Mala skola elektronike - V deo

V dopunjeno i prosireno izdanje
Vladimir D. Krstic
v
Zeljko V. Krstic
Beograd
r
2005. godina
'IIIIf""
r
I
!
,
Mala skola elektronike - V deo
sa kompletima delova
V dopunjeno i prosireno izdanje
Autori:
Recenzent:
Lektor:
Stampa:
Izdavac:
Fotografije:
Naslovna strana:
IVladimlr i Zeljko V. Krstic
Izoran M.Necleljkovic, dipl.inz·1
Vera Nikolic
Stamparija "Caligraph", Beograd
Radio klub 0.0.0., Beograd, Timocka 18
Zeljko V. Krstic i Tomislav Krantic
Mirjana Gavrilovic
Kompjuterska obrada: Zeljko V. Krstic
Http:\\WWW.RADIOKLUB.CO.YU
email: info@radioklub.co.yu
Mojim najmilijim, Vladici, Radmili i Vladi
ISBN 86-902115-7-8
ZelJko
--_.....,
KoKice
thr
""'"I
.....
Uvod
_.-.·--1
Predgovor prvom izdaniu
O
d aprila meseca 1964. godine, kada je roelena "Mala skola elektronike" u "Tehni­
ckim novinama", objavljeno je vise stotina clanaka i nastavaka "Male skole" i
tridesetak knjiga sa naslovima "Mala skola elektronike" iii "Radio Kit".
Osnovni princip sadrfan od pocetka je j danas zadrzan. To je "samostalno bez
tude pomoci" sagradite...
Orugi princip glasi "bez obzira na skolsku spremu, godine starosti i pol".
Sledeci princip je da se sve gradnje mogu sagraditi "od materijala koji je
dostupan na domaeem trZiStu". I to smo ispoStovali.
Sve konstrukcije su bile i jesu dostupne u kompletima delova "Radio Kit" koji se
mogu nabaviti u prodavnici "Radio Klub 0.0.0.", TimOCka 18, Beograd. MoguCa je i tele­
fonska porudzbina na telefone (011) 402-096 i 422-792. I telefax se moze koristiti 24 Casa
dnevno na broju (011) 2401-768.
Za one koji imaju pristup internetu pripremljen je Home Page sa adresom
WWW.RADIOKLUB.CO.YU.Sa ove internet adrese uvek mozete besplatno preuzeti naj­
noviju bazu sa cenama j programom za pretrazivanje. Elektronsku poStu, E-Mail mozete
uputiti na adresu INFO@RADIOKLUB.CO.YU.
Pored kompleta delova, u prodavnici "Radio klub 0.0.0." mozete nab jos preko
8000 raznih elektronskih komponenti, alata, pribora i drugih artikala vezanih za ele­
ktroniku. Oetaljnije informacije imate u Stampanom katalogu u vidu knjige od 200 strana .
"Mala skola elektronike - V deo", koja je pred Vama, sadrzi skoro stotinu kon­
strukcija koje su rezultat vise decenija rada na obrazovanju mladih i onih koji pocinju da se
bave ovom tehnikom. Sve konstrukcije su proverene u visegodisnjem testiranju koje
provode citaoci nasih knjiga i kupci kompleta delova "Radio Kit". Veoma cesto ti kompleti
1
KoKice
thr
imaju za osnovu poznate i popularne gradnje vodeCih svetskih proizvodaca, kao !ito su
"SGS-Thomson", "Philips", "National", "Siemens", "Samsung" i drugi. .
Kompleti delova "Radio Kit" predstavljaju izvanredne radne vezbe u obrazovanju.
Spominju se u mnogobrojnim "Metodskim uputstvima", knjigama, udzbenicima. Koriseeni
su na mnogobrojnim skolama, seminarima za nastavnike i ucenike sirom Jugoslavije. Pre­
poruceni su i od nastavno-tehnicke komisije "Saveza Radioamatera Jugoslavije".
U "Maloj !ikoli elektronike - V deo" po prvi put se najavljuje nas novi komplet
RK2000 koji omoguCava izradu pedesetak raznih uredaja sa tranzistorima i integrisanim
kolima a koji ce biti predmet knjige "Mala Skola Elektronike - VI deo" koju sada prvi put
najavljujemo.
Autori
April, 2000. godine
Vladimir Krstic, YU1NM
Zeljko V. Krstic
z
"'-----­
.....
Predgovor drugom izdaniu,
N
asa bojazan da knjiga neee proci kod citalaca, brzo je nestala. Tempo prodaje
pokazivao nam je da ce knjiga da bude rasprodana za manje od godinu dana. I
obistinilo se, knjiga je prodata.
U meauvremenu, uz pomoc vernih citalaca, na!iih najboljih saradnika, otklonHi
smo greske koje su postojale u prvom izdanju. Istovremeno smo pratili interesovanje
kupaca i stvarali nove komplete delova.
Tako, u drugom izdanju imamo i 25 potpuno novih kompleta delova koji su vee
puSteni u prodaju i koji se vee dokazuju svojom funkcionalnoscu u praksi kod
mnogobrojnoh kupaca.
DoSli sma do jedne knjige od skoro 400 strana koja vise neee moci da se uveCava.
Morace da se deli da bi dabiii dve prisupacnije i prikladnije knjige.
Jos jedna stvar. Knjiga je sada skuplja. Sada su sve knjige optereeene porezom
na promet od 20%, koji neverujemo da se moze izbeei. On je stvarnost i moramo se
priviknuti na njega.
Na kraju, da jOs jednom zahvalimo svima koji su pomogli da ova knjiga bude bolja
ida stigne do citaoca. To su nasi mnogobrojni citaoci-saradnici i prodavci knjiga koji su
nam pomogli u distribuciji knjige.
U Beogradu,
01. maj 2001. Autori
~
3
./
Predgovor trecem izdaniu
D
ruga izdanje, kao i prvo, prodato je brzo, za manje od godinu dana. Knjiga je oeigle­
dno primljena na trZiStu i pored nasih primedbi da je nema u knjizarama pojedinih
gradova. Ali je ima u Zajeearu, Nisu, Pirotu, Pozareveu, Novom Sadu, Senti, Subotiei i
naravno u Beogradu.
Posebno treba reci da je knjiga prihvacena u mnogobrojnim tehnickim skolama, a
pre svega u Tehnickoj skoli "Radoje MariC" iz Uziea. U toj skoli je zahvaljujua nastavniku
Vidoju Milovanovicu prodato preko 120 primeraka knjige. Istovremeno knjige nema ni u
jednoj knjizari u Uzieu!
Nasi prilozi redovno su i dalje bili objavljivani u populamim Tehnickim Novinama
gde je "Mala skola elektronike" i nastala daleke 1964. godine.
Citaoei nam pisu, telefoni zvone, padaju predlozi, dopune, izmene , pronalaze se
greske. Hvala svima na saradnji. Sve greske i primedbe koje ste nam ukazali unete su u
ovo treCe prosireno izdanje.
I ne samo to. Uneto je i 22 nova poglavlja uovo izdanje. ad toga su 20 novih kom­
pleta delova. Ato su RK2960, RK2992, RK3130, RK3213, RK3257, RK3289, RK3339,
RK3405, RK3520, RK3533, RK3556, RK3572, RK3580, RK3641, RK3642, RK3643,
RK5535, RK5551, RK5847 i RK7057.
Posebno napominjemo novo poglavlje u knjizi koje govori 0 kompletima delova u
SMD tehnici. To su kompleti eiji serijski broj pocinje na 5.
Sva nova poglavlja obelezena su su sijalieom u naslovu. Toje preko 16% objavlje­
nog materijala !
Na kraju jos jednom zahvalnost svima citaocima - saradnieima koji su nam tokom
niza godina postojanja ukazali na greske, propuste, nove ideje. Hvala i prodaveima knjiga
koji su pomogli da ova knjiga stigne do citaoc:a.
U Beogradu,
Maj , 2002. godine
Autori
4
-'"
Predgovor cetvrtom izdaniu
Godina dana brzo proce. Hiljadu primeraka knjige se proda i pojavi se potreba da
se Stampa novo prosireno i dopunjeno izdanje jer novi kupei i dalje traze. Nama, nesprem­
nim autorima, za takav poduhvat trebalo je par meseci da pripremimo za Stampu ovo no­
vo, jos jednom prosireno i dopunjeno izdanje.
Trebalo je zavrSiti sa novim kompletima i negde stati. I stali smo kod dvanaestog
kompleta delova, tako da nova knjiga pored drugih noviteta ima i dvanaest novih kompleta
delova Sto sa vee objavljenim cini celinu od 150 razlicitih kompleta.
Novi kompleti su:
RK3205N Novi antenski ispravljac, RK3240 Ispravljac za audio pojacavaee, RK­
3258 Vitsonov most za merenje otpornosti, RK3261 Ispitivac N-kanalnih FET tranzistora,
RK3284 Diferencijalni tempereraturni regulator, RK3546 Kamionske fanfare, RK3551 Pre­
kidac za prvi sumrak, RK3567 Strobosou Golijat, RK3568 Adapter nov AC na 1l0V AC,
RK4017 Plivajuce svetlo sa LE diodama, RK4030 Lovae na blago i RK755612V DC Dimer­
regulator jacine svetla.
Svaka knjiga ima gresaka i propusta. I nasa Mala Skola ne zaostaje u tome. Ali, ci­
taoei su nam pomagali da mnoge greske ispravimo. Najefikasniji u tom pogledu je bio vodi­
telj elektronike u Casopisu "Tehnicke novine", Nenad S. Krstic. On nam je pomogao da
mnoge nedoumice ispravimo i njemu posebna zahvalnost.
U svakom slueaju knjiga sad ima 532 strane.
To nije kraj knjige Mala skola. Oeekujemo iduCe godine novo izdanje. Oeekujemo i
Vase primedbe i predloge koji Ce sigurno uci u tu novu knjigu na opSte zadovoljstvo.
Usvakom slucaju hvala Vam Sto ste nam poklonili paznju i nadamo se da necemo
izneveriti Vasa oeekivanja i zelje.
Deeembar , 2003. godine Autori
P.s.
Dvadeset i prvog dana novembra, 2003. godine, uracen je otisak ove knjige i
kompletna priprema i ostao je dogovor da u ponedeljak, 24. novembra, knjigu zajedno
odnesemo u stampariju. Na zalost, dan kasnije, 22.11.2003. prestalo je da kuca srce moga
oca, ucitelja i saradnika, Vladimira D. Krstica u 71. godini zivota.
Meni, kao koautoru i sinu, ostaje pored ogromnog bola i praznine, veliki zadatak
da se ova knjiga pojavi pred citaoeima ida od stotina drugih, Sto dovrsenih - sto nedovrse­
nih nasih ideja, nastavim njegovo delo. Nadam se da neeu razoearati ni njega ni Vas, naSe
citaoee.
Zeljko V. Krstic
s
-.... /
........
,......----..
40 Godina "Male skole elekITonike
ll
Predgovor petom izdaniu
Na inicijativu "Tehnickih novina" poeetkom 1964. pokrenuta je akcija osnivanja
Dosli smo i do petog izdanja. Kao i prethodna i ovo je "prosireno" - ovoga puta sa
podlistka u "Tehnickim Novinama" koji bi okupljao mlade radio-amatere j omogucio im da
uvodnim delom namenjenim poeetnicima.
sagrade samostalno desetak uredaja bez tude pomoCi, sa deset prstiju, bez alata, bez ob­
Na zalost od smrti moga oca nisam uspeo da dovrsim ni jedan novi komplet u
zira na pol, uzrast i skolsku spremu. OdrZan je na tu temu okrugli sto sa predstavnidma Sa­
takvoj meri da se moze objaviti, ali nadam se da u skoroj buducnosti ce ito biti prevazide­
veza Radioamatera Jugoslavije, Zavoda za tehnicku kulturu Srbije, Prosvetno pedagoskog
no. saveta, Centra za vazduhoplovno modelarstvo, Centralnog veca Narodne tehnike, Radio
U meduvremenu, promenjeni su nam telefoni ali je adresa ostala ista -l1mocka
kluba "Nikola Tesla" iz Beograda i novinara Tehnickih Novina.
18, Beograd. Nasi novi telefoni su (011) 2835-704 i 2835-239. Novi broj faksaje 2835-977.
Na okruglom stolu zakljueeno je 0 korisnosti takve rubrike i izvrSena je raspodela
zaduzenja. Dogovorenoje da u "Tehnickim Novinama" rubriku vodi urednikAleksandar Si­
Jos jednom, hvala nasim vernim citaocima na poklonjenoj paznji i razumevanju. mic, prodaju materijala vrsi Centar za Vazduhoplovno modelarstvo a tehnicku stranu, pisa­
nje i konstrukcije vodi Radio Klub "Nikola Tesla" iz Beograda. Upravni odbor Radio kluba
razmatra situaciju 0 radu konstruktorske sekcije sa mladima i zakljucuje da bi Krstic Vladi­
mir trebao da preuzme rubriku u "Tehnickim Novinama" i da na dalje predstavlja Radio
Klub u "Tehnickim Novinama".
I u aprilu 1964. pocinje da izlazi "Mala skola elektronike", dva puta mesecno. Ru­
brika izaziva veliko interesovanje kod citalalaca, tako da "Tehnicka knjiga" odlucuje da
1966. objavi prvo izdanje, prve knjige "Mala skola elektronike -TN sistem".
Za cetrdeset godina objavljeno je pet delova knjige "Mala skola erektronike" u
preko 30 izdanja, pa cak i dye knjige u Rumuniji u tirazu od po 50.000 primeraka.
Sve vreme "Tehnicke novine" drze rubriku koja je u zavisnosti od urednika nosi
naziv Mala skola, Velika skola, skola erektronike, elektronika i t.d.
Autor "Male skore elektronike" je Vladimir Krstic. U novije vreme sa njim se kao
koautor kod izdanja knjige pojavljuje sin Zerjko V. Krstic. U"Tehnickim novinama" i dalje
izlaze konstrukcije iz serije "Radio Kit". Tu je voditelj Nenad S. Krstic.
Sada se navrsava 40. godina "Mare skore erektronike" sa cetvrtim izdanjem petog,
Zeljko V. Krstic
Oktobar, 2005. godine
dopunjenog i prosirenog, dera knjige sa preko 150 konstrukcija na preko 500 strana teksta
i nebrojeno slika.
-...
.)
Prvobitna montaina Sasija, prototip iz 1964. godine sa
sagradenim multivibratorom
1
6
........."._", ..
Predgovor recenzenta
S
amostalna izrada elektronskih konstrukcija interesuje mnoge Ijubitelje elektronike
razliCitih uzrasta i profesiija. Osnovno opredeljenje za izradu takvih konstrukdja je
kada postoje tehniCki podaei, elektricna Cema veza, princip funkeionisanja i spedfikaeija
potrebnih komponenata. Na ovom konceptu autori su napisali knjigu ciju sam recenziju
obavio.
Naslov knjige "Mala skola elektronike - V deo" navodi nas da je to skola koja zalazi
u siroke oblasti elektronike i sa konstrukeijama za amaterske iii profesionalne namene. Na
stranicama ove knjige neeete sresti teorijska tumacenja dokazana na metodima matema­
tike, zato &0 je glavno usmerenje autora bilo da upoznaju citaoca sa prakticnim moguCno­
stima primene elektronike. Upravo, ta teznja autora, koristeci dostignuCa elektronike i ste­
Ceno viSegodisnje iskustvo u prakticnom radu prezentirali su konstrukdje za samostalnno
sklapanje sa objasnjenjem funkeionisanja i uputstvom za podesavanje.
Sve konstrukdje opisane u ovoj knjizi izradene su u viSe primeraka, zatim siste­
matizovani rezultati ispitivanja i dobijeni podaei pripremljeni su za objavljivanje Stampa­
nje. Izmedu znatnog broja konstrukdja autori su izabrali one koje ee interesovati veliki
broj Ijubitelja elektronike, kao i citaoce koji su tehniCki obrazovani.
Imamo obavezu da napomenemo, da bi ova knjiga postala odlican saradnik na
putu VaSeg usavrSavanja ne treba teziti da prvo sastavite slozenu konstrukeiju, vee predla­
zemo da se driite prineipa od jednostavnih ka slozenijim konstrukdjama. Ovako steCeno
iskustvo je garaneija uspeha.
Smatramo da ee ovakvu vrstu knjige prihvatiti citaoci, kao sto su prihvatili pretho­
dna izdanja, i doprineti zainteresovanim da se upoznaju sa velikim moguenostima primene
elektronike.
U Beogradu,
Recenzent
Maj. 2002. godine
Zoran M. Nedeljkovie, dipl.inz.
¥. • ¥
Cltanle sema
+++
234 5
S
vaki uredaj je Sematski prikazan raznim linijama i simbolima. Kada pogledate neki
uredaj, primetieete da je u njemu najvise zica, a na Semi najvise linija. Znaci, linije su
ziee, provodnid, kao na slid 5. Isprekidana linija, sa slike 4, je eventualna veza iii najcesee
oklop. Ukrstanje zica vidimo na slid 2 i 3 a spajanje zica je slika 1.
i
~
1 !
Jr
6 7 8 9 10
Antena se po pravilu prikazuje strelicom, kao na slid 6, a zemljovod iii masa,
Sasija, prikazuje se simbolom sa slike 7 iii 8. Prikljucak, k1ema iii kako kazemo buksna je
simbol 9 iii 10.
1
T ~ % i
tL
~ ~ i ~
11 12 13 14 15 16 17
Kalem se erta kao sto je predstavljeno na slid 11, sa visokofrekventnim jezgrom je
slika 12, a sa gvozdenim jezgrom, kao kod transformatora je na sliei 13. Kondenzator je na
sliei 14. Promenljivi kondenzator je na slid 15, a polupromenljivi iii trimer kondenzator je
na slici 16. Elektrolitski kondenzator se predstavlja simbolom kao na sliei17. Ima jos naCina
kako se erta elektrolitski kondenzatori, ali mi u knjizi uvek koristimo gornji simbol.
1i[ ~ ] ~
­
18 19 20 21 22
Visoko frekventni transformator vidimo na sliei 18, a nasliei 19 vidimo niskofre­
kventni transformator sa gvozdenim jezgrom i sa duplim sekundarom. Neki kalemove i
transformatore prikazuju kao na slid 20. Simbol za naizmenicnu struju je na slid 21, a za
jednosmernu struju na sliei 22.
9
y/
8

23 24 25 26 21 28 29
Otpornik, tako rest u uredajima, erta se kao pravougaonik na sliei 23.
otpornik iii takozvani reostat imamo na sliei 24. Poteneiometar se crta simbolom sa
25. Promenljivi otpornik iii reostat moze se prikazati i simbolom sa slike 27. NTC iii PTC
otporniei, odnosno otporniei sa negativnim iii pozitivnim temperaturnim koefidentom pri­
kazuju se simbolima 28 i 29.
..,.
N-kana/ni MOSFET tranzistor se erta kao Sto je prikazano na sliei 48, a N-kanalni
M05FET sa indukovanim kana10m ertamo kao na sliei 49. Takode, kao i kod obicnih N-FET
tranzistora, postoje i verzije sa P-kana/om, koje se slicno P-FET-u crtaju sa zarotiranom
strelieom za 180°na sors izvodu. Imamo i fototranzistor. To je simbo/50.Takode, postoje i
foto otporniei, na sliei 51.


48
49 50
51


I
30 31 32 33 34 as 36
Zvucnik ima simbol sa slike 30 a slusaliee sa slike 31. Mikrofon se erta prema slid
32. Prekidac se erta kao na slid 33 a taster prema slid 34. Nekada se za taster kombinuje
slika 33 i 34. 5ijalica ima simbol 35, a instrument, indikator, kao na sliei 36.

37 38 39 40 41 42
LED, svetleea dioda ima simbol37, a obicna dioda kao na slid 38. Zener iii cener
dioda ima simbol39 a dijak iii bidirekdonalna dioda erta se prema simbolu 40. Trijak se crta
prema slid 41 a tiristor prema slid 42.

43 44 45 46 47
NPN tranzistor prikazuje se prema slid 43, a PNP prema slid 44. Kod njih razlikuje­
mo (6) 6azu, (E) Emiter i (C) kolektor. Na slid 45 imamo N-Darlington tranzistor , a na sliei
46 tranzistor za ugradenom diodom izmedu kolektora i emitera. Tranzistor sa efektom pol­
ja, FET se erta kao na sliei 47. Izvodi se oznaeavaju sa gejt (G), drejn (D) i sors (5). U pita­
nju je N-kanalni FET. P-kanalni se erta isto s tim 51:0 strelica sa gejta mora biti zarotirana za
180°.
-L
c:::J
T
52
$
53
Jt.
I
54
Kristal oscilatora crta se prema sliei 52 a kristalna sJusalica iii piezo elementi kao
na slid 53. Baterija neophodna za napajanje uredaja prikazuje se prema sliei 54.
Nije ovo sve. Naiocete i na druga obelezavanja, manje iii viSe slicna. Ne dajte se
zbuniti. Niste viSe potpuni poretnik. Pa znate vee skoro pedeset simbo/a za crtanje Sema!
....,
10
11
F

U prindpu lemljenje je jednostavan postupak. Lemilo se prisloni na lemno mesto
prema slici 1. Neku sekundu kasnije kada se je lemno mesto zagrejalo, prilazimo sa tino-
Lemlienie
10m koji se u dodiru sa zagrejanim lemnim mestom topi i razliva kao na slid 3. Kako ne tre­
ba da se lemi vidimo na sledeeoj slici. Tu vidimo cetiri losa i jedno lepo, ispravno lemno me­
sto-tacku.
E
lementi u radio-tehniei i elektronid spajaju se lemljenjem a rede vijeima iii uvrtanjem
ziea - vrapovanjem kako se to engleski kaie.
Za naSe komplete vaii uvek samo lemljenje i poneki vijak, kada se radi 0 upotrebi

redne stezaljke, takozvane reglete.
Glavna alatka za nas je elektricna lemiliea. Gasne lemiliee iii one na eumur koriste
se uglavnom kod limara za lemljenje velikih komada lima.
Elektricne lemilice razlikuju se pre ...-------------­
svega po proizvodacu pa onda po potrosnji
koja je na njima naznaeena. Ima stotine i
hiljade proizvodaca. Kod nas je najmasovnija i
najstarija lemiliea proizvodnje ELPRD iz Gro­
eke. Pored desetine tipova koje se nude mi­
slimo da je najprikladnija za amaterske prilike L'_____________.....
lemiliea snage laW. Dna ispunjava osnovne Lemilo marke Antex
uslove - ima siljat vrh i dovoljno jak grejac.
Vrh lemila je najeesee bakaran. Rede
je od gvozda. Mora da je kalajisan. Za to mora .-------------­
da se oeisti krpom, pamucnom, rede smir­
glom, a turpiju izbegavajte. Kao lemnu masu
koristite tinol iieu. To je iiea napravljena od
60% kalaja Sn i 40% olova Pb, u cijem se "sr­
cu" nalazi bezkiselinska smesa antioksidaci­
onih sredstava medu kojima je najpoznatiji
kalafonijum. Kad kaiemo kalafonijum, on se
cesto koristi za kalajisanje vrha lemila. Inace u
muziei kalafonijum se koristi za mazanje gu­
dala violine a u masinstvu za mazanje pogon­
skih remena. Cesto se nade u muzickim ra­
dnjama i boljim farbarama. Paste za lemljenje
se ne koriste u elektronici. One su samo za
grube limarske i kazandzijske poslove. Retko
kada se njima sme raditi u elektronici. Jedino
mozda kod kalajisanja lemilice.
Tinol se pravi u razlicitim debljinama, 13
od 0.5 do 3 mm. Za nas je najpogodniji onaj
od 0.5 do 1 mm. Uglavnom se za finije Iemove
koristi tanji, a za grublje, u limariji, deblji, od 3
mm iii Cak onaj koji dolazi u stapovima i sipka­
ma. ZaSto tanji, pitaee neko? Zato jer se tanji
lakSe dozira na lemno mesto. A njega treba
dozirati tako da ga ne bude ni malo ni previSe,
da lemno mesto izgleda prema skid 3.
12

2
I
L'-------------....
Pravilan nacin lemljenja
..
Standardna jeftina vakuum pumpa
11
,
,****t,
Vrh lemila povremeno ocistite pamuCnom krpom. Naravno pazite da se ne ispe­
eete jer je vrh lemila na temperaturi preko 300°C. Kada smo vee kod temperature moramo
da kazemo da postoje lemila sa automatskom regulacijom temperature vrha lemila. To je
za naprednije i one koji se profesionalno bave elektronikom. Amater moze sebi sam napra­
viti regulator temperature tako da koristi komplet delova RK 3562 koji je namenjen i za
regulaciju jaone svetla i brzine busilice. To je jeftino i sigurno reSenje.
Lemila sa regulacijom temperature, marke Solomon
Pored lemljenja postoji i razlemljivanje. To je postupak obrnut od lemljenja. Za­
pravoto je skidanje zalamljenog, obicno neispravnog dela sa Stampane plociea da bi se za­
menio novim iii druge vrednosti. To se radi sa vakuum pumpicom. To je pumpiea u vidu ve­
Ceg naliv pera iii olovke koja ima u sebi oprugu i klip a na vrhu teflon sku sisaljku za
usisavanje rastopljenog kalaja. Lemilieom se rastopi kalaj na mestu gde razlemljujemo i
prinese vakuum pumpiea koja aktiviranjem opruge pumpice usisa visak kalaja. Tako bez
mnogo natezanja oslobadamo zalemljeni dec
Jedinice elektricnih velicina
Z
namo da za duzinu koristimo metar, sa manjim jedinicama centimetar i milimetar
kao i sa veeom jedinicom kilometar. Slicno je i sa elektricnim velicinama.
Osnovna jedinica za merenje jacine elektricne struje je 1 Amper (lA), a koriste se
takoae i:
1 mikroamper (1 ~ A ) 0.000001 A
1 miliamper (1 mA) 0.001 A
Postoji i neSto Sto se zove "fitilj" iii "pletenica" za skidanje viska kalaja sa dela koji
1 kiloamper (1 kA) 1,000 A
zelimo da skinemo. Fitilj je, ustvari, splet finih bakarnih zicica koji upija visak kalaja sa
Osnovna jedinica za merenje elektricnog napona je 1 volt (lV), druge eeste jedi­
mesta koje zelimo da razlemimo.
nice su:
1 mikrovolt l ~ V ) 0.000001 V
1 milivolt (1 mV) 0.001 V
1 kilovolt (1 kV) 1,000 V
1 megavolt (lMV) 1,000,000 V
Osnovna jedinica za merenje elektriCne otpornosti je 10m, (Hl), ali se koriste i
sledeee jedinice:
1 miliom (1 mQ) 0.001 om
1 kiloom (1 KQ) 1,000 oma
1 megaom (1 MQ) 1,000,0000ma
Komponente koje imaju odreaenu otpornost nazivaju se otpornicima.
Lemilo snage l8W proizvodnje ELPRO - Grocka
U dosadasnjem obelezavanju velicina nailazimo na grcka slova mikro ~ ) i omega
(n). Meautim koriste se u elektrotehnid i elektronici i druga slova i skraeenice, pa evo i nji­
hovog znaeenja:
Naziv znak mnozitelj
piko p 0.000000000001
nanD n 0.000 000 001
mikro 0.000001

mili m 0.001
centi c 0.01
deci d 0.1
deka D 10
hekto H 100
kilo K 1000
mega M 1000000
giga G 1000000000
Stalak za lemilo, nezamenljiv deo opreme elektronieara
15
14
Vezivanje kondenzatora,
otpornika, baterija i dioda
Veoma cesto treba zameniti neki kondenzator, pa se umesto njega stavljaju dva iii
vise kondenzatora, usled nedostatka onog jednog sa originalnom vrednoscu. Kako se to
radi, odnosno, Sta biva sa kondenzatorima vezanim paralelno iii u seriji? Kakav je kapaeitet
tako spojenih kondenzatora?
Da se pre svega podsetimo koje su to jediniee za merenje kondenzatora. To su:
1.000.0001lF (mikrofarad) Farad F
--- - - - - - ~ - . - - - - - -
1.000.000pF (pikofarad) Mikrofarad IlF
Santimetar sm 1,llpF
1.000pF nF Nanofarad
_____J
I
~ -
najmanja jediniea koja se najcesce upotrebljava Pikofarad pF
I
Jediniea santimetar, danas se uopSte ne upotrebljava. Cesto se koristi nanofarad
nF iii, kako ga ponegde obelezavaju, kilopikofarad iii kpF.
Formula za izracunavanje kapaeiteta glasi:
C= EXS(cm2)
4 X B(cm)
gde su 8 - dielektricna konstanta, koja za vazduh iznosi 1, povrsina ploca u em
2
i B
rastojanje izmedu ploCa u em.
I " ' - ~ -.n.-rh--,j
t.V-q:J
(1) (2) (3)
Ako vezemo dva kondenzatora u seriju (skica 1), time se u stvari povecava raz­
mak izmedu ploca. Iz gornje formule vidi se da je kapaeitet obrnuto srazmeran rastojanju
izmedu ploca. Znaci, kapaeitet serijski spojenih kondenzatora je manji od upotrebljenih, i
16
~
to manji od manjeg, od dva nejednaka upotrebljena kondenzatora, a izracunava se po
formuli:
Kadase imaju dva jednaka kondenzatora, kao na skiei 1, a spojena su u seriju,
ClXC2
C
x
Cl+C2
onda se njihov kapacitet izracunava po formuli:
C
CX=T
Za tri jednaka kondenzatora spojena u seriju, formula ce glasiti:
C
CX ="3
Na primer, dva serijski spojena kondenzatora od po 1O,000pF imaju kapaeitivnost
od S,OOOpF, a tri serijski spojena kondenzatora imaju 3,333pF.
Iz formule za izracunavanje kapaeiteta kondenzatora videlo se da je kapaeitet
upravo proporeionalan povrsini ploCa. Odatle proizilazi da se paralelnim spajanjem kon­
denzatora (skica 2 i 3) sabira povrsina ploCa, a time i njihov kapaeitet.
Na primer, dva kondenzatora od 1O,000pF daju 20,000pF, a tri - 30,000pF.
Kod spajanja kondenzatora u seriji ispitni napon na njima se sabira. Tako kada
spojimo dva kondenzatora od lOIlF/SOOV u seriji dobijamo SIlF ali 1000V. I ovakve kombi­
nacije se cesto koriste.
Kod spajanja kondenzatora u paraleli napon ostaje isti koji je naznacen na kon­
denzatoru. Reeimo dva komada po SIlF/SOO V u paraleli daju lOIlF i napon ostaje isti SOOV.
I otpornost ima svoju jedinieu. To je Om (0, omega). Vece jediniee su KQ (Kilo
om) i MO ( Mega om).
1MO = 1.000 KO = 1.000.0000
1 KO 1.0000
Otpornost otpornika iii nekog provodnika moze se izracunati po formuli:
R= p L(m)
gde su: p -speeificni otpor (za srebro iznosi 0.016, a za bakar 0.017), L - duzina
provodnika i 5 - poprecni presek.
Ako vezemo dva otpornika u seriji (primer 4), time u stvari poveeavamo duzinu L,
17
--
odnosno sabiramo otpornost, Znaci, otpornost serijski spojenih otpora moze se racunati
po formuli:
Rx =
Primer: Dva otpornika od 1,000 daCe otpornost od 2,000 a tri - 3,000. Paralelnim
spajanjem otpornika (primer 5) poveeavamo poprecni presek S. Kako je otpornost otpor­
nika obrnuto proporeionalna preseku, znaci da se otpornost paralelno spojenih smanjuje,
a racuna se po formuli:
Rx= R1 X R2
Nepoznata otpornost je uvek manja od otpornosti manjeg otpornika. Dva jednaka
otpornika spojena paralelno racunaju se po formuli:
R
RX=T
a tri (kao na sliei 6) po formuli:
R
RX=T
Na primer, dva paralelno spojena otpornika od 10,000 oma daju otpornost od
5,000 oma a tri od 3,333 oma.
Snaga otpornika kod paralelnog vezivanja se sabira ako su otporniei isti. Na
mer, dva otpornika od 100 oma snage od 1W, spojena u seriju, daju 200 oma, kao Sto smo
ranije rekli i sada daju snagu 2W. Sa tri otpornika imacemo 300 Oma i snagu od 3W. Kod
spajanja u seriju istih otpornika snaga se sabira. Reeimo dva otpornika od 1000 Oma i
1/4W daju 2000 Oma i 1/2 W snage. Kod spajanja nejednakih otpornika mora se racunati .
snaga za svaki otpornik, koja je proporeionalna sa otpornoscu, pa se tek onda moze sa­
brati.
Rl
(4) (5) (6)
18
Sa baterijama je slicna stvar. Kada ih vezujemo u seriju (kao na sliei n napon im
se poveCava. Tako imamo baterije od 3V iii od 4.5V. IIi imamo olovne akumulatore od 2Va
kada spojimo6 takvih celija dobijamo automobilski akumulator od 12V. Uslov je da se plus
(+) jedne spaja za minus (-) druge Celije akumulatora.
f r1.rn

(7) (8) (9)
I baterije i akumulatori spajaju se i paralelno (slike 8 i 9). Time se uvecava kapa­
eitet baterija odnosno akumulatora. Logika je jednostavna. Mala baterija - mali kapadtet,
velika baterija - veliki kapadtet!
Kod poluprovodnickih dioda (slike 10 i 11) imamo dYe velicine koje nas najcesce
interesuju. Prva velicina je napon. Spajanjem u seriju njihov napon se sabira. Za visoke
napone spaja se i deset dioda u seriju. Druga velicina, vazna kod dioda, je struja. Kada je
potrebna veca struja spajaju se dYe iii vise dioda u paralelu i time se dobijaju dva iii viSe
puta vece struje. Videli smo u praksi i pedeset dioda spojenih paralelno i zalivenih epoksi­
dom u jednom metalnom kuciStu, cime je dobijena dioda za ekstremno velike struje.
Tako reeimo, ako spojimo u seriju dye diode (kao na sliei 10), napona 1000V i
struje lA, kao Sto je reeimo cesto koriscena dioda 1N4007, dobicemo diodu koja izdrZava
napon od 2000V iii 2kV (kilovolta).
(10) (11)
Ukoliko bi nam trebala dioda od 1000V, snage 2A, mozemo, kao sto je predsta­
vljeno na sliei 11, iskoristiti iste, gore pomenute 1N4007, vezane paralelno. Ako bi nam
eventualno trebala dioda snage lOA, u krajnjoj varijanti i nedostatku odgovarajuce, mogli
bi iskoristiti deset dioda od 1A vezanih u paralelu.
19
- --
Omovzakon
O
mov zakon govori 0 odnosima izmedju snage (P), napona (E), struje (1) i otpora (R).
Jedan Om je otpornost na kojoj nastaje pad napona od jednog Volta kod jacine
struje od jednog Ampera. U principu uvek moramo da znamo vrednosti dve velicine da bi
izracunali trecu.
P = Wat
2
Wat = volt
om
Wat = Amper 2 • Om
Waf = Volt • Amper
E =Volt
Volt = iwat • Om

Amper
Volt = Amper • Om
1= Amper
Volt
Amper = Om
Wat
Amper ='Volt

Amper = Om
Volt
Om ='Arfij)er
Volt
2
om=-wat
Wat
Om = Amper2
1 A = 1.000 mA
1 mA =1.000 1-\A
(E) !'Japon je razlika u elektricnom potencijalu izmedu dve tacke u elektricnom
kolu. On je pokretac struje u elektricnom kolu. Meri se u voltima (V). Veea jedinica je kilo­
volt (kV). Manje jedinice su milivolt (mV) i mikrovolt (1-\V). Odnosi su sledeCi:
1 kV = 1.000 V
1 V = 1.000 mV
1 mV= 1.000 1-\V
(R) Otpornost odreduje jaonu struje koja ce proticati u nekom strujnom kolu.
Otpomici se koriste za regulisanje napona i jacine struje. Velika otpornost omogueava
protok male jaone struje, dok mala otpomost uslovljava protok velike jaone struje.
Otpomost se men u omima (Q). Veca jedinica je kiloom (KQ) a jos veea je megaom (MQ).
Odnosi su sledeCi:
1 MQ = 1.000.000 Q = 1.000 KQ
1 KQ = 1.000 Q
(P) Snaga je proizvod jacine struje i napona na odreaenoj taCki i meri se u vatima
(W). Veca jedinica je kilovat (kW). Cesto se koristi i manja jedinica milivat (mW) a redje
mikrovat (1-\W). Odnosi su sledeci
1 kW = 1.000 W
1 W = 1.000 mW
1 mW = 1.000 1-\W
Prvi primer. Imamo strujno kolo koje se sastoji od izvora, baterije 12V i otporni­
ka 120ma . U kolu tece struja lA. Kolika je snaga otpornika? Raeunamo snagu P u Watima
(stika 1).
r,
C
(1)
a.
b.
v
2
122 144
P = Waf =-=-=-=12W
R 12 12
P = Waf = 12 X R =12 X 12 = 12W

c. P =Wat =E X 1 =12 Xl = 12W
21
Kod racunanja preko Omovog zakona sve vrednosti se daju i dobijaju u Amperi­
ma, Voltima, Omima i Vatima.
Struja je one Sto protice putem fice iii drugog provodnika kao voda Sto protice re­
kom. Struja protice od tacke sa vecim potendjalom ka tacki sa manjim potencijalom, povr­
sinom provodnika. Meri se u amperima (A). Manja jedinica je miliamper (mA) a jos manja
je mikroamper (1-\A). Odnosi su sledeCi:
20
Drugi primer. Imamo strujno kolo koje se sastoji iz baterije napona 6V i sijalice Cetvrti primer. Treba jednu elektronsku cev, sa naponom grejanja od nov, da
6W koja ima otpornost od 6 Oma. Kolika je struja u kolu (slika2)? spojimo na napajanje od 220V preko odgovarajueeg otpornika, snage S.SW, Kolika je
potrebna otpornost otpornika (slika 4)?
6W
+16V
60
(2) (4)
E 110
d.
I = Amper = = =lA j.
R =Om = Ii: = 0.05 = 2200 0
2 2
e.
I = Amper = = = lA k. R = Om =-L = = 12100 = 22000
P 55 55
f.
•=Amper = = ='f=lA I. R = Om = = = 55 = 22000
12 0.05
2
0.0025
Treci primer. Imamo slozeno strujno kolo, koje se sastoji iz izvora napona 12 V,
LE diode za 2V i otpornika 500 Oma. U strujnom kolu treba da teee struja od 0.02 A. Koliko
iznosi pad napona na otporniku od 500 Oma (slika 3).
+
(3)

g.
E = Volt X R = 10V
h.
E =
p -
Volt =-.- ­
0.2
0.02
=10V
i. E =Volt = I X R = 0.02 X 500 =10V
Telefoni:
1) 2835-239
1) 2835-977

Telefax: E-Mail:
(011) 2835-977 (0-24h) INFO@RADIOKLUB.CO.YU
"RADIO KLUB 0.0.0.", Timocka 18, 11000 Beograd
22 2J
"--..
Kirhovlieva Pravila
P
tvi Kirhovljev Zakon govori da je pojedinacan zbir jaCina struja u kolu jednak jacini
struje u zajednickom kolu.
I = Ii + 12 + 13
U U
13= JL
11=- 12=­
R3
R1 R2
Drugi Kirhovljev Zakon govori 0 zbiru napona unutar zajednickog strujnog kola i
glasi - zbir napona u kolu jednak je naponu izvora.
U1 = R1 x I, U2=R2 x If U3=R3 x I
U = U1 + U2 + U3
Rl
i
U3
Ul
U2
-,
Vezivanie volt-metra,
amper-metra i om-metra
Merenje napona
Napon merimo instrumentom koji se naziva voltmetar. Koriscenje voltmetra je
jednostavno. Pre svega, odredimo da Ii je mereni napon jednosmeran iii naizmenican. Za­
tim, izaberemo najvece memo podruqe univerzalnog instrumenta, recimo 2000V i priklju­
cimo ga paralelno izvoru napona koji zelimo da izmerimo, prema semi 1. Ako je pokaziva­
nje malo, smanjimo merno podruge na 200V pa probamo ponovo. Ako je otklon jos uvek
mali predimo na memo podruge 20V i ocitajmo napon.
.±L
.::I:­
.::I:­
.::I:­
.::I:­
"L......_--'
III
Kod analognih instrumenata, onih sa kazaljkom, moramo da pazimo kod merenja
jednosmernih napona na polaritet krajeva instrumenata. Inaee kazaljka skrece u kontra
stranu. Kod digitalnih instrumenata ne moramo da pazimo na polaritet. Kod obrnutog
polariteta ispred ocitane cifre pojavljuje se minus. Zapamtite - volt metar se uvek spaja
paralelno merenom izvoru.
Merenje struje
Merenje struje vrsi se instrumentom koji se zove ampermetar. Na slici 2 imamo
jedno strujno kolo koje se sastoji iz baterije i sijalice. Da bi merili jacinu struje u kolu,
moramo prekinuti to kolo u tacki "x" i na to mesto spojiti ampermetar, kao na slid 3. Pre
spajanja zakljuCimo 0 kakvoj struji se radi, jednosmernoj iii naizmenicnoj, pa prema tome
izaberimo podruge univerzalnog instrumenta. Ako se radi 0 jednosmernoj struji pazite na
polaritet kada koristite analogni instrumenat. Instrument svakako stavite na najvece po­
+
25
24
--
druqe, pa lagano silazite na manje podruqe da tacnije ocitate. Amper metar se uvek pri­
kljucuje u seriju sa strujnim kolom u kome merimo jacinu struje !
Obavezno pazite i preslisavajte se pre nego prikljuCite instrument. U protivnom
pregoreeete instrument koji veoma cesto ne moze da se popravi!
Merenje otpornost
Merenje otpornosti vrSi se instrumentom koji se zove om-metar i najeesee je sadr­
zan u univerzalnom AVO-METRU. Ustvari, on u sebi ima bateriju koja sa ispitivanim otpor­
nikom obrazuje strujno kolo u kome se men struja, koja nije ispisana na skali instrumenta.
Ispisana je vrednost otpornosti otpornika koji merimo. Morate sarno menjati memo podru­
qe ommetra dok ne nadete najtacnije ootavanje. Moramo da zapamtimo kada merimo
otpornosti otpornika u uredajima, uredaji moraju biti iskljuceni, skinuti sa napajanja. U
protivnom napon iz merenog uredaja moze da osteti merni instrument.
Posle merenja instrument uvek prebacite na najvece merno podruqe!
Rx
(41

IKLUB
Preduzeee Radio klub Doo je dis­
tributer firme Mastech, koja pro­
izvodi veliki broj raznorodnih
digitalnih i analognih memih
instrumenata, ad onih za apso­
lutne poeetnike, pa do onih
namenjenih profesionaldma

26

Osnovni elementi u elektronici
Otpornik
Otpornik je jedna od najcesah elektronskih komponenti. Ona ima dva izvoda i nije
polarizovan, znaci da je nevazno kako Cemo ga okrenuti prilikom ugradnje.
Funkcija otpornika je da smanji koJicinu struje koja protice kroz njega.
Velicina kOjom merimo otpornost je Om i uobieajene vrednosti su omi, kiloomi i
rede megaomi. Otprilike 22 megaoma je najvea otpornik koji se moze naci u slobodnoj
j
prodaji, a ako Vam ipak zatreba veta vrednost, pogledajte poglavlje 0 Kirhofvljevim pra­
vilima.
Kako sam otpornik radi?
Zamislimo vodu koja protice kroz cev. Ukoliko tu cev suzimo na jednom delu,
smanjieemo i protok vode. Ukoliko poguramo vodu kroz suzenu cev, pritisak vode ce pora­
sti a oslobodice se i odredena energija u obliku toplote. Kao dodatak, pojavice se znaeajna
razlika u pritisku pre i posJe suzenja cevi.
Ukoliko zamenimo vodu u pomenutim cevima sa strujom, suzenje na cevi koje
smo gore pomenuJi je u stvari otpornik, a cev je provodnik!
Otpornike koristimo veoma cesto i oni su jedan od osnovnih elementa u elektro­
nid. Takode, oni spadaju u pasivne komponente, zajedno sa kondenzatorima.
za otpornike je direktno vezan Omov zakon, 0 kome smo raspravljati u jed nom od
prethodnih poglavalja.
Da mi na primeru vidimo kako ot- .---------------­
pornik zaista i Sta radio Uzmimo kao izvor
elektricne energije bateriju od 4.5V, uzmi­
mo jednu LE diodu, za koju znamo da radi I I 125n
na 2V i da trosi 20mA struje. Ukoliko bi smo
povezali LE diodu direktno na bateriju, ona
bi veoma brzo izgorela, obzirom da je njen I ... 7J
radni napon svega 2 volta. za to nam treba L..,:::;.
otpornik. Pomocu Omovog zakona, izracu- +I 45V
naeemo koliku otpornost ovaj otpornik tre­
ba da ima da bi naSe strujno kolo funkcioni­
salo kako treba:
o R je otpornost u omima, U je
razlika izmedu napona baterije i
napona na kome radi LE dioda u
voltima, a I je potrosnja struje u amperima.
R =U I I, tj. R =2.5V I O.02A =125 oma!
Fiksni otpornid koje najcesce koristimo su oni od O.25W iii 1/4W koji imaju tole­
ranciju od 5%. Postoje i vea - snazniji otpornici, do 20W u regularnoj prodaji a i jos vea,
snage od par stotina vati ali se dosta retko srecu. Takode, ponekada nam 5% tolerancije
27
C....
10"·,"",,
---
dovoljno, pa koristimo otpornike 1% tole­
rancije, recimo u unimerima iii eak i
0.1% tolerancije., / ~
Da dodamo jos - / ...........
neku rec 0 obelezavanju
otpornika, obzirom da je
one prilicno frustrirajuCe
pocetnicima. Otpornici ma­
njih snaga, 2W i manji, imaju
otpornost i toleranciju oznaee­
nu bojama. Uobieajeno imamo
eetiri iii rede pet prstenova. Kako
se citaju ovi prstenovi imate na za­
dnjoj strani korica. Takode u sema­
ma i tekstovima iii na snaznim otporni­
cima snage pet i vise vati, mozete naci
razne oznake. Tako recimo 6.8 kilo­
Izgled otpornika od 1/4W
oma se obelezava i sa 6.8K i sa 6K8, a
Uobieajene dimenzije tela su
ponekad eak i sa 6800. Recimo 470 oma
6.3 X 2.3 mm
mozete naa obelezen kao 470, 470R, 470E iii kao
470Q. Sve je to isto.
Izgled otpornika od 2W
Uobieajene dimenzije tela su 15 X 5 mm
Uobieajeno je da otpornici manjih snaga (zakljucno sa dva vata snage) imaju
otpornost obelezenu bojama. Otpornici preko 2W snage su uobieajeno zieani otpornici u
keramickom kuciStu.
28
~
..,....
..
Izgled otpornika od 17W
Uobieajene dimenzije tela su 50 X 9 X 9 mm
Imamo i jednu posebnu vrstu otpornika, a to su NTC otpornici. Vise 0 njima imate
u poglavlju RK 3282 Cuvarfrizidera. Da ovde samo kazemo da su u pitanju otpornici cija se
otpornost menja u zavisnosti od temperature.
~
5.Smax
x
~
N
"f ~ p
~ U rO.
6
Izgled i skica NTC otpornika, serije K164, kakve koristimo u nasim
kompletima delova
Pored fiksnih otpornika
l
postoje i promenljivi otpornici, kao sto su trimer poten­
dometri i potenciometri.
Promenljivi otpornici se koriste kada promenom njihove otpornosti menjamo
neko stanje u uredaju. Recimo pojaeamo muziku na pOjaealu
1
iii "popravimo" zvucnu sliku
na predpojacalu tako sto "odvrnemo" basove
l
iii jednostavno menjamo brzimu okretanja
eletromotora kao sto imamo u kompletu delova RK 3562.
29
"""
Izgled standarnog mono potenciometra sa osovinom preenika 6mm
Izgled trimer potenciometara PT15 (desno) i PT10 (Ievo), lezeei i stojeei
Kod trimer potenciometara, imamo tri uobieajene veliCine, PT6, PTlO i PTlS.
Umesto ovih oznaka, eesto ove prve, zovemo minijaturnim, PTlO zovemo malim a PTlS
velikim trimer potenciometrima. U svakoj od ovih velicina, imamo Ileieee" i "stojece"
trimere. U cemu je razlika? Kod lezecih, kao na gornjoj slici levo, osovina za podesavanje
ulazi vertikalno dok kod stojeCih, osovina ulazi horizontalno. Koji ee te Vi koristiti - na Varna
je da odlucite, obzirom da sem te drugih razlika nema.
Kondenzator
Kondenzator je elektronska komponenta koju takode jako cesto srecemo. Sastoji
se iz dve metalne ploce odvojene izolatorom. Ovaj izolator se joS naziva i dielektrik. U zavi­
snosti od materijala od koga je napravljen dielektrik imamo keramicke, viSeslojne (multile­
jer, eng.), poliesterske, polipropilenske, stirofleks itd. Sve su to nepolarizovani kondenza­
tori i nije vazno kako ih vezujete u elektricnom kolu. Postoje i kondenzatori koji imaju
polaritet, a to su elektrolitski i tantal kondenzatori. 0 svemu ovom malo posle.
Da mi vidimo Sta rade kondenzatori. Koristimo ih u elektricnom kolu kada imamo
viSe signala koje je potrebno uskladiti, iii kao filter visokih frekvencija, iii kao elemente za
dekuplazu - odvodenje viska napona, varnieenja i 51. (volim da se salim tako Sto kazem da
u digitalnim kolima imam obieaj kada god neznam Sta CU, ja stavim 100nF od signala pre­
rna masi, ne skodi a skoro da je dzabe).
30
I
Izgled keramickih kondenzatora
Takode, funkcija kondenzatora je da zadrZi elektricitet. Takode, kondenzatori
propustaju naizmenicnu struju a blokiraju istosmernu. Kada dovedemo istosmernu struju
u kondenzator, dokle se god on puni, struja tece. Onog trenutka kada se napuni, protok
prestaje.
Na semama eete gotovo uvek naci na oznaku C (od engleske reci capacitor) za
ovaj element. U jedinici mera osnovna mera je Farad (F) ali je to ogroman kapacitet. Tek
od skoro, na trZiStu se mogu naci elektrolitski kondenzatori - takozvani "dual layer" kon­
denzatori. Oni se veoma retko koriste i to kao zamena za baterije u pojedinim uredajima, a
radni napon im je S.SV iii kod nekih jos novijih svega 3V.
Uobieajene vrednosti su piko farad (pF), nanD farad (nF) i mikro farad (IlF, mF iii
UF). Nepolarizovani kondenzatori su uglavnom velicine od piko farada do nekoliko mikro
farada, dok su elektrolitski kondenzatori kapaciteta od pola mikrofarada pa do nekoliko
desetina hiljada mikrofarada. Jedna interesantna stvar postoji -a to je da se vrednost mili
farad NE koristi.
Jos jedna bitna velicina je radni napon kondenzatora. Moramo paziti da, ukoliko u
strujnom kolu imamo napon, od recimo 20 volti, ne upotrebimo kondenzatore koji imaju
radni napon od 16V.
Keramicki kondenzatori su najeesce u upotrebi, kapaciteta od 1pF do
nemaju neku stabilnost kapaciteta i imaju dosta veliku toleranciju, ali su veoma jeftini.
Malih su dimenzija, u obliku diska, precnika do Smm. Zbog tih dimenzija, obelezavanje je
specificno, koristi se eksponencijalni zapis. Tako recimo 10 nanD farada se obelezava sa
103, Sto predstavalja 10 X 10
3
pF iii ako Yam je jednostavnije 10 i tri nule, tj. 10,000 pF. U
takvoj notaciji 104 predstavlja 100nF, a 222 analogno tome predstavlja 2200 pF iii 2.2
nanD farada.
Multilejer iii viseslojni kondenzatori imaju dielektrik iz viSe slojeva pa otuda i
naziv. Uobieajenevrednosti su od 4.7nF pa do 11lF. Takode, usled veoma malih dimenzija
se koristi eksponencijalni zapis prilikom obelezavanja. Veoma su malih dimenzija, eak
manji od keramickih. Ukoliko Yam sve ovo sa dodavanjem nula deluje komplikovano,
verujte mi da je mnogo manje bolno nego kod SMD kondenzatora koji se uobieajeno NE
obelezavaju. Sta Yam piSe na koturu - to je. Ako pomeSate... kapacitometar u ruke i
spasavaj se ko moze!
Polipropilen kondenzatori se koriste u napajanjima, deliteljima frekvencija u zvu­
~ n i c i m a , u uredajima za osvetljenje, TV aparatima, monitorima, itd. Imaju dobre frekven­
31
malih minusa sa one strane gde se nalazi minus izvod, a kod lezeCih
pored minusa, nalaz; se i prsten koji obelezava minus pol.
Obzirom na polarizaciju, logicno je da se na
elektrolit dovodi iskljuCivo jednosmeran na­
p ~ n . Budite pazljivi kod ugradnje da
ne okrenete polove, jer moze doci do
pucanja elektrolita.
~
Elektrolitski konden­
zatori iii punim imenom alu­
minijumski elektrolitski kondenzatori imaju r.--------------....
Izgled blok kondenzatora
tne karakteristike, malu toleranciju. Kapacitet im je od lnF do 10 J.lF, a radni naponi se
krecu od 63V pa sve do 3000V. 5 toga su im i dimenzije veCe i idu do 40mm sirine.
Poliester iii Cesce metalizirani poliester konden­
nazivom blok kondenzatori.
To su sve bili nepolarizovani kon­
denzatori.
Pored ovih postoji jOs jedna
vrsta nepolarizovanih kondenzatora,
takozvani bipolarni kondenzatori iii
bipolL Oni se koriste u zvucni­
ckim skretnicama uz zavojnice
da odvajaju niske, srednje i viso­
ke tonove. Izgledaju veoma sli­
eno elektrolitskim kondenzatorima
zatori. Imaju dobru temperaturnu stabilnost, pristojnu
toleranciju, a kapacitet ide do 33 mikrofarada i radni
napon do 2000 volti.
Svi ovi poliester, polistiren, polipropilen
kondenzatori se uobieajeno nazivaju zajednickim
sa aksijalnim izvodima, samo nemaju
obelezen polaritet. To je specijalan tip kon­
denzatora gde su dva elektrolitska kondenzatora ve­
zana na red, ali kontra (recimo plus na plus).
Pored nepolarizovanih, vee opisanih kondenzatora, postoje i polarizovani kon­
denzatori, oni kod kojih nije sve jedno kako ih okreeemo, koji imaju jasno obelezen plus i
minus pol.
Elektrolitski kondenzatori imaju jasno obelezen polaritet. NajCesee su "stojeo" ­
tj. izvodi su im radijalno postavljeni, a rede su "Iezeci", kada su im izvodi aksijalno posta­
vljeni. Kao Sto rekosmo, jasno nje obelezen polaritet. Kod stojecih, uglavnom je to red
32
ploce od aluminijuma i dielektrik od oksida
na aluminijumskim provodnicima. Imaju
veliki kapacitet, ali zato i veliki sum, slabu
toleranciju, nestabilni su na teperaturne
promene itd. Takade, oni su komponenta
koja najbrZe stari. Ukoliko Yam dade pod
ruke neki vremesniji ureaaj, prvo mu
proverite elektrolite. Sve ovo naravno pada
uvodu kada Yam zatreba veliki kapacitet­
slucaj iz mreznih ispravljaca, kakvih ima
dosta u ovoj knjizi. Takoae, prednost je i
niska, da ne kazemo sve niza cena
elektrolitskih kondenzatora, a i na trZiStu
ima sve vise specijalizovanih kao sto su on;
za radnu temperaturu do 105°C stepeni iii
on; sa "low ESR" karakteristikom i slicni.
Pored ovih polarizovanih konde­
pozitivan pol.
Pored svih ovih pomenutih,
kondenzatora, postoje i promenljivi, koji
se uglavnom koriste u radio te­
hnici, za biranje stanica, reci­
mo, a postoje i mali, trimer­
kondenzatori koji imaju sli­
Cnu funkciju, s tim !lto ih moze­
mo naci i u novijim
fiksnih
Izgled tantal kondenzatora
33
~
----.------­
~
zatora, imamo i tantal kondenzatore. Za
njih vazi gotovo sve kao i za standardne I +i'­
elektrolite, s tim Sto su precizniji, ostali te- !.IjJF
hnoloski nedostaci su im ispravljeni ali je •
zato i cena veta. Kapacitet im je od 0.1 do ----------------
Izgled i skica elektrolitskih
330 J.lF, a probojni (radni) naponi do ma­
kondenzatora
ksimum SOY. Malih su dimenzija i izgledaju
u obliku kapljice. Veoma Cesto su 1m kapa­
citeti obelezeni eksponencijalnim zapisom kao kod keramickih iii
viseslojnih kondenzatora, a najeesce se sa "+" obelezava
uredajima nevezanim za radio, gde im je funkcija da pomoeu njih fino podesimo odredenu
frekvenciju, recimo u nekom elektronskom casovniku iii slicno.
Dioda
Oioda je elektronska komponenta za koju kazemo da je poluprovodnik. Rec polu­
provodnikje nastala od engleske reci "semiconductor" i predstavlja element koji se u odre­
denim situacijama ponasa kao provodnik a u odredenim ne, vee ee pruzati otpor protoku
struje.
Oioda ima dva kraja koja se nazivaju anoda (+) i katoda (-). Naravno, nije sveje­
dno kako je okrenete u sklopu.
Kao Sto rekosmo, u smeru od anode ka katodi dioda ee propuStati struju i pona­
Saee se kao provodnik, a u suprotnom smeru neee puStati struju.
Tako bi izgledala ideaIna dioda ali u realnom zivotu, to ne izgleda tako vee postoje
neki izuzeci.
Postoji jedan odredeni napon koji dioda neee propustiti. Recimo za silicijumske di­
ode onje oko O.lV, a eventualno moze doCi do IV na strujama prekojednog ampera. Sta
to znaci? Ako na anodi imamo ulaz od 5V, na katodi ee se pojaviti otprilike 4.3V. Engleski
ova pojava se naziva "forward voltage drop".
Takode, u obrnutom smeru, iako ne bi trebalo, dioda ee propustiti malu kolicinu
struje (nekoliko mikro ampera) - tako da se to smatra za zanemarljivo. Naravno sve dok ne
prekoracimo vrednost maksimalnog inverznog napona, kada ce dioda prestati da radi i
propustiti sve - ponaSaee se kao provodnik.
U stvarnosti - kada koristimo diode, potrebno je da obratimo paznju na dva pa ra­
metra. To su maksimalna jacina struje i maksimalni propusni napon. Uobieajeno je da su
novije diode pravljene za izuzetno visoke napone, recimo IN4007. Ona trpi napon do
IOOOV, eak Oiotec isporucuje verziju IN4007-1300 kOja trpi do 1300V i u stvari bi bila
"stara" BY133. Recimo da IN4007 je pravljena za jacine struje do IA. Ukoliko uVasem ure­
daju treba da protice 12V iii 220V, ovu diodu mozete koristiti, bez obzira Sto je ona
predvidena za lOOOV. Poenta glasi uvek smete staviti jacu, ali nikako slabiju. Isto vazi i za
jacinu struje. Ukoliko Vam treba 500mA, smete staviti IN4007 iii eak i jacu, IN540S koja je
predvidena za 3A. Ali ne smete iskoristiti IN414S, koja je za svega 150mA. Praksa je da se
uvek stavi bar upola jaca dioda neko Sto sklop zaista zahteva.
Postoji vise tipova dioda u zavisnosti sta u stvarl rade.

Anoda Katoda
c:=(( ((c;:::.)==»
Izgled i polaritet najeesce upotrebljavanih dioda
34
Ispravljacke diode,
kao IN4007 iii IN540S koje smo
pomenuli se koriste kako bi "is­
pravili" napon sa naizmenicnog
na jednosmerni. Jednom ispra­
vljackom diodom pravimo polu­
talasno isprav/janje.
Posebna verzija isprav­
Ijackih dioda su diode u pose­
bnom greatz-ovom Spoju. Skra­
eeno ih zovemo GREC. To su Ce­

;
E" case
18.1
tiri diode spojene na poseban
nacin i tada dolazi do punota/a­
snog ispravljanja. Grecevi se
pakuju u razna kuCista, a uvek
imaju Cetiri izvoda koja bi treba­

.,
..
."
10 da budu obelezena sa za N
.,.
:!i
ulaz naizmenicne struje i sa + i
'El
- za izlaz jednosmerne. Jedno
vreme su bili obelezavani sa
BxxxxCyyyy gde je xxxx maksi­
malni napon u voltima ayyyyja­

cina struje u miliamperima. U I f... 16,6 ...j
proizvodaci 5kica grecovog spoja za struje od 15 _ 35A
pnbegavaJU svoJlm oznakama
tako da vise nije lako otkriti 0
kakvom grecu se radi.
Imamo i signalne diode, kao IN414S, koje se koriste za male struje, do 150mA,
za protok odredenih signala samo ujednom smeru (od anode ka katodi). Ove diode koristi­
mo i kao zastitu na kontaktima spulne relea prilikom iskljucivanja.
Zener dioda je posebna vrsta diode. Ona se koristi kao stabi/na naponska refe­
renca. Naime, kod zener diode je tacno definisan maksimalni inverzni napon, posle koga
ona poCinje da provodi struju. Ako tu struju ogranicimo (naprimer rednim otpornikom), na
polovima inverzno polarisane zener diode ee vladati relativno stabi/an napon, koji nije
znaeajno zavisan od napona napajanja redne veze otpornik-dioda.
Nekada su zener diode postojale samo sa naponima od 2.lV do 33V, dok danas
imamo od IV do 200V. Uobieajene snage su OAW, 1.3W i 5W, a rede sejavljaju i one koje
Imaju snagu od lOW u DO-4 kuCistu.
Gotovo svaki poluprovodnik postoji u "foto" varijanti pa tako postoje i foto diode.
One su u stanju neprovodljivosti, sve dok ih ne osvetlimo. Neke su posebne pa traze samo
Infra crvenu svet/ost dok neke provode i na dnevnom svetlu.
Svakako "najinteresantnije"od svih dioda su lE diode - diode koje emituju svetlo­
st pa eemo njima posvetiti posebno poglav/je.
3S
LE dioda
light Emitting Diode, kako na
engleskom glase su diode koje emituju
svetlost. Kada dovedemo struju do LE di­
ode, sloj od nekada Galijum Arsenida,
danas i raznih drugih kombinadja, pretvara
tu energiju u svetlo. Za razliku od sijalica u
kojoj se nalazi vlakno, ovde vlakna nema,
tako da je trajnost izuzetna, a potroSnja
struje minimalna.
Nekada su bile uobieajene crvena,
~ u t a i zelena boja. Potom se pojavila naran­
dZasta a zatim i plava. Sve su one dugo
godina koriseene kao indikatori, ali je bilo
primetno da svetle vrlo slablm sjajem. Po­
slednjih par godina, napravljen je pravi po­
mak, pojavile su se bele LE diode, pojavile
su se LE diode sa izuzetnim sjajem, cene
onih skupljih kao Sto su bele i plave su pale, I ANODA
pojavile su se LE diode koje imaju disipaciju
od lW, 3W pa i 5W snage!
Da mi krenemo od osnovnih stvari.
Standarno su okruglog oblika sa polulo­
ptom na vrhu i imamo ih raznih preenika od
1.Bmm, preko 3mm, 5mm, Bmm do 10mm,
a od skora I 20mm. U najceseoj upotrebi su
one od 3 i 5mm. Njihova kuoSta se jOs
nazivaju i T-l za 3mm i T-l 3/4 za 5mm.
Kao sto vidite na slici imamo dva izvoda,
anodu (+) i katodu (-). Takode, jedno od
ZASECENA
KATODA
(kracl Izvod)
)
.......
~
.. ' ______________..1
pravila je da je izvod katode malo kraci, kao i da je sa te strane same LE dioda blago zase­
rena. Ukoliko je kuclSte LE diode dovoljno providno, mozete primetiti, kao na skid da je u
unutrasnjosti sama katoda veta od anode.
Kao Sto smo rekli, LE diode imaju svoj polaritet i svetleee samo kada je ispravno
postavimo. Ukoliko joj greskom okrenemo polaritet niSta se neee desiti. Ali ukoliko prema­
simo neku od vrednosti, a to su maksimalna struja napajanja i jacina struje, onda ce se ona
bukvalno zapaliti.
LE diode nikada nemojte testirat! pomoeu obiene baterije. U zavisnosti od tipa LE
diode one zahtevaju odredeno napajanje. Crvene, zute i zelene su uvek tu negde oko 2V,
dok bele i plave mogu iei i do 4V. Standardna potrosnja struje je oko 20mA, premda ima I
onih koje idu i do 40mA, a imamo i posebne tipove LE dioda, takozvane "Low Current" koje
troSe svega 2mA struje. Kao Sto je u zivotu uobieajena izreka "koliko para toliko i muzike",
one LE diode sa jacim sjajem svetlom, troSe i malo vise struje, pa njima treba izmedu 20 i
40mA. Kod testiranja je vazno znati da ukoliko je LE dioda predvldena da svetli na 20mA,
svetleee i na 10mA, malo slabijim intenzitetom - ali svetleCe. Jako je bitno da znamo sa
kakvom LE diodom radimo, da bi smo imali predzne strujne karakteristike za istu. LE diodu
uvek moramo vezivat! sa otpornikom vezanim u seriju.
36
Kako to u praksi izgleda? Koristieemo Omov zakon. Ukoliko usklopu imamo napon
od 9V, a koristimo recimo crvenu LE diodu za koju znamo da je tipieno napajanje 2V i
potrosnja struje od 20mA, matematika je sledeta.
360n
___ 9V
~
+
Vezivanje LE diode kao u nasem primeru
Otpornik koji Ce nam ogranieavati napon raeunamo preko Omovog zakona koji
glasi R UII
Tacnije koristimo verziju:
R = (Un - UI) / I
gde su Un napon napajanja u voltima - u nasem slueaju 9V, UI je napona na kome
radi LE dioda - u nasem slueaju 2V, a I je potrosnja LE diode u amperima, u nasem slueaju
to je 20mA odnosno O.02A.
R =(9-2)/0.02 =7/0.02 =350 oma
Obzirom da resto prilikom ovakvih kalkulacija dodemo do vrednosti otpornika ko­
je ne postoje, kao Sto je 350 oma, uvek uzimamo prvi sledeei veo otpornik, znaei u nasem
slueaju je to 360 oma iii jos verovatnije 390 oma! Na taj nacin ce LE dioda svetleti za
nijansu slabije ali ce potrosnja struje biti manja i eventualno baterijsko napajanje ce duze
trajati.
Ukoliko zelite da vezete vise LE dioda koje Ce svetJeti istovremeno, jedno od rese­
nja je vezati ih u seriju. Kada su ovako vezane, tada teee ista struje kroz svaku od njih, pa
je neophodno da sve LE diode budu iste iii da imaju iste karakteristike.
Napajanje mora da bude dovoljno za sve diode, obzirom da se ovde koristi Kirhof­
vljevo pravilo. Sta to znaci u praksi? Ako nam LE dioda radi na 2.2V a imamo tri vezane u
seriju, znaei da 3 X 2.2V =6.6V i da nam treba makar BV napona napajanja, kako bi ceo
sklop radio.
Formula je sliena predhodnoj
R = (Un - ( UI X Y » / I
gde nam je Un napona napajanja, UI je 2.2V, y je ukupan boj LE dioda, a I je
20mA, pa zamenom nepoznatih dodemo do
37
R = ( 8 - ( 2.2 X 3 ) I 0.02 = ( 8 - 6.6 ) I 0.02 = 1.4 I 0.02 = 70 oma
Obzirom da takav otpornik ne postoji, prvi sledeei je 7S oma - ako ga nademo, a
verovatnije da cemo naci 82 oma, koji je ipak cesci.
"" ""
7sn
+18V
Vezivanje LE dioda u seriju
Drugi nacin vezivanja je vezivanje LE dioda u paralelu. Ovakvo vezivanje preko
jednog otpornika je neSto sto Vam nikako ne bih preporucio. Posebno Sto kod vezivanja u
pralalelu mozete vezati ralicite LE diode, sa razlicitim karakteristikama tako Sto ce svaka
imati svoj pojedinarni otpornik.
180n I
~
+112V
~ ~ ~ ~
Vezivanje LE dioda u paralelu pomoCu jednog otpornika
Recimo da imamo tri LE diode, koje imaju napon napajanja od 2.2V, da nam je
napon napajanja ove Seme 12V (kao automobilski akumulator) i da LE diode troSe 20mA
svaka pojedinacno.
Da bi smo izracunali vrednost potrebnog otpornika, koristieemo slicnu formulu
kao i malopre, sa malom izmenom:
R = (Un - UI)/ I X Y
gde namje Un napona napajanja (12V), Ulje 2.2V, yje ukupan boj LE dioda, arje
20mA, pa zamenom nepoznatih dodemo do
R = ( 12 - 2.2 ) I 0.02 X 3 =9.8 I 0.06 =163.3 oma
Obzirom da takav otpornik ne postoji, kOristieemo prvi sledeei a to je 180 oma. Ali,
ovde se javlja jOs jedan problem - a to je disipacija toplote na otporniku. Koriseenjem
formule iz Omovog zakona:
P = (Un - UI ) X ( I X y)
dobijamo da je snaga u miJivatima jednaka:
P =(12 k 2.2) X ( 0.02 X 3 ) = 9.8 X 0.06 =0.588W =588mW
Sta ovo u praksi znao? Umesto uobieajenog otpornika od 0.2SW, moracemo po
formuli da koristimo otpornik od 0.S8W, odnosno, barem 30-40% jaci od izracunate vre­
dnosti, tako da smo dosli do otpornika od 1W snage. U engleskoj literaturi ovakvo uzima­
nje vece vrednosti se naziva "safe pick" iii u prevodu siguran izbor.
Kao Sto smo rekli, ovakvo vezivanje ima smisla samo kada imate iste LE diode - ito
Iste kako po napajanju tako i po potrosnji. Neka se jedna od njih razlikuje, rizikujete da Va,
neka od LE dioda izgori. .
I
O v ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
1.1.
I +16V
180n
Vezivanje LE dioda u paralelu pomocu vise otpornika
Korektnije je vezati ih u paraleJu tako da svaka LE dioda ima svoj otpornik. Tu ne­
moramo da brinemo 0 potrosnji svih dioda zajedno nego koristimo adekvatne otpornike za
svaku LED posebno.
J8
J9
Recimo da imamo napajanje od 6V i tri LE diode, crvenu koja radi na 2V, zelenu
koja radi na 2.3V i plavu koja radi na 4V. postaviCemo ih tako Sto ee sve katode biti vezane
na minus pol napajanja a svaku anodu preko odgovarajuCeg otpornika Cemo vezati na plus
pol napajanja. Pretpostavimo da sve tri LE diode trose po 2SmA. Tako ce nam, koristea
gornju formulu
R = (Un - UI) /1
za crvenu LE diodu trebati
R= (6 _ 2) 10.02 = 160 oma - koristiCemo 160 oma, ako nemamo, onda 1800ma
za zelenu LED nam treba
R::: (6 - 2.3) 10.02'" 148 oma - koristiCemo 150 oma,
i konacno za plavu LED
R = (6 - 4) I 0.02 = 80 oma - koristieemo 82 oma
Da dodamoj05 par reci 0 izgledu i bojama. Boja LE diodejeodreaena tipom polu­
provodnickog materijala koji je koriSten. Pomenuli smo Galijum Arsenid koji se koristio u
poeetku. Koristi se i danas s tim Sto se koriste jos neke varijacije sa Galijumom, tako da
imamo sve one razne boje. LE diode mogu biti u boji kojoj svetle, difuzne iii mleene kako ih
neki zovu, a mogu biti skroz providne a opet da svetle odreaenom bojom. Ove druge se na­
zivaju "water clear" - vodeno bistre. postoje i one kOje se nazivaju transparente, one su re­
lativno najreae, i one imaju boju u kojoj Ce svetleti ali su i dalje skroz providne.
Pored ovih LE dioda koje svetle jednom bojom svetla, imamo i takozvane Bi-kolor,
koje mogu da svetle u dve razlicite boje, a ponekad ; u tri, naravno ne u ;sto vreme. One se
prave tako Sto se u jedno kuaSte montiraju dve LE diode, recimo crvena i zelena, pa tako ta
LE dioda ima tri izvoda, najCe5Ce zajednicku katodu i odvojene anode za svaku boju, ali ima
i obrnutih slueajeva, gde je anoda zajedniCka a katode su odvojene. Pored ovakvih, imamo
i LE diode u kojima su montirane dve LE diode ali sa dva izvoda, tako da se katoda i anoda
menjaju, u jed nom smeru svetli jedna boja, a u drugom druga.
U poslednje vreme, pojavile su se i RGB diode, koje bukvalno uz malo truda mogu
da isteraju ceo spektar. One imaju cetiri izvoda, katodu i tri anode za svaku od RGB boja­
crvenu, zelenu i plavu.
Takoae, postoje i BUNK LE diode, koje su po mnogo cemu specifiene. Najnoviji
modeli ovakvih dioda
t
"rade" na naponu od 3V do eak 14V i ne svetle jednako vee migaju­
blinkuju. Sigurno ste videli ovako neSto - ako ne drugde, onda kao indikacija rada alarma
n,a automobilima.
Pored svih ovih
t
postojej05 silne varijacije, kao 5to su LED klasteri, LED bargrafo­
vi, sedmosegmentni LE displeji i razni drugi LED displeji.
Tranzistor
Kao i dioda, tranzistor se takoae ubraja u poluprovodnikat s tim Sto je tranzistor
aktivna komponenta. Klasiean bipolarni tranzistor 0 kome ce ovde biti reci moze da radi
dve osnovne stvari, jedna je da bude prekidact a druga da pojaeava signal.
Ovakavtranzistorje otkriven 1949. godine i napravioje revoluciju! Autori su samo
hteli da naprave sklop koji se bolje pona5a od elektronskih cevi u radarima
t
a dobili su
neSto Sto ni u snu nisu oeekivali.l zaista, tranzistor se smatra za jedan od najvecih izuma
40
20. veka. Recimo samot da se u danasnjim procesorima u kakve imamo u personalnim
racunarima
t
kao Sto je recimo Pentium, nalazi oko tri i po miliona tranzistora!
Da mi ostavimo istoriju onima koje to zanima i da vidimo kako izgleda i radi tranzi­
stor.
Malo da teoretisemo. Tranzistor se sastoji iz tri sloja silicijuma velike cistoee. Ne­
kada se koristio Germanijum, ali je to napuSteno sedamdesetih godina proslog veka i od
onda se koristi silicijum. Ta tri sloja su "ono"NPN iii PNP Stostevecvideli kod obelezavanja
tranzistora. Razlika izmeau njih je u polaritetu.
B B
Sematski prikaz NPN (levo) i PNP (desno) tranzistora
B - baza, C - kolektor, E - emiter
Bipolarni tranzistor uvek ima tri izvoda koji se obelezavaju sa B - baza, E - emiter i
C - kolektor i svaki od tih izvoda ide na po jedan sloj koji smo malopre pomenuli.
Video sam desetine opisa kako radi "obiean" bipolami tranzistor. Veliki broj tih
opisa je takav da mi nije niSta bilo jasno. Autori su se upetljali u fiziku, brojali elektrone
t
rupe u reSetkama i eemu sve ali nikako da objasne kako to radi. Pamtim knjigu iz fizike s
41
2N2222
~
~
TO-18
TO-3
~
2N3055

pocetka sedamdesetih proslog veka u kojoj je bila prava papazjanija, diode, triode,
tetrode, sve na gomili pa sta ko izvuce.
Meni je davno pala ideja na pamet da protok struje predstavim kao protok nekog
gasa, a onda sam video i nesto slicno - umesto gasa je autor koristio tecnost. Sve jedno,
bilo je lepo i plasticno objasnjeno pa cu i ja isto ovde probati.
Imamo sliku tranzistora koji radi na osnovu protoka vode, umesto struje. Imamo
tri izvoda, bazu, kolektor i emiter.
E
Imamo rezervoar vode na kolektoru "C" (napon napajanja kod pravog tranzi­
stora), ali ova voda nemoze da se kreCe zbog plovka - ventila, koji joj ne dozvoljava.
Ukoliko povecamo kOlieinu vode u rezervoaru, nas "vodeni" tranzistor Ce se raspasti, kao i
kad preteramo sa naponom kod pravog tranzistora. Potrebno je dakle dovesti do
pomeranja ventila kako bi voda potekla od kolektora ka emiteru.
Kada pustimo vodu sa dovoda B (baza), pritisak vode Ce podici plovak - venti! na
gore i tako omoguciti velikoj kolieini vode iz rezervoara C (kolektor) da poteee ka emiteru.
Takode i neSto vode sa baze ce se tu naci, u tom toku. Ukoliko poveeamo kolieinu vode na
bazi, plovak Ce se jos vise podiCi i omoguCiti joS veci protokvode sa kolektora ka emiteru.
Oa izvucemo neke zakljucke:
1. Mala kolicina vode koju smo doveli na bazu je dovoljna da pokrene veliku
kocinu vode od kolektora ka emiteru, pa smo tako dobili efekat pojaeanja. Ukoliko
poveCavamo pritisak- kolicinu vode na bazi - srazmerno tom poveeanju ce se poveeavati i
protok od kolektora ka emiteru. Na primer, ako imamo protok od baze ka ventilu u kolieini
od llitra u minutu, a od kolektora ka emiteru 100 litara u minutu, to znaei da imamo faktor
pojaeanja od 100 puta. Kod pravog tranizstora, protok struje merimo u Amperima iii
miliamperima. Ukoliko nas tranzistor ima pojaeanje sto puta, to znaei da sa 1miliamperom
42
l.
Jl
' ~
~ .
""it
sa baze smo omogucili protok od 100mA od kolektora ka emiteru. Pojaeanje kod tranzi­
stora se veoma Cesto obelezava greim slovom beta.
c
B
E
2. Protok od kolektora ka emiteru kod naseg "vodenog" trantistora je ogranieen
presekom cevi koje smo koristili. Znaei bez obzira koliki protok imali sa baze, doci Ce
momenat kada vise neeemo moci povecavati protok od kolektora ka emiteru. Jedino reSe­
nje je koristiti jaei - veci tranzistor.
3. Tranzistorom, nasim "vodenim" smo ukljueivali i iskljueivali protok vode tako
§to smo dovodili malovode na bazu i podizali i spuStali plovak. Na taj nae;n je nas tranzistor
radio kao prekidae. Isto je i kod pravog tranzistora. Ukoliko dovedemo maksimalnu struju
na bazu, omogucicemo maksimalan protok od kolektora ka bazi. Tada je tranzistor uklju­
Cen. Kada struja nema bazi tranzistor ne provodi. Tada je iskljueen.
Kada god se nade u ovakvom stanju neprovodnom, tranzistor ce poeeti da se
greje.
Oa dodamo jos malo podataka. Bilo kakav otpor u protoku struje u tranz;storu,
prouzrokovace oslobadanje toplote. Kada je tranz;stor potpuno ukljueen, znae; da je struja
baze oko maksimuma, tada nema gotovo nikakvog otpora izmedu kolektora i emitera i
velika kolieina struje moze da teee a da se oslobada vrlo mala kolieina energije, usled
velikog stepena korisnog dejstva. Kada na bazi nema curenja struje, kada je tranzistor u
Iskljucenom stanju, tada se toplota ne oslobada. Ukoliko dovedemo recimo polovinu ma­
ksimalne struje na bazu, tada imamo situaciju da se javlja srazmeran otpor protoku od ko­
lektora ka emiteru i tada, usled tog otpora, proizvodi se najvise toplote.
Oa bi sacuvali tranzistor iii gotovo bilo koji drugi poluprovodnik od preteranog gre­
1snja koje moze da ga uniSti, koristimo takozvane hladnjake - specijalne profile od alumini­
1uma koji omogueavaju da se toplota odvede sa poluprovodnika.
43
Vazno je rea da izmedu kuasta poluprovodnika i samog hladanjaka je potrebno ,
naneti odredeni sloj spedjalne termoprovodljive paste. Takvu pastu resto nazivamo i sili­
I
r,
konska, premda se nove prave potpuno bez silikona.
Za pocetnike i naimlade
Hladnjak za tranzistore u TO-38 kuastu
Hladnjak za tranzistore u TO-220 kuciStu
Da pomenemo da pored bipolarnog tranzistora, postoje i FEr tranzistori - tranzi­
stori sa efektom polja. Takode, postoje i darlington tranzistori koji se odlikuju izuzetnim
pOjaeanjem, to su u stvari dva tranzistora u jednom kueiStu povezana Darlingtonovim spo­
jem. Kao i kod dioda imamo i foto tranzistore. Oni provode struju kada se osvetle, obicnom
iii infracrvenom svetlosc:u u zavisnosti od karakteristika. Mali kuriozitet vezan za ovakve
tranzistore je da je jedan od najboljih ikada napravljenih sa kojima smo imali prilike da se
susretnemo bio BC109C koji je prozivodio EI iz Nisa. U stvari, EI nije proizvodio foto verziju,
vee samo "obican" BC109e. Sredinom sedamdesetih godina proslog veka nakon testiranja
u radionid tadasnjeg Radio kluba "Nikola Tesla" doslo se do zakljuCka da se ovaj pokazao
najbolje. Kako je to izvodeno? Relativno jednostavno, precizno se odsece vrh kuasta i
napuni posebnom providnom smolom. Takode, dobro se pokazao i BCI09C koji je proizvo­
dio holandski Philips. Poenta svega ovoga je bila nemogucnost nabavke nekog pravog foto
tranzistora po pristojnoj ceni, kao recimo TIL81.
RK 2000 Konstruktorska kutiia
RADIO MATADOR
U
trenutku kada pUStamo u stampu "Malu skolu elektronike - V deo", parelo je kom­
pletiranje najnovijeg kompleta - konstruktorske kutije "Radio Matador"-a koji omo­
gUCava skalapanje pedesetak uredaja iz kompleta delova a koji Ce biti predmet opisivanja
u sledecoj "Maloj skoli elektronike - VI deo",
Kakve uredjaje omoguCava taj najnoviji komplet? Da malo nabrajamo - migavac,
prijemnik sa tri tranzistora, indikator kiSe, foto rele, termo rele, NF generator, blitzer,
vremenski rele, akustiCki ommetar, ispitivac kristala kvarca, akusticki ispitivac tranzistora,
signal injektor, predajnik, brodska truba, rasterivac komaraca, cuvar frizidera, signal
traser, zujalica za urenje telegrafije, plivajuCe svetlo sa tranzistorima i tako dalje. Zatim
slede gradnje slienih naslova iii sa integrisanim kolima. Pre svega sa papularnim kolima
7400 i NE555. I tu Ce biti joS dvadesetak gradnji. Sve u svemu komplet treba da bude za
pedesetak gradnji sa tranzistorima i integrisanim IC kolima
Moze se odmah primetiti da se u programu gradnje nalaze mnogi naslovi iz ove
knjige koju sada citate, To je tacno. Samo sada sve je to sadriano u jed nom bogatom
kompletu delova sa Stampanom ploCicom. Sve se sklapa lemilicom koje nije u kompletu
delova. Pored opisa pojedinih gradnji, knjiga Mala skola elektronike - VI deo, sadrii i opsti
deo kao i svaka, tako da predstavlja kompletnu celinu namenjenu mladom iii starom radio­
, .Imateru - poretniku.
i);,. Na ovaj naon mislimo da smo popunili prazninu kOja se oseCala na trzistu. Sada
~ . i l m a m o komplet koji mozemo preporuciti svakom ko zeli da pocne, da proba, da vidi Sta je
, . to radioamaterstvo, elektronika i radiotehnika. Idealan poklon za svakog pa i za dete
Drosti preko 8 9 godina.
44
Montazna sema plivajueeg svetla sa tri kanala, sa tranzistorima
U prilogu vidite montazne skicu nekih od ureaaja iz novog kompleta RK2000, koji
je ustvari modifikovani, poboljsani i osavremenjen komplet RK161, koji je opisan u knjizi
"Mala skola elektronike - I deo", a koja je dozivela dvanaest izdanja. Pozelimo i sestom
tomu "Male skole" slicnu popularnost.
i
t
,
Montazna Sema termo-relea
46
i
RK 2132a Zuialica za ucenie
telegrafiie
Z
Ujalica RK2132 se sklapa bez lemijenja pomoCu malene odvrtke na rednoj stezaljci
(reglet), za desetak minuta rada. Uz odgovarajucu paznju i kontrolu spojeva zUjalica
odmah radi i graditelj dozivljava zadovoljstvo svojim radom, verovatno jednom od svojih
prvih elektronskih konstrukcija.
To je spoj sa dva komplementarna tranzistora AC125 i AC187. To su tipovi koji
odgovaraju komplementarnom paru AC188 i AC187. Prvi je PNP a drugi je NPN tipa.
Sema veza je stvarno jednostavna. Frekvendja osci/adja odreauje se kondenza­
torom od 4700pF (4.7nF) i otpornikom od 12 KQ. Menjanjem ovih elemenata menja se i
frekvencija ovog jednostavnog osci/atora od nekoliko herca do nekoliko kiloherca.
Sa otpornikom, na semi obelezenim sa 820KQ odreauje se radna tacka PNP tran­
zistora AC125, a sa otpornikom od 560Q odreauje se radna tach, odnosno struja koja
prolazi kroz NPN tranzistor AC187.
5600
Raspored elemenata na regleti
41
820KO
~
Elektricna Serna zujalice
Napajanje je iz baterije napona 1.5V do 15V. Baterija od 4.SV koja je kod nas
najpopularnija i najtrajnija, mozda je u ovom slueaju i najprihvatljivija. Naravno moguea je
i upotreba odgovarajuceg ispravljaca. potrosnja je mala. Svega oko desetak miliampera.
Prekidac za ukljucivanje nije potreban. Kada taster nije pritisnut, baterija se ne trosi.
Jedna primedba, vredna paznje. Repic na tranzistoru AC12S oznaeava emiter (E),
dok kod tranzistora AC187 repic oznacava kolektorl Pazitel
Sadriaj kornpleta delova:
Tranzistor AC12S ..................................................................................................... 1
Tranzistor AC187 ..................................................................................................... 1
Zvucnik, 4 do SOQ, sa zalemljenim izvodima ............................................................. 1
Redna stezaljka - regleta ......................................................................................... 1
Otpornik, 1/4W, 33Q (narandzasta-narandzasta-crna-zlatna) ..................................... 1
Otpornik, 1/4W, S60Q, (zelena-plava-braon-zlatna) .................................. ···· .... · ........ 1
Otpornik, 1/4W, 12Kn, (braon-crvena-narandZasta-zlatna) ........................................ 1
Otpornik, 1/4W, 820Kn' (siva-crvena-zuta-zlatna) ................................... ·· .... · ........... 1
kondenzator, keramicki, 4.7nF =4700 pF, obelezava se sa 472 ................................. 1
Zica za spajanje ..................................................................................................... .3
uputstvo za sklapanje
Telegrafija, Trajkovic Ljubomir, prirucnik za poCetnike
Prirucnik za kondiciranje telegrafista, knjiga
Izvod iz uputstva 0 telegrafskom saobraeaju, knjiga
48
'j,
,}
t
RK 2141 Tranzistorski migavac
na rednoi stezalici - regleti
M
igavac iii treptavo svetlo uglavnom znamo Sta je. To je sijalica koja svetli sa preki­
dima, koja miga. Vida se na automobilima iii na zeleznickim rampama. Znamo da
svako treptajuce svetlo ima neku napravu koja prekida strujno kolo sijalice i koja se popu­
lama zove automat migavca. Takav automat moze biti sa releom, bimetalom, tranzistor­
ski, tiristorski, sa IC kolom, a j ima ga svaki automobil i poneka svetleCa reklama iii zelezni­
cka rampa. Tranzistorski migavacje novijeg datuma i mi ga prikazujemo u ovom kompetu
delova.
Predstavljamo vam tranzistorski migavac sa odredenim razlogom. Naime, miga­
vac se sastoji ad multivibratora, a multivibrator je jedno od osnovnih kola iz kojih se sasto­
je kompjuteri, racunske masine, telekomandni ureaaji ili televizija. Tako zelimo da na po­
sredan nacin prikazemo i savladanio jed no od osnovnih kola tih savremenih ureaaja, bez
kojih bi nam zivot bio malo neobiean, da ne kazemo nemoguc! Koliko je to malo ostavljamo
da procenite sami!
I I
Spajanje elernenata na rednoj stezaljci - regleti
49

10KO 10KO

1000 1000 4.5V
+
Elektricna iema veza tranzistorskog migavca
Multivibrator nije nova stvar i njegova sira primena pocinje u godinama uoCi Dru­
gog svetskog rata, kada se javlja televizija sa svojim prvim javnim emisijama. Za vreme
rata razvija se u telekomandama i radarima, a posle rata maksimalno dolazi do izrazaja u
televiziji, racunskim masinama, kompjuterima i najzad u uredajima vezanim za program
osvajanja vasione.
Multivibrator je oscilator, iii, kako se jos kaze, generator naizmenicne struje, cija
frekvencija zavisi od veliCine kondenzatora i otpornika. Zato se i zove RC oscilator. Izvodi
se uvek sa dYe elektronske cevi, triode, iii dva tranzistora u protivfaznom iii balans spoju
spoju.
Sada mozemo da pogledamo elektricnu Semu veza ovog multivibratora. To su dva
tranzistora, otpornici za polarizaciju baze, radn; otpornici kolektora, LE diode i kondenza­
tori za povratnu spregu.
Posredstvom kondenzatora, koji se naizmenicno pune i prazne, imamo situaciju
da struja puni naizmenicno jedan pa drugi kondenzator, sto se prakticno manifestuje u
paljenju i gasenju LE diode spojene u kolektorskom kolu. Na taj nacin znamo koji je tra nzi­
stor je neprovodan a koji je provadan.
Frekvencija osdlovanja zavisi ad velicina RC. Vrednosti otpomika nije pozeljno
menjati ali vrednosti kondenzatora se mogu veoma lako menjati i mogu se stavljati vea iii
manji kondenzatori. Stavimo Ii veei kondenzator frekvencija ee biti manja i obrnuto. Fre­
kvendja je broj treptaja LE diode u jedinici vremena.
Mozemo se zapitati - Sta Ce se dogoditi ako smanjimo iii poveeamo kapacitet sa­
mo jednog kondenzatora? Utom slueaju poveeava se iii smanjuje frekvencija oscilovanja.
Samo, zbog nejednakosti kondenzatora dolazi i do nesimetricnosti spoja i do nesimetricno­
so
sti osciladja. To se manifestuje tako sto krace vreme sveti ona LED dioda na cijoj je bazi
tranzistora manji kapadtet i obmuto.
Za one koji vole da eksperimentisu moramo da kazemo da je red velicine konden­
zatora od 10 do To vazi samo za probanje, dokje za najbolji rad migavca potreban
kapacitet naznacen na semi.
Sada da kazemo i nesto 0 upotrebljenim tranzistorima. Mi smo upotrebili AF260
zbog duzine njegovih izvoda koji su pogodni za sklapanje na rednoj stezaljci regfeti.
Mogu se upotrebiti bilo koji tranzistori PNP tipa bez ikakvih izmena. Ako zelite da upotre­
bite tranzistore NPN tipa morate okrenuti polaritet napajanja kao i polaritet elektrofitskih
kondenzatora !
Za montiranje migavca neophodno je od alata imati malenu odvrtku i diepni nozie
iii klesta.
Prilikom montaze obratite paznju na polaritet elektrolitskih kondenzatora, LE
dioda
t
tranzistora i naravno baterije. U protivnom moze doei do oSteeenja efemenata i ne
funkcionisanja migavca.
Sadrzaj kompleta delova RK2141:
Redna stezaljka regleta ........................................................................................... 1
Tranzistor, germanijumski, PNP, AF260 .................................................................... 2
LE dioda ................................................................................................................. 2
Elektrolitski kondenzatori, aksijalni, ................................................................ 2
Otpornik, ugfjenoslojni, 1/4W, lOOn (braon-cma-braon-zlatna) ................................. 2
Otpornik, ugljenoslojni, 1/4W, lOKn (braon-crna-narandzasta-zlatna) ........................ 2
za spajanje elemenata
tetvrtasta baterija, napona 4.5 V, nije u kompfetu delova
o
WlII=NA
lll1.,- III IllICATOOA
Iba"_
AF260
I

Raspored izvoda germanijumskog
Raspored izvoda LE dioda
tranzistora AF260
S1
c
RK 8 Tehnicko obrazovanie za 8.
razred, materiial za veibe,
komplet delova
Sadriaj kompleta delova RKS
1. Provodnici u raznim bojama preenika 0.5mm i duzine 150 mm ............................... 8
2. Provodnik Cr-Ni (Cekas) u spiraIi 5 em .................................................................. 1
3. Tranzistor NPN tipa BC 546B iii sliean ................................................................... 1
4. Tranzistor PNP tip a BC 327 iii sHean ...................................................................... 1

Izgled i raspored izvoda univerzalnih Izgled i raspored izvoda univerzalnih
NPN tranzistora tipa BCS46 i slicnih PNP tranzistora tipa BCSS6, BC327 i
slicnih
5. Otpornik 18n, braon-siva-erna-zlatna ................................................................... 1
6. otpornik 220n, crvena-crvena-braon-zlatna .......................................................... 1
7. Otpornik 6.8Kn, plava-siva-crvena-zlatna ............................................................. 1
8. Otpornik 33Kn,narandzasta-narandzasta-narandzasta-zlatna ................................. 1
9. otpornik 82Kn, siva-crvena-narandzasta-zlatna .................................................... 1
10. Sijalica 4.5V, podnozje E10, 300mA .................................................................... 1
11. Sijalicno grlo za podnozje E10, sa izvodima ......................................................... 1
Izgled podnozja za sijalicu sa
navojem tipa El0
S2
Izgled sijalice od 4.SV sa navojem
El0
12. Prekidac, klizni, sa izvodima ..··· .... ·.. ·· .... · ...... ·· .. •·· ............................................... 1
13. Otpornik sa negativnim temperaturnim koeficijentom NTC, tipa K164 od
47-100Kn ............................................................................................................... 1, E
"

N
'U r'
Izgled prekidaca
NTC otpornik tipa K164
14. Ispitna Stampana plocica sa postoljima ............................................................... 1
15. Dioda 1N4148 ................................................................................................... 1
16. LE dioda crvena ................................................................................................. 1
-f>I--
Anoda
Katoda
=====Ie ({'*=,)==
Izgled i polaritet univerzalne
silicijumske diode lN4148
AMOIIA
ZASEffNA
STltANA
,

K

A
Izgled i polaritet LE diode
I
,
U slueaju potrebe pojedine komponente se mogu zameniti odgovarajucim !
,'{ Napomena
, Umesto cekasa u spirali pod tackom 2, u komplet je stavljen kao poboljsanje
", otpornik 1On, snage 1W, (obelezen bojama: braon-erna-crna-zlatna), koji se koristi sa
Izvanrednim uspehom kod veibe broj 4 kao elektricni grejac za napon napajanja od 5-6V.
S3
t
',:
, '
..
Elektropionir
Komplet delova za opfte tehnicko obrazovanje, kao i osnova
fizike.
Konstruktorska kutita sa 153 ogleda i teoretskih izlaganja iz
oblasti elektriciteta I magnetizma.
O
gledi su iz oblasti elektrostatickog elektriciteta, magnetizma, hemijsklh izvora
struje, elektromagneta, primena elektromagneta u tehnici, generatora i elektro­
motora.
Za izvodenje ogleda, u konstruktor­
skoj kutiji se nalaze svi potrebni delovi, sa izu­
zetkom onih koji se mogu naei u svakoj kuei,
kao sto su na primer: papir, ekseri, igle za si­
venje, alumijumska folija, nozie, igle za ple­
tenje, lepak i slicno.
Konstruktorska kutija namenjena je
deci oba pola starijoj od 9 godina. pogodna je
za pojedinacni i zajednicki rad i uspesno se
moze koristiti u nastavi u osnovnoj skoli, iako
je namenjena za licnu upotrebu.
ELEKTROPIONIR se proizvodi od
1959. godine neprekidno u lzoli, u Sioveniji,
fabrici koja se danas zove "Mehano", a neka­
da se zvala "Mehanotehnika". Dobio je mno­
gobrojna priznanja. lma ga sirom Evrope, a
sada ponovo i kod nas sa uputstvom na na­
sem jeziku.
S4
RK 3142 Tranzistorski migavac
M
igavac iii treptajuee svetlo uglavnom znamo Sta je. To je sijalica kOja svetli sa pre­
kidlma. Vida se na automobilima Iii zeleznlckim rampama. Znamo da svako
treptajuee svetlo ima neku napravu kOja prekida strujno kolo sijalice i kOja se popularno
zove automat migavca. Takav automat moze biti sa releom, bimetalom, tranzistorima iii sa
Integrisanim kolom. Neka od ovih resenja ima svaki danasnji automobil. Tranzistorskl
migavacje neko srednje reSenje. Zadovoljava I starije I mlade. Takav i mi predstavljamo sa
ovim nasim kompletom delova namenjenim prvenstveno ueeniCima.
Predstavijamo Vam tranzistorski migavac sa odredenim razlozima. Naime miga­
vac se sastoji od multivibratora, a multivibrator jejedno od osnovnih kola Iz kojih se sasto­
je raeunarl, telekomandni uredaji, televizija i dr. Tako zelimo da na posredan nacin prika­
femo i jed no od osnovnih kola tih savremenih uredaja.
Multivlbrator nije bas nova stvar i njegova primena poeinje ugodinama pred drug;
svetski rat, kada se javlja televizija sa svojim prvim javnim emisijama. Za vreme rata razvi­
ja se u telekomandama i radarlma, a posle rata dolazl do primene u televiziji, raeunarskoj
tehnid I najzad u uredajlma vezanim za program osvajanja vasione. .
Multivlbrator je oscllator Iii kako se jOs za njega kaze, generator nalzmenlcne
struje, elja frekvencija zavlsi od velieine kondenzatora i otpornika. Zato se on i zove RC
osdlator. lzvodi se uveksa dYe cevi iii dva tranzistora u protivfaznom iii, kako sejos kaze, u
balans iii pus-pul spoju!
Sada mozemo da pogledamo elektricnu semu veza ovog multivibratora dva tran­
zlstora, otpomici za polarizaciju baze, radni otpornici kolektora, LE diode i kondenzatori za
povratnu spregu.
Posredstvom kondenzatora koji se naizmenicno pune i prazne, imamo situaciju
da struja puni Cas jedan, cas drugi kondenzator, sto se prakticno manifestuje u paljenju I
gaSenju LE diode spojene u kolektorskom kolu u seriji sa radnim otpomikom kolektora.
Tako paljenjem ; gasenjem LE dioda vidimo koji je tranzistor provodan a koji zakoeen. Fre­
i' kvendja zavis; od velieine RC spoja. Vrednost otpomika i kondenzatora moze se bez veCih
posledica menjati u granicama od ±20%. Stavimo Ii veee kondenzatore frekvencija ee biti
manja i obmuto, a frekvencija je broj treptaja LED u jedinici vremena
Mozemo se zapitati Sta ee se dogoditi ako smanjimo iii poveeamo kapacltet je­
'" dnog kondenzatora. U tom sluCaju poveeava se iii smanjuje frekvenclja oscilovanja. Samo
','" zbog nejednakosti kondenzatora dolazi do nesimetrienosti oscilacija. To se manifestuje ta­
, ko Sto kraee vreme svetli ona sijalica na cljoj je bazi tranzistora manji kapacitet, i obmuto!
t
, Za one koji vole da eksperimentisu preporueujemo da kapadtet kondenzatora i
otpornost radnog otpornika kolektora mogu da poveeavaju i smanjuju u granicama od 1
I
,do 100llF i od 10 do 47000. Najbolje vrednosti oznaeene su na semi uz mogueu promenu
, vrednosti do ±20 %.
Upotrebljeni su tranzistori PNP tipa AF260. Sa jednakim uspehom mogu se koristi­
ti i noviji tranzistori NPN tipa uz promenu polariteta izvora napajanja.
Mozemo dodati da je potrebno paziti na polaritet elektrolitskih kondenzatora. Kod
; banzistora pazimo n. emiter koje je obeleZen repic'em n. kUo!tu Iranzistora. Za LE diode
t
"
ss
560K
12V
560K
+
3.3mF 12V
Elektricna sema veza
vazi da je "seeeni" dec kUCiSta katoda i spaja se na minus pol napajanja. Na Stampanoj
plaCici sve je lepo nacrtano i uz malo paznje neee biti greske.
Za napajanje preporucujemo napon 12 V, ali radice i sa manjim i sa vecim napo­
nom.
Komplet delova sadrii:
1. Stampana plocica ................................................................................................ 1
2. Tranzistor AF 260 ............................................................................................... 2
3. Elektrolitski kondenzator 3.3 J.1F........................................................................... 2
4. Otpomik 1 KQ (braon-crna-crvena-zlatna) ........................................................... 2
5. Otpomik 560 KQ (zelena-plava-braon-zlatna) ....................................................... 2
6. lE diode ............................................................................................................. 2
56
RK 3110 Treptaiuca lutka sa Ie
kolom NE 555
Z
a devojcicu, sestru iii cerku treba napraviti poklon. Treba
i njoj pokazati sta je elektronika. PomoCi joj da i ona
zavoli elektroniku i da i ona bude jednog dana, mozda,
profesionalni elektronicar.
Najprikladniji poklon za devojcicu je svakako
lutka. Mi predlazemo lutku, koja ima oci sa kojima nami­
guje. Dei koje se pale i gase - koje sevaju. U stvari to je
migavac. I
Jedna od najeescih gradnji amatera, poee- i
tnika je svakako migavac. Dbicno je sa dva tranzistora PNP iii
NPN, eetiri otpornika i dva kondenzatora. I to lepo radi i donosi
puno srece i zadovoljstva graditelju.
Sa IC kolom 555 je neSto jednostavnije. IC kolo, cetri otpornika i samo jedan kon­
denzator. I to elektrolitski dosta malog kapaciteta. Svega 2.2 Il
F
, a frekvencija treptanja je
vrlo niska. Za spoj sa tranzistorima trebalo bi sigurno stotinu mikrofarada kapaciteta kon­
denzatora za ovako malu i nisku frekvenciju treptanja. Ustvari ovde je frekvencija trepta­
nja odredena otpornikom R2 od 330 Kn i kapacitetom elektrolitskog kondenzatora C1 koji
Iznosi od 1 do 4.7 J.1F. Ako volite da eksperimentiSete probajte i druge vrednosti.
lzlaz je standardno na pinu 3. Spojene su dve lE diode. Jedna na minus a druga
na plus pol napajanja. Narav- I
no svaka preko zaStitnog ot­
pornika od 3.9KQ. To su ot­
pornici R3 i R4.
Napajanje je od de-
vet do petnaest volti i to plus
na pinovima 4 i 8 i minus na
pinu 1. U principu, preporu­
~ u j e m o Vam standardnu ba­
teriju od devet volti, lEC oz­
nake 6F22. Dna ujedno moze
da posluzi i kao nosac - stalak
za lutkicu.
Za one koje intere­
suje matematika i odnos nu­
meriCkih velicina sa veJiCina­
.. ma elemenata u ovoj semi
dajemo sledeee formule.
Vreme trajanja im­
pulsa, ti, odredeno je formu­
10m:
8 4
NE
555
7
6
1
2, •
Rb
,
+
57
4 18
i
7
1
NE
2 ~ 555 13
6
1
0
1
. ---­
2.2yF
Elektricna serna veza "Iutkice" RK 3110
+
-
tl =0.693 x (Ra + Rb) x C
Vreme trajanja pauze, t2, izraeunava se:
t2 = 0.693 x Rb x C
lz ovoga proizilazi da je ukupno, jedna perioda T, jednaka:
T =tl + t2 =0.693 x ( Ra + 2 x Rb ) x C
Pri tome vrednost otpornika mora da je u kiloomima a kapacitet kondenzatora u
faradima.
Kod spajanja elemenata ne zaboravite kratkospojnik, koji predstavlja komad
od krajeva otpornika, postavljen sa strane IC kola 555 suprotno od otpornika 330KQ.
58
t2 ~ tl
T
, -Vss
:::::0.95 X Ub
-ov
Dijagram trajanja impulsa kod tajmera NE 555
Dobro je koristiti takozvane low curent LE diode, pa ce baterija duze trajatL Ove
diode su malo skuplje od obicnih, ali zato trose deset puta manje struje. Zato trebaju veci
predotpor. Na plocici pise 470 Q, a mi smo stavili 3.9 KQ. Inace potrosnja struje iz baterije
je 9 mAo
1 jos nesto! Postoje IC kola NE 555, u CMOS varijanti, koja trose upola manje str­
uje, ali su zato duplo skuplja. Ako imate mogucnost, nabavite gao
~
,:
f
,
Sadriaj kornpleta delova:
~ t a m p a n a plocica, telo lutkice .................................................................................. 1
IC kolo NE555 ......................................................................................................... 1
Podnozje za IC osmopolno ....................................................................................... 1
LED, 5mm, LC - Low current .................................................................................... 2
ElektroJitski kondenzator, C1, 1 iii 2.2 )IF, min. 16V ................................................... 1
Otpornik, 3.9 KQ, (narandzasta-bela-crvena-zlatna) .................................................. 2
Otpornik, 1.5 Ka, (braon-zelena-crvena-zlatna) ........................................................ 1
Otpornik 330 KQ, (narandzasta-narandzasta-zuta-zlatna) .......................................... 1
Prikljueak za bateriju IEC 6LR61, napona 9V ............................................................. 1
Baterija nije u kompletu delova
59
Kao 51:0 smo videIi, postoji vise vrsta
LE dioda. Mnogi ih, pomalo pogresno, nazivaju
i "LED diode".
Greska je u tome, sto "LED" znaci
Light Emmiting Diode na engleskom.
h
Standardne LED su one, koje rade na
naponu 1.2V-1.5V i trose 20mA struje i one su
najjeftinije, bilo da su u okruglim kueistima precnika 3mm iii 5mm. Postoje, kao relativno
standardne i dimenzije 1.8mm, Smm i 10mm.
Pored njih, imamo i "LC" - takozvane "low-current" koje trose svega 2mA struje.
One se ug!avnom pojavljuju sa preenikom od 3mm i 5mm.
Pored, uobieajenih LE dioda koje zrace u crvenoj, zelenoj i zutoj boji, imamo i one
koje zrace narandzastu svetlost, kao i plavu, a u poslednje vreme i LED koje zrace belu
svetlost. Napomenimo jos da su plave i bele LED drasticno skuplje od prvopomem
Rekli smo da LE diode zrace u raznim bojama, ali imamo i LE diode, koje zraee
crveno, zeleno, zuto iii kako god vee, a da su providne, kao sijalice. To je takozvani "Clear"
tip.
Pored njih postoje i tkzv. "Transparent", koje su takode providne i sjajne i nazire
se boja kojom zrace.
Takode, postoje i LED koje svetle izrazito jarkom svetloseu, to su takozvane "High
Bright" (jako svetle) iii "Super Hell" LE diode. One znaju da svetle intenzitetom do 4000 iii
5000 hiljada mikrokandela (Iled)!
Nesmemo zaboraviti ni "Blink" LE diode, koje su u poslednjih desetak godina po­
stale popularne, od doba kada su poceli da se pojavljuju alarmni uredaji za automobile. To
su u sustini obicne LED, kojima je pridodat elektronski prekidac, tako da njihov rad je
ustvari treptanje, kao migavac.
Sve ove LED su u okruglom kuei51:u.
Pored njih, postoje i LED koje su u pravo­
ugaonom kuCistu, kao i kvadratnom, trouglastom i •.-: ::::: =-:;::-;:::
cilindricnom.
Takode, postoje i LE diode uSM Dkuei51:u.
Kao poseban kuriozitet, imamo i dvobojne
LED, koje zrace dye razlicite boje. To su uglavnom cr­
veno-zeleno, crveno-zuto i zeleno-zuto u kombinaciji.
Takve LED imaju po tri izvoda, za razliku od "standar­
dnih" koje imaju dva izvoda.
Zajednicko, za sve ove diode je napona napajanja koji je u okviru 1.2V i 1.5V,
ponekada i do 2V. Ali, postoje, premda mi neznamo da Ii i na na$em trZi51:u, specijalne LED,
koje rade na visim naponima, konkretno na 5V i 12V, koje smo vidali u katalozima proizvo­
daea, konkretno "Kingbright" ih ima u svome asortimanu. Ukoliko nam zatreba ovakva
LED, uvek mozemo iskoristiti "standardnu" uz odgovarajuei otpornik, koji izraeunavamo
preko vee pominjanog Omovog zakona.
60
RK 3130 Tranzistorski

mlgavac sa
regulaciiom
M
igavac je najcesCa ra­
dna vezba u svakoj skoli. Efe­
ktna je, Iepo i odmah radio Sadrzi i tranzi­
store i otpornike i elektrolitske kondezatore i
LE diode. Nas migavac ima cak i trimer potenci­
ometar cime mu se moze podesavati brzina tre­
ptanja, odnosno frekvencija proizvedenih osciladja.
Sada malo detaljnije. Ovde se ustvari radi 0 jednom oscilatoru u RC spoju koji je
Izveden sa dva tranzistora spojena u protivfazi. Zapravo baza jednog spojena je sa kole­
ktorom drugog i baza drugog spojena je sa kolektorom prvog tranzistora.Takav spoj se
naziva multivibrator. On predstavlja svakako jedan od osnovnih spojeva u danasnjoj ele­
ktronici ukljucujuei pre svega televiziju i racunare. Ali nema potrebe da idemo tako daleko.
Sliean spoj imamo pod imenom Andrejin krst na svakom pruznom prelaw. A u svakom
automobilu imamo i obavezne migavce koji su danas uvek sa tranzistorima.
Pogledajmo $emu veza. Nije komplikovana. Dva tranzistora T1 i T2, zatim dYe LE
diode, cetiri otpornika, dva elektrolitska kondenzatora i trimer potenciometar za regulaciju
brzine treptanja migavca. Pocnimo od tranzistora. Oni su aktivni prekidacki elementi.
Jedan trenutak provodi T1 a drugi trenutak T2. Vreme trajanja tih trenutaka zavisi od
vremenske konstante koja se sastoji za T2 od kondenzatora Cl, otpornika R3 i dela trimer
potendometra P. Za T1 vreme zavisi od RC konstante koja se sastoji od kondenzatora C2,
otpornika R2 i deja trimer potenciometra P.
Moze se to i matematicki izraziti.
t =0.693 X R X C
gde je vreme t u sekundama, 0.693 je stalna konstanta, R je otpornost u mega­
omima a C je kapacitet u mikrofaradima.
I LE diode trepeu. Brzinu treptaja regulisemo trimer potenciometrom. Lepo je i
efektno da se stave dYe raznobojne LE diode. Premda, u zivotu, na andrejinom krstu, na
pruznim prelazima su uvek dYe crvene.
Ostaje da spomenemo zaStitne otpornike Rl i R4 koji sluze zato da LE diode ne bi
direktno spojili na napon napajanja. Naravno da i vrednost ovih otpornika moze da se me­
nja, uglavnom na manje. U svakom slueaju preporucujemo Yam da u knjizi Mala Skola
Elektronike procitate poglavlje RK3142 Tranzistorski migavac. Sigurno da i tamo ima neSto
51:0 ovde nismo rekli.
Za kraj, ostaje nam da Yam skrenemo paznju na pravilnu orijentaciju elemenata.
Otpornici nisu problem, kako god da ih okrenete - dobro je. Pazite kod elektrolitskih kon­
61
-..~ . - - .. . ' . 7
....
+
-
Elektricna Sema veza RK 3130
denzatora, oni imaju sa jedne svoje strane iscrtane znake minus (-), sto je oznaka polari­
teta. Takode, pazite na polaritet tranzistora i LED dioda. Skice imate na sledeeoj strani!
Kod baterijskog prikljucka se takode zna, uvek je crna ziea minus, a crvena plus!
Spisak kompleta delova RK3130
Stampana plooca .................................................................................................... 1
T1 i T2, Tranzistori NPN tipa, oznake BC546 ............................................................. 2
LED, LE diode raznobojne ........................................................................................ 2
Cl,C2, Elektrolitski kondenzator 10 min. 16V....................................................... 2
Rl,R4, otpornik, 1 Kn (braon-crna-crvena-zlatna) .................................................... 2
R2,R3, Otpornik 4.7 KQ (zuta-Ijubieasta-crvena-zlatna) ............................................. 2
P, Trimer potenciometar, 2.5 MQ, mali, lezea iii stojea ............................................. 1
Prikljueak za bateriju 9V .......................................................................................... 1
62
RK 3260 Tranzistorski
elektroskop
E
'ektroskoPje prvi i najednostavniji instrument za me­
renje statickog elektriciteta, odnosno pomocu njega
utvrdujemo da Ii je neki predmet naelektrisan i koliko je nje­
govo naelektrisanje.
Elektroskop se sastoji iz staklene boce u koju je
krozzapusacod izolacionog materijala stavljena metalna sipka koja na spoljnjem, gornjem
kraju ima metalnu kuglicu, a na unutarnjem, donjem kraju, u boci, ima dva listiea staniola.
Kada stakleni Stap protrljamo svilenom tkaninom, on ee se naelektrisati pozitivno.
Prj trenju, elektroni povrsinskih atoma stakla prelaze na atome svile, tako da cela povrsina
stakla postaje pozitivno naelektrisana. Svila viSe nije elektricki neutralna, jer u njenim mo­
lekulima ima atoma sa viskom elektrona. Tako svila postaje negativna.
Kada naefektrisani stakleni $lap prinesemo kuglici elektroskopa primetieemo da
se listia staniola odbijaju jedan od drugoga. Pomocu elektroskopa utvrdili smo da je stak­
lena sipka naelektrisana. Ukoliko je sipka jaee naelektrisana, listia elektroskopa ee se viSe
razdvojiti.
ZaSto se listiei elektroskopa razdvajaju? Zato Sto su naelektrisani istoimenim elek­
trldtetom (pozitivnim) i kao takvi se odbijaju. Isto bi se desilo da elektroskopsku kuglicu
naelektrisemo negativnim elektridtetom.
Elektroskop u klasicnoj konstrukciji kakav smo opisali je je namenjen merenju ve­
naelektrisanja. Tranzistorski elektroskop, kakav mi ovde gradimo, namenjen je us­
tanovljavanju stanja naelektrisanja. Nije namenjen merenju. Medutim, spretan graditelj
umeee da utvrdi kada je veee, a kada manje naelektrisanje!
Tranzistorski elektroskop sastoji se od Sest tranzistora BC5468 iii slicnih, spojenih
UDarlington spoju, cime postizemo pOjaeanje celog pOjaeavaea od nekoliko milijardi puta.
Na ulazu ovog pojaeavaea, na bazi prvog tranzistora, sa leva, nalazi se komad zice duzine 5
santimetara. To je "kugliea" iii SENZOR naseg tranzistorskog elektroskopa.
U emitoru zadnjeg, levog, tranzistora spojena je LE dioda koja sluzi kao indikator
rada ovog neuobieajenog pojaeavaea.
LE dioda je vrsta poluprovodnicke diode koja ima osobinu da svetli kada kroz nju
prode struja. Naziva se i luminiscentna dioda. Napravljena je od galijum arsenida, pa se
naziva i GaAs dioda. Moze da svetli lUtO, crveno, zeleno, a u najnovije vreme i narandzasto
i plavo. Spedjalne vrste LE dioda zrace infracrvenim svetlom! Kojom bojom svetle zavisi od
vrste neeistoea unetih u osnovnu materiju GaAs. Za paljenje LE diode obicno je potrebno
Oko 2V. Za koriscenje na veeim naponima obavezno je stavi predotpor!
otpornik 680 oma spaja se izmedu minusa na stampanoj Sasiji i minus kraja
baterije. U bazi poslednjeg, desnog, tranzistora spojen je trimer potenciometar kojim se
ceo sistem dovodi pred parjenje LE diode. Tada je sistem najosetljiviji.
Ceo uredaj sklapa se na Stampanoj proeici, kOja se remi za posto/je kOje je takode
ltampana plociea sa natpisom tranzistorski elektroskop.
65
.. -.-.. em
Scm
6 x BCS46
Elektricna Sema veza RK 3260 - tranzistorski elektroskop
Jedino treba paziti na ispravno spajanje tranzistora. Tranzistore redajte prema
elektricnoj Semi i natpisima na stampanoj sasiji. Uredaj se napaja iz baterije a predviden je
i prekidac koji se ne isporucuje u kompletu delova.
Upo&tku smo rekli da se koristi staklena sipka i svilena tkanina. Tako je to nekada
bilo. Sada nema ni staklene sipke ni svilene tkanine. Imamo plasticne sipke i najlon, perlon
i slicne tkanine! Rezultati su isti, ako ne i bolji. Mi smo koristili i plasticne olovke i jedno
malo erno mace. Pomazili smo ga olovkom i olovka se izvanredno lepo naelektrisala. Zado­
voljni smobili i mi i maCe, a elektroskop je izvanredno reagovao! Proverili smo sa belim ma­
cetom i rezultati su bili takode dobri!
Ovaj mali uredaj moze biti od velike pomoCi mladim konstruktorima. Ne jednom
se desilo da staticki elektrieitet unisti neko integrisano kolo pa i citav sklop. Uz pomoc elek­
troskopa mozemo znati kada smo puni elektridteta i kada bi trebalo da ne diramo osetljive
elektronske sklopove, nego da ispraznimo svoj elektridtet.
Sadliaj kompleta delova:
Stampane ploCiee (velika osnovna i mala kao podnozje za veliku) .............................. 1
Tranzistor 8C5468 ..••......................••.....•••...•••...•..•......••..•...............•.........•......•....•. 6
LE dioda ................................................................................................................. 1
Trimer potendometar 100Kn ................................................................................... 1
Otpornik, ugljenosojni, 1/4W, 680n (plava-siva-braon-zlatna) .................................... l
Prikljucak za bateriju 9V .......................................................................................... 1
64
RK 4015 Disko
blinker
D
isko blinker sadrZi 8 LE dioda koje se
pale i gase tako da se ima utisak rotira­
nja svetla u smeru suprotnom kazaljd na satu.
Napaja se iz baterije iii akumulatora 9V i name­
njen je mladima u disko klubu iii domacoj zurei.
Sema veza je jednostavna. Leva polovina
IC 1 spojena je kao simetricni astabilni multivibra­
tor. Frekvendja multivibratora odredena je otporni­
dma Rl, R2, R3 i kondenzatorom C1. Frekveneija iz­
nosi od 6 do 60 Hz. Sa trimer poteneiometrom R3 po_
stize se podeSavanje frekvencije. Pravougaoni napon
na izlazu multivibratora imamo na pinu 3 sa koga signal
Ide na gejt treee cetvrtine IC1, koja je vezana kao inver­
tor, obrtac i salje impulse na ulaze kola JC2, na pinove 1 i 9. Svih osam izlaza iz IC 2 spojena
su sa svetlecim diodama (01- 08) a preko zastitnih otpornika (R4 - Rll), na - (minus) pol
napajanja od 9 V. Signal sa poslednjeg izlaza (IC2, pin 2) se preko Cetvrte cetvrtine IC1,
If, koja je spojena kao invertor, vraca na ulaz (pin 7) kliznog registra (kolo IC 2).
Oalji tok rada kola videCemo na sliei 2. U trenutku ukljuCenja ne svetli nijedna LE
dioda, jer je preko kondenzatora C2 kratki pozitivni naponski impuls dosao na reset ulaz
(pin 6 i 14 na IC 2) i svi izlazi kola IC 2 idu na nulu, odnosno diode ne svetle. Sa prvim
taktom multivibratora pali se prva svetleca dioda 01. Sa svakim daljim pozitivnim
porastom napona takta multivibratora ukljucuje se sledeea LE dioda, tako da kod osmog
impulsa (takta) svetli svih osam dioda. Oalje, kada na pin 2 kola IC2 dade pozitivan napon
za paljenje lE diode 08, on Ce istovremeno biti upuCen i na pinove 8 i 9 cetvrte cetvrtine
kola ICl (invertor) pa se na njegovom izlazu (pin 10) pojavljuje stanje nula koje se prenosi
na pin 7 kola IC2 pa Ce se LE diode poceti gasiti istim redom kako su poeele da se pale, prva
01 i poslednja 08. Po nailasku sedamnaestog impulsa iz multivibratora, 01 ce ponovo
zasvetleti, zatim 02...
Za spajanje se koristi lemilo 18W i tinoll mm. Prvose spajaju kratkospojnici KRl i
KR2. Zatim se stavljaju otporniei koji se prethodno saviju kleStima iii pincetom na odgo­
varajuCi raster, dimenziju. Kada se otporniei stave u odgovarajuce rupiee, savijaju se izvo­
di pod uglom od 45 stepeni tako da nemogu da ispadnu pri okretanju ploCice neophodnom
kod lemljenja. Onda se stavljaju kondenzatori, pa trimer, pa podnozja IC kola i na kraju LE
diode i to tako da kraCi izvod ide na masnu f1eku na stampanoj sasiji. Samo tako ce svetleti
lE diode. ViSak zica secicama odsecite.
Sadriaj kompleta delova RK4015:
Rl, R12, Otpornik, 1 Mn (braon-crna-zelena-zlatna) ................................................. 2
R2, Otpornik, 220 Kn (ervena-ervena-zuta-zlatna) .................................................... 1
R4-Rll, Otpornk, 1 Kn (braon-crna-ervena-zlatna) ................................................... 8
C2, Keramicki kondenzator 10,OOOpF = lOnF :::: O.Ol/-lF (obelezen sa 103) .................. 1
.
65
IC 1
9
IC 2
C2
a
4
3
10
15
13
12
11
2
R12
-
+
Cl, Keramicki kondenzator 33,OOOpF = 33nF = 0.033f,lF (obelezen sa 333) ................ 1
R3, Trimer potenciometar 2.2 MO, mali, lezeci .......................................................... 1
IC1, IC kolo CMOS, 4001 ........................................................................................ 1
IC2, IC kolo CMOS, 4015 ........................................................................................ 1
DI-D8, LE dioda 0 3 mm ........................................................................................ 8
Podnozje IC kola sa 14 pina .................................................................................... 1
Podnozje IC kola sa 16 pina .................................................................................... 1
Prikljueak za bateriju 9V .......................................................................................... 1
Stampana plocica ............................ , ....................................................................... 1
66
IRK 4017 Plivaiuce svetlo sa LE
diodama
I
mamo vise tipova plivajucih svetla. Najstarije RK3561 sa tri kanala, kOje se prikljucuje
na gradsku mrezu 220V i radi sa sijalicama za 220 V. Novija verzija je RK3580 sa 10
kanala, opet za 220V i sa sijalicama za 220V.
Sada imamo najnoviju verziju RK4017 kOja radi na bateriju 9V sa devet kanala i sa
I.E diodama. To je najednostavnije plivajuce svetlo. Jedno integrisano brojacko kolo i
deset LE dioda. Interesantno je da nema oscilatora. Ulogu oscilatora preuzela je jedna
migajuCa, BLINK LE dioda, konkretno tip L-56BHD, crvena, difuzna, kOja radi na naponu
napajanja od 3V do cak 14V. Dna se nalazi u sredini ploCice.
IC kolo je dekadni brojac CMOS serije 4017. Vidimo ga na semi. Ima 16 noiica ­
plnova. Na pin 14 zvani CLOCK dovodimo impuls koji zelimo da brojimo. I brojac ih broji,
tako da se pale LE diode po redu D2, D3, D4 pa do DlD. Kad sve to odbroji impuls stize na
pin 11 koji je spojen sa RESET pinom 15, kolo se resetuje i broji opet po redu dako da se
pale LE diode D2, D3, D4 pa sve do DlD, tako da imate utisak da svetlo pliva.
Otpornici koji su spojeni u seruju sa LE diodama odreduju velicinu jacine struje
koju trose LE diode odnosno jacinu svetla LE dioda. Mi smo upotrebili otpornike od lKO u
dlju uStede baterije odnosno njenog dugog trajanja.
I
t
I
Izgled prototipa RK 4017 - Plivajuce svetlo sa LE diodama
61
. ~ ~ .... ...........
--
, 0+
16
lKn ~ 7 !
1.
1KCl. 'R1
.!
Upotrebljene LE diode je LC tipa, LOW CURENT, koje trose samo 2 mA struje.
Standardne LE diode trose 20 mA struje! Oznaka takve LE dioda sa crvenom svetloStu je
LTL307ELC kada je proizvodi LiteOn iii L-53UO kada je proizvodi Kingbright. Naravno da
se mogu upotrebiti i druge LE diode.
Sadriaj kompleta delova
R1-RlO, Otpornik, ugljeni, 1/4W, 5%, 1 Kil, (braon-crna-zuta-zlatna) ...................... 10
01, Blink LE dioda, crvena, Kingbright, L56BHO ........................................................ 1
02-010, LE dioda, crvena, Fi=5mm, Low Current, 307ELC iii L-53UO ......................... 9
IC, CMOS kolo 4017 ................................................................................................ 1
Podnozje 16 pina LC................................................................................................ 1
Oistanceri za LE diode ..........................................................................................10
Stampana sasija ...................................................................................................... 1
Prikljueak za bateriju 9V .......................................................................................... 1
!l
05
01
00
02
06
OJ
Q3
,.
16
15
3 14
13
5 12
11
10
9
4017 - DECADE COUNTER
Von CLOCK 14
RESET
CLOCK
a'
Q3 7
­
Q2Er
04 10
cr
Wll:K 13
mAlltr
COllI
09
Q8 9
Q4
PDIP-14
Q9 11
QS RESET 15 Coo, 12
Voo· PIN 16
Vss= PIN S
D5VI
lKn ~ 7 ! J
141
4017
r-
10
1-- lKCl
R8
6
~ R9
01
,
!.
11
13 IS
,
"
Skica, raspored izvoda i unutrasnja blok Sema CMOS kola 4017
Elektricna sema kompleta delova RK 4017
68
69
RK 4046 LED rulet
R
u,et kao igra ima 37 polja, naizmenicno
obojena crno i aveno i jedno polje, ze­
leno, obelezeno nulom. Sve je to u jednoj veli­
koj Ciniji, po cijem se obodu vrti kuglica, koja
posle nekoliko krugova padne u sredisnji deo
gde su izrezbarena polja sa brojevima. Tako se i
igra, na crno, na crveno, na odredeni broj iii
odredenu kombinaciju.
Elektronski rulet ima deset polja, deset
LE dioda, u dve boje, crvene i zute. Kada se
zarotira svetlo posle nekoliko krugova staje i
svetli samo jedna LE dioda, odnosno kuglica se
zaustavila. I igra se kao pravi rulet. Pritisne se
taster i svetlo rotira do zaustavljanja. Uvek sta­
ne na drugi broj. Nikada dvaput na isti, ali nikad
ne red nikad. Mozda se bas vama desi da neki
broj ide dva puta za redom. To je vee kockarska
sreea iii nesreea!
Elektronski rulet je konstruisan da se ima utisak stvarnog rotiranja kuglice i nje­
nog zaustavljanja. Simulirano je postepeno zaustavljanje kao kod pravog ruleta.
U principu imamo jedan PLL spoj (Phase Locked Loop) sa IC kolom 4046 takozva­
ni VCO oscilator koji ima promenljivu frekvendju. Uz njih imamo dedmalni brojac 4017 sa
cijih deset izlaza idu deset LE dioda.
Frekvencija oscilatora VCO (Voltage Controlled Oscillator) odredena je RC clanom
koji se sastoji od kondenzatora 150 nF i otpornika 330 Kn, tako da na pinu 4 dobijemo osci­
lacije frekvencije 20 Hz.
Frekvendja od 20 Hz je samo srednja frekvendja. Dobija se sa pola napona napa­
janja na pinu 9. Maksimalna frekfencija 40 Hz dobija se kada je na pinu 9 pun napon na­
pajanja. Kada je na pinu 9 napon nula, nema vise oscilacija.
Izlazni signal VCO sa pina 4 upravlja brojacem 1C2 - 4017. U zavisnosti od fre­
kvencije on dobija 40 Hz kada pritisnemo taster, a zatim sve manje da bi posle desetak se­
kundi napon VCO-a opao na nulu, brojac zastane a svetlo LE diode simbolizuje poziciju za­
ustavljene kuglice. Upravljacki napon za VCO dobija se preko tastera TS. Njegovo trajanje
posle otpuStanja tastera odredeno je vremenskom konstantom R1 i C1.
Funkcija brojaea je da broji elektricne impulse koji izlaze sa IC1 i pina 4. Brojac
ima deset izlaza QO do Q9 na koje su spojene LE diode preko otpornika od 3.9 Kn na plus,
kojim se ogranicava struja koja prolazi kroz diode i IC kolo na velicinu oko 3 mAo 1z istog
razloga koristimo posebne LE diode, takozvane Low Current. One su poznate po svojoj
izuzetno maloj potroSnji koja iznosi 2mA.
Montazu elemenata svakako pocnite sa najnizim po visini. To je 6 komada kratko­
spojnika koje pravimo od zice precnika 0.5-0.7 mm iii od viska izvoda otpornika i elektrolit­
70
+uv
t- 16
IOl
G
":::TS 1
16
+Uv
veo Out14
• 9'VCO In
IC 1
,
68001 IRI 4046 ex'
7
150nF
INH GN!) RST R1
Is Is 111 h3 Is h5 I
4.1jJf
1"
'T' 1 GN
Elektricna serna LED ruleta RK 4046
skih kondenzatora. Poslednje lemimo LE diode, kOje montiramo zajedno sa plasticnim od­
stojnidma.
Lemljenje se vrsi sa malom lemilicom, recimo Elpro Grocka od l8W sa tinolom 0.7
mm, naravno bez ikakve paste za lemljenje. Tinol je zica napravljena od legure 60% kalaja
140% olova ucijem se "srcu" nalazi punjenje napravljeno na bazi kalafonijuma, koji potpo­
maze lemljenje i omoguCava da se kalaj Iepo razlije na lemnom mestu.
Pazite na orijentaciju i polarizaciju LE dioda, IC kola, elektrolitskih kondenzatora i
prikljueaka za bateriju.
Kada se baterija ukopea odmah zasvetli jedna dioda. Pritiskom na taster vrSi se
rotiranje svetla kOje se zapaza kao treperenje. Zatim treperenje postaje sporije i kruzno
kretanje uocljivije da bi se zatim karusel zaustavio na jednom LED-u. Period kotrljanja
kuglice je 6-9 sekundi. Ukoliko zelite, mozete ga smanjiti iii povecati izmenom vrednosti
otpornika R1. Za napajanje moze se koristiti i odgovarajuci adapter sa prikljuCkom na
+Uv
Q3 .7
IC 2
1 4 ~ C!.K
4017 Q6I' ts. L01.
71
~
'1
·.Mf'
gradsku mrezu. Ali moramo da kazemo da je i napajanje iz 9V baterije primenljivo, jer rulet
trosi veoma malo struje, pa baterija dugo traje.
Sadriaj kompleta delova:
IC1, Integrisano kolo 4046....................................................................................... 1
IC2, Integrisano kolo 4017....................................................................................... 1
IC podnoZja sa 16 pina LC ....................................................................................... 2
Stampana plocica RK4046 ........................................................................................ 1
LDl,3,S,7,9, LE dioda, zuta, Low Curent, Smm.......................................................... 5
LD2,4,6,8,10, LE dioda, crvena, Low Curent, 5mm .................................................... 5
Odstojnici za LE diode............................................................................................10
R1, Otpornik, 680Kn (plava-siva-zuta-zlatna) ............................................................ 1
R2, Otpornik, 330m (narandzasta-narandzasta-zuta-zlatna) ..................................... 1
R3, Otpornik 3.9 Kn (narandzasta-bela-crvena-zlatna) .............................................. 1
C1, Elektrolitski kondenzator, 4.7/lF, stojeci .............................................................. 1
C2, C4, kondenzator, viseslojni 0.I/lF=100nF=I04 .................................................... 2
C3, kondenzator, ,viseslojni 150nF=I54 .................................................................... 1
C5, Elektrolitski kondenzator, 10/lF, stojea ............................................................... 1
Prikljucak za bateriju 9V .......................................................................................... 1
TSl,Taster .............................................................................................................. 1
Baterija 9V, oznake 6F22 posebno se narucuje
/
ZASECENA
STRANA
ANODA III III KATODA
(kraCi I:tvod)
.J
Izgled i polaritet LE diode PrikljuCak za 9V baterije, tipa 6f22
72
'RK 4060 Novogodisnia ielka
J
edno integrisano kolo, jedan konden­
zator, jedna baterija, deset otpomika,
osam LE dioda, na jednoj Stampanoj sasiji
koja ima konture jelke, one najneobicniju,
najednostavniju, najlepsu, najeftinuju i jos
puna NAJ.... igraCku, poklon za svaku prili­
ku, a najpre za Bozic i Novu godinu.
Osnova je jednd integrisano kolo
4060 u C-MOS tehnici koje predstavlja ee­
trnaestostepeni binarni brojac, delitelj
(1/16384) sa ugradenim oscilatorom, koji
radi kako sa kvarc kristalom tako i kao osci­
lator u RC spoju.
Naravno mi koristimo RC spoj os­
cilatora radi jednostavnosti i nize cene, a
koji cine dva otpornika i jedan kondenzator
spojeni na pinove 9,10 iII. Frekvencija is­
tog je reda 140 herca.
Iz brojaea ne koristimo sve izlaze i
' mogucnosti. Opredelili smo se za jednostavniju verziju i ne koristimo sve pi nove na kolu,
',',' odnosno pinove I, 2 i 3 koji predstavljaju izlaze Q12, Q13 i Q14. Napajanje se vrSi iz 9V
, baterije (IEC tip 6F22) i to plus (+) na pin 16 a minus (-) na pin 8. Reset pin 12 spojen je na
J
masu.
t: Baterija koja sluzi kao izvor za napajanje istovremeno je i postolje jelkice koje se
:;j fiksira prikljuckom za bateriju u vidu duplog "drikera", skinutog sa stare baterije, a kroz
I, Stampanu plocicu, kroz unapred probuSene rupe, kao sto se vidi na prilozenoj slici.
.
j,

