobijanje odgovora pri stimulaciji nerva ispod mesta lezije. Merenje senzitivne i motorne provodljivosti daće korisne informacije. ove promene mogu dovesti do sekundarnog aksonskog oštećenja sa Valerovom degeneracijom distalno od mesta lezije. dobija se informacija o mogućnosti brzog i kompletnog oporavka ili na osnovu ugašene reakcije na faradsku struju i ugašene reakcije na galvansku na motornim tačkama nerva – o ireverzibilnoj. gde postoji oštećenje aksona i Valerova degeneracija. te ovde elektroneurografija ima prednost. degenerativna). Kod blagih oblika kompresivnih neuropatija. Tada oporavak teče kroz regeneraciju i reinervaciju nerva i proces je sporiji nego kod onih bez oštećenja aksona i može biti nekompletan. može se naći samo usporenje u zahvaćenom predelu. klinički nalaz i . očekujemo da postoje samo promene u mijelinu. zbog kojeg će. imaju obično postepeni nastanak. Takav nalaz ukazuje na dobru prognozu za oporavak funkcije. gde su simptomi povremeni ili slabo izraženi i nema motornog deficita. Klasična elektrodijagnostika je metoda koja u svakodnevnoj fizijatrijskoj praksi može da da važne informacije o ozbiljnosti lezije nerva. Ukoliko je jedan ili više mišića na oceni 0. dijagnostika mora da da odgovor na pitanje koliko je ozbiljna lezija nerva. Simetrične polineuropatije kakve se viđaju kod dijabetesa melitusa ili toksične posle nekih lekova. ali i najteži. polineuropatija ipak može značajno uticati na dijagnostiku kompresivnih neuropatija. Kod tipičnih slučajeva ne bi trebalo da bude značajnijih dijagnostičkih dilema. zapaljenska. teškoj leziji. zahvataju prvo distalne segmente za razliku od kompresivnih koje nastaju asimetrično i lokalizovano i imaju brži razvoj. lako produženih hronaksija). anamneza. Ako kompresija ima hronični tok. Ne zaboraviti da i paraliza mišića može imati u osnovi najlakši stepen lezije – neuropraksiju. Pre svega.Kompresivne neuropatije su predominantno demijelinizacione.

PS Grmeč. Grujičić D: Povrede i oboljenja perifernih nerava. 2. proksimalni bol u vratu odnosno krstima vezan je za radikulopatiju i nije uobičajen kod distalnih kompresivnih neuropatija. a elektromiografski se nalaze pozitivni znaci korenske lezije. Boston/Toronto. Vesović Potić V. Millender L. Literatura: 1. menjanjem položaja ruke. 1998. 3. 1983. Osnovi elektrodijagnostike. Klinički i elektrodijagnostički problem takođe može postojati kod sindroma dvostruke kompresije gde neuropatija u proksimalnom delu čini distalni nerv osetljivijim na kompresiju. tako da slabost kod radikulopatije obično nije teškog stepena. ali kad se nađe. Oxford University Press. Diferencijalnodijagnostički dolazi u obzir i asimetrična polineuropatija koja je najčešće vaskularnog porekla. S druge strane. . Electrodiagnosis in Diseases of Nerve and Muscle. Maršavelska A. Kimura J. Beograd. Elektrodijagnostika povreda perifernih nerava u: Samardžić M. pa i kod manjih kompresija dolazi do lezije koja je ovde i težeg stepena.. što podrazumeva ispitivačevo dobro poznavanje funkcionalne anatomije i specifičnih mesta gde se može očekivati kompresija nerva. kupkama u vodi. 3. pacijent sa polineuropatijom ima veću sklonost kompresiji nego zdravi. dok pacijent sa radikulopatijom uglavnom štedi ruku) 4. 4. Slabosti u toku vaskulitisa takođe nastaju naglo.. ali da u većini slučajeva na dijagnozu upućuje tipičan klinički nalaz. bol pri kašljanju i kijanju nije čest kod radikulopatije. u inervaciji mišića ruke postoji prekrivanje. Beograd. onda je veoma značajan.. radiološko i elektrodijagnostičko ispitivanje. za dijagnozu je značajna celokupna slika. Conić S. 1997. Hallet M. Nekoliko značajnih razlika nam mogu pomoći u postavljanju prave dijagnoze: 1. nekada u razlikovanju igra ulogu podatak o naglom nastanku slabosti tipičnom za vaskularnu etilogiju. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. kod nekomplikovane radikulopatiji elektroneurografski rezultati su u granicama normalnih. Antunović V. kao i ostala klinička slika ili postojanje blage polineuropatije. Na kraju treba još jednom naglasiti da elektrodijagnostičko ispitivanje ima važno mesto u postavljanju dijagnoze kompresivne neuropatije. Little. Dawson M. tj nijedan mišić nije inervisan samo iz jednog korena. kao i još neki od elektrofizioloških znakova odstupanja na drugim nervima. Često se radi o neuropatiji lumbosakralnog pleksusa kod pacijenata sa lakšim oblikom dijabetesa. 5.elektrodijagnostički status biti izmenjeni. 2..: Mononeuropathies and Entrapment Syndromes in. Entrapment Neuropathies. Ovaj sindrom zahteva detaljno neurološko. H. Brown and Company. 2001. D. Cervikalna i lumbalna radikulopatija su značajne u diferencijalnoj dijagnostici kompresivnih neuropatija. nekad nam može pomoći i anamnestički podatak (pacijenti sa sindromom karpalnog kanala olakšavaju sebi bol protresanjem ruke.

5 meseci. radiološke i neurofiziološke dijagnostike. prosešne starosti 49-4 godine. Rezultati: Ne postoji statistički značajna razlika uticaja ispitanih parametara na razvoj kliničke slike u odnosu prve i druge grupe pacijenata.yu Uvod: Cervikalni sindrom najčešće nastaje na podlozi degenerativno izmenjenog DVS. klinička slika P ELEKTROFOREZA BIOFREEZE GELA U TERAPIJI CERVIKALNOG MIOFASCIJALNOG BOLA Civkaroski D. Srbija latrija@eunet.Stanojević Lj Specijalistika fizijatrijska ordinacija "Latrija". U prvoj grupi 10 pacijenata sa neuroloskim (specificnim) pokazateljima. Poznavanje svih činilaca važno je za primenu terapijskog protokola. Kliničke manifestacije su uslovljene anatomskim specifičnostima i biomehaničkim karakteristikama ovog segmenta kičmenog stuba. U statističkoj obradi korišćen je X2 (Hi kvadrat) test. Pojava neuroloških simptoma kod ispitanika iz prve grupe je u korelaciji sa dobi pacijenata i mikrotraumom degenerativno već izmenjenih zglobnih struktura. Cilj: Evaluacija kliničkih parametara i evaluacija uticaja pojedinih biomehaničkih faktora na razvoj kliničke slike. Materijal i metode: Analizom je obuhvaćeno 24 pacijenta sa sigurnom dijagnozom cervikalnog sindroma. Dužina trajanja bolesti kod prve grupe je 2. U drugoj grupi 14 pacijenata bez neuroloških pokazatelja. Srbija darkoc@ptt.2 godine. pre svega radno . a kod druge grupe 8 pacijenata (57 %). a kod druge 2 meseca. Ovaj sindrom zahvata veliki deo populacije. U ispitivanju je korišćen upitnik za anamnestičke podatke i podatke iz kliničkog pregleda. godine.juni 2006. Zaključak: Kliničke manifestacije cervikalnog sindroma. Vranje. Evaluirani su kineziološki i neurološki parametri. Dizajn: Retrospektivna analiza. X2 = 0.034 p > 0.P KARAKTERISTIKE KLINIČKE SLIKE CERVIKALNOG SINDROMA KOD ISPITANE GRUPE PACIJENATA Milašinović . Novi Sad. NSAIL kod prve grupe koristilo je 6 pacijenata (60 %). sa ili bez neuroloških pokazatelja uslovljene su etiopatogenetskim specifičnostima.05. Ključne reči: cervikalni sindrom. Stanković I ZC Vranje. lečenih u periodu januar . karakteristike.yu Cervikalni sindrom je čest bolni sindrom koji najčešće nastaje iritacijom slobodnih nervnih završetaka spinalnog živca ili usled kompresije korena odgovarajućeg spinalnog živca. prosecžčne starosti 39. Odeljenje za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. laboratorijske.

12 godina). Materijal i metode: Klinička prospektivna studija. Grupa A (18 pacijenata) je podvrgnuta ciklusu od 10 elektroforeza BIOFREEZE gela. Došlo je do opadanja intenziteta bola za oko 50 posto u tretiranoj grupi. Rezultati: Na početku terapije pacijenti su svoje zdravstveno stanje u 70 % slučajeva opisivali kao nezadovoljavajuće da bi nakon završetka primene injekcija . Elektroforeza BIOFREEZE gela se preporučuje kao pogodan vid aplikacije ove aktivne supstance. KC Novi Sad. sa tendencijom progresije u kasnijoj životnoj dobi. a što sve predstavlja veliki terapijski izazov. Posebnost ovog problem je i njegova priroda. Kao sve veći psiho-socio-ekonomski problem ističe se cervikalni sindrom (CS). Pacijenti su raspoređeni u dve grupe (18 i 20 pacijenata). niti na drugom obliku fizikalne terapije. U praćenju se uključeni pacijenti kod kojih su se drugi NSAIL pokazali kao neefikasni. Devečerski G2. U studiju je bilo uključeno 72 pacijenta (18 muškaraca i 54 žena) starosne dobi od 30-75 god (prosene starosti 57. Popović B1 1 Zavod za reumatizam. U obradi podataka korištene su kvalitativne statističke metode. Korištene su skale pacijentove globalne procene zdravstvenog stanja. a zatim 14 dana po 1 tabletu od 7. 2Klinika za medicinsku rehabilitaciju. koji su primali na početku 3 ampule Movalis® od 15mg (1 ampula dnevno). dok je grupa B (20 pacijenata) podvrgnuta stabilnoj galvanizaciji. Bol je u obe grupe praćen pre početka terapije i tokom terapije pomoću Scott-Huskisson-ove vizuelne analogne skale. pacijenti nisu bili pod medikamentnom terapijom. efikasnosti i podnošljivosti Movalis®-a. Kako bi utvrdili efekat BIOFREEZE gela na bol u ovoj regiji. a efekti su povoljniji u odnosu na elektroforezu bez BIOFREEZE-a. P ZNAČAJ EMOCIONALNE ADAPTACIJE PACIJENATA SA CERVIKALNIM SINDROMOM NA TERAPIJU MELOKSIKAM-om (Movalis®) Milenović N1. Aplikovali smo BIOFREEZE gel elektroforezom i ispitali njegove efekte kod cervikalnog bolnog sindroma.sposobne. čestim razlogom povremene ili trajne radne nesposposobnosti. Tretirano je 38 pacijenata sa hroničnim miofascijalnim bolom kao rezultat lošeg držanja i prinudnog položaja ili umerene cervikalne artroze.5 mg na dan.05) između ove dve grupe. a jedinstvenim ga čini njegov glavi aktivni sastojak “ilex”. Cilj: Značaj emocionalne adaptacije na procenu efikasnosti primene meloksikam (Movalis®) ampula i tableta u terapiji CS. Srbija drmuluc8@hotmail. Posle sprovedene terapije došlo je do bitnih razlika (statistički značajno za p>0. Jedan od aktuelnih preparata na našem tržistu je i BIOFREEZE gel. hronični tok.com Uvod: Moderan način života u velikoj meri dovodi do sve učestalije pojave degenerativnih promena na kičmenom stubu.

pri čemu se izdvojio količnik šanse (LR = 1. Metode: Osnovnu grupu ispitanika čini 50 bolesnika sa dijagnostikovanom lumbalnom diskus hernijom. a koji se mogu izmeriti na rendgengrafiji lumbalnog segmenta kišmenog stuba urađenoj u dva pravca: širina. s tim da nije bilo pacijenata koji su svoje zdravstveno stanje opisali kao nezadovoljavajuće. a kontrolnu 50 ispitanika kod kojih je eliminisano postojanje diskus hernije. P = 0.756) u pacijenata sa lošijim zdravstvenim stanjem čime ukazuje na njihovo bolje prihvatanje ovog vida terapije. Jevtić M1.726. Dobroj proceni efikasnosti doprinelo je i neisticanje neželjenih efekata koji bi mogli da umanje efekte terapije. mada uočeno poboljšalje nije statistički značajno.005) koji ukazuje na bolji oporavak pacijenata sa lošijom procenom zdravstvenog stanja. pri čemu je uočen količnik šanse (LR = 8. a podnošljivosti u 79.005). Miličić B2 1 Klinički centar Kragujevac. Nisu uočene polne razlike u procenama pacijenata. inklinacija vertebruma u sagitalnoj ravni. visina i konkavitet tela vertebruma. Utvrditi specifičnosti morfoloških karakteristika lumbalnih pršljenova kod bolesnika sa lumbalnom diskus hernijom. totalna visina i totalna dužina vertebruma. Srbija skevin@kg. Na kraju terapije u 50 % slučajeva globalna klinička procena efikasnosti je bila zadovoljavajuća. Da bi geometrija lumbalnog diskovertebralnog segmenta bila što vernija. Zaključak: Zahvaljujući dobroj prihvatljisti ovakvog vida kombinovane terapije primena Movalis® injekcija i tableta pokazala se kao efikasan izbor u terapiji CS.7 % slučajeva svoje zdravstveno stanje procenili kao zadovoljavajuće. rotacija pršljenova i nagib karlice. Određeno je šest glavnih parametara dovoljnih da opišu kompletnu vertebralnu geometriju. a nakon 14-og dana 62.sbb. Kao naročito značajno se istaklo poboljšanje nakon prelaska sa injekcionog aplikovanja na uzimanje tableta (x2 = 7. korišćeni su i sledeći morfološki parametri: visina intervertebralnog diskusa.u 41. P ZNAČAJ MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA LUMBALNIH PRŠLJENOVA U ETIOLOGIJI LUMBALNE DISKUS HERNIJE Jurišić . intervertebralni diskus i lumbalni segment kao celina i analizirati morfologija i dinamika lumbalnog vertebralnog segmenta. Podnošljivost nakon injekcije pacijenti su većinom opisivali kao vrlo dobru.5 % pacijenata je svoje zdravstveno stanje opisalo kao zadovoljavajuće.Škevin A1.05. Nakon prelaska na uzimanje tableta već nakon 7 dana 8.2 % slučajeva. p = 0.3 % pacijenata je opisalo kao dobro.yu Uvod: Kičmeni stub je u anatomskom i funkcionalnom smislu sastavljen od niza dinamičkih vertebralnih segmenata. 2Klinički centar Srbije Beograd. dužina. .co. Cilj rada: Na osnovu Ro grafije lumbalnog segmenta kičmenog stuba odrediti najmanji broj parametara koji se mogu meriti i na osnovu kojih se može kompjuterski i geometrijski predstaviti lumbalni pršljen. Dinamička analiza funkcionalnosti lumbalnog segmenta kičmenog stuba zahteva poznavanje morfoloških karakteristika lumbalnih pršljenova.

U cilju evaluacije postavljen je klinički obrazac sa anamnestičkim podacima.Rezultati: Dobijeni rezultati ukazuju na statistički značajno sniženje zadnje visine intervertebralnog diskusa. Time je omogućena kvalitetnija procena potencijalnih bolesnika. Poređenjem prosečnih vrednosti MMT i testa za ispitivanje mišićne izdržljivosti ekstenzora kičmenog stuba i kuka. Pored MMT kineziološka evaluacija obuhvata i sledeće pokazatelje: mere pokretljivosti kičmenog stuba. osnovne i kontrolne grupe. intervertebralni diskus i lumbalni segment kao celinu i analizirati morfologiju i dinamiku lumbalnog vertebralnog segmenta. Zaključak: kineziološka evaluacija ekstenzora kičme i ekstenzora kuka predstavlja značajan klinički pokazatelj u fizioterapeutskoj dijagnostici lumbalnog sindroma.01. Srbija veljkomio@ptt. kao i mišićne izdržljivosti. nađena je visoka statistička značajnost na nivou 0. interval vrednosti). Za poređenje prosečnih vrednosti posmatranih numeričkih obeležja izmedju dve posmatrane grupe korišćen je Studentov t. kontrolna grupa (30 ispitanika) – zdravi pacijenti. manuleni mišićni test. socijalnom evaluacijom i kliničkom procenom manulenog mišićnog testa (MMT) za ekstenzore kičmenog stuba i kuka. blagovremena prevencija i adekvatno profesionalno usmeravanje osoba sa pozitivnim predisponirajucim morfoloskim karakteristikama lumbalnih pršljenova. P ULOGA EKSTENZORA KIČME I KUKA KOD LUMBALNOG SINDROMA Veljković M. Ključne reči: lumbalni sindrom. Jevtić M Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju.test za dva nezavisna uzorka. ekstenzori kičme i kuka. medijana) i mere varijabiliteta (standardna devijacija. inklinaciju i rotaciju karlice i posturalnu kontrolu. Metodologija: postavljene su dve grupe ispitanika: osnovna grupa (30 ispitanika) – pacijenti sa lumbalnim sindromom. Rezultati: kineziološka analiza ekstenzora kičmenog stuba i kuka kod ispitanika sa lumbalnim sindromom pokazuje evidentnu redukciju mišićne snage. mere centralne tendencije (srednja vrednost. Rezultati ukazuju na postojanje predisponirajućih morfoloskih varijabli lumbalnih pršljenova koje mogu dovesti do pojave diskus hernije. Zaključak: Na osnovu rendgengrafije lumbalnog segmenta kičmenog stuba moguće je kompjuterski i geometrijski predstaviti lumbalni pršljen. .yu Cilj istraživanja: kineziološkom analizom utvrditi značaj ekstenzora kičme i kuka kod lumbalnog sindroma. Analiza rezultata je prikazana kroz statističku obradu korišćenjem metoda deskriptivne statistike: apsolutni brojevi i proporcije. smanjenu mobilnost dinamičkog vertebralnog segmenta i na povećanje konkaviteta lumbalne krivine kod bolesnika sa diskus hernijom. kao i ispitivanje izdržljivosti mišićne kontrakcije. KC Kragujevac.

2Zavod za specijalizovanu rehabilitaciju Sijarinska banja. Kod 18 bolesnika je bila verifikovana discus hernija (CT. Obuhvata sve subjektivne i objektivne znake koji se javljaju kao posledica iritacije lumbalnih korenova.P KOMPARTIVNA PROCENA ANALGETSKOG EFEKTA DVA PRISTUPA U FIZIKALNOJ TERAPIJI LUMBOISCHIALGIA Radenković B1.net Uvod: Spinalna manipulativna terapija (SMT) se smatra efikasnim i bezbednom metodom u tretmanu akutnog lumbalnog sindroma (ALS). radiološkog i EMNG nalaza. Radenković Z2 1 Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju ZC Leskovac. Dijagnoza je postavljana na osnovu anamneze. Spasić Lj1. Srbija zcleskovac@info-net. Metod rada: prospektivnim observacionim istraživanjem praćeno je 50 pacijenata sa lumboišijalgijom podeljenih u 2 grupe. Srbija zarek@infosky. kliničkog pregleda. U drugoj grupi (25) primenjen je DD duž zahvaćenog ektremiteta („lov na bolne tačke“) po 1 min. 2J po tački paravertebralno na 6 tačaka i 80Hz 1J po tački do 18j po tretmanu. ali ne postoje naučni dokazi koji bi opravdali upotrebu SMT kod pacijenata sa lumbalnom hernijom . U prvoj grupi ispitanika primenjivan je laser niske snage (Medicolaser 623) 800Hz.NMR) od toga je troje imalo polidiskopatiju. lečenih u Službi za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u Leskovcu u periodu od januara do juna 2006 god. Lazarevićev znak. Cilj rada: uporedjivanje rezultata analgetskog efekta primene lasero-terapije i DD po bolnim tačkama duž ektremiteta. Lečenje je trajalo 10 dana u jednoj seriji. U fazi akutnog bola pacijenti su tretirani medikamentnom analgetskom terapijom. Kod svih pacijenata pored navedenih procedura u lečenju su primenjene i IFS za L-S deo kičme kao i kineziterapija. Rezultati i zaključak: praćeni su parametri smanjenja intenziviteta bola u obe grupe petostepenom numeričkom skalom. Beograd.co. Velika incidenca u radno aktivnoj populaciji daje i veći medicinski značaj ovom problemu. ISP i pojava bola u toku probe „prsti-pod“. Pešić B1. Dominantni simptom je bol u slabinsko krsnom delu kičme praćen slabijom pokretljivošću tog dela sa širenjem duž noge. P UTICAJ SPINALNE MANIPULATIVNE TERAPIJE NA SMANJENJE BOLA KOD PACIJENATA SA AKUTNOM LUMBALNOM HERNIJOM DISKUSA Krstić Lj Vojnomedicinska akademija.yu U patologiji lokomotornog aparata lumbalni sindrom je veoma čest. palpacijom po Walleix-ovim tačkama. Analiza podataka je pokazala na statistički signifikantno smanjenje bola u obe grupe bez značajnije razlike u uspešnosti obe vrste terapija.

Primenom SMT došlo je do značajnog poboljšanja vrednosti Lazarevićevog znaka na obe strane (p < 0.001) i do značajnog smanjenja spazma (p < 0.diskusa (LDH) i radikulopatijom. analogne . Petrović M Služba hitne medicinske pomoći. Zaključak: Rezultati ovog istraživanja su pokazali da je SMT efikasna u lečenju bolesnka sa ALS prouzrokovanim hernijom diskusa.2 % bolesnika bilo bez ikakvog bola.001). Bolesnici su lečeni u Službi Hitne pomoći Kragujevac. Rizik da spinalna manipulacija kod pacijenata sa LDH dovede do kliničkog pogoršanja hernije diskusa ili nastanka sindroma kaude ekvine je 1 na 3.2 godina sa nespecificnim ALS kod kojih je pri prijemnom pregledu bio prisutan jak bol. Ispitivanjem je obuhvaceno 42 ispitanika oba pola. procene Lazarevićevog znaka i procene stepena spazma paravertebralne muskulature. Kod ispitanika je svaki treći dan. otvorenog dizajna. Metode: Istraživanje je sprovedeno kao prospektivna studija. izražen spazam paravertebralne muskulature.90 mm a posle 14. Za kontrolu efikasnosti navedenog tretmana poslužio je odnos rezultata pre i posle tretmana.001). Grbović V. Gajić V. P HIROPRAKTIČNI PRISTUP LEČENJU KOMPRESIVNOG RADIKULARNOG SINDROMA Milojević D. pri čemu ni kod jednog bolesnika nije registrovano pojačanje bola. Rezultati: Prosečna vrednost subjektivnog osećaja jačine bola procenjenog VAS je pre tretmana iznosila 83. Veoma niska stopa komplikacija nakon lumbalne SMT dovela je do opste prihvaćenog dogovora da se ova terapija može uspešno sprovoditi kod pacijenata sa nekomplikovanom LHD. Cilj: Zato je cilj naše pilot studije. Procena jačine bola vršena je pomoću vizuelne analogne skale (VAS).52 ± 18. Srbija drkika@ptt. izvršen detaljni fizikalni i neuroloski pregled i izvršena kvantifikacija bola na osnovu vizuelne. bio da ispita terapijsko dejstvo hiroprakse kod 30 bolesnika sa akutnim ili hroničnim lumbalnim sindromom. p < 0. pozitivan Lazarevićev znak. Nakon tretmana je čak 26.yu Uvod: U lečenju lumbalnog sindroma koriste se različite terapijske metode. samostalno ili u kombinaciji sa promenljivim uspehom.50 ± 9. prosečne starosti 29. Dom zdravlja Kragujevac. Rašković A. ukupno tri puta sprovedena SMT. Jovanović B.145. U literaturi nema prospektivnih studija koje procenjuju efikasnost i eventualne komplikacije nakon primene SMT kod pacijenata sa LHD u akutnoj fazi bolesti. Metode: Pre lečenja je uzeta detaljna anamneza. Cilj ovog istraživanja je bio da se kod pacijenata sa (ALS) uzrokovanim hernijom diskusa utvrdi efekat SMT na promenu jačine bola. Oko primene hiroprakse u lečenju ovog stanja postoje velike kontroverze. elektromioneurografijom potvrđeno aktuelno trpljenje jednog ili više nervnih korenova i kod kojih je pregledom magnetnom rezonancom potvrđeno prisustvo lumbalne hernije diskusa okarakterisane kao protruzija ili ekstruzija bez sekvestracije.38 mm (t = 24.72 miliona manipulacija.

U cilju dobijanja validnijih zaključaka o vrednosti ove metode potrebno je sprovesti dalja klinička ispitivanja na većem broju bolesnika uz korišćenje metoda za otklanjanje. i to 35 žena ili 45 % i 43 muškaraca ili 5 %.Skopje. Dom zdravlja Kragujevac. Ključne reči: Lumbalni sindrom. P NAŠA ISKUSTVA U LEČENJU PERIFERNE PARALIZE NERVUSA FACIJALISA Ilievska T.yu Uvod: Prikaz slučaja odnosi se na tri pacijenta kojima je indikovana neurohiruška intervencija.Popova E Voena Bolnica . Jovanović B. dvostruko slepi dizajn. Potom je kod bolesnika primenjena hiropraktična metoda kao jedina terapija. Gajić V. Zaključak Hiropraktična metoda bi mogla da bude izuzetno korisna u lečenju lumbalnog sindroma. Starosna dob je bila od 15 do 75 godina. Cilj: Utvrđivanje rezultata uporedne primene hiropraktičnog i medikamentoznog pristupa u terapiji lumboishialgije. naročito u ambulantnim uslovima. pilot studija P HIROPRAKTIČNI PRISTUP LEČENJU KOMPRESIVNOG RADIKULARNOG SINDROMA . za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u Vojnoj bolnici u Skoplju.com Periferna paraliza facijalnog nerva predstavlja često oboljenje koje zahteva kompleksno lečenje. Rašković A.PRIKAZ SLUČAJA Milojević D. Srbija drkika@ptt. Cilj rada je da prikažemo naše iskustvo u lečenju periferne paralize facijalnog nerva. Analizom je obuhvaceno 78 pacijenta koji su lečeni na Odd. kod 5 . naročito u ambulantnim uslovima. Grbović V. a koji su umesto toga bili tretirani hiropraktičnom metodom lečenja. Rezultati: Kod svih 30 lečenih bolesnika napred navedenom metodom posle primenjenog tretmana došlo je do poboljšanja i kasnije potpunog gubitka bola. Kod 68 pacijenta ili 87. Odmah posle lečenja izvršena je reevaluacija težine oboljenja.skale. Petrović M Služba hitne medicinske pomoći. Ramova . lečenje. Makedonija dr_tatjanai@hotmail. kontrolna grupa i drugo). odnosno smanjenje pristrasnosti (randomizacija. Zaključak: Rezultati naše studije sugerišu da bi hiroprakticna metoda mogla da bude izuzetno korisna u lečenju lumbalnog sindroma.1 % je dijagnostikovana idiopatska etiologija (najverovatnije izloženost hladnoći). Rezultati: Sva tri pacijenta odustala su od neurohiruskog tretmana. hiropraksa. R. Metode Tretirana su tri pacijenta koji su pre i posle tretmana evaluirani i reevaluirani putem jedinstvenog upitnika napravljenog u tu svrhu.

Dva pacijenta (14. poteškoće u govoru i ishrani.4 % do delimičnog oporavljanja a kod 7 pacijenta ili 9 % fizikalni tretman je produžen zbog minimalnog poboljšanja a kod 3 pacijenta ili 3. Srbija slavenamalesev@beotel.4 % dijagnostikovana je virusna etiologija. Terapija je u početku sprovođena svakodnevno – prva serija 10 terapija. Kod svih pacijenata smo primenili termoterapiju. a kod 2 pacijenta (20 %) oporavak je bio 85 %.4 %) i 4 muškarca (28.net Cilj rada: Cilj rada je da prikaže naše rezultate u primeni lasera male snage u lečenju Bell -ove paralize n. Pandrc Lj Dom zdravlja Zemun. Nakon postavljanja dijagnoze započinjalo se sa primenom laseroterapije kao monoterapije.samoocenjivanjue u smislu fizičkih i socijalnih poremećaja. Metod rada: Praćeno je 14 pacijenata oba pola sa Bell-ovom paralizom n. Filipović B. Svim pacijentima je urađena elektromiografija i primenjen je INF (indeks facijalne nemoći) . Do . slabost mimične muskulature lica.6 %). a kod jednog pacijenta ili 14 % paraliza facijalnog nerva je bila postraumatske etilogije.vežbe ispred ogledala i manuelnu masažu. a zatim 3 puta nedeljno još 20 terapija. Kontrola oporavka pacijenata vršena je pri svakoj poseti pa je kod nekih pacijenata broj terapija bio i manji od planiranog jer je postignut pun oporavak. Svi pacijenti su bili prethodno hospitalizirani na Neurološkom i ORL odeljenju u našoj bolnici gde su dijagnostikovani i lečeni bazodilatatornom. Za praćenje oporavka korišćena je HouseBrackmann-ova skala. Rezultati pokazuju da je kod 49 pacijenta ili 62. Kod svih pacijenata smo ustanovili asimetriju lica.8 % došlo do kompletnog oporavljanja nerva. a po jednoj tački je ordinirano 1 – 2 J/cm2. Deset pacijenata (71. Kod 8 pacijenata (80 %) oporavak je bio 100 %. godine. Periferna paraliza facijalnog nerva zahteva dugotrajno i kompleksno lečenje i zahteva saradnju lekarskog tima (fizijatra. kod 4 ili 5.elektroforezu bazodilatatorima i elektrostimulaciju. Svim pacijentima je ordinirana doza od 20 J/cm2 po tretmanu.4 dana). kineziterapiju . paraliza P PRIMENA LASERA MALE SNAGE KOD PACIJENATA SA BELL-OVOM PARALIZOM Malešev S. Svi su imali unilateralnu leziju n. kortikosteroidnom i vitaminskom terapijom. a EMG na mesec dana. neurologa i otorinolaringologa) i pacijenta.4 %) se javilo nakon nekoliko dana od nastanka lezije (2 . Ovi pacijenti su imali od 6 – 30 terapija laserom (u proseku 19). Ključne reci: facijalni nerv. facialis-a u toku 2005. Rezultati i diskusija: Od 14 pacijenata sa Bell . facialis-a. kod 19 ili 24.3 %) su se javila nakon 2 i 3 meseca od nastanka lezije. facialis-a.pacijenata ili 6.ovom paralizom bilo je 10 žena (71. elektroterapiju . Kontrolne preglede smo pravili sedmično.1 otogena.8 % je prekinut zbog pojave sinkinezija.

timpanometrija. Opsta bolnica.).20 dana (5mT. Makedonija zfm110749@yahoo. Metod rada: Na našem odeljenju je 28 ispitanika tretirano sa uputom od specijalista ORL sa Magneto pulsarom u periodu od 01. Pulsirajuće niskofrekventno elektromagnetsko polje prouzrokuje vrtložne struje koje deluju na organizam na taj način što jone koji se nalaze u ćelijskoj membrani primorava na ubrzano pomicanje. organizam blagovremeno reaguje u smislu "stimulacije vegetativnih krugova regulacije. je novijeg datuma kod nas. niti je bilo bilo kakvih neželjenih efekata. Cilj: Ukazati na korisnost i efikasnost pulsirajuceg niskofrekfentnog elektomagnetskog polja u lečenju facijalisa kao zasebnu fizikalnu metodu. Nakon primenjenih 30 laseroterapija došlo je do poboljšanja za 60 %. Kod 21 pacijenta koji predhodnu su imali poboljšanje stanja zakazan je produženji . onda PNEP sa pravom zauzima visoko mesto u lečenju. Oni koji su terapiju započeli nakon 2 – 3 meseca od nastanka lezije imali su zadovoljavajući oporavak. osobito kod bolesnika sa obolelim paretičnim facijalisom.com Uvod: Magnetoterapija. Ako se svemu ovome doda i antiedematozni efekat. a kod 9 (25 %) pacijenata je došlo do potpunog izlečenja (uredan nalaz pretraga na ORL odeljenju: EMG. Kod oba pacijenta je ranije bila sprovođena medikamentozna i fizikalna terapija.2005 do 01.65 godina). ali nije bilo nikakvog poboljšanja. Pacijenti su tretirani 15 . Kumanovo. Ni kod jednog od 14 pacijenata nije došlo do pogoršanja.2006 godine. a kod pacijenata koji su se javili nakon 2 godine od nastanka lezije nije bilo nikakvog efekta nakon primenjene laseroterapije. Rezultati rada: Kod 21 (75 %) pacijenta. Ni nakon sprovedenih 30 laseroterapija nije došlo do poboljšanja. Pacijenti su bile različite dobi i pola (od 30 . Dva pacijenta (14.03. P NAŠA ISKUSTVA U LEČENJU PERIFERNE PAREZE FACIJALISA SA MAGNETO-PULSAR-om Packov J RE-Fizikalna medicina i rehabilitacija. Zaključak: Kod pacijenata koji su sa laseroterapijom započeli u roku od nekoliko dana od nastanka lezije oporavak je bio najbolji. sve više nailazi kod lekara pristalica tretmana i lečenja bolesnika sa ovom fizikalnom metodom. jedan od sofisticiranijih aparata sa pulsirajućim nisko-frekventnim elektromagnetskim poljem (PNEP). neurostatus).15 min. nakon 15 dana tretmana je došlo do poboljšanja stanja. MAGNETO-PULSAR. Nije primećena pojava sinkinezija nakon primene laseroterapije.03. iako uslovno rečeno. te promena propustljivosti opne je sa tendencijom normalizacije nepovoljnog stanja".uključivanja laseroterapije primali su medikamentoznu i druge oblike fizikalne terapije. Na ovakvo "haotično" stanje ćelijske membrane. 50Hz. na našem odeljenju je postao "tretman izbora" osobito kod pacijenata sa perifernom parezom facijalisa.3 %) su se javila nakon 2 godine od nastanka lezije.

obeležje posmatranja pre i posle terapije. prospektivna klinička studija otvorenog tipa. t = 30 min. facijalis.). sa sigurnošću računati i na pulsirajuće niskofrekfentno elektro-magnetno polje. III grupa od 8 pacijenata je tretirana NFPEMP (B = 5 mT.28 %) pacijenata je došlo skoro do potpunog izlečenja (vizuelno). Srbija kzotovic@drenik. t = 30 min. II grupu od 8 ispitanika su činili pacijenti tretirani NFPEMP (B = 10 mT. kontrolisana. Cilj rada: objektivna procena terapijskih efekata različitih modaliteta niskofrekventnog pulsirajućeg elektromagnetnog polja (NFPEMP) i efekata klasičnih fizikalnih procedura u tretmanu pacijenata sa lezijom radijalnog nerva. 30 min. treća grupa .05.76 %) smo poslali na ORL radi tretmana sa njihove strane i dalje investigacije.) i IV grupa. korišćen je Studentov t-test. Ključne reci: magnetoterapija. Sve procedure su sprovođene tokom 20 dana. takođe NFPEMP (B = 1. Rezultati: Nakon terapije kod svih pacijenata je došlo do povećanja pokretljivosti u zglobu ručja. ali su terapijski efekti NFPEMP polja kod pacijenata II grupe (parametri elektromagnetnog polja B = 10 mT.).01). f = 5 Hz. i 16 ž. Neka istraživanja ukazuju na moguće dejstvo i na regeneraciju oštećenih perifernih nerava.001) u poređenju sa drugim grupama (prva grupa . četvrta grupa .3 nedelje. Milovanović N Klinika za rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović".p < 0. t = 30 min.01. obuhvatajući 32 osobe (16 m. pa čak ga koristiti i kako jedinstvenu metodu.). kod 3 (14.net Uvod: Primenom elektromagnetnog polja u poslednje vreme postižu se značajni rezultati u tretmanu osoba za različitim povredama i oboljenjima. Zaključak: U tretmanima periferne pareze facijalisa treba. elektromagnetno polje P TERAPIJSKI EFEKTI PULSIRAJUĆEG ELEKTROMAGNETNOG POLJA U TRETMANU PACIJENATA SA TRAUMATSKOM LEZIJOM RADIJALNOG NERVA Pavlović A. Ishod je bio sledeći: Kod 18 (87. odnosno do povećanja aktivne dorzalne fleksije šake. Kao parametar. 60Hz.p < 0. pored ostalih fizikalnih agenasa. a pacijenti su tretirani samo 2 puta nedeljno 8mT. . f = 25 Hz. Na osnovu vrste primenjenog fizikalnog tretmana. Svi pacijenti su imali i odgovarajući kinezi tretman. f = 50 Hz.).5 mT. Metode: Ovo ispitivanje je obavljeno kao randomizovana. a jednoga (4.74 %) pacijenata je došlo do potpunog izlečenja. sastojala se od pacijenata tretiranih klasičnim fizikalnim procedurama stabilnom galvanizacijom i elektrostimulacijom. korišćena je aktivna dorzalna fleksija šake.) statistički najznačajniji (p<0. vrtložne struje. t = 30 min. svi pacijenti su podeljeni u četiri grupe: I (kontrolna) grupa od 8 osoba.tretman u toku sledece 2 . Beograd. f = 50 Hz.p < 0. PNEP. Za statističku obradu dobijenih podataka.

Cilj rada je utvrđivanje korelacije izemđu uputne dijagnoze lekara specijaliste i zaključka nakon elektromioneurografskog ispitivanja. plantaris lateralis i n. 4 muškog i 6 ženskog pola sa uputnom dijagnozom Morton neurom i tegobama koje traju više meseci. Institut za ortopedsko hirurške bolesti “Banjica”. tibialis-a na proksimalnom nivou. Mitrović D. Latenca i oblik neurograma u svim slučajevima su bili u granicama referentnih vrednosti. lateralno i medialno od registracione elektrode. stimulaciona na stopalu. ima odlučujuću ulogu u postavljanju dijagnoze i registrovanju eventualnih drugih kompresija n. plantaris medialis. P ELEKTRONEUROGRAFSKO ISPITIVANJE KOD PACIJENATA SA MORTON NEUROM-OM Vulević Farmer S. U cilju potvrđivanja kliničke dijagnoze Morton neurom-a potrebno je uraditi dodatno elektromioneurografsko ispitivanje. a posebno kod pacijenata čije su tegobe uporne i ne kupiraju se konzervativnim lečenjem i kada treba doneti odluku o eventualnom hirurškom tretmanu lokalne regije. plantaris lateralis. Pored rutinskog ispitivanja koristili smo antidromnu tehniku ispitivanja senzitivne provodljivosti n. posebno modaliteta sa parametrima: B = 10 mT.. Vukićević M.Zaključak: Iz rezultata rada može se zaključiti da primena NFPEMP. predstavlja najefikasniju terapijsku proceduru u tretmanu pacijenata sa lezijom radijalnog nerva. bez odstupanja jedne strane u odnosu na drugu. Beograd. t = 30 min.com Morton-ov neurom je poseban oblik metatarzalgije koji nastaje zbog kompresije nervnih elemenata u metatarzalnom tunelu između glavica metatarzalnih kostiju. Registraciona elektroda postavljana je retromaleolarno. Srbija cales@alinto. plantaris medialis i n. plantaris medialis su bili u granicama referentnih vrednosti ali su registrovane druge elektromiografske i elektroneurografske abnormalnosti koje su upućivale na leziju lokalizovanu proksimalnije od metatarzalnog tunela. Kod ostalih pacijenata parametri neurograma n. latenca. EMNeG ispitivanje. trajanje i oblik dobijenih neurograma. Urošević Lj. f = 50 Hz. . starosne dobi od 36 do 59 godina. U četri slučaja je potvrđena uputna dijagnoza na osnovu sniženja amplitude neurograma n. plantaris lateralis i n. Analizirani su nalazi 10 pacijenata. Analizirani su amplituda. U tri slučaja su pored gore navedenih parametara registrovane druge abnormalnosti na osnovu kojih smo doneli zaključak o njihovoj predominaciji u nalazu uz mogućnost postojanja i Mortonove metatarzalgije što je zahtevalo elektromioneurografsko kontrolno ispitivanje. Đokić R. pored anamnestičkih podataka i karakteristične kliničke slike. 14 cm distalno.

Srbija akiuki@ptt. Nakon detaljnog neurološkog pregleda i dostupnih dijagnostickih sredstava (CT. procesa i slično. KRITERIJUMI I PRAKSA U TRETMANU PACIJENATA SA LEZIJOM KIČMENE MOŽDINE Vulović D.Potić V Klinički centar Srbije. Nakon mesec dana pacijentkinja je otpuštena radi nastavka rehabilitacionog tretmana. reverzibilno oboljenje koje zajedno sa miopatijom (CIM) predstavlja čest uzrok mišićne slabosti kod pacijenata u jedinicama intenzivne nege. u sladu sa principima rane rehabilitacije neuroloških pacijenata. U toku lečenja kod nje se razvila generalizovana mišićna slabost. Pri otpustu je urađen FIM test i dobijen rezultat od 98 poena. Formiranje standarda je dinamički proces koji u jednom trenutku ima definisanu celinu grupe podataka. NMR) pretpostavili smo da se radi o jednom od ova dva uzroka (CIP/CIM). EMNG koja je naknadno uređena ukazala je na postojanje senzomotorne polineuropatije. Kriterijumi su razne osobine pojava koje definisu standard. kao i ulogu rane rehabilitacije. Standardi u tretmanu pacijenata sa lezijom kičmene moždine su višeslojni. Beograd. Na najvišem nivou tretman ovih pacijenata . Predstavljamo slučaj pacijentkinje stare 38 godina koja je primljena u JIN zbog razvijanja sepse i potrebe za mehaničkom ventilacijom nakon ekstrakcije mrtvih plodova i histerektomije. Želimo da istaknemo važnost prepoznavanja ovog stanja. P STANDARDI.CIP) je akutno. Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju.net Standardizovanje obuhvata definisanje kvantitativnog i kvalitativnog minimuma kriterijuma. Praksa obuhvata niz aktivnosti. Vesović .yu Polineuropatija kod kritično obolelih pacijenata (u anglosaksonskoj literaturi poznata kao Critical illness polyneuropathy . koja značajno utice na smanjenje komplikacija usled imobilnosti.P POLINEUROPATIJA KOD KRITIČNO OBOLELIH PACIJENATA PRIKAZ SLUČAJA Nedeljković U. Krstić N. Srbija kzotovic@drenik. Rehabilitacija je započeta po stabilizaciji pacijentkinjinog stanja. Beograd. aktivnosti i sredstava neophodnih za izvođenje celokupnog nekog postupka. Jović S Klinika za rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović”. a koja sa stvaranjem novih kvaliteta uslova rada dozvoljava proširivanje standarda. smanjuje dužinu boravka u bolnici i omogućava pacijentu maksimalan funkcionalni oporavak. Iako reverzibilnog toka. Kriterijumi mogu da budu i standardi na nižem nivou. postupaka. ne prepoznavanje ovog stanja i izostanak ranog fizikalnog tretmana može ostaviti trajne posledice. veština i testova koji se aktivno koriste i neophodni su za praktično ostvarivanje standarda.

Đorđević O Klinika za rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović”. do decembra 2005. U studiju je uključeno 24 pacijenata koji su imali leziju vratnog segmenta kičmene moždine po tipu CCS. • standardi tretmana. posledica i komplikacija. • standard objektivnog nalaza. CCS se češće javlja kod starijih pacijenata sa cervikalnom spodilozom. Standardi funkcionalnog ishoda tretmana kod pacijenata sa lezijom KM zavise od neuroloskog nivoa oštećenja i od stepena zahvaćenosti poprečnog preseka KM. Beograd. • standardi funkcionalnog ishoda posle oštećenja lumbalne kičmene moždine. • standard funkcionalnog dijagnostikovanja.net Central cord syndrome (CCS) ili Syndrome Schneider (SS) predstavlja inkompletnu leziju vratnih segmenata kičmene moždine. • standardi korišćenja sredstava i pomagala. • standardi funkcionalnog ishoda posle oštećenja caudae equinae. Standardi medicinskog rehabilitacionog tretmana pacijenata sa lezijom KM su: • standardi nege. Standardi funkcionalne dijagnostike kod pacijenata sa lezijom kičmene moždine (KM) obuhvata: • standard anamnestičkih podataka. radnje i postupke iz praktičnog rada. disfunkcija mokraćne bešike i različiti stepen gubitka senzibiliteta ispod nivoa lezije. • standardi aktiviranja. Cilj ovog istrazivanja je da se ispitaju demografske. • standardi funkcionalnog ishoda posle oštećenja gornje torakalne (Th1-Th6) KM. etiološke i neurološke karakteristike i motorne skorove za gornje i donje ekstremitete koji su registrovani na prijemu i na otpustu. U istrazivanju su korišćeni ASIA skala oštećenja kičmene moždine i motorni skorovi za gornje i donje ekstremitete. Prema ranijem iskustvu formirani su standardi tretmana i to: • standardi funkcionalnog ishoda posle oštećenja cervikalne kičmene moždine. Karakteriše ga veće motorno oštećenje gornjih u odnosu na donje ekstremitete. Sprovedena je retrospektivna studija na Klinici za rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović” u Beogradu u periodu od januara 2003. Učestalost je između 15 i 25 % od svih cervikalnih lezija kičmene moždine. Srbija kzotovic@drenik. godine. • standardi funkcionalnog ishoda tretmana. • standard proširenog funkcionalnog dijagnostikovanja. Ćurčić D. P MOTORNI OPORAVAK KOD PACIJENATA SA CENTRAL CORD SYNDROME Stojanović A. nakon sprovedene rehabilitacije po standardnom protokolu. Najčešći mehanizam povrede je hiperekstenzija. Najniži kriterijumi ne dobijaju formu standarda već predstavljaju najkonkretnije aktivnosti. etiološke i neurološke karakteristike pacijenta sa CCS i motorni oporavak nakon sprovedenog standardnog programa rehabilitacije.definisu: • standardi funkcionalne dijagnostike. • standardi funkcionalnog ishoda posle oštećenja gornje torakalne (Th7-Th12) KM. Čobeljić R. • standardi lečenja. Za sve ove standarde daju se kriterijumi koji ga određuju i koji ujedno predstavljaju standard nižeg nivoa koji je obrazložen svojim kriterijumima. retko . Ova studija sadrži demografske.

P POJAVA HETEROTOPNE OSIFIKACIJE KOD PACIJENATA SA PARAPLEGIJOM NAKON LEZIJE KIČMENE MOŽDINE Ivanovska L. lokalizacije i težine . Oko 50 % ovih pacijenata na otpustu zahtevaju minimalnu asistenciju ili su kompletno nezavisni u skoro svim aktivnostima dnevnog života. Od 90 pacienata rehabilitovanih u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u Skoplju. ali on je uvek izmenjen. Skopje. Napravili smo analizu ovih pacijenata po polu. Gitov T Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. muskulni spasicitet i dekubitalne ulcere su vazni rizik faktori za pojave heterotopne osifikacije. prisustvo čestih urinarnih infekcija. Svi pacijenti bili su bez cirkulaornih problema donjih ekstremiteta. Pacijenti sa CCS imaju dobru neurološku. Motorni oporavak kod svih pacijenata je značajan i omogućava bitno povećanje funkcionalnih mogućnosti ove populacije pacijenata. Nema signifiknatnih razlika izmegju zena i miskaraca i prisustvo urinarnih infekcija. motornu i funkcionalnu prognozu nakon sprovedenog programa rehabilitacije.com. Makedonija vi230037@yahoo. Erazmo . nakon lezije kičmene moždine. Osifikate mogu biti toliko masivne da blokiraju pasivni pokret zgloba. 73 % sa dekubitalnim ulcera oko kuka.Ohrid. Povezanost ovih faktora i pojava osifikata nije sasvim jasna. Naumoska S Bolnica Sv. Gotovo 90 % je samostalno pokretno pri otpustu ili zahtevaju samo nadgledanje od strane druge osobe.hiperfleksija vratnog segmenta kičmenog stuba. Labacevska V. Cilj rada je identifikacija moznih rizik faktora heterotopne osifikacije kod pacijenata sa paraplegijom nakon lezije kicmene mozdine. R. R. 21 (23. je relativno česta komplikacija oko velikih zglobova. Od pacijenata sa heterotopnim osifikatima. CCS je isključivo inkompletna lezija vratnog segmenta kičmene moždine različitog stepena. prisustvo dekubitalnih ulcera. uzrastu. spasticiteta muskulature. Mitrevska B. Uzroci nisu sasvim jasni. Promene mogu biti različite zavisno od vrste. Neuroloski deficit.mk Uvod. 83 % sa izraženim spasticitetom muskulature. 75 % bili su sa kompletnom paraplegijom. neuroloskog deficita. 58 % bili su stariji od 30 godina. megjutim ako ovi rizik faktori postoje onda postoji i mogucnost za pojave heterotopnih osifikata. P SEKSUALNA REHABILITACIJA PARAPLEGIČARA Mićunović M. Seksualni život paraplegičara ne mora biti potpuno ugašen. plegičnih ekstremiteta.3 %) imali su heterotopne osifikate oko kuka.com Heterotopna osifikacija ili stvaranje osifikata u mekih tkiva oko zglobova. Makedonija mmicun@freemail.

Cilj nam je da se dobije erekcija sa dovoljno stabilnom čvrstinom za penetraciju. U dobroj seksualnoj formi postaje se sa intrakavernoznom apikacijom prostaglandina (alprostadil). Rezultat. . Svi su imali nestabilnu erekciju. U 1. sa vremenom trajanja od 30 do 90 minuta. Materijal se sastoji od 26 paraplegičara sa starošću od 28 do 54 godina u poslednjih pet godina. Cilj.patoloških promena na kičmenoj moždini u čijem se sakralnom delu (S2-S¬4¬) nalazi spinalni centar seksualne aktivnosti. naročito ako se radi o mladim polno zrelim osobama ili ako su u pitanju oženjeni paraplegičari. Posle aplikacije u roku od 5 do 10 minuta dobija se stabilna i čvrsta erekcija. Najteže promene u seksualnoj aktivnosti su kod patoloških promena (najčešće trauma) u sakralnom i lumbalnom delu kičmene moždine. Pacijenti su sami sebi stavljali inekcije. Zaključak. 98 % pacijenata imali su erekciju sa dovoljno stabilnom čvrstinom za penetraciju. Seksualni život paraplegicara nije ugašen sa paralizom donjih ekstremiteta od povrede torakolumbalne kičme.9 % kao komplikacija pojavio se potkožni hematom kao rezultat loše tehnike aplikacije inekcije u penis. Paraplegičari najteže podnose smetnje u neuromuskularnoj seksualnoj aktivnosti jer se manifestuju u poremećaju erekcije. U poslednjih pet godina lečeno je 26 paraplegicara sa erektilnom disfunkcijom. Materijal i metode. Erektilna disfunkcija veoma teško pogađa paraplegičara. Četvoro je bilo u bračnom odnosu. Korišćena je metoda intrakavernozne aplikacije alprostadila u dozi od 10 do 20µg.

Na osnovu utvrđenog nivoa i stepena lezije primenjuje se plan i program rehabilitacije koji podrazumeva primenu fizikalne terapije i kontinuirano praćenje uz konsultacije neurohirurga i ortopeda. dok su ostali imali kompletnu leziju. . Nikolić G.yu Uvod: Obstetrikalne povrede brahijalnog pleksusa klinički se manifestuju još na rođenju gubitkom motornih funkcija mišića inervisanih od povređenog nerva ili nerava. 16 slučajeva sa povredom gornjeg tipa (Erb Duchenne) i 9 donjeg tipa (Klumpke Degerine). poremećajem ili gubitkom senzibiliteta. Brdar R. MRI). Srbija golubz@eunet. Fizikalno lečenje se sprovodi i prati kontinuirano do kraja rasta. U studiji je korišćen klinički pregled koji je podrazumevao precizan funkcionalni status koji uz neurofizioloska ispitivanja. a u kasnijoj fazi hidro. Zaključak: Oporavak dece sa lezijom pleksusa brahijalisa je specifičan i zavisi kako od stepena oštećenja tako i od adekvatne fizioterapije i rehabilitacije. Iz tog razloga je značajna rana dijagnostika i terapija kako bi se sprečile trajne sekvele i hendikep usled smanjene funkcije zahvaćenog ekstremiteta. Ćirović D. Program rehabilitacije je individualan i primenjuje se odmah. prvenstveno oporavak snage mišića.2006 godine ispitivano je i lečeno 194 dece sa povredom brahijalnog pleksusa. Pojava i održavanje denervacionih potencijala i posle tri meseca starosti je loš prognosticki znak i ukazuje na postojanje neurotmeze kada je neophodno primeniti druga dodatna ispitivanja i eventualno hirursku intervenciju. Cilj: rane dijagnostike i rehabilitacije je da se u što većoj meri povrati izgubljena funkcija paralitičnih mišića. Nikolić D Univerzitetska dečja klinika. Metodologija: Na Univerzitetskoj Dečjoj klinici u periodu od 2000 . Rezultati: Naši rezultati su pokazali da je pojava reinervacionih potencijala u EMG nalazu i SEP odgovora u prva tri meseca ukazivala na neuropraksičnu leziju sa dobrom prognozom oporavka. kinezi i radna terapija.Tema V REHABILITACIJA DECE ZNAČAJ RANE DIJAGNOSTIKE I PRIMENE FIZIKALNE TERAPIJE KOD DECE SA OBSTETRIKALNOM LEZIJOM BRAHIJALNOG PLEKSUSA Petronić I. radiografskih i drugih imidžing tehnika (CT. Beograd. sprečavanje nastanka atrofije i kontraktura kao i uspostavljanje kordinacije i šeme pokreta zahvaćenog ekstremiteta. pozicioniranjem ekstremiteta i uvođenjem termoelektro kinezi terapije. U slučaju neophodne hirurške intervencije fizikalni tretman je sprovođen postoperativno do maksimalnog funkcionalnog oporavka. Dijagnoza se postavlja na osnovu kliničkog pregleda i na osnovu neurofizioloških ispitivanja. elektromiografiju (EMG) i somatosenzorne evocirane potencijale (SEP) ukazuje na stepen i nivo oštećenja.

Zaključak: Botulin toksin tip A-Dysport predstavlja efikasno sredstvo u lečenju dece sa cerebralnom paralizom.j. Demeši Č Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine. Primenom ovog toksina postiže se značajno smanjenje spazama. procena motoričkog postignuća i ispitivanje posturalnih reakcija. gastrocnemius lokalno 10 i. dok je za merenje spastičnosti korišćena modifikovana Ašvortova skala. Bekić V. Stanković I. povećanje obima pokreta i korekcija hoda kod dece sa spastičnim equinusom stopala. Dysport je aplikovan u m. Mikov A Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju KC Niš. . Rezultati: Nakon tri nedelje od aplikacije Dysporta došlo je do povećanja obima pokreta u skočnom zglobu kod sve dece i to u smeru dorzalne fleksije koja je povećana u proseku za 15 stepeni aktivno i 20 stepeni pasivno. na kg telesne mase kod parapareze. a najčešća indikacija je spastični equinus stopala. hospitalizovano je dvadeset šestoro dece oba pola. Materijal i metodi rada: Na Klinici za fizikalnu medicinu. Savić K.net Uvod: Botulin toksin tipa A je neurotoksin koji reverzibilno blokira oslobađanje acetilholina na neuromišićnoj spojnici. kao i nakon tri nedelje i nakon 6 meseci od aplikacije meren je obim pokreta u skočnom zglobu standardnim goniometrom. Cilj: Ispitati efekte Dysport-a na smanjenje spazama i povećanje obima pokreta u skočnom zglobu kod dece sa hemiparetičnom i paraparetičnom formom cerebralne paralize. Milić H. na kg telesne mase kod hemipareze. mišićnog tonusa. termoterapija. Srbija lidijad@bankerinter. U ZNAČAJ PRAĆENJA I RANOG UKLJUČIVANJA U STIMULATIVNI TRETMAN KOD ODOJČADI SA SIMPTOMATSKIM RIZIKOM Vulović M. kao i do značajnog smanjenja spazama u mišićima donjih ekstremiteta. Mikov A. Srbija asthma@eunet.PRIMENA TOKSINA BOTULINA U LEČENJU SPASTIČNOSTI KOD DECE SA CEREBRALNOM PARALIZOM Dimitrijević L. Kod 80 % dece terepijski efekti bili su uočljivi i nakon 6 meseci od aplikacije Dysporta. ortotska pomagala). Novi Sad Centar za dečiju habilitaciju i rehabilitaciju. Živković V. uzrasta od 2 do 8 godina sa dijagnozom Cerebralna paraliza (spastična hemipareza ili spastična parapareza) radi aplikacije Dysporta u spastičnu muskulaturu donjih ekstremiteta. odnosno 20 i. Primenjuje se u terapiji spastičnih oblika dečje cerebralne paralize.j. Pet dana nakon aplikacije započet je intenzivan fizikalni tretman (kineziterapija. hidroterapija.yu Deca sa simptomatski rizičnim razvojem pokazuju znake abnormalnog ili izmenjenog razvoja pri neurokineziološkom pregledu po Vojti: ispitivanje primitivnih refleksa. Pre aplikacije. rehabilitaciju i protetiku u Nišu.

Apgar skor u prvom minutu 7. intrakranijalna hemoragija .52. Najčešći faktori rizika su: intrakranijalna hemoragija . prosečna telesna masa 1190 gr. Gajić S. Radovanović Lj.Abnoramalan neurološki nalaz se definiše kao centralni poremećaj koordinacije (lakši.operativni i post-operativni status lokomotornog sistema kod pacijenata sa CP .prosečne telesne mase od 1500 .70 gr. Rusija.70.90 %.7 cm. Miklja D. Jedna trećina odojčadi iz grupe A postigli su zadovoljavajući motorni razvoj za uzrast u 12 mesecu. Odojčad iz grupe B su u dve trećine slučajeva sa navršenih 12 meseci postigli prosečan motorni razvoj za uzrast. Čini ga etapno presecanje fibroziranog tkiva lokomotornog sistema specijalno konstruisanim instrumentom (zaštićen u patentnom zavodu ruske federacije) koji daje mogućnost hirurške intervencije bez velikog reza. porođaj carskim rezom . ULJZIBATA Jekić M. Najčešći faktori rizika su respiratorni distres sindrom . U grupi A prosečna gestacijska starost na rodjenju je iznosila 29.90 %.21). Ispitivanjem je obuhvaćeno 38 nedonoščadi sa lakim i srednje teškim oblikom poremećaja centralne koordinacije (PCK).61.95 a u petom 7. Značajno je istaknuti važnost praćenja razvoja dece za simptomatskim rizikom i pravovremenog uključivanja u stimulativni tretman radi sprečavanja razvoja pogrešno integrisanih obrazaca pokreta i položaja i njihove fiksacije.70 %. respiratorni distres sindrom 38.com Uvod: Prof. Apgar skor u prvom minutu je 5.09 %. Deca su pregledana neurokineziološkom metodom po Vojti. telesna dužina 37. U EVALUACIJA PACIJENATA SA CEREBRALNOM PARALIZOM OPERISANIH PO METODI V. U grupi B prosečna gestacijska starost je 38.85 nedelja. laki.90.40 %. U grupi A je 88. Bošković M Specijalna bolnica za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju.95. bilo uključeno u neurostimulativni tretman po Vojti i tretman po Bobathu (reakcije uspravljanja i ravnoteže).06. a u grupi B 47. Operacija je malo traumatska što daje mogućnost da se istovremeno uradi zahvat na više mesta u mišiću. B.37 a u petom minutu 8. Jedno dete je sa cerebralnom paralizom. porođaj caskim rezom 61. Metod etapne fibrotomije pripada grupi mikroortopedskih operacija. porođajna masa 1685. Rukovodio je institutom za kliničku rehabilitaciju u Tuli.61 % nedonoščadi. Srbija office@sbcprn.76. Beograd.64.om.23 %. telesna dužina 39. a ostali do navršenih 15 meseci.58 %.traumatrolog.29. prematuritetna retinopatija .94 nedelje. koji su na praćenju i/ili tretmanu na Odeljenju za habilitaciju i ranu rehabilitaciju. Cilj rada je ukazati na značaj praćenja i ranog uključivanja u stimulativni tretman dece sa centralnim poremećajem koordinacije. Dr Uljzibat je bio ortoped .2000gr (n . Cilj rada: Uporediti pre . U poređenju sa . srednji i teški oblik). a ostali do navršenih 18 meseci. u prvom ili drugom tromesečju. Simonović V. Uzorak smo podelili u dve grupe: grupa A nedonoščad telesne mase na rođenju ispod 1499 gr (n -17) i grupa B .

om.). neaktivnost i gojaznost pacijenta kao i emocijalni faktori. Postoje različiti faktori na koje može da se utiče u cilju održavanja nezavisnosti kretanja kao sto su: mišićna snaga. uz primenu izvesnih fizikalnih procedura i agenasa. Naša bolnica je odlučila da pristupi evaluaciji stanja pacijenata pre i posle intervencije. Iz našeg dosadašnjeg iskustva. pojava kontraktura. Poboljšanje snage ekstenzora stopala je bolje ukoliko se radi tenodeza i to u teškim slučajevima. Petronić I Univerzitetska dečja klinika. Fizikalni tretman je sprovođen kroz doziranu kinezi terapiju radi očuvanja mišićne snage i sprečavanja kontraktura kolena i kukova i deformiteta stopala uz aplikaciju ortoza.yu Uvod: Lečenje mišićne distrofije je različito i zavisi od forme. Lečenje se sprovodi uz neophodne savete o higijensko dijeteskom režimu. Cilj: rada je da se kontinuiranom fizikalnom terapijom i praćenjem od strane ortopeda pacijentima omogući maksimalna motorna i funkcionalna sposobnost radi održavanja nezavisnosti kretanja što je duže moguće. kineziterapijski tretman. tipa deformiteta i funkcionalnog poremećaja. Lečenje obuhvata fizikalni tretman i hirurške mere uz odgovarajuće ortotisanje uz stalni timski rad: neurologa. U radu će biti izneti rezultati pomenute evaluacije. Da je naše mišljenje isravno potvrđuju i saveti ortopeda koji su uradili operacije. Ne postoji starosna granica za primenu ove operacije (bolji su rezultati kod mlađih pacijenata). Komunikacijom između samih pacijenata i njihovih roditelja. Za institut kliničke rehabilitacije u Tuli saznali smo pre 3 godine. intenzivan. epikondiliti. a koji u prvi plan ističu dalji. skoliozama. a neki su tražili predlog za lečenje u inostranstvu na račun SIZ-a. Institut u Tuli pored kontraktura kod dece sa CP-om. pronacionim deformitetima podlaktice. U FIZIJATRIJSKO ORTOPEDSKO LEČENJE MIŠIĆNIH DISTROFIJA Brdar R. ovaj metod daje mogućnost smanjenja postoperativnog oporavka na 1-14 dana. stepena i kliničke distribucije distrofije. Cavus . ali sa napred naglašenim prednostima. paralizom Erba i drugim patološkim stanjima praćenim bolom (osteohondroze. Neki od roditelja pacijenata su dolazili po mišljenje o efikasnosti operacije. možemo da kažemo da je i ova hirurska intervencija jedna od pomoćnih metoda u lečenju i tretmanu pacijenata sa CP . fizijatra i hirurga. Beograd.već postojećim zahvatima. Metodologija: Na Univerzitetskoj dečjoj klinici lečena su i praćena deca sa dijagnostikovanom mišićnom distrofijom. Na ove operacije. stalnoj aktivnosti i motivisanosti pacijenata. Kod pogorčanja ekvinovarusa stopala sprovodi se hirurška korekcija tenotomije Ahilove tetive sa mišićnim transferom (Spencer). bavi se i sledećim stanjima: urođenim i stečenim tortikolisom. kao i minimalnu mogućnost recidiva. neurit facijalnog nerva itd. u zavisnosti od lokalizacije i težine kontraktura. Srbija golubz@eunet. kada su počeli da pristižu u našu bolnicu pacijenti operisani ovom metodom. roditelji su odveli svoju decu samoinicijativno. interes za ovu intervenciju je značajno porastao.

