P. 1
3.1.1. Obligaciono Pravo

3.1.1. Obligaciono Pravo

|Views: 199|Likes:
Published by Dusko011_77

More info:

Published by: Dusko011_77 on Jun 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/31/2013

pdf

text

original

3.

GRAĐANSKO PRAVO
3.1. GRAĐANSKO MATERIJALNO PRAVO 3.1.1. OBLIGACIONO PRAVO

OBLIGACIONO PRAVO

OSNOVNA NAČELA (Čl. 1 – 25. Zakona o obligacionim odnosima)

1.
Po tužbi klijenta protiv advokata za utvrđenje ništavosti Ugovora o zastupanju i dodatnoj nagradi i po protivtužbi za ispunjenje ugovora u preostalom delu, za odlučivanje je neophodno utvrditi da li su se ugovarači pri zasnivanju obligacionog odnosa pridržavali načela savesnosti i poštenja. Potrebno je ceniti da li se neki ugovarač koristio stanjem nužde i nedovoljnog iskustva druge ugovorne strane i za sebe ugovorio korist u očiglednoj nesrazmeri sa onim na šta se obavezao da učini drugome. Iz obrazloženja: U okviru roka za žalbu, tužilja je protiv presude kojom je izgubila spor za svojinu porodične kuće, naznačene utvrđene vrednosti, angažovala punomoćnika advokata za sastav žalbe i zastupanje. Ponuđenim ugovorom, koji su ugovarači potpisali, ugovorena je nagrada i dodatna nagrada na vrednost spora od 105.000 evra i ugovoren iznos nagrade od 10% vrednosti spora. Posle pismenog opoziva punomoćja, punomoćnik je nastavio sa pisanjem podnesaka i neovlašćenog zastupanja klijenta, ispostavljajući mu račune za isplatu. Presudom je tužbeni zahtev odbijen, a protivtužbeni zahtev usvojen, a da prethodno nije utvrđivano ispunjenje zakonskih uslova iz pomenutih zakonskih odredbi, usled čega je presuda ukinuta radi upotpunjavanja činjeničnog stanja na okolnost da li su se ugovarači pri zasnivanju ugovornog odnosa pridržavali načela savesnosti i poštenja i da li se na ovakav način, označavanjem vrednosti spora u većem iznosu od vrednosti spora utvrđene presudom, neki ugovarač koristio stanjem nužde i nedovoljnog iskustva druge ugovorne strane. (Iz Rešenja Apelacionog suda u Nišu, Gž. 2652/11 od 10.01.2012. godine)

2.
Pouzdanje kupca u evidenciju nepokretnosti ne može otkloniti ništavost ugovora o kupoprodaji nepokretnosti. Iz obrazloženja: Prema žalbenim navodima tužene da prvostepeni sud je jedini osnov za svoju odluku našao u presudi Trgovinskog suda od 22.11.2007. godine a da je prilikom zaključenja ugovora, čija se ništavost traži, neposredno utvrdila da se radi o pravu korišćenja, upravljanja i raspolaganja od strane prodavca što proizilazi i iz rešenja Opštinskog suda u od 21.05.2003. godine (kojim se utvrđuje da je dozvoljena uknjižba prava vlasništva na kupljenom delu spornog prostora u njenu korist) i naznačenog popisnog lista od 21.09.2007. godine. Iz svega toga sledi da se ona u svemu ponašala u skladu sa članom 12. Zakona o obligacionim odnosima odn. poštovala je načelo savesnosti i poštenja, a iz svih tih razloga nisu ispunjeni uslovi za donošenje prvostepene odluke.
-2-

OBLIGACIONO PRAVO Žalbeni navodi tužene su neosnovani. Ovo i zbog toga što i iz pomenute presude Trgovinskog suda i iz pomenutog rešenja Skupštine opštine od 13.02.1992. godine, ispravljenog zaključk om od 26.02.1999. godine, proizilazi da su predmetni ugovor i aneks tog ugovora protivni prinudnim propisima - radi se o nepokretnosti koja je vlasništvo Republike Srbije, a koja je data na korišćenje bez naknade navedenom društvenom preduzeću, s tim da predmetni objekat ustupi bez naknade tužilji. Od tog dokaza je pošao i Trgovinski sud donoseći navedenu presudu. Zbog toga je pravilan zaključak prvostepenog suda da su predmetni ugovor i njegov aneks - ništavi. Neosnovani su i žalbeni navodi tužene, kojima se ukazuje da je ugovor o kupoprodaji zaključen u dobroj veri (jer je bilo upisano pravo korišćenja, upravljanja i raspolaganja na prodavca i po tom osnovu joj i preneto, te da ne može i ne sme trpeti posledice kao da te savesnosti nije bilo, budući da nakon uvida u javne knjige nije znala niti je mogla znati da prodavac nije nosilac prava korišćenja, upravljanja i raspolaganja). Ti navodi su neosnovani, jer se - u situaciji u kojoj je ugovor izvršen u celosti od strane ugovornih strana - može tražiti utvrđenje njegove ništavosti u slučaju ispunjenja uslova iz člana 103. Zakona o obligacionim odnosima, te su stoga neosnovani navodi tužene da tužilja nije mogla tužbom tražiti utvrđenje ništavosti ugovora i njegovog aneksa. (Iz Presude Apelacionog suda u Beogradu, Gž. 6535/10 od 20.01.2011. godine)

3.
Ne postoji zakonski osnov da se zaključeni ugovor sudskom odlukom o određivanju privremene mere stavi van snage ili da se zabrani njegovo pravno dejstvo. Iz obrazloženja: U konkretnoj situaciji, privremena mera po svom dejstvu iscrpljuje tužbeni zahtev, s obzirom da se istom traži da se stavi van snage zaključeni Ugovor. Kako parnični postupak predstavlja skup procesnih pravila radi pružanja sudske pravne zaštite prilikom rešavanja građanskopravnih sporova, te kako je osnova građanskopravnih odnosa slobodna volja stranaka da urede svoje odnose u granicama prinudnih propisa, to ne postoji zakonski osnov da se zaključeni ugovor sudskom odlukom o određivanju privremene mere stavi van snage ili da se zabrani njegovo pravno dejstvo. Sud jedino ima zakonsko ovlašćenje da, nakon održane rasprave, utvrdi ništavost ili da poništi ugovor odn. da odluči o pravnim posledicama raskida ili ništavosti ugovora, ukoliko su ispunjeni zakonski uslovi, krećući se u granicama tužbenog zahteva i nakon ocene dokaza podnetih tokom glavne rasprave. Stoga, žalbeni navodi tužilaca ne utiču na pravilnost donete odluke povodom predložene privremene mere, ali svakako moraju biti razmatrani u postupku odlučivanja o osnovanosti tužbenog zahteva. (Iz Rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 13805/10 od 24.11.2010. godine)

4.
Za usluge koje nisu u potpunosti iskorišćene, a za koje nije ugovorena pojedinačna cena, ne može se tražiti sniženje ugovorene jedinstvene cene u situaciji kada je davalac usluge zbog njihove prirode bio onemogućen da ih plasira nekom drugom licu.
-3-

OBLIGACIONO PRAVO Iz obrazloženja: Prema činjeničnom stanju koje je utvrđeno u prvostepenom postupku, parnične stranke su bile u poslovnom odnosu tako što je tužilac tuženom uputio ponudu čiji je predmet bilo iznajmljivanje platforme za parkiranje aviona, pozicija za sečenje, asistencije pri sečenju aviona. Pod opisom usluge u ponudi je navedeno: … iznajmljivanje platforme za parkiranje aviona od 06.11.2006. do početka sečenja, pružanje usluge prevlačenja aviona do pozicije za sečenje i iznajmljivanje potrebne opreme - dizalice, kredlovi, stepenice, kao i pružanje protiv-požarne zaštite tokom radova na sečenju i ispiranje gorivnih rezervoara pre sečenja … Ponudom je određena cena usluge u iznosu od 199.155,oo dinara + PDV. Tuženi je ponudu tužioca prihvatio i prihvatanjem ponude obavezao se da dostavi imena lica koja će raditi na sečenju, brojeve vozila koja će koristiti, da se pridržava pravila koja važe u tehnici, a po završetku radova opere I očisti radnu platformu i da je ostavi u ispravnom stanju, da osigura od rizika tokom radova svoje ljude i opremu. Plaćanje usluga je dogovoreno 50% avansno, a 50% po ponudi. Cena za iznajmljivanje predmetne platforme je data kao jedinstvena odn. u ponudi nije data cena pojedinačnih usluga koje je pružao tužilac, već jedinstvena cena usluge. Tuženi je cenu za pruženu uslugu platio 50%, i to u delu koji se odnosio na avansno plaćanje, dok preostalih 50% nije platio. Od postavljenog tužbenog zahteva branio se isticanjem činjenice da nije koristio sve usluge iz ponude i da stoga nije u obavezi da plati punu cenu. Prvostepeni sud je na utvrđeno činjenično stanje pravilno primenio materijalno pravo kada je zaključio da je tuženi u obavezi da tužiocu plati preostali deo cene za izvršene usluge, te da ga činjenica da nije koristio sve usluge iznajmljene platforme koje su obuhvaćene ponudom ne oslobađa obaveze na plaćanje ugovorene cene za pruženu uslugu, s obzirom da se radi o ugovorenoj jedinstvenoj ceni za sve pojedinačne usluge koje čine i koje ulaze u iznajmljivanje platforme, primenom člana 262. stav 1. i člana 148. u vezi sa članom 17. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima. Privredni apelacioni sud nalazi da je tužilac, kao davalac usluge, iznajmljivanjem platforme jednom licu - tuženom, onemogućen da za one usluge koje ovaj ne koristi iste pruži drugom licu, jer su one vezane za tehničko posedovanje same platforme, pa stoga činjenica da tuženi nije koristio sve usluge koje iznajmljivanje platforme pruža ne oslobađa istog obaveze da plati ugovorenu naknadu. U vezi sa tim, neosnovani su i žalbeni navodi kojima tuženi pobija pogrešnu primenu materijalnog prava i ističe da je prvostepeni sud pogrešno protumačio ponudu tužioca ispostavljenu tuženom, posebno imajući u vidu da je upravo obaveza tuženog bila da postupa sa povećanom pažnjom i pre prihvatanja ponude utvrdi da li cena iz ponude obuhvata jedinstvenu uslugu, da li je moguće koristiti samo neke usluge i kolika je njihova cena, te ostale pojedinosti vezane za to - ako je znao da mu sve usluge koje su navedene u ponudi nisu potrebne. (Iz Presude Privrednog apelacionog suda, Pž. 3496/10 (2009) od 24.11.2010. godine)

5.
Neće ostati na snazi i neće proizvoditi pravno dejstvo pravna radnja koja je preduzeta suprotno opštem aktu pravnog lica ako je suprotna strana pri preduzimanju iste znala ili morala znati za ovu suprotnost.
-4-

OBLIGACIONO PRAVO Iz obrazloženja: Pravna lica u zasnivanju obligacionih odnosa postupaju u skladu sa svojim opštim aktima; ali i ugovor koji je zaključen ili druga pravna radnja koje je preduzeta suprotno tim aktima ostaje na snazi, osim ako je za to druga strana znala ili je morala znati ili ako je ovim zakonom drugačije određeno - član 22. Zakona o obligacionim odnosima. Sporne ugovore za tužioca u konkretnom slučaju potpisao je Sekretar, sa naznakom da tužioca zastupa u svojstvu direktora. Kako nije organizovan kao privredno društvo, a što je opštepoznato i lako proverljivo uvidom u odgovarajući Registar - javnu knjigu, pa time njegov zakonski zastupnik nije direktor već Sekretar predviđen Statutom - to je (već na osnovu same činjenice da u ugovoru navodi da isti potpisuje u svojstvu direktora tužioca, koji kod tužioca ne postoji), tuženi mogao i morao znati da se radi o licu koje nije ovlašćeno za zaključenje istog. To ga čini nesavesnim. Iz tih razloga nisu ispunjeni uslovi da sporni ugovori ostanu na snazi prema članu 22. Zakona o obligacionim odnosima na koji se tuženi u žalbi poziva. Dakle, s obzirom na naznaku da ugovor za tužioca potpisuje direktor, tuženi je morao znati da se radi o potpisu neovlašćenog lica, jer je ugovor potpisalo označeno lice u svojstvu organa koji ne postoji. Imajući sve to u vidu, a u smislu citiranih odredbi Zakona o obligacionim odnosima, ugovor koji je potpisao sekretar tužioca prekoračenjem statutarnih ovlašćenja ne proizvodi pravno dejstvo, što je prvostepeni sud pravilno utvrdio, regulišući i pravne posledice usvajanjem zahteva za vraćanje menica i meničnih ovlašćenja datih na osnovu navedenih ugovora o solidarnom jemstvu. (Iz Presude Privrednog apelacionog suda, Pž. 8463/10 (2) od 06.05.2010. godine)

6.
Tužbeni zahtev tužioca za isplatu duga od tuženika zbog neispunjenja ugovorne obaveze osnovan je ako je ugovorom o otkupu stana predviđeno da ima mesta njegovom raskidu ako kupac-tuženik ne plati tri uzastopne mesečne rate. Iz obrazloženja: Tokom dokaznog postupka, prvostepeni sud je utvrdio da je između tužioca - kao prodavca i tuženog - kao kupca, zaključen ugovor o otkupu stana koji je i overen. Navedenim ugovorom tuženik se obavezao da otkupnu cenu stana isplati u 480 mesečnih rata i da svaku ratu plati do 10. u mesecu za prethodni mesec. Takođe je ugovoreno da se mesečna otplatna rata usklađuje za šestomesečne obračunske periode sa kretanjem cena na malo u Republici, pri čemu je na prodavcu obaveza da obavesti kupca o visini izmenjene rate. Utvrđeno je i da, ukoliko kupac ne plati svojom krivicom tri uzastopne rate, ceo neotplaćeni dug dospeva odmah za naplatu sa zateznom kamatom i drugim troškovima. Veštačenjem je prvostepeni sud utvrdio da je bilo propusta i na strani tužioca koji nije uvek blagovremeno obaveštavao tuženog kao kupca o promeni mesečne otplate, ali to nije bila izvinjavajuća okolnost zbog koje je tuženik mogao da ne plaća već prethodno utvrđene rate čija visina mu je bila poznata. Za pomenuti propust odgovara tuženik. S obzirom na sve okolnosti konkretnog slučaja i sadržinu preuzetih ugovornih obaveza, prvostepeni sud je sa sigurnošću utvrdio da je zbog neplaćanja više od tri uzastopne rate isplata neisplaćenog dela kupoprodajne cene dospela za naplatu odjednom.
-5-

OBLIGACIONO PRAVO Na tako utvrđeno činjenično stanje, prvostepeni sud je pravilno primenio materijalno pravo kada je na osnovu člana 124. u vezi člana 17. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima, po osnovu ispunjenja neispunjene ugovorne obaveze iz ugovora o otkupu stana od 31.01.1997. godine, usvojio tužbeni zahtev tužioca u celosti. (Iz Presude Apelacionog suda u Kragujevcu, Gž. 1099/10 od 15.04.2010. godine)

7.
U zavisnosti od utvrđenja činjenice na čiji su račun i u kom iznosu uplaćena sredstva kupca na ime kupoprodajne cene vozila, te da li je taj novac uplaćen osnivaču oceniće se njegova odgovornost za izvršenje ugovora o prodaji vozila predajom vozila ili povraćajem njegove cene. Iz obrazloženja: Tužilja je u konkretnom slučaju bila u materijalno-pravnom odnosu sa navedenim preduzećem, u odnosu na koje je obustavljen postupak stečaja na osnovu rešenja Stečajnog veća nadležnog Trgovinskog suda. Odredbom člana 16. ugovora o osnivanju ovog Preduzeća propisano je da "osnivači ne odgovaraju za obaveze društva, osim u slučajevima izričito navedenim u zakonu, a snose rizik do visine uloga". Ovaj dokaz nižestepeni sudovi nisu cenili prilikom utvrđivanja obima odgovornosti tuženog u vezi sa ugovorom o poslovnoj saradnji, koji je zaključen sa drugonavedenim preduzećem i predstavlja odnos uvoznika i ovlašćenog dilera. Osim toga, prvostepeni sud nije utvrdio na čiji su račun i u kom iznosu uplaćena sredstva tužilje na ime kupoprodajne cene vozila, te da li je taj novac uplaćen tuženom osnivaču od strane dilera, a u vezi s tim nije ustanovljena ni obaveza tuženog osnivača da vozilo preda ili da novac vrati tužilji. (Iz Presude Vrhovnog kasacionog suda, Rev. 44/2010 od 11.05.2010. godine)

8.
Posledica nepostupanja trgovca po upustvu o prihvatanju kartica koje je sastavni deo Ugovora o prihvatanju platnih kartica je nemogućnost naplate izvršene transakcije usled odbijanja banke da izvrši plaćanje, a samim tim i gubljenje prava za naknadu štete koju trgovac usled takvog postupanja trpi. Iz obrazloženja: Žalbeni navodi kojima se pobija pravilno i potpuno utvrđeno činjenično stanje i ističe da je tužilac postupao u skladu sa obavezom koju je preuzeo na osnovu zaključenog Ugovora o prihvatanju platnih kartica i obavezom prema uputstvu za prihvatioce platnih kartica, te da je prilikom prodaje robe preduzeo sve propisane radnje - neosnovani su. Naime, na takav zaključak ne upućuju izvedeni dokazi i stanje u spisima, posebno imajući u vidu da je 26.11.2004. godine - kada je tužilac prihvatio falsifikovane kreditne kartice i izvršio prodaju robe - na prodajnom mestu tužioca za 14 minuta i 13 sekundi pokušano 17 transakcija pomoću pet kartica inostranih banaka, a da su samo četiri transakcije prošle autorizaciju. Ta činjenica ne-6-

OBLIGACIONO PRAVO sumnjivo ukazuje da sa predmetnim karticama nešto nije u redu, čak i ako se postupa sa uobičajenom pažnjom. U toj situaciji tužilac je odn. njegov radnik, morao da reaguje i pozove tuženog da izvrši proveru da li su kreditne kartice validne tj. ako je u tom trenutku taj podatak bio nedostupan - da ga pita za savet. Međutim, tužilac u tom cilju nije preduzeo nikakvu radnju, na koji način je rizik od eventualne štete, kao i odgovornost, preuzeo na sebe. Prvostepeni sud je, na utvrđeno činjenično stanje, pravilno primenio materijalno pravo kada je zaključio da se tužilac prilikom prodaje robe ili vršenja usluga korisnicima kreditnih kartica nije ponašao u skladu sa Uputstvom za prihvatioce platnih kartica, da se nije pridržavao osnovne procedure i sigurnosnih mera u cilju sprečavanja zloupotrebe, te da je njegov zahtev za isplatu iznosa od 620.800,oo dinara neosnovan. Takođe, Privredni apelacioni sud nalazi da tužilac prilikom procesuiranja spornih transakcija nije postupao sa pažnjom koja se u pravnom prometu zahteva u odgovarajućoj vrsti obligacionih odnosa odn. da u izvršavanju svoje profesionalne delatnosti nije postupao sa povećanom pažnjom shodno članu 18. st. 1. i 2. Zakona o obligacionim odnosima, te da se, shodno stavu 3. istog člana, nije uzdržao od postupka koji je otežao izvršenje obaveze druge strane. Sama činjenica da je u kratkom vremenskom intervalu pokušan veći broj transakcija, a da su samo četiri uspele, morala je da kod tužioca izazove sumnju da sa kreditnim karticama nešto nije u redu. Ovo naročito zbog toga što je Uputstvom za prihvatljivost platnih kartica predviđeno da i u situaciji ako je stranka sumnjiva u bilo kom smislu, obaveza je prihvatioca kartice da ne zaključi transakciju, već da pozove autorizacioni centar tuženog i traži instrukcije. Tužilac je kod utvrđenog stanja stvari bio u obavezi da postupi u skladu sa navedenom odredbom uputstva i pozove tuženog, ali on to nije učinio. (Iz Presude Privrednog apelacionog suda, Pž. 4596/2010 od 16.09.2010. godine)

9.
U ispunjenju novčane obaveze kašnjenje u isplati avansa ne predstavlja docnju za koju izvođač ima pravo na zateznu kamatu. On može ostvarivati druga prava koja se tiču produženja rokova za izvođenje radova, razlike u ceni, pa i eventualno - prava na raskid ugovora. Iz obrazloženja: Iznos novca koji jedna ugovorna strana daje drugoj unapred, kako bi joj omogućila izvršenje njene ugovorne obaveze - predstavlja avans (predujam). Uobičajeno je kod ugovora o građenju da se ugovara plaćanje avansa koji omogućava izvođaču radova da preduzme pripremne radnje za izvođenja radova kao svoje ugovorne obaveze. Smatra se da je izvođač primio deo cene koju je naručilac platio unapred radi nabavke građevinskog materijala. Ukoliko avans ne bude plaćen u roku koji su stranke svojim ugovorom predvidele, to ne znači da je naručilac posla u docnji sa ispunjenjem novčane obaveze, već da obavezu nije platio "dovoljno" unapred - onako kako je to ugovoreno. Izvođaču radova, međutim, to ne daje za pravo da na iznos avansa obračunava zateznu kamatu po isteku ugovorenog roka za uplatu avansa do dana kada je avans zaista uplaćen, ali mu daje neka druga prava koja se odnose na ovlašćenje da zahteva izmenu ugovorene cene zbog promene cene materijala do koje je zbog toga došlo, kao i mogućnost da traži odlaganje sa otpočinjanjem izvođenja radova zbog neblagovremene uplate avansa odn. mogućnost
-7-

OBLIGACIONO PRAVO da traži prekid radova ukoliko su već bili započeti. U svakom slučaju, ima pravo na produženje ugovorenog roka za izvođenje radova. Ukoliko su ispunjeni drugi uslovi, daje mu i pravo da raskine ugovor. Dakle, pravilan je zaključak prvostepenog suda da tuženi nema pravo na obračunatu kamatu na sredstva avansa koje je tužilac platio po proteku roka koji je za uplatu avansa predviđen međusobno zaključenim ugovorima. Zato je pravilno prvostepeni sud na osnovu nalaza veštaka utvrdio da potraživanje tuženog ne sadrži obračunatu zateznu kamatu na sredstva avansa koja su uplaćena od strane tužioca, ali po isteku roka koji je ugovoren, već da potraživanje tuženog na dan preseka sadrži potraživanje razlike u ceni, kamate na razliku u ceni i kamate koja je obračunata na iznose po ispostavljenim situacijama koji su plaćeni sa zadocnjenjem od strane tužioca, a što ukupno iznosi navedenu sumu. (Iz Presude Privrednog apelacionog suda, Pž. 2125/10 od 12.02. 2010. godine)

10.
Načelo jednake vrednosti uzajamnih davanja ne važi kod ugovora o prodaji društvenog kapitala. Iz obrazloženja: Na sporni odnos primeniće se Zakon o privatizaciji, kao lex specialis u odnosu na Zakon o obligacionim odnosima. Ovaj zakon je izričito propisao (član 41a) da se, u situaciji kada kupac ne isplati bilo koju ratu kupoprodajne cene u ugovorenom roku, ima smatrati da je ugovor raskinut po samom zakonu. Nesumnjivo je utvrđeno da tuženi nije platio treću ratu kupoprodajne cene, pa se predmetni ugovor smatra raskinutim danom kada je tužilac uputio obaveštenje tuženom o raskidu ugovora. Nisu osnovani revizijski navodi tuženog o pogrešnom zaključku da tužilac nije izvršio svoje ugovorne obaveze, zbog čega ne može raskinuti predmetni ugovor u smislu odredaba čl. 121., 124. i 125. Zakona o obligacionim odnosima. Ovo stoga što je tužilac preneo tuženom 70% prodajnog društvenog kapitala u vidu akcija subjekta privatizacije TP "P..." iz S... bez ikakvog opterećenja, što i predstavlja predmet njegove obaveze. Po osnovu zaključenog ugovora tuženi je upisan kao vlasnik 70% kapitala subjekta privatizacije u registarskom ulošku Trgovinskog suda u S... Kod ugovora o prodaji društvenog kapitala ne primenjuje se načelo jednake vrednosti uzajamnih davanja. Tuženi nije kupio prodajni kapital prema njegovoj realno utvrđenoj vrednosti, već je početna cena na aukciji iznosila 20% od gornje granice raspona utvrđene vrednosti društvenog kapitala koji je predmet prodaje a u skladu sa čl. 2a i 2b Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom. Tuženi je kapital kupio po tržišnoj ceni, a ne po realnoj niti po knjigovodstvenoj. Shodno tome, tuženi neosnovano ističe u reviziji da je isplatom dve rate kupoprodajne cene preplatio vrednost kapitala koji je kupio, time što u imovinu subjekta privatizacije koja se prodaje nije bila uneta jedna od nepokretnosti. Neosnovana je i revizijska tvrdnja da su potraživanja parničnih stranaka zbog toga kompenzabilna. Osim izričito navedenih izjava i garancija, prema ugovorenoj klauzuli da "Agencija ne daje bilo kakve druge izjave i garancije." - predaja bilo koje nepokretnosti navedene u programu privatizacije ne predstavlja obavezu tužioca. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije, Prev. 196/2006 od 7.09.2006. godine)
-8-

OBLIGACIONO PRAVO

11.
O jačem pravu na sticanje prava svojine na istu nepokretnost u slučaju kada je više lica zaključilo više posebnih pravnih poslova u tom cilju, sud odlučuje primenom načela savesnosti i poštenja i načela zabrane zloupotrebe prava. Ukoliko su svi kupci savesni, a ni jedan nema državinu nepokretnosti niti je ishodio upis prava svojine u zemljišnu tj. drugu javnu knjigu, raniji kupac ima jači pravni osnov. Ako su svi kupci savesni, kupac koji je ishodio upis u zemljišnu, tj. drugu javnu knjigu ima jači pravni osnov, a ako ni jedan to nije ishodio – jači je u pravu kupac kome je nepokretnost predata u državinu. Iz obrazloženja: Utvrđeno je sledeće činjenično stanje: tužioci K. M. i A. su sa PP “K...” zaključili kupoprodajni ugovor K-05 od 23.04.1996. godine, čiji je predmet stan br. 33, površine 53,22 m kv., u ul.________, u N... S... za ukupan iznos od 239.490,oo dinara i rokom isplate do 23.04.1996. godine. Rok izgradnje bio je april 1997. godine. Ugovoreno je da će se, ukoliko kupci ne plate cenu za 75 % površine do 23.04.1996. godine, ugovor smatrati nevažećim i prodavac imati pravo da isti stan proda drugom kupcu bez posebne najave o raskidu ugovora. Prema priznanicama, kupci su uplatili 50.000 DM. Isti stan je kupila i tužilja M.J., ugovorom o kupoprodaji br. K-34 od 23.03.1999. godine, za cenu od 401.811,oo dinara, koju je i isplatila 23.03.1999. godine kod Opštinskog suda u N... S... Ov. br. ____/99. U sporni stan se tužilja M.J. i uselila. Nižestepeni sudovi usvojili su njen tužbeni zahtev i utvrdili joj pravo vlasništva na spornom stanu, sa pravom da se isti izluči iz stečajne mase. Tužbeni zahtev tužilaca K.M. i A. nižestepeni sudovi su odbili. Ovi tužioci tražili su da se utvrdi da su oni vlasnici spornog stana i da im se on preda u posed. Obrazloženje nižestepenih sudova je bilo da je tužilja M. J. jača u pravu, s obzirom da je ugovor zaključila i overila u sudu, isplatila cenu, porez na promet i svoje pravo iz ugovora ostvarila preuzimanjem državine. Nasuprot tome, tužioci K.M. i A. nisu overili ugovor u sudu, platili su samo veći deo stana i nemaju državinu. Revizioni sud, međutim, nalazi da su osnovani navodi revizije tužilaca – glavnih umešača, te da je pobijana presuda doneta na osnovu pogrešne primene materijalnog prava jer ni činjenično stanje bitno za pravilnu odluku o tužbenom zahtevu nije potpuno utvrđeno. Sadržina kupoprodajnih ugovora ukazuje na to da tužioci od tuženog kupuju stan u izgradnji koji je – prema ugovoru K.M. i A. – morao biti izgrađen do aprila 1997. godine, a prema ugovoru M.J. – do marta 1999. godine. Dakle, u pitanju je ugovor o izgradnji stana tj. ugovor o građenju, na koji se shodno primenjuju odredbe ugovora o delu, a ne ugovora o prometu nepokretnosti. Zbog toga, za punovažnost tih ugovora, nije potrebno da potpisi ugovornih strana budu overeni kod suda (kao kada su u pitanju ugovori o prometu nepokretnosti). Na drugoj strani, o jačem pravu u slučaju da su dva lica zaključila posebne pravne poslove radi sticanja prava svojine na istu nepokretnost sud odlučuje primenom načela savesnosti i poštenja i načela zabrane zloupotrebe prava. Ako su oba sticaoca savesna, a nijedan nema državinu nepokretnosti, niti je ishodio upis prava svojine u javnoj knjizi – raniji sticalac ima jači pravni osnov. Ako su savesna oba sticaoca, jači pravni osnov ima sticalac koji je ishodio upis u javnu knjigu. Ako to ni jedan nije ishodio, jače pravo ima sticalac kome je nepokretnost predata u državinu. Raniji savesni sticalac ima
-9-

OBLIGACIONO PRAVO jači pravni osnov prema nesavesnom kasnijem sticaocu, pa i u slučaju kada je otuđilac nepokretnosti istu predao u državinu kasnijem nesavesnom sticaocu ili je nesavesni sticalac ishodio upis u javnu knjigu. Zbog toga će sud u ponovnom postupku, imajući u vidu izloženo, utvrditi da li je tužilja M. J. u momentu zaključenja ugovora mogla znati da je PP “K...” predmetni stan pre toga prodao drugom licu, zatim stepen dovršenosti zgrade, tj. spornog stana u trenutku zaključenja ugovora između tužilje i tuženog, kao i u momentu useljenja, a zatim i na koji način se tužilja uselila u stan. Sud će takođe utvrditi da li su tužioci K.M. i A. do ugovorenog roka isplatili cenu u celosti ili delimično i u kom procentu. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije, Rev. 491/2004 od 10.06.2005. godine)

12.
Tužbeni zahtev tužioca za neosnovano obogaćenje je neosnovan, jer se povodom istog duga a po pravnosnažnoj presudi vodi postupak izvršenja koji nije okončan. Iz obrazloženja: Presudom Opštinskog suda u A..., P. br. 655/02 od 29.01.2003. godine, odbijen je tužbeni zahtev tužioca kojim je traženo da tuženik po osnovu neosnovanog obogaćenja plati tužiocu navedeni novčani iznos u izreci presude. Protiv navedene presude žalbu je izjavio tužilac. Okružni sud u U... je svojom presudom Gž. br. 408/03 od 8.04.2003. godine odbio kao neosnovanu žalbu tužioca i potvrdio je presudu Opštinskog suda u A..., P. br. 655/02 od 29.01.2003. godine. U obrazloženju drugostepene presude je navedeno sledeće: U toku postupka je utvrđeno da navedeni novčani iznos tuženik duguje tužiocu po pravnosnažnoj presudi P. br. 532/92 od 4.12.1998. godine, i da je sada u toku postupak izvršenja u predmetu Opštinskog suda u A... I. br. 88/00. U takvoj situaciji prvostepeni sud je pravilno primenio materijalno pravo nalazeći da je tužbeni zahtev tužioca za neosnovano obogaćenje neosnovan, jer se povodom istog duga a po pravnosnažnoj presudi vodi postupak izvršenja koji nije okončan. (Iz presude Okružnog suda u Užicu, Gž. br. 408/03 od 8.04.2003. godine)

13.
Osnovno načelo građanskog prava o jednakoj vrednosti uzajamnih davanja ograničava dispozitivnost norme o ugovornoj kamati. Iz obrazloženja: Utvrđeno je sledeće činjenično stanje: Prvostepeni sud je u dokaznom postupku utvrdio da su tužilac - protivtuženi i tuženi - protivtužilac zaključili ugovor o nenamenskom oročenom depozitu, i to dana 26.09.1995. godine. Po ovom ugovoru se deponent - ovde tuženi - protivtužilac obavezao da kod banke - ovde tužioca - protivtuženog položi, a banka primi novčani iznos od 130.000,00 dinara. Ugovoren je rok vraćanja, sa kamatnom
- 10 -

OBLIGACIONO PRAVO stopom od 0,6 % dnevno. Uz osnovni ugovor zaključeni su prvi i drugi aneks ugovora, kojima su izmenjeni rokovi vraćanja novčanih sredstava (čl. 1035., 1038. tač. 1. i 1042. Zakona o obligacionim odnosima). Prema tome, ugovor o oročenom nenamenskom depozitu predstavlja pasivni bankarski posao, u kome je banka dužnik prema svojim deponentima, zaključujući ih radi obezbeđenja novčanih potencijala za obavljanje aktivnih bankarskih poslova. Prvostepenom presudom tužilac - protivtuženi je obavezan da tuženom - protivtužiocu isplati iznos od 104.003,34 dinara sa zakonskom zateznom kamatom počev od 25.03.1996. godine sve do isplate. Obrazloženje prvostepenog suda je da je u toku postupka utvrđeno da su tužilac - protivtuženi i tuženi - protivtužilac zaključili dana 26.09.1995. godine ugovor o nenamenskom depozitu sume od 130.000,00 dinara, sa kamatom od 0,6 % dnevno i rokom vraćanja 06.10.1995. godine. Dva aneksa ugovora izmenila su samo rok vraćanja deponovane sume, a svi ostali bitni elementi ugovora ostali su nepromenjeni. Tužilac - protivtuženi isplatio je tuženom - protivtužiocu, zaključno sa 25.03. 1996. godine, ukupno 148.269,00 dinara. Obaveza tužioca - protivtuženog prema tuženom - protivtužiocu iznosi 104.003,34 dinara. Viši sud nalazi da je prvostepena presuda doneta uz pogrešnu primenu materijalnog prava i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje, te je valja ukinuti. Stanovište prvostepenog suda u konkretnom slučaju se ne može prihvatiti. Naime, tačno je da su stranke ugovorom o nenamenskom oročenom depozitu ugovorile kamatu od 0,6 % dnevno na iznos deponovanih sredstava (čl. 1042. Zakona o obligacionim odnosima). Međutim, dispozitivnost norme o ugovorenoj kamati ograničena je sukobom sa osnovnim načelom građanskog prava o jednakoj vrednosti uzajamnih davanja (čl. 15. Zakona o obligacionim odnosima), a o tome sud vodi računa po službenoj dužnosti. Zato je prvostepeni sud bio dužan da ispita da li ugovorna kamata od 0,6 % dnevno odnosno 18 % mesečno, za period za koji je obračunata, predstavlja realnu i uobičajenu kamatu za takvu vrstu posla. Samo takvoj kamatnoj stopi može se pružiti sudska zaštita. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda, Pž. 5408/2001 od 21.02.2002. godine)

14.
Predugovor je takav ugovor kojim se preuzima obaveza da se zaključi glavni ugovor. Ukoliko predugovorom obavezana strana neće da sklopi glavni ugovor, tada druga strana ne može tužbom tražiti ispunjenje ove činidbe, nego preko suda može tražiti da se naloži drugoj strani da u roku od šest meseci po isteku ugovorenog roka pristupi zaključenju glavnog ugovora. Iz obrazloženja: Prema odredbi člana 45. stav 1. ZOO, predugovor je takav ugovor kojim se preuzima obaveza da se docnije zaključi drugi, glavni ugovor. Prema odredbi člana 20. stav 1. Zakona o osnovnim svojinsko-pravnim odnosima, pored ostalih načina, pravo svojine se stiče i na osnovu pravnog posla. Na osnovu pravnog posla pravo svojine na nepokretnostima se prema odredbi čl. 33. navedenog Zakona o osnovnim svojinsko-pravnim odnosima, stiče upisom u javnu knjigu ili na drugi odgovarajući način određen zakonom. Po samom zakonu, pravo svojine se prema odredbi člana 21. navedenog Zakona, može steći i građenjem na tuđem zemljištu, pod uslovima i na načine predviđene odredbama čl. 24, 25. i 26. Zakona o osnovnim svojinsko-pravnim odnosima.
- 11 -

OBLIGACIONO PRAVO Dakle, glavni cilj sklapanja predugovora je međusobno obavezivanje pregovarajućih strana na zaključenje drugog glavnog ugovora. Iz predugovora ne nastaje obaveza na ispunjenje neke određene činidbe, odnosno ispunjenje neke ugovorne obaveze iz onog nameravanog i željenog glavnog ugovora, već jedino obaveza sklapanja određenog definitivnog obaveznog ugovora, a tek nakon što ovaj već bude sklopljen, nastaće ugovorena obaveza ispunjenje određene činidbe, koja je predmet te ugovorene obaveze. Ukoliko predugovorom obavezna strana neće da sklopi ovaj drugi glavni ugovor, tada druga strana ne može uspešno ustati sa tužbom radi ispunjenja one činidbe koja je predmet ugovorene obaveze nameravanog definitivnog, glavnog, ugovora, već jedino tužbom za ispunjenje konkretno sklopljenog predugovora, tužbom za sklapanje glavnog ugovora, kako to predviđa odredba čl. 45. st. 4. ZOO-a. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije, Rev. 1968/02 od 3.07.2002. godine).

15.
Isplata zatezne kamate može se ostvariti samo kada je obaveza plaćanja kamate izričito ugovorena, ali sud mora imati u vidu, radi pravilnog presuđenja predmetne stvari i načelo jednake vrednosti uzajamnih davanja. Iz obrazloženja: Prema utvrđenom činjeničnom stanju u prvostepenom postupku tužilac je 2.09.1994. godine i 7.12.1994. godine uplatio tuženom ukupno 400.390,25 dinara. Uplata je izvršena u cilju avansnog plaćanja građevinskog materijala iz proizvodnog asortimana tuženog. Međutim, tužilac nije prilikom uplate avansa dostavio tuženom specifikaciju građevinskog materijala i rokove za isporuku istog. Stoga je tuženi vršio isporuku robe tužiocu sve do 11.9.1997. godine. Tako isporučena roba tužiocu fakturisana je po važećim cenama na dan isporuke. Na taj način tužiocu je isporučena roba u ukupnoj vrednosti koja nominalno pokriva uplaćeni iznos avansa. Na temelju tako utvrđenog činjeničnog stanja odbijen je zahtev tužioca da mu tuženi zbog docnje u isporuci robe isplati zateznu kamatu u ukupnom iznosu od 1.789.315,00 dinara. Odluka nižestepenih sudova zasnovana je na pogrešnoj primeni materijalnog prava. Naime, tačno je da tužilac u konkretnom slučaju ne može tražiti isplatu zatezne kamate, obzirom da takvo pravo može ostvariti samo kada je obaveza plaćanja kamate izričito ugovorena. Međutim, to samo po sebi ne znači i da je zahtev tužioca neosnovan. Ovo iz razloga, što pravni osnov naveden u tužbi sud ne obavezuje. To je izričito propisano odredbom člana 186. stav 3. ZPP. Iz tog razloga, a obzirom na činjenicu da je tužiocu isporučena roba fakturisana po cenama na dan isporuke, a ne po važećim cenama na dan uplate avansa, tužilac ima pravo na povraćaj eventualne razlike između vrednosti količine i vrste avansom pokrivene robe koja mu je isporučena. To pravo tužioca se temelji u načelu ekvalentnosti uzajamnih davanja ustanovljenom odredbom člana 15. Zakona o obligacionim odnosima. Međutim, zbog pogrešne primene materijalnog prava sud nije utvrdio odlučne činjenice za presuđenje ovog spora. To je razlog, zbog koga je na temelju odredbe člana 395. stav 2. ZPP odlučeno kao u izreci. U nastavku postupka otkloniće se propusti na koje je ukazano ovim rešenjem. To podrazumeva obavezu prvostepenog suda da u cilju pravilnog presuđenja ovog spora pouzdano utvrdi vrednost isporučenih roba tužiocu po važećim cenama na dan uplate avansa. Saglasno toj činjenici treba utvrditi i količinu robe koju je pokrivao avans po cenama na dan plaćanja. Tako utvrđenu količinu i vrstu
- 12 -

OBLIGACIONO PRAVO robe treba uporediti sa onom količinom robe koja je tužiocu isporučena. U slučaju da je ta količina manja od one koja je bila pokrivena avansom utvrdiće se vrednost razlike po cenama na dan presuđenja i saglasno tome doneti odgovarajuća odluka o tužbenom zahtevu. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije, Prev. 768/01 od 18.09.2002. godine)

16.
Članom 10. ZOO se utvrđuje da strane u obligacione odnose stupaju slobodne i svoje odnose uređuju isključivo po svojoj volji.

Iz obrazloženja: Prvostepeni sud je odbio tužbeni zahtev kojim je tužilac tražio da sud obaveže tuženog da produži ugovor o zakupu poslovnog prostora do 15.10.2011. godine. Tužilac je žalbom pobijao prvostepenu presudu. Viši trgovinski sud je našao da je žalba neosnovana. Iz činjeničnog stanja utvrđenog u prvostepenom postupku proizilazi da je nesporno među strankama da su zaključile ugovor o zakupu poslovnog prostora, da je zaključen i aneks ugovora, kao i da su zaključile ugovor o zajedničkoj izgradnji u cilju ostvarivanja obostranih interesa, a radi zajedničkog ulaganja i izgradnje magacinskog prostora, kao i da je vreme zakupa navedenim ugovorom određen na period od 10 godina. Rok ugovora je određen ugovorom, a tužilac traži produženje ugovornog odnosa, pa je prvostepeni sud pravilno postupio što nije usvojio ovakav tužbeni zahtev tužioca, jer bi to bilo protivrečno jednom od osnovnih načela obligacionih odnosa. Članom 10. ZOO se utvrđuje da strane u obligacione odnose stupaju slobodne i svoje odnose uređuju isključivo po svojoj volji. Ne postoji zakonska obaveza za zahtevanje i zaključenje ovakvog ugovora. To što tužilac smatra da je u izgradnju objekta uložio znatno veća sredstva u odnosu na vreme korišćenja prostora, kao da je tako kratak rok korišćenja objekta rezultirao time da je u celom ovom odnosu sa tuženikom prevaren, nije od značaja za presuđenje ove pravne stvari. Tužiocu ostaju na raspolaganje druga pravna sredstva i on eventualno može tražiti naknadu štete, odnosno podneti tužbu za naknadu štete, ako smatra da je oštećen ili tužbu zbog neosnovanog bogaćenja ako smatra da se tuženi neosnovano obogatio. (Iz presude Višeg trgovinskog suda u Beogradu Pž. 5721/02 od 9.10.2002. godine)

Ništav je ugovor koga zaključi punomoćnik umrlog lica. (Iz presude Okružnog suda u Kraljevu, Gž. 143/02 od 26. 03. 2000. godine)

17. 18.

Kada je zbog visoke inflacije broj novčanih jedinica na koji obaveza glasi obezvređen, poveriocu pripada saglasno načelu jednakih vrednosti uzajamnih davanja, valorizovan iznos po stopi rasta cena na malo prema podacima nadležnog saveznog organa za poslove statistike, ako zakonom ili ugovorom nije drukčije predviđeno. (Vrhovni sud Srbije, Rev. 2836/98 od 21.07.1999. godine)
- 13 -

(Vrhovni sud Srbije. Beograd. st. sud bi mogao umeriti stopu ugovorene kamate u smislu čl. Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju treba shvatiti tako.14 - 25. Pošto se na ugovoru o prevozu primenjuje Zakon o ugovorima o prevozu u železničkom saobraćaju ("Sl. Beograd. 202/96 od 15. kad su oba sticaoca savesni a nije usledila promena u javnim knjigama.11. Beograd. Rev.prevoznika zaključila poseban ugovor sa autobuskom stanicom ili ne. godine) . (Savezni sud Gsz. tada čl. kada je visina određena prosečnom visinom kamatnih stopa na tržištu novca. (Vrhovni sud Srbije. ZOO. bez obzira da li je neka od organizacija udruženog rada . s pozivom na načelo jednakih davanja.05.2.05.1999. godine) Prinudno poravnanje između dužnika poravnanja i njegovih poverilaca.05.OBLIGACIONO PRAVO U slučaju dvostrukog prometa nepokretnosti.03. U zasnivanju dvostranih ugovora strane polaze od načela jednake vrednosti uzajamnih davanja. godine) 22.5319/95 od 17. zaključen protivno opštim aktima društvenog pravnog lica. 278.1998.06. Ugovor zaključen van registrovane delatnosti tj. 256/97 od 17. ZOO). Ako ne postoji propis koji obavezuje stranke (autobusku stanicu i transportnu organizaciju) na zaključenje ugovora o pružanju usluga na autobuskoj stanici (čl. list SFRJ" br. 15. ZOO pod određenim uslovima. (Iz odluke Vrhovnog suda Srbije Prev.1988.1997. godine) 20. Pž. godine) 23. koja obuhvataju i pružanje usluga izdavanje prevoznih karata. 21. da je samoupravno pravo autobuske stanice da u skladu sa opštim uslovima koje samostalno utvrđuje pruža usluge svim prevoziocima pod jednakim uslovima. Kod nedozvoljenih kretanja kamatnih stopa. 3310/98 od 17.23/88 od 29. jače pravo ima sticalac kome je nepokretnost predata. 20. br. ne isključuje mogućnost da poverilac potražuje od dužnika poravnanja valorizaciju po načelu jednakih vrednosti iz člana 15. 141.1995. 1996. Prev. . ZOO i naknadu štete u smislu odredbe čl.47/88 od 9. s tim što je eventualna zloupotreba propisivanja zelenaških kamata sankcionisana i odredbom čl. Prev. godine) 24. ostaje na snazi osim ako je to druga strana znala ili morala znati. 18/98 od 14.22. (Vrhovni sud Srbije. (Viši privredni sud.02. ZOO. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije. godine) 19. 2/74 i 17/90) to se odredbe ZOO u ovom slučaju isključuju. Prev. Ako je obligacioni odnos regulisan drugim saveznim zakonom primenjuje se taj zakon kao leks specialis a odredbe Zakona o obligacionim odnosima samo u pitanjima koja nisu regulisana tim zakonom.1988. Ne postoji nesrazmera ugovorenih davanja u pogledu visine ugovorene kamate na bankarski kredit.

15 - . 27. činjenica da je tužiočev pečat izostao ne može ni na koji način dovesti u pitanje validnost zaključenog sporazuma. U slučaju izvođenja građevinskih radova ako se ne može uzdržavati od takvih postupaka. 4738/10(1) od 02. Iz obrazloženja: Tuženi u žalbenim navodima ukazuje na pogrešnu ocenu .07. To navedeni zapisnik sadrži. kao zakupodavac.1982. list SFRJ" br.izostanak pečata tužioca nije od uticaja na validnost navedenog zapisnika. st. ZOO svako je dužan da se uzdrži od postupka kojima se može drugom prouzrokovati šteta. 16.11. Zakona o ugovorima o prevozu u drumskom saobraćaju ("Sl. godine) Na osnovu čl. (Viši privredni sud Beograd. zakonskih zastupnika stranaka dovoljni su za zaključenje ugovora. 26 – 45. zakonskih zastupnika stranaka. 246. jer tužilac. Novi Sad Rev. da navedeni zapisnik predstavlja Aneks koji je postao sastavni deo Ugovora a kojim je došlo do proširenja zakupljenog poslovnog prostora i to zato što ih je pečatom overio samo tuženi. ne primenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima. Za validno zaključenje ugovora dovoljni su potpisi statutarnih odn.1985. 2/74) i iznosi jednu godinu. Pž. 2509/84 od 05.4279/85 od 16. godine) . Potpisi statutarnih tj. Ovi žalbeni navodi nisu osnovani. (Vrhovni sud Vojvodine. (Viši privredni sud. Zakona o obligacionim odnosima. godine) 26. a nije obavezno da on sadrži i pečat pravnog lica. a ne postoji obaveza da on bude overen i pečatom pravnog lica. pa usled toga oštećenom bude prouzrokovana šteta. zastarni rok računa se prema odredbi člana 112. jer je Zakonom o menici ovo pitanje drugačije regulisano. (Iz Presude Privrednog apelacionog suda. 23. (čl.2010. 374.10. ZOO). Pž. Zbog toga . SAGLASNOST VOLJA (Čl. Pž. Zakona o menici u vezi čl.12. Zakona o obligacionim odnosima (3 godine) jer se u smislu člana 23.3. izvođač radova i investitor solidarno odgovaraju oštećenom za prouzrokovanu štetu.364/82 od 15. Beograd. zbog krupnijeg ekonomskog interesa kao što je izgradnja silosa. a ne prema čl. ZOO-a da cedent odnosno indosant ne odgovara za neispunjenje obaveza od strane izdavaoca se ne primenjuje. 28. i 47. nesporno prihvata navedeni sporazum i na osnovu njega fakturiše i traži naplatu zakupnine za površine koje su date u zakup. Pored toga.46.da je došlo do zaključenja navedenog aneksa ugovora odn. na obligacione odnose koji se uređuju drugim saveznim zakonom. Zakona o obligacionim odnosima) 29.OBLIGACIONO PRAVO Odredba čl. godine) Za potraživanje na ime dangubnine do koje je došlo zbog neblagovremenog utovara robe iz ugovora o prevozu u drumskom saobraćaju.1984.

12. moglo smatrati zaključenjem ugovora. (Iz Presude Privrednog apelacionog suda.nisu osnovani. prema evropskim standardima kojima se i na domaćem tržištu i u domaćem pravnom sistemu mora težiti .2010. godine) . prema evropskim standardima. 14301/10 (3) od 23.iako to među strankama nije ugovoreno. kao unapred pripremljeni tipski ugovori zaključeni po pristupu u poslovnim prostorijama pravnih lica ili domovima fizičkih lica.2010. u tržišnoj utakmici za klijente. prema evropskim standardima. 14301/10 (2) od 23. To bi bio i akt nelojalne konkurencije među onima koji vrše određenu uslugu. Pž. ali i akt nedopušten u odnosu na klijenta koji se na navedeni način primorava da ugovor zaključi i proglašava da je u obavezi prema onome ko mu bez ikakvog pravnog osnova vrši dostavu nekog predmeta ili vrši neku uslugu koju nije tražio. To bi bilo nedopušteno u odnosu na klijente kojima se ugovorni odnos nameće i akt nelojalne konkurencije u odnosu na subjekte koji na tržištu vrše istu vrstu usluga. (Iz Presude Privrednog apelacionog suda.da je ugovor u svakom slučaju zaključen na osnovu činjenice da je tužilac ispunio obavezu objavljivanjem podataka za tuženog .16 - . sačinjenih od jedne ugovorne strane u vezi sa obavljanjem njene registrovane privredne delatnosti. Sasvim suprotno.nije dozvoljeno predvideti da su neopozivi. a koji se zaključuju po pristupu i to tako što predstavnici strane koja sačinjava tipski ugovor odlaze u poslovne prostorije drugih privrednih subjekata radi zaključenja ugovora ili u domove fizičkih lica ("ugovori zaključeni na vratima").12. bez bilo kakve obaveze u odnosu na drugu ugovornu stranu. jer bi se on na taj način primoravao na ugovorni odnos u koji nije svojom voljom. Iz obrazloženja: U pogledu tipskih ugovora. Ne može se smatrati zaključenjem ugovora "ispunjenje obaveze" prema neovlašćeno zastupanom.odustanu od tako zaključenog ugovora. ne smeju sadržati ugovorne klauzule o neopozivosti. dakle . klijentima se kod ovih ugovora omogućava da u razumnom roku (najčešće dve nedelje) .OBLIGACIONO PRAVO 30. jer je to suprotno slobodnoj volji stranaka. "Ugovori zaključeni na vratima". godine) 31. Ovo bi bilo suprotno i načelu autonomije volje stranaka prilikom zaključenja ugovora i osnovnim tržišnim principima. Iz obrazloženja: Žalbeni navodi tužioca . Kada bi se "ispunjenje obaveze" jedne strane bez zaključenog ugovora među strankama (a ugovor je zaključen kada se stranke saglase o bitnim sastojcima ugovora). da primi nešto što nije tražila i ispuni nešto na šta nije svojom voljom htela da se obaveže. klijenti koji zaključe ugovor pod navedenim okolnostima imaju na raspolaganju određeni rok (najčešće dve nedelje) da odustanu od tako zaključenog ugovora. Upravo suprotno. Pž. to bi onda značilo da je druga strana u stvari primorana da ugovor zaključi tj.

2007. opreme prema karakteristikama iz ponude. da je ugovoreno da oprema mora ispunjavati tehničke mogućnosti korišćenja za mešavinu šećera i vode i soli i vode. godine. sačinjena ponuda koja je potom i bila osnov zaključenja ugovora među parničnim strankama.da ista može služiti za mešanje šećera i vode.05. Zakona o obligacionim odnosima.05.05. došlo do pregovora o promeni bitnih elemenata ugovora u pogledu navedene namene opreme tj. godine.03. Pž. jer je zaključenjem ugovora (prema njegovim sopstvenim izričitim odredbama) postignuta saglasnost volja u pogledu predmeta ugovora odn. da su svi bitni elementi ugovora bili zasnovani na citiranoj ponudi. Tužiočeva ponuda br. (Iz Presude Privrednog apelacionog suda.član 32.02. ponuda je sadržala jasno naznačenje namene buduće opreme . koji je osnov međusobnog poslovnog odnosa stranaka. jer je . predstavlja predlog za zaključenje ugovora ako sadrži sve bitne sastojke ugovora pa bi se njenim prihvatanjem mogao zaključiti ugovor .2007.2007. godine) 33. Na prestanak poslovnog odnosa ugovornih strana u situaciji kada je jedna od ugovornih strana izjavu o raskidu ugovora dala na neki od zakonom propisanih načina iz člana 28. navodeći da oprema mora biti najmanje tačno određenog i navedenog kvaliteta. Zato je pravilno prvostepeni sud utvrdio da je sporni ugovor među strankama bio zaključen u skladu sa ponudom od 03. Ukoliko je ugovor zaključen prema naznačenim uslovima iz date pisane ponude.bez obzira na sva pregovaranja parničnih stranaka koja su se odvijala posle prijema ponude .17 - . tuženi je tužioca pozvao na ponudu. Zbog toga.03. godine sadržala je naznaku da oprema služi za mešanje šećera i vode. a to znači da je oprema morala služiti za mešanje šećera i vode i da je ugovoreni minimalni kvalitet materijala. tražeći da mu dostavi ponudu za opremu (koja je inače i predmet ugovora). Zako. 83/07 od 05.ugovor zaključen sa jasnim naznakama da je zasnovan na ponudi od 03. Shodno iznetom. Iz tih razloga.2010. Time je saglasnost volja stranaka nedvosmisleno postignuta.09. 36 od 15. Ugovorom br. Prema tome. upravo u pogledu elemenata iz ponude tužioca.OBLIGACIONO PRAVO 32. pa se na osnovu te namene kao i zahteva s pozivom na ponudu u kome je označen minimalni kvalitet materijala. a pre zaključenja ugovora. godine.2007. Relevantne odredbe: Ponuda. godine odn.2007.2007. godine uputio tužiocu zahtev za ponudu. stranke se ne mogu pozivati na to da su uslovi promenjeni pregovorima u periodu između davanja pisane ponude i zaključenja ugovora. izričito naglašeno da se isti zaključuje na osnovu ponude tužioca od 03. Iz obrazloženja: Prvostepeni sud je utvrdio da je Tuženi je 19. poslata od strane tužioca. nisu od značaja žalbeni navodi tuženog da je u fazi po prijemu ponude. svi razgovori koji su se među strankama odvijali između ponude i zaključenog ugovora. 3445/10(1) od 16. nisu od uticaja na same ugovorne obaveze.

OBLIGACIONO PRAVO na o obligacionim odnosima bez uticaja je postojanje ugovorne odredbe kojom se predviđa da se ugovor može raskinuti pismenim putem.2007. (Iz Presude Privrednog apelacionog suda. počev od momenta stupanja na snagu osnovnog Ugovora pa do njegovog prestanka bez obzira na osnov prestanka. Skupština stanara zgrade nije ovlašćena da u ime i za račun vlasnika stana za. stepenište i sl. Iznos od 57. Zakona o obligacionim odnosima. ugovorne strane saglasile da svaka emisija serijala mora da ostvari najmanje 6% udela u gledanosti u terminu emitovanja. te Ugovoru o izmenama i dopunama istog ugovora. odn. nastupila usled jednostranog raskida ugovora od strane tuženog usmenim putem. a što je sve protivno zaključenom Ugovoru o poslovnoj saradnji.18 - .zbog nedovoljne gledanosti . navodeći da Ugovor o poslovnoj saradnji i pravu na emitovanje nije raskinuo. lift. po njegovim navodima.000. zajednička struja. dok je stavom 2. Zbog toga je bio primoran da zastane i prestane sa emitovanjem predmetnog programa. bez otkaznog roka.). vizuelnom ili konceptualnom smislu. dok su se stavom 4. tuženi je dostavio dokaze. ne vrši svoje ugovorne obaveze. a koja je. U konkretnom slučaju tužilac je iz usmene izjave tuženog da prestaje sa emitovanjem emisija nedvosmisleno zaključio da takva izjava tuženog u suštini predstavlja izjavu o raskidu zaključenog ugovora.oo dinara tužilac potražuje na ime štete koja se ogleda u izmakloj dobiti. tuženi je zadržao pravo da odbije da emituje bilo koju emisiju iz serijala ukoliko smatra da ne zadovoljava standarde njegovih osnivača u tematskom.04. godine) 34. 4205/10 od 25.11. godine i zaštiti dostojanstva ličnosti. Dogovoreno je da izmene i dopune Ugovora o poslovnoj saradnji i pravu na emitovanje čine sastavni deo Ugovora koji će se primenjivati na ugovorni odnos ugovornih strana iz osnovnog Ugovora. a koji je usmeren na način prezentovanja emisije. saglasile su da se Ugovor može raskinuti sporazumno u bilo koje doba pismenim putem. Stavom 3. bez vidnog razloga i bez pismenog obaveštenja.emituje emisije tužioca. Iz obrazloženja: Utvrđeno je sledeće činjenično stanje: Parnične stranke su dana 30.06. Ugovora o poslovnoj saradnji i pravu na emitovanje od 10.oo EUR odn. 4. povodom realizacije njegovog predmeta. sadržinskom. Pž. ne poštujući odredbe o jednostranom raskidu Ugovora nakon proizvedenih osam emisija. imajući u vidu Uputstvo saveta Republičke radiodifuzne agencije o ponašanju emitera od 26.600. godine zaključile Ugovor o izmenama i dopunama Ugovora o poslovnoj saradnji i pravu na emitovanje (kojim se menja član 9.07. s obzirom da se ugovor raskida onog momenta kada se izjava da na neki od zakonom predviđenih načina. U prilog svojim navodima. Imajući u vidu da se ne radi o zajedničkim uređajima i delovima zgrade čije uspostavljanje i održavanje je neophodno i nužno za zgradu kao celinu (npr. kako je to Ugovor predviđao. kao i zbog samog koncepta emisije. U stavu 1.608. već da se koristio svojim pravom ustanovljenim Ugovorom i prestao da .2007. moguć ukoliko jedna ugovorna strana grubo krši odredbe Ugovora. Bez uticaja je na prestanak poslovnog odnosa parničnih stranaka činjenica da izjava volje za raskid ugovora nije učinjena pismenim putem.2007. Ukoliko ne ispuni ovaj uslov tuženi zadržava pravo promene termina emitovanja emisija serijala u skladu sa svojom programskom politikom. propisanih članom 28. krov. Tuženi je zahtev tužioca osporio po osnovu i visini. te protesta gostiju emisija koje su emitovane. godine). kao i pravo da prekine emitovanje serijala.2010. predviđeno da je jednostrani raskid Ugovora.

činjenica je da su tužioci imali kablovski sistem sa 16 kanala na osnovu ugovora o korišćenju kablovskog sistema.19 - . jer je u obavezi da vrati svih 16 kanala.imaju pravo da i dalje koriste kablovski sistem od 16 kanala koji su imali pre. ali je vraćeno samo pet kanala. već da su vlasništvo tuženog i da su tužioci platili kablovski sistem tuženog iako nisu zaključili ugovor.2002. Gž.ko je imao poslednju državinu i da li je i ko počinio smetanje državine. jer se oni ne odnose na posesornu parnicu. pravilno je prvostepeni sud doneo pobijano rešenje bez bitnih povreda odredaba parničnog postupka.06. s tim da je tuženi obećao da će sa svakim stanarom zgrade pojedinačno zaključiti ugovor. čime je počinio smetanje državine tužilaca. Tuženi u žalbi ističe da predmetni kablovi nisu kablovi zajedničkog kablovskog sistema. Zakona o parničnom postupku: u parnici zbog smetanja državine. ako sa njima u tom pogledu nije postignut dogovor i zaključen ugovor. II i III reda su odbili da zaključe ugovor koji im je tuženi ponudio.član 441. pošto se ne radi o onim zajedničkim uređajima i delovima zgrade čije uspostavljanje i održavanje je neophodno za zgradu kao celinu. Skupština stambene zgrade nije ovlašćena da u ime i za račun vlasnika stana zaključi ugovor o korišćenju kablovskog distributivnog sistema protivno njegovoj volji. Dana 31. Naime.2005. Zato ostaje nejasno zašto je tuženi instalirao novi kablovski sistem tužiocima sa 60 kanala. Dana 04.prema tome . a nije ni sporno. raspravljaju se i utvrđuju samo dve bitne činjenice . postavlja se pitanje zašto je tuženi. Međutim. jer je to pravo svakog vlasnika stana (stanara) pojedinačno. te oni tužbom osnovano zahtevaju državinsku zaštitu. da su tužioci bili u državini zajedničkog kablovskog sistema i da je tuženi presekao kablove iznad njihovih stanova. a da sa njima o tome nije prethodno postignut dogovor. Sva ostala sporna pitanja koja se pojavljuju između parničnih stranaka su stvar druge parnice. a takođe je činjenica i da je tuženi presekao kablove ovog sistema tužiocima i da je na taj način njih onemogućio u mirnom korišćenju poslednjeg stanja poseda u pogledu kablovskog sistema. ako je to tačno. i to za 16 kanala. koliko su tužioci imali pre njihovog ulaska u zgradu. Žalbeni navodi tuženog se ne mogu prihvatiti. Osim toga. 2927/05 od 30. Tužioci I. a ne nametanjem od strane jedne ugovorne strane drugoj. a ne ove za smetanje državine. Tužioci su odbili da zaključe ugovor sa tuženim o korišćenju novog kablovskog sistema. ova pitanja nisu od uticaja na posesornu parnicu. pa . (Iz Rešenja Okružnog suda u Novom Sadu. o pravnom osnovu.05. nakon čega je tuženi tužiocima vratio signal koji su imali ranije. U konkretnom slučaju nesumnjivo je utvrđeno. godine radnici tuženog su presekli kablove zajedničkog kablovskog antenskog sistema iznad ulaznih vrata stanova tužilaca br. Ceneći utvrđene činjenice. 123. Ovde se radi o ugovoru koji se zaključuje slobodnom izjavom volja obe ugovorne strane.OBLIGACIONO PRAVO ključi ugovor o korišćenju kablovskog distributivnog sistema protivno njegovoj volji jer je to njegovo pojedinačno pravo. godine Skupština stanara zgrade je zaključila ugovor sa tuženim kao i aneks ugovora. Vraćanjem samo pet kanala tuženi nije otklonio posledice smetanja koje je počinio.10.2004. a ne 16 kanala.153 i 154. Iz obrazloženja: Utvrđeno je sledeće činjenično stanje: Tužioci su imali zaključen ugovor sa navedenom Samostalnom zanatskom radnjom o priključenju na kablovski sistem. uveo novi kablovski sistem tužiocima. isključeno je pretresanje o pravu na državinu. uz pravilnu primenu materijalnog prava . godine) . te da zato potražuje iznos naknade koji tužioci treba da plate za korišćenje kablovskog sistema. savesnosti ili nesavesnosti državine ili o zahtevima za naknadu štete.

predugovora o zakupu navedenih prostorija br.2000. je ključeve spornog prostora predao tuženom Lj.S.S.11. godine) 36. činjenice da predugovor o zakupu poslovnih prostorija od 26.11. godine. nakon čega je zakupac obavezan da ga u roku od osam dana oslobodi od lica i stvari i preda zakupodavcu u posed. Imajući u vidu da je tuženi ispunio ugovornu obavezu isplatom naknade za ugovoreni posao. Iz obrazloženja: Ugovorima o vršenju povremenih i privremenih poslova sačinjenim u pismenoj formi. ovaj poslovni prostor koristi bez ikakvog pravnog osnova pa su nižestepeni sudovi pravilno primenili materijalno pravo kada su tužbeni zahtev tužioca usvojili i obavezali tuženog Lj. da se sa svim licima i stvarima iz istog iseli i ispražnjen od lica i stvari preda ga tužiocu. tužena državna zajednica Srbija i Crna Gora .Ministarstvo odbrane je vlasnik poslovnog prostora u Ulici P. sa sadržinom u pogledu posla koji se ima obaviti i naknade za rad koja se ima platiti.OBLIGACIONO PRAVO 35.2.1981. Zakona o obligacionim odnosima.20 - .1981.2007. Navedeni poslovni prostor predat je tužiocu na osnovu ugovora o zajedničkom finansiranju poslovnog prostora. a vrši se tako što zakupac koristi poslovni prostor za obavljanje ugostiteljske delatnosti. Izjave volja date su slobodno i ozbiljno. kako je i ugovoreno. tuženi Lj. koji bez pravnog osnova ovaj poslovni prostor koristi i danas za stanovanje. koji iznos je tužilac kao izvršilac posla primio.S. u smislu člana 26.1. Članom 1. neo. tužena je ovaj prostor dodelila Z. u konkretnom slučaju regulisana su međusobna prava i obaveze ugovornih strana. 59 daje zakupcu na privremeno korišćenje za stanovanje do prestanka ratnog stanja u SRJ.S. godine i rešenja XVII-03 br. u Ulici P. br. Ugovorna strana iz ugovora o vršenju povremenih i privremenih poslova ne izjednačava se u pravu na zaradu sa zaposlenima koji obavljaju isti posao. pravilna je ocena nižestepenih sudova da je predmetni predugovor obavezujući za ugovarače u smislu člana 45. Polazeći od tako utvrđenog činjeničnog stanja. 1058-2 od 3. (Presuda Vrhovnog suda Srbije. navedenog ugovora ugovoreno da zakupodavac poslovni prostor u B. 153-2 od 26. godine kada je privremeno prekinuo obavljanje ove delatnosti zbog bombardovanja. Postignuta je saglasnost o bitnim sastojcima ugovora između stranaka. br. U tom periodu. Po iseljenju Z. godine sadrži sve elemente ugovora o zakupu.1982. Iz obrazloženja: Prema utvrđenom činjeničnom stanju. Rev. da je tužilac koristio poslovni prostor za obavljanje ugostiteljske delatnosti kako je ugovoreno i da ni jedna ugovorna strana nije tražila raskid niti dala otkaz. 370/2007 od 21. a tužilac ga je na osnovu toga koristio za obavljanje samostalne ugostiteljske delatnosti sve do 1999. već se njeno pravo odnosi na naknadu za izvršeni ugovoreni posao. Zakona o obligacionim odnosima. S druge strane. 361-1965/0-81 od 5. Predugovor o zakupu je obavezujući za ugovarače ukoliko sadrži sve elemente ugovora o zakupu. 59. godine.S. stav 3.2. te da iz njega proističe pravo tužioca da kao zakupac predmetni poslovni prostor koristi. na korišćenje a na osnovu ugovora o zakupu na određeno vreme br.

a zaključeni predugovor ne ispunjava formu za punovažnost. na kome potpisi nisu overeni od strane suda. koje je prvotuženi otvorio 03. godine) 37. te je . odnosno da se tužilac u svemu izjednačava sa zaposlenima koji su obavljali iste poslove. a kod ugovora o kupoprodaji je overa potpisa bitan uslov za punovažnost ugovora. glavni ugovor. Predugovor je takav ugovor kojim se preduzima obaveza da se kasnije zaključi glavni ugovor ali i taj predugovor mora biti zaključen u propisanoj formi da bi bio punovažan. a prema tački 3. Iz obrazloženja: U konkretnom slučaju zaključen je predugovor o kupoprodaji. Iz obrazloženja: Utvrđeno je sledeće činjenično stanje: Prvotuženi je raspisao poziv za javno prikupljanje ponuda za izvođenje elektroinstalaterskih radova.12. Ponuda se može opozvati samo ako je ponuđeni primio opoziv pre prijema ponude ili istovremeno sa njom.21 - . Prema tački 2.prvostepeni sud pravilno odbio zahtev tužioca kao neosnovan. Sve ponude su ravnopravno razmatrane na sednici Upravnog odbora dana 24.2005. Po donošenju ove odluke. Rev. zbog čega ovaj predugovor ne može obavezivati strane ugovornice. Rev.12. 1289/05 od 26.2003.u skladu sa odlukom Upravnog odbora .OBLIGACIONO PRAVO snovano se u reviziji ističe da su nižestepeni sudovi zauzeli pogrešno stanovište u pogledu tumačenja stvarne volje ugovornih strana. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije. U konkretnom slučaju potpisi nisu overeni na zaključenom predugovoru između parničnih stranaka. Zakona o prometu nepokretnosti. Zakona o obligacionim odnosima. godine. predugovor obavezuje ako sadrži bitne sastojke ugovora.01. godine) 38.iz navedenih razloga . tačka 1. 1415/2005 od 08.2005. Tužilac nije sudu pružio dokaze da su navedena odluka Upravnog odbora i ugovor zaključeni protivno zakonu u smislu člana 103. Zakona o obligacionim odnosima. Zbog toga je pravilno pobijana presuda kojom je usvojen tužbeni zahtev. U takvoj situaciji nije ispunjen uslov za punovažnost zaključenog predugovora. prvotuženi i drugotuženi su . . propisano je da je predugovor takav ugovor kojim se preuzima obaveza da se docnije zaključi drugi.05. jer je tuženi obavezan da izvrši povraćaj datog pošto nije došlo do zaključenja glavnog ugovora – ugovora o kupoprodaji. godine te je prvotuženi prihvatio ponudu drugotuženog kao najpovoljniju i o tome doneo odluku o prihvatu. propisi o formi glavnog ugovora važe i za predugovor. ako je propisana forma uslov punovažnosti ugovora.2002. prema članu 4. zbog čega sam po sebi ne može proizvoditi pravno dejstvo. čak i u situaciji da sadrži sve bitne elemente ugovora o kupoprodaji.zaključili ugovor o izvođenju elektroinstalaterskih radova. Tužilac i drugotuženi su u ostavljenom roku dostavili svoje ponude. Članom 45. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije.

direktor tuženog.05. prema odredbi člana 36.. godine) . za šta je jedino ovlašćeno lice L. i istom prilikom vratio isporučene pošiljke. godine) 39.OBLIGACIONO PRAVO Tužilac u žalbi neosnovano ističe da je ponuda prvotuženog nevažeća od dana povlačenja tj. U konkretnom slučaju. 1047/2004 od 15.05. Ugovor koji je zaključen između stranaka kasnije nije konvalidiran. Ugovor koji neko zaključi kao punomoćnik u ime drugoga bez overenog ovlašćenja obavezuje neovlašćeno zastupanog samo ako ga naknadno odobri. Tužilac se obavezao da će svake godine odštampati naručenu publikaciju na CD-nosaču a tuženi je preuzeo rizik njene dostave putem pošte. Zakona o obligacionim odnosima. Ugovor koji neko lice zaključi kao punomoćnik u ime drugoga bez njegovog ovlašćenja.2004. a posebno imajući u vidu dopis od 09. a opoziv je primljen 06.po tim navodima posao nije mogao poveriti na zakonit način. ponuda se može opozvati samo ako je ponuđeni primio opoziv pre prijema ponude ili istovremeno sa njom. odustanka. koje izlaze jednom godišnje. godine. do 2002. rukovodilac računovodstva i finansija kod tuženog. overio D.P. 1.10.. Ovaj ugovor je.10. izjasnio da ne želi poslovni odnos sa tužiocem. Zakona o obligacionim odnosima).1997. Zakona o obligacionim odnosima). dopisom od 09. Ovo zbog toga što se tuženi. od strane tuženog. Tuženi je od tužioca poručio jedan primerak oglasa žiro-računa SRJ i istim ugovorom se obavezao na pretplatu i narednih deset izdanja CD-publikacija tužioca. Zbog toga ne postoji pravni osnov po kome bi tužilac mogao tuženom da ispostavi fakture na naplatu na ime isporučenih publikacija od 1996.22 - . 6828/2004 od 06. zbog čega se njemu . Zakona o obligacionim odnosima).2004. Naime. njegovo ćutanje . stav 2. Tuženi je i izričito i konkludentno stavio tužiocu na znanje da ne želi dalje poslovne odnose sa njim.1996. Iz obrazloženja: Utvrđeno je sledeće činjenično stanje: stranke su zaključile ugovor 22.2002. kao ni navodi da se samo na osnovu prezentacije pismene povratnice pošte ne može utvrditi da li su knjige vraćene. Tužilac je fakturisao tuženom iznose za dospele publikacije.07. Momenat zaključenja ugovora je momenat kada su se ugovorne strane saglasile o njegovim bitnim sastojcima. Pž. ponuda je primljena i otvorena dana 03.2002.F. st. Zakona o obligacionim odnosima .u smislu člana 42. Nisu osnovani navodi žalbe tužioca da tuženi nikada nije vratio ni jedan primerak žiro-računa niti je vratio robu.Ćutanje ponuđenog ne znači prihvatanje ponude (član 42.ne bi značilo i prihvatanje ponude. godine. Ćutanje ponuđenog ne znači prihvatanje ponude za zaključenje ugovora.1997. godine. i da od tog dana tuženi više nije bio učesnik konkursa. godine. iako mu u opisu radnih zadataka nije i zaključivanje ugovora. Čak i da nije vršio povraćaj publikacija isporučenih od strane tužioca. obavezuje neovlašćeno zastupanog samo ako ugovor naknadno odobri (član 88. (Iz presude Višeg trgovinskog suda.12. Ugovor među strankama je zaključen kada su se ugovorne strane saglasile o bitnim sastojcima ugovora (član 26.12. godine. Zbog toga ponuda drugotuženog proizvodi pravno dejstvo od trenutka kada je prispela ponuđenom te je prvotuženi u skladu sa citiranom odredbom Zakona o obligacionim odnosima razmatrao ponudu tužioca zajedno sa drugim ponudama. Pž. godine. (Iz presude Višeg trgovinskog suda.

Navodi žalbe da je prvostepeni sud pogrešio kada je zahtev tužioca usvojio u odnosu na isplaćenu potpunu cenu po trećoj privremenoj situaciji nisu osnovani.05. pa se ima samim tim i smatrati da je ugovor zaključen bez obzira što je ponuđeni vratio ponuđaču ugovor. Zakona o obligacionim odnosima. a radnja koja se preduzima po ponudi prilikom realizacije ugovora predstavlja prihvat ponude. 39. Iz obrazloženja: Nižestepeni sudovi su ugovoru o doživotnom izdržavanju. a kojom je predviđeno da ponuda treba da predstavlja bitne elemente za zaključenje ugovora. Pž. godine) 41. Pravilno je prvostepeni sud postupio kada je usvojio zahtev tužioca i obavezao tuženog da mu isplati iznos od 111. je neimenovani kvaziugovor o doživotnom izdržavanju čija se važnost procenjuje po odredbama Zakona o obligacionim odnosima. Ugovor o doživotnom izdržavanju koji nije zaključen po odredbama Zakona o nasleđivanju već po opštim pravilima ugovornog prava.086. koji je predmet ovog spora. st.10 dinara zajedno sa kamatom po Zakonu o visini stope zatezne kamate od dospelosti pa do isplate jer je u toku prvostepenog postupka izvršeno veštačenje. a radnja koja se preduzima po ponudi prilikom realizacije ugovora predstavlja prihvat ponude. Prvostepeni sud pravilno primenjuje odredbu čl. Ponuda treba da sadrži bitne elemente za zaključenje ugovora. nije reč o imenovanom ugovoru u smislu toga zakona. Iz obrazloženja: Prvostepenom presudom izrekom pod I usvojen je precizirani tužbeni zahtev tužioca pa je obavezan tuženi da plati tužiocu iznos od 11. 2. 2. Ovo sa razloga što u odnosu na utvrđivanje cene za izvedene radove a nalazom veštaka je utvrđeno da je primenjena prosečna tržišna cena za izvođenje radova u spornom periodu. a u postupku nije bilo bitnih povreda parničnog postupka iz čl. istakao da su radovi izvedeni u količini i kvalitetu kako je to tužilac i uradio ali da je cena previsoka pa u odnosu na prvu i drugu privremenu situaciju tužiocu je isplaćena cena a po trećoj privremenoj situaciji je delimično isplaćena. kada su ti radovi izvođeni kao i vreme i lokacija a nakon ovoga tužilac i precizirao svoj tužbeni zahtev prema nalazu veštaka. već o neimenovanom ugovoru zaključenom u smislu člana 26.OBLIGACIONO PRAVO 40. st. Zakona o obligacionim odnosima.10 dinara zajedno sa kamatom po Zakonu o visini stope zatezne kamate na precizirane iznose u izreci presude od dana dospelosti pa do isplate kao i troškove parničnog postupka u iznosu od 24. prvostepenu presudu potvrdio.00 dinara.2002. ZPP-a činjenično stanje je potpuno utvrđeno a na potpuno utvrđeno činjenično stanje pravilno je primenjeno materijalno pravo. prišli kao da je zaključen po propisima Zakona o nasleđivanju. broj 6567/01 od 14. koji predstavlja nastavak tradicije ugovora o doživotnom izdržavanju po pravnim .728.23 - . pa izvođenjem dokaza putem veštačenja utvrđuje se da tuženi nije imao primedbi na računski deo nalaza. pa se ima samim tim i smatrati da je ugovor zaključen bez obzira ukoliko je ponuđeni vratio ponuđaču ugovor. Međutim. (Iz presude Višeg trgovinskog suda u Beogradu.086. 354. Stoga je ovaj sud iz ovih razloga žalbu tuženog odbio.

3401/01 od 21. (Iz odluke Vrhovnog suda Srbije Rev. pa se njegova punovažnost ne može procenjivati po pravilima o rušljivim nego po pravilima o ništavim ugovorima. godine) Stvarna volja kod dvostranih teretnih ugovora je bitan elemenat za njegovu punovažnost.2001. na koje je ovaj sud već ukazao. Kako nižestepeni sudovi nisu primenili relevantne propise. po svojoj pravnoj prirodi. Rev.1997.24 - 46. godine) 44. Volja za zaključenje ugovora može se izjaviti rečima.03. Pošto kvaziugovor o doživotnom izdržavanju nema oslonca u propisima o nasleđivanju.10. godine) 42. (Iz odluke Vrhovnog suda Srbije Rev. stav 2. To je i bio razlog što je ovaj sud. glavni ugovor.258/98 od 15. 1303/98 od 01. Rev. u reviziji se osnovan ukazuje da su pobijane odluke produkt pogrešne primene materijalnog prava. aleatoran teretni ugovor. (Iz presude Okružnog suda u Kraljevu. osnovanost tužbenog zahteva u odnosu na primaoca izdržavanja može se oceniti samo prema odredbama o ništavosti ugovora iz člana 103. Rev. uobičajenim znacima ili drugim ponašanjem iz koga se sa sigurnošću može zaključiti o njenom postojanju. mane volje ne postoje. Predugovor je takav ugovor kojim se preuzima obaveza da se kasnije zaključi drugi. Prema članu 111. ZPP. .04. irelevantno je da li se primenjuje raniji ili važeći Zakon o nasleđivanju.09. Kvaziugovor o doživotnom izdržavanju je. 45. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije. (Vrhovni sud Srbije. (Vrhovni sud Srbije. Osnovanost zahteva ima se oceniti prema opštim pravilima Zakona o obligacionim odnosima i ništavosti ugovora. Propisi o formi ugovora važe i za predugovor. Na zahtev zainteresovane strane sud će naložiti drugoj strani koja odbija da pristupi zaključenju glavnog ugovora da to uradi u roku koji će joj odrediti. 43. 684/98) Ne može se tražiti utvrđivanje prava svojine na nepokretnosti na osnovu zaključenog predugovora. ugovor je rušljiv kad ga je zaključila strana koja je ograničeno poslovno sposobna. godine) Ništav je ugovor koga zaključi punomoćnik umrlog lica. Kako je aleatornost tog ugovora uslov njegove važnosti. u smislu člana 395. Gž.OBLIGACIONO PRAVO pravilima obligacionog prava sadržanim u austrijskom imovinskom zakonu koji je važio na teritoriji Vojvodine. ukinuo obe nižestepene presude i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno suđenje. Pravilna primena materijalnog prava iziskuje da se otklone nedostaci u primeni materijalnog prava.1998. 4348/97 od 8. kad je pri njegovom zaključenju bilo mana u pogledu volje strana i kad je to posebnim propisom određeno. 04 1998. U ovom slučaju. kao što ne postoji ni propis po kome bi kvaziugovor o doživotnom izdržavanju bio rušljiv zbog odsustva aleatornosti.2000. 143102 od 26. Aleatornost je uslov važnosti tog ugovora. Zakona o obligacionim odnosima. Zakona o obligacionim odnosima. godine) .

471/96 od 13.godine) 49. jer se za ovaj predugovor zahteva forma koju predviđa Zakon o prometu nepokretnosti kao uslov za punovažnost ugovora o prodaji nepokretnosti. 54. Ponuda je predlog za zaključenje ugovora učinjen određenom licu.25 - . godine) 53.02. koji sadrži sve bitne sastojke ugovora.1996.OBLIGACIONO PRAVO Propisi o formi glavnog ugovora važe i za predugovor.1992. a čija ponuda nije prihvaćena. Prev. ali je kasnije odustala bez osnova. Ugovor o poklonu proizvodi pravno dejstvo iako je prihvat ponude učinjen posle smrti lica koje je dalo ponudu. (Vrhovni sud Srbije. (Vrhovni sud Srbije. 1996/93 od 9. Pž. Predugovor i ugovor ne mogu istovremeno egzistirati. 1888/90 od 25. godine) 52. 316/94 od 26. Stranka koja je vodila pregovore bez namere da zaključi ugovor ili je pregovore vodila sa namerom da zaključi ugovor.1994.1990.09.1993. 420/93) 50. (Vrhovni sud Srbije Rev. Rev. Presudom se ne može priznati pravno dejstvo predugovoru tako da isti zamenjuje konačan ugovor i predstavlja osnov za uknjižbu. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije. (Vrhovni sud Srbije. godine) 47.3805/92 od 20. već samo poziv da se pod objavljenim uslovima ponuda učini. (Prema odluci VPS. (Vrhovni sud Srbije. Rev.10. obavezna je da naknadi štetu koju je druga strana pretrpela vođenjem takvih pregovora. 51. odnosno predugovorom se ugovorne strane obavezuju da će u određenom roku zaključiti ugovor. ne može uspeti sa zahtevom za poništaj ugovora koji je pošiljalac oglasa zaključio sa trećim licem. godine) Oglas o javnom nadmetanju putem prikupljanja pismenih ponuda za prodaji poslovnog prostora ne predstavlja ponudu za zaključenje ugovora.06. Rev. . 48.10. 1970/93) Stranka koja se odazvala javnom oglasu. Predugovor o prodaji nepokretnosti koji nije zaključen u pismenoj formi i na kome potpisi stranaka nisu overeni kod suda ne proizvodi pravno dejstvo.

4. Nadalje. a navedeni ugovor je samo označen kao predugovor. 3. u konkretnom slučaju i sam tužilac u žalbi (strana 2. ZOO-a propisi o formi glavnog ugovora važe i za predugovor. stav 7. Tačno je da tužilac tužbenim zahtevom nije izričito tražio utvrđenje prava svojine. Od ovoga treba razlikovati izuzetnu situaciju kada overeni ugovor sadrži sve bitne elemente ugovora o prodaji nepokretnosti. shodno odredbi čl. u skladu sa odredbom čl. Činjenica da se prvostepeni sud u obrazloženju presude pozvao samo na odredbe čl. odnosno utvrđenje pravnih činjenica. predugovor i glavni ugovor ne mogu istovremeno egzistirati. ZPP-a. godine potpisi ugovarača nisu overeni pred sudom. a kada se predugovor izvršenjem obaveze ugasi. protivan je odredbi čl. 2. Konačni cilj koji je trebalo postići zaključenjem predugovora u ovoj pravnoj stvari je promet nepokretnosti. niti se presudom može priznati pravno dejstvo predugovoru (prethodnom ugovoru) tako da isti zamenjuje konačan ugovor i predstavlja osnov za uknjižbu. a prvostepeni sud obrazlaže svoju odluku kao da je tužbenim zahtevom traženo utvrđenje prava svojine. te shodno tome da je isti i overen u sudu. deo tužbenog zahteva kojim se traži utvrđenje da su tužilac i pravni prethodnik tuženog ispunili u celini svoje obaveze po prethodnom kupoprodajnom ugovoru. zbog čega nije punovažan. ukoliko je propisana forma uslov punovažnosti ugovora. odnosno zbog apsolutno bitne povrede odredaba parničnog postupka iz čl. pošto je tužilac tužbenim zahtevom tražio da se utvrdi da su on i pravni prethodnik ispunili svoje obaveze po prethodnom kupoprodajnom ugovoru od 27. ali potpisi ugovarača nisu overeni od strane suda. st. a kako prema odredbi čl. na osnovu njega ne bi bila moguća uknjižba prava vlasništva. 1. ali je bez obzira na to prvostepeni sud pravilno ustanovio da ne postoje zakonski uslovi za usvajanje tužbenog zahteva kakav je tužilac postavio. 188. što bi u konkretnom slučaju značilo da je izvršena isplata cene u celini ili pretežnim delom i da je došlo do predaje nepokretnosti prema odredbi čl. odnosno nepostojanja nekog prava ili pravnog odnosa. jer i po nalaženju ovog suda ne postoji zakonski osnov za usvajanje tužbenog zahteva tužioca. Izuzetno. tačka 12. 2.1997. st. godine i da se presudom prizna pravno dejstvo kupoprodajnog ugovora tako da presuda zameni konačni ugovor da bi se tužilac u zemljišnim knjigama mogao uknjižiti kao vlasnik te nepokretnosti jer prethodni ugovor nije sadržao ni klauzulu intabulandi niti rok za zaključenje glavnog ugovora. s tim da ne sadrži ni odredbu da stranke preuzimaju obavezu da će docnije zaključiti glavni ugovor. Zakona o prometu nepokretnosti.) navodi da prethodni kupoprodajni ugovor apsolutno ne sadrži sve bitne elemente glavnog kupoprodajnog ugovora. Na prethodnom ugovoru o kupoprodaji stana koji je zaključen dana 27. 454. 45. konvalidaciju ugovora. Zakona o obligacionim odnosima. kao i da nije povređeno pravo preče kupovine i da nije povređen prinudni propis. 45. sud može da prizna pravno dejstvo i predugovoru o prometu nepokretnosti koji je sačinjen u pisanom obliku ukoliko sadrži bitne elemente glavnog ugovora. zbog čega predugovor i glavni ugovor ne mogu istovremeno proizvoditi pravna dejstva jer u momentu zaključenja predugovora ne postoji glavni ugovor. 11. Pre svega. Međutim. zaključenjem predugovora stranke preuzimaju obavezu da zaključe kasnije drugi.OBLIGACIONO PRAVO Iz obrazloženja: Neosnovano se žalbom tužioca pobija prvostepena presuda i navodom da nema razloga o bitnim činjenicama. ZPP-a prema kojoj se tužbom za utvrđenje može tražiti samo utvrđenje postojanja. ili istinitost odnosno neistinitost neke isprave.11. glavni ugovor. nastaje glavni ugovor. 1997. mogućnost da prethodni kupoprodajni ugovor zameni konačni ugovor i mogućnost uknjižbe prava vlasništva na osnovu presude kakvu traži tužilac ne može predstavljati pogrešnu primenu materijalnog prava. pod uslovom da je ugovor ispunjen u celini ili pretežnim delom. . ZOO-a. to je za punovažnost predugovora bila neophodna pismena forma i da potpisi ugovarača budu overeni u sudu. st. st.26 - . 1. Zakona o prometu nepokretnosti. 361. st. 4. Nadalje. a ne i na druge zakonske odredbe koje regulišu mogućnost podnošenja tužbe za utvrđenje.

niti tuženi. pa ga je zbog toga prvostepeni sud pravilno odbio. godine. (Presuda Okružnog suda u Novom Sadu posl. ZOO-a. Tužbeni zahtev tužioca nije postavljen u skladu sa navedenim i nije u u skladu sa citiranim propisima. Zakona o obligacio.sada pokojni kao prodavac. br. godine. isti ne bi mogao biti usvojen jer nisu ispunjeni uslovi za konvalidaciju predugovora zbog toga što isti nije ispunjen u celini ili pretežnim delom. ali zbog spornog vlasništva na stanu naknada nikom nije određena. overen pred Opštinskim sudom dana 27. ili konvalidirani predugovor. odnosno isplatio u celosti kupoprodajnu cenu i izvršio ugovorene radove.07. Gž. presuda zamenjuje glavni ugovor o prometu nepokretnosti i predstavlja valjan osnov uknjižbe prava svojine. činjenično stanje prvostepeni sud pogrešno primenio materijalno pravo kada je usvojio tužbeni zahtev. Nadalje. samo je tužilac u celosti ispunio svoje obaveze po predmetnom predugovoru. 4. pravilno i u potpunosti utvrđeno. 192/06 od 05. Među strankama nije sporno da je predmetni stan srušen u maju 1999. 45. srušen tokom NATO bombarodavanja 1999. pa tek ukoliko u tom roku ne dođe do zaključenja glavnog ugovora. st.) PREDMET (Čl. U žalbi tuženog se osnovano ističe da je na ovako. U izreci takve presude morali bi biti navedeni bitni sastojci glavnog ugovora o prometu nepokretnosti. nisu predali predmetni stan tužiocu jer pravni prethodnik tuženog za života nije završio nadogradnju u zgradi gde se nalazi i predmetni stan.2002. Nadležni organ je planirao dodelu drugog stana kao naknadu.1996. ne predstavlja sam po sebi. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa) 55. obavezivanje tužene strane da ugovor zaključi u određenom roku i konstatacija da će se nakon bezuspešnog proteka roka smatrati da je glavni ugovor valjano zaključen danom pravnosnažnosti presude i da presuda može biti osnov za uknjižbu prava svojine na nepokretnosti.09.06. kao i da je pred nadležnim opštinskim organom vođen postupak u vezi sa naknadom ratne štete.27 - . i 5. 46 – 50. kako je u prvostepenom postupku na nesumnjiv način utvrđeno da je stan. koji je predmet spornog ugovora. pravni osnov za priznanje prava svojine na nepokretnosti i uknjižbu koju je tužilac tražio. ali ni pravni prethodnik tuženog. Zakona o obligacionim odnosima) PRAVA STRANIH LICA(Član 82b. ne može se tražiti utvrđivanje postojanja jačeg pravnog osnova za sticanje svojine. Naime. predugovor zaključen u propisanoj formi. nego predugovoru verna strana može.2007. godine ništav u smislu odredbe člana 103. na način i u rokovima određenim čl. Iz obrazloženja: U toku prvostepenog postupka je izvedenim dokazima utvrđeno da su tužilja. stav 1. kao kupac i imenovani . prema utvrđenim činjenicama u konkretnom slučaju. zaključili ugovor o kupoprodaji naznačenog stana.OBLIGACIONO PRAVO Međutim. od suda tražiti da drugoj strani naloži zaključenja glavnog ugovora u određenom roku. pa sve i da je tužilac postavio valjan tužbeni zahtev za konvalidaciju predmetnog predugovora. to je ovaj ugovor na dan podnošenja tužbe 05. Na stanu koji je posle zaključenja pravnog posla srušen. Zahteve za naknadu štete na ime porušenog stana su podneli i tužilja i tuženi. godine tokom NATO bombardovanja.

pravo svojine prestaje propašću stvari.11. U konkretnom slučaju.28 - . pogrešno primenio materijalno pravo. niti je mogla nakon rušenja stana tražiti da se u javnim knjigama upiše kao njegov vlasnik. u navedenoj situaciji radi utvrđivanja da li je bilo dvostrukog plaćanja po osnovu participacije za priključenja objekta.predmet ugovora nije određen u potrebnoj meri. apsolutno ništav. predmet ugovora bio nedopušten jer je ugovoreno plaćanje već plaćene.2010. nakon što je predmetni stan srušen. Iz obrazloženja: Pravilno prvostepeni sud. dozvoljen i određen a ukoliko jedan od tih uslova nedostaje ugovor ne proizvodi dejstvo. dopuštena i određena odn.ugovorna obaveza mora biti moguća. stav 2. dok . (Iz Presude Apelacionog suda u Beogradu. i kako tuženi nije dostavio dokaz da su navedena sredstva uplaćena na ime navedene participacije preusmerena na drugi objekat. Iz obrazloženja: Pobijanom presudom odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtev tužilaca (kao pravnih sledbenika i isključivih naslednika imenovanog pokojnog) protiv navedenog tuženog a kojim je traženo da se utvrdi da su tužioci suvlasnici sa idealnom 1/6 na delu naznačene katastarske parcele.prema odredbi člana 47.12. odrediva.nije osnovan. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa . To ne isključuje pravo tužilje da u drugoj parnici postavi odgovarajući tužbeni zahtev.2009.prema podacima iz pismene priznanice o isplati dela cene . a tuženi na izvršenje priključenja objekta. 8812/09 od 23. Tako tužilja nije mogla. stav 1. kako to pravilno nalazi prvostepeni sud. to je u trenutku zaključenja ugovora između tužioca i tuženog po kome se tužilac obavezao na plaćanje priključka participacije. a time i nedugovane participacije. Gž. godine) 57.OBLIGACIONO PRAVO nim odnosima. bliže označe. 4605/10 od 03. jer . Zakona o obligacionim odnosima . javnom poretku i dobrim poslovnim običajima.u smislu člana 46. tražiti utvrđenje da ona ima jači pravni osnov za sticanje svojine na nepostojećoj nepokretnosti.srušenom stanu i upisa prava svojine u javnim knjigama na nepokretnosti koja ne postoji . (Iz presude Višeg trgovinskog suda Pž. odnosno protivan prinudnim propisima. Prema odredbama člana 47. Zakona o obligacionim odnosima predmet ugovora mora biti moguć. pa je stoga isti ugovor. godine) 56. Stoga je prvostepeni sud. Kada . kako je participacija za priključenje objekta od strane prvobitnog investitora bila tuženom plaćena daleko pre zaključenja ugovora sa tužiocem. tada se ona ne može upodobiti pismenom ugovoru o prodaji nepokretnosti. Ukoliko je predmet ugovora nedopušten ugovor je apsolutno ništav. a koji je i bio osnov tužiočeve uplate spornog iznosa tuženom. pa zahtev tužilje za utvrđenje osnova prava sticanja svojine na nepostojećem . pa je prvostepena presuda preinačena i tužbeni zahtev kao neosnovan odbijen. pre svega ispituje važnost ugovora zaključenog između parničnih stranaka. usvajajući tužbeni zahtev kao u izreci ožalbene presude.

O svim bitnim.. jer predmet prodaje nije dovoljno određen . U prvostepenom postupku nije bilo bitnih povreda odredaba parničnog postupka iz člana 361.7.000. Prvostepeni sud je pravilno i potpuno utvrdio sve činjenice bitne za donošenje odluke u ovoj pravnoj stvari.07. koje je predmet prodaje. U navedenom slučaju.2. mestu Grad").OBLIGACIONO PRAVO nog u izreci pobijane presude. tač.29 - .. pa je pravilom o teretu dokazivanja.11. 5. onda je predmet ugovorne obaveze odrediv. na ime "isplate za prodato zemljište u zv. ZOO navodi da je predmet ugovora odrediv ukoliko se iz sadržine samog ugovora na osnovu elemenata može zaključiti o kom predmetu je reč. prvostepeni sud pravilno zaključio da ugovor u propisanoj formi nije zaključen. 1.1977. iako su tvrdili da je ipak bio zaključen ugovor o prodaji u propisanoj formi.47. Tužioci su obavezani da tuženiku na ime parničnih troškova plate 27. Pobijana presuda ne sadrži razloge o tome da li je moguće predmet ugovora identifikovati uviđajem na licu mesta preko naziva nepokretnosti uz sudelovanje veštaka geometra i eventualno ispitivanjem držaoca stana. Prema tome. Odgovor na žalbu nije izjavljen. na koje Okružni sud pazi po službenoj dužnosti. Protiv ove presude tužioci su blagovremeno izjavili žalbu.2008. 2. niti su određene mere i granice. (Iz Presude Okružnog suda u Valjevu. 363/08 od 31. iz svih zakonskih razloga.nije navedena površina zemljišta. godine. odnosno odrediv na osnovu ugovornih odredbi. stav 2. i to po osnovu kupovine i održaja. st. na kojoj je konstatovan prijem novca 300 dinara. Zakona o parničnom postupku. ZOO predviđa da predmet ugovora mora biti precizno određen odnosno odrediv. na ime "prodaje zemlje" . Zakona o obligacionim odnosima precizno određen.06. Okružni sud je našao da je žalba neosnovana. godine) 58.oo dinara u roku od 15 dana. i 9. Gž. predmet ugovora o deobi i poklonu bilo je zemljište koje je u ugovoru označeno nazivima parcela. Ako ugovor sadrži podatke pomoću kojih se može utvrditi predmet ugovorne obaveze.od 6. odnosno da li se prema stanju državine može kazati da među strankama u trenutku zaključenja ugovora nije bilo sporno šta je njegov predmet. činjeničnim i pravnim pitanjima pobijana presuda sadrži potpune i jasne razloge. Pošto je postupio u smislu člana 372. .1971. kako je tuženi isticao u prvostepenom postupku i u žalbi. na koje upućuje i Okružni sud umesto suvišnog ponavljanja. dok se u čl. godine na novčani iznos od 500 dinara. Iz obrazloženja: Sporno je bilo da li je predmet pobijanog ugovora o deobi i poklonu u smislu odredaba čl. Dve priznanice bez broja (jedna: od 27. Član 46. ne mogu se upodobiti pismenom ugovoru o prodaji nepokretnosti. o tome nikakve dokaze nisu pružili.šuma u zvanom mestu "Ravna Gora" i druga . što bi tuženik bio dužan priznati i trpeti da se tužioci kao suvlasnici uknjiže u javnim knjigama na navedenom zemljištu. Zakona o parničnom postupku. tužioci ne mogu isticati pravo svojine na predmetnoj nepokretnosti po osnovu kupovine od strane njihovog pravnog prethodnika..50. Tužioci.

. i tako potraživanje tužilac nije mogao preneti na tuženog. . prijemnika odnosno cesionara i DD "C. Pobojni (rušljivi." da nadoknadi štetu od 127..." AD iz B. 112/01 od 19.30 - ... Polazeći od izloženog činjeničnog stanja nižestepeni sudovi su pravilno zaključili da ugovor o cesiji ne proizvodi pravno dejstvo. godine.prenosioca potraživanja . 797/05 od 14..09. niti ima elemenata na osnovu kojih bi bilo odredivo... Kako se obaveza tuženog ima ceniti pre svega prema ugovoru o cesiji.." u momentu zaključenja ugovora o cesiji nije imalo potraživanja od tužioca. odnosno potraživanje nije određeno po vrsti i količini..K." DD iz K..06. koji je iznos naplatila realizacijom akceptnog naloga izdatog po osnovu ugovora o cesiji. Iz obrazloženja: U pravosnažno okončanom postupku utvrđeno je da je između PP "N.. OSNOV (Čl.. dakle. privatno preduzeće "N. Ništav ugovor ....po prirodi stvari ne može se poništiti. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije. ali se iz određenih zakonskih razloga mogu poništiti. jer preduzeće "N..222. pa će potom izvršiti uviđaj na licu mesta sa veštakom geometrom. Zbog toga pravilno su privredni sudovi zaključili da tužilac ima pravo od tuženog da zahteva naknadu štete u iznosu koji je tuženi realizovao na osnovu izdatog akceptnog naloga..OBLIGACIONO PRAVO Drugostepeni sud je iz prednjeg ukinuo prvostepenu presudu i naložio prvostepenom sudu da saglasno primedbama stranaka najpre zatraži od stranaka da se izjasne da li im je poznato da nepokretnosti tužioca koje su bile predmet ugovora imaju nazive.. "J.76 dinara sa kamatom od 27. godine kojim nije određeno potraživanje koje se prenosi ni po vrsti ni po količini.. . jer predmet ugovora nije određen ili odrediv u smislu člana 47.cedenta.01. godine)..1995...09. čijim zaključenjem nije konkretizovano o kakvom se potraživanju radi." iz K.K. kao dužnika odnosno cesusa zaključen ugovor o cesiji 7..K. kako bi po izvođenju svih relevantnih dokaza bio u mogućnosti da donese pravilnu i zakonitu odluku u ovoj pravnoj stvari. Zakona o obligacionim odnosima........Z.1995. GF "K. Prev." iz V. broj 1416/95 i zaključen... tada je ništav ugovor o cesiji." nad kojim je otvoren stečaj rešenjem prvostepenog suda St.B.. relativno ništavi) ugovori proizvode pravno dejstvo kao i oni koji su valjani. to je bilo osnova da se isti ugovor poništi i po oceni Vrhovnog suda. 51 – 53..2005.2001..." nije imalo potraživanja od tužioca.K. godine) 59. i nema elemenata na osnovu kojih bi bilo odredivo. Tužilac je tužbom tražio da se poništi ugovor o cesiji i obaveže "J. (Iz rešenja Okružnog suda u Valjevu Gž. Zakona o obligacionim odnosima) 60.. radi ocene o tome da li je predmet ugovora odrediv. Kada ne postoji potraživanje koje cedent prenosi na cesionara. jer se ne može poništiti nešto što ne postoji. niti je u momentu zaključenja ugovora o cesiji tužilac imao obaveze prema preduzeću PP "N..

nege i pažnje. pa ga je. to se nije ostvarilo. To je prinudilo tužiočevu majku. U konkretnom slučaju. relativno ništavi) ugovori proizvode pravno dejstvo kao i oni koji su valjani. Ako bi to bilo tačno. 1992.sa zahtevom da sud utvrdi da je ugovor ništav. Međutim. Taj stan je tužilac ugovorom o poklonu Ov. a ne deklaratornom tužbom . ništav. godine poklonio tuženoj. Iz obrazloženja: Tužena i tužilac su bili u braku od 1984. pa je on. 1147/05 iz decembra 2005. pobojni (rušljivi. Gž. Revizija br. godine) . stav 1. Prema utvrđenim činjenicama. zbog čega je pravilno usvojen tužbeni zahtev. Prema utvrđenom činjeničnom stanju. U osnov ugovora o poklonu kao dobročinog pravnog posla ulazi i pobuda (motiv). kraće vreme po zaključenju naznačenog ugovora. pažnju i negu i da se o njemu stara. Na jednom od njih tužilac je postao nosilac stanarskog prava. često bez osnovnih namirnica. kao takav. godine) 61. tužena je počela zanemarivati tužioca. staru 80 godina. br. sud nije utvrđivao činjenice od kojih zavisi ocena o tome da li je pobijani ugovor rušljiv. prestavši o njemu da brine. živele zajedno sa tužiočevom majkom u stanu na kome je ona bila nosilac stanarskog prava. jer je kao slepo lice upućen na tuđu pomoć i negu. već su to činila druga lica. godine. Osnovne pobude i motiv za zaključenje ovog ugovora o poklonu kod tužioca bile su da mu tužena pruži više ljubavi. te je.2008. No. Ništav ugovor po prirodi stvari se ne može poništiti jer se ne može poništiti nešto što ne postoji. Zakona o obligacionim odnosima .12. Ukoliko pobuda (motiv) zbog koje je poklon učinjen otpadne ili se ne ostvari ugovor gubi osnov. jer je to nesposoban da čini sam. godine dođe da živi u stanu sa parničnim strankama.OBLIGACIONO PRAVO Iz obrazloženja: Poništaj ugovora o poklonu tužilja je tužbom tražila zbog toga što je razvodom braka stranaka otpao motiv za zaključenje ugovora (koji se sastojao u tome da je poklonom tužilja "htela da učvrsti bračnu zajednicu" i da se tuženi "ne bi osećao kao uljez"). otpada i osnov tog ugovora. Tokom 2004. u smislu člana 52. 1329/08 od 04. tužiočev motiv za zaključenje ugovora o poklonu bio je da mu tužena pruži ljubav. Parnične stranke su. a koji je kasnije zamenjen za dva stana. ništav.ako je osnov otpao.31 - . poklon je ništav budući da pobuda za zaključenje ugovora o poklonu ulazi u osnov ugovora. jer tužena sa tužiocem nije ostala u braku niti se o njemu starala i brinula. u početku braka. Zakona o obligacionim odnosima. da tokom 1999. Na ovako utvrđeno činjenično stanje pravilno je primenjeno materijalno pravo iz odredbe člana 51.93 od 16. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije. zadržavši za sebe pravo doživotnog uživanja. upoznavši se preko trećeg lica jer je tužilac slep. te da se stara o tužiocu. a kada se pobuda zbog koje je ugovor o poklonu zaključen ne ostvari. ___.1993.04. i otkupio od preduzeća koje je bilo nosilac prava raspolaganja. godine. Za razliku od ništavih ugovora. ne vodeći računa ni o njegovim osnovnim higijenskim potrebama. ali se iz određenih zakonskih razloga mogu poništiti. pobuda zbog koje je tužilac sa tuženom zaključio ugovor o poklonu je otpala. ostavljajući ga samog po ceo dan. (Iz Rešenja Okružnog suda u Valjevu. U ovom slučaju. to bi onda vodilo apsolutnoj ništavosti ugovora u smislu člana 52. Zakona o obligacionim odnosima i pravnih pravila imovinskog prava kada je utvrđeno da je sporni ugovor o poklonu ništav jer pobuda za zaključenje ugovora o poklonu ulazi u osnov tog ugovora. godine brak je razveden pravosnažnom presudom. tužilja je konstitutivnom tužbom tražila da sud svojom odlukom ugovor poništi.

godine) 63. čuva iako među njima ne postoji formalno zaključen ugovor o doživotnom izdržavanju. Takav sporazum ne ukazuje da je tužilja učinila poklon tuženoj obezbeđujući joj novac za kupovinu stana od trećeg lica.000 DM i kamate od 20% na mesečnom nivou. ZOO i radi se o visini kamate koja je u očiglednoj nesrazmeri sa onim što je predmet zajma. kojim bi uredili svoja međusobna prava i obaveze u vezi postignutog sporazuma.2005. te da je tužena stekla svojinu na ovom stanu poklonom.05. već je trebalo da stranke zaključe pravno valjan ugovor o doživotnom izdržavanju. Gž. Za ostvarenje ovog sporazuma nije dovoljna samo njegova realizacija. nalazeći da je sudsko poravnanje delimično ništavo u delu odluke o kamati. br. Iz obrazloženja: Iz utvrđenih činjenica sudovi izvode zaključak da je stvarna volja ugovornih stranaka bila da se novcem tužilje kupi stan i na istom ubeleži pravo svojine u korist tužene. ali je bilo potrebno da stranke takav sporazum i postignu. te tužbeni zahtev u traženoj visini odbijaju.32 - . 595/05 od 19. (Iz presude Okružnog suda u Čačku. Zbog nedopuštenosti osnova pravnog posla (izuzetno visoke kamate) sudsko poravnanje je delimično ništavo u delu odluke o kamati. što je međutim izostalo. Ako osnov ne postoji ili je nedopušten. .član 52. da stranke u ovom stanu dalje zajedno stanuju a da tužilju kao bolesnu osobu tužena neguje. Volja stranaka da zajedno žive u stanu koji je kupljen isključivim sredstvima tužilje nalagala je da se taj sporazum pravno uobliči posle kupovine stana zaključenjem ugovora o doživotnom izdržavanju. jer ima nedopušten osnov .OBLIGACIONO PRAVO 62. Pravno je moguće da se pravo svojine na kupljenom stanu vodi na ime tužene. Naprotiv. Iz obrazloženja: Presudom prvostepenog suda se utvrđuje da je ništavo sudsko poravnanje u delu odluke o plaćanju kamate… Drugostepeni sud je odbio kao neosnovane žalbe stranaka i potvrđena je prvostepena presuda. Iz ovih razloga sudovi nalaze da tužilja nema pravo da potražuje da joj tužena vrati novac upotrebljen za kupovinu stana. Sud je pravilno primenio materijalno pravo. Iz takvog utvrđenja suda ne može se izvesti zaključak da su stranke postigle izričit sporazum da se pravo svojine na stanu vodi na tuženom. Iz utvrđenih činjenica je vidljivo da je tužilja pri kupovini stana izjavila da joj je svejedno na koga će se pravo svojine na stanu voditi. ugovor je ništav. Po oceni Vrhovnog suda prednji zaključak sudova se ne može prihvatiti za sada kao pravilan. Iz spisa proizilazi da je zaključeno sudsko poravnanje između stranaka uz obavezu vraćanja zajma od 35. sudovi utvrđuju da je volja stranaka bila da žive u ovom stanu u zajedničkom domaćinstvu i da se tužena brine o tužilji. dakle da stranke u stanu zajedno stanuju i da se tužena o tužilji brine.

(Iz presude Vrhovnog suda Srbije. koji bi morao platiti po ugovoru o doživotnom izdržavanju. Ništav je ugovor o poklonu nepokretnosti jer je motiv tužilje (očekivano obećanje obezbeđenja nege i pomoći) izostao. imajući u vidu da je tuženi svojim sredstvima otkupio stan. pa je kao stara i bolesna bila prepuštena sama sebi. površine 28 m2. došlo je do poremećaja odnosa iz razloga što tuženi nije reagovao na tužiljine molbe da je on sa suprugom obilazi. godine koji je overen kod suda pod Ov. Na osnovu takvog činjeničnog utvrđenja nižestepeni sudovi su pravilno zaključili da je tužbeni zahtev tužilje osnovan. Očekivano obećanje obezbeđenja nege i pomoć tužilji. odnosno namera da se poklonoprimcu učini poklon. i da je tužilja s obzirom na starost i zdravstveno stanje učinila poklon kako bi tuženi iz zahvalnosti i dalje pružao navedene usluge.2002. nakon toga. jer mu nedostaje osnov (kauza). Iz obrazloženja: U postupku je utvrđeno da su stranke zaključile ugovor o poklonu dana 3. Rev. br. ugovor o poklonu je ništav u smislu čl. Ovaj stan je u ime i za račun tužilje otkupio tuženi svojim sredstvima. Međutim.. već je ugovor o poklonu zaključen samo da bi se njime poklonoprimac posle smrti poklonodavca legitimisao kao vlasnik kako ne bi platio porez na promet apsolutnih prava. 1265/02 od 2. Naime. i da osnovanost tužbenog zahteva ocene sa ovog aspekta. Ukazivanje u reviziji da se očigledno radi o isključivoj i bezuslovnoj volji tužilje kao poklonodavca da učini poklon. Kako je motiv izostao nepružanjem nege i pomoći.10.2002. . decembra 1997. ništav je ugovor o poklonu nepokretnosti ako je motiv zbog koga je poklon učinjen otpao ili se nije ostvario. a važi ugovor o doživotnom izdržavanju. kako je tuženi to i obećao. imajući u vidu da je tuženi pre zaključenja ugovora obilazio tužilju i starao se o njoj. II 47/97. to je sporni ugovor ostao bez osnova. pa zato taj motiv ulazi u osnov ugovora.09. Dalje je utvrđeno da je u vreme zaključenja ugovora tužilja bila stara 76 godina i da je poklon učinila tuženom u očekivanju da će time obezbediti negu i pomoć od strane tuženog i njegove supruge koja je sestričina tužilje. godine) 64.OBLIGACIONO PRAVO Propustili su sudovi da ocene da li je u ovom slučaju pravni osnov postignutog sporazuma otpao budući da je pravno realizovan samo deo dogovora stranaka. Prema utvrđenom činjeničnom stanju tužilja je predmetnu nepokretnost prenela na tuženog očekujući da će tuženi sa svojom suprugom pružati negu i pomoć s obzirom na njenu starost i bolest. Kada ugovorom o poklonu nije prenovljen ugovor o doživotnom izdržavanju.33 - . pa je kao takav ništav u smislu člana 52. godine) 65. 52. bio je njen motiv za zaključenje navedenog ugovora o prenosu nepokretnosti. ZOO.. 114/02 od 11. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije. a ne u celini. nisu osnovani. a predmet ugovora je tužiljin stan u U. Zakona o obligacionim odnosima. Suprotno tome iz utvrđenog činjeničnog stanja nesumnjivo proizilazi da je motiv tužilje da učini poklon isključivo u obezbeđenju nege i pomoći. Rev.

OBLIGACIONO PRAVO Iz obrazloženja: Prvostepenom presudom je odbijen kao neosnovan tužbeni zahtev tužilaca kojim su tražili da se utvrdi da je ugovor o poklonu nepokretnosti overenim kod Opštinskog suda u L. tvrdio tokom postupka. N. koje bi inače morao platiti po ugovoru o doživotnom izdržavanju. te da se radi o ugovoru o poklonu sa teretom kod koga se institut povrede nužnog dela ne može primeniti. godine) 66. i tuženog M. S. N. N. i tuženi P. br. Kada ugovorom o poklonu nije prenovljen ugovor o doživotnom izdržavanju. januara 1987. kakva je bila prava volja i namera ugovornih strana prilikom zaključenja ugovora o poklonu i nije li prilikom zaključenja ugovora o poklonu došlo do prenova i prestanka obaveza iz ugovora o doživotnom izdržavanju pod uslovima iz čl. niti o tome ima razloga u prvostepenoj presudi. da tuženom P. postigli saglasnost da obaveze iz ugovora o doživotnom izdržavanju prestaju. do 250. radi izbegavanja plaćanja poreskih dažbina. ukoliko je došlo do prenova. ZOO. a u znatnoj meri i nedostaju. nije jasno. 51. da se tuženom P. ugovor o poklonu je ništav u smislu čl. S druge strane. N. Naime. od 24.S. povređeno pravo tužilaca na nužni deo nasleđa iza smrti pok. Gž. već je ugovor o poklonu zaključen samo da bi se poklonoprimac tim ugovorom posle smrti poklonodavca legitimisao kao vlasnik. koji bi morao platiti po ugovoru o doživotnom izdržavanju. odnosno namera da se poklonoprimcu učini poklon.. najpre zaključen ugovor o doživotnom izdržavanju a potom ugovor o poklonu i da je predmet oba ugovora ista imovina. ZOO. onda bi ugovor o poklonu bio punovažan. već je ugovor o poklonu zaključen samo da bi se njime poklonoprimac posle smrti poklonodavca legitimisao kao vlasnik kako ne bi platio porez na promet apsolutnih prava. br. 52. učini poklon. . kojim je zaključen između pok. Prethodno pitanje u ovoj pravnoj stvari je pitanje punovažnosti ugovora o poklonu s obzirom na to da je između istih stranaka sada pok. To onda znači da bi ugovor o poklonu nedostajao osnov (kauza) koji se kod dobročinih ugovora sastoji u nameri da se poklonoprimcu učini poklon i što bi bio uzrok ništavosti ugovora o poklonu u smislu čl. ____/87. a ugovorom o poklonu se obavezala pok. prenese u svojinu bez naknade. S. i da tužioci imaju pravo nasleđa sa udelima od po 1/2 na zaostavštini pok. Prvostepeni sud nalazi da ugovorom o poklonu nije anuliran ugovor o doživotnom izdržavanju jer je ugovor o doživotnom izdržavanju strogo formalni pravni posao te da se u slučaju raskida ovog ugovora mora ispoštovati odgovarajuća forma i da se to nije moglo učiniti samim zaključenjem ugovora o poklonu. sa namerom darivanja. da su obaveze iz ugovora o doživotnom izdržavanju izvršavane i najzad da je tuženi P.2001. (Iz rešenja Okružnog suda u Valjevu. jer mu nedostaje osnov (kauza). Naime... kao poklonoprimca. imao dva pravna osnova od kojih je birao onaj koji će za njega biti lakši što se tiče obaveza po osnovu plaćanja poreza. odnosno ukoliko su pok.34 - . uz obavezu tuženih da ovo priznaju. pod Ov. ukoliko prenova nije bilo. N. onda u stvari i nije bilo namere na strani pok. N. N. 348. a važi ugovor o doživotnom izdržavanju. 871/01 od 20. Navedeni razlozi o ovim odlučujućim činjenicama nisu dovoljno jasni. kako je to inače tuženi P.07. S. istu tu imovinu. i tuženog P. kao poklonodavca. ZOO. S. godine.

povređeno pravo tužilaca na nužni deo nasleđa iza smrti pok. N. te da se radi o ugovoru o poklonu sa teretom kod koga se institut povrede nužnog dela ne može primeniti. do 250. Prethodno pitanje u ovoj pravnoj stvari je pitanje punovažnosti ugovora o poklonu s obzirom na to da je između istih stranaka sada pok. Prvostepeni sud nalazi da ugovorom o poklonu nije anuliran ugovor o doživotnom izdržavanju jer je ugovor o doživotnom izdržavanju strogo formalni pravni posao te da se u slučaju raskida ovog ugovora mora ispoštovati odgovarajuća forma i da se to nije moglo učiniti samim zaključenjem ugovora o poklonu. sa namerom darivanja. godine..06.03. (Iz presude Saveznog suda Gzs. . i tuženog P. br. S. S druge strane. a nema značaja da li se kauza vidi ili ne vidi iz zaključenog ugovora. 2656/98 od 15. Navedeni razlozi o ovim odlučujućim činjenicama nisu dovoljno jasni. kao poklonoprimca.35 - 68. br. onda je ugovor ništav ako otpadne motiv. godine) . pod Ov. kakva je bila prava volja i namera ugovornih strana prilikom zaključenja ugovora o poklonu i nije li prilikom zaključenja ugovora o poklonu došlo do prenova i prestanka obaveza iz ugovora o doživotnom izdržavanju pod uslovima iz čl. da su obaveze iz ugovora o doživotnom izdržavanju izvršavane i najzad da je tuženi P. koje bi inače morao platiti po ugovoru o doživotnom izdržavanju. 51. a ugovorom o poklonu se obavezala pok. (Vrhovni sud Srbije. kojim je zaključen između pok. odnosno ukoliko su pok. postigli saglasnost da obaveze iz ugovora o doživotnom izdržavanju prestaju. onda bi ugovor o poklonu bio punovažan. 111/99 od 21. (Iz presude Opštinskog suda u Lajkovcu P. S. januara 1987. godine) Kauza je neposredni razlog za zaključenje ugovora. ____/87. To onda znači da bi ugovor o poklonu nedostajao osnov (kauza) koji se kod dobročinih ugovora sastoji u nameri da se poklonoprimcu učini poklon i što bi bio uzrok ništavosti ugovora o poklonu u smislu čl. Naime. 348. S. i tuženi P. a u znatnoj meri i nedostaju. učini poklon. Ako je kod ugovora o poklonu motiv bitan element ugovora. imao dva pravna osnova od kojih je birao onaj koji će za njega biti lakši što se tiče obaveza po osnovu plaćanja poreza. ukoliko prenova nije bilo. Rev. 15/2000 od 29.2000. da se tuženom P. već je ugovor o poklonu zaključen samo da bi se poklonoprimac tim ugovorom posle smrti poklonodavca legitimisao kao vlasnik. uz obavezu tuženih da ovo priznaju. ZOO. tvrdio tokom postupka. radi izbegavanja plaćanja poreskih dažbina. N. najpre zaključen ugovor o doživotnom izdržavanju a potom ugovor o poklonu i da je predmet oba ugovora ista imovina. niti o tome ima razloga u prvostepenoj presudi. N. godine) 67. N. od 24. S. istu tu imovinu. i tuženog M. N. ZOO. N.1998.2001. kao poklonodavca. i da tužioci imaju pravo nasleđa sa udelima od po 1/2 na zaostavštini pok. ukoliko je došlo do prenova. N. kako je to inače tuženi P. Naime.09. prenese u svojinu bez naknade. da tuženom P..OBLIGACIONO PRAVO Iz obrazloženja: Prvostepenom presudom je odbijen kao neosnovan tužbeni zahtev tužilaca kojim su tražili da se utvrdi da je ugovor o poklonu nepokretnosti overenim kod Opštinskog suda u L. onda u stvari i nije bilo namere na strani pok. nije jasno..

već je prema navodima tuženog on vraćao sve od strane tužioca upućene primerke poštanskog imenika. 54 – 59. U situaciji u kojoj je ugovor potpisan od lica koje nije zakonski zastupnik tuženog. nije imalo ovlašćenja za potpisivanje ugovora te vrste.potpisnik. on je dužan ugovorenu cenu. godine) 70. (Vrhovni sud Srbije. Rev. godine) 71. U toku postupka tuženi je sporio da je ovlašćeno lice potpisalo ugovor navodeći da tuženi nije ni odobrio zaključenje istog naknadnim ponašanjem. ZOO pa stoga stranke po osnovu takvog ugovora ne stupaju u među. javnom poretku ili dobrim običajima (Vrhovni sud Srbije.1994. Tužilac je u toku postupka dostavljao dokaze da je u skladu sa ugovornim odredbama putem pošte slao publikaciju tuženom pa je smatrajući da je na navedeni način ispunio ugovornu obavezu sud obavezao i tuženog na plaćanje primeraka publikacije odbijajući zahtev za naknadu troškova štampanja memoranduma za koje sam tužilac nije dostavio dokaze. 2877 od 08.ZOO) i sledom toga njegove ništavosti (član 52. Rev.09. Ukoliko je tuženi po prijemu publikacije iskazao volju da osnaži zaključeni ugovor iako ga je potpisalo neovlašćeno lice za tuženog. godine) 69. 4685/98 od 22. niti je imalo ovlašćenje zakonskog zastupnika tuženog i nije izričito naknadno odobren od strane zakonskog zastupnika.03. (Vrhovni sud Srbije. 16/94 od 16.1998. SPOSOBNOST (Čl. a on nije dopušten ako je protivan prinudnim propisima. Rev. Kako je navedeni ugovor potpisao za tuženog direktor opšteg i pravnog sektora. ZOO). Ništav je ugovor o poklonu nepokretnosti ako je motiv zbog koga je poklon učinjen otpao ili se nije ostvario.OBLIGACIONO PRAVO Svaka ugovorna obaveza mora imati dopušteni osnov. isti ne proizvodi pravno dejstvo na osnovu člana 54. Zakona o obligacionim odnosima) 72.36 - . Kupovina neuobičajeno velike količine robe (zlatnog nakita) po redovnom toku stvari upućuje na obavezu utvrđivanja dopuštenosti osnova tog ugovora (član 51.1993. to je sporno da li je isti proizvodio pravno dejstvo jer navedeno lice . 09. 740/94 i Gzz. Iz obrazloženja: Prema stanju u spisima predmet tužiočevog potraživanja je neplaćena cena za izvršene usluge štampanja memoranduma i isporučene publikacije tuženom po ugovoru zaključenom između parničnih stranaka.

on je dužan ugovorenu cenu a ukoliko to nije učinio već je iste vraćao uz zahtev za storniranje . i ista se u ovoj fazi postupka ne može ispitati. Pri tome se prinudna naplata publikacija po pravosnažnom i izvršnim ispravama ne može tretirati kao volja tuženog za osnaženje ugovora.37 - . Zakona o parničnom postupku presuda se ukida i predmet vraća prvostepenom sudu na ponovni postupak. ukoliko je tuženi po prijemu navedene publikacije iskazao volju da osnaži zaključeni ugovor iako ga je potpisalo neovlašćeno lice za tuženog. 60 – 66. st. a ne uobičajnim pozivima na članove) osnovano se može razmatrati da li je cilj tako koncipiranog ugovora dovođenje u zabludu druge ugovorne strane u pogledu prirode tj.raskid ugovora. Kako pobijana presuda ne sadrži razloge o odlučnim činjenicama. Nije sporno da je tužilac slao publikacije tuženom smatrajući da time ispunjava svoje ugovorne obaveze ali je sporno da li je tuženi iste publikacije zadržao ili ih je tužiocu vraćao uz dopise u kojima nedvosmisleno iskazuje volju da se poslovni odnos po osnovu spornog ugovora ne uspostavi. Naime. Zakona o obligacionim odnosima) 74. to je ista doneta uz apsolutno bitne povrede odredaba parničnog postupka iz člana 354. Ukoliko forma ugovora nije sačinjena na uobičajan način (ne sadrži jasnu oznaku da se radi o ugovoru. kako sam tvrdi. 2. predmeta ugovora. (Viši sud u Novom Sadu.OBLIGACIONO PRAVO sobne poslovne odnose. U ponovnom postupku prvostepeni sud će otkloniti sve navedene nepravilnosti a potom doneti novu odluku po tužbenom zahtevu. godine) 73. godine) Za sklapanje punovažnog ugovora potrebno je da ugovarač ima poslovnu sposobnost koja se traži za zaključenje tog ugovora. . Za ocenu postojanja tuženikove obaveze u toj situaciji od značaja je njegovo ponašanje po prijemu publikacije. tač.2003. Iz navedenih razloga neophodno je bilo u toku postupka utvrditi sve ove činjenice i na osnovu utvrđenog a uz davanje jasnih razloga doneti odluku o osnovanosti zahteva.12.04. 14. on je jasno manifestovao svoju volju da do uspostavljanja poslovnog odnosa po manjkavom ugovoru ne dođe. nazive stranaka koje zaključuju ugovor i kada su bitni elementi napisani sitnim slovima. Gž. MANE VOLJE (Čl. Iz navedenih razloga shodno članu 369. Predaja na poštu od strane tužioca može se smatrati samo kao ugovoreni način izvršenja obaveze pa je stoga za dokazivanje da je ista izvršena neophodno utvrditi da je tuženi primio navedene publikacije. 2261/03 od 09. 3395/86 od 24. ne sadrži imena ugovornih strana odn.1986. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Pž. i nema osnova za obavezivanje tuženog.

11. te . Po tom osnovu tužilac je tuženom ispostavio račun od 15.06. a ne da će biti dužan da plaća za isporučene publikacije. da je on kao zakonski zastupnik i direktor tužioca potpisao otpremnicu i da je predstavnicima tuženog objasnio da se podaci odn.2007.768. Takođe je utvrđeno da se zakonski zastupnik tužioca obratio tuženom kako bi prikupio podatke radi sastavljanja periodične baze podataka.2007.06.2007. pre nego što je tužilac tuženom ispostavio račun za navedene publikacije. godine) vratio isporučene CDromove i na taj način nedvosmisleno iskazao svoju volju da ne želi da stupi u poslovni odnos sa tužiocem po osnovu isporučenih publikacija.predmeta ugovora.otpremnica proizvodi pravno dejstvo. godine) 75. sama forma u kojoj je sačinjen ugovor . Zbog toga je takav sporazum ništav i ne proizvodi pravno dejstvo. ni naziv stranaka koje zaključuju ugovor.otpremnice od 07.otpremnice tuženi u stvari daje saglasnost za besplatno objavljivanje podataka o preduzeću. tako da predmetni ugovor svojim izgledom i koncepcijom podseća više na narudžbenicu.bitni elementi ugovora su napisani sitnim slovima a ne uobičajeno pozivanjem na određene članove u ugovoru. godine (dakle. koji joj uopšte nije ličio na ugovor.2007. objavljivanje prikupljenih podataka neće naplaćivati. To sve može uticati na stvaranje zablude o prirodi samog ugovora. godine obavestio tužioca da mu vraća predračun kao i dva primerka CD-roma i prema prijemnoj knjizi uputio tužiocu pošiljku koja se sastoji iz dva CD-roma preko pošte. prvostepeni sud je utvrdio da su joj predstavnici tuženog kao svrhu posete naveli davanje podataka. tuženi je prilikom zaključenja predmetnog ugovora . očigledno je da nije bio sposoban da izrazi svoju slobodnu volju i da zbog toga nisu bili ispunjeni uslovi za ovakav prestanak radnog odnosa. 4170/10 (2009) od 08.2007. Na to upućuje i njegovo ponašanje nakon potpisivanja ugovora . godine na navedeni iznos. Kada tužilac potpiše sporazum o prestanku radnog odnosa jedan dan posle utvrđivanja telesnih povreda koje su mu nanete u istražnom pritvoru. te da je tom prilikom potpisala predmetni ugovor .12.otpremnice.2007. godine osporio i vratio predračun tužioca kao i CD-romove.iznos od 42. jer je bio u uverenju da potpisivanjem ugovora . mediji gde će podaci biti objavljeni. jer je prilikom potpisivanja na navedeni način doveden u zabludu.otpremnica od 07.imajući u vidu i druge okolnosti konkretnog slučaja i navode tužioca da se podaci o tuženom prikupljaju radi objavljivanja . koji je izdat 15.11. Osim toga. godine. ali je bilo sporno da li ugovor . godine. Iz iskaza imenovanog svedoka.2010.11. (Iz Presude Privrednog apelacionog suda.može se osnovano smatrati da je tuženi potpisivanjem otpremnice imao ubeđenje da daje saglasnost za besplatno objavljivanje podataka o svom preduzeću.38 - .00 dinara traži na ime ugovora . zaposlene kod tuženog. koncipirana je tako da može da dovede u zabludu lice koje je potpisuje. . zatim .11. koja je overena pečatom tužioca i tuženog i u kojoj je konstatovano da je tuženi primio "Registar tekućih računa" u količini od dva CD-roma. ali da će se naplaćivati publikacija tj. jer u sebi ne sadrži jasnu oznaku da je u pitanju ugovor.OBLIGACIONO PRAVO Iz obrazloženja: Tužilac . da je na početku razgovora tuženom dao na poklon CD sa postojećim podacima. Pž.11. niti da ima nameru da sa tužiocem zaključi dvostrano teretni pravni posao.2007.prema činjeničnom stanju koje je utvrđeno u prvostepenom postupku .otpremnicu.otpremnice bio u zabludi u pogledu prirode . U konkretnom slučaju. Tuženi je tužbeni zahtev osporio u celosti navodima da je dopisom od 08. Među parničnim strankama nije bilo sporno da je tuženi vratio tužiocu publikaciju na CD-romovima. jer je dopisom od 08. Tuženi je dopisom od 08.

Strah se smatra opravdanim ako se iz okolnosti vidi da je ozbiljnom opasnošću ugrožen život i telo ili drugo značajno dobro ugovorne strane ili trećeg lica . (Iz Presude Okružnog suda u Beogradu. a koja je vansudskim poravnanjem između stranaka od 21. utvrđeno je da su tužilac i tuženi zaključili naznačeno vansudsko poravnanje od 15.39 - .02. zbog nanetih telesnih povreda utvrđenih i konstatovanih dana 03. stav 2.2005. Iz obrazloženja: Tokom prvostepenog postupka. godine od strane Komisije lekara Instituta za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta. sporazumni prestanak radnog odnosa pretpostavlja slobodno izraženu volju zaposlenog i poslodavca.2005. Zakona o obligacionim odnosima.nezakonita.član 60.pravilan je zaključak prvostepenog suda da su osporena rešenja tužene . godine) 76. godine .02. je predviđeno da će se tužiocu utvrđeni iznos rente isplaćivati počev od 01. Kako volja tužioca nije bila slobodna.94 dinara mesečno.62 dinara.2001. po sporazumu o prestanku radnog odnosa zaposlenom prestaje radni odnos na osnovu njegove pismene izjave upućene poslodavcu da želi da raskine radni odnos.1995. Zbog odsustva slobodne volje tužiocu je nezakonito prestao radni odnos. pa je pravilno usvojen tužbeni zahtev tužioca.049. Relevantne odredbe: Ako je ugovorna strana ili neko treći nedopustivom pretnjom izazvao opravdani strah kod druge strane tako da je ova zbog toga zaključila ugovor. na osnovu izvedenih dokaza.2005. To podrazumeva da je volja zaposlenog bila slobodna i da na nju nije bilo uticaja. ako je druga strana spremna da izvrši ugovor kao da zablude nije bilo. U konkretnom slučaju. onda druga strana ne može tražiti poništaj poravnanja pozivajući se na zabludu. godine.12.1995. nije bio sposoban da izrazi svoju slobodnu volju prilikom sačinjavanja sporazuma o prestanku radnog odnosa 04. tužilac zbog posledica telesnih povreda nanetih tupinom teškog i jako zamahnutog mehaničkog oruđa . U situaciji kada su stranke zaključile vansudsko poravnanje kojim su izmenile i utvrdile visinu mesečne rente i koje ima snagu izvršnog naslova.OBLIGACIONO PRAVO Iz obrazloženja: Tužilac je. a takva je morala biti .8. stav 1.87 dinara.537. druga strana može tražiti da se ugovor poništi član 60.02. godine povećana na iznos od 3. Sporazumom od 15. kojim su ugovorili korekciju rente dosuđene navedenom sudskom presudom u iznosu od 188.12. te po tom poravnanju jedna od strana postupi i izvrši određenu isplatu. nanetih tupinom teškog i jako zamahnutog mehaničkog oruđa.12. Prvostepeni sud je zaključio da navedene telesne povrede nisu nastale samopovređivanjem tužioca već fizičkom torturom u pritvoru i da prilikom sačinjavanja sporazuma o prestanku radnog odnosa 04. godine ugovorili su isplatu mesečne rente u iznosu do 4. Gž.1995. godine (jedan dan posle utvrđivanja telesnih povreda) tužilac nije bio sposoban da izrazi svoju volju.2006. pa je pravilno prvostepeni sud obavezao tuženu da tužioca vrati na rad i usvojio tužbeni zahtev tužioca i u tom delu. Zbog toga nisu bili ispunjeni uslovi za sporazumni prestanak radnog odnosa. Članom 4. Zakona o obligacionim odnosima. I 1495/05 od 14. Pri tome.12. strahovao za svoj integritet.fizičke torture u pritvoru. Dakle. godine.

Imajući u vidu da se vansudsko poravnanje izvršava. kao i da snosi nastale sudske troškove. jer na ovakav zaključak upravo ukazuje sadržina odredbe stava 2. a sadržina zahteva tužbe je najpre. ZOO-a. Zbog toga su neosnovani navodi žalbe tužioca. Zakona o obligacionim odnosima. prikrivati neki drugi ugovor. Tumačeći volju stranaka i nespornu činjenicu da se vansudsko poravnanje od strane tuženog izvršava i da je već isplaćen povećani iznos. ne da bi prikrio neki drugi ugovor. ali i ne mora. ZOO-a. (Presuda Okružnog suda u Čačku.12. prvostepeni sud pravilno zaključuje da se ne radi o zabludi tužioca. kao prejudicijelno. ovog Zakona. Poravnanjem je dogovoreno da vansudsko poravnanje ima snagu izvršnog sudskog naslova. Gž. da nema mana volje u smislu člana 111. taj drugi ugovor važi ako su ispunjeni uslovi za njegovu pravnu valjanost”. već u nekom sasvim drugom cilju. ali se dešava i da je prividan ugovor zaključen.2006. sa stanovišta primene pozitivnih propisa.2006. pa je prvostepena presuda potvrđena. Iz obrazloženja: Prema stanju u spisima prvotuženi je prodao drugotuženom nepokretnost bliže označene u pismenom i pred sudom overenom ugovoru o prodaji od 25. godine povećani iznos isplati uz rentu za januar 2006. bio zaključen i ugovor o poklonu gde je prvotuženi poklonodavac a drugotuženi poklonoprimac. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima. ako prividan ugovor prikriva neki drugi ugovor. obično nedozvoljenom. godine isplatiti uz isplatu rente za januar 2006. to se tužilac ne može pozivati na zabludu saglasno članu 61.06.9. valja ukazati prvostepenom sudu da prema odredbi člana 66. javnom poretku i dobrim običajima u smislu člana 103. utvrđenje da je ugovor o poklonu prividan ugovor u smislu člana 66. .OBLIGACIONO PRAVO do dvadesetog u mesecu za prethodni mesec.1992. godine) 77. stav 1. a zatim i pobijanje ugovora o prodaji koji je prethodno zaključen. Prvostepeni sud. U ovoj parnici tužilac kao suvlasnik na predmetnim nepokretnostima pobija ugovor o prodaji zbog povrede prava preče kupovine. vansudskog poravnanja došlo do greške u kucanju kada je navedeno da se povećani iznos rente utvrđuje počev od 01.40 - . prividan ugovor nema dejstva među ugovornim stranama i da prividan ugovor može. obično nedozvoljenom. u razlozima ožalbene presude utvrđuje da je u članu 4. takođe. u kome je predviđeno da "se strana koja je u zabludi ne može na nju pozivati ako je druga strana spremna da izvrši ugovor kao da zablude nije bilo". 774/06 od 07. s tim što će mu se razlika između isplaćenog i sada utvrđenog iznosa rente za decembar 2005. zbog povrede prava preče kupovine. a između stranaka je ugovorena prodaja. godine. godine. godine. Najpre. da proizvodi pravno dejstvo kada ga potpišu obe strane i da tužilac prihvata da nakon zaključenja ovog poravnanja povuče naznačenu tužbu za utvrđivanje visine rente. U konkretnom slučaju ugovor se već izvršava. s obzirom da je u tom članu navedeno da se za decembar 2005. na primer zaključen je ugovor o poklonu u pismenoj formi. da bi posle toga između istih lica 24. istog propisa: “ali. godine. kao da ni zaključeno poravnanje nije suprotno prinudnim propisima. godine.1994.11. stav 4. U praksi se najčešće dešava da prividan ugovor i zaista prikriva neki drugi ugovor. pa stoga odbija zahtev za poništaj vansudskog poravnanja. Pravilo o istovremenosti prividnog i prikrivenog ugovora postoji u slučaju kada prividan ugovor prikriva neki drugi ugovor ali je zaključen i u drugom cilju.