!}'
u R n n
Q13 Ql. 011 115 Q7 Of .,j..
Unutrasnji izgled kola 4060
73
.. •••,,", ,,£.4N4 ?Mi4¢i!.. ....
+9V
16
8
(1
100nF
91 1 2 3
Ie 1
4060
012 013 au
06 010 09 08
RI12
Elektricna Serna veza
Sadriaj kornpleta delova RK4060:
Integrisano kolo C-MOS 4060................................................................................... 1
Stampana plocica ................................................................................................... 1
Kondendenzator 100 nF ( O.lJlF ), (obelezen sa 104) ............................................... 1
Otpornik R1, 100 Kn (braon-crna-zuta-zlatna) .......................................................... 1
Otpornik R2, 33Kn (narandzasta-narandzasta-narandzasta-zlatna) ............................ 1
Otpornici R3 do R10, 1Kn (braon-crna-clVena-zlatna) .............................................. 8
LE diode raznih boja ................................................................................................ 8
Prikljucak za bateriju od 9V................................................................................ , ...... 1
74


URK 4061 Svetlosni led
'....
012
06 07 Q.4
..J".
"
". \displei za disko, zurku...
I, ,
, I
lSa malo delova treba umeti napraviti atraktivan uredaj. To je postig­
! nuto kod ovog kompleta delova. Jedno IC kolo, osam LE dioda, dva
lotpornika i jedan kondenzator.Stvarno nije mnogo. A mislimo da sa bateri­
od 9 V moze da predstavlja lep i interesantana poklon.
, Osnova je jedno IC kolo 4060 u C-MOS tehnici koje predstavlja
6=trnaestostepeni binarni brojac, delitelj ( 1/16384 ) sa ugradenim oscila­
torom, koji radi kako sa kvarc kristalom, tako i sa RC clanom.
Mi smo se odlucili za jednostavniju varijantu, za RC oscilator koji
Ima i nizu cenu. Sastoji se iz dva otpornika i jednog kondezatora koji odre­
O'uju frekvenciju ovog oscilatora na priblizno 140 Hz (Herca). Zato su isko­
,rlSteni pinovi 9, 10 i 11.
Od brojaea, delitelja ne koristimo sve mogucnostL iskoristili smo sarno izlaze na
plnovima 4, 5, 6, i 7, odnosno izlazi Q6, Q5, Q7 i Q4.
Reset pin 12 spojen je na masu, na minus arne smo kolo odredili da neprekidno
:OsciJira i broji, deli, a LE diode se pale i gase.
Napajanje se vrsi iz baterije napona 9V odnosno IEC oznake 6F22, i to tako da
(+) ide na pin 16 a minus (-) na pin 8. Baterija ima prikljueak u vidu kopCe - "drikera"
istovremeno sluzi i kao prekidac za ukljucivanje i iskljucivanje.
u... 010 QI at R T1 TO TO
Unutrasnji izgled C-MOS kola 4060
75
......-------­
\'

1 16 1--------0+
I 9V
0
0

q- 12
11
10
8 9
I
Elektricna sema veza RK4061
Za prievrscenje displeja na bluzu iii dzemper zalemite dYe zasiljene zice leva i des­
no od IC kola, na zato predvidene i kalajisane kvadratice.
Sadriaj kompleta delova:
Stampana plocica .................................................................................................... 1
IC kolo 4060 ........................................................................................................... 1
LE diode jednobojne ................................................................................................ 8
Otpomik, 100 KQ, 1/4W (braon-crna-zuta-zlatna) ..................................................... 2
kondenzator, multilejer, 100nF (O.lIlF), obeleZen sa 104 .......................................... 1
Prikljueak za bateriju 9 V ......................................................................................... 1
Baterija nije u kompletu!
76
-
tfRK 4093 Treptaiuce Srce
.. Srcekojetrepce iii blinkujeje bros, bedz
! oblika srca sa 18 LE dioda koje se pa­
le i gase otprilike dva puta u sekundi, 00­
nosno, cija je frekvencija 0.5 Hz.
Moze biti lep poklon, a mozemo
ga ugraditi i u auto, izlog, gde god pozeJi­
mo. Nosi se u svakoj prilici i izaziva paznju
poznatih i nepoznatih prijatelja iii Ijudi
koje sreeete. Pravi elektronski nakit.
Sema veza je jednostavna. Sa IC
kolom 4093 napravljen je jednostavan oscila­
tor, takt generator, Cija je frekvencija OOredena
otpomikom od 4.7 MQ i kondenzatorom 00 100 do
220 nF. Preko otpomika 00 10 KQ impuls ide na preki­
dacki tranzistor BC547 koji je namenjen palenju i gase­
nju LE dioda. Imamo sest grupa po tri LE diode koje su spo­
jene po tri u seriju a tih sest grupa u paralelu pa preko zaStitnog otpornika 470 Q na kolek­
tor prekidackog tranzistora. Dioda 1N4148 sluzi da onemoguCi ostecenje IC kola kOO slu­
okretanja polariteta baterije.
• je lako i j;dnostavno. Samo Vam treba jOS od otprilike 18 W, tinol i mo­
fete pocetl sa montazom elemenata prema montaznoJ semi.
. 7 Pazite na otpornike:
;i
I,
J; R1 = 4.7 MQ - zuta, Ijubicasta, zelena, zlatna
"
R2 = 470 Q zuta, Ijubicasta, braon, zlatna
R3 = 10 KQ - braon, cma, narandzasta, zlatna
t
!
Postoji mogucnost da otpomik ima i cetvrti prsten. Ako je on srebme boje, onda je
f tolerancija ±1O%, ako je zlatne onda je ±5% a ako ga nema onda je ±20 %.
kondenzator 220 nF moze da se napiSe i kao 0.22 MF, a neki ga pisu kao 224, tj
kao 22 sa cetiri nule, odnosno 220.000 pF. UkoJiko je u kompletu kondenzator od 100nF,
!

na njemu verovatno piSe 104.
Kod montaze elemenata, obratite paznju kako stavljate IC kolo, tranzistor , elek­
" trolit i diodu 1N4148. Tu neee biti narocitih problema.
Posebnu paznju morate obratiti na LE diode. Ima ih 18, odnosno sest grupa po
.. I kada samo jednu naopako spojite, OOmah tri svetle!!! Znaci mora se paziti na polaritet.
Kao i svaka dioda i LE dioda ima anodu i katodu. Sematski anoda je strelica a katoda debela
... crtica. Kod LE diOOeduzi kraj izvoda je anoda, odnosno plus (+), a kraCi izvoda je katoda,
I.
odnosno minus (-). Pogledajte sliku.
. Preporucujemo Vam da spajate po tri LE diode lO1, lO2 i LD3. pa da probate, ali
.,' uvek pazite. Na montaznoj semi debela crta je katOOa a to je kraCi kraj LE diode i minus (-).
I Pa tako tri po tri.
!,
t
77
..'!
+
'To
L06
Rl
R2
+Uv
R3
GNO
C2
r
Elektricna sema veza kompleta RK 4093 - SRCE
78
-
Kod diode gde ne znate Sta je anoda a Sta katoda, koristite skice koje se nalaze na
kraju knjige.
I.
Za napajanje koristite bateriju napona 9V, ili jos bolje akumulator istog napona.
,Kod baterijskog prikljucka treba znati da je crvena zica uvek plus (+), a plava iii crna minus
(-). Te zice spajaju se na kvadratice na Stampanoj Sasiji obelezene sa plus (+) crvena, a
minus (-) plava iii crna.
Naravno, moguce je i napajanje iz automobilskog akumulatora sa naponom od
12V. Primeeeno je da vozaci vole da stave kod retrovizorskog ogledala ovo srce i to tako da
bljeska na spoljnu stranu kola. Takoae, mozete stavin jedno iii dva na zadnje staklo vaseg
vozila i povezati ga sa "Stop svetlom", tako da se pali kada pritisnete kocnicu. Mozete ga
staviti i na bidkl iii moped, kako bi Vas ostali primetili u mraku.
Sadriaj kompleta RK4093
Stampana plocica ....................................................................................................
1
IC1, IC kolo 4093 .................................................................................................... 1
Tl, Tranzistor BC546 iii sHean .................................................................................. 1
Dl, Dioda IN4148 ................................................................................................... 1
Rl, Otpornik 4.7 Mn (zuta-Ijubicasta-zelena-zlatna) .................................................. 1
R2, Otpornik 470 n (zuta-ljubieasta-braon-zlatna) ..................................................... 1
R3, Otpornik 10 Kg (braon-crna-narandzasta-zlatna) ................................................ 1
Cl, Elektrolitski kondenzator 2.2 j.l.F..........................................................................
1
C2, Blok kondenzator 100nF (obelezen sa 104) iii 220 nF (obelezen sa 224) ............... 1
LDI-LDIB, LE dioda, crvena, 3mm .........................................................................18
I
Prikljueak za 9V bateriju .......................................................................................... 1
PodnoZje za IC kolo, 14 pina ....................................................................................
1
\
Unutrasnii izgled C-MOS kola
4093
79
/
ZASECENA
STRANA
ANODA
KATODA
(kracl Izvod)
I)­
1/1'
t
RK 7451 Elektronska kocka
E
lektronSka kocka RK 7451 je novija verzija kocke koja je opisana u knjizi "Mala skola
elektronike - TN sistem" III deo.
Sastoji se iz oscilatora, brojaea, dekodera i displeja. Kompletna izrada je abavlje­
na sa TTL kalima LS serlje.
Oscilator se sastoji ad univerzalnag PNP tranzlstora BC556...BC560 u kambinaciji
sa tasterom sa mlrnim kantaktom, iii takode univerzalnag NPN tranzistora BC546 ... BC550
kada imama taster sa radnim kontaktam i jedne Cetvrtine kola 74132 koje predstavlja cet­
varastruki "NAND sa Smit trigeram" sa po dva ulaza. Cetvrtasti impulsi niske frekvencije
oscilatara koji se startuje tasteram vode se na ulaz brojaea, na pin broj 14. To je cetvoro­
bitnl blnarni brojac 7493 Iii njegova novija LS varijanta 74LS93.
Dekader analizlra izlaze iz brojaea I cine ga tri cetvrtine kola 7402 i preastale tri
eetvrtine kola 74132. poslednja, cetvrta eetvrtina kola 7402 "visi u vazduhu" - ne koristi se,
sto je i logicno zata sta kocka, ona prava, ima sest mogucih pozicija, od 1 do 6. Kada po­
minjemo kolo 7402, da dodamo da je ono u stvari cetvorostuki NOR sa po dva ulaza.
Displej je sastavljen ad sest LE dioda od 5mm u preeniku, sa zastitnlm otporni­
cima ad 220n.
Napajanje kocke se vrsi iz eetvrtaste baterije od 4.5 volti iii nekog malog isprav-
Ijaea, snage od 300 mA iii jaeeg.
Sklapanje ovog kompleta nije tesko. Montiramo kratkospojnike, otpornike, potom
LED i padnozja integrisanih kola, kao i elektrolitske kondenzatore. Budite pazljivi sa
integrisanim kolima, kako kod same montaze, tako i kod rukovanja njima, kako ih ne biste
unistili statickim elektricitetom.
80
+
14
"" I
220n
112

...
Qal' 21741321
217402
Q2ttt
Qll' 3 1741321
117402 1
1
3

t
7493
4
JIi
5
6
loon
+
+
(
OSCILATOR BROJAC DEKODER DISPlEJ
I
Elektricna sema veza elektronske kocke RK 7451
J
\
!
.,.< ....................................................................................1
, •. Integrisano kolo 7402 iii 74LS02 (7433 iii 74LS33) ..................................................... 1
, Integrisano kolo 74132 iii 74LS132 ........................................................................... 1
Integrisano kolo 7493 iii 74LS93 .............................................................................. 1
Podnozje za integrisano kola, 14 pina ....................................................................... 3
Tranzistor BC550 iii BC560, u zavisnosti od tipa tastera ............................................. 1
LE diode ................................................................................................................. 6
Taster .................................................................................................................... 1
Elektrolitski kondenzator, lOJ..lF, 25V, radijalni, minijaturni ......................................... 1
Elektrolitski kondenzator, 22J..1F, 25V, radijalni ........................................................... 1
Otpornik, 1/4W, ugljenoslojni, lOOn (braon-crna-braon-zlatna) ................................. 1
Otpornik, 1/4W, ugljenoslojni, 220n (crvena-crvena-braon-zlatna) ............................. 6
Otpornik, 1/4W, ugljenoslajni, 330n (narandzasta-narandzasta-braon-zlatna) ............. 1
Otpornik, 1/4W, ugljenoslojni, 470n (zuta-Ijubieasta-braon-zlatna) ............................ 1
Otpornik, 1/4W, ugljenaslojni, 220m (crvena-crvena-zuta-zlatna) ............................. 1
81
••
i'
------
RK 7456 Elektronski metronom
M
etronom je sprava koja sluzi da se tacno odredi brzina izvodenja neke muzicke
kompozicije. NaroCito je korisna pri vezbama za one koji cine prve korake u muzio,
kao i profesionalnim muziearima (na probama). Za metronom se zna da se pojavio krajem
16. veka i da je kasnije usavrsavan, tako da je danasnji oblik dobio pocetkom proslog
veka (1816 godine). To je mehanicki uredaj koji radi na principu mehaniCkog klatna, a en­
ergiju dobija iz "navijene" opruge.
Metronom je tako bazdaren da daje od 40 taktova (grave) do 208 taktova u minuti
It
(prestissimo). PoSto elektronika svuda
prodire i zamenjuje klasicne metode me­
renja, nije nikakvo cudo da je klatno me­
hanickog prvobitnog metronoma zame­
njeno elektronskim sklopom, odnosno
elektronskim metronomom.
Komplet delova RK7456 za iz­
gradnju elektronskog metronoma ima je­
dnostavnu elektricnu semu veza ciju os­
novu ani tajmersko kolo NE 555. ad os­
talih elemenata tu su dva potenciometra,
dva elektrolitska kondenzatora, PNP tran­
zistor 6C161 i zvucnik od 8 n.
Sve se to smeSta na Stampanu
plocicu dimenzija 45 x 45 mm na kojoj je
odStampan i raspored delova. Sve se to
moze smestiti u drvenu iii plasticnu kutiju
zajedno sa minijaturnom baterijom na­
pona 9V, zvucnikom i prekidacem za uk-
Ijucivanje cdnosno iskljucivanje.
+vcc
8

CONTROl 5
VOLTAGE
RESET
4
m .."D==t
1
GROUND
INTERNAL
RefERENCE
Unutrasnji izgled NE 555
3 OUT
Ako ne zelimo podesavanje jaCine zvuka, onda otpornike cd 56 n i 10 n, poten­
ciometar P2 od 1 kn i tranzistor 6C161 mozemo izostaviti iz seme.
Sa nozice 3 IC kola NE555 idemo preko elektrolitskog kondenzatora 100l-\F direk­
tno na zvucnik. Na montaznoj semi vidimo gde treba postaviti elektrolitski kondenzator C2
zajedno sa dva kratkospojnika, koja se prave cd dva komadiCa zice. Samo moramo da
napomenemo da se cela ova operacija ustede delova ne isplati. Probali smo i verujte nam.
U ostalom, probajte i sami se uverite!!!
Sto se tice prakticne izrade, tu ne bismo imali sta da dodamo vise puta ponavlja­
nim uputstvima i savetima za izradu kitova. Inace, proizvodaci integrisanih kola savetuju
da lemljenje nozica ne treba da traje duze od 10 sekundi, a tempetraratura lemilice da ne
prelazi 265 stepeni Celziusovih, jer u protivnom moze doci do unustenja kola. To se postize
siljatim lemilom 18-24 W i tinolom debelim 1 mm
Po zavrSenoj izradi treba pristupiti bazdarenju potenciometra Pl. Na njegovu
osovinu postavicemo strelasto dugme (ne isporucuje se u kompletu) i ispod njega kruzni
II.",'.
_?;I,

l
if

;:1(,
'..
Rl
8 7
555
, ,
P1
220KO
10m IRa
2 3 4
lKO
l - - ::9L _ .J
l00jJF !.IC2
0"""'0---0+
r-
'/II
r
I
Elektricna serna veza RK 7456
komad papira na kome cemo beleziti tempa, a klasiean metronom iii bazdaren elektronski
sluziCe nam za bazdarenje kao etalon.
Sadrzaj kornpleta delova:
. Otpornik, R1, 15 Kn (braon-zelena-narandzasta-zlatna) ........................................... 1
Otpornik R2, 56 n (zelena-plava-crna-zlatna) ............................................................ 1
Otpornik R3, 10 n (braon-crna-crna-zlatna) .............................................................. 1
Potenciometar, P1, linearni, 220 Kn .........................................................................1
,. Potenciometar P2, linearni, 1 Kn ............................................................................. 1
Integrisano kolo NE 555 .......................................................................................... 1
Tranzistor 6C160, 6C161 iii AC188 ........................................................................... 1
Zvuenik 8 n ...................... : ..................................................................................... 1
Elektrolitski kondenzator lOOI-\F, min. 16V................................................................. 1
Elektrolitski kondenzator 101-\F, min. 16V .................................................................. 1
, ploeica 45 x 45 mm ................................................................................. 1
Prekidac za ukljucivanje i iskljuCivanje ...................................................................... 1
,I
8J
@y;-" if: IUt! A
8t
,
,

RK 7460 Semafor sa TTL kolima
+sv
S
emafor u svakodnevnom zivotu je neSto sasvim normal­
no, nesto bez cega bi tesko uspeli u urbanoj sre­
dlni stici u dogledno vreme Iz tacke A u tacku B.
Pokusajte da zamislite, bolje da kazemo ­
pokusajte da se setite kako izgleda ras­
krsnica dve iole vece ulice kada
semafori ne rade a nema
saobraeajca da kontroliSe
saobracaj. Jednom requ
haos.
Verovatno ste se
upitali kako sve to funkdonlse.
Ovo je jedno od reSenja. Za dana­
snje uslove, one bl bilo adekvatno
usamljenoj raskrsnlcl, ali u velikim centri­
rna, citavi nizovi semafora su vezanl u jedan
veliki sistem koji kontrolisu moeni racunari. Nego, manimo se mi sada tih velikih sistema i
pogledajmo nasu semu.
Srce naSeg semafora su dva TIL integrisana kola, SN7400 koje je eetvorostruki
NAND sa dva ulaza i SN7474 koje je dvostruki liD Flip flop" (FF1 i FF2).
Polovina integrisanog kola SN7400 iskoriscena je za oscilator (takt-generator) a
druga polovina sluzi za paljenje zelenog svetla (zelena LE dioda D3).
470pF
7400
3.9KO
A
ZELENA lurA CRVENA
Na pin (nozicu) broj 3 integrisanog kola SN7474 se dovode impulsi iz takt­
Elektricna sema veza RK 7460
tim je logicko stanje nula i na pinovima 12 i 13, te je na pinu 11 logicko stanje jedinica i
generatora koji menjaju stanje FFl, a promena
stanja FFl izaziva promenu stanja FF2.
Pretpostavimo da je u jed nom
svetli zelena LE dioda Dl.
momentu stanje prvog f1ip-flopa FFl
sledece: Q1=O i Q1'=1 i stanje f1ip-f1opa
FF2 je: Q2=O i Q2'=1. To znaci da na
Q2=1, pin 8 kola SN7474 ima napona i
svetlece D3, crvena LED, a takode je i
stanje Q1'=1 (pin 6) tako da svetli i D2,
zuta LED.
Sledeci takt-impuls
prebacuje stanje oba
f1ip-f1opa, te je sada stanje
Q1=1 i Q1'=O I Q2=1 i Q2'=O
na nozicama 9 i 10 kola SN7400, a
to su ulazi NAND kola, logicka stanja
su jedinice, sto znaci da je na pin 8
kola SN7400 logicko stanje O. Samim
Tabela paljenja LE dioda
8S
84
TAKT
I
LED
Zuta-Crvena 1
... Q' 1· 1
2
I- Q .. . .­
Zelena
Q' i 0 0
3
-I
Zuta
4
.. j_...
Crvena
Naredni takt sarno prvi flip flop (FFl), te se gasi zelena LED, a pali se
zuta LE dioda D2, jer je Q1=1.
Sledeei takt-impuls prebacuje ponovo FF1 (gasi se D2), cija promena izaziva i
promenu FF2, te je sada Q2'=l, pali se crvena D3. Dalje, sve se ponavlja.
Umesto LE dioda, mozemo staviti tranzistore koji preko relea iii tiristora mogu pa­
liti i jaee sijalice.
Uzgred da dodamo - ako je ulaz D na f1ip-f1opovima FF1 iii FF2 na niskom nivou, tj.
logicko stanje nula, takt impulsi ne mogu menjati stanje f1ip-fJopova. Na taj naein mozemo
dodavanjem jos jednog logiekog kola regulisati vreme trajanja pojedinog svetla.
Posvetimo se malo i prakticnoj izradi. Sarna stampana plocica je vee unapred iz­
busena. Na Stampanoj sasiji je predvideno i mesto za LE diode, ali ko zeli moze na pose­
bnoj Stampanoj ploCici - nosaeu, smestiti LE diode tako da stoje kao na pravom saobraeaj­
nom semaforu. Ove dve Stampane Sasije se medusobom spajaju lemnjenjem.
Potrebno je paziti na polaritet LE dioda: "zaseeena" strana LE diode je uvek kate­
da, a na semijeto linija. Katoda sespaja na minus pol napajanja. Anodaje, da ne zaboravi­
mo, strelica i ide na plus napajanja.
Takode, potrebno je paziti i kako se postavljaju integrisana kola. Na montaznim
semama pravilna orijentacija je uvek odredena polukrugom iii krugom na kueiStu integri­
sanog kola.
Brzina treptanja (menjanja) svetla na semaforu odredena je kapacitetom elek­
trolitskog kondenzatora od 470J.,lF i trimer potenciometra od 1Kn.
Za kraj, ree dve 0 napajanju. Ovaj semafor se napaja sa naponom ne veeim od SV.
To moze da bude i eetvrtasta baterija od 4.SV iii mali adapter snage 300 iii 500 rnA, kakve
koristimo za vokmen. Ovakve adaptere uvek mozete povoljno kupiti u prodavnici Radio
kluba.
Spisak kompleta delova:
Integrisano kolo SN7400.......................................................................................... 1
Integrisano kolo SN7474.......................................................................................... 1
LE diode, crvena, zuta, zelena .................................................................................. 3
Trimer potenciometar, mali, lezeei, PT10NV, 1Kn ...................................................... 1
Elektrolitski kondenzator, 470J.,lF, 16V, lezeei............................................................. 1
otpornik, 1/4W, 27n (crvena-ljubiCasta-crna-zlatna) ................................................. 3
otpornik, 1/4W, 220n (crvena-crvena-braon-zlatna) ................................................. 1
otpornik, 1/4W, 3.9Kn (narandzasta-bela-crvena-zlatna) .......................................... 1
kondenzator, multilejer, 100nF (obelezen sa 104) ..................................................... 1
Stampana ploeica RK7460 (iz dva dela) .................................................................... 1
86
Za kucu

RK 3055 Neonka na 12V DC
U
sluCaju nestanka napona u gradskoj
mrezi iii u vikendici, kampu i slieno, ko­
riste se pored sveee, butan svetiljke, baterijske
lampe i svetlo iz sijalice spojene na auto akumulator.
Cesto i obiena auto sijalica dobro posluzi. Ekono­
micnije resenje je neonska sijalica koja ima daleko jaeu svetlost
nego odgovarajuCa sijalica sa zarnom niti. Cela stvar se vrti oko koefici­
jenta korisnog dejstva. Obiena sijalica, pored svetlosti, zraci i toplotu. Cak,
moze se reei da bolje greje nego Sto svetli. Kod neonske svetiljke nema grejanja,
nema toplote. Zato je i Koeficijenat Korisnog Dejstva - KKD daleko veei za neonsku, f1uo­
rescentnu sijalicu.
Ovo je osobito vazno kod napajanja sijalice iz akumulatora, kada moramo da
Stedimo a istovremeno nam je potrebno i sto vise svetla.
Problem nastaje u naponu napajanja. Obicne sijalice postoje za razne napone, pa
:i Iza 12 V. Flouroescentne sijalice iii popularno nazvane neonke, trebaju za napajanje 220 V
\;, ito naizmenienog napona. '
Naizmenicni napon moze se dobiti iz jednosmernog uz upotrebu pretvaraca. On je
danas obavezno tranzistorski.
, Pogledajte semu veza. Nema mnogo elemenata. Jedan tranzistor, 2N30SS, jedan
transformator na visokofrekventnom feritnom jezgru sa tri kalema, tri kondenzatora, dva
, otpornika i jedan trimer potenciometar. Sve je spojeno u takozvani bloking oscilator koji
" osciluje negde izmedu 30 i 100 kHz u zavisnosti od otpornosti trimer potenciometra, sa

kojim se podesava intenzitet svetla.
• Osobina bloking oscilatora je da koristeei pozitivnu povratnu vezu iznedu kalemo­
va Cas provodi a Cas ne provodi struju kroz kalem. On to cini u impulsima i zato akumu­
t
87
)
__
"
..
I I
FlUO CEV
+ .. " 22n
.......
33nF
Elektricna serna veza RK 3055
lator dugo da traje. Ti impulsi se transformisu u sekundarni kalem 5-6 u kome se dobija
napon dovoljan za paljenje neonke.
U knjizi Impulsna elektronika, Hristovic-Zaborski, doslovno pise:
"da je bloking oseilator impulsni generator relaksacionog tipa, ni!ita drugo nego
jednostepeni multivibrator sa jakom pozitivnom reakeijom, koja se ostvaruje preko jednog
transformatora ... ".
Napon za paljenje neonske eevi je nekoliko stotina volti ion pali neonku bez uobi­
eajenog startera i prigusniee. Cak, neonka nemora da je ispravna, moze se koristiti svaka
koja ima dobar vakuum, a vlakno za grejanje moze da bude i pregoreno!
Probali smo razlicite neonke. Najbolje i najekonomcnije se pokazala neonska eev
20W i 59 em duzine. Svetle i krace i duze, i slabije i jace, kao one od 40W ali to nije one !ito
treba.
Probali smo i tranzistore B0139, B0241 i 2N3055. Ovaj poslednjije najstariji i naj­
popularniji medu tranzistorima se pokazao kao najbolji i najotporniji a u isto vreme
najlakse se hladi zbog svoje velike i metalne mase.
Neonka svetli sa 2N3055 sa strujom potrosnje od 0.15A do l.3A, a u zavisnosti od
polozaja poteneiometra od 2Kn iii 2.5Kn. Naravno, sa najacom strujom svetli najace, a sa
najmanjom strujom najslabije. Prava, najekonomicnija potrosnja je reda 0.5A kako mi
vidimo, taman tako da svetti dovoljno jako a da trosi malo struje! Pozeljno je, da instru­
mentom, ampermetrom proverite potrosnju struje. Oa se uverite u sve ovo napisano.
88
t

tl

"
r.
I
,1...


t
Tranzistor 2N3055 se greje i treba
ga hladiti hladnjakom napravljenim od 50 em
kvadratnih AI lima debelog 1-2 mm. Montirati
ga sa dva zavrtnja sa niplovima i liskunom uz
obaveznu silikonsku pastu za bolje provode­
nje toplote odnosno bolje hladenje. Probe
uredaja se mogu slobodno vrsiti bez hladnja­
ka, ali sarno u kraeem vremenskom periodu.
Osnovno je ispravno spojiti krajeve
kalema prema semi i montaznom planu kale­
rna. Ukoliko ne proradi iz prve treba okrenuti
krajeve kalema 1-2 iii kafema 3-4 da se dobi­
je odredeni pomak faze izmedu baze i kole­
ktora tranzistora neophodan za rad bloking
oseilatora.
Oa pomenemo i polarizaeiju trafoa,
kalema. Obavezno je da ga pravilno posta­
vite na plocicu. Primeticete, da je jedan od
izvoda na kalemu obelezen crvenom taCkom.
To je izvod broj 1 i on treba da bude po­
stavljen na mesto, gd.e je na plocici tro-,
ugao. Unutar kalema Je potrebno ubacltl par­
ce prilozenog ferita, kako bi se obrazovalo
feritno jezgro kalema
Za kraj, da da smo naisli na
jednu cudnu anomaliju. Nije hteo svaki
2N3055 da radi perfektno u ovom sklopu. lako su svi bili veoma ujednaceni po svojim
osnovnim karakteristikama, a poreklom od poznatih proizvodaca, kao !ito su
"SGS-Thomson" i "Toshiba", nisu se isto ponasali u nasem uredaju. Zato je, prilikom
pakovanja kompleta delova, svaki pOjedinacni tranzistor posebno istestiran.
Sadrzaj kompleta delova:
v
Stampana ploCica .................................................................................................... 1
Tranzistor 2N3055 ................................................................................................... 1
Liskun za T03 ......................................................................................................... 1
Niplovi za T03 ........................................................................................................ 2
Kalem sa feritnim jezgrom ....................................................................................... 1
kondenzator, blok, 4.7 nF, 630V............................................................................... 1
kondenzator, blok, 33 nF, 275V AC........................................................................... 1
Elektrolitski kondenzator, stojeci 100 JlF, min. 16 volti ............................................... 1
Otpornik, 22 n (crvena-crvena-crna-zlatna) ....................................................... 1
Otpornik, 1W, 390 n (narandzasta-bela-braon-zlatna) ............................................... 1
Trimer potenciometar, 2.5 Kn, veliki, lezeci .............................................................. 1
Vijak M3 x 10.......................................................................................................... 2
Navrtka M3 ............................................................................................................. 2
89
i 'il!i ••I••
Izgled gotovog tranzl­
storom 2N30SS montlramm na alu­
rninijurnski hladnjak
RK 3143 Rasterivac komaraca
P
ored toga 51:0 prenose malariju, komarei su i neugodni. Ujedaju, to svrbi, cesamo se i
naduveni od uboda bivamo deformisani. Zato se na prozore stavlja najlon mreza a
spavaei u krevetu se prekrivaju tankim providnlm mrezama. Poseban problem je boravak
u prirodl, u kampu, na pecanju. Zato postoje razne hemikalije od kojih je najpoznatiji
AUTAN iii REPELIN koji se prodaje u vidu voska, spreja, ulja iii losiona.
Sva ta sredstva za zastitu, zovu se repelanti i sadrie preparate na bazi soka od hri­
zanteme. Ta zastitna supstanea zove se permetrin. I u domaeoj radlnosti moze se napravitl
eterieno ulje od hrizanteme, nane Iii eukaliptusa. postupakje sHean izradi ulja od lavande iii
kantariona.
Poznate su i greke sporogoreee spirale. Imamo i speeijalne tablete iii ulje koje
stavljamo u malene grejace na struju, koji greju tablete iii ulje i ispunjavaju vazduh miri­
sljavim isparenjima od kojih komarci beze. KarakteristiCno je da gore navedeni preparati
ne ubijaju komarce. Komarei sarno beze od njihovog mirisa.
Ubijanje komaraca i njihovih larvi vrsi se iz vazduha, avionima,
aero zaprasivanjem iii sa zemlje speeijalnim otrovom molutionom i
spedjalnim masinama. Na ove naone se vrSi i zaprasivanje protiv
krpelja koji su u nasim krajevima i bitno opasniji od komaraca
obzirom da izazivaju Lajmovu bolest kod Ijudi i piroplaz­
mozu kod pasa i maeaka.
Inaee komard se pare u letu. Komariee nose
svoje potomstvo i hrane ga Ijudskom krvlju. Interesantno je
da ujedaju sarno oplodene zenke. Primeeeno je da oplodene
zenke ne trpe muzjake u svojoj blizini i da beze od njih. Inaee
muzjaci i zenke razlikuju se po frekvendji zujanja. Kada oplodene zenke osete
zujanje muzjaka one beie glavom bez obzira.
Na tom principu zamisljen je elektronski rasterivac komaraca. To je jedan oscila­
tor koji oscilira na frekvenciji muzjaka koja se daje preko zvuenika i zenke beze. Znaci ako
imate takav rasterivac komaraca pored sebe zenke vas neee napadati.
Po nekima je najprikladnija frevendja 5 kHz 51:0 predstavlja jed no visoko
pistanje. Drugi preporueuju 9 kHz 51:0 je skoro gornji prag cujnosti Ijudskog at •
uha. Treei tvrde da je najbolja frekvencija 21-22 kHz 51:oje van cujnosti Ijud- \.
skog uha. Koja je frekvencija najbolja, odredite sami eksperimentom. .-
Nas uredaj ima moguenost emitovanja sve tri frekvencije. Frekvencija
se regulise jednim malim trimer poteneiometrom. Na jednom kraju poteneio­
metra eujete visoko pi51:anje - to je 5 kHz, na sredlni pistanje nestaje - to je 9
kHz i na kraju pistanje se ne cuje to je 21-22 kHz. Ako imate pri ruei neki fre­
kvencmetar mozete lako Izmeriti frekvenciju koju daje vas rasterivac koma­
raca.
Rasterivac komaraca RK3143 cine dva tranzistora. Prvi UJT tranzi­
stor 2N2646 je prilicno redak. On radi kao oscilator. Pojavljuje se u verzijama
kueista T018, metalnom kuei51:u i u T092 (2N2646P), plastiCnom kuei51:u.
Drugi tranzistor je standardni NPN tipa BC546 iii sliean. Oseilator radi u RC
90
3-12V
+
14.7nF
1200
C2-
1
R3
7nF
C1
Elektricna serna veza RK 3143
spoju, takozvani relaksadoni osdlator cija je frekveneija odredena kondenzatorom od 4.7
nF i otporima 5.6 Kn i trimer poteneimetrom 25KO. Sa otpomika 7500 signal se vodi na
Izlazni pojaeavac, pa u zvuCnik. ZvuCnik mora da je visoko-omski. Najbolje 50 iii 1000. Ako
se upotrebi zvuCnik manje otpornosti, potrebno je na mesto otpornika Rx staviti otpomik,
orne se postize otpornost u kolu kolektora tranzistora izmedu 50 i 1000. Ukoliko koristimo

adekvatan zvuenik, umesto ovog otpornika treba montirati kratkospojnik. Ko ima izlazni
transformator moze koristiti i zvucnik od 40. U svakom slueaju, preporucuje se kao
najbolje resenje speeijalni visokotonski zvuenik.
Za kontrolu ispravnosti uredaja predviden je taster kojim se u relaksadoni oscila­
tor stavlja jedan veei kondenzator od 47 nF, Cime se oseilaeije relaksaeionog generatora
dovode u podruqe cujnosti, lito iz zvucnika cujemo kao piStanje, odnosno kao potvrdu
rada uredaja. Znaei pritisnite taster I proverite da Ii uredaj radiI
Napajanje je od 3 do 12V. Mislimo da je najekomienije napajanje iz baterije 4.5V.
To moze biti eetvrtasta baterija napona 4.5V za dzepne svetiljke iii 3-4 male pen-Iajt bateri­
je napona 1.5V spojene u seriju lemljenjem iii koriseenjem odgovarajueeg plasticnog kuei­
Ita. Kada se uredaj koristi u stanu najbolje je koristiti ispravljae, adapter sa naponom 12V.
Uredaj mozemo ugraditi u adekvatnu kutiju, nakon sto se odluCimo za tip napaja­
nja. Stampana plooca je dovoljno mala da moze da stane gde god pozelimo. Ono sto odlu­
fuje 0 velieini kutije je velieina zvucnika i tip baterija iz kojih cemo nas malih uredaj napa­
jati. Izbor plasticnih kutija u prodavnici Radio k1uba je uvek veliki.
91
---',II
J __iilt••MiI.I.IIIIIIIIIII,
Sadriaj kompleta delova rasterivaea komaraca:
Stampana plocica RK3143 ........................................................................................ 1
Tl, UJT tranzistor 2N2646 ....................................................................................... 1
T2, NPN tranzistor BCS46 ........................................................................................ 1
P, Trimer potenciometar 22-2S Kn, mali stojeci iii lezeci ............................................ 1
Cl, Keramicki kondenzator 4.7nF (obelezen sa 472} .................................................. 1
C2, Keramicki iii multilejer kondenzator 47 nF ( obelezen sa 473) ............................... 1
Rl, Otpornik S.6 Kg (zelena-plava-crvena-zlatna) ..................................................... 1
R2, Otpornik 7S0 n (ljubiCasta-zelena-braon-zlatna} .................................................. 1
R3, Otpornik 120 n (braon-crvena-braon-zlatna) ...................................................... 1
Zvucnik son ........................................................................................................... 1
Taster Tl13 ............................................................................................................ 1
Rx, Otpornik se ne isporucuje. Na mesto istog staviti kratkospojnik kada je je zvucnik
vece otpornosti od 30 n
RAONO VREME PROOAVNICE
Ponedeljak-Petak
09:00 - 19:00
Subota: 10:00 - 15:00
92
r frizidera
adatak cuvara frizidera je da cuva
iii zamrzivac. Bolji inostrani tipovi
i'lt"I .." , r t ~ n e ovakve vrste preventivne zaStite. To
u DE LUXE opremu frizidera. Doduse, on ne
od lopova, ali nas zato sigurno obaveStava u
da ostavimo otvorena vrata frizidera iii hladnja­
i led pocne da se topi, odnosno kada temperatura u njima pocne da
raste.
Znaci, zadatak cuvara frizidera je da nas obavesti kada led pocne da se topi. I jOs
mnogo ranije. Dovoljno je da vrata frizidera, u kome je temperatura oko +4 iii Sstepeni
Celzijusa, ostavite pet minuta otvorena i da se temperatura popne na + 7 iii 8 stepeni i
piezo zumer, piStalica naseg cuvara ce da zapiSti i podsetinas da nismo vrata frizidera
dobro zatvorilL tim vrata zatvorimo, temperatura pocinje u frizideru lagano da pada. Za
pet minuta bice ponovo preaasnjih +4 iii +S stepeni Celzijusa i zujalica Ce prestati da
Kakav je to uredaj? Mozemo odmah reCi da je jednostavan. Osnova svega je
dan NTC otpornik, tacnije receno otpornik sa Negativnim Temperaturnim C(K}oeficient­
om. To je zapravo otpornik cija se omska otpornost smanjuje pri poveeanju temperature i

5
13.000n +SO°C
22.000n
Temperatura . Otpornost
+60°C 9.000n
+10°C 2S.000n
-10°C 31S.000n
-20°C Soo.ooon
-30°C Soo.ooon
j +40°C
32.000n +30°C
47.000n +20°C
0-1
5
r>.z
1. 80 40 0 40 80 120 160 200·C 240
_T
Zavisnost otpornosti NTC od tempera­
Zavisnost otpornosti NTC od
ture
temperature
11111111111111111111l1li111111 ii.pi
9J
' .••< II J E...
• 0....0 •
-s
CP

...
9V
lKCl
100nF
BRX49
100nF
a
9
Elektricna Serna veza RK 3282 - Cuvar frizidera
obratno. Sa padom temperature, raste mu otpornost. Mi koristimo NTC otpornik koji kod
temperature od 20 stepeni Celzijusa ima nazivnu otpornost od 47 Kn.
Od elemenata, imamo i jednu zujalicu koja nam sluzi kao akustiCki indikator. Ta­
kode imamo i jednu LE diodu koja nam sluzi kao optieki indikator. Dalje imamo, kao preki­
daeki element, tiristor BRX49 iii sliean koji ukjueuje LE diodu i zumer zujalicu. Za podesa­
vanje temperature ukljueenja/iskijueenja alarma g. indikacija pregrevanja frizidera iii za­
mrzivaea imamo potenciometar, otpornosti izmedu 22 i 47 Kn nazivne vrednosti. Taj na­
pon za regulaciju, koji sa klizaea trimer potenciometra ide na GEJT tiristora filtriramo sa
dva kondenzatora od i otpornikom od lKn.
Za napajanje treba obavezno koristiti bateriju napona 9V koja traje jako dugo, jer
kada ne zuji zumer, uredaj je u stanju mirovanja i trosi svega 0.18 mA struje. Ovo je potre­
bno da bi nas uredaj mogao da nas alarmira i u slueaju kada nema struje. Umesto baterije
bolje je staviti maleni akumulator napona 9V koji se stalno puni iz mreze preko jedne diode
i jednog otpornika. Ovo je malo skuplja kombinacija, ali je ekonomski i tehnieki, sigurno is­
pravna. Ceo uredaj moze se ugraditi u malu plasticnu kutiju i postaviti ispod frizidera, a
sondu bi najbolje bilo prievrsti sa unutrasnje strane vrata vrata frizidera, negde oko sredi­
ne, recimo. Veliki izbor plastienih kutija imate u prodavnici "Radio klub D.o.o.".
94
Naravno, uredaj se moze napajati i iz ispravljaea, adaptera kakve koristimo za vo­
kmen iii tranzistorski prijemnik. U tom slueaju ostajemo bez euvara kada nestane napon u
gradskoj mrezi. Mozda ce neko reCi da je ovo pravo resenje. Najbolje prosudite sami.
Bazdarenje uredaja je jednostavno. Spojite sondu euvara na uredaj i proverite da
se okretanjem potenciometra pojavljuje u jednom trenutku piStanje. Vratite trimer poten­
cimetar u polozaj pred piStanje. Zatvorite vrata frizidera i eekajte pet minuta da se izjedna­
:t Ce temperature vrata i senzora. Zatim trimer potenciometar podesimo pred samo piStanje.
" ,: Za probu otvorimo vrata frizidera i kroz par minuta alarm ce poeeti da radio Zatvorite vrata i
: frizidera i za par minuta alarm C:e se sam iskljueiti.
I, U zavisnosti od podesenosti trimer potenciometra i mesta gde ste montirali sen­
·i zor dobijamo brze iii sporije vreme aktiviranja alarma. Sve to smo pratili sa digitalnim ter­
mometrom iz kompleta delova RK3269 i tako zabelezili temperature koje smo napred na­
veli.
Da dodamo i neku ree 0 tasteru. Reset taster prekida strujno kolo tiristora, zujali­
ce, LE diode i baterije i tako doprinosi jednostavnijem podeSavanju uredaja, odnosno tri­
mera, pred paljenje LE diode, odnosno pred pistanje zujalice - zumera.
Reset taster sluzi i za prekidanje piStanja po uspostavljanju normalnog stanja fri­
zidera. U stvari, tiristor na impuls na gejtu, uspostavlja strujno kolo, kOje se prekida tek
prekidanjem napajanja anode tiristora. To napajanje se prekida reset tasterom.
Sadrzaj kornpleta delova:
Stampana plocica RK 3282....................................................................................... 1
Termistor, NTC otpornik 47 Kn, tip Siemens, KI64 .................................................... 1
Trimer potenciometar, 22-47 Kn, mali, lezeC:i iii stojeei .............................................. 1
Zujalica elektromehanieka, zumer, .8-14V .................................................................. 1
LE dioda 5 mm........................................................................................................ 1
Tiristor BRX49, POI02D, BTl49 iii sliean ................................................................... 1
Otpornik, ugljeni, 470 n (zuta-Ijubieasta-braon-zlatna) .............................................. 1
Otpornik, ugljeni, 1 Kn (braon-crna-crvena-zlatna) ................................................... 1
kondenzator, (obelezen sa 104) ...................................................................... 2
Prikljueak za bateriju 9V .......................................................................................... 1
Taster T113/R - KONTRA taster ............................................................................... 1
Baterija 9V, oznake 6F32 nije sadrzana u kompletu
BRX49
J
Izgled elektromehanicke
I
Raspored izvoda BRX49
zujalice
95
-. J(
...IIlI.lIJ1•• I
RK 3290 Doiavliivac vode
"waser alarm"
A
ko Yam se izlila vada iz yes masine, ako je pukla olovna cev na vodokotlicu u kupati­
lu, ako je majka prostrla yes da se susi a pocela je kisa, ako... Nema vise iznenade­
nja, naravno samo u slueaju da imate na raspolaganju nas komplet delova RK3290.
Samo onaj koji je doziveo neprijatnosti iznenadnog izliva vade u stanu zna kakvi
su to problemi. A svega toga ne bi bilo da je na vreme intervenisano! I Steta bi sa komple­
tom dojavljivaca bila daleko manja.
Sta je ustvari dojavljivac i iz cega se on sastoji? Pogledajte semu. Pre svega ima­
mo senzor. To je komad Stampane plocice sa spletom linija koje su spojene parne na jednu
stranu i neparne na drugu stranu, tako da obrazuju jedno polje koje je osetljivo na svaku
kap vode koja padne na plocicu. Otpornost senzora se odmah promeni. To se odrazi na
PNP tranzistor koji sa Ie kolom 555 cini jedno okidno kolo, takozvani "Smit triger", koji
aktivira zujalicu, odnosno zvucnik zujalice. lujalica pocne da zavija i tako nam da do
znanja da nesto nije u redu - da neSto pliva u vadi!
lujalica je apsolutno standardna, kakva se uvek pravi sa kolom 555. Jedino nije
standardan otpornik 3900 na pinu 5 sa elektrolitskim kondenzatorom 47J.tF i blink LE
To je novo, to je one Sto daje zavijajuo ton zujalici. Dosada se za zavijajuci ton
koristilo jOs jedno kolo 555. Sada pojednostavljujemo. Ovaj spoj mozete koristiti kod svake
zujalice, sirene kojoj zelite da date zavijaci ton alarma iii policijske, vatrogasne sirene iii
sirene hitne pomoci!
Da ponovimo. Imamo senzor za vadu. Leva strana seme sa tranzistorom i otporni­
cima od 100KO, dva komada ad 1.5KO i jednim od 4.7KQ, cini sa delom Ie kola 555, oki­
dno kolo, takozvani Smit triger. Druga polovina Ie kola predstavlja zujalicu sa elementima:
otpornicima 10KO i 100KO i konden- ri-----------------.
RESET +vcc
zatorom lOnF (O.OlJ.LF). Elementi ko­
4 8
ji daju prekidajuci, zavijajuei ton, su
INTERNAL
REFERENce blink LE dioda, otpornik 3900 i ele­
ktrolit 47J.LF.
Ostaje nam zvucnik. Nas sa- I THRESHOLD

SKQ
\1
GROUND
vet je neka bude !ito veei, jer veei
zvucnik daje jaci ton i obrnuto. Kazu I 5
da treba da bude 50-75 oma. Takav
se retko nalazi pa se snalazimo tako
da sa zvucnikom spajamo u seriju TRlGER 2
:II OUT
dadatni otpornik od 33 do 560. IIi ga
eak i ne stavljamo (pogledaj semu)!
Napajanje je iz baterije 9V,
ali nije mnogo ekonomicno. Uredaj u I
v. v , 10 A
praznom 0 u troSI m, sto ce za ____________________
h d
par desetina sati isprazniti skupu 9V Unutrasnji izgled NE 555
bateriju. lato bateriju koristite samo
96
11
+


CO

, i

;q-
c
0
0.
('I/)
-
co ..... 'Ie) U')
m
roo ('II
-
U>I!·17
-
U>lOOL uooe

w
,

" -".i1; ,.
'J
t
,
J
t
i .
'j

97
••II.llIlllrNl.III.III.11111111111Ii.
i
u nuzdi iii za probu. U radu najbolje koristiti mrezni ispravljac u vidu takozvanog adaptera
sa naponom od 12 V. Da dodamo da kod zavijanja sirene, potrosnja struje raste i iznosi SO
do 100 mA, Sto u stvari i nije narocito bitno jer toliku struju daje svaki adapter.
Na kraju, preporucujemo da elemente za zavijajuci ton koristite i kod drugih zuja­
lica sa NEsss koje su za drugu namenu. Isto vazi i za napomenu 0 koriscenju zvucnika. 05­
taje da preporucimo koriscenje relea za ukljucenje nekog drugog izvrSnog ureaaja, koje
imamo prikazano kod foto-relea (RK3092) iii akustickog prekidaca (RK3ss4).
Baterija 9V
lEe tip 6F22
Adapter - ispravljac, struje 300 iii SOOmA
Sadrzaj kompleta delova:
Stampana plocica .................................................................................................... 1
PloCica senzora ....................................................................................................... 1
Tranzistor BCss6, BCss7, BessS (standardni PNP) .................................................... l
IC kolo NEsss ......................................................................................................... 1
Blink LE dioda ......................................................................................................... 1
Podnozje IC kola, osmopinsko ...... , ........................................................................... 1
Zvucnik, 0.2W, 4n, Sn iii son ................................................................................. 1
Elektrolitski kondenzator, stojeci, 1OIlF, min. 16V ...................................................... l
Elektrolitski kondenzator, stojeCi 471lF, min. 16V ....................................................... l
Keramicki kondenzator 10nF (O.OlIlF), obelezen sa 103............................................. 1
Otpornik 300n (narandzasta-crna-braon-zlatna) ....................................................... 1
Otpornik 390n (narandzasta-bela-braon-zlatna) ........................................................ 1
Otpornik 1.sKn (braon-zelena-crvena-zlatna) ........................................................... 2
Otpornik 4.7Kn (zuta-Ijubieasta-crvena-zlatna) ......................................................... 1
Otpornik lOKn (braon-crna-narandzasta-zlatna) ....................................................... 1
Otpornik 100Kn (braon-crna-zuta-zlatna) ................................................................. 2
Lemni stubiei, 1 mm, posrebreni, muski. ................................................................... 6
Lemni kontakti, 1 mm, posrebreni, zenski ................................................................. 6
98
RK 3333 Rasterivac krtica
, tame
K
rtice su slatka mala stvorenja koja zive pod zemljom.
Veoma retko je moguce videti ih na povrsini. Ali,
gde se nastane veoma lako ih je primetiti po
iskopinama zemlje na travnjaku. Jedna krtica je
U stanju da unisti vise od 100 kvadratnih meta­
ra travnjaka za noe. Ukoliko ne zelite da se
vas travnjak naae u takvom haosu potre­
bno je zaStititi gao
Ovde Yam preporucujemo bitno
efikasniji metod od sipanja vode u krticine kana­
otrova, misolovki iii sta ti ja znam kakvih nacina da '
se mali uljez ukloni.
U engleskoj reklami za ovakav gotov ureaaj navodi se da je takav, elektronski
rasterivac krtica "green" - u prevodu nije stetan ni za koga, cak ni za malog nezvanog
gosta. Sjajna reklama, jedino je cena bila, dvadesetak puta veca od one koju Yam mi ovde
preporucujemo.
Ceo ureaaj je potrebno smestiti u vodonepropusnu kut;ju i pfitko ga ukopati u
baStu - tame gde su primeCene krtice. Otprilike svakih trideset sekundi ureaaj ee
proizvesti zvuk u trajanju od dYe sekunde, frekvencije od oko 330Hz. Primeeeno je da ovaj
zvuk izuzetno uznemirujuce deluje na krtice, tako da ee se ubrzo uputiti kod nekog
gostoljubivijeg domaana nego sto ste vi.
KoriSeenje kratkog tonskog signala u trajanju od dYe sekunde je potrebno da bi
baterija kojom napajamo ureaaj duze trajala. Apsolutno je dovoljno da ureaaj emituje ton
u trajanju ad dYe sekunde na svakih pola minuta. Potrosnja u "mirnom" stanju je svega
oko 2.smA, kada se koristi IC kolo NEss6 u CMOS verziji iIi eak 22mA kada koristimo
klasicno NEss6. U trenutku sviranja potrosnja je 120mA.
Dve polovine vee pomenutog IC kola NEss6 cine srz ovog malog ureaaja. ICla i
,IC1b su konfigurisani kao astabilni multivibratori, IC1a je zaduzeno za proizvodenje sporih
Impulsa koji daju taktod 30 sekundi, a lClb je zaduzeno za proizvoaenje brzih impulsa koji
ode zvucni signal frekvencije 330Hz. Vremenska osnova pulsa kod IC1a je odreaena
tpornicima R1 i R2 u konjunkciji sa kondenzatorom C1. Dioda Dl je neophodna da bi se
dozvolio kratki razmak izmeau dva pulsa. Bez nje, nas ureaaj bi radio tako Sto bi na svakih
petanestak sekundi proizvodio zvuk u trajanju od narednih petnaestak sekundi. Sa diodom
Je ovaj odnos fiksiran na 1:15, tako da na trideset sekundi imamo oko dYe sekunde zvu­
cnog signala.
Ukoliko bi zeleli da produzimo vreme trajanja zvucnog signala, potrebno je da
vrednost R1. Poveeanjem R2 poveeava se razmak izmeau dva signala. Odnos
isti, 1 prema 15, tako da ako poveeamo razmak na 60 sekundi, signal bi se cuo u
nju od 4 sekunde.
Vremenska konstanta za IC1b, zaduzenog za proizvodnju zvucnog signala, je
odreaena otpornicima R3 i R4, trimer potenciometrom Pl i kondenzatorom C2. Sa
postavljanjem klizaea trimer potenciometra u srednji polozaj vremenska konstanta Ce
99
I
I
I- .... ~
+!k­
c:r
c
~
I":
~
0:
T
!21
- Cl)1
~ I
'"
~
to
15 IIIi:
~
~
Jl
....
U
-
>
:!I+
C
....
u
ti -
III
'"
15
I ~
(
0
...
II
f.j
0-1
!5
0
~ I " "
I!)
u..
~

o
Elektriena Sema rasterivaea krtica
100
iznositi oko 3.3ms, sto znaci da ce frekveneija zvucnog signala biti oko 330Hz. Izlaz sa kola
IClb, sa pina 9 se vodi na bazu tranzistora Tl, koji ima funkciju pojacavaca signala za
zvucnik koji je spojen u kolu kolektora ovog tranzistora.
Elektrolitski kondenzator C3 koji je vezan paralalno sa napajanjem sluzi za deku­
plazu eelog kola.
lvucnik je impendanse 50 Q. Moguce je da ce doci do distorzije prilikom proizvo­
denja zvucnog signala, ali u nasem slueaju je ona potpuno nebitna. Tesko da ce krtice
izmedu sebe diskutovati 0 Hi-Fi kvalitetu Vaseg rasterivaea.
Uredaj ce te sklopiti tako Sto Ce te prvo umetnuti podnozje za IC kolo (bez kola,
naravno) i zalemiti gao Potom sve otpornike i blok kondenzator. Kod njih nUe bitna polari­
zaeija. Kod elektrolitskih kondenzatora mora se paziti na polaritet. Na njima ce te primetiti
da je sa jedne strane obelezen "minus" duz eele iviee elektrolita.
latim, treba montirati tranzistor, kod koga je veoma bitno da ga pravilno okrene­
te, kao i diodu. Kod nje je katoda obelezena sa crticom. Tek na kraju umetnite kolo u po­
dnozje. Budite pazljivi, u pitanju je CMOS kolo kOje lako mozete "ubiti" nepazljivim rukova­
njem. Preporucuje se da se pre diranja rukama ovakvih integrisanih kola uzemljite. Najje­
~
i ~
dnostavnije bi bilo da uhvatite rukom na par sekundi za nesto $to je uzemljeno, kao $to je
vodovodna slavina iii radijator, pod uslovom da nisu radeni plasticnim eevima.
Uredaj se napaja iz bloka od 8 baterija od 1.5V, tipa AA (LR06) koje proizvode
12V. Preporucujemo da uredaj ugradite u nepromocivu kutiju, obzirom da ga necete drzati
na poliei vee udvoriStu, basti, gde moze da padne i kiSa iii da ga zalijete zajedno sa travnja­
kom.
Prilikom ugradnje u kutiju, ostavite mesto na dnu kutije za zvucnik. Kutiju nemoj­
te busiti! Kada instalirate uredaj u dvoriste, okrenite ga tako da zvucnik ide ka zemlji.
Ukoliko zelite, dovoljno je samo kutiju staviti na zemlju, sa zvucnikom ka zemlji.
Bolja varijanta je ukopati ga 5-10 iii eak 15em u zemlju.
Sadrzaj kompleta delova:
Stampana ploCica .................................................................................................... 1
IC kolo, NE 556 CMOS ............................................................................................. 1
Rl, Otpornik, ugljenoslojni, lMQ (braon-crna-zelena-zlatna) ...................................... l
R2, Otpornik, ugljenoslojni, 22MQ (ervena-ervena-plava-zlatna) ................................. l
R3, Otpornik, ugljenoslojni, 4.7KQ (zuta-Ijubieasta-ervena-zlatna) .............................. 1
R4, Otpornik, ugljenoslojni, 10KQ (braon-erna-narandzasta-zlatna) ............................ 1
R5, Otpornik, ugljenoslojni, 3.3KQ (narandzasta-narandzasta-ervena-zlatna) .............. 1
Pl, trimer poteneiometar, mali, stojeei iii lezeei, 47KQ, PTlO ..................................... 1
Cl, Elektrolitski kondenzator, 2.21lF, min. 16V .......................................................... 1
C2, Blok kondenzator, 100nF, raster 5.08mm ............................................................ l
C3, Elektrolitski kondenzator, 471lF, min. 16V ........................................................... l
01, Dioda lN4148 ................................................................................................... 1
Tl, Tranzistor NPN, BC337....................................................................................... 1
lvl, lvucnik, 50Q ................................................................................................... 1
.Kuciste za 8 baterija od l.5V, formata AA ................................................................. 1
Kutija nije u kompletu delova
tOt
I
RK 3339 Rasterivac glodara
n azni glodari u kuCi, oko kuce, u ambaru, magacinu, firmi,
da budu vrlo neprijatni. Znaju da naprave veliku i ce­
sto nepopravljivu Stetu.
Sta da se radi? Ima vise resenja. Svako resenje ima svoje
dobre i lose strane. Najeesce se po kucama kod nas
sirom iii slaninom rasporede na
drzi macka koja je
zakleti neprijatelj miseva i sa kOjom nema sale. Samo macka mora da ima
obavezan pristup u svaki prostor !ito je cini nam se neizvodljivo. Tako ostaju ooze
na kojima misevi mogu kolo da vode.
Sledeea stvar su misolovke koje se sa
odredenjim mestima. I to ima svoju meru u upotrebi. Uglavnom trebalo bi da se ima i
desetak misolovki na raznim mestima. Da se redovno prazne od ulovljenih miSeva i pune
sa sirom iii slaninom. Misolovke prodaju u gvozdarama iii poljoprivrednim apotekama.
Problemje sto se na misolovku mozete i sami uhvatiti a da ne pominjemo kucne Ijubimce.
otrov je jedno od reSenja. Nije zdrav za Ijude, pogotovu za decu iii za domace
zivotinje. Ali je vrlo siguran. Ubija miseve sa garancijom. To je najcesce neka crvena pSe­
nica koja deluje kasnije na krvotok miseva. Nabavlja se u poljoprivrednim apotekama.
Najnoviji oblik zastite od miSeva je zaStita ultrazvukom. Nesto slicno kao protiv
pasa, komaraca iii krtica.
Da pojasnimo, mi ne unistavamo slatke male
miSeve. Mi ih rasterujemo. Mi sredinu, koju branimo od
njih, popunjavamo visokim tonom promenljive
frekvencije. Taj ton je necujan za Ijude. Njegova
frekvencija je iznad granice do koje Ijudsko uho
moze da cuje. Frekvencija tog tona je promenljiva
tako da se miSevi ne priviknu l1a nju. Taj ton je nesnosan za

Rasterivae je konstruisan sa IC ko­
10m NE555 kojeje opSte poznati oscilator, tajmer. Na nozicu 1dovodi se minus, ana nozice
4 i aplus pol napajanja. Kristalni, iii obieni zvucnik spojen je na izvod 3,
Napon se filtrira sa elektrolitskim kondenza­
torom
Sa trafoa vodi se kondenzator 220
preko elektrolitskog kondenzatora Oscilatorsku RC grupu
cini kondenzator 1 nF na pinovima 2 i 6 i otpornici 15Kn i 1
Kn na pinovima 6 i 7.
Napajanje je iz gradske mreze napona 220V.
Ispravljac ima transformator 1.9W sa 6V na
sekundaru i 4 diode u grecu za ispravljanje.
nF preko otpornika 15Kn na pin 5eime se Sig­
nal modulise sa 50Hz. Tako se na izlazu dobija
frekvencija zracenja od 20 do 40KHz sa korakom
od 50Hz.
102
220 v
01_04 = 1N4007
C5.J.t
hKn n
R3
Ie 1
1
NE555
±--.!
ljIF
2, • _.1
Elektricna sema veza rasterivaea glodara RK 3339Nekoliko reCi 0 zvucniku. To treba svakako da je visokotonski zvucnik. Neki piezo
zvucnik. Ako ga nema, posluzice i svaki mali zvuenik precnika 50-60mm koji svakako pred­
stavlja visokotonac. Pored piezo zvuenika za visoke tonove koje imamo po zvuenim kutija­
ma preporueujemo specijalnu ultra zvuenu predajnu kapislu UST 40T kOja je konstruisana
bas za 40 kHz i koja se u Radio klubu moze naCi u katalogu pod oznakom UST40T. Prilikom
pakovanja ovog kompleta, mi smo se odlucili upravo za ovu kapislu.
Ispitivanje gotovog uredaja moze se vrSiti pre svega frekvenc-metrom koji se
spaja na prikljucke zvucnika i treba da pokaze frekvenciju reda 20-40 KHz koja najvise za­
visi od vrednosti kondenzatora C1.
Drugi naein je manje taean i sastoji se u merenju naizmenicnog napona univerzal­
nim digitalnim instrumentom na transduceru. Napon je naizmeniean i za gore navedene
frekvencije je oko av.
I treci najjednostavniji naein je ugradnja tastera i kondenzatora C6. Pritiskom na
taster, kondenzator C6 od 10 nF spaja se paralelno kondenzatoru C1 od InF i u zvucniku
dobija ton visine 1000Hz sto je znak da uredaj radiI
Naravno, ne zaboravite da se ceo uredaj prikljucuje
na gradsku mreiu od 220V AC i da je taj napon opasan po
zivot!
'03
I 't
I
,
I
I
Ceo uredaj treba ugraditi u neku malu, adekvatnu plastienu kutiju, tako da
mozemo po zelji da usmerimo zvuk u odredenom praveu.
Vcr.
TI • .,holrl --Q----+--l
Conl,,1 'IDII'ge -Q--t--l
TJiggef --Q---I--j
Guo ResP.!.
NE555! LM555! MC1455
Monolitic Timer Circuit
.......---0-- Oischatge
OUlpUt
DIP8
Unutrasnji izgled i raspored pinova kod NE 555 u DIPS kucistu
Sadriaj kompleta delova:
Stampana plociea RK3339 ........................................................................................ 1
Transformator 1.9W, primar 220V, sekundar 6V........................................................ l
IC kolo NE555 ......................................................................................................... 1
Ultrazvucna kapisla, UST40T.................................................................................... 1
Podnozje osmopinsko LC ......................................................................................... 1
Diode lN4007 ........................................................................................................ .4
Rl,Otpornik, lKn (braon-erna-ervena-zlatna) .......................................................... 1
R2, R3, Otpornik 15Kn (braon-zelena-narandzasta-zlatna) ........................................ 2
Cl, kondenzator, keramicki, lnF (obelezen sa 102) ................................................... 1
C2, kondenzator, elektrolitski, lj.1.F............................................................................ 1
C3, C6, kondenzator, keramieki, 10 nF (obelezen sa 103) .......................................... 2
C4, kondenzator, poliester, 220 nF ............................................................................ 1
C5, kondenzator, elektrolitski, 1000j.l.F, min. 16V ....................................................... l
Taster, Tl13 ........................................................................................................... 1
Podnozje osiguraea, metalno ................................................................................... 2
Kabl dvopolni sa utikacem .......................................................... : ............................ 1
OSigurac, tromi, 100 mA .......................................................................................... 1
104
RK 3420 Antenski poiacavac za
UHF podrucie 40 dB
I os prijem televizijskog programa uslovljen je losim polozajim antena, dugackim i
I..tankim koaksijalnim kablovima sa velikim gubieima, velikim rastojanjima od pre­
dajnika eiji program zelimo da pratimo, nekada i losim TV prijemnicima.
Cesto smo prinudeni da koristimo samo sobnu antenu, a i ona ne moze da pruzi
niSta bolje rezultate. Moze da bude samo gore.
To se reSava sa jakim antenskim pojacavaeem sa regulaeijom pOjaeanja. Pre
svega da zapamtimo: sobna antena mora de se pomera kod promene kanala programa.
Drugo, kod jakih lokalnih signala dolazi do izoblicenja i nestabilnosti slike, pa pOjaeanje an­
tenskog pojacavaca mora da se regulise, da se smanji.
Kada je signal slab onda se pOjacanje "odvrne" do kraja i antena podesi na
najbolji signal.
Uprineipu antenu treba montirati na Sto visu tacku i podesiti na najbolju sliku pro­
grama koji zelimo da pratimo.
Visoko postavljena antena uslovljava veeu duzinu koaksijalnog antenskog kabla,
koji donos; slabljenje signala. Tako ispadne da one Sto dobijemo visinom izgubimo
duzinom kabla !!!
Resenje postoji. Mora se staviti dobar antenskl pojaeavae
Ce nadoknaditi gu­
bitke u kablu i joS pojaeatl slab signal koji imamo u anteni.
Uobieajeni pojaeavaCi imaju dva tranzlstora BFR91A.
Nas pojaeavae u kompletu delova RK3420 ima i treei speeijalnl ulaznl predpojaea­
vae izveden sa speeijalnim tranzistorom BFG65 ....____________..,
iii sa njegovom zamenom 250358, koji garan­
c
tuju minimalni sum od 1.8 dB.
Kod frekveneije ad 400MHz, Sto se vidi
iz prilozenog diagrama njegovo pOjaeanje je go­
tovo 40 dB, a kod 800MHz je jOs uvek 20 dB. BFR 91 A
Takav pojaeavac moze da se upotrebi
kod visoke krovne antene, a i kod neke sobne
antene uz ispravljae sa regulaeijom napona za
napajanje antenskog pojaeavaea, eime se pos­
tize regulaeija pOjacanja pojacavaea I izbega­
vanje krivljenja slike od prevelikog pOjaeanja,
e
c
Sto se ponekad desava.
b
Takode, speeificna stvar vezana za ov­
aj komplet je I to Sto se tranzistori, sva tri, spa­ BFG65
(2SC3358) jaju sa suprotne strane od uobieajene. Umesto
sa gornje strane, gde se vidi odstampan rapored
J
('
elemenata na stampanoj ploeiei, oni idu sa
donje strane, sa strane gde se nalazi bakrena
Raspored izvoda tranzistora
105
''''Ilk, ~ .•. ,,-. ,.j
~ ' .17'-­
lN4148
+15V
L2
TV ANT
ANTENA
-15V
Elektricna sema veza kompleta delova RK 3420
folija. Raspored spajanja se vidi na slid. Obratite paznju na polaritet samih tranzistora. Iz­
vod kolektora je bitno duzi od ostalih i okrenuti su na desno.
Ispravljac za antenski pojaeavac i druge slime naprave sa regulacijom napona,
ako vee nemate takav, mozete sami napraviti iz kompleta delova RK320S-12, koji se
posebno narucuje. Ovaj ispravljac je specifiean po tome Sto napaja pojacivac kroz koaksi­
jalni kabl, 7S-omski, koji inace iz antene salje 'TV signal u prijemnik. Takode, ima mo­
guenost podesavanja napona napajanja, ome mozemo podesavati pojaeanje.
Ukoliko se kod
r---------------------., sobne antene pojacivac
napaja na klemi "+15",
A[db] 'TV prijemnik se priklju­
35
I 16
"
1 I ! I.....
cuje na "'TV ANT" preko
dodatnog kondenzatora
30
od 100pF. Napominje­
mo, dodatnog, a ne on­
25
og CS, koji se nalazi na
elektricnoj semi.
120 I I i"¥' I I "" I
POjacavac se
115
montira u zajednicku
plastimu iii metalnu ku­
oI l----!
tiju za sobnu antenu a u
5 II
II
I I I I I I
I MHz snu kutlJu za spolJnu an-
o III tenu i smesta se na me-
o 100 200 300 400 500 600 700 BOO 9001000 f tar od antene, a isprav­
....__________________--' Ijac ostaje u drugoj kutlji
koja se smeSt:a pored te­
Dijagram pojaeanja u zavisnosti od frekvendje
levizora.
106
"
Sadriaj kompleta delova:
Rl, Otpornik 180 KQ (braon-siva-zuta-zlatna) .......................................................... 1
R2, Otpornik 680 Q (plava-siva-braon-zlatna) .......................................................... 1
R3, Otpornik 47 Q (zuta-Ijubieasta-crna-zlatna) ........................................................ 1
R4, Otpornik 68 KQ (plava-siva-narandzasta-zlatna) ................................................. 1
RS, Otpornik 330 Q (narandzasta-narandzasta-braon-zlatna) .................................... 1
R6, Otpornik 47 KQ (zuta-Ijubieasta-narandzasta-zlatna) .......................................... 1
R7, Otpornik 220 Q (crvena-crvena-braon-zlatna) .................................................... 1
Cl, C2, C3, C4, C4, KeramiCki kondenzator 4.7pF .....................................................,4
CS, Keramicki kondenzator 100 pF ........................................................................... 1
C6, Cl, CS, C9, Keramicki kondenzator 1 nF (obelezen sa 102) ..................................4
01, Dioda lN4148 ................................................................................................... 1
Tl, Tranzistor BFG6S, BFQ6S iii 25C33S8.................................................................. 1
T2,T3, Tranzistor BFR91A ........................................................................................ 2
L1, 2 navoja, 3mm preenik, zica O.5mm CuL
L2, 20 navoja, 3mm precnik, zica O.Smm CuL
(,)
BFG65
BFR 91
BFR 91 (2SC3358)
Nacn postavljanja tranzistora sa donje strane stampane ploCe
t07
,
!
,1:

, .. .....!II! 11111111111111 ilL I.i
RK3422
Jed nostava n
antenski poiacavac
Za auto radio-priiemnik, radio, TV, yoki
toki, FM...
v
C
esto se javlja potreba za jednostavnim a dobrim antenskim pojaeavaeem nezavi­
snim od frekvencije, a solidnog pOjaeanja. Upotrebom ovakvog antenskog pojaca­
vaea dobija se veca osetljivost prijemnika za duge, srednje, kratke talase. Naravno i TV
prijem na kana lima 2 do 12 se poveeava kao i prijem na ultra kratkim talasima (UKT) na FM
podruCju od 88 do 108 MHz. I na nekim radiotelefonima, koji rade na frekvecniji od 175
MHz moze se poboljSati kvalitet prijema odnosno kvalitetcelokupne veze.l neki CB uredaj
mogao bi da se modernizuje upotrebom ovog antenskog pojacavaca na prijemu.
Pojaeavac je jednostavan, on je apenodskog tipa, nema kalemova, nema podesa­
vanja. Dovoljno ga je ispravno spojiti i proventi rezultate. Nemojte previse oeekivati. Poja­
eavacem se sarno moze pojacati signal koji postoji. Nepostojeci signal nemoze se uciniti
cujnim.
Pojacavac treba sarno ispravno spojiti na prijemnik, antenu i napajanje i rezultat
neee izostati. Podesite prijemnik na odredenu frekvenciju i sve je gotovo. Probajte neku
slabu stanicu da primate sa i bez pojaeavaca. Uverite se sami u blagotvornost upotrebe
ovog jednostavnog pojacavaea.
Kod starijih prijemnika, koji imaju slabije potiskivanje AM signala preporueuje se
da kondenzator C1 sa 470 pF se smanji na sarno 10 pF. To je nekad potrebno ali najeesce
nije jer se stavljanjem kondenzatora od 10 pF smanjuje pojacanje na nizim frekvencijama.
Morate i na to misliti!
<2)
108
9-12V
R2
• 'I'
C2
t ~
11"'-0
IZLAZ
o II ,
C1
ULAZ
9-12V
Elektricna Serna veza univerzalnog antenskog pojacavaea
Kod prijemnika za duge, srednje i kratke talase (LW, MW i SW), koristi se sarno
nekoliko metara zice kao antena i nas mali pojacavac daje izvanredne rezultate.
Za precizno merenje pojaeanja antenskog pojaeavaea treba imati signal genera­
tor i cevni VF voltmetar pa meriti signal na ulazu i izlazu pojacavaea i videti rezultate. A oni
su sledeei - naponsko pojaeanje na 20 MHz je minimalno 30 dB, naponsko pojaeanje na
100 MHz je minimalno 10 dB i naponsko pojaeanje na 225 MHz je minimalno 5 dB.
Pojaeavac se napaja iz ispravljaea napona 9 do 12V i trosi 1 do 3 rnA. Moze se
koristiti baterija, ispravljac iii akumulator u automibilu. Kod ugradnje u automobil moze se
ostaviti uvek ukopcan, zbog male potroSnje struje a velikog kapadteta automobilskog
akumulatora.
Ulazna impendansa je 50Q do 300Q a izlazna je 50Q do 75Q.
Sadliaj kornpleta delova:
R1, Otpornik, 22 KQ, (crvena-crvena-narandzasta-zlatna) .......................................... 1
R2, Otpomik 100 KQ, (braon-crna-zuta-zlatna) ......................................................... 1
k R3, Otpomik 18 KQ, (braon-siva-narandzasta-zlatna) ................................................ 1
R4, Otpornik 1.2KQ, (braon-crvena-crvena-zlatna) .................................................... 1
C1,C2, kondenzator keramicki 470 pF ....................................................................... 2
. C3, Keramicki kondenzator 1 nF (obelezen sa 102).................................................... 1
T1, tranzistor BF199 .......................... : ..................................................................... 1
Stampana plocica .................................................................................................... 1
' Lemni stubici, posrebreni ......................................................................................... 6
109
.r.o
""'- . ,
" •••IIIIIIIIIIIIUl IIII-.al
RK3530
1)
Elektronska pticica
"--
Neki kazu kanarinac. Nisam strucnjak za
ptice, ali mogao bi da bude i Stiglic iii senica iii eak sla­
vuj i Sta znam koja ptica pevacica. Zato smo usvojili
naziv elektronska ptieica. Ovo nije nov komplet mi ga
imamo od pre dvadeset godina. Jedino se konstruk­
cija malo izmenila. Da budemo jasniji - danas je
komplikovaniji.
"Elektronska ptieica" su tri multivibratora,
sa tri puta po dva tranzistora plus sedmi izlazni tranzistor koji
pravi galamu! I to tako da prvi levi multivibrator sa tranzi­
storima T1 i T2, eiji se oblik oscilacija moze kontrolisati po­
tenciometrom P1, kontrolise drugi multivibrator sa T3 i T4, a
ovaj kontrolise treei multivibrator sa T5 i T6.
Rezultat rada ova tri multivibratora sa skladno odabranim frekvencijama i obli­
cima oscilacija vodi se na T7, koji je spojen kao izlazni tranzistor i koji pogoni zvucnik. Zvuk
pticice po zelji mozemo da menjamo trimer potenciometrom P1.
Spomenuli smo zvucnik. On je najCeSCe impendanse 4 do 8 Q. Kao zastita izlaz­
nog tranzistora od prevelike struje prouzrokovane malim otporom zvucnika, stavljen je ot­
pornik R12 od 33 Q, koji je nepotreban kada se koristi zvucnik veee impendanse od
20-50Q. Znaci sa zvucnikom koji imamo u kompletu, koji ima impendansu od 50Q umesto
otpornika od 33Q stavljamo komad zice.
Da se podsetimo Sta je to impendansa zvucnika. To je zbir otpornosti kretnog ka­
lema zvucnika koji se najlakse saznaje kada se omska otpornost pomnozi sa 1.2. Naravno,
ovo vazi kada na zvueniku nije napisano od koliko je oma!!!
Za napajanje se koristi baterija napona 9V iii jos bolje stara popularna Cetvrtasta
baterija napona 4.5 V koja dugo traje. Naravno ni neki mali mrezni adapter, nestabilisani,
sa naponom od 1.5 do 12 V neee biti loSe resenje, jer je njegova cena kao nekoliko boljih
baterija.
Kod spajanja delova, pocnite sa kratkospojnikom KS1 - komadom zice.
Graditelj elektronske pticice mora da pazi na polaritet elektrolitskih kondenza­
tora, diode, tranzistora i prikljucka za
bateriju.
Na kraju ugradite ga u ne­
ku atraktivnu kutijicu i koristite kao
kueno zvono na ulaznim vratima.
ItO
~ +
Q
Polaritet silicijumskih dioda tipa
1N4148
o
\LuJ
AC187 8C546
Raspored izvoda tranzistora AC187 i
BC546, pogled odozdo
Polaritet prikljucka za baterije tipa
6F22 , napona 9V
--{>I----
Anoda Katoda
c::::=::::I( ((c:::=0=»
111
, 1
r)
I",
' . , , ~
~
.
j
/
-"-,-,--,,u_#J
1.1
I
Preporucujemo Vam veliki izbor plasticnih kutija koje odgovaraju ovoj nameni, a
nalaze se u asortimanu prodavnice Radio kluba.
Sadriaj kompleta delova:
T1 - T6, Tranzistor, BC546 iii sliean, NPN tipa ........................................................... 6
T7, Tranzistor, BC337 iii AC187, NPN tipa ................................................................. 1
D1, Dioda, 1N4148.................................................................................................. 1
C1 - C4, Elektrolitski kondenzator, stojeei, 47flF, min. 16V .........................................4
C5, C6, kondenzator, keramicki, 47 nF (obelezen sa 473) .......................................... 2
PI, Trimer potenciometar, 47 - 50 KO ......................................................................1
R1, Otpornik, ugljenoslojni, 1/4W, 2.2 KO (ervena-ervena-ervena-zlatna) ................... 1
R2, R3, R8,Rll, Otpornik, ugljenoslojni, 1/4W, 4.7 I(Q (zuta-ljubieasta-ervena-zlatni3) 4
R4, R6, R7, Otpornik, ugljenoslojni, 1/4W, 1 KO (braon-erna-ervena-zlatna) ............... 3
R5, Otpornik, ugljenoslojni, 1/4W, 15 KO (braon-zelena-narandzasta-zlatna) .............. l
R9, Otpornik, ugljenoslojni, 1/4W, 1.8 KO (braon-siva-ervena-zlatna) ......................... l
RIO, Otpornik, ugljenoslojni, 1j4W, 22 I(Q (ervena-ervena-narandzasta-zlatna) .......... 1
R12, Otpornik, ugljenoslojni, 1/4W, 33 0 (narandzasta-narandzasta-erna-zlatna)........ l
Stampana plociea .................................................................................................... 1
Zvucnik, 50mm, 500, 0.5W ..................................................................................... 1
Prikljucak za bateriju 9 V ......................................................................................... 1
Obelezavanje kondenzatora
Kapacitet Obelezavanje J,lF PF
1nF 102 In 0.001 1.000
1.5nF 152 InS 0.0015 1.500
4.7nF 472 4n7 0.0047 4.700
10nF 103 10n 0.01 10.000
33nF 333 33n 0.033 33.000
47nF 473 47n 0.047 47.000
100nF 104 lOOn 0.1 100.000
220nF 224 220n 0.22 220.000
680nF 684 680n 0.68 680.000
e U spornim slucajevima koristiti C-metar
112
RK 3531 Ding - dang - dong
elektronsko, troglasno zvono
V
rio je 'nteresantno OYO zvono, Jer 'rna tr, .. .
tona i tri tastera, naravno po zelji vlasni- •
ka! 5e priti5ne "'ster, dob'ja se i= 11. t J
melodlcan zvuk, naJvlsl od sva tn. Kada se pn­
tisne drugi taster, zajedno sa prvim zvukom ,
javiee se drugi, neSto dublji i jaCi zvuk. Najzad
pritiskom na treCi taster, posle prvog i drugog zvuka, javice se i treCi najaci i najdublji zvuk !
Vrlo zanimljivo, naravno, ali i prakticno .
Evo u eemu je ta praktlcnost. Zamislite jednu mnogobrojnu porodieu sa rodite­
Ijima i decom. Pa zatim sa bakom i dekom. Onda je lako zamisliti da takva porodiea ima do­
sta posetioca. Zata, ako odjekne samo prvi, najvisi, zvuk, onda je ta znak da deeu trazi ne­
ki njihov drugar iii drugariea, na primer. Ako se cuju dva zvuka, onda bi neko zeleo da se
vidi sa bakom iii dekom, iii sa oboje. I, naposletku, ako se cuju tri zvuka, onda je to znak da
se trazi glava porodiee, otae iii majka, Sto je skoro svejedno. Ne verujemo da je tako neSto
poznato nasim graditeljima ali, ida ce neko poricatl prakticnost ovog troglasnog zvona!
Vs
'3
SAE 800
1.2V
I
Tone 1
Tone 2. 'Curr nt DAC
e
.. and . --- . Q
Tone 3
Cose Rose L GND IE001021
I
Unutrasnja blok sema integrisanog kola SAE800
IIJ
I
,
'I' I
IStop
Logic
Unit
Test
.J...
16 I


..=:J..
Junction
Control
LOUdness-I
Generator IT
150'C 170'C
Logic Power
GND GND
! r.-l
R2
R1
C3
D1
3
7
SAE
800
21-1-...,
Elektricna Sema veza troglasnog gonga RK3531
Ovakvo zvono je takode upotrebljivo i u stanovima gde zive dye iii tri porodice.
Mozda ce se neko od starijih graditelja setiti pozorisne komedije "Zajednicki stan" Dragu­
tina DobriCanina koja je bila svojevrstan hit 50-tih godina.
Napominjemo da, ako nije potrebno "Iegitimisanje" posetioca, onda se moze kori­
stiti samo jedan taster kojim ce se ukljucivati jedna zvucna kombinacija. Na vama je da iza­
berete jednu od tri ponudene mogucnosti.
Svi ovi zvucni efekti proizvode se integrisanim kolom SAE800 koje je proizvod ne­
macke firme "Siemens". Ista ova firma je proizvodac kola SAB0600-SAB0602 koja su sada
zastarela u odnosu na ovo najnovije.
Evo, najkraee, osnovnih karakteristika ovog kola:
o Funkcija: elektronsko proizvodenje zvuka sa jednim, dva iii tri tona, zavisno od
broja upotrebljenih tastera
o Ulaz: do tri tastera
o Izlaz: trajanje zvuka 4.36 sek. za 1. ton, 5.53 sekundi za 2. ton i 6.69 sekundi
za 3. ton
114

o Zvucnik: 4 do 8 Q
o Snaga: maksimalno 650 mW
o Napajanje: 3-18 V, maksimalna struja 750 mA
A sada, evo kako to radio U samom kolu postoji takozvani takt generator cija se
ueestanost odreduje otpornikom R3 (10 KQ) na izvodu 5 i kondenzatorom C4 (4.7 nF) na
izvodu 6. Prema obrascu
f = 0.63
RxC
frekvencija ce biti 13.200 Hz priblizno. Zatim nastupaju tri delitelja frekvendje
koji proizvedenu frekvenciju dele sa 20,24 i 30. Nije tesko izracunati da ce se dobiti tri
nove frekvencije
1. 13.200: 20 = 660 Hz Sto je ton e2
2. 13.200: 24 = 550 Hz Sto je ton cis 2
3. 13.200: 30 = 440 Hz sto je Ai iii kamerno A
Ako smanjujemo vrednost otpornika R3 do 6.8 KQ, dobicemo viSe tonove i,
obratno, povecanjem otpornika R3 dobieemo dublje tonove.
Pritiskom na taster 1, krenuce najvisi ton, e2 i posle 1.16 sekundi cuce se ton 2,
cis2, posle 2.23 sekunde krenuce najdublji ton ai, ion ce prestati da se cuje posle 6.69
sekundi. Posle 7 sekundi, moze se opet pritisnuti neki od tastera radi ponovnog zvonjenja.
Ko bude sagradio ovo zvono , uverice se da je zvucni utusak stvarno prijatan.
Najdublji zvuk je najaci, srednji je slabiji dok je najviSi najslabiji i njihov odnos
snaga je sledeCi T3 : T2 : T1 1:
0.89: 0.67. Envelope 01 maximum amplitudes ollhrea
on Q (time scala lor
Za kraj evo nekoliko save­
ta za prakticnu upotrebu ovog troz­
vucnog zvona.
Najbolje koristiti zvucnik
impendanse 8Q, a moguca je upo­
treba zvucnika vece impendanse,
Cak do 50 Q zavisno od snage i
Ijenog zvucnog efekta. Trimer po­
tenciometrom Pi (10 KQ) podesa­
va se jacina zvuka. Zapamtite, zvu­
cnik veeeg preenika daje jaci zvuk i
obratno.
Za napajanje je dovoljan
napon od 9V, Sto daje dovoljnu
snagu zvuka.
Sto se tice izvora napaja­
nja, postoje dYe mogucnosti, ba­
terije iii ispravljac. Ovo kolo moze
se napajati naponom od 3 do 18 V
1EOO102.!1
liS
Ratio 01 maximum ampllWdes
M3 : M2 : Mil: 0,89 : 0,67
i
• I
Next Trigger possible
"''''''''··'''''1111:
I
j

',I
)
"
"
'
I
pa eak i sa dYe male baterije napona 1.5 V.
Ako se koristi jedan taster uz pristojnu zvucnu snagu, preporucuje se blok baterija
napona 9V IEC oznake 6F22. Taster za ukljucivanje kod baterijskog napajanja 'obavezno
se ukljucuje u "+" (plus) pol napajanja, a tasteri za 1, 2 iii 3 tona se po zelji na kratko
spajaju! Pri koriseenju dva, iii tri tastera, sa vecom zvucnom snagom, upotreba dovoljno
jakog ispravljaca je neminovna. Pozeljna je dobra filtracija i Sto bolja stabilizacija ispravlje­
nog napona.
Unasoj izlozbenoj vitrini sa tri tastera koristimo adapter za 1000 rnA za napajanje
zvona. Sa slabijim adapterom, ispravljaeem, zvuk zvona bio je izoblicen i nestabilan.
Spisak sadriaja kompleta delova RK3531:
IC1, Integrisano kolo SAEBOO ................................................................................... 1
Dl, D2, Dioda lN414B ............................................................................................. 2
Rl, R2, R3, Otpornik, 1/4W, 10 Kn (braon-crna-narandzasta-zlatna) .......................... 3
R4, Otpornik 1/4W, 6.B Kn (plava-siva-crvena-zlatna) ............................................... 1
Pl, Trimer potenciometar, mali, lezeci 10 Kn ............................................................ l
Cl, Elektrolitski kondenzator 10 !iF, min. 25V ........................................................... 1
C2, C3, Blok iii multilajer kondenzator 100nF (obelezen sa 104 kad je multilajer) ........ 2
C4, Keramicki kondenzator4.7 nF (obelezen sa 472) ................................................. 1
Stampana plocica .................................................................................................... 1
Taster .................................................................................................................... 1
1 ~ 1 1 ] [ 1 ]
KLUB
Timocka 18, Beograd
Tel: (011) 2835-704, 2835-239
Fax: (011) 2835-977
http:\\www.radioklub.co.yu
Email: office@radioklub.co.yu
116
"
I ~ ! I
dnu ruku u dzepu, gumene cipele, suv pod i da stalno misli na opasnost. Zbog svega toga
predvidena je i plasticna kutija u koju lepo staje ceo iJredaj.
Sadriaj kompleta delova:
Rl, Otpornik, ugljeni, 2W, 47Kn (zuta-ljubieasta-narandzasta-zlatna) ............... : ......... l
R2, R3, Otpornik, ugljeni, 1/4W, 100Kn (braon-crna-zuta-zlatna) ............................... 2
R4, Otpomik, ugljeni, 1/4W, 4700. (zuta-Ijubieasta-crna-zlatna) ................................. 1
R5, Otpornik, ugljeni, 1/4W, 220Kn {crvena-crvena-zuta-zlatna) ................................ l
R6, Otpomik, ugljeni, 1/4W, 470Kn (zuta-Ijubieasta-zuta-zlatna) ............................... 1
R7, Otpornik, ugljeni, 1/4W, 6BKn (plava-siva-narandzasta-zlatna) ............................ 1
RB, Otpornik, uglj.l/4W, 33Kn (narandiasta-narandzasta-narandzasta-zlatna) ........... 1
Pl, Trimer potendometar, mali, lezeo, lKn..............................................................
1
Cl, Elektrolitski kondenzator, 100!iF, min. 25V.......................................................... 1
Dl-D4, Diode lN4007 ............................................................................................. 04
D5, Zener dioda 10V, ZF serija, Oo4W .......................... : ............................................ l
Tl, Tranzistor BC546B ............................................................................................. 1
IC1, Operacioni pojaeavac serije 741 ........................................................................
1
Thl, Tiristor, TIC106M............................................................................................,1
. LDR, Foto otpornik LDR07P........................................ , ............................................. 1
Stampana sasija ................................................ , ........ ............................................. 1
Redne stezaljka, dvopolna ....................................................................................... 2
Redna stezaljka, tropolna ......................................................................................... 1
Kutija, plasticna, tip KG523 iii 524 ............................................................................
1
KabJ za napajanje...................................................................i" ................................1
I
119
I
(
I
RK 3553 Svetlo za vikendicu
O
vo je u stvari, automat za ukljueivanje svetla u vikendiei da lopovi misle da ste pri­
sutni, to je automat za ukljueivanje svetla u izlogu, ovo je automat za ukljucivanje
sigurnosnog svetla na stepeni51:u, ovo je one 51:0 samo graditelj moze da zamisli i da nade
neku novu primenu.
Naprava je jednostavna. Pogledajmo elektricnu Semu veza. Osnovna je stvar foto
otpornik koji se oznaeava,skracenicom LOR, poreklom iz engleskog govornog podruqa "li­
ght dependent resistor", Stoprevedeno na nas jezik znao otpornik zavisan od osvetlenja.
On ima osobinu da kada nije osvetljen ima veliku otpornost, proseeno 1 Mn, a kada je 05­
vetljen ima malu otpornost, proseeno 1 !<n. Inaee on se erta kao otpornik, taenije kao tri­
mer potendometar na koji su upuCene dYe streliee koje predstavljaju svetlosne zrake.
Kad je svetlo, po danu, mala otpornost foto otpornika spaja gejt na kratko i tiristor

provodan pa kroz njega ne teee nikakva struja, odnosno sijaliea ne svetli.
Kada padne mrak, otpornost fototpornika je velika, gejt nije na kratko spojen na
masu, 51:0 omoguCava da se preko trimer potendometra na gejtu dobije neki napon ,J
vara tiristor, kroz koji sada tece struja i sijalica svetli. \
Oa se podsetimo. Tiristor radi samo sa jednosmernim naponom. Zato nam ,
dioda 1N4007, Dna je spojena u polutalasnom spoju iii kako se jOs kaze radi kao jednos­
tran ispravljae. Dna ispravlja samo jednu poluperiodu od 220V, pa tako prikljueujemo sijal­
ieu koja sada radi na samo 110V, iako je predvidena za napon od 220V i tako moze da radi
godinama.
Hajdemo dalje. Otpornikod 12u Kn siuzi zato da gejt nemoze da dobije t1irektan
napon sa anode tiristora. Znao, on ima zastitnu primenu,a u isto vreme ogranieava sa po­
teneiometrom opseg osetljivosti svetlo - mrak.
Akozelite da ukljueujete neki snazniji potroSae, reeimQ'i>!log sa desetak sijalica, a
ne samo jednu sijalieu, onda umesto sijaliee stavite 110 V jednosmernog napona i
sa kontaktima koji su predvideni za odgovarajucu strujLl':'!I.Iaravno, moze se upotrebiti i
rele za manji napon sa odgovarajucim predotpornikom.
T106
TO-128
Pogled odpozadi!
Raspored izvoda i tiristora n06 iii C106
120
220 ....
lN4007
a
--...
LOR
--...
Elektricna Sema kompleta delova RK 3553
Osetljivost uredaja, iii bolje reeeno momenat ukljueenja svetla regulise se trimer
poteneiometrom od 1Mn.
Uredaj moze da se montira u malu kutiju od plastike a stavlja se na suvo mesto
samo nama pristupacno radi podesavanja osetljivosti na svetlo i sig­
urnosti uopste.
?ito se tice plasticnih kutija, u prodavniei Radio kluba u sva­
kom momentu ima veliki izbor razlieitih tipova.
Naravno, ne zaboravite da se ceo uredaj prikljucuje
na gradsku mrezu od 220V AC i da je taj napon opasan po
zivotl ( ,
Sadrzaj kompleta delova RK 3553:
v v 1
. 1. Stampana ploeica RK3553 .................................................................................. ..
2. Foto otpornik LOR 03M iii MPY7P .......................................................................... 1
3. Trimer poteneiometar lezeci, 1Mn ........................................................................ 1
4. TiristorT1060 iii C10601 ..................................................................................... 1
5. Oioda 1N4007 ....................... : ............................................................................. 1
6. Otpornik 120 Kn (braon-ervena-zuta-zlatna) ......................................................... 1
7. Redne stezaljke dvopolne za 51:ampu, AK2 ............................................................ 2
Kabl za prikljueak na mrezu, sijalieno grlo i sijalica se ne isporucuju u kompletu.
".,I'..
121

..... . " .•".. . .'
..
Ii
J)
J
1

RK 3566 Stepenisni automat
O
va
j
automatje namenjen osvetljavanju stepeniSta u stambenim zgradama. Ovakvi
automati koriste se za 5 do 6 sijalicnih mesta. Kako to radi: pritiskom na taster na
stepenistu aktivira se vremenski automat koji upali sijalice na 2-3 minuta. Vi se penjete i
posle drugog iii treeeg sprata ponovo pritiskate dugme, odnosno ponovo a ktivi rate tajmer,
vremenski automat. Tako do treceg - cetvrtog sprata. Za spratove vise od petog obicno se
stavlja sledeci automat.
Kako se to spaja? Jednostavno, blok sema prikazuje kako se automat spaja sa
tasterima, sijalicama i strujom u zato predvidenom ormaricu na stepenistu koji po pravilu
mora da je odvojen od ormarica sa strujomerima. I obavezno je predvideti jed no kuciste
topljivog osiguraca za patronom osiguraea od SA. Naravno da je i savremeni automatski
elektromagnetno-termicki osigurac uvek dobro dosao. ZaSto da ne, takav automatski osi­
gurac, pored toga sto je savremen, je i daleko jednostavniji za upotrebu. A zaSto osigurac,
pitaee se neko. Oa zastitimo tiristor u automatu da ne pregori kod pregorevanja sijalice.
Kad smo pomenuli pregorevanje sijalice, moramo da kazemo da kod upotrebe
ovakvog stepenisnog automata, retko dolazi do toga. U nekoliko godina da se mora pro­
meniti neka sijalica. Pitate se kako je to moguee. Jednostavno, sijalice rade u polutalasnom
rezimu preko diode 1N5408. Zapravo na njma je umesto uobieajenih 220 VAC, sada samo
110 V AC, Sto deluje umirujuce. Sijalice se slabije greju, slabije doduSe i svetle ali zato traju
vise godina. Pozeljno je staviti sijalice od WOW i hodnik ce biti dobro osvetljen, a sijalica ce
zaista trajati veoma dugo.
Par objasnjenja 0 elektricnoj Semi veza. Napon napajanja 220V sa faze Fpreko is­
pravljacke diode 1N5408 i sijalica smestenih na stepeniStu, dobija tiristor TIC 106M na
anodu a katoda je spojena za nulti vod izvora od 220V. Vremensku konstantu ( ovo je
tajmer) cine otpornici od 200 KO i elektrolitski kondenzator od 470).lF. Potenciometrom od
2 Kn i otpornikom od 820 0 regulise se vreme startovanja tajmera od 15-20 sekundi do 5
iii 6 minuta. kondenzator vremenske baze od 470 j.LF puni se preko tastera smestenih na
stepenistu i otpornika od 2200 sa jedno­
smernim naponom od 110V sa diode
1N5408. Taj napon na kondenzatoru za
par sekundi punjenja dostigne 155V. Pri
tome se postigne struja od lA, pa se ot­
2200 i zagreje malo. Zato koristi­
mo zieani u keramickom kuCiStu, snage
5W.
Znaci, pritisnemo taster, kon­
denzator se napuni na 155 V i preko ot­
pornika od 200KO, taj napon ide na gejt
tiristora koji se otvori i upale se sijalice.
Keliko se kondenzator brzo ili sporo pra­
zni, zavisi od trimer potenciometra od
2Kn kojim se odreduje vremenska kon­
122
220­
lN5408
220Cl
9
200KCl
+
6
220flf
Elektricna sema veza stepenisnog automata RK 3566
stanta, odnosno vreme svetljenja sijalica, i tako opet posle drugog sprata, odnosno posle
eetvrte - pete sijalice.
To sto ovaj automat Stedi elektricnu energiju mislimo da nije tako bitno. Sitno je
da stedi sijalice koje su u ovom spoju stvarno dugotrajne.
Inace da pomenemo da je ovo elektronski automat. Ima i elektromehanickih. Oni
umesto tiristora imaju rele. I najzad najstariji, koji su jos u prodaji, su mehanicki stepenisni
automati sa satnim mehanizmom.
Onaj koji poznaje i prati nase komplete delo'la naci ee veliku slicnost ovog kom­
pleta sa RK3560 Tiristorskim migavacem i sa RK3561 Plivajucim svetlom.
'2J

tiiiilaai 1111 7i ,
I
SA lit: _
I I 220
...... 91
Blok sema vezivanja stepenisnog automata RK 3566
Sadriaj kompleta delova:
Stampana plocica RK3566........................................................................................ 1
Tiristor TIC106M ..................................................................................................... 1
Dioda 1N5408 ......................................................................................................... 1
Elektrolitski kondenzator 470 J..lF, 200V, radijalni ....................................................... 1
Redna stezaljka sa 3 izvoda, AK-3 ............................................................................ 2
Trimer potenciometar, veliki lezeci, PT15NV, 2KO iii 2.5KO ........................................ 1
Rucica trimer potenciometra .................................................................................... 1
Otpornik keramiCki, 5 W, 220 0 ...............................................................................1
Otpornik 1/4 W, 200 KO, (crvena-crna-zuta-zlatna) ................................................... l
Otpornik 1/4 W, 820 0, (siva-crvena-braon-zlatna) ................................................... 1
It4
"9:::;,.;;:;'
vaj mali adapter je predviden
smanjenje mreznog
nov na 110V. To je
rll"ltrebno uredaje
su napon od
za
u americki napon od 110-117-
prema potrebi, do maksimlanog op­
. mnogo pogresiti.
T0220AB
K 3568 Adapter 220V na 110V

je za

sa
f
za americke
predvideni za

, '"
V. Da napomenemo da je
;.,
j
uredaj predviden SA­
termicka opte-
Znaci on pretvara
mreze koji je 220 do
If'
od 1600W. Preporucuje se da u sluea­
potrebe na trijak montirate mali hladnjak, kako bi
lakSe disipirao koju proizvodi pri vecim snagama - pri
opterecenj u.
Taean napon se podesava trimer potenciometrom u granicama od 80 do 130V. Za
nameStanje tacnog napona potrebno je imati voltmetar za naizmeniean napon za merno
podrucje maksimalno 150 V.
Ukoliko nemate voltmetar, stavite trimer potenciometar u srednji polozaj i necete
Elektricna serna uredaja je skoro jednaka sa regulatorom osvetljenja RK 3562.
Razlikuju se sarno vrednosti otpornika i na na semi ovog adaptera su neki novi elementi. To
je pre svega VDR otpornik (iii varistor, kako se naziva) Roji treba da izazove nestanak na­
pona 110V kod prekoracenja istog od preko 150V. Tacnije reeeno, kada napon poraste
preko 150V otpornost VDR otpornika se naglo smanji i dolazi do poveeanja struje i prego­
revanja osiguraea O.
1/
1
TIC 246
t
Al A
Izgled i raspored izvoda trijaka TIC246
/
ItS
,/
;!?
••IIIII.JI
nov AC
IZLAZ
loon
VDR 150V
100nF
ULAZ
220VAC
STAMPANA PLOCICA
Elektricna sema adaptera RK 3568
U svakom slueaju sa obzirom na slicnost preporucujemo Yam da prOOtate pogl­
avlje RK 3562 Regulator osvetljenja, brzine elektricne busilice, regulator lemilice.
Sadriaj kompleta delova:
Otpornik, 220KQ, (crvena-crvena-zuta-zlatna) ......................................................... 1
Otpornik 2.2KQ, (crvena-crvena-crvena-zlatna) ........................................................ 1
Otpornik 100Q, (braon-crna-braon-zlatna) ................................................................ 1
Varistor, VDR otpornik 150V .................................................................................... 1
Trimer potenciometar, mali, lezeCi iii stojea, 100 KQ ................................................. 1
kondenzator, keramicki, 10 nF, obelezen sa 103 ....................................................... 1
kondenzator, poliester 39-56 nF, 400V, raster 15 mm................................................l
kondenzator, poliester 100nF, 630V, raster 15 mm .................................................... 1
Trijak TIC246, 15 A ................................................................................................. 1
Dijak DB3 iii BR100 ................................................................................................. 1
Nosac osiguraea PL12100 ........................................................................................ 1
Osigurac T16A, 5x20mm, tromi ................................................................................ 1
Stampana plocica, RK3562 ispravljena na 3568 ......................................................... 1
126
I ~ I I I
RK 3780 Interfon - bebi siter
' ~
,Kao osnova za ovaj interfonski uredaj uzeta je proverena sema iz knjige "Mala skola
. elektronike TN sistem", 4. dec na strani 28. To je bio interfonski uredaj za cetiri go­
Vorna mesta.
Uprincipu sve smo prihvatili od pomenutog uredaja, ali smo se ogranioli na
,
govorno mesto, na stan i kapiju. Na kapiji vee ima zvono kOje koristimo za poziv a na
nasem tasteru na interfonu predvideli smo taster za elektricnu bravu! )
Da nastavimo. Pojaeavac je sa TBA800. Provereno kolo i proverena sema. Ali za
'I
Svaki slucaj, paralelno napajanju stavljen je elektrolitski kondenzator od 1000)lF, da
lnterfon ne proosciluje na nekim visokim i necujnim frekvencijama. Kada osciluje na niskim
'frekvencijama to se cuje kao piStanje, a kada je na visokim frekvencijama onda kolo po­
It 'I"
vuce jaku struju i greje se do pregorevanja. lato treba staviti instrument u kolo napajanja i
utvrditi da isto bez signala ne trosi nikakvu struju. U protivnom traziti razlog oscilovanja i
Isti otkloniti.
la veeu ulaznu osetljivost, neophodnu za interfonski uredaj, potrebno je dogra­
diti predpojacavacki stepen. Pode15avanjem regulatora jaone zvuka moguce je
nivo signala iz predpojacavaea. U tacki spajanja otpornika 2.2Kn i 5.6Kn moze se po
potrebi vezati jedan elektrolitski kondenzator 100,..F/16V prema masi. On je nacrtan na
elektricnoj semi veza, ali ga nema na montaznoj, na Stampanoj sasiji, a ne nalazi se u kom­
delova. Takav elektrolitski kondenzator predstavlja dopunsku filtraciju u slueaju pri­
mene ispravljaea sa nedovoljno filtriranom strujom.
Spomenuli smo ispravljac. Mozete ga sami praviti, 15to je, mislimo skuplja verzija,
a mozete kupiti nov, gotov kakav se koristi za tranzistorske uredaje, a za napon od 3 do
12V i struju 0.3A odnosno 300mA.
NeSto 0 zvucnicima. Nama za interfon su potrebna dva. Jedan u stanu a drugi na
kapiji. Mi smi predvideli dva malena zvucnika od lOOn. Stavljanjem veCih zvucnika menja
se karakter zvuka pOjacala. U svakom slucaju mozete probati sa drugim zvucnicima. Ot­
pornost, impendansa zvucnika nije bitna u ovom slueaju. Jer mi kod interfona radimo sa
maJenim izlaznim snagama. Nema tu onih 5W koje ovaj pojaeavac daje kod 24V j 8n
zvucnika. Uzgred, impendansa zvucnika je njegova omska otpomost puta 1.2!
Kada se ovakav pojaeavac koristi za muziku onda je izlazni kondenzator C3 ad
1000,..F. la interfon on je 100,..F. Nama treba telefonska razumljivost a ne HI-FI!
la spajanje govornog mesta na kapiji koristimo oklopljen kabl, mikrofonski kabl,
a moze i antenski koaksijaJni kabl koji ima bolje mehanicke kvalitete.
Taster prijem-predaja nalazi se na kutiji sa zvucnikom. Kutija moze biti plasticna
iii metaIna. Izbor je vrlo sirok. lice neka budu Sto kraee i problema sa brujanjem neee biti.
Ustvari taster prijem - predaja ima crno dugme. Crno dugme ima i taster za elek­
tricnu bravu za koju se koriste kontakti 2 i 3 iii 5 i 6. Postoji moguCnost, preporuka, da se
ova dva spoje u paralelu zbog veee struje koju brava povuce! Sivo, krajnje dugme je prek­
Iopnik za ukljuOvanje i iskljuovanje napajanja interfona. Koriste se kontakti 2 i 3.
Oba tastera i prekidac su ustvari preklopnici dva kontakta u dva polozaja, Sto se
vidi na prilozenoj slid.
127
1/
""'*_"""'101",,'"11.11•.11:1 II!!. I.lliilS j ua lill -Inl'I"
I
-1
I
l00t'F , , ..... , ,
...·..·11;..-·..----.
o
1500
5.6kO
I
2
.2nF
3 2
,
TBA
8 9
1
Elektricna Sema veza interfona
Za eliminisanje upadanja radio programa (uglavnom program lokalne radio
stanice) koristi se kondenzator od 1nF postavljen izmedu klizaca poteneiometra i mase.
Na kraju da se presliSamo:
1. Koristi se postojece zvono na kapiji za poziv!
2. Na signal zvona ukljucimo desnim prekidacem (sivo dugme) interfon.
3. Pritisnemo taster (emo leva dugme) i govorimo, pitamo ko to zvoni!
4. Otpustimo taster i slusamo sta posetilae ima da nam s aopSti.
5. Pritisnemo srednji taster (erno dugme) za elektricnu bravu i pustimo posetioea
6. Iskljucimo interfon (sivo dugme)
7. Ako ne iskljucimo interfon cujemo buku iz hodnika iii sa uliee!
Takode, ovaj komplet mozemo koristiti i kao Bebi-siter aparat. Umesto na kapiju,
govomo mesto montiramo kod naseg mladog ukueana, a eentralu kod sebe. Na taj nacin
mozemo ga cuti sve vreme ukoliko drZimo uredaj ukljucen.
6