Cilj našeg rada je bio da dokažemo da se novorođenčad čije su majke u trudnoći imale gestacioni dijabet i fetopelvičnu disproporciju češće rađaju sa malpozicijskim deformitetima vrata i stropala u odnosu na novorođencad majki koje su imale samo fetopelvičnu disproporciju kao i da je izuzetno važno rano započeti korekciju postupcima rane rehabilitacije dok su novorođenčad pod dejstvom placentarnog hormona relaksina. Madić T2 1 Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Rezultati: U našem ispitivanju rezultati su pokazali da je lečenje ovih bolesnika individualno uz ranu i pravovremenu fizikalnu terapiju i korišćenje spoljnje potpore da bi se održalo nezavisno kretanje.yu Gestacioni dijabetes mellitus i fetopelvična disproporcija su među najčešćim faktorima rizika koji komplikuju trudnoću i intrauterine razvoj ploda. edematozna. Postavlja se pitanje opravdanosti primene hirurških procedura naročito kod progresivnih stanja. vrlo često hipotonicna. Krstić N1. U POVEZANOST FAKTORA RIZIKA U TRUDNOĆI I MALPOZICIJSKIH DEFORMITETA U NOVOROĐENČADI – ZNAČAJ RANOG REHABILITACIONOG TRETMANA Blagojević D1. Vesović Potić V1. Srbija deks@eunet. 2Institut za ginekologiju i akušerstvo. Kod fleksionih kontraktura na kolenima i kukovima. Za gestacioni dijabetes mellitus je karakteristično da se prvi put javlja u trudnoci usled složenih metaboličkih i hormonskih dešavanja i da su deca rođena iz takvih trudnoća izuzetno krupna. a progresivno rezultuje gubitkom kretanja i hoda. Relativna indikacija za porođaj carskim rezom. a kod zapuštenih i starijih slučajeva klinastom osteotomiom stopala. Produženje pregibača kuka (iliopsoasa) je sprovođeno kod pacijenata sa hiperlordozom praćenim lumbalnim bolom. hirurška intervencija je retko indikovana jer se radi o nepokretnim pacijentima. Svaki pacijent mora biti ocenjen u cilju kontrole motorne i funkcionalne sposobnosti koju poseduje u datom trenutku na osnovu čega se određuje fizijatrijsko ortopedski program lečenja sa ciljem poboljšanja kvaliteta života. jer osim sto dovode do poboljšanja za neko vreme. Druga grupa (39) trideset devetoro . KCS Beograd. ne dovode do izlečenja pacijenata. Zaključak: Mišićna distrofija predstavlja težak problem jer se retko rano dijagnostikuje. Metod: Studijska grupa obuhvata sedamtesetoro novorođenčadi rođenih carskim rezom na Institutu za ginekologiju i akuserstvo Kliničkog centra Srbije u periodu od avgusta 2004. do avgusta 2006.deformitet stopala se koriguje produženjem plantarne prepreke (Standlerovom operacijom). Fetopelvična disproporcija označava nesrazmeran odnos prednjačećeg dela ploda i veličine ili oblika karlice majke. Prva grupa (31) tridest i jedno novorođenče rođeno je planiranim carskim rezom iz trudnoća koje su bile komplikovane gestacionim dijabetesom i fetopelvičnom disproporcijom.

U LAXITAS ARTICULORUM GENERALISATA U DECE . Pregledom pri otpuštanju dece iz porodilišta ustanovljeno je da u prvoj grupi ima jedanaetoro dece sa položajnim deformitetom. Cvetković K. Rehabilitacioni tretman započet u porodilištu upravo je kod ove dece dao najbolje rezultate. Jevtić T. odnosno. Metoda rada: Tokom 2005.Milanović J. godine pregledano je 6718 dece u fizijatrijskoj ambulanti Instituta. gena valga (21) i deformitet kičmenog stuba (8 dece).DIJAGNOSTIČKI I TERAPIJSKI PROBLEM U FIZIJATRIJSKOJ AMBULANTI Rakić . Zaključak: Novorođenčad majki sa fetopelvičnom disproporcijom i gestacionim dijabetom češće imaju malpozicijske deformitete vrata i stopala. Srbija jimmilanovic@yahoo. sprovođen je tri puta dnevno sedam do deset dana odnosno do otpustanja iz porodilišta.novorođenčadi je rođeno carskim rezom zbog fetopelvične disproporcije posle neuspelog vaginalnog porođaja. Majke dece sa nezadovoljavajućom korekcijom deformiteta su obučene za sprovođenje vežbi u kućnim uslovima uz obavezno redovno kontrolisanje u nadležnim zdravstvenim ustanovama. Zaključak: Iako je poznato da se hiperlaksicitet zglobova u najvećem broju slučajeva gubi sa pubertetom zbog češćih pojava povreda mišićno ligamentarnog aparata kod ove dece mišljenja smo da je neophodno ovu decu redovno kontrolisati i kod njih sprovoditi adekvatnu fizikalnu terapiju. Kod 147 je ustanovljen hiperlaksicitet zglobova. Cilj rada je bio da se ukaže na učestalost ove pojave u dečjoj populaciji. Rezultati rada: Sva novorođenčad su pregledana od strane fizijatra u drugom danu života pri čemu je utvrđeno da dvadeset devetoro dece (29) iz prve grupe i devetnaestoro dece (19) iz druge grupe ima neki od položajnih deformiteta.co. Džudović S Institut za zdravstvenu zastitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić". Beograd. Ni jedno od te dece nije upućeno sa dijagnozom hiperlaksicitet zglobova. Rehabilitacioni tretman u smislu kineziterapije je započet istog dana. Lečenje smo sprovodili u rasponu od aktivnog bavljenja sportom do primena metoda fizikalne medicine i rehabilitacije i prepisivanja odgovarajućih ortoza. a u drugoj grupi sedam. Uzrast dece se kretao od godinu dana do 14 godina. Dijagnoza je postavljena na osnovu kliničkog testa Cartera i Wilkinsona. pedes plana i pedes planovalga (109). a prema osnovnom oboljenju. Rezultati rada: Uputne dijagnoze kod dece sa dijagnostikovanim hiperlaksicitetom su bile: pes talovalgus (9 dece). .uk Uvod i cilj rada: Laxitas articulorum generalisata. Od 109 dece koja su upućena kao pedes plana i pedes planovalga samo kod njih 36 je na osnovu plantograma potvrđena dijagnoza dok je kod 51 uočen samo valgus peta. zglobovi sa prekomernom rastegljivošću je stanje kome se u ambulantama ne poklanja mnogo pažnje.

P PROCENA POSTURE KOD DECE U UZRASTU OD ČETIRI GODINE Pejović V. Ravna stopala su u ovom uzrastu često zanemarljiv deformitet.4 % dečaka i 11.02 % dece (10. Klinika za fiz. rano otkrivanje i lečenje deformiteta u posturi. aplazije levog pektoralnog mišića. Zbog toga što često ova deca imaju autizam neophodna im je i pomoć psihologa. i postavljena je dijagnoza Moebiusovog sindroma.2 % devojčica). Kifozu je imalo 2.oro dece iz Beograda u dobi od četiri godine. Ravna stopala je imalo 91 % dece (90. Srbija aleks_med@yahoo. Na odeljenju fizijatrije sprovedena je elektroterapija. U pedijatrijskoj intenzivnoj nezi kliničko stanje se stabilizovalo posle čega je prevedeno na odeljenje fizijatrije radi sprovođenja terapije paralize oba facijalna nerva. pregled kičmenog stuba i pregled stopala (prednjeg. Dete je otpušteno u dobrom opštem stanju. Plavšić A. Urađena je dijagnostika: EMG. MRI. Telesna masa na rođenju 3400. med. godine za vreme redovnog sistematskog pregleda. Loše držanje je imalo 11. kao i deformitetima lokomotornog aparata. Džamić D Univerzitetska dečja klinika.4 % devojčica). hipoplazije leve podlaktice sa anomalijom šake. Cilj: Prevencija. Nikolić G. pregledanih u periodu od oktobra do decembra 2005. anomalije na stopalima Pes equinovarus. pedijatra. terapeuta. EEG. kineziterapija.6 % dece (6. Srbija cirovic@Eunet. S obzirom na retku pojavu ove anomalije dijagnostikovanje i lečenje ove anomalije iziskuje multidisciplinarni pristup neurohirurga. i rehabilitaciju.94 % dece (2.49 % dečaka i 6.6 % dečaka i 3. Rezultati: Dobru posturu je imalo 6. Podaci su procenjeni procentualno u odnosu na ukupan broj dece. fizijatra.86 % devojčica). sa zadovoljavajuće iskorigovanim deformitetima na lokomotornom aparatu. roditelja. dok su deformiteti kičmenog stuba neznatno izraženi u ovom uzrastu. ortopeda.POLAND SINDROM: PRIKAZ SLUČAJA Ćirović D. RTG. srednjeg i zadnjeg segmenta). Metod: Opservaciona klinička studija koja je obuhvatila 136 .yu Sindrom Moebius predstavlja kongenitalnu paralizu facialnih nerava koja može biti udružena sa paralizom drugih kranijalnih nerava.77 % devojčica). Zaključak: Ravna stopala su najizraženiji deformitet u posturi dece. Beograd. Vukomanović A Vojnomedicinska akademija. međutim kasnije on može da dovede i do ozbiljnijih problema u .4 % dečaka i 93. Beograd. korektivne ortoze za gornje i donje ekstremitete. Na Univerzitetsku Dečiju kliniku iz porodilišta je prevedeno muško novorođenče zbog krize disanja.P MOEBIUS . Petronić I. Apgar 7. Procena posture nakon fizijatrijskog pregleda koji je uključio procenu držanja tela.com Uvod: Ispitivali smo posturu dece u uzrastu od četiri godine u toku sistematskog pregleda u Vojnomedicinskoj akademiji.

co. Beograd. Ni jedno dete koje je redovno dolazilo na korektivnu gimnastiku nije imalo pogoršanje pri kontrolnom pregledu. Jelenc J1. P POVEZANOST ANTROPOMETRIJSKIH KARAKTERISTIKA I STATIČKE IZDRŽLJIVOSTI LUMBALNE I ABDOMINALNE MUSKULATURE KOD DEČAKA OD 7 DO 14 GODINA Radaković N1. KC Novi Sad. Klinički kriterijumi za dijagnozu skolioze su: razlika u visini ramena. Promene .posturi i do funkcionalnog ograničenja u fizičkim aktivnostima. Skoliozu ima 245 . kifoskoliozu 7-sedmoro (0. 2Institut za med reh. kifozu 6 .5 %) dece. nejednaki Lorencovi trouglovi stasa. Mogu biti strukturalne i funkcionalne. Dejanović A1. posturalnu disfunkciju 326 .5 %) dece. hiperlordozom lumbalnog dela kičmenog stuba.yu Uvod Skolioza predstavlja lateralnu krivinu kičmenog stuba u frontalnoj ravni. Milidrag M. opuštenom trbušnom muskulaturom kao i prisustvom manje ili više skoliotičnog držanja. Metodologija rada: Sistematskim fizijatriskim pregledom 2005/2006 školske godine pregledano je 1211 (hiljadu dvesta jedanaestoro) dece osnovnih škola na opštini. Stoga je neophodno raditi.šestoro (0. već i u ovom uzrastu. Miličević B1 1 Ordinacija CIM. Srbija biljanafiz@email. Zaključak: Pored intenzivnog rada na prevenciji i lečenju deformiteta kičmenog stuba treba raditi na edukaciji roditelja o značaju problema i visokom procentu dece kojoj je potrebna korekcija posture jer je još uvek broj dijagnostikovanih deformiteta mnogo veći od lečenih.yu Uvod i cilj rada. a kifoza krivinu kičmenog stuba u sagitalnoj ravni. pojava gibusa hemitoraksa u antefleksiji. Cilj rada: Isticanje značaja teme za populaciju u razvoju. P UČESTALOST DEFORMITETA KIČMENOG STUBA KOD DECE ŠKOLSKOG UZRASTA Bokan B. Potrebu za nošenjem midera nije imalo ni jedno dete u ovoj školskoj godini što ukazuje da su skolioze naznačene u većini slusajeva (manje od 20 stepeni).trista dvadeset šestoro (26. na prevenciji i korekciji svih deformiteta posture. Antropometrijske karakteristike dece sa svojim senzitivnim periodima razvoja predstavljaju poteškoću u prevenciji spinalnih problema. a naročito deformiteta stopala. Bajić R Dom zdravlja Savski Venac. razlika u visini rebarnih lukova. Teofilovski M3.9 %) dece. mogu se javiti kod nekih oboljenja ili sindroma. Srbija ratatam@eunet. 3Zavod za protetiku. kao i potreba za publikovanjem rezultata preventivnog i kurativnog rada koji se sprovodi.dvesta četrdeset petoro (20 %) dece. Devečerski G2. Loše držanje tela karakteriše prisustvo svih ili nekoliko sledećih znakova: skapule alatae (odvojenost lopatica od rebarnih lukova).

Materijal i metode. Данас по РУШКОВСКИ сколиозе се дјеле у двије групе . Cilj rada bio je da se pogodnim testovima ispita statička osetljivost lumbalne i abdominalne muskulature i registruju poremećaji koji bi pogodnom prevencijom sprečili budući razvoj lumbalnog sindroma. omogućava pravovremenu reakciju i upotrebu metoda fizičkog vaspitanja i medicine zajedno. Кавадарци Р. U ovom istraživanju su upotrebljena četiri standardna testa za procenu statičke izdržljivosti lumbalne i abdominalne muskulature nad 443 muška ispitanika u osnovnoj školi od 7 do 14 godina starosti.хормони-колаген Мишичи-асиметрија-простеогликани БИОМЕХАНИЧКИ ФАКТОРИ ЦИЛЈ: Прикажујемо случај на дјете (фамилија) са идиопатском јувенилном сколизом. i određene antropometrijske varijable za procenu longitudinalnih i transferzalnih dimenzija. У структурелне спадају – идиопатске сколиозе које НАЦХЕСОН – л983 год дао слечи модел мултифакторски могучности настанка идиоптских сколиоза: ГЕНЕТСКИ ФАКТОР ЦНС РАСТ МЕТАБОЛИЗАМ Равнотежа . 1999). u cilju prevencije poremećaja u lumbalnoj regiji kod dece. Zaključak Utvrđeni karakter povezanosti prostora antropometrijskih varijabli i statičke izdržljivosti lumbalno-abdominalne muskulature kod dece u osnovnoj školi. Rezultati Testovi za za procenu SILAM-a su na navedenom uzorku pokazali statističku značajnost 0. Utvrđivanje karaktera povezanosti antropometrijskih karakteristika i statičke izdržljivosti lumbalne i abdominalne muskulature kod dečaka uzrasnih kategorija od 7 do 14 godina starosti.на дјелом или цјеле кичме тада говоримо о СКОЛИОЗИ. Testovi se izvode najviše pet dana uzastopno. . može biti uzrok lumbalnom sindromu. Павловиќ П ЈЗУ Општа Болница. Ако постои странична искривјеност . П ФАМИЛИЈАРНА (генетска) ПРЕДИСПОЗИЦИЈА – СКОЛИОЗЕ ПРИКАЗ КОД ЈЕДНЕ ФАМИЛИЈЕ Димитрова В.com Кичма код пацијента се посматра у двије равнине – фронтално и сагитално и гледана тако нема никакав завој – искривјеност. Testovi za procenu SILAM-a.Македонија sencedimitrova@yahoo. tzv. Različiti karakter povezanosti antropoloških varijabli i statičke izdržljivosti lumbalne i abdominalne muskulature.u antropometrijskom statusu izazivaju i promene u statičkoj izdržljvosti lumbalne i abdominalne muskulature.структурелне и неструктурелне. Димитров П.98 (McGill. Childs & Liebenson. збор који произлази од грчке ријечи која означује – завој или искривјеност. volumena i mase tela.

Цео постнаталан и детски период уредан. 2Univerzitetska dečja klinika.МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИ: Анализирани су податоци из здравствених картона . са проширеним дискални простори.налази са систематским прегледама. као и редуцирана физиолошка лумбална лордоза. Srbija vencane60@yahoo. Да би се спречила и поновила ситуција са родителја (мајка) и одгоила здрава и права деца без ризика од остале компликације. Na osnovu rezultata pravi se .com. СЕСТРА родјена 1997 год РТГ наод: Дексроковексна девијација на торакални дио кичменог стуба. Прва је декстроконвексна торакална од Тх .сви знаци за кифосколиозе позитивни. Knežević T2. neurofiziološko. Рајзеров знак је 4.Тх9. Nikolić D2. Дискални простори следе девијацију. у средним дистаним партијама. Дискални простори следе исту девијацију. са уредан породјај. од први и други степен на Л1 . са израженом ротацијом пршленских тјела. Mladenovac. гр2 и ротација од лесен степен на ТХ8 . Žikić A2 1 Institut za rehabilitaciju Selters.Л5 са Кобовом аглом од 430 гр. МАЈКА родјена 1974 год РТГ наод: Двојна синистроконвексна девијација. denikol27@yahoo. прачена ротациом пршленским тјелама што следе исту.физијатар. Beograd.com Uvod: Utvrđeno je da deformiteti stopla kod dece često mogu da budu posledica neurološkog deficita usled spinalnog disrafizma. Zbog toga je neophodno kompletno ispitivanje koje obuhvata pored kliničkog. Друга је синистроковексна -тораколумбална од Тх12 . на возраст од 14 година. РЕЗУЛТАТИ: Ради се о женском дјетету родјено 1992 год. При прегледом .на прикажаном скелетом прати се двојна сколиоза. Прва бременост – прво дјете примјено на одделение на инсистиранје једног од родителја. P FIZIKALNO LEČENJE DEFORMITETA STOPALA KOD DECE SA SPINALNIM DISRAFIZMOM Milićević V1. Урадјено РТГ панораму са слечим наодом . анамнеза мајке. ортопед . Као и РТГ налази. кои следе исту (нарочито у горној тречини торакалне кичме). Назначена субхондрална склероза и формирани спондилофити вентрално. Редуцирана торакална физиолошка кифоза.(На иста воизраст од 14 год лечена је са тракцијом и гипсани корсет) ДИСКУСИЈА И ЗАКЛЈУЧАК: Деца који имају генетску предиспозицију потребно је да се редовно контролирају посебно са стране матичног лекара. са уредним менструалним циклусом. radiografsko i imidzing metode lumbo-sakralne regije kičme.Л1.2 и ротација пршленских тела од Тх12 . сестре и баке. Аголкифозе је 3ост. Petronić I2. Ćirović D2. родителја.3 до Л1. са КОбовом аглом од 320.Л2.

com. trebaju se razvijati pre početka učenja deteta kompliciranim funkcijama. Prikaz značaja ranog neurofizioterapiskog tretmana kod dece sa rizikom u njihovom daljem motornom razvoju. zato što plastičnost infantilnog mozga dozvoljava stimulaciju normalnih posturalnih. a rani i osnovni motorni oblici kontrole pokreta. . Kod tih pacijenata sprovodi se kontinuirana fizikalna terapija uz konsultaciju ortopeda i neurohirurga. Sva deca su bila uključena u program elektro. bolnica za ortopediju i traumatologiju "Sv. termo. Posle završene serije vršena je ponovna evaluacija. U drugoj grupi (operisanih) takođe smo imali oporavak paretične i paralitične muskulature. Makedonija mmicun@freemail. Abnormalni oblici položaja i pokreta moraju biti zaustavljeni. refleksnih mehanizama i inhibiciju aktiviranja i izgradnju pogrešnih odnosno patoloških šema držanja tela i pokreta. P RANI NEUROFIZIOTERAPISKI TRETMAN DECE SA RIZIKOM I NJEGOV ZNAČAJ Kitrozova Z. Cilj: je da se pravovremenom dijagnostikom i ranom adekvatnom fizikalnom terapijom postigne maksimalni funkcionalni oporavak i korekcija deformiteta. Rani početak neurofizioterapiskog tretmana kod dece sa rizikom u prva tri tromesečja života je od velikog značaja. Mićunović M Spec.individualni plan i program rehabilitacije. Erazmo. a inhibiraju abnormalne sa ciljem tačnijeg praćenja redosleda normalnog motornog razvoja deteta. R. Zaključak: Iz gore dobijenih rezultata neophodan je dijagnostički protokol i individualni terapijski program kako bi se postigla maksimalna korekcija deformiteta i omogućio funkcionalni hod. Mićunović . 13 operisano od meningomijelocele i 3 pacijenta sa tetrakord sindromom u periodu od 2000-2005 godine. Rezultati: U grupi OSD sa paretičnom muskulaturom podkolenice i stopala imali smo značajno poboljšanje funkcije hoda i zadovoljavajuću korekciju deformiteta uz neophodno stalno praćenje. Metod: Na Univerzitetskoj dečjoj klinici (UDK) praćena je grupa dece sa valgus i varus deformacijom stopala kao sekvela okultnog spinalnog disrafizma (OSD). u sustini osnovni posturalni mehanizmi koji se sastoje od reakcija ispravljanja i reakcija ravnoteže. tetrakord sindroma i posle operisane meningomijelocele. Stimulišu se normalne rakcije. Markovska . kinzi terapije uz primenu korektivnih longeta.Trajčevska Z.mk Uvod.Ohrid".Ničeska L. Ispitivanjem je obuhvaceno 40 dece od čega je 24 pacijenata imalo OSD. U grupi Tetrakord sindroma u konsultaciji sa neurohirurgom ukoliko je došlo do pogoršanja kliničkog i neurofizioloskog nalaza vršena je neurohirurska intervencija posle čega je sprovođena fizikalna terapija. Cilj.Naumoska S. korekciju deformiteta i osposobljavanje za hod uz adekvatno ortotisanje. Kod okultnog i tetrakord sindroma dijagnostika je značajna jer je uz lečenje potrebno stalno praćenje da bi se utvrdio oporavak ili progresija deformiteta do kraja rasta. Ljusevska .

P ZNAČAJ VIZUELNIH EVOCIRANIH POTENCIJALA U EVALUACIJI DISFUNKCIJE I ZRELOSTI CENTRALNOG NERVNOG SISTEMA KOD PREMATURUSA Knešević T. Zaključak. Rani neurofizioterapiski tretman kod dece sa rizikom sprovodi se u cilju potpomaganja njihovog rasta i razvoja. amplituda i oblik odgovora. godine.Materijal i metode. Dijagnoza je opisna: Praćenje razvoja (ostali su sa cerebralnom paralizom i na uzrastu od 1-13 godina). Praćena je grupa dece starosti od 2 meseca do 2 godine sa suspektnim oštećenjem vida. Od četrnaestoro praćene dece sa rizikom. kod dvoje je manifestirana cerebralna paraliza. latenca. od ukupno 203 pacijenata kod kojih je sprovođen ambulantni neurofizioterapiski tretman. kod kojih je sprovođen rani neurofizioterapiski tretman na uzrastu od 2 meseca (troje dece). Petronić I. 7 meseci (jedno dete) i 8 meseci (troje dece). U našoj studiji koristili smo VEP “FLASH” stimulaciju monokularno sa registracijom kortikalnih odgovora po internacionalnom 10/20 sistemu. izdvojeno je i praćeno samo 14 dece. kod šestoro dece je postignut normalni motorni razvoj. kao sto su novorođenčad i odojčadi. Rezultati.yu Uvod: Vizuelni evocirani potencijali (VEP) kao dijagnostička metoda daju nam bitne informacije o funkcionalnom integritetu optičkog sistema kao i bazične funkcije vizuelne percepcije. Zbog toga je prva godina života od velike važnosti za dalji razvoj dece sa rizikom. 5 meseca (dvoje dece). Milićević V. Beograd. Cilj rada je bio primena VEP-a kao dijagnostičke metode koja omogućava praćenje oporavka i sazrevanja CNS-a kod prematurusa i dece sa hiperbilirubinemijom kao i kod rizikobeba kod kojih je usled boravka u inkubatoru došlo do oštećenja vida na različitom nivou. Od velikog je značaja u detektovanju disfunkcije i stepena oštećenja vida kod pacijenata sa kojima nije moguće ostvariti komunikaciju. Metod: Na Univerzitetskoj dečjoj klinici (UDK) obrađeno je 30 pacijenata u periodu od 2001-2006. Srbija knez@eunet. toliko su izgledi za normalizaciju lokomotorike veći. Parametri koji su praćeni su: prisustvo odgovora. kod troje od nepoznatih razloga tretman je prekinut i kod troje dece praćenje razvoja je u toku. do avgusta 2006god. U periodu od januara 2001god. 3 meseca (jedno dete). Koliko je raniji početak. 4 meseca (dvoje dece). Inhibicija abnormalnih položaja pomoću "refleksno inhibitornih položaja" i facilitacija željenih obrazaca sprovodi se manuelnim radom sa detetom i veštim korišćenjem "ključnih tačaka" kontrole. Milicev S Univerzitetska dečja klinika. Nikolić D. Svi pacijenti su praćeni i kontrolisani od strane neurofiziologa i oftalmologa. kod kojih je sprovođen rani neurofizioterapiski tretman. . Primenjivan je tretman Bobath-ovom metodom neurofizioterapiski tretman sa refleksnom inhibicijom i facilitacijom.

Beograd. sumnje na spastičnu hemiprazu . Srbija office@sbcprn. od 58 pacijenata sa SACP kod 47 (81. EP. latenci u fiziološkim granicama. UZ CNS-a.com Uvod Pod sindromom asimetrije centralnog porekla (SACP) podrazumeva se istovremeno postojanje asimetrije u posturi.24. Od 12 pacijenata sa kongenitalnom kataraktom kod 5-oro (42 %) nije registrovana provodljivost. Ostojić S. dok su kod 8oro (73 %) registrovane i produžene latence. Kod ove dece pratili smo pojavu provodljivosti optičkog nerva koja nam je kao indirektna metoda omogućavala procenu funkcije vizuelnog puta i maturaciju vizuelnog korteksa. Zaključak: Iz dobijenih rezultata možemo zaključiti da su kod svih pacijenata registrovane promene VEP-om od potpunog prekida provodljivosti do srednje teške disfunkcije. Simonović V.Jovanović S. distribuciji tonusa i posturalnom reaktibilitetu. hipertonije . Cilj rada je da ukaže na potrebu rane dijagnoze.l. U ove dve grupe pacijenata anlizirali smo zastupljenost faktora rizika za oštećenje CNS-a (prematuritet. niže amplitude i slabo formirani odgovori.l. Radovanović Lj. kontinuiranog praćenja odojčadi sa SACP i na značaj ranog habilitacionog tretmana. tortikolisa i talovalgusa stopala . dok je kod 11 (18.Rezultati: Od 30 prematurusa. faktori rizika u trudnoći). U našoj studiji najveća senzitivnost VEP-a kao metoda je kod atrofije papile optičkog nerva. Od 11 prematurusa sa suspektnom atrofijom papile kod 3-je (27 %) su registrovani slabi formirani odgovori niskih amplituda. sumnje na leziju brahijalnog pleksusa . Vidović P Specijalna bolnica za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju. hiperbilirubinemija. MR). odstupanja u EEG i UZ nalazu CNS-a i rezultate . dok je VEP najmanje senzitivan u dijagnostici kongenitalne katarakte. asfiksija. Ovi pacijenti su se na prvi pregled javili u uzrastu odojčeta. uključena u habilitacioni treman i kontinuirano praćena najmanje do uzrasta od godinu dana. Ova odojčad su dijagnostički obrađena (EEG. Psihomotorni razvoj ove odojčadi može ići i u pravcu neurološkog deficita. u trećem tromesečju 8 odojčadi. HIC. Metode Analizirali smo dokumentaciju 58 pacijenata sa SACP koji su se na prvi ili kontrolni pregled javili u prvih šest meseci 2003. godine. Od 7 pacijenata sa mikroftalmusom 5-oro (71 %) je imalo prekid provodljivosti a 2-je (29 %) je imalo slabo formirane odgovore niskih amplituda i produženih latenci. u prva dva tromesečja . FOU. HIE. Rezultati Na kraju praćenja. asimetrije u posturi .l.8. 12 ih je imalo kongenitalnu kataraktu.96 %) ispoljen neurološki deficit.7. neonatalne konvulzije. P PRAĆENJE SIMPTOMATSKI RIZIČNE ODOJČADI SA SINDROMOM ASIMETRIJE CENTRALNOG POREKLA Gajić .50. dok je kod 7-oro (58 %) registrovana produžena latenca.03%) došlo je do korekcije asimetrije. 7-oro mikroftalmus i 11 atrofiju papile optičkog nerva.2. talovalgusa stopala . Ova odojčad upućivana su iz savetovališta zbog odstupanja u neuromotornom razvoju .

Raznolikost kliničkog ispoljavanja i posledice na drugim sistemima zahtevaju timski rad u njihovom praćenju i lečenju. 1 deteta starosti 3 godine obostrano kod 1 odojčeta Desni pneumotoraks 1 odojče. Dužina primenjenih tehnika se kretala od 3 dana do 33 dana sa najvećom srednjom frekfencijom od 6 dana. Zaključak: Najčešća postoperativna komplikacija je atelektaza levo. Program mera plućne rehabilitacije zauzima najznačajnije mesto sa obzirom na apsolutnu primenu i dobre rezultate u ranom postoperativnom periodu u svim uzrastima. Pasivno relaksirajući pokreti (PRP) i perkusiona drenaža (PD) su primenjeni kod svih pacijenata. značajnije zastupljena u periodu odojčeta. Srbija denikol27@yahoo. Milićević V. Metod: Obrađeno je 387 dece lečenih na UDK u periodu od 2003 . kontinuiranog praćenja i ranog uključivanja u habilitacioni tretman. vertikalizacija (V) kod 3 deteta i hod (H) kod 1 deteta. vežbe disanja (VD) kod 14 dece.42 %) nakon prve godine. a kod 19 (40. Od 47 pacijenata sa iskorigovanom asimetrijom kod 28 (59. Atelektaza se javila u 20 pacijenata i to: levo: 16 pacijenata: 5 novorođenčadi. god. .57 %) asimetrija je iskorigovana u prvoj godini života. Petronić I. Rezultat: Plućne komplikacije su se pojavile kod 21 deteta.10/1000 živorođene dece. Cilj rada je bio sagledavanje plućnih postoperativnih komplikacija kod dece sa USM operisanih na Univerzitetskoj dečjoj klinici (UDK) u toku 3 godine kao i program rane rehabilitacije primenjene kod ove dece u cilju poboljčanja funkcije i sprečavanja komplikacije. P EVALUACIJA MERA RANE REHABILITACIJE I PLUĆNIH KOMPLIKACIJA KOD DECE SA UROĐENIM SRČANIM MANAMA OPERISANIH NA UNIVERZITETSKOJ DEČJOJ KLINICI TROGODIŠNJE ISKUSTVO Nikolić D. Milinčić Z. Grupu dece smo podelili u odnosu na tip komplikacije i starost.psihološkog testiranja.com Uvod: Urođene srčane mane predstavljaju najčešće urođene mane kod dece koje se se javljaju u 30 %. Njihova incidenca je 8 . Heterogenost dužine primene tehnika rane rehabilitacije ukazuje na neophodnost individualnog pristupa svakom detetu. 11 odojčadi desno 3 pacijenta: 2 novorođenčeta. Mere rane rehabilitacije smo podelili prema tipu vežbi i dužini njihovog izvođenja. U grupi pacijenata sa neurološkim deficitom postojala je veća učestalost faktora rizika. Zaključak Razvoj SACP može ići i u pravcu neurološkog deficita što ukazuje na potrebu rane dijagnoze. Beograd. Knežević T Univerzitetska dečija klinika. češće odstupanje EEG i UZ nalaza CNS-a od fiziološkog i veći procenat kašnjenja psihičkih funkcija.2005.

infekcijama. pri psihijatriska bolnica – Skopje. terapije). LEČENJEM I REHABILITACIJOM AKUTNIH I HRONIČNIH PNEUMOPATIJA KOD DECE I ADOLESCENATA Zafirovski Lj1. kao i izbegavanje kontakata sa ak. Za prevenciju: vakcinacije (pored redovnih uvođenje i kod nas antipneumokokne i antihemofilusne kao redovne. hospitalnog morbiditeta (od 2000 . te antivirusne itd. dobija se optimalni učinak u lečenju i rehabilitaciji plućnih bolesti. kao i prikaz najčešćih respiratornih vežbi. vežbe relaksacije.Makedonija 2 Zavod za lekuvanje i reh.). a pospešuje se i skraćuje lečenje. Micevska D2. i dizajniran je program praćenja pacijenata. 261(6. pravilna i punovredna ishrana i nega dece. obstruens. Buzalkov G4. Svi pacijenti su ispisani kao poboljšani. Zafirovska E5 1 Institut za belodrobni zaboluvanja kaj decata (IBZD). R. respiratorne vežbe. tehnika zavisno od lokalizacije obolenja. vežbe za jačanje muskulature. Kozle. nezaobilazna je i RKi ako se pravilno upotrebi korisna je u lečenju i rehabilitaciji respiratornih bolesti. Proevski J2.56 %) sa astmom. pomaže i reekspanziju pluća i uzvraćanje plućne elastičnosti. 82 (0.com U lečenju i rehabilitaciji pneumopatija u dece pored medikamentozne etiološke i simptomatske terapije nezaobilazna je i respiratorna kineziterapija (RK). te aerohelio i klimatoterapija itd. Cilj: Prikaz 6 god. aspiracije sekreta (kod dojenčadi) ili i drenažne tehnike. Skopje. respiratornim i dr. Rezultati: Kod svih je primenuvan interni protokol: ACTD = KD + EV + FET dijagnosticki i terapeutski. RK pomaže toaletu disajnog stabla (čime pomaže disajnu funkciju ali i olakšava tegobe bolesnika što je veoma važno kod male dece. Zaključak: Pored medikamnetozne (etiološke i simptomatske. R. Makedonija zafirov2002@yahoo. 2019 (10.85 %) dece hospitalizirani zbog pneumonija. uzrast dece: 0 18 god.49 %) sa ak. 2198 (11. a kod pleuropneumonija prevenira stvaranje pleuralnih athezija itd.59 %): bronchitis rec.43 %): bronhiektazije. .P NAŠA ISKUSTVA SA PREVENCIJOM. kao i aerohelio i klimato terapija te higienodietetski rezim itd. i slikovit prikaz drenažnih i dr. Vršena je i edukacija pacijenata. Sveukupnom pravilnom primenom svih ovih mera. kao i opšti fizički trening itd. Mickovski V3. olakšavaju se tegobe pacijenata te poboljšava ukupni kvalitet života. bronhitisom. pružana je psihosocijalna podrška osobito hroničarima.itd. potporne itd.2005g) nekih pneumopatija u IBZ.na respiratorni nespecificni i alergiski zaboluvanja Otesevo 3 Specijalna detska bolnica za lekuvanje i rehabilitacija – Ohrid 4 Specijalna bolnica za lekuvanje i rehabilitacija na belodrobni zaboluvanja i TBC Jasenovo 5 Interno odd. Materijal i metode: Opservirali smo 10870 (56.

6 . u istom periodu. suportivne. Kondov G2. 7 sa hirurškom drenažom empijema.38. no samo pokazivanje). Svi pacijenti su ispisani kao poboljšani. kao i dozirani opšti fizički trening. vežbe forsiranog ekspiriuma. Od njih 54 . Zaključak: Preoperativna priprema olakšava sam torakalni hiruski zahvat i čini ga bezbednijem. Rezultati: Kod svih je preoperativno primenjivana: edukacija i uvežbavanje korektivnih položaja. pokretljivost ramena. vežbe za donje ekstremitete. srednja uzrast: 9. 8 hirurški tretiranih plućnih abscesa. aktivne). što remeti držanje trupa. jačanje mišića sinergista (koje će biti pomoć operisanim agonistima). strukturalna skolioza. 46 . Materijal i metodi: Opservirano je 100 operisane dece.operisanih bronhiektazija (od ukupno 82 konzervativno tretiranih bronhiektazija. Ohrid. vežbe dijafragmalnog kontrolisanog disanja. prevenira se plućni i lokomotorni invaliditet. te fibrozna ankiloza okolnih mišića ramenog pojasa. 3 Specijalna detska bolnica za lecenje i rehabilitacija. tretiranih konzervativno u istom periodu). 2 Klinika za torakalna hirurgija Medicinski fakultet.odd za respiratorna rehabilitacija i fizikalna terapija. od kojih 46 sa Echinococcus pulmonum. disajne i korektivne vezbe: (pasivne. kao niti dijafragmalne i dr.NAŠIH PACIJENATA Zafirovski Lj1. vežbe za rameni pojas. niti funduplikacije gastroezofagealnih refluksa itd. itd) tehnike iskašljavanja.P PREOPERATIVNA PRIPREMA I POSTOPERATIVNA REHABILITACIJA KOD TORAKOTOMISANE DECE . . 5 sa likvidopneumotoraksom. torakoperkusije vibracije toraksa.hiruški tretiranim (ne računajući 37 pleurita.com Čak i najveštija torakotomija ostavlja patoanatomski i patofiziološki reziduum: posthiruška (traumatska) atrofija i skraćenje ozleđene muskulature. te poboljšava kvalitet života. Cilj: Prikaz naših iskustva sa preoperativnom pripremom kao i postoperativnom rehabilitacijom torakotomirane dece iz našeg materijala.muški. Otesevo. korektivni položaji. Postoperativno: toaleta disajnog stable (posturalna drenaža.ženski. disajnih i korektivnih vežbi. R. Karagjozov M2. Sotirovski Gj3. te psihološka podrška pacijentima i roditeljima. 4Zavod za lekuvanje i rehabilitacija na nespecificni i alergiski belodrobni zaboluvanja. 28 sa traheobronhijalnim anomalijama. Ove kompleksne i nepoželjne funkcionalne posledice treba prevenirati pravilnim lečenjem koje obavezno uključuje ranu i upornu fizikalnu terapiju. a moguće su i defornmacije toraksa (s obzirom na funkcionalnu kompleksnost mišića trupa). Skopje. vežbe za širenje toraksa. Micevska D4.Makedonija zafirov2002@yahoo. smanjuje se bol i respiratorni discomfort. tehnike iskašljavanja (veoma pažljivo kod ehinokoknih cisti i ne kod distendiranih. Miskovska – Saljamovska G4 1 Institut za belodrobni zaboluvanja kaj decata. hernije. Nisu uklučeni operisani medijastinalni i dr. a zajedno sa postoperativnom rehabilitacijom se preveniraju postoperativne komplikacije. Skopje. vežbe za muskulaturu trupa. tumori.

Milanović J.yu Uvod: Pes equinovarus. Cilj rada je da istaknemo značaj i efekat rane primene procedura fizikalne terapije. do 15 dana.com Uvod: Tortikolis je prunudan položaj vrata i glave. VELES Stoilovska T1. Vlahović N Institut za zdravstvenu zaštitu majke i detete Dr Vukan Čupić. U samom radu izložićemo slike koje idu u prilog ove bolesti. Diskusija i zaključak: Za suzbijanje ove bolesti potrebna je kompletna saradnja sa: ginekolozima.OPŠTA BOLNICA. Po učestalosti.. varus.. Cilj: Prikaz tortikolisa kod novorođenih u periodu od tri godine ispitivano na materijalu iz JZU .Ginekologiju i akušerstvo . Veles: odeljenje za . 2005 god. Razlikuju se strukturalni i posturalni pes equnovarus.m. Ako se na vreme ne otkrije i ne raeguje adekvatno može doći do trajnog oštećenja mišića sa iskrivljenjem lica. je najteži deformit stopala koga karakterišu 4 osnovne komponenete: ekvinus.. 2004 god. urođeno krivo stopalo. razvrstanih po polu. Sugareva L2 1 Odeljenje za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Rakić . . Materijal i metode: Retrospektivni prikaz studije novorođenih u periodu od tri godine: 2003 god. adduktus i ekskavatus. pedijatrima i ortopedima. u procesu lečenja kongenitalnog ekvinovarusa.m. Jedan vid urođenih je posledica akta rađanja. nagnut na jednu stranu. a tačna etiologija nije poznata..selo). do 1 mesec. Sa njihovom saradnjom bi se delovalo na rano otkriće i suzbijanje. Kod urođenog tortikolisa govorimo o neuhranjenosti ili ishemiji m... Stečeni tortikolis je posledica neuroloških bolesti. Razlikujemo dva vida tortikolisa: urođeni i stečeni. sternocleidomastoideus-a pa tada govorimo o (kongenitalnoj hemivertebri). Cvetković K. sternocleidomastoidius-a.7 dana. Beograd.. neonatolozima. Značajno je iskoristiti prva 3 meseca života. do 3 meseca i do 6 meseca ).Fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Opšta bolnica Veles.Opšta bolnica. i odelenje za .Neonatologija. uzrastu (uzrasne grupe od 0 . a drugi anomalije pri formiranju ploda i odnosi se na skraćenje krajeva m. kada se deformitet najlakše koriguje. neposredno po rođenju.. R Makedonija tstoilovska@yahoo. 2Odeljenje za ginekologiju i akušerstvo. Tada će njegove gestikulacije biti organoleptički primetne i propraćene i drugim problemima. Srbija tanja_j@eunet. P ZNAČAJ PRIMENE RANE FIZIKALNE TERAPIJE U LEČENJU PES EQUINOVARUSA Jevtić T. ovaj deformitet se nalazi odmah iza urođenog iščašenja kuka. nacionalnoj pripadnosti i mestu stanovanja (grad .P TORTIKOLISI KOD NOVOROĐENIH NA MATERIJALU IZ JZU .

Varvarin).Materijali i metodi rada: U periodu od 2000 do 2005 godine. iskorigovanu varus komponentu. Obostrani pes equinovarus je dijagnostikovan kod 44-oro. na odeljenju fizikalne medicine i rehabilitacije lečeno je ukupno 80-oro dece pod dijagnozom pes equinovarus. Brus. Azdejković Lj Zdravstveni centar Kruševac. Ćićevac. postižu se zadovoljavajući rezultati i smanjuje se broj operisane dece. Procedure fizikalne terapije koje smo primenjivali u lečenju pes equinovarusa su: kineziterapija. dužina trajanja fizikalnog tretmana kao i efikasnost fizikalnog tretmana dece sa CMT sa pseudotumorom m. 2001. termoterapija od 15. neposredno po rođenju. SCM. Rezultati: Zadovoljavajućom korekcijom smatrali smo stopala kod kojih smo dobili pasivnu dorzifeksiju veću od 1100. starosti od 5 dana do 6 meseci. Srbija hansmiha@my-its.net SZO je 1973 god. Matić D. Od ukupnog broja dece bilo je 58 dečaka i 22 devojčice. Aleksandrovac. a levostrani kod 14-oro dece.9 % na trećem mestu kongenitalnih mišićno skleletnih anomalija. Nakon potvrđene dijagnoze CMT formirali smo dve grupe ispitanika: eksperimentalnu grupu od 29 dece . Metodologija: Ispitivanje je sprovedeno u Službi dečje fizijatrije Zdravstvenog centra Kruševac (ZCK). a na Rtg snimku Kite-ov ugao veći od 350. u odnosu na vreme započinjanja tretmana i ograničenje pasivnog obima pokreta rotacije. 35 dečaka i 17 devojčica. 2004. obliku i funkciji poprimiti karekteristike potpuno normalnog stopala. koja su prvi put dovedena na pregled sa 5. . Zaključak: Urođeno krivo stopalo nikada ne može po veličini. Fizikalni program treba kod svakog deteta sprovoditi dovoljno dugo i svako dete pratiti do završetka rasta. STERNOCLEIDOMASTOIDEUSA (SCM) Mijušković G. odnosno 6 meseci. dana života u vidu parafinskih kompresa. P OCENA USPEHA I DUŽINA TRAJANJA FIZIKALNE TERAPIJE KOD DECE SA KONGENITALNIM MIŠIĆNIM TORTIKOLISOM (CMT) SA PSEUDOTUMOROM M. u saradnji sa Odeljenjem neonatologije i Službom razvojnog savetovališta ZCK u periodu 01.05.4 -1.elektrostimulacija na potkolenu muskulaturu po savlađivanju kontraktura i plasirali smo korektivne natkolene gipsane longete koje doprinose održavanju postignute korekcije. a uzorak je bio apsolutan. Ranim započinjanjem fizikalnog tretmana. svrstala CMT u grupu kongenitalnih deformacija. Obe grupe ispitanika tretirane su . Kod ostale dece Rtg i klinički nalaz nije bio zadovoljavajući i ta deca (njih 29-oro) su u ovom periodu podvrgnuta operativnom zahvatu . Prospektivna studija je obuhvatila 52 dece. elektroterapija . Osim 5-oro dece. ostala deca su hospitalizovana u prvih mesec dana života. te je po incidenci od 0.sa teritorije Opštine Kruševac kod kojih je u optimalno vreme započinjanja fizikalna terapija i kontrolnu grupu od 23 dece . desnostrani kod 22-oje. kod kojih se nije uticalo na vreme javljanja na fizikalni tretman. Ciljevi rada: Da se sagleda i analizira. Ove rezultate smo postigli kod 51-og deteta.upućenih iz Domova zdravlja susednih opština (Trstenik.

pregledana od strane vaskularnog hirurga – klinički nalaz na arteriovenskom sistemu gornjih i donjih ekstremiteta izuzev oslabljenih pulsacija art.terapijskim protokolom započetim danom dolaska u ZCK. Krajnji ishod fizikalnog tretmana analiziran je kroz dužinu trajanja tretmana. u odnosu na vreme započinjanja tretmana i na početno ograničenje pasivnog obima pokreta rotacije. Sa nepunih pet godina IOHB ‘’Banjica’’ zbog ograničenih pokreta u oba lakta urađen op. Sa dvije godine starosti na dječijoj klinici Beograd urađena ablacija prekobrojnog palca desno i op.001).373. Trajanje tretmana je kraće i uspeh terapije bolji u dece koja su se javila u prvom mesecu starosti. zahvat desnog lakta – Arthrodesis cubiti dex.87 dana. thoracolumbalis. Zbog osjećaja hladnoće u rukama i nogama. rukama. Dragić D. dece sa kongenitalnim mišićnim tortikolisom sa pseudotumorom m. dors. zbog čega je prebačena na odjeljenje neonatologije bolnice u Užicu. pedis obostrano . Papić . sa postavljanjem lakta u poziciji 90 st. je značajno manja od starosti dece kontrolne grupe (p < 0. Redovito išli na kontrole.001). Šolaja V Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju ‘’Dr Miroslav Zotović’’. Analizom korelacionih koeficijenata uočili smo linearnu zavisnost dužine trajanja terapije i starosti ispitanika na početku tretmana.664. SCM. kao i kada se posmatraju zajedno.org U našu ustanovu je prvi put upućena na liječenje jedanaestogodišnja djevojčica zbog ograničenih pokreta u ramenima. Kyphoscoliosis vert.SCM. šakama i zbog krive kičme. Djevojčica iz III uredne trudnoće. Sy. Kod ispitanika kontrolne grupe prosečna dužina trajanja tretmana iznosila je 94.Stevanović Đ. Po otpustu preporučen pregled fizijatra. Dužina trajanja terapije u ispitanika eksperimentalne grupe kod kojih je započet tretman u prvih 30 dana starosti deteta iznosio je 67. Zaključak: Rezultati ovog istraživanja su potvrdili uspeh fizikalnog tretmana. značajno najveći broj dece kontrolne grupe. započeo u prvom mesecu starosti (p < 0.05 dana. značajno najveći broj dece eksperimentalne grupe.001).28 dana.I bil. Srpska vera@ibhibih. laktovima. a u kontrolnoj grupi je utvrđena jaka pozitivna korelacija (r = 0. P REHABILITACIJA DJEVOJČICE SA ANOMALIJAMA LOKOMOTORNOG APARATA I KRAINOFACIJALNOM DISOSTOZOM Marjanović B. dok je kod onih kod kojih je lečenje započeto u drugom mesecu prosečna dužina lečenja iznosila 72. Crouzon. p < 0. a pod Dg: Sy. Apert. zahvat oba stopala – Megadactilija et clinodactilia pedis dig. započeo u drugom mesecu starosti (p < 0. nogama. odmah po porodu uočene malformacije na licu.istim fizikalno . Banjaluka. i imala zaostatak pasivnog obima pokreta rotacije manji od 30°. p < 0. Rezultati: Prosečna starost dece eksperimentalne grupe pri prvoj prezentaciji.SCM. je terapiju CMT sa pseudotumorom m.001). Tako je u eksperimentalnoj grupi utvrđena značajna korelacija srednje jačine (r = 0.05). je terapiju CMT sa pseudotumorom m. R. gde se nije uticalo na vreme javljanja.

Cilj rada je bio da ispita efikasnost kombinovane primene BT-A i standarne uroterapije u lečenju dece sa disfunkcionalnim mokrenjem. uvećane očne jabučice. hod na petama i prstima izvodi. analiza urina i urinokultura. Kl. Klinički centar Niš. pasivna korekcija minimalna. Vlajković M. kao i urofloumetrija sa odredjivanjem postmikcionog rezidualnog urina. desni lakat u semifleksiji. pokretna. Kretnje u ramenima redukovane. vodjenje dnevnika mokrenja u toku 48 časova. Materijal i metod rada: prospektivna klinička studija je obuhvatila 9 neurološki zdravih devojčica. Pre uključivanja u studiju kod sve dece je izvršen klinički pregled. prsti kratki deformisani. hidro. čučanj izvodi. skraćeni palčevi. Nakon 2 nedelje . šaku formira. koljenima i oba TC izvodi. Cilj rehabilitacije je očuvanje i unapređenje sadašnji sposobnosti i sprečavanje pogoršanja novih oštećenja uz često obnavljanje rehabilitacionog tretmana.uredan. Uloga BT-A u lečenju neurogenih poremećaja mokrenja kao što su hiperaktivnost detrusora i detrusor . BT-A (Dysport) u dozi od 500 jedinica je davan transperinealno u spoljašnji uretralni sfinkter. Lazović M. u ASŽ je donekle ovisna o tuđoj pomoći zbog redukovanih pokreta u laktovima i šakama. Slavković A Klinika za fizikalnu medicinu. 3-11 godina starosti. sa disfunkcionalnim mokrenjem koje su lečene blokatorima α-1 adrenergičkih receptora i standardnom uroterapijom (trening mokračne bešike. dobila se minimalna fleksija lijevoga lakta. Srbija petvesna@eunet.yu Uvod: Botulinum toksin tip A (BT-A) predstavlja snažan antagonist muskarinskih receptora koji izaziva različit stepen paralize poprečno-prugastih mišića. P KOMBINOVANA PRIMENA BOTULINUM TOKSINA TIP A I REHABILITACIJE DONJEG URINARNOG TRAKTA KOD DECE SA DISFUNKCIONALNIM MOKRENJEM Živković V. Program terapije: Kinezi. sindaktilija obostrano. nalaz: Djevojčica u dobi od jedanaest godina. kičmeni stub u torakalnom dijelu kifotičan. komunikativna. termo. dosta dobro korektivan. Kretnje u kukovima. U školi redovito pohađa nastavu fizičkog vaspitanja. Malo je podataka o primeni BT-A u lečenju funkcionalnih poremećaja u neurološki zdrave dece. pronaciju i supinaciju ne izvodi. zahvat zašto se roditelji nisu odlučili. svodovi stopala spušteni. lice spljošteno. osloncem na puna planta. ramena povijena prema naprijed. Zbog pogoršanja funkcije desnog lakta indiciran ponovo op. hidratacija i korekcija opstipacije) bez poboljšanja. Kod odpusta je došlo do poboljšanja kretnji u ramenima. lijevi lakat u ekstenziji. diskretno skoliotičan. mentalni razvoj uredan. pravilan položaj pri mokrenju. redukovan program za kifozu i skoliozu. radna th. Dorzifleksija oba RC redukovana.sfinkter disinergija je dobro poznata. rehabilitaciju i protetiku. Milić H. ultrazvučni pregled bubrega i mokraćne bešike. Dimitrijević L. bavi se ritmikom. korekcija stava je bolja.

Takodje. direktno povezan sa posledicama fizičke neaktivnosti. Srbija dzsarigrad@sbb. Kontrolna urofloumetrija je radjena 6 meseci nakon administracije BT-A. edukaciju o pravilnom položaju pri mokrenju. maksimalna brzina protoka urina (ml/s) i oblik urofloumetrijske krive. načinu mokrenja. Cilj anamnestičkog istraživanja je da utvrdi opravdanost uvođenja preventivnih programa i adekvatne mere prevencije koji će delovati na smanjenje faktora rizika fizičke neaktivnosti. vreme mokrenja (s). P FIZIČKA NEAKTIVNOST DECE KAO JAVNO ZDRAVSTVENI PROBLEM Ljubinković K. Poremećaj njihovog zdravlja se neposredno reperkutuje na zdravlje čitave nacije postajući tako javno-zdravsveni problem. zavisnost od informacionih tehnologija (internet. a koji će biti primenjivi u našoj sredini. Zaključak: naši rezultati ukazuju da se primenom BT-A uz rehabilitacioni tretman mehanizam mokrenja kod dece sa disfunkcionalnim mokrenjem rezistentnim na standarne oblike terapije može značajno poboljšati i održati najmanje 6 meseci. kompjuterske igre). količina izmokrenog urina (ml). Svetska istraživanja upozoravaju na fizičku neaktivnost kao faktor rizika koji ima za posledice gojaznost. chat rooms. opstipaciji i kvalitetu života. ali savremen način života utiče na ranu pojavu faktora rizika. registrovano je značajno smanjenje postmikcionog rezidualnog urina. Rezultati: Šest meseci nakon davanja Dysporta postignuto je statistički značajno smanjenje ukupnog skora dobijenog iz upitnika što ukazuje na poboljšanje urinarne inkontinencije i simptoma otežanog mokrenja. Pre terapije i nakon perioda praćenja od 6 meseci analizirani su sledeći parametri: totalni kapacitet mokraćne bešike (izražen u procentima kapaciteta očekivanog za uzrast).yu Uvod: Fizicka neaktivnost je epidemija savremenog društva. mokrenje u prisustvu lekara sa korekcijama akta mokrenja. dok značajno poboljšanje parametara urofloumetrije nije verifikovano. (DM tip II) KVO. poremećaje u ponašanju. Kod nas postoje istraživanja fizičke neaktivnosti kao faktora rizika na lokalnom nivou. Deca se smatraju najzdravijim delom drustva. Mandić N. Prospektivne studije sa većim brojem pacijenata su neophodne radi potvrde ovih inicijalnih pozitivnih rezultata. Anamnestičke studije ukazuju povećan trošak budžeta.uključivan je rehabilitacioni tretman koji je obuhvatao trening mokračne bešike. ali nismo uključeni u istraživanja na nacionalnom nivou pa samim tim ne postoji nacionalna strategija prevencije. metaboličke poremećaje. Tripković G Dom zdravlja Stari Grad. noćne enureze. kao i vežbe za relaksaciju mišića karličnog dna. Nijedno dete nije imalo sistemske neželjene efekte u vezi sa primenom Dysporta. postmikcioni rezidualni urin (ml). Beograd. . prosečna brzina protoka urina (ml/s). Pre i 6 meseci nakon davanja Dysporta vršeno je popunjavanje upitnika (modifikacija Van Gool-ovog upitnika) o prisustvu i stepenu dnevne urinarne inkontinencije.

izgradnju i dostupnost terena za fizičku aktivnost.„Mihajlo Petrović-Alas“ I OS „Braća Baruh“ 2005/2006god.Metod: Sprovedeno je istraživanje u okviru Preventivnog pilot projekta „ Živimo Zdravo” Pilot-projekat je realizovan u dve osnovne škole na teritoriji opstine Stari grad u Beogradu i to O. Zaključak Predlazemo: 1. implementaciju preventivnih programa u pravcu edukacije zdravih stilova života usmerenih ka: -pojedincu. kartoni sistematskih pregleda pedijatra i fizijatra. -porodici. U statističkoj obradi podataka korišćene su deskriptivne i analiticke metode. Instrument istraživanja je upitnik. njihovi profesori i roditelji. U preventivnom programu bila su uključena deca četvrtog razreda njih 180. 4. . 2. podršku resornih Ministarstava. Rezultati istraživanja ukazuju da je potrebno osmisliti i primeniti strategiju prevencije fizičke neaktivnosti. Strateški adekvatan program prevencije bi popravio kvalitet života korisnika zdravstvenih usluga i uticao na smanjenje troškova budžeta od lečenja posledica fizičke neaktivnosti. -lokalnoj zajednici.S. -školi. Postoji trend porasta troškova lečenja od posledica fizičke neaktivnosti u svetu što očekujemo i u našoj sredini. 3. medijsku kampanju.

