P. 1
3.2.1. PARNICNI POSTUPAK

3.2.1. PARNICNI POSTUPAK

|Views: 125|Likes:
Published by Dusko011_77

More info:

Published by: Dusko011_77 on Jun 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/23/2013

pdf

text

original

PARNIČNI POSTUPAK

3.2. GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO
3.2.1. PARNIČNI POSTUPAK

-1-

PARNIČNI POSTUPAK

OSNOVNE ODREDBE (Član 1 - 14. ZPP)

1.
Navodi tuženog o postojanju protivpotraživanja moraju biti izneti u formi kompenzacionog prigovora ili kompenzacione protivtužbe da bi sud imao obavezu da o tim navodima raspravlja i odlučuje, a u protivnom samo pozivanje tuženog na postojanje protivpotraživanja bez značaja je za presuđenje. Iz obrazloženja: Prema stanju u spisima, predmet spora je tužiočev zahtev da se tuženi obaveže na izmirenje novčane obaveze na ime neplaćene cene uglja koju je tužilac tuženom isporučio. U toku postupka tuženi je osporavao da je navedeni ugalj čija se naplata cene tužbom traži primio od tužioca. Prvostepeni sud je navedene sporne činjenice od kojih zavisi pravilna primena materijalnog prava utvrđivao saslušanjem svedoka, pa je utvrdio da je tužilac tuženom isporučio ugalj čiju naplatu cene traži, čime je tužilac dokazao osnovanost svog zahteva za naplatu cene iste robe. U toku spora tuženi je osporavao i visinu tužiočevog potraživanja, navodeći i ukazujući da on ima protivpotraživanje prema tužiocu i to u većem iznosu od onoga koji je tužilac opredelio svojim zahtevom, ali navedeno potraživanje nikada nije u formi kompenzacionog prigovora ili kompenzacione protivtužbe opredeljeno istakao, pa stoga i nije postojala obaveza suda da o istom odluči. Naime, sud shodno članu 3. stav 1. Zakona o parničnom postupku odlučuje u granicama zahteva koji su postavljeni u postupku, pa stoga samo ako tuženi svoje potraživanje prema tužiocu na koje ukazuje u toku spora formira kao kompenzacioni prigovor ili kompenzacionu protivtužbu, sud ima obavezu da u smislu člana 342. stav 3. Zakona o parničnom postupku pored odluke o zahtevima koji se tiču glavne stvari i sporednih tražbina donese i odluku o postojanju ili nepostojanju potraživanja istaknutog radi prebijanja. Kako u konkretnoj parnici tuženi pored navoda da ima protivpotraživanje prema tužiocu, nije isto istakao u formi kompenzacionog prigovora odnosno kompenzacione protivtužbe, to o istima sud i nije mogao raspravljati niti donositi odluku, pa su stoga i takvi žalbeni navodi tuženog neosnovani. (Iz presude Višeg trgovinskog suda Pž. 14080/05 od 22.03.2006. godine)

2.
Da li se nedozvoljena raspolaganja u smislu člana 3. stav 3. novog Zakona o parničnom postupku odnose samo na nedozvoljena raspolaganja zahtevima koje su stavile u toku postupka, u smislu izuzetka od pravila o slobodnom raspolaganju zahtevima iz stava 2. istog člana (načelo dispozicije, kao procesno načelo), ili se ovo ograničenje odnosi i na raspolaganja po odredbama materijalnog prava, koja bi bila u suprotnosti sa prinudnim propisima, javnim poretkom i pravilima morala? Sud po službenoj dužnosti pazi da li su raspolaganja stranaka protivna prinudnim propisima, javnom poretku i pravilima morala. U fazi prvostepenog postupka sud neće doneti presudu na osnovu
-2-

PARNIČNI POSTUPAK priznanja, propuštanja ili odricanja, neće zaključiti sudsko poravnanje ako utvrdi da se radi o nedozvoljenim raspolaganjima. Ako posumnja da stranke neistinito prikazuju činjenice da bi ostvarile nedozvoljeno raspolaganje zahtevom, može narediti da se dokazuju činjenice koje između stranaka nisu sporne. Prema članu 7. stav 3. Zakona o parničnom postupku sud je ovlašćen da utvrdi i činjenice koje stranke nisu iznele i izvede dokaze koji stranke nisu predložile ako iz rezultata raspravljanja i dokazivanja proizlazi da stranke raspolažu zahtevima kojima ne mogu raspolagati. Dakle, ograničenje raspolaganja stranaka se odnosi i na odredbe procesnog i materijalnog prava. (Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg trgovinskog suda od 5. i 25.09. i 7. i 14.11.2006. godine)

3.
Veštačenje iz drugog postupka može se koristiti kao dokaz u konkretnoj parnici, samo uz izričitu saglasnost stranaka. Iz obrazloženja: Prema odredbama Zakona o parničnom postupku i njegovim opštim načelima, sud je dužan da u postupku razmotri i oceni sve izvedene dokaze i to pojedinačno kao i sve zajedno, ali se iz same činjenice da se postupak vodi između tačno opredeljenih stranaka i po opredeljenom zahtevu, u tom postupku mogu ceniti samo dokazi koji su u istom postupku kao dokazi izvedeni, a dokazi iz drugog postupka samo ako su parnične stranke izričito i nedvosmisleno prihvatile, u cilju ekonomičnosti postupka, kao dokaze i u konkretnoj parnici. Stoga pogrešio je prvostepeni sud, čineći apsolutno bitnu povredu iz člana 361. stav 2. tačka 12. Zakona o parničnom postupku kada je prihvatio kao tačnu i utvrđenu činjenicu iz nalaza komisije veštaka određenog u predmetu P. br. 4055/95 kao polaznu osnovu za razrešenje odnosa među parničnim strankama u ovom sporu, rešavajući time prethodno pitanje na navedeni način. Sud je ovlašćen da prethodno pitanje samostalno reši sa dejstvom navedenog rešenja samo u konkretnoj parnici, ali ako mu je za to potrebno utvrđenje određenih činjenica, za utvrđenje istih mora da sprovede dokaze u konkretnom postupku i potom izvrši njihovu ocenu. Dokazi iz drugog postupka, u konkretnom slučaju nalaz komisije veštaka mogu se ceniti samo uz izričitu saglasnost stranaka jer time oni postaju dokazi i u konkretnoj parnici. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Pž. 11521/05 od 23.02.2006.)

4.
Ukoliko je stranci podnesak suprotne strane dostavljen bez priloga tj. dokaza koji su dati kao prilog istog, uskraćena joj je mogućnost raspravljanja pred sudom, čime je povređeno načelo obostranog saslušanja (načelo kontradiktornosti), i načinjena apsolutno bitna povreda postupka iz član 361. stav 2. tačka 7. Zakona o parničnom postupku. Iz obrazloženja: Na rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave, koje je doneto po predlogu tužioca, prema stanju u spisima tuženi je podneo prigovor kojim je isto rešenje osporio u celosti, dostavljajući u prilogu navedenog prigovora dokaze o izvršenju svoje obaveze po osnovu zakupnine. Kako je prema povratnici koja se nalazi u spisima, tužiocu uz poziv za ročište dostavljeno rešenje i prigovor, a u
-3-

PARNIČNI POSTUPAK spisima predmeta nema traga da su mu uz prigovor dostavljeni i navedeni prilozi, to osnovano tužilac navodi da mu je propuštanjem dostave navedenih priloga uskraćena mogućnost da se o istima izjasni. Pored iznetog, na samom prijemnom pečatu za prigovor tuženog - izvršnog dužnika naznačeno je da je prigovor primljen u dva primerka sa tri priloga iako prema stanju u spisima navedeni prigovor ima znatno veći broj združenih priloga koji su dati u prilogu prigovora. Kako shodno iznetom tužiocu nisu dostavljeni dokazi, koje je u prilogu prigovora dostavio tuženi za svoje navode iz prigovora da je izmirio obavezu koja je predmet tužbenog zahteva, a sud je navedene dokaze cenio u toku prvostepenog postupka i pri donošenju pobijane presude, to su osnovani žalbeni navodi da je tužiocu uskraćena mogućnost raspravljanja propuštanjem suda pri dostavi dokaza tuženog, čime je povređeno i raspravno načelo, te je odluka doneta uz apsolutno bitne povrede iz člana 361. stav 2. tačka 7. Zakona o parničnom postupku. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Pž. 13196/05 od 9.01.2006. godine)

5.
Sud samo ceni dostavljene dokaze, kao i one koje je po predlogu stranaka izveo u toku postupka, a nije ovlašćen da strankama nalaže koje dokaze treba da dostavljaju radi utvrđenja spornih relevantnih činjenica. Iz obrazloženja: Nisu osnovani žalbeni navodi tuženog - da je sud bio dužan da mu naloži da dostavi dokaze o svojoj poslovnoj praksi, da bi ih potom mogao ceniti pri donošenju pobijane odluke. Svaka stranka koja iznosi određene navode u parničnom postupku dužna je da sudu predloži ili dostavi dokaze za te svoje navode - član 220. i 223. Zakona o parničnom postupku. Stranke su dužne da iznesu sve činjenice na kojima zasnivaju svoje zahteve i da predlože sve dokaze kojima se utvrđuju te činjenice član 7. stav 1. Zakona o parničnom postupku. Sud utvrđuje relevantne činjenice isključivo na osnovu predloženih i izvedenih dokaza - član 7. stav 2. Zakona o parničnom postupku. Iz toga proizlazi, dakle, da sud nije ovlašćen da nalaže strankama dostavljanje određenog dokaza, već je to obaveza samih stranaka. (Iz rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 4296/2010 od 07.10.2010. godine)

6.
Sud je u dokaznom postupku ograničen na izvođenje dokaza koje su same stranke predložile i sam po službenoj dužnosti ne određuje izvođenje dokaza koji nisu predloženi radi utvrđivanja materijalne istine, osim izuzetno, ako smatra da se radi o nedozvoljenom raspolaganju stranaka. Iz obrazloženja: Kako je po stupanju na snagu novog Zakona o parničnom postupku (23. februara 2005. godine) spor nastavljen po odredbama novog Zakona o parničnom postupku, to je shodno izmenama koje u parnični postupak unosi novi zakon, na strankama isključivi teret dokazivanja svojih navoda u toku parničnog postupka, dostavljanjem dokaza ili predlaganjem dokaza koje je potrebno
-4-

PARNIČNI POSTUPAK izvesti u toku postupka. Sud više nije dužan po službenoj dužnosti da utvrđuje materijalnu istinu određujući izvođenje i dokaza koje stranke nisu predložile, a koje sam smatra za potrebne za utvrđivanje činjeničnog stanja odnosno potpune materijalne istine. Naprotiv, sud se u pogledu dokaza koji će se izvesti kreće u okviru predloženih dokaza od strane stranaka, pa je stoga imajući u vidu nastavak ovog postupka po označenim odredbama novog Zakona o parničnom postupku, pravilno prvostepeni sud u situaciji u kojoj nije obezbeđeno izvođenje novog veštačenja na sve sporne okolnosti, a sam punomoćnik tužioca je izjavio da je činjenično stanje dovoljno utvrđeno i da predlaže donošenje odluke na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, navedeno postupanje punomoćnika tretirao kao odustajanje od ranije predloženih dokaza izvođenja novog veštačenja i odluku doneo ocenom raspoloživih dokaza izvedenih u toku postupka. Iz navedenih razloga neosnovani su svi žalbeni navodi tužioca u pogledu apsolutno bitne povrede u toku prvostepenog postupka nesprovođenjem novog veštačenja na sporne okolnosti. (Iz presude Višeg trgovinskog suda Pž. 8228/05 od 20.09.2005. godine)

7.
Radi utvrđivanja bitnih činjenica sud se kreće u granicama predloženih dokaza, i izvodi samo dokaze koje su predložile stranke, jer nema obavezu da utvrđuje materijalnu istinu. Samo ako posumnja da se radi o nedozvoljenom raspolaganju stranaka sud će izvoditi i dokaze koje same stranke nisu predložile. Iz obrazloženja: Neosnovano se u žalbi navodi da je sud bio dužan da utvrđuje i činjenice koje su sporne, a koje stranke nisu iznele, niti su predložile dokaze za utvrđivanje istih, jer je prema članu 7. Zakona o parničnom postupku sud dužan da izvodi dokaze koje stranke nisu predložile, samo ako iz rezultata raspravljanja i dokazivanja proizlazi da stranke raspolažu zahtevima kojima ne mogu raspolagati u smislu člana 3. stav 3. istog zakona ili kad je to posebnim propisima predviđeno. Kako se u konkretnom slučaju ne radi o navedenim situacijama, to neosnovano u žalbi navodi tuženi da je sud morao izvoditi i dokaze koje on nije predložio. Odredbama člana 7. Zakona o parničnom postupku koji je stupio na snagu 23. februara 2005. godine napušteno je načelo materijalne istine u kome je sud sve činjenice morao da utvrđuje izvođenjem svih dokaza, bez obzira na to koje su dokaze stranke predložile, a iz razloga potpunog i pravilnog utvrđivanja činjeničnog stanja. (Iz presude Višeg trgovinskog suda Pž. 1823/06 od 24.05.2006. godine)

8.
Da li je parnični sud ovlašćen, imajući u vidu odredbe iz člana 7. novog Zakona o parničnom postupku, da izvodi dokaze po službenoj dužnosti, van izuzetka iz stava 3. ovog člana (koji se odnosi samo na nedozvoljena raspolaganja) tj. da li je ovlašćen izvede i dokaze koje stranke nisu predložile ako su ti dokazi od značaja za odlučivanje, kako je to bilo propisano u članu 7. stav 3. ranijeg zakona, te ukoliko jeste – na kojoj zakonskoj normi bi se takvo ovlašćenje zasnivalo (s obzirom da je novi zakon brisao izričitu normu na kojoj se temeljilo ovlašćenje za primenu istražnog načela, iz člana 7. stav 3. ranijeg zakona)?
-5-

PARNIČNI POSTUPAK Odredbom člana 7. stav 1. Zakona o parničnom postupku, propisano je da su stranke dužne da iznesu sve činjenice na kojima zasnivaju svoje zahteve i da predlože dokaze kojima se utvrđuju te činjenice, a stavom 2. istog člana je predviđeno da sud utvrđuje sve činjenice od kojih zavisi odluka o osnovanosti zahteva. Stav 1. navedenog člana 7. Zakona o parničnom postupku direktno ukazuje na prednost načela dispozicije stranaka, ali na uspostavljanje dužnosti stranke da se angažuje u postupku, da iznese činjenice i predloži dokaze koji idu u prilog njenim tvrdnjama. Sud i dalje ima obavezu da utvrdi sve činjenice od kojih zavisi odluka o osnovanosti zahteva, ali ta obaveza suda više nije propisana kao njegova dužnost. Bitne činjenice za odluku o osnovanosti zahteva utvrđuje sam sud i to imajući u vidu materijalno-pravne odredbe koje mu ukazuju koje su to činjenice neophodne za utvrđenje da bi se pravilno odlučilo o osnovanosti postavljenog zahteva. Pri tom uvek se polazi od dužnosti stranaka da iznesu i same sve činjenice i predlože dokaze na kojima zasnivaju svoj zahtev. Sud će shodno članu 299. Zakona o parničnom postupku, postavljanjem pitanja i na drugi celishodan način da se stara da se u toku rasprave iznesu sve bitne činjenice, da se dopune nepotpuni navodi stranaka o važnim činjenicama, da se dopune označena dokazna sredstva koja se odnose na navode stranaka i uopšte da se pruže sva razjašnjenja potrebna da bi se utvrdilo činjenično stanje važno za odluku. Odredba člana 299. Zakona o parničnom postupku, dovodi se u vezu sa stavom 2. člana 7. istog Zakona. Sud može shodno članu 245. stav 3. Zakona o parničnom postupku izvesti dokaz suočenjem svedoka čiji se iskazi razlikuju o bitnim činjenicama. Sud će određene činjenice i određene dokaze utvrđivati po službenoj dužnosti samo ako sumnja da strane zloupotrebljavaju pravo odnosno da raspolažu zahtevima kojima ne mogu raspolagati u smislu člana 3. stav 3. Zakona o parničnom postupku, jer je uloga suda upravo da spreči ovakvo raspolaganje. Druga situacija u kojoj će sud moći da postupa takođe po službenoj dužnosti je situacija kada je posebnim propisima to predviđeno, ali onda su posebni propisi upravo osnov i izvor njegovih ovlašćenja i razloga takvog postupanja. (Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg trgovinskog suda od 5. i 25.09. i 7. i 14.11.2006. godine)

9.
Sud ne može, bez predloga stranaka, po službenoj dužnosti odrediti izvođenje nekog dokaza, osim ukoliko posumnja da se radi o nedozvoljenom raspolaganju stranaka ili kada je posebnim propisima to predviđeno, a u odsustvu relevantnih dokaza o postojanju spornih činjenica zaključiće primenom pravila o teretu dokazivanja. Iz obrazloženja: Pravilno je takođe stanovište prvostepenog suda, da je u situaciji u kojoj je tuženi protivtužbu podneo, prema stanju u spisima i navodima samog tuženog, sa zahtevom za naknadu štete prouzrokovane upravo isporukom robe po računu br. 1245 u odnosu na koga je tužba povučena od strane tužioca, zahtev protivtužbe nije u direktnoj vezi sa tužbenim zahtevom (posle povlačenja dela tužbe koji se odnosio na sporni račun 1245), te da stoga s obzirom da nije ni koneksan, niti je tužba podneta kao kompenzaciona, nije nužno jednovremeno raspravljanje, pa je po protivtužbi formiran posebni predmet. Prema iznetom kako je prvostepeni sud pravilno našao da zahtev iz protivtužbe nije u vezi sa tužbenim zahtevom, to je pravilno prvostepeni sud na osnovu člana 192. Zakona o parničnom postupku odbio istovremeno raspravljanje, po protivtužbi, jer bi to značajno produžilo okončanje ovog postupka. U toku postupka osim navoda o izvršenoj reklamaciji primljene robe, tuženi ni-6-

2005. i ranije važećeg Zakona) odn.05. i 482.034. Prema sadržini priloženog Aneksa ugovora je utvrđeno da je on sačinjen između istih stranaka dana 22. a koji je u svom nalazu konstatovao da je uveren da je sporni potpis na Aneksu upravo potpis ovoga. Kod takvog stanja stvari. prvostepeni sud je prihvatio nalaz veštaka dat u postupku pred Okružnim sudom u Beogradu. a to je da li je sporni Aneks ugovora zaista i potpisan od strane ovlašćenog lica tuženog. godine) -7- . kojom se tužbeni zahtev usvaja i tuženi obavezuje na plaćanje. Dokaz koji je izveden u nekom drugom postupku moguće je koristiti samo uz postojanje saglasnosti obe parnične stranke. koja . Stoga je pravilno prvostepeni sud primenio pravila o teretu dokazivanja tako što je našao da teret dokazivanja navedenih reklamacija bio na tuženom a tuženi isti nije dokazao i doneo odluku. (Iz Rešenja Privrednog apelacionog suda. Čak i da jeste .02. prvostepeni sud je pristupio utvrđenju bitne činjenice. u sklopu svih drugih dokaza zajedno. 6383/11(1) od 07.konvertovana u EUR iznosi 77.da li je Aneks ugovora od 17.08.000.2011.000. Zakona o obligacionim odnosima.1.00 DEM inkluzivno sa naknadnim danima snimanja do 24. godine te da tuženi prihvata nastale troškove za produkciju u iznosu od 200. godine.10. kao i na osnovu rezultata celokupnog postupka. to je ostalo sporno pitanje o naknadi za 6. ratom po osnovnom ugovoru i naknadnim danima snimanja (šesta nedelja) dobija iznos od 384. godine. jer ni jedan od nalaza i mišljenja sudskih veštaka koji su priloženi u spisima predmeta nije urađen u ovom postupku.2002. Pž. S obzirom da je tuženi osporio potpis na Aneksu ugovora.12. i to jedan koji je priložio sam tuženi od 30. te da tužilac sa 4. 10865/06 od 23. a njegova ocena vrši se u skladu sa članom 8.neophodno bi bilo izvesti dokaz superveštačenjem. Navodi u pogledu osporavanja računa br. nedelju snimanja.2001.2001.10.10. 481. 1245 su otklonjeni povlačenjem tužbe u odnosu na isti. godine. godine) 10. (Iz presude Višeg trgovinskog suda Pž. ali tuženi ne dostavlja istovremeno i dokaz da su navedeni zapisnici kao reklamacija kvaliteta dostavljeni tužiocu ili da je reklamacija u zakonskom roku upućena – izvršena tužiocu na drugi način a u skladu sa čl.PARNIČNI POSTUPAK je imao druge navode kojima osporava tužbeni zahtev. a koja je u svom nalazu konstatovala da na Aneksu nije potpis ovlašćenog lica tuženog. Kako je o isplati četvrte rate na ime snimanja po zaključenom ugovoru pravnosnažno presuđeno presudom Višeg trgovinskog suda od 16. U vezi reklamacije robe po drugim računima dostavljeni su samo zapisnici komisije tuženog pri prijemu robe. Zakona o parničnom postupku (član 8.2007.2001. imajući u vidu oprečne stavove u pogledu spornog potpisa. Privredni apelacioni sud nalazi da se ovakav stav i zaključak prvostepenog suda ne može prihvatiti. nalazeći da je isti stručan i u svemu sačinjen u skladu sa pravilima struke a i pored toga što nije data saglasnost tuženog da se on koristi kao dokaz u ovom postupku. godine. Utvrđujući tu spornu činjenicu prvostepeni sud je imao na raspolaganju dva nalaza sudskih veštaka grafološke struke. Iz obrazloženja: U prvostepenom postupku bila je sporna bitna činjenica . a što predstavlja prethodno pitanje u odnosu na odluku o zahtevu tužioca u prvostepenom postupku.05.2001. i nalaz i mišljenje imenovanog sudskog veštaka grafološke struke dat u postupku pred Okružnim sudom u Beogradu.00 DEM a da su rokovi za plaćanje određeni zaključno sa 26. a koji je ključna bitna činjenica za dalje raspravljanje o postavljenom tužbenom zahtevu. godine zaista i potpisan.

izvrši oduzimanje predmeta.članice SFRJ. već organa uprave. 14767/10 od 10. odluke suda. Pisani dokaz predstavlja akt tržišne inspekcije o oduzimanju predmeta zbog osnovane sumnje organa uprave u povredu prava intelektualne svojine. Iz obrazloženja: Stranke su dužne da iznesu sve činjenice na kojima zasnivaju svoje zahteve i da predlože dokaze kojima se utvrđuju te činjenice . uključujući i odlučivanje o privremenim merama. tačka 1. Isti stav . ponavlja i u žalbi. primenom odredaba Sporazuma o pitanjima sukcesije ("Službeni list SRJ . pa i Ministarstvu trgovine i usluga . 6/2002). Privredni apelacioni sud prihvata stanovište prvostepenog suda da izneto ne predstavlja dovoljan dokaz o ispunjenosti uslova da se u ovoj fazi postupka odredi privremena mera isključenjem navedenih proizvoda iz prometa.PARNIČNI POSTUPAK 11. Inspekcija ima ovlašćenje da. Zakona o parničnom postupku. te da donese odluku o takvom predlogu. (Iz rešenja Privrednog apelacionog suda.Odeljenju tržišne inspekcije. br.01. što predstavlja prethodno pitanje i osnov za prekid parničnog postupka iz člana 215. kao i lice od koga je roba oduzeta. dakle odlučujući o zahtevima za utvrđenje prava na pokretnoj i nepokretnoj imovini pravnih lica. na osnovu činjeničnog stanja utvrđenog na predlog stranaka. iz navedenog ne proizlazi da odluka i akt inspekcije obavezuje sud da na osnovu takvog akta obavezno donese privremenu meru i ne sužava njegova ovlašćenja kao organa koji je po zakonu ovlašćen da postupa u predmetima građanskopravne zaštite prava na industrijski dizajn. tužilac je predložio da sud odredi privremenu meru. Pž. koji parnični sud ocenjuje slobodno. stav 1. kojim će se regulisati procedura rešavanja zahteva i ustanoviti državna tela koja će po takvim zahtevima postupati. Međutim. te da dalje sa robom postupa u zavisnosti od dispozicije stranaka odn. da o tome obavesti nosioca prava.Međunarodni ugovori". da odlučuje suvereno i samostalno. proceduralno je uslovljeno zaključenjem bilateralnog sporazuma između naše zemlje i odnosne države. U suštini. kada bi sud bio dužan da na osnovu akta bilo kog organa uprave istovremeno donese odluku. Saglasno tome. Nije predložio druge dokaze radi utvrđivanja činjenica bitnih za utvrđivanje ispunjenosti uslova za određivanje privremene mere. kada ima osnovanu sumnju da je izvršena povreda prava.član 7. Tačno je da su odredbama Zakona o posebnim ovlašćenjima radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine pojedina ovlašćenja u vezi sa zaštitom ovih prava data i organima uprave. kao i druge izvedene dokaze.2011.da je za određivanje privremene mere dovoljan uslov to što je tržišna inspekcija izvršila isključenje proizvoda iz prometa zbog osnovane sumnje da se radi o povredi prava. Odlučivanje suda o zahtevu za utvrđenje prava svojine tužioca sa sedištem na teritoriji bivše republike . Zakona o parničnom postupku. to bi značilo da to odlučivanje i nije u nadležnosti suda. godine) 12. a kao dokaz je priložio odluku tržišne inspekcije donetu u vršenju njenih ovlašćenja primenom odredbi Zakona o posebnim ovlašćenjima radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine. -8- . samostalno i suvereno.