4
r4i Iii
• • •

I I I
.25. •
• • •

,
.36.11.
• • •
128

_Sadliaj kompleta delova:
Integrisano kolo TBA800......................................................................................... 1
Tranzistor NPN ( BC107, BC 109 ) ........................................................................... 1
Otpornik 1/4W, 10 (braon-erna-zlatna-zlatna) ........................................................ 1
Otpornik 1/4W, 560 (zelena-plava-erna-zlatna) ...................................................... 1
Otpomik l/4W, 1500 (braon-zelena-braon-zlatna) .................................................. 1
Otpomik 1/4W, 2.2 Kn (crvena-crvena-crvena-zlatna) .............................................. 1
Otpornik 1/4W, 5.6 KO (zelena-plava-ervena-zlatna) ................................................ 1
Otpomik 1/4W, 39 Kn (R1) (narandzasta-bela-narandzasta-zlatna) ........................... 1
Otpomik 1/4W, 75 Kn ( R2 ) (1jubicasta-zelena-narandzasta-zlatna) ......................... 1
Poteneiometar logaritamski, 50 Kn.......................................................................... 1
kondenzator keramicki, 470 pF ( na plocid greskom pise 47pF) ......................... 1
kondenzator keramicki, 1nF (obelezava se sa 102) ................................................... 1
kondenzator keramicki, 2.2 nF (obelezava se sa 222) ............................................... 1
kondenzator 0.1 )IF = 100nF (obelezava se sa 104) ................................................. 1
kondenzator 0.22 )IF ( Cl i C2, na plocid greskom pise 4.7)lF) .......................... 2
Elektrolitski kondenzator, 100 )IF/16V stojeei ........................................................... 3
Elektrolitski kondenzator, 100 )IF/16V lezeci............................................................. 1
Elektrolitski kondenzator, 1000 )IF/16V lezeci ........................................................... 1
Zvucnik 0.25W, 500 ............................................................................................... 2
Taster prekidac, preklopnik trostruki ........................................................................ 1
Govomo mesto
KAPIJA
Otpomik 1KO, za signalnu LED, (braon-cma-crvena-zlatna) ....................................... 1
-LE dioda, 5mm ........................................................................................................ 1
Oklopljen kabl za povezivanje interfon - govorno mesto, nije u kompletu delova
Kutija interfona, nije u kompletu .. posebno se narucuje
Kutija zvucnika govornog mesta, nije u kompletu delova - posebno se narucuje
Ispravljac 3-12V, O.3A, posebno se narucuje
lnF
129

t,
I)
r
!llf'
,.1
:1
;
J!
l'
"'" ' .. 111111111.111&_ rtf ;

1"
RK 6600 Melodicno
kucno zvono
S
vet ne sedi skrStenih ruku. Proizvode se razni uredaji i izna­
laze nova i jeftinija reSenja za neke stare probleme. Mi smo
u ovoj vezbi za primer uzeli kumo zvono. Nekada davno, imali smo
komplet delova koji je radio kao melodicno kueno zvono u CMOS
tehnologiji. Programiranje melodija se vrsilo pomoeu otpornika i kratkospojnika. Do ;::Ia
Boga komplikovana gradnja - samim tim i skupa. Nakon toga je jedno vreme hit na trziStu
bilo integrisano kolo SAB0600, firme Siemens, koje je bio troglasni gong i idelano kao
takvo za kucno zvono. Bilo je potrebno jos'Svega par eksternih komponenti i uredaj bi bio
gotov. U meduvremenu, Siemens je iz sarno njima poznatih razloga prestao da proizvodi
ovo kolo tako da ta gradnja vise nije dolazila u obzir. Pojavilo se slicno kolo, SAE800,
takode Siemensovo, i gradnju sa njim imamo pod oznakom RK3531.
obe ove gradnje su tri-tonske sirene - gongovi. Mi smo na poeetku pominjali
melodiCno kueno zvono - znaci fali nam melodija. E tu na scenu stupa tajvanska firma
UMC, inace veoma poznata po izradi spedjalnih logickih integrisanih kola, kako za
kompjuterske maderbordove tako i za graficke i druge kartice.
Oni su napravili malo - nazovimo ga integrisano kolo i smestili ga u TO-92
plasticno kuCiSte sa tri pina. Kao mali BC546 tranzistor iii slican, a oznaka mu je UM66Txx.
ASta je sve stalo u njega - to je vee duga priea. UsUStini u pitanju je ROM, memorija sa 64
notna mesta, izradena u CMOS tehnologiji za veoma malom potrosnjom i neverovatno
niskom cenom. Na raspolaganju je cela serija raznih melodija. TO je one "xx" iz naziva
kola. Svaka melodija ima svoj broj. Tako na primer: UM66T02 je"Jingle Bells", UM66T08 je
"Happy birthday", UM66T19 je cuvena "Za Elizu"
Ovo su sarno neka od njih, koje mozete naei na lageru prodavnice Radio kluba
Doo.
Dodajmo jos da pored ove oznake, na kraju ide i slovo "5" iii "L". Siovo "5"
oznacava da je u pitanju pojedinacna reprodukcija, odnosno da kada tasterom aktiviramo
zvono, one Ce odsvirati melodiju i stati, znaci ima automatski STOP. Siovo "L" oznaeava da
kolo ima opciju da neprekidno ponavlja melodiju dokle god je taster pritisnut.
Za napajanje ovog rnalog kola se koristi napon od 3V, a ono inaee radi vee na 1.3V
Direktno moze dovoljnom jacinom da pobudi piezo zvuCnik. Pravu jacinu dobija
tek sa pojacanjem izlaznog signala jednim tranzistorom, u naSem slueaju darlington tran­
zistorom BC517, takode u T092 plasticnom kuCiStu sa fantasticnim pojaeanjem od preko
50000 (pedeset hiljada) puta.
Kvalitetna jaCina zvuka se dobija napajanjem tranzistora sa 9-12V. Obizrom da
nam za napajanje kola treba sve oko 3V, njemu smo dodali jednu malu zener diodu.
Kao Sto smo rekli, kod "L" verzije, kolo svira neprekidno i sklop trosi oko
300-350mA.
"S"verzija ima automatski stop i takode prilikom sviranja trosi oko 300-350mA, ali
ima i mirnu struju od oko 6mA tako da nije prihvatljivo da se koristi uz baterijsko napajanje.
130
1Kn
UM66T
. ,
9V
2
,7•••3.3V
8C517
Elektricna sema veza RK 6600
Zato preporucujemo upotrebu mreznog ispravljaea - adaptera od 500mA, kakvih ima u
prodaji u prodavnici Radio kluba Doo po veoma povoljnim cenama.
Treba zapamtiti da ukoliko koristite kolo "L" tipa, tada Yam je potreban taster sa
normalnim kontaktom (daje kontakt kada je taster pritisnut) , a napajanje iz baterije iii
Ispravljaca. Kod kola "s" tipa koristi se takozvnani "kontra-taster" koji kada je pritisnut
prekida spoj, a napajanje je iskljucivo iz ispravljaea - adaptera.
Kada Yam dosadi jedna melodija, uvek mozete pomocu kola sa drugom
mefodijom razresiti ovaj novonastali "problem".
Jacinu zvuka i potrosnju struje mozemo smanjiti umetanjem otpomika od 100 do
330 u seriju sa zvucnikom.
SadrZaj kompleta delova:
Stampana sasija ...................................................................................................... 1
Integrisano kolo UM66T19L, "Za Elizu" ..................................................................... 1
Tranzistor, darlington, BC517 ................................................................................... 1
Zener dioda ZF3 ...................................................................................................... 1
Otpornik, 1/4W, 4700, (zuta-ljubieasta-cma-zlatna) .................................................. 1
Otpomik, 1/4W, lKQ, (braon-crna-crvena-zlatna) ..................................................... 1
Zvucnik, 80, 0.3W .................................................................................................. 1
Taster, T113, sa mimim kontaktom za "L" tip ........................................................... 1
Lemni kontakti, stubiCi i prikljueci ............................................................................. 6
Baterij ski konektor 9V.............................................................................................. 1
I 1
{,;M I ""
I'r
if
I'
.
/
131
II
/
H
)1'
" .....' '.lUI .i #ith tilliUU:: 11' ,
!
I
I
I Za telefon
RK 1240 Telefonsko zvono
E
vo jednostavnog nacina da modernizujete svoj stari te­
lefon. Zamenite mu staro elektromehancko zvono no­
vim elektronskim i ucinite ga da zvoni kao mobilni iii kao "Pa­
nasonic" telefoni.
Kao sto rekosmo, za primenu u telefonima specijalno
za zvona konstruisano je integrisano kolo LS1240A. Ono je ori­
ginalni proizvod koncerna "SGS-Thomson". Naravno, ono nije
jedino takvo kolo na trzistu, "Motorola" nudi MC34217P. "Sam­
sung" nudi KSS80SA i KSS805B, a "Sanyo" ih pak proizvodi identi­
~
~ ~ )
cne pod oznakama LR40992 i LR40993. Mi smo se opredelili za
prvopomenuto, LS1240A, kao nama blize, pristupacnije za
nabavku.
Kolo se odlikuje visokom ulaznom impendansom i malom potrosnjom struje. To
nam omoguCava da eak cetiri zvona spojimo u paraleli a da telefonska linija to ne "oseti".
Napon napajanja zvona obezbe(Juje se iz naizmenicnog signala zvonjenja. Sarno
kolo ima ugra(Jenu neku vrstu filtera koja filtrira moguce sumove sa telefonske linije a ta­
ko(Je i kompenzuje varijacije u tipu signala za zvonjenje koji dolazi iz telefonske centrale i
na taj nacin cini ceo ure(Jaj maksimalno pouzdanim. Da zavrsimo ovu temu u dYe rea - ne
moze se dogoditi da zvono zvoni slucajno.
Kolo ima u sebi ugra(Jen ispravljacki most tipa Gretz, koji je svojim ulazom spojen
na pinove 1 i 8 kola LS1240A. Na telefonsku liniju, obelezenu na semi sa "A" i "B" spaja se
'preko blok kondenzatora od 1 /J.F i otpornika 2.2Kn. Za filtriranje ispravljenog napona
zvona koristiti se elektrolitski kondenzator lO/J.F, koji se spaja sa masom na pin 2, a plusom
na pin 7 kola LS1240A.
112
5:"""""1""""""'"
lpF
8 7 6 5
LS 1240A
1 2 3 4
B
8.2Kn
SOKO
10pF
Elektricna serna veza RK 1240
Inace ovo kolo ima dva oscilatora. Jedan prekidajuci ima frekvenciju odre(Jenu
kondenzatorom O.l/J.F koji se spaja na pin 3 IC kola. Drugi oscilator, cija se frekvendja
moze menjati, ima izlaz za korekciju tona trimer potenciometrom na pin 4 IC kola.
Izlazni stepen kola LS1240A je konstruisantako da moze da pogoni svaki zvucni k,
bilo dinamicki, bilo piezo elemenat. Uslov je da mu impendansa bude Son. Kod kola
LS1240 (bez sufiksa A) mora se koristiti izlazni trafo za pogon zvucnika. Kao Sto rekosmo,
kod verzije LS1240A, dovoljan je kondenzator za dekuplazu.
Sarno kolo poseduje i mali pojaeavac kako bi se zvonjenje culo dovoljno glasno.
Zvono se ugra(Juje u telefonski aparat kome se iskopea mehanicko zvono iii se
ugra(Juje u posebnu kutiju i spaja paralelnotelefonskoj liniji u zeljenoj prostoriji kao drugo
zvono! Primer za ovakav Spoj imate u prodavnici Radio kJuba, gde je zvono na liniji
422-792 spojeno u paraleli telefonskoj liniji.
Kod realizacije, sarno da skrenemo paznju na ispravan polaritet eJektrolitskog
kondenzatora i naravno, integrisanog kola.
111
I
I
I
./)
".fI!IIl.., I
Ostaje da trimer potenciometrom podesite zeljeni zvuk zvona i da uzivate u svom
modernizovanom telefonu.
Spisak kompleta delova RK1240:
Otpornik/ 1j4W, 2.2 KQ, (crvena-crvena-crvena-zlatna) ............................................. 1
Otpornik, 1j4W/ 8.2 KQ/ (siva-crvena-crvena-zlatna) ................................................. 1
Trimer potendometar
l
47-50Kn/ lezeci ..................................................................... 1
Kondenzator multilejer 100nF (0.1IlF)/ obelezen sa 104............................................. 1
Poliester kondenzator 11lF, 63V, 5.0Bmm raster ........................................................ 1
Elektrolitski kondenzator 10IlF/ min. 50V .................................................................. 1
Piezo element PE2040 ............................................................................................. 1
Integrisano kolo LS1240A ........................................................................................ 1
Podnozje za integrisano kolo, osmopolno .................................................................. 1
Stampana ploea ...................................................................................................... 1
TELfFONSKA
UNIJA
1
8
GRE<:
ISPRAVW£
1
7
2
TELfFONSKA MASA
UNIJA
N.c.
1
6T
FILTER SA
HISTEREZISOM
OSCILATOR
PREKIDAO<e
FREKVENClJE
3
T
PIElO BUZER
1
5T
IZl.AZNI
SrEPEN
I
I
OSCILATOR
TONSKE
FREKVENCUE
41
T
Unutrasnja sema veza LS1240A
134
RK 1350 Tonski signal
umesto
telefonskog zvona
V:
eoma eesto treba razlikovati jedan telefon od
(

drugog po zvonjenju. Zvonjenje telefonskog apa­
rata moze se zameniti tonskim pozivom, Cija se visina tona
moze podesiti po zelji. Znaci ako imamo vise telefona
mozemo ih razlikovati po visini tona tonskog poziva.
Kazemo tonskog poziva. Ovo vise nije uobieajeno zvo­
njenje!
Da bi razumeli kako ovaj uredaj radi moramo
da pogledamo Semu veza. Pozivni signal dolazi iz telefonske linije. On ima 50 do 90V
naizmenicnog napona i frekvencije 25 Hz. Signal se preko kondenzatora 11lF vodi na jedan
ispravljacki most od cetiri diode, spojen u grec i ispravlja, filtrira sa dva elektrolitska kon­
denzatora i jednim otpornikom i vodi na opto kapler.Tu-sa opto kaplerom se zavrsava spoj
naseg uredaja koji je u vezi sa telefonskom linijom. U stvari opto kapler neki i zovu opto
izolatorom jer on izolira, odvaja jedno kolo od drugog. U slime svrhe nekada se koristio i
transformator za odvajanje.
Opto kapler je u stvari jedna svetleea LE dioda sa foto tranzistorom smeStena uje­
dnom kuciStu. Veza izmedu LE diode i foto tranzistora ostvaruje se samo svetloscu.
Jednostavno, LED svetli - foto tranzistor provodi struju i obratno. Foto tranzistor je spojen
u seriju sa pinom 4 integrisanog kola NE555 koje poznajemo kao izvanredan oscilator za
razliCite primene. Frekvencija oscilatora odnosno visine tonskog poziva regulise se sa dva
trimer potendometra P1 i P2 i po- I
L'.n
f, u-,
GROUND
i
deSava po zelji. Sa standardnog
+V« RESET
4
izlaza kola NE555/ pina 3, signal
INTERNAl.
se preko trimer potendometra P3
REFERENCE
za reguJadju jaCine, vodi na tran­
zistor koji signal pojaeava i vodi u I THRESHOLD
il:
8
zvumik. Zvucnik moze da bude
CONTROL 5
bilo koje otpornosti i snage.
VOLTAGE
Zapamtite da veei zvu­
cnikjaee svira i obratno. Za zasti­
tu tranzistora od male otpornosti
TRIGER 2/1
zvucnika stavljen je u kolo emite­
ra otpornik od 10 Q. Kada se upo­
trebi 50 iii 100 Q zvucnik, on mo­
ze da se potpuno izostavi, odno­
sno da se nakratko spoji. Upotre- I
bljen je tranzistor tipa 8C546B......----u-n-u-tra-s-n-ji-i-Zg-I-e-d-N-E-S-S-S-----­
135
,
, ~
I
/
J i
l
, {
00;;-1
'20 u
o I=­
li .S
;!­
~
co
J::::
~
u
!R
"" z
<t
>01 e'I
tS
1· < ~ H
o
-
lot..
~
lot..
~
-
136
Za one kojima treba jaci signal, bolji rezultat mogu po- I • •
stici koriscenjem snazniji tranzistora B0139.
6
Napajanje je jednostavno. Kada nema signala, 11
uredaj ne trosi struju, tako da i 9V baterija traje u nedo­
gled. Jos bolje resenje je upotreba adaptera od 12V sa 12
5
prikljuckom na gradsku mrezu. Tako se dobija i jaci zvuk
pozivnog tona.
U svakom slucaju spajajte elemente lemilicom 13 4
18W i tinolom i nezaboravite kratkospojnik koji se nalazi
na stampanoj plocici ispod kola 555, pored kondenza­ a.'__________.1
tora 10nF i obelezen je sa KS acini ga komad zice od kra­
Raspored izvoda
jeva nekog od otpornika iii bilo kakav drugi komadic
optokaplera CNY 17
zice.
Sadriaj kompleta delova:
Stampana plocica .................................................................................................... 1
01, 02, 03, D4, Oioda lN4148 ............................................................................... .4
Optokapler CNY1? ................................................................................................... 1
IC kolo NE555 ......................................................................................................... 1
Tl, Tranzistor 6C5466 ............................................................................................. 1
ZV, Zvucnik............................................................................................................. 1
Pl, Trimer potenciometar, 100 KO ........................................................................... 1
P2, Trimer potenciometar, 250 KO ........................................................................... 1
P3, Trimer potenciometar, 10 KO ............................................................................. 1
Cl, Kondenzator, poliester, MKT, lj.lF, 63V ............................................................... l
C2, Elektrolitski kondenzator, stojeci, 100 j.lF, min. 25V ............................................. 1
C3, Elektrolitski kondenzator, stojeCi, 10 j.lF, min. 25V ............................................... 1
C4, Kondenzator, keramicki, 10 nF (obelezen sa 103)................................................ 1
Rl, Otpornik, 1/4W, 220 0 (crvena-crvena-braon-zlatna) .......................................... 1
R2, Otpornik, 1/4W, 4.7 KO (zuta-Ijubicasta-crvena-zlatna) ....................................... 1
R4, Otpornik, 1/4W, 10 0 (braon-crna-crna-zlatna) ................................................... 1
R3, Otpornik, 1/4W, 1 KO (braon-crna-crvena-zlatna) ............................................... 1
IC Podnozje 6 pina .................................................................................................. 1
IC Podnozje 8 pina ................................................................................................. 1
~
Izgled i raspored izvoda kod
univerzalnih NPN tranzistora tipa
---[>I-
Anoda Katoda
c::==:( ({c:=.)====-
Izgled i polaritet univerzalnih
silicijumskih dioda 1N4148 i slicnih
BC546 i slicnih
137
r
;1
/
l
I
~ " I
RK 3563 Automatski telefonski
preklopnik
P
omocu ovog malog uredaja, razresieemo jedan od cestih
problema u naSem stanu iii kancelariji. To je upotreba
dva telefona na jednoj telefonskoj liniji.
Umnogim domaonstvima postoji zelja da
se ne aktivira samo jedan telefon - na primer,
u dnevnoj sobi, vee i drugi telefonski apa­
rati u radnoj, spavacoj, decijoj sobi itd.
Kucna telefonska podcentrala sa spore­
dnim telefonima dolazi u obzir u veoma
retkim sluCajevima, jer je isuvise skupa.
Umesto toga, najjednostavnije reSenje je sa
ovde predstavljenim automatskim naizmenic­
t'l
nim preklopnikom.
Izrada i prikljucivanje ovog automatskog te­
lefonskog preklopnika je jednostavna. Evo i njegovih
pojedinacnih funkcija:
o Zvonjenje drugog telefona (iii vise njih), kOje normalno nastaje pri biranju bro­
jeva, se ne pojavljuje
o Spreeava se moguenost prisluskivanja iii upadanja u vee zapoceti razgovor sa
dodatnih aparata.
o Na ovaj telefonski preklopnik mogu se prikljuciti dva telefonska aparata, ali se
viSe preklopnika mogu istovremeno paralelno vezati.
o Napajanje je iz telefonskog prikljucka.
o Nema nikakve potrosnje iz telefonske linije u stanju mirovanja.
o Bez obzira na broj telefona, koji su paralelno prikljuceni na jedan prikljuCak,
uvek je samo jedan aktivan. Aktivni telefon je sa kontrolnom LED indikacijom.
o Pri pozivu zvone oba telefona istovremeno. Obratite paznju: iz iskustva, zna se
da vise od dva telefona vezana na jednu
liniju ne zvone dobro, tako da ako imate
ovakvu situaciju, bolje da na nekim od
njih iskljucite zvono.
Na semi mozete videti kako se spaja ovaj te­
lefonski preklopnik sa dva aparata. Prilikom zvonje­
nja iii ukoliko neko pozeli da telefonira, ko prvi po­
digne slusalicu svog aparata, automatski je iskljuoo I BRX 49
drugi aparat.
Da bi ste razumeli kako se ovo izvadi, po­
trebno je da Vas podsetimo Sta ima u telefonskom
138
Izvodi tiristora BRX49
A-anoda, G-gejt, K-katoda

ULAZ
ITelefonska linija)
Bl---'
C
Telefon 1
DO ')
E Q---I r----t( )t--I
Telefon 2
FO
06

R2
Thyl
C1
R4n 012

I I
RSn

U
,
"
Ii
. ,
1/
Elektricna sema veza RK 3563
aparatu. Kada je sluSalica spuStena, telefon je u stanju mirovanja, a jednosmema struja
ne moze da prolazi kroz aparat. Tako ni nas preklopnik nema nikakvu potrosnju u stanju
/
mirovanja. Jednosmernoj struji ad reda 50 - 60 volti isprecio se kondenzator ad 1 ,....F. On je
,I
jednim krajem vezan na jedan izvad telefonske linije, a drugim krajem na jedan od izvoda
139
.",y",' /

zvona. Orugi izvod zvona je vezan na drugi izvod linije. Orugim recima, ovo je prost serijski
spoj kondenzatora i zvona. Zvono u telefonu ce se oglasiti tek kada iz centrale preko jed­
nosmernog napona, kroz liniju pusti izvesni naizmenicni napon ito je znak pretplatniku da
je pozvan. Upucivanje naizmenicnog napona preko jednosmernog u elektrotehnici se na­
ziva superponiranjem dva napona.
Oalje, podizanjem slusalice nakratko se spaja kondenzator, a izmedu izvoda "C" i
"0" na prikljucku prvog telefona postoji otpornost od 600 oma. Napon na Iiniji, koji je 50 ­
60 volti, kroz diodni most 01-D4 dolazi do otpornika Rl, LE diode 05 i Zener diode 06 od
33V. Posto je napon preko 33V, to jest, 50 - 60V, Zener dioda 06 pocinje da provodi i kon­
denzator Cl se pun; preko R2 i pri postizanju dovoljnog napona, tiristor Thyl postaje
provodan tako da struja teee preko LE diode 05. Telefon je spreman za upotrebu, svetlo na
05 oznaeava da je telefon 1 u upotrebi i napon na njegovim izvodima "C" i "0"je od 5do 12
volti.
Oa vidimo sta ce biti sa telefonom 2 (izvodi "E" i "F") ako se podigne njegova slu­
salica. Napon od 5 do 12 volti je nedovoljan da tiristor postane provodan poSto napon na
jednoj vezi 012, R5 i R6 ne moze postie da Zener dioda 012 postane provodna (potrebno
je preko 33V). kondenzator C2 se u tom slueaju ne moze napuniti preko R5 i prema tome
nema dovoljnog napona da se postigne provodljivost tiristora Thy2. Onda nema ni struje
kroz drugi telefon ion ostaje iskljueen dok LE 011 ne svetlL
Jos da napomenemo da pri zvonjenju LE diode slabo svetlucaju, jer se naizme­
nicni napon zvonjenja ispravlja preko diodnih mostova 01-04 i 07-010.
Otpornik R2 i kondenzator Cl (takode R5 i C2) imaju vremensku konstantu od oko
100 mS. To je potrebno da se ne cuje zvonjenje prilikom biranja sa drugog telefona.
Na kraju jos par reei ootpornicima R2 i R3, odnosno R5 i R6: R2 (iii RS) spreeava
izoblieenje govornog signala a R3 (iii R6) omogueava praznjenje Cl (iii C2) u intervalima iz­
medu impulsa,pri biranju brojeva i Stiti ulaz tiristora Thyl (iIi Thy2).
Izrada uredaja je veoma jednostavna. Potrebno je paziti na ispravni polaritet kod
dioda i elektrolitskih kondenzatora kao i na korektnu ugradnju tiristora.
Oa bi smo nas preklopnik kompletno zavrsili potrebna namje i mala plasticna ku­
tija da bi u nju ugradili nas uredaj. Na lageru prodav'nice Radio kluba uvek mozete naci ve­
liki izbor ovakvih kutija.
Sadtiaj kompleta delova:
Stampana ploeica .................................................................................................... 1
Otpornik 150 Q , Rl, R4 (braon-zelena-braon-zlatna) ................................................ 2
Otpornik 1.8 KQ, R2, R5 (braon-siva-crvena-zlatna) .................................................. 2
Otpornik 27 KQ, R3, R6 (crvena-Ijubieasta-narandzasta-zlatna) .................................. 2
Elektrolitski kondenzator 100 JlF/16 V, Cl, C2 ........................................................... 2
Tiristor BRX49, Thyl, Thy2 ............................................................................... · ....... 2
Zener dioda ZY33 ( lAW, 33V ), 06, 012 ................................................................. 2
Oioda lN4007, 01 - D4, 07 - 010 ............................................................................ 8
LE diode, 3mm, crvena i zelena, 05, 011. ................................................................. 2
Lemni stubie (pinovi) .............................................................................................. 6
140
RK 3575 Svetlosni indikator
telefonskog poziva
O
vo je idealna naprava za one sa oSteCenim sluhom 1<0ji ne
euju telefonsko zvono, iii za radionice sa velikom bukom
gde se ne eUje zvono, iii jednostavno za one koji vole da slusaju
glasnu muziku, bilo preko zvuCnika, bilo na slusalicama.
Sve ovo je moguCe za male pare i sa jednostavnom se­
mom i bez mnogo, bolje receno sa veoma malo materijala. Pre
svega tu je jedan trimer potenciometar na koji dovodimo Signal
sa telefonske linije koji zelimo da pretvorimo u svetlo. Trimer po­
tenciometrom reguliSemo osetijivost naSeg uredaja.
Sledeei element je otpornik od 2.2
Q kojim ogranieavamo minimalnu osetljivost uredaja. Bolje
receno, ako zelimo da poveeamo osetljivost uredaja - smanju­
jemo ovaj otpornik. Ako zelimo da smanjimo osetljivost uredaja
poveeavamo ovaj otpornik.
Ovaj uredaj je moguce opteretiti sa 200-300W. Samo
zapamtite da se moraju koristiti odgovarajuCe zice i naravno pri­
padajuea sijaliena grla. Oa dodamo umesto sijalice se moze koristiti
220V sirena iii fabrieko zvono za 220V.
Ulazna osetljivost ovog uredaja je oko 50V, odnosno isti se moze
prikljuoti na telefonsku .. ..
Ukoliko se kod spajanja na telefonsku liniju desi da sijalica stalno svetli, obavezno
okrenite polaritet zica.
MOC3020 je oznaka IC kola kOje je OPTOKAPLER. Njegov zadatak je da izoluje
(zato ga neki nazivaju opto izolator), da razdvoji nas telefonski aparat od naSe svetlosne
masine! Tako je nas telefonski aparat recimo, apsolutno galvanski odvojen od svetlosne
masine i ne postoji mogucnost da
gradska mreza ude u nas telefon i
slieno. Do sada smo kod sliCnih na­
TIC206
T0220AB
~
prava koristili transformator, koji je
uvek bio problem jer ga nikada nije bilo
u prodaj!!!
Ima raznih optokaplera. Zaje­
dniCka 1m je svima LE dioda. Nas MOC
3020 ima fototrijak. Ima ih i sa foto
~
tranzistorom, sa foto darlingtonom, fo­
to SCR-om, I drugim slozenijim spoje­
vima.
Trijak TIC 206
141
I I
,il'
l
33KO
.2 611A2
lmF 2.2KO •
I:ZS:::: a..L nOVAe
Za Vas automobil
ITELEFONSKA
UNIJA 1 h 41
G
A
lOKO MOC3020 TIC 206
Elektricna sema veza RK 3575
Pazite! svaki optokapler, kao i svako IC kolo, ima kruzic koji se koristi za orjenta­
ciju kod stavljanja istog na stampanu plocicu.
Optokapler sa svojim foto trijakom koji menja svoju otpornost u ritmu telefonskog
zvona, manje iii viSe otvara kapiju (gejt) trijaka TIC 206, u cijem je kolu spojena sijalica, si­
rena iii zvono i koji svetle, odnosno galame u ritmu telefonskog poziva.
Preporucujemo da se uredaj ugradi u malu plasticnu kutiju, kakvih imamo u pro­
vise tipova i dimenzija.
Uredaj je nastao modifikacijom kompleta RK3574 koji nosi na-
ziv"SOOW MUSIC TO UGHT EFFECT". Isti je bio izveden sa tiristorom. t
· X
220V
Zapamtite da je ure(faj spojen na 220V. To je napon
koji je opasan po zivot. Ne smete nista dirati rukama!!!
Maksimalan oprez.!!!
Sadliaj kompleta delova RK3575:
Stampana plocica RK3575 ........................................................................................ 1
Siok kondenzator, l/lF, 63V, MKT............................................................................. 1
Trimer potenciometar 101<0..................................................................................... 1
Otpornik, 1/4W, 2.2 1<0, ............................................ l
1/4W, 33 KQ, (narandzasta-narandzasta-narandzasta-zlatna) ..................... 1
Optokapler MOC3020 .............................................................................................. 1
Trijak TIC 206 D iii TIC 206 M .................................................................................. 1
142
RK 3115 Indikator
ispravnosti
akumulatora u
automobilu
A
kumu,ator je jedan od vitalnih delova svakog automobila. Veoma Cesto, vozaCi uzi­
maju akumulator zdravo za gotovo i ne pridaju mu mnogo znaeaja, ne odrZavaju ga,
sve dok jednog hladnog zimskog jutra on jednostavno ne otkaze poslusnost.
Kako akumulator stari, njegova sposobnost da se dopunjava slabi i njegov kapaci­
!
tet se polako smanjuje kao i sposobnost da duze vreme zadrZi struju. Kao Sto rekosmo, re­
zultat je otkazivanje, kOje se u gotovo svim slueajevima desava u zimskim jutrima.
Kako bi ovu neprijatnost predupredili, ostaje nam moguCnost da ugradimo volt­
metar, kojim cemo kontrolisati napon naseg akumulatora. Nekada su bili moderni mali, ok­
voltmetri, slicni onim instrumentima iz kJipnih aviona. Njihov osnovni nedostatak je
Sto je lako prevideti podatak da je napon nizak i eto ponovo one nesretne zimske price.
Takode, nas zanima samo napon akumulatora, koji moze biti izmedu 9 i 15 volti. Kako bi
sign'i:lIizacija bila Sto upeeatljivija, u nasem slueaju smo koristili LE diode, razlicitih boja.
Zelene za situaciju kada je akumulator dovoljno popunjen i ima solidan napon, zutu kada
je napon oslabio ali je i dalje u granicama dozvoljenog i crvene kada je napon rizicno mali.
Ovakav, mali voltmetar sa pet LE dioda Ce biti dobar indikator i tesko da ce neko moej da
previdi signalizaciju da je napon akumulatora prenizak. Premda, ima Ijudi kOji previde i
)
crvenu sijalicu kada im je gorivo na izmaku...
141
t ,,1
!
SN 16889P
8 ~ , ____________- T , ' - ~ __________~
Elektricna sema kompleta delova RK 3115
Znaci, indikacija na nasem voltmetaru realizovana je pomocu LE dioda. Mogli smo
da koristimo uobieajena kola firme "Siemens", UAA170 iii UAA180 za 12 iii 16 LE dioda iii
kola firme "National Semiconductors" LM3914 (koje koristimo u RK3775 LED VU-Metru sa
Iq, ali nama je potrebno kolo koje moze da podrzava pet LE dioda. Odabrali smo kolo
firme "Texas Instruments", SN16889P iii TL489 kada ga proizvode neke druge firme. Ovo
kolo je LED drajver za pet LE dioda i omoguCava signalizaciju kao termometar.
Kompletna serna obuhvata pored integrisanog kola i LE dioda jOs svega nekoliko ..
elemenata, obzirom da kolo LE diode idu direktno na kolo SN16889. Diode D1 i D2 omogu­
Cavaju zaStitu od kratkog spoja i obrnutog polariteta kao i prevelikog napona napajanja,
dokje dioda D8, ofset za podesavanje nule, tako da ocitavanje pocinje od napona preko
9.5V. Gotov uredaj se kalibrise pomoeu potenciometra P1, tako da se LE diode gase prema
prilozenoj tabeli. LED D7 ce se ugasiti kada napon padne ispod 15V. Naravno da Cemo
koristiti zelenu LED za signalizaciju D7. LED D6 oznacava da je akumulator potpuno
Tabela gasenja LE dioda
D7 15 V zelena
D6 13.5 V zelena
DS 12 V zuta
D4 llV crvena
D3 9.5 V crvena
!
napunjen i treba koristiti zelenu LE diodu. LED DS oznacava da je akumulator kako-tako
dobar, ali da nije potpuno napunjen. Trebalo bi koristiti zutu LE diodu, kao indikaciju
mogu6h problema. D4 i D3 su indikacija da napon llV iii 9.'SV, sto je neprihvatljivo nisko i
za ovu indikaciju treba koristiti crvene LE diode.
Ceo uredaj mozemo ugraditi u malu plasticnu kutiju, kakvih u prodajnom progra­
mu prodavnice "Radio klub" ima u velikom broju.
Sadrzaj kompleta delova:
Stampana plocica .................................................................................................... 1
Integrisano kolo SN16889P ...................................................................................... 1
LE dioda, Smm, crvena, D3 i D4 ............................................................................... 2
LE dioda, 5mm, zelena, D6 i D7 ............................................ : .................................. 2
LE dioda, Smm, iuta, DS ......................................................................................... 1
·,1
Zenerdioda, ZF7.5, 00 ............................................................................................ 1
Zener dioda, ZF18, D2 ............................................................... ' ............................. 1
Dioda, ispravljacka, 1N4007, D1 ............................................................................... 1
potenciometar, mali, lezeCi, PTlOLV, 1KO ...................................................... 1
Otpornik, l/4W, 5600, R1, R2, R3, R4 i RS (zelena-plava-braon-zlatna) .................... .5
,Otnt"lrnilr 1/4W, 1Kn, R6 (braon-crna-crvena-zlatna) ................................................ 1
I'
I
Telefoni:
(011) 2835- 239
(011) 2835-977
Telefax:
(011) 2835-977 (O-24h)
~
E-Mail:
INFO@RADIOKLUB.CO.YU
"RADIO KLUB 0.0.0.", Timocka 18, 11000 Beograd
14$
144
...
/
.
RK 2960 Automat za osvetlienie
..,
garaze
vlasnici
posle isteka jednog minuta. Taj minutje do­
voljan da se bez narocite zurbe napusti garaza.
~
S
vakodnevno
garaza ulaze kolima u
garazu pod svetlom farova
automobila, izlaze iz ko­
la, pale svetlo u garazi,
vracaju se nazad u au­
to, gase motor i sve­
tla i slicno. Ovaj au­
tomat treba da
omoguci automat­
sko paljenje svetla
u garazi bez izlaska iz au­
ta kao i automatsko gaSenje svetla
Uredaj je jednostavan za izgradnju i montiranje.
Ugraduje se u plasticnu kutiju, montira na zidu u visini farova automo­
bila, a moze se dodati i postojeeoj instalaciji osvetljenja garaze.
Uredaj je dosta jednostavan. Pored jednog IC kola 4011 imamo i jedan tranzistor,
jedan tiristor i kao senzorupotrebljen je foto tranzistor. U napajanju imamao jednu diodu
• 1N4007 i jednu Zener diodu ZF12. _. .....,"r
Kako radi ova naprava? Pocnimo od ispravljaca za napajanje. Napon od 220V
ispravlja se diodom 1N4007, smanjuje se napon preko tri otpornika od 6.8KQ i vodi na ze­
ner diodu ZF12 koja ga stabilizuje na 12V, a elektrolitski kondenzator C1 dobro filtrira. Ja­
sno je da je cela plocica pod naponom od 220V i da se mora maksimalno paziti jer je to na­
pon koji je opasnan po zivot!
c( lID
220VAC
o
~
s
o
'<:t
Z
-
~
II
Q
:
ii
2
u
Q
.,
Q
"
Q
-'I
Q
:
ii
I':
'<:t
c(
-
c::
147
o
1=
II.
~
~
-
Q
~
=
~
:!:!
§
j:
II.

o
-
+
o
s
Montaza uredaja u garazi
146
Dalje, svetlosni signal auto farova osvetljava foto tranzistor TIL81, koji okida
monovibrator koji cine ICla i IClb koji ima vremensku konstantu od otpornika R5, 1Mn i
kondenzatora C2 od 100!J.F. Ta vremenska konstanta traje jedan minut, otprilike. Sa izlaza
monovibratora sa pina 11, okida se multivibrator frekvencije 20kHz koji sacinjavaju IC1c,
IC1d, T2, D3, C3 kao i R6, R7 i RB. Signal dalje ide, sa emitera BC546 i pobuduje gejt
tiristora n06, koji pali sijalicu za osvetljenje garaze. Ako mislite da je minut vremena malo
povecajte R5 iii C2.
Da bi se feto tranzistor zaStitio od upada drugih izvora svetla na foto tranzistor
stavlja se plasticna cevcica koja ima unutrasnji promer 4 mm a duzinu toliku da viri par
milimetara iz kutije uredaja. Za ovu svrhu najbolje je koristiti komad buzira, iii od hartije,
lepkom napraviti odgovarajucu cevcicu.
I sada na kraju dolazimo do zadnje stavke, do instalacije u garaZL Na zid se u
visini farova montira kutija sa automatikom iz koje idu dva dvozilna kabla - jedan za struju i
drugi za sijalicu. To je jednostavnija varijanta. Siozenija varijanta je da sa tri zice spojite
automatiku na razvodnu kutiju postojeee instalacije osvetljenja u garazi a prema
prilozenom crtezu. Mora se samo paziti na nulu i fazu. Ostalo je jasno iz crteza.
Naravno, nemojte zaboraviti da ovaj ure6aj radi na
instalaciji u kojoj je napon 220V!
U skladu sa tim, preduzmite neophodne mere zaStite!
Sadriaj kompleta delova:
R1, R2, R3, Otpornik 1/4W, 6.BKn (plava-siva-crvena-zlatna) .................................... 3
R4, R7, Otpornik 1/4W, 100 Kn (braon-crna-zuta-zlatna) .......................................... 2
R5, Otpornik 1/4W, 1 Mn (braon-crna-zelena-zlatna) ............................................... 1
R6, Otpornik 1/4W, 4.7 Kn (zuta-Ijubicasta-crvena-zlatna) ............ , ........................... 1
RB, Otpornik 1/4W, 1 Kn (braon-crna-crvena-zlatna) ................................................ 1
C1, C2, Elektrolitski kondenzator, 100jlF, stojeci, min. 25V ........................................ 2
C3, Keramicki kondenzator 470 pF ........................................................................... 1
IC1, integrisano kolo CMOS, 4011 ............................................................................ 1
Tiristor T106 iii C106.......................................................................................... 1
T1, Foto tranzistor TIL81 ......................................................................................... 1
T2, Tranzistor 8C546 ............................................................................................... 1
D1, Dioda, ispravljacka, IN4007 ............................................................................... 1
D2, Zener dioda ZF12 .............................................................................................. 1
D3, Dioda, ispravljacka, 1N4148............................................................................... 1
Podnozje za IC 14 pina LC ....................................................................................... 1
Nosaci osiguraca za stampu ..................................................................................... 2
OSigurac, 5 x 20 mm, lA, Tromi ............................................................................... 1
Redne stezaljke, dvopolne ....................................................................................... 2
Stampana plocica RK 2960....................................................................................... 1
RK 2960
c
o
NULA
220V
FAZA
Spajanje ure6aja na postojecu instalaciju svetla u
garazi
148
4011
1 =D-3
Quad
2-lnput NAND Gate
2 IN lA d1. 14 1.1 VDn
~ = D - 4
:=D-
10
IN 2A
PDIP-14
12=D-
11 13
149
RK 3212 Puniac akumulatora
V
lasnicima automobila neophodan je punjac akumulatora, osobito u zimskim meseei­
rna kada se auto manje vozi, pa, shodno tome se akumulator manje puni. Istovre­
menD zbog niske temperature, kapaeitet se automatski smanjuje. Sve to ima za posledieu
da je potrebno dopuniti akumulator. Zato nam treba punjac akumulatora za nas auto.
U pnncipu srce svakog punjaca je transformator koji ima zadatak da napon grad­
ske elektricne mreze skine sa 220V na petnaestak volti, koliko je neophodno za punjenje
akumulatora.
Druga neophodna stvar je gree ispravljac iii diode za pretvaranje iii bolje receno
za ispravljanje nauzmenicne struje u jednosmernu, neophodnu za punjenje akumulatora.
Dalje, moramo imati kabl sa utikaeem za ukljuCivanje punjaea u gradsku mrezu.
Bez njega nema punjaca.
Sledeca stvar su kablovi za ukljucivanje akumulatora na punjac. Potrebno je imati
dva komada, jedan emi iii plavi za minus pol i drugi erveni za plus pol. Treba da su veeeg
preseka, jer kroz njih tece i SA struje! Duzina kablova treba da je metar iii dva. I jedan kabl
da bude obavezno kraci, za barem dvadesetak centimetara! Da se ne bi spojili zajedno 1
napravili kratki spoj!
Ovi kablovi treba da imaju i stipaljke, krokodilke za lakSe spajanje akumulatora.
Naravno ema za minus i ervena za plus pol.
To su stvari uglavnom neophodne bez kojih nema punjaea. Sada dolaze detalji
koji nisu neophodni ali su pozeljni.
Osigurac u kolu gradske mreze, primara transformatora skoro da je neophodan.
On mora da ima odgovarajuce kuCiste i promenljivi umetak, osigurac od 0.315 A.
Izgled torusnog transformatora sa priborom za montaiu
ISO
Indikator ukljucenosti punjaea na gradsku mrezu. Jedna mala sijalicica iii odgo­
varajuca LE dioda sa potrebnim predotporom. Kada se koristi sijaliea, potrebno je da bude
za napon od 24V, a ne 12V, da ne bi prilikom punjenja, sa 14-15V pregorela. Kod spajanja
LE diode mora se paziti na polaritet. Otpornik uz LE diodu treba da je reda 1 Kn.
Indikator jacine struje punjenja je lepo imati. On nije jeftin i nije neophodan.
Inace to je ampermetar sa memim podruqem najcesce 5 do 10 A.
Indikator napona akumulatora rede se ugraduje. Ako se ugradi treba da ima
merni opseg do 20V.
Izlazne kleme, buksne, ervena i erna, za plus i minus kablove kOjima se prikljucuje
punjac na akumulator nisu neophodne. Vrlo eesto kablovi direktno izlaze iz punjaea, bez
posrednih klema, buksni!
Zastitna dioda koja spreeava zamenu polariteta akumulatora je dobra investieija i
korisna stvar, ali se rede ugraduje.
Prekidac za ukljucivanje i iskljucuvanje punjaea moze korisno da posluzi, ali nije
neophodan.
Regulaeija jacine punjenja moze nekada da bude potrebna. Ona se vrsi smanje­
njem napona punjenja, sa izvodom na sekundaru transformatora. Mi preporucujemo ug­
radnju otpornika u primarno kolo transformatora cime se moze regulisati napon na sekun­
daru transformatora odnosno struja punjenja akumulatora. Rekli smo jednostavno, spa­
janjem nakratko otpomika prekidacem, dobija se jaca struja a odvajanjem - manja struja.
Kutija je neophodna da bi se u nju smestio punjac. Mozda imate u kuCi neku ade­
kvatnu, a ako ne - u nasoj prodavniei ima ih desetina koja moze da odgovara svrsi.
Jednu takvu kompletnu semu dajemo u prilogu zajedno sa spiskom materijala
nephodnog za gradnju ispravljaca.
Preporucujemo buduCim graditeljima da obavezno kupe transformator sa prima­
rom 220V i sekundarom 2 X 18 V, ispravljacki gree za struju od 8A i vise, Stipaljke, krokodil­
ke, ervenu i emu i kabl, trozilni sa suko utikacem za prikljucak na gradsku mrezu. Ostalo
kupujte prema zeljama, ukazanoj potrebi i mogucnostima!
Punjenje akumulatora strujom vrSi se sa jednosmernom strujom koja iznosi
jednu desetinu iii jednu dvadesetinu kapaeiteta akumulatora. Na primer imamo akumula­
torkapaeiteta40Ah (eetrdesetampereasova). Punicemoga strujomjacine4A, ukupno 10
sati. IIi isti akumulator punimo strujom jacine 2 A, za 20 sati. To se misli za potpuno prazan
akumulator. Dopunjavanje mozemo da vrSimo krace vreme po sopstvenoj proceni.
Da Ii je akumulator pun, utvrdujemo merenjem gustine elektrolita iii merenjem
napona akumulatora. Gustina elektrolita, odnosno specificna tezina elektrolita, men se
instrumentom po imenu areometar. Speeijalno za akumulatore imamo Bometar koji men
gustinu elektrolita u stepenima Dome, pise se Beo i treba da iznosi za pun akumulator
preko 35Beo, a za prazan iznosi ne manje pd 10.5 Beo.
Nama je mnogo bUzi napon akumulatora jer je voltmetar jedan od osnovnih ins­
trumenata koji svaki amater treba da ima, najcesce Ii obliku avometra, univerzalnog,
danas digitanlog instrumenta koji eesto zovemo i unimer.
Napon praznog akumulatora po eeliji ne bi trebao da spadne ispod 1.8V. Kod
punjenja ne treba da ima vise nego 2.6 V. To kod akumulatora od 12 V nazivnog napona
iznosi 10.2V za prazan akumulator odnosno 15.6V za pun akumulator. Odmah po
lSI'
41
l
"
,..;....
ukljucivanju potrosaCa, recimo svetla u autu iii radioaparata, napon na akumulatoru pada
na 12.6V Sto se smatra normalnim naponom akumulatora, a posle par sati od punjenja.
Kod punjenja napon ne sme da naraste preko lS.6V, jer tada akumulator poanje
da kuva odnosno voda isparava, pa isti gubi elektrolitl To se cesto desava u automobilu.
Automobil u kome akumulator trosi vodu ima neispravan regler.
Najbolji nacin kontrole akumulatora je merenje specificne tezine odnosno gustine
elektrolita bometrom. Evo vrednosti specificne tezine, odnosno gustine elektrolita:
o kod prekomerno ispraznjenog akumulatora
od 1.08 kg!1 odnosno 10 Be
Q
o do 1.10 kg!1 odnosno 13 Be
Q
o kod ispravno ispraznjene baterije
od 1.12 kg!1 odnosno lS.7 Be
Q
do 1.14 kg!1 odnosno 17.7 Be
Q
o kod skoro ispraznjenog akumulatora
od 1.16 kg!1 odnosno 19.8 Be
Q
do 1.18 kg!1 odnosno n Be
Q
o kod akumulatora u normalnom stanju
od 1.20 kg/I odnosno 24 Be
Q
do 1.22 kg!1 odnosno 26 Be
Q
o kod ispravno napunjenog akumulatora
od 1.26 k9!1 odnosno 29.7 Be
Q
do 1.285 kg/I odnosno 32 Be
Q
o kod prekomerno napunjenog akumulatora
od 1.30 kg/I odnosno 33.3 Be
Q
do 1.32 kg/I odnosno 35.1 Be
Q
Najednostavniji punjac
Semu veza punjaCa imamo na slid. Sa leva na desno gledamo i komentarisemo.
PrikljuCak na mrezu nOV. Dalje ide jedna sijaliea najCesce loOW.
Takvu sijalicu imamo u svakoj kuCi zajedno sa odgovarajucim grlom. Ona sluzi da
ogrania struju u kolu akumulatora. DimenzioniSe se tako da se kod kratke veze plusa i
minusa kroz trafo u tacki A ne prode veca struja od struje dozvoljene za doticni trafo.
Odnosno, ne veca od zeljene a dozvoljene struje punjenja akumulatora l
Sledeci deo je transformator. On uvek mora da ima primarni kalem za 220VI a na
sekundaru dva kalema od po 18V koja smo spojili u seriju i time dobili jedinstveni kalem
koji daje 36V. Time dobijamo napon koji omoguCava punjenje i akumulatora od 24V kakvi
\
se srecu kod kamiona i autobusa. Kod spajanja krajeva sekundara u seriju mora se paziti
da se spaja kraj jednog sa pocetkom drugog kalema. Znaci koristimo poeetak prvog i kraj
drugog kalema i iste spajamo na krajeve grec ispravljaCa.
Na sekundaru imamo namotaj koji daje 2.nA arne nam je struja punjenja
ogranicena na 2.22A, pa prema istoj i kapadtetu akumulatora u amper Casovima odre­
dicemo i vreme punjenja akumulatora. Redmo, akumulator 40Ah punicemo 40/1.5 odno­
sno 26 Casoval
IS2
Dalje imamo grec ispravljac sastavljen od 4 diode koji se koristi za ispravljanje
naizmenicnog napona gradske mreze u jednosmernu struju neophodnu za punjenje aku­
mulatora. I na kraju na levoj strani izlaze nam dve zice, plus i minus koje vodimo na aku­
mulator koji punimo.
Diagram struje i napona u zavisnosti oct upotrebljene sijalice imamo na prilozenoj
slici.
To je punjac sa ograniCavaeem struje punjenja i zaStitom trafoa od pregorevanja i
paljevine kod kratkog spoja.
Standardna sema veza punjaca
Predvidena je za punjenje akumulatora od 12V. Takvi su za vlasnike putnickih
automobila najeesce potrebni. Pogledajte semu veza. Ona je nesto slozenija. Gledajmo j
komentarisimo je sa leva na desno.
Sa leve strane nalazi se prikljuCak za gradsku mrezu. Kabl tropolni, suko. Na tom
kablu, plava i braon ziea su nov, odnosno nula i faza, a zuto-zelena na masu odnosno
kutiju, sasiju punjaea.
Osigurac, rekli smo ranije Oo4A i fizickih dimenzija S x 20 mm u odgovarajueem
kuciStu. Ako smatrate da vam je osigurac nepotreban i spojite ga na kratko, pogresicete.
Osigurac je neophodan jer on stiti uredaj od pregorevanja, a kucu oct paljevine! Prekidac
za ukljuCivanje i iskljuCivanje mora da je predviden za napon od nov i struju ne manju oct
O.SA. To moze skoro svaki prekidac. Ako smatrate da je suvisan spojite ga na kratko.
Prekidac za regulaciju jacine struje punjenja ima iste podatke kao i prethodni
prekidac za ukljucivanje.
Otpornici za ogranicenje jacine struje punjenja su neophodni. Sarno oni vaze za
ogranicenje struje kod akumulatora za 12V. Koct kratkog spoja izlaza punjaea, osigurac
Cuva punjac, kao sto smo malopre spomenuli, u primarnom kolu trafoa.
Preporucujemo da se osi- 1"'-----------------,
gurac u primarnom kolu nikada ne
Izostavlja.
ZUlA
BRAON
18 V
18V
CRVENA
Na sekundaru trafoa ima­
mo dva kalema za po 18V. Oni su
spojeni paralelno. Time dobijamo na
sekundaru 18V, ali duplu mogucu
struju kOja je ovde 2 X 2.22 odnosno
4044 iii okruglo 4.SA. To postizemo I 220 VAC
36V
tako da spajamo zajedno dva
pocetka i dva kraja, sto je lepo
Vidljivo izseme.
Dalje imamo grec ispravljac
sa 4 diode. Njegovi izvodi su
obelezeni sa "+", "-" i "IV" ZUTA
(oznakom za naizmenienu struju).
Grec mora da je dimenzionisan za .. ' ________________~
struju ne manju od SA. Uvek je bolje
Povezivanje izvoda torusa 2 X l8V radi
da je za vecu struju. On se inaee
dobijanja napona od 36V i 2.22A struje
153
I.
I
t-'f
220 V
+
Osnovna - najjednostavnija verzija punjaea akumulatora
greje, pa su najprikladniji oni tipovi koji se srafe na sasiju i koriste istu kao hladnjak.
o
E
"t:
8,,2
E
«
:)
o
C
<P
'§" 1
I I
I'"

~ - . ...
100W
~
~
~
~ .....
~ ....
r--
~
~ .....
.....
.....
Q.
o
'2"
~
o 12 345 6 7 8 9 ro n ~ ~ M ~ ~ V ~ W
Napon akumulatora
Dijagram zavisnosti napona akumulatora i struje punjenja u zavisnosti od
upotrebljene zastitne sijalice
154
Sledeea stvar je kontrolna sijalica od 24V, najmanje moguee potrosnje struje, sa
odgovarajuCim podnozjem. Nije obavezna, ako smatrate da yam ne treba, nemojte je
spojiti. '
Dalje imamo LE diodu sa zastitnim otpornikom, koju mozemo da imamo iii da ne­
mamo. Kako zelite. Poieljna je, a nije skupa!
Ampermetar za merenje struje punjenja nije obavezan. Pozeljan je sa mernim po­
druCjem 5 do lOA . Ako nemate, iii neeete isti, spojite ga na kratko.
Sa donje strane imamo jos jednu diodu. Ona ima zaStitnu funkeiju. Stiti akumu­
lator od pogresnog spajanja kablova na akumulator. Ako ielite da je izbegnete spojite je
na kratko. Ipak, ovo Vam ne preporucujemo, jer je to previSe mala investidja, koja cuva
ceo uredaj.
Volt-metar za merenje napona punjenja, napona na akumulatoru nije neopho­
dan. Ako ga nemate iIi necete, nemojte ga spajati - jednostavno zaboravite na njega!
I dalje, imamo kleme, buksne, ervenu za plus i ernu iii plavu za minus, na izlazu
ispravljaca. Moiete ih staviti, ali nemorate.
Kablove, erveni i erni iii plavi morate da stavite i sa buksnama i bez istih. I na kraju
imamo ernu i ervenu stipaljku - krokodilku za spajanje akumulatora. One omogueavaju
siguran kontakt, spoj punjaea sa akumulatorom. Nisu skupe i nemojte ih izbegavatil
Moguce je koriscenje jednog instrumenta za merenje struje i napon. Jednosta­
vno, pomocu jednog prekidaca prebaeuje se instrument sa merenja struje na merenje na­
pona!
Vrednost trimer potendometra zavisi od otpornosti i osetljivosti instrumenta.
Moie se i najednostavnije eksperimentom utvrditi.
Instrument bi trebao da bude osetljiviji od 1 mA i otpornosti vece od 100 n.
Trimer Ru mora da je veei od 30 Kn a trimer Rr veti od 1 Kn.
O.4A
Tromi
I • 0+
Standardna verzija punjaea akumulatora
1>5
. I
,I
i
,
I:' "I
~
J
/
(
I
Za instrument osetljivosti
0.1 mA odnosno 100 mikroampera
l
trimer Ru je veti ad 300 KO
I
a trimer
RI mora da je veei od 10 KO.
Uz pomoe univerzalnog
mernog instrumenta podesite tri­
mere na tacnu vrednost i dalje ga
zaboravite.
tmetar da pokazuje 20V pun otklon
skale a ampermetar od 10 ampera
pun otklon skale
Takav instrumentje najbo­
Ije da ima skalu sa podelom do 10 iii
do 20. Pa da jednom
l
kada merimo
struju
l
citamo direktno do 10 u am­
perima, a kada merimo napon mno­
zimo oCitanu vrednost sa 2.
Dobar je i instrument sa
padelom skale do 100. Struju kada dobl]an]a napona od 18V I 4.5A stru]e
citamo delimo sa 10 a napon kada
citamo delimo sa 5!
Transformator je predviden za unutrasnju montazu u horizontalnom iii vertikal­
nom polozaju
l
na suvom mestu gde je obezbedena cirkulacija vazduha
l
dalje od izvora
zurA
Najbolje je da podesite vol- I 220 VAC
BRAON
PLAVA
----,
18V
CRVENA
1.....________________...
izvoda torusa. 2 X 18V
Ri
...
0.10
+
-
Koriscenje jednog instrumenta - indikatora, umesto dva
156
1
(1)
Trafo se montira na kutiju iii
sasiju jednim M4 iii M5 vijkom
(l), tako ito se prvo montira
gumena podloska (5), zatim
telo torusnog transformatora
(2)
"'"""+7
(4), pa jos jedna gumena !/
,- (3)
podloska (3), zatim metaIna 1/
podloska (2) i kroz sve to ide (I
vijak (1), ana dnu ostaje
navrtrka (6)
(4)
It
(5)
-
f
utn
(6)
toplote. MontaZa se vrSi prilozenim priborom iii lepljenjem za podlogu silikonskim gitom.
Budite pazljivi, obzirom da je transformator ekstremno osetljiv na mehanicka oSteeenja.
Sadrzaj kompleta delova:
Torusni transformator 80Wl 2 X 18Vl 2 X 2.22A ........................................................ 1
Grec
l
8Al 40V minimum ........................................................................................... 1
Krokodil stipaljkal T-6311 crvena .............................................................................. 1
Krokodil Stipaljka, T-631, crna ..................................................................................
1
Preporuc.ujemo:
I
ZaStitnu diodul P600Kl silfcijumska dioda
l
6A, 800V u verziji "KIf ................................1
LE dloda za indikacijul 5mm ..................................................................................... 1
KuCiSte osiguraea za montazu na prednju plocu ........................................................ 1
I
157
"
Osigurac, tromi, 0.31SA ........................................................................................... 1
Prekidac za regulaciju struje punjenja, TSS04 ........................................................... 1
Prekidac za ukljucivanje punjaea, TSS04 ................................................................... 1
lndikator PM2, 1001lA, dimenzija 60X46mm .............................................................. 1
Otpornici za regulaciju struje punjenja, 9W, 2200-2700
Kutija za ugradnju uredaja, metaIna, sa prorezima za hladenje, po sopstvenom izboru
Izgled prekidaca TSMS04
Krokodilka T
M
631 za prikljucenje na
akurnulatorsku klernu
Indikator PM2 klase za 100llA
IS8
KuciSte osiguraea za prednju plocu
RK 3213 Automatski puniac
akumulatora
II'ada kazemo automatski punjac aku­
mislimo na automatsko is­
kljucenje akumulatora kada se isti napuni.
NeSto slieno regleru u automobilu. Aku­
mulator se puni do nekih 14V i onda se
smatra punim. Tada ga treba iskopeatL To
u automobilu radi uredaj poznat pod ime­
nom regler. Ova nasa automatika
ovde opisujemo deluje sHeno regleru.
Sarno je dosta jednostavnija.
Ovakav automatski punjae je dobar
jer nemora da se misli kada je akumulator pun i kada
treba da se iskopca iii kada treba da se ponovo ukopea. Sve to
rade dva tiristora, jedna dioda i jedna zener dioda uz nekoliko otpornika.
Nije ovo nova stvar. "General Electric" ga preporucuje u svojim aplikacijama jos pre
desetak godina. A tu je u casopis Elektor pa easopis ETI i neke engleske automobilske
knjige. Sve Seme su im uglavnom iste izuzev crvene LE diode. Ona je neSto novo, to je nas
doprinos u ovoj konstrukciji. U stvari ovo je idealan punjac za sigurnosne akumulatore za
sigurnosna svetla na izlazima iii za napajanje pretvaraea za kompjutere u treneutku
nestanka napona gradske mreze. Takode se moze koristiti za punjenje akumulatora za ra­
diostanice za rad u puferu, odnosno paralela izmedu punjaea, radiostanice i akumulatora.
Prvi dec punjaea je standardan, tu su prekidac za ukljueenje na gradsku mrezu i
osigurac torusni trafo 2X18V, 2X2.2SA, grec ispravljae od 8-10A. Ovi delovi nisu u
l8V
220 V
+
l8V
0.4A
Elektricna serna ispravljaea za punjac akurnulatora
IS9
..
,-,- :'i
'., .........f l'
,
)
,I
t'l I II I
I
I

)
/
/
,
I
+
_ IX
a
lOOyF
Elektricna sema punjaea akumulatora
osnavnom kompletu). Na desnoj strani Seme, imamo dYe veze, plus i minus kojima treba­
mo da se povezemo sa sledecom semom - koja je srce naseg automatskog punjaea.
Osnovna odlika je jednostavna - sam se ukljucuje - sam se iskljucuje. Kada - to
on najbolje zna. Niko nemora 0 tome da misli. Simpatieno, zar ne ?
U principu to je jedna klackalica, koja se sastoji iz dva tiristora od kojih je jedan
onaj Tl, jaci, predviden za ukopeavanje akumulatora. Drugi, T2, je slabiji koji se nalazi na
naSoj tiristorskoj klackalici.
Klakckalica se podeSava u ravnotezu, znate kako, pomeranje sredine, oslonca, na
leva iii na desno. Mi to radimo sa trimer potenciometrom i Zener diodom 6.BV. Jednostav­
no namestimo do kog napona se akumulator puni, odnosno kada se akumulator iskljucuje
sa punjaea.
Imamo i tri LE diode. Zuta pokazuje kada je punjac prikljueen na gradsku mrciu.
Zelena pokazuje kada je akumulator pun i kada je skinut sa punjaea. I najzad crvena LE
dioda pokazuje kada se vrsi punjenje akumulatora. Jednostavnol
Trimer potendometrom jed nom za uvek se podeSava kada je akumulator pun. Za
to trebamo instrument, voltmetar pa da merimo napon akumulatora. Kada postigne
13.5-14V, sigurno je pun. Isto se moze uraditi i merenjem gustine sumporne kiseline ereo­
metrom. 0 tome OBAVEZNO detaljno procitajte u Maloj skoli elektronike u poglavlju "Pu­
njac akumulatora RK3212". Najjednostavnije reSenje podesavanja ovog trimera je uzeti
akumulator iz auta posle duze voznje i spojiti ga na "Automatski punjac RK3213". Posle
160
_f
Zuta
l!:
-=-5

-=>
-:E
-=-=>
_::.t:
<t
I PUNJENJE I
Crvena
Low CUrrent

desetak minuta punjenja treba tri- I
mer potenciometar podesiti da
uti punjenje, odnosno da upali ze­
lenu led diodu koja kaze - PUN aku­
mulator.
Moze se punjacu ugraditi i
ampermetar 5 15A za kontrolu str­
uje punjenja. On se montira iznad
anode tiristora Tl, ka strelici "plus".
Na njemu se moze primetiti da stru­
ja punjenja ne prestaje trenutno,
nego lagano, postepeno. To se opa­
za i po led ovima zeJenom i crvenom
koji znaju da svetJe odjednom zaje­
dno i da trepere par minuta dok se
ne odJuce za crvenu iii zelenu LE
diodu.
Na tiristoru Tl imamo pad
napona od 1.5V. Sa strujom od 5 A
to je dovoljno da se isti tiristor greje.
1..______......_________......
ZUTA BRAON
PLAY.,
18 V
CRVENA _
ZUTA
220 VAC
(1)
'=i=" (3)
I
moe"
(2)
. (5)
I
- (6)
Povezivanje izvoda torusa 2 X 18Y radi
dobijanja napona od 18Y i 4.5A struje
Trafo se montira na kutiju iIi
sasiju jednim M4 iii M5 vijkom
(1), tako ito se prvo montira
gumena podloska (5), zatim
telo torusnog transformatora
(4), pa jos jedna gumena
podloska (3), zatim meta Ina
podloska (2) i kroz sve to ide
vijak (1), a na dnu ostaje
navrtka (6)
KuciSte osiguraea za prednju plocu
161

I
I
1
; '. ,
r
1,/ I
!t­
d

)
Da se ne bi grejao prievrstite ga jednim vijkom za metalnu kutiju punjaea i svakako dodajte
malo silikonske paste radi boljeg odvodenja toplote. Neki specijalni hladnjak mislimo da
nije potreban.
Transformator je predviden za unutrasnju montazu u horizontalnom iii vertikal­
nom polozaju, na suvom mestu gde je obezbedena cirkulacija vazduha, dalje od izvora
toplote. Montaza se vrSi prilozenim priborom iii lepljenjem za podlogu silikonskim gitom.
Budite pazljivi, obzirom da je transformator ekstremno osetljiv na mehanieka oSteeenja.
Sadriaj kompleta delova:
Stampana ploeica ....................................................................................................1
T1, Tiristor, 12A, TIC126 .........................................................................................1
T2, Tiristor, lA, T106 ..............................................................................................1
D, Dioda 1N4007.....................................................................................................1
Z, Zener dioda lAW, l:f6.8V ...................................................................................1
LE dioda, zuta, 5mm ...............................................................................................1
LE dioda, zelena, 5mm ............................................................................................1
LE dioda, crvena, "Low Current", 3mm .....................................................................1
P, Trimer potenciometar, veliki, 5 KO .......................................................................1
C, Elektrolitski kondenzator, stojeci, 100 IlF, 25V min................................................1
Otpornik, 2W, 4700 (zuta-Ijubieasta-braon-zlatna) ....................................................1
Otpomik, 1/4W, 4700 (zuta-Ijubieasta-braon-zlatna) .................................................1
Otpomik, 1/4W, 6800 (plava-siva-braon-zlatna) .......................................................1
Otpomik, 1/4W, 1.2 KO (braon-crvena-crvena-zlatna) ...............................................1
Otpornik, 1/4W, 5.6 Kn (zelena-plava-crvena-zlatna) ................................................1
Otpornik, 1/4W, 10 Kn (braon-crna-narandzasta-zlatna) ...........................................1
Komponente koje nisu u kompletu delova:
Transformator 2 X 18V, 2 X 4A.................................................................................1
Grec SA min ............................................................................................................1
OSigurae, troml, OAA...............................................................................................1
KuciSte osiguraea ....................................................................................................1
Prekidac za ukljueivanje punjaea ..............................................................................1
Indikator, PM2, 100!lA.............................................................................................1
a ostalim potrebama mozete videti kod RK3212
162
RK 3360 Auto alarm
A
,armni ton odmah rastera i okorele kradljivce automo­
bila. Zato preporucujemo autoalarm. Ovo je jeftino
osiguranje Vaseg vozila. Interesantno je to da nije potreban
veliki napor i znanje za instalaciju. Trajanje alarma je 30
sekundi, sto je saglasno medunarodnim propisima u dr­
umskom saobracaju. Ceo uredaj radi na principu vrlo pre­
cizne kontrole napona akumulatora vozila.
Apsolutna zastita od "pozajmice automobila"
ne postoji - kao ni od prave krade. Ipak, mozete da se
zaStitite od krade sa relativno skromnim izdatkom, tako
Sto tete instalirati ovaj jednostavni alarmni uredaj u Vas
auto. On reaguje kada lopov otvori vrata, prtljaznik iii
haubu motora i time ukljuci unutrasnje svetlo. Tada se
aktlvira tonski prasak sirene koji bi trebalo da bude
dovoljno zastrasujuci za kradljivca.
Funkcija: aktiviranje alarma, kada se na parkiranom vozilu ukljuCi neki potrosae (na
primer unutrasnje svetlo-otvaranjem vrata)
Ukljucivanje alarma: preko skrivenog prekidaca (sa zadrSkom od 20 sek.)
Alarm: nakon aktiviranja sa zadrskom od 10 sekundi, trajanje alarma cca. 30 sek.
Napon napajanja: akumulator vozila
Potrosnja struje: u mirovanju cca. 12 mA
Alarmni uredaji imaju donekle vezu sa filozofijom, jer naeelno pitanje glasi, kako
treba postupiti na najbolji nacin, da bi se doskocilo losim namerama potencijalnog lopova.
Uraznim easopisima predstavljeni su mnogi alarmni uredaji za auto, koji pre svega raspo­
lazu komforom, koji se samo moze zamisliti. To pocinje od akti­
viranja alarma pomocu daljinskog up­
ravljaea i doseze preko
zahvata u sistem paljenja
do aktiviranja centralnog
zakljueavanja. Naravno
da se takav uredaj uprav­
Ija mikrokompjuterom i
shodno tome ima svoju
cenu.
Ali, da to sve moze
biti i jednostavnije, pokazu­
je ovaj nas komplet delova.
Ovaj uredaj ne raspolaze ni
163
i ~ t
d, I 'II
(
~
I,
)
1
'I
L:;J
.
.
~
~ A a
~ ...
t--c=J ~ ~ - ­ • n} I
+1
g
~
Q
~
164
tJ
c
i
Ii
izdaleka pomenutim komforoml ali na SVOj jednostavan nacin u slucaju potrebe dovodi do
toga da se kradljivac uplasi i RObegne. Princip je da se kod parkiranog vozila kontrolise
napon akumulatora na vozilu. Cak i najmanji potrosae, koji se ukljuei (na pro svetlo prtlja­
znika iii unutrasnje svetlo) dovodi do "mikroskopski" malog smanjenja napona od nekoliko
koje Covek naravno ne moze da primeti. Takvu malu promenu napona "primecu­
je" nas alarm koji aktivira sirenu.
Kako radi ovaj alarm - inzenjersko objasnjenje
Radi se 0 promeni napona na delitelju napona, na ulaznom operacioniom pojaea­
vacuo Tacnije sa nasim OpAmp Iel l ciji su urazi preko delitelja napona Rl/R2 prikljuceni na
napon od 12 V. Negativni ulaz Pin 2je pri tome je za tacno 10 mV"visi" od pozitivnog ulaza.
Cim usledi pomenuti proboj napona, pozitivan ulaz se preko elektrolitskog kondenzatora
Cl zadrzava svoj nivo, a negativni ulaz ide "na dole" za pomenute milivolte.
,f, "I
U tom trenutku OpAmp-izlaz klizi prema plusu - makar samo za delic sekunde.
Prikljuceni tranzistor T1 zatim uspostavlja provodnost, tako da njegov kolektor ide prema
I
masWvaj negativni impuls aktivira flip-flop 1 (FF1), koji se sastoji od oba unakrsno :1
povezana NAND-kola IC3.1 i IC3.2. Izlaz 4 od 3.2 ide potom ka LOW i brine za to da se i
drugi flip-flop (FF2), koji se sastoji od IC3.3 i IC3.4, proradi. Njegov izlaz (Pin 11) zauzima
~
takode LOW-nivo, koji se invertuje sa NOR-kolom IC2.4. Pin 11 sa IC2,4 se prebacuje
dakle prema HIGH, tako da se elektrolitski kondenzator C7 lagano puni preko
predotpornika RiO i P1. Ovaj ogranak je odgovoran za zadrsku alarma, jer ovlaseeni
korisnik mora nakon ulaska u vozilo da ima jos toliko vremena da moze da iskljuCi uredaj
preko skrivenog glavnog prekidaca, a da ne aktivira alarm.
PoSto kradljivac ne zna ovaj mehanizam odnosno ne moze da nade taj prekidae,
proces uzima maha preko IC2.2: oko 10 sekundi nakon aktiviranja, napon punjenja na C7
toliko poraste da se izlaz (Pin 4)
iskrece prema LOW, a reset-ulaz sa
IC4 se deblokira. Interni osci/ator
CD-a 4060 je tako spojen da osdluje
na frekvenciji od otprlike 250 Hz
(shodno trajanju periode od 4 ms).
Na ulazu Q9 sa IC4 je ucestanost os­
ci/atora podeljena za 2 na 9 == 512,
tako da ovde dolazi Signal od otprili­
ke 0.5H. Sa ovim redom ukljuee­
nja/iskljucenja u taktu sekunde se
upravlja tranzistorom T2, koji uklju­
cuje sirenu. Ovaj alarmni ton mora
biti toliko prodoran i intenzivan da
uplasi i otera potencijalnog kradljiv­
ca. Ali, s druge strane, alarm mora
biti vremenski ogranicen, kako se
okolina ne bi satima nakon. odlaska
lopova nervirala, a poSto je i kradlji-
I vac vee odavno pobegao.
....---------------......
RK 3360
+
~ o - e
R15
l
+
~
--M-o-n-ta-z-n-a-s-e-m-a-a-ut-o-al-a-rm-a-R-K-3-3-6-0- Izlaz Q14 sa IC.4 ima traja­
nje periode od 2 na 14 puta ponav­
16>
)
-
- -
Ijanja impulsa: to je 16.384 x 4ms sto je otprilike 65 sekundi. U okviru tog vremena izlaz
ostvari kompletnu periodu, tako da on nakon pola vremena preae sa LOW na HIGH (dakle
nakon otprilike 30 sekundi). Ova pozitivna strana se invertira sa IC2.3 i dospeva preko
RC-clana R8/C6 na FF2. Tamo se negativni naponski udar (skok) brine za resetovanje sa
FF2, nakon <:ega se C7 munjevito prazni preko D4 i R11.LOW na ulazima sa IC 2.2 dovodi
reset-ulaz sa lC4 ponovo na HIGH, tako da je izlaz Q9 (a sa njim i sirena) nakon isteka
"zakonskog roka" od 30 sek. ponovo postavljen u stanje mirovanja.
RC-clan R7/C5 na drugom ulazu FF 1 brine za to da se FF nakon ukljucenja
napona napajanja (dakle pri aktiviranja alarma) fiksira u resetovanom polozaju, jer je Elko
C5 tako jos ispraznjen i na Pinu 6 brine za LOW-nivo.
Dioda D2 preuzima zadatak da ovaj Elko C5 nakon iskljucenja napona napajanja
hitno ponovo isprazni. Radna dioda snage D1 u pozitivnom vodu stiti od eventualnog
pogresnog polariteta, jer je on provodljiv sarno pri ispravnom prikljucenju. Dakle, sklop se
u ovom slucaju ne moze ostetiti.
PAZITE! Dobro vodite racuna 0 ispravnosti polariteta dioda i ektrolitskih konden­
zatora, jer u protivnom iii neee doci do alarma iii buka sirene neee prestati nakon propisa­
nog vremena. Da bi se podesilo vreme za zadrsku aktiviranog alarma, predviaen je poten­
ciometar P1, koji pri srednjem polozaju izaziva navedeno vreme zadrske od 10 sekundi.
Dvanaest voltni prikljueak podsklopa alarmnog ureaaja RK 3360 je preko skrive­
nog prekidaca povezan sa klemom 30, na plus pol akumulatora vozila. Provodnik, koji je
oznacen kao masa, moze se bilo gde povezati sa karoserijom iii klemom 31 (minus).
Molimo da obratite paznju: plocica alarma ne sme ni u kojem slucaju da se
prikljuci direktno na bateriju, jerse tu ne moze primetiti pomenuta promena napona. Za to
je potreban izvestan omski otpor dovoda, kao sto je dat u unutrasnjosti vozila (na primer
ispod instrument table).
Kod starijih vozila moze se desiti da je tu instaliran i sat sa mehanickim automat­
skim navijanjem. Da to ne bi dovelo do izostanka alarma, moraju se takvi satovi razdvojiti
preko RC-clana.
I ventilator moze aktivirati alarm, ukoliko radi jos neko vreme nakon gasenja mo­
tora. Ako je to slucaj, morate u plus-dovod ka alarmnom ureaaju prikljuCiti i relej sa
rastavljacem, koji se nalazi paralelno prema ventilatoru. $ve dokje isti ukljucen, podsklop
je bez struje i tek nakon toga preuzir:na svoju nadzornu funkciju. Nakon ovih dodatnih
mera niSta viSe ne stoji na putu dobrom radu alarma.
Elektricni potrosaci (orijentacione vrednosti):
Predpaljenje (dizel) ........................................................................................ 300 W
ABS u akciji ................................................................................................... 250 W
Zadnje staklo, koje se moze grejati ................................................................. 180 W
Ventilator za hlaaenje .................................................................................... 150 W
Brisac stakla ..................................................................................................120 W
H4-dugacko svetlo ................................................................................... 60 (55) W
Kociono svetlo i trepcuce svetlo........................................................................21 W
Zadnje svetlo .................................................................................................... 5 W
Parking svetlo ................................................................................................... 4 W
166
-
I ... +12V
2.2KCl
+
-
,If "I
Prikljucivanje starih elektromehanickih satova u
~ t
automobilu sa auto alarmom RK 3360
il
L
+
+
ALARM
-
-
-
Prikljuavanje napajanja alarma RK 3360 kod
automobila koji imaju dodatni elektricni ventilator sa
termostatom pomocu dodatnog relea Re
167

Sadriaj kompleta delova: f
Stampana plocica .................................................................................................... 1
RK 3913 "Courtesy lighf' _
IC1, 1 univerzalni OpAmp LM 741 ............................................................................ 1
IC2, 1 cetvorostruki NOR, CD 4001 .......................................................................... 1
Usporeno gasenje svetla u
IC3, 1 cetvorostruki NAND, CD 4011 ........................................................................ 1
IC4, 1 osdlator/delitelj, CD 4060 .............................................................................. 1
automobilu
Tl, T2, Univerzalni NPN tranzistor BC 546 ................................................................ 2
D1, Dioda, 1N4007.................................................................................................. 1
D2, D3, 04, D5, Dioda 1N4148 ................................................................................ 4
R1, Otpornik, 820 n (siva-crvena-braon-zlatna) ........................................................ 1
R2, R7, RlO, Otpornik, 1Mn (braon-crna-zelena-zlatna) ............................................ 3
R3, Rll, R15, Otpornik, lKn (braon-crna-crvena-zlatna) ........................................... 3
R4, R5, R14, Otpornik, 10Kn (braon-crna-narandzasta-zlatna) ................................... 3
R6, RB, Dtpornik, 47 Kn (zuta-Ijubicasta-narandzasta-zlatna) .................................... 2
R9, Otpornik, 100 Kn (braon-crna-zuta-zlatna) ......................................................... 1
R12, Otpornik, 10 Mn (braon-crna-plava-zlatna) ....................................................... 1
R13, Otpornik, 150 Kn (braon-zelena-zuta-zlatna) .................................................... 1
P1, Trimer potenciometar, mali, lezeCi 1 Mn ............................................................. 1
C1, C3, C5, Elektrolitski kondenzator 221lF, min. 25 V ................................................ 3
C2, C6, Blok kondenzator 330nF............................................................................... 2
C4, Keramicki kondenzator, 22nF (obelezen sa 223) .................................................. 1
C7, Elektrolitski kondenzator 10llF, min. 25V ............................................................ 1
C8, Keramicki kondenzator lOnF (obelezen sa 103) ................................................... 1
IC Podnozje 8-pina .................................................................................................. 1
IC Podnozje 14-pina ................................................................................................ 2
IC Podnozje 16-pina ................................................................................................ 1
Rel1, Rele, 12 V, 1 x ON .......................................................................................... 1
"Flah papuCica" 6.5 mm ........................................................................................... 6
Prekidac, za ukljucivanje i iskljucivanje alarma .......................................................... 1
LE dioda ................................................................................................................. 1
Sirena RK3545, komplet delova, kao i zvuma truba lOW, posebno se narucuje
Zvucna truba HOL-120 Piezo sirena PISS13
168
\II
II'oliko puta Vam se desilo da odmah po iz/asku iz automobila, nocu, nakon Sto ste
vrata, pomislite da Ii ste poneli sve sa sobom iii ste mozda neSto zaboravili
na sedistu? Koliko puta Vam se desilo da aktivirate zaStitu automobila putem alarma, a
potom mahinalno krenete da proverite da Ii su neka od vrata zakljueana, obzirom da se u
mraku ne vidi i - aktivirate alarm u sitne sate i uznemirite i sebe i komsije. Takoc1e, nocu,
1,/.
kada uc1emo u auto, veoma eesto treba pogoditi kljueem kontakt bravu, a to zna da bude
ponekad veoma nezgodno. Definitivno/ prilikom izlaska i u/aska u automobil, nocu, iii pri

uslovima smanjene vidljivosti, kao ugarazi, gde nema svetla, oseea se potreba za vremen­
I
f
ski prcduzenim svetlom u kabini automobiJa.
Sa ovim kompletom de/ova moze se napraviti jednostavan urec1aj koji omogueava
da svetlo ostane prcduzeno upaljeno deset iii dvadeset sekundi koliko yam je potrebno a
da se samo automatski ugasi, bez ikakve vase radnje.
Ceo urec1aj je jednostavan a spaja se sa dye zice sa sija/icom u kabini iii sa
prekidaCima u vratima.
Pogledajmo Semu urec1aja. Po p%vini je pcdeljena isprekidanom linijom. Leva
strana je nas urec1aj RK3913, montiran na maloj Stampanoj p/oeici, dimenzija svega 32 x
32mm. Desna polovina je elektricna instalacija u automobilu. To je jedna iii dYe sijalice i
jedan iii dva prekidaea u levim i desnim vratima. Mozemo koristiti, ukoliko postoje, narav­
no, i prekidaee u zadnjim vratima.
Stampana ploeica ima jednu regletu sa dva izvoda koja se sa dYe iice spaja sa ele­
ktricnom instalacijom. Jedna je plus, a druga je minus. Plus se spaja na minus pol sijalice iii
izolovan izvod prekidaca, tastera u vratima. Minus pol sa reglete spaja se na minus pol
napajanja a to je Sasija vozi/a.
Ceo spoj je, kao sto smo rekli, vrlo jednostavan. Ima dva tranzistora i elektrolitski
kondenzator koji sa trimer potenciometrom cd 50 Kn cini vremensku bazu koja se lagano
prazni i blokira tranzistor BD240C koji se lagano blokira i sijalica u automobilu se lagano i
automatski gasi. Maksimalno vreme je dvadesetak sekundi Sto se pokazalo apsolutno do­
voljno. KraCe vreme cdrec1uje se smanjenjem otpornosti trimer potenciometra cd 50Kn
koji je spojen kao reostat. Ako zelite jos duze vreme, poveeajte kapacitet elektrolitskog
kondenzatora.
Tranzistor BD240 zna da povuce nekoliko ampera struje u zavisnosti od potrosnje
sijalice i da se stvarno uSija. Da bi ga ohladili najbolje je da ga prievrstimo jednim pleh
vijkom za sasiju vozi/a a uz obaveznu upotrebu sifikonske paste za tranzistorske hladnjake.
Kao Sto se vidi na skici, na metalnom delu tranzistora BD240, nalazi se kolektor koji i tako
ide na masu. Tako Cemo ga sacuvati od pregrevanja. U svakom slueaju oprez prilikom
probanja, da ne ispeeete prste!
169
)
.()() . ... +l2V
®
lN4007
J..
. {
1... -12'
AUTOMAT AUTOMOBIL
Elektricna sema veza RK 3913
SadrZaj kompleta delova:
Stampana plocica .................................................................................................... 1
Tranzistor BD240C .................................................................................................. 1
Tranzistor BCS46B ................................................................................................... 1
Elektrolitski kondenzator, 10011F, radijalni, min. 16V .................................................. 1
Trimer potenciometar, mali lezeei iii stojeei, 50 Kn .................................................... 1
Dioda 1N4007 ......................................................................................................... 1
Redna stezaljka, za Stampanu sasiju, dvopolna ......................................................... 1
80240 8C546
Raspored izvoda na tranzistorima koje koristimo u RK 3913
170
RK 3914 Auto voltmetar sa LED
skalom
I
spravnost akumulatora, diname sada
alternatora u automobilu najlakSe
se utvrduje merenjem napona
akumulatora. Za merenje na­
pona koristi se instrument koji
se zove Volt-metar. Postoje
dYe vrste, analogni sa skalom
i kazaljkom i digitalni sa nu­
merickim pokazivanjem napo­
na. Dobri su i jedan i drugi, ali za
strucnjaka. NestruCnjak bi morao
da pamti napon neispravnog,
napon ispravnog akumulatora i
napon ispravnog alternatora odnosno
diname i reglera.
Auto voltmetar sa LE diodama upozorava vozaea koji ne zna koliki je napon ispra­
van a koliki nije. Dovoljno je da zna da kada svetli zeleno, napon je u redu, a kada svetli cr­
veno onda nije u redu. Onda je iii akumulator neispravan iii je alternator odnosno dinama
neispravna iii su i akumulator i alternator neispravni.
Autovolt-metar meritakoda se u rasponu od 10.5 do lSV na svakih pola volta za­
svetli druga LE dioda. Znaci tacno se zna kada je koliki napon. Aako svetli crveno odnosno
ako je napon akumulatora 10.5 do 11.5 V pri ugasenom motoru akumulator je iii prazan iii
je neispravan. Prazan akumulator napuniee se posle par sati voznje i napon ee biti 12.5V,
odnosno svetleee odgovarajuCa LE dioda. I to trajno i kod iskljueenog motora. Ako i dalje
svetli crvena led dioda, akumulator je neispravan i treba ga zameniti. Ispravan akumulator
ima napon 12.S-13Vkadaje motorugasen. Pri punom gasu napon mora dajedo 14V. Pre­
ko 14V, znaCi kada zasvetli jedna od desnih crvenih LE dioda, znamo da je dinama, alterna­
tor, odnosno regler u kvaru. Neispravnost istih dovodi do napona na akumulatoru preko
14V, do pregorevanja sijalica iii trosenja vode u akumulatoru.
ZnaCi pamtimo ispravan napon akumulatora je izmedu 12 i 14 V. Manji iii veei
napon ukazuju na neispravnost akumulatora, reglera, diname iii alternatora.
Nas LED Volt-metar ima rasirenu skalu. Meri od 10.5 do lSV u deset polozaja, sve
u skokovima od pola volta.
Takva skala je pregledna i ne treba mnogo razmisljati. Da ne zaboravimo: u voznji
se napon akumulatora menja u zavisnosti od gasa odnosno broja obrtaja motora i kOlicine
ukljucenih potroSaea (svetla, upaljaea, grejaca zadnjeg stakla i slicno).
Uredaj je jednostavan. Ima jedno popularno IC kolo LM3914, par otpornika, de­
set LE dioda i dva trimer potenciometra.
171
)
,
""'I
5KO
ZELENA LED 'IMiNA LED
r ,r

."\ ·"1 ""\ "'"\ ....1 ·"1 ...
R1
P1
18 17 16 15 14 13 12 11 10
LM 3914
123456789
R2
Gornto granl ... lSV
Donta granlca 10.5V
Elektricna sema veza sa LED skalom
Podesavanje je jednostavno. Potreban nam je izvor promenljivog napona od 10.S
i lSV, univerzalni instrumenat pomocu koga bazdarimo nas auto-voltmetar i malo vreme­
na i dobre volje.
Za sklapanje je potrebno lemilo, malo tinola i seCice. Prvo spojite kratkospojnik KR
pa zatim stavite podnozje Ie kola. Pazite na orijentaciju Ie kola pomoCu polukruga. LE di­
ode svojim seeenim krajem, odnosno kracom zicom idu prema Ie kolu.
Kod podesavanja prvo potenciometrom P2 podeseimo napon na 1O.S V tako da se
odgovarajuea LE dioda zasvetli. Zatim potencimetrom P1 kod napona 15V podesimo da se
deseta led dioda zasvetli. Posle se vratimo ponovo na 10.sV pa na lSV. Ponovimo ovu
proceduru nekoliko puta i podesavanje je gotovo. Nemojte vise dirati podeSene potencio­
metre. Najbolje ih fiksirajte crvenim lakom za nokte, tako da se klizaci trimer potenciome­
tra ne mogu sami pomeriti.
Ugradnja voltmetra u automobil se vrsi tako Sto masu (-) sa plocice, vezujemo za
masu automobila, konkretno za Sasiju, poSto se masa nalazi na istoj. Plus sa plocice sho­
dno tome vezujemo za plus pol na automobilu. Konkretno mi Yam predlazemo da ga veze­
te na plus pol preko prekidaca paljenja (kontakt brave). Na taj nacin voltmetarce biti u fun­
172
kciji samo kada date kontakt i neee prazniti akumulator dok je automobil parkiran a motor
iskljucen.
U poslednje vreme pojavila se jos jedna interesantna primena ovog spoja. Sve
eesce se sreeemo sa naponskim pretvaracima koji pretvaraju jednosmernu struju, uobiea­
jenog napona 12V, u nov naizmenicnog napona. Ovakvi uredaji omogueavaju da u trenu­
cima kada nestane struje iz gradske mreze nejneophodniji uredaji u kuci ili kanceiariji
dobiju neophodno napajanje. Trajanje takvog rezervnog napajanja zavisi od kapaciteta
prikljucenog akumulatora. Najcesce se koriste automobilski iii kamionski akumulatori, iako
nisu retki ni ielatinasti akumulatori koji su pogodni za upotrebu u zatvorenim prostorima
zato sto ne isparavaju i ne proizvode nikakve mirise. Jedan od problema koji ima vecina
pretvaraca je losa signalizadja trenutnog kapaciteta akumulatora. Ukoliko Yam pretvarac
na vreme ne signalizira da je akumulator skoro prazan, prestace da radi, atada, ako imate
prikljueen racunar mozete izgubiti dragocene podatke. E to na scenu stupa nas LED volt­
metar, koji reSava ovaj problem sa lakoeom. Dovoljno ga je spojiti na akumulator i imaee­
mo potrebnu signalizaciju. Ne bi bilo na odmet da kontaktirate proizvodaea iii prodavca Va­
seg pretvaraca kako bi znali sa kojim najniiim naponom iz akumulatora on moze da radio
Gotov uredaj mozete ugraditi u jednu od mnogobrojnih plasticnih kutija koje se
nalaze u prodajnom asortimanu prodavnice preduzeea "Radio klub 0.0.0.".
Sadriaj kompleta delova:
Ie kolo LM3914 ......................................•.........................................•..........•........... 1
Ie Podnoije 18 pina ................................................................................................ 1
LE dioda, Smm, crvena ............................................................................................ S
LE dioda, Smm, zelena ............................................................................................ S
Trimer potencimetar, mali, stojeci iii leieCi, SKQ ....................................................... 2
Otpornik, R1, 4.7 KQ, (zuta-Ijubicasta-crvena-zlatna) ................................................ 1
Otpornik, R2, 1.2 KQ, (braon-crvena-crvena-zlatna) .................................................. 1
Stampana plocica .................................................................................................... 1

," 'II
\
)
Imlt)[.]
KLUB
Telefoni na koje mozete naruciti komplete
delova "Radio kit" i ostale elektronske
komponente i pribor za elektroniku SU:
(011) 2835-239 i 2835-704
173

I
••
+vcc
II
5KO

RESET
4
INTERNAL
REFERENCE
....-'ltJ;
RK 3535 Brodska truba
M
nogi radioamateri su i Ijubitelji reke, mora i camaca. Imaju vee motore, radiosta­
nice, akumulatore, pa im treba i brodska truba kao Sto prilia svakom dobrom plov­
nom objektu. Osnovna karakteristika nase brodske trube je da je pre svega elektronska a
zatim, da ima regulaciju visine tona, tj. frekvencije koja je oko 160 do 400 Hz.
U pocetku su brodovi radi signalizadje imali zvona. U doba elektronskih cevi pre
eetrdesetak godina, ovakvo danasnje resenje bilo je nemoguCe. Tada su brodske trube
bile na paru, a kasnije na vazduh, pneumaticke, da bi
vremenom bivale zamenjivane sa elektromehaniekim
na principu automobilske sirene.
Danas zahvaljujuci poluprovodnickoj tehnici
i integrisanim kolima imamo savremenu elektronsku
brodsku trubu koju moze svako sam sebi da sagradi
bez nekog preteranog poznavanja elektronike.
Dovoljno je da ima osnovna predznanja 0
lemljenju i malo prirucnog alata koji svaki "uradi sam"
camdzija ima.
Inaee zvuk iz brodske trube izlazi iz malog __________...1 'L­
v
zvucnika ako se radi 0 maketi broda iii iz veeeg, jaceg U b' , led h
zvucnika takozvane "horne", kada se koristi na eamcu 0 lca)em Izg orne
iii brodu. Napajanje je par volti za modele iii 12V za
camce i brodove.
Osnova brodske trube je in­
'
• tegrisano kolo NE555, popularni taj­
mer. On je spojen u standardnom
spoju oscilatora kome se frekvencija
moze podesiti trimerom od 500 Kn.
\I
Sa izlaza kola NE555, sa nozice broj 3
signal se salje u snazan pojaeavae sa
"Darlington" tranzistorom BD681,
koji se u stvari sastoji iz dva tranzi­
CONTROL 5
stora spojena u kaskadi. Zvuenik je
VOLTAGE
,
spojen u kolektorsko kolo i zaSticen
jednom diodom 1N4148. Napajanje
je kao Sto smo rekli maksimalno
3 OUT 13.8V iz akumulatora brodskog mo­
tora.
Bi"odskoj trubi RK3535 sliena
je i zujalica za ucenje telegrafije, od­
nosno indikator rada migavaca u
________________........ automobilu. Slicnostje u oscilatoru sa
Unutrasnji izgled NE555N NE555 a razlika je u vrednostima veli­
ana upotrebljenih delova.
174
1
GROUND
,JIlt
1N4148
tL.

1 J
'\::1
81 4

T
R3
R21 n20KO I NE555 t
10Kn
61
B0681
.J.
C4i1onF
--­ 0­
Elektricna serna veza RK 3535 - 8rodska truba
Sadriaj kornpleta delova RK3535:
Stampana plocica .................................................................................................... 1
IC kolo NE555 ......................................................................................................... 1
Tranzistor BD681 .................................................................................................... 1
Dioda 1N4148 ......................................................................................................... 1
Podnozje IC kola, osmopinsko .................................................................................. 1
Trimer potenciometar, mali, lezeCi iii stojeei 500 Kn .................................................. 1
Kondenzator, keramieki, 10 nF (obelezen sa 103)......................................................3
Elektrolitski kondenzator 2.2 J.!F, stojeei, min. 16V ..................................................... 1
Otpornik, 1/4W, 10 KQ (braon-crna-narandzasta-zlatna) .......................................... 1
Otpornik, 1/4W, 120Kn (braon-crvena-zuta-zlatna) ................................................... 2
Zvuenik iii zvucna truba, nije sadrz.ana u kompletu, posebno se narueuje
175
')
•• ••
RK 3542 Zuialica
INDIKATOR RADA MIGAVACA
INDIKATOR UKUUC:ENOG SVETLA
ZUJALICA ZA UC:ENJE TELEGRAFDE
ZUJALICA ZA RAZNE SVRHE
I
ntegrisano kolo NE 555, predvideno za upotrebu kao tajmer predstavlja verovatno
jedno od najpoznatijih i najvise primenjivanih Iinearnih integrisanih kola.
Bas to kolo i mi koristimo u ovoj jednostavnoj zujalici koja proizvodi ton reda
1000Hz i pagoni zvucnik impendanse 100 Q, a koja ima neverovatno siroku primenu. U
naslovu smo naveli tri najeesce primene. eetvrta moze da bude indikator dignute ruene
kocnice, peta indikator sigurnosnih pojaseva. Ostale naone i mesta primene pronadite
sami.
Rekli smo 1000Hz, iii 1kHz. To je frekveneija koja je dosta prijatna Ijudskom uhu.
Frekveneiju zujaliee mozete regulisati u sirokom podruqu pomocu trimer poteneiometra
od 220 KQ.
Kontrola rada migavaca na automobilu je neophodna, jer mnoga vozila nemaju
automatsko iskljucivanje migavaca. Znaei, zujalieu treba prema prilozenoj semi veza spo­
odnosno treba je spojiti paralelno sijalici indkatora rada migavaca u automobilu. Tako
dobijamo dvostruku kontrolu, svetlosnu i akustieku. Ne zaboravimo da ovako dobijamo
VECU BEZBEDNOST U SAOBRACAJU.
Indikator ukljucenog velikog ...----------------,
svetla neophodan je za cuvanje akumu­
latora u vozilu. Osobito u zimskom peri- I+vc:c: IRESET
odu kada nam je svaka "kap" struje neo- 8 _4___---,
INTERNAl
phodna kod startovanja vozila. Cesto vi-
REFERENCE
dimo da neko ostavi ukljueena svetla i =f±jKO
izade iz vozila, odnosno parkira gao Kada THRESHOLD 6
se vrati akumulator je prazan. Tako par I
puta i onda akumulator mozemo da ba- 5
5KO
cimo, odnosno ostaje nam da kupimo
nov.
Da bi to spreeili, nasu zujalicu
TRIGER 21 v F
spajamo prema semi koja je u donjem
levom uglu i tabeli za razna vozila koja je
na sledeeoj strani. Takode, na ovaj na­
1
ein, g. ovakvim spajanjem ovog uredaja GROUND
ostavljamo mogucnost koriscenja pozi­
eionih svetala kod zaustavljanja i kracih '________________.__1
parkiranja.
Unutrasnji blok dijagram NE 555
176

Ukoliko hocemo da
ovaj komplet koristimo kao in­
+

--t--..----1(2
dikaciju rada migavaca, ure­
daj se spaja u paralelu sa vizu­
1000
elnom indikaeijom (sijalicom)
rada migavaca.
Tabelu sa svim vozi­
Hma nemamo. Ali Vam moze­
17
4
'8
mo reCi kako da montirate zu­
jalieu u bilo koje vozilo.
Iz prilozene tabele

I
vidi se da se obe prik/juene ta­
eke nalaze na kutiji sa osigu­ 'j
1
raCima. Jednu zieu, crvenu
(+), spojimo na prvi osigurae
a drugom zieom, plavom (-),

pipamo po drugim osigura­
oma. Moramo da dobijemo
-----------------_...1zvuk (kada su svetla upaljena
Elektricna Sema veza kompleta delova RK 3542 a motor ugaSen) a da zvuk ne­
staje kada ugasimo svetla iii
kada upalimo motor.
Ako tu kombinaciju
ne dobijemo odmah, onda er­
+I
venu (+ ) zieu spajamo na dru­
gi osigurae i sve ovo ponavlja­
Kontakt kllue Prekidal: svetta
1+
mo dok ne nademo prave ta­
eke na osiguraoma.
r-------------,
: I
Na kraju da dodamo RK3542
Plava
da na Stampanoj p!ociei treba
Crvena
L.. ____________ .......
spojiti na kratko k/emiee za
taster kada zujalicu koristimo
kao SMEROFON (indikator
rada migavaea) iii kao MINI­
FON, (indikator uk/jucenog
svetla).
DINAMA
SVETlA
-
U automobilu zujalica
se napaja iz akumulatora 12V i
tada trosi 20 miliampera
odnosno 0.02A struje Sto je
apsolutno minimalno. Kada je
...
koristimo kao zujalicu u neke

I druge, neautomobi/ske svr.he,
ona kod napona 4. 5V trosi 6
-
-•
I
v
,:;paJanJa kompleta RK3542 kao Indlkatora mA, a kod minima/nog napona
ukljucenog svetla posle prestanka rada motora 3V trosi svega 3 mAo
177
J
-------------
TIP m_mn.m,OSIGURACI '---.­
AUTOMOBILA RK3542 (-) RK3542 (+)
__ 1 JUGO 45"Z-150S 2
Z-750
r--
___.SKODA
Z-101 Z-1300
Z-126 P

________ LADA 1600_____
(;Olf)
r---­
PEUGEOT 305
WARTBURG 353
OPELKADET
RK 3543 Kodiak
sirena sa NE 555
IIodzak sirena ima raznih. Moja prva "Kodzak" Sirena
"-.datira iz davne 1961. Nalazila se u Fiat ''TopoJinu'' od
500 kubika i bila je naprav/jena sa dYe standardne elektromag­
netne automobilske sirene i tri prekidaea na osovini elektromotora sa reduktorom, proiz­
vodnje "Mehanotehnika - Izola", koji je ukopeavao jednu, drugu, obe odednom i tako u ne­
dogled. Danasnja policija koristi iste te sirene ali sada sa malo elektronike, a u proizvodnji
fabrike "Rudi Cajevec" iz Banja Luke. Sam naziv "Kodiak" sirena duguje americkoj
o detektivu Kodzaku u kojoj se pojavljuje jedna od prvih ovakvih sirena na policijskim auto­
mobilima. Nakon toga, posle prvih ovakvih gradnjih objavljenih u nekim inostranim ea­
Sopisima, svuda u svetu je usvojen naziv "Kodiak".
Pored ciste elektromehaniCke "Kodzak" sirene, pojavile su se odmah i pneumat­
i
ska resenja iii srpski reeeno vazdusna.
napreduje i dolaze elektronska resenja. Nije nam poznato da se kodzak
I
sirena pravila sa elektronskim cevima. Ali smo imali vise Sema sa tranzistrorima. I u knjiz;
"Mala skola elektronike - TN sistem", bila je takva sirena sa pet tranzistora.
r
Posle je dosla sa IC kolom 4011 i tranzistorima BCl77 ; 2N3055 koja je dobila
epitet NOVA. Ima je jos uvek u prodaji. Napaja se iz akumulatora naponom 12V i stvarno
daje izvanredan zvuk i za najstroze zahteve. Ona nosi oznaku RK3541 NOVA.
Idemo dalje i dolazimo do seme koju predlazemo, sa dva IC kola NE555 gde dobi­
(
jamo neshvatljivo dobru semu koja radi i sa malom baterijom od 9V i daje izvanredne re­
zultate za one koji nisu previse razmazeni.
Osnova svake "Kodzak" sirene su dva oscilatora. Jedan daje stalan ton sirene
reda 1000 Hz a drugi daje napon frekvencije oko 0.1 Hz koji prekida onaj prvi.
Levo kolo NE 555 predstavlja oscilator kome je vremenska baza elektrolitski kon­
3
3
1
5
7
12
6
2
1
.2 .­
2
8
1 (2)
Jt
.B
2
5
4
Jacina zvuka nije mala, i mozda ce neko zeleti i da je smanji. To se moze najjedno­
stavnije postiCi spajanjem jednog otpornika u seriju sa zvucnikom. Probajte sa velicinom
reda 470.
Mozemo iskoristiti i zvucnik od 40, ali sa zvucnikom u seriju mora da se spoji
otpornik od barem 47 1.1
Delove sklapamo malenim lemilom 12-18W uz pomoc lemne zice TINOL. Upotre­
ba bilo kakve paste nije preporuajiva.
Kao kutiju za zujalicu preporucujemo plasticnu AEM K-Ol koja se posebno naru­
cuje.
Sadriaj kompleta telova RK3542:
Stampana plooca .................................................................................................... 1
Zvucnik 80 ............................................................................................................. 1
Integrisano kolo NE555 .................................... : ...................................................... 1
Trimer potendometar, mali, lezeci, 220 Kn ................................................................ l
Kondenzator 4.7 nF (na nekim sasijama greskom obelezen sa 4.7 JlF) ........................ 1
Otpornik 3.3KO (narandiasta-narandiasta-crvena-zlatna) ......................................... 1
Otpornik 56KO (zelena-plava-narandzasta-zlatna) ..................................................... 1
Otpornik 470 (iuta-Ijubicasta-crna-zlatna), za vezivanje u seriju sa zvucnikom ........... 1
Telegrafija na kasetama, knjiiica i izvod iz uputstva 0 telegrafskom saobraeaju, knjiiice
o telegrafiji, isporucuju se samo kada kupac traii verziju "Zujalicu za ucenje telegrafije"
178
II:.,'III!!
denzator 220 JlF i trimer potenciometar 47/(0.
Pazite na polaritetelektroJitskog kondenzatora!
Desno kolo na koje je spojen i zvucnik,
predstavlja osdlator frekvendje reda 1000 Hz i
ima vremensku bazu sastavljenu od kondenza­
tora 4.7 nF i trimer potenciometra od 220 Kn.
/(od stavljanja IC kola na Sasiju mora
se paziti na ispravnu orijentaciju kola. To jeonaj
ispust nacrtan na plocici. Isti takav iii sHean oba­
vezno se nalazi na svakom IC kolu.
Desni oscilator je modulisan levim pre­
ko spoja od pin-a ( izvoda ) 61evog na pin 5des­
nog IC kola NE 555.
Da ne bude zabune. Neki proizvodaci I
ovo integrisano kolo obelezavaju sa lM 555 iii
179
+V<e
8

5
iKrI
TRiGER 2
RESET
4
INTERNAL
REFERENcE
3
1
GROUND
out
U t j' bl k d'j m HE 555 v
nu rasn I 0 I agra
')
Taster
..I/.
47KOI ~ 220KO
r ~
lKO
...
8 I
:4.5 ... 12V 2
8 ~ 7 4
Ie 1
56KO :INE55513 NE555
6
~
7
1
4.7nF 5 1
220jJF_
Elektricna Sema veza kompleta delova RK 3543
UA 555, ponekad i sa !lA 555. U svim ovim slucajevima je u pitanju isto integrisano kolo ­
tajmer NE 555. Takode, postoji i verzija NE 556, koja je dvostruki tajmer, dva IC NE 555
upakovana u jedno DIl14 kuoSte i postoji i NE 558, cetvorostruki tajmer, cetiri NE 555 u
jednom kueiStu.
Napajanje je iz baterije od 4.SV do 9V, a moze i iz akumulatora od 12V u automo­
bilu. Zvucnik treba da je od stotinak oma. Ako nemate takav, mozete staviti i neki drugi ali
sa njim u seriju spojite otpornik reda 47 n.
Taster za ukljucivanje sirene moze da se spoji i na Stampanu plocicu. Tada se "+"
napajanja spaja na tacku obelezenu sa "1", a taster na taCke "2" i "+".
Za lemljenje komponenti upotrebite lemilicu lOW - 18W i tinol za lemljenje bez
upotrebe paste. Kalafonijum moze da se koristi.
Jos da kazemo da se na plocici nalazi jedan kratkospojnik iii "most", kako se jos
kaze. Onse nalazi izmedu prikljucka za zvuenik i trimer potenciometra 220Kn. Pazite da ne
zaboravite da ga zalemite.
Sadrzaj kompleta delova:
Stampana ploeica .................................................................................................... 1
IC kolo NE555N ....................................................................................................... 2
Zvucnik 50-lOOn ................................................................................................... 1
Trimer potenciometar, mali, lezeo, 47 Kn, PTl ONV ................................................... 1
Trimer potenciometar, mali, lezeo, 220 Kn PTlONV .................................................. 1
Kondenzator 4.7 nF, obelezen sa 472 ....................................................................... 1
Elektrolitski kondenzator 220 ~ F ............................................................................... 1
Otpornik, 1/4W, ugljenoslojni, 1 Kn (braon-cma-crvena-zlatna) ............................... 1
Otpornik, 1/4W, ugljenoslojni, 3.3 Kn (narandzasta-narandzasta-crvena-zlatna) ....... 1
Otpornik, 1/4W, ugljenoslojni, 56 Kn (zelena-plava-narandzasta-zlatna) .................. 1
?tpomik, 1(4'V'!, ugljenoslojni, 47n za (zuta-Ijubieasta-crna-zlatna) ........................... 1
Zica za spaJanJe ......................................................................................................4
180
.rl' 1111 .J\;a"""ii'''',;!:i!!1
RK 3544 Tri sirene
S
irene smo imali i ranije. Samo,
svaka je imala puno tranzistora
iii integrisanih kola sa gomilom elek­
trolitskih i drugih kondenzatora. To su
obieno bile jednotonske, sa jednim ti­ w£ b ~ b Jl
pom sirene.
Q.)
Sada imamo tri sirene sa tri
otpornika, jednim integrisanim kolom, jednim tranzistorom. Zvucnik, taster preklopnik i
bateriju da ne pominjemo. To svaka sirena mora da ima.
Ali tehnika napreduje i proizvodac integrisanih kola "UMC", konstruisao je speci­
jalno Ie kolo, UM3561A sa tri sirene namenjeno prevashodno deCjim igrackama. Naravno
da ga mozemo koristiti i u druge sigurnosno - bezbedonosne svrhe. Usvakom slucaju, au­
dio signalizacija nikada nije na odmet i uvekjoj je lako nao primenu. Nas uredaj je sagra­
den na malenoj ploeici od 2 X 2.5 cm i napaja se baterijski, tako da ga je lako ugraditi gde
kod budemo pozeleli.
Recimo jOs, da su do pre par godina ovakva kola bHa apsolutna retkost. Danas vee
nije tako. Pored firme "UMC" koja ima celu seriju takozvanih "melody generatora" (genera­
tora melodija) pOd oznakom UM66Txx kOji se nalaze u malenom plasticnom kueistu tipa
TO-92 sa tri nozice i izgledaju kao tranzistor, tu je i firma "Holtek" sa SVOjim integrisanim
kolima iste iii slicne namene. Pomenute UM66T karakterise veoma niska cena i veliki broj
raznovrsnih melodija. Recimo i to da u prodavnici Radio kluba u svako doba ima barem de­
set razliCitih tipova UM66Txx - to jest deset razliCitih melodija.
Vratimo se nazad nasem UM3561A. Neke naroCite savete
za sklapanje Vam ne mozemo dati iz prostog razloga 51:0 je sve ve­
oma jednostavno. U svakom slueaju pazljivo zalemiti delove na
Stampanu ploeicu sa tinolom, bez upotrebe let paste i uspeh neee
da izostane.
Naroeitih eksperimenata nema. Od vrednosti otpornika na
semi obelezenog sa 240 Kn zavisi visina tona sirena.
Jacina zvuka zavisi od velicine zvucnika. Vee; zvucnik - jaCi
zvuk i obratno.
Otpornik od 33n ima zaStitnu funkciju ako se upotrebi
zvucnik otpornosti odnosno impendanse, 4 iii 8n. Kod veoh impen- TO-92 kuciste
dansa ovaj otpornik moze da se izbaci.
Moramo da kazemo i kako se
utvrduje impendansa zvucnika. Vrlo jednostavno, izmeri se
omska otpornost zvucnika, tako dobijeni broj pomnozi sa 1.2 i
dobija se impendansa.
Ko zeli jaci zvuk mora da se snade dodavanjem jOs jed­
nog tranzistora i poveeanjem napona napajanja tranzistora. Ie
kolo mora da se napaja sa 3 V.
181
',' /'
I 1
r
tl
\
;
1
3

• 3V
5
6 UM3561A 3
1 7 8
240KO
Elektricna sema veza RK 3544
Sadriaj kompleta delova:
IC kol0 UM3561A .................................................................................................... 1
Stampana plocica .................................................................................................... 1
Zvucnik, 57mm, 0.25W, 40 ..................................................................................... 1
Taster .................................................................................................................... 1
Prekidac sa tri polozaja ............................................................................................ 1
KuCiSte baterije ....................................................................................................... 1
Tranzistor BC337 ..................................................................................................... 1
Otpornik, ugljenoslojni, 1/4W, 330 (narandzasta-narandzasta-crna-zlatna) ................ 1
Otpornik, ugljenoslojni, 1/4W, lOKO (braon-crna-narandzasta-zlatna) ........................ 1
Otpornik, ugljenoslojni, 1/4W, 240KQ (crvena-zuta-zuta-zlatna) ................................. l
lica za spajanje prekidaea ....................................................................................... 1
Moiete posetiti nasu prezentadju na intemetu,
I,t!! a) ['J
koja se nalazi na adresi WWW.RADIOKLUB.CO.YU
Adresa elektronske posteje INfO@RADIOKLUB.CO.YU : KLUB
RK 3545 Kodiak profesional
II'odzak sirena nije novost u nasim kompletima. Prvo smo
RK3540 sa nazivom "Popularna americka Kodzak si­
rena". To je bilo sa tranzistorima, osamdesete godine. Onda je
dosla "NOVA", RK3541 sa IC kolom 4011 i tranzistorima u izlazu
BCl77 i 2N3055 u Darlington spoju.
Zatim smo "izmislili" RK3543 kao "Malu kodzak sirenu
sa 2 x NE555". Strasna je. Imamo je i danas. Prosto neverovatno
kako radi lepo i glasno.
Onda se pojavljuje integrisano kolo UM3561A sa
pomoci, vatrogasne i policijske. Bira se jednostavno sa malim
tri sirene: prve
prekidaeem. I
napravili smo komplet za klince, za deCje igracke, a sa oznakom RK3544.
Sada nudimo sa istim IC kolom profesionalnu verziju Kodzak sirene kOja ima
pored pomenutog IC kola i izlazni pojaeavac sa Darlington tranzistorom BOX 53C.
Darlington veza je kaskadni spoj dva tranzistora. Moze se napraviti od dva tranzi­
stora, a moze se upotrebiti i specijalni, kakav mi koristimo a to je BDX53C koji se vidi na
desnoj strani Seme.
On sadrzi dva tranzistora u jed nom kuCistu i njegovo pojacanje je pojaeanje jed­
nog trazistora puta pojaeanje drugog tranzistora &0 iznosi kod naseg BDX53C preko 500
puta.
" Napon napajanja u automobilu iznosi 12.6 kada je motor ugasen, a 13.8 V kada
'Z motor radio Pod punim gasom ide do 14.4 V.
,t'1:
IC kolo UM3561A trazi za napajanje 3V. lato smo u semi predvideli otpornik od
1.5 KO kojim skidamo napon na 3 V, a koji potom stabilizujemo zener diodom ZF3. Isti na­
pon blokiran je elektrolitskim kondenzatorom 22
Tip sirene bira se malim prekidaeem sa tri polozaja.
Visina najviseg tona odredena je otpornikom 240 KO.
Zvumik koji Yam preporucujemo je u obliku trube - horne, 4-80, snage oko lOW i
posebno se narucuje.
Ceo uredaj se moze smestiti u malenu plasticnu kutiju. Adekvatna kutija nosi
oznaku "521" i ima je, kao i potrebne horne, na lageru prodavnice Radio kluba. Napolje
1,//
I
.
1
\
\
,
\
I,
182 183
I
] , ,0+
1.51<0
5
... 16 UM3561A 3
BDX53C
1
2
240KO
Elektricna serna veza kornpleta delova RK 3545
ostaje da se spoje prekidac za vrstu sirene, zvucna truba i napajanje kOje ide preko jednog
prekidaea za ukljucivanje i iskljucivanje. Sve se to lepo vidi na Stampanoj plocici.
Sadriaj kornpleta delova:
Stampana plocica RK 3545 ...........................................................•........................... 1
Redna stezaljka, dvopolna ....................................................................................... 2
Redna stezaljka, tropolna ......................................................................................... 1
Tranzistor, Darlington, 6DX53C ................................................................................ 1
Integrisano kolo UM3561A ....................................................................................... 1
Zener dioda ZF3 ...................................................................................................... 1
Otpomik, ugljenoslojni, 1/4W, 820 Q (siva-crvena-braon-zlatna) ................................ l
Otpomik, ugljenoslojni, 1/4W, 1.5 KQ (braon-zelena-crvena-zlatna) ........................... 1
Otpomik, ugljenoslojni, 1/4W, 240 KQ (crvena-zuta-zuta-zlatna) ................................ l
Elektrolitski, kondenzator, stojea 221lF, min. 16V ...................................................... 2
Prekidac jednopolni ................................................................................................. 1
Prekidac tri polozaja, jedan kontakt .......................................................................... 1
KUPCI IZ UNUTRASNJOSTI MOGU NARUCITI NEOPHODNE
'{!1 a] [I
d
ARTlKLE TELEFONOM, TELEFAKSOM, PISMOM III
E-MAILOM. PAKET PLACATE POSTARU PRIUKOM
KLUB
PREUZIMANJA PUTEM POSTANSKE OTKUPNINE.
184
RK 3546 Kamionske fanfare
1,1
V
erovatno ste videli neki ogroman kamion, veliki kao kuta, na cijoj se kabini na/aze tri
niklovane fanfare, koje kada zatrube imate utisak da pored Vas pro/azi brod, a ne
kamion. To su obicno vazdusne sirene, kOje rade pomoCu komprimovanog vazduh, koga
ima u svakom kamionu!
Fanfare kOje mi predlazemo nisu vazdusne, one su elektronske! Sastoje se od tri
osci/atora i jednog dvostepenog izlaznog pojacavaea sa zvucnikom.
Za oscilatore smo upotreblili cetvorostruki Smit-Triger IC kolo iz CMOS serije
4093. Tri Smit-trigera se koriste kao osci/atori, a cetvrti, koji je na pinovima 11, 12 i 13
iskoriscen.
Znaci, imamo tri oscilatora koji se sastoje od blok kondenzatora 150nF i otpomika
sa trimer potenciometrom za regulisanje frekvencije oscilatora. Paralelno otpomicima i
trimer potenciometrima spojene su diode sa otpornikom koje sluze za uoblicavanje 05­
cilacija. Tako dobijamo simetriene pravougaone oscilacije.
Ove oscilacije sabiramo preko otpornika R2, R6 i R9 i dioda D1, D4 i D6 i vodimo
na bazu izlaznog pojaeavaea koji Cinetranzistori 6C546 i BD241 koji su galvanski spojeni.
Zvuk zavisi najvise od upotrebljenog zvucnika. Najbolja je specijalna horna za
sirene. Moze se sa uspehom probati i sa bas zvucnikom kome svakako treba dodati neki
levak jer onda bolje zvuci. Probajte sa kartonskim levkom i uverite se.
Fanfare treba podesiti malenom odvrtkom podesavajuci zvuk prema sopstvenom
ukusu i
Potrosnja struje zavisi od upotrebljenog zvucnika i napona napajanja koji treba da
je 6-12V sa potrosnjom struje od 400 do 800 rnA. Najbolji je zvucnik od 8 oma.
18S
)
lN4007
c
,.;
8
?1
lN4148 q,
lN4148 ...
Sadriaj kompleta delova:
Stampana sasija ...................................................................................................... 1
Tl, Tranzistor BC 546, univerzalni NPN u TOn kucistu ............................................. 1
T2, Tranzistor BD241 ............................................................................................... 1
Dl - D6, Silicijumske, univerzalne diode lN4148 ....................................................... 6
D7, Ispravljacka dioda lN4007 ................................................................................. 1
R1, Otpornik, 1/4W, 4.7Kn, (zuta-Ijubicasta-crvena-zlatna) ....................................... 1
R2, R6, R9, Otpornik, 1/4W, 47Kn (zuta-Ijubicasta-narandzasta-zlatna) ..................... 3
R3, R5, R8, Otpornik, 1/4W, 27Kn (crvena-ljubieasta-narandzasta-zlatna) ................. .3
R4, R7, Otpornik, 1/4W, 6.8Kn (plava-siva-crvena-zlatna) ......................................... 2
RlO, Otpornik, 1/4W, lOOKn, (braon-crna-zuta-zlatna) ............................................. 1
Rll, Otpornik, 1/4W, 820n (siva-crvena-braon-zlatna) .............................................. l
Pl, P2, Trimer potenciometar, 100Kn, mali, PTlO .....................................................
2
'I {
P3, Trimer potenciometar, 50Kn-100Kn, mali, PTlO ................................................. 1
C1, Elektrolitski kondenzatori, min. 16V.........................................................
1
C2, C3, C4, Blok kondenzator 150nF.........................................................................
3
I
C5, Elektrolitski kondenzatori, min. 16V..........................................................
1
!
Podnozje 14 pina LC................................................................................................ 1
l
Redne stezaljke dvopolne ........................................................................................ 2
I
Zvucnik-horna se posebno narucuje
4093
Quad 21nput NAND Schmitt Trigger
IN 1A [ 1· 14 VVD

IN2A[ 2 13
PIN2D
+
186
..
CII
J!
c
J!
CII
.lII:
III
C
0
'E

ID
'd'
It)
""

lIS
E
CII
>111
ta
C
>u

CII
...
c •
iii
g
0
OUT" (
OUTs I
IN 19 I
IN2g1
\Iss[
3 12 plN1D
i=@-4
4 11
POLITo
5 10 PCUTe
:=@-10
6
9 1N2c
7 ap

Raspored izvoda CD4093
I
187
I
lN4148
g
C
5 ,.;
...
...
!:!g !:! ...