Patogenetski aspekt Bol nastaje transdukcijom noksičnih draži u elektrohemijske signale. koji se zatim senzornim neuronima prostiru do zadnjih rogova kičmene moždine. ali ispoljavaju i sporedne štetne efekte. Crna Gora 3 Klinički centar Niš. To se odnosi i na opijate. Crna Gora 2 Institut za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Simo Milošević” Igalo.9 U lečenju kancera koriste se razni modaliteti kao što su zračenje. 7. Često je i prvi simptom bolesti.2 Sivački-Žitnik S. Prostaglandini su proinflamatorni lipidi koji nastaju od arahidonske kiseline pod uticajem enzima ciklooskigenaze (COX). interleukini 1 i 6. U metastatskom i uznapredovalom stadijumu bol oseća 75 do 95% bolesnika. koji. kao što su makrofage. pored povoljnog dejstva na tok bolesti. i to ne samo za ublažavanje bola već i za redukciju rasta tumora. hemoterapija i hirurške intervencije. endotelini. slobodnim završecima A-delta i C-vlakana. s različitim stepenom osetljivosti. pri čemu se njegova učestalost i intenzitet povećavaju tokom progresije bolesti.1. epidermalni faktor rasta.Tema VI REHABILITACIJA BOLESNIKA SA MALIGNIM OBOLJENJIMA KANCERSKI BOL: ETIOPATOGENETSKI ASPEKT. koji postoji u dva izooblika: COX-1 i COX-2. faktor rasta koji potiče od trombocita. 14.yu Bol utiče veoma destruktivno na kvalitet života bolesnika sa kancerom. koji poseduju. 12 Otuda lekovi COX-2 inhibitori imaju svoje mesto u tretmanu kancera. gde nastaje percepcija bola.9 .10. koji ublažavaju bol. EVALUACIJA I MENADŽMENT Mihajlović V. Svaki od ovih faktora igra važnu ulogu u pojavi bola kod pojedinih oblika kancera. Tumorske ćelije i inflamatorne ćelije u vezi s tumorom. nesteroidne antiinflamatorne i druge lekove. izazivaju brojne štetne efekte.4. talamusa i somatosenzorne kore velikog mozga. brojne transdukcione molekule za detekciju noksičnih draži. a na neke od njih. Transdukcija se odigrava u nociceptorima. 11.2 i Kojović J 3 1 Univerzitet Crne Gore – Fakultet primijenjene fizioterapije Igalo. 16 Neki eksperimenti ukazuju na ulogu COX-2 enzima u angiogenezi i rastu tumora.1. prostaglandine i endoteline. neutrofili i T-limfociti. luče niz faktora koji direktno ekscitiraju ili senzitizuju nociceptore. Pojedine tumorske ćelije i makrofage u vezi sa tumorom imaju visoki nivo COX-2 enzima i u znatnoj meri produkuju prostaglandine. Srbija dejanvuk@cg.9 Tu spadaju prostaglandini. transformišući faktor rasta. može se uticati lekovima.

može biti akutni ili hronični. Somatski nociceptivni bol je obično dobro lokalizovan i opisuje se kao oštar. ishemijom ili proteolizom senzornih i simpatičkih vlakana. kao i bola uopšte.13 Endotelin je takođe involviran u angiogenezu i rast tumora.8.Drugi farmakološki cilj u tretmanu kancerskog bola jeste peptid endotelin-1. nociceptivni visceralni i neuropatski. javlja se neočekivano. Procena intenziteta bola je od značaja za izbor terapije. jesu: intenzitet. Probijajući bol (engl. 12 pa se njegovi antagonisti koriste u tretmanu ne samo kancerskog bola već i kancera. pokreće se kaskadna reakcija. koji se projektuje iz udaljenih organa kao posledica konvergencije nociceptorskih somatskih i visceralnih vlakana u nivou zadnjih rogova. neuropatski ili visceralni. multifokalni i generalizovani. Kvalitet bola često ukazuje na njegovu prirodu. Ovaj bol prvi su opisali Portenoy i Hagen15 i . imaju visoki nivo ovog peptida. koja na kraju trigeriše ekspresiju C-fos proteina. u vidu grčeva i stezanja ili oštar. koji se iz više aspekata može smatrati markerom centralne senzitizacije. distribucija i trajanje. minutima. Neki tumori. somatski.2 Bolni sindromi3 Bolni sindromi u vezi sa kancerom mogu biti akutni i hronični. Mora se razlikovati od referisanog bola. Kancerom izazvani neuropatski bol nastaje mehaničkim oštećenjem. Visceralni nociceptivni bol je najčešće difuzan. u vidu pulziranja ili pritiska. lancinirajući ili u vidu trnjenja. a u izvesnoj meri može objasniti i način njegovog nastanka. pulzirajući. povećava se tokom progresije a smanjuje tokom regresije bolesti. U odnosu na trajanje. Fokalni se javlja u predelu lezije. naročito kancer prostate. kancerski bol može biti akutni i hronični. Može biti praćen anksioznošću ili depresijom i vegetativnim simptomima.2 Centralna senzitizacija se odigrava u zadnjim rogovima aktivacijom NMDA receptora pod uticajem glutamata. kompresijom. Prema distribuciji. koji se javlja u vidu tranzitornih (epizodičnih) egzacerbacija perzistenog bola. a indukovana je oslobađanjem supstancije P i peptida srodnog kalcitonin genu. Neuropatski bol se opisuje kao gorući. breakthrough pain) posebna je vrsta kancerskog bola. može biti tup. One treba da se procenjuju ne samo iz aspekta terapije bola već i njegove patogeneze. 13 a kliničke studije ukazuju na to da je intenzitet bola u korelaciji sa nivoom endotelina u plazmi. dok hronični najčešće nastaju direktnim kancerskim efektom. Javlja se u dva modaliteta: kao stimulus zavisni i stimulus nezavisni bol. kancerski bol može biti fokalni. Kancerski bol može biti nociceptivni somatski.9 U nastajanju i održavanju hroničnog kancerskog bola sudeluje periferna i centralna senzitizacija.10. satima. Akutni bolni sindromi obično su u vezi sa dijagnostičkim i terapijskim intervencijama.9 Periferna senzitizacija se sastoji u sniženju praga aktivacije nociceptora. obično počinje podmuklo. traje različito – sekundima. kvalitet. Karakteristike kancerskog bola3 Osnovne karakteristike kancerskog bola. Hronični traje duže od tri meseca. Stimulus zavisni bol manifestuje se u vidu hiperalgezije i alodinije.

pri čemu najdonji podeok označava stanje bez bola a najgornji stanje sa neizdržljivim bolom. bolna periferna neuropatija.. mikcija. tako da se povezivanjem markiranih pozicija dobija dinamika bola tokom lečenja.). kao što je pokret. Probadajući bol treba razlikovati od egazcerbacija perzistentnog bola usled neadekvatnog doziranja analgetika.. U centrima za kancer kao sastavni deo temperaturne liste koristi se vertikalna skala sa 10 podeoka. kašalj (tzv. 5 – neizdržljivi bol. akutni radijacioni enteritis i proktokolitis. Egzacerbacije mogu biti izazvane voljnim radnjama. Verbalna numerička skala sadrži pet gradacija bola: 1 – nema bola. Akutni bol u vezi sa hormonskom terapijom: hormonski indukovani bol kod metastaza kancera dojke. epiduralni injekcioni bol. Akutni bol u vezi sa antikancerskom terapijom: akutni bol u vezi sa tehnikama infuzione hemoterapije i akutni bol u vezi sa hemoterapijskim toksicitetom (mukozitis. brahijalna pleksopatija sa ranim početkom. 4 – jaki bol. bol usled biopsije i mamografije. 3 – umereni bol. Najčešće je u pitanju somatski nociceptivni. incidentni bol) ili nevolnjim aktivnostima. Akutni bol u vezi sa infekcijom: akutna herpetička neuralgija. a samo u 15% slučajeva posledica su kancerske terapije. Obično počinju akutno i perzistiraju sve dok se ne primeni adekvatan tretman. Akutni bol u vezi sa radioterapijom: orofaringealni mukozitis. Akutni bol u vezi sa analgetičkim tehnikama: lokalni anestetički infiltracioni bol. subakutna radijaciona mijelopatija. Merenje kancerskog bola Kancerski bol se meri radi procene efekta analgetičke terapije i monitoringa bolesnika. 2 – blagi bol. Bol se meri uporedo sa temperaturom. . zatim neuropatski i visceralni nociceptivni bol. opioidni injekcioni bol. Hronični bolni sindromi3 Hronični bolni sindromi u vezi s kancerom nastaju direktnim kancerskim efektom. steroidni pseudoreumatizam.nazvali su ga probijajućim jer „probija” regularnu medikaciju perzistentnog bola. opioidna glavobolja. Vizuelna analogna skala je linija dužine 10 cm. akutni bol u vezi sa imunoterapijom: interferonom indukovani akutni bol. Akutni bol u vezi sa terapijskim intervencijama najčešće se ispoljava kao postoperativni bol. na kojoj bolesnik markira poziciju svoga bola. Akutni bol u vezi sa bisfosfonatima: koštani bol indukovan bisfosfonatima. defekacija. pozicija na 0 cm označava stanje bez bola a na 10 cm stanje sa najjačim mogućim bolom koji bolesnik može da zamisli. difuzni koštani bol. spinalni opioidni hiperalgezični sindrom. Akutni bolni sindromi3 Akutni bolni sindromi u vezi s kancerom najčešće nastaju usled dijagnostičkih i terapijskih intervencija. U tu svrhu upotrebljavaju se dve jednostavne skale: verbalna numerička i vizuelna analogna skala. Akutni bol u vezi sa dijagnostičkim intervencijama najčešće se javlja kao glavobolja usled lumbalne punkcije. Akutni bol u vezi sa vaskularnim poremećajima: akutni trombotički bol.Radi kontinuiteta preporučuje se da se meri i u kućnim uslovima.

maligni perinealni bol. Posthemoterapijski sindromi nastaju usled citotoksičnog dejstva lekova koji se koriste u lečenju kancera. Neuropatski bol kod bolesnika s kancerom javlja se u okviru sindroma bolne radikulopatije. dok metastaze u mišićima nisu uobičajene. Kancer pluća. središnji retroperitonealni sindrom. avaskularna nekroza glave femura ili humerusa. Hronični bolni sindromi u vezi sa kancerskom terapijom3 Ovi sindromi nastaju kao kolateralni štetni efekti hemoterapije. postoperativno smrznuto rame. brahijalne i lumbosakralne pleksopatije. ureteralna opstrukcija. Glavobolja i facijalni bol nastaju usled trakcije. Hronični postradijacioni bolni sindromi3 Ovi sindromi razvijaju se kao komplikacija zračenja nakon latencije od nekoliko meseci pa do jednu i po godinu. dojke i prostate najčešće metastazira u kosti. Hronični bol u vezi sa hormonalnom terapijom: ginekomastija usled antiandrogene terapije karcinoma prostate. Bolesnici sa multiplim koštanim metastazama obično osećaju bol samo na nekoliko mesta. hronična radijaciona mijelopatija. Epiduralna kompresija kičmene moždine ili kaude ekvine je komplikacija metastaza u pršljenovima. plućni kancerski bol. Hronični postoperativni bolni sindromi nastaju prvenstveno usled oštećenja perifernih živaca i pleksusa i manifestuju se neuropatskim bolom. hronična intestinalna opstrukcija. zatim u lumbosakralnim (20%) i cervikalnim (10%). zavisno od lokalizacije. Međutim. s bolom u leđima kao inicijalnim simptomom. Glavobolju. hirurške i radijacione terapije. mišićnih i biohemijskih poremećaja. cervikalne. više od 25% bolesnika sa koštanim metastazama ne oseća bol. Sarkomi mogu da zahvate mišiće i da budu praćeni bolom. kao i neuralgiju glosofaringeusa i trigeminusa. mogu izazvati intracerebralni tumori i leptomenigealne metastaze. ovarijalni kancerski bol. ali i drugi tumori mogu biti komplikovani bolnim koštanim lezijama. postradikalni disekcioni cervikalni bol (nastaje nakon operacije živaca i mišića u predelu vrata).Koštani bol kod bolesnika s kancerom obično nastaje usled metastaza . U pitanju je najčešće brahijalna i lumbosakralna pleksopatija. hronični radijacioni enteritis i . postoperativna mijalgija karličnog dna. brahijalna i lumbosakralna pleksopatija. Visceralni bolni sindromi3 U ovu grupu ubrajaju se hepatični distenzioni sindrom. mononeuropatije i periferne neuropatije usled infiltracije i kompresije nervnih struktura tumorskim tkvom ili kao posledica zračenja. fantomski bolni sindromi. manifestuju se brojnim bolnim sindromima. peritonealna karcinomatoza. Koštane metastaze se najčešće lociraju u pršljenovima. Metastaze baze lobanje. Metastaze često zahvataju karlicu i kuk Mišićni bol u vidu grčeva kod bolesnika s kancerom potiče od neuralnih. adrenalni bolni sindrom. Ovde spadaju: bolni sindrom nakon operacije dojke. hormonske. bol nakon torakotomije. i to u 2/3 slučajeva u torakalnim. Rejnoov sindrom. inflamacije i infiltracije bolno senzitivnih struktura u predelu glave i vrata. U pitanju je najčešće hronična bolna periferna neuropatija.

Terapijske vežbe uklanjaju posledice smanjene aktivnosti zbog bola. . masaža. perkutana električna nervna stimulacija (PENS). nesteroidnih antiinflamatornih lekova i po potrebi adjuvantnih analgetika u kontroli blagog do umerenog bola. Prva lestvica obuhvata primenu paracetamola. U menadžmentu kancerskog bola koriste se kognitivno-bihejvioralne tehnike. kao i zavisnost od opioida. tramadola i nisku dozu morfina. edukacija i psihoterapija. kortikosteroidi. Njihova primena se zasniva uglavnom na empiriji. koji podrazumeva usklađenu primenu raznih terapija. kognitivna distrakcija. U menadžmentu kancerskog bola primenjuju se razne fizioterapijske tehnike kao što su transkutana električna nervna stimulacija (TENS). Najčešće se primenjuju relaksacija i vizualizacija. u terapiji jakog bola. Menadžment kancerskog bola zahteva multidisciplinarni pristup. Koristi se uglavnom u kontroli muskuloskeletnog bola izazvanog koštanim metastazama1. koja može da smanji bol i anksioznost. a kada je posredi hronični i neuropatski bol upotrebljava se akupunkturi sličan TENS ili TENS u salvama (engl. po potrebi i adjuvantnih analgetka. Druga lestvica podrazumeva primenu kodeina. osteoradionekroza. burst TENS). takođe i nesteroidni antiinflamatorni lekovi. progredira iz dana u dan i zahteva individualan i dinamičan terapijski program: kombinovanu primenu regularnih i adjuvantnih analgetika. U kontroli kancerskog bola koriste se metode tradicionalne kineske medicine: akupunktura i program vežbi qi gong i tai chi. antikonvulzivi. ladder) analgetičke medikacije. TENS je najšire primenjivana elektroanalgetička tehnika.17 Kada je u pitanju akutni bol. biofidbek. Takođe se koristi hipnoza. primenjuje se konvencionalni.6 i neuropatskog bola izazvanog kompresijom neoplastičnim tkivom. terapijske vežbe. mišićni relaksansi. perinealni bol u vidu pečenja. bisfosfonati. fizikalnih modaliteta i drugih analgetičkih tehnika uz antikancersku terapiju i neophodnu psihosociološku podršku. po potrebi i adjuvatnih analgetika. u tretmanu umerenog do jakog bola. U tretmanu probijajućeg bola efikasan je fentanil citrat. Svetska zdravstvena organizacija18 etablirala je tri lestvice (engl. Menadžment kancerskog bola Kancerski bol je kompleksni bol sa izraženom afektivnom komponentom i multiplim fizičkim poremećajima. fentanila i drugih opioda. koje treba da budu profilisane tako deluju na sve dimenzije fizičkog i psihićkog stanja bolesnika sa kancerom i kancerskim bolom. U adjuvantne analgetike ubrajaju se psihotropni lekovi (anksiolitici i antidepresivi). PENS je kombinovana primena električne stimulacije i akupunkture. Nivo aktivnosti treba da bude doziran prema intezitetu bola i toleranciji bolesnika. koje pomažu bolesniku da bolje shvati svoj bol i uzme učešće u njegovoj kontroli. ne postoje objektivne randomizovane strudije koje bi potvrdile njihovu efikasnost u tretmanu kancerskog bola.proktitis. Produžena fizička aktivnost stimuliše produkciju endogenih opioida i smanjuje bol i povoljno utiče na pridružene simptome: anksioznost i depresiju. biofidbek. bol usled limfedema. Treća lestvica odnosi se na primenu morfina. radijacioni cistitit.

7(11): 1131–1144. Carducci MA. Increased cyclooxygenase-level in carcinogen-indused rat colonic tumor. Kovacic D et al. Masferrer JL. Shapell SB. Hanks GW. 11. and chemoprevention by nonsteroidal anti-inflamantory drugs. Nelson JB. McGrow–Hill 2000. Alterations in lipoxygenase and cyclooxygenase-2 catalityc activity and mRNA expression in prostate carcinoma. Molina MA. Hoskin PJ. Leahy KM. 13: 203–2013. Lemoine MG. Fuita T et al: Depth of invasion parallels increased cyclooxygenase-2 levels in patient in gastric carcinoma. Current Medicinal Chemistry 2000. In: Wall and Melzack’s Textbook of Pain (McMahon SB and Koltzenburg M. prevalence and characteristic. Manning S. Dubois RN. Hoskin PJ. 4. Hagen NA. West CR. 110(4): 1259–1262. Journal of the Royal Society of Medicine 1988. Cancer Research 2000. 12. Pain 1990. Elsevier Churchill Livingstone 2006. Moore BC. 42(3): 273–281. eds). 6. Elsevier Churchill Livingstone 2006. Cherny NJ. 81: 341–344. The assessment of cancer pain. The management of symptoms in advanced cancer: experience in a hospital-based continuing care unit. 9. Endotheling secreting tumors and the idea of the pseudoectopic hormone secretion in tumors. Reddy BS. Yoshinaga K. Dorsey R. Breakthrough pain: definition. apoptosis. 91(10): 1876– 1881. Gastroenterology 1996. Journal of Medicine 1982. OhmoR. Neoplasia 2001. Radhika A. 15. 13. 329–333. Elsevier Churchill Livingstone 2006. 10. 8. International Journal of Cancer 2001. Current Medicinal Chemstry 2000. Increased cyclooxygenase-2 (COX-2) expression and activity in a murine model of metastatic breast cancer. Brookoff D. Medical Hypothesis 1999. Increased cyclooxygenase-2 expression in human pancreatic carcinomas and cell lines: growth inhibition apoptosis and chemoprevention by non steroidal anti-inflammatory drugs. eds). et al. Mantyh PW. Cancer pain: treatment overview. Yang QY. Kurbel B. In: Wall and Melzack’s Textbook of Pain (McMahon SB and Koltzenburg M. eds). 7(11): 1131–1144. 2. 5. Experience with transcutaneous electrical nerve stimulation for relief of intractable pain in cancer patients. Koki AT: Antiangiogenic and antitumor activities cyclooxygenase-2 inhibitors. Cancer pain: causes. 3. Simpson DI. Chronic Pain: a New Disease. 14. Sitja Arnau M. Avellanosa A. The role endothelin-1 and endothelin receptor in prostate cancer. Kurbel S. In: Wall and Melzack’s Textbook of Pain (Mc Mahon SB and Koltzenburg M. . 60(5): 1306–1311. Boeglin WE. COX-2 inhibition. consequences and therapeutic opportunities.Litearatura: 1. BJU International 2000. 93(5): 681–686. Kundu N. 3(4): 287–3003.M. 16. 52(4). Cancer 2001. 7. 85: 45–48. Portenoy RK.

Novim terapijama. Bacci i sar. Najčešći i najopasniji tumori ove grupe su osteosarkom i Ewingov sarkom.co. Smatra se da sarkomi čine 1% od svih kancera. Zračenje je bilo prvi napredak u lečenju Ewingovog Sarkoma ali je postalo očigledno da ne kontroliše konzistentno lokalnu bolest i ima malo efekta na metastaze. MacDonald N. Razlike u preživljavanju. In: Textbook of Pallative Medicine (Doyle D. Thompson J. terapijski značaj amputacija je znatno smanjen ali je njihov broj i dalje značajan. PROTETIKA I ONKOLOŠKI BOLESNICI Teofilovski M1. Svi koštani kanceri beleže podjednak porast incidence u uzrastu od 5 do 10 godina i 11 do 15 godina. radiološkom terapijom. Terapija koštanih tumora Raniji rezultati lečenja su bili razočaravajući. sa najvećom stopom od 19 na milion u uzrastu od 15 godina.yu Koštani tumori spadaju u grupu retkih tumora. petogodišnja stopa preživljavanja je povećana i kreće se od 13. Savremeni hirurški pristup u lečenju koštanih tumora se oslanja na metode spašavanja zahvaćenog ekstremiteta. Amputacija ekstremiteta koja je. ali i na metastaze. Oxford University Press 1993. Beograd. i postignutom stopom petogodišnjeg preživljavanja od 24%. Devečerski G2. Amputacije su rađene sa ciljem da se spreči lokalno širenje tumora kao i stvaranje sekundarnih depozita. 18. Ovi tumori se leče hemioterapijom. KC Srbije. Filshie J. sa petogodišnjim preživljavanjem od približno 10%. Geneva. kombinovanom redio i hemioterapijom. nekad bila najčešća hirurška intervencija. Srbija office@zop. Pritchard i sar. Maligni koštani tumori imaju stopu incidence od 8. 2Klinika za medicinsku rehabilitaciju. pokazuju značajno lošiju prognozu kada je tumor primarno lokalizovan u pelvisu.7 na milion stanovnika. su zapazili porast u stopi preživljavanja u pacijenata lečenih hirurškom intervencijom sa i bez dodatne terapije. pacijentu se moraju objasniti svi aspekti protetičke rehabilitacije. eds). Incidenca je nešto veća kod muških adolescenata. Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) and acupuncture. adjuvantne hemioterapije i hirurgije. dobijaju još bolje rezultate korišćenjem radijacije. pa sve do tehničkih i funkcionalnih mogućnosti koje protetičko sredstvo pruža. u ovim slučajevima. World Health Organization.Parapid B3 1 Zavod za protetiku. od onih direktno vezanih za narušavanje psihofizičkog integriteta.8 do 33%. imunoterapijom i hirurški. World Health Organization. danas se radi u manjem broju slučajeva. Ukoliko je i amputacija ponuđena kao jedno od terapijskih rešenja. Napretkom hemioterapije i hirurških metoda spašavanja ekstremiteta. 1996.17. . Hanks G. Cancer pain relief. Beograd. KC Novi Sad. 3 Institut za kardiovaskularne bolesti. vezane za primarnu lokalizaciju tumora. Hemioterapija je pokazala bolje dejstvo na lokalni supstrat. Napredak su postigli Phillips i Higinbotham.

Pristup je još složeniji kada je u pitanju amputacija. ali je svima zajedničko gledište da je kancer kao uzrok amputacije procentualno najmanje zastupljen. na hemioterapiju dobro reaguju i pre i u postoperativnom periodu i za razliku od tumora sa manjom gradacijom dobro reaguju na zračenje. stepena invazivnosti tumora. hemioterapijom i zračenjem su imali bolje stope preživljavanja.2% svih amputacija. Tumori visokog stepena se agresivno tretiraju hirurški. Stopa preživljavanja u prvih 5 godina zavisi od uzrasta u kome se pojavio tumor i kreće se od 49% do 63%. veću stopu preživljavanja imali su pacijenti koji na prvom pregledu nisu imali metastaze od pacijenata sa metastazama.4% su dezartikulacije kuka. Malignitet kao jedan od razloga netraumatske amputacije ima dve specifičnosti: malu incidencu i nedostatak vitalne indikacije za pacijenta u datom trenutku. sa hemio i radioterapijom bio je 49%. Petogodišnje stope preživljavanja su bile 74% za operisane i 24% za neoperisane. u 21% su uzrok bili tumori kože i u 5% slučajeva sekundarni depoziti.Ebskov navodi da amputacije donjih ekstremiteta uzrokavane tumorima čine 1. amputacije netraumatske etiologije uzrokovane dijabetom su zastupljene u 45-83% slučajeva. veličine tumora i mogućnosti njegovog recidiva.2% transtibijalne amputacije a ostalih 7% čine drugi nivoi. Wilkins navodi da pacijenti lečeni hirurškom intervencijom. Carnegie navodi da su od svih primarnih oboljenja.4% transfemoralne amputacije. Pacijent mora dobro da razume prednosti i mane tehnike spašavanja ekstremiteta pre donošenja odluke. naročito kod manjeg uzrasta. 14. u 24% zbog tumora mekih tkiva. Ovim tehnikama se postiže dobra funkcija restituisanog ekstremiteta. On se odnosi na tehnike spašavanja ekstremiteta i u krajnjem slučaju na amputaciju ekstremiteta.5-2. Jain i Stewart navode da amputacije donjih ekstremiteta uzrokavane tumorima čine 1-2% svih amputacija. Najviše primenjivane (85%) su tehnike spašavanja ekstremiteta ili resekcije koštanih tumora. karlici ili sakrumu. Osteosarkom je bio razlog u skoro 31% amputacija dok su benigni tumori bili zastupljeni u 12% slučajeva. tumori vodeći uzrok amputacije kod dece. naročito koštanih sarkoma visokog stepena. 52. Protokol postoperativne hemioterapije traje 6 do 12 meseci. su značajno povećale mogućnost lociranja malignog supstrata. Takođe. Imidžing testovi za otkrivanje koštanih kancera u koje spada i magnetna rezonanca. određenim tehnikama kod dece se dopunjuje dužina i nastavlja dalji normalan rast ekstremiteta. Amputacije su u 50% slučajeva urađene zbog primarnih koštanih tumora. je zastupljen u skoro 95% slučajeva. Koja će od ovih metoda biti primenjena zavisi od tipa tumora. a u onih bez kompletnog hirurškog tretmana. Amputacija kao deo terapije koštanih tumora Ebskov navodi da od svih amputacija oko 5% čine traumatske. Hirurški tretman. Takođe. U zavisnosti od istraživanja podaci variraju.Amputirani su imali primarnu lokalizaciju distalno na ekstremitetu ili veliku leziju na proksimalnom delu femura. Kod osteosarkoma je stopa preživljavanja veća nego kod Ewingovog sarkoma. Dvogodišnje stope preživljavanja u operisanih su bile 81%. Od tog broja 26. Na godišnjem nivou. . Zračenje tumora se sprovodi samo u slučajevima koji nisu pristupačni za hirurški tretman kao što su oni locirani na kičmi.

a po zarastanju rane. U poslednje vreme. Rehabilitacioni principi protetisanja pacijenata sa amputacijom Aiteken navodi da bez obzira na promene terapijskih protokola koštanih tumora. Rawley and Jain naglašavaju značaj spašavanja kolena kod amputacije na donjim ekstremitetima smatrajući ga veoma važnim za uspešnost rehabilitacije. na vreme urađena amputacija daje mogućnost jednako kvalitetnog života kao što je to slučaj kod pacijenata kojima je amputacija urađena zbog druge etiologije. U nekim klinikama. osim preživljavanja. U sklopu drugih terapija. Adaptibilnosti prvog ležita kojom se supstituiše privrena proteza. U tom uzrastu. amputacija je apsolutno indikovana. pružile su nove tehnologije i anatomske koncepcije izrade ležišta. Studije petnaestogodišnjeg praćenja pacijenata kojima je urađena transfemoralna amputacija u okviru terapije maligniteta koštanog tkiva donjih ekstremiteta pokazuju visok stepen preživljavanja u slučaju da je amputacija urađena u trenutku kada nije bilo evidentiranih metastatskih promena. treba započeti sa bandažiranjem amputacionog patrljka elastičnim poveskama nakon koje se se može aplikovati privremena proteza. posle amputacije. Međutim. Sa privremenom protezom se započinje vertikalizacija i rana funkcionalna rehabilitacija bez obzira na nivo amputacije. Za razliku od osobe sa transtibijalnom amputacijom. osoba sa transfemoralnom amputacijom troši 89% procenata više energije za hod. Amputacija je indikovana i u slučajevima kada tumor zahvati meka tkiva i kožu kao i važne nerve i arterije.Savremeni terapijski pristup lečenju osteosarkoma podrazumeva tromesečnu preoperativnu hemioterapiju nakon koje se vidi da li se tumor lokalno promenio i regredirao ili je metastazirao. ulogu privremene proteze preuzima takozvana definitivna proteza sa prvim ležištem. Tada se donosi odluka o vrsti hirurške intervencije odnosno resekcije ili amputacije. pacijent nastavlja sa hemioterapijom narednih godinu dana. Kada su donji ekstremiteti u pitanju. aplikacija privremenog ležišta se vrši na operacionom stolu odmah nakon amputacije. Sa fizikalnom i kineziterapijom se rano započinje iz funkcionalnih i psiholoških razloga. ovakav stav se dovodi u pitanje jer visina amputacione linije mora da garantuje potpuno odstranjenje koštanog tumora i postavlja se kao prioritetna nad funkcionalnom reziduom amputacionaog patrljka. Za rešavanje problema karakterističnih za transfemoralne amputacije. Izrada definitivne proteze je oko tri meseca kasnije što je vreme predviđeno za formiranje protetički povoljnih funkciomorfoloških karakteristika amputacionog patrljka. Amputacija je takođe najbolje rešenje za decu mlađu od pet godina. savremena protetika je osim novih . uključujući tu i transparentna test ležišta. Samo kod velikih tumora koji slabije reaguju na hemioterapiju. nije menjan stav da u slučaju amputacije treba obavezno sprovesti mere protetisanja pacijenta. U 85% slučajeva postoji mogućnost spašavanja ekstremiteta hirurškom resekcijom kosti. Nakon hirurške intervencije. specijalno osposobljeni fizioterapeuti. posle odstranjivanja osteosarkoma hirurškom resekcijom ostaje nefunkcionalan ekstremitet čiji je dalji rast i razvoj ozbiljno kompromitovan. ima slabiju propriocepciju i balans. kod maligniteta. Vertikalizacija amputirca i vežbe hoda sa protezom su posebna veština i sprovode ih za to. u ovakvim slučajevima.

Naročito pogodna za decu sa transradijalnim amputacijama i veoma popularna kod odraslih je mioelektrična podlakatna proteza. hod sa protezom može i .tipova ležišta kao što je uzdužno ovalno. Kod velikih deficita koje je teško protetisati ili kod malih deficita za koje amputirac ne želi aktivnu. One su pokazale prednost prirodnim načinom kontrole. elektronski kontrolisane kolene jedinice mogu pomoći amputircu da se vrati normalnom hodu. odsustvom suspenzije i kablova. aplikuju se kozmetske i estetske proteze. iziskuje veću umešnost kao i veći utrošak energije ali ipak omogućava ograničeno bavljenje sportom. pokretne skočne zglobove i protetička stopala sa višestrukim artikulacijama. može da hoda bez devijacija čak i da se bavi sportom. Pacijenti sa amputacijom gornjih ekstremiteta iziskuju obimnu rehabilitaciju sa fizikalnom i okupacionom terapijom. Sofisticarane hidraulične. Visoke amputacije femura kao i desartikulacije u zglobu kuka se takođe protetišu ali je funkcionalni nivo najmanji zbog velikog utroška energije i slabe koordinacije. reduciranim sistemom suspenzije i uprošćenim načinom upravljanja. Ruka je višefunkcijski motorni i senzorni organ i njen gubitak proteza nemože da nadoknadi ni približno kao što to može proteza za donje ekstremitete. Generalno gledano. Gledano sa strane. razvila niz rešenja kao što su modularni sistemi sa šok adapterima. Pozitivni efekti posthirurške medicinske rehabilitacije Proteza može poboljšati i izgled i funkciju. bez oštećenja a sa najmanjim mogućim energetskim utroškom. U ovoj fazi protetičke rehabilitacije. hidraulične i elektronski kontrolisane kolene jedinice. Otuda je sve veći broj pacijenata koji efektivno koriste svoje proteze. hod ovakvog amputirca je normalan za posmatrača. Skeletni sistem proteze obložen mekim elastičnim materjalima može da daje izgled normalnog ekstremiteta. Veliki je broj različitih terminalnih nastavaka kao što su mehaničke šake i hvataljke ali i usavršene elektronske šake sa velikom brzinom i rasponom hvata. Nakon izrade proteze sledi obuka u hodu čija je dužina proporcionalna visini amputacije ali i opštem zdravstvenom i funkcionalnom statusu pacijenta kao i njegovoj starosti. Protetisanje pacijenata sa podlakatnom amputacijom danas se rutinski izvodi i daje ohrabrujuće rezultate primenom novih tipova ležišta. U slučaju visokih amputacija sa najvišim stepenom funkcionalnog deficita primenjuju se hibridni sistemi. a u samonapajajućim konstrukcijama i značajnim poboljšanjem estetike. Nakon izrade proteze sprovodi se obuka u njenom korišćenju kao asistivne ruke dok se na validnu ruku prebacuje dominantnost ukoliko ona to nije bila pre amputacije. Hod amputirca sa transfemoralnom amputacijom može pokazivati manje devijacije. To je glavni razlog čestog neprihvatanja proteze od strane pacijenta. i procesorski doziranom snagom hvata koji omogućava držanje predmeta bez ispadanja. visokofunkcionalne mehaničke. radnu protezu. hospitalni tretman u specijalizovanoj rehabilitacionoj ustanovi je poželjan a za visoke nivoe amputacija i obavezan. boljim konforom. Pacijent sa transtibijalnom amputacijom i protezom.

destrukcijom mekih tkiva dovode do gubitka strukturalnog i funkcionalnog integriteta ekstremiteta. u narednih šest nedelja se koristi delimični oslonac na ekstremitet. što neizbežno uzrokuje amputaciju. Ovo je od posebnog značaja kod dece koja posle operacije nastavljaju sa hemioterapijom jer su im snaga i motivacija znatno smanjeni.estetski i funkcionalno biti bolji od hoda sa spašenim ekstremitetom ali je energetski utrošak uvek veći. Zaključak Koštani tumori spadaju u grupu retkih tumora ali su kao uzročnici amputacija visoko zastupljeni. Vrlo brzo nakon operacije započenje se sa fizikalnom i kineziterapijom. Ove paralize su najčešće reverzibilne. Amputacija nosi sa sobom specifične probleme kao što su fantomske senzacije. Posle operacije spašavanja ekstremiteta sa modularnim onkološkim protezama takođe je nophodna rehabilitacija. Veći je rizik recidiva nego kod amputacije pa je odluka pacijenta u izboru hirurške tehnike direktno vezana za preživljavanje od osteosarkoma. Infekcija stopira vađenje osteosintetskog materijala dok se nekroza rane javlja zbog obilnosti resekcije mekih tkiva ali se može minimizirati upotrebom mišićnih režnjeva. Najčešće. Tehnike spašavanja ekstremiteta mogu dati više postoperativnih komplikacija nego amputacija. često zahtevaju reamputaciju. fizikalnom terapijom ili manjom hirurškom intervencijom. Paraliza nerva može nastati prilokom oslobađanja nerva zahvađenog kancernim tkivom. Ovo se može izbeći ako se ekstremitet koristi pažljivo. Tokom rehabilitacije kod dece. Posmatrajaći dužinu trajanja rehabilitacije. Moguće su mehaničke komplikacije od strane implanta koji može da se razlabavi. fantomski bol i stvaranje neurinoma. Ovi problemi se mogu rešavati medikamentnom terapijom. se amputacija završava u jednom hirurškom aktu i u daljem toku nema potreba za hirurškom reintervencijom za razliku od raznih tehnika hirurških resekcija koje često iziskuju korektivne reoperacije. protruzija kosti ili preteran rast koštane residue kod dece. Amputacije gornjih ekstremiteta daju slabiji funkcionalni nivo nego što je to slučaj kod donjih ekstremiteta. Najčešći i najopasniji tumori ove grupe su osteosarkom i Ewingov sarkom. radiološkom . naročito kada su u pitanju visoke amputacije humerusa ili dezartikulacija u ramenu. Amputacija narušava emotivni i fizički sklad pacijenta. Amputirani pacijenti često imaju brži oporavak i postižu viši funkcionalni nivo sa protezom nego pacijenti kojima je spašen ekstremitet. Druge vrste tumora nakoštanog porekla. posebno je važno svakodnevno hrabrenje i podsticanje. Iako je u tehničkom smislu mnogo jednostavnija od hirurških tehnika spašavanja ekstremiteta ona daje i neke komplikacije. Tumori se leče hemioterapijom. ređe komplikacije kao što su nekroza rane. može se zaključiti da se pacijenti sa cementnim modularnim onkološkim protezama brže rehabilituju od pacijenata čiji je ekstremitet spašen drugim tehnikama kao i od amputiranih pacijenata. Druge. Ako je plasirana bezcementna proteza. Kod dece je jače izražena tendencija stvaranja fleksione kontrakture u kolenu što se mora sprečiti svim raspoloživim sredstvima. pukne ili popusti u ležištu. Komplikacije kod modularne onkološke protetičke artroplastike su mnogobrojne ali lakše za rešavanje.

8. bez obzira na dužinu rehabilitacije. Rosen G. 3.s sarcoma. Campanacci M. Teofilovski M. Devečerski G. Psihičke sekvele indukovane amputacijom su neizbežne pogotovu što se superponiraju na one već nastale saznanjem pacijenta da boluje od teške bolesti.s Sarcoma of Bone. Amputacija ekstremiteta koja je.s sarcoma: The experience at the Instituto Ortopedico Rizzoli in 163 cases treated with and without adjuvant chemiotherapy. kod amputiraca može biti znatno veći.56:273-278.56:169-171. 2. danas se radi u manjem broju slučajeva. drastično mu smanjuje funkciju u socijalnom i profesionalnom okruženju. Konstantinović Lj. Prog Clin Cancer.58:2551-2555. Bacci G. Matanović D. Njima moraju da budu predočeni svi benefiti ali i nedostaci raznih terapija. 7. postignut stepen funkcionalne osposobljenosti pacijenta može pokazivati raznolikost tako da u pojedenim slučajevima. Međutim. et al. Ona. Bacci G. Burgert EO et al.s endothelioma of bone in children. Literatura: 1. Wilkins MR.70:391-397. Gitelis S.8:267-282. 9. nekad bila najčešća hirurška intervencija.49:1561-1570. Omer Burgert O Jr. Natl Cancer Inst Monogr. Higinbotham NL.56:1515. The curability of Ewing. Gehan EA. imunoterapijom i hirurški. Pritchard JD. ali za njim obavezno sledi socijalna reintegracija. Lower limb amputees over 65 years-activity of daily life (ADL) in our . Picci P. jer mu narušava telesni integritet. Pritchard DJ. Parapid B. 1981. Spašavanje života je naravno primarna vodilja u terapiji maligniteta. The treatment of localized Ewing. povratak vršnjacima ili poslu sa ekstremitetom smanjenog funkcionalnog nivoa ili bez ekstremiteta sa protezom. ali je za pacijenta teško prihvatljiva. Najkraće traje rehabilitacija pacijenata sa cementnom protezom. Orthopedic Oncology. 1985. 1982. Sugical experience in the management of Ewing. Prognostic factors in children with Ewing.Borghi A. Unni KK. Cancer 1986. Ewing. Savremeni hirurški pristup u lečenju koštanih tumora se oslanja na metode spašavanja zahvaćenog ekstremiteta. Cancer. Witting J. J Pediatr 1967. Nesbit ME.s sarcoma. Mujović N. Classification of Bone Sarcomas. 1981. Current menagement of Ewing. Picci P. u ovim slučajevima. Histologic Evaluation of Necrosis in Osteosarcoma Induced by Chemotherapy: Regional Mapping of Viable and Nonviable Tumor.s sarcoma of bone. 4. Phillips RF. Cancer 1982. Ukoliko je i amputacija ponuđena kao jedno od terapijskih rešenja. 5.77: 193-224. pa sve do tehničkih i funkcionalnih mogućnosti koje protetičko sredstvo pruža. Pacijent i njegova porodica donose odluku o načinu lečenja. 6. od onih direktno vezanih za narušavanje psihofizičkog integriteta. a najduža je kod amputiraca. povećava mogućnost preživljavanja.terapijom. Campanacci M. pacijentu se moraju objasniti svi aspekti protetičke rehabilitacije. kao deo terapije. Natl Cancer Inst Monogr.Cancer 2002.

In: Grabois M. Teofilovski M. In: Grabois M. 23. 20. Upper extremity amputation and prosthetic rehabilitation. Spires MC. Tumour related lower limb amputation: a 23 year experience. J Trauma 1994. 5th Mediterranean Congress of Physical and Rehabilitation Medicine. Rowley D. Ebskov LB. Serbia and Montenegro 2005. Van der Linde H. Van De Ven C.39-42. Lower Limb Amputation Surgery. . Stewart CU.ICIB 3. Level Selection Techniques and Amputation. ed Physical Medicine and Rehabilitation: The Complete Approach. Stewart CPU. Final program and Abstracts:Antalya.I. Gitelis S.S. Nash S. 1999. 15. Hofstad CJ. 2004. editors. 16. 19.549-582.pp 243-268. 3rd ed. In: Engstrom B. and Cotton L. Newelland M. ed Physical Medicine and Rehabilitation: The Complete Approach. Prosthetics and Orthotics International.(5). Prosthetics and Orthotics International. Knee Arthrodesis. Jensen JS. In Ham R. 24. 1987.16: 11-19. Ham R. 1992. Orthogeriatrics. 1989. A preliminary report. Clinical field testing of trans-femoral prosthetic technologies: resin-wood and ICRC-polypropylene. Trauma-related mayor lower limb amputations: an epidemiologic stdz. Gailey RS. Emmelot CH. 18. Simon MA. Complications Associated with Limb Salvage for Extremity Sarcomas and Their Management. 12. Leff AR.pp.36:778-783.pp. 13.13: 82-86. J Bone Joint Surg Am. 1-2. The CAT-CAM socket and quadrilateral socket: a comparison of energy cost during ambulation.280:242. 21. Limb Amputation. Jain AS. Burditt C. Serbian Academy of sciences and Arts Belgrade.28: 141-152. Stump management after trans-tibial amputation: A systematic review. Miner L. Morton T. or Knee Arthroplasty. and Jain A. Prosthetics and Orthotics International. Clin Orthop1990.213. 17. 25. 1991. Upper limb amputation and congenital limb deficiency. Lower limb amputee survival.10. Chapman and Hall. Piasecki P. 10. 11. Gitelis S. Therapy for amputees. Quill G.experience. Harris IE. Teofilovski M.17: 95-101. Prosthetic fitting following amputation for bone tumor. The indications for hand prosthetic rehabilitation. Raab W. 1992. Newijin SE. Prosthetics and Orthotics International. 14. XVIII International Symposium on Morphological sciences: Abstract book. Prosthetics and Orthotics International. 2005. 22. Spyropoulos P. Edinburgh: Churchill Livingstone.56-73. and Cotton L.97-107. Lower extremity prosthesis and rehabilitation. Aiteken G. A Comparison of Function and Walking Efficiency in Patients With Aggressive Tumors at the Knee Treated by Above-the-Knee Amputation. 2005.583-607.72:1477. Ogston SA.29: 3-13. Proceedings of 4th ISPO Central&Eastern European Conference: 2005. Jain AS. 1993. 2000. 1990.R. Colwell MO. Components of upper limb prostheses. Spires MC. Carnegie F. Lawrence D. 2000. In Newman J.Turkey 2004:149.

edemom i hroničnom inflamacijom unutar ekstremiteta.57:499. Zotović” Beograd. Bolesnici koju su imali postoperativnu zračnu terapiju imaju veću incidencu limfedema od onih koji nisu zračeni. Postmastektomni limfedem se uvek razmatra kao sekundarna forma limfedema. Campanacci D. Srbija k. Morris HG.22:121. Osobe koje obolele od limfedema imaju značajne probleme. 15th European Congress of Physical and Rehabilitation Medicine and 44th Congreso Nacional de la Sociedad Espanola de Rahabolitacion y Medicina Fisica.18:545. et al. J Bone Joint Surg Br. Većina bolesnika prijavljuje da ima neki stepen otoka nakon radikalne mastektomije.5 % do visoke 80 %. et al. narušenu funkciju ruke do kozmetskog defekta.413. Mujović N. Spain 2006. 1994. 28. 1991. Lewis MM. Modular Uncemented Prosthetic Reconstruction after Resection of Tumours of the Distal Femur. Edem može nastati zbog direktnog uticaja tumora na limfatike ili kao posledica antineoplastične . nedostatka informacija i kasne implementacije razumnog. Teofilovski M. Međutim. Limb Salvage in Pediatric Surgery: The Use of The Expandable Prosthesis. Kenan S. Fix RJ. Jennings LC.76:178.324:86. Devečerski G. Clin Plast Surg.. 30. Muscle Flap Coverage for the Lower Extremity. Orthop Clin North Am 1991. Clin Orthop1996. Rano prepoznavanje postmastektomnog limfedema može poštedeti bolesnika nepotrebnog zanemarivanja. kada je razlika obima od 2 cm između ekstremiteta neizbežna. posebno u ranom postoperativnom periodu. 29. uključujći nelagodnost. Prosthetic rehabilitation of patients with transfemoral amputation due to periferal vascular desease. Gebhardt MC. REHABILITACIJA BOLESNIKA SA LIMFEDEMOM RUKE NAKON RADIKALNE MASTEKTOMIJE Kanjuh Ž. Incidenca Sveukupno saopštena incidenca postmastektomnog limfedema varira od niske. Long-Term Results of Allograft Replacement in the Management of Bone Tumors. Patofiziologija O uzroku oticanja ruke nakon mastektomije i aksilarne disekcije raspravljalo je nekoliko autora. Földi i saradnici izneli su mišljenje da „hronični postmastektomni otok ruke je uvek posledica bolesti limfnog sistema a nikad venskog sistema“.zotovic@drenik.net Limfedem je definisan abnormalnom akumulacijom tkivnih proteina.. saopštena je pojava limfedema i posle 30 godina od operacije. 31. 27.26. Capanna R. Guzman-Stein G. Lewis MM. The Use of the Expandable and Adjustable Prosthesis in the Treatment of Childhood Malignant Bone Tumors of the Extremities. Konstantinović Lj Klinika za rehabilitaciju „Dr M. Cancer1986. 5. sveobuhvatnog tretmana. Abstracts book: Madrid. Vasconez LO. Mankin HJ.

otok postaje spongiozne konzistencije i otvrdnjava. unapred definisanim tačkama. Međutim. Smanjenje obima pokreta i povećan pritisak tečnosti u subkutanom tkivu može uzrokovati različite simptome: od nelagodnosti do bola. matastaze u aksilarnim limfnim čvorovima mogu blokirati limfatike. Limfedematozno tkivo je veoma prijemčivo za infekciju i veoma male opekotine ili ubodne rane mogu se razviti u generalizovani Erisypelas. Resekcija tumora može da povredi limfne čvorove i sudove. narušavajući njihovu funkciju. a mediana preživljavanja je 1. smanjuje se sposobnost distenzije subkutanog tkiva. vrlo retko. slabost ili ukočenost zahvaćene ruke. maligno alterisati u limfangiosarkom. Zračna terapija može uzrokovati fibrozu okolnih struktura. Svakako da terapija u ovom stadiju je manje efikasna i poboljšanja su manje izražena a potrebno je više vremena. Fizikalni nalaz postaje klinički detektibilan kada se poveća subkutani pritisak tečnosti.3 godine. Ovo prouzrokuje .200 cm3 ili razlika obima > 2 cm su dovoljni kriterijumi za dijagnozu limfedema. Komplikacije Komplikacije limfedema uključuju predispoziciju za infekcije. Dijagnostika i procena U bolesnika sa razvijenim unilateralnim otokom ruke i prethodnom anamnezom hirurškog/radijacionog lečenja maligniteta dojke prepoznavanje limfedema ne predstavlja problem.terapije. Incidenca ove komplikacije se retko saopštava u populaciji bolesnika sa limfedemom. U ranoj fazi postaksilarne disekcije otok se karateriše „testastom“ konzistencijom. Hroničan i težak oblik limfedema može. koji dalje dovodi do destrukcije i blokade limfatika. Internationa Society of Lymphology opisuje tri stadijuma limfedema. otok je „testast“. razvija se fibroza. Predloženi su različiti sistemi merenja i klasifikacije postmastektomnog limfedema: merenje obima ekstremiteta centimetarskom trakom na različitim. U ovom stadijumu odgovor na terapiju je relativno dobar. truda i novca da bi se dobila signifikantna korist od terapije. zbog fibroziranja subkutanog tkiva. Smatra se da razlika volumena preko 100 . Smanjen obim pokreta i bol pak imaju reperkusiju na aktivnosti dnevnog života i radne aktivnosti. Limfedem može prouzrokovati ograničenje obima pokreta i bol. Sa povećanjem limfedema. Akumulacija limfe u edematoznoj ruci stvara bogat medijum za porast bakterija. U prvom stadijumu. jer je ekstracelularna tečnost relativno slobodna u distenzibilnom subkutanom prostoru. u neselektovanih bolesnika rizik je manji od 1 %. dok sam otok stvara probleme u nalaženju adekvatne odeće i dovodi do kozmetskog naruženja što povećava emocionalni distres i socijalno funkcionisanje. jeste tradicionalan metod. što dovodi do smanjenja obim pokreta u zglobovima zahvaćene regije.2 godine. funkcionalna oštećenja. Prosečno vreme od mastektomije i pojave limfangiosarkoma je 10. kako vreme odmiče. reverzibilan na elevaciju ruke. Naposletku. Drugi stadijum karakteriše proteinima bogat edem i proliferacija vezivnog tkiva. psihosocijalni distres i retko sekundarni malignitet. Volumetrijsko merenje imerzijom ruke u graduisani sud sa vodom.

pomaže „razbijanje“ fibrotičnog tkiva i omekšava ekstremitet. što obezbedjuje „pumpajuće kretanje” duž limfatičnih sudova prema srcu. Kompresivna bandaža povećava intersticijumski pritisak i optimalizuje se balans tečnosti u funkcionalnoj kapilarnoj jedinici. Elastični rukav redukuje količinu ekscesa fluida u zahvaćenoj ruci smanjenjem intersticijalnog hidrostatskog pritiska. Međutim. Primenjuje se pritisak vazduha na ekstremitet putem gotovih inflatibilnih rukava. ove procedure imaju ograničenu vrednost u proceni ishoda lečenja limfedema. Pod kompresivnom bandažom zabeleženo je povećanje temperature kože do 50 C što ubrzava limfangiomotoriku. Takođe. sa većim pritiskom u distalnim odeljcima. NMR. u kombinaciji sa pokretom ima mikromasažni efekat koji podstiče limfni transport. kompjuterizovana tomografija. Pneumatski limfodrenažeri stimulišu pražnjenje limfnog sistema potiskivanjem stagnantne tečnosti kroz limfatike. Za limfedem ruke preporučuje se elastični rukav pritiska 30-60 mmHg. CT i UZ objektivizuje strukturalne promene u limfedemu. Redovna elevacija obolelog ekstremiteta smanjuje količinu stvorene limfe (smanjenjem kapilarne filtracije) i smanjuje tkivno naprezanje (hidrostatski pritisak tkivne tečnosti). ciklusu otoka. venske staze. koji se sekvencijalno pumpaju vazduhom. sprečava se reakumulacija limfe. smanjenjem tendencije istezanja kože. Između ova dva ekstrema nalaze se kombinacije konzervativnih tretmana. MRI. Rukav je takođe protektivna mera akcidentalnih kožnih trauma (abrazije. intersticijumu /limfnom kapilaru. za objektivo merenje periferne limfatičke funkcije i radi praćenja efekata terapije. Za bandažiranje elastičnim zavojima se koriste višeslojni kratko-elastični bandažni zavoji i sunđerasti jastučići. Optoelektronska volumetrija omogućava dobijanje preciznih mera i detekciju minimalnih promena volumena ali je klinička relevantnost još uvek nejasna u ovom momentu. Izotopska limfoscintigrafija se koristi za morfološko ispitivanje. Gradijent pritiska između svakog odeljka je aproksimativno 10 mmHg. venskih i arterijskih ulcera i u preveniji tromboze dubokih vena. Postavljen limfodrenažer se kalibriše za postizanje gradijenta vremena i pritiska. Rukav je podeljen u više odeljaka. hirurga i/ili fizijatara. optoeletronska volumetrija. Metode limfatične vizuelizacije se mogu grubo klasifikovati kao anatomska i funkcionalna ispitivanja i najčešča su: limfoscintigrafija.stvrdnjavanje ekstremiteta a elevacija ne dovodi do redukcije otoka. Elevacija ruke je često prva intervencija savetovana od strane onkologa. Treći stadijum je limfostatička elefantijaza. ultrazvučna dijagnostika. Pneumatska kompresija Pneumatska kompresija je jedan od najčeće korišćenih fizikalnih modaliteta u lečenju akutnih i hroničnih limfedema ruku i nogu. kompresivna bandaža. Vrlo je važno i to što rukav štiti ruku od intrinsic povrede u tzv. Mere rehabilitacije Tretmani u lečenju variraju od nečinjenja do primene agresivnih hirurških procedura. . opekotine i sl) koje mogu dovesti do egzacerbacije otoka.

Povećana drenaža omogućava preusmeravanje tečnosti iz edematozne regije kroz funkcionalne limfne čvorove u nezahvaćenoj regiji. uključujući centripetalnu samomasažu. Fiziološke operacije imaju za cilj uspostavljenje limfnog toka rekonstrukcijom limfnih puteva.Ne postoji standardni protokol za korišćenje limfodrenažera što vodi širokoj primeni bez ili sa malo medicinskog nadzora. Opisani su brojni fiziološki efekti manuelne limfne drenaže: povećava se učestalost kontrakcija limfatika. Antibiotici. centripetalnu masažu odnosno MLD. koja uključuje elastičnu kompresiju. Tehnike masaže Tradicionalne tehnike masaže. Pokreti su uvek tačno određeni. smanjenje funkcije i depresije. Vodder-ova tehnika manuelne limfne drenaže je specijalna tehnika u tretmanu limfedema. Multimodalna rehabilitaciona terapija. što je važan princip u lečenju limfedema. Opservacija eventualne infekcije i drugih komplikacija. Medikamentozna terapija U lečenju limfedema i pridruženih infekcija koristi se nekoliko vrata lekova. Terapeut koristi pokrete ruke kojima se postiže blaga akcija pumpanja na kožu. Zaključak Stečeni limfedem je relativno česta komplikacija hirurškog lečenja dojke. u većoj dozi. kineziterapiju i pneumatsku kompresiju čini osnovu programa za bolesnike sa limfedemom. Kao rezultat toga poboljšava se limfni tok bez povećanja kapilarne filtracije. Tipičan program sadrži dve faze: intenzvnu. kratko-elastičnu višeslojnu bandažu (nastavlja je plasiranje elastičnih delova odeće kada je edem redukovan) i terapijsko vežbanje odnosno kineziterapiju sa plasiranom bandažom ili odećom. Hirurško lečenje Hirurški pristupi se mogu podeliti na fiziološke i reduktivne. uključujući i psihosocijalni distres nastavlja se i kada bolesnik nastavlja lečenje u kućnim uslovima. povećava se reapsorbcija proteina u limfatike. zbog narušene limfatične funkcije. manuelnu limfnu drenažu. kružni i imaju svoj redosled. dekongestivnu fazu koja se sporovodi 4-5 nedelja koju nastavlja faza optimalizacije i održavanja postignute dekongestije. Reduktivnim operacijama se uklanja eksces tkiva i edema radi smanjenja obima ekstremiteta na funkcionalno prihvatljivu veličinu. Tretman limfedema ruke se razvija kao multimodalna terapija nazvana kompleksna dekongestivna fizioterapija. smanjuje se mikrolimfatična hipertenzija i poboljšava se kolateralna limfna drenaža između limfnih teritorija na koži. flavonoidi koji stimulišu makrofangu proteolitičku aktivnost kao i ukupan broj makrofaga u zahvaćenoj ruci. Bolesnici oboleli od limfedema su skloni fizičkim i psihološkim sekvelama uključujući bol. Hirurško lečenje se primenjuje u slučajevima kada je konzervatino lečenje neefikasno. Ovaj pristup kombinuje četiri komponente: negu kože i adneksa kože. . propisuju se kao deo multidisciplinarnog terapijskog pristupa. smer i ritam. Time se postiže maksimalan efekat na istezanje kože sa minimalno primenjenim pritiskom. se propisuju u slučaju pojave cellulitis-a ili lymphangitis-a. Benzopironi (alfa benzopiron). pritisak.

2.Literatura: 1.RESTITUTIVNA ili SUPORTIVNA onkološka rehabilitacija. Lymphoedema: klinika. nastavlja se sa programom preventivne rehabilitacije. Prikaz onkološke rehabilitacije koji se sprovodi u Institutu za onkologiju Vojvodine kod pacijenata sa malignom neoplazmom dojke. Garden FJ. Lymphedema. Hemun S. 4. Heelan MC. 1986. restitutivnom.164(2):191-9. Clinical practice guidelines for the care and treatment of breast cancer: 11. Ukoliko se u kasnijem periodu (kontinuirano praćenje pacijenata od strane fizijatra) ne razviju funkcionalne komplikacije. 83 (Suppl 12): 2776–81. 6. Kanjuh Ž. Guyton CA: Medicinska fiziologija. Lymphedema. Goldner B. Medicinski fakultet u Beogradu. Beograd-Zagreb. CMAJ 2001 Jan 23. 3. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 2005. Limfedem ruke posle lečenja raka dojke. Cilj. Kanjuh. i Ž. Kordić V.S. Petrek JA. Medicinska knjiga. Zavod za rehabilitaciju Instituta za onkologiju Vojvodine je jedina institucija u zemlji koja se bavi rehabilitacijom onkoloških pacijenata na sva 4 nivoa: preventivnom. Cancer 1998. Harris SR.net Uvod. Brennan MJ. 19-51. sprovodi se tretman RESTITUTIVNA ili SUPORTIVNA onkološka rehabilitacija. International Society of Lymphology Executive Committee. 77 (Suppl 3): 74–80. 84-91. Naučna KMD. Drugog postoperativnog dana kod operisanih od MN dojke sprovodi se PREVENTIVNA rehabiliatcija u cilju održavanja obima pokreta u ramenom zglobu i aktiviranja "mišićne pumpe". 7. Arch Phys Med Rehabil 1996. Način rada. itd. Ukoliko se razvije kontraktura u ramenom zglobu. Babić M Zavod za rehabilitaciju.Petrović S.Granić M. Lymphology 36 (2003). Am J Med. suportivnom i palijativnom onkološkom rehabilitacijom. niti progresija osnovne bolesti. Efekti kompleksne dekongestivne fizikalne terapije u kontroli i lečenju limfedema ruke posle hirurškog lečenja karcinoma dojke. DePompolo RW. Bojić M i Lačković V.110:288 –295 P ONKOLOŠKA REHABILITACIJA KOD MALIGNIH TUMORA DOJKE U INSTITUTU ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE Popović . Rockson G. Institut za onkologiju Vojvodine. 2001. Incidence of breast carcinoma-related lymphedema.. 7-30. Kalezić V.Radak Đ. Razvijanjem SLER (sekundarni limfedem ruke) sprovodi se kompleks dekongestivne fizikalne terapije . Focused review: postmastectomy lymphedema. 5. Sremska Kamenica. metastaze ili patološke frakture u kostima GE ili SLER praćen paralizom brahijalnog pleksusa zahteva primenu PALIJATIVNE onkološke rehabilitacije. dijagnostika i terapija. Beograd 2005. 9. Nedeljković M. Magistarska teza. The Diagnosis and Treatment of Peripheral Lymphedema. oštećenje brahijalnog pleksusa. Progresija bolesti. Srbija nedeljkovic@neobee. Beograd 1993. . Tomić S. 8.

javlja se ograničenost obima pokreta ramena na operiranoj strani. bi morao da bude sastavni deo tretmana maligne neoplazme dojke. usljed čega se javljaju bolovi u cervikalnom segmentu praćeni glavoboljom. većina pacijentkinja / pacijenta “ štedi “ rame i ruku na operiranoj strani što vodi daljnjem pogoršanju stanja. Druga faza počinje kada hirurg izvadi dren. radioterapeuta i fizijatra. koji uključuje i odstranjenje dijela pazušnih limfnih čvorova iste strane.Zaključak. BiH Poliklinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Tuzla. kontinuirano praćenje pacijenata od strane fizijatra i timski rad interniste. Dugoročno gledano smanjenje obima pokreta operirane strane uzrokuje i promjenu posture. Ključne reči: Zavod za rehabilitaciju. Trmnić S Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo.net. sa ciljem što kvalitetnijeg života ovih pacijenata.com Nakon operativnog liječenja karcinoma dojke. hirurga. general@zenezazene. Rame koje se štedi. Vježbe se provode u četiri faze. te nastaviti provoditi preporučeni program vježbi nakon izlaska iz bolnice. nivo opšte fizičke kondicije podići na veći stepen u postoperativnom periodu. Tanović Dž. Zaključak: Cilj redovnog vježbanja je postići potpuni obim pokretljivosti ramena na operiranoj strani. usljed promjena na mišićnom i vezivnom tkivu zračenog područja uzrokovanog fibrozom. a pripadajuća muskulatura je bolna. gubi se elastičnost tkiva što može uticati na daljnje smanjenje obima pokreta pripadajućeg područja. Svaka od četiri faze sadrži detaljan program vježbi kreiran za tačno navedeni period. becirovic-tz@hotmail. Onkološka rehabilitacija kod malignih neoplazmi dojke. Nakon provedene radioterapije. imobilizirano rame. Smanjenje obima pokreta ramena je utoliko veće ukoliko je i dio grudne muskulature u toku operativnog zahvata morao biti odstranjen. Ukoliko postoperativni ožiljak u toku zarastanja postane neelastičan. Prva faza počinje prvi dan nakon operativnog zahvata i traje dok se ne izvadi dren. Institut za onkologiju Vojvodine. povišenog tonusa. što uzrokuje još veću bolnost cijele regije i posljedično smanjenje obima pokreta ramena. krut. onkološka rehabilitacija P KINEZITERAPIJA NAKON OPERATIVNOG LIJEČENJA KARCINOMA DOJKE Sarić S. zauzima viši položaj. BiH renewls@bih. Muftić M. kao i nakon postoperativnog perioda.Treća faza počinje kada se izvade konci a četrvrta faza uključuje svakodnevno vježbanje tokom cijelog života. kao i bolovi u grudnom i donjem dijelu leđa. Da bi se sve navedeno izbjeglo. smanjiti bolnost operiranog područja.ba. Bećirović E. potrebno je početi sa kineziterapijom još u bolničkom krevetu. povećati nivo samopouzdanja i . Usljed bolnosti operiranog područja i straha od eventualnog daljnjeg pogoršanja.ba. također doprinosi ograničenosti obima pokreta ramena na operiranoj strani. bilo radikalnog bilo poštednog operativnog zahvata.

godina operisano je 1526 pacijenata od maligne neopazme dojke (prosečno godišnje 381 pacijent).Petrović S.5 godina. Perišić D Klinika za rehabilitaciju "Dr M. Sekundarni limfedem ruke (SLER) je najčešća komplikacija terapije maligne neoplazme dojke koja se može prevenirati. Ova postterapijska sekvela daje rezidualni funkcionalni deficit koji vodi ka onesposobljenosti i pogoršavaju kvalitet života. Hemun S. prosečne starosti 53. Institut za onkologiju Vojvodine. P SEKUNDARNI LIMFEDEM RUKE I MALIGNE NEOPLAZME DOJKEnaša iskustva Nedeljković M.vjere u vlastite snage. Konstantinović Lj. godine.yu Uvod i cilj: limfedem ruke je relativno česta komplikacija posle hirurškog lečenja karcinoma dojke. SLER je klasifikovan u 3 stadijuma: I stadijum: razlika obima do 3 cm.5 %).2003. Ključne riječi: karcinom dojke. stadijum II kod 29 (15. Ključne reči: sekundarni limfedem ruke. preventivna onkološka rehabilitacija P UTICAJ FIZIOREHABILITACIONOG LEČENJA NA KVALITET ŽIVOTA BOLESNICA SA POSTMASTEKTOMNIM LIMFEDEMOM Kanjuh Z. Kordić V. Tokom praćenja pacijenata u periodu od najmanje 2 godine.9 meseci. a kontinuirano praćenje pacijenata od strane fizijatra dijagnostici ranih stadijuma SLER.9 %) pacijenata.net Uvod.6 %) i stadijum III kod 7 (3.1 . pun aktivnosti i nakon operativnog liječenja karcinoma dojke.. Sremska Kamenica. Primena preventivne onkološke rehabilitacije u bolničkim i kasnije kućnim uslovima i edukacija pacijenata o riziko faktorima značajno doprinosi redukovanju broja SLER. Srbija nedeljkovic@neobee. Vreme od operacije do pojave SLER prosečno je bilo 13. Beograd. Srbija zkanjuh@ptt. Studija obuhvata pacijente operisane u Institutu za onkologiju Vojvodine u periodu od januara 2000. kod 196 (12. Svi pacijenti su bili uključeni u program preventivne rehabilitacije i kontrolisani su od strane fizijatra najmanje 2 godine. Zaključak. kineziterapija. Sve navedeno garantuje kvalitetan život. III stadijum: razlika 5. Stadijum I je prisutan kod 160 pacijenata (80. Babić M Zavod za rehabilitaciju. Jović S. Tomić S.1 cm i više. . Kriterijum za postavljanje dijagnoze SLER je razlika obima od 2 cm na najmanje jednom od 6 merenih simetričnih nivoa na gornjim ekstremitetima. Materijal i metode. rehabilitacija. Rezultati: U periodu 2000. II stadijum: razlika 3. Zotović". Cilj. Prikaz dijagnostikovanih SLER kod pacijenata operisanih od maligne neoplazme dojke u Institutu za onkologiju Vojvodine.9 %) dijagnostikovan je SLER. do decembra 2003. Popović .5 cm.

prostate i dr. i bez značajne interakcije (p > 0. Najveću diskriminativnost pokazao je skor emocionalnog zdravlja.05) uz signifikantan porast vrednosti u obe grupe posle tretmana (p < 0. mentalni status i vitalnost bitno narušavaju fizičko funkcionisanje u obe grupe ispitanika. kompleksna dekongestivna fizioterapija. percepcija fizičkog i emocionalnog zdravlja.05). sa hroničnim limfedemom ruke nakon lečenog karcinoma dojke. Trenutno zdravlje je ograničavajući faktor za tipične dnevne aktivnosti. 9 žena i 4 muškaraca. Ključne reči: postmastektomni limfedem. sličnih opštih karakteristika. Srbija sasa65@bankerinter. karcinom pluća. prosečne starosti 57. bol.traumatološka Klinika Niš 2 Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju KC Niš. Svi prelomi su fiksirani dinamičkim unutrašnjim fiksatorom po Mitkoviću. Bolesnice su podeljene metodom slučajnog izbora u dve grupe. Dimenzije kvaliteta života. P HIRURŠKO LEČENJE PATOLOŠKIH PRELOMA DIJAFIZE FEMURA KOJI SU NASTALI KAO POSLEDICA KOŠTANIH METASTAZA Milenković S1. te ukupnog skora kvaliteta života u obe grupe bolesnica statistički su značajno porasle 3 meseca posle tretmana (p < 0. Prva grupa je lečena kompleksnom dekongestivnom fizikalnom terapijom. te ukupni skor kvaliteta života po faktoru grupe tretmana nije dobijena statistički značajna razlika (p > 0.Metode: Kliničkim istraživanjem obuhvaćena je 61 bolеsnica. vakuum-kompresiona terapija. kvalitet života. Minimalno invazivna hirurška intervencija može biti od vitalnog značaja za ovakve pacijente. bez metastatske bolesti.net Uvod Patološki prelomi dijafize femura nastaju najčešće kao posledica metastaza karcinoma dojke. Radenković M1. teškoće zbog narušenog fizičkog zdravlja. Postoperativna infekcija se pojavila kod jednog .15 %) pacijentkinja. Metode Operativno je lečeno 13 pacijenata sa patološkim prelomima dijafize femura koji su nastali kao posledica koštanih metastaza. Rezultati Operisano je 13 patoloških preloma dijafize femura. Postoperativno nije bilo mehaničkih komplikacija.07 godina (od 44 do 71). Preduzimanje fiziorehabilitacionih postupaka uz zauzimanje aktivnog stava u kontroli i lečenju limfedema sigurnijm u sebe i socijalno adekvatnijim.001) ali bez statistički značajne razlike između grupa ispitivanih pacijentkinja. Obavaljenje umerenih fizičkih aktivnosti. Dvofaktorskom analizom varijanse za subskor emocionalnog i fizičkog zdravlja. Druga grupa je lečena intermitentnom vakuum-kompresionom terapijom uz nošenje elastičnog rukava te kineziterapijom. Rezultati i zaključak: prosečne vrednosti subskora telesnog i emocionalnog zdravlja. u remisiji.. Patološki prelom dijafize femura zbog metastaza karcinoma dojke je nastao kod 6 (46. Ristić T2 1 Ortopedsko . suočavamo se sa prelomom femura koji značajno pogoršava i onako često teško stanje pacijenata.05). merene su upitnikom Short Form – 12 (SF – 12) Health Survey. Pored teške osnovne bolesti kao što je karcinom dojke.

su prošli opšti program pretprotetičke pripreme i po preskripciji su dobili natkolene proteze sa ukočenim kolenim jedinicama i pelvičnim suspenzijama. Lečenje se ne sprovodi dok ne nastupi anemija i trombocitopenija.Maksimović B Zavod za protetiku.. Cilj: Da prikažemo da prisustvo HLL kod pacijenata kod kojih je osnovni uzrok amputacije Dijabet. P HRONIČNA LIMFOCITNA LEUKEMIJA I PROTETISANJE Gavrilović B. Svi operisani pacijenti su bili aktivirani i mobilisani za hod sa štakama. Srbija nedeljkovic@neobee.K. i pacijentkinja B. Hod je bio limitiran slabijom mišićnom snagom i bržim zamaranjem bez prisutne anemije i trombocitopenije.mell i vaskularna insuficijencija može da uspori protetičku rehabilitaciju.yu Uvod: Hronična limfocitna leukemija obično počinje kao asimptomatska limfocitoza kod starijih od 60 godina. kao i značajno smanjenje bola. ustajanje i hod. Marković M. Zaključak: Opšte stanje pacijenata koji imaju patološki prelom dijafize femura izazvan metastatskim tumorom može biti veoma teško.Petrović S Zavod za rehabilitaciju Instituta za onkologiju Vojvodine. . godini uz deskriptivnu statistiku.net Uvod U sklopu kompleksnog lečenja pacijenata sa primarnim i sekundarnim tumorima CNS-a u Zavodu za rehabilitaciju Instituta za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici sprovodi se ambulantni i stacionarni rehabilitacioni tretman ovih pacijenata. Sremska Kamenica. Bol je značajno smanjena kod svih operisanih. P ALGORITAM FIZIKALNOG TRETMANA I REHABILITACIJE PACIJENATA SA PRIMARNIM I SEKUNDARNIM TUMORIMA CNS-a Nedeljković M. Srbija office@zop. Metode: Posmatrani su pacijenti hospitalizovani u Zavodu za protetiku u 2006. Operisanim pacijentima je kroz fizikalnu medicinu i rehabilitaciju omogućena normalna nega.B. Popović .operisanog pacijenta. Vidaković .co. Beograd. Grujičić B. HLL može da uspori program ukoliko se pojave komplikacije i zato se program obavlja po I stepenu prioriteta. Prošli su školu hoda i koriste proteze na kraćim relacijama uz pomoć obe štake. Zaključak: Nema specifičnosti u protetičkoj rehabilitaciji pacijenata sa HLL jer je program limitiran opštim i lokalnim promenama izazvanim šećernom bolešću i vaskularnim problemima. Dinamički unutrašnji fiksator po Mitkoviću omogućava brzu i minimalno invazivnu aplikaciju i fiksaciju patoloških preloma. Rezultati: I pacijent N.