. ____/96 I Opštinskog suda u B. prvo pismenim ugovorom na 16.3. Na osnovu nalaza i mišljenja veštaka finansijske struke utvrđena je obaveza tužene u vraćanju duga. pa je prvostepeni sud bio dužan da. s obzirom na odredbe člana 66.OBLIGACIONO PRAVO U konkretnom slučaju. tim ugovorom prikriva ugovor o poklonu. ugovor o poklonu zaključen između tuženih je prividan pravni posao. da je posle toga zaključen aneks ugovora o zajmu od 17. prema onome što tvrdi tužilac. ZOO-a. (Iz rešenja Okružnog suda u Valjevu. što je potpuno nejasno. godine nije u celini izvršen u pogledu plaćanja kupoprodajne cene. s obzirom da je tužena počela da kasni sa ispunjavanjem obaveza.1994. odnosno da primeni utvrđeno načelo ograničenosti stope ugovorene kamate ustanovljeno člana 399. Prividni ugovor nema dejstva među ugovornim stranama ali prikriveni ugovor proizvodi pravno dejstvo među ugovornim stranama. da je ovo pravi ugovor između stranaka koji je međutim prikriven. i 2. po nalaženju Okružnog suda pravilno.9. umeri stopu ugovorene kamate.. Drugim rečima. sa rokom vraćanja od pet meseci i 10% mesečne kamate. 12. Iz obrazloženja: Prvostepeni sud je utvrdio da su tužilja kao zajmodavac i tužena kao zajmoprimac zaključili ugovor o zajmu 11.).. zaključen sa ciljem da se izigra tužiočevo pravo preče kupovine. od strane drugotuženog kao kupca. koje prvostepeni sud nije imao u vidu. Prikriveni ugovor proizvodi pravno dejstvo među ugovornim stranama. istog Zakona kojim se zaštićuje načelo jednake vrednosti davanja kod dvostranih ugovora. br. saglasno odredbi člana 141. ako je pravno valjan.000 dinara (Ov. godine) 78. br. jer ugovor o prodaji mogao je da prikriva ugovor o poklonu samo ukoliko je u trenutku zaključenja ugovora 25.000 DM. a da je hipoteka upisana prema ugovoru na iznos od 165. i 15. ZOO-a.2005. Gž. 1. ZOO-a. istovremeno.11. osim u pogledu kamate. prvostepeni sud je u suštini i pravilno zaključio da u konkretnom slučaju između stranaka važi pravi ugovor (zajam od 11. te načelom jednake vrednosti davanja iz čl. ovde važi pravilo o istovremenosti prividnog i prikrivenog ugovora. u svemu kao u izreci pobijane presude pod I za koji iznos je prvostepeni sud naredio da će se izvršiti realizacijom hipoteke. 508/05 od 01.1997. što je učinio. godine. Prvostepeni sud u razlozima svoje presude navodi da ugovor o prodaji od 25. kojim su utvrđeni načini i dinamika vraćanja zajma. godine i da stoga ugovor o prodaji prikriva ugovor o poklonu.500 DM a zatim i ugovorom gde je iznos zajma sa sve kamatom preračunat u dinare na 165. jer je i po nalaženju Okružnog suda ugovorena kamatna stopa nesrazmerno visoka u odnosu na okolnosti konkretnog posla i da je kao takva u suprotnosti sa načelom savesnosti i poštenja. Kod ovakvog stanja stvari. već samo u srazmerno manjem delu. te da je prvotuženi sada odlučio da drugotuženom pokloni predmetne nepokretnosti o čemu su postigli saglasnost koju su perfektuirali pismenim ugovorom o poklonu od 21.41 - . o čemu se prvostepeni sud detaljnije izjasnio u prvostepenoj presudi. opredeljujući se u konkretnom slučaju za domicilnu kamatu.9. da bi se prikrila kamata. st.000 dinara. godine postojala saglasnost između ugovarača da se ugovor o prodaji zaključuje kao prividan ugovor i da se.04.000 DM sa rokom vraćanja od 5 meseci i 10% kamate) a da su napred navedeni ugovori kojima se prikriva pravi ugovor prividni i da nemaju dejstva među ugovornim stranama.1992. 1992.

zbog čega se ne mogu pozivati na zabludu u smislu člana 61.07. kako se tužbom tražila realizacija hipoteke prema ugovorima koji su kao prividno ništavi i kako hipoteka u ovom smislu prati pravnu sudbinu ugovora to je prvostepeni sud pravilno primenio materijalno pravo kada je odlučio kao u stavu II pobijane presude. kao ostatak kupoprodajne cene.2004. Zakona o parničnom postupku. Zbog bitne zablude se poništaj ugovora može tražiti samo ako je strana koja se poziva na zabludu postupala sa pažnjom.OBLIGACIONO PRAVO U skladu sa utvrđenim činjeničnim stanjem pravilna je odluka sadržana u izreci pobijane presude pod II. godine ugovor o kupoprodaji kuće.1994.04. Tvrdnje tužilaca iznete u postupku da “nisu gledali šta potpisuju” . Zakona o obligacionim odnosima mogao tražiti poništaj ugovora.000 nemačkih maraka (na ime avansa) isplaćen tužiocima 31.000 nemačkih maraka. ne postoji očigledna nesrazmera.nakon overe ugovora . u smislu čl.1994. Za zaključenje ugovora pribavljena je saglasnost Ministarstva finansija Republike Srbije za promet nepokretnosti. Rev. Zakona o obligacionim odnosima. osporava se utvrđeno činjenično stanje što je suprotno članu 385. zbog čega bi se u smislu člana 139. Gž. sačinjen je u pismenom obliku i overen kod suda. a iznos od 27. i 91. br.ukazuju da nisu postupali sa potrebnom pažnjom. (Iz presude Okružnog suda u Valjevu. Iz obrazloženja: Između parničnih stranaka (i to tužilaca kao prodavaca i tuženog kao kupca) – kako proizilazi iz utvrđenog činjeničnog stanja . tako što je iznos od 40. stav 2. U ime tužilaca kao prodavaca ugovor je potpisao advokat na osnovu overenog punomoćja za zaključenje tog ugovora. tuženi je isplatio nakon overe kupoprodajnog ugovora. stav 3.05. ( Iz presude Vrhovnog suda Srbije.09. overen pod navedenim brojem.2004.496.33 dinara. godine) 79.000 nemačkih maraka. Na tako utvrđeno činjenično stanje nižestepeni sudovi su pravilno primenili materijalno pravo kada su odbili tužbeni zahtev tužilaca za poništaj ugovora iz razloga apsolutne i relativne ništavosti. Osim toga. godine ) . Zakona o obligacionim odnosima. Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti.tuženi su stupili u posed nepokretnosti. Predmetna nepokretnost prodata je za 67. godine. Imajući u vidu da u odnosu između tržišne vrednosti kuće utvrđene veštačenjem i kupoprodajne cene. neosnovano je isticanje tužilaca da su dovedeni u zabludu u pogledu prave vrednosti predmeta ugovora.42 - . 90. prilikom potpisivanja prethodnog (pripremnog) sporazuma o kupoprodaji kuće. radi se o samo jednom ugovornom odnosu iz koga su preostale obaveze za tuženu samo za iznos iz stava I pobijane presude. Prvo. Tužioci su potpisali priznanicu da im je kupoprodajna cena isplaćena u celosti. Veštačenjem je utvrđeno da je tržišna vrednost kuće u vreme kupoprodaje iznosila 63. a . a advokat koji je u ime prodavaca zaključio ugovor imao je overeno pismeno punomoćje za njegovo zaključenje.zaključen je 28. Navodima revizije da su tužioci bili u zabludi prilikom potpisivanja prethodnog sporazuma i punomoćja advokatu za zaključenje ugovora kao i priznanice. 918/04 od 06. poništaj ugovora zbog bitne zablude može se tražiti samo ako je strana koja se poziva na zabludu postupala sa pažnjom koja se u prometu zahteva. Zbog čega u konkretnom slučaju ne postoje razlozi apsolutne ništavosti ugovora. odn. i drugo. kao predmeta obaveza ugovornih strana. za čije zaključenje je pribavljena saglasnost Ministarstva. 4160/03 od 29. s tim što su tužioci taj iznos primili u tri dela. nemačkih maraka ( odnos nemačke marke i dinara bio je 1:1 ).

godine. tako da je tužbeni zahtev za raskid ugovora neosnovan iz ovih navedenih razloga.. ZOO-a) i. Đ. godine. godine) . već iz razloga koji slede. u konkretnom slučaju. Naime.. po usmenom ugovoru nepokretnost je prodao tuženom i od njega naplatio ugovorenu kupoprodajnu cenu. Đ. umesto pravog ugovorača u čijoj imovini treba da se ostvare dejstva ugovora (personalna simulacija). a ne podmetnutih ugovorača. a nisu bile sporne ni u prvostepenom postupku. a koje se u suštini žalbama i ne osporavaju. kao prodavca i tuženog kao kupca. i da se tužilje samo prividno pojavljuju u ugovoru kao prodavci. br. a drugi između svedoka Đ. Đ. i najzad da ugovor zaključen između tužilja i tuženika u stvari prikriva ugovor između svedoka M. po pismenom ugovoru o prodaji od 5. nema dejstva među ugovornim stranama. stav 1. 2.1988. pri čemu se najverovatnije htelo – što inače i nije od posebnog značaja.05. kako bi se nepokretnost prevela na tuženog kao poslednjeg kupca. Posle nekoliko godina svedok M.43 - . što dalje znači da je prividni ugovor apsolutno ništav. br. Tužilje su još u tužbi navele. što je u ovoj parnici bez značaja. a ništav ugovor se ne može raskinuti zbog neizvršenja. prema tome da li bi se moglo uzeti da su tužilje kao podmetnuta lica u stvari zastupale pravog ugovorača. 2004. st. pošto u stvarnosti ugovor o prodaji nije nikada zaključen između tužilja i tuženika. Iz obrazloženja: Pravilna primena materijalnog prava na činjenično stanje utvrđeno u prvostepenom postupku nalagala je odbijanje tužbenog zahteva. izbeći zaključenje i overa dva ugovora od kojih bi prvi bio između tužilja i svedoka Đ. Gž. Pri tome advokat Đ. 66. tzv. 228/04 od 27. Đ. jeste ugovor između svedoka M. podmetnuto lice. već je spornu nepokretnost tuženiku prodao svedok M. raskidu ugovora o prodaji nepokretnosti koji je tražen zbog neizvršenja od strane tuženog kao kupca. do kojih je prvostepeni sud došao pravilnom ocenom izvedenih dokaza. u celini ili delimično. ali ne iz razloga navedenih u pobijanoj presudi. Đ. kod pravilno utvrđenih odlučnih činjenica.1993.. Prividni ugovor nema dejstva među ugovornim stranama. koji je nepokretnost primio u državinu a cenu je platio kroz nenaplaćene honorare za advokatske usluge koje je pružio tužiljama u dužem vremenskom periodu. Prema tome. i tuženog i verovatno plaćanje dva poreza na promet. se sporazumeo sa tužiljama i tuženim da se tužilje samo forme radi prikažu kao prodavci u ugovoru koji zaključuju sa tuženim kao kupcem i overavaju pred Opštinskim sudom u V. Pravna važnost prikrivenog ugovora procenjuje se prema opštim uslovima (čl. Svakako da taj ugovor podleže sudskom raskidu zbog neizvršenja pod uslovima predviđenim zakonom i u postupku koji podrazumeva učešće stvarnih.. Đ.01. (Iz presude Okružnog suda u Valjevu. Pravilo o prividnosti pravnog posla primenjuje se i u slučaju kada se neko lice samo prividno pojavljuje u ugovoru kao ugovorena strana. Prividni ugovor prema članu 66. kao vanknjižni vlasnik. ne zbog toga što je tuženi ispunio svoje obaveze kupca iz ugovora. Đ. što dalje znači da je prividni ugovor apsolutno ništav. nisu od značaja. ZOO-a. da su oni predmetnu suvlasničku nepokretnost prodale svedoku M. ____/93 od 17. advokat iz V. ma kakvo bilo stanje stvari u vezi tih činjenica. stvarni ugovor koji kao prikriveni važi.OBLIGACIONO PRAVO 80. a ništav ugovor se ne može raskinuti zbog neizvršenja. II Ov. odnosno M. Navedeno činjenično stanje upravo ukazuje da je ugovor zaključen između tužilja kao prodavca i tuženog kao kupca u stvari samo prividan ugovor. što je kasnije kao svedok u svom iskazu potvrdio M. nije bilo mesta. kao prodavca i tuženog kao kupca (prikriveni ugovor)..02. Ovo su odlučne činjenice u parnici i navodi žalbe kojim se osporavaju i pobijaju ostale činjenice.

08. Tuženi je svom ocu nabavljao sve što je bilo potrebno. pravilno su nižestepeni sudovi zaključili da je volja ugovornih strana bila da se zaključi ugovor o doživotnom izdržavanju i da se prema svim okolnostima u konkretnom slučaju ne radi o ugovoru zaključenom u cilju lišavanja tužilaca naslednog prava na imovini koja je predmet ugovora. Iz obrazloženja: Prema sadržini pismenog ugovora. pa je stoga pravilno odbijen tužbeni zahtev da se utvrdi ništavost ovog ugovora. br. a kao naknadu za ove usluge tuženik se obavezao da tužilji preda u svojinu tri manje parcele šume koje čine jednu celinu. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije. godine) 82. a tuženi nije u mogućnosti da ispuni ugovor o tom delu onako kako po tekstu pismenog ugovora njegova obaveza glasi. ZOO. ZOO-a.44 - . obilazio ga svakog drugog dana. 1999. jer iz utvrđenog činjeničnog stanja proizilazi da je ugovor bio izvršen u skladu sa njegovim odredbama. i to od zaključenja 1997. stav 3.2004. Rev. kupovao lekove. Iz obrazloženja: Po shvatanju Vrhovnog suda. sporazuma o pružanju nege i pomoći od 3. osnov ili predmet obaveze.03.OBLIGACIONO PRAVO 81. godine. kako je ugovorom bilo predviđeno. te pravilno ocenili da se ne radi o simuovanom pravnom poslu iz člana 66. Neosnovani su revizijski navodi tužilaca da se radi o prividnom ugovoru. ____/04. Ukoliko postoji nesporazum između prave volje ugovornih strana i izraza te volje kroz pismenu ispravu o ugovoru vezanu za prirodu ugovora. Neosnovan je i eventualni tužbeni zahtev za raskid ugovora o doživotnom izdržavanju. Okružni sud je u toku postupka ukazao prvostepenom sudu na značaj sporne činjenice. ZOO. donosio mu hranu. odnosno da se radi o ništavom ugovoru u smislu člana 103. Stoga nisu ispunjeni uslovi za raskid ugovora zbog neispunjenja iz člana 124. Ovo stoga što su sudovi nesumnjivo utvrdili da je tuženi ugovor o izdržavanju u celosti izvršavao saglasno izraženoj volji primaoca izdržavanja. pa do smrti pok. M. Kako je deo jedne od parcela koje su bile predmet ugovora i u vreme zaključenja ugovora bio u svojini trećeg lica čije pravo potpuno isključuje tužiljino pravo. ali ovo samo ukoliko bi se ispostavilo da se tuženi i zaista obavezao da i spornu nepokretnost tužilji preda u svojinu i državinu. vodio ga u bolnicu na lečenje. važi ono što su ugovorne strane zaista ugovorile. to bi pravni osnov po osnovu kojeg tužilja ističe svoje potraživanje mogao proizaći samo iz prava na naknadu štete u smislu člana 510. dao odgovarajuće primedbe po kojima prvostepeni sud nije postupio. ___/03 i Gž. Ne radi se o simulovnom ugovoru o doživotnom izdržavanju kada se on od njegovog zaključenja do smrti primaoca izdržavanja izvršavao saglasno njihovoj volji.1989. godine. br. snosio troškove sahrane i pomena. čime je u potpunosti ispunio svoju ugovornu obavezu. 3680/03 od 25. stav 1. . Zakona o obligacionim odnosima. da li je prava volja ugovornih strana bila da predmet ugovora predstavlja i sporna nepokretnost i u odlukama Gž. tužilja se obavezala da čuva tuženikovu majku i o njoj se brine.

važi ono što je zaista ugovoreno. Dosledno rečenom. Za slučaj da se utvrdi prekoračenje ugovorenog roka gradnje razlika u ce.11. iako je ugoveno da se cena radova neće menjati i to u slučaju da je cena elemenata toliko povećana da bi trebalo da cena radova bude veća za više od 10%. Gž. postoji nesaglasnost. 636.OBLIGACIONO PRAVO Pravilo je da ako između prave volje ugovornih strana i izraza te volje. ovakvo pravno shvatanje nižestepenih sudova nije utemeljeno u pravilnoj primeni materijalnog prava.1998. jer su parnične stranke. Iz obrazloženja: Nižestepeni sudovi su stanovišta da tužilac ima prvo na obračun klizne skale za ceo iznos ugovorene cene po osnovnom ugovoru i aneksu ugovora. To najpre podrazumeva obavezu prvostepenog suda da shodno odredbi člana 63. 1638/04 od 29. u situaciji kada su parnične stranke ugovorom predvidele kliznu skalu i utvrdile metod njenog obračuna nema mesta primeni odredaba člana 637. U ponovljenom postupku otkloniće se propusti na koje je ukazano ovim rešenjem. Zato je pogrešnom primenom materijalnog prava tužiocu priznata razlika u ceni i u odnosu na fiksni deo ugovorene cene od 25%. odnosno postojanju ugovorne odredbe o zabrani bilo kakve izmene ugovorom utvrđene cene. U tom cilju raspraviće se da li je tužilac ispoštovao ugovoreni rok gradnje. Zakona o obligacionim odnosima. smatraju da tužiocu pripada i pravo na razliku u ceni i za preostalih 25% fiksno ugovorene cene. Ovakva odluka nižestepenih sudova utemeljena je u posebnim uslovima ugovora parničnih stranaka. stav 1. te da istom pripada i revalorizovani iznos obračunate razlike u ceni zaključno sa 1. Zakona o obligacionim odnosima i pitanje razlike u ceni mora raspraviti na način i pod uslovima propisanim ugovorom parničnih stranaka. 1. st. po nahođenju nižestepenih sudova. Zakona o parničnom postupku raspravi da li u konkretnom slučaju postoji apsolutna nadležnost suda za postupanje u ovom sporu. konstatovane primedbe i date naloge za njihovo otklanjanje. obzirom na zapisnik o tehničkom pregledu objekta. član 635. ugovorile kliznu skalu i metod obračuna iste. Zakona o obligacionim odnosima uslovljena odsustvom ugovorne klauzule o dopuštenosti izmene ugovorene cene gradnje. godine) 83. pismene isprave o ugovoru.845. saglasno odredbi člana 262. kako bi bio u mogućnosti da u ovoj pravnoj stvari donese pravilnu i zakonitu odluku. stav 1.548. Ovo stoga što je primena odredaba čl. i člana 637.82 dinara. i 3. br. Saglasno tim odredbama sudovi su našli da su parnične stranke ugovorile klizanje 75% cene.2004. Kod ugovora o građenju ipak može doći do izmene cene radova. U skladu sa takvim pravnim shvatanjem prihvaćen je usaglašeni nalaz i mišljenje veštaka po ukupnom dugovanju tuženog i dosuđeno tužiocu 7. stav 2. Međutim. te odredbi člana 17. Tek u slučaju da takav prigovor bude odbijen utvrdiće se da li i za koji iznos i period tužiocu pripada razlika u ceni. ali obzirom da su cene porasle preko 10%.10. godine. Zakona o obligacionim odnosima. pa će stoga u ponovnom postupku prvostepeni sud na pouzdan način kao prethodno pitanje utvrditi sadržinu prave volje ugovornih strana u pogledu predmeta obaveze tuženog i da li postoji nesaglasnost između prave volje i izraza te volje koji je sadržan u tekstu pismenog ugovora kao i ima li možda nesporazuma o predmetu obaveze u smislu člana 63. Zakona o obligacionim odnosima. Opštih uslova ugovora iz člana 16. i 637. Iz tog su razloga nepotpuno utvrđene i odlučne činjenice za presuđenje ovog spora. (Iz rešenja Okružnog suda u Valjevu. Stoga se.45 - . kao i revalorizacija tako obračunatog duga. U konkretnom slučaju nisu ispunjeni uslovi za primenu navedenih zakonskih odredaba.

i 30. “nepravog” ugovora o doživotnom izdržavanju koji bi važio samo ako bi bili ispunjeni odgovarajući uslovi. (pismena forma i overa pred sudom. utvrdiće se u kojem procentu su tako obračunati radovi ostali neisplaćeni. ako bi bio tačan zaključak prvostepenog suda da je osnov obavezivanja kod tužioca u izdržavanju koje je on trebalo da dobija od tužene kroz odgovarajuće novčane mesečne naknade i stalnu brigu. da je došlo do predaje sporne nepokretnosti i da su obaveze izdržavanja navedene u pismenoj redakciji ugovora). obračun sadašnje vrednosti izvedenih radova izvršiće se po važećim jediničnim cenama u vreme presuđenja za sve količine izvedenih radova. onda bi ugovor o kupoprodaji bio prividan (simulovan) i kao takav nevažeći. ovu. st. koja nesumnjivo ukazuje da se radi o ugovoru o kupoprodaji. i 2. prikrili zaključenjem ugovora o kupoprodaji. Važnost prividnog (simulovanog) i prikrivenog (disimulovanog) ugovora. ZOO) u pogledu pravne prirode ugovora. Prev. a ne o ugovoru o doživotnom izdržavanju. 129/03 iz 2003. Nakon toga. Pritom sam obračun razlike u ceni se mora sačiniti u svemu u skladu sa ugovorenom metodologijom propisanom odredbom čl. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije. broj 199/03 od 25. odnosno član 31. taj drugi važi ako su ispunjeni uslovi za njegovu pravnu valjanost (član 66. Iz obrazloženja: Ukoliko bi se u ponovnom postupku ispostavilo da su stranke htele i postigle saglasnost da zaključe pismeni ugovor upravo sa spornom sadržinom. godine) 84. poći pre svega od ličnih svojstava tužioca odnosno od toga da li je obzirom na svoje životno iskustvo i obrazovanje bio u mogućnosti da razlikuje ugovor o doživotnom izdržavanju od ugovora o kupoprodaji. Pri tom. ali bi se postavilo pitanje važnosti prikrivenog (disimulovani) ugovora o doživotnom izdržavanju tzv.. Naime. U konkretnom slučaju par. posebno o njegovom zdravlju i obavezi tužene da tužioca posle smrti sahrani. (Iz rešenja Okružnog suda u Valjevu. br.12. Prividan ugovor nema dejstva među ugovornim stranama. a ne po nazivu pravnog posla. ako je to bila prava volja ugovornih strana. a za slučaj da tako obračunatu cenu ne pokrivaju uplate tuženog. u odgovoru na pitanje da li je tužilac mogao biti u izvinjavajućoj zabludi (čl. Iz obrazloženja: Pravna priroda pravnog posla ceni se prema sadržini i cilju koji su stranke ugovorom želele postići. ali ako prividan ugovor pokriva neki drugi ugovor. pravu volju. prvostepeni sud će. 61.OBLIGACIONO PRAVO ni obračunaće se samo do datuma kada su shodno ugovoru radovi morali biti završeni. posebnih uslova ugovora. Zakona o obligacionim odnosima). 29. no da su oni iz ko zna kojih razloga.2003. Utvrđeni procenat neplaćenih radova preračunaće se na sadašnju vrednost ukupno izvedenih radova i tako obračunata razlika dosuditi tužiocu. 1. Ako prividan ugovor pokriva neki drugi ugovor. drugim rečima. Gž. godine) 85. Sasvim je drugo pitanje da li je prava volja ugovornih strana bila da zaključe ugovor sa obavezama koje proističu iz kupoprodajnog odnosa.46 - . pri čemu će imati u vidu sadržinu spornog ugovora. taj drugi važi ako su ispunjeni uslovi za njegovu pravnu valjanost.

10. a za ostatak duga u iznosu od 4. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima obavezali tuženog da tužiocu isplati utuženi iznos. Kako taj prividan ugovor pokriva pravno valjan ugovor o prodaji kamiona. istakli su činjenicu da su bili u ugovornom odnosu po osnovu usmenog ugovora o predaji kamiona. o čemu tuženi nije obavešten. prema tužbi. godine) 86. a ne po osnovu pismeno zaključenog ugovora o zajmu. Neosnovani su navodi revizije da je tužilac na ročištu održanom 29. po kojem tuženi tužiocu nije u potpunosti isplatio cenu. tako da je ova zbog toga zaključila ugovor. Rev. ugovora o zajmu i nepoštovanje roka vraćanja zajma.01. godine do 2. Ako je ugovorna strana ili neko treći nedopuštenom pretnjom izazvao opravdani strah kod druge strane. ništav je ugovor o poklonu zemljišta koji je učinjen u korist društvenog pravnog lica u periodu sprovođenja mera otkupa od 10. Tuženi je tužiocu platio samo iznos od 1. Međutim. Stoga ne stoje navodi revizije da je tužilac izmenio činjenični osnov tužbenog zahteva. te je sud na osnovu tog činjeničnog osnova tuženog obavezao da tužiocu isplati utuženi iznos.2002. bitnim elementima konkretnog ugovora. br.2001. stav 2. Iz obrazloženja: Naime.000 DM parnične stranke su 22. 2621/02 od 30. Zakona o načinu i uslovima priznavanja prava i vraćanju zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu po osnovu poljoprivredno zemljišnog fonda i konfiskacijom zbog neizvršenih obaveza iz obaveznog otkupa poljoprivrednih proizvoda ("Sl.OBLIGACIONO PRAVO nične stranke zaključile su usmeni ugovor o prodaji kamiona.1945. Te činjenice su u konkretnom slučaju.8.10. glasnik RS".. ugovor je zaključen kada su se ugovorne strane saglasile o bitnim sastojcima ugovora. a tužba za poništaj takvog ugovora.1952. ZOO-a. 262. druga strana može tražiti da se ugovor poništi. Prema članu 60.2001. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije. Iz navedenog proizilazi da pravni poredak priznaje samo one ugovore.pretnja. u kojima su se ugovorne strane saglasile o bitnim sastojcima. Kada pravni subjekat pristupa i zaključuje ugovor iako i uprkos toga što zaključenje ugovora ne odgovara njegovoj pravoj volji. shodno članu 66.47 - .500 DM. godine izmenio činjenični osnov tužbenog zahteva. tako da je ova zbog toga zaključila ugovor. ZOO-a. Prema članu 17. ako je ugovorna strana ili neko treći nedopuštenom pretnjom izazvao opravdani strah kod druge strane. koja je relevantna mana volje. a to postoji samo onda ako kod pravnih subjekata postoji svest o značenju i posledicama onog što se pravnim poslom želi učiniti i namera da se to učini. godine u uslovima postojanja pritiska i prinude da se poklon učini. druga strana može tražiti da se ugovor poništi. stav 1. br.8. postoji svesni nesklad između volje i njene manifestacije . godine. kod advokata. podnosi se sudu opšte nadležnosti. čl. Vezanost suda za životni događaj proizilazi iz člana 186. tuženi na pripremnom ročištu. zaključile prividan ugovor o zajmu. čl. i 277. po kojem između ostalog tužba treba da. 18/91). Zakona o parničnom postupku. prema odredbi člana 26. po kojem je tuženi na ime cene tužiocu trebalo da plati iznos 5. to su nižestepeni sudovi pravilno. osim zahteva sadrži i činjenice na kojima tužilac zasniva zahtev. . a da tuženi o tome nije obavešten. a tužilac na ročištu glavne rasprave.500 DM. 395. ali pristaje da to ipak učini zbog nedopušteno izazvanog straha.

godine. jer tužioci nisu imali mogućnosti uvida u dokumentaciju o poslovanju društva.967.1991. Rev. te zbog toga tužioci osnovano traže poništaj tog ugovora. i 65.Đ. 61. Ugovorom je predviđeno da ulagači upravljaju srazmerno svojim ulozima. kao kupcima.. te da je prvotužilac kao strani ulagač uložio 1. godine) . jer je zaključen u uslovima postojanja pritiska i prinude da se poklon učini.01. 46/02 od 26. da je trećetuženi uložio 9. Prev.. godine. godine zaključen je na osnovu dokumentacije koju su prezentirali tuženi. te ne proizvodi pravno dejstvo. broj 374/01 od 20.1991... ugovor je ništav.00 dinara. godine. zaključe sporni ugovor o poklonu.1991. koji iznos je uplaćen tužiocima.. s tim da R.05. a nakon toga je došlo do potpunog prekida odnosa između stranaka. a u nameri da time navedu tužioce da zaključe ugovor od 7. Iz obrazloženja: Pravilno je drugostepeni sud primenio materijalno pravo kada je na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja u toku prvostepenog postupka potvrdio prvostepenu presudu u usvajajućem delu tužbenog zahteva. trećetuženi vrši dužnost direktora.000 funti.U.1991. Na osnovu prednjih činjenica pravilan je pravni zaključak nižih sudova da tužioci osnovano traže poništaj sporazuma od 7.M." sa sedištem u B.1990. da je drugotužilac uložio 12. izbacio tužioce iz prostorija društva.01.OBLIGACIONO PRAVO Privođenje pravnih prethodnika tužilaca na razgovor i stavljanje u izgled određivanje zatvora i drugog zla poklonodavcima i članovima njihove porodice.747. godine. Dana 7. Sporazum od 7. a saglasno odredbi čl. U toku postupka prvostepenim sudom utvrđeno je da su tužioci i treće i četvrtotuženi dana 17. godine. Svaka ugovorna strana imala je pravo uvida u dokumentaciju društva. što je kod njih izazvalo opravdani strah i nateralo ih je da 18. upravo i jedino bio razlog što su poklonodavci pristupili zaključenju ugovora o poklonu iz 1949. što čini 20% osnivačkog uloga i da je četvrtotuženi uložio 12. godine) 87. ukoliko jedan od ugovarača dovede drugog u zabludu u pogledu finansijskih rezultata zajedničkog preduzeća.. Kako je opravdani strah poklonodavaca.. u korist društvenog pravnog lica u periodu sprovođenja mera otkupa.2002. i 1952. Između stranaka došlo je do sukoba u novembru mesecu 1990. godine tužioci su kao prodavci zaključili sa treće i četvrtotuženim. sve kako su to pravilno zaključili i niži sudovi. nema. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije. u periodu između 1945.V. kao 20% osnivačkog uloga.01. ugovor o prodaji udela vlasništva društva sa određivanjem vrednosti udela u iznosu od 1. tuženi su kod tužioca izazvali zabludu u pogledu finansijskih rezultata zajedničkog društva. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije.00 tadašnjih dinara. što iznosi 30% osnivačkog uloga. Ugovor o prodaji udela društva sa ograničenom odgovornošću je rušljiv.761 dinar.48 - . što čini 20% osnivačkog uloga. od strane tadašnjeg Gradskog narodnog odbora imalo je značenje neotklonjive opasnosti ugrožavanjem života poklonodavaca ukoliko ne zaključe ugovor o poklonu.02. u nameri da time navede drugog ugovarača da zaključi ugovor.4. izazvan od strane pravnog prethodnika tužene. Naime..761. godine.1949.01. kao i da učestvuje u dobiti srazmerno ulozima i učešću u kapitalu društva.216 FF. godine zaključili ugovor o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću "T.. kojom prilikom je tuženi R.03..2002. Bitnih povreda Zakona o parničnom postupku koje mogu biti osnov za pobijanje drugostepene presude u revizijskom postupku. ZOO.

Zabluda je bitna ako se odnosi na bitna svojstva predmeta. dok druga strana ne može koristiti sudsku zaštitu za potraživanja iz takvog ugovora. ali ako prividan ugovor prikriva neki drugi ugovor. (Vrhovni sud Srbije. Simulovani ugovor o kupoprodaji stvari može se konverzijom preobraziti u ugovor o obezbeđenju potraživanja zalogom.1994.01.1998. Taj ugovor je ugovor o zakupu. 734/98 od 13. Rev. taj drugi važi ako su ispunjeni uslovi za njegovu pravnu valjanost. Prividan ugovor nema dejstvo među ugovornim stranama.1997.1997. Ako jedna strana izazove zabludu kod druge strane ili je održava u zabludi u nameri da je time navede na zaključenje ugovora. 3900/95 od 19.194/94 od 20. godine) 88. bez zajedničkog rizika. Beograd Rev. (Vrhovni sud Srbije. Strana koja je u zabludi može tražiti poništaj ugovora zbog bitne zablude. 1217/97 od 03.03 1998. Rev.1998. 649/97 od 08.06. . Rev. taj drugi važi ako su ispunjeni uslovi za njegovu pravnu valjanost.05.09. godine) 94. (Vrhovni sud Srbije.04. godine) 91. (Vrhovni sud Srbije. Rev. godine) 90. (Iz odluke Vrhovnog suda Srbije Rev. godine) 92. U konkretnom slučaju radi se o prividnom ugovoru koji pokriva neki drugi ugovor. 611/95 od 30.49 - 95.07. godine) . (Vrhovni sud Srbije. Ako prividan ugovor prikriva neki drugi ugovor taj drugi važi ako su ispunjeni uslovi za njegovu pravnu valjanost.06. osim ako pri zaključenju ugovora nije postupala sa pažnjom koja se u prometu zahteva. druga strana može zahtevati poništaj ugovora i onda kad zabluda nije bitna. ali ako prividan ugovor prikriva neki drugi ugovor. godine) 93.1995. Ugovor o zajedničkom poslovanju zaključen između stranaka u kome se unapred priznaje tužiocu kao vlasniku objekta "garantovana dobit". 1291/97 od 03.godine) 89. 397/98 od 24. Rev. u suštini ima drugi karakter. (Vrhovni sud Srbije. te stranka koja je u zabludi (koja inače ne bi zaključila takav ugovor) može tražiti poništaj ugovora zbog bitne zablude. Beograd Prev.OBLIGACIONO PRAVO Prividan ugovor nema dejstva među ugovornim stranama.1997. (Vrhovni sud Srbije.

na već postojećem objektu izvrši kakve druge građevinske radove. ni u pogledu kvaliteta. od čega je tužilac avansno naplatio iznos od 1. bile naručene od strane tuženog. stav 1. a sve to na osnovu člana 262. Prvostepeni sud je iz iskaza imenovanog svedoka utvrdio da je isti. Pravilan je zaključak prvostepenog suda da. kod ugovora o građenju.265.000. u ukupnoj vrednosti od 1.0000. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima. stav 1. zbog koga je forma propisana. prvostepeni sud je pravilno utvrdio da je tužilac izveo radove ugovorene pismenim ugovorom od 10. Ugovor. kao ni od strane investitora) uneo naloge tužiocu za izvođenje spornih naknadnih radova . iskaza imenovanih svedoka koje je sud u vezi sa spornom okolnošću u celosti prihvatio. Prvostepeni sud je pravilno utvrdio da je tužilac izveo i naknadne radove.OBLIGACIONO PRAVO FORMA UGOVORA (Čl. očigledno proizlazi što drugo član 73. u građevinski dnevnik (koji nije predočen sudu i veštacima od strane tuženog. stav 1. značaj pisanog naloga odn. godine. Iz obrazloženja: Ugovor o građenju je ugovor o delu kojim se izvođač obavezuje da u ugovorenom roku prema određenom projektu sagradi određenu građevinu na određenom zemljištu ili da na takvom zemljištu odn.08. nalazeći da su iskazi međusobno saglasni. Ugovor o građenju mora biti zaključen u pisanoj formi . koje je tužilac izvodio na predmetnom objektu. Zakona o obligacionim odnosima. Zakona o obligacionim odnosima. postojanje pisane saglasnosti za izvođenje naknadnih radova kod ugovora o građenju ima i upis istih od strane naručioca radova u građevinskom dnevniku.član 630. te su saglasni i sa sadržajem pisanih dokaza. Zakona o obligacionim odnosima.član 630.119. godine. u vezi člana 630. koji ih prilikom izvođenja nije osporio. i člana 277. stav 2. kao rukovodilac radova kod tuženog.08. a naručilac se obavezuje da mu za to isplati određenu cenu . ako su ugovorne strane izvršile u celini ili u pretežnom delu obaveze koje iz njega nastaju. fakturisane tuženom naznačenim računom po pozicijama. te po ovom osnovu tuženi duguje tužiocu plaćanje preostalog iznosa od 265.30 dinara sa zakonskom zateznom kamatom počev od 13. osim ako iz cilja. U konkretnom slučaju. ni u pogledu količine izvedenih radova. Relevantne odredbe: Zahtev zakona da ugovor bude zaključen u određenoj formi važi za sve kasnije izmene i dopune tog ugovora . za čije se zaključenje zahteva pisana forma. 67 – 73.00 dinara. i to iz izjašnjenja sudskog veštaka građevinske struke kao i iskaza tužioca kao parnične stranke. Značaj pisanog naloga (saglasnosti) tj. Zakona o obligacionim odnosima.2005. smatra se punovažnim iako nije zaključen u toj formi.član 67. u svemu prema ponudi od 04. Prvostepeni sud je pravilno utvrdio da su sve pozicije naknadnih radova. Zakona o obligacionim odnosima) 96. postojanje pisane saglasnosti ima i upis istih od strane naručioca radova u građevinskom dnevniku.08.2005.2006. da je sa vrstom i obimom istih bio upoznat i nadzorni organ. godine.50 - .119.30 dinara.

Prvostepeni sud je prihvatio nalaz i mišljenje imenovanog veštaka. s obzirom da stranke nisu uslovile plaćanje radova od strane tužioca kao podizvođača njihovom prethodnom naplatom tuženog od investitora. na iste dao pismenu saglasnost. međutim. (Iz Presude Privrednog apelacionog suda. s obzirom da je tuženi istu cenu prihvatio tako što je te cene (uvećane za određeni iznos) fakturisao investitoru od 14.2011. prvostepeni sud je pravilno utvrdio da je fakturisana cena od strane tužioca dogovorena između stranaka. saglasnosti tuženog. godine.tužioca. Suprotno stanovište bilo bi protivno načelu savesnosti i poštenja. te je. ali je ispunjen u celini od jedne ugovorne strane.2006. Naime. ali je ispunjen u celini od strane jedne ugovorne strane. proizvodi pravno dejstvo kada su građevinski radovi u celini izvršeni. fakturisao investitoru. Prvostepeni sud je pravilno zaključio da je. kao stručan i dokumentovan. a ovaj u toku postupka nije osporio vrednost izvedenih radova od strane tužioca. na taj način. nesporno da je postojala usmena saglasnost stranaka u vezi sa izvođenjem naknadnih radova. Pž. Svrha pismene forme ugovora o građenju (kao i drugih ugovora za koje je zakon propisao obaveznu formu) je da se naglasi njegova ozbiljnost i omogući lakše utvrđivanje sadržine. Iz obrazloženja: Pravilan je zaključak prvostepenog suda da ugovor o građenju. svrha pismene forme ugovora o građenju je da se naglasi ozbiljnost ugovora i lakše utvrđivanje njegove sadržine. što se utvrđuje iz iskaza svedoka kao i iz činjenice da je tuženi naknadne radove.09. Prvostepeni sud je pravilno odlučio kada je usvojio tužbeni zahtev. Svrha je. postignuta i ako ugovor nije zaključen u pismenoj formi. izvedene od strane tužioca. kao prethodne odn. U vezi sa cenom naknadnih radova. ugovor za čije se zaključenje zahteva pismena forma smatra se punovažnim iako nije zaključen u toj . (Iz Presude Privrednog apelacionog suda. što znači da je tuženi pismeno tražio od tužioca izvođenje spornih radova. naknadne za njegov račun izveo tužilac. tako i po dopunskim ponudama i aneksima ugovora. 12981/11(1) od 09. koji nije bio zaključen u pismenoj formi. 12981/11(2) od 09.2011. Svrha je postignuta i onda ako ugovor nije zaključen u pismenoj formi. godine) 97. kao izvođača naknadnih radova. kako je pravilno zaključio prvostepeni sud.OBLIGACIONO PRAVO po zahtevu naloga ovlašćenog lica tuženog. kako po osnovnoj ponudi i ugovoru.11.11. iako ih u okončanim situacijama nije iskazao. godine) 98. u konkretnom slučaju . Pravilan je zaključak prvostepenog suda da činjenica da li je naknadno izvedene radove od strane tužioca tuženi naplatio od investitora nije pravno relevantna u konkretnom slučaju. uz pravilnu primenu navedenih odredbi Zakona o obligacionim odnosima. pri čemu je kroz cenu svojih pozicija naplatio i radove koje je. Osim ako iz cilja zbog koga je forma propisana očigledno proizlazi što drugo.51 - . Pž. Iz njega je utvrdio da je tuženi realizovao naplatu kompletno ugovorenog posla sa investitorom. i kada bi se smatralo da nije bilo pisanog naloga odn.

čiji sadržaj tuženi nije osporio. koja mora biti dostavljena protivnoj strani da bi proizvela dejstvo. i izjava o raskidu mora biti data u pisanoj formi i dostavljena protivnoj strani da bi proizvela pravna dejstva .posledice raskida. statutarni zastupnik tuženog je svojim potpisom i overom pečatom navedene Opštine konvalidirao tj.52 - . zakonski zahtev da ugovor bude zaključen u određenoj formi važi i za sve docnije izmene ili dopune ugovora. predsednik navedene Opštine istakao da su radovi na parku izvedeni i da je posao izvršen.2011. Pž. stav 2. Zakona o obligacionim odnosima. je na tuženom kao naručiocu posla.02. kao i naknadno izvršene radove.08. Zakona o obligacionim odnosima za ugovor o licenci zakonom propisana obavezna pisana forma. Stranke tako materijalnim radnjama konvalidiraju jedan formalni nedostatak. prilikom davanja iskaza u svojstvu parnične stranke. (Iz Rešenja Privrednog apelacionog suda. a imajući u vidu i da je specifikacija svih radova. godine.i društveni interes. Teret dokazivanja činjenice da je blagovremeno reklamirao izvršene radove. navedena u okončanoj situaciji od od 26. osim ako iz cilja zbog koga je forma propisana očigledno ne proizlazi što drugo . na koji način štite lični. Tako stranke materijalnim radnjama konvalidiraju jedan formalni nedostatak.OBLIGACIONO PRAVO formi ako su ugovorne strane izvršile. obaveze koje iz njega nastaju. naknadno dao saglasnost za celokupno izvršen posao. Pž. a u ovom slučaju . (Iz Presude Privrednog apelacionog suda. Iz obrazloženja: Ugovor za čije se zaključenje zahteva pismena forma smatra se punovažnim iako nije zaključen u toj formi ako su ugovorne strane izvršile. 829/11 od 10. u celini ili u pretežnom delu. Prvostepeni sud je pravilno imao u vidu i činjenicu da je. U pogledu ugovora za čije je zaključenje zakonom propisana obavezna pisana forma. godine) 99. Zakona o obligacionim odnosima.2008. godine) 100. Sledi da u konkretnoj stvari izjava o raskidu mora biti učinjena u pisanoj formi. na koji način štite lični. I izjava o raskidu je u suštini izjava o izmeni ugovora. 11516/10 od 13.i društveni interes. jer je članom 687. Iz obrazloženja: Prema članu 67. koja ima za posledicu da ugovor prestaje da proizvodi pravno dejstvo. Ugovor o reprogramu ne prikriva ugovor o zajmu ukoliko ne postoji roba koja se daje u zajam. u celini ili u pretežnom delu.2011. a u ovom slučaju . obaveze koje iz njega nastaju.01.član 73. . pa i naknadnih radova. Potpisivanjem zaključka i prihvatanjem svih finansijskih obaveza u vezi sa izgradnjom parka.

sa zakonskom zateznom kamatom počev od navedenog datuma. po osnovu manjka robe.77 ari KO M. ako prividan ugovor pokriva neki drugi ugovor. Tužilja i tužena su postigle sporazum o kupovini suvlasničkog udela tužene po ceni od 22. što ovde nije slučaj. st. jasno proizlazi da .12. ugovor parničnih stranaka o reprogramu ne prikriva ugovor o zajmu. on će važiti. S tim u vezi. ako su ispunjeni uslovi za njegovu pravnu valjanost. Zakona o obligacionim odnosima. Tužilja je isplatila ugovorenu cenu što je potvrđeno sačinjavanjem priznanice koju su potpisale obe ugovorne strane. stav 4. budući da nema predmeta ugovora (robe).53 - . Ugovorom o reprogramu konstatovano je da tuženi ima obavezu prodaje robe tužiocu. U konkretnom slučaju. čiji je manjak konstatovan. te roba. prema članu 66. 430/2004 od 02. i 2. te tužilac po tom ugovoru nema pravo na kamatu zbog neispunjenja obaveze tuženog da tužiocu preda robu u rokovima određenim ugovorom. a zajmoprimac se obavezuje da mu vrati posle izvesnog vremena istu količinu novca.. pravilno je primenjeno materijalno pravo kada je usvojen zahtev tužilje za utvrđenje prava svojine na jednoj polovini dela kuće i zgrada upisanih na nave. a zbog čega se revizija shodno članu 385. Odredbom člana 402. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije. Iz obrazloženja: Tužena i njen brat (suprug tužilje) su zemljišnoknjižni suvlasnici sa po jednom polovinom idealnog dela kuće i zgrade upisanih kao zemljišnoknjižna tela II i III na katastarskoj parceli 107/1 površine 3. Zakona o obligacionim odnosima. prema članu 557.ukoliko prividan ugovor o reprogramu prikriva ugovor o zajmu . Međutim.onda važi ugovor o zajmu. godine) 101. prividan ugovor nema dejstvo među ugovornim stranama. Zakona o parničnom postupku. ugovorom o zajmu obavezuje se zajmodavac da preda u svojinu zajmoprimcu određenu količinu novca ili kojih drugih zamenljivih stvari. predmet prodaje i ugovorenu cenu) i nepokretnost je predata u posed kupcu koji je isplatio ugovorenu cenu. ako ispunjava uslove iz člana 557. Rev.2004.OBLIGACIONO PRAVO Iz obrazloženja: Pravilnom primenom materijalnog prava nižestepeni sudovi su odbili tužbeni zahtev za isplatu naznačenog iznosa na ime obračunate kamate. Tužena je naknadno odbila da potpiše i overi pismeni ugovor o kupoprodaji. te bi shodno citiranoj zakonskoj odredbi tužilac imao pravo na isplatu ugovorene kamate.500 Eura. Međutim. ne može izjaviti. Kada priznanica ima sve elemente pismenog ugovora o kupoprodaji (označenje ugovornih strana. već novac iskazan kroz robu. Navodima revizije da tužilac tuženom nije dao na zajam robu. Zakona o obligacionim odnosima. ispunjeni su uslovi za konvalidaciju pismenog neoverenog ugovora o prodaji u smislu člana 4. Tužena se potom iselila i predala prodatu nepokretnost u državinu tužilji. koja se daje na zajam.. nije mogla biti predmet ugovora o zajmu. ali samo u slučaju da je ovaj simulovan ugovor prikrivao pravno valjan ugovor o zajmu. Zakona o obligacionim odnosima predviđeno je da odredbe ovog zakona o ugovornoj kamati shodno važe i za ostale obaveze koje imaju za predmet stvari određene po rodu. Dakle. Naime. Zakona o prometu nepokretnosti. Polazeći od ovako utvrđenog činjeničnog stanja. predmet ugovora o reprogramu je predaja stvari određenih po rodu. 1. Stoga disimulovan ugovor o reprogramu ne proizvodi pravno dejstvo. odnosno istu količinu stvari iste vrste i istog kvaliteta. osporava se utvrđeno činjenično stanje.

bile suvlasnice na stambenoj zgradi sa pomoćnim objektima. Tužilje su – kako proizilazi iz utvrđenog činjeničnog stanja . jer nema saglasnosti volja stranaka za nastanak ugovora o poklonu. tužilja ušla u posed kupljenih nepokretnosti i isplatila tuženoj ugovorenu cenu. drugo.02. Iz priznanice koju je tužilja kao kupac i tužena kao prodavac potpisala. U reviziji tuženih se neosnovano ističe da je bilo uslova za primenu odredbe člana 73 Zakona o obligacionim odnosima za konvalidaciju ugovora kome nedostaje forma. U konkretnom slučaju ugovor nije nastao. tužilja je po osnovu valjanog pravnog posla stekla pravo svojine na nepokretnostima koje su bile predmet zaključenog ugovora o prodaji. Na osnovu svih razloga. Kao zaostavština tužiljinog sina ostavinskim rešenjem tretiran je i stan u koji se uselio. u smislu člana 4. jer nisu ni učestvovali u njegovom zaključenju. a sudski neoverenog ugovora o prodaji. i 73. sin tužilje se oženio. Ti stanovi dodeljeni su tužiljama kao suvlasnicama. U poravnanju je konstatovano da se korisnik eksproprijacije ne protivi da se stanovi koji su predmet ovog poravnanja raspodele tako što će ih koristiti sin i kći jedne od tužilja. tužilje su. Bitni elementi ugovora o poklonu su predmet ugovora i namera da se poklon učini.Opštinom i SIZ-om za stambeno komunalnu delatnost opštine. sa protivnikom predlagača . Iz obrazloženja: U ovom sporu se zahtev tužilja odnosi na utvrđenje nepostojanja ugovora o poklonu nepokretnosti između kao poklonodavaca i tuženih kao poklonoprimaca. Zakona o prometu nepokretnosti. Drugostepeni sud je pravilno procenio da zaključenim poravnanjem između trećih lica nije nastao ugovor o poklonu između tužilja i sada pokojnog sina jedne od tužilja kao pravnog prethodnika prvo-. Tužilje nisu imale nameru da učine poklon.2002. u smislu člana 72.54 - . a pomenuto poravnanje nisu potpisali sin i kći jedne od tužilja. dobio dvoje dece i potom umro bez testamenta. pa on neće nastati dok se ne postigne saglasnost o bitnim elementima. godine) . (Iz presude Vrhovnog suda Srbije. Kako je ugovor između stranaka u celosti izvršen. jer u konkretnom slučaju ugovor nije ni nastao. predmet prodaje i ugovorena cena.OBLIGACIONO PRAVO denoj katastarskoj parceli. stav 4. kao i zahtev tužilje za uknjižbu ovog prava u zemljišnoj knjizi. saglasnost poklonoprimca da primi poklon i postojanje namere da se poklon učini je minimum koji se mora ispuniti kod svakog ugovora o poklonu. a sudski neoverenog ugovora o prodaji. imajući u vidu da navedena priznanica ima sve elemente pismenog. proizilazi da je tužilja prodala tuženoj predmetnu idealnu polovinu. Dakle. Zakona o obligacionim odnosima. Zato se ne može govoriti o osnaženju ugovora kome nedostaje forma. godine) 102. niti namere da se poklon učini . U vanparničnom postupku određivanja naknade za eksproprisane nepokretnosti. svakoj po dva. s obzirom da su u njoj označeni prodavac i kupac. Revizija br. 2546/01 od 07. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije. uz utvrđenje prava vlasništva tužilja. zaključile poravnanje po kome je tužiljama kao naknada za eksproprisane nepokretnosti preneto vlasništvo četiri stana.i treće-tuženih.animus donandi. to su se stekli uslovi za konvalidaciju pismenog. 212/04 iz decembra 2004. Iza njegove smrti za naslednike su oglašeni tuženi na po 1/3. koja je eksproprijisana rešenjem Opštinskog sekretarijata za stambeno komunalne delatnosti i urbanizam. Rev. U međuvremenu. zbog čega su tužilje vlasnice stanova koji su predmet spora. u svojstvu predlagača.

Bitni elementi ugovora o poklonu su predmet ugovora i namera da se poklon učini. u celini ili u pretežnom delu.Opštinom i SIZ-om za stambeno komunalnu delatnost opštine. drugo i trećetuženih. Zakona o obligacionim odnosima za konvalidaciju ugovora kome nedostaje forma. kao zaostavština tužiljinog sina tretiran je i stan u koji se uselio. U vanparničnom postupku određivanje naknade za eksproprisane nepokretnosti tužilje su u svojstvu predlagača. obaveze koje iz njega nastaju. 4520/92) .OBLIGACIONO PRAVO 103. jer nema saglasnosti volja stranaka za nastanak ugovora o poklonu. Iz obrazloženja: Zahtev tužilja u ovom sporu odnosi se na utvrđenje nepostojanja ugovora o poklonu nepokretnosti između tužilja sa jedne strane kao poklonodavaca i tuženih sa druge strane kao poklonoprimaca i utvrđenje prava vlasništva tužilja. a pomenuto poravnanje nisu potpisali sin i kći jedne od tužilja. Ugovor neće nastati dok se ne postigne saglasnost o bitnim elementima. niti namere da se poklon učini . ako su ugovorne strane izvršile. zaključile poravnanje po kome je tužiljama kao naknada za eksproprisane nepokretnosti preneto vlasništvo četiri stana. (Vrhovni sud Srbije Rev. Zakona o prometu nepokretnosti propisana forma ugovora je sigurnost pravnog prometa i ostvarivanje javnog interesa. sa protivnikom predlagača . Stoga se ne može govoriti o osnaženju ugovora kome nedostaje forma. Pravilno je drugosteeni sud zaključio da zaključenim poravnanjem između trećih lica nije nastao ugovor o poklonu između tužilja i sada pokojnog sina jedne od tužilja kao pravnog prethodnika prvo. Za naslednike iza njegove smrti oglašeni su tuženi na po 1/3. osim ako iz cilja zbog koga je forma propisana očigledno ne proizilazi što drugo. a potom umro bez testamenta. Ostavinskim rešenjem. godine) Ugovor za čije se zaključivanje zahteva pismena forma sa overenim potpisima ugovarača smatra se punovažnim.animus donandi. jeste minimum koji se mora ispuniti kod svakog ugovora o poklonu. U konkretnom slučaju ugovor nije nastao. dobio dvoje dece. 2546/01 od 07. Tužilje nisu imale nameru da učine poklon. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije. Neosnovano se u reviziji tuženih ističe da je bilo uslova za primenu odredbe člana 73. Rev. jer u konkretnom slučaju ugovor nije nastao.55 - 104. iako nije zaključen u toj formi. svakoj po dva. Cilj zbog koga je članom 10. Samim tim. U poravnanju je konstatovano da se korisnik eksproprijacije ne protivi da se stanovi koji su predmet ovog poravnanja raspodele tako što će ih koristiti sin i kći jedne od tužilja. Ugovor o poklonu je dvostrani i jednostrano obavezan pravni posao kojim se saglasnošću volja vrši prenos određenog prava sa jednog lica na drugo bez naknade. . Ti stanovi dodeljeni su tužiljama kao suvlasnicima. U međuvremenu sin tužilje se oženio. saglasnost poklonoprimca da primi poklon i postojanje namere da se poklon učini.02.2002. jer nisu ni učestvovali u njegovom zaključenju. Prema utvrđenom činjeničnom stanju tužilje su bile suvlasnice na stambenoj zgradi sa pomoćnim objektima koja je eksproprisana rešenjem Opštinskog sekretarijata za stambeno komunalne delatnosti i urbanizam. zbog čega su tužilje vlasnice stanova koji su predmet spora.

st.OBLIGACIONO PRAVO Plodouživanje se može konstituisati i na osnovu usmene saglasnosti volja.1996. godine) 105. st. javnom poretku ili dobrim običajima. Iz obrazloženja: Prvostepenom presudom je odbijen tužbeni zahtev kojim je traženo da se utvrdi ništavost ugovora sklopljenog između stranaka. (Vrhovni sud Srbije. ispunile svoje obaveze po tom ugovoru. Zakona o obligacionim odnosima) 107. 361. jer nije bilo saglasnosti osnivača na zaključeni ugovor u kom smislu tužilac smatra da je isti ništav. te postoji protivrečnost o bitnim činjenicama između stanja u spisu i navoda obrazloženja. . te da tužilac snosi krivicu za činjenicu da nije nastupio odložni uslov.11. Viši trgovinski sud je ispitao pobijanu presudu u granicama žalbenih navoda i izvršio uvid u spis. iako nije zaključen u toj formi smatra se punovažnim. Žalba tužioca nije osnovana. Istakao je postojanje bitne povrede odredaba postupka iz čl. Rev. (Vrhovni sud Srbije. u celini ili pretežnom većinom. Tužilac je žalbu uložio iz svih razloga iz čl. u kom smislu je nastupila funkcija ostvarenja uslova saglasno odredbi čl. ukoliko su ugovorne strane. ZOO. br. 12. te je stoga isti ugovor ništav kao i iz razloga što je isti potpisao direktor tužioca bez saglasnosti osnivača pri čemu se pozvao na odredbu čl. jer je prvostepeni sud našao da za ništavost nema uslova. Zakona o obligacionim odnosima ništav je ugovor koji je protivan prinudnim propisima. 1621/98 od 15. ZPP navodeći da je izreka presude nerazumljiva. protivrečna sama sebi i razlozima presude. osim ako je zakonom drukčije određeno. U obrazloženju iste presude je navedeno da nema osnova za ništavost predmetnog ugovora s obzirom na to da je isti potpisalo ovlašćeno lice. Pravilno je prvostepeni sud našao da istaknuti razlozi ne prouzrokuju ništavost predmetnog ugovora. Smatra da ima osnova za ništavost. Zaključivanje ugovora ne podleže nikakvoj formi. USLOV (Čl.04. javnom poretku ili dobrim običajima. Pismeni ugovor.56 - . Ništav je ugovor koji je protivan prinudnim propisima. Ukazao je na odredbe Zakona o javnim preduzećima. Prvostepeni sud nije našao nijedan razlog koji bi prouzrokovao ništavost predmetnog ugovora u kom smislu je odbio zahtev u tom delu. 2. Svojim zahtevom tužilac traži da se utvrdi ništavost predmetnog ugovora navodeći da nije ispunjen odložni uslov u pogledu stupanja ugovora na snagu. Prema čl. 4. Zakona o obligacionim odnosima (dalje: ZOO). Zakona o parničnom postupku (dalje: ZPP). Rev. 74 – 76. tač. 3608/96 od 13.1998. U razlozima koje je istakao tužilac nema nijednog razloga koje ZOO poznaje kao razloge ništavosti. odnosno da je pogrešno utvrdio činjenice na kojima je zasnovao presudu kojom je odlučeno o zahtevu za utvrđenje ništavosti. 74. 103. godine) 106. 360. 55. Smatra da je prvostepeni sud nepotpuno utvrdio činjenično stanje.

odbijen tužbeni zahtev kojim je traženo da se utvrdi ništavost predmetnog ugovora. ZOO. pa se stoga ne može ni utvrditi ništavost. 3. ukazuju na postojanje odložnog uslova. 103. za potpisivanje ugovora. te s obzirom na to da nijednim dokazom u toku postupka niti navodom tužilac nije ukazao na postojanje uzroka ništavosti u smislu kako Zakon o obligacionom odnosima poznaje i definiše taj institut. a ožalbena presuda potvrđena. jer nije sa uspehom završio školovanje na Vojnoj akademiji. Iz obrazloženja: Tuženi je zaključenjem ugovora o školovanju u Vojnoj akademiji zasnovao svoju obavezu da školovanje završi u roku i da po njegovom završetku stupi na dužnost profesionalnog oficira vojske. Odsustvo saglasnosti organa kao uslov za zaključenje ugovora u smislu čl. a na osnovu čl. 375. Ugovor je ništav jer nisu ispunjeni uslovi iz čl. 5499/09 od 8. i čl. to je i po stavu Apelacionog suda u obavezi da tužiocu nadoknadi troškove školovanja. ZOO u pogledu potrebne saglasnosti za potpisivanje ugovora odnosno sa nepostojanjem ugovora. dospele Ugovorne obaveze moraju se ispuniti. Pž.OBLIGACIONO PRAVO Odredbe ugovora sadržane u čl. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda.12. 55. Iz navedenih razloga žalba tužioca je odbijena kao neosnovana. Sa napred izloženog. 55. godine) 109. ne prouzrokuje ništavost već takav ugovor nije ni nastao odnosno u takvoj situaciji nema ugovora jer nema ovlašćenog lica. Tužilac meša ništavost ugovora sa uslovom iz čl. Kako tuženi to nije učinio.2011. Stoga je prvostepena odluka pravilna i na zakonu zasnovana. 19. Iz petituma zahteva proizlazi da je tužilac tražio da se utvrdi da ugovor ne proizvodi dejstvo usled ništavosti. odlučeno je kao u izreci presude.2009. Neispunjenje odložnog uslova ne podrazumeva ništavost ugovora. . (Iz Presude Apelacionog suda u Beogradu. Nepostojeći ugovor ne može biti ništav. Do nastupanja raskidnog uslova. Gž. iz navedenih razloga. Drugostepeni sud ukazuje da u pogledu ovakvog zahteva nije bilo potrebe preispitivati utvrđeno činjenično stanje s obzirom na to da navodi samog tužioca omogućavaju primenu prava s obzirom na skup činjenica kojima je tužilac obrazložio svoj zahtev.57 - . ZPP. godine) 108. da neće proizvoditi pravno dejstvo. niti ostao u profesionalnoj službi. Stupanje ugovora na snagu u slučaju nastupanja odložnog uslova i ništavost ugovora su različiti pravni instituti i nemaju dodirnih tačaka. 5471/10 od 19. Obaveza naknade troškova školovanja postoji kada je dužnik tako ugovorio za slučaj da ga ne završi u roku i stupi na dužnost. a taj uslov bude i ostvaren. Tužilac meša ova dva instituta. Pravilno je. Ovo jasno proizlazi iz formulacije koju je tužilac upotrebio s obzirom na to da je tražio da se utvrdi da je ugovor "ništav" tj.01.

. javnom poretku ili dobrim običajima.2011. na kom poslovnom prostoru je zakupac tužilac. sporazuma određeno da se tuženi obavezuje da od momenta sklapanja ugovora sa Saveznom direkcijom za imovinu SRJ na zakup lokala u M.06. da je članom 2. godine između tužioca i tuženog ne uživa sudsku zaštitu.J.. broj 31. u B.J.. Imperativnim propisom. 33/11 od 19..2001. Zakona o obligacionim odnosima ugovor prestaje važiti kada se raskidni uslov ispuni. a prema odredbi člana 74.01. Stranke su to želele da urade kroz vid zamene zakupca.2001.... a to u roku od 15 dana. odredile da su saglasne da po dobijanju saglasnosti Savezne direkcije za imovinu SRJ i Administrativne komisije SRJ o izmeni nosioca zakupa lokala u M. a nemoguć raskidni uslov smatra se nepostojećim. (Iz Rešenja Višeg suda u Valjevu. dobio namenski na neodređeno vreme i bez naknade i nije imao ovlašćenje da njegovu predaju odlaže dobijanjem saglasnosti za davanje tuženom u zakup poslovnog prostora u M. broj 31.... isprazni od svih lica i stvari lokal u zgradi Muzeja automobila u M. površine oko 17 m2 prostorija do ulice sa posebnim ulazom. tj. godine) 110.. br. od strane Savezne direkcije za imovinu SRJ. To znači da do tada strane ugovornice moraju svoje obaveze ispunjavati.J. Naknadno zaključeni sporazum od 5. broj 31. lokal u M. Prvostepeni sud utvrđuje da su stranke 5.J..J... broj 30. godine. Iz obrazloženja: Pobijanom prvostepenom presudom odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtev kojim je traženo da se obaveže tuženi da tužiocu preda u posed poslovni prostor slobodan od lica i stvari koji se nalazi u B.J.. Sporazuma od 5. koji trenutno koristi. Odložni uslov je nemoguć i kao takav je ništav u . 30. određeno da zajedno podnesu zahtev za izmenu nosioca zakupa lokala u J. Zakonom o imovini SRJ određeno je na koji način se izdaju u zakup poslovni prostori sa kojima raspolaže Država SRJ.. na kome je zakupac tužilac.J.OBLIGACIONO PRAVO Iz obrazloženja: Razlozi prvostepenog suda zbog kojih nalazi da ne postoji obaveza tuženog za isplatu dospelih rata pre nastupanja raskidnog uslova . Takvo raspolaganje strankama nije dozvoljeno.nisu jasni.. 31 sa Muzeja automobila na tuženog izvrše zamenu lokala..06. čiji zakupac je tužilac. stav 3. Između stranaka je ugovoreno da ugovor prestaje onda kada tuženi kao osiguranik ne isplati tri uzastopne rate. u ulici M.06.. Stranke su ugovorile obavezu tuženog da se iz predmetnog poslovnog prostora iseli ukoliko mu Savezna direkcija za imovinu SRJ izda u zakup drugi lokal tj..2001.. pa je ugovor zaključen pod nemogućim odložnim uslovom ništav. Tužilac je predmetni poslovni prostor pa i poslovni prostor koji je kao zakupac koristio tuženi do otkaza. da je članom 3.... Nije sporno da Savezna direkcija za imovinu SRJ nije dozvolila promenu zakupca na lokalu u M...... Gž. a on je bio da tuženi sa Saveznom direkcijom za imovinu SRJ zaključi ugovor o zakupu poslovnog prostora u M. Ništav je ugovor u kome je postavljen odložni ili raskidni uslov protivan prinudnim propisima. broj 31. Prvostepeni sud je zauzeo pravni stav da tužilac nema pravo na predaju predmetnog poslovnog prostora sa razloga što nije ispunjen uslov iz člana 3...... Saveznoj direkciji za imovinu SRJ na kom lokalu je zakupac bio tužilac. broj 31. godine zaključile sporazum kojim su članom 1.58 - .31.J.

Rev. Zakona o parničnom postupku za uvažavanje žalbe i preinačenje ožalbene presude usvajanjem odbijenog tužbenog zahteva. . od 09. godine nije overen od nadležnog organa i ne može proizvoditi pravno dejstvo ugovora o prometu nepokretnosti. prema odredbi člana 79.04. Zakona o prometu nepokretnosti.59 - . stav 1. Pž. Iz obrazloženja: Polazeći od utvrđenog činjeničnog stanja. Ugovor mora biti i overen kod nadležnog organa. tačka 2. postoji obaveza tužene da saglasno odredbi člana 210. nižestepeni sudovi su pravilno primenili materijalno pravo kada su zaključili da je tužena u obavezi da tužiocu vrati novčani iznos primljen u momentu zaključenja predugovora o prometu nepokretnosti. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda u Beogradu. pošto predugovor o kupoprodaji stana od 8. Bez overe nema ugovora. ZOO primljeni iznos deviznog novca u momentu zaključenja predugovora vrati. ta odredba je opšti propis i ima slabiju pravnu snagu od posebnog propisa iz člana 4. Kapara se daje u trenutku zaključenja ugovora. ZOO zaključuje u pisanoj formi. godine) 112. Zakona o obligacionim odnosima) 111. kao znak da je ugovor nastao i kao sredstvo obezbeđenja izvršenja tog ugovora. br. Ugovor o kupoprodaji se prema odredbi člana 454. Zakona o obligacionim odnosima. Ne uživa sudsku zaštitu u smislu člana 3.2. s obzirom da taj novčani iznos nema karakter kapare. stav 2. broj 2246/02 od 29.2005. te ni primljeni devizni novac. stav 2.500 DM.02. stav 1. 108/2005. ugovor o kupoprodaji stana nije zaključen i tužena primljeni novčani iznos nije vratila. Stranke su zaključile pismeni predugovor o kupoprodaji nepokretnosti – stana. U ovakvoj procesnoj situaciji stekli su se zakonski uslovi iz člana 373. stav 3. Ugovor o kupoprodaji mora biti overen od nadležnog organa. a kad nema ugovora nema ni kapare koja nastaje u trenutku zaključenja ugovora. Kako je tužilac kao kupac u momentu zaključenja takvog predugovora tuženoj kao prodavcu na ime kapare dao 12. godine) KAPARA I ODUSTANICA (Čl.1999. nema karakter kapare kao sredstva obezbeđenja. Zakona o parničnom postupku.2002. međutim.OBLIGACIONO PRAVO smislu člana 75. Neoveren ugovor ne proizvodi pravna dejstva pa isplaćeni iznos nema karakter kapare kao sredstvo obezbeđenja. Ništava odredba ne proizvodi pravno dejstvo. 79 – 83. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije. Naime. ZOO kapara je iznos koji jedna ugovorna strana daje drugoj ugovornoj strani u trenutku zaključenja ugovora.

(Iz odluke VSS.11. jer kapara je akcesorna i ne može postojati bez ugovora. budući da se ista i dalje vodila na ime prethodnih vlasnika sa kojima je tuženi svojevremeno razmenio svoj jednoiposoban stan u Novom Sadu.. Kada je prilikom zaključenja ugovora o kupoprodaji data kapara a ugovor o kupoprodaji ne važi. godine dogovorio kupovinu kuće tuženog u mestu K.1997. kao i određenih nedostataka građevinske prirode. obaveštavajući tuženog da odustaje od kupovine njegove kuće. 1997.000 DEM na ime kapare. koje je u međuvremenu tužilac uočio.2002. ali ne u dvostrukom iznosu.... To je izričito predviđeno odredbama člana 4.. godine) 114.1999. ali je tuženi to odbio.02. Rev. Rev. Zakona o obligacionim odnosima kapara se daje u trenutku zaključenja ugovora. 3166/97 od 14.. zatim što je kuća bila manje površine od one koju je saopštio tuženi.1997. Rev.60 - 116. (Vrhovni sud Srbije. kao znak da je ugovor nastao i kao sredstvo obezbeđenja izvršenja tog ugovora. Pošto je nesporno da Ugovor o kupoprodaji nije zaključen u pismenoj formi i overen on nije ni nastao. Ako je neizvršenje ugovora o kupoprodaji rezultat objektivnih tržišnih uslova onda strana koja je dala kaparu može tražiti vraćanje kapare. u Crnoj Gori. i 3. 4347/02 od 13. sagrađenu na parceli broj 183. naselje J. a kako do ugovora nije došlo osnov za isplatu se nije ostvario. koje je vratio septembra meseca 1999. a u roku od pet meseci od dana prijema. zbog nesređenog zemljišno-knjižnog stanja. godine) Ako ugovor o prometu nepokretnosti nije zaključen u pismenoj formi ni overen. godine) 113. godine) 115.10. Rev. Prema odredbama člana 79. godine. dati iznos se ne smatra kaparom i vraća strani ugovornici koja ga je dala. (Iz odluke Vrhovnog suda Srbije. povodom čega mu je isplatio na ruke 20. Otuda se izvršena isplata jedino može uzeti kao isplata budućeg avansa.OBLIGACIONO PRAVO Iz obrazloženja: U postupku pred prvostepenim sudom je utvrđeno (a to utvrđenje u svemu je prihvatio i drugostepeni sud) da je tužilac sa tuženim dana 1. Zakona o prometu nepokretnosti.. jer se kapara mora izričito ugovoriti.04.. Beograd. 2654/97 od 03. onda se izvršena isplata ne može smatrati kaparom. Tužilac je istom prilikom od tuženog dobio ključeve od navedene kuće. pa je tuženi dužan da primljeni iznos vrati. dogovor o isplati određenog iznosa na ime cene ne može se smatrati kaparom. (Iz odluke Vrhovnog suda Srbije. 2657/97 od 05.06. Ako ugovor nije nastao. Pozvao je tuženog na povraćaj datog iznosa. o čemu su sačinili i pismenu priznanicu u kojoj je konstatovana a isplata navedenog iznosa na ime kapare s mogućnošću njenog povraćaja za slučaj nemogućnosti tužioca da uđe u posed te kuće ili iz nekih vanrednih razloga. ukupne površine oko 100 m2. 4388/97) . Rev. (Vrhovni sud Srbije. Ako u trenutku zaključenja ugovora jedna strana da drugoj strani izvestan iznos novca ne može se pretpostaviti da taj iznos čini kaparu. stav 2. . Opština H.

1991. jer je utvrđeno da je tužilac odgovoran za neizvršenje ugovora o kupoprodaji traktora.05. pa ovlašćeno lice prekorači ovlašćenje i kupi veću količinu robe.02. Beograd. 5788/97) 119. godine) 121. (Vrhovni sud Srbije. Ovo zato. Ako ugovarači nisu zaključili pismeni ugovor o kupoprodaji nepokretnosti prodavac nema pravo da zadrži kaparu. o kome odlučuje sud na zahtev stranke za smanjenje kapare. sud može na zahtev zainteresovane stranke smanjiti preterano veliku kaparu. precizno navedeno koja je to preterano velika kapara. 3114/97) 118. Da li je ugovorena preterano velika kapara. te se prema tome radi o preterano velikoj kapari. Rev. odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtev tužilaca da se obaveže tuženi da mu vrati na ime date ugovorne kapare iznos od 500 dinara. U navedenoj odredbi nije međutim. Beograd. deli sudbinu glavnog ugovora . Rev. Prema odredbi člana 80.400 dinara. faktičko je pitanje.Rev. Očigledno je namera zakonodavaca bila da o tome odlučuje sud kao faktičkom pitanju u svakom konkretnom slučaju. Iz obrazloženja: Prvostepenom presudom. pa to treba uzeti i u obzir u ovom sporu.godine) 117. onda proizilazi da je tuženi naknadno odobrio kupovinu veće količine robe. uzimajući u obzir u svakom konkretnom slučaju odnos visine date kapare i glavne ugovorne obaveze.1997. Po shvatanju Vrhovnog suda osnovano se u reviziji ističe da se zaključak sudova o neosnovanosti tužbenog zahteva u celini ne može za sada prihvatiti kao pouzdan.1995. Kada je tuženi izdao ograničeno ovlašćenje za kupovinu robe. st. (Vrhovni sud Srbije.11.ugovora kojeg obezbeđuje. godine) . 44/95 od 08. Ugovor o kapari. Prema navodima tužioca data kapara u iznosu od 500 dinara prelazi 1/3 glavne ugovorne obaveze u iznosu od 1. P. kao sporedan.raskida ugovora o kapari i predaje u posed stambene zgrade. 120. 4. ZOO. (Iz presude Okružnog suda u Zrenjaninu Gž. koja je potvrđena drugostepenom presudom. (Vrhovni sud Srbije Rev.OBLIGACIONO PRAVO Ugovor o kapari kao akcesoran ne može biti samostalan predmet pobijanja u smislu zahteva tužbe . 1489/95 od 26. a bez pobijanja kupoprodajnog ugovora kao glavnog ugovora. (Vrhovni sud Srbije.61 - . 1054/91 od 14. a tuženi tu robu proda drugom licu za veći iznos.

62 - . Zbog toga su irelevantne odredbe ugovora o tome da je tužilac izvršio ugovornu obavezu predajom pošiljke preporučeno preko pošte. . Iz obrazloženja: Strana koja je neovlašćeno zastupana nije dužna da drugoj strani izričito izjavi protivljenje zaključenju ugovora. jer ugovor nije ni zaključen. iako ne duguje. 14301/10 od 23. kao ni ostale odredbe istog ugovora. jer odredbe o ovoj vrsti dokazivanja predviđene ugovorom nemaju pravnog dejstva. u ime tužilje kao prodavca. Zakona o obligacionim odnosima) 122. a na osnovu kojeg ugovora će biti izvršen prenos vlasništva. u njeno ime i za njen račun. imenovani zastupnik je. 84 – 88. zaključi ugovor o kupoprodaji sa predugovaračem ili trećim licem. koji ugovor je overen pred Opštinskim sudom. Istim predugovorom tužilja se obavezala da zaključi ugovor o prodaji sa kupcem ili trećim licem koga on odredi. tužilja je overila i punomoćje pred Opštinskim sudom kojim je ovlastila imenovanog zastupnika da. Tom prilikom.000. Iz obrazloženja: Tužbeni zahtev tužilje za poništaj spornog ugovora o prodaji naznačene katastarske parcele sa objektima koji se nalaze na njoj je nižestepenim presudama . Zakona o obligacionim odnosima. (Iz Presude Privrednog apelacionog suda. u kome nije stajalo ograničenje da tu nepokretnost ne može prodati tuženom. Kod ovako utvrđenog činjeničnog stanja. godine) 123. zaključio ugovor o kupoprodaji sa tuženim za kupoprodajnu cenu od 120. Zaključila je predugovor sa imenovanim predugovaračem o prodaji i nepokretnosti mu predala u državinu. Za naknadno odobrenje potreban je izričit pristanak – član 88. niti je dužna da vraća ono što joj druga strana dostavlja. Utvrđeno je sledeće činjenično stanje: tužilja je bila vlasnik predmetne katastarske parcele i vlasnik objekta na njoj.00 dinara.OBLIGACIONO PRAVO O ZASTUPANJU UOPŠTE (Čl. Neovlašćeno zastupani može naknadno odobriti ugovor na zahtev druge strane da se o tome izjasni u primerenom roku.po oceni Vrhovnog kasacionog suda pravilno odbijen. Zastupnik može zaključiti ugovor o prodaji sa bilo kojim licem ukoliko mu je izdato punomoćje za prodaju nepokretnosti koje ne sadrži ograničenje u pogledu ličnosti kupca.2010. Toga u konkretnom slučaju nije bilo. Po navedenom punomoćju. Pž.12. stav 3. Ona to u suštini i nisu. pravilan je zaključak nižestepenih sudova da je predmetna parcela prodata u skladu sa izdatim punomoćjem zastupniku. koji zbog zaključivanja od strane neovlašćenog lica ne može stvarati prava i obaveze za lica u pismenu označena kao ugovorne strane.

U ponovljenom postupku otkloniće se propusti na koje je ukazano ovim rešenjem. to zaključeni ugovor obavezuje tužilju kao zastupano lice.05. iako nije potpisan od ovlašćenog lica tuženog.J. radnik knjigovođa koji po priloženim normativnim aktima tuženog nije bilo ovlašćeno lice. Zakona o obligacionim odnosima. Stoga se dovodi u sumnju zaključak nižestepenih sudova da je tužbeni zahtev tužioca osnovan. a ne . godine) 124. 729/2010 od 20.63 - .član 91. Zakona o obligacionim odnosima. Vrhovni sud nalazi da se osnovano revizijom tuženog i zahtevom za zaštitu zakonitosti Republičkog javnog tužioca ukazuje da su odluke nižestepenih sudova zasnovane na pogrešnoj primeni materijalnog prava.P. Usvajajući tužbeni zahtev tužioca. stav 1. Nesporna je činjenica da radnik tuženog J. objavi njegov matični broj. zbog čega je činjenično stanje ostalo neutvrđeno. (Iz Presude Vrhovnog kasacionog suda. čime se dovodi u sumnju da je predmetni ugovor odobren. kako je to navedeno u toku postupka od strane tuženog. Sudovi zaključuju ovu činjenicu na osnovu fotokopije izvoda sa CD i potvrde PTT o prijemu paketa. Sudovi su stanovišta da je tužena zadržavanjem isporučenih publikacija naknadno odobrio predmetni ugovor. tj.član 85. usled čega su nižestepeni sudovi pravilnom primenom materijalnog prava odbili tužbeni zahtev za poništaj ugovora o prodaji predmetne nepokretnosti tuženom. u skladu sa članom 26. a tužilac da mu po izlasku isporuči pomenutu publikaciju na CD. Zakona o obligacionim odnosima saglasile o njegovim bitnim elementima. godinu i u potpunosti ispunio svoju ugovornu obavezu. Da je tužilac saglasno zaključenom ugovoru objavio i isporučio predmetne publikacije tuženom za 1996-2001. Takođe se postavlja kao sporno da li su se stranke potpisivanjem ugovora. nižestepeni sudovi nalaze da su stranke potpisale predmetni ugovor. Na strani tuženog ugovor je potpisao i overio pečatom P.OBLIGACIONO PRAVO Relevantne odredbe: Ugovor koji zaključi zastupnik u ime zastupanog lica i u granicama svojih ovlašćenja obavezuje neposredno zastupanog i drugu ugovornu stranu . nije ovlašćeno lice za zastupanje tuženog.2010. te su shodno tome obavezali tuženog na plaćanje kupoprodajne cene za isporučene publikacije. čime su se po članu 26. Utvrđeno je i da zakonski zastupnik tuženog nije dao naknadno odobrenje zaključenjem spornog ugovora. Zakona o obligacionim odnosima. Iz istih razloga tuženi je i osporio tužbeni zahtev tužioca. U toku postupka tuženi je isticao da je radnik tuženog doveden u zabludu da popunjava statističke podatke. saglasile o njegovim bitnim elementima. potpis izdejstvovali tako što su potpisnika doveli u zabludu da potpisuje drugu vrstu pismena. Imajući u vidu da je punomoćnik tužilje postupao u granicama svojih ovlašćenja. da je navedeni ugovor punovažan. a odbili protivtužbeni zahtev tuženog za poništaj tako zaključenog ugovora. Punomoćnik može preduzimati samo one pravne poslove za čije je preduzimanje ovlašćen . šifru delatnosti. Zaključenje ugovora od strane neovlašćenog lica obavezuje neovlašćeno zastupanog samo ako on ugovor naknadno odobri. Tuženi osporava da je primio publikacije. Iz obrazloženja: Prvostepeni sud je utvrdio da je po ugovoru broj 000162. Rev. tuženi – protivtužilac naručio od tužioca – protivtuženog da mu u registru žiro-računa SRJ 1996/97. Prvostepeni sud će utvrditi da li je sporni odnos rezultat nesporazuma s obzirom da su akviziteri tužioca. stav 1. kao i narednih deset izdanja ove publikacije. a ne da zaključuje ugovor.

dok je protivtužbeni zahtev za poništenje spornog ugovora odbijen. stav 1. njegovo docnije ćutanje o naknadno izvršenoj isporuci registra žiro-računa ne može smatrati prihvatanje nove ponude. Iz obrazloženja: Prema utvrđenom činjeničnom stanju u prvostepenom postupku parnične stranke su 6. Ukoliko je tuženi odbio da primi štampanu publikaciju za 1996. Stoga se pitanje pravne valjanosti spornog ugovora ne može temeljiti na toj činjeni. sudovi nisu na nesumnjiv način utvrdili da li je tuženom isporučena navedena publikacija. pa samim tim i da li su se stekli zakonom propisani uslovi za obavezivanje tuženog po osnovu ugovora zaključenog od strane neovlašćenog lica.. To je izričito propisano odredbom člana 85. U protivnom.1995. Tužilac je kao prodavac registra žiro računa preduzeća SRJ 1995/96 i za docnije godine uredno izmirio svoju ugovornu obavezu. nema mesta zaključivanju nižestepenih sudova da je tuženi docnijim postupcima konvalidirao sporni pravni posao. To proizilazi iz odredbe člana 42. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije. ali nije raspravljeno da li je on to učinio u svojstvu ovlašćenog punomoćnika. 00960. U konkretnom slučaju utvrđeno je da je sporni ugovor za tuženog potpisao njegov komercijalista V. stav 2. Štaviše lice koje je takav ugovor potpisalo za tuženog nije postupalo sa pažnjom dobrog privrednika u smislu odredbe člana 61.Tuženi nije isplatio ispostavljene mu fakture. 1. godine.11. Ugovor koji je u ime pravnog lica potpisan od strane neovlašćenog punomoćnika može proizvesti pravna dejstva samo ako ga isti naknadno odobri. i čl.12.12. Prev. potpisan i protumačen od obe ugovorne strane. Ovo iz razloga. Ovo stoga što naknadno slanje novih izdanja registra žiro-računa tuženom ne može voditi zasnivanju novog dužničko-poverilačkog odnosa u situaciji kada nema pravnog osnova za takvo ponašanje tužioca. Stoga je na temelju ovakvog činjeničnog stanja usvojen tužbeni zahtev za isplatu ugovorene cene registra žiro računa. R. 12/03 od 06. ili pak punomoćnika po zaposlenju. Ukoliko je tuženi izričito odbio da po tom osnovu stupi u ugovorni odnos sa tužiocem. Zakona o obligacionim odnosima oceniti da je odobren ugovor. uredno popunjem. jer je isto zasnovano na pogrešnoj primeni materijalnog prava. stav 1. 86. ugovor koji je u ime pravnog lica potpisan od strane neovlašćenog punomoćnika može proizvesti pravna dejstva samo ako ga isti naknadno odobri. jer je tuženi osporio priloženu fotokopiju prijema na pošto koju je priložio tužilac od 30.1996. st. stav 1. Sem toga. Zakona o obligacionim odnosima. U vezi s tim sud će saglasno odredbi člana 88. Ovaj ugovor je u ime i za račun tuženog kao kupca potpisao njegov komercijalista V. Postojanje naknadnog odobrenja zastupanog pravnog lica je uslov koji je izričito propisan odredbom člana 88.R.64 - . Tom prilikom on je potpisao i potvrdu da je predmetnu otpremnicu ugovor potpisao i primio u originalu. Zakona o obligacionim odnosima. protumačen i uredno potpisan ne može isto učiniti i ovlašćenim punomoćnikom tuženog. Zakona o obligacionim odnosima.2003. kao ni konvalidacijom ranije pravnog posla. godinu. Činjenica da je to lice potpisalo izjavu da je ugovor pročitan.OBLIGACIONO PRAVO ugovor. Nižestepeni sudovi su tako odlučili jer nalaze da u zaključenju spornog ugovora nije postojala zabluda na strani lica koje je isti potpisalo u ime tuženog. stav 1. godine zaključile ugovor po otpremnici br. što ugovor zaključen između pravnih lica može predstavljati pravno valjan posao samo u slučaju kada je isti potpisan od strane njihovih zakonskih zastupnika ili ovlašćenih punomoćnika. Zakona o obligacionim odnosima. godine) 125. broj 224/03 i Pzz. Vrhovni sud ne prihvata izneto pravno stanovište.

. kao i činjenica da su dostavljeni registri stavljeni na raspolaganje tužiocu. Iz obrazloženja: Prvostepenom presudom odbijen je zahtev tužioca kojim je tražio da se obaveže tuženi da mu isplati iznos od 2. godine. Iv. 419/03 od 18. sa kojom je ugovorila kupoprodajnu cenu od 100. U protivnom. na koju tužilac ukazuje u žalbi. a shodno odredbi člana 26.2003.. Pravilno je prvostepeni sud ocenio i dopis tuženog od 14. tu kuću proda.. Takav ugovor ne obavezuje tuženog. Zakona o obligacionim odnosima smatra se da je ugovor zaključen.000 DEM vrati. godine) 127.10.70 dinara sa kamatom po zakonu počev od 11. To je izričito propisano odredbom člana 63. Samo u tom slučaju. U konkretnom slučaju je sporno da li su potpisnici ugovora saglasni o njegovim bitnim elementima. ili pak ugovor. Naime. Zbog toga se postavlja pitanje da li je lice koje je takvo pismeno potpisalo u ime tuženog to učinilo u uverenju da potpisuje samo otpremnicu.12. Prev. broj ____/99 od 9. Kod izričite izjave tuženog da ne odobrava zaključeni ugovor.OBLIGACIONO PRAVO ci. Iz obrazloženja: Tužena S.000 DEM. je imala ovlašćenje da u ime i za račun svojih vlastodavaca. bez obzira što je potpis o njegovom zaključenju dat od ovlašćenog lica.1998.. To pismeno sadrži podatke otpremnice. Ovo iz razloga. potpisalo neovlašćeno lice.07. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda u Beogradu. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije.65 - . Osim toga. godine iz koga nesumnjivo proizilazi da tuženi nije naknadno odobrio zaključenje spornog ugovora. ali i sitno odštamapni tekst ugovornih odredbi. Međutim. S. pravilno je prvostepeni sud utvrdio da je sporni ugovor.2002. godine do isplate i ukinuto rešenje o izvršenju Privrednog suda u B.1999.04. bez značaja je činjenica da li se registri nalaze kod tuženog. i u slučaju kada potpisnik ugovora ima ovlašćenje za njegovo zaključenje neophodno je da potpis istog predstavlja izraz saglasnosti volja o bitnim elementima ugovora. ako postoji nesporazum o predmetu ili pravnoj prirodi ugovora isti ne nastaje. vlasnika kuće u V. Ukoliko je ugovor potpisalo neovlašćeno lice. 1998. . takav ugovor ne obavezuje stranku i bez uticaja je na pravnu valjanost ugovora da je ugovor snabdeven pečatom te stranke. Ugovor koji je zaključio zastupnik u ime zastupanog lica u granicama svojih ovlašćenja..813. već na izričitom ili prećutnom ovlašćenju datom potpisniku ugovora da u ime i za račun tuženog može zaključiti takav pravni posao. Zakona o obligacionim odnosima. tim pre što je tuženi pozvao tužioca da preuzme registre sam ili da mu ih dostavi poštom. Pž. na kome se zasniva potraživanje tužioca. a ne ugovor. ili pak postoji nesporazum o njegovoj pravnoj prirodi. 00960.10.000 DEM i od nje primila deo te cene u iznosu od 10. što pismeno potpisano od strane predstavnika tuženog nosi naslov otpremnica br. pa je stupila u pregovore sa tužiljom. obavezuje neposredno zastupanog i drugu ugovornu stranu. a bez uticaja na pravnu valjanost ugovora je činjenica da je ugovor snabdeven pečatom tuženog. tužilja je odustala od kupoprodaje i zahteva od tužene da joj primljeni iznos od 10. osnovu i predmetu obaveze tuženog. godine) 126. broj 6859/01 od 05.

1997. Sama činjenica što je ugovor overen pečatom preduzeća ne znači da je ugovor i potpisan.2002. a kada je tužilac fakturisao cenu za navedene publikacije i iste isporučio tuženom. Odmah po saznanju da su ti ugovori potpisani od strane neovlašćenog lica tuženog i po prijemu publikacija tuženi je obavestio o tome tužioca i uz dopis povratio mu publikacije koje je tužilac isporučio na osnovu navedenih ugovora.OBLIGACIONO PRAVO Nižestepeni sudovi su pravilno primenili materijalno pravo kada su odbili tužbeni zahtev tužilje zbog nedostatka pasivne legitimacije tužene. a drugostepeni sud je potvrdio prvostepenu presudu. i 2. tuženi je uz dopis povratio odmah te publikacije tužiocu i račune navodeći da ne postoji pravno valjan ugovor između parničnih stranaka. kao njihov zastupnik. godine) . 3100/02 od 04. Revizijski sud u celosti prihvata pravni zaključak nižih sudova.01. pa tužena nije pasivno legitimisana u ovom sporu. Prema tome. Naime. 579/01 od 12. na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja u toku prvostepenog postupka pravilan je pravni zaključak nižih sudova da navedeni ugovori ne proizvode pravno dejstvo jer nisu potpisani od strane ovlašćenog predstavnika tuženog.cenu za isporučene publikacije. st. Naime. Iz tih razloga tuženi je reagovao čim je saznao da su navedene ugovore potpisala lica koja za to nisu ovlašćena. kao i da mu plati protivvrednost tih publikacija. Zbog toga tužilac neosnovano traži da mu tuženi plati protivvrednost .2001. 3299/96 od 28. Na osnovu izvedenih dokaza u toku prvostepenog postupka niži sudovi su zaključili da ugovori na koje se poziva tužilac ne proizvode nikakvo pravno dejstvo jer su ti ugovori potpisani od strane tuženog od neovlašćenog lica i to prevarnom radnjom predstavnika tužioca.12. prijem dela kupoprodajne cene tužene od tužilje ima isto pravno dejstvo kao da ih je preuzeo prodavac. Rev. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije. Pod istim uslovima i ostali pravni poslovi zastupnikovi proizvode pravno dejstvo neposredno prema zastupanom licu. obavezuje neposredno zastupanog i drugu ugovornu stranu. jer je te ugovore od strane tuženog potpisalo neovlašćeno lice. godine) 128. pa su zbog toga i navodi u reviziji tužioca u vezi s tim neosnovani. Tužena nije subjekt obaveze povodom koje je došlo do spora.09. zastupani je u obavezi samo ukoliko odobri prekoračenje. 1. niti su ti ugovori kasnije odobreni od strane ovlašćenog predstavnika. te je obavestio o tome tužioca.66 - 129. Iz obrazloženja: Tuženi je tvrdio da navedeni ugovori nisu zaključeni. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije. jer je pregovore o kupoprodaji vršila u ime i za račun svojih vlastodavaca. članom 85. Iz navedenih razloga prvostepeni sud je odbio tužbeni zahtev tužioca kojim je tražio da se tuženi obaveže da mu povrati navedene publikacije. a time i zaključen od strane ovlašćenog lica. Rev. Prev. Sama po sebi činjenica što su ugovori na koje se poziva tužilac bili snabdeveni pečatom tuženog ne znače da su ti ugovori pravno valjani. Zakona o obligacionim odnosima je propisano da ugovor koji je zaključio zastupnik u ime zastupanog lica u granicama svojih ovlašćenja. koji je ovlastio tuženu za zastupanje u zaključenju ugovora. godine) Kada zastupnik prekorači granice ovlašćenja. (Vrhovni sud Srbije. odnosno da su isti potpisani od strane ovlašćenog lica. .

1997. godine) Kupoprodajni ugovor o kupoprodaji nepokretnosti koji je u ime prodavca zaključilo lice koje nije imalo pismenu punomoć za zaključenje ugovora u smislu čl. Iz obrazloženja: Na utvrđeno činjenično stanje pravilno su nižestepeni sudovi primenili materijalno pravo kada su usvojili prigovor nedostatka stvarne legitimacije. (Vrhovni sud Srbije.67 - 132. godine) 130. Zakona o obligacionim odnosima je ništav i stoga ne može obavezivati prodavca. i 91. Rev. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima) 131. niti je prodavac naknadno odobrio zaključenje ugovora u smislu člana 88. primena propisa o primerenom roku za izjašnjavanje o odbravanju ugovora je izlišna. Prema odredbi člana 89. jer su celokupan njegov rad tretirali kao pravni posao u korist trećeg lica. ugovor važi. Zakona o obligacionim odnosima. .09. godine) . U konkretnom slučaju ugovor o punomoćju među strankama nije zaključen da bi u smislu člana 148.04.03. pravilan je zaključak prvostepenih sudova da tužilac ne može potraživati od tuženog naknadu troškova postupka u kojima je zastupao suprotnu stranu.1030/96 od 12. Neosnovano je isticanje u reviziji tužioca da su nižestepeni sudovi pogrešno primenili materijalno pravo. punomoćje je ovlašćenje za zastupanje koje vlastodavac pravnim poslom daje punomoćniku. (Iz presude Okružnog suda u Zrenjaninu Gž. Pošto je tužilac u predmetima za koje je ispostavio troškovnik tuženom radio u ime i za račun trećeg lica koje je bilo u sastavu Inicijativnog odbora.1996. 89 – 94. 1023/95 od 17.2004. daje punomoćniku da ga može zastupati. Beograd Rev. Zakona o obligacionim odnosima. stav 1. 122 – 124. pravnim poslom. Zakona o obligacionim odnosima.OBLIGACIONO PRAVO Ako neovlašćeno zastupano lice naknadno odobri ugovor koji je u njegovo ime zaključio drugi. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije. Zakona o obligacionim odnosima proizvodio pravno dejstvo i da bi tužilac mogao da zahteva troškove spora na osnovu člana 89. 90. PUNOMOĆJE (Čl. u vezi sa čl. bez obzira koliko je vremena prošlo od zaključivanja do odobravanja ugovora. i odbili zahtev tužioca za naknadu troškova postupka koji je vodio protiv tuženog. Ako je pravna sigurnost nastupila naknadnim odobravanjem ugovora. 3654/03 od 29. Punomoćje je ovlašćenje koje vlastodavac.

ugovor o kupoprodaji biće nevažeći. GG nije imao novca kod sebe. GG bila da zaključi ugovor o doživotnom izdržavanju. potvrdio je da je pokojni GG želeo da zaključi ugovor o doživotnom izdržavanju sa tuženim VV. s obzirom na to da nisu ispunjeni uslovi iz člana 195. kao prodavca i VV. ne može proizvoditi pravno dejstvo. pa je našao da predmetni ugovor. prvostepeni sud je pošao od odredbe čl. prvostepeni sud je pravilno zaključio da je prava volja pok. GG za života govorio da ima zaključen ugovor o doživotnom izdržavanju sa tuženim VV. 99 – 102.06. i 101. koji nosi naslov ugovor o kupoprodaji. Po oceni Apelacionog suda. Zakona o obligacionim odnosima) 133. tako da je ovaj element ugovora unet samo radi simulovanja ugovora o kupoprodaji. a nakon smrti prodavca. u skladu sa običajima sredine. koji je dužan da pre overe pročita strankama ugovor i primaoca izdržavanja naročito upozori na to da imovina koja je predmet ugovora ne ulazi u njegovu zaostavštinu i da se njome ne mogu namiriti nužni naslednici.OBLIGACIONO PRAVO TUMAČENJE UGOVORA (Čl. ali da su se zbog složene procedure odlučili za zaključenje ugovora o kupoprodaji a ne ugovora o doživotnom izdržavanju. 7649/10 od 1. Gž. Zakona o nasleđivanju. ali će zbog nedostatka forme biti nevažeći i prikrivani ugovor . tuženog. prvostepeni sud je ocenio da je zaključen prividan ugovor o kupoprodaji i da ne postoji dokaz da je cena i isplaćena. U slučaju kada su ugovorne strane zaključenjem ugovora o kupoprodaji nepokretnosti imale nameru da prikriju zaključenje ugovora o doživotnom izdržavanju. Iz obrazloženja: Prema utvrđenom činjeničnom stanju. kao kupca. Takođe. (Iz Presude Apelacionog suda u Beogradu. Zakona o obligacionim odnosima. a ne ugovor o kupoprodaji. godine) . Odlučujući o tužbenom zahtevu. U ugovoru je konstatovano da je cena na dan zaključenja i overe ugovora isplaćena. Zakona o obligacionim odnosima našao da je zaključeni ugovor o kupoprodaji simulovani pravni posao i kao takav nevažeći. te da je u suprotnom ugovor ništav. Svedok SS. Ni ugovor o doživotnom izdržavanju.ugovor o doživotnom izdržavanju. Iako je u ugovoru navedeno da je kupoprodajna cena isplaćena. koji je sačinio predmetni ugovor. pošto se prodavac brinuo o kupcu poslednjih deset godina. a da su samo zbog izbegavanja složene procedure koja je propisana za zaključenje ugovora o doživotnom izdržavanju zaključili ugovor o kupoprodaji. između GG.2011. kao i da će kupac o prodavcu lično brinuti i starati se nakon potpisa i overe ugovora i pomagati u njegovom izdržavanju. kupac će ga sahraniti i snositi sve troškove oko i posle sahrane. pri čemu je iz iskaza svedoka utvrđeno da pok. 99. ima elemente ugovora o doživotnom izdržavanju. te je primenom odredbe člana 66. Ugovorom je predviđeno je da se kupac može ubaštiniti na nepokretnostima posle smrti prodavca. zaključen je i overen ugovor o kupoprodaji koji je za predmet imao prenos prava svojine na kući i prenos prava korišćenja dvorišta. što znači da je prava volja ugovornih strana bila da zaključe ugovor o doživotnom izdržavanju. a prodavac je zadržao doživotno plodouživanje na nepokretnostima koje su predmet ugovora. kojim je predviđeno da ugovor o doživotnom izdržavanju mora biti zaključen u pismenom obliku i overen od strane sudije.68 - . koji je prikrivan ovim ugovorom o kupoprodaji. svedoci SS1 i SS2 su potvrdili da je pok.

12.1996. Tužilac je rođen 1943. godine.oo DM) navodi na zaključak da su stranke prilikom obeštećenja imale u vidu samo činjenicu nanošenja teške telesne povrede i njene posledice u tom momentu i u budućnosti. dajući u pogledu nastupanja i težine posledice veći značaj ovom drugom.3. a tužena je za vreme trajanja braka radila u preduzeću "U.OBLIGACIONO PRAVO 134. Da se radi o dva odvojena uzroka štete može se zaključiti i iz nalaza i mišljenja veštaka. nejasnoće u pogledu tumačenja termina "nezgoda" i "nesrećan slučaj" imaju se tumačiti u korist oštećenog.69 - . godine) 135.000.2010. Tužilac je stan otkupio na svoje ime po ugovoru o otkupu stana od 20. Predmetni stan je dodeljen tužiocu kao vojnom licu. relativno niska visina naknade utvrđena poravnanjem za tri vida štete (od oko 2. Tužilac je penzionisan 30.7. godine. godine.1988. Naime.tumačiti u korist oštećenog.1988. bez razmatranja eventualne štete i pogoršanja zdravstvenog stanja (što se kasnije dogodilo zbog zarobljavanja i umanjenja životne aktivnosti zbog tog štetnog događaja.1993. u situaciji kada je predlog poravnanja pripremio zastupnik. (Iz Presude Vrhovnog kasacionog suda. Pri tome. radi rešavanja stambenih potreba njegove porodice koju je tada činila i tužena kao njegova supruga. upotreba termina "nesrećan slučaj" ukazuje da je zajednička namera stranaka bila priznanje naknade štete zbog ranjavanja. godine a tužena 1950. što ukazuje da je zajednička namera strana bila priznanje naknade štete zbog ranjavanja. godine. odnosno da li se radi o teretnom ili dobročinom ugovoru. . inače dominantnog i u odnosu na ukupnu štetu). Zakona o obligacionim odnosima .prema članu 100. Pravnu prirodu ugovora. Osim toga. koji je razveden 23. u novembru 1989." u V.05. pošto je do tada uplaćeni doprinos tužioca za stambenu izgradnju u celini pokrivao otkupnu cenu stana.5. opredeljuje osnov (kauza) ugovora kao neposredni pravni cilj obavezivanja ugovornih strana. godine kao nosiocu stanarskog prava. Iz obrazloženja: U prvostepenom postupku je utvrđeno da su tužilac i tužena zaključili brak 29. a ne i zbog zarobljavanja i njegovih eventualnih posledica. a ne i zbog zarobljavanja i njegovih eventualnih posledica. ali bez uplate otkupne cene stana. Iz obrazloženja: U tekstu poravnanja uopšte se ne pominje činjenica da je tužilac zarobljen i da mu se naknada nematerijalne štete priznaje i zbog zarobljavanja. Rev. Pri tome. Po stanovištu Vrhovnog suda. poravnanje je pripremljeno od strane Vojnog pravobranilaštva i nejasnoća u pogledu nezgode i nesrećnog slučaja ima se . pravna priroda nekog pravnog posla ceni se prema sadržini prava i obaveza koji proizilaze iz postignute saglasne volje stranaka i prema posledicama koje pravni posao proizvodi. 2795/2010 od 26. Oni posebno analiziraju prouzrokovanje štete zbog ranjavanja a posebno zbog samog zarobljavanja. godine i oboje imaju po jedan brak iza sebe i decu iz ranijih brakova. U tekstu poravnanja upotrebljen je termin "nesrećan slučaj".

Tužilac je tužbom podnetom 22. Nije bilo sporno da je predmetni stan dodeljen tužiocu za vreme trajanja braka stranaka te da je tada tužena bila član tužiočevog porodičnog domaćinstva.1996. br. posle zaključenja prvog poravnanja. da bi zatim tužilac priznao tuženoj isključivo pravo svojine na navedenom stanu iz razloga što je stan isplaćen jednokratnom uplatom iz sredstava.4.70 - . godine. Utvrđujući pravnu prirodu poravnanja od 27. godine. da otkupna cena prilikom otkupa stana nije plaćena.4. da je na ime izdržavanja bivše supruge plaćao 30% od svoje penzije.4. Na osnovu svega navedenog. koje su stranke opredelile da zaključe poravnanje. koju je i stambeno obezbedio tako što je bio saglasan da ona bude određena za nosioca stanarskog prava na stanu koji je dobio u toku prvog braka. godine (drugo poravnanje).1993.1993. s tim da tužilac zadrži pravo doživotnog uživanja na stanu. stranke su bile ovlašćene da međusobnim sporazumom utvrde da otkupljeni stan predstavlja bračnu tekovinu i da sporazumom utvrde odnose povodom sticanja tog stana. opredeljuje osnov ugovora (kauza). Prilikom ocene pravne prirode spornog poravnanja od 27. s obzirom da je do tada uplaćeni doprinos tužioca za stambenu izgradnju za vreme trajanja radnog odnosa u celini pokrivao otkupnu cenu stana. Međutim.1993. prvostepeni sud je zaključio da poravnanje ne prikriva ugovor o poklonu. pravna priroda nekog pravnog posla ceni se prema sadržini prava i obaveza koji proizilaze iz saglasne volje stranaka i prema posledicama koje pravni posao proizvodi. Naime. i člana 330.8. prikriva ugovor o poklonu i da se ugovor opozove zbog grube neblagodarnosti poklonoprimca. godine.1993. neposredno pre razvoda braka. o kojima je napred bilo reči. Kod ovakvog stanja stvari. ovakav zaključak prvostepenog suda ne može se prihvatiti kao pravilan.1993. zatim da su imali u vidu da je tužilac veći deo novca dobijenog prodajom svoje očevine dao sinovima iz prvog braka. odnosno da li se radi o teretnom ili dobročinom ugovoru. Po nalaženju Okružnog suda. stranke želele da i tužena kao tadašnja tužiočeva supruga posle tužiočeve smrti bude obezbeđena od eventualnih naslednih pretenzija na stan tužiočeve dece iz prvog braka. godine (prvo poravnanje).OBLIGACIONO PRAVO Na dan 7. prvostepeni sud nalazi da su. po kom ugovoru su se stranke saglasile da stan pripadne tuženoj u isključivu svojinu.8. i konačno da je tužbeni zahtev neosnovan u delu kojim je traženo da navedeno poravnanje predstavlja ugovor o poklonu stana a da je samim tim i neosnovan zahtev za opoziv poklona. tada važećeg Zakona o braku i porodičnim odnosima. godine. godine i pravu volju ugovornih strana prilikom njegovog zaključenja. te da je stoga namera stranaka bila da tužena kao druga tužiočeva supruga bude u ravnopravnom položaju sa prvom suprugom i da su sve to bili razlozi koji su opredelili stranke da zaključe ovo drugo poravnanje od 27. stranke su najpre stavile van snage poravnanje od 7. kao neposredni pravni cilj obavezivanja ugovornih strana. Drugim rečima. s obzirom na objektivno utvrđene činjenice (stan nije ni bio plaćen .8. 326/93 na dan 27. godine stranke su zaključile sudsko poravnanje kojim su konstatovale da otkupljeni stan predstavlja bračnu tekovinu i da su oni po tom osnovu suvlasnici sa ½ prava na stanu. koja su zajednički stekli tokom trajanja braka i s obzirom na činjenicu da je doprinos tužene prilikom otkupa stana bio veći.1993. kao što svakako nije tačno. tražio da se utvrdi da poravnanje od 27.1993. prvostepeni sud pravnu prirodu spornog poravnanja utvrđuje uzimajući u obzir razloge i motive. prvostepeni sud je bio dužan da pođe najpre od sadržine pismene isprave o poravnanju iz koje proizlazi da stranke konstatuju da je stan isplaćen jednokratnom uplatom iz sredstava koja su zajednički stekli u toku trajanja braka. stav 1. što nije tačno. što su stranke i učinile zaključenjem sudskog poravnanja od 7. Poravnanjem zaključenim pred istim sudom pod R.8. godine.8. uz pravo uknjižbe u zemljišnim i drugim javnim knjigama. već predstavlja ugovor o deobi predmetnog stana koji je njihova zajednička imovina stečena u toku trajanja braka.1993. uzimajući u obzir i sadržinu poravnanja. pravnu prirodu ugovora. u smislu člana 327.4.

sve kada bi poravnanje i predstavljalo poklon. tada se mora istraživati prava namera i volja ugovarača. Tek pošto se na pouzdan način utvrdi da li sporno poravnanje eventualno prikriva ugovor o poklonu. prvostepeni sud upućuje i na razloge iz rešenja. sve da i nije zahtevao opoziv poklona. godine) Pravna priroda ugovora zaključenog u pismenoj formi. Gž. U ponovljenom postupku.4.2005.1999. tako da nije jasan zaključak prvostepenog suda da predmetno poravnanje stvarno predstavlja ugovor o deobi zajedničke imovine i ne prikriva ugovor o poklonu. pre svega imajući u vidu sadržinu poravnanja ali i nesporne činjenice u pogledu sticanja i otkupa spornog stana. kao i želja da se isključivom svojinom na stanu tužena zaštiti od eventualnih budućih naslednih pretenzija tužiočevnih zakonskih naslednika i u vezi sa tim da se učvrsti bračna zajednica. prvostepeni sud će.. Gž. davanje novca svojoj deci iz prvog braka od prodate očevine. godine) 136. Ukoliko je ugovor zaključen prema unapred odštampanom sadržaju ili je pripremljen i predložen od jedne ugovorne strane.71 - . 910/05 od 21.. (Iz presude Okružnog suda u Valjevu. ZOO-a. br. procenjuje se prema sadržini zajedničke volje ugovarača koja je po pravilu sadržana u ispravi o ugovoru. kako bi bio u mogućnosti da donese pravilnu i zakonitu odluku. koji je donet 10. br. jer tužilac ima pravnog interesa da se utvrdi da predmetno poravnanje prikriva ugovor o poklonu. ponovno oceniti pravnu prirodu spornog poravnanja.3. Gž. Svi ugovori o kreditu zaključeni su u vreme kada je od strane Vlade RS donet Operativni program mera za realizaciju ekonomsko-socijalnog programa zapošljavanja i obnove ratom oštećenih preduzeća. pod uslovom da se ne radi o prividnom ugovoru iz člana 66. da je doprinos tužene prilikom otkupa stana bio veći. Ako je i prema sadržini isprave o ugovoru sporna pravna priroda ugovora. kao što govori naslov (ugovor o poklonu). odnosno da li se zaista radi o besteretnom ugovoru. saglasno navedenim primedbama. pa se u vezi sa tim.OBLIGACIONO PRAVO gotovim novcem). može se suditi i o eventualnom opozivu poklona. godine.”. 497/2007 od 22. godine. nejasne odredbe tumačiće se u korist druge strane. ZOO-a. ukazuju upravo na prividnost poravnanja kao pravnog posla kojim se regulišu odnosi bračnih drugova povodom sticanja zajedničke bračne imovine.2005. U ovim ugovorima kao uslov za dobijanje kredita predviđen je sporazumni prestanak radnog odnosa tužilaca sa HK “K. (Rešenje Okružnog suda u Valjevu. pa će u ponovnom postupku sud pozvati tužioca da precizno navede i opiše ona ponašanja zbog kojih smatra da ima mesta opozivu poklona i da navede njihov vremenski period kada su se ona dešavala. .2007. kako to nalaže odredba člana 99. nezavisno od toga što nalazi da ne bi bilo mesta opozivu poklona.07.06. Iz obrazloženja: Od strane prvostepenog suda utvrđeno je da su tužioci sa tuženim Fondom za razvoj Republike Srbije zaključili ugovore o kreditu za organizovanje poljoprivredne proizvodnje. Uz sve to i okolnosti koje prvostepeni sud uzima u obzir prilikom utvrđivanja pravne prirode spornog poravnanja koje se odnose na obaveze tužioca prema ranijoj supruzi. 137. 588/05 od 7. kako se to u poravnanju navodi.

i zahtev tužilaca za poništaj ugovora o kreditima i poništaj sporazuma o prestanku radnog odnosa odbio kao neosnovan. 2002.000. polazeći od zajedničke namere ugovornih strana kao i bitnih elemenata ugovora u zakupu propisanih čl. (Iz presude Okružnog suda u Valjevu. nejasne odredbe tumačile u korist druge strane. posle stupanja na snagu Zakona o sredstvima solidarnosti za zaposlene koji su privremeno ostali bez posla usled ratnog dejstva.00 dinara u rokovima predviđenim ugovorima o kreditu.07. Kod napred utvrđenog činjeničnog stanja prvostepeni sud je pravilno primenio materijalno pravo. Zakona o obligacionim odnosima. Prvostepeni sud je dalje utvrdio da je tuženi Fond za razvoj Republike Srbije. i 65. godine. U toku prvostepenog postupka tuženi Fond za razvoj Republike Srbije priznao je tužiocima kao bespovratan iznos od 30. 2002.00 dianra. 567 ZOO. prvostepeni sud je pravilno zaključio da iz.000. što je bio jedan od razloga zbog kog su zaključili ugovore.00 dinara što predstavlja bespovratna sredstva u vidu 24 lična dohodka. Pravilno prvostepeni sud utvrđuje da ne postoje uslovi za poništaj ugovora o kreditu.OBLIGACIONO PRAVO Na osnovu iskaza tužilaca saslušanih kao parnične stranke prvostepeni sud je utvrdio da su tužioci ugovore o kreditu. da bi se. godine. Iako su stranke zaključile ugovor o zakupu prostorije taj ugovor se ne može podvesti pod tu vrstu ugovora s obzirom da se stranke nisu saglasile oko bitnog elementa tog ugovora – zakupnine.72 - .” za vreme rata bio bombardovan i da je bilo teško da im se obezbede radna mesta. a bitni elementi određuju vrstu ugovora. godine) 138. Iz obrazloženja: Prvostepeni sud je u toku postupka utvrdio da su stranke 19. kada bi odredbe u pogledu obračunavanja kamate i bile nejasne. 61. da su ove ugovore zaključili posle više održanih sastanaka na kojima im je objašnjeno o kakvim se kreditima radi i da je uslov za dobijanje kredita sporazumni prestanak radnog odnosa. u smislu čl.000. a takođe je pravilno i stanovište prvostepenog suda da ugovori o kreditu nisu ništavi zbog načina obračuna kamate. i stupio na snagu 17. 02. Gž. a potom i sporazume o prestanku radnog odnosa potpisali dobrovoljno i da ih na to niko nije primoravao. a koji je donet 15. odnosno u korist tužilaca. Pravilno tumačeći odredbe ''ugovora o zakupu'' zaključenog između stranaka 19. ponudio tužiocima zaključenje aneksa ugovora o kreditu. u smislu člana 100. tako da se iznos kredita umanjuje za iznos od 30. I br..07. a to je drugotuženi Fond za razvoj RS i priznao otpisujući sve kamate na kredite. a takođe je tužiocima otpisao sve kamate uz obavezu tužioca da vrate samo nominalni iznos kredita umanjen za 30. mada su ova isticanja u toku ovog postupka postala bespredmetna jer je tuženi Fond tužiocima otpisao sve kamate.10.2004. 02. a shodno čl. dok zakupnina nije bila predviđena ugovorom.1999. Tužioci su takoće istakli da su ove ugovore zaključili jer je tuženi HK “K.. Zakona o obligacionim odnosima – pošto su ugovori zaključeni prema napred odštampanom sadržaju. kojim se tuženi kao zakupac obavezao da tužiocu plaća naknadu za utrošenu električnu energiju i vodu. godine zaključile ugovor o zakupu prostorije tužioca na neodređeno vreme.1999. drugostepeni sud pravilno nalazi. 166/04 od 22. S druge strane. shodno odredbama Zakona o sredstvima solidarnosti. 99 ZOO. s obzirom da su tužioci bili upoznati da će se ona obračunavati.

Odredbe ugovora primenjuju se onako kako glase. (Iz odluke Vrhovnog suda Srbije Rev. 8400/03 od 12. i u vreme zaključenja ugovora bila u svojini trećeg lica nije pravo u potpunosti isključuje tužiljino pravo i kako tuženi nije u mogućnosti da ispuni ugovor u tom delu onako kako po ugovoru glasi njegova obaveza. br.OBLIGACIONO PRAVO među stranaka nije zaključen ugovor o zakupu iako su ga stranke tako naslovile. godine) Odredbe ugovora primenjuju se onako kako glase. br. obaveza tuženog nema više predmeta i ona glasi samo na predaju nepokretnosti tužilji u svojinu i državinu.. povraćaj stvari datih na poslugu.73 - 140.. jer ova vrsta ugovora nije regulisana odredbama Zakona o obligacionim odnosima. tuženik se obavezao da tužilji preda u svojinu tri manje parcele – šume koje čine jedan kompleks.. drugim rečima prema utvrđenom činjeničnom stanju. 6462/97 od 20. Kako je zajednička namera ugovornih strana bila da tužilac tuženom da na besplatno korišćenje predmetne prostorije.2003. Kako je jedna od tri parcele k.1998.p. stav 3. Shodno paragrafu 585 SGZ kada vreme trajanja posluge nije određeno niti se ono može ustanoviti obzirom na svrhu upotrebe stvari. prema odredbi člana 99. ali se pri tumačenju spornih odredaba ugovora ne treba držati doslovnog značenja upotrebljenih izraza. bez obzira što tužilac nije istovremeno i vlasnik tih stvari. ZOO-a. Iz obrazloženja: Prvostepeni sud nije pravilno identifikovao pravni osnov tužbenog zahteva. 317/03 od 07. Naime. godine i za vreme neprijateljske okupacije. već samo prava besplatnog korišćenja određene nepotrošne stvari to poslugodavac ne mora biti i vlasnik stvari. (Iz presude Okružnog suda u Beogradu Gž. Prema slovu pismenog i kod suda overenog ugovora – sporazumu o pružanju nege i pomoći. poslugodavac ima pravo da traži stvar u svakom momentu. odredbe ugovora primenjuju se onako kako glase. jer ne postoji saglasnost stranaka o bitnom elementu ovog ugovora-zakupnini. godine) 139. (Iz rešenja Okružnog suda u Valjevu. stav 1. pravilan je zaključak prvostepenog suda da su stranke zaključile ugovor o posluzi shodno paragrafu 582 Srpskog građanskog zakonika koji se u konkretnom slučaju primenjuje kao pravno pravilo na osnovu Zakona o nevažnosti pravnih propisa donetih pre 6.01.03.. tužilja se obavezala da čuva tuženikovu majku i o njoj se brine a kao naknadu za ugovorene usluge. i po oceni Okružnog suda. .11. ZOO-a. Zbog toga je prvostepeni sud pravilno zaključio da je tužilac kao poslugodavac aktivno legitimisan da u svakom momentu zahteva od tuženog kao poslugoprimca. godine) . Prema tome. Pošto se ovim ugovorom ne vrši prenos prava svojine. to bi tuženi mogao jedino da odgovara za pravne nedostatke stvari. već treba istraživati zajedničku nameru ugovorača i odredbu tako razumeti kako to odgovara načelima obligacionog prava utvrđenim ovim zakonom. aprila 1941.S. od 05. 1029/1 u pov.2003. pravni osnov po osnovu kojeg tužilja ističe svoje novčano potraživanje mogao bi proizaći samo iz prava na naknadu štete u smislu člana 510.50 ha KO R. a ne iz prava da se zahteva ispunjenje ugovora kako je to našao prvostepeni sud obavezujući tuženog da radi ispunjenja ugovora u spornom delu tužilji isplati novčanu protivvrednost onog dela nepokretnosti koji nije mogao da joj prenese u svojinu. Gž.

(Iz presude Okružnog suda u Valjevu. 333/93 od 05.1993. iz razloga celishodnosti.74 - . na navedenu odluku.OBLIGACIONO PRAVO Pri tumačenju spornih odredaba ne treba se držati doslovnog značenja upotrebljenih izraza. Zakona o parničnom postupku (dalje: ZPP). U slučaju da je tuženi osporio i osnov tužbenog zahteva i iznos tužbenog zahteva. 103 – 110. Rev. drugostepeni sud nalazi da je ona neosnovana i ističe: Prvostepeni sud je utvrdio da je predmetni ugovor ništav. Zakona o obligacionim odnosima) 143. jer je u tom pogledu stvar sazrela za donošenje odluke. NIŠTAVI UGOVORI (Čl. pa da proizilazi da je saglasno članu 104. kojom je odlučeno samo o osnovu tužbenog zahteva. godine) 141. ZOO. Do pravnosnažnosti međupresude sud će zastati sa raspravljanjem o iznosu tužbenog zahteva. Gž.04. jer je našao da su za tu odluku ispunjeni uslovi iz člana 335. a da je tužilac tuženom po tom ugovoru vršio isplate u različitim periodima. Zakona o parničnom postupku. tuženi dužan da vrati tužiocu ono što je primio po osnovu ništavog ugovora. stav 2. Drugostepeni sud nalazi da je na izloženi način sud prvog stepena u potpunosti postupio u skladu sa citiranim zakonskim propisima. (Vrhovni sud Srbije. ZPP zastao sa postupkom u pogledu raspravljanja o iznosu tužbenog zahteva do pravnosnažnosti donete međupresude. nejasne odredbe tumačiti u korist deponenta. godine) 142. 335. u skladu sa odredbama čl. sud može iz razloga celishodnosti da donese presudu samo o osnovu tužbenog zahteva (međupresudu). jer su za takvu odluku ispunjeni zakonski uslovi. br. odnosno određene iznose po osnovu kojih se nije ostvario i da je tuženi u obavezi prema tužiocu po osnovu sticanja bez osnova. Odlučujući o žalbi tuženog. dalje. te je doneo međupresudu. ZPP ponovo otvorio glavnu raspravu u pogledu visine tužbenog zahteva. primenom čl. Zakona o obligacionim odnosima (dalje: ZOO) i članu 210. Sporna odredba nije ni potpun i jasan način regulisala obaveze ugovorača u slučaju gubitka blanko čekova pa će se. Sud je. već treba istraživati zajedničku nameru ugovarača i odredbu tako razumeti kako to odgovara načelima obligacionog prava utvrđenim ovim zakonom.01. Iz obrazloženja: Prvostepeni sud je doneo međupresudu da je tuženi u obavezi prema tužiocu po osnovu sticanja bez osnova. doneo pravilnu odluku i za nju dao dovoljne razloge koje u svemu prihva. radi dopune dokaznog postupka i na osnovu člana 395. 100 ZOO.1998. 4642/97 od 20. primenom člana 306. stav 1. a u pogledu osnova da je stvar sazrela za donošenje odluke.

između ostalog istakao i sledeće: Članom 567. već samo delimično i tačno u određenom obimu. koji propisuje da kada je predmet obaveze nemoguć. imajući u vidu odredbe člana 105. 9584/10 od 9. Najzad. nedopušten. godine) 144. iznošenje novih činjenica tek u žalbi. Ovo i zbog toga što tuženi ponavlja navode koje je iznosio u toku postupka i koji su pravilno cenjeni od strane prvostepenog suda.OBLIGACIONO PRAVO ta i drugostepeni sud. Prvostepeni sud je po nalaženju drugostepenog suda pravilno doneo delimičnu presudu u smislu člana 334.2011. neosnovano se žalbom tuženog ukazuje da je pobijana presuda doneta uz pogrešnu primenu materijalnog prava.2011. a ovaj se obavezuje da mu za to plaća određenu zakupninu. Stoga je prvostepeni sud pravilno odlučio kada je usvojio tužbeni zahtev u utvrđujućem delu tj. bez osnova. nije mogao u celini da koristi predmet zakupa. ovde tužilac – ni u trenutku zaključenja ugovora. i 105. koja propisuje da ništavost neke odredbe ugovora ne povlači ništavost ugovora u celini. Zakona o parničnom postupku. koju je odbio drugostepeni sud u razlozima svoje odluke. nedopušten. Zakona o obligacionim odnosima (dalje: ZOO) propisano je da se ugovorom o zakupu obavezuje zakupodavac da preda određenu stvar zakupcu na upotrebu. Zakona o obligacionim odnosima. na nesumnjiv način utvrđeno da zakupac. nije dozvoljeno u smislu odredbi člana 375. novčane iznose od tužioca. ukoliko ugovor može opstati u ostalom delu u smislu člana 105. S obzirom na izneto. kao ni tokom trajanja istog. (Iz Presude Privrednog apelacionog suda Pž. međutim. Zakona o parničnom postupku. neodređen ili neodrediv – jeste ništav. U toku prvostepenog postupka je. primenjujući odredbe članova 47.05. jer je tužbeni zahtev u utvrđujućem delu sazreo za odluku i pri tome dao dovoljne razloge za svoju odluku. 5079/10 od 12. ZOO. ZOO. ZOO. Iz obrazloženja: Pobijanom delimičnom prvostepenom presudom utvrđeno je da je delimično ništav ugovor o zakupu poslovnog prostora i da isti delimično ne proizvodi pravno dejstvo u ništavom delu.75 - . Ništavost neke odredbe ugovora ne povlači ništavost ugovora u celini. odnosno ugovora koji je ništav propustima tuženog. da je ugovor delimično ništav tj. (Iz Presude Privrednog apelacionog suda Pž. Kad je predmet obaveze iz ugovora nemoguć.02. Iz navedene odredbe ZOO proizilazi da postojanje samog ugovora o zakupu zavisi od postojanja i mogućnosti upotrebe predmeta zakupa. ako ugovor može opstati bez ništave odredbe. godine) . uz bitnu povredu odredaba Zakona o parničnom postupku i pogrešno utvrđeno činjenično stanje. ugovor u tom delu je delimično apsolutno ništav u smislu člana 47. stav 1. kada sam tuženi u žalbi ne osporava činjenicu da postoje izvodi iz kojih se da zaključiti da je tužilac vršio uplate na račun tuženog po osnovu ništavog ugovora. Neosnovano se o u žalbi ukazuje da u konkretnom slučaju nije bilo osnova za donošenje međupresude. da isti u određenom delu ne proizvodi pravno dejstvo. S obzirom na to odnosno da je u momentu zaključenja predmetnog ugovora o zakupu propustom tuženog (zakupodavca) tužilac bio onemogućen delimično da koristi predmet zakupa u celosti. a ako ona nije bila ni uslov ugovora ni odlučujuća pobuda zbog koje je ugovor zaključen – kao što je to u konkretnom slučaju. Protiv ove odluke tuženi je izjavio blagovremenu žalbu. jer nije izvršio usluge a primio za to. Ovo u delu koji je predmet spora. neodređen ili neodrediv – ugovor je ništav.

u koju ju je dovela druga ugovorna strana. Iz navedene odredbe ZOO proizlazi da postojanje samog ugovora o zakupu zavisi od postojanja i mogućnosti upotrebe predmeta zakupa. pa je na stanu za jedinog zakonskog naslednika oglašena tužilja. 9584/10 od 9. (Iz Presude Privrednog apelacionog suda. već samo delimično i tačno u određenom obimu. nije dozvoljeno u smislu odredbi člana 375. tj.76 - . nakon čega je on došao da je poseti u njenom stanu. ugovor u tom delu je delimično apsolutno ništav u smislu člana 47. pravni prethodnik tužilje. Ništav je ugovor koji jedna ugovorna strana zaključila u zabludi u pogledu njegove pravne prirode. ZOO. Ništavost neke odredbe ugovora ne povlači ništavost ugovora u celini. sada pokojna R. preminula je u toku ovog postupka. koja je nastavila da koristi stan posle smrti majke i brata i stupila u ovu parnicu. Zakona o parničnom postupku. Članom 567. ovde tužiljom. januara 2005. Pž. godine. a ako ona nije bila ni uslov ugovora ni odlučujuća pobuda zbog koje je ugovor zaključen. kao i njen sin.16m2. Zakona o obligacionim odnosima. Ovo i zbog toga što tuženi ponavlja navode koje je iznosio u toku postupka i koji su pravilno cenjeni od strane prvostepenog suda.J. Protiv ove odluke tuženi je izjavio blagovremenu žalbu. a tom prilikom tužilja se posvađala sa sinom i odlučila da na nekoliko . Zakona o parničnom postupku..OBLIGACIONO PRAVO 145. tj.J. ukoliko ugovor može opstati u ostalom delu u smislu člana 105. 15. Tužiljina majka je upoznala tuženog na pijaci. ako ugovor može opstati bez ništave odredbe.ni u trenutku zaključenja ugovora. Iz obrazloženja: Prvostepenom presudom utvrđeno je da je delimično ništav ugovor o zakupu poslovnog prostora i da isti delimično ne proizvodi pravno dejstvo u ništavom delu. uz bitnu povredu odredaba Zakona o parničnom postupku i pogrešno utvrđeno činjenično stanje. Zakona o obligacionim odnosima (dalje: ZOO) propisano je da se ugovorom o zakupu obavezuje zakupodavac da preda određenu stvar zakupcu na upotrebu. Pokojna R.02. U toku prvostepenog postupka utvrđeno je da zakupac. godine) 146. njena majka. koju je odbio drugostepeni sud. Neosnovano se žalbom tuženog ukazuje da je pobijana presuda doneta uz pogrešnu primenu materijalnog prava. da je ugovor delimično ništav. nije mogao u celini da koristi predmet zakupa. Kako je u momentu zaključenja predmetnog ugovora o zakupu propustom tuženog (zakupodavca) tužilac bio onemogućen da koristi predmet zakupa u celosti. prvostepeni sud je pravilno odlučio kada je usvojio tužbeni zahtev u utvrđujućem delu.2011. da isti u određenom delu ne proizvodi pravno dejstvo. Iz obrazloženja: Prema utvrđenom činjeničnom stanju. U stanu je živela sa sinom i kćerkom. koja propisuje da ništavost neke odredbe ugovora ne povlači ništavost ugovora u celini. ZOO. Imajući u vidu odredbu člana 105. stav 1. ovde tužilac . a ovaj se obavezuje da mu za to plaća određenu zakupninu. bila je vlasnik stana površine 69. pa je pravilno doneo delimičnu presudu u smislu člana 334. kao ni tokom trajanja istog. Iznošenje novih činjenica tek u žalbi.

i tuženog ništav.77 - . u čijoj kancelariji je zaključen ugovor. godine.J. . koji je overen pred sudom. godine) 147. godine zaključili pismeni ugovor o kupoprodaji nepokretnosti . Kako je ugovor o prodaji zaključen u pismenom obliku. Po propisima koji važe u vreme presuđenja ceni se ispunjenost uslova za konvalidaciju ugovora.00 dinara.000. a tuženom isplatio na ime kupoprodajne cene 164.J. Rev. Na osnovu ovako utvrđenog činjeničnog stanja. pogrešno držeći da je zaključila ugovor o doživotnom izdržavanju. stav 1. što je dinarska protivvrednost 40.OBLIGACIONO PRAVO dana ode u stan kod tuženog.P.2010. Iz obrazloženja: Tužilac i tuženi su 10. sada pokojna R. a zapravo je zaključila ugovor o kupoprodaji. držeći je u zabludi da je zaključila ugovor o doživotnom izdržavanju. 23. Sedam dana pre zaključenja ugovora. je bila u zabludi da zaključuje ugovor o doživotnom izdržavanju. je pokrenula parnicu za poništaj toga ugovora. jer je pokojna R. Zakona o prometu nepokretnosti koji je važio u vreme zaključenja ugovora. Tuženi joj nije isplatio kupoprodajnu cenu i nije mu predala stan u čijem se posedu i sada nalazi tužilja. Sudovi su pravilno zaključili da je tuženi iskoristio stanje nužde i tešku porodičnu i materijalnu situaciju sada pokojne majke tužilje s namerom da od nje pribavi stan.10. a zemljište . pokojna R. Prema shvatanju Vrhovnog kasacionog suda. Prodavac . stav 4. bila prevarena dovođenjem u zabludu o prirodi ugovora koji je zaključila. je sa tuženim zaključila ugovor o kupoprodaji 1.1991. godine.pravilan je zaključak da su ispunjeni uslovi za sudsko osnaženje ugovora – konvalidaciju. Potpisi ugovorača nisu overeni u sudu. zaključivši da su ispunjeni uslovi za konvalidaciju ugovora o kupoprodaji. pa su navodi revizije o pogrešnoj primeni materijalnog prava neosnovani. koji su stranke zaključile. Porez na promet nije plaćen. bez namere plaćanja kupoprodajne cene. Odmah nakon što je shvatila da je zaključila ugovor o kupoprodaji stana. Prilikom zaključenja ugovora.predmet kupoprodaje bilo je u prometu i stečeno u skladu sa tadašnjim zakonom. U ovu zabludu je dovedena od strane tuženog u nameri da je navede na zaključenje ugovora o prenosu prava svojine na njegovo ime.. na osnovu ovako utvrđenog činjeničnog stanja nižestepeni sudovi su pravilno zaključili da je ugovor o kupoprodaji koji je zaključen između pokojne R. (Iz Presude Vrhovnog kasacionog suda.000 DM. a drugo lice je bio zet vlasnika agencije za promet nekretnina i prijatelj oca tuženog S. marta 1999. Jedno od tih lica bio je zet advokata V.S. 952/10 od 20.tuženi je uveo u posed kupca .tužilac je kupio od tuženog imanje sa fabrikom testenina za kupoprodajnu cenu od 240. Zakona o obligacionim odnosima. februara 1999. prvostepeni sud je pravilno primenio materijalno pravo i odbio tužbeni zahtev.tužioca. koji je od zaključenja ugovora sve vreme koristio nepokretnost.000 DM. prodajna cena isplaćena u pretežnom delu. Sada pokojna R. u smislu člana 4. za kupoprodajnu cenu od 400. i nepokretnost predata kupcu u državinu. Stoga je pravilan zaključak nižestepenih sudova da se radi o ništavom ugovoru u smislu člana 103.418 DM i predao mu navedeni automobil na ime dve neisplaćene rate. ugovorom nije bilo povređeno pravo preče kupovine. i člana 65. pred sudom je overeno punomoćje kojim je majka tužilje ovlastila dva njoj nepoznata lica da u njeno ime i za njen račun mogu vršiti sve pravne poslove u vezi sa prodajom njenog stana.05. niti povređen neki drugi društveni interes .

Tada su uslovi za osnaženje ovog ugovora bili ispunjeni. Zakona o parničnom postupku. stekao snagu izvršne isprave naplative u prinudnom sudskom postupku. već utvrđenje ništavosti sudskog poravnanja odn. (Iz Presude Vrhovnog kasacionog suda. istog Zakona.kao takav . Prema članu 325. po svojoj prirodi.OBLIGACIONO PRAVO Zbog toga nema uslova za utvrđenje ništavosti ugovora u smislu člana 103. Zakona o parničnom postupku. Prema članu 3. Ovo poravnanje je ništavo ako je zaključeno u pogledu zahteva kojima stranke ne mogu raspolagati. sudsko poravnanje se može pobijati samo tužbom. sud neće dozvoliti raspolaganja stranka koja su suprotna prinudnim propisima. Ovo znači da punomoćnik. u kom smislu ima mesta primeni članu 103. a ovo zbog toga što je tuženi ovom odredbom imao za cilj obezbeđenje isplate svih rata na ime isplate ugovorene kupoprodajne cene. u skladu sa pravilima po kojima je ugovor (tj. zanemario je činjenicu da u konkretnom slučaju tužilac nije tužbom tražio utvrđenje ništavosti poravnanja kao ugovora zaključenog između stranaka. Zakona o obligacionim odnosima.78 - . sudsko poravnanje) i zaključen.ima određeno kostitutivno dejstvo. već se može osporavati samo u sudskom postupku u skladu sa pravilima zakona po kome je zaključeno. stav 3. ne može ni pod kojim uslovima pred sudom zaključiti sudsko poravnanje jer je takvo postupanje su. javnom poretku i pravilima morala. Međutim. ugovor između stranaka koji se zaključuje saglasnošću volja i koji .tada se ne radi o ništavosti običnog ugovora o poravnanju između stranaka ( na koji bi se odnosile opšte odredbe o ništavosti ugovora zaključenog van suda ). uvek je potrebno izričito ovlašćenje stranke za zaključenje poravnanja.10. a shodno članu 3.a to je momenat zaključenja glavne rasprave. Ako je sudsko poravnanje zaključeno suprotno imperativnim propisima . U tom smislu pravilno zaključuju nižestepeni sudovi. Poravnanje zaključeno pred sudom i stoga nema prirodu običnog poravnanja koji poznaje Zakon o obligacionim odnosima. ugovora zaključenog u sudskom postupku.734 evra u dinarskoj protivvrednosti. koji nema izričito ovlašćenje stranke za zaključenje poravnanja. 568/10 od 20. Revizijski navodi (da su nižestepeni sudovi pogrešno primenili materijalno pravo kada su cenili momenat ispunjenosti uslova za konvalidaciju ugovora) .2010. Ova odredba je imeprativnog karaktera. Zakona o obligacionim odnosima traženog iznosa od 91. i vraćanja datog po osnovu sticanja bez osnova iz člana 210. godine) 148. ali da se ispunjenost uslova za konvalidaciju ugovora ceni po propisima koji su važili u vreme konvalidacije . kako propisuje ista odredba u stavu 2. Pravilan je i zaključak da nije od uticaja okolnost što je tužilac tuženom plaćao 2. punomoćniku koji nije advokat. Rev. a nije od značaja za ocenu ispunjenosti uslova za konvalidaciju. što se odnosi i na propis o obavezi plaćanja poreza na promet koji je prestao da važi. Prema članu 90. Ugovora na ime zakupa. stav 3. istog Zakona. već o utvrđenju ništavosti sudskog poravnanja tj. ugovora zaključenog u sudskom postupku koji je. koje ima snagu izvršne sudske odluke i može se osporiti samo u sudskom postupku. kako je predviđeno članom 5. Pravilan je stav drugostepenog suda da se punovažnost ugovora ceni prema momentu njegovog zaključenja. Iz obrazloženja: Prvostepeni sud je pravilno zaključio da je poravnanje.000 DM.neosnovani su. time što je zaključen pred sudom.

5% na mesečnom nivou.imajući u vidu izveštaj Udruženja banaka bila znatno veća od prosečne kamatne stope koja se ugovarala među bankama i klijentima za iste ili slične poslove . te da je navedeni ugovor zaključen zloupotrebom monopolskog položaja tužioca i teške situacije tuženog. Iz obrazloženja: Pravilno je stanovište prvostepenog suda da tužilac ima i prava na kamatu obračunatu za period korišćenja kredita kao naknadu za korišćenje novčanih sredstava u označenom periodu te da je istu tuženi dužan da plati po ugovorenoj stopi. dakle. stav 2. Kako je. Drugostepeni sud posebno ukazuje na obavezu suda pred kojim se poravnanje zaključuje da po službenoj dužnosti pazi na ovlašćenja punomoćnika stranaka. te je . bio dužan da ne dozvoli zaključenje takvog poravnanja u situaciji nedozvoljenog raspolaganja od strane punomoćnika tužioca. kada je u pitanju sudsko poravnanje. međutim. te da na navedeni način utvrdi da li se radi o apsolutno ništavoj odredbi u smislu člana 103. 5514/07 od 07. našao da isto postupanje valja prihvatiti pozivajući se na odredbe člana 103.kao takvo .5% mesečne kamate za kratkoročne kredite bila uobičajena stopa za navedenu vrstu bankarskih poslova u periodu korišćenja kredita ili je ista . (Presuda Višeg trgovinskog suda. Pž.11. godine) 149. stav 2. Zakona o parničnom postupku suprotno je prinudnom propisu. jer sud u konkretnoj situaciji nije izvršio navedene provere i utvrđenja prosečne stope ugovarane kamate već je odbio da da razloge i . jer je postupanje pred sudom regulisano imperativnom odredbom posebnog zakona. Ukazuje i da je u takvoj situaciji prvostepeni sud.i predstavlja njegovo dugovanje u trenutku dospeća obaveze vraćanja kredita.2007.kredite. Zakona o obligacionim odnosima.sve sa neplaćenim delom iznosa glavnog duga .79 - . što bi uslovilo utvrđenje ništavosti navedene odredbe i odbijanje tužbenog zahteva za obračunatu zateznu kamatu po stopama koje su ugovorene iznad uobičajeno ugovorenih stopa kamata za kratkoročne kredita u spornom periodu. Zakona o obligacionim odnosima. nema mesta primeni člana 103. pozivajući se da je ugovaranjem tako visoke stope kamate narušena međusobna ekvivalentnost davanja i da je iz tih razloga ista odredba i ništava. radi se o nedozvoljenom raspolaganju i sud je dužan da o tome vodi računa po službenoj dužnosti. da je prvostepeni sud pogrešno primenio pravo kada je. Jasno je. što . ako je znatno veća od uobičajene za tu vrstu pravnog posla. Sud će samo u umerenom iznosu priznati kamatnu stopu ugovorenu kod ugovora o kreditu. Kako se radi o apsolutnoj ništavosti sud je o tome dužan da vodi računa po službenoj dužnosti. i u pogledu toga su osnovani žalbeni navodi tuženog. istog Zakona. u situaciji nepostojanja izričitog ovlašćenja punomoćnika tužioca za zaključenje sudskog poravnanja.ništavo u smislu navedene odredbe člana 324. to je prvostepeni sud u toku postupka morao proveriti ove navode tuženog utvrđujući da li je stopa od 2. Zakona o obligacionim odnosima. Postupanje punomoćnika suprotno navedenoj zakonskoj odredbi iz člana 90. što je u konkretnom slučaju prvostepeni sud pred kojim je poravnanje zaključeno propustio da učini. Ta odredba je apsolutno ništava za kamatnu stopu iznad uobičajene. Dakle. tuženi u toku postupka isticao da se radi o neprimereno visoko ugovorenoj kamatnoj stopi od 2.OBLIGACIONO PRAVO protno navedenom imperativnom propisu tj. pred kojim je predloženo poravnanje.