)
£;I. (')
RK 3909 LED fleser
o<10
L
ED f1eser je izveden sa jednim interesantnim Ie kolom
c::>
koje nosi oznaku LM3909. Kolo ima desetine raznih c:t
primena, a za nas je interesantna primena u led f1eseru
kada se koristi kao neobiean bedz iii kao signalizacija aJar­
ma. Bez obzira da Ii je u pitanju pravi iii lazni alarm koji treba
da odvrati provalnika.
Sema je izvanredno jednostavna, &0 se po slici i vidi. Tu su
pomenuto Ie kolo, crvena LE dioda i jedan elektrolitski kondenzator
kapaciteta 330mF. Napajanje je iz jedne baterije od 1.5 V koja traje vise meseci. Promena
frekvencije bljeskanja - f1eSovanja LE diode vrSi se spajanjem pinova 1 i 8. Kada je taj
prekidac otvoren, frekvencija je 16 bljeskova u minuti, odnosno 0.23 Hz. Kada je zatvoren,
frekvencija je 42 bljeska u minuti, odnosno 1.42 Hz. Ovo je ostvareno pomocu elektrolit­
skog kondenzatora od 330IlF. Ukoliko koristimo elektrolitski kondenzator manjeg kapaci­
teta, frekvencija bljeskanja bice brZa, a upotrebom elektrolita sa veCim kapadtetom biee
jos sporije!
Druga verzija ovog malog uredaja, predviaena je za napajanje iz 12Vautomobil­
skog akumulatora. Razlika se vidi kada se uporede ove dYe $eme. Cela razlika je u jednoj
zener diodi za 1.5 - 2V i jednom otporniku. Tako je napon akumulatora od 12V skinut na
1.5 do 2V napona, potrebnog za napajanje kola LM3909.
""
LM 3909
330jJFI+
1.5V
Elektricna sema veza LED f1esera prilikom napajanja baterijom od 1.5V
""
lKO
o
LM 3909
1
330jJFI+
ZF2 I'll
I,
L
I
,
Elektricna sema veza LED fleiera prilikom napajanja u automobilu I
I
Moramo same da Vas upozorimo da smo naisli i na zener diode koje su bile naopa­
ko obelezene, odnosno kod kojih je obojeni prsten bio na pogresnoj strani, pa se za napa­
janje dobilo samo 0.8V umesto 1.5 do 2V. Kada se dioda okrene stvar se ispravlja. Ovo se
(
deSavalo kako sa "Philips"-ovim diodama, tako i sa "ST" diodama. Neverovatno, ali istinito!
,
~ ,
tSadiaj kompleta delova:
.i, ~ t a m p a n a plocica RK3909 ........................................................................................ 1
"Ie kolo LM3909 ....................................................................................................... 1
PodnoZje osmopinsko .............................................................................................. 1
,LE dioda, 0 5mm, crvena ........................................................................................ 1
" Zener dioda, 0.4W, 1.5 - 2V ..................................................................................... 1
.Elektrolitski kondenzator, 330j.lF, min. 16V................................................................ 1
~ Otpornik, ugljenoslojni, 1/4W, 1Kn (braon-crna-crvena-zlatna} .................................. l ....,....
188
~ m9
/
, '"
poiacavaci
RK 7231 poiacavac 2W
.pojaCaVaCi su uvek bili interesantna gradnja. Bilo da nam je potreban snazan NF
pojaeavac za gitaru iii pojaeavac za mini liniju iii jednostavan mali pojaeavac za
vokmen, CD plejer iii za izgradnju malih aktivnih zvucnika koje smo povezali redmo sa
izlazom na "Sound Blaster" iii slicnoj muzickoj kartici naseg racunara.
U seriji kompleta "Radio kit" uvekje bilo malih pojaeavaea. Imali smo pojaeavaee
izgradene oko integrisanih kola kao 51:0 su nekada davno IL277, iii tranzistorska sa AC187 i
188, pa potom sa integrisanim kolima TBA800 i TBA810. Vecina ovih kola i tranzistori su
danas vee zastareli i gotovo da ih je nemoguce nabaviti. Tu i tamo se joS pojavljuju ali im
cena polako i neprekidno raste. Umesto njih, pojavljuju se neka nova integrisana kola koja
imaju bitno bolje karakteristike od onih starih. U Evropi, vodeci proizvodaci na ovom polju
su "Philips" i "SGS-Thomso
n
".
Ova gradnja, koju Yam predstavljamo, bazirana je na jednom veoma novom, da
ne kazemo svezem, integrisanom kolu, proizvodu "SGS-Thomsona", iii "ST" skraceno. U
pitanju je kolo TDA 7231A. U pitanju je pojacavac snage 2W, sme5l:en u maleno monolitno
_-----... MINI DIP kuciste sa 8 pinova. Prema proizvo­
dackoj specifikaciji, predvideno je za korisce­
nje u klasi AB pojacavaca snage sa sirokim ras­
+Vs
ponom napona napajanja. Namena mu je upo­
treba u portabl radio prijemnicima, kasetofo­
OUTPUT
GND
nima, televizorima i videorekorderima. Ono sto
je posebno zanimljivo, je sama izrada ovog
kola. Iskusniji graditelji ce primetiti veliku
INPUT-
INPUT +
razliku izmedu evrstine nozica (pinova) ovog
• .' kola i redmo nekog NE555N iii UA741, koja su
Raspored Izvoda mtegrlSanog kola takode u DIP kucistu sa 8 pinova. TDA 7231A
TDA 7231A
190
R1
UlAZ
L
10KO
C41100pF
1 tI : : , ~
c ~ o o n F b IriOpl'
cs
4-80
3•.•12V
Elekktricna sema kompleta delova RK 7231 - pojacavac 2W
ima izuzetno tvrde pinove, za razliku od ostalih pomenutih. Bukvalno ih je nemoguCe
prstima saviti. U eemu je trik? Obzirom da je TDA 7231A pOjaCavac, te da ima odreaenu
potroSnju kako bi mogao da postigne disipadju od 2W, moze se oeekivati je da Ce in­
tegisano kolo da se greje. Kako bi hlaaenje bilo 51:0 bolje, iskoriStene su nozice integrisa­
nag kola, tako da cela jedna strana predstavlja masu (GND, skraceno od "ground"). Tako
se lemnjenjem na relativno veliku povrSinu na stampanoj sasiji izvodi hlaaenje naseg kola
a nema potrebe za dodatnim hladnjakom. Naravno, ovakva izrada nalaze da se kolo mora
montirati direktno na stampanu plocicu, bez korisCenja podnoZja.
Napajanje naseg pojacavaea je zaista siroko. Moze da radi od minimalnih 1.8V pa
sve do 12V, cak i do 16V maksimalno. Maksimalna disipacija samog kola je celih 4W, prj
temperaturi kuCista od 70°C. Naravno, ovo je teoretski maksimum kome ne treba teziti.
Tipicna izlazna snaga je vezana za napon napajanja. Recimo da pri naponu od 12V i sa
zvucnikom od 8Qje izlazna snaga 2W. Ukoliko bi napajanje bilo baterijsko, od recimo 9V,
sa zvucnikom od 4Q izlazna snaga bi bila 1.6W. Detalje mozete videti na prilozenoj tabeli.
Sasvim dovoljno za nasu aplikadju. Vredno ja napomenuti da kolo TDA 7231A ima izu­
zetno mali stepen distorzije - izoblicenja, ida on iznosi svega 0.3%. Za one najradoznalije
recimo i da je tzv. "Total input noise" na frekvencijama od 22Hz do 22kHz iznosi 3J.N.
Sta reci 0 samoj gradnji? Treba obratiti paznju na polaritet elektrolitskih konden­
zatora C2, C3 i C4 i samog integrisanog kola. To su jedine komponente koje mozete okre­
nuti naopako i pruzrokovati da pOjacavac ne radi, a mozda Cak i o51:etiti komponente. Nije
191
na odmet pomenuti, posebno onim manje iskusnim graditeljima, da se testiranje gotovog
uredaja vrsi sa malim naponom napajanja, recimo 3V, uz postepeno poveeanje. Kao Sto
smo vee rekli, napajanje ovog pojaeavaea moze da bude raznovrsno. To mogu da budu
dye baterije R6 od l.SV, iii Cetiri ovakve baterije, kada dobijamo napon od 6V iii baterija
6F22, sa naponom od 9V. Mozemo koristiti i male adaptere snage SOOmA - 1000mA iii mo­
zemo sami napraviti mali ispravljac sa regulaeijom DC napona i na taj nacin imati DC kon­
trolu jaeine zvuka u nasem pojaeavacu.
Sam komplet sklapamo pomocu lemilice ne jaCe od 18W, kako ne bi smo oStetili
osetljive komponente uz kvalitetnu tinol zieu. Tako nam pasta neee biti potrebna.
Sadriaj kompleta delova:
Stampana plocica .................................................................................................... 1
Integrisano kolo TDA 7231A .................................................................................... 1
R1, otpornik, 1/4W, lOKQ (braon-erna-narandzasta-zlatna) ....................................... 1
R2,otpornik, 1/4W, 4.70 (zuta-jubicasta-ervena-zlatna) ............................................ l
C1 i CS, kondenzator, multilejer, 100nF (O.lIlF), obelezen sa 104 .............................. 2
C2, elektrolitski kondenzator, 2201lF, min. 16V, stojeei ....................................~ ......... 1
0, elektrolitski kondenzator, 470J-lF, min. 16V, stojeCi .............................................. 1
C4, elektrolitski kondenzator, 100J-lF, min. 16V, stojeei .............................................. 1
Pinovi za povezivanje .............................................................................................. 6
Po ;---11
I I
(W) f-1kHz
R
l
=80
r- d=10%
rr­
,....- I-r--­
2.4 ---­ t-o.
t--I- I­
1/
t-­ 2.0
40j
'.­
1/,
,
1.6
'/
.-
r-­
j
j
1.2
!/i V
I V
0.8
lL!
t--t­
1/
~
0.4
V V
Is:.t= I
0 2 4 6 8 10 12 Vs(V)
Odnos izlazne snage i napajanja
192
RK 1904 Audio poiacavac 4W
P
Ojaeavae od 4W je gradnja kOja Ce zadovoljiti svakog konstruktora. Ovaj pojaeavae
je nov u ponudi kompleta delova "Radio kit".
Novi pojaeavac 0 kome je ovde ree je sagraden oko kola TDA1904, proizvod je fir­
me "SGS-Thomson" ("ST"). Sama elektriena sema je preuzeta ad ST-ovih inzenjera. Ovo
kolo spada u red novijih, proizvedeno je sredinom 1993. godine, Sto je dovoljno da kolo
preboli neke "deCije bolesti" ida ude u punu eksploataeiju. Neko ee reCi da je 4W nedovolj­
no "snazno" za neku ozbiljniju namenu. Reeimo samo da je u pitanju pravih 4W snage, a
ne nekih 4W muzieke iii jOs bolje, sto se u novije vreme izuzetno eesto sreee, snaga
izrazena u vatima PMPO, gde je ova skraeenica, uglavnom sitno napisana, predvidena u
reklamne svrhe. Barem jedan tip aktivnih zvucnika namenjenih personalnim racunanma
ima ugradeno ovo kolo i deklarisanu snagu od 60W!!! Zavrsimo prieu konstataeijom da je
kolo namenjeno portabl radio aparatima, kasetofonima, TV prijemnicima i
multimedijalnim aplikadjama uopSte.
Nabrojmo par osnovnih karakteristika kola TDA1904:
o Moguea velika potrosnja struje (2A)
o Termalna zastita ("Thermal shut-down", eng.)
o Mali sum
o Veliki raspon napona napajanja (4-20V DC)
o Jednostruko napajanje
Samo kolo je izgradeno u takozvanoj POWERDIP 8+8 tehnologiji. Zbog toga je is­
kljucena moguenost upotrebe podnozja, obzirom da eela jedna strana integrisanog kola,
pinovi od 9 do 16, su masa i Ieme se direktno na plocu kako bi se preko njih odvodila toplo­
tao
Kao Sto smo pomenuli, napon napajanja moze
biti od 4 do 20V. Vazno je napomenuti, da ukoliko pla­
niramo da ga napajamo sa manjim naponom od 6V,
onda se koristi i otpornik R4, od 680, koji je naertan is­
prekidano na elektricnoj semi. Nije mu prevideno me­
sto na Stampanoj sasiji, tako da ga treba zalemiti sa do­
nje strane. Ukoliko pak koristimo napajanje od preko
6V, tada ovaj otpornik nije potreban.
16 GND
OUTPUT J1
+Vs 2 IS Za one kOje to posebno zanima nabrojmo jos GND
par elektrienih karakteristika naSeg sklopa:
BOOTSTRAP 3
GNO
Izlazna snaga, sa zvuenikom od 4Q pri napa­
GND
janju od 6V je 0.7W, na 9V je 2W, na 12Vje 3.1W a na
12 GNO
14V iznosi 4.SW. Harmonicko izobliCenje pri naponu od
11 GND
INY.IN"" r
9V iznosi izmedu 0.1 i 0.3%. Minimalna ulazna otpor-
SVR 7 10 GNO
nost (pin 8) iznosi SSKQ, a tipicna je lS0KO. I r I
NON INY.INPUT 8
9 GND
Vee smo rekli da samo kolo TDA1904 ima ug- I I
radenu termalnu zastitu "Thermal shut-down" na en- Izgled i raspored izvoda kod
' TDA 1904
193
+
4P02OV
loonF:cC2
.............
·
·
· :.&-:
R4j i680
·r
2.2tJF
C1
4.70
4-80
C6=220nF
Elektricna sema veza RK 1904
gleskom. Prisustvo ovakvog tipa zaStite omoguCava da kolo radi i na maksimumu snage
duze vreme. Ukoliko planiramo ovako neSto, mozda bi trebalo razmisliti 0 dodatnom ma­
10m hladnjaku koji se montira na kolo. Da napomenemo da temperatura na pinovima kola
moze da dostigne i 60
0
C, tako da moramo da pazimo da se prilikom eksperimentisanja ne
opeeemo.
Par napomena mladim graditeljima. Treba obratiti paznju na polaritet elektrolit­
skih kondenzatora i na sam polaritet integrisanog kola. Takode, obzirom da imamo dva
elektrolitska kondenzatora od 2.2jJ.F i jedan od 22jJ.F, obratite paznju da im ne zamenite
mesta, obzirom da su izuzetno malih dimenzija, pa je u brzini vrlo lako ne primetiti jednu
tacku koja ih razlikuje. Koristiti malu lemilieu snage oko 18W i kvalitetnu tinol zieu, kako se
usled visoke radne temperature samog integrisanog kola ne bi doolo do razlemljivanja.
Zvucnik spajamo utackama obelezenim na Stampanoj plcei sa "Z)J" (zvucnik) i "-"
(masa), ulaz se spaja u tackama "IN" i "-", a napajanje na "+" i "_". Zbog toga imamo tri
"mase" na Stampanoj sasiji.
Gotov pojacavac treba ugraditi u neku malu kutiju. Ukoliko je kutija plasticna, tre­
ba odvojiti samu plceieu distaneerima od iviea kutije, kako se kutija ne bi oStetiia usled
grejanja.
194
Sadrzaj kompleta delova:
Stampana plociea ...•...................•....•.......•............•.......•.......................................... 1
IC, TDA1904 ........................................................................................................... 1
R1, Otpornik, 1/4W, lOKQ (braon-erna-narandzasta-zlatna) ...................................... 1
R2, Otpornik, 1/4W, 100Q (braon-erna-braon-zlatna) ................................................ 1
R3, Otpornik, 1/4W, 4.7Q (zuta-Ijubieasta-zlatna-zlatna) ........................................... 1
R4 Otpornik, 1/4W, 58Q (plava-siva-erna-zlatna) ...................................................... 1
C1 i C4, Elektrolitski kondenzator, 2.2jJ.F, 25V, stojeCi ................................................ 2
C2, Blok kondenzator, MKT, 63V, 100nF (O.ljJ.F) ....................................................... 1
C3, ElektrolitSki kondenzator, 22jJ.F, 25V, stOjeCi.. ......................................................
1
C5, Elektrolitski kondenzator, 47jJ.F, 25V, stOjeCi.. ......................................................
1
C6, Blok kondenzator, MKT, 63V, 220nF (0.22jJ.F) ..................................................... 1
0, Elektrolitski kondenzator, 1000jJ.F, 25V, lezeci ..................................................... 1

..
:
""""
1
I i I ! '-0,
*0' .L. D. I
1 jRI j
I;

t:
• 1111 ,.
1.un
Unutrasnja sema integrisanog audio pojacavaea TDA 1904
195
RK 3700 Mono poiacavac 5W sa
TBA800
P
Ojacavac sa TBA 800 sluzi za reprodukciju ploea sa gramofona iii kao izlazni poja­
Cavae nekog prijemnika sa slusalicama. Preciznije receno, Cak i detektorski prijem­
nik mozete spojiti sa ovim pojacavacem i uzivati u glasnoj reprodukdji zvuka.
Ovaj pojaeavae se gradi iz kompleta delova (Stilmpana sasija, integrisano kolo
TBA 800, sest elektrolitskih kondenzatora, tri keramicka kondenzatora, tri otpornika i cetiri
diode). Treba jOs dodati ono Sto nije u samom kompletu. To su zvumik, transformator za
napajanje iz gradske mreze i eventualni potendometar za kontrolu snage - jaCine zvuka.
Ovaj poteneiometar nam nije potreban ako bismo koristili neki od predpojaCavaca iz serije
"Radio kit". Za svaki slucaj, na semi smo Yam nacrtali pozidju tog potenciometra ukoliko
biste zeleli da ga montirate bez predpojaCavaca. Recimo JOS i da je u pitanju logaritamski
poteneiometar vrednosti izmedu 10KQ i 100KQ i da je uobicajeno da se koristi 47KQ.
U integrisanom kolu, oko kojeg je sagraden ovaj pOjaCavac, TBA 800, sakupljene
su sve komponente koje su potrebne za jedan pojaCavae. To su desetine tranzistora i
dioda, te isto toliko otpornika. Sve se to nalazi na·jednom kristalu silicijuma, u jednoj ploaei
koje je sa svojim izvodima smeStena u malo plasticno kuaste sa dvanaest izvoda i dva
"krilca" za hladenje.
Ako pogledate elektricnu Semu veza, primetieete da je ovaj pojacavac zaista je­
dnostavan. Ono malo elemenata, koje smo pomenuli, spojeno je oko integrisanog kola za­
jedno sa ispravljacem naizmenicne struje, odnosno jednog transformatora koji daje dese­
tak volti (reeimo, trafoa za elektricno zvonee).
Ispravljac transformatora ima jOs eetiri diode spojene u mestu koje sluzi za
ispravljanje. Filtraeija struje vrSi se elektrolitskim kondenzatorom, kapaciteta od 220 do
1000 Il . Ako vee imate gotov ispravljac, mozete izostaviti diode i elektrolitski kondenza­
F
tor, pa Cak i skratiti ploeicu za petnaestak milimetara po duzini. Naravno, ovo sve u sluCaju
da yam neSto znaci tih nekoliko centimetara povrsine.
Od alata za samogradnju, potrebno yam je lemilo od redmo 18 W, ne viSe i svaka­
ko seCice _klesta za zicu. Let-pastom se ne morate koristiti, dovoljan je kvalitetan tinol i
kalafonijum. Raspored elemenata je vee uertan na poledini Stampane plocice. 1 polaritet
kondenzatora je taeno naznaeen (obratite paznju gde ide njegov "+" pol, sto nikako nije
svejedno).
Prvo na stampanu ploeicu montiramo predvideni kratkospojnik, kojim se na nozi­
eu broj 8, integrisanog kola dovodi NF signal sa ulaza. potom montiramo integrisano kolo.
To je ujedno najdelikatniji dec kod sklapanja ovoj pojaCavaCa.
lntegrisano kolo TBA 800, kao Sto smo rekli ima na sredini dva krilca za hladenje.
Testericom za drvo potrebno je na Stampanoj sasiji isea otvore na za to predvidenim me­
stima, pazljivo provuei kroz njih pomenuta krilca i zalemiti ih za sasiju. Na taj naCin, toplota
koja se oslobada u samom kolu se prenosi na veliku povrsinu Stampane ploCiee. Na taj na­
ein mozemo preduprediti pregrejavanje integrisanog kola, a tako i spreCiti eventualno pre­
gorevanje istog.
196
+
lOOOyF
+
~
It)
Elektricna iema veza pojaeavaea sa TBA 800
Kada smo zavrsili montazu kratkospojnika i integrisanog kola, montirajmo
keramicke kondenzatore i otpornike, zatim diode kod kojih moramo paziti na polaritet. Za
kraj nam ostaju elektrolitski kondenzatori, koji takode imaju polaritet na koji moramo
paziti. Sarna stampana ploeica je predvidena za elektrolitske kondenzatore sa aksijalnim
izvodima. Mi Cemo koristiti one sa radijalnim izvodima, stojece. Radi lakse montaze, ne
zaboravite da se na stojeCim elektrolitima, minus pol se obeleiava debelom linijom
u okviru koje se mogu videti mali znakovi minus.
Pojaeavac je predviden za napajanje jednosmernim naponom od 5 do 30 V.
Maksimalna struja koju pojaeavac trosi je 400mA iii O.4A. Preporucujemo Yam da koristite
trafo ne veCeg napona od 22V.
Maksimalna izlazna snaga pojacavaea na 1 kHz (ulaz sa distorzijom od 10%)
iznosi 5 W. Medutim, smanjenjem snage na 2.5 W sto je inace snaga kOja se najcesce
koristi, ovo izoblieenje (distorzija) se smanjuje na svega 0.5%
Ulazna osetljivost je 80 mY. To je detektorski izlazni Signal. Frekventna
karakteristika pojaeavacje ravna podrucju od 40 Hz do 20.000 Hz, a to je one Sto se trazi
kod reprodukcije muzike.
Ulazna impedansa je 5 MO, sto je odgovarajuce za razne detektore, kristalne zvu­
mice gramofona, kristalne mikrofone i drugo.
Najprikladniji zvucnikje 4-5 W i 16 Q. Takav zvucnik se teze nalazi. Zato preporu­
Cujemo upotrebu zvucnika od 8 0 pri cemu se snaga smanjuje za ispod 10%. Druga vari­
janta je da upotrebimo dva zvucnika od po 8 0, spojena u seriju, a snaga svakog je preko
2W. Pri tome im treba okrenuti krajeve tj. "fazirati" ih, kako bi imali najjacu mogucu
reprodukciju.
197
\ jl'
III
!
III
I
I
I
~
Sadriaj kompleta delova RK 3700:
Stampana plocica .................................................................................................... 1
Integrisano kolo TBA 800......................................................................................... 1
Elektrolitski kondenzator, stojeCi, 100 IlF, 35V...........................................................4
Elektrolitski kondenzator, stojeCi, 470 IlF, 35V........................................................... l
Elektrolitski kondenzator, stojeci, 1000 IlF, 35V......................................................... l
Otpornik 1.2 0, (braon-crvena-zlatna-zlatna) ............................................................ 1
Otpornik 56 0, (zelena-plava-crna-zlatna) ................................................................ 1
otpornik 150 0, (braon-plava-braon-zlatna) ............................................................. 1
Keramicki kondenzator 270 pF, obelezen sa 270 iii 271.. ............................................ 1
Keramicki kondenzator 2700 pF (2.7 nFl, obelezen sa 272 ......................................... 1
Multilejer kondenzator O.lIlF (100 nFl, obelezen sa 104 ........................................... 1
Dioda IN4007 ......................................................................................................... 4
Potenciometar, logaritamski, 47KO, nije u kompletu delova
RAONO VREME PROOAVNICE
Ponedeljak-Petak
09:00 - 19:00
Subota: 10:00 - 15:00
198
RK 3810
Poiacavac 6W I
sa TBA 810 AS
V
S
ema veza integrisanog kola TBA 810, oko kOjeg
je izraden ovaj pOjacavac nije ni ma 10 jednostavna.
U malom kuCiStu Ie TBA810, sa dvanaest izvoda,
nalazi se 15 tranzistora, 8 dioda i 12 otpornika. Ovakav slozen; spoj obezbeduje stabilnost
u radu, visoku izlaznu struju od 3A (pin 12), siroko podrucje napajanja (od 4 do 25V), mala
linearna i neJinearna izoblicenja ina kraju, visok stepen korisnog dejstva (oko 70%)
+15V
loon
100jJF
2.2nF /lOOnF
-.15V
56n
,
Elektricna sema veza RK 3810
199
~
Raspored delova na stampanoj plocici RK 3810
Ovaj pojaeavac se moze napraviti na Stampanoj plocid dimenzjia 6 x 6 em. pogo­
dan je za gramofon (kao samostalan pojaeavac) iii kao izlazni pojaeavac u nekom prijemni­
ku iii drugom uredaju. Maksimalan napon napajanja mu je 25V, a uobieajen 14-15V, pri
eemu je mirna struja reda 20mA, a maksimalna struja kod zvuCnika 4 Q i snage izlaza 6W -
0.6A. Sedam vati se dobija napajanjem od 16V,6W napajanjem od 14.4V, 2.5W na 9V na­
pajanja i 1W pri naponu od 6V. Pri tom, ulazni nivosignala treba daje oko 220 mV. Zvucnik
je uvek 4 Q, a ulazna impendansa je 5 MQ. Izoblicenje na 1kHz i kod izlaza od 50 mW do
3W je svega 0.3 odsto.
U svakom slueaju to je vise nego sto nam je u svakodnevnim uslovima potrebno.
Na primer, za stereo gramofon treba uzeti dva ovakva pojacavaca. Kasnije je moguee do­
dati reguladju boje tona i tako dobiti komplet bolji od mnogih fabrickih uredaja.
I jos neSto: sve je to tako malih dimenzija da se citav uredaj moze smestiti u
uobicajeno kuciste gramofona. Za napajanje treba uzeti trafo sa izvodima sekundara do
12V (iii dva puta po sest volti), snage do 8W. Preporucujemo da se napravi mali ispravljac
sajednim grecom B40 C1500 (ilii nekijaci) ijednim elektrolitom od 2200 J.lF, napona 25 V.
Elektrolit bi bilo dobro da je stojeci (sa radijalnim izvodima) obzirom da je pravilo da su ele­
ktrolitski kondenzatori sa ovakvim tipom izvoda jeftiniji i do 50% od onih sa aksijalnim (Ie­
zeeim) izvodima. Naravno, za ovaj mali ispravljacnije predvideno mesto na stampanoj plo­
200
cici. Trafo moze biti i slabiji, ali ne bi valjalo da ima napon sekundara veei od 12V. I tako ee
elektrolit u ispravljacu podiei po pravilu ovaj napon za 1.41 (kvadratni Koren iz 2), tako da
ee on biti oko 17V na skoro neoptereeenom uredaju.
Preporucuje se upotreba lemilice od 18W i i n ~ ! . Takode pozeljno je imati i kalafo­
nijum.
Da bi se integrisano kolo bolje spreglo sa plocicom na koju se postavlja pojaeavac
i da bi se bolje hladilo, kroz otvor na njegovom rashladnom krilcu, koje se nalazi iznad ot­
vora na Stampanoj plocici, provlae se vijak M3xlO, stavljaju se podmetaci izmedu krilca i
Stampane ploece i dodaje odstojnik preko koga se toplota odvodi na plocicu.
NF signal iz gramofona dovodi se oklopljenim kablom na taCku 8 integrisanog kola
(pin 8), a zvucnik od 4Q spaja se na tacku NF i masu.
Jos jedna mala observacija. Veoma cesta greska iz naSeg iskustva sa ovim kom­
pletom je bila da graditelji ne stave regulaciju ulaznog signala, takozvani MASTER, tako da
pojacavac radi stalno punom snagom. Potrebno je postaviti potenciometar izmedu ulaza
audio signala i samog pojacivaea. Detalje mozete videti na slid ispod. Potendometar moze
bit; bilo koji, logaritamski naravno, vrednosti od 10 do 100KQ.
Komplet delova sadrii:
Stampana plocica za izradu pojaeavaca ................................................................... 1
Integrisano kolo TBA 810 AS ................................................................................... 1
Otpornik 1.2 Q (braon-crvena-zlatna-zlatna) ............................................................ 1
Otpornik 56 Q (zelena-plava-crna-zlatna) ................................................................. 1
Otpornik 100 Q (braon-crna-braon-zlatna) ............................................................... 1
Kondenzator 560 pF ............................................................................................... 1
Kondenzator 2.2nF (obelezen sa 222) ...................................................................... 1
Kondenzator 100nF (obelezen sa 104)..................................................................... 1
Elektrolitski kondenzator 100J.lF, min. 25V ............................................................... 3
Elektrolitski kondenzator 470 J.lF, min. 25V ............................................................... 1
Elektrolitski kondenzator 2200 J.lF, min. 25V............................................................. 1
Zavrtanj M3 x 8 sa
navrtkom I 1
Podloska r ~ ~ ~ ~ . 1 4
l SIGNALA J
Hladni krai
(masal
1Vruci kral
-
8
..
ULAZ POJACALO
Hladni krai
(mom)
9,10
Nacin vezivanja MASTER potenciometra
201
RK 2003 Poiacavac lOW
D
anas se sve gradi sa integrisanim kolima. Tako je i sa nisko frekventnim
pojacavacima. Tamo gde je nekada trebalo desetine otpornika, tranzistora, dioda i
kondenzatora, danas imamo integrisano kolo. Nema nikakvih spornih ulaznih i izlaznih
transformatora. Sve je to izbegnuto. Imate Ie kolo nekoliko otpornika i kondenzatora. I to
je sve. I radi kao iz bajke. Ispunjava sve zahteve HI-FI standarda.
Napajanje ovog pojaeavaea je iz ispravljaca iii automobilskog akumulatora
napona 3 do 16 V. Pri tome se kod 16V napajanja i zvucnika 1.6Q dobija izlazna snaga oko
12W. Sa zvucnikom od 4Q i 16V napajanja imamo oko 8 W, dok kod napona napajanja od
14V i zvucnika 4Q imamo oko .-__________________
6W izlazne snage. Znaci sa po­
rastom napona napajanja raste IlGI :S.SUPPLYVOI.TAGl
i izlazna snaga, ali sarno do 18V. 0 g :.,OUTPUT
Dalje, izlazna snaga raste sa 0 .. GROUND
smanjenjem impendanse zvu- e 2.'IMRTING'NPUT
cnika. Moze se spojiti vise zvu- 1.NON'NVfRT'NG'NM
cnika u kombinaciji serija i para- .....__________________
lelno. Impendansa zvucnika Raspored izvoda kod TDA2003
(ako ne pise na njemu) dobija
se kada se otpornost zvucnika
izmeri om-metrom i dobijena vrednost pomnozi sa koeficientom 1.2.
Ulazna osetljivost je 50 mV. Ispred pojacavaea moze se staviti potenciometar za
regulaciju jacine zvuka, a prema prilozenom crtezu.
Pazite, izvod potenciometra ide na NF prikljucak, a kraj potencometra i ulaz NF
signala, spaja se na prikljucak NF.
Takode je pozeljno je staviti predpojacavac sa regulacijom bOje tona, kakav je
RK3778 iii ekvilajzer sa pet kanala RK3600.
Frekventna karakteristika ovog pojaeavaea omogucava ispravnu reprodukciju u
frekventnom opsegu od 40 do 20.000 Hz. Pri izoblicenje ne prelazi 0.15%.
1'----- Zvucnik

1-----Zvucnik
Vezivanje potenciometra za regulaciju jacine zvuka kao i ulaza, izlaza i
napajanja
202
............
+
+
cal iI C6 I lOOnF
220f-'F
4

1000f-'F
R21l
=CS
lOOnF
2200 I
4-80
470f-'F
R31 I
R4
Elektricna sema veza RK 2003
U radu, osobito kod glasne reprodukcije, Ie se greje i obavezno ga je hladiti tako
!ito se isto prievrsti vijkom na hladnjak. Naravno izmedu Ie kola i hladnjaka treba staviti
malo silikonske paste za hladenje radi boljeg prenosenja toplote sa Ie kola na hladnjak.
KUC:iste Ie kola na/azi se na potencijalu minus pola napajanja pa nije potrebno stavljati
izo/ator izmedu hladnaka i Ie kola, odnosno imedu Ie kola i sasije, kada se ista koristi kao
hladnjak i kada je minus pol napajanja na sasiji.To se i vidi na crtezu ovog kola: izvod broj
3, masa, spojen je sa kuCistem Ie kola, koje ima pet izvoda i zove se "pentawatt". Hladnjak
nije dat u kompletu de/ova i on se posebno narucuje.
Kod montaze elemenata obratite paznju na po/aritet elektrolitskih kondenzatora a
kod ukljucivanja pazite na polaritet napajanja. Potenciometar za regulaciju jacine nije u
kompletu delova. Posebno se narucuje, a otpornost mu moze varirati izmedu 5 i 50 KQ.
Obzirom da je u pitanju potenciometar za jacinu, koristieemo onaj sa logaritamskom ska­
10m.
203
,1..
i
\
,.dnaj kompleta delova RK2003:
plooca ....................................................................................................1
Ie ko\O TDA200311 ...................................................................................................1
Otpom Rl, 12 Kl1 (braon-ovena.narandiasta·rlatna) .............................................1
1k Qtpornik R2, 220 n (avena.crvena-btaOn.zJatna) .....................................................1
etpomik R3, 2.2 n ('Nena-crvena,'latna',latna) ......................................................1
Otpomik R4, 1 n (braon.cma.,latna.,latna) .............................................................1
Elektrolits1<i konden,- Cl, 1O.F, min. 25V ............................................................1
EIe\dro1itski kondenzator e2, 470!>F, min. 25V ...........................................................1
Elektr0 kondenzato C3, 220.
F
, min. 25V ...........................................................11
1itski
r
ElektrOlitski kondenzator e4, lOOO.F, min. 25'1 .........................................................
PolI"""T kondenzatoT C5 i e6, lOOnF (O.I,'F)................................................•..........·2
potenciometar za regulaciju jaCine nije u kompletu delova
Hladnjak za IC kolo nije u I<.ompletu delova


------- \
I


\
unutrasni
a
Sema integrisanog kola TDA2003
204
RK 2005 Hi-Fi poiacavac 20W u
mostu
O
vo je pojacavac koji daje 20W Ciste
sinusne snage u frekventnom opsegu
od 20Hz do 30.000Hz. Napaja se iz isprav­
ijaca, naponom od 6V do l8V. Trosi maksi­
malno 3A struje. Za izlaz se vezuju sta­
ndardni zvucnici impendanse 4 iii 8 I
oma.
Sema je jednostavna, kao i
mnoge druge "SGS-Thomson"-ove se­
me koje smo do sada upoznali. Jedno in­
tegrisano kolo, neko!iko kondenzatora i ot­
pornika i to je sve!
Na ulaz je moguce dovesti signal iz
vokmena iii nekog slicnog izvora signala. I stvar radi!
Integrisano kolo TDA2005 je proizvod firme SGS-Thomson i proizvodi se u dye
verzije: stereo i mono. Uovom kompletu delova mi se bavimo mono verzijom kola koje ima
oznaku TDA2005M iii TDA2005R.
lnace, kolo nije ni mato naivno. Pogledajte samo unutrasnju semur kotiko tu ele­
menata ima. lnace pored tranzistora i dioda, ovo kol0 sadrzi j citav niz zaStitnih mehani­
zama u sebi. Pored ostalih, tu su zastita od pregrevanja, zastita od prevelikog napona
napajanja, zaStita zvucnika cd kratkog spoja sa masom i druge.
.-;0.

'e

3 e

-f---'--f---@
-u----,­
tl L
(1)(, Q:

Unutrasnji izgJed integrisanog kola TDA 2005
205
h:,
1
+
91
71 . 111
C5,t
r
,
• 1 0 0 0 ~ F
.cIt-s"
I 1.... ............ 18
4
C6
lOOnF I
9-11 11
IN 100nF
+1
10yF
C8
2 ~
lloonF
10
~
~ o ~ n l IOnR2
10Y.:.L.
Elektricna sema veza RK 2005
Za pocetak
l
je najbitnije da zapamtimo da ovo kolol kao i mnoga slicna
l
neee radi­
ti sa naponom bitno veCim od 18V. Sta to znaCi? Znaci da napon sekundara transformatora
koji koristimo za ispravljac ne treba da je veei od 13V. Jeri 13V pomnozeno sa kvadratnim
korenom iz dva (1.41) iznosi 18.33V a to je maksimalna vrednost napona sa kojom ee kolo
raditi. Za one koji neznaju zaSto se mnozi sa kvadratnim korenom iz dva
l
recimo da se tako
izracunava napon na elektrolitu u ispravijacul bez optereeenja.
Jos nekoliko napomena
l
koje neki znaju
l
ali ih nije na odmet ponoviti. Pojaeavac
trosi i do 3AI mozda i 3.SA struje. za takvu struju treba predvideti odgovarajuee vodove od
ispravljaea do same plocice pojaeala. Takodel kod reprodukcije u zvucniku
l
takode se
javljaju velike struje koje proticu tim kablovimal pa je i zvucnike potrebno povezati sraz­
memo debelim kablovima.
206
600TST AAP(1)
Ol1TPUT(1) 10
+V,
-$-
"
OUTPUT{2)
-$-
BOOTSTRAP(2)
GNO
INPUT"'(2}
INPUT-12l
-$-
SYR.
INPUT,I1i
INPUT+(1)
L TAaOONNECrEOTOPiNS P9MUU<;l
Raspored izvoda lDA 2005M
Za napajanje
l
iz gradske mreze
l
upotrebili smo transformator sa sekundarom od
12V i struje 3-3.SAI snage 40-S0W. Grec treba da bude odgovarajuCi
I
znaci ne manji od 4AI
a elektrolit kapaciteta od barem 33001lF. Po nekom pravilu
l
uzima se po lOOOIlF za svaki
amper struje. Nije 10SeI da ne kazemo "da ne skodi" i malo preko toga. Elektrolitski kon­
denzator nemora da bude za napon veei od 2SV.
Na nasem test primeru smo ispitivali na kOjem naponu kolo prestaje da radi zbog
naponskog preoptereeenja (overvoltage na engleskom). To je bio napon od 20V.
Sadriaj kompleta delova:
Stampana plocica .................................................................................................... 1
IC kolo TDA200SM .................................................................................................. 1
Cl, Keramicki kondenzator, lnF (obelezava se sa 102) .............................................. 1
C2 i C3, Elektrolitski kondenzator lOIlF, min. 2SV ...................................................... 1
CS, Elektrolitski kondenzator 1000llf, min. 2SV ......................................................... 1
C4, C6, C7
1
C8 i C9, Multilejer kondenzator 100nF {obelezava se sa 104).................... 5
Rl, Otpornik, 1/4W, ugljenoslojni, 220Q (crvena-crvena-braon-zlatna) ....................... l
R2 i R3, Otpornik, 1/4W, ugljenoslojnillQ (braon-crna-zlatna-zlatna) ......................... 2
220VAC
BRAON
PLAVA
--,
Povezivanje torusnog transformatora sa dvostrukim sekundarom od 12V,
snage SOW, radi izrade adekvatnog ispravljaea za komplet RK 2005
207
,-
RK 3822 Stereo poiacavac
2X20W
o Pogodan za kueu iii automobil, za radio, vokmen iii diskmen, kasetofon,
mini-liniju ...
o Cetiri operaciona pojaeavaea snage u Semi mosta
o Na osnovu toga su izlazni elektrolitski kondenzatori nepotrebni
o Za5l:itna veza za kratak spoj na izlazu
o Nema veza ['muting''} i stand-by-rezim
KARAKTERISTIKE:
Funkcija: ....................... stereo pojaeavac u Semi mosta za direktnu vezu optereCenja
Izlazna snaga: ......................................................max. 2 x 22 W na 4 n (pri 14.4 V)
Klir-faktor: ................................................................................... 0.5% pri 2 x 17 W
Frekventni opseg: .....................................................................od 20 Hz do 15 kHz
Naponsko pojacanje: ...................................................................................... 26 dB
Ulazna impedansa: .......................................................................................60 Kn
Napon napajanja: ....................................................................... 6.0 ... 14.4 ... 18 V
Potrosnja elektricne energije: .............. 80 rnA (struja mirovanja); 3.3 A (maksimalno)
Dimenzije: .................................................................................100 X 43 X 35 mm
S
tara mudrost Vilhelma Buscha glasi: "Cini se da nam muzika cesto smeta, jer uz nju
stalno ide buka". Ovo ne mora uvek da se obistini, ako se izazivaci suma ogranice na
razumnu meru.
Ali, nekada nastupi i suprotni efekat. Naime, buka ne moze dovoljno jako da do­
pre do slusalaca, na primer u diskotekama iii na zurkama. Ali sve dok to nikome ne smeta,
ne treba naravno niSta prigovarati.
Mali snazni elektronski paket, koji Vam ovde predstavljamo, za takve propratne
pojave je upravo onaj pravi. To je pravi primer za one 51:0 se uz dosledno koriseenje teh­
noloskih moguenosti moze, primereno snazi, postiCi iz malog integrisanog kola.
Konstruktori integrisanih kola iz ranijih dana ee postati zavidni, kada cuju sledeee
podatke: DC-sprega optereeenja i izlazna pobuda skoro sve do napona napajanja, rad u
rezimu B sa strujom mirovanja skoro ravnoj nuli i za5l:itom protiv kratkog spoja - jed­
nostavno super!
OVA MOSTA ZA SNAGU
U ovoj oblasti elektronike reklamiranje proizvoda je dovelo do "bacanja prasine u
oci": u zelji da se izazovu 5I:oveei propagandni efekti, pribegava se svakojakim trikovima.
Za5l:0 bi se podaci 0 snazi bazirali na sinusoidi, kada se bolji propagandni efekat postize sa
napajanjem, Cije su karakteristike iskazane pravougaonom linijom ['snaga muzicke repro­
dukcije''}. A sto to nema prakticnu upotrebnu vrednost, proizvodaci preeutkuju.
208
+U
V
C4.1.
1+ C5
loonFI
~ M U T E J I 2200j'F
C2 ". VI 10
0
II
In 1
220nF
1I
lOA
~ 4n
21 1553CQ
220nF
0
II
131 ~ LS 2
IS ,8
4n
0 GND
C 1 ~
4.7j'FI
Serna veza audio pojaeavaea RK 3822
Na osnovu ove primedbe uvidate da ne nameravamo da postupimo na takav na­
cin: ovde navedene snage su pouzdane i ne rasplinju se poput mehura od sapunice. Poja­
Cavae, koji Vam ovde predstavljamo, ima nominalnu snagu od 2 x 20W. To da se iz toga uz
odredene uslove mogu izvuei i 2 x 22 W takode Cemo objasniti kao i ogranieenje, da je (do
odredenog distorzionog faktora) ipak moguee samo do 2 x 17 W.
Ko sada na osnovu reklame u novinama iii izlozima razmislja sa kilovatima na ni­
sko-frekventnoj snazi, vee je postao zrtva citiranih praznih reklama: Za jaCinu zvuka na ni­
yOU koncertne sale u sobi je dovoljno vee 1 W, a 2 x 20 W prave lepu galamu!
Ali, pocnimo sa onim 51:0 je osnovno: "srce" naseg pOjaCavaCa je specijalno
integrisano kolo firme Philips, kOje ima oznaku TDA1553Q. Integrisano kolo ima jedno po­
malo egzoticno kuCi5l:e, za kOje proizvodac kaze da se radi 0 SIL-package (Single in line =
sve nozice u jednom redu), ked kojeg su nozice iskrivljene u DIL-formatu (Dual in line =
nozice u dva reda). Smisao ovog oblikovanja je da se disipaciona toplota odvodi sto opti­
ma/nije.
Integrisano kolo interno poseduje eetiri operaciona pOjaCavaca snage, koji se ak­
tiviraju u semi mosta. Pri tome se podrazumeva da je otpornost (dakle zvucnik) izmedu
izlaza jednog para pojaCavaca. To je takozvana BTL konfiguracija (Bridge Tied Load). Dna
je takode poznata po tome 51:0 ne zahteva velike elektrolitske kondenzatore i time snizava i
cenu samog uredaja.
209
I
Ako podemo od toga da ste sledili naSe osnovne principe operacionog pojaeavaca
snage, onda mozete odmah sagledati ovaj princip veze: sva eetiri pojaeavaea snage dobi­
jaju kao prednapon jednu interno proizvedenu referencu Uref; nisko-frekventno upravlja­
nje dospeva kod svakog para jednom na minus i jednom na plus ulaz, tako da su izlazi
takvih dvostrukih mostova uvek u protivafazni.
Ako nema ulaznog pobuctivanja, oba izlaza 1a/1b odn. 2a/2b su u sredini granica
izlaznog pobuaivanja (mirna struja priblizno nuli), dokje kod potpunog izlaznog pobuaiva­
nja jedan izlaz blizu +U , a drugi skoro na masi. Ova konfiguracija ima veliku prednost, jer
v
se moze bez sprege elektrolitskog kondenzatora za optereeenje (posto u stanju mirovanja
ne protiee nikakva struja) i jer se raspolozivi modulacioni opseg moze zaista u potpunosti
iskoristiti (rad u klasi "6''). To je nesto drugacije, nego kod krajnjih stepena u klasi "A", kod
kojih je optereCenje uz masu i stoga se mora rasteretiti jednosmernom strujom. Da bi se
postigla niska donja granicna frekvencija, mora koristiti ogroman elektrolitski kondenza­
tor.
Pored toga, integrisano kolo ima pet prikljueaka za napon napajanja; deo koji da­
je snagu, svakog kanala ima radi rastereeenja svoj sopstveni plus-prikljueak i prikljueak na
masu (3/ odn. 5/S), a jedan pin mase (2) je izveden kao referenca za oba ulazna signala.
10
pojacanje napona je fiksno regulisano na faktor v=20 (shodno 26 dB). Prednost
je u tome Sto nema nikakvih problema u sinhronom hodu izmeOu oba stereo kanala; nor­
3,101+Uv
MUTE \ 11
LS 10 In 11 , 1+'
1
4
~
~
GNO
(Signal)
~
"
1n2
13
I
5,81 GND
Hlodniokl12 (substrat)
lzgled unutrasnjeg mostnag spoja TOA 1553 CQ
210
malni potenciometri za stereo pojaeavaee mogu naime da odstupe jedno od drugog do 3
dB. To se doduse jos ne moze cuti, ali je mnogo vise od tolerancija TDA1SS3 (+1-1 d6
sinhronizadje).
Nekoliko ugradenih zaStitnih mera brinu za to da se ovo integralno kolo s pravom
oznaci kao krajnje robusno. Tu spada pre svega osigurac od kratkog spoja, koji izlaze pri
kratkim spojevima u odnosu na plus iii masu, cuva od oSteeenja.
Sledeei ugradeni osigurac Stiti zvucnik. eim je neki izlaz kratko spojen sa masom,
integrisano kolo ogranieava napon izmedu oba izlaza na max. 1 volt. Na taj nac;n se
sprecava preoptereeenje zvucnika. Elektrolitski kondenzator na pinu 12, odreduje pomak
reagovanja ovog zastitnog spoja na cca. 0.5 sekundi. Ugradeni su takode i osiguracod ter­
mickog preopterecenja i zastita od zamene polova greskom (protiv pogresno spojenih
polova do -6V).
Posebnu ulogu integrisano kolo ima sa prikljuCkom 11 za nemu vezu (muting).
Kod napona u rasponu od 3.3...6.4V izlazi su neaktivni, da bi se, na primer, potisnuli sumo­
vi (prasak pri ukljucivanju I iskljucivanju). Ukoliko se napon na ovoj nozici smanji na vred­
nost ispod 2V, integralno kolo prelazi u stanje mirovanja (stand-by). Pri tome protice max.
100 IlA struje, tako da postoji moguCnost za odrzavanje radne sposobnosti. Za normalan
rad ovaj upravljacki napon mora da iznosi preko S.SV.
Vratimo se na snagu P, kOja se izracunava iz kvadrata izlaznog napona Ua, pode­
Ijeno sa otporom optereeenja RL
Na osnovu interne strukture (pobudna snaga, referentni napon) se kod RI=4 oma
i +Uv=14.4V max. snaga od 2 x 22 W moze postiCi (pri 10% distorzionog faktora)i Ua
(max)jeonda +Uv - 2.0.6 V (Ubekrajnjihtranzistora; Ua(eff) = 0.7. Ua (max). Kod 0.5%
deformacije moze se postiei samo 2 x 17W, a pri +Uv=13.2 V samo 2 x 12 W(u opsegu od
20 Hz do 15 kHz).
Na semi veza vidite i jos nepomenute kondenzatore za spregu C2 i C3, kao i kon­
denzatore C4 i CS za napon napajanja. Molimo da imate u vidu da veliki elektrolitski kon­
denzator CS nije ukrasni dodatak, vee treba da potpomogne da se amortizuje maksimalna
struja od preko 3A.
Za nisko-frekventno napajanje su predvidene normalne tacke spajanja za lemlje­
nje (koristiti oklopljene kablove), dok bi zvucnici zbog visoke struje trebalo da se prikljucu­
ju preko stezaljki sa navojem. Kod nemog spoja odnosno aktiviranja stand-by-rezima mo­
zete zalemiti jedan jednostavni prekidac. Alternativno je moguce i upravljanje preko
CMOS-nivoa, jer ulazna struja u Pin 11 iznosi maksimalno 2SmA.
Zbog velike struej kOja tete kroz integrisano kolo, moramo predvideti i dobar
hladnjak, koji ee da odvodi svu toplotu koju kolo otpusta. Pri max. dozvoljenoj temperaturi
zapornog sloja od 150 DC i temperaturi okoline od 30 °C, temperaturna razlika iznosi 120 OK
(Kelvin; kod temperaturne razlike se ne koriste Celzijusovi stepeni) i podeljeno na osnovu
maksimalne disipacione snage integrisanog kola od 60 W, proizilazi termicki otpor od mak­
simalnih Rth = 2 K/W (a ne Celzijusovi stepeni)
PAZNJA! Ovaj sklop se NE SME koristiti bez montiranog hladnjaka, do­
volino velikog da ohladi kolo i na tai nacin ga ne uniSti. Takode, ne zaboravite
da namazete silikonskom pastom povrSinu na koiu naleze integrisano kolo radi
Sto bolieg odvoda toplote.
211
_ _ _
-
Kod ogledne konstrukcije primerka uevrstili smo ovo ogromno telo sa dva uga­
onika na ploeu i sa dva vijka M3X16 uevrstili na integralno kolo. Potrebne otvore od fi 3.2
mm morate napraviti i u rashladnom telu.
JoS par reci 0 napajanju. Za to nam je potreban trafo, sa sekundarom od cca. 14V i
snage oko 50 vati. Takode, potreban nam je GREC-ov spoj B40C5000. Znaci minimum 40
volti, 5 ampera jacine struje. Sve ovo uz jedan elektrolitski kondenzator od 2200 IlF, reda
20 volti cini nas mali ispravljac za ovaj pojaeavac.
840
_- 1<3-+
CSOOO
,- -,
--[C]­
220V
A. I lN540...
I
I
I
+

I
+
I
I
--1
2200pF
Elektricna sema veza napajanja potrebnog za rad pojacavaca RK3822
Kod finalizacije ovog sklopa, potrebno je odabrati pogodnu kutiju za ugradnju.
Takode, pozeljno je onda izvode, koje u originalu povezujemo putem red nih stezaljki
zamenimo cincevima za ulaz u pojaeavac, kao i terminalom za povezivanje zvuenika.
Da napomenemo da se ovi delovi, kao i neophodan hladnjak, ne nalaze u
sastavu kompleta delova, ali se mogu nabaviti u prodavnici "Radio klub"-a, TimoCka 18,
Beograd.
Spisak delova stereo pojaeavaca 2·X 22 W:
Stampana ploea ...................................................................................................... 1
IC1, Stereo pojaeavac TDA 1553CQ.......................................................................... 1
C1, Elektrolitski kondenzator, 4.7 IlF I 25 V, stojeci ................................................... 1
C2,C3, Blok kondenzator, 220 nF, 63V ...................................................................... 2
C4, Keramicki iii Multilejer kondenzator, 100 nF, 50 iii 63V ......................................... 1
CS, Elektrolitski kondenzator, 2200 J.lF 135 V, stojeCi ................................................ 1
(Uv), LS1, LS2, Redna stezaljka sa navojem, 2-polna, AK-2 ....................................... 3
212
RK 7057
Stereo pojacavac 2 X SW
O
vo je standardni Fifipsov pojaeavac u
mosnoj - bridz vezi prema dokumentaCiji
proizvodaea "Philips"izjula 1997. godine. Je­
dna od osnovnih karakteristika je da ima DC
regulaciju jacrne zvuka. Radi se 0 tome da
se jacina zvuka regulise promenom DC
napona, tj. promenom jednosmer­
nog napona na pinovima 1 i 7. Kori­
sti se logaritamski potenciometar
100 KQ iii 1 M0.. Mi smo se opredelili
za varijantu sa potendometrom od 100
K0.. Dalje, to je mono potenciometar a
ovo je stereo pOjacavac! To je ono sto je in­
teresantno. Dalje zice do potenciometra ne
moraju da su oklopljene. Od tih zica nema bru­
janja!
Neko Ce pitati a cemu sluzi ovakav pojaeavac. Mi mislimo pre svega za modernizo­
vanje vOkmena, CD plejera iii PC racunara. I jedan i drugi i treei nemaju zadovoljavajueu iz­
laznu snagu, a imaju ispravan kvalitet zvuka. ZnaCi nedostaje im samo jedan stereo izlazni
stepen. Nemojte misfiti da je 2 x 5W mala snaga. To je tolika snaga da u sobi morate da
smanjite jaCinu kada slusate!
Inaee Filipsje u ovo kolo ugradio sve moguCe zaStite i automatike. U sali bi mogli
da primetimo da mu nedostaje jos samo automat za kuvanje kafe. Izgleda da se toga nisu
setili! Predvidena je zastita od kratkog spoja, od pregrevanja, od pucketanja kod ukljuciva­
nja, uz mimalan broj komponenata, uz ranije pomenutu DC kontrolu. Interesantna je i za­
Stita od prvelikog napona. Deluje posle 18V, kada se kolo automatski iskljucuje.
Napajanje IC kola koje ima 13 pinova predvideno je iz automobilskog akumula­
tora. Znaci normalan napon je negde oko 12V. Zvucnici su 80. kada daje 5.3W. Kod zvu­
enika 160. dobijamo 3.SW. Ulaz pojacavaca spaja se uvek na izlaz za sluSalice uredaja iz
koga pojaeavamo Signal. Tu ima oko 1V NF napona. Hladnjak svakako treba predvideti.
Inace se kolo automatski samo iskljucuje kod pregrevanja. Najcesce je dovoljno prievrstiti
IC kolo vijkom za metalnu kutiju uredaja, a uz pomo<: malo silikonske paste za bolje odvo­
denje toplote.
Za razne druge primene potrebno je pojaeavacu prikljuCiti predpojaeavac. U knjizi
"Mala skola elektronike" opisano je vise tipova predpojaeavaea, pa izaberite jedan prema
potrebi, zeljama i mogucnostima.
Za napajanje treba 12 do 17.5 V jednosmernog napona kod struje sigurno preko
1.5A. Mi bi rekli 2A prema nasim saznanjima i iskustvima prilikom probanja istog pojaeava­
ea. Za takav ispravljac transformator ne sme da ima vise od 12.5V na sekundaru odnosno
1.41 puta vise na elektrolitskom kondenzatoru Sto iznosi 17.625V. To se priblizava onim
213
t
+
l00KO

4
13
3
11
470nF
lOA
705710
7
5
8.
...t
+
Elektricna sema veza pojaeavaea 2 x 5W sa TDA7057AQ
18V, odnosno naponu kada se IC kolo automatski iskljucuje. Prema svemu ovome i grec is­
pravljac neka je za 2 iii 3A, a elektrolitski kondenzator u napajanju bi trebao da bude barem
nOO)1F iii 3300)1F za napon od minimum 25V, obzirom na pravilo da na svaki amper
napajanja stavljamo 1000llF kapaciteta elektrolitskog kondenzatora. Da se vratimo trans­
formatoru: primar nov, sekundar 12.5V struje 2A, odnosno 25VA. Sme da bude i veei all
nikako manji.
Ako primetite prilikom ispitivanja da vas regulator jacine zvuka, odnosno poten­
ciometar od 100Kn, pojacava kada ga okreCete u levu stranu umesto u desnu, iii da ka­
zemo naopako, dovoljno je da zamenite krajeve potenciometra i sve Ce biti u redu. Poten­
dometar se postavlja na jasno obelezeno mesto na plaCid iii se, kao 51:0 smo vee rekli, po­
vezuje zicama. Ta tri pina sluZe samo za potenciometar. Sa leve strane ploCice se nalaze
dva pina, obelezena sa Uv koji predstavljaju tacku napajanja, na samoj sredini plocice,

nalaze se eetiri pina na koje dovodimo ulaz u pojavac, levi i desni, a sa desne strane ploCice
su dva puta po dva pina, to je izlaz, levi i desnL
Ostaje samo da pazite na ispravan polaritet elektrolitskih kondenzatora i Vas po­
jaCavac Ce proraditi, 51:0 se kaze "iz prve"!
214
Sadliaj kompleta delova:
Stampana ploCica .................................................................................................... 1
IC kolo TDA7057A ................................................................................................... 1
Blok kondenzator 470nF ......................................................................................... 2
Blok kondenzator, multilejer, 100nF (obelezen sa 104) .............................................. 1
Elektrolitski kondenzator, stojeo, 11lF, min 25V ......................................................... 1
Elektrolitski kondenzator, stojeo, nOf.1F, min. 25V ....................................................l
otpornik, ugljenoslojni, 1/4W, lOOKO (braon-crna-zuta-zlatna) .................................. l
Pinovi, posrebreni ..................................................................................................13
Potenciometar, mono, /ogaritamski, 100KO............................................................... 1
Hladnjak nije u kompletu de/ova
+
2200yF
Predlog ispravljaea za pojacavac RK 7057 sa transformatorom sa duplim
sekundarom ( 2X12V, struje 2Xl.25A). Ovako dobijamo 12V, 2.5A
+
2200yF
Predlog ispravljaea sa transformatorom sa jednostrukim sekundarom
21S
.,.,
j
I
RK8560
Stereo poiacavac 2x40W
M
ali broj upotrebljenih elemenata je osnovna osobina ovog pojaeavaca. Naravno
velika izlazna snaga, upotreba zvucnika od 4 iii 20. ad karakteristika, vredi napo­
menuti da je predviden stend baj prekidac, zastita od kratkog spoja, termicka zaStita kao I
zastita od obrnutog polariteta napajanja. I jos puno toga. Sve to je uradeno sa IC kolom
oznake TDA8560Q koje predstavlja integrisan pojaeavac B klase, snage 2 X 40W u BTL
spoju.
Napon napajanja je od 6V do 18V a tipiean napon je 14.4V. To je zapravo napon
akumulatora pri punom gasu motora automobila. Pri tome on vuce 7.5A struje. Izlazna
snaga kod zvucnika impendanse 40 je 25W, a kod 20 iznosi punih 40W po kanalu.
Pojaeanje je za svaki kanal fiksno i iznosi 40dB. Mirna struja iznosi manje od 100
mikro ampera. Lepa stvar je prekidac stend baj kojim se pojacavac moze ukopeati ill
iskopcati za vreme od 100 ms tako da se ne cuje prasak iz zvucnika.
Blok diagram IC kola TDA8560 donekle pruza mogucnost da se vidi sta sve ima U
tom kolu. U principu to su dva potpuno odvojena pojacavaca sa ulazima na pinovima 1 i 13.
Izlazi su na pinovima 4 i 6 za gornji pojaeavac i 9 i 10 donji pojaeavac. Izmedu ova dva
pojacavaea skiciran je stend baj prekidac koji izlazi na pin 11. ZaStite, "protections", SU
samo nabrojane, nisu nacrtane. Isto se odnosi i na dijagnosticki izlaz na pinu 12, koji sluzl
za identifikaciju izoblicenja, kratkog spoja i temperature.
Druga pojednostavljena ispitna sema je malo jednostavnija od prethodne i prika­
zuje nam kako treba kolo povezati u pojacavac za svakodnevnu upotrebu, najcesCe U
automobilu. Pin 11 ide na plus pol napajanja. Znaci potrebno nam je celih eetiri kondenza­
tora i jedan otpornik da dobijemo pojaeavac 2 x 40 W.
Najzad imamo i trecu, stvarnu semu pojaeavaea. Razlika je samo u dodatom tran­
zistoru BC546 sa kojim je ostvareno postepeno ukljucivanje kod stend baj aranzmana. Tu
216
I.L.
f
0
In 1
In 2
0
+
+p
K. •
+Jt
C4rOOYF
10KO R3
CSl47jJF
11 3 10
1;--1
4
I . 1
I LS 1
220nF
lOA
6
2
8560
9
8
I LS 2
I 13
7
220nF;f­ .."
'"
8

20
,
,I
~
If
Elektricna iema veza pojaeavaea RK 8560
217
~ . - ." ~ . '" I
I
I
I
-----_..J
J
input 1
• output 1A
r--....r+ mule switch C
m
mode switch
output
13
ioput2
I •output 2A
MEA858· t
power ground (substrate)
Blok iema integrisanog kola TDA 8560Q
tl8
30
kfl
Vp
.. t"' ....._I·", m
I ~ I
ground (signal)
A
l'...
<I
<
Z
<'
power stage
rh
mute
switch
<
<
power stage
TDA8560Q
PROTECTIONS
load dump
Soar
Thermal
Short • circuit
Reverse polarity
- I • output 18
11 !
IDIAGNOSTIC I 121 •dlagnosUc
INTERFACE
41
--------=-1:..- oulput 2B
<<t-i-..!...H.'
power stage
840
C10000
-
220V­
+
+'
, 4700JlF
Predlog za izradu isprav'jaea za napajanje pojacavaea RK 8560
vidimo da pored tri otpornika imamo; jedan elektrolitski kondenzator i naravno jedan
jednostavan mali prekidac P, sa jednim kontaktom u dva p%zaja. Srednji Izvod spaja se
na "K" na stampanoj ploeici a n+" i n_" na krajnje kontakte. la bolju filtraciju slucajne viso­
ke frekvencije imamo kondenzator C3 cd 100 nF a za niske frekvencije tu je elektrolitski
kondenzator od 220011F. Drugih objasnjenja mislimo da ne treba.
Napajanje u automobilu, kao sto smo rekli nlje problem. U uslovima postojanja
gradske mreze moramo napraviti ispravljae kojl ee davati manje od 18V DC kod struje od
7.5A. Za to nam treba transformator cd makslmalno 13V I struje cd 7.5A. lasto 13V, pitaee
se neki? Jednostavno, 13 X 1.41 =18.33V, a to je napon na elektrolitu! Dalje, to je ukupno
13 X7.5 " 97.5, odnosno cel;h lOOW. Ispravljae, 9rec mora da r ,
je za struju veeu cd 7.5A. Napon nlje bltan, samo da je vee; cd
f
i"I'
25V. Mora da se stavi elektrolitza filtraclju, kapaciteta najmanje
11
4700 F, za dobru filtraciju I stabilnost napona. Smatra se da je
potrebno stavijati 1000l1Fpo amperu struje. Mi imamojec/an cd
2200l1F Ijedan cd 470011F, sto je bez rezerve - 6900 I1F. Neko ee
reCi da nam treba jos. Mislimo da ne treba. Rekfi bi da ovaj BTL
Spoj pojaCavaca nlje tako osetljiv na napon brujanja. Moramo
se podsetitl na Clnjenicu da kolo Ima automatsku zastitu cd
prevellkog napona napajanja. Prillkom ulaznog napona
napajanja od 19V, integrisano kolo Se automatski iskopCava I
pojacavac prestaje sa radom!!! lato nlkada ne vise od 13V
napona na transformatoru!!!
Hladnjakje obavezan. I to oko petnaestak cent/metara
velicine, a standamih sirina I vls/na. U protivnom momentalno
ee proradlti automatska zaStita cd pregrejavanja, I budite sretni
ako ne izgori IC kolo. Kad smo vee spomenuli i IC kolo moramo L
da kazemo da se ono na hladnjak prievrscuje sa dva M3 vijka a
da se izmedu njega i hladnjaka obavezno stavlja silikonska pas­
ta rad; bo/jeg prenosenja toplote.
219
TDA8560Q
GND(S) f 2
MEA"".,
riclspored izvoda
TDA8560
Za prikljueivanje napajanja i zvucnika predvidene su redne stezaljke, reglete. Pa­
zite na polaritet!!! Kabl za zvucnike i napajanje mora da je licnast i debeo, jer se radi 0 ja­
kim strujama. Ulaze u pojaeavae vodite obavezno oklopljenim kablom.
Za probu uredaja, najbolje ce da posluzi vokmen, sa nekom dobrom stereo kase­
tom. Inaee, u praksi, najbolje je dodati stereo predpojaeavae sa regulacijom jaeine, balan­
sa i visokih i niskih tonova. Takav je svakako RK3765 koji ima napon napajanja oko 12V.
Mislimo da treba da napomenemo da ovaj pojaeavae jako liei na RK3822. IIi jos
bolje, da kazemo da je IC kolo firme Philips i oznake TDA1553CQ skoro identieno sa
TDA8560, ovde primenjenim. Proverite!
Proizvoaae "Philips" preporueuje lemljenje IC kola lemilom sa temperaturom od
260 stepeni Celzijusa, ito ne duze od 5 sekundi po pinu. To se moze lepo uraditi sa lemili­
com "Elpro" od 18W i tinolom za lemljenje debljine oko 1 mm.
PH&I"' PHILl PS
SadrZaj kompleta delova:
Stampana ploeica RK8560... ; .................................................................................... 1
IC, integrisano kolo, TDA8560Q ............................................................................... 1
T, Tranzistor 8C546 ................................................................................................. 1
Rl, R2, R3, Otpornik, 1/4W, ugljeni, lOKO, (braon-crna-narandzasta-zlatna) ............. .3
R4, Otpornik, 1/4W, ugljeni, 100Kn, (braon-crna-zuta-zlatna) ................................... 1
Cl, C2, Kondenzator, blok, 220 nF =0.22iJF............................................................. 2 .
C3, Kondenzator, blok, 100 nF = O.lI!F .................................................................... 1
C4, Elektrolitski kondenzator, stojeCi, 2200 I!F, 25V ................................................... l
C5, Elektrolitski kondenzator, stojeci, 471!F, 25V ........................................................ l
Redne stezaljke, dvopolne ....................................................................................... 3
P, prekidae, jednopolni, sa dva polozaja ................................................................... 1
KUPCI IZ UNUTRASNJOSTI MOGU NARUCITI NEOPHODNE
ARTIKLE TELEFONOM, TELEFAKSOM, PIS MOM III
I E-MAILOM. PAKET PLACATE POSTARU PRILIKOM
RADIO
y
• PREUZIMANJA PUTEM POSTANSKE OTKUPNINE.
RK 3760 NF Poiacavac 60W
M
uzicki pOjaeavac maksimalne snage od 60 W predstavlja vrlo zanimljivu gradnju,
bilo da je ree 0 pasioniranim radio-amaterima iii 0 Ijubiteljima dobre i kvalitetne re­
produkcije zvuka. Gramofon, magnetofon iii kasetofon se ne moze zamisliti bez dobrog i
kvalitetnog pojacavaea. Ovaj komplet ispunjava, pored zahteva da ima dobre tehnicke
karakteristike, i zahtev da je sagraden od materijala koji se moze nabaviti u nasim prodav­
nicama.
Jedan detalj svakako nije zanemarljiv. Ova konstrukcijaje napravljena tako da ne
morate striktno da se pridriavate vrednosti elemenata. Postoji odredeni raspon u kome
elementi moraju biti. Elektricni kvaliteti pojaeavaca se nece menjati, ako se budete driali
zadatih raspona vrednosti elemenata i oznaka tranzistora.
Ovo je spoj sa kvazi-komplementarnim tranzistorima. Ceo pojaeavaeje galvanski
spregnut i svi se tranzistori automatski postavljaju u radnu taeku. Tako automatski dobi­
jate pola napona na izlazu za zvucnik, ali pre kondenzatora C7. Ostaje yam samo trimerom
da podesite mirnu struju izlaznih tranzistora, koja ne treba da je veca od 30 mAo
Iz spiska materijala potrebnog za izradu ovog pOjaeavaea, vidimo da su u izlaz­
nom stepenu tranzistori 2 N 3055. Ako zelite da radite sa maksimalnim naponom napaja­
nja od 60 Vida koristite maksimalnu izlaznu snagu od 60 W, potrebno je da ovi tranzistori
budu ispitani i pravilno upareni. Takvi se i nalaze u ovom kompletu.
Od veliCine otpornosti otpornika R5, zavisi ulazna osetljivost pojaeavaea. Za ot­
pornost od 200 ona iznos; oko 100 mV, a za vrednost otpornika od 100 0 jznosi 500 mV.
Impendansa zvuenika je od 4 do 80, a napajanje maksimalno 60 V. Izlazna snaga je ma­
ksimalno 60 W. Za napajanje preporueujemo ispravljae koji je takode dec Radio Kit-a pod
oznakom RK 3232.
220
221
.--_______••••lIIt•••__ ..__......_..""""","""'1"'1,'11'"
lI-
I
+
Elektricna serna veza NF pOjaCivaca RK 3760
222
Skica za montazu hladnjaka
41
!J
Za hlaoenje iz/aznih tranzistora 2 N 3055 potreban je odgovarajuci hladnjak na
kOj; bi se smesti/i tranzistori uz koriscenje liskunskih izolatora, plasticnih izolatora ; vijaka
sa navrtkama i papucicama za lemljenje izvoda kolektora.
Drugo resenje je da se cela metaIna kUtija koristi kao hladnjak, da se traozistori
montiraju oa jednom ugaoniku (vioklu) kao sto se vidi na prilozenom crtezu. Naravno Iis­
kuni moraju da su i sa jedne i druge strane namazani silikonskom mascu koja povecava to­
plotnu provodljivost.
Treea varijanta je da se izlazni tranzistori montiraju na metalnu kutiju, Sa lisku­
nima i zastite plasticnim izoracionim kapama od kratkog spoja.
Mi mislimo da je najprikladniji naCin montaie tranzistora prema prilozenom crte­
zu, i to tako da se i Ugaonik namaze silikonskom mascu pre priCvrScenja na sasiju _kutiju.
f I I JI
I- I i
y V U C n ~
-60V NF
I
+60V
Skica za prikljucenje napajanja, ulaza i zvuCnika na pojaCavac
22J
III
Spisak elemenata potrebnog za izradu pojaeavaca:
, Tl, Tranzistor Be 560 ............................................................................................. 1
T2, TS, Tranzistor Be 141 ....................................................................................... 2
T3, Tranzistor Be 107 ............................................................................................. 1
T4, Tranzistor Be 161 ............................................................................................. 1
T6 i T7, Tranzistori 2N3055, (upareni) ..................................................................... 2
Cl, C6, Kondenzator (keramicki iii poliester) 0.1-0.4hIF (100-470nF), 63V ................ 2
C2, Elektrolitski kondenzator 10-47I-lF, 63V ............................................................... 1
C3, C4, Elektrolitski kondenzator 100-220l!F, 63V .................................................... 2
CS, Kondenzator (keramicki iii poliester) 100-220pF, 50-63V ..................................... 1
C7, Elektrolitski kondenzator 470-2200I-lF, 35-40V .................................................... 1
Rl, R2, Otpornik, 1/4W, 470 KO (zuta-ljubicasta-zuta-zlatna) ................................... 2
R3, Otpornik, 1/4W, 56KO (zelena-plava-narandzasta-zlatna) ................................... 1
R4, R9, RU, Otpornik, 1/4W, 4700 (zuta-ljubiCasta-braon-zlatna) .......................... .3
RS, Otpornik, 1/4W, 220 (crvena-crvena-crna-zlatna) ............................................... l
R6, Otpornik, 1/4W, 2.2KO (crvena-crvena-crvena-zlatna) ........................................ 1
R7, Otpornik, 1/2W, 1KO (braon-crna-crvena-zlatna) ................................................ l
R8, Otpornik, 1/4W, 1.2KO (braon-crvena-crvena-zlatna) ......................................... 1
RlO, Trimer potenciometar 470-5000 .................................................................... 1
Rl2, Rl3, Otpornik, 1/4W, 1000 (braon-crna-braon-zlatna) ..................................... 2
Rl4, RlS, Otpornik, 1/4W, 220, spaja se ispod sasije (crvena-crvena-crna-zlatna) .... 2
Rl6, Rl7, Otpornik, 1/2W, 0.470 (zuta-ljubicasta-srebrna-zlatna) ............................ 2
Rl8, Otpornik, 1/4W, 100 (braon-crna-crna-zlatna) ................................................. 1
Liskunski izolatori .................................................................................................... 2
Plasticni provodni izolatori ....................................................................................... .4
Vijci M3 x 10 ........................................................................................................... 4
Papucice za spajanje kolektoratranzistora 2 N 3055, kada se koristi poseban hladnjak
iii kutija ....................................................................................................... .......... 2
Navrtke M3 ............................................................................................................ .4
Stampana ploCica .................................................................................................... 1
Silikonska pasta
Telefoni na koje mozete naruCiti komplete
delova "Radio kit" i ostale elektronske
komponente i pribor za elektroniku su:
RADIO


(011) 2835-239 i 2835-704
224
RK 3980 Poiacavac 80W
D
o sada smo imali pojacala 5 i 6
vati, sa integrisanim kolima TBA­
BOO i TBAB10. Imali smo cuveni NF po­
jacavac 60W sa uparenim 2N3055.
Takode, imamo i pojacavac izuzetnih ka­
rakteristika RK3B22, 2 X 22W, stereo po­
jacavac sa TDA1553 graden u BTL spoju
"
Penlawatt@
koji ne zahteva velike elektrolitske kon­
denzatore na izlazu.
Ovo najnovija gradnja koja se sastoji se iz jednog TDA2030A, HiFi pojacivaca
snage 1BW koje sluzi kao drajver za dva izlazna tranzistora, komplementarni par, BD911 i
BD912. U pitanju su tranzistori snage do 90W, prvi N drugi P tipa. Na taj nacin, dobija se
punih BOW snage na izlazu. "
Jos koja rec 0 integrisanom kolu TDA2030A. U pitanju je monolitno integrisano
kolo u PentaWatt kucistu. To je kuciste po dimenzijama identicno kuciStu TO-220, ali ume­
sto tri nozice ima ih pet, tako da je naziv "Penta Watt" nastao odatle. Predvideno je za gra­
dnju nisko frekventnih pojacivaca AB klase. Ima izuzetno malo harmonijsko izoblieenje,
svega oko 0.05% i manje. Takode, ima ugradenu zastitu od kratkog spoja, tako da ce au­
tomatski, u slucaju istog, ograniciti emitovanu snagu i sacuvati izlazne tranzistore. Ugra­
den je i konvencionalni termalni "shut-down" sistem za iskljucenje u sluCaju termickog
preopterecenja.
Frekventni opseg ovog pojacivaca je od 20 Hz do 20 kHz, tako da odgovara HiFi
normama.
o Ulazna osetljivost ............................................................................. BOOmV
o Odnos signal-sum .. · ................................................................ , ........ 104 dB
o Totalno harmonijsko izoblicenje (40Hz to 15kHz) ................................ 0.05%
o Napajanje pojacavaCa: .................................................. 24 do 40V max, 3A
o Velicina potrebnog hladnjaka: ............................................................. 2K/W
Rekli smo u prethodnom pasusu "potrebni hladnjak". Hladnjak se ne isporucuje u
kompletu, ali je obavezan. Ukoliko budete "terali" pojacavac bez hladnjaka, sve su Vam
sanse da cete ga ekspresno spaliti. Kako integrisano kolo, tako i tranzistore.
Sam uredaj je prilicno jednostavan za izgradnju. Koristite lemilicu snage 1B-25
;a."J
vati, sa zasiljenim vrhom i kvalitetan tinol.
Ono na sta se mora posebno obratiti paznja je polaritet elektrolitskih kondenza­
tora, kao i polaritet dioda. Tranzistore i integrisano kolo okrenite tako da njihov metalni
dec bude okrenut ka ivici plocice, kako bi se na njih mogao montirati neophodni hladnjak.
OBAVEZNO ih montirati sa liskunskim izolatorima. Pre nego pustite uredaj u probni rad,
proverite ommetrom da Ii slucajno nema kontakta izmedu hladnjaka i tranzistora kao i
hladnjaka i integrisanog kola. U slucaju da dode do spoja izmedu pomenutih komponentl,
doci ce do spaljivanja istih.
<i?J
"
L.
24_4OV +
Elektricna iema veza pojaeavaea 80W RK 3980
Za najbolje rezultate, preporueujemo napajanje od 40V i 3A. Za to nam je potre­
ban traJo od reda 29V, jer kada stavimo elektrolit u ispravljac dolazi do poveeanja napona
od 1.4 puta, te se dobija napon na ulazu u pOjacavac od oko 40-41V.
Ukoliko primetite da dolazi do samo­
oseilovanja sklopa, stavite u paralelu sa napa­
janjem pojacala elektrolit5ki kondenzator od B . ZAVRTANJ M3
4700flF i 50V. Ovo bi trebalo da resi taj prob- --
Jem. Pojaeavae Ce raditi sa maksimumom sna­
ge pri napajanju od 40 volti i sa zvucnieima od
4oma.
Ukoliko pozelite da pojaeavae snab­
dete signalom ciji je nivo manji od BOOmV (mi­
krofon iii pojedini CO plejeri, na primer), onda
morate dodati predpojaeavac kako bi nivo ula­
znog signala doveli na potreban
Takode, neophodno je da sve veze iz­
medu ploeice i ulaza, izJaza j potendometra sa
podeSavanje jaCine (mastera) budu izvedene
mikrofonskim - oklopljenim kablom.
Jos koju ree 0 pomenutom potendo­
metru, koji inaee nije ukljueen u spisak kom­
pleta delova. U pitanju je poteneiometar od
lOKn, logaritamski, kojim regulisemo jacinu
Montiranje liskunskih izolatora
naseg pojaeavaea. On je takozvani "master"
/ itt?":
)
.........-"
poteneiometar., ukoliko imamo i predpojaeavac sa regulaeijom jacine i boje tona. Nacin
vezivanja je prikazan na sliei.
Takode, na pomenutoj sliei vidi se taeno gde se prikljucuje i napajanje pojaeavaea
kao i ulaz.
Sadriaj kompleta delova:
IC, TOA2030A ......................................................................................................... 1 -I
Tranzistor, NPN, B0911 ..................................................................................... 1 +
T2, Tranzistor, PN?, B0912...................................................................................... 1
01, 02, Oioda 1N4007............................................................................................. 2
C1, Elektrolitski kondenzator 1000flF, 40V ................................................................ 1
C2, C3, C4, C6, poliester kondenzator, 220nF (O.22flF), 63V ......................................4
C5, Elektrolitski kondenzator 4.7flF, 40V ................................................................... 1
Cl, Elektrolitski kondenzator 10flF, 40V .................................................................... 1 +
R1, otpornik, 1n (braon-erna-zlatna-zlatna) ............................................................. 1 f
R2, R3, R6, R7, Otpornik, 15n (braon-zelena-braon-zlatna) ...................................... .4 -I
R5, otpornik 3.3Kn (narandzasta-narandzasta-ervena-zlatna) .................................... 1
R4, RB, R9, R10 Otpornik 100Kn (braon-erna-zuta-zlatna) ......................................... 4
Set liskunskih podmetaea za To-220 ........................................................................ 3
Stampana plocica RK39BO ........................................................................................ 1

1
1. Non inverting input
2. Inverting input
3. -Vs
4. output
5. +Vs TDA2030A
/-)
(ttV
l
0\

(i
-,
o
U
-g
Q;
~
& ... ru "
; s ~
RK 3990 Poiacavac snage 150W
.
,.
>
~ I
~
"

>
t II I I ~
Ul i
>
I
M
M
'"
O
vo je pouzdani, niskofrekventni pojaeavac u bipolarnoj tehnici, koji se moze koristiti
svuda gde je potrebna velika niskofrekventna snaga, na primer u diskotekama, ve­
likim dvoranama, otvorenom prostoru i slieno. Nastao je kao proizvOO firme "RCA".
Svl njegovi pasivni elementi su smeSteni na jednoj stampanoj ploa, pa je povezi­
vanje kama ogranieeno na prikljueenje napajanja (+, OV, -), ulaznog signala i zvucnika.
Ugaoni aluminijumski L-profil je izbusen na svom horizontalnom delu i tu se prievrscuje
stampana ploea i tranzistori snage, dok se na njegov vertikalni dec buSe rupe prema 00­
abranom rashladnom telu.
Pojacivac je zamisljen u pouzdanoj bipolarnoj tehnici sa komplementarnim
dvostepenim izlaznom u klasi B. Prednost B klase u OOnosu na A klasu izlaznog pojacivaca
se sastoji u mnogo manjoj mirnoj struji. Pojacivaci A klase su veoma pogodni za Hi-Fi
reprodukciju, jer kod njih nema prenosnih izoblieenja. Izlazni pojacivaci Bklase su naprotiv
pogOOniji za sisteme ozvucenja iii uredaje u diskotekama, gde je velika izlazna snaga
vaznija 00 maksimalnog kvaliteta zvuka.
Koncepcija pojaeavaea
Na slici 1 je konstrukcija pojaeavaea predstavljena blok semom, a na slici 2 je nje­
gova elektricna Serna. Kondenzatori Cl i C2 sa otpornicima Rl i R2 su filter propusnog
opsega, cime je OOredena frekventna karakteristika pojaeavaea. KondenzatorCl OOreduje
granicnu frekvenciju, a C2 gornju i ove graniene frekvencije ne smeju se menjati radi
stabilnog rada pojaeavaea. Otpornici Rl i R2 OOreduju i ulaznu impedansu.
TRl i TR2 cine diferencijalni pojacivac, cije je pOjacanje OOredeno na 26 dB (20­
puta). TR3, D2 i D3 kao i R12 rade kao izvor stalne struje, koji napaja pojaavace TR4 i
TRS. TR4 zajedno sa RiO, Rll i RVl deluje kao diOOa i rezultirajuci konstantni napon sa
kolektora i emitera odreduje prednapon izlaznog stepena preko emitersklh kola pobudnih
tranzistora TR6 i TR7. TRS radi kao naponski pojacavac, koji se kontrolise preko petlje
negativne povratne veze. R13 omogucava malu serijsku negativnu povratnu vezu. C8
takode doprinosi povratnoj vezL TR6 i TR7 su u spoju emiterskog sledioca (follower), i
LoudJpeoker
4-8ohms
Slika 1, Blok sema pojaeavaca
>
!!:: ..
229
228
"m",

povezati prema sliei 7
sa OV (poteneijalom
mase). To moze u ste­
reo konfiguraeiji pri
prikljucenju na istu
mrezu i ugradnji u me­
talno kuciste dovesti
eventualno do smetnji.
Taj problem se moze
resiti poveziva njem
prema sliei S, radi pre­
kida kola povratne str­
uje kroz zemlju. Mrezni
deo predstavlja samo
predlog elektricne se­
me, komponente ne
pripadaju kompletu de­
lova RK3990!
Pre nego sto
se pOjaCivac prikljuci
na napon mreze, tre­
balo bi jos jed nom pa­
zljivo proveriti eeloku­
Slika 4, Montaza tranzistora TR4, TR6 i TR7
pno opremanje i mOfl­
tazu tranzistora.
Testiranje i pustanje urad
Da bi izlazni ( krajnji ) pojacivac mogao da se pusti u pogon, potrebni su jed no
vece rashladno telo i odgovarajuCi mrezni ispravljac. Dimenzije i oblik rashladnog tela
odreduju se - pored dozvoljenog zagrevanja tranzistora - i prema planiranoj konstrukeiji,
tako da se ovde mogu dati samo opste naznake za izbor.Da bi pojacivac i pri punoj izlaznoj
snazi radio sto je moguce pouzdanije, potrebno je veliko rashladno telo, da bi odrzavalo
temperaturu tranzi­
stora, na prihvatljivoj 1.2mm Screw
vrednosti na primer M2.5 Washer
+55°C tempera- @"
ture od .+25°C.
To elnl makslmalnu Heatsink
temperaturu rash lad- '-.',-.
nog tela od +SO°c. >, r0220 SIL Pad(QY45Y)
punom opte- If f} Isesheke M2.5
reeenJu na S Q prepo- M2.5 Nut
rucuju se rashladno te- e..
10 sa otprilike 1 stepen
K/W iii nesto manje.
Kod pogona na 4 Q Slika 5, Montaza tranzistora TR3 i TR5 na hladnjak D51
231
omogucavaju pobudu izlaznih tranzistora. Otporniei R17 do R20 izjednacuju eventualne
razlike u pojaeanju izmedu izlaznih stepena.
Sa R7 i R9 se utvrduje ukupno pojacanje uredaja, kao i osetljivost za maksimalnu
izlaznu snagu.
Opremanje i gradnja
"".
I.J., .G1.,,':;:9
t;J ,.t:J
o
........,.


.·'.. "i
'--' ' ."
.,
0 ,.. , ..
o ,C;:' :(} ..........
o . WO," IN
Slika 3, Raspored elemenata na stampanoj sasiji
Na sliei 3 se vidi raspored delova na Stampanom kolu. Gradnja ne predstavlja neki
problem i evo nekoliko korisnih saveta. Postavljanje delova vrsi se na uobicajeni nacin i
pocinje se sa malim i ravnim delovima. Naravno, pazite na ispravan polaritet elektrolitskih
kondenzatora i dioda prilikom montaze. Potrebne kratkospojnike napravite od odsecenih
krajeva ziee.Na ugaoni aluminijumski L-profil istovremeno se montira stampana ploca i
tranzistori TR4, TR6 i TR7. Desni deo slike 4 pokazuje prievrScenje TR4 u kuciStu TO-126
zavrtnjima M2.5 ito na sredini profila i Stampane ploce. Na levom delu iste slike pokazano
je prievrscenje TR6 i TR7 u kuCiStu TO-220 zavrtnjima M3 na levoj i desnoj strani profila i
Stampane ploce. Ne zaboravite da postavite kratke plasticne izolaeione caure na TR6 i TR7.
Preostala dva tranzistora u TO-220 kuCiStu, TR3 i TR5 dobijaju prema slici 5, svoja
rashladna tela tipa D51 i prievrscuju se zavrtnjam tipa M2.5 i potom se mogu zalemiti na
stampanu plocu. Svi ovi tranzistori prievrscuju se izolaeionim plocieama koje prethodno
valja dobro namazati sa obe strane silikonskom pastom za odvodenje toplote.
Tranzistore snage u TO-3 i TO-5 kuCiStu (TRS - TRll) prievrstite na ugaoni alu­
minijumski L-profil vijeima M3 posto ste prethodno dodirne povrsine ugaonika i tranzi­
stora obilno namazali silikonskom pastom. Nemojte prekomerno pritezati navrtke jer se
mogu oStetiti navoji. Posle pazljivog prievrsCivanja mozete zalemiti izvode tranzistora i
glave vijaka na stampanu sasiju.
Zatim ispitajte mernim instrumentom u najvecem mernom opsegu otpornosti, da
Ii izmedu kolektora sa TRS do TRll i ugaonog aluminijumskog L-profila postoji neka pro­
vodnost. Ispravno je ako je otpornost beskonacna. Ugaoni aluminijumski L-profil moze se
230
o Elektrolitske kondenzatore: 2 iii 4 X 22.000 I-lF
o Ispravljacke diode D1 do D4: "fast recovery" diode BYW80-150 iii slicne za
8A/1S0V. Cetiri kondenzatora vezana paralelno diodama potrebna su pri upotrebi
obicnog grecovog spoja, a nisu potrebni pri upotrebi "fast recovery" dioda. Ovi
kondenzatori, C2-CS, imaju kapacitet od 100nF i poliesterski suo Kondenzator C1,
koji je takode poliesterski, radnog napona 1000V a kapaciteta 100 nF i otpornik
R1, 1000, snage 1/2W nisu obavezni i ugraduju se ukoliko se javljaju sumovi i
brujanje od 50 Hz u pojaeavacu.
Cim montirate rashladno telo na pojaeavac, sastavite mrezni dec i isprobajte gao
Pojacavac zatim mozete pustiti u pogon. Prilikom gradnje ispravljaea pazite da veze budu
sto kraee i sacinjene debelom zicom.
Povezite medusobno pojaeavac i ispravljac zicom preseka minimum 2.5 mm
L
ali
Sto kraeim provodnicima. Osiguraci u jednosmernim naponima od +50V i -50V nisu potre­
bni jer osigurac na primaru reaguje isto tako brzo. Takode i izmedu izlaza pojacavaea i zvu­
cnika ne bi trebalo stavljati osigurac. Ukoliko se brinete za svoje zvucnike upotrebite radije
zaStitni prekidac zvucnika sa releom. Za povezivanje zvucnika mora se predvideti i kabl sa
odgovarajucim popreCnim presekom. Uproizvoaackim specifikacijama zvucnika bi trebalo
da naidete na podatak 0 popreenom preseku kablova.
Prvo ukljuCite pojacavac bez optereeenja i pratite da Ii se neki tranzistor previse
zagrejao. Ukoliko bi se bilo gde pojavili "zloslutni oblaCiCi dima" odmah iskljucite i pazljivo
ispitajte Stampanu plocicu.
Ukoliko, naprotiv, ne nastanu nikakvi problemi, mozete kao sledeei korak sa mul­
timetrom u opsegu 50V izmeriti napon izmedu izlaza zvucnika i OV Ukoliko merni instru­
ment pokaze priblizno OV, ukljuCite ga na mali opseg od maksimalno 2V. Sada bi trebalo da
na instrumentu ocitate otprilike ±0.2V iii ±200mV.
L I'"Sl
ORANGE
- ......... I r ,---
I
E
OV
-l Y'\; /
OV
• C7
PSU
SPEAKER
'5;1---
1
MAX)
I
10.000ur to 22,000,,1'"
star earth
I
10,OOOuF to 22,OOOuF
I ISOLATION I f:l II
"--___________-1-_---<0 -v( MAX)
CIRCUIT L....Jt---J I
L__ 100nF
Slika 8, Predlog elektriene seme ispravaljaea za pojaeavac
'83
I

: ,lot" Bra... Woltter
i
i I'"
r.!'",_
Slika 6, Montaza tranzistora u TOl kucistu

;:::­

.....
rashladno telo mora biti veCe
dimenzionisano (otprilike 0.55
do 0.7 stepeni K{W). Pogodna
rebrasta rashladna tela sa
duzinom od 20 cm - koja
odgovaraju dimenziji ploCice
ne bi trebalo biti problem naci.
Ugaoni aluminijumski deo se
radi prievrseenja na doticno
rashladno telo mora na
odgovarajuCi naCin probusiti.
Prilikom postavljanja vijaka
mora izmedu rashladnog tela i
ugaonog dela obavezno da se
predvidi jedan sloj silikonske
paste, koja provodi toplotu.
Osim toga, prilikom montaze
Stampane sasije pojacivaea u
kueiSte, mora se izmedu pro­
vodne strane Stampane sasije j
dna kuciSta odrzati minimalni
razmak od 10 mm, sto se lako moze postiCi odgovarajuam distancerima.
Slika 8 prikazuje predlog elektricne seme za odgovarajuee mrezno napajanje.
Izbor komponenata zavisi od konfiguracije (mono iii stereo) kao i od impedanse op­
tereeenja. Za stereo pogon na 8 0 odnosno mono pogon na 4 0, potreban je transforma­
tor od 300 VA, a za stereo pogon na 4 0 od 500 VA. Transformator bi trebalo sekundarno
da daje 2 X 35 V (AC). Za kondenzatore je potrebno najmanje 2 X 10.0001-lF kao i Gretz is­
pravljac za 25 A i minimum 280
V. PoSto je za kvalitet signala
od najveCe vaznosti izuzetno
stabilan napon napajanja,
mrezni dec mora da trpi jake
strujne impulse, ada se ne pre­
kida napon.
Kod High i Hi-Fi ureda­
ja je potrosnja struje vee po­
stala ogromna. Stoga ko moze
da potrosi jos malo vise za kval­
itet signala, trebalo bi da za
mrezni deo (za jedan kanal)
upotrebi sledeee komponente:
o Transformator od SOO
VA, odnosno primar za
220-230Va sekundar 2 X
35V i 14.SA. Jezgro
ovakvog trafoa treba da
je 30-35cm2 Slika 7, Povezivanje OV
'82
,
R4,lO, Ugljenoslojni otpornik, 1/4W, 2.2 Kn (crvena-crvena-crvena-zlatna) ................ 2
R5,8,l1, Ugljenoslojni otpornik, 1/4W, 1 KO (braon-crna-crvena-zlatna) ..................... 3
R9, Ugljenoslojni otpornik, 1/4W, 4.7 KO (zuta-Ijubieasta-crvena-zlatna) .................... 1
R12, Ugljenoslojni otpornik, 1/4W, 68 0 (plava-siva-crna-zlatna) ............................... 1
R13, Ugljenoslojni otpornik, l/4W, 1000 (braon-crna-baron-zlatna) .......................... 1
R14, Ugljenoslojni otpornik, 1/4W, 33 0 (narandzasta-narandzasta-crna-zlatna) ......... l
R15,16, Ugljenoslojni otpornik, 1/4W, 47 0 (zuta-Ijubicasta-crna-zlatna) .................... 2
R17-20, Otpornik, 2W, 0.270 (crvena-Ijubieasta-srebrna-zlatna) .............................. .4
RV1, Trimer potenciometar, mali, lezeci, 1KO, PTlOlV .............................................. 1
C1, Elektrolitski kondenzator, 4.7 /IF/63V, stojeCi ...................................................... 1
C2, Keramicki kondenzator, 3.9 nF (obelezen sa 392) ................................................ 1
0, Elektrolitski kondenzator, 1O/lF/63V stojeei, ........................................................ 1
C4, Keramicki kondenzator, 1.5 nF (obelezen sa 152)................................................ 1
C5,7, Elektrolitski kondenzator, 220 /IF/16V, stojeei. .................................................. 2
C6, Keramicki kondenzator, 39 pF ............................................................................ 1
C8, Keramicki kondenzator, 33 pF ............................................................................ 1
C9,10, Elektrolitski kondenzator, 47 /IF/63V, stojeci.. ................................................. 2
C11,12, Poliester kondenzator, 100 nF, 63V, MKT ..................................................... 2
C13,14, Elektrolitski kondenzator, 470 'IlF/63V, stojeci ............................................... 2
01,2,3, 1N4007..................... ; ................................................................................. 3
ZOl, Zener dioda 15 V 1.3W, ZY15 .......................................................................... 1
TR1,2, Tranzistor 2SA1085E..................................................................................... 2
TR3, Tranzistor B0140............................................................................................. 1
TR4,5, Tranzistor B0139 .......................................................................................... 2
TR6, Tranzistor B0911 (zamena za B0711) .............................................................. 1
TR7, Tranzistor B0912 (zamena za B0712) .............................................................. 1
TR8,10, Tranzistor 2N3055 ...................................................................................... 2
TR9,ll, Tranzistor MJ2955 ...................................................................................... 2
T03 liskunski iii silikonski izolatori ............................................................................ 4
T0220 liskunski iii silikonski izolatori. ........................................................................ 5
Nipl, plasticni kraci za TO-220 ..................................................................................4
Vijak M3, 12 mm (najbolje mesing) ........................................................................12
Navrtka M3 (najbolje mesing) ................................................................................12
POdloska M3 (najbolje mesing) ...............................................................................12
Zvezdasta podloska M3 ..........................................................................................12
lemna usica M3 ...................................................................................................... 1
M2.5, 12 mm .................................................................................................. 3
Navrtka M2.5 ..........................................................................................................3
Podloska M2.5......................................................................................................... 3
Zvezdasta podloska M2.5 .........................................................................................3
Hladnjaci T0126 (051) ............................................................................................ 2
Stampana plocica RK3990 ........................................................................................ 1
Aluminijumski ugaonik "l" profila ............................................................................. 1
Silikonska pasta ...................................................................................................... 1
235
Mirna struja se jednostavno podesava na sledeei nacin: ukljucite merni instru­
ment na opseg struje od 100 do 150 mA u +V provodnik. Sa RV1 podesite struju na 70mA,
sacekajte 15 minuta da se postigne toplotna stabilnost i podesite struju na 75mA. Sada
mozete zvucnik od 8 0, a snage najmanje 200W, prikljucite na izlaz za zvucnik i napajati
pojacavac muzickim signalom podesavanjem potenciometrom na predpojaeavacu.
Obratite paznju na eventualna izoblicenja.
Predznija istrazivanja faktora izoblicenja zahtevaju odgovarajuci ton generator,
osciloskop i merac izoblicenja, i naravno vestacko optereeenje otpornosti 8 0 i snage
200W, da bi zastitili svoje usi od merenja.
Tehnicki podad pojacavaea:
Radni napon: ............................................................................................±50V max.
Mirna struja: ................................................................................................... 70 mA
................................................................Bipolarni pus-pul izlazni stepen klase B
Max.izlazni napon: ..................................................28.5 V
eff
na 80,26.5 V
eff
na 4 0
Kontinuirana izlazna snaga: ........................100 Weff na 80 max, 175 Weff na 40 max.
Frekventni opseg: ...........................30 Hz do 20 kHz (-1 dB), 15 Hz do 37 kHz (-3 dB)
Izoblicenje: ............................................................................. .ispod 0.10/0 kod 1 kHz
Koefidjenat prigusenja: ......................................................................................... 80
Ulazni napon za maximalnu izlaznu snagu: ......................................................... 1 V
eff
Oimenzije stampane ploce: ..................................................................196 X 101 mm
o Merenja izvrsena sa predlozenim mreznim ispravljacem pri naponu napajanja
od ±44V OC
SadrZaj kompleta delova RK3990:
R1, Ugljenoslojni otpornik, 1/4W, 3.9 KO (narandzasta-bela-crvena-zlatna) ................ 1
R2, Ugljenoslojni otpornik, 1/4W, 8200 (siva-crvena-braon-zlatna) ........................... 1
R3,6,7, Ugljenoslojni otpornik, 1/4w, 2200 (crvena-crvena-braon-zlatna) ................. 3
234
-.::'
+
231
RK 3993 Poiacavac 200W
Z
a ovaj vrhunski pojaeavac predvideno je da ima izlaznu snagu 200W. Za zvucnikje
predvideno da ima odgovarajucu snagu i otpornost od 4 do 160.. Napon napajanja je
24-36V ali ne preko 40V. Oobar je na frekveneijama cd 20 Hz pa do 20.000 Hz (20kHz).
Obavezno je kOriseenje hladnjaka za tranzistore i integrisana kola.
Ovakav pojaeavac graditeljima kompleta delova "Radio Kit« nije potpuno
nepoznat. On neobicno lici u svojoj osnovnoj semi na HI-FI pojacavac 80W sa oznakom
RK3980. Tacnijejedna polovina ovog 200W pojaeavaea identicnaje sa pojaeavacem 80W.
Konkretno, dva pojaeavaea od SOW spajaju se u most (bridge) cime dobijamo pojaeavac
od 200W. U slobodnom recniku mi bi rekli da je ovo pus-pul u pus-pulu!!!
Kao pobudni stepen koriste se Ie kola TOA- ri- - ~ - - - - - - - . . ,
2030 a u izlaznom pojaeavaeu dva PNP tranzistora
B0912 i dva NPN tranzistora B0911. To su tranzistori
za napon napajanja do 100V. Mogu se koristiti i drugi
predvideni za manji napon, obzirom da je napajanje
pojaeavaea do 40V. Mi smo se opredelili za komple­
mentarni par 80911/B0912, u ireden od strane "SGS-i B0911
Thomson"-a, obzirom da su se odlicno pokazali u B0912
drugim gradnjama, a pored odliCnog kvaliteta imaju i L-_________-*
prihvatljivu eenu. Obavezno pazite na raspored izvoda Izgled i raspored izvoda
upotrebljenih tranzistora koji mogu biti i drugacijeg 8D911/912
rasporeda od ovde predloienih.
Osnovna stvar je da se tranzistori i integrisana kola moraju prievrstiti za hladnjak
uz pomoc vijaka M3 sa navrtkama, plasticnih niplova (podmetaea), liskunskih podloski i si­
likonske paste za bolje prenosenje toplote sa kucista tranzistora i Ie kola na hladnjak.
Om-metrom proveriti da Ii je izvrSena ispravna montaza, odnosno da kucista tranzistora i
Ie kola nemaju elektrieni spoj sa hladnjaka. Ne zaboravite da se na metalnom delu T0220
kuCista u kome su tranzistori B0911 i B0912, nalaze kolektori ovih tranzistora, tako da
ukoliko se nadu u kratkom spoju moze doci do ostecenja istih kao i integrisanih kola.
Hladnjak mora da je barem 20 em duiine, 10 em sirine i 4 em visine odnosno tre­
ba da ima toplotnu otpornost manju od lK/W. Hladnjak treba okrenuti tako da se ima pri­
rodna eirkulaeija vazduha. Nije na odmet ri--------------__.
razmisliti i 0 prinudnom hladenju venti la­
torom. U prodavnici Radio kluba moiete
videti veliki izbor raznovrsnih ventilatora.
Napajanje je iz ispravljaca sa
~ I :lEEl
transfonrnatorom koji mora da ima 5 am­
1. Non inverting input
pera, a kod napona 28V maksimalno. To
2. Inverting input
je trafo snage 150-200W, nikako ne ma­
3. -Va
4. output njL Preporucujemo Yam upotrebu toru­
5.+VlI TDA2030A
najbolje koristiti odgovarajuci grecov .. ' ------.---------..1
spoj za minimum 5 A, a pozeljnije 6 iii 8 A. Raspored Izvoda kod TDA2030
snog transformatora. Za ispravljanje
236
[;redPoiacavaci
I
RK 3351 Mikrofonski
predpoiacavac
O
vo je predpojacavac posebno konstruisan za kondenzatorske iii dinamicke mikrofo­
ne sa povoljnim odnosom signal-sum. Ovaj predpojaeavac sa malim sumom je usa­
vrsen, da bi ekstremno mali niskofrekventni naponi (0.2 ... 2 mV) mogli da se pojaeaju na
dovoljni nivo.
Pogledajmo odmah samu semu. Uzavisnosti od tipa mikrofon daje izlazne napo­
ne u opsegu od par stotina mikrovolta do nekoliko desetina milivolti. Ali, za dalju obradu
niskofrekventnog signala, je pored korisnog napona, odlucujuCa pre svega impedanca iz­
vora tj. impedanea mikrofona. Visokoomski mikrofon se ne sme opteretiti sa niskoomskim
ulazom pojacavaca, jer se u tom slueaju prekida napon signala; dok se niskoomski mikro­
fon jednostavno podesava (prilagodava), ali mu je zbog malog napona signala potrebno
znatno veee pOjaeanje. Nije lako svemu ugoditi.
Tehnicki podaci:
Radni napon: ............................................................................................... 9 - lSV
Potrosnja el. energije: .......................... ; ......................................................... 2.5mA
Ulazna osetljivost: ............................................................................. eca. 0.2 - 2mV
Podesivo pojaeanje: ........................................................................150 - lS00-puta
Frekventni opseg: ..............................................................................50 Hz - 20kHz
Osim toga, pojacavac treba da proizvodi sto je moguee manje sopstvenog suma,
jer se isti postavlja preko korisnog signala i zajedno sa njim bi postao jos jaci. Naime, u vezi
5uma je sledeea situacija: Vee samim kretanjem molekula nastaje sum, koji se pOjaeava sa
rastueom temperaturom i pruza se sirokopojasno preko ukupnog frekventnog opsega.
lato se kod operaeionih pojaeavaea veoma cesto navodi ulazni napon 5uma Uir
[nV/"Hz], sa kojim nastaju sledeee okolnosti (odnosi):
239
Iz ovog ispravljaea napa­
ja se samo ovaj pojaca­
vac. Predpojaeavaci i mi-
kseri napajaju se iz pose­
bnog ispravljaea. Treba 220V
predvideti i moguenost
da se gree montira na
hladnjak radi boljeg hla­
denja. Elektr?litski • +h
denzator u IspravlJaeu L_
treba da je 1O.000J..lF i za Elektricna sema veza ispravljaea za pojacala
SOV. Za spajanje napaja­
nja koristiti zieu precnika 1.5 mm. Slicnu zieu koristiti i za spajanje zvucnika.
Cuvajte se kratkih spojeva. Dovode do trajnog oSteeenja tranzistora iii zvucnika.
Preporucuje se stavljanje osiguraea u napajanju. Takode se preporucuje i e!ektronska
zastita zvucnika.
Pojacavac lepo radi kada mu se dovede signal iz radio aparata, kasetofona iii CO
plejera sa NF naponom ulaza od 500 do SOO mV. Ako zelite regulaeiju jacine iii boje zvuka
koristite neki od nasih predpojaeavaea iii miksera koje nudimo u proizvodnom programu.
SadrZaj kompleta delova:
IC1, IC2, IC kolo TOA2030....................................................................................... 2
T1, T3, Tranzistor 80912, PNP ................................................................................. 2
T2, T4, Tranzistor 80911, NPN ................................................................................ 2
C1, C2, C3, C4, a, Poliester kondenzator 150 nF ( O.lSJ..IF ) ...................................... 5
CS, Elektrolitski kondenzator 10J..lF, 63V .................................................................... 1
C6, Keramicki kondenzator l.SnF (lS00 pF) .............................................................. l
R1, R7, R9, Otpornik, ugljenoslojni, 1/4W, 100m (braon-erna-zuta-zlatna) ................ 3
R2, R3, RlO, R11, Otpornik, ugljen., l/4W, 2.20 (ervena-ervena-zlatna-zlatna) ......... .4
R4, RS, Otpornik, ugljenoslojni, 1/4W, 2.2KO (ervena-ervena-ervena-zlatna) .............. 2
R6, RS, Otpornik, ugljenoslojni, 1/4W, 10. (braon-erna-zlatna-zlatna) ......................... 2
R12, R13, Otpornik, ugljen. 1/4W, 3.3KO (narandzasta-narandzasta-ervena-zlatna) .... 2
01, 02, 03, 04, Oioda 1N4007 ................................................................................4
Stampana plociea .................................................................................................... 1
Liskun T0220 .......................................................................................................... 6
Nipl piasticniT0220 ................................................................................................ 6
Zavrtanj M3 X 10 ................................................................................................... 6
Navrtka M3 ............................................................................................................. 6
Silikonska pasta ...................................................................................................... 1
Hladnjak, nije u kompletu delova, kao i delovi ispravljaea koji se posebno narucuju!
238
KoKice
thr
+U
v
, sto se desava sa deliteljem napona Rl/R2. On postavlja neinvertovan ulaz +In sho­
dno jednosmernom naponu "visoko" (na pola napona napajanja).
Preko ulaznog elektrolita Cl vrsi se povezivanje signala. Prikljueenjem kondenza­
torskih mikrofona bez sopstvenog napajanja strujom moze se preko R6 odvoditi eksterno
napajanje. U tom slucaju se Cl mora drugacije polarizovati.
POjaeanje se utvrtfuje sa grane povratne sprege R3, C2, R4 i Pl. Merodavno za
faktor pojaeanja je odnos R3 prema sumi (R4+Pl +Xc), pri cemu je Xc frekventno zavisni
reaktivni otpor elektrolitskog kondenzatora C2. On se izracunava iz broja IT, frekvencije f j
kapaciteta C prema sledecem odnosu:
x - 1 []
C - 2 xTCxfxC n
i najveCi je kod niskih frekvendja. Ako se uzme 50 Hz kao donja granicna frekven­
cija, onda za C = 100 p.F (100 X 10-
6
) proizilazi reaktivni otpor Xc = 30 a i tako ostaje jos
znatno manji od preostalog omskog udela iz Rjl+Pl. •
Zbog faznog pomaka izmedu struje i napona, koji se javlja kod kondenzatora,
poveeava se prividni otpor ogranka C2/R4 na osnovu reaktivnog udela Xc najvise za ca. 5
Q, tj. od ulaza - In prema masi je minimalno 105 a (ako je Pl nula). Na taj naon proizilazi
kao maksimalno pOjaeanje vrednost od 180 Ka/l05 Ka 1700.
Iskljucenje signala vrsi se takode kapacitivno preko C5. Zeljeni nivo se moze po­
desavati preko P2 i pr.ilagoditi stanju sledeceg pojacavaca. Kondenzator za iskljueenje C5
moze biti znatno manji od C2, jer je njegov otpor pri naizmenicnoj struji jos uvek znatno
manji od 47 KQ sa potencio!r11etra P2.
Serijski otpornlk R5 u napajanju strujom razdvaja elektricno kolo od ostalih pod­
sklopova, koji su eventualno prikljueeni na isti napon +Uv. Time se izbegavaju uzajamni
uticaji. Otpornik R5 obrazuje zajedno sa kondenza­
torom C3, filtrirajuCi element za napon napajanja. .--------------.
Visokofrekventne smetnje, koji su eventualno
nastale preko napajanja strujom, se sa C4 kratko spaja­
U protivnom bi se negativo odrazili na ponaSanje
(karakteristiku) operacionog pojaeavaea.
Paznjal Prilikom prikljueenja kondenzator­
skog mikrofona (u tom slueaju je potreban R6), Cl mo­
ra, nasuprot Semi, da se zalemi sa pozitivnim polom na
dole!
Prikljucite sada jednosmerni napon od otpri­
like 9 do 15 Vi povezite mikrofonski kabl sa ulazom M/K
(zastita mase dolazi na desno). P2 stavite najpre na
srednju poziciju i prikljucite pojaeavac snage: sa Pl
podesite zatim pojaeanje bez izoblicenja i uskladite P2 L'----------...1
po potrebi. Raspored izvoda kod
standardnih jednostrukih
operacionih pojaeavaea
241
4700
, , , ,c:Jt---Q
+
R5 +u
v
C4-100nF
10jJFlT'C3
Rli 1471<0 I
180KCl
10KCl
+
Out
C1
-+
2.2jJF
Mic:
R2
0.2 _ 2mV
Elektricna sema veza predpojaeala RK 3351
Ako se Ulr pomnozi (multiplicira) sa ;/B (B je sirina opsega u Hz), dobija se ekviva­
lentni napon suma UR doticnog pojaeavaea.
Na primer: Ovde upotrebljeni operacioni pojaeavac ima Uir od 5nNHz. Kod sirine
opsega od 20 Hz, Uir 5n' ;/20.000"" 0.7 mV.
Ovaj nezeljeni napon suma se isto tako pojacava kao i korisni signal; on ne smeta
sve dok je odnos izmedu korisnog signala i signala smetnji dovoljno veliki. Ako predpo­
stavimo da nas mikrofon ima nivo od 0.7 mV izlaznog napona, onda je to 1000-puta toliko
(=60 dB) koUko i sum: razmakdo suma iznosi dakle 60 dB u ukupnoj frekventnoj oblasti do
20 kHz. Istovremeno vidite da poveeanje sirine opsega pod aspektom rastueeg napona
suma nije uopSte besmisleno; one Sto je iznad 15 kHz ionako se vise ne cuje!
Na elektrienoj semi veza vidite da se OpAmp (Iel) aktivira sa jednostavnim napo­
nom napajanja. Njegova radna oblast (opseg) mora stoga da se pomeri otprilike u sredinu
240
RK 3379 Stereo predpoiacavac
za magnetnu gramofonsku
glavu
M
agnetna gramofonska glava ima vrlo mali
gra­
Q. , ('J
v
izla­
zni napon, tako sa kod upotrebe iste mora
koristiti i poseban predpojacavac. Frekventna kara­
kteristika takve glave nije tako jednostavna i neod­
govara Ijudskom uhu. Za tu svrhu mora se na­
takav predpojaeavae koji ce svojim elemen­
tima izvrsiti korekciju frekventne krive
mofonske glave.
Sama sema veza nije komplikovana. To je
,
predpojaeavac sa tri tranzistora. Elementi za
korekciju frekventne krive obelezeni su zvezdi­
com (*). To su kondenzatori C5, C6 i otpornici
R9 i RI0.
Na semi veza vidimo samo jednu, levu
stranu pojaeavaea. Desna strana je identiena le­
voj. Zajednicko im je napajanje, plus i minus lini­
ja.
Rekli smo tri tranzistora. Na Semi su to dva komada BC550. Prvi i treci,Tl i T3 su
a drugi, T2, je PNP tipa i ima oznaku BC560.
Ulaz i izlaz pojaeavaea obavezno spajati sa stereo oklopljenim kablom. Ulaz je
obelezen sa EL i E
R
. Ovo "E" potiee od nemacke reei "Eingang" koja znaei ulaz. Ede levi, a ER
desni ulaz. Analogno tome, izlazje AL i AR ("Ausgang" na nemackom). Sve ovo je posledica
toga Sto je u pitanju Simensova sema, pa je tako i preuzeto obelezavanje stampane sasije.
Takode
r
primeticete i oznaku ".1" - simbol za masu!
Napajanje sa dobro filtriranim naponom od 18 do 30V uz potrosnju od nekoliko
miliamapera struje.
Komplet delova sadrZi Stampanu ploeicu sa rasporedom delova i sve neophodne
komponente prema prilozenom spisku.