Način rada U sklopu timskog rada sa specijalnostima koje su uključene u lečenje primarnih i sekundarnih tumora CNS-a u Zavodu za rehabilitaciju Instituta za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici sprovodi se fizikalni tretman i rehabilitacija po algoritmu koji smanjuje ili eliminiše neželjene efekte i doprinosi povećavanju kvaliteta života ovih pacijenata. onkološka rehabilitacija. Zavod za rehabilitaciju. Zaključak Izrada multidisciplinarno dorađenog algoritma tretmana pacijenata sa primarnim i sekundarnim tumorima CNS-a u čijem sklopu će postojati i fizikalni tretman i rehabilitacija.Cilj Izrada algoritma fizikalnog tretmana i rehabilitacije koji će omogućiti kvalitetniji život pacijenata sa primarnim i sekundarnim tumorima CNS-a. Institut za onkologiju Vojvodine . Ključne reči: Tumori CNS-a. predstavlja imperativ koji je potrebno sprovesti u praksu u što skorijem vremenu.

Predugo su mnogi ekonomisti ulaganje u zdravlje smatrali dodatnim troškom koji zemlje u razvoju mogu podnijeti tek kada dostignu veći ekonomski nivo. Sredinom 2001. oba pola i dao pouzdane i poredljive podatke o ishodima zdravlja pojedinaca i grupa. izbor terapeutskih intervencija i naučna istraživanja. Ovaj posljedni set informacija je veoma važan za fizijatriju. rehhabilitaciju i reumatologiju. Samo zdravi narod uz potporu .Tema VII PRIMENA FUNKCIONALNIH TESTOVA U REHABILITACIJI MEĐUNARODNA KLASIFIKACIJA FUNKCINISANJA. IFC je komplementaran Međunarodnoj statističkoj klasifikaciji bolesti i pridruženih stanja (ICD-10) pa oni zajedno čine porodicu međunarodnih klasifikacija SZO. Ove instrukcije u ustanovama rehabilitacije obezbjeđuju bogatu bazu podataka korisnih za evaluaciju i praćenje bolesnika. ograničavaju aktivnosti i spriječavaju učešće.yu IFC je nova međunarodna publikacija Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) koja klasifikuje funkcionisanje. IFC takođe uključuje specifične informacije o faktorima okoline koji utiču na onesposobljenost otežavajući ili facilitirajući ukupno funkcionisanje osobe. Širom svijeta je u toku istraživanje zdravlja da se pomoću IFC dobiju podaci o zdravlju naroda. nakon dvije godine istraživanja. zdravlje i onesposobljenost prema modernim idejama zdravlja i onesposobljenosti. Igalo. Danas se ovo smatra greškom jer je zdravi narod preduslov ekonomskog rasta jednako koliko i njegov rezultat. Poduzeta su detaljna naučna istraživanja da bi IFC bio primjenljiv na sve kulture. je dokazala da investiranje u zdravlje ima direktni uticaj na ekonomski razvoj. IFC je prihvaćen od 191 zemlje kao međunarodni standard koji opisuje i mjeri zdravlje i onesposobljenost. On omogućava fokusiranje na transfer vještina koje se stiču u klasičnim rehabilitacionim ustanovama na setinge u lokalnoj zajednici. ONESPOSOBLJENOSTI I ZDRAVLJA Obradović M Institut za fizikalnu medicinu. povrede i poremećaji oštećuju funkciju i strukturu tijela. Komisija za makroekonomiju i zdravlje. Pogledi se o tome definitivno mijenjaju. starosne grupe. On predstavlja rezultat sedmogodišnjih napora u kome je aktivno učestvovalo 65 zemalja. IFC sadrži standardizovane instrukcije koje opisuju kako bolesti. Tako je napravljena kovanica – zdravlje na prvom mjestu. koju je sačinjavalo nekoliko stotina vodećih naučnika u svijetu. Crna Gora milano@cg. Posljednjih godina je u svijetu prisutna značajna debata o ulozi zdravlja u razvoju društva. godine.

Aktivnost znači izvršavanje zadatka ili akcije od strane pojedinca. Ali da bi se poboljšalo zdravlje potrebne su instrumenti koje mjere promjene nakon primjene društvenih intrevencija. Ovdje je IFC našao svoj puni smisao i predstavlja zajednički međunarodni okvir koji opisuje i mjeri zdravlje i onesposobljenost pojedinca i naroda. Procjena zdravlja i onesposobljenosti je kroz čitav spektar različitih ljudskih funkcija od običnog senzornog oštećenja do punog učešća u aktivnostima zajednice. a ograničenje učešća zamjenjuje negativni termin hendikep koji se koristi u prethodnoj klasifikaciji ICIDH. Dok ICD klasifikuje bolesti i uzroke smrti IFC klasifikuje zdravlje. ograničenje aktivnosti i učešća. Participacija znači učestvovanje u životnim situacijama. Na kliničkom nivou IFC daje zajednički okvir za mjerenje zdravstvenih ishoda i efektivnosti različitih intervencija. Facilitatori pojačavaju funkciju dok barijere povećavaju ograničenja. Snaženje rehabilitacije kroz operativni bio-psiho-socijalni model Pomjeranje paradigme sa „restoracije“ na „osnaživanje“ IFC se pomjera sa „posljedica bolesti“ kako je to radila ICIDH i zauzima neutralnu poziciju naglašavajući funkcionisanje.funkcionalnog zdravstvenog sektora može obezbijediti održivi razvoj društva. pojam onesposobljenost (disability) se koristi kao zbirni izraz za oštećenje. aktivnosti i učešće. uključujući rehabilitaciju. a ne patologiju. Poboljšavanje zdravlje pojedinca i društva u cijelini nije samo pitanje smanjenja prerane smrti zbog bolesti i povreda. Ograničenje aktivnosti zamjenjuje raniji termin nesposobnost. Ovaj model snažno zagovara integraciju sa okolinom u kojoj osoba sa onesposobljenošću djeluje. drugi opisuje okolinu i lične kontekstualne faktore. IFC ima dva dijela Prvi dio klasifikuje funkcionisanje i onesposobljenost. Zdravlje takođe znači ukupno ljudsko funkcionisanje. Ono što je važno za osobe sa onesposobljenošću je da IFC otklanja stigmu razlika uzrokovanu različitom . Novi termini imaju za cilj da prošire opseg klasifikacije. Funkcionisanje i onesposobljenost su opisani sa perspektive tijela. mogućnost osobe da živi pun život kao pojedinac i član društva. Slično. Osnovni principi IFC IFC obezbjeđuje standardizovane instrumente za mjerenja zdravlja i onesposobljenosti i kreira novu paradigmu tretirajući zdravlje i i onesposobljenost kao multidimenzionalnu konstrukciju. Gubitak zdravlja nije samo gubitak za pojedinca već i za njegovu porodicu i cijelo društvo. Termin funkcionisanje je širok pojam koji označava sve funkcije tijela. U drugom dijelu kontekstualni faktori su grupisani na a) lične faktore i b) faktore okoline koji su međuzavisni i predstavljaju ili facilitatore i barijere. On ne stavlja zdravlje i onesposobljenost u uski biomedicnski ili društveni model kao prethodne klasifikacije nego identifikuje sve njihove majorne dimenzije kroz jedan integrisani bio-psiho-društveni model. osobe i društva i formulisane u dvije komponente: a) funkcije i struktura tijela i b) aktivnosti i učešća. Za razliku od ranijih modela onesposobljenosti. IFC ne ograničava onesposobljenost na mali segment društva sa određenim oštećenjem tijela već zagovara „univerzalni model“ koji uvodi funkcionisanje u ukupno ljudsko životno iskustvo.

„lagani grad“) u kombinaciji sa asistivnom tehnologijom (kolica. Prošireni interes da se osoba uklopi u svoju okolinu uvodi principe nezavisnog življenja u proces rehabilitacije.) i njihov uticaj na ograničenje aktivnosti i spriječavanje učestvovanja. The Genesis of handicap: definitions. ekonomskim i političkim aktivnostima. Kako bolesnik evoluira prema svom osnaženju potencijal za aktivnosti i mogućnosti učestvovanja se mogu shvatiti kao integrativne i preklapajuće aktivnosti u četiri sfere – tijela. Badley. „lagani pristup“. models of disablement. Spajanjem „medicinskog“ i „socijalnog“ modela dobija se „medicina osnaženja“ (eng. Disability and Rehabilitation. a račva se u institucije rehabilitacije. 53-62. Praksa bazirana na činjenicama se primjenjuje da se smanji oštećenje i unaprijedi funkcija prema potrebama i željama bolesnika.) proširuju životni prostor i patricipaciju osobe sa onesposobljenošću.patologijom. Intervencije u okolišu (univerzalni dizajn. and role of external factors. empowerment – multi-dimenzioni društveni proces kojim osoba stiče kontrolu nad svojim životom). proći će još dosta vremena dok se ne smanji precepcija stigme povezane za upotrebu ove tehnologije. produktivan član društva. Efektivna rehabilitacija pomaže bolesniku da ponovo stekne kontrolu nad svojim životom u toku i nakon akutne faze svoje bolesti. informacione tehnologije i dr. Međutim. udlage. štake. E. najbolje se sagledavaju kroz rehabilitaciju u zajednici (RUZ). zdravstvenih institucija i dr. 17. Barnes. Proces zahtijeva da se poštuju prava osoba sa onesposobljenošću da žive u svojim zajednicama u punom zdravlju i blagostanju i ravnopravno učestvuju u obrazovnim. Ovako široki pristup treba da učini lokalnu zajednicu još zainteresovanijom za rehabilitaciju. Dodajući kontekst okoline IFC ojačava paradigmu rehabilitacije. fizičkog i društvenog okruženja. Mada precizni mahanizmi za kombinaciju ovih principa još treba da se usaglašavaju. G. mogućnosti i obaveze kao druge osobe on postaje osnažen da postane koristan. Faktori okoline mogu biti veoma veliki uzrok ograničenja aktivnosti i učestvovanja što dovodi do potrebe za novim konceptom „lične ekologije“ koja istražuje kontekst uticaja fizičkih barijera. Koncept milosrđa je zamjenjen konceptom izjednačavanja mogućnosti i ljudskih prava. Mercer. religioznim. Doing Disability Research. Dugoročni ciljevi rehabilitacije su da se maksimiziraju fizičke i mentalne sposobnosti osobe i izjednače njene mogućnosti za uključivanje u zajednicu. The Disability Press. Literatura: 1. pojedinačnih i društvenih ponašanja (davalaca usluga. 1997 . Kada osoba sa onesposobljenjošću dobije ista prava. kreatora zdravstvene politike. 1995 2. kulturnim. uma. Kroz znanje i napore medicina osnaženja daje snagu i autoritet bolesniku da bi ga dovela u najbolju poziciju iz koje može da upravlja svojim zivotom. Osnaženje se postiže kroz puno jedinstvo tijela i duha u stepenu koji to dozvoljava stanje zdravlja i iznalaženje puteva da se osoba integriše sa svojom okolinom na način koji će omogućiti njeno maksimalno funkcionisanje i puno učestvovanje u svim životnim situacijama. C. Ovo predstavlja dramatično pomjeranje za fizijatriju. RUZ predstavlja „radikalan pristup“ jer jer reflektuje strukturu i funkciju plemenskih kultura i „izvire“ iz najširih slojeva loklane zajednice.

Fitzgerald. Merenja i rezultati moraju biti uporedivi sa drugim (tuđim) merenjima i rezultatima da bi se ustanovilo da li je npr.. namerne ili nenamerne. mukotrpnog odabira varijabli prema njihovoj težini. Verri. dva. Đurović B Klinički centar Srbije.. Monteath.n. Merni instrumenti su proizvod dugotrajnog rada. a uvek svesni da od načina propisanih mera i merenja zavise greške merenja. a u užem smislu se odnosi na: utvrđivanje načina zadavanja testa (izvođenje). Šta je merni instrument (test)? To je sredstvo za utvrđivanje individualnih razlika. WHO. International statistical classification of diseases and related health problems. Mujović N. testiranja i ispitivanja. U rehabilitaciji su merenja numeričkih obeležja prihvaćena odavno dok su od kraja drugog svetskog rata započela. E Nappi. Journal of Intellectual Disability Research 43. jezičkim . mnogo i slično bavili su se mnogi narodi starih i novih civilizacija. 2001 8. jedan. Pitanjima šta je dobro. E. ocenjivanja aktivnosti ispitanika na testu i tumačenja konačnih rezultata merenja. Gerosa. svako je podložno nekoj vrsti greške. loše. Ustaljeni ili standardizovan postupak u širem smislu se odnosi na sve metrijske karakteristike ili standarde koje instrument merenja (test) treba da zadovolji i poseduje da bi se njime moglo meriti. redosledu. Vesović-Potić V. J. Isti problemi javljaju se i u medicini. postupak lečenja ispravan ili ne. Geneva. Srbija r. A. U novije vreme.Protić R. Geneva. GA. stanja. 513-522. ustaljeni postupak za izazivanje određene aktivnosti pomoću proverenih podsticaja na osnovu kojih se ispitanici porede po varijabli (varijablama) koja je predmet merenja. International classification of functioning.e koji sadrže prepise zakona koje je doneo Urnamu. Internetsko pretraživanje sa kljućnim riječima ICF. R. vols. Disability and Rehabilitation 19. godine p. a sada jednako zastupljena i merenja atributivnih obeležja. Nema idealnog merenja. 373-379. poboljšanja.3. Cummins.. Beograd. Minaire. 10th re. pogoršanja i kako ustanoviti grešku. Bulletin World Health Organization 70. Italian-Australian comparison of quality of life among people with intellectual disability living in the community. WHO. F. u nekim standardima i protokolima lečenja postoje predloženi merni instrumeti za ocenjivanje i evaluaciju rezultata. Reclaiming the whole: self. illness and health: theoretical models of the disablement. vladar Ura na kojima se vidi da je ozakonio ’’poštene i nepromenljive težine i mere’’. spirit and society. 1992-1994 MERNI INSTRUMENTI I MERENJA U RANOJ REHABILITACIJI Krunić. Kako izmeriti vrednosti. P. Disease. disability and health: IFC. WHO. Vallero. S. 1999 7. 1997 4. Pronađeni su fragmenti glinenih tablica iz oko 2500. 1-3. Petito. 407-413.yu Problemi merenja stari su koliko i ljudski rod. 1992 6.. WHO. bolje. Jednako teška su merenja numeričkih i atributivnih obeležja. WHO classifications 5. Micić M.krunic@beotel..

karakteristika i mnogim drugim osobinama i od uputstava koja su sastavni deo izabranog načina merenja se ne odstupa. prisutno .odsutno) i SKALE koje omogućavaju gradaciju odgovora i to: nominalne (pripadnost ili nepripadnost nečemu) npr. vreme ispitivanja. verbalni. Pre redovne primene potrebno je izvesti Pilot studiju. način uvođenja bolesnika u situaciju u kojoj se merenje vrši (npr. Kod neposrednih fizičkih merenja nema potrebe da se pitamo da li nešto zaista ukazuje na varijablu koja je predmet merenja jer je ona prethodno. a radi moguće dalje komunikacijei prenošenja informacije (bitni validnost. stepen ozbiljnosti onesposobljenosti i intervalne (postoje jednaki intervali između vrednosti u skali). Nije obavezno izabrati jedan instrument. u toku i posle primene neke metode ili postupka (bitna osetljivost i diskriminativnost). pribor za rad i sl.). Nekada je potrebno izvršiti standardizaciju. za merenje stanja u jednom trenutku vremena (bitna validnost. Valjanost. SZO. psihometrijski. Prema tehnici merenja koja je primenjena u instrumentu. Merni instrumenti su zaštićeno vlasništvo autora ili neke grupacije (npr. pre. Većinom je dozvoljena izmena originalne fizičke forme instrumenta ali nikada i sadržaja.ne. koje podsticaje koristiti. Neophodno je ustanoviti da li instrument meri oštećenje. U uputstvima o izvođenju nekog merenja navedeni su uslovi (okolnosti) pod kojima se merenje obavlja (npr.) tako da neko polaže autorska prava na njih iako su većinom besplatni. pouzdanost). definisana ali je od izuzetne važnosti u merenjima posrednog karaktera. Pošto merni instrumenti nisu podjednako osetljivi. ali samo sa dozvolom autora.. oprema. moguće je u raznim etapama lečenja koristiti različite instrumente. za poređenje npr. tip onesposobljenosti. External validity opisuje veću ili manju saglasnost . neverbalni). Pridavanje brojeva kvalitetu koji je predmet merenja (ocenjivanje) je jedna od ključnih opreacija akta merenja. Zato je potrebno ustanoviti postojanje ispitivanja "valjanosti sadržaja" (content validity) u koju ulazi i "prividna valjanost" (face validity) koja meri da li je sadržaj/su varijable pravi/e – reprezentativni predstavnici odgovarajućeg stanja koje treba da prikažu (može se predložiti njihova izmena). osetljivost i mogućnost ponavljanja). standardom pomoću koga se obavlja merenje. ordinalne (postoji unutrašnja gradacija) npr. adekvatnost instrumenta (validity) je kapacitet instrumenta da evaluira karakteristike za koje je konstruisan. uputstva se mogu modifikovati. UPITNIK koji može biti delimično strukturiran interviju ili upitnik sa slobodnim odgovorima (open-ended). ali za sve treba imati podatke o njihovoj validnosti.. osteljivosti i pouzdanosti. ili kao mera ishoda i procene. "hipotetičke valjanosti" (construct validity) koja meri adekvatnost sadržaja instrumenta u odnosu na hipotezu ili teorijski koncept koji se ispituje. CHECK-LISTA .) ali i uputstva za popunjavanje postignutih rezultata kod kojih se najčešće prave greške jer ispitivač daje dodatna uputstva koja merenje ne predviđa ili ih izostavlja. ograničenje sposobnosti (onesposobljenost) ili ograničenje aktivnosti (hendikep). oni mogu biti: TEST (projektivni. Kako izabrati intrument merenja? Biranje instrumenta zahteva tačno postavljanje cilja: da li će instrument služiti kao indikator tj. Duke University. kako savladati otpor bolesnika i sl. osetljivost. prostorija.inventar u kome je ispitivačev izbor sveden na dve mogućnosti (da .

Osetljivost mernog instrumenta (sensitivity) podrazumeva postojanje maksimalne diskriminativnosti između ispitanika i između broja varijabli i osetljivosti načina bodovanja. Razlike se mogu uočiti između kao: interindividual sensitivity (sposobnost instrumenta da napravi razliku između različitih pojedinaca) i intra-individual sensitivity (otkrivanje razlika kod jednog istog pojedinca u različitim vremenskim intervalima ili u određenoj tački vremena). Proces ustanovljavanja prediktivne validnosti instrumenta za merenje se odvija u vremenu i obično je za njega potrebno više godina. u jedinicama intenzivne nege koriste se Trauma skor i skor težine povreda (Trauma score and injury severity score) – TRISS koji kombinuje fiziološki poremećaj po . Pošto za odlučivanje o uvođenju bolesnika u rehabilitacioni tretman nema specifično dizajniranih instrumenata.ovo je najznačajniji kapacitet instrumenta s obzirom da (case-management) upotreba instrumenta može da zavisi od toga. Postoje različite vrste pouzdanosti u zavisnosti od toga da li se odnose na pojedinca. pulmologije. Za politraumatizovane bolesnike (za koje se u najvećem broju slučajeva može tvrditi da su neposredno pre prijema u bolnicu bili sa potpuno očuvanom funkcijom). daje za svakog od njih iste izmerne vrednosti. Ulaskom specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije . Na primer: inter-rater reliability predstavlja korelaciju između dobijenih rezultata od strane različitih ispitivača koji istu osobu ispituju u isto vreme istim instrumentom (testom) ili test. Ni jedno merenje nije idealno i nemože da zameni fizikalni pregled bolesnika. neurohirurgije. predictive validity) predstavlja sposobnost instrumenta da predviđa ishod . ortopedije. evaluacije stanja bolesnika i rezultata rehabilitacionog tretmana u kratkim vremenskim intervalima kao i merenja ranog ishoda lečenja. hirurgije. konstantne) i slučajne. Greške mogu biti sistematske (tj.. b) samom instrumentu.) kao i podatke opštih merenja u medicini.retest reliability tj. "empirijska valjanost". kardiologije. metod ponovnog zadavanja testa koji predstavlja saglasnost između dva ili više puta ponovljena testiranja iste osobe (pacijenta) u istim eksperimentalnim okolnostima u različitim situacijama. Greške se pojavljuju zavisno od faktora. neurologije.fizijatra i uvođenjem rane rehabilitacije u jedinice intenzivne nege i poluintenzivne nege postavio se problem odabira mernih instrumenta za procenu ulaznog stanja bolesnika radi odlučivanja o započinjanju rehabilitacionog tretmana. fizijatar koristi merne instrumente drugih medicinskih grana (anestezije.. ako je besprekorno tačan.između rezultata merenja i kliničke procene. fizijatar je član medicinskog tima sa kojim usko sarađuje. Svako merenje ima greške. Ti faktori se mogu naći u: a) uzorku ispitanika. "prediktivna valjanost" (criterion-relate. Stepen osetljivosti nekog instrumenta se pojačava sistemom merenja koji naglašava razlike. c) načinu primene instrumenta. a "kriterijum-valjanost’’. U jedinicama intenzivne nege. Pouzdan je onaj instrument koji daje uporedive podatke (rezultate) u uporedivoj situaciji. na vreme ili na instrument (test). "valjanost orijentisana na kriterijum". Pouzdanost instrumenta (reliability) meri koliko u ponovljenim merenjima jedan instrument koji zadajemo više puta istim ispitanicima.

Disability Rating Scale (DRS) i druge. Posebno je korisan APACHE II (Acute Physiology And Chronic Health Evaluation) score koji daje verovatnoću preživljavanja bolesnika sa povredama unutrašnjih organa i operisanih. Kod bolesnika koji imaju HOBP kao osnovno oboljenje. a odgovori su obeleženi ocenama. skraćenjm trajanja perioda između dva signala. gde je 0 . Ova ulazna merenja mere oštećenja i služe kao okvir za odlučivanje o započinjanju ranog rehabilitacionog tretmana. APACHE II i NIH Stroke Scale (u jedinici za moždani udar). Canadian Stroke Scale. svesni su. test se završava kad je ispitanik toliko dispnoičan da ne može da održi ritam hoda. tj. U toku ranog rehabilitacionog tretmana skoro je nemoguće meriti doprinos fizijatrijsko rehabilitacionih procedura koje se primenjuju pošto dostignuta stanja u kratkim vremenskim intervalima predstavljaju zbir svih primenjenih medicinskih postupaka. a daje procenu verovatnoće preživljavanja.5 m/s. bolesnik hoda tempom koji sam odredi u trajanju od 6 i/ili 12 minuta. a uzima u obzir i komorbiditete (postoji kao besplatan kompjuterski program. početna brzina kretanja je 0. U ranoj respiratornoj rehabilitaciji traume grudnog koša (ostali sistemi su obrađeni u drugim radovima) nema specifičnih instrumenta merenja ali se koriste numerička merenja: gasne analize i testovi plućne funkcije (spirometrijski testovi) za procenu oštećenja. Glazgow Liege Score (GLS).minutni test (podrazumeva se razdaljina koju ispitanik pređe za 6 i/ili 12 minuta. i njegove vrednosti se množe posebno kodiranim vrednostima regresivne analize upotrebljenih varijabli. a zatim se povećava posle svakog minuta. smanjenja ili ukidanja prepisanih postupaka. sistolni krvni pritisk i broj respiracija u minuti. za popunjavanje vrednosti je potrebno do 2 minuta.nije u stanju da obavi test u predviđenom vremenskom periodu). . Evaluacija stanja bolesnika sa fizijatrijsko rehabilitacionog aspekta je neophodna radi izmene. ali postoji opšta saglasnost da ona treba da se primenjuje. Međutim. U svakodnevnom radu se pored procene opšteg stanja na osnovu kvalitativnih/kvantitativnih merenja najčešće koriste Glazgow Coma Score (GCS). ali uzima u obzir GCS skor. nema dokaza da su spirometrijski testovi u korelaciji sa bolesnikovom tolerancijom na fizički napor. Još uvek ne postoji potpuna naučna saglasnost o stvarnom uticaju rane rehabilitacije u jedinicama intenzivne i poluintenzivne nege i primeni njenih postupaka na krajnji ishod lečenja bolesnika. a doživeli su traumu mogu se koristiti VAS skala i modifikovana BORGOVA skala (sastoji se iz 8 ponuđenih odgovora na pitanje o stepenu dispneje. Najčešće preporučivani merni instrumenti su Motricity Index. povećanja.povređivanju sa anatomskom dezintegracijom tkiva uzimajući u obzir starost povređenog. a rezultat se automatski preračunava).bez gušenja. i daleko jednostavniji i brži Revidirani trauma skor (Revised Trauma Score – RTS) koji ne uzima u obzir starost povređenog. izvodi se u hodniku ili većoj prostoriji. a 8 maksimalno se guši). mehanizam povređivanja i ne diskriminiše povredu. brzinu hoda određuje signal sa kasetofona. dobra tolerancija od strane obolelog. Kod ovih bolesnika u fazi oporavka mogu se koristiti testovi opterećenja hodom: 6 i/ili12 . najpribližniji je dnevnim aktivnostima) i »shuttle« test (ispitanik hoda napred/nazad duž trase od 10 metara uz postepeno povećanje brzine kretanja. kreće se od 0 do 8. jednostavan je za izvođenje.

Barthel D. Hinder RS: Measurement Standards for Inerdisciplinary Medical Rehabilitation. 1985.42:73-84 9. The rehabilitation management of traumatic brain injury patients during the acute phase: criteria for referral and transfer from intensive care units to rehabilitative facilities. 2000). Teasdale G. Modena June 21-21. Hatt P: Tehnike skaliranja: osnovni problem u Metodi socijalnog istraživanja. Champion HR. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Beograd. Europa Mediophysica 2006. unapred dogovorene hirurške intervencije određuje se postojeće. De Tanti A. Maryland State Medical Journal 1965. Beograd 1966. Functional Independence Measurement (FIM) Technical Manual and Security Guide. No 12-S 2. 29: 623-9. a odabir mernog instrumenta određuje i njegova prihvatljivost od strane drugog fizijatra koji nastavlja rehabilitacioni tretman. Savremena administracija. Mahoney FI. APACHE II: A severity of disease classification system. Zagreb 1968 6. Beograd 1968 3. ukoliko je to bolesniku potrebno. ali je ima smisla primenjivati pri otpustu (završenoj rehabilitaciji) kod bolesnika koji su dugotrajno stacinarno rehabilitovani. a prema oštećenju ili intervenciji. Vol 73. Eur Neurol 1980. ulazno funkcionalno stanje. Izbor mernih instrumenata u ranoj rehabilitaciji zavisi od stepena oštećenja jednog ili više organa kao i od stanja svesti. Motor evaluation in vascular hemiplegia. (National Consensus Conference. Literatura: 1. Boldrini P. 1988 5.382-389 11. Functional evaluation: The Barthel Index.19. Taricco M. Oba instrumenta su opšte prihvaćena u rehabilitaciji pa se mogu primeniti pri otpustu. Sacco WJ.Za merenje ranog ishoda lečenja koriste se merni instrumenti koji procenjuju opštu onesposobljenost kao što su Barthel Index i Functional Indipendence Measure (FIM). Predložena je upotreba FIM pošto od 2003 postoji u elektronskoj formi. Neurosurgery 1979. Version 1. Ako bolesnik ulazi u bolnicu radi dijagnostike. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. Crit Care Med. dalje bira organ specifični intrumet merenja. Demeurisse G. Robayae E. Braakman R. Supek R: Ispitivanje javnog mnjenja. Goode W.4:283 . Journal of Trauma. 219 – 28 4. Glasgow Outcome Scale – extended je gruba mera ishoda u okviru neurohirurških varijabli pa nije ušla u fizijatrijske varijable u ranoj rehabilitaciji. na drugom odeljenju ili ustanovi. Copes WS A revision of Trauma Score. Guilford JP: Osnove psihološke i pedagoške statistike. Prognosis in a series of patients with severe head injury. Knaus WA et al. 1989 7.14:56-61 10. Dec 1992. Gatta G.13:818-29 8. Demol O. Jennett B. Vuk Karadžić. lečenja ili izvođenja određene. Bukvić A: Načela izrade psiholoških testova. Johnston VM. Keith AR. Department of Veteran Affairs VistA SystemDesign and Development May 2003 12.

auditivno (AEP). atetoza). klinička: . Beograd. poremecaj vegetativnih funkcija (disanja. Drača S Klinika za rehabilitaciju „ Dr Miroslav Zotović”. Sa kojim problemima ćemo se suočiti u procesu rehabilitacije ne zavisi u biti od etiologije već prvenstveno od lokalizacije i rasprostranjenosti oštećenja. horea. Stefanović A. egzekutivne funkcije planiranja. benigni i maligni tumori i drugo. rigiditet). apraksija/dispraksija.kvantitativna polielektromiografija (posredno. neurofizioloska: . poremećaj koordinacije (cerebelarna.emocionalizam).funkcionalni urotest (evaluacija neurokontrole i stanja inervcije mokraćne bešike). Funkcionalna dijagnostika: a. . zatim zapaljenjska i degenerativna oboljenja CNS. (procena i kvantifikacija oštećenja CNS). - . Zbog svoje uloge i značaja u funkcionisanju ljudskog bića jedan od najsloženijih zadataka u rehabilitaciji uopste je rehabilitacija osoba sa oštećenjem centralnog nervnog sistema (CNS). b. Funkcionalna procena: I. spasticitet. .stimulaciona elektromiografija: H-refleks i F talas (aktivacija segmentnih motoneurona na aferentnu stimulaciju). funkcionalno osposobljavanje.) Oštećenje kognitivnih funkcija. pamćenje. poremećaj senzibiliteta (površnog i dubokog). (neglekt sindrom. pre postavljanja kratkoročnih i dugoročnih ciljeva neophodno je izvršiti detaljnu. rešavanja problema.). . kardiovaskularnog sistema. Srbija kzotovic@drenik. kontrole pražnjenja mokraćne bešike i creva. psihosocijalnom i profesionalnom domenu. . . Lješević B.neurološki testovi kao Scandinavian neurological stroke scale.FUNKCIONALNA PROCENA OSOBA SA OŠTEĆENJEM CENTRALNOG NERVNOG SISTEMA Švirtlih L. emocionalna labilnost . itd. vigilna koma itd.somatosenzorno (SEP). artikulaciona dispraksija) Psihički poremećaji (depresija. trauma. analizira se supraspinalna aktivacija motornih jedara u prednjim rogovima kičmene moždine). spinalna ataksija). dizartrija. Poremećaj stanja svesti i psihičkih funkcija: Poremećaj stanja svesti (koma. timsku funkcionalnu procenu osobe sa oštećenjem CNS.transkranijalna magnetna stimulacija (evaluacija eferentnih puteva od korteksa do mišića). Opsti cilj rehabilitacije je restoracija izgubljenih i oštećenih funkcija radi što uspešnijeg funkcionalnog osposobljavanja u medicinskom. 2. pažnja. vizuelno (VEP) i motorno (MEP) evocirani potencijali (evaluacija aferentnih puteva). . NIH skor. preko registrovane aktivnosti u mišićima.funkcionalna NMR itd.net Intenzivan razvoj bazičnih nauka zadnjih decenija omogućio je ne samo efikasniju dijagnostiku i lečenje oštećenja CNS već je i otvorio nove horizonte i mogućnosti funkcionalnog osposobljavanja u medicinskoj rehabilitaciji. po svojoj suštini.nevoljni pokreti (tremor. Najznačajnije posledice oštećenja CNS mogu se podeliti u dve velike grupe: 1. anksioznost. Pošto je rehabilitacija. . Glasgow coma scale i sl. Dragin A. Najčešći etiološki uzroci oštećenja CNS su vaskularna oboljenja. samoposmatranja i samokontrole) Poremećaj funkcija komunikacije (afazija/disfazija. Izmenjena motorna kontrola: Poremećaj motorike sindrom oštećenja gornjeg motornog neurona (plegija.elektroencefalografija (analiza moždane električne aktivnosti).

u strucnoj literaturi i kliničkoj praksi je: ASIA SKALA oštećenja А – Kompletno oštećenje (nе pоstојi očuvanost ni motornih ni senzitivnih funkcija u sakralnim segmentima S4-S5). Opsteprihvacena kao bazična.Ashworth skala za procenu stepena spasticiteta (procenom otpora mišića na istezanje). Brunnstrom.MMT. Pored opšte prihvaćenih testova: Fugl. Test preporučujemo jer je brz. zbog specificnosti oštećenja tog dela CNS koristi se više specifičnih testova i skala za procenu oštećenja i senzomotornog oporavka.VI.neuropsihološki testovi za procenu inicijalnog oštećenja kognitivnih funkcija. Većina ključnih mišića ispod nivoa lezije je. Testovi praćenja i evaluacije oporavka kognitivnih funkcija i psihičkih poremećaja . .V. spasticitet sa i dalje smanjuje – izvodi sve teže kombinacije pokreta uz gubitak predominacije osnovnih sinergistickih obrazaca nad selektivnim pokretima. С – Inkompletno oštećenje (motorna funkcija је očuvana ispod neurološkog nivoa lezije. prema manuelnom mišićnom testu . na oceni nižoj od 3). Testovi praćenja i evaluacije motornog oporavka Specificni testovi za detaljnu analizu elemenata oporavka motornih funkcija nakon oštećenja mozga. jednostavan i eksplicitan kako u proceni motornog oporvka tako i u postavljanju kratkoročnih i dugoročnih ciljeva terapije. prateći hipotezu da je restoracija motorne kontrole nakon oštećenja potepena i sekvencijalna: od faze mlitavosti preko refleksnih reakcija. na oceni 3 ili oceni većoj od 3 E . III.prognostički testovi (prognoza oporavka na osnovu specificnih parametara neurološkog oštećenja). izražen spasticitet – voljna kontrola kroz sinergične pokrete pri čemu sinergična kontrola ne mora biti u potpunosti razvijena za sve segmente ekstremiteta. Za neuropsihološku dijagnostiku u rehabilitaciji koriste se testovi koji su rehabilitaciono orijentisani. Za rutinsku primenu predlažemo evaluaciju motornog oporavka po S. preko sinergistickih voljnih do selektivnih voljnih pokreta i na kraju voljnih koordiniranih radnji. B – Inkompletno oštećenje (očuvan je samo senzibilitet ispod nivoa lezije. III. Stadijumi motornog oporavka po Signe Brunnstrom: I. spasticitet počinje da se razvija – fleksioni ili ekstenzioni sinergizmi celog ekstremiteta kao refleksni odgovor na draz ili voljni napor uz minimalnu voljnu aktivnost. . Kod oštećenja kičmene moždine. što znači da su usmereni na otkrivanje specifičnih . prema MMT. II.neuropsihološka dijagnostika. Brunnstrom. ekstremitet flakcidan – bez voljnih pokreta. spasticitet nestao ili minimalan – selektivni pokreti svih segmenata postaju mogući i koordinacija pokreta se priblizava normalnoj. D – Inkompletno oštećenje (motorna funkcija je očuvana ispod neurološkog nivoa lezije. II. оbuhvatajući i sakralne segmente S4S5). u literaturi se sve više sreću specificni testovi za samo pojedine elemente ili aspekte motornog oporavka. Ona je definisala šest stadijuma motornog oporavka.„Normalan“ nalaz (motorne i senzitivne funkcije ispod nivoa lezije su u granicama normale – po kriterijumima kliničkih ispitivanja).Meyer. Naravno oporavak može da se zaustavi na bilo kom od navedenih nivoa. spasticitet počinje da se smanjuje – kombinacije pokreta: pored sinergija pri izvodjenju motornih radnji prisutni i selektivni (izolovani) pokreti u pojedinim segmentima.IV. Većina ključnih mišića ispod nivoa lezije je.

Opšti funkcionalni testovi Da bi se procenila težina funkcionalnog oštećenja osobe u celini. Dijagnosticki intervju (iscrpna anamneza). kognicije i socijalizacije. komunikacije. ponavljanje. Ono što svaki lekar u rehabilitaciji može da primeni radi brze. Od svih funkcionalnih testova u svetu su opšte prihvaćeni 1. transfera i lokomocije i kognitivnih funkcija komunikacije i socijalizacije. Za procenu emocionalnog statusa osim MMPI testa. Rey-ova kompleksna figura za procenu vizuo – perceptivnih sposobnosti i neverbalnog učenja. Bostonski test nominacije (BNT). mobilnosti. Svih devetnaest elemenata se procenjuje po sedmostepenoj skali od potpune zavisnosti do potpune nezavisnosti. Testovi praćenja i evaluacije oporavka poremećenih funkcija komunikacije. Zadaci testa obuhvataju evaluaciju govornih i jezičkih funkcija kroz sledeće modalitete: konverzacijski govor. Literatura: 1. Indeks funkcionalne nezavisnosti FIM (koji je složeniji i sastoji se iz dva dela: procene fizičkih funkcija samozbrinjavanja. Za rutinski klinički rad preporučujemo Bostonski dijagnostički test (BDAE) koji predstavlja standardizovanu bateriju testova za afazije. Wisconsin test za procenu egzekutivnih funkcija kao i Lurijina baterija testova. orijentacione dijagnostike kognitivnih i psihičkih poremećaja je da primeni MiniMental Test i tzv. na koji način funkcioniše oštećeni kognitivni sistem i koji su rezervni potencijali očuvani na koje treba graditi terapijski plan. grubu procenu kognitivnog i emocionalnog statusa i ukazati na potrebu dodatne.W. Predlažemo da oba ova testa postanu sastavni deo rutinske obrade pacijenata na rehabilitaciji (na pocetku i kraju tretmana).Saunders Company. spontani govor. čitanje. koji je preobiman. Test verbalne fluentnosti. Dijagnosticki intervju i MiniMental Test su ujedno i sastavni deo svake neuropsihološke baterije testova. IV. . Bartel indeks (koji procenjuje stepen nezavisnosti u izvođenju deset zadataka iz oblasti samozbrinjavanja i aktivnosti dnevnog života) i 2. Ovim testom se dijagnostikuje afazija i tip afazičnog sindroma. 2002. kontrole sfinktera. konstruisani su brojni testovi koji numerički ocenjuju sposobnost izvršavanja određenih zadataka iz domena samozbrinjavanja. automatski govor. U mnogim zemljama su obavezni deo bolničke dokumentacije stacionarnih rehabilitacionih službi. aktivnosti dnevnog života. Ovi jednostavni testovi omogućuju brzu. U standardnu bateriju testova za procenu kognitivnih oštećenja spadaju: Vekslerov test inteligencije. Oni daju sliku funkcionalnih sposobnosti jedinke u određenom trenutku i omogućuje procenu funkcionalnog oporavka u toku i po završenoj rehabilitaciji. Trail making test A:B (TMT) za procenu pažnje.oštećenja. Handbook of Physical medicin and Rehabilitation. spretnosti.B. pisanje i jezičko mišljenje. nominacija. kod pacijenata sa organskim lezijama koriste se: Beck-ova. RAVLT za procenu verbalnog učenja. V. detaljnije psihološke dijagnostike. Token test (TT). Hamiltonova i Montgomeri-Ashberg rejting skale za depresiju.). Za ispitivanje jezičkih funkcija kod afazičnog sindroma najčešće se koriste: Bostonski dijagnosticki test za afazije (BDAE). Vrednost ovih testova je da se mogu primeniti kako kod moždanih tako i kod spinalnih oštećenja.

2002. Hendricks HT.International Classification and Functioning. et al. van Limbeek J. Disability and Handicap) kvalifikovali smo pacijente samo prema hendikepiranosti (1). Neues in der Lokomotionstherapie von Patienten mit Hemiparese nach Schlaganfall. Royal College of Physicians. Motor Control Assessment. 1988 7. Disability and Health) podrazumeva mnogo realnije sagledavanja pacijenta u smislu kvalifikacije struktura i funkcija koje su oštećene. što zahteva stalnu funkcionalnu evaluaciju i prilagođavanje rehabilitacionih postupaka fazi oporavka. Kragujevac. in Physical Rehabilitation. 1998. Berlin. Jović S Klinika za rehabilitaciju ''Dr Miroslav Zotović'' Beograd. S. Hesse S. Veliki broj kliničkih studija i meta analiza dovelo je do promena mnogih stavova u pogledu izbora tehnika rehabilitacije. ali i načina na koji pacijent živi u svojoj radnoj i socijalnoj okolini u prisustvu bolesti ili povrede (participacija i faktori okoline). Jevtic M.. sec ed. Nova klasifikacija bolesti (ICF . Noviji koncepti istraživanja u rehabilitaciji podrazumevaju uniformisanje dizajna kliničkih studija i odabir opšte prihvaćenih testova kako bi se rezultati mogli međusobno upoređivati. Evidence relating to assessment in rehabilitation. Kanjuh Ž. Clinical Rehabilitation 12: 183-186. Wade D.. Noviji koncepti funkcionalno fokusiranih terapijskih modaliteta i rehabilitacionih tehnika zahtevaju funkcionalnu evaluaciju pacijenata sa mišićnoskeletnim sindromima tokom procesa rehabilitacije kako u pogledu dijagnostike tako i u pogledu praćenja ishoda terapije. Kliničke studije zaista i ukazuju da je trajanje i ishod lečenja u relaciji sa ranim i adekvatnim lečenjem. 3. Motor recovery after stroke: a systematic review of the literature. Intercollegiate Stroke Working Party. Rehabilitacioni program oboljenja i oštećenja mora biti zasnovan na poznavanju procesa oštećenja i regeneracije. 6. National clinical guidlines for stroke. ed.2. 4. 83(11):1629-37. 2004.. Zwarts MJ. FUNKCIONALNA PROCENA MIŠIĆNOSKELETNIH SINDROMA Konstantinović Lj. sec. London. 1999. Fizikalna medicina i rehabilitacija. jer obuhvataju ne samo strukturalno funkcionalna oštećenja već i elemente opsteg funkcionisanja pacijenta uključujući i njegove tegobe. Arch Phys Med Rehabil. O’ Sullivan. Testiranja u mišićno skeletnoj rehabilitaciji odražavaju upravo suštinu nove klasifikacije. Geurts AC. Medicinski fakultet. 2004. Krankengymnastik. Uvod: Mišicnoskeletna rehabilitacija obuhvata veliki broj kliničkih sindroma iz oblasti ortopedije i reumatologije. .net Rezime: I pored velikog zahteva da se stručni stavovi u oblasti mišićnoskeletne rehabilitacije zasnivaju na dokazima zasnovanim činjenicama veliki broj testova otežava ovaj zadatak. Prema prethodnoj klasifikaciji-ICIDH (International classification of Impairment. Srbija k.zotovic@drenik. 5. Davis Company. Springer Verlag.

. Ove promene same po sebi evoluiraju tokom trajanja bolesti i često su u kontekstu subjektivnog doživljaja pacijenta. To je zapravo i objašnjenje otkuda toliko testova u kliničkoj praksi pa čak i za svaki segment ponaosob. Eriksson l. 1996. senzitivan i specifičan(2). test funkcije kolena nakon artroplastike. Literatura: 1. Granlund M.14: 182-92. lokalnom i opštem funkcionalnom nivou. Ovakav izbor testova u proceni mišićno-skeletnih sindroma omogućio bi medjusobno poredjenje kliničkih rezultata. J Orthop Res. test funkcije kuka nakon frakture. od kojih se pojedini upotrebljavaju često (tab 1) i veliki broj njihovih adaptacija koje su opravdane u kontekstu jezičkokulturoloških inetrpretacija pojedinih kvalifikacija merenih parametara. Agel J. petostepena skala bola. Značajan napredak je postignut uvodjenjem mere kvaliteta života u praćenju ishoda bolesti i terapijskih intervencija. Većina testova meri stepen onesposobljenosti i nije mera funkcionisanja pacijenata u realnom životu. Koji ćemo test odabrati zavisi od prirode i faze bolesti. testove koji mere odredjene aktivnosti (hope test. Yiven R: Utility of international classification of functioning Disability and Health partipcipation dimension in assigning ICF codes to items from extant rating instruments. Musculoskeletal Function Assessment instrument: criterion and construct validity. kao i da rangiranja parametra u odredjene nivoe («mogu da podignem predmete sa stola. validan. a ne sa poda») zaista predstavlja kvalitativni odskok sa kliničkim značajem(3). Swiontkowski MF.Parametri koje merni instrumenti (testovi) sadrže su zapravo promene do kojih bolest dovodi na strukturalnom. Martin DP. Takodje većina testova iz oblasti mišićno skeletne rehabilitacije vezana je za funkcije segmenta. Sam test prolazi veliku statističku proveru: da li je pouzdan. veličini otoka i aktivnostima (WOMAC).). ali prisutni su i testovi koji su specifični i za odredjenu bolest ili povredu (Test funkcije Ahilove tetive nakon rupture. Takođe preporuka je da se ne povećavaju mereni parametri već da se indentifikuju podgrupe pacijenata iz područja varijabilnih rezultata i prati njihovo ponašanje tokom istraživanja. Zaključak: Većina svetskih stručnih asocijacija iz različitih oblasti mišićno-skeletne rehabilitacije se danas slaže da je najbolje za praćenje rezultata lečenja upotrebiti jedan prihvaćeni merni instrument koji se odnosi na segment koji je u problemu i jedan opšti instrument koji odražava opštu funkcionalnost pacijenta(4). Obremsky W. uzrasta pacijenta. Engelberg R. J rehab med 2004. Postoji na stotine testova.. 6 minutni test hoda) rangirane u nekoliko stepena i složene testove koje sadrže informacije o bolu. . Tako imamo testove koji samo mere bol (VAS. 36:130-137 2. Svaki parametar koji se meri treba da je odlika bolesti (studije normi u odnosu na zdravu populaciju) da njegova promena bude merljiva naročito u odnosu pre i posle tretmana. Takodje je i objašnjenje za veliki broj testova različitog nivoa obuhvatnosti. Mc Gill upitnik o bolu) ili obim pokreta i misicnu snagu. Coronado G.

Indeks težine oštećenja po Lequesne. Buchanan WW. Stucki G. Keller SD. Indeks upotrebe lakta Mayo klinike Šaka: Obim pokreta i MMT. Skala balansa po Berg-u. Barthel indeks. Skala procene funkcije lakta (Elbow Function Assessment-EFA)*. J Bone Joint Surg. Opšta funkcionalnost: SF-36 . Michigen upitnik o ishodu oboljenja šake. Eurogal. Harris skor* (5)Indeks težine oštećenja po Lequesne*. Engelberg R. 34:220-3. kanadske i američke asocijacije za bolesti kičmenog stuba B. Lew RA. Skale funkcije vrata danske. 66: 271-273. Bellamy N. Development of a musculoskeletal extremity health status instrument: the Musculoskeletal Function Assessment instrument. 4. et al. 1969. Harris WH. 40(4 Suppl):II45 -51 5. WHO-QOL. J Orthop Res.3. 8. Fortin PR. . Tab 1: Najčešće upotrebljavani testovi u mišićnoskeltnoj evaluaciji: A. 1980. Agel J. Daltroy L. WOMAC* (Westren Ontario and McMaster Universities) index Stopalo: Obim pokreta i MMT. Oswestry skor*(7). Skala aktivnosti dnevnog života C. 1996. Physiotherapy. Šober test. Testovi subjektivnih tegoba: Vizulena analogna skala-VAS.14: 173-81. 51A: 737-755. Davies JB. Martin DP. Med Care 1996. Med Care. 6. WOMAC* (Westren Ontario and McMaster Universities) index(6) Koleno: Obim pokreta i MMT. Kosinski M.2002. Liang MH. Ware JE. Skala oštećenja stopala i prstiju Kičmeni stub: Obim pokreta i MMT. Fairbank JCT. Jednostavan test za rame Lakat: Obim pokreta i MMT. Indeks bola i onesposobljenosti ramena. Skala oštećenja funkcija šake Kuk: Obim pokreta i MMT. 15: 1833-1840. Swiontkowski MF. The Oswestry low back pain disability questionnaire. Snapp D. McGill upitnik o bolu. Profil onesposbljenosti (Disability impact profil –DIP). Segmenta funkcija: Rame: Obim pokreta i MMT. J Rheumatol. indeks težine oštećenja ramena. A 12-item short form health survey. petostepena skala bola Oznakom * označeni su testovi koji prevashodno mere funkciju određenog segmenta ali imaju i elemente opšte funkcionalnosti. Traumatic arthritis of the hip after dislocation and acetabular fractures: Treatment by mold arthroplasty. 1988. 7. Validation study of WOMAC: A health status instrument for measuring clinically important patient relevant outcomes to antirheumatic drug therapy in patients with osteoarthritis of the hip or knee. SF-12. (8) kratka forma upitnika o medicinskim ishodima (Short form of medical outcomes). Measuring clinically important changes with patient-oriented questionnaires.

radovic@cg. rehabilitaciju i reumatologiju «Dr Simo Milošević» Igalo. Klaudikacioni test Kada potrebe metabolizma kod latentne ishemije prerastu sposobnost cirkulacije. Određuje se klaudikacioni interval .3 km/sat nagib 12.5 najviše 10 sekundi. Stoga je potrebno kontrolisano opterećenje pod uvijek uslovima. U slučaju okluzije vrlo brzo će se javiti bledilo (test plantarne ishemije). Vrijeme je dobar indikator funkcionalne sposobnosti ekstremiteta u odnosu na arterijalnu irigaciju. U slučaju okluzione bolesti reaktivna hiperemija javlja se tek nakon 20 . javlja se ishemični bol.dr. Treba istaći da reaktivna hiperemija može da zakasni ako je bolesniku hladno ili ako mu je povećan tonus arterija. Traži se od bolesnika da kaže kad počne bol u mišićima.15 sekundi (test punjenja vena). Test se može izvesti i na pokretnoj traci .FUNKCIONALNI TESTOVI KOD OBOLJENJA PERIFERNOG KRVOTOKA Radović S Institut za fizikalnu medicinu. koja nije uvijek ista u usponu ili spuštanju i dr. Kod zdravog ispitanika reaktivna hiperemija javlja se na stopalu za 3 . Svaki bolesnik s intermitentnom klaudikacijom zna približno koliko mu je dužina pređenog puta bez tegoba.yu Poremećaji perifernih krvnih sudova mogu se objektivno dokazati i putem funkcionalnih metoda ispitivanja. Ovi testovi služe i za procjenu terapijskog efekta.klaudikaciona distanca. Ova metoda je kontraindicirana kod manifestne srčane insuficijencije. U većini slučajeva je momenat klaudikacije pri hodu i njen intezitet u direktnom odnosu sa stepenom ishemije mišića. lokalizovan ispod stenoze.50.60 sekundi ili kasnije. Bolesnik podiže ruke iznad ramena vertikalno i izvodi 5 .brzina 3. klaudikacioni test. zavisno od kolateralnog krvotoka. da se registruje vrijeme u sekundama kada je prisiljen da stane.10 snažnih . Funkcionalni testovi za ispitivanje arterijskog sistema U praksi koristimo sledeće testove za perifernu arterijsku cirkulaciju: pozicioni test po Ratschow-u. test zatvaranja pesnica i Allenov test. Test zatvaranja šaka Ovaj test odgovara pozicionom testu po Ratschow-u i izvodi se kod gornjih ekstremiteta. Ona nije potpuno pouzdana. Isto tako mogu se dobiti normalni nalazi u organskoj opstrukciji arterija ako je istovremeno prisutna i venozna insuficijencija. brzini hoda. Bolesnik zatim spusti noge i one teže da vise niz krevet. jer je podložna subjektivnoj procjeni. odnosno dužina pređenog puta (hoda) u metrima do pojave klaudikacionog bola. Pacijent hoda fiksnom brzinom od 120 koraka u minuti ili 2 koraka u sekundi pod kontrolom metronoma po ravnoj površini određene dužine. Pozicioni test po Ratschow-u Test po Ratschow-u izvodi se tako da bolesnik leži na leđima i noge podigne vertikalno. Grna Gora pr. a ispražnjene i kolabirane vene za 5 . vršeći kružne pokrete stopala u skočnom zglobu ili fleksiju i ekstenziju oko 30 puta u minuti.

10 zatvaranja pesnica u cilju ispitivanja a. saphena magna putem istiskivanja. Punjenje nakon skidanja proksimalne poveske u biti je pozitivan Trendelenburgov test. femoralis. Subpapilarni venski pleksus šake i prstiju kod zatvaranja pesnica se isprazni. Stisnutu venu treba posmatrati 30 sekundi. Kod zdravih odmah nakon otvaranja šake javlja se crvenilo. Normalno stegnuta vena kod bolesnika koji stoji. Sa stezanjem treba prestati nakon 30 sekundi. Potom pacijent otvara šake i mjeri se vrijeme pojavljivanja reaktivne hiperemije. napuni se za 2-3 minuta. Kada se varikozno promijenjena v. a uz to i perforantnih vena. ulnaris i obratno komprimuje se a. na primjer okluzija a. Bolesniku se u ležećem položaju isprazni v. saphena magna ni u ležećem položaju ne može istisnuti. Cooper-ov test pomoću tri poveske: to je zapravo modifikovani Trendelenburgov test. odnosno ako se vena uprkos pritiskivanju puni. . Pozitivan test dokazuje insuficijenciju zalistka na saphenofemoralnom ušću. Brzo punjenje nakon uklanjanja srednje poveske ukazuje na insuficijenciju Dodove grupe perforantnih vena. Ukoliko se vena saphena magna brzo puni već u prvih 30 sekundi. a) Testovi za ispitivanje sprovodljivosti površnog venskog sistema Trendelburgov test: pomoću njega provjeravamo funkcionalnu sposobnost zalistaka kod ulivanja v.ulnaris radi ispitivanja a. a kasni kod patoloških stanja. onda je Trendelenburgov test negativan (normalan). radialis. radialis komprimovana i obratno. Treba napomenuti da šaka može ostati blijeda u slučajevima kada pri podizanju ruku klavicula komprimira a. radialis pacijent izvede 5 . Funkcionalni testovi za ispitivanje venskog sistema Funkcionalna ispitivanja mogu orijentaciono ustanoviti sprovodljivost površnih i dubokih vena. sumnja se na arteriovensku fistulu. radialis. ulnaris kada je a. saphene magne u v. onda su vjerovatno insuficijentne perforantne vene na natkoljenici. saphene magne i kaže pacijentu da ustane. Blijeda šaka označava okluziju nekomprimovane arterije. Ako do brzog punjenja odozgo ne dođe.pokreta zatvaranja šaka. Nakon toga palcem ili gumenom vrpcom stisne se proksimalni dio v. donji ekstremitet se stegne pomoću tri gumene poveske i to na natkoljenici neposredno ispod fose ovalis i iznad samog koljena. saphene parve. ulnaris. Kod komprimovanja a. a na potkoljenici ispod koljena. oštećenja zalistaka u pojedinim segmentima i funkcionalnu sposobnost mišićne pumpe. Ako krv najuri u varikozno promijenjenu venu. Radi boljeg efekta ispitivač može komprimirati arterije u predjelu ručnog zgloba. subclaviu. Nakon istiskivanja i ispražnjivanja vena kod ležećeg pacijenta s podignutom nogom. Brzo punjenje vena na potkoljenici nakon odstranjivanja donje poveske dokazuje insuficijenciju zalistka na ušću v. a pogodan je kod ispitivanja i a. Ispitanik nakon toga ustaje. onda je Trendeleburgov test pozitivan (patološki). pa se ona brzo i masivno napuni. Allenov test Ovaj test uveo je američki angiolog Allen radi ustanovljavanja okluzija u predjelu a. Nabreknuće vene na potkoljenici u roku kraćem od 30 sekundi dokazuje da postoji insuficijencija jedne ili više perforantnih vena.