već je uslovljena sprovođenjem postupka u skladu sa zaključenim bilateralnim sporazumom.11. jer se iz navedenih razloga okončanje postupka po proceduri pred Savetom ministara SCG postavlja kao prethodno pitanje proceduralnog karaktera. tačka 1. stekli bi se proceduralni uslovi za odlučivanje suda po spornom zahtevu. pa je stoga pravilno prvostepeni sud na osnovu člana 215. stekli bi se uslovi da se postupak nastavi i u pogledu zahteva tužioca donese odgovarajuća odluka. odnosno da se njegov zahtev nalazi u proceduri odlučivanja od strane nadležnih tela. što sve ukazuje da je zaključenje bilateralnog sporazuma i sprovođenje postupka po istom prethodno proceduralno pitanje od koga zavisi dalje postupanje suda po zahtevu za utvrđenje prava svojine. -9- . našao da se nisu stekli uslovi za donošenje odluke od strane suda povodom zahteva tužioca u ovoj parnici. koja su tela države nadležna. stav 1. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda. decembra 2004.. septembra 2002. 6029/04 od 29. Pravilno je prvostepeni sud. prvostepeni sud je u smislu odredaba Zakona o parničnom postupku po nalozima Višeg trgovinskog suda. od koga će zavisiti dalji tok ovog postupka. odnosno koja je odluka navedenih tela po zahtevu tužioca. 8799/05 od 7. godine ukinuo prvostepenu presudu kojom je tužbeni zahtev bio usvojen. Samo ukoliko bi navedeno telo koje je zaključenim bilateralnim sporazumom ustanovljeno kao nadležno za odlučivanje po zahtevu pravnih lica. a sve shodno članu 4. da li je tužilac podneo takav zahtev nadležnim telima i da li je po istom sprovedena procedura. Pž. utvrđujući da je tužilac podneo zahtev za vraćanje imovine Saveznom ministarstvu za ljudska i manjinska prava. U ponovnom postupku sud je utvrđivao relevantne činjenice za rešenje spora. predmet tužbenog zahteva je utvrđenje tužiočevog prava vlasništva na poslovnom prostoru u kome se nalazi sedište tuženog i koji je prilikom osnivanja tuženog unet kao osnivački ulog tuženog preduzeća. niti je navedeno ministarstvo odredilo izvršne organe ili druge za sprovođenje svojih odluka. Viši trgovinski sud je rešenjem Pž. utvrdio sve navedene sporne i relevantne činjenice. U navedenom rešenju ukazano je da prema stanovištu Višeg trgovinskog suda sudska nadležnost nije isključena.2005.bivše članice SFRJ.. a to su da li je došlo do zaključenja bilateralnog sporazuma i koja je procedura odlučivanja po zahtevima predviđena navedenim sporazumom. pa je stoga pravilno prvostepeni sud prekinuo isti do okončanja navedenog postupka. kao i činjenicu da o zahtevu tužioca koji je podnet Savetu ministara SCG u vezi realizacije spornog prava koje je predmet ove tužbe nije doneta odgovarajuća odluka. shodno uputstvu o sprovođenju Aneksa G Sporazuma o pitanjima sukcesije koje je donelo Savezno ministarstvo pravde dana 2. Tužilac je strano pravno lice sa sedištem na teritoriji jedne od republike . godine i da pri navedenom ministarstvu još uvek nije formirano radno telo koje bi rešavalo po navedenim zahtevima. a tuženi je kao pravno lice osnovano od bivše poslovne jedinice pravnog prethodnika tužioca sa sedištem u Republici S. Neosnovani su žalbeni navodi da je sud morao odbaciti tužbu i da tužilac nema pravni interes za podnošenje tužbe za utvrđenje sa navedenom sadržinom kao i o preuranjenosti iste. kao i koji je ishod navedene procedure. navodeći da je sporni odnos potrebno rešiti primenom Sporazuma o pitanjima sukcesije zaključenim između bivših republika SFRJ kao država sukcesora. osporilo zahtev tužioca. Ukoliko je upravni akt konačan i pravosnažan on proizvodi dejstvo u pravnom prometu i parnični sud mora to uzeti u obzir pri donošenju odluke o tužbenom zahtevu. Zakona o parničnom postupku prekinuo postupak do okončanja postupka odnosno procedure po zahtevu tužioca Savetu ministara SCG. Pravilno postupajući. Navedeno iz razloga što tek ukoliko bi zahtev tužioca bio osporen. godine) 13. istog Sporazuma o pitanjima sukcesije i dat je nalog za postupanje. imajući u vidu navedene utvrđene činjenice.PARNIČNI POSTUPAK Iz obrazloženja: Prema stanju u spisima.

4.. onda se to mora uzeti u obzir.. II 619/05 od 20.09. s obzirom da odluka od prejudicijelnog značaja već postoji i da kao pravosnažna ima snagu zakonske istine. predviđene članom 398a.2002.2005. Odlukom suda iz upravnog spora parnični sud je vezan. u postupku sudske kontrole zakonitosti upravnog akta. posle otvaranja stečajnog postupka nad tužiocem donela rešenje kojim je poništila spornu odluku tužioca od 27..7. Imajući u vidu izloženo.. Rev.. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Pž. Istaknuto razlikovanje u pogledu odluka povodom kontrole zakonitosti upravnog akta nije od značaja za parnični sud (koji kao što je istaknuto ne može da ocenjuje valjanost razloga odluke donete u upravnom sporu). bez mogućnosti preispitivanja pravilnosti iste od strane parničnog suda. Tu odluku povodom izjavljenog prigovora. To bi značilo da je otuđenje imovine koje je predmet rasprave izvršeno zaključenjem ugovora bez odgovarajuće odluke nadležnih organa. U ovom slučaju parnični sud nema ovlašćenje da prethodno pitanje sam (drukčije) rešava.01.. godine konačno i pravosnažno.2006. godine) 14. fakulteta od 28. ranije važećeg Zakona o parničnom postupku (sada član 12. o čijoj se pravnoj valjanosti u pogledu sadržine i nadležnosti određenog organa za njegovo donošenje kao i u pogledu zakonitosti istog. januara 2005.2004. stav 2.6. januara 2005. Stoga prvostepeni sud je u konkretnoj situaciji morao utvrditi da li je navedeno rešenje Agencije za privatizaciju kojim je poništena odluka tužioca od 27.2002. godine.. potvrđuje Savet fakulteta svojom odlukom od 14. Pravosnažnom presudom Okružnog suda u B. godine. već isključivo u upravnom sporu pokrenutom pred Vrhovnim sudom. U. Iz obrazloženja: "Prema utvrđenom činjeničnom stanju tužiocu je otkazan ugovor o radu zato što je izborno veće M.. ne može raspravljati u parničnom postupku. zato što je otpao osnov za davanje otkaza.PARNIČNI POSTUPAK Iz obrazloženja: Činjenica je da je Agencija za privatizaciju. Pravni osnov za davanje otkaza predstavljala je konačna odluka izbornog veća M. Ukoliko je upravni akt konačan i pravosnažan on proizvodi dejstvo u pravnom prometu i parnični sud mora to uzeti u obzir pri donošenju odluke o tužbenom zahtevu. a ne sam ceniti u parničnom postupku pravilnost navedenog rešenja. Zakona o preduzećima.6.) na osnovu tumačenja a contrario (parnični sud je ovlašćen da rešava prethodno pitanje u kome ne postoji odluka suda ili drugog nadležnog organa). godine) . fakulteta na sednici od 26. godine. Ta odluka (upravni akt) od prejudicijelnog značaja eliminisana je iz pravnog poretka pravosnažnom presudom Okružnog suda u B.10 - . To rešenje Agencije po svojoj pravnoj prirodi predstavlja upravni akt. 1041/2003 od 7. Parnični sud nema ovlašćenja da prethodno pitanje sam rešava ako je o njemu pravnosnažno odlučio redovni sud u upravnom sporu. godine poništena je odluka Saveta fakulteta.2003. godine donelo odluku o neizboru tužioca u zvanje redovnog profesora. Stoga ako je pravosnažno navedenim rešenjem poništena odluka tužioca o prodaji spornih nepokretnosti. 13222/05 od 16. Vezanost parničnog suda proizlazi iz člana 11. Na tako utvrđeno činjenično stanje pravilno je primenjeno materijalno pravo kada je poništen otkaz ugovora o radu i kada je tužilac reintegrisan u radni odnos. čime je odluka izbornog veća izgubila svojstvo konačnosti. bez uticaja su navodi u reviziji da treba praviti razliku između sudske odluke u upravnom sporu koja je doneta "punom jurisdikcijom" i odluke kojom je samo poništen upravni akt.

saglasno čl. što je tuženi dužan da prizna i dozvoli zemljišno knjižni upis. a predmet tog ugovornog odnosa su osnovna sredstva preduzeća koja su u funkciji obavljanja delatnosti privrednih subjekata.b..Ispitujući po službenoj dužnosti svoju stvarnu nadležnost.1.2010. niti on priloži dokaze da mu tužena bez zakonskog osnova po tom rešenju uskraćuje isplatu.. u svojini Republike Srbije (državnoj svojini) a na korišćenju EPS Beograd. Kada je reč o međusobnom privrednom odnosu u sporu radi obavljanja delatnosti stvarno je nadležan da postupa Privredni sud. Iz obrazloženja: Tužbom u ovom sporu tužioci su tražili da se prema tuženom utvrdi da je trafostanica 110/35 KV S.st. shodno ovlašćenju iz čl.st.1.17. (Iz Rešenja Višeg suda u Užicu Gž.ZPP.br. zbog čega je u ovom sporu nadležan da postupa Privredni sud.ZPP. pošto se ne radi o sporu koji spada u sudsku nadležnost." A.parceli 2150/1 KO S. Iz obrazloženja: Pravilno je postupio prvostepeni sud donoseći pobijanu odluku jer je tužilac svoj zahtev zasnovao na naknadi neisplaćenih dnevnica i od tužene potražuje isplatu dnevnica kao pripadnik rezervnog sastava Vojske Jugoslavije za vreme svog učestvovanja u ratnim dejstvima tokom 1999. godine) 16. ukoliko u upravnom postupku nije utvrđeno pravo pripadnika rezervnog sastava Vojske Jugoslavije na isplatu dnevnica. koji je bio na snazi u vreme pokretanja spora. S. O zahtevu za naknadu ratnih dnevnica odlučuje se u upravnom postupku.a Zakona o sudovima.D. .godine. sa pripadajućim zemljištem na kat.PARNIČNI POSTUPAK ZAJEDNIČKE ODREDBE (Član 15 . odluka prvostepenog suda zasnovana je na pravilnoj primeni odredbe člana 16. JKP Elektroistok. a kako se u konkretnom slučaju radi o imovinsko pravnom sporu između dva privredna subjekta u vezi prava korišćenja objekta trafo stanice sa kat.798/10 od 25.15. a ako to ne učini da je tužilac prvog reda ovlašćen da na osnovu prvostepene presude izvrši odgovarajući upis u zemljišnim knjigama kod prvostepenog suda.5. prvostepeni sud je utvrdio da se u ovoj pravnoj stvari radi o sporu za koji je stvarno nadležan da postupak Privredni sud.S. već u upravnu nadležnost zbog čega je tužba i odbačena. ZPP) 15.11 - . jer je sud apsolutno nenadležan da postupa u ovoj pravnoj stvari.parcelom na kojoj se objekat nalazi. kao osnovnog sredstva koji služi obavljanju privredne delatnosti prvotužioca kao privrednog subjekta. Naime. JP "Elektromreža Srbije" Beograd i preduzeća "V. pa proizilazi da je reč o međusobnom privrednom odnosu radi obavljanja delatnosti. I po stavu Višeg suda u Užicu navedeni spor proističe iz ugovornog odnosa privrednih subjekata.25.

Tužilac uz podnetu tužbu nije priložio dokaze da je u upravnom postupku po njegovom zahtevu. kao nerešen je ostao spor po tužbi tužioca u odnosu na drugotuženog koji je fizičko lice. kao stvarno i mesno nadležnom za rešavanje ovog spora.br. Prema Pravilniku o naknadi putnih i drugih troškova u Vojsci Jugoslavije. a drugi – fizičko lice. Sud tokom celog postupka. pa se stoga pobijanim rešenjem oglasio stvarno nenadležnim za postupanje u navedenoj parnici i spise predmeta po pravosnažnosti rešenja o oglašavanju nenadležnim ustupio Opštinskom sudu u N. Kada u toku postupka utvrdi da za rešavanje spora nije nadležan sud. Kako je u ponovnom postupku. a prema odredbama pomenutog Pravilnika. jer se ne radi o sporu iz člana 15. 1198/2010 od 21.2005. nego neki drugi domaći organ. . godine) 18. po ukidanju dela odluke koja se odnosi na drugotuženog presudom Višeg trgovinskog suda. godine) 17. između ostalih i za naknadu dnevnica... (Iz Rešenja Višeg suda u Užicu Gž. prestao je i odnos suparničarstva na kome je bila zasnovana stvarna nadležnost trgovinskog suda za fizičko lice. oglasiće se nenadležnim. te stoga navedeno fizičko lice koje više nije u odnosu suparničarstva sa pravnim licem (po kom osnovu bi se mogla zasnivati nadležnost trgovinskog suda). u prvom i trećem stavu izreke kojom je odlučeno o tužbenom zahtevu u odnosu na prvotuženog i o zahtevu po protivtužbi prvotuženog u odnosu na tužioca. Iz obrazloženja: Presudom drugostepenog suda odbijena je žalba prvotuženog i potvrđena presuda Trgovinskog suda u N. po službenoj dužnosti. Ako je spor između tužioca .pravnog lica i tuženih običnih – prostih suparničara. odlučuje se u upravnom postupku. Zakona o sudovima.PARNIČNI POSTUPAK U smislu člana 1. pravnosnažno okončan samo u odnosu na pravno lice. pazi da li rešavanje spora spada u sudsku nadležnost. a pravosnažno je okončan u odnosu na prvotuženog.ZPP redovni sudovi raspravljaju između ostalog u imovinsko pravnim sporovima.12.. a po osnovu ugovora o jemstvu za ispunjenje obaveza prvotuženog. tako i po protivtužbi prvotuženog. Time je pravosnažno presuđen navedeni spor u odnosu na prvotuženog i to kako po zahtevu tužioca koji se odnosi na prvotuženog. 9098/05 od 23. što dovodi do nemogućnosti zadržavanja stvarne nadležnosti trgovinskog suda za fizičko lice. niti dokaze da mu tužena bez zakonskog osnova po tom rešenju uskraćuje isplatu u celini ili delimično. ukinuće sprovedene radnje u postupku i odbaciće tužbu. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Pž. u kom slučaju bi se radilo o sporu za naknadu štete zbog nezakonitog ili nepravilnog rada organa tužene. postupak nastavljen samo u odnosu na drugotuženog koji je fizičko lice.09. Po pravosnažnom okončanju navedenog spora između označenih stranaka koje su pravna lica. osim ako za tu vrstu spora nije posebnim zakonom predviđena druga vrsta postupka. to je pravilno prvostepeni sud našao da za rešenje navedenog spora po tužbi tužioca protiv tuženog – fizičkog lica trgovinski sud nije nadležan.12 - .2010. od kojih je jedan pravno lice. doneto izvršno rešenje kojim se utvrđuje njegovo pravo na isplatu dnevnica. o zahtevu za naknade po navedenom Pravilniku..

već u nadležnost upravnog organa. pazi da li rešavanje spora spada u sudsku nadležnost. shodno članu 1. a ne sud. istim ukinuo sve sprovedene radnje a tužba je odbačena. privrednih.04. U konkretnom slučaju. po službenoj dužnosti. Iz obrazloženja: Prvostepenim rešenjem Trgovinski sud u B. osnivanja i obnove katastra nepokretnosti rešava u upravnom postupku u prvom stepenu. kao državni organ. pa je ukinuo sve sprovedene radnje i odbacio tužbu. imovinskopravnih i drugih građanskopravnih odnosa. pa on nije imao drugu alternativu sem da se obrati sudu te da je obaveza suda bila da obaveže drugi nadležni organ da izvrši svoju zakonsku dužnost i obavezu. Prvostepeni sud je stoga pravilno odlučio pobijanim rešenjem. tačka 1. u vršenju poverenih javnih ovlašćenja. ne može dovesti do promene zakonom ustanovljene nadležnosti navedenog organa. jer da propuštanje nekog organa da postupi u skladu sa poverenim javnim ovlašćenjima ne dovodi automatski do ustanovljavanja sudske nadležnosti u parničnom postupku. stav 1. oglasio se apsolutno nenadležnim za postupanje u ovom sporu. a o tome se odlučuje u upravnom postupku. i član 280. pa predmet ovog spora ne spada u sudsku nadležnost. Naime. Propuštanje nadležne filijale Narodne banke da. Žalba tužioca je neosnovana jer je prvostepeni sud pravilno utvrdio da je za rešavanje po tužbenom zahtevu nadležan upravni organ u upravnom postupku. godine) 19. (Iz rešenja Višeg suda u Užicu. Zakona o parničnom postupku. prvostepeni sud je utvrdio da je za rešavanje o tužbenom zahtevu nadležan da postupa upravni organ u upravnom postupku. ukinuće sprovedene radnje u postupku i odbaciće tužbu. a ne sud .. Gž. već omeđavanje katastarske parcele uz poštovanje površine iz lista nepokretnosti i oblika iz skice. 555/2010 od 13. Naime. oglasiće se nenadležnim. Kada u toku postupka utvrdi da za rešavanje spora nije nadležan sud.2010. već daje pravo podnosiocu zahteva da zaštitu ostvari u upravnom postupku podnošenjem žalbe zbog "ćutanja administracije" drugostepenom organu ili pak pokretanjem upravnog spora. Pomenutim Zakonom predviđeno je da Republički geodetski zavod.saglasno odredbama Zakona o državnom premeru i katastru. pazeći po službenoj dužnosti (u smislu člana 16.PARNIČNI POSTUPAK Iz obrazloženja: Prvostepeni sud se rešenjem oglasio apsolutno nenadležnim za postupanje u sporu po tužbi tužioca protiv tuženog – nadležnog Odeljenja Republičkog geodetskog zavoda.13 - . odluči o zahtevu za povraćaj carine i drugih uvoznih dažbina u postupku ostvarenja prava na izvozne stimulacije. radnih. nego neki drugi domaći organ. Izjavljenom žalbom tužioca se neosnovano ukazuje da je prvostepeni sud bio dužan da ispita zašto je Služba za katastar nepokretnosti odbila da postupi po zahtevu tužioca za omeđavanje njegove parcele. Zakona o parničnom postupku) i razmatrajući da li rešavanje predmetnog spora spada u sudsku nadležnost. u vršenju javnih ovlašćenja u upravnim poslovima državnog premera. uređuju se pravila postupka za pružanje sudske zaštite po kojima se i odlučuje prilikom rešavanja građanskopravnih sporova iz ličnih. Sud tokom celog postupka. osim sporova za koje je posebnim zakonom predviđena druga vrsta postupka.. koje je doneto uz pravilnu primenu odredaba člana 279. Iz spisa predmeta kao i . Zakona o parničnom postupku. tužbenim zahtevom se ne traži činidba na koju sud može da obaveže tuženog. porodičnih.

Neosnovan je navod žalioca da iz činjenice što Narodna banka Jugoslavije nije državni organ. Iz sadržine navedenog propisa proizlazi dakle da je pomenutom odlukom Narodnoj banci Jugoslavije povereno vršenje određenih javnih ovlašćenja. Naime. stvarna nadležnost Narodne banke za odlučivanje o ovoj vrsti tužiočevih prava ustanovljena je saglasno članu 17. može izjaviti žalba Narodnoj banci Jugoslavije. 1763/05 od 24. Iz navedenog proizlazi dakle. Iz sadržine postavljenog tužbenog zahteva proizlazi da se u konkretnom slučaju radi o sporu iz imovinsko-pravnih odnosa. ne može dovesti do promene zakonom ustanovljene nadležnosti određenog organa a u pogledu odlučivanja o nekom pitanju. stav 2. pomenutom odlukom koja svoju snagu crpi i iz odredaba Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju.78 dinara. propuštanje nekog organa da postupi u skladu sa poverenim mu javnim ovlašćenjima ne dovodi automatski do ustanovljavanja sudske nadležnosti u parničnom postupku. da je u konkretnom slučaju. navedenog člana. godine. godine) . stav 2. da je drugotuženi propustio da donese bilo kakvo rešenje po podnetom zahtevu. a na osnovu prava na podsticaj izvoza. pod uslovima propisanim tom odlukom. iz sadržine Odluke o povraćaju carinskih i drugih uvoznih dažbina i o drugim merama za podsticaj izvoza proizlazi da je ista doneta na osnovu ovlašćenja iz člana 61. imalo za posledicu tužiočevo pravo da u smislu odredbe člana 208. predstavlja zahtev za vraćanje 1% vrednosti izvršenog spoljnotrgovinskog posla. Zakona o opštem upravnom postupku izjavi žalbu drugostepenom organu iz člana 12. navedenom odlukom propisan je i postupak u kome se navedena prava ostvaruju. pa je u članu 11. Narodna banka Jugoslavije bila dužna da postupa po pravilima Zakona o opštem upravnom postupku. Osim ustanovljavanja samog prava na povraćaj carine i drugih uvoznih dažbina. koje je tužilac ostvario tokom 2002. Stoga je u vršenju ovlašćenja poverenih navedenom odlukom. propisano da će nadležna Filijala NBJ rešenjem odbiti zahtev ukoliko na osnovu podnesene dokumentacije utvrdi da preduzeće ne ispunjava uslove za ostvarivanje prava iz ove odluke. nego naprotiv daje pravo podnosiocu zahteva da zaštitu ostvari u upravnom postupku ili pak pokretanjem upravnog spora u situaciji kada nije ustanovljena dvostepenost.14 - . Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju. Nasuprot žalbenim navodima. stav 3.500. dok je u članu 12. nesumnjivo proizlazi da osnov postavljenog tužbenog zahteva za isplatu iznosa od 876. Činjenica na koju se žalbom ukazuje.2005. propuštanje drugotuženog da po zahtevu tužioca donese pozitivno ili negativno rešenje. propisano da se zahtev za ostvarivanje prava iz odluke podnosi Filijali NBJ nadležnoj prema sedištu podnosioca zahteva. Stoga je prvostepeni sud na osnovu pravilne primene odredbe člana 16. Zakona o opštem upravnom postupku.03. Dakle. Zakona o parničnom postupku. Zakona o opštem upravnom postupku. Istovremeno u stavu 3. postupa u skladu sa odredbama navedenog zakona. Pž. Odluke o povraćaju carinskih i drugih uvoznih dažbina i o drugim merama za podsticaj izvoza. po ugovorima o spoljnotrgovinskom poslu. i 2003. čije je rešavanje na zakonu zasnovanom odlukom stavljeno u nadležnost ne suda nego drugog domaćeg organa. propisan Odlukom o povraćaju carinskih i drugih uvoznih dažbina i o drugim merama za podsticaj izvoza. proizlazi kao logična posledica da ista u svom radu ne donosi upravne akte i ne postupa po pravilima Zakona o opštem upravnom postupku.PARNIČNI POSTUPAK navoda žalioca. što je za posledicu imalo i pravilnu odluku o odbacivanju tužbe. a to znači da i tužilac. stav 2. te da je tužiocu uz dopis vratio podnetu dokumentaciju. te da je istom ustanovljeno pravo preduzeća i drugih pravnih lica koja obavljaju poslove spoljnotrgovinskog poslovanja. našao da nije nadležan za odlučivanje u ovome sporu. propisano je da se protiv rešenja iz stava 2. kao podnosilac zahteva za ostvarenje određenih izvoznih stimulacija ima sva prava koja mu iz navedenog zakona proizilaze. iz čega dalje proizlazi da je u vršenju istih ona bila dužna da u smislu odredbe člana 2. na ostvarivanje prava na povraćaj carine i drugih uvoznih dažbina kao i na druge mere podsticaja izvoza. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda.