Raspored izvoda univerzalnih NPN Raspored izvoda univerzalnih PNP
tranzistora tranzistora
24S
SadrZaj kompleta delova:
Stampana ploCica .................................................................................................... 1
ICl
r
Operacioni pojaeavae TL061 iii TL071 iii LF351.. ................................................. 1
Rl, R2, Otpornikr 1/4W
r
47KO (zuta-Ijubieasta-narandzasta-zlatna) ........................... 2
R3
r
Otpornikr 1/4W, 180KO (braon-siva-zuta-zlatna) ................................................. 1
R4
r
Otpornik, 1/4W, 1800 (braon-siva-braon-zlatna) ................................................. 1
R5, Otpornik
r
1/4W, 220 (crvena-crvena-crna-zlatna) ............................................... 1
R6, Otpornik, 1/4W
r
10KO (braon-crna-narandzasta-zlatna) ...................................... 1
Cl, C5
r
Elektrolitski kondenzator
r
stojeCi, 2.2j.lF, min. 16V ......................................... 2
C2
r
C3, Elektrolitski kondenzator, stojeci, lOj.lF, min. 16V .......................................... 2
C4r Poliester iii multilejer kondenzator, 100nF (obelezen sa 104)................................ 1
IC podnozje, Low Cost
r
osmo pinsko ........................................................................ 1
P1, Trimer potenciometar
r
mali
r
lezeCi, 1KO.............................................................. 1
P2, Trimer potenciometar
r
mali
r
lezeCi
r
50KO ............................................................ 1
Pinov!r lemni, Imm.................................................................................................. 5
IiJ!1 Il [I]
KLUB
Preduzeee Radio klub Doo je dis­
tributer firme Mastech, koja pro­
izvodi veliki broj raznorodnih
digitalnih i analognih mernih
instrumenata, od onih za apso­
lutne poeetnike, pa do onih
namenjenih profesionalcima ES"
242
Sadriai kompleta delova:
Stampana plocica .................................................................................................... 1
Cl, Elektrolitski kondenzator 1 !J.F, min. 3SV ............................................................. 2
C2 i C7, Elektrolitski kondenzator 4.7 !J.F, min. 3SV ...................................................4
C3, Keramicki kondenzator 10 pF ............................................................................. 2
C4, Elektrolitski kondenzator lOO!J.F, min. 3SV ........................................................... 2
CS, MKT kondenzator 22 nF (obelezen sa 223) ......................................................... 2
C6, MKT kondenzator 6.2 nF (isporucuje se 1.SnF i 4.7nF kojj daju 6.2nF) .................. 2
Rl, otpornik 1 KO, (braon-crna-crvena-zlatna) ......................................................... 2
R2, otpornik S6 KO, (zelena-plava-narandzasta-zlatna) ............................................. 2
R3, otpornik 270 KO, (crvena-Ijubicasta-zuta-zlatna) ................................................ 2
R4, Otpornik 27 Ka, (crvena-Ijubicasta-narandzasta-zlatna) ....................................... 2
RS, Otpornik 270 0, (crvena-Ijubieasta-braon-zlatna) ................................................ 2
R6, otpornik 100 KO, (braon-crna-zuta-zlatna) ......................................................... 2
R7, otpornik 3.3 KO, (narandza5ta-narandzasta-crvena-zlatna) .................................. 2
R8, Otpornik 1 KO, (braon-crna-crvena-zlatna) ......................................................... 2
R9, otpornik 220 KO, (crvena-crvena-narandzasta-zlatna) ......................................... 2
RiO, otpornik 22 KO, (crvena-crvena-narandzasta-zlatna) ......................................... 2
RU, otpornik 82 KO, (siva-crvena-narandzasta-zlatna) ............................................. 2
T1 i T3, BCS50, tranzistor, malosumni NPN ...............................................................4
T2, BCS60, tranzistor, malosumni PNP ..................................................................... 2
Lemni stubici, posrebreni, 1.3 mm, muski .................................................................7
Lemne usice, posrebrene, 1.3 mm, zenske................................................................7
Timocka 18, Beograd
Tel: (011) 2835· 704, 2835·239
I,7!, I] [I]
Fax: (011) 2835-977
http:\\www.radioklub.co.yu
KLUB
Email: office@radioklub.co.yu
245
+>
-

::>1 cd
~
~
~
~ (1
..0
an
8t
~ ~
I +!ro-­
«
~ I I I D
+
i n ~
-
0- ~
DI:
~
*
~
*
~
"" a..
~
~
o
-
~
('I)
..... DI:
~ ~
'+llo - ~ I ...
244
~
<'1
('I)
~
~
o
o
-
-0
DI:
1*
"" r:
C'II
..0
*
"" 1..0
~ U
c
::J
+
~
~
+H
~
III ...
+
~
rl
uO I
c
247
RK 3641 Predpoiacavac za
elektricnu solo i ritam gitaru
P
redPojacavac sa regulacijom tona RK 3641 namenjen je pojacavanju i korekciji boje
tona tonskog signala elektricne solo iii ritam gitare. Predpojacavac je konstruisan
specijalno za solo i ritam gitaru. Prednosti su mu mali sum, jer su upotrebljeni niskosumni
tranzistori. Takode predpojaeavac ima i vrlo malo izoblicenje sa maksimalnim prilagode­
njem ulazne osetljivosti i vrlo sirokimmogucnostima korekcije boje tona. Velicina izlaznog
napona je oko 3V maksimalno, $to je dovoljno za punu pobudu bilo kojeg izlaznog poja­
cavaca.
Tehnicke karakteristike:
Ulazna osetljivost: ......................................................................................... 15 mV
Ulazna impendansa: .................................................................................... 100 KQ
Izlazni napon: .. · ................................................................................................. 1 V
Maksimalni izlazni napon: ................................................................................... 3 V
Korekcija niskih tonova (bass): .................................................................... ± 15 dB
Korekcija visokih tonova (treble): ................................................................. ± 15 dB
Prisutnost ( presence): .......................................................................... , ..... + 26 dB
Izoblicenje: ................................................................................................. <0,3 0/0
Odnos signal - sum: .... · .................................................................................. 66 dB
Napajanje: .............................................................................................. 30-35V DC
Potrosnja: ..................................................................................................... 10 mA
246
Prikljucci za ulaz i izlaz predpojaeavaea izolovani su od kutije predpojaeavaea.
hova masa, kuciSte spaja se posebnim vodom na zajednicki minus vod, masu na Stampa­
noj plocici predpojacavaca. Ovo se Cini u cilju izbegavanja brujanja.
Sadrzaj kompleta delova:
Otpornik R1, 680 KQ (plava-siva-zuta-zlatna) ............................................................ 1
Otpornik R2, metalfilm, 150 KQ (braon-zelena-braon-narandzasta-braon) ................... l
Otpornik R3, 560 KQ (zelena-plava-zuta-zlatna) ....................................................... 1
otpornik R4, 100 KQ (braon-crna-zuta-zlatna) ......................................................... 1
Otpornik R5, 27 KQ (crvena-ljubieasta-narandzasta-zlatna) ....................................... l
Otpornik R6, metalfilm, 56 KQ (zelena-plava-crna-crvena-braon) .............................. 1
otpornik R7, 470 Q (zuta-Ijubieasta-braon-zlatna) .................................................... 1
Otpornik R8, 3.3 KQ (narandzasta-narandzasta-crvena-zlatna) ................................. 1
Otpornik R9, 3.9 KQ (narandzasta-bela-crvena-zlatna) ............................................. 1
Otpornik R10, 2.7 KQ (crvena-ljubieasta-crvena-zlatna) ............................................ 1
Otpornik Rll, R12, 68 KQ (plava-siva-narandzasta-zlatna) ....................................... 2
Otpornik R13, R16, 820 KQ (siva-crvena-zuta-zlatna) ............................................... 2
Otpornik R14, R15, 18 KQ (braon-siva-narandzasta-zlatna) ...................................... 2
Otpornik R17, 39 KQ (narandzasta-bela-narandzasta-zlatna) .................................... 1
Otpornik R18, 82 KQ (siva-crvena-narandzasta-zlatna) ............................................. 1
Otpornik R19, 6.8 KQ (plava-siva-crvena-zlatna) ...................................................... 1
Otpornik R20, R21, R22, 10 KQ (braon-cena-narandzasta-zlatna) ............................. 3
Otpornik R23, 180 KQ (braon-siva-zuta-zlatna) ........................................................ 1
Otpornik R24, 33 KQ (narandzasta-narandzasta-narandzasta-zlatna) ......................... 1
Otpomik R25, 1/2W, 1.2 KQ (braon-crvena-crvena-zlatna) ....................................... 1
Kondenzator C1, 22 nF, MKT, raster 5 mm .............................................................. 1
Kondenzator, elektrolitski, C2, 10 JlF, min. 35V, stojeCi ............................................ 1
Kondenzator, elektrolitski, C3, C4, C6, Cll, C12, 1 JlF, min. 35V, stojeci .................... 5
Kondenzator, elektrolitski, C5, 100 JlF, min 35V, stojeci ............................................ 1
Kondenzator, C7, C8, 3,3 nF MKT, raster 5 mm ........................................................ 2
Kondenzator, C9, C10, 1 nF, MKT, raster 5 mm ........................................................ 2
Kondenzator, Cll, 10 nF, MKT, raster 5 mm ............................................................ 1
Tranzistor NPN malosumni, Ti, T3, T4, BC550C ....................................................... 3
Tranzistor PNP malo5umni, T2, BC560C ................................................................... 1
Zener dioda D1, 6.8V, ZF6,8 ................................................................................... 1
Zener dioda D2, 20 V, ZF20 .................................................................................... 1
Stampana plocica ................................................................................................... 1
Potenciometar Pl, Volume, 25 KQ log iii lin ............................................................. 1
Potenciometar P2, Bass, 100 KQ lin ......................................................................... 1
Potenciometar P3, Treble, 100 KQ lin ...................................................................... 1
Potenciometar P4, Presence, 250 KQ log ................................................................. 1
Potenciometar P5, Master, 50 KQ log ...................................................................... 1
249
Niskofrekventni signal dolazi u predpojacavac preko ulaznog prikljucka na ulaz
predpojacavaca na tacke Ai B, gde je tacka A vruci a tacka B - hladni kraj - masa. Taj signal
se pojacava predpojacavacem izvedenim sa tranzistorima T1 i T2. Tu imamo
potenciometar P1 kojim se reguliSe osetljivost prepojacavaea, odnosno podesava se jacina
njegovog izlaznog signala koji se preko kondenzatora C6 vodi u sklop za podesavanje boje
tona.
Deo za podesavanje boje tona napravljen je od naponskog pOjacavaea sa tranzi­
storima T3 i T4 i posebnog filtra koji je ugraden u kolo negativne reakcije. Takav aktivni
tonski filter ima mogucnost posebnog i nezavisnog podeSavanja niskih tonova, potenci­
ometrom P2, i visokih tonova potenciometrom P3, kao i podesavanje efekta prisutnosti,
kako se kod nas prevodi engleski presence, potenciometrom P4.
Niski iii visoki tonovi mogu se pojaeati iii smanjiti okretanjem odgovarajuceg po­
tenciometra u desno iii u levo, a jaCina presence efekta se podeSava okretanjem potencio­
metra P4 u desno.Tonski signal sa izlaza korektora boje tona vodi se preko kondenzatora
C13 na izlaz predpojaeavaea. Tacnije na potenciometar P5 koji je ustvari "Master vol­
ume" i ima dYe funkcije. Prvi zadatak mu je da odvoji gitaru od izlaznog pojaeavaca. lato
uvek pre ukopcavanja izlaznog pojaeavaca potenciometar P5 treba da je na polozaju 0
(nula). Drugi zadatak ima da se izvede efekat, tzv. Overdrajv. To je izoblieavanje signala
na jedan specifican nacin. Potenciometar za jacinu P1 stavi se na maksimalno pojaeanje a
jacine reprodukcije svirke regulise se master potenciometrom P5. Za dobijanje neizobli­
cenog zvuka treba uciniti obrnuto. Potencimetar za jacinu, P1, staviti u krajnji levi pololaj,
a potenciometar Master u krajnji desni i laganim okretanjem potenciometra P1 pronaCi
polozaj normalne jaCine reprodukcije.
Rekli smo da se gitara spaja na A i B, A je vruci kraj, a B je hladni kraj, masa,
zemlja. Praktikuje se da se stave dYe uticnice na ulaz. Druga se spaja paralalno prvoj ali
preko jednog kondenzatora, kapaciteta od 1 do 2.2 nF. Na taj nacin dobija se jedan nor­
mal ulaz a drugi ima znatno visi ton i naziva se briliant.
Izlaz predpojacavaca spaja se sa izlaznim pojaeavaeem. Tacnije ulaz NF pOjaea­
vaca ide na izlaz predpojacavaca. Vruci kraj je E. Masa je F. Izlazni pojacavaci traze obicno
1V na svom ulazu.
Sa tacke Gmoze se uzeti signal za miksetu, kasetofon iii slicno. Naravno G je vruCi
kraj a masaje H, drugi, hladni kraj. Nivosignala na ovim klemamaje izmedu 100 i 200mV.
Napajanje prepojaeavaca je iz ispravljaca napona 24-35V. Srednji napon je 30V.
To moze biti napon iz izlaznog pojacavaca a moze se uzeti poseban ispravljac recimo
RK3217 sa stabilizatorom LM317 i transformator 2 X i5V, snage 3VA.
Pri sklapanju, redanju delova na stampanu Sasiju pazite na polaritet tranzistora,
elektrolitskih kondenzatora i zener dioda. Kao i u svim kompletima, preporucujemo Vam
upotrebu lemilice snage 18W sa siljastim vrhom i tinol zicu preenika 1 mm.
Potenciometri se ugraduju uz Stampanu sasiju ali sa izvodima okrenutim na gore i
spajaju se sa ploCicom komadima izolovane zice duzine 4 do 5 cm. Uostalom pogledajte
sliku!
Prikljueak gitare vrsi se oklopljenim kablom. Uobieajen je prikljucak 6.3 mm muski
na kablu, a zenski na gitari, i predpojacavacu. Predpojacavac se istim kablom spaja i na
izlazni pojacavac sa prikljueaka E i F odnosno na magnetofon iii miksetu sa prikljueaka G i
H. Sve mase spajaju se na tacku C koja se spaja na limeni oklop predpojaeavaea.
248
l: ~ w
:;)
+
~
a
+!J--I
t:l
+
~
rl
vO I
<{
2$1
RK 3642 Predpoiacavac za
elektricnu bas gitaru
P
redPojaeavac sa regulacijom tona RK 3642 namenjen je pojacavanju i korekciji boje
tona tonskog signala elektricne bas gitare. Predpojaeavac je konstruisan specijalno
za bas gitaru. Prednosti su mu mali sum, jer su upotrebljeni niskosumni tranzistori. Takode
predpojacavac ima i vrlo malo izoblieenje sa maksimalnim prilagodenjem ulazne osetljivo­
sti i vrlo sirokim mogucnostima korekcije bOje tona. Velicina izlaznog napona je oko 3V
maksimalno, Sto je dovoljno za punu pobudu bilo kojeg izlaznog pojacavaca.
Tehnicke karalrteristike:
Ulazna osetljivost: ......................................................................................... 15 mV
Ulazna impendansa: .................................................................................... 100 KQ
Izlazni napon: .................................................................................................... 1 V
Maksimalni izlazni napon: ...................................................................................3 V
Korekcija niskih tonova (bass): .................................................................... ± 15 dB
Korekcija visokih tonova (treble): ................................................................. ± 15 dB
Prisutnost ( presence): ................................................................................+ 26 dB
Izoblieenje: ................................................................................................. <0,3
0
/0
Odnos signal- sum: .......................................................................................66 dB
Napajanje: ............................................................................................. .30-35V DC
Potrosnja: ..................................................................................................... 10 mA
2S{)
Prikljucci za ulaz i izlaz predpojacavaca izolovani su od kutije predpojaeavaca. Nji­
hova masa, kuCiste spaja se posebnim vodom na zajednicki minus vod, masu na Stampa­
noj plocid predpojacavaea. Ovo se cini u dlju izbegavanja brujanja.
Sadriaj kompleta delova:
Otpornik Rl, 680 KQ (plava-siva-zuta-zlatna) ........•....•........................•..................... 1
Otpornik R2, metalfilm, 150 KQ (braon-zelena-braon-narandzasta-braon) ................... l
Otpornik R3, 560 KQ (zelena-plava-zuta-zlatna) ....................................................... 1
Otpornik R4, Rll, R12, 100 KQ (braon-crna-zuta-zlatna) ......................................... .3
Otpornik R5, 27 KQ (crvena-Ijubicasta-narandzasta-zlatna) ....................................... 1
Otpornik R6, metalfilm, 56 KQ (zelena-plava-crna-crvena-braon) .............................. 1
Otpornik R7, 470 Q (zuta-Ijubicasta-braon-zlatna) .................................................... 1
Otpornik R8, 3.3 KQ (narandzasta-narandzasta-crvena-zlatna) ................................. 1
Otpornik R9, 3.9 KQ (narandzasta-bela-crvena-zlatna) ............................................. 1
Otpornik R10, 2.7 KQ (crvena-Ijubieasta-crvena-zlatna) ............................................ 1
Otpornik R13, R16, 820 KQ (siva-crvena-zuta-zlatna) ............................................... 2
Otpornik R14, R15, 18 KQ (braon-siva-narandzasta-zlatna) ...................................... 2
Otpornik R17, 39 KQ (narandzasta-bela-narandzasta-zlatna) ..................................... 1
Otpornik R18, 82 KQ (siva-crvena-narandzasta-zlatna) ............................................. 1
Otpornik R19, 6.8 KQ (plava-siva-crvena-zlatna) ...................................................... 1
Otpornik R20, R21, R22, 10 KQ (braon-cena-narandzasta-zlatna) ............................. 3
Otpornik R23, 180 KQ (braon-siva-zuta-zlatna) ........................................................ 1
Otpornik R24, 33 KQ (narandzasta-narandzasta-narandzasta-zlatna) ......................... 1
Otpornik R25, 1/2W, 1.2 KQ (braon-crvena-crvena-zlatna) ....................................... 1
Kondenzator Cl, 220 nF, MKT, raster 5 mm ............................................................. 1
Kondenzator, elektrolitski, C2, 22 ~ F , min. 35V, stojeci ............................................ 1
Kondenzator, tantal, C3, 2 2 ~ F , 35V .......................................................................... l
Kondenzator, elektrolitski, C4, C6, C12, C13, 1 F , min. 35V, stojeCi ........................ .4
Kondenzator, elektrolitski, C5, 100 ~ F , min 35V, stojeci ............................................ 1
Kondenzator, C7, CS, 10 nF MKT, raster 5 mm ......................................................... 2
Kondenzator, C9, ClO, 3.3 nF, MKT, raster 5 mm ..................................................... 2
Kondenzator, Cll, 22 nF, MKT, raster 5 mm ............................................................ 1
Tranzistor NPN malosumni, Tl, T3, T4, BC550C ....................................................... 3
Tranzistor PNP malosumni, T2, BC560C ................................................................... 1
Zener dioda Dl, 6.8V, ZF6,8 ................................................................................... 1
Zener dioda D2, 20 V, ZF20 .................................................................................... 1
Stampana plocica ................................................................................................... 1
Potenciometar Pl, Volume, 25 KQ log iii lin ............................................................. 1
Potenciometar P2, Bass, 100 KQ lin ......................................................................... 1
Potenciometar P3, Treble, 100 KQ lin ...................................................................... 1
Potenciometar P4, Presence, 250 KQ log ................................................................. 1
Potenciometar PS, Master, 50 KQ log ...................................................................... 1
253
Niskofrekventni signal dolazi u predpojacavac preko ulaznog prikljucka na ulaz
predpojacavaca na tacke A i B, gdejetacka Avruci a tacka B- hladni kraj - masa. Taj Signal
se pojacava predpojacavacem izvedenim sa tranzistorima Tl i T2. Tu imamo potenciome­
tar Pl kojim se regulise osetljivost prepojacavaca, odnosno podesava se jacina njegovog
izlaznog signala koji se preko kondenzatora C6 vodi u sklop za podesavanje bOje tona.
Deo za podesavanje boje tona napravljen je od naponskog pojacavaca sa tranzi­
storima T3 i T4 i posebnog filtra koji je ugraden u kolo negativne reakcije. Takav aktivni
tonski filter ima mogucnost posebnog i nezavisnog podesavanja niskih tonova, potencio­
metrom P2, i visokih tonova potenciometrom P3, kao i podesavanje efekta prisutnosti, ka­
ko se kod nas prevodi engleski presence, potenciometrom P4.
Niski iii visoki tonovi mogu se pojaeati iii smanjiti okretanjem odgovarajuceg po­
tenciometra u desno iii u levo, a jacina presence efekta se podesava okretanjem potend­
ometra P4 u desno.Tonski signal sa izlaza korektora boje tona vodi se preko kondenzatora
C13 na izlaz predpojaeavaea. Tacnije na potenciometar P5 koji je ustvari "Master vol.
ume" i ima dYe funkcije. Prvi zadatak mu je da odvoji instrument od izlaznog pojaeavaea.
Zato uvek pre ukopcavanja izlaznog pojacavaca potenciometar P5 treba da je na polozaju
o(nula). Drugi zadatak ima da se izvede efekat, tzv. Overdrajv. To je izoblicavanje signa­
la na jedan specifican naCin. Potenciometar za jacinu Pl stavi se na maksimalno pojaeanje
a jacine reprodukcije svirke reguliSe se master potenciometrom P5. Za dobijanje neizobli­
cenog zvuka treba uciniti obrnuto. Potencimetar za jacinu, Pl, staviti u krajnji levi polozaj,
a potenciometar Master u krajnji desni i laganim okretanjem potenciometra Pl pronaci
polozaj normalne jacine reprodukcije.
Rekli smo da se gitara spaja na A i B, Aje vruCi kraj, a B je hladni kraj, masa, zem­
Ija. Praktikuje se da se stave dYe uticnice na ulaz. Druga se spaja paralalno prvoj ali preko
jednog kondenzatora, kapaciteta od 1 do 2.2 nF. Na taj nacin dobija se jedan normal ulaz
a drugi ima znatno visi ton i naziva se briliant.
Izlaz predpojacavaea spaja se sa izlaznim pojacavaeem. Tacnije ulaz NF pojaca­
vaea ide na izlaz predpojaeavaea. VruCi kraj je E. Masa je F. Izlazni pojaeavaci traze obicno
lV na svom ulazu.
Sa tacke Gmoze se uzeti signal za miksetu, kasetofon iii slicno. Naravno G je vruci
kraj a masaje H, drugi, hladni kraj. Nivo signala na ovim klemamaje izmedu 100 i 200mV.
Napajanje prepojacavaca je iz ispravljaea napona 24-35V. Srednji napon je 30V.
To moze biti napon iz izlaznog pojacavaca a moze se uzeti poseban ispravljac recimo
RK3217 sa stabilizatorom LM317 i transformator 2 X 15V, snage 3VA.
Pri sklapanju, redanju delova na stampanu Sasiju pazite na polaritet tranzistora,
elektrolitskih kondenzatora i zener dioda. Kao i u svim kompletima, preporucujemo Vam
upotrebu lemilice snage 18W sa sitjastim vrhom i tinol zicu precnika 1 mm.
Potenciometri se ugraduju uz Stampanu sasiju ali sa izvodima okrenutim na gore i
spajaju se sa sasijiom komadiima izolovane zice duzine 4 do 5 em. Uostalom pogledajte
sliku!
Prikljueak gitare vrsi se okJopljenim kablom. Uobieajen je prikljucak 6.3 mm muski
na kablu, a zenski na gitari, i predpojacavacu. Predpojacavac se istim kablom spaja i na
izlazni pojacavac sa prikljucaka E i F odnosno na magnetofon iii miksetu sa prikljucaka G i
H. Sve mase spajaju se na tacku C koja se spaja na limeni oklop predpojacavaca.
252
RK 3643 Predpoiacavac za
orgulie i klaviiature
P
redPojaeavac sa regulacijom tona RK 3643 namenjen je pojacavanju i korekciji boje
tona tonskog signala elektricnih orgulja, klavijatura, sintisajzera. Predpojaeavac je
konstruisan specijalno za takve instrumente. Prednosti su mu mali sum, jer su upotrebljeni
niskosumni tranzistori. Takode predpojacavac ima i vrlo malo izoblieenje sa maksimalnim
prilagodenjem ulazne osetljivosti i vrlo sirokim mogucnostima korekcije boje tona. Velicina
izlaznog napona je oko 3V maksimalno, Sto je dovoljno za punu pobudu bilo kojeg izlaznog
pojaeavaea.
Tehnicke karakteristike:
Ulazna osetljivost: ......................................................................................... 15 mV
Ulazna impendansa: ....................................................................................100 KQ
Izlazni napon: .................................................................................................... 1 V
Maksimalni.izlazni napon: ................................................................................... 3 V
Korekdja niskih tonova (bass): ....................................................................± 15 dB
Korekcija visokih tonova (treble): ................................................................. ± 15 dB
Prisutnost ( presence): ................................................................................+ 26 dB
Izoblieenje: ................................................................................................. <0,3 %
Odnos signal - sum: .......................................................................................66 dB
Napajanje: ..............................................................................................30-35V DC
Potrosnja: .....................................................................................................10 mA
2S4
::J:
+
~
+H
::I
+
~
rJ
~ uO
"' rl
2SS
I
Niskofrekventni signal dolazi u predpojaeavac preko ulaznog prikljucka na ulaz
predpojaeavaea na tacke A i B, gde je tacka AvruCi a tacka B - hladni kraj - masa. Taj signal
se pojaeava predpojaeavaeem izvedenim sa tranzistorima Tl i n. Tu imamo potencio­
metar P1 kojim se regulise osetljivost prepojaeavaea, odnosno podesava se jacina njego­
vog izlaznog signala koji se preko kondenzatora C6vodi u sklop za podesavanje boje tona.
Dec za podesavanje boje tona napravljen je od naponskog pojaeavaca sa tranzi­
storima T3 i T4 i posebnog filtra koji je ugraden u kolo negativne reakcije. Takav aktivni
tonski filter ima mogucnost posebnog i nezavisnog podesavanja niskih tonova, potencio­
metrom P2, i visokih tonova potenciometrom P3, kao i podesavanje efekta prisutnosti,
kako se kod nas prevodi engleski presence, potenciometrom P4.
Niski iii visoki tonovi mogu se pojaeati iii smanjiti okretanjem odgovarajuceg po­
tenciometra u desno iii u levo, a jaCina presence efekta se podesava okretanjem potencio­
metra P4 u desno.Tonski signal sa izlaza korektora boje tona vodi se preko kondenzatora
C13 na izlaz predpojaeavaea. Tacnije na potenciometar P5 koji je ustvari "Master vol­
ume" i ima dYe funkcije. Prvi zadatak mu je da odvoji instrument od izlaznog pojaeavaea.
Zato uvek pre ukopeavanja izlaznog pojacavaca potenciometar P5 treba da je na polozaju
o(nula). Drugi zadatak ima da se izvede efekat, tzv. Overdrajv. To je izoblieavanje signa­
la na jedan specifican nacin. Potenciometar za jacinu P1 stavi se na maksimalno pOjaeanje
a jacine reprodukcije svirke regulise se master potenciometrom P5. Za dobijanje neizobli­
cenog zvuka treba uciniti obrnuto. Potencimetar za jaCinu, P1, staviti u krajnji levi polozaj,
a potenciometar Master u krajnji desni i laganim okretanjem potenciometra P1 pronaci
polozaj normalne jacine reprodukdje.
Rekli smo da se gitara spaja na A i B, A je vruCi kraj, a B je hladni kraj, masa,
zemlja. Praktikuje se da se stave dYe uticnice na ulaz. Druga se spaja paralalno prvoj ali
preko jednog kondenzatora, kapadteta od 1 do 2.2 nF. Na taj nacin dobija se jedan nor­
mal ulaz a drugi ima znatno visi ton i naziva se briliant.
Izlaz predpojacavaea spaja se sa izlaznim pojaeavaeem. Tacnije ulaz NF pojaca­
vaca ide na izlaz predpojaeavaca. Vrua kraj je E. Masa je F. Izlazni pojacavao traze obicno
1 V na svom ulazu.
Sa tacke Gmoze se uzeti signal za miksetu, kasetofon iii slicno. Naravno G je vruci
kraj a masaje H, drugi, hladni kraj. Nivosignala na ovim klemamaje izmedu 100 i 200mV.
Napajanje prepojacavaea je iz ispravljaea napona 24-35V. Srednji napon je 30V.
To moze biti napon iz izlaznog pojaeavaca a moze se uzeti poseban ispravljac recimo
RK3217 sa stabilizatorom LM317 i transformator 2 X 15V, snage 3VA.
Pri sklapanju, redanju delova na Stampanu sasiju pazite na polaritet tranzistora,
elektrolitskih kondenzatora i zener dioda. Kao i u svim kompletima, preporucujemo Vam
upotrebu lemilice snage 18W sa siljastim vrhom i tinol zicu precnika 1 mm.
Potenciometri se ugraduju uz stampanu Sasiju ali sa izvodima okrenutim na gore i
spajaju se sa sasijiom komadiima izolovane zice duzine 4 do 5 cm. Uostalom pogledajte
sliku!
Prikljueak gitare vrsi se oklopljenim kablom. Uobieajen je prikljueak 6.3 mm muski
na kablu, a zenski na gitari, i predpojacavacu. Predpojacavac se istim kablom spaja i na
izlazni pojacavac sa prikljueaka E i F odnosno na magnetofon iii miksetu sa prikljueaka G i
H. Sve mase spajaju se na tackU C koja se spaja na limeni oklop predpojaeavaca.
256
Prikljucd za ulaz i izlaz predpojaeavaca izolovani su od kutije predpojacavaea. Nji­
hova masa, kuciste spaja se posebnim vodom na zajednicki minus vod, masu na Stampa­
noj ploeici predpojaeavaca. avo se cini u cilju izbegavanja brujanja.
Sadriaj kompleta delova:
Otpornik R1, 680 KQ (plava-siva-zuta-zlatna) ............................................................ 1
Otpornik R2, metalfilm, 150 KQ (braon-zelena-braon-narandzasta-braon) ................... l
Otpornik R3, 390 KQ (narandzasta-bela-zuta-zlatna) ................................................ 1
Otpornik R4, Rll, R12, R23, 180 KQ (braon-siva-zuta-zlatna) .................................. .4
Otpornik R5, 27 KQ (crvena-Ijubieasta-narandzasta-zlatna) ....................................... 1
Otpornik R6, metalfilm, 27 KQ (crvena-ljubicasta-crna-crvena-braon) ........................ l
Otpornik R7, 2.2 KQ (crvena-crvena-crvena-zlatna) .................................................. 1
Otpornik R8, R19, 6.8 KQ (plava-siva-crvena-zlatna) ................................................. 2
Otpornik R9, (staviti kratkospojnik umesto otpornika!)
Otpornik R10, 2.7 KQ (crvena-Ijubieasta-crvena-zlatna) ............................................ 1
Otpornik R13, R16, 820 KQ (siva-crvena-zuta-zlatna) ............................................... 2
Otpornik R14, R15, 18 KQ (braon-siva-narandzasta-zlatna) ...................................... 2
Otpornik R17, 39 KQ (narandzasta-bela-narandzasta-zlatna) .................................... 1
Otpornik R18, 82 KQ (siva-crvena-narandzasta-zlatna) ............................................. 1
Otpornik R20, R21, R22, 10 KQ (braon-cena-narandzasta-zlatna) ............................. 3
Otpornik R24, 33 KQ (narandzasta-narandzasta-narandzasta-zlatna) ......................... l
Otpornik R25, 1/2W, 1.2 KQ (braon-crvena-crvena-zlatna) ....................................... 1
Kondenzator C1, 220 nF, MKT, raster 5 mm ............................................................. 1
Kondenzator, elektrolitski, C2, 22 ~ F , min. 35V, stojea ............................................ 1
Kondenzator, tantal, C3, 1 0 ~ F , 35V .......................................................................... 1
Kondenzator, elektrolitski, C4, C6, C12, C13, 1 F , min. 35V, stojeCi .........................4
Kondenzator, elektrolitski, C5, 100 ~ F , min 35V, stojeci ............................................ 1
Kondenzator, C7, CS, 2.2nF MKT, raster 5 mm ......................................................... 2
Kondenzator, C9, CI0, InF, MKT, raster 5 mm ......................................................... 2
Kondenzator, Cll, 4.7nF, MKT, raster 5 mm ............................................................ 1
Tranzistor NPN malosumni, Tl, T3, T4, BC550C ....................................................... 3
Tranzistor PNP malosumni, T2, BC560C ................................................................... 1
Zener dioda 01, ne koristi se
Zener dioda 02,20 V, ZF20 .................................................................................... 1
Stampana plocica ................................................................................................... 1
Potenciometar Pl, Volume, 25 KQ log iii lin ............................................................. 1
Potenciometar P2, Bass, 100 KQ lin ......................................................................... 1
Potenciometar P3, Treble, 100 KQ lin ...................................................................... 1
Potenciometar P4, Presence, 250 KQ log ................................................................. 1
Potenciometar P5, Master, 50 KQ log ...................................................................... 1
251
l
04
14 13 12 11 10 9
LA 3600
3 4 5 6 7 8
ell
• • • • •
P5
RK 3600 Ekvilaizer - pet kanala
P
rvi radioaparati nisu imali eak ni regulaciju jacine prijema. Signali su bili slabi i nije
bilo potrebno smanjivati ih.
Napretkom radiotehnike, pojaeava se jacina prijema pa se javljaju i prvi regulatori
jaone zvuka.
Sa njima sejavlja i regulacija boje zvuka. To je bio naeesee preklopniksa dva iii tri
polozaja i istaknutim basovima, srednjim tonovima iii visokim tonovima. Cak je i jedan od
najpopularnijih prijemnika domace industrije, "Kosmaj 49", imao takvu regulaciju boje
tona.
Ali, to je bilo pre pedeset godina. Posle regulacije boje tona preklopnikom doslo je
do regulacije potenciometrom, pa onda potenciometrima. Jedan za niske, a drugi za vi­
soke tonove. Takvu regulaciju imamo u nasim pretpojaeavaoma RK3776 i RK3778.
I tada je neko ubacio i treci potenciometar za srednje tonove i to nazvao ekvi­
lajzerom.
Imamo dye vrste ekvilajzera - pasivne i aktivne. Pasivni su samo sa kondenza­
torima i potenciometrima, a aktivni imaju odvojene pojacavace za svaki kana!. Znao imaju
i uobieajene otpornike, kondenzatore i potenciometre ali i po poseban pojaeavac za svaki
kanal.
Pojaeavac moze da ima jedan iii dva tranzistora, iii operaciona pojacavaea kao i
zbirni pOjaeavac, a moze da ima i specijalno integrisano kolo kao nas, a to je KA2223 iii
LA3600, koji mi koristimo. Razlika izmedu ova dva integrisana kola je samo u oznaci, prvo,
KA2223, proizvodi korejski "Samsung", a drugo LA3600, proizvodi japanski "Sanyo".
Izgled gotovog uredaja
258
s
~
~ +
~ 108Hz 343Hz 1.08KHz 3043KHz 10.8KHz
Elektricna Sema veza petokanalnog ekvilajzera RK 3600
To je monolitno Ie u OIL 16 kuCistu, koje sadrii operacioni pOjaeavac sa pet rezo­
nantnih kola kao aktivne filtere. predvideno je za radio kasetofone, magnetofone, auto
radio kasetofone i muzicke centre.
Predvidena je nezavisna kontrola tona u svakom podrucju (jedan od pet) preko
spoljnjeg kondenzatora.
Jacina svakog od pet kanala regulise se posebnim potenciometrom.
MoguCa je izgradnja desetokanalnog ekvilajzera sa dva KA2223 iii LA3600 u seriji.
Karakteristike ovog integrisanog kola su sledeee:
® Minimalan sum - Low noice
® Mala distorzija, izoblicenje 0.02% kod 1 Khz.
® Napajanje od 3 do 20 volti pri jednakom pojacanju
® Preporucen napon napajanja je 8 V.
Prvi kanal ima srednju frekvenciju -108 Hz, drugi - 343 Hz, treCi - 1.08 KHz, cetvrti
- 3,43 KHz i peti - 10.8 KHz.
Svaki potenciometar stavlja se u srednji polozaj i ima na leva - (minus) 10 dB, ana
desno + ( plus) lOdB pojaeanja odredene gore pomenute srednje frekvencije.
Sveje to odredeno spretnim izborom kondenzatora i funkcijom integrisanog ko­
la. Graditelj se odlucuje za lezece iii stojece trimer potenciometre. Obavezno je staviti krat­
259
1
f
12
All

Vr'\
.... ,
t\\ ,\
P'I
jrJ )
I>
)

'tI
1
V
ll.
r<­ III [c:r"-­
I"-
l'I'


t­ o
V
th

l\
)
I)
P
IIV'
a
I'r..

1\1/ ..,.I'V}I\ Vi-' I'V
I
12
Allout
I"
16
!CO 1_ • IQI lOll
Frequenoy,f - Hz
Frekventna karakteristika ekvilajzera izradenog sa LA 3600
kospojnike 6 i 7, a kada se stave lezeci trimer potenciometri, moraju se spojiti i kratkospo­
jnici 1 do 5.
Ostaje da vidimo kako se spaja ekvilajzer na nas postojeci pojacavacki sistem. To
objasnjavamo u sledeea tri crteza.
Na slici 1 imamo uobicajeni spoj regulatora jacine na jednom pojacavacu.
Na slici 2 predlazemo spajanje ekvilajzera posle potenciometra za jacinu, odno­
sno izmedu potenciometra za jacinu i pojacavaca
Na slici 3 vidimo kako se ekvilajzer spaja ispred potenciometra za jacinu i poja-
Cavaca.
CD
ULAZ .. 01POJACAVAC r--cd
®
uW] .. [EKVILAJZER POJACAVAC r--cd
®
ULAZj EKVILAJZER I [Jj POJACAVAC r--cd
Povezivanje ekvilajzera sa pojacavacem
260
Na koji nacin cete spojiti Vas ekvilajzer, sasvim je sve jed no. Odaberite sami.
Sadrzaj kompleta delova:
Stampana ploca RK 3600 .........................................................................................1
Ie1, Integrisano kolo LA3600 (Sanyo) iii KA2223 (Samsung) ...................................... l
C1, Kondenzator, keramicki, 39nF (obelezen sa 393) ................................................. 1
C2, Kondenzator, blok, 680nF .....................................................................1
C3, Kondenzator, keramicki, lOnF (103) + 2.2nF (222) - dva komada ........................ 1
C4, Kondenzator, blok, 220nF .....................................................................1
C5, Kondenzator, keramicki, 3.9nF (obelezen sa 392) ................................................1
C6, Kondenzator, keramicki, 68nF (obelezen sa 683) ................................................. 1
C7, Kondenzator, keramicki, 1.2nF (obelezen sa 122) ................................................ 1
C8, Kondenzator, keramicki, 22nF (obelezen sa 223) ................................................. 1
C9, Kondenzator, keramicki, 390 pF .........................................................................1
ClO, Kondenzator, keramicki, 6.8nF (obelezen sa 682) ..............................................1
C11, C15, Kondenzator, elektrolitski, min. 25V ................................................2
C12, Kondenzator, elektrolitski, min. 25V ........................................................1
C13, Kondenzator, elektrolitski, min. 25V ........................................................1
C14, Kondenzator, keramicki, 1nF (obelezen sa 102) ................................................. 1
R1, Otpornik, ugljenoslojni, 1/4W, 4.7KQ (zuta-Ijubicasta-crvena-zlatna) .................... 1
R2, Otpornik, ugljenoslojni, 1/4W, 10KQ (braon-crna-narandzasta-zlatna) .................. 1
P1- P5, Trimer potenciometar, stojeCi, PT15NH, 100KQ, sa rucicama ........................5
Obelezavanje kondenzatora
Kapacitet
1nF
l.SnF
4.7nF
10nF
33nF
47nF
100nF
220nF
680nF
Obelezavanje
102 1n
152 1nS
472 4n7
103 10n
333 33n
473 47n
104 lOOn
224 220n
684 680n
)IF
0.001
0.0015
0.0047
0.01
0.033
0.047
0.1
0.22
0.68
PF
1.000
1.500
4.700
10.000
33.000
47.000
100.000
220.000
680.000
o U spornim slucajevima koristiti C-metar
261
+9-15V
Elektricna sema veza RK 3741
RK 3741 Fuzz sa Ie 741
F
uzz je jedan od osnovnih dodataka kOje koriste gitaristi. On je na­
menjen proizvodenju praskavaog, ostrog zvuka koji je potreban
u gitarskim solo deonicama. Prvo pojavljivanje je vezano za sredinu
sezdesetih godina, u vreme legendarnog Dzimija Hendriksa. Za
njegovo ime se vezuje i drugi dodatak koji se naziva Vah­
Yah. Danas postoji vise vrsta elektronskih pedala kOje su
slicne iii bazirane na fuzu. Neke od njih su "Big Muff" i
"Distortion".
Mi smo se opredelili za fuz u naSem primeru. U
pitanju je Veoma jednostavna gradnja kOja pruza ma­
ksimalan dobitak za minimalnu cenu.
Elektronika sigurno osvaja svoje mesto u
svim porama druStva. Gotovo da se ne moze
zamisliti uredaj bez elektronskih komponenti. A sve to postaje manje i manje. Uredaji koji
su nekada zauzimali velike dimezije, koji su bili konstruisani sa gomilom tranzistora, dioda i
ostalih poluprovodnickih elemenata, danas su zamenjeni integrisanim kolima. Pored
jednostavnosi u izradi, sve to je i jeftinije reSenje.
Danas cete tesko naCi pojaeavac koji ima u sebi dvadesetak tranzistora. U nasoj
seriji "Radio kit" kompleta imamo i takvih, tranzistorskih pojacavaea za one prave zalju­
bljenike, ali je sve vise onih koji imaju jedno iii dva integrisana kola, par kondenzatora ito
je sve. Ova kola ne samo da smanjuju plocke nego imaju i neke druge prednosti.
Uobicajeno je da tranzistori imaju pojaeanje od otprilike 100 puta, tranzistori u darlington
spoju imaju pojaeanje do 1000, vrelo retko cak do 5000 puta. Danas imamo mala integri­
sana kola, kOja se nazivaju operacionim pOjacavacima i kOja imaju pojaeanja od 100.000
(sto hiljada) putal
Nakon ovog uvoda, da razjasnimo kako radi ovaj nas fuz. Odabrali smo
integrisano kolo 741, klasican univerzalni operacioni pojaeavac. Neka Vas ne zbuni to Sto
ga neki nazivaju UA741 iii IL741 iii MA741. Kod nekih ce te naci i naziv HA1741. Sve je to
isto kolo, oznaceno u zavisnosti od proizvodaca. Cena mu je izuzetno povoljna, a one $to je
veoma interesantno je podatak da je u pitanju univerzalno kolo, tako da mu je raspored
izvoda standardizovan. Identiean je rasporedu izvoda kolima TL061, TL071, NE5534,
OP07 i mnogim drugima. Razlika je u nekim drugim karakteristikama, ali u osnovi je isto
kolo u pitanju - operacioni pojaeavac.
Kolo 741 je pojavljuje u vise oblika. Najuobieajenija je verzija u DIP 8 kuCiStu, a
postoje i verzije u kuCiStu od 14 pinova kao i u metaInom TO-99 kuCiStu.
Kao Sto smo rekli, 741 je klasiean univerzalni operacioni pojaeavac. Ima pojaeanje
od 150.000 (sto pedeset hiljada) puta. Ono je zaduzeno da veoma slabi Signal iz gitare
pOjaea na granicu normale i tako pojaeanog ga dovede do ostatka uredaja. Na neki nacin,
kolo 741 U ovom uredaju zauzima primarno mesto.
Ostaje da se postigne izoblicenje u vidu cetvrtastog (pravougaonog) talasnog ob­
lika. To cemo uraditi pomocu dYe diode lN4148, postavljene suprotno, tako da ce prva
seCi gornje delove sinusne amplitude, a druga donje delove. Ovim je postignuta i jed no­
262
0-1
N
«
....
;:)
stavnost uredaja i mogucnost da ga smestimo u veoma malu kutiju. Naravno ne treba
insistirati na minijaturnoj kutiji, obzirom da treba ugraditi i potenciometre, kao i prekidac
za ukljuovanje i iskljuCivanje fuza.
Kao Sto smo pomenuli, imamo dva potenciometra. Prvi potenciometar (P1) je za
podesavanje jacine izoblicenja (distorzije) a drugi za podesavanje jaCine izlaznog signala.
Princip rada smo opisali i kao sto vidite, veoma je jednostavan.
Za kraj da dodamo da ukoliko promenite elektrolitski kondenzator od 22JJF, me­
njate frekventnu karakteristiku uredaja. Ukoliko stavite elektrolit manjeg kapaciteta, Vas
fuz ce propustati mnogo vise visokih tonova i obrnuto.
Za kraj, ostaju nam kutija j prikljuCci. Kutija bi trebala da je metalna, dovoljno veli­
ka da na nju mogu da se montiraju pomenuti potenciometri, da u nju moze da stane bate­
rija od 9V, prekidac za ukljucivanje uredaja i Drikliucci za banana utikace od 6.35mm.
Sadriaj kompleta delova:
Stampana ploCica .................................................................................................... 1
Integrisano kolo 741, DIP8 ...................................................................................... 1
Potenciometar, Pl, linearni, SMa ............................................................................. 1
Potenciometar, P2, linearni, 500Ka .......................................................................... 1
Elektrolitski kondenzator, 22JJF, radijalni, min. 16V.................................................... l
Blok kondenzator, lJJF ............................................................................................. 1
Dioda, univerzalna, lN4148 ..................................................................................... 2
Otpornik, 1/4W, ugljenoslojni, 100Ka (braon-crna-zuta-zJatna) .................................. 2
Otpornik, 1/4W, ugljenoslojni, 15Kn (braon-zelena-narandzasta-zlatna) ..................... 1
Otpornik, 1/4W, ugljenoslojni, 330Kn (zuta-zuta-zuta-zlatna) .................................... 1
Otpornik, 1/4W, ugljenoslojni, 10Ka (braon-crna-narandzasta-zlatna) .................... ; ... l
Prikljucak za bateriju od 9V ...................................................................................... 1
263
RK 3660 Tranzistorski stereo
predpoiacavac - MIKSER
Ovaj predpojaeavac ima univerzalni primenu. Dvostepen je sa dva puta dva
tranzistora tipa B(550. Rekli smo da je u osnovi stereo ali moze da se koristi i u mono
tehnici. MoguCe je eak preseCi plocicu na dva dela i tako dobiti dva dvostepena pojacavaea
za mono primenu.
Nekada se ova Sema realizovala sa tranzistorima B(548, a sada koristimo tranzi­
stor B(550, koji je identican prethodnom, samo je malosuman. Uzgred da dodamo, oba
pomenuta tranzistora spadaju u seriju univerzalnih tranzistora B(54 .. i B(55 ..
Pojacavac je predviden za napajanje dobro filtriranim naponom od 9 do 30V. Na­
pon ne mora biti stabilisan, ali mora da je dobro filtriran, da bi se izbegla brujanja cija su
.porekla iz napajanja. Zato neki ovakve i slicne predpojaeavace napajaju iz baterija. Po­
trosnja je minimalna reda 3 mAo
Ulazna osetljivost pojacavaca je 1 mV kod 10 KQ ulazne impendanse. Maksimalni
~ O
R6
signal na ulazu je 35 mV. Pojacavac je linearan u pomenutom odnosu ulaznog signala
Pojacava oko 100 puta. Maksimalni izlazni napon je 2.5V. Za pravilan rad mogu se
dodati logaritamski potenciometri na ulazu i izlazu.
Sa ovakvim katakteristikama ovaj pojaeavae moze se upotrebiti u razne svrhe, za
mikrofon, gramofon, magnetofon iii bilo gde drugde.
, 0+
Ub
C2 izlaz
C1
1
7824
2
+
100nF
-
-
u ~ +
R4
Elektricna Serna veza jedne polovine RK 3660
264
Osnovno je da se za sve ulaze i izlaze kao i spojeve na potenciometrima za regula­
ciju ulaza i izlaza koristi specijalan oklopljen kabl, ciji se oklop spaja na masu, sasiju, minus
vod. I jos neSto sve se to spaja u jednu taeku. Na taj naein se izbegavaju zujanja, brumovi,
samoscilacije!! !
Sve veze do potenciometara i ulaznih i izlaznih prikljueaka pored toga sto su oklo­
pljene, treba da su i !ito krace. Sve ovo govorimo da bi Vas pojaeavac imao sto manje bru­
janje, odnosno !ito bolji odnos signal - sum.
Polozaj transformatora na sasiji Vaseg uredaja nije bilo kakav. Eksperimentalno
uvek treba utvrditi koji je polozaj najbolji, kada imamo najmanji brum!!!
Jedna od nasih najboljih konstrukcija sa ovim univerzalnim stereo pOjaeavacem
je mono mikseta sa 6 ulaza, izlazom i kontrolnim pojaeavaeem i naravno VU-metrom.
Prilazemo njenu Semu na prethodnoj strani. Tri plocice, odnosno tri stereo predpojaeavaca
iskoriscene su za 6 ulaza sa ulaznim i izlaznim potencimetrima, eime su svi ulazi univer­
zalne primene. Jedna polovina jedne plocice iskoriScena je kao glavni, izlazni, pojacavae a
druga polovina kao kontrolni pojaeavae za slusalice. Jedan tranzistor, dYe diode i jos nesto
elemenata namenjeno je VU-metru. Ostaje ispravljae, kod nas je bio 24V stabilizovan sa si­
jalicom za osvetlenje VU-metra. Sve je smesteno u prikladnu kutiju. I ponosimo se ovom
konstrukcijom!
Elektricna serna veza stabilisanog ispravljaea za 24 V za RK 3660
SadrZaj kornpleta delova predpojaeavaea RK3660:
Tranzistor T1 i T2 tipa B(550 iii slieni .......................................................................4
Stampana plocica .................................................................................................... 1
Elektrolitski kondenzator (1 i (2, 2.2-3.3 iii 4.7 IJF, min. 25V .................................... 4
Otpornik R1, 270 KQ (crvena-ljubieasta-zuta-zlatna) ................................................. 2
Otpornik R2, 330 Q (narandzasta-narandzasta-braon-zlatna) ..................................... 2
Otpornik R3, 47 KQ (zuta-Ijubieasta-narandzasta-zlatna) ........................................... 2
Otpornik R4, 560 Q (zelena-plava-braon-zlatna) ........................................................ 2
Otpornik R5, 180 KQ (braon-siva-zuta-zlatna) ........................................................... 2
Otpornik R6, 3.9 KQ (narandzasta-bela-crvena-zlatna) .............................................. 2
265
3
lOOKO
RK3660
l00KO
' ~
1/2
RK3660

1/2
RK3660 ...
1/2
RK3660
1/2
RK3660 I I ~
1/2
RK3660 I I ~
1/2
RK3660 '"
-I110onF
n
IloonF
~ I
1/2
~

+
"=" VU-Metar
AUDIO MIKSER I
6 KANALA
4XRK3660
Elektriena sema veza miksete sagradene od cetiri RK 3660
266
RK 3665 Tranzistorski mono
predpoiacavac
O
vaj predpojaeavac ima univerzalnu primenu. Dvostepen sa dva malosumna tranzi­
stora tipa Besso. Rekli smo da je ovo U osnovi mono, ali se moze koristiti i u stereo
tehnici.
Pojaeavacje predviden za napajanje dobro filtriranim naponom od 9 do 30 V. Na­
pon nemora da je stabilisan, ali, rekli smo, mora daje dobro ftltriran, da bi se izbegla bruja­
nja cija su porekla iz napajanja. Zato neki ovakve i slicne predpojacavaee eesto napajaju iz
baterija. Potrosnja je minimalna, reda 3 rnA.
Ulazna osetljivost pojaeavaea je lmV kod 10 KQ ulazne impendanse. Maksimalni
signal na ulazu je 35 mY. Pojaeavae je linearan u pomenutom odnosu nivoa ulaznog i
izlaznog signala
Pojaeanje ovog predpojacavaea je oko 100 puta. Maksimalni izlazni napon je
2.5V. Za pravilan rad mogu se dodati logaritamski potenciometri na ulazu iii izlazu.
Sa ovakvim katakteristikama ovaj pojaeavac moze se upotrebiti u razne svrhe, za
mikrofon, gramofon, magnetofon i t.d.
Osnovno je da se za. sve ulaze i izlaze kao i spojeve na potenciometrima za re­
gulaciju ulaza i izlaza koristi specijalan oklopljen kabl, eiji se oklop spaja na masu, sasiju,
+
Ub
RSI 1180Kn R61 13.9Kn
R3 ... + ~ C 2
I I
. laz
4.7j.1F
- .. -
4.7j.1F IZ
o---(!+
C1
ulaz
R1
330nl 1R2 R41 1560n
Elektricna Sema veza tranzistorskog mono predpojacavaca
267
1
7824
2
+
3
+
-
l00nF
-
Elektricna sema veza preporueenog ispravljaea
za tranzistorsko predpojaeavac
minus vod. I jos neSto. Sve se to spaja u jednu tacku. Tako se izbegavaju zujanja, brumovi,
samoscilacije!! !
Sve veze do potenciometara i ulaznih i izlaznih prikljueaka pored toga Sto su
oklopljene treba da su i sto krace. Sve ovo govorimo da bi Vas pojaeavac imao sto manje
brujanje odnosno sto bolji odnos signal - sum.
Polozaj transformatora na sasiji vaseg uredaja nije bilo kakav. Eksperimentalno
uvek treba utvrditi koji je polozaj najbolji, kada imamo najmanji brum!!l
Jedna od nasih najboljih konstrukcija sa ovim univerzalnum pojaeavacaem je
mono mikseta sa 6 ulaza, izlazom i kontrolnim pojacavacem i naravno VU-metrom. Prilaze­
mo njenu semu. Sest plocica, odnosno sest mono predpojacavaea iskoriseena su za 6 ula­
za sa ulaznim i izlaznim potencimetrima cime su svi ulazi univerzalne primene. Jedna
cica iskoriscena je kao glavni, izlazni pojaeavac a druga kao kontrolni pojaeavac za
ceo Jedan tranzistor, dYe diode i jos nesto elemenata namenjeno je VU-metru. Ostaje is­
pravljac, kod nas je bio 24V stabilizovan sa sijalicom za osvetljenje VU-metra. sme­
steno u prikladnu kutiju. I ponosimo se ovom konstrukcijom !!l
Sadriaj kompleta delova predpojacavaca RK3665:
Stampana plocica .................................................................................................... 1
Tranzistor T1 i T2, tipa BCSSO, maloSumni iii slicni .................................................... 2
Elektrolitski kondenzator, C1 i C2, 1-2.2-3.3 iii 4.7J.lF, min. 2SV .................................. 2
Otpornik R1, 270 Kn, (crvena-ljubieasta-zuta-zlatna) ................................................ 1
Otpornik R2, 330 0., (narandzasta-narandzasta-braon-zlatna) .................................... 1
Otpornik R3, 47 KQ, (zuta-Ijubicasta-narandzasta-zlatna) .......................................... 1
Otpornik R4, S60 0., (zelena-plava-braon-zlatna) ....................................................... 1
Otpornik RS, 180 Kn, (braon-siva-zuta-zlatna) .......................................................... 1·
Otpornik R6, 3.9 KQ, (narandzasta-bela-crvena-zlatna) ............................................. 1
268
RK3665
VU-Metar
RK3665
100nf
lOOnF
RK3665
5.6KO
RK3665
+
RK3665
AUDIO MIKSER
6KANALA
4 X RK3665
RK3665
-::-
Mikser sa 6 kanala, sastavljen od RK 3665
269
RK 3772 Univerzalni stereo
predpoiacavac sa Ie
P
redPojaeavac je sagraden u malosumnoj JFET IC tehnici. Namenjen je za univer­
zalnu upotrebu kao stepen za naponsko pOjaeanje u NF pojacavacima a za "TAPE,
TUNER, CD, MIC, AUX" i slicno gde se trazi najvec':i moguci kvalitet.
Tehnicke karakteristike:
Nominalni izlazni napon ( F1/Gl, F2/G2 ): ....................................................... l,55V
Ulazna impendansa ( Al/Bl, A2/B2 ): ........................................................... 100Kn
Ulazna osetljivost: ......................................................................................... 140mV
Frekventna linearnost ( 20Hz - 18khz ): ........................................................ ± O.ldB
Odnos signal/sum: ........................................................................................... 90dB
Izoblieenje ( 20Hz - 18 Khz ): ......................................................................... 0.01%
Mogucnost prekoraeenja ulaznog signala: ...........................................................12d
Napajanje, stabilizovano, Simetricno ( D, E, C ): ................................................ ±12V
Rec dve 0 samom IC TL072. Ono spada u grupu malosumnih J-FET operacionih
pojaeavaea. Postoje verzije TL 071 (jednostruki), TL072 (dvostruki - dva komada TL 071 u
jednom DIP 8 kucistu) i TL 074 (eetvorostruki operacioni pojaeavac, cetiri TL 071 u jed nom
DIL 14 kuciStu). Ono sto je veoma zanimljivo znati je da je TL071 identicno, "pin-to-pin"
kompatibilno sa poznatim - standardnim operacionim pojacivacima kao Sto su UA iii LM
741. Naravno, razlika je u korist TL serije u tom Sto je ona malosumna, prevashodno, dok
je 741 bitno jeftinije.
BUS BUS
- U b ~ · - - - - ' .. +Ub
A1 A2
1 11
I'
Elektricna serna veza kornpleta delova RK 3772
270
BUS BUS
-l1,
f
+r
IZIlAZ
H1 E 0 H2
IZlAZ
F1
F2
G1 G2
A1 B1 C 82 A2
UlAZ UlAZ
---
Malia
Spajanje plocice RK 3772 sa ulazirna, napajanjern .••
TL072 je veoma brzi dvostruki operacioni pojacivac, sa J-FET ulazima, dobro
ukomponovan od visokonaponskih J-FET i bipolarnih tranzistora. Takode, neke od glavnih
karakteristika su veoma nizak ulazni "bias", zaStita od kratkog spoja na izlazu, kao i izu­
zetno niska harmonicka distorzija od svega 0.01%.
Kako se povezuje predpojaeavac vidi se iz elektricne i montazne seme veza. Ula­
zni signal se obicno dovodi sa potenciometra za regulaciju jacine. Potenciometar se spaja
oklopljenim kablom koji se spaja na masu na predpojacavacu. Svi ulazni i izlazni prikljucci
moraju se spajati najednu tacku. Da nezaboravimo da kazemo -sve ulazne i izlazne prukl­
jucke staviti izolovano od mase, a uzemljiti ih posebnom zicom na zajednicku tacku uzem­
Ijenja 0 kojoj smo ranije govorili.
7812
2
7812
2
Elektricna serna veza stabilisanog ispravljaea za ±12 V za predpojacavac
271
1/2
RK3m
1/2
RK3m
1/2
RK3712
100nF
1/2
RK3712
S.6KO
::;
+
1/2
RK3712
-=­
1001<0
1/2
RK3m
1/2
RK3m
"'i'OO'i<O
VU-Metar
AUDIO MIKSER
6 KANAlA
4XRK3m
1/2
RK3m
=-
Elektricna Sema veza miksete sagradene od eetiri RK 3772
272
Izmena pojaeanja predpojaeavaea vrsi promenom odnosa otpornosti Rl03\R102,
odnosno R203\R202.
Na kraju da kazemo da se predpojaeavac moze koristiti i u mono tehnici. Tada se
koristi samo polovina pojaeavaca. Predlazemo Vam semu miksete sa cetiri stampane ploce
i jos neSto elemenata. Prilog - sema na strani tri - mikser sa Sest kanala.
Uglavnom zapamtite da otpornike R104 i R204 ugradujete samo ako Vam trebaju
za mikser iii slicno.
Sadriaj kompleta delova:
Stampana ploca ...................................................................................................... 1
Integrisano kolo TL072 ............................................................................................ 1
Otpornik Rl0l=R201 = 100 KQ (braon-crna-zuta-zlatna) .......................................... 2
Otpornik Rl02=R202 = 10 KQ (braon-crna-narandzasta-zlatna) ................................ 2
Otpornik R103=R203 = 100 KQ (braon-crna-zuta-zlatna) .......................................... 2
Otpornik Rl04=R204 = 33 KQ (narandzasta-narandzasta-narandzasta-zlatna) ........... 2
Otpornik RlOS=R20S 100 KQ (braon-crna-zuta-zlatna) .......................................... 2
Elektrolitski kondenzator min. 2SV............................................... 2
Elektrolitski kondenzator min. 2SV.............................................. 2
Neka Vas ne zbune sve ove oznake Rl0l, R201 i slicno. One ne znace da ima pre­
ko stotinu otpornika u kompletu, vee, obzirom da je plocica simtericna, tj. oba kanala su
ista, tako Rl0l znaci prvi otpornik iz levog kanala, a R201 je prvi otpornik iz desnog kanala.
Takode, R102 istom logikom predstavlja drugi otpornik iz levog kanala, a R201 je drugi ot­
pornik iz desnog kanala, itd ...
OUTPUT (A) V+
INV. INPUT (A) OUTPUT (B)
INV. INPUT (B) NON·INV. INPUT (A)
NON-INV. INPUT (B) V-
Unutrasnji izgled dvostrukog operacionog pojaeavaea TL062-TL072-TL082
273
RK 3761 Mali regulator
iacine i boie tona
O
vaj mali komplet delova omoguCava da se odvojeno
regulise jacina tona, kao i posebnu regulaeiju visokih i
niskih tonova. Sa jednim tranzistorom pojaeanja, tri potenei­
ometra i desetak pasivnih komponenti dobijamo aktivni reg­
ulator zvuka koji ce ispuniti sve nase zahteve.
Tranzistor sluzi da se nadoknade gubici na stepeni­
ma za regulaeiju jacine i boje tona. Tn poteneiometra ima­
ju sledece funkcije: prvi sa leva sluzi za regulaeiji dubo­
kih, niskih tonova, drugi iii srednji ima namenu da se
visoki tonovi, a treei sa leva poteneio­
za regulaciju jacine zvuka.
Sva tri poteneiometra sa svim pratecim
delovima smeSteni su na malu Stampanu plocieu, sa
kojom je odreden i razmak izmedu potenciometara. Cela se stvar, ustvari prievrscuje na
kutiju sa tri vijka za uevrscenje poteneiometara. Na Stampanu ploCieu oklopljenim kablom
dovodi se ulaz i izlaz pOjacavaea i napon za napajanje predpojacavaea.
Napon za napajanje treba da je dobro filtriran da cela stvar ne bi brujala. Napon
je od devet do trideset volti a potrosnja struje je minimalna, zanemarujuCih nekoliko mili­
ampera.
Svi spojevi do ulaza i od izlaza predpojacavaca moraju se voditi sto krace ito oklo­
pljenim, mikrofonskim kablom. Oklop kabla mora se spojiti na stampanu ploCieu.
Za normalnu reprodukeiju jacina se podesava po zelji a potenciometri za visoke i
niske tonove stavljaju se u srednji polozaj.
Ovaj komplet delova se moze koristiti uz sve mono audio pojaeavace, snage od 2
do 200W kakvih ima u kompletima delova "Radio kit". Predviden je za ulaz i izlaz predpoja­
eavaea od O.SV, odnosno za izlaz iz radija iii za kristalnu gramofonsku glavu.
Rekli smo da je ovo mono verzija. Za stereo, treba uzeti dva komada, jedan za le­
vi, a jedan za desni kana!.
BCSSO
Raspored izvoda tranzistora BCSSO
274
~
+ -9• ..24V
C1
u ~ [ ~
10KO
11-'F
Log
KCl
P3
N
<I:
.....
N
Elektricna sema veza RK 3761
Spisak kompleta delova:
Otpornik Rl, R3, R4, R6, 10 KQ (braon-erna-narandzasta-zlatna) .............................. .4
Otpornik R2, 330 Kn (narandzasta-narandzasta-zuta-zlatna) ..................................... 1
Otpornik RS, 1.2 Kn ( braon-ervena-ervena-zlatna) ................................................... 1
Poteneiometar Pl, 25 Kn Lin ................................................................................... 1
Poteneiometar P2, 25 KQ Lin ................................................................................... 1
Potenciometra P3, 100 Kn Log................................................................................. l
Elektrolitski kondenzator, stojeci, Cl, C2, l/lF ........................................................... 2
Kondenzator C3, 22 nF, MKT, raster 5 mm................................................................ l
Kondenzator C4, 0.22 /IF (220nF), MKT, raster 7.5 mm
Kondenzator CS, 1 nF ( obelezen sa 102 ), keramicki, raster Smm ............................. 1
Kondenzator C6, 10 nF ( obelezen sa 103 ), keramicki, raster 5 mm........................... l
Tranzistor Tl, BC550 ............................................................................................... 1
Stampana plociea .................................................................................................... 1
275
RK 3765 Stereo predpoiacavac
O
vaj stereo predpojacavac omogucava regulaciju jacine tona, regulaciju niskih i vi­
sokih tonova i balans regulaciju.
Pogledajmo karakteristike ovog predpojaeavaea:
Napon napajanja: ....................... : ................................................................... 8 - 15V
Struja napajanja: .............................................................................................. 35mA
Izlazni NF napon: ..........................................................................................max. 3V
Stepen podesavanja jacine zvuka: ......................................................-80 do +21.5dB
PodeSavanje niskih tonova: ................................................................... -19 do + 17dB
Podesavanje visokih tonova: ................................................................. -15 do +15dB
Podesavanje balansa: ...............................................................................-4 do +4dB
Izoblicenje: ....................................................................................................... 0.30/0
Naravno na najsavremeniji nacin sa Ie kolom. Danas se vecina gradnji radi sa
specijalnim Ie kolima. Imamo ceo prijemnik u jednom Ie kolu, digitalni avometar u jednom
kolu, ekvilajzer sa pet kana la, NF pojaeavace, migavce u automobilu pa i sve regulacije u
jednom kolu TDA 1524 i mnogo toga slicno.
Taka je i "Philips" praizveo kola TDA1524A za stereo podesavac pOjaeavaea u pri­
jemnicima i pojacavacima. Proizveo ga je tako, da se sve podesava menjanjem De napona
na kolu. Znaci nigde nema potenciometra u polju NF signala. Potenciometri sarno regulisu
De napon. Ostalo je sve uIe kolu. Spolja su sarno kondenzatori u filtrima za visoke i niske
tonove. Nema duplih potenciometara, nema suskanja, nema brujanja, adnos signala sum
dostize 85dB, a kod novijeg ekvivalenta TDA1526 i celih 90dB.
Inace ovaj spoj omoguCava regula­
odnosu na drugi za -46dB.
ciju jaCine zvuka za +20dB Sto je pojaea­
nje od sto puta. Takode, maze se sma­
njiti ulazni nivo signala do -SOdB
sto je 10.000 puta manje od­
nosno skora apsolutna ti­
sina. Iz zvucnika osta-
je sarno sum. Mo­
ramo da doda-
rna dajeco­
vecje uho
najosetlj i-
instru­
ment Ciji je op­
seg rada, sluha,
veti ad 120dB.
Reguladja balan-
sa radi nezavisno ad regula-
cije jacine zvuka. Ona omogu­
Cava da se jedan kanal oslabi u
216
il
5' 1­


+
r
.....
'0
It)

('I
CO)

...


«

N
an
-
«
c

277
en

;!!I ( •

en
:;
J
flH
( • I

:lUOOl
c
-. liZ
len
Z
1

0.1 ( • I
:lUOOl
C «
Ii: Z
1'0
«
....
Opseg podesavanja visokih tonova je ±15 dB, Sto je uobicajena vrednost koja se
trazi od podesavaea. Takode se niski tonovi mogu regulisati, ali u opsegu +17dB do -20dB.
Pazljivom gledaocu sema, pasce u oCi da je na semi izmedu pinova 5 i 6 i pinova
13 i 14, nalazi samo jedan kondenzator 56nF. Na semi gotovog uredaja po kojoj gradimo
ovaj prepojacavac imamo dva kondenzatora i jedan otpornik koji obrazuju dvostruki
"low-pass" filter za basove. Neki to nazivaju 'T" filtrom i "bass emphasis".
Zaprljanost klizaca potenciometra ovde ne utice na ton i nema nikakav ometajuci
efekat. Paraleni kondenzatori klizaCima potenciometra automatski eliminisu "pucketanje"
a nemaju nikakav uticaj na frekventnu karakteristiku. To su kondenzatori C3, C6, C9 i C14.
Kod duplih potenciometra dolazi do lose sinhronizacije otpornosti potenciometra
koja treba da je manja od ±3dB. Ovde taj problem uopste ne postoji zato Sto se koriste
singl, iii drugim reCima, mono potenciometri.
Efektivna vrednost ulaznog i izlaznog napona je oko 2.5V. Ako nam je taj nivo na
izlazu prevelik mozemo ga smanjiti povecanjem vrednosti otpornika R3 i R4 na, recimo,
47Kn cime se izlazni napon prepolovljuje.
U celom sistemu predvidena stabilizacija i filtracija napona napajanja. Mi smo
dosli do zakljucka da je dobro staviti jos jedan kondenzator C17 red a 100 IlF i otpornik R7
velicine 470n za posebnu filtraciju. Ovo se pokazalo neophodno kod slabo dimenzionisa­
nog ispravljaca, ciji je napon "plivao" u ritmu NF signala.
Predpojaeavac prati karakteristiku Ijudskoga uha. To se ogleda u tome da je one
osetljivije kod tihih tonova na visoke nego na niske frekvencije. ZnaCi karakteristika po­
jacavaca nije linearna. Ako zelite linearnu karakteristiku predpojacavaca treba od pina 17,
prema masi dodati otpornik 2.2 Kn (nije sadrzan u kompletu).
Sklapanje uredaja vrsiti malim siljatim lemilom, recimo Elpro, 18W sa tinolom
1mm iii tanjim. Naravno bez paste za lemljenje. Vrh lemilice Cistiti pamucnom krpom, koja
moze da bude i vlazna. Fabrike ne preporucuju vecu temperaturu od 260°C i to u trajanju
od 5 sekundi.
Svakako pocnite spajanje od kratkospojnika KS1 pa preko otpornika, podnozja IC
kola, pinova za izvode, kondenzatora, stizemo do najvisih elemenata a to su elektrolitski
kondenzatori.

470Cl
LEVI LEVI LEVI LEVI
RK 3765

L..______.... ,DESNI u.SNII IDE'NI ut.SNI,
""--Irrl--"""....-'
Blok Sema povezivanja pretpojacavaca
278
SadrZaj kompleta delova:
Stampana ploca ...................................................................................................... 1
IC kolo TDA1524 ..................................................................................................... 1
IC podnozje 18 pina ................................................................................................ 1
R1, R2, otpornik, 10Kn (braon-crna-narandzasta-zlatna) .......................................... 2
R3, R4, otpornik 1Kn (braon-crna-crvena-zlatna) ..................................................... 2
R5,R6, otpornik 47Kn (zuta-Ijubieasta-narandzasta-zlatna) ...................................... 2
R7, otpornik 470n (zuta-Ijubicasta-braon-zlatna) ...................................................... 1
C1, C2, Elektrolitski kondenzator, 2.2 IlF, 25V, stojeci ................................................ 2
C3, C6, C9, C14, Viseslojni kondenzator, O.lIlF = 100nF = 104 .................................. 4
C4, C15, Poliester kondenzator, 0.0151lF = 15nF = 153 ............................................. 2
C5, C6, Poliester kondenzator, 0.0561lF =56nF =563 ............................................... 2
C8, C16, C17, Elektrolitski kondenzator, 1001lF, 25V, stojeCi ...................................... 3
C12, C13, Elektrolitski kondenzator, 4.7IlF, 25V, stojeCi ............................................. 2
Lemni kontakti, pinovi ............................................................................................. 8
Lemne uSice ........................................................................................................... 8
P1, P2, P3, P4, Potenciometar, linearni, 47 Kn .......................................................... 4
,,,, 2,2
m"ut--l
RG<800
rl;hl :l.2
11\PU1-1
VOLUME
CONTROLLEC
AMfLlFIEfI
I. [?>
r-
I
VOLUME
cotITROLLEO
AMPLIFIER
,c!..
It>

,..
ouqIUl Rl>
1
4•7kn
-"'------'"--I

..
200n
..
I"
12
"
BASS. TREBLE
AMPLIFIER
Vp
0
220
,'
,
SuPPLY
4,7kn
4
IP It> r­
TDA1524A +­
...
.....
"""­
I
TREBLE VOLuMEJaALANCE TREBLE

CONTROL VOLTAGE CONTROL
AMPLIFIER CONVERTER VOLTAGE
CONVERTER
1Prt>


t
Is fa 7
,
la
,
"
'0

111 200n
",7 + Fl
L
..
'Fl"""

-=­
."
kn kn
16_F 1 right !Ill '!!:I
'IOIume ....

2
-("
.ASS
CONTROL
VOLTAGE
CONVERTERkO

Unutrasnja blok sema integrisanog kola TDA1524
279
..
t

r
I
,"­
RK 3778 Predpoiacavac sa ton
kontrolom za NF poiacavace
Tehnicki podaci:
Pojaeanje napona: ..........................................................................................14 dB
Ulazna otpornost: ............................................................................................ lMO
PodruCje podesavanja pri 20Hz: ......................................................-22dB do +19dB
PodruCje podesavanja pri 20kHz: .....................................................-20dB do +18dB
Napajanja predpojaeavaea: ..................................................................od 15 do 24V
Regulator zvuka je neophodan za NF pojacavac. Postojanje ovakvog sklopa omo­
gueava pojedinacnu reprodukciju i prilagodavanje razlicitih akustickih odnosa.
Jednostavan pOjaeavac bez bilo kakve regulacije zvuka prenosi frekvencijski pek­
tar skoro linearno, tako da u vezi sa osetljivoscu uha istice srednje tonove oko 1kHz. Zvu­
cna slika tada daje los, nepotpun utisak i sigurno ne odgovara onome sto se zahteva za Hi­
Fi. Zato je potreban pojaeavac sa linearnom promenom frekvendja iz pretpostavku da za­
dovoljava Hi-Fi norme.
Postoji mnogo nacina kako da ovo izvedemo. Prvi, najjeftiniji nacinje kada se ne­
gde u uredaju nalazi regulator sa oznakom "Ton" kojim regulisemo zvucnu sliku. Rezultu­
juea zvucna silika je potmula i podseea kao da smo stavili eebe na zvucnik.
Aktivni regulator zvuka ispunjava sve nase zahteve. Regulator kojim je visoke i
niske tonove moguee podesavati odvojeno od same regulacije jaCine zvuka je one sto
razresava sve ove gore pomenute probleme. U normalnom slueaju ulazni signal u jed nom
takvom spoju znatno slabi - prigusuje, pa se zato kroz odgovarajuee pojaeavacke stepene
mora ponovo pojacati. Ako se takvi pojaeavaci nalaze u regulatoru zvuka, onda govorimo 0
aktivnom regulatoru zvuka. Kada vee mora da se ugradi pojaeavac, onda je najbolje reSe­
nje da regulaciono kolo bude vezano u takozvanom "protivkontaktnom" spoju. Ovim se
postize enormna (poveeana) moguenost regulacije. Nas spoj koji ovde predstavljamo i ko­
ristimo je poreklom iz zbirke Siemens-ovih spojeva i odlicno se uklaDa kao ulazni skloD za
NF pojacavaee.
Potenciometre za visoke i niske tonove mozete povezati direktno na Sasiju. Rekli
smo vee da je u pitanju Siemens-ova Sema, tako da je potenciometar za visoke tonove
obelezen sa"H", od nemacke reCi "H6hen" a za niske slovom 'T', od nemacke reCi "Tiefen".
U slueaju da ne zelite da ih montirate direktno na plocicu, mozete ih povezati sa ploocom

Izgled i raspored izvoda kod BeSSO
280

2.l!nF t 2.l!nF
l00KO lin
Vlr.okl
2.7KO +
t...
11F
68KO
2.21F

1
,-

r
-
Elektricna sema veza predpojacavaca RK 3778
pomoeu oklopljenog kabla, a montirati ih, redmo na kutiju. Potenciometar za jacinu (Mas­
ter) Ce te spojiti prema prilozenoj slici. Ulazni signal se dovodi na pin "E" (eingang, nem.) i
na masu, a izlaz na "A" (ausgang, nem.) i na masu.
SadrZaj kompleta delova:
Tranzistori, BC550B, malosumni ...............................................................................3
100 Kn, linearni, za boju tona .......................................................... 2
Potenciometar, 50 iii 100 Kn, logaritamski, za jacinu ................................................. 1
1/4W, 3900 (narandzasta-bela-braon-zlatna) ............................................. 1
Otpornik, 1/4W, 5600 (zelena-plava-braon-zlatna) .................................................... 1
Otpornik, 1/4W, 1KO (braon-crna-crvena-zlatna) ...................................................... 1
Otpornik, 1/4W, 1.5KO (braon-zelena-crvena-zlatna) ................................................ 1
Otpomik, 1/4W, 2.7KQ (crvena-ljubieasta-crvena-zlatna) ........................................... l
Otpornik, 1/4W, 5.6Kn (zelena-plava-crvena-zlatna) ................................................. 1
Otpornik, 1/4W, 6.8Kn (plava-siva-crvena-zlatna) ..................................................... 1
Otpornik, 1/4W, 8.2Kn (siva-crvena-crvena-zlatna) ................................................... 2
Otpornik, 1/4W, 18KO (braon-siva-narandzasta-zlatna) ............................................. 2
Otpornik, 1/4W, 22KO (crvena-crvena-narandzasta-zlatna) ........................................ 1
Otpornik, 1/4W, 33KO (narandzasta-narandzasta-narandzasta-zlatna) ....................... 1
Otpornik, 1/4W, 68KO (plava-siva-narandzasta-zlatna) .............................................. 1
Otpornik, 1/4W, 100KO (braon-crna-zuta-zlatna) ..................................................... .3
Otpornik, 1/4W, 180KO (braon-siva-zuta-zlatna) ....................................................... 1
Otpornik, 1/4W, 1.2MO (braon-crvena-zelena-zlatna) ................................................ 1
. Kondenzator, keramicki, 2.2nF (obelezen sa 222) ...................................................... 2
Kondenzator, poliester, 22nF, min. 25V .................................................................... 2
281
lSV
SOmA
Elektrolitski kondenzator, lflF, stojeci, min. 25V........................................................ l
Elektrolitski kondenzator, 2.2flF, stojeci, min. 25V ..................................................... l
Elektrolitski kondenzator, 4.7flF, stojeci, min. 25V ..................................................... 2
Elektrolitski kondenzator, lOflF, stojeci, min. 25V ...................................................... l
Elektrolitski kondenzator, 22flF, stojeci, min. 25V ...................................................... l
Elektrolitski kondenzator, 47flF, stojeci, min. 25V ...................................................... l
Elektrolitski kondenzator, lOOflF, stojeci, min. 25V .................................................... l
Predpojacavac

NF Pojacavac
RK3778 Izlaz Ulaz
V
100Kel
/ log
Vezivanje potenciometra za jacinu, 100KQ, logaritamskog
Kriva regulacije pretpojacavaca
282
l
RK 3779 Stereo HI-FI
predpoiacavac, za radio,
gramofon, CD iii kasetofon
O
bicaj je da kada napravimo izlazni pOjacavac, tek na kraju konstatujemo da za
takav pojaeavac trebamo ispravljac koji je obicno najskuplji deo projekta.
Kada se zavrsi sa ispravljaeem i pojaeavacem, tek tada dolazi na red predpojaea­
vac sa regulacijama jacine , boje i balansa.
I tu se pojavljuje firma "5G5-Thomson", koji nam preporucuje ovu semu sa svo­
jim IC kolom TDA1054M, koje u jednoj polovini ima i pojacavac sa dva tranzistora, u drugoj
polovini ima operacioni pOjacavac. Prva polovina sa dva tranzistora koristi se kao predpo­
jaeavac za magnetnu glavu sa RIM kompenzacijom, odnosno RIM karakteristikama. To
je leva polovina 5eme veza do preklopnika 52.
Posle preklopnika 52, kojim biramo radiO, gramofon, CD iii magnetofon sledi pa­
sivna regulacija bOje tona sa dva potenciometra. Jedan za visoke, a drugi za niske tonove.
Zatim sledi regulacija jacine zvuka, pa operacioni pojaeavac i regulacija balansa. POjaeanje
operacionog pojacavaea odredeno je otpornicima R1G, R17, R1B i R19, odnosno balans
potenciometrom P4.
I svetotakodva puta,jednom leva strana a drugi putdesna strana. Jednom IC la
i IClb a drugi put IC1' i lCl'b. 5ema je nacrtana samo kao jedna polovina i to leva strana.
Desna je identicna ali njeni elementi imaju u svojoj oznaci jOs dodatak prim (').

U

« :
I
:> 51. Trl
o I

Elektricna Sema ispravljaca unutar predpojaeavaca RK 3779
283
Napajanje je 12 V, stabilizovano stabilizatorom 1C2, tipa 7812. Transformator je
mali, 15V i 50 mA, koji se smeSta izvan stampane sasije predpojacavaca, kako ne bi
dolazilo do smetnji. Grec ispravljacje okruglog tipa, za struju do 1.5A, posta se manji tesko
moze dobiti. On se montira na Stampanoj plocici.
Karakteristike predpojaeavaea:
Ulazna osetljivost za dobijanje 775mV rms izlaza kod frekvencije 1 kHz
Magnetska glava gramofona: ........................................................................... 3 mV
Tjuner: ....................................................................................................... 220 mV
Kasetofon iii CD: ..........................................................................................220 mV
Ulazna impendansa: .......................................................................................50 Kn
Balans kontrol: ................................................................................................ 12dB
Bas kontrol: ..................................................................................... ±13 dB (100Hz)
Visoki tonovi: .................................................................................. ±13 dB (10 kHz)
Harmonicna izoblieenja: ................... < 0.05% (f=1 kHz) kod nivoa izlaza od 775 mV)
Frekventni opseg: ...........................................................................20 Hz do 24 kHz
dB, potenciometri za ton u srednjem polozaju)
Odnos siqnai-Sum (kod 775 mV izlaza): ........................................................ >65 dB
Kao sto smo naveli, "SGS-Thomson" je autor ovog predpojaeavaea.
284
....
Ii!
L

r
28S
ni
"iii
>u
.....
0\0"'
..... 0..
..... "0
"'l!:!
:i:ll::o..

>B .5

>B 8.
.!!!. "'
8.t
"0­
l!:! 0
o..E
"' "'
N III
\1.1
> 0
"'
E .....
\1.1
>3: -8
"':::J
>6·C'

\1.10..
-\1.1
1.1.1 ....
:;::;
l!
..0
o
h ~
: Sl
""
1 Jt-l

o
All)
...,.
~
Sema vezivanja ulaza, izlaza, preklopnika i napajanja
286
Sadrzaj kompleta delova:
Stampana plocica ....................................................................................................1
R1,Rl',RlO,RlO',Otpornik,l/4W, 47KQ, (zuta-ljubicasta-narandzasta-zlatna) ...............4
R2,R2', Otpornik, 1/4W, 180 Q, (braon-siva-braon-zlatna) .........................................2
R3,R3', Otpornik, 1/4W, 820 Q, (siva-crvena-braon-zlatna) ........................................2
R4,R4', Otpornik, 1/4W, 270 Q, (crvena-ljubieasta-braon-zlatna) ................................2
R5,R5',R8,R8', Otpornik, 1/4W, 150 KQ, (braon-zelena-zuta-zlatna) .......................... .4
R6,R6', Otpornik, 1/4W, 10 KQ, (braon-crna-narandzasta-zlatna) ...............................2
R7,R7',R13,13', Otpornik, 1/4W, 15 KQ, (braon-zelena-narandzasta-zlatna) ................4
R9,R9', Otpornik, 1/4W, 220 KQ, (ervena-crvena-zuta-zlatna) ....................................2
Rll,RU', Otpornik, 1/4W, 2.7 KQ, (crvena-ljubieasta-crvena-zlatna)..........................2
R12,R12', Otpornik, 1/4W, 12 KQ, (braon-ervena-narandzasta-zlatna) ........................2
R14,R14',Otpornik,l/4W, 33KQ,(narandzasta-narandzasta-narandzasta-zlatna) ..........2
R15,R15', Otpornik, 1/4W, 470 KQ, (zuta-ljubicasta-zuta-zlatna) ................................2
R16,R16', Otpornik, 1/4W, 1.5 KQ, (braon-zelena-crvena-zlatna) ...............................2
R17,R17', Otpornik, 1/4W, 39 KQ/ (narandzasta-bela-narandzasta-zlatna) ..................2
R18,R18', Otpornik, 1/4W, 680 Q, (plava-siva-braon-zlatna) ......................................2
R19,R19', Otpornik, 1/4W, 120 Q, (braon-ervena-braon-zlatna) .................................2
Pl,P2,P3, Potenciometar, 220 KQ, Logaritamski, STEREO ..........................................3
P4, Potenciometar, 1 KQ, Linearni, MONO ................................................................1
Cl,C1',C4,C4', Kondenzator, elektrolitski, 2.2 J.lF ........................................................4
C2,C2', Kondenzator, elektrolitski, 10 J.lF ...................................................................2
C3,C3', Kondenzator, elektrolitski, 4.7 J.lF ..................................................................2
C5,C5', Kondenzator, keramicki, 15 nF (obelezen sa 153) ..........................................2
C6,C6', Kondenzator, keramicki, 4.7 nF (obelezen sa 472) .........................................2
C7,C7',ClO,ClO', Kondenzator, keramicki, 6.8nF (obelezen sa 682) ............................4
C8,C8', Kondenzator, keramicki iii poliester, 68nF (obelezen sa 683) ..........................2
C9,C9', Kondenzator, keramicki, 560 pF (obelezen sa 560 iii 561) ...............................2
Cll,Cll', Kondenzator, elektrolitski, 10 J.lF ...............................................................2
C12,Cl2',Cl8, Kondenzator, multilejer, 100 nF (obelezen sa 104) ..............................3
C13,Cl3', Kondenzator, keramicki, 150 pF (obelezen sa 150 iii 151) ...........................2
C14,C14', Kondenzator, elektrolitski, 2.2 J.lF ..............................................................2
C15, Kondenzator, elektrolitski, 100J.lF ......................................................................1
C16, Kondenzator, elektrolitski, 470J.lF, 35V min........................................................1
C17, Kondenzator, poliester, 330 nF ......................................................................... l
B, Gree, B400C1500, okrugli ....................................................................................1
lC1,1Cl', integrisano kolo, TDA1054M, SG5-Thomson ................................................2
IC2, Regulator 7812, T0220 ....................................................................................1
Trl, Transformator, 15 V, 50 mA, 1.9W.................................................................... l
51, Prekidac, dvopolni - mrezni ................................................................................1
52, Preklopnik, trostepeni, dva pola rotacioni ............................................................1
Posrebreni lemni stubici, 1 mm, muski ....................................................................18
Posrebreni lemni kontakti, 1 mm, zenski .................................................................18
287
0
....
....
,...
eN
,...
CI')
....
a q­
~
w ....
-'
x
~ L-J'-L-.I ~
'0
....
......
....
C)
....

C)

......
....

'0
('If)
&I)
~

....
CI')
eN
,...
c
~
~
+ + f l ~
VU-Metri
RK 3774 LED VU-metar sa Ie
-metar je instrument koji vizuelno pokazuje jacinu izlaznog signala. Moze biti
analogan sa instrumentom sa kretnim kalemom iii digitalan, kao ovaj nas sa IC
kolom i LE diadama
Ovo nije prvi VU metar u seriji kompleta delova Radio Kit. Imali smo i ranije dva
VU metra ad kojih je najpoznatiji onaj sa tranzistorima oznaeen kao RK3775. Onaj prvi sa
Impntnm mozemo da pomenemo po tome sto je bio za stereo pojaeavace i
VU
Kada smo rekli stereo ovaj RK3774 je mono tip, ali se se za stereo stavljaju dva is­
tovetna komada, ad kojih sejedan spaja za levi a drugiza desni kanal i stvar je resena.
RK3774 sa integrisanim kolom LM3914 u 18 pinskom DIL kUCiStu preuzeli smo od
americkog proizvodaca "National Semiconductor" iz februara 1995.
Upotrebljeno je 10 LE dioda. Mi smo predvideli okrugle, precnika 5 mm. Ko zeU
moze i drugacije da postupi. Najcesce se preporucuje da se prvih sedam budu zelene, a
zadnje tri crvene. Tako se po upaljenim crvenim LE diadama vidi kada signal ide prejako.
Inace ovo kolo omogucava da se napravi i LED VU-metar sa dvadeset diada sto,
morate priznati, deluje impresivno.
Napajanje se vrsi sa 5V jednosmernog napona za sta je napravljen jednostavan
stabizator sa tranzistorom AC187, iii slicnim i zener diadom 5.6 V, koji se napaja iz desetak
volti jednosmernog napona iz postojeceg ispravljaea prijemnika iii pojaeavaca u koji se
ugraduje ovaj interesantan instrument.
288
I
,...
G;
d ~ 0-'
,...
2.89
Signal za VU-metar uzima se sa zvuenika i spaja na kleme "Z;V" i vodi se obienim
neoklopljenim kablom. Trimer-potenciometrom od 10 do 100 KQ, koji yam je po zelji, koji
je na semi obelezen sa 47KQ, postavlja se "JaCina" zvuka na svetleeim LEO diodama. Pred­
videna je moguCnost da se stavi bilo kakav trimer potencometar, vee po zelji samog kon­
struktora.
Slieno integrisano koloje LM 391S, UAA170, UAA180, iii istoeno nemaekoA2770.
Komplet delova sadrii:
IC kolo LM3914N ..................................................................................................... 1
Podnozje za IC kolo, 18 pina .................................................................................... 1
Stampana ploeica .................................................................................................... 1
Trimer potenciometar, mali lezeei, PTlOLV, 47 KQ .................................................... 1
LE dioda, zelena, Smm ............................................................................................ 7
LE dioda, crvena, Smm ............................................................................................3
Tranzistor AC187 iii sHean ........................................................................................ 1
Zener dioda zyS.6 ................................................................................................... 1
Oioda 1N4007 ......................................................................................................... 2
Elektrolitski kondenzator 1 ~ F , 100V stojeCi .............................................................. 1
Elektrolitski kondenzator 3.3 IlF, 63V lezeCi ............................................................... 2
Otpornik 27Q, (crvena-ljubiea5ta-crna-zlatna) ........................................................... 1
Otpornik 1 KQ, (braon-crna-crvena-zlatna) ............................................................... 1
Otpornik 2.2 KQ, (crvena-crvena-crveno-zlatna) ........................................................ 1
3.3 KQ, (narandZasta-narandzasta-crvena-zlatna) ....................................... 1
18
LED NO. Z LEO NO.1
17 LED NO.3 V­
16
v+ LED NO.4
15
(LOW ENOl
DIVIDER 4
SIGNAL I NPlir
DIVIDER
tHIGH END)
LED NO.5
REFERENCE OUTPUT 12 LED NO.8
11 LED NO.9 REFERENCE ADJUST
9 10
MODE SELECT LEO tlO.IO
Raspored izvoda kod LM3914
290
RK 3775 Tranzistorski LED
VU-Metar
O
vo je prvi LED VU metar u ponudi kompleta delova "Radio kit". U medu- ~
vremenu pojavio se i noviji, sa integrisanim kolom LM3914. Postojijos
dosta raznih serna, Sto sa Nacionalovim integrisanim kolima kao sto su LM
3915 i LM3916, iii Simensovim UAA170 i UAA180. Oalekoistocne proizvooaee
integrisanih kola da i ne pominjemo. I oni imaju sijaset Serna u ponudi.
Ovaj komplet je predviden za merenje nivoa izlaznog NF (niskofre­
kventnog) napona kod uredaja kao sto su radio prijemnici, kasetofoni, mikse­
te, pojacavaCi i ostali slieni uredaji koji imaju NF signal.
Ovo nije jednostavan uredaj. Saddi 22 tranzistora, 11 LE dioda i dYe obiene di­
ode.
Za indikaciju NF signala, koristimo sedam zelenih (04-010) i tri crvene (01-03) LE
diode. One svetle u zavisnosti od jaeine NF signala. Zuta LEO (011) je predvidena za
indikaciju ukljueenosti uredaja. Ona nije obavezna.
Napajanje se vrsi iz ispravljaea, naponom od 12V. PotroSnja bez NF signalaje oko
lOrnA, a sa maksimalnim signalom kada svetli svih desetodnosno jedanaest LE dioda izno­
si 200mA. Obuhvata frekventno podrueje od 18Hz do 30000Hz. Ulazna osetljivost je od
12mV do 8V, a impendansa je oko 100ill. Ceo uredaj je napravljen na stampanoj plooci
dimenzija 34 X 115mm.
VU-metar je napravljen tako da pri najmanjem signalu svetli LE dioda obelezena
sa OlD, a 01 svetli pri najjaeem signalu. Podesavanje osetljivosti vrsimo trimer potencia­
metrom R28, koji ima otpornost od 220-250KQ.
NF signal dovodimo oklopljenim (mikrofonskim) kablom na klemu broj 3, a oklop
kabla (sirm) spajamo na klemu broj 4. Ako VU-metar spajamo na izlaz pojaeavaea, odna­
sno na neku zvuenu kutiju, onda nije potrebno koristiti oklopljeni kabl. Treba paziti sarno
koji kraj zvuCnika je uzemljen.
Vee smo rekli da je napajanje 12V i 200mA. Ukoliko u samom uredaju u koji ugra­
dujemo VU-metar imamo veei napon od ovoga, potrebno je napraviti mali ispravljae.
U svakom slueaju kod spajanja ispravljaea, vodite raeuna 0 polaritetu. Klema 1 je
pozitivan pol (+) a klema 2 je negativan pol ispravljaca (-).
Za uredaje koji su radeni u stereo tehnici, mozemo montirati dva ovakva uredaja.
Sarna izrada nije komplikovana i pored 22 tranzistora. Pazite kako ih okreeete,
kao i na polartitet LE dioda i nema problema. Lemnjenje obaviti lemilicom snage oko 18W,
bez upotrebe paste, sa kvalitetnim tinolom.
291
~
Sadri:aj kompleta delova:
Stampana plocica .................................................................................................... 1
Otpornik, R1-RlO, 330n (narandzasta-narandzasta-braon-zlatna) ............................ 10
Otpornik, Rll-R20, 3.3Kn (narandzasta-narandzasta-crveno-zlatna) ........................ 10
Otpornik, R21 i R26, lOKn (braon-crna-narandzasta-zlatna) ...................................... 2
Otpornik, R22 i R23, 1Kn (braon-crna-crvena-zlatna) ................................................ 2
Otpornik, R24, 4.7Kn (zuta-Ijubicasta-crvena-zlatna) ................................................ 1
Otpornik, R25, 470Kn (zuta-Ijubieasta-zuta-zlatna) ................................................... 1
Otpornik, R27, 820n (siva-crvena-braon-zlatna) ........................................................ 1
Trimer potenciometar, mali stojeCi, R28, 250Kn ........................................................ 1
LE dioda, 01-07, 5mm, zelena ................................................................................ .7
LE dioda, 08-010, 5mm, crvena .............................................................................. .3
LE dioda, 011, 5mm, zuta ....................................................................................... 1
Oioda, 012 i 013, 1N4148 ....................................................................................... 2
Elektrolitski kondenzator, 1flF-lOflF, C1 .................................................................... 1
Elektrolitski kondenzator, 0.33flF-1IlF, C2 ................................................................. 1
Tranzistor, PNP, T1-T10, BC556 ............................................................................. 10
Tranzistor, NPN, T11-T22, BC546 ...........................................................................12
K
ZASEaNA
$1'!IANA
F
ANODA III III KATODA
IIoa8 1""",
,
~ *
A
lJ
~
Oznacavanje, izgled i polaritet kod LED dioda
'!IJI'!IJI
292
~ ~
Izgled i raspored izvoda tranzistora BCS46 i BCSS6
293
I..
(Audio mikseri
I
RK 3781 Mikser sa 4 kanala
II'ao u velikim studijima i ovde majstor za me5ackim stolom "ddi sve konce u svojim
~ u k a m a " . On kontrolise jaonu svakog kanala posebno, 5to u slueaju vezbanja rok­
grupe znaci da ne dozvoljava da se neki od instrumenata cuje previse glasno iii da bude
previSe tih. Nas mali mikser ispunjava sve te zahteve. Korisrenjem operacionih pojaeavaea
741 postiie se odliean utisak, uz nisku cenu. Uredaj nema neke ekstra HI-FI kvalitete, ali
odlicno ispunjava svoju svrhu, a to su svakodnevni zadaci u nasem studiju.
Uredaj se gradi u maloj plasticnoj kutiji tipa PB-3 iii PB-4 sa metalnim zaklopcem
na koji se montiraju svi potenciometri, prekidac za ukljucivanje i signalna led dioda. Veze
sa potenciometrima izvedite oklopljenim kablom, radi izbegavanja eventualnih smetnji ko­
je se najcesce demonstriraju kao brujanje (nije obavezno). Preostale delove montirajte na
stampanu plocu, aza napajanje miksera trebace dYe baterije od 9V. Potrosnja struje je mi­
nimalna i iznosi ispod tri miliampera. Za razliku od drugih gradnji, ovde Yam ne preporucu­
jemo upotrebu adaptera, iz prostog razloga sto na taj nacin se moze javiti nezeljeni brum.
Pozeljno je koristiti polikarbonat kondenzatore, jer su malih dimenzija i imaju do­
bre karakteristike.
Posebne mere predostroznosti nisu potrebne prilikom gradnje uredaja. Najvazni­
je je da pazite na orijentaciju integrisanih kola, odnosno operacionih pojaeavaea, kao i na
polaritet elektrolitskih kondenzatora. U slueaju gre5ke moze doci do njihovog uniStenja.
Ako sve radite uz maksimalnu kontrolu, gradnja re bin jednostavna i nere zahtevati pose­
bno ispitivanje. Jednostavno sklopite mikser i pustite ga urad! Spajanje pocnite lemljen­
jem kratkospojnika na Stampanoj plocici obeleienih cmim linijama (KS na skici za mon­
tazu).
Srce uredaja je IC2 koji radi u spoju standardnog sabirnog (BUS) pojaeavaea.
Ovaj stepen mesa ulazne signale i ima desetorostruko pojacanje radi nadoknade gubitaka
294
Q.
'"
UlAZI
Ii<
:
~
:
295
Pl PR 10
KUZAC 1,2,3,4 PR 1 b P5 P6 P7
Vezivanje potenciometara, ulaza i prekidaca i poloZaj kratkospojnika
u pasivnom tonskom filtru. Tako imamo tri ulaza visokog nivoa i jedan ulaz niskog nivoa,
koji ide preko 1(1.
Stepen niskog nivoa ima pOjaeanje 20 puta. Svaki ulaz ima nezavisnu kontrolu po­
jaeanja i signali se mesaju u 1(2 pre nego produ kroz tonski filter ("ton blenda''). Opseg
regulacije boje tona je 40 db sa gubicima -20db na sredini tonskog filtra.
Na Stampanoj ploci nacrtani su i otpornici R13 i R14 koji nisu na elektricnoj semi i
ne ugraduju se, jer su suvisni, kako se kasnije ispostavilo.
Izlaz iz tonskog filtraje spojen sa IC3 u spoju naponskog pratioca ("follower',). Ot­
pornik R16 izoluje izlaz 1(3 od kapacitivnosti koju unosi oklopljeni kabl velike duzine. Po­
tenciometrom P7 regulise se izlazni napon. To je ustvari one sto se zove MASTER. Funkcija
kondenzatora (14 i C1S je da vrSi dekuplazu napona napajanja.
Prekidac mora da je dupli, da prekida obe baterije, a kao indikator ukljucenosti
koristi se LE dioda male potrosnje kOja se spaja paralalno kondenzatoru (14 iii (lS ali
preko otpornika 1 KQ.
Na kraju, dodali bismo preporuku da se izlaz NF iz miksera vrsi preko jednog kon­
denzatora reda 1 ).IF, a radi galvanskog odvajanja miksera od pojacavaca snage.
Naravno svi ulazi u miksetu kaO i izlaz moraju da se vode oklopljenim, mikrofon­
skim kablom. Mozete koristiti prikljucke DIN, CINC iii dzekove 6.3 mm. Odlucite sami!
Kod upotrebe miksete, izlaz iz iste spaja se sa ulazom u pojaeavac snage, naravno
oklopljenim kablom sa odgovarajuCim prikljuecima.
Sadriaj kompleta delova:
Otpornik 100 KQ, Rl, R2, (braon-crna-zuta-zlatna) ................................................... 2
Otpornik 4,7 KQ, R3, (zuta-Ijubicasta-crvena-zlatna) ................................................. 1
Otpornik 47 KQ, R4, RS, R6, R7, (zuta-Ijubicasta-narandzasta-zlatna) ....................... .4
Otpornik 470 KQ R8, R9, (zuta-Ijubicasta-zuta-zlatna) ............................................... 2
Otpornik 10 KQ, RlO, R12, (braon-crna-narandzasta-zlatna) ............................. ........ 2
Otpornik 1 KQ, R11 i otpornik led diode, (braon-crna-crvena-zlatna) .......................... 2
Otpornik 1 MQ, R1S, (braon-crna-zelena-zlatna) ....................................................... 1
Otpornik 470 Q, R16, (zuta-Ijubieasta-braon-zlatna) .................................................. 1
296
Potenciometar 22 KQ logaritamski, Pl, P2, P3, P4 (ulazi) .......................................... .4
Potenciometar 100 KQ linearni, P5, P6 (visoki i niski tonovi) ...................................... 2
Potenciometar 10KQ, logaritamski, P7 (jacina, master control) ................................... l
Kondenzator 0.15JlF, (150nF), 63V, MKT, Cl, C2....................................................... 2
Kondenzator O.lJlF, (100nF), C3, C4, (5, (6, C7, (8, ( 11, (obelezen sa 104) ........... .7
Kondenzator 33nF, C9, (10, (obelezen sa 333) ......................................................... 2
Kondenzator 15nF, (12, (13, (obelezen sa 153) ....................................................... 2
Elektrolitski kondenzator 1JlF (izlaz, nije na semi nacrtan) .......................................... 1
Elektrolitski kondenzator 47JlF/25V, stojeci, (14, (15 ................................................ 2
Integrisano kolo UA741, DIP, 1(1, IC2, 1(3 ............................................................... 3
Podnozje za 1(, 8-pina.............................................................................................3
Stampana plocica RK3781 ........................................................................................ 1
Oklopljeni kabl za potenciometre, ulaze i izlaz, 1 X 0.25mm ....................................... 1
Prekidac za ukljucivanje, dvostruki, 2 X ON, MS245 iii KNX2 ....................................... 1
LE dioda, indikator ukljucenja .................................................................................. 1
Prikljueci za baterije od 9V za napajanje ................................................................... 2
Obelezavanje kondenzatora
Kapacitet Obelezavanje /-IF
PF
lnF 102 1n 0.001 1.000
1.5nF 152 InS 0.0015 1.500
4.7nF 472 4n7 0.0047 4.700
10nF 103 10n 0.01 10.000
33nF 333 33n 0.033 33.000
47nF 473 47n 0.047 47.000
100nF 104 lOOn 0.1 100.000
220nF 224 220n 0.22 220.000
680nF 684 680n 0.68 680.000
<i> U spornim slucajevima koristiti (-metar
297
RK 3782 Mali mono
trokanalni mikser
P
od nazivom mikser kriju se razliciti uredaji, Ijudi i
aparati. Mikserje covek koji mesa pice za sankom,
mikser je motorizovana meSalica za beton. Mikserom se
mesi hleb, torte i kremovL Usvakom prijemniku imamo mikser - stepen za me­
sanje ulaznih slgnala sa signalom lokalnog oscilatora. Naravno, na televiziji
imamo video miksere koji meSaju signale iz
raznih kamera i magnetroskopa.
Mikseta je popularan naziv pojaeavaea namenjenog mesanju vise tonskih
signala. Ona ima vise ulaza a sarno jedan izlaz. Na miksetu mozemo prikljuCiti gitare,
orgulje, mikrofone, radio, magnetofon, gramofon iii kasetofon, kao i telefonsku liniju.
Kada sve to pomesamo na
izlazu dobijemo jedan kombinovan sig­
nal po zelji. Jacina signala sa pojedinih
ulaza moze se po volji posebno regu­
lisati potenciometrima koji su spojeni na
svaki ulaz.
Ovakva mikseta sa stepenom
za regulacije jacine i boje tona RK3761
predstavlja sastavni dec bilo kojeg
izlaznog pojacavaca, pa bilo da je to
onaj od 2W - RK7231 iii onaj od 150W ­
RK3990.
Kada pogledamo elektricnu semu, vidimo tri logaritamska potenciometra Pl, P2 i
P3 za regulaciju jacine tri ulaza Ul, U2 i U3. Signali se sa klizaca potenciometra, a preko
zaStitnih otpornika R2, R3 i R4, vode preko elektrolitskog kondenzatora na bazu poja­
eavackog tranzistora T, BCSSO. Ovaj tranzistor predstavlja specijalnu malosumnu verziju
univerzalnog NPN tranzistora BC546. Baza tranzlstora dobija polarlzaciju preko otpornika
R6 cime se istovremeno vrsi i stabilizacija radne tacke. Pojaca ni signal sa kolektora tranzi­
stora vodimo na izlaz preko elektrolitskog kondenzatora C3. R5 je radni otpornik koJektora
a napon istog se posebno filtrira otpornikom Rl i elektrolitskim kondenzatorom C1.
Potenciometri i ostali elementi montiraju se na stampanu sasiju. Kasnije se ploci­
ca sa potenciometrima montira na prednju plocu kutije, koja bi radi raznih brujanja trebalo
da je metalna. Prikljucke ulaza i izlaza voditi obavezno sa oklopljenim mikrofonskim kabl­
om da se izbegnu brujanja i zujanja.
Napajanje iz ispravljaea 9 do 30V. Mikser trosi vrlo malu struju, pa nije potrebno
posebno predvidati njegovu potrosnju kod planiranja ispravljaca. Naravno napajanje mo­
zemo vrsiti i baterijom napona 9V.
298
instrument za merenje struje. Skromnija verzija je kada se stavi samo jedan instrument sa
preklopnikom struja-napon. Najzad imamo i treee resenje, da se ne ugraduje nikakav
instrumenat u ispravljac. Koje resenje zelite da izaberete zavisi od raspolozivih finansija i
Vase zelje. Jedan dobar instrumenat cesto kosta kao ceo ispravljac!
Sadrzaj kompleta delova:
Stampana plocica .................................................................................................... 1
IC kolo L200CV ....................................................................................................... 1
Cl, Tantal elektrolitski kondenzator, 1 f.l.F, min. 35 V ................................................. 1
C2, Viseslojni kondenzator, 100 nF (obelezen sa 104)................................................ 1
C3, ViSeslojni iii blok kondenzator, 470 nF................................................................. l
C4, Keramicki kondenzator, 47 nF (obelezen sa 473) ................................................. 1
C5, Elektrolitski kondenzator, 2200 f.l.F, min. 35V ....................................................... l
Rl, Otpornik, ugljeni, 1/4W, 2.7 KQ (crvena-Ijubicasta-crvena-zlatna) ....................... 1
R2, Potenciometar, linearni, 10 KQ ..................................................................·· ....... 1
R3, Potenciometar, zicani, 5-10 Q, snage 4W............................................................ l
R4, Otpornik, ugljeni, 1/4W, 820 Q (siva-crvena-braon-zlatna) ................................. 1
LE dioda ................................................................................................................. 1
Nipl T0220 ............................................................................................................. 1
Liskun T0220 .......................................................................................................... 1
Zavrtanj i navrtka za TO 220 ................................................................................... 1
Komponente koje Vam preporucujemo, a nisu u kompletu delova:
Transformator 2 X 12V, SOW, torus "Talema"
Gretz, B400C4000, max. 400V, 4A
Prekidac za napajanje, 220VAC, min. 3A
KuCiste osiguraea, za .montazu na prednju plocu, tipa KS12, T448 iii slicno
Osigurac, SX20mm, tromi, 0.2SA
303
RK 3205N Stabilizovani isprav­
liac sa regulaciiom 1.2 do 18.8V
S
tabilizovani isprav­
Ijac RK3205-12 bio je
prvenstveno namenjenjen za napaja­
nje antenskih pojaeavaca.
Bio je izveden sa Ie 78GU1, integrisanim
regulatorom napona, koji je nestao sa trziSta kao zasta­
reo. Prethodno se pojavio na trziStu kvalitetniji LM317. I sta
nam je ostalo nego da napravimo nov ispravljac sa LM317. Bilo je
potrebno da se izmeni elektricna sema kao i da se projektuje nova Stampana ploCica. I do­
bili smo nov stabilizovani ispravljac koji daje izlazni napon od 1.2 do lS.8V.
Pogledajmo Semu veza. Sa leve strane nalazi se trafo sa uobicajenim primarom
od 220V AC i sekundarom 12. Na sekundaru su spojene cetiri diode lN4007 u mostu zva­
nom "gree". Oba kraja namotaja od 12V blokirana su prema plusu sa kondenzatorima od
2.2nF. Filtraeija se vrsi elektrolitskim kondenzatorom od lOOOmF. Za visoke frekveneije,
protiv divljih oseilaeija postavljen je po jedan blok od 100nF, kako na ulazu tako i na izlazu
stabilizatora. Mrezu za regulaeiju napona cine otpornik 240W, trimer poteneiometar od 5 ­
lOKW i elektrolitski kondenzator od 100mF. Na izlazu se dobija od 1.2 do 18.8V, lepo filtri­
ranog napona pogodnog za pogon antenskih pojaeavaea iii za bilo koji uredaj u labaratoriji
radioamatera. Maksimalna struja je do 315 mA, Sto je daleko vise nego sto treba jedan an­
tenski pojacavac ali je dovoljno za neki radio prijemnik iii kasetofon.
Antenski pojaeavac dobija napajanje plusom preko male prigusnice, obelezene sa
PRo Pojaean TV signal dotazi istim kablom ali nemoze da prode kroz prigusnieu PRo Zato
lako prolazi kroz kondenzator 100pF i ide u TV prijemnik. To bi bio primer skretniee gde se
razdvaja jednosmerna i visokovrekventna struja. Jedna ide u ispravljac a druga, ko sto
smo rekli u TV prijemnik. Regulaeija pojacanja antenskog pojacavaca vrsi se regulaeijom
DC, jednosmernog napona. Slab signal ima puno snega a prejak signal ima krivljenja u sliei
i ispadanja iz sinhronizaeije.
304
lIS
N
"f
5 i!
'i'
('Ij
+
u.
C
>!J
lIS
2:'
lEI
>
g
.-
c
e
CL
.!!!
u.
I:JI
:::L
0
0
c
0

~
0
~
:E
S
III
lIS
N
Qj
>
+i1
lIS
U.
E
Qj
5­ >111
0
lIS
0
C .­
)!J
·c
~
Qj
jjj
0
.....
~
0
0
<or
Z

X
<or
WI-
u.
c
('Ij
IN
r ~ ~ ~
305
Ispravljac daje od 1.2 do 18.8V jednosmernog napona kod struje do 0.315A za
koju je predviden transformator. Maksimalna dozvoljena struja uz promenu transforma­
tora je 1.5A. Samo tada se stabilizatoru LM317 mora staviti jedan jaci hladnjak i naravno
montaza stabilizatora se mora vrsiti sa silikonskim pastom, koja poboljsava odvodenje
toplote.
Prigusnisa PR, mota se na telu precnika 3 mm sa koga se skine i kazemo da je
samonoseca.
Ima navojak do navojka 25-30 navojaka. To je 10-12 mm duzina kalema.To je
jedini dec koji ne dobijamo gotov i koji sami pravimo.
Kratkospojnik je komad zice spojen izmedu dYe tacke. Imamo jedan koji je
smesten izmedu elektrolita 1000mF i transformatora.
Na kraju jos jed no vazno obavestenje. Prilikom crtanja rasporeda delova na Stam­
panoj plocici potkrala nam se greska. Stabilizator LM 317 je nacrtan pogreSno. Okre­
nut je za 180 stepeni. To smo flomasterom ispravili na plocici. Obratite paznju prilikom
montaze LM317 - on ledima treba da gleda ka elektrolitu od 1000mF i nema greSke.
debela crna flomaster linija predstavlja metalna leda stabilizatora LM317T. U ostalom,
pogledajte fotografiju!
Antena se spaja izolovanim krajem na plus pojacavac a oklopom na munus pol
ispravljaea. Televizor se spaja izolovanim krajem koaksijala na klemu TV aoklopom na mi­
nus. I to je sve!
I ne zaboravite! U elektricnom kolu se nalazi i
napon od 220V AC sa kojim se mora maksimalno pazlji­
vo postupati! Ne zaboravite da je u pitanju smrtonosan
napon, tako da opreza nikad nije dovoljno!
Gotov i istestiran uredaj mozete ugraditi u neku plasti- « >
cnu kutiju, kakvih uvek ima u sirokom asortimanu prodavnice
"Radio klub" 0.0.0.
Sadrzaj kompleta delova:
Trafo 12V, 3.2W, za print montazu ........................................................................... l
Dioda lN4007 ........................................................................................................ .4
Stabilizator LM317T ................................................................................................. 1
Trimer potenciometar, veliki, stojea 5-10KW ............................................................ 1
Rucica trimer potenciometra .................................................................................... 1
Keramicki kondenzator 2.2nF (obelezen sa 222) ........................................................3
Keramicki kondenzator 100 pF (obelezen sa 100 iii 101) ............................................ 1
Kondenzator, viseslojni 100nF (obelezen sa 104) ...................................................... 2
Elektrolitski kondenzator 1000mF, stojeCi, min. 25V .................................................. 1
Elektrolitski kondenzator 100mF, stojeCi, min. 25V .................................................... l
Otpornik, ugljenoslojni, 1/4W, 240W (crvena-zuta-crna-zlatna) .................................. 1
Zica za prigusnicu, 0.5 metara ................................................................................. 1
Stampana plocica .................................................................................................... 1
Kabl za struju sa utikaeem ....................................................................................... 1
306
RK 3217 5tabilisani ispravliac sa
LM317, od 1.25V do 37V
I
spravljac ima zadatak da naizmenicni napon od nov koji dobija od transformatora,
smanjen na odredenu vrednost, ispravi, odnosno pretvori u jednosmerni napon. Sa­
mo takav napon dobar je za napajanje nasih uredaja sa tranzistorima iii IC kolima.
Medutim, ispravljen napon iz ispravljaea nije dobar dok se ne filtrira sa kondenzatorima, a
nekada eventualno i prigusnicom. Znaci imamo transformator, ispravljac i filter. To je naj­
jednostavniji ispravljac. Mana mu je samo Sto mu napon "pliva" u zavisnosti od optereee­
nja. Takvi su svi oni mali ispravljaci ugradeni u mrezni utikac. Na veeim i kvalitenijim pise
da imaju elektronsku stabilizaciju. To znaci da im se postavljeni napon ne menja. Takav is­
pravljac zelimo da napravimo i to je RK3217.
To je ispravljac za raznovrsnu primenu. Napon mu se podesava trimer potencio­
metrom sa malenom odvrtkom. Zasticen je od kratkog spoja. Automatski se iskljucuje kod
pregrevanja.
Videli smo pojaeavace, termometre, digitalne voltmetre, zujalice, telefonska zvo­
na, sirene, kompletne prijemnike a sada vidimo i ispravljac sa IC kolom LM317. Posle po­
pularnog stabilizatora 723 dosli je serija fiksnih stabilizatora 78xx i 79xx, pa dolazi i pro­
menljivi stabilizator LM317 za pozitivnu i LM337 za negativnu granu ispravljaca.
Ima ih viSe vrsta, a u zavisnosti od struje koju mogu da daju. Pre svega tu je "mali"
LM317L za struju od 100 mA, u kuciStu TO-92. Za njim sledi LM317H za 500 mA, au kuCiStu
TO-39. Ova verzija je vee postala veoma retka. Najpopularnija verzija je LM317T za struju
1.5A, au kuciStu TO-220. Takode, imamo i LM317K, koji je u metalnom kucistu, tipa TO-3,
koji takode daje struju od 1.5A. Ustvari, LM317T je poboljsana verzija LM317K (vidi sliku).
Izlazni napon je kod svih isti. Minimalni je 1.25V a maksimalni je 37V. Taj napon
se dobija regulacijom trimer potenciometra P1. Pad napona na stabilizatoru je oko 3V. To
I
T092 T039 T0220 T03
LM317K
LM317L LM317H LM317T
1
Adj
123 123
1 23
AdjOutln InAdiOut
AdjOutln
Tipovi i raaspored izvoda kod LM 317
307
+
c
o