Zakona o obligacionim odnosima.OBLIGACIONO PRAVO upušta se u raspravljanje u vezi tuženikovih navoda iz razloga što tuženi nije tražio poništaj ili raskid navedenog ugovora. navedenog zakona. a zadatak komisije je da ocenjuje zakonitost sprovedene procedure (postupka) dodele Ugovora o javnoj nabavci. marta 2004. godine i Omladinske zadruge "B. način zaštite prava ponuđača. Pošto Zakon o javnim nabavkama ne poznaje zaštitu prava naručioca. Prvostepeni sud se oglasio apsolutno nenadležnim za suđenje u ovakvom sporu i odbacio tužbu.11. pravilnost primene materijalnog prava u pogledu dela odluke koja se odnosi na obračunata dugovanja tuženog po osnovu obračuna ugovorene kamate ne može se ispitati jer nisu utvrđene sve relevantne činjenice (kao što su prosečna stopa ugovorne kamate koja se ugovarala za slične poslove u navedenom periodu). Te dalje aktivnosti upravo se odnose na zabranu naručiocu. odnosno obavezu da . zaključen između Gradskog sudije za prekršaje kao naručioca usluge a zaveden pod brojem 321/04 od 17. marta 2004. Zakona o parničnom postupku . Postupak koji se odvija pred komisijom. te da eventualno spreči zaključenje ugovora koji bi bio suprotan postupku koji zakon predviđa za dodelu ugovora. Iz navedenih razloga. zauzimajući stav da se u konkretnom slučaju shodno Zakonu o javnim nabavkama ugovorne strane za zaštitu svojih prava se mogu obratiti isključivo Komisiji. i člana 377.2006.. odvija se na zahtev lica koje u postupku javne nabavke ima svojstvo ponuđača. (Presuda Višeg trgovinskog suda. Iz sadržine odredaba iz čl. koji po ovoj odredbi zakona "zadržava dalje aktivnosti naručioca u postupku dodele ugovora o javnoj nabavci". ovo dalje znači da je o ništavosti ugovora jedino nadležan da odlučuje sud kada je tužilac ponuđač. Pž. zakona koji govori o suspenzivnom dejstvu zahteva za zaštitu prava. a pogotovu kada je tužilac naručilac. način i postupak nabavke dobara i usluga i ustupanja izvođenja radova u slučajevima kada je naručilac tih nabavki državni organ.na osnovu člana 375. pa se stoga .80 - . ustanova ili drugo pravno lice. godine) 150. godine. zaključuje se da je ovaj zakon predvideo formiranje Komisije za zaštitu prava koja se obrazuje pri Upravi za javne nabavke. Na to upućuje član 134. je poseban zakon kojim se uređuju uslovi. stav 2. do 109. 128. 103. određuje način evidentiranja ugovora i drugih podataka.pobijana presuda u delu u kome je odlučeno o glavnom dugu po osnovu kredita potvrđuje. a u delu u kome je odlučeno o obračunatoj ugovorenoj kamati ukida i predmet vraća prvostepenom sudu na ponovni postupak.. ima dejstvo samo do trenutka zaključenja ugovora. do 144. U obrazloženju pobijanog rešenja se dalje navodi da se u konkretnom slučaju ništavost pobijenog ugovora ne presuđuje po čl. organizacija.usluga. te da se tuženi obaveže da tužiocu nadoknadi troškove parničnog postupka. što propisuje citirani zakon. Zakon o javnim nabavkama. a od momenta zaključenja ugovora primenjuju se pravila obligacionog prava." kao izvršioca usluge zaveden pod brojem 298 od 9. stav 1. 8526/06 od 16. već se na valjanost ugovora primenjuju odredbe posebnog specijalnog propisa i to Zakona o javnim nabavkama. a ne naručioca. U Glavi VIII ovaj zakon u svojim odredbama predviđa postupak zaštite ponuđača i javnog interesa. Zakon o javnim nabavkama. kojom je tražio da se utvrdi da je ništav ugovor o javnoj nabavci male vrednosti . koji određuje i organ i postupak za utvrđivanje zakonitosti postupka koji se okončava zaključenjem ugovora. Iz obrazloženja: Tužilac je podneo tužbu protiv tuženog.

istog člana predviđen je izuzetak od ovog pravila kojim je propisano da sud može odbiti. godine) 151. s tim što će. bez prethodne odluke komisije o zakonitosti sprovedenog postupka koji mu prethodi. predlog nesavesne strane za vraćanje onog što je drugoj strani dala. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda. U konkretnom slučaju. 9164/05 od 21. te činjenicu da je tu. jedino može sprovesti sud u sudskom postupku. istog Zakona. sama Komisija ne bavi se ništavošću ugovora. kao posledica ništavosti jer je našao da je tužilac prilikom zaključenja Ugovora o osiguranju postupao nesavesno shodno članu 104. te da Zakon o javnim nabavkama ne poznaje zaštitu prava naručioca. prvostepeni sud nije cenio činjenicu da je tužilac u ovoj pravnoj stvari naručilac. U ovom slučaju komisija. Takođe. Na to upućuju odredbe člana 144. Odredbom člana 104. stav 1. odnosno. a ne u odnosu na deo ugovora za koji je utvrđeno da je ništav (u kom delu je odluka prvostepenog suda pravnosnažna) u odnosu na koji se zahtev za povraćaj datog odnosi. o značaju ugroženog dobra ili interesa. pa u odnosu na koji se ima ceniti i savesnost ugovornih strana. i treba je ceniti u odnosu na vrstu ugovora čija je ništavost utvrđena ( potpuno ili delimično ). ili ako se priroda onoga što je ispunjeno protivi vraćanju. tačka 2. Pž.Polisa osiguranja broj 00475132 0 i 00475131 6 od 07. utvrđuje da li je naručilac u postupku sprovođenja dodele javne nabavke učinio određene nepravilnosti. u celini ili delimično. prema kojima komisija rešenjem usvaja zahtev u celini ili delimično poništava postupak za dodelu ugovora o javnoj nabavci. Savesnost ugovornih strana je odlučna činjenica za odlučivanje o zahtevu za povraćaj datog na osnovu ništavog ugovora. Dakle. istog člana. Zakona o obligacionim odnosima. a ako to nije moguće. te u konkretnom slučaju nema nadležnosti drugog organa za odlučivanje o poništaju ugovora. Postupak utvrđivanja ništavosti ugovora. shodno stavu 3.2002. da li je sproveo postupak po zakonu. godine delimično ništavi u delu koji se odnosi na osiguranje jednog parnog kotla. kako to sud navodi u obrazloženju pobijanog rešenja. ali je odbio zahtev tužioca za restituciju. Komisija ima zadatak da u posebnom postupku koji je propisan zakonom.81 - . stav 1. utvrdio da su Ugovori o osiguranju . Stavom 2. Prema stanovištu ovog suda prilikom ocene savesnosti obe ugovorne strane.OBLIGACIONO PRAVO zastane sa zaključenjem ugovora dok se pred Komisijom ne okonča postupak po zahtevu za zaštitu prava ponuđača. septembra 2005. Iz obrazloženja: Prvostepeni sud je. koja je predviđena članom 104. ali nije cenio i savesnost tuženog. da je kod utvrđenja ništavosti ugovora svaka ugovorna strana dužna da vrati drugoj sve ono što je primila po osnovu takvog ugovora. a posebno tuženog kao osiguravača treba imati u vidu vrstu zaključenog ugovora čiji je deo ništav. a ne ponuđač. jer do njegovog zaključenja i ne može doći. predviđeno je kao pravilo. ceneći izvedene dokaze. jer je ugovor o dodeli javne nabavke (dobara.05. usluga ili izvođenja radova) zaključen po odredbama Zakona o obligacionim odnosima. prilikom odlučivanja voditi računa o savesnosti i jedne i druge ugovorne strane. stav 2. Zakona o obligacionim odnosima. Ocenom savesnosti tuženog ne može se smatrati navod prvostepenog suda da je tuženi bio strana verna ugovoru koja je likvidirala štete jer se ista odnosi na postupanje tuženog u odnosu na onaj deo ugovora koji je punovažan. ne poništava ugovor. prvostepeni sud je cenio savesnost tužioca. ima se dati odgovarajuća naknada u novcu prema cenama u vreme donošenja sudske odluke. stav 2. kao i u odnosu na pažnju ugovornih strana koja je potrebna kod zaključenja i izvršenja tog ugovora. kao i o moralnim shvatanjima.

te da su novac isključivo radi kocke pozajmljivali međusobno u dužem vremenskom periodu ). Shodno tome. pa do 31.2002. ako je to potrebno radi suzbijanja masovnih društvenih negativnih pojava ( što je u konkretnom sporu slučaj obzirom na to da su i tužilac i tuženi. i 911. Zakona o obligacionim odnosima.10. godine tužilac. Odluka Okružnog suda iz stava II izreke presude doneta je u skladu sa članom 104. Imajući u vidu takvo činjenično stanje. u mestu isplate zajedno sa domicilnom kamatom na iznos od 2. i da je sporni iznos naveden u izreci pobijane presude tužilac pozajmio tuženom isključivo radi kocke.82 - . jer je po svojoj sadržini protivan prinudnim propisima. ali i obavezu da izvrši pregled stvari koja je predmet osiguranja. 1322/06 od 05. godine zajedno sa kamatom na iznos od 1. pozajmio tuženom iznos od 2. ( Rešenje Višeg trgovinskog suda. potrebno je ceniti savesnost tuženog upravo u odnosu na taj deo Ugovora.000 EUR-a u visini eskontne stope koju utvrđuje Centralna Evropska banka počev od 1.000 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti po najpovoljnijem kursu važećem na dan isplate.svode samo na tvrdnje da je prvostepeni sud na utvrđeno činjenično stanje pogrešno primenio materijalno pravo.2006.000 DEM radi kocke.08. javnom poretku ili dobrim običajima . 909. stav 2.1. odnosno u koju svrhu će tuženi novac upotrebiti. jer je osigurani slučaj nastupio pre zaključenja Ugovora. ako se radi o dugogodišnjim kockarima.2001. da se u njegovoj kafani i kući često kockalo. Sud je utvrdio da je tuženi stalni kockar. znajući u koje svrhe ga daje. utvrdi nedostatke i nakon toga odredi visinu premije. između ostalog . Prvostepeni sud je utvrdio da je 1996. godine) .1. određuje se kad su za to ispunjeni zakonski uslovi.000 DEM počev od 1. Samim tim. 885/06 od 09. Zatim. Zakona o obligacionim odnosima. godine pa do isplate u dinarskoj protivvrednosti.1997. i kao takav ne može proizvoditi pravno dejstvo.12. da je znao da je tuženi kockar. kojim je tražio da se obaveže tuženi da mu na ime duga isplati 1. a imajući u vidu činjenicu da je za deo Ugovora utvrđena ništavost. Pž. (Presuda Okružnog suda u Valjevu. te da je tužilac inače pozajmljivao novac radi kocke. Gž.2006. između ostalog i ovde tuženom i to više puta. odbijen je prvostepenom presudom kao neosnovan. neosnovani su navodi žalbe koji se . ugovor o zajmu novca je apsolutno ništav. Ova imovinska sankcija oduzimanja predmeta ništavog ugovora. Postoje uslovi da sud odbije zahtev za vraćanje zajma i odluči da zajmoprimac preda iznos pozajmljenog novca opštini. Okružni sud nalazi da je prvostepeni sud pravilno utvrdio da je tužilac prilikom davanja novca na zajam tuženom bio nesavestan jer je znao u koju svrhu novac daje. kao i saslušani svedoci koji imaju neposredna saznanja o samom sporu između tužioca i tuženog. a prema Zakonu i uslovima samog ugovora ima ovlašćenje. te je pravilna odluka prvostepenog suda kojom je tužbeni zahtev tužioca odbio kao neosnovan. a prema odredbama člana 908. te da je ugovor koji je zaključen između stranaka ništav. preko imenovanog svedoka koji je dao novac tuženom u ime tužioca i sa obavezom tužioca da ovom svedoku vrati sporni iznos. stav 1. godine ) 152. opredeljeni kao stalni ili povremeni kockari u dužem vremenskom periodu u poslednjih 10 . da se tužilac kockao povremeno. navedenog Zakona. a naročito ako se na taj način mogu otkloniti štetne posledice ugovora. da se kockom bavi duži niz godina i da se kockao u mnogim kafanama.u skladu sa članom 103. Ako je zajmoprimac znao da će pozajmljeni novac upotrebiti za kockanje.u stvari . za koju je specijalizovan i stručan.i kod tužioca u kafani i kući.OBLIGACIONO PRAVO ženi lice koje poslove osiguranja obavlja kao redovnu delatnost.20 godina. Iz obrazloženja: Tužbeni zahtev tužioca.

Zakona o stanovanju prema tekstu važećem u vreme zaključenja ugovora o otkupu stana. Naime. 10 u Ul. Sud na ništavost pazi po službenoj dužnosti kada se radi o apsolutnoj ništavosti ugovora i na ništavost se može pozvati svako zainteresovano lice. zaključio novi ugovor o korišćenju stana iste sadržine kao i ugovor iz 1966. Ugovor o korišćenju stana tuženi je zaključio sa Preduzećem za gazdovanje stambenim zgradama iz N.S. godine ali je taj ugovor lično potpisao. godine za sporni stan. ali je Komisija za stambene poslove Skupštine opštine N. pravilno je i po oceni Vrhovnog suda. podneo zahtev za zaključenje ugovora o korišćenju stana kojim bi on bio određen za nosioca stanarskog prava na ovome stanu. godine Upravi za imovinsko pravne poslove N.1966.1974. stav 1. I po oceni Vrhovnog suda. par. godine otuđio S. primenjeno materijalno pravo kada je usvojen tužbeni zahtev i utvrđeno da je ugovor o otkupu stana koji je zaključio tuženi koji nije bio nosilac stanarskog prava. odredbom člana 16. pravilno je primenjeno materijalno pravo kada je usvojen tužbeni zahtev i utvrđeno da je ugovor o otkupu stana koji je zaključio tuženi sa pravnim prethodnikom tužioca ništav jer je protivan prinudnom propisu i to članu 16. dana 21. Dopunskom presudom je naložena uspostava ranijeg zemljišnog knjižnog stanja u smislu člana 104.11. ništav jer je protivan prinudnim propisima saglasno članu 103.S.S. Stoga sud nije vezan postavljenim tužbenim zahtevom za poništaj ugovora iz razloga relativne ništavosti. otac tuženog. S. U toku 1968. dolazio nekoliko puta godišnje.S. Po penzionisanju počeo je da provodi u N.2. Tuženi je vlasnik i trosobnog stana br.S.A. i na osnovu tog ugovora upisao pravo svojine na stanu u zemljišnim knjigama. čiji je član porodičnog domaćinstva bio tuženi koji je 1960. godine sa stambenim preduzećem zaključila ugovor o korišćenju ovoga stana čime je stanarsko pravo sa tuženog preneto na nju a ona je u ovome stanu živela neprekidno i u vreme dok se tuženi nalazio na privremenom radu u N.4. površine 74. zaključkom odbila zahtev tuženog za prenos stanarskog prava na ovome stanu i tuženi je obavezan da se u roku od 30 dana iseli iz ovoga stana. 13.V. Iz obrazloženja: "Prema utvrđenom činjeničnom stanju. Zakona o obligacionim odnosima (dalje: ZOO). Zakona o stanovanju je propisano da je nosilac prava raspolaganja na stanu u društvenoj svojini i vlasnik . godine. Posle smrti majke.K. sa nus prostorijama. tuženi je dana 16. 4671.1990. nosilac stanarskog prava na spornom stanu bio je sada pokojni D. a koji je nasledio od svog oca koji je preminuo 1974. stav 2. dana 20.S.83 - .4. izgrađen na kat. odnosno zakupac na neodređeno vreme sa tužiocem kao davaocem stana na korišćenje.1988.11. godine zaključio ugovor o otkupu stana koji je u njegovo ime potpisao advokat B. Istovremeno kako je otpao osnov po kome tuženi koristi stan naloženo je njegovo iseljenje iz stana i predaja tužiocu kao vlasniku a u smislu člana 37. godine i ovaj stan ugovorom o kupoprodaji od 27. Za odluke su dati i pravilni razlozi koje u svemu kao osnovane prihvata i Vrhovni sud. Na osnovu ovako utvrđenog činjeničnog stanja. Zakona o osnovama svojinsko pravnih odnosa (dalje: Zakon).1990. ZOO i utvrđeno da tuženi nema pravo na vraćanje datog kao posledice ništavosti jer je tuženi bio nesavestan a u smislu člana 104.1994. a ovaj ugovor je u ime tuženog kao nosioca stanarskog prava potpisala njegova majka Š. Tuženi je posle toga.11 m2 na III spratu zgrade br. upisane u ZKUL 6672/13 KO N.OBLIGACIONO PRAVO 153.4. godine je sa Preduzećem za gazdovanje stambenim zgradama iz N. tri do četiri meseca godišnje.S.S. godine otišao na rad u N. Majka tuženog je 12. ZOO. dana 25. a u N..

ZOO jer je nesavestan pošto. Razlozima žalbe ono se ne dovodi u pitanje.istoj dao 5. stav 1. Prema tome. kako bi ih ona dala postupajućem lekaru radi ostvarivanja prava na invalidsku penziju. uspostava pređašnjeg zemljišno knjižnog stanja.7. stav 2. godine) 154. a to su nosilac stanarskog prava. ZOO. Naime. Ovo. zaključio sporni ugovor. stav 2.000 DEM. Rev. 251/2007 od 11. prvostepeni sud je izvedenim dokazima nesumnjivo utvrdio da je prvotužilac . Zakona. prvostepeni sud pravilno zaključuje da ovakvo potraživanje ne može uživati pravnu zaštitu. a sud je utvrdio da je ugovor ništav. odnosno primenio odredbu člana 103. Neosnovano je isticanje tuženog u reviziji da je zahtev tužioca glasio da se poništi ugovor što znači da se radilo o zahtevu za utvrđenje ništavosti ugovora iz razloga relativne ništavosti. u pismenoj formi omogući otkup stana koji koristi pod uslovima propisanim zakonom. jer se radi o ništavnom ugovoru . dužan da nosiocu stanarskog prava odnosno zakupcu koji je to svojstvo stekao do dana stupanja na snagu zakona. stav 2. Zakona o stanovanju i ne proizvodi pravno dejstvo. S tim u vezi.84 - . kako to pogrešno smatra tuženi. usvojena ili pastorčad koji zajedno sa nosiocem stanarskog prava stanuju u tom stanu.OBLIGACIONO PRAVO stana u državnoj svojini. po ovoj odredbi otkup stana je ustanovljen zakonom i rezervisan za tačno određen krug lica. i po oceni ovoga suda. Zakona o obligacionim odnosima. Zakona o stanovanju to je tuženi ugovor o otkupu stana zaključio suprotno navedenom prinudnom propisu.shodno odredbi člana 104. (Presuda Vrhovnog suda Srbije. ZOO. bračni drug nosioca stanarskog prava i deca rođena u braku i van braka. nije živeo u stanu sa majkom koja je bila nosilac stanarskog prava niti mu je majka kao nosilac stanarskog prava dala pismenu saglasnost za otkup stana u smislu člana 16. posebno imajući u vidu da je tuženi na ime otkupne cene stana isplatio 1 dinar.S. na njegov zahtev. Tužbeni zahtev tužioca za povraćaj novca datog u okviru nedozvoljenog raspolaganja stranaka i ništavog pravnog posla u kojem je tužilac nesavesna stranka – je neosnovan. po članu 104. dopunskom presudom. Istovremeno.kao tadašnji suprug prvotužene .2007. odbila njegov zahtev za prenos stanarskog prava i istim zaključkom tuženi obavezan da se u roku od 30 dana iz stana iseli. niti se nude dokazi koji bi ga izmenili. Kako tuženi u vreme podnošenja zahteva za otkup stana nije bio nosilac stanarskog prava na ovome stanu odnosno zakupac na neodređeno vreme. pa sud nije bio vezan postavljenim tužbenim zahtevom. iako je prethodno Komisija za stambene poslove Opštine N. a utvrđeno je i da tuženi nema pravo na vraćanje datog u smislu člana 104. U konkretnom slučaju. Tuženi koristi stan bez pravnog osnova (prestao je da bude član porodičnog domaćinstva nosioca stanarskog prava) pa je pravilno usvojen zahtev tužioca kao vlasnika stana i naloženo tuženom iseljenje iz stana i predaja stana u smislu člana 37. ali uz pismenu saglasnost nosioca stanarskog prava. . Iz obrazloženja: Prvostepeni sud je na pravilan i potpun način utvrdio činjenično stanje. ZOO naložena je. pravilna je ocena nižestepenih sudova da je ugovor koji je tuženi zaključio sa pravnim prethodnikom tužioca ništav jer je zaključen suprotno prinudnom propisu člana 16. zbog toga što sud na ništavost pazi po službenoj dužnosti i na nju se može pozvati svako zainteresovano lice u smislu člana 109.

dakle. odnosno sudskom poravnanju apsolutna ništavost oduzima pravna dejstva.u smislu člana 103. isti ne može .85 - . II. ( Iz presude Okružnog suda u Čačku. jer okončava spor i predstavlja izvršni naslov. godine . ovog Zakona . godine i aneksi zaključeni pod br. godine i R. i procesna radnja ali i pravni posao koji reguliše materijalnopravne odnose stranaka u odnosu na predmet spora.1995. 486/95 od 17. bez obzira na činjenicu da je to zaista i učinio. može se pobijati iz razloga apsolutne ništavosti. Iz obrazloženja: Pravilan je stav prvostepenog suda kada je usvojio tužbeni zahtev tužioca.najpre znači da strane nisu dužne da ispune svoje obaveze iz takvog ugovora (poravnanja) i ne mogu biti ni sudskom odlukom obavezane da ih ispune. 537/95 od 08.1995. Nesporno je utvrđeno da su predmetni ugovori sa aneksima i predmetna poravnanja. Apsolutna ništavost je sankcija koja ugovoru (sudskom poravnanju) oduzima pravna dejstva od momenta njegovog zaključenja a posle sudske intervencije koja apsolutnu ništavost utvrđuje izrekom presude. Ovo zbog toga što je prvostepeni sud odlučivao u granicama postavljenog tužbenog zahteva kojim je traženo utvrđenje ništavosti poravnanja. a zatim . je predviđeno da se devize kupuju i prodaju na jedinstvenom deviznom tržištu. su neosnovani. jer izrekom presude nije izrečena pravna posledica koja se tužbom zahteva.da stranke mogu tražiti povraćaj datog. Zakona o parničnom postupku. a sve u vezi člana 3. Izricanje pravne posledice ništavosti tužbom nije traženo. već iz same činjenice da je tužilac dao novac svojoj tadašnjoj supruzi . 4. koja . pa tužilac ne mora dokazivati poseban pravni interes za podnošenje tužbe kojom se traži utvrđenje ništavosti.ništavi. Podnosilac žalbe neosnovano navodi da sud nije pružio pravnu zaštitu tužiocu.2005. Ovo zbog toga što se radi o ugovorima zaključenim protivno prinudnim propisima i koji su ništavi. Jer. Gž.01.1995. Zakona o obligacionim odnosima . Mora se imati u vidu da je sudsko poravnanje sporazum stranaka o spornom materijalnopravnom odnosu. Dakle. IV i V i sudska poravnanja zaključena u predmetima R. pa su . 1133/05 od 04.ako su obaveze iz takvog ugovora ispunjene . te ne može dobiti pravnu zaštitu.u smislu čl.uživati pravnu zaštitu.prema opštim pravilima . kao i ugovor.ovde prvotuženoj radi uručenja nadležnom lekaru zbog ostvarivanja prava na invalidsku penziju. Ugovoru. godine ) 155. kao i da je . imajući u vidu i odredbu člana 109.ništavi. zaključeni protivno označenim prinudnim propisima.zbog ništavosti takvog pravnog posla iz navedenih razloga .10. Ovo zbog toga što su naznačeni ugovor o ustupanju prava na devizna sredstva u inostranstvu.11. To je. naznačeni aneksi tog ugovora i sudska poravnanja zaključeni protivno imperativnim propisima . Zakona o obligacionim odnosima.OBLIGACIONO PRAVO Tužilac je nesavesna strana. sudsko poravnanje je jedan civilni (privatnopravni) ugovor koji ima i procesnopravno dejstvo. utvrdivši da su ugovor od 19. zbog ništavnog pravnog posla. br.Zakonu o deviznom poslovanju. ali nije ni moralo biti traženo. Žalbeni navodi tuženog po kojima je tužbu trebalo odbaciti jer tužilac nije dokazao svoj pravni interes za podnošenje tužbe. da je zabranjena kupovina i prodaja deviza između domaćih pravnih lica. br.12. čijim članom 3. III. Navodima žalbe tužioca se ne ukazuje da se eventualno radi o drugom pravnom poslu. i predstavlja sankciju od momenta njegovog zaključenja a posle intervencije suda koji apsolutnu ništavost utvrdi izrekom presude. istovremeno. Sudsko poravnanje.zabranjeno plaćanje u devizama između domaćih pravnih lica. .

OBLIGACIONO PRAVO kada sud izrekom utvrdi ništavost jednog materijalno-pravnog odnosa kao apsolutnu, time se tom materijalno-pravnom odnosu oduzimaju sva pravna dejstva i to od trenutka njegovog nastanka. Zbog toga su neosnovani žalbeni navodi tuženog po kojima poravnanja i dalje proizvode pravna dejstva, te da se na osnovu njih može nastaviti izvršni postupak. Na pravilnost pobijane odluke je bez uticaja i žalbeni navod tuženog da tužilac nije dokazao svoj pravni interes za podnošenje tužbe. Ovo zbog toga što na ništavost sud - u smislu člana 109. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima - pazi po službenoj dužnosti, i da se na nju može pozvati svako zainteresovano lice. Tužilac, dakle, nije morao dokazivati postojanje posebnog pravnog interesa za podnošenje tužbe za utvrđenje ništavosti. (Iz presude Višeg trgovinskog suda, Pž. 8692/2004 od 13.01.2005. godine)

156.
Sud može priznati pravno dejstvo pismenog ugovora o obliku i visini naknade za eksproprisane nepokretnosti, zaključenog van postupka propisanog zakonom između ranijeg vlasnika i korisnika eksproprijacije, posle donošenja rešenja o eksproprijaciji, pod uslovom da je ugovor izvršen u celini ili u pretežnom delu, ukoliko je cilj ugovora pravično obeštećenje ranijeg vlasnika i nije u suprotnosti sa pozitivnim propisima. Iz obrazloženja: Prvostepeni sud je utvrdio da su rešenjem Opštinskog Sekretarijata za upravu V... br. ______/086/02 od 5.1.1986. godine, u korist opštine V..., za potrebe bivšeg SIZ-a stanovanja, komunalnih delatnosti i građevinskog zemljišta eksproprisane sledeće tužiočeve nepokretnosti: deo k.p. br. 1675/2 KO V... u površini od 89 m2, bunar dubine 7 m, septička jama dubine 3 m od betonskih cevi, betonski trotoar i stepenište ukupne površine 11 m2 i garaža dimenzija 3,6 m x 3,5 m. Nije sporno da je posle pravosnažnosti rešenja o eksproprijaciji, 31.08.1988. godine, zaključen pismeni ugovor između ranijeg vlasnika i korisnika eksproprijacije, kojim se korisnik eksproprijacije obavezao da pre otpočinjanja građevinskih radova na zemljištu koje je eksproprisano snimi stambene objekte ranijeg vlasnika koji nisu eksproprisani i da sa eksproprisanog dela zemljišta izmesti garažu ranijeg vlasnika na ostatak njegovog zemljišta, da izradi potporni zid na liniji eksproprijacije i, kao što je napred rečeno, isplati naknadu za eksproprisano zemljište i objekte (izuzev potpornog zida) po proceni veštaka u nadležnom postupku, da je korisnik eksproprijacije započeo izgradnju nove garaže na predlagačevom zemljištu, da nova garaža nije dovršena a stara nije srušena i da nije izgrađen novi potporni zid. Imajući u vidu da su se navedenim ugovorom raniji vlasnik i korisnik eksproprijacije delimično sporazumeli o obliku i visini naknade, kao i da je ugovor zaključen posle pravosnažnosti rešenja, prvostepeni sud nalazi da je ugovor apsolutno ništav u smislu člana 103. ZOO-a, s obzirom na sadržinu odredbe člana 60. stav 5. Zakona o eksproprijaciji (“Sl. glasnik SRS” br. 40/84), koji je bio na snazi u vreme zaključenja ugovora i donošenja rešenja o eksproprijaciji, kojom je propisano da se po pravosnažnosti rešenja o eksproprijaciji stranke ne mogu sporazumevati o visini i oblicima naknade van postupka propisanog ovim zakonom. Gotovo istovetnu odredbu sadrži i sada važeći Zakon o eksproprijaciji, u članu 57. stav 4. koji propisuje da se po donošenju prvostepenog rešenja o eksproprijaciji stranke ne mogu sporazumevati o oblicima i visini naknade van postupka propisanog zakonom i otuda je bez pravnog dejstva ugovor o obliku i visini naknade za eksproprisane nepokretnosti koji je zaključen protivno navedenim zakonskim odredbama.
- 86 -

OBLIGACIONO PRAVO Međutim, po shvatanju Okružnog suda, sud može izuzetno priznati pravno dejstvo pismenog ugovora o obliku i visini naknade za eksproprisane nepokretnosti, zaključenog van postupka propisanog zakonom između ranijeg vlasnika i korisnika eksproprijacije posle pravnosnažnosti rešenja o eksproprijaciji, odnosno posle donošenja rešenja o eksproprijaciji, pod uslovom da je ugovor izvršen u celini ili u pretežnom delu, ukoliko je cilj ugovora pravično obeštećenje ranijeg vlasnika i nije u suprotnosti sa pozitivnim propisima. Iz ovoga sledi da raniji vlasnik može zahtevati pred parničnim sudom potpuno ispunjenje i ostatka obaveze koju je korisnik eksproprijacije preuzeo u pogledu oblika i visine naknade, ako je ta obaveza ispunjena u pretežnom delu. Prema činjeničnom stanju u spisima, postupajući po ugovoru iz avgusta 1988. godine, korisnik eksproprijacije je na zapadnom delu predlagačeve parcele uradio pokrivenu betonsku garažu, dimenzija 5 x 3 m i visine 3 m, ali da radovi nisu izvedeni do kraja. U kom obimu su radovi izvedeni i od kakvog je to značaja za odlučivanje u ovoj pravnoj stvari pobijano rešenje nema razloge. Osim toga, pobijano rešenje ne sadrži ni jasne razloge zbog čega se predlagaču u vanparničnom postupku dosuđuje naknada za rušenje stare garaže i za izradu novog potpornog zida, jer očigledno ovi troškovi nisu u neposrednoj vezi sa samom naknadom za eksproprisane nepokretnosti, već samo mogu imati karakter ili ugovorne obaveze, ili pak prava predlagača na naknadu štete koju trpi ostatak njegove nepokretnosti zbog privođenja nameni i izvođenja radova na eksproprisanom delu zemljišta. U ponovnom postupku, prvostepeni sud će, saglasno navedenim primedbama, otkloniti nedostatke u postupanju i na pouzdan način kao prethodno pitanje raspraviti: 1) da li je spornim ugovorom između ranijeg vlasnika i korisnika eksproprijacije postignut sporazum o naknadi za eksproprisani objekat – garažu, utoliko što bi umesto novčane naknade korisnik eksproprijacije izgradio novu garažu na ostatku zemljišta ranijeg vlasnika, a ako je sporazum sa takvom sadržinom postignut, u kojoj meri su radovi izvedeni, u odnosu na obim potrebnih radova, i konačno, da li je predlagač ovlašćen da pred parničnim sudom zahteva izvršenje ugovora u neispunjenom delu, u kom slučaju ne bi imalo mesta vođenju vanparničnog postupka za određivanje naknade za navedeni objekat, i 2) da li ugovor u jednom delu sadrži i obaveze korisnika eksproprijacije u vezi sa privođenjem nameni eksproprisanog dela zemljišta, što takođe ne bi moglo biti predmet ovog vanparničnog postupka. (Iz rešenja Okružnog suda u Valjevu, Gž. br. 179/05 od 11.03.2005. godine)

157.
U slučaju ništavosti ugovora o kupoprodaji svaka ugovorna strana je dužna da drugoj vrati ono što je primila, tj. tuženik je dužan da vrati tužiocu iznos dat na ime kupoprodajne cene. Iz obrazloženja: Presudom prvostepenog suda utvrđeno je da je ništav pismeni predugovor o kupoprodaji nepokretnosti, a u stavu 2. izreke tuženik je dužan da vrati tužiocu 500 DEM u dinarskoj protivvrednosti. Drugostepeni sud je odbio kao neosnovanu žalbu tuženika i potvrdio je prvostepenu presudu. Dokazima je utvrđeno da pismeni predugovor o kupoprodaji nije overen shodno Zakonu o prometu nepokretnosti, pa je sud pravilno primenio materijalno pravo kada je utvrdio da je isti apsolutno ništav, shodno članu 104. ZOO, i odlučio o povraćaju novca datog na ime kupoprodajne cene. Pravilno je sud dao razloge da nema mesta primeni odredbe o kapari iz člana 80. ZOO, pa i o povraćaju dvostruke kapare, jer se radi o apsolutno ništavom ugovoru. (Iz presude Okružnog suda u Čačku, Gž. br. 890/04 od 26.08.2004. godine)
- 87 -

OBLIGACIONO PRAVO

158.
Ugovor je ništav ako je po svojoj sadržini ili cilju protivan prinudnim propisima, javnom poretku ili dobrim običajima. Iz obrazloženja: Prema utvrđenom činjeničnom stanju, stranke su međusobno poslovale tokom 1992. i 1993. godine tako što je tužilac određenu robu nabavljao i davao tuženom, a ovaj je prodavao i dobijeni novac, uz određenu naknadu, predavao tužiocu. Iz takvog odnosa stranaka nastala je obaveza tuženog prema tužiocu za određenu količinu šećera, kukuruza, stočnog brašna i ulja, odnosno robe koja je tada uglavnom bila deficitarna na tržištu. Utvrđujući da ni jedna od stranaka nema ovlašćenje za ovakvu vrstu trgovine, nižestepeni sudovi su pravilnom primenom materijalnog prava, osnovano zaključili da trgovina kojom su se parnične stranke bavile radi dalje prodaje, ima elemenata krivičnog dela, odnosno da je takva vrsta trgovine zabranjena, zbog čega je ugovor koji je postojao među strankama ništav, da su obe stranke nesavesne, te da je tuženi navedenu količinu robe koju nije platio niti vratio tužiocu, kao predmet nedozvoljene trgovine, u obavezi da preda opštini na čijoj teritoriji ima prebivalište. Naime, ukoliko je ugovor ništav zbog toga što je po svojoj sadržini ili cilju protivan prinudnim propisima, javnom poretku ili dobrim običajima, sud može odbiti, u celini ili delimično, zahtev nesavesne strane za vraćanje onog što je drugoj strani dala a može i odlučiti da druga strana ono što je primila po osnovu zabranjenog ugovora preda opštini na čijoj teritoriji ona ima sedište, odnosno prebivalište ili boravište (član 104. stav 2. ZOO). Tužilac nije proizvođač ove robe, koja je u spornom periodu bila deficitarna na tržištu i čiji je promet bio ograničen, niti je koja od parničnih stranaka imala registrovanu radnju za njenu prodaju, što ukazuje da su parnične stranke izvršavajući zaključen ugovor postupale protivno prinudnim propisima, odnosno nezakonito. Kako su obe ugovorne strane nesavesne, pravilna primena materijalnog prava, odnosno navedene zakonske odredbe zahtevala je da se zahtev tužioca odbije uz obavezu tuženog da predmet ugovorne obaveze iz ništavog pravnog posla preda opštini, kako je to pravilno utvrđeno i pobijanom presudom. Navodima revizije da sud nije pravilno utvrdio visinu obaveze tuženog iz pomenutog ugovornog odnosa stranaka u suštini se osporava utvrđeno činjenično stanje, suprotno odredbi člana 385. stav 3. ZPP, koja propisuje da se iz ovih razloga revizija ne može izjaviti. Na osnovu člana 393. ZPP, odlučeno je kao u izreci. (Vrhovni sud Srbije, Rev. 1673/04 od 16.09.2004. godine)

159.
Restitucija kao posledica ništavosti ugovora znači uspostavljanje onog stanja u imovini stranaka koje je bilo pre zaključenja ništavog ugovora, a vrši se po pravilima istovremenog ispunjenja. Iz obrazloženja: Nižestepenim presudama a po tužbi opštine kao osnivača prvotuženog je utvrđeno prema tuženima da je ništav ugovor o zakupu zaključen 22.10.1998. godine, između pravnog prethodnika pr- 88 -

OBLIGACIONO PRAVO votuženog javnog preduzeća i drugotuženog preduzeća, te je obavezan drugotuženi da se iseli iz poslovnog prostora koji je predmet ugovora o zakupu i ispražnjen od lica i stvari preda prvotuženom javnom preduzeću. Utvrđeno činjenično stanje na kome su zasnovane nižestepene presude je, da su pravni prethodnik prvotuženog javnog preduzeća i drugotuženo preduzeće zaključili ugovor o zakupu 22.10. 1998. godine na određeno vreme u trajanju od četiri godine, počev od 01.10.1998. godine do 31.12.2002. godine. Predmet zakupa je poslovni prostor uz magacinski. Ugovor o zakupu zaključen je suprotno članu 8. stav 3. Zakona o sredstvima u svojini RS, budući da prilikom njegovog zaključenja nije dobijena saglasnost od Republičke direkcije za imovinu RS, a nisu ispoštovane ni odredbe člana 4. Zakona o posebnim uslovima prometa nepokretnosti kojima je predviđena obaveza nadležnog organa da odmah po saznanju o stupanju u posed nepokretnosti suprotno odredbama ovog zakona preduzme mere kojima će se to sprečiti. Pa kako je ugovor zaključen suprotno odredbi člana 8. stav 3. Zakona o sredstvima u svojini Republike Srbije isti je ništav, a zakonska posledica ništavosti ugovora jeste da je svaka strana dužna da vrati drugoj sve ono što je primila po osnovu takvoga ugovora, pa je drugotuženo preduzeće u obavezi da se iseli iz tog prostora i isti ispražnjen od lica i stvari preda prvotuženom javnom preduzeću. Republički javni tužilac nije prihvatio ovakvo stanovište sudova u delu koji se odnosi na obavezu drugotuženog da se iseli iz ovog prostora pri činjenici da je u toku ovog postupka vođen drugi parnični postupak pred nadležnim opštinskim sudom koji je okončan pravnosnažnom presudom od 21.05.2002. godine kojom je utvrđeno pravo vlasništva drugotuženog na predmetnom poslovnom prostoru koji je i predmet ugovora o zakupu, te da stoga nema osnova za iseljenjem drugotuženog iz navedenog prostora. S obzirom na sadržinu odredaba člana 104. i člana 122. Zakona o obligacionim odnosima, Republički javni tužilac nalazi da se u konkretnom slučaju cilj restitucije ne može ostvariti obzirom da je u međuvremenu došlo do promene pravne situacije u kojoj je drugotuženi postao perfektnim vlasnikom. Prema članu 104. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima u slučaju ništavosti ugovora svaka ugovorna strana dužna je da vrati drugoj sve ono što je primila po osnovu takvog ugovora. Restitucija kao posledica ništavosti ugovora znači uspostavljanje onog stanja u imovini stranaka koje je bilo pre zaključenja ništavog ugovora, a vrši se po pravilima istovremenog ispunjenja iz člana 122. ZOO, izuzev u slučajevima propisanim članom 104. st. 2. i 3. ZOO. Članom 104. stav 2. Zakona o obligacionim odnosima propisano je da sud može odbiti u celini ili delimično zahtev nesavesne strane za vraćanje onog što je drugoj strani dato a može i odlučiti da druga strana ono što je primila po osnovu zabranjenog ugovora preda opštini na čijoj teritoriji ona ima sedište odnosno prebivalište ili boravište. Stavom 3. istog člana propisano je da će sud prilikom odlučivanja voditi računa o savesnosti jedne, odnosno obeju strana, o značaju ugroženog dobra ili interesa, kao i moralnim shvatanjima. Osnovni princip ugovornog prava jeste načelo savesnosti i poštenja. Ta načela obavezuju strane ugovornice da se u međusobnim odnosima ponašaju savesno i pošteno. Prema utvrđenom činjeničnom stanju i navedenom materijalnom pravu, Vrhovni sud je u celini prihvatio kao osnovane navode iz zahteva za zaštitu zakonitosti. Naime, kako je do zaključenja glavne rasprave u ovoj parnici za utvrđenje apsolutne ništavosti ugovora o zakupu uz restituciju, a što je bilo dana 13.01.2003. godine, drugotuženo preduzeće po osnovu presude opštinskog suda od 21.05.2002. godine snabdevene klauzulom pravnosnažnosti od 21.06.2002. godine i klauzulom izvršnosti od 08.07.2002. godine steklo pravo svojine na spornom prostoru koji i koristi, to je ovakvim nastalim novim svojinsko-pravnim stanjem u odnosu na predmetni prostor otpao osnov obaveze drugotuženog preduzeća da se iz spornog prostora iseli jer ga sada koristi kao vlasnik po osnovu pomenute pravnosnažne i izvršne presude. Nižestepeni sudovi prilikom donošenja odluke pogre- 89 -

OBLIGACIONO PRAVO šnom primenom materijalnog prava sadržanog u odredbama člana 12. Zakona o obligacionim odnosima (načelo savesnosti i poštenja) ocenjuju ovu činjenicu irelevantnom za drugačije presuđenje, što po stanovištu Vrhovnog suda nije, ova činjenica upravo ima drugačiji značaj, ona je odlučna za ocenu osnovanosti zahteva tužioca za iseljenjem drugotuženog preduzeća iz predmetnog prostora. Pošto je drugotuženi pre zaključenja glavne rasprave u ovoj parnici stekao pravo svojine na spornom prostoru po osnovu pomenute pravnosnažne i izvršne sudske odluke, cilj restitucije se ne može ostvariti, pa drugotuženi i nije u obavezi da se iz predmetnog prostora iseli. Zato je Vrhovni sud preinačio nižestepene presude u delu koje se odnosi na iseljenje, tako što je odbio kao neosnovan zahtev tužilačke opštine da se drugotuženo preduzeće iseli iz predmetnog poslovnog prostora sa magacinom i ispražnjen od lica i stvari preda u posed prvotuženom javnom preduzeću primenom člana 408. u vezi člana 395. stav 1. ZPP. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije, Gzz. 44/04 od 05.05.2004. godine)

160.
Ugovor o zameni stanova zaključen između nosioca stanarskog prava je ništav iz razloga nedostatka saglasnosti davaoca stana na korišćenje. Iz obrazloženja: U prvostepenom postupku nije bilo sporno da je tužilac po osnovu ugovora o korišćenju stana br. 64 od 1.4.1980. godine, postao nosilac stanarskog prava na predmetnom stanu, zatim da su tužilac i tužena 2.8.1990. godine, zaključili ugovor o zameni stanova u svojstvu nosilaca stanarskog prava, tako što je tužilac po ovom ugovoru dao u zamenu sporni stan tuženoj, dok je tužena tužiocu u zamenu dala stan u I...B... u ul. R... br. 24/D u Sloveniji, da je tužilac obezbedio saglasnost davaoca stana na korišćenje za ovu zamenu, dok tužena takvu saglasnost od svog davaoca stana na korišćenje u Sloveniji nije obezbedila, jer je TO T.... iz I...B... odbio da da saglasnost za zamenu stanova, a predlog kojim je tužena tražila da se pravo na zamenu stana utvrdi u vanparničnom postupku odbačen je rešenjem Osnovnog suda u K... - Odeljenje u I...B... N. br. 307/90 od 14.7.1992. godine. Prvostepeni sud je dalje utvrdio da je pravosnažnim presudama, bliže označenim u obrazloženju pobijane presude utvrđeno je da su ništavi: ugovor o zameni stanova od 2.8.1990. godine, ugovor o korišćenju predmetnog stana po osnovu stanarskog prava br. 225 od 2.10.1990. godine, zaključen između tužene i JKP K.... iz Lj... i ugovor o otkupu navedenog stana zaključen 12.12.1992. godine između tužene i Opštine Lj... Na osnovu navedenih činjenica prvostepeni sud je pravilno zaključio da se tužena u državini predmetnog stana sada nalazi bez pravnog osnova i da je u smislu člana 104. stava 1. Zakona o obligacionim odnosima dužna da tužiocu vrati - preda u državinu stan u čijoj se državini nalazi po osnovu apsolutno ništavog ugovora o zameni stanova. Iz utvrđenog činjeničnog stanja ne proizlazi zaključak da je tužilac bio nesavesna strana, što bi moglo da uputi na primenu odredbe člana 104. stav 2. ZOO-a, naprotiv, tužilac je obezbedio saglasnost svog davaoca stana na korišćenje u zamenu, tako da na strani tužioca nije bilo krivice što nije došlo do pravno valjanog ostvarenja zamene stanova. Pored toga, presudom ovoga suda P. br. 44/02 od 2.9.2002. godine, donesenoj u ovoj pravnoj stvari, pravosnažno je odbijen tužbeni zahtev tužilje da joj tužilac preda stan u I...B..., pošto je utvrđeno da tužilac nije u državini tog stana jer je iseljen od strane nadležnog organa zbog toga što se u
- 90 -

OBLIGACIONO PRAVO stan nezakonito uselio jer vlasnik stana u I...B... nije dao dozvolu za zamenu stanova, tako da su neosnovani navodi iz žalbe da je u ovom smislu činjenično stanje nepotpuno utvrđeno. Imajući sve ovo u vidu kao i to da je tužilac po osnovu ugovora br. 64 od 1.4.1980. godine, stekao stanarsko pravo na spornom stanu i koje, prema pravilnom utvrđenju prvostepenog suda, na zakonom predviđen način nije prestalo do donošenja Zakona o stanovanju, pa kako je odredbom člana 31. stav 1. Zakona o stanovanju tužilac stekao svojstvo zakupca stana na neodređeno vreme, prvostepeni sud je pravilno primenio materijalno pravo kada je obavezao tuženu da stan preda tužiocu. (Iz presude Okružnog suda u Valjevu, Gž. br. 1258/04 od 27.09.2004. godine)

Ako ugovor o zajedničkoj gradnji prikriva ugovor o prenosu prava preče gradnje, prikriveni ugovor važi ako pribavilac spada u krug lica iz člana 30. Zakona o građevinskom zemljištu (“Sl. glasnik RS” broj 23/90 sa kasnijim izmenama i dopunama), koji je važio u vreme zaključenja ugovora, na koje je titular prava mogao preneti ovo pravo (bračni drug, potomak, usvojenik, roditelj i usvojilac). U suprotnom, kao protivan navedenom zakonskom propisu, i prikriveni ugovor je ništav, u smislu člana 103. Zakona o obligacionim odnosima. (Iz rešenja Okružnog suda u Valjevu, Gž. br. 1350/04 od 27.10.2004. godine)

161.

162.
Ništav je ugovor kojim vlasnik stvari od trećeg lica uzima u zakup sopstvenu stvar. Iz obrazloženja: Pravilno je prvostepeni sud na osnovu nespornih činjenica i izvedenih pismenih dokaza utvrdio da je među strankama nesporno da je tužilac vlasnik stvari, kioska koji je kao tezga broj 80 smešten na N...B... na javnoj površini. Pravilno je prvostepeni sud utvrdio da je tuženo Javno preduzeće tužiocu smeštaj kioska na navedenom mestu uslovilo zaključenjem ugovora o zakupu po kojem tuženo Javno preduzeće daje tužiocu u zakup kiosk, koji je u parnici nesporno tužiočevo vlasništvo. Po pobijanim ugovorima tužilac za korišćenje, tj. zauzeće dela javne površine u cilju postavljanja kioska - tezge naknadu plaća Odeljenju za građevinsko i komunalno stambene poslove opštine N... B... Na osnovu ovako utvrđenog činjeničnog stanja, pravilno je prvostepeni sud primenio materijalno pravo kada je presudio da je ništav ugovor kojim vlasnik stvari od trećeg lica uzima u zakup sopstvenu stvar, odnosno zakupodavac izdaje u zakup zakupcu stvar koja je svojina zakupca. Očigledno je da se ne radi o ugovoru o zakupu, bez obzira na upotrebljenu terminologiju u pobijanim ugovorima i tvrdnje da pobijane odredbe spornih ugovora ispunjavaju uslove za punovažnost nekog drugog ugovora, pa će u daljem toku postupka prvostepeni sud primeniti odredbu člana 106. Zakona o obligacionim odnosima, koji kaže da u situacijama kada ništav ugovor ispunjava uslove za punovažnost nekog drugog ugovora, tada među ugovoračima važi taj drugi ugovor, ako bi to bilo u saglasnosti sa ciljem koji su ugovorači imali u vidu kad su ugovor zaključili. U konkretnom slučaju očigledno je da je tuženo javno preduzeće prilikom zaključenja predmetnih ugovora sa tužiocem koristilo i svoja javno-pravna i obligacionopravna ovlašćenja i da je zato među strankama zaključen nemoguć ugovor po kom tužilac, vlasnik stvari, uzima u zakup sopstvenu stvar od tuženog javnog preduzeća. U daljem toku postupka, sud će imati u vidu odredbe člana 104. Zakona o obligacionim odnosima, koji predviđa da će sud prilikom
- 91 -

OBLIGACIONO PRAVO odlučivanja o vraćanju datog imati u vidu značaj ugroženog dobra ili interesa vodeći računa o savesnosti obeju strana i moralnim shvatanjima. Netačan je žalbeni navod da prvostepeni sud nije dao razloge o odlučnim činjenicama, jer je prvostepeni sud detaljno obrazložio zašto prihvata tvrdnju tužioca da su predmetni ugovori u određenim odredbama ništavi. Viši trgovinski sud prihvata žalbeni navod da su predmetni ugovori zaključeni među strankama zbog atraktivnosti lokacija i da je zato tužilac pristao da zaključi ugovor sa podnosiocem žalbe po kojem će plaćati korišćenje građevinskog zemljišta i zakup tezge. Međutim, za korišćenje građevinskog zemljišta tužilac po samoj sadržini ugovora, a i po prirodi ove obaveze, naknadu ne plaća tužilac po samoj sadržini ugovora, a i po prirodi ove obaveze, naknadu ne plaća tuženom javnom preduzeću, nego organu uprave, a kako je rečeno, nikako ne može uzeti u zakup sopstvenu tezgu. Iz gore navedenih razloga žalba tuženog javnog preduzeća se odbija kao neosnovana i pobijana prvostepena presuda u delu u kojem je presuđeno na teret ovog tuženog potvrđuje po članu 368. Zakona o parničnom postupku. (Iz presude Višeg trgovinskog suda, Pž. broj 6663/03 od 26.12.2003. godine)

163.
Suvlasnik poslužnog dobra može podići tužbu za utvrđenje ništavosti ugovora kojim je bez njegove saglasnosti zasnovana stvarna službenost ugovorom zaključenim između drugog suvlasnika poslužnog dobra i vlasnika povlasnog dobra, jer kao suvlasnik koji je povređen u svom pravu predstavlja zainteresovano lice u smislu člana 109. Zakona o obligacionim odnosima. Iz obrazloženja: Tužilja u ovoj parnici kao suvlasnik sporne parcele k. p. br. ____, traži da se utvrdi da je ništav ugovor koji je 23. novembra 1991. godine zaključen u formi zapisnika pred Mesnom zajednicom između tuženih, a kojim je ustanovljeno pravo službenosti prolaza preko sporne parcele broj ____ u korist parcele k.p. br. ____ vlasništvo tužene V. Sudovi su u provedenom postupku uvrdili da su tužilja i tuženi M. suvlasnici sporne parcele broj ____ i da tu parcelu koriste za prolaz do svoje druge parcele. Ova parcela se sa jedne strane graniči sa parcelom broj _____, vlasništvo drugog lica, s tim što se preko ove parcele prostire put koji tuženi P. i V. koriste za prolaz do svoje parcele broj ____ Tuženi M. je ugovorio sa tuženom V. i tuženim P. pravo službenosti prolaza i preko parcele broj ____, obavezujući se da će ukloniti ogradu koja se nalazi na granici parcele broj ___ i ____ i tako proširi put da tužena V. može nesmetano da dolazi na svoju parcelu. S druge strane, tužena V. se obavezala da će tuženom proširiti ulaz u njegovu parcelu, a od dela svoje parcele broj ____. Na osnovu tako utvrđenog činjeničnog stanja nižestepeni sudovi su zaključili da tužilji ustanovljavanjem sporne službenosti nije ograničeno pravo korišćenja njenog suvlasničkog dela, nalazeći da usled toga tužbeni zahtev za utvrđenje ništavosti spornog ugovora nije osnovan. Pri tome je prvostepeni sud ocenio i da tužilja nema ni pravni interes u smislu člana 109. ZOO, s obzirom da nije učestvovala u zaključenju ugovora, te da njena prava nisu povređena. Osnovano se u zahtevu za zaštitu zakonitosti ističe da su nižestepene odluke zasnovane na pogrešnoj primeni materijalnog prava. Odredbom člana 49. Zakona o osnovama svojinsko-pravnih odnosa je propisano da je stvarna službenost pravo vlasnika jedne nepokretnosti (povlasno dobro) da za potrebe te nepokretnosti vrši određene radnje na nepokretnosti drugog vlasnika (poslužno dobro), ili da zahteva od
- 92 -

OBLIGACIONO PRAVO vlasnika poslužnog dobra da se uzdržava od vršenja određenih radnji koje bi inače imao pravo vršiti ih na svojoj nepokretnosti. Najčešći način na koji stvarne službenosti nastaju jeste pravni posao, dok sam način tog sticanja predstavlja bilo upis u javnu knjigu, bilo drugi odgovarajući način određen zakonom. Pravni posao, kao osnov za zasnivanje stvarne službenosti može biti ugovor. Kad je u pitanju nastanak stvarne službenosti ugovorom, njega zaključuju vlasnici poslužnog i povlasnog dobra. Ako je poslužno dobro u suvlasništvu, onda službenost ne može ugovorom konstituisati jedan suvlasnik bez znanja, dozvole i odobrenja i prihvatanja ostalih suvlasnika. Ovo s obzirom na odredbu člana 15. stav 4. navedenog zakona, pošto je u pitanju pravni posao koji premašuje okvire redovnog upravljanja. Prema tome, ova odredba ne dozvoljava preduzimanje poslova koji prelaze okvire redovnog upravljanja, uključujući i zasnivanje stvarne službenosti, bez saglasnosti svih suvlasnika, što znači da se radi o kogentnoj odredbi i da je ugovor koji je protivan ovoj odredbi istovremeno i ništav u smislu člana 103. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima. Pri tome su bez značaja neke druge okolnosti konkretnog slučaja od kojih su pošli sudovi kao što je okolnost da sporna parcela nije dodatno a ni prekomerno opterećena zasnivanjem stvarne službenosti, jer odredba navedenog člana 15. stav 4. Zakona ne predviđa nikakve izuzetke u pogledu obavezne saglasnosti svih suvlasnika. Tužilja bi onda osnovano zahtevala utvrđenje ništavosti ugovora kojim je bez njene saglasnosti zasnovana stvarna službenost na spornoj parceli i kao suvlasnik koji je povređen u svom pravu predstavlja zainteresovano lice u smislu člana 109. Zakona o obligacionim odnosima. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije, Gzz. 161/02 od 12.02.2003. godine)

164.
Pravo da ističu ništavost ugovora pripada kako stranama ugovornicama tako i svakom zainteresovanom licu, s tim da je njihov obim različit. Iz obrazloženja: Drugostepeni sud najpre konstatuje da tužilac, kako osnovano u žalbi navodi, ne traži poništaj ugovora o razmeni nepokretnosti koji je zaključen između tuženih samo zbog toga što smatra da zaključci Vlade Republike Srbije nisu pravilni i zakoniti, već i iz drugih razloga, koji su u osnovi pozivanje na protivnost ugovora o razmeni imperativnim propisima. Uzroci koji dovode do nevažnosti ugovora različiti su, pa su različite i posledice koje je proizvode. Neki su uzroci ozbiljni i energični u toj meri da dovode do apsolutne ništavosti ugovora, a drugi, kojima se povređuju interesi ugovarača, daju za posledicu relativno ništavost ugovora. Prema odredbi člana 103. Zakona o obligacionim odnosima ugovor koji je protivan prinudnim propisima, javnom poretku ili dobrim običajima ništav je ako cilj povređenog pravila ne upućuje na neku drugu sankciju ili ako zakon u određenom slučaju ne propisuje što drugo. Iz ove formulacije proizilazi da je ugovor koji je zaključen ništav, da egzistira u pravnom saobraćaju, pošto su pri njegovom nastanku ispunjeni svi formalno postavljeni uslovi u pogledu saglasnosti i volja stranaka, predmeta ugovora, osnova, a nepoštovan je i zahtev forme, ali su pri tom povređeni prinudni propisi, javni poredak i dobri običaji. Na apsolutnu ništavost ugovora sud pazi po službenoj dužnosti i na nju se može pozvati svako zainteresovano lice. Pravo da zahteva utvrđenje ništavosti ima i javni tužilac (član 109. Zakona obligacionim odnosima). Ugovarač apsolutno ništavog ugovora i treća zainteresovana lica, kao i javni tužilac, imaju pravo da zahtevaju da sud utvrdi ništavost ugovora, a ugovoračima stoji na raspolaganju i zahtev iz odredbe člana 104. Zakona o obli- 93 -

OBLIGACIONO PRAVO gacionim odnosima (zahtev za restituciju i zahtev za naknadu štete). Isticanje ništavosti pred sudom može da bude učinjeno tužbom, kojom može da se traži utvrđenje ništavosti, vraćanje onog što je u izvršenju ništavog ugovora dato i da se zahteva naknade štete povodom zaključenog ništavog ugovora. Tužena strana može istaći prigovor ništavosti prigovora povodom zahteva tužbe kojom se traži izvršenje ništavog ugovora ili ostvarenje nekih prava po osnovu takvog ugovora. Ako se izričito traži utvrđenje ništavosti ugovora, sud po takvoj tužbi postupa po pravilima koji važe za tužbu za utvrđenje i donosi presudu kojom konstatuje da je ugovor ništav, jer ništav ugovor po samom zakonu ne proizvodi pravno dejstvo, tako da presuda nema konstitutivni karakter. Za donošenje takve presude stanke imaju pravni interes, jer ništavi ugovori stvaraju privid punovažnog ugovora, pa on u pravnom saobraćaju nesumnjivo postoji, njegovo je pravno dejstvo i za stranke i za treća lica sporno i u interesu je pravne sigurnosti da se odlukom suda ta dilema otkloni isključenjem tog ugovora iz pravnog saobraćaja. Pravo isticanje ništavosti zakon priznaje svakom zainteresovanom licu, što znači da to mogu da budu i same strane ugovornice, kao i druga lica koja imaju pravni interes da se ništavost ugovora utvrdi. Međutim, obim ovlašćenja ugovorača i trećih lica – pravno zainteresovanih lica nije identičan. Treća lica zaista mogu da traže utvrđenje ništavosti ugovora, ali se isključivo između ugovornih strana raspravlja odnos nastalog povodom poništaja – izriču se pravne posledice ništavog ugovora. Dakle, aktivna legitimacija za utvrđenje ništavosti šira je od aktivne legitimacije za izricanje posledica ništavosti, koja pripada samougovoračima, i to u smislu da tu legitimaciju ima širi krug lica koja se unapred i ne znaju, jer ništavost pogađa ugovarače i njih se sudbina ugovora, ali i pravne posledice neposredno tiču. Naravno, na postojanje razloga apsolutne ništavosti sud pazi po službenoj dužnosti, ali pošto se parnica kreće u okvirima dispozicije stranaka koja podrazumeva tužbu i tužbeni zahtev, ovo ovlašćenje suda izvodi se iz već postojeće tužbe. Prema tome, očigledno je da tužbeni zahtev tužioca nije pravilno postavljen. Ukoliko se tužilac već poziva na razloge apsolutne ništavosti, on tužbom ne može tražiti poništaj takvog ugovora, već jedino može tražiti utvrđenje ništavosti ugovora, i to zato što ništav ugovor po samom zakonu ne proizvodi pravno dejstvo, tako da presuda nema konstitutivni karakter. U svakom slučaju, po nalaženju drugostepenog suda, prvostepeni sud treba da naloži tužiocu da postavi u smislu odredbe člana 186. Zakona o parničnom postupku određeni zahtev u pogledu glavne stvari. Ukoliko se tužilac već poziva na razloge apsolutne ništavosti, onda može tužbom tražiti samo utvrđenje ništavosti ugovora, a ne njegov poništaj, jer ništav ugovor po samom zakonu ne proizvodi pravno dejstvo, tako da presuda nema konstitutivni karakter. U svakom slučaju, da bi mogao da izriče posledicu ništavosti, sud mora da identifikuje da li je u pitanju relativno ili apsolutno ništav ugovor, da li su lica koja traže poništaj ovlašćena na zahtev, od čega zavisi i koje će pravne posledice izreći. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda, Pž. br. 5514/03)

Sud u bilo kojoj parnici ne može pružiti pravnu zaštitu parničnoj stranci koja svoj zahtev temelji na ništavom pravnom poslu. (Iz presude Višeg trgovinskog suda, Pž. br. 8229/03 od 25.12.2003. godine)

165.

Pravo na isticanje ništavosti ne gasi se. (Vrhovni sud Srbije, Rev. 1333/98 od 24.06.1998. godine)
- 94 -

166.

OBLIGACIONO PRAVO

U slučaju ništavosti ugovora svaka ugovorna strana dužna je da vrati drugoj sve što je primila po osnovu takvog ugovora, a ako to nije moguće, ili ako se priroda onog što je ispunjeno protivi vraćanju, ima se dati odgovarajuća naknada u novcu prema cenama u vreme donošenja sudske odluke, ukoliko zakon što drugo ne određuje. (Vrhovni sud Srbije, Rev. 7018/97 od 20.05.1998. godine)

167.

Preuzimanjem duga preuzimalac stupa na mesto pređašnjeg dužnika, a ovaj se oslobađa obaveze, pod uslovom da je poverilac pristao na preuzimanje duga. (Iz presude Višeg privrednog suda u Beogradu, Pž. 74/98 od 10.02.1998. godine)

168.

Ništav je ugovor koji je zaključilo lice koje nije bilo sposobno za rasuđivanje u vreme zaključenja ugovora, bez obzira što mu poslovna sposobnost nije bila oduzeta sudskom odlukom, u smislu člana 103. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima, jer je za zaključenje punovažnog ugovora odlučujuća stvarna nesposobnost, a ne pravna konstatacija te nesposobnosti. (Iz presude Okružnog suda u Zrenjaninu Gž. 234/96 od 25.02.1998. godine)

169.

Ako je ugovor ništav, zato što je protivan prinudnim propisima, sud može odbiti zahtev nesavesne strane za vraćanje datog, ali može i odlučiti da se predmet ništavog ugovora preda opštini, bez obzira što takav zahtev u parnici nije postavljen. (Iz presude Vrhovnog suda u Beogradu, Rev. 5935/98 od 10.11.1998. godine)

170.

Ne može se tražiti ispunjenje ugovora, ako on nije zaključen u pismenoj formi koja je uslov njegove važnosti. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije, Rev.br.466/97 od 15.10.1997. godine)

171.

Ništav je ugovor o prometu nepokretnosti zaključen pod uslovima postojanja pritisaka i nasilja, odnosno u uslovima i okolnostima u kojima je bila ugrožena ili nije bila obezbeđena: sigurnost ljudi i imovine, ostvarivanje zaštite sloboda, prava i dužnosti čoveka i građanina ili zakonitost i ravnopravnost naroda i narodnosti. (Vrhovni sud Srbije, Rev. 1415/97 od 11.06.1997. godine)

172.

Radnik koji nije tražio prinudno izvršenje prvanosnažne presude o vraćanju na rad, ima pravo na naknadu štete za izostalu zaradu do isteka roka od šest meseci u kome je mogao tražiti to izvršenje. (Iz presude Vrhovog suda Srbije, Rev. 863/97 od 12.03.1997. godine)
- 95 -

173.

OBLIGACIONO PRAVO

Republičko javno tužilaštvo može biti stranka u sporu kada se traži utvrđivanje ništavosti ugovora po osnovu odredbe iz člana 109. stav 2. Zakona o obligacionim odnosima. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije, Gzz. 111/97 od 05.11.1997. godine)

174.

U slučaju ništavosti ugovora svaka ugovorna strana je dužna da vrati drugoj sve ono što je primila po osnovu takvog ugovora, a ako se priroda onoga što je ispunjeno protivi vraćanju ima se dati odgovarajuća naknada u novcu prema cenama u vreme donošenja sudske odluke ukoliko zakon što drugo ne određuje. (Vrhovni sud Srbije, Rev. 733/97)

175.

U slučaju ništavosti ugovora svaka ugovorna strana dužna je da vrati drugoj sve ono što je primila po osnovu takvog ugovora, a ako to nije moguće, ili ako se priroda onog što je ispunjeno protivi vraćanju, ima se dati odgovarajuća naknada u novcu, prema cenama u vreme donošenja sudske odluke, ukoliko zakon što drugo ne određuje. (Vrhovni sud Srbije, Rev. 1615/96 od 15.05.1996. godine)

176.

Inflatorna šteta se otklanja potpunom naknadom u smislu člana 109. Zakona o obligacionim odnosima. Ostvarivanju potpune naknade zbog inflatorne štete ne smeta pravosnažna presuda donesena u osnovnom sporu. (Vrhovni sud Srbije, Rev. 4804/95) Presuda o poništavanju ugovora deluje unazad, pa je pribavilac dužan da vrati sve što je primio po osnovu tog ugovora, odnosno da vlasniku naknadi vrednost postignutih koristi. (Vrhovni sud Srbije, Rev. 396/95 od 14.02.1995. godine)

177.

178.

Kada je utvrđeno da pismeni neovereni ugovor o kupoprodaji nepokretnosti od 4.12.1987. godine ne proizvodi pravno dejstvo to tužilac koji je po tom ugovoru kao kupac isplatio prodavcu, a sada tuženom kupoprodajnu cenu u celosti ima pravo da od tuženog zahteva povraćaj primljene kupoprodajne cene, a prema cenama u vreme donošenja sudske odluke. (Okružni sud u Beogradu, Gž. 9872/94 od 23.05.1995. godine)

179.

Budući da jedna pravila važe za ništave, a druga za rušljive ugovore sud je dužan u parnici za poništaj ugovora razgraničiti da li se radi o ugovoru zaključenom pod pritiskom radi iseljenja koji bi bio protivanprinudnim propisima, pa samim tim i apsolutno ništav, ili pak o ugovoru zaključenom sa manom u volji prodavca (relativno ništavom ugovoru). (Savezni sud Gzs 14/95 od 29.06.1995. godine)
- 96 -

180.

OBLIGACIONO PRAVO

Konverzija ugovora sprečava restituciju zbog ništavosti ugovora. (Vrhovni sud Srbije, Rev. 1613/94 od 20.04.1994. godine)

181. 182.

U slučaju restitucije zbog ništavosti ugovora o prodaji prodavac je dužan da kupcu vrati iznos tržišne cene u vreme donošenja sudske odluke, osim ako razlozi pravičnosti što drugo ne nalažu, sa zateznom kamatom od donošenja sudske odluke do isplate. (Vrhovni sud Srbije Rev. 1663/92 od 12.05.1992. godine)

Polazeći od odredbi člana 104. Zakona o obligacionim odnosima sud u svakom konkretnom slučaju odlučuje koju će od propisanih sankcija primeniti. (Vrhovni sud Srbije, Rev. 1555/90 od 12.02.1991. godine)

183.

184.
Pored lica koja su učestvovala u postupku javne nabavke kao ponuđači, pravni interes za oglašavanje ništavim ugovora o javnim nabavkama imaju i lica kojima nije ni omogućeno da učestvuju u postupku u slučaju kada je ugovor zaključen sa pogađanjem bez prethodnog objavljivanja. Iz obrazloženja: U slučaju ništavosti ugovora o javnim nabavkama pravni interes za oglašavanje ništavim takvog ugovora imaju pored lica koja su učestvovala u postupku javne nabavke kao ponuđači, i lica kojima nije ni omogućeno da učestvuju u postupku u slučaju kada je ugovor zaključen sa pogađanjem bez prethodnog objavljivanja. Poništaj ugovora proizvodi pravno dejstvo od njegovog poništaja. Ništav ugovor je od samog početka bez pravnog dejstva i ništavost nastupa po samom zakonu, a na ništavost se mogu pozivati ne samo ugovorne strane, odnosno lica koja su učestvovala u postupku javne nabavke kao ponuđači, nego i svako drugo zainteresovano lice. Kako se radi o zaštiti opšteg interesa na ništavost ugovora sud pazi po službenoj dužnosti. Ništav ugovor se ne može osnažiti, a pravo na isticanje ništavosti, shodno članu 110. Zakona o obligacionim odnosima ne može zastareti, niti je vezano za rok, a što nije slučaj sa zahtevom za poništaj ugovora o javnoj nabavci, budući da je Zakonom o javnim nabavkama propisano da posle donošenja odluke o dodeli ugovora o javnoj nabavci, rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava iznosi osam dana od dana prijema obaveštenja o dodeli ugovora o javnoj nabavci. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije, Prev. 269/04 od 16. februara 2005. godine)

185.
O ništavosti ugovora o javnim nabavkama odlučuje sud u parničnom postupku, po tužbi lica kome nije omogućeno da učestvuje u postupku javne nabavke time što je ugovor dodeljen
- 97 -

OBLIGACIONO PRAVO u postupku sa pogađanjem bez prethodnog objavljivanja, jer spor o ništavosti ugovora nije stavljen u nadležnost drugog državnog organa - Komisije za zaštitu prava ponuđača. Iz obrazloženja: Prema utvrđenom činjeničnom stanju, prvotuženi i drugotuženi su 6. avgusta 2003. godine zaključili ugovor o javnoj nabavci kupovine, isporuke, ugradnje i održavanja opreme za rekonstrukciju javne rasvete u K.., kojim se drugotuženi obavezao da nabavi materijal i izvede radove, a prvotuženi mu za te radove izvrši isplatu. Ovaj ugovor zaključen je sa pogađanjem bez prethodnog objavljivanja, s tim što je prvotuženi dana 18. aprila 2003. godine Upravi za javne nabavke podneo zahtev za davanje saglasnosti za dodelu ugovora u postupku sa pogađanjem bez prethodnog objavljivanja. Dana 24. aprila 2003. godine Uprava za javne nabavke dopisom je obavestila prvotuženog da je mišljenja da se navedeni radovi mogu sprovesti u postupku sa pogađanjem bez prethodnog objavljivanja. Ovo mišljenje zasnovano je isključivo na navodima iz dopisa zahteva prvotuženog, a posebno je naglašeno da je svaki naručilac odgovoran za svoje postupanje u skladu a zakonom. Ugovor između prvotuženog i drugotuženog izvršen je u pretežnom delu, odnosno radovi koji su predmet ugovora izvršeni su 92,63%. Dana 13. avgusta 2003. godine tužilac je povodom zaključenja predmetnog ugovora Upravi za javne nabavke podneo zahtev za zaštitu prava ponuđača, koji bi se rešavao pred Komisijom za zaštitu prava ponuđača, a dana 3. decembra 2003. godine dostavio je izjavu kojom povlači navedeni zahtev za zaštitu prava ponuđača, iz razloga što predmetna Komisija nije počela da postupa po istom, a svoja prava će da ostvari u postupku pred redovnim sudovima. Na osnovu ovako utvrđenog činjeničnog stanja prvostepeni sud je zaključio da je predmetni ugovor ništav, a sa obrazloženjem da je zaključen suprotno odredbi čl. 20. i 23. Zakona o javnim nabavkama, koji propisuju da se ugovor dodeljuje u otvorenom postupku, a samo izuzetno sa pogađanjem bez prethodnog objavljivanja, ocenjujući da u konkretnom slučaju nije bilo osnova za dodelu ugovora sa pogađanjem bez prethodnog objavljivanja. Stoga je prvostepenom presudom utvrđeno da je predmetni ugovor ništav. Drugostepeni sud je zaključio da o ništavosti postupka javne nabavke koji se okončava dodelom ugovora između naručioca i ponuđača, odlučuje Komisija iz člana 128. Zakona o javnim nabavkama, na osnovu zahteva ponuđača za zaštitu prava, a da o zahtevu za naknadu štete podnosioca zahteva za zaštitu prava - ponuđača, odlučuje nadležni sud. Stoga je primenom odredbe člana 369. stav 2. Zakona o parničnom postupku, ukinuo prvostepenu presudu i tužbu odbacio, a sa obrazloženjem da je prvostepeni sud učinio bitnu povredu odredaba parničnog postupka iz člana 354. stav 2. tačka 3. Zakona o parničnom postupku, jer je odlučio o zahtevu u sporu koji ne spada u sudsku nadležnost. Revizijom se osnovano ukazuje da je pobijano rešenje zasnovano na bitnoj povredi odredaba parničnog postupka iz člana 354. stav 1. u vezi sa članom 369. stav 2. Zakona o parničnom postupku. Naime, odlučivanje po tužbenom zahtevu u ovoj parnici spada u sudsku nadležnost, te je odbacivanjem tužbe drugostepeni sud nepravilno primenio odredbu člana 369. stav 2. Zakona o parničnom postupku i time učinio bitnu povredu odredaba Zakona o parničnom postupku iz člana 354. stav 1. Zakona o parničnom postupku. Zaštita prava ponuđača regulisana je u poglavlju VIII Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", br. 39/02), koji je bio na snazi u spornom periodu. Odredbom člana 128. ovog zakona propisano je da zaštitu prava ponuđača, u svim stadijumima postupka javne nabavke, obezbeđuje Uprava preko Komisije za zaštitu prava ponuđača, koja se obrazuje pri Upravi. Članom 132. Zakona o javnim nabavkama određena je aktivna legitimacija u postupku pred Komisijom. Ovom zakonskom odredbom u stavu 1. propisano je da zahtev za zaštitu prava može da podnese svako lice koje
- 98 -

Takođe ni krug lica koja su ovlašćena da traže poništaj ugovora i krug lica koji mogu tražiti oglašavanje ugovora ništavim. nije isti. rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava iznosi osam dana od dana prijema obaveštenja o dodeli ugovora o javnoj nabavci. regulisana je u posebnom poglavlju Zakona o javnim nabavkama i to u poglavlju IX. februara 2005. rokovi za poništaj ugovora razlikuju se od rokova za oglašavanje ugovora ništavim. a da je u posebnom poglavlju regulisano pitanje ništavosti tog ugovora i to tako što su samo propisani slučajevi kada je ugovor ništav. u slučaju ništavosti ugovora o javnim nabavkama. Postupak zaštite prava ponuđača i zaštite javnog interesa. rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava iznosi 8 dana od dana prijema obaveštenja o dodeli ugovora o javnoj nabavci. ukoliko sud ne bi bio ovlašćen da odlučuje o ništavosti ugovora. Kako se radi o zaštiti opšteg interesa na ništavost ugovora sud pazi po službenoj dužnosti. nego i svako drugo zainteresovano lice. a prema Zakonu o javnim nabavkama zahtev za zaštitu prava može da podnese svako lice koje je učestvovalo u postupku javne nabavke kao ponuđač. Ovom zakonskom odredbom propisano je da Komisija može u celini ili delimično da poništi postupak javne nabavke ili da odbije zahtev kao neosnovan. Članom 134. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije. Međutim. a kod činjenice da Komisija nije zakonom ovlašćena da takav ugovor oglasi ništavim. godine) . Ništav ugovor je od samog početka bez pravnog dejstva i ništavost nastupa po samom zakonu. ovaj sud je stanovišta da je o ništavosti ugovora o javnim nabavkama ovlašćen da odlučuje sud u parničnom postupku. Istom zakonskom odredbom propisano je da se protiv odluke Komisije ne može izjaviti žalba niti voditi upravni spor. ove zakonske odredbe propisano da posle donošenja odluke o dodeli ugovora o javnoj nabavci. nije regulisan u navedenom poglavlju. U slučaju ništavosti ugovora o javnim nabavkama. regulisan u poglavlju VIII Zakona o javnim nabavkama. članom 145. Ovom zakonskom odredbom samo su propisani slučajevi kada je ništav ugovor o javnoj nabavci. 269/04 od 16.99 - . niti je vezano za rok. Zakona o javnim nabavkama propisani su rokovi za podnošenje zahteva za zaštitu prava s tim što je u stavu 3. i lica kojima nije ni omogućeno da učestvuju u postupku u slučaju kada je ugovor zaključen sa pogađanjem bez prethodnog objavljivanja. Zakona o javnim nabavkama nije propisano da Komisija može da oglasi ništavim ugovor o javnoj nabavci. Međutim. shodno članu 110. a i pravne posledice poništaja ugovora i pravne posledice oglašavanja ugovora ništavim nisu iste. Poništaj ugovora proizvodi pravno dejstvo od njegovog poništaja. Odredbom člana 144. Osim toga. ne bi se mogla zaštiti prava ponuđača niti javni interes. budući da je Zakonom o javnim nabavkama propisano da posle donošenja odluke o dodeli ugovora o javnoj nabavci. odnosno lica koja su učestvovala u postupku javne nabavke kao ponuđači. već je propisano da može samo da poništi postupak za dodelu ugovora o javnoj nabavci. Ovo iz razloga što članom 144.Prev. a pravo na isticanje ništavosti. u slučaju ništavosti ugovora o javnim nabavkama pravni interes za oglašavanje ništavim takvog ugovora imaju pored lica koja su učestvovala u postupku javne nabavke kao ponuđači. a na ništavost se mogu pozivati ne samo ugovorne strane. Poništaj ugovora prema Zakonu o obligacionim odnosima može tražiti stranka iz ugovornog odnosa. a koje smatra da su mu povređena prava u postupku javne nabavke. Ništav ugovor se ne može osnažiti. Zakon o javnim nabavkama isključuje pravo na žalbu protiv odluke Komisije kao i pravo na pokretanje upravnog spora. ovim zakonom nije isključeno pravo pokretanja postupka pred sudom radi oglašavanja ništavim ugovora o javnim nabavkama. Zakona propisano je koje odluke može da donese Komisija u postupku odlučivanja po zahtevu za zaštitu prava. a što nije slučaj sa zahtevom za poništaj ugovora o javnoj nabavci. u kojem Komisija može doneti odluke propisane članom 144. Kod činjenice da je postupak zaštite prava ponuđača. te je sud ovlašćen da odlučuje o ništavosti takvih ugovora. Zakona o obligacionim odnosima ne može zastareti. Ništavost ugovora o javnoj nabavci.OBLIGACIONO PRAVO je učestvovalo u postupku javne nabavke kao ponuđač.

Zakona o obligacionim odnosima. To je ukupan iznos manjka za uplatu. Naime. Tužilac .08. pod brojem 283.09. kao i u drugim slučajevima predviđenim u istom Zakonu. godine. tačka 1.2010. Zbog toga je neosnovan zahtev tužioca kojim nalazi da je bio doveden u zabludu od strane tuženika i da je to bila njegova namera. Gž. već je razgovor vođen oko regulisanja međusobnih odnosa prilikom odlaska iz firme tužioca.2004. a ne u slučaju rušljivih ugovora usled postojanja mana volje. pa isti uslov nije ispunjen.08. godine. kao ni drugog uslovljavanja ili prinude.kao računopolagač . U konkretnom slučaju takva namera nije postojala. Zbog postojanja mana volje ne može se tražiti raskid rušljivih ugovora.2005. Relevantne odredbe: Da bi postojala mana volje potrebno je postojanje namere jednog ugovornika za dovođenjem u zabludu drugog ugovornika navođenjem na zaključenje ugovora (u konkretnom slučaju potpisivanjem zapisnika o sravnjenju) – član 65.02. bilo je reči da.2004.08. raskid ugovora može se tražiti zbog neispunjenja. godine. (Iz Presude Apelacionog suda u Kragujevcu.100 - . Dakle. Dana 25. i člana 112.08. godine) . Osim toga. te isti zapisnik i potpisao.2005. da je tuženi u obavezi da naknadi tužiocu neisplaćenu zaradu i da je ona bila u visini kao i obaveza tužioca prema tuženom. sačinjen je zapisnik o sravnjenju popisa i konstatovano da je uvidom u poslovne knjige tuženog utvrđeno da nije uplatio manjak iskazan do 31.OBLIGACIONO PRAVO RUŠLJIVI UGOVORI (Čl. Naime.2006. a nije bilo reči o tome da tužilac neće dobiti radnu knjižicu ako ne potpiše zapisnik. kojim se obavezuje tužilac da u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja naknadi tuženom štetu u navedenom iznosu sa zakonskom zateznom kamatom od 31. godine do isplate. s obzirom da ne postoje uslovi iz člana 111. 111 – 117.se pri tome saglasio sa sravnjenim stanjem i prihvatio ga u potpunosti. pa je tužbeni zahtev odbijen kao neosnovan.to ne postoje ni uslovi da se predmetni zapisnik o sravnjenju kao rušljiv poništi. sve mora da se razduži. 381/10 od 19. Zakona o obligacionim odnosima (jer pri potpisivanju zapisnika o sravnjenju nije bilo mana u pogledu volje stranaka) . pre preuzimanja radne knjižice tužilac je obavio razgovor sa tadašnjim direktorom tuženog. Iz obrazloženja: Tužilac je bio radnik tuženog. kao i da je predaja radne knjižice bila uslovljena potpisivanjem zapisnika. Zakona o obligacionim odnosima) 186. kada se napušta firma. godine u navedenom iznosu. prvostepeni sud nalazi da je neosnovan tužbeni zahtev tužioca kojim je tražio da se raskine zapisnik o sravnjenju popisa od 25. Prvostepeni sud nalazi da je neosnovan tužbeni zahtev tužioca. Tuženi je doneo rešenje 07. a koju je svojom krivicom počinio obavljajući poslove računopolagača. te da ga direktor tuženika nije prevario dovođenjem u zabludu da neće morati da nadoknadi štetu ako potpiše zapisnik. promenjenih okolnosti.

prvostepeni sud utvrđuje da je kupoprodajna cena koja je navedena u ugovoru ispod tržišne cene po kojoj se takvi stanovi prodaju te da je zbog toga tužilja pretrpela štetu. Ugovor o kupoprodaji je potpisala u svojoj kući u Kraljevu ne shvatajući šta potpisuje i ne znajući da se radi o ugovoru o kupoprodaji. a ne i utvrđenje da je taj ugovor ništav. Takođe. Iz svega proizilazi da prvostepeni sud u obrazloženju presude navodi različite razloge za rušljivost odnosno ništavost ugovora. 00 dinara. ovaj stan je kao zakupac a od 1992 godine. 12. i V. Kupoprodajnu cenu nikada nije primila. M. M. Tuženog kao kupca u toj kupoprodaji je zastupao njegov zet R. B. Zakon o obligacionim odnosima u odredbama čl. godine. 2004. 103. a čime je povređeno njeno pravo preče kupovine. Međutim. M a ne P. Razlozi apsolutne ništavosti predviđeni su odredbama čl. a drugi. br. uzroci koji dovode do nevažnosti ugovora su različiti. Dana 10.-117. da prodaja nije izvršena po Zakonu jer ostali suvlasnici stana nisu njoj ponudili prodaju svojih suvlasničkih udela. N iz Sombora i S.101 - . Neki su uzroci ozbiljni u toj meri da dovode do apsolutne ništavosti ugovora. pa su različite i posledice koje je proizvode. pred Opštinskim sudom u Aleksincu overen je i ugovor o kupoprodaji dela stana između S.OBLIGACIONO PRAVO 187. a da pri tom nije jasno da li se ugovor poništava ili utvrđuje da je on ništav i sa kog razloga. P. Tužilja nikada nije pregovarala sa tuženim oko prodaje stana niti je njena namera bila da ovaj stan proda. Pri tom prvostepeni sud utvrđuje da je ništav ugovor o kupoprodaji usled zablude tužilje. ZOO prema kojima je ugovor ništav ako je protivan javnom poretku. 2004. kao prodavaca s jedne strane i tuženog kao kupca s druge strane. 30 mkv. Dana 8. 103. a predmet kupoprodaje su bili njihovi udeli od po 1/8 ovog stana ili površine od po 8. iz Aleksinca. Tužbom se može tražiti samo poništaj ugovora o kupoprodaji. M. a novac za kupoprodaju stana nije ni predat tužilji već su isti zadržali R. Iz obrazloženja: Prema utvrđenom činjeničnom stanju tužilja je bila vlasnik 6/8 stana u Aleksincu u ul. a koji stan je u ovom udelu nasledila od svog sada pok. Rešenjem Opštinskog suda u Aleksincu O. 20 mkv. a da ona stan nije htela da proda ni R. i da je pravi kupac stana u stvari R. Relativno ništavi . Ugovor o kupoprodaji su potpisali tužilja i tuženi i to: tužilja kao prodavac a tuženi kao kupac. 6 površine 65. 74 mkv. da ona nije htela da proda stan. Međutim. a pored toga ni ta kupoprodajna cena nije isplaćena. R. 12. Kod takvog činjeničnog stanja prvostepeni sud zaključuje da je tuženi tužilju doveo u zabludu. reguliše nevažnost ugovora. M i njegova supruga Marina i on se kod njih nalazi na čuvanju. godine pred Opštinskim sudom u Aleksincu overen je ugovor o kupoprodaji ovog stana po kome je tužilja svoj udeo od 6/8 ovog stana prodala tuženom za kupoprodajnu cenu od 560. 000. kojima se povređuju interesi ugovarača daju za posledicu relativnu ništavost ugovora i to su rušljivi ugovori. supruga V.rušljivi ugovor je ugovor koji je zaključila strana ograničene poslovne sposobno. godine pored tužilje ovaj stan su u udelima od po 1/8 nasledili i bratanci pok V. u slučaju kada se tužilac u tužbi i tokom postupka poziva na razloge relativne ništavosti ugovora. N. koristio R. Još za života N. M. u obrazloženju navedene presude prvostepeni sud daje razloge da nije isplaćena kupoprodajna cena. N. 10. 2004. R. a kupljena površina je 49. N. 199/04 od 6. prinudnim propisima ili dobrim običajima ukoliko ove povrede prava ne upućuju na neku drugu sankciju ili ako Zakon u određenom slučaju ne propisuje šta drugo. inače zet tuženog P. B iz Sombora. i V.

Međutim. ZOO. Da bi sud mogao da izriče posledicu ništavosti mora da identifikuje da li je u pitanju relativno ili apsolutno ništav ugovor.65. Stoga. Ukoliko se tužilac poziva na razloge relativne ništavosti onda se tužbom ne može tražiti utvrđenje da je ugovor o kupoprodaji ništav. dakle zbog postojanja mane volje. ZOO koji reguliše prevaru. ako se radi o apsolutno ništavom ugovoru. ništav ugovor po samom Zakonu ne proizvodi pravno dejstvo. reguliše zabludu a čl. ugovor je rušljiv kad ga je zaključi. st. utvrđuje se njegova ništavost. Odredbama čl. a poništavanje ugovora sa razloga relativne ništavosti . Kod takvog tužbenog traženja tužilja je dužna da dokaže da su navedene mane volje postojale. pa tako čl. 3 . Kod takvih sporova sud je ovlašćen da utvrdi i činjenice koje stranke nisu iznele i izvede dokaze koje stranke nisu predložile ako iz rezultata raspravljanja i dokazivanja proizilazi da stranke raspolažu zahtevima kojima ne mogu raspolagati (čl.2008.rušljivosti ima konstitutivni karakter. u obrazloženju presude prvostepeni sud se poziva na različite razloge ništavosti ugovora pri čemu neki od tih razloga dovode do apsolutne ništavosti a neki do relativne ništavosti ugovora. kao i kada je to Zakonom o obligacionim odnosima ili posebnim propisima određeno (čl. Zakona o obligacionim odnosima regulisane su mane volje.OBLIGACIONO PRAVO sti ili kada je pri njegovom zaključenju bilo mana u pogledu volje strana. smatra da ugovor nije ni zaključen. ona može dovesti do poništaja tog ugovora. a prvostepeni sud u obrazloženju presude daje razloge i za rušljivost i za apsolutnu ništavost ugovora s tim što kao razlog za rušljivost navodi čl. već se može tražiti samo njegov poništaj. a poništenje ugovora iz razloga relativne ništavosti može se izvršiti samo po zahtevu stranaka. U konkretnom slučaju tužilja kao razloge za utvrđenje ništavosti navodi razloge rušljivosti ugovora. 3.102 - . Naime. prevaru.3. Pored toga prvostepeni sud utvrđuje da je ugovor o kupoprodaji ništav kakvo utvrđenje bi moglo da se utvrdi samo kada je u pitanju apsolutna ništavost i takva presuda ima deklarativni karakter jer ugovor ukoliko je apsolutno ništav on je to od samog početka. 65. Radnja zadržavanja robe i računa ne može se tretirati kao odobrenje konkludentnom radnjom. 111. O apsolutnoj ništavosti ugovora sud vodi računa po službenoj dužnosti. 1112/08 od 16. ugovor rušljiv jer je zaključen sa manama volje on se poništava. 112. U konkretnom slučaju tužilja traži poništaj ugovora zbog zablude. a da pri tom nije utvrđivao činjenice koje su od značaja za ocenu da li je ugovor rušljiv ili apsolutno ništav. Stoga. ( Rešenje Okružnog suda u Nišu Gž. 61. iz tog razloga. Sud pri tom mora imati u vidu da se mana volje mora odnositi na bitne elemente zaključenog ugovora jer samo ukoliko se zabluda kao mana volje odnosi na bitne elemente ugovora. tužilja traži poništaj ugovora zbog zablude. Naime. Naime. Naime. . a navoditi razlozi za rušljivost ugovora. po nalaženju Okružnog suda prvostepeni sud treba da naloži tužiocu da jasno postavi tužbeni zahtev u pogledu glavne stvari. 65. Stoga se osnovano žalbom tuženog ukazuje da je prvostepena presuda kontradiktorna i nejasna i da ima nedostatke zbog kojih se ne može ispitati.) ili kad je to posebnim propisima predviđeno. Ako je međutim. 60. ZOO) . ukoliko se traži poništaj zbog razloga za rušljivost ne može se tražiti utvrđenje da je ugovor ništav. godine) 188. Nema mesta zahtevu za poništaj nepostojećeg ugovora u slučaju kad je ugovor zaključilo neovlašćeno lice i taj ugovor nije konvalidiran na način kako je propisano zakonom. što je izričito propisano odredbama čl. U konkretnom slučaju radi se o sporu za poništaj ugovora jer tužilja tvrdi da je bilo mana volje pri njegovom zaključenju jer je isti zaključila u zabludi. pa se.

ZOO. Pž. bitna je pretpostavka da je ugovor zaključen. ZPP. Za osnovanost zahteva za poništaj ugovora. o rokovima za isticanje ništavosti ugovora i to kako subjektivnog – od jedne godine tako i objektivnog roka od tri godine. stav 2. tj. godine) . (Presuda Višeg trgovinskog suda. U konkretnom slučaju ugovor je za tuženog zaključilo neovlašćeno lice. Zakona o obligacionim odnosima je propisano da je ugovor rušljiv kad ga je zaključila strana ograničeno poslovno sposobna. drugostepeni sud je prvostepenu presudu ukinuo i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje. bitna je pretpostavka da je ugovor zaključen. Povodom žalbe tuženika. sud je pogrešno primenio materijalno pravo jer nije vodio računa o primeni člana 117. ( Iz rešenja Okružnog suda u Čačku.2007. ugovor nije konvalidiran na način kako je propisano zakonom. Zakona o parničnom postupku (dalje: ZPP) na koje drugostepeni sud pazi po službenoj dužnosti. kao i kad je to Zakonom o obligacionim odnosima ili posebnim propisom određeno. kad je pri njegovom zaključenju bilo mana u pogledu volje. ZOO.2004. a da volja ugovorača nije slobodno izražena. Pri takvom činjeničnom stanju prvostepeni sud je utvrdio ništavost toga pravnog osnova. jer se radnja zadržavanja robe i računa ne može tretirati kao odobrenje konkludentnom radnjom. kao i kad je to ovim zakonom ili posebnim propisom određeno. godine. te se smatra da ugovor nije ni zaključen. da postoji bitna zabluda kao razlog rušljivog ugovora shodno članu 61. Pravo da se zahteva poništenje rušljivog ugovora prestaje istekom roka od jedne godine od saznanja za razlog rušljivosti (subjektivni).103 - . Međutim. Za osnovanost zahteva za poništaj ugovora. godine) 189. 8766/2006 od 13.10. kad je pri njegovom zaključenju bilo mana u pogledu volje.12. Gž. Iz obrazloženja: Presudom prvostepenog suda usvojen je tužbeni zahtev tužioca pa je poništen ugovor o kupoprodaji iz 1985. Pobijana presuda je doneta bez bitnih povreda odredaba parničnog postupka iz člana 361. odnosno 3 godine od dana zaključenja ugovora (objektivni rok). a da volja ugovorača nije slobodno izražena. Drugostepeni sud je odluku o pritivtužbenom zahtevu potvrdio iz sledećih razloga: Odredbom člana 111. Pravilno je odlučio prvostepeni sud kada je odbio protivtužbeni zahtev. što je imalo odraza na ukidanje prvostepene presude. godine. 1062/04 od 12. Iz tog razloga nema mesta zahtevu za poništaj nepostojećeg ugovora.OBLIGACIONO PRAVO la strana ograničeno poslovno sposobna. Iz obrazloženja: Neosnovana je žalba tuženog u delu kojom pobija prvostepenu presudu u delu odluke o protivtužbenom zahtevu u stavu III izreke. br. Dokazima je utvrđeno da je zaključen i overen ugovor o kupoprodaji u toku 1985. Iz napred navedenih razloga na osnovu člana 375. odlučeno je kao u izreci drugostepene odluke pod II.

radi se o rušljivom pravnom poslu. Pri tome. obzirom da nije dat na ime obezbeđenja plaćanja po osnovu ugovora o poslovnoj saradnji. naziva korisnika. bude za ugovorne strane neizvestan. radi se o rušljivom pravnom poslu.187. na koju se u žalbi ukazuje. već nekog budućeg posla. dakle zahteva se neizvesnost .OBLIGACIONO PRAVO 190. pa tuženi akceptni nalog popuni na veći iznos. koje je tužilac zloupotrebio tako što je jedan popunio na iznos od 151. Dakle aleatornost se manifestuje kroz neizvesnost o vremenu smrti primaoca izdržavanja. 111. ukinuo sprovedene radnje i tužbu odbacio. odnosno koliko dugo će primalac izdržavanja primati ugovoreno izdržavanje. odnosno da shodno odredbama Zakona o platnom prometu i Pravilnika o načinu i postupku izvršenja platnog prometa.00 dinara. ili na iznos koji mu tužilac uopšte ne duguje.104 - . Pž. U situaciji kada je tužilac tuženom predao blanko akceptne naloge radi plaćanja određene obaveze.000.64 dinara i broj 01580583 popunjen na iznos od 338. u smislu odredaba čl. Zbog toga je tražio da sud donese presudu da se ponište akceptni nalozi tužioca broj 041580575 popunjen na iznos od 151. U konkretnom slučaju radi se o zahtevu za utvrđenje ništavosti akceptnog naloga zbog mane u pogledu volje stranaka. osnovni uslov za postojanje aleatornosti kod ove vrste ugovora je da budući događaj – smrt primaoca izdržavanja. ZPP. Kada je tužilac tuženom predao blanko akceptne naloge radi plaćanja određene obaveze.00 dinara. broj 6288/01 od 23. pa je pobijano rešenje doneto uz bitnu povredu odredaba parničnog postupka iz čl. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda u Beogradu. st. Drugi akceptni nalog je tuženi takođe zloupotrebio popunjavajući ga na iznos od 338. odnosno koliko dugo će primalac izdržavanja primati ugovoreno izdržavanje. Iz obrazloženja: Pobijanim rešenjem prvostepeni sud se oglasio apsolutno nenadležnim za suđenje u ovoj pravnoj stvari. Aleatornost se odražava u neizvesnosti koliko dugo će trajati obaveza davaoca izdržavanja. godine) 191. 354.91 dinara. a ne sud. 1.757. o čemu odlučuje upravni organ. Iz obrazloženja: Kod ugovora o doživotnom izdržavanju aleatornost se odražava u neizvesnosti koliko dugo će trajati obaveza davaoca izdržavanja.12 dinara.211. brojeva žiro računa i svrhe plaćanja. Ovaj sud nalazi da prvostepeni sud pogrešno smatra da se radi o apsolutnoj nenadležnosti. Prema navodima tužbe tužilac je tuženom predao dva blanko akceptna naloga. Zato je za suđenje u ovom sporu nadležan sud. pa tuženi akceptni nalog popuni na veći iznos. Zahtev za poništaj predmetnih akceptnih naloga tužilac ne zasniva na greškama u pogledu naziva izdavaoca. ili na iznos koji mu tužilac uopšte ne duguje. kao budućeg događaja.2002. o zahtevu tužioca za poništaj spornih akceptnih naloga odlučuje organ uprave.221. iako tužilac to tuženom ne duguje. Zato je za suđenje u ovom sporu nadležan sud.01. i ako tužilac tuženom duguje samo iznos od 18.100. te obavezao tužioca da tuženom naknadi troškove spora u iznosu od 3. Zakona o obligacionim odnosima.91 dinara.

(Iz odluke Vrhovnog suda Srbije. Zakona o obligacionim odnosima) Kada je tuženik prodao motorno putničko vozilo tužiocu. godine) 194. Kako je u konkretnom slučaju u sprovedenom postupku utvrđeno da je pok.07. Pravo zahtevati poništenje rušljivog ugovora prestaje istekom roka od jedne godine od saznanja za razlog rušljivosti. U sprovedenom postupku takođe je utvrđeno da nije bilo mana volje kod pok. . a u svakom slučaju prestaje istekom roka od tri godine od zaključenja ugovora. školjka je sastavljena iz dva dela – tada se radi o materijalnim i pravnim nedostacima predviđenim članom 121. (Vrhovni sud Srbije.1999. Rev. Beograd. Ovde se upravo radi o neizvesnosti smrti primaoca izdržavanja. odnosno od prestanka prinude. (Iz presude Okružnog suda u Čačku. (Vrhovni sud Srbije. ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE I PRAVNE NEDOSTATKE ISPUNJENJA (Član 121. nije osnovan zaključak revizijskog suda da je kod zaključenog ugovora izostao element aleatornosti. (Savezni sud. u momentu zaključivanja predmetnog ugovora. br. 19/99 od 24.105 - 195. Gzs. 6074/97 od 28. koja je kao takva. U svojoj presudi revizijski sud navodi da na nedostatak aleatornosti ukazuje saznanje tužene o bliskoj smrti njene majke ne navodeći činjenice iz kojih je tužena takvo saznanje mogla izvesno da ima. u subjektivnom smislu. kao i da je po izlasku iz bolnice nastavila da živi sa tuženom u istom domaćinstvu do svoje smrti. a to pravo u svakom slučaju prestaje istekom roka od tri godine od dana zaključenja ugovora. D. neizvestan događaj za obe ugovorne strane.OBLIGACIONO PRAVO u subjektivnom. neistinito je prikazana godina proizvodnje vozila.07. godine) Pravo zahtevati poništenje rušljivog ugovora prestaje istekom roka od jedne godine od saznanja za razlog rušljivog. br. Zakona o obligacionim odnosima i tada ima mesta raskidu ugovora o kupoprodaji i povraćaju novca datog na ime kupoprodajne cene.1995.09. iz bolnice bila otpuštena kući sa saniranim zdravstvenim stanjem. u kom smislu je tužbeni zahtev tužilaca i bio postavljen. odnosno prestanka prinude. jer je ona bila svesna svojih postupaka i posledica svojih postupaka. 3566/98 od 02. 193.1998. godine) 192. kupoprodajna cena isplaćena.06.12. Rev. a ne isključivo u objektivnom smislu. 4394/95 od 25.2004. godine) Poništaj ugovora u slučaju rušljivosti mogu tražiti i naslednici lica koje je zaključilo rušljiv ugovor. D. 791/04 od 05. pa mu kasnije vozilo od SUP-a bude oduzeto jer broj šasije nije odgovarao originalu. Rev. Gž. godine) . tužilac platio porez na promet i registrovao automobil na svoje ime.1998.

kao i da prema scenariju. godine.61 EUR-a. dobiti 645. ovde tuženog. sve prema prosečno procenjenim troškovima.00 DEM. te da je obaveza nastala 26. na ime izvršenja ugovorenog naloga od producenta. a čije je. koja nije bila obuhvaćena osnovnim ugovorom. koji je zaključen 22. pa je tuženi obavezan da mu na ime glavnog duga plati navedeni iznos sa kamatom koju propisuje Centralna evropska banka za EUR-o počev od 27. bile u poslovnom odnosu po osnovu Ugovora o nalogu. prateći izjave parničnih stranaka i saslušanih svedoka.2001. troškove tuženi prihvatio potpisivanjem Aneksa ugovora od 17. u kome se navodi da je 6.2001. nije utvrđena bitna činjenica koja predstavlja prethodno pitanje za odluku o tužbenom zahtevu.000. prema navodima tužbe. godine pa do isplate.106 - . a ne na osnovu materijalne dokumentacije koja je jedini adekvatan dokaz za potraživanje koje je predmet tužbenog zahteva.05 EUR-a. Imajući u vidu da je članom 13. Nalog je trebalo da se sprovede na teritoriji Srbije i Crne Gore. kao producenta i nalogodavca. Svoje mišljenje veštak finansijske struke o visini tužiočevog potraživanja dao je isključivo na osnovu spornog Aneksa ugovora od 22. kao posloprimac. koji je tuženom i isplaćen. nedelja snimanja bila isključivo po nalogu tuženog. posebno ako se ima u vidu nalaz veštaka finansijske struke. a po osnovu realizovane šeste nedelje snimanja. a to je da li je Aneks spornog ugovora potpisan od strane imenovanog saugovara.10. jer je tuženi u startu znao da snimanje mora da traje 6 nedelja i zato je i krenuo sa planom snimanja za 6 nedelja. pošto mu je tuženi.034.10. godine u iznosu od 76. samom snimanju i obavljanju transportnih formalnosti za austrijski tim ( troškove snosi producent). to je sporno i pitanje visine tužbenog zahteva. već se ono može uskratiti ukoliko druga strana nije ispunila svoju obavezu ili nije spremna da to učini. Imajući u vidu izneto. te da veštak svoj nalaz daje iz posredno izvedenih dokaza. 14 dana pre početka snimanja predao plan snimanja. Iz obrazloženja: Prvim stavom naznačene prvostepene presude delimično je usvojen zahtev tužioca. Tužilac tužbom traži isplatu iznosa od 77. 122 i 123. ne može se prihvatiti zaključak prvostepenog suda da je zahtev tužioca osnovan. ispunjenje obaveze preuzete zaključenjem ugovora nije bezuslovno. od strane tužioca kao posloprimca. ovde tužilac. opremu članova ekipe i obavlja snimanje prema uobičajenim profesionalnim srednjoevropskim standardima. kalkulacijama i nalozima produkcije i režije tužilac.000. Zakona o obligacionim odnosima) 196. čiji je predmet bio izvršenje naloga tuženog.2001. kao i iznos na ime obračunate kamate.2001.10. Shodno članu 122. Za izvršenje ugovorenog naloga tužilac je od tuženog dobio paušalni honorar u iznosu od 645. Pre svega. a koji se sastojao u obezbeđenju i savesnom obavljanju (a to znači sa kvalitetom uobičajenim za tu vrstu delatnosti i u rokovima utvrđenim ugovorom) neophodnih priprema za snimanje. te da prekoračenja nema.OBLIGACIONO PRAVO PRIGOVOR NEISPUNJENJA UGOVORA (Čl. kao producent. glumce.2001. Zakona o obligacionim odnosima.08. godine.08. godine. Parnične stranke su. prema stanju u spisima. obezbedi dogovorene lokacije. planu snimanja.00 DEM bruto. osnovnog ugovora predviđeno da će posloprimac.692.

shodno članu 124. istog Zakona . njihove visine i prava da se naknada istih zahteva od tuženog je na tužiocu. Zakona o obligacionim odnosima. što je sporio vlasnik tuženog. ne može se odbiti. pod uslovom da dostavi dokaze o osnovu i visini. proizilazi da pravni prethodnik tuženog (iako je dozvola za gradnju. a što je bio u obavezi. a ne samo iskaze svedoka koji su predloženi od strane tužioca. ugovor raskine. godine preneto takođe tužiocu). imajući u vidu odredbe osnovnog ugovora. imajući u vidu oprečnost iskaza saslušanih svedoka u toku prvostepenog postupka. Privredni apelacioni sud nalazi da je tuženi u obavezi da izvrši predaju navedenih delova novosagrađenog objekta tužiocu. ne može se prihvatiti argumentacija prvostepenog suda da je punovažanost predmetnog spornog aneksa prvostepeni sud cenio u skladu sa iskazima datih svedoka. već i na kat. izdata na naznačeno Javno preduzeće) ne bi mogao da otpočne sa gradnjom. opisan u stavu prvom izreke prvostepene presude. koji je to u toku postupka sporio. godine ) 197.107 - .2011.OBLIGACIONO PRAVO ča. Naime. Osim toga.primenom člana 630. koja je bila predmet ugovora. svoju obavezu u pretežnom delu ispunila. i da li je (i da je potpisan) isti bio ovlašćen za potpis Aneksa ugovora. Zbog svega toga. S tim u vezi.1994. te da prvostepeni sud mora oceniti i iskaze drugih svedoka koji su saslušani u toku prvostepenog postupka. imajući u vidu prirodu posla i ono što je ugovoreno.12. U tom slučaju teret dokazivanja činjenica da su troškovi zaista i nastali. kao i činjenicu da svedoci. pretenduju na utvrđenje takve činjenice koja ide upravo njima u prilog. koji su u prvostepenom postupku tvrdili da je pomenuti potpisao sporni Aneks ugovora. Pž. već on u svakom slučaju ima pravo da prigovori ispunjenju obaveze tužioca. ako je uopšte do istog došlo. u smislu člana 122. stav 1.da tužiocu preda u državinu deo novoizgrađenog objekta. Zakona o obligacionim odnosima. niti je dokazao da je do prekoračenja roka snimanja. ispunjenje ugovorne obaveze. U tom . Pravni prethodnik tužioca je imao mogućnost da. ako je smatrao da saugovarač nije ispunio svoju ugovornu obavezu. Iz obrazloženja: Prvostepeni sud je na pravilno utvrđeno činjenično stanje pravilno primenio materijalno pravo. Zakona o obligacionim odnosima. obavezujući tuženog . parceli 4/4. došlo krivicom tuženog kao producenta. u vezi sa članom 148. parceli 4/3 koja nije bila predmet ugovora. kao i činjenicu da se novosagrađeni objekat nalazi ne samo na kat. 6383/11(2) od 07.03. posebno imajući u vidu načelo savesnosti i poštenja. kao i na visinu samog zahteva.objekte ustupila pravnom prethodniku tuženog. u kom slučaju bi postojalo pravo tužioca na naknadu tih troškova. Ovo posebno zbog toga što u situaciji ako bi se utvrdila ta bitna činjenica da je Aneks ugovora potpisan od strane ovlašćenog lica tuženog to dalje ne znači da je tuženi bezuslovno obavezan na isplatu tog iznosa. niti da uđe u posed parcele na kojoj su se nalazili objekti da ista nije u pretežnom delu ispunila svoju ugovornu obavezu i svoj ulog . kao i upotrebna dozvola. tužilac nije pružio materijalne dokaze za svoje potraživanje. ( Iz Rešenja Privrednog apelacionog suda. a na kojoj se takođe nalazio objekat (na kome je pravo korišćenja Odlukom Vlade Republike Srbije od 03. Ukoliko je druga strana.

Međutim. shodno članu 132.10. ako ona nije istakla protivtužbeni zahtev ili prigovor prebijanja.delimično je usvojen protivtužbeni zahtev i obavezan je tužilac da na ime povraćaja primljene kupoprodajene cene za ugovorenu kupoprodajnu nepokretnost iz prethodnog stava plati navedenu dinarsku protivvrednost od 17. 199. Pž. (Presuda Okružnog suda u Valjevu.10. Gž.2011.OBLIGACIONO PRAVO slučaju bi nastupile posledice raskida ugovora. i to u roku od 15 dana (stav I). 1188/04 od 29. Zakona o obligacionim odnosima.1981. (Iz Presude Privrednog apelacionog suda. u slučajevima kada se vraća ono što je primljeno po osnovu ugovora o prodaji nepokretnosti. Zakona o obligacionim odnosima. Zakona o obligacionim odnosima ne isključuje primenu odredbe člana 2.-219. stav 2. istog Zakona. .). Međutim odredba člana 122. (Pravno shvatanje Građanskog odeljenja Vrhovnog suda Srbije od 12. uključujući i uzajamnu restituciju iz člana 104. godine) . .2004.obe strane su dužne da istovremeno ispune svoje obaveze po pravilu o istovremenom ispunjenju. stav 1. obe strane su dužne da istovremeno ispune svoje obaveze po pravilu o istovremenom ispunjenju iz člana 122. Iz tih razloga. po osnovu ništavog ugovora o prodaji nepokretnosti. propisane članom 132. u tom slučaju tuženi ne bi mogao da otpočne sa gradnjom.) 198. godine) Pravilo iz člana 122. tj. vrati tužiocu u posed predmetne objekte.220 DM (stav III). iz razloga žalbe jasno je da on prvostepenu presudu pobija i u stavu I i u stavu II.tužilac je obavezan da tuženiku preda u državinu označenu katastarsku parcelu sa postojećom kućom navedenih gabarita i građevinske strukture. navedenog zakona. ZPP. Međutim. ovaj sud smatra da je tuženi svoju ugovornu obavezu dužan ispuniti u celosti. U situaciji kada se. koji nije zaključen u odgovorajućoj formi i zbog toga je ništav. Utoliko je preinačena pobijana presuda.odlučeno je da svaka strana snosi svoje troškove spora. pa bi tada tuženi bio dužan da. Zakona o obligacionim odnosima primenjuje se u svim slučajevima kad postoje uzajamne obaveze po istom osnovu.320 DM po kursu navedene valute preračunato preko EUR-a u roku od 15 dana (stav II). Ukoliko je ona istakla samo prigovor da nije dužna da ispuni svoju obavezu. naložene pobijanom presudom. Iako tuženi prvostepenu presudu ne pobija u izreci pod I. vraća ono što je primljeno . kao i odredbe o sticanju bez osnova (čl.odbijen je protivtužbeni zahtev za višak dosuđenog do traženog iznosa od 18. ta okolnost uzima se u obzir pri utvrđivanju roka za ispunjenje obaveze po tužbenom zahtevu u smislu člana 122. dok druga strana ne ispuni prema njoj svoju obavezu.108 - . ne može se odlučivati o pravu protivne strane. što dovodi do jasnog zaključka zbog čega ugovor nije ni raskinuo. te je odlučeno da su obe strane dužne da u roku od 15 dana istovremeno ispune svoje obaveze. ovog Zakona. ali samo u pogledu vremena ispunjenja obaveza koje su strankama naložene pobijanom presudom.09. 5457/11 od 23. 210. stav 2. . Iz obrazloženja: Pobijanom presudom: .

2005.. u kom roku je tužilac bio dužan da ispuni tu obavezu ako je ona bila ugovorena.p. To je posledica toga što u vezi sa navedenim prvostepeni sud nije utvrdio sve bitne činjenice. br. i jedne zatvorene terase – sve u roku od 15 dana (st.prodao tuženom pet automobila i jednu kiosk . preračunato preko EUR-a. Kada se vraća ono što je primljeno po osnovu ugovora o prodaji nepokretnosti. Kada nije osporio da je tužiocu ostao dužan deo cene po ugovoru o prodaji vozila a pri tom je naveo i da tužilac nije ispunio svoju obavezu u pogledu predaje saobraćajne dozvole za prodato vozilo . ali i u žalbi.109 - .). sud će joj naložiti da ispuni svoju obavezu kad i druga strana ispuni svoju) . . koja se sastoji od jedne kuhinje.ako je tužilac tu obavezu imao . upotpuniti činjenično stanje: utvrdiće sadržinu ugovora između stranaka a posebno . Zakona o obligacionim odnosima (u dvostranim ugovorima nijedna strana nije dužna ispuniti svoju obavezu ako druga strana ne ispuni ili nije spremna da istovremeno ispuni svoju obavezu.prvostepeni sud nije imao u vidu. Delimično je usvojen protivtužbeni zahtev i obavezan je tužilac da na ime povraćaja primljene kupoprodajne cene za ugovorenu kupoprodajnu nepokretnost iz prethodnog stava. plati dinarsku protivvrednost od 17. (Presuda Okružnog suda u Valjevu.12. III) i odlučeno je da svaka strana snosi svoje troškove spora.320 DM po kursu navedene valute.500 EUR-a. ____KO B.. stav 1. u roku od 15 dana (st. ističe da ni tužilac nije ispunio svoju obavezu. a odbijen je protivtužbeni zahtev za višak dosuđenog do traženog iznosa od 18. Tuženi u prvostepenom postupku. 1929/05 od 07. saglasno navedenim primedbama. (ako na sudu jedna strana istakne da nije dužna ispuniti svoju obavezu dok i druga strana ne ispuni svoju. Odredbu člana 122. I).ispitaće da li ima mesta primeni odredbe člana 122. sa postojećom kućom 10 x 8 m.OBLIGACIONO PRAVO 200. Zakona o obligacionim odnosima (pravilo istovremenog ispunjenja).da li je tužilac bio u obavezi da za prodata vozila tužiocu preda i odgovarajuću dokumentaciju (saobraćajne dozvole i dr. koja se sastojala u tome da pored automobila tužiocu preda i odgovarajuća dokumenta koja prate vozila (saobraćajne dozvole) tako da je u stvari time tuženi istakao prigovor istovremenog ispunjenja. Gž. jednog kupatila sa WC-om. jer je platio samo jednu ratu od 500 EUR-a. te . U ponovnom postupku prvostepeni sud će.000 EUR-a.kućicu za ukupnu cenu od 5. II). jedne sobe. Tuženi nije ispunio svoju obavezu u pogledu plaćanja cene. Iz obrazloženja: Tužilac je – kako je utvrđeno u prvostepenom postupku . o čemu pobijana presuda ne sadrži potpune i jasne razloge.220 DM (st. izuzev ako je što drugo ugovoreno ili zakonom određeno ili ako što drugo proističe iz prirode posla) ni stava 2. te je ostao dužan tužiocu 5. koji nije zaključen u odgovarajućoj formi i zbog toga je ništav.smatraće se da je tuženi istakao prigovor istovremenog ispunjenja. Iz obrazloženja: Pobijanom presudom obavezan je tužilac da tuženiku preda u državinu k. godine) 201. obe strane su dužne da istovremeno ispune svoje obaveze po pravilu o istovremenom ispunjenju.

1188/04 od 29. 2332.2002.03.. 669/02 od 17. a prodavac cenu. Gž. Zakona o obligacionim odnosima. 2330 već na kp. Iako tuženi prvostepenu presudu ne pobija u izreci pod I. Posledice ništavosti dvostranih ugovora (ugovor o kupoprodaji) su kako povraćaj cene tako i povraćaj nepokretnosti. Iz obrazloženja: Prema utvrđenom činjeničnom stanju dana 21.10. br.. Potpisi ugovarača overeni su kod Sreskog suda u N. U slučaju dvostranih ugovora taj povraćaj treba da bude obostran. Zato su pravilno nižestepeni sudovi zaključili da nisu ispunjeni uslovi za restituciju. tada upisano u zk. obe strane su dužne da istovremeno ispune svoje obaveze po pravilu o istovremenom ispunjenju iz člana 122.. 1633 KO N.ul. Restitucija u smislu člana 122. može biti i povraćaj datog. godine zaključen je ugovor o kupoprodaji između pravnih prethodnika tužioca (kupca) i pravnih prethodnika tuženog (prodavca) po kome je prodavac prodao k. a da predmet kupoprodaje iz ugovora predstavlja u stvarnosti društvenu svojinu. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije. utoliko što je odlučeno da su obe strane dužne da u roku od 15 dana i istovremeno ispune svoje obaveze koje su im naložene pobijanom presudom. 2330 njiva od 229 kv. U konkretnom slučaju kod ugovora o prodaji to znači da kupac treba da vrati stvar.p. uz prethodnu isplatu poreza na promet. Prev. br. Rev. u slučajevima kada se vraća ono što je primljeno po osnovu ugovora o prodaji nepokretnosti.hv.10.110 - 203.p. Jedna od posledica ništavosti u smislu člana 104.. (Iz presude Okružnog suda u Valjevu. ZOO-a. 110/99 od 28. Prilikom novog premera i komasacije utvrđeno je da tužilac nije sagradio kuću na kupljenoj k.. ZOO-a.S.. Ranijom presudom poništen je zaključen ugovor o prodaji i naređena je obostrana restitucija. br. . Kod takvog činjeničnog stanja pravilno je primenjeno materijalno pravo kada je tužbeni zahtev radi povraćaja cene odbijen kao neosnovan iz razloga koji su bliže navedeni u drugostepenoj presudi i koje kao pravilne prihvata u svemu i Vrhovni sud. br. godine) 202. godine) Ako je izvršenje obaveze dužnika uslovljeno predhodnim ispunjenjem određene radnje poverioca onda se u toj situaciji obaveza dužnika može izvršiti samo uz primenu pravila o istovremenom ispunjenju. koja se supsidijarno primenjuje i u materiji posledica ništavosti ugovora treba da bude istovremena. I i II..1958. U ovom slučaju tužilac zahteva povraćaj pravične – tržišne cene ali zadržava parcelu nepokazujući nameru da svoju obavezu u pogledu povraćaja ispuni. koji nije zaključen u odgovarajućoj formi i zbog toga je ništav. godine) .S..07. Kupac je dobio dozvolu za gradnju kuće i na zemljištu je podignut stambeni objekat. pa je preinačena pobijana presuda. Uknjižba prava svojine izvršena je u zemljišnoj knjizi. – Futog za ugovorenu cenu koja je isplaćena. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije.OBLIGACIONO PRAVO Međutim.1999.2004.. To znači da kada se traži povraćaj cene kao posledice ništavosti istovremeno treba da se drugoj ugovornoj strani izvrši povraćaj nepokretnosti. iz razloga žalbe u stvari vidi se da se prvostepena presuda pobija od strane tuženog i u st. ali samo u pogledu vremena ispunjenja obaveza koje su strankama naložene pobijanom presudom.

godine.111 - . koja je isporučena po ukupno dve otpremnice. U prvostepenom postupku pravilno je primenjeno materijalno pravo. U vezi s tim. U obrazloženju iste presude je navedeno da je tužilac tuženom na ime naručene robe . koliko vrednost robe koja je plaćena posle poskupljenja tj. Prvostepeni sud se pozvao na član 262. nastaje obaveza na naknadu štete a pod tačno zakonom propisanim uslovima. godine došlo do poskupljenja udžbenika i nastavnih sredstava kod dobavljača tuženog. to je tuženi dužan da tužiocu vrati ono što je po ugovoru primio. (Gž.033. 2009.53 dinara sa kamatom i troškovima postupka.41 dinara nije pokriven isporukom robe. Izvedenim dokazima je utvrđeno da je tužilac izvršio plaćanje i da mu nije isporučena sva roba koju je platio.36 dinara tokom proleća i leta.123. opštinski sud je propustio da raspravi da li se utuženi iznos od tuženog potražuje od strane tužioca po osnovu prouzrokovanja štete ili po prigovoru neispunjenja obaveze (čl.030. Prvostepeni sud je naveo da je na osnovu izvedenih dokaza. a što sve čini iznos avansa koji nije pokriven isporukom robe i koji je stoga tuženi dužan da vrati. to je nalazom veštaka utvrđeno koliko iznosi vrednost robe koja je plaćena do poskupljenja. Zakona o obligacionim odnosima). Žalba nije osnovana.030. utvrdio da je manje isporučeno robe u vrednosti od 257. Prouzrokovanjem štete. te da se stoga nadalje neće ispunjavati u pogledu potpunog ispunjenja obaveze tuženog.41 dinara i da je tužilac imao pravo na rabat u iznosu od 32. br.023. Viši trgovinski sud je ispitao pobijanu odluku u granicama žalbenih razloga i izvršio uvid u spis. svaka strana se javlja istovremeno i kao poverilac i kao dužnik. S obzirom na to da je ugovor raskinut voljom stranaka.OBLIGACIONO PRAVO Kada se radi o dvostranim ugovorima – teretnim ugovorima. 5.053. RASKIDANJE UGOVORA ZBOG NEISPUNJENJA (Čl. Iz obrazloženja: Prvostepenom presudom obavezan je tuženi da tužiocu plati 289.12 dinara. Izvedenim dokazima utvrđena je i količina robe. Kako je 1. br. 122 . a naročito nalaza veštaka.školskih udžbenika i pribora uplatio iznos od 679. 6. 2009. Zakona o obligacionim odnosima. Pored ugovora. izvor obligacije je i prouzrokovanje štete. a deo po proteku istog roka. 124 – 132. isto je uzeto u obzir prilikom obračuna i prvostepeni sud je utvrdio da iznos od 257. 1361/03 – P. ali da tuženi nije isporučio robu u vrednosti uplaćenog iznosa. U prvostepenom postupku utvrđeno je da su stranke zaključile ugovor o prodaji udžbenika i nastavnih sredstava u pretplati i da su istim ugovorom stranke ugovorile plaćanje naručene robe u tri rate zaključno sa 9. Utvrđeno je takođe da je deo dugovanog iznosa tužilac platio do tog roka. odnosno da je izgubio svoju svrhu jer je svrha ugovora bila isporuka udžbenika za određenu školsku godinu. Zakona o obligacionim odnosima) 205. . 6053/98) 204.

te da se stoga nadalje neće ispunjavati u pogledu potpunog ispunjenja obaveze tuženog. Navod tuženog da važe pretplatne cene samo u slučaju potpunog poštovanja ugovora u pogledu rokova plaćanja u konkretnom slučaju nema uticaja. Kako tuženi nije dostavio dokaz da je roba. to je tuženi dužan da tužiocu vrati ono što je po ugovoru primio.OBLIGACIONO PRAVO Ovakav zaključak prvostepenog suda je pravilan. Drugostepeni sud nalazi da je prvostepeni sud pravilno primenio član 132. iako tuženi navodi suprotno. to je pravilan zaključak prvostepenog suda da je tuženi dužan da tužiocu vrati primljeni novac koji nije opravdan isporukom robe. Međutim.2011. Međutim. a sam tuženi u toku spora nije pružio nijedan dokaz iz koga bi se moglo utvrditi da je tuženom roba od dobavljača isporučena bez obračuna rabata za robu koja je plaćena pre poskupljenja. te s obzirom na to da je u pitanju novac. . Ugovor zaključen između stranaka nema klauzulu u tom pravcu. godine) 206. Zakona o obligacionim odnosima (dalje: ZOO) jedino ima pravo na zahtev za povraćaj robe koju je tužilac isporučio. a navedeni dokaz ukazuje na suprotno. 132. 5582/11 od 14. Ova odredba ima za cilj da omogući stranci.ispunjenje ugovora već da u smislu čl. nema osnova za zaključak da tuženi ima pravo naplate viših cena tužiocu za robu koja je plaćena pre poskupljenja. ima pravo da joj se vrati ono što je dala. sledi i obaveza plaćanja kamate u smislu navedene zakonske odredbe. koja je savesno ispunila svoje obaveze.219. Nema dokaza da je dobavljač tuženog korigovao retroaktivno cene u pravcu navoda tuženog odnosno da je tuženom prilikom fakturisanja obračunao više cene u pogledu robe koja je plaćena pre poskupljenja. tuženom od dobavljača fakturisana po većim cenama. S obzirom na to da je iz spisa predmeta jasno da je ugovor raskinut voljom stranaka odnosno da je izgubio svoju svrhu jer je svrha ugovora bila isporuka udžbenika za određenu školsku godinu.12. Prvostepeni sud je utvrdio tačan iznos koji je tuženi dužan da vrati. kako su stranke nesporno raskinule ugovor. Prema tome. U tom smislu ni ovaj navod nije osnovan. Činjenica da je ugovor raskinut ne znači isključenje prava stranke da traži plaćanje iznosa koji je ekvivalentan vrednosti isporučene robe u vreme kada je ugovor bio na snazi. ako je jedna strana izvršila ugovor potpuno ili delimično. (Iz Presude Privrednog apelacionog suda. pa je isti iz navedenih razloga odbijen. ova odredba Zakona o obligacionim odnosima ne isključuje pravo stranke da traži ispunjenje ugovora u delu koji odgovara njenom ispunjenju ugovornih obaveza. dopisa dobavljača tuženog utvrđuje se da je prihvaćena uplata tuženog dobavljaču do poskupljenja. Navodi tuženog u pogledu prava tužioca na rabat takođe nisu osnovani. Iz obrazloženja: Prvostepenom presudom odbijen je tužbeni zahtev kojim je tužilac tražio da mu tuženi plati 246.81 evra sa kamatom. U slučaju raskida ugovora. U obrazloženju presude je navedeno da su stranke bile u poslovnim odnosima po osnovu kojih je tužilac tuženom isporučio robu koja nije plaćena. Pž. da bira da li će tražiti plaćanje ili uspostavljanje stanja koje je postojalo pre zaključenog ugovora. koja je uplaćena do poskupljenja. Ovaj rabat je bio ugovoren između stranaka. iz izvedenih dokaza tj. te kako nema dokaza da je tuženi obavestio tužioca da će se nove cene primenjivati retroaktivno.112 - . to prvostepeni sud nalazi da tužilac nema pravo da traži plaćanje robe . Prvostepeni sud stoga nalazi da tužbeni zahtev nije osnovan. odnosno odgovarajuće plaćanje po osnovu njenih izvršenih ugovornih obaveza. ZOO koji propisuje vraćanje datog po izvršenom raskidu ugovora. Naime. Iz nalaza veštaka utvrđuje se da je veštak obračunao ugovoreni rabat samo na robu koja je plaćena pre poskupljenja.

Međutim. utvrditi potpunu sadržinu sporazuma stranaka o raskidu ugovora. ZOO. tač. ako je jedna strana izvršila ugovor potpuno ili delimično. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Pž. u slučaju raskida ugovora. ZPP na koje drugostepeni sud pazi po službenoj dužnosti. ima pravo da joj se vrati ono što je dala. 376. dokazima i primenom pravila o teretu dokazivanja. 2. prvostepeni sud je utvrdio da su se stranke sporazumele o raskidu ugovora i da je tom prilikom dogovoreno da tuženi tužiocu vrati neprodatu robu koju je zaprimio.OBLIGACIONO PRAVO Blagovremenom žalbom tužilac je osporio donetu presudu iz svih razloga iz čl. Ukazao je da su stranke sporazumno raskinule poslovni odnos. a na osnovu čl. Zakona o parničnom postupku (dalje: ZPP). 361. Smatra da je prvostepeni sud pogrešno primenio odredbu čl.12. Viši trgovinski sud je ispitao pobijanu odluku u granicama žalbenih navoda i razloga i izvršio uvid u spis. i 9. činjenica da je ugovor raskinut ne znači isključenje prava stranke da traži plaćanje iznosa ekvivalentne vrednosti isporučene robe u vreme kada je ugovor bio na snazi. da bira da li će tražiti plaćanje ili uspostavljanje stanja koje je postojalo pre zaključenja ugovora. 360. odnosno odgovarajuće plaćanje po osnovu njenih izvršenih ugovornih obaveza. Naime. U prvostepenom postupku nisu počinjene bitne povrede odredaba postupka iz čl. 5. 12. odlučeno je kao u dispozitivu. koja je savesno ispunila svoje obaveze. tač. 7. Naime. U ponovljenom postupku prvostepeni sud će. st. Sa napred izloženog. ali da je pri tome ostao neplaćeni dug u visini utuženog iznosa. ali nije dao razloge u vezi relevantne činjenice postignutog dogovora stranaka o vraćanju robe. st. 132. Iz navedenog razloga. Predložio je da se pobijana presuda preinači ili ukine.113 - . Žalba je osnovana. a što je i nesporno. Prvostepeni sud će utvrditi da li je i u kojoj količini tuženi tužiocu vratio deo robe i koja je njena vrednost.2009. ZOO propisuje da. Ova odredba ima za cilj da omogući stranci. Dakle. 132. Prvostepena presuda je zahvaćena bitnom povredom odredaba postupka iz čl. godine) . Na utvrđeno činjenično stanje prvostepeni sud će primeniti materijalno pravo polazeći od napred iznetog stava drugostepenog suda u vezi primene čl. Ovakav sporazum stranaka proizvodi pravno dejstvo i nema razloga zbog kojih prvostepeni sud nije cenio ovu činjenicu koja je svakako relevantna za presuđenje ove pravne stvari. odredba čl. Ukazao je da tuženi nije mogao da vrati robu jer je istu otuđio i da je stoga dužan da ispuni ugovor u delu u kome je isti izvršen od strane tužioca. Nova odluka biće pravilna i neće imati nedostataka zbog kojih se ne može ispitati. 132. 1. ZPP. pa se stoga ne može ispitati ni pravilnost primene materijalnog prava. 2. Izostanak razloga o navedenoj odlučnoj činjenici prouzrokuje postojanje nedostatka iste presude i čini je nerazumljivom. te će utvrditi da li je tuženi pre otpočinjanja ovog spora primljenu robu stavio na raspolaganje tužiocu u ugovorenom ili razumnom roku na jasan i nedvosmislen način. da se ima izvršiti ono što je kao obaveza nastalo do raskida. ZPP na koju je ukazano žalbom. 2. 9746/09 od 9. 361. st. ZOO. 2. presudu je trebalo ukinuti. Istakao je da je presuda protivrečna sama sebi i iznetim razlozima. jer sporazumni raskid ugovora nema retroaktivno dejstvo u smislu da deluje od momenta kada je postignut. ova odredba ne isključuje pravo stranke da traži ispunjenje ugovora u delu koji odgovara njenom ispunjenju ugovornih obaveza. U konkretnom slučaju prvostepeni sud je utvrdio da su stranke sporazumno raskinule ugovor. s obzirom na to da nema razloga o odlučnim činjenicama koje su relevantne za pravilno presuđenje ove pravne stvari. pa se stoga ista ne može u potpunosti ispitati.

po svojoj pravnoj prirodi.05. stav 1. To u konkretnoj situaciji nije slučaj. 416/10 od 18.član 124. 501 . zakonom predviđenim situacijama tj. U dvostranim ugovorima. (Iz Presude Apelacionog suda u Beogradu.2005. kojom se podstiče zaštita nekog preobražajnog prava. 124.02.član 124. (Iz Presude Privrednog apelacionog suda.OBLIGACIONO PRAVO 207. Tužilac je. Naime.132. Tužba za raskid ugovora je.114 - . Zakona o obligacionim odnosima. Pored toga. preobražajna tužba.s obzirom na utvrđeno činjenično stanje i navedene zakonske odredbe . kad jedna strana ne ispuni svoju obavezu.raskinuti ugovor prostom izjavom. raskid ugovora zbog neispunjenja ostvaruje se prostom izjavom volje poverioca upućenom dužniku. obavezujući tuženog na povraćaj kupoprodajne cene. već se ugovor raskida izjavom volje stranaka.pod uslovima predviđenim u čl. 125 . a u članu 501. sa obaveštenjem da se ugovor raskida . prema stanju u spisima.pravilno raskinuo ugovor između stranaka. druga strana može.2005. godine izvršiti puštanje u rad svih isporučenih mašina datih na zapisniku o primopredaji od 21. Prostom izjavom volje poverioca upućenom dužniku ostvaruje se raskid ugovora zbog neispunjenja. zahtevati ispunjenje obaveza ili . i 523. Iz obrazloženja: Ukoliko ne nastupa po samom zakonu u slučajevima iz člana 125. tako da se ne može smatrati da je roba predata tužiocu kao kupcu. kako je u prvostepenom postupku na nesumnjiv način utvrđeno da primopredaja spornih mašina nije izvršena.05. godine. ovog Zakona. a prvostepeni sud je utvrdio da se ugovor raskida. te da tuženi nije ispunio svoju obavezu da će najkasnije do 31. Pitanje da li je ugovor po izjavi jedne od ugovornih strana raskinut i da li je bilo osnova za njegov raskid rešiće kao prejudiciono pitanje za rešavanje pravnih posledica raskida ugovora odn. ako raskid ugovora ne nastupa po samom zakonu. 8524/10 od 02.2010. ako nije što drugo određeno. Stoga. godine) 208.2011. koje nisu puštene u rad i nalaze se u nedovršenoj fazi. Pž.507. sud je morao odbaciti tužbu za raskid ugovora. jer nisu puštene u rad i nalaze se u nedovršenoj fazi. Iz obrazloženja: Raskid ugovora zbog nedostatka stvari proizvodi ista dejstva kao i raskid dvostranih ugovora član 497. tražio da sud raskine ugovor.03. Prvostepeni sud je . odredbama čl. a sudskom odlukom se može samo utvrditi da je ugovor raskinut. osim ako se radi o raskidu ugovora u posebnim. Zakona o obligacionim odnosima. Ukoliko prodavac do ugovorenog roka nije izvršio primopredaju spornih mašina. u kojima zakon predviđa da sud raskida ugovor (a što nije raskid zbog neispunjenja). ne može se smatrati da je roba predata tužiocu kao kupcu. istog Zakona regulisana je garancija za ispravno funkcionisanje prodate stvari. Zakona o obligacionim odnosima. godine) . za regulisanje njegovih posledica. Zakona o obligacionim odnosima. Zakona o obligacionim odnosima . Gž. a u svakom slučaju ima pravo na naknadu štete . to su ispunjeni uslovi iz čl. odgovornost prodavca i proizvođača.

da je stav suda da je tuženi imao mogućnost da dostavi dokaz u slučaju da ih poseduje iz kojih bi se videlo koji je broj ilustracija primio od tužioca i da je eventualno primio manji broj od onoga koji tužilac tužbom traži.09. kao naručiocu posla. tužilac tužbom traži vraćanje predatog materijala. Međutim. zahtevao od tuženog da mu odštampa određeni broj knjiga sa ilustracijama uz obavezu da mu za izvršeni posao plati naknadu. koje je tužilac u svom zahtevu taksativno nabrojao. da svaka stvar.OBLIGACIONO PRAVO 209. to dalje znači da je zaključeni pravni posao i dalje na snazi. bude individualno određena. potrebno je . čije se vraćanje traži. a sve po osnovu usmenog ugovora.poslovnom odnosu u kojim je bio sa tuženim. materijala za štampu kao pripreme. potrebno je. Iz obrazloženja: U konkretnom slučaju. kao i kompletnu spornu pripremu za pet navedenih naslova i filmove kolor i crno belih ilustracija i fotografija bliže navedenih u izreci prvostepene presude.pre svega . a koji je po svojoj suštini predstavljao ugovor o delu.u situaciji ako nema dokaza da je pravni posao raskinut . ako prvostepeni sud utvrdi da tužilac svoje potraživanje zahteva po osnovu ispunjenja ugovorne obaveze. Kako do realizacije ugovorenog posla nije došlo u potpunosti.115 - . pause. te da obaveza vraćanja preuzetih . a što podrazumeva i filmove za kolorne i crno bele ilustracije i fotografije. s obzirom da i sam u toku postupka nije sporio da je deo naknade za izvršeni deo posla ostao neplaćen i da je to plaćanje uslovio vraćanjem navedenih stvari. Jer. Svoj zahtev tužilac zasniva na usmenom ugovoru . Za odluku o zahtevu koji se odnosi na vraćanje individualno određenih stvari. u kojoj količini i u kom broju i za koje od tih stvari je postojala obaveza vraćanja i kada. a koji je imao za predmet štampanje 11 ugovorenih naslova i da se posle svakog odštampanog naslova vrati tužiocu. obrazlažući svoju odluku navodima da je dopisom tuženog od 10. pre svega. neophodno je pre svega utvrditi bitnu činjenicu šta je to tužilac predao tuženom prilikom zaključenja predmetnog ugovora. kao naručilac. godine potvrđeno da je tuženi od tužioca primio predmetne ilustracije. ali što se njihovog broja tiče. kao i sve ostalo što je tužilac predao štampariji za svaki konkretan naslov. da li tužilac povraćaj navedenih stvari traži na ime ispunjenja ugovorne obaveze ili kao posledicu raskida ugovora.utvrditi sledeće bitne činjenice: da li je ugovoreni pravni posao još uvek na snazi ili je raskinut odn. jer je tužilac. Ovo stoga što je u konkretnom slučaju predmet tužbenog zahteva vraćanje određenog broja individualno odredivih stvari.belih ilustracija i fotografije. a koje je tužilac 2003. godine u realizaciji poslovnog odnosa sa tuženim predao radi štampanja 11 naslova knjiga. da bi se u bilo kom slučaju odlučilo o zahtevu tužioca. koje su suprotnoj strani predate po osnovu realizacije određenog pravnog posla. Ipak. da bi se o njegovom zahtevu odlučilo.2004. kompletna sporna priprema za štampu kao i filmovi kolor i crno . prvostepeni sud je obavezao tuženog na vraćanje primljenih ilustracija. da li po realizaciji celokupnog posla ili sukcesivno nakon dela ispunjenja ugovorne obaveze. kompletna priprema za štampu. Ovakav zaključak prvostepenog suda se ne može prihvatiti.utvrditi po kom osnovu se iste traže: da li po osnovu ispunjenja ugovorene obaveze ili kao posledica raskida ugovora. a potom . Kod takvog stanja stvari. predmet konačno opredeljenog tužbenog zahteva je vraćanje crno belih i kolor ilustracija i predatog materijala za štampu kao pripreme. a koje su predate tuženom radi realizacije usmeno dogovorenog posla.