godine Uprava prihoda prestala sa prinudnom naplatom neisplaćenih dugovanja po osnovu naknade za odvodnjavanje.javno vodoprivredno preduzeće u okviru javnih ovlašćenja koja su mu poverena zakonom. pa je tužbu odbacio kao nedozvoljenu i ukinuo sve sprovedene radnje. nije nadležan sud u smislu odredaba članova 12. Zakona o vodama propisano da se sredstva za finansiranje vodoprivredne delatnosti obezbeđuju iz više vrsta naknada od kojih neke predstavljaju javni prihod. te da je na osnovu pravilne primene odredbe člana 16. Trgovinski sud nije nadležan da u parničnom postupku odlučuje o zahtevu za plaćanje naknade za odvodnjavanje. u konkretnom slučaju radi se o naplati naknade kao obavezne dažbine. tako i njene visine. a neke predstavljaju prihod javnog vodoprivrednog preduzeća – ovde tužioca. Iz obrazloženja: Prvostepenim rešenjem Trgovinski sud u Z. Na pravilnost pobijane odluke nije od uticaja činjenica što je po osnovu tužiočevog predloga za izvršenje na osnovu verodostojne isprave doneto rešenje Iv. aprila 2004. već je za to nadležan drugi organ . i 107.. a u skladu sa članom 99. predstavlja izvršnu ispravu za čije izvršenje je stvarno nadležan sud opšte nadležnosti. Odluke o visini naknade za odvodnjavanje u 2003. Zakona o opštem upravnom postupku. Iz spisa predmeta proizlazi da je predmet tužbenog zahteva isplata godišnjeg iznosa naknade za odvodnjavanje za 2003. Sud je cenio žalbene navode o tome da je počev od 2001. Zakona o sudovima (odnosno člana 21. 100. juna 2004. a u smislu člana 18. Zakona o sudovima (koji je i dalje na snazi u smislu člana 84. marta 2003. ovaj sud kao drugostepeni daće sledeće pravno mišljenje. a saglasno članu 18. broj 832/04 od 20. Ovo stoga što je članom 99. Kako iz gore navedenog proizlazi da u konkretnom slučaju za utvrđivanje obaveze plaćanja naknade za odvodnjavanje i njene visine nije nadležan sud. radi se o pravnoj stvari za čije je utvrđivanje nadležan subjekt određen posebnim zakonom. te stoga isto po svojoj pravnoj prirodi predstavlja upravni akt iz člana 96. Zakona o parničnom postupku u svemu doneo pravilnu odluku. oglasio se apsolutno nenadležnim za postupanje u ovoj pravnoj stvari. Zakona o vodama. Zakona o vodama. a ne o naknadi koja se plaća za izvršenu uslugu.. stav 3. Zakona o opštem upravnom postupku u vezi člana 96. godine. kojim je konstatovano da će se postupak nastaviti kao povodom prigovora protiv platnog naloga. Iz navedenog proizlazi da za utvrđivanje kako postojanja same obaveze plaćanja naknade za odvodnjavanje. 101. a rešenje tog preduzeća kao upravni akt kojim se utvrđuje obaveza plaćanja naknade za odvodnjavanje. . stav 1. a u cilju olakšavanja ostvarenja njegovih prava. godine.PARNIČNI POSTUPAK 20. iz čega bi proizlazilo da tužilac ukazuje da je za sprovođenje prinudne naplate nadležan sud. Naprotiv. godine. da utvrđuje postojanje i visinu ove obaveze. radi pravne pouke tužioca. Zakona o uređenju sudova).15 - . te člana 15. Iz navedenog proizlazi da je u konkretnom slučaju prvostepeni sud pravilno zaključio da za rešavanje spornog odnosa nije nadležan sud nego drugi domaći organ. čl. to nije bilo mesta donošenju gore navedenih rešenja. Iako u ovom konkretnom sporu nije sporno pitanje nadležnosti suda za sprovođenje izvršenja nego nadležnosti suda za meritorno presuđenje u parničnom postupku. te rešenje pod istim brojem od 7. godini. stav 2. Zakona o uređenju sudova). godinu. Navedeno rešenje tužilac je doneo u vršenju svojih zakonom mu poverenih javnih ovlašćenja. a po osnovu rešenja tužioca broj 02072008 od 10. Naime. Zakona o vodama. nego drugi organ odnosno javno preduzeće u obimu poverenih mu javnih ovlašćenja. Ovo stoga što pogrešan uput suda ne može menjati apsolutnu nadležnost suda. Čitanjem navedenog rešenja utvrđuje se da je isto doneto na osnovu člana 5. tj.

kada je već stečajno veće dalo pogrešno uputstvo i kada je prvostepeni sud utvrdio prijavljeno potraživanje tužioca kao stečajnog poverioca prema tuženom kao stečajnom dužniku. Kako navedeno rešenje u sebi sadrži naplatu dela javnih prihoda. Viši trgovinski sud je međutim prevideo da je poreska obaveza tuženog prema tužiocu utvrđena na osnovu izvršenog rešenja tužioca. i 266. 11. godine predstavlja izvršnu ispravu u smislu člana 16. odnosno da li je tuženi izmirio utvrđeno potraživanje iz poreskog rešenja ili je to poresko rešenje poništeno. 261. 264. Za sprovođenje navedenog izvršenja bio bi nadležan sud opšte nadležnosti jer njegova nadležnost proizlazi iz člana 21. 265. Ove okolnosti mogu se utvrđivati samo u sudskom postupku. stav 2. U situaciji kada je stečajni upravnik osporio prijavljeno potraživanje stečajnog poverioca zasnovano na izvršnoj ispravi. i 8. Međutim. utvrđuje se u sudskom postupku pred mesno nadležnim trgovinskim sudom. Zakona o prinudnom poravnanju. Zakona o izvršnom postupku. kao ni članom 24. čije se izvršenje sprovodi prema odredbama čl. stav 1. isto bi se moglo prinudno naplatiti i preko Poreske uprave. Stoga se više ne radi o postupku utvrđivanja i naplate poreza. ali nema nikakve smetnje da se isto prinudno naplati i preko suda (na gore opisani način) jer je u navedenoj naknadi sadržana i naknada koja predstavlja prihod tužioca. godine) . preinačeno ili na drugi način stavljeno van snage." (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije. niti u članu 15. 34 i 54.16 - .2005. Iz obrazloženja: "U konkretnom slučaju pogrešilo je stečajno veće kada je na parnicu uputilo tužioca kao stečajnog poverioca koji je za prijavljeno potraživanje imao izvršnu ispravu. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda. jula 2005. Prev. Pž. 258/2005 od 7. Izvršno rešenje tužioca doneto u upravnom postupku predstavlja izvršnu ispravu. tačka 2. Zakona o uređenju sudova. čl. stav 2. Zakona o uređenju sudova. godine) 21. stav 2. a u skladu sa odredbama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji. tada je stečajno veće moralo da shodno odredbi člana 127. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji. tada nije bilo mesta da Viši trgovinski sud nađe da rešavanje predmetnog spora ne spada u sudsku nadležnost. pri čemu bi postojala obaveza tužioca da deo javnih prihoda prenese na za to posebno određeni račun. Zakona o opštem upravnom postupku. već u nadležnost upravnog organa. stečaju i likvidaciji uputi na parnicu stečajnog dužnika radi utvrđenja da ne postoji prijavljeno potraživanje stečajnog poverioca zasnovano na izvršnoj ispravi.11. Zakona o sudovima (koja je odredba i dalje na snazi u smislu propisa iz člana 84.PARNIČNI POSTUPAK Po nalaženju ovog suda rešenje tužioca broj 02072008 od 10. 33. 8468/04 od 16. stav 1. Tačno je da je predmet prijavljenog potraživanja neplaćena poreska obaveza i zatezna kamata zbog docnje u isplati ove poreske obaveze i da je postupak u kome se utvrđuje i naplaćuje porez poseban upravni postupak u smislu odredaba čl. tačka 4. prvostepeni sud nije imao u vidu da tužilac poseduje izvršnu ispravu. a ne u upravnom postupku pred nadležnim upravnim organom. Zakona o uređenju sudova). stav 2. marta 2003. Ovo stoga što za ovu vrstu izvršenja nije propisana nadležnost trgovinskog suda. Pri tome. Stoga je tužilac imao mogućnost da navedeno rešenje snabde klauzulom izvršnosti i potom dostavi nadležnom sudu na izvršenje. Zakona o izvršnom postupku. te da tuženi osporavanje utuženog potraživanja može zasnovati samo na razlozima iz člana 51. već o postupku u kome se utvrđuje da li i dalje postoji prijavljeno potraživanje tužioca prema tuženom. Postojanje osporenog potraživanja za neizmirenu poresku obavezu ustanovljenu izvršnim rešenjem upravnog organa.

.17 USD. Sporno pitanje između istih je pre svega visina nenovčanog uloga drugotuženog. iz B. odnosno osnivača društva s ograničenom odgovornošću.699.V. iznos od 25. u vezi člana 200. tužioca drugog reda . te da na taj način prevari i . što predstavlja 6. 717/03 od 20. tj.D.3.. Osim toga. godine. jer predmet nisu pravna. u parničnom postupku odredio izvođenje dokaza putem nalaza i mišljenja veštaka sa predmetnom utvrđivanja visine uloga stranaka.2002.17 USD.PARNIČNI POSTUPAK 22.199. kojim je utvrđena vrednost uloga u mašinama i opremi drugotuženog. iz B.500. što nije učinio.. Odredbe Zakona o preduzećima o proceni uloga u stvarima i pravima od strane ovlašćenog procenjivača. te da prvostepeni sud pogrešno zaključuje da odredbe člana 339. tuženog drugog reda – inostranog preduzeća. tako što bi se usvojili procesni prigovori i Trgovinski sud u B.882. a da bi i pored toga. tako što bi sud utvrdio da ukupan kapital navedenog preduzeća iznosi 378. Tužbeni zahtev zasniva se na sledećim činjenicama: Tužioci i drugotuženi su osnivači pomenutog preduzeća. te da prvostepeni sud pogrešno tumači tužbeni zahtev sa ciljem da opravda osnovanost vođenja parnice u ovoj pravnoj stvari. iako je njihova vrednost 251.9. Drugotuženi u žalbi ukazuje da nije bilo mesta donošenju ožalbenog rešenja. godine. tuženi drugog reda ukazuje da rešenje o obezbeđenju dokaza ne može biti usvojeno od strane suda kao dokazno sredstvo za utvrđivanje činjenice visine duga. stranke to mogu da utvrde sporazumno.73% suvlasničkog udela. uz navođenje da je navedenim rešenjem. godine.33% suvlasničkog udela. kao ni izveštaj ovlašćenog procenjivača iz juna 2003. već faktička pitanja. oglasio apsolutno nenadležnim za postupanje u ovoj pravnoj stvari. Na bazi odluke o povećanju kapitala drugotuženi se obavezao da će osnovani kapital preduzeća povećati za 327.." DOO u B.882. istog utvrđena visina nenovčanog uloga. Daljim žalbenim navodima tuženi drugog reda ukazuje da sud ne može da odlučuje o spornom pitanju visine uloga članova. Tužioci osporavaju visinu istog uloga. pošto je mašine i opremu za fabriku tj.000. visina uloga. kako to pogrešno zaključuje prvostepeni sud kada svoje stanovište zasniva na rešenju donetom u obezbeđenju dokaza R. godine prvostepeni sud je u izreci pod I odbio prigovor apsolutne nenadležnosti suda za postupanje u ovoj pravnoj stvari.. Dalje ukazuje na pogrešnu odluku prvostepenog suda donetu u izreci pod III. Iz obrazloženja: Pobijanim rešenjem P.. kao sastavnim delom. iznos od 251.56 USD.11. što predstavlja 66. 147/04 od 8.. što predstavlja 26.00 USD.. Po daljim navodima žalioca. ili ovlašćeni procenjivači. a pojedinačni ulozi osnivača i članova iznose: tužioca prvog reda .2003. odnosno procenom veštaka. i u izreci pod III odbio je prigovor da je tužba za utvrđenje nedozvoljena. iznos od 102.. ne priznajući rešenje Saveznog ministarstva za ekonomske odnose sa inostranstvom od 11.17 - .D. ne isključuju sudsku nadležnost kada je u pitanju spor osnivača o visini osnivačkih udela. Daljim navodima žalbe ukazuje da se očigledno može utvrditi da je predmet tužbenog zahteva visina uloga članova društva.00 USD.2005. kao nove i da predstavi da iste vrede 327.17 USD.56 USD i da će isti staviti na raspolaganje u roku od šest meseci. Iz stanja u spisima proizlazi da su tužioci tužbom te deklarativno postavljenim tužbenim zahtevom tražili da se utvrdi suvlasnički udeo u Preduzeću za proizvodnju i trgovinu "E.199. Zakona o preduzećima ne isključuju sudsku nadležnost. Pokušao je da prevarom unese polovne i neupotrebljive mašine. Viši trgovinski sud je našao da žalba nije osnovana. Predložio je da se ožalbeno rešenje preinači saglasno navodima žalbe. U izreci pod II odbio je prigovor da bi postupak trebalo sprovesti po pravilima vanparničnog postupka..D. ulog u stvarima pokušao da unese na osnovu sporne procene procenitelja.94% suvlasničkog udela.

. U članu 339. godine." od 25. 10830/03 od 12.određenoj srazmeri. Po nalaženju ovoga suda ne mogu se prihvatiti kao osnovani ni ostali navodi u žalbi tuženog drugog reda.3.8. od 11. dajući razloge..11.6. 10830/03 od 12.2002 godine. 125/04). 29/97.2.. rešenje Trgovinskog suda u B.. FI. te i obrazloženja ožalbenog rešenja... br. 33/96. žalbe na rešenje Trgovinskog suda u B. jer se na rešenje ove pravne stvari imaju primeniti odredbe Zakona o preduzećima ("Službeni list SRJ". jer u članu 457.2001.. krivičnu prijavu.6." DOO u B. akcionari. da bi dalji postupak trebalo sprovesti po pravilima van parničnog postupka. Fi." DOO u B. stav 1. br. 29/96. Kao dokaz priložili su: ugovor o osnivanju preduzeća "E. br. 59/98.. 74/99. (2) U izveštaju se posebno navode predmeti uloga i isprave o proceni uloga u stvarima i pravima koju je izvršio ovlašćeni procenjivač. nalaz i mišljenje procenitelja "I. direktora i osnivača. 10830/03 od 12. godine. 9/01 i 36/02) pod naslovom "Izveštaj o ulozima u stvarima i pravima" koji propisuje: "(1) Ako se za osnivanje akcionarskog društva obezbeđuju ulozi u stvarima i pravima. nalazeći utemeljenje za takvo stanovište u odredbama člana 200. (3) Ako se u akcionarsko društvo kao ulog unosi preduzeće.. od 27.PARNIČNI POSTUPAK ošteti tužioce. odluku o povećanju kapitala od 20. ugovor o ustupanju osnivačkog uloga od 27. Prvostepeni sud svoju odluku u delu kojim je odbio prigovor apsolutne nenadležnosti pravilno zasniva na odredbi člana 16. br.. pre prijave za upis u registar.. Ovo zbog toga što iz stanja u spisima. bez uticaja je na drugojačije odlučivanje u ovoj pravnoj stvari kada su u pitanju istaknuti procesno pravni prigovori. i tako imao pravo odlučivanja. Zakona o parničnom po. Ne mogu se prihvatiti kao osnovani ni ostali navodi u žalbi tuženog drugog reda. Drugotuženi je istakao procesne prigovore.18 - . Zakona o parničnom postupku.br. br. Saglasno iznetom.2003. Zakona o privrednim društvima nije predviđena njegova retroaktivna primena na sporove koji su nastali pre stupanja na snagu. a imajući u vidu navode tuženog drugog reda isticane u toku trajanja prvostepenog postupka.11.2001. odnosno osnivači. godine.2002. koje prihvata i ovaj sud i žalioca na iste upućuje.2003. ugovor o izmeni ugovora o osnivanju preduzeća "E.7. pravilno prvostepeni sud zaključuje da u ovoj pravnoj stvari nema mesta obustavi parničnog postupka po članu 19. 74/99. sačinjavaju i potpisuju izveštaj o ulozima u stvarima i pravima. godine. godine.. Zakona o preduzećima propisano je da se "na izveštaj o ulozima u stvarima i pravima društva s ograničenom odgovornošću shodno se primenjuju odredbe člana 200. ovog člana prilaže se bilans preduzeća za poslednje dve poslovne godine. posebno da je tužbeni zahtev za utvrđenje visine uloga osnivača u suprotnosti sa odredbom člana 187. V Fi. 59/98.. ovog zakona". 9/01 i 36/02) koji je važio u vreme nastanka spornog odnosa. 5393/01 od 15.2003. drugostepeni sud nalazi da je prvostepeni sud pravilno postupio kada je doneo ožalbeno rešenje i odbio sve procesno-pravne prigovore tuženog drugog reda.2003.. stav 1. kao i isprava o proceni vrednosti preduzeća.2003. Zakona o preduzećima ("Službeni list SRJ". o kojima je sud odlučio ovim rešenjem. kako to pogrešno navodi tuženi drugog reda u žalbi. 125/2004). V Fi.. br.11.D. br. Iz izloženog proizlazi da prvostepeni sud pravilno zaključuje da citirane odredbe Zakona o preduzećima ne isključuju sudsku nadležnost kada je u pitanju spor o visini osnivačkih udela. godine. godine.. 29/96.utvrđenje suvlasničkih udela u određenom procentu . od 1.. 33/96... uz izveštaj iz stava 1. a ne Zakon o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS". Zakona o parničnom postupku (Službeni glasnik RS. 29/97. zbog čega je pravilno odbijen prigovor tuženog drugog reda. Pozivanje tuženog drugog reda u žalbi da prvostepeni sud pogrešno tumači tužbeni zahtev. proizlazi da tužioci podnošenjem tužbe u suštini traže utvrđenje pravnog odnosa . odluku o povećanju kapitala preduzeća "E..6." DOO u B... dopunu žalbe na rešenje Trgovinskog suda u B. a ne traže procenu vrednosti nenovčanih uloga o čemu je odlučeno u postupku obezbeđenja dokaza u predmetu R-717/03... Na ovaj način bi drugotuženi upisom nerealnog osnivačkog udela stekao 75% vrednosti osnivačkog udela i po statutu preduzeća smenio prvotužioca D. Saglasno iznetom. rešenje Trgovinskog suda u B. kao i dokazi o stavljanju tih stvari i prava na raspolaganje društvu. a posebno sada ceneći i date žalbene razloge.2003 godine. godine.

73% prema 66. Pž. vršeći nadzor nad primenom odredaba Zakona o privatizaciji. uplaćen doprinos za radni staž ostvaren u preduzeću. kao pravnom odnosu. Tužilac je istakao da privatizovano preduzeće ima 104 radnika. uplaćuju na uplatni račun budžeta Republike Srbije. člana 41b.PARNIČNI POSTUPAK stupku. i za finansiranje republičkog fonda nadležnog za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih.2005. Zakonom o privatizaciji propisana je nadležnost upravnog organa i to ministarstva nadležnog za poslove privatizacije da vrši nadzor nad primenom zakona pa i odredbe člana 60. te da se tužbom za utvrđenje ne može tražiti utvrđenje postojanja određenih činjenica.G.19 - . Stoga. Dakle. koja je već izvršena u postupku obezbeđenja dokaza. pravilno prvostepeni sud zaključuje da se u konkretnom slučaju radi o spornom pravnom pitanju koje treba raspraviti kao spor o udelu. posle izmirivanja troškova prodaje u postupku privatizacije. koje obavlja poslove koji se odnose na privatizaciju. Član 62. Zakona propisuje da kontrolu rada ministarstva nadležnog za poslove privatizacije u sprovođenju postupka privatizacije vrši nadzorni odbor Narodne skupštine Republike Srbije. kao pravnoj činjenici. sredstva ostvarena od privatizacije nisu u skladu sa članom 60. Članom 60. Kako kod Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje nije iz sredstava ostvarenih privatizacijom. pri ovakvom stanju stvari pravilno prvostepeni sud zaključuje da mini. stav 1. a na osnovu procene vrednosti nenovčanih uloga. koriste.06. već u suštini traže utvrđenje pravnog odnosa utvrđenje suvlasničkih udela u određenom procentu. Zakona o privatizaciji propisano je da se sredstva ostvarena od prodaje kapitala u postupku privatizacije uplaćuju na račun Agencije za privatizaciju. stav 2. već se radi o upravnoj stvari iz nadležnosti Ministarstva privrede. proizlazi da ovde tužioci ne traže procenu vrednosti nenovčanih uloga. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda. Stavom 2. što iz tužbe. Zakona o privatizaciji. Odlučivanje o zahtevu da se obaveže tuženi da sredstva ostvarena privatizacijom prenese u Republički fond za penzijsko invalidsko osiguranje. stav 2. Članom 62. decembra 2003. između ostalog. 4660/05 od 17. Iz obrazloženja: Iz navoda tužbe proizlazi da je dana 31. uplaćena Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje radnika. od kojih bi polovina koristila naknadu kod Tržišta rada ili bi otišla u penziju. stav 1. već se u konkretnom slučaju radi o upravnoj stvari. utvrđuje da li su sredstva ostvarena od prodaje kapitala u postupku privatizacije korišćena za finansiranje republičkog fonda nadležnog za penzijsko invalidsko osiguranje.94% prema 6. a ne o vrednosti nenovčanog uloga. Zakona o parničnom postupku odlučivanje o zahtevu tužioca ne spada u sudsku nadležnost. Zakona o privatizaciji. godine zaključen Ugovor o prodaji društvenog kapitala UDTP "C. a u okviru toga i da. Članom 41b. godine) 23. S obzirom na iznete razloge tužilac je predložio da sud donese presudu kojom će obavezati tuženog da sredstva ostvarena privatizacijom prenese u Republički fond za penzijsko invalidsko osiguranje. to radnici istog ne mogu ostvariti navedena prava. srazmeri (26. te postavljenog tužbenog zahteva. pri čemu je kupac platio odjednom kupoprodajnu cenu. Međutim. Dakle. Ovo zbog toga.33%). Zakona o privatizaciji propisano je da nadzor nad primenom odredaba zakona i propisa donetih na osnovu Zakona o privatizaciji vrši Ministarstvo nadležno za poslove privatizacije. ne spada u sudsku nadležnost. Pravilno pri ovakvom stanju stvari prvostepeni sud nalazi da u smislu člana 16. istog člana propisano je da se sredstva iz stava 1. Zakona o privatizaciji propisano je da se sredstva iz člana 41b." i to metodom javne aukcije između Agencije za privatizaciju i direktora tužioca.

zamrznuto je i činjenično stanje). do kojih dokazi usled činjenice da su osnovne nadležnosti. ustanovi da je nadležan. smatraće se da je dao pristanak da mu sudi domaći sud. preuranjeno je oglašavanje međunarodne nenadležnosti odmah po prijemu tužbe. Perpetuatio fori služi da bi se sprečile manipulacije u vezi sa nadležnošću. Sama mogućnost zlou. dakle. u konkretnom slučaju. U situaciji kada postoje sporovi sa inostranim elementom u kojima je moguća prorogacija. 72/82 i "Službeni list SRJ" br. kasnija izmena okolnosti koja bi dovela do gubitka nadležnosti suda koji se nadležnim oglasio.. jer je zasnovana na pogrešnom pravnom shvatanju prvostepenog suda.. godine) 24. a novi sud bi imao zasnovati svoju nadležnost. ukoliko bi se sud koji je zasnovao nadležnost. zakon eksplicitno reguliše samo pitanje momenta merodavnog za ocenu nadležnosti jugoslovenskih sudova. predviđeno je da sud ocenjuje sopstvenu nadležnost prema okolnostima koje su postojale u momentu podnošenja tužbe (dostavljanja ove sudu).04. 2943/05 od 21. Ovde je osnovno pitanje (dilema).PARNIČNI POSTUPAK starstvo nadležno za poslove privatizacije može utvrđivati. To znači. U ovakvim slučajevima tužba se ne odbacuje. dakle momenat dostavljanja tužbe tuženom. Navedena odluka nije pravilna. 43/82. isto kao što je to po Zakonu o parničnom postupku za interne stvari. 46/96). 2. I to je sve. zakon ništa ne kaže eksplicitno o ustaljivanju međunarodne nadležnosti. predviđa da je za ocenu nadležnosti domaćeg pravosuđa merodavan momenat kada je parnica počela teći. Zakona o parničnom postupku. prema okolnostima tog momenta. neće dovesti do gubitka nadležnosti – ona se zamrzla (tj. Članom 15. te predviđa da naknadna promena činjeničnog sklopa neće dovesti do gubitka nadležnosti ukoliko bi. da se nadležnost ocenjuje po navodima tužbe i stanju poznatom sudu. često. pa ako se tuženi izjasni ili se na drugi način upusti u raspravljanje a ne prigovori nadležnosti. a ne momenat pokretanja postupka (parnice). (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda. Iz obrazloženja: Pobijanim rešenjem Trgovinski sud u B. da li je zakonodavac svesno napustio kriterijum momenta koji sadrži Zakon o parničnom postupku i pomerio ga na vremenski kasniji momenat – momenat dostavljanja tužbe tuženom ili je u pitanju redakcijska nespretnost. Iz toga sledi da njihovom svesnom promenom tuženi može uticati na odugovlačenje postupka. ima oglasiti nenadležnim. Ovde se pita koji je momenat bitan za ocenu međunarodne nadležnosti jugoslovenskog suda i da li izmena činjenica koja uzrokuju gubitak nadležnosti jugoslovenskog pravosuđa vodi oglašavanju sudova nenadležnim. već je potrebno istu dostaviti na odgovor tuženom. Zato načelo pravne sigurnosti i ekonomičnosti postupka govori u prilog ustaljivanja nadležnosti. okamenila – perpetuatio fori. Iz ovakve odredbe proizilaze tri nesporna zaključka: 1. Ukoliko sud. prema izmenjenim činjenicama. Drugostepeni sud se opredeljuje da je u pitanju svesni akt zakonodavca. Pitanje je. ili dolazi do ustaljivanja nadležnosti. bio nadležan drugi nadležni sud iste vrste. u momentu kada mu je tužba dostavljena. zakon predviđa kao relevantan momenat koji je različit od onoga za koji Zakon o parničnom postupku vezuje ocenu interne nadležnosti – početak toka postupka.2005. Zakon o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja ("Službeni list SFRJ" br. po pravilima upravnog postupka da li su sredstva ostvarena od prodaje kapitala u postupku privatizacije korišćena za finansiranje republičkog fonda nadležnog za penzijsko invalidsko osiguranje. 3. zbog promene domicila. Pž. varijabilne tačke vezivanja.20 - . deluje li princip perpetuatio fori u formi perpetuatio iurisdictionis. oglasio se nenadležnim i odbacio tužbu.