Duboki venski sistem je suficijentan ako se u horizontalnom položaju u toku mišićnog rada isprazne prenapete varikozne vene. Hackenbruch-ov test: treba položiti prst na varikozno promijenjeno stablo v. Na mjestu gdje se elastični zavoj završava. Površinska vena nabrekne čim popusti poveska iznad segmenta u kojem je perforantna vena insuficijentna. stavi se i pritegne gumena poveska. Lintonov test je takođe pozitivan ako se vještački izazvan zastoj pri ležećem stavu pacijenta smanji nakon podizanja noge naviše. Kod insuficijentnih zalistaka osjetićemo da se talasi šire nesmetano. Iznad segmenata u kojima su perforantne vene insuficijentne.Schwartz-ov test: pri ležećem ili stojećem stavu ispitanika prstom se pritisne prenabrekla (varikozno proširena) vena. postoje još mnoge funkcionalne pretrage koje su uglavnom sve samo izvedene ili su pak modifikacije klasičnih testova. gumena poveska na natkoljenici se mijenja sve dok se vene na potkoljenici ne prestanu puniti. saphene magne kod pacijenta u ležećem ili stojećem položaju. Osim nabrojanih. Ispitaniku kažemo da se zakašlje. Pri tome treba da između oba povoja ostane nepovijena zona. One omogućavaju da se objektivnije prikažu ne samo kvalitativne promjene nego i kvantitativne. Pod prstom će se osjetiti taalasni udar odozgo prema dolje što ga izaziva kašalj. Trendelenburgovog za površni i Perthesovog za intrafascijski sistem. Prstom druge ruke na momente pritiska se ili udara po veni sapheni magni tamo gdje se ona u v. c) Testovi za ispitivanje dubokih vena Perthes-ov test: ispitaniku u stojećem položaju sa prenabreklim varikoznim venama podveže se potkoljenica neposredno ispod koljena ili natkoljenica iznad samog koljena. femoralis i suprotno. Pri rutinskom radu može se postići dobar orijentacioni uvid u hemodinamska zbivanja s jednim ili drugim testom. Poveske se postupno odstranjuju odozgo prema dolje. Linton-ov test: u stojećem stavu ispitaniku se podveže površni venski sistem na natkoljenici. Najbolje je kada se pored navedenih funkcionalonih testova primijene i druge angiološke pretrage. Na mjesto gdje se ispitivana vena počne ponovo puniti odozgo prema dolje. Pri normalnoj sprovodljivosti dubokih vena prenabrekle varikozne vene. Ispitanik nakon toga ustane. Test prema Albaneseu: varikozno izmijenjenu venu kod stojećeg ispitanika postupno eksprimiramo prstima od periferije u proksimalnom smjeru. . odnosno njihovim modifikacijama. Istovremeno se u istom smjeru stavlja drugi elastični zavoj. Pri modifikovanom testu kod ležećeg bolesnika sa podignutom nogom podvezuje se natkoljenica na više mjesta istovremeno. isprazne se zbog djelovanja mišićne pumpe. Nakon toga elastični zavoj se počne polagano odvijati od poveske prema dolje. Mahorner-Ochsner-ov test: kod pacijenta u stojećem položaju. perforantna vena je insuficijentna. varikoziteti će u nepovijenim predjelima nabreknuti. Pacijent nakon toga legne. Ispitanik nakon toga ustane. b) Testovi za ispitivanje sprovodljivosti perforantnih vena Prattt-ov test: ležećem ispitaniku sa podignutom nogom vertikalno. Pacijentu se kaže da vojnički hoda 10-15 minuta ili maršira na jednom mjestu isto toliko vremena. zavijemo elastičnim zavojem nogu od prstiju do proksimalne trećine natkoljenice.

Verlag Georg Thieme l975. 4) Uporediti statički balans i stepen zadovoljstva životom kod žena u drugoj polovini trudnoće i zdravih žena iste životne dobi. 2005.Official Journal of the International Union of Angiology. 1986. Med. 6.XIII kongres kardiologa Jugoslavije. of Serbia and Montenegro Physiatrists. 2005. po Fontain-u. Klim. 9. Radović S. 4 th ISPO CENTRAL EASTERN EUROPEAN Conference and Fifth Congress of Serbia and Montenegro Physiatrists. 8.Vasa. 22-24. Schoop W. 55-59. Praktische Angiology. Igalo. Schoop W. 7. Vol.Tuzla. Heft 2.1 to issue N. Nenadić D. Beograd. Institut za ginekologiju i akušerstzvo Kliničkog centra Srbije. Book of Abst. 3) Odrediti stepen zadovoljstva životom kod žena u drugoj polovini trudnoće i zdravih žena iste životne dobi. Hertel H. 2) Odrediti statički balans kod žena u drugoj polovini trudnoće i zdravih žena iste životne dobi. Kohlrausch A. Suppl. sudova u II stad. 24-28.Band 2.. Radović S. art.2001.Suppl. Radović S. Ljubić A. Srbija alyuron@beotel. Z. U TESTOVI STATIČKOG BALANSA I ZADOVOLJSTVA ŽIVOTOM KOD ŽENA U DRUGOJ POLOVINI TRUDNOĆE Đurović A. Rehabilitation of Patients with chronic venous insufficiecy. Ciljevi: 1) Odabrati praktične testove za merenje statičkog balansa i stepena zadovoljstva životom.59. Phys. A Test of Claudicatory Distance in evaluation of therapeutic effects. 2000. bolesnika sa hroničnom art. Brdareski Z Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju VMA. Kod žena u drugoj polovini trudnoće dolazi do određenih promena u centru gravitacije i promena u balansu. N 174. Phys.39. 10. Forth ISPO Central and Eastern European Conf. Physikalische Therapie bei peripheren verschlus krankheit. Devečerski G. Anđelić P. Marić M. 2001. Teoretische Grundlagen der Trainingstherapie bei Claudicatio intermittens. Uvid u zadovoljstvo životom nije deo rutinskog fizijatrijskog pregleda trudnica u drugoj polovini trudnoce. insuficijencijom. 1973. tretman bolesnika sa obolj.yu Uvod: Balans je proces održavanja centra gravitacije u granicama telesnog oslonca. 3. Plavšić A. 15:92-93. First Congress of Physical Medicine and Rehabilitation Physicians of Bosnia and Herzegovina(with international partipation). Novi Sad.Med.Literatura: 1. and Fifth Cong. Bevegungstherapie bei Patient mit Claudicatio intermittens. per. Med. 4.50. 17. Rehabilitac. Cardiology. 1. Baln. 2001. Reh. Radović S. Radović S. Klim.Z. Radović S. Lazović M. Stuttgart. 2. Zbornik radova kong. 1988. Hartman B. Peripheral artery Diseases and Reh. Baln. fizijatara Crne Gore i Srbije 2002. . 5. Delić M.

11 pacijenata tokom studije je egzitiralo. Stepen zadovoljstva životom kod obe grupe ispitanica bio je u proseku visok. Radna hipoteza je da je FIM test u odnosu na NINDS praktičniji. Rezultati: Značajna većina trudnica (76 %) uspešno je izvela test statičkog balansa. Iz dobijenih podataka može se zaključiti da je FIM u odnosu na NINDS test lakši za bodovanje.0. . Nije bilo značajne razlike u stepenu zadovoljstva životom izraženom LSS skorom.3.4 +.yu Cilj rada je uporediti prakticnost FIM testa i NINDS testa i moguđnost primene pojedinačnih komponenti oba testa kao prediktora toka i konačnog ishoda rehabilitacije. praktičniji za upotrebu i prognostički precizniji.3. U statističkoj obradi korišćeni su Hi kvadrat i Studentov T test.8 +. Glavna obeležja posmatranja bila su: Statički balans meren pomoću izabranog BESS (Balance Error Scoring System). Beograd.Metod: Kliničko eksperimentalno istraživanje po tipu neekvivalentna kontrolna grupa dizajn. 30 i 90 dana od nastanka CVI. 40 % trudnica bilo je nezadovoljno svojim životom.8 +.4. Materijal i metod: Duplo slepa studija je rađena na 70 pacijenata posle CVI.UPOREDNA STUDIJA Nikčević Lj Bolnica za prevenciju i lečenje CVO "Sveti Sava". 12 % zdravih žena bilo je nezadovoljno svojim životom. Oba testa bodovana su na prijemu. Kod trudnih i zdravih žena nađena je statistički značajna razlika (p < 0. Zaključak: BESS i LSS su primenljivi u svakodnevnom radu. Njihov BESS skor bio je 15.05) u statičkom balansu.6. lakši za bodovanje i da njegove pojedinačne komponente mogu poslužiti kao prediktori toka i konačnog ishoda rehabilitacije. a LSS skor 23.3.9.8. Kod 59 pacijenata posle CVI FIM testom ocenjivana je funkcija hoda i Total FIM skor i funkcija paretične noge NINDS testom i Total NINDS skor. nakon 14. a LSS skor 25. Dobijeni podaci obrađivani su standardnim statističkim metodama. U PROCENA TEŽINE NEUROLOŠKOG DEFICITA KOD CVI FIM I NINDS TESTOM .9 +. Trudnice u drugoj polovini trudnoće imale su značajno lošiji statički balans od zdravih žena iste životne dobi. U grupi zdravih žena iste životne dobi BESS skor bio je 12. a stepen zadovoljstva životom pomoću LSS (Life Satisfaction Scale). Obuhvatilo je 25 žena u drugoj polovini trudnoce i 25 zdravih žena koje su se od trudnica značajno razlikovale samo u BMI (body mass index). Srbija milenac@eunet.

Ključne reči: CVI. Rivermead Motor Assessment . Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju i obuhvatilo je 30 pacijenata nakon cerebrovaskularnog insulta. Rezultati: Tabelarna analiza FAC testa na početku i na kraju kineziterapije ukazuje da su parametri evaluacije (t*= prosečno vreme pređene staze. Step test 6. v*= prosečna brzina hoda i d*= prosečna dužina koraka) značajno poboljšani nakon primene kineziterapije.yu Procena motoričkih sposobnosti hemiplegičara predstavlja značajan elemenat u evaluaciji motoričke spremnosti odnosno lokomotorne aktivnosti. Šesto ili dvanaesto minutni test hodanja 4. Zaključak: FAC i TUG se mogu. Takođe FAC i TUG testovi su značajni u praćenju rezultata terapijskog programa i korekciji rehabilitacionog plana. Da test odslikava svakodnevne sposobnosti pacijenta. Srbija veljkomio@ptt.U EVALUACIJA MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI HEMIPLEGIČARA PUTEM TIMED UP & GO TEST (TUG) I FUNCTIONAL AMBULATION CATEGORY (FAC) Jevtić M. Cilj rada: Postaviti optimalnu motoričku procenu hemiplegičara na početku i na kraju kineziterapijskog programa Metodologija: U okviru našeg istraživanja motoričke sposobnosti hemiplegičara odabrali smo dva testa Timed up & go test (TUG) i Functional ambulation category (FAC). na kraju lečenja imali smo povećanje broja pacijenata koji su mogli test da obave između 15 . Timed Up & Go Test (TUG test) 5. kao merni istrumenti za evaluaciju motoričke sposobnosti hemiplegičara. Veljković M Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. TUG test pokazuje da na prijemu i na otpustu nismo imali ni jednog pacijenta koji bi izvršio test zadatak za manje od 15 sekundi. Motor Assessment Scale. FAC test .30 sekundi (na početku 8 na kraju terapije 14 pacijenata). Takođe motorički testovi su značajni u praćenju rezultata terapijskog programa i korekciji rehabilitacionog plana. Zahtevi koji se traže od testova sposobnosti hoda kod hemiplegičara? Da je jednostavan i upotrebljiv u kliničkoj praksi Da su klinički testovi hoda senzibilni i validni. Neki testovi ispunjavaju ove zahteve 1. Da se lako može interpretirati. Desetometarni test hoda -10 . No. Funkcionalni test kretanja – Functional Ambulation Gategory (FAC = 2. U savremenoj literaturi postoji niz testova koji evaluirju motoričku sposobnost.gross function 7. TUG test. KC Kragujevac. uspešno koristiti u kliničkoj praksi. Ispitivanje je sprovedeno u KC Kragujevac.Meter Gehtest 3.

Predstavlja najčešće korišćeni test za procenu funkcionalnih sposobnosti kod pacijenata sa spinalnom lezijom.net Rehabilitacija pacijenata sa spinalnim lezijama podrazumeva primenu svih standardnih neophodnih mera i postupaka u cilju postizanja maksimalno mogućeg stepena samostalnosti ovih pacijenata u obavljanju aktivnosti svakodnevnog zivota. fizio i radnog terapeuta. Koristi se isključivo za procenu funkcionalnih mogućnosti pacijenata sa kvadriplegijom. sveobuhvatan je i omogućava brzu procenu i orijentaciju. Maksimalni mogući skor iznosi 200 poena. Funkcionalna procena pacijenata sa lezijom kičmene moždine predstavlja kompleksan postupak u cilju određivanja trenutnih funkcionalnih mogućnosti. Čobeljić R. (SCIM I). Srbija kzotovic@drenik. a druga 2002. lokomocija. QIF (Quadriplegia Index of Function) test je strogo specifican. U upotrebi je još od 1980. Dizajniran je tako da registruje i male. Ocenjivanje se vrsi ocenama od 0 do 4. Ovaj test je veoma osetljiv i registruje . godine. odnosno 10 grupa aktivnosti u okviru aktivnosti svakodnevnog života. godine. (SCIM II) godine. Sastoji se od 10 segmenata. sadrži mali broj podataka. komunikacija i socijalizacija. kontrola sfinktera. transferi. psihologa i socijalnog radnika. medicinske sestre. ali klinički značajne i relevantne promene u funkcionalnim sposobnostima pacijenata sa tetraplegijom. Prva verzija ovog testa je uradjena 1996. Beograd.U SPECIFIČNOSTI FUNKCIONALNE PROCENE PACIJENATA SA LEZIJOM KIČMENE MOŽDINE Stojanović A. U cilju funkcionalne procene koristimo standardizovane funkcionalne testove .FIM (Functional Independence Measure). i to: samozbrinjavanje. Maksimalni skor na testu iznosi 126 poena. U okviru ovih 6 segmenata pacijenti se testiraju kroz 18 zadataka. QIF (Quadriplegia Index of Function) i SCIM (Spinal Cord Independence Measure). Za njeno sprovođenje neophodno je angazovanje svih članova rehabilitacionog tima fizijatra. FIM test se sastoji od 6 segmenata iz oblasti funkcionisanja pacijenta u svakodnevnom životu. kao i u cilju evaluacije promena u funkcionalnim mogućnostima u toku procesa rehabilitacije. Ocenjivanje se vrši ocenama od 1 do 7 u zavisnosti od stepena nezavisnosti pacijenta. Švirtlih L. Sprovode se inicijalno testiranje na početku rehabilitacije i periodična kontrolna testiranja u cilju evaluacije promena u funkcionalnom statusu i shodno nalazu sprovodi se odgovarajuci fizikalni tretman i obuka pacijenata u smislu edukacije aktivnostima iz svakodnevnog života u cilju postizanja maksimalno mogućeg stepena samostalnosti. SCIM (Spinal Cord Independence Measure) je spečifican test za funkcionalnu procenu pacijenata sa spinalnom lezijom. FIM (Functional Independence Measure) je univerzalni test i koristi se za procenu stepena funkcionalne nezavisnosti pacijenata sa neurološkim oštećenjima. Prednosti ovog testa su u njegovoj jednostavnosti. Primenjuje se od 1984. Ćurčić D Klinika za rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović”. Nedostaci FIM testa su u njegovoj nedovoljnoj preciznosti i osetljivosti na minimalne promene u funkcionalnom statusu pacijenata sa spinalnom lezijom. kada je radna verzija ovog testa ispitana u Americi.

gde se ova bolest pominje pod nazivom "kampavata". TESTOVI RAVNOTEZE I TESTOVI HODA Veljković M. Srbija lakidika@bankerinter. odnosno tri grupe aktivnosti svakodnevnog života i to: samozbrinjavanje. PAS test. Lazović M1.80 god. saznajne funkcije. Cilj rada: Utvrditi klinički značaj PAS testa. Sastoji se iz tri segmenta. Totalna endoproteza kuka poboljšava funkcionalni status kuka i kvalitet života operisanih pacijenata. U PROCENA FUNKCIONALNE SPOSOBNOSTI KOD MORBUS PARCINSONI – PAS TEST. kao i njihov značaj u evaluaciji kineziterapijskog programa kod Parkinsonove bolesti. Evaluacija ishoda operacije može se vršiti na više načina.net Uvod. testova ravnoteže i testova hoda. testovi ravnoteže i testovi hoda imaju klinički značaj jer objektiviziraju funkcionalno stanje i uspeh kineziterapije. rehabilitaciju i protetiku. testovi ravnoteže i testovi hoda pokazuju značajnu statističku razliku na početku i na kraju tretmana na nivou p < 0. pod pojmom Parkinsonova bolest podrazumevamo hronični. testova ravnoteže i testova hoda. god. opisao ovu bolest pod nazivom: "An Essay on the Shaking Palsy".minimalne promene u funkcionalnim sposobnostima pacijenata sa spinalnom lezijom. James Parkinson je 1817. respiracija i zbrinjavanje sfinktera i mobilnost. Maksimalni skor na ovom testu iznosi 100 poena. Evaluacija funkcionalne sposobnosti je sprovedena pomoću: Samoocenjivanja aktivnosti svakodnevnog života (PAS test). Jevtić M Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Danas. .yu Prvi opis Parkinsonove bolesti vezuje se za staru Indiju.05. KC Niš 2 Klinika za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“. Ključne reči: Morbus Parcinsoni. Beograd. KC Kragujevac. Čutović M2 1 Klinika za fizikalnu medicinu. Svi pacijenti su tetsirani na početku i na kraju kineziterapijskog programa. Srbija veljkomio@ptt. Materijal i metodolgija rada: Istraživanje predstavlja prospektivnu studiju koja obuvata 19 pacijenata uzrasta preko 65 godina obolelih od Parkinsonove bolesti. Jović S2. progresivni neurološki poremećaj koji može značajno uticati na pokrete. PAS test U EVALUACIJA FUNKCIONALNOG STANJA KUKA NAKON IMPLANTACIJE TOTALNE ENDOPROTEZE KUKA Kocić M1. Svi ispitanici su uzrasta od 65 . Zaključak: PAS-test. autonomni sistem i psihosocijalne funkcije. Kojović Z1. Rezultati rada i diskusija: Ispitana je grupa pacijenata obolelih od Parkinsonove bolesti među kojima je bilo 14 osoba muškog pola i 5 žena.

Cilj. a dodali dva pitanja vezana za funkciju kuka kao i pitanje o satisfakciji pacijenta o ishodu operacije. Veoma dobro funkcionalno stanje kuka verifikovano je kod 77. Rezultati: Između antropometrijskih merenja i primenjenih testova utvrđeno je postojanje statistički visoko značajne inverzne korelacije. U PROCENA FUNCKIONALNOG OPORAVKA KOLENA NAKON LIGAMENTOPLASITKE PREDNJE UKRŠTENE VEZE NA OSNOVU ANTROPOMETRIJSKOG ISPITIVANJA I KLINIČKIH TESTOVA Dubljanin .Potić V. Tegnerov test. kao i da definišemo kriterijume za povratak preoperativnom nivou aktivnosti.yu Uvod i cilj rada: Procena spremnosti pacijenta za povratak neograničenim aktivnostima od velikog je značaja nakon ligamentoplastike LCA.Vujadinović S. Beograd. Cilj ovog rada je da oceni funkcionalno stanje kuka godinu dana i 5 godina nakon primarne implantacije totalne endoproteze kuka primenom modifikovanog Harris-ovog skora za procenu funkcije kuka. Zaključak: Na osnovu rezultata savetujemo primenu više tipova mera ishoda. KCS. Metode: Ispitivanje predstavlja kontrolisanu. 92 % bolesnika je bilo zadovoljno ishodom operacije. test skakanja sa jedne noge. Rezultati. Srbija zulekule@net. Cilj našeg rada bio je da utvrdimo da li postoji korelacija između antropometrijskih merenja. Vesović . Iz originalnog skora isključili smo pitanja koja se odnose na obim pokreta i prisustvo deformiteta. Metode. Lysholmov test. Manojlović .34 % i 82. kao i ispunjavanje više kriterijuma iz domena svih područja sprovedene evaluacije za povratak sportu. prospektivnu studiju koja je obuhvatila 45 pacijenata sa ligamentoplastikom LCA. kao i test stajanja na jednoj nozi.Raspopović E. Naša modifikacija Harris-ovog skora se može koristiti u dugotrajnom praćenju funkcionalnog stanja kuka nakon implantacije totalne endoproteze kuka. testovi stabilnosti. . kao i postojanje korelacije između samih testova koje smo primenjivali. Radovanović T Centar za fizikalnu medicinu. Ispitivanjem je obuhvaćeno 75 pacijenata sa 78 primarnih totalnih endoproteza kuka. specificnih kliničkih testova i funkcionalnih testova. Tomanović . Kod svih pacijenata je godinu dana i 5 godina nakon operacije urađena klinička evaluacija korišćenjem modifikovanog Harris-ovog skora.14 % bolesnika nakon 1 i 5 godina od operacije (odličan i dobar ukupni skor po Harrisu). Zaključak.Opačić M. kolena i natkolene muskulature. Postoperativno su praćeni obim pokreta.

Fizikalna terapija je trajala 4 nedjelje i korišteni su: parafin. Klinika za dečju hirurgiju. Testiranje je pokazalo da su dnevne aktivnosti koje zavise od koljena značajno ugrožene i da je bolesniku kretanje otežano i ograničeno. The . Zonić . Srbija hristinamc@yahoo. Mulić S. Živković V.48. U PRIMENA STANDARDIZOVANOG UPITNIKA U PROCENI FUNKCIONALNOG STANJA LAKTA NAKON SUPRAKONDILARNOG PRELOMA KOD DECE Čolović H. prije FT bila 2.41. Cilj rada je da se ocijeni težina funkcionalnog oštećenja bolesnika sa osteoartritisom (OA) koljena korištenjem Womac upitnika i efekat FT. Za funkcionalno testiranje je korišten Womac upitnik koji ima 3 subskale (za bol. prema Womac upitniku. ukočenost i funkciju) i 5 stepeni gradacije (0 = uredno do 4 = jako ozbiljno). Nakon FT je došlo do signifikantnog poboljšanja u svim mjerenjima.34. UKC. a kvalitetan način. Prosječna starost bolesnika je bila 60. Hotić . pa je Womac upitnik za bol smanjen na 1.12.96. Niš.Bašić N. Mjerenje obima pokretljivosti zglobova nije dovoljno da se procijeni učinak FT. Rezultati: Prosječna ocjena za bol je. a najveći bol je bio kod penjanja i silaska niz stepenice.U PRAĆENJE EFEKTA FIZIKALNE TERAPIJE NA OSTEOARTRITIS KOLJENA PREKO WOMAC UPITNIKA Kapidžić . a za funkciju 2. Tuzla. Bolesnici i metode: Ispitivanje je vršeno na 60 bolesnika sa OA koljena koji su ispunjavali ACR kriterije za OA.Hadžiefendić A.1 god. Ocjena za ukočenost u zglobovima ujutro ili nakon dnevnog odmora je bila 1. pa je pogodan za ocjenu efekta FT. za ukočenost na 1. Dimitrijević L. vježbe i interferentne struje. ocijeni funkcionalno oštećenje koje bolest izaziva i promjene koje nastaju pod uticajem FT. Uvođenje funkcionalnih testova u rehabilitaciju omogućava da se na jednostavan.com Uvod i cilj: Razvoj standardizovanih upitnika koji su procenjivali rezultate tretmana i kvalitet života postali su značajni u kliničkom istraživanju poslednjih godina. a za funkciju na 1. Antić D Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Bosna i Hercegovina mabasic@hotmail. Zaključak: Womac upitnik može kvalitetno da procjeni funkcionalnu sposobnost bolesnika. da bi imali što objektivniji dokaz o njenom djelovanju. a obzirom na 5 stepeni gradacije osjetljiv je tako da može da registruje i manje promjene u kratkom vremenskom razmaku.com Učinak fizikalne terapije (FT) je uvijek potrebno izmjeriti.4. Stanković I.Imamović M.43. Halilbegović E. a prosječno trajanje bolesti 11. Živanović D Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju.

Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH) Outcome Questionnaire-upitnik za procenu nesposobnosti ruke, ramena, šake pokazuje visok stepen korelacije sa objektivnim pokazateljima funkcionalnog stanja ruke. Predložen je od strane Američke akademije ortopedskih hirurga, a prihvaćen od Američke asocijacije za hirurgiju ruke, kao region specifican instrument u merenju nesposobnosti i simptoma ruke. U više objavljenih radova potvrđena je validnost ovog upitnika u populaciji odraslih sa traumom u predelu lakta. U svetskoj literaturi do sada nije objavljen analogan upitnik primenljiv kod dece. Iz tog razloga smo uradili modifikaciju DASH upitnika, i primenili kod dece na rehabilitaciji nakon suprakondilarne frakture (SCF) humerusa. Cilj rada je da se ispita korelacija modifikovanog DASH upitnika sa poremećajem funkcije lakta nakon SCF humerusa kod dece školskog uzrasta, i mogućnost njegove primene na manjem uzorku. Metode: Istraživanje je obuhvatilo 30 dece školskog uzrasta, uključenih u rehabilitaciju nakon SCF humerusa, bez lezija nerava. Efekti sprovedene rehabilitacije procenjivani su praćenjem i analizom obima pokreta u zglobu lakta i testiranjem modifikovanim DASH upitnikom. Testiranje je vršeno na prvom pregledu, prvog dana rehabilitacije (re-test) i po završenoj rehabilitaciji. Pri utvrdjivanju korelacija koršćen je Pearsonov koeficijent linearne korelacije. Rezultati: Na prvom testu, re-testu i testu na kraju rehabilitacije postoji visoko negativno statisticki značajna korelacija DASH skora i ekstenzije (p 0,001), kao i negativno statisticki značajna korelacija DASH skora i fleksije (p 0,01) na re-testu i testu na kraju rehabilitacije. Zaključak: Modifikovani DASH upitnik korelira sa objektivnim pokazateljima funkcionalnog stanja ruke nakon SCF kod dece školskog uzrasta i primenljiv je na malom uzorku. Značajan je u praćenju efekata i izboru metoda rehabilitacije. U PRIMENA SPECIFIČNOG UPITNIKA ZA PROCENU KVALITETA ŽIVOTA KOD BOLESNIKA SA LUMBALNOM RADIKULOPATIJOM Bošković K1, Naumović N2 1 Klinički centar Novi Sad, Klinika za medicinsku rehabilitaciju, 2Zavod za fiziologiju Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija azam@Eunet.yu Uvod: Pojam kvalitet života podrazumeva više segmenata od kojih se svaki može oceniti objektivnom dimenzijom funkcionisanja ili zdravstvenog stanja. Percepcija kvaliteta života bolesnika sa lumbalnom radikulopatijom podrazumeva promene u fizičkom, funkcionalnom, mentalnom i socijalnom statusu. Cilj rada: je bio da se na osnovu subjektivne ocene bolesnika sa lumbalnom radikulopatijom proceni ishod lečenja i kvalitet života lečenih konzervativnim i hirurškim metodama. Materijal i metodologija: u prospektivnoj studiji ispitano je 100 bolesnika sa lumbalnom radikulopatijom (57muškaraca i 43 žene, prosečne starosti 46 godina). Uzorak je podeljen u dve grupe ispitanika: gr.A, 50 bolesnika koji su lečeni konzervativno, gr.B, 50 bolesnika koji su lečeni hirurški. Korišćen je specifični

upitnik za procenu kvaliteta života North American Spine Society Low Back Pain Outcame Instrument (NASS LBP), i to u tri vremenska perioda: na početku, kao i nakon tri i šest meseci lečenja. Rezultati: Na početku rehabilitacije bolesnika sa lumbalnom radikulopatijom vrednosti kvaliteta života sa aspekta domena bol-nesposobnost i domena neurološki simptomi, mereni specifičnim upitnikom NASS LBP, su veće u grupi operisanih bolesnika, odnosno kvalitet života operisanih bolesnika je lošiji. Nakon tri meseca razlike više nisu značajne. Takodje nakon šest meseci nema značajnih razlika u kvalitetu života operisanih i neoperisanih bolesnika sa lumbalnom readikulopatijom. Vrednost domena očekivanja je značajno veća u grupi operisanih bolesnika, a zadovoljstvo tretmanom je jednako u obe grupe bolesnika. Kod operisanih bolesnika vrednosti domena ukazuju da se ova grupa bolesnika veoma heterogeno oseća nakon operacije i primenjenog rehabilitacionog tretmana i zahteva detaljnu analizu i upotrebu specifičnog upitnika. Zaključak: Radi adekvatnije procene kvaliteta života bolesnika sa lumbalnom radikulopatijom treba sprovoditi dugoročno praćenje uz kulturološku adaptaciju upitnika za procenu kvaliteta života. P FUNKCIONALNI OPORAVAK BOLESNIKA POSLE MOŽDANOG UDARA Dragin A, Stafanović A, Kanjuh Ž, Lješević B, Drača S, Švirtlih L Klinika za rehabilitaciju "Dr M. Zotović", Beograd, Srbija mrvica@infosky.net , kzotovic@drenik.net Uvod Kvantifikacija funkcionalnog oporavka bolesnika posle moždanog udara, zahvaljujući razvoju validnih i pouzdanih mernih instrumenata (skala), predstavlja osnovu za praćenje i analizu rezultata rehabilitacije. Cilj Procena funkcionalnog oporavka bolesnika posle moždanog udara. Materijal i metode Praćena su 22 bolesnika posle akutnog moždanog udara na intrahospitalnoj rehabilitaciji. Rehabilitacioni tretman se sastojao od kineziterapijskih procedura, okupacione terapije, FES i logopedskog tretmana. Za procenu funkcionalnog oporavka korišćen je motorni FIM skor (Functional Independence Measure) na prijemu i otpustu, kao i trajanje hospitalizacije. Motorni FIM skor se sastoji od 13 pojedinačnih zadataka, koji se ocenjuju u opsegu od sedam nivoa nezavisnosti (od potpune nezavisnosti (7) - do potpune pomoći (1)). Od faktora koji mogu uticati na ishod oporavka i trajanje rehabilitacije praćeni su: godine starosti, tip moždanog udara (ishemija / hemoragija), prethodni (ponovni) moždani udar i prisustvo drugih bolesti i stanja (kardiovaskularne, diabetes mellitus, hiperholesterolemia). Rezultati Viši motorni FIM skor na otpustu i kraće vreme hospitalizacije su imali mlađi bolesnici bez prethodnog moždanog udara. Najčešće prisutne druge bolesti i stanja koje utiču na dužinu hospitalizacije i funkcionalni oporavak bolesnika su arterijska hipertenzija i diabetes mellitus.

Zaključak Numeričko praćenje funkcionalnog oporavka bolesnika posle moždanog udara pomoću motornog FIM skora predstavlja pouzdan i jednostavan način procene efikasnosti rehabilitacije. Predikcija trajanja hospitalizacije i ishoda rehabilitacije su međusobno povezani multifaktorijalni pokazatelji koje treba zajedno posmatrati. P FUNKCIONALNA PROCENA PACIJENATA POSLE MOŽDANOG UDARA: POREĐENJE FUGL - MEYER PROCENE I TESTA DOSEZANJA I HVATANJA PARETIČNE RUKE (ARAT) Stefanović A, Dragin A, Lješević B, Jović S, Drača S, Švirtlih L Klinika za rehabilitaciju "Dr M. Zotović", Beograd, Srbija mrvica@infosky.net , kzotovic@drenik.net Uvod Test dosezanja i hvatanja paretične ruke (ARAT) kao i Fugl - Meyer test imju visoku pouzdanost i validnost. Raniji radovi upoređivanja ova dva testa i motornog bodovanja, uprkos sličnom stepenovanju poboljšanja i srednje vrednosti skorovanja, davali su prednost ARAT testu, jer je potrebno kraće vreme. Cilj ovog rada je poboljšanje procene motornog oporavka pacijenata koji su imali moždani udar poređenjem rezultata evaluacije senzomotornog oporavka gornjeg ekstremiteta po Fugl - Meyer-u i ARAT testu, kao i procenu odnosa između ova dva testa. Materijal i metod 66 pacijenata (30 žena i 36 muškaraca) je uključeno u testiranje. Kriterijumi za izbor pacijenata su bili: stabilno medicinsko stanje 2-3 nedelje posle moždanog udara, dijagnoza moždanog udara, koja je bila bazirana na kliničkoj istoriji, neurološkom pregledu i CT i NMR dijagnostici, i očuvana kognitivna i komunikativna sposobnost pacijenata i sposobnost da prate verbalne i gestikularne naloge. Dodatni kriterijum je bio odabir pacijenata sa srednje teškim oštećenjem paretične ruke prethodno procenjene po NIHSS skali (preko 5). Merenje. Procena je vršena prva tri dana po prijemu i jedan dan pre otpusta pacijenata, testovima Fugl-Meyer i ARAT. Fugl-Meyer je sistem za evaluaciju motorne funkcije, balansa, nekih kvaliteta senzibiliteta i funkcije zglobova. Koncipiran je na sekvencijalnim stadijumima motornog oporavka hemiplegičnih pacijenata, prateći hipotezu da je restoracija motorne funkcije postepena: pojava refleksa prethodi voljnoj motornoj aktivnosti, sinergije i na kraju voljna motorna funkcija sa normalnim mišićnim refleksima. Glavna procena uključuje pokrete u gornjem i donjem ekstremitetu, senzibilitet i balans. Test traje 30 do 40 minuta, a motorno bodovanje sadrži 33 stavke za gornji ekstermitet uključujući pokrete proksimalno i distalnih delova. Totalni skor za gornje ekstremitete je od 0-66. Test hvatanja i dosezanja predmeta (ARAT) je standardizovana skala merenja (ruke i šake). ARAT je baziran na pretpostavci da kompleksni pokreti gornjeg ekstremiteta koji se koriste u aktivnostima dnevnog života mogu da se objasne i procene sa četiri bazična pokreta: dosezanje, hvatanje, stezanje koristeći samo palac i prst, i udružene pokrete fleksije i ekstenzije u laktu i ramenu. Test procenjuje sposobnost da se podignu objekti različitog oblika do visine 37.5 cm, pomere objekti cilindričnog oblika na dužinu od 37.5 cm i korišćenje "pinch" hvatanja (palac i prst). ARAT je stepenovan sa 4 tačke skale (57 je maksimum

za svaki gornji ekstremitet): 3 poena ako se zadatak izvrši normalno, 2 poena ako je zadatak izvršen potpuno, ali je potrebno mnogo duže vreme, ili je urađeno sa teškoćom ili je urađen zadatak, ali sa oštećenom koordinacijom, 1 poen kada je parcijalno urađena radnja, 0 nije urađen zadatak.Test može da se uradi za 8 do 10 minuta. Rezultat Analizom faktora korelacije zaključeno je da postoji visoka korelacija između ova dva testa (Fugl -Meyer i ARAT ) i između funkcionalne procene i neurološke procene. Zaključak Oba testa, Fugl-Meyer motorički rezultat i ARAT, bili su jednako osetljivi na promene u toku oporavka pacijenata i mogu da se rutinski koriste u merenju motornog oporavka funkcije gornjih ekstremiteta. P KVALIFIKACIJA TEŽINE BOLESTI OBOLELIH OD SISTEMSKOG ERITEMSKOG LUPUSA KORIŠNJEM SLEDAI SKORA Vilotić - Subotić R, Raškovic S, Plečić - Knežević V, Tomić D, Sajerman S Bolnica Valjevo, Srbija drrs@ptt.yu Uvod: Postoji više od oko 60 modela za kliničku procenu aktivnosti bolesti kod obolelih od sistemskog eritemskog lupusa, a samo nekoliko od njih se primenjuje u rutinskom radu. Najčešće primenjivani su SLEDAI, BILAG, SLAM koji imaju međusobno dobru korelaciju. Često se koristi AIMS skala za merenje posledica artritisa i HAQ upitnik za procenu zdravstvenog statusa. SLEDAI (SLE disease activity index) je validan model globalne procene aktivnosti bolesti. Proistekao je iz konsenzusa stručnjaka koji su se bavili lupusom. Baziran je na postojanju dvadeset četiri deskriptora koji opisuju devet organskih sistema. Maksimalna vrednost SLEDAI je 105. Cilj rada: da ukaže na procenu težine bolesti kod obolelih od sistemskog eritemskog lupusa korišćenjem SLEDAI skora Metodologija rada: procenjivana je aktivnost bolesti korišćenjem SLEDAI skora kod 34 ispitanika sa dijagnozom sistemskog eritemskog lupusa sa prosečnim trajanjem bolesti 4.12 godina u momentu posmatranja. Prema broju indeksnih poena izraženih preko SLEDAI skora pacijenti su podeljeni u 3 grupe: pacijenti sa blagom formom bolesti (manje od 9 indeksnih poena), umereno aktivnom (9 - 20 indeksnih poena) i aktivnom bolesti (više od 20 indeksnih poena) Rezultati rada: U grupi naših ispitanika nije bilo bolesnika sa brojem indeksnih poena manjim od 9, umerenu aktivnost je imalo 14.71 % ispitanika (srednja vrednost 15.2 indeksnih poena). Aktivnu bolest imalo je 85.29 % ispitanika (sa brojem indeksnih poena većim od 20), srednja vrednost 36.20 indeksnih poena. Najmanja vrednost SLEDAI skora kod naših ispitanika iznosila je 12, najveća 79 (srednja vrednost 23.12; sd = 15.88). Najveći broj pacijenata imao je vrednosti skora do 45 (7/34, što čini 79.42 %). Zaključak: SLEDAI skor može da posluži kao globalni model za procenu aktivnosti i praćenje bolesti što i može uticati na odluku o vođenju terapije. Ključne reči: SLE, SLEDAI, indeks aktivnosti bolesti

upravnik kraljevskih rudnika u Frajburgu i to 1856. kao i novac iz II i IV veka nove ere. nauke i kulture. g.HEMIJSKE KARAKTERISTIKE MINERALNIH VODA VRNJAČKE BANJE Popović G1. Njegovo predavanje o mineralnim vodama Vrnjačke banje. koji je nađen u njemu. održano na Velikoj školi u Beogradu 1869 godine. Konstantinović Lj2 1 Institut za rehabilitaciju Beograd. izuzetna ličnost srpske medicine. proferor Pančić je napisao: „Premda nema mineralne vode koja bi se mogla sa kojom drugom lekovitom vodom na svetu sravnati. to se slobodno i naša Vrnjačka banja može u istim nevoljama upotrebljavati. U pogledu poređenja minerlanih voda Vrnjačke banje sa sličnim vodama u Evropi i ocenjujući njena lekovita svojstva. Prve preporuke za lečenje u ovoj banji. godine. a ponovo počinju da se koriste tek 1858.“ Tako je profesor Pančić bio prvi lekar koji je uočio lekovite vrednosti Vrnjačke tople vode.RESURSI I PRIMENA FIZIČKO . Beograd. godine prilikom kaptaže tople vode. dao je profesor Josif Pančić. 2Klinika za rehabilitaciju ''Dr Miroslav Zotović''. Posle propasti rimske imperije lekovite vode ove banje pale su u zaborav. zapisano je: „ voda je mlaka i kisela. U izveštaju barona Herdera posle urađenih analiza. geolog i rudarski stručnjak. to opet držim da neću mnogo pogrešiti ako uporedim našu Vrnjačku vodu sa hvaljenim toplim kiseljacima u Emsu. prema postojećim podacima uradio ih je baron Herder. godine.Tema VIII BALNEOKLIMATOTERAPIJA . Što se tiče prvih hemijski analiza tople mineralne vode Vrnjačke banje. a koji je pokaziovao veliko interesovanje za Vrnjačku banju i njene lekovite vode. probudilo je veliko interesovanje javnosti i bilo najbolja preporuka za korišćenje ovih voda u lečenju. Eksponati iz antičkog doba koji se čuvaju u vitrinama banjskog kupatila. da kako sa nužnom predostrožnošću i po pravilima koje u svakom pojedinom slučaju samo vešt lekar propisati moze. indikovao ih za upotrebu kod određenih oboljenja i ujedno prvi lekar koji je upućivao bolesnike na lečenje u Vrnjačku banju. sredinom prošlog veka. stoga što svaka sadrži makar najmanje nečega čega u drugim nema. Srbija Prema postojećim podacima lekovite mineralne vode Vrnjačke banje koristili su još stari Rimljani. što se retko u prirodi javlja. Pa kako se Emska voda preporučuje u lečenju hroničnih katara utrobnog kanala. a u lekovitom pogledu uporedjena je sa lekovitom vodom Šlosburn u Karlsbadu u Češkoj“. nađeni su 1924. dok je zvanična banjska sezona otvorena 1870. o čemu svedoči „Rimski izvor“ i rimsko kupatilo. .

Mineralne vode Vrnjačke banje su dobro mineralizovane. osnovni katjoni su: Na+ (natrijum). izdata 1928. a hladne samo za pijenje. Vode se piju na samom izvoru (krenoterapija) a po uputstvu lekara. Ca++ (kalcijum) i Mg++ (magnezijum) a od anjona dominantan je jon hidrokarbonata (HCO3-). Pored ovih dominantnih jona. individualnom doziranju. pa bilo da se pije ili da se u njoj kupa“. Iz ove definicije se vidi da se već tada vodilo računa o osnovnim principima balneoterapije: preciznom. Tabela br.87 96. U Vrnjačkoj banji postoje četiri izvora mineralnih voda: Topli izvor 2) Snežnik 3) Slatina i 4) Jezero Tople mineralne vode se upotrebljavaju za pijenje. kupanje. Veoma je značajno što ove vode sadrže minimalne količine hlorida. O mineralnim vodama Milić u ovoj monografiji kaže: „Mineralna voda je lek.59 17.34 19. Tabela br. prve detaljne hemijske analize mineralnih voda Vrnjačke banje uradio je prof.77 Slatina 3. Da su mineralne vode bile centralni i glavni terapijski agens Vrnjačke banje potvrdjuje i monografija „lečenje u Vrnjačkoj banji“ poznatog banjskoj lekara Tome Milića.67 Što se tiče jonskog sastava mineralnih voda Vrnjačke banje.65 13. pa bilo da se upotrebi za piće ili kupanje. klizme. inhalacije.51 14. s obzirom na to da se u balneoterapijske svrhe koriste uglavnom pijenjem. kao i drugi lekovi. davne 1874. kod svakog bolesnika posebno.39 Snežnik 2. vaginalna ispiranja. godine. što se vidi iz tab. ispiranja žučnih kanala putem duodenalne sonde.69 61.58 96.43 90. 1 Izvori Vrnjacke banje Izvor mineralizacija u gr/l Topli 3.41 .16 25. 2 Prikaz glavnih jona u mineralnim vodama Vrnjačke banje (izraženo u milival %) Izvor Topli Jezero Snežnik Slatina Na+ 69.43 HCO396.91 Ca++ 11.Od naših stručnjaka.39 18. Pijenje mineralnih voda je glavni i esencijalni vid balneoterapije Vrnjačke banje. mineralne vode Vrnjačke banje sadrže i male količine Li (litijuma).88 48. Mn (mangana). Sima lozanić. godine. 1. fluorida i bromida.11 Jezero 3. sulfata. fosfata. Fe (gvožđe). i kao što se lekovi ne mogu dati svakom bolesniku isti i u istoj količini tako se ni mineralna voda ne može svakom bolesniku dati u istoj količini i u isto vreme.86 Mg++ 13. br. kako u odnosu na količinu koju će uneti tako i u odnosu na vreme upotrebe.77 61.

3 hladna Iz tabele se vidi da su vode sa izvora Snežnik i Slatina hladne.20 0. hladna mineralna voda natrijum.3 0.kisela.00 / Snežnik 6. Međutim pored anjonsko-katjonskog sastava. Tabela br. temperaturu i sadržaj gasova. hidrokarbonatna.hidrokarbonatna.90 / Slatina 6.Analiziranjem se zapaža da sve mineralne vode imaju veliku količinu Na+ (natrijuma).4 hipoterma Snežnik 16.6 1. sa izvora Jezero voda je mlaka a sa Toplog izvora je topla. 4 Sadržaj lekovitih gasova u mineralnim vodama Vrnjačke banje i pH vrednosti H2S mg/l Izvor pH CO2 gr/l Topli 6. za lekovitost mineralne vode značajna je njena temperatura kao i sadržaj lekovitih gasova.99 / Uzimajući u obzir anjonsko-katjonski sastav. definitivna klasifikacija mineralnih voda Vrnjačke banje bila bi sledaća: Tabela br. hladna mineralna voda . Tabela br. Obzirom na dominantne anjone i katjone. ugljeno.8 hladna Slatina 16. Jezero i Slatina) i natrijum-kalcijum magnezijum hidrokarbonatnih (Snežnik). Što se tiče sadržaja lekovitih gasova u mineralnim vodama Vrnjačke banje. hipoterma natrijum-kalcijum-magnezijum.3 homeoterma Jezero 26. svi izvori a najviše Slatina sadrže značajne količine ugljn-dioksida (CO2) a Topli izvor i vodonik-sulfida (H2S). ugljeno kisela.3 1. 5 Izvor Topli Jezero Snežnik Slatina Kategorizacija mineralnih voda Vrnjačke banje Kategorija natrijum-hidrokarbonatna. ugljeno-kisela. ugljeno-kisela. prema Quentin-u.001 Jezero 6. najmanje Snežnik koji ima i najveću količinu kalcijuma (Ca++) i magnezijuma (Mg++). Od anjona u svim voda je dominantan hidrokarbonatni jon(HCO3-). 3 Temperatura mineralnih voda Vrnjačke banje Izvor Temperatura C ° Kategorija Topli 35. ove vode pripadaju kategoriji natrijum-hidrokarbonatnih (Topli izvor. Postojeće temperature mineralnih voda Vrnjačke banje su od značaja obzirm na indikacije i način njihove upotrebe.5 1. sulfidna homeoterma natrijum-hidrokarbonatna.

Pozitivni rezultati primenjenog balneoklimatskog lečenja bitno zavise od pravilno postavljenih indikacija i kontraindikacija te njihovo detaljno poznavanje predstavlja imperativ za lekare koji upućuju. mikroelemenata. što se ispoljava holeretičnim. jetri i bilijarnom sistemu. U terapijske svrhe koriste se uglavnom pijenjem jer najizrazitije deluju na sekreciju i motilitet želudačno-crevnog trakta i na bilijarne funkcije. što je od značaja u terapiji gastro intestinalnih. Hidrokarbonatne mineralne vode deluju i na sekretornu funkciju jetre. akutne zapaljenske bolesti . crevima. hepatobilijarnih i uroloških oboljenja. U zaključku treba istaći da su mineralne vode pomoćna lekovita sredstva i da za razliku od lekova – sintetskih preparata. Međutim. a magnezijum sedativno. Sumpor iz sulfidnih mineralnih voda (Topli izvor). kalcijum u ovim vodama deluje aniinflamatorno i diuretski. a zatim i holagognim dejstvom. veći divertikuli i divertikulitis. Glavni učinak ovih voda zasniva se na alkalnom dejstvu hidro-karbonatnog jona (naročito natrijum hidrokarbonatnih) kod kojih odmah posle upotrebe dolazi do smanjenja kiselosti želudačnog soka. a posebno za one koji treba da realizuju kompleksni program balneo-klimatoterapije. rekonvalescenta stanja (posle preležanih akutnih oboljenja i određenih hirurških intervencija na organima za varenje). a najbolji efekti se ispoljavaju njihovom upotrebom na samom izvoru. lakši oblici insulin nezavisnog dijabetes mellitus-a. hepatobilijarnim oboljenjima i diabetes mellitus-om je posledica toga što se ono sprovodi u savremenoj. temperaturom. Oni deluju sadržajem raznih minerala. sveobuhvatno balneoterapijsko dejstvo ne samo mineralnih voda već i povoljnih klimatskih čiinilaca Vrnjačke banje kod bolesnika sa gastrointestinalim. maksimalno organizovanoj i specijalizovanoj medicinskoj ustanovi Vrnjačke banje. Kontraindikacije su maligne i benigne neoplazme. želdcu. ciste i apscesi jetre i pankreasa. Indikacije za primenu kompleksne balneoklimatoterapije u specijalizovanim medicinskim banjskim ustanovama Vrnjačke banje su: hronične neifektivne zapaljenske bolesti (bez pratećih i nastalih komplikacija) i funkciski poremećaji u jednjaku. pankreasu. gasovima. Ovakvo polifiziološko delovanje prirodnih lekovitih faktora objašnjava se njihovim složenim hemijskim sastavom. deluje hipoglikemiski jer ulazi u izgradnju insulinskog lanca i drugih belnačevina odnostno strukturnih elemenata žive supstance. učestuje u sintezi niza amino kiselina. Međutim. stimuliše tkivno disanje. regenerativne procese.Iz table se zapaža da su mineralne vode Vrnjačke banje natrijum i kalcijummagnezijum hidrokarbonatne. mineralne vode i uopšte prirodna lekovita sredstva deluju na više sistema ili čitav organizam. koji ispoljavaju uglavnom selektivno dejstvo na pojedine funkcionalne sisteme. krvarenje. Kalcijum-magnezijum hidrokarbonatne vode imaju slabije izražen alkalni efekat i slabije se resorbuju iz digestivnog trakta.

klimato i talasoterapija i rehabilitacija. Pun procvat su naša kao i evropska banjsko klimatska mesta doživela u periodu između dva svetska rata. Literatura: 1.yu Područije Srbije je izrazito bogato u posedovanju prirodnih lekovitih činilaca (lekovite vode. Beograd. S obzirom na to da su se način i svrha korišćenja prirodnih lekovitih činilaca kroz vremenska razdoblja menjali. oslobadjanja od sve prisutnijih stresova i raznih drugih aktivnosti koje danas svrstavamo uglavnom u prevenciju. kalkulozni holecistitisi i holangitisi. Beograd 1996 NOVA BANJA . Srbija mbcons@eunet. otklanjanja loših životnih navika. Bogoljubov M: Suština i mehanizam delovanja unetih mineralnih voda. 997 3. današnja uloga banjsko klimatskih mesta se značajno promenila u odnosu na prošla vremena pre svega u osnovnom motivu ljudi da ih posećuju. lekarski priručnik. U cilju relaksacije. Do pojave izrazitih konceptualnih razlika u . Mihajlović D i sar. neizlečene crevne parazitoze. obstruktivni ikterus. 1987. Miroslav Zotović’’ Beograd. dijabetes mellitus sa komplikacijama. Srpski Arhiv.SAVREMEN KONCEPT KORIŠĆENJA PRIRODNIH LEKOVITIH ČINILACA Čutović M Klinika za rehabilitaciju ’’Dr. Od nekadašnjih dominantno lečilišnih ustanova i mesta današnje banje su postale mesta za sve masovniji odmor i oporavak uz potrebu za intenzivnim korišćenjem prirodnih lekovitih i blagotvornih činilaca. 1958. CIBIF. Godić V. veka i između dva svetska rata na njemu izgradi i razvije relativno veliki broj banjskih i klimatskih mesta u kojima su glavnu ulogu igrale ugledne lečilišne ustanove. popravljanja psihofizičkog stanja. T Jovanović. G Popović. S Conić: Balneoklimatologija. južnoj i istočnoj Evropi a prilikom njihove gradnje posebno se vodilo računa o čuvanju prirodnog resursa zbog koga je dotično banjsko klimatsko mesto i formirano. Beograd. Škerović Đ: Uticaj tople mineralne vode Vrnjačke banje kod psa. 1992. Ova mesta gradjena su i organizovana po uzoru na slična u srednjoj. lekovita blata.: Balneo. g. sedmo izdanje.(infektivne i neinfektivne). dekompenzovane ciroze jetre i bilijarna ciroza. portna hipertenzija. Zbornik radova 2. U tom periodu nismo se mnogo razlikovali od najrazvijenijih delova Evrope pa je i ekonomski učinak naših banja i vazdušnih sanatorijuma toga doba zauzimao značajno mesto u ekonomiji države. hronična oboljenja sa pretećim ili već nastalim komplikacijama (koje nisu hirurško operativno zbrinute). M Janjić. lekoviti gasovi i lekoviti klimati) što je predstavljalo dovoljan razlog da se u periodu druge polovine 19. 7-8. I jugoslovenski balneoklimatološki kongres. obnove energije. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. akutni i hronični pakreatitis. od 1486-1510 4.

Italija. da oni najintenzivnije aktiviraju prirodne lekovite činioce. U našim uslovima ovaj problem je doveo do potpunog zapuštanja banjsko klimatskih mesta. zapuštanja i zagađenja karakterističnih prirodnih resursa i mnogih drugih problema. i raznih drugih znanja i veština koje se primenjuju sa ciljem dostizanja maksimuma u negovanju tela i duše savremenog čoveka. Posle ovog. a među njima i farmakologija što je uslovilo intenzivan razvoj farmaceutske industrije kao i pojavu primene modernih tehnologija kako u terapiji tako i u dijagnostici. ’’Nova banja’’ (SPA centar) je potpuno nov proizvod koji očigledno odgovara najvećem broju savremene humane populacije i koji počiva na veoma raznovrsnoj primeni prirodnih lekovitih činilaca (uglavnom vode ali i drugih). pre svega termalnu vodu. u novijoj istoriji svakako najznačajnijeg događaja. Mađarska. moderna brojna naučna dostignuća ne samo medicinskih već i . njihove nekontrolisane i pogrešne transformacije u neku vrstu turističkih mesta kakva ne postoje nigde u svetu. došlo je do izrazito intenzivnog razvoja nauke i tehnologija. Pokušaji izgradnje ’’centara za specijalizovanu rehabilitaciju’’ u nekima od razvijenijih banjsko klimatskih mesta zaslužuje pažnju ali nije dao zadovoljavajuće rezultate. banjska i klimatska mesta Srbije su najzapuštenija i najneorganizovanija u Evropi tako da se više ne mogu porediti ni sa Rumunijom i Bugarskom a kamoli srednje evropskim zemljama pod čijim uticajem su se pre stotinak godina i razvile. Kroz razne vrste Wellnesa koji se organizuju u okviru SPA centra postiže se zadovoljenje interesa vrlo različitih populacija. Tvorci ovog modela su Amerika i Kanada a u poslednje vreme sve više ’’Novih banja’’ pojavljuje se u najrazvijenijim evropskim zemljama (Nemačka. nažalost. Austrija. da pobuđuju interes ogromnog broja ljudi svih uzrasta i da predstavljaju veoma profitabilnu savremenu delatnost. U ovom trenutku.fukcionisanju banjsko klimatskih mesta nije došlo naglo već postepeno a period prekretnice je period drugog svetskog rata. svom izgledu. Slovenija). urbanističkog upropašćavanja. Od maštovitosti organizatora najviše zavisi kvalitet SPA centra koji u pružanju usluga ide od bajkovitih pa do vrlo dinamičnih ambijenata. Savremeni svetski koncept korišćenja prirodnih lekovitih činilaca danas se sprovodi u ’’Novim banjama’’ koje predstavljaju potpuno nov sadržaj i suštinski se jako razlikuju od ranijeg koncepta kako u arhitektonsko-građevinskom tako i u sadržajom smislu. Tako su se do neslućenih razmera razvile medicinske nauke. Vrlo brzo se pokazalo da su SPA centri veoma pogodni upravo za Evropljane. Može se slobodno reći da je ’’Nova banja’’ u sebi pomirila vrednosti iskonski starih prirodnih lekovitih činilaca. Evropa je prilagođavajući ih svojim potrebama vrlo uspešno počela da gradi i organizuje takozvane SPA (Salus per aquam) centre koji su i u Americi stvoreni tek 90-ih godina prošlog veka. Savremen čovek bez obzira što živi duže živi sve nepravilnije i ostaje mu sve manje vremena za brigu o sebi. koji je u mnogo čemu izmenio čitav svet. raspoloženju. osećanjima i brojnim drugim krajnje ličnim momentima koji ranije ili kasnije ugrožavaju kvalitet i dužinu njegovog života. Verovatno je najviše zbog toga došlo do promene uloge i značaja banjskih i klimatskih mesta u životu ljudi pa su i najrazvijenije banje Evrope u dužem periodu (sve do 90-ih godina prošlog veka) preživljavale prilično veliku krizu.

’’Nove banje’’ se mogu organizovati u okviru prostora postojećih banjskih i klimatskih mesta ili na potpuno novim destinacijama što je u našim prilikama često lakše i jeftinije. prostora za što udobniji boravak gostiju i adekvatno obučeni kadrovi. ’’Nova banja’’ mora biti dobro saobraćajno povezana sa velikim emitivnim destinaijama tako da se do nje može brzo stići i njeni sadržaji koristiti ne samo boravišno već i izletnički. U jednom broju razvijenijih banjsko klimatskih mesta u Srbiji živi i radi veliki broj visoko obrazovanih stručnih kadrova raznih vrsta a posebno lekara raznih specijalnosti i njihovih saradnika iz medicinske delatnosti. Nema dileme da koncept ’’Nove banje’’ može pomiriti interese svih i kvalitet takvog jednog mesta najviše će zavisiti od sposobnosti njegovog menadžmenta da u prirodno pogodnom ambijentu. Danas je moderno dovođenje tople lekovite vode do soba korisnika kao i izgradnja raznovrsnih bazena. prvenstveno turističkih radnicima stvara se oportun stav pa oni umesto da razvijaju svoju struku glavnu energiju usmeravaju na suprotstavljanje medicinskim radnicima pa kao posledicu u banjama imamo umesto modernih. sala za vežbanje. Sa druge strane u ostalim akterima. Na žalost u našim prilikama najrazvijeniji banjsko klimatski centri su ’’prebolničeni’’ i stalno pokazuju tendenciju razvoja u pravcu što specijalizovanijeg medicinskog rada sa potpunim odbacivanjem davanja bilo kakvog značaja prirodnih lekovitih činilaca čije korišćenje se prepušta volji gostiju nezavisno od njihovih potreba pa i zdravstvenog stanja.’’ na jednoj i klasične hotele raznih kategorija.drugih nauka.. S obzirom na to da medicinski fakulteti u Srbiji već decenijama praktično nemaju nastavu iz balneoklimatologije ili je imaju u veoma malom obimu naši lekari teže da zapošljavajući se u banjama što više primene svoje egzaktno. veoma stare tehnike tradicionalne medicine poreklom sa istoka i proizvode najmodernijih zapadnih tehnologija. salona lepote i mnogobrojnih drugih sadržaja. iskoristi sve raspoložive ljudske resurse atvarajući potpuno nov proizvod veoma neophodan današnjem čoveku nezavisno od njegovog uzrasta. pola. gradeći što kvalitetnije objekte.Primenu prirodnih lekovitih činilaca . često bez ikakvih drugih sadržaja na drugoj strani. profesije. shvatanja pa i zdravstvenog stanja uz svakodnevne životne aktivnosti. Mora raspolagati sa dovoljnim brojem smeštajnih kapaciteta raznih kategorija. raznih vrsta masažnih kada. Preduslov je posedovanje određene količine prirodnih lekovitih činilaca a pre svega termalne vode. veroispovesti pa i zdravstvenog stanja. Ta činjenica sama po sebi ne bi trebala da bude negativna kada bi se moderne medicinske tehnologije pažljivo kombinovale sa maksimalnom primenom prirodnih lekovitih činilaca. ’’Novih Banja’’ takozvane ’’specijalne bolnice za . teretana. Tako posetilac ’’Nove banje’’ može zadovoljiti svoje potrebe nezavisno od uzrasta. U našim prilikama u većini slučajeva ’’Novu banju’’ je mnogo lakše izgraditi na brojnim lokalitetima koji poseduju pre svega izdašne termalne izvore nego u postojećim banjskim i klimatskim mestima koja su uglavnom urbanistički upropašćena sa zapuštenim i neadekvatno korišćenim prirodnim resursima i veoma konzervativnim navikama. raznovrsnim sportsko rekreativnim objektima i obiljem kulturno zabavnih sadržaja. često instrumentalno znanje. bez ikakve posebne organizacije pa često i značajnijeg gubljenja vremena. gasnih kupki.. blatnih kupatila. izgradnja modernih kapaciteta za što raznovrsniju primenu istih.