N
-
......
CW)
-
L
el')
S


+!lt9
.. .....
g--.l ....
3 0
+10
,...
8 G­
0
Ii
tt :ltfOOOl __1­
+
0

.... "It
0: • AO

C9
C
l'r
I

')'fI
znaci da napon od 10V mozete dobiti iz ispravljaca sa transformatorom od 13V. Druga
stvar koju smo zapazili je da se kod pune struje optereeenja ne moze dobiti veei napon
nego sto je napon transformatora umanjen za parvolti. To govorimo zato, jer je napon na
elektrolitu C1, za 1.41 (koren iz 2) puta veci nego na transformatoru.
Po nasem misljenju za univerzalni ispravljac najbolje je uzeti transformator sa dva
sekundara. Recimotransformatorod 2 x 12V iii 2 x 15V, strujeod 1A. Tako koriscenjem tog
duplog transformatora resavamo problem. Kada nam treba izlazni napon do petnaestak
volti idemo sa naizmenicnim naponom 12V iii 15V, sa jednog sekundara. Za napone od 15
pa do 35 V idemo sa duplim naponom, odnosno sabiramo oba sekundara, sa 24V iii 30V.
Zato treba predvideti poseban prekidac, koji se vidi na Semi kod sekundara trafoa.
Transformator nije u kompletu delova. Upotrebite transformator prema svojim
potrebama i mogucnostima. IIi ovaj stabilizator ugradite u svoj postojeCi ispravljac iii neki
uredaj .
Radi indikacije rada, predvidena je LED dioda D5, koja se preko otpornika R1,
spaja u elektricno kolo. Na taj nacin smo sigurni da Ii je nas ispravljac ukljucen iii nije.
Kolo LM317T se kod punog optereeenja dosta greje. Taj visak temperature mora
se absorbovati dobrim hladnjakom. To nije neki mali hladnjak. To je sigurno desetak centi­
metara najmanje. Stabilizatorsko kolo se montira direktno na hladnjak, naravno uz malo
silikonske paste da bi se ostvario bolji termicki spoj hladnjaka sa IC kolom.
sadliaj kompleta delova:
D1, D2, D3, D4, diode 1N4007.................................................................................4
D5, Led dioda ......................................................................................................... 1
IC, stablizator LM317T............................................................................................. 1
P, Trimer potenciometar, veliki, 10 Kn .................................. .................................. 1
Rucica trimer potenciometra ........................... ,., ...................................................... 1
C1,C4, ViSeslojni kondenzator, 100nF (oblezen sa 104).............................................. 2
C2, Elektrolitski kondenzator, 1000llF, min. 35 V ....................................................... 1
C3, Elektrolitski kondenzator, 10llF, min. 35 V .......................................................... 1
C5, Elektrolitski kondenzator, 471lF, min. 35V ........................................................... 1
R1, Otpornik, ugljeni, 1/4W, 1.2Kn (braon-crvena-crvena-zlatna) .............................. 1
R2, Otpornik, ugljeni, 1/4W, 2700. (crvena-Ijubieasta-braon-zlatna) ........................... 1
Stampana plocica .................................................................................................... 1
Lemni stubici, 1mm, muski ......................................................................................4
Lemni kontakti, 1mm, zenski ....................................................................................4
Elektricna sema veza stabilizovanog ispravljaca RK 3217
308 309
l
RK 3230 Ispravliac 0 - 30V
O
vaj kit je namenjen prvenstveno za napajanje KT, UKT i CB radio stanica kOje na
predaji trose struju od 4A pri naponu od I3.8V (na prijemu je potrosnja znatno
manja). Ako u automobilu imate radio iii stereo uredaj koji bi ste zelei da koristite u stanu,
nece biti potrebno da vadite akumulator iz auta i nosite ga kuci, obzirom da Ce ga ovaj
ispravljac u potpunosti zamenitL Mozemo mu naCi jos neku namenu, posebno kao labora­
torijski ispravljac.
Na stampanoj plocici dimenzija 109 X 116 mm smeSten je ispravljac, filterski kon­
denzatori i stabilizaciona kola, dok su regulacioni tranzistori, dva komada 2N3055,
smeSteni na hladnjaku koji se priCvrScuje na zadnju stranu kutije ispravljaca. Integrisano
kola 723 obezeduje visoku stabilnost odabranog napona uz zaStitu od preoptereeenja i kr­
atkog spoja. Trimer potenciometrom PI mozemo odabrati napon u rasponu od priblizno
11.5V do 20V. OVaj ispravljac mozemo trajno opteretiti strujom od 4A uz, ponoviCemo, za­
stitu od kratkog spoja. Napon brujanja je oko 5mV. Kod izlaznog "+" prikljucka nalaze se
kondenzatori C6 i C7 kOjima je svrha da onemoguce eventualnim VF strujama iz predajnika
"Iutanje" po ispravljacu. Osim toga, ovaj ispravljac je snabdeven prikljuccima na kOje mo­
zemo vezati voltmetar, ampermetar iii oba zajedno, kako nam je volja.
Naravno da napon i struju mozemo da kontroliSemo spolja, obicnim univerzalnim
instrumentom. Ako ne zelimo da koristimo ampermetar, onda njegove prikljucke na stam­
panom kolu spajamo na kratko - kratkospojnikom. Sve je to u vezi sa koriscenjem ovog is­
pravljaea za napajanje radio-stanica. Ali, ako zelimo da ga koristimo kao laboratorijski ispr­
avljac uz veCi opseg izlaznog napona, onda ce biti potrebne odredene prepravke koje Ce­
mo kasnije opisati, a za ovu svrhu Vam preporucujemo ugradnju voltmetra i ampermetra.
U'l
8
~
IN
8
~
IN
>
D
~
I!)
.... , .
~ ::: '10 an
Ii
+!JtI
...
v
310
311
lzrada uredaja
Na Stampano kolo postavljamo i lemimo komponente sledeCim redom:
1. Otpornici
2. Podnozje za IC uz obaveznu paznju na njegovu orjentaciju, kako kasnije prilikom
umetanja samog integrisanog kola ne bismo napravili gresku
3. Kondenzatori. Vodite raeuna 0 polarizadji elektrolitskih kondenzatora.
4. Grecov spoj
5. Za T1 napravicemo hladnjak od bakarnog iii belog lima,
dimenzija 30 X 30 mm, probusieemo rupu od 3.5mm i
vijkom M3 X 6 sa navrtkom prievrstiti T1 za hladnjak. Na
stampanoj ploCi postoje dva mesta za njegovo postav­
Ijanje. Jedno mesto je tranzistor tipa BD525, a drugo za
BD137, BD139 iii BD237 iii sHean tranzistor. Uobicajeno
je da se koristi BD139.
6. Tranzistore T2 i T3, dva komada 2N3055 montiraeemo
na hladnjak vijcima M3X15 sa navrtkama, uz upotrebu
izolacionih podloski (niplova), Hskuna i silikonske paste
za hladenje, kao na slici. Pod jedan su vijd, dva je sam
tranzistor, tri je Hskunski iii silikonski izolator, cetiri me­
talna sasija, kutija iii hladnjak, pet nipl-podloska, Sestje
elasticna metalna podloska, a sedam je navrtka.
7. Postavicemo kolo 723 u podnoZje
Najbolje resenje je da se stampano kolo sa transfor­
matorom smesti u metalnu kutiju, a na njenoj poledini da se
prievrsti hladnjak sa T2 i T3, radi boljeg hladenja. Ovi tranzi-
T
T-4

@-6
@-7
......_______....
stori se povezuju petozilnim pljosnatim kablom sa stampanim kolom. Sa po dYe file se
povezuju emiteri i kolektori, a srednjom zilom se povezuju baze sa odgovarajucim mestom
na stampanoj plocici.
Mrezni transformator treba u sekundaru da ima 4A uz napon od 18V, sto ce biti
dovoljno za napajanje radio-stanice iii auto radio-kasetofona.
U primarnom kolu transformatora stavieemo prekidac i osigurac od 0.5A. Sa po­
menutim naponom od 18V dobicemo na C1 i C2 ispravljeni i filtrirani napon od oko 25V, a
opseg podesavanja sa P1 bice od 11.4 do 18V. PoSto pricamo 0 verziji ispravljaea za ra­
dio-stanice i auto-radio ureoaje podesieemo izlazni napon na 13.8V.
Ampremetar je pozeljan, ali ako ga nemamo iii ne nameravamo da ga
onda cemo njegove prikljucke na kratko spojiti komadom zice.
Verzija laboratorijskog ispravljaca
Ovaj kit se moze upotrebiti i u ovu svrhu, a izvesne prepravke su moguce ako zeli­
mo da prosirimo podesivi opseg napona. Ako smanjimo iii eak spojimo na kratko otpornike
R13 i R14, dobicemoopseg podesavanja od 7.4 do 18V pri naizmenienom ulaznom naponu
od 18V. Ako prikljucimo napon od 24V, dobicemo prosirenje naponskog opsega od 11.4 do
20V sa otpornicima R13 i R14, a bez njih od 7V do eak 29V.
Sa ulaznim naponom od 12V mogucnosti ovog kita su skromne, naponski opseg je
samo od 11.4 do 12.5V sa R13 i R14, a bez niih od 7.2V do 12.5V.
312
Ako zelimo da smanjimo izlazni na­
pon ispod 7V, moracemo sniziti napon na ne­
invertujucem ulazu (nozica 5). Ova nozica je
vezana sa nozicom 6, gde imamo referentni
napon od 7.15V do 7.5V. Zato cemo razdvojiti
nozice 5 i 6 na integrisanom kolu tako sto ce­
mo skalpelom prepoloviti bakarno "ostrvce"
gde se leme ove dYe nozice. Zatim cemo zale­
miti krajeve trimer potenciometara od 10 do
20KQ direktno na nozice 6 i 7 C'-V" i masa), a
izvod klizaea cemo presaviti i malim koma­
dom zice spojiti sa nozicom 5. Na ovaj
mozemo smanjiti izlazni napon eak do OV!
kao prateca pojava smanjiee se i gornji izlazni
napon. Preporueujemo Vam da ne smanjuje­
te donji prag izlaznog napona ispod 6V, jer tada se gornji napon neznatno smanjuje, a ni­
smo ubedeni da ce Vam uopSte trebati napon nizi od 6V. PoStoje ovo laboratorijski isprav­
Ijac, kome je glavna namena da nam pomogne u eksperimentisanju, treba koristiti norma­
Ian potenciometar sa dugmetom umesto trimer potenciometra, i na prednjoj ploei kutije is­
pravljaea obeleZiti referentne napone.
Kao sto smo vee pomenuli, ugradnja voltmetra i ampermetra je preporucljiva.
Medutim poseban voltmetar i ampermetar mogu biti skupi, pa Vam zato preporucujemo
6 2
723
......-------------..
Sniienje donjeg opsega izlaznog
napona ispod 7V
R8
R9
Rl0
Rll
• c::::lj R12
723:
1 !
h+
4
I ..... C4

7
Elektricna sema povezivanja jednog indikatora sa prekidacem za
preklapanje funkcije indikatora: ampermetar - voltmetar
313
jednostavno resenje sa sledece slike. Umesto dva, koristicemo jedan indikator sa skalom
od 0 do 10 iii 20 i strujom od lOOIlA (tipicna vrednost) za puni otklon.
Paralelno otpornicima R8 do R12 zalemieemo trimer potenciometar od 1Kn
(moze i SOOn) i klizac spojiti sa "+" polom indikatora. Minus pol indikatora vezujemo na
mali prekidac sa dva kontakta. Levi kontakt spajamo na donji kraj trimera i time merimo
struju. Na prikljucke za ampermetar prikljucieemo univerzalni instrument a na "+" i "_If
stezaljke prikljucicemo neki potrosac (moze I automobilski akumulator). Sa P1 podeslcemo
napon tako da nam unlverzalni instrument u poloZaju ampermetra pokaze otklon od 4A, a
onda trimer potenciometrom od 1Kn (iIi SOOn) doteramo indikator da nam da pun otklon
(do kraja). Ovlm korlstimo pad napona koji se stvara od R8 do R12. Ako nam indikator ima
skalu od 0 do 10, ocitanu vrednost mnozicemo sa 0.4 kako bi dobili merenu veliCinu. Zatim
mozemo iskljuCiti univerzalni instrument i zalemiti kratkospojnik. Kada prekidac prebacimo
u desno, onda mozemo meriti napon. Na "+" i "_If stezaljke vezujemo univerzalni Instru­
ment kao voltmetar, a trimer potenciometrom od 100 do SOOKn doterujemo puni otklon
indikatora i ocitanu vrednost mnozimo sa dva (pretpostavka je da je skala 0-10). Posle
ovog bazdarenja univerzalni instrument mozemo iskljuciti i ispravljac je spreman za
upotrebu.
U kompletu delova su isporueeni svi delovi izuzev odgovarajueeg hladanjaka za
T2 i T3, kutije za ugradnju, mreznog transformatora i indikatora. Ove komponente se mo­
gu takode nabaviti u prodavnici Radio kluba D.o.o.
Sadrzaj kompleta delova:
Otpornik, ugljenoslojni, R1,lW, lOOn (braon-crna-braon-zlatna) ................................ l
Otpornik, ugljenoslojni, R2-R12, 1/2W, 0.47n (zuta-Ijubieasta-srebrna-zlatna) .......... 11
Otpornik, ugljenoslojni, R13 i R14, 1/2W, 12Kn (braon-crvena-narandzasta-zlatna) .... 2
Otpomik, ugljenoslojni, R1S, 1/2W, 2.7Kn (crvena-ljubicasta-crvena-zlatna) ............... l
Trimer potenciometar, veliki, stojeCi, P1, PT1SNH, 10Kn ........................................... 1
Elektrolitski kondenzator C1 i C2, 22001JF, 50V, radijalni ............................................ 2
Elektrolitski kondenzator C3, 100IJF, 40V, radijalni .................................................... 1
Keramicki kondenzator C4, 180pF ............................................................................ 1
Keramicki kondenzator C6, 100pF ............................................................................ 1
Elektrolitski kondenzator CS, 2.2IlF, 40V, radijalni ..................................................... 1
Keramicki k0ndenzator C7, lOnF (obelezen sa 103)................................................... 1
Tranzistor T1, 6D137 iii BD139................................................................................. 1
Tranzistor T2 i T3, 2N305S ...................................................................................... 2
Integrisano kolo, !C1, 723 u 14 pin OIL kuciStu ........................................................ 1
PodnoZje za integrisano kolo, 14 pina ....................................................................... 1
Grec, Gil, B400C6000, 400V/ 6A .............................................................................. 1
Burgija/ 1mm .......................................................................................................... 1
Transformator i hladnjak za tranzistore (nisu u kompletu delova)
314
RK 3232 Ispravliac za
poiacavac 60W (RK 3760)
I
spravljac za napajanje pojaeavaea snage 60W nije tesko napraviti. U tu svrhu pripre­
mili smo komplet delova koji se sastoji od transformatora, cetiri diode za ispravljanje i
elektrolitskog kondenzatora.
Transformator je nekada bio proizvodnje EI Nikola Tesla i oznake TC 1-300
07S7343. Posle je doSao Real 48 V. Sada je to torusn i transformator. To je okrugli tra nsfor­
mator najnovije proizvodnje. Interesantno je da pre 100 godina prvi transformatori koji su
se pojavili imali su torusni oblik. I sada posle 100 godina vraeamo se ponovo na ovaj
najsavremeniji oblik transformatora.
On sadrzi dva namotaja. Primarni kalem za 220V ima dva zuta izvoda. Sekundarni
kalem ima eetiri izvoda: plavi, braon, zeleni i crveni. Kombinacijom ovih izvoda, mozemo
imati 2 X 22V iii 1 X 44V. Pogledajte skicu da bi ste znali kako da koristite ove izvode. Trafo
je deklarisan za struju l.14A, sto je dovoljno za pogon naseg ispravljaea za pojaeavac 60W
snage.
Trafo se montira na kutiju iii sasiju jednim M4 iii MS vijkom (1), tako sto se prvo
montira gumena podloska (5), zatim telo torusnog transformatora (4), pa jos jedna gume­
na podloska (3), zatim metalna podloSka (2) i kroz sveto idevijak (1) ana dnu ostaje navr­
tka (6). Detalji su prikazani na slici
levo.
Diode su nekad bile tipa
1N54... iii snazne ruske diode tipa
D242B. A sada su to 1N4007. Prvo­
(1)
pomenute serije 1NS4Ox su izdrza­
vale i do 3A, a u grecovom spoju i do
6A sto je apsolutno nepotrebno. Di­
ode serije 1N400x su standardno de­
klarisane na lA, tako da u ovom spo­
(2)
~ ju (grecovom) mogu da trpe optere­
(3)
cenje do 2A sto je apsolutno dovolj­
no. Diode se montiraju na komadu
izolacionog materijala i spajaju pre­
(4)
rna semi veza u grez spoju. Moramo
[]J] da pazimo i misJimo da je izvod sa
obojenim prstenom plasticne iii ku­
ciSte metalne diode "+" PLUS, pozi­
tivan kraj i da ga tako spajamo u gre­
covom spoju.
(5)
(6)
Elektrolitski kondenzatori
moraju da su za radni napon od 63V
Skica montiranja torusnog transformatora iii viSe. Metalno kuciSte istih uvekje ­
rrtn
315
O.25A Tromi
~
~
n
+
Elektrima sema veza ispravljaca
MINUS pol a izolovan izvod je uvek + PLUS pol bez izuzetka. Kapacitet kondenzatora se
dimenzionise sa 1 0 0 0 ~ F po amperu potrosnje. Za nas ce biti sasvim dovoljno 2 2 0 0 ~ F od­
nosno dva komada po hiljadu mikrofarada spojena paralelno, jer se tako kapacitet sabira.
Napon ispravljaca je na elektrolitskom kondenzatoru uvek za barem jednu cetvrti­
nu veCi od napona na transformatoru odnosno od naizmenicnog napona na ispravljacu.
Tako mozemo da racunamo na napon napajanja poeavaea oko 60 V.
Preporucuje se stavljanje osiguraea u primar trafoa. Za nas trafo od SOW, proiz­
vodac preporucuje da koristimo tromi osigurac od 0.2SA.
Transformator je predviden za unutrasnju montazu u horizontalnom iii vertikal­
nom polozaju, na suvom mestu gde je obezbedena cirkulacija vazduha, dalje od izvora to­
plote. Montaza se vrSi prilozenim priborom iii lepljenjem za podlogu silikonskim gitom.
Budite pazljivi, obzirom da je transformator ekstremno osetljiv na mehanicka ostecenja.
Najtoplije preporucujemo da prilikom pustanja u probni rad probate sa jednostru­
kim naponom od 22V kako ne bi u slucaju bilo kakve greske doslo do pregorevanja kako
komponenti ispravljaca tako i uredaja koji napajamo - u nasem slueaju pojaeavaca. To
znaci da treba prvo koristiti jedan plavi i braon iii zeleni i crveni izvod. Kada se uverimo da
sve radi kako treba, mozemo spojiti izvoda kao na semi i dobiti na taj naon 44V, neopho­
dne za punu snagu pojaeavaea.
mozete odabrati po svome nahodenju, a one Sto je bitno da kutija ima otvo­
re za hladenje ida, ukoliko je od provodljivog materijala, dobro izolujete trafo i elemente
ispravljaea.
316
Izgled torusnog transformatora sa pripadajucim priborom
(gumene i metalna podloska, vijak i navrtka)
Sadrzaj kompleta delova:
Transformator, torusni, SOVA, 2 X 22V /1.14A .......................................................... 1
Dioda, 1N4007 ........................................................................................................4
Elektrolitski kondenzator, stojeci, 2 2 0 0 ~ F , 63V .......................................................... 1
Kuciste, podnozje osiguraea PL121000 ..................................................................... 1
Osigurac, tromi, SX20mm, 0.2SA .............................................................................. 1
iUTA
PLAVA
.....,
44V 220VAC
ZElENA
22V
ZUTA
CRVENA
BRAON
22V
Skica vezivanja izvoda trafoa u zavisnosti od
zeljenog izlaznog napona
317
RK 3240 Ispravliac za audio
• ¥ ¥
pOlacavace
Z
a napajanje pojaeavaca neophodno je imati izvor jednosmernog napona koji moze
da daje napon od 12 do 60V i struju snage od 1 do lOA, vee prema upotrebljenom tr­
ansformatoru i potrebama pojacavaea.
Predpostavlja se da za napajanje uvek imamo gradsku mrezu naizmenicnog na­
pona 220V i frekvencije 50Hz. A nama je potreban napon 12 pa do 60V i to jednosmeran.
Zato sluzi ispravljac - ispravlja napon sa naizmenicnog na jednosmeran. On se pre svega
sastoji iz najtezeg i najskupljeg dela - transformatora, koji ima zadatak da galvanski odvoji
uredaj od gradske mreze i da smanji napon sa 220V na potrebnu vrednost.
Transformator uvek ima barem dva namotaja. Prvi primarni, sa tanjom zicom,
koji ide na 220V i drugi sekundarni, recimo za 15V koji je uvek namotan debelom zicom.
Sto je zica sekundarnog kalema deblja to trafo daje jacu struju i obratno. Snaga transfor­
matora meri se u vatima i zavisi od preseka, povrsine na kojoj je namotan kalem transfor­
matora. I cena zavisi 0 velicine. Jaci je tezL Sadrzi vise bakra i gvozda pa je samim tim i
skuplji!
Transformator transformise naizmenican napon. Nama je za pogon pojacavaca
potreban jednosmeran napon. Jednosmeran napon dobijamo pomoeu dioda. Najbolje je
da su te diode spojene u mostu koji se zove grec. On se sastoj i od cetiri diode spojene
prema prilozenoj semi i kupuje se gotov iii se pravi od cetri odvojene diode ali se pazi na
polaritet, napon i jacinu struje. Ozbiljniji graditelji spajaju svakoj diodi paralelno po jedan
,kondenzator od 100nF. Posle greca dobijamo jednosmerni pulsirajuCi napon koji treba
filtriratL Filtriranje se vrsi elektrolitskim kondenzatorima velikog kapaciteta. Pri tome se
stavlja najmanje 1000iJF za 1A struje. Znaci ako zelite lOA trebalo bi da je elektrolit
najmanje 10.000iJF ,a ne bi bilo lose staviti ni 22.000iJF. Nas pojacavaci uobicajeno trose
izmedu 4A i SA, tako da je 1O.000iJF uglavnom dovoljno.
Elektrolit uobicajeno dize napon za 1.41 puta (kvadratni koren iz dva), odnosno
ako imamo transformator sa sekundarom od lOV, posle grecovog spoja, na elektrolitu, u
praznom hodu, bez optereeenja dobijamo oko 14.1V.
Osigurac se stavlja za zaStitu od pregorevanja transformatora kod kratkog spoja.
Moze se staviti u seriju sa primarnim iii i seriju sa sekundarnim kalemom transformatora.
Mi smo na prilozenoj semi i Stampanoj ploCici predvideli da se osigurac stavlja u sekundar
trafoa.
Njegova velicina se odreduje tako da bude nesto veea od maksimalne struje koju
nameravamo da koristimo iz ispravljaca.
Za indikaciju ukljucenosti ispravljaca predvidena je LE dioda sa predotporom. Za
standardnu crvenu LE diodu nam treba oko 2V napajanja i potrosnje struje oko 20 mA, a
visak napona unistava se padom napona na serijski spojenom otporniku. Kako to
funkcionise u praksi: Recimo da imamo trafo sa sekundarom od 12V naizmenicnog napo­
na. Nakon greca i elektrolitskog kondenzatora, taj napon, rekli smo, naraste na gotovo
17V. Pad napona iznosi 17V minus 2V (koliko nam je potrebno za LED) = 15V. Prema
formuli izvedenoj iz Omovog zakona, otpornost (R) u omima je jednaka kolicniku napona
318
t
+
+


---------------------­

..,

>N >N
)'f/ AO£1;

.u
!:
ra
)U
ra
'S
Q.
:s
o
::::I
ra
ra
N
.19
ra
.....
">
E
Q.
.!!!
ra
E
Qj
)111
ra
c
)U
.;:

Qj
iii
319
-'"
(U) u voltima i struje (1) u amperima, pa u nasem primeru to iznosi 15V10.02A =750n. To
znaci da mozemo upotrebiti otpornik od 750n iii mozda 820n, vee koji nam je prj rueL
Ukoliko stavimo manji otpornik, LED ee svetleti malo jace i obratno. Ne smemo preterati jer
se moze desiti da preveliki napon spali LE diodu a da premali napon ne bude dovoljan za
pobudu LE diode. Zbog toga je potrebno konsultovati kataloge i proveriti kakvu LE diodu
imamo, obzirom da postoje i one koje rade i na 4V!
Vratimo se ponovo transformatorima. Ima uglavnom tri tipa. Prvi je sa dva izvoda
na sekundaru, drugi je sa tri izvoda na sekundaru, a treCi, najeesCi ima cetiri izvoda u
sekundaru.
I"",
~
~
I n L ~ E;----lIL
~ I L
Slika 1 Slika 2 Slika 3
Na prilozenom ertezu imamo sematski prikazane takve transformatore. Prvi s leva
(stika 1) je najednostavniji. On ima jedan sekundar, od reeimo 12 iii 24V i nema problema.
ima tri izvoda odnosno dva puta po 12V odnosno 24V na krajnjim krajevima. Znaci
on se moze koristiti i kao 12 i kao 2 X 12 i kao 24V. Jedino kod 12V koristi pola snage
upotrebljenog gvozdenog jezgra i jedan kalem uopSte ne koristi. I najzad imako treei
slueaj, kada imamo transformator sa dva sekundarna kalema sa 2 X 12 iii sa 2 X 24V. Takav
transformator je najprihvatljiviji. Uzmimo za primer da ima dva kalema od 12V, ukupne
snage 60W. Kalemove mozemo spojiti u seriju, pa eemo dobiti napon od 24V na izlazu sa
strujom od 2.5A. A mozemo ih spojiti u paralelu, pa dobiti napon od 12V i snage struje od
SA. Kao Sto vidimo, uvek se koristi puna snaga trafoa - 60W. U drugom slueaju, ako imamo
kalemove za 24V spajanjem u seriju dobijamo 48V, a spajanjem paralelno dobijamo 24V,
naravno opet sa punom snagom.
Kod spajanja u seriju mora se paziti da kraj prvog kalema spojimo sa poeetkom
drugog kalema (slika 4), tako da koristimo pocetak prvog kalema i kraj drugog kalema.
Kod spajanja u paralelu (slika 5) mora se paziti da se pocetak prvog kalema spaja
sa poeetkom drugog kalema, odnosno da se kraj prvog kalema spaja sa krajem drugog
kalema.
Ako se to ne uradi ispravno, transformator dolazi u stvari u kratak spoj, dolazi do
pregrevanja pa i do pregorevanja istog.
Najjednostavnije je spajanje transformatora sa dva izvoda na sekundaru, kao Sto
je prikazano na sliei 6.
Transformatori se pre svega prodaju po snazi iii Sto bi se reklo "na kilo", kao !ito
smo vee rekli. Snazniji su tezi, sadrZe viSe bakra i gvoZda pa su i skuplji. U prodaji, u
prodavnici "Radio klub"-a ih ima od 1.9W pa do par stotina vati. Manji se prave za montazu
320
~
~
n
ZUTA
,1
KR1
Slika 4, spajanje sekundara transformatora u seriju
na stampane plocice (tkzv. "print montaza") u plasticnim kueiStima, zaliveni aralditom a
veei su danas najeesCe torusnog, okruglog oblika. Sve su redi oni motani na takozvanom EI
jezgru. Znaci morate znati koji napon yam je potreban za pogon pojaeavaea i koja jacina
struje. Mnozenjem napona u voltima i struje u amperima dobijate potrebnu snagu trans­
formatora u vatima - W.
Mi preporucujemo torusne transformatore firme "Talema" proizvedene u Irskoj,
Nemackoj iii SAD koji su obelezeni na nacin prikazan na ertezima. Oni su uvek sa tri
kalema. Jedan primar sa dva zuta izvoda i dva sekundarna kalema sa zeleno-ervenim i
braon-plavim izvodima i nema greske. Ima ih sa naponima sekundara od 12V, 15V, 18V,
~
~
n
ZUTA
1

KR2
KR3
Slika 5, spajanje sekundara transformatora u paralelu
321
1


n
4
RK 3278 Stabilizovani ispravliac
sa stabilizatorom seriie 78xx
I
spravljac je skoro uvek potreban za napajanje nasih konstrukcija. Prilikom eksperi­
mentisanja koristimo se laboratorijskim ispravljaeem RK 3230 iii stabilizovanim is­
pravljacem RK3217.
Kada gradimo neki uredaj, kada nam je potreban ispravljac za "stalno", za ugra­
dnju, preporucujemo pored pomenutog RK 3217 i stabilisani ispravljac RK327S sa stabili­
zatorom serije 7Sxx. Ovaj ispravljac moze dati napon u zavisnosti od upotrebljenog trans­
formatora i stabilizatora 78xx kojih ima vise. Uglavnom IC kolo - stabilizator se ne isporu­
cuje sa kompletom delova. On se posebno narucuje za potrebni napon. A to je 5, 6, 7, S, 9,
10,12,15,18,20, iii 24V, kod maksimalne struje od 1.5 Amper. Uobieajeno se smatra da je
to lA, za standardne regulatore. Takode, postoje verzije za 5.2V i 8.5V, ali su one dosta
retke.
Slika 6, spajanje dva izvoda na sekundaru transformatora
22V i 24V pa birajte. Detaljnije 0 ovim transformatorima procitacete u katalogu preduzeca
"Radio Klub" za 2004. godinu na strani 317.
Na stampanoj plocici ispravljaca imate tri kratkospojnika KR1, KR2 i KR3.
Kratkospojnik KR1 se spaja kod serijskog koriscenja namotaja transformatora radi
dobijanja veeeg napona, a KR2 i KR3 spajaju se kod paralelnog spajanja namotaja trans­
formatora radi dobijanja veCe struje. Ali, ne zaboravite zelena ide na mesto broj 1, crvena
na mesto broj 2, braon na mesto broj 3, a plava na mesto broj 4 na stampanoj plocici.
Naravno, ne zaboravite da je ovo ureClaj koji radi sa
napajanjem od 220V. Budite maksimalno pazljivi obzirom
da je u pitanju napon kojije smrtonosan! Graditelj mora da
bude posebno oprezan i najbolje da kada radi sa
ukljueenim ureClajem da ima jednu ruku u dzepu, gumene
cipele, suv pod i da stalno misli na opasnost.
Sadriaj kompleta delova:
Stampana plocica .................................................................................................... 1
Kondenzatori, blok, 100nF, 63V................................................................................ 4
Grec, SA, min 100V ................................................................................................. 1
LE dioda, crvena, Fi=5mm ....................................................................................... 1
Nosaei osiguraea SHH1 ............................................................................................ 2
OSigurae, stakleni, tromi, prema potrebi (vidi tekst} ................................................... l
Otpomik, R, 1/4W, prema potrebi (vidi tekst) ........................................................... 1
Elektrolitski kondenzator, C, prema potrebi (vidi tekst) .............................................. 1
Kabl za napajanje iz gradske mreZe.......................................................................... 1
822
Naponski regulator je jed no slozeno integrisano kolo Sto se moze videti iz priloze­
ne elektricne Seme takvog kola.
Inace nas ispravljac nije komplikovan. Kao i uvek, imamo cetiri diode u Grec spo­
ju, za dvostrano ispravljanje naizmenicnog napona koji dobijamo iz transformatora, koji
nije u kompletu delova i koji uvek treba da ima, barem dva volta, veCi napon od napona koji
je nama potreban nakon stabilizacije.
Posle Gretza imamo elektrolitski kondenzator za "peglanje" pulsirajuceg napona
koji dobijamo iz ispravljaca i za pretvaranje istog u jednosmerni. Taj elektrolitski konden­
Ri
DI

RU
... r
Li
OIN
zator se dimenzioniSe obi- ri---------------------.
eno po formuli koja glasi
"1000 J.lF po jednom ampe­
ru struje". Kako mi sa sta­
bilizatorom 7Sxx imamo st­
ruju od lA, to znaci da nam
je dovoljan kondenzator Rll
oour
kapaciteta lOOOIlF. Ako
smo "siroke ruke" mozemo
RlO
da stavimo i 2200IlF. Ali vi­
se od toga nam ne treba.
Sledeca stvar je
jedan otpornik i LE dioda za
indikaciju ukljucenosti is­
RI9
pravljaea. Nekada se tu
stavljala sijalicica. Sada
stavljamo LE diodu, Sto je
ekonomicnije i vremenu ___________________---'
prikladnije. Unutrasnja lema naponskog regulatora 78xx
Dalje nailazimo na
jednu kockicu koja pred­
828
I ~ I ~
OlKCl g,
1 1 7 8 1 ~ 13
0
+g
L.:
1100nF I 100nF
RK 3278 Elektricna Sema
stavlja IC kolo 78xx koja ima tri izvoda: ulaz, izlaz i masu. Tu su i dva blok kondenzatora od
po 100 nF (O.lIlF) koja treba da sprece eventualne oscilacije IC kola i da neke zaostale VF
struje odvedu na masu. I to je sve!
Stabilizator se jednim vijkom montira na sasiju sa malo silikonske paste za bolje
odvodenje toplote odnosno za bolje hladenje stabilizatora.
Ulaz ispravljaca spaja se na transformator najeesce, a poneki ina DC, jedno­
smerni napon koji zelimo da
stabilizujemo za neki stepen u r,
nasem uredaju.
Na kraju jos jednom.
Napon koji zelimo da stabilise­
mo mora da je 20% veci od na­
pona koji zelimo da imamo sta­
bilisan. Tih 20% se gubi na dio­
dama i IC kolu, na stabilizaciji!
Za kraj, da pomene­
mo da postoji i "5" verzija pozi­
tivnih naponskih regulatora,
kao sto je recimo 78505. Oni se
na izgled ni po eemu ne razli- ' .. • .
--------------------.
'
kuju od obicnih, u istom T0220 Blok dl)agram pozltlvnog naponskog regulatora
kucistu su, ali im je disipacija
324
vern - 2A. Takode, imamo i "L" verziju, ali je ona uTO-92 kuciStu, i ima disipaciju od svega
100mA (O.lA).
Toliko Sto se tice standardnih velicina. U poslednje vreme sve eesce vidamo i "T"
verziju pozitivnih naponskih regulatora, koja ima disipaciju od 3A, ali su jos uvek retki i
shodo tome i skupi.
Sadrzaj kompleta delova:
Stampana plocica RK3278........................................................................................ 1
Dioda lN4007 ........................................................................................................ .4
LE dioda ................................................................................................................. 1
otpornik, 1/4W, ugljenoslojni, 1 Kn (braon-crna-crvena-zlatna) ................................. l
Elektrolitski kondenzator, 1000llF, min. 25V.............................................................. 1
Multilejer kondenzator 100 nF (obelezen sa 104)....................................................... 2
StubiCi, posrebreni, lmm ......................................................................................... 4
Stabilizator 78xx, nije u kompletu, posebno se narucuje
TO-3
4
[-
0 [
]
1. ULAZ
,.I
2. MASA
3.IZLAZ
4.MASA
123
Pogled spreda
TO-220 ISOWATT220
Razna kucista u kojima se nalaze Raspored izvoda kod regulatora 78xx
regulatori 78xx u T0220 kucistu
325
[;riiemnici
I
RK 110 Detektorski priiemnik
S
ve se menja i napreduje. Posle predajnika sa varniearem i prijemnika sa kohererom
dosao je detektorski prijemnik. Posle su dosle elektronske cevi, tranzistori, integri­
sana kola, mikroprocesori ... Ali detektor je ostao i dan danas nepromenjen. U predajniku
se proizvode radio talasi koji se u istom modulisu sa, recimo, muzikom. U prijemniku se
preko antene primaju modulisani radio talasi, detektuju se i Salju usluSalice da se pretvore
CD
83 EH
rn EE
83 EE
Sedam razlicitih nacina kako da montirate antenu
326
Al A2
4.7nF
-
-
-
Elektricna Sema detektorskog prijemnika
u zvuk. To jeosnovni princip radioveze koji datira od pocetka dvadesetog veka. I danas na
kraju dvadesetog veka nije se niSta promenilo.
Najednostavniji prijemnik mora da ima antenu i zemljovod da bi primio radio
talase. Kada primi taj ogromni broj talasa raznih stanica, on mora da izdvoji jedan signal
koji zelimo da primamo. Za to izdvajanje sluzi oscilatorno kolo koje se sastoji iz kalema i
kondenzatora. ani mora da su promenljivi, iii barem jedno od njih. Zato, da bi od signala
razlicite frekvencije iii talasne duzine odabrali bas onaj koji zelimo. Takav signal jOs nije
moguCe cuti. On je visoke necujne frekvencije, a u njega je utisnita, modulirana muzika iii
govor. Utiskivanje govora iii muzike u radio-stanici rekli smo da se zove modulacija. U
prijemniku se vrSi obrnut proces, demodulacija iii detekcija.
Detekcija se vrsila nekada kristalom Galenita Pbs. Posle njega na red su dosle
elektronske cevi. Danas se to radi poluprovodnickim, germanijumskim diodama. Ostaje da
struje koje dobijemo posle detekcije posaljemo u sluSalice i pretvorimo u muziku iii govor.
Ceo taj proces odvija se u prijemniku i nekada i sada. NiSta se novo nije dogodilo i
pored grdnih novotarija. Principi su ostali isti zadnjh sto godina
Da idemo sad detaljnije, konkretnije. Neophodno je da imamo antenu i zemljovod
da bi primili radio talase. Zemljovod je spoj sa vodovodnom cevi, ali pod uslovom da su cevi
metalne da nisu plasticne. Ako nemamo takvu vodovodnu insta- laciju, mozemo neku
metalnu sipku zabiti u vlaznu zemlju.
Antena je deset, dvadeset metara zice izolovane od zemlje, dignute Sto vise od
krova, zgrada i drveea. Krajevi zemlje i antene vode se do mesta gde se nalazi prijemnik. U
slueaju atmosferskih praznjenja, grmljavine potrebno je antenu uzemljiti odnosno spojiti
327
-•
Raspored elemenata na univerzalnoj stalllpanoj sasiji tip RK 3012
sa zemljovodom da bi se elektrieitet koji se skupi u anteni odveo u zemljovod, a radi nase
bezbednosti.
Sledeei elemenat koji vidimo na semi naseg detektorskog prijemnika je kalem.
Mozete ga praviti i sami, ali to moze biti komplikovar,o. lato u naSem kompletu delova
RKll0 dajemo gotov kalem. On ima tri izvoda sto se vidi i iz Seme. U njemu se nalazi tako­
zvano feritno jezgro sa kojim se menja elektriena veliei na kalema kOja se zove induktivitet.
Znaei pomeramo jezgro u kalemu i menjamo njegov induktivitet. Kada se menja indu­
ktivitet menja se i frekveneija oScilatornog kola kOje s ~ sastoji iz pomenutog kalema i kon­
denzatora spojenog paralelno kalemu.
Menjanjem frekveneije oscilatornog kola dovCXli se isto u "rezonansu" sa predaj­
nikom radiostaniee koju zelimo da slusamo. IIi mozemo reCi da dovodimo prijemnik na ta­
las radiostaniee. Time se ostvaruje veza prijemnika St3 predajnikom a preko sistema an­
tena - zemlja.
Kalem, istorijski gledano, imao je razne obli ke i raden je od raznih izolacionih
materijala. Zajednieko je uvek bila bakarna ziea. O n ~ je najbolja. Ostalo se svodilo na
napredak proizvodnje i stalnu minijaturizaeiji za koju je znaeajno otkriee feritnih jezgara
328
posle drugog svetskog rata. Slieno vaii i za kondenzatore, cije ploce su od aluminiiuma a
izolaeija je od savremenih plastienih materija.
Od koherera i kristala galenita stigli smo danas do poluprovodnickih dioda kOje su
saeinjene od kristala germanijuma i plastike iii stakla. Njihova prednost nad Galenitom je
Sto ne mora da se traii osetljiva taeka na kristalu vee imamo stalan kontakt u diodi. To je
ispravljaeki elemenat koji ispravlja naizmenieni, u nasem slueaju visokofrek.ventni napon
koji dolazi iz antene i blra se oseilatornim kolom a ispravlja diodom u jednosmernu struju,
pulsirajueu u ritmu govora iii muzike radio stanice koju primamo.
Prijem programa vrsi se na slusalieama kOje pretvaraju niskofrekventne struje u
ritmu programa radio staniee u odgovarajuei zvuk. Kaze se naglavne jer se stavljaju na gla­
vu, a to je zapravo par slusaliea spojenih serijski sa otporno5Cu od 2000 do 4000 oma. Te­
sko se nalaze se u prodaji. NajlakSe se nabavljaju trampom sa radioamaterima.
Al i A2 su prikljueci za povezivanje antene. Ukoliko imate kraeu anttenu, povezite
je preko Al, a duzu preko A2. Usvakom slueaju proverite na kom prikljueku prijemnik bolje
svira. Ne zaboravite, nema prijema bez antene i zemlje!
Delovi se spajaju lemljenjem na maloj Stampanoj sasiji a prema prilozenim erte­
zima. Lemilo moze biti svako elektricno a za lemljenje najbolje koristite tinol zieu. Naravno
krajeve koje lemite prethodno ocistite nozem od izolacije.
Sadriaj kompleta delova:
Stampana plociea RK 3012....................................................................................... 1
Kalem sa feritnim jezgrom ....................................................................................... 1
Dioda germanijumska .. ........ .......... ..........................................................................1
Kondenzator stirofleks 100 pF .................................................................................. 1
Kondenzator keramicki 4.7nF (obeleien sa 472) ........................................................ 1
Iiea za antenu I zemljovod ....................................................................................... 1
Prikljueak dvopolni, buksna dupla na pertinaksu ........................................................ 2
Slusaliea nije u kompletu delova
RADNO VREME PRODAVNICE
Ponedeljak-Petak
09:00 - 19:00
Subota: 10:00 - 15:00
329
RK 3120 Naibolii prijemnik
I
pre se tvrdilo da je to najbolji prijem'nik opisan u knjizi Mala skola elektronike, II deo.
Taj prijemnik je imao dva tranzistora BC183C, za koje se tada smatralo da su
Ali, vreme prolazi i cini svoje. Danas je gotovo nemoguce naci (kupiti) BC183. Umesto
njega, koristi se BC54x serija. Mozemo koristiti iii BC546 iii BC547. U naSem slueaju kod
ovog prijemnika, na raspolaganju su nam i BC548 i 549. Zaista, nikakvih ogranieenja
nema.
Osnova prijemnika je ista, kao i pre - Dar- .-,-----------..,
Iingtonov spoj (vezivanje dva tranzistora u red, tako
c... .
da emiter prvog ide direktno na bazu drugog) koji
ima ogromno pojacanje. Tranzistori BC54x serije
imaju pOjacanje od oko 1000 puta. Prema tome dva
ovakva tranzistora imaee ukupno pOjaeanje od milion
puta. Ali ni to nije sve. Ovom prijemniku je dodatjos
jedan tranzistor, BC517 koji u sebi ima dva tranzi- I
stora u Darlington spoju i ukupno pOjacanje od oko ...___T_'_______....
30,000. Na taj nacin se dobija ogromno pojaeanje Darlington spoj
idealno za ovu nasu gradnju - svih trideset milijardi
puta 30,000,000,000.
Jasno je da ako neki slab signal iz neznatno duge antene od jednog metra pojaca­
mo skoro trideset milijardi puta, da se dobija lep i jasan signal na zvucniku a kamo Ii na
sluSalicama. Ovaj nas prijemnik ima jos i povratnu spregu, iii starinski receno "rea kciju", ci­
me je ukupno pOjaeanje, a pogotovu selektivnost prijemnika dovedeno do tesko zamislivih
granica.
. Posle ovog malog uvoda, pogledajte sada elektricnu semu prijemnika. Sasvim
leva na semi je ulazni deo koji Cine kalem promenljivog induktiviteta i kondenzator koji su
medusobno paralelno vezani. Kalem ima srednji izvod kojije direktno vezan na bazu prvog
tranzistora BC546, a induktivnost kalema se menja izvlaeenjem iii uvlacenjem feritnog jez­
gra. Baza pomenutog tranzistora dobija polarizaciju preko otpornika od 2.4 MQ i to sa
kolektora izlaznog tranzistora BC517.
Antena, kraca iii duza, moze se spajati na jedan od tri prikljucka: A, A1 iii A2
o Kratka, duzine do 1 metar, spaja se na A1
o Srednje duga, duzine do 5 metara, spaja se na A2
o Dugacka, preko 5 metara duzine, spajka se na tacku A, preko dodatnog kon­
denzatora od 100pF.
Ovo su samo preporuke, nikako evrsta pravila. Zato imate na raspolaganju sijaset
mogucnosti za eksperimentisanje jer antena mora da je "Iabavo" spregnuta sa oscilator­
nim kolom radi postizanja zadovoljavajuce selektivnosti iii. narodski receno - da se stanice
ne mesaju.
Novina u ovakvom prijemniku je svakako povratna sprega, iii reakcija, bez koje se
nekada, ni jedan prijemnik sa minimum dYe elektronske cevi nije mogao zamisliti. Ta spre­
ga je izvanredna stvar. Ona je omogucila da se ista cev trostruko koristi:
330
.A
Al .A2
2.4MO
100pF =;:
I", ."
I
I k:2S----"f'-I
10nF
-4.5V
-
Elektricna iema veza RK 3120
.
- BC546 BC546 BC517
o kao visokofrekventni (VF) pojacavac
o kao detektor, iii demodulator, Sto je jedno te isto i
o kao niskofrekventni (NF) pojacavac.
Istovremeno, podesiva povratna sprega dovodila je oscilatorno kolo do granice
samooscilovanja, cime se njegov faktor dobrote (Q) dovodi do vrlo visoke vrednosti i time i
VF napon na krajevima oscilatornog kola. Na zalost upotreba povratne sprege kod tranzi­
storskih prijemnika, slicno kao kod elektronskih cevi, tesko je izvodljiva, te se veoma retko
primenjuje.
Srecom, upotrebom Darlingtonovog spoja kod ovog prijemnika postize se veoma
dobra povratna sprega uz povecanu selektivnost i veliko ukupno pojaeanje prijemnika
su kvaliteti maksimalni za ulozeni minimum materijala. Jos da kazemo i sledece: podesa­
vanje povratne sprege vrsi se trimer potenciometrom od 200m.
Da se razumemo, jasno je da u radnjama i robnim kueama mozete da kupite pri­
jemnik sa zvucnicima, srednjim, dugim, kratkim u UKT opsegom i tako dalje ... Ovaj uredaj
je samo jedan medu brojnim primerima kako se sa malo materijala moze sagraditi izvanre­
dan prijemni
Kada se izveStite u rukovanju povratnom spregom, antenom duzine od metar iii
dva, primaeete u zvucnik nekoliko stanica, zavisno od vaSe lokacije, a sa slusalicama cak
deset do dvadeset razlicitih stanica.
Dodajmo i to da je uzemljenje nezaobilazni deo svakog antenskog sistema, bilo
predajnik, bilo prijemnika, pa prema tome nemojte zaboraviti da uzemljite Vas prijemnik.
To mozete uraditi tako sto cete uzemljenje zakaciti za cevi od vodovoda iii centralnog gre­
331
Raspored elemenata na univerzalnoj stampanoj sasiji
janja. Ako zelite da sami napravite uzemljenje, mozete zakopati sipku od metar duzine iii
kazan od starog bojlera. Ako je zemlja previse suva, zalijte je vodom na tom mestu.
Ako koristite zvucnik, znajte da je Sto veCi zvucnik, to bolje. Impendansa neka je
sto veea i ne manja od 40. Da se podsetimo: takozvana "omska" otpornost zvucnika pom­
nozena sa 1.2 daje impendansu zvucnika.
Slusalice omogueavaju udobnije slusanje bez okolnog suma i buke. Neka im je im­
pendansa od 4 do 4000 0 i sto je veea, to je bolje. Jeftine sluSalice od vokmena su se
odlicno pokazale.
Za kraj jos koja rec 0 napajanju. Koristili smo cetvrtastu bateriju od 4.5V. Ima
veliki kapacitet, pa dugo traje a i nije skupa.
Sadriaj kompleta delova RK 3120:
Univerzalna stampana sasija RK 3012 ....................................................................... 1
Kalem oscilatornog kola sa feritnim jezgrom ............................................................. 1
Tranzistor BC 54x serije ( BC546, 547, 548, 549, 550 ) .............................................. 2
Tranzistor BC517..................................................................................................... 1
Trimer potenciometar sa rucicom 200 KO ( 220KO, 250KO ) ..................................... 1
Stirofleks kondenzator 100pF ................................................................................... 2
Keramicki kondenzator 10nF (O.OlIJ.F) (obelezen sa 103} ........................................ 2
Keramicki kondenzator 100nF (O.lIJ.F) (obelezen sa 104) ........................................... 1
Otpornik, 1/4W, ugljenoslojni, 330 (narandZasta-narandzasta-crna-zlatna) ................ 1
Otpornik, 1/4W, ugljenoslojni, 2.2Kn (crvena-crvena-crvena-zlatna) .......................... 1
Otpornik, 1/4W, ugljenoslojni, 2.4MO (crvena-zuta-zelena-zlatna} .............................. l
332
RK 3410 FM priiemnik
P
rijemnik je predviden za prijem
FM stanica na frekvencijama od
82 do 145 MHz, tako da se pored kon­
certnih stanica mogu pratiti i vazduho­
plovne, taxi i slicne, kao i amaterske
stanice.
Jednako dobro prima i AM,
amplitudno modulisane signale kao i
standardno FM - frekventno moduli­
sane signale.
Kao antena sluzi prilozeni ko­
mad zice. Mogue je prikljueak neke
odgovarajuee UKT spoljne antene, ci­
me ee se cujnost prijemnika uveliko
poveeati.
Napajanje prijemnika je iz baterije iii ispravljaea 9 do 25 Volti. Potrosnja je mini­
malna. Osetljivost prijemnika je ispod 1 (jednog) mikrovolta a niskofrekventni izlaz je 40
mW, Sto je dovoljno za slusanje na slusalicama impendanse 1-2 KO. Za prijem na zvucnik
preporueujemo pojacavac RK7231 iii RK1904 sa integrisanim kolom.
Podesavanje frekvencije prijemnika vrSi se sa varikap (kapacitivnom) diodom
BB105G iii BB205G. Kapacitet ove diode, koja je preko kondenzatora C3 spojena paralelno
kalemu oscilatornog kola, menja se promenom napona na diodi sa trimer potenciometrom
Pi i zastitnim otpornikom R7.
Radi lakSeg podesavanja trimer potenciometar se moze zameniti sa potenciome­
trom sa rucicom iii sa viseobrtnim potenciometrom.
Da zapamtimo - Sto je napon veei kapacitet varikap diode je manji, pa je frekven­
cija oscilatornog kola visa. Zapamtimo i za kalem - Sto je kalem manji, frekvencija oscila­
tornog kola je visa.
Kalem je na ploeici kratkom vezom skraeen za jednu cetvrtinu. Ako ga skratimo za
ceo namotaj mozemo primati i amaterske stanice na 145 Mhz.
Prvi tranzistor je FET tipa i spojen je kao audion sa super-reakcijom. On ima vrlo
veliko pOjaeanje. Kalem oscilatornog kola kao i antenski kalem odStampani su na Stam­
panoj sasiji.
Drugi tranzistor, T2, spojen je kao NF pOjacavac i omogueava prijem u slusalica­
ma kao sto smo ranije rekli. -
Naravno, da pomenemo, da ne zaboravite da stavite kratkospojnik na za to pre­
dvideno mesto!
Prijemnik se moze po zelji ugraditi u plasticnu iii metalnu kutiju po licnom izboru.
Mi Vam preporucjemo plasticnu kutiju, zbog lakSe obrade i nize cene. Na lageru prodav­
nice Radio kluba u svakom trenutku imate veliki izbor ovakvih kutija.
333
+
~
~
e
(j
~
1-1
~
o
t2
Elektricna Sema veza kompleta delova RK 3410
334
Sadriaj kompleta delova:
Stampana plocica ................................................................................................... 1
Kondenzator, keramicki, 2.2 nF ( Cl,C2,C3,C4 ) obelezen sa 222 .............................. 4
Kondenzator, keramicki, 10 nF ( C5, C6 ) obelezen sa 1.D3 ........................................ 2
Kondenzator, multilejer, 100 nF ( C7 , C8, C9 ) obelezen sa 104 ............................... 3
Trimer potenciometar veliki lezeC:i iii stojeci 10 Ko. ................................................... 1
Otpornik R1, 100 0., braon-crna-braon-zlatna .......................................................... 1
Otpornik R2, 1.5 Ko., braon-zelena-crvena-zlatna ...................................................... 1
Otpornik R3, 3.9 Ko., narandzasta-bela-crvena-zlatna ................................................ 1
Otpornik R4, 1 MO., braon-crna-zelena-zlatna ........................................................... 1
Otpornik R5, 10 Kn, braon-crna-narandzasta-zlatna ................................................. 1
Otpornik R7, 56 Kn, zelena-plava-narandzasta-zlatna ............................................... 1
Varikap dioda BBI05G ili BB205G ............................................................................ 1
FET tranzistor BF245 ( Tl ) ..................................................................................... 1
Tranzistor BC550 ( T2 ) .......................................................................................... 1
Zica za antenu, licna 90 cm...................................................................................... 1
lemni kontakti, pinovi ............................................................................................. 5
Ruaca trimer potenciometra .................................................................................... 1
--­
~
~
Raspored izvoda FET tranzistora Raspored izvoda univerzalnih NPN
BF245 tranzistora BC546-BC550
+
~ I -
Anoda Katoda
c:::::::::t( ((c;::-)====::I
Polaritet varikap dioda
335
RK 3415 Mini priiemnik za 80m
D
os,o je vreme da se prijemnid pra­
ve sa jednim iii dva Ie kola. Trziste
je puna takvih prijemnika. Na stranu 510
je sarna gradnja takvih prijemnika poje­
dnostavljena, kada isti veoma lepo rade.
A kako i nebi radili, kada svako Ie kolo
saddi barem nekoliko desetina tranzi­
stora.
I u amaterskim uslovima moze
se sagraditi takav jednostavan prijemnik.
Mi Vam dajemo predlog za takav jedno­
stavan prijemnik za 80 m. Sagradili smo
ga, probali, poslusali u WPX kontestu i
bez mnogo truda culi preko dvadeset ev­
ropskih zemalja. Telegrafijom, naravno.
I bez vazdusnih promenljivih kondenzatora, nedostupnih kako na naSem tako i stranim
trzi51ima. I slusalice nisu vise problem. Mogu da se koriste bilo koje. Najbolje od vokmena.
Impendansa slusalica, kod ovakvog prijemnika uopSte nije bitna.
Ideja za ovakav prijemnik nije nova. Bila je objavljena i u easopisu "Radioamater",
a i u nekim nemackim easopisima. Cak smo ga pronasli kod firme "Ramsey" iz Amerike,
veoma sliean ovom nasem u kompletu delova. Probali smo ga, nasH primedbe, otklonili iste
i sada Vam prikazujemo nas prijemnik koji smo sagradili, ispitali i koji Vama preporucu­
jemo.
Dakle, antenski signal dolazi na klizac logaritamskog potenciometra (RF GEJN) sa
koga ide na antenski kalem ulaznog oscilatornog kola, pa na ulaz (1, 2) mesaea NE602.
Oscilator prijemnika je u "Kulpitz" spoju sa izvodima Ie kola (6 i 7). Oscilatorni
kalem L3, cini oscilatorno kolo sa stirofleks kondenzatorem od 100 pF i varikap diodom
BM09. Frekvencija oscilatora se menja sa linearnim potenciometrom od 10 KQ. Trimer
potenciometrom od 20 KQ odreduje se stepen "razvucenosti" skale oscilatora .
Ulazni signal, pomeSan sa oscilatorom, daje proizvod koji je NF signal na izlazu
mesaea (4 i 5) koji se dalje vodi na potencimetar za jaCinu i na IC LM386 koje pojaeava NF
signal za pobudu u slusalicama.
Rekli smo da Ie kolo NE602 sluzi kao mesac - osdlator. Kao mesacu stabilnost
napona napajanja (pin 8) nije bitna. Ali bitna je oscilatoru i zato je taj napon na pinu 8,
stabilizovan IC kolom 78L05 iii 78L06.
Takode je stabilizovan i napon koji ide na varikap diodu BB409. Neki to rade sa
zener diodom. NaSa praksa dokazala je da zener dioda nije dovoljna za stabilizovanje
oscilatora.
Zato je tu sada 78L06, bez predotpora za stabilizaciju, imamo i LED diodu za
indikadju ukljucenosti napajanja. Na taj naCin je predupredena mogucnost da prijemnik
greskom ostane ukljucen i isprazni bateriju!
336

601.... 0­

+
8-.v....
I
0-
ot
u..
em
....
wC'l
ZO

eN


0
.... a.
....
o
....
-0
L-.,.-___ .....,C?

..-.....
----
:::i
u..
C
!3
337
Kada smo kod baterije, da kazemo da je napajanje moguCe iz baterije napona 9V,
ali je mnogo ekonomicnije iz ispravljaea napona 12V. Iz baterije ostaje da se napaja samo
kada se prijemnik koristi kao lisiear kod ARG-a.
Tako smo dobili prijemnik koji radi cim se sklopi ali koji treba podesiti sa signal
generatorom iii tacnim grid-dip metrom. Kako se to radio Signal3.5MHz se dovede na ante­
nu, potenciometar za fino podesavanje frekvendje se stavi u krajnji levi polozaj, a jezgrom
kalema oscilatora "uzvizdi" signal u sluSalicama.
Zatim se potenciometar za fino regulisanje frekvendje stavi u krajnji desni polozaj
i signal generatorom trazi signal recimo 3.6 MHz (ON band). Spretnim podesavanjem tri­
mer potenciometra za sirinu banda i menjanjem frekvencije signala od 3.5 na 3.6 MHz do­
bicete ceo band preko cele skale potenciometra.
Zapamtite pravilo - niza frekvencija 3.5MHz se podesava jezgrom, a visa trimer
potenciometrom oscilatora. I greske nece biti. Ulazno kolo podesite jezgrom i po potrebi
trimer kondenzatorom na sredinu banda, najbolje na neki ON signal.
Sve delove dobijate u kompletu delova. Pa i materijal za kalemove. Kalemove mo­
tate sami na jednom jezgru ulazni kalem ito: antenski kalem L1 ima 10 navojaka, a kalem
oscilatornog kola L2 - 70 navojaka. Kalem oscilatora L3 mota se na drugom telu i sadrzi 70
navojaka zice 0.3-0.4 mm. Mota se "divlje", navojak preko navojka.
Sadriaj kompleta delova:
Stampana sasija ...................................................................................................... 1
IC kolo NE602 (iii SA602) ......................................................................................... 1
IC kolo LM386, NF pojaeavac ................................................................................... 1
Stabilizatorsko kolo 78L06........................................................................................ 1
Varikap dioda 88409 iii slicna ................................................................................... 1
Led dioda, 5mm, Low Current .................................................................................. 1
Prekidac za ukljucivanje ........................................................................................... 1
Potenciometar, 10 KQ, logaritmaski .......................................................................... 2
Potenciometar, 10 KQ, linearni ................................................................................. 1
Trimer potenciometar, mali lezeCi, 20KQ................................................................... 1
Tela za kalemove sa VF jezgrima .............................................................................. 2
Zica 0.3-0.4 mm za kalemove (metar) ...................................................................... 2
Trimer kondenzator 50 pF........................................................................................ 1
Kondenzator, stirofleks, 100 pF ................................................................................ 3
Kondenzator, stirofleks, 3.3 nF ................................................................................. 1
Kondenzator, keramicki, 10nF (obelezen sa 103) ....................................................... 3
Kondenzator, keramicki iii multilejer 100nF (obelezen sa 104) .................................... 1
Kondenzator, elektrolitski, 101lF, radijalni, min. 16V................................................... 2
Kondenzator, elektrolitski, lOOIlF, radijalni, min. 16V................................................. 2
Otpornik, 1/4W, ugljenoslojni, 2.2Q (crvena-crvena-zlatna-zlatna) ............................. 2
Otpornik, 1/4W, ugljenoslojni, 10 KQ (braon-crna-narandzasta-zlatna) ....................... 2
Otpornik, 1/4W, ugljenoslojni, 1 KQ (braon-crna-crvena-zJatna) ................................. 1
Prikljucak za slusalice, zenski 3.5mm, mono..............................................................l
Podnozja za IC kola, 8-pinska .................................................................................. 2
Lak zica, precnika 0.3-0Amm ....................................................................... metara 4
338
RK 7000 FM priiemnik za UKT
sa lOA 7000
V
ee smo rekli da sa jednim specijalnim integrisanim kolom
po pravilu moze da se napravi odreden uredaj. Recimo sa
LM317 pravi se stabilisani ispravljac sa regulacijom napona od
dva do tridesetak volti. Iii sa kolom LA3600 pravi se ekvilaj­
zer sa pet kanala. Pomocu kola TDA8560 pravi se lep muzi­
cki stereo pojaeavac snage 40W po kanalu. Sa kolom
LS1240A pravi se izvanredno telefonsko zvono. Takode se
sa UM6600 pravi izvanredno kucno melodicno zvono. Sve
su to konstrukcije opisane i napravljene u kompletima
delova Radio Kit-a sa sledeCim oznakama: RK3217, RK3600,
RK8540, RK1240, RK6600 i t.d... \ ~
Mogli bi dalje da nabrajamo, ali to nije cilj ovog napi- \ '-­
sa. Sada predstavljamo nov komplet delova za gradnju prijem- '­
nika za FM na UKT sa integrisanim kolom TDA7000 kao prijemni­
kom i jOs jednim IC kolom kao NF izlaznim pojacavacem.
Sve je to smislio holandski Filips i njegova nemacka "sestra" Valvo. Zadatak im je
bio da naprave kompletan prijemnik u jednom integrisanom kolu. I ispunili su gao Svetom
danas putuju hiljade prijemnika sa ovim integrisanim kolom u mnogobrojnim verzijama
ovog prijemnika. Za informaciju mi smo za izradu ovog kompleta delova koristili sest raznih
slicnih prijemnika iz kojih se je za nase uslove rodio sedmi sa oznakom RK7000.
Izgled gotovog prijemnika
339
V
1+4 5V)
a.f. output
I.f. input
13 12
700n
I.F. FILTER
4.7
kfl
TDA 7000
2.2kfl 2.2kn
c
p
c.
10
4.7
kfl
7Z80939.1
Unutrasnja konfiguracija integrisanog kola TDA 7000
Tehnicki podaci ovog prijemnika su:
Napon napajanja: ............................................................................................... 9V
Potrosnja struje: ............................................................................................ 20 mA
Izlazna snaga sa zvucnikom 4 do 50 n: ............................................................... lW
Frekventni opseg: ............................................................................. 87.5 - 108 MHz
Osetljivost: ............................................................................................. 1 mikrovolt
Pre svega da kazemo da je ovo superheterodinski prijemnik. Unutrasnja struktura
IC kola TDA 7000 je prikazana na prilozenoj slici. Celo integrisano kolo smeSteno je u
kuciste DIL sa 18 nozica. Za specijalne namene postoju i minijaturna verzija u kuCiStu
5016 sa oznakom TDA701OT.
Novo u ovom kolu je smanjenje tradicionalne medufrekvencije sa 10.7 MHz na 75
kHz. Pri ovakvoj medufrekvenciji postize se dobra selektivnost. Uobicajeni medufrekven­
tni transformatori zamenjeni su RC spojem koji je ugraden u IC kolo i ne trebaja se pode­
340
savati. Tako dobijamo superheterodinski prijemnik kod koga treba podesiti samo oscila­
torno kolo oscilatora koji sluzi za biranje stanica.
IC kolo TDA7000 predvideno je za frevencijsko podruqe od 1.5 do 110 MHz tako
da se moze koristiti za telekomande, TV prijemnike, bezicne telefone. Najcesce se u avio
modelarstvu koristi za telekomande i koncertne male prijemnike za FM na UKT-u od 88 do
108 MHz.
Osetljivost prijemnika sa ovim kolom je 1.5 mikro volta.
Na NF izlazu, na pinu 2, dobija se 75 mV signala koji je dovoljan za slusalice i za
veCinu danasnjih IC kola za NF ulaz. Tu se spominje otpornost od 22 Kn i devijacija NF
signala ±25KHz.
Interesantno da napon napajanja moze varirati od 2.7V do lOV kod 10 mA potro­
snje struje maksimalno.
Pogledajmo sliku sa unutrasnjom konfiguracijom kola TDA7000. Na pinove 13 i
14 dovodimo signal iz ulaznog oscilatornog kola. Sa druge strane imamo oscilator ciji se
kalem spaja na pinove 5 i 6. Signal iz oscilatora VCO i ulaznog oscilatornog kola, vodi se u
mesac. Iz mesaea izlazi signal frekvencije 75 KHz. To je medufrekvencija koja se dalje po­
jacava sa dva stepena pojacanja. Dalje sledi uobicajeni, za FM, limiter. Posle limitera ima­
mo demodulator iz koga izlazi niskofrekventni signal 75 mV na pinu 2. Naravno, ovo je
pojednostavljeno objasnjenje. Neke stvari nismo ni spomuli radi jednostavnijeg i lakseg
shvatanja.
Na slici vidimo da se pored IC kola sema veza sastoji iz desetak kondenzatora i
jednog otpornika. Time dobijamo prijemnik HI-FI kvaliteta sa pogonom na slusalice. Za
zvucnik trebamo jos jed no IC kolo i nekoliko kondenzatora i potenciometrom za regulaciju
jacine zvuka.
To je prikazano na elektricnoj semi. Ima tu jos nekih detalja koje moramo razja­
sniti. Ulazno oscilatorno kolo je fiksno. Nalazi se odstampano na stampanoj sasiji. Antena
je kratka, duzine do 50 cm. Spaja se na ulazno oscilatorno kolo, na kapacitivni razdelnik
koji cine kondenzatori od 39 pF (C4) i jedan od 47 pF (C5). Kao kalem oscilatora imamo ka­
lem L1. Namotan lak zicom. Sadrzi pet navojaka sa precnikom 6 mm. Dobija se namotan,
sa kalajisanim izvodima. Ono sto je interesantno, nema promenljivog kondenzatora za
trazenje stanica. Umesto njega imamo potenciometar kojim se regulise napon na kapaci­
tativnoj diodi D1, oznake BB205 iii slicne, cime se menja njen kapacitet. Da nam se stanice
ne bi pomerale na skali zbog istrosenosti baterije imamo stabilizator napona sa jed nom
zener diodom 3.6 V i jednim FIT tranzistorom BF256.
Dalje imamo prekidac za boju tona. On sa jednim kondenzatorem omoguCava
kada se ukljuCi da imamo tamniju, dublju boju tona iz zvucnika. Imamo i potiskivanje
suma, nemacki "rauschen" odnosno engleski "sqelch". On sluzi za potiskivanje suma kada
prijemnik nije na stanici.
Jedina stvar koja je potrebna kada se napravi prijemnik je da se izvrsi korekcija
kalema, tako da stanice dodu na svoje mesto na skali, koja je u stvari rucica potenciome­
tr:a. Kalem se koriguje razvlacenjem iii sabijanjem duzine kalema.
I jos zapamtite, da linearni potenciometar koristimo za trazenje stanica a logarita­
mski je za regulaciju jacine prijema. Linearni potenciometar obelezen je sa lOOK, a logari­
tamski sa 100KB. Pazite!
Kod trazenja stanica, leva je 88 MHz, a desno je 108 MHz. I zapamtite da je poten­
ciometar za trazenje stanica, znaci linearni 100Kn smesten u blizini tranzistora BF256.
341
+

...
5>
I
c
o
;

<'! a
I

-
-c

CD
;§i
B
glr
...

! -, ! I I I I I I
1­ -c
....
OOOl·va! u
-
342
II.
.5
IL
B
0
...Ji!l
...
If

o
o
I jos na kraju. Mi koristimo kolo TDA7052 za izlazno NF pojacavanje. Kolo
TDA7052A nije identicno sa kolom TDA7052 i ne mogu se zamenjivati jedno sa drugim. U
stvari kolo TDA7052A je takode NF pojaeavac ali sa DC kontrolom koja ide na pin 4 koji je
kod kola TDA7052 slobodan, odnosno N.C.!
Kruzic za orijentaciju kola TDA7052 ide prema poteneiometru i kondenzatoru
C23. Integrisano kolo TDA7000 orijentise se (erna tacka na plociei) prema kondenzatoru
C19 i elektrolitskom kondenzatoru.
Radi pOjasnjenja, kondenzator C16 je blizi kalemu, a C14 je blizi poteneiometru
PI.
Sa antenom, duzine pola do jednog metra, cueete sve sto moze da se cuje u va­
sem kraju na UKT. Naravno na sluealicama iii na zvucniku, Sta yam je zgodno. Mi preporu­
cujemo zvucnik 50 O.
Sadriaj kompJeta delova:
TDA7000, Integrisano kolo, IC1, UKT prijemnik ......................................................... 1
TDA7052, Integrisano kolo, IC2, NF izlazni pojaeavac................................................ 1
Varikap dioda, D1, BB105 :::: BB205 = BB405 ............................................................ 1
Zener dioda, D2, ZF3.6 iii ZPD3V6 ............................................................................ 1
Tranzistor, T1, BF256C, N-FET ................................................................................. 1
IC Podnozje, 18 pina ............................................................................................... 1
IC Podnozje, 8 pina ................................................................................................. 1
Kalem oscilatora, Ll, 5 navojaka sa preenikom 6 mm ................................................ 1
Otpornik, 1/4W, R1 i R4, 10 KO, (braon-erna-narandzasta-zlatna) .............................. 2
Otpornik, 1/4W, R2, 12 KO, (braon-ervena-narandzasta-zlatna) ................................. 1
Otpornik, l/4W, R3 i R8, 33KO, (narandzasta-narandzasta-narandZasta-zlatna) .......... 2
Otpornik, 1/4W, R5, 22 KO, (ervena-ervena-narandzasta-zlatna) ................................ l
Otpornik, 1/4W, R6, 1500, (braon-zelena-braon-zlatna) ........................................... 1
Otpornik, 1/4W, R7, 2.2 KO, (ervena-ervena-ervena-zlatna) ....................................... 1
Poteneiometar, P1, 100 Kn, linearni, obelezen sa 100 K ............................................ 1
Poteneiometar, P2, 100 KO, logaritamski, obeleien sa 100 KB ................................... 1
Keramicki kondenzator C1, C8, 330 pF (obelezen sa 330 iii 331) ................................ 2
Keramicki kondenzator C2, C12, C16, 3.3 nF (obelezen sa 332) .................................3
Keramicki kondenzator C3, 150 pF, (obelezen sa 151) ............................................... 1
KeramiCki kondenzator C4, 39 pF ............................................................................. 1
Keramicki kondenzator C5, 47 pF ............................................................................. 1
Blok iii keramicki kondenzator C6, C25, 100nF (obelezen sa 104) ............................... 2
Keramicki kondenzator C7, 2.2 nF (obelezen sa 222) ................................................. 1
Keramicki kondenzator C9, 220 pF (obelezen sa 220 iii 221) ...................................... 1
Keramicki kondenzator ClO, C14, C17, C22, 10 nF (obelezen sa 103) ......................... 4
Elektrolitski kondenzator, C11, 470 J.l.F, min. 16V....................................................... 1
Keramicki kondenzator, C13, 180 pF (obelezen sa 180 iii 181) ................................... 1
Kondenzator, C15, nije u kompletu
Keramicki kondenzator, C18, 22 nF (obelezen sa 223) ............................................... 1
Blok kondenzator, C19, 150nF.................................................................................. 1
343
Keramicki kondenzator, C20, 1.8 nF, (obelezen sa 182) ............................................. 1
Blok kondenzator, C21, 220nF.................................................................................. 1
Keramicki kondenzator, C23, 1 nF, (obelezen sa 102)................................................ 1
Elektrolitski kondenzator, C24, 220 J.LF, min. 25V....................................................... 1
Zvucnik 50 n ..........................................................................................................1
Posrebreni stubici muski .......................................................................................... 7
Posrebreni kontakti zenski ....................................................................................... 7
Stampana plocica .................................................................................................... 1
PrikljuCak za bateriju, IEC 6LR61, napona 9V ............................................................ 1
Baterija nije u kompletu, posebno se narucuje
-«t
Raspored izvoda kod BF256
VI>
51
output I
inptJ! ~ ....,."w....
ground
(signall r==rl
J
(liND
~ GND
SIgnal 3 oCt 6Sup$lrot
output 2
C
to-
I I NC!41
lZ2500t!
&t
' " ~ ~
0
...--
Unutrasnja konfiguracija i raspored izvoda BTL pojacavaea TDA7052
344
Izgled i polaritet prikljucka za
bateriju napona 9V
Predainici
RK 3400A FM predainik
FM znaci frekventna modulacija. Frekventna
modulacija omoguCava maksimalan kvalitet prenosa
muzike i govora. Za frekventnu modulaciju potreban
je prostor u frekventnom podruCju. Takvog prostora
ima samo na UKT podruCju koje obuhvata za radio­
difuziju podruCje od 88 do 110 MHz.
UKT skraeenica znaci - ultrakratki talasi. To
su talasi duzine od 1 do 10 metara, odnosno frekvencije od 30
do 300 MHz. Osobina ovih talasa je da se prostiru pravolinijski (do linije
horizontal. Vee smo rekli da se koristi u radio-difuziji ito 88 MHz do 110 MHz, u televiziji
band 1 od 41 MHz do 68 MHz (kanali 1 do 4) i band 3 od 174 MHz do 230 MHz (kanali 5 do
12). Radioamateri rade na podruciju talasne duzine 2 metra odnosno na frekvencijama
144 Mhz do 146 MHz. Druge sluzbe imaju takode svoje frekvencije u cemu se staraju
medunarodne a i drzavne organizacije i institucuje. Kod nas je to ministarstvo saobraeaja.
Za mlade radioamatere nema posebnih frekvencija a za to nema ni potrebe. Mi ne
pravimo predajnik kojim bi emitovali neki poseban program iii kOjim bi odrzavali neke veze.
Nasa namera je da malo eksperimentisemo, da sagradimo predajnik sa kojim mozemo da
prenesemo neku modulaciju na podrucju naseg stana iii skole i to svakako ne na daljinu
vern od stotinak metara.
Znaci, nas predajnik ima eksperimentalni karakter. Za njega ne treba imati nika­
kvu dozvolu i svako moze da ga sagradi. Ali i to uz jednu ogradu - moramo paziti da slu­
Cajno ne ometamo druge korisnike ovih frekvencija, jer bi to moglo biti i opasno i kaznjivo!
Pitanje prijemnika na kome cemo primati signale iz ovog predajnika nije slozeno.
Danas svaki radio-prijemnik bilo proizveden u naSoj zemlji iii uvezen, mora da ima UKT.
Znaci svaki noviji prijemnik posluziee nam i omoguCiti zadovoljavajuce rezultate.
345
3
Antena
t::{!+
C2
Elektricna sema veza FM predajnika RK3400A
Rekli smo da je predajnik eksperimentalni, ali mozemo Ii mu pronaCi neku intere­
santnu primenu u skoli iii kuCil Sigurna da mozemo. Predlazemo neke mogucnosti.
Redmo, gramofon spojimo na nas predajnik. Sa prijemnicima podesenim na fre­
naseg predajnika mozemo ozvuciti ceo stan od vise soba iii skolu sa vise uaonica,
i to bez posebne instalacije za povezivanje zvucnika odnosno radio-prijemnika.
Drugo, mozemo TV program, naravno tonski, da dovedemo na ulaz naseg prijem­
nika i pratimo ga tonski na prijemniku u drugoj sobi.
Kao trece, mozemo da spojimo mikrofon na ulaz predajnika koji stavimo uz uz­
glavlje naseg mladeg brata iii sestre i imamo radio bebi siterkul! l!
Sigurno je da ima i drugih primena.
Predajnik se podeSava trimer kondenzatorom od C7 od 3 do 30 pF na kraj UKT
podruqa na 88 iii na 110 MHz, tame gde nema nikakvog predajnika, gde niko nama ne
smeta i gde mi nikom ne smetamo. POdeSavanje vrsimo odvrtkom ad izolacionog mater­
ijala, takozvanom "stimericom" koju mozemo i sami napraviti od komada plastike. Na taj
nacin se eliminise uticaj ruke
l
odnosno kapaciteta ruke na frekvenciju naseg
Napajanje predajnika strujom vrsi se iz baterije napona 9V. FM predajnik trosi oko
10 mA struje. Neko ce se sigurno setiti pa iskoristiti maleni ispravljac sa prikljuckom na
gradsku mrezu.
Antena ovog predajnika je komad zice do 1metar duzine. Cesto nam nece trebati,
kada radimo na manjem rastojanju. Antenu mora da ima prijemnik. Na taj naCin smo
ogranicili domet naseg predajnika pa i moguCnost da nekom smetamo!
346
Njegovu semu imamo na gornjoj slid. Jednostavnost je iznenadujuCa jer ima
svega dva stepena, pa ipak funkdonse bez ikakvog problema. Zvuk hvata elektretski
mikrofon. On se napaja preko RC filterske celije koju sacinjavaju otpornid R1 i R2 i konden­
zator C2. Oni se prenose na pojaeavacki tranzistor preko kondenzatora C5 cija namena je
da odvoji jednosmernu komponentu. Posle pojacanja, signal sa kolektora Tl, preko kon­
denzatora C4, ide na bazu tranzistora T2 u predajnom stepenu.
Ovaj tranzistor radi u spoju oscilatora aja ucestanost je odredena kolom LC koje
se nalazi u njegovom kalektorskom kolu. Kondenzator C9 od 10 pF izaziva oscilacije tog
kola. NF signali preneti na bazu T2 neznatno menjaju ucestanost oscilovanja Sto daje FM
modulaciju emisije. VF signali se mogu preuzeti sa kolektora tranzistora preko kondenza­
tora C8 (neznatne vrednosti) i zatim uputiti na emisionu antenu. Podesavanjem trimer
kandenzatora C7
1
frekvencija emitovanja se postavlja na FM radiodifuzni opseg.
Pre postavljanja i lemljenja delova
l
pozeljno je pazljivo pogledati raspored delova
na gornjoj strani stampane plocice. Izrada ovog predajnika je krajnje jednostavna. Kalem
L1 vee postoji na stampanoj plaCid i dovoljno je postaviti kratkospojnik iz centra kalema
radi njegovog spajanja sa trimer kondenzatorom.
Postavljanje i lemljenje treba zapoeeti sa kratkospojnikom i otpornidma.
Zatim se nastavlja sa kondenzatorima i tranzistorima. Drugi tranzistor, T2, moze
se odabrati medu raznim modelima. Pozeljno je uzeti 2N2222A iii njegovu "plastiCnu" ver­
ziju PN2222. Obavezno da pazite na raspored izvoda kod ova dva tranzistora.
Ali, pretpostavljajuci da bi njegova nabavka bila problematicna, pristupilo se
probama sa drugim modelima.
Za 2N2222 moze se reci da vrlo dobro radiI a to isto vazi i za BC547 i BC550. Posto
im je raspored nozica razlicit, na Stampanoj pload predvidena je dopunska rupica kako bi
se odabrani tranzistor postavio bez savijanja nozica.Obratite paznju na polaritet tranzi­
stora!! !
Na slid na sledecoj strani se vidi raspored izvoda svih pomenutih tranzistora.
Kao prvo, treba podesiti FM prijemnik na donji deo opsega, priblizno na 89 MHz.
Po prikljucenju baterije od 9V, plasticnom odvrtkom podesava se trimer kondenzator tako
da se moze cuti predajnik. Ovo treba obavljati pazljivo jer je podesavanje osetljivo. Prijem
se moze poboljsati naknadnim finim podesavanjem prijemnika. Moguce je da ce se
ueestanost malo pomerati tokom prvih minuta emitovanja sto je normalno jer ovaj pre­
dajnik nije stabilizovan kvarcem. Prilikom prvih proba, bez antene na predajniku, po­
stignut je domet vise od desetak metara kroz zidove stana, i to sa poluistroSenom bate­
rijom. Osetljivost mikrofona je izvanredna i svaki sum se cuje. Pozeljno je da predajnik ne
bude suvise blizu zvucnog izvora kako ne bi doslo do mikrofonije.
Svaki tranzistQr trazi svoju vrednost otpornika baze R6 (10Kn). TaCna vrednost
ovog otpornika odreduje se taka Sto umesto 10KQ otpornika stavi 10 KQ potenciometar
spojen kao reostat i isti se podesi na maksimalan otklon meraea polja RK 3403 koji svako
moze sam da sagradi prema prilozenom uputstvu. Ovo vazi za one koji zele maksimum.
Po zavrsenoj gradnji, predajnik se moze smestiti u neku plasticnu kutiju gde bi
mogla da se smesti i baterija od 9V. Potrebno je predvideti prekidac za ukljucivanje i
iskljuavanje, a na kutiji treba izbusiti rupu za mikrofon.
Sadrzaj kompleta delova:
Stampana plocica ., .................................................................................................. 1
Tranzistor T1 - 6C546.............................................................................................. 1
347
----
Tranzistor T2 - PN2222A iii 2N2222A (pazi na polaritet 2N2222A) iii BF199 ................ 1
Mikrofon elektretski, EKM60 ..................................................................................... 1
Cl, C2, Elektrolitski kondenzator, 10 )..IF, min. 25V, minijaturni radijalni ...................... 2
C3, Keramicki kondenzator, 1nF, obelezen sa 102 ..................................................... 1
C4, C5, Multilejer kondenzator, 100nF, obelezen sa 104 ............................................ 2
C6, CI0, Keramic.ki kondenzator 330pF ..................................................................... 2
C7, Trimer-kondenzator, crveni, 1.8-27 pF, RM7.5mm ............................................... 1
C8, Keramicki kondenzator, 1.5pF ............................................................................ 1
C9, Keramicki kondenzator, 10 pF ............................................................................ 1
Rl, Otpornik, ugljeni, 4.7 Kn (zuta-Ijubic.asta-crvena-zlatna) ..................................... 1
R2, R4, Otpornik, ugljeni, 47Kn (zuta-Ijubieasta-narandzasta-zlatna) ......................... 2
R3, Otpornik, ugljeni, 2.2Mn (crvena-crvena-zelena-zlatna) ....................................... l
R5, Otpornik, ugljeni, 1 Kn (braon-crna-crvena-zlatna) ............................................. 1
, R6, R7, Otpornik, ugljeni, 10Kn (braon-crna-narandzasta-zlatna) ............................... 2
R8, Otpornik, ugljeni, lOOn (braon-crna-braon-zlatna) .............................................. 1
Prikljucak za bateriju 9V .......................................................................................... 1
RADNO VREME PRODAVNICE
Ponedeljak-Petak
09:00 - 19:00
Subota: 10:00 - 15:00
348
RK 3401 Snaian FM predainik
O
vo nije nas prvi FM predajnik.
Imamo i dalje RK3400 koji se na­
paja iz baterije 9V i koji daje odredene
rezultate.
RK3401 je nova sema sa ve­
com izlaznom snagom za one koji
traze viSe i bolje.
Napajanje predajnika je iz
izvora dobrofiltriranog napona 4.5
do 40V, uz potrosnju struje od 8
do 60 mAo
Frekvencija se podesa­
va trimer kondenzatorom C4,
kapadteta od 30 pF, a u grani­
cama od 80 do 110 Mhz. Za ovo
treba koristiti plasticnu stimericu, da bi se iz­
begao kapacitet ruke i metalne odvrtke na frekvenciju pre­
dajnika.
Trimer ima tri izvoda: dva su "hladna" i spojena paralelno a tree je "vruc" i nalazi
se na "nosicu" trimera. Taj vruci kraj stavlja se u rupicu u blizini oznake C4. Ovo pricamo
zato da se izbegne "rucni" kapacitet, odnosno da se frekvendja ne pomera kada malu
metalnu odvrtku stavimo na trimer i probamo da izvrsimo podeSavanje.
Na klemu 1 spaja se vruci kraj mikrofona, gramofona iii nekog treeeg izvora
modulacije. Na klemu 2 spaja se minus pol napajanja kao i masa, oklop mikrofonskog ka­
bla, odnosno nekog drugog izvora modulacije. Na klemu 3 ide plus ( + ) pol napajanja, a na
klemu 4 spaja se antena.
Antena je u principu eetvrt-taiasna sa radijalima koji su takode cetvrt-talasni. Za
nas predajnik, mozemo koristiti sledeea dva tipa antena: "DIPOL" iii "VERTIKAL".
_ 1l'1li--l1li--6 ___
" "'1
)
Izgled "dipol" antene
349
2
3
C3=R4
CSI RS
4'
Serna veza FM predajnika RK 3401
DIPOL je antena koja je stara koliko i nase saznanje radio-talasa. To je polu-tala­
sna antena, jednako dobra i za prijem i za predaju. Duzina antene izracunava se iz brzine
prostiranja elektromagnetskih talasa i frekvencije za koju je antena predvidena. Tako do­
bijena duzina smanjuje se za 5% zbog takozvanog "efekta krajeva". Obrazac za duzinu
dipola glasi:
1= 142.5/ f
gde je I duzina antene u metrima, a f je.frekvencjia u megahercima. Uobieajeno je
da se dipol napaja koaksijalnim kablom od 75 oma, gde je napajanje na sredini. To je pravi,
klasicni dipol. Inaee, ima i drugacijih, koji se napajaju na jednoj treCini iii na kraju dipola.
Takve antene se onda nazivaju drugim imenima.
VERTIKAL je sigurno najpopularnija antena medu amaterima, zbog svojih kvali­
teta. VERTIKAL je modifikacija polutalasnog dipola. Jedna sipka duzine cetvrt-talasa po­
stavlja se vertikalno. Oko nje se stavljaju barem tri \\radijala", takode duzine cetvrt-talasa.
Ugao izmedu radijala iznosi 120 stepeni, kada imamo tri radijala. Za "n" radijala, velicinu
ugla dobijamo tako Sto pun krug, tj. 360 stepeni podelimo sa "n".
\\Radijali" sa antenom treba da zaklapaju ugao od 125 stepeni. Antena se napaja
koaksijalnim kablom impendanse 50 oma.
Kao i sve druge i ove antene treba montirati sto viSe i slobodnije. Izolacija antene
treba da bude dobra, a obavezno je i dobro uzemljenje. Vertikal antena je dobra za daleke
veze, a dipol za blize.
350
Izgled tipicne VERTlKAL antene
Primera radi, u nasem slueaju, kOristicemo dipol antenu za frekvenciju od 150
MHz, odnosno 2 metra. Dipol antena bi trebala da bude duzine 1 metar, a izvod za koaksijal
je na sredini. Moramo jOs da zapamtimo da se talasna duzina dobija tako da se 300.000
podeli sa frekvencijom u megahercima i cela matematika je gotova. Naravno ostaje nesto
iz optike. Horizont je siri ako je stajna tacka visa! Odnosno, domet je veci ako je antena
visa. I gotovo ...
Za postizanje maksimalne izlazne snage preporucujemo da se otpomici R4 i R5
zamene trimer potenciometrom od 22Kn i da se proba menjanje otpornosti okretanjem
klizaea uz istovremenu kontrolu meraeem polja RK3403 koji nize preporucujemo. Kada ut­
vrdite najveee polje, izmerite otpornike od sredine prema plusu i od sredine prema masi i
zamenite ih obicnim otpomicima. Da dodamo ovo se mora raditi uvek !rod promene napo­
na napajanja i za svaki novi izlazni tranzistor.
Ako sve lepo uradite, isterate maksimalnu snagu i primetite da Vam se tranzistor
2N2222 greje ostaje Vam da mu dodate odgovarajuCi hladnjak !! I
Sadrzaj kornpleta delova:
R1, Trimer potenciometar 22 Kn mali lezeci.. ..•...............................................•.•...... 1
R2, Otpornik 220 Kn (crvena-crvena-zuta-zlatna) ...........•................................•.....• 1
R3, Otpornik 4.7 Kn ( zuta-Ijubieasta-crvena) ...........•.......................••............•........ 1
R4, R5, otpornik 10 Kn (braon-crna-narandzasta-zlatna) .......................••............... 2
R6, Otpornik 100 n ( braon-crna-braon-zlatna) ......................................................... 1
T1, Tranzistor BC546B ............................................................................................ 1
T2, Tranzistor 2N2222A ........................................................................................... 1
C1, C2, Elektrolit5ki kondenzator, od 3.3 do 10 !-IF..................................................... 2
C3, C5, Keramicki kondenzator, 470 pF..................................................................... 2
C4, Trimer kondenzator, 3-30 pF .............................................................................. 1
C6, Keramicki kondenzator 3 pF iii 3.3 pF ................................................................. 1
Pinovi za stampu .....................................................................................................4
Stampana plocica .................................................................................................... 1
351
RK 3402 Spiiun buba
5ubminiiaturna
O
va sub-minijaturna spijun buba predvidena je za rad bez baterija. Napaja se stru­
jom koju trosi telefon. Nije potrebna posebna baterija kao kod FM predajnika
RK3400 i RK3401.
Dimenzije ove spijun bube su stvarno subminijaturne. One iznose 10 x 34 mm.
Stampana plocica je na vitroplastu i izvedena je zastita za lemljenje. Raspored delova nije
mogao biti odStampan na Sasiji, pa se zato mora gledati montaina Serna. Sve je tako male­
no da se mora koristiti lupa koja poveCava barem 4 puta, pinceta i malena klesta.
Zajednicki sa ostalim navedenim uredajima je da su sve to FM predajniei male
snage koji rade u FM koncertnom podrucju 82 do 106 Mhz, i da za maksimalan domettreba
koristiti merac polja RK3403 koji se moze jednostavno sagraditi od materijala koji se ima u
kuCi.
Osnovna karakteristika ove spijun bube je da se sa njom moze pratiti telefonski
razgovor sa telefona na koji je spojena i to na rastojanju koje zavisi od mesta na koje je
spojena "buba".
Nairne, buba moze biti spojena na bilo kom mestu u seriju sa telefonskim apara­
tom koji se prisluskuje, pa i nekoliko kilometara daleko. Sam domet zavisi od visine, duzine
i lokaeije antene. Stotinu metara postize se lakoCom. Bitno je pronaci mesto na skali pri­
jemnika, odnosno odrediti frekveneiju predajnika "bube" tako da 'lema smetnji od koneer­
tnih stanica. To je lako u mestima gde nema mnogo FM predajnika.
Serna veza je jednostavna. "Buba" se spaja u seriju sa telefonom (vidi ertez) sa
greeom koji sluzi za napajanje iste a koji omoguCava nesmetano koriscenje telefonskog
aparata bez obzira na polaritet telefonske linije. Gree cine 4 diode lN4148. Tranzistor je u
spoju oscilatora cija se frekveneija menja trimer kondenzatorem od 30 pF. Radna tacka
tranzistora podesava se potenciometrom za svaki tranzistor posebno pomoeu trimer po-
Izgled gotovog prototipa spijun bube RK 3402
3S2
U SERIJU SA
TELEFONOM
470pF
10KO 1000
Elektricna iema veza subminijaturne spijun bube RK 3402
teneiometra od 10 Kn na najveci otklon meraea polja RK3403, odnosno na najjaci prijem
na prijemniku. Otpornik od lKn ima zaStitnu funkciju da baza tranzistora ne dobije
maksimalan napon kao kolektor. 100 n je temperaturna kompenzacijai faktor povratne
sprege, reakcije koja omoguCava oseilovanje tranzistora, a koje se ostvaruje preko kon­
denzatora od 3 iii 3.3 pF spojenog izmedu emitera i koletora, cime se dobija oscilator poz­
nat pod imenom "ultra audion" koju se cesto koristi u malim UKT prijemnicima i predajni­
cima. Antena se spaja preko kondenzatora 3 pF.
Frekvencija oseilatora predajnika "bube" odredena je trimer kondenzatorom i ka­
lemom "L" modulaeija zavisi od struje govora koju daje telefonski aparat.
PorecJenje sklopljenog urecJaja sa novcicem od pet dinara
3S3
Da napomenemo da ne postoje dva jednaka tranzistora ida je neophodno trimer
potencimetrom podesiti najbolju radnu tacku, kao 51:0 smo vee rekli, a uz pomoc meraea
polja RK3403.
Uredaj se sklapa malom lemilieom sa siljatim vrhom i ne jaeom od 18W, lagano i
bez upotrebe let paste, samo sa finim tinolom uz eventualnu upotrebu kalafonijuma! Pin­
eeta i mala ravna kljesta neophodna su kod postavljanja delova a posebno kod montaze
tranzistora, tako da jedan elemenat ne dodiruje drugi. Ni lupa povecanja 1-4 neee biti
naodmet. Sve ovo je filigranski rad koji za uspeh zahteva mnogo truda i strpljenja bez
ikakve zurbe!!
,
Spisak potrebnih delova:
Stampana plocica .................................................................................................... 1
Dioda 1N4148 .........................................................................................................4
Keramicki kondenzator 3 pF iii 3.3 pF ....................................................................... 2
Kondenzator keramicki 390 iii 470 pF ....................................................................... 2
Trimer kondenzator 7.5 mm do 30 pF....................................................................... 1
Otpornik 1/4 W 1000 (braon-erna-braon-zlatna) ...................................................... 1
Otpornik 1/4 W 1 KO (braon-erna-ervena-zlatna) ...................................................... 1
Trimer potenciometar Smm lOKO, PT6NH, minijaturni ............................................. 1
Tranzistor 2N2222A, 2N2219, 2N3019 iii 2N3866 ..................................................... 1
Komad ziee za antenu (SOem) .................................................................................. 1
Ziea za napajanje (2Sem) ........................................................................................ 2
Uputstvo za sklapanje.............................................................................................. 1
Uputstvo za merac polja RK3403 .............................................................................. 1
Kalem oScilatora, 5 navoja CuL O.Smm-O.7mm ......................................................... 1
I - - - - I ~ . Spllun buba
RK3402
Telefonska
liniia
Nacin spajanja spijun bube na telefonsku
liniju. Rastojanja su proizvoljna
3,4
RK 3403 Merac polia
M
erac polja je jednostavan instrument za podesavanje i merenje jaCine polja zraee­
nja predajnika i predajnih antena. Nije zavisan od frekvencije na kojoj radi predaj­
nik cije zraeenje merimo. Moze se jednostavno koristiti kako na kratkim tako i na ul­
tra-kratkim talasima.
Po tome se razlikuje od talasometra i meraca polja opisanih u knjizi "Mala skola
elektronike, TN sistem III deo", poglavlje 9.10.
Ako se pogleda sema veza, odmah se vidi da je merac polja u sustini jedan
jednostavan detektorski prijemnik.
Sme5l:en u malu metalnu iii jos bolje plasticnu kutiju sa prikljuCkom za antenu,
kOja je najeesee komad zice duzine oko pola metara.
Kalem predstavlja VF prigusnica od 0.5 do 2.5 mH (mili Henrija) kakve se danas
prodaju u obliku otpornika (takozvani SMCC tip).
Promenljivog kondenzatora za trazenje staniee cije pOjaeanje merimo jednostav­
no NEMA. Vee smo rekli na poeetku ovog teksta da je ovaj merac polja nezavisan od fre­
kveneije.
Paralelno slusalieama koje mozemo
spojiti umesto instrumenta za merenje jacine polja nalazi se
kondenzator reda 4.7 do 10nF, koji filtrira NF komponentu i
ne dozvoljava da ista odlazi u slusalice, odnosno instru­
ment.
Predvidena je i regulacija jacine zvuka,
ako spojimo slusalice u merac polja i koristimo ih
za kontrolu amplitudne modulacije.
Isti potenciometar se koristi i kao regula­
tor osetljivosti, odnosno velicine indikaeije instru­
menta.
Merac polja ne pokazuje apsolutnu vre­
dnost. On pokazuje maksimum zracenja i koristi
se da bi se predajnik iii antena podesila na najvece
zracenje, na maksimum.
Instrument sa kretnim kalemom je po­
trebno da ima osetljivosti od 50 do 100JlA. Moze
se ugraditi u kuCiste meraea polja, a mogu se i
predvideti buksne za prikljucak univerzalnog instru­
menta - unimera, naravno anaJognog. Digitalni
merni instrument u ovoj situaciji ne bi bio dobar
Fabricki izraden merac polja,
za ocitavanje maksimalnih vrednosti. Mnogo je
identicne konstrukcije kao i ovaj
jednostavnije pratiti otklon na skali analognog
koji mi sklapamo, star nekoliko
instrumenta.
decenija!
Mi Vam ovde i preporucujemo upotrebu
analognog mernog instrumenta koji ima opseg
3ff
AA...
RK 3404 FM Predainik sa FET
tranzistorima
4.7nF
l:
E
"l
~
"l
0
4.7nF I
U
47KO
Elektricna sema veza RK 3403
do 100).lA, koji ce te povezati sa meraeem polja. Ukoliko Yam merae polja Cesce treba,
onda mozete razmisliti 0 kupovini indikatora, recimo klase PM2 i ugradnji celog uredaja u
kutiju, kao sto izgleda i fabrieki uraden merae polja sa slike na prethodnoj strani.
Potenciometar koji je spojen kao reostat (znaCi da su samo dva od tri izvoda u fun­
kciji) je velieine od 47 do 220 Kn i njime se odreduje osetljivost meraca polja. Smanjuje se
iii poveeava indikacija bez pomeranja instrumenta po stolu. I on je blokiran kondenza­
torom od 4.7 do 10 nF.
Zgodno je u kutiju meraea polja ugraditi i magnet, kako bi mogli da ga fiksiramo
kada radimo napolje iii recimo u automobilu.
Sadriaj kompleta delova:
Dioda, germanijumska, serije AA, standardna ........................................................... 1
Kondenzator, keramicki, 4.7 nF 10 nF .................................................................... 2
Potenciometar iii trimer potenciometar sa rucicom, lineranim 47-220kn ..................... 1
Prigusniea, 5MCC, 0.5 - 2.SmH ................................................................................ 1
Buksne za prikljucenje antene i mernog instrumenta, 4mm ........................................ 3
356
O
vo svakako nije prvi FM predajnik u seriji kompleta delova "Radio kit". Za razliku od
predajnika koje smo do sada videli ovaj ima pravu FM modulaclju. Izraden je sa tri
tranzistora, od kojih su dva fetovi, koji se sve vise koriste i upotrebljavaju u poslednje
vreme.
Samu Semu, mozemo da podelimo na dva dela, na oscilator i modulator. Oscilator
je izveden sa FEr-om Tl. To je one Sto se nekad zvalo ECO (Electron Coupled Oscilator).
Domet predajnika je stotinak metara tipieno, u zavisnosti od upotrebljene antene, podesa­
vanja, okoline i osetljivosti prijemnika i njegove antene.
Kalemovi su izvedeni na Stampanoj ploeici. Ima ih dva. Jedan je kalem oscilator­
nog kola a drugi je antenski kalem. Kondenzatori u oscilatornom kolu su C2, C3 i C4. Njiho­
vim spretnim izborom vrednosti moze se u celom UKT opsegu od 88 do 105 MHz lepo
podesavati frekvencija trimerom C4. Paralelno osci(atornom kolu prikljuCena je varikap
dioda D1 preko kondenzatora C1, eiji se kapacitet menja u ritmu modulacije koja dolazi
preko otpornika R2 iz modulatora. Time se dobija frekventna modulacija. Kondenzatorom
ClO odvode se VF struje, koje produ nekako kroz R2. One se odvode na masu, kako ne bi
isle u modulator. 51ienu funkciju imaju i kondenzator C6 i otpornik R3. C6 odvodi VF struje
na masu i ne daje da idu u bateriju a otpornik R3 propuSta jednosmernu struju, tako da
dolazi iz baterije i ide u "drejn" fet-a n. Dioda D2 ima funkciju da povuee struju u slueaju
obrnutog spajanja polariteta baterije.
Modulator ima zadatak da pojaeava napon dobijen iz elektretskog mikrofona "MI­
KE" i pOjaeanog, prvo sa fetom T2 pa onda sa PNP tranzistorom T3. Dubina modulacije iii
frekventna devijacija, kako se kaze za FM, podesava se potenciometrom R4. Otpornik R6
je radni otpornik elektretskog mikrofona koji u sebi sadrZi jos jedan FEr koji nije nacrtan na
Semi. Kondenzatorom C12 i otpomikom R9 filtrira se napon za mikrofon. Da dodamo da "5"
kod feta znaei "source" (eita se sors) - izvor, da je "G" - "gate" (Cita se gejt) i znaCi kapija, a
da je "DR - "Drain" - odvod.
Obratite paznju na polaritet upotrebljenih tranzistora, kao I polaritet dioda I ele­
ktrolitskih kondenzatora. Naravno, ne treba zaboraviti ni elektretski mikrofon - koji takode
moramo pazljivo I Ispravno prikljuciti.
Za lemljenje koristitl malo lemilo reclmo 18W Elpro Grocka I tlnol ne debljl od
1mm. Vrh lemilice briSite pamuenom krpom. Nikakvu pastu nije dozvoljeno koristiti. Prvo
lemite otpornike a na kraju elektrolitske kondenzatore. Zapravo prvo najnize a najkasnije
najvise elemente. Pazite na polaritet elektrolitskih kondenzatora, dioda i tranzistora. Kod
baterijskog prikljucka crvena ziea je uvek plus a crna minus - masa.
357
Ea
l
] 1
l ~ ~
~ I
+
-
-
.
.
\C5
C2..L.
IIRl .....
:C6* t02
I 9."12V
= I '-­
• I
01
R2
oo
MIKE
Elektricna sema veza FM predajnika sa FET tranzistorima RK 3404
Sadliaj kompleta delova:
Stampana ploca RK3404 .......................................................................................... 1
T1, Fet tranzistor BF245 .......................................................................................... 1
T2, Fet tranzistor 2N3819 ........................................................................................ 1
T3, Tranzistor PNP tipa BC556 iii slican ..................................................................... 1
01, Varikap dioda BB405 iii slicna ............................................................................. 1
02, Univerzalna silicijum dioda 1N4148 .................................................................... 1
MIKE, elektretski mikrofon ....................................................................................... 1
R1, Otpornik, 1/4W, ugljenoslojni, 100Kn (braon-crna-zuta-zlatna) ............................ 1
R2, Otpornik, 1/4W, ugljenoslojni, 220Kn (crvena-crvena-zuta-zlatna) ....................... 1
R3, Otpornik, 1/4W, ugljenoslojni, 22n (crveno-crveno-crno-zlatno) ........................... l
R4, Trimer potenciometar, PTlO, mali, stojeci iii lezeCi, 1 Kn ..................................... 1
358
R5, Otpornik, 1/4W, ugljenoslojni, 1 Kn (braon-crna-crvena-zlatno) ........................... 1
R6, Otpornik, 1/4W, ugljenoslojni, 4.7Kn (zuta-ljubiCasta-crvena-zlatna) .................... 1
R7, Otpornik, 1/4W, ugljenoslojni, 1Mn (braon-crna-zelena-zlatna) ............................ 1
R8, Otpornik, 1/4W, ugljenoslojni, 1.2Kn (braon-crvena-crvena-zlatna) ...................... l
R9, Otpornik, 1/4W, ugljenoslojni, 47Kn (zuta-Ijubicasta-narandzasta-zlatna) ............. 1
C1, Keramicki kondenzator, 5.6pF ............................................................................ 1
C2, Keramicki kondenzator 6.8pF ............................................................................. 1
C3,C5, Keramicki kondenzator, 15pF ........................................................................ 2
C4, Trimer kondenzator, 5-27pF, crveni .................................................................... 1
C6, C10, Keramicki kondenzator 1nF = 1000pF (obelezen sa 102) .............................. 2
C7, Elektrolitski kondenzator, stojeci, 100JlF, min. 25V .............................................. 1
C8, Elektrolitski kondenzator, stojeCi, 4.7JlF, min 25V ................................................ 1
C9, Keramicki kondenzator, 100pF ........................................................................... 1
Cll, Multilejer (viseslojni) kondenzator, 100nF = O.lJlF (obelezen sa 104) ................. 1
C12, Elektrolitski kondenzator, 47JlF, min. 16V .......................................................... 1
Prikljucak za bateriju od 9V...................................................................................... 1
Telefoni:
(011) 2835-239
(011) 2835-977
~
Telefax: E-Mail:
(011) 2835-977 (0-24h) INFO@RADIOKLUB.CO.YU
"RADIO KLUB 0.0.0.", Timocka 18, 11000 Beograd
3>9
.1..
RK 3405 FM Predainik 4W
T
esko je naci poreklo ovog predajnika. Sigurno znamo da je objavljen 1996. u italijan­
skom casopisu "Megaherz". Takod'e je objavljen i casopisu "Electronics 2000". Proiz­
vodi se u Grckoj, a vrlo je popularan, da ne poverujete - u Engleskoj.
Sa svoja 4W snage, ovo nije igracka! To je pravi predajnik. Nemojte dozvoliti da
Vas zavara jednostavnost seme. Sa dobrom antenom i ispravno sklopljenim ured'ajem,
ovaj predajnik moze imati domet do 50km, na otvorenom. U urbanim zonama iii una
brdovitom terenu, ovaj dometje svakako daleko manji. Obzirom da predajnik emituje na
FM podrucju, potrebna Yam je adekvatna dozvola Ministarstva za saobraeaj i veze.
Kao Sto rekosmo - ovo je pravi predajnik! Ima oscilator, modulator, drajver iii po­
budni stepen i izlazni stepen. Sve u svemu cetri tranzistora u jed nom ne mnogo kompliko­
vanom spoju. Pogledajmo semu poeevsi sa leve strane. Potenciometar za regulaciju dubi­
ne modulacije i jedan tranzistorT4. Pojacan signal sa kolektora T4 ide preko elektrolitskog
kondenzatora C2 na oscilator, koji je izveden u jednostavnom spoju sa tranzistorom n.
Frekvencija oscilatora je 85 do 110 MHz i odred'enaje kalemom L1 i trimer kondenzatorom
C15. Sa oScilatora oscllacije trimer kondenzatorom C8 vode se na drajver, na stepen za
pobudu izlaznog stepena. Kalem L2 je kalem drajvera. Sa drajvera trimerom C9 Signal ide
na izlazni stepen koji ima tri kalema, u pobudi L4 i u izlazu L3 a u anteni L5.
U cilju sprecavanja samooscilova­
nja imamo kondenzatore 0 i C4 na jednom ... - - - - - - - - - O ~ - + - - - . . . . ,
kao i C13 i C14 na drugom
ploeice. Imamo i tri prigusnice namo­
tane na feritnim jezgrima sa 6 radijalnih ru­
pa sa dva i po navojaka.
R6
Na ulaz modulatora moze se spojiti
neka mikseta iii magnetofon, kasetofon iii 100nF
CD sa svojim izlazom za sluSalice. Za spaja­
• II .. MOD
nje elektretskog mikrofona koji je u komple­
tu delova sluzimo se prilozenom semom.
Predajnik se obavezno napaja sa
MIC
12V dobro filtriranog napona koji dolazi iz is­
pravljaca koji je u posebnoj kutiji, da bi se
sprecio uticaj transformatora na oscilator Io'--.;;;-;;;-;;;-;;;-;;...---------..1
predajnika. Ta smetnja se cuje kao zujanje. Povezivanje elektretskog mikrofona
360
I...--
Ii:
<t
Sam predajnik mora da je u metalnoj
o
na kojoj su izbusene rupe za podeSavanje
trimera koji se podesavaju obavezno odvr­
tkom od izolacionog materijala koju mo­
sami napraviti iii koristiti gotove. Ta­
kve odvrtke, od plastike iii teflona se nazi­
vaju "Stimerice" i mogu se nabaviti u bolje
snabdevenim radnjama.
Kada spominjemo podeSavanje,
predajnik se prvo podeSava na frekvenciju
prema prijemniku, a zatim na maksimalnu
snagu antene prema SWR metru iii sto ce
biti cesci slucaj prema meracu polja RK
3403. Ako nemate ni merac polja dobro ce
doCi i podesavanje na vestacku antenu
prema prilozenoj semi veza. Tu je neopho­
dan analogni univerzalni instrument sa
mernim podrucjem do 30V. Nakon sto po­
desite frekvenciju, svi trimeri se podesava­
ju na maksimalan otklon instrumenta. Ovu
operaciju ponoviti par puta, a posle toga
mozete prikljuciti pravu antenu.
Rekli smo antena. Dve vrste ante­
na su moguce. Vertikalna - stap iii dipol ­
horizontalna. Antena se montira visoko,
svakako na krovu. Kabl do antene je kooks­
ijalni, impendanse 50 Q i najcesce oznake
RG 58.
DIPOL je antena koja je stara ko­
liko i nase saznanje 0 radio-talasima. To je
polutalasna antena, jednako dobra za pri­
jem kao i za predaju. Duzina antene izra­
cunava se iz brzine prostiranja elektroma­
gnetskih talasa duz antene i frevencije za
koju je antena predvid'ena. Tako dobijena
duzina smanjuje se za 5% zbog takozva­
nog efekta krajeva. Obrazac za duzinu
dipola moze se napisati:
1= 142.5/ f
gde je I - duzina antene u metri­
ma, a f - frekvencija u megahercima. Uobi­
cajeno je da se dipol napaja koaksija
kablom i da je napajanje u sredini. To je
i3
klasicni diDO!. Inace ima i drugacijih koji se
trecini iii na kraju
o
361
--
dipola. Takve antene se onda drugacije nazivaju.
VERTIKAL iii stap je najpopularnija antena meclu radioamaterima zbog svojih
kvaliteta. To je u stvari modifikacija dipola. Jedna sipka duzine eetvrt talasa stavlja se
vertikalno. Oko nje se stavljajubarom tri RADIJALA
1
takocle duzine eetvrt talasa. Ugao
izmeclu radijala iznosi 120 stepeni, kada imamo tri radijala. Za N radijala
l
velicinu ugla
dobijamo tako sto pun krug
l
tj. 360 stepeni podelimo sa N. Radijali sa antenom treba da
zaklapaju ugao od 135 stepeni. Antena se napaja koaksijalnim kablom impendase son.
Talasna duzina se izracunava prema:
L (m) =300 I F (Mhz)
Znaci talasna duzina dobija se u metrima
l
300 je konstanta odnosno brzina
prostiranja svetlosti u hiljadama kilometara i F je frekvencija koja se unosi u megahercima.
r ;; '1_
J
Izgled VERTlKAL antene Izgled DIPOL antene
Za napajanje ovog predajnika potrebno je 12V jednosmernog dobro stabilizova­
nog napona i struje od 0.5 A. Takav napon moze dati odgovarajuCi stabilizator - ispravJjac
RK3217 uz odgovarajuci transformator sa naponom od 12-15V i za struju pola ampera.
Ne zaboravite da dobro uzemljite kutiju u kojoj se nalazi predajnik. Na taj nacin ce
te spreCiti mnoge probleme sa sumom i brumom.
162
6
+
20-30V
5
Sema veze "vestacke" antene
l-lO-J
-r ~ --: I = = ~ =
1_
40
-1 1_
40
-1
Skica VF prigusn ice tipa VK200 sa 2.5 navoja
Sadriaj kompleta delova:
R1, Otpornik 220 Kn (crvena-crvena-zuta-zlatna) ..................................................... 1
R2, Otpornik 4.7 Kn (zuta-ljubiCasta crvena-zlatna) .................................................. 1
R3,R4, Otpornik 10 Kn (braon-crna-naranzasta-zlatna) ............................................. 2
R5, Otpornik 82 n (siva-crvena-crna-zlatna) ............................................................. 1
R6, Otpornik 4.7-10 KQ ........................................................................................... 1
R7,R8, Otpornik, 2W, 150 n (braon-zelena-braon-zlatna) .......................................... 2
P1, Trimer potendometar stojeci mali iii veliki 22 Kn) ............................................... 1
C1,C2, Elektrolitski kondenzator 4.7j!F, min. 2SV....................................................... 2
C3,C13, Keramicki kondenzator 4.7 nF (obelezen sa 472) .......................................... 2
C4,C14, Keramicki kondenzator 1 nF (obelezen sa 102) ............................................. 2
CS,C6, Keramicki kondenzator 470 pF....................................................................... 2
C7, Keramicki kondenzator 10 pF ............................................................................. 1
CS, Trimer kondenzator 3-10 pF ............................................................................... 1
C9,C12, Trimer kondenzator 7-35 pF ........................................................................ 2
ClO,Cll Trimer kondenzator 2-60 pF ....................................................................... 2
C15, Trimer kondenzator 4-20 pF ............................................................................. 1
C16, Kondenzator viseslojni 100nF (obeJezen sa 104) ................................................ 1
C17, Keramicki kondenzator 22 nF (obelezen sa 223) ................................................ 1
Ll, 4 navojaka, na 5.5 mm unutarnjeg promera zice 1 mm........................................ 1
L2, 6 navojaka, na 5.5 mm unutarnjeg promera zice 1 mm........................................ 1
161
I
L3, 3 navojaka, na 5.5 mm unutarnjeg promera zice 1 mm................................•....... 1
L4, Kalem ce nalazi na Stampanoj ploCid od jednog navojka
L5, 5 navojaka, na 7.5 mm unutrasnjeg promera zid 1 mm ....................................... 1
PR1, PR2, PR3, VF prigusnica sa 2.5 navojaka zice 0.4-0.6 mm kroz rupice perle sa 6
rupa ....................................................................................................................... 3
T1,T2, Tranzistori 2N2219 ....................................................................................... 2
T3, Tranzistor 2N3553 iii 2N3924 iii BFS22A.............................................................. 1
T4, Tranzistor, NPN, BC546 "'" BC550 ........................................................................ 1
D1, Dioda 1N4148................................................................................................... 1
MIC, Mikrofon elektretski ......................................................................................... 1
Zica 1mm za motanje kalemova
Zica 0.4-0.6 za motanje prigusnica
Stampana ploCica-sasija PCB RK340S ....................................................................... 1
Hladnjak izlaznog tranzistora T3 ............................................................................... 1
Izgled i polaritet elektrektskog mikrofona
2N3S53, 2N2219
Polaritet tranzistora 2N2219 i 2N3553
364
[svetlo i muzika
RK 3560 Tiristorski migavac
S
vetlost sveea neophodna je u svecanim trenutdma. I novogodisnjoj jelci sveCice
daju posebnu draz. Tako je bilo nekada. Sada smo sveCice zamenili sijalicama. Bolje
reeeno sijaHcicama. I bili smo neko vreme zadovoljni. Onda smo pozeleli da svetlo bude
treptavo. I napravljen je bimetalni migavac. To je bilo resenje. Posle njega su dosH tranzi­
storski migavci, da bi do pravog resenja i za ogromne jelke dosli do tiristorskog migavca
koji nije bas tako slozen. To se maze videti i iz prilozene elektricne seme veza.
RC konstantu cine elektrolitski kondenzator i trimer potenciometar. Jednosmerni
napon za punjenje kondenzatora dobija se pomoeu ispravljacke diode tipa 1N4007 iii sli­
cne.
Tiristor provodi iii ne provodi struju, a sijalice se pale i gase. Prvo pitanje ce biti ko­
liko sijalica smemo da stavimo na ovaj migavac. Odgovor je jednostavan: onoliko da se ti­
ristor i dioda ne greju previse.
Ono Sto je sigurno, to je da se nece grejati sa pet-Sest sijalica ad 2SW snage. Ako
mislite da stavite vise sijalica obavezno dodajte tiristoru komad lima za bolje hlaaenje i
silikonsku pastu izmeau. Pastu nemojte zaboraviti zato Sto ona poveeava provodnost to­
plote i na taj nacin cuva nas ureaaj. Takoae, preporucujemo upotrebu jaceg tiristora od
ovog koji mi koristimo. Nas tiristor C106D1, proizvod je firme Motorola, predviaen je za
struju od 2.5 ampera i 400 volti, u kuCiStu TO-126 kojeje zaliveno u plastiku. Takoae, ovaj
tiristor se moze naci i u kuCistu kOje ima mali hladnjak. Umesto njega mozemo upotrebiti
TIC106M (4 ampera, 600 volti) iii eak TIC116M, koji je snage 6 ampera, 600 volti. ~ b a
tiristora TIC serije se nalaze u TO-220AB kuCistu, taka da ih jednostavno mozemo monti­
rati na hladnjak.
Diodu 1N4007, koja je dimenzionisana za struju snage jednog ampera, zamenite
sa tri-amperskom diodom 1NS408.
365
47jJF
100V
Kod matematike, odno­
sno racunanja zapamtite da ovde
koristimo jednostrano ispravljanje,
tako da na sijalicama imamo pola
napona, odnosno samo 110V. Na
taj nacin, sijalice ee malo slabije
svetleti, ali ee mnogo duze trajati.
Rec-dve 0 izgledu stam­
220 V I pane ploce. Kao sto se vidi na gor­
njem crtezu, koristimo standarnu
(univerzalnu) Stampanu plocu, na
kojoj smo montirali tri kratkospo­
i prekinuli jedan vod. Ovaj pr­
ekid je obelezen isprekidanim kru­
gom i nalazi se izmedu taeaka na
koje se spaja sijalica iii vise njih.
Za kraj, da pomenemo na
koji nacin se povezuje vise sijalica.
Elektricna sema veza RK 3560
Njih je potrebno vezati u paralelu,
kao sto je prikazano na donjoj se­
mi. Naravno, broj sijalica koje mozemo koristiti nije beskonaean. Za tiristor koji smo mi
predlozili, moze se reei da bi trebalo bez problema da pogoni sijalice ukupne snage do 250 ­
300W, obzirom da je predviden za jacinu struje do 2.5A.
UrecJaj radi na 220V naizmenicnog napona. Zato obratite posebnu pa­
inju!
. .
3
... ---
Sema vezivanja vise sijalica
Sadriaj kompleta delova
Tiristor Cl06 D ........................................................................................................ 1
Dioda lN4007 ......................................................................................................... 1
Stampana plocica .................................................................................................... 1
Kabl za napajanje .................................................................................................... 1
Trimer potenciometar, veliki, stojeci VS 250KQ, PT15NH ........................................... 1
Elektrolitski kondenzator 47 J.lF, lODV ...................................................................... 1
Otpornik 1 KQ, 1/4W, (braon-crna-crvena-zlatna) ..................................................... 1
2.2 KQ, 2 W, (crvena-crvena-crvena-zlatna) ................................................ l
366
RK 3520 Migavac sa triiacima
sa dYe siialice za 220V
v
C
esto trebamo dupli migavac u profesionalne
svrhe. Takav je recimo Andrejin
Krst na pruznom prelazu. UopSte ova-
kay migavac moze se koristiti kao upo­
zorenje. Za nas, obime smrtnike, mi­
slimo da ee to biti najeesce u reklamne
iii sigurnosne svrhe. Mislimo da neee biti
problema da mu i sami nadete adekvatnu pri­
menu.
U principu, to su dYe sijalice, iii dYe grupe sijalica
snage do lKW svaka, koje se naizmenicno pale i gase. Paljenje i
gasenje je izvedeneo bezkontakno sa dva trijaka za SA svaki. Trijaci
se okidaju iz posebnog generatora eetvrtastih impulsa izvedenog sa IC kolom CD4011.
To IC kolo je cetvorostruki NAND sa po dva ulaza koja su kod nas spojena
paralelno. Dva NAND-a se koriste kao oscilator i frekvencija im je odredena kondenza­
torom Cl i potenciometrom P. Potenciometar vee ima najveeu standardnu vrednost od
2.5MQ. Vern vremenska konstanta, odnosno vern frekvencija oscilovanja ovog oscilatora
moze se postiei smanjenjem kapaciteta kondenzatora Cl, na recimo minimalnu vrednost
od O.lJ.lF iii na najnizu frekvenciju stavljanjem kondenzatora Cl ad l/JF.
Treei i cetvrti NAND koriste se za pobudivanje trijaka a preko otpornika 680Q. Tu
je interesantno da jedan impuls ide sa treeeg, a drugi, koji je 180 stepeni pomeren ide sa
cetvrtog NAND-a.
Napajanje celog uredaja vrsi se iz gradske mreze 220V direktno, jer su i sijalice
predvidene za isti napon. Za IC kolo treba nam desetak volti jednosmernog napona. Taj
napon uzimamo iz gradske mreze preko osiguraca i kondenzatora 0.33J.lF,400V (u nasem
slucaju, kao sto se i vidi na slici, koristili smo 330nF sa probojnim naponom ad 275 V AC)
koji sluzi kao otpornik u kolu naizmenicne struje. Diodama Dl i D2 ispravljamo taj osla­
bljeni napon iz gradske mreze i stabilisemo ga zener diodom Z. Filtradju tog napona vrSi­
mo elektrolitskim kondenzatorom od 100J.lF. Ispravljeni napon za napajanje vodimo na IC
kolo na pinove 7 i 14.
Prilikom montaze delova na Stampanu sasiju, posebno vodite racuna 0 polaritetu
trijaka, diada i elektrolitskog kondenzatora, kao i 0 ispravnom polozaju IC kola. Budite ta­
kode pazljivi prilikom ugradnje diode D2, koja se nalazi odamh uz blok kondenzator C2 koji
je velikog gabarita. Prvo montirajte kondenzator, zatim diadu, pa tek kada ih lepo sme­
stite, zalemite njihove izvode.
Kao !ito smo vee pomenuli, budite izuzetno pazljivi prilikom gradnje ovog uredaja,
obzirom da je napajanje direktno sa gradske mreze od 220V! Nepazljivo rukovanje
moze imati tragicne posledice! Uredaj obavezno ugradite u odgovarajueu, pozeljno plasti­
cnu kutiju a izvode za sijalice izvedite sa adekvatnim prikljuccima.
367
c
s
I
'J'r/ AOU,
....
~
+iffi
c
a.
I
i
Q
....
:!
'Ii.
+
368
Jedna interesantna stvar u vezi sa ovom gradnjom. Kao Sto smo videli, u semi
koristimo trijake. Kada njih koristimo sijalice rade sa punih 220V naizmenicne struje. Ume­
sto njih, probali smo i sa tiristorima i to sa n06. I dalje, nas migavac radi sjajno, sa jednom
malom razlikom. Tiristori su polutalasni, sto znaci da rade sa naponom od 110V naizme­
nicno, tako da sijalice slabije svetle, ali su sami tiristori n06 (iii Cl06) jeftiniji, a obzirom da
je u pitanju manji napon i sijalice ce trajati znatno duze.
Ukoliko Vas ova priea 0 tiristorima zaintrigira, mozete videti rasporede izvoda cr­
pomenutog n06 tiristora na kraju knjige. U nasem slueaju, kada se trijak menja tiri­
storom, gejt ide na gejt, katoda tiristora na Al trijaka i anoda tiristora na A2 trijaka.
Prijatno eksperimentisanje uz jos jedno podseca­
nje da uredaj radi na 220V naizmenicne struje i da budete
maksimalno pazljivi u radu sa ovim naponom.
SadrZaj kompleta delova:
Rl, Otpornik, ugljeni,l/4W, 680Kn (plava-siva-zuta-zlatna) ....................................... 1
R2, R3, Otpornik, ugljeni,l/4W, 680n (plava-siva-braon-zlatna) ................................. 2
Cl, Blok iii multilejer kondenzator 0.22J..1.F-1J..1.F, 63V ................................................... l
C2, Blok kondendenzator, 0.33J..1.F, 27SVAC, R40 serija, RM22.5 mm ........................... l
C3, Elektrolitski kondenzator, stojeCi, 100J..l.F, min. 25V .............................................. l
Dl,D2, Ispravljacka dioda lN4007 .......................................................................... 2
Z, Zener dioda, 1.3W, ZY12, 12V .............................................................................. l
Tl,T2, trijak SA, TIC206M........................................................................................ 2
IC, CD 4011 ............................................................................................................ 1
P, Trimer potenciometar, mali, lezeCi iii stojeCi, 2.5Mn .............................................. 1
Podnozje IC kola LC 14 pina .................................................................................... 1
DrZaci osiguraea SHHl iii SHH2 ................................................................................ 2
Stampana plocica RK3S20 ........................................................................................ 1
Osigurac, lA, Tromi. ................................................................................................ 1
Kabl 2X0.75, sa viljuskom ........................................................................................ 1
369
RK 3561 Trokanalno plivaiuce
svetlo
>
~
N
eki kazu i trceCe svetlo. Mislimo da ito nije los izraz. Ceo smisao je u tome da je niz
sijalica poredanih i spojenih preko posebnog elektronskog uredaja, tako da se prvo
pali prva, pa druga, pa treea sijallca. Kada ih je vise, recimo devet, kao na prilozenoj semi
onda se prvo pali prva, cetvrta i sedma, pa onda druga, peta i osma, da bi se onda upalile
treea, sesta i na kraju deveta. Pa onda ispocetka. Tako se dobija utisak da se sijallce pale u
nizu iii u krugu, kako ih vee rasporedimo, odnosno da svetlo pliva iii trci!!!
Nekada se to radilo sa bimetalnim kontaktima preuzetim od nekadasnjih migava­
ca na automobilu. Kako su napredovali migavci u koje je ukljueen i rele i automati za pllva­
juee svetlo dobili su naravno tri relea. Sa razvojem elektronike dolaze tranzistori, integrisa­
na kola i neizbezni tiristori koji zamenjuju skupe i bucne releje.
Mi smo ovde izabrali jednu jednostavniju kombinaciju bez mnogo filozofije koja
moze da zadovolji pocetnike a i profesionalne zahteve za neku reklamu, disko klub iii
slicno.
Kao sto smo rekli nas uredaj izveden je sa tiristorima. Danas koristimo najsa­
vremenije tipove kao lito su TIC 106 Miii n06M. Predvideni su za 600 ViS A, odnosno 4A
struju. U nasem spoju on radi sa 110 V radi jednostranog ispravljanja sa diodom lN4007 i
koristi se za 1amper. Po racunici ispada da mozete spojiti 3 puta po 20 sijalica od 25 W. To
je puno sijalica i obicno se zbog njihove cene koristi manji broj. Naravno sijalice su pred­
videne za napon nov. Kako rade na samo 1l0V, njihova trajnostje produzena i one ne
traju samo 1000 Casova Sto je uObiCajeno za sijalice, vee znatno duze !!!
Rekli smo da je cela stvar izvedena sa tiristorima. Oni sluze kao prekidaci. Vre­
menski razmak izmedu palenja prve, druge i treee grupe sijalica obezbeduje vremenska
konstanta RC koja se sastoji iz elektrolitskog kondenzatora 22 flF i otpornika 10 KQ i 2.2
KQ. Otpornik od 5.6 Ka sluzi samo za punjenje elektrolitskog kondenzatora. Nekada smo
koristili tiristore KT 206 serije, kojima nije bila potrebna ovolika vremenska baza zbog
velike struje gejta (Igt = SOmA). Kod n06 je ova struja oko lOmA. Veoma eesto Ijudi zabo­
ravljaju da tiristori imaju pored dYe velicine, struje i napona i ovu velicinu, struju gejta.
Kako sve to sada funkcioniSe? Jednostavno, kada se prvi elektrolit sa leve strane
napuni preko diode i otpornika od 5.6 Ka, on se prazni preko otpornika lOKQ i 2.2 KQ i
gejta tiristora broj 2 i otvara isti, cime se pali sijalica broj 2. Kada se sijalica dva ugasi,
naraste napon na anodi tiristora broj 2 i preko otpornika 5.6 KQ, puni se srednji elektrolit
od 40llF, da bi se posle ispraznio preko otpornika 10 KQ, 2.2KQ i gejta tiristora broj 3, koji
se otvara i pali sijalica broj 3. Kada se ona pod uticajem RC konstante ugasi, naraste napon
na anoditreeeg tiristora, pa se napuni treei elektrolit prekootpornika 5.6 Ka, da bi sezatim
ispraznio preko skroz desnog otpornika 10 KQ, 2.2 KQ i gejta prvog tiristora, koji tada
postaje provodan i pali prvu sijalicu i tako sve u krug !!
o
CO/)
c:-..
....
~
s
~
s
o
q-
z
11..>
~ g
c:-.. ....
~ ~
~ ~
~ ~
c:-..U)
c:-.. ....
m
370 371
L
o .. , , , , , , , , , --­
4 7 1
.. , ) ., , ) ., , ) ., --­
1
2·" ,-., ,-., ..., --­
3 .. .. - , .. ---
Nacin spajanja sijalica kod plivajuceg svetla
Da se podsetimo: sveje ovo pod naponom od 220V koji ~
je smrtonosan i treba preuzimati posebne mere predostro­ *
znosti i cilju zastite zivota graditelja.
220V
U tom smislu, uredaj se obavezno mora ugraditi u odgovarajueu plasticnu iii
drvenu kutiju a instalacija sijalica mora se vrsiti sa odgovarajueim sijalicnim grlima, uti­
kaCima iii rednim stezaljkama. Semu veza sijalica mozete videti na prilozenoj skid.
Za kraj da dodamo par reci 0 elektrolitskim kondenzatorima koje koristimo. Neka­
da smo koristili elektrolit od 40 J-LF, 150V, sa aksijalnim izvodima (Iezeci). Oanas koristimo
elektrolit od 22 J-LF, 200V sa radijalnim izvodima - stojeci. Oa ne bi bilo zabune oko mon­
taze, imate skicu u posebnom poglavlju na kraju knjige.
Znaci, ona "stisnuta" strana elektrolita je nekada predstavljala plus, a danas, sa
strane na kojoj se nalazi izvod "minus" postoji linija sa nacrtanim malim znakom minus.
Sadriaj kompleta delova RK3561 Plivajuce svetlo:
Stampana ploeica za RK 3561 .................................................................................. 1
Oioda 1N4007 ......................................................................................................... 3
Otpornik 2.2 Kn, 0.25 W, (crvena-crvena-crvena-zlatna) ........................................... 3
Otpornik 5.6 Kn, 1 W, (zelena-plava-crvena-zlatna) ................................................. 3
Otpornik 10 Kn, 0.5 W, (braon-crna-narandzasta-zlatna) ........................................ 3
Elektrolitski kondenzator 22J-LF, 200V, radijalni .......................................................... 3
Tiristor Tl06 iii C10601 (slovna oznaka zavisi od proizvodaca) ................................... 3
Kabl sa utikaeem za prikljueak na mrezu 220V .......................................................... 1
372
RK 3580 Plivaiuce sve­
tlo sa 10 kanala
D
o sada smo imali pli­
vajuee svetlo sa tri
kanala RK3561. Osnovna pri­
medba na isti je bila da se efe­
kat plivanja svetla postize kod
istog sa malo treperenja. Naime,
nase oko je previse fin insrument i lako oseea treptaje ispod 20 Hz. Zato se i bioskop pravi
sa 24 slike u sekundi i onda nema treperenja.
E, kod ovog novog plivajueeg svetla nema tog treperenja. Naime, to treperenje
nestaje vee kod cetvorokanalnog plivajueeg svetla.
Jednostavnosti radi, moze se naprava pustiti u pogon sa pet kanala sa po recimo
tri sijalice. Takvo je resenje koje se vidi na gornjoj fotografiji. Montirani su trijaci Triac1 -
Triac 5. Videti semu u prilogu. Znaci sa ukupno 15 sijalica. Mozete napraviti i drugu kombi­
naciju sa brojem sijalica. Treba samo da pazite da trijaci izdrzavaju 6A po kanalu. Znaci
sme se spajati samo onoliko sijalica po kanalu, tako da struja ne prede 6A. Optereeenje po
kanalu je 6 X 220=1320W. To ispada da po kanalu mozete da stavite maksimalno 13
Elektricna Sema povezivanja vise sijalica po kanalu
373
2
N
374
o
:9
:9
II
]
~ I ( ,
~
~ 8 ~
'It'" :::
s
~
'" 0;
iii
rJ
...
~
o
!:f
sijalica po lOOW iii 22 sijalice po 60 W. Za 10 kanala, prema prilozenoj semi, to moze da
bude 130 s,ijalica po 100W iii 220 sijalica od 60W.
Osigurac se stavlja prema opterecenju. Izracunajte da Ii yam treba osigurac od 1A
iii od 6A. Pazite, uvek racunate za jedan kanal, jer u jed nom trenutku svetle sijalice sarno
jednog kanala. Sijalice nikada ne svetle sve zajedno!
Inace, ako pogledamo semu videcemo da to nije nista komplikovano. Na levoj
strani nalazi se transformator sa ispravljaeem sa cetri diode i elektrolitom od lOOOIlF za fil­
traciju. Ispod njega nalazi se u plus vodu serijski spojen tranzistor sa zener diodom 12V
koji obezbeduje 12V stabilizovani napon napajanja. Dole, u sredini, nalazi se IC kolo 4001
spojeno kao multivibrator sa linearnim stereo potenciometrim od 1Mn koji daje cetvrata­
ste impulse frekvencije 1 do 10 Hz, a u cijem se ritmu pale i gase sijalice.
Impuls sa kola 4001 sa pina 10, vodi na ulaz decimalnog brojaea 4017 na pin 14. I
decimalni brojac broji od 0 do 9 pa sve tako u krug neprekidno. Kasnije se vraeamo na ovo
brojanje. Sa brojaca preko otpornika R1 - RlO odbrojani impulsi idu na tranzistore Tl -
TlO koji pobuduju gejtove trijaka TIC206D. Sijalice se spajaju na trijake i mrezu a preko
osiguraea Sl koga smo ranije pominjali.
Kolo 4017 ima jedan izvod koji se zove RESET. U zavisnosti od toga gde se spoji
RESET zavisi koliko i kako ce svetleti sijalice. RESET je na pinu 15. Izveden je na poseban
merni stubic. Taj stubic 11 spajamo po zelji sa stubicima spojenim za baze tranzistora 1-10
i time u stvari odredujemo do koliko broji nas brojac. To spajanje izvodimo sa komadicem
kabla sa dYe male izolovane krokodilke.
Detalje u vezi spajanja vidimo na prilozenoj tabeli.
Broj sijalica Spoj za RESET stubic
2 3
3 4
4 5
5 6
6 7
7 8
8 9
9 10
10 na masu
Kod sklapanja pocnite prvo sa kratkospojnicima. Ima ih 14. Onda zalemite diode
pa otpornike. Zatim slede podnozja za Ie. Pazite na polukrug koji obelezava pin 1. Na redu
su posle kontaktni posrebreni stubiCi, koje je cesto prethodno potrebno malenim cekicem
zabiti na odredena mesta obelezena brojevima od 1 do 11. Posle toga mozete spojiti drza­
ce osiguraca, pa prikljucne kleme sa stezaljkama za mrezni kabl i sijalice. Ne zaboravite
tranzistore pa kondenzatore. Onda dolaze trijaci i na kraju transformator. U stvari, osnovni
375
princip je da se poeinje sa delovima koji imaju malu visinu, a zavrSava se najkabastijim
transformatorom.
Gotov ureaaj treba ugraditi u zastitnu kutiju koja moze
biti plasticna, drvena iii metaIna. NiSta se ne greje, nema opasno­
sti od paljevine ali postoji opasnost od udara elektriene strujel
Prilikom ispitivanja ovog urecJaja potrebne su
maksimalne mere oprezajerje na stampanoj sasiji napon
od 220V! To je opasno po zivot! Zato primenjujte sve me­
re zastite. ' ,
Sadriaj kompleta delova:
Rl- R1O, Otpornik, 22 Kn (crvena-crvena-narandzasta-zlatna) ................................. 10
Rll- R14, Otpornik 470 0., (zuta-ljubieasta-braon-zlatna) .......................................... 4
R12, R13, Otpornik 100 Kn, (braon-crna-zuta-zlatna) ................................................ 2
Cl, Elektrolitski kondenzator, 1000 )IF, 16V minimum, stojeci .................................... 1
C2-C3, Blok kondenenzator, 470nF, 63V ................................................................... 2
Tl-Tl1, Tranzistor, NPN, BC546 iii sliean ................................................................11
DI-D4, Dioda IN4148 .............................................................................................. 4
D5, Zener dioda ZF12 .............................................................................................. 1
IC1, CD 4017 .......................................................................................................... 1
IC2, CD 4001 .......................................................................................................... 1
Podnozje za IC sa 14 pina LC ................................................................................... 1
Podnozje sa IC sa 16 pina LC ................................................................................... 1
Triac1-10, Trijaci TIC206M iii D .............................................................................. 10
Redne stezaljke, dvopolne......................................................................................10
Transformator 220VAQ12VDC, L9W ..... , ................................................................. 1
DrZaei osiguraea ...................................................................................................... 2
Osigurac lA ............................................................................................................ 1
Potenciometar, stereo, linearni, IMn........................................................................ 1
Stampana sasija ...................................................................................................... 1
Mrezni kabl ............................................................................................................. 1
Lemni, posrebreni stubici .......................................................................................11
Male krokodilke izolovane ....................................................................................... 2
Licnasti kabl ......................................................................................................20cm
176
RK 3574 "Music to light effect
800W"
O
vo je idealan svetlosni efekat za svaku sveeanost, disko i slieno, a za male pare i sa
jednostavnom semom.
Pre svega tu je jedan trimer potenciometar na koji dovodimo signal sa zvucnika
naseg pOjaeavaea, tjunera, muziekog stuba iii ureaaja sa kojeg zelimo da muziku pretvori­
mo u svetlo. Njime reguliSemo osetljivost nase "Iajt masine".
Sledeci elementje otpornik od 2000. kojim ogranieavamo minimalnu osetljivost
ureaaja. Bolje reeeno ako zelimo da povecamo osetljivost ureaaja - smanjujemo ovaj ot­
p ~ r n i k . Ako zelimo da smanjimo osetljivost ureaaja poveeavamo ovaj otpornik.
Ovaj ureaajje moguce optereti sa 800W. To su 4 sijalice po 200W spojene u para­
leli iii 8 sijalica po WOW iii ... Samo zapamtite, moraju se koristiti odgovarajuce zice i narav­
no pripadajuca sijaliena grla.
Ulazna osetljivost ovog ureaaja je od 1 do 40V odnosno isti se moze prikljueiti na
zvuenieki izlaz 4 do 80. a izlazne snage od 1 do WOW.
MOC3020 je oznaka Ie kola koje je OPTOKAPLER. Njegov zadatak je da izoluje
(neki kazu opto izolator), da odvoji, da razdvoji nas muzieki ureaaj od nase svetlosne
masinel! l Kod pojedinih proizvoaaea, ovo kolo ima oznaku K3020P, kao stosevidi na slid u
donjem desnom uglu gde se nalazi nase kolo u verziji poznatog proizvoaaea Telefunken.
Tako je nas muzieki stub recimo, apsolutno galvanski odvojen od svetlosne masine i ne
postoji mogucnost da gradska mreza uae u nas muzieki stub, pojacavae iii slieno. Do sada
smo kod slicnih naprava koristili transformator, koji je uvek bio problem, jer ga nije lako
naci u prodaji i to ne samo kod nas.
Ima raznih optokaplera. Zajednicka im je svima LE dioda. Nas MOC 3020 ima foto­
trijak. Ima ih i sa foto tranzistorom, sa foto darlingtonom, foto SCR-om, i drugim slozenijim
spojevima.
Svaki opto kapler, kao i svako IC kolo ima oznaku koja se koristi za orijentaciju kod
stavljanja istog na stampanu ploeici. Pazite da ne pogresite prilikom ovoga, posledice
mogu biti katastrofalne po IC
Optokapler sa svojim foto trijakom koji menja svoju otpornost u ritmu muzike iii
govora, manje iii viSe otvara kapiju (gejt) tiristora TIC 106, u eijem kolu je spojena sijalica
iii viSe sijalica, koje svetle u pomenutom ritmu muzike iii govora. Na skici u dnu sledece
strane se vide izvodi pomenutog tiristora (A je anoda, K je katoda, a sa slovom G je obele­
zen gejt).
Ureaaj je konstruisan da moze da radi kako u mono tako i u stereo tehnici. Za mo­
no koristite jedan komplet, a za stereo trebate dva kompleta.
Za mono trebate jedan dvozilni kabl za zvucnike a jedan dvoziJni kabl sa dvopol­
nim prikljuekom za napajanje iz gradske mreze.
Sa stereo trebate dva dvozilna kabla za zvuenike, jedan za levi a drugi za desni ka­
na!. Za prikljueak na gradsku mrezu trebate samo jedan kabl.
177
33KO
2 6
2000
~ 220V220V
NF
1 4
10KO MOC3020 TIC 106
Elektricna sema RK 3574
Naravno da za stereo trebate i dYe grupe sijalica, jednu za levi a drugu za desni
kana!.
Na Stampanim ploCicama predvideno je da se za napajanje iz 220 V moze koma­
dom kabla spojiti jedna plocica sa drugom.
Preporucujemo da se uredaj ugradi u malu plasticnu kutiju, kakvih imamo u
prodaji viSe tipova i dimenzija.
Radi lakseg rukovanja moze se i trimer potendometar zameniti sa odgovarajucim
potenciometrom, cime se dobija na laksem i jednostavnijem rukovanju.
Na kraju, ako "masinu" opteretite sa kilovatom sijalica potrudite se da stavite od­
govarajuci hladnjak na tiristor TIC106. A mozete koristiti i neki snazniji tiristor iz iste serije,
TIC116 koji je 8-amperski iii eak i TIC126 koji izdrzava 12 ampera. Treba obratiti paznju na
slovo koje u oznad tiristora TIC serije ide iza broja. Ono predstavlja napon. Najcesce
srecemo Dkoji je predviden za 400V, Mza 600V iN za 800 volti. Pored ova dva, tiristori (a i
trijaci) imaju jos jedan parametar. To je struja gejta, koja se uobieajeno krece od 1 do 100
rnA, u zavisnosti od tipa tiristora (iii trijaka) koji se koristi.
Zapamtite da je uredaj spojen na 220 V. To je napon ~
koji je opasan po zivot. Nista se nesme dirati rukama kada je ,
uredaj ukljucen. Maksimalan oprezl!! ~
. 220V
Sadriaj kompleta delova RK3574:
Stampana plocica .................................................................................................... 1
Trimer potenciometar 10 KQ ................................................................................... 1
Otpomik 200 Q (crvena-crna-braon-zlatna) ............................................................... 1
Otpomik 33 KQ (narandzasta-narandzasta-narandzasta-zlatna) ................................ 1
Optokapler M00020 iii K3020P ............................................................................... 1
Tiristor TIC106M ..................................................................................................... 1
Kabl za mrezu sa utikacem ...................................................................................... 1
378
RK 3562 Regulator osvetlenia,
reQulator brzine elektricne
busilice, regulator lemilice...
O
vom radnom vezbom cemo napraviti mali uredaj kojim mozete jednostavno i jeft­
ina kontrolisati brzinu Vase elektricne busilice iii intenzitet lampe u VaSoj sobi.
Ovaj sklop dozvoljava da kontrolisete brzinu bilo koje naprave koja upotrebljava
"univerzalni" motor elektricne busilice (elektricna busilice, brusilica, poliser ... ) iii recimo za
regulaciju grejanja elektricne lemilice. Za gradnju nam je potrebno sarno nekoliko kompo­
nenata, tako da je ovo skoro najjednostavnija gradnja koja se moze napraviti diskretnim
komponentama. I one Sto je veoma bitno, ovim sklopom dobijamo kontrolu ad nulte do
maksimalne brzine. IIi, ako je koristimo kao regulator osvetlenja - od jedva vidljivog svetla
l
kada se sarna nit u sijalid uzari, do punog sjaja sijalice.
Predimo sada na samu konstrukdju sklopa. Uredaj gradimo na Stampanoj plocici
dimenzije svega 40 X 45 milimetara. Nije potreban nikakav hladnjak ako se uredaj koristi
sa prekidima
l
ali, ako ga koristimo kontinualno u duzim vremenskim intervalima
l
OBAVE­
ZNO na trijak (TIC216M u nasem slueaju) montirati mali metalni hladnjak
l
povrsine
l
reci­
mo, 6 kvadratnih centimetara ( 15 X40 mm
l
na primer). Na taj nacin zaStieujemo trijak ad
pregrevanja, a samim tim i nas mali uredaj od kvara. Ne zaboravitel da prilikom montiranja
hladnjaka stavite malo silikonske paste izmedu hladnjaka i trijaka kako bi povetali disipa­
ciju toplote do maksimuma. Ukoliko ovo ne uradite
l
sam hladnjak Yam ne moze mnogo po­
moei i kvar je neizbezan.
Jos jedno upozorenje: Kada neki elektromotor radi na maloj brzinil sa malim na­
ponom, efikasnost ventilatora koji hladi taj motor se drasticno smanjuje i na taj nacin moze
dodi do pregorevanja motora. Zato ne zaboravite da namotajima motora dozvolite da se
ohlade kada radite neprekidno duzi vremenski period sa smanjenom snagom. Sve jedno
na koji nacin
l
bilo odlaganjem busilice, bilo radom na maksimalnom broju okretaja I ali bez
optereeenja - u prazno
l
jedan vremenski period.
Sto se tice same gradnje, tu nema nekih narocitih upozorenja. Hladnjak smo vee
pomenuli.
Primeticete da u kompletu se nalazi polipropilenski kondenzator od 100nF
I
630
volti, koji je u stanju da mnogo bolje izdrii prikljucivanje na gradsku mrezu od drugih vrsta
kondenzatora. On predstavlja nezamenljivi filter.
Srce samog skiopa je trijak, TIC 216 M u nasem slueaju. Ovo je jedan ad najpo­
znatijih i najupotrebljavanijih trijaka, originalni proizvod firme "Texas Instruments". To je
trijak za 6A, 600V, struje gejta od 5 do 10 rnA. Smesten je u klasicno TO-220 kuClSte. On
l
kao dvodirekdoni elektronski prekidac
i
kontrolise prolazak struje kroz potrosae. Potrosae
moze biti, kao sto smo vee naveli
l
brusilica, busilica, lampa
l
lemilica...
Otporno-kapacitivna kombinacija R3-0 obrazuje zaStitno kolo kOje spreeava
stvaranje smetnji koje su posledica prekidackog rada trijaka. Trijak postati provodljiv
kada struja kroz spoj kapije (GATE) - A1 prede odredenu velicinu. To je Cesto zapostavlje­
379
220V
10001 R3
Elektricna Sema veza RK 3562
na velicina kod trijaka, obzirom da Ijudi obraeaju paznju na ampere i volte, a miliampere
struje gejta zaboravljaju. Ukoliko bi stavili trijak sa izuzetno velikom strujom gejta, nas sk­
lop ne bi radi korektno.
Smer struje nije bitan i ako postoji mala razlika u osetljivosti trijaka, on Ce ukljuciti
na pozitivnoj i na negativnoj poluperiodi naizmenicne struje.
Otporno-kapaeitivna mreza se sastoji od R1, R2, P1, C1 i C2 i stvara signal naiz­
menienog oblika frekvencije elektricne mreze koji se pojavljuje na "vrueem" kraju konden­
zatora C2. Podesavanjem poteneiometra P1 kontrolisemo struju i napon gejta, odnosno
provodnost trijaka. Na taj naCin kontrolisemo intenzitet svetla iii broj okretaja nase
busilice.
Kada napon na krajevima C2 dostigne oko 30V, struja poteei preko kapije
(GATE) trijaka, dovodeCi ga u provodno stanje. To stanje Ce trijak zadrZati sve dok napon
ne padne na nulu. Onda on zadrZava neprovodno stanje sve dok se ponovo ne okine. Oisi­
paeija na trijaku je izuzetno mala i u provodnom, kao i u neprovodnom stanju, tako da
hladnjak gotovo da i nije potreban. Ali, da ponovimo, ukoliko nameravate da koristite
uredaj u duzem vremenskom periodu, obavezno montirajte hladnjak na trijak.
Sadriaj kompleta delova:
R1, otpornik 100KQ (braon-crna-zuta-zlatna) ............................................................ 1
R2, otpornik lOKQ (braon-erna-narandzasta-zlatna) .................................................. 1 c
R3, otpornik 100Q (braon-erna-braon-zlatna) ............................................................ 1
P1, potenciometar, 1MQ, linearni ............................................................................. 1
C1, kondenzator, poliester, 39-56nF, 400V................................................................ 1
C2, kondenzator, keramicki, 10nF (obelezen sa 103) ................................................. 1
C3, kondenzator, 100nF, 630V (obelezen sa 150nF na semi i skiei).............................l
Q1, trijak, TIC216M, 6A, 600V, 5/lDmA .................................................................... 1
01, dijak, BR100/3, 32V .......................................................................................... 1
380
RK 3565 Strobo-sou
T
o je svakako najiteresantniji sastavni dec svakog disko kluba a da ne govorimo da je
neretko viden u kuCi, stanu, na zurci iii rodendanu!
00 sada je bio nedodirljiv. Sada, sa pojavom ovog kompleta delova, za male pare
dostupan je svakom mladom coveku
Sta je to u stvari? To je jedna vakum bile bljeskalica, slicna onoj za fotografiju, ko­
ja bljeska od jednan do skoro deset putra u sekundi. Izraz StroboskGpija je preuzet iz gr­
ckog jezika. Strobos znaci obrtaljka, obrtno kolo, a skopein znaci posmatrati. U pitanju je
nacin posmatranja zasnovan na prineipu stroboskopa i na produzenju utiska na Ijudsko
oko kod brzih svetlosnih promena. Stroboskop je aparat koji omogueava posmatranje
predmeta vrlo brzog periodienog kretanja, dajuCi utisak da su nepokretni iii se vrlo
kreeu.
Najjednostavniji stroboskop je rotirajuea kruzna ploea sa izbuSenim rupicama,
kroz koje gledamo predmet koji se kreee i koji vidimo sa preskokom u raznim fazama kre­
tanja.
Ako predmet koji gledamo kruzi, i ako frekfenciju njegovog kretanja iZjednacimo
sa frekvencijom kretanja rupica na plcei, ulazimo u svetlosnu rezonansu i imamo utisak da
rotirajuei predmet stoji. Ovaj prineip se koristi kod merenja brzine motora, najceSee gra­
mofona!
Zbog ovog efekta u filmovima iii na televiziji tcekovi automobila miruiu iii se cak
vrte unazad!
Moderni stroboskopi su elektronske naprave koje se koriste pored zabave i reeimo
u fotografiji, tako da dobijamo sliku predmeta u kretanju u raznim Reeimo pad
predmeta sa visine, prolaz puscanog zrna kroz neki predmet, iii najobicnijeg igraea roken­
rola u raznim fazama igre.
Mnoga merenja, fizicki ogledi, su moguei jedino primenom stroboskopa. Recimo,
merenje ugla pretpalenja automobilskog motora moguea su upravo stroboskopom sa ko­
jim je opremijena svaka bolja autoelektriearska radionica.
Nas stroboskop je jednostavna naprava ciju osnovu cine ksenon blie lampa i
specijalni transformator za paljenje pomenute lampe (nemacki -"zundspule"). I jedna i
druga stvar nikada se nisu prodavali
po radnjam u nasoj zemlji. Oostupne
su nam samo u kompletu de!ova iii iz
nekog rashodovanog foto-bliea. U
prilogu dajemo slike i karakteristike
ova dva elementa koji se koriste u
nasem kompletu delova.
SledeCi element koji
koristimo je DIAK, koji je ustvari
simetriena dioda, sa dva izvoda, koja
prelazi iz provodnog u neprovodno L-________________...I
stanje tek kod postizanja odredenog Impulsni trafo Z-2 (ziindspule)
napona reda 30V i to bez obzira na
381
1220V
1
lN4001
6800
RK3565
22jJF
350V
Elektricna Sema kompleta RK 3565 - Strobo-Sou
A
Q
smer strujel Inace diak ima veliku otpornost koja se po prelaw u provodno stanje veoma
smanji. Upotrebljava se u spojevima sa tiristorima i trijacima pri upravljanju naizmenicnih
napona. Unasem slueaju tiristor deluje kao prekidac. Kada se preko diaka na gejt (vrata )
tiristora pojavi napon, tiristor postaje provodan i napon se preko kondenzatora O.l/lF po­
16m.m I Ijavi na primaru impulsnog transformatora. Na sekun­
. 'I daru istog indukuje se se nekoliko kilovolta ( nekoliko
hiljada volti ) koje omoguci bljesak ksenonske lampe,
u nasem slueaju u obliku slova "U". Lampa je punjena
-r---- .. ... plemenitim gasom XENON-om i zato se tako i zove.
. Osetljiva je, ne treba je pipati rukom, kao ni automo­
roo
bilske iii reflektrorske halogene lampe!!! Koristite zato
papirne maramice. Lampa ima tri izvoda, srednji ide
38mm
n,
na okidni transformator a krajevi na jednosmerni na­
pon. Pazite na polaritet izvoda (vidi crtez) i nemojte ih
skracivati.
lOmm
~
"
+) H
Izgled blie-Iampe
Impulsni trafo Z-2
382
Frekvencija palenja lampe zavisi od vrednosti otpornika od 200 KO, potenciome­
tra od 1 MO i elektrolitskog kondenzatora 10 /IF.
Napajanje stroboskopa je iz gradske mreze 220V koja se ispravlja i dize elektrolit­
skim kondenzatorom na 31OV, koji se spajaju na krajeve ksenon cevi. Pazite na polaritet
kondenzatora. Struju kratkog spoja regulise zieani otpornik od 620 do 680 0 koji se u radu
greje i koga treba montirati na centimetar od Sasije radi boljeg hladenja.
Zapamtite da je napajanje ovog uredaja 220V i opa­
sno je po zivot!!! Nista ne dirajte rukama kada je urec.taj uk­
Ijucen. Cak i viSe minuta po iskopeavanju moze se zadriati
struja u elektrolitima. Zbog toga budite maksimalano opre­
zni!
Jos samo da razjasnimo sta radi otpornik od 1200. Primeceno je da nove serije
tiristora C106 iii Tl06 imaju izuzetno malu struju gejta (0.2mA) u poredenju sa predasnjim
(lOmA).
Preporucujemo da se ksenon lampa ugradi u automobilski far, da se lepo izolira i
doda prekidae za ukljucivanje. Tako se moze dobiti jeftin, a potpuno bezbedan efekt za Vas
lieni disko klub!
Sadriaj kompleta delova:
Otpornik 6800, 9W, keramieki ................................................................................. 1
Otpornik 100 KO (braon-crna-zuta-zlatna) ................................................................ 1
Otpornik 220 KO (crvena-crvena-zuta-zlatna) ........................................................... 1
Otpornik 120 0 (braon-crvena-braon-zlatna) ............................................................ 1
Potenciometar, linearni, 6mm osovina, 1MO ............................................................. 1
Kondenzator, poliester, O.l/lF 250-630 V ................................................................. 1
Elektrolitski kondenzator lO/lF 63V, stojeCi ............................................................... 1
Elektrolitski kondenzator 22/lF 350V, stojeei ( iii 400V ) ............................................. 1
Tiristor C106, Tl06 iii TIC106 (verzije D iii M) .......................................................... 1
Dioda 1N4007 ......................................................................................................... 1
Diak BR100j03 .................. : ..................................................................................... 1
Impulsni transformator Z-2 ...................................................................................... 1
Ksenon lampa T-6531 .............................................................................................. 1
Stampana plocica .................................................................................................... 1
383
RK 3567 Strobosou "JUMBO"
O
vaj uredaj radi sa duplo veCim naponom paljenja stroboskopske sijalice, pa prema
tome ima i barem duplo jaee svetlo od standardnog uredaja poznatog pod oznakom
RK 3565. Za one koji vole matematiku snag a koja se dobija u stroboskopu moze se izraziti
sledeeom formulom:
u
2
Nws=--XCxf
2
Prema naSaj semi U je 620 V, C je 0.000011 Farada odnosno 11flF a f je 25
treptaja u sekundi. Prema tome snaga je:
Sada da vidimo odakle potice duploveci napon. Ako pogledamo levu stanu seme,
N - 620 x620 x 0.000011 x 25 = SOWs
ws I>
videcemo dec koji predstavlja ispravljac naseg stroboskopa. Glavni delovi su dva
elektrolitska kondenzatora i dYe diode. Donji elektrolitski kondenzator i dioda cine jedan
ispravljac a gornji elektrolit i dioda cine drugi ispravljac.
Svaki ispravljac daje po
220V, koji na elektrolitu narastu za
uobicajenih 1.41 (kvadratni koren iz
dva), odnosno napon sa 220V poraste
na 310V. Kako su ta dva ispravljaca
spojena u seriju to se na krajevima ta­
ko nastalog ispravljaea nalazi celih
620V. Taj spoj dublira napon pa se i
ispravljac naziva ispravljaeem sa du­
bliranjem napona. U tehnici se Cesto
utrostrucuju iii upetostrucuju naponi
kada je to potrebno.
Mi koristimo i napon od 310V
i od 620V. Prvi, 310V koristi se za na­
pajanje oscilatora sa tiristorom
daje impuls visokog napona na
3. U ritmu tog impulsa pali se nas sto­
boSau. Drugi napon od 620 V ide na
krajeve ksenon lampe i prizvodi blje­
sak u ritmu oscilatora sa tiristorom.
Brzina treptanja strobosoua
odredena je frekvencijom oscilatora
c
Q
<oQ
o
-
...
-
....---:--------------..,
Izgled gotovog uredaja
~
o
o
-
> >
o 0
+
LL.
5-
­
)
~
+fl
~
~ I
~
­
LL.
a
('II
-
-
~
a
('II
-
<t
S
<t tt
U 0 oJJ
q-
Z
~
-
384
385
1
sa tiristorom koja se regulise poteneiometrom od 1MO. Za paljenje ksenon lampe potre­
bno je imati napon od S do 10 kV. Takav napon dobija se iz impulsnog transformatora na
pinu 3.
Za kraj da dodamo da ovo nije igracka. Ovo je uredaj koji radi na veoma visokom
naponu koji je opasan po zivot!. Pored nov, kojim se napaja, u uredaju postoje i naponi
od 310V i 620 V. Sve su to naponi opasni po zivot. Znaci maksimalna opreznost i stalna vi­
sestruka kontrola pokreta i radnji koje se preduzimaju!
Gotov uredaj treba svakako ugraditi u neku kutiju. Preporucujemo plasticnu, do­
voljno veliku kako bi sam uredaj mogao da se hladi. Ispred strobo eevi staviti obavezno
staklo a pozadi eevi ogledalo. Predvideti i obavezne otvore za hladenje, jer se otpornik od
4700 jako greje.
I na kraju nekoliko reci 0 trajanju, 0 radnom veku stroskopskih lampi. Prema ne­
kim izvorima kojim raspolazemo stroboskopske lampe predvidene za fotografiju traju od
10 minuta do 2 sata. Medutim danasnje stroboskopske lampe sa kojima mi raspolazemo
traju 100 do 300 casova pa neke i vise! Istrosenost ksenon eevi vidi se po slabom blesku.
Ksenon iii strobo eevi osetljive su za rukovanje. Kazu da ih ne treba dirati rukama
nego samo papirnim maramicama. I jos jedna vazna informaeija. Ksenonska eev je vrlo
krhka stvar. Tu cak postoji i jedna nesrazmera izmedu jaCine stakla i debljine izvoda iz eevi.
Izvodi su debeli i netreba ih savijati da ne bi puklo staklo i izasao gas ksenon iz eevi odno­
sno da eev nebi postala neupotrebljiva. Ukoliko bas, zbog montaze. morate savijati izvode,
Cinite to uz pomoc klesta, tako sto ce te iznad mesta savijanja izvoda, a ka samoj eevi, evr­
sto klestima stisnuti zieu, a rukom iii bolje pineetom iii drugim kleStima saviti donji dec zica­
nih izvoda.
I jos da kazemo da je erni kraj eevi pozitivan. Cesto je obelezen i ervenom tackom.
Negativan kraj eevi je providan!
r
) '\ '
',,' ..'\ /