Takvim postupanjem jasno je manifestovana volja obe stranke da se ugovor održi na snazi.u smislu člana 124. Iz obrazloženja: Pravo na raskid ugovora ima ona strana koja je ispunila svoju obavezu .član 132. a tužilac ( koji nije izvršio svoju ugovornu obavezu ) nema ni pravo raskida ugovora ni pravo na naknadu štete.član 124. Zakona o obligacionim odnosima. i 2. da individualno odredi svaku stvar kako bi eventualno mogao i obavezati tuženog na vraćanje. . nejasna i suprotna stanju u spisima. istog Zakona . Ako je rok plaćanja ugovoren kao bitni element ugovora. 7597/10 od 02. pravilan je zaključak prvostepenog suda.116 - . kao stranka koja tvrdi da ima pravo na vraćanje taksativno navedenih stvari u svom zahtevu. Zbog toga je . Osim toga. godine za isporučenu robu u navedenom iznosu. st. kako tuženi može da vrati kompletnu pripremu koja je sporna. ako se utvrdi da tužilac vraćanje stvari zahteva kao posledicu raskida ugovora. snosi teret dokazivanja činjenica koje su bitne za nastanak ili ostvarivanje prava ako zakonom nije drugačije određeno. snosi i teret dokazivanja činjenica da je te stvari predao tuženom i da ih osnovano potražuje nazad. godine) 210. tužilac nije ispunio svoju obavezu prema tuženom. te da shodno navedenoj zakonskoj odredbi tužilac. tada druga ugovorna strana ima pravo na povraćaj datog i na naknadu štete .2005.propisano da stranka koja tvrdi da ima neko pravo. Pž. a po njegovom proteku dužnik plaća a poverilac prima uplate. i član 262. Zakona o obligacionim odnosima. s tim što pre svega toga .prvostepeni sud mora jasno i nedvosmisleno da utvrdi šta je to tužilac predao tuženom odn. onda on ima pravo da zahteva vraćanje svega onoga što je predao tuženom. (Iz Rešenja Privrednog apelacionog suda.tuženi taj koji bi imao pravo na raskid ugovora. jer se odlukom suda stranke mogu obavezati na ispunjenje samo nespornih obaveza. 1. Pž. 10697/05 (1) od 19. (Presuda Višeg trgovinskog suda. da u tom delu prvostepeni sud apsolutno ne daje nikakve razloge (pod tačkom 3. godine) 211. je naveo da je tuženi obavezan da tužiocu vrati kompletnu spornu pripremu za navedene naslove). naime. S tim u vezi. U slučaju kada je krivicom jedne ugovorne strane raskinut ugovor. navedenog ugovora. rok za ispunjenje obaveze plaćanja naknade za ustupljeno potraživanje je bitni element ugovora. Privredni apelacioni sud ukazuje prvostepenom sudu da je . jer on sam nije ispunjavao svoje obaveze. Zakona o parničnom postupku . Privredni apelacioni sud posebno ukazuje da je izreka prvostepene presude pod tačkom 3.OBLIGACIONO PRAVO stvari zavisi od dinamike realizovanih obaveza od strane tuženog kao poslenika.odredbom člana 223. Pitanje je. stav 2. jer je ostao dug tužioca iz 2002.2011. Nema pravo na raskid ugovora zbog neispunjenja obaveze tuženog i na naknadu štete prouzrokovane raskidom tužilac koji sam nije ispunio svoju ugovorenu obavezu. pa bi se u tom slučaju trebalo ispitati u kojoj meri je tuženi izvršio svoju ugovornu obavezu i za koje stvari je dospela obaveza vraćanja primljenog materijala.12.06. ugovor ne prestaje po samom zakonu. Iz obrazloženja: Shodno članu 4. Prema utvrđenom činjeničnom stanju. Međutim.

U konkretnom slučaju.12.11. godine ) izjavio da ugovor raskida.07. to je pravilna odluka prvostepenog suda kojim je u prvom stavu odluke tužbeni zahtev usvojio te utvrdio da je raskinut ugovor o ustupanju potraživanja ( kao i aneks istog ugovora ) i to saglasnom izjavom volja ugovornih strana. 59/2005 od 13. predviđeno je da poverilac može održati ugovor na snazi ako ( po isteku roka koji predstavlja bitni element ugovora ) bez odlaganja obavesti dužnika da zahteva ispunjenje ugovora. jer tuženi nije izvršavao svoje ugovorne obaveze. Ipak. međutim. kao i da nije to ranije učinjeno. koju prvostepeni sud primenjuje na utvrđeno činjenično stanje. Iz obrazloženja: Predmetni tužbeni zahtev za raskid ugovora o lizingu se zasniva na činjenici da tuženi (kao njegov korisnik) nije isplatio na ime naknade za lizing . ( Iz presude Višeg trgovinskog suda.01.117 - .OBLIGACIONO PRAVO U situaciji da se do isteka takvog roka ( kao bitnog elementa ugovora ) ne ispuni ugovorena obaveza. Pri tome je nesporno i sam tuženi ( nakon 18. Dakle. ispunjeni su ugovorni uslovi za jednostrani raskid. godine ) dao na realizaciju jednu menicu radi naplate potraživanja prema tužiocu. Kada korisnik lizinga ne isplati koju dospelu ratu. navedenim ponašanjem tuženi je konkludentnim radnjama jasno manifestovao volju da se ugovor održi na snazi. a tužilac je svojim dopisom navedeni raskid prihvatio. a da je ugovorom predviđena mogućnost raskida ugovora u slučaju neisplate lizing naknade. 7994/06 od 07. Zakona o obligacionim odnosima. Prvostepeni sud je pravilno zaključio da tužilac ima pravo na raskid spornog ugovora. nakon isteka roka za plaćanje prve rate. Pž. godine do 10. imajući u vidu da se međusobna prava i obaveze parničnih stranaka ustanovljena ugovorom o lizingu ne mogu ceniti kao poseban obligacioni odnos nezavisan od odnosa tužioca i tuženog po osnovu isporuke robe tužiocu.lizing mašinu. pravilno je utvrđeno da ugovor nije raskinut po sili zakona samim protekom roka koji je bio predviđen za ispunjenje prve rate. Tuženi je istakao protivtužbeni zahtev za plaćanje opredeljenog iznosa na ime naknade prouzrokovane štete po osnovu krivice tužioca. Stoga. davalac stvari u lizing ima pravo na raskid ugovora o lizingu. u konkretnom slučaju ispunjeni su uslovi za raskid ugovora u smislu člana 124. Naime. Sud je imao u vidu da je ugovornim odredbama predviđeno da se ugovor mora raskinuti pismeno. godine) 212.12.07. kako je među strankama nesporno da je tuženi ( dopisom od 12. tužilac je ( 21.u smislu člana 125.2006. U smislu odredbe člana 125. jer iz spisa predmeta proizlazi da je tuženi preuzeo od tužioca u zakup . ovog člana.2005. da tuženi nije isplatio tužiocu dospele rate.korišćenje mašine određen iznos po vremenski ugovorenim ratama. sam ugovor se smatra raskinutim po sili zakona . Prema odredbama stava 2. vršio uplate naknade tuženom. godine) . Zakona o obligacionim odnosima.2005. pa tužba sa zahtevom da se utvrdi raskid ugovora zamenjuje odnosno predstavlja pismeni raskid.2005. (Iz presude Višeg trgovinskog suda. godine ).2005.2005. a tuženi je navedene naknade primao. pa je pravilna i odluka prvostepenog suda kojom se tužbeni zahtev usvaja. Zakona o obligacionim odnosima. Pž.

do 29.. kada je podneta tužba za raskid ugovora i povraćaj novca. Ovako činjenično stanje nije bilo sporno među strankama.04. Kako u pogledu navedenih činjenica tužioci nisu pružali nikakve dokaze niti u prvostepenom postupku.. Imajući u vidu ovo činjenično stanje. i to jedino naknadu stvarne štete koja je nastupila u njihovoj imovini kao posledica neblagovremenog ispunjenja ugovorne obaveze od strane tuženika. Zakona o obligacionim odnosima. tužioci bi bili ovlašćeni da u smislu člana 262. sporazumni raskid ugovora više nije moguć.2004. godine) 214. Međutim. godine. izvršila ugovorenu obavezu i uvela telefone u domaćinstva svih tužilaca. u konkretnom slučaju ne postoji sticanje bez osnova na strani tužene. ipak održali na snazi. U konkretnom slučaju... oni su ih prihvatanjem ispunjenja obaveze tuženog nakon isteka ugovorenog roka. pa su time neosnovani navodi žalbi kojima se osporava pravilna primena materijalnog prava. Pri tome su tužioci morali da dokažu vrstu i visinu štete koja je za njih nastupila kao posledica neblagovremenog ispunjenja od strane tužene. br. pravilno je prvostepeni sud primenio materijalno pravo našavši da.” iz V.. bez odlaganja. saglasno odredbi člana 125. (Iz presude Okružnog suda u Valjevu. Gž.118 - . Prema utvrđenom činjeničnom stanju tužioci su sa tuženom opštinom u toku 1996. predmetni ugovori predstavljaju osnov za prelaz imovine tužilaca (novčani iznosi plaćeni za uvođenje telefona) u imovinu tuženika. niti u podnetim žalbama. tužioci su iznose od po 5. Samim tim. Iz obrazloženja: Pobijanom presudom odbijeni su kao neosnovani tužbeni zahtevi tužilaca.000 dinara uplatili na ime svoje ugovorne obaveze radi uvođenja telefonskih priključaka. jer u konkretnom slučaju nema pravnog posla koji je otpao ili se nije ostvario. to je i iz navedenog razloga njihov tužbeni zahtev neosnovan. godine preko “T. Poverilac može održati ugovor na snazi ako po isteku roka za ispunjenje. . pri čemu se šteta ne bi mogla utvrditi u visini zakonske zatezne kamate na novčane iznose koje su tužioci uplatili tuženoj opštini prilikom ispunjenja svoje ugovorne obaveze. obavesti dužnika da zahteva ispunjenje ugovora.000 dinara tužioci su blagovremeno uplatili tuženoj u skladu sa ugovorenom dinamikom. nakon podnošenja tužbe tužena je u toku 2004. nije ispunila ugovorene obaveze. stav 2. godine zaključili ugovore o udruživanju sredstava za izgradnju PTT kapaciteta.OBLIGACIONO PRAVO 213.03. kojima je traženo da se obaveže tužena opština da im na ime sticanja bez osnova isplati novčane iznose u visini zakonske zatezne kamate na novčane iznose navedene u izreci prvostepene presude.2005. I pored toga što se tužena obavezala da ugovorenu obavezu ispuni u roku od 12 meseci od dana zaključenja ugovora. stav 2. radi prevremenog obezbeđenja telefonskih priključaka na području opštine Lj. Naime. Ugovoreni iznos cene od po 5. pa iako su od tužioca tražili raskid predmetnih ugovora zbog zadocnjenja u ispunjenu.. Ako je ugovor izvršen u celini od strane svih ugovarača. Zakona o obligacionim odnosima zahtevaju naknadu štete zbog neblagovremenog ispunjenja. tako da iz tog razloga u konkretnom slučaju ne može biti reči o sticanju bez osnova. 470/05 od 14.

Kod takvog stanja stvari tužilac nije mogao pozivom na odredbu člana 124. U konkretnom slučaju je utvrđeno da je tužilac u pretežnom delu. Po shvatanju Okružnog suda. Ukoliko se ispostavi da je ugovor u celini izvršen. godine ugovoren fiksni rok za predaju stambenog objekta. u pogledu pravnog dejstva spornog poravnanja. a potom će biti dužan da utvrdi sve relevantne činjenice od kojih zavisi odluka o zahtevu za povredu prava preče kupovine. godine) 215. Navedeni zaključak proizlazi i iz odgovarajućih odredbi Zakona o obligacionim odnosima. na pouzdan način najpre utvrditi da li je ugovor koji se pobija zbog povrede prava preče kupovine poljoprivrednog zemljišta u celini izvršen. saglasnost ugovorača o raskidu ugovora sada predstavlja sasvim novi ugovor. Ovakav zaključak prvostepenog suda je posledica pogrešnog shvatanja. bez obzira što je aneksom ugovora od 29. Zakona o obligacionim odnosima.119 - . U ponovnom postupku prvostepeni sud će.11. Iz obrazloženja: Pravo na raskid ugovora pripada samo onoj ugovornoj strani koja je svoju obavezu u celosti ispunila. ZOO-a) i u slučaju nemogućnosti ispunjenja (čl. Tužilac nije u potpunosti izmirio obavezu iz osnovnog ugovora. Zakona o obligacionim odnosima. (Iz rešenja Okružnog suda u Valjevu Gž. On to ne može učiniti ni na osnovu odredbe člana 125. 124.5. Pravo na raskid ugovora pripada samo onoj ugovornoj strani koja je svoju obavezu u celosti ispunila. on je po aneksu ugovora preuzeo obavezu da pored ugovorene cene plati još 3000 DM. kao i navode tuženih o motivima kojim su se rukovodili da poravnanje zaključe. raskidanje ugovora moguće je zbog neispunjenja (čl. Prema tome. kojim tuženi kao raniji prodavac i kupac raskidaju ugovor o prodaji nepokretnosti koji tužilac pobija zbog povrede prava preče kupovine poljoprivrednog zemljišta pošto: poravnanje sadrži međusobne obaveze tuženih u pogledu vraćanja zemljišta u državinu prodavcu po ranijem ugovoru i u pogledu vraćanja cene.2004. jer ako je ugovor izvršen od strane svih ugovorača. do 132. 133-136. I u tom slučaju raskid je moguć samo ukoliko je druga strana ispunila svoju obavezu.. obligacija je ugašena i sporazumni raskid više nije moguć. ZOO-a). ZOO-a).2001. Naime. Osim toga. ukoliko bi bilo tačno da je ugovor o prodaji u celini izvršen. ali sa docnjom isplatio ugovoreni iznos učešća u gradnji stambenog objekta iz ovog spora. Iz tih razloga nema mesta ni raskidu spornog ugovora po sili zakona. Taj uslov nije ispunjen. Na to upućuje jezičko načenje odredbe člana 124. 1409/04 od 02. da se ugovor koji je u celini izvršen može raskinuti saglasnošću volja ugovarača. prvostepeni sud će imati u vidu rečene primedbe. zaključenje poravnanja o raskidu pobijanog ugovora ne bi bilo od značaja za odlučivanje o zahtevu za povredu prava preče kupovine. stav 1. saglasno navedenim primedbama. raskid ugovora saglasnom voljom ugovorača moguć je samo ako ugovor nije u potpunosti izvršen. Zakona o obligacionim odnosima izvršiti raskid spornog ugovora. . br. te stoga poravnanje nije prividni već stvarno zaključeni pravni posao i nije zaključeno u cilju da se izigra tužiočevo pravo preče kupovine. 137. i 138.. ukoliko je ranije zaključeni ugovor izvršen u potpunosti. zbog promenjenih okolnosti (čl.OBLIGACIONO PRAVO Iz obrazloženja: Prvostepeni sud nalazi da je valjano sudsko poravnanje zaključeno posle pokretanja ovoga spora između tuženih. stav 1. U suprotnom. stav 1. kao što to proizilazi iz stanja u spisima.

zbog neizvršenja ugovora od strane tuženog koji je takođe obavezan da tužiocu plati iznos materijalne štete zbog neizvršenja ugovornih obaveza. godine) 216. Tužilac je izvršio svoju ugovornu obavezu odnosno predao kompletan materijal za navedenu knjigu. U tom cilju izvršiće se preračun uplaćenih dinarskih iznosa po tržišnom kursu DM na dan plaćanja. Trgovinskog suda. odnosno da li su posle zaključenja ugovora nastupile okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze tužioca.03.OBLIGACIONO PRAVO Prema tome. To znači da do datuma svake uplate treba utvrditi koliko iznosi dug tužioca uvećan za dospelu zateznu kamatu. Tuženi je sporio pravo tužioca da na osnovu izdavačkog ugovora koji nije potpisalo ovlašćeno lice za zastupanje tuženog. a izdavač se obavezao da će delo izdati u tiražu koji je ugovoren. pa je raskinut ugovor o pravu izdavanja autorskog dela tužioca. Potom od uplaćenog iznosa treba odbiti iznos dospele kamate i za preostalu razliku umanjiti glavni dug. koja nije izdata do roka u ugovoru. nije bilo mesta primeni ni odredbe člana 132. Između tužioca kao autora i tuženog kao izdavača zaključen je izdavački ugovor kojim je tužilac kao autor preneo na izdavača isključivo pravo objavljivanja svog autorskog dela.120 - . što nije moglo biti učinjeno bez sa. ili se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora zbog čega bi po opštem mišljenju bilo nepravično održati ga na snazi. ugovor je zaveden u delovodnoj knjizi tuženog. to ne znači da se sporni ugovor parničnih stranaka ne može raskinuti zbog promenjenih okolnosti. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije. To podrazumeva obavezu prvostepenog suda da najpre utvrdi tačan iznos plaćenog glavnog duga tuženom od strane tužioca. 1/04 od 25. Zakona o obligacionim odnosima utvrditi koji iznos glavnog duga je tim uplatama podmiren. Autorski ugovor se raskida zbog neizvršenja i obavezuje se tuženi (izdavač) da izvrši povraćaj onoga što je po ugovoru primio i isplati naknadu štete tuženom (autoru) s obzirom da se autorski ugovor zaključen i potpisan od strane glavnog urednika proizvodi pravno dejstvo. Pored toga za sve plaćene dinarske iznose u docnji potrebno je obračunati dospelu zateznu kamatu do tog datuma i saglasno pravilima o uračunavanju propisanim odredbom člana 313. Iz obrazloženja: Presudom Okružnog suda delimično je usvojen preciziran tužbeni zahtev. čiji je potpis overen okruglim pečatom tuženog. Međutim. sve sa pripadajućom zateznom kamatom. potražuje autorski honorar. Ugovor je potpisan od strane tužioca kao autora i od strane izdavača za koga je ugovor potpisao glavni urednik. niti kasnije do podnošenja tužbe. iako je ugovor u ime tuženog potpisao glavni i odgovorni urednik. Međutim.2004. predavši mu kompletan rukopis. a ne odgovorno lice iz registra Privrednog tj. s tim da je preko dosuđenog iznosa materijalne štete do traženog iznosa tužilac odbijen zbog neosnovanosti tako visoko postavljenog zahteva. U ponovljenom postupku otkloniće se propusti na koje je ukazano ovim rešenjem. ili nemogućnosti ispunjenja. Prev. Saglasno tako dopunjenom činjeničnom stanju utvrdiće se koja je ugovorna strana odgovorna za neispunjenje ugovora. zbog pogrešne primene materijalnog prava nisu utvrđene odlučne činjenice od čijeg postojanja zavisi osnovanost tužbenog zahteva po tom osnovu. Zbog toga su ukinute nižestepene presude. Tako dopunjenom činjeničnom stanju doneće se i odgovarajuća odluka o tužbenom zahtevu. Na taj način treba obračunati sve uplate i utvrditi stvarni iznos glavnog duga koji je podmiren uplatama tuženog. Zakona o obligacionim odnosima. Međutim. iako je tužilac ponudio kompromisnu varijantu da lično finansira troškove utrošenog papira za deo tiraža.

jer tužiocu nije obezbedio izložbeni prostor na Međunarodnom sajmu prehrambenih proizvoda u M. godine) 218.2000. Iz obrazloženja: Predmet ove parnice je tužbeni zahtev tužioca kojim traži od tuženog da mu isplati odnosno da mu vrati iznos od 90. kad jedna strana ne ispuni svoju obavezu druga strana može.00 dinara.. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije 71/02 od 27. tužilac faktički prostom izjavom volje raskida ugovor sa tuženim. Kod takvog stanja stvari Viši trgovinski sud smatra da je prvostepeni sud pravilno primenio materijalno pravo kada je našao da je precizirani tužbeni zahtev tužioca na iznos od 90. budući da je ovaj materijal u međuvremenu uništen.2000.05.. ugovor stranaka je raskinut zbog neizvršenja saglasno odredbi čl.00 dinara dana 19. 124 Zakona o obligacionim odnosima zbog čega je tuženi pored obaveza da izvrši povraćaj onoga što je po ugovoru primio bio dužan tužiocu da isplati naknadu štete koju je sud utvrdio preko veštaka i koja predstavlja protivvrednost materijala koji je tužilac predao na štampanje. godine.sada tužbe. 1463/03 od 14.9. Ugovor koji je u celini izvršen ne može se raskinuti. godine. Na glavnoj raspravi tuženi je učinio nespornim da je tužilac uplatio tuženom iznos od 90. Prvostepeni sud je utvrdio da je tužilac tuženom isplatio avans za organizovanje sajma prehrambenih proizvoda u M.00 dinara dana 21..2003..000. Kako su u konkretnom slučaju obe ugovorne strane u potpunisti ispunile svoje ugovorne obaveze. jer je ugovor prestao njegovim ispunjenjem. Prema odredbi člana 124..121 - . Zakona o obligacionim odnosima za raskid zaključenog ugovora. koji je tužilac isplatio tuženom na ime obezbeđenja izložbenog prostora na Međunarodnom sajmu prehrambenih proizvoda u M. nižestepeni sudovi su pravilnom primenom materijalnog prava odbili zahtev tužioca za raskid zaključenog ugovora jer se radi o ugovoru koji je u celini izvršen.000. (Vrhovni sud Srbije.OBLIGACIONO PRAVO glasnosti ovlašćenog lica.00 dinara kao i to da tužiocu na ovaj iznos pripada kamata od dana podnošenja tužbe. Iz obrazloženja: Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja.000. Budući da tuženi nije izvršio svoju ugovornu obavezu. iznos od 20. Podnošenjem predloga za izvršenje na osnovu verodostojne isprave . Zakona o obligacionim odnosima.. u dvostranim ugovorima. a sastojao se i od rukopisa i od fotografija.00 dinara osnovan sa kamatom na iznose uplaćenog avansa od dana same uplate tih iznosa do isplate.2000.9.000. Tuženi svoju ugovornu obavezu nije izvršio.2003. nisu ispunjeni uslovi iz člana 124. godine) 217. kao autorskih dela.03.000. ako nije što drugo određeno. godine i iznos od drugih 20. po predračunu broj ________ i to: iznos od 50. jer tuženi nije bio nesavestan u konkretnom slučaju.00 dinara dana 14. zahtevati ispunjenje obaveze ili pod uslovima predviđenim u ovom zakonu raskinuti ugovor.0. Osim toga tužiocu nije vraćen materijal koji je dao za štampanje knjige. .000. Rev.

sada tužbe. Zakona o parničnom postupku traži i dobije povraćaj avansa.285.. prema nalazu veštaka. i 5.31 kilograma betonskog gvožđa ili 354. 8435/02 od 24. sa zakonskom zateznom kamatom počev od dana uplate pojedinačnih iznosa avansa do njihove isplate. stavovi 2. Zakona o obligacionim odnosima. ali svoju ugovornu obavezu nije izvršio. s obzirom na činjenice koje su mu tada bile poznate ili morale biti poznate. To pravo tuženog se temelji u odredbi člana 132. godine) 219.85 litara jestivog ulja. a na osnovu nalaza i mišljenja veštaka tuženi je neosnovano naplatio 365. Postojanje ili nepostojanje tog prava tuženog mora se ceniti u skladu sa odredbama člana 262. Ugovorom nije propisan način na koji će se opredeliti konkretna obaveza tužioca. tužilac je faktički prostom izjavom volje raskinuo ugovor sa tuženim u vezi obezbeđivanja izložbenog prostora na Međunarodnom sajmu prehrambenih proizvoda u M.71 komada blokova za zidanje ili 91. kao dužnik.. Sporno je samo da li i u kojem obimu tuženi ima pravo na naknadu štete. betonsko gvožđe. Nesporna je činjenica da su tužiocu u vreme zaključenja ugovora bile poznate vrste roba čijom je isporukom on mogao ispuniti ugovornu obavezu. Stoga je usvojen tužbeni zahtev i obavezan tuženi da taj iznos plati tužiocu.OBLIGACIONO PRAVO Podnošenjem predloga za izvršenje na osnovu verodostojne isprave . a sa razloga što tuženi svoju ugovornu obavezu nije izvršio.00 dinara. dok je protiv-tužbeni zahtev za isplatu 18. utvrđene u visini prema tržišnim cenama bilo koje od ugovorenih vrsta roba. Za uplaćeni iznos tuženi je. Osnovano se revizijom ukazuje da je ovakva odluka zasnovana na pogrešnoj primeni materijalnog prava. Sledom rečenog. Nesporno je i da je u trenutku prijema avansa tužilac mogao preračunati količine ugovorenih vrsta roba prema tada važećim tržišnim cenama. 1.351. u vreme zaključenja ugovora morao predvideti kao moguće posledice povrede ugovora. Tužilac je strana verna ugovoru tako da u smislu člana 124.333.40 dinara odbijen. (Iz presude Višeg trgovinskog suda Pž.126.15 dinara. tuženi ima pravo na naknadu štete. Kod nesporne činjenice da je ugovor raskinut krivicom tužioca tuženi ima pravo na povraćaj uplaćenog iznosa kupoprodajne cene i naknadu pričinjene mu štete. Tužilac je primio avansnu uplatu.01. Stoga je tuženi izvršio povraćaj datog realizacijom akceptnog naloga tužioca u iznosu od 357.000.. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima. st. stav 2. druga strana ima pravo na povraćaj uplaćenog i naknadu pričinjene štete.2003. Tuženi je po tom osnovu uplatio tužiocu avans u ukupnom iznosu od 124. To ukazuje da je tužilac u vreme zaključenja ugovora mogao predvideti da će u slučaju neizvršenja svoje obaveze pričiniti tuženom štetu u visini razlike između uplaćenog avansa i važeće tržišne cene bilo koje od ugovorenih vrsta roba na dan povraćaja primljenog novca.851.096.122 - .33 kilograma cementa ili 130. Zakona o obligacionim odnosima ima pravo da raskine predmetni ugovor i da kao posledicu raskida u smislu člana 132. kao onoga što je dao u cilju ispunjenja ugovora. Preko koje će se od tih roba utvrditi visina pričinjene štete .526. mogao preuzeti 1. Prema tome. tuženi ima pravo na naknadu obične štete i izmakle koristi koje je tužilac. Predmet tog ugovora su bile robe određene po rodu cement. Saglasno tim zakonskim odredbama. i 2. i člana 266. Iz obrazloženja: Prema utvrđenom činjeničnom stanju krivicom tužioca nije izvršen ugovor parničnih stranaka.033. blokovi za zidanje ili jestivo ulje.00 dinara. Kada dođe do raskida ugovora krivicom jedne ugovorne strane. obzirom da odgovarajuće količine predmetnih roba koje će voditi ispunjenju ugovorne obaveze nisu utvrđene.

obavezan je protivtuženik da protivtužiocu po osnovu raskida ugovora o kupoprodaji naknadi iznos od 3. Iz obrazloženja: Presudom Opštinskog suda u A.10. Neosnovani su žalbeni navodi da se radi o zahtevu za naknadu štete jer je predmet spora zahtev da se naknadi stečena korist po osnovu raskida ugovora koju izričito predviđa navedena pravna norma nezavisno od prava na naknadu štete.. ugovor o kupoprodaji je raskinut pa je delimičnom presudom P. stvar je njegovog izbora.. obračunata po važećim tržišnim cenama na dan realizacije akceptnog naloga tužioca. Tek potom. godine i isplatio je deo kupoprodajne cene. po nalogu tuženika oduzeo kamion od tužioca i oterao.. godine) 220. br.02. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije. br. Rev. je svojom presudom Gž. Imajući u vidu utvrđeno činjenično stanje.2002.01. a na ime koristi koju je tužilac – protivtuženik imao od korišćenja kamiona dok se nalazio kod njega..2003. br. Protiv navedene presude žalbu je izjavio protivtuženik. godine.2000.2003. 2366/02 od 30.2002. (Iz presude Okružnog suda u Užicu. koji je tužilac preuzeo od tuženika u junu mesecu 1996. godine. betonsko gvožđe. U toku postupka tuženi je podneo protivtužbu. odnosno protiv-tužbeni zahtev. 119/98 od 9. br. broj 37/03 od 19.. P. pravilna primena materijalnog prava podrazumeva prethodno utvrđene količine svih vrsta ugovorenih roba koje je tuženi mogao dobiti za uplaćeni avans po važećim tržišnim cenama na dan prispeća novca na žiro račun tužioca.10. 119/98 od 20. odnosno naknaditi.OBLIGACIONO PRAVO tuženom. adekvatna tako naplaćenom iznosu. godine odbio kao neosnovanu žalbu i potvrdio je presudu Opštinskog suda u A. U obrazloženju drugostepene presude navedeno je sledeće: Prvostepeni sud je pravilno utvrdio da je između stranaka bio zaključen ugovor o kupoprodaji kamiona.11. potrebno je utvrditi da li je novčana protivvrednost tih roba. 119/98 od 9. Nakon toga. prvostepeni sud je pravilno primenio materijalno pravo kada je prema odredbi člana 132. Iz obrazloženja: Prema utvrđenom činjeničnom stanju krivicom tužioca nije izvršen ugovor parničnih stranaka.252. Raskidom ugovora svaka strana duguje drugoj naknadu za koristi koje je u međuvremenu imala od onoga što je dužna vratiti. godine tuženi obavezan da vrati isplaćeni iznos na ime kupoprodajne cene. Dokazima je utvrđeno da je protivtuženik prevozio maline i krompir sa predmetnim kamionom i utvrđena je visina koristi koju je imao u visini od 3. V.00 dinara sa pripadajućom zateznom kamatom.. Kako je pre isteka roka plaćanja ostatka kupoprodajne cene svedok M..123 - . blokovi za zi. P. može se pouzdano raspraviti da li je i u kojem iznosu osnovan tužbeni.00 dinara.252. Gž. ZOO obavezao protivtuženika da dosuđeni iznos plati protivtužiocu. br. stav 4. Okružni sud u U. Prema tome. 2366/02 od 30. P. Predmet tog ugovora su bile robe određene po rodu cement.2003.. Raskidom ugovora obe strane su oslobođene svojih obaveza sem naknade eventualne štete u visini tržišne cene robe koja je bila predmet obaveze dužnika.01. godine) 221.

Prema tome.285. i člana 266. 37/03 od 19. utvrđene u visini prema tržišnim cenama bilo koje od ugovorenih vrsta roba. Ispitujući pobijanu presudu u smislu člana 386. Tužilac je primio avansnu uplatu. stav 1.851. Preko koje će se od tih roba utvrditi visina pričinjene štete tuženom.Tuženi je po tom osnovu uplatio tužiocu avans u ukupnom iznosu od 124. može se pouzdano raspraviti da li je i u kojem iznosu osnovan tužbeni. Nesporna je činjenica da su tužiocu u vreme zaključenja ugovora bile poznate vrste roba čijom je isporukom on mogao ispuniti ugovornu obavezu. stav 2.00 dinara.71 komada blokova za zidanje ili 91. tuženi ima pravo na naknadu obične štete i izmakle koristi koje je tužilac.85 litara jestivog ulja. adekvatna tako naplaćenom iznosu. u vreme zaključenja ugovora morao predvideti kao moguće posledice povrede ugovora.OBLIGACIONO PRAVO danje ili jestivo ulje. Zakona o obligacionim odnosima. pravilna primena materijalnog prava podrazumeva prethodno utvrđene količine svih vrsta ugovorenih roba koje je tuženi mogao dobiti za uplaćeni avans po važećim tržišnim cenama na dan prispeća novca na žiro račun tužioca.033. Tek potom. Zakona o parničnom postupku. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije. odnosno protivtužbeni zahtev.31 kilograma betonskog gvožđa ili 354. To ukazuje da je tužilac u vreme zaključenja ugovora mogao predvideti da će u slučaju neizvršenja svoje obaveze pričiniti tuženom štetu u visini razlike između uplaćenog avansa i važeće tržišne cene bilo koje od ugovorenih vrsta roba na dan povraćaja primljenog novca. obračunata po važećim tržišnim cenama na dan realizacije akceptnog naloga tužioca. Ugovorom nije propisan način na koji će se opredeliti konkretna obaveza tužioca. kao dužnik.15 dinara.096. br.333. 1. Postojanje ili nepostojanje tog prava tuženog mora se ceniti u skladu sa odredbama člana 262. Odluka o raskidu ugovora sadržana je u odluci o posledicama raskida. i 2. s obzirom na činjenice koje su mu tada bile poznate ili morale biti poznate.00 dinara.40 dinara odbijen.126. Zakona o obligacionom odnosima. Sledom rečenog. ali svoju ugovornu obavezu nije izvršio. Nesporno je i da je u trenutku prijema avansa tužilac mogao preračunati količine ugovorenih vrsta roba prema tada važećim tržišnim cenama. Za uplaćeni iznos tuženi je. Stoga je usvojen tužbeni zahtev i obavezan tuženi da taj iznos plati tužiocu. prema nalazu veštaka. a na osnovu nalaza i mišljenja veštaka tuženi je neosnovano naplatio 365.33 kilograma cementa ili 130. tuženi ima pravo na naknadu štete. st.351. Iz obrazloženja: Protiv drugostepene presude tuženi je blagovremeno izjavio reviziju zbog bitnih povreda odredaba parničnog postupka i pogrešne primene materijalnog prava.02. potrebno je utvrditi da li je novčana protivvrednost tih roba. stvar je njegovog izbora.124 - . To pravo tuženog se temelji u odredbi člana 132. Vrhovni sud Srbije je našao da revizija tuženog nije osnovana. Osnovano se revizijom ukazuje da je ovakva odluka zasnovana na pogrešnoj primeni materijalnog prava. Kod nesporne činjenice da je ugovor raskinut krivicom tužioca tuženi ima pravo na povraćaj uplaćenog iznosa kupoprodajne cene i naknadu pričinjene mu štete. Sporno je samo da li i u kojem obimu tuženi ima pravo na naknadu štete. godine) 222. Stoga je tuženi izvršio povraćaj datog realizacijom akceptnog naloga tužioca u iznosu od 357.2003. dok je protivtužbeni zahtev za isplatu 18. Nakon toga. mogao preuzeti 1.526. Saglasno tim zakonskim odredbama. P. obzirom da odgovarajuće količine predmetnih roba koje će voditi ispunjenju ugovorne obaveze nisu utvrđene.Rev.000. Prema tome. .

2001. (Iz presude Višeg trgovinskog suda u Beogradu. godine za robu. pa nije bilo potrebno da prvostepeni sud utvrdi koju količinu nafte je tuženi isporučio trećim licima po nalogu tužioca. Zakona o parničnom postupku na koju ovaj sud pazi po službenoj dužnosti. što je bilo od uticaja za ispunjenje uslova za raskid ugovora. jer je prvostepeni sud odlučio o svim zahtevima koje je tužba sadržala.000 din. Shodno članu 132.500.12.00 dinara 10.125 - .00 dinara na dan 1. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda u Beogradu.1.2000. 132.05. 2001. Zakona o obligacionim odnosima. ZOO. Iz obrazloženja: Prvostepeni sud je utvrdio da je tuženi u izvodu otvorenih stavki na dan 1. Kod ovakvog činjeničnog stanja pravilno je prvostepeni sud postupio kada je obavezao tuženog da vrati primljeni iznos sa kamatom po zakonu jer je ugovor raskinut.11. godine) 224. stranka koja vraća novac dužna je da plati zateznu kamatu od dana kada je isplatu primila.03. godine konstatovao da prema svojoj knjigovodstvenoj evidenciji ima dug prema tužiocu u iznosu od 2. 132. koju je tuženi po nalogu tužioca trebalo da isporuči trećem licu. pa je tuženi shodno čl. da tuženi robu nije isporučio niti je uplaćenu cenu robe vratio. st.OBLIGACIONO PRAVO U postupku pred prvostepenim sudom nema bitne povrede iz člana 354. jer je ugovor između stranaka raskinut.2002. broj 2091/02 od 26. Pž. tačka 11.500.2002. Nesporno je da je tuženi na zahtev tužioca pristao da tužiocu vrati iznos od 100. st. 5. Pž.3.500. na ime cene za kupovinu nafte. stav 2.6.2000.000 din.00 dinara sa stanjem na dan 31. Obaveza tuženog da tužiocu vrati uplaćeni iznos sa kamatom od dana uplate pa do isplate zasnovana je na odredbi čl.000 din. Nema ni bitne povrede na koju se u reviziji ukazuje. da je tužilac isplatio tuženom iznos od 2. 4372/2002 od 23. Rev. prihvatio i izjavu tužioca za raskid ugovora. 58/2002 od 13. Sud je raspravljao o posledicama raskida ugovora o kupoprodaji jer je ugovor između parničnih stranaka raskinut po sili zakona. godine) .2001. godine. te da tuženi nije izvršio isporuku. godine konstatovao da tužiocu duguje novčane iznose od 2.1. Iz obrazloženja: Među strankama je nesporno da je tužilac određenog dana uplatio na račun tuženog 100. godine. Neosnovani su navodi žalbe da je prvostepeni sud propustio da utvrdi količinu nafte isporučene trećem licu. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije. Raskidom ugovora nastaje obaveza vraćanja datog s tim da onaj ko vraća novac plaća i kamatu od dana uplate novca pa do dana kada će novac biti vraćen.2002. ZOO kao strana koja vraća novac dužna platiti zateznu kamatu od dana kada je isplatu primila. pa odluka o posledicama raskida sadrži u sebi i odluku o zahtevu za raskid ugovora. godine) 223. 5. da je tuženi u zahtevu za usaglašavanje i regulisanje duga od 8. Tuženi je pristajući da tužiocu vrati uplaćenu cenu u iznosu od 100.

Budući očekivani cilj nije postignut i tuženi drži bez osnova novac dobijen od tužioca po osnovu izvršenja ugovora od strane tužioca i zato za tuženog nastaje obaveza vraćanja. ZOO. Nižestepeni sudovi su u vanparničnom postupku propisanom Zakonom o vanparničnom postupku za određivanje naknade za eksproprisane nepokretnosti utvrdili da tržišna vrednost eksproprisa. godine.OBLIGACIONO PRAVO 225. druga strana može. Prema odredbama člana 124.126 - . Zastarelost potraživanja tužioca po navedenom pravnom osnovu počinje da teče od momenta raskida predmetnog ugovora. Prema odredbama člana 130. mora ostaviti dužniku primeran naknadni rok za ispunjenje. i 5. Rev. ima pravo da joj se vrati ono što je dala. ima pravo da joj se vrati ono što je dala (član 132. st. Sporni imovinsko-pravni odnosi ranijeg vlasnika i korisnika eksproprijacije nastali posle poništaja pravnosnažnog rešenja o eksproprijaciji (deeksproprijacija) rešavaju se u parničnom postupku primenom odredbi Zakona o obligacionim odnosima koji regulišu pravne posledice raskida ugovora. ako nije što drugo određeno. a u svakom slučaju ima pravo na naknadu štete. br. raskinuti ugovor prostom izjavom. Ali. Međutim. ZOO u dvostranim ugovorima. ZOO poverilac koji zbog neispunjenja dužnikove obaveze raskida ugovor. ugovor raskinut zbog neispunjenja i da potom sudi o dejstvu raskida.2002. dužan je to saopštiti dužniku bez odlaganja.03. propustio je prvostepeni sud da utvrdi kada je predmetni. Naime. marta 2000. a poverilac da zahteva njeno ispunjenje. godine. ZOO kad ispunjenje obaveze u određenom roku nije bitni sastojak ugovora. pod uslovima predviđenim u idućim članovima. kad jedna strana ne ispuni svoju obavezu. stav 2. Iz obrazloženja: Na osnovu tih činjenica. Raskidom ugovora strana koja je izvršila ugovor potpuno ili delimično. 2663/01 od 06. pa je otpao osnov po kome drži isplaćenu naknadu. nastupaju iste posledice kao i u slučaju kad je rok bitni sastojak ugovora. a tužba za povraćaj datog novca je podneta 8. zahtevati ispunjenje obaveze ili. 2. ako poverilac želi raskinuti ugovor. shodno odredbama člana 132. godine) 226. dvostrano teretni. dužnik zadržava pravo da i posle isteka roka ispuni svoju obavezu. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije. Iz obrazloženja: Predmet ove vanparnične stvari je zahtev predlagača da mu protivnik predlagača vrati naknadu koju je primila za eksproprisane nepokretnosti jer su joj u upravnom postupku ove nepokretnosti vraćene u svojinu. Ako dužnik ne ispuni obavezu u naknadnom roku. sudovi nižeg stepena su izveli preuranjeno pravni zaključak da je potraživanje tužioca zastarelo prema odredbama člana 371. ako raskid ugovora ne nastupa po samom zakonu. ZOO). tuženi bez punovažnog pravnog osnova drži novac koji je od tužioca dobio na ime isplate cene kosačice. jer je usmeni ugovor o prodaji zaključen avgusta 1989. ZOO. Raskidom ugovora strana koja je izvršila ugovor potpuno ili delimično. Prema odredbama člana 126.

OBLIGACIONO PRAVO nih nepokretnosti iznosi 193. Naime.265. kojim je poništeno pravnosnažno rešenje o eksproprijaciji. a prema stavu drugog istog člana. Vrhovni sud nalazi da su pobijane odluke zahvaćene bitnom povredom odredaba parničnog postupka. po nalaženju Vrhovnog suda za rešenje ovih spornih odnosa merodavne su odredbe ZOO koje regulišu pravne posledice raskida ugovora. imovinsko-pravne odnose korisnika eksproprijacije i sopstvenika nepokretnosti u slučaju spora rešava redovni sud. Rev. 5023/97 od 21. Međutim. u vezi sa članom 1.05. stambene i komunalne delatnosti od 14.1998.06. avgusta 1992. Rev. koju drugostepeni sud odlučujući o žalbi nije sankcionisao.1998.833/98 od 25. Rev.M. u kom obliku i obimu. stav 2. ima pravo da joj se vrati ono što je dala. stav 7. u slučaju poništaja pravnosnažnog rešenja o eksproprijaciji. mora ostaviti dužniku primeren naknadni rok za ispunjenje. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije.127 - 229. pa je i odluka drugostepenog suda zahvaćena istom bitnom povredom odredaba parničnog postupka.94 dinara i protivnika predlagača V.2001. godine) Ako je jedna strana izvršila ugovor potpuno ili delimično. Zakona o vanparničnom postupku). Kako Zakon o eksproprijaciji bliže ne uređuje imovinsko-pravne odnose stranaka u vezi deeksproprijacije. (Vrhovni sud Srbije. ako je jedna strana izvršila ugovor potpuno ili delimično. prvostepeni sud nije mogao da u vanparničnom postupku odlučuje u sporu o vraćanju naknade za eksproprisane nepokretnosti jer se ove odredbe Zakona o vanparničnom postupku shodno primenjuju samo kada se ranijem sopstveniku po zakonu priznaje pravo na naknadu za nepokretnost na kojoj je izgubio pravo svojine (član 140. 475/01 od 16. Zakona o eksproprijaciji. ima pravo da joj se vrati ono što je dala. obavezali da predlagaču isplati ovaj iznos. ZOO. Pravnosnažnim rešenjem Sekretarijata za urbanizam.03. Ali ako poverilac želi raskinuti ugovor. a onda primenom principa pravičnosti utvrditi obim vraćanja. da bi se o ovom zahtevu moglo valjano odlučivati. (Vrhovni sud Srbije. Time je prvostepeni sud učinio bitnu povredu iz člana 354. Ugovor se ne može raskinuti zbog neispunjenja neznatnog dela obaveze. stav 1. nužno je pre svega utvrditi da li je protivniku predlagača naknada isplaćena. pa predlagač osnovano zahteva povraćaj onoga što je na ime naknade za eksproprisane nepokretnosti dao. godine) 227.) 228. protivniku predlagača vraćene su u svojinu eksproprisane nepokretnosti sa pravom korišćenja zemljišta. Prema članu 132. Naime. I 1998. a poverilac da zahteva njeno ispunjenje. ako obe strane imaju pravo zahtevati vraćanje datog. uzajamna vraćanja vrše se po pravilima za izvršenje dvostranih ugovora. Rev. Osim toga. 751/98 od 24. s obzirom da je eksproprijacija izvršena pre više od 20 godina. ZPP. Kad ispunjenje obaveze u određenom roku nije bitni sastojak ugovora dužnik zadržava pravo da i posle isteka roka ispuni svoju obavezu. (Vrhovni sud Srbije. . odluke su zasnovane i na pogrešnoj primeni materijalnog prava. godine) . prema odredbi člana 36. godine.

pod uslovima predviđenim u idućim članovima. jer se radi o statusnom odnosu. (Vrhovni sud Srbije. godine) 233.1998. Rev.04. između ostalog. usled čega tužilac ne može osnovano zahtevati raskid predugovora. godine) 232. Prev.1998.02. Gž. 690/98 od 13. U dvostranim ugovorima kad jedna strana ne ispuni svoju obavezu.09.1998. Rev. 4560/97 od 21. Ukoliko banka kao akcionarsko društvo ne isplaćuje osnivaču dividendu. 234. Rev. godine) 235. kad jedna strana ne ispuni svoju obavezu. (Iz presude Okružnog suda u Zrenjaninu. druga strana ima pravo tražiti raskid ugovora. (Vrhovni sud Srbije. Rev. Prodavac može jednostranom izjavom volje raskinuti ugovor o kupoprodaji stana ako kupac (kako je to ugovoreno) izostane sa uplatom tri mesečne rate kupoprodajne cene. a u svakom slučaju ima pravo na naknadu štete. Rev. Kupac nije u docnji sa ispunjenjem obaveze iz predugovora o kupoprodaji i to obaveze isplate ostatka kupoprodajne cene kada ta obaveza dospeva nakon što prodavac ispuni svoju obavezu sređivanja zemljišno-knjižnog stanja.1998. raskinuti ugovor prostom izjavom. zahtevati ispunjenje obaveze ili.OBLIGACIONO PRAVO Poverilac može raskinuti ugovor bez ostavljanja dužniku naknadnog roka za ispunjenje ako iz dužnikovog držanja proizilazi da on svoju obavezu neće izvršiti ni u naknadnom roku.05. (Vrhovni sud Srbije.11. (Vrhovni sud Srbije.1997. Kad jedna ugovorna strana ne ispuni svoju obavezu druga strana može. (Vrhovni sud Srbije.128 - 237. godine) . osnivač ne može tražiti raskid ugovora o kupovini akcija niti povraćaj iznosa uplaćenog na ime akcija. godine) 231. 5216/97 od 24.05.1998. Uslov za raskid ugovora zbog neispunjenja je da druga strana ispuni svoju obavezu.1997. raskinuti ugovor prostom izjavom. druga strana može.1024/95 od 26. već to može biti predmet posebnog spora. ako raskid ugovora ne nastupi po samom zakonu. 469/98 od 20. 1645/98 od 8. niti može zahtevati naknadu štete od tuženih kao kupaca. ako nije što drugo određeno. 648/97 od 20. . 42/98) U dvostranim ugovorima.10. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije. godine) 230. (Vrhovni sud Srbije. Rev. godine) 236.

godine) Ukoliko kupac robe nije platio cenu u ugovorenom roku. ZOO. godine) 238. godine) 241. 5747/96 od 04. prvostepeni sud nije dužan da utvrđuje krivicu za raskid jer je pravo tužioca po članu 124. (Vrhovni sud Srbije. P.500. traži raskid ugovora i povraćaj isporučene robe.1997.03. Ako se kupac saglasno članu 124.1996.1995. (Iz odluke Vrhovnog suda Srbije Rev. onda poverilac. Beograd.OBLIGACIONO PRAVO Ugovor se ne može raskinuti zbog neispunjenja neznatnog dela obaveze. 3470/96 od 29. 239. Kada se traži raskid ugovora zbog neisplate kupoprodajne cene za isporučenu robu. kupac ima pravo da sudskim putem zahteva povraćaj kupoprodajne cene.00 dinara. ZOO da bira da li će tražiti raskid ugovora i povraćaj robe po članu 132. Iz obrazloženja: Tužilac i tuženi su bili u poslovnom odnosu.1994. ako želi raskinuti ugovor.11. (Vrhovni sud Srbije. 44/95 od 8.isporuku robe. (Vrhovni sud Srbije. Pž. zbog poverilačke docnje ili drugih razloga. Dužnik nema pravo na raskid ugovora po kome mu je isplaćena cena za robu koju nije isporučio poveriocu. Kad ispunjenje obaveze u određenom roku nije bitni sastojak ugovora. godine) 243. Navedeni iznos tužilac je isplatio tuženom na račun a što među parničnim strankama nije sporno. ZOO opredelio za izvršenje kupoprodajnog ugovora . ZOO ili ispunjenje ugovora . Rev. 124. do 132.02.1995. 127/94 od 25. P. Prev. godine) 240. Zbog nedostataka robe koja je predmet kupoprodajnog ugovora. mora ostaviti dužniku primeren naknadni rok za ispunjenje. (Viši privredni sud.129 - . prodavac ima pravo da pod uslovima iz čl. 7523/95) 242. tada ne može umesto isporuke robe zahtevati njenu protivvrednost po tržišnoj ceni za deo neisporučene količine robe. 244.10.03. . Tuženi je isporučio i ugradio tužiocu klima uređaj tipa ASY 12 USBCW/AOY 12 UGBC i na ime navedene isporuke fakturisao mu je iznos od 32.Rev. 58/95 od 08. (Vrhovni sud Srbije. Rev. kao i da raskine ugovor jer povraćaj cene nije izvršen u razumnom roku.isplatom kupoprodajne cene.

Dakle.00 dinara.500. postoje drugi mehanizmi da bi se obezbedila ravnoteža međusobnih davanja. godine tražio od tuženog da mu izvrši povraćaj iznosa od 32. sporna visina zakupnine ne može biti razlog za raskid ugovora zbog promenjenih okolnosti.130 - . Pž. Zakona o obligacionim odnosima) 245.2005. s obzirom na činjenicu da je tužilac blagovremeno obavestio tuženog o nedostacima koja roba ima. pa je na taj način narušena ekvivalentnost međusobnih davanja između ugovornih strana. ispunjeni su uslovi za raskid ugovora.OBLIGACIONO PRAVO Tužilac je dana 10. ugovorne strane u ugovoru o zakupu (i to u članu 4. menjana ugovorna odredba koja se tiče obaveze plaćanja zakupnine odn. pa kako klima ima skrivene nedostatke odn. što zbog nedostataka što zbog toga što je dana 05. narušena je jednakost davanja između predmeta zakupa i cene zakupa. tj. stav 2. ali tuženi klimu nije popravio niti je istu vratio. 488.) predvidele izmenu zakupnine.02. pomenutog Zakona o obligacionim odnosima koja reguliše dejstva raskida ugovora i obavezao tuženog na isplatu kupoprodajne cene u iznosu od 32. Iz tog razloga. Prvostepeni sud je pravilno utvrdio da je tužilac za svaki mesec posebno vršio obračun zakupnine i ispostavljao tuženom račune a tuženi je tako obračunate zakupnine plaćao tužiocu. 3016/06 od 15. to nije razlog zbog koga bi se ugovor raskinuo. 133 – 136.2005. U slučaju povrede principa ekvivalencije prestacija.500. godine) RASKIDANJE ILI IZMENA UGOVORA ZBOG PROMENJENIH OKOLNOSTI (Čl. koja će se vršiti zaključenjem aneksa ugovora. to tuženi istu ne koristi. na koji način je voljom stranaka a bez formalnog zaključenja aneksa ugovora. ukoliko se kao promenjena okolnost ističe samo narušavanje principa ekvivalencije prestacija. 489. Pravilno je prvostepeni sud primenio i odredbu člana 132. ne ispunjava navedena svojstva. (Presuda Višeg trgovinskog suda. da ista greje i na temperaturi od -15 stepeni. pa kako je od tuženog zahtevao povraćaj kupoprodajne cene.02. i člana 501. pa su u tom smislu. Relevantne okolnosti za raskid ili izmenu ugovora zbog promenjenih okolnosti su samo one koje dovode do teškoća u ispunjavanju obaveza. njene visine. bilo bi nepravično dalje održati predmetni ugovor na snazi.. godine klimu odneo na popravku.2007. koji povraćaj tuženi u razumnom roku nije ispunio. Na ovako utvrđeno činjenično stanje prvostepeni sud je pravilno primenio odredbe Zakona o obligacionim odnosima i to čl. po mišljenju tužioca. 490. . Iz obrazloženja: Kao promenjena okolnost zbog koje je zahtevan raskid ugovora u konkretnom slučaju je cena zakupa za koju tužilac ističe da je u potpunosti obezvređena.. stav 2. a ne i one koje dovode do propuštanja koristi koja bi mogla biti ostvarena. Međutim.00 dinara na ime kupoprodajne cene iz razloga što je tužilac klimu pribavio s obzirom na svojstva koja su navedena u ponudi.03.

bila dovedena u pitanje mogućnost obavljanja delatnosti odn.131 - . ako posle zaključenja ugovora.12. Rev.2674/05 od 07. Na osnovu ovako utvrđenog činjeničnog stanja. parcela na kojoj se nalazi prostor predviđen za pretvaranje predviđena je delom za saobraćajnicu.OBLIGACIONO PRAVO Na drugoj strani. ako bi postojala opasnost za tužioca da zbog toga prestane sa obavljanjem delatnosti . bilo nepravično održati ga na snazi takvog kakav je. a očigledno je da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi. Međutim. Pž. te tužilac ima pravo da od tuženog potražuje uplaćeni iznos po zaključenom ugovoru koji je raskinut. Imajući u vidu utvrđeno činjenično stanje iz kojeg proizilazi da nije dozvoljeno izvođenje radova na pretvaranju tavanskog u stambeni prostor zbog čega je očigledno da ugovor ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi bilo nepravično održati ga na snazi. Naime. a istim ugovorom se tužilac obavezao da. pre zaključenja ugovora. nižestepeni sudovi su pravilno zaključili da je tužbeni zahtev za raskid ugovora između parničnih stranaka osnovan. po opštem mišljenju. a u jednom i u drugom slučaju u toj meri da je očigledno da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi po opštem mišljenju bilo nepravično održati ga na snazi takav kakav je. 2005. Iz obrazloženja: Prema utvrđenom činjeničnom stanju. parnične stranke su zaključile ugovor o ustupanju uz naknadu dela tavanskog prostora zgrade radi pretvaranja u stambeni prostor. Istim ugovorom. Ako posle zaključenja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane. 1616/10 od 06. godine) . (Iz Presude Privrednog apelacionog suda.br. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije. nižestepeni sudovi su pravilno primenili materijalno pravo kada su zaključili da je tužbeni zahtev za raskid ugovora i povraćaj uplaćenih sredstava osnovan. za raskid ugovora nisu od značaja okolnosti čije nastupanje dovodi do toga da jedan od ugovarača gubi potencijalnu dobit koju bi ostvario da okolnosti nisu nastupile. tužilac se takođe obavezao da u određenom roku podnese zahtev za izdavanje odobrenja za izvođenje radova na pretvaranju tavanskog prostora. godine) 246.tek u tom slučaju ove okolnosti mogu biti razlog na osnovu koga se može raskinuti ugovor. pravilan je zaključak prvostepenog suda da nema mesta raskidu predmetnog ugovora. tužilac u toku postupka nije predložio dokaze da je zbog zakupnine koju ostvaruje odnosno ne ostvaruje po osnovu predmetnog ugovora. strana kojoj je otežano izvršenje obaveze može zahtevati da se ugovor raskine. odredbom člana 133. Prema tome..-Odeljenju za sprovođenje urbanističkih planova. strana kojoj je otežano ispunjenje obaveze. nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne ugovorne strane ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora. dovedena u opasnost njegova delatnost. može zahtevati da se ugovor raskine. ako bi zbog povećanja zakupnine tj. ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora. Ugovorom je tužiocu ustupljen deo tavanskog prostora na trajno korišćenje radi pretvaranja u stambeni prostor. naplate manje cene zakupnine. propisano je da. koja bi mogla biti ostvarena. a delom za parking i zelenu površinu.2010. Uzimaju se u obzir samo okolnosti koje dovode do teškoća u ispunjavanju obaveza a ne i one koje dovode do propuštanja koristi (dobiti). Prema obaveštenju navedenog Sekretarijata. Zakona o obligacionim odnosima. Tužilac je u nekoliko rata isplatio ugovoreni iznos i o roku podneo zahtev Sekretarijatu za urbanizam grada B.05. Međutim.. odnosno strana koja zbog promenjenih okolnosti ne može ostvariti svrhu ugovora. isplati tuženom određeni iznos na ime naknade.

prema članu 132. Zakona o obligacionim odnosima.ugovor se raskida po samom zakonu. što ne odgovara u tužbi iznetim činjenicama. 125. 2.02. 5. godine) 248. uslužno izvođenje radova do određene visine a ne obaveza novčane prirode. st. da plati i zateznu kamatu od dana kada je isplatu primila. (Iz presude Višeg trgovinskog suda. Raskid ugovora zbog promenjenih okolnosti može se ostvariti samo sudskim putem. U konkretnom slučaju tužilac je tužbom zahtevao da se raskine ugovor zaključen između parničnih stranaka zbog promenjenih okolnosti. Strana koja vraća novac dužna je da isplati zateznu kamatu od dana prijema uplate.00 dinara. odnosno vrednost delimično izvršenih radova iznosi 1. ima pravo da joj se vrati ono što je dala. Pogrešno se prvostepeni sud poziva na odredbu člana 124.2004.132 - .051. shodno čl. st. Tuženi navodi da je njegova obaveza bila naturalna.ima pravo da joj se vrati ono što je dala.čl. Tako tuženi taj iznos (odnosno . Na pravilno utvrđeno činjenično stanje u prvom stepenu je pravilno primenjeno i materijalno pravo . 354. Shodno svojoj obavezi iz čl. Zakona o parničnom postupku.OBLIGACIONO PRAVO 247. Pž.120. st. Naravno. Zakona o parničnom postupku. U prvostepenom postupku učinjena je bitna povreda iz člana 354. Zakona o parničnom postupku. ukoliko ponudi da umesto novčane obaveze svoju obavezu izmiri na drugi način. a druga nije i neće izvršiti ugovorenu obavezu. Zakona o obligacionim odnosima .055.00 dinara. radi čega je i prvostepena odluka morala biti ukinuta. pa tužilac ima pravo da mu se ono što je dao za neizvršeen radove vrati. godine. Iz obrazloženja: Utvrđeno je sledeće činjenično stanje: Tuženi svoju obavezu u pogledu količine radova koji su bili predviđeni ugovorom o reparaciji frontova ormana i ploča stolova nije u potpunosti izvršio. Strana koja je izvršila ugovor potpuno ili delimično. stav 2. Pomenute ukupne radove trebalo je da izvrši u roku od 30 dana od dana isplate avansa.iznos od 1. 132. Ako je jedna stranka potpuno ili delimično izvršila ugovor . Zakona o obligacionim odnosima. Raskid zbog promenjenih okolnosti posle zaključenja . Stranka koja vraća novac dužna je. pa se smatra da je ugovor delimično raskinut po samom zakonu u odnosu na obavezu tužioca da plati drugi deo ugovorenog iznosa u vrednosti od 1. jer ta zakonska odredba uređuje odnose stranaka za slučaj da jedna strana izvršava obaveze. Iz obrazloženja: Prvostepenim rešenjem odbačena je kao nedozvoljena tužba tužioca od 24. drugostepeni sud konstatuje da u postupku nema bitnih povreda postupka. tj. ovog Zakona.01. i to sa kamatom . Žalbeni navodi ne utiču na pravilnost i zakonitost prvostepene odluke.474. koji predviđa da kad ispunjenje obaveze u određenom roku predstavlja bitan sastojak ugovora a dužnik ne ispuni obavezu u tom roku . Zakona o obligacionim odnosima.25 dinara) drži bez osnova. 132. tačka 14. 5.055. 6993/2003 od 22. st. Navodi tuženog mogu biti od uticaja u izvršnom postupku. te i donosi iznetu odluku shodno članu 368. st. uz saglasnost tužioca.816. pri tome. 2. To je bez uticaja na drugačiju odluku u ovoj pravnoj stvari. 1.shodno čl.2000.

4250/97 od 03. (Iz odluke Vrhovnog suda Srbije. prvostepeni sud je u smislu člana 133. (Vrhovni sud Srbije. Raskid ugovora zbog promenjenih okolnosti ne može se tražiti ako je stranka. . 5083/96 od 29. 4070/97 od 6. Rev. bila dužna da u vreme zaključenja ugovora uzme u obzir te okolnosti ili ih je mogla izbeći i savladati. Rev.09. U ponovljenom postupku prvostepeni sud će ceniti da li su posle zaključenja ugovora između parničnih stranaka nastupile okolnosti koje otklanjaju ostvarenje svrhe ugovora u meri da ugovor više ne odgovara o očekivanju tužioca tako da bi po opštem mišljenju bilo nepravično održati ga na snazi takav kakav je. 1998. godine) 253. strana kojoj je otežano ispunjenje obaveze. 623/97 od 10. Kada tužilac traži raskid ugovora zbog promenjenih okolnosti. a pre podnošenja tužbe je pozvao tuženog na izmenu ugovora. može zahtevati da se ugovor raskine. a o pravu na raskid odlučuje se presudom a ne rešenjem jer se radi o spornom materijalnom pravu. do 136. koja se poziva na promenjene okolnosti. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije. godine) 252.1997. Zakona o obligacionim odnosima. ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora. odnosno strana koja zbog promenjenih okolnosti ne može ostvariti svrhu ugovora.1997.1997. godine) 250.12.07. 5077/2003 od 31. Rev.133 - 254. .OBLIGACIONO PRAVO ugovora regulišu odredbe člana 133. rasi ostavrenja svrhe ugovora.2003.01. Mogućnost pobijanja ugovora zbog promenjenih okolnosti predviđena je samo kod dvostrano teretnih ugovora. 1810/98) 249. Rev. a u jednom i drugom slučaju u toj meri da je očigledno da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi bilo nepravično održati ga na snazi takav kakav je. (Iz odluke Vrhovnog suda Srbije. Rev. godine) Ako posle zaključenja ugovora nastupe okolnosti zbog kojih strana ugovornica ne može ostvariti svrhu ugovora može zahtevati da se ugovor raskine ako je očigledno da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi po opštem mišljenju bilo nepravilno održati ga na snazi takav kakav je. godine) 251. a ne može zahtevati raskid ako je bila dužna da u vreme zaključenja ugovora uzme u obzir promenjene okolnosti na koje se poziva ili ih je mogla izbeći ili savladati. Ako posle zaključenja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Pž. Kada ekonomski jača ugovorna strana (prodavac) pripremi tekst ugovora nema uslova za raskid zbog promenjenih okolnosti (inflacija i disparitet između zvaničnog i tržišnog kursa dinara) jer su se te pojave mogle predvideti i kroz ugovaranje indeksne klauzule savladati. (Iz odluke Vrhovnog suda Srbije.

.134 - . (Iz presude Vrhovnog suda Srbije. neobezbeđuje ostvarivanje svrhe ugovora." da cenu te sirovine plati isporukom 500. godine) Postoje razlozi za raskid ugovora zbog promenjenih okolnosti. a tuženi IY "D. koja ne može da podmiri troškove održavanja. Zakona o obligacionim odnosima.000 litara ulja. gasi se i obaveza druge strane. Tužilac je bio u obavezi da isporuči tuženom sirovinu za proizvodnju plastične ambalaže (PVC prah . Međutim. niti očekivanja zakupodavca da od zaključenog ugovora ostvari određenu ekonomsku korist.1995. Tom zakonskom odredbom je propisano kada je ispunjenje obaveze jedne strane u dvostranom ugovoru postalo nemoguće zbog događaja za koji nije odgovorna ni jedna ni druga strana.50/95 od 08. kada zakupnina. Polazeći od tih činjenica prvostepeni sud je obavezao tuženog da tužiocu isporuči ovu količinu ulja a drugostepeni sud je takvu odluku potvrdio. Prev.kompaund) u vrednosti od 350. a ako je ova nešto ispunila od svoje obaveze. onda nije nastupila nemogućnost ispunjenja i dužnik se ne može osloboditi obaveze.000 litara ulja. nemogućnost izvoza. Iz obrazloženja: U postupku pred prvostepenim sudom je utvrđeno da su parnične stranke bile u poslovnom i pravnom odnosu po osnovu Ugovora o kompenzacionom poslu br. Zakona o obligacionim odnosima) 256.000 litara suncokretovog jestivog rafinisanog ulja (u vrednosti od 350.Zakona o obligacionim odnosima.. 137 i 138.5.000 USA dolara). Neosnovano se u reviziji tvrdi da je drugostepeni sud pogrešno primenio materijalno pravo kada nije primenio odredbu člana 138. 2/95 i Prev.2002. Rev. godine) . (Vrhovni sud Srbije.OBLIGACIONO PRAVO stav 4. Među parničnim strankama nije sporna činjenica da tuženi duguje tužiocu još 139. Ukoliko na pravično izmenjene ulove druga strana pristane. 959/94 od 23. NEMOGUĆNOST ISPUNJENJA (Čl. Pzz. Među parničnim strankama nije sporna činjenica da je tuženi u obavezi prema tužiocu još za isporuku 139. pa čak i sam da ponudi pravičnu izmenu odgovarajućih uslova ugovora kojom bi se ostvarila svrha ugovora.03.02. može zahtevati vraćanje po pravilima o vraćanju stečenog bez osnova. bez obzira na eventualne objektivne i subjektivne smetnje na koje ukazuje.000 USA dolara. ugovor se neće raskinuti. Tuženi se ne može osloboditi obaveze s pozivom na odredbu člana 137. Tačno je da tuženi nije ispunio obavezu zbog naknadno nastalih pravnih smetnji. godine čiji predmet je međusobna razmena robe.03. 9-138 od 24. ZOO dužan da ispita mogućnost.1994. kako je reč o ispunjenju obaveze koja za predmet ima zamenljive stvari za čiju nabavku je postojala mogućnost van teritorije SRJ.1995. Nema nemogućnosti izlučenja ako je predmet obaveze zamenljiva stvar. 17/02 od 27. godine) 255. (Prema Rešenju Vrhovnog suda Srbije.

zbog korišćenja stanja nužde.06. da radove izvede znatno pre uvođenja sankcija OUN 31. Ukoliko mu je pre zaključenja ugovora bila poznata prava vrednost nepokretnosti. Ustanovljeno je da je tužilac nudio sporni stan na prodaju (i drugima a ne samo tuženiku) za cenu od 25. Odredbom člana 111.520. Kao kupoprodajna cena u ugovoru naveden je iznos od 672. nedovoljnog iskustva. Zakona o obligacionim odnosima) 258.godine. (Iz odluka Vrhovnog suda Srbije Prev. Na ovako utvrđeno činjenično stanje. kad je pri njegovom zaključenju bilo mana u pogledu volje strana.875. Nižestepeni sudovi su pravilno primenili materijalno pravo jer nisu ispunjeni uslovi za poništaj navedenog ugovora u smislu čl.OBLIGACIONO PRAVO Kada tuženi nije izvršio svoju obavezu.zbog zablude tužioca kao prodavca u pogledu predmeta ugovora i okolnosti koje su bile odlučujuće prilikom zaključenja ugovora.000 EUR ali da ga je prodao za 22.. njegovog teškog materijalnog stanja.000 EUR. a sadašnja 23.1994.612. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima propisano je da je ugovor rušljiv kad ga je zaključila strana ograničeno poslovno sposobna.000 EUR. Na ime kupoprodaje spornog stana tuženi je tužiocu isplatio iznos od 22. onda se u docnji ne može pozivati na nemogućnost izvršenja obaveze zbog više sile usled sankcija. kao i kad je to ovim zakonom ili posebnim propisom određeno. 106/94 od 22. 111.30 EUR (1.000. .5. Odredbom člana 103. Zakona o obligacionim odnosima propisano je da je ugovor koji je protivan prinudnim propisima. Veštačenjem u toku postupka utvrđeno je da je tržišna cena spornog stana u vreme kupoprodaje iznosila 26. prekomernog oštećenja u vreme zaključenja ugovora.. i 141. Iz obrazloženja: U pravnosnažno okončanom postupku utvrđeno je sledeće činjenično stanje: Tužilac (kao prodavac) i tuženi (kao kupac) zaključili su ugovor o prodaji nepokretnosti. 103. Zakona o obligacionim odnosima.00 dinara. godine) 257.306 EUR.135 - . odbivši kao neosnovan tužbeni zahtev kojim je tužilac tražio da se poništi navedeni ugovor i da se utvrdi da je bez pravne važnosti zbog postojanja mana u pogledu volje .00 dinara). prodavac ne može zahtevati poništaj ugovora o kupoprodaji zbog očigledne nesrazmere uzajamnih davanja. javnom poretku ili dobrim običajima ništav ako cilj povređenog pravila ne upućuje na neku drugu sankciju ili ako zakon u određenom slučaju ne propisuje šta drugo. PREKOMERNO OŠTEĆENJE (Član 139. 139.1992. lakomislenosti i postojanja očigledne nesrazmere uzajamnih davanja tj. kojim je tužilac (prodavac) tuženiku (kupcu) prodao naznačeni stan.

godine) 261. Tužba za poništaj ugovora po ovom osnovu može se podneti u roku od jedne godine od zaključenja ugovora. 398/2006 od 01.1998. kao ni u pogledu okolnosti koje su bile odlučujuće prilikom zaključenja ugovora. Rev.09. a imajući u vidu da je u postupku utvrđeno da na strani tužioca nije bilo zablude u pogledu predmeta ugovora.10.2006. koristeći se stanjem nužde i teškim materijalnim stanjem drugog. te da nije bilo prekomernog oštećenja odnosno nije postojala očigledna nesrazmera prilikom zaključenja ugovora jer je tužilac pre zaključenja ugovora znao za pravu vrednost stana. Otuda je pobijana odluka u svemu pravilna i zakonita. oštećena strana može zahtevati poništenje ugovora ako za pravu vrednost tada nije znala niti je morala znati.136 - 262.30 EUR odnosno sadašnjem 23.875. 655/97 od 14. (Vrhovni sud Srbije Rev. 130/95 od 05. godine) 260. (Vrhovni sud Srbije. Odredbom člana 141.612.03. s tim što pravo da zahteva poništenje ovakvog ugovora prestaje istekom jedne godine od njegovog zaključenja. Pravo da se zahteva poništenje ugovora prestaje istekom jedne godine od njegovog zaključenja.05. što sve dokazuje da tužilac nije bio lakomislen. stav 1. a da tužilac ničim nije dokazao da je bio u zabludi prilikom zaključenja ugovora. S obzirom na citirane zakonske odredbe.OBLIGACIONO PRAVO Odredbom člana 139.1995. propisano je da je ništav ugovor kojim neko. da je veštak građevinske struke utvrdio da je tržišna vrednost ovog stana 1. 3797/95 od 18. da mu je ugovor pročitan kao i priznanica.00 dinara što prema ondašnjem zvaničnom kursu iznosi 26. . jer je utvrđeno da je tužilac hteo da proda stan. niti je bio zavistan od kupca. Rev. Ako je između obaveza ugovornih strana u dvostranom ugovoru postojala u vreme zaključenja ugovora očigledna nesrazmera. Prev. (Vrhovni sud Srbije. (Vrhovni sud Srbije.1995. godine) 259. odnosno mogao znati za eventualnu nesrazmeru u vrednosti davanja. propisano je da. postoji u vreme zaključenja ugovora očigledna nesrazmera. ugovori za sebe ili nekog trećeg korist koja je u očiglednoj nesrazmeri sa onim što je on drugom dao ili učinio.036 EUR. godine) . lakomislenošću ili zavisnošću. ako između obaveza ugovornih strana u dvostranom ugovoru. oštećena strana može zahtevati poništenje ugovora ako za pravu vrednost tada nije znala niti je morala znati. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije. godine) Ugovor na osnovu koga društveno pravno lice otuđuje nepokretnost iz društvene svojine može se poništiti ako je ugovorena cena u očiglednoj nesrazmeri sa prometnom vrednošću nepokretnosti u vreme zaključenja ugovora.04. Za poništaj zbog prekomernog oštećenja potrebno je da je tužilac u vreme zaključenja ugovora znao.520. Rev. ili se obavezao dati ili učiniti. 2133/98 od 17.1997. njegovim nedovoljnim iskustvom.

niti se sada bave ovom vrstom poslova. Zakona o obligacionim odnosima) potrebno je da su ispunjeni određeni uslovi i to: da između davanja ugovornih strana u vreme zaključenja ugovora postoji očigledna nesrazmera. Upoređivanjem podataka o visini kamatne stope koje bude dobio . kao i da je strana koja koristi stanje nužde znala odnosno morala znati da se druga strana u takvoj situaciji nalazi.2009.137 - . sa rokovima kao što je bio rok vraćanja zajma u konkretnom slučaju. 141. godine) 264. ako tokom sudskog postupka dužnik istakne zahtev za smanjenje njegove obaveze. Ukoliko je ugovorena kamatna stopa nesrazmerno visoka i u suprotnosti sa načelom savesnosti. lakomislenost ili zavisnost i da je iz toga proistekla očigledna nesrazmera između uzajamnih davanja. da je jedna ugovorna strana iskoristila nepovoljni položaj u kome se našla druga strana. prvostepeni sud će u ponovnom postupku. u vreme zaključenja ugovora o zajmu odobravale fizičkim licima devizne zajmove ili devizne kredite sa različitom namenom i pod kojim uslovima. nedovoljno iskustvo. (Iz presude Višeg trgovinskog suda Pž. i čl. Iz obrazloženja: Ako je ugovorena kamatna stopa nesrazmerno visoka u odnosu na okolnost konkretnog posla i kao takva u suprotnosti sa načelom savesnosti i poštenja.OBLIGACIONO PRAVO ZELENAŠKI UGOVOR (Član 141. Pored navedenog. jer se navedena zakonska odredba ne može da primeni bez njegovog zahteva. kada je reč o kamati.12. člana 141. 4824/09 od 2. pribavljanjem izveštaja od poslovnih banaka ili saslušanjem finansijskog stručnjaka. Zakona o obligacionim odnosima. proveriti da li su poslovne banke. a u slučaju da se poslovne banke nisu bavile. te načelom jednake vrednosti davanja. U cilju utvrđivanja da li je ugovorena kamatna stopa nesrazmerno visoka. Zakona o obligacionim odnosima umeri stopu ugovorene kamate. Ovo prema odredbi stava 3. Iz obrazloženja: Da bi postojao zelenaški ugovor (čl. sud je dužan da saglasno odredbi čl. prvostepeni sud će izvideti koliko iznose kamatne stope na oročenu deviznu štednju građana. ako kao oštećeni to zahteva. poštenja i jednake vrednosti davanja sud može umeriti stopu te kamate. koja predviđa mogućnost smanjenja obaveze dužnika. Zakona o obligacionim odnosima) 263. njeno stanje nužde ili teško materijalno stanje. 399. Sud može da smanji obavezu dužnika u slučaju postojanja zelenaškog ugovora (povrede načela jednake vrednosti uzajamnih davanja) samo u slučaju stavljanja zahteva u parnici u kojoj poverilac traži izvršenje takvog ugovora. 141. sud može da smanji ugovornu obavezu dužnika.

386/03 od 30. tuženi tokom postupka nije isticao nikakve činjenice niti je pružio dokaze da je predmetni ugovor zaključen pod uslovima iz člana 141. sud je dužan da ga oceni i sa stanovišta razloga ništavosti. br. nedovoljno iskustvo. to u konkretnom slučaju nije bilo osnova za primenu odredbe člana 141. Zakona o obligacionim odnosima. potrebno je da su ispunjeni sledeći uslovi: da između davanja ugovornih strana u vreme zaključenja ugovora postoji očigledna nesrazmera. godine) 266.01. kao i da je strana koja koristi stanje nužde znala odnosno mogla znati da se druga strana nalazi u takvoj situaciji. Tuženi u ovoj parnici nije dokazao da su ispunjeni uslovi propisani članom 141.2004. Iz obrazloženja: Tuženi je obavezan da tužiocu isplati 4. S obzirom da tužilac kao ugovorna strana nije iskoristio nepovoljan položaj u kojem se našao tuženi. a na koji se pozivao u reviziji. Primena odredbe stava 3. Zakona o obligacionim odnosi-ma.2002. godine. i po kojima je tužiocu izvršio isplatu.138 - . lakomislenost ili zavisnost i da je iz toga proistekla očigledna nesrazmera između uzajamnih davanja. Gž. godine) 265. nedovoljno iskustvo. kako je definisan napred navedenom zakonskom odredbom. godine. Taj zajam je bio "osiguran" sporazumom stranaka da će. njeno stanje nužde ili teško materijalno stanje. Sud može da smanji ugovornu obavezu dužnika kod postojanja zelenaškog ugovora samo u slučaju stavljanja zahteva u parnici u kojoj poverilac traži izvršenje takvog ugovora. Da bi postojao zelenaški ugovor. 438/04 od 05. u slučaju nevraćanja pozajmlje. stav 1. Ako iz činjeničnog osnova tužbenog zahteva proizilazi da određeni ugovor opterećuju zelenaška svojstva.OBLIGACIONO PRAVO na navedeni način. sa ugovorenom kamatom između parničnih stranaka. prvostepeni sud će biti u mogućnosti da pravilno odgovori na navedeno sporno pitanje. njegovo stanje nužde ili teško materijalno stanje. a iz toga nije proistekla ni očigledna nesrazmera između uzajamnih davanja. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije. da je jedna ugovorna strana iskoristila nepovoljan položaj u kome se našla druga strana. Bez njegovog zahteva pomenuta odredba se ne može primeniti. Iz obrazloženja: Neosnovani su navodi revizije kojima se ukazuje na pogrešnu primenu materijalnog prava. odnosno da je predmetni ugovor zelenaški. Zakona o obligacionim odnosima zbog povrede načela jednake vrednosti uzajamnog davanja. u dinarskoj protivvrednosti. (Iz rešenja Okružnog suda u Valjevu.2004.4.000 DEM. lakomislenost ili zavisnost. Tuženi je samo u podnesku od 15. Osim toga. Prev. Međutim. člana 141.04. Zakona o obligacionim odnosima moguća je samo ako smanjenje obaveze zahteva oštećeni. po osnovu zajma iz 1998. te da je u konkretnom slučaju morala biti primenjena odredba člana 141. tokom postupka nije stavio zahtev za smanjenje njegove obaveze. naveo da su cene iz predmetnog ugovora nerealne kao i u prethodna tri ugovora koje je zaključio sa tužiocem. od čijeg rešavanja zavisi odluka o tome da li je i u kojoj meri tuženi ispunio svoje obaveze u pogledu vraćanja duga.

2002. . Zelenaški ugovor spada u ništave pravne poslove. u reviziji se osnovano ukazuje na pogrešnu primenu materijalnog prava.2001.000 DEM u dinarskoj protivvrednosti. ali sud veštaku nije dao nalog za postupanje u tom smislu. godine) 267. abrihtera i mašine za propilisanje drveta). smatrajući da su ovo razlozi rušljivosti ugovora koji se mogu. o čemu je tuženi priložio određene dokaze. odnosno da primeni utvrđeno načelo ograničenosti stope ugovorene kamate ustanovljeno članom 399. Ne osvrćući se na svoju raniju presudu. Iz obrazloženja: Sud u postupku nije izvodio dokaze radi utvrđenja činjenica na osnovu kojih bi se mogla oceniti pravna valjanost onih odredaba ugovora koje se odnose na visinu stope ugovorene kamate.1998. od 01. i da. stav 1.700 maraka a da je ukupan dug od 4. međutim. Zakona o obligacionim odnosima. Gzs. ZPP. Ignorisao je navode tužene strane da mu je veća obaveza nametnuta prinudom i pretnjom.12. tužilac postati vlasnik određenih pokretnih stvari (mašine za finalnu obradu drveta. stav 1. sud je dužan da saglasno odredbi člana 141.12. Opštinski sud je u ovoj parnici usvojio zahtev tužioca i obavezao tuženog da vrati 4.01. te načelom jednake vrednosti davanja iz čl. Zakona o obligacionim odnosima. imajući u vidu činjenicu da svaka ugovorena kamata ne podleže sudskoj zaštiti. Opštinski sud je po prethodnoj tužbi istog tužioca. Zakona o obligacionim odnosima. pa njegovo pobijanje nije oročeno članom 117. ponovo odluči o zahtevima tužioca. Rev. po članu 117. ukinuo obe nižestepene presude i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno suđenje. stav 1. U obrazloženju presude po toj tužbi navedeno je da je vrednost duga bila 2. (Iz odluke Saveznog suda. Rev. odbio njegov zahtev da mu tuženi preda pomenute pokretne stvari u svojinu i državinu. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije.139 - 268. Pravilna primena materijalnog prava iziskuje da prvostepeni sud ispita da li zaključeni ugovor o zajmu ima zelenaške elemente iz člana 141.OBLIGACIONO PRAVO nog iznosa.03. 5019/02 od 11. Sud može. Iz činjeničnog osnova tužbenog zahteva proizlazi. Zakona o obligacionim odnosima kojom se zaštićuje načelo jednake vrednosti davanja kod dvostranih ugovora da umeri stopu ugovorene kamate. koristiti u roku od jedne godine od prestanka razloga. Zakona o obligacionim odnosima. Ako je ugovorena kamatna stopa nesrazmerno visoka u odnosu na okolnost konkretnog posla i kao takva u suprotnosti sa načelom savesnosti i poštenja. primenom načela jednake vrednosti davanja. To je i bio razlog što je ovaj sud u smislu člana 395. jer se zalogom ne stiče svojina već obezbeđuje namirenje potraživanja. br. 6928/97 od 28. Takođe se iz sadržine spisa ne vidi da je sud izvodio dokaze kojim bi se utvrdile činjenice vezane za eventualno vraćanje dela duga tuženog preduzeća nakon zaključenja ugovora. i čl. kod dvostranih ugovora da umeri stopu ugovorene kamate ukoliko je ona nesrazmerno visoka. godine) Do smanjivanja obaveze iz zelenaškog ugovora može doći samo na zahtev oštećenog. na šta ukazuje i raniji predmet istih stranaka. zavisno od toga. 15. 48/2000. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije.000 maraka nametnut zelenaškom kamatom. da se mane zaključenog ugovora mogu ticati i njegovih zelenaških svojstava. Zakona o obligacionim odnosima. Pošto to nije ocenjeno. uzimajući u obzir svoju raniju presudu. godine) .

(Vrhovni sud Srbije. Ako zaposleni nije bio ovlašćen na preduzimanje određene radnje.1996.1993.. .10. Kada je ugovor o kreditu zaključen pod uslovom da se glavnica valorizuje sa porastom cena na malo i obezbedi od inflatornih kretanja.OBLIGACIONO PRAVO Ništav je ugovor kojim neka koristeći se stanjem nužde ili teškim materijalnim stanjem drugog. ugovori za sebe ili nekog trećeg korist koja je u očiglednoj nesrazmeri sa onim što je on drugom dao ili učinio.535/95 od 10.. U toku 1993.. Za pravilnu kvalifikaciju zelenaškog ugovora potrebno je da je tuženi ugovorom o kreditu koristio stanje nužde tužioca. Da bi lice kao štetnik bilo odgovorno za nastanak štete.1997.Nastavne baze G. godine) 269.01. njegovo nečinjenje se ne može smatrati uzrokom nastale štete.Šumarskog fakulteta B. godine izvršavao je poslove poslovođe ekonomije. njegovim nedovoljnim iskustvom. Ništav je ugovor kojim neko. Rev. tada nije u pitanju zelenaški ugovor. njegovim nedovoljnim iskustvom. Rev.06.1996. Iz obrazloženja: Utvrđeno je sledeće činjenično stanje u prvostepenom postupku: Tužilac je radnik tuženog .140 - . teško materijalno stanje..1998. USLOVI USTUPANJA UGOVORA (Član 145. koristeći se stanjem nužde ili teškim materijalnim stanjem drugog. njegova radnja mora biti adekvatan uzrok za njen nastanak. ili se obavezao dati ili učiniti. protiv njega je pokrenut disciplinski postupak.pa je za sebe ugovorio korist koja je u očiglednoj nesrazmeri sa onim što je on dao. ugovori za sebe ili za nekog trećeg korist koja je u očiglednoj nesrazmeri sa onim što je on drugom dao ili učinio. 2426/97 od 12. ili se obavezao dati ili učiniti. Rev. nedovoljno iskustvo i lakomislenost . ili se obavezao dati ili učiniti. (Vrhovni sud Srbije. 3112/98 od 24. godine) 270. godine. njegovim nedovoljnim iskustvom. lakomislenošću ili zavisnošću. 1965/96 od 22. zbog uginuća kobile i ždrebeta. Beograd Prev. . Dana 09. koristeći se stanjem nužde ili teškim materijalnim stanjem drugog. a naročito ne u okolnostima kada je oštećeni bio u mogućnosti da spreči njen nastanak. lakomislenošću ili zavisnošću. ugovori za sebe ili za nekog trećeg korist koja je očiglednoj nesrazmeri sa onim što je on drugom dao ili učinio. godine) 271. (Vrhovni sud Srbije.08.11. godine) 272. Zakona o obligacionim odnosima) 273. ( Vrhovni sud Srbije. lakomislenošću ili zavisnošću. Ništav je ugovor kojim neko.

godine boravio u B.M. Pošto ne postoji odgovornost tuženog za nastalu štetu. bio je Š. Tuženi je obavezan da tužioca vrati na radno mesto koje je obavljao pre donošenja osporenih odluka. Zakona o obligacionim odnosima. našao da je tužilac imao mogućnosti da se neposredno obrati odgovornom licu za pomoć bez obzira da li mu je tuženi broj telefona Šumarskog fakulteta u B. _____ od 23. godine) STVARANJE OBAVEZA ZA UGOVARAČE (Član 148. Prvostepeni sud je. pa je isključivi krivac za nastalu štetu tuženi. u vezi s čim je on vodio spor kod istog suda u predmetu P. kada su uginule životinje o kojima se starao tužilac. S obzirom da tuženi nije prouzrokovao štetu tužiocu. iznevši razloge koje u svemu prihvata i ovaj sud. Naime.1993. a te poslove je u kritično vreme obavljao Š. rekao ili ne. Zbog istih razloga su neprihvatljivi i žalbeni navodi tužioca da se radi o krajnjem nemaru tuženog i radnjama koje su direktno uticale na nastupanje štete. obrazloživši da goriva za ovu namenu nema.08. i da ga niko nije obavestio da su životinje bolesne..07.2004.09.. Prema licu koje nije ugovorna strana sud ne može izreći raskid ugovora. osim toga. potpuno i pravilno utvrdio činjenično stanje kada je odbio tužbeni zahtev tužioca. po nalazu drugostepenog suda.09. godine su poništene odluke disciplinske komisije Šumarskog fakulteta u B. godine.1993. br.. po veterinara. Tuženi je.. Gž. Prvostepeni sud je.1999. te da je neophodno odobrenje višeg rukovodioca. stav 1.______ od 03.u stvari odnose na štetu zbog povrede časti i ugleda. jer za to nije imao ovlašćenja. kako bi bolesnim životinjama bila ukazana neophodna pomoć. Pravnosnažnom presudom od 20.OBLIGACIONO PRAVO Pre tog događaja. Izjavio je i da je dana 09.1993.. upravnika Nastavne baze. to nije ni u obavezi da je naknadi jer ne postoji uzročno-posledična veza u smislu čl 154. 724/2003 od 16.M.1993.. neosnovan je i zahtev tužioca da mu tuženi naknadi štetu za pretrpljeni strah i štetu za duševne patnje u naznačenim iznosima. to odobrenje davao je isključivo upravnik Nastavne baze Š.11. međutim.141 - . (Iz presude Okružnog suda u Kraljevu. upravnik na G.M. ___/97. tužilac se usmenim zahtevom obratio tuženom kao poslovođi mehanizacije i transporta da mu omogući korišćenje službenog vozila i odobri izdavanje neophodne količine goriva za vozilo iz magacina a radi odlaska do K. U spornom periodu. odbio predlog tužioca. a koje se . Prvostepeni sud je našao da je tužbeni zahtev tužioca neosnovan s obzirom da tuženi nije tužiocu izdao trebovanje za gorivo za vozilo kojim bi tužilac dovezao veterinara.. Može se zaključiti da tuženi nije ni bio ovlašćen da tužiocu obezbedi traženo vozilo kao i da je tužilac bio u mogućnosti da kontaktira sa upravnikom Š...M. u vezi obezbeđenja prevoza. godine i odluka Saveta fakulteta br. Tokom postupka on je saslušan i izjasnio se da nije nikoga ovlastio da raspolaže kolima u njegovom odsustvu. To nije učinio.. Ističe da je svaki radnik bio u mogućnosti da ga pozove na fakultet u B. Iz obrazloženja: Žalbom drugotuženog osnovano se ukazuje da je drugostepeni sud pogrešno primenio materijalno pravo kada je i prema njemu usvojio zahtev za raskid predmetnog ugovora o prodaji. godine kao nezakonite. Zbog uginuća životinja tužiocu je izrečena mera prestanka radnog odnosa na dan 23. Zakona o obligacionim odnosima) 274.01. Relevantne odredbe: .

kao prodavca. Ovaj klub je "e-mail-om" od 14.do zaključenja glavne rasprave ." . i 2.10. i 223. korišćeno od strane imenovanog košarkaša u periodu od 14. 220. Dejstva ugovora ne prostiru se na ona lica koja nisu ugovornici.2008. Prvostepeni sud je imao u vidu iskaz imenovanog svedoka. ali do zaključenja glavne rasprave takav dokaz tužilac nije dostavio iako je teret dokazivanja te činjenice bio na tužiocu. te da se ugovorom može ustanoviti pravo u korist trećih lica. međutim. 1.da je tuženog osnovao klub. godine do 31. prvostepeni sud je zaključio uz pravilnu primenu pravila o teretu dokazivanja iz čl. O spornoj činjenici da li je ovde u tuženi u obavezi da plati utuženi iznos po osnovu naknade za najam vozila. Dejstva ugovora ne prostiru se na ona lica koja nisu ugovor. Iz njegog sadržaja proizilazi da će troškove iznajmljivanja snositi "BC R. i pravnog prethodnika prvotužene . osporio da je koristio bilo kakvu uslugu tužioca.2001. a samo isplata kupoprodajne cene između kupca i prodavca u korist drugotuženog.2008.ovde tuženi. godine. jer tužilac . koji . koja je prihvaćena elektronskim putem od strane njegove zaposlene a po nalogu generalnog menadžera. u vreme spornog odnosa zaposlenog na mestu generalnog direktora kluba . godine ) 275.10. To proizlazi iz "e-maila-a" od 14. koji nije ispunio svoju ugovornu obavezu predaje kupljene nepokretnosti kupcu i obezbeđenja nesmetane uknjižbe. Ugovor u principu proizvodi pravna dejstva koja se odnose samo na ugovornike. i člana 125. S. Gž. ( Iz Presude Apelacionog suda u Beogradu. Odredbom člana 148.10. Poverilac može samo od dužnika zahtevati ispunjenje obligacije onako kako ona glasi. Budući da je predmetni Ugovor o prodaji od 21. Iz obrazloženja: Prvostepeni sud je u konkretnom slučaju utvrdio da je tužilac poslao ponudu za zaključenje ugovora o najmu vozila naznačenom Košarkaškom klubu.2011. te da postoji ugovor kojim je predviđeno da će to preduzeće plaćati njegove obaveze. Zakona o obligacionim odnosima. Ovaj ugovor se može raskinuti iz razloga propisanih odredbama člana 124. a vozilo.nije dostavio dokaz da je bio u poslovnom odnosu sa tuženim u pogledu iznajmljivanja vozila na koje se odnosi utužena faktura. Tuženi je. st.kao kupca.godine zaključen između tužioca .08. Zakona o obligacionim odnosima propisano je da ugovor stvara prava i obaveze za ugovorne strane. osim ako se suprotno dokaže. zbog čega tužiocu ne duguje ništa. Zakona o obligacionim odnosima. za čije iznajmljivanje je ispostavljena faktura. Zakona o parničnom postupku.u ovom slučaju postoje prema prvotuženoj ( Republici Srbiji ) kao univerzalnom pravnom sledbeniku prodavca. 14575/10 od 07.07. godine. Ugovornici su ona lica čijom je saglasnošću volja ugovor nastao. godine prihvatio ponudu tužioca u pogledu iznajmljivanja vozila.član 148.ne i prema drugotuženom ( Centru za socijalni rad ) koji nije ugovorna strana ni univerzalni pravni sledbenik prodavca. a ima dejstvo i na univerzalne pravne sledbenike ugovornih strana . G.142 - .10. stav 3.2008. niti dokaz da je tuženi preuzeo obavezu plaćanja vozila koje je iznajmio klub.OBLIGACIONO PRAVO Ugovor stvara prava i obaveze za ugovorne strane. Međutim . Prvostepeni sud je iz iskaza imenovanih saslušanih svedoka utvrdio da je tužilac bio u poslovnom odnosu sa naznačenim Košarkaškim klubom u vezi iznajmljivanja vozila za potrebe njegovih igrača.2008.

prema Advokatskoj tarifi. godine. iz Ugovora proizlazi da će se primaocu usluge isplaćivati naknada tek po ispostavljenim fakturama za izvršene usluge tj. vrši ugovorom između dužnika i preuzimaoca. osim ako se suprotno dokaže. te je iz tog razloga odbijen tužbeni zahtev kao neosnovan. tako što će predvideti fiksni iznos mesečne naknade. Ugovorom se može ustanoviti pravo u korist trećeg (član 149. prema Advokatskoj tarifi. već je navedeno da su to " … i drugi pravni poslovi u interesu primaoca usluga … " S tim u vezi. Smisao zaključenja Ugovora ovakve sadržine je da obe ugovorne strane preuzmu na sebe određeni rizik u pogledu srazmere uzajamnih davanja.143 - .2003. Smisao Ugovora ovakve sadržine je da obe ugovorne strane preuzmu na sebe određeni rizik u pogledu srazmere uzajamnih davanja.godine. Ugovorom nije predviđena vrsta advokatskih usluga koju davalac usluge treba da izvrši da bi stekao uslov da naplati naknadu. ovog Zakona. a ne prema obimu i vrsti izvršenih usluga odn. ali isto se.2004.2003. nakon razmatranja spisa predmeta. prvostepeni sud pravilno zaključuje da je protivno načelu savesnosti i poštenja da se advokatska naknada isplaćuje i u slučaju kad advokat ne izvrši apsolutno nijednu uslugu odn.OBLIGACIONO PRAVO nici. Prema stavu prvostepenog suda. Iz obrazloženja: Osnov poslovnog odnosa parničnih stranaka bio je Ugovor o pružanju advokatskih usluga od 26. radnju u interesu primaoca usluga. a nakon toga ne dajući mu dalje instrukcije za postupanje po predmetnima. zaključenog Ugovora.07. koji je primalac usluga dužan da plaća davaocu usluge nezavisno od toga da li će u određenim periodima realizacije ta vrednost biti viša ili manja od vrednosti konkretno izvršenih advokatskih usluga i nezavisno od obima i vrste pružene usluge. Istovremeno.12. ali to u konkretnoj situaciji nije slučaj. Zakona o obligacionim odnosima). Zbog toga su neosnovani žalbeni navodi tuženog da se . na šta je poverilac pristao. zaključen na period od godinu dana. Moguće je preuzimanje duga. stav 1. 13433/10 od 28. Pž. tako što će predvideti fiksni iznos mesečne naknade koji je primalac usluga dužan da plaća davaocu usluge i to nezavisno od toga da li će u određenim periodima realizacije Ugovora ta vrednost biti viša ili manja od vrednosti konkretno izvršenih advokatskih usluga i nezavisno od njihovog obima i vrste. uz pravilnu primenu materijalnog prava. sa početkom primene od 01. godine.09. (Iz Presude Privrednog apelacionog suda. Jer . Takav ugovor do zaključenja glavne rasprave tužilac nije dostavio.12. a što proizlazi iz sadržine člana 4. iste vratio tuženom dana 26. stvarna volja ugovornih strana bila je da se isplata naknade vrši paušalno. Prvostepeni sud je pravilno odlučio da je osnovan prigovor nedostatka pasivne legitimacije koji je istakao tuženi. Tužilac je. prema članu 446. stav 2. .2011. U ugovoru o pružanju advokatskih usluga moguće je predvideti da se isplata naknade vrši paušalno.na taj način se davalac usluge legitimiše da je u odgovarajućem periodu izvršavao advokatske usluge za koje mu pripada naknada. Ugovora . a ne prema obimu i vrsti izvršenih usluga tj.na osnovu člana 4. godine ) 276.isplata trebalo izvršiti samo za pružanje usluga. da je ispostavljanje faktura preduslov za plaćanje naknade. Tuženi je sudske predmete u kojima je parnična stranka predao tužiocu.

Visinu utuženog potraživanja prvostepeni sud je utvrdio iz računa u spisima predmeta. O spornoj činjenici (da li tužilac osnovano potražuje predmetni iznos) prvostepeni sud je pravilno zaključio primenom pravila o teretu dokazivanja. i to po njegovim instrukcijama.2010. Pž. te se iz tog razloga ne može osloboditi ugovorne obaveze. te da je tužilac predmete proučio i tuženom vratio na njegov zahtev dana 26.00 dinara. ili je ispunjena u celini. s obzirom da tužilac do zaključenja glavne rasprave nije dostavio dokaze da je u tom iznosu fakturisao tuženom mesečne usluge odn. Pravilan je zaključak prvostepenog suda da je tuženi imao mogućnost da. a ne i okolnost koja bi tuženog oslobodila obaveze plaćanja ugovorene naknade u situaciji kada je tužilac izvršio advokatske usluge za tuženog. Tužilac je tuženom ispostavio račune za četiri meseca u ukupnom iznosu od 120.ugovor stvara prava i obaveze za ugovorne strane.2004. ili je ispunjena delimično. ugovoreni mesečni paušal za advokatske usluge u navedenom iznosu nije bila sporna. godine) 277. ako smatra da ugovor za njega nije povoljan. isti raskine. 1919/10 od 25. Iz obrazloženja: Pošto je obaveza tužioca nenovčana i sastoji se u izradi tehničke dokumentacije. na osnovu čl. činjenica da tužilac nije dostavljao mesečne izveštaje o radu mogla je biti samo razlog za raskid ugovora od strane tuženog. ali ne na ugovoreni način. Upravo suprotno. Takođe. Odredbom člana 2.OBLIGACIONO PRAVO Zbog toga su neosnovani žalbeni navodi tužioca kojima osporava odluku kojom je odbijen tužbeni zahtev za isplatu naznačenog novčanog iznosa.prema članu 148. i 223. u odnosu na prigovor neispunjenja potrebno je razlikovati situaciju kada obaveza uopšte nije ispunjena i kada je ispunjena. zavise od toga da li se radi o obavezi koja uopšte nije ispunjena. da mu je ispostavio fakture. Naime. 220. To tuženi nije učinio.05.proučavanje predmeta u kojima je stranka tuženi. Prava poverioca nenovčane obaveze koja se sastoji u izradi tehničke dokumentacije. pa je prvostepeni sud delimično usvojio tužbeni zahtev za navedeni iznos. (Iz Presude Privrednog apelacionog suda.07. Zakona o advokaturi propisano je da se advokatske usluge ogledaju u obavljanju svakog posla pravne pomoći u ime i za račun tužioca. Tužilac u žalbi neosnovano navodi da je prvostepeni sud prilikom odlučivanja pogrešno primenio materijalno pravo. Zbog toga su neosnovani žalbeni navodi tuženog da je prvostepeni sud prilikom odlučivanja pogrešno primenio materijalno pravo. iz spisa predmeta proizlazi da su tužiocu predati određeni sudski predmeti radi proučavanja i pripreme za ročišta. Zakona o parničnom postupku.000. Mesečna naknada odn. te predaji osam primeraka iste naručiocu ( kako predviđa član 10. jer . a u konkretnom slučaju je nesporno utvrđeno da je tužilac izvršio određene pravne poslove u interesu tuženog . Po tom osnovu tužilac je tuženom tuženom ispostavio četiri fakture. godine. prvostepeni sud je pravilno zaključio da su parnične stranke ugovorile da će se primaocu usluge isplaćivati naknada tek po ispostavljenim fakturama za izvršene usluge. što predstavlja ispunjenje obaveze sa nedostacima.144 - . Zakona o obligacionim odnosima . . ali ne na ugovoreni način. ugovora između stranaka ).

Neizvršenje obaveze u celini poveriocu uvek daje pravo raskida ugovora. godine ) 278. i b) ako obdareni veliku neblagodarnost spram darodavca pokaže. zato što je uživalac penzije.2007. nanoseći uvredu njegovom životu. Tuženi nije fizički napadao niti maltretirao svoga oca (poklonodavca) niti ga verbalno vređao niti na bilo koji način svojim činjenjem ili nečinjenjem pokazao grubu neblagodarnost prema njemu. Naime. Međutim. Tuženi (obdareni) nije nanosio tužiocu ni verbalne ni realne uvrede niti je na drugi način kažnjivim delima pokazao grubu neblagodarnost u odnosu na telesni integritet. samo pod određenim uslovima. časti i narušavajući njegovu slobodu i imanje. Pž. Kod tako utvrđenog činjeničnog stanja pravilno je primenjeno materijalno pravo kada je odbijen tužbeni zahtev radi raskida (opoziva) ugovora o poklonu zbog grube neblagodarnosti i osiromašenja. iniciranje prekršajnih postupaka ili postupka pred mirovnim većem radi pokušaja mirenja ne znači postojanje grube neblagodarnosti pogotovu ako se ima u vidu da su ti postupci bili (po predlagača) neuspešni. kao i o kakvim se nedostacima radi. kada je obaveza ispunjena. Zato su neosnovani revizijski navodi kojima se ističe da samo obraćanje nadležnim organima ukazuje na tešku poremećenost odnosa ugovornika i ispunjenje uslova za raskid (opoziv) ugovora o poklonu. a time i oslobođenja sopstvene obaveze. Stranke žive u zajednici. Delimično izvršenje obaveze.07. Sukobi između ugovornih strana potiču zbog ponašanja supruge tužioca prema tuženom.1999. godine.1981. prava poverioca različita su u svakoj od ovih situacija. Sam tužilac je prilikom saslušanja parničnih stranaka na zapisniku od 4.2005. 537/05 od 07. Poveriočeva prava zavise od toga da li je o nedostacima obavestio drugu stranu. Iz obrazloženja: Prema utvrđenom činjeničnom stanju između stranaka je zaključen ugovor o poklonu Ov. u konkretnom slučaju nisu ispunjeni uslovi za opoziv poklona iz paragrafa 567. 10113/06 od 30. ali ne na ugovoreni način ili prema standardima iz određene oblasti.08. godine po kome se tužilac obavezao da tuženom (svom sinu) pokloni nepokretnost bliže opisanu u ugovoru. (Iz presude Višeg trgovinskog suda. Tužilac je uživalac redovne penzije i od svoje dece nije tražio izdržavanje. te eventualno i prava na naknadu štete.OBLIGACIONO PRAVO Naime. slobodu ili imovinu tužioca. Rev. zato što je supruga tužioca u odnosu na ugovor treće lice i prema njoj ugovor u smislu člana 148.2.3. Da bi došlo do raskida ugovora o poklonu moraju se ispuniti valjani zakonski razlozi.145 - . pa poremećaj odnosa između tuženog i maćehe (sudovi su utvrdili da je ona uzročnik sukoba) ne predstavljaju valjan zakonski razlog za opoziv ugovora o poklonu. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije. Darodavac nije toliko osiromašio da je ugrožena njegova egzistencija. Srpskograđanskog zakonika u slučaju da: darodavac docnije tako osiromaši da ni živeti ne može. ovlašćuje poverioca na raskid.______ od 4. Takođe su neosnovani revizijski navodi u kojima se ističe da zbog loših odnosa između tuženog i maćehe (supruge tužioca) postoje razlozi za raskid ugovora. godine) . onda se radi o izvršenju sa nedostacima. izjavo da on i tuženi “nisu imali problema” i da je “nastalo zlo” kada je u kuću došla njegova druga žena. Podnošenje krivične prijave. telu. ZOO ne proizvodi dejstva.

12.5.146 - .50 DM po komercijalnom kursu tuženi ispunio ugovorom preuzetu obavezu prema tužiocu.1992.OBLIGACIONO PRAVO 279.445.907. Stoga su nižestepeni sudovi pravilno odlučili kada su tužbeni zahtev drugotužioca odbili kao neosnovan.6. 435/03 od 04.00 dinara mesečno počev od 31.03. ZOO ugovor stvara prava i obaveze za ugovorne strane.139.12.367.1992. godine prvotužilac i tuženi su zaključili dva ugovora o generalnom sponzorstvu. Drugotužilac nije ugovorna strana već je samo dao saglasnost za zaključenje ugovora.1.1997. u delu odluke kojom je odbijen tužbeni zahtev tužilaca da im tuženi plati po 40.00 dinara sa zakonskom zateznom kamatom od 26. svakog 1. Predmetni ugovor o građenju i finansiranju izgradnje navedenog obje-kta zaključili su prvotužilac i tuženi. godine do 31. Sudovi su stanovišta da je prvotužilac odgovoran za docnju u izvođenju radova i prekoračenje ugovorenog roka od 16 meseci. Prvotužilac jeste ugovorna strana ali nije ispunio svoju obavezu iz člana 13.. godine. Prev.1997.000. te prema tome ni ugovorna strana zbog čega je njegov zahtev za isplatu utuženog iznosa neosnovan. Ugovora jer nije predao tuženom građevinsku dozvolu a to je imalo za posledicu prekoračenje ugovorenog roka građenja od 16 meseci.000.00 dinara za period od 23. osnovnog ugovora izvođač se obavezao da za ustupljeni prostor za gradnju (teren. Tužioci u ovom sporu traže da se obaveže tuženi da ispuni obavezu preuzetu odredbom člana 26. Lice koje je dalo saglasnot investitoru za zaključenje ugovora o gradnji objekta nije ugovorna strana i nema aktivnu legitimaciju da od izvođača radova zahteva izvršenje ugovorne obaveze.685.10 DM po zvaničnom kursu odnosno 302.2004. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije. godine a nakon tog perioda od 31.sportska hala. Smatra se da je izvođač uveden u posao kad naručilac zapisnički preda investiciono-tehničku dokumentaciju za izgradnju objekta i građevinsku dozvolu. godine do završetka gradnje iznose po 900... do 5-tog u mesecu. Tuženi je obavezu naknade za period od 16 meseci građenja ispunio. Prema utvrđenom čijeničnom stanju u prvostepenom postupku.12. u dinarskoj protivvrednosti od 30. godine a potom i 1993. Takav zaključak sudovi su doneli na osnovu činjenice utvrđene na osnovu nalaza i mišljenja veštaka da je uplatom u iznosu od 890. godine do isplate i po 900. pomoćni teren. godine pa ubuduće do završetka gradnje sportske dvorane. prvotužilac u svojstvu naručioca i tuženi u svojstvu izvođača radova zaključili su Ugovor o gradnji i finansiranju sportske dvorane dana 23. godine. Stranke su zaključile i Aneks broj 1 navedenog ugovora od 22. Prema članu 13.00 dinara. Predmet ugovora o gradnji i finansiranju . Zbog toga je dolazilo i do prekida u izvođenju radova a na osnovu odluka nadležnih organa.1997.1992. Drugotužilac nije ugovorna strana a saglasnost koju je dao prvotužiocu da zaključi predmetni ugovor o građenju ne daje mu i stranačku legitimaciju u ovom sporu. Iz obrazloženja: Presudom Višeg trgovinskog suda potvrđena je presuda Trgovinskog suda u B. osnovnog ugovora tuženi se obavezao da sve ugovorene radove izvede u roku od 16 meseci od dana uvođenja u posao. u pretežnom delu je dovršena bez pribavljene građevinske dozvole i u toku je postupak legalizacije. Prema članu 26. poslovni prostor i drugo) uplaćuje nadoknadu naručiocu za vreme građenja u redovnim mesečnim ratama od 1. U smislu odredbe člana 148.1.000 DM.10.2000. U toku 1992. Odluke nižestepenih sudova su pravilne.1992.435. do 5-og u mesecu. Ugovora i na ime mesečne naknade za vreme građenja objekta plati svakom po 41. godine) . Nižestepeni sudovi su odbili zahtev drugotužilaca s obrazloženjem da drugotužilac nije potpisnik ugovora. godine odnosno 18.

Ovo iz razloga.. godine) . Po tom osnovu tuženoj Apotekarskoj ustanovi su isporučeni i lekovi sa pozitivne liste koja je u njeno ime i za njen račun platio Republički zavod za zdravstveno osiguranje. st. st. u vezi čl. 26. Iz obrazloženja: Nižestepeni sudovi su stanovišta da tužilac nije otkazao postojanje obligacionog odnosa sa tuženim po osnovu naknade za isporučene mu lekove. Naprotiv. Nesporna je činjenica da su tužilac i tuženi Apotekarska ustanova u stalnim poslovnim odnosima kupovine i prodaje lekova iz proizvodnog asortimana tužioca. a shodno odredbi čl. (Vrhovni sud Srbije. 1. tužena Apotekarska ustanova tako primljenu robu nije nikada vratila tužiocu.dospelu kupoprodajnu cenu umesto nje platio Republički zavod za zdravstveno osiguranje. po tom osnovu zasnovala kupoprodajni odnos sa tužiocem.02. Prev. sve lekove primljene po tom osnovu ista je preuzela bez primedbi i potom stavila u promet.147 - 281. Prema tome. 568/02 od 05. Stoga je odbijen tužbeni zahtev za naknadu dospele zatezne kamate nastale u plaćanju glavnog duga koji je u ime tužene izmirio Republički zavod za zdravstveno osiguranje.. odredbom stava 2. 296.1994. tada je obveznik za isplatu zakonske zatezne kamate dužnik a ne to treće lice. svi lekovi sa pozitivne liste neposredno su isporučeni tuženoj Apotekarskoj ustanovi "Z. 5470/94 od 16. Beograd. obligacioni odnos za isporučene lekove sa pozitivne liste Apotekarskoj ustanovi je zasnovan između tužioca i tog pravnog lica. 148. st.OBLIGACIONO PRAVO 280. U slučaju kada dužnikovu obavezu u visini glavnog duga ispuni treće lice.". Zakona o obligacionim odnosima. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije. Rev. Ta obaveza tužene Apotekarske ustanove ne može se isključiti ni činjenicom da je glavni dug . 43.. Vrhovni sud nalazi da je ovakvo stanovište nižestepenih sudova zasnovano na pogrešnoj primeni materijalnog prava. Zakona o obligacionim odnosima tužena Apotekarska ustanova obveznik plaćanja kupoprodajne cene za već joj isporučene lekove sa pozitivne liste. Stoga je Apotekarska ustanova "Z" obveznik i dospele zatezne kamate za plaćenu kupoprodajnu cenu za isporučene joj lekove sa pozitivne liste bez obzira što je taj dug tužiocu izmiren od strane trećeg lica . Šta više.2003.11. godine) Ugovorni odnos između dva lica ne proteže se na ugovorni odnos jednog od njih i trećeg lica. Predmet ovog spora je zahtev za isplatu zatezne kamate zbog docnje u plaćanju cene za lekove sa pozitivne liste. smatra se da je tužena preuzimanjem lekova sa pozitivne liste prihvatila i ponudu tužioca za zaključenje kupoprodajnog ugovora po tom osnovu. To plaćanje je izvršeno od strane Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje. 3. čak i kada se dužnik protivi tom ispunjenju.Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje. 42. istog člana je propisano da je poverilac dužan primiti ispunjenje od svakog lica koje ima pravni interes da obaveza bude ispunjena. što je saglasno odredbi čl.. Prema tome. . Međutim. Osim toga. a ne tužene Apotekarske ustanove "Z. 3. Zakona o obligacionim odnosima. Naime. st. Iz tog razloga nižestepeni sudovi su zauzeli stanovište da na strani tužene Apotekarske ustanove nema pasivne legitimacije u ovom sporu. 1. Ona je uredno potpisala sve otpremnice koje su joj po tom osnovu ispostavljene. Na taj način. Stoga je saglasno odredbi čl. preuzimanjem isporučenih lekova sa pozitivne liste tužena Apotekarska ustanova je saglasno odredbi čl.". Zakona o obligacionim odnosima dopušteno da obavezu umesto dužnika ispuni i treće lice.

. Zakona o obligacionim odnosima) 284. tužioca u ovom sporu. Rev. Na osnovu pravnosnažne i izvršne presude Trgovinskog suda sprovedeno je izvršenje na sredstvima preduzeća "AA" u ukupnom iznosu od 4.OBLIGACIONO PRAVO UGOVOR U KORIST TREĆEG LICA (Čl. godine) 282. tuženi je nakon izvršenih radnji vršio fakturisanje usluga. 6935/98 od 15. ako nije šta drugo ugovoreno ili ne proizilazi iz okolnosti posla.. tužilac je ukupno isplatio tuženom 100.468. Činjenica da je advokat propustio da podnese urednu žalbu. zakonski zastupnik tu. Posle donošenja presude Trgovinskog suda u B. Za izvršene usluge zastupanja u predmetima Trgovinskog suda u B.04.1999. kao punomoćnik "AA". Obećanje učinjeno drugom da će treći nešto učiniti ili propustiti. podneo žalbu koju nije potpisao. Protiv ove presude. treći stiče sopstveno pravo prema dužniku.88 dinara. tuženi u ovom sporu je.12. 6310/97 od 28. godine) 283. a tužilac je usluge uredno plaćao sve do donošenja presude. a obećavalac odgovara za štetu koju bi drugi pretrpeo zbog toga što treći neće da se obaveže ili da izvrši ili propusti određenu radnju.125. 149 – 153. 154 – 157. Nije sporno ni da je tuženi advokat zastupao tužioca pred Trgovinskim sudom u B. u kom postupku je tužbu podnelo preduzeće "BB" protiv tuženog "AA". ne stvara sama po sebi pravo klijenta na naknadu štete u vidu iznosa koji je isplatio zbog izgubljene parnice i iznosa koji je platio advokatu na ime zastupanja. (Vrhovni sud Srbije. Zakona o obligacionim odnosima) Kad neko ugovori u svoje ime potraživanje u korist trećeg. trećeg ne obavezuje. radi naplate duga. U postupku pred Trgovinskim sudom doneta je presuda kojom tužilac u ovom sporu nije bio zadovoljan.386.148 - . OPŠTA NAČELA – PROUZROKOVANJE ŠTETE (Čl. U toku postupka pred Trgovinskim sudom. Rev.00 dinara. parnične stranke su imale dugogodišnju saradnju. (Vrhovni sud Srbije. zbog čega je presuda protiv njegovog klijenta postala pravnosnažna i izvršna. Iz obrazloženja: Prema utvrđenom činjeničnom stanju. imajući u vidu da je tuženi zastupao tužioca u različitim predmetima. pa je Trgovinski sud žalbu odbacio kao nepotpunu zbog toga što žalba ne sadrži ni potpis niti pečat žalioca.1998.

shodno članu 7. U konkretnom slučaju tužilac je tvrdio da je štetu u utuženom iznosu pretrpeo propuštanjem tuženog da podnese žalbu sa propisanom obaveznom sadržinom. Tuženi je žalbu predao u četiri primerka. Po oceni Apelacionog suda. i 8. godine) . zaključivši da je tuženi u svojstvu punomoćnika očiglednom nepažnjom. Tuženi nije u obavezi da tužiocu isplati ni iznos od 100. a navedeni iznos je isplaćen tuženom za preduzete pravne radnje. Tuženi je preduzeo pravne radnje. Osnovni uslov deliktne odgovornosti jeste postojanje uzročnosti. tužilac nije dokazao postojanje uzročne veze između radnje tuženog i štete za koju je tvrdio da je pretrpeo. Naime. tužilac je s tim radnjama bio saglasan i nakon fakturisanja je za njihovo preduzimanje isplatio tuženog. Tužilac u predmetnom sporu zahteva naknadu štete koja je nastala usled propusta tuženog da preda urednu žalbu. ZOO. ukazuje na to da i u situaciji da je postojala šteta postoji više uslova i uzroka za nastanak eventualne štete. celokupan odnos između parničnih stranaka treba posmatrati i u svetlu činjenice da je tužilac isplaćivao tuženom troškove za zastupanje po preduzetim radnjama u postupku pred Trgovinskim sudom.06. Pored toga. koja se ogleda u propustu tuženog da podnese potpisanu i overenu žalbu. dok je u preostalom delu odluka pravilna.00 dinara zasnovana je na pogrešnoj primeni materijalnog prava.2011. tužiocu pričinio štetu u visini troškova koje je tužilac isplatio tuženom. Upravo postojanje poslovnog odnosa tužioca i trećeg lica. Na tužiocu je zato i ležala obaveza dokazivanja postojanja uzročne veze između štete i postupanja tuženog. Prvostepeni sud je delimično usvojio tužbeni zahtev. u konkretnom slučaju postoji niz povezanih zbivanja. Taj uslov proizlazi iz odredbe člana 154. odnosno da li je žalba osnovana. U takvoj situaciji tužilac nije dokazao da je radnja tuženog bila tipična za nastanak štete u konkretnom slučaju. s obzirom na to da tužilac nije dokazao postojanje uzročne veze između radnje tuženog i eventualne štete. Ove činjenice ukazuju na to da tužilac nije dokazao da je radnja tuženog bila opredeljujuća i tipična za nastanak štete. u iznosu od 100. a dva ne. Gž 5378/10 od 16. po osnovu kog je tužilac obvezan na isplatu određenog iznosa.125. preduzeće "BB" je pred Trgovinskim sudom podnelo tužbu protiv tužioca radi isplate iznosa za robu koja se.00 dinara sa kamatom. na koje tužilac nije imao primedbe. Iz rečenog sledi zaključak da tuženi nije u obavezi da tužiocu isplati iznose za koje tužilac tvrdi da predstavljaju štetu zbog nepostupanja tuženog. kako je to pravilno odlučio prvostepeni sud u stavu drugom i trećem izreke pobijane odluke. odbivši tužbeni zahtev preko navedenog iznosa uz obrazloženje da prvostepeni sud opšte nadležnosti ne može odlučivati o tome da li je presuda Trgovinskog suda valjana.OBLIGACIONO PRAVO žioca i tuženi su se dogovorili da se na presudu uloži žalba. a teret dokazivanja leži na strani koja tvrdi da je oštećena. s tim što su dva bila potpisana i overena pečatom. Po navedenoj tužbi doneta je presuda i tužilac u ovom sporu je obvezan na isplatu iznosa koji je bio i predmet izvršenja. prema navodima zakonskog zastupnika tužioca. Po shvatanju ovog suda. Pre svega.125. i dalje nalazi kod tužioca. iz čega sledi zaključak o nepostojanju obaveze tuženog na povraćaj naknade isplaćene po osnovu zastupanja.149 - . odluka u delu u kome je usvojen tužbeni zahtev za iznos od 100. a činjenica da zbog propusta tuženog tužiocu nije omogućeno da viši sud raspravlja o njegovoj žalbi ne znači da bi tužilac u žalbenom postupku i uspeo. Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata i nesumnjivo ne može biti reči o iznosu na koji bi tužilac imao pravo.00 dinara. Protiv takve presude tuženi je izjavio žalbu. Međutim. Stoga uzročnost mora biti predmet dokazivanja. što upravo ukazuje na jedan adekvatan odnos zastupanja tuženog. (Iz Presude Apelacionog suda u Beogradu. žalba je osnovana.125.

Iz obrazloženja: Presudom prvostepenog suda obavezan je tuženi da tužiocu na ime naknade štete plati 869. jer je sam odgovoran za njen eventualni nastanak. prema članu 155. činjenično stanje nije potpuno utvrđeno.2011.360. U prvostepenom postupku nije na pouzdan način utvrđeno kada je ista šteta nastupila niti je to učinjeno nespornim takođe na siguran i pouzdan način. Naknada se traži za period od 1.12. pa vlasniku stvari koji je duži vremenski period propuštao da traži predaju svoje stvari ne pripada naknada štete u vidu naknade za korišćenje.OBLIGACIONO PRAVO 285.2003. godine. samo je odgovorno što u tom periodu nije bilo u posedu sopstvene stvari. Tužba za iseljenje i tužba za naknadu štete podnete su 2006. Tuženi je blagovremeno izjavio žalbu. Iz nevršenja sopstvenog prava se ne može ostvariti korist.11. Lice koje svoje pravo godinama ne vrši. godine. a koji se tiču troškova dorade i analize predmetne robe. Zakona o obligacionim odnosima šteta je definisana kao umanjenje nečije imovine (ako je reč o običnoj šteti koju tužilac potražuje).150 - . niko ne može ostvariti korist iz nevršenja svog prava. pa je odluku u tom delu valjalo ukinuti. Ali. Nesumnjivo je priloženim i izvedenim dokazima utvrđeno da su za tužioca nastali troškovi koje potražuje tim delom zahteva. koju je uvažio drugostepeni sud i za tu odluku istakao sledeće razloge: Zbog nepravilne primene materijalnog prava. a eventualno i ekonomski iskorišćavati davanjem stvari drugome na korišćenje uz naknadu. U ponovljenom postupku prvostepeni sud će postupiti po primedbama iz ove odluke. zaključen je 1992. Iz obrazloženja: Ugovor koji je zaključen od neovlašćenog lica. Pravo vlasnika stvari da traži predaju stvari od lica koje je drži i koristi bez pravnog osnova ne zastareva. Tek od momenta plaćanja istih troškova možemo govoriti o umanjenju imovine i šteti koju je tužilac pretrpeo. kao što se ne gasi ni pravo na isticanje ništavosti. Od toga zavisi i odluka o kamati. U prvostepenom postupku nije na pouzdan i siguran način utvrđena činjenica nastanka umanjenja tužiočeve imovine po tom osnovu odnosno nema dokaza da je i kada tužilac troškove stvorene krivicom tuženog platio trećem licu. što je nije moglo koristiti. godine i nadalje. Međutim. (Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pž. . u kom smislu je nepravilno primenjeno materijalno pravo. pod uslovom da je to umanjenje na pouzdan i stvaran način utvrđeno. 7431/11 od 16. te će od tužioca zatražiti dokaze na okolnost isplate računa trećim licima. Šteta je definisana kao umanjenje nečije imovine. kao što je zabranjeno i vršenje prava protivno cilju zbog koga je ono zakonom ustanovljeno ili priznato. godine) 286.00 dinara sa kamatom i troškovima postupka.

nakon postizanja sporazuma u Dejtonu.000 kg merkantilne pšenice roda 2002. Šteta tužioca ogleda se u umanjenju njegove imovine za vrednost založenih stvari.00 tona merkantilne pšenice koja je bila predmet zaloge. potrebno je da je šteta nastala. u datim okolnostima. koji je protivpravan i koji je štetu prouzrokovao. godine) .2011. (Iz Presude Privrednog apelacionog suda.03. da postoji štetna radnja. 795/11(1) od 09. Protivpravno ponašanje tuženog sastoji se u tome da je. ona bi bila posledica tužiočevog nečinjenja.9. iako je znao da ova roba korisnika kredita nije uskladištena. godine. pojam krivice ne vezuje se samo za postojanje svesti i volje štetnika da svojom radnjom prouzrokuje štetu oštećenom. s obzirom da je zbog ponašanja tuženog bio sprečen da. a izmakla dobit u sprečavanju povećanja nečije imovine . kao uzroka i štete kao posledice štetne radnje član 154. kao potvrdu da je korisnik kredita u njegovom skladištu lagerovao 9. nakon nevraćanja kredita o dospelosti od strane korisnika kredita realizuje založno pravo na predmetnoj robi.500. Pž. i 158.OBLIGACIONO PRAVO U konkretnom slučaju. pa i za period za koji se naknada traži. već se postojanje krivice procenjuje u odnosu na stepen pažnje koji se očekuje od dobrog privrednika u datim okolnostima.151 - .član 155. Zato. (Iz Presude Privrednog apelacionog suda. Prvostepeni sud je u konkretnoj situaciji pravilno zaključio da postoji kako opšti. Blagovremenim vršenjem prava. Stvarna šteta ogleda se u umanjenju nečije imovine. Zakona o obligacionim odnosima. u datim okolnostima. pored oštećenog i štetnika. godine) 287. Zakona o obligacionim odnosima. Međutim. kao i uzročna veza između štete i štetne radnje.02. takvi uslovi su se stekli. U građansko-pravnom smislu. neophodno je postojanje opštih uslova za naknadu štete tj. 6634/10 (1) od 03. sam tužilac bi sprečio da za njega nastane šteta zbog nekorišćenja prostora. s obzirom da se ista založena merkantilna pšenica nije nalazila kod tuženog kao skladištara. već se postojanje krivice procenjuje u odnosu na stepen pažnje razumnog i pažljivog čoveka. niti u trenutku izdavanja skladišnice. Pod štetnom radnjom podrazumeva se činjenje (ili nečinjenje – propust). tužilac ima sedište na teritoriji Bosne i Hercegovine i može se prihvatiti da mu određen vremenski period nisu bili dostupni sudovi Republike Srbije radi ostvarivanja prava sudskim putem. dok je uzročna veza odnos između štetne radnje. tako i poseban uslov za zasnivanje odgovornosti tuženog za štetu koju tužilac trpi. Pž. Pored toga. poseban uslov za odgovornost po osnovu naknade štete je postojanje krivice. niti u momentu dospelosti kredita. ako je dobit izostala. Pojam krivice za štetu nastalu u međusobnom privrednom odnosu ne vezuje se samo za postojanje svesti i volje štetnika da svojom radnjom prouzrokuje štetu oštećenom. kao skladištar. a dokaz su brojni slični sporovi pred sudovima Republike Srbije.500. a u privrednim odnosima u odnosu na stepen pažnje koji se očekuje od dobrog privrednika. Na taj način tuženi je svojim protivpravnim ponašanjem tužiocu uzrokovao štetu u visini vrednosti založenih stvari . izdao skladišnicu sa založnicom. Iz obrazloženja: Da bi postojala odgovornost za naknadu štete po osnovu krivice.2011.

Tužilja trećeg reda nije u toku postupka dostavila adekvatne dokaze iz kojih bi se sa sigurnošću utvrdila bitna činjenica . itd. da je osnovano njegovo potraživanje na ime naknade materijalne štete zbog oštećenja vozila.visina njenog ličnog dohotka u mesecu u kome je bila sprečena za rad zbog posledica povređivanja u predmetnoj saobraćajnog nezgodi. u konkretnom slučaju tužilac prvog reda nije dokazao. a shodno nalazu i mišljenju veštaka saobraćajne struke. izveštaja lekara o trajanju bolovanja. dok je tužilja trećeg reda tražila da se utvrdi njeno potraživanje prema tuženom na ime naknade nematerijalne štete zbog pretrpljenih fizičkih bolova u navedenom iznosu i zbog pretrpljenog straha u iznosu od 50. već je potrebno dostaviti i druge dokaze (tj. u kom iznosu je potraživanje. Potrvda o visini primanja. Naime. godine pa do isplate.01. izdata od strane poslodavca. kao i opredeljeni iznos po osnovu naruženosti.). Na utvrđeno činjenično stanje prvostepeni sud je pravilno primenio materijalno pravo i izveo pravilan zaključak da nisu osnovana potraživanja tužioca prvog reda na ime materijalne štete i potraživanje tužilje terćeg reda na ime izgubljene zarade.000. prema nalazu i mišljenju veštaka saobraćajne struke.2006. po tom osnovu ostao određeni dug prema tužiocu prvog reda.nastupanje materijalne štete po osnovu izgubljene dobiti usled privremene sprečenosti za rad zbog povređivanja . Imenovana tužilja trećeg reda nije pristupila medicinskom i neuropsihijatrijskom veštačenju radi utvrđenja bitne činjenice . čije je utvrđenje tražio. . Iz obrazloženja: Tužilac prvog reda tužbom traži na ime naknade nematerijalne štete navedeni iznos po osnovu umanjenja životne aktivnosti. imajući u vidu da mu je tuženi u pretežnom delu isplatio štetu koja je nastupila na vozilu i da je. (Iz Presude Privrednog apelacionog suda.2011.OBLIGACIONO PRAVO 288.00 dinara.05. sa zateznom kamatom od dana presuđenja pa do isplate. Bez obzira što mu je radni odnos nezakonito prestao iz formalnih razloga.500. Da bi se ustanovila bitna činjenica . Pž. trećenavedeni iznos po osnovu pretrpljenog straha. nije dovoljan dokaz za utvrđenje činjenice da je šteta koju potražuje zaista u tom iznosu i nastupila. s obzirom da isti nisu dokazali bitnu činjenicu da je u visini koju su tražili materijalna šteta zaista i nastupila za svakog pojedinačno. 269/11 od 19. listu bolovanja i izveštaj o prometu po tekućem računu preko koga se vrši isplata zarade).152 - . i utvrđeno. Na ime naknade materijalne štete na vozilu tužilac prvog reda traži i navedeni iznos sa kamatom od 18.intenziteta i trajanja pretrpljenog bola i straha.00 dinara po osnovu naknade materijalne štete zbog izgubljene zarade. drugonaznačeni iznos po osnovu pretrpljenih fizičkih bolova.nije dovoljan dokaz samo potvrda poslodavca o visini primanja. kao i iznos od 22. godine) 289. u odsustvu drugih dokaza (izvoda o prometu na tekućem računu treće tužilje. Tužilac drugog reda tužbom je tražio da se utvrdi kao osnovano njegovo potraživanje na ime naknade nematerijalne štete zbog pretrpljenih fizičkih bolova u naznačenom iznosu i zbog pretrpljenog straha u drugoopredeljenom iznosu. zaposleni koji je odbio da radi kod poslodavca kod koga je u radnom odnosu da bi radio "na crno" nema pravo na naknadu štete zbog izgubljene zarade i drugih primanja.

zbog male plate. stav 1. (Iz Presude Apelacionog suda u Beogradu.2002. kao i budući mesečni iznos na ime rente.09. Iz obrazloženja: Šteta je umanjenje nečije imovine i sprečavanje njenog povećanja – član 155. taj kauzalni neksus prekinuo je sam tužilac svojim ponašanjem. koja nesposobnost je nastala kao posledica povrede za vreme vršenja vojne službe.12.04.2002. (Iz Presude Apelacionog suda u Beogradu. drugih primanja i neuplaćenih doprinosa. te da je iz ocene i mišljenja lekarske komisije od 18.2002.član 154. stav 1. kao naknadu za tu štetu član 195. Pravo na rentu ima zaposleni koji je zbog povrede na radu potpuno izgubio radnu sposobnost i zato ostvario pravo na invalidasku penziju. stav 2. dok za to postoje zakonski uslovi.2010. godine) 290. on je sopstvenom krivicom prouzrokovao svoje stanje nerada kod poslodavca pa i nezavisno od toga što je poništeno njegovo rešenje o prestanku radnog odnosa. rešenje o prestanku radnog odnosa je poništeno. Zakona o obligacionim odnosima. na osnovu svoje odluke.2010. Gž. Međutim. na bazi nalaza i mišljenja sudskog veštaka. Naime. stav 1. u vezi člana 154. našao da je tužena u obavezi da isplati preostalu razliku između plate koju bi tužilac ostvario da nije došlo do povređivanja tužioca i njegovog penzionisanja po redovnom toku stvari i invalidske penzije koju je ostvario. 1 961/10 od 08. U toj situaciji tužilac nije ostvario zaradu. kod koga je u radnom odnosu. Ako povređeni zbog potpune ili delimične nesposobnosti za rad gubi zaradu ili su mu se potrebe trajno povećane ili su mogućnosti njegovog daljeg razvijanja i napredovanja uništene ili smanjene. odgovorno lice dužno je plaćati povređenom određenu novčanu rentu. da bi ostvario veću zaradu po osnovu rada "na crno". godine tužilac oglašen trajno nesposobnim za službu u Vojsci Jugoslavije. što bi govorilo o materijalnoj odgovornosti tuženog poslodavca primenom odredbe člana 172. Gž. Zakona o obligacionim odnosima. pa je njegovo potraživanje u celosti neosnovano. niti su mu uplaćeni doprinosi kod tuženog poslodavca njegovom krivicom. već je njegova volja bila i da ne radi kod tuženog poslodavca. godine) . Zakona o obligacionim odnosima. pa i u pogledu odluke o kamati koja deli sudbinu glavnog potraživanja. to je pravilno prvostepeni sud. 1 2156/10 od 30. ukoliko ne dokaže da je šteta nastala bez njegove krivice . Zakona o obligacionim odnosima. poslodavaca "na crno" ostvaruju ći zaradu i istovremeno odbije poziv za rad od poslodavca kod koga je u radnom odnosu. i to ne samo na taj način što je neopravdano odsustvovao sa posla do donošenja rešenja (pa tako i provocirao njegovo donošenje koje je poništeno zbog formalnih nedostataka).04.OBLIGACIONO PRAVO Iz obrazloženja: Kada zaposleni. Imajući u vidu da je rešenjem Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika od 27. godine tužiocu priznato pravo na invalidsku penziju počev od 19.153 - . tada nema pravo na naknadu štete po osnovu izgubljene zarade. godine. radi kod drugog poslodavca odn. Ko drugome prouzrokuje štetu dužan je da mu je naknadi.09.

na osnovu nespornih navoda stranaka i ocene izvedenih dokaza. pa na osnovu istog pravilno nalazi da je zahtev tužilaca za naknadu izmakle koristi u celosti neosnovan. Na teritoriji tadašnje Jugoslavije pre 1991. Zakupodavac poslovnog prostora.01. nužna pretpostavka je da je on već bio u njenom posedu. postojalo je tržište činčila. Iz obrazloženja: Prvostepeni sud je pravilno.2006. Tužioci su ih nabavljali preko Udruženja iz Slovenije i u prvo vreme od njih dobijali i hranu. (Iz Presude Apelacionog suda u Kragujevcu. Ovako utvrđeno činjenično stanje nesumnjivo proizilazi iz dokaza u spisima predmeta na koje se prvostepeni sud poziva. Da bi poverilac dospelog novčanog potraživanja realizovao svoje pravo zadržavanja dužnikove stvari.ovde tužioca. kao poverilac obaveze plaćanja zakupnine. Nisu nastavili sa uzgajanjem činčila posle pomora jer je još od 1990. nije u posedu stvari dužnika .1996. Pre pomora o tome nisu imali zaključene ugovore sa trgovcima krzna niti su pružili dokaz o njihovoj realizaciji.2010. Presuda je postala pravnosnažna 18. zaista je među strankama bio u toku spor za utvrđenje da je ugovor o zakupu raskinut. godine ali u toku iste nisu dokazali da su taj vid štete pretrpeli. Cilj im je bio da te farme uvećaju radi ostvarivanja dobiti. Gž. godine. po prirodi stvari.02.uginule.septembra meseca 1996. kako proizilazi iz spisa. godine odbijanjem žalbe tuženog . obavezan da im materijalnu štetu isplati.2003. Tuženik je. uzeo za utvrđeno da su tužioci na svojim farmama uzgajali južnoameričke činčile. kao proizvođač hrane od koje su činčile uginule. U vreme kada tužilac navodi da su stvari nestale . To je i utvrđeno Presudom nadležnog Opštinskog suda od 13.03.06. godine. Iz obrazloženja: Tuženi svoju tvrdnju o vršenju prava zadržavanja.10. godine (u vezi sa čim tuženi tvrdi da se radi o pravu zadržavanja). radi dobijanja kvalitetnog krzna. godine) 292. a na ime uginulih činčila. da su hranu nabavljali kod tuženika kao i da im je tuženi u dva navedena navrata isporučio hranu od koje su . nije dokazao.1996. Žalba tužilaca nije osnovana. tužilac je mora i dokazati u vidu sprečavanja povećanja iste. godine. Tužioci su tužbeni zahtev na ime izmakle dobiti preinačili u toku parnice podneskom od 10. Tom presudom je utvrđena obična šteta koja se ogleda u gubitku njihovog konkretno određenog broja. pravnosnažnom delimičnom presudom ovog suda od 30. a one su pre pomora postojale samo u Sloveniji. a ne da je samovoljno oduzeo. .zbog agensa koji potiče iz nje .zakupca. 341/10 od 23. Za ostvarenje naknade štete u vidu izmakle koristi.OBLIGACIONO PRAVO 291. godine bila otežana komunikacija sa Slovenijom.154 - . Ti iznosi predstavljaju naknadu stvarne materijalne štete koju su tužioci pretrpeli. Kožice od viška mužjaka i krzna od nekih ženki koje nisu bile za priplod prodavali su preko istog Udruženja i to u Nemačkoj i Italiji.

godine) 293. jer nije dokazao da je u vezi sa tim stvarima vršio pravo koje mu po Zakonu pripada.09. Osim toga. Zakona o obligacionim odnosima.nije ih ni mogao zadržati pozivajući se na svoje zakonsko pravo. prvostepeni sud je zaključio da tužiocu pripada novčana naknada nematerijalne štete za pretprljene fizičke bolove i duševne bolove. onda nije ni mogao biti u državini stvari koje su se u njemu nalazile. Neosnovani su žalbeni navodi tuženog da prvostepeni sud nije dao razloge zbog kojih nije prihvatio prigovor podeljene odgovornosti. 3890/2010 od 02. pa kako on iste nije dokazao (istovremno. Zakona o obligacionim odnosima imovina tužioca umanjila se za vrednost nedostajućih stvari čija visina je utvrđena u postupku veštačenja. Prilikom odlučivanja o zahtevu za naknadu nematerijalne štete. Imenovani.na osnovu pravnosnažne presude sproveden postupak prinudnog izvršenja radi primopredaje poslovnog prostora koji je bio predmet zakupa. Pri tome. kao svog dužnika po osnovu zakupnine. tužilac je pretrpeo strah. pa nije ni dokazao da je imao ovlašćenje da ih zadrži sve dok mu to potraživanje ne bude isplaćeno. u konkretnom slučaju. . Naime. Pž. istog Zakona . fizičke i duševne bolove. u kojoj je tužilac zadobio telesne povrede. bio je osiguranik ovde tuženog. koju je izazvao osiguranik tuženog. Iz naznačenog Zapisnika o uviđaju i Nalaza i mišljenja veštaka saobraćajno-mašinske struke. koji je izazvao saobraćajnu nezgodu.nema njegove odgovornosti za pričinjenu stvarnu štetu tužiocu. nije bilo osnova za usvajanje prigovora o podeljenoj odgovornosti i umanjenje visine tužbenog zahteva po tom osnovu je pravilan. teret dokazivanja ovih činjenica bio je na strani tuženog. kriv imenovani osiguranik tuženog.prema utvrđenju prvostepenog suda .25 km/h u odnosu na opšte ograničenu brzinu kretanja u gradskim uslovima od 60 km/h. u smislu člana 155. kao i za strah u smislu člana 200. prvostepeni sud je utvrdio da je za saobraćajnu nezgodu. ne može se prihvatiti navod tuženog da tužilac nije koristio predmetni poslovni prostor. ali da bi u tom slučaju jedino samo oštećenje na vozilu bilo neznatno manje.OBLIGACIONO PRAVO Na osnovu činjenice da se u vreme nestanka robe među strankama vodio spor o raskidu ugovora i zahtevu za iseljenje tužioca. Na osnovu nalaza i mišljenja sudskih veštaka ortopedske i neuropsihijatrijske struke. a imajući u vidu i zaključak da bi se eventualni propust vozača mogao odnositi na prekoračenje brzine od 1. a tuženi je preuzimanje tih stvari učinio nespornim) proizilazi da je prvostepeni sud pogrešno primenio materijalno pravo kada je odbio zahtev tužioca da se utvrdi njegovo potraživanje u odnosu na stečajnu masu. uz prethodno obaveštavanje dužnika o nameri da izvrši prodaju kako je to predviđeno članom 289. kao i o visini njene naknade. pa i njegovog pravnosnažnog okončanja. Tužilac je očigledno bio u posedu prostora u vreme spora. a ne i da stvari samovoljno preuzme i zadrži za sebe slobodno sa njima raspolažući. (Iz Presude Privrednog apelacionog suda. i to po polisi koja je važila u vreme nastanka saobraćajne nezgode. Zaključak prvostepenog suda da. ovo pravo bi ga samo ovlastilo da stvar proda radi naplate svog potraživanja iz njene vrednosti. Ako tuženi nije držao prostor. a tuženi nije dokazao da u smislu člana 154. a ako već stvari nije držao . Tuženi nije dostavio dokaze da je držao stvari tužioca.2010. u postupku veštačenja je utvrđena vrednost nedostajućih stvari. ali i o tome da se njome ne pogoduje težnjama koje nisu spojive sa njenom prirodom i društvenom svrhom. Iz obrazloženja: Nakon zadobijene povrede u saobraćajnoj nesreći. Zakona o obligacionim odnosima. jer je .155 - . sud će voditi računa o značaju povređenog dobra i cilju kome služi ta naknada.

nezavisno od naknade materijalne štete. U slučaju udesa izazvanog motornim vozilom u pokretu. želi da omogući nezakonito ostvarenje privilegovanog položaja samo jednoj grupi korisnika vodovoda na račun ostalih. ako nađe da okolnosti slučaja. Zakona o obligacionim odnosima. godine) 294. Pž. časti. što po oceni ovog suda jeste jedna od uloga prvotuženoga ili pravo svih korisnika javnog vodovoda. dosuditi pravičnu novčanu naknadu. Za postojanje štete.član 178. (Iz Presude Privrednog apelacionog suda. Prilikom odlučivanja o zahtevu za naknadu nematerijalne štete.156 - . stav 1. i to ne samo kada vode ima dovoljno na nivou grada. koji je prouzrokovan isključivom krivicom jednog imaoca. za pretrpljene duševne bolove zbog umanjenja životne aktivnosti.utvrdio visinu nematerijalne štete. Zakona o obligacionim odnosima. Zakona o obligacionim odnosima.član 200. a naročito jačina bolova i straha i njihovo trajanje to opravdava.OBLIGACIONO PRAVO Na spornu okolnost utvrđenja visine nematerijalne štete prvostepeni sud je izveo dokaz medicinskim veštačenjem. slobode ili prava ličnosti. kao i u njenom odsustvu . iz koga je – prihvativši ga kao stručnog i dokumentovanog . primenjuju se pravila o odgovornosti po osnovu krivice . ali da je osnovni motiv i namera prvotuženog da se time izvrši ujednačavanje snabdevanja vodom korisnika. čime su poboljšali svoj položaj i dobili bolje snabdevanje vodom.član 158. Krivica postoji kada je štetnik prouzrokovao štetu namerno ili nepažnjom . sud će voditi računa o značaju povređenog dobra i cilju kome služi ta naknada. naruženosti. ali i o tome da se njome ne pogoduje težnjama koje nisu spojive sa njenom prirodom i društvenom svrhom . kao i za strah. Iz obrazloženja: Prvostepeni sud je izvedenim dokazima utvrdio da je ovde prvotuženi . povrede ugleda.član 200.2010. Zakona o obligacionim odnosima. . Stavom 2. već i u letnjim mesecima. sprečavanje njenog povećanja (izmakla korist). stav 2. na koju su se prenavezali ovde tužioci. Po nalazu veštaka. kao i o visini njene naknade. u smislu člana 156. više visinskih kota. Za pretrpljene fizičke bolove. tako su prethodno i izvođeni radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže. 3955/2010 od 15. Ustanovljeno je da postoji više zona tj. Zakona o obligacionim odnosima. mora postojati protivpravnost u radnjama tuženog Javnog komunalnog preduzeća koji gazduje javnim vodovodom: mora se ustanoviti da tuženi zlonamerno svojim aktivnostima. Posebno je imao u vidu da istom stranke nisu konkretno prigovorile. istog člana propisano je da će. pa i rekonstrukcijom vodovodne mreže.komunalno preduzeće ovlašćeno da gazduje javnim vodovodom. sud će. smrti bliskog lica. u kom svojstvu izvodi određene radove na vodovodnoj mreži u cilju boljeg i ravnomernijeg snabdevanja korisnika. Relevantne odredbe: Šteta je umanjenje nečije imovine (obična šteta).član 155. zbog čega je snabdevanje vodom nejednako.07. Istim nalazom je utvrđeno i da su ti radovi provedeni i obavljeni bez validnih projekata i bez odgovarajuće dozvole nadležnog organa. Zakona o obligacionim odnosima. Iz tog razloga je prvotuženo Komunalno preduzeće izvodilo radove na rekonstrukciji vodovodne mreže. kao i nanošenje drugome fizičkog ili psihičkog bola ili straha (nematerijalna šteta) .

kao i nanošenje drugima fizičkog ili psihičkog bola ili straha (nematerijalna šteta) . Bez obzira na odgovornost tuženog po osnovu krivice. godine) 295. može zahtevati samo naknada štete koja prelazi normalne granice. Zakona o obligacionim odnosima određeno je da svako može zahtevati od drugog da ukloni izvor opasnosti od koga preti znatnija šteta njemu ili neodređenom broju lica. Zbog toga u aktivnostima prvotuženoga i drugotuženoga nema protivpravnosti koja u konkretnom slučaju stvara osnov za primenu odredbe člana 156. ni sa tog stanovišta nisu ispunjeni uslovi za primenu člana 156. u vreme van turističke sezone. (Iz Presude Apelacionog suda u Kragujevcu. oštećeni mora dokazati nastanak i visinu štete u toku postupka i zahtevati njenu naknadu. U tom pravcu u konkretnom slučaju nema dokaza. Gž. i sami tužioci koji su se priključili na javni vodovod po rekonstrukciji koju je vršio prvotuženi. Zakona o obligacionim odnosima .OBLIGACIONO PRAVO Relevantne odredbe: Stavom 1. postojala jedino ukoliko bi prvotuženi svojim aktivnostima zlonamerno. je navedeno da se i u tom slučaju može zahtevati produženje društveno opravdanih mera za sprečavanje nastupanja štete ili za njeno smanjenje. gube iz vida činjenicu da su sve aktivnosti prvotuženoga. Stavom 3. su to učinili na isti način na koji žele da spreče tužene.sa jedne strane. u vreme turističke sezone zbog nestašica se i onako pristupa restrikcijama. U konkretnom slučaju. u smislu navedene odredbe. Zakona o obligacionim odnosima. Relevantne odredbe: Šteta je umanjenje nečije imovine (obična šteta) ili sprečavanje njenog povećanja (izmakla korist). . Sa druge strane. pa i na rekonstrukciji vodovodne mreže. iste odredbe propisano je da se. s obzirom na odredbu stava 1. Iz obrazloženja: Odgovornost tuženog za štetu prouzrokovanu tužiocu opisanim skrivljenim neblagovremenim izvršenjem ugovornih obaveza. Pri tome. hteo da ostvari privilegovan položaj samo jedne grupe korisnika.da bi se tuženi obavezao na naknadu štete tužiocu neophodno je utvrditi da je došlo do umanjenja njegove imovine ukoliko traži naknadu obične štete ili sprečavanje njenog povećanja. ne znači automatski i obavezu tuženog da naknadi svaki iznos koji ovaj navede kao svoju štetu nastalu u označenom periodu. člana 156. Sa druge strane.01. .157 - . te bi ona. Zakona o obligacionim odnosima (imajući u vidu ove odredbe .2010. usmerene na omogućavanje približno jednakog snabdevanja korisnika vodovoda uz približno podjednaku solidarnost svih korisnika prilikom nestašica. ako šteta nastane u obavljanju opšte korisne delatnosti za koje je dobijena dozvola nadležnog organa. Zbog toga. kao i da se uzdrži od delatnosti od kojih proizilazi uznemiravanje ili opasnost štete ako se nastavak uznemiravanja ili štete ne može sprečiti odgovarajućim merama.II 113/2010(2) od 21. a posebno u periodu leta odnosno turističke sezone. šteta se reflektuje ne samo po tužioce već i po ostale korisnike javnog vodovoda kojim gazduje prvotuženi.na ovu odredbu se može pozvati onaj kome preti znatnija šteta.član 155. Istovremeno. a u stavu 4. nalazom veštaka hidro-struke ustanovljeno je da po tužioce nema značajnijeg ugrožavanja zbog priključenja tuženih na način koji se želi sprečiti. ukoliko traži naknadu u vidu izmakle dobiti).