U principu. on će postati nadležan. Time se maksimalno izašlo u susret normalnom odvijanju života. suprotan stav mogao bi naći . Zakona o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja).PARNIČNI POSTUPAK potreba će se smanjiti ukoliko se jedan momenat uzme kao bitan. Međutim. Treba smatrati da nadležnost zavisi od pristanka tuženog u sporovima u kojima je moguća prorogacija nadležnosti. Na određene oblike svoje nenadležnosti sud pazi po službenoj dužnosti i u povodu prigovora tuženog samo do određenog momenta u razvoju postupka. i posle njegovog proteka dolazi do ustaljivanja nadležnosti. dakle drukčije nego na mesnu i neke oblike stvarne nadležnosti u pogledu kojih je prećutna prorogacija moguća. Stoga. toku stvari. To znači da se međunarodna nadležnost ustaljuje i kasnije promene ne dovode do gubitka međunarodne nadležnosti. s druge strane. Dakle. U konkretnom slučaju. Zakona o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja. a to je po pravilu momenat kada dobije tužbu. Pošto do zloupotreba može doći najčešće. Ona se okamenjuje. naknada izmena činjenica neće uticati na njen gubitak. Tačno je da postoji mišljenje da. prema činjeničnom stanju vezanom za momenat dostavljanja tužbe tuženom. stvarna i mesna nadležnost procesna su pretpostavka između kojih postoje određene sličnosti. da li je moguća prorogacija međunarodne nadležnosti. sud pazi na svoju međunarodnu nadležnost po službenoj dužnosti u toku celog postupka (apsolutna nadležnost). u sprečavanju i mogućnosti naknadnih. kako to i u zakonu piše. a koje mu je poznato i u tužbi navedeno. koji u sebi sadrži i pravilo o ustaljivanju međunarodne nadležnosti. a ne samo pravilo o momentu relevantnog za procenu postojanja nadležnosti. Samo ukoliko se uzme da član 81. Međunarodna. Domaći sud će ostati nadležan i ukoliko se na primer. pošto je tuženi saznao da je tužen. Ipak. Međutim. s jedne strane. Tačno je da kada utvrdi da nije međunarodno nadležan.21 - . U domaćem parničnom postupku moguća je prećutna prorogacija stvarne i mesne nadležnosti. Međunarodna nadležnost je apstraktna nadležnost. Sud ex offo ocenjuje da li je nadležan međunarodno. jer su posledice njihovog nepostojanja različite. od ovog pravila se odstupa u sporovima u kojima nadležnost zavisi od pristanka tuženog. Ova se procesna pojava naziva presumirana ili prećutna prorogacija (prorogatio tacita) zbog toga što se iz okolnosti da je tužilac podneo tužbu nenadležnom sudu te da tuženi nije prigovorio nenadležnosti suda izvodi zaključak o konkludentnom pristanku na nadležnost tog suda. domaći sud bi imao da nastavi postupak i ukoliko je pogrešno procenio da je nadležan. regulisane su Zakonom o parničnom postupku. i kako je dostava dugotrajniji proces u stvarima sa stranim elementom nego bez njega (najčešće je dostava u inostranstvo). relevantan momenat za ocenu postojanja međunarodne nadležnosti je momenat dostavlja tužbe tuženom. Način utvrđivanja međunarodne i mesne nadležnosti i posledice nenadležnosti. na dostavljanje tužbe tuženom. za ocenu međunarodne nadležnosti bitne su činjenice koje postoje u vreme kada parnica počinje da teče (član 81. ukoliko se prenebregava kasnija izmena činjeničnog stanja. da ukine sve radnje u postupku i odbaci tužbu. ali i pravilo o momentu relevantnom za procenu postojanja nadležnosti. de lege lata takva prorogacija ne bi bila dopuštena i to stoga što sud na svoju apsolutnu nadležnost pazi po službenoj dužnosti u toku celog postupka. Sporno je. Zbog toga treba smatrati da ga on i sadrži. posle dostavljanja tužbe promeni domicil tuženog na kome je bila zasnovana nadležnost domaćeg suda. prvostepeni sud očigledno uopšte nema u vidu i ne uzima u obzir član 81. Međutim. ukoliko u momentu dostavljanja tužbe tuženom bude uspostavljena nadležnosti domaćeg pravosuđa. on ima puni smisao. ali kasnija izmena činjenica zaista dovede do njegove nadležnosti. svesnih i namernih manipulacija. jer se odnosi na ovlašćenje svih sudova u jednoj zemlji da postupaju u određenoj stvari. logično je da je zakonodavac pomerio momenat relevantan za ocenu nadležnosti sa momenta dostavljanja tužbe sudu. iz razloga celishodnosti. Takođe. znači. ove vrste nadležnosti treba razlikovati i u praksi posebno ispitivati. sud je obavezan da se po službenoj dužnosti oglasi nenadležnim. citiranog zakona sadrži u sebi i pravilo o ustaljivanju međunarodne nadležnosti. ako u takvim slučajevima sud propusti da utvrdi svoju nadležnost (ex offo) te ako ni tuženi ne prigovori njegovoj nenadležnosti.

Međutim. Da li je u smislu člana 52. ali bi njoj u prilog govorilo više razloga. prihvatanjem prećutne prorogacije približili bi smo se rešenjima koja su usvojena i u većini evropskih zemalja i nizu međunarodnih konvencija. a po zakonu ne postoji drugi osnov za zasnivanje nadležnosti. Dakle. Dakle. Zakona o parničnom postupku i u slučaju kad se nedostatak jurisdikcije može dispozicijom stranaka otkloniti. u slučaju kad nadležnost suda zavisi od pristanka tuženog da sudi domaći sud. da ukine sve radnje u postupku i odbaci tužbu. odstupa se u sporovima u kojima nadležnost zavisi od pristanka tuženog. ugovaranje nadležnosti (i izričito i prećutno). (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda. već samim tim što je propustio da prigovori nenadležnosti domaćeg suda. a nije osporio nadležnosti ili se upustio u raspravu. o kome se u konkretnom slučaju radi. pomanjkanje jurisdikcije domaćeg suda u slučaju kada se njegova međunarodna nenadležnost može ukloniti prorogacijom ne bi trebalo izjednačavati sa pomanjkanjem jurisdikcije u ostalim slučajevima.PARNIČNI POSTUPAK uporište u odredbi člana 50. Zakona o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja .09. sud je dužan da se oglasi nenadležnim po službenoj dužnosti. Sporovi iz ugovora su tipični primer sporova koji spadaju u prorogiranu nadležnost. Zato se i potreba da se insistira na primeni odredbe člana 16. U prvom se slučaju radi o nedostatku jurisdikcije koja se može otkloniti dispozicijom stranaka. a neophodno je hitno postupanje i odlučivanje o privremenim merama u smislu odredbi Zakona o žigovima. Zakona o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja. poenta zauzetog pravnog stava nije samo u tome da u sporovima u kojima je moguće zasnivanje nadležnosti na osnovu pristanka tuženog momenat donošenja odluke o međunarodnoj nadležnosti suda odlaže se do trenutka kada tuženi da odgovor na tužbu ili svoju prvu izjavu na pripremnom ročištu. odredba člana 50. je relativno široka. Treba smatrati da nadležnost zavisi od pristanka tuženog u sporovima u kojima je moguća prorogacija nadležnosti. Zakona o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja po kojoj se. sud jeste obavezan da se po službenoj dužnosti oglasi nenadležnim. Bio bi preterati formalizam insistirati na primeni stroge odredbe člana 16. 3065/05 od 3. Zatim. može se odnositi i na slučajeve prorogacije međunarodne nadležnosti. Zakona o parničnom postupku. tek onda ukoliko tuženi uopšte ne odgovori na tužbu i neodazove se pozivu suda da prisustvuje pripremnom ročištu.2005. Pž. Najpre. Poenta je u tome da u sporovima sa inostranim elementom u kome je moguća prorogacija. Ovakva interpretacija odredbe člana 50.22 - . Zakona o parničnom postupku za postupanje nadležan trgovinski sud na čijem području se nalazi carinarnica Uprave carina Republike Srbije koja je oduzela robu sa krivotvorenim žigom. Dalje. obzirom da se radi o sporovima zbog povrede žiga? . ona omogućava da se i u pogledu međunarodne nadležnosti postigne ono što se i inače postiže prećutnom prorogacijom mesne i nekih oblika stvarne nadležnosti. osim pristanka tuženog. u drugom ne. smatra da je tuženi dao pristanak podnošenjem odgovora na tužbu odnosno prigovora na platni nalog. jer je kod njih dozvoljeno. obzirom da su i tužilac i tuženi pravna lica iz inostranstva. Naime. odnosno na prvom ročištu za glavnu raspravu. tuženi je pokazao da mu nije stalo do toga da taj sud ne odlučuje o njegovoj pravnoj stvari. ni interesi tuženog ne bi ovakvim pristupom bili bitno ugroženi. Konačno. osim na slučajeve u kojima je izričito zakonom predviđeno da nadležnost domaćeg suda zavisi od pristanka tuženog (te slučajeve navodi i prvostepeni sud citirajući relevantne odredbe Zakona o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja). u ta dva slučaja ne nameće istim intenzitetom i iz istih razloga. a i najčešće je. godine) 25. kada utvrdi da nije međunarodno nadležan. budući da je i ovde za utemeljenje nadležnosti domaćeg suda potreban svojevrstan pristanak tuženog. od ovog pravila.

bez isticanja prigovora njegove nenadležnosti. i pored postojanja prorogacionog sporazuma (klauzule). Građanskopravna zaštita žiga bliže je regulisana Zakonom o žigovima (""Službeni list SCG"". br.PARNIČNI POSTUPAK Povreda žiga predstavlja slučaj nanošenja vanugovorne štete. Neosnovan je prigovor apsolutne nenadležnosti suda za postupanje u sporu po tužbi poslodavca protiv tuženog Fonda za penziono i invalidsko osiguranje zaposlenih radi povraćaja (refundacije) novčanih sredstava isplaćenih od strane poslodavca radniku na ime naknade." br. ima se smatrati da je izričito prorogirani sud derogiran kasnijom prećutnom prorogacijom. koja se prema rešenju tuženog isplaćuje na teret tuženog fonda. i 14. kao i na nelojalnu konkurenciju. nižestepeni sudovi pravilno rezonuju kada zaključuju da je prećutna prorogacija starija od izričite. 2006. a sedište tužioca se nalazi u K..L. pa i u situaciji kada je šteta nastupila krivotvorenim žigom. godine) 26. i 25. 292/06 od 28. U konkretnom slučaju citiranim ugovorima stipulisano je da za slučaj spora bude nadležan sud zemlje prodavca. Pošto je prodavac tužilac. ovog zakona. godine) 27. jer tužilac ino pravno lice može da podnese tužbu i sudu na čijem je području štetna radnja izvršena ili na čijem je području štetna posledica nastupila. Građanskopravna zaštita žiga se ostvaruje u parničnom postupku pred nadležnim sudom.. i 7.. a na međunarodnom planu ova materija regulisana je Pariskom konvencijom za zaštitu intelektualne svojine.. Zakona o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja. (Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg trgovinskog suda od 5. 60/91. Naime. Ukoliko se tuženi upustio u raspravljanje bez isticanja prigovora nenadležnosti domaćeg suda. shodno članu 52. član 58.L. i pored postojanja prorogacionog sporazuma o nadležnosti suda druge države.. tačka đ) Zakona o sudovima (""Službeni glasnik RS". Prema članu 15.. 46/91. Povredom žiga smatra se i podražavanje zaštićenog znaka stav 2. Iz obrazloženja: U konkretnom slučaju došlo je do prećutne prorogacije nadležnosti suda. ako se kao stranke pojavljuju preduzeća i druga pravna lica. Zakona o žigovima smatra se svako neovlašćeno korišćenje zaštićenog znaka od strane bilo kog učesnika u prometu u smislu člana 33. 61/04).23 - . stvarno je nadležan privredni sada trgovinski sud. za sporove koji se odnose na zaštitu i upotrebu firme i žigova. stav 1. Zakona o parničnom postupku. što je u vezi člana 53. Prorogacija nadležnosti je sporazum stranaka kojim oni određuju sud neke zemlje koji će odlučivati o nekoj njihovoj pravnoj stvari.06. stav 1.11. Zakona o žigovima. ima se smatrati da je izričito prorogirani sud derogiran kasnijom prećutnom prorogacijom. postoji stvarna i mesna nadležnost trgovinskog suda na čijem se sedištu nalazi carinarnica Uprave carina Republike Srbije za postupanje. onda bi po prorogacionom sporazumu trebalo da bude nadležan sud K. 18/92 i 71/92).. imaoci radnji kao i strana fizička i pravna lica. Međutim. za suđenje u sporu između parničnih stranaka.10. ukoliko se tuženi upustio u raspravljanje pred nenadležnim sudom. jer se u ovom sporu ne utvrđuje za..2006. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije Prev. pod uslovom da se radi o imovinsko-pravnim zahtevima. Na osnovu iznetog i prema opisanoj situaciji u postavljenom pitanju. Povreda žiga ili prava iz prijave u smislu člana 58.

a koja padaju na teret tuženog. jer se u ovom sporu ne utvrđuje zakonitost samog rešenja kojim je određeno plaćanje naknade radniku tužioca na teret tuženog. Neosnovani su navodi žalbe da trgovinski sud nije apsolutno nadležan za postupanje u ovom sporu. upravo onako kako je to navedenim rešenjem tuženog od 13..2005 godine i 23. Trgovinski sud. 182...2004 godine..936. je pokrenuo izvršni postupak protiv tužioca. I. obzirom da je tužilac svom radniku I.26 dinara i akontacije zarade koju ostvaruje na drugom odgovarajućem poslu. je pokrenuo parnični postupak protiv tužioca pred Opštinskim sudom u A. Pošto tužilac u paricionom roku nije postupio po toj presudi. navedenog zakona.12. isplati navedenu naknadu za celu 2003 godinu sa kamatom počev od dospelosti naknade za svaki mesec pojedinačno do konačne isplate..9. br. Domaći sud ne može biti nadležan ni na osnovu sporazuma stranaka. Prema tome.24 - . saglasno članu 54.784.S. navede. kod Opštinskog suda u A. 3774/06 od 5. Tuženi je tužiocu iznos od 8.27 dinara po konačnom rešenju za 2003. Iz obrazloženja: Rešenjem tuženog br. u predmetu I-106/05. priznato je pravo na isplatu naknade zarade za razliku akontacije zarade koju je primao i iznosa od 6.. Pošto tužilac ovu razliku naknade nije isplatio. pa je u tom postupku tužilac I.S. stav 2. U tom rešenju određeno je da tužilac kao poslodavac vrši isplatu novčane naknade radniku na teret tuženog. Pravnosnažnom presudom Opštinskog suda u A.2-500072/03 od 13.00 dinara dana 7. već se zahteva povraćaj sredstava koja je tužilac isplatio. godinu već refundirao.S. pa je neosnovan prigovor apsolutne nenadležnosti trgovinskog suda za postupanje u ovoj pravnoj stvari. godine radniku tužioca I.11. obavezan je tužilac da I.S.S.PARNIČNI POSTUPAK konitost samog rešenja kojim je određeno plaćanje naknade radniku tužioca na teret tuženog.S.. već o obligacionom odnosu. isplatio 23. iz R.. već se zahteva povraćaj (refundacija) sredstava koja je tužilac isplatio.2005 godine.11. godine) 28. odnosno za zabranu povrede.232.. jer se zahtevi za uništenje proizvoda kojima je izvršena povreda prava i za utvrđenje povrede.10. a koja padaju na teret tuženog. pa se imaju primeniti odredbe Zakona o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja. 89/03).231. jer tuženi nema prebivalište.00 dinara dana 9. ne radi se o upravnom postupku. Za zasnivanje nadležnosti domaćeg suda nije ispunjen uslov iz člana 46.2003 godine i određeno. Zakona o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja.73 dinara..11. isplatio naknadu zarade na teret sredstava tuženog. a tuženi je obavezan da tužiocu nadoknadi iznos sredstava nastao isplatom naknade u roku od 5 dana od dostavljanja urednog zahteva u smislu član 26 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju zaposlenih ("Službeni glasnik Republike Srbije". mogu smatrati imovinskim zahtevima u širem smislu. I. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Pž.2006.526. P-10/04 od 11. kao sud Republike Srbije (domaći sud) nadležan je za rešavanje u sporu između dva strana pravna lica po tužbi zbog povrede žiga koja sadrži imovinskopravni zahtev. odnosno sedište na teritoriji Republike Srbije. pa tužilac u ovom sporu traži da mu tuženi isplati preostali iznos od 37. Iz obrazloženja: Spor zbog povrede žiga između dva strana pravna lica je spor sa međunarodnim elementom. jer je odredbom člana 49..2003.

Stoga se sud. Nisu ispunjeni ni uslovi iz člana 53.75). u sporovima o imovinskopravnim zahtevima nadležnost domaćeg suda postoji ako se na teritoriji Republike Srbije nalazi imovina tuženog ili predmet koji se tužbom traži. Pojedini autori smatraju da ovaj uslov treba strože tumačiti. Kako i zahtev za utvrđenje povrede. a tužba je upravljena prema predmetima. ako je bar jedna stranka pravno lice sa sedištem na teritoriji Republike Srbije.25 - . u teoriji su se iskristalisala dva stava. 46 . Zakon o parničnom postupku (član 27). predviđa dva slučaja kada je domaći sud međunarodno nadležan: . Norme o mesnoj nadležnosti mogu se shodno primeniti na utvrđivanje međunarodne nadležnosti u svakom slučaju kada ne bi bilo moguće uspostavljanje nadležnosti u nekom sporu po normama o međunarodnoj nadležnosti. kao domaćeg suda zasniva na navedenoj odredbi. To znači da bi se norme o mesnoj nadležnosti mogle primeniti samo na one sporove koji nisu posebno spomenuti normama o međunarodnoj nadležnosti. Iz obrazloženja: Tuženi je u podnesku istakao prigovor koji je naslovio kao "prigovor mesne nenadležnosti". po prijemu tužbe. zbog nepoklapanja kriterijuma nadležnosti usvojenih u ovim dvema vrstama normi. (Pravno shvatanje Odeljenja za privredne sporove Višeg trgovinskog suda od 26. ako tužba ne sadrži zahtev za naknadu štete. Drugi preporučuju fleksibilno tumačenje ovog uslova. odnosno zabranu iste i zahtev za uništenje predmeta kojima je povreda učinjena. u širem smislu imaju karakter imovinskopravnih zahteva. ovog zakona. ovaj zakon sadrži i pravila o nadležnosti sudova i drugih organa Republike Srbije za raspravljanje takvih odnosa.kada njegova nadležnost proizlazi iz odredaba zakona o mesnoj nadležnosti domaćeg suda. tako da se norme o mesnoj nadležnosti mogu shodno primeniti na utvrđivanje međunarodne nadležnosti u svakom slučaju kada ne bi bilo moguće uspostavljanje nadležnosti u nekom . jer se ne radi o sporu o vanugovornoj odgovornosti za štetu nastalu na teritoriji Republike Srbije. pored kolizionih normi za statusne.3.PARNIČNI POSTUPAK nog zakona propisano da se stranke mogu sporazumeti o nadležnosti suda Republike Srbije. istog zakona. čl. prema članu 54. ali bi bilo moguće na osnovu normi o mesnoj nadležnosti. U pogledu tumačenja navedenog uslova za shodnu primenu normi o mesnoj nadležnosti.2007. ali iz njegove sadržine je jasno da je u pitanju prigovor međunarodne nenadležnosti prvostepenog suda. tako da bi se odnosio samo na pravne praznine u Zakonu o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja i drugim zakonima i međunarodnim ugovorima koji sadrže norme o nadležnosti sudova (Republike Srbije). već će tužbu dostaviti tuženom na odgovor prema odredbama Zakona o parničnom postupku. to se i nadležnost trgovinskog suda. zaplenjenoj od strane domaćih carinskih organa. Međutim. . porodične i imovinske odnose sa međunarodnim elementom. Manji broj odredaba o međunarodnoj nadležnosti našeg pravosuđa nalazi se u drugim zakonima i međunarodnim ugovorima (u starijim dvostranim ugovorima o pravnoj pomoći i nekim višestranim međunarodnim sporazumima). godine) 29.kada je njegova nadležnost izričito određena zakonom ili međunarodnim ugovorom. Shodna primena odredaba o mesnoj nadležnosti moguća je ako u zakonu ili međunarodnom ugovoru nema izričite odredbe o nadležnosti domaćeg suda za određenu vrstu sporova. Glavninu normi o međunarodnoj nadležnosti u našem pravnom sistemu sadrži Zakon o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja (treća glava. Dakle. imovini tuženog koja se nalazi na teritoriji Republike Srbije. neće oglasiti apsolutno nenadležnim.

Ako je korisnik stana radi otkupa stana podneo tužbu trgovinskom sudu. odnosno zahtev radi izlučenja stana iz stečajne mase stečajnog dužnika. a ne trgovinski sud. Takav zakupac stana shodno izričitim odredbama stava 2. nije potraživanje prema stečajnom dužniku. Ako je prijava podneta istu treba smatrati zahtevom korisnika stana za otkup stana od davaoca . vanparnični sud će učesnika čije pravo smatra manje verovatnim uputiti na parnicu ili postupak pred upravnim organom. Zakona o vanparničnom postupku.2007.2. 31. Sedom rečenog. 15. 22.-39.PARNIČNI POSTUPAK sporu po normama o međunarodnoj nadležnosti. Iz obrazloženja: Član 30. O zahtevu za otkup stana odlučuje stečajni upravnik uz saglasnost odbora poverilaca i obaveštenje stečajnog sudije. Zakona o parničnom postupku obustaviti parnični postupak i predmet po pravosnažnosti tog rešenja ustupiti mesno nadležnom opštinskom sudu. Tek po sticanju prava svojine na stanu otkupom. nastavljaju sa korišćenjem stana po osnovu tog ugovora sa pravima i obavezama utvrđenim Zakonom o stanovanju. Dalji tok vanparničnog postupka u opisanoj situaciji shodno čl. Ako je korisnik stana podneo tužbu samo radi utvrđivanja njegovog prava na otkup. jer omogućava sudu da koriguje ponekad previše restriktivno formulisane norme o međunarodnoj nadležnosti. Ako stečajni upravnik iz bilo kog razloga odbije da zaključi ugovor o otkupu stana. sud će shodno članu 19. radi rešenja spornog prava odnosno pravnog odnosa. Ukoliko u toku vanparničnog postupka pred nadležnim opštinskim sudom. godine) 30.26 - . Eventualna prodaja stana u toku stečaja ne utiče na pravo i mogućnost otkupa u skladu sa Zakonom o stanovanju. člana 31. godine. pod uslovima iz čl. korisnik stana će pokrenuti vanparnični postupak u skladu sa članom 16. Lica koja su do dana stupanja na snagu zakona stekla stanarsko pravo po ugovoru o korišćenju stana. Članom 31. 1573/07 od 19. Zakona o vanparničnom postupku. 24. i člana 63. jer će shodno čl. Član 16. može taj stan da otkupi po odredbama navedenog zakona. istog zakona. ali bi bilo moguće na osnovu normi o mesnoj nadležnosti (zbog nepoklapanja kriterijuma nadležnosti usvojenih u ovim dvema vrstama normi). Za navedeni vanparnični postupak je nadležan opštinski sud. dolazi se do zaključka da bi u konkretnom slučaju bila prisutna međunarodna nadležnost prvostepenog suda. među učesnicima (korisnik stana i stečajni dužnik) budu sporne činjenice važne za rešenje prethodnog pitanja u pogledu postojanja prava ili pravnog odnosa. Zakona o parničnom postupku.zakupodavcem. decembra 1995. Zakona o stanovanju predvideo je da se od dana stupanja na snagu navedenog zakona na stanu više ne može steći stanarsko pravo. pa se ne mora prijavljivati u stečaju nad davaocem stana na korišćenje . jer se radi o radnjama upravnika koje su od uticaja na stečajnu masu. citiranog zakona predviđa da je nosilac prava raspolaganja na stanu u društvenoj svojini i . predviđeno je da ako nosilac stanarskog prava koji je to pravo stekao do dana stupanja na snagu Zakona o stanovanju ne zaključi ugovor o otkupu stana do 31. poverilac može podneti izlučnu prijavu. nastavlja da koristi stan kao zakupac stana na neodređeno vreme. bez zahteva za otkup stana ista će se odbaciti kao nedozvoljena. Za tu parnicu nadležan će biti mesno nadležan trgovinski sud. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Pž. jer za vanparnični postupak nema atrakcije nadležnosti. zavisiće od postupanja učesnika u istom. rugo tumačenje je prihvatljivije. Zakona o sudovima doći do atrakcije nadležnosti. – 23. Pravo na otkup stana. Zakona o stanovanju radi donošenja rešenja koje će zameniti ugovor o otkupu stana. na osnovu čl.zakupodavca. dovođenjem u vezu odredbe iz člana 27.