l III]
'I·
I f
(1)
L(.
<
z
-<
r
::;
JJ
m
Izgled i skica blic lampe tip FT-2l8
386
.'

'"MMoo.oo."_.. "
==f - -
®J . --' ..,..
-14,5
HOT MELT GLUE
Izgled i skica impulsnog transformatora (blic-spulne) tipa ZTR-200
Sadriaj kompleta delova:
Stampana plocica .................................................................................................... 1
Ksenonska eev FT218 .............................................................................................. 1
Impulsni transformator ZTR200................................................................................ 1
Tiristor T106D iii M .................................................................................................. 1
Diak DB3 iii BR100 .................................................................................................. 1
Dioda 1N4007 ......................................................................................................... 2
Kondenzator, blok, 100nF, 630V............................................................................... 1
Kondenzator, elektronitski 10/lF, 63V........................................................................ 1
Kondenzator, elektrolitski, 22/lF, 4S0V ...................................................................... 2
NosaCi osiguraca ..................................................................................................... 2
Kabl za napajanje .................................................................................................... 1
Osigurac SOOmA, brzi .............................................................................................. 1
Otpornik, 9W, keramicki, 4700 ................................................................................ 1
Otpornik, 1/4W, ugljenoslojni, 120 .......................................................................... 2
Otpornik, 1/4W, ugljenoslojni, 100KO....................................................................... 1
Otpornik, 1/4W, ugljenoslojni, 200KO....................................................................... 1
Otpornik, 1/4W, ugljenoslojni, 1200 ......................................................................... 1
Trimer poteneiometar, veliki, stojeCi, 1 MO, PT1S ...................................................... 1
RuCiea trimer poteneiometra .................................................................................... 1
Tl06

Pogled odpozadi!
Izgled i raspored izvoda tiristora T106 iii C106
387
RK 3572 Bezicni lait sou
D
a pocnemo od pocetka. Za dobru zurku trebamo muzicki pojacavac, lajt sou,
strobo-sou i plivajuce svetlo. Drugo svetlo nam najcesce nije potrebno. 0 pOjaCiva­
cima, strobo-sou i plivajucem svetlu - citajte u odgovarajuCim poglavljima knjige "Mala
Skola Elektronike".
Ovde nameravamo da govorimo 0 lajt sou uredaju. Najcesce su to trokanalni ure­
daji koji u ritmu muzike, sortiraju muziku u tri kanala po visini tonaliteta, znaci po frekven­
ciji i salju je u odgovarajuce tiristore koji pale odredene sijalice.
Sijalice su razlicitih boja, najcesce crvene, plave i zute. Za niske tonove do 300 Hz
koristimo crvene sijalice, za srednje tonove 500 do 2000 Hz zelene iii narandzaste a za
visoke tonove frekfencije preko 2 KHz su plave iii zute grupe sijalica. Kazemo grupe jer se
obicno spaja prema prilozenoj semi veza po vise sijalica u svaku grupu, za svaki frekventni
kanal. Spajaju se tako da se dobije do 2000W ukupne snage.
Naravno sijalice su spojene na 220V, na gradsku mrezu naizmenicne struje, koja
je svojim naponom opasna po zivot pa treba obratiti posebnu paznju na sigurnost. Znaci
plasticna kutija, odgovarajuCa sijalicna grla sa odgovarajuCim kablovima i prikljuccima.
Rekli smo da cela naprava radi u ritmu muzike. Znaci - Lajt Sou se mora spojiti sa
muzikom odnosno sa odgovarajucim muzickim pojacavaeem, odnosno sa zvucnickim pri­
kljuckom istog. ZnaCi istovremeno treba da su prikljuceni i zvucnici i lajt sou. To je cesto
nezgodno pa se pribegava raznim kombinacijama koje cesto daju lose rezultate po mu­
ziku, iii po lajt sou iii na celu zurku.
Da se to ne dogodi napravili smo bezicni lajt sou. Tacnije lajt sou koji ima mikrofon
i koji se samo stavi blizu zvucnika i tako se ostvari spoj, sprega muzike sa lajt souom.
Pazljiviji posmatrac primetice da razlika izmedu ovog i RK3573 Lajt sou-a se sa­
stoji samo 0 nepostojanju transformatora 1:4, a postojanju mikrofonskog pojacavaca za
sa dva tranzistora kojim se muzicki Signal dovodi na tiristore sa emitera drugog tranzistora.
Koristi se standarni elektretski mikrofon, koji je smeSten u kuCistu lajt soua i koji
mora da je nedostupan dodiru ruke jer je pod direktnim naponom gradske mreze od
220V elektricnog napona. Slede dva stepena uobicajenog tranzistorskog pojacanja sa
...
;:-.
+
...
c5
$2
t---::----...... ~
:>
::;
z
t-----...... @
Ill:
on
t-----...... ~
~
S2
52
z
tranzistorima BC547C iii
slicnim. Nema zajednicke
regulacije jaCine. Jacina
se regulise posebno za
svaki kanal.
Napajanje tiri­
stora je direktno iz grad­
ske mreze preko osigura­
ca od 5 A kada imamo si­
jalice do 1 KW, a za sija­
lice do oko 2KW stavljamo
takode stakleni osigurac,
ali ovog puta od lOA!
Za tranzistore
trebamo 15V jednosmer­
nog napona. To dobijamo
tako da preko otpornika
od 27KQ, snage 2W osla­
bljujemo a ispravljamo
naizmenicni napon grad­
ske mreze sa diodom
1N4007 i filtriramo kon­
denzatorom 471lF. Stabili­
zaciju napona vrsimo ze­
ner diodom od 15V spoje­
nom izmedu plusa i minu­
sa napajanja. Tako dobi­
jamo cistih 15V jednosm­
ernog napona neophod­
nog za napajanje elektre­
tskog mikrofona i oba
tranzistora. Da dodamo
da se otpornik od 27 KQ,
2W malo greje, da je to
normalno i da se ne cudi­
tel
Gotov uredaj je
najbolje ugraditi u plasti­
cnu kutiju. One su jefti­
nije od metalnih i nema
nikakve posebne potrebe
za dodatnom izolacijom
samog uredaja unutar ku­
tije. Mi bi smo Yam prepo­
rucili kutije KM50 iii KM60.
One su veoma kvalitetne,
388
389
izradene od ABS plastike, a izuzetno povoljne kada je cena u pitanju.
Dovoljno izbusiti tri rupe za rucice trimer potenciometara, a sa zadnje strane
predvideti prikljLlcke za sijalice. To mogu biti izolovane buksne promera 4mm, na koje se
sijalice prikljucuju preko banana utikaca. Naravno, da pomenemo da bi sijalice, preko ovih
utikaca trebalo prikljucivati kada uredaj NIlE prikljucen na gradsku mrezu, radi
predostroznosti!
Budite veoma pazljivi, jer kao sto smo rekli, ovaj ure­
~
daj se direktno vezuje na gradsku mrezu od 220V, i taj napon
moze biti smrtonosan!
~
Spisak potrebnih delova:
Stampana plocica .................................................................................................... 1
Elektretski mikrofon ................................................................................................. 1
P1, P2, P3, Trimer potenciometri, 2-20 KQ, veliki stojeei ............................................ 3
Rucice trimer potenciometra .................................................................................... 3
Th1, Th2, Th3, Tiristori C106D1 iii slicni. ................................................................... 3
T2, Tranzistor tipa BC547C iii sliean .................................................................... 3
D1, Dioda tipa 1N4007 iii slicna ................................................................................ 1
D2, Dioda, zener, 15V, ZF serije ............................................................................... 1
Podnozje osiguraca ................................................................................................. 1
Osigurac 5 iii 10 A ................................................................................................... 1
C1, C2, Kondenzator, multilejer 100 nF (obelezen sa 104) ......................................... 2
C3, Kondenzator, keramicki 4.7 nF (obelezen sa 472) ................................................ 1
C4, Kondenzator, keranicki, 47nF (obelezen sa 473) .................................................. 1
C6, C7, Kondenzator, elektrolitski, 1IlF ................................................................ 3
CS, C9, Kondenzator, elektrolitski 47IlF ..................................................................... 2
R1, R2, Otpornik 1/4W, 2.7KQ (crvena-ljubieasta-crvena-zlatna) ................................ 2
R3, Otpornik, 1/4W, 4.7KQ (zuta-Ijubicasta-crvena-zlatna) ........................................ 1
R4, R7, Otpornik, 1/4W, 470KQ (zuta-Ijubicasta-zuta-zlatna) ..................................... 2
R5, Otpornik, 1/4W, 100KQ (braon-crna-zuta-zlatna) ................................................ 1
R6, Otpornik, 1/4W, 47KQ (zuta-ljubicasta-narandZasta-zlatna) ................................. 1
RB, Otpornik, 1/4W, S.2KQ (siva-crvena-crvena-zlatna) ............................................. 1
R9, Otpornik, 1/4W, 12Q (braon-crvena-narandzasta-zlatna) ..................................... 1
RlO, Otpornik, 2W, 27 KQ (crvena-ljubieasta-narandzasta-zlatna) .............................. l
Kabl za prikljucak na gradsku mrezu ......................................................................... 1
Izgled, izvodi i polaritet kod elektretskog mikrofona
390
RK 3573 Light Show
O
vakav uredaj namenjenje prven­
stveno mladima kao neopho­
dan uredaj za bilo kakvu "ozbiljnu zur­
ku". Sema koju Yam predstavljamo je
treca verzija ovog uredaja. Nacelno,
ona se bitno ne razlikuje od prethodne
dYe verzije, a razlika je u tome Sto se
koriste najnoviji poluprovodnicki ele­
menti, a to su tiristori C106D1 iii n06 koji
proizvodi Motorola.
Prethodne dYe verzije su opisane u knjigama "Mala skola elektronike - III deo" u
poglavlju 7.4. Preporucujemo mladim graditeljima da pogledaju ovo poglavlje, obzirom da
ovaj pored one zabavne ima i edukativnu stranu - kao radna vezba za mlade elektronieare.
Osnovna karakteristika ovog uredaja su tri kanala, po jedan za svaku grupu si­
jalica. Po jedan kanal za niske, srednje i visoke tonove.
Svakim kanalom upravlja se sa po jednim tiristorom. Po jednom kanalu je moguCe
prikljuciti, bez posebnog hladnjaka do opterecenja do 400W.
Primera radi, mozemo spojiti do cetiri sijalice od 100W, do pet od 75W iii eak go­
tovo deset sija lica od 40W. Preporucujemo Va m da stavite sijalice do 60% snage, iii recimo
tri od 75W iii pet iii sest od 40W. Ukoliko ipak planirate da stavite veCi broj sijalica iii da ovaj
"Light show" drzite ukljucen neprekidno duzi vremenski period, preporucujemo upotrebu
jaeeg tiristora, recimo TIC106D iii M, firme "Texas Instruments". On je predviden za rad sa
strujama do 3.5A, napona 400 odnosno 600 volti za verziju "M". Takode, nije na odmet
staviti i hladnjake na tiristore koji ce sprecavati pregrejavanje istih i na taj nacin spreeavati
kvar. Ne zaboravite da prilikom montiranja hladnjaka izmedu postavite i silikonsku pastu
koja ce veoma poveeati disipaciju toplote sa tiristora i tako smanjiti njegovo grejanje.
Rec dYe 0 spajanju sijalica. Ukoliko spajamo samo po jednu sijalicu na svaki kanal,
nikakva dodatna objasnjenja Yam nece biti potrebna. Jedan pogled na stampanu plocicu i
videeete da se sijalica veoma jed no­
stavno spaja. Ali, kada pozelite da ve- ....
zete vise od jedne sijalice, skrecemo
Yam paznju da se grupa sijalica na isti
frekventni kanal vezuje u paraleli. De­
talje mozete videti na prilozenoj skid.
Svaki frekventni kanal se regu­
lise svojim potendometrom, P2 za niske,
P3 za srednje i P4 za visoke tonove. Po­
--------------.......
Tl06
~ U 8 ~
tenciometar P1 se koristi za regulisanje
nivoa ulaznog signala. Na taj nacin nas Pogled odpozodl!
"Light show" moze raditi i na obicnom
':
Izgled tiristora Tl06 iii C106
vokmenu koji ima malu jacinu signala a
391
L
m

I 0

1
Ii
I
*-­

!:>tS!N I

Ii: en
'i:


s::
I
!
I
0


LL.
Z
13
-
__ Ci
t
0

392
moze raditi i na velikom
audio pojacivacu. 10 • , , , , , , , , ,
Nas uredaj se spa­
ja na zvucnicki izlaz iz poja­
civaca iii prijemnika i preko
malog transofmatora se si­
gnal dovodi na gejtove sva 11 .,
tri tiristora. Ovaj transfor­
ima odnos namotaja
primara i sekundara 1:4 iii '2 ..
1:5 i na taj nacin poveCava
ulazni signal a ujedno i gal­
ur:daj 1
3
• .. - .. - .. I
od Izvora slgnala Isprecava _
.. ) .. ) )
,- ') .. -') .. -:>
da 220V, koji se koriste za .....__________________.J
napajanje, dodu u kontakt Vezivanje sijalica u "paralelu"
sa pomenutim izvorom si­
gnala.
Kondenzatori C1, C2, C3 i C4, kao i otpornici R1 i R2, zajedno sa potenciometrima
sastavni su delovi filtera za sva tri kanala.
Prvi kanal je, kao sto smo vee rekli, za niske to nove iii basove, frekvencije do
300Hz. Drugi kanal je za srednje tonove, frekvencije od 500 Hz do 2kHz, a treei za visoke,
frekvencije preko 2kHz. Vee smo rekli da je osetljivost ovog uredaja izvanredna, tako da ga
moze pogoniti i obiean vokmen. To je postignuto upotrebom tiristora sa veoma osetljivom
strujom gejta i specijalnog ulaznog trafoa.
I za kraj vazna napomena: Ovaj uredaj radi pod napo­
nom od 220V!!! Prema tome budite maksimalno oprezni. lato, pre­
porucujemo da ovaj nas uredaj upakujete u kutiju, plasticnu po mo­
gucstvu, sa otvorima za hladenje. Preporucujemo Vam plasticne ku­
tije sa oznakama KM50 iii KM60 iz asortimana prodavnice Radio kluba
D.o.o.
Spisak kompleta delova:
Stampana plocica .................................................................................................... 1
Trimer potenciometar P1, veliki, stojeei, 1000 do 2500 ............................................. 1
Trimer potenciometar P2, P3 i P4, veliki, stojeCi, 2Kn do 20Kn .................................. 3
Rucice trimer potenciometara ................................................................................. .4
Transformator, ulazni, prenosni, 1:4 .......................................................... ·.·· .. •..· .... ·1
Tiristor, Th1, Th2, Th3, C106D1 ...............................................................................3
Podnozje osiguraca ................................................................................................. 1
Osigurac, stakleni, 5X20mm, 3A do 6.3A .................................................................. 1
Kondenzator, multilejer, C1, C2, 100nF = =104 .............................................. 2
Kondenzator, keramicki, C3, 4.7nF = 472 ................................................................. 1
Kondenzator, keramicki, C4, 47nF = = 473 ..................................................
1
Otpornik, R1, R2, ugljenoslojni, 1/4W, 2.7Kn, (crvena-Ijubieasta-crvena-zlatna) ......... 2
393
+
§
RK 7556 Regulator osvetlienia,
Sp
Tl
T2
dimer12V DC
T ~
Til!
Z
a 220V je jednostavno. UZmete komplet RK3562 sa jednim trijakom j jos neSto kom­
Tt
ponenti i reguliSete osvetljenje, brzinu busilice Hi temperaturu lemilice.
c:
c
Za l2V DC iii kako se kaze za l2V jednosmernog napona u automobiJu, camcu,
vikendici iii slicno nekada se koristio reostat. To je promenljivi otpornik velikih dimenzija,
C
znaei glomazan, koji se jos i znatno greje. Pa se nezna da Ii bolje regulise jacinu svetlosti iii
c
brzine busilice iii bolje greje prostoriju!!!
C
Danas se sve to resava digitalno uz pomocjednog integrisanog kola i jednog sna­
R
znog tranzistora. Cela stvar je u pincipu jednostavna.
Il
Integrisano kolo je nama poznati tajmer NE555 u duploj veriji, dva u jednom ku­
F
Cistu, sa oznakom NE556, u CMOS tehnologiji. Tu je i jedan snazan tranzistor za 30A u N
F
spoju MOSFETtipa oznake BUZll koji pogoni halogenu lampu iii sliean potrosae. Necemo
J
da zaboravimo ni zastitnu diodu lN4007 koja stiti NE556 od obrnutog polariteta napajanja.
I
Sta se u stvari desava u ovoj nasoj semi. Leva polovina NE556 eini standardni
I
oscilator cetvrtastih impulsa frekvencije oko 40 kHz koja je odredena otpornicima R1, R2 i
I
kondenzatorom C2. To je niz cetvrtastih impulsa koji vidimo na prilozenom crtezu. Sa pina
5 prve polovine NE556 signal ide na ulaz druge polovine Ie kola koje je spojeno kao triger,
koji je uoblicivac impulsa. Sta to znaCi? To znaCi da potenciometrom mozemo regufisati
sirinu ranije pomenitog impulsa od 40 KHz. Sada impuls biva siri iii uzi, a sijalica svetli jace
iii slabije. Uvek dobija 12V ali pauze izmedu impulsa mogu da budu krace- svetlo je jace iii
duze - svetlo je slabije. To se lepo vidi iz prilozenog crteZa.
~ I
g.
C
:IIi:
o
o
,...
~ I
co
-0
m

w
-
-
Z
1
«>
-0
~ I
m
.....
~
W
- Z
<1". LI­
0
<"I
I ~ ~
a.
-
c¥ ~
-
C C
:IIi: :IIi:
f)
,...
0
0
.-
+
~

~
394
39S
Sa izlaza drugog IC, sa pina 9 signal ide na gejt tranzistora BUZll 0 kome smo
ranije govorili. Njegove elektrode D znace drejn (eng. drain) i S znaci sors (eng. source).
\
Interesantno je primetiti da struja ne tece sve vreme kroz tranzistor. Cas tece,cas
ne tece. Tako da on ima vremena da se hladi, pa se postavlja pitanje da Ii mu je hladnjak
uopSte potreban.
Na kraju da kazemo da se ovaj spoj moze napraviti i sa dva komada IC 555 ali
obavezno u CMOS-u. Sa obicnim, standardnim NE555 spoj nece raditi!
Prekidac za paljenje i gasenje (Sl na Semi) kombinovan je sa potenciometrom za
regulaciju jacine svetla i nalaze se na istoj osovini. Naravno da je moguce postaviti i
poseban prekidac.
Sadriaj kompleta delova:
Stampana sasija ...................................................................................................... 1
IC kolo 556 CMOS ................................................................................................... 1
Dl, Dioda lN4007 ................................................................................................... 1
Tl, Tranzistor MOSFET BUZll ................................................................................. l
Redne stezaljke dvopolne ........................................................................................ 2
Cl, Kondenzator, elektrofitski, 47mF, min. 16V ......................................................... 1
C2, C3, Kondenzator, keramicki, 220 pF.................................................................... 2
Rl, Otpornik, 1/4W, ugljenoslojni, 100 KW, (braon-crna-zuta-zlatna) ......................... 1
R2, Otpornik, 1/4W, ugljenoslojni, 1 KW, (braon-crna-crvena-zlatna) ......................... 1
R3, Otpornik, 1/4W, ugljenoslojni, 220 W, (crvena-crvena-crna-zlatna) ...................... 1
R4, Otpornik, 1/4W, ugljenoslojni, 4.7 KW, (Zuta-Ijubieasta-crvena-zlatna) ................. 1
R5, Otpornik, 1/4W, ugljeni, 75 KW, {ljubicasta-zelena-narandzasta-zlatna) ................ l
Pl, Potenciometar, Linearni, sa prekidacem, 100 KW................................................. 1
PUNA
SNAGA
nT-I
POLA
SNAGE
n n n
MINIMUM
SNAGE

396

om
::_


RESEi
OUTPUT
GNnL: L-J_IlJ TRiGOER
Blok sema i raspored izvoda NE556
.fl:m-
A S E

1:?
4
Izgled i skica potenciometra sa prekidacem
Svi BUZ u TO-220 kucistu
TO-220 AS
Izgled i polaritet MOSFET tranzistora BUZll
397
i
,
1 Kontroleri i taimeri
RK 3280 Temperaturni rele
Elektricna sema "pod-temperaturnog" prekidaea
E
lektronska kola za zastitu koja reaguju na temperaturu, imaju mnogo prakticnih
primena u domacinstvu, za komercijalne namene i u industriji. Elektronska kola koja
zadatog nivoa, odnosno kada se dYe temperature razlikuju vise od zadate vrednosti. Takva
su osetljiva na temperaturne promene mogu se upotrebiti za automatsko aktiviranje
elektronska kola mogu biti upotrebljena da upozore na pojavu vatre, zaledivanja, pretera­
alarma iii uredaja za zaStitu, kada jedna iii vise pracenih temperatura prede iii padne ispod
ne temperature bojlera, neispravnosti u sistemu grejanja, pregrejanosti dela masine iii te­
cnosti, itd., i mogu koristiti termostate, termistore odnosno razlicite tipove kompaktnih
• 0 +12V
komponenti kao elemente koji su odgovorni za pracenje temperature. Ovaj komplet omo­
gucava izbor odgovarajuceg prakticnog elektronskog kola za zastitu koje reaguje na tem­
peraturu.
Moze se primetiti da kolo prikazano u ovom kompletu jeste projektovano da akti­
vira rele, a pod okolnostima koje se tretiraju kao alarmantne, no, u mnogim slucajevima
ovaj rele moze biti zamenjen gotovim modulom sa piezo-elektricnom sirenom na 12 volti,
ako se to zahteva. Naravno moze se releom ukljuciti klimatizer, grejac iii neSto drugo.
Veeina preko-temperaturnih (i pod-temperaturnih) zastitnih kola aktivira rele iii
alarmnu jedinicu kada se pracena temperatura podigne preko (iii padne ispod) zadatog ni­
voa. On moze da varira dosta ispod tacke zamrzavanja vode do iznad tacke kljueanja vode.
Precizna elektronska kola ovog tipa obicno koriste jedan iii viSe termistora iii kompaktnih
komponenti kao termo-osetljive elemente.
Termistorska kola opisana u ovom napisu projektovana su tako da imaju nazivnu
otpornost od 5kn na zeljenoj radnoj temperaturi; medutim, sva ova kola Ce u stvarj dobro
raditi sa NTC termistorima koji imaju otpornost od 1kn do 20kn pri zahtevanom tempera­
turnom prelazu.
Elektricna sema ovog prostog, ali vrlo osetljivog preko-temperaturnog prekidaea
koji ima relejni izlaz vidi se na slici 1. Uovom slucaju termistor TH 1 i RV1 - R1 - R2 povezani
su u formu prostog Vitstonovog mosta u kojem R1-R2 generise izvor fiksnog- referentnog
napona, upola manjeg od napona napajanja. TH1- RV1 generiSe varijabilni izlazni napon
399
lOKel
THl
• " '0+12V
R21 110Kel 01

lN4007
RELE
12V
lXON
•• • • 0 -12V
10Kn
THl
, ,.
01
1N4007
RELE
12V
lXON
•• • • 0 -12V
Elektricna sema "preko-temperaturnog" prekidaca
398
I taj naein, rele se aktivira kada temperatura prede zadati nivo i iskljucuje se kada tempera­
"
10KO
TH1
• •• • 0 +12V
01
­
lN4007
RElE
12V
1XON
• • • • (') -12V
Elektricna Sema kompleta delova RK3280
obrnuto proporcionalan temperaturi THl i moze se podesavati (putem RV1) tako da
gotovo odgovara referentnoj vrednosti Rl-R2 na zahtevanom temperaturnom prelasku.
Ova dva napona vode se na ulaz operadonog pojaeavaea tipa 741 (koji je ovde koriseen), a
koji radi u sadejstvu sa tranzistorom n, zajedno predstavljajuCi detektor balansa mosta i
aktivator relea. Operacioni pojaeavae 741 je u ovom kolu upotrebljen u rezimu otvorene
petlje j njegova aktivnost je sledeea: izvod 6 - izlaz - je povueen nisko (u negativno
zasicenje) ako je izvod 3 (neinvertujuCi) ulaz vise od nekoUko mV negativniji u odnosu na
izvod 2 (invertujuci) ulaz, odnosno povuCen visoko (u pozitivno zasicenje) ako je izvod 3
znaeajnije pozitivniji od izvoda 2.
Pretpostavimo, zatim, da je most podeSen tako da je blizak balansu na prelaznoj
temperaturi. Kada tempreratura pada ispod te vrednosti - otpornost THl se poveeava,
tako da se napon na izvodu 30peracionog pojaeavaea 741 podize iznad napona na izvodu
2 i stoga napon na izvodu 6 odlazi u pozitivno
zasieenje, pa kao posledica nema pobude baze
tranzistora n; n i rele su otvoreni pod tim
uslovima. Medutim, kada temperatura preraste B C
prelaznu vrednost, otpornost THl opada i napon E
na izvodu 3 pada ispod napona na izvodu 2, pa BC 556 BE
stoga napon na izvodu 6 prelazi u negativno zasi­ .....______c______...
eenje, primenjujuc; jaku pobudu baze tranzistora Raspored jzvoda kod BC556
n; n i rele su aktivirani pod ovim uslovima. Na
400
tura padne ispod zadatog nivoa.
Konkretno, ovaj spoj se moze koristiti za signalizaciju prestanka rada odnosno to­
pljenja leda i hladnjaku odnosno zamrzivaeu.
Znaeajna stvar koja moze da se primeti u vezi sa ovim kolom jeste, da iz razloga
Sto je primenjena mostna konfiguracija, njegova preciznost nije zavisna ad varijacije na­
pona napajanja ida kola maze da reaguje na promene otpornosti THl manje od 0,1%, tj.
na promene temperature od nekoliko delova 0c.
Slika 2 prikazuje gornje kolo pretvoreno u predzni pod-temperaturni prekidac
prostom zamenom ulaznih veza na izvodima 2 i 3 operacionog kao alternativa,
slika 1 moze biti iskoriseena u svrhu dobijanja pod-temperaturne karakteristike prostom
zamenom pozicija Rl i TH1, odnosno redizajnom izlaznog kola sa n tako da one koristi
NPN tranzistor umesto PNP tranzistora.
Ovaj spoj predlazemoza termostate u inkubatoriina iii za grejanje u stanovima.
Da graditelj ne bi bez potrebe eksperimentisao mi smo na stampanoj ploeici
predvideli polja A, 8, C i D (vidi Semu).
Spajanjem A sa 8 i C sa D dobijamo pod - temperaturnu impuls-signalizaciju za
hladnjake i zamrzivaCe, k1imatizere i sl.
Spajanjem A sa D i C sa 8 dobijamo preko-temperaturnu impuls-signalizaciju za
inkubatore, akvarijume odnosno grejanje u stanu i slieno.
Za lakSe podeSavanje predvidena je LE dioda. Napajanje iz malenog ispravljaea
12V, koji ne mora da je stabilisan.
Predznije podeSavanje zadate temperature moze se ostvariti upotrebom viSeobr­
tnog trimer potendometra umesto standarnog kakav je u kompletu delova.
Sadriaj kompleta delova:
IC 741, mini dip ................................. .................................................................... 1
Tl, Tranzistor 8C556 ( 2N3906 ) .............................................................................. 1
Dl, Ddioda lN4007 ................................................................................................. 1
LE dioda ................................................................................................................. 1
Rele 12V, 1 X ON .................................................................................................... 1
Th, Termistor, NTC otpomik, 4.7 Kn kod 20 °C......................................................... 1
RV1, Trimer potendometar, mali lezeci iIi stojeci 10 Kn .......................................... ···l
R3, Otpornik 2.7 Kn, (crvena-Ijubieasta-crvena-zlatna) .............................................. 1
R4, Otpomik 4.7 Kn, (zuta-Ijubieasta-crvena-zlatna) ................................................. 1
Rol, R2,Otpomik 10 Kn, (braon-crna-narandzasta-zlatna) ......................................... 2
ploCica .................................................................................................... 1
Podnozje, osmopinsko LC ........................................................................................ 1
401
*"'W!Nr' ...
RK 3284 Diferenciialni
\.
temperaturni prekidac
P
Ogledajte semu diferencijalnog temperarurnog prekidaca. Operacioni pojacavac sa
dva komada K1Y8l-2l0, zatim jedan tranzistor i rele. I standardni temperaturni rele
RK3280 ima slicnu Semu. Ima sarno jedan senzor K1Y8l-2l0 manje nego ovaj uredaj. Ako
izuzmemo one nekoliko otpornika, to je cela razlika. Ako bi jos malo razmislali i diskutovali,
dosli bi do zakljucka da temperaturni rele sa jednim senzorom prati kretanje temperature u
odnosu na ambijent. Diferencijalni temperatorni regulator iii prekidac prati takode
kretanje temperature na jednom senzoru ali ne u odnosu na ambijent nego u odnosu na
drugi senzor spojen na operacioni pojacavac. Taenije reeeno senzori su spojeni na ulaze u
operacioni pojacavac
Najcesea upotreba diferencijalnog temperaturnog prekudaCa je u solarnoj
tehnici, odnosno u tehnici zagrevanja iii hladenja.
Kod solarnog grejanja vode/ tek pri dovoljno velikoj temperaturnoj razlici izmedu
cevi za vrucu vodu i povratne cevi sa hladnom vodom aktivira se cirkulaciona pumpa. Cela
stvar je u tome da se cirkulaciona pumpa automatski ukljucuje/ da ne mora niko to rucno
da radi, razmislja, gresi iii zaboravlja.
Naravno da se mogu zamisliti i drugi primeri primene, kod kojih se radi 0 reakciji
na preveliki pad temperature/ na primer kod ukljueenja hladenja odnosno grejanja.
Kao sto je vee nagovesteno/ u ovom s!uCaju se radi 0 realizaciji sa sto je moguce
manjim izdatkom; ali to ne treba ni u kojem sluCaju pobrkati sa time da ova ekonomienost
ide na raeun preciznosti/ naprotiv: koriseeni temperaturni senzori rade veoma pouzdano i
imaju izvanrednu tacnost koja iznost 1%. Pod tim se podrazumeva da se oni prilikom
zagrevanja i potom hladenja ponaSaju isto tako kao i pre izmene tem­
perature.
Za senzore koristimo Phlips-ove "hladne provo­
dnike" (termo-otpornike sa pozitivnim temperaturnim
koefidjentom - PTC) sa oznakom K1Y8l-21O. Oznaka
"hladni provodnici" znaci da ovi elementi bolje provode
u hladnom nego u toplom stanju. Drugacije izra­
zeno: sa rastueom temperaturom poveeava
se i otpor (cime slabi provodlji­
vost). Ovakvo ponasanje po­
zitivnog temperaturnog
koeficijenta je "hladnim
provodnicima" dalo njiho­
vu skracenu oznaku PTC
(od engleskog Positive
Temperature Coefficient).
Kao sto znate/ postoje i polu­
provodnici sa suprotnim tokom
karakteristike. Oni se oznaeavaju
402
> Q
::I
z
+ III 0
0
t>J

u..
::J..

+!f---I
Ii:
A
3

"'::
o:t

vllu.. I
u..
u.. c
5-
+
t +!f---I
I) I
c

o
011....
o
I

"'::
o:t
('I)
r-
W -0
-'
w
QI:

....
co
o:t

z
....
"I

5
5
-'

Ii
403
,,"IIH......___________________________ • _
,id
2
shodno tome sa NTC (Negative Temperature Coeficient), koji izmedu ostalog sluze za
stabilizaciju temperature poluprovodnika odnosno na dovodenja istih u odgiovarajuee
karakteristike, odnosno radne taeke.
Promenljivi otpornik senzora je uvek u nizu sa dva stalna otpomika. U levom og­
ranku sa senzorom Fl su R1+Pl, dok se u desnom ogranku sa F2 rad; ootpornicima
R2+R3 (vidi elektrienu semu veze). Kada potenciometar P1 ima istu vrednost kao R3, a
oba senzora F1 i F2 su jednako topli, obema OpAmp·ulazima se nudi isti napon; onda je
slueajno kuda se iskreee OpAmo izlaz. Ali kada sejednom" odlueio", onda setek uCvrScuje
u dotieni polozaj. Za to se brine paralelna" veza, koja se uvodi sa otpornikom R4. Ukoliko je
na primer izlaz na plusu, onda R4 povlaei "plus ulaz" jOs malo "na gore" i tako spreCava da u
trenutku preklapanja dode do divljeg oscilovanja tamo·amo. To isto vazi naravno i u
obrnutom slueaju, dakle pri LOW na izlaznoj strani. Ako se potenciometar podesi na manju
vrednost od R3, onda F1 - otpor mora prvo da se poveca, pre nego sto se dostigne
preklopna taeka. U tom slueaju bi u okruzenju Fl moralo da bude toplije.
Isto tako se moze urediti da se radi preklapanja F1 mora rashladiti (iii F2 zagrejati,
sto se u krajnjem efektu svodi na istO)i za to bi potenciometar morae da ima samo veei
otpornik od R3.
Izrada nije povezana ni sa kakvim posebnim problemima. Ali, treba voditi raeuna
da se za otpornike u delitelju napona koriste termostabilni metaloslojni otpornici, da bi se
iskljucili nezeljeni temperaturni uticaji. Na elektricnoj semi spoja su ova tri otpomika
obelezeni zvezdicom. Nasuprot ugljenoslojnim, koji se obelezavaju sa kolor kodom od
eetiri prstena, metaloslojni otpornici se obelezavaju sa pet prstenova (vidi sadrzaj). Iz toga
razloga je umesto klasicnog potenciometra koriSten helipot, koji zadrzava podesenu
vrednost i kod temperaturnih kolebanja veoma stabilno. Kondenzatori sluze za blokiranje
vrhova (spiceva) i radi potpore naponu napajanja. Izlazni elektrolitski kondenzator C5 se
brine za to da tranzistor ne reaguje na spiceve (pikove) smetnji. Serijski spojena dioda 02
je kao zaStita od slueajne zamene polova i stavljena je u pozitivan vod.
Inaee za napajanje treba 10 do 15 volti dobro filtrirane jednosmeme struje uz po­
trosnju od desetak miliampera.
Oiferencijalni temperaturni prekidac upravlja drugim uredajima putem relea. Uo­
bieajeno je to neka pumpa. Snaga pumpe odredena je kontaktima releja i u nasem primeru
iznosi lOA kod napona nov.
Za testiranje podesite potenciometar tako da rele "otpusti". Onda mozete sa dva
prsta da zagrejete F2 i da se pobrinete za ukljueenje; kada zatim premestite " toplotu
prstiju" na Fl, rele se iskljucuje nakon kratkog vremena Sto se pokazuje paljenjem i
gasenjem LEO diode.
Sadriaj kompleta delova:
Stampana plocica .................................................................................................... 1
IC1, Operacioni pojaeavac LM741 u OIP kuciStu ........................................................ 1
Tl, Tranzistor, univerzalni, NPN, BC5468.................................................................. 1
01, Oioda, silicijumska, 1N4148 ............................................................................... 1
02, Oioda, silicijumska IN4007 ................................................................................ 1
L01, LE dioda 5 mm, crvena .................................................................................... 1
404
F1, F2, Temperaturni senzor KTY81-210 .............................................··.... · .... · .... ·· ....
R1,R2, Otpomik, metalfilm, 4.7 Kn (zuta-ljubieasta-zelena·braon-braon) .................... 2
R3, Otpomik, metalfilm, 2.2 KO, (crvena-crvena-braon-braon-braon) ......................... 1
R4, Otpomik, ugljenoslojni, 1 MO, (braon-crna-zelena-zlatna) .................................... l
R5, Otpomik, ugljenoslojni, 10 KO, (braon·crna-narandzasta-zlatna) .......................... l
R6, Otpomik, ugljenoslojni, 680 0, (plava-siva-braon-zlatna) ..................................... l
R7, Otpomik, ugljenoslojni, 1 Kn, (braon-crna-crvena-zlatna) .................................... 1
Pl, Trimer potenciometar, precizni, stojeCi, vertikalno podesavanje 5 KO ................... 1
Cl, C3, Blok kondenzator, 100nF, RM5 raster ........................................................... 2
C2, C4, Elektrolitski kondenzator, lOJlF, stojeei, min. 16V .......................................... 2
C5, Elektrolitski kondenzator, 22 JlF, stojeo, min. 16V ..................................... · ........ ·1
C6, Elektrolitski kondenzator, 100 JlF, stojeo, min. 16V ....................................·•.... ·..1
IC podnozje 8 pina LC ............................................................................................. 1
Redna stezaljka, dvopolna, za stampu ...................................................................... 3
Redna stezaljka, tropolna, za Stampu ....................................................................... 1
Rele, 12V, jedan kontakt, Omron, G2Rl-12 .............................................. · ................
1
ft
KTY81-210
Polaritet i izgled temperaturnog senzora KTY81-210
(aouam Vi.wl
Q
--;l::;=;/ TIr --1!""".T,
o • 1·'U •
.I.!t __ .

!No"';! ""arlI,)
lzgled i raspored izvoda relea G2Rl-12
40S
RK 3532 Vremensko rele ­
\
diiatakter
V
remensko rele namenjeno je za primenu
u industriji i daje neprekidan niz impulsa
u odredenom vremenskom razmaku. Nas ure­
daj daje impulse siroke do nekoliko sekundi a raz­
mak izmedu impulsa moze se podesiti u podrucju od
1 do 40 sekundi.
Profesionalni vremenski relei, recimo firme "Finder"
koje nudi "Radio Klub D.o.o." prave se za vremena od 0.1 sekunde pa do 10 Casova.
Njihova cena shodno tome nije tako mala.
U obicnom zivotu predlazemo primenu vremenskog releja kao "Dijatakter" kada
je potrebno niz dijapozitiva neprekidno prikazivati u odredenom ritmu na predavanju iii
izlozbi, konfererenciji i slicno.
Osnova svega je IC NE555, popularni tajmer koga smo vee videli u vise kompleta
delova "Radio Kit". To je ustvari RC oscilator. Pored njega od poluprovodnika imamo stabi­
lizator napona 7809, zastitnu diodu releja IN4148, LED diodu kao indikator ispravnosti ra­
da, grec od 1.5A za ispravljanje mreznog napona, odnosno za napajanje.
Uredaj se napaja iz sopstvenog isprav­
ljaca sa prikljuckom na gradsku mrezu napona
220V. Preko transformatora uredaj se odvaja
galvanski od gradske mreze i napon smanjuje
na 12V koji se dalje ispravlja sa grec ispravlja­
cem. Ispravljeni napon se filtrira elektrolitskim
kondenzatorom od 470 flF i stabilizuje stabiliza­
torom 7809 koji je protiv oscilacija blokiran sa
dva kondenzatora 0.1 J.tF (100nF) na ulazu i
izlazu stabilizatora.
Trajanje ukljueenosti odnosto iskljuce­
nosti relea RY odnosno njegovih kontakata (0,
1, 2) odedeno je vrednostima kapaciteta Cl i ot­
pomosti otpomika Rl, R2, R3 i potenciometra P.
Rekli smo da je ovo RC osdlator. Vreme
t1 u kojem je rele RY iskljucen izracunava se
prema obrascu:
t1 = 0.693 x (Ra + Rb) x C
Vreme t2 u kojem je rele RY ukljucen
izracunava se prema obrascu:
t2 = 0.693 x Rb x C
Elementi iz formula i elementi u semi
imaju sledeCe odnose:
406
• •

3
{3
rJ
Q
w
...,
I -II ~ t :II : t----­
I ,1 ~ ~ ~ N ~ 1 - - - - - 1
'"
Ii
~
407
[ 'j'fl AOZZ ~
'J, o..-L",L_...
C =Cl, Ra =Rl + P, Rb =R2 + R3.
Iz toga izlazi da je:
,
t1 =0.693 x (Rl + P + R2 + R3 ) x Cl
Odnosno:
t2 = 0.693 x (R2 + R3) x Cl
Naravno nemojte zaboraviti da je vreme u sekundama, otpornostotpornika u me­
gaomima a kapacitet kondenzatora u mikrofaradima.
Kako su nam R3 polupromenljivi trimer potenciometar i P potenciometar to znaci
da vremena t1 i t2 mozemo po volji podesavati. Trimer potenciometrom R3 podesavamo
vreme ukljueenosti kontakata releja u granicama od par sekundi a potenciometrom pode­
savamo vreme izmedu dva ukljucenja kOje moze biti do 40 sekundi. Ukoliko zelite duza
vremena poveeajte Cl.
Inaee vremensko rele RK3532 isporucuje se bez kutije. Mozete ga ugraditi u ku­
po zelji iz naseg asortimana. Za industrijske svrhe preporucujemo specijalnu atestira­
nu kutiji za razvodne ormane sirine 50 mm u koje lepo staje nasa Stampana plocica.
Kod spajanja elemenata nezaboravite da prvo spojite kratkospojnik KS. Kod ispiti­
vanja pazite, na plaeici se nalazi napon od 220 V koji je opasan po zivot !
Spisak kompleta delova RK3532:
IC kolo NE555 ......................................................................................................... 1
Stabilizator 7809 ..................................................................................................... 1
Dioda 1N4148 ......................................................................................................... 1
LE dioda ................................................................................................................. 1
Grec B400C1500R ................................................................................................... 1
Rele, 6V Milionspot H500S06-1-C ............................................................................. 1
Mrezni trafo, l.9VA, 220V na 12V............................................................................. 1
Podnozje za IC osmopolno LC .................................................................................. 1
Stampana plocica .................................................................................................... 1
Potenciometar 1 MQ lin ........................................................................................... 1
Trimer potenciometar, mali, lezeci,100 KQ, R3 .......................................................... 1
Kondenzator keramicki, C2, 10 nF (obelezen sa 103) ................................................. 1
Kondenzator keramicki, C3 i C5, 100nF, O.l/lF (obelezen sa 104) ............................... 2
Kondenzator, elektrolitski, 47 /IF, stojeci, C1 ............................................................. 1
Kondenzator, elektrolitski, 470 /IF, stojeCi, C4 ........................................................... 1
Otpornik, 4.7 KQ, R2, (zuta-Ijubieasta-crvena-zlatna) ................................................ 1
Otpornik, 22 Kn, R1, (crvena-crvena-narandzasta-zlatna) .......................................... 1
408
RK 3533 Taimer za automatiku
P
rvu potrebu za ovakvim tajmerom imali smo prilikom popravke jedne mikrotalasne
rerne. Automatika sa procesoromje bila pokvarena i bilo namje zao da rernu bacimo
u dubre. lato smo se prihvatili izrade _----------------.
jednog tajmera koji predstavlja osnov­
ni sklop bez kog niti jedna mikrotala­
sna rerna nemoze da radio I uspeli
smo. Sa nasim tajmerom rerna je pro­
radila, nismo je bacili u dubre!
Tajmer je jednostavan uredaj
koji se koristi u spojevima za automa­
tiku sa ciljem da proizvede impuls od­
redene duzine. Slican je vremenskom
releu koji proizvodi neprekidan niz im­
pulsa odredenog vremenskog trajanja.
U stvari, ovo je drugi tajmer koji se jav-
Ija u kompletima delova Radio Kit. Prvi,
pod brojem RK3564, namenjen je upo­
trebi u mracnoj komori za izradu foto-
I onai orvi i ovaj drugi se izvode Unutrasnji izgled i raspored jzvoda NE
kolom 555
To su u principu RC oscilatori. Njihova frekvencija zavisi od upotrebljenih otpor­
nika i kondenzatora. Vreme trajanja jedne oscilacije se jednostavno racuna prema formuli
t =0.693 x R x C
Vreme t dobijamo u sekundama ako otpornost potenciometra stavimo u mega­
omima i kapacitet kondenzatora u mikrofaradima. '
U nasem primeru to je:
t = 0.693 x 2.5 x 470 = 814.275 sekundi,
odnosno oko 14 minuta maksimalno.
Ako uzmemo manji kondenzator od recimo 220 /IF dobijamo
t =0.693 x 2.5 x 220 =381.150 sekundi,
odnosno priblizno 6.35 minuta maksimalno. Prema tOj racunici mozete birati vre­
dnost potenciometra i elektrolitskog kondenzatora koji Cine vremensku konstantu naseg
oscilatora tajmera.
Elektronski impulsi sa IC kola prenose se na rele koji ima jedan kontakt i koji moze
da po potrebi otvara iii zatvara odredeno strujno kolo u odredenom vremenu. Naravno da
za startovanje tajmera imamo i jedan taster. Opticku indikaciju rada tajmera vrsimo sa
ugradenom LED diodom.
Tajmer je autonoman u napajanju. On ima svoj ispravljacki stepen sa transforma­
torom, ispravljackim grecom i stabilizatorskim IC kolom 7812. Nedostaje mu LE dioda za
indikator prisustva gradske mreze ali to svako moze sam da doda po svom nahodenju.
+Vc<:
8
5KO

CONTROL
VOLTAGE
SKO
ISKO
RESET
4
TRIGER 2
._---'\;..;0-....,
_

INTERNAL
REFERENCE
....._______________..
409
II
,


100nF
+!J470jJF
100nF
lOOnF
wan
zlR

410
Najbitnija je stvar kalibrisati i nacrtati skalu potenciometra u sekundama odnosno
minutima iii delovima sekunde ako je to potrebno. To ce svako da uradi koristeci prirucna
sredstva.
Sadriaj kompleta delova:
Integrisano kolo NE555 ........................................................................................... 1
Stabilizator 7812 ..................................................................................................... 1
Dioda IN4148 ......................................................................................................... 1
LE dioda crvena ...................................................................................................... 1
Potenciometar, Iinearni, 2.5 Mn ............................................................................... 1
Rele 12 V ................................................................................................................ 1
Taster Tl13 ............................................................................................................ 1
PodnoZje osmopinsko LC ......................................................................................... 1
Transformator 220/12V, 1.9W.................................................................................. 1
Grec 640OC1500 ..................................................................................................... 1
Elektrolitski kondenzator 470J.l.F, min. 25V........ ! ........................................................2
Multilejer kondenzator 100nF, 0.1 J.l.F (obelezen sa 104) ............................................ 3
Otpornik, 1/4W, 680n (plava-siva-crna-zlatna) ......................................................... 1
Otpornik, 1/4W, 6.8Kn (plava-siva-crvena-zlatna) ..................................................... 1
Otpornik, 1/4W, 68Kn (plava-siva-narandzasta-zlatna) .............................................. 1
Stampana.plocica .................................................................................................... 1
NE555 I LM555 I MC1455
Monolitic Timer Circuit
Vee
111reshoId
I
I

Cootwl'AlJ1Pge
Quip"
Trtgger
-1('---«4----
J
Goo ilI!sa
4ft
,
RK 3564 Taimer
Vremenski prekidae ( tajmer ) koji ovde opisujemo namenjen je u sledece svrhe:
o prekidae za fotografska razvijanja i kopiranja
o prekidae za razne laboratorijske primene
o prekidae za rasvetu, odnosno stepenisni automat
Ovom tajmeru se moze dodati prekidae tako da se osvetljenje moze Ukl1UCltl na
duze vreme bez vremenskog odbrojavanja. Njegove tehnieke karakteristike su:
o ulazni napon 220V
o izlazni napon 110V
o snaga 400W
o vreme podesavanja od 0.5 sekundi do 2.30 minuta sa mogucnoseu podesa­
vanja do 4 minuta.
Uredaj je sagraden na stampanoj sasiji dimenzija 62 x 63 mm.
Prateei semu veza primecujemo da je ovo jednostavan uredaj. Na kleme 1 i 4 do­
vodi se naizmeniean napon 220V . Ako zelimo da ugradimo glavni prekidae, onda Isti spa­
jamo na kleme 1 i 2 a kabl za 220 V na 3 i 4. Isti postupakje ako zelimo da ugradimo osigu­
rae. Njega spajamo umesto malopre pomenutog prekidaea. Signalnu sijalicu u svakom
slueaju spajamo na kleme 1 i 4.
Napon gradske mreze se ispravlja diodamaDl- D4, tako da dobijamo pulsirajuo
napon za pogon sijalice koju spajamo na kleme 5 i 6, a istovremeno otpornidma Rl i R2 vo­
d i m ~ napon na cener diodu i elektrolit , tako da dobijamo neophodan jednosmerni napon
reda lOV za pogon tajmerskog
IC kola NE555.
Otpornikom R3, poten­
ciometrom Pl i kondenzatorom
C2, odredujemo vreme
vanja. Pritiskom na taster, koji
THRESHOLD 6
5
+Vcc
8
5KO
RESET
4
INTERNAL
REfERENCE
'LLK' ·
je spojen na k1eme 9 i 10, zasve­
tleee sijelica koja je spojena na
CONTROL
kleme 5 i 6.
VOLTAGE
Po isteku vremena od­
redenog veJionom potenciome­
tra Pl i elektrolitskog konden­
TRIGER
zatora C2, nestace napon na ka­
3 OUT
piji (gejt-u) tiristora, koji ce po­
stati neprovodan i sijalica Ce se
ugasiti!
1
Na klemama 7 i 8 mo­
GROUND
zemo spojiti prekidac. Njegovim
zatvaranjem pozitivan napon sa Unutrasnji izgled NE555N
D5 i Cl sprovodimo preko D7 i
412
....
o;t
~ tJ
....
!:!
~
." -0 ..... c:.o
3
+
0- 0
....
413
R5 na kapiju tiristora, tako
da Ce sijalica trajno sve­
tJeti dok je prekidae zatvo­
reno Ovo je narocito kori­
sno kada nam je svetlo po­
trebno na duze neodrede­
no vreme, recimo u fotola­
boratoriji kod izostravanja
i kadriranja slike, iii na ste­
peniStu kod pranja stepe­
nista!
Skrecemo paznju
da se na ovaj prekidac mo­
gu prikljueivati sarno sijal­
ice koje imaju zamu nit.
Fluorescentne sijalice iii
halogene sijalice sa prigu­
snicom i rami transforma­
tori ne smeju se
vati na ovaj tajmer.
Ako vreme
eivanja ovog tajmera
mo da produzimo do 4 mi­
nuta, onda moramo da
promenimo vrednost kon­
denzatora C2 na 220j.JF a
otpornika R3 na 3.3KQ.
Preporueujemo
graditeljima da na osovinu
potenciometra stave stre­
lasto dugme, ispod kojeg
Ce biti skala koju ce sami
moti da izbazdare pomocu
sata sa kazaljkama za se­
kunde.
Praktiena izrada
pocinje prouCavanjem
me veza, rasporeda i iden­
tifikacije delova prema pri­
lozenom spisku. Pronadite
zatim na crtezu mesta za
odgovarajuce delove. Ob­
ratite paznju na polaritet
kondenzatora i dioda. Po­
stavite delove sa gornje
strane Stampanog kola, pa
potom obavite lemljenje
...
•••
lemilicom, tako da svi delovi budu uz samo gornju stranu izuzev otpornika R1 i R2 koji tre­
ba da su na centimetar od Stampane Sasije radi boljeg hlaaenja i elektrolita C4, koji je pre­
,
dviaen za spreeavanje smetnji koje dolaze iz gradske mreze. Njega spajamo, kao Sto se i
vidi na semi, minus na kfemu 9 a plus na klemu 10.
Lemilica treba da bude snage od 10 do 24W maksimalno!!! Za lemnjenje se koristi
TINOL zica. Nisu Yam potrebne nikakve paste niti su preporueljive. Moze se koristiti samo
eist kalafonijum. Kod lemnjenja ne treba odugovlaeiti i razmazivati. Kratko i brzo, da se ele­
menti ne bi ostetili.
Kada se obavi lemnjenje, klestima za seeenje odstrani se
visak izvoda iznad samog lemnog mesta. Zatim mozete postaviti
tiristor i IC kolo prema crtezu i pazljivo zalemiti iste.
Proverite jos jed nom da Ii ste sve uradili prema elektri­
enoj i montaznoj Semi veza. Pazite da tinol nije upao negde izme­
au veza. Pri prikljucivanju ureaaja na gradsku mrezu i ispitivanju
budite veoma obazrivi. Kao ito smo vee rekli, ovaj uredaj
radi na 220V, a to je koji nije bezazlen!!!
Sadrzaj kompleta delova:
Otpornik, R1, R2, 1W, 56 KQ, (zelena-plava-narandzasta-zlatna) ............................... 2
Otpornik, R3, 1/4W, 6.8 KQ, (plava-siva-crvena-zlatna) ............................................. l
Otpornik, R4, 1/4W, 68 KQ, (plava-siva-narandzasta-zlatna) ...................................... l
Otpornik, R5, 1/4W, 2.2 Kn, (crvena-crvena-crvena-zlatna) ....................................... 1
Otpornik, R6, 1/4W, 4.7 Kn, (zuta-Ijubieasta-crvena-zlatna) ...................................... 1
Potenciometaf, P1, Linearni, 6mm osovina, 1 MQ...................................................... 1
Elektrolitski kondenzator, C1, C2, min. 16V................................................... 2
Keramieki iii multilejer kondenzator, C3, 100nF=0.1 (obelezava se sa 104) .......... 1
Elektrolitski kondenzator, C4, .......................................................................... 1
Diode, D1-D4, 1N4007............................................................................................. 4
Zener dioda, D5, ZF iii L'( 10 V ................................................................................. 1
Diode, D6,D7, 1N4148............................................................................................. 2
Tiristor, Thy, TIC 106 M, SA 600V ............................................................................ 1
Integrisano kolo, IC 1, NE555N ................................................................................ 1
RADIO

I
hI
KUPCIIZ UNUTRASNJOSTI MOGU NARUCITI NEOPHODNE
ARTIKLE TELEFONOM, TELEFAKSOM, PIS MOM III
E-MAILOM. PAKET PLACATE POSTARU PRILIKOM
PREUZIMANJA PUTEM POSTANSKE OTKUPNINE.
414 .
RK 2992 Infracrveni foto rele
S
vetlosna prepreka, rampa, telekomanda, IR foto rele deluje na sledeei naein: zrak,
koji je "rastegnut" izmeau predajnika i prijemnika, i stvara nevidljivu prepreku; ako
ga neko nepozvan prekine, on ee se saplesti, makar samo u prenosnom smislu i aktivirati
rele, komandu za uzbunu!
Prijemni sklop ostaje u stanju mirovanja, samo dok ne primi signal
poslat sa predajnika. U slucaju prekida aktivira alarm, bez obzira da Ii je uz­
rok tome provalnik iii smetnja u funkcionisanju, kao na primer nesta­
nak napona napajanja predajnika.
SVetrosni zrak, koji se koristi za obezbe­
aenje, treba iz dva razloga da ostane Sto nevi­
dljiviji: Prvo, ovakve svetlosne prepreke
se koriste pre svega za zaStitu obje­
kata, jasnije receno u alarmnim ur­
eaajima i drugo, kada prilika u cr­
nom (Iopov) primeti Vase mere za­
radije ee ih se kloniti!
Zato se u vezi sa ovim preporu­
primena alarma sa infracrvenim sve­
tlom (IR - Infra Red, eng.), kOje je
skriveno za Ijudsko oko. Dodatno
je naravno pozeljna neosetljivost
na normalno svetlo.
Izgled prijemnika
IR senzori gotovo savrSeno
reaguju lia toplotno zracenje jer ono sadrzi veliki deo
spektra infracrvenog svetla.
Ali, mora se ispuniti i tre6 zahtev, da bi se neki ureaaj zastitio u toku rada. To se
ostvaruje tako sto se svetlost ne salje u neprekidnom rezimu (trajnom pogonu), vee se
Ilfrira, modulira (u najjednstavnijem slueaju putem impulsa). Ukoliko se prijemnik uCini
osetljivim samo za frekvenciju modulacije odnosno impulsa, infracrveni zraci uslovljeni
toplotom ga ostavljaju u ispravnom hladnom stanju.
ZeJimo da konstatujemo da se takve IR-svetlosne prepreke
nude i za razlieite druge moguenosti primene: od obezbeaenja
felezniekih prelaza preko beskonataktne najave posetilaca do
lutomatike za osvetljenje stepenista iii brojaekog kola (Seme
brojanja).
IR-Iuminiscentnu diodu LD 274 izraauje "Sie­
mens", ali postoje i ekvivalentni tipovi drugih proizvo­
Samo 0.3 x 0.3 mm2 veliki aktivni deo povrsine
koji proizvodi infracrveno svetlo u talasnoj duzi­
nl):ld 950 nm (nanometara). Poreaenja radi: Pri
najtamnijem tamno crvenom (sa otprilike 780
415
i
NE
21
555
3
,
. . .


1001Flc!
+
Elektricna sema infra crvenog prijemnika
nm) prestaje oblast (opseg) vidljivog svetla prema "dole" (donjoj strani).
Veoma je dobrodoslo oStro fokusiranje emitovanog zraka, ciji ugao otvaranja iz­
nosi tacno samo 5°.
Izmedu ostalih, "Telefunken" nudi odgovarajuei fototranzistor, BPW 40, koji je
prihvatljiv za IR zracenje i svojom spektralnom osetljivoseu dobro odgovara oblasti LD274.
Zapamtite IR dioda LD274 je bOje dima, a fototranzistor BPW40 ima takode izgled LE di­
ode, ali je kristalno proziran.
Pulsiranje emiterske diode vrsi se sa pravougaonim signalom podesive frekven­
cije; ono se stvara univerzalnim davacem impulsa IC kolom NE 555 u predajniku, pri cemu
je period ukljueenja promenljiv od 30 do 140/.1s, podesiv preko trimer potenciometra P1, a
period praznjenja od otprilike 40/.1s ostaje konstantan.
Iz toga proizilazi na strani predajnika podruCje podesavanja frekvencije impulsa
je od 5do 14 kHz sa optimalnom srednjom vrednoseu od 7 kHz i vrsi se trimer potenciome­
trom.
Na strani prijemnika infracrveni impulsi nailaze na povrsinu baze fototranzistora
T2 osetljive na svetlo. Dolazeei svetlosni kvantovi dovode do oslobadanja elektrona, koji
onda omogueavaju protok struje od koletkora do emitera.
Kolebanja jacine svetla, koja su izazvana pulsiranjem, dovode do promene napo­
na na otporniku kolektora R4, koji preko kondenzatora za vezu C4 dospevaju na operacioni
pojaeavac (Op-Amp). Amplituda naizmenicnog napona, koji je povratno povezan preko
R7, dostize svoj minimum pri 7.2 kHz. PoSto ona vodi na Op-Amp-minusni ulaz, upravo je
kod ove frekvencije najjace pojaeanje (a time i osetljivost).
416
Elektrolitskim kondenzatorom C6,
• • 0+ I naizmenicna komponenta ide na diode D1
i D2 kOje sa kondenzatorom C8 predsta­
vljaju spoj za udvostrucavanje napona. Taj
dublirani napon preko tranzistora T1 okida
rele.
Prilikom izrade drZite se seme
uputstva. Posebna paznja treba da se us­
meri na ispravni polaritet dioda i elektroli­
tskih kondenzatora. Pri lemljenju oba po­
dnozja markirni urez za IC1 je okrenut pre­
ma LDl, dokje za IC2 okrenut prema C4.
Da bi se foto tranzistor zastitio od
upada drugih izvora svetla na foto tranzi­
stor stavlja se plasticna cevcica kOja ima
unutrasnji promer 4 mm a duzinu toliku da
viri par milimetara iz kutije uredaja. Za ovu
svrhu najbolje je koristiti komad buzira, iii
od hartije, lepkom napraviti odgovarajueu
Pazite na ispravni polaritet oba
predajnika
opto-poluprovodnika: Kod LD1 je kraea
nozica (to je katoda - K) okrenuta ka
naStampanoj oznaci "LD1", dok je kod tranzistora (to je ovde kolektor C) okrenuta prema
C4.
POdesavanje se vrSi veoma lako: namestite prijemniik naspram predajnika na
odredenoj daljini (otprilike 1-2 m), tako da opto elementi mogu direktno da se "gledaju".
Cim je LED LD274 predajnika okrenut prijemnom foto tranzistoru, paliee se LE
dioda u kolu relea prijemnika. Ako infracrveni snop prekinete rukom LED se gasi. Lagano
poveCavajte daljinu i podesite potenciometar predajnika na najace svetlo prijemne LE di­
ode. Lako mozete postiei osetljivost ina daljini od 5 metara. Po zavrsenom podesavanju
LED u kolu relea i tranzistora T1 mozete nakratko spojiti , cime se poveeava osetljivost
prijemnika.
.....----------------', cevcicu.
Elektricna Sema infra crvenog
(
TRANZISTOR SOCIVO ZASTITNA CEV SVETLO
Osetljivost na bocna svetla iii sluCajne svetlosne zrake otklanja se pomocu
oveskice
417

Tehnicki podaci:
Radni napon: ........................................................................................................9V
Predajnik: ......................................................... .impulsno infracrveno svetlo (7.2 kHz)
Izlaz prijemnika: .......................................................................... Rele 1 x ON, 3A, 6V
Potrosnja el. energije: ................................ predajnik cca 15 mA, prijemnik cca. 30 mA
Domet (max): .................................................................................................... .5 m
Sadriaj kompleta delova:
Dl,D2,D3, Dioda IN4148 ......................................................................................... 3
Tranzistor, BC546 .................................................................................................... 1
LD1, Infra crvena dioda, predajna, LD274, LD271, CQY99 iii SFH409 ......................... 1
T2, Foto tranzistor BPW40, BP103 iii SFH309, providan ............................................. 1
LED, crvena, u prijemniku za podesavanje prijemnika ................................................ l
IC1, NE 555, tajmer ................................................................................................ 1
IC2, 741, operacioni pOjacavac ................................................................................ 1
Rl, Otpornik, 1 KQ, (braon-crna-crvena-zlatna) ........................................................ 1
R2, Otpornik, 2.7 Kn, (crvena-Ijubieasta-crvena-zlatna) ............................................. 1
R3, Otpornik, 470 Q, (zuta-Ijubieasta-braon-zlatna) ................................................... 1
R4, Otpornik, 100 KQ, (braon-crna-zuta-zlatna) ........................................................ 1
R5, R6, Otpornik, 270 Kn, (crvena-Ijubicasta-zuta-zlatna) .......................................... 2
R7, R8, Otpornik, 47 KQ, (zuta-Ijubieasta-narandzasta-zlatna) ................................... 2
R9, Otpornik, 270 Q, (crvena-Ijubieasta-braon-zlatna) ............................................... 1
RlO, Otpornik, 180 KQ, (braon-siva-zuto-zlatna) ....................................................... 1
Rll, Otpornik, 10 Kn, (braon-crna-narandzasta-zlatna) ............................................. 1
Pl, Trimer potenciometar, mali, 10 KQ ..................................................................... 1
Cl, Keramicki kondenzator, 15 nF (obelezen sa 153) ................................................. 1
C2, C5, Elektrolitski kondenzator 100 f.lF, min. 16V.................................................... 2
C3, Keramicki kondenzator, 10 nF (obelezen sa 103) ................................................. 1
C4, C7, Blok kondenzator, 47 nF, 63V, MKT .............................................................. 2
C6, Elektrolitski kondenzator, 2.2f.lF, min. 16V .......................................................... l
C8, Elektrolitski kondenzator, 4.7f.lF, min. 16V .......................................................... 1
Posrebreni pinovi za izvode ...................................................................................... 7
Podnozje za IC, osmopinsko .................................................................................... 2
Rele 6V, 1 x ON, Milionspot (6A) iii Finder (lOA) ....................................................... 1
Stampana plocica prijemnika RK2992 ....................................................................... 1
Stampana plocica predajnika RK2992A ..................................................................... 1
418
ZASEtENA
ZASltENA
STlIANA
,
K
STRANA
,

I<OLEKTOR Ie) ANODA
Ikroei Izvod)
EMITER IE)
A
l/f
)
Izgled i polaritet foto tranzistora
Izgled i polaritet LE dioda DO i
u kucistu LE dioda
foto dioda u istom kuCistu
NE555f LM555f MCI455
Monolitic Timer Circuit
Vee
""'1mnJ<
t,,,, R"",

NE555, izgled i raspored izvoda
LM741/UA741/MC1741
Operational amplifier
Offset Null L!
Inv. Input 12
llVec
Noninv. Input I 3 61 Output
.,.
OftsetNull
1
(Top View)
UA741, izgled i raspored izvoda
419

RK 3092 Foto rele
,
N
ekada su bile vakumske foto celije. Ton film je realizovan zahvaljujuci njima. Onda
su dosle foto diode zahvaljujuCi kojim je realizovan teleprinterski foto citac. Zatim
dolaze foto tranzistori, ciju smo proizvodnju cak i mi ostvarili u nasem Radio klubu. Postoje
jos i foto otporniei (LOR) sa kojima imamo i komplet delova za svetlo u vikendiei, iii za
palenje i gasenje svetla u izlogu i slicne namene.
Foto rele RK 3092 postoji u raznim varijantama u kompletima delova Radio-Kit-a.
Uvekje sa foto tranzistorom ali sada u savremenijoj varijanti sa silieijumskim NPN tranzi­
storima. Ima prosto neverovatnu osetljivost koji nismo vidali u slicnim spojevima.
Moze da reaguje na svetlo sibiee iii upaljaea, a 0 baterijskoj lampi - svetiljei da i ne
govorimo.
Primena foto relea je za paljenje iii gaSenje nekih potrosaea prema zamisli korisni­
ka. Izvanredan je i moze se koristiti i kao foto brojac uz malo inventivnosti i stavljanjem
telefonskog brojaea impulsa na kontakte relea iii jednostavnog digitalnog panel metra.
Kad spominjemo kontakte
- +
relea moramo reei da su predvideni
za napon do 250 volti i jacine struje
do 6 ampera. To je jedan kontakt u
dva polozaja. U svakom trenutku,
kada je uredaj ukljueen i kada svetli
LE dioda srednji kontakt (S) je spo­
jen sa desnim kontaktom (D). U
trenutku kad foto rele reaguje i gasi
B
....,......
4
5 DI RELE
se LE dioda, spaja se srednji kontakt
(S) sa levim izvodom-kontaktom
(l).
Vezivanje kontakata i napajanja na RK 3092
Osetljivost foto relea na
bocna svetla iii slueajne svetlosne
zrake otklanja se kod foto brojaea tako da se svetlo na foto tranzistor propusta kroz jednu
zastitnu eev (donja slika). Osetljivost se da poveeati jednim sabimim socivom od baterijske
lampe. Slicna tehnika primenjuje se ina drugoj strani, na izvoru svetlosti. I tame se moze
staviti zaStitna cev i socivo radi usmeravanja svetlosnog mlaza.
(
TRANZISTOR SOCIVO ZASTITNA CEV SVETLO
420
• •• 0+
lN4148
n
Elektricna sema veza RK 3092
Za napajanje je najbolje koristiti ispravljac 12 do 15 V. Potrosnja je minimalna. To
moze biti adapter za napajanje tranzistorskog prijemnika, snage minimum 300 mA,
najjednostavnije i najjeftinije proizvodnje.
Trimer poteneiometrom podesavamo prag palenja LE diode, odnosno pode­
savamo da se LED "upaJi" kod osvetljenog foto-tranzistora, kada je i foto rele najosetljiviji.
To je tehnika kOja se brzo savladava sa malenom odvrtkom.
o foto releima pisano je u knjizi "Mala Skola elektronike TN sistem", III deo pod
naslovom "Uredaji sa foto diodama/f i opisano je pet raznih spojeva. Spoj ovog kompleta je
potpuno nov!
Graditelju ostaje da prouci ovaj tekst, pregleda delove po spisku, na
stampanoj sasiji i zalemi. Pazite na polaritet tranzistora, LE diode, diode i foto tranzistora.
Tu nije svejedno kako se Sta okrene !!!!
Za lemljenje koristiti lemilo reda 18-30W, maksimalno, kao i kvalitetnu lmm
debelu tinol zieu za lemljenje.
Sadriaj kompleta delova:
Tl, Tranzistor BC 546 .............................................................................................. 1
T2, Tranzistor BC 141-16 ......................................................................................... 1
FT, Foto-tranzistor BC 214 ....................................................................................... 1
LE dioda ................................................................................................................. 1
03, Dioda lN4148 ................................................................................................... 1
Pl, Trimer veliki iii mali lezeCi iii mali stojeei od 1 Mn ................................................ l
RY, Rele Milionspot, 12V DC..................................................................................... 1
Stampana ploeica RK 3092....................................................................................... 1
Otpomik 100 n (na plocici obelezen sa 93n) (braon-ema-braon-zlatna) ..................... 1
Otpornik 6.2 Kn (plava-ervena-ervena-zlatna) ........................................................... 1
Otporn!lS).7 Kn (ervena-Ijubicasta-narandzasta-zlatna) .............................................. 1
Otpornik 33 Kn (narandzasta-narandZasta-narandzasta-zlatna) ................................. 1
421
• •
,
I;nstrumenti I
RK 3141 Signal iniektor
S
iJlnal].njektor je jednostavan instrument za otkrivanje kvarova u prijemnicima i poja­
eavaelma.
U sustini, to je astabilni multivibrator, oscilator u protivfaznom spoju koji predsta­
valja osnovno kolo u savremenoj elektronici a posebno televiziji. Njegova frekvencija je
odreaena velicinom kondenzatora i otpornika.
Kako se koristi signal injektor? Jednostavno, u sistemu sistematskog trazenja
greSaka u prijemnicima i pojacivacima postoje dva sistema. To su sistem UNAZAD i sistem
UNAPRED. Cudni nazivi, ali su ispravni. Po prvom sistemu greska se traii unazad, od zvu­
cnika prema anteni odnosno mikrofonu, a po drugom, unapred - od antene iii mikrofona
prema zvucniku.
Antena
Mesaci
Oscilator
MF
pajaeavoc
Demadulato
NF
paiacavoc
Izlazni
pajaeavac
'i' Uzemljenie
Principijelna blok serna radio prijernnika
422

Rl R2 R3 R4
C1
! CL=

C2
• II
Elektricna serna veza RK 3141
Za rad po prvom sistemu, sistemu UNAZAD, koristi se signal injektor koji je
najcesee multivibrator. Po drugom sistemu UNAPRED koristi se signal traser koji je u
stvari osetljivi predpojacavac sa demodulatorom ispred a koji je predmet posebnog
kompleta delova.
Signal injektor se koristi za otkrivanje kvarova po sistemu UNAZAD. Evo kako se
to radi kod nekog prijemnika. Jedan kraj, erni, masu signal injektora spojimo na masu
prijemnika, a drugim krajem idemo po prijemniku ovim redom: zvucnik, kolektor izlaznog
stepena, baza - ulaz izlaznog stepena, potenciometar za jacinu, demodulator, kolektor MF
stepena, baza pojacavaca MF stepena, kolektor mesaca, baza mesaca, stator
promenljivog kondenzatora i na kraju antenski prikljucak prijemnika. Blok semu
koncertnog radio prijemnika vidite na dnu strane. Kod ispravnog prijemnika mora se iz
svake tacke cuti ton frekvencije 1 - 2 kHz.
To se mora vezbati na ispravnom prijemniku radi prakse. Ako se na jednoj tacki ne
cuje, onda je gr,\!ska tu. Ostaje da se kvar detaljno ispita i otkloni.
Gotov i I$pravan signal injektor napajan sa 3V baterijama ( 2 X 1.5V ) daje na
izlazu napon velicine 1.7V i isti se cuje u slusalicama ili zvucniku spojenim na
isti. TaJasni oblik cetvrtast sa bezbroj harmonicnih oscilacija koje se cuju ina UKT-u.
Kada se signal injektor se ukljucuje malim tasterom. Cim otpustite taster
on ne trosi struju. potrosnja struje je veoma minimalna.
Baterija kvaliteta traje godinama jer nemozete zbog zaboravnosti ostaviti
ureaaj ukljucen i na nacin potrositi bateriju.
'.
423
Ii.
KoKice
thr
Preporucujemo Yam da gotov uredaj ugradite u malu plasticnu kutliu kakvlh uvek
ima na lageru prodavnlee Radio Iduba.
,
Kod sklapanja, prvo se stavljaju stublCi - lemni kontakti na predvidena mesta i
lagano zabiju, pomocu malog cekiea u Stampanu sasiju. Crnu zieu I ernu krokodilku
koristimo za minus - masu, a ervenu za izlaz.
Sadriaj kompleta delova:
Stampana plociea .................................................................................................... 1
R1, otpornlk, 4.7KQ (zuta-Ijublcasta-crvena-zlatna) ................................................... 1
R2, R3, otpornik, 120KQ (braon-ervena-zuta-zlatna) .............................................. , .. 2
R4, otpornlk, 4.7KQ (zuta-Ijubicasta-ervena-zlatna) ................................................... 1
C1,C2, keramickl kondenzator, 2.2nF (obelezen sa 222) ............................................ 2
C3, keramlckl kondenzator, 10nF (obelezen sa 103) .................................................. 1
T1, T2, tranzistor, 8C5468 iii sliean .......................................................................... 2
KuCiSte za baterije ................................................................................................... 1
Crna krokodilka ....................................................................................................... 1
Crvena krokodllka .................................................................................................... 1
TasterT113 ............................................................................................................ 1
Zlea crna i crvena, licnasta .....................................................................O.5m + 0.5m
Lemni kontakti, stubiei .............................................................................................6
I.I!].] [Il
KLUB
PreduzeCe Radio klub 000 je dis·
tributer firme Mastech, koja pro­
izvodi veliki broj raznorodnih
i analognih mernih
instrurnenata, ad onlh za apso­
lutne poCetnike, pa do onih
namenjenih profesionalcima
~ .
424
RK 3252 Akusticki om-metar
P
ored Avo-metra iii unimera, kako se danas Cesto kaze, svakom radioamateru je neo­
phodna lemilica i akustiekl om-metar. To je standardna oprema uz koju idu klesta i
pineeta.
Uredaj nazvan akustieki om-metar iii instrument za merenje protoka struje mora
da je jednostavan, svrsishodan, jeftin i opremljen jasnim indikatorom.
Ovaj ovde opisani javlja nam protok ne samo akusticki vee visinom tona govori 0
postojanju otpora koji merimo. Tako se u toku merenja mogu pratiti merna mesta a da se
ne mora stalno pratiti pogledom LE dlodu Iii sijalieu kod proba lampe iii merne LE diode.
Ovaj nas mali uredaj je skoro idealan za one koji se bave instalacijom kablova, bilo
naponskih, antenskih iii kablova za povezivanje kompjuterskih mreza. Cak mozemo stavitl
uredaj u malo veCu kutiju i montlrati konektore za kablove koje testiramo. Sasvim je dovo­
sa krokodil Stlpaljkama Ispitati da Ii je kabl ispravno povezan. Oni koji rade sa koaksi­
kablovima znaju kollko puta su se sreli sa kablom kod koga je srednji vod - liena u
prekldu iii u kratkom spoju sa sirmom. Kao Sto smo rekli, sa ovlm nasim malim uredajem
vise nema problema sa testiranjem kablova.
Elektrlcna sema veza prikazuje oseilator sagraden sa dva tranzlstora, cija fre­
kveneija zavisi od otpornosti izmedu prikljucaka A i B.
Kombinaeija PNP I NPN tranzistora garantuje da se baterija nece isprazniti, kada
uredaj nlje u pogonu. lato prekidac za ukljuclvanje I Iskljueivanje nije potreban.
U zavisnosti od polozaja trimer potenclometra P1 struja iz baterije iznosi 3-5 mA
kada je uredaj u radu.
Kratka veza izmedu ispitnih Idema A i B daje iz piezo zumera ton oko 1000 Hz. Fre­
kvencija oscilatora opada sa rastuCim mernim otporom.
U praksi merenja skoro je nemoguee oStetiti spoj iii sklop koji se meri, jer maksl­
malni napon na klemama A i B Iznosi 8V, a maksimalna struja 50 mikroampera.
Sa trimer potencimetrom P1 podesava se prihvatljiv ton, jed nom za uvek, a kada
se Ideme Ai B nakratko spoje. Radi jednostavnijeg rukovanja na kleme A i B stavljamo ko­
made savitljive ziee eiji su krajevi snabdeveni malim izolovanim krokodilkama.
Ceo uredaj zajedno sa 9 V baterijom ugraduje se u malu plastienu kutiju iz koje
izlaze dYe savitljive zice sa krokodilkama. Na plasticnoj kutiji treba samo izbusiti jednu
rupu da zvuk iz piezo buzera slobodno izlazi.
Pre poeetka lemljenja elemenata potrebno je da metalne posrebrene pinove za­
kueate u pertinaks stampanu sasiju i to Certvrtastim siljatim telom u pertinaks blagim
udarema malog eekiCa. latim lemite elemente lemilom 18 W i tinolom od 1 mm.
Sadriaj kompleta delova RK3252
Stampana plocica .................................................................................................... 1
Tranzistor PNP - BC546B iii sliean ............................................................................. 1
Tranzistor NPN - BC556B iii slican............................................................................ ·1
Diode 1"N4148 ......................................................................................................... 2
425
B
,
A
lKn
+
...
: 9V
lN4148
56Kn
lN4148
¢
Elektricna serna veza akustickog om-metra RK3252
Metalni posrebreni pinovi ........................................................................................ .4
Piezo buzer ............................................................................................................. 1
Trimer potenciometar, mali lezeci, PTlONV, 2 Kn...................................................... 1
Prikljucak za bateriju 9V .......................................................................................... 1
Krokodilka mala crna i crvena .................................................................................. 1
Otpornik lOOn (braon-crna-braon-zlatna) ................................................................. 1
Otpornik 1Kn (braon-crna-crvena-zlatna) ................................................................. 1
Otpornik lOKn (braon-crna-narandzasta-zlatna) ....................................................... 1
Otpornik 56 Kn (zelena-plava-narandzasta-zlatna) .................................................... 1
Kondenzator keramicki 47 nF (obelezen sa 473) ....................................................... 1
Crna zica savitljiva 0.3m .......................................................................................... 1
Crvena zica savitljiva 0.3m ....................................................................................... 1
426
RK 3253
Jednostavan tester
kvarca
M
nogi uredaji se ne mogu ni zamisliti bez primene kvarca: amaterske radiostanice,
CB uredaji, radio-upravljanje modelima, dvojni super, kolorTV prijemnik, daljinski
upravljac TV-a, generator takta odnosno ritam masina, instrument za merenje frekven­
cija, casovnik, strujomer, uklopni sat.
I veliki i mali kvarc, svi oni koji osciluju na nizim iii visim frekvencijama - imaju
nesto zajednicko - ne treba ih ni pogledati ako ne mogu da osciluju. Jednostavno receno:
mora da se proveri da Ii je kristal sposoban da osciluje!
Postoji takav uredaj u koji se ukopca kristal koji se ispituje i njegova ispravnost se
demonstrira paljenjem jedne LE diode. Znaci LE dioda kazuje da se radi 0 ispravnom
komadu. Takvu napravu mozete i sami sagraditi iz kompleta delova RK3253.
Sta u stvari pobuduje kvarc. Ako bismo na spoljnu povrsinu kvarca prislonili iz­
vode osetljivog mernog instrumenta, zabelezili bismo pojavu napona kuckanjem po
kristalu. Ovaj takozvani piezoelektricni efekat posebno se koristi kod glava za reprodukciju
muzike na gramofonima iii kod upaljaca za butan u najobicnijim dzepnim upaljacima!!!
Kao i mnogi drugi efekti, piezoelektricni efekatje inverzan. Dovodenjem napona
na kristal postize se mehanicko pomeranje kristala. Taj efekat se koristi kod kristalnih
slusalica i zvucnika.
Medutim, kristal ima i jednu drugu osobinu a to je njegova izrazena sposobnost za
rezonansu, odnosno slaganje njegovih mehanickih i elektricnih frekvencija cime nastaje
rezonansa" istih.
U zavisnosti od nacina rezanja kojim je iz komada (kao ruka) izrezana kvarcna
plocica, kao i u zavisnosti od oblika i velicine kvarca, svaki kvarc osciluje na potpuno
odredenoj frekvenciji.
Ta frekvencija moze biti nekoliko kiloherca iii preko stotinu megaherca. Uvek,
medutim, cak i pri malim temperaturnim promenama, ostaje stabilna frekvencija sve do
milionitog dela svoje vrednosti. I upravo zbog toga, za sve nas u elektronici kvarc ima neo­
bicnu vrednost. Pomocu kvarca mozemo sagraditi jednostavne stabilne oscilatore, medu
KOjima su najpoznatiji oni u kvarcnim easovnicima. Ukoliko se ceo sklop oscilatora postavi
u kuCiSte sa stalnom temperaturom u tzv. termostat, frekvencija Ce ostati stabilna sve do
milijarditog dela svoje vrednosti.
Ovaj sistem se upotrebljava, izmedu ostalog, i kod predajnika za emitovanje
tacnog vremena i frekvencije (na pro "wwv'') i u slicnim slucajevima.
Takva velika tacnost nije potrebna u veCini slueajeva. Ali ni u kom slucaju znaeaj
kvarca nije zbog toga manji za primenu u elektronici, gde se eesto trazi primena jedne je­
dine frekvencije. 5toga u mnogim uredajima nalazimo primenu kvarca u oscilatorima. Pri
popravci iii gradnji uvek postavljamo pitanje - da Ii je kvarc ispravan iii neil!
~ ~ ,
427

1
.,.
:9V
--L....:;
~
Elektricna sema veza RK 3253 Ispitivac kvarc kristala
Kvarc se isporucuje u obliku za lemljenje iii sa utikacem za montazu na podnozje.
Postoji veei broj tipova, pa je zato najbolje da na nasem instrumentu predvidimo dYe male
krokodilke za spajanje kristala koji zelimo da ispitamo.
UsluCaju kvara na nekom uredaju, kada sumnja padne na kvarc, treba ga odmah
ispitati.
Zato sluzi tester kvarc kristala Ciju semu prilazemo. On radi kao aperiodicni oscila­
tor i ne treba ga posebno podesavati.
Kvarc se ispituje kao dec oscilatora tipa "colpitz", koji jos cine tranzistorTl i kom­
ponente Cl, C2 i Rl. Ovaj oscilator osciluje na rezonantnoj frekvenciji kvarca. Ovako do­
bijeni VF napon ispravlja se sklopom C3, Dl i D2, koji predstavljaju spoj za udvajanje na­
pona. Tranzistor Tl se otvara ovako dobijenim naponom.
Ukolektorskom kolu tranzistora T2 je svetleea LE dioda kOja svetli jaCe iii slabije u
zavisnosti od nivoa VF napona. Na taj se nacin priblizno utvrduje kvalitet kvarca koji se
ispituje. Neispravan kvarc ne osciluje i led
ostaje taman. Da dodamo da ima kristala
koji lakSe iii teze osciluju.
Svi elektricni delovi montiraju se
na Stampanu plocicu i sve to u jednu malu
plasticnu kutiju. Napajanje je iz baterije
9V. Utom slucaju dobro je ugraditi taster,
pazite - taster, a ne prekidac cime eete
Kvarc od 32.768kHz, dimenzija
spreCiti mogucnost da zaboravite da isklju­
3x9mmm, koji se uglavnom koristi za
cite instrument i na taj nacin ispraznite ba­
Casovnike
teriju.
428
Bolje resenje je da se ugradi mali ispravljac, jer pravilo je - kada nam instrument
zatreba, onda je baterija prazna. Najjednostavnije je napajanje iz nekog ispravljaca kakav
sigurno imamo na naSem stolu.
sadriaj kompleta delova RK3253:
Stampana plocica .................................................................................................... 1
Tl i T2, Tranzistori NPN, tipa 8C546 ......................................................................... 2
Dl i D2, Germanijumske diode, AA ........................................................................... 2
LED, LE dioda ......................................................................................................... 1
Rl, Otpornik, 1/4W, 33 Kn (narandzasta-narandzasta-narandzasta-zlatna) ................ 1
R2, Otpornik, 1/4W, 1 Kn (braon-crna-crvena-zlatna) ............................................... 1
R3, Otpornik, 1/4W, 560 n (zelena-plava-braon-zlatna) ............................................. l
Cl i C3, Keramicki kondenzator lnF (obelezen sa 103) .............................................. 2
C2, Keramicki kondenzator 100 pF ........................................................................... 1
Taster za ukljucivanje, koji omoguCava dugotrajnost baterije ..................................... l
Krokodilke minijaturne, crvena i crna ........................................................................ 2
po izboru, posebno se narucuje
MOZete posetiti nasu prezentacUu na intemetu,
koja se nalazi na adresi WWW.RADIOKWB.CO.YU I'1!1 J] [I]
Adresa elektronske poste je INfO@RADIOKWB.CO.VU
KLUB
429
RK 3254 Ispitivac tiristora i
,
triiaka
U
kompletima delova "Radio kit" imamo vise uredaja koji su napravljeni pomocu
tiristora iii trijaka. Neki od njih su lajt sou, strobosou, migavac na 220VAC, plivajuce
svetlo, regulacija brzine busilice, cak i mali automatski telefonski preklopnik.
Uredaj koji ovde obradujemo je namenjen ispitivanju ispravnosti tiristora i trijaka.
Pogledajmo sta nam ovaj mali i jednostavan uredaj omogucuje:
o Brzi i pouzdani test elementa (tiristora iii trijaka) pre lemljenja
o Podjednako pogodan za trijake i tiristore
o Jednostavna izrada, takode i za manje uvezbane osobe
o Nema opasnosti od udara elektricne struje
Tiristori i trijaci se sastoje od cetiri pin viseslojno dotirana sloja.
I u elektronici iz hobija se tiristori i trijaci razlicito koriste, nasa uputstva za izradu
daju mnogobrojne primere za to. Da bi ovi viseslojni poluprovodnici mogli da se ispitaju pre
lemljenja, dovoljan je jedan jednostavan ispitni uredaj. Ako se isti ugradi u odgovarajuce
kuCiste, dobijamo korisno pomocno sredstvo za kucnu laboratoriju.
Neke osnovne karakteristike naseg ispitivaca su:
Ispitni napon: 12V (poluperioda od 50 Hz)
Ispitna struja: ca. 150mA
Rukovanje: taster 1 za tiristore; taster 1 +2 za trijake
Indikacija: dYe LED-indikacije za tiristor/trijak, jedna za indikaciju rada uredaja
Napajanje: 230V AC(prikljucak na mrezu)
Ranije se za ukljuCivanje i iskljuCivanje struja i napona koristio iskljucivo rele - je­
dnostavno zato sto nista drugo nije postojalo. To sto su se za ovaj zadatak kasnije koristile
elektronske cevi, bilo je svakako prinudno resenje, jer su kod zadataka za ukljucivanje i
iskljucivanje, upotreba elektronskih cevi je r--------------........,
zaista deplasirana. •
Sa pronalaskom tranzistora u ele­ A
ktronici je uspostavljen konstrukcioni ele­
ment, koji je podjednako pogodan i za po­
jacanje i za ukljucivanje / iskljucivanje.
Tranzistoru je svakako potrebna, svejedno
za sta ga koristili, permanentna upravlja­
cka snaga, koja se do njega mora dovoditi
u obliku struje i napona baze.
Na ovaj nacin se poluprovodnici
mogu koristiti kao mehanicki prekidac: Na­
kon aktiviranja treba da ostanu ukljuceni, a I.·----- -·-·-.
da im pri tome nije potreban dovod snage; i
K t k
ons ru Sterna
iriS ora
I prl az
430
CO)
v
a

c
0
0
,....

go

c-.

ct
ir
w

S u
<t
Zo

U
<t
Zo

N
In

-0

.... ::>
)N
!2
6-111:
.....
I!!