Po principu objektivne odgovornosti.11.2009. kao i na njegovu odgovornost za navedeno zakašnjenje. s obzirom na utvrđeno činjenično stanje. iako tužilac i tuženi nisu bili u neposrednom ugovornom odnosu radi snabdevanja električnom energijom. godine) 297. tužilac.član 189. To je. Svako lice koje je oštećeno krivicom trećeg lica aktivno je legitimisano da u parnici traži od njega naknadu štete. bez obzira na nesporno zakašnjenje tuženog u izvršenju ugovorne obaveze izgradnje i predaje poslovnog prostora. lice čija je imovina umanjena ili sprečeno njeno uvećanje. stav 2. Iz obrazloženja: Prvostepeni sud je pravilno ocenio istaknuti prigovor nedostatka aktivne legitimacije na strani tužioca. držalac. Ovaj drugi je prišao neposredno uz tužilju i počeo je "njušiti" a na to je .OBLIGACIONO PRAVO Odgovorno lice dužno je da uspostavi stanje koje je bilo pre nego što je šteta nastala . On je. Zakona o obligacionim odnosima. tužiocu bi se mogla dosuditi naknada samo one stvarne štete koja je za njega zaista nastala odn.član 185. izvršenog od strane tuženika kao javnog preduzeća koje se bavi snabdevanjem električnom energijom. u ovom slučaju . Pž. u sporu za naknadu štete tužilac je. Visinu naknade štete utvrđuje sud prema cenama u vreme donošenja sudske odluke kad je u pitanju stvarna šteta . Iz obrazloženja: Utvrđeno je sledeće činjenično stanje: Kritičnog dana tužilja je došla do kuće tužene.tuženog. stav 3. a do čijeg kvarenja je došlo usled isključenja ovog osnivača sa mreže za snabdevanje električnom energijom. za štetu koju pričini pas odgovara njegov vlasnik odn. Dva psa . (Iz Presude Višeg trgovinskog suda. one koja je utvrđena kao umanjenje njegove imovine. kao lice koje je štetu pretrpelo. Pž. Zakona o obligacionim odnosima. pozvonila i u dvorište ušla zajedno su ćerkom tužene koja joj je otvorila vrata. u magacinu svog osnivača. (Iz Rešenja Višeg trgovinskog suda. godine) 296.2009. 6863/09 (2) od 17. Kako je predmet tužbe zahtev za naknadu štete. Pri oceni visine izmakle koristi sud uzima u obzir dobitak koji bi se mogao osnovano očekivati prema redovnom toku stvari ili prema posebnim okolnostima.09. 8816/09 (1) od 11. a čije ostvarenje je sprečeno štetnikovom radnjom ili propuštanjem .jedan rase "nemački ovčar" i drugi rase "rotvajler" – slobodno su trčkarala oko njih. Imajući sve to u vidu. aktivno legitimisan da traži njenu naknadu od lica čijim je radnjama ona i prouzrokovana tj. Zakona o obligacionim odnosima. Stoga.član 189.158 - . lagerovao opredeljene količine jagnjećeg mesa. to je aktivno legitimisano za podnošenje navedenog zahteva lice koje je štetu pretrpelo odn.

međutim. U narednom periodu od oko mesec i po dana strah je bio jačine sedam stepeni da bi u naredna dva meseca za vreme kućnog lečenja bio pet stepeni. u trajanju od dva do tri minuta do gubitka svesti. Nakon hirurške intervencije bolovi su prva dva postoperativna dana dostizali intenzitet od pet do šest stepeni. kada su bolovi nestali u dvočasovnom periodu.159 - . koji se brinuo oko “nemačkog ovčara”. u periodu od dva dana. U septembru mesecu iste godine obavljena je hirurška intervencija od strane plastičnog hirurga pod lokalnom anestezijom. Osećaj bola u potkolenici i stopalu javlja se i sada prilikom jačeg fizičkog napora i na promenu vremena i ovi bolovi su trajne prirode. Ćerka tužilje je pokušala da psa odvoji od tužilje. kojom prilikom je zadobila i povrede na kažiprstu desne ruke. a u narednih pola godine trpela je strah intenziteta od pet stepeni. I pored primarne hirurške obrade i ordinirane antibiotske. Rane su sanirane nakon više od mesec dana od povređivanja i tada počinje rehabilitacioni tretman u kućnim uslovima a koji je trajao dva meseca. što se ovoj učinilo nebitnim jer je pse poznavala iz ranijih poseta. a zatim je sledio lokalni tretman ožiljaka koji je trajao šest meseci. iznenada čeljustima uhvatio tužiljinu desnu potkolenicu i počeo da je grize. Kada je uspela da oslobodi nogu. U naredna dva meseca. redovnih kontrola i previjanja. Tužilja se lečila od višestruke ujedne rane sa zadnje i prednje strane desne potkolenice kao i desnog kažiprsta. Tužilja zatim počinje da trpi sekundarni strah intenziteta devet stepeni u periodu od prve tri nedelje lečenja do saniranja inficirane rane. Do kraja prvog dana po povređivanju bio je šest stepeni. razvijen je strah od pasa.do skidanja zavoja. Kao posledica ovog događaja kod tužilje je došlo do gubitka pozitivnog emotivnog odnosa sa tuženom. došlo je do infekcije rane. Od trećeg dana do završetka previjanja bolovi su jačine četiri stepena. Oba psa na poklon je dobio sin tužene. fizički bol je i dalje prisutan i to jačine tri stepena u tročasovnom periodu. javljaju se snovi sa zastrašujućim sadržajima te tužilja trpi duševne patnje i trajno će ih imati. Pas je. U momentu povređivanja tužilja je trpela fizičke bolove intenziteta od osam do devet stepeni do dolaska u bolnicu i dobijanja lokalne anestezije. su Vlasnici su često puštali pse da slobodno trče dvorištem.OBLIGACIONO PRAVO ćerka tužene upozorila tužilju da se pazi da ujeda. praćene otokom i crvenilom potkolenice. prilikom sprovođenja fizikalne terapije. U vreme napada psa tužilja je trpela primarni strah najvećeg intenziteta od 10 stepeni. Na kapiji i vratima porodične kuće tužene je stajalo upozorenje "Čuvaj se psa". U septembru mesecu iste godine imala je korektivnu plastično-hiruršku intervenciju na ožiljcima i trpela sekundarni strah od osam stepeni u periodu od 12 dana sve do skidanja konaca. a zatim su bili jačine četiri stepena sve do završetka previjanja i skidanja konaca. pozvala je u pomoć i svoje roditelje. majku (tuženu) i oca. bolovi su šest stepeni. da bi ovaj strah bio osam stepeni u naredne tri nedelje koliko je trajala parenteralna terapija . posebno u večernjim satima i tokom noći. dok su brigu oko "rotvajlera" vodile tužena i njena ćerka. istrčala je iz dvorišta. Infekcije su sanirane u trećoj nedelji po povređivanju. Muž tužene je drškom od metle udarao psa dok je tužilja rukama pokušavala da čeljusti psa odvoji od svoje noge. kidajući delove odeće i mekog tkiva uz već obilato krvarenje. koje povrede predstavljaju tešku telesnu povredu koja ne ugrožava život. . ona je pala na zemlju i na par sekundi izgubila svest da bi se nakon toga suočila sa razjarenim psom koji joj grize desnu nogu. antitetanusne i antibarične zaštita od strane infektologa. Konci su skinuti nakon 12 dana. do dolaska hitne medicinske pomoći. Potom je strah bio intenziteta od osam stepeni i trajao je 15-20 minuta. Iza toga.

. izgubljene dobiti.2005.nije pravilno primenio materijalno pravo Neosnovani su žalbeni navodi kojima se ukazuje da pas pripada imenovanoj ćerki tužene. za štetu odgovara držalac psa odn. kada je obavezao tuženu da tužilji na ime pretrpljenih fizičkih bolova i na ime duševnih bolova zbog naruženosti isplati iznose navedene u izreci prvostepene presude . 3545/05 od 17. pa i u vidu izgubljenog zbog neostvarene zarade. stav 2. prema navodima tužbe tužilja nije radila u periodu na koji se odnosi njeno potraživanje naknade štete po osnovu izgubljene zarade kod tuženog. Tada je izbegla na teritoriju uže Srbije i do 2003. Nema materijalne odgovornosti poslodavca ako prestanak rada zaposlenog nema osnova u njegovim radnjama. jer se radi o šteti od opasne stvari za koju odgovara njen imalac.medicinska sestra na Urološkom odeljenju od 1978. godine nije bila radno aktivna.pravilno ocenivši i dokaze izvedene u toku postupka. Smanjena je gruba. tužena a na osnovu člana 154. koja je to i priznala. Neosnovani su i navodi tužene u žalbi da je do ujeda došlo krivicom tužilje. Međutim. Zakona o obligacionim odnosima. Koža okoline ožiljaka je izmenjenog senzibiliteta i delom sa osećajem utrnutosti. i 5. a imajući u vidu da nije od značaja vlasništvo već državina psa. stav 1. motorna snaga potkolenice odn. potrebno je da postoji uzročno . bitne za presuđenje u ovoj pravnoj stvari. godine) 298. Dakle. pa time nije ostvarila standardni učinak ni puno radno vreme kao osnov za isplatu zarade. Tužilja nije radila u periodu na koji se odnosi njeno potraživanje. Dakle. pri čemu se ima u vidu da je tužilja mlada ženska osoba. Tužilja je za ukupne pružene medicinske usluge po priloženoj listi platila iznos od 21. nesumnjivo je u toku postupka utvrđeno da je pas bio u državini kao jednoj od držalaca psa. stav 1. jer je utvrđeno da u smislu člana 12. godine. pri tome . odn. u vezi člana 154.11. Iz obrazloženja: Utvrđeno je sledeće činjenično stanje: Tužilja je bila u radnom odnosu na neodređeno vreme kod tuženog . jer je zbog opštepoznatih događaja bila izbeglo lice.posledična veza između radnje poslodavca ili lica za koga on odgovara i štete kao umanjenja imovine na strani zaposlenog kao oštećenika. Zakona o obligacionim odnosima. skočnog zgloba u lakom stepenu što za posledicu ima trajno umanjenje životne aktivnosti od 5%. stav 3. Za prestanak rada tužilje nema osnova u radnjama tuženog poslodavca. Odluke o uslovima za držanje i zaštitu domaćih životinja na teritoriji grada . Međutim. Zbog toga nema ni obaveze poslodavca na naknadu štete u vidu izgubljene zarade zaposlenom. osetljivi na sunčevu svetlost kao i na hemijsku i mehaničku iritaciju.498.160 - . za konstituisanje materijalne odgovornosti tuženog poslodavca za štetu koju zaposleni trpi na radu ili u vezi sa radom. Prvostepeni sud je pravilno i potpuno utvrdio sve izložene činjenice.90 dinara. Jer. već su one nastale potpuno nezavisno od toga. Gž. Oni za posledicu imaju da je izgled tužilje naružen u srednjem stepenu. i člana 174. Normativni osnov za ovaj zaključak sadržan je u odredbi člana 172.pas nije bio propisno smešten. godine do opštepoznatih događaja na teritoriji Kosova i Metohija juna meseca 1999.OBLIGACIONO PRAVO Na desnoj nozi kod tužilje i kažiprstu postoje ožiljci. (Iz Presude Okružnog suda u Novom Sadu.

Dakle.vlasništvo tužioca. kojim je upravljao tuženi i teretni kombi marke "Mercedes" navedenih registarskih oznaka . Šteta je prouzrokovana vozilom koje je vlasništvo tuženog i isključivo njegovom krivicom. . Iz obrazloženja: Utvrđeno je sledeće činjenično stanje: U saobraćajnoj nezgodi dana 18. stav 1. (Iz Presude Okružnog suda u Beogradu. 11/2001) a pre stupanja na snagu Zakona o javnom informisanju ("Sl. 170. Iz obrazloženja: Posle donošenja Zakona o prestanku važenja Zakona o javnom informisanjua a pre stupanja na snagu Zakona o javnom informisanju objavljena je sporna informacija tj.11. odgovornost tuženih za štetu nastalu objavljivanjem sporne informacije ceni se prema opštim pravilima o naknadi štete: solidarna odgovornost za štetu se zasniva na odredbama člana 154. glavnog i odgovornog urednika omogućili objavljivanje spornih podataka i time prouzrokovali povredu ugleda tužioca. Imajući sve to u vidu. dnevna. godine) 299. 3612/05 od 06. godine) 300. na taj način nije ustupio pravo prvenstva vozilu "Mercedes" koji je bio u fazi njegovog preticanja i koje se nalazilo u levoj saobraćajnoj traci.OBLIGACIONO PRAVO Međutim. godine. već događaji koji su nezavisni od njih.2001. pa je on i obavezan na naknadu materijalne štete tužiocu.za štetu nastalu objavljivanjem netačne informacije se odgovornost urednika i izdavača ceni po opštim pravilima o naknadi štete. Vremenski uslovi za saobraćaj – kolovoz suv. (Iz Presude Okružnog suda u Beogradu. Pravilno je utvrđena činjenica da su tuženi u svojstvu izdavača odn. br. 43/2003) .10.04.2008. Dakle. Vozač traktora započeo je radnju skretanja u levo na putu M-22 prema svom imanju. a (eventualno) uključeni pokazivač pravca na traktoru nije se mogao na vreme uočiti zbog prikolice. uzrok za to nisu radnje tuženog poslodavca.2003. Zato je pravilan zaključak iz ožalbene presude da je potraživanje tužilje po osnovu izgubljene zarade i njen zahtev za uplatu doprinosa nadležnom fondu kao vidovi naknade nematerijalne štete u celosti neosnovan.161 - . br.2005. Gž. glasnik RS". glasnik RS".04. I 1921/09 od 11.. Na prikolici nije bilo svetlosnog signalnog uređaja. prvostepeni sud je pravilno primenio materijalno pravo dajući za svoju odluku razloge koje prihvata i drugostepeni sud kao u postupku žalbene kontrole. istog Zakona. koji je tim vozilom i upravljao. godine učestvovali su traktor IMT navedenih registarskih oznaka sa prikolicom. Ukoliko je sporna informacija objavljena nakon stupanja na snagu Zakona o prestanku važenja Zakona o javnom informisanju ("Sl. 17. u konkretnom slučaju. a da se prethodno nije uverio da time neće ugroziti vozila koja se kreću po kolovozu iza njega. vidljivost dobra. Zakona o obligacionim odnosima u vezi sa članom 206. Gž. i člana 200.

(Iz Presude Okružnog suda u Novom Sadu. Zbog toga prvostepeni sud pravilno zaključuje da u predmetnoj pravnoj stvari postoji solidarna odgovornost. Primetivši da su mu pantalone na mestu ujeda pocepane i da noga krvari. godine oko 23 sata i 45 minuta vraćao kući. 2669/06 od 14. Čak i da je za radnju izbegavanja sudara izabrao forsirano kočenje do zaustavljanja . Grad Beograd uređuje i obezbeđuje uslove obavljanja komunalnih delatnosti i njihov razvoj …) i člana 39. Gž. poveravajući obavljanje određene komunalne delatnosti javnom preduzeću koje je u tu svrhu i osnovalo.kao i druge komunalne delatnosti i ostale od opšteg interesa saglasno Zakonu u njegovoj nadležnosti tj.OBLIGACIONO PRAVO U situaciji kada se vozilo tužioca nalazi u fazi preticanja u levoj saobraćajnoj traci. Ovo zbog toga što se grad.2005.02. stav 2. (Iz Presude Okružnog suda u Novom Sadu. Za štetu koju je oštećeni pretrpeo ugrizom psa lutalice postoji solidarna odgovornost grada i gradskog javnog komunalnog preduzeća.suprotno žalbenim navodima stranaka . ali je ova obaveza . Pregledan je na Odeljenju za Urgentnu hirurgiju Instituta za hirurgiju a sledeći dan i u Zavodu. odredbe člana 2. kao osnivač. Taj stav prihvata i žalbeni sud. ona izvorno predstavlja obavezu prvotuženog.03.11.pravilno primenio materijalno pravo kada je obavezao tuženog na naknadu materijalne štete tužiocu. Sudar je pravilno pokušao da izbegne levim izmicanjem za koju radnju vozač traktora zbog kretanja skupa ulevo nije ostavio dovoljno prostora. Imajući u vidu utvrđeno činjenično stanje. Zakona o komunalnim delatnostima (… opština. Za navedenu saobraćajnu nezgodu tuženi je proglašen u prekršajnom postupku krivim i kažnjen novčanom kaznom. i člana 184. prvostepeni sud je . grad odn. s obzirom da iz utvrđenih činjenica nesumnjivo proizilazi da je šteta prouzrokovana vozilom koje je vlasništvo tuženog a njegovom isključivom krivicom.2007. ovde drugotuženi).1 sekund. Na osnovu u svemu pravilno i potpuno utvrđenog činjeničnog stanja. gde je konstatovana laka telesna povreda. Žalbeni navodi prvotuženog u pogledu njegove pasivne legitimacije i u vezi s tim njegove odgovornosti su neosnovani. napala su ih tri psa lutalice od kojih ga je najveći sa leđa ugrizao za levu nogu. ne oslobađa ove odgovornosti. sa tehničke tačke gledišta. tužilac se dana 02. Odluke o uslovima za držanje i zaštitu domaćih životinja na teritoriji grada Novog Sada (… poslove hvatanja i prevoza napuštenih životinja i sakupljanja vrši JKP "Čistoća" … tj.162 - . tužilac je taksijem otišao u Urgentni centar radi ukazivanja prve pomoći. 2345/05 od 24. jer samo poveravanje obavljanja ove komunalne delatnosti ne može za prvotuženog biti osnov oslobađanja od odgovornosti. prvi put je mogao uočiti eventualni levi pokazivač pravca na traktoru u trenutku kada je do sudara preostalo 2. U neposrednoj blizini ulaza zgrade u kojoj stanuje. pravilnom primenom odredaba člana 154. Naime. Zakona o obligacionim odnosima.ne bi se mogao zaustaviti ispred prepreke. godine) . prvotuženi jeste svojom odlukom posao uklanjanja pasa lutalica poverio drugotuženom. godine) 301. odlučujući o naknadi nematerijalne štete.2005. Gž. Iz obrazloženja: Utvrđeno je sledeće činjenično stanje: Zajedno sa svojim navedenim prijateljem. prvostepeni sud je zauzeo pravilan stav o odgovornosti prvotuženog.

da li se to moglo realno očekivati prema redovnom toku stvari s obzirom na učestalost bombardovanja ove lokacije i da li je zadatak na bombardovanoj lokaciji po svojoj prirodi bio neodložan.4. Graničnik koji se nalazio na stubu ograde više puta je varen zbog pucanja do koga je dolazilo u trenutku dodira sa graničnikom kapije stavljene u pokret. iz čega proizilazi da do ovoga ne bi dolazilo samo uz veoma veliku pažnju pri njenom rukovanju.snosi rizik obavljanja te opasne delatnosti i odgovaran je za naknadu štete. dakle. (Rešenje Okružnog suda u Beogradu.OBLIGACIONO PRAVO 302. da li je tuženi. Polazeći od ovako utvrđenog činjeničnog stanja.2007. i to onog dela koji je bio zavaren za stub.04. u situaciji kada je dao radni nalog za rad u ratnim uslovima znajući da je bilo izvesno bombardovanje te da postoji opasnost za život i zdravlje .tada on snosi rizik obavljanja te opasne delatnosti i odgovaran je za naknadu štete. Iz obrazloženja: Pred prvostepenim sudom je utvrđeno da je tužilac bio u radnom odnosu kod tuženog na poslovima portira. neposredno pre upućivanja tužioca na radni zadatak. Gž. te da je dana 28. pa time i opasnost za život i zdravlje. Iz obrazloženja: U postupku donošenja ožalbene presude prvostepeni sud je propustio da utvrdi: da li je tužilac i grupa radnika koja je sa njim putovala imala uredno izdat nalog da baš tada obavlja radni zadatak na terenu. te je izletela iz vođice i pala udarivši tužioca. Za pravilnu primenu odredbe člana 154. zbog čega je kapija nastavila sama da se kreće. a on to znao . po oceni drugostepenog suda. u situaciji kada je poslodavac dao radni nalog za rad u ratnim uslovima kada je bilo izvesno bombardovanje. Postoji potpuna objektivna odgovornost imaoca opasne stvari u vezi koje je šteta nastala.163 - . Naime. pobijana presuda je morala biti ukinuta. na šta se osnovano ukazuje i u žalbi. Poslodavac. godine) 303. pravilno je zaključio prvostepeni sud da je tuženi odgovoran za štetu koju je prilikom povređivanja pretrpeo tužilac. način na koji je kapija funkcionisala ukazuje da je ista predstavljala opasnu stvar u trenutku stavljanja u pokret. Naime. zbog čega se on ne može ni delimično osloboditi ove odgovornosti. stvar koja je delovala s povećanim rizikom opasnosti nastanka šte. a prema izjašnjenju veštaka oko 320 kg.2005. tuženi je izvršio zamenu istog zavarivanjem dosta masivnijeg graničnika. u slučaju kada je ponašanje oštećenog predvidivo. Zakona o obligacionim odnosima nužno je razjašnjenje ovih okolnosti. a uzrok štete otklonjiv. Težina ove metalne kapije je prema podacima iz prijave o povredi na radu iznosila je 600 kg. Pošto je prvostepeni sud propustio da razjasni navedene okolnosti. Nakon ovog pucanja graničnika. godine došlo do njegovog povređivanja na taj način što je prilikom zatvaranja glomazne metalne pokretne kapije od strane tužioca došlo do pucanja jednog dela graničnika. Tužilac je bio odgovoran radnik i u toku radnog vremena nije koristio alkohol. 3178/06 od 19. Dejstvo sile upotrebljene od strane tužioca nije moglo uzrokovati pad kapije. pribavio obaveštenje od centra za uzbunjivanje da je u kritično ili blisko vreme nagoveštena (ili) i ostvarena vazdušna opasnost i bombardovanje. Metalna kapija je funkcionisala na taj način da je stalno dolazilo do njenog udara u graničnik.

za šta u konkretnom slučaju nisu ispunjeni uslovi. ne može kvalifikovati kao deliktna radnja koja ima za posledicu naknadu štete primenom pravila iz odredbe člana 154.2007. međutim. dana 6. godine.164 - . Drugog je domašaja pitanje da li u je konkurenciji između akata različite pravne snage tužena strana trebala da primeni akt jače pravne snage – što je nesumnjivo domen primene prava. neprimene citiranih zakonskih normi.OBLIGACIONO PRAVO te.2007. 2.05. pa da zbog toga postoji osnov za naknadu štete. 174. a pogrešna primena prava ne vodi zaključku da je organ nezakonito postupao. a uzrok štete otklonjiv.11. odnosno da je bilo predvidivo da upotreba kapije sa uobičajenom pažnjom stvara izvesnost realizacije rizika njenog pada. Dana 4. dakle. dakle nepredvidivim. na osnovu zaključenog ugovora sa drugotuženim. zbog čega je konkretnom prilikom došlo do realizacije ovog rizika povećane opasnosti. godine. Takvo postupanje tužene se. Na drugoj strani. (Presuda Okružnog suda u Beogradu. Prema ugovoru o zakupu tužena kao zakupac . neizbežnim i neotklonjivim uzrokom štete. Lice koje koristi tuđu nepokretnost bez zaključenog ugovora o zakupu i koje. Zbog pogrešne primene prava ne može se zaključiti da je državni organ nezakonito postupao.br. u vezi člana 172. ZOO. st. Gž.i zakonit rad organa tužene može dovesti do povrede prava neispunjenjem obligacije zbog pogrešne primene odn. Pri tome se tuženi ne može ni delimično osloboditi ove odgovornosti na osnovu odredbe čl. 3. st. pored toga.1. Upravo znanje ove okolnosti potvrđuje predvidivost ponašanja rukovaoca kapijom. tuženi su zaključili ugovor o zakupu na neodređeno vreme. a ne po osnovu sticanja bez osnova. godine) 305. u smislu čl.1921/07 od 21. Iz obrazloženja: Prvostepeni sud je u konkretnom slučaju u ožalbenoj presudi pogrešno zaključio da se radi o naknadi štete. Ono vlasniku nepokretnosti odgovara po osnovu odgovornosti za prouzrokovanu štetu. nezakonito postupanje državnih organa može se iskazati samo kroz kršenje a ne i kroz primenu prava. kao u konkretnom slučaju . 177. odnosno predvidivost mogućnosti da ista svakog momenta može izleteti iz vođice zbog nešto jačeg pokretanja. ne plaća zakupninu. zbog čega se tuženi ne može pozivati da bi posebna pažnja rukovanja kapijom isključila ovaj rizik. objektivno odgovoran za nastalu štetu. koji rizik se pri datim okolnostima mogao otkloniti od strane tuženog adekvatnom popravkom kapije. Ne predstavlja kršenje (već primenu) prava postupanje u skladu sa pozitivnim podzakonskim aktima. postupa protivpravno. Naime. godine) 304. dakle. 154. ZOO. pa bilo to i ponašanje tužioca kao rukovaoca kapijom u navedenom smislu. u vezi čl. pa je tuženi nezavisno od krivice. imajući u vidu da je tužiočevo ponašanje bilo predvidivo.1.2000.1995. Zakona o obligacionim odnosima. (Presuda Okružnog suda u Kraljevu Gž. Iz obrazloženja: Prema utvrđenim činjenicama tužilac je vlasnik nepokretnosti opisanih u prvostepenoj presudi. Objektivna odgovornost imaoca opasne stvari se pak može potpuno ili delimično isključiti samo faktorom više sile. 1624/07 od 11.

11. (Rešenje Vrhovnog suda Srbije. godine sa zakupninom u iznosu od 7. odnosno umanjenje imovine jednog lica.6. kao i da između tog osiromašenja i obogaćenja postoji međusobna uslovljenost. Iz obrazloženja: Na utvrđeno činjenično stanje prvostepeni sud je pravilno primenio materijalno pravo našavši da . godine.2004.9. ZOO naknadu za korišćenje nepokretnosti koje su vlasništvo tužioca. osim po osnovu Zakona o radnim odnosima. može odgovarati i po osnovu opštih pravila o naknadi štete iz Zakona o obligacionim odnosima. Za nadoknadu materijalne i nematerijalne štete kao posledica te povrede.962.7. 185. a od tužioca je saznala u toku 2001.2004. 155. godine do 1. st. godine isplati iznos od 1.. i 3. a na osnovu zaključenog ugovora o zakupu na neodređeno vreme.00 dinara sa kamatom od 1. Pored navedenog magacinskog prostora organ tužene je koristio i ostale nepokretnosti u vlasništvu tužioca i za korišćenje tih nepokretnosti nije plaćao naknadu.9. Povreda zadobijena pri dolasku na posao smatra se povredom na radu. godine pa do isplate.1999. jer je u posedu nepokretnosti bila tužena.2004. Tužena je obavezana da za korišćenje fabričke hale i dvorišnog prostora plati tužiocu za period od 20.1999. korelacija i da za isto ne postoji pravni osnov.1999. odnosno uvećanje imovine na strani drugog lica. 2. Kako je protivpravnom radnjom tužene tužiocu prouzrokovana šteta. i 158.640.1999. a ne po osnovu sticanja bez osnova kako to pogrešno zaključuju nižestepeni sudovi. Tužena je za korišćenje jednog dela nepokretnosti u vlasništvu tužioca plaćala zakupninu bivšem vlasniku te nepokretnosti. odnosno sticanja bez osnova u smislu člana 210. uslovi su da postoji osiromašenje. kao i člana 106. ZOO.2007. . Na osnovu tako utvrđenih činjenica nižestepeni sudovi su zaključili da je tužena u obavezi da tužiocu isplati na osnovu odredbe člana 210.00 dinara mesečno. U reviziji tužene osnovano se ističe da su nižestepeni sudovi pogrešno primenili materijalno pravo kada su zaključili da tuženi odgovara tužiocu za korišćenje njegove nepokretnosti po osnovu sticanja bez osnova. i 189. Zakona o obligacionim odnosima (dalje: ZOO) kao nesavesni držalac na osnovu odredbe člana 214. godine pa do 1. ZOO. Rev. Tužilac svoju nepokretnost nije koristio u periodu od 20. ZOO tužilac bi imao pravo na naknadu štete u vidu izgubljene koristi u visini zakupnine na tržištu u vreme donošenja odluke o tužbenom zahtevu tužioca. a nije plaćala ni zakupninu.00 dinara sa kamatom od 1. Za drugi deo nepokretnosti tužena nije imala zaključen ugovor o zakupu. godine pa do 1. Korišćenjem nepokretnosti tužioca na opisani način.OBLIGACIONO PRAVO uzela je na korišćenje magacinski prostor površine 720 m2 počev od 1.2004. Tužena je o pravu vlasništva na spornim nepokretnostima saznala u vreme pregovaranja oko zaključenja ugovora o zakupu sa drugotuženim.1999. Za postojanje neosnovanog obogaćenja.200. Tužena je obavezana da tužiocu za korišćenje 1/2 fabričke hale u površini od 360 m2.9. 154.2004.6. Organ tužene je bio u posedu nepokretnosti koje su predmet spora od 20.9. Zakona o obligacionim odnosima. godine pa do konačne isplate.8.2004.u smislu članova 154. Na osnovu odredbe člana 189.080. godine. godine) 306. poslodavac. odnosno da postoji obogaćenje.6.256.6. stav 1.165 - .. godine iznos od 2. godine. za period od 20. godine pa do 30. tužena odgovara po osnovu odgovornosti za prouzrokovanu štetu. 2807/2007 od 1. tužena je postupala protivpravno i na taj način tužiocu prouzrokovala štetu u smislu odredbe čl.9.

1987. Sve to je uočljivo na prvi pogled i ne može se pokriti šminkom.su neosnovani. godine) 307. Navedenom operacijom je mogao biti postignut povoljan ishod. Kao posledica izvršene operacije kod tužilje je zaostao konvergentni strabizam – razrokost sa pojavom viđenja duplih slika. . Ukoliko se pacijent. Stoga osnov tuženikove odgovornosti za nadoknadu štete tužilji proizlazi . što se može okarakterisati kao nepažnja tuženog. a koju je tužilja kao zaposleni radnik pretrpela prilikom dolaska na posao. Iz obrazloženja: Prema utvrđenom činjeničnom stanju.iz opštih odredaba o odgovornosti za naknadu štete po osnovu krivice. Operacija je kod tužilje bila medicinski opravdana i indikovana.2007. nije obezbedio da se ulaz u banku adekvatno očisti. zbog čega je ista i preduzeta. pouzdano je utvrđeno u prvostepenom postupku da ispred zgrade tužene banke nije bio u potpunosti očišćen sneg i led. a koja bi proizlazila iz činjenice da tuženi. godine operisana zbog urođene paralize desnog očnog živca.01.OBLIGACIONO PRAVO stav 5. Operacija je tehnički izvedena na način kako to zahteva savremena operativna tehnika iz oblasti plastične hirurgije koja se radi kod paralize facijalisa. odnosno poslova sa preciznim radom na blizinu. krivljenje usta kod tužilje je bilo izraženo samo pri pokretima usana. odn. preko svojih zaposlenih. Pž. a što se u konkretnom slučaju nije dogodilo jer su ožiljci koji su se razvili na mestu operativne intervencije izazvali pojavu razrokosti koja je kod tužilje trajno stanje. utvrđenog osnova odgovornosti tuženog. Tom prilikom tužilja nije bila upozorena na posledicu koja je nastupila jer se pokretljivost očne jabučice kao posledica ovakve plastične operacije jednostavno ne događa. 5772/06 od 30. pa su neosnovani navodi o eventualnom doprinosu tužilje nastaloj šteti. te da se tužilja okliznula na metalnoj rešetki koja se nalazi ispred samog ulaza u banku i to u okviru vremena koje se računa u radno vreme .pre svega . što je jedna od mogućih ali izuzetno retkih komplikacija koja se ne može predvideti a ni sprečiti i pored najbrižljivije urađene operacije. zbog urođene paralize facijalisa. Tužilji je lekar pre operacije objasnio zašto ide na operaciju. Naime. ( Iz presude Višeg trgovinskog suda.okliznula se prilikom dolaska na posao u 7. da je tuženi pasivno legitimisan u pogledu nadoknade potraživanja čije se utvrđenje traži. tj kojima se ukazuje na navodni doprinos tužilje nastaloj šteti . a posle operacije je nastupilo unakaženje koje se ispoljava kako pri mimici lica tako i kad je lice u stanju mirovanja. pre operacije ne upozna sa svim mogućim posledicama operativnog zahvata zdravstvena ustanova odgovara za sve eventualne štetne posledice tog pacijenta. Osnov odgovornosti tuženog je i u činjenici da se u konkretnom slučaju radi o povredi koja je nastala u vezi sa radom.166 - . Navodi žalbe kojima se pobija pravilnost primene materijalnog prava odn. šta će istom dobiti i predočio joj je moguće komplikacije. Tužilji je rečeno da se može dogoditi da ne bude potpuno zadovoljna rezultatom operacije ukoliko se ne postigne potpuno zatvaranje oka. Zbog toga postoji odgovornost poslodavca da ovakvu štetu nadoknadi.04.postoji obaveza tuženog da u konkretnom slučaju tužiocu nadoknadi pričinjenu kako materijalnu tako i nematerijalnu štetu. Zakona o radnim odnosima . tužilja je 21. Pre operacije. Zbog toga se ona ponaša kao osoba sa jednim okom i njena vidna sposobnost je umanjena za 20% što je dovelo i do umanjenja opšte životne aktivnosti od 50% koje se ogleda u stalnom viđenju duplih slika i nemogućnošću obavljanja poslova za koje je potreban vid na oba oka.20 časova ujutru. što ne zavisi samo od operativnog već i od postoperativnog toka.

a drugostepeni sud je istu odbio kao neosnovanu i potvrdio prvostepenu presudu. izreke je odbijen prigovor nedostatka pasivne legitimacije na strani tuženika kao neosnovan. To pre svega podrazumeva ukazivanje na mogući neuspeh zahvata i kada se isti obavi onako kako treba.” u G. godine) 308.. usvojen je tužbeni zahtev tužioca – “Muzej R.01. stav 1. dobrovoljnom i ni sa čim uslovljenom određenom hirurškom zahtevu koji spada u estetsku hirurgiju. br. S obzirom da zahvat nije bio hitan kod tužilje. M.2004. godine) . odnosno prognoza o stanju zdravlja posle intervencije. Veštačenjem od strane veštaka građevinske struke je utvrđena visina štete.. Obaveštenje pacijenta treba da bude pogodno da pacijent stekne osnovna saznanja o onome šta će se sa njim dogoditi ako na intervenciju ne pristane. značaj i domašaj onoga sa čime se saglašava. obaveštenje je trebalo da bude detaljnije. Činjenica je da se kod tužilje radi o svesnom.2005. pravilan je pravni zaključak sudova nižeg stepena da postoji odgovornost tužene za predmetnu štetu i nastupele štetne posledice... postoji i dužnost obaveštavanja pacijenta radi njegove lične sigurnosti i samoodređenja u odnosu na sopstveno telo.167 - .. M. dokazima je utvrđeno da je tuženik kao vozač teretnog vozila novčano kažnjen rešenjem sudije za prekršaje u G. 5393/02 od 24. ZOO. Naknada materijalne štete i odgovornost po osnovu krivice primenom odredbe člana 154. odnosno ukoliko je u situaciji da uzme u obzir razloge i za i protiv i da donese razumnu odluku koja se tiče njegovog lečenja.03. član 170. ZOO.. (Iz presude Okružnog suda u Čačku. Iz obrazloženja: Prvostepenom presudom u stavu 1 .. kao i da mu bude razjašnjena delotvornost predloženog zahvata. i obavezan je tuženik da plati na ime naknade materijalne štete navedeni iznos sa kamatom iz presude. 46/04 od 19.. br..2003. Dakle. obaveštenje o mogućim komplikacijama podrazumeva ukazivanje i na izuzetno retke komplikacije. Protiv navedene presude žalbu je izjavio tuženik. Zakona o obligacionim odnosima.. Up. godine. a pravilno je primenjeno i materijalno pravo iz članova 154. Pored ostalih obaveza zdravstvenih radnika koja im nalaže pravilo medicinske nauke. Rev. jer je ušao sa vozilom u “memorijalni kompleks” uprkos postojanju saobraćajnog znaka “zabrana saobraćaja za teretna vozila i autobuse” i time je oštetio ulaznu zidanu kapiju. 1821/05 od 19. tuženik je pasivno legitimisan u ovoj parnici i isti odgovara za nastalu materijalnu štetu po principu krivice što je predviđeno članom 154.k.. Međutim. Naime. a u stavu 2. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije. Gž.OBLIGACIONO PRAVO Na osnovu navedenih činjenica. Neosnovano je isticanje tuženika da nije pasivno legitimisan u ovoj parnici i da time nema njegove odgovornosti.. Pristanak pacijenta na određenu intervenciju je punovažan samo ako pacijent zna suštinu. Nisu osnovani navodi u reviziji kojima se osporava utvrđenje suda da je tužilja odlaskom na operaciju u potpunosti preuzela rizik nastupelih posledica. Isto tako je činjenica da je operacija tehnički urađena na način kako to zahteva savremena operativna tehnika iz plastične hirurgije.05.. stav 1. a i nastupelu komplikaciju kod tužilje. i član 200.

.". Iz obrazloženja: Naime. Prema članu 73.168 - . I najzad odredbama člana 96. razliku između zarada koje je ostvarivao kod drugog poslodavca i zarada koje bi primao da je bio u radnom odnosu kod tuženog. godine. Gž.. Zakona o radu je propisano. godine. da je zbog svega izloženog prvostepeni sud pravilno odlučio kao u stavu jedan izreke presude. 2454/04 od 01.. Ako preduzeće nije znalo niti moglo znati za bolest tužioca." pa do kraja februara 2002. Iz obrazloženja: Tužbeni zahtev zasniva se na činjenici da je tužiocu radni odnos kod tuženog prestao po osnovu nezakonitih disciplinskih presuda te da je tužilac bio van rada zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa počev od 25. Zakona o obligacionim odnosima je propisano da ko drugome prouzrokuje štetu dužan je da je nadoknadi ukoliko ne dokaže da je šteta nastala bez njegove krivice. godine) 310. sud je zaključio da je tužena odgovorna za štetu koju je tužilac pretrpeo po osnovu izostalih zarada u periodu počev od dana udaljenja pa sve do februara 2002. pravilno je prvostepeni sud odlučio kada je tužiocu dosudio naknadu materijalne štete a na ime izostale zarade u spornom periodu sa zakonskom zateznom kamatom.. do kog datuma je tužilac opredelio tužbeni zahtev po ovom osnovu imajući u vidu da je tužilac radnik kome je nezakonito prestao radni odnos kod tuženog. imajući u vidu da su pravosnažnom i izvršnom presudom istog suda poništene kao nezakonite navedene disciplinske odluke tužene.a od dana kada je zasnovao radni odnos u preduzeću "K. tužilac predmetnom tužbom između ostalog traži naknadu štete u vidu izgubljene zarade povodom poništenog sporazuma o prestanku radnog odnosa. Predložio je da sud usvoji tužbeni zahtev. da ako zaposleni pretrpi povredu ili štetu na radu ili u vezi sa radom. godine. Ako zaposleni pretrpi štetu u vezi sa radom.. kada je zasnovao radni odnos u Javnom komunalnom preduzeću "K.12.1998. sve sa zakonskom zateznom kamatom počev od dana dospelosti svakog pojedinačnog mesečnog iznosa. a da tuženu obaveže da mu naknadi materijalnu štetu na ime neisplaćenih zarada koje bi ostvario da je radio kod tuženog počev od dana udaljenja pa sve do dana kada je radni odnos zasnovao u preduzeću "K. Odredbama člana 154. pa sve do aprila 2001. poslodavac je dužan da mu štetu nadoknadi u skladu sa Zakonom i opštim aktom.11. (Iz presude Okružnog suda u Beogradu. Imajući u vidu utvrđeno činjenično stanje. S obzirom na utvrđeno činjenično stanje i navedene zakonske propise. da stoga tužiocu pripada naknada materijalne štete na ime izostale zarade u spornom periodu sa zakonskom zateznom kamatom..2004. te da stoga ima pravo na naknadu štete za izostale zarade u ovom periodu. tada važećeg Zakona o osnovnim pravima iz radnog odnosa preduzeće je dužno da radniku naknadi štetu koju je pretrpeo . onda ono ne bi moglo biti odgovorno za štetu koju je tužilac zbog prestanka radnog odnosa pretrpeo. poslodavac je dužan da mu štetu naknadi. stav 1. br.OBLIGACIONO PRAVO 309." .

br. Kako tuženo preduzeće nije znalo za navedenu bolest tužioca. pošto preduzeće može dokazivati da je šteta nastala bez njegove krivice. P. Prema članu 154. pravilan je zaključak nižestepenih sudova da tuženi nije odgovoran za štetu koju je tužilac pretrpeo zbog prestanka radnog odnosa. godine odbio kao neosnovanu žalbu tuženika i potvrdio je presudu Opštinskog suda u Č. Neistinita informacija koja se objavi u listu je osnov za utvrđivanje naknade nematerijalne štete zbog nanetog psihičkog bola izazvanog povredom ugleda i dostojanstva istog. koji je poništen zato što tužilac zbog svog zdravstvenog stanja nije bio u mogućnosti da shvati značaj svojih postupaka niti da upravlja svojim radnjama. Okružni sud u Užicu je svojom presudom. Nižestepeni sudovi su utvrdili da tuženi nije znao da je tužilac u spornom periodu bolovao od paranoidne psihoze. br.OBLIGACIONO PRAVO na radu ili u vezi sa radom po načelima odgovornosti za štetu.169 - . U konkretnom slučaju pretpostavka krivice zasniva se na nezakonitosti postignutog sporazuma o prestanku radnog odnosa tužiocu. te nije dužan da istu nadoknadi u vidu izgubljene zarade. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije. bez pravnog osnova. _____ od 13. istog Zakona. stav 1. Tuženik je dužan da naknadi štetu tužiocu u visini tržišne vrednosti zakupnine za parcele tužioca koje je. 504/03 od 17. Iz obrazloženja: Presudom Opštinskog suda u Č.489.2002. godine) 311. Pretpostavka je oboriva. 1218/03 od 12.12.2002. a tuženi nije u postupku dokazao da se radi o istinitoj informaciji što bi isključivalo odgovornost tuženog da tužilji naknadi prouzrokovanu štetu. Iz pravilne ocene da neistinita informacija objavljena u listu tuženog svojim sadržajem i načinom na koji je izložena predstavlja nanošenje psihičkog bola tužilji. br.2003. Po oceni Vrhovnog suda.00 dinara sa pripadajućom kamatom.. što opravdava dosuđivanje pravične naknade na osnovu člana 200. godine. koristio za ispašu svoje stoke. Rev..2003. _____ od 20.. usled čega njegova odluka da zaključi sporazum nije mogla biti pravno validna. onda ono ne bi moglo biti odgovorno za štetu koju je tužilac zbog prestanka radnog odnosa pretrpeo. P.09. . i to za sve godine bespravnog korišćenja parcela.. ZOO to je krivica preduzeća koja se pretpostavlja. Gž.2003.. godine obavezan je tuženik da plati tužiocu na ime naknade štete iznos od 5.______ od 20. proizilazi pravilnost zaključka nižestepenih sudova da je tužilja pretrpela nematerijalnu štetu zbog nanetog joj psihičkog bola u smislu člana 155. ako preduzeće nije znalo niti moglo znati za bolest tužioca.11.03.12. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije. Iz obrazloženja: Pravilnost primene materijalnog prava proizilazi iz zaključka da objavljeni tekstovi po svom strukturnom i smisaonom značenju predstavljaju neistinitu i uvredljivu informaciju kojom se vređa dostojanstvo i ugled tužilje. br. Rev. Zakona o obligacinim odnosima. godine) 312. Protiv navedene presude tuženik je blagovremeno izjavio žalbu.

.11. prvostepeni sud pravilno nalazi da odgovornost tuženog za nastalu štetu ne postoji.11. Tužilac je izvršio popravku vozila. U takvoj situaciji pravilna je odluka prvostepenog suda uz pravilnu primenu materijalnog prava..170 - . Zakona o osiguranju imovine i lica jer je naknada štete prouzrokovana upotrebom motornog vozila za koji nije bio zaključen ugovor o obaveznom osiguranju. Međutim. U konkretnom slučaju ne postoji subjektivna odgovornost poslodavca .2003. Prvotuženik odgovara kao vlasnik i imalac vozila primenom odredbe čl.01. godine obavezani su tuženici M. br.. je svojom presudom Gž. jer je ovu povredu zadobila prilikom dolaska na posao.. Pravilno je prvostepeni sud primenio materijalno pravo kada je obavezao vlasnika vozila i Garantni fond da solidarno plate na ime naknade štete tužiocu. Solidarna odgovornost vlasnika vozila i Garantnog fonda za štetu koju prouzrokuje neregistrovano vozilo vlasnika tužiočevom vozilu. Ukoliko se zaposleni povredi na putu od kuće do posla. jer nema uzročne veze između nastale povrede i procesa rada poslodavca. Protiv navedene presude prvotuženik je blagovremeno izjavio žalbu. P.OBLIGACIONO PRAVO U obrazloženju drugostepene presude je navedeno sledeće: Tuženik je napasao svoju stoku na parcelama tužioca u zadnjih pet godina bez odobrenja tužioca. i Udruženje osiguravajućih organizacija Jugoslavije – Garantni fond da solidarno plate tužiocu na ime nakade imovinske štete iznos naveden u izreci.tuženog odnosno odgovornost po osnovu krivice u smislu člana 154. i 178. Okružni sud u U. 227/03 od 13.03. godine) 314.2003. godine. br.2002. godine) 313.. Gž. stav 2. poslodavac će odgovarati samo u slučaju ako je povreda izazvana krivicom poslodavca ili opasnom stvari (delatnošću) poslodavca. Iz obrazloženja: Prvostepeni sud pravilno utvrđuje da se povreda koju je zadobila tužilja smatra povredom na radu odnosno povredom u vezi sa radom. 101/03 od 21. (Iz presude Okružnog suda u Užicu. 90/02 od 13. ZOO a drugotuženik primenom odredbe člana 99. K. U obrazloženju drugostepene odluke je navedeno sledeće: Tužilac je vlasnik vozila koje je oštećeno vozilom prvotuženika. P. 154. br. Tuženik je sa vozilom prešao na suprotnu kolovoznu traku i isto je bilo neregistrovano.2003.. br.2002. . a potvrdio presudu Opštinskog suda u A. br. 101/03 od 21. Zakona o obligacionim odnosima. Gž. suprotan navodima iz žalbe tuženika. pa je tuženik obavezan da plati tužiocu na ime naknade štete dosuđeni iznos koji predstavlja tržišnu vrednost zakupnine za parcele tužioca u zadnjih pet godina.. godine odbio kao neosnovanu žalbu tuženika. (Iz presude Okružnog suda u Užicu. Tužilac je takođe opominjao tuženika da prestane sa takvim radnjama.01. Iz obrazloženja: Presudom Opštinskog suda u A. tačka 1. 90/02 od 13..

tako da ova njena povreda nije rezultat propusta tuženog u obezbeđivanju uobičajnih uslova rada. što se osnovano ističe u reviziji. 3436/04 – P. Zakona o obligacionim odnosima kao i odredbu člana 3. kou je nepravilno ocenio kao nečitljivu. u konkretnom slučaju nižestepeni sudovi nisu raspravljali i utvrđivali koje su to potrebne odgovarajuće mere za . 1. kao i da se suzdrži od delatnosti od koje proizilazi uznemiravanje ili opasnost od štete. br. 316. pre svega. zbog čega činjenično stanje nije pravilno i potpuno utvrđeno. ili da otkloni izvor opasnosti.171 - . ako ovaj sam to ne učini. to nije moglo regularno da učini.10. i 170. (Gž. original kartice predatog spornog vozila je ostao kod tužioca a radnik tuženog je vozilo izdao na osnovu druge kartice. Iz obrazloženja: Vrhovni sud nalazi da je drugostepeni sud pogrešno primenio materijalno pravo. proveri ima li uslova da se dozvoli izlazak vozila iz javne garaže. U konkretnom slučaju tužbeni zahtev se ne odnosi na uklanjanje ili izmeštanje elektroenergetskog objekta. ako se nastanak uznemiravanja ili štete ne može sprečiti odgovarajućim merama. kao i da se suzdrži od delatnosti od koje proizilazi uznemiravanje ili opasnost štete.OBLIGACIONO PRAVO Takođe. Zakona o obligacionim odnosima. da je po zahtevu da se ukloni opasnost štete u smislu navedene odredbe. na trošak držaoca izvora opasnosti. Međutim. godine) Neosnovano se žalbom osporava ožalbena odluka isticanjem da tuženi nije imao obavezu čuvanja vozila na parkingu i da je radnik tuženog propisno postupao saglasno praksi i pravilima tuženog. već je predmetna šteta nastala propustima radnika tužene pri izdavanju vozila licu bez punovažne kartice.2003. (Iz presude Okružnog suda u Valjevu. A. 6211/03) 315. Sud će na zahtev zainteresovanog lica narediti da se preduzmu odgovarajuće mere za sprečavanje nastanka štete ili uznemiravanja. br. Odredbom člana 156. Tužbeni zahtev se odnosi na obustavu dalje igradnje dalekovoda visokog napona preko parcele i stambenog objekta tužioca radi otklanjanja izvora opasnosti ili naknadne štete. Stoga je prvostepeni sud pravilno primenio materijalno pravo i to odredbe člana 154. Naime. br. propisano je da svako može zahtevati od drugoga da ukloni izvor opasnosti od koga preti znatnija šteta njemu ili neodređenom broju lica. stav 1. Ovaj sud nalazi. Svako može zahtevati od drugoga da ukloni izvor opasnosti od koga preti znatnija šteta njemu ili neodređenom broju lica. usled čega je u svakom slučaju morao da primeni standarde uobičajena pažnje za provere vozila i uvidom u saobraćajnu dozvolu vozila i ličnu kartu lica koje vozilo preuzima. jer sama povreda tužilje nije u uzročnoj vezi sa procesom rada tuženog kao poslodavca tužilje. 255/03 od 15. prilikom pada sa mopeda zbog klizavog kolovoza. Gž. kada sa postojećom karticom lice koje se predstavilo kao R. Zakona o obligacionim odnosima. Tužilja je povredu zadobila prilikom dolaska na posao. nadležan sud opšte nadležnosti. stav 1. Prema stanju iz spisa. Odluke Skupštine grada Beograda o javnim parkiralištima odlučujući da usvoji tužbeni zahtev i obaveže tuženog da tužiocu isplati naknadu štete. u ovom slučaju se ne radi o neadekvatnom čuvanju vozila tužioca. nema ni objektivne odgovornosti tuženog za nastalu štetu u smislu odredbe iz člana 174.

Zakona o obligacionim odnosima. i 1997. godine. 154. Kada je u pitanju opšte korisna delatnost za koju je dobijena dozvola od nadležnog organa. KZ Republike Srbije kojim je propisano da ako protivpravno lišenje slobode učini službeno lice.” je dobila dozvolu nadležnog organa za izvođenje radova na postavljanju dalekovoda visokog napona. 318. onda se može zahtevati samo naknada štete koja prelazi normalne granice (stav 3. i u tom slučaju može se zahtevati preduzimanje društveno opravdanih mera za sprečavanje nastupanja štete ili za njeno smanjenje (čl. Međutim. Pri tom. to su odluke morale biti ukinute. godine. ili da se otkloni izvor opasnosti. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije.. 2319/03 – P. Iz obrazloženja: Prema utvrđivanju prvostepenog suda tuženi je bio izvođač građevinskih radova koji su otpočeli 3.12. stav 3. odnosno radila je i ostvarivala manji promet. te je tako knjižara u aprilu. godini u odnosu na razliku u ceni za vreme kada je knjižara radila sa smanjenim kapacitetom.. 1.2002. koji radovi su izvođeni u 1996.normalnu štetu zbog izvođenja građevinskih radova i radova na uređenju ulice tuženi nije dužan da nadoknadi tužiocu.. Visina izgubljene dobiti utvrđena je na osnovu nalaza i mišljenja veštaka i to upoređivanjem ostvarene razlike u ceni u 1994. zloupotrebom svog položaja ili ovlašćenja.OBLIGACIONO PRAVO sprečavanje nastanka štete ili uznemiravanja. Na osnovu nalaza i mišljenja veštaka prvostepeni sud je utvrdio da je tužilac zbog toga izgubio dobit koja iznosi 311. i 101.. odnosno kada uopšte nije radila. 3352/02) 317. ZOO). godine) Ne upuštajući se u ocenu da li je u radnjama organa tužene bilo elemenata krivičnog dela. za vreme izvođenja radova na uređenju ulice. a činjenica da je tužilac pretrpeo štetu na prvoj liniji fronta bez uticaja je na odgovornost tužene jer ukoliko je tužilac pretrpeo štetu na ratištu. Uobičajenu . kazniće se zatvorom od tri meseca do pet godina..763. godine i završili se novembra meseca 1995.04. br.99 dinara. 485/02 od 18. (Gž. tj. i u tom slučaju potraživanje tužioca za naknadu štete je zastarelo. br. kanalizacijom.172 - . 38. U konkretnom slučaju tužena JP “E. elektro i PTT mrežom. Kako nižestepeni sudovi nisu imali uvid u napred navedene činjenice od kojih zavisi pravilna primena materijalnog prava. maju. br. navedene odredbe zakona). Međutim. Za vreme izvođenja tih radova tužilac je bio delimično i potpuno onemogućen da koristi knjižaru br. tu štetu će mu nadoknaditi odgovorno lice koje je štetu prouzrokovalo saglasno odredbama čl. u konkretnom slučaju bi eventualno moglo doći do primene odredbe člana 63. . godini. a u ostalom periodu bila je delimično onemogućena da radi. Na osnovu prednjih činjenica pogrešno su niži sudovi primenili materijalno pravo kada su zaključili da je tuženi dužan da tužiocu plati dosuđeni iznos na ime štete u vidu izgubljene dobiti.1994. sa vodovodom. st.. 156. čak i da su osnovani navodi iz tužbe. Rev. 4. u ulici P. iz samih navoda tužbe i žalbe sledi da su radnici tužene tužioca odmah predali organima druge države. bila potpuno onemogućena da normalno radi. već samo onu štetu koja prelazi normalne granice a koja je nastala ukoliko tuženi pri izvođenju radova nije preduzeo odgovarajuće potrebne mere da do štete ne dođe. junu i julu mesecu 1997. treća faza. odnosno da ona bude manja. a zatim i radova na uređenju ulice P.

500. odnosno ukoliko je tužilac zahtevao od tuženog preduzimanje određenih mera za sprečavanje nastupanja štete ili njenog smanjenja.2002.02.000. kanalizacije. godini. Zakona o obligacionim odnosima šteta je umanjenje nečije imovine (obična šteta) i sprečavanje njenog povećanja (izmakla korist) kao i nanošenje drugome fizičkog ili psihičkog bola ili straha (nematerijalna šteta). Iz ove definicije štete proizlazi da je neimovinska šteta nanošenje drugom fizičkog ili psihičkog bola ili straha. sve kako je to pravilno izneo veštak u svom nalazu i mišljenju. . Prema tome.173 - .normalnu štetu zbog izvođenja građevinskih gradova i radova na uređenju ulice tuženi nije dužan da nadoknadi tužiocu. Obrazloženje za takav rezon prvostepeni sud pronalazi u tome da pravno lice ne može trpeti fizički i psihički bol i strah i da lice koje povredi žig odgovara za štetu prema opštim pravilima o naknadi štete koji su navedeni u Zakonu o obligacionim odnosima. Objektivno preinačenim tužbenim zahtevom tužilac je tražio da se obaveže tuženi da mu naknadi nematerijalnu štetu u visini od 1. Ovo tim pre. ako šteta nastane u obavljanju opšte korisne delatnosti za koju je dobijena dozvola nadležnog organa. Iz obrazloženja: Predmet ove parnice je tužbeni zahtev tužioca definitivno opredeljen podneskom od 4. a ako nisu. elektro i PTT mreže predstavljaju opšte korisne delatnosti. broj 434/01 od 06. godine) 319. Nematerijalna šteta se manifestuje u tome što je tužiocu umanjen ugled u poslovnom svetu. Pravno lice nema pravo na naknadu nematerijalne štete. da li su te mere preduzete. Ovako izraženo pravno stanovište prvostepeni sud pravno utemeljuje u odredbama članova 155. Zakon daje pravo na naknadu nematerijalne štete isključivo fizičkom licu. Zakona o obligacionim odnosima i 49. prvostepeni sud će u ponovljenom postupku sprovesti dokazivanje radi utvrđivanja koje je sve mere tuženi trebalo da preduzme u cilju sprečavanja smanjenja prometa u knjižari tužioca.2002.00 dinara. Iz navedenih razloga. odnosno strah. a za izvođenje tih radova tuženi je imao uredno odobrenje za građenje. odnosno da ona bude manja. ZPP. jer po logici stvari samo ona može pretrpeti fizički ili psihički bol.OBLIGACIONO PRAVO Prema odredbi člana 156.3. a tuženi te mere nije preduzeo. stav 3. godine. Prvostepeni sud je stao na pravno stanovište da pravno lice nema pravo na naknadu nematerijalne štete. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije. Pretrpljenu nematerijalnu štetu tužilac vidi u povredi registrovanog žiga od strane tuženog i aktu nelojalne konkurencije tuženog. Zakon ne predviđa da nematerijalnu štetu predstavlja povreda poslovnog ugleda pravnog lica. već samo onu štetu koja prelazi normalne granice a koja je nastala ukoliko tuženi pri izvođenju radova nije preduzeo odgovarajuće potrebne mere da do štete ne dođe. Izvođenje građevinskih radova na izgradnji lokala u 1995. ali i u tom slučaju se može zahtevati preduzimanje društveno opravdanih mera za sprečavanje nastupanja štete ili za njeno smanjenje. što je nakon završetka radova lokacija na kojoj se nalazi knjižara tuženog bila atraktivnija i mogla je ostvarivati veći promet. može se zahtevati samo naknada štete koja prelazi normalne granice. a posebno izvođenje radova na uređenju ulice sa izgradnjom vodovoda. koliko je taj propust tuženog uticao na promet u knjižari i ostvarivanje razlike u ceni za vreme izvođenja radova. tužilac bi imao pravo na naknadu štete samo ukoliko šteta prelazi normalne granice. Prev. Zakona o žigu. Prema članu 155. uzdrman položaj na tržištu i stvoreno nepoverenje u očima klijenata. Uobičajenu .

a na zahtev tužioca.2002.823.2002. Ovakvo tumačenje nije restriktivno. Viši trgovinski sud je našao da ovo pravo ne pripada tužiocu i da zbog toga ne uživa sudsku zaštitu. a Zakon o žigu upućuje na shodnu primenu Zakona o obligacionim odnosima. već jedino pravno moguće. No. Nakon izvođenja dokaza. Za priznavanje prava pravnom licu za naknadu nematerijalne štete neophodno je da je ovo pravo zasnovano na zakonu. dužan je naknaditi je. sa zakonskom zateznom kamatom. Pošto u zakonu ne postoji pravna norma da pravno lice ima pravo na naknadu nematerijalne štete. regulisana je obaveza tužioca da izvrši osiguranje ugovorene proizvodnje krompira.. To što je u citiranim odlukama Višeg privrednog suda. 7022/02 od 30. Tačno je da "ako pravno lice nema srca.. br. jelovnog merkatilnog krompira. Tuženik nije tužiocu ispostavio zahtev za osiguranje useva. Tužilac je postavio tužbeni zahtev prema tuženiku za naknadu štete u visini koja bi bila realizovana kod Osiguravajuće organizacije.. ova konstatacija sama po sebi nije dovoljna. Pravo na naknadu neimovinske štete ne sadrži i pravo na deo naknade imovinske štete. 17. U obrazloženju drugostepene presude je navedeno. već o volji i nameri zakonodavca da ne zaštiti poslovni ugled pravnog lica i da ne da pravnom licu pravo na naknadu nematerijalne štete. je utvrđeno sledeće činjenično stanje: Tužilac je sa tuženikom zaključio ugovor o proizvodnji i preuzimanju jelovnog krompira. godine.70 dinara. ono ima čast.. marta 1997. a ne na osnovu sudskih odluka. između ostalog. Dokazima je utvrđeno da je obaveza tuženika postala nemoguća usled više sile.00 dinara sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom. od 20.04.174 - . Protiv navedene presude tuženik je blagovremeno izjavio žalbu.040 kg. 220/2001. Iz obrazloženja: U dokaznom postupku pred Opštinskim sudom G. ona mu se povećava za 50%. što u pravnom sistemu SRJ nije slučaj. tužilac je isporučio tuženiku semenski krompir (tužilac je Zemljoradnička zadruga) a tuženik se obavezao da mu na ime toga isporuči 26. U konkretnom slučaju se ne radi o pravnoj praznini. te da usled njihove povrede grupa trpi štetu".. s tim da ako ovu obavezu ne ispuni u određenom roku. uvažavanje. Po slovu ugovora. pa je ispunjenje ugovora postalo nemoguće. Okružni sud u Č. ne obavezuje ovo veće Višeg trgovinskog suda. Tuženiku je rod uništen usled više sile. (Iz presude Višeg trgovinskog suda Pž.2002. Ko drugome prouzrokuje štetu. kako to smatra žalilac. je svojom presudom P. Dalje. godine preinačio prvostepenu presudu. tasko da je obavezan tuženik da plati tužiocu na ime naknade štete 60. a odbija se tužbeni zahtev do traženog iznosa od 89. godine) 320. Tuženik nije ispostavio zahtev tužiocu . Vrhovnog suda Srbije i Saveznog suda izražen stav da pravno lice ima pravo na naknadu materijalne štete.06.950.950. tako da je 100% uništen zasad krompira. je svojom presudom Gž.OBLIGACIONO PRAVO Pošto Zakon o obligacionim odnosima nije ustanovio pravo pravnom licu na naknadu nematerijalne štete. godine usvojio tužbeni zahtev tužioca i obavezao tuženika da plati tužiocu na ime naknade štete iznos od 89. s obzirom da je područje tuženika bilo zahvaćeno obilnim gradom.70 dinara. Sud sudi na osnovu Zakona.. 634/2002. Opštinski sud u G. sledeće: Ugovorne odredbe ugovora zaključenog između stranaka su jasne. od 17. to je tužbeni zahtev tužioca za njenu naknadu neosnovan.10.

2001. br. nije ni imao pravo da tu nepokretnost koristi. Zakona o obligacionim odnosima. Zakona o obligacionim odnosima. u protivnom preuzima rizik od odgovornosti za eventualnu štetu koju bi pretrpeo.. 2. U ovom slučaju ne postoji ni jedan od mogućih osnova odgovornosti. u smislu člana 154. (Iz presude Okružnog suda u Čačku. (Vrhovni sud Srbije. 4161/01 od 18. godine) .06.175 - 324. neosnovano se u reviziji tužioca navodi da su nižestepeni sudovi pogrešili što su zahtev za naknadu štete odbili. (Vrhovni sud Srbije. Eksproprijacijom raniji vlasnik gubi pravo svojine. 4037/98 od 9. i 3. od 20. Rev.. Rev.2000. Samim tim..10. 6151/99 od 01.03.1999. od korisnika eksproprijacije. Samim tim. Gubitak tog prava se vezuje za pravnosnažno rešenje o eksproprijaciji a ne za isplatu naknade za eksproprisanu nepokretnost. Prvostepeni sud je jedino računskom operacijom pogrešno izračunao visinu štete.. st. Kako tužilac u periodu za koji traži naknadu štete. godine) Preduzeće "P. Gž. 93/00 od 12. stav 1. Iz obrazloženja: Pravo na naknadu štete se ostvaruje ili po osnovu pretpostavljene krivice. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije. Rev. a pošto je reč o sudskom postupku. Vozač bicikla (biciklista) kao učesnik u saobraćaju mora da poštuje saobraćajne znake.2002. Zaposleni je odgovoran za štetu koju je na radu ili u vezi sa radom prouzrokovao poslodavcu namerno ili krajnjom nepažnjom. Shodno tome je dužan da tužiocu nadoknadi štetu koja bi bila realizovana kod Osiguravajuće organizacije. ne može tražiti ni naknadu štete zbog nekorišćenja nepokretnosti.2000. godine) 321.OBLIGACIONO PRAVO za osiguranje zasada. nije bio vlasnik eksproprisane nepokretnosti. a povodom žalbe. preinačio prvostepenu presudu i odlučeno kao u izreci.04. u smislu člana 154. O većini naknade za eksproprisanu nepokretnost vođen je vanparnični postupak. (Vrhovni sud Srbije. Time se u celosti ima prihvatiti pravni stav iznet u obrazloženju drugostepene presude. kao drugostepeni.11. pa je Okružni sud. Rev. je dužno da naknadi štetu vlasniku vozila koja nastane od momenta uklanjanja nepravilno parkiranog vozila do predaje istog vlasniku ukoliko ne dokaže da je šteta nastala bez njegove krivice. ili po osnovu odgovornosti bez obzira na krivicu. . godine) 323. pa je time preuzeo rizik štete zbog svog nečinjenja. na njegovo trajanje tuženi nije mogao da utiče. po osnovu ugovorene proizvodnje krompira. Raniji vlasnik ne može ostvarivati pravo na naknadu štete zbog neisplaćivanja naknade za eksproprisanu nepokretnost. Zato i ne može biti deliktno odgovoran.s. godine) 322. 634/2002.

(Vrhovni sud Srbije. godine) Ako šteta nastane u obavljanju opštekorisne delatnosti za koju je dobijena dozvola nadležnog organa. Rev. 7101/98 od 09.1998. godine) 332. 326.1999. godine) 331. 327. 1377/99 od 22. Zakona o obligacionim odnosima koji predviđa uslove objektivne odgovornosti.1998. godine) . Rev.12. 559/98 od 30. Gž.09.1999.176 - 333. (Vrhovni sud Srbije.1. 382/98 od 29. (Vrhovni sud Srbije. (Vrhovni sud Srbije. godine) Na zahtev zainteresovanog lica sud će narediti da se preduzmu odgovarajuće mere za sprečavanje nastanka štete ili uznemiravanja.1999.12. 330.09. (Vrhovni sud Srbije. ako ovaj sam to ne učini. Rev. Rev. Šteta je umanjenje nečije imovine (obična šteta) i sprečavanje njenog povećanja (izmakla korist). godine) 325. (Vrhovni sud Srbije. Rev.12. Rev. ili da se otkloni izvor opasnosti. (Vrhovni sud Srbije. 76/98 od 02. (Iz rešenja Okružnog suda u Valjevu. 1215/99 od 01. 5958/98 od 6. može se zahtevati samo naknada štete koja prelazi normalne granice.1999. godine) Odgovornost države SRJ za naknadu štete bliskim srodnicima poginulog u oružanim sukobima na teritoriji bivše Republike Srpske Krajine. Rev. godine) Otpadne vode same po sebi. Ko drugome prouzrokuje štetu dužan je naknaditi je ukoliko ne dokaže da je šteta nastala bez njegove krivice. Rev. 7101/98 od 09. na trošak držaoca izvora opasnosti.1999.OBLIGACIONO PRAVO Kada je delatnost poslodavca takve prirode da njeno obavljanje pretpostavlja duži i neposredni uticaj na ljudski organizam smatra se opasnom delatnošću pa poslodavac odgovara za naknadu štete po principu objektivne odgovornosti. 5109/98 od 29.04. . (Vrhovni sud Srbije. Naknada štete prouzrokovane profesionalnom bolešću ostvaruje se po članu 154. Izmakla korist je ona korist koju je oštećenik objektivno mogao realizovati da nije bilo štetne radnje. njihovo provođenje i izlivanje mogu biti izvor opasnosti po okolinu. godine) 328.12.1999. 329.1998.09.

1997. Gzz. 496/96 od 02. Preduzeće odgovara za štetu koju radnik pretrpi na radu ili u vezi sa radom po opštim načelima odgovornosti za štetu a one se zasnivaju na oborivoj pretpostavci krivice štetnika. 4823/97 od 08. (Vrhovni sud Srbije. godine) 340.1997. 1350/96 od 26. Gž. Rev. (Vrhovni sud Srbije. Ako vlasnik zemljišta na kojem se nalazi izvor nije imao pravo da menja pravac toka izvorske vode u cilju navodnjavanja zemljišta.02.1998. godine) 339.1995.177 - 341.1996.06. godine) 334.11. godine) 335. Rev. onda nema ni pravo na naknadu štete zbog nemogućnosti daljeg navodnjavanja zemljišta zbog izgradnje seoskog vodovoda. (Vrhovni sud Srbije. 5322/96 od 05.03. godine) 336. 2592/95) . tj.1996. (Iz odluke Vrhovnog suda Srbije.02.1997. Primenjuju se opšta pravila o odgovornosti. nema uslova za primenu inostranog prava. Ako pošiljalac ili drugo ovlašćeno lice smatra da mu je pošiljka uručena sa zakašnjenjem gubi pravo na naknadu štete. Pretpostavka krivice tiče se obične nepažnje. Rev. ako PTT organizaciji ne podnese pismenu reklamaciju u roku od tri meseca od predaje takve pošiljke.OBLIGACIONO PRAVO Ko drugome prouzrokuje štetu dužan je da je naknadi ukoliko ne dokaže da je šteta nastala bez njegove krivice. Rev. (Iz presude Okružnog suda u Sremskoj Mitrovici. . Rev. Banka odgovara za štetu nastalu zbog naplaćenih čekova od strane nevlasnika koji su realizovani nakon obaveštenja vlasnika čekova da su isti ukradeni. godine) 337. (Iz odluke Vrhovnog suda Srbije. Ako je štetna radnja izvršena na teritoriji Jugoslavije a i šteta nastala na teritoriji Jugoslavije. 3829/96 od 19. Gž. (Vrhovni sud Srbije. 37/95 od 20. (Viši privredni sud. pa se ima ceniti ponašanje ove stranke posle donošenja presude kojom je poništena kao nezakonita odluka o prestanku radnog odnosa. U slučaju raskida ugovora o zakupu zakupac nema pravo na naknadu materijalne štete u visini vrednosti inventara i opreme ukoliko te stvari nisu oštećene ili uništene. godine) 338. prava strane države sedišta tužioca. 5039/97 od 10.02.

ZPP-a. Rev. pošto se ugovor o prevozu lica smatra zaključenim tek kupovinom vozne karte. dok štetnik odgovara za naknadu celokupne štete. 348. dužan je da taj izvor opasnosti otkloni izgradnjom potrebnog potpornog zida na svom zemljištu i o svom trošku. (Okružni sud u Beogradu. pristao. (Vrhovni sud Srbije. 4326/92. 73/91 od 26. .03. 2707/91) Fudbalski klub . Rev. Beograd.178 - 349.domaćin. (Vrhovni sud Srbije. inače.1991. godine) 345.1993. Rev.04. Elektroprivredna organizacija je odgovorna naknaditi štetu po osnovu objektivne odgovornosti kada ispod kablova dalekovoda pogine lice radeći i bez odobrenja nadležnog organa te organizacije. Ko izvrši otkop zemlje tako da njegova parcela postane znatno niža od parcele (odnosno dvorišta) suseda što predstavlja izvor opasnosti od koga preti znatnija šteta usled mogućeg odrona zemlje i rušenja zgrada suseda. 13/92) Osiguravač po osnovu osiguranja od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima upotrebom motornog vozila u saobraćaju odgovara ograničeno (limitirano) najviše do visine ugovorenog iznosa osiguranja. Rev. odgovara fudbalskom sudiji za štetu koju su prouzrokovali navijači na njegovom automobilu parkiranom ispred svlačionice. ako pacijentu nije predočila sve moguće posledice operativnog zahvata na koji je. Mitrovici. (Vrhovni sud Srbije. 2714/92 od 08. (Vrhovni sud Srbije.1993. onda je osnov njegove obaveze u naknadi štete a ne u dugu. (Okružni sud u S. (Vrhovni sud Vojvodine.03. R. od 04. Kada je tuženi od strane kontrolora tužioca uhvaćen u pokušaju besplatnog prevoza u autobusu gradskog saobraćaja. Vlasnik susedne parcele ima pravo da traži od suseda da ukloni objekat koji se nalazi na međi i koji je sklon padu i predstavlja izvor opasnosti od koga preti znatnija šteta. Zdravstvena ustanova odgovara za štetne posledice operativnog lečenja. Gž. 5987/94) 342. Rev. radi čega tužilac ima pravo da se opredeli u pogledu mesne nadležnosti suda pozivom na odredbu člana 52. Rev. godine) 343. 346. 1063/88) . (Vrhovni sud Srbije. koji je propustio da preduzme sve mere obezbeđenja prema pravilniku kluba. 1015/90) 347. godine) 344.OBLIGACIONO PRAVO Neobjavljivanjem čitulje o sahrani propustom radnika tuženog lista supruga i sin pokojnika pretrpeli su nematerijalnu štetu.

Rev. 491/87) Organizacija koja je izvršila prskanje pšenice preparatima otrovnim za pčele. Zakona o obligacionim odnosima koju je pretrpeo ili trpi na usevima na svom poljoprivrednom zemljištu usled hlada od susedne šume tuženog. osuđujuća krivična presuda predstavlja apsolutan dokaz o građansko-pravnoj odgovornosti osuđenog lica. Rev. Rev. Gzs. zbog nemogućnosti korišćenja poplavljene parcele ispuštanjem otpadne vode od strane tuženika. povlači disciplinsku odgovornost. kao lice koje samostalno obavlja delatnost ličnim radom. za koje je osuđen. odgovara za štetu koju njegov radnik prouzrokuje trećim licima u radu ili u vezi sa radom osim ako se dokaže da je radnik u datim okolnostima postupio onako kako je trebalo. Kao povreda vojne discipline i pravila službe smatra se naročito nemaran odnos prema poverenoj imovini.OBLIGACIONO PRAVO Ko protivpravno oduzme i prisvoji tuđe devize dužan je. Rev. Zakona o parničnom postupku. kako bi ovi preduzeli zeštitne mere. Visina ove štete utvrđuje se veštačenjem u postupku pred sudom. 356. Tužilac ima pravo na naknadu štete u smislu člana 156.179 - 351. na zahtev oštećenog. 1730/88) 350. 854/87) Tužiocu kao zemljoradniku. . Rev. prisvajanje ili nanošenje štete vojnoj ili drugoj imovini. (Vrhovni sud Vojvodine. 12. a prethodno nije obavestila pčelare na tom području da će vršiti prskanje. (Savezni sud. 355. da vrati isti iznos deviza ili isplati njihovu protivvrednost u dinarima po kursu važećem na dan isplate sa pripadajućom zateznom kamatom na devizna sredstva. odnosno nasilnog uzimanja vojne opreme od strane vojnog lica. pa se nastupila štete takvom radnjom ima smatrati kao šteta nastala u vršenju vojne službe. 354. ima smatrati povredom pravila vojne službe. dužan da naknadi štetu pričinjenu izvršenim krivičnim delom. kome je obrađivanje zemlje i prodaja poljoprivrednih kultura jedini izvor prihoda. 353. 453/85) Tuženi. Stoga se i radnja prisvajanja. (Vrhovni sud Srbije. 154. Rev. što podrazumeva da vojnik mora biti propisno obučen. 3. Pri tome nema uticaja činjenica da je tužiočevo zemljište dobilo nižu klasu i da zbog toga plaća manji porez. (Vrhovni sud Vojvodine. pa je stoga osuđeni. st. 617/83) . stav 3. 10/86) Shodno čl. u skladu sa čl. 259/86) Obaveza je vojnika da se u tačno utvrđeno vreme javi na zanimanje. (Vrhovni sud Srbije. odgovorna je za naknadu štete koju su pretrpeli pčelari. pripada pravo na naknadu štete u obimu pretrpljene štete. (Vrhovni sud Srbije. Zakona o obligacionim odnosima. a ne u obimu naknade koju bi dobio za ustupanje zemljišta u zakup. 352. jer zakašnjenje kao i neuredan i nepropisan izgled. (Vrhovni sud Srbije.

Pravo na naknadu štete. slučajem ili radnjom trećeg lica. šteta se može pojaviti i u obliku izmakle koristi. 360. Iz obrazloženja: Prvostepni sud je utvrdio: Tužilac je povređen na skijanju dana 22. . 88/81) Kad postoji umanjenje radne sposobnosti. korist koju je oštećenik objektivno mogao realizovati da nije bilo štetne radnje. Prema odredbi člana 1. 1882/82) Ne može se uzeti da je član lovačkog društva pretrpeo štetu u vidu izgubljene dobiti zbog zabrane lova odlukom disciplinskog suda istog društva. po redovnom toku. 24/73) pod lovstvom se podrazumeva gajenje. 158 – 163. Zakona o lovstvu SR Srbije ("Sl. br. Zakona o obligacionim odnosima) 361. To je. Izmakla korist se manifestuje u nemogućnosti povećanja imovine oštećenika. 359. ali takav zahtev tužioca bi bio neosnovan jer se postavlja zahtev o izgubljenoj dobiti iz lovstva. godine oko 13 časova.2009. glasnik SRS". Rev.180 - . Tada je pretrpeo tešku telesnu povredu. prouzrokovane na skijalištu. sledilo prvobitnu štetu. Time što je onemogućeno tužiocu da lovi divljač. višom silom. O takvom zahtevu odlučuje sud u redovnom postupku. svako može zahtevati od drugoga da ukloni izvor opasnosti od koga preti značajnija štete. što znači da svrha članstva u lovačkom društvu i nije u pribavljanju materijalne koristi. Radi se u stvari. (Vrhovni sud Srbije. ODGOVORNOST PO OSNOVU KRIVICE (Čl. 108/82) U skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima. pod uslovom da ono nije izazvano svojstvima oštećenog. ali s obzirom na posebne okolnosti. (Vrhovni sud Srbije. zaštita. dakle. 358. na ski-stazi (vlasništvo i posedništvo prvotuženog) prilikom rekreativnog skijanja. verovatni nastanak koristi s obzirom na redovan tok stvari. ne može se uzeti da je tužilac pretrpeo štetu da bi se moglo govoriti o naknadi iste. 98/81) 357. ne obuhvata one štete koje su rezultat uobičajenih opasnosti i rizika ove aktivnosti. ako se nastanak štete ne može sprečiti odgovarajućim merama.03. (Vrhovni sud Srbije. što se utvrđuje na osnovu stvarne namere oštećenika da stiče korist svojim radom. a takva dobit je krajnje neizvesna zbog čega nema ni mesta naknadi. o izgubljenoj dobiti.OBLIGACIONO PRAVO Štetnik početne štete odgovara i za potonju štetu ako je ona nastala kao posledica zbivanja koje je. Rev. Gzz. a tek potom lovljenje i korišćenje divljači. ustvari. (Vrhovni sud Srbije. Rev.

Gž. Zakona o obligacionim odnosima . koja je nudila pomoć tužiocu da mu imobiliše rame. (Iz Presude Apelacionog suda u Kragujevcu. odskijao do ambulante. jer samo od drugog skijaša. po svim pravilima. Tužilac je predao tuženom u posed prostor koji je predmet Ugovora. shodno članu 6. a skijanje i inače spada u kategoriju aktivnosti sa povećanim rizikom. koji prosečan skijaš pri potrebnoj pažnji mora ili može predvideti da će postojati na mestu staze koju koristi. na zakonom propisan način. tačka 11. Zakona o javnim skijalištima. Istog Zakona. Odredbom člana 6.OBLIGACIONO PRAVO tako što ga je drugi imenovani skijaš .08. odredbe člana 3. kao i troškove koji iz toga nastanu. u pratnji ćerke. od čijeg udarca je tužilac povređen. gde mu je ukazana pomoć. rizik. jer sudari čine deo rizika na skijanju i spadaju u uobičajne rizike. kojima je propisano da je uobičajena opasnost i rizik skijanja opasnost tj. jer su njime predviđeni svi bitni elementi ugovora o zakupu propisani članom 567. prvostepeni sud je pravilno zaključio da je povređivanje tužioca rezultat uobičajnih opasnosti i rizika skijanja. koji je naleteo na tužioca. Iz nalaza navedenog veštaka.svedok. Odmah je pozvana Gorska služba spašavanja.03. zavisi sa kojom pažnjom će se kretati i da li će poštovati pravila skijanja. Zaključak prvostepenog suda da navedeni ugovor ima pravnu prirodu ugovora o zakupu je pravilan. Sud je utvrdio da se tužilac kao skijaš pravilno ponašao na stazi. Zakona o javnim skijalištima. Imajući u vidu ovako utvrđeno činjenično stanje. a pravom na naknadu štete prouzrokovane na skijalištu ne obuhvataju se one štete koje su rezultat uobičajne opasnosti i rizika skijanja. s obzirom na okolnosti u kojima se obavlja skijanje. a tuženi je prihvatio obavezu da plaća naknadu za njegovo korišćenje. ne obuhvata odgovornost tuženog za naknadu štete prouzrokovane na skijalištu. istog Zakona je propisano da se na odgovornost za štetu prouzrokovanu na skijalištu primenjuju opšta pravila o odgovornosti za štetu. a od udarca u leđa je izgubio disanje.2011. 1.2007. onaj ko se skija iza skijaša dužan da vodi računa o skijašu ispred sebe. na šta tuženi nije mogao da utiče. ali je on to odbio i sam se. Neizvršavanje usluge od strane javnih komunalnih preduzeća zakupac blagovremeno mora da reklamira direktno javnom komunalnom preduzeću kao korisnik prostora ili preko zakupodavca. pa ne stoji odgovornost ni prvotuženog ni drugotuženog. godine) 362. u smislu člana 158. pod uslovom da je poštovao pravila utvrđena ovim zakonom i propise donete na osnovu ovog zakona. nije pridržavao pravila. Takođe nema krivice prvotuženog za nastalu štetu. Međutim. zbog čega nisu ispunjeni uslovi za naknadu štete po osnovu objektivne odgovornosti.181 - . udario od pozadi u telo. u smislu člana 173. Zakona o obligacionim odnosima. 441/11(1) od 15. to doprinosi stvaranju uslova za pojavu rizika sa negativnim ishodom. pa je tužilac od njegovog udara pao na stazu glavom i osetio jak bol u predelu desnog ramena. a uobičajena opasnost i rizik skijanja. kod koga je prvotuženi osigurao delatnost za štetu koju je tužilac pretrpeo. Prvostepeni sud je pravilno primenio materijalno pravo. da nije preduzeo iznenadno skretanje na stazi i da je.okolnosti pod kojima je tuženi povređen ne mogu se podvesti pod neuobičajenu ili neočekivanu opasnost pri skijanju. st. docenta na katedri teorije i metodike skijanja Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja. utvrđeno je da se skijaš. Iz obrazloženja: Parnične stranke su u konkretnom slučaju bile u ugovornom odnosu po osnovu Ugovora o korišćenju poslovno-skladišnog prostora i pružanju drugih usluga od 15. skijama. godine. Tužilac je .

kada je dosudio tužiocu kamatu od podnošenja zahteva. niti namere drugih igrača da se tužilac povredi. Trening se odvijao u svemu u skladu sa pravilima igre. nalazeći da tuženi nije odgovoran za štetu koju je tužilac pretrpeo zbog povređivanja. godine) 363. st. niti je imao zaključen ugovor sa tuženim.registrovani igrač amater i član sportskog kluba bez svojstva profesionalnog sportiste . kao oštećenog na mogući rizik štetne posledice. bez kontakta sa drugim igračima. st. prvostepeni sud je pravilno zaključio uz primenu pravila o teretu dokazivanja na osnovu čl. 1. Zbog toga je prvostepeni sud pravilno primenio odredbu člana 163.. Iz obrazloženja: Prvostepeni sud je izvedenim dokazima utvrdio da je tužilac kod tuženog registrovan. 262. Takože su neosnovani žalbeni navodi tuženog da tužilac nije izvršio uslugu isporuke struje i vode. 2. st. obaveza isporuke struje i vode je obaveza javnih komunalnih preduzeća. i 278. nije bio u radnom odnosu kod tuženog. Tužilac je bio registrovan kao igrač mlađih kategorija kod tuženog. 277. odnosno trening se odvijao po pravilima sporta i nije bilo grubog kršenja pravila sportske igre. Oštećeni .. ali nije imao svojstvo profesionalnog fudbalera. 277.OBLIGACIONO PRAVO fakturisao zakupninu i troškove zakupa i iste fakture dostavio. O spornoj činjenici da li je tuženi platio dug po osnovu zakupa i troškova zakupa. blagovremeno mogao da reklamira.2010. st. Veštačenjem po veštaku medicinske struke utvrđeno je da se tužilac povredio prilikom treninga trčeći za loptom bez ikakvog kontakta sa drugim igračima. Međutim. 2. 567. nezgodno je stao i obnovio raniju povredu noge. a nije dokazao da je to učinio. Zakona o obligacionim odnosima zaključivši da postoji pristanak tužioca. 1. s obzirom da tuženi do zaključenja glavne rasprave nije dostavio dokaz da je dug platio niti da je obaveza prestala na neki drugi Zakonom propisan način. a da nije zaključen pismeni ugovor između tužioca kao igrača i tuženog kao kluba u smislu člana 7. Sportska igra. Prvostepeni sud je usvojio tužbeni zahtev i obavezao tuženog na isplatu utuženog iznosa i to uz pravilnu primenu materijalnog prava i to odredbi čl. Pž. 1. Pravilnika o statusu igrača.. Žalbeni navodi tuženog (da je prvostepeni sud pogrešno odlučio o zahtevu za isplatu zatezne kamate) su neosnovani. prvostepeni sud je pravilno primenio materijalno pravo kada je tužbeni zahtev tužioca odbio. pristao je na rizik štetne posledice pa je njegov tužbeni zahtev za naknadu štete neosnovan. Tuženi do zaključenja glavne rasprave nije dostavio dokaz da je dug izmirio. Pravno ceneći utvrđeno činjenično stanje. i 223. na šta je on pristao i preuzeo rizik štetnih posledica baveći se sportskim aktivnostima.koji pretrpi telesnu povredu na treningu na igralištu tuženika. st. i člana 278. a tužiocu kao sportisti je bilo poznato da kao učesnik igre i treninga stvara opasnost za svoj fizički integritet. Zakona o parničnom postupku. Zakona o obligacionim odnosima. a ne ovde tužioca. Prvostepeni sud je odluku o zahtevu za isplatu zatezne kamate doneo uz pravilnu primenu člana 324. bio je član tuženog. 1. 220. Tuženi je neizvršavanje usluge od strane javnih komunalnih preduzeća. 324. tako da je tužilac imao svojstvo igrača-amatera. st. Zakona o obligacionim odnosima.12. .. 5412/10 (2) od 09. 1. (Iz Presude Privrednog apelacionog suda. U konkretnom slučaju je ugovoreno da tuženi pored troškova za korišćenje prostora (zakupnine) snosi i troškove koji nastanu korišćenjem prostora. st.182 - . direktno ili preko tužioca.

kao roditelja. U žalbi se ponavljaju navodi izneti u toku prvostepenog postupka (da se u konkretnom slučaju radi o sportskoj povredi. (Iz Presude Okružnog suda u Užicu.00 dinara. u vreme nastanka štete star 10 godina.OBLIGACIONO PRAVO Cenjeni su navodi iz žalbe tužioca.020. je u odgovoru na tužbu na ročištu za glavnu raspravu priznao da je i njegov maloletni sin s kamenicom pogodio prednji vetrobran na tužiočevom vozilu. jer je maloletni S.00 dinara zbog uginuća pilića. (Iz presude Okružnog suda u Valjevu. a kako je ponašanje maloletnog S. i onako kako je izneo tuženi P.07. da se ona upodobljava sa povredama radnika u radnom odnosu. 869/04 od 29. jer se članstvom u klubu stvaraju uzajamna prava i obaveze kluba i igrača). to je po pravilnoj primeni materijalnog prava i to odredbi član 160. da se tužilac povredio na fudbalskom terenu tuženog i da je bio igrač tuženog i da je neosnovan zaključak prvostepenog suda da nije postojao nikakav dogovor u vezi naknade štete i da nisu postojale nikakve obaveze između tuženog i tužioca. Koncentrat mu je isporučen a on je cenu delimično isplatio. Ali.580. godine) 364. pa od proizvođača ne može ostvariti naknadu. kao njegov roditelj solidarno naknade tužiocu štetu koja je navedenom prilikom nastala. može tom prilikom. pravilan je i zaključak prvostepenog suda da nema odgovornosti tuženog ni po principu objektivne odgovornosti. pa su žalbeni navodi tužioca u tom pogledu neosnovani. prihvata rizik eventualne štete. Ostao je dužan još 12. Iz obrazloženja: Tuženi je od tužioca naručio određenu količinu koncentrata za piliće. u uzročnoj vezi sa propuštanjem dužnog vaspitanja od strane P. usled čega je pretrpeo štetu od 29. st. stajala odgovornost tuženih za naknadu štete. br. godine) 365. tj. ukoliko između tog dela i dužnog vaspitanja. pa Okružni sud nalazi da su neosnovani i da se navodima u žalbi ne dovodi u sumnju pravilnost utvrđenog činjeničnog stanja. što je utvrđeno veštačenjem. Z. Tuženi osporava obavezu. čija je visina prvostepenom postupku pravilno utvrđena. bio sposoban za rasuđivanje pošto je znao da potežući se kamenicama na maloletnog S. i 166.06.183 - . insistira da se smeša koncentrata pripremi drugačije od uobičajene srazmere komponenata. Prvostepeni sud je pravilno primenio materijalno pravo kada je odlučio da tuženi maloletni S. ali zajedno sa maloletnim S. stav 2. Gž. tužilac nije odgovoran za nastalu šte. Gž. pa bi i nezavisno od utvrđenja prvostepenog suda. Oni su uginuli zbog većeg učešća kukuruza u koncentratu. 165. ZOO-a odgovornost tuženih za naknadu štete solidarna. propusta u vaspitanju postoji uzročna veza. 1393/08 od 18. navodeći da koncentrat nije imao odgovarajući kvalitet.2004. koji je inače pravilno. uprkos tome. 4. Ako naručilac. naneti materijalnu štetu drugome. Prouzrokovanje štete od strane maloletnog lica povlači solidarnu odgovornost tog lica i roditelja. uprkos upozorenju poslenika.2008. Z. Iz obrazloženja: Tuženi P. Osim toga. koliko je obavezan da plati pravnosnažnom presudom u ovoj parnici. kao štetnik i tuženi P.

na koga je naleteo usled zadobijene telesne povrede preminuo. M. 20%. Zakona o obligacionim odnosima. Prema članu 385. Po oceni Vrhovnog suda. list SRJ”. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije. kamatu i troškove. Pošto je tužilac.2003. Rev. na moguće posledice. Isplatom naknade iz osiguranja svom osiguraniku. osiguravač stiče pravo da od štetnika koji je građansko-pravno odgovoran u smislu člana 159. Po toj odredbi. ne može od njega zahtevati naknadu štete prouzrokovane tom radnjom. Na tako utvrđeno činjenično stanje. ko na svoju štetu dozvoli drugome preduzimanje neke radnje.” i bilo je osigurano kod tužioca. napomenom na računu. jer je takav koncentrat pripremio na izričit zahtev tuženog. zahteva isplatu iznosa isplaćene naknade.184 - . stav 2.. pravilno su nižestepeni sudovi primenili materijalno pravo kada su tužbeni zahtev tužioca usvojili. insistirao da se smeša koncentrata pripremi drugačije od uobičajene srazmere komponenata. M. Prema uslovima osiguranja motornih vozila i odgovornosti tužioca. koji je prouzrokovao štetu upravljajući motornim vozilom pod dejstvom alkohola. osiguravač ima pravo regresa prema vozaču motornog vozila osiguranog od odgovornosti prema trećim licima. revizija se ne može izjaviti zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja. stupa u njegovo pravo prema licu odgovornom za štetu za iznos isplaćene naknade.00 dinara.1997. može se zaključiti da je tuženi prihvatio rizik štete. Stoga su bez značaja navodi revidenta kojima se osporava autentičnost upozorenja u vezi sa učešćem kukuruza u pripremanju koncentrata.. ne može od tužioca zahtevati naknadu štete zbog uginuća pilića koji su takvim koncentratom hranjeni. osiguravač stiče pravo da od štetnika zahteva isplatu iznosa isplaćene naknade. uprkos upozorenju tuženog. a bio je svestan da usled takvog ponašanja može nastati šteta. su protiv tužioca kao osiguravača vodili parnični postupak radi naknade štete i u tom postupku je utvrđeno da je tuženi doprineo nastanku štetnog događaja sa 80% a sada pokojni K. ako je nastupila njena obaveza prema uslovima ugovora o osiguranju od auto odgovornosti.11. Otuda ni tuženi koji je zahtevao pripremanje koncentrata sa većim učešćem kukuruza. Tuženi je oglašen krivim za krivično – delo teško delo protiv bezbednosti ljudi i imovine u saobraćaju i osuđen na kaznu zatvora.1987.01. još i upozorio. stav 2. u smislu člana 163.. pa ne može ostvariti naknadu. pa je pristao da ona nastupi. M..OBLIGACIONO PRAVO tu.12.614. ZOO. Eventualna namera ima isto dejstvo kao i direktna namera.30 promila alkohola u krvi. godine. Zakona o parničnom postupku. pri čemu je. u smislu navedenih zakonskih odredbi proizilazi da isplatom naknade iz osiguranja svom osiguraniku. . stav 3. Srodnici pokojnog K. 5310/02 od 16. U obaveznom osiguranju kod odgovornosti za štete prouzrokovane upotrebom motornih vozila osiguravač koji je naknadio štetu oštećenom licu u smislu odredbe člana 87. Zakona o osiguranju imovine i lica (“Sl. Tužilac je kao osiguravač oštećenima isplatio iznos od 77. godine u krugu RO “D. Ovo je i u slučaju kada je štetnik u trenutku prouzrokovanja štete bio radnik osiguranika i postupao namerno (eventualna namera). Iz obrazloženja: U provedenom postupku je utvrđeno da je tuženi dana 10.” prouzrokovao štetni događaj vozeći teretno vozilo pod dejstvom alkohola sa 1. godine) 366. time što je sebe doveo u alkoholisano stanje i zbog takvog stanja prouzrokovao štetu. Na osnovu iznetog. Vozilo kojim je upravljao tuženi bilo je vlasništvo RO “D. stav 1. dana 26. broj 30/96). prihvatio je rizik štete. s obzirom da je K.

ZOO._______ od 11. ZOO.. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije u Beogradu. a ne kao protiv pravni napad na tuženog.2002..2003. tužilac doprineo nastanku štetnog događaja sa 20%. bez obzira da li je takva vožnja u uzročnoj vezi sa nastalom posledicom. usled čega nema postupanja od strane tuženika u nužnoj odbrani u smislu člana 161. već njegovo preduzeće. br. Iz obrazloženja: Presudom Opštinskog suda u I.10. te da nije utvrđena uzročna veza alkohola nastanku štetnog događaja. ne može primeniti i Institut nužne odbrane primenom člana 161. ______ od 11. Iz navedenih razloga. tuženik je pesnicom udario tužioca u predeo lica. br. na ime troškova vađenja lekarskog uverenja novčane iznose bliže opredeljene u izreci kao i parnične troškove. _____od 16. Protiv navedene presude žalbu je izjavio blagovremeno tuženik. Gž.. neosnovano je isticanje u reviziji tuženog da za štetu koja se dogodila u krugu preduzeća ne odgovara on kao radnik lično. P. godine obavezan je tuženik da plati tužiocu na ime naknade nematerijalne štete usled pretrpljenih fizičkih bolova. usled čega je tužilac pao na putu i time zadobio lake telesne povrede. . Naneta verbalna uvreda od strane tužioca ima se ceniti kao doprinos tužioca nastanku štetnog događaja i nastanku štete..OBLIGACIONO PRAVO Tuženi je u alkoholisanom stanju prouzrokovao štetu. to u smislu navedenih zakonskih odredbi tužilac ima pravo regresa prema tuženom do visine isplaćene štete. 3685/03 od 24. (Iz presude Okružnog suda u Užicu. a sve navedene razloge date u obrazloženju prvostepene presude prihvata i drugostepeni sud. ZOO.12. Naprotiv. Okružni sud u U. od 16. Nužna odbrana isključuje odgovornost za štetu. a žalba tuženog je odbijena kao neosnovana. Usled zadobijenih povreda tužilac je trpeo fizičke bolove.2001. naneta verbalna uvreda od strane tužioca u konkretnom događaju ima se ceniti kao doprinos tužioca nastanku štetnog događaja i nastanku štete. godine. U obrazloženju drugostepene presude je navedeno da je prvostepeni sud pravilno utvrdio činjenično stanje... pravilno primenio materijalno pravo.09. Prethodno naneta verbalna uvreda ne može se smatrati protiv pravnim napadom tuženika. godine potvrdio presudu Opštinskog suda u I. a ne kao protiv pravni napad na tuženog. Zbog zadobijenih povreda i preduzetog lečenja.2002. P. u konkretnom slučaju. Polazeći od utvrđenog činjeničnog stanja.2001.10. na ime materijalne štete zbog izgubljene zarade. 2142/2002. godine) 367. Posebno je pravilna odluka prvostepenog suda da se.185 - . a pošto je tužilac kao osiguravač trećem oštećenom licu isplatio štetu iz štetnog događaja. br. je svojom presudom Gž. godine) 368. usled čega ima i pravo na srazmeran deo naknade štete u smislu člana 192. stav 1. U obrazloženju presude je navedeno da je dokazima utvrđeno da nakon što mu je tužilac prethodno naneo verbalnu uvredu. sud je pravilno našao da je zbog prethodno nanete verbalne uvrede tuženiku.09. Rev. bio je privremeno nesposoban za rad na poljoprivrednom imanju i time je trpeo štetu.

530. pa je time pribavio protiv pravnu imovinsku korist za sebe u prethodno pomenutom iznosu. godine potvrdio presudu Opštinskog suda u I. KZ Srbije.OBLIGACIONO PRAVO Iz obrazloženja: Nižestepeni sudovi su nesumnjivo utvrdili da je tuženi prouzrokovao štetu u nužnoj odbrani.2002..2001. godine a žalba tuženika je odbijena kao neosnovana. 3584/98 od 14.1999. . kao i troškove parničnog postupka.2002.. kao napadnuti. godine) Krivica za prouzrokovanu štetu postoji kada je štetnik prouzrokovao štetu namerno ili krajnjom nepažnjom. pa kako je sud u parnici vezan u smislu člana 12. (Vrhovni sud Srbije.10. P.tužioca robu u vrednosti 4.530.05. Gž.10. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije. Maloletnik sa navršenih četrnaest godina odgovara prema opštim pravilima o odgovornosti za štetu.krivično delo i krivična odgovornost okrivljenog. _______od 28. godine) 369. ______ od 2.00 dinara sa zateznom kamatom od 6.. a okolnost da je on pritom pao na žičanu ogradu i zadobio lake telesne povrede.07. U njegovoj radnji nema prekoračenja.2002.. Rev. 4710/99 od 27. nije birao.00 dinara i dostavio poruxbenicu sa izjavom da je poručena roba za dalju prodaju i time naveo oštećenog da na štetu svoje imovine isporuči robu koja nije plaćena. to je saglasno članu 158. Osnov odgovornosti tuženog za štetu pričinjenu tužiocu je u navedenoj pravnosnažnoj osuđujućoj krivičnoj presudi iz koje proizilazi visina štete. braneći se od istovremenog protivpravnog napada tužioca. usvojen je tužbeni zahtev tužioca i obavezan je tuženik da plati tužiocu na ime duga 4. Isti je lažnim prikazivanjem činjenica da će isporučenu robu uredno platiti poručio telefonskim putem od oštećenog . Okružni sud u U. budući da je tužioca samo odgurnuo.1996.6. ZPP za utvrđenja krivičnog suda . pa se u svemu prihvataju razlozi dati u obrazloženju prvostepene presude.. godine) 370. stvar je ambijenta koga tuženi. na isto pravilno primenio materijalno pravo. godine pa do isplate. a na štetu tužioca. godine) ..05.10. je svojom presudom Gž. godine tuženik oglašen krivim da je izvršio krivično delo prevare iz člana 171. Iz obrazloženja: Presudom Opštinskog suda u I. U obrazloženju drugostepene presude je navedeno da je prvostepeni sud pravilno utvrdio činjenično stanje.2002.1999. U obrazloženju presude je navedeno da je pravnosnažnom presudom Opštinskog suda u I.186 - 371.. Rev. godine. Rev.07. ______od 17.. K.2002. stav 1. ZOO tužbeni zahtev i usvojen sa pripadajućom zateznom kamatom. Ukoliko se postupak protiv tuženika završi osuđujućom krivičnom presudom on je dužan nadoknaditi prourokovanu štetu u visini koja je utvrđena presudom.05. jer je uzvraćanje bilo adekvatno. (Iz presude Okružnog suda u Užicu. 1736/2002 od 17. Protiv navedene presude tuženik je blagovremeno izjavio žalbu. (Vrhovni sud Srbije. 1797/02 od 09. P. koji ga je udario u predelu lica. ______ od 28.

Od ove odgovornosti po osnovu pretpostavljene krivice se može osloboditi samo ako dokaže da je šteta nastala neotklonjivim dejstvom više sile. Poslenik ne odgovara za štetu nastalu usled požara prilikom popravke vozila. dužan je da stranci naknadi svu štetu koja je iz takvog ugovora za stranku proistekla. 1281/85) Oslobođenje od optužbe za krivično delo ne oslobađa štetnika od građevinsko-pravne odgovornosti za naknadu štete u smislu člana 158. 377. Rev. Rev. (Vrhovni sud Vojvodine.OBLIGACIONO PRAVO Otac maloletnog deteta je sa majkom deteta građansko-pravno solidarno odgovoran za štetu koje dete prouzrokuje za vreme dok je bilo pod nadzorom majke. Rev. dužan je na zahtev vlasnika da naknadi štetu u visini cene novog kaputa uz odbitak amortizacije. uprkos upozorenju od strane poslanika da ovakav način popravke nosi rizik od požara. 375. (Vrhovni sud Vojvodine. 374. čijim posredstvom je stranka zaključila nedozvoljeni pravni posao. Gž. 940/87) Postoji odgovornost za štetu vlasnika nekretnine ako nastali požar na njegovoj nekretnini prouzrokuje štetu vlasniku susedne nekretnine. 379. (Vrhovni sud Vojvodine. a ne po principu objektivne odgovornosti. Rev. trećeg lica ili oštećenog. . uz zadržavanje oštećenog kaputa. (Vrhovni sud Srbije. (Vrhovni sud Srbije. odgovornost sportskog kluba (organizatora sportske igre) za štetu pričinjenu takmičaru procenjuje se po principu krivice. ako se štetni postupci deteta mogu pripisati opštem zanemarivanju opšteg nadzora i staranja roditelja o detetu. (Okružni sud u Beogradu. 5637/94) 372. Zakona o obligacionim odnosima. 653/90) Lice koje ispod ili u neposrednoj blizini elektroenergetskih objekata zasadi drveće nema pravo na naknadu štete u slučaju njihovog uklanjanja. 2099/85) . 295/89) Vlasnik hemijske čistionice koji je nestručnim čišćenjem znatno oštetio kaput tako da se ne može vratiti u prvobitno stanje. 378. već se odgovarajućim dokazima u parničnom postupku mogu utvrđivati okolnosti pod kojima je šteta nastala i stepen krivice štetnika. 376. Gž. 1043/90) Advokat. Rev. (Vrhovni sud u Subotici. na način kako je to izričito zahtevao vlasnik. (Vrhovni sud Srbije. Rev.187 - 373.823/87) Kada je učesniku sportske igre-takmičaru pričinjena šteta u sportskom takmičenju ili u vezi sa tim takmičenjem.

Rev. usled čega je pretrpeo štetu od 29. uprkos tome. Otuda ni tuženi koji je zahtevao pripremanje koncentrata sa većim učešćem kukuruza. prihvata rizik eventualne štete.OBLIGACIONO PRAVO Ko u slučaju dozvoljene samopomoći prouzrokuje štetu licu koje je izazvalo potrebnu samopomoć. još i upozorio. Pošto je tužilac. na moguće posledice. 2123/84) 380. Koncentrat mu je isporučen a on je cenu delimično isplatio. godine) . pa od proizvođača ne može ostvariti naknadu. ko na svoju štetu dozvoli drugome preduzimanje neke radnje. Prema članu 385. (Vrhovni sud Srbije. uprkos upozorenju tuženog.00 dinara. može se zaključiti da je tuženi prihvatio rizik štete. izvođač radova iz ugovora o delu dužan je da naknadi svu nastalu štetu vlasniku motornog vozila. tužilac nije odgovoran za nastalu štetu.188 - . insistirao da se smeša koncentrata pripremi drugačije od uobičajene srazmere komponenata. Zakona o obligacionim odnosima) 382. prihvatio je rizik štete. jer je takav koncentrat pripremio na izričit zahtev tuženog. što je utvrđeno veštačenjem. pa ne može ostvariti naknadu. uprkos upozorenju poslenika. PRISTANAK OŠTEĆENIKA (Član 163. nije dužan štetu da naknadi. Ako naručilac. (Vrhovni sud Srbije. Tuženi osporava obavezu.01. 5310/02 od 16. Po toj odredbi. pri čemu je. Zakona o parničnom postupku.580. Ali. Rev. Iz obrazloženja: Tuženi je od tužioca naručio određenu količinu koncentrata za piliće. Zakona o obligacionim odnosima. ne može od tužioca zahtevati naknadu štete zbog uginuća pilića koji su takvim koncentratom hranjeni.2003. koliko je obavezan da plati pravnosnažnom presudom u ovoj parnici. Na osnovu iznetog. Ostao je dužan još 12. Ako vozilo koje se nalazilo na popravci bude uništeno usled požara u radionici. stav 1. stav 3.00 dinara zbog uginuća pilića. revizija se ne može izjaviti zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja.020. u smislu člana 163. napomenom na računu. Stoga su bez značaja navodi revidenta kojima se osporava autentičnost upozorenja u vezi sa učešćem kukuruza u pripremanju koncentrata. navodeći da koncentrat nije imao odgovarajući kvalitet. Oni su uginuli zbog većeg učešća kukuruza u koncentratu. ako nije postupao po pravilima struke i ako nije preduzeo sve potrebne mere obezbeđenja da ne dođe do požara i uništenja vozila. 263/84) 381. insistira da se smeša koncentrata pripremi drugačije od uobičajene srazmere komponenata. ne može od njega zahtevati naknadu štete prouzrokovane tom radnjom. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije. Rev.

U odnosu na njih se ne primenjuje vreme određeno za zastarelost krivičnog gonjenja. godine imao saznanja i za štetu i za lice koje je štetu učinilo.01.2002. godine. prvog komšije tuženog K. Ovo zbog toga što samo zahtev za naknadu štete prema odgovornom licu zastareva u smislu navedene odredbe tj. godine.P. Šteta je nastala radnjama maloletnog deteta.podneo tužbu 14. i A. godine. Zakona o obligacionim odnosima) 384.1997.D.09. da bi . Tužilac je nakon izbijanja požara 30. Za štetu koju drugom prouzrokuje maloletno dete do navršene sedme godine života odgovaraju roditelji po osnovu građanskopravne odgovornosti za drugog.P. Došlo je do oštećenja tužiočevih pomoćnih objekata a izgorelo je 500 bala slame i 50-60 snopova kukuruzovine. Zakona o obligacionim odnosima. koji nije uspeo. 1531/94 od 20. Tužilac je saznanje za štetu i učinioca imao 30.04.05. Drugostepeni sud je pravilno zaključio da se na tužiočevo potraživanje naknade prouzrokovane štete ne može primeniti vreme određeno za zastarelost krivičnog gonjenja iz odredbe čl. Iz ovih okolnosti nižestepeni sudovi su pravilno odlučili pri istaknutom prigovoru zastarelosti potraživanja da je potraživanje naknade prouzrokovane štete zastarelo u smislu čl. sin tuženih M. (Vrhovni sud Srbije. Rev. godine) 383. Zakona o obligacionim odnosima.2001. ODGOVORNOST ZA DRUGOG (Čl. star četiri i po godine.1997. 164 – 169. Od dana kada je tužilac imao pravo da zahteva ispunjenje obaveze istekao je i poslednji dan zakonom određenog vremena od tri godine .K. godine.D. kada istekne vreme određeno za zastarelost krivičnog gonjenja. kojoj je novac poverio na štednju..2002.OBLIGACIONO PRAVO Deponent koji nije tražio povlačenje novčanog iznosa iz depozita banke. prema kome se ne .09.1994.. Na tavanici iznad šupe se igrao tako što je palio šibice i iste bacao u susedno dvorište. a zatim i slame i deteline koja se nalazila iznad šupe i štale tuženog K. Tužilac je tada pokrenuo vanparnični postupak radi poravnanja. godine. Iz obrazloženja: Na sledećem činjeničnom stanju zasnovana je odluka o tužbenom zahtevu: maloletni J.nakon toga . Tako je došlo do paljenja lako zapaljivog materijala. pa je nastupom zastarelosti prestalo pravo na zahtev za ispunjenje obaveze.. a zastarelost je počela teći prvog dana posle dana kada je poverilac imao pravo da zahteva ispunjenje obaveze (ako zakonom za pojedine slučajeve nije drugačije propisano). vlasništvo S.1997. u dvorištu tuženog P.189 - . je 30. 377. starog četiri i po godine. Stavom 1.09. Potom se vatra proširila i u dvorište tužioca. 376.K.do dana 29. ne može ostvariti pravo na naknadu štete za izostalu kamatu koju bi ostvario kod druge banke da je novac poverio njoj. izazavao požar neopaženo došavši u dvorište tuženog P. ovog člana propisano je da potraživanje naknade prouzrokovane štete zastareva za tri godine od saznanja oštećenika za štetu i za lice koje je štetu učinilo. a tužbu kojom zahteva naknadu podneo je 14.01. J.

sudovi su zbog pogrešne primene materijalnog prava propustili da utvrde bitne činjenice za donošenje pravilne odluke. pa je na taj način učinjena i bitna povreda odredbe člana 354. br. jer pobijana presuda zbog toga ima nedostatke zbog kojih se ne može ispitati.. njegov maloletni sin u vreme nastanka štete prouzrokovao tužiocima. stav 1. Takođe. Rev. da li je prvotuženi znao da njegov sin – drugotuženi ima pristup vatrenom oružju i da zna da istim rukuje. roditelje maloletnog J. Rev. Član 166. kao i da se ova krivica roditelja pretpostavlja. tačka 14. stav 1.02. Imajući u vidu prigovor zastarelosti potraživanja koji su istakli ovi tuženi i datim razlozima i utvrđenim činjenicama. (ranije tačka 13) ZPP. usled čega je prouzrokovana smrt sada pokojnog srodnika tužilaca. Međutim. sudovi u konkretnom slučaju nisu ispitivali kako se vatreno oružje kojim je pucao drugotuženi našlo ispod sedišta putničkog vozila u kome se i on nalazio. Prema stavu 4. kao i rukovanje i upotrebu tog oružja od strane drugotuženog. po shvatanju ovoga suda u smislu odredbi člana 165. osim ako dokažu da je šteta nastala bez njihove krivice. u pravnosnažno okončanom postupku nije ispitivano. Naime. Prvotuženi je. istog člana roditelji odgovaraju za štetu koju prouzrokuje drugom njihovo maloletno dete koje je navršilo sedam godina. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije. kao oca u odnosu na drugotuženog. bez obzira na svoju krivicu. koji je u vreme nastanka štet bio maloletan (imao je punih 17 godina). D. ZOO građansko pravno solidarno odgovoran za štetu koju je drugotuženi.2005.2002. Iz prethodnih odredbi proizilazi da su roditelji maloletnog deteta uzrasta preko sedam godina odgovorni za štetu koju njihovo maloletno dete prouzrokuje drugima. da li je preduzeo sve što je trebalo da spreči mogućnost da njegov maloletni sin dođe u posed oružja. na ulici gde je bilo više lica. i A.OBLIGACIONO PRAVO mogu primeniti krivične sankcije. a bili bi oslobođeni odgovornosti. tuženi M. samo ako bi dokazali da je šteta nastala bez njihove krivice. ako se štetni postupci drugotuženog mogu pripisati opštem zanemarivanju dužnog nadzora i staranje koji obuhvata i pristup vatrenom oružju. stav 2. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije. ZOO predvića da ako pored roditelja odgovara za štetu i dete. neosnovan je tužbeni zahtev i u odnosu na tužene. Iz obrazloženja: Prema odlukama nižestepenih sudova i prvotuženi je solidarno odgovoran sa drugotuženim za naknadu nematerijalne štete pričinjene tužiocima koju je u vreme nastanka štete njegov tada maloletni sin (drugotuženi). kao opšte opasnog sredstva. Stav 2. prema članu 165. Međutim. Pretpostavlja se krivica roditelja za svu štetu koju prouzrokuje njihovo maloletno dete osim u slučaju ako roditelji dokažu da je šteta nastala bez njihove krivice.D. ZOO roditelji odgovaraju za štetu koju prouzrokuje drugom njihovo dete do navršene sedme godine. 2244/2005 od 15. Za učinjenu štetu tužiocu odgovorni su roditelji ovog deteta. 1652/01 od 13. godine) 385. i to isključivo prema odredbama Zakona o obligacionim odnosima a u smislu građanskopravne odgovornosti za drugog. u odnosu na prvotuženog.12. i ako jeste.190 - . a samim tim nije utvrđeno da li se šteta može pripisati opštem zanemarivanju dužnog nadzora i staranja od strane prvotuženog. i stav 4. njihova je odgovornost solidarna. istog člana propisuje da se oni oslobađaju odgovornosti ako postoje razlozi za isključenje odgovornosti prema pravilima o odgovornosti bez obzira na krivicu. prouzrokovao ispaljivanjem jednog projektila iz prethodno repetiranog vatrenog oružja. i da li je znao da se to oružje nalazi u putničkom vozilu. kome je to oružje pripadalo. godine) .

472/98 od 19. godine) 390. Gzs. Roditelji odgovaraju za štetu koju je pričinilo njihovo malodobno dete sa navršenih 14 godina života po principu pretpostavljene krivice. 5637/94 od 21. Za štetu koju prouzrokuje lice koje usled duševne bolesti ili zaostalog umnog razvoja ili kojih drugih razloga nije sposobno za rasuđivanje. istog Zakona za odgovornost roditelja za naknadu štete koju je prouzrokovalo njihovo maloletno dete. odgovara onoj koji je na osnovu zakona. Rev. (Vrhovni sud Srbije. Otac maloletnog deteta je sa majkom deteta građansko pravno solidarno odgovoran za štetu koju dete prouzrokuje za vreme dok je bilo pod nadzorom majke.1998.član 165. ili ugovora. pored drugih okolnosti koje upućuju na pravičnost takvog zahteva oštećenika.172/96 od 21. što znači da se te odgovornosti mogu osloboditi samo ako dokažu da je šteta nastala bez njihove krivice . (Iz presude Okružnog suda u Zrenjaninu. stav 4. ili odluke nadležnog organa. koje je navršilo sedam godina. Roditelji odgovaraju za štetu koju prouzrokuje drugom njihovo maloletno dete koje je navršilo sedam godina. godine) 388. stav 2.1999.2000.OBLIGACIONO PRAVO Roditelji odgovaraju za štetu koju prouzrokuje drugom njihovo maloletno dete. Gž.01. Kada razlozi pravičnosti to nalažu sud može obavezati roditelja maloletnog štetnika da oštećeniku naknadi štetu u skladu sa odredbom člana 169. godine) 391. Rev. (Vrhovni sud Srbije.06.1402/96 od 20. ako se štetni postupci deteta mogu pripisati opštem zanemarivanju dužnog nadzora i staranja roditelja o detetu. Za odgovornost roditelja da po osnovu pravičnosti naknade štetu koju je prouzrokovalo njihovo maloletno dete sposobno za rasuđivanje.191 - 392. stav 4. br.05. Gž. (Savezni sud. osim ako dokažu da je šteta nastala bez njihove krivice. (Iz presude Okružnog suda u Zrenjaninu. Materijalno stanje maloletnog štetnika i njegovi uslovi da sam naknadi štetu otklanja odgovornost roditelja samo ako je on u stanju da štetu naknadi u razumnom roku. 3/85) . uvek je odlučno i materijalno stanje roditelja i oštećenika. (Iz rešenja Okružnog suda u Valjevu. dužan da vodi nadzor nad tim licem. godine) 386. godine) 389. 593/99 od 25.12. 661/00 od 16.1998. osim ako dokažu da je šteta nastala bez njihove krivice.1994. godine) 387.05. Gž. Zakona o obligacionim odnosima. (Vrhovni sud Srbije. Rev. Zakona o obligacionim odnosima i ako nema osnova u odredbi člana 165. .1998.11.

odgovaraju za štetu koju maloletno lice prouzrokuje drugima. a izvršna . Ta odgovornost proizlazi iz odredbe . 394. marta 2006. Rev. na pravilno i potpuno utvrđeno činjenično stanje prvostepeni sud je pravilno primenio materijalno pravo u pogledu odluke sadržane u potvrđujućem delu izreke ožalbene presude. 442/82) 393. tužilac star 8 godina. Predmet tužbenog zahteva u ovom sporu. godine isplati novčane iznose u vrednosti i sa zakonskom zateznom kamatom od datuma do isplate. Iz obrazloženja: Prema utvrđenom činjeničnom stanju. a tuženi je obvezan da tužilju vrati na rad. postoji materijalnopravna odgovornost tužene za štetu koju je tužilja pretrpela zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa. usled njegovog pada kroz prozor sobe i teškog telesnog povređivanja. oktobra 2009. septembra 2009. Rev. godine do 18. godine (ova presuda je postala pravnosnažna 18.30. jula 2005.192 - . novembra 2009. dok je u odnosu na odluku sadržanu u preinačenom delu izreke pobijana presuda zasnovana na pogrešnoj primeni materijalnog prava. Zastarelost potraživanja naknade štete u vidu izgubljene zarade usled nezakonitog prestanka radnog odnosa počinje teći od dana pravnosnažnosti presude kojom je poništeno rešenje o prestanku radnog odnosa. pa je odgovorna za štetu do koje je došlo u toku trajanja smene u kojoj se nalazio mal. Naime. Po oceni Apelacionog suda.februar 2006. juna 2009. obavezala se da vodi nadzor o njegovom ponašanju kao i brigu o njegovom zdravlju. jeste naknada štete u vidu izgubljene zarade tužilje za period od 1. a tuženi joj je rešenjem od 8.OBLIGACIONO PRAVO Tužena Uprava dečjih letovališta i odmarališta preuzimanjem mal. po tužbi koja je podneta 12. (Vrhovni sud Srbije. Pravnosnažnom presudom od 19. 170 – 172. a bili bi oslobođeni odgovornosti samo ako bi dokazali da je šteta nastala bez njihove krivice. godine) usvojen je tužbeni zahtev tužilje i poništeno rešenje kojim joj je tuženi otkazao ugovor o radu. Zakona o obligacionim odnosima) 395. ODGOVORNOST PREDUZEĆA I DRUGIH PRAVNIH LICA PREMA TREĆEM (Čl. godine . tužioca od roditelja radi letovanja na moru. koje je navršilo 7 godina života. godine otkazao ugovor o radu zbog prestanka potrebe za njenim radom. Krivica roditelja se pretpostavlja i oni su solidarno odgovorni za naknadu štete ako maloletnik sa njima živi. godine. suprotno navodima žalbe. godine. Istom presudom usvojen je i tužbeni zahtev tužilje da se obveže tuženi da tužilji na ime naknade štete zbog izgubljene zarade za period avgust 2005. 301/82) Roditelji maloletnog lica. (Vrhovni sud Srbije. novembra 2008. tužilja je bila u radnom odnosu na neodređeno vreme kod tuženog. godine.

Gž1 3819/11 od 5. . Zakona o obligacionim odnosima. 173.193 - . pošto je reč o šteti koja je nastala usled više sile.OBLIGACIONO PRAVO člana 172. od dana pravnosnažnosti naznačene sudske odluke kojom je poništeno rešenje o otkazu ugovora o radu. a da je tužba u ovoj parničnoj stvari podneta 12. pa se ne može smatrati da je do konkretne štete došlo usled opasne delatnosti od strane tužene i da su tadašnji organi vlasti štetu tada mogli predvideti. da je bombardovanje SRJ 1999. Prvostepeni sud je pravilno zaključio da u konkretnom slučaju ne postoji uzročno-posledična veza između radnje tužene i nastale štete. već usled posledica vojne intervencije članica NATO alijanse na našu državu. Iz obrazloženja: Prema obrazloženju prvostepene presude i stanju u spisima predmeta. u vezi sa članom 154. godine. Centar za razminiranje je posle sedam godina očistio parcele tužilaca od kasetnih bombi. primenom pravila iz odredbe člana 185. u smislu člana 376. 172. pa tužena nije odgovorna za nastalu štetu. Ovo sa razloga što je do tog dana rešenje o otkazu egzistiralo kao pravno vredan akt u pravnom saobraćaju. godine. po odredbama čl. stav 1. Pri tome je prvostepeni sud pravilno ocenio da intervencija zemalja članica NATO alijanse predstavlja višu silu koja nije mogla da se spreči.2011. novembra iste godine. (Iz Presude Apelacionog suda u Beogradu. godine) 396. Na osnovu ovih činjenica. i 174. Šteta je nastala kao posledica vojne intervencije zemalja članica NATO alijanse. ZOO. odnosno sprečiti. godine predstavljalo protivpravni čin – agresiju oružane sile od strane grupe država – protivno Povelji Ujedinjenih nacija i Rezoluciji Generalne Skupštine Ujedinjenih nacija od 14. a pre svega o nedostatku finansijskih sredstava za čišćenja spornog područja od kasetne municije. Takav zaključak proizlazi iz činjenice da je presuda kojom je poništeno rešenje o otkazu tužiljinog ugovora o radu postala pravnosnažna 18. ZOO. Neosnovan je navod žalbe da je nastupila zastarelost potraživanja naknade štete. Tužioci nisu onemogućeni da koriste svoje poljoprivredno zemljište usled vršenja opasne delatnosti od strane tužene. bez odluke Saveta bezbednosti. decembra 1974. Od nadležnih organa tužioci su obavešteni o preduzetim radnjama i teškoćama. bačene kasetne bombe koje nisu eksplodirale. stav 1. sa zahtevom da se parcele očiste od kasetnih bombi i da im se naknadi šteta. Za štetu nastalu isključivo usled NATO agresije na SRJ ne postoji materijalna odgovornost Republike Srbije. ovde je zastarelost počela teći. marta do 26.10. godine. stav 1. za vreme agresije NATO alijanse u periodu od 24. juna 1999. prvostepeni sud je utvrdio da tužena nije odgovorna za štetu koju su tužioci pretrpeli usled nekorišćenja poljoprivrednog zemljišta u trajanju od sedam godina. Takav zaključak zasniva se na pravnosnažnoj presudi kojom je poništeno rešenje o otkazu tužiljinog ugovora o radu. tužioci su suvlasnici na katastarskim parcelama koje su po kulturi livade. U ovoj pravnoj situaciji tužba je podneta u okviru i objektivnog i subjektivnog roka zastarelosti potraživanja naknade štete. juna 2009. zbog čega tužilja i nije mogla ranije potraživati naknadu štete. Na te parcele su. st. Naime. a ne usled vršenja opasne delatnosti od strane tužene Republike Srbije. njive i šume. Zbog toga su tužioci bili onemogućeni da koriste parcele. Tužioci su ratnu štetu prijavili nadležnim organima dana 24. Pravna posledica toga jeste i restitucija u pravima tužilje po osnovu izgubljene zarade. septembra 1999. ZOO. godine. ZOO. 1. u smislu odredbe člana 361. i 2.

Rešenje po žalbi na prvostepenu odluku mora se doneti i dostaviti stranci što pre. koju je tuženi obavezan da isplati sa pripadajućom kamatom.05. S druge strane.2010. GŽ-1063/11 od 10. ako posebnim zakonom nije određen kraći rok. organ je dužan da donese rešenje i dostavi ga stranci najdocnije u roku od dva meseca. kao i kad obavljaju druge poslove utvrđene tim zakonom. stav 1. a da nadležni organi nisu nikada utvrdili da li se radilo o neispravnom mesu. ako posebnim zakonom nije određen kraći rok (član 237. Zakona o obligacionim odnosima). posebno jer je rok za upotrebu proizvoda (goveđeg mesa) vremenski ograničen. o čemu je u obrazloženju dao razloge koje kao pravilne prihvata i Apelacioni sud. Ponašao se savesno.OBLIGACIONO PRAVO Prvostepeni sud je takođe utvrdio da se šteta koju su tužioci pretrpeli isključivo od NATO alijanse nije mogla otkloniti zbog finansijskih i tehničkih problema. Tuženi tj. godine) 397. Vremenski periodi u kojima je postupao organ tuženog su daleko duži od zakonom propisanih rokova. njegovi organi nisu poštovali zakonom propisane rokove. U radu tužioca nije bilo povrede propisa niti iz oblasti spoljnotrgovinskog i deviznog poslovanja.194 - . Zakona o opštem upravnom postupku). i 237. Za naknadu štete koju su nezakonitim postupanjem prouzrokovali njeni upravni organi propuštanjem da odluke donose u zakonom propisanim rokovima . Rev. u dva puta ponovljenom postupku (jer je Vrhovni sud Srbije ukidao drugostepena rešenja) .2011. niti su utvrdili osnovanost sumnje na neispravnost mesa do isteka roka važnosti za njegovu upotrebu.odgovara Republika Srbija. (Iz Presude Vrhovnog kasacionog suda. Zakona o obiligacionim odnosima i čl. Nastala šteta na strani tužioca je posledica rada tuženog koji je nezakonitim postupanjem (propuštanjem da odluke donosi u zakonom propisanim rokovima) kršio načelo da je svako dužan da se uzdrži od postupka (činjenja ili nečinjenja) kojim se može drugom prouzrokovati šteta (član 16. Iz obrazloženja: Državni organi dužni da postupaju po Zakonu o opštem upravnom postupku kad u upravnim stvarima. neposredno primenjujući propise. obavezava ili pravnim interesima fizičkog lica. organi tuženog nisu postupali u zakonom propisanim rokovima. na osnovu člana 16. Tuženi je odgovoran za štetu koju je njegov organ prouzrokovao tužiocu u vršenju i u vezi sa vršenjem svojih funkcija. Zakona o opštem upravnom postupku). ako je to u interesu stranke. a pre donošenja rešenja nije potrebno sprovoditi poseban ispitni postupak. organ je dužan da donese rešenje i dostavi ga stranci što pre. Tako je tužilac pretrpeo štetu u neosporenoj visini. U ostalim slučajevima. s obzirom da se ponašao s krajnjom nepažnjom u situaciji koja je iziskivala poštovanje najkraćih mogućih rokova.. člana 172. a najdocnije u roku od jednog meseca od dana predaje urednog zahteva odn. (Iz Presude Apelacionog suda u Kragujevcu. 591/10 od 22.09. člana 189. Kad se postupak pokreće po službenoj dužnosti.rokovi nisu poštovani. godine) . Konačnim rešenjem dat je nalog za uništenje mesa zbog isteka roka za upotrebu. što je dovelo do isteka roka upotrebe uvezenog mesa. rešavaju o pravima... ako je to u interesu stranke. ni iz oblasti zdravstvene zaštite ispravnosti životnih namirnica. 208. pravnog lica ili druge stranke. Zakona o opštem upravnom postupku. a najdocnije u roku od dva meseca od dana predaje žalbe. 190. niti postoje drugi razlozi zbog kojih se ne može doneti rešenje bez odlaganja. dana pokretanja postupka po službenoj dužnosti. Ceneći dinamiku postupanja prvostepenog i drugostepenog organa. i 277. ako posebnim zakonom nije određen kraći rok ( član 208.

364/10 od 23. Zbog toga. Tužiocu su navedena rešenja dostavljena. . Pravilnom primenom materijalnog prava na utvrđeno činjenično stanje prvostepeni sud je ocenio da je do štete koju je tužilac pretrpeo došlo isključivom radnjom radnika tuženika koji se nije pridržavao odredbi Zakona o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima. Pravilnom primenom odredbe člana 200. i 189. ne protivureče sami sebi. utvrdio bitne činjenice od značaja za donošenje odluke. a primenjujući pravila o teretu dokazivanja. (Iz Presude Vrhovnog kasacionog suda. izvršena prema rešenju nadležnog organa koje nije osporeno. godine i 12. Zbog toga ne stoje žalbeni navodi da je činjenično stanje pogrešno ili nepotpuno utvrđeno.195 - . 185. Žalbom tuženog se neosnovano ukazuje da presuda ima nedostataka zbog kojih se ne može ispitati. Iz obrazloženja: Koeficijent. godine) 399. niti izvedenim dokazima. izvršena prema rešenju nadležnog organa. ne predstavlja nepravilan i nezakonit rad državnog organa. nema odgovornosti tužene za naknadu štete tužiocu. kao i zahtev tužiocu za naknadu parničnih troškova. po članu 172. kao i vodeći računa o značaju povređenog dobra i cilju kome služi ta naknada. nasuprot stavu nižestepenih sudova. Zakona o obligacionim odnosima. pa je revizijski sud preinačio nižestepene presude i odbio tužbeni zahtev. Pravilnom primenom odredbe čl. a zarada mu je u spornom periodu isplaćivana primenom koeficijenata utvrđenih tim rešenjima.02. lice koje se bavi opasnom delatnošću. za koju odgovara imalac stvari odn. istog Zakona utvrđena je visina nematerijalne štete za pretrpljene fizičke bolove. Rev2.2005. Prvostepeni sud je izvedenim dokazima. imenovanje i administrativna pitanja od 22. koje su bile predmet ocene i za koje su dati valjani razlozi koje prihvata i ovaj sud. Zakona o parničnom postupku. intenzitet i kriterijume sudske prakse za određivanje visine naknade nematerijalne štete. njihovo trajanje. opasne delatnosti.05. koje on nije pobijao ni u pogledu visine ni u pogledu organa koji ih je doneo. Zakona o obligacionim odnosima utvrđena je visina materijalne štete na vozilu tužioca. godine. Tužilac je materijalnu i nematerijalnu štetu pretrpeo od opasne stvari odn.02. niti izreci presude koja se žalbom pobija.2011. Iz obrazloženja: Predmet ovog spora je zahtev tužioca za naknadu nematerijalne i materijalne štete koja je nastala u saobraćajnoj nezgodi. Navedeni razlozi u presudi su jasni. Ne predstavlja nepravilan i nezakonit rad državnog organa isplata zarade. koje je cenio u smislu člana 8. utvrđen je rešenjem nadležnog Opštinskog veća od 01. prema kome je tužiocu obračunavana i isplaćivana zarada.2006. godine i rešenjima Komisije za izbor.02. Navodima žalbe ponavljaju se činjenice iznete pred prvostepenim sudom. Isplata zarade. koje nije osporeno ni u pogledu organa koji ga je doneo ni u pogledu utvrđene visine koeficijenta. za pretrpljeni strah imajući u vidu vrstu bolova i straha.2005.OBLIGACIONO PRAVO 398. i prolaskom kroz crveno svetlo prouzrokovao štetu tužiocu. u kojoj je oštećeno vozilo tužioca i u kojoj je tužilac zadobio telesne povrede zbog kojih je trpeo fizičke bolove i strah.