PARNIČNI POSTUPAK vlasnik stana u državnoj svojini dužan da nosiocu stanarskog prava, odnosno zakupcu koji je to svojstvo stekao do dana stupanja na snagu tog zakona, na njegov zahtev podnet u pismenoj formi, omogući otkup stana koji koristi pod uslovima propisanim istim zakonom. U 4. stavu istog člana predviđeno je da ako nosilac prava raspolaganja odbije zahtev za otkup tog stana ili ne zaključi ugovor o otkupu u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva, lica koja su precizirana mogu da podnesu predlog nadležnom sudu da u vanparničnom postupku donese rešenje koje će zameniti ugovor o otkupu. Članom 11. istog zakona propisano je da u slučaju promene vlasnika stana datog u zakup, novi vlasnik stana stupa u prava i obaveze zakupodavca. Imajući u vidu citirane odredbe, otvaranje postupka stečaja nad nosiocem prava raspolaganja na stanu nije od uticaja na zakonom izričito predviđena prava korisnika stana koji je stupanjem na snagu zakona stekao svojstvo zakupca na neodređeno vreme i pravo da navedeni stan otkupi. Radi se međutim o pravu, a ne o ma kakvom potraživanju. Pravo na otkup stana svakako nije novčano potraživanje, nije ni izlučno pravo s obzirom da se tek realizacijom tog prava, odnosno zaključenjem ugovora o otkupu stana može govoriti o sticanju prava svojine nad stanom shodno članu 25. Zakona o stanovanju, pa bi tek tada i nastao osnov za izlučno potraživanje korisnika stana. Ne radi se ni o vrsti razlučnog potraživanja jer se ne radi o ma kakvoj vrsti odvojenog namirenja na sredstvima dobijenim prodajom stana, već o pravu na otkup navedenog stana. To ukazuje da se ne radi o potraživanju, već o određenom pravu pa stoga prijava stečajnom dužniku i nije potrebna, a ukoliko ista i bude podneta i naslovljena kao prijava, trebalo bi je zapravo smatrati zahtevom korisnika stana da se ostvari njegovo pravo na otkup stana i zaključi ugovor o otkupu istog. Ako stečajni upravnik ne odgovori na takav zahtev korisnika stana u roku od 30 dana ili isti odbije zakupac bi, (shodno članu 16. stav 4. Zakona o stanovanju) predlogom pred nadležnim sudom trebalo da pokrene vanparnični postupak u kome će sud doneti rešenje koje zamenjuje ugovor o otkupu. Tek donošenjem tog rešenja od strane vanparničnog suda i njegovom pravnosnažnošću, steći će se osnov za sticanje svojine na stanu koji je predmet otkupa a otplatom prve rate cene stana, kupac će postati vlasnik istog i on će moći da podnese izlučnu prijavu stečajnom dužniku zahtevajući da se navedeni stan izluči iz mase, jer je isti njegovo vlasništvo. Za navedeni vanparnični postupak nije nadležan trgovinski sud, već opštinski sud jer shodno odredbama člana 15. Zakona o sudovima, atrakciona nadležnost trgovinskog suda postoji samo za sporove - parnice koje su nastale u toku i povodom stečaja, a u konkretnom slučaju ne radi se o parničnom, već o zakonu propisanom vanparničnom postupku, pa stoga i nema mesta primeni atrakcione nadležnosti. Ukoliko je korisnik stana, ipak, po uputu stečajnog upravnika podneo tužbu sudu sa zahtevom da se utvrdi postojanje njegovog prava na otkup stana, sud kao prethodno pitanje mora rešiti da li tužilac želi da otkupi stan te stoga traži utvrđenje navedenog prava ili samo želi da se sudskom odlukom potvrdi njegova zakonska mogućnost otkupa u odnosu na sadašnjeg nosioca prava raspolaganja i sve buduće nosioce, a suštinski ne želi da odmah pristupi otkupu stana zaključenjem ugovora. Ukoliko korisnik stana želi otkup stana i ostvarenje svog prava na otkup taj parnični postupak treba obustaviti shodno članu 19. Zakona o parničnom postupku i spis dostaviti vanparničnom sudu kao nadležnom za rešavanje po navedenom zahtevu. Ukoliko pak tužilac kao korisnik stana ne želi podnošenjem tužbe i da ostvari svoje pravo, već samo da potvrdi postojanje svog prava, tužbu treba odbaciti kao nedozvoljenu, jer lice koje nije spremno da ostvari svoja prava nema ni pravni interes za utvrđivanje istih pred sudom. Ne radi se o potraživanju, već o mogućnosti korisnika stana, pa će stoga postojanje navedenog prava biti ispitivano samo ukoliko nosilac istog želi da ga ostvari. Sama prodaja stana, pre nego što korisnik istog ostvari pravo na otkup, shodno izričitim odredbama člana 11. Zakona o stanovanju nije od uticaja na prava zakupca i njegovu mogućnost otkupa stana jer u slučaju promene vlasnika stana datog u zakup novi vlasnik stupa u prava i obaveze zakupodavca. (Pravno shvatanje usvojeno na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg trgovinskog suda od 3.11.2005. godine)
- 27 -

PARNIČNI POSTUPAK

31.
Ne postoje uslovi za obustavu parničnog postupka i nastavak postupka po pravilima vanparničnog postupka, kada pored predloga tužioca za uređenje korišćenja određene katastarske parcele, postoji i zahtev da se utvrdi da je tužilac nosilac prava korišćenja na spornoj parceli, jer se o spornom pravu na stvari ili o spornom obimu prava, rešava prema pravilima parničnog postupka, u smislu člana 145. Zakona o vanparničnom postupku. Iz obrazloženja: Prema članu 141. Zakona o vanparničnom postupku, u ovom postupku se uređuje način upravljanja i korišćenja zajedničke stvari suvlasnika, sukorisnika i drugih sudržalaca iste stvari (zajedničari). Postupak može pokrenuti svaki zajedničar koji smatra da je povređen u pravu upravljanja ili korišćenja zajedničke stvari, predlog mora obuhvatiti sve zajedničare, sadržati podatke o zajedničkoj stvari i razloge zbog kojih se postupak pokreće, a po zakazanom ročištu zajedničarima će se ukazati na mogućnost da sporazumno urede način upravljanja, odnosno korišćenja zajedničke stvari. Ukoliko se zajedničari ne sporazumeju sud će izvesti potrebne dokaze i na osnovu rezultata celokupnog postupka doneti rešenje kojim će urediti način korišćenja ili upravljanja zajedničkom stvarju prema odgovarajućim zakonskim propisima materijalnog prava, te vodeći računa o njihovim posebnim i zajedničkim interesima. Međutim, kada je među zajedničarima sporno pravo na stvar koja je predmet postupka ili je sporan obim prava, sud će uputiti predlagača da u određenom roku pokrene parnicu ili postupak pred upravnim organom radi rešenja spornog prava, odnosno pravnog odnosa u smislu člana 145. Zakona o vanparničnom postupku. U konkretnom slučaju u predmetnom postupku nije podnet samo predlog za uređenje načina korišćenja kat. parcele broj 4717 od strane tužioca, u kom slučaju bi bila pravilna odluka prvostepenog suda da se postupak obustavi a nastavi po pravilima vanparničnog postupka, nezavisno od toga da li se protivna strana, u konkretnom slučaju tuženi, slaže sa podnetim predlogom, jer se u odsustvu sporazuma zajedničara i prema odredbama vanparničnog postupka odlukom suda može urediti način korišćenja zajedničkom stvarju. Međutim u ovoj parnici tužilac je tražio da se utvrdi da je on nosilac prava korišćenja na spornoj katastarskoj parceli, pa sledi da je saglasno članu 145. Zakona o vanparničnom postupku među strankama sporno pravo na stvar a isto se ne rešava u vanparničnom postupku i prema odredbama Zakona o vanparničnom postupku, već Zakona o parničnom postupku. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda, Pž. 2973/06 od 31.8.2006. godine)

32.
U vanparničnom postupku se ne može razrešiti pitanje prava na naknadu po propisima o eksproprijaciji, ako je sporan pravni osnov u pogledu izgubljenog korišćenja dela sporne parcele, jer se radi o imovinsko-pravnom odnosu koji se raspravlja po pravilima parničnog postupka. Iz obrazloženja: Nižestepeni sudovi nalaze da je kp.broj 322/2 KO Č... (sada kp.broj 705) umanjena na račun kp. 680/1, bez ikakvog pravnog osnova, da je korisnik kp.broj 680/1 - Preduzeće za vodovod i kanaliza- 28 -

PARNIČNI POSTUPAK ciju, protivnik u ovom postupku, u obavezi da pravnim sledbenicima pok. Lj.L., predlagačima plati naknadu za deo nepokretnosti na kome je izgubljeno pravo svojine, u smislu člana 140. Zakona o vanparničnom postupku ("Službeni glasnik SRS", br. 25/82, 48/88, "Službeni glasnik RS", br. 46/95, 18/2005). Izraženo pravno stanovište nižestepenih sudova u pogledu primene relevantnog propisa za odlučivanje u ovoj pravnoj stvari je pogrešno. U vanparničnom postupku, kada je u pitanju eksproprisana nepokretnost, naknada se određuje i u drugim slučajevima oduzimanja privatne svojine ili gubitka drugih stvarnih prava za koje je bivšim vlasnicima zakonom predviđeno pravo na naknadu. To bi značilo, da se ova odredba odnosi i na postupak arondacije poljoprivrednog zemljišta, uključujući i pitanje naknade po propisima o eksproprijaciji (član 39. Zakona o poljoprivrednom zemljištu - "Službeni glasnik RS" broj 49/92) i kod arondacije šuma (član 77. Zakona o šumama - "Službeni glasnik RS" broj 46/91). I ranijem vlasniku građevinskog zemljišta kome se ono oduzima na osnovu odluke nadležnog organa pripada pravo na naknadu po propisima o eksproprijaciji, to znači da ako se pitanje naknade ne reši sporazumom učesnika, o njoj odlučuje vanparnični sud. U slučaju kad je po Zakonu o načinu i uslovima priznavanja prava i vraćanja zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu po osnovu poljoprivrednog zemljišnog fonda i konfiskacijom zbog neizvršenih obaveza iz obaveznog otkupa poljoprivrednog proizvoda ("Službeni glasnik RS" broj 18/91 sa izmenama i dopunama), zahtev ranijeg sopstvenika osnovan a ne postoji mogućnost vraćanja istog ili drugog zemljišta, njemu će se isplatiti novčana naknada u kojoj, ako se ne postigne sporazum u upravnom postupku, odlučuje opštinski sud u vanparničnom postupku (član 9). Odredba člana 140. Zakona o vanparničnom postupku odnosi se i na određivanje naknade po propisima o nacionalizaciji, kad je takođe predviđena nadležnost vanparničnog suda (član 60. stav 3. Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta iz 1958. godine ("Službeni list SFRJ" broj 52/58). Međutim, primenom člana 140. Zakona o vanparničnom postupku ne može se razrešiti pitanje prava na naknadu u konkretnom slučaju kada je sporan pravni osnov u pogledu izgubljenog korišćenja dela sporne parcele, jer se radi o imovinsko-pravnom odnosu, koji se nastavlja po pravilima parničnog postupka (član 1. Zakona o parničnom postupku). U pogledu izvršenih promena na spornom delu parcele sudovi su utvrđenje isključivo zasnovali na izveštaju katastra, zanemarujući materijalne dokaze koje je priložio protivnik predlagača, a radi se o kopiji plana i posedovnom listu, kao i prijavi za ustanovljenje i vođenje evidencije koje se odnose na pravo korišćenja cele navedene parcele. U takvoj situaciji, radi se o sporu iz građansko-pravnog odnosa koji se ne može raspraviti po pravilima vanparničnog postupka. Stoga je primenom člana 16. Zakona o vanparničnom postupku, trebalo obustaviti ovaj postupak i po pravnosnažnosti te odluke postupak sprovesti po pravilima parničnog postupka pred nadležnim sudom". (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije u Beogradu, Rev. 2401/05 od 24.11.2005. godine)

STVARNA NADLEŽNOST (Član 27-33. ZPP)

33.
Rešenja Agencije za privatizaciju imaju karakter konačnih upravnih akata čija se zakonitost ceni u upravnom sporu pred Vrhovnim sudom Srbije.
- 29 -

PARNIČNI POSTUPAK Iz obrazloženja: Podnetom tužbom tužilac je predložio da se poništi rešenje tužene Agencije za privatizaciju od 25. februara 2004. godine, kojim je potvrđeno da su prenete akcije bez naknade zaposlenima u postupku prodaje u skladu sa odredbama Zakona o privatizaciji. U prethodnom ispitivanju tužbe Viši trgovinski sud je našao da nije stvarno nadležan za rešavanje ove pravne stvari. Odredbom člana 17. stav 1. tačka 3. Zakona o sudovima ("Službeni glasnik RS" br. 46/91....71/92) koja važi do 1. januara 2007. godine saglasno članu 85. Zakona o uređenju sudova, propisano je da Vrhovni sud odlučuje o zakonitosti konačnih upravnih akata republičkih organa ako zakonom nije drugačije određeno. Odredbom člana 44. stav 2. Zakona o svojinskoj transformaciji ("Službeni glasnik RS" br. 32/97) propisana je mogućnost vođenja upravno-računskog spora protiv konačnih rešenja Direkcije za procenu vrednosti kapitala pred Višim privrednim sudom. Međutim, odredbom člana 78. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS" br. 38/01), koji je stupio na snagu 7. jula 2001. godine prestao je da važi Zakon o svojinskoj transformaciji i propisi doneti na osnovu tog zakona. Imajući u vidu navedeno, kao i činjenicu da se u konkretnom slučaju radi o konačnom upravnom aktu republičkog organa, ovaj sud je ocenio da je za rešavanje konkretne pravne stvari stvarno i mesno nadležan Vrhovni sud jer je prestankom Zakona o svojinskoj transformaciji prestala mogućnost vođenja upravno-računskog spora protiv konačnih rešenja tužene pred Višim trgovinskim sudom. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Urs. 17/04 od 27.12.2005. godine)

34.
Trgovinski sud nije stvarno nadležan da odlučuje u sporu za naknadu vanugovorne štete koja nije proistekla iz obavljanja privredne delatnosti pravnih lica, niti predstavlja onemogućavanje ili ometanje takve delatnosti. Iz obrazloženja: Predmet spora je zahtev za naknadu štete, koja je po navodima tužilaca nastala donošenjem nezakonite odluke tuženog o privremenom postavljanju metalnih kontejnera sa dvorištima za sekundarne sirovine u prostoru zapadno od ulice I.R. u N.B, a koja se po njihovim navodima ogleda u umanjenju tržišne vrednosti stanova. Iz navedenog proizlazi, dakle, da je osnov postavljenog tužbenog zahteva, zahtev za naknadu vanugovorne štete nastale kao posledica odluke tuženog. Dalje iz navedenog proizlazi da parnica započeta ovako podnetom tužbom ne predstavlja spor iz međusobnih privrednih odnosa parničnih stranaka, niti se radi o zahtevu za naknadu štete nastale u obavljanju privredne delatnosti. Pravilno je prvostepeni sud zaključio da za rešavanje spora sa ovako postavljenim tužbenim zahtevom trgovinski sud nije stvarno nadležan, a u smislu odredbe člana 15. stav 1. tač. a, b. i v. Zakona o sudovima. Neosnovani su i neistiniti žalbeni navodi da u konkretnom slučaju nema mesta primeni člana 15. Zakona o sudovima. Nasuprot žalbenim navodima, shodno odredbi člana 84. Zakona o uređenju sudova, primena odredbe člana 24. odložena je do 1. januara 2007. godine, odnosno i dalje je na snazi odredba člana 15. Zakona o sudovima, koju je pravilno primenio i prvostepeni sud. Tačni su žalbeni navodi o tome da prvotužilac u smislu člana 11. Zakona o održavanju stambenih zgrada ima svojstvo pravnog lica, kao i da se ostali tužioci sa prvotužiocem nalaze u pravnom odnosu suparničarstva iz člana 199. Zakona o parničnom postupku ("Službeni glasnik RS", broj 125/2004), ali ovi navodi nisu od uticaja na pravilnost pobijanog rešenja. Ovo stoga što je u smislu člana 15. Zakona o sudovima, za postojanje stvarne nadležnosti trgovinskog suda potrebna kumulativna ispunjenost dve vrste uslova, a to
- 30 -

PARNIČNI POSTUPAK su: svojstvo učesnika u sporu i vrsta spora. U konkretnom slučaju obe parnične stranke jesu pravna lica, odnosno lica koja u svojstvu suparničara, a u smislu člana 15. stav 1. tačka v) Zakona o sudovima, učestvuju u parnici, ali se ne radi o sporu koji po svojoj vrsti spada u sporove iz međusobnih privrednih odnosa navedenih lica, kako je to predviđeno tačka a) navedenog člana. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Pž. 13748/05 od 21.12.2005. godine)

35.
Koji sud je stvarno nadležan po tužbi fizičkog lica – zaposlenog kojim traži naknadu štete prouzrokovane činjenicom da je ostao bez ostvarenja prava na besplatne akcije odnosno isto mu je uskraćeno krivicom subjekta privatizacije? Po tužbi zaposlenog koji nije ostvario pravo na besplatne akcije, a kojom traži naknadu štete od subjekta privatizacije zbog čije krivice mu je navedeno pravo uskraćeno, stvarno je nadležan opštinski sud, jer se radi o zahtevu za naknadu štete fizičkog lica koje nikada nije steklo svojstvo akcionara, prema subjektu privatizacije. (Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg trgovinskog suda od 5. i 25.09. i 7. i 14.11.2006. godine)

36.
Trgovinski sud je stvarno nadležan da odlučuje o zahtevu za utvrđivanje prava na akcije, kao statusnom sporu proisteklom iz privatizacije, ali nije stvarno nadležan da odlučuje u sporu po tužbi radnika za povraćaj iznosa obustavljenog od zarade na ime kupovine akcija, po osnovu koji je otpao. Iz obrazloženja: Predmet ovoga spora nije zahtev tužioca za priznavanje prava na akcije po osnovu izvršenih uplata, odnosno osporavanje odluke kojom su priznate deonice uplaćene do 24. januara 1994. godine, da bi se zaključilo da se radi o sporu proisteklom iz privatizacije. Nezavisno od prava tužioca po osnovu uplate deonica u postupku privatizacije, tužilac postavlja zahtev za povraćaj uplaćenog iznosa koji tuženi drži bez pravnog osnova, ne osporavajući odluku tuženog da se ne priznaju sredstva uplaćena u periodu od 1995. do 2000. godine. Tuženi je istakao prigovor stvarne nenadležnosti trgovinskog suda, pa je prvostepeni sud zauzeo pravni stav da tužilac ne traži utvrđivanje prava na akcije, zašta bi sud bio nadležan, niti naknadu štete zbog neostvarenog prava na akcije, već traži novčana sredstva koja se kod tuženog nalaze bez pravnog osnova. Iz činjeničnih navoda tužbe proizlazi da tužilac kao zaposleni od tuženog traži sredstva koja mu je tuženi obustavio od zarade po osnovu koji je otpao. Dakle, radi se o imovinsko-pravnom sporu, a ne statusnom sporu. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Pž. 4185/06 od 30.05.2006. godine)

37.
Vrednost predmeta spora se kod formalnog suparničarstva utvrđuje prema vrednosti svakog pojedinačnog zahteva.
- 31 -

PARNIČNI POSTUPAK Iz obrazloženja: U konkretnoj parnici više tužilaca jednom tužbom ostvaruje zahteve koji se zasnivaju na istovrsnom činjeničnom i pravnom osnovu, tako da čine procesnu zajednicu formalnih aktivnih suparničara. Svaki suparničar je u parnici samostalna stranka i njegove radnje ili propuštanja ne koriste niti štete drugim suparničarima – član 303. Zakona o parničnom postupku. Kod formalnog suparničarstva vrednost predmeta spora se utvrđuje prema vrednosti svakog pojedinačnog zahteva, shodnom primenom člana 31. stav 2. Zakona o parničnom postupku. (Iz rešenja Vrhovnog kasacionog suda, Rev. 2 1522/10 od 08.06.2010. godine)

OPŠTA MESNA NADLEŽNOST (Član 38-41. ZPP)

38.
U sporu po tužbi potpisnika menice protiv imaoca menice sa zahtevom za poništaj i povraćaj menice, mesno je nadležan sud prema sedištu tuženog pravnog lica – imaoca menice (opšta mesna nadležnost), a ne sud po mestu plaćanja (posebna mesna nadležnost), jer nije reč o sporu imaoca menice protiv potpisnika, već obrnuto. Iz obrazloženja: Prema stanju u spisima predmeta tužilac je podneo tužbu sa zahtevom da se utvrdi da je bez pravne važnosti – ništava menica serije AA0614528 izdata u Z... dana 6.12.2006. godine sa rokom dospelosti 15.12.2006. godine na iznos od 7.940.000,00 dinara, po kojoj je trasant ovde tužilac, a korisnik ovde tuženi, te da se obaveže tuženi da vrati menicu u roku od 15 dana. Pravilno je prvostepeni sud odlučujući po podnetom prigovoru tuženog o mesnoj nenadležnosti Trgovinskog suda u Z... isti usvojio i oglasio se mesno nenadležnim u smislu člana 20. stav 1. Zakona o parničnom postupku. Pri tome, pravilno je prvostepeni sud zaključio, da se na konkretnu situaciju ne može primeniti član 45. Zakona o parničnom postupku, koji reguliše posebnu mesnu nadležnost za sporove o naknadi štete i propisuje da je pored opšte mesne nadležnosti nadležan i sud na čijem je području štetna radnja izvršena, ili sud na čijem je području štetna posledica nastupila, kao ni član 58. istog zakona koji predviđa kao posebnu nadležnost za suđenje u sporovima imaoca menice ili čeka protiv potpisnika menice ili čeka, i to sud mesta plaćanja pored opšte mesne nadležnosti. Ovo stoga što se ocena mesne nadležnosti vezuje za sadržaj postavljenog tužbenog zahteva. Kako je predmet tužbenog zahteva poništaj i povraćaj predmetne menice, ne može se mesna nadležnost zasnivati prema članu 45. Zakona o parničnom postupku, s obzirom da se tužbenim zahtevom ne traži naknada štete. Isto tako, mesna nadležnost se ne može zasnivati na članu 58. Zakona o parničnom postupku, s obzirom da iz spisa predmeta proizlazi da spor nije nastao po tužbi imaoca menice protiv potpisnika menice već obrnuto, tužbu je podnelo lice koje je potpisnik predmetne menice protiv tuženog kao imaoca iste. Stoga je pravilno prvostepeni sud zaključio da je mesno nadležan sud prema sedištu tuženog, shodno članu 41. stav 2. Zakona o parničnom postupku, koji predviđa da je za suđenje u sporovima protiv pravnih lica opšte mesno nadležan sud na čijem se području nalazi njegovo sedište. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Pž. 2779/07 od 2.4.2007. godine)
- 32 -

kao stvarno i mesno nadležnom.godine. apsolutno ništav ugovor o kupoprodaji nepokretnosti. (Iz Rešenja Višeg suda u Užicu Gž br. u kom je istaknut prigovor stvarne nenadležnosti suda. Po pribavljenom odgovoru na tužbu drugotuženog. jer je zaključen suprotno prinudnim propisima. u smislu člana 40 stav 1.godine Osnovni sud u P se pravilno. odnosno da je rešenjem Privrednog suda u Beogradu otvoren stečaj nad beogradskom bankom "Slavija banka" AD Beograd.2010.08. Kako je u konkretnoj stvari opšte mesno nadležan sud na čijem području tuženi imaju prebivalište.2010. ZPP) 39. ZPP. stav 1 i 45. ZPP. shodno članu 20. za suđenje je nadležan sud prema mestu prebivališta tuženih. Iz obrazloženja: U sporu radi naknade štete po tužbi tužioca protiv tuženih M. shodno odredbama člana 40. oboje iz Čačka. i B.10.33 - . Iz obrazloženja: Tužbenim zahtevom u ovom sporu tužilja je tražila da se utvrdi da je u odnosu na tužene. u vezi čega su istakli prigovor mesne nenadležnosti suda.Shodno utvrđenim činjenicama prvostepeni sud je pravilno postupio kada se oglasio stvarno nenadležnim za postupanje u ovoj pravnoj stvari odlučivši da spise suda dostavi stvarno nadležnom Trgovinskom sudu u Beogradu. pa se neosnovano izjavljenom žalbom ukazuje da sud nije imao u vidu da je štetna posledica nastala u Novoj Varoši.I. (Iz Rešenja Višeg suda u Užicu Gž . ZPP. Privredni sud je stvarno nadležan za suđenje u sporovima koji nastaju u toku i povodom stečajnog postupka.06. godine) . S obzirom da u konkretnom slučaju je reč o opštoj mesnoj nadležnosti. to nije ni bilo mesta postupanju Osnovnog suda u Prijepolju u predmetnom sporu. Imajući u vidu sadržinu referata tužbe i sadržinu podneska tuženih od 14. i izjašnjenja Agencije za privredne registre. osporili mesnu nadležnost Osnovnog suda u P.2010. oglasio mesno nenadležnim za rešavanje ovog spora i odlučio da po pravnosnažnosti rešenja predmet ustupi Osnovnom sudu u Čačku. ZPP stvarno nadležan za suđenje u sporovima koji nastaju u toku i povodom stečajnog postupka i isključivo mesno nadležan sud na čijem se području nalazi sud koji sprovodi stečajni postupak.PARNIČNI POSTUPAK POSEBNA MESNA NADLEŽNOST (Član 42-61.05.među kojima je "Slavija banka" AD Beograd. s obzirom da je shodno članu 57. to je za predmetni spor mesno nadležan Osnovni sud u Čačku. godine) 40. a kako je u tužbi i u podnesku tuženog navedeno da je njihovo prebivalište u Čačku. tuženi su podneskom 14. nakon što im je dostavljena tužba. javnom poretku i pravilima morala. Opšte mesno nadležan je sud na čijem području tuženi imaju prebivalište.2010.1075/10 od 24.788/10 od 18. jer je prebivalište tuženih u Čačku. i naveli da je u ovoj pravnoj stvari nadležan da postupa Osnovni Sud u Čačku. utvrđeno je da je u toku stečajni postupak nad drugotuženim "Slavija banka" AD Beograd.

imajući to u vidu. jasno je da je za postupanje u momentu podnošenja tužbe mesno nadležan bio taj Opštinski sud. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Pž. Uz to. pozivajući se u razlozima na odredbu člana 47. niti se prilikom odlučivanja o mesnoj nadležnosti sud može rukovoditi "najboljim interesima maloletnog deteta". to proizlazi da postoji ravnopravna nadležnost po sedištu tuženog kao i po mestu gde je štetna posledica nastupila. godine) .PARNIČNI POSTUPAK 41. (Iz rešenja Višeg suda u Valjevu. Ovo stoga što se u konkretnom slučaju radi o sporu proisteklom iz vanugovorne odgovornosti za štetu. u žalbi se osnovano ukazuje i na to da nije jasno kako je prvostepeni sud mogao da se u ovoj fazi postupka oglasi mesno nenadležnim. zahtev za naknadu štete i to proistekle iz vanugovorne odgovornosti tuženog. irelevantan je najbolji interes maloletnog deteta.i sud na čijem području su supružnici imali poslednje zajedničko prebivalište.član 47. a ne radi se o isključivoj mesnoj nadležnosti . jer prigovora tužene nema.. Zakona o parničnom postupku. Relevantna odredba: Za suđenje u bračnim sporovima nadležan je .02. odnosno ravnopravna nadležnost Prvog opštinskog suda u B.član 20. Prilikom odlučivanja o ovom pitanju. a u smislu člana 45. ali drugom sudu . poslednje zajedničko prebivalište imali u "U". broj 125/2004). i Četvrtog opštinskog suda u B.pored suda opšte mesne nadležnosti . Za suđenje u bračnom sporu.i sud na čijem području su supružnici imali poslednje zajedničko prebivalište . Porodičnog zakona. Ovakav stav nije jasan. Zakona o parničnom postupku. Gž.. Supružnici su u konkretnom slučaju. Tužena je posle podnošenja predmetne tužbe i sama podnela tužbu. za koju je osim suda opšte mesne nadležnosti nadležan i sud na čijem je području štetna radnja izvršena ili sud na čijem je području štetna posledica nastupila.pored suda opšte mesne nadležnosti . a u vezi sa članom 209. Zakona o parničnom postupku ("Službeni glasnik RS". godine) 42. Kako je u konkretnom slučaju osnov postavljenog tužbenog zahteva. 285/2010 od 04. to ne može uticati na već zasnovanu mesnu nadležnost po tužbi tužioca.34 - . stav 1. prema navodima iz tužbe. nadležan je . dakle.2005. Zakona o parničnom postupku.2010. Iz obrazloženja: Neosnovani su žalbeni navodi tuženog o tome da je prvostepeni sud pogrešno primenio odredbe o mesnoj nadležnosti kada je doneo odluku kao u stavu II izreke pobijanog rešenja.Opštinskom sudu u "B". Iz obrazloženja: Prvostepeni sud se oglasio mesno nenadležnim. prema izričitim zakonskim odredbama. kao i suda prema mestu gde je štetna radnja izvršena ili štetna posledica nastupila. Stoga nema povrede odredaba Zakona o parničnom postupku u činjenici da je prvostepeni sud predmet ustupio jednom od mesno nadležnih sudova koji su stvarno nadležni za odlučivanje u ovome sporu. jer ovo ni po jednoj zakonskoj odredbi ne utiče na mesnu nadležnost. Dakle. U sporovima za naknadu vanugovorne štete postoji ravnopravna mesna nadležnost suda prema mestu sedišta tuženog.12.. Međutim. a tužba je i podneta tamošnjem Opštinskom.. 13748/05 od 21.