. 2003. M. Čutović. V. Mineralne.. Rheumatol Europe 1995. Research and training at spa resorts in Europe. pratiti potrebe različitih generacija svojih posetilaca kontinuirano se prilagođavajući. 8. D. Čutović. Strategija održivog razvoja centralne zone Banje Vrujci. 10. 1963. Zbornik radova. Literatura: 1. Darmstadt: Steinkopff Verlag. 3... 2006. Gutenbrunner Chr. Čutović. Springer-Verlag. uređenja i zaštite banjskih klimatskih mesta u ostvarivanju savremenog koncepta zdravstvenog turizma Srbije. 2003.. Handbuch der Balneologie und medizinischen Klimatologie.149−152. Naturwissenschaftliche Charakterisierung der Peloide. već da ukaže na potrebu njene gradnje. Hildebrandt G. Balneotherapy. Važnu ulogu u ovom procesu ima edukacija stanovništva i usmeravanje ulaganja u pravcu izgradnje infrastrukture i drugih objekata koji sačinjavaju koncept ’’Nove banje’’. Čutović. Balint G... očuvanja kvaliteta i produžetka ljudskog života. Strategija održivog razvoja turizma opštine Gornji Milanovac. 6. International journal of balneology 1998-1999. M.. sauna i fitnes programa pa do uređenja posebnih ambijenata za psihičku relaksaciju. Čutović. od meditacije do holistike. Szbenyi B. Ostalo mora izgraditi na isti način kako su to uradile i okolne razvijene zemlje. Godić.. B. 1989: 95−105. 7.. Komercijalni aspekti zdravstvenog turizma Srbije. Za razliku od naših tradicionalnih predstava o banjama. M. M.izvanredno dopunjuju različite tehnike nege tela u vidu mnogobrojnih masaža. Planiranje uređenje i zaštita banjskih i klimatskih mesta Srbije.. 9. postignuti uspeh je zavidan a afinitet posetilaca trajno obezbeđen. Time će ona zadržati svojstva i ulogu veoma bitne medicinske ustanove čije je težište obavljanje prevencije-veoma masovnog oblika zaštite ljudskog zdravlja.. Lukić. Berlin − Heidelberg − New York − . u Stanković. u koje će isti ljudi dolaziti više puta godišnje. Deseti fizijatrijski dani Jugoslavije Banja Koviljača. Banja Koviljača 2006.. Cilj ovog teksta nije da se detaljno bavi vrstom i kvalitetom sadržaja u ’’Novoj banji’’ kao novom proizvodu.. 24. Antunović.. Eichelsdörfer D. S. Banje Srbije. U koliko se svi raspoloživi sadržaji adekvatno medicinski verifikuju počevši od neagresivne dijagnostike pa do stručnih preporuka pojedinih sadržaja pojedincima u zavisnosti od procene njihovih potreba. u kome ne sme biti dosadno i koje će. Kojović. 4. termalne i termomineralne vode Srbije. shodno interesima savremenog čoveka. Vrnjačka Banja − Beograd. M. Srbija raspolaže sa ogromnom količinom prirodnih resursa. In: Kompendium der Balneologie und Kurortmedizin. skrećući pažnju na mogućnost opstanka ovakvih programa u modernim socioekonoskim prilikama. 1999.. M. 5. Značaj planiranja. Filipović B. ’’Nova banja’’ mora biti mesto gde će se sve više okupljati mladi i zdravi. Udruženje banjskih i klimatskih mesta Srbije − Institut za hidrogeologiju Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu.. 2. M.Radić.

4Zavod za medicinu rada DZ Tuzla. Burić M. Srbija. M. BiH becirovic-tz@hotmail. Šta je balneologija-balneoterapija-mineralne vode ? Balneologija je nauka o prirodnim banjskim lječilištima koja koriste prirodne mineralne vode u terapijske i profilakričke svrhe. M.. T. mitskim i religioznim obrascima..com Prirodni teraputski činioci koji se koriste za liječenje. 2005. kada je u Berlinu ustanovljena Balneološka sekcija Lječilišnog društva. D.. 13. Problemi. BiH. Mineralne termalne vode su se manje ili više koristile (već u . IV Kongres Balneoklimatologa Jugoslavije sa internacionalnim učešćem. godinu. BiH. Lješević. Mineralne. Prirodne i terapeutske veze između ove dvije discipline su logične i često se koriste u jedinstvenom nazivu balneo . Mihajlović. Krunić O. Filipović. Balneoterapija je skup postupaka kojima se voda s ljekovitih izvora koristi u svrhu liječenja. pogotovo ako se izučava skupa sa klimatoterapijom. B. klimatoterapiji I talasoterapiji. Šta “kaže” istorija? Istoričari medicine smatraju 1878. Mutapčić S4 1 Poliklinika za fizikalnu medicinu I rehabilitaciju DZ Tuzla. 1996. Urbana ekologija. RESURSI I PRIMJENA TERMOMINERALNIH VODA U BALNEOLOGIJI 1 2 Bećirović E . 2Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju KBC Niš.. 15.Duraković S3.klimato . suhog ostatka na 1 litar vode. 2003. Filipović. Kapidžić . Savremeno stanje banjskog i klimatskog lečenja. značajnom zbog uvođenja naučnog pristupa u balneologiju i prekida tradicije opterećene kultnim. Jovanović. Vukelić.. perspektiva razvoja. S. balneoterapiji. 1995.terapija.talasoterapije. Hidrogeotermalni resursi kao faktor razvoja i nove strategije urbanizacije banja. rehabilitaciju i rekreaciju (oboljelih.mineralnim vodama. Dukić. Lazović M . 14. ULOGA.Bašić N3. 1995. B. Mihajlović. Milosavljević S. Kapidžić . Pod pojmom mineralna voda smatra se ona ona voda koja ima više od 1 gr. Balneoterapija predstavlja najšira prirodna bogatstva. njihovoj ulozi resursima i primjeni u balneologiji... termalne i termotermalne vode Srbije. 11. 12. zdravih) ogledaju se uglavnom u tri prirodna segmenta. T. povrijeđenih. Delalić A3. Obzirom na zadatu temu «govoriti» ćemo samo o termo . 3Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju UKC Tuzla. Nije bez razloga čest izraz u svezi ovih prirodnih činioca i talasoterapija pa se onda može govoriti i u zajednici balneo klimato .... 1995. 16. Balneoklimatologija od empirije do nauke.Barcelona − Budapest − Hongkong − London − Mailand − Paris − Santa Clara − Singapur − Tokyo. Mesto i značaj mineralnih voda u razvoju banjskih i klimatskih mesta Jugoslavije. 1998. Svaka ova disciplina ponaosob sa svojim terapeutskim činiocima ima izuzetnu važnost u zdravstvu samo ako se pravilno koristi i ako su ti centri stavljeni pod kontrolu doktrinalne primjene.

luesu i akutnih vručinskih stanja. da ne ustraju na izrazu mineralna voda nego na izrazu’’prirodna’’ mineralna voda.predhistorijsko doba). prirodne mineralne vode moraju ostati orginalni prirodni produkt i ne smiju biti tehnološki obrađivane. otoka (vjerojatno kardialnog uzroka). Strumici itd.e. koji preporučuje kupke u termama i pijenje mineralnih voda. sastav. potrebno je posebice istaknuti balneološku i geološku definiciju koje su u praksi dobro slažu. Za prirodne ljekovite vode su dozvoljena odstupanja u sastavu do 20%. Tehnika izgradnje kupališta takođe je vremenom mijenjana.20 % od prosječne godišnje vrijednosti za i one čiji ekvivalentni udio iznosi 20 mmol% i +/. koja je i vodeća država obzirom na broj mineralnih voda. a tu tehniku Rimljani su preuzeli od Vizantinaca a preko njih Arabljani i Turci. Niškoj banji. Već je Hipokrat (460-377 n. prije naše ere).) i u Očeslavcima u Slovačkoj (1883 god. Evropske smjernice za kvalitetu takvih voda su slijedeće: izvor vode je prirodan.Još i danas su poznate «turske kupke» tj. Usporedo sa upotrebom i učincima istraživači su već u to vrijeme poznavali štetne posljedice balneoterapije kod tuberkuloze. je prema historijskim izvorima bio Celij Aurelianus (krajem 2. Gornjem Šeheru (kod Banja Luke). Celzijus u prvom stoljeću naše ere preporučuje kupke sa istovremenom upotrebom lijekovitih biljaka i mirisnih soli.50 % prosječne godišnje vrijednosti za CO2. stoljeća naše ere). Jedini liječnik starog vijeka. vodu s temperaturom na izvoru iznad 20°C i bez obzira na mineralizaciju možemo nazvati termalnom vodom. temperatura i druge važne osobine odstupaju najviše +/. Po novim smjernicama Evropske zajednice. To između ostalog dokazuju i nalazišta. Izvorska pitka voda razlikuje se od prirodne mineralne vode mineralizacijom. Takođe i danas kod tih bolesti (stanja) postoje kontraindikacije.). .) kritički promatrao upotrebu i liječenje sa izvorima mineralnih voda. U skladu sa smjernicama Europske zajednice i po uzoru na Njemačko zakonodavstvo o mineralnim vodama (u Evropi trenutno najuređeniji sistem) je zasnovano i novo Slovensko zakonodavstvo sažeto u Pravilniku o prirodnoj mirelanoj vodi i izvorskoj vodi (marta 2000.) kupke uopće ne spominje. Moritzu u Švajcarskoj. voda se ne smije dezinficirati niti drugačije tehnološki pripremati. Zakonodavstvo sa područja mineralnih voda je u Evropskoj zajednici najviše razvijeno u Njemačkoj. registriranih u Evropskoj zajednici. U istoriji medicine je balneologija imala prilično raznoliku ulogu: od perioda potpunog povjerenja. krvarenja. pa čak do potpunog negiranja. zaštićeno i uređeno vrelo. jer ima 471 od 946 mineralnih voda.Nalazimo ih u Budimpešti. U dolini Engadin su pronašli stare kaptaže iz bronzanog doba (oko 1000 god. Vijeće Evropske zajednice o termomineralnim vodama Vijeće Evropske zajednice je dopunama iz 1996 godine ‘’savjetovalo’’ svojim članicama.Nešto mlađe iskopine su pronašli u Jamnici u Hrvatskoj (1828 god. takva voda ima prehrambeno-fiziološke učinke.e. voda ima prvobitnu čistoću na izvoru zbog prisustva fiziološko važnih mineralnih tvari i elemenata u tragovima a i drugih sastojaka.) Što se termalnih voda tiče. Galen (129-199 n. okrugli pokriveni bazeni sa prostorijama za «bivanje» prije i poslije kupki. otkrivena 1907 godine u St.

Hloridne vode. .2). suporvodonik i radon.mineralne (suhi ostatak iznad 1 gr/1 litar vode pri t6emperaturi od 1800C) *Prema toplotnom stupnju MV se dijele na: hipotermne (20 .oligomineralne (suhi ostatak ispod 1gr/1 litar vode pri temperaturi od 1800C). sulfat (SO4) Dijeluje laksativno jer joni MgSO4 vezuju za sebe veliku kolićinu vode. pijenjem. Podsticajno djeluju na stvaranje mokraćne kiseline. Smanjuju sadržaj masti. Akratopege (temp. *Prema Ph reakciji (MV) se dijele na: kisele (Ph manje od 6.8). 2. 2. Zbog sadržaja S djeluju preko pankreasa na jače lučenje insulina (hipoglikemijski dijabet). 3. ugljeno . 4. Povećavaju diurezu. homeotermne (30 . hiperterme (400C i dalje). As. Hladne MV su ispod 20º C (temp. Sulfatne vode (SO4).Osobine termomineralnih voda * Prema svom porijeklu mineralne vode (MV) mogu biti vadozne (potiču iz atmosferskih padavina).2) * Najvažniji anioni koji se mogu naći u MV su: hidrokarbonatni (HCO3). Mg. juvenilne (potiču iz usijane magme I fosilne dubinske vode). natrijum hloridne (murijatične ili slane) II grupa MV koje sadrže materije koje su biološki aktive u malim količinama (tkz. Jodne vode (1 mg/dm3 joda).8 . gvožđevite vode (10 mg/dm3 gvožđa). magnezijum sulfatne (gorke). kalcijum. Ca. . 2. 1. Sulfatne vode sadrže Na. sulfati (SO4). Primjenjuju se uglavnom pijenjem.400C. Fe. natrium sulfatne (salinične). 3. kupanjem. alkalne (Ph veći od 7.7 mg/dm3 arsena) III grupa MV koje sadrže rastvorene gasove: 1. mikroelementi). Na hepatobilijarni trakt djeluje holeretično i holagogno.niža od 20ºC) Hidrokarbonatske vode (HCO3). Sulfatne. * Elementi koji se mogu naći u MV. I. vaginalnim orošavanjem.kisele vode (više od 1 g/dm3 slobodnog ugljendioksida). Mg.7. Hidrokarbonatne vode (HCO3).300C). radioaktivne vode (čija koncentracija aktivnosti iznosi najmanje 50 Bq/dm3). inhalacijom. Ovi gasovi se mogu pojaviti iz zemlje I bez vode. a od katjona Na. magnezijum hidrokarbonatne (zemno-alkalne). * Prema količini suhog ostatka MV se dijele na: . a biloški su aktivni: S. Primjenjuju se. IV grupa Akratoterme (divlje vode). natrijum hidrokarbonatne (alkalne). a od oligoelemenata bakar i kobalt * Najvažniji gasovi su: ugljendioksid. Sumporaste vode (s najmanje 1 mg/dm3 titriranog sumpora). Alkalne vode djeluju na neutralizaciju sone kiseline u želudcu a zemno –alkalne djeluju antiinflamatorno i sedativno na gastrointestinalni trakt. arsenske vode (0. mora). Klasifikacija MV po Quentinu ima četiri grupe: I grupa (MV) koje sadrže više od 1gr/dm3 rastvorenih čvrstih materija a karakter vode određuje se prema jonima kojih ima više 20 mvol%: 1. neutralne (Ph od 6. hlor (Cl).

S manjuju diurezu. Povećavaju izlučivanje mokraćne kiseline. kupanjem. Ugljeno . Djeluju kao ekspektoransi. Radioaktivne vode. sudjeluje u produkciji tireoidnog hormona.5 % i više). poticanje mikrocirkulacije. djeluju sedativno. Primjenjuju se. povećava leukocite. Stimulativno djeluju na stavranje insulina preko S. a refleksno izazivaju nastajanje vazodilatacija na periferiji (bez toplote) . lučenje HCl. Smanjuju hipersekreciju žljezde. Nikada se ne koristi per os. venski hematokrit i feremiju.Hloridne vode(Cl). Radon smanjuje broj eritrocita i krvni tlak. kočenje mitoze u koži (pokusi na životinjama).nadbubrežna žlijezda pa onda se povećava lučenje glikokortikoida (analgetski efekat?). Gvožđovito-arsenske vode (Fe. pijenjem. Radioaktivne vode imaju najjaći analgetski efekat od svih mineralnih voda. pijenjem. As). Oprez kod primjene. smanjuju krvni tlak. uticaj na kožni metabolizam I termoregulaciju. popravljaju hemoglobin. pijenjem. Koristi se kod hipohromne i sideropenijske anemije. osetljivost na UV zrake. Podstiću eritropoezu (djeluju nadražajno na koštanu srž). Zadržavaju tećnost. Primjenjuju se. dakle primjenjuju se kod hipertireoze. U koži izazivaju vazodilataciju arteriola i kapilara pa zbog toga smanjuju krvni tlak. produžuju dijastolu. povećavaju udarni i sistolni volumen srca. na disajni centar djeluju povećavanjem ventilacije pluća. Indirektno djeluje na hipofizu. Radon stimuliše rad jajnika koji su u hipofunkciji (sterilitet). Jodne vode. Neposredni učinci različitih vrsta kupki na organizam NaCl. Najćešće upotrebljavane vode.kisele vode (CO2) Primjenjuju se. Smanjuju periferni otpor i tonus u arterijskom sistemu. kupanjem i inhalacijom. Primjenjuju se kupanjem. motilitet crijeva i oticanje žući. Pospješuju lučenje mokraćne kiseline (giht).pospješuju debljanje kod odraslih. a time i krvni tlak. kupanjem. opuštanje mišića. Povoljno djeluju kod kožne Tbc i psorijaze. Ove vode sadrže jod i brom. djeluju keratolitički (psorijaza. eritrocite. Primenjuju se pijenjem I kupanjem. Jod unijet vodom u cijelosti se apsorbuje u krv a izlućuje putem bubrega. Arsen uzet u većim kolićinama je otrovan. ”suhe kupke”. krvotoka. Primjenjuju se. Lokalno djeluju na termoreceptore (toplota). Djeluju lokalno i opšte. a na to su naročito osjetljive endokrine žlijezde i koštana srž. . Podstiću želudćano lućenje. Kontraindicirane su kod bubrežnih i srćanih oboljenja i hipertenzije. hronični ekcem).značajna uloga za periferne krvne sudove gdje je toplota kontraindicirana. Sumporovite vode. Resorbuju se putem kože za 3 h.natriju hlorna (2 . Opšte djelovanje je preko kože. pijenjem. Uzete per os povećavaju diurezu. modulacija upale. Biološko dejstvo radonskih voda potiće od alfa zraka koji izazivaju jonizaciju tkiva. Ove vode se primjenjuju na samom izvoru. promjena osmatskog ponašanja kože. zbog retencije S u hrskavici indikovane su kod reumatskih bolesti (psorijatični artritis). s čime se aktivira sistem hipofiza . kupanjem i inhalacijom. Arsenske vode djeluju anabolički (blokiraju redoks sistem i smanjuju dejstvo tiroksina) . eliminišu preko bubrega za 10 h. motilitet želudca i crijeva. inhalacijom i pijenjem.

Radioaktivna (radonska) analgezija. Smanjenje sinteze DNK I povišenje obnove DNK. Sumporna. najviše sumporovite. utjecaj na enzimski metabolizam u koži.Tada se resorbuju materije koje su se adsorbovale i imbibirale kožu. vazodilatacija. Temperatura voda ne smije biti niža od 20°C. kočenje Langerhansovih stanica u koži.humoralnim putem prenose na odgovarajuće organe I sisteme. Pri spoljnoj primjeni mineralnih voda kože prima i transformiše sve vrste nadražaja . ugljen-dioksid. modulecija upale. povišenje izlučivanja uričke kiseline. kalcijum i drugi elementi. One pri spoljnoj primjeni djeluju na organizam termički. modulacija upale . sumporovodonik.kisele. Neke mineralne vode. inaktivacija epinefrina. sniženje krvnog tlaka. U koži se pri tome stvaraju biološki aktivne materije: acetil holin. pokriven ekskretima lojnih žlijezda. Resorpcija je proporcijalna njihovom parcijalnom pritisku u vodi.hloridne vode. povećavaju diurezu. Način primjene i mehanizam dejstva Termalne vode su velika grupa prirodnih mineralnih voda iz prirodnih izvora i umjetnih bušotina. utjecaj na receptore za hladnoću i hipotermija. a inhibiraju hidrokarbonatne vode. (mjesna imunosupresija). dok sulfatne i hidrokarbonatne vode stimulišu sekreciju i oticanje žuči (holeretičko i holagogno dejstvo). Crijevnu peristaltiku pojačavaju magnezijum sulfatne i natrijum . Hemijsko dejstvo se sastoji u tome što se pojedine hemijske materije resorbuju kroz kožu i prelaze u krvotok djelujuću na taj način ne samo na kožu. Termalne vode nisu namjenjene za piće. povišenje kapilarnog otoka. narošito ugljeno . Osnovnu prepreku za resorpciju pruža rožasti sloj kože. poticanje hijaluronidazne djelatnosti. odakle se oni neuro .Analiza ljekovite vode mora se u vidu analize ljekovitih kupališta ili ljekovitih izvora lječilišta s ljekovitim izvorom provoditi najmanje svakih 10 godina. nego za kupanje.CO2 (ugljen dioksid). radonske. mehaničke i hemijske. Mineralne vode se primjenjuju spolja kupanjem u kadama i bazenim.termičke. a takođe I svojom toplotom. brom. Želudačnu sekreciju stimulišu ugljeno . već i na druga tkiva i organe. natrijum-hloridne. kao što su gasovi: radon. histamin. natrijum. mehanički i hemijski. Resorpcija se odvija ne samo za vrijeme kupke već i poslije njenog prekida. Mehaničko dejstvo potiče od sile potiska i hidrostatičkog pritiska. a kao analiza punjenja (analiza boca) kod pogona ljekovitih izvora svakih pet godina. jodne. Takođe se resorbuju jod.kisele i natrijum. poticanje gonadne djelatnosti.hloridne. Termičko dejstvo zavisi od temperature vode. i interno-pijenjem i inhaliranjem. ugradnja sumpora u vezivno tkivo. stvaranje steroidnih sintetizirajućih biomembrana. sumpor. U vidu kura liječenja. . sniženje temeljnog metabolizma. ugljeno-kisele. ali u znatno manjoj mjrei.Najviše se resorbuju materije koe su rastvorljive u lipidima. Spolja se primjenjuju skoro sve vrste mineralnih voda. ugradnja sumpora u vezivno tkivo . prilikom svoje peneracije. mineralne vode se uglavnom koriste radi djelovanmja na sekreciju i motilitet gastrointestinalnog i hepatobilijarnog trakta. One pri tome djeluju hemijski i osmotski. serotomin i dr.

hidrogalvanske kupke-kada) bazeni (hidrokineziterapija.uznapredovala arterioskleroza. oblozi i zavoji. druga polovina trudnoće. Balneoreakcija Balneoreakcija se može pojaviti pri kupanju i pijenju. ‘’slobodna upotreba’’. psorijaze. kožne bolesti osim psorijaze.koji se pri kupanju izlućuje iz kožnih stanica a pojačava ga kalijum koji difuzijom prelazi iz kože u tijelo. Mineralne vode se primenjuju i grgotanjem kod oboljenja ždrijela i usne šupljine. jodne. maligne bolesti. hronićna profesionalna trovanja teškim metalima. hroničnog recidiviranog enterokolitisa. kao što su radon i ugljen dioksid. Subtermalne i homeotermalne kao i vode sa nižom mineralizacijom koriste se uglavnom u rekreacione svrhe (bazeni) i sl. dok topla voda djeluje suprotno. rijetko može da se koristi prirodni aerosol koji se stvara na izvorima. kao i vaginalnim orošavanjem kod ginekološkig oboljenja. tuberkuloza u akutnom stadiju. unutarmišićna injekcija.Većina autora misli da je balneoreakcija izazvana acetilholinom. sonoforeza. hipertonija II i III stupnja. obično vještački dobivenog pomoću uređaja za raspršivanje.Neki je autori smatraju normalnom reakcijom hemijskih draži na kožu . bolesti organa za disanje. Inhaliranje mineralne vode se primenjuje u obliku aerosola. koji se oslobađaju iz vode pri njenoj spoljnoj primjeni. pijenje.Kod djece (poslije hepatitisa. natrijum . .depresije. tzv.Javlja se u vidu nesanice. Opšte indikacije i kontraindikacije za primjenu termomineralnih voda Indikacije Kardiovaskularne bolesti.dekompenzovane kardiovaskularne bolesti. duboka starost. aneurizma srca. endokrina i metabolićka oboljenja . dijabetesa. jontoforeza. vrtložne. termalnih i termo-mineralnih voda U balneologiji (uglavnom) mogućnosti ovih voda nisu u potpunosti iskorištene obzirom na rezerve i potencijalne mogućnosti: profilaksa. Mogućnosti iskorištavanja mineralnih. rekreacija i zdravstveni turizam svih programiranih sadržaja. infarkt srca i inzult unutar 3-6 mjeseci.) Kontraindikacije Sve bolesti u aktivnom stadiju. krvne bolesti (hipohromna anemija). u organizam se takođe unose gasovi.povišenom temperaturom.hloridne.hipotonija sa cerebralnim krizama. neurološke bolesti. ginekološka i urološka oboljenja. izmjenične. Flaširaju se uglavnom ugljeno kiseli tipovi vode kao stolne vode (napici u vidu sokova) i sl. infektivne bolesti.sklonost krvarenju.bolesti kože.stenokardije sa ćešćim recidivima. reumatske bolesti. potkožna injekcija (ekstrahovanog CO2 kod angine pectoris). primenjuju se vode koje djeluju sekretolitički: hidrokarbonatne. umora. Inhaliranjem.Hladana voda povećava želudačnu sekreciju i evakuaciju i crijevnu peristaltiku.Pri kupanju uglavnom se pojavljuje poslije 3-6 aplikacija ili 5-6dana boravka u banji. vaginalno orošavanje.pogoršanjem reumatskih tegoba. hroničnih ekcema i dr. rehabilitacija. Na ovaj način. inhalacije. Metoda upotrebe termomineralnih voda Kupke (lokalne. mikroklizme.gubitkom apetita. liječenje. bolesti organa za varenje. hidromasaža).

Prirodni terapeutski činioci banjsko-klimatskih lječilišta u Bosni i Hercegovini.5. Kongres lekara za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju.Zbornik radova. Akademija medicinskih znanosti Hrvatske 2001:219-244. Bećirović E. Tuzla 2004: 139. (drugo izdanje) 2.Zbornik radova. Prirodni ljekoviti činitelji u Hrvatskoj. Bled 1987: 212-214. U: Ivanišević G.Kongres fizijatara Srbije i Crne Gore. Kongres ljekara za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u Jugoslaviji. Ivanišević G. odmrzavanje stijena. Kongres lekara za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u Jugoslaviji. u preradi hrane. Ekspertiza zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u funkciji hrvatske balneološke službe. PrintCom. Franović A. Ivanišević G. Popović G. U: Ivanišević G. Obodsko slovo. Vulović D. . Bled 1987: 142-144. Pijenje mineralne vode u ljekovite svrhe.Zagreb. 5. Živković M. za gajenje riba. 8.U: Ivanišević G. 7. Stevanović M. 4. povrća. Zagreb.Prirodni ljekoviti činitelji u promociji zdravlja čovjeka u 21. 11. 6. Turk Z.Zbornik radova. Knjiga izlaganja na znanstvenom skupu. Bećirović E. 3. (urednici). (urednici). Varaždinske Toplice 2001: 35-44.Prirodni ljekoviti činitelji u promicanju zdravlja čovjeka u 21. Fizikalna terapija. 12. Mjesto i uloga prirodnog faktora u medicinskoj rehabilitaciji u SR Sloveniji. Prirodni ljekoviti činitelji u Hrvatskoj. Posljednjih godina mineralne vode su predmet istraživanja i iskorištavanja u višenamjenske svrhe čime se nesumnjivo postiže njihova potpunija ekonomska valorizacija. 10. Bled 1987: 206-208.Akademija medicinske znanosti Hrvatske. 5. 5. 2000: 11-31. stoljeću. urednik Zdravstveni turizam u Hrvatskoj.Zbornik radova. Tišma R.Knjiga izlaganja na međunarodnom zdravstvenom skupu. voća. 9. Potrebica S. Banjsko klimatska mjesta i mineralne stolne vode Bosne i Hercegovine. Literatura: 1. Rijeka Crnojovica Beograd 2002. Mandić V. počev od toplifikacije objekata u poljoprivnedi i za poljoprivredne potrebe (za gajenje voća i povrća u plastenicima i staklencima. odnosno zemljišta i sl). 5. Bled 1987: 144-147. Prirodni ljekoviti činitelji u Sloveniji. za toplo navodnjavanje. Mihajlović V. Belieza B. Potrebica S. Prirodni lekoviti činioci. Čepelak R. Igalo 2002:26-29.Termalne i termomineralne vode su izvor (u zadnje vrijeme) hidrogeotermalne energije (u zavisnosti od njihove temperature) mogu se koristiti za različite potrebe. Prirodni faktori u medicini-njihovo mjesto i uloga nekad i danas. za zagrijavanje staja. 1-4: 11-22. za sušenje žitarica. Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH.Balneoklimatologija 1998. zagrijavanje zemljišta. Kongres lekara za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Jugoslavije.Zbornik radova. Mesto i uloga prirodnog faktora u medicinskoj rehabilitaciji. Uloga prirodnog faktora u medicinskoj rehabilitaciji u SR Bosni i Hercegovini.

Klinicki centar Srbije.Potić V1. Medical Spa. četri elementa se nameću kao ključni faktori u uspešnom dugoročnom poslovanju: Menadzment SPA centra. ISPA je definisala sedam sektora i vrsta SPA centara: Club Spa. 2Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu. Izazovi su brojni. bez koje je uspeh nemoguć. RAZVOJNI I ORGANIZACIONI IZAZOVI U MENADŽMENTU SPA CENTARA Grajić M1. Bez obzira u kojoj se fazi razvoja nalazi SPA centar. P GLOBALNI TRENDOVI. a industrijski. Unapređenje SPA.Knjiga izlaganja na međunarodnom zdravstvenom skupu. Rezultati. strateška istrazivanja ukazuju na to da je daleko od svog "vrha" i da postoji ogromna rezerva u sve većem broju klijenata i potrebama za korišćenjem SPA usluga.yu Uvod: U proteklih 10 godina došlo je do enormnog rasta SPA industrije. Vesović . Zaključak: Uspešan model SPA centra je integrisao i maksimalizovao sve raspoložive resurse. Cilj: Ukazati na osnovne organizacione i razvojne probleme savremenog SPA i moguća rešenja za njihovu prevenciju Metod: Napravljen je presek stanja i uočeni trendovi u globalnoj SPA industriji. Sa druge strane izuzetna pažnja se globalno poklanja očuvanju i korišćenju prirodnih resursa u lečenju i prevenciji. a konzistentnim unapređenjem kvaliteta usluge pozicionira se i otvara mogućnosti za dalje razvojne potencijale. Srbija mgrajic@eunet. Iako je trend razvoja izuzetno brz i visok. Operativno funkcionisanje SPA. Varaždinske Toplice 2001: 45-52. Cruise Ship Spa. što je vrh piramide razvoja jednog SPA centra. čija je osovina razvoja SPA centar u različitim formama. Svaki od elemenata zahteva kontinuiranu evaluaciju na osnovu kojih se donose strateške odluke. U bilo kom smeru specijalizacije i razvoja da se usmeri kvalitet usluge ne varira već je prepoznatljiv na tržištu SPA brendova. Utisak korisnika usluge SPA. Destination Spa. ekonomski i pravni aspekti moraju se uklopiti u etičke i medicinske norme.stoljeću. . Potvrda sve većeg značaja SPA sektora je što su ga mnoge države i regioni uključili u svoj strateški razvoj. Takav trend nosi brojne rizike kako za već postojeće SPA centre. a sve to u strategiju i viziju razvoja. Sa svim specificnostima određenog sektora naglašene su najvažnije tačke u menadžmentu i projekciji razvoja uspešnog SPA centra. Praćenje globalnih trendova je neophodno. Krunić .Akademija medicinskih znanosti Hrvatske.Protić R1.2 1 Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Resort Hotel Spa. Day Spa. adekvatan marketinski pristup i specifican odabir i obuka ljudskih resursa te uvođenje sistema kvaliteta menadžmenta elementarni u sferi razvoja i poslovanja SPA. Mineral Springs Spa. tako i za one koji su tek u planiranju. odgovara na sva očekivanja i potrebe korisnika.

co. deskvamacije i infiltracije.35 sek. trajanja 20 minuta.dr. . pre i nakon tretmana. Kod prve grupe (61 pacijent) primijenjene su peloidne aplikacije.radovic@cg. koji nisu pod terapijom citostaticima. KC Novi Sad.P UTICAJ TESTA PO RATSHOW-U NA TERAPIJSKI EFEKAT KOD BOLESNIKA SA POREMEĆAJIMA PERIFERNE ARTERIJSKE CIRKULACIJE Radović S.venerične bolesti. Peloid spada u grupu visoko alkalnih. retinoidima ili kortikosteroidima.a kod desnog za 8. Crna Gora pr. Na kraju se zaključuje da je kombinovana terapija dala najbolji terapijski efekat i da je možemo preporučiti u tretmanu oboljenja periferne arterijske cirkulacije. izuzev u primjeni kineziterapije kod desnog stopala (p < 0. Ispitivali smo l82 pacijenta sa dijagnozom »Arteriosclerosis obliterans» u II stadijumu po Fontain-u. Srbija nmagda@banjarusanda. Melenci.rehabilitaciju i reumatologiju «Dr SimoMilošević» Igalo.yu Cilj našeg rada je dobijanje odgovora da li peloidoterapija ili kineziterapija ili pak njihova kombinacija daju najpovoljniji terapijski efekat. Vrednovano je poboljšanje simptoma: eritema. Vrijeme pojavljivanja reaktivne hiperemije (Ratschow test) u trećoj grupi kod lijevog stopala se smanjilo za 8 sekundi. Delić M Institut za fizikalnu medicinu. otkrivena upravo na slučajevima isceljenja kožnih promena. Bolesnici su tretirani 21 dan.02). sadrži aktivne forme sumpora i visok salinitet. Na prijemu i otpustu kod svih pacijenata urađen je Ratschow test. Za procenu terapijske efikasnosti je korišćen PASI skor. Metod: Uzorak čine bolesnici sa plakoznim oblikom psorijaze. Primenjena su pakovanja peloidom u sloju od 3 cm. Kod prve i druge grupe rezultati na kraju tretmana nijesu statistički značajni (p > 0. kod druge grupe (61 pacijent) kineziterapija.Jovanović T1 1 Specijalna bolnica za FMR «Rusanda». a kod treće sa 60 bolesnika kombinovana terapija kinezi i peloidoterapija. Bolesnici su podijeljeni u tri grupe. Stojković .yu Lekovitost blata iz jezera Rusanda u Melencima je. Kasnije je peloidoterapija korišćena prvenstveno u lečenju degenerativnog reumatizma. Golušin Z2.05). Cilj našeg rada je da se ispita efekat lekovitog blata iz jezera Rusanda na kliničke simptome obolelih od plakoznog oblika psorijaze.001). P PRIMENA PELOIDOTERAPIJE U LEČENJU VULGARNE PSORIJAZE Magda N1. Srbija 2 Klinika za kožno . što je statistički veoma značajno (p < 0. po legendama.

Rezultati: Mada kod jedne grupe ispitanika postoji tendencija za snižavanjem. Zaključak: Odabrani protokol kombinovanih procedura u “Panthermalu” u grupi ispitanika zdravih ljudi pokazao je dobre efekte na kvalitet spavanja. aromoagenasa i hidromasaze. P EFEKTI SPA TRETMANA “PANTHERMAL” KOMOROM Grajić M1. održavanju psihofizičke ravnoteže. neposredno dejstvo na kardiovaskularni sistem i uvrđivanje eventualnih neželjenih efekata i komplikacija tretmana. . srčana frekvencija SF. a u krajnoj meri i ugroziti zdravlje korisnika. Pravdić A2 1 Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. kiseonika. subjektivna procena zamora tokom dnevnih aktivnosti. Sinteza naučnog medicinskog pricipa. a kod druge sa povećanjem TA i SF nisu verifikovane statističke značajne razlike. kvalitetnog sna i svežine sledećeg dana i u tom smislu je kompletna procedura ocenjana od strane ispitanika ocenjena prosečnom ocenom “vrlo zadovoljan”. tehnoloških dostignuća i empirijske činjenice zasnovane na drevnom korišćenju prirodnih fakora u lečenju. Tokom protokola nisu zabeleženi neželjeni efekti i komplikacije tretmana. svežine. Najizraženije je smanjenje deskvamacije. Tokom protekle dve decenije uočeni su mnogobrojni dobri efekti različitih terapijskih procedura is “SPA” medicine. oba zbog neregulisane hipertenzije. Zaključak: Peloidoterapija se može koristiti kao efikasna lokalna terapija kod plakoznog oblika psorijaze. pri čemu nije registrovano značajno kolebanje TA i SF. Prelević J2. Ipak.yu Uvod. koji se kombinaciji sa klasičnim fizikalnim agensima. Odabrani parametri ispitivanja su TA. energetskog nivoa. Metod: U istraživanju je učestvovao 31 ispitanik. proizvela je sve masovnije korišćenje najmodernije tehnologije u specijalnim komorama u kojima je upravo moguće objediniti više SPA procedura. U kvalifikacionom ispitivanju opšteg zdravstvenog stanja isključena su dva potencijalna učesnika. Beograd. 2Centar za relaksaciju i detoksikaciju “ Thermaldetoks“. kvalitet sna. Merenja su vršena neposredno pre i posle tretmana. već i prevenciji zdravstvenih poremećaja. a njim je obuhvaćeno korišćenje zagrejane jonizovane pare. neindikovane upotrebe. niti uočeni neželjeni efekti tretmana. iscrpljenost i osećaj zamora. Potrebna su dalja ispitivanja. Protkolom tretmana određeno je vreme trajanja od 36 minuta. Cilj: Procena efekata tretmana “Panthermal” komorom. vrlo malo se zna o efektima takvih tretmana što može dovesti do nestručne. Na osnovu smanjenja PASI skora. Istice se osećaj relaksiranosti. Klinicki centar Srbije.Rezultati: Kod svih bolesnika je postignuto poboljšanje. Srbija mgrajic@eunet. ali i manje konvencionalnim pristupima koriste ne samo za lečenje. a ispitano je i produženo delovanje. ocena uspeha lečenja je: od 41-60%-«dobar».

Opšta bolnica.stronciumovo.com Banja Strnovac nalazi se 25 km. kao geotermalna energija koristi i za obližnje oranžerije poljoprivredo-industrijskog kombinata.kalciumovo .fluoridno . Prema tome. kako i kod pacijenata sa slabom cirkulaciom krvotoka i limfotoka. Povoljne i ohrabrujuće rezultate daju vodene kupke (naši ispitanici i rezultati) u lečenju i tretmanima bolesnika sa degenerativnim reumatizmom. Kumanovsko šire područje je veoma bogato izvorima mineralnih voda čije vode se upotrebljavaju i su masovno korišćeni za terapiju putem pijenja. R. Makedonija zfm110749@yahoo. posttraumatskim stanjima. kalium. kako i njihovom fizikalnom aplikacijom. turizam . Kumanovo. Istraživanjem bušenjem je ustanovljeno da voda spada u hipetermalnu grupu sa temperaturom od 42ºC koja se pored ostalog. Balneološka analiza je samo potvrdila da se od davnina ove vode upotrebljavaju za terapiju lečenja bolesti lokomotornog sistema.magneziumovo . sulfatno . Na osnovu opsežnih hidrogeoloskih istraživanja i izvršenih fizičko-hemiskih analiza ukazuje se na stalan sastav vode koja je klasifikovana u grupi slabo kiselih mineralnih voda. bikarbonatne mineralne vode. severoistočno od Kumanova u Opštini Staro Nagoričane čiji atar na severu se granici sa Srbijom. mineralni izvori.P BALNEOLOŠKE VREDNOSTI TERMOMINERALNE VODE BANJE STRNOVAC Packov J RE Fizikalna medicina i rehabilitacija. Ključne reči: mineralne vode. ginekoloških i nekih kožnih bolesti. koja nažalost još uvek je u registru "divih" banja Makedonije. turizam je od vajkada nudio novu i produbljenu dimenziju na relaciji između korisnoga i efikasnoga osobito u domenu zdravstva i ove poljoprivredne discipline. fizičko-hemijska analiza. To u izobilju nudi ova Banja Strnova. lokomotorni sistem.

Ristic T2 1 Institut za prevenciju. lečenje i rehabilitaciju reumatičnih i kardiovaskularnih bolesti "Niška Banja". Meren je intenzitet bolova vizuelno . KC Niš. lazovica@eunet. brza metoda kojom se dijagnostikuje kompleksni regionalni bolni sindrom (CRPS) i prati njegov tok bolesti. Kocić M2.yu Nov dijagnostički pristup i objašnjenje mehanizma nastanka suštinski je uticao na izbor terapije i ishod lečenja bolesnika sa kompleksnim regionalnim bolnim sindromom.ac. Tokom lečenja pratili smo oporavak bolesnika merenjima u tri navrata: na početku lečenja. Mančić D1. Ristić B2 1 Center for Physical Medicine and Rehabilitation 2 Center for Orthopedic Surgery and Traumatology Kragujevac. posle mesec dana i na kraju lečenja. 2Klinika za fizikalnu medicinu i rehablitaciju.yu . Serbia. pulsirajuće elektromagnetno polje i kineziterapiju. Dobijeni rezultati ohrabruju praktičare u daljoj primeni fizikalnih agenasa kod bolesnika sa kompleksnim regionalnim bolnim sindromom. i ocenjen je funkcionalni status zahvaćenog ekstremiteta. Serbia & Montenegro mmilosevic@kg.co. Oslanjajući se na bogato iskustvo autora koji su se bavili ovom problematikom 30 bolesnika sa kompleksnim regionalnim bolnim sindromom i gornjih ekstremiteta koristili smo interferentne struje. pulsed electromagnetic field P TERMOVIZIJSKA KAMERA U PRAĆENJU EFEKATA LASERO TERAPIJE KOD KOMPLEKSNOG REGIONALNOG BOLNOG SINDROMA Zlatanović I1. opisno je registrovana promena boje kože ukoliko je postojala.analognom skalom.ni.yu Uvod Infrared termovizijsko snimanje je neinvazivna. interference current. Keywords: complex regional pain syndrome type 1. Srbija eni@ga. rehabilitation. otok ekstremiteta registrovanjem razlike u obimu.sbb. .Tema IX SLOBODNE TEME P MOGUĆNOSTI FIZIKALNE TERAPIJE U OSPOSOBLJAVANJU BOLESNIKA SA KOMPLEKSNIM REGIONALNIM BOLNIM SINDROMOM NA GORNJIM EKSTREMITETIMA Zečević – Luković T1. nekontaktna. Lazović M2.

15. Cilj rada je prikaz naših rezultata u lečenju i funkcionalnom osposobljavanju pacijenata sa idiopatskim FS kombinovanom primenom lasero i kineziterapije. talasne duzine 810 nm. Nakon sprovedene terapije hipertermija je na termogramima bila znatno slabije izražena.yu Idiopatski frozen shoulder je klinički entitet koji se karakteriše bolom i kontrakturom glenohumeralnog zgloba bez signifikantnog uzroka u istoriji bolesti i bez radiološke evaluacije koja bi objasnila navedene kliničke manifestacije. Za statističku analizu podataka primenjen je Student T testa za zavisne uzorke. . upotrebom termovizijske kamere. dozom 1. regije od interesa su kvalitativno i kvantitativno analizirane.179 (p < 0. koje je prihvatila The International Association for Study of Pain. Na osnovu dobijenih rezultata. Ukupna kolicina energije po jednom tretmanu iznosila je 25 J-30 J. Rezultati Pri kvalitativnoj analizi termograma pre sprovedene terapije. snimane su obostrano termovizijskom kamerom Varioscan high resolution pre i nakon sprovedene terapije laserom male snage. Kod bolesnika je primenjena i kineziterapija koja je bila dozirana do granice bola. Beograd.2 1 DZ Novi Beograd. Metode Ispitivanje je obuhvatilo 15 pacijenata kod kojih je postavljena dijagnoza CRPS na osnovu kriterijuma. Pacijenti su bili tretirani poluprovodnicnim GaAs laserom male snage od 70 mW. Kvantitativnom analizom termograma pre sprovedene terapije verifikovana je prosečna vrednost temperature regije od interesa 34. ortopedsko-hirurško i kombinacija navedenih metoda. uočili smo da je sprovedena terapija laserom male snage efikasna u lečenju pacijenata sa CRPS.5 J/cm2. Regije od interesa.NSAIL i intraartikularna primena kortikosteroida. Srbija viendbi@eunet. ima i mogućnost u proceni efikasnosti terapijskih procedura.7100C ± 1. zamrzavajuća i faza rezolucije. te je često vezan sa dugim radnim apsentizmom.3480C ± 1. fizikalno. a prirodan tok je prolongiran i meri se mesecima. Zaključak Termovizijska kamera pored svoje mogućnosti da lokalizuje mesto patološkog stanja i prati tok bolesti. Bolesnici su prvih 10 terapija imali svakodnevno 5 dana u nedelji. dok je nakon sprovedene terapije registrovano statistički značajno smanjenje prosečne vrednosti temperature na 32. 2DZ Voždovac. P IDIOPASTSKI FROZEN SHOULDER FIZIKALNA TERAPIJA I FUNKCIONALNO OSPOSOBLJAVANJE Špica Lj. Tretirane su bolne tačke u predelu linije zgloba. a nakon toga sledećih 10 terapija na drugi dan.1 Zvicer Z. frekvencije 1-2500 Hz. verifikovano je hipertermičko područje u odnosu na kontralaterano područje.Cilj ovog rada je da ispitamo efikasnost lasero terapije u lečenju pacijenata sa CRPS. Lečenje je medikamentozno . Na dobijenim termogramima.1 Vuković Lj. Pacijenti su ambulantno ili stacionarno lečeni na Klinici za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u Nišu. neposredno iznad i ispod linije zgloba. Protiče kroz tri preklapajuće faze: bolna.005).

p< 0. p < 0. posebno prilikom rada sa rukom u ekstenziji i stisnutom šakom. Zaključak: Jedan mesec je kratak period za potpuni funkcionalni oporavak idiopatskog FS. u odnosu na povećanje obima pokreta koje je statistički značajno kod: prednje elevacije (79º pre: 110º posle terapije. frekvencom 100 . I grupa od 20 pacijenata tretirana je primenom laseroterapije putem poluprovodničke diode izlazne snage 30 mW. Millsov test – bol pri ekstenziji .800 HZ.01). Istovremeno su uključeni u individualni kineziterapijeski program baziran na pendularnim vežbama i pasivnim vežbama istezanja respekrujući granicu bola. talasne dužine 780 nm.05).1 pre: 2.5 meseci pre javljanja na pregled. Rezultati: Benefit kod prve grupe tretirane fizikalnom terapijom nakon mesec dana u pogledu bola bio je visoko statistički značajan (VAS skor u miru: 2.65 posle terapije. Dobijene podatke smo analizirali Studentovim t testom.75 posle – p < 0. 10 procedura. a nakon ponavljanjih mikrotrauma. merenja obima pokreta u ramenu i funkcionalnog statusa primenom The Simple Shoulder Test-a (SST) pre početka terapije i nakon mesec dana. i još pet na drugi dan tokom naredne dve sedmice.net Lateralni epikondilitis .05). ali kombinovanom primenom lasero i kineziterapije započinjemo efektan i efikasan fizikalni tretman kojim stičemo poverenje pacijenta u metod lečenja. Srbija kzotovic@drenik.6 pre terapije: 0. a počelo 2 . P UPOREDNI EFEKTI PRIMENE LASERA NISKE SNAGE FREKVENCE 10HZ I IFS-A PRI LEČENJU EPIKONDILITISA HUMERUSA Perišić D. II (kontrolna) grupa od 12 pacijenata tretirana je primenom NSAIL. U pogledu funkcionalnog statusa takodje smo postigli statistički značajno poboljšanje (p < 0. Beograd. Konstantinović Lj. pri aktivnostima: 5. Procenu efekta lečenja radili smo na osnovu praćenja parametera bola u miru i pri aktivnostima (VAS 1-10 cm).teniski lakat je oboljenje izazvano preopterećenjem pripoja ekstenzornih mišića ručja.05). lokalna osetljivost na mestu lateralnog epikondila. Kod druge grupe pacijenata ni kod jednog parametra nismo postigli statistički značajna poboljšanja (p > 0. Uprkos imenu samo 5 -10 posto slučajeva potiče od povreda izazvanih tenisom. podstičemo motivaciju za sistematično sprovođenje naučenih vežbi i na taj način skraćujemo prirodno prolongiran tok navedenog oboljenja. dok nisu zabeleženi statistički značajni rezultati u odnosu na ostale pokrete (p > 0.05) i abdukcije (38º pre: 59º posle terapije. Lokalizacija je na pripoju ekstenzorne muskulature podlaktice na lateralnom epikondilu humerusa u obliku tendiperiostitisa. 12 J po tretmanu.75 god. Klinička dijagnoza se zasniva na bar dva sledeća pozitivna testa – bol iznad spoljne strane lakta.Metod i materijal: Ispitivanjem smo obuhvatili 32 pacijenta prosečne starosti 53. sa uputstvom da iste sprovode kod kuće još dva do tri puta dnevno.01. Kanjuh Z Klinika za rehabilitaciju ”Dr Miroslav Zotović”. test istezanja srednjeg prsta. kod kojih se oboljenje nalazilo u I i II fazi. pet svakodnevno tokom prve sedmice. Preopterećenje izaziva mikrorascepe u pripoju tetive ekstenzora ERCB (najčešće extensor carpi radialis brevis). p < 0.05).

lakta, pronaciji podlaktice, fleksiji i ulnarnoj devijaciji ručja, Cozenov test – bol pri ispitivanju snage ERCB. Ispitivanje je izvršeno na grupi od 42 ispitanika oba pola podeljenih u 2 grupe. Prvu grupu činio je 21 ispitanik lečen metodom kontaktne terapije laserom niske snage talasne dužine 632.8 (He Ne) niske frekvence od 10 Hz na 5 bolnih tačaka od po 3 min po tački tokom 10 tretmana, drugu grupu činio je takođe 21 ispitanik oba pola tretiranih IFS om sa 4 polja pri čemu je centar delovanja IFS, a postavljen na mesto bola u trajanju od 15 min 10 svakodnevnih aplikacija. Praćen je intenzitet bola u miru, na palpaciju i pri pokretima u lakatnom zglobu i to Petostepenom skalom, Visuelnom analognom skalom, Senzornom Mc Guille scor skalom i Afektivnom Mc Guille scor skalom. U cilju analize primenjene su metode deskriptivne statistike (SV,SD,Min,Max), analitičke statističke metode (Studentov T test, mann-Whitney, Wilcoxon test kao i Pearson-ov i Spearman-ov korelacijski test). Navedeni rezultati pokazuju statistički značajno bolje rezultate u grupi ispitanika tretiranih laserom niske snage frekvence 10 Hz u odnosu na grupu ispitanika tretiranih IFS-om. P UČESTALOST ZGLOBNOG TENDINITISA (COMPJUTER VISION SYNDROME) KOD MLADIH I FIZIKALNI TRETMAN Packov J RE - Fizikalna medicina i rehabilitacija - Opšta bolnica - Kumanovo, R. Makedonija zfm110749@yahoo.com Uvod: Zglobni tendinitis je iritacija jedne od tetiva u predelu gde se ista sastavlja sa zglobom i izaziva bol. Pojava Comjuter vision Syndrome je po simptomima obolenje staro-novog datuma koje sa sve većim zamahom komjuterizacije društva zaslužuje veću pažnju lekara. Ovaj zglobni tendinitis je u literaturi poznat i pod nazivima: flexor tenosynovitis, Dekerven-ova bolest, extenzor tendinitis. Cilj: Ukazati na pojavu sve većeg broja slučajeva sa zglobnim tendinitisom (kod mlađih osoba koje se profesionalno i amaterski bave radom sa kompjuterom). Ispitanici i metode rada: Analizirano je 65 pacijenata sa zglobnim tendinitisom na našem odeljenju u periodu od jedne godine (od maja 2005 do maja 2006 godine). Ispitanici su podeljeni u 2 grupe. U prvoj je bilo 30 pacijenata (različitih polova i doba od 20 do 48 godina) koji su se profesionalno bavili radom na kompjuteru, a u drugoj preostalih 26 pacijenata sa dijagnozom zglobnog tendinita, straničnim ili srednjim epikondilitisom po slobodnom izboru. U prvoj grupi (30) kod 23 (76.67 %) ispitanika je preovađivala simptomatologija bola (bol u metakarpalnom zglobu koja se povećavala sa većim stiskom ruke, brzim pokretima zglobnih struktura ili kod postavljanja zgloba i prstiju šake u ekstremnim položajima). Bol je lokalizovana u području baze palca desne ruke (svi su bili dešnjaci) – Dekerven-ov tendosinovitis. Kod ostalih: U 5 (16.67 %) ispitanika, bol je bila dominantna sa zadnje strane ručnog zgloba, a kod preostala 2 (6.67 %)

ispitanika, bol se projektovala sa unutrašnje strane šake. Svim ispitanicima je savetovano da prilikom rada sa kompjuterom izbegavaju rad sa mausom (mišem).U drugoj grupi ispitanika (26) stanje je bilo sledeće: Kod njih 12 (46.15 %) su bili prisutni znaci tendovaginita u šaci, kod 8 (30.77 %) ispitanika je dijagnosticiran “teniski lakat”, a kod preostalih 6 (23.08 %) “golfski lakat”. Svi pacijenti su tretirani fizikalnim agensima, a kod nekih smo bili primorani da apliciramo analgetike i/ili antireumatike, kako i antiflogistiku oralno, i.m., i.a. ili lokalno (mast, krema). Rezultati rada: U prvoj grupi (30), nakon terapije posle 15 dana: njih 22 (73.33 %) su bili skoro izlečeni i nisu tražili produžene tretmane, 5 (16.67 %) ispitanika je imalo minimalne bolove, koji su takođe izostavili dalji tretman, a za 3 (10.00 %) ispitanika je zatražena ortopedska pomoć, nakon čega je aplikovana ampula Flosterona sa strane ortopeda. U drugoj grupi (26), kod 8 (30.77%) je došlo do smirivanja simptomatologije u šaci i skorog izlečenja tendovaginita (smanjenje boli – subjektivno), kog 4 (15.38 %) ispitanika sa teniskim laktom simptomi bola su se smirili, ali terapija je produžena sa analgeticima i/ili reumaticima, kod 2 (7.69 %) su produžili fizikalne tretmane, 5 (19.23 %) su tretirani i kineskom akupunkturom sledećih 15 dana, posle čega su se bolovi smirili, dok preostalih 5 (19.23 %) su morali na ortopediju u Skopju, a za koje nemamo opipljive i dokumentovane informacije. Zaključak: Sve veći je broj profesionalnog zglobnog tendinitisa, osobito ako je profesija usko povezana sa radom na kompjuteru. Preovladava Comjuter vision Syndrome koji će biti česta pojava ukoliko se radi mausom, a manje koristi tastatura kompjutera. Fizikalna terapija je jako uspešna ako se sprovodi blagovremeno nakon dijagnostikovanja osobito Dekervenove bolesti. Ključne reči: Dekerven-ova bolest, Compjuter vision Syndrome, zglobni tendinitis P UTICAJ PREKOMJERNE TJELESNE TEŽINE NA FUNKCIONALNU SPOSOBNOST BOLESNIKA SA OSTEOARTRISOM KOLJENA Kapidžić - Bašić N, Kikanović Š, Džananović Dž, Selesković H, Bećirović E, Mujić N Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Interna klinika, Univerzitetski klinički centar Tuzla, BiH mabasic@hotmail.com Dokazano je da je prekomjerna tjelesna težina jedan od značajnih riziko faktora za nastanak osteoartritisa (OA) koljena. Ona otežava, a nekad i onemogućava pokretljivost bolesnika, pa se očekuje da veča tjelesna težina uzrokuje veću funkcionalnu onesposobljenost, kao i da umanjuje djelovanje fizikalne terapije (FT). Cilj rada je utvrditi odnos tjelesne mase i funkcionalne sposobnosti bolesnika sa OA koljena, kao i uticaj prekomjerne tjelesne težine na učinak FT. Ispitanici i metode: Ispitivanje je izvršeno na 50 bolesnika sa OA koljena, prosječne starosti 62.9 i prosječnog trajanja bolesti 11.4 god. Tjelesna masa je prikazana preko indexa tjelesne mase (BMI). Funkcionalna sposobnost je ocjenjivana sa Lequesne indexom za OA koljena. Bolesnici su razvrstani u grupe prema vrijednosti BMI: I

grupa su bili pacijenti sa normalnom tjelesnom masom (BMI do 25), II grupa su bili umjereno gojazni pacijenti (BMI 25.1 - 30.0), u III i IV grupi su bili prekomjerno gojazni pacijenti, sa BMI od 30.1 - 35.0 (III grupa) i od 35.1 - 40.0 (IV grupa). V grupa su bili ekstremno gojazni (BMI preko 40). Rezultati: Najveći broj bolesnika (96 %) je imao povećanu tjelesnu težinu, od čega je 74 % imalo prekomjernu i ekstremnu tjelesnu težinu (BMI preko 30). Prosječna vrijednost Lequesne funkcionalnog indeksa prije FT je bila 16.0. Između II, III, IV i V grupe nije bilo značajne razlike u vrijednosti Lequesne indexa, dok je za I grupu ona bila signifikantno manja u odnosu na ostale grupe (10.0). Nakon provedene FT vrijednost Lequesne indexa je značajno smanjena u svim grupama. Efekat FT nije ovisio o vrijednosti BMI. Zaključak: Povećana tjelesna težina dovodi do nastanka OA koljena, ali ne postoji povezanost njene veličine sa težinom funkcionalnog oštećenja. Funkcionalna sposobnost koljena mjerena sa Lequesne indexom nije korelirala sa BMI, niti je učinak FT zavisio od veličine BMI. P UTICAJ GOJAZNOSTI NA FUNKCIONALNU SPOSOBNOST PACIJENTKINJA OBOLELIH OD GONARTROZE Milenovic N1, Devecerski G2, Popovic B1 1 Zavod za reumatizam, Novi Sad 2 Medicinski faklutet, Klinika za medicinsku rehabilitaciju, KC Novi Sad, Srbija drmuluc8@hotmail.com Uvod - Moderan način života, usled nepravilne ishrane i pojave gojaznosti, u mnogome dovodi do pojave artrotičnih promena prvenstveno na kolenima. Cilj ove studije je bio da se utvdi uticaj gojaznosti na procenu funkcionalne sposobnosti pacijenatkinja obolelih od gonartroze. Material i metode- U studiju je bilo uključeno 68 pacijentkinja, starosti 40 - 75 godina, sa dijagnostifikovanom gonatrozom II i III stepena po Kellgren & Lawrence radiografskoj skali. Za određivanje telesne težine je korišćena "Tanita BC 540 Innerscan Body Composition Monitor", dok je za određivanje stepena gojaznosti korišćena klasifikacija ishranjenosti prema indeksu telesne mase (BMI). Za funkcionalnu procenu je korišten test ¨up and go¨ (TUG). Rezultat - Prosečna telesna težina je iznosila 79.3 kg (SD ± 17.24). Prosečan BMI = 31.6606 kg/m2 (SD ± 4.77), od čega je 92.2 % pacijenata imalo neki od problema sa viškom telesne težine pri čemu je 35.3 % pacijentkinja pripadalo grupi predgojaznih, a 32.4 % pacijentkinja grupi gojaznosti I stepena. Prosečna vrednost TUG-a je bila 12.79 sec (SD ± 2.95). Uočeno produženje TUG-a ukazivalo je na lošije funkcionalno stanje pacijentkinja. Dobijena je visoka statistički značajna koleracija (r = 0.91; p = 0.018) između BMI i TUG-a, što je ukazalo da je kod pacijenata sa višim stepenom gojaznosti izraženije smanjenje funkcionalne sposobnosti.