296.28/2000). Republika Srbija ne odgovara za štetu jer tužilac u izvršnom postupku nije tražio produženje mere otuđenja i opterećenja na nepokretnosti dužnika. U vreme kada je u naznačenom predmetu. u čl.2005.03. opasne delatnosti za koju odgovara imalac stvari tj. sud je rešenjem od 11. a ako je mera određena pre podnošenja tužbe ili pokretanja drugog postupka . 300. Zakona o obligacionim odnosima.03.glasnik RS".06. produžiti vreme trajanja privremene mere. 253.2010. 259. sve dok izvršenje ne bude sprovedeno (čl. saglasno odredbi čl. i 174. kojom je zabranjeno otuđenje i opterećenje predmetnih nepokretnosti primenjivale su se odredbe Zakona o izvršnom postupku ("Sl.). U rešenju kojim se određuje privremena mera odrediće se vreme trajanja te mere. 249. koji se vodio kod tog suda. Iz obrazloženja: Pravno lice odgovara za štetu koju njegov organ prouzrokuje trećem licu u vršenju ili u vezi sa vršenjem svojih funkcija – član 172. 291. 2. ovog člana može se podneti samo pre nego što istekne vreme za koje je privremena mera određena (član 259). u konkretnom slučaju . (vrste privremenih mera radi obezbeđenja novčanog potraživanja . 173.). po predlogu tužioca a radi obezbeđenja novčanog potraživanja.1. istog Zakona. Gž. godine određena privremena mera obezbeđenja. godine). (Iz Presude Apelacionog suda u Kragujevcu. Zakona o obligacionim odnosima.list SRJ" br. Nepravilan rad službenog lica ili organa je činjenje ili nečinjenje protivno uobičajenom i propisanom načinu obavljanja delatnosti koja šteti pravu ili interesima trećeg lica. godine. 2.1998. može se odrediti svaka mera kojom se postiže svrha takvog obezbeđenja. Kako je taj postupak pravnosnažno .02. pod uslovom da se nisu promenile okolnosti pod kojima je ta mera određena. na predlog poverioca. Sud će.tuženi.član 170. st. predlog za pokretanje drugog postupka radi opravdanja mere. tada važećeg Zakona o izvršnom postupku.i rok u kome poverilac mora podneti tužbu odn. drugi propis ili opšti akt primeni. lice koje se bavi opasnom delatnošću. uz upis te zabrane u javnu knjigu (čl. br. Prema odredbi čl. kao i propuštanje da se zakon. 1. osim ako dokaže da je zaposleni u datim okolnostima postupao onako kako je trebalo . dana 11. st. a naročito zabrana dužniku da otuđi ili optereti svoje nepokretnosti ili stvarna prava koja su na nepokretnosti upisana u javnu knjigu u njegovu korist. tač. Prema odredbama tog Zakona.1. kao i po okončanju tih postupaka. st. Iste odredbe sadržane su i u Zakonu o izvršnom postupku ("Sl. Relevantne odredbe: Za štetu koju zaposleni u radu ili u vezi sa radom prouzrokuje trećem licu odgovara preduzeće u kome je zaposleni radio u trenutku prouzrokovanja štete. Predlog iz st. 2. godine) 400.OBLIGACIONO PRAVO Osnov odgovornosti tuženog je u članu 170. 449/10 od 11. (kada se može odrediti privremena mera). Tuženi snosi odgovornost. odredio privremenu meru i istovremeno odredio da privremena mera traje do pravnosnažno okončanog postupka. Zbog toga što je opštinski sud izvršio brisanje mere obezbeđenja i opterećenja nepokretnosti nakon isteka vremena na koju je određena.1998. Radi obezbeđenja novčanog potraživanja. privremena mera može se odrediti pre pokretanja i u toku sudskog ili upravnog postupka. tač. jer je tužilac materijalnu i nematerijalnu štetu pretrpeo od opasne stvari odn.196 - . u čl. Pravno shvatanje ovog suda je da se nezakonitim radom službenog lica ili organa smatra postupanje suprotno zakonu. Zakona o obligacionim odnosima.125/2004 .stupio na snagu 23. drugom propisu ili opštem aktu. (vreme za koje se određuje privremena mera) i u čl.

2010.od kada su tužiocu privremeno oduzeta devizna sredstva pa do dana kada su mu ista vraćena. jer njen organ nije postupao nezakonito odn. Iz obrazloženja: Pravno lice odgovara za šteru koju njegov organ pruzrokuje trećem licu u vršenju ili u vezi sa vršenjem svojih funkcija . prema stavu ovog suda. godine) .02. Bez ocene i ovih okolnosti se ne može izvesti pravni zaključak da tužena nije odgovorna za eventualno prouzrokovanu štetu koju tužilac traži postavljenim tužbenim zahtevom. može se zaključiti da u postupanju ovog Opštinskog suda nije bilo nepravilnog i nezakonitog rada. Gž. u vršenju svoje funkcije nije prouzrokovao tužiocu štetu.nije tražio produženje vremena trajanja privremene mere. Zakona o obligacionim odnosima . Nezakonit rad je postupanje protivno zakonu.u smislu odredbe čl.1999. do 215. 211. godine) 401. (Iz Presude Apelacionog suda u Novom Sadu.ne postoji odgovornost tužene za naknadu štete. važećeg u vreme oduzimanja deviza i vođenja krivičnog postupka u vezi sa članom 286. godine. (Iz Presude Apelacionog suda u Beogradu. mora se ceniti da li je postupanje organa tužene sa novcem koji je privremeno oduzet od tužioca kao predmet izvršenja krivičnog dela koje mu je stavljeno na teret bilo zakonito (čl. važećeg Zakona o izvršnom postupku . godine brisao meru otuđenja i opterećenja upisanu na predmetnim nepokretnostima.197 - . 296.12. Protiv tog rešenja tužilac je podneo prigovor koji je odbijen i prvostepeno rešenje potvrđeno. stav 1. drugom propisu ili opštem aktu. 172. propuštanje da se zakon ili drugi opšti akt primeni ili radnja protivna običajima ili pravilima morala. Radi pravilne primene navedene zakonske odredbe. 3328/10 od 30. U skladu sa navedenim. Postupanje organa pravnog lica mora biti nezakonito i nepravilno. u kom postupku je određeno brisanje tereta upisanih na nepokretnostima. protiv izvršnog dužnika. a tužilac . Između nezakonitog i nepravilnog rada organa pravnog lica i nastale štete mora postojati uzročno-posledična veza. pravilno je nadležni Opštinski sud rešenjem iz 2005. zbog kojeg bi tužena Republika bila dužna da tužiocu naknadi eventualno nastalu štetu. Ovo tim pre. Apelacioni sud je cenio ostale navode u žalbi tužioca pa je našao da su bez uticaja na pravilnu odluku prvostepenog suda da . što je tužiocu bilo omogućeno da učestvuje u postupku u predmetu izvršnog poverioca. te založnog poverioca. Nepravilan rad postoji kada organ svoju delatnost nije obavio na način kako se to od istog u datoj situaciji i datim okolnostima očekivalo. Pri oceni eventualne odgovornosti štetnika za štetu zbog privremeno oduzetih pa vraćenih deviza mora se naročito ceniti postupanje organa štetnika nakon pravnosnažnosti rešenja o obustavi krivičnog postupka povodom više pismenih zahteva oštećenog ovom organu i sudu pred kojim je vođen krivični postupak radi vraćanja. 1 840/10 od 24. istog zakona) i pravilno .u smislu odredbe čl. tadašnjeg i odredbe čl. Zakona o obligacionim odnosima.OBLIGACIONO PRAVO okončan 09.član 172. Gž.09.2010. 259. Pri tome se naročito mora ceniti postupanje organa tužene nakon pravnosnažnosti rešenja o obustavi krivičnog postupka a povodom više pismenih zahteva tužioca upućenih organu koji mu je izdao potvrdu o privremeno oduzetim predmetima i sudu pred kojim je vođen krivični postupak radi vraćanja novca. Zakonika o krivičnom postupku.

koji si ti invalid!?" Prilikom ulaska kontrole. a na objašnjenje da sve piše u knjižici – isto je ponovio još dva puta. Prema shvatanju Okružnog suda. bre. . idite. kao i propuštanje da se zakon. zbog čega su joj povređeni čast i ugled. tužilja je invalidno lice (distrofičar) i kritičnog dana se prevozila autobusom tuženog. izgubio bih ceo dan!" Pošto mu je tužilja pružila knjižicu. sve se vozite sa nama! Kad bih imao dvojicu kao ti.198 - . godine) 403. Vozač joj se obratio rečima: "Gde si našla da uđeš u ovaj autobus. kao i propuštanje da se zakon." Kada se pojavila vozaču poznata osoba. Vozač se tužilji obraćao povišenim tonom pa je ona sve vreme bila izložena pažnji ostalih putnika u autobusu. Nezakonitim radom službenog lica ili organa smatra se postupanje suprotno zakonu.OBLIGACIONO PRAVO 402. nastavio je: "Gde ti je. koji si ti invalid?". Zakona o obligacionim odnosima. bre. Rev. (Iz Presude Vrhovnog kasacionog suda. Nepravilan rad službenog lica ili organa predstavlja činjenje ili nečinjenje protivno uobičajenom ili propisanom načinu obavljanja delatnosti. kontroloru se obratio rečima: "E. koja je bacila tužiljinu torbu na pod i sela pored nje. sada mi treba 20 minuta da ti napišem kartu. Prvostepeni sud je zaključio da je postupanje vozača autobusa tuženog prema tužilji bilo nehumano i ponižavajuće. ona je invalid!". presuda prvostepenog suda je pravilna i na zakonu zasnovana. tužilja se obratila sudu. a ona je od vozača zatražila da joj napiše kartu i obavestila ga da ima invalidsku knjižicu za povlašćenu vožnju invalidnih lica.2010. dosudio je tužilji naknadu nematerijalne štete. Uznemiravanje. izdata ova knjižica?!". 403/2010 od 08. Iz obrazloženja: Prema utvrđenom činjeničnom stanju. Ignorisao je njeno objašnjenje i rekao: "Ma što ne plaćaš kartu kao svi. Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom predviđeno je da posebno težak oblik diskriminacije zbog invalidnosti predstavlja uznemiravanje. drugi propis ili opšti akt primeni. ima jedna invalid. Nepravilan rad službenog lica ili organa je činjenje ili nečinjenje protivno uobičajenom ili propisanom načinu obavljanja delatnosti koje šteti pravu ili interesima nekog lica. od strane posade prevoznog sredstva. drugom propisu ili opštem aktu. drugom propisu ili opštem aktu. Nezakonitim radom službenog lica ili organa smatra se postupanje suprotno zakonu. u socijalno. postupanje organa za čiji rad odgovara država i pravilnost njihovog rada ocenjuje se prema odredbama člana 172.04. Tada je tužilju pitao: "Ti li si neškolovana. Zbog navedenog ponašanja vozača. prema propisanim pravilima postupka za rad organa i okolnostima konkretnog slučaja. vozač je prokomentarisao u vezi sa tužiljom: "Ma pusti. Na osnovu takvog zaključka. drugi propis ili opšti akt primeni Iz obrazloženja: Prema stanovištu Vrhovnog kasacionog suda. što predstavlja teži oblik diskriminacije osoba sa invaliditetom. vređanje i omalovažavanje zbog invalidnosti putnika sa invaliditetom u toku putovanja. Članom 29. vređanje i omalovažavanje zbog invalidnosti putnika od strane vozača autobusa predstavlja osnov za naknadu nematerijalne štete. a imala si dvojicu ispred. koje šteti pravu ili interesima nekog lica. U autobus ju je uneo momak i ostavio torbu pored nje.

U toku maja meseca 1999. Gž. Ovo iz razloga jer je u pitanju invalidna osoba. upućena je na kućno lečenje. uporno negodovanje vozača autobusa prilikom izdavanja karte. a pojam ponižavajućeg i uvredljivog ponašanja nije određen trajanjem takvog postupanja. godine) 404.09. predstavljaju uvredljivo postupanje prema tužilji zbog njene invalidnosti. stav 1. ograničena mogućnost hvatanja u srednjem stepenu.2009. pala. pored objektivnog. zbog čega joj je i po treći put bio postavljen gips koji je nosila narednih nedelju dana. Iz obrazloženja: Utvrđenо je sledeće činjenično stanje: Tužilja je dva puta povređena u autobusu tuženog. Zakona o obligacionim odnosima.usled naglog kočenja vozača tuženog perduzeća . Prvi put . (Iz Presude Okružnog suda u Nišu. Izjave i postupci tuženog.lake telesne povrede. na taj način što je .zajedno sa još 5-6 putnika. ograničenje pokreta od drugog do petog prsta leve šake u svim zglobovima u srednjem stepenu. 1857/09 od 28.OBLIGACIONO PRAVO U konkretnom slučaju. prema objektivnim merilima. nakon čega je ponovo bila upućena na fizikalnu terapiju. u autobusu tuženog koji je vozio na prigradskoj liniji. u ovom slučaju se mora poštovati. Prvostepeni sud je na jasan i pouzdan način utvrdio da je vozač autobusa omalovažavao tužilju i to kako tokom izdavanja karte tako i tokom putovanja. smanjenje mišićne snage leve podlaktice i šake u srednjem stepenu. Takođe. Na fizikalnoj terapiji utvrđeno je postojanje komplikacija u vidu bolnog otoka i razređenja kostiju leve šake.05. godine. Drugi put – dana 09. putnici su počeli da izlaze i tom prilikom su gurnuli tužilju koja je ispala iz autobusa. U autobusu je bila velika gužva. Zbog jakih bolova i otoka leve šake. ponovo je došlo do pogoršanja stanja na levoj šaci. koje posledice su trajnog karaktera i predstavljaju umanjenje životne aktivnosti od 5%. Tužilja prevežena u bolnicu.1998. Ove promene su vidljive i utiču na estetski izgled. tj. . i subjektivni kriterijum. nakon što su se vrata otvorila. Pored toga. Kada je stao na stanici.06. tužilja je zadobila sledeće povrede: udar grudnog koša sa leve strane. godine. gips je ponovo postavljen. tj. vozač je pokušao da je oslobodi otvarajući i zatvarajući vrata autobusa.199 - . prema priznatom društvenom shvatanju časti i njene nepovredivosti. kod tužilje su zaostale sledeće posledice: stanje posle udara i nagnječenja leve šake sa kasnijom komplikacijom u vidu bolnog otoka i razređenja kostiju. shodno članu 170. Nakon toga. svaki put je ponovo povrešujući.1999. u autobusu broj 7. Za ovu štetu odgovorno je tuženo preduzeće po principu pretpostavljene krivice. čije se psihičko stanje i karakteristike moraju uvažavati. Zbog pretrpljenih povreda i posle nastalih komplikacija. vređanje i uznemiravanje tužilje zbog njene invalidnosti. Nakon pružanja stručne pomoći. udar levog ramena i udar leve šake . Naknada za nematerijalnu štetu iz dva štetna događaja se mora posebno individualizirati i dosuditi za svaki vid nematerijalne štete. Međutim. Prilikom prvog povređivanja. kako su se tegobe na levoj šaci nastavile. ton kojim joj se obraćao i potom komentarisanje stanja tužilje sa ostalim učesnicima u vožnji. predstavljaju nesumnjivo omalovažavajuće postupanje. način na koji je tužilja doživela izjave i postupke vozača tuženog. postavljen joj je gips na levu ruku koji je skinut nakon nedelju dana. zaostala je i naruženost lakog stepena koja se ogleda u manjoj deformaciji prstiju leve šake i lakšoj istanjenosti leve podlaktice. Vrata autobusa su blokirala tužiljino rame.dana 27. vozač je zaustavio autobus a tužilja je odvedena u bolnicu. reči koje je tom prilikom uputio tužilji. godine.

Zakona o obligacionim odnosima. koja za ove periode i u ovom obimu iznosi 3. dokazala činjenicu da je pretrpela povrede u autobusu tuženog. Takođe je tom prilikom trpela i strah.200 - . a tim pre ako je proistekla iz dva različita životna događaja.član 154. i to dva puta . Iz utvrđenih činjenica nesumnjivo proizilazi da su povrede tužilje u uzročno-posledičnoj vezi sa štetnim događajima.tužilja tokom prvostepenog postupka. iako je tužilac pravilno postavio tužbeni zahtev tako da odvojeno potražuje štetu iz oba događaja. Na tako utvrđeno činjenično stanje. žalbom se osnovano ističe da je prvostepeni sud dosudio ukupan iznos novčane naknade na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljene fizičke bolove i pretrpljen strah.lake telesne povrede. pa kako je – dakle . godine. U periodu lečenja. koji je prilikom pada u autobusu bio jakog intenziteta u trajanju od par sekundi. budući da se naknada za nematerijalnu štetu dosuđuje za svaki vid nematerijalne štete posebno čak i kada je šteta proistekla iz istog životnog događaja. a posle druge povrede u trajanju od mesec dana (u obimu od 40%). pretrpljene fizičke bolove i strah. Time je prvostepeni sud pogrešno primenio materijalno pravo. tužilja je nakon ukazane pomoći puštena kući.novčana naknada za pojedine vidove nematerijalne štete se ne može generalizovati. Zakona o obligacionim odnosima.143. koji za istu odgovara shodno odredbi člana 170.bez bitne povrede odredaba parničnog postupka . Žalbeni navodi tuženog da je prvostepeni sud propustio da na pouzdan način utvrdi tačno vreme prvog i drugog štetnog događaja.6. te da se njome ne pogoduje težnjama koje nisu spojive sa njenom prirodom i društvenom svrhom . Prilikom drugog povređivanja u autobusu tuženog. tj. međutim stanje joj se pogoršalo. nakon čega je trpela strah srednjeg intenziteta koji je trajao do završenih pregleda u bolnici. utvrdio vrstu.OBLIGACIONO PRAVO Tužilja je prilikom prvog povređivanja zbog zadobijenih povreda i kasnije nastalih komplikacija trpela bolove u periodu od osam meseci.76 dinara. tužilja je trpela bolove i strah intenziteta i dužine trajanja kako je to detaljno utvrđeno u obrazloženju pobijane presude. za sve posredne i neposredne posledice svoje radnje . Takođe. tužilji je bila potrebna tuđa nega i pomoć i to posle prve povrede u periodu od osam meseci (prva četiri meseca u obimu od 60% a druga četiri meseca u obimu od 40%). Prilikom odlučivanja o visini naknade nematerijalne štete mora se voditi računa o značaju povređenog dobra i cilju kome ta naknada služi. stav 1. zbog čega je bila hospitalizovana u periodu od 14. intenziteta i jačine trajanja kako je to detaljno utvrđeno u obrazloženju prvostepene presude. Zakona o obligacionim odnosima. koje je tužilja pretrpela u oba štetna događaja. osnovano se žalbom tužilje ističe da je prvostepeni sud pogrešno primenio materijalno pravo prilikom odlučivanja o visini novčane naknade nematerijalne štete za duševne bolove zbog umanjenja životne aktivnosti. . a dalje je trpela strah intenziteta i dužine trajanja kako je to utvrđeno u obrazloženju prvostepene presude.pravilno zaključio da je tuženi dužan tužilji naknaditi materijalnu i nematerijalnu štetu prouzrokovanu u autobusu koji je njegovo vlasništvo. pa je na osnovu nalaza i mišljenja imenovanih veštaka. Jer .6. stav 1. Relevantne odredbe: Štetnik odgovara za štetu koja se može dovesti u vezu sa njegovom radnjom. Prvostepeni sud je imao u vidu da se u konkretnom slučaju radi o dva štetna događaja. jer su štetne posledice nastupile usled postupaka njegovog radnika. Tom prilikom konstatovane su povrede: stanje posle udara glave od pre pet dana kao i vegetativne smetnje . Zbog zadobijenih povreda. Međutim.suprotni žalbeni navodi nisu osnovani. prvostepeni sud je . do 17. već se mora vršiti individualizacija u zavisnosti od svakog konkretnog slučaja.član 200. nisu od značaja za donošenje odluke u ovoj pravnoj stvari.1999. karakter i posledice povreda koje je tužilja pretrpela posebno za oba slučaja.

10. godine.2005. 2408 KO R. 1319/2006 od 25. čak i pod pretpostavkom da postoji osnov za naknadu štete.2007. 1939/04 od 30.04. Zakona o parničnom postupku.koliko je tužilja postavljenim tužbenim zahtevom i tražila. Zbog toga je žalba tužilje usvojena. pa stoga suprotno revizijskim navodima nema propusta u radu Četvrtog opštinskog suda u B. Iz izvoda iz zemljišne knjige . stav 1. imajući u vidu stepen umanjenja životne aktivnosti tužilje odnosno duševne bolove koje tužilja zbog toga trpi kao i intezitet i trajanje pretrpljenog straha i fizičkih bolova. 214 od 8. Revizijsko isticanje da je tužilja ograničena u pogledu isključivog prava svojine na spornoj nepokretnosti ne može se pripisati propustima tužene prilikom sprovođenja zaključka Četvrtog opštinskog suda u B. zaključak o prodaji nepokretnosti doneo 9. dok je samo za spornu parcelu njen zahtev odbijen. ul. godine utvrđeno je da je kao vlasnik parcele 1268 upisan M.000. određen kao gradsko građevinsko zemljište. ni odgovornosti tužene.1997. br.4. 4988/2000 od 10. a.715. Nema osnova za zaključak da je radnjom suda kupac nepokretnosti na javnoj dražbi doveden u zabludu u pogledu nepostojanja tereta ili drugih nedostataka na stvari ukoliko je u vreme donošenja zaključka o prodaji te nepokretnosti u zemljišnim knjigama upisan izvršni dužnik.00 dinara za pretrpljen strah. Prema stavu ovog suda.5. Gž. Zakona o obligacionim odnosima za odgovornost tužene za prouzrokovanu štetu. Osim toga. u vreme donošenja zaključka o prodaji nepokretnosti u zemljišnim knjigama je kao vlasnik sporne nepokretnosti upisan D.5. (Iz Presude Okružnog suda u Novom Sadu. Iz obrazloženja: Iz utvrđenog činjeničnog stanja proizilazi da je Četvrti opštinski sud u B. godine) 405. i njen upis u novi zk. Rev.2000. ili drugih nedostataka na stvari. a po osnovu zaključka o prodaji nepokretnosti od 9. 80.000. ul. imajući u vidu utvrđen intezitet i trajanje fizičkog bola i straha. U takvoj situaciji. sa 3/4. Pri tome je samo deo sporne parcele br.. stav 1. a prvostepena presuda preinačena shodno odredbi člana 373. godine izvršen je otpis katastarske parcele 1268 iz zk. tačka 4. Na preostalim parcelama tužilja se uknjižila kao vlasnik.2001.201 - .000.00 dinara za pretrpljene fizičke bolove i 70. tužilja ne može da izrazi kao štetu i potražuje celokupan iznos kupoprodajne cene uplaćene nakon sprovedene javne dražbe. Zakona o obligacionim odnosima.5. 1268. Rešenjem Zemljišno-knjižnog odeljenja Drugog opštinskog suda u B. Dakle. godine.00 dinara. samim tim.00 dinara za pretrpljene fizičke bolove i 60. koja je bila u postupku prinudne prodaje.M. odnosno u državnoj svojini. Stoga je pravilan zaključak nižestepenih sudova da nisu ispunjeni uslovi iz člana 172. Ovo zbog toga što je navedena promena u zemljišnim knjigama izvršena aprila meseca 2001. 214 KO R.00 dinara za duševne bolove zbog umanjenja životne aktivnosti. Dn. Takođe. a koje činjenice se žalbom tužilje i ne osporavaju. godine.D. tužilja traži na ime naknade štete isplatu iznosa od 748. dovedena u zabludu u pogledu nepostojanja tereta.00 dinara za pretrpljen strah .2000. koji je tužilja pretrpela prilikom drugog povređivanja.zemljišno-knjižnog uloška br. pravična novčana naknada za ove vidove nematerijalne štete iznosi 70. (Presuda Vrhovnog suda Srbije. godine) . koji u suštini predstavlja kupoprodajnu cenu za sve parcele koje je tužilja kupila po sprovedenoj javnoj dražbi.000. prilikom prvog povređivanja pravična novčana naknada za ove vidove štete iznosi 35.000. zbog čega ne stoji revizijski navod da je radnjom tužene tužilja.OBLIGACIONO PRAVO Visinu pravične novčane naknade nematerijalne štete sud određuje primenom člana 223.

je uputio izvršnom sudu prigovor u tom smislu. protiv dužnika M. 1458/2007 od 27. pred istim sudom vođen je postupak izvršenja u predmetu I. koji se. a koje je u izvršnom postupku istaklo prigovor da je vlasnik stvari. Zakona o obligacionim odnosima (dalje: ZOO). usvojen tužbeni zahtev tužioca i tuženik na osnovu člana 149. Iz obrazloženja: Prema činjeničnom stanju utvrđenom u prvostepenom postupku.2001. stav 1. odgovara tužena Republika Srbija.202 - . iz T. u daljem toku postupka.2003. 6/01 po predlogu od 16. u smislu člana 172. pogrešno smatrajući da se izvršenje može sprovesti i na pokretnoj stvari trećeg lica ukoliko se ona nalazi u državini izvršnog dužnika. kao i njegove stvari koje se nalaze u državini poverioca. sada važećeg Ustava Republike Srbije.člana 34. ZOO. pravo na imovinu zaštićeno je Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. sa stanovišta ustavnih i zakonskih propisa. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa savesno lice može steći pravo svojine na pokretnoj stvari koju je pribavilo na javnoj prodaji u postupku sudskog izvršenja.2005.1.OBLIGACIONO PRAVO 406. pravilan je zaključak prvostepenog suda da je na taj način tužiocu pričinjena šteta (čija je visina pravilno utvrđena) za koju. koji je 22. u smislu člana 51.2. a pravo svojine je ustavom zajemčeno pravo . godine oduzet od dužnika i potom.2007. . Republika Srbija odgovara za naknadu štete zbog nepravilnog rada suda kao državnog organa. godine prodat na javnoj prodaji. U tom postupku izvršenje je sprovedeno na jednom traktoru "IMT 539" registracije br. ZIP. radi naplate novčanog potraživanja. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa pravo svojine se može oduzeti ili ograničiti u skladu sa zakonom. iz T.. Prema odredbi člana 8. Naime. dok prema odredbi člana 45. na osnovu kojeg je izvršenje sprovedeno i s obzirom na odredbu člana 68. Tužilac je u izvršnom postupku podnosio prigovore tvrdeći da je on vlasnik traktora. Kod utvrđenog činjeničnog stanja da je tužilac bio vlasnik predmetnog traktora. te da je izvršni sud traktor prodao na javnoj prodaji radi naplate novčanog potraživanja poverioca. (Presuda Okružnog suda u Valjevu. ali se onda postavlja pitanje odgovornosti za naknadu štete trećem licu kao vlasniku stvari u smislu člana 172. našao u državini dužnika koji mu je zet. obavezan na naknadu parničnih troškova. Zakona o parničnom postupku. U slučaju kada je na stvari trećeg lica sprovedeno izvršenje radi naplate novčanog potraživanja. stav 1. 1/06 od 13. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa pravo svojine koje određeno lice ima na stvari prestaje kad drugo lice stekne pravo svojine na tu stvar. pa je i na osnovu čl. na osnovu kojeg je izvršenje sprovedeno. godine) . tužilac. S. U. Prema odredbi člana 31. ukoliko se ona nalazi u državini izvršnog dužnika.O.12. da raspravi činjenicu da li su pokretne stvari koje su predmet izvršenja radi naplate novčanog potraživanja zaista vlasništvo dužnika ili trećeg lica. Zakona o izvršnom postupku (dalje: ZIP). U konkretnom slučaju. br.R. izvršni sud odbacio prigovor tužioca kao nedozvoljen. ZOO.1. 186. pa je izvršni sud bio dužan.. godine. što se žalbom ne dovodi u sumnju.. 30. sticajem okolnosti.R. da bi tek rešenjem Ipv. i 189. u to vreme važećeg Ustava Republike Srbije i član 58.2006. jer se u prigovoru ne navode razlozi koji sprečavaju izvršenje. nijednom odredbom nije omogućio shvatanje da se izvršenje može sprovesti i na pokretnoj stvari trećeg lica. ZIP koja propisuje da se popisati mogu stvari koje se nalaze u državini dužnika.9. godine poverioca S. br. pravilnom primenom materijalnog prava. stav 1. Gž. kao treće lice i vlasnik pokretne stvari na kojoj se sprovodilo izvršenje radi naplate novčanog potraživanja.

Tužilac je podneo parničnu tužbu protiv Republike Srbije zbog naknade štete zbog uvrede časti pričinjene neosnovanim vođenjem krivičnog postupka od strane Opštinskog javnog tužioca.B. te je nakon toga.200.4356/03 od 21. tužena Opština je vlasnik spornog stana na kome su sunosioci stanarskog prava bili M. te je istu odbio. prezumcija nevinosti. KZ RS. Presudom donetom u upravnom sporu poništeno je drugostepeno rešenje zbog pogrešne ocene nena. a kako ova nikada nije ni doneta. već da su državni organi preduzimali mere koje su u skladu sa zakonom.1.2004. a posle njihove smrti je nastavio da koristi stan. Tužilac se u ovaj stan uselio 1965.154. Iz obrazloženja: Prema utvrđenom činjeničnom stanju. Zakona o obligacionim odnosima. Da bi postojala šteta na osnovu duševnih bolova zbog povrede časti i ugleda u smislu odredaba čl. jer su ugled i čast tužioca bili zaštićeni ovom pretpostavkom. Nižestepeni sudovi su našli da tužiocu ne pripada pravo na naknadu štete s obzirom da isti nije bio u pritvoru.200. Imajući u vidu osnovno načelo krivičnog postupka o pretpostavci nevinosti do donošenja pravnosnažne osuđujuće presude. godine i živeo sa tetkom i tečom. ne može biti element za odgovornost tužene. tetka i teča tužioca koji su preminuli – tetka 1968.01.1996. i 200. (Iz presude VSS Rev.12. s obzirom da faktički nije ni nastupila povreda njegove časti i ugleda. Ovo rešenje je potvrđeno od strane drugostepenog organa uprave protiv kojeg je tužilac pokrenuo upravni spor.1 u vezi sa st. Zakona o obligacionim odnosima.2002. godine. Naime. st.1 u vezi čl. godine) 408. godine a teča 1976.172. a nije bilo u pritvoru. VSS je našao da je i revizija neosnovana.92. Zakona o obligacionim odnosima. Zakona o obligacionim odnosima. Ako je šteta pričinjena nezakonitim radom (neprimenjivanjem ili pogrešnom primenom propisa) odgovara pravno lice za rad svog organa.5. a kako ova nije doneta. morale bi biti dovedene u pitanje njegove ukupne moralne vrednosti koje uživa kao član određene društvene sredine. a po osnovu pretpostavljene odgovornosti. godine tužilac odustao od daljeg krivičnog gonjenja. Iz obrazloženja: Opštinsko javno tužilaštvo je protiv tužioca podnelo optužni predlog zbog krivičnog dela iz čl.01. i Z. osim ako je reč o pogrešnom tumačenju zakona. to faktička šteta nije nastupila. dok se ne donese osuđujuća presuda. zato što je jedno od osnovnih načela krivičnog postupka pretpostavka tj. st. to se tužilac ne može koristiti ovlašćenjima iz čl.101. nema pravo na naknadu nematerijalne štete za pretrpljene bolove zbog povrede časti i ugleda. godine tužiocu je naloženo da se iz ovog stana iseli i preda ga tuženoj ispražnjenog od lica i stvari u roku od 3 dana.OBLIGACIONO PRAVO 407. Republika Srbija odgovara ukoliko je šteta pričinjena trećim licima u smislu odredaba čl. Lice protiv koga je vođen i obustavljen krivični postupak. ovaj pravni odnos je trebalo raspravljati u smislu odredaba čl. a što znači da pravno lice odgovara za štetu koju pričini njen organ trećim licima. st. dana 15. Utvrđenje da li su u toku krivičnog postupka državni organi u svemu postupali u skladu sa zakonom.203 - . Rešenjem Opštine od 12.

Postojanje odgovornosti pravnog lica nije uslovljeno namerom ili grubom nepažnjom jer je postojanje namere ili grube nepažnje pravno relevantno samo u regresnoj parnici. U postupku je utvrđeno i da je tužiočev otac zakupac stana površne 56 m2 i da je tužilac unet u očev ugovor o zakupu stana kao član njegovog porodičnog domaćinstva. predat je organima Republike Srpske Krajine. Postoji odgovornost Republike zbog nezakonitog rada njenih organa. oštećeni treba da dokaže pored opŠtih uslova za građansko-pravnu odgovornost (uzročna veza i šteta). nema pravo na naknadu štete od tužene Opštine. nezakonitim radom organa tužene. da je štetu pričinio organ prvnog lica nezakonitim radom u vršenju svojih funkcija. zbog čega nije osnovano isticanje tužioca u reviziji o pogrešnoj primeni materijalnog prava. Na osnovu ovako utvrđenog činjeničnog stanja. sin tužioca – koji je bio prognano lice sa teritorije Hrvatske. U konkretnom slučaju do iseljenja tužioca iz spornog stana došlo je zbog pogrešnog tumačenja propisa o stvarnoj nadležnosti jer je odluku o iseljenju doneo organ uprave umesto suda opšte nadležnosti. Tužilac je pokrenuo parnicu da se utvrdi da ima pravo zakupa na spornom stanu i pravo da nastavi sa korišćenjem stana posle smrti ranijih nosilaca stanarskog prava koji je okončan pravosnažnim rešenjem o povlačenju tužbe.2004. tužilac koji inače ne spada u krug lica kojima pripada pravo da nastave sa korišćenjem predmetnog stana. 2004. Za odluku o odbijanju tužbenog zahteva nižestepeni sudovi su dali jasne i pravilne razloge koje u svemu kao osnovane prihvata i Vrhovni sud. 1035/04 od 21.OBLIGACIONO PRAVO dležnosti. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije. po pravilima o odgovornosti za drugog. Zbog toga i po oceni Vrhovnog suda.10. 50/04 od 24. Zakona o obligacionim odnosima. godine) 409. Da bi ostvario pravo na naknadu štete od pravnog lica. Tužilac je iz ovoga stana iseljen a tužena je u međuvremenu istim raspolagala tako što ga je dodelila trećem licu sa kojim je zaključila ugovor o zakupu. Prvostepeni upravni organ je u ponovnom postupku odbacio predlog za iseljenje tužioca zbog apsolutne nenadležnosti.204 - . Zakona o obligacionim odnosima po kojoj pravno lice odgovara za štetu koju njegov organ prouzrokuje trećem licu u vršenju ili u vezi sa vršenjem svojih funkcija. ili u vezi sa vršenjem svojih funkcija. Rev. nižestepeni sudovi su zaključili da je zahtev tužioca za naknadu štete neosnovan. U ovom slučaju. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije. koji reguliše odgovornost pravnog lica za štetu koju njegov organ prouzrokuje trećem licu u vršenju. stav 1. godine) . odbijena je tužiočeva tužba za reizvršenje zbog faktičke nemogućnosti. Odgovornost pravnog lica uslovljena je neprimenjivanjem ili pogrešnim primenjivanjem određenih propisa.06. Tužbeni zahtev tužioca je zasnovan na odredbi člana 172. a u ponovljenom postupku drugostepeni upravni organ je svojim rešenjem poništio prvostepeno rešenje. Iz obrazloženja: Nižestepeni sudovi pravilno zaključuju da je tužena odgovorna za štetu prema članu 172. Rev. kada prognano lice koje se zateklo na njenoj teritoriji predaju organima Republike Srpske Krajine. U postupku reizvršenja. osim ako je reče o pogrešnom tumačenju zakona.

Neosnovano je isticanje u žalbi da je prvostepeni sud materijalno pravo pogrešno primenio. od momenta nastanka štete do podnošenja zahteva za njenu naknadu. po odredbama iz člana 172. ZOO. Dokazima je utvrđeno da je tužilac učestvovao u parničnom postupku i u istoj je određeno veštačenje od strane sudsko-medicinskog odbora Medicinskog fakulteta u B. Rok zastarelosti potraživanja naknade štete teče prema državi.OBLIGACIONO PRAVO 410.. protekli su subjektivni rok od tri godine od saznanja za štetu. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije. zastareva u rokovima propisanim odredbama iz člana 376. osnovan aktom tuženika. godine. ZOO.2004. Drugostepeni sud je odbio žalbu tuženika i potvrdio je prvostepenu presudu.11. Time tužilac smatra da je pretrpeo štetu. U konkretnom slučaju ima mesta primeni člana 172. odnosno objektivni rok od pet godina od dana nastanka štete. 3163/04 od 10. (Iz presude Okružnog suda u Čačku. godine kada je tužilac po navodu suda uplatio novu novčanu sumu. jer rok zastarelosti potraživanja naknade štete iz člana 377. Gž. do 1992. Ukoliko je organ pravnog lica svojim ponašanjem (nečinjenjem) doveo do toga da se suma uplaćena za veštačenje obezvredi i tužilac bude prinuđen da uplati novu novčanu sumu za veštačenje. ZOO. godine.. godine) 411. jer je organ tuženika – Medicinski fakultet. Iz obrazloženja: U konkretnom slučaju. Iz obrazloženja: Presudom prvostepenog suda tuženik Republika Srbija je obavezana tužiocu da plati na ime naknade štete navedeni iznos u izreci presude. po odredbama iz člana 172.205 - . To je ustanova koju je osnovala Republika Srbija. a prema rokovima propisanim odredbom člana 376. jer je prva novčana suma obezvređena neradom Medicinskog fakulteta. svojim odugovlačenjem doprineo da se obezvredi uplaćeni novac od 1989. a ne i prema državi odnosno pravnom licu koje za štetu odgovara umesto tog fizičkog lica. ima pravo na naknadu utvrđene sadašnje vrednosti novčane sume iz perioda prve uplate. ZOO.03. a veštačenje nije obavljeno do 1992. godine ondašnjih 20 miliona dinara. godine) . Iz ovih razloga potraživanje naknade štete po osnovu odgovornosti države za štetu koju prouzrokuje njen organ. odnosno pravnom licu koje za štetu odgovara umesto tog fizičkog lica. Takođe je utvrđeno da sud nije doprineo odugovlačenju postupka. 381/04 od 31. ZOO teče samo prema učiniocu krivičnog dela kojim je šteta uzrokovana. Stoga su neosnovani navodi revizije tužioca. Rev. a tužilac ima pravo na naknadu štete u vidu utvrđene sadašnje vrednosti novčane sume iz 1989.2004.. ZOO. br. pa je po nalogu suda tužilac uplatio u toku 1989.

OBLIGACIONO PRAVO 412. Odlukom krivičnog suda. Postupanje organa za čiji rad odgovara država. ZOO.206 - . odlučio kao u izreci". Iz obrazloženja: U postupku je utvrđeno da je povodom saobraćajne nezgode koja se dogodila 27. 11-2374/03 od 29. s obzirom na činjenicu da obavlja delatnost u Nemačkoj i da se radi o putnoj ispravi koja mu je izdata kao državljaninu Nemačke. u toku krivičnog postupka nijedna okolnost nije ukazivala na to da se krivični postupak nije mogao uspešno provesti i bez privremenog oduzimanja putne isprave. maja 1986. predlažući da se razmotri pitanje vraćanja putne isprave na osnovu ponuđenog jemstva. Izloženo stanovište nižestepenih sudova u pogledu propisa relevantnih za ocenu osnovanosti zahteva tužioca je po oceni Vrhovnog suda pravilno. tužiocu u ovom sporu pripada građansko-pravna zaštita u vidu zahteva za naknadu materijalne štete koja je prouzrokovana nepravilnim radom državnog organa. a na osnovu zahteva oštećenih kao tužilaca protiv njega je pokrenut krivični postupak. Vrhovni sud je na osnovu člana 393. Na osnovu iznetih razloga. već i zbog dugog trajanja postupka i činjenice da je tužilac ukazivao na mogućnost blaže mere (polaganje jemstva) kojom se moglo postići obezbeđenje njegovog prisustva u krivičnom postupku. tužiocu je vraćena isprava 21.2004. stav 2. Kada je u pogledu primenjene mere oduzimanja putne isprave u krivičnom postupku i ostvarenja njenog legitimnog cilja narušen princip proporcionalnosti. sudovi su delimično usvojili tužbeni zahtev za utvrđeni iznos izgubljene zarade sa pripadajućom kamatom. Budući da je tužilac imao i nemačko državljanstvo i da mu je oduzeta strana putna isprava. Na osnovu toga. Prema razlozima sudova mera privremenog oduzimanja putne isprave od tužioca koja je trajala skoro dve i po godine. oštećenom pripada građansko pravna zaštita u vidu zahteva za naknadu materijalne štete za koju odgovara Republika Srbija prema članu 172. U obrazloženju pobijane presude navedeni su jasni i pravilni razlozi.01. njegov branilac je u toku krivičnog postupka više puta podnescima ukazivao na dugo trajanje postupka i predlagao vraćanje putne isprave tužiocu. Za sve vreme neopravdano dugog trajanja postupka vraćanje putne isprave tužilac je trpeo štetu u vidu izgubljene zarade u vršenju ugostiteljske delatnosti. koje prihvata i Vrhovni sud. a da je vlasnik gostionice u nemačkom gradu Heslingenu. Nižestepeni sudovi nalaze da je tužena Republika Srbija odgovorna za materijalnu štetu u smislu člana 172. jer je dolazilo do sniženja čiste dobiti. Pored toga. a krivični postupak je pravnosnačno okončan donošenjem oslobađajuće krivične presude od 20. godine. imajući u vidu sve okolnosti konkretnog slučaja. ZPP. Zakona o obligacionim odnosima. zbog propusta organa u vođenju krivičnog postupka (odlaganje pretresa. u kojoj je tužilac učestvovao. godine. koji je neopravdano dugo trajao. kako ne bi trpeo štetu u obavljanju svoje ugostiteljske delatnosti. godine. septembra 1984. ne samo zbog ishoda krivičnog postupka u kome nije dokazano da je tužilac izvršio krivično delo. Iz činjeničnog utvrđenja proizlazi da u krivičnom postupku zakoniti cilj mere privremenog oduzimanja putne isprave nije opravdan. aprila 1982. S obzirom da je u pogledu preduzete mere i ostvarenja njenog legitimnog cilja narušen princip proporcionalnosti. neažurnost i dugo trajanje postupka) nije opravdalo ovlašćenje iz člana 85. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije Rev. zakonitost i pravilnost rada tog organa. ocenjuje se prema propisanim pravilima postupka za rad tog organa i okolnostima slučaja. godine) . od strane organa unutrašnjih poslova od tužioca oduzeta putna isprava. ZKP.

pa je vozač u nameri da stabilizuje viljuškar i da izbegne otvoreni šaht na putu. Imajući u vidu utvrđenja da je tužilac nepropisno stao na papučicu viljuškara. ukoliko je moguće utvrditi koji deo štete potiče od oštećenikove štetne radnje i propuštanja. dolazi do podeljene odgovornosti i srazmernog smanjenja naknade. te je ovaj manevar pojačao nestabilnost viljuškara i ljuljanje. i člana 174. Naime. da bi se prevezao na mesto rada. stav 1. Iz obrazloženja: Iz spisa predmeta nesumljivo se vidi da je predmetna šteta nastala u vršenju sudijske dužnosti. očigledno je da nije posvetio dovoljnu pažnju tako rizičnoj vožnji. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije.2003. kada oštećeni doprinese da šteta uopšte nastane ili da bude veća nego što bi inače bila. Osnovano se u reviziji ukazuje da su sudovi propustili da primene odredbu člana 192. a pri tome nisu obezbeđeni odgovarajući uslovi rada u skladu sa odgovarajućim Zakonom o zaštiti na radu. usled klizavog kolovoza i delom usled praznog hoda volana. što svakako jeste viljuškar u pokretu.207 - . Zakona o obligacionim odnosima (pravilo podeljene odgovornosti). faktički učestvovao u prouzrokovanju određenog dela njegove vlastite štete. te nemogućnosti preciznog upravljanja. vlasništvo tuženog. i da je time delimično doprineo da šteta nastane u vidu teške telesne povrede koja je prouzrokovala trajne posledice za tužioca. i da je bio svestan da viljuškarem upravlja radnik koji nije obučen.07. ili nije. II 507/03 od 03. a da se pri tome uopšte ne uzima u obzir njegov subjektivni odnos prema tom svom vlastitom ponašanju. koji uz to nije bio ispravan. . standardnog ponašanja drugih osoba u dotičnoj situaciji. Vrhovni sud nalazi da je ukupnu pravičnu naknadu valjalo smanjiti za 20% i to za svaki pojedinačni vid nematerijalne štete. Naknada štete koju prouzrokuje sud. dolazi do podeljene odgovornosti i srazmernog smanjenja naknade. Vodeći računa o okolnostima slučaja. u smislu člana 395. godine) 414. a kad je to nemoguće utvrditi. ZPP. Kada oštećeni doprinese da šteta uopšte nastane ili da bude veća nego što bi inače bila. Dakle. i ocene doprinos oštećenog u nastaloj šteti. Rev. ostvaruje se tužbom podnetom protiv države. sud dosuđuje naknadu vodeći računa o okolnostima slučaja. Stoga je Vrhovni sud u tom delu preinačio nižestepene presude. Kako su sudovi organi države. već se jedino ocenjuje da je dotično njegovo ponašanje bilo drukčije od redovnog uobičajenog. već samo Republika Srbija kao država. Zakona o obligacionim odnosima. kojim se istovremeno smanjuje dužnost štetnikove naknade potpune integralne štete. pokrenuo volan u levu stranu. i u kojoj meri konkretno svojom radnjom ili propuštanjem. u konkretnom slučaju trebalo je oceniti da li je tužilac oštećeni. Na osnovu takvog činjeničnog utvrđenja nižestepeni sudovi su zaključili da je drugotuženi odgovoran za nastalu štetu po principu objektivne odgovornosti kao i imalac opasne stvari u smislu člana 173.OBLIGACIONO PRAVO 413. usled čega je tužilac izgubio ravnotežu i pao s papučice viljuškara na kojoj je stajao. Kritičnom prilikom tužilac je zadobio teške telesne povrede. Iz obrazloženja: Prema činjeničnom utvrđenju nižestepenih sudova prilikom pokretanja viljuškara. za štetu koju sudska vlast prouzrokuje građanima ne može odgovarati opština kao jedinica lokalne samouprave. autoviljuškar je krenuo u desnu stranu.

shodno Zakonu o ministarstvima ("Sl. br. a pošto nju organizuje vojna komanda. Imalac opasne stvari ne oslobađa se objektivne odgovornosti ako učini propust u kontroli nad tom stvari.2002. pa dođe do njene neovlašćene upotrebe. imalac snosi odgovornost za neovlašćenu upotrebu vozila koje je prouzrokovalo štetu tužiocu. 7/91) i Uredbi o načinu i vršenju poslova Ministarstva i posebnih . prouzrokuju trećim licima. jer opština ne može odgovarati za štetu koju građanima prouzrokuju organi države. Prema ovoj odredbi. U reviziji se neosnovano ističe da postoji razlog za isključenje odgovornosti iz člana 175. stav 1. kao pravno lice. jer nije preduzeo sve što je bilo potrebno da spreči neovlašćenu upotrebu vozila. Zakona o obligacionim odnosima. Rev. po članu 174. 6203/2002 od 10. svojim svojstvima i položajem. 344/02 od 07. dakle organi lokalne samouprave. a pošto za štetu od takve stvari. obavlja Ministarstvo trgovine preko tržišnih inspektora. Republika Srbija je odgovorna za štetu koju njen organ prouzrokuje trećem licu u vršenju ili u vezi sa vršenjem svojih funkcija. u reviziji se neosnovano navodi da su nižestepeni sudovi pogrešili što su obavezali tuženu Državu da prouzrokovanu štetu naknadi. godine) 416. stav 1. bez kontrole. Zakona o obligacionim odnosima. (Vrhovni sud Srbije. Rev. za štetu koju organ države prouzrokuje trećem licu u vršenju ili u vezi sa vršenjem svoje funkcije odgovara država. jasno je da je zatajila kontrola. Na ovaj način vozilo tuženog je. Tužiocu je štetu na vozilu prouzrokovalo lice na službi u Vojsci Jugoslavije. Iz obrazloženja: Odredbom člana 38. Pošto je u ovom slučaju tužba za naknadu štete podneta protiv opštine. odgovara imalac. Tačno je da je vozilo tuženog bez znanja vojne komande upotrebilo mobilisano lice na službi u JNA. Zakona o obligacionim odnosima.2002. ako je imaocu oduzeta opasna stvar na protivpravan način. samopokrenulo i naletelo na vozilo tužioca parkirano ispred njega. U momentu oduzimanja robe.208 - . Iz obrazloženja: Prema članu 172. Ona ima svoje organe i može odgovarati samo za štetu koju oni.02. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije. ako imalac za to nije odgovoran. Zakona o obligacionim odnosima. ne obezbeđujući ga na odgovarajući način od mogućnosti samopokretanja. za štetu koja od nje potiče ne odgovara on nego onaj koji mu je oduzeo opasnu stvar.11. tržišni inspektori. glasnik RS". Čim se vozilo tuženog našlo na ulici. ali za to je odgovoran i imalac vozila. time što je vozilo tuženog ostavio na strmoj ulici. pravno lice odgovara za štetu koju njegov organ prouzrokuje trećem licu u vršenju ili u vezi sa vršenjem svoje funkcije. Vojna vozila stoje u krugu kasarne i bez kontrole pri izlasku ne mogu biti uključena u javni saobraćaj.OBLIGACIONO PRAVO Prema članu 172. delovalo kao opasna stvar. godine) 415. Zakona o uslovima za obavljanje prometa robe propisano je da nadzor nad primenom Zakona i drugih propisa kojima se uređuje promet robe. i što se ono. zahtev prema njoj je neosnovan.

" Eksport-import. ZOO. to je prvotužena u obavezi da naknadi štetu prvotužiocu.. je oduzeo putničko vozilo “M. prema kojim odredbama se roba može oduzeti ako je u pitanju prekršaj iz člana 99. istog Zakona. vlasništvo tužioca.. godine ovlašćeni radnik Carinarnice Z. kada su odbili tužbeni zahtev za naknadu štete u visini utuženog iznosa od 45. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju. navedeno vozilo je vraćeno na osnovu člana 100. februara 1997. 1120/92 od 20. godine na osnovu akta carine preuzeo ovo vozilo. Kako je predmetno vozilo oduzeto i vraćeno u skladu sa navedenim propisima. čiji je organ Ministarstvo trgovine. Ukoliko se napravi prekršaj iz čl. Na osnovu tako utvrđenog činjeničnog stanja.OBLIGACIONO PRAVO organizacija van njihovog sedišta ("Sl. to je isključivo prvotužena Republika Srbija. kao i iznos od 1. Stoga je revizija prvotužene Republike Srbije delimično usvojena i drugostepena i prvostepena presuda preinačene tako što je. 1. nižestepeni sudovi su pravilno primenili materijalno pravo – odredbu člana 172. stav 1. kao i u smislu odredbe člana 118. 3/92). Kako je u konkretnom slučaju roba oduzeta od strane tržišnih inspektora kao radnika Ministarstva trgovine. _____. Zakona o spoljnotrgovin. a ne vlasnik i direktor tog preduzeća kao fizičko lice. odnosno od Preduzeća za unutrašnju i spoljnu trgovinu "M... stav 1.00 dinara. Ovako su nižestepeni sudovi odlučili pošto su utvrdili da su organi tužene postupali u skladu sa propisima . Međutim.450 USA dolara u dinarskoj protivvrednosti na dan isplate. postupali su kao radnici Ministarstva trgovine i turizma. tužbeni zahtev tužioca odbijen zbog nedostatka aktivne legitimacije. Kako je roba oduzeta od pravnog lica. tačka 2. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju i zbog toga je kažnjen kaznom od 500. 6. tačka 2.702.” reg. S obzirom da je Republika Srbija u smislu člana 172. Stoga je revizija drugotužene opštine Vranje usvojena i drugostepena i prvostepena presuda preinačene tako što je tužbeni zahtev u odnosu na tuženu opštinu odbijen. u smislu napred navedene zakonske odredbe odgovorna za naknadu štete nastalu nezakonitim oduzimanjem robe.11. stav 1. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju.94 dinara sa traženom kamatom od podnošenja tužbe do isplate. tog zakona. Odredbom člana 172. godine) 417. Rev. Zakona o obligacionim odnosima propisano je da pravno lice odgovara za štetu koju njegov organ prouzrokuje trećem licu u vršenju ili u vezi sa vršenjem svojih funkcija. stav 1. Iz obrazloženja: Prema utvrđenom činjeničnom stanju dana 22..član 100.2002. i isto je stavljeno pod carinski nadzor do okončanja prekršajnog postupka. Zakona o prekršajima." Eksport-import.. carinski organ može oduzeti robu i staviti je pod nadzor do okončanja prekršajnog postupka. st.209 - .. Tužilac je vlasnik Preduzeća za unutrašnju i spoljnu trgovinu "M. maja 1995. Zakona o obligacionim odnosima odgovorna za štetu koju njen organ prouzrokuje trećem licu u vršenju ili u vezi sa vršenjem svojih funkcija.. Tužilac je 19. 99. a u postupku je tužilac proglašen odgovornim za učinjeni prekršaj iz člana 99. a prvo tužilac je pretrpeo štetu zbog nezakonitog oduzimanja robe od strane radnika Ministarstva trgovine. br. stav 1. br. i st. to samo ovo Preduzeće može biti stranka u ovom postupku. U prekršajnom postupku tuženi je oglašen odgovornim za prekršaj iz člana 99. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije. glasnik RS". van sedišta ministarstava. te je isti njegov zakonski zastupnik. kao i da se u tom slučaju – oduzimanja robe ista stavlja pod carinski nadzor do okončanja prekršajnog postupka.

i 2..06. Rev. Naravno. Zakona o izbeglicama). Zato je ovaj sud.pravni subjektivitet. Ovde je reč o šteti koja je nastala povredom Ustavom zajemčenih i priznatih prava i sloboda građana. u vreme nastanka štete. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije. Ustava i član 17. Zakona o obligacionim odnosima. i kakav je ona. 4497/01 od 11. u smislu člana 206.OBLIGACIONO PRAVO skom poslovanju i kažnjen novčanom kaznom od 500. pa se šteta može reparirati i od drugog pravnog lica (uključujući i drugu državu). pravilno su nižestepeni sudovi ocenili da su u ovoj pravnoj stvari organi tužene postupali u skladu sa citiranim odredbama Zakona o spoljno trgovinskom poslovanju i Zakona o prekršajima. Građanin Republike Srbije ima državljanstvo Republike i ne može ga biti lišen. Ustava Srbije odnosno član 17. U oba slučaja dolazi se do člana 172. stav 2. stav 3. Ova odgovornost može biti i solidarna. Pravilna primena materijalnog prava iziskuje da se razjasni status tužioca tj. koji su ga . ukinuo pobijane presude i predmet vratio na ponovno suđenje. Ustava Republike Srbije). ne može biti lišen državljanstva.210 - . pa stoga tužena nije u smislu odredbi člana 172. Izbeglicama je obezbeđena pravna zaštita koju uživaju i građani Republike Srbije (član 4. kao i pravo da napuste Republiku Srbiju i u nju se vrate (član 17."Sl.. Građanima je zajemčena sloboda kretanja i nastanjivanja. godine) 418.Rev. Zakona o obligacionim odnosima . 6258/99 od 14. prognan ili ekstradiran (član 47. Stvar je oštećenog da izabere koga će od više solidarnih dužnika tužiti. odnosno Savezne Republike Jugoslavije ili svojstvo izbeglice.protiv njegove volje . vratio u B. kao građanin Rijeke. Odbivši zahtev tužioca za naknadu štete. stav 3. Ustava SR Jugoslavije). na šta se u reviziji osnovano ukazuje a zbog čega je došlo do pogrešne primene materijalnog prava.2001. odnosno Savezne Republike Jugoslavije. Država je odgovorna za štetu koju njeni organi prouzrokuju licima prognanim radi prisilne mobilizacije. broj 18/92). Zakona o parničnom postupku. stav 1. nižestepeni sudovi nisu imali u vidu ove propise. izbeglicama se obezbeđuje unutrašnja i međunarodna pravna zaštita na način koji je utvrđen za građane Republike Srbije (član 4.svako pravno lice (pa i država) odgovara za štetu koju njegov organ prouzrokuje trećem licu u vršenju ili u vezi sa vršenjem svojih funkcija. godine) . Ustava SR Jugoslavije). imala pravni.07. (Rešenje Vrhovnog suda Srbije. st.izložili rizicima rata u Hrvatskoj i poniženjima koje je doživeo zato što se. gde je živeo.2002. prvostepeni sud će ceniti i to da li je tužilac. da li je u vreme nastanka štete imao svojstvo državljanina Republike Srbije. građanin Republike Srbije.. odnosno međunarodno.. U drugom slučaju. U prvom slučaju. 1. bio u kakvoj obavezi prema organima Kninske Krajine. gde je rođen .tužilac traži da mu tužena naknadi štetu. Zakona o izbeglicama . glasnik RS". ZOO-a odgovorna za nastalu štetu.00 dinara. u smislu člana 395. po otpočinjanju rata. stav 2. iz R.. prognan ili ekstradiran (član 47. Iz obrazloženja: Zbog toga što su ga pripadnici policije lišili slobode i predali organima vlasti Kninske Krajine.

3532/98 od 17.OBLIGACIONO PRAVO Pravno lice odgovara za štetu koju njegov organ prouzrokuje trećem licu u vršenju ili u vezi sa vršenjem svojih funkcija. imajući u vidu osobenosti slučaja. ni originarnim. U ovakvoj situaciji. 6497/98 od 03. te mu ga vratila. (Vrhovni sud Srbije. otkrili falsifikovanje brojnih oznaka vozila i činjenicu da je vozilo protivpravno oduzeto od njegovog stvarnog vlasnika. Pravno lice odgovara za štetu koju njen organ prouzrokuje trećem licu u vršenju ili u vezi sa vršenjem svoje funkcije. 6076/98 od 11. te kasnije zaključenje ugovora o komisionoj prodaji koji zbog načina na koje je vozilo izašlo iz državine vlasnika. 421. falsifikovanja brojnih oznaka vozila. Zakona o obligacionim odnosima. nema značaja za odlučivanje o traženoj naknadi štete u odnosu na pitanje postojanja odgovornosti Republike Srbije. (Vrhovni sud Srbije. Rev. godine) 420.1999. 6126/98 od 05. Zbog toga je pravilan zaključak prvostepenog suda da nema osnova za odgovornost tužene Republike za naknadu štete prouzrokovane tužiocu koji bi bio zasnovan na odredbi člana 172. sprovedenih u skladu sa njihovim službenim ovlašćenjima. ta lica odgovaraju solidarno. što su krivična dela. . (Vrhovni sud Srbije. Ako štetu pričini lovostajem zaštićena divljač onda je orgnaizacija dužna da naknadi štetu pod uslovom da je oštećeni preduzeo propisane mere za sprečavanje štete od divljači.11. godine) 422. istog Zakona. tačka 3.211 - 423. a prevozilac i pored nastojanja.04. nije mogao da izbegne niti da otkloni njegove posledice. Rev. već posledica prethodnog protivpravnog oduzimanja vozila od njegovog stvarnog vlasnika i izmene.11. Okolnost što je tužilac ne sumnjajući u poreklo vozila i vlasništvo označenog prethodnika na koje je vozilo bilo registrovano. Zakona o ugovorima o prevozu u železničkom saobraćaju prevozilac se potpuno ili delimično oslobađa odgovornosti za štetu ako je udes ili nezgoda nastala krivicom trećeg lica. godine) . po osnovu sticanja od nevlasnika u smislu člana 31. (Gž. 1851/00) Prema članu 17. (Vrhovni sud Srbije. čiji su organi vršeći službenu dužnost. Organizacija koja gazduje lovištem dužna je da preduzima propisane mere za sprečavanje štete koju divljač može pričiniti imovini ili ljudima na zemljištu i vodi na kojima se lovište nalazi i na okolnim zemljištima. br. tj.1999.08. koja su na neki način međusobno povezana. ne može predstavljati valjan pravni osnov za sticanje svojine tužioca ni derivativnim načinom u smislu člana 34. godine) 419. a ne može se utvrditi koje je od njih štetu prouzrokovalo. Ako je štetu prouzrokovalo neko od dva ili više lica. Rev. 4470/02 – P.1999. šteta nastala za tužioca nije posledica radnji organa tužene. kupio to vozilo po ugovoru o komisionoj prodaji kojom je prethodila predaja vozila komisionaru preko punomoćnika navodnog vlasnika. br. Rev.2000. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa.

(Vrhovni sud Srbije. odgovara pravno lice. 751/99 od 10.212 - 430. Rev.10. godine) 427.09.04.10. može odgovarati za štetu usled opasne stvari i kao njen imalac. (Zaključak savetovanja u Saveznom sudu. Ako je do ubistva ili povrede došlo u vezi sa radom ili ako je pravno lice. 20/98 od 29. godine) 424. godine) 428. Za postojanje odgovornosti pravnog lica za štetu koju njegov organ prouzrokuje trećem licu u vršenju ili u vezi sa vršenjem funkcije.1995. Zakona o obligacionim odnosima primenjuje se u slučaju kad je trećem licu štetu prouzrokovalo.04. ( Iz rešenja Okružnog suda u Kraljevu Gž. potrebno je da postoji uzročna veza između greške njenog organa i prouzrokovane štete. odnosno poslodavac kod koga je radnik radio u trenutku prouzrokovanja štete. godine) 426. 4620/95 od 24. odnosno uobičajene mere bezbednosti. godine) 429.1996. . godine) 425.12.11.1998. odnosno poslodavac propustio da preduzme propisane. (Vrhovni sud Srbije. Rev. Odredba člana 170.OBLIGACIONO PRAVO Opština nije odgovorna za štetu zbog rušenja bespravno podignutog objekta ako graditelj bespravno podignutog objekta ne postupa po konačnom rešenju upravnog organa kojim se nalaže rušenje objekta i sam ne poruši bespravno podignuti objekat. (Vrhovni sud Srbije. odnosno poslodavca. 1192/97 od 24. Oštećeni ima pravo na naknadu štete koju mu nezakonitim ili nepravilnim radom pričini službeno lice ili državni organ ili organizacija koja vrši javna ovlašćenja u skladu sa zakonom. (Vrhovni sud Srbije. Rev. godine) .1998. Neblagovremeno dostavljanje rešenja o izvršenju organu nadležnom za sprovođenje izvršenja može biti razlog za naknadu štete usled zadocnjenja ali ne i razlog za naknadu štete usled neizvršenja pravnosnažne presude. Rev. 5334/96 od 15.1992.1999. Oštećenik ima pravo zahtevati naknadu štete i neposredno od radnika ako je štetu prouzrokovao namerno. (Vrhovni sud Srbije. od 27. Rev.Lice u građansko-pravnom odnosu sa preduzećem. na radu ili u vezi sa radom. lice u radnom odnosu. 130/99 od 07.1999. Za štetu prouzrokovanu ubistvom ili telesnom povredom radnika na radnom mestu od strane lica koje nije radnik kod istog pravnog lica.

po osnovu dozvoljenog izlaska iz kasarne. 656/87) 437.javnog prevoza u kojoj je radnik . Opština odgovara za štetu pričinjenu nepravilnim radom njenih organa prilikom rušenja objekta u postupku prinudnog izvršenja. tj. 432. Ne postoji odgovornost federacije za štetu koju je prouzrokovao vojnik na odsluženju vojnog roka. 4436/88) 436. ako pacijentu nije predočila sve moguće posledice operativnog zahvata na koji je. Rev. prouzrokovao štetu trećem licu.OBLIGACIONO PRAVO Za naknadu štete nastale posle hirurške intervencije od značaja je ceniti i obavezu zdravstvenih radnika da obaveštavaju pacijenta o mogućim posledicama i riziku koji se preuzima pristankom na operativni zahvat.vozač zaposlen. godine) . prouzrokovanu aktivnošću drugog vojnika. (Vrhovni sud Srbije. 442/90) 433. SIZ zdravstvene zaštite nema pravo da od organizacije kod koje je radnik zaposlen naplati na ime regresne štete troškove lečenja njenog radnika koji je povređen u krugu fabrike ako do povrede i nastalih troškova lečenja nije došlo u vezi sa radom jer je radnik tuženika povređen na taj način što je drugi radnik pokušao da ga ubije za koje krivično delo je i kažnjen u krivičnom postupku. Za štetu koja nastane usled nestručne vožnje vozača gradskog saobraćaja. 3556/86 od 02. Objektivna odgovornost države SFRJ sastoji se u odgovornosti za druga lica. (Vrhovni sud Vojvodine. (Viši privredni sud. Rev. 651/90) 435. Država SFRJ je odgovorna za štetu koju pretrpi vojnik u krugu kasarne u toku vojnog roka. tako što je usled naglog kočenja autobusa putnica pala u autobusu i povredila nogu. Pž. za vojna lica koja su u vezi sa vršenjem službe učinila štetu trećim licima. Pž. (Vrhovni sud Srbije.213 - 438. (Okružni sud u Kraljevu. 101/90) 434. pristao. odgovorna je organizacija udruženog rada . (Vrhovni sud Srbije. inače. 2714/92) Zdravstvena ustanova odgovara za štetne posledice operativnog lečenja. Gž. Rev.1986. Rev. Rev. (Vrhovni sud Vojvodine. 2714/92) 431. (Viši privredni sud Srbije. .09. koji je za vreme boravka van kasarne.

214 - 444. Međutim. Slično čl. Država SFRJ odgovara za štetu koju pričini carinarnica time što nije preduzela nikakve mere zaštite putničkog vozila stavljenog pod carinski nadzor. Vlasnik vozila koji je popravio vozilo i isplatio troškove popravke može tražiti naknadu isplaćenih troškova popravke. Oba ova uslova moraju biti ispunjena kumulativno. društveno-politička zajednica oslobađa se takve odgovornosti ako dokaže da je njen radnik u datim okolnostima postupao onako kako je trebalo raditi. za koji je izdata privremena lokacija na građevinskom zemljištu do njegovog privođenja nameni prema urbanističkom planu. Rev. 156. 3566/85) . kad to rušenje nije učinio vlasnik. pa zbog neodgovarajućeg čuvanja na otvorenom prostoru nastalo oštećenje na vozilu. Zakona o upravi. a ne i valorizaciju ovih troškova na dan presuđenja. (Vrhovni sud Srbije. . (Okružni sud u Beogradu. (Vrhovni sud Srbije. koje je vraćeno vlasniku odgovarajuća društveno-politička zajednica odgovorna je za naknadu štete. Lice kome su na ograničenom prelazu oduzeta devizna sredstva zbog neposedovanja potvrde ovlašćene banke a po rešenju Saveznog deviznog inspektorata u korist buxeta federacije . Za štetu koju pričini vojnik za vreme odsustva ne odgovara država SFRJ. (Vrhovni sud Vojvodine. Rev. Za odgovornost države SFRJ potrebno je da su ispunjena dva uslova: da je štetu izvršilo vojno lice i da je šteta pričinjena u vezi sa vršenjem službe nezakonitim ili nepravilnim radom. Rev.posle pravosnažnosti rešenja o obustavi prekršajnog postupka zbog zastarelosti. Rev. društveno-politička zajednica odgovara za štetu koju njen radnik u vezi sa vršenjem službene dužnosti prouzrokuje drugome. Kada je konačnim rešenjem upravnog organa naloženo uklanjanje objekta i materijala nakon rušenja objekta. Gž. 246/86) 439. (Vrhovni sud Vojvodine. ako takvim rušenjem nije došlo do veće štete nego da je sam vlasnik rušio objekat. jer šteta nije pričinjena u vezi sa vršenjem vojničke službe. 514/85) 440. 502/85) 442. te je usled toga došlo do oštećenja vozila. nema pravo na povraćaj oduzetih sredstava koja tužena država SFRJ drži po osnovu rušenja. onda društveno-politička zajednica nije odgovorna za štetu zbog rušenja objekta. Rev. 253/85) 443. 505/85) 441. (Vrhovni sud Vojvodine.OBLIGACIONO PRAVO Kada je po naredbi suda oduzeto putničko vozilo.

za posledice koje se ne mogu pripisati u krivicu lekarima i drugom medicinskom osoblju zbog postupanja koje nije bilo u skladu sa pravilima medicinske struke. Rev. Gzz. (Vrhovni sud Srbije. dakle. Radna organizacija za održavanje puteva odgovorna je za štetu oštećenom u slučaju kad je do štete došlo usled propusta radne organizacije da put pospe solju ili nekim drugim sredstvima. (Vrhovni sud Srbije. Odgovornost zdravstvene organizacije je subjektivne. ne pripada pravo na naknadu štete zbog izgubljene zarade za vrenme lečenja i bolovanja. 222/84) Oštećenom licu. onda zdravstvena organizacija. . Rev. 450. 1832/85) 445. kako bi sprečila stvaranje leda na putu i na taj način put učinila bezbednim za saobraćaj. Federacija ne odgovara za štetu koju su prouzrokovali pripadnici JNA. (Vrhovni sud Srbije. pa iz takvog ponašanja proistekne šteta. 451.215 - 449. 39/84) 448. koji je bio u građanskoj svojini i imao status trajnog karaktera.OBLIGACIONO PRAVO Kad je utvrđeno da je hirurška intervencija bila nužna i da je izvedena po svim pravilima medicinske nauke. onda postoji pravni osnov za obavezivanje tužene opštine na naknadu štete koju su sopstvenici pretrpeli protivpravnom radnjom organa tužene. nije u obavezi da oštećenom isplati naknadu štete. Rev. (Vrhovni sud Srbije. pa stoga nije ni moglo ostvariti zaradu. 2066/80) . Rev. Kad su organi tužene opštine bez postojanja pravnog osnova izvršili rušenje objekta. Građansko-pravna odgovornost zdravstvene organizacije postoji samo ako se dokaže datim okolnostima lekara i zdravsteno osoblje medicinske ustanove nisu postupali ovako kako je trebalo. koju je pretrpeo kao posledicu ove intervencije. već na odsluženju redovnog vojnog roka. 676/82) Zdravstvena ustanova. 1776/84) 446. kad štetni događaj nije bio u vezi sa obavljanjem njihove službe. a ne objektivne prirode. i ona odgovara za štetu prouzrokovanu pacijentu ako njeni lekari i drugo medicinsko osoblje nisu postupali u skladu sa pravilima medicinske nauke i sa odgovarajućom pažnjom. (Vrhovni sud Srbije. jer nije bilo u radnom odnosu. koje je za vreme odsluženja vojnog roka u JNA bilo povređeno i lečeno. 1659/84) 447. u kojoj je izvršena hirurška intervencija. (Vrhovni sud Srbije. može odgovarati samo za one posledice intervencije. koje nastanu usled nestručnog. koja vrši medicinsku intervenciju. (Vrhovni sud Srbije. Rev. Rev. nepažljivog i nepropisnog rada njenih radnika.

1992.184. godine.2004. Bez obzira što je pritvor bio određen iz zakonom priznatih razloga.1993. koji regulišu pravila o naknadi štete licima neosnovano lišenim slobode. Na pogrešnu primenu materijalnog prava se osnovano ukazuje revizijom. Međutim.nižestepeni sudovi su odbili tužbeni zahtev za naknadu štete zbog neosnovanog boravka na izdržavanju kazne od 13. Zakonika o krivičnom postupku ("Sl. Pogrešnu pravnu ocenu prvostepenog krivičnog suda otklonio je viši sud u postupku po pravnom leku u zakonom propisanoj proceduri.09. Iz obrazloženja: Nalazeći da je boravak tužioca u zatvoru nakon nastupanja apsolutne zastarelosti izvršenja krivične sankcije posledica pogrešnog tumačenja propisa a ne nepravilnog ni nezakonitog rada organa te da tužena nije odgovorna za naknadu štete u smislu čl. list SRJ". 70/01 sa izmenama i dopunama . godine tj. za šta je odgovoran organ koji postupa u okviru zakonskih ovlašćenja. Rev.04. Odgovornost za naknadu nematerijalne štete zbog neosnovanog zadržavanja u ustanovi za izdržavanje kazne nakon nastupanja apsolutne zastarelosti izvršenja krivične sankcije postoji ne samo kada je zadržavanje posledica nepravilnog ili nezakonitog rada organa.216 - . 560.OBLIGACIONO PRAVO 452.21. Dakle.važeći u vreme prouzrokovanja štete) bilo je propisano da pravo na naknadu štete pripada i licu koje je usled greške ili nezakonitog rada organa neosnovano lišeno slobode ili je zadržano duže u pritvoru ili u ustanovi za izdržavanje kazne ili mere. Iz toga upravo i proizilazi odgovornost tuženog za naknadu prouzrokovane štete tužiocu. U konkretnom slučaju nije sporno da je tužilac pogrešno zadržan u Kazneno popravnom domu nakon dana nastupanja apsolutne zastrelosti izvršenja kazne zatvora i da zakonski osnov za lišenje slobode u navedenom periodu nije postojao.2007. Dakle. (Rešenje Vrhovnog suda Srbije.12. br.04. godine do 28. stav 1. 172. 3. KZ RS i u pritvoru je proveo od 08. Nižestepeni sudovi pravilno zaključuju da je neopravdan boravak tužioca u kazneno-popravnom domu posledica pogrešnog tumačenja propisa. nižestepeni sudovi su propustili da ocene postojanje odgovornosti tužene za naknadu štete po krivičnim propisima. pravo na naknadu štete zavisi od konačnog ishoda krivičnog postupka. Zakona o obligacionim odnosima . nego i kada je uslovljena greškom u tumačenju propisa. godine) 453.03. Zbog nastupanja . stav 1. ovim propisom regulisan je najširi obim odgovornosti za štetu prouzrokovanu neosnovanim držanjem lica u pritvoru ili na izdržavanju krivične sankcije. bez obzira da li je prouzrokovana nezakonitim postupanjem ili samo greškom nekog organa. četiri meseca i dvadeset dana. stav 1. pritvorenom licu pripada pravo na naknadu štete ako on ne bude opravdan pravnosnažnom osuđujućom presudom. Iz obrazloženja: Utvrđeno je sledeće činjenično stanje: Ovde tužilac optužen je za krivično delo prikrivanja iz čl. tač. Odredbama čl. . 475/06 od 01.

00 dinara. Tužbeni zahtev je prvostepenom presudom usvojen i tužiocu je dosuđen navedeni iznos koji obuhvata troškove popravke vozila. tač.važećeg u vreme donošenja rešenja o obustavljanju krivičnog postupka i u vreme donošenja prvostepene presude ). tač. 14/85.00 dinara. vozilo je u trenutku oduzimanja bilo staro pet godina i jedan mesec i za taj period je bilo amortizovano 59. list SRJ". list SFRJ". i 545. 560. važećeg u vreme lišenja slobode tužioca. list SRJ". Nije osnovano pozivanje tužene u reviziji da je došlo do pogrešne primene odredaba čl. 4/77. što predstavlja iznos od 617.07.50%.470.. Međutim. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. u smislu čl. 541. br. godine. ZKP važećeg u vreme presuđenja) zato što ovaj član uređuje postupak naknade štete u slučaju neopravdane osude.217 - . 23. pritvorenom licu pripada pravo na naknadu štete nezavisno od činjenice što je pritvor bio određen iz zakonom priznatih razloga.50% od cene novog vozila. 1. kao i u smislu odredbe čl. iznosi 19.02. Pravo na naknadu štete zavisi od konačnog ishoda krivičnog postupka.02. godine Iz takvog činjeničnog stanja nižestepeni sudovi su pravilno zaključili da tužilac ima status lica neosnovano lišenog slobode. a umanjena vrednost vozila po osnovu amortizacije. .OBLIGACIONO PRAVO apsolutne zastarelosti krivičnog gonjenja. Drugostepeni sud je odbio žalbu tužene i potvrdio prvostepenu presudu. stav 1. kao što to tvrdi revizija (i što revident. što je ovde slučaj i propisuje mogućnost da se takvom licu uskrati pravo na naknadu štete ako je svojim nedozvoljenim postupcima prouzrokovalo lišenje slobode. uostalom.129.2000. Samo ako je veći procenat amortizacije posledica neodgovarajućeg čuvanja vozila dok se ono nalazilo kod tužene . Cena novog vozila iste marke i tipa na dan datog nalaza i mišljenja iznosi 2. godine) 454. 1. stav 5. ZKP (identične sadržine kao čl.važećeg u vreme lišenja slobode tužioca). Zakona o krivičnom postupku.2007. U reviziji tužena osnovano ukazuje da je o tužbenom zahtevu odlučeno pogrešnom primenom materijalnog prava i da je zbog toga činjenično stanje ostalo nepotpuno utvrđeno. važeći u vreme lišenja slobode tužioca (identičan čl. a u trenutku vraćanja amortizacija vozila iznosi 79%. postupak prema njemu je obustavljen pravnosnažnim rešenjem od 18. br. Iz obrazloženja: U ovoj pravnoj stvari tužilac je tražio predaju vozila koje je tužena oduzela 20. 70/01 sa izmenama i dopunama . Zakona o krivičnom postupku ("Sl.02. stav 1.00 dinara. što je u skladu i sa članom 5. (Presuda Vrhovnog suda Srbije. Zakonika o krivičnom postupku ("Sl. Vozilo mu je vraćeno u toku postupka. 545. troškove delova koji nedostaju.2005. 541. Ako pritvor ne bude opravdan pravnosnažnom osuđujućom presudom.vlasnik ima pravo na naknadu štete po tom osnovu. “šlepovanje” vozila i naknadu na ime umanjene vrednosti po osnovu amortizacije u periodu dok je vozilo bilo oduzeto od tužioca. 74/87. godine. važećeg u vreme presuđenja) uređuje postupak naknade štete zbog neosnovanog lišenja slobode. 57/89 i 3/90 i "Sl. nakon čega je tužilac preinačio tužbu tako što je tražio naknadu štete u iznosu od 771.749. u periodu dok je bilo oduzeto od tužioca.588. tokom postupka nije ni dokazao) niti propisuje obavezu suda da ceni zakonitost i opravdanost određivanja pritvora. Rev. Nema mesta primeni čl. 2898/06 od 01.2004. 556. 560. br. Prema nalazu i mišljenju sudskog veštaka. Član 545. ZKP. 27/92 i 24/94 . ne propisuje mogućnost da se okrivljenom uskrati pravo na naknadu štete ako je zloupotrebom procesnih prava doveo do zastarelosti krivičnog gonjenja.

2004.05. po redovnom toku stvari bilo amortizovano. Zakona o lokalnoj samoupravi i člana 45. (Rešenje Vrhovnog suda Srbije. 100/03 od 14.09. Odborniku pripada naknada materijalne štete u visini pripadajućih naknada samo za period od donošenja rešenja o prestanku mandata do verifikacije mandata novom odborniku.OBLIGACIONO PRAVO Neosnovanim oduzimanjem vozila koje je tužiocu vraćeno. na dan 29. godine obratio tuženoj sa zahtevom za vraćanje odborničkog manadata i za naknadu materijalne štete u vidu izgubljene zarade.2004. Zakona o lokalnim izborima.05.04. Tužena je zaključkom od 01. Odlukom SO S. Prvostepeni sud je na osnovu utvrđenih činjenica pravilno zaključio da je tuženi svojom odlukom kojom je tužiocu konstatovao prestanak odborničkog mandata na osnovu odredbe člana 152. .2003.2002. kao član Demokratske stranke vojvođanskih Mađara. godine tužilac je razrešen funkcije potpredsednika SO S. godine. to bi tužena bila u obavezi da nadoknadi samo štetu nastalu usled većeg procenta amortizacije zbog neodgovarajućeg čuvanja vozila dok se kod nje nalazilo. od 28. 237/07 od 31. stav 1. godine u jedinicama lokalne samouprave sprovedeni dopunski izbori i izabrani novi odbornici.00 dinara.06. vraćanje mandata ranijem odborniku objektivno nije moguće.00 dinara.2003. ukoliko su nakon odluke Ustavnog suda od 25. Zakona o lokalnoj samoupravi. povredio odbornička prava tužioca i naneo mu materijalnu štetu. godine. godine. a kao predsednik Komisije za žalbe i predstavke naknadu od ukupno 1. Da je ostao na funkciji potpredsednika Opštine do isteka mandata odnosno u periodu od 29. od 28. izabranog u istoj izbornoj jedinici. Odlukom Ustavnog suda Srbije od 25.2002. a da mu je zbog prestanka članstva u političkoj partiji DSVM prestao mandat odbornika na osnovu odluke SO S. Zakona o lokalnim izborima nisu u saglasnosti sa Ustavom. Kako bi vozilo koje je oduzeto tužiocu.09. da bi ga rešenjem od 30.2007. godine do 31. Rev.05. tužena je u obavezi da naknadi štetu koja je u uzročnoj vezi sa njenom radnjom oduzimanja vozila. godine je konstatovan prestanak odborničkog mandata tužiocu saglasno odredbi člana 152.10. tačka 9.01. koja odredba je kasnije Odlukom Ustavnog suda Srbije proglašena neustavnom. godine do 29. u izbornoj jedinici tužioca popunjena drugim odbornicima.2002.05. održanim dana 24. godine u kojem je izneto da. godine bio na funkciji potpredsednika Opštine S. godine. tačka 1. na period od 4 godine i da je u periodu od oktobra 2000.983. Tužilac je za obavljanje funkcije potpredsednika SO S. budući da mu je prestao status člana političke partije na čijoj listi je izabran za odbornika.09.00 dinara u neto iznosu. što ukupno iznosi 444. dobijao naknadu. U navedenom zaključku tužena se poziva na mišljenje Ministarstva za upravu i lokalnu samoupravu od 02.2004. godine.12. Iz obrazloženja: Prvostepeni sud je u toku postupka utvrdio da je tužilac na lokalnim izborima za odbornike u Opštini S. tužilac bi ostvario ukupno naknadu od 443. koja je objavljena u "Službenom glasniku RS" br.2002. godine odbila zahteve tužioca iz razloga što su na ponovnim izborima odbornička mesta u SO S.05.03. utvrđeno je da odredbe člana 152. godine) 455.453. i predsednika Komisije za predstavke i žalbe Opštine S.10..05. stav 1.2002. godine tuženi razrešio i funkcije predsednika Komisije za žalbe i predstavke.2002. i da se nalazilo kod njega. izabran za odbornika u SO S.2000.2004. pa se tužilac dana 26. 2002. Odlukom tužene od 28.218 - . i 10.2003 godine.530.

godine. sprovođenjem dopunskih izbora kod tuženog i izborom drugog odbornika. Stoga tužiocu pripada naknada materijalne štete u visini pripadajućih naknada samo za period od donošenja rešenja o prestanku mandata do verifikacije mandata novom odborniku. ta parnica je bez daljeg raspravljanja okončana pravnosnažnom presudom na osnovu odricanja. Zahtev je usmerila prema tuženoj Republici Srbiji po osnovu odgovornosti za rad njenih organa. navedene presude su ukinute u postupku po tužiljinoj reviziji rešenjem Vrhovnog suda Srbije Rev. posledice primene neustavnog propisa i kod tužioca treba otkloniti naknadom štete. tužilja je posle smrti svoje babe kao nosioca stanarskog prava na trosobnom stanu u privatnoj svojini. Iz obrazloženja: Prema utvrđenom činjeničnom stanju. od 10 aprila 2002. Po oceni Vrhovnog suda. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom i pravnom dejstvu njegovih odluka i njegov zahtev je odbijen. 786/2007 od 22. godine. čime je tužiocu prouzrokovana materijalna šteta. maja 2003. godine.10. kada bi tužiocu redovno prestao četvorogodišnji odbornički mandat.S.219 - . novembra 2002. od 10. s tim što je parnični predmet vraćen na ponovno suđenje. septembra 2001. pravilno su nižestepeni sudovi primenili materijalno pravo i to odredbe člana 172. koju je ostvarivao kao potpredsednik opštine i predsednik komisije za predstavke i žalbe. ZOO. kao posledice pogrešnog tumačenja propisa. Prestankom odborničkog mandata tužiocu je izostala pripadajuća naknada. . Pošto je po iseljenju tužilje stan prodat i predat novom vlasniku. koja je glasila na iseljenje tužilje i predaju stana tadašnjim vlasnicima. godine. Kako povraćaj u pređašnje stanje nije moguć. prestala je obaveza tuženog za isplatu pripadajućih naknada tužiocu. godine) zbog nekorišćenja stana iz kog je iseljena ukinutom sudskom presudom. septembar 2005. Izvršnu ispravu je predstavljala pravnosnažna i izvršna presuda Opštinskog suda u N.05. u pogledu visine tužbenog zahteva pogrešno je nižestepenim odlukama tužiocu dosuđena naknada štete za period od prestanka odborničkog mandata do 31. potvrđena presudom Okružnog suda u N. godine. u smislu čl. Povraćaj u pređašnje stanje nije moguć usled obavljanja dopunskih izbora kod tuženog i izbora novog odbornika.S.2008. (Rešenje Vrhovnog suda Srbije poslovni broj Rev. ocenom da je zahtev tužioca za naknadu materijalne štete osnovan. U ovom sporu tužilja potražuje naknadu materijalne štete u visini tržišne zakupnine trosobnog stana u utuženom periodu (01. Državni organ nije odgovoran u vršenju funkcije kojim postupa u okviru datog ovlašćenja za štetu koja nastane u odgovarajućem postupku usled pogrešne primene propisa. nastavila da koristi taj stan do 15. 172. Tužilac je u zakonskom roku podneo zahtev u smislu člana 57. od 28. kada je na zahtev tadašnjeg vlasnika iz njega iseljena u sudskom izvršnom postupku. decembar 2002. Od momenta iseljenja tužilja stanuje u kući roditelja svog supruga i za stanovanje ne plaća zakupninu. izabranog u istoj izbornoj jedinici.01. Međutim. Posle sprovedenog izvršenja. Kod ovakvog stanja stvari.2004. Zakona o obligacionim odnosima. kao i u slučaju prestanka odborničkih mandata u drugim opštinama.OBLIGACIONO PRAVO Predmet tužbenog zahteva u ovoj parnici je zahtev za otklanjanje posledica nastalih neusaglašenošću navedenih propisa sa Ustavom. godine) 456. . koji izbornom voljom građana nije ponovo dobio odbornički mandat.

Zakona o obligacionim odnosima) . nedokazana i bez ikakvog pravnog uporišta. Kod nepostojanja osnovnih elemenata odgovornosti za štetu iz čl. već je okončan presudom na osnovu odricanja zbog promene vlasnika i gubitka pravnog interesa ranijeg tužioca za parnicu. 1 Zakona o obligacionim odnosima. bez utvrđenja prouzrokovanja štete tužilji namerom ili krajnjom nepažnjom suda kao organa tužene. a predmet vraćen na ponovno suđenje radi nastavka dokaznog postupka.09.. Primena neodgovarajuće zakonske norme. 220. došlo do ukidanja tih sudskih odluka i ponavljanja celog parničnog postupka. Za postojanje te odgovornosti potrebno je da je tužilja pretrpela štetu za koju traži naknadu i da je ta šteta nastala kao posledica svesnog ili krajnje nepažljivog ili nesavesnog postupanja suda u vršenju zakonskih ovlašćenja ili zloupotrebe ili prekoračenja tih ovlašćenja. 173 – 177.-223. 154.. Rev. godine) ODGOVORNOST ZA ŠTETU OD OPASNE STVARI ILI OPASNE DELATNOSTI (OPŠTE ODREDBE) (Čl. postoji ako je šteta nastala kao posledica takvog rada njenog organa koji se može smatrati prekoračenjem. 172. Ukidanjem ranijih presuda o njenom iseljenju. na koje ona očito pledira navodima svoje revizije. 935/07 od 18. koju inače nije plaćala. Samo na osnovu činjenice da su presude prvostepenog i drugostepenog suda u pravnosnažnoj okončanoj parnici ukinute u revizijskom postupku. tužilji je data mogućnost da u ponovnom istom ili drugom sudskom postupku dokaže svoje eventualno stanarsko pravo i osnovu korišćenja tuđeg vlasničkog stana. u Beogradu. kao ni pogrešno zauzet pravni stav u odluci donetoj u vršenju funkcije državnog organa. ZPP-a. koji nije sproveden. Tužilja u ovom sporu potražuje materijalnu štetu zbog nekorišćenja stana u visini zakupnine.220 - . 158. Teret dokazivanja svih bitnih činjenica u lancu uzročnosti je na tužilji. Njena tvrdnja da je ogovornošću tužene i njenih organa lišena krova nad glavom je paušalna. Na ovaku ocenu ne utiče činjenica što je zbog pogrešnog pravnog shvatanja zauzetog u prvostepenoj i drugostepenoj presudi kojom je pravnosnažno okončana parnica u sporu za iseljenje tužilje.OBLIGACIONO PRAVO Odgovornost države kao pravnog lica za štetu koju prouzrokuje njen organ u smislu čl.2008. zloupotrebom ili pogrešnom primenom datih ovlašćenja. saglasno pravilima sadržanim u odredbama čl. bez obzira da li je ono potvrđeno u instancionom postupku ili su odluke zasnovane na njemu ukinute. koji nije inače meritorno presuđen. nije osnov odgovornosti za štetu. već i domaćim propisima. besplatnim stanovanjem u kući roditelja svog supruga. Organ koji postupa u okviru svog zakonskog ovlašćenja nije odgovoran za pogrešno tumačenje zakonske norme. 155. kada iz spisa proizilazi da nije tražila reizvršenje i ponovno useljenje u stan posle ukidanja presude na osnovu kojih je iseljena i donošenja presude na osnovu odricanja u istom sporu. Njeno pravo. Pri tome su neosnovani i bez uticaja revizijski navodi da je greškom sudova u presuđenju spora za njeno iseljenje ostala bez krova nad glavom. (Presuda Vrhovnog suda Srbije. konkuriše pravo svojine vlasnika stana. ne predstavlja takvu povredu dužnosti koja sama po sebi može biti kvalifikovana kao nezakonit ili nepravilan rad. drukčijem presuđenju ne pomaže i ne vodi pozivanjem revidenta na standarde evropske konvencije i šire tumačenje odgovornosti države. pa se samo u toj korelaciji mogu ostvarivati oba ova prava zaštićena ne samo Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama. ne vodi odgovornosti tužene za traženu naknadu štete. st.. Izraženo pravno mišljenje u tumačenju prava i donošenju odluke suda kao državnog organa. 172. ZOO. opterećenog stanarskim pravom njene babe do njene smrti.

dana 01. 173. 173.221 - . i 174. kada je prilikom izrade oplate za međuspratnu konstrukciju pao sa visine od tri metra i povredio grudni koš. godine. važećeg Zakona o radu. Zakona o obligacionim odnosima (rizik povređivanja od pada sa visine). okliznuo i pao.član 164.08. montažu i demontažu oplata. U nepovoljnim vremenskim uslovima (vetar i kiša) preduzeo je navedene radnje u cilju spašavanja života ljudi i broda.2006. Relevantne odredbe: Ukoliko zaposleni pretrpi povredu na radu ili u vezi sa radom. Profesionalna vojna služba sama po sebi sadrži povećan rizik od povređivanja. Nesporno je i to da u odnosu na povredu tužioca od 01. Zakona o obligacionim odnosima. tužilac je povređen tako što se. a posebno u situaciji kada su u pitanju vanredne okolnosti. (Iz Presude Apelacionog suda u Beogradu.03. a zatim . Nesporno je da se tužilac povredio na radu dana 26.08. Radnja spašavanja ljudi i broda pod nepovoljnim vremenskim uslovima (vetar i kiša zbog čega se oštećeni okliznuo i pao) predstavlja opasnu delatnost. godine . godine) 458. godine skela nije bila u građevinskom smislu stručno ankerisana . za naknadu štete zbog povrede zaposlenog na radu odgovara poslodavac. Pravilno je prvostepeni sud i zaključio da je ovde tužena materijalno-pravno odgovorna po osnovu obavljanja opasne delatnosti u smislu odredbe čl. a posebno u vanrednim okolnostima kada su ugroženi životi ljudi. 1 5097/10 od 03.2010. Gž. kakav je i konkretan slučaj. odnosno poslove tesara koji obuhvataju montažu i demontažu skele i radnih platformi. Materijalno-pravna odgovornost tuženog proizilazi iz obavljanja opasne delatnosti. dana 15. prilikom demontaže oplate. što sledi i iz iskaza imenovanog svedoka .pričvršćena. i 174.lica zaduženog za bezbednost i zdravlje na radu (naveo je da je skela trebalo da bude pričvršćena na više mesta.07. rad na radnim platformama i slično.11. Iz obrazloženja: Pravilno je prvostepeni sud zaključio da tužilac ima pravo na naknadu štete. koja nesporno proizilazi iz utvrđene odgovornosti tuženog. Tužilac je u oba slučaja obavljao rad na visini. Navedeno i proizilazi iz iskaza tužioca u delu "u ovakvoj situaciji nisam mogao da razmišljam o sebi već o spašavanju ljudi i broda". poslodavac je dužan da mu naknadi štetu u skladu sa zakonom i opštim aktom .2006.2006. a posebno pod okolnostima u konkretnom slučaju. otklanjajući havariju na brodu.2000.radeći na skeli na visini od oko 4 metra. a da je bila pričvršćena bar na jednom mestu – nalegla bi ali se ne bi i srušila). Iz obrazloženja: Nesporno je utvrđeno da se tužilac povredio prilikom obavljanja vojne profesionalne dužnosti. pao u iskop zajedno sa konstrukcijom na kojoj je stajao. gde postoji i rizik povređivanja. Naime. u smislu odredbe čl. Jasno je da obavljanje profesionalne vojne dužnosti predstavlja opasnu delatnost. Ako je šteta nastala usled toga što nisu ostvareni bezbedni uslova rada. godine. .OBLIGACIONO PRAVO 457.

1999.02. Gž. jer je. Iz obrazloženja: Tužilac je – kako je utvrđeno u prvostepenom postupku .05. jer država odgovara za bezbednost i imovinsku sigurnost svih građana a u okolnostima proglašenja ratnog stanja zbog oružanih dejstava nastao je visok stepen rizika za građane s obzirom da ratna dejstva predstavljaju povećanu opasnost za nastanak štete. 154.1 4018/10 od 24. (Iz Rešenja Apelacionog suda u Beogradu.2010. 1. Prvostepeni sud je – prema stavu drugostepenog suda .potpuno i pravilno utvrdio činjenično stanje ali je pogrešno primenio materijalno pravo. godine tokom NATO bombardovanja. proizilazi da je skela bila nesigurna. 458/10 od 16. po principu objektivne odgovornosti. godine) .03. kao i prilikom javne demonstracije i manifestacije odgovara država čiji su organi po važećim propisima bili dužni da spreče takvu štetu … "). Tužilac je pretrpeo štetu kao civilno lice prilikom bombardovanja NATO snaga. Zakona o obligacionim odnosima (" … za štetu nastalu smrću. Tužena država – prema stavu prvostepenog suda . te . osim toga. a da iskop van objekta takođe nije bio zaštićen. Dakle. jer nisu ispunjeni uslovi za odgovornost za štetu od opasne stvari ili opasne delatnosti kada je tužilac kao civilno lice povređen prilikom NATO bombardovanja u toku 1999. godine.odgovorna je za nastalu štetu i ta je odgovornost objektivna. Zakona o obligacionim odnosima. telesnom povredom ili oštećenjem odnosno uništenjem imovine fizičkog lica usled akata nasilja ili terora. Zakona o obligacionim odnosima.OBLIGACIONO PRAVO Osim toga. nije odgovorna ni shodno članu 180. i 174. godine) 459. st.to ne može biti ni pasivno legitimisana u predmetnoj pravnoj stvari. jer je šteta nastala dejstvom oružanih snaga NATO . u obavezi da štetu naknadi samo pripadnicima oružanih snaga zbog bavljenja opasnom delatnošću. to je prvostepeni sud pogrešno primenio materijalno pravo kada je obavezao tuženu da plati nematerijalnu štetu tužiocu shodno čl.s obzirom da tužena nije pričinila štetu shodno čl. S obzirom da šteta nije nastala u ovim navedenim slučajevima.222 - . Zakona o obligacionim odnosima. na šta je i upozoravao radnike. Tužena. Međutim. (Iz Presude Apelacionog suda u Kragujevcu. 200. 1. Gž. Ovo posebno što iz iskaza navedenog svedoka proizilazi da skela nije imala zaštitnu mrežu. Relevantne odredbe: Za štetu od opasne stvari odgovara njen imalac a za štetu od opasne delatnosti odgovara lice koje se njome bavi .povređen dana 10. st. Ne postoji odgovornost za naknadu štete tuženika na strani Republike Srbije. i 155.2010. Zbog toga je odluka prvostepenog suda preinačena.član 173. tužena nije odgovorna za nastalu štetu po ovom osnovu.stručnjaka kod izvođača radova. i iz iskaza drugoimenovanog svedoka . odgovornost tuženog je upravo u tome što nije ostvario bezbedne uslove rada.

radi regresa. (Iz Presude Okružnog suda u Čačku. Prema shvatanju Okružnog suda.06. stav 2. shodno članu 177. to ne može biti osnov za njegovu odgovornost za tu kasnije nastalu štetu.00 dinara prvostepenom presudom u stavu I konstatovano je da je tužba u odnosu na tuženog prvog reda povučena u celosti. po evidenciji MUP-a. šteta je nastala od opasne stvari pošto bazen napunjen vodom predstavlja stvar koja stvara povećanu opasnost za kupače a naročito za lica sa zdravstvenim problemima. bio vlasnik vozila kojim je nezgoda prouzrokovana. pri čemu se dobila teške telesne povrede. Smatra da je u trenutku saobraćajne nezgode drugotuženi. U stavu II odbijen je tužbeni zahtev tužioca da mu tuženi drugog reda na ime regresa plati utuženi iznos sa zakonskom zateznom kamatom i troškovima spora. U slučaju da je vlasnik prodao stvar (automobil) pre nastanka štete i propustio da o tome obavesti nadležan organ MUP-a tj. vrednost spora 827. Kritičnog dana tužilja se povredila tako što je pokušala da uđe u bazen s lekovitom vodom. jer nije bio vlasnik vozila tj.2009. tužilja je bila na lečenju u tuženom lečilištu. Iz obrazloženja: Prema utvrđenom činjeničnom stanju. Za štetu od oglasne stvari odgovara njen vlasnik. on nije pasivno legitimisan u sporu po tužbi osiguravača – već novi vlasnik. a kojim je upravljao prvotuženi u alkoholisanom stanju. pošto se ne može smatrati da je do povređivanja došlo isključivo tužiljinom radnjom koja se nije mogla predvideti.722. u određenim terminima. naime. Protiv navedene presude blagovremeno je žalbu izjavio tužilac.OBLIGACIONO PRAVO 460. Zakona o obligacionim odnosima. Zbog toga u konkretnom slučaju nisu ispunjeni uslovi za oslobađanje tuženog od odgovornosti. pa se okliznula i pala u bazen. zaključivši da postoji objektivna odgovornost tuženog. po osnovu vlasništva nad opasnom stvari. nije odjavio vozilo nakon prodaje. po mišljenju žalioca pasivno legitimisan. pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i bitne povrede odredaba Zakona o parničnom postupku. izbeći ili otkloniti. Za štetu koju je pretrpela pacijentkinja u bazenu lečilišta odgovara lečilište i to po pravilima o objektivnoj odgovornosti. Kako je nesumnjivo da je drugotuženi vlasnik predmetnog vozila u trenutku nezgode kao takav je. pa time ni osnov za njegovo obavezivanje da regresira iznos isplaćen na ime te štete. Gž. pobijajući istu u stavu Iizreke i to zbog pogrešne primene materijalnog prava. Iz obrazloženja: U sporu tužioca (akcionarskog društva za osiguranje) protiv tuženih prvog i drugog reda. godine) 461. 818/09 od 3. pa je prvostepeni sud pogrešno primenio materijalno . U konkretnom slučaju. Kao jednu od prepisanih terapija tužilja je primenjivala i kupanje u bazenu tuženog.223 - . te da postoji objektivna odgovornost drugotuženog za pričinjenu štetu. prvostepeni sud je na tako utvrđeno činjenično stanje pravilno primenio materijalno pravo i usvojio tužbeni zahtev za naknadu nematerijalne štete.

pošto drugotuženik nije pasivno legitimisan u ovoj pravnoj stvari. u trenutku nastanka saobraćajne nezgode. kada mu je prestao radni odnos zbog odlaska u invalidsku penziju.2009. Pravilan je zaključak prvostepenog suda da tuženi drugog reda. ne može biti osnov za odgovornost tuženog drugog reda za nastalu štetu. vozilom iz ovog spora kojim je pričinjena materijalna šteta koju je tužilac isplatio oštećenom i čiji regres potražuje od tuženog drugog reda. godine. st. 2. Usled objektivne nemogućnosti da se tuženom prvog reda uruči tužba. 174. a što je i P.A. istog zakona – po kome za štetu od opasne stvari odgovara njen imalac.OBLIGACIONO PRAVO pravo.A. svojom izjavom potvrdio da je dva meseca pre nastanka saobraćajne nezgode od tuženog drugog reda kupio predmetno motorno vozilo.11. Prvostepeni sud je odbio tužbeni zahtev tužioca da mu tuženi drugog reda na ime regresa plati utuženi iznos sa zakonskom zateznom kamatom.A. Iz napred navedenih razloga potvrđena j presuda prvostepenog suda. vlasnik. to je svoj zahtev usmerio prema tuženom drugog reda. dao na poslugu tuženom prvog reda.06. Iz obrazloženja: Utvrđeno je sledeće činjenično stanje: Tužilac je kod tuženog bio u radnom odnosu do 30. Predložio je da se pobijana presuda preinači ili da se ista ukine u pobijanom delu il predmet vrati prvostepenom sudu na ponovni postupak. i 177. Odgovor na žalbu nije podnet.. te je isti bio voljan da stupi na mesto tuženog drugog reda. ukoliko tužilac izvrši subjektivno preinačenje zahteva. To što tužilac drugog reda nije odjavio vozilo nakon prodaje istog. Zakona o obligacionim odnosima. kao i odredbu čl. istog zakona. tužilac je u odnosu na tuženog prvog reda povukao tužbu. pri tome je pravilno primenio odredbu člana 177. st. jer je isti dva meseca pre nastanka saobraćajne nezgode sa P. pa time ni osnov za obavezivanje da tužiocu regresira iznos isplaćene štete.224 - . . 7184/09 od 5.A. te da je upravljao P. pozivajući se na čl. jer isti u trenutku nastanka saobraćajne nezgode nije bio vlasnik vozila. 1. Zakona o obligacionim odnosima (dalje: ZOO) a ne na čl. Kako je u trenutku nastanka štete tuženi drugog reda bio vlasnik vozila po evidenciji MUP-a. 176. Republika Srbija odgovara za naknadu štete koju je pretrpeo tužilac kao pripadnik policije koji se nalazio na radnom mestu dežurnog policajca u službenom objektu za vreme NATO bombardovanja. Žalba je neosnovana. Pravilno je odlučio prvostepeni sud kada je odbio tužbeni zahtev tužioca u odnosu na tuženog drugog reda kao neosnovan. zaključio ugovor o prodaji predmetnog vozila. kao neosnovan uz obrazloženje da tuženi drugog reda nije bio ni u posrednoj ni u neposrednoj državini spomenutog vozila. ne može biti odgovoran za nastalu materijalnu štetu. Primenom pravila objektivne odgovornosti. predajom vozila imenovanom u državinu. a ovo sa razloga što je prvostepeni sud pravilnom ocenom izvedenih dokaza utvrdio da je u posrednoj državini navedenog vozila u trenutku nastanka saobraćajne nezgode bio P. time što nije odjavio vozilo koje je prodao.2000. (Iz presude Višeg trgovinskog suda Pž. obzirom da je pravo svojine nad vozilom po osnovu ugovora o prodaji vozila stekao P. godine) 462.A. jer tuženi drugog reda nije obavezan da regresira iznos koji je tužilac kao osiguravač isplatio svome osiguraniku. 176.

pa je izazvao saobraćajnu nezgodu na taj način što je prednjim delom svog vozila naleteo na zadnju stranu putničkog vozila tužilje. povrede slušnog aparata kao i levog oka. kada je započelo NATO bombardovanje. bombardovanje objekta . sve prema nalazima veštaka. Povrede su ostavile trajne posledice i dovele do umanjenja životne aktivnosti za 16%. Lečenje je trajalo od povređivanja do penzionisanja. pod okolnostima proglašenog ratnog stanja i očekivanih napada NATO snaga. Nesporna je činjenica da se tužilac dana 24.225 - .800. uz obrazloženje da su za vreme ratnog stanja i NATO agresije pripadnici policije bili u sastavu Vojske Jugoslavije. kolektivnog osiguranja koju je zaključio tuženi sa Kompanijom za osiguranje. godine.04.1999. stav 5. tuženi se ove odgovornosti ne može osloboditi pozivanjem na višu silu kao nepredviđenog.tuženog preduzeća) upravljao je teretnim kombi vozilom navedenih registarskih oznaka. kojom prilikom Brzinu kretanja vozila nije prilagodio uslovima puta i saobraćaja. obavljanjem opasne delatnosti gde šteta nastaje u okolnostima povećane opasnosti. vlažnom kolovozu i gustini saobraćaja. i 174.03. Žalbom tuženog osporava se pasivna legitimacija Republike Srbije. koja je bila u nadležnosti Savezne Republike Jugoslavije i Vrhovne Komande. godine (tada važećeg materijalnog propisa) . Zakona o radnim odnosima iz 1996.ako zaposleni pretrpi povredu ili štetu na radu ili u vezi sa radom. poglavine. prednje strane trupa i desne noge. godine) 463. Pri tome. kao što je u konkretnom slučaju bila delatnost tužioca kao dežurnog policajca u objektu MUP.09. kao radnik tuženog.00 dinara na ime trajnog invaliditeta. vanrednog događaja. utvrđeno je da je tužiocu. od čega je tužilac pretrpeo teške telesne povrede: eksplozivne i ubodne povrede lica. Stoga je pravilna ocena prvostepenog suda da ne prihvati prigovor nedostatka pasivne legitimacije tuženog. vrata. naruženosti lakog stepena a tužilac je trpeo fizičke bolove i strah. U situaciji da se u vreme štetnog događaja i nastale štete vlasnikova opasna stvar (teretno kombi vozilo) nalazi u pravno relevantnoj državini (ugovor o zakupu) – za štetu koju je prouzrokovao radnik držaoca stvari ne odgovara njen vlasnik nego držalac (zakupac).OBLIGACIONO PRAVO Dana 24. nalazio na radnom mestu dežurnog policajca u objektu MUP Republike Srbije kada se desio štetni događaj. zaustavljenog u krajnjoj levoj saobraćajnoj traci i koje se od udara odbilo te naletelo prednjim de.01. godine nalazio se na svom radnom mestu dežurnog policajca u objektu tuženog. Iz obrazloženja: Utvrđeno je sledeće činjenično stanje: Dana 26. dana 02. godine. Zakona o obligacionim odnosima: za štetu se odgovara bez obzira na krivicu. 173.03. Bombe su pale u dvorište objekta. povećanog rizika u vršenju delatnosti.1999.1999. po polisi tzv. budući da je do povređivanja tužioca došlo prilikom vršenja dužnosti na njegovom radnom mestu. tuženi I reda (imenovani radnik II. 1700/03 od 22. Gž.kojom prilikom je zadobio teške telesne povrede.2004. Prema odredbi člana 106. godine isplaćeno 9. poslodavac je dužan da tu štetu nadoknadi. Ovo se ne može prihvatiti. Takođe. (Iz Presude Okružnog suda u Novom Sadu.2004. jer je u tom smislu prisutan kriterijum predvidljivosti koji ne oslobađa tuženog objektivne odgovornosti. Tuženi za nastalu štetu odgovara i primenom pravila objektivne odgovornosti iz odredbe čl.

da za nastalu štetu sud treba obavezati osiguravača a ne njega. S obzirom na obim i stepen oštećenja. tako što je tužbeni zahtev odbijen. pa bi u konkretnom slučaju solidarno odgovorno moglo biti jedino to preduzeće. stav 1. u konkretnom slučaju. udarac u predelu vrata sa zadnje strane. godine) 464. Zakona o obligacionim odnosima. Protiv imenovanog vozača povodom ovog saobraćajnog udesa vođen je prekršajni postupak i on je oglašen odgovornim.ovde tuženi II reda. koji je upravljao vozilom i zbog čije je isključive krivice na vozilu tužilje nastala šteta. bilo od svih njih solidarno.2000. tužilja je pretrpela lake telesne povrede u vidu udarca u glavu. Razloge za takav stav ovaj sud ne prihvata. starost i opšte stanje vozila.o. U slučaju da je lice koje je označeno kao vlasnik u saobraćajnoj dozvoli. Oštećeno lice (ovde tužilja) može tražiti naknadu štete bilo od vlasnikakorisnika ili osiguravača pojedinačno. a ne lice koje je samo formalno navedeno u saobraćajnoj dozvoli kao vlasnik. zaključili su dana 14. a prvostepena presuda u odnosu na njega preinačena.).član 174. pre saobraćajne nezgode otuđilo putničko vozilo kojim je pričinjena šteta trećem licu. 4789/03 od 22. Zbog toga i nisu osnovani žalbeni navodi tuženog I reda. u vreme štetnog događaja i nastale štete.N. jer se vlasnikova opasna stvar u vreme štetnog događaja i nastale štete nalazi u posedu pravno ovlašćenog posednika (zakupca. tada za naknadu štete odgovara stvarni vlasnik (imalac) vozila. Zbog toga je odgovoran taj posednik a ne vlasnik opasne stvari. Prvostepeni sud je na ovako utvrđeno činjenično stanje pogrešno primenio materijalno pravo usvojivši tužbeni zahtev u odnosu na tuženog II reda. nalazila u posedu pravno ovlašćenog posednika. Trpela je fizičke bolove i strah intenziteta i dužine trajanja kako je to bliže naznačeno u obrazloženju prvostepene presude.S.226 - . Na dan nastanka predmetne saobraćajne nesreće predmetno teretno kombi vozilo oznake bilo je osigurano kod navedene osiguravajuće kuće. Stoga je žalba tuženog II reda usvojena. Gž. ne odgovara vlasnik stvari . tačka 4. godine ugovor o korišćenju motornih vozila na osnovu kog ugovora je tuženi II reda ustupio na korišćenje predmetno teretno kombi vozilo preduzeću "10 A" .04. primenom člana 373. Tuženi II reda . a za štetu od opasne delatnosti odgovara lice koje se njome bavi . prvostepeni sud je pravilnom primenom materijalnog prava tužbeni zahtev tužilje u odnosu na tuženog I reda usvojio jer vlasnik i korisnik motornog vozila.2004.preduzeće "BK" d. (Iz Presude Okružnog suda u Novom Sadu. Relevantne odredbe: Za štetu od opasne stvari odgovara njen imalac.S. Zakona o parničnom postupku.OBLIGACIONO PRAVO lom na zadnju stranu drugonavedenog putničkog vozila. i preduzeće "10 A" . koje se kretalo istim pravcem i smerom ispred vozila tužilje. Iz tih razloga je u navedenom delu žalba tuženog I reda odbijena a prvostepena presuda u odnosu na ovog tuženog potvrđena primenom člana 368. posudioca i sl. Dakle.o. S druge strane. odgovaraju oštećenom licu. šteta je ekonomski totalna. krvni podliv u predelu desnog oka. Zakona o parničnom postupku. U ovom udesu oštećeno je vozilo tužilje.02. To znači da tuženi II reda nije odgovoran pošto se njegova opasna stvar. .N. a solidarno sa njima i osiguravač. Takođe.

Ključevi su mu bili dostupni pa se ne može smatrati da je vozilo oduzeto na protivpravan način te da zbog toga vlasnik vozila ne odgovara za pričinjenu štetu. Činjenice ovako utvrđene u prvostepenoj presudi nisu osporene žalbom.08. Vlasnik vozila kojim je tužiocu naneta šteta krivicom vozača tog vozila (u srazmeri od oko 50%) je prvotuženi – otac. Iz utvrđenog činjeničnog stanja proizilazi da je sin vlasnika vozila uzeo ključeve automobila kojim je pričinjena šteta. iz pravnog posla koji je zaključen predajom ključeva automobila. Ne mogu se uzeti kao osnovani navodi iz žalbe tužioca po kojima je pismena forma obavezna za zaključenje ugovora o kupoprodaji vozila. Ovo vozilo se sudarilo sa vozilom u svojini tužioca. svog oca tuženog M. bez bitne povrede odredaba parničnog postupka. V.član 174. tako što mu je u celosti isplatio kupoprodajnu cenu a tuženi je njemu predao vozilo. Sin je ujutru iz očeve kuće. te produžavati registraciju. Iz obrazloženja: Utvrđeno je sledeće činjenično stanje: Imenovani tuženi je u noći 28. Utvrđeno je koliko iznosi pričinjena ukupna materijalna šteta na dan presuđenja. saobraćajnu dozvolu i overenu punomoć kojom ga je ovlastio da može u njegovo ime raspolagati. uzeo ključeve njegovog naznačenog vozila. godine. otuđiti i voziti. 2308/04 od 04. primenio materijalno pravo. pravilno je prvostepeni sud. Na ovako pravilno i potpuno utvrđeno činjenično stanje. Za štetu od opasne stvari odgovara njen vlasnik . zbog propusta oba vozača u jednakom delu. dok je tuženi bio u vreme odigravanja saobraćajne nezgode samo formalni vlasnik vozila. Neosnovano se tužilac u žalbi poziva na odredbe člana 175.227 - . da mu produžava registraciju kao i da ga može otuđiti jasno . Gž.1999. a tuženi vlasnik vozila spori svoju odgovornost za naknadu štete. On osnovano nalazi da se u konkretnom slučaju imaocem opasne stvari-automobila ima smatrati lice koje je vozilo nabavilo za sebe. Naime. . Zakona o obligacionim odnosima. je uzeo ključeve. bez znanja i odobrenja. godine u svojoj kući priredio ispraćaj u vojsku svom sinu.proizilazi činjenica da je u stvari ovo lice pravi vlasnik vozila u vreme predmetne saobraćajne nezgode.09. a kome je poslednja registracija istekla 04. Na oko pola puta upravljanje vozilom je preuzeo drugotuženi.09. parkiranog u komšijskom dvorištu. pa je tužbeni zahtev valjalo odbiti.2004. godine) 465. saobraćajne dozvole kao i punomoći koje ga ovlašćuje da vozilom upravlja.OBLIGACIONO PRAVO Iz obrazloženja: U postupku je utvrđeno sledeće činjenično stanje: Kritičnog dana se na naznačenom putu dogodila saobraćajna nezgoda koju je isključivom krivicom prouzrokovao imenovani vozač. upravljajući putničkim vozilom koje je oko tri meseca ranije kupio od imenovanog tuženog. i krenuo da pomenutog drugotuženog i još dvojicu odveze njihovim kućama.1991. ključeve od vozila. (Iz Presude Okružnog suda u Novom Sadu. Kupoprodajni ugovor nije nikad sačinjen niti je vozilo prevedeno. Prisutan je bio i navedeni drugotuženi. koji je konzumirao alkohol. Zakona o obligacionim odnosima.

poslodavac je dužan da mu naknadi štetu. 2007. zbog čega je odbio tužbeni zahtev tužioca za naknadu štete prema tuženom poslodavcu.2006. 9. Pošto su ključevi motornog vozila kojim je naneta šteta bili dostupni sinu vlasnika vozila. upravljajući teretnim motornim vozilom tuženog dana 5.1996. ZOO. godine) 466. zadobio tešku telesnu povredu u saobraćajnoj nesreći. a u vezi sa članom 205. 2273/05 od 23. koja predstavlja opasnu delatnost. štetnika. Doprinos trećeg lica u pretežnom delu i u manjem delu doprinos tužioca nastanku štete nije razlog za isključenje odgovornosti tuženog. godine) . a u kom bi jedino slučaju za štetu odgovaralo lice koje je oduzelo stvar . bez obzira što je saobraćajna nezgoda izazvana delimičnom krivicom zaposlenog. Tuženi se bavi prevozničkom delatnošću. (Rešenje Okružnog suda u Užicu. stav 2. jer se obavlja na putevima pa se saobraćajne nezgode mogu predvideti. Gž. stav 5. Tužilac je kao radnik tuženog povređen dok je upravljao teretnim vozilom tuženog za vreme službenog puta. ako dokaže da je šteta nastala isključivo radnjom oštećenika ili trećeg lica. zbog pogrešne primene materijalnog prava. a u manjem obimu i tužilac i zaključio da postoje razlozi za isključenje odgovornosti tuženog preduzeća iz člana 177.OBLIGACIONO PRAVO Ključeve vozila je iz kuće uzeo tuženikov sin i ne može se smatrati da je na taj način vozilo oduzeto na protivpravan način. pa se zato ne može prihvatiti stav prvostepenog suda da ne postoje uslovi za isključenje odgovornosti tuženog za naknadu štete koju je tužilac pretrpeo na radu. Prema članu 106. godine na magistralnom putu U. činjenično stanje nije potpuno utvrđeno. Ove odgovornosti poslodavac se može osloboditi pod uslovima iz člana 177. koju on nije mogao predvideti i čije posledice nije mogao izbeći ili otkloniti.228 - . osnovano se u žalbi tužioca ukazuje da. Zato oštećeni koji je doprineo da šteta nastane ili da bude veća nego što bi inače bila. Iz obrazloženja: Ocenjujući izvedene dokaze. Zakona o obligacionim odnosima (dalje: ZOO). I 22/2007 od 27.član 177. ako zaposleni pretrpi povredu ili štetu na radu ili u vezi sa radom. (Iz Presude Okružnog suda u Novom Sadu. stav 2. ZOO.11.2. ZOO. 173. a pretežnom krivicom trećeg lica.član 175. koju je najvećim delom izazvalo treće lice. ima pravo na naknadu štete u srazmerno smanjenom obimu. i 174. Zakona o obligacionim odnosima. Zakona o radnim odnosima.Gž. zbog toga. Zakona o obligacionim odnosima. za ovu štetu odgovara po pravilima o objektivnoj odgovornosti iz čl. Po osnovu rizika od opasne delatnosti odgovara se bez obzira na krivicu u smislu člana 154. i 174. ne može se reći da je u konkretnom slučaju vozilo upotrebljeno bez dozvole vlasnika i da je on zato oslobođen odgovornosti . ali može biti razlog podele odgovornosti između. oštećenog i tuženog preduzeća kao poslodavca. pa tako postoji odgovornost prevozničke organizacije za štetu koju pretrpi njen zaposleni u saobraćajnoj nezgodi. Poslodavac za ovu štetu odgovara po pravilima o odgovornosti za štetu iz člana 154. stav 2. koja utiče na obim naknade u smislu člana 192. Delatnost koju obavlja prevoznička organizacija predstavlja opasnu delatnost u smislu Zakona o obligacionim odnosima. ZOO.-P. Međutim. u vezi sa čl. Tuženi. prvostepeni sud je našao da je tužilac kao radnik tuženog na radnom mestu vozača teretnih vozila. 173. ZOO. zbog čega je prvostepena presuda morala biti ukinuta.

02. P. deponiji smeća koja je opasna stvar i bila leglo zaraze.229 - .. jer se u konkretnom slučaju radi o smetlištu. godine. kao posledica kontakta. Kada je u saobraćajnoj nezgodi vozilo osigurano kod tuženika naletelo na parkirano putničko motorno vozilo koje se kao posledica kontakta. Tužilac je napasao stoku u blizini deponije.2005. godine obavezan je tuženik – JKP da tužiocu plati na ime naknade materijalne štete iznos naveden u izreci presude. 940-941.. pomerilo i udarilo u reklamnu svetleću firmu – vlasništvo tužioca. odbijena je kao neosnovana žalba tuženika i potvrđena je prvostepena presuda.OBLIGACIONO PRAVO 467. Iz spisa proizilazi da je kritičnog dana došlo do saobraćajne nezgode. Gž. pa i po tom osnovu postoji odgovornost tuženika. Pravilno je utvrđena i visina materijalne štete kao i doprinos tužiocu u delu od 30%. ZOO i nema mesta primeni člana 177. br. Iz obrazloženja: Presudom prvostepenog suda obavezan je tuženik da plati tužiocu na ime naknade štete iznos od _ . godine) . 174/05 od 08. ZOO.01.2002. nije je ogradio i dezinfikovao jednom nedeljno. godine) 468. i naletelo na svetleću reklamu firme vlasništvo tužioca. a o čijoj čistoći i održavanju je brinuo tuženik. 25-8/02 od 31. što je dozvolio da stoka ode na pašnjake bez nadzora.2005.. Veštačenjem je utvrđeno da su krave vlasništvo tužioca uginule usled zaraze klicom ehinokokusa koju su sa leševa životinja i odbačene hrane prenosili glodari i psi lutalice na pašnjake na kojima su se napasale krave tužioca.10.. 22/03 od 10. a to znači da deponija mora biti ograđena i da mora da je dezinfikuje jednom nedeljno. gde su dolazili psi lutalice i odvlačili hranu i uginule životinje. Pravilno su oba suda primenila materijalno pravo. tako što je vozilo koje je bilo osigurano kod tuženika naletelo na parkirano vozilo kome je motor bio ugašen i koje se pomerilo. Pravilno je prvostepeni sud primenio materijalno pravo nalazeći da ima mesta primeni čl. br.01.P. Drugostepeni sud je odbio kao neosnovanu žalbu tuženika i potvrdio je prvostepenu presudu. Iz spisa proizilazi da je tuženik odgovoran za odnošenje smeća na deponiju i da je dužan da je održava u skladu sa opštinskom odlukom. 32/05 od 19. Presudom Okružnog suda u N. Rev.2005. pa je revizija tuženika neosnovana. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije. (Iz presude Okružnog suda u Čačku. Neosnovano je isticanje u žalbi da ima mesta primeni člana 177. 32/05 od 19. Iz obrazloženja: Presudom Opštinskog suda u T. tada se radi o šteti nastaloj u saobraćajnoj nezgodi i šteta se ima isplatiti na osnovu odredaba čl. godine odbio kao neosnovanu reviziju tuženika. Veštačenjem je utvrđena visina štete. Vrhovni sud Srbije je presudom Rev. ZOO i da se tuženik ima osloboditi od odgovornosti jer se u konkretnom slučaju radi o parkiranom vozilu koje je i opasna stvar. Gž. br. ZOO i da se radi o šteti nastaloj u saobraćajnoj nezgodi.. 940-941. Tuženik – JKP odgovora za štetu nastalu od opasne stvari – deponije smeća koju nije održavao u skladu sa opštinskom odlukom tj.6.2003. br..

Zakona o obligacinim odnosima ima se smatrati da šteta nastala u vezi sa opasnom stvari tj. Za štetu od opasne stvari odgovara njen imalac. te je zbog propusta odgovoran za nastalu štetu. (Iz presude Okružnog suda u Prokuplju. G. koji je prevoz elemenata poverio svom vozaču sada pok.12.“ kao proizvođač betonsko-armiranih elementa je bio dužan da te elemente preveze od S.2004..“ iz B. a tuženi GP „T. Supruga i njegove dve ćerke su zbog toga i podnele tužbu parničnom sudu za naknadu štete.2003. ZOO. oko 11.. U zapisniku o uviđaju.230 - ."... Iz obrazloženja: Činjenično stanje: Tužilac je dana 09. našavši se blizu zemlje. Dana 10. Iz obrazloženja: Iz utvrđenog činjeničnog stanja proizilazi da je tuženi bio naručilac i investitor radova na objektu u Ž. Gž. a za štetu od opasne delatnosti odgovara lice koje se tom delatnošću bavi (čl... Prema odredbi člana 173. kada je otišao da potera svoje ovce kući. pustio petnaest svojih ovaca da pasu po polju u G.. Pet je stradalo a četiri povređene je tužilac nakon toga lečio kod veterinara. godine na lice mesta su izašli tehničar OUP B. Zakona o obligacionim odnosima). U konkretnom slučaju električna energija je opasna stvar. Za prevoz je angažovano GP „K.. zbog čega se bandera iskrivila prema reci a provodnici su se olabavili. Zbog toga se ne može primeniti odredba člana 177. V.. U prvostepenom postupku nije dokazano da šteta potiče od nekog drugog uzroka koji se nalazi van stvari..00 časova.. osim ako se dokaže da one nisu bile uzrok štete. Za štetu koju pričini trećim licima proizvođač odgovara u vezi sa izvođenjem radova na izgradnji objekta. i 174. a čije dejstvo se nije moglo predvideti.207.. opasnom delatnošću potiče od te stvari tj. do gradilišta u Ž.. godine. Ovce su naišle. a tuženik je dužan da održava elektro mrežu.03. po principu objektivne odgovornosti zbog obavljanja opasne delatnosti a u smislu odredaba čl. izbeći ili otkloniti. delatnosti.OBLIGACIONO PRAVO 469. ZOO. 927/2004 od 24. Po stanovištu revizijskog suda nižestepeni sudovi su pravilno zaključili da su tuženi solidarno odgovorni za nastalu štetu shodno odredbama čl.. solidarno sa naručiocem i izvođačem radova. devet ovaca je ležalo na žici od struje. Istog dana. Propust na održavanju elektro mreže stvara odgovornost za naknadu nastale štete.03.. Prilikom istovara betonsko-armiranih elemenata jedna betonska ploča se prevrnula i pala pored kamiona... zakačile se za provodnike i tako nastradale..173. oko 18.2003. vozač. godine) 470. jer je električna energija opasna stvar. Zakona o obligacionim odnosima. jer je treće lice prouzrokovalo štetu. Uviđaj je izvršen iste večeri na licu mesta. gde je stajao sada pok. 174. istražni sudija je konstatovao da je kritičnog dana neko pokidao anker.00 časova.S. Sve to čini neosnovanim navod tuženika u žalbi da bi ga trebalo osloboditi od odgovornosti. i radnik JP "E... a koji propisuje da naručilac i izvođač radova solidarno odgovaraju za štetu nastalu trećem licu a u vezi sa izvođenjem građevinskih rado.

pa je VSS kao revizijski sud. ZPP-a. godine) 472.231 - . 1410/04 od 28. (Iz presude VSS Rev. 1333/04 od 07.173.2004. Odgovornost tuženih je solidarna. i oštećenik ima pravo da naknadu zahteva od oba dužnika.4329/03 od 04. br. pa se tužbeni zahtev tužioca ima odbiti kao neosnovan. list SFRJ”. imajući u vidu okolnosti pod kojima je V. Tuženi su odgovorni za nastalu štetu po principu objektivne odgovrnosti zbog opasne delatnosti u smislu odredbi čl. Iz obrazloženja: Pravilno su nižestepeni sudovi primenili materijalno pravo kad su obavezali tužene da solidarno naknade štetu tužiocu.03.12. stav 1.223. Takođe je utvrđeno da je tuženik bio organizator utakmice. a tuženi GP „Trudbenik“ je kao lice koje je bilo u obavezi da izvrši određeni prevoz u vezi tih radova. bio podizvođač radova. st. fizičko lice je u konkretnom slučaju naručilac radova. 31/93. pa je u toku igre zadobio prelom noge. ZOO u vezi sa čl. a odgovornost tužene osiguravajuće organizacije. 24/76 i “Sl. Odgovornost imaoca vozila i osiguravača za naknadu štete iz istog štetnog događaja je solidarna. i 201. Iz obrazloženja: Presudom prvostepenog suda odbijen je tužbeni zahtev tužioca za naknadu štete kao neosnovan. Zakona o obligacionim odnosima i odgovarajućim odredbama Zakona o osnovama sistema osiguranja imovine i lica (“Sl. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije. 24/94). Dokazima je utvrđeno da je tužilac fudbalski igrač i da je kritičnog dana bio igrač na utakmici. dok su tužilje treća lica koja su u konkretnom slučaju pretrpela štetu. list SRJ” br. Tuženi. 173-177. a tužilac kome pravo na naknadu štete zbog smrti brata pripada na osnovu člana 201. koji je važio u vreme štetnog događaja. Drugostepeni sud je odbio kao neosnovanu žalbu tužioca i potvrdio je prvostepenu presudu.S. sve mere je preduzeo da do bilo kakvog nereda ne dođe. kao osiguravača na odredbi člana 941. Zakona o obligacionim odnosima.1. godine) . reviziju odbio kao neosnovanu. (Iz presude Okružnog suda u Čačku. i 174 ZOO. nema objektivne odgovornosti tuženika bez obzira što se tužilac.2004. ovlašćen je da naknadu zahteva od oba dužnika. Odgovornost Republike Srbije kao imaoca motornog vozila zasniva se na odredbi člana 174.200.10. godine) 471. Rev. Pri takvom stanju stvari pravilno je prvostepeni sud primenio materijalno pravo nalazeći da nema objektivne odgovornosti tuženika i da se radi o sportskoj manifestaciji. kao organizator sportske manifestacije preduzme sve neophodne mere da se ta manifestacija održi u redu i miru.2004. br. ZOO. Visina materijalne štete je pravilno odmerena shodno odredbama čl. Gž. Ukoliko tuženik. sve je ostvareno u sportskom duhu i druženju.OBLIGACIONO PRAVO va. ZOO. a ne o nastupeloj šteti usled opasne delatnosti shodno čl. poginuo. kao igrač na toj utakmici povredio.

i 3. br. godine obavezan je tuženik – Preduzeće za telekomunikacije “T..OBLIGACIONO PRAVO 473.. 494/02 od 15.. (Iz presude Okružnog suda u Čačku. godine odbio kao neosnovanu žalbu tuženika a presudu Opštinskog suda u G. Č.. a što tuženu oslobađa odgovornosti u smislu člana 177. P. je svojom presudom Gž..04. Okružni sud u Č.. godine) ..” A. Rev. Gž. st. koji se očigledno nije ponašao u skladu sa pravilima rukovanja oružjem.. br. P. 494/02 od 15. Takođe je pravilno primenjeno materijalno pravo primenom odredbe člana 174.04. jer se radi o obučenom pripadniku vojne jedinice. 2. Tuženik kao vlasnik i imalac opasne stvari dužan je da plati na ime naknade štete tužiocu iznos koji je ovaj pretrpeo od te opasne stvari. Iz činjeničnog stanja nesumnjivo proizlazi da je do povređivanja tužioca došlo u situaciji oružanog napada neprijateljskih snaga u ranim jutarnjim satima. godine potvrdio.2003. godine) 474.2003. Protiv navedene presude žalbu je izjavio tuženik. Iz obrazloženja: Presudom Opštinskog suda u G. ZOO i obavezan je tuženik kao vlasnik i imalac opasne stvari da plati tužiocu na ime naknade štete iznos iz prvostepene presude. br..05.05.04. jer su radnje tužioca rezultat instinktivnog reagovanja pod uticajem straha zbog opasne situacije u koju je bio doveden usled svojstva stvari i bez svoje krivice. S obzirom na rečeno. U obrazloženju drugostepene presude je navedeno sledeće: U konkretnom slučaju pravilno je prvostepeni sud primenio materijalno pravo i našao da je opasna stvar telefonska bandera. a ista je pala na vozilo tužioca i pričinila mu štetu.232 - . (Iz presude Vrhovnog suda Srbije. nisu ispunjeni uslovi iz člana 177. D. Zakona o obligacionim odnosima da se tužena kao imalac opasne stvari (oružje) u celosti ili delimično oslobodi odgovornosti za štetu nastalu upotrebom te stvari. Iz obrazloženja: Neosnovana su ukazivanja u reviziji da je šteta nastala kao posledica samoranjavanja krivicom tužioca.2002. Zakona o obligacionim odnosima.S.. 522/03 od 29. Zakona o obligacionim odnosima da je tužena po principu uzročnosti (objektivna odgovornost) odgovorna za štetu koju je tužilac pretrpeo. 522/03 od 29.00 dinara sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom.. br. 3034/01 od 24. kad su radnje tužioca rezultat instinktivnog reagovanja pod uticajem straha zbog opasne situacije.2003. Stoga je neosnovana žalba tuženika kada navodi da nije obavezan da plati na ime naknade štete koja je nastala tužiocu u konkretnom slučaju. u koju je bio doveden usled svojstva te stvari i bez svoje krivice. da plati tužiocu na ime naknade štete iznos od 11. te se prilikom prebacivanja na vatreni položaj u noćnim uslovima spotakao o kamenu prepreku i tom prilikom je došlo do samoopaljenja automatske puške koju je tužilac držao u ruci. stav 2. Tužena se kao imalac opasne stvari (oružje) ne može osloboditi odgovornosti za štetu nastalu nepravilnom upotrebom te stvari. pa je pravilno primenjen propis iz člana 174. pa je tužilac kao komandir voda bio obavezan na preduzimanje radnji u pravcu odbijanja napada.060.2003..

OBLIGACIONO PRAVO Neosnovano tužena u žalbi ističe da Republika Srbija nije pasivno legitimisana za naknadu štete. Najveći broj tragova je u neposrednoj blizini kaveza i u samim kavezima. Rev.00 dinara. takođe je bilo udavljenih ptica. i boravili u dvorištu tužioca. tako što je na žicu kojom su bili ograđeni kavezi napravljena rupa u promeru od 5 x 20 cm i veći broj ptica zadavljen. te postoji uzročno-posledična veza između vršenja delatnosti sa povećanim rizikom koja se smatra uzrokom štete i nastale telesne povrede kao posledica.11. godine naneta šteta na kavezima za ukrasne ptice – papagaje raznih vrsta. 2430/02) 475. Ukupno je bilo 10 kaveza u kojima su ptice uništene a na posebno odvojenom mestu gde su bile ptice za priplod. ranjavanjem od strane albanskih terorista i to u okolnostima s povećanim rizikom. 476. odgovara se bez obzira na krivicu. i čl.050. usled vršenja odbrambenih aktivnosti. Povremeno ih je obilazila i hranila tužena.09. Oba psa su bila bez stalnog nadzora. Veštačenjem je utvrđena visina štete i to kako materijalne štete tako i izmakle dobiti u ukupnom iznosu od 30. izmrcvaren i zatrpan ostacima hrane. 173. ukoliko ne dokaže da je šteta nastala bez njegove krivice. i 174. Stoga se neosnovano u reviziji tužene ističe da je pogrešno primenjeno materijalno pravo. Nakon smrti majke tužene. Iz obrazloženja: Prema utvrđenom činjeničnom stanju tužiocu je dana 25.1991. Psi su povremeno izlazili i na ulicu. jazavičar je sa svojim mladunčetom ostao da živi u toj kući. a čije se dejstvo nije moglo predvideti i izbeći niti otkloniti. 1 br. u konkretnom slučaju šteta je nastala telesnom povredom oštećenog kao pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. u konkretnom slučaju tužena kao imalac – vlasnik pasa odgovara za štetu koju su oni naneli tužiocu. godine) . Za štetu od stvari ili delatnosti od kojih potiče povećana opasnost štete za okolinu. Takođe nije dokazala da su ispunjeni i drugi uslovi iz citirane odredbe Zakona o obligacionim odnosima niti da se odgovornost može podeliti. (Gž. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije.2002. Zakona o obligacionim odnosima ko drugome prouzroke štetu dužan je nakanditi je. odgovornost tužene sledi po osnovu obavljanja opasne delatnosti i to kao organizatora i vršioca odbrambene aktivnosti. 173. 174. a po pravilima objektivne odgovornosti za opasnu delatnost kao vrstu građanskopravne odgovornosti koja postoji bez obzira na krivicu odgovornog lica. Odredbama čl. Naime. jer nije dokazala da šteta potiče od uzroka koji se nalazio van stvari – životinja za koje ona odgovara. odgovara bez obzira na krivicu. Zakona o obligacionim odnosima. 594/03 – P-1 br. 441/02 od 25. te je u tom slučaju odgovorna za štetu nastalu usled vršenja tih aktivnosti. Iz odredaba čl. Tragovi šapa vodili su prema kući tužene. ZOO regulisana je odgovornost za štetu od opasne stvari. u kojoj je živela njena sada pokojna majka i koja je do svoje smrti držala psa jazavičara.233 - . U kavezima je bilo perja a dlake od pasa na žici od provlačenja životinja u kaveze. Prema odredbi člana 154. s tim da se za štetu od stvari ili delatnosti od kojih potiče povećana opasnost štete za okolinu. Znači. Tragovi pasa pronađeni su u blizini ograde između dvorišta tužioca i tužene. Tužena je vlasnik kuće u susedstvu.

jer je tužilac (neovlašćeno) koristio traktor kao prevozno sredstvo van prostora za koju namenu je traktor bio predviđen. Mešalica na električni pogon predstavlja opasnu stvar pa za štetu nastalu od takve mešalice odgovara njen imalac. Država Savezna Republika Jugoslavija duguje naknadu štete oštećenom pripadniku bivše Jugoslovenske narodne armije koju je pretrpeo posle zarobljavanja od strane paravojnih formacija Hrvatske odnosno BiH. Ako je ispaljivanje rakete izvršeno u naseljenom mestu onda stoji i odgovornost radnika za štetu koja je u vezi sa radom prouzrokovana trećem licu. Rev. 6875/98 od 06. Rev. 1447/99 od 15. Rev. godine) 477. a električna dizalica opasnu stvar koja svojim postojanjem i svojstvima predstavlja povećanu opasnost za okolinu.OBLIGACIONO PRAVO Izvođenje građevinskih radova predstavlja opasnu delatnost od koje preti povećana opasnost štete.07. godine) 478. godine) .7. godine) 479.1999) 481.1999. . 5430/99 od 01. godine) 482. pa ne postoji odgovornost tuženog preduzeća. (Pravno shvatanje utvrđeno na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog suda Srbije od 27.03.06. 4136/98 od 14. (Vrhovni sud Srbije.tuženo preduzeće.1999. Univerzalni strug na kojem je tužilac kao metalostrugar radio predstavlja opasnu stvar pa za štetu nastalu od takve stvari odgovara njen imalac . (Vrhovni sud Srbije. 733/99 od 11. Rev.12.vibracione bolesti po principu objektivne odgovornosti. (Vrhovni sud Srbije.1999. Ne radi se o nesreći na poslu niti prouzrokovanju štete koja je nastala na radu ili u vezi sa radom. (Vrhovni sud Srbije.234 - 483.11.12.1999. Rev. (Vrhovni sud Srbije. godine) 480. Rev. 5189/98 od 02. (Vrhovni sud Srbije.1999.2000. Preduzeće je dužno da naknadi štetu radniku za pretrpljene duševne bolove zbog umanjene životne aktivnosti nastale zbog profesionalnog oboljenja . Ispaljivanje protivgradne rakete se može smatrati opasnom delatnošću.