9747/10 od 23. isključivo je mesno nadležan trgovinski sud koji sprovodi stečajni postupak. nadležan je i sud na čijem se području nalazi ta poslovna jedinica. a ne posebnu mesnu nadležnost... u S.35 - . Nakon prodaje dužnika u stečaju kao pravnog lica. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Pž. Iz obrazloženja: Žalbeni navodi (da prvostepeni sud nije doneo odluku o prigovoru mesne nenadležnosti) su neosnovani. stav 2. Zakona o parničnom postupku. Za sve sporove koji su vezani za stečajnu masu i za stečajni postupak koji se sprovodi nad stečajnim dužnikom. Odluka prvostepenog suda o prigovoru mesne nenadležnosti je pravilna. rešenjem Trgovinskog suda u B.PARNIČNI POSTUPAK 43.. za suđenje u sporovima koji nastaju u toku i povodom stečajnog postupka. nad pravnim prethodnikom tužioca "S. isključivo je mesno nadležan sud na čijem se području nalazi sud koji sprovodi stečajni postupak. Kako u konkretnom slučaju Trgovinski sud u B.. Iz ove zakonske odredbe proizlazi da za sve sporove koji su vezani za stečajnu masu i za stečajni postupak koji se sprovodi nad stečajnim dužnikom. za suđenje protiv pravnog lica koje ima poslovnu jedinicu van svog sedišta. ako spor proizlazi iz pravnog odnosa te jedinice. sprovodi stečajni postupak nad tužiocem." A.D. (Iz presude Privrednog apelacionog suda.. U sporovima koji proizlaze iz pravnog odnosa te jedinice. Osnovano se žalbom tužioca ukazuje da je prvostepeni sud pogrešno primenio materijalno pravo kada se oglasio mesno nenadležnim za postupanje u ovoj pravnoj stvari. jer ova odredba reguliše opštu. rešenjem istog suda St. a stečajni postupak nastavljen protiv stečajne mase. obustavljen je stečajni postupak u odnosu na stečajnog dužnika "S.." A. utvrdio da je ugovor zaključen u mestu u kome tuženi ima poslovnu jedinicu. Zakona o parničnom postupku.D. pored suda opšte mesne nadležnosti nadležan i sud na čijem se području nalazi ta poslovna jedinica ..02. godine) .član 53.12. godine.. Prema odredbi člana 57. godine) 44. stav 2. Za suđenje u sporovima protiv pravnog lica koji ima poslovnu jedinicu van svog sedišta. Zakona o parničnom postupku. Zakona o parničnom postupku. jula 2003. Iz obrazloženja: Pobijanim rešenjem prvostepeni sud se oglasio mesno nenadležnim za postupanje u ovoj pravnoj stvari. Zato je prvostepeni sud pravilno. isključivo je mesno nadležan sud koji sprovodi stečajni postupak. 1019/06 od 14. otvoren je stečajni postupak. pored suda opšte mesne nadležnosti. Pž. s pozivom na odredbu člana 41. u stečaju. te da nije osnovan prigovor mesne nenadležnosti. uz primenu navedene odredbe.2010.. istog zakona za sporove koji nastaju u toku i povodom stečajnog postupka..2006. Naime. 7035/02 od 10.. to nije bilo mesta za primenu člana 41. koju propisuje član 57.

Stranački status sudije postupajućeg suda predstavlja samo razlog za njegovo isključenje od postupanja u tom sporu. Stoga nisu ispunjeni uslovi ni iz člana 61. odrediti da u pojedinom predmetu postupa drugi stvarno nadležan sud sa njegovog područja. To dalje znači da je Opštinski sud u L. ili član veća prinudnog poravnanja zaključenog između tuženog i njegovih poverilaca." (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije u Beogradu. stav 1. R.. ili član veća poravnanja? Ove odredbe primenjuju se i na postupajućeg sudiju u parnici. ako sud koji je po zakonu mesno nadležan nije u mogućnosti da postupa u konkretnom predmetu (nužna delegacija) ili ako njegovo postupanje u konkretnom predmetu nije svrsishodno (svrsishodna delegacija). Zakona o parničnom postupku ("Službeni glasnik RS". Da li se odredba člana 66.2006. ako je očigledno da će se tako lakše sprovesti postupak ili ako za to postoje drugi važni razlozi. broj 125/2004) najviši sud određene vrste u Republici Srbiji može na predlog stranke ili nadležnog suda. Iz obrazloženja: Prema članu 62. ZPP) 45. Zakona o parničnom postupku. s obzirom na predmet spora. Zakona o parničnom postupku shodno primenjuje i na postupajućeg sudiju u parnici.36 - . 144/06 od 8. za određivanje drugog stvarno nadležnog suda. ali ne i razlog za isključenje drugih sudija toga suda. bez obzira što je tužilac u predmetnoj parnici sudija toga suda. odnosno delegaciju drugog stvarno nadležnog suda za presuđenje takvog spora. U suprotnom. Sama činjenica da je sudija stranka u postupku nije okolnost koja dovodi u sumnju nepristrasnost drugih sudija toga suda. Zakona o parničnom postupku. ako je bio predsednik veća. Ako je sudija postupajućeg suda sam stranka u postupku to je razlog za njegovo isključenje od postupanja u tom postupku.03. kao stvarno i mesno nadležni sud dužan da postupa u ovoj pravnoj stvari. Činjenica da je sudija postupajućeg suda stranka u postupku nije važan razlog za delegaciju. U konkretnom slučaju nije ispunjen ni jedan od uslova iz člana 62. ZPP) 46. tačka 7. to bi bila okolnost koja dovodi u sumnju nepristrasnost sudije svakog drugog suda kome bi se delegirala nadležnost. ako je bio predsednik veća. ukoliko je tu.. Na osnovu te odredbe može biti određeno postupanje drugog stvarno nadležnog suda. stav 1. za određivanje drugog stvarno nadležnog suda da postupa u ovoj pravnoj stvari. godine) ISKLJUČENJE I IZUZEĆE (Član 66-73.PARNIČNI POSTUPAK ODREĐIVANJE MESNE NADLEŽNOSTI OD STRANE NAJVIŠEG SUDA ODREŽENE VRSTE (Član 62-64. a ne i za isključenje ostalih sudija tog suda.

stav 1. Dakle. Na kraju članom 66. Međutim. te stranka je dužna da zahtev obrazloži i navede okolnosti na kojima zasniva svoj zahtev. Prema citiranoj odredbi člana 66. jer se u istoj propisuje da veštak "može" da bude isključen iz istih razloga. To proizlazi iz odredbe člana 52. dok se u odredbi člana 66.. Zakona o parničnom postupku nije eksplicitna kao odredba člana 66. niti doveo u sumnju verodostojnost samog prevoda. Tuženi predlog za isključenje sudskog tumača nije podneo sve do zaključenja glavne rasprave.2005. kada je u pitanju isključenje ili izuzeće veštaka upućuju na primenu odredbi koje regulišu isključenje i izuzeće sudije. da veštak može biti isključen ili izuzet iz istih razloga kao i sudije ili sudija-porotnik. godine) 47. Zakona o parničnom postupku eksplicitno je propisano da je razlog za isključenje sudije činjenica da je punomoćnik stranke u postupku. koja je ujedno i ovlašćeni punomoćnik ovde tužioca. zakonski zastupnik ili punomoćnik stranke. a član 253. a stranka može da zahteva isključenje ili izuzeće samo sudije koji postupa u određenom predmetu. ako je sa strankom u odnosu sa ovlašćenika sa obaveznika ili regresnog obveznika ili ako je u istom predmetu saslušan kao svedok ili veštak. Zakona o parničnom postupku kojim je propisano da isključenje i izuzeće mogu tražiti i stranke. kao i sudija. Naime. M. osim odredaba o stečajnom sudiji i odboru poverilaca. Viši trgovinski sud smatra da činjenica da je isto lice punomoć. Iz obrazloženja: Viši trgovinski sud je cenio žalbene navode tuženog da je priloženu dokumentaciju preveo punomoćnik tužioca.odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove od 19. Zakona o prinudnom poravnanju. stav 1.PARNIČNI POSTUPAK žilac poverilac čije je potraživanje koje predstavlja predmet tužbenog zahteva bilo prijavljeno i osporeno u postupku prinudnog poravnanja. ali nalazi da su i ovi bez uticaja na drugačije rešavanje o žalbi. Sticanje svojstva punomoćnika stranke i ovlašćenog sudskog tumača u istom licu predstavlja relativno bitnu povredu odredaba parničnog postupka. ali se za veštaka može uzeti i lice koje je ranije bilo saslušano kao svedok. odredba člana 253. a ako nije bilo raspravljanja do donošenja odluke. Međutim.37 - . kao i razlog za isključenje – izuzeće tumača. kao prvo Viši trgovinski sud ukazuje da tuženi nakon prijema prevoda dokumentacije tužioca nije ukazao na navedenu okolnost. (Pravni stav Višeg trgovinskog suda . Zakona o parničnom postupku propisano je da sudija ne može vršiti sudijsku dužnost (isključenje) ako je sam stranka. tačka 1. Stranka je dužna da podnese zahtev čim sazna da postoji razlog za isključenje odnosno izuzeće. odnosno pokrenuo proceduru radi isključenja sudskog tumača u skladu sa članom 68. Odredba koja reguliše položaj sudskog tumača upućuje na analognu primenu odredbi koji regulišu položaj veštaka. Š. a ako se pred Višim sudom održava rasprava onda do završetka rasprave. Članom 261. stečaju i likvidaciji kojom je predviđeno da se na postupak prinudnog poravnanja shodno primenjuju odredbe ovog zakona o stečaju. istoga zakona propisano je da odredbe ovoga zakona o veštacima primenjuju se shodno i na tumača. stav 1. navodi da sudija "ne može" vršiti sudijsku dužnost u kasnije navedenim situacijama.09. istog zakona. Ove odredbe opet. i 20. a zahtev za isključenje ili izuzeće sudije Višeg suda stranka može staviti u pravnom leku ili u odgovoru na pravni lek. tako da nije jasno da li je priložena kompletna dokumentacija vezana za poslovanje stranaka. a najdocnije do završetka raspravljanja pred prvostepenim sudom. tačni su žalbeni navodi tuženog da je prevod dokumentacije tužioca izvršen od strane ovlašćenog sudskog tumača Š.

Ova odredba izmenjena je članom 14.38 - . Zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku ("Službeni glasnik RS" br. a najdocnije do odlučivanja o vanrednom pravnom leku. Mišljenje jednog broja sudija je da stranka ne može tražiti isključenje ili izuzeće sudije Vrhovnog kasacionog suda jer je odredba jasna i ona daje mogućnost strankama da traže isključenje ili izuzeće sudije drugostepenog suda ali ne i sudije Vrhovnog kasacionog suda.) traže isključenje ili izuzeće sudije koji postupa u određenom predmetu. stav 3. Ustav ovo pravo ne ograničava na sud određene vrste odnosno određenog stepena već se ovo pravo odnosi na svaki sud koji odlučuje o određenom pravu stranke. u primeni izaziva dileme. stav 1. izmenjene članom 14. zakonitu i pravičnu zaštitu svojih prava. Viši trgovinski sud ukazuje da je tuženi činjenice u navedenom smislu istakao tek u žalbi iako. Stranka može da zahteva isključenje ili izuzeće i sudije Vrhovnog kasacionog suda čim sazna da za to postoji razlog. Pored navedenog. godine) . Građansko odeljenje Vrhovnog kasacionog suda se opredelilo za većinski izražen stav da stranke mogu zahtevati isključenje ili izuzeće sudije Vrhovnog kasacionog suda i to u pravnom leku o kome se odlučuje pred Vrhovnim kasacionim sudom odnosno odgovoru na pravni lek a najdocnije do odlučivanja o tom pravnom leku.PARNIČNI POSTUPAK nik tužioca i sudski tumač predstavlja relativno bitnu povredu odredaba parničnog postupka koja nije uticala na zakonitost i pravilnost same odluke. u vanrednom pravnom leku ili odgovoru na pravni lek. ih je nesporno mogao izneti i do zaključenja glavne rasprave. člana 68. (Zaključak usvojen na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda 13. na koji način je postupio suprotno ovlašćenjima. (Iz presude Višeg trgovinskog suda Pž. pravično i u razumnom roku javno raspravi i odluči o njegovim pravima i obavezama. Zakona o parničnom postupku da stranke imaju pravo na jednaku. Usvojeni zaključak baziran je na načelu sadržanom u članu 2. (nedopušten zahtev za isključenje ili izuzeće) i člana 70. Pravo na pravično suđenje garantovano je članom 32. Iz obrazloženja: Odredba člana 68. Ustava Republike Srbije kojom je propisano da svako ima pravo da nezavistan. nepristrasan i zakonom već ustanovljen sud. (zahtev za izuzeće i isključenje predsednika Vrhovnog kasacionog suda).09. da zahtevaju isključenje ili izuzeće i sudije Vrhovnog kasacionog suda. 125/04) dala je mogućnost strankama da i one iz zakonom propisanih razloga (član 66. zbog ostvarenja načela o pravu na pravično suđenje i suđenje od strane nepristrasnog suda.2006. Posmatrano u tom svetlu stranke imaju pravo da traže isključenje ili izuzeće i sudije Vrhovnog kasacionog suda. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku povezano sa odredbama člana 69. Druga grupa sudija. Ovako formulisana odredba stava 3. godine) 48. Odredbom stava trećeg ovog člana predviđen je rok do koga to stranke mogu učiniti tako što je određeno da zahtev za isključenje ili izuzeće sudije višeg suda mogu staviti u pravnom leku ili odgovoru na pravni lek a ako se pred višim sudom održava rasprava do završetka rasprave. Zakona o parničnom postupku ("Službeni glasnik RS" br. zastupa stav da stranke imaju pravo. 1984/06 od 14. Zahtev za isključenje odnosno izuzeće je u funkciji omogućavanja prava na pravično i nepristrasno suđenje. koja podrazumeva da im sudi nepristrasan sud u svim stepenima. što znači da im se omogući korišćenje instituta isključenja ili izuzeća i sudije Vrhovnog kasacionog suda.12.2010. Polazeći od sadržine odredbe člana 68. Zakona o parničnom postupku. 111/2009) koja je odrednicu "višeg" zamenila "drugostepenog" pa je tako sada propisano da stranka može zahtev za isključenje ili izuzeće sudije drugostepenog suda staviti u pravnom leku ili odgovoru na pravni lek a ako se pred drugostepenim sudom održava rasprava do završetka rasprave. odnosno okvirima regulisanim citiranom odredbom člana 485.

(Iz rešenja Privrednog apelacionog suda. Izneti navodi u pogledu zastupanja se odnose na tužioca. 114/10 od 24. Vlada Republike Srbije. pa ga ne može imati ni služba te Vlade. ako je stranku zastupalo lice bez urednog punomoćja. nalazi i da nije neophodno detaljno obrazlagati rešenje kojim se revizija odbija kao neosnovana. s obzirom da se u reviziji ponavljaju žalbeni razlozi koji su bili predmet ocene drugostepenog suda. jer je žalbu podneo tuženi. Pri tome. Zakona o parničnom postupku.02. stav 1. ZPP) 49. to predstavlja apsolutno bitnu povredu iz člana 361. u smislu odredbe člana 405. tačka 9. nemaju svojstvo pravnog lica. uz naknadu i po tržišnim uslovima). ni njene službe. (Iz rešenja Vrhovnog kasacionog suda. neosnovani su navodi revizije kojima se ukazuje na prestanak postojanja Državne zajednice Srbije i Crne Gore i poziva na član 1. Zakona o parničnom postupku samo ako se odnosi na žalioca. Zakona o parničnom postupku).2010. a označenje filijale samo bliže određuje u vezi kog posla je spor nastao. 7287/2010(2) od 25. godine) 50. Iz obrazloženja: Stranka u postupku može biti svako fizičko i pravno lice . a ne neki od njenih organa samostalno. stav 2. Naime. a time ni stranačku sposobnost. prema stanju u spisima navedeni advokat je dostavio punomoćje banke u toku postupka. pa stoga ima ovlašćenje da zastupa tužioca. Prema tome. Zakona o parničnom postupku. Pored toga. stav 5. a u vezi člana 412. stav 3. niti joj se može priznati svojstvo stranke (član 73. Rev. niti je posebnim propisom određeno da Avio-služba Vlade može biti stranka u postupku (član 73. kao revizijski.03. U konkretnoj situaciji to nije slučaj.član 73. Iz obrazloženja: Ni žalbeni navodi da punomoćnik tužioca – imenovani advokat nema uredno punomoćje takođe nisu osnovani.39 - .2010. imajući u vidu da je to organ Republike Srbije u smislu člana 122. stav 2. pa ne mogu biti stranka u parničnom postupku. stav 2. Banka je stranka u parničnom postupku. Ustava Republike Srbije. Uredbe o osnivanju Avio-službe Vlade (Avio-služba Vlade pruža usluge prevoza vazduhoplovom i za potrebe trećih lica. Uredbe o položaju pojedinih institucija bivše Srbije i Crne Gore i službi Saveta ministara (prema kom Avio-služba menja naziv u Avio-službu Vlade) i član 2. s obzirom da je stranka mogla biti jedino Republika Srbija. ni Vlada Republike Srbije nema svojstvo pravnog lica. stav 2.PARNIČNI POSTUPAK STRANKE I NJIHOVI ZASTUPNICI (Član 74-84. Pž. Naime. stav 6. godine) . Ovaj sud. istog Zakona).

tuženi je stekao svojstvo pravnog lica upisom u sudski registar. iz iznetog proizlazi da je steklo svojstvo pravnog lica.2005. stav 1.40 - . Odredbom člana 73. ovog zakona. registrator ih prevodi u neaktivan status. Odredba člana 8. Dakle. propisano je da za registracionu prijavu iz čl. 82. u skladu sa ovim zakonom. Uvidom u registar pravnih lica koji se vodi za određenu teritoriju ne može se utvrditi da pravno lice koje je označeno kao stranka ne postoji uopšte. Tužba se može odbaciti zbog prestanka postojanja pravnog lica. koji se vodi na način propisan zakonom. Odredbom člana 84. Iz obrazloženja: Prvostepeni sud odbacio je tužbu. jer ista propisuje da privredno društvo stiče svojstvo pravnog lica unošenjem podataka o tom društvu u Registar. a u međuvremenu potrebno svojstvo nije izgubio. godine) 52. Prevođenje pravnog lica u neaktivan status ne znači istovremeno prestanak postojanja pravnog lica. 82 i 83 ovog zakona. dužni su da na propisanom obrascu podnesu Registru registracionu prijavu za prevođenje u registar. juna 2005. Zakona o registraciji privrednih subjekata propisano je da privredni subjekti koji su do dana stupanja na snagu zakona upisani u odgovarajući registar. pa se tužba protiv njega ne može odbaciti zbog nedostatka stranačke sposobnosti. Zakona o privrednim društvima propisano da privredno društvo stiče svojstvo pravnog lica unošenjem podataka o tom društvu u registar. Stoga pogrešan je zaključak prvostepenog suda da je uvidom u re. stav 1. te kako tuženi to nije učinio tužba je podneta protiv pravnog lica koje ne postoji. Zakona o privrednim društvima pogrešno je primenjena. najkasnije do 15. godine. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda. usled prevođenja u neaktivan status. primenom odredbe člana 78. Zakona o parničnom postupku propisano je da stranka u postupku može biti svako fizičko i pravno lice. kojim se uređuje registracija privrednih subjekata. već se može utvrditi samo da li takvo lice postoji na teritoriji tog suda. ali u situacijama koje propisuju odgovarajuće odredbe Zakona o stečajnom postupku i Zakona o privrednim društvima ili pak drugih odgovarajućih zakona. Kako je konkretno privredno društvo nastalo pre stupanja na snagu navedenih odredaba i upisano je u odgovarajući registar. ne može utvrditi da li postoji upisano pravno lice koje je stranka u postupku. juna 2005. ne plaća se naknada za registraciju. Zakona o parničnom postupku. pa je iz iznetih razloga prvostepeni sud dužan da predmetnu tužbu uzme u razmatranje.PARNIČNI POSTUPAK 51. sa obrazloženjem da su privredni subjekti bili dužni da izvrše prevođenje kod Agencije za privredne registre do 15. kako pravilno ukazuje u žalbi tužilac.. godine. Odredbom člana 82. Iz citiranih propisa proizlazi.. i 83. Pž. 12843/05 od 30. koji se vodi na način propisan zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata.11. Iz obrazloženja: Osnovano se u žalbi navodi da se uvidom u Registar Trgovinskog suda u K. jer je članom 8. Ako privredni subjekti ne postupe u skladu sa čl. da prevođenje pravnog lica u neaktivan status ne znači istovremeno i prestanak postojanja pravnog lica. već samo da nije registrovano na toj teritoriji. istog zakona.

godine) 53. promet robe na veliko i knjigovodstvene poslove "B. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Pž. Opštinski ili gradski odbor političke organizacije nema svojstvo pravnog lica.. Zakona o izvršnom postupku.Preduzeća "D. koja ima svoj naziv oznaku firme u kojoj mora biti sadržano lično ime osnivača. 12462/05 od 27. Zakona o parničnom postupku. advokat D. mogao utvrditi da tako označen privredni subjekat ne postoji. Zakona o izvršnom postupku ("Službeni glasnik RS" br.. decembra 2004. Činjenica da ne postoji tako upisani subjekt na teritoriji suda pred kojim se postupa. Zakonskim propisom iz člana 49. stav 1.pravnosnažne izvršne presude Trgovinskog suda u N. već stranačka sposobnost pripada političkoj organizaciji. između ostalog je predviđeno da u predlogu za izvršenje moraju biti između ostalog označeni izvršni poverilac i izvršni dužnik. 49.. stav 6. koja ima svoj naziv .O. promet robe na veliko i knjigovodstvene poslove "B.12.O..." u N..2005. i 243.." u N..PARNIČNI POSTUPAK gistar pravnih lica Trgovinskog suda u K. a što bi bilo neotklonjiv nedostatak. pa bi se tužba mogla odbaciti. Zakona o parničnom postupku ("Službeni glasnik RS" br.M.oznaku firme u kojoj mora biti sadržano lično ime osnivača. 125/04).. Iz obrazloženja: Neosnovani su žalbeni navodi da je u postupku kao tuženi učestvovalo lice koje ne može biti stranka u postupku. Iz obrazloženja: Pobijanim rešenjem prvostepeni sud je odbacio kao neuredan predlog za izvršenje na osnovu izvršne isprave poverioca . pozivom na odredbe čl.. ne može prouzrokovati zaključak da je predlog podnet prema nepostojećem pravnom licu." D. podneo predlog za izvršenje na osnovu izvršne isprave ..05. Iz stanja u spisima proizlazi da je punomoćnik izvršnog poverioca. po nalaženju drugostepenog suda proizlazi da je prvostepeni sud donošenjem ožalbenog rešenja pravilno primenio odredbu člana 49. Nasuprot žalbenim navodima. Zakona o izvršnom postupku.41 - . jer u Radnju za posredovanje.... Zakona o izvršnom postupku.2005.. kada tek izvršni dužnik stiče svojstvo stranke pred sudom. vlasnika. godine) 54. U konkretnom slučaju punomoćnik izvršnog poverioca nije pravilno označio izvršnog dužnika kao stranku u postupku izvršenja u ovoj pravnoj stvari. Radnja je samo oblik obavljanja delatnosti. iz K. u B. označavajući kao izvršnog dužnika Radnju za posredovanje. Radnja je samo oblik obavljanja delatnosti. te da iz sadržine predloga proizlazi da je pravilno označio izvršnog dužnika. kada tek izvršni dužnik stiče svojstvo stranke pred trgovinskim sudom. Navedene okolnosti ukazuju na neosnovanost navoda u žalbi poverioca da je u svemu postupio shodno članu 49.. P-1473/04 od 2.... u smislu odredbe člana 73. 125/04). u vezi člana 103. stav 1. Pž. vlasnika. koja stiče svojstvo pravnog lica upisom registar kod republičkog organa uprave nadležnog za poslove pravosuđa. godine. 4109/05 od 13. pa ne može biti ni stranka u postupku. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda. U konkretnom slučaju kao tuženi je označena politička organizacija . nije označen vlasnik kao fizičko lice.