Zaključak: Gojaznost predstavlja jedan od značajnih problema pacijentkinja obolelih od gonartroze, s tim da viši stepen gojaznosti ujedno dovodi do smanjene funkcionalne sposobnosti pacijenta. Ključne reči: gonartroza, gojaznost, funkcionalna sposobnost P TERAPIJSKI IZBOR U LEČENJU GONARTROZA Božović Jelić J, Ranković O, Anđelić G Zdravstveni centar Valjevo, Služba za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju, Valjevo, Srbija ivanj1313@teleport.co.yu Uvod: gonartroza je degenerativna bolest kolenskog zgloba pri čemu se dešavaju promene u zglobnoj hrskavici i subhondralnoj kosti. U kasnijem toku bolesti brojni faktori sinovijske inflamacije podržavaju primarne destruktivne procese u hrskavici. Program lečenja gonartroza uključuje primenu fizikalne i/ili medikamentne terapije. Cilj rada je da ukaže na mogućnosti lečenja gonartroza i da potencira najefikasniji način. Metodologija: ispitivanjem je obuhvaćeno 30 bolesnika lečenih u Službi za fiziklnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju u Valjevu, kod kojih je po ACR kriterijumima postavljena dijagnoza gonartroze. U grupi je bilo 20 žena i 10 muškaraca, životne dobi od 42 do 69 godina (prosecne starosti 60.3 ± 4.6 godina) dužine trajanja bolesti od 1 do 14 godina. Bolesnici su podeljeni u 3 grupe: kod bolesnika prve grupe korišćena je samo medikamentna terapija (bolesnici koji su izjavili da ne mogu da dolaze na fizikalnu terapiju); kod bolesnika druge grupe primenjivana je samo fizikalna terapija (bolesnici sa ulkusnom bolešću ili nekom drugom kontraindikacijom za primenu NSAIL) i kod bolesnika treće grupe primenjivana je fizikalna terapija uz NSAIL. Od fizikalnih procedura primenjena je terapija elektromagnetnim poljem niske frekvence, DD struje, EF antireumatika i kinezi terapija. Kontrolni pregled je rađen posle dve i posle četiri nedelje. Za parametre smo uzeli MOP u kolenu i merenje GMS m.quadriceps-a MMT. Rezultati: na početku lečenja pun obim pokreta u obolelom zglobu imalo je 13 pacijenata, a kod ostalih 17 je ograničenje iznosilo od 20 - 60 stepeni. Mišićna snaga m. quadriceps-a merena MMT se kretala od 3 - 4. Posle četiri nedelje lečenja, u sve tri grupe bolesnika došlo je do povećanja obima pokreta, a mišićna snaga ispitivane muskulature je bila veća. Kao što se i očekivalo najuspešnije lečenje je bilo one grupe pacijenata koji su bili na fizikalnoj i medikamentnoj terapiji. Posle mesec dana lečenja u toj grupi bolesnika ograničenje obima pokreta je smanjeno na 10 - 20 stepeni, dok je u ostale dve grupe ograničenje smanjeno na 20-30 stepeni. Mišićna snaga natkolene muskulature povećana je za ½ ocene, što se može objasniti činjenicom da je za povećanje mišićne snage potrebno duže trajanje kinezi terapije. Zaključak: u lečenju gonartroza najbolji rezultati se postižu kombinovanom primenom fizikalne i medikamentne terapije, dok pojedinačna primena jedne ili

Primarno je oštećena zglobna hrskavica. U drugoj grupi ispitanika aplikovana je elektroforeza placeba sa istim parametrima elektroterapije kao kod primene elektroforeze Lemod depo (methylprednizolon). Rezultati: Poređenjem stanja pacijenata između posmatranih grupa ispitanika sa elektroforezom aplikovanom kortikosteroidima i destilovanom vodom. Mejdi Z Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. uočavamo: • Da su vrednosti ocene bola pre početke terpije statistički značajno bile veće kod pacijenta kod kojih je primenjivana elektroforeza Lemod depo-om (Mann-Whitney U test. Za procenu efekta primenjivane terapije kod bolesnika sa artrozom kolenog zgloba korišćene su VAS skala za procenu bola. analgetici) i klasičnom fizikalnom terapijom: Ultrazvuk 0.druge vrste lečenja daje približno iste rezultate. redukcije pokretljivosti. Osnovni parametar procene terapijskog uspeha je subjektivna ocena bola od strane pacijenta. • Na kraju tridesetodnevnog perioda praćenja. TENS terapija. P TERAPIJSKI EFEKTI ELEKTROFOREZE KORTIKOSTEROIDA KOD GONARTROZE Jevtić M. Cilj rada: 1. Svaka grupa ima 30 ispitanika.Za značajnije povećanje mišićne snage natkolene muskulature potrebna je duža primena kinezi terapije.yu Gonartroza je najčešće degenerativno reumatsko oboljenje. quadriceps femoris. Veljković M.072). 2. Svi posmatrani parametri mereni su u tri vremena merenja: pre početka primene terapije. U tom cilju prospektivnom studijom postavljene su dve grupe ispitanika. Obe grupe su tretirane istom terapijskom metodologijom: primena medikamentozne reumatološke terapije (NSAIL. U kliničkoj slici se često sreće i sinovitis kao prateći simptom "aktivirane gonarthroze". Homogenizacija izvršena prema godinama starosti i polu. p=0. stanje pacijenta je procenjivano na osnovu VAS skale bola i . procene noćnog i jutarnjeg bola.026). Proceniti terapijski efekat elektroforeze kortikosteroida (jednostruko slepa studija) Metod rada: Osnovna ideja rada je da se uporede terapijski rezultati primene kortikosteroida putem elektroforeze. kao i smanjenje doza u NSAIL. • Posle deset dana terapije vrednosti ocene bola nisu se statistički značajno razlikovale između ove dve grupe ispitanika (Mann-Whitney U test. mišićni test za m. nemogućnosti hoda i sl. parafinoterapija i kineziterapija. a što dovodi do pojave bolova. KC Kragujevac.8W/cm2 x 5 min. Postaviti optimalnu metodologiju elektroforetske primene kortikosteroida kod gonarthrosis. Hubertus test. Srbija veljkomio@ptt. kontraktura u kolenom zglobu u stepenima. a procenjeno na osnovu ocena VAS skale bola. posle deset terapijski procedura i nakom mesec dana primene terapije. p=0. U I grupi ispitanika pored navedene terapije primenjena je elektroforeza kortikosteroida i to methylprednisolon (Lemod depo u dozi od 40 mg u obliku vodene suspenzije) 10 dana.

elekroforeza.40 pacijenata tretiranih fizikalnim agenasima po standardnom protokolu za OAK i DMOAD. Azdejković Lj Zdravstveni centar Kruševac. kao i posle 2 i 4 meseca od primenjene terapije. Posle 4 meseca od početka lečenja nije bilo statistički značajnog smanjenja razlike u obimu kolena . kortikosteroidi. zapaženo je statistički značajno smanjenje obima kolena ispitanika (p < 0. P FUNKCIONALNI STATUS PACIJENATA SA OSTEOARTHRITISOM KOLENA (OA) TRETIRANIH DISEASE MODIFYING OA DRUGS Matić D.05). Njihov osnovni princip delovanja je različit stepen inhibicije kataboličkih procesa u hrskavici i okolnom tkivu.05). i kontrolna grupu – 40 pacijenata tretiranih isključivo fizikalnim agenasima. Metodologija: Ispitivanje je obavljeno u Zdravstvenom centru u Kruševcu u 2004 god. p=0. Nije bilo statistički . Ranije su nosili naziv hondroprotektivnim lekovima (R.Altman 1987.). mogu uticati i na modifikaciju toka bolesti u OA. Subjektivno stanje procenjivano je merenjem jačine bola WOMAC skorom. u kontrolnoj grupi kao i posle 2 meseca od primenjene terapije. koji pored simptomatskih efekata. nakon 2 i 4 meseca i to merenjem: obima kolena. Cilj: Ispitati kliničku efikasnost kombinovane terapije fizikalnih agenasa i DMOAD u terapiji OA kolena i sagledati i analizirati dužinu trajanja lečenja do postizanja punog kliničkog benefita kod kombinovanog lečenja i lečenja fizikalnim agensima. Kontrolisana randominizirana studija je obuhvatila 80 bolesnika. Nakon 20 procedura u eksperimentalnoj grupi nije bilo statistički značajnog povećanja obima pokreta u tretiranom kolenu (p > 0. Srbija hansmiha@my-its.05). obima pokreta i grube mišićne snage natkolene muskulature. Ključne reči: Gonarthrosis. Statistički značajno povećanje postignuto je tek posle 2 meseca i 4 meseca i to u odnosu na početni status (p < 0. Poboljšanje kliničkog nalaza i redukcija bolova pri elektroforezi placeba (aqua redestilata) se objašnjava analgetskim efektom pozitivnog pola (anodna galvanizacija). nakon 20 terapijskih procedura. koji su zadovoljili dijagnostičke kriterijume za OAK. Nakon postavljene dijagnoze pacijenti su podeljeni u dve grupe: eksperimentalnu grupu . Funkcionalno stanje pacijenata procenjivano je: pre terapije.net Antiartrotični lekovi sa simptomatskim sporim i strukturno modificirajućim delovanjem su posebna grupa nove generacije lekova. Posle 20 terapijskih procedura.01). zapažamo veoma statistički značajno smanjenje obima kolena (p < 0.statistički značajno je bilo bolje u grupi kod koje je za lečenje artroze kolena primenjivana elektroforeza kortikosteroidima (Mann-Whitney U test. starosti od 30 81 godina. na različitim nivoima kao i stimulacija anaboličkih procesa indukcijom sinteze matrixa preko faktora rasta i aktivnih metabolita.000). a danas ih nazivamo Disease Modifying OA Drugs (DMOAD). Mijušković G. Rezultati: U eksperimentalnoj grupi posle 20 terapijskih procedura.

Niška Banja. postoji visoko statistički značajno smanjenje bola pri: hodu po ravnom. dok su 30 bile bez koksartroze i predstavljale kontrolnu grupu. Nakon 20 fizikalnih procedura i permanentnog peroralnog uzimanja DMOAD u ispitanika obe grupe nije bilo statistički značajne razlike u oceni bola. kako posle 20 procedura. lečenje i rehabilitaciju reumatičnih i kardiovaskularnih bolesnika ’’Niška Banja“.quadricepsa i mišića zadnje lože natkolena nakon primenjene terapije u eksperimentalnoj a ni u kontrolnoj grupi.6 nedelja u odnosu na vreme započete terapije. .Osteoporoza je sistemska metabolička bolest koja se javlja u starijem životnom dobu i posebno kod žena u menopauzi. Kod svih 60 žena vršeno je merenje koštane gustine na lumbalnim pršljenovima L1 –L4 DEXA metodom na aparatu Lunar DPX. Cilj našeg rada je bio da utvrdimo da li kod pacijentkinja sa koksartrozom postoji povećanje koštane gustine i u kakvoj je vezi indeks telesne mase (BMI) i koštane gustine (BMD). U zaključku bi istakli da je veza između koksartroze i veće koštane mase izraženija kod mlađih pacijentkinja i da se smanjuje s godinama i sa smanjenom fizičkom aktivnošću. Rezultati: Dobijeni rezultati su pokazali da je koksartroza udružena sa povećanjem BMD.05). ali i da postoji pozitivna korelacija između BMI i BMD kao i da je veći BMI udružen sa većom gustinom kostiju. Zaključak: Primena fizikalnih agenasa i DMOAD daje dobre terapijske rezultate kod pacijenata sa OA kolena. Dimić A Institut za prevenciju. Metode: Ispitivanjem je obuhvaćeno 60 žena u postmenopauzalnom periodu. penjanju/ silaženju niz stepenice. Nije bilo statistički značajnog poboljšanja mišićne snage m.001).05). Marković K. Kod 30 ispitanica klinički i radiološki je dijagnostikovana koksartroza.značajnog povećanja obima pokreta u tretiranom kolenu kod ispitanika kontrolne grupe ni u jednom hronološki izdvojenom vremenskom periodu posle primenjene terapije (p > 0.net Uvod: Artroze spadaju u red ne samo najčešćih već i najstarijih poznatih bolesti. P OSTEOPOROZA I OSTEOARTROZA KUKA Filipov R. tako ni posle 2 i 4 meseca (p > 0. Jovanović J. kao i pri stajanju (p < 0.01). i veoma statistički značajno smanjenje bola pri sedenju/ležanju kao i noćnog bola (p < 0. Za postizanje kliničke efikasnosti kombinovane primene fizikalnih agenasa i DMOAD porebno je vreme od 4 . Posle 4 meseca kod ispitanika eksperimentalne grupe uočavamo visoku statističku značajnost u smanjenju bola u svim kategorijama WOMAC skora. Posle 2 meseca u korist ispitanika eksperimentalne grupe. starosti 45 – 84 god. Srbija filipovr@bankerinter. što se manifestuje poboljšanjem njihovog funkcionalnog statusa. Degenerativno oboljenje zgloba kuka – coxarthrosis s etiopatogenetskog gledišta javlja se u vreme opšte staračke involucije i endokrinih poremećaja vezanih za smanjenu aktivnost seksualnih hormona.

prijatnog je mirisa i nestvara kontaktne alergijske reakcije. Od toga broja 90 je bilo muškaraca. Molnar Đ. Bečejac R. Srbija zckikinda@ptt. Cilj: Ispitati povezanost bola pri pokretu i bola pri mirovanju sa stepenom poteškoća pri seksualnim odnosima. godine lečeno je na odeljenju. Kod naših ispitanika se pokazao kao neškodljiv. primenjuje se površinskim nanošenjem i blagim utrljavanjem ili dubljom masažom bolnih mesta.com Uvod: Bol i ukočenost u kuku glavni su razlozi zbog kojih pacijenti sa koksartrozom imaju probleme u seksualnim odnosima. Cilj rada: Da ispitamo i iznesemo rezultate lečenja kod sindroma bolnog ramena novim preparatom MENTOGAL gel-om. samo u levom kuku 60 i u oba kuka 20.yu Uvod: u periodu od oktobra 2000. Zaključak: MENTOGAL gel ”MENTA” Padej je odličan fito preparat u lečenju sindroma bolnog ramena. Klinika za ortopediju i traumatologiju VMA. odnosno kako su u pomenutom periodu dolazili u specijalističke ambulante. Kod svih lečenih bolesnika došlo je do poboljšanja nakon primene MENTOGAL gela. kontaktne alergije. P KORELACIJA BOLA I PROBLEMA U SEKSUALNIM ODNOSIMA PACIJENATA SA KOKSARTROZOM Vukomanović A. pedijatrijske službe Bolnice Kikinda. IOHB ‘’Banjica’’. Pakaški D Zdravstveni centar Kikinda. Nađ K. Bolovi su se smanjili u intezitetu i dužini trajanja. Pejović V. . a 60 žena. nane.P LEČENJE BOLOVA U KUKOVIMA MENTOGAL GELOM Pakaški O. Banja Kanjiža i Dom zdravlja Bečej ukupno 150 bolesnika preparatom MENTOGAL gel-om. odlično se podnosio. niti iritacije okolnog tkiva. Beograd. najviše ih je bilo između 15 i 30 godina (povrede) i između 55 i 75 godina (degenerativni reumatizam). Prijatnog je mirisa. Popović Z. Mora se naglasiti da ni kod jednog bolesnika nije bilo nepodnošljivosti na preparat. Starost bolesnika kretala se od 12 do 90 godina. Srbija aleks_med@yahoo. Ispitanika sa bolom samo u desnom kuku bilo je 70. godine do decembra 2004. Odlikuje se i visokim sadržajem lipoidnih sastojaka čime je prilagođen specijalno za lokalnu masažu bolnih mesta. u specijalističkim ambulantama službe za fizikalnu i sportsku medicinu. Materijal i metode: Pomenutih 150 bolesnika lečeno je metodom slučajnog izbora. Borojević S. dva do tri puta dnevno u zavisnosti od kliničke slike. MENTOGAL gel je fito preparat čiji su osnovni funkcionalni sastojci: etanolni ekstrakt kamilice. a funkcije su se povećale ili vratile u normalu. borovih iglica i gaveze. Baščarević Z Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju.

Jelić J Služba za fizikalnu medicinu.) anatomskom stadijumu. određivan je i funkcionalni stadijum u kome su se bolesnice nalazile. Rezultati: U studiji je učestvovalo 45 pacijenata oba pola. Svi pacijenti su pre operacije popunili upitnik sa vizuelnom analognom skalom (VAS) za bol u miru. a u IV funkcionalnoj klasi bile su samo 4 bolesnice. do 63. VAS za poteškoće pri seksualnim odnosima = 47. Rezultati: Prosečna starost ispitivanih bolesnica bila je 54. Zaključak: Pacijenti sa kosartrozom koji su kandidati za artroplastiku kuka imaju poteškoće u seksualnim odnosima ukoliko je njihov bol pri pokretima u kuku veći.s. Kod najvećeg broja bolesnica (73 %) bolest je počela u IV deceniji života. Metodologija: Ispitivanjem su obuhvaćene 32 bolesnice kod kojih je dijagnoza RA postavljena na osnovu ARA kriterijuma.0001). a prosečno trajanje RA iznosilo je 6. Obrada podataka je izvrsena Pearsonovim koeficijentom korelacije.). VAS za bol pri pokretu = 69. Prosečna vrednost: VAS za bol u miru = 32 mm. VAS pri pokretu i VAS poteškoća pri seksualnom odnosu. po Steinbrockeru. Zdravstveni centar Valjevo.MANJA ANATOMSKA OŠTEĆENJA I BOLJI FUNKCIONALNI STATUS BOLESNIKA SA REUMATSKIM ARTRITISOM Ranković O. koju karakterisu bol. Korelacija bola pri pokretu i poteškoća pri seksualnim odnosima je na nivou visoke statističke značajnosti (r = 0. muškarci : žene = 17 : 28. nije nađena povezanost bola u miru i stepena poteškoća pri seksualnim odnosima (r = 0. Srbija matija03@ptt. sistemska bolest vezivnog tkiva. najveći broj njih je bio u I (10 bolesnica) i II (12 bol. zapaljenska.Metod: Opservaciona klinička studija obuhvatila je 45 pacijenata sa koksartrozom koji su primljeni na ortopedsko odeljenje radi artroplastike kuka. od 19. Zaključak: Rana dijagnoza i blagovremeno uvođenje bolest modifikujucih lekova mogu uticati na manju radiolosku progresiju i očuvanje funkcije zglobova. Anatomska oštećenja ispitivana su na radiografijama šaka. Cilj rada je da ukaže na bolji funkcionalni status i moguće smanjenje radiografske progresije ranim uvođenjem u terapiju lekova koji modifikuju bolest. rehabilitaciju i reumatologiju. . Sve bolesnice su imale u terapiji neki od bolest modifikujućih lekova (MTX. Prema anatomskom stadijumu u kome su se nalazile ispitivane bolesnice. p 0.78 godina. Ključno pitanje u lečenju RA je vreme postavljanja tačne dijagnoze i vreme početka agresivne terapije.yu Reumatski artritis (RA) je hronična. otok i destrukcija zglobova. godine života. Sulfasalazin. Božović . u II 8 bolesnica. n. pa samim tim i na očuvanje uobičajene dnevne aktivnosti bolesnika. Resochin. bilo je 15 bolesnica. Vrednosti su izražene u milimetrima (mm).11 mm.53 mm. Slična je bila i distribucija bolesnica prema funkcionalnoj klasi. Soli zlata).97 godina. P RANA DIJAGNOZA I RANA TERAPIJA .503. U I funkcionalnoj klasi po Steinbrockeru. Takođe.276. po Steinbrockeru.

bola i posledičnog smanjenja aktivnosti bolesnika i zbog mišićne atrofije usled bolesti. 2 i 2+ postoje samo u grupi bolesnika sa artritisom kolena. ali moguća i u značajnom procentu. quadriceps femorisa. Prilikom testiranja levog m. prisutnim artritisom uslovljava brzu progresiju bolesti. BICEPS FEMORISA KOD BOLESNIKA SA REUMATOIDNIM ARTRITISOM Jovanović J.P UTICAJ ARTRITISA KOLENA NA MIŠIĆNU SNAGU M. p < 0. lečenje i rehabilitaciju reumatičnih i kardiovaskularnih bolesti „Niška Banja“. Srbija vladaort@yahoo. Snaga mišića procenjvana je prema MMT. Filipov R Institut za prevenciju.daleko češća.525. Rezultati rada: Testiranjem m. gde je i ocena 3. c2 = 19.073. zbog uticaja zglobnog oštećenja.quadricepsa i m. Slični rezultati su dobijeni i za procenu mišićne snage desnog m. 4+. c2 = 7. izliva. uz moguću invalidnost težeg stepena. koja u RA nastaje. mada bez statističke značajnosti.zastupljenije su u grupi bez artritisa kolena. Ocene 2 i 2+ postoje samo u grupi bolesnika sa artritisom kolena. p = 0.108. quadriceps femoris levo. dok ocena 5 i 5postoji samo u grupi bez artritisa kolena. dok ih nije bilo u grupi bez artritisa kolena. Kolenski zglob. uz postojanje statističke značajnosti c2 = 20. . pχpostojanje statistički visoko značajne razlike. Zahvaćenost kolenskog zgloba u RA nosi sa sobom ozbiljan funkcionalni poremećaj. a i ocena 3. kao veliki noseći zglob.biceps femoris-a prema MMT dobijene su slabije ocene u grupi bolesnika sa artritisom kolena u odnosu na grupu bez artritisa kolena. takođe je potvrđeno da grupa sa artritisom kolena ima slabije ocene u odnosu na grupu bez artritisa kolena.0001.quadricepsa i m. koji su bili podeljeni u 2 grupe: 110 bolesnika (62. Bolesnici i metode: Ispitivanjem je obuhvaćeno 177 bolesnika sa RA.com Zahvaćenost kolenskog zgloba u RA je ređa no zahvaćenost sitnih zglobova šaka i stopala. naši rezultati pokazali su da ocena 2 i 2+ postoji samo u grupi sa artritisom kolena.biceps femorisa. Zaključak: Naši rezultati pokazali su da artritis kolena ima značajan uticaj na smanjenje mišićne snage m. Bolje ocene. ocene 2-. Pavlović A.05. uz 2 = 31600. QUADRICEPSA I M.biceps femorisa kod bolesnika sa reumatoidnim artritisom.722. teži stepen funkcionalnog oštećenja. mada van okvira statističke značajnosti. Male ocene 1.1 %) sa aktuelno prisutnim artritisom kolena – ispitivana grupa i 67 bolesnika (37. p = 0. Bolje ocene zastupljenije su u grupi bolesnika bez artritisa kolena. dok su ocene 4 i 4+ češće u grupi bez artritisa kolena. uz moguću invalidnost težeg stepena. 2 i 2+ bile su prisutne samo u grupi sa artritisom kolena. 4+ i 5. < 0. zastupljenije su u grupi bez artritisa kolena. 2-.9 %) bez aktuelno prisutnog artritisa kolena – kontrolna grupa. uz poštovanje ACR kriterijuma. Marković Z.biceps femorisa.847. 4-.je zastupljenija nego u grupi bez artritisa kolena. Jovanović V. Cilj rada bio je utvrditi da li i u kom stepenu prisustvo artritisa kolena dovodi do smanjenja mišićne snage m. Testiranjem desnog m. Bolje ocene 4.

Zaključak : iz dobijenih rezultata se može zaključiti da se u Zavodu za reumatizam u Novom Sadu primenjuju savremeni stavovi u lečenju RA. Marjanović B1. Bošković K2. One mogu voditi u funkcionalno oštećenje sa smanjenjem obima pokreta u zglobu lakta. Banjaluka. sjandric@teol.3 %) bio je Meloxicam u ampulama u dozi od 15 mg (1 x 1 im.9 % bolesnika. da se vodi računa o neželjenim dejstvima NSAIL i najčešće primenjuju selektivni COX2 inhibitori.3 %) nisu u terapiji dati NSAIL. Rezultati: Kod skoro svih ispitivanih bolesnika sa reumatoidnim artritisom u lečenju je primenjen NSAIL (93.).7 % m. RS 2 Poliklinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju DZ Tuzla. Srbija azam@Eunet.Zotović“. Prtina D1. Kod svih bolesnika analizirana je primena vrste i doze primenjenog NSAIL. U fazama pogoršanja bolesti 1/4 bolesnika je dobijala GK intramuskularno ili intraartikularno.P PRIMENA NSAIL U LEČENJU BOLESNIKA SA REUMATOIDNIM ARTRITISOM U ZAVODU ZA REUMATIZAM NOVI SAD Erdeljan B1.) je uzimalo 9. Diklofenak u tabletama od 100 mg (1 x 1 tbl.3 % ž) sa reumatoidnim artritisom koji su tokom 2005 godine lečeni u Zavodu za reumatizam Novi Sad. BiH slavicajandric@yahoo. Lazarević M1 1 Zavod za reumatizam. Većina bolesnika (91. Kod svega 11 bolesnika (6.) je dobijalo 31.) i Meloxicam tablete u dozi od 7. U lečenju bolesnika sa reumatoidnim artritisom (RA) primenjuju se pored bolest modifikujućih lekova (BML) i kortikosteroida (GK). KC Novi Sad. 2Klinika za medicinsku rehabilitaciju.7 %).2 % bolesnika. Materijal i metodologija: retrospektivnom studijom je obuhvaćeno 175 bolesnika (21.4 % bolesnika. P FUNKCIONALNI ISHOD KOD DJECE SA SUPRAKONDILARNIM PRELOMOM HUMERUSA Jandrić S1. 78.yu Uvod: Nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL) su najčešće primenjivani simptomatski lekovi u lečenju reumatskih bolesti i bolnih sindroma.4 %) je dobijala BML. Ibuprofen u dozi od 400mg (3 x 1 tbl.) je uzimalo 2. a GK 1/3 bolesnika. sa najvećim brojem bolesnika u grupi od 50 . a u kapsulama 15. Prosečna starost bolesnika bila je 58 + 11 godina.com .4 % bolesnika. Cilj rada je bio da se ispita učestalost primene NSAIL kod bolesnika sa reumatoidnim artritisom (RA) u referentnoj vojvodjanskoj ustanovi za lečenje reumatskih bolesti. Najčešće primenjeni NSAIL kod naših bolesnika (34.5 mg (1 x 1 tbl. . Bećirević E2 1 Zavod za rehabilitaciju „Dr M.59 godina.net Suprakondilarne frakture humerusa su najčešće frakture u području lakta u dječijoj populaciji. Nimesulid tablete od 100 mg (2 x 1 tbl.

kao i principe lečenja. godine rehabilitovano je 16 bolesnika kojima je ugrađena parcijalna proteza ramena zbog preloma na gornjem okrajku. . Metod: Rehabilitacija je sprovedena prema modifikovanom protokolu po Neeru i protokolu Johan Hopkins univerziteta u Baltimoru. 91. Ključne riječi: lakat. Manojlović .Potić V1. s obzirom na to da pokreti u ramenu predstavljaju kombinaciju složenih. Dubljanin E1 1 Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. KCS-a u Beogradu u periodu od 2003. dječije suprakondilarne frakture humerusa. sinhronih pokreta ostvarenih u skapulohumeralnom ritmu.Opačić M1. Funkcionalni oporavak operisanog ramena u velikoj meri zavisi od ranog započinjanja rehabilitacionog tretmana. Vukov V2. fizikalna terapija P FUNKCIONALNA EVALUACIJA BOLESNIKA SA UGRAĐENOM PARCIJALNOM PROTEZOM RAMENA ZBOG PRELOMA Radovanović T1. Funkcionalni ishod je predstavljen ocjenama od 1 do 3 (Flynn).94 godina) sa kontrakturama lakta koje smo tretirali procedurama fizikalne terapije poslije ortopedskog liječenja suprakondilarnih preloma humerusa.Cilj naše studije je bio da istraži efekat fizikalne terapije na obim pokreta u zglobu lakta kod posttraumatskih kontraktura lakta kod djece sa suprakondilarnim prelomom. impaktirani prelomi.Ugradnjom parcijalne proteze ramena leče se četvorodelni i dislocirani prelomi. do 2006. prelomi glave koji zahvataju više od 50 % zglobne površine.oro djece (prosječne starosti 8. djece je imalo odličan rezultat poslije liječenja. Cilj rada je da se prikažu rezultati oporavka funkcije ramena posle ugradnje parcijalne proteze ramena zbog preloma.yu Uvod: Prelomi gornjeg okrajka nadlakatne kosti. kontrakture. kao i trodelni prelomi osteoporotične kosti. klasifikuju se prema Neeru (1970) u četiri grupe koje povezuju anatomske i biomehaničke faktore. Analizirali smo 34 .38. prelomi glave nadlakatne kosti. KCS Beograd 2 Institut za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju. nakon 6 meseci od operacije i u okviru njega rezultatima funkcije ramena operisanih bolesnika. nepravilnosi i ograničenja pokreta sa subjektivnim smetnjama.18 %. Vesović . koji čine 5 % svih preloma. Tomanović S1.001). p < 0.57 ± 2. KCS Beograd. Materijal:U Centru za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Razlika u ocjenama na početku i na kraju terapije je statistički značajna (t = 16. na svakom pojedinačnom nivou ramenog kompleksa i da promena na bilo kom nivou dovodi do narušavanja sinhronosti. Rezultati: Rezultati su prikazani Constant scorom. Srbija tradovanovic@eunet. Kompleks različitih terapijskih fizikalnih procedura može značajno poboljšati obim pokreta u zglobu lakta.

usporenoj konsolidaciji preloma). Ključne reči: funkcionalna evaluacija. Srbija mmilosevic@kg. fraktura distalnog radijusa.16 dana sa dobrim funkcionalnim oporavkom (izlečenje kod 18. Metod Prospektivnom kliničkom studijom pratili smo i registrovali efekte pulsirajućeg elektromagnetnog polja primenjenog od trećeg dana od nastanka preloma radijusa na tipičnom mestu. Savremeno tumačenje koštanog zarastanja opravdava korišćenje pulsirajućeg elektromagnetnog polja dok imobilizacija još traje. Na kraju lečenja bez otoka je 16 (53.43.co. Zaključak Terapija pulsirajućim elektromagnetnim poljem frekvencije 640 Hz 30 minuta na dan (1 vremenska jedinica).8 ± 1. 66 %).sbb. a razlika u odnosu na početak lečenja nije bila statistički značajna (r2 = 0.yu Uvod O upotrebi pulsirajućeg elektromagnetnog polja u lečenju ''svežih'' nekomplikovanih preloma ima mnogo manje podataka nego o drugim vrstama stimulacije koštanog zarastanja (osteoporozi.MAGNETNOG POLJA U TERAPIJI ''SVEŽIH'' PRELOMA RADIJUSA NA TIPIČNOM MESTU Zečević Luković T1. 12 (40 %) ima umeren. Ristić B2 1 Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Ključne reči: pulsirajuće elektromagnetno polje.60. Zečević A2.3 %) bolesnika. Friščić Ž2.66 %) izražen otok.7 do kraja lečenja (r2 = 0. a dobijeni rezultati su kontradiktorni. Lečenje naših bolesnika je trajalo 50. T < 2). pokretljivost zahvaćenih zglobova (merenjem obima pokreta univerzalnim goniometrom). a 2 (6.5 ± 0.Zaključak: Visoke vrednosti Constant scora kod bolesnika kojima je ugrađena parcijalna proteza ramena zbog preloma. pseudoartrozi. Rezultati Sa početnih 3. parcijalna proteza ramena P EFIKASNOST PULSIRAJUĆEG ELEKTRO . Prelom je srastao do kraja lečenja kod svih 30 bolesnika. magneto terapija. veličinu otoka (merenjem obima gornjih ekstremiteta na topografski definisanim mestima). postižu se ukoliko je rehabilitacioni tretman započet na vreme.47 bol se statistički značajno smanjio na 1. Maksimalno moguća restitucija funkcije operisanog ramena se može dobiti pod uslovom da se strogo poštuje rehabilitacioni protokol.97 ± 19. sveža fraktura . funkcionalni status. rehabilitacija. sa sukcesivnim povećanjem intenziteta pokazala se efikasnom u lečenju ''svežeg'' preloma radijusa na tipičnom mestu. Kod 30 bolesnika registrovali smo sledeće parametre: jačinu bolova (vizuelno-analognom skalom). Najčešće registrovana komplikacija u našem uzorku bila je ograničena pokretljivost zglobova koja je sa početnih 15 (50 %) smanjila na 2 (6. 2Centar za ortopediju i traumatologiju Klinički centar i Medicinski fakultet Kragujevac. dužinu lečenja i prisustvo komplikacija. zadovoljavajući status kod 11 bolesnika). T > 2).

na Klinici za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju KC Niš.P REHABILITACIJA PACIJENATA SA PRELOMOM GLAVICE RADIJUSA Ristić T. krio. Lazović M. zaostala je ekstenzija lakta. što sugeriše ortopedima da odmah nakon postavljanja dijagnoze pacijente šalju na fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Kod kontrlne grupe. a fleksija je iznosila 100° kod tri pacijenta. Ispitanici su podeljeni u dve grupe: eksperimentalnu grupu (EG) je činilo 17 pacijenata sa navedenim prelomom. sa kontrakturom u predelu lakta. anitastankovic@yahoo. kod kojih je morala da se uradi hiruška intervencija. Stanković A. manjom od jedne trećine cirkumferencije i dislokacijom do 1 mm. koja je iznosila 150°. Milenković S Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Rehabilitacija je nastavljena kod ova tri pacijenta još 4 nedelje nakon čega se kontraktura u lakatnom zglobu održala u dva pacijenta. elektro i impulsne elektromegnetne terapije u trajanju od 4 nedelje. kojima je praćen rezultat rehabilitacije.01). koji su došli na rehabilitaciju mesec dana posle povrede. u eksperimentalnoj grupi smo dobili pun obim pokreta u lakatnom zglobu. Metode: prospektivnom studijom je obuhvaćeno 28 pacijenata. 20 terapijskih procedura od ponedeljka do petka. koji su lečeni gipsanom imobilizacijom u trajanju od 7 dana. Radenković M. sprovedene kod pacijenata sa prelomom glavice radijusa. koji su bili na ambulantno polikliničkoj rehabilitaciji.net.com Prelom glavice radijusa spada u česte povrede lakta. nakon sprovedene rehabilitacije. Zaključak: rana rehabilitacija kod pacijenata sa prelomom radijusa dovodi do potpunog funkcionalnog oporavka lakatnog zgloba. Cilj rada: da ispita efikasnost rane rehabilitacije. i nakon toga su imali rehabilitacioni program na klinici. Klinički centar Niš Ortopedsko . Kontrolnu grupu (KG) je činilo 11 pacijenata. radne. Kod obe grupe pacijenata primenjivan je rehabilitacioni tretman koji se sastojao u primeni: kinezi. Klinički centar Niš. . Srbija radmilos@bankerinter.hiruška klinika. Rezultati rada: nakon sprovedene rehabilitacije. Pre započinjanja terapije. koje prolaze često bez odgovarajuće kliničke i radiološke dijagnostike. Dobijeni rezultati u eksperimentalnoj grupi su bili statistički visoko značajno bolji nego u kontrolnoj grupi (p < 0. kao i na završetku urađena su merenja obima pokreta u lakatnom zglobu. a mogu da ostave velike funkcionalne poremećaje. sa prelomom glavice radijusa.

Zafirovska L.yu Više od šest decenija veštački zglob predstavlja najbolje rešenje za bolna degenerativna stanja kuka.6 nedelja. med. Medikus-Matea-Skopje. Cilj rada je da se prikaže začestenost komplikacija i lečenje istih sa fizikalnom terapijom. znači pre svega minimalno oštećenje dubljih tkiva. Oporavak pacijenata i rehabilitacija veoma su ubrzani. Kod 6 pacienata bio je potreban ponovni tretman posle 4 nedelje.com Fraktura radii loco typico je jedna od najčestih fraktura posebno u srednoj i postaroj vozrasnoj strukturi. Stojanovska M. Makedonija mitrevskabiljana@hotmail. Danas možemo reći da u hirurgiji veštačkog kuka ništa više nije isto. ograničenih dvizenja i rengenološki dokazan Sudeckov sindrom. a kod 1 ostali su svi simptomi poradi kontrakture u prstima. hirurgija veštačkog kuka napredovala je. Srbija z_bascarevic@med. i rehabilitacija-Skopje. sonoterapijom.P REHABILITACIJA KOMPLIKACIJA POSLE FRAKTURA RADII LOCO TYPICO Mitrevska B. a boravak u bolnici skraćen na 3 do 7 dana. Labačevska V. R. Ključne reči: radii loco typico. Pantelić S IOHB Banjica. Obradjeni su 30 pacienata od kojih kod 16 bili su prisutni simptomi Sudeckovog sindroma: bol.MIS” operativnih postupaka. da bi krajem XX veka postala dominantna. Materijal i metodi: korišteni su pacienti sa Collesovom frakturom lečeni u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabiltaciju u Skoplju.bg. pored male. Lečenje pacienata sa Collesovom frakturom konzevativno i to sa manjim periodom imobilizacije i što ranije sa fizikalnom terapijom je metoda izbora za izbegavanje kasnijih komplikacija i sa samim tim namalenje invalidnosti. Svi su bili konzervativno tretirani sa gipsanom imobilizacijom od trajanja 4 . Ovde želimo da predstavimo . Grkova Miškovska E Zavod za fiz. Beograd.ac. Radojević B. Njihov interes nije u njihovoj frekfentnosti. pre svega mišića i kapsule. Ivanovska L. uz mnogo osporavanja i kontrovezi. estetski veoma prihvatljive kožne incizije. Minimalno invazivna hirurgija. do “mini invazivnih . Colles-ova fraktura. Ipak. otok. nestao je bol. Usavršavanje hirurških postupaka pratila je nauka o biomaterijalima. a dvizenja u ručnom zglobu i prstima bio je do N. vrativši rasprave o hirurškoj veštini u ortopedske krugove. kineziterapijom i radnom terapijom u trajanje od 20 tretmana. vec u frekfentnosti njihovih komplikacija. Sy. potiskujući hirursku tehniku u drugi plan. Sudeck P MINIMALNO INVAZIVNA HIRURGIJA KUKA – ZAŠTO I KADA? Baščarević Z. Svi su bili tretirani sa elektroterapijom. otok. Kod 9 pacienata posle toga rezultati su bili odlični.

ovu novu vrstu hirurgije veštačkih zglobova, koja je u našoj bolnici primenjena početkom 2004. godine, a danas u svetu prihvaćene od većine aloplasticnih hirurga. P REHABILITACIJA POSLE MINIMALNE INVAZIVNE HIRURGIJE KUKA - PRIKAZ SLUČAJA Pantelić S, Radojević B, Baščarević Z, Nikolić O IOHB "Banjica", Beograd, Srbija info@iohbb.edu.yu MIS je nova operativna tehnika koja se u našoj ustanovi primenjuje već dve i po godine. Cilj rada je prikaz razlika u rehabilitacionim postupcima kod pacijenata operisanih na ovaj način u odnosu na pacijente operisane standardnom metodom, pošto su one značajne. Za MIS se odlučujemo kod centriranih kukova sa artrotičnim promenama. Osnovne karakteristike ove operativne tehnike od značaja za rehabilitaciju jesu: - mali operativni rez, - minimalna trauma mekih tkiva, - usivanje svih struktura koje su tokom operativnog pristupa presečene (kapsula i spoljašnji rotator), - neznatan gubitak krvi tokom i posle operacije. Iz ovih karakteristika operativne tehnike proizilaze prednosti u toku rehabilitacije u neposrednom postoperativnom periodu: - bol manjeg inteziteta i kraćeg trajanja, - ranije podizanje i prohodavanje, - bolje opšte stanje, - veći obim pokreta, posebno abdukcija, - manji gubitak mišićne snage, - pravilniji hod. Intezivni i sveobuhvatni rehabilitacioni postupci se mogu primeniti praktično od prvog postoperativnog dana, da bi pacijenti bili samostalni i obučeni osnovnim aktivnostima dnevnog života već u toku prvih tri do četiri dana kada im se preporučuje odlazak iz bolnice. Ovo se posebno odnosi na dobro preoperativno fizikalnom terapijom pripremljene pacijente. P RANA POSTOPERATIVNA REHABILITACIJA PACIJENATA SA UGRAĐENOM ENDOPROTEZOM KUKA Ljusevska - Trajčevska Z, Kitrozova Z, Markovska - Ničeska L, Mićunović Naumoska S, Ivanoski P, Blažeska V, Mićunović M Spec. bolnica za ortopediju i traumatologiju ‘’Sv. Erazmo’’ Ohrid, R Makedonija mmicun@freemail.com.mk Uvod. Izrazene artrozne promene i traumatske povrede kuka su glavni uzroci radi kojih se pacijenti odlučuju za operativno lečenje, odnosno implantaciju endoproteze kuka. Cilj. Značaj rane postoperativne rehabilitacije kod pacijenata sa ugrađenom endoprotezom kuka, u smislu što bržeg obezboljivanja, postizanja optimalnog opsega pokreta kuka i rane mobilizacije. Materijal i metode. Analizirali smo 134 pacijenata od kojih 92 (68.6 %) žene i 42 (31.4 %) muškarci, koji su operirani u našoj bolnici tokom 2005 i prvih 7 meseci 2006 godine. Prema dijagnozi, 78 (58.2 %) su sa artroznim ili kongenitalnim promenama kuka, a 56 (41.8 %) sa traumatskim povredama. I u jednom i u drugom slučaju, žene su

više zastupljene 70.5 % kod koksartroze i 66 % kod pacijenata sa frakturom vrata natkolenice. Prema starosti, žene sa koksartrozom su starosti od 31 - 83 godine, ili prosecno 55.2 god., dok su muškarci od 53 - 75 god., prosečno 65.5 godina. Žene sa prelomom vrata natkolenice su prosečne starosti od 71.9 godina (50 - 95), a muškarci 72.4 godina (60 - 85). U zavisnosti od vezivanja proteze sa koksalnim delom, broj pacijenata sa apliciranim cementnim endoprotezama je 60 totalnih i 35 subtotalnih, uglavnom po Zimmeru. U drugoj grupi su 39 bezcementnih endoproteza. Rehabilitacioni tretman počinje još prvog postopertivnog dana sa respiratornom gimnastikom, izometričkim vežbama m. qudricepsa i glutealne mm., kondicionim vežbama gornjih ekstremiteta, aktivnim vežbama na zdravoj nozi i skočnog zgloba operirane noge u cilju poboljšanja cirkulacije. Drugi dan operativnog zahvata nastavlja se sa potpomognutim vežbama operiranog kuka i kolena, vežbama za jačanje muskulature, sa posebnim akcentom na ekstenzornu i abduktornu muskulaturu, manuelnom masažom, ustajanjem uz pomoć dubka ili štaka, sa ili bez oslonca u zavisnosti od tipa implantirane endoproteze. Kod cementnih endoproteza ustajanje je sa potpunim opterećenjem, dok kod bezcemntnih opterećenje počinjemo posle 8-10 nedelja uz pomoć štaka. U daljem se toku povećava intenzitet kineziterapijskih procedura, hidro - kinezi terapija, statički točak. Uporedo sa ovim procedurama, pacijenti se educiraju o načinu sedenja i ustajanja iz kreveta, hodanju stepenicama, o dozvoljenim i nedozvoljenim pokretima kuka. Rezultati. Od prikazanih 134 pacijenata sa ugrađenom endoprotezom kuka, vreme lečenja od dana operativnog zahvata do dana ispisa je 14 dana do 3 meseca. Kod pacijenata sa koksartrozom je 21.7 dana, ili 30.2 dana kod pacijenata sa traumatskom povredom kuka, ili za obe kategorije prosečno 25.9 dana, u kojem je periodu postignut cilj rane rehabilitacije, odnosno bezbolni i dobri pokreti operiranog kuka i pacijenti su ispisani pokretni, sa ili bez pomagala. Zaključak. Sa rano sprovedenim postoperativnim fizikalnim tretmanom kod pacijenata sa ugrađenom endoprotezom kuka, postignuto je u najvećem broju slučajeva skoro potpuno obezboljenje, optimalan opseg pokreta i brza mobilizacija, čime se pacijenti za relativno kratko vreme vraćaju svakodnevnim obavezama, sa signifikantnim poboljšanjem kvaliteta života. P НАШ ПРВИ ПАЦИЈЕНТ СА ОБОСТРАНИМ ВЕШТАЧКИМ ЕНДОПРОТЕЗАМА КУКА - ПРИКАЗ СЛУЧАЈ Димитрова В, Димитров П, Павловиќ П ЈЗУ Општа Болница Кавадарци Р. Македонија sencedimitrova@yahoo.com Најтеже и готово немогуче је да тачно дефинирати што је то нормално држанје и нормални усправни став човјека. Сваки човјек има своју вертебралну физиономију (СТАГНАРА). Болне коксартросе с деструкциојом зглоба код пацијента старих од6о год данас су главна индикација за тоталне замјене зглоба. При обострано непокретлјиви

или слабо покретлјивим куковима тоталне замјене зглоба код коксартроза раде се и у младјим годинама живота. ЦИЛJ: Прикажујемо случај на пацијент са обостраном коксартрозом , кои је у приоду од 10 година лечен на нашем одделу са физикалном и медикамнтозном терапијом. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИ: Анализирани су податци са здравственог картона, отпусно писмо 2288/05, 6806/06, 2111/06, 3192/06,1200/06. Користен је дескриптивни метод. РЕЗУЛТАТИ: Ради се о мушком пацијентом М.И .родјен 1951 год, кои је ради као физички радник. Прије 10 годинаје почело са тегобама на десном куку, па после 7 година и на левом куку. У тај период је лечен са медикамнтозном и физикалном терапијом. Пацијент је активан крводарител више од 25 година. Од 2004 год. због појачанја бола иде са двије штаке 2005 год. Постоје болне и ограничене движбе у оба кука. Ротација скоро неможна.Флексијадо цца 800. Абдукција и аддукција на оба кука минималне. РТГ нао у прилог ДГ (забранјује се дуго стајанје, дуго пешаченје, подизанје и ношенје терет као и физички рад.). Тренд на влошуванје продушује до комплетно губенје свих движенја у оба кука, а лева глава комплетно че да колабира. 12. 2005 год. Имплантирана ендопротеза тотална кокса лат. декс сек. ЗИММЕР. Пацијент пост оперативни период је поднио добро. Рехабилитациони период уредан.примјенено - хидротерапијом, ман. масажа, мед. гимнастика, парафин, ДД, КБ, УЗ. 15. 03. 2006 - бол и намалених движбе и у левом куку (појачани). 23. 05. 2006 Имплантацио ендопротезис тоталис цксаел ат син. Сец. ЗИММЕРИ. Пацијент је пост опретаивни и реахбилиатцини период поднио добро. Сад иде са једном подпазушном патерицом и далје осеча бол дуж леве ноге, посебно поткјоленице. ДИСКУСИЈА И ЗАКЛЈУЧАК: КОКСАРТРОЗА је изразито хронична, дегенеративно - регенеративна болест с клиничким манифестацијама најчешче у петом или шесте деценије живота. Од етиолошких фактора веројатно је у питанју (код нашег пацијената) локалне циркулаторне пречке (које прикажујемо на фотографије). ВАЖНО је подобрити живот пацијенту и ублажити бол. НАШ ПАЦИЈЕНТ ЈЕ И ДАЛЈЕ АКТИВНИ КРВОДАРИТЕЛ P USPEŠNOST REHABILITACIJE U POSTOPERATIVNOM PERIODU PACIJENTA SA UGRAĐENIM ENDOPROTEZAMA OBA KUKA U JEDNOM HIRURŠKOM AKTU – PRIKAZ SLUČAJA Milićević V1, Leovać S2, Nikolić D3, Knežević T3, Vukmanović M1, Ristić - Đoković S1 1 Institut za rehabilitaciju Selters, Mladenovac, 2Centar za rehabilitaciju Zlatar, 3 Univerzitetska dečja klinika, Beograd, Srbija denikol27@yahoo.com Ovim radom želimo prikazati tok rehabilitacije pacijenta operisanog od koksartroze kao posledice nekorigovane kongenitalne displazije oba kuka u 49 - oj godini života.

Hirurški zahvat je odrađen u jednom aktu postavljanjem obe bezcementne endoproteze – ZIMMER. U preoperativnom periodu pacijent je imao ekstenzione kontrakture u oba kuka sa izrazito ograničenom unutrašnjom i spoljašnjom rotacijom kao i hipotrofiju i slabost natkolene i pelvitrohanterne muskulature obostrano. Pacijent do operativnog postupka nije bio podvrgnut korektivnim merama rehabilitacije i fizikalne medicine. Od subjektivnih tegoba navodi bolove unazad 5 godina (onesposobljavajuće bolove noću) bez znakova remisije na terapiju analgeticima. U postoperativnom periodu pacijent je osposobljen za hod uz oslonac sa štakama prvog postoperativnog dana. Tok oporavka uz primenu mera rane rehabilitacije je sproveden bez komplikacija uz otpust pacijenta posle 11 operativnog dana. Po otpustu nastavljen je intenzivni ambulantni fizikalni tretman, hidro terapijom, elektro terapijom, laserom i kinezi terapijom. Nakon primenjenog intenzivnog fizikalnog tretmana pacijent posle 2.5 meseca hoda uz pomoć jednog stapa bez subjektivnih tegoba korektnim hodom. Pokreti u kukovima su zadovoljavajućeg stepena i obima za endoprotezu bez pojave novih patoloških znakova i simptoma. Natkolena i pelvitrohanterna muskulatura je ojačana i ocenjena ocenom do 4. Primena mera rane rehabilitacije i intenzivnog ambulantnog fizikalnog tretamana koji se u slučajevima implantacije obe endoproteze kuka retko primenjuje dala je visoko zadovoljavajuće rezultate učinivši pacijentu dalji život visoko motorno funkcionalnim u odnosu na prethodno stanje. P RANA REHABILITACIJA POLITRAUMATIZOVANOG BOLESNIKA SA OSTEOSINTEZOM ACETABULUMA - PRIKAZ SLUČAJA Đulić - Stojičić S, Damnjanović G, Vesović - Potić V, Lešić A, Krunić - Protić R Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija silvana69beo@hot.mail.com Povrede acetabuluma su česte kod saobraćajnih nesreća, a usko povezane sa ranim respiratornim i tromboembolijskim komplikacijama kako u pre, tako i u postoperativnom toku. Zbog mehanizma nastajanja povreda, prelomi zadnjeg zida acetabuluma spadaju u češće vrste preloma acetabuluma i mogu se rešavati operativno. Operativni tretman najčešće je uslovljen vrstom preloma i posledičnom nestabilnosti kuka kao i opštim stanjem bolesnika. U postoperativnom toku mogu se primeniti dva pristupa lečenja bolesnika. Prema jednim autorima bolesnik započinje rehabilitaciju prvog postoperativnog dana i u daljem toku se vertikalizizuje, dok po drugim mišljenjima postoperativno se stavlja skeletna trakcija u trajanju od 4 - 6 nedelja što podrazumeva rehabilitacioni tretman u postelji. Pacijent NN star 46 godina povređen u saobraćajnom udesu kao vozač pri čemu je zadobio prelom acetabuluma desno, serijski prelom rebara od IV do VII sa leve strane i lakšu kontuziju mozga. Kao politraumatizovan primljen na odeljenje intenzivne nege sa APACHE II skorom verovatnosti preživljavanja od 42.4 %. Prelom acetabuluma rešavan operativno drugog dana (osteosinteza acetabuluma sa

aktivne vežbe za nepovređenu nogu. a trećeg postoperativnog dana je vertikalizovan u potpunosti i započeo sa hodom. U toku boravka primao antikoagulantnu terapiju. P REHABILITACIJA PACIJENTA SA HEMOFILIJOM A NAKON PRELOMA VRATA BUTNE KOSTI – PRIKAZ SLUČAJA Bekić V.dva zavrtnja) i na odeljenju intenzivne nege proveo ukupno 4 dana gde je započet rani rehabilitacioni tretman. Srbija asthma@eunet. 9. vežbe za perifernu cirkulaciju. quadricepse i započeto je sa vertikalnizacijom u postelji. izometrijske vežbe za mm. Imao je ograničenje pokretljivosti u zglobnim segmentima povređene desne noge . Vulović M. suprakondilarne ekstenzije 4. Bolesnik je započeo ranu rehabilitaciju prvog postoperativnog dana. dana nakon povrede uz dozvoljen hod pomoću ortopedskih pomagala bez oslonca na povređenu nogu. Otpušten desetog postoperativnog dana osposobljen za hod uz i niz stepenice uz pomoć štaka. TENS. a petog započinje obuku hoda uz pomoć štaka. elektroterapija nisko i srednje frekventnim strujama. uz uslov da prime supstitucionu terapiju svakog dana pre primene terapije. Rehabilitacioni tretman nastavio u za to specijalizovanoj ustanovi.yu Pacijenti sa hemofilijom redovno se leče na Odeljenju za habilitaciju i ranu rehabilitaciju fizikalnim procedurama (krio terapija. dana od povrede. Sedeo je u polusedećem položaju. Drugog postoperativnog dana bolesnik verikalizovan do sedenja u rasteretnom položaju da bi trećeg stajao u pilotu i napravio nekoliko koraka bez oslonca na operisanu nogu. nakon pregleda fizijatra pacijent je uključen u rani rehabilitacijski program. Na Odeljenju za habilitaciju i ranu rehabilitaciju pacijent je primljen 23. Mikov A. Pacijent na prijemu nije bio samostalno ambulatoran ni pomoću pomagala. Četvrtog dana bolesnik hoda u pilotu. inhalacije. Demeši Č Centar za dečju habilitaciju i rehabilitaciju Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine u Novom Sadu. dana nakon povrede u opštoj anesteziji načinjena i ortopedska repozicija ulomaka i njihova stabilizacija pomoću dva kanulirana šrafa od 8 mm. Činjenica da bolesnik nije imao ni jednu respiratornu komplikaciju niti tromboembolijske probleme ide u prilog zaključku da je blagovremena primena rehabilitacionih postupaka i vertikalizacija nakon operativno rešavane frakture acetabuluma neophodna za sprečavanje/umanjivanje postoperativnih komplikacija. aktivno potpomognute vežbe za operisani ekstremitet. Savić K. Cilj rada bio je da se prikaže tok rehabilitacije pacijenta sa hemofilijom A nakon frakture vrata desne butne kosti Na dan povrede (zadesno pri padu sa stepenica) pacijent uzrasta 15 godina primljen je na Odeljenje dečje ortopedije sa traumatologijom gde je nakon dijagnostikovanja i primene transosalne. Prvog postoperativnog dana bolesnik ima vežbe disanja. laseroterapija) u slučajevima izliva krvi u zglobove i meka tkiva. a bez oslonca na operisanu nogu.

Nakon ekstrakcije fiksacionog materijala pacijent se ponovo prima na naše Odeljenje i hoda uz pomoć podpazušnih štaka bez oslonca na operisanu desnu nogu da bi kroz 1. Od subjektivnih parametara praćen je bol. kinezi terapija i fizikalne procedure (krioterapija. Tokom izliva u zglobovima usporena je vertikalizacija pacijenta a primenjivana je shema terapije kod pacijenata sa hemofilijom: krio terapija+TENS. a bez pomagala na kraće relacije. Ekstrakcija alenteze planirana je i sprovedena nakon nepunih 3 meseca od povrede kada je pacijent bio samostalno ambulatoran pomoću jedne podpazušne štake. IF.5 mesec bio otpušten kući samostalno ambulatoran bez pomagala sa punim osloncem na desnu nogu. Srbija momirka@yubc. Svi parametri su kvantifikovani u četiri stepena . elektromagntetna terapija.(desnom kuku i kolenu).(Haemarthrosis genus dex. TENS terapija. Beograd. Predstavlja najtežu komplikaciju nastalu posle skliznuća glave butne kosti.Fergusonov indeks. dužina ekstremiteta. koje je pre ove traume često lečeno zbog izliva krvi. u levi lakatni zglob (2 puta) te u desni skočni zglob. Plan i program lečenja obuhvatao je dve faze: fazu imobilizacije i fazu po skidanju imobilizacije. a nakon 2 meseca pun oslonac. snaga pelvifemoralne muskulature. Sprovođena je postepena vertikalizacija pacijenta. Za ocenu rezultata lečenja korišćen je model Howorth . Howorth . povećanog obima pokreta u zglobovima i delimično povećane mišićne snage desne noge. a od objektivnih obim pokreta. Materijal i metodologija: Ovom studijom je obuhvaćeno 32 pacijenta koji su lečeni od hondrolize kuka.struja. dečji ortoped.net Uvod: Hondroliza kuka je akutna nekroza hijaline zglobne hrskavice kuka. fizijatar) u cilju što boljeg funkcionalnog osposobljavanja pacijenta sa hemofilijom A. masa pelvifemoralne muskulature i hod. Nakon mesec dana od prijema uspostavljen je hod sa štakama sa osloncem na povređenu nogu od 50% telesne težine. uz posledičnu limitiranost ekstenzije i atrofiju muskulature. laseroterapija i parafinoterapija). Rehabilitaciju je dodatno usporavala i laka fleksiona kontraktura desnog kolena.) Prikazani slučaj ističe značaj multidisciplinarnog pristupa u rehabilitaciji (pedijatar -hematolog. Komplikacije tokom lečenja ovog pacijenta bili su izlivi krvi u desno koleno (u 3 navrata). uprkos redovne primene faktora koagulacije VIII.Fergusonov . a zatim su analizirani najsavremenijim analitičkim metodama. Cilj rada je da odgovori na pitanje:da li uzrast bolesnika ima uticaja na rezultat lečenja hondrolize kuka. P DA LI UZRAST BOLESNIKA IMA UTICAJA NA REZULTAT LEČENJA HONDROLIZE KUKA? Vukićević M IOHB ’’Banjica’’. nakon preloma vrata butne kosti. Za ocenu rezultata praćeni su klinički (subjektivni i objektivni) parametri. Podaci o svim praćenim parametrima opisani su pomoću modela deskriptivne statistike.

pacijenti se relativno brzo vraćaju svom radu i svakodnevnim aktivnostima. . a sa lošim rezultatom bila je 15.067. Pantelić S. Praćeno je 35 pacijenata operisanih od 2004 . sa zadovoljavajućim5 (15. . sa dobrim 14.21. rehabilitacija je trajala dva do tri meseca.12 %). Rezultati: Prosečna starost pacijenata iznosila je 14. Mitrović D.26 godina..05). subtrochanterni i dijafizarni (metod izbora) i potkolenice .hod sa štakama uz progresivno povećanje oslonca. p > 0. a muskog 14. ukoliko propagacija preloma ne ide niže od 4 cm iznad artikularne površine distalne tibije. Po dolasku na odeljenje priprema za vertikalizaciju i vertikalizacija u okviru prvih 72 sata postoperativno .21 godinu. paralelno sa povećanjem oslonca. Ranu rehabilitaciju smo počinjali prvog postoperativnog dana .42 godine. U zavisnosti od vrste i lokalizacije preloma kao i udruženosti povreda. Prosečna starost pacijenata u kategoriji sa odličnim rezultatima bila je 13.65 godina. sa dobrim 9 (28. Ustanovljeno je da ne postoji statisticki značajna razlika (t = 1. Značajnost razlike u uzrastu u odnosu na kategorije rezultata lečenja testirana je modelom jednofaktorske numericke ANOVA-e za parametarske podatke.yu Intramedularna fiksacija (IM) femura i tibije je relativno mlada metoda koja se primenjuje u našoj ustanovi poslednjih desetak godina. p > 0.2006. Obzirom da IM fiksacija omogućava ranu vertikalizaciju i imobilizaciju susednih zglobova kao i ubrzano stvaranje kalusa. Cilj ovog rada je prikaz oporavka pacijenata nakon operativnog lečenja preloma IM fiksacijom i preporuka fizikalne terapije i rehabilitacije. iako je u kategoriji odličnih rezultata uočena nešto manja starost pacijenata (F = 2. nakon koje su zaostajale minimalne sekvele u vidu blage hipotrofije muskulature ili neznatne kontrakture susednih zglobova. godine na odeljenju.73.edu. . Indikacije: prelomi natkolenice.25 %) pacijenata.prema kome je: sa odlicnim rezultatom bilo 10 (31. godinu. .Beograd. sa zadovoljavajućim 15. P REHABILITACIJA OPERATIVNO LEČENIH PRELOMA FEMURA I TIBIJE INTRAMEDULARNOM FIKSACIJOM Nikolić O.62 %).hod u bazenu i plivanje posle skidanja konaca. .79 godina.aktivno potpomognute vežbe susednih zglobova. Srbija info@iohbb. Značajnost razlike u starosnoj strukturi između pacijenata muškog i ženskog pola testirana je Studentovim t-testom za dva mala nezavisna uzorka.Prosečna starost pacijenata ženskog pola bila je 13.81 godinu.staticke vežbe muskulature operisanog ekstremiteta. Sekulić S IOHB "Banjica" . a sa lošim 8 (25 %). a potom vežbe sa otporom.IFS. Zaključak: Utvrđeno je da uzrast pacijenata nije statisticki značajno različit po kategorijama rezultata lečenja.opšte kondicione vežbe u postelji. Đokić R. Vulević S.srednja i distalna trećina.05).

Statistički značajne razlike posle terapije u radnoj grupi ispoljene su u merenju obima pokreta: ulnarne devijacije. Kod otvorenih preloma potkolenice 4 sl. SF je bio plasiran kod preloma podlaktice u 4 slučaja. 3) Brži i kompleksniji oporavak se dobija kombinovanjem fizikalnih procedura. Materijal i metode: U prospektivnoj studiji uključeno je 27 pacijenata koji su podeljeni u 2 grupe. IF struje su korišćene u obimu frekventnog obsega 0 – 100 Hz i u trajanju od 15 minuta kao i u opsegu od 50 – 100 Hz u trajanju od 15 minuta. SD. Na donjim ekstremitetima (DE) spoljni fiksator je bio plasiran u 2 slučaja kod preloma distalnog okrajka tibije. 3 deformiteta stopala i 2 hipoplazije potkolenice. U kontrolnoj grupi pacijenata je obuhvaćeno 12 pacijenata (7 pacijenata muškog pola i 5 pacijenata ženskog pola). aplazije ulne 1 slucčaj a na DE kod hipoplazije femura 2 sl. 2) Terapije IF nije dala neželjene efekte ni kod jednog. pokretljivost zglobova. i varus deformiteta potkolenice 3 sl. kineziterapija . Zaključak: 1) Kombinacija ET i kineziterapijskih procedura kod pacijenata sa aplikovanim SF daje znatno bolji funkcionalni oporavak nego samo primena kineziterapijskih procedura. Za analizu korišćen je T – test i nivo značajnosti u svim testovima je bio 0.05.com Uvod: Osobina interferentnih struja da se mogu primeniti u prisustvu metala korišćena je u rehabilitaciji pacijenata koji su imali plasirani spoljni fiksator (SF). a kontrolna grupa je u toku terapije imala samo kineziterapijske procedure. Cilj: Prikaz rezultata lečenja postupkom primene interferentnih struja (IF) struja kod pacijenata sa SF. Pacijenti su imali ugrađen SF na gornjim ekstremitetima (GE) u 5 slučajeva i to 2 preloma nadlakta i 3 preloma podlaktice. Radna grupa je bila obuhvaćena u toku rehabilitacije sa primenom IF struja i kineziterapijskim tretmanom. i max. min. Pojedine traume sa plasiranim SF komplikovale su se sa lezijom radijalnog i peronalnog nerva. Stojković“ Grocka. MMT i merenje obima i dužine ekstremiteta. Ključne reči: spoljni fiksator. U radnoj grupi obuhvaćeno je 15 pacijenata (11 pacijenata muskog pola starosti od 6 – 20 god i 4 pacijenta ženskog pola starosti od 6 – 20 god. osteohondritisa glave butne kosti 1 sl. Srbija g.P TERAPIJSKE MOGUĆNOSTI INTERFERENTNIH STRUJA POSLE APLIKACIJE SPOLJNIH FIKSATORA Biškupić G. abdukcije nadlakta i plantarne fleksije stopala. Rezultati: Za deskripciju podataka numeričke prirode korišćene su standardne nedeskriptivne statistike aritmetička sredina. U cilju praćenja efekata fizikalne terapije korišćeni su testovi merenja. IF. Marić R Dom zdravlja ”M. vrednosti.biskupic@hotmail.).

obostrana fiziološka osobina. Radovanović T3 1 Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije.P MINIMALNO INCIZIONA ALOPLASTIČNA HIRURGIJA KOLENA. Maksimalni obim pokreta (MOP) 3. primljena u bolnicu radi operativnog zbrinjavanja obostranog ekstremnog varusa kolena koji je posledica dugogodišnje artrooze. 6. osteotomija. Srbija sanitet@mup. značajno ograničena pokretljivost u oba kolena (više levo) redukovane bolom. Poremećaj u bilo kom segmentu vodi ka abnormalnim pokretima. godine. Zavisno od jačine bolova. Beograd. levo koleno: fleksija oko 900. standardnim operativnim pristupom (pre tri godine Makuetova osteotomija proksimalne tibije.sr. remeti opterećenje i vodi ka razvoju osteoartoze sa irevirzibilnim gubitkom artikularne hrskavice. zglobnom kapsulom. stepena degerativnih promena i veličine deformiteta primenjuju se različite hirurške procedure: artroskopija.PRIKAZ SLUČAJA Marković D1. meseca posle operacije: desno koleno: fleksija 1200. adekvatnom operativnom tehnikom.yu Uslovi za dobru funkciju kolena su stabilnost i koordinisani i dovoljno snažni pokreti u punom obimu. zaraslo u nepovoljnoj poziciji – postojeći deformitet pogoršan). meniskusa i koordinisanim neuromuskularnim kontrakcijama. totalna aloplastika minimalno incizionim postupkom (MIS). 2 Ortopedska klinika «Banjica». primenom operativnih metoda moguće je efikasno otkloniti bolove i poboljšati funkciju kod bolesnika sa ostreoartrozom kolena.gov. KAD I ZAŠTO? REZULTATI . levo koleno fleksija preko 1000. Baščarević Z2. Cilj rada: Prikazati rezultate rehabilitacije bolesnice kod koje je urađena obostrana totalna aloplastika kolena (TAK).meseci posle operacije: desno koleno: fleksija preko 1250. dok je levo kleno je operisano marta 2006. Rehabilitacija započeta prvog postoperativnog dana Rezultati: Preoperativno. Kod zdravog kolena pokreti su kontrolisani ligamentima. artodeza kao i aloplastika. koštanom kongruencijom. 3 Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Kliničkog centra Srbije. kao i pravovremenom rehabilitacijom postiže se potpuni funkcionalni oporavak bolesnika. Bolesnica stara 72. Ključne reči: Osteoartroza kolena TAK – (totalna aloplastika kolena) MIS – (minimalno inciziona hirurgija) rehabilitacija . Zaključak: Timskim radom. Kada se iscrpe sve druge metode lečenja. Desno koleno je operisano januara 2006.