čiji je organ propisao trajnu zabranu lova pod uslovom da je oštećeni preduzeo propisane mere za sprečavanje štete od divljači. Imalac stvari oslobađa se odgovornosti delimično. (Vrhovni sud Srbije. može se osloboditi te odgovornosti pod istim uslovima pod kojima se odgovornosti može osloboditi vlasnik vozila. Rev. (Vrhovni sud Srbije. Imalac se oslobađa odgovornosti ako dokaže da šteta potiče od nekog uzroka koji se nalazio van stvari. (Vrhovni sud Srbije. za koga je propisana trajna zabrana lova. od 13.10. od 22.235 - 491. godine) .10.1998. 1516/98) 485. Rev. od 22. (Vrhovni sud Srbije. Rev. Imalac stvari oslobađa se od odgovornosti i ako dokaže da je šteta nastala isključivo radnjom oštećenika ili trećeg lica. godine) 486. Za štetu koju pričini medved. godine) 489. Rev. godine) 487.05. a čije se dejstvo nije moglo predvideti. (Vrhovni sud Srbije. Osiguravač kod koga je osigurano motorno vozilo od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima.1998. (Vrhovni sud Srbije.07.1998. Rev. godine) 490. 3394/98. jer bi to bilo protivno logici objektivne odgovornosti a i dobrim običajima. Rev. 4525/97. Onaj ko u savesnom postupanju pretrpi štetu na radu ili u vezi sa radom. odgovara Republika Srbija.05. ni izbeći ili otkloniti.1998.1998. (Iz odluke Vrhovnog suda Srbije. Rev. od 19. od 26.škola. (Vrhovni sud Srbije. Greda za fizičke vežbe u školi je opasna stvar pa za štetu koju pretrpi učenik zbog pada sa grede na času fizičkog vaspitanja odgovara njen imalac . . godine) 484. 5697/97. godine) 488. koju on nije mogao predvideti i čije posledice nije mogao izbeći ili otkloniti. 2226/98. 2127/98.05. svaki imalac odgovara za ukupnu štetu koju su oni pretrpeli srazmerno stepenu svoje krivice.OBLIGACIONO PRAVO Ako postoji obostrana krivica. ako je oštećenik delimično doprineo nastanku štete.1998. 2407/98 od 20. 2357/97 od 10.04.1997. ne može snositi štetne posledice. Rev.

236 - 499.02. a čije se dejstvo nije moglo predvideti. odgovara isključivo štetnik.08. 173. Rev. 1048/98 od 18. od 09. ni izbeći ili otkloniti. Okolnost da je tužilac pretrpeo štetu kao radnik tuženog preduzeća u izvršenju radnog naloga (prevoz radnika na određeno gradilište) sama po sebi nije dovoljna za zasnivanje tuženikove odgo.1997. pa nema uslova za podelu odgovornosti. Rev.1997. godine) 492.OBLIGACIONO PRAVO Zaštitu usled smrti pacijentkinje nad kojom je uz njen pristanak lekar odgovarajuće specijalnosti izvršio abortus.godine) 497. Zakona o obligacionim odnosima. 1607/95.godine) 495.05.11. (Vrhovni sud Srbije. od 26. bez obzira na njihovo sadašnje državljanstvo. 2250/97. 2205/97.imalac opasne stvari u smislu čl. Rev. 494. Imalac se oslobađa odgovornosti ako dokaže da šteta potiče od nekog uzroka koji se nalazio van stvari. 49/97. od 09. štiteći teritorijalnu celokupnost SFRJ.godine) 496. Za štetu nastalu usled požara izazvanog varnicom koja je izletela iz dimnjaka pomoćne stambene zgrade tužene. a koji dimnjak nije sagrađen po pravilima struke. (Vrhovni sud Srbije. od 20. Rev. Rev.03. i 174. (Vrhovni sud Srbije. 2655/97.09.1997. godine) Objektivna odgovornost obavezuje na naknadu štete onoga koji štetu prouzrokuje bez obzira da li mu se ona može pripisati u krivicu pod uslovom da ima poreklo u stvarima ili delatnostima od kojih potiče povećana opasnost za okolinu. Pravo na naknadu štete od SRJ mogu ostvariti svi pripadnici teritorijalne odbrane koji su obavljali vojnu službu u uslovima neposredne ratne opasnosti. a za štetu od opasne delatnosti odgovara lice koje se njom bavi. 6254/96. odgovorna je tužena kao vlasnik zgrade i dimnjaka . godine) 493. (Iz odluke Vrhovnog suda Srbije. odnosno njihovi naslednici. Za štetu od opasne stvari odgovara njen imalac. (Vrhovni sud Srbije.1997. . (Iz presude Okružnog suda u Zrenjaninu.1997. Vlasnik šahta na trotoaru odgovara za štetu od opasne stvari. Gž.09.1997.1997. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije. od 23. od 06. Rev. godine) 498.

Rev. tretira se kao šteta od opasne stvari i za nju odgovara njen imalac. Brana i akumulaciono jezero predstavljaju opasnu stvar a obavljanje delatnosti na ovim objektima. godine) Za štetu od rezervnog točka. (Vrhovni sud Srbije. već lice koje je vatru zapalilo.10. godine) 503. od 20. 3849/95) 504.1994.1997. Rev. godine) 502.1997. ako dokažu da šteta potiče od nekog uzroka koji se nalazi van stvari i čije se dejstvo nije moglo predvideti. Njiva nije opasna stvar pa za štetu od vatre na njivi ne odgovara imalac njive po pravilima objektivne odgovornosti. Rev. 1302/94. (Okružni sud u Požarevcu.07.09.237 - 506. izbeći ni otkloniti. (Vrhovni sud Srbije. 581/96 od 30. godine) 505. Zakupac (a ne samo vlasnik) stambene zgrade koja nadvisuje susednu zgradu odgovara za štetu susedu i po osnovu objektivne odgovornosti ukoliko je viša zgrada uzrok štete.09. Pž. (Vrhovni sud Srbije.10. odgovara vlasnik autobusa. Rev.1994. (Iz rešenja Okružnog suda u Zrenjaninu. . (Vrhovni sud Srbije. predstavljaju opasne delatnosti. od 12. 1190/96 od 20.1995.06. (Viši privredni sud u Beogradu. Gž. (Vrhovni sud Srbije. 2915/97 od 25. godine) . Zakona o radnim odnosima. Za štetu od paljevine ne odgovara imalac zapaljene stvari. Šteta nastala usled ujeda psa. već lice koje je vatru zapalilo. Ako radnik pretrpi štetu na radu ili u vezi sa radom usled radnje za koju odgovara preduzeće i treće lice.OBLIGACIONO PRAVO vornosti u smislu člana 85. 2978/95.1996. koji nije bio propisno postavljen. 2040/94 od 10. 3849/95 od 13. pa se odgovornost za štetu ima ceniti po principu objektivne odgovornosti. Rev. ako je šteta nastala isključivo radnjom trećeg lica što predstavlja razlog za oslobođenje tuženog od odgovornosti u smislu člana 177.03. Zakona o obligacionim odnosima. Ali imalac opasne stvari i vršilac opasne delatnosti se mogu osloboditi odgovornosti. godine) 500.1995. stav 2. prouzrokovanu štetu su dužni da solidarno naknade oba štetnika. godine) 501. Gž.

Rev. uzročan je onaj uslov koji je tipičan za nastanak štete.1992. ne odgovara preduzeće koje gazduje šumom iz koje je divljač došla. godine) . kao pripadnik teritorijalne odbrane.OBLIGACIONO PRAVO Kad je šteta nastala od opasne stvari. Rev. ali se ta pretpostavka može obarati protivdokazima. . (Vrhovni sud Srbije. 512. (Vrhovni sud Srbije. Lovačko društvo nije dužno da naknadi štetu nastalu naletanjem srne na motorno vozilo u pokretu na putu ako se utvrdi da je do nastanka štete došlo isključivom krivicom vozača motornog vozila. 163/92) Za štetu nastalu isključivo zbog iznenadnog naletanja divlje životinje (srne) na motorno vozilo u pokretu odgovara lovačko društvo koje upravlja lovištem u rejonu javnog puta na kome je došlo do štete. Rev. odgovara SRJ. Rev. Rev. 2325/93) Za štetu koju pričini divljač. ne odgovara preduzeće koje gazduje šumom iz koje je divljač došla. 1479/94) Za štetu zbog smrti lica koje je. 2312/92 od 06.02. Rev.10. za koju je propisana trajna zabrana lova. po principu objektivne odgovornosti za opasnu stvar. učestvovao u oružanim akcijama posle 17.10. (Vrhovni sud Srbije. (Vrhovni sud Srbije. godine. Lovačko društvo nije dužno da naknadi štetu nastalu naletanjem srne na motorno vozilo u pokretu na putu ako se utvrdi da je do nastanka štete došlo isključivom krivicom vozača motornog vozila. 510. (Vrhovni sud Srbije. zato što brzinu kretanja vozila nije prilagodio uslovima puta i saobraćaja. (Vrhovni sud Srbije. već društveno-politička zajednica čiji organ je propisao trajnu zabranu lova. godine) 507. Rev. avgusta 1990. (Vrhovni sud Srbije. 513. uzročnost se pretpostavlja. 508. pod uslovom da je i oštećeni preduzeo propisane mere za sprečavanje štete od divljači. 1992. 509. odnosno opasne delatnosti.238 - 514. 163/92 od 26. 4206/94) Ako je šteta nastala usled delovanja više uslova. zato što brzinu kretanja vozila nije prilagodio uslovima puta i saobraćaja. za koju je propisana trajna zabrana lova. (Vrhovni sud Srbije. Rev.1992. 3393/92) Za štetu koju pričini divljač. već društveno-politička zajednica čiji organ je propisao trajnu zabranu lova. godine) 511. pod uslovom da je oštećeni preduzeo propisane mere za sprečavanje štete od divljači. 2312/92 od 06.

zavisno od mesta i položaja. 2248/88) 519.OBLIGACIONO PRAVO Elektroprivredna organizacija je odgovorna naknaditi štetu po osnovu objektivne odgovornosti kada ispod kablova dalekovoda pogine lice radeći i bez odobrenja nadležnog organa te organizacije. 79/87 od 28. (Vrhovni sud Srbije. kao imalac stvari. 303/91) 516. Autobuska stanica s ugroženim neočišćenim snegom i zaleđenom površinom je opasna stvar i za štetu koja je nastala od takve stvari odgovara gradsko prometno preduzeće. osim ako se dokaže da je šteta nastala krivicom oštećenog ili trećeg lica. 4326/92) 515. (Vrhovni sud Vojvodine. do koje je došlo zbog nekog nedostatka koji predstavlja opasnost od štete za lica i stvari za koji proizvođač nije znao. Za štetu koja nastane od eksplozije boce napunjene pivom. Organizacija koja gazduje lovištem odgovorna je i za štetu koju pričini divljač na javnom putu u blizini lovišta. godine) . (Vrhovni sud Srbije. Rev. Rev. Rev.3. ako je obučila radnika za rad na poslovima na kojima je povređen.1437/88) Dok drvo raste u zemlji nepokretna je stvar. 667/89) 518. koja je štetu pričinila. godine) 520. 521. 653/87 od 5. stalno živi na drugom području. odgovara proizvođač koji je bocu stavio u promet. a ne u tom lovištu. a do štete je došlo usled neopreznosti samog radnika u radu na mašini za kojom je radio. Gzz. kao vlasnik opasne stvari. odgovara organizacija koja gazduje lovištem u kome je šteta pričinjena. Rev. (Vrhovni sud Srbije. 945/90) 517. Za štetu. ali odvajanjem od zemlje postalo je pokretna stvar i ako prilikom odvajanja prouzrokuje štetu trećem licu onda za tu štetu odgovara njegov vlasnik.1987. Rev. Gž. osim ako dokaže da divljač. (Viši sud u Subotici. koju pričini lovostajem zaštićena divljač i pored toga što je oštećeni (vlasnik zemljišta. Ograda od bodljikave žice koja je postavljena neposredno pored zida kuće. (Iz presude Višeg privrednog sud Srbije. Organizacija udruženog rada ne odgovara za štetu kao imalac opasne stvari (mašine u pogonu) ako je preduzela sve mere zaštite na radu. predstavlja opasnost za nastanak štete i ima mesta njenom otklanjanju na osnovu odluke. (Vrhovni sud Srbije.04.239 - 522. Pž.1987. . (Vrhovni sud Srbije. zasada i useva) preduzeo sve propisane mere za sprečavanje štete.

524. 812/86) Za štetu izazvanu opasnom stvari odnosno opasnom delatnošću. kao opasnom stvari. st. Rev. 3. u vezi čl. (Šteta je naneta na taj način što je povređen radnik u krugu fabrike od opasne stvari . 177. upravljanja i raspolaganja stanovima u društvenoj svojini. Stoga da bi oštećeni ostvario pravo na naknadu štete dovoljno je da dokaže da je pretrpeo štetu i da ona potiče od opasne stvari ili opasne delatnosti. ne može se u potpunosti osloboditi odgovornosti za štetu prouzrokovanu upotrebom opasne stvari. 215/87) Kada odlukom skupštine opštine nisu propisane mere koje je oštećeni dužan da preduzme radi sprečavanja štete od zaštićene divljači. 829/86) Za štetu prouzrokovanu neispravnim liftom. Zakona o obligacionim odnosima. za vreme obavezne fizičke obuke za vojna lica. (Vrhovni sud Srbije. odgovorna su društveno-pravna lica koja su nosioci prava korišćenja. Pž. 528. Rev. (Viši privredni sud Srbije. 1708/85) . (Viši sud u Subotici. 158. (Vrhovni sud Srbije. Rev. kao imaoca opasne stvari.240 - 526. 529. Rev. koje služe za zagrevanje zgrada i stanova. Rev. u kojoj jedno lice učesnik igre pretrpi povredu. kad je opasnu stvar držao i koristio na prostoru pristupačnom licima kojima je vršio usluge.viljuškara u pokretu). kada su uključene na daljinski ili blokovski sistem grejanja smatraju se opasnim stvarima. pa stoga u slučaju nastanka štete u vezi sa tim postrojenjima oštećenom odgovara SIZ stanovanja koji gazduje odnosno upravlja zgradom u kojoj se nalaze ove instalacije. Ukoliko je u toku igre. ne može se prihvatiti da je sportska igra okolnost sa povećanom opasnošću ukoliko su u toku igre preduzete odgovarajuće mere da se igra odvija u sportskom duhu i u skladu sa pravilima. 1065/85) Imalac vunovlačare. (Vrhovni sud Srbije. 525. 3842/86) 523. pa je i on odgovoran za štetu u smislu čl. primenjuju se opšta pravila o naknadi štete pa i pravila o podeljenoj odgovornosti za naknadu štete prouzrokovane od zaštićene divljači na poljoprivrednim proizvodima. (Vrhovni sud Srbije. . odgovornost se ne zasniva na krivici već na stvorenom riziku. (Vrhovni sud Vojvodine. 1579/86) Popravka i održavanje puta uz pomoć bagera predstavlja opasnu delatnost i radna organizacija koja obavlja takvu delatnost je odgovorna za štetu koja je nastala od ove delatnosti bez obzira na krivicu i u slučaju ako je imalac bagera treće lice koje je vršilo popravku puta po nalogu iste radne organizacije. 527.OBLIGACIONO PRAVO Toplotna postrojenja i instalacije u stambenoj zgradi. Gž. odnosno organizacija na koju su društveno-pravna lica prenela ta prava i etažni vlasnici. a oštećeni nije preduzeo nikakve mere u tom cilju. i oštećenog. zbog čega ima mesta primeni pravila o podeljenoj odgovornosti štetnika. kao opasne stvari. ako nije proverio da li su se prisutna lica udaljila na bezbedno rastojanje na osnovu njegovog upozorenja da će vunovlačaru pustiti u rad.

461/85) Država SFRJ. (Vrhovni sud Srbije. Rev. 532. 533. ali je njegova odgovornost za štetu prouzrokovanu opasnom stvari isključena ako je šteta nastala dejstvom više sile. krivicom trećeg lica ili isključivom krivicom oštećenog. koju čini niz mera zaštite i spasavanja od ratnih razaranja. st. 110/83) Radna organizacija za održavanje puteva zadužena je za neposredan nadzor o stanju na putu i dužna je da o nepodobnosti puta . ako nije snabdeo korisnika posebnim uputstvima za rukovanje odnosnim bocama i nije ga na odgovarajući način obučio da se njima koristi. . Rev. kao putnik u šinobusu. u skladu sa planom odbrane te zajednice. čiji je štab civilne zaštite. odgovorna je za naknadu štete prouzrokovane upotrebom aviona i padobrana. jer je šteta prouzrokovana u vezi sa vršenjem opasne delatnosti. (Vrhovni sud Srbije. (Vrhovni sud Srbije. Kad je tužilja. koji je u smislu čl. elementarnih i drugih nesreća i drugih opasnosti. 961/80) Za štetu koju pričini zaštićena divljač odgovara organizacija koja gazduje lovištem na kome ta divljač živi. 535.241 - 531. Zakona o putevima. odgovorna je oštećenom licu u smislu čl.ulice obavesti nadležni SIZ za puteve. van železničke stanice otvorila vrata šinobusa i izgubivši ravnotežu ispala iz vagona. Ako usled neispravnosti puta odnosno ulice nastane šteta. pod uslovom da je oštećeni preduzeo sve mere sprečavanja štete od divljači. 47.OBLIGACIONO PRAVO Za štetu prouzrokovanu učesniku civilne zaštite. organizovao vežbe civilne zaštite i njima rukovodio. Zakona o opštenarodnoj odbrani obavezan da učestvuje u izvođenju organizovanih vežbi civilne zaštite. kao imalac opasne stvari. (Vrhovni sud Srbije. bez obzira da li je šteta pričinjena kada nije bio lovostaj. (Savezni sud. koje je po osnovu zakona prema vrsti divljači i drugim okolnostima bio dužan preduzeti. tako da se te vežbe odvijaju pod okolnostima sa rizikom od opasnosti nastupanja eventualne štete. i to po osnovu objektivne odgovornosti. Rev. Rev. 14/82) Vlasnik opasne stvari odgovara po pravilima o objektivnoj odgovornosti. železnička transportna organizacija je oslobođena odgovornosti za štetu koju je tužilja u ovakvom slučaju pretrpela ispadanje iz šinobusa. 279/80) . (Vrhovni sud Srbije. 536. odgovara kao organizator društveno-politička zajednica. Rev. (Vrhovni sud Srbije. koja se organizuje kao jedinstveni sistem u opštini odnosno gradu. 145/82) Dobavljač plinskih boca odgovara za štetu koju korisnik pretrpi usled upotrebe plina. ne obraćajući pažnju na činjenicu da je šinobus u pokretu. 401/85) 530. 3. Gzz. Gzs. 150. 534.

1998. ne može se osloboditi od odgovornosti za štetu koju pretrpi drugi učesnik u saobraćajnoj nezgodi. tako da. godine. u vezi sa članom 195. Kada je reč o odgovornosti tuženog . Međutim. onaj ko je zadužen da se o njoj brine po osnovu objektivne odgovornosti ali se te odgovornosti može osloboditi ako dokaže da je šteta nastala od uzroka koji se nalazi van stvari. u smislu člana 154. godine na putu prouzrokovao saobraćajnu nezgodu upravljajući putničkim motornim vozilom. i 200. palo preko vozila i tom prilikom ga oštetilo. Zakona o obligacionim odnosima ( predaja opasne stvari trećem licu ).vlasnik vozila se ne može osloboditi odgovornosti za štetu od opasne stvari. na taj način što je . ali ne objašnjava potpuno osnov odgovornosti za štetu tuženog.. Kod utvrđenog činjeničnog stanja tuženi . koju su dužni da nadoknade tužiocima na osnovu čl. koji je vozilo poverio na upotrebu u javnom saobraćaju licu koje zbog alkoholisanosti nije bilo u stanju da bezbedno upravlja vozilom. a čije se dejstvo nije moglo predvideti. Zakona o obligacionim odnosima osloboditi odgovornosti za štetu nastalu u saobraćajnoj nezgodi koju prouzrokuje vozač isključivo svojim propustom. Vlasnik putničkog vozila. stav 1. pa za štetu koju opasna stvar pričini nekom licu odgovara vlasnik te stvari odn. godine) 538.10. prvostepeni sud se u razlozima svoje presude poziva na odredbe člana 176.07. Zakona o obligacionim odnosima. . upravljalo drugo lice.6. jer . istog Zakona. a koje se izvalilo.vlasnik vozila se ne može. protiv tuženog vođen je krivični postupak zbog krivičnog dela iz člana 201. Iz obrazloženja: Tuženo javno preduzeće upravlja drvoredom u kome se nalazi drvo ispod koga je tužilja parkirala svoje putničko motorno vozilo.prešao vozilom na levu stranu kolovoza i tako izazvao sudar sa putničkim vozilom vlasništvo tužioca.23 promila alkohola u krvi . 189. kao što je ovde slučaj. Krivičnog zakona Republike Srbije. činjenično stanje od kojeg zavisi pravilna primena materijalnog prava u pogledu osnova odgovornosti za štetu oba tuženika je potpuno utvrđeno. po njegovom nalogu. 185.u situaciji kada se sopstvenik automobila nalazio u vozilu kojim je u trenutku nastanka štete.1997. (Presuda okružnog suda u Valjevu. Zakona o obligacionim odnosima. stav 1. 1149/06 od 31. vlasništvom imenovanog tuženog. vozač putničkog vozila i vlasnik vozila odgovaraju solidarno za materijalnu i nematerijalnu štetu. koji je okončan pravosnažnom osuđujućom presudom istog suda od 16. koje se kretalo iz suprotnog pravca i kojim je upravljao tužilac. 195.. Drvo je izvaljeno iz korena.vlasnika vozila za štetu. koje zbog alkoholisanosti nije bilo u stanju da bezbedno upravlja motornim vozilom.242 - .OBLIGACIONO PRAVO 537. stav 1. Iz obrazloženja: U prvostepenom postupku je na pouzdan način utvrđeno da je imenovani tuženi 17.zbog alkoholisanosti od 2. a to je bilo poznato vlasniku vozila . pozivajući se na odredbu člana 176. Gž. Nesumnjivo je da na strani tuženog postoji odgovornost za naknadu štete tužiocima po osnovu krivice. U vezi sa ovim događajem. u smislu člana 174. izbeći i otkloniti.2006.

Našavši da tužilja u postupku nije dokazala da je šteta nastala krivicom tužene strane. godine.. Ova odgovornost je u sistemu objektivne odgovornosti.776. na dan 15. Samim tim ni tuženi nije imao obavezu na plaćanje regresa navedene štete prema D. br.07. Zakona o obligacionim odnosima .02. godine). J. Gž.zbog pogrešne primene materijalnog prava ..OBLIGACIONO PRAVO Tuženo preduzeće nije tužilji naknadilo štetu van spora. To znači da je osnovni teret dokazivanja u ovakvoj parnici na strani tuženog. (Rešenje Okružnog suda u Kraljevu.. Dok raste u zemlji . Međutim. Kao osiguravač tuženika po ugovoru o obaveznom osiguranju. bez obzira na ugovor o kasko osiguranju..1995. što je ipak učinio po poravnanju zaključenom pred istim sudom u predmetu P. Ta se odgovornost. za osiguranje “D. kako je već navedeno. pa se podrazumeva odgovornost imaoca odn.1992.nije potpuno utvrdio činjenično stanje... D. godine. ali ne i da dokazuje da je tuženi odgovoran za štetu. pretpostavlja i na tuženoj strani je teret dokazivanja postojanja okolnosti koje isključuju tu odgovornost. tuženi je upravljajući putničkim motornim vozilom u alkoholisanom stanju i isključivo svojom krivicom. 1958/54 na dan 6.”. za osiguranje “D. 1885/08 od 05. kao o opasnoj stvari. odvajanjem od zemlje ono postaje pokretna stvar i ukoliko tom prilikom prouzrokuje štetu nekom licu .03.09.02. nema pravo da štetu naplati i od svog kasko osiguravača po osnovu kasko osiguranja.2008. J.. Ako je štetu iz saobraćajne nezgode oštećeni već jednom naplatio od štetnikovog osiguravača po obaveznom osiguranju. za osiguranje “D. koje je bilo osigurano po polisi kasko osiguranja kod D.shodno odredbi čl. godine) ODGOVORNOST U SLUČAJU UDESA IZAZVANOG MOTORNIM VOZILIMA U POKRETU (Član 178.” nije bio u obavezi da istu naknadi i po drugi put. kada je šteta iz saobraćajne nezgode već pokrivena. . na dan 24. st.D. Prvostepeni sud takav zaključak nije zasnovao na zakonu.1996.1992. J. pa je ona to tražila tužbom.drvo je nepokretna stvar.za nju odgovara njegov vlasnik odn. tužilac je štetu koja je proistekla iz saobraćajne nezgode isplatio neparničaru N. Prvostepena presuda je ukinuta jer prvostepeni sud . što u konkretnom slučaju nije sporno. izbeći i otkloniti.. vlasnika. Tužilačka strana je u postupku dužna da dokaže da je pretrpela štetu od drveta koje se izvalilo.D. Iz obrazloženja: Prema činjeničnom stanju utvrđenom u prvostepenom postupku.11. godine u V. Zakona o obligacionim odnosima) 539.samo ako dokaže da je šteta nastala od uzroka koji se nalazi van stvari i čije se dejstvo nije moglo predvideti. u trenutku kada je već bio pokrenut postupak u ovoj pravnoj stvari (tužba je podneta 18. prouzrokovao saobraćajnu nezgodu kojom prilikom je oštetio vozilo neparničara N.D.”. godine isplatom novčanog iznosa od 8. što je i učinio 11.243 - . onaj ko je zadužen da se o drvetu brine. U ovakvoj situaciji. 177. prvostepeni sud je tužbeni zahtev odbio kao neosnovan.00 dinara neparničaru N.1993. 1. On je se može osloboditi .

prvostepeni sud će na pouzdan način utvrditi sve odlučne činjenice u ovoj pravnoj stvari. Zakona o obligacionim odnosima. da li se radi o strahu za život (primarni strah) koji je tužilac mogao trpeti u toku samog kritičnog događaja i neposredno posle toga ili se moguće. kako bi bio u mogućnosti da donese pravilnu i zakonitu odluku u ovoj pravnoj stvari. stav 3. ukazuje se prvostepenom sudu da putnik u jednom od dva motorna vozila koja su učestvovala u saobraćajnoj nezgodi ima status trećeg lica u smislu člana 178. J. U ponovnom postupku. Tom prilikom tužilac je zadobio laku telesnu povredu u vidu potresa mozga. br.10. ZOO-a. Kako prema stavu 4. stav 1. imajući u vidu odredbu člana 200.OBLIGACIONO PRAVO Prema tome.05. bez značaja je za odgovornost tuženog za naknadu štete tužiocu. ZOO-a. stav 3. Pored navedenog. pobijana presuda ne sadrži dovoljno jasne razloge da li bolovi koje je tužilac trpeo po svojoj jačini i trajanju opravdavaju primenu navedenog zakonskog propisa. povređen u saobraćajnoj nezgodi u kojoj je učestvovao i tuženi kao vozač drugog putničkog vozila. (Iz rešenja Okružnog suda u Valjevu. Lice koje je kao putnik u putničkom vozilu pretrpelo štetu u saobraćajnoj nezgodi u kojoj je učestvovalo i drugo putničko vozilo ima status trećeg lica u smislu člana 178. što će učiniti u ponovnom postupku. br.2003. Iz pobijane presude takođe nije jasno o kakvom se tačno strahu radi koji je tužilac trpeo u trajanju oko dve nedelje. 1348/04 od 18. do 23.10.244 - . koju činjenicu sud nije utvrdio zbog pogrešne primene materijalnog prava. zbog čega je bio zadržan na lečenju u bolnici od 20..11. godine) . 599/05 od 07.. što je sve prvostepeni sud bio dužan da razjasni detaljnijim saslušanjem veštaka neuropsihijatra. obaveza tuženog prema tužiocu je obaveza koja proističe iz ugovora o obaveznom osiguranju i u konkretnoj situaciji za obavezu tuženog prema tužiocu nema značaja to što je tuženi ukupnu štetu ili njen deo po osnovu regresa isplatio D. godine. za osiguranje “D. za koje vreme je trpeo bolove srednjeg i slabijeg intenziteta koji su mogli biti ublažavani lekovima protiv bolova. Iz obrazloženja: Prema činjeničnom stanju utvrđenom u prvostepenom postupku tužilac je kritičnom prilikom. Kod ovakvog stanja stvari. godine) 540.2004. ili se pak radi o strahu zbog posledica povređivanja (sekundarni strah). Gž. navedenog zakonskog propisa za štetu koju pretrpe treća lica imaoci motornih vozila odgovaraju solidarno. (Iz rešenja Okružnog suda u Valjevu.”. a posebno kakve su bile međusobne obaveze stranaka iz ugovora o osiguranju i visinu obaveze tuženog prema tužiocu. u srednjem i slabijem stepenu. koji govori o odgovornosti za naknadu štete u slučaju udesa izazvanog motornim vozilom u pokretu.D. ovakav strah isključuje zbog toga što je kritičnom prilikom zbog posledice povrede tužilac izgubio svest. Gž. da li i u kojoj meri ima doprinosa saobraćajnoj nezgodi vozača putničkog vozila u kojem se kritičnom prilikom nalazio tužilac. kao putnik u vozilu neparničara G.2005.

dakle nije kritičnom prilikom počinio krivično delo. s obzirom da osiguranik tuženog nije štetu . U momentu kada je već prošla polovinu kolovoza i zastala da propusti dva automobila koja su skretala.. osnovanost istaknutog prigovora zastarelosti potraživanja tužioca treba ceniti računajući zastarni rok iz člana 377. da tužilac shodno članu 178.2001. Zakona o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima. Iz obrazloženja: Iz utvrđenog činjeničnog stanja proizilazi da je tužilja povređena dana 9. sutradan je otišla u Klinički centar Srbije. godine kada je kao pešak prelazila pešački prelaz u ul. prvostepeni sud je pravilno primenio materijalno pravo kada je našao da je tužena odgovorna za naknadu štete tužilji nastalu iz ove saobraćajne nezgode. Na osnovu ovako pravilno utvrđenog činjeničnog stanja. N. imajući u vidu da je tužilja povređena u saobraćajnom udesu 9. Žena koja je upravljala automobilom stavila je tužilju u automobil i odvezla do pomoćne zgrade na Zvezdinom stadionu. N. izašla uviđajna ekipa MUP-a i sačinila dnevni izveštaj o ovom slučaju. Naime.4. gde je pregledalo neko lice za koje je tužilja zaključila da je fizioterapeut. u B. N. G. Zakona o obligacionim odnosima. N.. a nakon skidanja gipsa upućena na rehabilitaciju. stav 4. s obzirom na okolnost da je u konkretnom slučaju šteta prouzrokovana krivičnim delom. M. tako što je slomljen desni ručni zglob. usled čega je tužilja pala na pločnik i za momenat izgubila svest. a prema utvrđenom činjeničnom stanju u spisima. N. Zakona o osiguranju imovine i lica. nakon čega je odvezao kući i dao netačne podatke o imenu i adresi žene koja je vozila automobil.. vozač se ponašao protivno odredbi člana 110. vozila sa N. 5697/03 od 11.2003. ali prilikom ocene prigovora zastarelosti potraživanja tužioca koji je isticao tuženi. te je stoga tuženi dužan da naknadi tužilji štetu koju je pretrpela. primenjuju se pravila o odgovornosti po osnovu krivice bez obzira što je tužilja povređena u saobraćajnom udesu od strane N. ima pravo da naknadu štete potražuje od bilo kog učesnika u udesu. Prilikom pada tužilja je zadobila teške telesne povrede. oko 12 časova.. kao i netačan broj mobilnog telefona. kao što je pravilno utvrdio prvostepeni sud. pa kako osiguranik tuženog nije lice kome može da se računa zastarni rok po posebnim pravima o zastarelosti iz člana 388. tačka 2.. Zakona o obligacionim odnosima. Od tih povreda se lečila tako što je nosila gips pet nedelja.04.. godine) Pogrešno je pravno stanovište prvostepenog suda da.OBLIGACIONO PRAVO 541. vozačem. U slučaju udesa izazvanog motornim vozilom u pokretu. udarilo je vozilo kojim je upravljala nepoznata ženska osoba. (Iz presude Okružnog suda u Beogradu. Pošto je tužilja imala bolove cele te noći.06. vozila sa N. da se tužilac u trenutku udesa u tom autobusu nalazio kao treće lice. Rekao joj je da nema ozbiljnije povrede.245 - 542. Uputili su je u Urgentni centar gde je – nakon što je saopštila kako je zadobila povrede. dužinu i trajanje bolova tužilje i strah koji je pretrpela. stav 2. vozačem. Gž.2001. N. Zakona o obligacionim odnosima. Sud je na osnovu nalaza i mišljenja sudskog veštaka utvrdio procenat umanjenja opšte životne aktivnosti. nije prouzrokovao predmetnu štetu i nije za istu odgovoran. a osiguravač odgovara u obimu odgovornosti njegovog osiguranika. Ovo iz razloga što je tuženi osiguravač autobusa čiji vozač. Osnova odgovornosti tuženog nalazi se u činjenici da je tuženi bio osiguravač vozila – autobusa i to osiguravač za štetu od odgovornosti pričinjenu trećim licima. godine od strane N. . br. usled čega je udario tužilju koja se već nalazila na pešačkom prelazu odnosno započela prelaženje ulice i to u momentu kada je bilo upaljeno zeleno svetlo za pešake. u smislu odredbi člana 99.

11955/03 – P. Iz obrazloženja: Tužilac se nalazio u teretnom motornom vozilu i on u odnosu na imaoce tih vozila predstavlja treće lice.2000. Rev. Rev. (Vrhovni sud Srbije.2000.OBLIGACIONO PRAVO prouzrokovao odnosno istoj nije doprineo počinivši krivično delo. . 3730/01 od 14. Samo šteta naneta od traktora koji mora biti registrovan svake godine može biti nadoknađena od osiguravajuće organizacije. br. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije.2002. (Vrhovni sud Srbije. godine) . dakle prema opštem propisu. 945/03) 543.246 - 546. Na taj način on je izazvao saobraćajni udes pa je isključivo kriv za štetnu posledicu. imaoci motornih vozila odgovaraju solidarno na osnovu člana 178. 1660/00 od 10. a koja zbog nedostatka za koje on nije znao predstavlja opasnost štete za lica i stvari. 5145/99 od 20. doprineo nastanku štete. ali u tom ponašanju nema elemenata krivičnog dela već samo građanskog delikta. stav 4. od 24. kao treće lice pretrpeo.38 promila alkohola) nije u uzročnoj vezi sa nastalom štetnom posledicom pa su zato neosnovani revizijski navodi u kojima se ističe da je tužilac kao putnik koga je vozač teretnog vozila primio radi besplatnog prevoza morao znati za alkoholisanost vozača i da je time pristao na štetnu posledicu. svojim ponašanjem. stav 4. jer šteta prouzrokovana građanskim deliktom zastareva u svakom slučaju za pet godina od dana nastanka štete. Naknada za podizanje nadgrobnog spomenika može se dosuditi i kada tužilac učini verovatnim da će spomenik podići. stav 1. jer je suprotno članu 38.1999. godine) 545. Kada treća lica (kao u ovom slučaju tužilac) pretrpe štetu u saobraćajnom udesu odgovornost imalaca vozila u smislu člana 178. ZOO.03. i 158. ZOO. Rev. čak i u situaciji da takav traktor koji je morao biti registrovan. br. Rev.03. imaoci motornih vozila odgovaraju solidarno. Za štetu koju je tužilac. godine) 544. 787/99. Zato za štetu koju je tužilac kao treće lice pretrpeo. a da se prethodno nije uverio da ovu radnju bezbedno može izvesti po ostale učesnike u saobraćaju. Ovo važi čak i u situaciji ako je osiguranik tuženom. rok zastarevanja računa se prema rokovima iz člana 376.04. Zakona o obligacionim odnosima.04. nije bio registrovan. godine) Ko stavi u promet stvar koju je proizveo. (Gž. (Vrhovni sud Srbije. Zakona o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima započeo skretanje na kolovozu radi promene pravca kretanja. je solidarna činjenica eventualne podeljene odgovornosti učesnika u saobraćaju bez značaja za njihovu graćansko-pravnu odgovornost. a prvotuženi vozač traktora odgovara i po osnovu krivice na osnovu člana 154. U toku postupka pouzdano je utvrđeno da relativno mala alkoholisanost vozača teretnog vozila (0. odgovara za štetu koja nastane zbog tog nedostatka.

(Vrhovni sud Srbije. 3973/97 od 30. (Vrhovni sud Srbije. svaki imalac odgovara za ukupnu štetu koju su oni pretrpeli srazmerno stepenu svoje krivice. od 03. (Vrhovni sud Srbije. godine) 549.11.12. od 01. U slučaju udesa izazvanog motornim vozilom u pokretu.1998.05. (Iz presude Okružnog suda u Zrenjaninu.OBLIGACIONO PRAVO Ako je i tužilac doprineo nastanku štete ima pravo samo na srazmerno smanjenu štetu. 1999.1998.1997. koji je prouzrokovan isključivom krivicom jednog imaoca.07. 4886/98. Rev. godine) 550. 548. godine) Ako postoji obostrana krivica svaki imalac motornog vozila u pokretu odgovara za ukupnu štetu koju su oni pretrpeli srazmerno stepenu svoje krivice. 552. čijem je nastanku doprineo svojom krivicom. Ako postoji obostrana krivica. godine) 553. 3422/97. godine) Ako postoji obostrana krivica. 5634/97 od 17. .06. Rev. (Vrhovni sud Srbije.1998. (Vrhovni sud Srbije. godine) 551. primenjuju se pravila o odgovornosti po osnovu krivice.06. Rev. Rev. godine) 547. 2623/98. godine) . (Vrhovni sud Srbije.247 - 555. Rev. od 03. svaki imalac odgovara za ukupnu štetu koju su oni pretrpeli srazmerno stepenu svoje krivice. 1174/99 od 11. Proizvođač odgovara za opasna svojstva ako nije preuzeo sve što je potrebno da štetu spreči. (Vrhovni sud Srbije. godine) 554. od 16.03.1998. od 13. Štetnik je obavezan da oštećenom naknadi štetu. Rev.09. Gž.1998.1998. 3230/98. Za štetu koju pretrpe treća lica imaoci motornih vozila odgovaraju solidarno.06. 757/98. Parnični sud je ovlašćen da utvrdi pod kojim uslovima se dogodila nezgoda i čijom krivicom po tužbi oštećenog u toj nezgodi nezavisno da li je protiv štetnika kao učesnika u saobraćajnoj nezgodi sproveden prekršajni ili krivični postupak.1998. 1356/96 od 17. (Vrhovni sud Srbije. Rev. Rev.

10/91. od 07. do koje je došlo zbog nekog nedostatka koji predstavlja opasnost od štete za lica i stvari za koji proizvođač nije znao. koji je ranu previo i dao joj antitetanusnu zaštitu. 945/90 od 15. od kojih ju je jedan ujeo za desnu potkolenicu. bez obzira koliko je i da li je svako to lice odgovorno za prouzrokovanje štetnog događaja. (Vrhovni sud Vojvodine. godine) 560.1991. za štetu koju pričine psi lutalice odgovara Grad po osnovu odgovornosti u vezi sa vršenjem poslova od opšteg interesa. Rev. Prev. od 23. godine) 558. (Vrhovni sud Srbije. Rev. POSEBNI SLUČAJEVI ODGOVORNOSTI (Čl. (Vrhovni sud Srbije. ZPP imaoca motornog vozila i osiguravajuće organizacije kada su oni zajedno tužene po osnovu odgovornosti iz obaveznog osiguranja u saobraćaju. po osnovu odgovornosti za štetu prouzrokovanu od nepoznatog ili neosiguranog lica. Rev. od 11. Za štetu koja nastane od eksplozije boce napunjene pivom. (Vrhovni sud Srbije. 180 – 184.1991. godine) 559. godine) 557.11. primenjuju se pravila o odgovornosti po osnovu krivice. Za regresni zahtev naknade štete nastale upotrebom motornog vozila inostrane registracije i osiguranog kod inostranog osiguravača ne odgovara domaća zajednica osiguranja na čijem području je šteta nastupila. Rev. 2313/90. Obratila se lekaru. Zakona o obligacionim odnosima) 561. Ne postoji jedinstveno suparničarstvo u smislu člana 201.05. Lica koja su sudarom svojih vozila prouzrokovala štetni događaj odgovaraju prema trećim licima solidarno. već obično suparničarstvo u smislu člana 200.02.1995. 36/95. odgovara proizvođač koji je bocu stavio u promet. 6264/97.OBLIGACIONO PRAVO U slučaju udesa izazvanog motornim vozilom u pokretu koji je prouzrokovan isključivom krivicom jednog imaoca. Na teritoriji gradske zajednice. ZPP.1997.01. od 11. (Vrhovni sud Srbije.06.248 - . .1991. godine) 556. Iz obrazloženja: Utvrđeno je sledeće činjenično stanje: Navedenog dana je tužilju napao čopor pasa lutalica.

OBLIGACIONO PRAVO Stara je 45 godina. Iz obrazloženja: Prema presudi prvostepenog suda. Kada zbog propusta organizatora. i član 200. tužilac je obavljajući svoju dužnost pretrpeo teške telesne povrede. potom se on smanjuje. godine) 563.neosnovano je.članom 2.Republika Srbija je obavezana da plati tužiocu na ime naknade štete za pretrpljeni strah novčane iznose navedene u izreci. prvostepeni sud je pravilno postupio kada je obavezao tuženog da snosi odgovornost. opada na strah srednjeg stepena kada joj je ukazana stručna pomoć u Domu zdravlja.249 - . organizator sportske manifestacije je dužan da njegovim srodnicima naknadi štetu. Trpela je strah visokog stepena. dođe do smrti učesnika.te obavezao tuženog da tužilji isplati iznose utvrđene izrekom. tuženi . Bol prolaznog karaktera oseća se i sada na promenu vremena. strah se smanjuje i do kraja lečenja je slabog intenziteta.pravilan je. Međutim. Isticanje u žalbi da tuženi nije odgovoran za nastalu štetu na ime pretrpljenog straha. Zakona o komunalnim delatnostima . prvostepeni sud je pravilno primenio materijalno pravo . I sada se javlja strah. njeno lečenje je trajalo mesec dana. Na ovakvo. . ali još uvek je jakog intenziteta. Naime.član 184. 1687/01 od 31. 7. 341/03 od 31. i 8. (Presuda Okružnog suda u Čačku. činjenično stanje (u smislu čl. čak i panika kada vidi pse u blizini. a po tom osnovu ima pravo na naknadu nematerijalne štete zbog pretrpljenog straha. Gž. Zakona o parničnom postupku). zaključak tuženika u žalbi da tužilac kao policajac treba da trpi strah u obavljanju svoje profesionalne dužnosti . S obzirom da psi nisu bili uklonjeni i da su napali i povredili tužilju. koji traje do dolaska kući. pretrpela je lake telesne povrede. Kada je tužilac kao policajac . Neosnovanost žalbe tuženog proističe iz činjenice da je Grad obavezan . pravilno i potpuno utvrđeno.radnik MUP-a Republike Srbije na poslovima bezbednosti pretrpeo teške telesne povrede. hodanju i sl. Tek narednog dana. 2001. (Iz Presude Okružnog suda u Novom Sadu. a prvostepenu presudu je potvrdio.03. zbog čega je prvostepeni sud pravilno primenio materijalno pravo. kada su urađene probe na besnilo. čija je obaveza da svakom učesniku obezbedi uslove potpune zaštite života i zdravlja. Gž. Zakona o obligacionim odnosima .2003. bez obzira na prirodu svoje profesionalne dužnosti. a postoji i naruženost lakog stepena u vidu ožiljaka koji su uočljivi sa 3 do 4 m. jer kao policajac mora profesionalno da trpi strah .10. Žalbu tuženika drugostepeni sud je odbio kao neosnovanu. pri dužem stajanju.da uređuje i obezbeđuje uslove obavljanja komunalnih delatnosti i njihov razvoj. godine) 562. Grad je svojom odlukom poverio posao uklanjanja pasa lutalica JKP "Čistoća". i 223. Trpela je bol srednjeg stepena u toku 15 dana i bol slabog stepena u narednih 15 dana. on ima pravo na naknadu štete zbog pretrpljenog straha.

1999.09. godine) Preduzeća koja vrše komunalnu ili drugu sličnu delatnost od opšteg interesa odgovaraju za štetu ako bez opravdanog razloga obustave ili neredovno vrše svoju uslugu. Zakona o obligacionim odnosima.1998.9. proizilazi da je tužena Opština Š.2005. godine do isplate. a 16. sa zakonskom zateznom kamatom od dana oduzimanja vozila. 3186/99 od 1. Statuta opštine Š. br. godine. 3618/04 od 26. Vreme donošenja sudske odluke podrazumeva i kraći vremenski period od dana utvrđivanja štete (veštačenja) do dana donošenja prvostepene presude. 186.OBLIGACIONO PRAVO Iz obrazloženja: "Pravilan je zaključak nižestepenih sudova da tužena Opština Š.00 dinara.000. godine oduzeto putničko vozilo. kao organizatora navedene sportske manifestacije se ne traži krivica. 2008. Za tuženu Opštinu Š. i 193. kao organizator akcije "Postigni pogodak" u 2005.09." (Iz presude Vrhovnog suda Srbije u Beogradu. od strane predsednika Opštine Š.02. kao i radi utvrđivanja da li je protiv tužioca ili trećeg lica pokrenut krivični postupak. Rev. drugostepeni organ je ovu odluku poništio kako bi se u ponovnom postupku izvršilo novo veštačenje broja motora i šasije. U međuvremenu je SUP Šabac vozilo predao osiguravajućem društvu u Beču.2001. od dana 28.2998.11.1999. a čija je visina pravilno odmerena u smislu člana 200. Stoga nije osnovano isticanje tužene u reviziji o tome da ona nije organizator akcije "Postigni pogodak" jer upravo iz rešenja o obrazovanju i imenovanju organizacionog odbora sportske manifestacije "Postigni pogodak" br. Zakona o obligacionim odnosima. .. 427/08 od 10. U postupku po tužiočevoj žalbi.01. godine) . godine) 564. organizator navedene sportske manifestacije. Nižestepeni sudovi su usvojili tužbeni zahtev i obavezali tuženu da taj iznos isplati tužiocu na ime naknade štete. godini kada je došlo do štetnog događaja odgovara za štetu koju su tužioci pretrpeli u smislu člana 181. 189.250 - 565. nema mesta ni primeni odredaba o eventualnoj podeljenoj odgovornosti. zasnovana je na odredbi člana 181. odnosno brat tužilaca u bazenu. Zakona o obligacionim odnosima jer je kao organizator okupljanja većeg broja ljudi sportske manifestacije "Postigni pogodak" odgovorna za štetu koju su tužioci pretrpeli kada se utopio maloletni sin.. br. Iz obrazloženja: Tužiocu je 25. pa je ona pravilno obavezana da tužiocima naknadi nematerijalnu štetu u smislu člana 201. Na osnovu nalaza i mišljenja veštaka od 28. Kako je utvrđeno da je tužena Opština Š. Visina naknade štete se određuje prema cenama u vreme donošenja sudske odluke. godine je doneto rešenje kojim se obnavlja postupak registracije i saobraćajna dozvola poništava. Odgovornost tužene Opštine Š.11. 25. a kako u radnjama pravnog prethodnika tužilaca – oštećenih nije bilo propusta. organizator sportske manifestacije na tom osnovu se i zasniva njena odgovornost.4. 110-40/2005-13 a koje je doneto na osnovu člana 44. Rev. godine utvrđena je vrednost vozila u iznosu od 680. ( Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije.2005. (Vrhovni sud Srbije. Rev. Zakona o obligacionim odnosima i materijalnu štetu na osnovu člana 185.

pripada povređenom licu u smislu člana 180. 437/83) . Gž. Rev.251 - 573. (Vrhovni sud Srbije. jer takva njena odgovornost nije zakonom propisana. Pravo na naknadu štete. Rev. 1014/92 od 24. godine) 568. telesna povreda) koju neko pretrpi usled izvanrednih okolnosti . Prev. Visina štete u smislu čl. Zakona o obligacionim odnosima određuje se prema cenama u vreme donošenja sudske odluke.1998. Organizator okupljanja većeg broja ljudi u zatvorenom ili otvorenom prostoru odgovara za štetu (smrt. (Okružni sud u Kragujevcu. 6348/98 od 24.gibanje publike i opšteg nereda. 182. usled akta nasilja. 106/86) 571. (Vrhovni sud Srbije.1998. Gž. .1992.OBLIGACIONO PRAVO Preduzeća i druga pravna lica koja vrše komunalnu ili drugu sličnu delatnost od opšteg interesa odgovaraju za štetu ako bez opravdanog razloga obustave ili neredovno vrše svoju uslugu.1999. Država Savezna Republika Jugoslavija nije građansko pravno odgovorna za štetu prouzrokovanu eksplozijom granate ispaljene od strane nepoznatog lica sa teritorije druge države. (Okružni sud u Kragujevcu. 2. (Vrhovni sud Srbije. 1142/84) 572. do dana donošenja prvostepene presude.08. (Vrhovni sud Srbije. st.09. Zakona o obligacionim odnosima. godine) 566. Rev. prouzrokovanu pre stupanja na snagu Zakona o obligacionim odnosima. godine) 567.03. 3761/98 od 09. 1220/87) 570. samo u slučaju ako je to nasilje bilo usmereno protiv državnog uređenja. (Vrhovni sud Srbije. Za štetu prouzrokovanu aktom nasilja odgovaraju sve zajedno ili posebno svaka društveno-politička zajednica na čijoj teritoriji je štata nastala. Ne smatra se povredom na radu kada radnik pretrpi povredu na službenom putu od strane učesnika u demonstracijama. godine) 569. Rev. Rev.06. Društveno-politička zajednica nije odgovorna za štetu nastalu smrću ili telesnom povredom prilikom javnih manifestacija. Vreme donošenja sudske odluke podrazumeva kraći vremenski period od dana utvrđivanja štete (veštačenja). (Vrhovni sud Srbije. 4556/98 od 10. I.

čuvanja pasa i mačaka lutalica i humanog uništavanja. čl. da su okolnosti nanošenja tih povreda veoma bitne. a nesumnji. st. za pretrpljene duševne bolove zbog umanjenja životne aktivnosti. a posebno i za slučaj ako to lice te poslove ne obavlja adekvatno. godine u parku u gradu K.. iznos od 150. Pored toga. Zakonska je obaveza opštine da uredi i obezbedi uslove obavljanja zoohigijenske službe i njen razvoj. koji je trajao desetak minuta. Napred navedeni iznosi predstavljaju pravičnu naknadu za trpljenja kojima je tužilja bila izložena. kao i adekvatno vozilo. uz neophodno mirovanje u trajanju od mesec dana. Međutim. Činjenica je da su.000. koji su utvrđeni veštačenjem od strane veštaka medicinske struke odgovarajuće specijalnosti. stepen trajnog umanjenja životne aktivnosti. poslovi ove vrste povereni JKP "Čistoća”.1. primila je injekciju protiv tetanusa i određena joj je terapija.252 - . a pre svega novčana sredstva. Tužilja je trpela fizičke bolove i strah. tužilju je 19.000. zatim za pretrpljene duševne bolove zbog naruženosti iznos od 120. opkolio i napao čopor pasa lutalica.2006. kao i naruženost teškog stepena. Opština odgovara uvek i za izbor lica kome je vršenje takvih poslova poverila. Odredbom čl. uz saglasnost osnivača. Drugostepeni sud je obavezao tuženu da tužilji za pretrpljene fizičke bolove plati iznos od 200.OBLIGACIONO PRAVO 574. 46. čiji su intenziteti i trajanje utvrđeni na osnovu nalaza i mišljenja veštaka.oo dinara. koja pored ostalog. Zakona o veterinarstvu predviđeno je da je lokalna samouprava dužna da na svojoj teritoriji organizuje zoohigijensku službu. nesumnjivo dokazuje da se ovi poslovi ne vrše adekvatno. Zadobijene povrede izazvale su estetsko naruženje tužilje teškog stepena. Za vreme napada. tužena Opština je shodno čl. to što je Opština ove poslove poverila JKP "Čistoća” ne znači da je ona samim tim mogla sebe osloboditi zakonske obaveze koja joj je napred utvrđena. Pregledom kod vaskularnog hirurga utvrđeno je postojanje tromboze. 2. smeštaju. Povrede koje je zadobila su u vidu ujeda psa u predelu zadnjih loža obe potkolenice i po svojoj prirodi predstavljaju tešku telesnu povredu čija je posledica umanjenje životne aktivnosti od 30%. tužilja je zadobila povrede obe potkolenice.oo dinara i za pretrpljeni strah iznos od 150. 3. da je tom prilikom doživela primaran strah da su povrede teške telesne prirode. dok je komunalno preduzeće odgovorno zbog činjenice da poverene poslove ne obavlja na adekvatan na čin. zbog čega trpi duševne bolove.000. obuhvata poslove hvatanja i zbrinjavanja napuštenih životinja u prihvatilištu za životinje. Odluke o humanom hvatanju.000. obuhvata i poslove hvatanja i zbrinjavanja napuštenih životinja u prihvatilištu za životinje. kao što je u konkretnom slučaju prisutno. JKP "Čistoća” sklopiće pojedinačne ugovore sa ustanovama ili organizacijama ovlašćenim za bavljenje. a za poslove smeštaja. prateću opremu. zbog čega je određena nova terapija. Otuda su opština i preduzeće kome su povereni poslovi zoohigijenske službe solidarno odgovorni za sve vidove štete koja nastane ujedom psa – lutalice. čuvanju i uništavanju pasa i mačaka lutalica i uklanjanju životinjskih leševa Opštine Kraljevo. Iz obrazloženja: Prema utvrđenom činjeničnom stanju. Posebno treba imati u vidu da je tužilju napao čopor pasa lutalica.oo dinara. Pravilno je prvostepeni sud utvrdio osnove odgovornosti tužene za predmetnu štetu koju je tužilja pretrpela zbog ujeda psa lutalice. koja između ostalog. 15.oo dinara. jer postojanje napuštenih pasa na ulici koji se kreću i povređuju. a posebno imajući u vidu intenzitet i trajanje fizičkog bola i straha. Odluke dužna da obezbedi uslove za obavljanje ove komunalne delatnosti.

sudu nisu pruženi dokazi da pravno lice koje obavlja komunalnu delatnost iz opravdanih razloga bilo sprečeno da obavlja ove poverene poslove. odlučio kao u izreci ove presude.2008. kao i o visini njene naknade. Zahtev za kamatu za potraživanja na ime naknade materijalne štete mora biti kompletan tj. Zakona o obligacionim odnosima) 575. U tom smislu eventualni propusti koji postoje na strani tuženih prilikom obavljanja ove komunalne delatnosti mogu biti od uticaja prilikom odlučivanja o regresnom zahtevu ukoliko takav zahtev bude istaknut između tuženih.253 - . pa je Opština odgovorna shodno čl. uz njega moraju biti dostavljeni i dokazi o visini štete koja se traži da bi se ovo pravo ostvarilo od dana njegovog podnošenja. 8. Shodno navedenoj zakonskoj odredbi proizilazi da Opština snosi odgovornost za naknadu štete koju je pričinio pas lutalica. ZOO. 2. (Presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. 185 – 188. a članom 3. da su komunalne delatnosti. 154. odnosno Veterinarske stanice u skladu sa zaključenim ugovorom. evidentno je da te mere nisu bile dovoljne i takve da se otkloni opasnost od nastanka štete za tužilju. Članom 2. tužilja svojim radnjama i svojim postupcima nije doprinela nastanku štete.4. . ovog Zakona. jer je propust tužene što nije preko Opštinske uprave za inspekcijski nadzor. delatnosti od opšteg interesa kojim se obezbeđuje zadovoljavanje potreba korisnika komunalnih proizvoda i komunalnih usluga na određenom području. uklonila pse lutalice sa ulica. Zakona o obligacionim odnosima propisano je da preduzeće i druga pravna lica koja vrše komunalnu ili drugu sličnu delatnost od opšteg interesa odgovaraju za štetu ako bez opravdanog razloga obustave ili neredovno vrše svoju uslugu. Zakona o komunalnim delatnostima. Pored toga. a zbog zakonom utvrđene odgovornosti i obaveze da na svojoj teritoriji organizuje obavljanje zoohigijeničarske službe i da organizuje uslove i sredstva za obavljanje ove delatnosti od strane preduzeća kojima su ti poslovi povereni. u vezi sa čl. pa je za ovu štetu isključivo odgovorna tužena.OBLIGACIONO PRAVO vo za tužilju dramatične. Zakona o komunalnim delatnostima predviđeno je da Opština u skladu sa ovim Zakonom uređuje i obezbeđuje uslove obavljanja komunalne delatnosti i njihov razvoj. pa je primenom čl. shodno čl. to je i odgovorna za obavljanje tih delatnosti bez obzira na odgovornost samog JK Preduzeća ili drugog preduzeća kome je povereno obavljanje te delatnosti. i 155. Članom 184. Međutim. Kako Opština prema Zakonu o komunalnim delatnostima uređuje i obezbeđuje uslove za obavljanje komunalnih delatnosti i za obavljanje tih delatnosti osniva javna preduzeća ili njihovo obavljanje poverava drugom preduzeću. sud je vodio računa o značaju povređenog dobra i cilju kome služi ta naknada. Bez obzira na preduzete mere od strane Opštine. 200. što je obaveza tužene na osnovu čl.677/08 od 23. Prilikom odlučivanja o zahtevu za naknadu nematerijalne štete. ali to je odnos ugovornih strana i ne tiče se tužioca koji je pretrpeo štetu. 205. ali i tome da se njome ne pogoduje cilju i težnjama koje nisu spojive sa njenom prirodom i društvenom svrhom. godine) NAKNADA MATERIJALNE ŠTETE (Čl.br.

kao i da je za to kriv odnosno odgovoran upravo tuženi. tokom postupka je utvrđeno da tužilac uz zahtev za naknadu štete tuženom nije dostavio račune po kojima je vršio plaćanje. s tim što podneti zahtev mora biti kompletan. to nije bilo neophodno da tužilac sačeka ishod spora kojim je utvrđeno njegovo pravo vlasništvo na navedenom vozilu. Pž. niti je iste dostavio uz tužbu. Tačan je navod tužioca da kamata na potraživanje po osnovu naknade materijalne štete počinje da teče od dana podnošenja zahteva. godine odn.03. 10188/06 (1) od 07. za koji je odgovoran imenovani vozač.zahtev koji je tuženi primio nije bio kompletan u smislu da bi se po istom moglo postupiti. na ime kojih zahteva naknadu štete od tuženog.tužiocu prouzrokovao navedenu štetu.2010. to sud nije ni mogao dosuditi kamatu od dana kada je isti podnesen.06. već samo visinu i pravo na zateznu kamatu od dana dostavljanja zahteva za naknadu štete. a potom upućen na VMA. Tuženi nije sporio da je takav zahtev tužioca primio.2011. To lice nije istovremeno moralo biti i vlasnik vozila. ( Iz presude Višeg trgovinskog suda. koji je svojim radnjama (odbijanjem davanja ovlašćenja za korišćenje vozila ili sl. godine ) .01.254 - . jer tužilac nije dostavio dokaz o tome da je troškove lečenja.2007. a kako zahtev tužioca to nije bio. koji je tom prilikom upravljao vozilom osiguranim kod tuženog.815. aktivnu legitimaciju ima lice koje je bilo nosilac prava korišćenja vozila u spornom periodu. ne može se smatrati kompletnim. ispostavljen tuženom. (Iz Presude Privrednog apelacionog suda. a tuženom se sa zahtevom za naknadu štete obratio 30. upravo posledica nemogućnosti korišćenja vozila. gde je lečen. Stoga. godine na mestu i na bliže opisani način dogodio se saobraćajni udes.okončanjem parnice u kojoj je utvrđeno njegovo vlasništvo . kao ni osnov tužiočevog potraživanja.2010.2008.03. godine. već je to tek učinio po nalogu suda. zaista i platio. da bi stekao aktivnu legitimaciju da traži naknadu označene zakupnine. 13630/10 od 19. ali je morao u toku postupka dokazati da je garažiranje bilo neophodno.10. Takav zahtev. jer je šteta prouzrokovana plaćanjem zakupnine za garažu.omogućeno da isto registruje i koristi. Pž.OBLIGACIONO PRAVO Iz obrazloženja: U prvostepenom postupku utvrđeno je sledeće činjenično stanje: dana 27. Na utvrđeno činjenično stanje prvostepeni sud je pravilno primenio materijalno pravo kada je obavezao tuženog na isplatu glavnog duga sa zateznom kamatom počev od dana podnošenja tužbe 21. Po zahtevu za naknadu štete prouzrokovane nemogućnošću korišćenja vozila i neophodnošću njegovog garažiranja. U vezi sa tim. godine) 576. Naime. kako je aktivno legitimisano po ovom osnovu lice koje ima pravo korišćenja. bez uticaja je na drugačiju odluku žalbeni navod tužioca da tuženi nije sporio da je primio odštetni zahtev i da mu se tužilac obratio u vansudskom postupku . aktivno je legitimisano lice koje je imalo pravo njegovog korišćenja. Tužilac je na ime troškova lečenja bolničkoj ustanovi VMA isplatio ukupan iznos od 305.15 dinara. Iz obrazloženja: Prema nalaženju ovoga suda za deo tužbenog zahteva na ime naknade štete za naknadu plaćene zakupnine za garažu u kojoj je bilo vozilo za period od kada ga je preuzeo od tuženog do trenutka kada mu je . Uz zahtev nije dostavio račune po kojima je vršio plaćanje. i to bez obzira da li je bio vlasnik vozila.) . Tom prilikom navedeni osiguranik tužioca je zadobio teške telesne povrede i prevezen je u Urgentni centar. zaključivši da je u preostalom delu zahtev za isplatu zatezne kamate na iznos glavnog duga neosnovan. u smislu napred navedenih razloga.

njegovi roditelji nisu pasivno legitimisani u ovoj parnici. Zbog izgubljenog izdržavanja od poginulog lica. Usvajajući tužbeni zahtev nižestepeni sudovi su pravilno primenili odredbe materijalnog prava.255 - . ima pravo na naknadu štete koju trpi gubitkom izdržavanja odn. Iz obrazloženja: Neosnovano se u reviziji ističe da je obaveza tuženih na plaćanje naknade štete utvrđena tek donošenjem prvostepene presude. su bez uticaja. pa da zbog toga tužioci mogu imati pravo na zakonsku zateznu kamatu na utvrđene mesečne iznose tek od dana presuđenja.2007. pomaganja. Zakona o obligacionim odnosima. ovi tuženi su u kritično vreme umišljajno lišili života imenovanog vozača taksi vozila. godine) 578. Članom 165. pravnosnažnom presudom u krivičnom postupku oglašeni krivim za krivična dela – teški slučajevi razbojništva i neovlašćenog nabavljanja i nošenja vatrenog oružja. pravilno je utvrđena odgovornost tuženih. Tužioci su supruga ubijenog i njegove kćerke. (Presuda Vrhovnog suda Srbije. pa se ona i utvrđuje prema okolnostima i činjenicama koje su postojale u vreme nastanka štete. te se odgovornost za štetu i pasivna legitimacija tuženog u parnici za naknadu štete utvrđuju prema okolnostima i činjenicama koje su postojale u vreme njenog nastanka. Prema članu 194.10. Naime. a osnov njihove odgovornosti je propust u vaspitanju i nadzoru nad decom.prema članu 186. Obaveza naknade štete dospeva u trenutku nastanka. Rev. Kako je ustanovljeno. saglasno članu 186. izdržavano lice stiče pravo na naknadu štete pa stoga može ostvariti i zateznu kamatu od dospelosti pojedinačnih iznosa novčane rente za sve dospele obroke posle datuma njihovog utuženja. istog Zakona. Sigurno je da takav propust postoji ako dete izvrši krivično delo razbojništva. a ne od dana dospelosti svakog pojedinačnog mesečnog iznosa. 1869/07 od 24. U konkretnom slučaju. kako je to predviđeno članom 166. tada starog 48 godina. stav 4. kao saizvršioci. lice koje je poginuli izdržavao ili redovno pomagao.OBLIGACIONO PRAVO 577. Obaveza naknade štete . tj. S obzirom da za štetu . a tuženi su i roditelji izvršioca ovog krivičnog dela sa kojima su živeli u porodičnoj zajednici. Osuđeni su na kazne zatvora. . obaveza naknade štete smatra se dospelom od trenutka nastanka štete. U vreme izvršenja krivičnog dela i nastanka štetnog događaja. Zakona o obligacionim odnosima . Zakona o obligacion im odnosima . Navodi revizije da je imenovani tuženi u međuvremenu. istog Zakona. Iz obrazloženja: Utvrđeno je sledeće činjenično stanje: imenovani tuženi su.odgovara i dete. oba tužena su bili maloletni. stav 1. kao i ono koje je po zakonu imalo pravo zahtevati izdržavanje od poginulog. Zakona o obligacionim odnosima predviđena je i odgovornost roditelja za štetu koju pričine njihova maloletna deca. stav 3. postao punoletan i stekao punu poslovnu sposobnost. zbog čega .smatra se dospelom od trenutka nastanka štete.saglasno članu 160. odgovornost roditelja i dece je solidarna.po navodima revizije . posle podnošenja tužbe.

br. što proizilazi iz okolnosti da je veštak O. Pored toga. B. godine) 579. ovog Zakona ). godine tužilac je povređen od strane šiptarskih terorista u selu Klinčina – Opština Peć. U konkretnom slučaju. stav 2. sa više rana i hronično aksiozno depresivnim sindromom. kako su pravilno našli i nižestepeni sudovi. Zakona o obligacionim odnosima. Iz obrazloženja: Po nalaženju Okružnog suda tužiocu na utvrđeni iznos naknade za troškove sahrane zakonska zatezna kamata pripada od dana presuđenja. saslušan na poslednjoj raspravi izjavio da ostaje pri nalazu i mišljenju. 508/04 od 22. Prema tome. 867/05 od 07. Oštećenom pripada zakonska zatezna kamata na iznos materijalne štete utvrđene prema cenama u vreme presuđenja.07. pri čemu zastupnik tužilaca nije imao primedbi niti novih predloga za veštačenje.2005.05. ZPP-a je utvrđeno: dana 26. počev od donošenja prvostepene presude. kada bi dužnik bio dužan da plati zakonsku zateznu kamatu tek od izvršene kapitalizacije.2004.03. (Presuda Vrhovnog suda Srbije.1996.OBLIGACIONO PRAVO Dakle. Na osnovu usaglašenih nalaza i mišljenja sudskih veštaka utvrđeno je da je umanjena opšta životna aktivnost tužioca za 50% trajno i definitivno. godine i počev od tada im je dosuđena naknada štete za izgubljeno izdržavanje . Iz obrazloženja: U prvostepenom postupku. tužioci su momentom pogibije svoga oca stekli pravo da od tuženog traže naknadu štete za izgubljeno izdržavanje.za ubuduće. Prema članu 194. Rev. stav 4. ako sud ne odredi što drugo ( član 188. stav 2. to može biti prvi dan u narednom mesecu za prethodni mesec.256 - . utvrđeno je . Otuda proizilazi da tužioci imaju pravo na zakonsku zateznu kamatu od dana dospelosti svakog pojedinog mesečnog iznosa novčane rente. tako po pravilnoj primeni materijalnog prava oštećenom pripada zakonska zatezna kamata na iznos materijalne štete utvrđene prema cenama u vreme presuđenja. Zakona o obligacionim odnosima. međutim. Kritičnom prilikom tužilac je zadobio teške telesne povrede koje se ogledaju u traumatskoj amputaciji drugog i trećeg prsta desne šake i trećeg i četvrtog prsta leve šake. jer je visina sporne naknade u stvari utvrđena u vreme presuđenja. a ne za protekli period. godine) 580. Tužbu za naknadu štete podneli su 01.1999. da se ne radi o kapitaliziranoj renti iz člana 188. ova vrsta štete naknađuje se plaćanjem novčane rente. (Iz presude Okružnog suda u Valjevu. pa do isplate. Jasno je. Novčana renta dosuđena na ime naknade štete plaća se mesečno unapred. počev od donošenja prvostepene presude. Za štetu nastalu telesnom povredom usled akata terora odgovara država čiji su organi bili dužni da spreče takvu štetu. kako je Okružni sud uzeo da su navedeni troškovi utvrđeni po cenama u vreme presuđenja. pa do isplate.07. ocenom izvedenih dokaza u smislu člana 8. Gž.

stav 2. s obzirom na ustavne i zakonske odredbe o položaju i ulozi čoveka u društvu i o pravima i dužnostima tužene. Iz obrazloženja: Presudom Opštinskog suda u I.2003.9. naruženosti i umanjenja opšte životne aktivnosti pravična naknada za tražene vidove štete.2003. br. ZOO. Protiv navedene presude žalbu je izjavio jedan od tuženika . godine. ________od 20. Razloge koje je u pobijanju presude dao prvostepeni sud u svemu kao pravilne. pa i u vidu rente određeni novčani iznos.2002.OBLIGACIONO PRAVO daje tužilac. U obrazloženju drugostepenog rešenja je navedeno sledeće: Predmet raspravljanja je izmena ranije dosuđene rente tužiocu po pravosnažnoj presudi istog suda P. godine.. Tužena je na osnovu odredbe člana 180. počev od 1. godine. straha. 354.1. i utoliko je izmenjena presuda istog suda P.00 dinara mesečno. br.765. ________od 16.064. pa su organi tužene dužni da takve akte spreče. Gž. s tim što bi dospele rate bili dužni isplatiti odjednom sa dosuđenom zateznom kamatom. onda se ne može odrediti da datu novčanu sumu plati svako od tuženika pojedinačno. je svojim rešenjem Gž. u mesecu za tekući mesec. trpeo strah i fizičke bolove – intenziteta i trajanja bliže opisanih u obrazloženju pobijane presude. kojom su tuženici obavezani da tužiocu solidarno na ime mesečne rente zbog izgubljene dobiti isplaćuju iznos od 54. Naime. ________od 17. Prema utvrđenom činjeničnom stanju proizilazi. ZOO u obavezi da tužiocu tu štetu nadoknadi. pa ubuduće i to do 10.00 dinara.2002. 10586/03 od 14. prihvata i ovaj sud. te da kod tužioca postoji naruženost jakog stepena. Zbog navedenog. prvostepeni sud je izveo zaključak da su isnosi dosuđeni. Ovo zbog toga što su organi tužene bili dužni da spreče ovaj akt nasilja. U takvom slučaju učinjena je bitna povreda odredaba parničnog postupka iz čl. Kada se presudom obavežu tuženici da solidarno plate tužiocu naknadu štete. radi čega je delimično usvojio tužbeni zahtev i odlučio kao u stavu prvom izreke. . nalazeći da je visina dosuđene naknade neimovinske štete na ime umanjenja opšte životne aktivnosti adekvatna pretrpljenoj šteti. ili prosečno mesečno u iznosu od 1.00 dinara. ________od 16.Mesna zajednica. ZPP. (Iz presude Okružnog suda u Beogradu. kao u stavu prvom izreke pobijane presude na ime pretrpljenih fizičkih bolova.00 dinara. godine ukinuo presudu Opštinskog suda u I. godine i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno suđenje. tačka 14. a o čemu prvostepeni sud daje iscrpne razloge.11..6..064. jer se izreka presude ne može ispitivati u pogledu pravilne primene materijalnog prava. P. P.. br.9. marta 2001. juna 1995. kao društvene političke zajednice..1995. koja se stara i o bezbednosti zemlje i građana. br. Okružni sud u U. godine) 581. stav 1.257 - . bez obzira da li su oni krivi što je do takvih akata došlo.. obavezani su tuženici da tužiocu na ime naknade štete u vidu rente solidarno plaćaju mesečni iznos od po 1. a za višak odbio kao neosnovan tužbeni zahtev kao u stavu drugom pobijane presude. da tužilac po osnovu smanjenja radne sposobnosti od 20% na godišnjem nivou trpi štetu zbog izgubljene dobiti 12. jer su akti terora u prvom redu upereni protiv državnog i društvenog uređenja. i po nalaženju Okružnog suda štetu nastalu usled akta terora u obavezi je tužiocu da naknadi tužena u smislu člana 180. 553/91 od 20.

". i 189. te čl. pripada naknada štete u stranoj valuti. Nižestepeni sudovi su stali na stanovište da se pitanje naknade štete u predmetnom slučaju rešava primenom odredaba Zakona o obligacionim odnosima. Zakona o obligacionim odnosima. 186.647. godine. stav 2. Nižestepeni sudovi su ove dokaze cenili. godine došlo do saobraćajne nezgode u kojoj je oštećeno tužiočevo vozilo marke "M. s obzirom na značajnu vremensku distancu između dana kada se saobraćajna nezgoda dogodila i kada su izdati računi kao dokaz o izvršenoj opravci vozila.. godine.. i sam doprineo da se šteta poveća. a polazeći od osnovnih pravila o naknadi materijalne štete iz člana 155. umesto da mu solidarno plaćaju utvrđeni iznos od 1... tako oštećenim vozilom otputovao u A.2003. a zbog saobraćajne nezgode koju je doživeo u Jugoslaviji krivicom osiguravačevog osiguranika (štetnika). Takođe je utvrđeno da je na tužiočevom vozilu nastala šteta koja u dinarima iznosi 31.. Vrhovni sud stoji na stanovištu da tužiocu treba nadoknaditi onu štetu koju je on stvarno i pretrpeo. nižestepeni sudovi stoje na stanovištu da je dosuđivanjem iznosa od 31. godine) 582.00 dinara.360. Iz obrazloženja: Iz spisa predmeta proizilazi da je 21.064.. Iz tih razloga odbijen je zahtev tužioca za isplatu traženog iznosa od 37. Ovakav zaključak nižestepenih sudova se za sada ne može prihvatiti. Za nezgodu je kriv vozač koji je upravljao vozilom marke "Jugo 45". donoseći po žalbenoj presudi prvostepeni sud obavezuje tuženike da tužiocu solidarno plaćaju mesečno iznos od po 1. Domaćem državljaninu na privremenom radu u inostranstvu vlasnik putničkog automobila koje je kupio i registrovao u inostranstvu za stranu valutu. reg. br.258 - . reg. prema mišljenju nižestepenih sudova.11...00 dinara kao mesečni iznos rente u čemu se ogleda i apsolutna bitna povreda postupka. 201. Stoga šteta koju tužilac traži ne bi predstavljala ekvivalent onoj šteti prouzrokovanoj na dan štetnog događaja. Stoga. doprineo povećanju prouzrokovane štete. Ovo vozilo bilo je osigurano kod tuženog. a s obzirom na činjenicu da je šteta prouzrokovana na tlu naše zemlje krivicom jugoslovenskog državljanina i što je tužilac. Gž.. Osim toga. Kao dokaz tužilac je podneo račune koji potiču iz marta 2000. nižestepeni sudovi stoje na stanovištu da je tužilac postupio suprotno osnovnom načelu zabrane prouzrokovanja štete. Tužilac je tužbom tražio da se utvrdi njegovo potraživanje u iznosu od 37. Da bi se pravilno utvrdila visina štete bitno je utvrditi koja su oštećenja nastala u momentu saobraćajnog udesa i prema tim oštećenjima ceniti koji je to iznos koji tuženi treba da plati. ______. Za taj iznos ugrađen je materijal i u taj iznos uračunata je i vrednost pružene usluge za opravku tužiočevog vozila u A. Zakona o obligacionim odnosima. S obzirom da su tuženici jedinstveni suparničari iz čl..00 dinara tužilac u potpunosti namiren u svome traženju. jer je oštećenim vozilom otputovao u A. Pri utvrđivanju visine te štete mora se imati u vidu činjenica da je tužiočevo vozilo registrovano i osigurano u A.1997. da je vreme kada je šteta . Nije sporno da tuženi treba da nadoknadi štetu tužiocu. čime je. ali su našli da su ti dokazi bez značaja. ATC sa pripadajućom kamatom. 62/2003 od 17. No.647. ZPP to je ožalbena presuda ukinuta u odnosu na oba tuženika.01.00 dinara.. oznake ______. br.064.OBLIGACIONO PRAVO Međutim. (Iz rešenja Okružnog suda Užice. To je iznos štete koja je za tužioca nastala u saobraćajnoj nezgodi na dan 21.. kako je sam naveo nakon boravka u Jugoslaviji.360 austrijskih šilinga. kako je sporno da li ta nadoknada treba da se vrši i domaćoj ili stranoj valuti.11.1997.

Kako na navedeni način nižestepeni sudovi nisu postupali prilikom utvrđenja visine stvarne štete koju je tužilac pretrpeo na svom putničkom vozilu u predmetnoj nezgodi.. saglasno članu 189. Prev. odnosno koliko bi iznosila vrednost za popravku vozila i to kako za materijal. Nakon utvrđivanja ovih činjenica.. ukoliko bi nastala šteta bila veća od već dosuđene. godine.12. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije. pa će potom doneti novu odluku u ovoj parnici. a da su tuženi između sebe zaključili ugovor o obavljanju komunalne delatnosti u 1998. Utvrđeno je da je do nastanka štete došlo zbog neuklanjanja snega i leda sa mosta što predstavlja propust u radu tuženih. Kod ovako utvrđenog činjeničnog stanja. Iz obrazloženja: Prema utvrđenom činjeničnom stanju.1998.. naknadi tužiocu nastalu nematerijalnu štetu.. Zakona o obligacionim odnosima. kojim je tužena Direkcija kao investitor poverila tuženom JP “B. Istog dana prebačen je u Urgentni centar u B. dana 25. polazeći od stepena oštećenja vozila. Prema odredbi člana 184. sada pokojni otac tužioca prelazio je most i okliznuo se zbog leda koji se celom površinom nalazio na mostu.2003. s tim što bi se cene odredile prema cenama u A. ... revizija tužioca je usvojena i nižestepene odluke ukinute su u pobijajućem delu. Utvrđeno je da je tužena preduzeća osnovala Opština U. u momentu presuđenja... odgovaraju za štetu ako bez opravdanog razloga obustave ili neredovno vrše svoju uslugu. a da na strani pokojnog oca tužioca nije bilo doporinosa nastanku štete. u momentu kada je za njega nastala šteta. Zakona o obligacionim odnosima). godini. odnosno to obeštećenje treba da bude devizno obeštećenje. stav 2.“ da solidarno sa JP Direkcija za izgradnju U.. tako i za učinjenu uslugu. i to prema cenama koje važe na prostoru A.. godine.. preduzeća i druga pravna lica koja vrše komunalnu ili drugu sličnu delatnost od opšteg interesa.... most je bio pokriven ledom.. udario je glavom u tvrdu podlogu. i kako je zbog toga pogrešno primenjeno materijalno pravo.. pravilno su nižestepeni sudovi primenili materijalno pravo kada su obavezali tuženog JKP “B.12..12. Ukoliko tužilac takve dokaze ne bi pružio. da li se troškovi odnose na oštećenja koja su nastala u saobraćajnom udesu.. Zakona o obligacionim odnosima.1998. odnosno utvrdiće visinu nastale štete prema cenama na dan presuđenja. tužilac bi imao pravo na razliku između pravnosnažno dosuđene štete i štete koja bi se odredila u deviznom iznosu. te dokaz da je upravo tužilac izvršio isplatu tih računa.259 - . a stoga obeštećenje tužioca treba da bude takvo da će mu omogućiti da uspostavi stanje koje je bilo pre nego što je šteta nastala (član 185.OBLIGACIONO PRAVO nastala tužilac živeo i radio u A.. sud bi svakako bio dužan da prema stepenu oštećenja vozila utvrdi vrednost nastale štete...“ održavanje i čišćenje javnih površina u zimskim uslovima..1998. što je prouzrokovalo unutar lobanjsko krvarenje i nagnječenje mozga.. U vreme povređenja oca tužioca bila je temperatura vazduha u tom području minus 8 stepeni.12.. operisan je 26. godine a preminuo je 31.. godine) 583. Ovo zbog toga što je tužilac živeo i radio u A. budući da po nalazu veštaka i iskazima svedoka on nije bio u alkoholisanom stanju. broj 187/03 od 04.. U ponovnom postupku prvostepeni sud će postupiti po primedbama iz ovog rešenja. dati tužiocu mogućnost da dostavi dokaze o tome koliko je platio troškove opravke vozila u A. te kako su odlučne činjenice zbog toga ostale neutvrđene. stav 1. To dalje znači da će u ponovnom postupku prvostepeni sud..

Stoga se neosnovano revizijom tuženog ističe nedostatak pasivne legitimacije u ovom sporu i navodi da je radna organizacija u kojoj je otac tužioca bio zaposlen dužna da naknadi nastalu štetu. odgovorna za štetu koju je tužilja pretrpela.2002. 210/92 od 28. jer odgovornost tužene kao organizatora kroza nije uslovljena njenom krivicom. što drugostepeni sud nije prihvatio. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije.2002. Zakona o obligacionim odnosima koji predviđa da preduzeće i druga pravna lica koja vrše komunalnu ili drugu sličnu delatnost od opšteg interesa odgovaraju za štetu ako bez opravdanog razloga obustave ili neredovno vrše svoju uslugu. koji je činilo pet odeljenja. Na startu trke.07. koji je organizovala tužena osnovna škola u T. Tužilja je zadobila telesnu povredu usled okolnosti koje su nastale tokom trke gužve koju su izazvali učesnici krosa radi zauzimanja što boljih pozicija.. Stanovište drugostepenog suda da tužena nije obavezana da naknadi tužilji štetu koju je pretrpela je pogrešno.260 - 585. pa kako nije utvrđena njena krivica. Objektivna odgovornost tužene zasniva se na članu 181. Zakona o obligacionim odnosima. Zakona o odbrani. tužilja je pala i zadobila prelom gležnja leve nadlaktice. Ovo iz razloga što se odredbama člana 17. Krosu su prisustvovali nastavnici fizičkog vaspitanja i razredne starešine odeljenja. Prema utvrđenom činjeničnom stanju kros je bio obavezan za učesnike tužene od V do VIII razreda.OBLIGACIONO PRAVO Naime. godine) Isticanje u žalbi tužene da pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u ratnim uslovima saglasno članu 17. oktobra 1988. Škola kao organizator krosa odgovara po principu objektivne odgovornosti za štetu koju pretrpi učesnik krosa. . te da ne postoji odgovornost Republike za pogibiju pripadnika MUP-a kao i da vojna služba u uslovima ratnog stanja isključuje odgovornost države. Zakona o . a tužilja je trčala sa učenicima V razreda. Polazeći od tako utvrđenog činjeničnog stanja prvostepeni sud je zaključio da je tužena odgovorna za štetu koju je tužilja pretrpela po principu objektivne odgovornosti za opasnu delatnost.. Zakona o obligacionim odnosima. u gužvi koja je nastala. 244/01 od 10. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije. jer je kao organizator okupljanja većeg broja lica (organizator krosa). Rev. br. niti da bude veća nego što bi bila. Prema stanovištu drugostepenog suda tužena odgovara po principu krivice.11. i 18. Iz obrazloženja: Predmet spora je zahtev tužilje za naknadu nematerijalne štete zbog povrede na krosu 7. nije osnovano. i 18. Uzrok nekontrolisanog kretanja učesnika krosa nema uticaja na oslobađanje odgovornosti tužene kao organizatora. čine sastavni deo oružanih snaga odbrane zemlje. godine) 584. Rev. Kako prema utvrđenom činjeničnom stanju tužilja nije doprinela da šteta nastane. pobijanom presudom je preinačena prvostepena presuda tako što je odbijen tužbeni zahtev tužilje za naknadu štete. u postupku je utvrđeno da su za štetu nastalu na strani tužioca odgovorni tuženi kao javna preduzeća koja su bila odgovorna za održavanje i čišćenje javnih površina. godine. nisu ispunjeni uslovi za smanjenje odgovornosti tužene po principu podeljene odgovornosti u smislu člana 192. u smislu člana 184.

u konkretnom slučaju prvostepeni sud bio dužan da obaveže tuženika na plaćanje onog novčanog iznosa koji je potreban da tužilac njime na tržištu polovnih automobila pribavi automobil. u obavezi je da tužiocu naknadi tužena Republika Srbija – Ministarstvo unutrašnjih poslova RS. Prema tome. a prema stanju vozila na dan štetnog događaja. (Gž. ZOO. I za slučaj da je jedinica u kojoj je povređen tužilac u vreme njegovog ranjavanja stavljena pod komandu Vojske Jugoslavije i to ne bi isključivalo obavezu tužene da naknadi štetu pripadniku svog organa zbog vršenja delatnosti sa visokim stepenom rizika. s obzirom na ustavne i zakonske odredbe o položaju i ulozi čoveka u društvu i o pravima i dužnostima tužene kao društveno-političke zajednice. br. nalaže sudu da. obaveza odgovornog lica da uspostavi stanje koje je bilo pre nego što je šteta nastala (član 185. br. Ovo zbog toga što su organi tužene bili dužni da spreče ovaj akt nasilja bez obzira da li su oni krivi što je do takvih akata došlo. "totalne štete" treba da bude tržišna vrednost – cena oštećenog vozila u vreme donošenja sudske odluke. stav 2.261 - . Osnovni principi kod naknade materijalne štete. . ZOO). u smislu člana 180. odgovorna da oštećenima naknadi štetu. polazni osnov za utvrđivanje visine štete na bazi tzv. (Gž. bez obzira da li je ova šteta prouzrokovana u vreme proglašenja ratnog stanja. najsličniji oštećenom vozilu. "totalne štete" obaveže odgovorno lice na plaćanje onog novčanog iznosa koji je potreban da oštećeni njime na tržištu polovnih automobila pribavi automobil najsličniji oštećenom. Zakona o obligacionim odnosima. jer su akti terora u prvom redu upereni protiv državnog i društvenog uređenja. br. Ukoliko osim odgovornosti tužene ima odgovornosti i Savezna država za prouzrokovanu štetu. Zakona o obligacionim odnosima. Zakona o obligacionim odnosima koja bi isključivala odgovornost tužene. Zakona o obligacionim odnosima radi o solidarnoj odgovornosti više lica. 10586/03 – P. Agresija NATO nije bila neočekivani i neizvesni događaj. 587. pa su organi tužene dužni da takve akte spreče. br. 9069/01) I po nalaženju Okružnog suda. uz odbitak vrednosti spašenog ostatka. pa se ne može smatrati višom silom shodno odredbi člana 177. koja se stara i o bezbednosti zemlje i građana. U mnogim slučajevima ubistva pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova izvršena su od strane terorističke organizacije OVK pa je tužena saglasno odredbi člana 180. prilikom odlučivanja o naknadi štete na putničkom vozilu na bazi tzv. pa je shodno tome. i 3.OBLIGACIONO PRAVO odbrani. 4048/01) 586. predviđa da u slučaju ratnog stanja jedinice organa unutrašnjih poslova mogu biti upotrebljene za izvršenje borbenih zadataka i da se te jedinice izvršavanjem borbenih zadataka potčinjavaju starešini Vojske Jugoslavije koji komanduje borbenim dejstvima. onda se u smislu odredbe člana 206. uz odbitak vrednosti spašenog ostatka. stav 1. stav 1. pri čemu su se stranke saglasile da se visina štete ima utvrditi po principu tzv. Iz obrazloženja: U ovoj parnici sporna je visina štete koju je tužilac pretrpo povodom oštećenja putničkog vozila nastalog u saobraćajnoj nezgodi. 66/03 – P. stav 1. "totalne štete". Osnovni princip kod naknade materijalne štete je obaveza odgovornog lica da uspostavi stanje koje je bilo pre nego što je šteta nastala – član 185. štetu nastalu usled akata terora.

(Vrhovni sud Srbije.00 dinara. Povraćajem robe . uz odbitak vrednosti spašenog ostatka. 797/00 od 11. Rev. Tržišna cena je realna kategorija i do nje se mora doći ispitivanjem tržišta.620. 64/00 od 25. počev od dana kada je tužilja te troškove isplatila. Međutim. stav 2.2000. mora se poći od stvarnih uslova na tržištu i kretanja cena. prihvatajući u celini nalaz i mišljenje veštaka mašinske struke. (Iz presude Okružnog suda u Zrenjaninu. obaveza odgovornog lica da uspostavi stanje koje je bilo pre nego što je šteta nastala (član 185. Zakona o obligacionim odnosima izvršiće se isplatom novčane naknade od strane tuženog za troškove opravke tužiljinog vozila sa zateznom kamatom. u ovom slučaju polovnog putničkog vozila. u konkretnom slučaju utvrđivanjem cene pri nabavljanju automobila istog ili sličnog tužiočevom na tržištu polovnih automobila. godine) 588. br. 486/98 od 16. "totalne štete" obaveže odgovorno lice na plaćanje onog novčanog iznosa koji je potreban da oštećeni njime na tržištu polovnih automobila pribavi automobil najsličniji oštećenom.2000. Gž. 6504/97 od 29. ZOO). godine) 589. Prilikom utvrđivanja tržišne vrednosti odnosno cene nekog dobra. 592. godine. br. niti se o tome prvostepeni sud izjašnjavao. da li je ovo istovremeno tržišna cena. odnosno vrednost tužiočevog automobila na tržištu polovnih vozila iz nalaza i mišljenja navedenog veštaka kao i iz prvostepene presude nije jasno. tačka 14.1998. koje u suštini zavise od ponude i potražnje. 7136/98 od 16. nalaže sudu da.1998.10. pri čemu je očuvanost vozila samo jedan od uslova koji utiče da cena bude manja ili veća.02. stav 2. čime je učinio bitnu povredu parničnog postupka iz člana 354. Zakona o obligacionim odnosima štetnik je dužan da uspostavi stanje u imovini oštećenog onako kakvo je bilo pre nastanka štete. Uspostavljanje stanja koje je bilo pre nego što je šteta nastala u smislu člana 185.kablova . st. a u vreme izvršenog veštačenja od 14.04. godine) . Obaveza naknade štete smatra se dospelom od trenutka nastanka štete.OBLIGACIONO PRAVO Vrednost tužiočevog vozila prema stanju vozila na dan nastanka štete.262 - . stav 1.tuženi organ je uspostavio stanje koje je bilo pre nego što je šteta nastala i tužilac je uspostavljanjem pređašnjeg stanja otklonio običnu ili stvarnu štetu i nema pravo na veći iznos obične štete (Vrhovni sud Srbije. godine) 591. (Iz rešenja Okružnog suda u Valjevu Gž. 1. (Iz presude Opštinskog suda u Ljigu P. 1014/96 od 15. prvostepeni sud je utvrdio u iznosu od 84. septembra 1999.04. godine) 590. 12. prilikom odlučivanja o naknadi štete na putničkom vozilu na bazi tzv. Prev. Prema odredbi člana 185. (Vrhovni sud Srbije.2000. Rev. 1998.04. godine) Osnovni principi kod naknade materijalne štete. ZPP.

a ukoliko to nije moguće sud će odrediti da ono isplati oštećeniku odgovarajuću svotu novca na ime naknade štete. 2544/97) Zahtev radi novčane naknade pretrpljene štete mora biti izražen "odgovarajućom svotom novca". godine) Ako radnik pretrpi štetu na radu ili u vezi sa radom usled radnje za koju odgovara preduzeće i treće lice. niti odrediv po datim elementima. 25/97 od 12. Izuzetno u slučaju kvara ili više sile. 596. 4700/97 od 21. (Viši privredni sud. godine) 593. (Vrhovni sud Srbije. (Vrhovni sud Srbije. godine) Prskanje voćnjaka otrovnim pesticidima može se vršiti ako su o tome obavešteni držaoci pčela i to najmanje 48 časova pre prskanja. Rev.1997. 598. (Iz presude Saveznog suda Gzs. 599. odnosno državu.1996.1998. 714/97) Pravno lice ne može biti odgovorno za štetu prouzrokovanu davanjem netačnog obaveštenja o činjenicama o kojima se vodi zvanična evidencija u državnom organu kada je obaveštenje pribavljeno nezvanično od penzionisanog radnika tog organa.05. Rev. Rev. godine) Propusti u sudskom postupku ne mogu biti razlog da se inflatorna šteta prevali na sud.263 - 594. odnosno kada iznos novčane naknade štete nije određen.10. koji je posledica više sile.1996. 597. a u protivnom odgovara za štetu koju potrošači električne energije pretrpe.OBLIGACIONO PRAVO Odgovorno lice je dužno da uspostavi stanje koje je bilo pre nego što je šteta nastala.01. .03. prouzrokovanu štetu su dužni da solidarno naknade oba štetnika. (Vrhovni sud Srbije. od 16. a sud ne može usvojiti tužbeni zahtev koji nije tako formulisan. (Vrhovni sud Srbije. (Iz odluke Vrhovnog Srbije Rev. Rev. Jugoslovenski državljanin na privremenom radu u inostranstvu ima pravo na isplatu sume osiguranja u devizama. 595.1997. (Iz rešenja Okružnog suda u Zrenjaninu. Pž. ako štetu nastalu u zemlji otkloni u inostranstvu.06. 3593/96 od 02. obavi u što kraćem roku vodeći računa o vremenu koje najviše odgovara potrošačima. Gž. 1190/96 od 20.03. godine) .1995. isporuka električne energije može biti privremeno obustavljena ili ograničena. godine) Isporučilac je dužan da potrošaču obezbedi kontinuirano snabdevanje električnom energijom. 3119/95. i isporučilac je dužan da radove na otklanjanju kvara. 989/97 od 12. 600.

stav 1. Zakona o obligacionim odnosima postupci maloletnog deteta imaju smatrati kao posledica njegovog lošeg vaspitanja.09. odnosno opravke stvari sa kamatom na priznati novčani iznos štete od dana kupovine nove stvari odnosno opravke oštećene stvari. ZOO. ova suma nije ograničena visinom ugovorene osigurane sume. Pri tome. koje su posle bekstva iz prihvatilišta. 124/90 od 11. tada obim štete koji plaća osiguravajuća organizacija nije ograničen pa shodno primeni člana 188. 1. godine) 601. Prev. primili u svoj stan. utoliko pre što su znali za nedozvoljeno ponašanje svog vaspitno zapuštenog deteta. uzrasta preko 7 godina. jer se u skladu sa čl.1991. godine) Kad tužilac traži da mu proizvođač zameni vozilo oštećeno u saobraćajnoj nezgodi do koje je došlo usled fabričke greške na unutrašnjoj gumi. U svetlu navedenih propisa ima se ceniti da li se uspostavljanje stanja koje je bilo pre nego što je šteta nastala (čl. a takvo vaspitanje može se osnovano pripisati u krivicu njegovih roditelja. . gde je bilo smešteno. Zakona o obligacionim odnosima već se ima uzeti u obzir i odredba člana 179.OBLIGACIONO PRAVO Ako je ugovorom o osiguranju imovine i lica koji je zaključen na osnovu Zakona o osiguranju imovine i lica ("Sl. Rev.12. 168. 92/91 od 21. (Vrhovni sud Srbije. Gzs. 44/85 od 05. Šljunak je opšte dobro a ne imovina vlasnika. 185. godine) Roditelji maloletnog deteta. 606.09.1990. Pž. 120/90 od 04.12. 849/84) . 24/77). 1985. (Vrhovni sud Srbije. 2652/94 od 22. (Vrhovni sud Srbije. 604. pa vlasnik ne može tražiti da mu se na ime naknade štete plati vrednost izvađenog i odnetog šljunka. ZOO) može postići opravkom oštećenog vozila ili je to moguće postići samo zamenom celog vozila. (Savezni sud. (Savezni sud. poverilac ima pravo da zahteva da mu se umesto rente isplati jedna ukupna svota čija se visina utvrđuje prema visini rente i verovatnom trajanju poveriočevog života uz odbitak odgovarajuće kamate. br. godine) Kada oštećeni umesto uništene odnosno oštećene stvari kupi novu ili sam opravi oštećenu stvar ima pravo na naknadu štete u visini troškova koje je imao za kupovinu odnosno opravku stvari u momentu kupovine. st. 605. Beograd. i 4.264 - 603. Zakona o obligacionim odnosima prema kojoj proizvođač po osnovu objektivne odgovornosti odgovara za štetu nastalu zbog nedostatka stvari koja predstavlja opasnost štete za lica i stvari. Gzs. (Iz presude Višeg privrednog suda u Beogradu. Pri tome je bez značaja ko je neispravnu gumu proizveo. godine) Lice koje primi nenaručenu robu odgovara pošiljaocu za štetu koja nastane time što je robu otuđio drugom u svoje ime i za svoj račun. list SAP Vojvodine".1990. 602. kad je proizvođač vozila tu gumu ugradio u vozilo i vozilo stavio u promet. ne može se osnovanost tužbenog zahteva oceniti samo primenom člana 501.1994. stav 1. solidarno su odgovorni za štetu koju njihovo maloletno dete pričini krađom zlatnog nakita. Rev.11.

Iz obrazloženja: Članom 189. Zakona o obligacionim odnosima. Iz obrazloženja: U odluci kojom je tužiocu dosuđena izmakla korist u iznosu od 1. izuzev slučaja kad zakon naređuje što drugo. shodno članu 277. kao da nije bilo štetne posledice.94 dinara sa kamatom. Pri oceni visine izmakle koristi uzima se u obzir dobitak koji se mogao osnovano očekivati prema redovnom toku stvari ili prema posebnim okolnostima. došlo bi do dvostruke revalorizacije novčanog potraživanja. zbog nepravilne primene materijalnog prava činjenično stanje takođe nije potpuno utvrđeno. Materijalna šteta se naknađuje uspostavljanjem pređašnjeg stanja ili isplatom novčane naknade radi otklanjanja štetnih posledica. (Iz presude Privrednog apelacionog suda Pž. 1202/81) 607.265 - . . Saglasno ovoj zakonskoj odredbi tužilac ima pravo na naknadu štete zbog neisporučene robe prema cenama iste u vreme donošenja sudske odluke.OBLIGACIONO PRAVO Štetnik je obavezan da oštećenom naknadi štetu. a ne od dana nastanka štete. Zakona o obligacionim odnosima propisano je da se visina naknade štete određuje prema cenama u vreme donošenja sudske odluke. te stoga tužilac ima i pravo na zateznu kamatu. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima od dana presuđenja. prema kojoj je štetnik obavezan da uspostavi pređašnje stanje.03. OBIM NAKNADE MATERIJALNE ŠTETE (Čl. Kada bi se tuženi kao štetnik obavezao da plati zateznu kamatu od nastanka štete na novčani iznos utvrđen po cenama dugovane robe u vreme presuđenja. čijem je nastanku doprineo svojom krivicom. Rev. osim ako zakonom nije drugačije određeno. Izmakla korist je sprečavanje povećanja nečije imovine.308. s obzirom na to da se u tom trenutku naturalna obligacija pretvara u novčanu. U tom momentu se naturalna obligacija pretvara u novčanu obavezu. što je suprotno odredbi člana 190. Zatezna kamata na iznos naknade štete prouzrokovane neizvršenjem novčane obaveze. (Vrhovni sud Srbije. a čije je ostvarenje sprečeno štetnikovom radnjom ili propuštanjem. 189 – 192. stav 2. teče od dana presuđenja. te bi na taj način tužilac dobio veću vrednost nego što predstavlja manjak u njegovoj imovini. što znači da namiri manjak koji nastaje u imovini oštećenog. Visina naknade se određuje prema cenama u vreme donošenja presude.218. 8256/11 od 14. Zakona o obligacionim odnosima) 608.2012) 609.

ZOO pri oceni visine izmakle koristi uzima se u obzir dobitak koji se mogao osnovano očekivati prema redovnom toku stvari ili prema posebnim okolnostima. Prvostepeni sud nije imao u vidu ove okolnosti prilikom presuđenja niti je pravilno u tom delu primenio navedenu zakonsku odredbu. niti za usaglašavanje evidencije". a čije je ostvarenje sprečeno štetnikovom radnjom ili propuštanjem. godine tužilja tereti zato što je "razdužila" centralni magacin bolnice za naznačenu robu bez trebovanja.2008. Sa napred izloženog. Zakona o obligacionim odnosima. prodajom predmetne robe trećem licu. U konkretnom slučaju prvostepeni sud je izmaklu korist tužioca utvrdio na bazi razlike između cene koju je tužilac mogao postići od t uženog za predmetnu robu i cene koju je tužilac realizovao prodajom iste robe trećem licu. Ta zarada predstavlja dobit koju je mogao očekivati. pogrešan je stav prvostepenog suda da je od značaja da li je ona sačinila spornu otpremnicu koja nije potpisana. Dakle. Kada je rešenje o otkazu ugovora o radu poništeno zbog zastarelosti procedure otkaza.da li je on svojim ponašanjem . tužilac je na istoj robi ostvario takođe određenu dobit. Naime. u kom smislu je i došlo do pogrešne primene materijalnog prava zbog čega nisu utvrđene sve činjenice relevantne za presuđenje ove pravne stvari u tom delu. (Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pž. prilikom formiranja cene tužilac je u istu uračunao sve troškove koje je imao prilikom pribavljanja predmetne robe i iste je uvećao za svoju zaradu. kao i to da se po naznačenom rešenju od 22. Prema članu 189. a koju nije ostvario jer posao sa tuženim nije realizovan. prvostepeni sud zanemaruje iskaz tužilje da je ona po nalogu finansijskog direktora bila zadužena da de facto vrši evidenciju ulaza i izlaza robe iz magacina. Kada je rešenje o otkazu ugovora o radu poništeno zbog zastarelosti procedure otkaza. S druge strane. Od odgovora na to pitanje zavisi i da li postoji ili ne njegov doprinos sopstvenoj šteti. a da se roba iz magacina izdaje na osnovu trebovanja od strane ugostiteljskog objekta i da tužilja "nije imala nikakvo zaduženje niti za potpisivanje otpremnice. U tom pogledu. Ovakav način utvrđenja izmakle koristi nije pravilan niti je na zakonu zasnovan. godine) 610.266 - . treba utvrditi i da li je on izvršio radnje koje čine sadržaj poništenog rešenja o otkazu. tada kod odgovora na pitanje da li postoji doprinos zaposlenog sopstvenoj šteti – potrebno je utvrditi i da li je on izvršio radnje koje čine sadržaj poništenog rešenja o otkazu. tada.11. Zakona o obligacionim odnosima (dalje: ZOO) izmakla korist je sprečavanje povećanja nečije imovine. prvostepeni sud ne meri doprinos tužilje aktiviranju procedure otkaza. prvostepena presuda je ukinuta a predmet se vraća prvostepenom sudu na ponovni postupak.05. Cena robe se formira na bazi troškova i očekivane dobiti.2011. koja se takođe izražava u vidu razlike između nabavnih troškova robe i cene po kojoj je tužilac robu prodao trećem licu. 2986/11 od 25. Kada to tvrdi. kod odgovora na pitanje da li postoji doprinos zaposlenog sopstvenoj šteti. Iz obrazloženja: Ne vodeći računa o primeni pravila iz odredbe člana 192.OBLIGACIONO PRAVO Prema članu 155. od odgovora na to pitanje zavisi i da li postoji ili ne njegov doprinos sopstvenoj šteti .

Prema odredbi člana 88. Zbog toga. Zakona o obligacionim odnosima. Kako nije dao saglasnost. Zakona o telekomunikacijama. prouzrokovane saobraćajnom nezgodom od 08. važećoj u vreme izvođenja radova i nastanka štete. bilo je potrebno pribaviti saglasnost tužioca. da li je trebovanje sačinjeno sa svim potrebnim elementima. sud će dosuditi naknadu vodeći računa o okolnostima slučaja . za pravilnu primenu odredbe člana 192. Cilj je upravo sprečavanje nastanka štete. ožalbena presuda je morala biti ukinuta u pogledu odluke sadržane u stavu dva i četiri svoje izreke. da li je otpremnica sačinjena sa svim formalnim elementima koje mora da sadrži ). Od odgovora na to pitanje zavisi i odgovor na pitanje da li postoji doprinos tužilje sopstvenoj šteti sa stanovišta pravilne primene navedene odredbe. . Oštećenik koji je doprineo da šteta nastane ili da bude veća nego što bi inače bila ima pravo samo na srazmerno smanjenu naknadu . Oštećenik koji je doprineo da šteta nastane ili da bude veća nego što bi inače bila ima pravo samo na srazmerno smanjenu naknadu.09. Zakona o obligacionim odnosima. Imajući to sve u vidu. Pri tome je bilo nužno razjasniti i da li je u praksi tužilja bila dužna da vodi računa o tim elementima. njeno srazmerno sniženje. Kada je nemoguće utvrditi koji deo štete potiče od oštećenikove radnje.1995. s obzirom na njenu dužnost da unosi podatke o izlazu odn. jer nije tražena od njega pre početka izvođenja radova.OBLIGACIONO PRAVO doprineo vođenju procedure otkaza ili ne i. Da je tužilac dao tuženom ili investitoru netačne podatke o lokaciji kablova. ulazu robe (ovde je reč o izlazu robe) iz centralnog magacina. godine vozilom koje u vreme saobraćajne nezgode bilo osigurano od autoodgovornosti kod tuženog. bilo je nužno razjasniti: da li je tužilja bila dužna da pre unošenja podataka o izlazu robe iz magacina proveri formalnu ispravnost dokumentacije ( da li postoji trebovanje. da li postoji osnov da se meri njegov doprinos sopstvenoj šteti i. stav 1. Doprinos nastanku štete od strane telekomunikacionog operatera ne postoji ukoliko od njega nije tražena prethodna saglasnost za izvođenje radova u blizini telekomunikacionih kablova. moglo bi se govoriti o njegovoj odgovornosti ili doprinosu nastanku štete. s tim u vezi. Zakona o obligacionim odnosima. pre izvođenja radova u blizini telekomunikacionih kablova. nema njegovog doprinosa nastanku štete.član 192. Gž1. 3767/11(3) od 28.267 - .član 192. (Iz Presude Privrednog apelacionog suda. stav 2. Iz obrazloženja: U konkretnom slučaju se ne može smatrati da je tužilac doprineo nastanku štete. zavisno od toga.03. Iz obrazloženja: Tužilac tužbom u konkretnom slučaju potražuje naknadu materijalne i nematerijalne štete. 5981/10 od 26.01. da li je prisutna otpremnica. nezavisno od toga što je osporeno rešenje poništeno. (Iz Presude Apelacionog suda u Beogradu.2011. godine) 612. Pž. godine) 611.2011.

1996. Na ovako utvrđeno činjenično stanje prvostepeni sud je pravilno primenio materijalno pravo kada je tužilji na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove zbog umanjenja životne aktivnosti . pa je autobus nagazio na stopalo oštećenog i prouzrokovao mu štetu nanoseći tešku telesnu povredu. godine na označenoj lokaciji dogodila se saobraćajna nezgoda tako što je imenovani vozač upravljao autobusom krećući se prilaznim putem za perone prigradske autobuske stanice. pa . Prvostepeni sud je pravilno utvrdio da je ocena doprinosa nastanka štete značajna iz razloga što.kada su putnici nekontrolisano počeli da ulaze u autobus . u navedenoj nezgodi je trpela fizičke bolove i strah intenziteta i dužine trajanja kako je to bliže naznačeno u obrazloženju prvostepene presude. Povodom predmetne saobraćajne nezgode izvršen je uviđaj. godine) 613.11. Doprinos oštećenog nastanku nezgode ne postoji ako je oštećeni stajao na peronu i čekao dolazak autobusa. svojim radnjama doprineo nastanku saobraćajne nezgode. godine.OBLIGACIONO PRAVO Iz spisa predmeta proizlazi da je nadležni Okružni sud presudom od 03.2003. Levo stopalo je. na udaljenosti od oko 70 cm u odnosu na pešački deo trotoara.10. koja je stajala na trotoaru pored perona. sud dosuđuje naknadu vodeći računa o okolnostima slučaja. (Iz Presude Privrednog apelacionog suda. Veštak saobraćajne struke ocenio je da doprinos oštećenog u predmetnoj saobraćajnoj nezgodi iznosi 20%.1996. godine prihvatio postojanje doprinosa imenovanog oštećenog u nastanku saobraćajne nezgode. Trotoar pored stajališta je uzdignut i odvojen bankinom u odnosu na mesto gde je autobus stao. Opisane promene predstavljaju naruženost lakog stepena. Zadobila je povrede u vidu nagnječenja levog stopala. koji zateže okolnu kožu. pa .268 - . kao i predeo levog skočnog zgloba. dolazi do podeljene odgovornosti i srazmernog umanjenja naknade. Naznačena je atrofija leve potkolenice.2010. Tuženi kao osiguravajuća organizacija odgovara oštećenom licu srazmemo doprinosima vlasnika odnosno korisnika motornog vozila nastanku štetnih posledica i nije dužan da naknadi deo štete čijem je nastanku doprinelo oštećeno lice svojom krivicom.1971. Tužilja.tužilja je poneta masom ljudi pala pod autobus koji joj je prešao preko stopala leve noge. a osim toga tužilac je prihvatio odgovornost u procentu od 20%. S unutrašnje strane levog stopala koža je delimično ožiljno izmenjena na površini veličine dlana a na prelazu prema tabanu nalazi se uzdužno postavljen grebenasto izdignut ožiljak dužine 8 cm. zajedno sa ostalim putnicima i čekala dolazak autobusa. lako otečeno. ukoliko je moguće utvrditi koji deo štete potiče od oštećenikove radnje ili propuštanja. Kada je to nemoguće utvrditi. razderotina u tabanskom predelu na levom stopalu. U konkretnom slučaju utvrđeno je da je oštećeni. Pž. koji je utvrdio prvostepeni Opštinski sud u presudi od 02. godine.kada je stigao na stajalište .04.07. ovde tužilac. Iz obrazloženja: Utvrđeno je sledeće činjenično stanje: Dana 18. preloma čunaste kosti levog stopala. Tužilja hramlje na levu nogu. Navedene povrede su teške telesne povrede i predstavljaju umanjenje životne aktivnosti od 15%. pa se u jednom trenutku našao na kolovozu pod pritiskom mase ljudi koja se kretala da uđe u autobus. kada oštećeni ili treće lice doprinese da šteta uopšte nastane ili da bude veća nego što bi inače bila. rođena je 23.prednjim desnim točkom autobusa nagazio je stopalo leve noge tužilje. 2363/2010 od 20.01.

Dakle. Zbog toga i nisu osnovani žalbeni navodi tuženog da postoji doprinos tužilje nastanku nezgode. Naime.00 dinara a za pretrpljeni strah iznos od 90. analizirajući okolnosti udesa i propuste učesnika.00 dinara. primenom člana 368.OBLIGACIONO PRAVO i naruženosti dosudio iznose bliže označene u izreci prvostepene presude. 98/05 od 20. ima pravo na srazmerno smanjenu naknadu. Gž.000. jer .00 dinara za pretrpljene duševne bolove.000.000. Zakona o obligacionim odnosima. Zakona o parničnom postupku.2006. da se stara o tehničkoj ispravnosti priključaka. S obzirom da se prema utvrđenom činjeničnom stanju ni tužilac ni osiguranik tuženog nisu pridržavali odredaba Zakona o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima.00 dinara za pretrpljene fizičke bolove i 55. Oštećeni koji je doprineo nastanku štete ima pravo na srazmerno smanjenu naknadu. godine) 614. (Iz Presude Okružnog suda u Novom Sadu. stepen umanjenja životne aktivnosti i naruženosti. JP Elektrodistribucija je isključivo nadležna da izvrši sva priključenja elektro-energetskih objekata potrošača. Pri tome. 50. prvostepeni sud je pogrešno primenio materijalno pravo kada je tužilji na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljene fizičke bolove dosudio iznos od 160.00 dinara. Sa druge strane.01. u situaciji kada je oštećenik doprineo da šteta nastane ili da bude veća nego što bi inače bila.00 dinara a za pretrpljeni strah iznos od 105.05. Iz obrazloženja: Predmet tužbenog zahteva je tužiočevo potraživanje na ime naknade nematerijalne štete u ukupnom iznosu od 175. i to 70.000.000. Tuženi je obavezan da naknadi pun iznos naknade štete koju je tužilac pretrpeo s obzirom da je utvrđeno da od strane tužioca nije bilo neovlašćene radnje ili sredstva koji bi bio uzrok štete.2005. godine) 615. (Iz presude Višeg trgovinskog suda.000. pravičnu novčanu naknadu tužilji za pretrpljene fizičke bolove predstavlja iznos od 100. prema stavu ovog suda.000. nema krivice na strani tužilje pa je u navedenom delu žalba tuženog odbijena a prvostepena presuda potvrđena. Iz obrazloženja: Pravilan je zaključak nižestepenih sudova da je tuženi odgovoran za štetu koju je tužilac pretrpeo u smislu člana 185.000 dinara zbog pretrpljenog straha. nalazeći da je do predmetnog udesa došlo isključivom krivicom vozača autobusa tuženog. s obzirom na intenzitet i trajanje fizičkog bola i straha. prvostepeni sud je pravilno izveo zaključak u pogledu utvrđene srazmere odgovornosti učesnika. Zakona o obligacionim odnosima. zato što nisu postavili adekvatne strujne osigurače koji bi sprečili izbijanje požara. V Pž.00 dinara. 3250/2006(1) od 10. Shodno članu 192.ne postoji njen doprinos nastanku nezgode zbog toga što se ona na kolovozu našla prinuđena kretanjem mase ljudi.i da je tužilja stajala na kolovozu (kako se to ističe žalbom) . jer je do požara došlo zbog propusta radnika tuženog. jer to opravdavaju okolnosti konkretnog slučaja a posebno životna dob tužilje.269 - . sprovede mere i zaštiti kompletnu instalaciju . pravilan je zaključak prvostepenog suda da je postojala podeljena odgovornost u nastanku štete na strani tužioca.

1999. Ispitujući pobijanu drugostepenu presudu u smislu člana 386. pa ukazivanje tužene na okolnost da se tužilac nije prijavio Zavodu za tržište rada nije od uticaja na drugačiju odluku u ovoj pravnoj stvari. revizijski sud je našao da je revizija tužene osnovana. Rev. Stoga je pravilna ocena nižestepenih sudova da u konkretnom slučaju nema mesta primeni člana 192. Nema osnova za srazmerno sniženje naknade štete nezavi-sno od toga što se oštećenik nije prijavio na evidenciju nezaposlenih lica. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije.03. Nižestepeni sudovi su pravilno primenili materijalno pravo kada su odbili prigovor podeljene odgovornosti (čl. kratkih spojeva i prenapona. Zakona o parničnom postupku. kojom je tužena obavezana da tužiocu na ime materijalne štete za oduzeto motorno vozilo isplati iznos od 2. a nije vraćeno ni nakon podnošenja tužbe.270 - .04. Prema utvrđenom činjeničnom stanju motorno vozilo je tužiocu oduzeto 26. 2723/04 od 19. . a nakon prestanka ratnog stanja nije vraćeno tužiocu povodom njegovog traženja. Iz obrazloženja: Tužilac u spornom periodu nije ostvarivao nikakvu zaradu. a zakonska zatezna kamata na naknadu štete dosuđene prema cenama u vreme presuđenja teče od dana donošenja prvostepene presude. jer je u postupku utvrđeno da u konkretnom slučaju nije bilo neovlašćene radnje ili sredstva tužioca koji bi bio uzrok štete. odnosno podeljenoj odgovornosti. i tuženog obavezali na pun obim naknade štete koju je tužilac pretrpeo. Rev. marta 1999. pa je samim tim odgovorna za sve tehničke neispravnosti i odsustvo mera zaštite u smislu Pravilnika o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadajućih transformatorskih stanica (“Sl. godine. a prema izveštaju Zavoda za tržište rada tužilac nije mogao dobiti zaposlenje u svom zanimanju i da se prijavio na evidenciju nezaposlenih.922. godine primenom uredbe o organizovanju i izvršavanju materijalne obaveze. Od oduzimanja motorno vozilo tužioca je korišćeno i nalazi se kod određene vojne jedinice. godine) 616. Stoga navodi revizije u pogledu pogrešne primene materijalnog prava nisu osnovani. kada je utvrđeno da ne bi mogao dobiti zaposlenje u svom zanimanju i da se prijavio na evidenciju nezaposlenih. godine odbijena je žalba tužene i potvrđena prvostepena presuda od 26.OBLIGACIONO PRAVO KP od preopterećenja.288.3. godine do isplate.00 dinara sa zakonskom zateznom kamatom počev od 26. ZOO. jula 2004. 192.2005. 299/05 od 02. Blagovremenom i dozvoljenom revizijom tužena pobija drugostepenu presudu zbog bitnih povreda odredaba parničnog postupka i zbog pogrešne primene materijalnog prava. ZOO). decembra 2003.2005. Visina naknade materijalne štete se određuje prema cenama u vreme donošenja sudske odluke. list SFRJ” broj 13/78). Iz obrazloženja: Pravnosnažnom drugostepenom presudom od 15. godine) 617. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije.

godine) 618. postoji njegova odgovornost za štetu koja je nastala povređivanjem zaposlenog u procesu rada iako do povrede ne bi došlo da je zaposleni koristio zaštitnu opremu koja mu je bila dostupna. kao dana prve registracije. godine.00 dinara. Ako je poslodavac tolerisao rad bez zaštitne opreme.288. koja amortizacija iznosi 9. aprila 1999. godine. marta 1999. Utvrđenje vrednosti oduzetog vozila prema cenama u vreme donošenja sudske odluke je od značaja i za odluku o zahtevu za isplatu zakonske zatezne kamate. marta 1999. primenom člana 394. te primenom člana 395. jula 2002. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije. iako inače obavlja druge poslove. u vezi sa članom 354. 3551/04 od 06.200. Za pravilnu primenu navedene zakonske odredbe trebalo je utvrditi vrednost predmetnog vozila u vreme donošenja sudske odluke. Zakona o parničnom postupku. aprila 1999. Zakona o obligacionim odnosima. Ovo iz razlog što je odluka o usvajanju tužbenog zahteva zasnovana na nalazu i mišljenju veštaka koji je nepotpun i nejasan. jer zakonska zatezna kamata na naknadu materijalne štete dosuđene prema cenama u vreme presuđenja teče od dana donošenja prvostepene presude kojom je visina naknade određena.271 - . a da vrednost autobusa na dan oduzimanja 26. a u skladu sa tim i vrednost amortizacije nastale do oduzimanja vozila.07. radnik tuženog. a prema stanju vozila u vreme njegovog oduzimanja i nastale amortizacije do tada. na dan povređivanja novembra 1998. stav 2. U nalazu i mišljenju veštaka od 2. marta 1991. Prilikom odlaga. godine. osnovano se u reviziji tužene ističe da visina materijalne štete koja je dosuđena tužiocu nije pravilno utvrđena. godine do isplate. tačka 14. stav 2. Međutim.2005. Prema odredbama člana 189. do 26. stav 1.OBLIGACIONO PRAVO Imajući u vidu navedene činjenice pravilno je stanovište nižestepenih sudova da tužilac zbog odbijanja tužene da mu vrati oduzeto motorno vozilo i zbog njegovog korišćenja u dugom vremenskom periodu ima pravo na naknadu štete. što je u skladu sa odredbama člana 185. kao dana oduzimanja vozila. Zakona o obligacionim odnosima. Iz navedenih razloga osnovano se u reviziji tužene ukazuje na pogrešnu primenu materijalnog prava kada je tužiocu dosuđena zakonska zatezna kamata od dana oduzimanja vozila 26.252. godine iznosi 12.992.00 dinara. Nije jasno kako je veštak na osnovu navedene razlike utvrdio kolika je bila vrednost motornog vozila na dan oduzimanja 26.00 dinara. a predmet je vraćen prvostepenom sudu na ponovno suđenje. koji iznos je dobijen kao razlika između novonabavne vrednosti autobusa u vreme veštačenja i vremenske amortizacije od 26. Iz obrazloženja: U prvostepenom postupku utvrđeno je sledeće činjenično stanje: Tužilja. godine je utvrđeno da novonabavna vrednost predmetnog autobusa na dan veštačenja 2. revizija tužene je usvojena i nižestepene presude ukinute. Iz tog razloga nisu osnovani navodi revizije tužene da tužilac ima pravo samo da zahteva povraćaj stvari koja se nalazi kod tužene. kada prema tom datumu nije utvrđena novonabavna vrednost vozila. Rev. godine iznosi 2.912. visina naknade materijalne štete određuje se prema cenama u vreme donošenja sudske odluke. radila je na radnom mestu kontrole higijenske ispravnosti flaša – “ekran”. jula 2002.176. Na osnovu navedenog. godine. stav 2.

tužilja je imala i prelom okrajka leve potkolenice koji je uzrokovao i uzrokovaće fizičke bolove i utiče na umanjenje njene životne aktivnosti. da joj je bila data zaštitna oprema (štitnik za oči). (Iz rešenja Okružnog suda u Valjevu.00 dinara. u slučaju da je tako bilo. iako joj je bila poznato da zaštitnu opremu mora da koristi. godine od osiguravajuće kuće "K." . Iz obrazloženja: U saobraćajnoj nezgodi koju je prouzrokovao tuženi. u konkretnom slučaju zaštitne maske za lice. kao ni zbog čega hirurška intervencija nije obavljena. pri čemu će se saslušani veštaci medicinske struke. koju – međutim .11. svako u svom domenu. godine) .272 - . godine) 619. Takođe je utvrđeno da je tužilja bila osposobljena za bezbedan rad na poslovima na kojima je radila. Ukoliko je oštećeni odbio da se podvrgne medicinskim zahvatima. 1799/2005 od 21.Ukoliko je tužilja (ne)opravdano odbila hiruršku intervenciju. Za pretrpljenu tešku telesnu povredu.2005. izjasniti: da li je u procesu lečenja povrede preloma gornjeg okrajka leve potkolenice bila nužna hirurška intervencija radi saniranja ove povrede. Gž. jer ona zavisi od odluke o glavnoj stvari u celini.2005. na ime polise kolektivnog osiguranja čiju premiju je platio tuženi.. odbijanje bilo opravdano sa stanovišta medicinske struke.12. a sve kako bi mogla da se donese pravilna ocena o značaju ove povrede za umanjenje životne aktivnosti kod tužilje i trpljenju fizičkih bolova te da li eventualno ima mesta primeni odredbi člana 192. primila iznos od 12. Stoga će prvostepeni sud u ponovnom postupku otkloniti nedostatke u postupanju i upotpuniti činjenično stanje dopunskim veštačenjem.tužilja nije koristila kritičnom prilikom. kao i da li je ostavio kakve posledice na psihički život tužilje. zbog čega hirurška intervencija. Ustanovljeno je da je od strane tuženog tolerisan rad radnika bez zaštitne opreme. pravilan je zaključak prvostepenog suda da postoji podeljena odgovornost tužilje i tuženog za nastanak štete. time je doprineo visini štete. nije jasno u prvostepenoj presudi da li je lečenje ove povrede u stvari završeno i da li je završetak lečenja moguć bez hirurške intervencije.da li se radi o primarnom strahu (strah za život) ili o sekundarnom strahu (strah od posledica povređivanja) ili pak o jednom i drugom strahu i koliko je strah trajao. S obzirom da je veštak u svom nalazu i mišljenju naveo da ovaj prelom nije zarastao i da je mogućnost zarastanja bez naknadne hirurške intervencije samo teoretska.. koji po redovnom toku stvari ne podrazumevaju opasnosti od štetnih posledica. (Iz presude Okružnog suda u Valjevu. Gž. I odluka o parničnim troškovima je morala biti ukinuta. potrebno je imati u vidu stanovište sudske prakse da je oštećeni u obavezi da se podvrgne određenim medicinskim zahvatima radi sprečavanja povećanja štete. ukoliko se radi o lečenju koje po redovnom toku stvari podrazumeva odsustvo rizika od štetnih posledica samog lečenja.000. I 394/2005 od 07. da li je eventualno tužilja odbila da se podvrgne hirurškoj intervenciji i da li je.OBLIGACIONO PRAVO nja neispravne flaše došlo je do pucanja stakla od koga je u potpunosti izgubila vid na levo oko. Kod ovakvog činjeničnog stanja. da li postoje kakve medicinske kontraindikacije za ovu intervenciju. nije obavljena. Zakona o obligacionim odnosima. kakav je tačno strah tužilja trpela u procesu lečenja . kako je dalje utvrdio prvostepeni sud. ako je bila nužna. tužilja je 2001.

10.1998. Prihvatanjem vožnje oštećeni je svesno preuzeo rizik mogućeg nastanka štetnih posledica. ne pridržavajući se saobraćajnih propisa. a ukoliko to ne učini ili robu ne preda carinarnici na slobodno raspolaganje..1998. nakon presude Saveznog suda od 30.1996. Presudom Okružnog suda u V. a putnik zna da je vozač u alkoholisanom stanju i pristane na vožnju. Putnik je prihvatanjem vožnje svesno preuzeo rizik mogućeg nastanka štetnih posledica. tužiocu izrečena zaštitna mera oduzimanja šećera težine 40. a isti organ ga je dopisom od 23.000 DM). Carinarnica P. u ponovnom postupku. Naturalnom restitucijom se obezbeđuje puno obeštećenje. prvostepeni sud će. Iz obrazloženja: U dosadašnjem postupku je utvrđeno da je rešenjem Komisije za carinske prekršaje Carinarnice P. Carinskog zakona čiji je uvoz regulisan posebnim propisima a uvoznik ne ispunjava propisane uslove. U daljem postupku. ali ukoliko ona nije moguća oštećeni ima pravo na naknadu štete u novčanom iznosu i to prema cenama u momentu presuđenja. Imajući to u vidu.000 kg neto. naplati carine i ostalih uvoznih dažbina kojima ta roba podleže. 800 vreća u vrednosti od 24. Tužilac se u ostavljenom roku obraćao Carinarnici P. odnosno doprinosa poginulih nastanku štete. postupajući po službenoj dužnosti. godine) 621. u roku od 48 časova od dana pravnosnažnosti rešenja.10. je. ovde tužiocu. pod carinskim nadzorom predmetnu robu (rafinisani šećer u količini od 40. rešenjem Saveznog veća za prekršaje od 8. kao predmet prekršaja. od 12..273 - . onda u slučaju nastanka štete do koje je došlo krivicom alkoholisanog lica postoji podeljena odgovornost vozača i oštećenog putnika.2004.. a sve iz razloga što je reč o robi sa kojom se postupa u skladu sa članom 101.. stav 1. Međutim. U slučaju nastanka štete do koje je došlo krivicom alkoholisanog lica. onda postoji podeljena odgovornost vozača i oštećenog putnika.060 kg.47 promila alkohola u krvi). Iz obrazloženja: Utvrđeno je sledeće činjenično stanje: Upravljajući svojim neregistrovanim putničkim vozilom marke ''BMV 320'' u alkoholisanom stanju (sa 1. Gž. odlučeno je da se roba koja je predmet prekršaja vraća vlasniku.02. Prvostepeni sud je našao da na strani oba tužena postoji odgovornost u konkretnom slučaju. biće doneto drugo rešenje o oduzimanju robe radi izlaganja javnoj prodaji.OBLIGACIONO PRAVO 620. I broj ____od 13.10. godine obavestio da . od 5..6.. tuženi je izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj su poginuli sinovi tužilaca. u vezi sa stavom 5. godine. 280/2004. godine naložila tužiocu da vrati u inostranstvo. između ostalog... godine. upotpuniti činjenično stanje i odlučiti o navedenom prigovoru tuženih. godine.1995. radi stavljanja robe na raspolaganje i vraćanje u inostranstvo. u podnetoj žalbi oba tužena ističu prigovor podeljene odgovornosti.. rešenjem Up. tuženi je oglašen krivim i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od šest godina. (Rešenje Okružnog suda u Valjevu.10.1998. Kada putnik zna da je vozač u alkoholisanom stanju i pristane na vožnju..

.274 - . čime se otklanja mogućnost neadekvatnog obeštećenja lica. Tužilac se obratio i saveznoj upravi carina 5. ZOO. a prvostepeni sud će u skladu sa datim primedbama utvrditi činjenice na koje je napred ukazano. i člana 214. kao protivvrednost nekadašnjih 24.1998.10.. Navedeni zaključak sudova se zasniva na pogrešnoj primeni materijalnog prava. nižestepeni sudovi su polazeći od sadržine odredbi člana 2l1. ali i mogućnost obogaćenja oštećenog lica na teret odgovornog lica. stav 2. rafinisanog šećera. Carinarnica P. 2621/04 od 04. Rev. Radi pravilne primene navedene zakonske odredbe i zakonite odluke o zahtevu tužioca. oštećeni.11.000 DM. izuzev slučaja kad zakon određuje šta drugo. usvojili tužbeni zahtev tuženog. ZPP. trebalo je utvrditi vrednot robe koja nije vraćena tužiocu prema cenama u vreme donošenja sudske odluke. ZOO uz utvrđenje doprinosa tužioca od 40%. Kod tako utvrđenog činjeničnog stanja. Zakona o obligacionim odnosima.11.1998. morao vratiti u inostranstvo. Zakona o obligacionim odnosima. odlučeno je kao u izreci. odnosno tužilac u ovoj parnici ima pravo na naknadu štete u novčanom iznosu. (Vrhovni sud Srbije. Organi tuženog su prema napred pomenutom rešenju bili u obavezi da tužiocu stave na raspolaganje oduzetu količinu šećera. Iz obrazloženja: Presudom prvostepenog suda tuženik je obavezan da plati maloletnom tužiocu na ime svih vidova naknade nematerijalne štete. Iz navedenih razloga. koju su organi tuženog oduzeli tužiocu. odnosno devizni iznos. utvrdio kao vrednost 40. čime bi se na najadekvatniji način uspostavilo stanje stvari kako je postojalo pre nastanka štete (član 185. tada isti procenat doprinosa treba da se uzme u obzir i kod dosuđivanja materijalne štete za oca maloletnog tužioca. nisu novčana sredstva stranog porekla. koji određuje da se visina naknade štete određuje prema cenama u vreme donošenja sudske odluke. koju je tuženi zbog nedostatka određene dokumentacije (poreklo robe).00 dinara. ukinute su obe nižestepene presude. radi vraćanja u inostranstvo. Na osnovu člana 395. već određena količina šećera. Podnetom tužbom tužilac je tražio da mu tuženi isplati 720. Drugostepeni sud je uvažio žalbu tuženika i ukinuo je prvostepenu presudu i vratio prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje. ali prema cenama u momentu presuđenja.000 kg. a tužiocu – ocu maloletnika je dosuđena naknada materijalne štete u vidu gubitka zarada za novčane iznose navedene u presudi. kada se ostvaruje oštetni zahtev. u rešenju od 13. radi pravilne primene navedenih zakonskih odredbi i zakonite odluke u ovoj parnici. Kada je sud dosudio naknadu nematerijalne štete maloletnom tužiocu shodno članu 200.000. Naturalnom restitucijom obezbeđuje se u najvećoj mogućoj meri puno obeštećenje. Neizvršenjem te svoje obaveze.OBLIGACIONO PRAVO je predmetna roba.. sa zahtevom da mu se roba stavi na raspolaganje. u vezi čega od tuženog nije dobio odgovor. utvrđujući da tuženi nije vratio robu tužiocu. godine. stav 2. međutim ukoliko ona nije moguća. . shodno članu 192. organi tuženog su tužiocu pričinili štetu koju su dužni nadoknaditi u svemu prema pravilima iz člana 189. ZOO). koji iznos je organ tuženog. predata Sabirnom centru Savezne uprave carina. godine) 622. Roba.2004. godine.

stav 2. . U konkretnoj pravnoj stvari materijalno pravo je pravilno primenjeno.275 - . ne izjašnjava. godine) 623. budući da bi imali pravo na srazmerno smanjenu naknadu ako su ovo znali i pristali da se neosvetljeno zaprežno vozilo uključi u saobraćaj. Pravilno je sud dokazima utvrdio doprinos maloletnog tužioca u visini od 40%. upotpuniti činjenično stanje i odlučujući o zahtevu tužioca doneti zakonitu i pravilnu odluku. Kako se drugostepeni sud o ovim okolnostima iz člana 192. u smislu člana 192. ZOO.06. odlučio kao u izreci. Zakona o obligacionim odnosima oštećeni koji je doprineo da šteta nastane ili da bude veća nego što bi inače bila ima pravo samo na srazmerno smanjenu naknadu. Kž. 1848/04 od 17. a takođe u ulozi tužioca je i otac maloletnika koji je tužbenim zahtevom tražio materijalnu štetu na ime izgubljene zarade. U slučaju tužioca – zakonskog zastupnika maloletnog tužioca a prilikom odlučivanja o naknadi materijalne štete. Iz obrazloženja: Presudom prvostepenog suda tuženici su obavezani da plate tužiocu na ime naknade materijalne i nematerijalne štete novčane iznose navedene u izreci presude. isti doprinos – isti procenat. pa je bilo nužno utvrditi da li su za ovaj nedostatak znali ili ne.08. jer od ovih okolnosti zavisi zaključak o njihovom doprinosu nastanku štete. Vrhovni sud je na osnovu člana 395. Tužioci su se prema navedenim okolnostima vozili na neosvetljenoj zaprezi. 914/04 od 31. u vezi člana 166. Isti je tražio na ime naknade nematerijalne štete novčane iznose navedene u tužbi. (Iz rešenja Okružnog suda u Čačku. pogrešno je primenjeno materijalno pravo jer nije uračunat doprinos maloletnog tužioca nastaloj šteti u delu od 40%. Prema članu 192.2004. ZPP. mora postojati i mora se uračunati i za štetu koju potražuje i njegov otac. a prvostepeni sud ih nije ni utvrdio ni cenio. jer se radi o istom činjeničnom osnovu. ZOO o doprinosu maloletnog tužioca. Rev. stav 2. Iz obrazloženja: Revizijom tuženih se osnovano ukazuje da je drugostepeni sud odlučujući o obimu i visini štete koju su tužioci pretrpeli pogrešno primenio materijalno pravo kada je zaključio da tužiocima pripada potpuna naknada štete. kada postoji doprinos maloletnog tužioca u nastanku štete. uz primenu člana 192. Oštećeni koji je doprineo da šteta nastane ili da bude veća nego što bi inače bila ima pravo samo na srazmerno smanjenu naknadu. U ponovnom postupku prvostepeni sud će otkloniti rečene nedostatke u izloženom smislu. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije. godine) 624. To znači. br.2004.OBLIGACIONO PRAVO Na osnovu izvedenih dokaza sud je pravilno utvrdio kako je došlo do saobraćajne nezgode u kojoj je povređen maloletni tužilac. Naknada štete se može smanjiti zbog materijalnog stanja odgovornog lica ako šteta nije nastala namerom ili grubom nepažnjom. ZPP. ZOO. pa je za svaki dosuđeni vid naknade nematerijalne štete novčani iznos umanjen za 40%.