1.. saglasno članu 73..o.N. istog zakona..N. odnosno imovine jednog subjekta privatizacije. Iz ovoga proizlazi da je tuženi pravilno označen. stav 3.p. iz U.. Zakona o parničnom postupku... kao obliku udruženja koji inače nema stranačku sposobnost propisanu odredbom člana 73. nije osnovana.. stav 2. i N. P. stav 3.. članova konzorcijuma. nije ni pravno ni fizičko lice. što znači da članovi konzorcijuma ne mogu biti pojedinačno stranka u postupku i ne mogu pojedinačno preduzimati pravne radnje tokom postupka." iz B..5. Zakona o parničnom postupku. godine) .. i 2...". Konzorcijum kao oblik udruživanja više lica radi kupovine kapitala.p. Iz obrazloženja: Pobijanim rešenjem odbačen je predlog fizičkih lica P.p. tako da procesna legitimacija pripada konzorcijumu.N. Zakona o parničnom postupku sud navedenom konzorcijumu priznao i svojstvo stranke..p. Prema članu 73. politička organizacija upisuje se u registar danom podnošenja prijave republičkom organu uprave nadležnom za poslove pravosuđa.. kao i prema sudu i zastupa interese ostalih članova konzorcijuma... jer je označen kao politička organizacija "S.42 - .N.. Zakona o parničnom postupku stranka u postupku može biti svako fizičko i pravno lice.. i N..2007. a na osnovu člana 73. i pojedinačni članovi konzorcijuma ne mogu biti pojedinačno stranka u postupku i ne mogu pojedinačno preduzimati pravne radnje tokom postupka. stav 1.. pa je pravilno označen naziv tuženog.. i N. 3947/07 od 24.N.o.. na koje drugostepeni sud pazi po službenoj dužnosti. i koji istupa u ime i za račun konzorcijuma pred svim državnim organima. imajući u vidu specifičnost i posebnog oblika udruživanja konzorcijuma shodno Zakonu o privatizaciji. stav 3.PARNIČNI POSTUPAK "S. Konzorcijum predstavlja jedno lice koga članovi konzorcijuma ugovorom imenuju za svog predstavnika.. je u okviru "S..04." dužnik obaveze za Gradski odbor K. Stranka u postupku.o.. Prema članu 7. i koji istupa u ime i za račun konzorcijuma pred svim državnim organima." iz B. Zakona o parničnom postupku može biti politička organizacija.N.. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Pž. koji je dužnik obaveze nema svojstvo pravnog lica jer. U donošenju pobijane presude nema bitnih povreda odredaba parničnog postupka iz člana 361.. već konzorcijum predstavlja jedno lice koga članovi konzorcijuma ugovorom imenuju za svog predstavnika. pa ni povrede iz člana 361. kojima je u postupku kupovine 70% društvenog kapitala subjekta privatizacije priznata ugovorna sposobnost.. st. tako da je "S.o. ali mu je Zakonom o privatizaciji priznata ugovorna sposobnost... za ponavljanje postupka u ovoj pravnoj stvari. kao i prema sudu i zastupa interese ostalih članova konzorcijuma. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Pž..2006. Pravilno je pravno stanovište prvostepenog suda kojim konstatuje da kao parnična stranka u postupku može biti jedino konzorcijum fizičkih lica koji čine B. Upisom u registar politička organizacija stiče svojstvo pravnog lica. godine) 55. – Gradski odbor u K. Zakona o parničnom postupku priznaje mu se i svojstvo stranke u parničnom postupku. Viši trgovinski sud je našao da žalba tuženih članova konzorcijuma P.. 14353/05 od 13. a Gradski odbor u K. istog zakona... iz U. a ne opštinski odbor političke organizacije. pa je saglasno članu 73.N. na koju se neosnovano poziva tuženi. koji kao udruženje raspolažu kupljenom imovinom subjekta privatizacije. Zakona o političkim organizacijama. stav 2. tačka 12. Ispitujući pobijano rešenje u smislu člana 372. Ovo posebno.

a članom 19. dok mu se istovremeno to svojstvo ne bi priznalo prilikom razrešavanja materijalno-pravnog odnosa koji je i doveo do spora . da li je punovažan obligacioni ugovor koji je to lice potpisalo? Upis u registar direktora preduzeća – privrednog društva. novog Zakona o parničnom postupku . kako se navodi u pitanju. Zakona o javnom pravobranilaštvu propisano je da Republičko javno pravobranilaštvo u sudskom i upravnom postupku zastupa Republiku Srbiju i njene organe i organizacije. Da li je upis direktora preduzeća u registar konstitutivan ili samo deklarativan. te da li se licu koje je upisano u registar može priznati svojstvo statutarnog zastupnika za potrebe vođenja postupka u privrednom sporu. Pitanje karaktera upisa nije od značaja.npr. i 25.43 - . pa i da prima pismena. Stoga je moguć zaključak suda da lice u . pa se prijem sporne presude mora smatrati urednim. s obzirom na odredbu iz člana 482. Iz tih razloga navodi iz žalbe su neosnovani. samo ono lice koje je upisano u registar.2005. te se na njega primenjuju odredbe Zakona o javnim službama. upisa u registar. obima ovlašćenja u zastupanju. savesnosti druge ugovorne strane itd. to javni pravobranilac ne može vršiti istu funkciju. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Pž. Zakona o registraciji privrednih subjekata) je deklarativan. zavisi od drugih konkretnih okolnosti – odluka o njegovom izboru ili razrešenju. Zakona o javnim službama propisano je da direktor rukovodi ustanovom. Zakona o registraciji privrednih subjekata). kao i drugog pravnog lica. tako da je statutarni zastupnik privrednog društva. U konkretnom slučaju zastupnik tužioca je punomoćje dao advokatu. a ne odlukom i upisom registra (ranije suda). koji ima prava i dužnosti direktora preduzeća. 6534/05 od 8. godine) 57.PARNIČNI POSTUPAK 56. tačka 2. Veterinarski institut u sudskom postupku zastupa direktor te ustanove. Zakona o privrednim društvima. član 3. koji je kao takav mogao da preduzima sve radnje u postupku. institut koji za svog zastupnika ima direktora. radi ostvarivanja njihovih imovinskih prava i interesa i ima položaj zakonskog zastupnika. istog zakona propisano je da direktor ustanove ima prava i dužnosti direktora preduzeća. jer neko lice postaje direktor ili zastupnik odlukom privrednog društva. Članom 17. već je parnični sud zakonski obavezan da to lice smatra parničnim zastupnikom stranke. U konkretnom slučaju. To dejstvo je Zakonom o parničnom postupku posebno i izričito propisano u pogledu zastupanja u parnici. 10. Sud nema ovlašćenja da "licu koje je upisano u registar prizna svojstvo statutarnog zastupnika za potrebe vođenja postupka". Veterinarski institut je osnovan kao ustanova. Iz obrazloženja: Članom 9. već je od značaja dejstvo upisa prema trećim licima (zbog kojih se upis i vrši). Da li je to isto lice u prethodnom materijalno-pravnom odnosu bilo ovlašćeno za zastupanje pravnog lica.da je "zastupnik stranke lice upisano u registar kao ovlašćeno lice (statutarni zastupnik)". (čl.11. kao i upis drugih zastupnika (član 50. Kako je Veterinarski specijalistički institut. a ne i lice koje (iz bilo kog razloga) nije upisano.

(Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg trgovinskog suda od 5. ali nije još bilo upisano u sudski registar. i to po osnovu naknade štete prouzrokovane raskidom ugovora zaključenog između tužioca i tuženog. koje se upisuje u sudski registar ili privredni registar? Zakonski zastupnik je zastupnik stranke – fizičkog lica koje nema parničnu sposobnost (član 75. našao da nije nastupila zastarelost potraživanja. Da li su termini "zakonski zastupnik" i "ovlašćeno lice" (statutarni zastupnik) preduzeća i drugih pravnih lica. Okolnost da je navedeno sravnjenje pot. ali nije moguć zaključak suda da to lice nije zastupnik u parnici. Zakona o parničnom postupku. Zakona o parničnom postupku.2006. se ne odnosi na pravna lica. i 361. bez obzira na to da li je odluka o njegovom postavljenju upisana u Registar. jer ono to jeste na osnovu izričite odredbe člana 482. odnosno navedenim zapisnikom se nedvosmisleno priznaje dug na neposredan način i odnosno ponašanje predstavlja potvrdu tuženikove obaveze prema tužiocu. Status zakonskog zastupnika preduzeća može imati samo lice koje je izabrano za direktora odlukom organa upravljanja preduzeća i samo tako izabrano lice je legitimni zakonski zastupnik preduzeća. koje se upisuje u registar. imajući u vidu da je navedeni protokol potpisan od lica koje je u tom trenutku bilo izabrano za zakonskog zastupnika. Iz obrazloženja: Tužilac je tražio utvrđenje svog potraživanja u opredeljenom iznosu glavnog duga. Pravilno je pri oceni osnovanosti tužbenog zahteva odnosno pri oceni istaknutog prigovora zastarelosti. i to privremenog zastupnika iz člana 79. Među parničnim strankama je sporno da je sravnjenje međusobnih obaveza kojim se utvrđuje njegovo dugovanje od 29. i to su roditelj ili staratelj tog lica. kao ni odredbe Zakona o parničnom postupku o zakonskom zastupanju. prvostepeni sud. septembra 1998. pravno lice može imati specifičnog zakonskog zastupnika. koje razlikuju zakonske zastupnike i zastupnike pravnih lica u pitanjima saslušanja stranke i povreda u zastupanju.11. koji je potpisan od strane direktora tuženog Ž. i 14. 265. kao statutarnog zastupnika preduzeća i drugog pravnog lica. Zakona o parničnom postupku). Ovaj termin. septembra 1998. iz razloga što je tuženi svojim radnjama priznao potraživanje. i koja zastupa njihov statutarni zastupnik u smislu člana 482. i 25.10. godine) 59.i 7. da bi se to tretiralo kao priznanje duga koje dovodi do prekida zastarelosti.2006. i 14. Zakona o parničnom postupku.S. sinonimi po odredbama novog Zakona o parničnom postupku. (Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg trgovinskog suda od 5. godine. po izvršenom uvidu u zapisnik od 29. Samo izuzetno. koja su poslovno i parnično sposobna. a zbog neizvršenih usluga izrade ormarića.44 - . i 25.PARNIČNI POSTUPAK pitanju nije bilo ovlašćeno za zaključivanje ugovora. ili je zakon razgraničio pojam "zakonskog zastupnika" od "ovlašćenog lica" iz člana 482. godine) 58.09. godine potpisalo ovlašćeno lice.11. i 7. Zakona o parničnom postupku. Na tu razliku jasno ukazuju i odredbe čl.

registarsko stanje usklađuje se sa stvarnim stanjem i ono od tog trenutka ima dejstvo prema savesnim trećim licima. odnosno zakonskog zastupnika preduzeća stiče upisom u registar privrednih subjekata. te postavljanje privremenog zastupnika po članu 79.S. godine) 60.) Zakona o parničnom postupku i nastaviti po članu 215. godine od strane Višeg trgovinskog suda utvrđen je odgovor iz 2000. bez obzira na to da li je odluka o njegovom postavljenju upisana u registar. Direktor tuženog Ž. i za tok postupka nema nikakav značaj. Razrešenje direktora pravnog lica podrazumeva da se na istu funkciju bira – imenuje drugo lice. U vreme važenja Zakona o parničnom postupku iz 1977. Zakona o parničnom postupku po kojoj se postupak prekida kad zakonski zastupnik stranke umre ili kad prestane njegovo ovlašćenje za zastupanje. Zakona o parničnom postupku. stav 1. To znači da se svojstvo lica ovlašćenog za zastupanje preduzeća ne stiče u trenutku upisa u sudski registar. upisane u registar u smislu člana 482. koje dovodi do prekida zastarelosti. Zakona o parničnom postupku. odnosi i na smrt ili razrešenje direktora preduzeća ili drugog pravnog lica. godine) . Naime. (Pravni stav Višeg trgovinskog suda .45 - . bez obzira što u trenutku sačinjavanja zapisnika još nije bio upisan u sudski registar. po kojoj nastupa obavezni prekid postupka zbog smrti zakonskog zastupnika stranke ili prestanka njegovog ovlašćenja za zastupanje. Zakona o parničnom postupku. i 20. stav 3. istog zakona? Odredba člana 214. kao direktor i zastupnik.2005. nije od uticaja na tretiranje takvog sravnjenja kao priznanja duga datog od strane ovlašćenog lica. Smrt direktora pravnog lica u toku parnice takođe nema značaja. a ne konstitutivan karakter. tačka 3. parnični postupak treba prekinuti shodnom primenom odredbe člana 212.04. Izmene u novom Zakonu o parničnom postupku omogućuju i drugačija rešenja: pored prekida postupka (ali shodnom. tačka 3. bio je direktor pre upisa u sudski registar. godine po kome: ako preduzeće u kraćem roku ne može da odredi drugog zastupnika.odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove od 19. i to na temelju odluke upravnog odbora preduzeća o njegovom imenovanju.PARNIČNI POSTUPAK pisalo lice koje u tom trenutku nije bilo upisano u sudski registar. tačka 3. a ne i zastupnika pravnog lica. Problem postoji kada je direktor jedini statutarni zastupnik. Stranka tada nema nikakvog zastupnika i postupak se ne može voditi. Upisom njega kao lica ovlašćenog za zastupanje. Zakona o parničnom postupku). 2825/05 od 7. stav 3. NJima se treća lica obaveštavaju koje je lice ovlašćeno za zastupanje preduzeća i koja su njegova ograničenja u zastupanju. a pravno lice nema punomoćnika. Da li se odredba iz člana 214. imajući u vidu da je odlukom upravnog odbora preduzeća navedeno lice izabrano za zakonskog zastupnika i stoga je legitimni zastupnik preduzeća od dana donošenja označene odluke. Zakona o parničnom postupku). Neosnovani su žalbeni navodi tuženog da se svojstvo direktora. ili ako pravno lice ima punomoćnika u parnici (jer smrću statutarnog zastupnika pravnog lica ne prestaje punomoćje). umre u toku parnice. kao ovlašćenog lica – statutarnog zastupnika iz člana 482. upis lica ovlašćenog za zastupanje privrednog društva ima deklarativan. ima u vidu samo zakonskog zastupnika parnično nesposobne stranke (član 75. (Iz presude Višeg trgovinskog suda. tačka 4. Pž. Zakona o parničnom postupku. ako pravno lice ima druge zastupnike. analognom primenom člana 214. zastoj u postupku da bi se stranci omogućio izbor novog direktora – statutarnog zastupnika po članu 219.2005. (sada 214. Status zakonskog zastupnika preduzeća može imati samo lice koje je postavljeno za direktora odlukom njegovog legitimnog organa upravljanja i samo tako postavljeno lice je legitimni zakonski zastupnik preduzeća.09. tj. Zakona o parničnom postupku.

br. kao zastupnika stranaka u parničnom postupku.09. na izdato punomoćje nemaju nikakvog uticaja. odnosno parnice u kojima se pobija odluka o izboru lica u pitanju za člana organa – zastupnika. ako je upis bio izvršen protivno pravilu o nespojivosti funkcija iz člana 68. sa dotadašnjim ovlašćenjima u pogledu zastupanja pravnog lica. jer bi postupao protivno odredbi člana 482. prilikom donošenja presude zbog izostanka.2005. Odredbe člana 94. 9/01 i 36/02). (Pravni stav Višeg trgovinskog suda . i 20. Zakona o postupku za upis u sudski registar.46 - . stav 2. u skladu sa zakonom. kakve su smrt ili po drugom osnovu prestanak ovlašćenja za zastupanje dotadašnjeg statutarnog zastupnika iz člana 482. Zakona o parničnom postupku ne primenjuju se na punomoćnike pravnih lica.09. Zakona o registraciji privrednih subjekata. Zakona o parničnom postupku. 29/97. godine) 62. 29/96. i 20. godine) . Zakona o parničnom postupku. odnosno otvaranja postupka stečaja ili likvidacije nad pravnim licem. ili se punomoćje ograničava u smislu člana 94. novog Zakona o parničnom postupku. odlučivanja o predlogu za ponavljanje postupka. čiji osnovni smisao jeste da se parničnom sudu olakša utvrđivanje ko je zastupnik pravnog lica. Dotadašnji punomoćnik to ostaje. posebno npr. Da li u slučaju smrti ili razrešenja direktora preduzeća prestaje punomoćje izdato advokatu ili drugom punomoćniku. uz mogućnost novog statutarnog zastupnika da opozove punomoćje po članu 93.odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove od 19. za pravna lica koja nisu privredni subjekti). direktor matičnog preduzeća ne može biti direktor zavisnog preduzeća. 59/98.PARNIČNI POSTUPAK 61. Razume se da su izuzetak parnice čiji je predmet. Zakona o parničnom postupku – u slučaju prestanka pravnog lica. stav 1. i uopšte – prilikom ocene ovlašćenja za preduzimanje parničnih radnji u postupku. (Pravni stav Višeg trgovinskog suda . odnosno njegov statutarni zastupnik. Da li se parnični sud. Zakona o preduzećima ("Službeni list SRJ". 74/99. upravo utvrđivanje da je upis u registar ništav (član 69. član 62.2005. odnosno da li je punomoćnik preduzeća tada ovlašćen da preduzima samo radnje u postupku koje ne trpe odlaganje? Personalne promene u pravnom licu.odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove od 19. novog Zakona o parničnom postupku – da je "zastupnik stranke lice upisano u registar kao ovlašćeno lice (statutarni zastupnik)". može upuštati u ocenu pravilnosti i zakonitosti konačnih upisa u registar direktora preduzeća. stav 1. a direktor zavisnog preduzeća . dolazi samo u slučajevima iz člana 95. 33/96. i člana 484. Do prestanka punomoćje koje je izdalo pravno lice. s obzirom na izričitu odredbu iz člana 482. Zakona o parničnom postupku.direktor matičnog preduzeća"? Parnični sud se ni u kom slučaju i ni iz kojih razloga ne može upuštati u valjanost upisa u registar lica koje se u parnici javlja kao statutarni zastupnik stranke – pravnog lica. stav 1. u kome je propisano da "u povezanim preduzećima.

te se stoga samo na osnovu istih (posebno kada protivna stranka osporava tačnost unetih podataka) ne može utvrditi pravna priroda međusobnog poslovnog odnosa stranaka. a pozvano lice u ostavljenom roku ne postupi po nalogu suda. godine) 64. Iz obrazloženja: Izveštaj o knjiženju tuženog je. Zakona o parničnom postupku. (Pravni stav Višeg trgovinskog suda . a u vezi sa čl. sud će po pravilu smatrati da njegovo zastupničko svojstvo nesumnjivo proizlazi iz javnih podataka upisanih u registar. Zakona o parničnom postupku. Ukoliko statutarni zastupnik (direktor ili drugo lice koje ima to svojstvo u smislu odredaba Zakona o privrednim društvima) uz tužbu koju je potpisao nije priložio dokaze o svom zastupničkom svojstvu. i 103. stav 1. 12434/05 od 27. stav 2. 78.2005.odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove od 19.06. Knjižno zaduženje. kao stranke u parničnom postupku. tačka 7.PARNIČNI POSTUPAK 63. stav 2. prvostepeni sud postupio na gore opisani način. prvostepeni sud će tužbu odbaciti sa pozivom na odredbu člana 279. Zakona o parničnom postupku. ukoliko je isto potpisao statutarni zastupnik ili lice koje je izričito ovlašćeno pismenim ovlašćenjem zastupnika pravnog lica da izvrši priznanje duga. u smislu člana 77. novog Zakona o parničnom postupku dužan da prilikom preduzimanja prve radnje u postupku dokaže svoje zastupničko svojstvo. Knjižno zaduženje koje je dao tuženi i kojim po određenim osnovima prihvata postojanje svog dugovanja prema tužiocu. Zakona o parničnom postupku. kao jednostrana izjava volje parnične stranke.47 - . Ukoliko je u slučaju sumnje. U slučaju sumnje (samog suda ili pak izražene od strane protivne stranke) da li lice koje je potpisalo tužbu ili drugi podnesak ima zastupničko svojstvo. prvostepeni sud navedenu činjenicu može proveriti po službenoj dužnosti uvidom u javnu knjigu – registar ili pak može pozvati navedeno lice da dostavi dokaze o tom svojstvu. jednostrana finansijska dokumentacija evidencionog karaktera. a ne na statutarnog zastupnika pravnog lica iz člana 482. može predstavljati priznanje duga. već sud samo može ceniti da li je dostavljanjem navedene jednostrane izjave volje tuženi priznao tužiocu postojanje svog dugovanja po osnovu i visini. na osnovu člana 278. Da li je direktor preduzeća. imajući pri tom u vidu da priznanje duga može učiniti samo zakonski odnosno statutarni zastupnik ili lice koje je izričito ovlašćeno pismenim ovlašćenjem zastupnika pravnog lica da izvrši priznanje duga. prema stanovištu ovoga suda.12. i 20. stav 2. godine) . novog Zakona o parničnom postupku? Odredba člana 77. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Pž. te da li će sud odbaciti tužbu koju je podnelo lice koje se predstavlja kao direktor preduzeća.2005. a uz tužbu nije priložilo dokaz o svom zastupničkom svojstvu u smislu člana 77. odnosi se na zakonske zastupnike. ne može biti dokaz o pravnoj prirodi međusobno poslovnog odnosa stranaka.

u smislu člana 90. a zastupani neposredno postaje ugovorna strana takvog ugovora. i 42. Prema jugoslovenskom Zakonu o preduzećima (čl. osnovno pitanje koje se javlja prilikom zaključenja arbitražnog ugovora preko zastupnika (zakonskog ili statutarnog) ili punomoćnika pravnog lica.član 87. stav 4). izjavi da se ne smatra ugovorom vezanom (Zakon o obligacionim odnosima . godine) 66. može odmah po saznanju za prekoračenje. zastupnik (ex lege ili na osnovu statuta) je ovlašćen da u ime preduzeća. a u granicama svojih ovlašćenja zaključuje ugovore i vrši druge pravne radnje. ovlašćen je i za zaključenje arbitražnog ugovora (ugovora o izbranom sudu). Ovo punomoćje. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Pž.) koji je važio u to vreme. smatra se da ugovor o arbitraži nije ni zaključen (član 55. Iz obrazloženja: Kada je u pitanju ovlašćenje za zaključenje arbitražnog ugovora. Iz obrazloženja: Arbitražni sporazum zaključen protivno ograničenjima sadržanim u statutu i osnivačkom aktu obavezuje pravno lice za čiji račun je zaključen i pored toga što je ograničenje upisano u sudski re. Naime. ako zastupnik u granicama svojih ovlašćenja zaključi arbitražni ugovor.član 91.2006. Kada zastupljeni u roku koji se prema redovnom toku stvari pretpostavlja odobri ovo prekoračenje. saglasnost može biti data prethodno. treba da budu naznačeni svi bitni elementi arbitražnog ugovora. ako zastupnik zaključi arbitražni ugovor bez saglasnosti zastupanog. U tom smislu. te ga ugovorena nadležnost arbitraže obavezuje. Činjenica savesnosti ima određenog uticaja na punovažnost pravnog posla samo u okviru prekoračenja ovlašćenja po vrsti i vrednosti pravnog posla. budući da "redovno poslovanje" ne podrazumeva i preduzimanje ovog pravnog posla. istog zakona.PARNIČNI POSTUPAK 65. pak. stav 1. stav 3. da bi zaključio ugovor o arbitraži punomoćnik mora imati posebno ovlašćenje za svaki pojedini slučaj (Zakon o obligacionim odnosima . stav 4). Arbitražni sporazum zaključen protivno ograničenju sadržanom u statutu i osnivačkom aktu obavezuje pravno lice za čiji račun je zaključen i pored toga što je ograničenje upisano u registar. Zakona o obligacionim odnosima). istovremeno ili naknadno ako što drugo nije upisano u sudski registar (član 55. zastupani je u obavezi samo ukoliko odobri učinjeno prekoračenje (naknadna saglasnost). Ako je zastupnik (ex lege ili na osnovu statuta) ovlašćen da u ime preduzeća zaključuje ugovore i vrši druge pravne radnje bez ograničenja. Kada je u pitanju posebno punomoćje. jeste pitanje prekoračenja ovlašćenja. opštim aktom pravnog lica određeno i u registar upisano da njegov zastupnik određene ugovore može zaključiti samo uz saglasnost organa upravljanja. Punomoćnik kome je dato opšte (generalno) punomoćje mora imati posebno punomoćje za zaključenje arbitražnog ugovora. Kada je. što znači da nije dovoljno samo ovlastiti punomoćnika da zaključi arbitražni ugovor. 41.48 - . stav 4).06. Zakona o obligacionim odnosima. kada je druga strana savesna (što može biti samo u pogledu registrovanih internih ograničenja ovlašćenja). Sledstveno tome. 13602/05 od 26. osim ako je saugovarač za ograničenje znao ili je morao da zna. ne čekajući da se zastupani u ugovoru izjasni. arbitražni ugovor je punovažan i proizvodi dejstvo od momenta zaključenja u smislu člana 55. U posebnom punomoćju. mora biti u pismenoj formi. Nasuprot tome. ako saglasnost nije data.