It is persisting functional .. They were treated after clinical examination and measurements. FYR Macedonia betiramova62@yahoo. Rehabilitation at our department was followed by follow notices and measurements: swelling. The post arthroscopy charge depended of arthroscopy treatment. by used score. it was indication for surgery treatment. We are using this diagnostic method before and many times during rehabilitation to follow condition.com The patients with soft tissue lesions are rehabilitation on our department after surgical examination. Material and method: The patient 48 years old.com The rehabilitation of patients after knee arthroscopy. localization of pain and movements in knee mobility and stability. Results are showed the goodness of knee function after 20 days of treatment by 100% of patients and partial stability. With this case report we like to represent our expirins with determination the soft tissue trauma and to follow treatment by it. but for complete knee stability it is needing to follow patients more than 1 month and treated with exercises for stability and power. P SONOGRAPHY MANAGEMENT IN REHABILITATION OF SOFT TISSUE LEZION . upper knee muscles trophy. medical and hydro gymnastic.5 years. Ortopetska klinika Skopje. With use of this diagnostic method the quality of examination is on the higher stage. and X-ray picture. with swelling and pain after that. Poposka A Voena Bolnica-Skopje.P THE REHABILITATION OF PATIENTS AFTER ARTHROSCOPY TREATMENT OF KNEE Popova Ramova E. Sonography diagnostic method was including and they were examinated with MIR if it was indicated. Material and method: We treated 48 patients with aver age of 37. The aim of this study is to represent our rehabilitation plane and results by Wilson and Venters score by this patients with that condition.Skopje. arthroscopy treatment. The patients were treated with electro therapy. Ilievska T Voena Bolnica . we had made in our department after 7-10 days of surgery treatment in late rehabilitation period. Key words: meniscus injury. had upper right knee muscles soft trauma before one month. All patients had magnetic resonance imaging and clinical positive tests before arthroscopy. The early rehabilitation was started at surgery department. Conclusion: our rehabilitation program has given good results by knee score of Wilson and Venters. FYR Macedonia betiramova62@yahoo. rehabilitation.CASE REPORT Popova Ramova E.

Bolovi i otok konstantno prisutni. ali bez bitnijeg poboljšanja. cirkulatorni i funkcionalni nalaz poboljšan. Ponovo gipsana imobilizacija od mesec dana. leukocitozu sa lakom neutrofilijom. redukovana fleksija u zglobu kolena i skočnom zglobu i izraženu slabost mišića pokretača stopala. We had used it for management of physical therapy. magnetoterapija. muscles tears in regeneration and bursitis of pes anserine and the lest forth completely retreat of swelling and good trophy. Po skidanju imobilizacije. After 15 therapy. Amp OHBl2. sada i noću. Na kontrolnom Rtg snimku konstatovana mrljasta atrofija kostiju stopala i pacijentkinja pod dijagnozom algodistrofičnog sindroma primljena u našu ustanovu.yu Cilj rada je da prikažemo slučaj pacijentkinje kod koje se razvio Sudeckov sindrom nakon manje traume noge. on second. a kasnije aktivne i vežbe sa opterećenjem). Key words: soft tissue lesions. Pacijentkinja je otpuštena kući. it was important for successful treatment proved with completely retired of swelling and muscles regeneration with out fibrosis. Trental tbl i Bensedin tbl. kineziterapija (u početku izometrijske.3 mm. Laboratorijski nalazi ukazivali su na povišenu sedimentaciju (37/71. Discussion: Sonography is significant method for detection of pery articular soft tissue trauma. Vrlo brzo javili su se otok i bol u nozi. Hodala uz pomoć podpazušnih štaka. KC Novi Sad. hidro i radna terapija. 5 meseci nakon prve povrede. We had made 4 sonography and physical therapy was application with mark and localization of the lesion.deficit and it was reason because he was coming for examination. dijadinamičke struje za skočni zglob i blokada dijadinamičkim strujama na ganglion stallatum. Nakon dva . krioterapija. povećan je oslonac na nogu. izražen edem i hiperemija kože distalno od kolena. and third.. P ALGODISTROFIČNI SINDROM NAKON TRAUME POTKOLENICE Novaković B. Conclusion: Sonography had located the patho morphological change and give us structurally show of tissue. bila je na ambulantnom fizikalnom tretmanu. Srbija azam@eunet. Za medikamentnu terepiju konsultovan je endokrinolog te je dobijala Miacalcic nasol. Sledi ponovna distorzija skočnog zgloba ali sada se na Rtg snimku uočava i fraktura proksimalnog dela fibule. After 10 therapy 7. noćni bolovi prestali. Osteopan tbl. 2 meseca. zadobila je distorziju skočnog zgloba i lečena gipsanom imobilizacijom mesec dana. Results: We had made follow sonography and noted at first before treatment-supra patellar bursitis 25mm. Pacijentkinja K.D. a tretman nastavljen u kućnim uslovima. stara 37 godina. Bošković K Klinika za medicinsku rehabilitaciju. 36/70). orošena znojem. rehabilitation. Nakon mesec dana fizikalnog tretmana bolovi su se znatno smanjili. U sklopu tretmana primenjene su: elevacija. sonography. The follow of condition is important for weight of muscles and leg.

progresivni deformitet prednjeg dela stopala sa lateralnom devijacijom palca i medijalnom devijacijom I MT kosti i često prisutnom subluksacijom I MTPh zgloba.Beograd. Rezultat Kod 87 % operisanih odličan rezultat. Otvorene subtalarne luksacije . Srbija sasa65@bankerinter. Najčešće nastaju dejstvom jakih sila kao što su pad sa visine ili saobraćajne nesreće.net Uvod Hallux valgus je kompleksan. Stanojković M1. Operisani su bolesnici sa hallux valgus uglom HVU između 15 .net Uvod Subtalarne luksacije su teške i retke povrede.18 meseci po operativnom lečenju.NOVI PRISTUP OPERATIVNOG LEČENJA Milenković S1. Pacijentkinja se vratila na posao. U lečenju se primenjuju različite operativne metode. Radenković M1.meseca pacijentkinja je hodala bez pomagala. KBC 'Zvezdara' . U post operativnom periodu su pacijenti hodali sa punim osloncem u gips 'klompama'. postignuta je puna pokretljivost skočnog zgloba a perzistirao manji edem skočnog zgloba pri opterećenju. Bolesnici su kontrolisani od 12 . 107 žena i 5 muskaraca sa indikacijom za distalnu osteotomiju – Mitchell. Cilj rada je bio da se prikažu prednosti i nedostaci distalne metatarzalne osteotomije Mitchell. dobri u 11 % što podrazumeva usporeno zarastanje osteotomije i zadovoljavajuci u 2 % smislu ograničenja plantarne fleksije palca. Pacijenti su klinički i radiografski dijagnostikovani. Ranković V Centar za ortopediju i traumatologiju. Srbija snaveran@beotel. Možemo zaključiti da se kombinacijom više terapijskih postupaka može postići potpuni funkcionalni oporavak i uspešna rehabilitacija pacijeta sa algodistrofičkim sindromom. Deformitet i bol su otkolonjeni u 98 % dok u 2 % operisanih je došlo do skraćenja I MT kosti što bi jedino i moglo da se kaže da je nedostatak Mitchell-ove osteotomije. 2Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju KC Niš. Zaključak Primena Mitchell . Metod rada U radu prikazujemo rezultate lečenja 112 bolesnika. Ristić T2 1 Ortopedsko-Traumatološka Klinika Niš.35 stepeni i intermetatarzalnim uglom do 15 stepeni. P SUBTALARNE LUKSACIJE . P DISTALNA METATARZALNA OSTEOTOMIJA KOD VALGUS DEFORMITETA I METATARZALNE KOSTI Stamenković A.ove osteotomije kod pacijenata sa jasnom indikacijom daje odlične rezultate i relativno brz oporavak i povratak normalnim fizičkim aktivnostima. funkcionalni oporavak i rešen deformitet.

mogu da se završe sa lošim krajnjim anatomskim i funkcionalnim rezultatima. Grubačić . progresivnog bolnog stanja u stopalu.68g.net Uvod Ortotripsija je širom sveta našla kliničku primenu u ortopediji od 1989. Srbija snaveran@beotel. tretirano je 48 pacijenata sa plantarnim fscitisom. Prosečna starost je iznosila 27.g. Zaključak Hitno hirurško zbrinjavanje otvorenih subtalarnih luksacija uključujući spoljnu fiksaciju i umerenu distrakciju skočnog zgloba može da ima važnu ulogu u prevenciji infekcije i avaskularne nekroze talusa. Terapija je sprovođena u tri seanse na 7 dana. Svi pacijenti su se javili sa bolom i ograničenom pokretljivošcću stopala. koje zahteva dugo mirovanje i prouzrokuje nesposobnost u periodu od 6 .30 min. Svi operisani bolesnici su povređeni nakon pada sa visine preko 3m. Funkcionalno poboljšanje je postignuto kod 73 % sto podrazumeva praćenje obima pokreta do max.13 meseci. Svi su bili muškog pola. u KBC 'Zvezdara' . Cilj rada je bio da se pokaže mogućnost primene ESWT (extracorporeal shock wave therapy) u lečenju plantarnog fascitisa. Rana rehabilitacija omogućava brzi i lakši funkcionalni oporavak. Infekcije i avaskularne nekroze talusa nisu retke kod otvorenih subtalarnih luksacija. Cilj rada Lečenje otvorenih subtalarnih luksacija metodom distrakcione spoljne fiksacije i prikaz rezultata. pacijent je po terapiji radno sposoban.Stanković V Centar za ortopediju i traumatologiju. Zasniva se na primeni elektromagnetnog.12 nedelja. elektrohidrauličnog i piezoelektricnog efekta zvučnog talasa. Starost pacijenata od 42 .Beograd.85 godina (26 . Krajnji funkcionalni rezultati lečenja 18 . odnos žena i muškaraca 2:1. . Rezultat: U prve 4 nedelje obezboljavanje je postignuto u 71 % od ukupnog broja pacijenata. Metod rada: U periodu od 2003 .2006.Beograd. karakterističnog. Rezultati Naše teorijsko misljenje je da umerenom distrakcijom skočnog zgloba rasterećujemo talus i na taj način smanjujemo mogućnost za nastanak avaskularne nekroze. Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju KBC 'Zvezdara' . ESWT je zauzela značajno mesto u lečenju entenzita plantarne fascije. Tretman traje od 20 . P ORTOTRIPSIJA U TERAPIJI PLANTARNOG FASCITISA Ranković V. do 12 nedelje od obavljene terapije obezboljeno je još 17 % a kod 12 % nije bilo efekta. primena u ortopediji i prednosti terapije s obzirom da je ovo prvo iskustvo u našoj sredini. aparat novije generacije. Lečeni su predhodno ortopedski i fizijatrijski od 4 . amplituda. Zaključak: Ortotripsija je najsavremenija. Marković N.g. Koriscen je Dornier Compact Alpha.24 meseci od operacije su dobri kod svih bolesnika. neinvazivna ambulantna terapija. Nije bilo slučajeva avaskularne nekroze talusa i infekcija. Metod U radu prikazujemo naše rezultate lečenja 5 otvorenih (4 medijalnih i jedna lateralna) subtalarnih luksacija lečenih metodom distrakcione spoljne fiksacije.39). Stamenković A. procedura eliminiše rizike operativnog lečenja.

C i D. Cilj ovog rada je da pokaže osnovne principe zbrinjavanja dece sa LDFP-om.yu LDFP (longitudinal deficiency of the femur. kraća. stabilnost pojedinih segmenata. partial) je novi termin u literaturi za raniji naziv PFFD (proximal focal femoral deficiency). Uglavnom su to bila deca sa tipom C i D LDFP-a. elongacije natkolenice i potkolenice. udružen sa nedostacima drugih delova donjih ekstremiteta (zgloba kuka. Aitken-ova klasifikacija koja se najčešće koristi za kategroizaciju LDFP-a označava ABC i D grupu. stopala). funkciju stajanja i hoda. srca i gornjih ekstremiteta. Ortopedski hirurzi i rehabilitacioni tim rešavaju probleme koji se odnose na dužinu ekstremiteta. sa fleksionim kontrakturama u kuku i kolenu. Zahvaćena noga je u položaju fleksije. abdukcije i spoljne rotacije. prema razvijenosti acetabuluma. Stojanović S2. kuka. rotaciju. Etiologija je uglavnom bila nepoznata. kolena. niti im je predlagan drugi način rešavanja anomalije. zahtevaju ozbiljnije hiruške intervencije i kompleksnije ortotičke i protetičke sisteme. rotacioplastike. rotacioplastike ili deze. Tomić M2. odnosno nisu bile predlagane amputacije. Srbija manolat@eunet. dužini femura. Zbrinjavani su specifičnim protetičkim sistemom za primarnu vertikalizaciju u uzrastu od l godine. skočnog zgloba. preko potkolenih i natkolenih ortoza koje rešavaju probleme nefunkcionalnog stopala. Roditeljima najčešće nije bila objašnjena anomalija. 2Zavod za protetiku. P PRINCIPI PROTETIČKE I ORTOTIČKE REHABILITACIJE DECE SA UROĐENIM NEDOSTATKOM BUTNE KOSTI (LDFP) Blagojević T 1. varus pozicijom potkolenice i stopala.2. Grujičić B2. rehabilitacija . najčešće nepoznate etiologije. steroidnim injekcijama i dugotrajnom fizijatrijskom lečenju. Ključne reči: LDFP. Hiruške intervencije u cilju veće funkcionalnosti su osteotomije femura sa derotacijama. do specifičnih protetičkih sistema. fibule. kičme. Marković Z2. Beograd.alternativa je višemesečnoj upotrebi NSAIL. Označava delimičan ili potpuni nedostatak proksimalnog dela butne kosti. prisutnosti glave femura i prisustvu veze glave i distalnih delova femura u vreme kada je završen rast. Aitken tip A najčešće zahteva ortopedsku cipelu sa povišicom. U Zavodu za protetiku Beograd u toku poslednjih pet godina uočena je pojava većeg broja dece sa ovom kompleksnom anomalijom. uz eventualnu valgizacionu osteotomiju femura i elongacije. amputacije u nivou skočnog zgloba. Tipovi B. Gavrilović B2 1 Medicinski fakultet Univerzoteta u Beogradu. afunkcionalnim kolenom i skočnim zglobom. Može biti prisutan na jednoj ili obe strane. Predlažemo formiranje Nacionalnog tima za rešavanje kongenitalnih anomalija ekstremiteta kako bi se poboljšao tretman ove dece. Protetički tim ima na raspolaganju rešenja od povišice u obući koja egalizuje razliku u dužini ekstremiteta.Otežana je funkcija stajanja i hoda. deze kolena. pseudoartroza butne kosti.

kako i kongenitalne malformacije. KC Novi Sad. P REHABILITACIONI TRETMAN BOLESNIKA SA AMPUTACIJOM DONJEG EKSTREMITETA Argakieva . 28 pacijenata su bili muškog pola (80 %). arterioskleroza. teške traumatske povrede. Po socijalnoj strukturi 24 pacijenta su bili penzioneri. 6 pacijenata radnici. tumori (benigni i maligni).7 %) bila je dijagnostikovana Burgerova bolest.mk Uvod: Najčešći uzroci amputacije su: oboljenja krvnih sudova (Morbus Burger. Ivanovska L Zavod za fizikalnu medicinu i medicinsku rehabilitaciju Skopje. Iz gore navedeng. Mitrevska B. Adamov Đ.Nikolova J. Prosečno vreme bolovanja od šećerne bolesti do amputacije donjeg ektremiteta. Skoro svi su bolovali od okluzivne bolesti perifernih arterija. Kod 7 pacijenta (20 %) amputacija je rađena zbog ishemijske gangrene na bazi ateroskleroze arterija donjih ekstremiteta (nedijabetesni bolesnici) a kod 2 pacijenta (5. prosečne starosti 62 godine. Bošković K Klinika za medicinsku rehabilitaciju. Devečerski G. . dok je 7 pacijenta bilo ženskog pola (20 %). Makedonija julijana_a_n@freemail. bolesti metabolizma sa komplikacijom krvnih sudova (diabet . najčešće kao posledice dijabet mellitusa. U 5 slučajeva (14. Vodeći uzrok vaskularnog oboljenja bio je šećerna bolest – kod 23 pacijenta (65. Srbija azam@eunet.com.28 %) amputacija je rađena zbog akutne opstrukcije perifernih arterija nastala kao komlikacija nakon operacija na srcu (2) ili operacija arterija nogu (tromboza bypass a u 3 slučaja). a radi sprovođenja proteisanja nakon amputacije donjeg ekstremiteta. 2 zemljoradnici. Pacijenti su bili uzrasta od 32 do 78 god . a 9 na terapiji oralnim hipoglikemicima. bilo je 14 godina.71 %).inzulinozavisni i inzulinonezavisni).yu Obrađeno je 35 pacijenata koji su primljeni u našu Kliniku tokom 2005 god. možemo zaključiti da do amputacije donjih ekstremiteta najčešće dolazi kod muškaraca starosti oko 62 godine koji boluju od periferne okluzivne arterijske bolesti. Cilj rada je pokazati važnost rehabilitacionog tretmana u osposobljavanju bolesnika za korišćenje proteze kako i hodanje sa protezom. embolija i drugo). od čega je l4 njih bilo na insulinskoj terapiji. a samo u jednom slučaju amputacija je rađena zbog teškog osteomijelitisa kostiju potkolenica. Labachevska V. Zafirovska L. a 3 pacijentkinje su bile domaćice.P SOCIOETIOLOŠKI ASPEKT PACIJENATA SA AMPUTACIJOM DONJIH EKSTREMITETA Novaković B.

42).35). Pri prijemu 23 (23 %) bolesnika nisu bili vertikalizovani.com Amputacije ekstremiteta dovode do estetskog i funkcionalnog deficita. 7 bolesnika (19 %) hodali su sa jednom štakom. a kod 5 bolesnika (12 %) nije se mogla ordinirati proteza. R. Nakon sprovođenja rehabilitacionog tretmana kod 37 (88 %) bila je ordinirana proteza. Nove tehničke mogućnosti i rani start rehabilitacije su doveli do odličnih funkcionalnih rezultata posle kojih je moguće i normalno hodanje. kod 18 (43 %) amputacija je bila radi bolesti metabolizma sa komplikacijom krvnih sudova (diabet). .bolesnik može ponovo biti aktivan član u semejnoj i u radnoj sredini. G.posle obuke za korišćenje i hodanje sa protezom . kod 8 (19 %) radi teške traume. Ivanovska L. a sa druge strane . uzrast.Materijal i metode: U Zavodu za fizikalnu medicinu i medicinsku rehabilitaciju u Skoplju bili su lečeni 42 bolesnika sa amputacijom donjeg ekstremiteta.PPA. Od 37 (100 %) bolesnika kod kojih ja ordinirana proteza 25 (68 %) obučeni su za horanje sa patericama. Cilj našeg rada je bio analiza najčešćih uzroka podkolenih amputacija i funkcionalno poboljšanje u zavisnosti od dužine patrljka i opšteg zdravstvenog stanja. P UZROCI AMPUTACIJE I PROTETSKOG TRETMANA KOD PACIJENATA SA PODKOLENOM AMPUTACIJOM Labačevska V. Za analizu korišćene su metode deskriptivnih i analitičkih studija. Jedan pacijenat je imao izraženu fleksornu kontrakturu i bila je neophodna nadkolena reamputacija. Rezultati: Od 42 (100 %) bolesnika. a kod 3 (7 %) radi tumora.1994). Kod 50 pacijenata su analizirani uzroci amputacija. Najčešći uzrok amputacija su bile vaskularne bolesti (52 %).70 godina. Makedonija labacevski@yahoo. Gauthier Gagnon et all.22. ordiniranje proteze. dezartikulacija gležnja i Chopart-ova amputaja je pokazala odlične rezultate (skor 38 . a samo 3 (8 %) hodali su bez pomagala . Zaključak: Rano započeti rehabilitacioni tretman omogućiće dobra priprema patrljaka. pol. lakše savladavanje psihološke traume radi gubitka ekstremeiteta. a 7 pacijenata (14 %) je imalo kratak patrljak (skor 32 . dužina patrljka i funkcionalno poboljšanje korišćenjem proteza. Ovo će omogućiti sa jedne strane. Za ocenu je bila korišćena skala aktivnosti (Prosthetic Profile for Amputees . a samo 9 pacijenata (18 %) su bili stariji od 70 godina. kod 13 (31 %) radi oboljenja krvnih sudova.slobodno. 2 (5 %) bolesnika hodalo je sa dubkom. Mitrevska B Zavod za fizikalna medicina i rehabilitacija . kod najvećeg broja pacijenata skor je bio 20 . obuka bolesnika za korišćenjem i hodanjem sa protezom. najveći broj osoba je bio uzrasta od 50 . amputacije su bile češće kod osoba muškog pola (62 %). Rehabilitacija je bila otežana kod pacijenata sa kontrakturom mišića patrljka. a 19 (45 %) hodali su sa patericama. Razvoj različitih novih tehnika dopusta savladjivanje ovih problema.Skopje. Kod 33 pacijenata (66 %) koji su imali duži patrljak.

Teofilovski M. Postignut je povećan obim pokreta u tretiranom zglobu i jačanje muskulature relevantne za protetički hod. Fizikalnim pregledom pacijenata u Zavod za protetiku. mišićna snaga je bila oslabljena. proteza P FRAKTURE AMPUTACIONIH PATRLJAKA DONJIH EKSTREMITETA I NJIHOV UTICAJ NA PROTETIČKI PROGRAM Stojanović S. postignut je optimalan nivo funkcionalne osposobljenosti. Beograd .Ključne reci: amputacija. Tomić M. Blagojević T. Zavod za protetiku.Psihologija.Maksimović B. Timskom evaluacijom nađen je najpovoljniji način za rasterećenje delova ležista proteze koja su u kontaktu sa ostosintetskim materijalom. Stojanović S. Izrađeno je komforno ležiste. Protetički tretman je sproveden timskim radom svih članova protetičkog tima.njih 100 su podeljeni u tri vremenske grupe – juvenilnu. Pacijent je pripadao gerijatrijskoj populaciji. pacijenti Zavoda za protetiku. Beograd. Srbija zvezdana@eunet. U kabinetu Zavoda izrađeno je četvrtasto ležiste od plasitčnog materijala koje je pratilo poziciju patrljka i kroz koje je izbegnut pritisak na ožiljno tkivo od operativnog reza. Tomić M. Omogućena je lokomocija kod pacijenta sa izraženim sniženim funkcionalnim potencijalom amputacionog patrljka. Blagojević T. Beograd utvrđjena je ograničena pokretljivost u koksofemoralnom zglobu na strani amputacije i prisustvo osteosintetskog materijala.co. bol je bio prisutan u predelu ostosintetskog materijala. Sproveden je kineziterapijski program koji je bio doziran i individualan prema lokalnom statusu i stanju validnog ekstremiteta. primenom kineziterapijskog programa koji je bio doziran i individualan. patrljak.yu Uvod: Ispitanici. odraslu i gerijatrijsku grupu. bila je prisutna koksartroza. Svi ispitanici su . Prisutan ostosintetski materijal je otežao ali nije onemogućio protetički program. Kondić K. Sprovedena je škola hoda sa protezom uz pomoć štaka na kraćim relacijama.yu Frakture na strani amputacije donjih ekstremiteta zahtevaju određjenu specifičnost u protetičkom programu. Dobrom evaluacijom statusa. Filozofski fakultet u Univerziteta u Beogradu . Marković Z Zavod za protetiku. ograničenost pokreta u zglobu kuka amputirane strane. Na amputacionom patrljku prisutan ožiljak od operativnog reza. protetisanje P OSOBE SA AMPUTACIJAMA DONJIH EKSTREMITETA I BOLESTI ZAVISNOSTI Marković Z. frakture donjih ekstremiteta. Vidaković . Srbija office@zop. Beograd. Ključne reči: amputacija.

atherosclerosis 33. ЕТОЛАК показуе и потврдјуе да је ефикасан и добро подношлјив препарат. gojaznost (BMI veći od 25) . obradjenih metodom deskriptivne i diferencijalne statistike. a u grupi starih više od 55 godina (n = 55) kreće u intervalu 67.38.3 %. ali je evidentno da je njihovo ispoljavanje u vezi sa genetskim.4 ± 14. trauma – 11. ретке нуспојаве. добра подношлјивост. Cilj rada: Prevencija uzroka amputacija donjih ekstemimeta nastalih kao posledica bolesti zavisnosti Metode: Strukturisani upitnik opštih podataka sa 20 varijabli. narkotici .9 %. Mb Burger – 4. омогушује нјегову . malignitet kosti – 8. Bolesti zavisnosti ili loše navike su hronični poremećaji ponašanja koji zbog ponovljene upotrebe supstanci ili načina ponašanja. У велик арсенал добро познатих препарата који се користе у леченју ових оболенја.7 ± 6. Нјегове особине. alkohol .70. narkotika i poremećaja ishtrane (gojaznost). atherosclerosis 35.8 ± 10. Podaci u svakoj analiziranoj grupi su međusobno homogeni (koeficijenti varijacije su manji od 30 %). statistička obrada podataka na PC računaru.5 %.1 %. u grupi starih više od 55 godina diabates mellitus – 60.3 %. alkohola. tableta (anksiolitici).5 %.52 %.osobe sa amputacijama donjih ekstremiteta U toku celog istzraživanja nije bilo među ispitanicima nijednog iz juvenilne grupe. Димитров П.Македонија sencedimitrova@yahoo.8 godina. Prema starosti i osnovnom uzroku amputacije u grupi starih 55 i manje godina je diabates mellitus – 42. Zaključak: Analizom rezultata ispitivanja potvrđeno je da su osobe sa amputacijama donjih ekstremiteta sklone bolestima zavisnosti (nikotin . Ispitivane su zavisnost od nikotina. Zbog toga je neophodna edukacija i podizanje svesti među gradjanima o tome koje bolesti zavisnosti mogu da uzrokuju amputacije donjih ekstremiteta.com Изразита распространјеност реуматичких болести и велике индивидуалне разлике у реагованју болесника на леченје омогучавају примену различитих фармакотерапијских средства.3 %. Rezultati: Analizirajući starost osoba sa amputacijama donjih ekstremiteta utvrđeno je da se prosečna starost u grupi starih 55 i manje godina (n = 45) kreće u intervalu 44.2 %.1 % i drugo – 0.6 %. uzrokuju nastanak sekundarnih bolesti. Mb Burger – 1. као што су брза ресорпција. појавио се нови препарат ЕТОЛАК. Osnovni uzrok nastajanja bolesti zavisnosti nije poznat.2 %. Zbog toga su upoređivani rezultati dobijeni u grupi odraslih i gerijatrijskoj grupi.7 %.4 godina. Према нашем скромном искуству. Od bolesti zavisnosti samo je gojaznost statistički značajno zastupljena (p<0.4 %. malignitet kosti – 3. tablete . Павловиќ П ЈЗУ Општа Болница Кавадарци Р. P ЕТОЛАК У ЛЕЧЕНЈУ АРТРОЗА И СПОРТСКЕ ПОВРЕДЕ ЗГЛОБОВА Димитрова В.01) u kontingentu starih više od 55 godina.1 %.6 godina i u ukupnom uzorku u intervalu 57. biološko – farmakološkim i socijalnim faktorima.

Код свих пацијената урадјени су одговарајуче лабараториске анализе а повредама на зглобовима потврдјени су на рентген. Оцене су углавном биле једнаке.14 дана узиманје лека бол. бол. денталне боли и др. уз и низ степенице. сасвим изчезава. поделили смо болеснике у четири групе. Покретлјивост зглобова ограничена. После 3 . секундарним инфламаторним променама и изразитом болом при ходу. оток је нестао. Ова група болесника није предходно лечена другим антиреуматицима а таблете ЕТОЛАК подносила је без тегоба. ЦИЛЈ – овог испитиванје био је проверити нов препарат са антиинфламаторним и аналгетичним својством. честим инфламацијом и отоком. како и ванзлобног реумзтизма. Леченје је трајало 3 . Покретлјивост зглоба спорије се упоставлја. . било је 27 пацијента са спортским акутним повредама зглобова и код нјих је аплицирана по једна таблета ЕТОЛАК дневно у трајану од десет дана бол се изгубио. а после 10 .као и ослобадјанје од благе или умјерено тежих боли код спорстске повреде. У току испитиванја била је веома важна сараднја са болесника. У четвртој групи. У другој групи било је 55 болесника. тегобе су се смалјиле а потом сасвим изчезле.примену у лешенјусвих облика реуматских болести. али болјом подношлјивошчом. сманјенјом покретлјивошчу коленог зглоба. сем у 3 случајева кои и далје су остале на леченју. У тречој групи је било 37 болесника са променама на коксофеморалним зглобовима. Уз примену двије таблете ЕТОЛАК на дан – изчезавају инфламаторне променје веч у првој неделју леченја. као и оток се сманјују. боловима у фази мируванја и при ходу. са честим рецидивима. у облику таблете. тако да смо код неких пацијената тек при крају примјенили физикалне процедуре и кинезитерапију. док се оток одржава и до 3 неделје. бол се сманјује и потпуно нестаје после десет дана узиманје лека. Код ове групе смо од почетка применјивали леченје са 3 таблета ЕТОЛАК на дани то 2 таблета ујутро и 1 таблета увечер. Бол је трајала од један до осам мјесеца. 167 болесника оба пола и различите старости.4 неделје. који је болји или бар једнако ефикасан као други лекови из те групе. Болест је трајала од 2 до 9 година.4 неделја леченје ЕТОЛАКОМ од 3 таблетана дан. Имајучи у виду сва ова својства. Инфламација нестаје у току првих седам дана. Болест је трајала три до шест мјесеца са боловима при кретанју. постоперативних боли. лечили смо ЕТОЛАКОМ. У првој групи је било 48 болесника са артрозама колених зглобова. али и ничу. Ради лакшег прегледа и праченје. Поред објективно потврдјеног степена поболјшанје после леченје ЕТОЛАКОМ болесници су давали и своје субјективно мишлјенје. У овој је групи је само један пацијент имао гастричне сметнје. Подношлјивост одлична.

Otok.Vujadinović S. Cilj naše studije je da prikaže značaj i mesto korišćenja Biofreez gela. Našim radom obuhvaćeno je 50 bolesnika. Koristili smo klasične terapeutske santimetre. Svi bolesnici su imali izražen otok i bol. KC Novi Sad. Srbija drmuluc8@hotmail. P ZNAČAJ FIZIKALNIH TERAPIJA U LEČENJU SINDROMA GORNJEG OTVORA GRUDNOG KOŠA Milenović N1. i 21. 15 bolesnika je imalo operaciju na kolenu (ligamentoplastika LCA). Medicinski faklutet. a bol se procenjivao VAS skalom bola. uglomer. Manojlović . 29 ženskog roda. što uslovljava pojavu mnogih kliničkih simptoma dovodeći time do značajne funkcionalne nesposobnosti. Gel se nanosio 20 minuta pre započinjenja kineziterapijskog protokola od strane fizioterapeuta metodom lagane masaže glađenjem u trajanju od 7 – 10 minuta. dana.. Beograd.ekonomski problem. Radovanović T. bol i obim pokreta su kontrolisani pri prvom pregledu. Srbija medicalnet@sezampro.P UPOTREBA BIOFREEZE GELA U KLINIČKOJ PRAKSI Tomanović . Takođe je bolesnik dobio uputstva o korišćenju Biofreez gela u kućnim uslovima. Vesović – Potić V Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. kao i limitiran obim pokreta tretiranog zgloba. 2Klinika za medicinsku rehabilitaciju. Već posle 7. a time ga svrstava u značajan socio . otok i ograničenje pokreta dominantni simptomi. 14. uslovljava kompresiju mišića vratne regije i dovodi do redukovane cirkulacije. kao i ograničenje pokreta u zglobu.Opačić M. 7. ambulantno lečenih u Centru za fizikalnu medicinu KCS u periodu od godinu dana. kod 9 bolesnika je ugrađen osteosintetski materijal (kod preloma hirurškog vrata humerusa i bimaleolarnog preloma) i 26 bolesnika je imalo entenzite i entenzopatije tetiva ramenog i lakatnog zgloba. Rezultati naše studije su prikazani tabelarno. Dubljanin – Raspopović E. kao pomoćnog terapijskog sredstva u lečenju bolesnika kod kojih su dominantni simptomi otok i bol. Devečerski G2. Popović B1 1 Zavod za reumatizam Novi Sad. Prosečna starost bolesnika iznosila je 45 godina (25 – 65). KCS.com Uvod: Sindroma gornjeg otvora grudnog koša (Sy TOS) zahvaljujući svojim specifičnim osteovaskularnim strukturama..yu Biofreez gel je prirodni preparat napravljen na bazi biljnih ekstrakta. Nisu se pojavile komplikacije i alergije. 21 bolesnik muškog roda. . dana videli smo napredak u smislu smanjenja otoka i bola i povećanje obima pokreta tretiranog zgloba. Njihovom analizom zaključili smo da Biofreez gel ima svoje mesto u terapiji bolesnika kod kojih su bol.

sbb.60 godina. Treća grupa su pacijenti sa HTA na prijemu 160/95 mmHg i više. Poboljšanje je uočeno i u grupi pacijenata tretiranih DDS.LP modaliteti DDS u trajanju od 6 min po modalitetu. imali su radiografske snimke cervikalne regije kao i pozitivne nalaze oscilografije. Ključne reči: Sindrom gornjeg grudnog otvora (Sy TOS). Cilj ispitivanja je bio da ukažemo na način rehabilitacije pacijenata sa hipertenzijom koji će dati najbolje rezultate. starosti od 40-60 godina.Vujasin R.31). tokom dve sedmice dolazi do značajnog PSP poboljšanja. ali ono još uvek nije bilo statistički značajno i nije pokazivalo stabilan trend poboljšanja.yu . i nije pokazivalo statistističku značajnost u odnosu na pol. U I grupi su pacijenti bez hipertenzije – kontrolna grupa.012). Pacijenti su bili podvrgnuti dvonedeljnom tretmanu fizikalnih elektroprocedura: u prvoj grupi korišćeni su CP . Matrijal i metod: Ispitivanjem su obuhvaćene 3 grupe od po 50 pacijenata. dijadinamik P FIZIKALNA TERAPIJA KOD PACIJENATA SA HIPERTENZIJOM Bjelica . Marosan G i saradnici Zavod za specijalizovanu rehabilitaciju «Termal» Vrdnik. koji takođe imaju terapiju od interniste. Zaključak: Korištenjem fizikalnih procedura. i koji su u toku prve nedelje postepeno uvođeni u fizikalni tretman. a u drugoj grupi UZ snage 0. približno slične polne zastupljenosti. koji su odmah uključeni na «puni« rehabilitacioni program. naročito UZ.25). Rezultati: Nakon prve sedmice fizikalnih terapija uočeno je poboljšalje u PSP koje nije bilo statistički značajno (p = 0. bez obzira na pol pacijenta. Za praćenje efekta terapije korištena je skala pacijentove samoprocene zdravstvenog stanja (PSP).7 W/cm2 u trajanju od 5 min uz korištenje parafinskog ulja. Nije uočena statistički značajna razlika u efikasnosti pojedinačnih fizikalnih terapija (p = 0. Svi pacijenti su prošli kroz kompletan neurološki i fizijatrijski pregled. godine.alekmak@ns. u odnosu na početak fizikalnog tretmana. uočeno u pacijenata tretiranih UZ.co. Nakon druge nedelje fizikalnih terapija uočava se stabilan pozitivan trend poboljšanja u PSP. tako da su tek od druge nedelje stavljeni na puni terapijski tretman.yu U toku rada sa pacijentima koji boluju od hipertenzije smo uočili da nam ona predstavlja značajan ograničavajući faktor u provođenju rehabilitacije. Naročito značajno poboljšanje PSP (t = 78. koji su lečeni u Zavodu u periodu januar-decembar 2005.Cilj ove studije je bio da se utvrdi efikasnost primene dijadinamskih stuja (DDS) i ultrazvuka (UZ) u pacijenata sa dijagnostifikovanim Sy TOS. Material i metode: U studiji je učestvovalo 80 pacijenata (40 muškaraca i 40 žena). ultrazvuk. II grupa su pacijenti sa terapijom za HTA i pritiskom do 150/90 mmHg. U drugoj grupi samo 12 pacijenata je uspelo završiti tretman bez . Srbija termal@ptt. stoga ovu terapiju treba favorizovati u otklanjanu simptomatologije Sy TOS. p = 0. Rezultati: Po obavljenom tretmanu kod kontrolne grupe smo imali najbolje rezultate. starosti 30 .

2005.1. Terepiju 1 i više puta zbog skoka pritiska. a daleko bolji nego u drugoj grupi Zaključak: Kod pacijenata sa hipertenzijom su ukupni rezultati reh. Rezultati rehabilitacije u toj grupi su lošiji nego u kontrolnoj. deskvamacije. kinezi. Morfoloski nalaz .prekidanja. KCS. Među samim hipertoničarima rezultati su bolji tamo gde je fizikalna terapija uvođena postepeno. Beograd.vakusak. laser i selektovane proimene termomineralne vode indiferentne temperature u toku 15 . omekšavanja i smanjenja induriranih dermatofleboskleroznih ploča i infiltrata. lečeno je 132 pacijenta . Sagledavanje morfoloskih i hemodinamskih zbivanja vršeno je ehosonografski (color Doppler duplex scan metodom -ESAOTE Megas GPX.net Uvod i cilj rada: Posttrombotski sindrom predstavlja stanje hroničnog venskog zastoja nastalog nepotpunom rekanalizacijom tromboziranog lumena dubokih vena. Progresivnost procesa nalaže sagledavanje problematike sa aspekta kliničkih. insuficijencija valvula sa refluksnim tokom. dilatacija i insuficijencija perforantnih vena sa razvojem sekundarnih variksa. magneto. a samo kod 3 pacijenta je fizikalni tretman bio prekidan).sniženi protoci kroz rekanalisani segment tromboziranog lumena. Maksimović Z. Materijal i metod rada: U periodu od 1. znaci dermatofleboskleroze i induracije potkožnih struktura do stvaranja ulceroznih promena. linearnom sondom 7. Zapažamo da 3 nedelje fiz. od kojih je 18 pacijenata imalo kruralne venske ulkuse. morfoloških i hemodinamskih zbivanja i mogućnost pomoći fizikalnim agensima u smanjenju i otklanjanju posttrombotskih sekvela.g. tretman uvođen postepeno. Rezultati: Primenom fizikalnih agenasa . sa kliničkom slikom posttrombotskog sindroma. Hemodinamski nalaz .21 dan. P KLINIČKI. U kliničkoj slici ispoljavani su znaci različitog stepena venske insuficijencije . daleko lošiji u odnosu na kontrolnu grupu. insuficijencijom valvula dubokih vena i insuficijencijom komunikantnih vena.nepotpuna rekanalizacija lumena dubokih vena različitog stepena i nivoa sa organizovanim trombotičnim masama. Damnjanović Z Zavod za specijalizovanu rehabilitaciju "Gamzigrad" Gamzigradska Banja. terapije za hipertoničare nisu dovoljne. dok ih je čak 38 prekidalo fiz.edem i voluminoznost noge. do 30. ekcematoidne. Kostić R.g.5 MHz).6. Institut za KVB. elektro. MORFOLOŠKI I HEMODINAMSKI PRIKAZ POSTTROMBOTSKOG SINDROMA I EFEKATA FIZIKALNIH AGENASA U POBOLJŠANJU VENSKE DRENAŽE Rondović D. kod većine bolesnika (85 . redukcije subjektivnih tegoba sa .90 %) došlo je do smanjenja voluminoznosti noge sa poboljšanjem trofike kože i kolorita. a po obavljenom tretmanu rezultati rehabilitacije su bili daleko lošiji nego u III grupi gde je fiz.2006. Srbija gambanja@verat. maceracije kože). (U toj grupi je 47 pacijenata završilo terapiju bez prekidanja. različiti stepeni troficnih promena (hiperpigmentacije.

u toku 60 minuta. smanjuje viskoznost plazme. Kostić R. mogućnost održavanja ravnoteže pri stajanju (10 s).303 MK sa 100 % kisenokom na 2. Rezultati: Učinak za svako od funkcionalnih merenja ocenjivan je od 1 (najgori) – 5 (najbolji). po 10 seansi kontinuirano. Minimalan broj bodova za svakog ispitanika bio je 5. Pre početka lečenja. Rozman . Gamzigradska Banja. Metod: Prospektivnim kliničkim istraživanjem obuhvaćeno je16 bolesnika kod kojih je primenjena HBO u jednomesnoj komori ruske proizvodnje BLKS . Učinak fizikalnih agenasa na morfološka i hemodinamska zbivanja praćeno je ehosonografskim kontrolama sa nalazom za bolju rekanalizaciju lumena i bolju vensku drenažu. vreme potrebno za pet ponovljenih ustajanja sa stolice. izostajanjem grčeva. Zaključak: Posttrombotski sindrom predstavlja težak oblik hronične venske insuficijencije. maksimalan 25.Jović S Zavod za specijalizovanu rehabilitaciju"Gamzigrad".2 ATA.com Uvod: Hiperbaricna oksigenacija (HBO) difuzno povećava količinu kiseonika u tkivima na račun fizički rastvorenog kiseonika u plazmi i tako otklanja ili ublažava hipoksiju čime poboljšava cirkulaciju krvi. postizanja lakšeg koraka. a zbog svoje perzistencije i progresije zahteva multidisciplinarni pristup u čijem timu primena fizikalnih agenasa ima značajan učinak. smanjuje agregabilnost trombocita i ubrzava neokapilarizaciju.smanjenjem napetosti i bolnosti. Vujinović D. Zaključak: Primena HBO povećava funkcionalnu sposobnost kod obolelih od dijabetične angiopatije čime omogućava njihovu veću fizičku aktivnost i poboljšanje kvaliteta života. kao i po završetku vršena su funkcionalna merenja: dužina hoda na stazi od 30 m u toku 6 minuta. povećava elastičnost membrane eritrocita. Primenjen je test ekvivalenthih parova za dva zavisna uzorka (Wilcoxon-ov test) koji je pokazao statistički značajnu razliku između vrednosti izmerenih pre i posle tretrmana. Srbija zaklinadamnjanovic@gmail. . vreme potrebno da se pređe 4 metra pri uobičajenom i najbržem koraku. P EFEKAT HIPERBARIČNE OKSIGENACIJE NA FUNKCIONALNU SPOSOBNOST OBOLELIH OD DIJABETIČNE ANGIOPATIJE Damnjanović Ž. Cilj: Pokazati kako HBO utiče na funkcionalnu sposobnost obolelih od dijabetične angiopatije.

Naši rezultati ukazuju da je obim ekstremiteta smanjen kod većine pacijenata (92 %). patofiziologa. Na taj način se u željenom delu tela vrši masaža i drenaža. klaudikacije. funkcionalna sposobnost P ULOGA I ZNAČAJ APARATA “GREEN SACK” U TRETMANU LIMFEDEMA DONJIH EKSTREMITETA Mitrović T.Vrednosti krvnog pritiska se nisu značajnije menjale. Tretirani su pacijenti sa stenozom i okluzijom arterija donjih ekstremiteta. Devečerski G.Obim pokreta i mišićna snaga se nisu značajnije menjali.fizijatri uz konsultaciju vaskularnog hirurga. poboljšanu ishranu ćelija te bržu regeneraciju tkiva. Temperatura kože je povećana nakon tretmana za 4 stepena Celzijusa. Srbija tanja5@eunet. U lečenju ovih stanja značajno mesto zauzima intermitentna hipobarična terapija. uzrokovan preteranom akumulacijom limfe. To ima za posledicu bolju prokrvljenost tretiranog područja. a radijus kretanja povećan. bol. Klinički centar Novi Sad. a samim tim i kvalitetnijem načinu života Ključne reči: hipobarična terapija. . nelagodnošću i bolom. postepeno dolazi do gubitka mišićnih vlakana i demijelinizacije perifernih nerava. obim pokreta.P REZULTATI PRIMENE INTERMITENTNE HIPOBARIČNE TERAPIJE APARATMOM « GREENSACK» Krivokuća J. čestim upalama. Milić Z Klinika za medicinsku rehabilitaciju. Srbija prkisa@ptt. To je stanje koje se manifestuje osećajem težine. Zaključak: Primenom intermitentne hipobarične terapije uz pomoć vreće postižu se smanjenje obima ekstremiteta i povećanje temperature što doprinosi smanjenju bolova i kvalitetnijem hodu. Milić Z Klinika za medicinsku rehabilitaciju. Devečerski G. U tretman je uključen 31 pacijent. Negativan pritisak koji se postiže izvlačenjem vazduha uzrokuje delimične promene čvrstine i elastičnosti tkiva i krvnih sudova. najčešće ekstremiteta. Aparat «Green sack» je terapeutski masažni sistem koji principom usisavanja stvara podpritisak u posebnoj za to izrađenoj vreći ili ventuzi. Cilj rada je da prikažemo naša iskustva u radu sa ovim aparatom. interniste. Ovo uslovljava pojavu specifičnih i nespecifičnih simptoma koji dovode do atrofije mišića. (16 žena. Bol i klaudikacije su smanjene(95 %). Indikacije za uključivanje u terapiju postavljali su lekari specijalisti . te retko malignom alteracijom.yu Limfedem je otok dela tela. kozmetičkim defektom. Nastaju promene na zidovima arterija. Klinički centar Novi Sad.yu Oboljenja arteriskih krvnih sudova izazivaju cirkularne smetnje u ekstremitetima što dovodi do značajnih promena u funkcionisanju lokomotornog aparata. Praćeni su sledeći parametri: obim ekstremiteta. mišićna snaga. temperatura kože i vrednosti krvnog pritiska. Krivokuća J. ograničene fizičke aktivnosti i smanjenja funkcionalne sposobnosti donjih ekstremiteta.15 muškaraca) prosečne starosne dobi 55 godina.

Zaključili smo da je primena ove metode jedna od vrlo specifičnih. Th: pacijent je uzimao . Vrednost krvnog pritiska. Cladicatio intermitens 2. Novaković B Klinika za medicinsku rehabilitaciju. obim pokreta.5 godine bolove u potkolenicama i stopalima. Bol u donjim ekstremitetima 3. Krvni pritisak je varirao unutar 10 mmHg. Bol se smanjio na 3. koji je konzervativno lečen od strane ortopeda.co. Klinički centar Novi Sad. lako primenljivih i efikasnih terapijskih procedure u lečenju limfedema na donjim ekstremitetima. U 95 % bolesnika smanjen je subjektivni osećaj težine u donjim ekstremitetima. a klaudikacioni bol je izostao kod 55 %. claudicatio intermitens pri hodu do 100 m. ojačane mišićne snage mm.donjih ekstremiteta 6. Indikaciju za primenu ove terapije postavljali su lekari specijalisti fizijatri. mišićnu snagu. vrednosti krvnog pritiska. Pacijent je uključen na aparat sa vakum vrećom i imao je uporedo kinezi vežbe.5 cm). Jakovljević D. Cilj rada je bio da se pokaže značaj i uloga aparata »Green sack» u terapiji limfedema na donjim ekstremitetima. Pre i nakon primenjene terpije pratili smo sledeće pametre: merili smo obim ekstremiteta. sa gipsanom imobilizacijom. hipobarična pulsirajuća terapija P ISHOD LECENJA APARATOM "GREEN VACUM" KOD PACIJENTA SA PRELOMOM I NARUŠENOM CIRKULACIJOM NA DONJIM EKSTREMITETIMA Adamov Đ.Nastaje kao rezultat poremećaja odnosa između opterećenja i sposobnosti limfnog sistema da odstrani proteine i tečnost iz kapilarne filtracije koji nisu vraćeni kroz venske fenestere. Obim pokreta na donjim ekstremitetima i 7. Pre preloma imao je oko 1. klaudikacioni bol.Temperatura kože 4.sbb. Od med. temperaturu kože kao i subjektivni osećaj težine u donjim ekstremitetima pre i posle primene limfne drenaže. U Klinici za medicinsku rehabilitaciju lečeno je 15 pacijenata starosti od 40 do 70 godina sa limfedemom na donjim ekstremitetima. Cilj rada je da se kroz prikaz pacijenta sa bimaleolarnim prelomom noge i cirkulatornim smetnjama. Mišićna snaga mm. Pacijent je posle 3 nedelje hodao sa štapom i bez claudicaio intermitens do 600 m.yu Sprovođenje medicinske rehabilitacije kod pacijenta sa prelomom i narušenom cirkulacijom na donjim ekstremitetima svakako je otežano i sa dosta problema. a cirkulacija na donjim ekstremitetima sa Duplex scan om. Ključne reči: limfedem. prikaže pozitivno dejstvo primene aparata "Green vacum". Tokom tretmana praćeni su sledeći parametri: 1. Obim na donjim ekstremitetima 5. Pre uključivanja obrađen je od strane vaskularnog hirurga. uz osecaj"slabosti" I "hladnoce" u donjim ekstremitetima. noge i minimalnim otokom. Temperatura kože se povisila do 370 C. Pacijent je pri padu zadobio prelom. Srbija djordje@ns. skoro normalizovane pokretljivosti u skočnom zglobu. Nakon primene 15 terapija obim ekstremiteta se smanjio u značajnoj meri (3 .

yu Uvod: pacijent dijagnostičke.Alergologija. Amlopin a 5 mg 2 x 1/2. Zaključak: praćenje psiholoških obeležja pre i nakon aplicirane fizikalno terapijske procedure beleži testovna odstupanja na malom broju ajtema. claudicatio intermitens.NAŠI REZULTATI Vilotić .04 i 0. Bolnica Valjevo. Plečić . koji je rezultirao ovde sa dobrom sanacijom preloma. Cilj rada je da se uoče i porede psihološka obeležja pacijenata pre i nakon tretmana ‚‚greensac‚‚ aparatom. Na ajtemu koji se odnosi na umanjenje bolnosti. Ključne reči: prelom. cirkulacija.Knežević V. P UČESTALOST KLINIČKIH POJAVA U TOKU SISTEMSKOG ERITEMSKOG LUPUSA . Metod rada: primenjuje se test-baterija pre početka fizikalnog tretmana i testovi za procenu stanja nakon završenog tretmana. Trental a 400 mg 2 x 1. Bezinovićeve skale self-koncepta (karakterisitike). terapijske procedure i hospitalizaciju doživljava kao visoko stresne što zahteva praćenje psihičkih korelata somatskog poremećaja kao i njihovih varijacija. Tomić D. Tbl.02). Za psihološku detekciju su korišćeni: BFI.3 x 1 i Tbl. otok. Navedeni pokazatelji su indikatori kako stresa u kontaktu sa terapijskim procedurama u hospitalnim uslovima tako i subjektivnog osećanja umanjene bolnosti.01) nakon propisanih procedura. oporavkom i poboljšanom cirkulacijom na donjim ekstremitetima. Srbija drrs@ptt. uočava se statistički značajan porast situacione anksioznosti (p < 0.05). Paracetamol a 500 mg 1 .. beleži se poboljšanje (p < 0. Rašković S. Dva ajtema koja se odnose na kvalitet života beleže statistički značajno ‚‚pogoršanje‚‚ stanja (p < 0.Subotić R. Uobičajene manifestacije su . Sajerman S Služba za unutrašnje bolesti . koja daje dobar.yu Uvod: Klinička slika sistemskog eritemskog lupusa manifestuje se simptomima zahvaćenosti jednog ili istovremeno više organa i sistema. Subjekti: prate se psihometrijski parametri grupe od 12 ispitanika koji su tretirani ‚‚greensac‚‚ aparatom.Drag. BDI. Rezultati: U okviru malog uzorka. pozitivan efekat kod pacijenta. bol P PSIHOLOŠKA OBELEŽJA PACIJENATA TRETIRANIH ‚‚GREENSAC‚‚ APARATOM TOKOM PROJEKTA ‚‚EUREKA‚‚ Platiša N Klinika za medicinsku rehabilitaciju. Sa aparatom "Green vacum" dobili smo jos jednu efikasnu terapiju. SF36 kvalitet življenja (stanje). Klinički centar Novi Sad. Ostali testovi ne beleže značajne razlike. STAI. Srbija mmnesa9@Eunet.

raspoloženja) dalo je podatak 14 ispitanika. P SINDROM IZGARANJA U REHABILITACIJI STARAČKE POPULACIJE Vujko M. konverzvina i depresivna reagovanja. analiza dobijenih rezultata.2 %. bolovi u mišićima i zglobovima. poremećaj srčanog ritma bio je prisutan kod 5 ispitanika.stagnacija .8 % od ukupnog broja ispitanika. a najstariji 61 godinu.urađeni standardni laboratorijski testovi i imunološke analizeuz neophodna dopunska ispitivanja. interpretativnost. mišljenja.Maksimović B Zavod za protetiku Beograd. malaksalost najučestalije kliničke manifestacije lupusa prema anamnestičkim podacima.Oralne ulceracije imalo je13 ispitanika što čini 38. psiho .Analizirana su 34 ispitanika. Blagojević T. samarićanin). Pojava ovog sindroma uslovljena je ličnošću radnika (ambiciozan. postupan gubitak smislenosti vlastitog rada (entuzijazam . dispneju je imalo 18 ispitanika. 29 žena i 5 osoba muškog pola.3 %. alopecija se javila kod 16 ispitanika. Vidaković .fizička iscrpljenost. na malaksalost se žalilo 29 ispitanika. što čini 85. presavestan. statistička obrada podataka. Rezulati rada: Fotosenzitivnost je postojala kod 20 ispitanika što čini 58.2 %. psiho - .rezignacija). a javlju se i znaci oštećenja bubrega i centalnog nervnog sistema. gastrointestionalne tegobe imalo je 10 ispitanika.formiranje upitnika. depersonalizovan odnos prema pacijentima. alergiju na lekove imalo je 10 ispitanika što čini 29.1 %. Bolesnici su izabrani metodom slučajnog izbora iz grupe pacijenata kojima je postavljena dijagnoza sistemskog eritemskog lupusa naosnovu revidiranih ACR kriterijuma. Zaključak: na ispitivsnom uzorku zaključujemo da su zamaranje. što čini 29.2 %. Božović Lj. što čini 50 %. povišena temperatura. malaksalost. bolove i otoke zglobova imao je 31 ispitanik što čini 91. Srbija vujko@verat. što čini 52. Metodologija rada: sadrži nekoliko etapa . Cilj rada: Utvrđivanje najčešćih kliničkih manifestacija kod obolelih od sistemskog eritemskog lupusa. artritis/artralgije. poremećaj pamćenja. sto čini 58.4 %. Gubitak u telesnoj težini prijavilo je 17 ispitanika. kožne promene imao je 31 ispitanik što čini 91. Tok bolesti može biti blag do fulminantnog sa potencijalno fatalnim ishodom.2 %. što čini 14. hematološki poremećaji. brzo umaranje je imao 31 ispitanik.slabost. vrtoglavice.net Zadravstveni radnici i saradnici koji učestvuju u rehabilitaciji starih osoba podložni su sindromu izgaranja. osobenostima starih (polimorbiditet. nesvestice. što čini 47.9 %.7 %.8 %. izbor bolesnika. karakretistične kožne promene. epi napade.4 %. Stojanović S. povišen krvni pritisak iznad 140/90 imalo je 20 ispitanika. razdražljivost.2 %. U vreme postavljanja dijagnoze bolesti najmlađi ispitanik imao je 16 godina. sporiji oporavak. serozitis. što čini 41.Svim bilesnicima je uzeta detaljna anamneza. Odlikuje ga neprimetan. što čini 91. Za prisustvo CNS tegoba (glavobolje.

rehabilitacija P FIZIJATAR I DUVANSKI DIM Grujičić B . Pavković S1 1 Zavod za protetiku. bivših pušača 18 %.8 god. Nikčević LJ2. jednaka zastupljenost oba pola. Ross.yu 1 Uvod: Glavni faktor rizika po zdravlje (povećava rizik za preko 30 bolesti) koji se može izbeći je pušenje. naročito kod muškaraca (npr. stavove. . Beograd. 37 % lekara su pušači prema istraživanju sprovedenom 2001 g.1.8 %. starost. prestanku pušenja.4 %. Srbija anjev@eunet. Ključne reči: sindrom izgaranja. te i u Srbiji. Stoga je važan zadatak fizijatara i promocija zdravog načina života kroz edukaciju pacijenata (najbolje ličnim primerom) o regularnoj fizičkoj aktivnosti. Metod: Obuhvaćeno je svih 16 fizijatara zaposlenih u Zavodu. navika pušenja. česte teme smrti) i načinom organizacije rada u rehabilitacionoj ustanovi (jasnoća ciljeva poslovanja. 6. Rezultat: Stalnih pušača 37. Gvozden M1.3. ponašanje. ista prevalencija gotovo preslikava stanje u opštoj populaciji. Makedonija 42. Marković M1. Švedska 14 %). prosečni indeks paklo /godina bio je 49. Gavrilović B1. Rezultati su statistički analizirani. Kod pušača primenjeni testovi: Fagestrom. Rumunija 43. problem nagradjivanja).2 %. Sadržaj upitnika: demografski podaci / podaci o radnom mestu. težini. Treba li naglašavati da lekari imaju izrazito važnu ulogu u suzbijanju pušenja. U Evropi istraživanja prevalencije pušenja kod lekara ukazuju da države sa dužom tradicijom podizanja nivoa svesti o štetnosti duvana imaju značajno nižu prevalenciju pušenja kod lekara (npr. Preventiva: stalna edukacija radnika u cilju uspostavljanja što fleksibilnijeg odnosa prema poslu.5 %. stavovi. Beograd 2 Bolnica za prevenciju i lečenje CV oboljenja mozga "Sv. izloženost duvanskom dimu u okruženju.8 % u Velikoj Britaniji. ponašanje / odvikavanje. Cilj rada: Istražiti prevalenciju pušenja. ali su svesni da svojim mogućim primerom zdravog načina života (bez pušenja) mogu uticati i na širu zajednicu. međusobni odnosi. u KC Srbije). Zaključak: U proseku su višegodišnji pušači i srednje teški zavisnici. prosečna starost pušača 44. izloženost duvanskom dimu. Sava". kod fizijatara zaposlenih u Zavodu za protetiku. jer nas većina ljudi smatra pravim izvorom znanja i saveta vezanim za zdravlje uopšte. zdravoj ishrani. odgovarajućoj tel. kolegama i – samom sebi.socijalni problemi. srednja vrednost stepena nikotinske zavisnosti merena Fagestrom testom je 4. odvikavanje. što predstavlja značajne teškoće u uspešnosti odvikavanja. U ostalim državama. Irska 7.

Najveći broj povređenih radnika se registruje ponedeljkom između 8 i 10 sati.4 %). Najveći broj povreda (71. Analizirani su izvestaji o povredama na radu u ispitivanom periodu. Cilj ovog istraživanja je analiza povreda na radu u metalskoj industriji u proteklih pet godina. Najveći broj povreda na radu se događa u mesecu Maju (14. U tom periodu se dogodilo 584 povreda na radu. Smatramo da rezultati ovog istraživanja mogu imati praktičnu primenu u prevenciji i smanjenju težine povreda na radu u metalskoj industriji. Među povredama donjih ekstremiteta dominiraju frakture (43. Manić S Medicinski fakultet Niš.2 %) i distorzije (31.4 radnih dana). .ni.58 % povreda dogodilo na putu od kuće do posla i obratno. Stevanović V.8 %) i gornjih (31. Prosečna dužina bolovanja zbog povreda u metalskoj industriji je iznosila 63.2 %) se dogodio na samom radnom mestu dok se 28.yu Povrede na radu predstavljaju znacajan medicinski i ekonomski problem u našoj sredini.4 %) ekstremiteta.3 %) i Septembru (12.4 %).7 radnih dana. Najveći broj izgubljenih radnih dana je zbog fraktura (115.P POVREDE NA RADU U METALSKOJ INDUSTRIJI Jovanović J. Srbija joca@medfak.ac. Među povredama dominiraju povrede donjih (54.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->