2004.11. ZOO.2000. po paritetu dinara i nemačke marke 1:6. Tuženi je dana 23. Obaveza naknade štete u smislu člana 186. drugostepeni sud je prvostepenu presudu potvrdio i žalbu odbio kao neosnovanu. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije. To znači da oštećeni treba da bude u potpunosti obeštećen. godine) . ZOO. Revizijom se osnovano ukazuje da se pobijana presuda zasniva na pogrešnoj primeni materijalnog prava u delu kojim je odlučeno o isplati zakonske zatezne kamate. jer je tom prilikom tužilac kao oštećeni pretrpeo telesne povrede.04. smatra se dospelom od trenutka nastanka štete. tako što je tužbeni zahtev odbijen za isplatu zakonske zatezne kamate na iznos glavnog duga za period od 23. jer tužilac nema pravo na isplatu zakonske zatezne kamate od 23.2000. ZOO može se naknada štete smanjiti zbog materijalnog stanja odgovornog lica.928. Stoga tužilac od dana saznanja za štetu ima pravo na isplatu zakonske zatezne kamate na iznos glavnog duga. 485/04 od 29. godine tužiocu isplatio iznos od 2.1.2.OBLIGACIONO PRAVO Povodom žalbe jednog od tuženika. Zakona o obligacionim odnosima.2000. Neosnovano je isticanje u žalbi da je sud trebao da primeni član 191. KZS u vezi člana 19. a to će biti onda ako je učinjena šteta otklonjena u prirodi.2003. jer je tuženi bio dužan da tužiocu vrati dinarski iznos za koji je tužilac mogao da kupi isti iznos deviza na koji je tuženi obavezan pravnosnažnom sudskom odlukom da tužiocu isplati u dinarskoj protivvrednosti. Prev.2. Iz spisa proizilazi da su tuženici kao optuženi oglašeni krivim zbog krivičnog dela – teški slučajevi razbojništva iz člana 169. Gž. br.2. Prema članu 191. godine) 625. (Iz presude Okružnog suda u Čačku. Naknada štete dosuđuje se u iznosu koji je potreban da se materijalna situacija oštećenog dovede u ono stanje u kojem bi se nalazila da nije bilo štetne radnje ili propuštanja.1. tj. broj 102/03 od 06.669. godine. Imajući u vidu navedenu zakonsku odredbu i načelo jednake vrednosti uzajamnih davanja ustanovljeno odredbom člana 15. godine i tržišnog kursa po kojem je tužilac mogao da za isplaćene dinare kupi devize. odnosno pomoću kojeg može pribaviti sve ono što je potrebno da se takvo stanje uspostavi. KZJ. Iz krivičnih spisa proizilazi da je tuženik izvršio krivično delo sa direktnim umišljajem. kada je kurs nemačke marke na dan isplate bio 21. U konkretnom slučaju delo je izvršeno pa je nastala šteta direktnim umišljajem.70 dinara.2000. godine do 22.2000. stav 2. Zakona o obligacionim odnosima.63 dinara. ako je uspostavljeno ono stanje koje je postojalo pre nastanka štetne radnje (naturalna restitucija) ili ako mu se za nastalu materijalnu štetu dosudi novčani ekvivalent kojim će uspostaviti pređašnje stanje. ako šteta nije nastala namerom ili krajnjom nepažnjom. Iz obrazloženja: Prema odredbi člana 190.2. te je tužilac tog dana saznao za štetu. Samo isplatom razlike između dinarskog iznosa po zvaničnom kursu deviznog duga koji je tuženi isplatio 23.276 - . godine i tržišnog kursa po kojem je tužilac mogao da za isplaćene dinare kupi devize.2000. materijalna situacija tužioca se dovodi u ono stanje u kojem bi se nalazila da tužilac dugovani iznos nije isplatio u docnji. a to je da se naknada smanji zbog njegovog materijalnog stanja. tužiocu je u konkretnom slučaju dosuđena naknada koja odgovara razlici dinarskog iznosa po zvaničnom kursu deviznog duga koji je tuženi isplatio 23. te su nižestepene presude preinačene u delu kojim je odlučeno o isplati zakonske zatezne kamate. godine. a u toj situaciji nema mesta primeni člana 191. Zakona o obligacionim odnosima naknada štete dosuđuje se u iznosu koji je potreban da se materijalna situacija oštećenog dovede u ono stanje u kojem bi se nalazila da nije bilo štetne radnje ili propuštanja.

ribarsko područje ili deo ribarskog područja može se ustupiti na korišćenje preduzeću. U konkretnom slučaju sudovi su propustili da utvrde da li je tužilac u spornom periodu pokušao da smanji štetu radom kod drugog poslodavca ili na drugi način. Iz obrazloženja: Prema stanju u spisima tuženi su 23. kako je prvostepeni sud utvrdio.. 35/94. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije Rev. pa je sud u tom smislu bio dužan da proveri njegove navode. Sva fizička i pravna lica koja u ribljem fondu bilo na koji način pričine štetu dužna su da je nadoknade u punom iznosu. br.2002. Pri utvrđivanju visine naknade štete zbog gubitka zarade. s tim da na tako utvrđene iznose naknade njemu pripada i zatezna kamata. Iz ovog proizilazi i aktivna legitimacija tužioca. ali i 8-10 matica. glasnik RS". polazeći od odštetnog cenovnika za ribarsko područje Čačak. 38/94) koji je stupio na snagu 7. br. a visina naknade štete u vidu izgubljene zarade utvrđuje se prema visini zarade koju bi oštećeni ostvario u svakom mesecu spornog perioda. ZOO. zadruzi ili drugom pravnom licu. mrežom ulovili i veće primerke deverike. M. te samim tim propuštanjem da li je doprineo da šteta bude veća nego što bi inače bila u smislu člana 192.OBLIGACIONO PRAVO 626. nego što bi inače bila u smislu člana 192. ZOO. soma. II 849/02 od 18. bez obzira što se ne radi o stalnim primanjima. karaša i drugih vrsta riba. . a tuženi za ovu vrstu ribolova nisu imali dozvolu jer se za to područje takva dozvola i ne izdaje. utvrdi u kom periodu je i gde radio te kolika je primanja ostvario. ili da je u spornom periodu tužilac kao oštećeni smanjio štetu radom kod drugog poslodavca ili na drugi način. 55/96).1994. "kako je znao i umeo". stav 5. Iz obrazloženja: Prema odredbi člana 106.06.. Zakona o obligacionim odnosima. septembra 1999. Taj deo njegovog iskaza ukazuje na eventualno smanjenu štetu. Zakona o ribarstvu (“Sl. odnosno udruženju ili organizaciji sportskih ribolovaca (u daljem tekstu: korisnik). a potom i visine štete na dan presuđenja. gde je lov na ribe mrežom nedozvoljen. godine obavljali privredni ribolov uz pomoć mreže “zamrsača” na ribolovnom području reke Z. sud je dužan da utvrdi da li je oštećeni doprineo da šteta bude veća. tužilac koji je u svom iskazu saslušan u svojstvu parnične stranke naveo jeda je povremeno radio. Pri utvrđivanju visine naknade štete zbog gubitka zarade. sud je dužan da utvrdi da li je oštećeni doprineo da šteta bude veća nego što bi inače bila u smislu člana 192. Naime.09. Veštačenjem je sud prvog stepena utvrdio vrednost ulovljene ribe. Zakona o radnim odnosima ("Sl. godine. Prema odredbama člana 5.. godine) 627. poslodavac je dužan da mu štetu nadoknadi. glasnik RS”. ali da nije ostvarivao stalna primanja. sa većim brojem oplođenih jaja riblje mlađi.. ako zaposleni pretrpi štetu na radu ili u vezi sa radom.. Tuženi su.277 - . Preduzeće odgovara za štetu koju je zaposleni pretrpeo po načelima odgovornosti za štetu. i to bilo propuštanjem da se prema odredbama Zakona o zapošljavanju i ostvarivanju prava nezaposlenih lica prijavi nadležnom Zavodu za zapošljavanje kao nezaposleni radnik.

OBLIGACIONO PRAVO U članu 61. nižestepeni sudovi su i po nahođenju Vrhovnog suda pravilno našli da su tuženi dužni da naknade tužiocu štetu u iznosu određenom presudom prvostepenog suda. glasnik SRS” broj 8/76) bilo je propisano da se naknada štete koja se pričini ribljem fondu obračunava po cenovniku koji donosi skupština opštine na predlog korisnika ribarskog područja ili druge ribolovne vode. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije. te je primenom člana 189. Pravilnom ocenom izvedenih dokaza prvostepeni sud je utvrdio da tuženi na ime nepokrivenog avansa duguje tužiocu iznos od 84.06. godini od raznih dobavljača i pod raznim uslovima otkupio 237. st. godine do isplate. godine do isplate. Skupština opštine Č.643 kg kupina. bilo na koji način pričine štetu dužna su da je nadoknade u punom iznosu a prema tom cenovniku. 3. godine donela odštetni cenovnik za ribarsko područje Saveza Č. tog cenovnika propisano je da sva fizička i pravna lica koja u ribljem fondu ribarskog područja Č.357 kg kupina.972. a tuženi je od ugovorene količine isporučio tužiocu samo 6. i 3.. 1.3.8. Iz obrazloženja: Prema stanju u spisima parnične stranke su bile u poslovnom odnosu po osnovu ugovora broj 91 od 6. Pri oceni visine izmakle koristi uzima se u obzir dobitak koji se mogao osnovano očekivati prema redovnom toku stvari ili prema posebnim okolnostima.2002.1996. tog zakona.. novog zakona o ribarstvu do donošenja propisa na osnovu ovog zakona primenjivaće se propisi doneti na osnovu zakona iz člana 51. Ugovora izvršio avansne uplate. Odredbom člana 189.972. a čije je ostvarenje sprečeno štetnikovom radnjom ili propuštanjem..11.1998. 4782/01 od 06. je 18. godine. ovu količinu pomnožio sa 1. st. U članu 1.. Primenjujući odredbe toga odštetnog cenovnika. 4. Na osnovu te odredbe.1998.10 dinara (iznos nepokrivenog avansa) počev od 1. . Zakona o obligacionim odnosima propisano je da se pri oceni visine izmakle koristi uzima u obzir dobitak koji se mogao osnovano očekivati prema redovnom toku stvari ili prema posebnim okolnostima. Međutim.972.200 kg kupine sa ciljem da ispuni svoju ugovornu obavezu prema inopartneru u Holandiji. a za svoj pravni stav dao je razloge koje prihvata i ovaj sud..000 kg kupine i istu količinu isplatio. godine. Tužilac je shodno čl. Zakona o ribarstvu (“Sl. a radi se o Zakonu o ribarstvu iz 1976. godine) 628.278 - . Zakona o obligacionim odnosima obavezao tuženog da tužiocu na ime izmakle dobiti isplati ovaj iznos.62 dinara.00 dinara. a čije je ostvarenje sprečeno štetnikovom radnjom ili propuštanjem.20 dinara na ime izmakle dobiti zasniva na pogrešno i nepotpuno utvrđenom činjeničnom stanju i pogrešnoj primeni materijalnog prava.357 kg kupina i zakonsku zateznu kamatu na deo glavnog duga u iznosu od 84.66 dinara i konstatovao da je tužilac za ovu količinu kupina mogao imati dobit u iznosu od 320.000. Prema članu 52. Tužilac je svojim zahtevom tražio da se tuženi obaveže da mu isplati 320. Osnovano se žalbom ukazuje da se pobijana presuda u delu kojim je tuženi obavezan da tužiocu isplati iznos od 320. polazeći od činjenice da tuženi tužiocu nije isporučio 193. te da je inopartneru isporučio 160. a valorizujući visinu naknade štete do dana presuđenja u smislu člana 189. Rev. Stoga je pravilnom primenom materijalnog prava obavezao tuženog da tužiocu isplati ovaj iznos sa zakonskom zateznom kamatom od 1. Zakona o obligacionim odnosima. prilikom donošenja pobijane presude prvostepeni sud nije cenio da je tuženi u 1996. kojim se tuženi obavezao da tužiocu isporuči 200 tona kupina prve klase u ukupnoj vrednosti od 460.1994.700.10 dinara. Prvostepeni sud je. i član 190.727.. 2. stav 2.11.20 dinara na ime izgubljene dobiti zbog neisporučenih 193.

02.279 - 630. da sudovi nisu vodili računa o sniženju naknade. Naime. te bi ga isplata potpune naknade dovela u oskudicu. Iz utvrđenog činjeničnog stanja nesumnjivo proizilazi da je prvotuženi štetu prouzrokovao namerno.00 časova u zgradi carinarnice gde je priveo tužioca radi provere isprava. trpeo je fizičke bolove is trah i nastala je naruženost u vidu uočljivog deformiteta donje vilice. odnosno krajnja ili gruba nepažnja štetnika isključuje primenu odredbi člana 191. Rev. a zatim doneti odgovarajuću odluku o glavnoj stvari i troškovima postupka. a čije je ostvarenje sprečeno štetnikovom radnjom ili propuštanjem. jer iz činjeničnog stanja nesumnjivo proizilazi da je prvotuženi isključivo kriv za prouzrokovanu štetu. prvotuženi odgovara po pravilima o odgovornosti po osnovu krivice u smislu člana 154. Kao trajna posledica povređivanja kod tužioca je nastalo umanjenje životne aktivnosti u visini od 10%. ako je svoju ugovornu obavezu prema inopartneru u pogledu isporuke kupina ispunio i to naplatio.2001.. Ne mogu se prihvatiti ni navodi revizije o pogrešnoj primeni materijalnog prava. (Vrhovni sud Srbije. osuditi odgovorno lice da plati manju naknadu nego što iznosi šteta. ZOO. dana 1. bez razloga i povoda udario ga više puta bridom šake u predelu lica. godine) . 2302/01 od 28. . ZOO. a drugotužena Republika Srbija po pravilima o odgovornosti pravnog lica prema trećem u smislu člana 172. a odgovorno lice je slabog imućnog stanja. stav 1. nanevši mu tešku telesnu povredu čime je izvršio umišljeno krivično delo teške telesne povrede što je utvrđeno pravnosnažnom krivičnom presudom.. Na osnovu takvog činjeničnog utvrđenja nižestepeni sudovi su pravilno zaključili o odgovornosti tuženih za nastalu štetu. Dakle.02. ZOO). 6832/99 od 02. Po shvatanju ovog suda u konkretnom slučaju nema mesta primeni ovog propisa. sud može vodeći računa o materijalnom stanju oštećenog. (Iz presude Višeg trgovinskog suda u Beogradu. nanevši mu pri tome teške telesne povrede u vidu potpunog preloma donje vilice s leve strane. koji se odnosi na sniženje naknade. kao radnik pogranične policije u carinarnici V. Stoga će u ponovnom postupku prvostepeni sud utvrditi da li je i kakvu štetu u vidu izgubljene dobiti pretrpeo tužilac zbog delimičnog ispunjenja ugovora od strane tuženog. D. odnosno krajnja ili gruba nepažnja štetnika isključuje primenu navedenog propisa. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije. Iz obrazloženja: U postupku je utvrđeno da je tuženi M. u vezi člana 158. Pž. Namera. Prema članu 191. Stoga je neosnovano ukazivanje u reviziji o podeljenoj odgovornosti (član 192.OBLIGACIONO PRAVO Imajući u vidu ovu zakonsku odredbu.2002. Rev. nejasno je kako je prvostepeni sud zaključio da je tužilac pretrpeo štetu u vidu izmakle koristi. ZOO. septembra 1994.11.2000. ZOO o sniženju naknade štete. jer je bez razloga i povoda udario tužioca više puta bridom šake u predelu vilice. godine oko 03. ako ona nije prouzrokovana ni namerno ni krajnjom nepažnjom. godine) 629. broj 6598/01 od 14. te je zbog izvršenog krivičnog dela teške telesne povrede pravnosnažnom krivičnom presudom osuđen. namera. godine) Pri oceni visine izmakle koristi uzima se u obzir dobitak koji se mogao osnovano očekivati prema redovnom toku stvari ili prema posebnim okolnostima.

Rev. potpuno ili delimično.1998.1999. (Vrhovni sud Srbije. Lovačko društvo je odgovorno za štetu koju lovostajem zaštićena divljač pričini. Po oceni izmakle koristi uzima se u obzir dobitak koji se osnovano mogao očekivati prema redovnom toku stvari ili prema posebnim okolnostima. Rev.1999. Utvrđivanje srazmere namirenja oštećenog vrši se tako što se iznos isplaćene mu naknade štete pre pokretanja spora stavlja u odnos prema iznosu naknade štete koji mu je pripadao u vreme delimične naknade. (Vrhovni sud Srbije. (Pravno shvatanje utvrđeno na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog suda Srbije od 08.1998.12. 563/99 od 22. a naknada se ne može dobiti od lica koje je bilo dužno da vodi nadzor nad njim. godine) 633. Zakona o obligacionim odnosima može se primeniti samo kod naknade štete gde se osnov odgovornosti zasniva na krivici (da šteta nije prouzrokovana ni namerno ni krajnjom nepažnjom) a ne i u slučaju da se odgovornost zasniva na objektivnoj odgovornosti. .280 - 637.2000. kad to pravilnost zahteva. (Vrhovni sud Srbije. 915/98 od 02. 636. godine) 634. 340/98 od 01.1999. osuditi štetnika da naknadi štetu. (Vrhovni sud Srbije. Pod načelima odgovornosti za štetu. godine) 631. a čije je ostvarenje sprečeno štetnikovom radnjom ili propuštanjem. a naročito s obzirom na materijalno stanje štetnika i oštećenika. ne odgovara za štetu koju drugome prouzrokuje.03.OBLIGACIONO PRAVO Sniženje naknade u smislu člana 191. Rev. Rev.07.02.godine) 632. 5284/98 od 25. (Vrhovni sud Srbije. 1815/99 od 09.06. godine) Lice koje usled duševne bolesti ili zaostalog umnog razvoja ili kojih drugih razloga nije sposobno za rasuđivanje. zakoni ne podrazumevaju samo načelne odredbe ZOO već podrazumevaju konkretne odredbe ZOO kojima je regulisan institut naknade štete kao izvora obligacija. Rev. Rev. 4179/99 od 16. sud može. godine) 635. ima pravo samo na srazmerno smanjenu naknadu. (Vrhovni sud Srbije.1999. U slučaju štete koju je prouzrokovalo lice koje za nju nije odgovorno.06. Oštećenik koji je doprineo da šteta nastane ili da bude veća nego što bi inače bila. godine) .09.

godine) . Sud će.1997. godine) 641. (Vrhovni sud Srbije.1998.183/97 i Pzz. Prev. 368/96 od 29.01.10. Prev. (Vrhovni sud Srbije.11. ZOO (po deliktnoj odgovornosti) ako je šteta proizašla iz njegovih propusta. Proizvođač ne mora biti odgovoran po odredbi člana 189. 4107/97 od 24. Sud može odrediti manju naknadu ako je štetnik prouzrokovao štetu radeći nešto radi koristi oštećenika. ZOO (koja podrazumeva objektivnu odgovornost) ali može biti za istu štetu odgovoran po članu 154. Pri oceni visine izmakle koristi.12/97 od 27. uzimajući u obzir i okolnosti koje su nastupile posle prouzrokovanja štete dosuditi naknadu u iznosu koji je potreban da se oštećenikova materijalna situacija dovede u ono stanje u kome bi se nalazilo da nije bilo štetne radnje ili propuštanja. Oštećeni koji je doprineo da šteta nastane ili da bude veća nego što bi inače bila. (Vrhovni sud Srbije.02.OBLIGACIONO PRAVO Podeljena odgovornost poslodavca i zaposlenog u naknadi štete. Oštećeni koji je doprineo da šteta nastane ili da bude veća nego što bi inače bila. (Vrhovni sud Srbije. (Vrhovni sud Srbije.1998. vodeći računa o brižljivosti koju štetnik pokazuje u sopstvenim poslovima. Rev.06. 2877/97 od 21. 4816/97 od 04.281 - 645. Rev. Rev. godine) 639. (Vrhovni sud Srbije.04. ima pravo samo na srazmerno smanjenu naknadu. niti je dužnik iz zaključenog posla kao posledicu docnje u neizvršenju ugovora mogao da predvidi štetu u vidu plaćanja bankarskih kamata.12. Rev. .08.1998. 1852/98 od 24. (Vrhovni sud Srbije. moguća je i kod štete prouzrokovane nezakonitim prestankom radnog odnosa. 5126/97 od 04. godine) 640. ima pravo samo na srazmerno smanjenu naknadu.1997. ne pripada izgubljena dobit u visini bankarskih kamata jer to nije prihod koji bi po redovnom toku stvari mogao očekivati.1998. godine) 642. Rev. uzima se u obzir dobitak koji se mogao osnovano očekivati prema redovnom toku stvari ili prema posebnim okolnostima čije je ostvarenje sprečeno štetnikovom radnjom ili propuštanjem.1997. godine) 638. 7167/97 od 01. godine) 643.1997. Rev. Preduzeću. godine) 644. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije.

godine) 649. na koju se pobijana (Vrhovni sud Srbije.08. Rev. Ne radi se o presuđenoj stvari ako je u postupku prinudnog poravnanja poveriocu priznato potraživanje ali ono nije isplaćeno u roku predviđenom u prinudnom poravnanju.09. 4605/95 od 31. 5318/96 od 05. Izostanak krivičnog gonjenja za krivično delo šumske krađe ne znači da nema građansko-pravne odgovornosti za štetu pričinjenu sečom stabala. godine) 648.1996. 3561/97 od 28. godine) 647.1997. Rev.09. 3191/97 od 26. (Viši privredni sud. pa poverilac novom tužbom zahteva štetu zbog neblagovremene isplate ovog potraživanja u vidu razlike u ceni robe od vremena dospeća obaveze do dana plaćanja. prema odredbi člana 187. Oštećeni koji je doprineo da šteta nastane ili da bude veća nego što bi inače bila. . Pž.OBLIGACIONO PRAVO Preduzeća nastala podelom solidarno odgovaraju za obaveze preduzeća koja su prestala da postoje. 3546/96 od 09. Beograd. Oštećeni ima pravo na naknadu štete u onom iznosu koji ga vraća u materijalni položaj pre nastupanja štetne radnje. Rev.1997. 6137/97 od 17. godine) 646. godine) 650. Prigovor o podeljenoj odgovornosti za štetu tužioca i tuženog može se istaći bez obzira što je tuženi prouzrokovao štetu tužiocu umišljajem i bio zbog toga i krivično osuđen. Pž. Stoga. godine) 651.1997. ima pravo samo na srazmerno smanjenu naknadu. godine) . cenama u vreme presuđenja spornog pravnog odnosa. (Viši privredni sud. Naime.1997. (Iz odluke Vrhovnog suda Srbije.282 - 652. (Vrhovni sud Srbije.1995.1996.09. (Vrhovni sud Srbije. Pž. 3159/97 od 14.12. Za novčano potraživanje obezvređeno inflacijom poverilac može tražiti valorizaciju potraživanja primenom indeksa rasta cena na malo ali može zahtevati umesto valorizacije naknade štete koja se sastoji u gubitku vrednosti određene stvari koju nije mogao kupiti usled docnje dužnika ali ovu štetu koja se dosuđuje prema cenama robe u vreme presuđenja mora i dokazati. i vršilac intelektualnih usluga ima pravo ukoliko mu usluga o roku nije plaćena a ugovoreni iznos je obezvređen inflacijom zahtevati od naručioca isplatu usluga o novim cenama tj. (Viši privredni sud.10. Zakona o preduzećima.

Pravosnažno okončan postupak u sporu radi novčanog potraživanja. 654. Ako je tužilac greškom prilikom ispunjavanja virmanskog naloga naveo pogrešan broj računa tuženog a o istoj grešci obavestio tuženog i zahtevao povraćaj pogrešno uplaćenog iznosa. godine) 657. 190. Beograd. (Viši privredni sud u Beogradu. (Savezni sud.1991. ZOO) i potpunosti naknade materijalne štete (čl. 15. (Vrhovni sud Srbije. njemu pripada i razlika do pune naknade štete. 417/91) . godine) 655. Gž. 3335/93 od 26. tada se ima primeniti princip podeljene odgovornosti za štetu. 1996/95) Odredbe o podeljenoj odgovornosti pri reparaciji vanugovorne štete. koju je kupac unapred uplatio u vreme zaključenja ugovora uz garanciju prodavca da se cena neće menjati treba ceniti po načelu ekvivalentnosti (čl. .1994. nije smetnja da se u novom postupku ostvari zahtev za naknadu štete usled obezvređivanja dosuđenog iznosa. jer su obe strane doprinele da do štete dođe. zavisno od toga da li je kupac kroz razliku između cene važeće u vreme zaključenja ugovora i cene važeće na dan ugovorene isporuke kompenziran za iznos kamate ili je oštećen. ako je on u vreme nastanka štetnog događaja program održavanja spornog puta realizovala u većem obimu nego što je to bilo predviđeno pa i na mestu samog udesa.1995. Pravnu osnovanost tužbenog zahteva za isplatu kamate na iznos cene za kupljeni automobil.01.OBLIGACIONO PRAVO Ako dosuđeni nominalni iznos naknade zajedno sa kamatom ne dostiže štetu koju oštećeni trpi. Pž. godine) 656.283 - 658. Pž. Stoga sud nije mogao utvrditi isključivu krivicu tužioca za nastalu štetu.03. Rev.10. 6415/94 od 11.1994. Gž. već je bio dužan ceniti stepen podeljene odgovornosti obe strane i sa time u vezi utvrditi i osnovanost dela visine utuženog potraživanja opredeljenog kao naknada štete. (Vrhovni sud Srbije.05.godine) Ako šteta nastane u obavljanju opštekorisne delatnosti za koju je dobijena dozvola nadležnog organa može se zahtevati samo naknada štete koja prelazi normalne granice što znači da se isključuje svaka naknada štete ukoliko ne pređe normalnu granicu. Ako je do saobraćajnog udesa došlo krivicom oba osigurana vozila. (Viši privredni sud. 659. (Okružni sud u Kragujevcu. Rev.1994. godine) 653. Beograd Gzs-51/91 od 30. (Vrhovni sud Srbije.05. ZOO). shodno se primenjuju i u sporovima o naknadi ugovorne štete. 769/94 od 24. Pri tome se deo naknade ove štete ne može sa uspehom zahtevati od organizacije nadležne za održavanje puta na kome se šteta dogodila. 108/94 od 5. tada se ne može govoriti o isključivoj krivici tužioca za eventualno nastalu štetu.

1990. (Vrhovni sud Srbije. Rev. godine) Izmakla korist predstavlja poseban vid materijalne štete. 666. zdravstvenog i sl. (Vrhovni sud Srbije. penzionog.284 - 667.1990. . To mogu biti različite isplate iz fonda solidarnosti. socijalne pomoći. Prev. Radnja štetnika. koji je uprkos svetlosnom upozorenju na nailazak voza započeo prelazak preko pruge te prouzrokovao štetu. 622/89) Načelo odštetnog prava da naknada ne može biti veća od iznosa šteta nalaže da se sve isplate u vezi sa štetnim događajem uračunaju u naknadu. 100/90 od 21.10. koja isključuje mogućnost sniženja naknade. Beograd 900/90 od 21. treba je odbiti od naknade. Ova primanja se zato uračunavaju u naknadu za odgovarajući oblik štete (materijalne ili nematerijalne). prema vremenu štetnog događaja. Rev. organizacija za osiguranje dužna je da potpuno naknadi štetu. Rev. ne prelazi iznos osigurane sume. jer je mogao predvideti da će tuženi tako postupiti.OBLIGACIONO PRAVO Ako utvrđeni iznos štete.08. godine) Znatnije promenjene okolnosti na kojima su zasnovane ranije odluke suda o dosuđenju naknade štete oštećenom u vidu rente. Pž. Da li se te isplate uračunavaju u naknadu zavisi od njihove svrhe.11. tužilac je doprineo nastanku štete.1986. Visina štete na vozilu utvrđuje se tako. koji je zaprežnim kolima izašao na magistralni put. mogu imati takvo dejstvo da se na zahtev oštećenog ili štetnika za ubuduće dosuđena renta poveća. što se od visine cene novog vozila odbije amortizacija i vrednost ostalih delova koji su upotrebljivi.godine) 660. 662. Ako iz svrhe proizilazi da je isplatom smanjena šteta. (Vrhovni sud Srbije. (Vrhovni sud Vojvodine. što je morao učiniti. 226/85) 663.) Ako utvrđeni iznos štete. 664. prema vremenu štetnog događaja. 192.08. (Iz presude Vrhovnog suda Vojvodine. Rev. ali situacije mogu biti različite. primanja socijalnog osiguranja (invalidskog. organizacija za osiguranje dužna je da potpuno naknadi štetu. pa stoga postoje uslovi za primenu čl. ima se okvalifikovati kao krajnja nepažnja. (Zaključak savetovanja u Saveznom sudu od 16. 661.). ne prelazi iznos osigurane sume. te se visina te naknade određuje prema cenama u vreme donošenja sudske odluke. (Vrhovni sud Vojvodine. 705/90 od 08. br. god. Zakona o obligacionim odnosima o podeljenoj odgovornosti. (Vrhovni sud Srbije. 489/85) . smanji ili ukine. 665.1990. 964/86) Propuštajući da smanji brzinu kretanja i da zvučnim signalima upozori na opasnost tuženog.

a ne u visini koja bi bila utvrđena prema momentu presuđenja. onda ono može potraživati naknadu štete od odgovornog lica samo u visini izdataka koje je imalo za popravku. stav 3. (Vrhovni sud Srbije.285 - 674. nezavisno od promene vrednosti novca. Rev. prema iznosu koji bi oštećeni po redovnom toku stvari ostvario da je radio u vremenu lišenja slobode. (Vrhovni sud Srbije. 672. odgovara za štetu članovima njene uže porodice. 442/82) Imovinsko stanje štetnika nema značaja za odluku o visini obaveze za naknadu štete. Visina naknade materijalne štete u vidu izgubljene zarade pretrpljene usled neopravdanog zadržavanja u pritvoru. (Vrhovni sud Srbije.OBLIGACIONO PRAVO Lice koje je izvršenjem krivičnog dela nedozvoljenog prekida trudnoće prouzrokovalo smrt bremenite žene.1982. presuda Pž. (Viši privredni sud Srbije. Rev. 2252/82 od 02. Nema podeljene odgovornosti u slučaju kad vozač mopeda povredi lice koje se kreće trotoarom. Međutim. Rev. (Vrhovni sud Srbije. utvrđuje se primenom člana 189. Organizacija udruženog rada koja usled svoje privredne aktivnosti zagadi rečno korito a otpadnim materijalom zatrpa vodenični jaz te usled toga nastupi šteta na poljoprivrednom dobru u vidu umanjenja prinosa i zbog neaktivnosti vodenice u vidu umanjenja dohotka dužna je da štetu koja prelazi granice razumne štete naknadi vlasniku poljoprivrednog zemljišta i vodenice. kao i da otkloni uzročnike nastanka štete. 464/85) 668. 217/84) 669. Gzz. 2083/81) 673. Gž. Rev. ako je šteta prouzrokovana krivičnim delom sa umišljajem. Autotransportna organizacija čije je vozilo oštećeno u saobraćaju krivicom drugog učesnika saobraćaja. godine) 670. (Vrhovni sud Srbije. jer je trotoar ulice namenjen isključivo za kretanje pešaka a ne i motornih vozila. onda ima mesta primeni pravila o podeljenoj odgovornosti.09. (Vrhovni sud Kosova. . ako je bremenita žena pristala da se nad njom izvrši nedozvoljeni prekid trudnoće. ima pravo na naknadu kako stvarne štete tako i izgubljene dobiti koju je mogla osnovano očekivati od eksploatacije vozila da ono nije bilo oštećeno. Ako je neko lice pretrpelo materijalnu štetu u visini učinjenih izdataka za popravku oštećene stvari. 280/81) . 336/81) 671. Zakona o obligacionim odnosima.

pokušavajući da mu skrene pažnju na sebe kako bi joj otvorio vrata da naknadno uđe u autobus. 678. Rev. Pogrešan je ovaj stav prvostepenog suda. ometajući ga pri manevrisanju. Odredbom člana 192. stav 1. zatvorio vrata i krenuo unazad nekoliko metara i stao. U konkretnom slučaju postoji doprinos tužilje od 20% nastanku štete. a on se ogleda u činjenici da je ona.03. Vozač je. Putnik doprinosi nastanku štete svojim pokušajem da naknadno uđe u autobus. ustanovio da u tom smislu u konkretnom slučaju nema doprinosa tužilje. dotrčala do prednjih zatvorenih vrata i na ista lupala vozaču. nakon prijema putnika i polaska autobusa. Prvostepeni sud je. zbog čega pri odlučivanju o naknadi nastale štete ima mesta primeni pravila o podeljenoj odgovornosti.286 - . onda je odgovorno lice dužno da naknadi celokupnu štetu. tako što je dotrčala do autobusa koji je započeo radnju isparkiravanja i.2004. bez otvaranja vrata krenuo unapred i zakačio deo tužiljine garderobe. Zbog toga je ona pala i povredila se. Ako oštećenik ovog doprinosa u nastavku štete nema. pre nego što je ona stigla do njega. odnosno njegovoj krivici. Rev.godine došlo je do saobraćajne nezgode tako što je tužilja. Zbog toga se u konkretnom slučaju imaju primeniti odredbe Zakona o obligacionim odnosima o podeljenoj odgovornosti. Rev. (Vrhovni sud Srbije. misleći da je autobus stao da bi njoj otvorio vrata da uđe. nameravajući da uđe u autobus koji je. te ga tako omete u započetoj radnji isparkiravanja Iz obrazloženja: U dokaznom postupku prvostepeni sud je utvrdio sledeće: dana 19. lupala na vrata vozaču. Primeni pravila o podeljenoj odgovornosti ima mesta samo ako je i oštećeni svojim ponašanjem doprineo nastanku štete. 677. radi eventualne primene pravila o podeljenoj odgovornosti. međutim. već samo deo štete koji se može pripisati njegovoj nedozvoljenoj radnji. 1577/80) 676. štetnik ne bi bio dužan da naknadi celokupnu štetu. Tužilja je. utvrđujući odgovornost za nastanak štetnog događaja. jer u prisustvu doprinosa oštećenog u nastanku štetnih posledica. (Vrhovni sud Srbije. 336/81) 675. koji je zatvorio vrata i krenuo sa svog stajališta-polazišta. Zakona o obligacionim odnosima propisano . (Vrhovni sud Srbije. 81/80) Neprilagođena vožnja motornog vozila i neobazrivo kretanje pešaka na kolovozu predstavljaju propuste oba učesnika u saobraćaju. pokušala nepropisno da uđe u autobus van mesta određenog za prijem putnika.OBLIGACIONO PRAVO Za pravilnu primenu materijalnog prava u sporu radi naknade štete od značaja je ponašanje oštećenog.

član 196. Iz obrazloženja: Sud može na zahtev oštećenika za ubuduće povećati rentu. (Presuda Vrhovnog suda Srbije. godine) 679. time se zanemaruje smisao povrede izričite norme iz člana 50. Iz tih razloga je prvostepenu presudu valjalo preinačiti.01. stav 4. čime se samo smanjuje istovremena obaveza štetnikove naknade potpuno integralne štete čija je krivica relevantna u smislu prouzrokovanja saobraćajne nezgode. U tom smislu. obavezujući tuženog da tužilji naknadi srazmeran deo štete imajući u vidu njen doprinos nastanku štetnog događaja. koji je vozio prekomernom brzinom. bilo da bude veća nego što bi inače bila). ne može biti isključena zbog veće brzine kretanja putničkog vozila tužioca. može tražiti povećanje rente samo od dana podnošenja tužbe. (Presuda Okružnog suda u Novom Sadu.vozač je dužan da propusti sva vozila koja se kreću putem sa prvenstvom prolaza na koji se uključuje. 5201/05 od 07. kome je vansudskim poravnanjem dosuđena renta zbog telesne povrede i izgubljene radne sposobnosti. ne može isključiti činjenica da se putničko vozilo tužioca kretalo brzinom većom od propisane. Gž.287 - .2006. čija je krivica relevantna u smislu prouzrokovanja saobraćajne nezgode. Odgovornost tuženog. godine) POSEBNO O NAKNADI MATERIJALNE ŠTETE U SLUČAJU SMRTI. . Zakona o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima . Oštećeni. 193 – 197.2006. TELESNE POVREDE I OŠTEĆENJA ZDRAVLJA (Čl. ima pravo samo na srazmerno smanjenu naknadu. potrebno je preinačiti obe presude nižestepenih sudova u pogledu visine dosuđene naknade štete. a može je i na zahtev štetnika smanjiti ili ukinuti. Rev. Iz obrazloženja: Nije osnovan navod revizije da je do saobraćajne nezgode došlo isključivom krivicom vozača putničkog vozila. srazmerno doprinosu oštećenog u odnosu na ukupan obim štete utvrđene na dan veštačenja. ako se znatnije promene okolnosti koje je sud imao u vidu prilikom donošenja ranije odluke .06. Prekoračenje brzine kretanja vozača putničkog vozila može se smatrati samo njegovim učešćem u vlastitoj šteti (bilo njegovim doprinosom da šteta uopšte nastane. Zakona o obligacionim odnosima) 680. čija je krivica relevantna u smislu prouzrokovanja saobraćajne nezgode. Odgovornost tuženog. Jer. Zakona o obligacionim odnosima. 2129/04 od 26.OBLIGACIONO PRAVO je da oštećenik koji je doprineo da šteta nastane ili da bude veća nego što bi inače bila.

a koja se plaća periodično.12.1994.07.2004. godine tužiocu je dosuđena naknada štete u vidu razlike između ličnog dohotka koji bi ostvarivao na svom ranijem radnom mestu vozača i ličnog dohotka koji tada ostvaruje na radnom mestu servisera za period od 01. Do donošenja prvostepene presude postoji samo izgubljena zarada. a ne i za ranije pretrpljenu štetu koja se dosuđuje u jednokratnom iznosu. Pravilno je prvostepeni sud utvrdio visinu rente za dosuđeni period od 16. tuženi plaća tužiocu rentu u mesečnom iznosu. već jednokratnog iznosa ( jedinstvene sume ). godine od 73. u unapred utvrđenim iznosima.1995. Poravnanjem od 09. tužilac kome je vansudskim poravnanjem dosuđena renta zbog telesne povrede i izgubljene radne sposobnosti može da traži povećanje rente samo od dana podnošenja tužbe. Zakona o obligacionim odnosima. 16. i to kao jedinstvena suma. godine pa do 31. godine. stav 2. godine do 15. dok za to postoje zakonski uslovi.09. u konkretnom slučaju vansudskog poravnanja. prilikom odlučivanja nužno je obaviti odgovarajuće veštačenje.1993. godine ). kojom je uređen odnos između oštećenog lica i štetnika.1997.1993. jer se radi o izmeni pravnosnažne sudske odluke odn. 2144/11 od 01. godine do 31. godine do 03. Za vreme donošenja presude naknada štete nema oblik rente. koja može biti različita u različitim vremenskim periodima.288 - .07.00 dinara.05. godine do 03.09.05.08. tužiocu isplaćivati mesečnu rentu.06.07. Pravnosnažnom presudom od 07.2001. može se.2004.54 dinara. Tužilac je . Gž. a pravilno dosudio rentu počev od podnošenja tužbe. godine pa ubuduće.2011.1995.08. dok za to postoje zakonski uslovi. počev od 01. godine. povisiti samo od dana podnošenja tužbe. ali ukupan obim štete za to proteklo vreme je poznat i dospeo. Prema tome. Renta je naknada u novčanom obliku.2004. godine u iznosima i sa zakonskom zateznom kamatom kako je to naznačeno u prvostepenoj presudi. zbog promenjenih prilika. odgovorno lice dužno je da mu plaća određenu novčanu rentu kao naknadu za tu štetu . godine tužiocu je dosuđena razlika ličnog dohotka za period od 01. godine u jedinstvenom iznosu. Naknada štete u vidu novčane rente može se dosuditi samo za štetu koja postoji u momentu donošenja sudske odluke pa u buduće. mesečna renta pravnosnažno dosuđena oštećenom.1997.01.1997.2005. godine) 681.OBLIGACIONO PRAVO Ako povređeni zbog potpune ili delimične nesposobnosti za rad gubi zaradu.2004. a kako to pravilno zaključuje prvostepeni sud.07. Naime. godine tuženi se obavezao da tužiocu isplati na ime razlike ličnog dohotka za period od 12.05. godine jedinstvenu sumu. .741. te se obavezao da će od 01.07.2005. godine pa nadalje. godine do 01.1995. te je određeno da.11. čiji ukupan iznos nije poznat u vreme odlučivanja o tužbenom zahtevu. Pravilno je prvostepeni sud primenio materijalno pravo kada je delimično usvojio eventualni tužbeni zahtev tužioca i tužiocu dosudio na ime povećanja rente iznose kako je to navedeno u izreci prvostepene presude ili ukupan iznos za period od 16.08. godine.07. Iz tih razloga pravilno je prvostepeni sud odbio deo eventualnog tužbenog zahteva tužioca za isplatu rente za period pre podnošenja tužbe ( od 16. kako je to već navedeno.prema utvrđenom činjeničnom stanju . Od tada tuženi je tužiocu na ime rente isplaćivao mesečno iznos od 733.11. (Iz Presude Apelacionog suda u Novom Sadu.povređen u saobraćajnoj nezgodi 1981. Presudom na osnovu priznanja od 09.1993.član 195.1996. Ukoliko je reč o naknadi štete po osnovu izgubljene zarade. kao naknada štete zbog izgubljenog gubitka zarade.

obavio veštačenje sa veštakom ortopedom i preko ovog veštaka i veštaka psihijatra utvrdio da je umanjenje opšteživotne aktivnosti kod tužioca 35%.289 - . dosudio pravičnu novčanu naknadu za sporni vremenski period od 01. šteta od tog gubitka ne može biti veća od onoga što bi oštećeni dobijao od poginulog da je on živ. 1435/10 od 04. pitanje radne sposobnosti spada u domen specijaliste medicine rada. koju je prvostepeni sud utvrdio preko veštaka medicinske i finansijske struke. koji prema pravilima svoje struke utvrđuje da li radna nesposobnost postoji i u kom stepenu.OBLIGACIONO PRAVO Iz obrazloženja: Iz utvrđenog činjeničnog stanja proizilazi da Tužilac je povređen u saobraćajnoj nezgodi. kao putnik u autobusu u kome se nalazio u svojstvu klupskog lekara fudbalskog kluba.11. koja se dogodila 19. Gž.2009.03. (Iz Rešenja Okružnog suda u Novom Sadu. godine.03. a da je ovu činjenicu utvrđivao veštak ortoped. kao i da li svoj dosadašnji posao uopšte može da obavlja. Ako je izdržavanje izgubljeno zbog smrti davaoca izdržavanja. za koje poslove. koja je nužna radi utvrđivanja prava na rentu. kao vidova materijalne štete. mogao da izvrši isključivo veštak specijalista medicine rada.1998. kojim se ovaj veštak izjasnio da je umanjenje opšte radne sposobnosti tužioca iznosilo 35%. 2436/06 od 01. godine) . (Iz Rešenja Apelacionog suda u Kragujevcu. Zakona o obligacionim odnosima.član 194.da bi prvostepeni sud meritumom pravilno odlučio odn.2010. zatim. Iz prvostepene presude uočava se da je sud kod odlučivanja o dosuđenju izgubljene zarade i rente. da je ocenu radne sposobnosti tužioca u prvostepenom postupku. Od ovih činjenica zavisi osnovanost tužbenog zahteva. a postoji u spisima dopunsko veštačenje obavljeno preko istog veštaka. godine. mora poći od izdržavanja koje bi tužioci ostvarivali da štetnog događaja nije bilo. odnosno čime se on bavi.1997.08.2004. a pri tom ceneći i zanimanje tužioca.2006. ukoliko je tužiocima isplaćivana u spornom vremenskom periodu). godine) 682. Nezgodu je izazvalo imenovano lice teretnim vozilom. godine do 31. Znači . a iste nisu utvrđene u prvostepenom postupku.11. dakle. godine. Radi se. Iz obrazloženja: Šteta zbog izgubljenog izdržavanja odmerava se s obzirom na sve okolnosti konkretnog slučaja a iznos naknade štete ne može biti veći od onog što bi oštećeni dobijao od poginulog da je ostao u životu . o posebnom vidu materijalne štete koja svoj osnov ima u činjenici smrti dužnika izdržavanja. Gž. U svakom drugačijem slučaju. dosuđeni iznosi suprotstavljaju se društvenom cilju koji se ovom vrstom novčane naknade želi postići. Od tog iznosa. odnosno veštaka ortopeda od 16.07. stav 2. Zbog zadobijenih povreda tužilac je pretrpeo nematerijalnu i materijalnu štetu. između ostalog. Na osnovu procenta umanjenja opšteživotne aktivnosti. mora oduzeti zbir svih primanja koja su tužioci dobijali zbog smrti dužnika izdržavanja (porodična invalidnina kao i porodična penzija. koje je u momentu udesa bilo osigurano kod tuženog i isti je osuđen na kaznu zatvora pravnosnažnom presudom nadležnog Opštinskog suda. Žalbom tuženog se osnovano ističe. kao i visina tužbenog zahteva u odnosu na dosuđenje rente. I prema stavu ovog suda. prvostepeni sud je utvrđivao pravo tužioca na dosuđenje rente.

Zakona o obligacionim odnosima.1992. Gž. br.2007. niti se može obračunavati revalorizacijom. Iz obrazloženja: Uobičajene troškove sahrane čine samo oni troškovi koji su neophodni za ukop pokojnika u skladu sa merilima i shvatanjima sredine iz koje pokojnik potiče.1992. (Rešenje Okružnog suda u Čačku. 96/94 od 31. Stoga sud utvrđuje samo visinu rente i to na osnovu izveštaja uprave prihoda od 11. jer predstavlja razliku u zaradi. Iz obrazloženja: Prvostepeni sud u obrazloženju osporene presude konstatuje da je presudom istog suda P. a na šta se i žalbom tuženog osnovano ukazuje. 497/91 od 26.8. koje bi dale za pravo sudu da primeni odredbe člana 196. koju je stekao presudom istog suda P. 549/06 od 25..2. na osnovu utvrđenog. godine. Uobičajeni troškovi sahrane su troškovi ukopa. odredbom člana 196.6. 497/91 od 26. a na šta mu je i u toku postupka od strane tuženog ukazivano. na zahtev oštećenika. niti se može obračunavati revalorizacijom tog iznosa. niti utvrđuje da li je i na koji način došlo do promenjenih okolnosti. nakon što je izvršena revalorizacija iznosa od 1.80 dinara. da tužiocu na ime rente zbog smanjene radne sposobnosti plaća mesečno iznos od 29. Ona se izražava kao razlika u zaradi koja nastaje zbog umanjenja radne sposobnosti oštećenog." B. da se određuje prema visini izgubljene zarade i da se mora dokazati i to putem veštačenja.11. i konstatuje da je.01. a počev od 21. odnosno iz koje potiče njegova porodica koja snosi te troškove. godine) . U konkretnom slučaju prvostepeni sud ne utvrđuje koje su okolnosti postojale u vreme donošenja ranije odluke.00 dinara.1994.10. obavezan DD za osiguranje "D.2007. ili je može na zahtev štetnika smanjiti ili ukinuti. a koja je izmenjena presudom P. godine) 684. godine.2007. br.OBLIGACIONO PRAVO 683. 96/94 od 31.1994. Ovakav zaključak prvostepenog suda ne može se prihvatiti. kao i troškovi podizanja nadgrobnog spomenika i pomena . Istom presudom izmenjena je presuda Opštinskog suda u G. za ubuduće povećati rentu. i odlučuje kao u izreci presude pod jedan.11. ZOO predviđeno je da sud može.200. godine. P.2004. Osnovano stoga tuženi u žalbi ukazuje da je renta materijalna šteta. pa nije.ali samo u razumnoj meri. podizanja nadgrobnog spomenika i pomena – ali samo u razumnoj meri. Renta se određuje se prema visini izgubljene zarade i mora se dokazati putem veštačenja jer predstavlja naknadu materijalne štete zbog smanjene radne sposobnosti oštećenog. godine. ZOO i rentu promeni. (Rešenje Okružnog suda u Beogradu Gž. ali samo ako se znatno promene okolnosti koje je sud imao u vidu prilikom donošenja ranije odluke. br. godine. a shodno članu 196. godine pa ubuduće. tužbeni zahtev osnovan. br. 1293/2007 od 10.. Naime. jer nema nijednog razloga o odlučnim činjenicama.M. Glavna Filijala Č. koja nastaje zbog umanjenja radne sposobnosti oštećenika.8. a nije. Sud otuda nalazi da tužilac ima pravo na rentu zbog smanjene radne sposobnosti.290 - .

po računima. Kako se ovde radi o naknadi štete iz člana 195. godine) 687. a kod uračunavanja ispunjenja nije izvršeno uračunavanje dospele kamate. 686. godine) 685. br. shodno članu 193. B. Kamata na neblagovremeno plaćene račune iznosi 338. Gž. 568/03 od 30. Iz obrazloženja: Prvostepeni sud je pravilno i potpuno utvrdio sve odlučne činjenice za donošenje odluke u ovoj parnici koja se vodila po tužbi sada pok. (Iz presude Okružnog suda u Čačku. istog propisa dospeli iznosi naknada mogu preneti drugome ako je iznos naknade određen pismenim sporazumom strana ili pravnosnažnom sudskom odlukom. a tuženi kao kupac platio cenu po računima. Kod ovakvog stanja stvari pravilnom primenom materijalnog prava Okružni sud nalazi da je neosnovan tužbeni zahtev tužilja po navedenom osnovu jer se u smislu čl. ima pravo na taj vid materijalne štete od tuženika. B. pri čemu nije bilo sporno da navedena šteta pok.01. (Iz presude Okružnog suda u Valjevu. određene inekcije. koja se u smislu čl. nije bila priznata pismenim sporazumom stranaka ni pravosnažnom sudskom odlukom. Odredbe člana 295. 197. ZOO-a.2003.291 - . tada da bi od tuženika osiguravajuće organizacije imala pravo na taj vid materijalne štete. Zakona o obligacionim odnosima ne isključuju pravo poverioca na isplatu kamate zbog duga isplaćenog od strane dužnika u docnji i to kompenzacijom. sud mora da utvrdi da li je te troškove u vidu refundacije tražila od fonda zdravstvenog osiguranja. stav 1. 198. a delimično multilateralnom kompenzacijom i virmanskim uplatama. pravo na naknadu štete u vidu novčane rente usled smrti bliskog lica i usled povreda i oštećenja zdravlja ne može preneti drugom licu pri čemu se po odredbi stava 2. i 337. ZOO. br..2005. Tuženi je račune platio delimično bilateralnom. radi naknade materijalne i nematerijalne štete zbog povreda zadobijenih u saobraćajnoj nezgodi. Utvrđeno je da je tužilac umro u toku vođenja parnice te da su tužilje kao njegove zakonske naslednice posle toga preuzimajući parnicu zahtevale naknadu materijalne štete za izdatke povodom tuđe nege i pomoći. 846/05 od 30. ali u docnji. jer samo ako iznosi po računima nisu refundirani i ti troškovi su bili neophodni. 313. S. Gž. Iz obrazloženja: Prema utvrđenom činjeničnom stanju parnične stranke su bile u poslovnom odnosu u kojem je tužilac kao prodavac isporučio robu tuženom. ZOO-a.13 dinara.845. Pravo na naknadu štete u vidu novčane rente za izdatke povodom tuđe nege i pomoći pripada samo oštećenom ako je on u životu i ne prelazi na njegove naslednike. .06. 336.OBLIGACIONO PRAVO Kada je tužilja kao posledicu pretrpljenih telesnih povreda trpela i materijalnu štetu jer je kupovala. ZOO-a određuje u obliku novčane rente iz navedenih zakonskih propisa proizilazi zaključak o neprenosivosti prava na naknadu štete za izdatke povodom tuđe nege i pomoći zakonskim naslednicima oštećenih.

karakteristično je da ista nastaje kada dužnik padne u docnju sa ispunjenjem novčane obaveze i praktično se uvećava do ispunjenja obaveze. dok se oštećenim novcem štetnika koristi pre dospelosti obaveze. te u slučaju da novčana obaveza prestane ispunjenjem. Verovatno trajanje života oštećenog utvrđuje se zavisno od pola. rezultata popisa stanovištva o prosečnom životnom veku stanovništva itd. Ova druga sporedna prava mogu biti npr. 138/03 od 04. Prev. Kapitalizirana renta je naknada buduće štete koja se u zakonom određenim slučajevima plaća u ukupnom iznosu. ZOO). stav 2. Odredbom člana 195. Pod zaradom se podrazumeva svaka imovinska korist koja se postiže radom. tj. ne gasi se pravo na zateznu kamatu ako je nastala i ista se može obračunati i utvrditi kao samostalno potraživanje. ali ona koja je nastala ne može se ugasiti. jer bez potraživanja glavnog duga nema ni kamate. kaucija.292 - . kod zatezne kamate. gasi se za ubuduće. st.OBLIGACIONO PRAVO Predmet tužbenog zahteva je isplata kamate na neblagovremeno plaćene račune za isporučenu robu tuženom. određivanjem rente u mesečnim iznosima ne bi bili zaštićeni interesi oštećenog. u zakonom određenim slučajevima plaća u ukupnom iznosu i čiju visinu izračunava veštak aktuar.godine) 688. Zbog toga oštećeni ima pravo da zahteva potrebno obezbeđenje za isplatu rente. je propisao da se visina ukupne svote (kapitalizirana renta) utvrđuje prema visini rente. Kamata se uopšte ne pominje. Iz obrazloženja: Odredbom člana 195. propisano je da je odgovorno lice dužno povređenom. Međutim.12. Naime.2003. kao sporednog potraživanja. Da bi se utvrdila visina kapitalizirane rente potrebno je stručno znanje kojim sud ne raspolaže. osim ako to prema okolnostima slučaja ne bi bilo opravdano (član 188. Zakona o obligacionim odnosima propisano je da se prestankom glavne obaveze gase jemstvo. stav 4. ZOO). zarada od prekovremenog rada. plaćati određenu novčanu rentu kao naknadu za ovu štetu. odustanica. . ZOO. Iz navedenog propisa ne proizlazi da se prestankom glavne obaveze gasi i kamata. stav 2. pa stoga izračunavanje visine štete u ovakvom slučaju treba poveriti veštaku aktuaru. Zatezna kamata u slučaju prestanka glavne obaveze prestaje samo teći. ugovorna kazna. stav 3. kapara. štetnik. Pravo na kamatu ne može prestati ni samo zbog toga što je glavni dug plaćen i ugašen prebijanjem. verovatnom trajanju života oštećenog i uz odbitak odgovarajućih kamata. životnog veka njegovih predaka. Naknada štete zbog smanjene radne sposobnosti se po pravilu dosuđuje u vidu mesečne rente. U određenim slučajevima. 4. Ravnomernost u isplatama rente štiti interes oštećenog jer mu omogućava da svoje potrebe svakodnevno namiruje. zbog čega Zakon o obligacionim odnosima dopušta mogućnost da se umesto rente isplati jedna ukupna svota – kapitalizirana renta. koji zbog potpune ili delimične nesposobnosti za rad. redovna zarada iz radnog odnosa. zarada od radne delatnosti koja mu je donosila izvesne prihode. i 5. stanja zdravlja. (Vrhovni sud Srbije. gubi zaradu. ZOO. Kapitalizirana renta se dobija tako što se mesečna renta množi brojem meseci verovatnog trajanja života oštećenika i od tog iznosa odbiju diskontne kamate. odnosno odgovorno lice unapred plaća naknadu štete i ne može se koristiti tim novcem. Oštećeni je ovlašćen da zahteva određivanje kapitalizirane rente ako dužnik ne pruži obezbeđenje koje sud odredi ili iz određenih uzroka (član 188. Kamata jeste po načinu nastanka sporedno potraživanje. Član 188. već postaje samostalno potraživanje i može se posebno utuživati. dok se ne plati glavni dug. Kapitalizirana renta je naknada buduće štete koja se. zaloga i druga sporedna prava.

300 dinara. Po članu 195.10. 2003/99 od 06.3. Rev. ZOO ko drugome nanese telesnu povredu ili mu naruši zdravlje. sud je propustio da utvrdi okolnosti iz člana 188. u vezi člana 186. Međutim. ZOO. dužan je da naknadi troškove oko lečenja i druge potrebne troškove u vezi sa tim. II 1017/02 od 09. tačka 13. ili su mu mogućnosti njegovog daljeg razvijanja ili napredovanja uništene ili smanjene. Takođe. godine) . Iz navedene odredbe proizilazi da se naknada štete u vidu novčane rente može dosuditi samo za štetu koja postoji u momentu donošenja sudske odluke pa ubuduće. U konkretnom slučaju sudovi nisu utvrdili vreme lečenja tužioca niti precizno utvrdili izgubljenu zaradu u tom periodu. pa je preuranio sa zaključkom da tužilac ima pravo na kapitalizirani iznos rente. ZOO ako povređeni zbog potpune ili delimične nesposobnosti za rad gubi zaradu ili su mu potrebe trajno povećane. stav 1. godine nejasno je zbog čega se materijalna šteta (renta) zbog nesposobnosti za rad dosuđuje za raniji period (počev od 20. i 5. stav 4. a ne i za ranije pretrpljenu štetu koja se dosuđuje u jednokratnom iznosu. odgovorno lice dužno je plaćati povređenom određenu novčanu rentu kao naknadu za tu štetu. (Vrhovni sud Srbije.04. godine pa ubuduće. Naknada štete u vidu novčane rente može se dosuditi samo za štetu koja postoji u momentu donošenja sudske odluke pa ubuduće. godine) 689.293 - . a ne i za ranije pretrpljenu štetu koja se dosuđuje u jednokratnom iznosu. S obzirom da je tužilac zadobio tešku telesnu povredu 20.1993. a i renta dosuđena za isti vremenski period pa su obe naknade kumulirane što je suprotno članu 195. prvostepeni sud je tužiocu na ime izgubljene zarade za vreme sprečenosti za rad (to vreme se ne precizira u izreci) dosudio 1. Prvostepeni sud je suprotno postupio jer je i štetu pre presuđenja dosudio u vidu mesečne rente a ne u jednokratnom iznosu. kao i zaradu izgubljenu zbog nesposobnosti za rad za vreme lečenja.2002. po čl. ZPP i izvršiti razgraničenje između izgubljene zarade za protekli period do momenta presuđenja i buduće izgubljene zarade (rente).2000. Rev. marta 1993. Naime.) ZPP jer u pogledu odlučnih činjenica nižestepene presude ne sadrže jasne razloge zbog kojih se njihova pravilnost ne može sa sigurnošću ispitati. Takođe sud je tužiocu na ime rente dosudio 100 dinara počev od 20. Iz obrazloženja: Osnovano se u reviziji ističe da je u postupku učinjena bitna povreda odredaba parničnog postupka iz člana 354. Kako se vreme nesposobnosti za rad ne navodi ni u izreci a ni u obrazloženju to proizilazi da je i izgubljena zarada u fiksnom iznosu. Naime. 195. stav 2. avgusta 1993.OBLIGACIONO PRAVO Prvostepeni sud je utvrdio da tužilac u kući ima stolarsku radionicu i da je do povređivanja obavljao van radnog vremena stolarske radove i ostvarivao zaradu i pravilno zaključio da tužilac ima pravo na naknadu izgubljene zarade zbog nesposobnosti za poslove KV stolara na obavljanju dopunske delatnosti. visina kapitalizirane rente je morala biti utvrđena veštačenjem putem veštaka aktuara. (sada tačka 14. ZOO. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije u Beogradu. stav 2. godine). U ponovnom postupku tužilac će urediti tužbu na osnovu člana 109.

1996.1994. Gž. godine) 695. 693. ako se znatnije promene okolnosti koje je sud imao u vidu prilikom donošenja ranije odluke. 567/98 od 17. Na tako utvrđen iznos naknade oštećenom pripada i tražena zatezna kamata od dana veštačenja do isplate.1998. kao što je odeća žalosti za pokojnikovog bračnog druga i najbliže srodnike.09. (Vrhovni sud Srbije.01. ali ne u kapitaliziranom iznosu i prostim oduzimanjem od pripadajućeg iznosa pravične novčane naknade.1998.09. Troškovi podušja uzimaju se u obzir pri određivanju naknade štete zbog smrti bliskog srodnika.1998. 3578/98 od 02. Ko drugom nanese telesnu povredu dužan je naknaditi mu zaradu izgubljenu zbog nesposobnosti za rad za vreme lečenja. Rev. Pri utvrđivanju visine naknade sporne štete na izloženi način ima se raspraviti i da li je oštećeni smanjio štetu radom kod drugog poslodavca ili na drugi način (pravilna primena materijalnog prava u vezi člana 192.02.02. godine) 690. godine) 694. (Vrhovni sud Srbije. 6781/97 od 06.1. godine) Nužne troškove sahrane sačinjavaju i troškovi pogrebnog ceremonijala. troškovi uređenja groba neposredno posle sahranjivanja. Oštećeni ima pravo da povećanje rente traži u celini od bilo kog solidarnog dužnika. . (Vrhovni sud Srbije. uključujući i druge uobičajene troškove vezane za sahranu.OBLIGACIONO PRAVO Pri utvrđivanju visine pravične novčane naknade za pretrpljene duševne bolove zbog umanjenja životne aktivnosti uzima se u obzir (cena zajedno sa drugim okolnostima) i naknada (invalidnina) za telesno oštećenje koju oštećeni prima po propisima o invalidskom osiguranju. 695/96 od 10.05. godine) 691.1998. Sud može na zahtev oštećenika za ubuduće povećati rentu a može je na zahtev štetnika smanjiti ili ukinuti. godine) .02. .1998. Rev. (Vrhovni sud Srbije. .294 - 696. s tim što se visina naknade određuje prema mesnim običajima. 230/94 od 17.2. (Pravno shvatanje sa sednice Građanskog odeljenja Vrhovnog suda Srbije od 16. Visina naknade štete izgubljene zarade ima se utvrditi prema visini zarade koju bi oštećeni ostvario u svakom mesecu spornog perioda i to u valorizovanom iznosu do dana veštačenja. godine) 692. (Pravno shvatanje sa sednice Građanskog odeljenja Vrhovnog suda Srbije od 16. troškovi održavanja groba koji se u skladu sa propisima plaćaju prilikom obezbeđenja grobnog mesta i troškovi podizanja nadgrobnog spomenika. (Iz rešenja Okružnog suda u Požarevcu. Rev. ZOO).

05. prinudnim propisima ili moralu socijalističkog samourpavnog društva ili da je učinjen u drugom cilju. 195. Zato se naknađuju kao troškovi sahrane oni koji su vezani za učešće sveštenika u pogrebnoj cermoniji i druga verska obeležja isto kao i troškovi vezani za uobičajenu ateističku ceremoniju. 1074/88) Kao uobičajeni troškovi sahrane umrlog u smislu člana 193. ako bi se s obzirom na pokazani rezultat uspeha u školi pre povređivanja. Oboljenja oštećenog koja nisu prouzrokovana njegovim povređivanjem u saobraćajnoj nezgodi. st. ZOO. godine) 697. i izdaci za jelo i piće koje se služi na dan sahrane prisutnim za groblje i kući umrlog u skladu sa mesnim običajima. (Vrhovni sud Vojvodinee. Rev. Prilikom odlučivanja o zahtevu za naknadu uobičajenih troškova sahrane. te da li je visina tih troškova u granicama prosečnih troškova sahrane u mestu sahranjivanja. Prilikom odlučivanja o zahtevu za naknadu troškova sahrane sud će voditi računa da li su učinjeni troškovi u skladu sa mesnim običajima i dužnim pijetetom prema umrlom.OBLIGACIONO PRAVO Oštećena ima pravo na naknadu štete (izgubljene zarade) po odredbama čl. kao i troškove uređenja groba neposredno posle sahranjivanja. Gž. 113/92 od 13. (Okružni sud u Subotici. Naknada za nadgrobni spomenik može se dosuditi i kada tužilac učini verovatnim da će spomenik podići. 24. stav 1. troškovi održavanja groblja koji se u skladu sa propisima plaćaju prilikom obezbeđivanja grobnog mesta i troškovi podizanja nadgrobnog spomenika.1991. odeće žalosti i za njegovog bračnog druga i najbliže srodnike. a koja su takođe doprinela da on zbog smanjene radne sposobnosti bude preveden u invalidsku penziju. Zakona o obligacionim odnosima.295 - 701. godine) 700.1994. (Vrhovni sud Vojvodine. Rev. a ne radi ispoljavanja dužnog pijeteta prema umrlom. Zakona o obligacionim odnosima smatraju se. 1915/93 od 29. sa sigurnošću moglo očekivati da bi sa uspehom završila likovnu akademiju i to od vremena kada bi se to i ostvarilo. (Vrhovni sud Srbije. pored ostalog.1989. ne uzimaju se u obzir kod određivanja visine naknade štete. br. 702. pod uslovom da ti izdaci budu u razumnoj meri.02. Rev. . u smislu člana 193. Rev. 2. (Iz presude Vrhovnog suda Vojvodine. Uobičajene troškove sahrane usmrćenog lica u smislu člana 193. (Načelni stav zauzet u Saveznom sudu. sačinjavaju i troškove pogrebnog ceremonijala uključujući i druge uobičajene troškove vezane za sahranu. pored nužnih troškova. Oštećeni nema pravo na troškove rehabilitacije ako se rehabilitacijom njegovo zdravstveno stanja ne bi poboljšalo. 499/88) . 2984/90) 699. godine) 698. nije relevantno da li je pokojnik sahranjen po verskom ili ateističkom ceremonijalu.12. ZOO. Neće se dosuditi naknada troškova za onaj vid ceremonijala za koji se oceni da je protivan Ustavom uređenim načelima društvenog uređenja.

crnine. stav 2. Pri određivanju visine troškova nadgrobnog spomenika nije od presudnog značaja da li je nadgrobni spomenik već podignut. Rev. stav 1. 1293/85) . Za pravo na ostvarivanje naknade štete po ovom osnovu nema značaja činjenica što su trošovi života uvećani. Rev. (Vrhovni sud Srbije. (Vrhovni sud Vojvodine. Ovu zakonsku odredbu. ZOO. Rev. 1799/85) 706. ako je on u životu. pa stoga porodica ima pravo na naknadu tih troškova u skladu sa čl. (Vrhovni sud Srbije. Polaganje porodičnog venca poginulom predstavlja izraz pijeteta njegove porodice. kao i troškovi podizanja nadgrobnog spomenika uobičajenog u sredini pokojnika. koja su povređenom pružala negu i pomoć. (Okružni sud u Kragujevcu. treba tumačiti tako. Rev. 195. Visina izgubljenog izdržavanja se prema članu 194.OBLIGACIONO PRAVO Kad je utvrđeno da je poginuli sin redovno pomagao roditelje. 784/85) 707. . roditeljima pripada pravo na naknadu štete zbog izgubljenog pomaganja neovisno o tome da li bi i inače po Zakonu o braku i porodičnim odnosima imali pravo tražiti izdržavanje. odnosno zaradu koju bi ostvarivao da je zdrav i da mu nije smanjena radna sposobnost. U skladu sa čl. Zakona o obligacionim odnosima odgovorno lice dužno je da naknadi štetu licu kome je zbog telesne povrede i narušenja zdravlja radna sposobnost potpuno ili delimično smanjena. Gž. (Vrhovni sud Vojvodine. ZOO spadaju i troškovi daće. da osnov za ostvarenje prava na naknadu ovog oblika materijalne štete postoji samo ako se utvrdi da povređeni usled pretrpljenih povreda i narušenja zdravlja ne može da ostvaruje zaradu koju je ostvarivao do povrede. a koji ne može biti veći od onoga što bi oštećeni dobijao od poginulog da je ovaj ostao u životu. Uobičajene troškove sahrane po članu 193. Zakona o braku i porodičnim odnosima naknađuje plaćanjem novčane rente. a ne i trećim licima. a ne s obzirom na utvrđeni stepen smanjene radne sposobnosti. Rev. ako povređeni zbog toga trpi štetu u vidu izgubljene ili smanjene zarade. čiji se iznos odmerava s obzirom na sve okolnosti slučaja. 152/86) 704. 194. 940/87) 703.296 - 708. a ne prema stvarno učinjenim troškovima. (Vrhovni sud Srbije. Pravo na naknadu štete za izdatke povodom tuđe nege i pomoći pripada samo oštećenom. već je dovoljno da se prikaže predračun troškova za podizanje nadgrobnog spomenika. venca u razumnim granicama. kao i pravno pravilo građanskog prava koje je primenjeno u vreme nastanka štetnog događaja. 818/85) 705. naknada se određuje prema troškovima podizanja nadgrobnog spomenika uobičajenih u sredini gde je pokojnik sahranjen.

. sem prihoda iz radnog odnosa. U postupku pred sudom može se utvrđivati i da li je poginuli za života ostvarivao. Visina šteta zbog izgubljene zarade za vreme lečenja i bolovanja utvrđuje se prema stvarnom gubitku u zaradi oštećenog lica. . (Vrhovni sud Srbije. (Vrhovni sud Srbije. odnosno koja je bio dužan da izdržava. koji je poginuli ostvario. 1047/85) 709. Zakona o obligacionim odnosima.OBLIGACIONO PRAVO Lica koja su izgubila izdražvanje zbog smrti lica koje ih je izdražavalo. u vidu razlike između ostvarene porodične penzije i novčanog iznosa koji bi poginuli. U takvom slučaju uvek se mora utvrditi šta bi poginuli. nužno je utvrditi uslove privređivanja poljoprivrednika na njegovom imanju. da je u životu. može se dosuditi naknada štete zbog umanjene radne sposobnosti tek kada dostigne uzrast potreban za zasnivanje radnog odnosa. sa ostvarenom porodičnom penzijom lica koja je on izdržavao. odnosno za privređivanje. Kad je supruga. kao izdržavano lice. posle smrti svog supruga ostvarila porodičnu penziju u većem iznosu od novčanog iznosa koji bi joj poginuli suprug davao na ime izdržavanja da je u životu. I individualnom poljoprivrednom proizvođaču pripada pravo na naknadu štete zbog smanjene radne sposobnosti. 1952/84) 712. da je u životu. a ne prema visini zarade u vreme presuđenja. Povređenom licu. (Vrhovni sud Srbije. kojima bi pokrivao potrebe lica koja je izdržavao. zatim sastav njegovog domaćinstva. Tek upoređujući te iznose. Rev. 1255/84) 711. onda su troškovi njenog izdržavanja pokriveni i ona nema pravo da od odgovornog lica potražuje naknadu štete po osnovu izgubljenog izdržavanja. (Vrhovni sud Srbije. U slučaju postavljenog zahteva za naknadu šete.297 - 713. ne može se poći od zaključka da bi celokupan dohodak. imaju pravo na naknadu štete u skladu sa čl. U takvom slučaju treba utvrditi veličinu i strukturu poseda oštećenika. koji se razlikuje od uslova privređivanja u poljoprivredi društvenog sektora. Pri utvrđivanju naknade štete koju neko trpi zbog izgubljenog izdržavanja. Rev. bio u mogućnosti i bio dužan da im daje. bio dužan i mogao da obezbedi na ime izdržavanja tih lica u skladu sa odredbama Zakona o braku i porodičnim odnosima. 722/85) 710. da li bi mogao ostvarivati i druge prihode. odnosno u kom obimu je takva šteta pokrivena ostvarenom porodičnom penzijom. bio deljen na jednake delove između poginulog lica i lica koja je on bio dužan da izdržava. može se izvesti zaključak da li i u kojoj visini izdražvanja lica trpe štetu zbog izgubljenog izdržavanja. 194. odnosno da je ostao u životu. vrstu poljoprivrednih poslova kojima se bavi i način na koji te poslove obavlja. koji bi odgovarali stvarnim mogućnostima poginulog. koje je u vreme nastanka štete bilo maloletno. Rev. kao i način trošenja tih prihoda na članove domaćinstva i samog poginulog. Rev.

(Vrhovni sud Srbije. Rev. ali bez ugrožavanja svog zdravlja. da je ostao u životu. 739/84) 715. Kriterijum za takav zaključak bile bi i odredbe porodičnog zakonodavstva. 2099/84) Ako je došlo do znatnijih promena okolnosti pod kojima je dosuđena novčana renta zbog smanjene radne sposobnosti. mogao da ostvari radom i šta bi od ostvarenih prihoda bio u mogućnosti i bio dužan da izdvoji za potrebe izdržavanja lica koja traže naknadu štete po ovom osnovu. Rev. (Vrhovni sud Srbije. Lice van kruga naslednika. nezavisno od činjenice da li je angažovala tuđu radnu snagu. koje propisuju obavezu izdržavanja roditelja i neobezbeđene braće i sestara. kao oblika materijalne štete. 717.OBLIGACIONO PRAVO kao i da li je oštećeni poljoprivrednik u mogućnosti da korišćenjem poljoprivrednih mašina istovremenom organizacijom rada u potpunosti ili delimično otkloni posledice umanjenja radne sposobnosti. može se tražiti izmena odluke o dosuđenoj renti. prema tim naslednicima nema pravo na naknadu podnetih troškova za podizanje spomenika. po kom osnovu ona ostvaruje pravo na naknkadu štete. u postupku koji raspravlja o zahtevu za naknadu štete zbog izgubljenog izdržavanja mora se u prvom redu utvrditi šta bi poginuli. (Vrhovni sud Srbije. (Vrhovni sud Srbije. da je u životu. 727/82) . Rev. ali samo za ubuduće. 938/83) Lice koje je poginuli izdržavao. (Vrhovni sud Srbije. U takvom slučaju pripadalo bi joj pravo na naknadu štete zbog smanjene radne sposobnosti u visini troškova koje je imala za plaćanje angažovane radne snage. ili je na štetu svog zdravlja sama obavljala poslove domaćinstva. 1752/84) 714. koje je bez saglasnosti pojedinih naslednika podigao spomenik njihovom ostaviocu. bez obzira što lično nije sposoban za obavljanje teških poslova u poljoprivredi. Kada je radna sposobnost domaćice umanjena. 194. Pri tome se ni u kom slučaju ne bi moglo poći od zaključka da bi poginuli samo jednu polovinu svog ličnog dohotka mogao da izdrži za sopstveno izdražvanje. 236/83) 716. Rev. pošto bi povećanja rente za proteklo vreme bilo protivno prirodi ovog oblika naknade štete. Zakona o obligacionim odnosima. veštačenjem treba utvrditi da li ona može da obavlja poslove domaćinstva. ima pravo da od odgovornog lica traži naknadu štete koju trpi gubitkom izdržavanja. U slučaju potraživanja naknade štete u skladu sa čl. a da bi drugu polovinu davao trećim licima prema kojima ima obavezu izdržavanja. odnosno lice koje je imalo pravo na izdržavanje od poginulog.298 - 718. (Vrhovni sud Srbije. . makar i uz povećane napore. Rev. U takvom slučaju sud mora utvrditi iznose izdržavanja koje bi poginuli bio dužan i mogao obezbediti izdržavanom licu u skladu sa odredbama porodičnog zakonodavstva. Rev. i tu naknadu štete zbog izgubljenog izdržavanja odgovorno lice je dužno da plaća.

Rev. Rev. po redovnom toku stvari mogao radom da ostvari. njegovoj ukupnoj ličnosti i ponašanju. Rev. načinu i sredstvu kojim je to učinjeno.299 - 724. pa pošto povređeni dobija naknadu za povećane napore kroz umanjenje životne aktivnosti. 288/82) 721. Zakona o braku i porodičnim odnosima. (Vrhovni sud Srbije. nezavisno od toga da li je ošgtećeni pretrpeo i materijalnu štetu. Rev. Troškove nastale povodom lečenja umrlog dužno je da naknadi odgovorno lice. sud će voditi računa o intenzitetu napada na povređeno dobro. nema za posledicu gubitak prihoda povređenog radnika. jer se kroz pojačane napore mogu postići isti rezultati rada. Oštećeni ima pravo na naknadu štete zbog smanjene radne sposobnosti ako je usled zadobijenih povreda postao stalno nesposoban za rad. (Vrhovni sud Srbije. 287. inače. . u pravilu. posledicama koje su usled toga nastale kao i o proteku vremena od kada je povreda učinjena. 302. prema cenama u vreme kada su ovi troškovi učinjeni. kao i u zahtevu oštećenog da mu štetnik isplati pravičnu novčanu naknadu. kao da uopšte nije ni došlo do ovako lakog stepena umanjenja radne sposobnosti. 1234/82) 722. časti i ugleda. koja se može sastojati u zahtevu oštećenog za objavljivanje presude na trošak štetnika. ne pripada mu i pravo na naknadu štete zbog smanjene radne sposobnosti. kao i licima koja su po zakonu imala pravo zahtevati izražavanje od poginulog u smislu čl. i čl. (Vrhovni sud Srbije. da nije povređen. ima pravo na naknadu štete od odgovornog lica.OBLIGACIONO PRAVO U slučaju povrede ljudskog dostojanstva. 1143/81) 723. oštećenom pripada pravo na satisfakciju. zatim u zahtevu za ispravku u štampi i u naredbi štetniku da povuče izjavu kojom je povreda učinjena. (Vrhovni sud Srbije. 1403/82) 720. ili su mu mogućnosti daljeg razvijanja u struci i napredovanja uništene ili smanjene. 93/82) 719. koju bi. Pravo na naknadu štete zbog izgubljenog izdržavanja pripada licima koje je poginuli izdržavao ili redovno pomagao. Rev. (Vrhovni sud Srbije. sredini u kojoj oštećeni živi. kad je presudom utvrđena krivica lica koje je povredilo tuđu ličnost. Lice čija je profesionalna radna sposobnost umanjena. Umanjenje profesionalne radne sposobnosti od 10%. Rev. ako usled ovih posledica trpi štetu. (Vrhovni sud Srbije. Pri odlučivanju o takvom zahtevu. ili mu je radna sposobnost trajno umanjena usled čega ne može da ostvaruje dohodak odnosno imovinsku korist. 2613/81) .

1093/81) 726. prihod koji bi ostvarivao da je zdrav i da mu nije umanjena radna sposobnost. Iz obrazloženja: Renta i materijalna šteta zbog izgubljene zarade su različite kategorije. 1730/81) 725. (Vrhovni sud Srbije. predstavlja vid izgubljenog ličnog dohotka i ulazi u pojam štete. (Vrhovni sud Srbije. u periodu od njenog nastanka do donošenja sudske odluke. to je ona zarada koju bi oštećeni ostvarivao u momentu donošenja sudske odluke a koju nije u mogućnosti da ostvaruje. Zakona o obligacionim odnosima treba tumačiti tako da osnov za ostvarenje prava na naknadu štete odn. rente kao oblika materijalne štete. izostanka poslova u poljoprivredi. . Imajući to u vidu. Presudom kojom je štetnik obavezan da na ime naknade štete plaća rentu bračnom drugu poginulog lica može biti izmenjena i dosuđena naknada ukinuta. odn. zarada koju bi oštećeni ostvario u momentu donošenja sudske odluke i očekivani gubitak ove zarade u budućnosti – je renta. (Vrhovni sud Srbije. i 188. 1500/80) 728. postoji samo ako se utvrdi da povređeni (tužilac) usled pretrpljenih povreda i narušenja zdravlja ne može da ostvaruje prihod koji je ostvarivao do povređivanja tj. 727. ako se utvrdi da je bračnom drugu utvrđena porodična penzija kojom je u potpunosti pokrivena šteta koju je trpeo gubitkom izdržavanja od svog bračnog druga. odredbe člana 195. U toj situaciji. Rev. Rev. gubitak očekivane zarade ubuduće. koji pripada aktivnom vojnom licu za posebne uslove pod kojima se vrši vojna služba. ali za ubuduće odn. visina rente se utvrđuje prema vrednosti rada trećeg lica. odn. a ne s obzirom na utvrđeni stepen smanjene radne sposobnosti. čije je ulaganje neophodno da bi se ostvario prihod koji je ostvarivan pre nastanka štetnog događaja. Visina dosuđene naknade za tuđu pomoć može se izmeniti na zahtev oštećenika samo za ubuduće.300 - . nasuprot tome. tada takav izostanak rada ima za rezultat gubitak prihoda u naturalnom obliku. izgubljena zarada u momentu donošenja sudske odluke. ako se znatnije promene okolnosti koje su postojale u vreme dosuđenja naknade. Renta je. Kada se renta dosuđuje zbog umanjenja obima poslova tj. tj. Izgubljena zarada od momentu donošenja sudske odluke pa ubuduće. Isplata za štetu koja je već nastupila u vreme donošenja sudske odluke nema karakter rente već naknade štete zbog izgubljene zarade od završetka lečenja do donošenja sudske odluke.OBLIGACIONO PRAVO Armijski dodatak. Isplata naknade za štetu koja je već nastupila tj. Rev. nema karakter rente već naknade dospele štete zbog izgubljene zarade usled nesposobnosti ili delimične nesposobnosti za rad oštećenog.

Okrivljeni koji je pravosnažnom krivičnom presudom oslobođen od optužbe nema pravo na naknadu štete od opštine samo zbog toga što je protiv njega vođen krivični postupak. (Vrhovni sud Srbije. bez obzira na eventualne uštede. te svoj odraz nalazi kroz naknadu nematerijalne štete. nastale usled prestanka privremenog rada u inostranstvu zbog neosnovanog lišenja slobode. (Okružni sud u Kragujevcu. 3/91) Naknada nematerijalne štete zbog pretrpljenih duševnih bolova zbog vođenja krivičnog postupka i određivanje pritvora pripada samo neposredno oštećenom licu a ne i članovima njegove uže porodice. pripada naknada u punom iznosu koju bi to lice ostvarilo u inostranstvu da nije bilo neosnovano lišeno slobode. Rev. godine) POSEBNO O NAKNADI MATERIJALNE ŠTETE U SLUČAJU POVREDE ČASTI I ŠIRENJA NEISTINITIH NAVODA (Član 198. Zakona o obligacionim odnosima) Pravo na naknadu štete pripada i licu koje je zadržano u pritvoru a krivičnom presudom izrečena mu je kazna uslovne osude u određenom trajanju. 1056/88) . Rev.1989. 2834/90) Krivično pravna zaštita zbog povrede ugleda ne isključuje i građansko pravnu zaštitu u smislu zahteva za neimovinskom štetom zbog povrede ugleda.OBLIGACIONO PRAVO Utvrđeni stepen smanjene radne sposobnosti ima uticaja na umanjenje životne aktivnosti. (Savezni sud. Zakona o obligacionim odnosima. 731. ako je nastalo trajnije stanje od radnje kojom se pravo ličnosti povređuje. (Vrhovni sud Srbije. 1512/90) 729.301 - 734. 1742/91) Tuženiku se može naložiti da prestane sa radnjom kojom se povređuje integritet ljudske ličnosti. 732. pod uslovima iz odredbe člana 196. Rev. (Vrhovni sud Vojvodine. (Savezni sud. kao što su životni troškovi koje bi oštećeni imao u inostranstvu za to vreme. 65/88 od 27. a radi se o jedinstvenom vidu štete vezane za ličnost oštećenog. Licu koje ima pravo na naknadu materijalne štete zbog izgubljene zarade. Gž. Pri tome je razumljivo da.2007. Gzs. 730. . ličnog i porodičnog života i drugih prava njegove ličnosti. ukoliko renta nije dosuđena u kapitaliziranom iznosu. Rev. godine) 733.03. 2312/06 od 07.04. (Rešenje Vrhovnog suda Srbije. važi pravilo mogućnosti izmene dosuđene naknade. Gzz.

302 - . (Vrhovni sud Kosova. upravo iz razloga što se više ljudi javilo sa tim problemima. Iz obrazloženja: Prema utvrđenom činjeničnom stanju. a javnim objavljivanjem toga događaja nanet mu je duševi bol zbog povrede ugleda. te da namera nije bila da se omalovaže tužioci.20__. 1730/85) 735. st. Objavljivanjem u sredstvima javnog informisanja o pokretanju krivičnog postupka protiv tužioca za beščasteće krivično delo narušen je ugled tužioca kao radnog čoveka i došlo je do povrede njegove časti. (Vrhovni sud Srbije.OBLIGACIONO PRAVO U slučaju neopravdane osude i lišenja slobode. i 545. Rev. Namera objavljivanja spornog teksta bila je da se ljudi na ovaj način upoznaju sa tim šta može da im se desi prilikom izdavanja stana. Licima koja su pod punim imenom i prezimenom pomenuta u novinskom tekstu kao primer nesavesnih podstanara ne pripada pravo na naknadu nematerijalne štete zbog povrede ugleda ako tekst nije pisan u nameri omalovažavanja._. Neosnovanim lišenjem slobode tužiocu je nanet duševni bol zbog povrede slobode kretanja. 145/81) 736. časti i slobode ličnosti prouzrokovanoj neopravdanom osudom. ne dosuđuje se posebna novčana naknada za pretrpljeni strah. niti su u tekstu date netačne ili neproverene informacije. 2794/81) NAKNADA NEMATERIJALNE ŠTETE (Čl. niti da ih isele već godinu dana. u dnevnom listu "ĐĐ" od _. jer je ova povreda nematerijalnih dobara sadržana u povredi ugleda. 738. Gž. Pri tome se kod dosuđivanja pravične novčane naknade ima uzeti u obzir da je tužilac propustio da u krivičnom postupku traži javno objavljivanje da je neosnovano lišen slobode. (Vrhovni sud Srbije. Rev. 199 – 205. nego u nameri upozoravanja stanodavaca na neprijatnosti koje mogu da im se dese. Zakona o obligacionim odnosima) 737. godine objavljen je tekst koji govori o nezaštićenosti stanodavaca od podstanara i u kome se navodi da su penzioneri EE i EE1 izdali stan na Dedinju "ozbiljnoj" porodici. ali da ne uspevaju da naplate stanarinu. 1. tačka 1. Autorka teksta prenela je na. Zakona o krivičnom postupku obuhvata pored ostalih vidova i štetu zbog umanjenog ugleda pod uslovom da se dokaže ili iz okolnosti slučaja učini verovatnim da je oštećeni zaista takvu štetu pretrpio. Naknada štete licima oslobođenim od optužbe pravosnažnom presudom suda donetom u krivičnom postupku propisana članom 12. koja pretpostavlja trpljenje jakih duševnih bolova u dužem vremenskom trajanju. za koju je povredu tužiocu dosuđena pravična naknada.

80. te u potpunosti postupila sa dužnom pažnjom. Zakona o javnom informisanju. novinarka tuženog je pre objavljivanja članka koji sadrži podatke o određenim pojavama i ličnostima (tužiocima) proverila poreklo informacija. u konkretnom slučaju nisu se stekli uslovi za naknadu nematerijalne štete iz čl. jer je objavljen novinski članak poznatog autora sa proverenim informacijama. s obzirom na to da su u spornom tekstu samo preneti navodi EE i njenog supruga. a da deo koji je uokviren i koji govori o najčešćim tipovima beogradskih podstanara predstavlja uopšteni deo koji se ne odnosi na tužioce. ni nedopuštene informacije. Po oceni Apelacionog suda. Neosnovani su navodi žalbe tužilaca kojima ukazuju da je prvostepeni sud nepotpuno utvrdio činjenično stanje.00 dinara sa zakonskom zateznom kamatom od utuženja do isplate. a samo neistinita i nepotpuna informacija može da povredi pravo na identitet i da predstavlja klevetu kao povredu prava na čast i ugled. a povodom objavljivanja ovog teksta razgovarala je i sa portparolom Drugog opštinskog suda u Beogradu i sa tužiocima AA i BB. tužbeni zahtev tužilaca kojim su tražili da se tuženi obveže da tužiocima na ime naknade nematerijalne štete zbog povrede ugleda isplati iznos od 600. Prvostepeni sud je odbio njihov tužbeni zahtev. Naime.2011. uz prisustvo obavezne novinarske pažnje. 3. prvostepeni sud je. u vezi sa članom 200. nije prekršen standard obavezne novinarske pažnje. U medijskom pravu. odnosno da je autorka teksta postupala sa dužnom novinarskom pažnjom. standard novinarske pažnje iskazan je kroz odredbu člana 3. jer je iste kontaktirala putem telefona. te da se izdvojeni deo teksta koji govori o najčešćim tipovima beogradskih podstanara ne može odvojiti od glavnog dela teksta sa kojim čini jednu celinu i kao takav stvara utisak o licima koji su predmet glavnog dela teksta. ostvarena je u skladu sa odredbama Zakona o javnom informisanju. koja je izdala stan tužiocima. proverom koja je primerena datim okolnostima. tužilja u ovoj parnici.303 - . Ovo stoga što je izvedenim dokazima pouzdano utvrđeno suprotno. Pored toga.01. da nije pokazala volju da razgovara sa tužiocima na isti način kao i sa EE. kao neosnovan. Zakona o javnom informisanju. godine) . prema kojoj su novinar i odgovorni urednik javnog glasila dužni da pre objavljivanja informacija koje sadrže podatke o određenom događaju. a što je dovelo do pogrešne primene materijalnog prava. Naime. Takođe je utvrđeno da je pravnosnažnom presudom AA. U konkretnom slučaju. Zakona o javnom informisanju. istinitost i potpunost. nisu se stekli uslovi za naknadu nematerijalne štete zbog povrede ugleda tužilaca. pojavi ili ličnosti s pažnjom primerenom okolnostima provere njeno poreklo.OBLIGACIONO PRAVO vode EE o postupku iseljenja tužilaca iz njenog stana. Zbog objavljivanja spornog teksta tužioci su zahtevali naknadu nematerijalne štete zbog povrede ugleda. a da preostali deo teksta ne sadrži netačne. Zakona o obligacionim odnosima. obvezana da se sa svim licima i stvarima iseli iz spornog stana i da taj stan ispražnjen od lica i stvari preda EE u posed i na dalje korišćenje. Izvedenim dokazima utvrđeno je da se u spornom tekstu ne nalaze neistiniti navodi. pa kako tužioci nisu dokazali krivicu novinara i javnog glasila. pobijanom presudom pravilno odbio. novinar je dužan da pre objavljivanja informacije prethodno proveri da li je ona istinita. tako da nije povređen član 3.000. U konkretnom slučaju. (Iz Presude Apelacionog suda u Beogradu. iz iskaza tužilaca AA i BB sledi zaključak da su navodi koji se odnose na njih u tekstu istiniti. u skladu sa novinarskom pažnjom primerenom datim okolnostima. 64/11 od 19. na osnovu pravilno i potpuno utvrđenog činjeničnog stanja. Prilikom izrade novinarskog teksta novinarka je poštovala i princip druge strane. Sloboda javnog informisanja. i 81. Gž. a tužioci su protiv takve presude izjavili žalbu. ističući da novinarka tuženog nije proverila informaciju sa dužnom pažnjom. jer je sporni tekst zasnovala isključivo na izjavi EE.

naruženja 400.2010. povreda radnika (ovde tužioca) . ambulantno. nije dato uputstvo za rad sa odgovarajućim merama zaštite na radu za postupak rada na kome postoji povećana mogućnost povređivanja.304 - . počev od dana presuđenja do isplate.tužilac je bio sprečen da se pomeri sa donje poluforme alata jer se obuća koju je imao na nogama zalepila zbog zagrejanosti ovog alata.00 dinara. stacionarno. Pravilno je utvrđeno da propusta u držanju tužioca nema. prvostepeni sud je pravilno zaključio da je tužilac. Neosnovani su žalbeni navodi tuženog da je iznos na ime naknade nematerijalne štete previsoko opredeljen. trpeo strah. i kao poslodavac za štetu zbog povrede koju je tužilac pretrpeo na radu kod tuženog.000. godine. Zakona o obligacionim odnosima.2005.000.OBLIGACIONO PRAVO 739. u konkretnom slučaju. kada je tužiocu dosudio i kamatu na ovaj iznos.zaštitne cipele. na ime umanjenja opšte životne aktivnosti iznos od 400. pridržavaju se aktuelne sudske prakse u vezi sa limitom i okvirima naknade. Iz obrazloženja: Prvostepeni sud je pravilno zaključio da se. počev od 03. tužiocu nisu data na korišćenje i upotrebu propisana zaštitna sredstva .09. Zakona o obligacionim odnosima. Prvostepeni sud je pravilno primenio i član 200.00 dinara. te da su navedeni iznosi u suprotnosti sa kriterijumima za dosuđivanje pravič.zaposlenog kod tuženog. godine do isplate.000. zbog zadobijenih povreda na radnom mestu. na osnovu člana 174. Zakona o obligacionim odnosima.00 dinara. na ime pretrpljenog straha iznos od 300.000. vodeći pre svega računa o tome da tako određena naknada treba da pruži satisfakciju licu zbog pretrpljenih duševnih patnji i bolova u svakom pojedinačnom slučaju. čime je objektivno bio sprečen da skloni nogu sa opasnog mesta do momenta kada je klip sišao u kritičan položaj.000. rehabilitaciono i kućno. Iznos na ime naknade nematerijalne štete utvrđuje se po slobodnoj oceni suda a najviše sudske instance. više od godinu dana. Tuženi je dužan da tužiocu nadoknadi na ime nematerijalne štete iznos od 550. za štetu koju je pretrpeo tužilac zbog povrede na radu. Tuženi nije preduzeo odgovarajuće mere zaštite zdravlja i bezbednosti radnika propisane Zakonom o zaštiti na radu. To je sve prvostepeni sud utvrdio iz Zapisnika o izvršenom uviđaju Odeljenja inspekcije rada od 22.naruženja. prilikom provere pravilnosti i zakonitosti odluka po tužbama čiji je to predmet. te ni njegovog doprinosa u nastanku povrede . i član 324. na ime pretrpljenih fizičkih bolova iznos od 300.06. dogodila zbog više propusta tuženog. duševne bolove i fizičke bolove. sve to u smislu člana 200.00 dinara sve sa zateznom kamatom po stopi propisanoj Zakonom o visini stope zatezne kamate. na ime pretrpljenih fizičkih bolova. Pravilan je zaključak prvostepenog suda da.00 dinara. na ime umanjenja estetskog izgleda . Prvostepeni sud je takođe utvrdio da je tužilac zbog zadobijenih povreda na radu lečen bolnički. i pored adekvatnog lečenja kod tužioca su ostale trajne i definitivne posledice pretrpljene povrede. stav 1. usvojivši tužbeni zahtev i našavši da tužiocu pripada novčana naknada nematerijalne štete na ime umanjenja opšte životne aktivnosti. te mu je umanjena opšta životna aktivnost u obimu koji su utvrdili angažovani veštaci u postupku izvođenja dokaza medicinskim veštačenjem. Isto tako. stav 2. član 277. tužilac odgovara po osnovu dva pravna osnova: kao imalac opasne stvari. na ime pretrpljenog straha i na ime umanjenja estetskog izgleda . Pravilno je primenio i materijalno pravo.

10. Naime.2011.neosnovani su. Za razliku od materijalne štete.2005.1. Iz obrazloženja: Prvostepeni sud je .06. 4413/10 od 16. prvostepeni sud nije trebalo da utvrđuje da li je i ko od tuženih više ili manje doprineo nastanku predmetnoga događaja odn. podrazumeva da su sva lica koja su učestvovala u jednom događaju. (Iz Presude Apelacionog suda u Beogradu.na nesumnjiv način utvrdio činjenično stanje koje se razlozima žalbe ne dovodi u sumnju niti nude dokazi koji bi ga izmenili.2003. opasnosti i strah koja činjenica je tužiocu bila poznata prilikom stupanja na dužnost) . godine) 740. prvostepeni sud pravilno polazi od činjenice da su pravnosnažnom odlukom prvostepenog suda od 06. Sva lica koja su učestvovala u jednom događaju u kome se nije moglo utvrditi lice koje je direktno nanelo tešku telesnu povredu istovremeno u građansko-pravnom odnosu podjednako solidarno odgovorna za naknadu štete u punom iznosu oštećenom.uvećanim stažom osiguranje koji kao radnik MUP-a ima. šteti po tuženika a samim tim i u odnosu na prvotuženoga.305 - .po oceni Okružnog suda . sama pravna priroda učešća u tuči. kod koje je naknada ekvivalentna i ima za cilj uspostavljanje stanja pre nastanka štete. U konkretnom slučaju se radi o učešću u tuči. Ovi navodi su bili predmet (pravilne) ocene od strane prvostepenog suda koji je zaključio da je (iako je tužilac službeno lice i ima dužnost da poslove bezbednosti obavlja i kada mu je u obavljanju tih poslova ugrožena sigurnost) u konkretnom slučaju kod tužioca došlo do povrede na radu zbog koje je trpeo bolove i strah i zbog čega je tužena u obavezi da mu naknadi štetu. u kome se nije moglo utvrditi lice koje je direktno nanelo tešku telesnu povredu kao što je slu. Gž 1. radnik Ministarstva unutrašnjih poslova ima pravo na naknadu nematerijalne štete za strah usled povrede na radu. godine tuženi oglašeni krivim zato što su noću između 04 i 05. godine) 741. godine učestvovali u tuči u kojoj je tužiocu naneta teška telesna povreda (prelom kostiju lobanje sa utisnućem delova kostiju čeone regije). pa se stoga visina naknade utvrđuje po slobodnoj oceni suda. te da je prvostepeni sud vezan navedenom pravnosnažnom krivičnom presudom u pogledu krivice.2010. Pž. 14175/10 od 05. Dakle.OBLIGACIONO PRAVO ne naknade. te da tužiočev posao podrazumeva određene rizike. (Iz Presude Privrednog apelacionog suda. naknada nematerijalne štete ima za cilj pružanje satisfakcije licu zbog pretrpljenih duševnih patnji i bolova.06. Kada već to nije učinjeno u krivičnom postupku. I pored toga što mu je dužnost da obavlja poslove bezbednosti iako mu je u obavljanju tih poslova ugrožena sigurnost. Iz obrazloženja: Žalbeni navodi tužene kojima se osporava osnov postavljenog tužbenog zahteva (jer je tužilac za svaku eventualnu štetu koju na radu i u vezi sa radom pretrpi delimično obezbeđen beneficijama .

2005. (Iz Presude Okružnog suda u Čačku.09. tuče i samim tim i nastanku štete.02.2005.2009.12.306 - .2007. Prvostepeni sud je pravilno primenio odredbu člana 191. Kada je u pitanju naknada materijalne štete u vidu izgubljene zarade pokojnog .2006. ona se nasleđuje bez obzira što nije utvrđena pravnosnažnom odlukom.01. već da stoji sumnja da je to učinilo drugo lice.2010.član 204. Zakona o radu kada je obavezao tuženog kao poslodavca da tužiocima kao naslednicima sada pokojnog isplati naknadu štete u visini izgubljene zarade i drugih primanja po osnovu rada i da na ime tužioca uplati doprinose nadležnim fondovima. godine. Gž. Iz obrazloženja: Na nesumnjiv način je prvostepeni sud utvrdio da je imenovani . u kom pravcu je dao jasne i ubedljive razloge koji se navodima žalbe ne dovode u sumnju. odredbom propisano je da Potraživanje naknade nematerijalne štete prelazi na naslednike samo ako je priznato pravnosnažnom odlukom ili pismenim sporazumom i pod istim uslovima to potraživanje može biti predmet ustupanja. prebijanja i prinudnog izvršenja . Relevantne odredbe: Naime.2007.12.pravnog prethodnika tužioca.12. 1 596/10 od 11.2008. ovaj sud nalazi da je prvostepeni sud pravilno ocenio doprinos tužioca nastanku predmetnog događaja odn. godine kada je potvrđena presudom Okružnog suda od 06. kada mu je tuženik naznačenim rešenjem od 26. Gž. godine i rešenjem ostavinskog suda od 29. Takođe je utvrđeno da u spornom periodu tuženik za tužioca nije uplatio doprinose nadležnim fondovima. Zato ih je i valjalo odbiti. U toku postupka prvostepeni sud je na nesumnjiv način utvrdio da sada pokojni u spornom periodu nije nigde radio niti je ostvarivao prihode jer nije bio zaposlen niti je bio osnivač kao ni vlasnik nekog preduzeća ili radnje. Takođe. i da je u događaju učestvovao u manjem obimu nego drugi saučesnici u tuči. Navedena presuda je postala pravosnažna dana 06. Pravni prethodnik tužilaca – imenovani sada pokojni umro je dana 27. Žalbenim navodima ovako utvrđeno činjenično stanje uopšte nije dovedeno u sumnju. nisu osnovani. godine) .12.OBLIGACIONO PRAVO čaj ovde. Iz ovoga nesumnjivo proizilazi da pravo na naknadu materijalne štete prelazi na naslednike u svakom slučaju bez obzira da li je isto priznato pravosnažnom odlukom ili pismenim sporazumom. Po stanovištu Apelacionog suda. (Iz Presude Apelacionog suda u Kragujevcu. Navedenom Presudom prvostepenog suda poništeno je ovo rešenje tuženika i tuženik je obavezan da tužioca vrati u radni odnos i rasporedi na radno mesto na koje je bio zaposlen ili drugo radno mesto koje odgovara njegovoj stručnoj spremi. godine za naslednika na njegovoj zaostavštini oglašeni su tužioci na celokupnoj imovini navedenoj u istom rešenju. 1916/07 od 26. istovremeno u građansko pravnom odnosu podjednako solidarni za naknadu štete u punom iznosu oštećenom. godine otkazao ugovor o radu. godine) 742.12. u celini su se pokazali neosnovanim navodi žalbe da tužioci nisu aktivno legimisani za vođenje ovog spora iz razloga što je pravo na zaradu lične prirode i vezano je za ličnost zaposlenog tako da je naknadu mogao ostvariti samo lično radnik koji je trpeo štetu zbog nezakonitog otkaza ugovora o radu i da to pravo nije prenosivo na treća lica.sada pokojni bio u radnom odnosu kod tuženika kao poslodavca na poslovima portira sve do 28. Stoga se svi razlozi žalbe prvotuženog u pogledu toga da on nije bio taj koji je naneo predmetnu povredu tužiocu. Zakona o obligacionim odnosima. godine.

stepen naruženja i stepen umanjenja opšte životne aktivnosti.00 dinara. stav 1. . ali i o tome da se njome ne pogoduje težnjama koje nisu spojive sa njenom prirodom i društvenom svrhom . U obzir se. Tuženi je objavljivio fotografiju na kojoj je tužilac označen kao pripadnik navedene paravojne jedinice. odgovor ili druga informacija čije objavljivanje ima pravo da traži od javnog glasila. a na spornoj fotografiji se nalazi kao pripadnik policijske brigade koja je obezbeđivala lice mesta radi obavljanja uviđaja na naznačenoj lokaciji krajem jeseni 1998. (Iz Presude Višeg suda u Valjevu. u konkretnom slučaju došlo je do povrede ugleda tužioca u sredini u kojoj živi. Osnivač revije dužan je da tužiocu naknadi nematerijalnu štetu. čije je objavljivanje u skladu sa ovim zakonom zabranjeno. godine.000. istog Zakona predviđeno je: novinar.307 - . prvostepeni sud je pravilno primenio materijalno pravo. intenzitet i dužina trajanja pretrpljenih fizičkih bolova i pretrpljenog straha. tužilac nikada nije bio njen pripadnik. 658/10 od 22. Gž. Međutim.OBLIGACIONO PRAVO 743. iako se on na spornoj fotografiji nalazio kao pripadnik policijske brigade na dužnosti.član 200. imajući u vidu značaj povređenog dobra i cilj kome služi ta naknada. shodno članu 200. ima pravo na naknadu materijalne i nematerijalne štete. U konkretnom slučaju tuženi je osnivač revije u kojoj je o tužiocu objavljena neistinita informacija. Iz obrazloženja: Utvrdivši činjenično stanje. nepotpuna ili druga informacija. Zakona o obligacionim odnosima. solidarno odgovaraju za materijalnu i nematerijalnu štetu nanetu objavljivanjem informacije. stav 2. prilikom odlučivanja o zahtevu za naknadu nematerijalne štete kao i o visini njene naknade. Prema stavu Višeg suda. Iz obrazloženja: Sud će. Obaveza tuženog za naknadu štete proizilazi iz odredbe člana 79. godine) 744. Do povrede ugleda tužioca u sredini u kojoj živi došlo je tako što je u nedeljnoj reviji objavljena fotografija na kojoj je tužilac označen kao pripadnik paravojne jedinice. kod odmeravanja naknade po osnovima nematerijalne štete. Članom 80. Zakona o javnom informisanju: svako lice na koje se odnosi netačna. Zakona o obligacionim odnosima. pa iz te činjenice i proističe njegova obaveza da tužiocu naknadi nematerijalnu štetu. Naime. odgovorni urednik i pravno lice koje je osnivač javnog glasila.04. nalazeći da je tužbeni zahtev tužioca osnovan i da stoji obaveza tuženog da tužiocu plati naknadu štete zbog pretrpljenih duševnih bolova zbog povrede ugleda. kao i lice kome nije objavljena ispravka. starost tužioca. prvostepeni sud je pravilno primenio napred navedenu odredbu materijalnog prava utvrđujući da visinu ove štete predstavlja iznos od 200.2010. a koje zbog njenog objavljivanja odnosno neobjavljivanja trpi štetu. u skladu sa ovim zakonom. uzimaju sve okolnosti konkretnog slučaja. koji su pre objavljivanja sa pažnjom primerenom okolnostima mogli utvrditi neistinitost ili nepotpunost informacije. voditi računa o značaju povređenog dobra i cilju kome služi ta naknada.

Zakona o obligacionim odnosima. Najzad. pa mu ne pripada i novčana naknada po tom osnovu. intenzitet i dužinu trajanja pretrpljenih fizičkih bolova i pretrpljenog straha. prilikom odmeravanja naknade pravilno uzeo u obzir sve okolnosti konkretnog slučaja. Žalbeni navodi tužene kojima se ponovo osporavaju nalazi veštaka (jer u upravnom postupku nije utvrđen procenat invaliditeta tužioca) su već bili predmet pravilne ocene od strane prvostepenog suda. činjenica da li je istom događaju prisustvovao veći ili manji broj lica nije od uticaja na doživljaj tužioca. Žalbeni sud . stav 2. niti van spora isplaćen od strane tužene neki novčani iznos) dosudio pravičnu novčanu naknadu te da mu navedeni iznosi naknade nematerijalne štete predstavljaju odgovarajuću satisfakciju i da će mu omogućiti da pribavljanjem određenih materijalnih i drugih dobara olakša sebi svakodnevni život.odluka u sporu . u konkretnom slučaju je . U tom smislu. Veštaci su dali nalaze u skladu sa pravilima struke i odgovorili na sve primedbe tužene. osudom tužioca efikasno je uspostavljena ravnoteža u psihi tužioca što čini pogrešnim stav suda da tužiocu pripada pravo na nematerijalnu naknadu tj. imajući u vidu reči koje je tuženi uputio tužiocu (“ … Gde si. Oštećeni ima pravo na pravičnu novčanu naknadu nematerijalne štete.308 - .nalazi da je prvostepeni sud pravilno utvrdio. Zakona o parničnom postupku i da je tužiocu (kome nije priznato svojstvo RVI. godine) 745. da iste imaju uvredljiv karakter i sa subjektivnog i sa stanovišta opšteg shvatanja .01. istog Zakona . Zakona o obligacionim odnosima. Stoga su ovakvi žalbeni navodi bez uticaja na drugačiju odluku suda. koja nakon toga nije predložila veštačenje preko komisije veštaka. Iz obrazloženja: Žalbeni navodi tuženog: prvostepeni sud nije dobro utvrdio da se radi o uvredi. Neosnovani su žalbeni navodi tužene o tome da su dosuđeni iznosi previsoko odmereni. starost tužioca.OBLIGACIONO PRAVO Prilikom odlučivanja o visini naknade za sve vidove nematerijalne štete. Na taj način je prvostepeni sud pravilno zaključio da tužiocu pored izvinjenja tuženog (učinjenog u krivičnom postupku) pripada i pravo na novčanu naknadu jer to predstavlja satisfakciju .time se omalovažava čast privatnog tužioca. tužilac se zadovoljio sudskom opomenom. lopove! …”). jer to predstavlja satisfakciju za njegovu ličnost. stepen naruženja i stepen umanjenja opšte životne aktivnosti.nasuprot tome .u pitanju spor male vrednosti.zadovoljenje oštećenikove ličnosti usmereno na što potpunije uspostavljanje psihičke i emotivne ravnoteža. Gž. ovog Zakona nema mesta neosnovani su žalbeni navodi tuženog da bi tužilac trebalo da bude zadovoljen sudskom opomenom koja je tuženom izrečena u krivičnom postupku.2010. Isto tako. Dovoljnu satisfakciju oštećenom ne mora u svakom slučaju predstavljati izrečena sudska opomena zbog povrede časti i ugleda u krivičnom postupku. 2717/10 od 28. uvreda je učinjena pred malim brojem lica.u smislu člana 467. Kako se . Apelacioni sud smatra da je prvostepeni sud pravilno primenio i član 224. žalbeni sud nalazi da je prvostepeni sud pravilno primenio odredbu člana 200.saglasno odredbi člana 458. da nema mesta primeni člana 199. Zakona o parničnom postupku . Prvostepeni sud je. S obzirom na navedeno. (Iz Presude Apelacionog suda u Beogradu. prvostepeni sud je pravilno primenio materijalno pravo sadržano u navedenoj odredbi. kao i žalbeni navodi tužioca da mu pripada tražena naknada u celosti. a to je tuženi i hteo. dok primeni člana 199.

2005. 738/04 od 20. ugleda.309 - .000. slobode i prava ličnosti predstavljaju jedan vid nematerijalne štete za koju se dosuđuje jedna naknada. godine) 747.pogrešno primenivši materijalno pravo tj. stav 2. Ova naknada obuhvata sve štetne posledice nematerijalne štete u vezi sa ličnošću oštećenog. a ovaj je zbog toga trpeo strah i duševne bolove zbog povrede časti i ugleda svoje ličnosti. odgovornost osnivača odn. imajući u vidu sve okolnosti slučaja a naročito gubitak ugleda u radnoj i životnoj sredini te intenzitet duševnih bolova koje tužitelj trpi. uzimali mu otiske prstiju. i zbog pogrešne primene materijalnog prava.00 dinara. prvostepeni sud je pogrešnom primenom materijalnog prava tužitelju na ime naknade štete zbog povrede časti. Naime.OBLIGACIONO PRAVO male vrednosti može pobijati samo zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka iz člana 354. koja obuhvata sve štetne posledice nematerijalne štete vezane za ličnost oštećenog proistekle iz neopravdane osude odn.01.000.00 dinara. Za ovaj vid štete dosuđuje se jedan iznos naknade. Isto tako. nadležni policijski službenici su u više navrata lišavali slobode tužioca kao člana političke stranke a zbog njegovih partijskih aktivnosti. (Iz Presude Okružnog suda u Novom Sadu.u obavezi naknade nematerijalne štete . pri čijem odmeravanju sud uzima u obzir sve okolnosti konkretnog slučaja.000. Zakona o obligacionim odnosima. stav je ovoga suda da duševne patnje zbog povrede časti. da je opravdano dosuditi tužiocu pravičnu novčanu naknadu za ovaj vid nematerijalne štete u visini od 50. zbog čega je tužbeni zahtev tužitelja za naknadu nematerijalne štete zbog pretrpljenog straha kao neosnovan odbijen. godine) 746. fotografisali ga i to u više navrata. odredbu člana 200. Po težini. ugleda.02. Prvostepeni sud je – na osnovu takvog činjeničnog stanja . neosnovanog lišenja slobode.2005.nedozvoljeni. Sa tužiocem su obavljali informativne razgovore. tužiocu na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljeni strah dosudio iznos od 90. kao i jačinu utvrđenih bolova koje je tužilac trpeo i dužinu njihovog trajanja) . 4082/04 (1) od 02. Iz obrazloženja: Utvrđeno je sledeće činjenično stanje: Na način opisan u obrazloženju prvostepene presude. slobode i prava ličnosti dosudio iznos od 30.00 dinara. Jedan. (Iz Presude Okružnog suda u Novom Sadu. . Gž. to su navodi žalbe (usmereni na pogrešno utvrđeno činjenično stanje kojim osporava činjenicu da tužilac uživa ugled vrednog i uzornog radnika. celoviti vid nematerijalne štete za koju se dosuđuje jedna pravična novčana naknada predstavljaju duševni bolovi zbog povrede časti i ugleda i slobode i prava ličnosti prouzrokovani neosnovanim lišenjem slobode.u manjem iznosu od ovih lica. Gž. izdavača dnevnog lista sa odgovornošću autora tekstova u novinama i odgovornošću glavnog i odgovornog urednika lista nije identična i zato je . Žalbeni sud nalazi.

nije predviđena zakonom kao poseban vid nematerijalne štete. nanete objavljenim neistinitim informacijama u dnevnom listu. Naime. knjiga i skulptura. tako da naknada štete za duševne bolove zbog uništenih ili oštećenih određenih predmeta koje imaju posebnu vrednost za oštećenog. žalbe stranaka nisu osnovane ni u pogledu odluke o naknadi za izmaklu korist. privatne fotografije i drugi predmeti.2006. u konkretnom slučaju. u odredbi člana 200. Rev. 1119/05 od 21. Iz spisa je vidljivo da su u ovom delu tužioci tužbu povukli.000.00 din. odn. naruženosti.. Neosnovano je insistiranje u žalbi tužilaca na široj primeni odredbe člana 189. povrede ugleda. jer ovaj vid nematerijalne štete zakon ne poznaje. izdavača dnevnog lista. Zakon o obligacionim odnosima. stav 4. zato što njegova odgovornost po težini nije identična sa odgovornošću ostalih tuženih. Odlukom o reviziji tuženog osnivača odn. Takođe. pre svega osnov za štetu i doprinos tužilaca. definiše pravo na naknadu štete za pretrpljene duševne bolove zbog umanjenja životne aktivnosti. Svi tuženi su pravnosnažnom presudom solidarno obavezani da tužiocu naknade štetu isplatom glavnice od 300. ( Presuda Okružnog suda u Valjevu. godine) 748. stav 1. stav 4. koja govori o naknadi materijalne štete. Zakona o obligacionim odnosima. slobode i prava ličnosti i smrti bliskog lica. s obzirom da su uništene odnosno oštećene stvari imale posebnu vrednost za tužioca. Pri tome je nesumnjivo da se u konkretnom slučaju ne radi ni o kakvoj povredi prava ličnosti. 404/06 od 11. zbog pogrešne primene čl. od tuženih osnivača i izdavača dnevnog lista. Gž. kako to pravilno nalazi i prvostepeni sud. jer žalba nema u vidu da odredba člana 189.OBLIGACIONO PRAVO Iz obrazloženja: Tužilac je zahtevao naknadu nematerijalne štete zbog povrede ugleda i časti. Iz obrazloženja: Prvostepeni sud je pravilno primenio materijalno pravo kada je odbio tužbeni zahtev tužilaca za naknadu nematerijalne štete zbog povrede prava ličnosti odnosno pretrpljenih duševnih bolova zbog požarom uništenih umetničkih slika. Zakona o obligacionim odnosima. kao što su umetničke slike. Oštećeni nema pravo na naknadu nematerijalne štete za duševne bolove zbog oštećenih ili uništenih stvari koje su za njega imale poseban značaj. U ovom delu prvostepeni sud je pravilno i potpuno utvrdio činjenično stanje. Činjenica da su oštećene ili uništene stvari imale poseban značaj za oštećenog može biti relevantna samo kod utvrđivanja obima materijalne štete pod uslovima iz člana 189. u odnosu na revidenta. pobijana presuda je preinačena odbijanjem tužbenog zahteva preko iznosa od 200.310 - . (Presude Vrhovnog suda Srbije.00 din. 200 Zakona o obligacionim odnosima. časti. tako da su tužioci mogli da ističu činjenicu da su za njih od posebnog značaja oštećene umetničke slike i skulpture samo u postupku za naknadu materijalne štete.05.2005.000. glavnog i odgovornog urednika i autora teksta. da se tužiocima može dosuditi predmetna šteta i ako do štete nije došlo izvršenjem krivičnog dela. godine) . što se inače posebno i ne osporava žalbom tužilaca.07.

ovog Zakona . Umanjenje životne aktivnosti kod tužioca nastale kao posledica psihičke bolesti uzrokovana traumom od nezakonitog otkaza na poslu i preduzetih radnji tim povodom. Navedenim poravnanjem je rešen samo radno-pravni status tuženog vraćanjem na posao i pitanje naknade materijalne štete. Za štetu zbog nezakonite odluke o prestanku radnog odnosa poslodavac odgovara po osnovu pretpostavljene krivice ukoliko je šteta uzrokovana namerno ili nepažnjom (član 158. ukoliko mu time povredi ugled. Zakona o obligacionim odnosima. kao i nanošenje drugome fizičkog ili psihičkog bola (nematerijalna šteta) zaposleni koji pretrpi povredu ili štetu na radu ili u vezi sa radom ima pravo na naknadu svih vidova štete u obimu u kome je štetu pretrpeo. Nesumnjivo da je stražarno sprovođenje tužioca na sednicu upravnog odbora radi saslušanja o prigovoru na rešenje o prestanku radnog odnosa. Zakona o osnovama radnih odnosa. cilju kome služi ta naknada. satisfakciji za pretrpljene duševne patnje kao i težnjama saglasno prirodi nematerijalne štete i njenoj društvenoj svrsi. grupna fotografija tužioca i drugih zaposlenih koju je na panou sačinila kadrovska služba tuženog i koja je dospela u sredstva javnih informisanja. iz 1996.prema članu 155.311 - . ovog Zakona). Kako je . Naime. koje prihvata i Vrhovni sud. pravo na naknadu ove štete je pravo iz radnog odnosa koje se ostvaruje po pravilima odgovornosti za štetu iz člana 154. koji se u konkretnom slučaju primenjuje ) priznati izvor obligacionih odnosa i poslodavac za nju odgovara po opštim pravilima o odgovornosti za štetu iz člana 154. stav 5. Međutim. čast ili prava ličnosti garantovana pravnim poretkom. . Zakona o obligacionim odnosima. Iz obrazloženja: Izraženo pravno stanovište sudova u pogledu ocene odgovornosti tuženog za naknadu nematerijalne štete po osnovu pretrpljenih duševnih bolova zbog povrede časti i ugleda i umanjenja životne aktivnosti pravilno je. vodiće se računa o značaju povređenog dobra.šteta umanjenje nečije imovine ( obična šteta ) i sprečavanje njenog povećanja ( izmakla korist ). ovog Zakona. u konkretnom slučaju predstavlja osnov za dosuđenje naknade nematerijalne štete kao satisfakcije za pretrpljene duševne bolove u smislu člana 200. za uslov građansko-pravne odgovornosti poslodavaca . Dakle. nezakonitom odlukom i radnjama koje prate takvu odluku poslodavac može zaposlenom prouzrokovati ne samo materijalnu štetu. Čak i kad je krivica sankcionisana. i kad je neosnovanost potpuno dokazana. već mu može naneti i psihički bol. građansko-pravna odgovornost poslodavca za povredu ili štetu koju pretrpi zaposleni na radu ili u vezi sa radom je zakonom ( član 62. u takvom slučaju. predstavlja povredu ugleda i časti i. tužilac ima pravo na novčanu naknadu nematerijalne štete po tom osnovu. Navodi u reviziji da zaključeno poravnanje stranaka podrazumeva da su stranke zadovoljne njime. U obrazloženju pobijane presude navedeni su jasni i pravilni razlozi. povreda ugleda može biti tako teška da izaziva duševni bol koji opravdava isplatu pravične naknade kao satisfakcije u smislu člana 200. odnosno da jedna prema drugoj nemaju nikakvih potraživanja je neosnovano.OBLIGACIONO PRAVO 749. godine. niti se iz sadržine teksta o tome može zaključiti. zabrana ulaska u zgradu. Prilikom odlučivanja o visini pravične naknade za nematerijalnu štetu i otklanjanju posledica nastalih takvom štetom. navedeno poravnanje ne sadrži nijednu odredbu o odricanju tužioca od prava na naknadu nematerijalne štete.da je postojanje štete posledica povrede prava zaposlenog. Suprotno navodima revizije. Zakona. stav 1.

godine izrečena kazna . otvorenom šakom udario u predelu slepoočnice. kao i o tome da se njome ne pogoduje težnjama koje nisu spojive sa njenom prirodom i društvenom svrhom. a isto toliki iznos i za umanjenje životne aktivnosti. i da ovi iznosi odgovaraju okolnostima i svrsi pravične naknade. kao i da su utvrđene i razjašnjene okolnosti ovog događaja.medicinsko veštačenje ili veštačenje druge odgovarajuće struke). " tuženi je vređao i zlostavljao tužilju. nižestepeni sudovi su pogrešno primenili materijalno pravo kod dosuđenja visine naknade nematerijalne štete. 01. Zakona o obligacionim odnosima. da nema medicinske dokumentacije o posledicama udarca. ( Presuda Vrhovnog suda Srbije. stav 2. časti. iz perioda kada se odigrao štetni događaj.000. nezavisno od naknade materijalne štete. Okružni sud nalazi da se za sada ovakvo pravno shvatanje prvostepenog suda ne može prihvatiti jer je usled pogrešne primene materijalnog prava. Imajući u vidu kriterijume u vreme donošenja prvostepene odluke. Zakona o parničnom postupku. 641/07 od 04. 07. Vrhovni sud nalazi da je za pretrpljene duševne bolove zbog povrede časti i ugleda trebalo tužiocu dosuditi 200. smrti bliskog lica.2007. pa mu je pravnosnažnom presudom K. 39/07 od 28. Ova okolnost bi predstavljala dovoljan osnov za odlučivanje samo u slučaju da ta dokumentacija ne postoji. Odredbom čl. što nije revizijski razlog u smislu člana 385. Dalje je utvrđeno da se oštećena nakon ovog događaja nije obraćala lekaru. sud će ako nađe da okolnosti slučaja. i tužbeni zahtev odbio.03. KZ.novčana kazna.00 dinara. 344. Rev. st. činjenično stanje ostalo neutvrđeno. 2007. 1. da bi se kod oštećenog uspostavila narušena psihička ravnoteža ( član 200. kao i kod činjenice da je . dosuditi pravičnu novčanu naknadu. a oštećeni ne predlaže izvođenje drugih dokaza (sudsko . jer je značajnije ugrozio spokojstvo građana i teže remetio javni red i mir. povrede ugleda. pretrpljene duševne bolove zbog umanjenja životne aktivnosti. godine u selu O. jer se isključivo odnose na ocenu dokaza i činjenično stanje. propisano je da za pretrpljene fizičke bolove. kao i u njenom odsustvu. Kod činjenice da je pravnosnažnom krivičnom presudom utvrđeno da je tuženi na opisani način udario tužilju. u kafiću "S. Pravična naknada kao oblik otklanjanja štetnih posledica sastoji se u isplati novčane naknade kao satisfakcije za pretrpljene duševne patnje. a naročito jačina bolova i straha i njihovo trajanje to opravdava. br. tako što ju je u prisustvu drugih posetilaca ovog kafića.312 - . naruženosti. dok preko ove visine tužbeni zahtev nije osnovan.OBLIGACIONO PRAVO Ostala isticanja u reviziji tuženog o pogrešnoj primeni materijalnog prava. koja se dosuđuje za ove vidove štete. Sud prilikom odlučivanja o zahtevu za naknadu materijalne štete mora voditi računa o značaju povređenog dobra i cilju kome služi ta naknada. Za ocenu da nematerijalna šteta nije nastupila nije dovoljna činjenica da ne postoji medicinska dokumentacija o posledicama po oštećenog. kao i za strah. na dan 07. 2007. Zakona o obligacionim odnosima ). 200. slobode ili prava ličnosti. godine ) 750. 1. pa je opštinski sud konstatovao da ne postoje dokazi da je pretrpela nematerijalnu štetu po označenim vidovima. st. Međutim. stav 3. Iz obrazloženja: Prema utvrđenom činjeničnom stanju tokom prvostepenog postupka. nisu od uticaja na zakonitost pobijane presude. Protiv njega je pokrenut krivični postupak zbog osnovane sumnje da je ovakvim ponašanjem ostvario obeležja krivičnog dela nasilničko ponašanje iz čl.

pa je tužilac insistirao da viđa dete. nije dovoljna za ocenu da materijalna šteta nije nastupila.OBLIGACIONO PRAVO tužilja predlagala izvođenje dokaza medicinskim veštačenjem. sve više se primećivala razlika u boji kože. a njena trudnoća vođena je kao rizična. Presudom prvostepenog suda od 13. Tužilac je 02. Tek tada tužena priznaje tužiocu da nije otac mldb. Odmah po rođenju deteta nije se ništa primećivalo. pa je Okružni sud shodno ovlašćenju iz čl. Ć. iz A. Sam porođaj je dobro protekao i tužilac i njegova porodica su bili srećni zbog rođenja zdravog muškog deteta. Ovo tim pre. ova okolnost bi predstavljala dovoljan osnov u napred navedenom smislu. N. rođen je mldb. N. mldb.. godine) 751. Pre trudnoće tužena kod tužioca ničim nije izazvala podozrenje da ima vezu sa drugim čovekom. mldb. Brak stranaka je razveden presudom prvostepenog suda od 22. je imao neke promene u vidu fleka na koži zbog čega su stranke sa detetom išle kod više lekara . sumnje kod tužioca su bile sve izraženije. ali i sam tužilac i njegova porodica imaju malo tamniju boju kože i kose. mogu biti duševni bolovi zbog povrede časti koji su posledica povrede moralne i zakonske obaveze poštovanja i uzajamnog poverenja supružnika. br.08.2007. N. U periodu od 6 do 12 meseci života deteta. 1914/08 od 27. B. rastao. potom o poremećaju pigmentacije. Kada je za tužioca takvo stanje postalo neizdrživo on je rekao tuženoj da napusti stan u kom su zajedno živeli. za koji osnov po pravnom shvatanju Okružnog suda. Tužena je ostala u drugom stanju početkom 2002. godine.2002. ali niko nije primetio da dete nije pripadnik iste rase kao stranke. 2008. N. citiranom zakonskom odredbom predviđena i mogućnost naknade za pretrpljene duševne bolove usled povrede ugleda ili časti.10. N. na šta mu je tužena odgovorila da ne može da ga viđa jer dete nije njegovo. Samo u slučaju da medicinska dokumentacija ne postoji. Kako je mldb. što je pored ostalih vidova. više puta je započinjao razgovor sa tuženom koji je ona odbijala i govorila da je time vređa i da će ga napustiti ako sa tim nastavi. već da je to S. Iz izloženog proizilazi da se odluka prvostepenog suda zasniva na pogrešno i nepotpuno utvrđenom činjeničnom stanju. tužena je priznala da tužilac nije otac mldb.veštačenje putem veštaka sudsko medicinske ili druge odgovarajuće struke. Iz obrazloženja: Prema utvrđenim činjenicama. 2. N.06.N. Nakon što su tamna koža i kosa upućivali na to da je dete tamnoputo. dana 15. I. koji je priznao svoje očinstvo nad mldb. ZPP ukinuo i vratio istom sudu na ponovno suđenje.09. a roditeljsko pravo povereno je tuženoj Ć. godine protiv tužene i mldb. godine. godine. okolnost da ne postoji medicinska dokumentacija iz perioda kada se odigravao šteni događaj o posledicama ovog slučaja. (Rešenje Okružnog suda u Nišu Gž. Osnov za dosuđenje novčane naknade. i rečeno im je da se radi o trombocitozi.02. a oštećena ne predlaže izvođenje drugih dokaza . 5. nije potrebno postojanje medicinske dokumentacije.2005.neonatologa. U toku trajanja bračne zajednice. Ć. je bio malo tamnije puti. N. .2006. jer sud nije dovoljno stručan za ovu vrstu ocene.2000. U toku trudnoće tužena je operisala slepo crevo i tužilac je u iščekivanju porođaja delio sa tuženom strahove i brigu oko ishoda trudnoće i porođaja.313 - . N. 377. st. Ovakvim postupkom tužene tužilac se osećao poniženim i prevarenim. kao vida nematerijalne štete. N.D. stranke su zaključile brak 26. N. i istom presudom između ostalog je regulisan i način održavanja ličnih kontakata tužioca i mldb. podneo tužbu radi osporavanja njegovog očinstva u odnosu na mldb. godine uvrđeno je da otac mldb. godine. nije tužilac Ć.

s obzirom na njihov intenzitet i trajanje... između ostalog. istog zakona. Kada se imaju u vidu sve utvrđene činjenice. a potom se navikava na postojeće stanje i novonastalu situaciju i preduzima određene radnje da prevaziđe takvu situaciju. Ovo je grubo nepoštovanje supružnika što je nesumnjivo izazvalo povredu njegove časti. moralna i zakonska obaveza poštovanja i uzajamnog poverenja supružnika. ali u dužem vremenskom periodu zaostaju određene smetnje u vidu straha. nesumnjivo se može prihvatiti da je takva životna situacija koju je svojim postupcima stvorila tužena kod tužioca povredila njegova osećanja. ponašanje se menja u smislu opreznosti.. Mldb. Gž. (član 67. odnosno duševne bolove koji. Za tužioca saznanje da nije biološki otac mldb. ukoliko se imaju u vidu utvrđene činjenice. N. nepoverenja i izbegavanja nepredviđenih i iole rizičnih situacija. N. Oduzimanje roditeljske uloge izaziva porazan i bolan osećaj gubitka. (Presuda Okružnog suda u Novom Sadu. poverenju i uzajamnom poštovanju. poričući njegove sumnje. Kod tužioca postoje psihičke patnje u vidu duševnog bola koji je u prvih par meseci nakon definitivnog saznanja da nije otac deteta visokog intenziteta. Porodičnog zakona).OBLIGACIONO PRAVO Nakon rođenja mldb. Tužena je na utvrđeni način povredila svoju moralnu i zakonsku obavezu. kod tužioca se uspostavlja snažna emocionalna veza sa detetom koje je prihvatio kao svoje. 4680/08 od 11. N. ograničavajući je i čineći je napetom. član 70.09. niti dovodi u sumnju postojanje osnova tužbenog zahteva. Bol i patnja u takvim situacijama su visokog intenziteta. roditelji imaju pravo i dužnost da sa detetom razvijaju odnos zasnovan na ljubavi.provokativni neposredni povod koji je prouzrokovao reaktivne anksiozno depresivne smetnje sa elementima sniženog raspoloženja i povišene anksioznosti sa osećanjem poniženosti. Verujući da je biološki otac. javljaju se osećanja praznine. je rođen za vreme trajanja bračne zajednice stranaka. N. u najdelikatnijem i jednom od najznačajnijih perioda u životu jednog čoveka vezanih za rođenje deteta. razlikuje od ostale dece je kod tužiočevih roditelja. svesno ga držala u zabludi. odnosno ugleda. i snažne negativne emocije kao što su žalost i strah. tužena je tužiocu priznala da nije biološki otac deteta nakon razvoda njihovog braka. čak i do razmera kliničke depresije. Posledice svega ovoga su dugotrajne i bolne i takvu osobu osujećuju u socijalnom i heteroseksualnom funkcionisanju. U takvim situacijama se kod ličnosti razvija intenzivan i iracionalan strah od sličnih ponovnih gubitaka. rodbine i prijatelja izazvala određeno interesovanje. dakle tvrdeći ono što nije istina. predstavlja afektivno . Po članu 70. u dužem vremenskom periodu. usled čega je tužilac trpeo duševne bolove. a kako je utvrđeno. Porodičnog zakona. član 73. N. nije od uticaja na njenu zakonitost.2008) . etičkog i nacionalnog identiteta svoje porodice i društva. ZOO-a). kao i nerealno osećanje krivice.. osećanja praznine i nepoverenja. po kom osnovu traži ovu štetu. U takvim slučajevima identitet ličnosti je poljuljan. Sama činjenica da se mldb. a na kom dokazu je sud. Po članu 25. osećaj vrednosti priznat od okoline u kojoj živi. zasnovao činjenično stanje i odluku. član 68.. intenziteta i trajanja duševnih bolova tužioca. menja se slika o sebi. psihičko stanje tužioca nakon saznanja da nije biološki otac deteta rođenog u toku trajanja njegovog braka sa tuženom. te nalaz veštaka na okolnost postojanja. član 69. uznemirenom i nesigurnom i u dužem vremenskom periodu nesposobnom za ponovno ostvarivanje odgovorne i složene uloge roditelja. sve okolnosti. član 72. koje je kod tužioca izazvalo osećaj poniženosti i prevarenosti. a takve dramatične promene zahtevaju dugo prilagođavanje. Zato činjenica da tužilac u svom iskazu nije eksplicitno obrazložio u čemu se sastoji povreda njegove časti. supružnici su dužni da vode zajednički život te da se uzajamno poštuju i pomažu. te da dete usmeravaju ka usvajanju i poštovanju vrednosti emocionalnog. uživaju pravnu zaštitu (član 200. U toku narednih meseci afektivni naboj psihičkih patnji kod tužioca postaje slabiji. egzistencijalnog besmisla. tužilac je u svemu ispunjavao svoju roditeljsku dužnost prema mldb.314 - .

oglašen krivim zbog krivičnog dela teškog dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja iz čl. st. koje se ogledalo u daljoj progresiji i povećanju površine mozga zahvaćene nagnječenjem i pratećim krvarenjem.315 - . prvostepeni sud nalazi da je tužilac kriv za štetu koju tužilja trpi i da je prema čl. čl. zadobio. Visinu materijalne štete utvrdio je veštak i ona iznosi 242. godine) .00 dinara. postoji. (Presuda Okružnog suda u Nišu Gž. R.OBLIGACIONO PRAVO 752. 04. 5. uvažavajući pri tom životnu dob i staračku istrošenost organizma pok. godine. 3. građansko pravna odgovornost je šira od krivične odgovornosti i u toku prvostepenog postupka sud je utvrdio jasnu uzročno posledičnu vezu između radnje povređivanja i smrti pok. 1. 195.Aleksinac ugrozio javni saobraćaj i doveo u opasnost život sada pok. kojom prilikom je on zadobio tešku telesnu povredu opasnu po život i osuđen na kaznu zatvora od 3 meseca. same po sebi bile takve da su dovoljne za nastanak smrtnog ishoda. Veštačenjem veštaka medicinske struke utvrđeno je da su priroda i težina zadobijenih povreda glave i mozga. u vezi st. 07. snosila troškove sahrane. R.K. Za to delo tuženi je osuđen krivičnom presudom. 1246/04 od 8. i presudu krivičnog suda. Veštak Dr R. U svom nalazu on objašnjava da je zdravstveno stanje sada pok. 198.800. 2008. Međutim. kako tokom bolničkog lečenja. 3. ZOO u obavezi da tužilji nadoknadi materijalnu štetu koju je pretrpela i isplati pravičnu novčanu naknadu za duševnu bol zbog smrti oca. na regionalnom putu Niš . R biv. st. 2004. 1. koja u parničnom postupku dejstvuje kao pravna činjenica i predstavlja jedan od elemenata činjeničnog stanja materijalno pravne norme. godine. U konkretnom slučaju tuženi je oglašen krivim za krivično delo ugrožavanje javnog saobraćaja kojom prilikom je došlo do povređivanja sada pok. i u tom delu dao jasno mišljenje da uzročno posledična veza između nezgode i štetne radnje i smrti pok. R. 2006. je umro 09. u vezi čl. i čl. 2004. R. što je klinički i dalje bilo manifestovano poremećajem stanja svesti u stepenu duboke pospanosti. tako i u momentu otpusta sa bolničkog lečenja. Tužilja je kćer sada pok. Ovo stoga. i nastanka teške telesne povrede opasne po život. godine. što je veštak medicinske struke imao u vidu okolnosti čitavog slučaja. R. st. bez obzira na odmaklu životnu dob pok. iz Berčinca. Parnični sud treba da primeni. pri otpustu iz bolnice bilo lošije bilo nego pri prijemu u bolnicu. i zbog njegove smrti pretrpela je duševnu bol. 3. jer je 16. KZ RS. Iz obrazloženja: Prema utvrđenom činjeničnom stanju tuženi je pravnosnažnom presudom Opštinskog suda u Nišu K. S. R. prilikom odlučivanja u konkretnom slučaju. R. KZRS i zbog krivičnog dela nepružanja pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi iz čl. davanje podušja i izgradnje spomenika. troškove podušja i troškove crnine. i staračku istrošenost njegovog organizma. st. a obuhvata troškove sahrane i nadgrobnog spomenika. Stoga je neosnovan žalbeni navod tuženog da prvostepeni sud nije utvrdio uzročno posledičnu vezu jer je tuženi oglašen krivim za krivično delo koje u svom opisu kao posledicu ima tešku telesnu povredu a ne smrt tog lica. 1. Takođe je dužan da isplati pravičnu novčanu naknadu za duševnu bol koju tužilja trpi zbog smrti oca jer je smrt nastupila kao posledica teške telesne povrede opasne po život do koje je došlo radnjom tuženog. 200. R. 201 . 193. 2116/08 od 3. 201. što govori da je u toku bolničkog lečenja evidentno došlo do pogoršanja zadobijene povrede mozga. koje je R. Sada pok. Imajući u vidu takvo činjenično stanje. je na osnovu analize čitavog slučaja dao svoje mišljenje da su priroda i težina zadobijenih povreda glave i mozga takve da su same za sebe bile dovoljne za nastanak smrtnog ishoda.

kako prema tužiocu. Visok stepen invalidnosti. Naime. a da li kod inicijalne žrtve postoji naročito težak invaliditet je faktičko pitanje koje se utvrđuje u svakom konkretnom slučaju i zavisi od svih okolnosti konkretnog slučaja. To je faktičko pitanje koje se utvrđuje u svakom konkretnom slučaju i zavisi od svih okolnosti konkretnog slučaja. odnosno vanbračnog druga ili srodnika. a na osnovu kog odnosa ostali tužioci zahtevaju u ovom postupku od tuženog naknadu nematerijalne štete zbog duševnih bolova zbog naročito teškog invaliditeta prvotužioca. treće. osim napred navedenih činjenica potrebno je utvrditi i posledice koje su nastale kod prvotužioca nakon štetnog događaja. 201. Odredbom čl. ali ni iz tog dela obrazloženja presude nije jasno kakav je odnos tužilaca i tuženog. drugostepena i odluka po reviziji). ZOO). a u pobijanoj presudi nisu navedeni ni razlozi odbijanja tužbenog zahteva drugo. mada navodi u pobijanoj presudi da na strani prvotužioca ne postoji naročito težak invaliditet. propisao i kvalifikovani uslov. zakon je propisao i kvalifikovani uslov. odnosno da se radi o inicijalnoj žrtvi kod koje postoji naročito težak invaliditet. 7. 201. odnosno članovi porodice inicijalne žrtve. u prvostepenoj presudi nisu utvrđene činjenice u pogledu štetnog događaja i stanje prvotužioca nakon istog. Saglasno navedenom. tako i prema ostalim tužiocima kao licima koja potražuju naknadu nematerijalne štete od tuženog na osnovu čl. 3. kod ovog vida nematerijalne štete postoje dve žrtve: inicijalna žrtva (lice kod koga je nastupio naročito težak invaliditet) i posredna žrtva. ali u pobijanoj presudi nisu utvrđene relevantne činjenice koje su značajne za presuđenje u ovoj pravnoj stvari.OBLIGACIONO PRAVO 753. Sud u izreci presude odlučuje o usvajanju ili odbijanju pojedinih zahteva koji se tiču glavne stvari i sporednih traženja. 2. odnosno da se radi o inicijalnoj žrtvi kod koje postoji naročito težak invaliditet. ZPP je propisano da sud utvrđuje sve činjenice od kojih zavisi odluka o osnovanosti tužbenog zahteva. st. umanjenja životne aktivnosti i naruženosti kada kod inicijalne žrtve postoje takve promene na telu koje u okolini izazivaju strah. kako drugo. i 4. Takođe. treće. te da li kod prvotužioca postoji invaliditet naročito teškog stepena (o ovome u pobijanoj presudi postoji samo konstatacija u prvom stavu obrazloženja da na strani prvotužioca ne postoji naročiti težak invaliditet). posebno odnos prvotužioca i tuženog.316 - . te osnov pasivne legitimacije tuženog. kao ni odnos između prvotužioca i ostalih tužilaca. zgražavanje. a po osnovu koga se u ovom postupku zahteva naknada nematerijalne štete. već samo težak invaliditet ne utvrđuje činjenice u pogledu pravnog odnosa između prvotužioca i tuženog. ZOO. dok u obrazloženju presude navodi razloge zašto je doneo takvu odluku. Iz same činjenice da je u zakonu upotrebljen termin "naročito težak invaliditet" proizilazi da ovaj pravni institut treba restriktivno tumačiti. pobijana presuda se nije ni mogla ispitati na valjan način. te ranije odluke koje su donete (prvostepena. četvrto i petotužioca. Zakon je kod naknade štete zbog duševnih bolova zbog naročito teškog invaliditeta bračnog. pored kruga lica koja imaju pravo na ovu naknadu (čl. st. i 4. što predstavlja osnov pasivne legitimacije tuženog. Iz obrazloženja: Prvostepeni sud. 201. ZOO). žaljenje i drugu negativnu reakciju zbog koje su srodnici u svakodnevnom životu izloženi tome da negu. Pored kruga lica koja imaju pravo na ovu naknadu (čl. četvrto i petotužilac u ovom postupku potražuju naknadu nematerijalne štete zbog naročito teškog invaliditeta prvotužioca. U pobijanoj presudi je u prvom stavu obrazloženja naveden hronološki prikaz toka ovog postupka. Naime. 3. a ni koji je to štetni događaj zbog koga se potražuje naknada nematerijalne štete u ovom postupku. st. te zbog činjenice da relevantno činjenično stanje faktički i ne postoji u pobijanoj presudi.

kada je našao da jačina i dužina trajanja fizičkih bolova i straha. (Iz presude Okružnog suda u Čačku. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije. te da mu nedostaju pojedini delovi tela što je vidljivo.2005. Gž. 74/87. 470/05 od 12. kao i duševnih bolova koje je tužilac pretrpeo zbog estetske naruženosti i umanjenja životne aktivnosti. Tužilac bi imao pravo na taj vid naknade štete samo u slučaju pretrpljenog straha srednjeg.2008) 754. Ovo posebno i stoga što je u momentu nanošenja povreda tužilac imao 14 godina. tada je – imajući u vidu odredbu člana 200. 57/89 i 3/90 i “Sl. imajući u vi