....
g
o
It)
N .....
Ci


,.... z
iIlI!:
U

431
naravno treba da postoji moguenost da se
iskljuee. Takav jedan konstrukcioni ele­
,
ment je tiristor, ciju ekvivalentu Semu vi­
dite na slici levo. Kada se na upravljackoj
elektrodi (G od "Gate") postigne odredeni
napon, desni tranzistor postaje provodan i
tako upravlja levim tranzistorom. Sve dok
postoji protok struje od A (anode) ka K (ka­
todi), ovaj sklop je provodan, Cak i kada se
upravljacki (pobudni) napon ponovo vrati
na ulaz
Isto tako radi i tlrlstor, KO]I se sa­
stoji od cetiri razlicito dotiranih poluprovo­
dnickih slojeva. Isti moze da propuSta stru­
ju samo u jednom pravcu (od anode ka ka­
todi) i zato je pogodan samo za ukljuciva­
nje/iskljucivanje jednosmernih napona.
Nakon ukljucivanja ("paljenja") on je pro­
vodan, dok se ne prekoraei minimalna stru­
ja uslovljena konstrukcionim sistemom.
, Ukoliko se prekine protok struje, tiristor se
..... - - - ~ - - - - - - - - - blokira i u sluCaju potrebe mora se ponovo
G
Ekvivalentna Sema tiristora
ukljuciti dovodenjem napona palenia na
gejt.
Razumljivo je opet, Sto se trazio
dalji konstrukcioni element, kojim se moze upravljati kao tiristorom, ali kod naizmenicnog
napona. S tim u vezi su principijelno paralelno ukljucena dva tiristora, i nastao je triac
(skracenica od engleskih reCi "Triode Alternating CUrrent Switch", Sto u prevodu doslovno
znaci tropolni poluprovodnicki prekidae za naizmenienu struju).
Kao i svi drugi poluprovodnici, i tiristori i trijaci imaju odredene granicne vredno­
sti, koje se ne smeju prekoraeiti. Najvazniji parametri su maksimalno dozvoljena struja
propuStanja i inverzni (zaporni) napon, koji se mogu odrzati u iskljueenom stanju, a da se
pri tome ne poremete.
Doduse, kod SCR-ova (zbirni pojam za trijake i tiristore, skraeenica engleskog
izraza "Silicon Controlled Rectifer", iii u prevodu ispravljae od silicijuma, kojim se moze
upravljati) ne postoji evrsta veza izmedu struje propustanja i struje paljenja (slieno pojaea­
nju struje kod tranzistora), ali sa rastucom strujom propustanja poveeava se i energija
paljenja (napon i struja).
Od ovih vrednosti zavisi naravno i konstrukcioni oblik, koji se orijentise prema
velicini poluprovodnickog materijala i odvodnoj disipacionoj top loti. Provodni tiristor odno­
sno trijak ima napon propustanja od 1 do 2 V; ukoliko se isti pomnozi sa strujom, koja pro­
tice dobija se disipaciona snaga. Kod struje ukljueenja od nekoliko ampera lako se dolazi
do nekoliko vati, koje konstrukcioni element mora da savlada. Cim su u pitanju veee snage,
poluprovodnieki prekidae mora u dovoljnoj meri da se hladi.
Da bismo Vam predstavili energetski spektar snage ovih SCR-a, navodimo dva
primera: mini-tiristor BRX45 iii ee5ce koriSteni BRX49 na slici gore sasvim levo stvara
432
· ~ 6 · ·
. ~ ; .
.
I
AGK
KAG KAG Al A2G Al G A2
Al A2 G
Raspored izvoda kod nekih tiristora i trijaka
800mA i odriava inverzni (zaporni) napon od SOV (400V za BRX49): u kompletima delova
Radio Kit RK 3563 smo ga koristili kao razvodni element (element za ukljueivanje i
eivanje) u na5em naizmenicnom prekidacu za telefon, gde su ovi podaci dovoljni.
Interesantno je, kada se takvi poluprovodnicki prekidaci koriste u mrezi od 230V
AC; tada napon dostize temenu vrednost od 230 X 1.41 = 320V, tako da je za takve
prekidaee potrebna elektricna evrstoea od otprilike 400V. Trijak TIC206M odrzava ovaj
napon bez muke (dozvoljeno je 600V) i ukljucuje snage napajane iz mreze do 200W bez
hladenja.
Industrija poluprovodnika je davno jos uspela da razvije prekidac snage za usme­
rivaeke spojeve (sklopove) u elektrienim lokomotivama; tu se preraduju struje u kilo-am­
perima i prekidaci moraju da odrzavaju inverzni (zaporni) napon od nekoliko hiljada volti!
Sa takvim velicinama neeemo imati posla u izvedbama iz hobija, ali TIC236 izlazi vee na
kraj sa kapacitetima ukljueivanja do preko kilovata.
Ispitivac tiristora i trijaka mora uzeti u obzir sledece slucajeve:
o Interni kratki spoj izmedu dva prikljueka, na primer kao posledica prodora
(proboja) nakon prekoracenja maksimalno dozvoljenih vrednosti struje
odnosno napona.
o Uprkos dovoljnom naponu paljenja nema prosledivanja veze (direktnog
spajanja) zbog internog prekida, koji takode moze nastati od preoptereeenja.
o Obe moguenosti se moraju ispitati kako za tiristore, tako j za trijake.
Predmet, koji se ispituje, se, kao 5tO je prikazano na semi spoja, prikljucuje kroko­
dilkama na desnoj strani. On se nalazi preko predotpornika R4 na naizmenicnom naponu
od 12 V, koji daje mrezni transformator.
Nakon prikljueenja ne sme da svetli nijedna LED-indikacija, jer u protivnom posto­
ji interni kratki spoj. Nakon pritiskanja tastera TS 1 (zeleni taster) mora u svakom slucaju
da zasvetli zelena svetlosna dioda L01, bez obzira da Ii se koristi tiristor iii trijak. Tada se
naime direktno spajaju pozitivne poluperiode naizmenienog napona, za koje L01 sa 01 i
R1 cini "zaobilazni put" pored R4.
Kod ispitivanja trijaka mora se uz TS1 dodatno aktivirati i taster TS2 (crveni
taster);kako bi i u toku negativnih poluperioda na ulazu (kapiji) dospeo impuls palenja; TS
433
2 premoscuje ispravljacku diodu u ulaznom ogranku. Sada moraju da zasvetle obe LED-in­
dikaeije, ako je trijak u redu. U oba slueaja bi potenciometar trebalo staviti najpre na levi
krajnji polozaj i onda polako okretati na desno; kod levog krajnjeg polozaja ne sme joS da
,
svetli nijedna LED-indikaeija, jer je ulazni napon (napon na ulazu) nula. Tek pri "okretanju"
poteneiometra sme da nastupi opisana reakcija odnosno struja u kolu trijaka iii tiristora
zavisi od napona, struje gejta.
Prikljueenje predmeta, koji se ispituje, se vrSi malim "krokodil" Stipaljkama. Za­
mena polova je moguCa greskom. Predmet, koji se ispituje, se prikljucuje kako je navede­
no; u slueaju zamene polova greskom nema opasnosti od defekta predmeta. Katoda je
uvek erna krokodilka, Anoda je uvek ervena a Gejt je zute iii zelene boje.
Gotov uredaj mozemo ugraditi u neku plasticnu kutiju, kakvih u prodavniCi Radio
kluba uvek ima u sirokom asortimanu. Mi Vam mozemo preporuCiti erne plasticne kutije od
ABS-a, tim KM50 iii KM60, koje su kvalitetne, dovoljnih dimenzija i veoma niske eene.
Sadriaj kompleta delova:
Stampana plociea ...... , ............................................................................................. 1
Transformator 220V primar, 12 V sekundar, EI 30mm, 1.9VA .................................... 1
Dioda, Dl, D2, lN4148 ............................................................................................ 2
Dioda, D3, D4, lN4007 ............................................................................................ 2
Potenciometar, 500n ............................................................................................... 1
Taster, TS1, erveni, Tl13 ......................................................................................... 1
Taster, TS2, zeleni, Tl13 ......................................................................................... 1
LE dioda, LD1, zelena .............................................................................................. 1
LE dioda, LD2, ervena .............................................................................................. 1
LE dioda, LD3, zuta, indikator ukljucenosti uredaja u mrezu....................................... l
Otpornik, Rl, R2, R5, ugljeni, 1/4W, 680n (plava-siva-braon-zlatna} ......................... .3
Otpornik, R3, R4, ugljeni, 1/4W, lOOn (braon-erna-braon-zlatno) .............................. 2
Crvena krokodilka.................................................................................................... 1
Crna krokodilka ....................................................................................................... 1
Bela, zuta, zelena iii neizolovana krokodilka .............................................................. 1
Kabl sa viljuskom za prikljucak na mrezu 220V.......................................................... l
Izgled kutije KM60
434
RK 3255 Ispitivac tranzistora ­
. ...".
merenle pOlacanla
O
m-metar omogucava da se utvrdi stanje NPN iii PNP tranzistora, odnosno da Ii je
neki od spojeva C-B iii B-E u prekidu iii u kratkom spoju. Medutim, postoji parame­
tar koji je interesantan za proveru, a to je pOjaeanje tranzistora (Hfe), sto je je vazno prili­
kom konstruisanja nekog prototipa gde je potrebno uparivanje tranzistora iii odabiranje
najboljeg. Tester koji Ce biti opisan krajnje je uproscen i omoguCava merenje pOjacanje
NPN iii PNP tranzistora.
Elektricna sema
Dva izvora konstantne struje sluze za stvaranje "negativne" struje baze za ispiti­
vanje PNP tranzistora (prvi izvor) i stvaranje pozitivne struje baze za NPN tranzistore (dru­
gi izvor).
Gornja LE
dioda stvara kon­
stantnu struju koja
prolazi kroz emi­
torski otpornik tran­
Pl
zistora Ql - BCl77,
cime se izaziva stal­
E
na kolektorska stru­
ja. Ova kolektorska
....--08
NPN
struja postace stru­
ja baze NPN tranzi­
C
stora koji se ispituje
i ona mora biti stal­
na i poznata. Trimer
poteneiometar Pl
od 100 Kn omogu­
cava da se njena
vrednost podesi na
E ~
10 mikroampera.
Donja LE
8
dioda i tranzistor
PNP I
BC107 sacinjavaju
C
izvor "negativne"
9V
struje. Ova struja se
P2 takode podesava na
10 mikroampera po­
tenciometrom P2 od
L.._____~ ~ - ~ ~ _ . _ ~ - - ~ - - - - . - I ' 100 Kn. Kada se
Elektricna sema ispitivaea tranzistora tranzistor stavi u
43$
odgovarajuee podnozje, struja od 10 mikroampera proci ce kroz njegovu bazu, a kroz mili­
ampermetar (G) proci ee struja uVeCana za faktor poeanja tranzistora H
re

,
Mernim instrumentom ( G ) ukupne osetljivosti od 10 rnA mozemo oCitati strujno
pOjaeanje ( Hfe ) od 10.000 kroz 10 = 1000. Merni instrument od lmA omoguCava merenje
pojaeanja do 100 prj krajnjem otklonu kazaljke. Pozeljno je izabrati galvanometar od 5 iii
10 rnA. S digjtalnim instrumentom kojj je ovde najbolji neee biti problema ako je isti sa 4
cifre, a to je merenje do 999.
Izrada ispitivaca tranzistora
Serna sa slike pretvorena je u stampano kolo. Izrada je vrlo prosta. Velicina ploci­
ce je SO x 46 mm. Rupe treba izbusiti burgijom reda 0.8 mm.
Kod lemljenja delova treba paziti da se ne zamene mesta tranzistorima Q1 i Q2,
jerce u protivnom biti nemoguce izvrSiti podeSavanjetestera. Isto vazi i za LE diode. Njiho­
ve katode (ravna debela crta ) su na LE diodi na ravnoj, zaseCenoj strani okruglog donjeg
dela diode.
Kutija testera tranzistora
moze biti metalna iii plasticna. Raspolazemo sa velikim izborom kutija. Bi­
tno je da u kutiju mora da stane Stampana ploCica, baterija, taster, buksne za prikljueak
instrumenta. Da se podsetimo, predvideno je koriseenje spoljnjeg univerzalnog instru­
menta. Takode, mozemo ugraditi u kutiju i odgovarajuci instrument indikator, cime TE­
STER postaje potpuno autonoman.
Sledeca vazna stvar je podnozje za ispitivane tranzistore. Najbolje je da budu dva,
jedno za PNP a drugo za NPN tranzistore. Univerzalnog podnozja nema. Mi mislimo da je za
nas najprikladnije uzeti podnozje za IC kola sa 6 pina. Uovom slueaju svako ce postupiti po
svom nahodenju.
-9V
+9V +,..# __
C(NPN)
E (PNP)
o
r;l9

9
0
E IN:NI r;;l
CIPNPI
R1 B (NfNI 8 IP!;IPI R3
*
Q
1
01QQ2

+9V
Hfe TESTER
LED 1 -vr-
LED 2
J1i?1
-
-9V
RK32S5
Izgled Stampane Sasije i raspored elemenata
436
Podesavanje ispitivaca
Za podeSavanje naseg testera potreban je univerzalni instrument koji ima
podrucje na kome mozemo ocitati struju od 10 mikroampera. Mislimo da nije neki prob­
lem.
Ispitni kablovi instrumenta spajaju se na tacke B i E na NPN podnozju i pritiska se
taster, a trimer potenciometrom P1 podesava se da instrument pokaze struju od 10 mikro­
ampera.
Zatim se kablovi spajaju na tacke B i C na PNP podnozju, ponovo pritiska taster i
trimer potenciometrom P2 podesava da pokazuje struju od 10 mikroampera. Kod podesa­
vanja struje lOrnA u PNP spoju (Q2) galvanometar "Gil mora da je spojen.
Time je zavrseno podesavanje. Instrument je spreman za
Na pocetku smo rekli da osetljivost instrumenta ( G ) odreduje podruqe
pojacanja H
re
• Ako stavimo instrument od 1 rnA mozemo meriti poeanje do 100. Sa instru­
mentom od 5 rnA mericemo do SOD, a sa 10 rnA mericemo do 1000. Za preko 1000 koristi­
eemo podruqe od 20 rnA sto ce mozda biti potrebno kod merenja darlington tranzistora.
Na kraju da dodamo: kod ovog testera, za razliku od mnogih drugih struja baze,
kojom se meri pojaeanje je konstantna zahvaljujuci spoju koji smo na pOCetku naveli. Ona
ne zavisi mnogo od istroSenosti baterije 9V koju koristimo za napajanje ovog testera.
Baterija za napajanje je 9V i traje vecito odnosno onoliko koliko je proizvodac
predvideo da moze da stoji. Ona ovde stoji, a povremeno se ukopeava na nekoliko sekundi
dok merite!!!
SadrZaj kompleta delova RK3255:
Stampana plocica .................................................................................................... 1
Tranzistor PNP tipa BeSS7 iii sliean ........................................................................... l
Tranzistor NPN tipa BC107, BC546 iii slican ............................................................... l
LE diode ................................................................................................................. 2
Trimer potenciometar 1S0Kn lezeci .......................................................................... 2
Otpornik 8.2 Kn (siva-crvena-crvena-zlatna) ............................................................. 1
Otpornik 82 Kn (siva-crvena-narandzasta-zlatna) ...................................................... 2
Taster za ukljucivanje ................................................................................... '" ........ 1
IC podnozje, 6 pina ................................................................................................. 1
Buksne na pertinaksu za spajanje kablova do instrumenta ......................................... 1
218 lSO-WAT220 TO-218 TO-126 TO-220
437
,
RK 3256 Akusticki ispitivac tran­
zistora
U
nasim kompletima delova ima vise instrumenata.
Sada imamo i jednostavan akusticki ispitivac tranzistora koji lepo radi i vrlo je pra­
ktiean, pa ga eak i neke fabrike prodaju kao poseban instrument.
Ustvari, to je multivibrator koji se sastoji uvek iz dva tranzistora. U nasem ispitiva­
cu jedan je ispitivani, a drugi je sigumo dobar koji je ugraden u ispitivac.
Ako spojimo spolja malim krokodilkama ispitivani tranzistor, on sa nasim tranzi­
storom u instrumentu obrazuje jedan multivibrator koji oseilira na 1000 Hz, znaci na cujnoj
frekveneiji koju mi cujemo iz malog dinamickog iii piezo zvucnika.
Znaci, jednostavno - ako piSti on je ispravan, a ako ne pisti - on je neispravan. Bez
ikakve mudrosti i fllosoflje. Malu prevaraneiju napravili smo tako Sto smo u instrument
ugradili dva tranzistora i spojili ih paralelno. Jedan PNP i drugi NPN. Uzavisnosti od polari­
teta napajanja koji se menja malim prekidacem, nama radi Cas PNP, a kad prebaeimo
preklopnik, onda radi NPN. Tako nas instrimentzna i da prepoznaje PNP i NPN tranzistore
sto drugi instrumenti ne rade tako jednostavno i sigumo.
Najveca mana svih malih instrumenata sa pogonom na bateriju je ta Sto lako za­
boravimo da iskljucimo instrument posle upotrebe, pa se baterija isprazni, tako da kada
nam sledeci put zatreba instrument, ustanovimo da je baterija prazna. Sa nasim ispitiva­
1000 6.8KO 6.8KO 680 +
220nF
c
9V
B
SOmA
I
I E
!Lo-
Elektricna sema veza akustickog ispitivaca tranzistora
438
PNP 0> - ,
NPN
-1=1
CRNA
RK3256 ••..... 1----.
CRNA
CRVENA 'IV
.. +
--r.+'
Spajanje tastera, zvucnika, prekidaca i napajanja
Cem tranzistora to ne moze da Vam se desi. lato !ito mi nismo ni predvideli prekidac. Pre­
dvideli smo taster, tako da instrument radi samo ako je taster pritisnut. I ne moze da se
Napraviti ovaj uredaj nije neki problem. Uzme se stampana ploCiea, ukucaju sre­
brni pinovi za izvode se svojom cetvrtastom stranom, malim Cekieem u za to predvidena
mesta, a to su C, B i E ispitivanog tranzistora, zvucnik, taster i napajanje. Sve u svemu
devet pinova.
latim se poredaju delovi pazljivo zaleme lemilieom 18 Wiii slicnom, asa tinolom 1
mm debelim bez ikakve paste.
Na redu su krokodilke za merenje tranzistora. Cma ide na emiter sa ernom zicom,
gola ide na bazu sa zutom zieom, a ervena ide na emiter sa ervenom zicom.
Na redu je spajanje tastera za ukljucivanje i iskljucivanje, pa zvucnika, da bi dosli
do prekidaea za okretanje polariteta napajanja, odnosno do prekidaca za utvrdivanje tipa
tranzistora PNP iii NPN.
Tu preporucujemo sledeCi redosled. Prekidac na neki nacin stegnimo stegom da
nam ne bezi po stolu. lato postoje i posebne stege zvane "treca ruka".
1. Prvo uzmemo 5 em ervene ziee i zalemimo jednim krajem na pin 4 prekidaea pre­
ma prilozenoj sliei.
2. Drugi kraj ervene 5 em zice ide na pin 3 prekidaea, zajedno sa ervenom zieom od
plus (+) prikljucka 9 V baterije.
3. Komad erne 5 em dugacke zice zalemite na pin 1 prekidaea.
4. Drugi kraj erne 5 em dugacke zice sa pina 1 ide na pin 6 prekidaea zajedno sa
minus (-) oolom orikliucka za 9 V bateriju.
439
5. Na pin 2 zalemimo 10 em erne ziee koja ide drugim krajem na pin minus (-)
Stampane sasije ispitivaea i 10 em ervene ziee zalemimo na pin 5 prekidaea, a koja sa
,
drugim krajem ide na plus (+) pol stampane sasije.
6. PNP tranzistorom AF266, koji ste dobili uz komplet delova, proverite na kojem
polozaju prekidaea je PNP. Na suprotnom polozaju je NPN.
Ceo uredaj ugradite u malu plasticnu kutiju po sopstvenom izboru.
Sadriaj kompleta delova:
Tranzistor PNP tipa - BC556 iii sliean ........................................................................ 1
Tranzistor NPN tipa - BC546 iii slican ......................................................................... 1
Tranzistor AF260 PNP tipa (samo za probu) .............................................................. 1
Taster, Tl13 ........................................................................................................... 1
Prekidac - dva kontakta, dva polozaja ....................................................................... 1
Zvucnik dinamicki iii piezo ........................................................................................ 1
Otpornik, ugljenoslojni, 1/4W, 68 0 (plava-siva-erna-zlatna) ...................................... l
Otpornik, ugljenoslojni, 1/4W, 1000 (braon-erna-braon-zlatna) ................................. l
Otpornik, ugljenoslojni, 1/4W, 6.8 KO (plava-siva-ervena-zlatna) ............................... 2
Kondenzator, blok, 0.47 J.lF (470nF) ......................................................................... 2
Kondentator, blok, 0.22 J.lF (220nF) .......................................................................... 1
Crna krokodilka, mala .............................................................................................. 1
Crvena krokodilka, mala .......................................................................................... 1
Gola krokodilka, mala .............................................................................................. 1
Crna ziea, savitljiva .......................................................................................... 60 em
Zuta ziea, savitljiva ........................................................................................... 60 em
Crvena ziea, savitljiva ....................................................................................... 60 em
Stampana ploeiea .................................................................................................... 1
Pinovi posrebreni. .................................................................................................... 9
KATALOG, U ELEKTRONSKOJ FORMI
MOZETE UVEK BESPLATNO PREUZETI
SA INTERNETA A NA ADRESI
1.t1 I] [Il
WWW.RADIOKLUB.CO.YU KLUB
440
RK 3257 Ispitivac tranzistora u
kolu
O
snovna odlika ovog is­
pitivaca je da se
tranzistor moze ispitati u
kolu bez razlemljivanja. Je­
dnostavno, spajanjem pu­
tem tri male krokodilke sa
ispitivacem i pritiskom na
taster ispitivaea utvrdicete
da Ii je tranzistor PNP iii NPN i
da Ii je ispravan. Kao indikator
instrumenta postoje dve LE diode,
koje migaju, jedna za PNP i druga za NPN tranzistore.
Uredaj je sagraden prema easopisu "Electronics Australia 4/77' i easopisu "Radio­
amater 5/86". Smatramo da je ovaj instrumenat izvanredan.
Osnova ovog instrumenta je popularno IC kolo NE555 koje je spojeno kao uobiea­
jeni oseilator sa frekveneijom oko 3 Hz. Oscilator proizvodi cetvrtaste talasne signale koje
imamo na izlazu, na pinu 3, koje se dalje vode na komplementarni par tranzistora. Na ta­
Ckama X i Y imamo eetvrtku vrednosti dva puta napon napajanja koja se preko otpornika
3300 vodi na par antiparalelno spojenih LE dioda, jedna ervena i jedna zelena. Obe LE di­
ode migaju kada nema tranzistora za ispitivanje.
Bitno je da se baza tranzistora koji ispitujemo taeno pogodi i nema greske. Zato
uvek treba malo analizirati kolo u kome se nalazi tranzistor koji zelimo ispitati bez
razlemljivanja.
Kada savitljivim kablovima sa malim krokodilkama
spojimo tranzistor koji zelimo da ispitamo, migace samo je­
dna LE dioda. Obelezimo je odredenim, reeimo PNP tipom
trazistora. Druga ce biti za NPN tranzistore, proverite.
Vezbajte prvo na par komada ispravnih i poznatih tranzi­
stora. Videcete, nije niSta komplikovano.
Ukoliko tranzistor koji ispitujemo ima neki
prekid migaee obe LE diode. U slueaju kratkog
spoja izmedu kolektora i emitera obe LE diode
ce se ugasiti. Sve ovo mozete sami probati
i sa ispravnim tranzistorom, spajanjem
i razdvajanjem pojedinih izvoda.
Diode se takode mogu is­
pitivati bez razlemljivanja. Koriste
se krokodilke C i E, koje spajamo
na ispitivanu diodu. U zavisnosti od
polariteta diode iii zelena
441
,
10KO lN4148:::L.
4 T lN4148
.lNESSSW I +
B 0 ..,..
E :W
3300 I ..±i.­

y
+I n· [iit.jB>J( II NPN ()KI
:J 10KO
lJlF
Elektricna sema veza RK 3257 - Ispitivaca tranzistora u kolu
dioda. Ako je dioda u kratkom spoju nema miganja. Ako je dioda u prekidu migaju obe di­
ode.
Ispitivac radi ukoliko su otpornosti okolnih elemenata vece od 400. avo kazemo
zbog problema kod ispitivanja izlaznih tranzistora i jednosmernih pojacavaea gde navede­
ni uslov nije uvek ispunjen i zato treba biti obazriv u donosenju proeene 0 ispravnosti iii
neispravnosti tranzistora.
Napajanje ovog instrumenta je iz baterije napona 9V. Trosi se samo kada je taster
pritisnutl kada se ispituje tranzistor i u takvom rezimu baterija traje par godina.
Na kraju
1
ureaaj treba ugraditi u plasticnu kutiju
1
kao sto se i vidi na sliei na prvoj
strani.
Sadriaj kompleta delova:
Stampana sasija ...................................................................................................... 1
IC kolo NE555 ......................................................................................................... 1
Podnozje osmopinsko LC ......................................................................................... 1
Tranzistor PNP
1
BC556 (BC557
1
BC558... ) ................................................................. 1
Tranzistor NPN1 BC546 (BC547
1
BC548... ) ................................................................. 1
Silieijumska dioda
l
1N4148 ...................................................................................... 3
LE dioda ervena
l
5mm ............................................................................................. 1
LE dioda zelenal 5mm ............................................................................................. 1
442
Taster Tl13 ............................................................................................................ 1
otpornik 2200 (ervena-ervena-braon-zlatna) ............................................................ 1
otpornik 3300 (narandzasta-narandzasta-braon-zlatna) ............................................ 2
otpornik 10 KO (braon-erna-narandzasta-zlatna) ...................................................... 3
Otpornik 220 KO (crvena-ervena-zuta-zlatna) ........................................................... 1
Elektrolitski kondenzator 1 JlF
I
min 16V
1
stojea ......................................................... 1
Krokodilka
l
mala
l
erna ............................................................................................. 1
Krokodilka
l
mala
l
ervena.......................................................................................... 1
Krokodilka
l
mala
l
neizolovana .................................................................................. 1
Zica lienasta crvena ................................................................................................. 1
Zica lienasta erna .................................................................................................... 1
Zica lienasta zelena
l
zuta
l
plava iii slicna ................................................................... 1
Prikljueak za bateriju 9V .......................................................................................... 1
Plasticna kutija AEM-K01 ......................................................................................... 1
Baterija 9V nije u kompletu delova
RAONO VREME PROOAVNICE
Ponedeljak-Petak
09:00 - 19:00
Subota: 10:00 - 15:00
443
RK 3258 Vitstonov most za
,
merenie otpornosti otpornika
V
itstonov mostje opste priznat instrument za mere­
nje elektricnih velicina i imamo siroku primenu is­
tog u laboratorijama/ a sada i u kabinetima skola za na­
stavu iz fizike.
Princip mosta za merenje elektricnih velicina
pronaSao je 1833. britanski matematicar Semjuel Hanter
Kristi (Samuel Hunter Christie). Medutim/ britanski fizi­
ear/ pronalazac i umetnik Carls Vitston (Sir Charles Whea­
tstone/ 1802-1875) pronasao je 1840. godine reostat
(promenljivi otpornik)/ zatim je 1843. koristeCi reostat u
jednoj grani mernog mosta potvrdio tacnost principa
Omovog zakona i od tada nosi ime VITSTONOV MOST/
a dobio je primenu u elektricnirn rnerenjima.
Elektricna serna veza na slici br. 1 ornogucice
nam da objasnimo princip rada Vitstonovog mosta/ gde

1
) I··..·.... ITO I......... ......-.,
+ m+ +
ii ""u I
- - - ...r---l.­ {)f-' I ---_ ....
c
Q a
-0

..

-

-
t
s
lOMO

lMO
444
445
je sa P1 obelezen promenljivi otpornik poznate vrednosti, a sa Rx otpornik ciju otpornost
treba lzmeriti. otpornici R1 i R2 imaju poznatu nazivnu vrednost otpornosti. Da bi se izvr­
, silo merenje, P1se podesava tako da kazaljka galvanometra ne pokaze nikakav otklon. To
znaci da u grani AB mosta ne protice struja (1:::0) ukoliko su razdelnici napona Rx i P1, kao
R1 i R2, U jednakom odnosu: Rx / P1::: R1/ R2, odakle sledi da je otpornost koja se meri
data izrazom:
Rl
Rx = R2 X Pl
Tacnost merenja nepoznate otpornosti zavisi od tacnosti upotrebljenih poznatih
otpornika R1, R2 i P1, i od osetljivosti galvanometra za merenje malih struja.
Umesto galvanometra G, kao indikator nultog napona moze se upotrebiti opera­
cioni pojacavac (OP). 51.2. Na izlazu operaciononog pojacavaca su dYe LE diode spojene
antiparalelno. Kada se uspostavi stanje ravnoteZe mernog mosta, tada su na ulazu, opera­
cionog pojacavaca isti naponi, i u idelnom slucaju, na izlazu ne treba da svetli ni jedna LE
dioda. U ostalim slucajevima svetli jedna od dYe LE diode.
U prakticnom radu Ijubitelja elektronike ne moze se izdvojiti ni jedna oblast u ko­
joj se neee pojaviti potreba da se iz prirucnog magacina (kutije) sa komponentama oda­
bere otpornik odredene otpornosti.
Merenje otpornosti moze se obaviti sa univerzalnim instrumentom AVO me-
tram.
Ali znatno preciznije merenje, u opsegu od 100. do 10MQ, postignuto je sa
kompletom RK3258 - Vitstonov most za merenje otpornosti otpornika.
Uodnosu na sliku 2, raspored otpornika na samoj semi kompleta delova je druga­
CijL Umesto otpornika R1 su Sest otpornika od R1 do R6 sa kojima se odreduje opseg
• 0 +
Rx
~
81
Slika 1. Slika 2.
Elektricna Sema veza Elektricna sema veza
446
merenja otpornosti preko preklopnika Sl sa sest polozaja. Sa potenciometram P1 se
Vitstonov most dovodi u stanje ravnoteze i na njegovoj skali se ocitatava izmerena nepo­
znata otpornost Rx. Otpornik R2 sa slika 1 i 2 zamenjen je sa viseobrtnim trimer potencio­
metrom R7 i otpornikom R8 vezani u seriju (na semi je to predstavljeno kao R12). otpornici
R9 i R10 direktno su spojeni u vodove napajanja da bi smanjili optereeenje izvora
napajanja, baterije B1 i B2, kada se mere otpornici sa malom otporno5Cu.
pojacavac tipa 741. Ako serl------------------.....
Na elektricnoj semi kompleta delova integrisano kolo je standardni operacioni
kratko spoje ulazi, izvodi 2 i 3,
u slueaju idealnog operacio­
nog pojacavaca, tada ce na
izlazu napon biti jednak null.
Kod realnih operacionih po­
jacavaca i kada su naponi na
ulazu jednaki nuli, usled
nedovoljne uskladenosti ele­
menata, cak i pri idealnoj si­
metriji, doci ee do pojave ne­
kog izlaznog napona koji pre­
dstavlja ofset (eng!.. offset­
pomeraj) od nultog nivoa iz­
laznog napona. Postupak re­
gulacije of set napona spro­
vodi se pritiskom na dugme
tastera Ta, kada se na kratko
spajaju ulazi operacionog
pojaeavaca i sa potenciome­
tram P2 (na Stampanoj ploci- Izgled LM741 u DIP kucistu montiranog na plocici
ci P) podesj izlazni napon u na mesto predviCleno za 741 U TO-99 kucistu
stanje jzmedu gasenja jedne
LE diode i poeetak svetljenja
druge LE diode. Kondenzator C1 smanjuje uticaj, eventuatno, indukovani naizmenicni na­
pon koji bi na izlazu operacionog pojacavaea mogao da stvori nivo napona i da tinjajuee za­
svetle obe LE diode.
Na izlazu operacionog pojavaca su LED1 ( crvena ) i LED2 (zelena ), spojene anti­
paralelno koje u trenutku dovodenja u ravnotezu Vitstonovog mosta, jedna svetli a druga
ne svetli.
Izvor napajanja kompleta RK3258 su dYe baterije napona 9V (lEC tip 6F22). Dvo­
struki prekidac S3 ukljucuje baterije 61 i 62 i iskljucuje napon napajanja posle zavrsenog
merenja.
M ~ n t a z a komponenata kompleta RK3258 vrsi se lemljenjem za stampanu plocicu.
Integrisano kolo je vee zalemljeno na plocici.
Uslov za precizno i tacno merenje otpornosti je da grana Vitstonovog Mosta sa
potenciometrom P1 (R3 na stampanoj ploCici) i otpornicima R7 i R8, spojeni u seriji, imaju
iste otpornosti. Sa nekim om-metrom izmeriti otpornost potenciometra P1 kada je klizac u
polozaju maksimalne otpornosti. Procitanu vrednost otpornosti mora imati serijska kombi­
447
nacija otpornika R7 - R8, tako sto ce se sa viseobrtnim trimer potenciometrom R7 podesiti
ista otpornost sa Pl.
\
Posle provere montaze kompleta RK3258, prema prema sernarna i uputstvu, ka­
da utvrdite da je sve ispravno spojeno, ukljucite prekidaeem 53 izvor napajanja iz baterija
61 i B2.
Da bi znali kada je most ukljucen a kada je iskljucen, da sacuvate zivot baterijama
preporucijemo da ugradite indikator ukljucenosti uredaja. To je u stvari jedna dodatna LE
dioda, LC tipa, specijalna kOja trosi malo struje, kOja se preko serijskog otpornika spaja na
9V. I to je cela mudrost. Na semi ova dioda je spojena isprekidanim linijama.
51edeei korak je kompenzacija OF5ET napona na ranije opisani nacin pritiskom
tastera Ta i okretanjem rucice potenciometra P.
51 je preklopnik kojim se odreduje merno podrucje. Za pocetak preporucujemo
yam da koristite komad zice sa krokodilkom i da njime zamenjujete preklopnik. Kada sve to
zavrsite i pozelite da uredaj ugradite u kutiju za trajnu upotrebu, preporueujemo yam CK
LORLIN preklopnik sa 6 polozaja, koji se posebno narucuje.
Bazdarenje je najvaznija stvar kod Vitstonovog mosta. !demo redom. Sa 51 iii
krokodilkama) spojimo otpornik od 10KQ koji sluzi za merenje otpornosti u opsegu od 1
Kn do 10 KQ. Na prikljucke Rx (Rl na stampanoj plocici) prikljuciti otpornik od 1 Kn, sa
malom tolerancijom, i sa potenciometrom Pl odrediti polozaj u kome LED! (crvena) gas; a
LED2 (zelena) pali. Taj polo­
zaj obeleziti crticom na skali
potenciometra Pl. Dalje,
vezati u seriju dva otpornika
od lKQ, da bi se dobila otpor­
nost od 2 KQ, i izmerenu vre­
dnost otpornosti obeleziti na
skali, i t.d. Ovako nacrtana
skala na opsegu od lKQ do TO ..'"
10 KQ, vazi i za sve ostale
merne opsege. 5kala treba
da je velika radi preciznosti.
lato dajemo u kompletu du­
gme za Plod 41 mm. Fabri­
cki mostovi koji zele da budu
tacni imaju skalu i do 10 cm
veliku.
Napominjemo, ta­
Upotreba kabla sa krokodilkom umesto
cnost merenja nepoznate ot­
preklopnika S1 za odredivanje mernog opsega
pornosti otpornika zavisi od
tacnosti otpornika RI-R6.
Sadriaj kompleta RK3258:
Stampana plocica sa IC kolom 741 ........................................................................... 1
LE dioda, LED1, crvena, Fi=5 mm ............................................................................ 1
LE dioda, LED2, zelena, Fi=5 mm ............................................................................. l
448
Potenciometar, linearni, 10 KQ ................................................................................. 2
Helipot, potenciometar viSeobrtni, 19mm, 2.2 KQ...................................................... 1
Prikljueak za bateriju 9V komada .............................................................................. 2
Taster, Ta, Tl13 ..................................................................................................... 1
Dugme za potenciometar Pl, tip 54031 .................................................................... 1
Zica sa malom krokodilkom ...................................................................................... 1
Otpornik, ugljeni, 1/4W, 5%, Rl, 100Q (braon-crna-baron-zlatna) ............................. 1
Otpornik, ugljeni, 1/4W, 5%, R2 - lKQ (braon-crna-crvena-zlatna) .......................... ll
Otpornik, ugljeni, 1/4W, 5%, R3 - 10KQ (braon-crna-narandzasta-zlatna) .................. l
Otpornik, ugljeni, 1/4W, 5%, R4 100Kn (braon-crna-zuta-zlatna) ........................... 1
Otpornik, ugljeni, 1/4W, 5%, R5 - IMQ (braon-crna-zelena-zlatna) ........................... 1
Otpornik, ugljeni, 1/4W, 5%, R6 - lOMQ (braon-crna-plava-zlatna) .......................... 1
Otpornik, ugljeni, 1/4W, 5%, R7 - 2.2KQ (crvena-crvena-crvena-zlatna) .................... 1
Otpornik, ugljeni, 1/4W, 5%, R8 - 8.2KQ (siva-crvena-crvena-zlatna) ........................ 1
Otpornik, ugljeni, lW, 5%, R9,RlO - lKQ (braon-crna-crvena-zlatna) ........................ 2
Otpornik, ugljeni, 1/4W, 5%, Rll- 470Q (zuta-crna-braon-zlatna) ............................. 1
Preklopnik 51, 2 x 6 CK Lorlin, posebno se narucuje
Prekidac 53, 2 X 1 posebno se narucuje
Low Current LE dioda, posebno se narucuje
Baterije nisu u kompletu delova, posebno se narucuju
Kutija za uredaj nije u kompletu delova, posebno se narucuje
Izgled prirucno napravljene skale na
potenciometru
449
.3
smo
imamo standard 200 milivolta i otpornost od 10
MQ. Tacnije meri do 199.9 mVi ima tacnostO.1% ± 1 cifra.
,
RK 3259 Digitalni voltmetar ­
LED panel metar
O
vo je 3 i 1/2 cifarski instrument sa
13.5 mm LED displejima. Ima izu­
zetno siroku primenu u amaterskoj i
profesionalnoj praksi. Nekada
imali standard za univerzalne indi­
katore od 1 mA, instrument sa kre­
tnim kalemom i lOOn otpornosti
kalema. Posle se preslo na instru­
mente sa 100 mikroampera i 1 KQ. Sada
To je zasigurno vise nego Sto nam
je uobieajeno potrebno. Napaja se rl-----------------..,
c

S
F::
.....
u
-
7106) u LCD termometru RK3270.
Raspored jzvoda leL 7107
4S0
4St
kolo ICL7107. To je AID konvertor
l
03
sa 3 1/2 cifre. SadrZi 7-segmentne
.. 83
dekodere i drajvere za LED displeje
F3
za zajednickom anodom i koristi se
E3
za razne digitalne instrumente. Mi
ga pored digitalnog panel metra I (1000) A84
koristimo i u digitalnom LED termo- POL (MINUS)
metru RK3269, a slicno kolo (ICL­
OSCI
OSC2
OSC3
TEST
REF HI
REF LO
CREF
C REF
COMMON
INHI
IN LO
A/Z
BUFF
INT

G2 (TENS)

G3
GNO
iz izvora nestabilizovanog napona
od 8 do 15V i trosi 150 mAo Zbog
ove potrosnje nije preporucljivo
napajati ga iz baterija. U principu
ovaj nas mali panel metar meri na­
U zavisnosti kako ga iskori­

stite merice struju, napon, otpor, z
temperaturu iii nesto deseto!
j
Inace, danas za sve imate
specijalizovana integrisana kola.
Recimo migavci u autu, to je spe­
cijalno IC kolo. Ceo prijemnik za
UKT je jedno TDA7000 kolo. Za ca­
II>
sovnike imamo posebna IC kola. Z
I!!
Tako i za digitalne merne instru­
mente imamo specijalna kola.
Svakako je najpoznatije
v+
01
a
Bl
Al
F1
Gl
E1
02
C2
82
A2
F2
E2
+- QI }
II.
:;L,

tl
II.

6
ZVln"

...
c:
-Ii
o
+
o

t F1
I
l<ll
I
I "­
I ..
I
I
I
I
-
o
.
I
I
It:
1

;\
!
.,..s!
!b
:lUO"
........ .2 II
..
2

o

f'l
.,
--t
F=:
i U)lOOl
-I Ull

-
:1 -1L
U
..
o
....
u
-
S ... "0
g..
I
"
It
o
hJ OJ If!
....
·
"
·
I
I
J

52
... i!1

-
- .
hJ
IN •
oj­
Q:J
o
;0--;
....
·
I
'"
·
J
-A
·
o
0- 1::
hi OJ I: ! !I
.... .
·
·

-A


J
LcoiOj
12
E1
•••••
•••••
Cela stvar nije tako kompliko­
10 9 8 7 6 1 e
vana koliko izgleda sa IC kolom sa 40
2 d
nogu. Dvadeseti nekoliko pinova (nogu)
f01
3 AN je namenjeno spajanju displeja i napa­
janja. To znaci da svega 14 pinova osta­
4 c
b
je elektronskom spoju stvarnog panel
5 DP
c=:=::>
metra, sto, priznacete nije mnogo, a ni
6 b
I
komplikovano.
ea: 7 a Sema je jednostavna. Sve i sva
8 AN je u IC kolu ICL7107. Iznad njega ima­
9 f mo cetri sedmosegmentna LED displeja
1 2345
10 9 13.Smm. Maksimalno pokazivanje je
1-______________.... 199.9. Decimalnu tacku mozete po zelji
IZ91ed i raspored izvoda LED displeja spojiti kratkospojnikom sa 'masom, a
preko otpornika od 680 Q.
Desno gore je stabilizator 7805
koji od 8 do lSV nestabi!isanog pravi +SV stabilisanog napona. Za zaStitu od okretanja po­
lariteta napajanja imamo diodu lN4007 u plusu napajanja.
Za napajanje kola ICL7107 potrebno je i -4V. To se dobija tako, Sto se iz kola sa
pina 38 vodi naizmenicna komponenta frekvencije 40 kHz. Nju dalje sprovodimo preko
invertora (pin 7 IC kola 4049) pa zatim preko jos pet paralelno spojenih invertora istog
kola, da bi potom preko kondenzatora 47nF napon dublirali i ispravili na diodama D1 i D2.
Potom dobijeni napon pomocu elektrolita Cl filtriramo i vodimo na pin 26 kola ICL7107.
Mereni napon HI vodi se na pin 31 preko otpornika lMQ i filtrira kondenzatorom
C7 od 10nF. Tacno kalibrisanje vrsi viSeobrtnim trimer potenciometrom Plod 10 KQ. Ako
je mereni napon negativan na HI ulazu, displej automatski ispisuje minus (-). Kada je
mereni napon pozitivan, plus se ne ispisuje.
Na polaritet elektrolita mora se paziti. Isto se odnosi i na diode i na integrisana
kola. Kada zavrsimo montazu elemenata, sledi
vizuelna kontrola. Za prvo ukljucivanje mozete
instrumentom kontrolisati napon na stabilizatoru
7805, na pinu 3. Tu treba da imate +SV. Na IC
kolu 7107, na pinu 26 treba da bude izmedu mi­
nus tri i minus eetiri volta.
se moze izvrsiti na vise
nacina. Jedan on njih je da se taean izvor napona
200 mV dovede na ulaz digitalnog panel metra i
potencometrom Pl podesi da panel metar
pokazuje 200. Drugi nacin je da se digitalnim
mernim instrumentom kojim vrsimo
izmeri napon na pinovima 35 i 36 i potencio­
metrom Pl podesi da iznosi 100 mV. Verovatno
mozete zamisliti i neki treci nacin bazdarenja. U
svakom slucaju zapamtite da kalibraciju mozete
_____________', vrsiti bili kojim naponom uz odgovaruce otpor-
C-MOS kolo 4049
452
,iI811ii"
nike i merni instrument prema kome vrsimo bazdarenje.
Nekoliko reci i 0 lemljenju. Svakako koristiti minijaturno lemilo, recimo "EI­
pro"-Grocka, snage 18 W iii s!icno i tinol O.7mm. Tinol je zica napravljena od legure kalaja
60% i 40% olova sa punilom bez kiseline ana bazi kalafonijuma koji potpomaze lemljenje i
daje lepo razlivanje kalaja na lemnom mestu. Nema nikakve upotrebe paste za lemljenje!
Korstite ovakav tinol i zaboravite da postoji pasta za lemljenje u elektronici!
Za merenje napona a uz ulaznu otpornost 10 MQ, preporucujemo spajanje serij­
skog otpornika za merenje napona prema gornoj semi. Pri tome su vrednosti otpornika
prema sledeeoj tabeli:
Merno podruCje Rl R2
2V 9MQ lMQ
20V 9.9MQ 100KQ
1---­
200V 9.99MQ
---------­
lOKQ
2000V 9.999MQ lKQ
Za merenje struje potre- 1 -------------------. ...
bno je staviti paralelni otpornik, ta­
kozvani sent, kroz koji teCi mere­
na struja a prema sledeeoj semi.
U stvari, panel metrom ce­
LED
mo meriti pad napona na tom ot­ t
PANEL
200mV Njegova vrednost za odre­
dena merna podruga vidi se tabeli. METAR
t
Svi ti otpornid mogu se kupiti goto­
vi. Od njihove tacnosti zavisi tacno­
st merenja. Otpornik za 20A od
0.01 om ne moze se kupiti gotov.
On se mora praviti od odgovarajuce '1-________________.....
otporne zice.
Merno podruCje Otpornik Snaga
200 j.lA 1 KQ 1/4 W
2 mA 100 Q 1/4 W
20 mA lOQ 1/4 W
200 mA lQ
-
1/4 W
, 2 A
0.1 Q 1/2 W
20A 0.01 Q 4W
Naravno ovo su vrednosti otpornika koje mi preporucujemo. Moguce je i
sve to izvesti na drugi vrednostima otpornika.
451
,
Rl
1
U
mer
LED
PANEL
1
~ O
wrv I
METAR
, . ~ , - - "
Spajanje panel metra za merenje napona - kao voltmetra
Kod ugradnje u neki ispravljac iii neki uredaj Ciji napon zelimo da merirno moramo
da znamo da se ovaj digitalni panel metar MORA napajati iz posebnog izvora napajenja.
Znaci poseban namotaj na transformatoru iii poseban mali transformator za digitalni
voltmetar. Uz to naravno ide jedan mali grec i elektrolit. Sve je to malo, minijaturno jer za
napajanje treba 200 mA struje kod desetak volti napona.
Sadriaj kompleta delova:
IC1, integrisano kolo ICL7107 .................................................................................. 1
IC2, CMOS integrisano kolo 4049, Sestostruki invertor ............................................... 1
IC3, IC kolo za stabilizaciju napona 7805 .................................................................. 1
D1, D2, Dioda silicijumska, univerzalna, lN4148 ....................................................... 2
D3, Ispravljacka dioda 1N4007................................................................................. 1
LDl, LD2, LD3, LD4, Displej 13.5mm, crveni sa zajednickom anodom, LTS546AP iii
SA52-11HWA ..........................................................................................................4
R1, Otpornik 1/4W, 100 Kn, (braon-cma-zuta-zlatna) ............................................... 1
R2, Otpornik 1/4W, metalfilm, 1%, 100 KQ, (braon-crna-cma-narandzasta-braon) ...... l
R3, Otpornik 1/4W, 47 Kn, (zuta-ljubieasta-narandzasta-zlatna) ................................ 1
R4, Otpornik 1/4WI 680 (plava-siva-braon-zlatna) ................................................ 1
R5, Otpornik 1/4WI 1MQ, (braon-crna-zelena-zlatna) ................................................ 1
P1, Potenciometar, viseobrtni, lezeei 10KQ (obelezen sa 103) .................................... 1
Cl1 Kondenzator, elektrolitskil stojeCi 1OIJ.F ............................................................... 1
C21 Kondenzator, viSeslojnil 47nF (obelezen sa 473) ................................................. 1
C31 Kondenzatorl keramickil 100pF .......................................................................... 1
C41 Kondenzatorl viseslojnil 100nF (obelezen sa 104)................................................ 1
C51 Kondenzatorl viseslojni l 470nF (obelezen sa 474)................................................ 1
C61 Kondenzatorl viseslojnil 220nF (obelezen sa 224) ................................................ 1
C7, Kondenzator, keramicki 10nF (obeleZen sa 103) ........................ ; ......................... 1
C81 C91 Elektrolitski kondenzator 471J.F, stojeCi .......................................................... 2
Podnozje za IC, LC, 40 pina ..·· ................................................................................. 2
Podnozje za ICI LC, 16 pina ..................................................................................... 1
Stampana plocica RK3259........................................................................................ 1
Lemni stubiei, pinovi, 1.3 mm
l
posrebreni .................................................................4
Lemni kontakti, zenski, 1.3 mm, posrebreni ..............................................................4
4S4
RK 3261 Ispitivac N-kanalnih FET
tranzistora
P
Oluprovodnicke komponente su izvrsile veoma brz razvoj u svim oblastima elektroni­
ke. Posebno znaeajnu ulogu ostvarili su tzv. tranzistori sa efektom polja, nazvani
FET (Field Effect Transistor) tranzistori, sa svojim tipicnim karakteristikama
l
slicnim sa
vakumskim elektronskim cevima koje imaju upravljacku resetku. Osnovna karakteristika
FET tranzistora je velika ulazna otpornost (impedansa) i mati sopstveni sum. Otuda je ve­
lika primena, ovog tipa tranzistora
l
za komponovanje raznih elektronskih kola, kao i kola
sa velikim kasnjenjem (kola sa velikom vremenskom konstantom
Tranzistori tipa FET, po svojoj kristalnoj strukturi
l
predstavljaju UNIPOLARNI SK­
LOP, odnosno, njihov princip rada bazira na delovanju samo jednog tipa kristalne stru­
kture. Ako su elektroni zastupljeni u veeem broju od ostalih nosioca, onda je to FET tranzi­
stor sa N tipom kanala iii FET sa P - tipom kanala u kome su supljine zastupljene kao ve­
Cinski nosioci.
Nije nam namera da razmatramo osnovne principe rada FET tranzistora, vee da
upoznamo citaoca sa kompletom "RK 3261 ispitivac N-kanalnih FET tranzistora", C1ja je
Sema veza data na sledeeoj strani.
Koncept ovog ispitivaea FET tranzistora proizasao je na osnovu iskustva autora
steeenog u visegodisnjem prakticnom radu. Naime, korisno je pre ugradnje proveriti kom­
ponente, narocito poluprovodnicke komponente. Pri tome, ako se provera vrsi u tzv.
dinamickom rezimu, kada FET tranzistor radi kao oscilator, je vrlo pouzdan podatak nje­
govog funkcionisanja. Ako za vreme ispitivanja ne moramo da pratimo otklon kazaljke
mernog instrumenta iii svetlosni indikatorsa LEdiodom, veetu informaciju ispravnosti FET
tranzistora, ocenjujemo sa frekvencijom tona od nekoliko kiloherca je apsolutni "komfor"
koji omoguCava komplet RK 3261.
Elektricna sema veza ispitivaca FET tranzistora sastoji se iz dva stepena, funkcio­
nalno povezana. Prvi stepen je oscilator a drugi niskofrekventni pojacavac. Usklopu oscila­
tora je ispitivani FET tranzistor (Tl), induktivnost L i kondenzatori C1i C2. Otpornik R1 ima
funkciju zastite Gejta (eng!. Gate:::: kapija) da se, eventualno, na ovu elektrodu ne dovede
napon pogresnog polariteta i osteti FET tranzistor. Za elektrodu Sors (eng!. Source izvor)
je prikljucen otpornik R2 sa koga se naizmenicni napon oscilatora odvodi preko prenosnog
kondenzatora C3 na ulaz NF pojaeavaea sa tranzistorom T2. Frekvenciju oscilatora repro­
dukuje permanentno dinamicki zvucnik, minijaturne konstrukcije, impedanse kretnog ka­
lema od 8oma.
Samo za vreme dok se proverava ispravnost FET tranzistora sa ispitivacem RK
3261, ukljucuje se pritiskom na dugme tastera Ta napon napajanja 9V iz baterije (IEC tip
6F22). Kada se cuje ton iz zvucnika prestaje pritisak na dugme tastera i prekida se kolo na­
pajanja ispitivaea. Ovakvo resenje napajanja RK 3261 ne optereeuje bateriju i ona ee ve­
rovatno postati ne upotrebljiva, mozda posle godinu i vise dana, prouzrokovano efektom
unutrasnjeg praznjenja - usled starenja!
Induktivnostoscilatora (L) nije kriticna i u ovom kompletu upotrebljenje pobudni
transformator za izlazni niskofrekventni stepen u simetricnoj sprezi minijaturnih tranzi­
4SS
,
-,
I
a

I&..


....
3
+
§
....

I&..

r::
0
0
....

u
u ..... g
....
c
::.:
0
....
c::
C
::.:
o
....
52
N
a::
storskih prijemnika. Koristi se primarni namotaj koji ima otpornost oko 300 oma. Jedan iz­
vOd, ovog namotaja, spaja se sa Drejn (engl. Drain odvod) FEr tranzistora, a druai izvod
za pozitivan pol izvora napajanja (baterija).
lponente kompleta RK 3261 montiraju se i Ieme za Stampanu plocicu. Posle
provere ispravnosti zalemljenih veza, prema Semi veza, pristupiti proveri ispitivaca sa is­
pravnim FEr tranzistorom. Odgovarajuce izvode tranzistora spojiti za prikljucke ispitivaea
oznacene sa (D), (G) i (5). Zatim, pritisnite dugme tastera Ta i u tom trenutku treba da se
cuje ton iz zvucnika. Ukoliko to nije slucaj, sledeCi je zakljueak. Pogresno su spojeni izvodi
tranzistora za prikljucke ispitivaea iii je neispravan FEr tranzistor za koji ste smatrali da je
ispravan. Ako otklonite ove greske, u sledeeem pokusaju, oscilator ce pOCeti da osciluje i tu
uCestanost reprodukovace zvuCnik.
IstiCemo jednu specificnost FEr tranzistora da se izvodi Drejn i 50rs mogu zame­
niti bez utieaja na njegovu funkciju. Ova osobenost pruza nam mogucnost da odredimo
redosled izvoda FEr tranzistora. Ako cujemo ton iz zvucnika, to znaci da je izvod FEr tran­
zistora spojen za prikljueak (G) ispitivaea RK 3261, [ma oznaku Gejt, dok se druga dva
izvoda Drejn i 50rs ne mogu identifikovati.
Sadrzaj kompleta delova:
Stampana plocica ....................................................................................................1
R4, Otpornik, 1/4W, 5%, lOon (braon-crna-braon-zlatna) ......................................... l
Crna iiea, PVC, LIYV, 0.14mm2 (metara) ............................................................... 0.5
Crvena iiea, PVC, LIYV, 0.14mm2 (metara) ............................................................ 0.5
Zuta iiea, PVC, LIYV, 0.14mm2 (metara) ............................................................... 0.5
T2, Tranzistor, BC107, NPN univerzalni NF ................................................................1
R1, R2, Otpornik, 1/4W, 5%, 10Kn (braon-crna-narandiasta-zlatna) .........................2
R3, Otpornik, 1/4W, 5%, 100Kn (braon-crna-zuta-zlatna) .........................................1
C1, C2, Konenzator, multilejer, 100nF (obelezen sa 104) ...........................................2
C3, Konenzator, multilejer, 47nF (obelezen sa 473) ...................................................2
C4, C5, Elektrolitski kondenzator, 1OI-LF, min. 16V......................................................2
L, pobudni transformator .........................................................................................1
Z)/, Zvucnik, 8n ......................................................................................................1
Baterijski prikljucak za bateriju od 9V .......................................................................1
Taster, Tl13 ...........................................................................................................1
Krokodilka, mala, crna .............................................................................................1
Krokodilka, mala, crvena ..........................................................................................1
Krokodilka, mala, neizolovana (gola) ........................................................................1
4>7
4>6
••• '
"
,.,­
RK 3269 LED termometar
O
snovna prednost
digitalnog ter­
mometra nad onim sa
zivinim stubom bi tre­
balo da bude precizno­
st. Moram Yam priznati
da je jedna od takode
velikih prednosti to sto
nije potrebno da do­
dete do samog ter­
mometra kako bi oci­
tali temperaturu.
LED displeji svetle do­
voljno jako tako da je iz
cele prostorije moguce proCitati temperaturu.
Ovaj termometar predviden je za napajanje sa jednosmernim naponom 7 do 18 V
kod struje od 200 mAo Merni opseg mu je od -50 do +150 stepeni Celzijusovih. Rezolucija,
odnosno mogucnost ocitavanja temperature mu je 0.1 stepen. Skalu mu cine cetiri
sedmo-segmentna 13.5mm LED displeja. Dimenzija stampane plocice je 85 X 64 mm.
Elektronski termometar u principu nije nista drugo nego digitalni voltmetar koji
meri napon zavisan od temperature a koji nastaje na temperaturnom senzoru. Koristi se
standardno integrisano kolo 1CL7107 koje se koristi kao upravljacki modul za digitalne
voltmetre, koje ima kompletnu potrebnu automatiku ukljucujuCi i drajvere za LED
sedmocifrene displeje sa zajednickom anodom.
1098 7 6
•••••
fn
b

·a d
9

•••••
1 234 5
1 e
2 d
3 AN
4 c
5 DP
6 b
7 a
8 AN
9 f
10 9


fj

fl
. ;
9
hi OJ
....


a
on 9
n'=i 0
hsI
....
"
"
9
...


....
f.l
OJ F.=Li
[<l
QI
"- T'T1
11.
....
8
r · 1II­
D
l·g
"8
a.
;1;
i
l;
QI:

<t.Ls

I 2
o t t'l is U)fO£17
F=:

10 I
lj
-
U
-

u
-
459

'RIg;
o
ill
U)fOOl
r--t
_._
13
....

:.
Q 2' I
IJ 1+
Kao sto smo rekli, ovaj
spoj zadovoljava se sa nestabili­
sanim naponom napajanja 7 do
18V, koji se naknadno stabilizuje
na napon od SV pomocu regula­
tora napona 1C3 koji cini popular­
no kolo 7805. Dopunski potreban
napon od minus 4V proizvodi se
pomocu oscilatora u 1CL7107 na
pinovima 38, 39 i 40 i CMOS kola
(IC2) 4049. Napon oscilacija is­
pravlja se pomocu dioda CD1 i D2)
1N4148. Napon iznosi -4Va vodi
se na pin 26 (IC1) kola 1CL7107.
Ovaj komplet nije za ba­
terijsko napajanje. Za to
komplet RK3270 sa LCD dlsple]-
Raspored izvoda na 13.5mm displeju sa
zajednickom anodom
458
Raspored izvoda kod ICl 7107
Istueani led stavimo u jednu casu, mesamo dok se posle duzeg mesanja prestane da topi.
U toj zasicenoj mesavini leda i vode stabilna je temperatura od "0" stepeni.
Pozitivnu referentnu temperaturu najlak5e je pronaci u loncetu vode koja
na ringli. Plus 100 stepeni Celzijusa podesava se potenciometrom P1. Ove operaeije
podesavanja mozete ponoviti. nekoliko puta.
Odstupanje od temperature kljueanja moguCe je u zavisnosti od atmosferskog
pritiska odnosno od visine mesta stajaliSta na kome se nalazimo i to moze biti greska reda
deseti deo stepena temperature sto je za normalnu upotrebu nevazno.
Izradu temperaturne sonde i njeno mehanicko izvodenje i obezbedenje od vlage
prepustamo graditelju na njegovu volju, znanje, zelju i mogucnosti.
,
Ol.®
®.16
08. GNO
Raspored izvoda CMOS kola 4049
...-____________--,. je to predvideno na Stampanoj
1. ULAZ
fa
4
~
~ M A S A
3.IZLAZ
4. MASA
....
123
Pogled spreda
Raspored izvoda naponskog
regulatora
em koji trosi malo struje koju moze da daje i
malena 9V baterija.
Za upravljanje LED displejima IC kolo
ICL7107 poseduje automatiku koja daje kons­
tantnu struju svakog segmenta displeja bez
obzira koliko je segmenta trenutno ukljuceno.
Tako se dobija konstantna jaCina svetla dis­
pleja.
Merni signal sa mernog otpornika
KlY10 vodi se na IC1 na pinove 30 i 31. Kon­
denzator C7 od 100nF sluzi za blokiranje eve­
ntualnih VF smetnji.
Linearnost skale oCitavanja je dobra i
odgovara preciznosti senzora KlYlO. Inace
nema kriticnih elemenata. Koriste se stan­
dardni delovi. Za otpornike R5 i R7 koji su u
mernom mostu sa senzorom pozeljno je sta­
viti metal film otpornike a trimer poteneiome­
tre za podesavanje P1 i P2 svakako viseobrtne
vretenaste poteneiometre. Kod nas je odoma­
Cen izraz multiturn poteneiometar iii helipot.
Neophodno je paziti na polaritet dio­
da kao i na ispravnu orijentaeiju IC kola i dis­
pleja. Displeji se ne leme. Za njih je predv­
ideno jedno eetrdesetopinsko podnozje. Sve
Za lemljenje koristiti lemilo, recimo
18W "Elpro" Groeka sa spicastim vrhom i tinol
zieu za lemljenje ne deblju od 1mm. Let pastu
ne smete koristiti. Tinol zica se sastoji od legu­
re kalaja 60% i olova 40% sa speeijalnim pu­
njenjem na bazi kalafonijuma koji pospesuje
lemljenje.
Kada se montiraju i zaleme svi delovi,
izvrSi se vizuelna kontrola lemljenja i prikljuCi
se napon napajanja 7 do 18V iz nekog isprav­
Ijaea. Premeri se napon posle stabilizatora
10. Na desnom prikljucku stabilizatora mere­
no prema masi treba da je 5V. Pogledajte se­
mu. Na anodi diode D2 treba da je napon oko
minus 4V a na displeju Ce se pojaviti slueajna
cetvorocifrena indikaeija.
Za podesavanje na "0" stepeni potre­
ban nam je pravi izvor takve temperature da
bi sa potenciometrom P2 istu podesilL
Temperaturu od "0" stepeni dobicemo ako
460
v+
01
C1
B1
~ I
A1
F1
G1
E1
02
C2
~ I B2
... A2
F2
E2
til B3
~
[D'
F3
E3
(1000)AB4
POL (MINUS)
I'
0
F::
-
U

OSC1
OSC2
OSC3
TEST
REF HI
REF LO
C REF
C REF
COMMON
IN HI
IN LO
A/Z
BUFF
INT

G2 (TENS]
aJ
A3 8
G3 -
GNO
461
Tacnost termometra od 1% mislimo da nije nikakav problem postici. Medutim oni
koji zele mogu uz malo dobre volje postiCi i tacnost od 0.1% pogotovu ako se radi 0 uzem
,
mernom podruCju kod koga je nelinearnost mernog KTYl0 senzora minlmalna. Recimo jos
da sondu KTYl0 proizvodi firma Siemens. U pitanju je poluprovodnicka sonda u
modifikovanom TO-92 kuciStu (samo dYe nozice). Sonda je simetricne izrade tako da je
sve jedno kako je okrenete. Nema razlike u polovima izvoda.
U svakom slucaju uz pomoc neke cevQce i dvokomponentnog lepka mozete
napraviti gotovo profesionalnu sondu. Takode mozete koristiti i termo buzir ukoliko tem­
perature koje merite nisu vece od 100°C.
..
5000 --­
o
Rr
4000
1
3000
2000
o
1000
!tI"'"
-
/
1/
/
l/
/
V
/'
~ ' "
I
/
1/
I
/
/
/
/
I'
i-----J


-50 a 50 100 °C 150
---- TA
Dijagram zavisnosti otpornosti KTYl0 u odnosu na temperaturu
462
Sadrzaj kompleta delova:
Stampana plocica .................................................................................................... 1
IC1, IC kolo, ICL7107 .............................................................................................. 1
IC2, CMOS kolo, 4049 (C04049, MC14049, HEF4049) ............................................... 1
IC3, Naponski regulator, 7805.................................................................................. 1
01,02, Oioda, lN4148 ................................................. ; ........................................... 2
03, Oioda, lN4007 .................................................................................................. 1
L01, L02, L03, LD4, Sedmosegmentni displej, zajednicka anoda (LTSS46AP iii
SAS2-11HWA ..........................................................................................................4
TS, Temperaturni senzor, KTYl0 .............................................................................. 1
Rl, R2, R6, Otpornik, ugljeni, 100 Kn (braon-crna-zuta-zlatna) .................................. 3
R3, Otpornik, ugljeni, 470 Kn (zuta-Ijubicasta-zuta-zlatna) ........................................ 1
R4, Otpornik, ugljeni, 680 n (plava-siva-braon-zlatna) .............................................. 1
RS, Otpornik, metaloslojni, lMn (braon-crna-crna-zuta-crvena) ................................. 1
R7, Otpornik, metaloslojni, 5.6 Kn (zelena-plava-crna-braon-crvena) ......................... 1
Pl, P2, Potendometar, viSeobrtni, 100Kn (104) ........................................................ 2
Cl, Elektrolitski kondenzator, lOj..IF/16V, stojeCi ........................................................ 1
C2, CS, Multilejer kondenzator, 47 nF (473) .............................................................. 2
C3, Keramicki kondenzator 100 pF ........................................................................... 1
C4, C7, Multilejer kondenzator, 100nF (104) ............................................................. 2
C6, Multilejer kondenzator 220 nF (224) ................................................................... 1
C8, C9, Elektrolitski kondenzator 47JlF/2SV, stojeCi ................................................... 2
Podnozje, 40 pina za IC kolo ....................................................................................
2
Podnozje, 16 pina za IC kolo ....................................................................................
1
Pinovi, lemni, 1.3mm...............................................................................................4
Kontakti za lemne pinove, 1.3mm ............................................................................4
KTYl0
Izgled sonde KTYl0
461
RK 3270 LCD termometar
T
ermometar sa 13-milimetar­
skom LCD-indikacijom se
moze koristiti svuda, gde treba
da se izmere temperature od
-50°C do +150°C sa velikom
preciznoseu. Koriseenjem
visoko integrisanog kola i
dva viseobrtna trimer po­
tenciometra moguee je
da se izvrSi veoma pre­
cizno bazdarenje ter­
mometra. lsti se moze
koristiti za merenje sobne tem­
perature, spoljasnje temperature, jednosmer­
nog i povratnog toka vode za grejanje, kao i temperature u auto­
mobilu, brodu, auto-prikolici, vikendici. Opremljen je temperaturnim senzorom
KTY10. Duzina vodova moze iznositi do 10 metara.
Osnovni podaci
Nas elektronski termometar je pogodan ne samo za merenje poviSenih tempera­
tura, vee i za upotrebu u normalnom okruzenju. lskoriseen je efekat, koji je doveo do nas­
tajanja prvog poluprovodnickog senzora, tj. temperaturno zavisne provodljivosti polupro­
vodnickog materijala. Ovaj efekat se nehoticno i vecinom nezapazeno ispoljava kod svake
poluprovodnicke diode. Sa svakim Kelvinovim poveeanjem temperature (ne "Kelvinov ste­
pen" i kod temperaturnih razlika ta kode ne "Celzijusov stepen'') se smanjuje napon propu­
stanja za 2 mV i obrnuto.
OVakva karakteristika provodljivosti, koja se poveeava pri visim temperaturama,
je karakteristicna za takozvane "tople provodnike" (termistore). Drugi materijali imaju pri
rastueoj temperaturi losiju provodljivost, shodno tome se oznaeavaju kao "hladni provo­
dnici" (termootpornici sa pozitivnim temperaturnim koeficijentom).
Nazalost, veze sa temperaturnom zavisnoscu nisu u tolikoj meri linearne, tj. skala
za indikaciju merene vrednosti bi bila veoma "povijena". Zato bi bio potreban intenzivan
rad na usavrSavanju, da bi se izradio temperaturni senzor sa donekle linearnom karakteri­
stikom.
Jedan od prvih predstavnika ove vrste, je serija termickih senzora KTYlO. Proiz­
yeo ih je "Siemens", negde pOCetkom osamdesetih godina dvadesetog veka i polako ali
sigurno postale su uobicajana stvar koju jedan amater moze da pribavi. Nije bilo potrebno
imati nekoga u nekom institutu da bi dobili ovakav element. Preciznost je dovoljna za
tehnicki merni instrument, a sama sonda pri tome ne mora da se bazdari.
464
liiIII\Iii..
+
...

+
D
B ...

"

ctJ

"0

;'l
:;;
ctJ


s
<.::::::::::><.::::::::::>
"

ill
· ..,
M U
· "
.

0
" 0
..,­
.........
.
.....
M­ U
tQ Ol
-
0
..,
....
'" "
U
· .
-
-
, -
!: '"
('
t:

I
J
"I

i
" I
f
tI mlOOl
mlOOl

l::!
0:

J-
v
::l(lOOl

'I:

465
...
,.
Kako radi elektronski
termometar?
Da bismo promene otpora
senzora mogli da obuhvatimo i pri­
kazemo Sto je moguce jednostavnije,
upotrebicemo jednostavan trik:
senzor form ira sa predotporom R7

Z
delitelj napona, eiji se temperaturno
:l
zavisni deobni napon meri sa voltme­
tarskim modulom. Ali, pri tome sva­
kako nastaje problem, koji ne postoji
kod normalnog digitalnog voltmetra
(DVM):
Elektronski termometar tre­
II>
Z
ba naravno da se ponasa isto kao uo­
bieajeni termometar, tj. pri minusnim
temperaturama zelimo da nam se
merna vrednost prikaze takode sa is­
pred postavljenim negativnim pred­
..
znakom. To je problematicno, jer ot­
por senzora pri O°C nema oko OQ. Ra­
[
di se dakle 0 tome da se mora reali­
zovati skala sa pomerenom nultom
(1000) AB4
tackom.
POL (MINUS)
Pri tome se mora znati da
DVM-modul ICL 7106 ima merni op- ,
seg od nominalno 2V (to je tacno L..---Ra-s-p-O-re-d-iZV-O-d-a-I-C-L-7-1-0-6-----I
1.999 Vza puni otklon skale na instru­
mentu). Ako se napon napajanja uz­
me kao gornja (+Uv) i donja (GND) granica, onda su max. 2V mernog napona na "gornjoj"
granici. Ovaj merni napon U10 se napaja preko pinova 30 i 31 (InLo i InHi) i kao referentna
vrednost za merenje sluzi referentni napon Uref (Ref.Lo i Ref.Hi), koji se nalazi na
pinovima 35 i 36; rezultat merenja nastaje uporedivanjem Ulo sa U
tef

Kao zajednicka referentna tacka sluzi prikljueak "Common" (Pin 32), ali koji ovog ..
puta nije povezan sa negativnim polom napona napajanja GND. Com i Ref.Lo obrazuju
tako reCi "plivajuc:u" referentnu tacku, koja je tacno 2 V niza od +Uv.
Oko 0.5 V vise je referentna tacka InLo za merni napon. To je virtuelna nulta
tacka, koja se podesava sa potenciometrom P2. Odatle se ulaz InHi moze pomerati na gore
za + 1.5 V ina dole za -0.5 V. Tako proizilazi da merni napon od U
10
0.5 V (koji lezi izmedu
31 i 30) vodi do toga da na LCD-u bude ispisano 0.00. Referentni napon (koji lezi izmedu 36
i 35) doseze naime sa svojom negativnom stranom za ovih O.SV nize od negativne strane
mernog signala.
Osim toga, Ie realizuje dva do tri puta u sekundi automatsko uskladivanje nulte
tacke, koja je za naSe stvari svakako bez znaeaja.
svi ogranci, koji ueestvuju u merenju, leze paralelno (R7 i KTY, R 1 i P1, R6 i P2) i ,
samo su preko gornjeg prikljucka povezani sa naponom napajanja +Uv. Na taj nacin ne
466
OSCI
OSC2
OSC3
TEST
REF HI
REF LO
C REF
CREF
COMMON
IN HI
IN LO
A/Z
BUFF
INT

G2 (TENS)

G3 ­
BP
nastaje nikakva zavisnost merne vrednosti od kolebanja napona napajanja, tako da ele­
ktricno kolo radi besprekorno i pri veoma slaboj bateriji. Za donju granicnu vrednost bate­
rije moze se reCi da je oko 6V.
Pravougaoni napon, koji je potreban za upravljanje displejom sa teenim krista­
lima, proizvodi IeL7106, interne i to protufazno izmedu segmentnih provodenja i zajedni­
eke elektrode na poledini (Backplane). Na osnovu odabranog dimenzionisanja moze se de­
cimalna taeka fiksno povezati zicom, kratkospojnikom i ista se aktivira preko tranzistora sa
efektom polja n.
Izrada
Stampana ploCica je vrlo fina i precizna, jer treba da se smesti eitava gomila ele­
menata. Shodno tome mora se pazljivo postupati prilikom lemljenja, kako ne bi nastali ne­
zeljeni kratki spojevi. Tu su i pet zieanih mostova, kratkospojnika, za koje se mogu
upotrebiti krajevi izvoda otpornika.
U zoni ulaznog razdelnika preporueuje se upotreba otpornika sa metalfilmom, za
otpornike R5 i R7, koji imaju znatno bolju temperaturnu karakteristiku od ugljenoslojnih
otpornika. Ova dva otpornika su na semi, iz tog razloga, obelezeni sa dodatnom zvezdicom
(*). Viseobrtni potenciometri imaju od davnina veoma dobru temperaturnu stabilnost,
tako da su i oni upotrebljeni za bazdarenje uredaja.
Za elektrolitski kondenzator C1 umecemo iz prostornih razloga mali tantal. Podra­
zumeva se da kod elektrolitskih kondenzatora morate paziti na ispravan
Podnozje za IC i obe 20-pinske letvice se Ieme pre nego Sto se umetne Ie. Kod
ovog uskog spleta elektronskog provodnika preporueuje se da se ovaj rueni rad dva iii tri
puta najpreciznije ispita na eventualne greske u I",ml;",n;,
UP H u U It¢. I\.C, G1 tel A1 01 k G2 FI AI. 81 00 Pi AS
t 2 3
Lo&t .k ••
,fgJb
9;;T'
h c..f.,.'c••f.,.' .•• f.,.,c
dp
8P G DC 1\.'- M. dp1 £1 ()1 C' <ape e2 02 Of dp3F3 D3 C3 as
Raspored izvoda na LCD sa 3 i po cifre
467
v+
01
CI
B1
Al
F1
Gl

E1
C)
02
....
C2
...........
52
A2
......
F2
c...I
E2
03
-
53
:
Tek kada ste sigurni da nema nikakve greske, umeee se Ie. Njegove prikljucke bi
trebalo najpre da ispravite sa ravnim kljeStima, kako se nijedan ne bi prelomio. Posebnu
paznju posvetiti nozicama displeja, jer su veoma krhke i veoma lako se savijaju.
Prekontrolisite ih pazljivo i ispravite sasvim pravo svaku nozicu pojedinacno!
Postupajte pazljivo prilikom postavljanja displeja sa tecnim kristalom!. Oprez sa
njegovim izvodima. Ne savijajte ih u blizini stakla. Zatim bi sve nozice morale da budu
tacna iznad svog kontakta na podnoiju, pre nego &0 se radi umetanja izvrSi ravnomerno
blago pritiskanje.
Ukoliko bi bilo neizbezno da se displej bilo kada skine sa svog leziSta, izbegavajte
pri tome tvrdi alat od metala sa ostrim ivicama; umesto toga gurnite drveni klin izmedu
staklenog tela i IC-a, da biste najpre olabavili displej i isti potom bez opasnosti izvadili; Na
taj nacin se i nozice ne savijaju.
Prikljucenje temperaturnog senzora moze da se izvrsi direktno na stampanu
plocicu iii preko duzeg kabla. Njegova duzina moze zasigurno da iznosi viSe metara, a da
pri tome nije potrebno zaStitno oklopljivanje (sirmovanje). Kod duzine kablapreko 5m
trebalo bi uzeti dvozilni oklopljeni vod.
KaIibracija
Za podesavanje pastojijedna fiksna tacka ijedna tach po slobodnom izboru. To
su helipot potendometri P1 i P2. Pomocu P2 bazdarimo O°C, a pomocu P1 neku tempe­
raturnu tacku po slobodnom izboru. Od te tacke zavisi vrsta merne greske Uednostrano iii
plus/minus odstupanje).
Pocnimo kod nulte tacke,
koja je elektricki virtuelna, a termi­
cki predstavlja fiksnu tacku na Cel­
zijusijevoj skali. Ni na jednom dru­
gom mestu priroda nam ne pruza
tako jeftino i jednostavno bazdare­
nje kao za ooC.
Nula stepeni Celzijusa od­ I
reduje tacku zamrzavanja vode (na
nivou mora i pri standardnom vaz­
dusnom pritisku), koja se naravno
tesko nalazi. Kao Sto je poznato iz I
fizike i ledena voda podrazumeva
temperaturu od o°e. U tu svrhu se u
Casu stavi nekoliko usitnjenih kocki­
ca leda i napuni se hladnom vodom.
Svaki dovod toplote spalja se sada
koristi za topljenje leda (Sto trosi
energiju), pre nego Sto moze doci
I
do paveeanja temperature.
-50 o 50
Dakle, kada nas senzor ko­
ji visi na kablu i koji je umotan u L'--------------.:;..---'
nepromocivu plasticnu foliju po­
topimo u ovu ledenu vodu, on ima zavisnosti od temperature
..
468
---
,V
1/
1/
./
J
/
/
)
/
/
1/
1/
1/
/
1/
-
Dijagram promene otpornosti KTYl0-6 u
DOC, cim se uspostavi stabilno stanje. Na tu fiksnu taCku podesavamo potenciometar P2
(nulta tacka sa indikacijom 00.0 na LCD-u).
Kod temperature ispod nule, termometar automatski izbacuje oznaku munus is­
pred. Za pozitivne temperature ne izbacuje oznaku plus. Slicno rade i ostali termometri u
svetu.
Bez obzira na kolebanje vazdusnog pritiska i nivo morske povrsine, nas termo­
metar ima u opsegu nulte tacke svoju najpredzniju indikaciju!
Zatim se pristupa podesavanju potenciometra P1, pri drugoj poznatoj tempe­
raturi. Mi predlazemo upotrebu standardnog toplomera i tople vode kod temperature od,
recimo, 25 iii 30°C, gde se dobijaju najbolji rezuftati.
Naravno, ukoliko planirate da koristite termometar za temperature blize tacki
kljuCanja vode, onda, da bi imali Sto manju gresku, izbazdarite P1 sa nekom temperaturom
kOja je adekvatna vasim buduCim merenjima. Senzor KTY10 radi sa 1% tolerancijom.
Aka pogledate krivu zavisnosti otpornosti elementa KTY10 i temperature videeete
da linija nije prava ida KTY10 daje odstupanja kod merenja kOja su veCa kod sirih mernih
podruqa a manja, tacnija kod manjih, uzih mernih podruqa.
Napajanje strujom LCD termometra je iz baterije napona 9V kod potrosnje 2mA.
U nekim prospektima pise 1mA. Mi smo izmerili 2mA. Kod ovako male potrosnje, prepo­
rucljiva je i ekonomicna upotreba baterije, a svakako i malog mreznog adaptera, isprav­
Ijaea.
SadrZaj kompleta delova:
plocica .................................................................................................... 1
IC1, ICL 7106 CPL ................................................................................................... 1
Displej, LCD, sa 3 i po cifre ...................................................................................... 1
TF, KTY 10-6 temperaturni senzor ............................................................................ 1
T1, BF245 FET tranzistor ......................................................................................... 1
R1, R3, R4, R6, Otpornik, 1/4W, 5%, 100 KQ, (braon-crna-zuta-zlatna) .................... .4
R2, Otpornik, 1/4W; 1 MQ (braon-crna-zelena-zlatna) ........................................ 1
R5, Otpornik, 1/4W, 1%, metalfilm, 1 MQ, (braon-crna-crna-zuta-braon) ................... 1
R7, Otparnik, 1/4W, 1%, metalfilm, 5.6 KQ,(zelena-plava-crna-braon-braon) .............. l
P1, P2, ViSeobrtni patenciometar, helipot, 100KQ...................................................... 2
C1, Tantal kondenzator, 1 j.J.F, min. 16V.................................................................... 1
C2, Keramicki kondenzator, 100pF ........................................................................... 1
C3, C5, C6, CS, C9, Keramicki iii multilejer kondenzator 100 nF (104) ......................... 5
C4, Blok iii multilejer kondenzator 220 nF (224) ........................................................ 1
C7, Elektrolitski kondenzator, 10 j.J.f, min. 16V, minijaturni ......................................... 1
Prikljueak za bateriju 9V .......................................................................................... 1
Podnozje za IC, 40 pina ........................................................................................... 1
Podnozje za LCD 20 pina ......................................................................................... 2
469
I
I
I
oJ..
u
B
(9

C
"It
U
o
c
tracije.
izbrusiti
________________~ I
471
, ' ~ .. ,.
Razno
RK 3450 Bio-ionizator
B
io-jonizator je uredaj koji je veoma jednostavan za gradnju, prema uputstvima kOja
slede. Princip rada ovog uredaja proizilazi iz teorije po kojoj na bioloske procese u
organizu aktivno utiee prisustvo negativnih jona u okolini - u vazduhu koji nas okruzuje.
3
Koncentracija negativnih jona u prirodi krece se od 10
3
do 10
4
jona pO cm , a na mestima
sa vecim strujanjem vazduha ona postaje jos manja. Smanjenje koncentracije negativnih
jona uvazduhu u radnim i dnevnim prostorijama manifestuje se oseeanjem zamora, pove­
eanom razdrazenoscu i sma­
njenom koncentracijom u ra­
du ili ucenju. Ova teorija je i
prakticno dokazana, pa mno­
ge fabrike danas proizvode
uredaje za jonizaciju vazduha,
a takode, svedoci smo da i na
naSem trZistu su se pojavili er­
kondisn uredaji sa ugradenim
dodatkom za proizvodnju ne­
gativnih jon a - Bio-jonizato­
rom.
Sta se ocekuje od je­
dnog bio-jonizatora? On ima
pozitivan uticaj na bolesnike
sa specificnim bolestima, kao
$to su bolesti disajnih organa,
bronhijalna astma i migrena. I
Takode poznati su slueajevi
470
~ .
I.
kada je bio-jonizator vratio miran zi­
vot tame gde je tradicionalna terapija
zakazala. Naravno, ovo nije naprava
kOja ce Vam omoguciti da ne idete kod
lekara. Kod zdravih Ijudi, primeceno je
da se manifestuje smanjenje umora,
protivstresni uticaj i povecanje oseea­
ja spokojstva kao i poveeanje koncen­
Elektricna sema veza ovog
uredaja je vandredno prosta. U sust­
ini, imamo jedan umnozavac napona,
na cijem je izlazu jednosmerni visoki
napon reda 6kV (6000V), koji se pre­
ko zastitnog otpornika od 30Mn (kori­
stimo tri otpornika od po lOMn veza­
nih u seriju) spaja sa emisionom ig­
10m. Delovanjem elektrona koji napu­
staju vrh igle, stvaraju se negativnijo­
ni u vazduhu, koji struje kroz otvore
izbusene na kutiji u koju smo smestili
bio-jonizator. Da napomenemo da ku­
tija u koju ugradujemo nas bio-joni­
zator mora da bude plasticna.
Kao Sto rekosmo, na kraju
umnozivaca napona koji predstavlja
27 dioda i 27 kondenzatora, nalazi se
emisiona igla. Ona bi trebalo da bude
od celika. Obicnu iglu za sivenje iii
pribadacu, treba na brusnom kamenu
tako da poluprecnik vrha
bude reda 40 mikrometara. Jednom
requ - potrebno je dobro naostriti ka­
ko bi se emisija negativnih jona Sto
lakse odvijala.
Nas bio-jonizator radi i u ho­
riznotalnom a i u vertikalnom poloza­
Sto znaCi da ga mozete staviti i na
sto, a i na zid. Treba zapamtiti da sa
nastajanjem negativnih jona dolazi i
do njihove rekombinacije j da brzina
zavisi i od relativne vlaznosti vazduha
u prostoriji, tako da optimalan ucinak
uredaja zavisi i od udaljenosti osobe
od otvora bio-jonizatora. U normalnim
uslovima, moguCe je racunati sa do­
metom do jednog metra.
Da ponovimo: ovaj uredaj radi sa naponom od oko 6000 volti!!! Zbog toga je
neophodno biti ekstremno oprezan prilikom puStanja urad. Preporucujemo da uredaj prvo
stavite u kutiju ito obavezno plasticnu, pa da ga tek onda ukljueite. Zastitni otpornik ogra­
nicava u slucaju dodira struju na emisionoj igli na oko O.2SmA, kojaje jedva osetljiva i za
Ijude je potpuno bezopasna.
Sum koji proizvodi nas uredaj je veoma mali. Glasan sum iii praskovi svedoce 0
neispravnosti vrha emisione igle iii unutrasnjosti uredaja. Zato treba skratiti sve izvode zi­
ca ispod stampane ploce i oprati je alkoholom, a prasinu povremeno ocistiti finom eetkom.
Jednostavna kontrola rada naSeg uredaja se moze obaviti pomocu radio prijemnika. Ispra­
van bio-jonizator ne sme praviti znatnije smetnje prijemniku ni kada je u njegovoj blizini.
Za kraj, ree dYe i 0 takozvanom "jonskom reflektoru". Na elektricnoj Semi, prika­
zan je kao polukrug oko emisione igle, a dec je vezan na kondenzator C14. To je komad
zice, savijen pod blagim uglom koji se montira u pozadini emisione igle i zadatak mu je da
usmerava struju negativnih jona. U ostalom, pogledajte sliku.
Sadriaj kornpleta delova:
Stampana plocica .................................................................................................... 1
Dioda 1N4007 .......................................................................................................27
Kondenzator, 33nF, 27SV AC iii slicni 33nF-68nF, min. 400V DC ...............................27
Nosac osiguraca ZH2 ............................................................................................... 2
Otpornik, 1/4W, 10Mn (braon-crna-plava-zlatna) ...................................................... 3
Osigurae, SX20mm, brzi, 100mA .............................................................................. 1
Kabl za napajanje na 220V ...................................................................................... 1
Svaki komplet delova sadrZi uputstvo za sklapanje/ Stampanu
plocicu i say neophodan materijal za izradu. Nakon sklapanja
i testiranja ostaje Vam da ga ugradite uneku kutiju po izboru.
Veliki izbor takvih kutija uvek imate na lageru
prodavnice Radio kluba 0.0.0.
472
RK 3144 Blink LED na 220V
B
link LE dioda sreee se svakodnevno.
Svaki automobil koji ima ugraden alarm
protiv provale ima i jednu, najeesce crvenu trep­
tajucu iii kako ih jOs nazivamo "Blink" LE diodu koja
signalizira da je alarm ukljucen.
Ta i slicne diode bilo da su crvene, zute iii zelene
rade na 4 - 5 V napona koji se uzima iz akumulatora preko odgovara­
juceg otpornika, a eesto i zener diode.
I to nije vise nista cudno. Neobiena je LE
dioda na 220V i jos da miga. Kako? Jednostavno.
Pogledajmo semu veza. Napon od 220V ide preko
diode 1N4007 na elektrolit i preko otpornika od
470Kn na isti elektrolitski kondenzator kapaciteta
22f.lF i napona 3SV. Znaei 220V spojen sa otporni­
kom i ispravljen sa diodom, puni elektrolitski kon­
denzator. Dalje napon sa elektrolitskog konden­
zatora ide preko diaka i otpornika 820n na LE di­
odu. I sta biva. Diakje bidirekcionalna dioda. Pro­
pusta struju u oba pravca ali tek kada na njoj
bude od 28 do 32V. Ovo vazi za sve standardne
diake tipa BR100, DB3 iii ER900. U nasem slueaju
koristimo diak firme "SGS-Thomson". Znaci
elektrolit se puni do 30V i onda struja iz
elektroUta, preko diaka, oslabljena sa otpornikom
8200, ide na LE diodu koja zasvetli, te se onda
elektrolitski kondenzator isprazni i proces se po­
navlja. Frekvencija palenja i gasenja odredena je
kapacitetom elektrolitskog kondenzatora i otpor­
nika koji cine (Re) vremensku konstantu. VeCi ka­
pacitet sporije se puni i obratno.
Kod spajanja deJova mora se paziti na
polaritet elektroJitskog kondenzatora, diode
1N4007 i LE diode.
Katoda LE diode je debeJa prava linija na
crtezu, a izvod kod zaseeenog dela pJasticnog tela LE diode. Ujedno to je skoro uvek kraci
izvod LE diode.
Ovakva LE dioda mose se ugraditi u svaki uredaj kao indikator ukljucenja u grad­
sku mrezu. Jednostavno i atraktivno za male pare.
473
Rl lN4007
220VAC
Elektricna Serna veza RK 3144
Sadriaj kornpleta delova:
Stampana ploeica dimenzije 15 x 35 mm .................................................................. 1
Dioda 1N4007 ......................................................................................................... 1
Diak ....................................................................................................................... 1
LE dioda ................................................................................................................. 1
Elektrolitski kondenzator stojeci 22 J.!F/35 V .............................................................. 1
Otpornik 470 Kn (zuta-Ijubieasta-zuta-zlatna), R1 ..................................................... 1
Otpornik 820 n (siva-crvena-braon-zlatna), R2 ......................................................... 1
BLINK LE DIODE
Tacniji naziv, pored ovog odomacenog bio bi treptajuCe LE diode. Mogu biti crve­
na, zelena iii zuta. Za razliku od obicnih LE dioda, koje svetle kada im se dovede adekvatan
napon, ove BLINK LED trepeu ujednaeenim tempom - frekvencijom.
Uobieajeno se koriste za signalizaciju rada pojedinih uredaja, posebno alarma.
Malo tehnickih podataka:
o Zuta BLINK LED se paJi na 4V i 5 mA i koristi se do 7V i 9 mA
o Zelena BLINK LED se pali na 3V i 1 mA pa do 7V i 4 mA
o Crvena BLINK LED ide od 3V is mA pa do 7V i 14 mA
PREPORUCUJEMO da ih koristite u kombinaciji za zener diodom ZF6.8 i otpor­
nikom 180n, a prema prilozenoj semi veza.
"" lO-lSV
-.. 1<1 I I IIIv1 .. +
(0
l80n ZF6.8
--J II-
Serna vezivanja standardne LE diode na napon od 10 do 15 V
474
RK 3145 LE dioda na 220V
L
E diode imaju vrlo siroku primenu. Koriste se za razne vrste indikatora. Ima ih raznih
prema obliku i dimenzijama. Najcesee su okrugle od 3 iii 5 mm. Ali, ima ih i cetvrtastih
i trouglastih, a u zadnje vreme i "dzambo" dimenzija od 8 iii 10 mm. Po boji mogi biti najce­
see crvene, zelene i zute. U novije vreme imamo i plave koje su izrazito skupe. Nailazimo i
na narandzaste iii bele. Cesto su providne, a svetlost im je obojena. Zajednicko im je da
svetle hladnom svetloscu. Postoje jos i treptajuCe LE diode svih boja koje se najeeSCe korl­
ste kao indikatori ukljucenosti alarma u automobilu. Jaana svetla im varira ali postoje i tl­
povi sa velikom jaanom svetla. Sirina svetlosnog mlaza odnosno ugao svetlosti takode
moze da bude razlicit. Zajednicko im je da se napajaju jednosmernim naponom I da svetle
punom jacinom kod napona od dva volta i kod struje od 20 miliampera.
Svaka LE dioda ima katodu i anodu. Znaci polarisana je i nije svejedno gde se
spaja koji kraj. Krajevi se razlikuju po duzini. Anoda je duzI, a katoda kraei kraj. Katoda se
spaja na minus, a anoda na plus pol napajanja.
Zaseeeni obod "sesira" LE diode takode oznaeava katodu.
Znaci 2V i 20 mAo Ako se raspolaze veam naponom napajanja stavlja se redni
otpornik koji se lako raeuna po Omovom zakonu. Na primer za spajanje LE diode na 12V
o 1....- .....
330 nF
220VAC ~ ~
LED lN4007
2200
Serna veza RK 3145
475

trebamo otpornik koji ee smanjiti napona sa 12 na 2V, odnosno na komece biti pad napona
lOV. lnaci 10 podeljeno sa 0.02 Sto iznosi soon. (10V/0.02A=SOOn)
Problem nastaje kada se zeli da se ista spoji na 220 V gradske mreze. Ali i to nije
problem. Stavi se dioda 1N4007 da ispravi struju i otpornik da "ubije" visak od 218V. Po
Omovom zakonu to je 218 podeljeno sa 20 mA, Sto iznosi oko 11Kn. I stvar radio Ali na tom
otporniku ima pad napona od 218V kod struje od 0.02A, Sto je temperaturno optereeenje
od 218 puta 0.02 Sto iznosi oko 4.4W. To je snaga koju mora da ima otpornik. Nezgoda je
samo sto se taj otpornik jako greje i mora da se predvidi mogucnost hladenja.
Taj otpornik, kada se radi 0 gradskoj mrezi sa naponom od 220V i 50Hz, moze da
se zameni kondenzatorom od 0.22J.1.F do 0.47J.1.F koji ima kapacitativnu otpornost priblizno
10 Kn . I drugo - najvaznije - ne greje se ! lnaci otpornik smo zamenili kondenzatorom.
Samo pazite, kondenzator mora da bude za najmanje 2S0V kod 50 Hz. U naSem slueaju
koristimo kondenzator X2 klase za 27SV AC napona.
ZASECENA
K
STIIANA
If"
l
~
AHQDA III III !<AlODA
(kraCllzvod)
). A
-
~
Sadriaj kompleta RK3145:
Stampana plocica .................................................................................................... 1
LE dioda ................................................................................................................. 1
Otpornik 220 n (crvena-crvena-crna-zlatna) ............................................................. 1
Dioda 1N4007 ........................................................................................................ 1
Kondenzator 220-470 nF. 275V AC, RM 22.Smm ....................................................... 1
476
RK 3172 Tragac metala, cevi,
instalaciia u zidu
M
islimo da nikakvi zanatski radovi u stanu
iii bilo kom objektu ne bi smeli da po­
pre nego se ispita kakve instalacije se
nalaze u zidu, koji je predmet nase in­
tervencije.
Traziti pJanove insta­
lacija je veoma cesto ilu­
zorno. Iii ne postoje,
kao u najveeem broju
sluCajeva iii postoje ali
nisu azurni. lato treba
pre svake intervencije busilicom proveriti da Ii
se na tom mestu ne nalazi mozda vodovodna iii gas­
na cev iii neki elektricni kabl. Sve to moze da bude jako
neugodno kada se pogode busilicom, Sto moze da moze
da bude i opasno po zivot. Da vas poStedimo takvih iznenadenja predlazemo yam ovaj
jednostavan uredaj koji oseea metalne predmete i na preko deset centimetara udaljenosti
u zavisnosti od njihove velicine. I to, bez razlike, da Ii su pod naponom iii nisu.
Kada govorimo 0 vodovima pod naponom, napominjemoda postoji jedan drugi
uredaj koji sluzi iskljucivo za traganje za vodovima pod naponom. To je RK 3175, "Tragac
strujnih vodova".
Desetak godina pratili smo Sta drugi proizvodaci kompleta rade u svetu. I naravno
mnogo smo naucili. Videli smo vise tragaea cevi i instalacija, ali ni jedan nas nije zadovoljio
kao ova Sema koju yam predlazemo. Mislimo da je to jedna najosetljivija cema koja se po­
javila na trZiStu. Nije mnogo komplikovana, a sastoji se od sesttranzistora. To nije ni malo,
reei ce neko. Dva tranzistora su oscilator za trazenje, dva rade kao indikator i dva kao sta­
bilizator napona. Kada to ovako objasnjavamo, ispada sve jednostavno.
POdesavanje i rukovanje ovim uredajem je stvarno jednostvno. Potenciometar Pi
stavite na sredinu a sa trimerom P2 dovodi se prag paljenja LE diode. Proverite, pribliziite
kalemu tragaca neki metalan predmet - LED ee se upaliti. Ponovite to viSe puta, vezbajte.
Probajte da podesavate Pi i P2 i da vidite kada je najosetljiviji sistem.
Ugradite ceo uredaj u neku malu plasticnu kutiju, tako da na kraju bude
kalem ana drugom stampana ploCica i baterija. Kalem prievrstite IQnJ;",n;QM svakakobez
vijaka.
Vruc vosak iii parafin je najlakSi za upotrebu - svecu nije problem naci u kuci. Oni
bi mogli da iskoriste silikonski kit.
Kutiju mozete odabrati po svojoj zelji. Bitno je da je plasticna, a takvih ima gotovo
pedeset razlicitih modela u prodavnici "Radio klub D.o.o.".
477
---
~
E!
~
+
o
478
:s
"a
'N
:s
n:I
:::"
u
n:I
~
.5
. ~
..
n:I
~
E
)ei
n:I
.s
en
~
n:I
E
) ~
n:I
C
)U
~
G.J
ii:i
Sada nekoliko reei 0 kalemovima. Imamo ih dva. Ll sa 90 namotaja bakarne zice,
preenika 0.2-0.3mm i L2 sa 30 namotaja zice, preenika 0.2-0.3mm namotane navojak do
navojka a na rastojanju ad 2 mm ad kalema L1. Oba kalema motaju se u istom smeru a
krajevi se fiksiraju koncem. PoCeci namotaja obelezeni su taekama. Duzina feritnog jezgra
kalema je stotinak milimetara. Preenik ferita je 8-10 mm. Kod povezivanja kalemova pazite
gde treba da idu krajevi obelezeni na semi taekama. U protivnom uredaj nece raditi.
Napajanje je iz baterije napona 9V koja traje par godina. Trosi se samo kada je
pritisnut taster kod trazenja cevi iii provodnika u zidu. U ostalo vreme ne trosi struju. Tu je
tajna dugotrajnosti.
Zatezanje kraja namotaja na kalemu se vrsi tako ito se ispod prvog
provuce deblji konac koji potom prode izmedu sledeeih nekoliko
namotaja (7-8). Kada namotamo deo kalema, povueemo konac
i na taj nacin stegnemo namotaje.
Sadriaj kompleta delova:
Stampana ploCica .................................................................................................... 1
Rl, Otpornik, 47 Kn (zuta-Ijubieasta-narandzasta-zlatna) .......................................... 1
R2, R3, Otpornik, 10 Kn (braon-crna-narandzasta-zlatna) ......................................... 2
R4, Otpornik, 22 0 (crvena-crvena-crna-zlatna) ........................................................ 1
R5, Otpornik, 5.6 Kn (zelena-plava-crvena-zlatna) .................................................... 1
R6, Otpornik, 1 MO (braon-crna-zelena-zlatna) ......................................................... 1
R7, Otpornik, 1500 (braon-zelena-braon-zlatna) ...................................................... 1
R8, Otpornik, 1.8 Kn(braon-siva-crvena-zlatna) ....................................................... 1
P1, Trimer potenciometar, 2500, veliki, lezeci, sa rueicom ........................................ 1
P2, Trimer potenciometar, 2.5 KO, mali, stojeei ........................................................ 1
C1, Blok kondenzator, 10 nF, raster 5.08mm............................................................. 1
C2, Keramicki kondenzator, 1.5 nF (obelezen sa 152)................................................ 1
Dl, Dioda, 1N4148.................................................................................................. 1
Tl,T3,T4,T5,T6, Tranzistor NPN tipa BC546B, BC547C - BC550 .................................. 5
T2, Tranzistor PNP tipa BC556B, BC557C - BC560 ..................................................... 1
LE dioda, crvena, 5 mm ........................................................................................... 1
Taster za ukljueivanje tipa DT-6 ............................................................................... 1
Prikljueak za bateriju, IEC 6LR61, napona 9V ............................................................ 1
Feritno jezgro kalema preenika 8-10mm i duzine oko 100 mm ................................... 1
preenika 0.2-0.3 mm CuL za motanje kalema
479
RK 3175 Tragac struinih vodova
T
ragac strujnih vodova namenjen je otkrivanju vodova
pod naponom gradske mreze. To je Cesto potrebno, jer
standardni tragaci otkrivaju bilo kakve metalne predmete u
a nas po nekad, interesuju bas vodovi pod naponom
gradske mreze.
Ustvari, oko kablova se stvara ele­
ktromagnetno polje, koje mi pomoc:u im­
provizovane a ntene tragaea RK3175 prima­
mo, pojacavamo i svetlosno i zvucno identi­
fikujemo.
Oakle, elektromagnetno polje dolazi na pin 1,
Ie kola 4069, koje je sestostruki invertor, na prvi inver­
tor koji je "prigusen" otpornikom Rl od 10 MO. Signal
se pojacava uovom prvom kolu, kao da to nije invertor.
Napajanje kola vrsi se preko pina 14 sa plus i
preko pina 7 na minus polom baterije napona 9V.
Oalje imamo dva invertora, sa izvodima
3-4 i 12-13 koji sa tranzistorom TRl pale LE diodu
kod postojanja signala na ulazu, odnosno na pinu
1, a poSto se nivo okidanja podesi trimer potencio­
metrom od 47 Kn.

-0
o

-

--­

"'u..

+ I
__
...
481
'"
L.U

CD
C
L.U
.....
480
1111
Nakon toga imamo akustiCki indikator koji se pobuduje preko diode 01, a sastoji
se od inventora sa izvodima 8-9 i 10-11, kao i otpornika R4 i R5 i kondenzatora C2. Cujna,
akustiCna, indikacija vrsi se piezo rezonatorom BZ1, buzerom iii zujalicom. Signal iz zujali­
ce modulisan je frekvencijom mreze, tj. 50 Hz. Led indikacija se prvo pali, pa se tek onda
cuje zvuk.
Potrosnja mirne struje je SmA, a kada detektujemo vod koji zraci - tj. naidemo na
signal, ona iznosi lSmA. Baterija se ukljucuje pritiskom na taster tako da joj je usled male
potrosnje vek trajanja vise godina.
Sama izrada je veoma jednostavna. Morate obratiti paznju prilikom montaze inte­
grisanog kola, kako ga ne bi uniStili. CMOS kola su veoma osetljiva na staticki elektricitet,
tako da je preporucljivo "uzemljiti se" pre nego ga uzmete u ruke. N'ajjednostavnije eete to
uraditi ako se uhvatite rukom za radijator iii vodovodnu cev na par sekundi, pod uslovom
da cevi nisu radene od plasticnih masa. Takode, pazite na polaritet tranzistora, tantal kon­
denzatora, diode i LE diode.
Sadriaj kompleta delova:
Stampana plocica .................................................................................................... 1
IC kolo 4069 ........................................................................................................... 1
IC Podnozje 14 pina LC ........................................................................................... 1
LE dioda ................................................................................................................. 1
01, Oioda lN4148 ................................................................................................... 1
Tl, Tranzistor BC547C ............................................................................................. 1
Cl, Tantal kondenzator O.4hLF, min. 10V ................................................................. l
C2, Keramicki kondenzator 470 pF ........................................................................... 1
Taster za ukljucivanje uredaja, T113 ........................................................................ 1
Piezo buzer 20 mm.................................................................................................. 1
Pl, Trimer potenciometar, mali lezeci, 50-100 KQ ..................................................... 1
Otpornik, Rl, 10 MQ (braon-crna-plava-zlatna) ......................................................... 1
Otpornik, R2, 4.7 KQ (zuta-Ijubicasta-crvena-zlatna) ................................................. 1
Otpornik, R3, 470 Q (zuta-Ijubieasta-braon-zlatna) .................................................... 1
Otpornik, R4, 470 Kg (zuta-Ijubicasta-zuta-zlatna) .................................................... 1
Otpornik, R5, 220 Kg (crvena-crvena-zuta-zlatna) .................................................... 1
Prikljueak za bateriju napona 9V .............................................................................. 1
482
RK 3554 Akusticki prekidac
''Voice control"
M
odemi "Sezame otvori se", je u stvari akusticki prekidac sa kojim mozemo da ot­
varamo vrata, palimo iii gasimo sijalice, televizore iii Sta god drugo pozelimo.
U principu, to je trostepeni tranzistorski pojacivac sa elektretskim mikrofonom i ti­
ristorom na kraju, koji pogoni jedan os