a uz tužbu nije priloženo punomoćje za to lice. Zakona o parničnom postupku. ukoliko je treće lice bilo u dobroj veri. Zakon o privrednim društvima u članu 25. u potpunosti prihvata teoriju o prividnom punomoćju.06. Pre davanja odgovora mora se ukazati da je pogrešna konstatacija iz postavljenog pitanja da je statutarni zastupnik privrednog društva samo direktor. Generalno punomoćje za zaključenje svih pravnih poslova nije dovoljno. punomoć zaključenja arbitražnog sporazuma mora da bude data u istoj onoj formi koja važi za arbitražni sporazum. već diplomirani pravnik ili drugo lice zaposleno kod tužioca (koje nije upisano u registar kao lice ovlašćeno za zastupanje). prividnom punomoćju. bilo putem njihovog prokurista. sud će takvu tužbu odbaciti. kada se radi o postupku u privrednim sporovima tada je statutarni zastupnik lice koje je u registar upisano kao ovlašćeno lice. ali to proizlazi iz mnogih odredaba ovog zakona. prilikom davanja odgovora poći ćemo od pretpostavke da se pitanja odnosi na situacije kada je tužbu potpisao diplomirani pravnik ili drugo lice zaposleno kod tužioca koje nije upisano u registar kao lice ovlašćeno za zastupanje. stav 2. Da li parnični sud može odmah odbaciti tužbu koju nije potpisao statutarni zastupnik (direktor) privrednog društva. Ovde se međutim. mora napomenuti da se tužba ne može automatski odbaciti ukoliko se iz iste vidi da nije potpisana od strane direktora privrednog društva.2006. moralo da zna. Ovo stoga što je članom 92. Ovo stoga što iz gore navedenog . Ovde je pozitivno pravo SCG bilo bitno različito od većine evropskih pravnih poredaka koji na ovakve slučajeve zastupanja pravnih lica po zakonu primenjuju teoriju o tzv. Uz manje razlike. Takođe. a kada su u pitanju pravna lica na koja se primenjuje režim Zakona o preduzećima. bilo putem zastupnika ex lege pravnog lica. 13602/05 od 26. Ovakvo rešenje proizlazi iz principa autonomije arbitražnog sporazuma. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Pž. odnosno punomoćnika. Zakona o parničnom postupku propisano da je punomoćnik dužan da prilikom preduzimanja prve radnje u postupku podnese punomoćje. stav 1. a koja je mogućnost postojala u članu 98. Zakon o preduzećima ovde. kao podnetu od neovlašćenog lica. ranijeg Zakona o parničnom postupku? Iako je u postavljenom pitanju izostavljen podatak da li je uz tužbu koju je potpisalo navedeno lice priloženo punomoćje za to lice izdato od strane ovlašćenog lica ili ne. odnosno kada je razumno moglo da veruje da je punomoćnik ovlašćen da obaveže principala arbitražnim sporazumom. U smislu odredbe člana 482. za zaključenje arbitražnog sporazuma koji se može zaključiti i od strane punomoćnika zastupanog. godine) 67.49 - . s obzirom da novi Zakon o parničnom postupku u članu 92. Ukoliko je podneta tužba potpisana od lica koje nije statutarni zastupnik privrednog društva u smislu navedenih odredaba i propisa. u kome govori o zastupnicima i njihovim ovlašćenjima ne propisuje izričito ko sve može biti zastupnik privrednog društva. prekoračenje ovlašćenja punomoćnika ima dejstva prema trećim licima. Na kraju valja dodati da na punovažnost zaključenja arbitražnog sporazuma. neophodno je specijalno punomoćje dato za svaki pojedini slučaj. pak. nema uticaja činjenica da je pravni posao zaključen van okvira pravne sposobnosti pravnog lica punovažan ili. dakle. uopšte ne predviđa mogućnost da sud dozvoli da radnje u postupku privremeno izvrši lice koje nije podnelo punomoćje. pak. ne. samo ukoliko je ono za njih znalo ili je.PARNIČNI POSTUPAK gistar. Ukoliko punomoćnik prekorači granice svog ovlašćenja u vezi sa zaključenjem arbitražnog sporazuma. prekoračenja ovlašćenja koje je učinio punomoćnik obavezuju vlastodavca. Naravno. a uz istu nije priloženo punomoćje kojim se navedeno lice ovlašćuje da u ime privrednog društva podnese tužbu.

godine) 68. "pozajmljivanjem dokaza" iz drugog postupka) ne može se raspravljati pitanje parnične sposobnosti stranaka. Ni na koji drugi način osim izvođenjem odgovarajućih dokaza (pa ni tzv.50 - . prethodno utvrdi da li je tužba potpisana od ovlašćenog lica. a potom postupak prekida upravo iz navedenih razloga. S tim u vezi.PARNIČNI POSTUPAK proizlazi da istu u ime privrednog društva može podneti i potpisati neko drugo lice zaposleno kod tužioca koje ima svojstvo statutarnog zastupnika ili koje je na isto postupanje ovlašćeno. ali novi statutarni zastupnik može opozvati punomoćje. jer isto u smislu člana 94. a novi statutarni zastupnik može opozvati isto punomoćje. novi vlasnik ili zakonski zastupnik tužioca. ne mogu primeniti u konkretnom slučaju. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Pž. a prema odredbama člana 482. jer isto u smislu člana 94. na ročištu za glavnu raspravu od 7. koji su javni.2006. Iz obrazloženja: Prema stanju u spisima.12. to prema zakonu njega zastupa njegov statutarni zastupnik. 9410/06 od 14. te je dostavio punomoćje novog vlasnika V. zastupnik pravnog lica je lice upisano u registar kao ovlašćeno lice. Iz obrazloženja: Sve sprovedene radnje u postupku ukinute su prvostepenim rešenjem i tužba je odbačena. odnosno statutarni zastupnik. te se s toga odredbe člana 214. kojima se reguliše postupak u privrednim sporovima.N. Kako je tužilac pravno lice. Smrću statutarnog zastupnika pravnog lica ne prestaje punomoćje za zastupanje navedenog pravnog lica dato od strane umrlog statutarnog zastupnika. i 7. Zakona o parničnom postupku prestaje smrću fizičkog lica koje je stranka. i 25. stav 3.11. godine punomoćnik tužioca je obavestio sud da je bivši vlasnik i zakonski zastupnik tužioca preminuo. Zakona o parničnom postupku. a ne zakonski zastupnik. Zakona o parničnom postupku koje predviđaju prekid postupka u slučaju smrti zakonskog zastupnika ili prestanka njegovog ovlašćenja za zastupanje. Smrću statutarnog zastupnika pravnog lica ne prestaje punomoćje za zastupanje pravnog lica. (Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg trgovinskog suda od 5. Smrću statutarnog zastupnika ne prestaje punomoćje dato punomoćniku. Na istom ročištu za glavnu raspravu sproveden je dokazni postupak i glavna rasprava je zaključena. Navedene odredbe odnose se na zakonske zastupnike fizičkog lica. Zakona o parničnom postupku prestaje samo smrću fizičkog lica koje je stranka. N.6. Kako punomoćnik tužioca nije dostavio punomoćje u ostavljenom roku od osam dana sud je doneo pobijano rešenje kojim se glavna rasprava ponovo otvara. a ne i smrću statutarnog zastupnika koji je po zakonu zastupnik pravnog lica. i 14. Rešenjem suda mu je naloženo da u roku od osam dana dostavi uz ovu punomoć i dokaz da je navedeno lice – V.10. u žalbi se osnovano ukazuje da se ne može pouzdano zaključiti da li je prvostepeni sud odba. U tom smislu sud bi bio dužan da na osnovu podataka iz nadležnog registra.2006. godine) 69.2006.

Stranačka sposobnost stranog pravnog lica određuje se prema pravu države po kome je osnovano. a kada pravno lice ima faktičko sedište u drugoj državi. To dalje znači da se zaključak prvostepenog suda o tome da tužilja nema parničnu sposobnost ne može prihvatiti kao pouzdan. zbog čega joj je i postavljen privremeni staratelj.PARNIČNI POSTUPAK cujući tužbu pravilno primenio odredbe člana 77. jula 2006. stav 1.51 - . 443/05 od 12. godine) 71. a ako pravno lice ima stvarno sedište u drugoj državi. stav 5. smatraće se pravnim licem te države.neuropsihijatar se izjašnjavao samo za potrebe postupanja u prethodnom predmetu pred drugim sudom.02. gde je osnovan i dalje postoji.. a ne u onoj u kojoj je osnovano. a u vezi sa članom 17. te da je tada imenovani veštak . prvostepeni sud izvodi kao dokaz naznačene spise drugog navedenog Opštinskog suda i utvrđuje da je u tom predmetu veštačena poslovna sposobnost tužilje. veštak . ovog člana može zatražiti obaveštenje o stranom pravu od saveznog organa nadležnog za poslove pravde. Stranačka sposobnost pravnog lica određuje se prema pravu države po kome je osnovano. što izaziva sumnju da li isti može biti stranka u postupku.neuropsihijatar zaključio da tužilja nije sposobna da sama zastupa svoje interese. Zakona o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja. a ako ima stvarno sedište u drugoj državi. a ne u onoj u kojoj je osnovano i po pravu te države ima njenu pripadnost. u kome nije raspravljano oduzimanje poslovne sposobnosti tužilje (ili bar u vezi sa tim nema dokaza u spisima). Stranke u postupku mogu podneti javnu ispravu o sadržini stranog prava. Prema odredbi člana 13. Zakona o parničnom postupku. Zakona o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja sud ili drugi nadležni organ će po službenoj dužnosti utvrditi sadržinu stranog merodavnog prava. i člana 78. Međutim. S obzirom da su u konkretnom slučaju na okolnost postojanja tužioca kao pravnog lica prema pravu države K. 310/2010 od 25. Gž.. godine) 70.. . (Iz rešenja Višeg suda u Valjevu. i to zbog toga što nije na pouzdan način utvrdio da li tužilja ima ili nema parničnu sposobnost.. godine i 16. Iz obrazloženja: Pripadnost pravnog lica određuje se po pravu države po kome je ono osnovano. Pitanje parnične sposobnosti tužilje se u ponovnom postupku mora raspraviti izvođenjem odgovarajućih dokaza. a i sposobnost biti parnična stranka u smislu člana 77. onda po pravu te države. a ne tzv. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije Prev. a ne u onoj u kojoj je osnovano i po pravu te druge države ima njenu pripadnost. smatraće se pravnim licem te države.2010. To je preduslov da prvostepeni sud donese zakonitu odluku. Organ iz stava 1. stav 4. Iz ovoga prvostepeni sud zaključuje da tužilja i u konkretnom predmetu nema parničnu sposobnost. "pozajmljivanjem dokaza". stav 1. to nije otklonjena sumnja da li tužilac po države K. Po pravu države čiju pripadnost ima ceni se pravna sposobnost. Zakona o parničnom postupku. saglasno članu 79. septembra 2004. priloženi faksovi uverenja od 4. jula 2002. godine sa kontradiktornom sadržinom. Naime.

Drugostepeni sud nalazi da je pravilna odluka prvostepenog suda da tužiocu.2001. Ovo znači da tužilac prema pravu Grčke uživa status samostalne kompanije i stoga mu se isti ima priznati. sa pozivom na odredbe člana 83. godine. izuzetno sa pravnim dejstvom u određenoj parnici. u kom smislu je zahtev tuženog neosnovan. Istakao je da takođe nije sigurno utvrđeno da li tužilac uopšte postoji i pozvao se na potvrdu od 27.9. u suštini ispunjavaju bitne uslove za sticanje stranačke sposobnosti. prema članu 73. nije našao da je počinjena ista apsolutno bitna povreda.2005. kao takav. koji je nesumnjivo predstavništvo kompanije iz UAE i koji. priznati svojstvo stranke i onim oblicima udruživanja i organizovanja koje nemaju stranačku sposobnost ako utvrdi da.52 - . već da je tuženi predstavništvo .aktorskom kaucijom. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Srbije Pž. tužilac po potrebi dostaviti novu potvrdu.1. na osnovu stanja u spisima. Viši trgovinski sud je ispitao pobijanu odluku u granicama žalbenih navoda.agencija kompanije čije je sedište u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. ZPP. stranačka sposobnost stranog pravnog lica određuje se prema pravu države po kome je osnovano. godine kojom se potvrđuje da tužilac postoji kao evidentiran u Odeljenju stranih preduzeća.11.2001. prizna postojanje takve sposobnosti.2006. godine. Naime. smatraće se pravnim licem te države. 11323/2005 od 13. terminološka greška vezana za označavanje stranačke sposobnosti kao parnične. Na tuženom je da dokaže da je tužilac prestao da postoji jer tužilac ima dokaz o svojoj registraciji. Predložio je da se pobijana odluka preinači i zahtev tuženog usvoji ili da se ukine i predmet vrati na ponovni postupak. U spisima predmeta nalazi se potvrda Ministarstva nacionalne privrede Republike Grčke od 27. U konkretnom slučaju sasvim je jasno iz stanja u spisima da je tužilac uredno registrovan kod nadležnih organa Republike Grčke koji su dozvolili njegovo osnivanje uz obaveznu garanciju na iznos od 50. Naveo je da sedište tuženog nije u Grčkoj. nesumnjivo ne bi imao stranačku sposobnost. S druge strane. Da li advokat uz svoje punomoćje koje dostavlja uz tužbu ima obavezu da dostavi i dokaz o zastupničkom svojstvu davaoca – potpisnika punomoćja? .PARNIČNI POSTUPAK Iz obrazloženja: Prvostepenim rešenjem odbijen je zahtev tuženog za obezbeđenjem troškova parničnog postupka . ZPP. Istakao je da se u pobijanoj odluci govori o parničnoj sposobnosti bez dokaza. Činjenica da je važnost povrede ograničena na 6 meseci nema uticaja. ukoliko je to među strankama sporno. na zahtev suda.11.000 USD što je bio dovoljan osnov da se tužiocu kao zavisnoj kompaniji. u odnosu na koju državu valja proveriti da li postoji reciprocitet u odnosu na oslobađanje od polaganja predujma za parnične troškove. godine) 72. to je pravilno prvostepeni sud primenio međunarodni sporazum zaključen između Grčke i naše zemlje i odbio zahtev tuženog za aktorskom kaucijom. U obrazloženju je navedeno da je sedište tužioca u Grčkoj sa kojom državom SCG ima zaključen bilateralni sporazum o oslobađanju od polaganja troškova parničnog postupka na ime obezbeđenja istih . Kako je sedište tužioca u Grčkoj. jer na stranačku sposobnost prvostepeni sud po službenoj dužnosti pazi u toku celog postupka. Blagovremenom žalbom tuženi je osporio donetu odluku iz svih razloga iz člana 360. stav 1. Odluka prvostepenog suda je u svemu na zakonu zasnovana. odnosno agenciji prizna stranačka sposobnost. Prema tome. godine čija je važnost bila 6 meseci. a ne u onoj u kojoj je osnovano. u smislu člana 73. i prema domaćem pravu. a naročito ako raspolažu imovinom na kojoj se može sprovesti izvršenje. otklonjena je rešenjem prvostepenog suda od 28. odnosno predstavništvu. Kada pravno lice ima faktičko sedište u drugoj državi. stav 3. Drugostepeni sud. s obzirom na predmet spora. ima osnova da se tužiocu prizna status stranke u ovom postupku. pa će stoga. parnični sud može.Konvenciju o uzajamnim pravnim odnosima iz 1959. Žalba nije osnovana. kako je to prvostepeni sud pravilno i učinio. Najpre. ZPP. Zakona o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja.

U slučaju sumnje (samog suda ili pak izražene od strane protivne stranke) da li lice koje je potpisalo tužbu ili drugi podnesak ima zastupničko svojstvo.odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove od 19. i 20. shodno odredbi člana 91. godine) 73. godine) 74. i 25. a davanje punomoćja advokatu ne može se smatrati preduzimanjem radnji u postupku. 78. prvostepeni sud će tužbu odbaciti sa pozivom na odredbu člana 279. Odgovor koji je predložen uz pitanje nije prihvatljiv jer se odredba člana 77. Ukoliko je u slučaju sumnje. i 103.2005. stav 2.11. sud će po pravilu smatrati da njegovo zastupničko svojstvo nesumnjivo proizlazi iz javnih podataka upisanih u registar. rešenjem naložiti punomoćniku da podnese overeno punomoćje. kao stranke u parničnom postupku.2005. Zakona o parničnom postupku.PARNIČNI POSTUPAK Advokat – punomoćnik stranke. novog Zakona o parničnom postupku dužan da prilikom preduzimanja prve radnje u postupku dokaže svoje zastupničko svojstvo? Odredba člana 77. U tom slučaju ovo lice može preduzimati sve parnične radnje u granicama punomoćja koje mu je izdao i overio statutarni zastupnik zastupanog pravnog lica. tačka 7. stav 2. Zakona o parničnom postupku. Da li je pravnik zaposlen kod pravnog lica dužan da prilikom dostave punomoćja dokaže i ko je zakonski zastupnik stranke? Nije. godine) . odnosno svojstvima lica koje je punomoćje izdalo. prvostepeni sud navedenu činjenicu može proveriti po službenoj dužnosti uvidom u javnu knjigu – registar ili pak može pozvati navedeno lice da dostavi dokaze o tom svojstvu. a pozvano lice u ostavljenom roku ne postupi po nalogu suda. Ukoliko statutarni zastupnik (direktor ili drugo lice koje ima to svojstvo u smislu odredaba Zakona o privrednim društvima) uz tužbu koju je potpisao nije priložio dokaze o svom zastupničkom svojstvu. Pravno lice može zastupati i diplomirani pravnik koji se kod istog nalazi u radnom odnosu. i 14. Sud će samo ukoliko posumnja u istinitost pismenog punomoćja.53 - . stav 1. stav 2. a u vezi sa čl. (Pravni stav Višeg trgovinskog suda . Zakona o parničnom postupku.2006.06. odnosi se na zakonske zastupnike.10. Zakona o parničnom postupku može primeniti samo kada zastupnik preduzima radnje u postupku. a ne na statutarnog zastupnika pravnog lica iz člana 482. Da li je direktor preduzeća. (Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg trgovinskog suda od 5. nije dužan da uz tužbu pored punomoćja dostavlja i dokaze o svojstvu lica – potpisnika punomoćja. te bi u toj situaciji sud rešenjem mogao naložiti punomoćniku da dostavi dokaze o ovlašćenjima. (Pravni stav Višeg trgovinskog suda . Navedena odredba mogla bi se primeniti u situaciji kada sud posumnja u svojstvo lica koje je izdalo punomoćje. Zakona o parničnom postupku. prvostepeni sud postupio na gore opisani način. Zakona o parničnom postupku.09. stav 2. u smislu člana 77.odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove od 19.i 7. na osnovu člana 278. i 20.

Zakona o parničnom postupku naloži ino tužiocu polaganje predujma. (Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg trgovinskog suda od 5. u zavisnosti od toga da li je tužbu u ime stranke podneo advokat ili je ovu radnju preduzela sama stranka. Zakona o parničnom postupku. i 25. Zakona o parničnom postupku. može upuštati u ocenu pravilnosti i zakonitosti konačnih upisa u registar direktora preduzeća. u kome je propisano da "u povezanim preduzećima.11. Ni u ovom slučaju nisu ispunjeni uslovi za postavljanje privremenog zastupnika. prilikom donošenja presude zbog izostanka.54 - . Sud odlučuje na osnovu predloga i zahteva stranaka. ako je upis bio izvršen protivno pravilu o nespojivosti funkcija iz člana 68. 9/01 i 36/02). Zakona o parničnom postupku – da je "zastupnik stranke lice upisano u registar kao ovlašćeno lice (statutarni zastupnik)". na kojoj je i obaveza predujmljivanja troškova koji su za to potrebni.PARNIČNI POSTUPAK 75. Zakona o parničnom postupku. godine) 77. stav 1. 29/97. br. kome nije moguće dostaviti tužbu sa dokazima. i 7. 29/96. Sud tužbu ne može da odbaci jer ona sadrži sve da bi se po njoj moglo postupati (član 100. stav 3. .2006. U toj situaciji nisu ispunjeni uslovi za postavljanje privremenog zastupnika iz člana 79. direktor matičnog preduzeća ne može biti direktor zavisnog preduzeća. i 14. Zakona o parničnom postupku.09. stav 2. i uopšte – prilikom ocene ovlašćenja za preduzimanje parničnih radnji u postupku.direktor matičnog preduzeća"? Parnični sud nije ovlašćen da ceni da li je statutarni zastupnik privrednog društva ovlašćen da u parničnom postupku zastupa društvo u sporu sa trećim licima. 74/99. godine) 76.2006. na ime troškova postavljenja privremenog zastupnika tuženiku. posebno npr. Zakona o parničnom postupku). Zakona o preduzećima ("Službeni list SRJ". Ako adresa pravnog lica – tuženog nije dobro označena sud će postupiti u smislu člana 103. s obzirom na izričitu odredbu iz člana 482. Da li se parnični sud.10. 59/98. ako je isti izvodom iz registra privrednih društava dokazao svoj zastupnički status. da li po proteku roka za uplatu predujma treba tužbu odbaciti? Ukoliko se pravno lice nalazi na adresi iz tužbe sud je dužan da dostavu izvrši na način predviđen članom 128. pa će i privremenog zastupnika postaviti stranci kada su za to ispunjeni zakonski uslovi na predlog protivne strane.ali u slučaju različitih statusnih tužbi u sumnji da postoji sukob interesa između interesa statutarnog zastupnika i interesa društva.11. odlučivanja o predlogu za ponavljanje postupka. 33/96. i 7. i 14. a direktor zavisnog preduzeća . Kad sud rešenjem u smislu člana 79. kao zastupnika stranaka u parničnom postupku. i 25.člana društva ili povezanog društva sud će u tom slučaju društvu ili povezanom društvu postaviti privremenog zastupnika shodno članu 79. (Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg trgovinskog suda od 5.

septembra 2005. Iz navedenih odredbi proizlazi: I stranka koja ima punomoćnika može paralelno sa radnjama koje preduzima punomoćnik preduzimati iste radnje i . jer sud odlučuje na osnovu predloga i zahteva stranaka. Ovo posebno stoga što postavljanje privremenog zastupnika podrazumeva i ispunjenost zakonom predviđenih uslova.član 132. Prema izveštaju pošte od 8. novembra 2005. 2050/06 od 9..G..član 489. protiv tuženog M.. jer ista ne sadrži sve ono što je potrebno da bi se po njoj moglo postupiti u smislu člana 100.PARNIČNI POSTUPAK Iz obrazloženja: Prvostepenim rešenjem odbačena je tužba. i na teritoriji bilo koje druge beogradske opštine. kako to proizlazi iz čl. Z. odnosno da ne postoji ulica sa istim nazivom i na teritoriji opštine Z. 2a. tačka 2. pomera na prvi naredni radni dan . Prema stanju u spisima tužilac je podneo tužbu radi regresa.. stav 5.. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda. Z.00 dinara sa sporednostima.55 - . Zakona o parničnom postupku. br. stranka koja ga ima može i sama preduzimati parnične radnje..11. Prvostepeni sud je naložio tužiocu da dostavi tačnu adresu tuženog. i 7.883. iz čega sledi da tužba ne sadrži ovaj podatak koji je nužan za dalje postupanje u predmetu. imajući u vidu da iz službene beleške prvostepenog suda sledi da na teritoriji B. Nezavisno od toga da li je isto učinio i njen punomoćnik. a na predlog tužioca odredio je i zastoj postupka do prijema obaveštenja od strane tužioca o tačnoj adresi. Pž. Zakona o parničnom postupku.94.. godine ponovo označio istu adresu u B. br. postoji ul. U tužbi je označio adresu tuženog Z. U slučaju kada poslednji dan roka pada u neradni dan. Zakona o parničnom postupku.. pa i podneti žalbu na odluku. najduže 30 dana.. stav 1. a stranke su dužne da iznesu sve činjenice na kojima ove zahteve i predloge zasnivaju. to je prvostepeni sud pravilno tužbu odbacio. Zakona o parničnom postupku. ul.2006.. i uopšte iz suštine novog Zakona o parničnom postupku. Rok za žalbu iznosi osam dana od dana prijema prvostepene odluke .G. ZPP) 78. samo na teritoriji opštine Z. odnosno isplate iznosa od 49. a adresa tuženog je u svakom slučaju podatak čiji nedostatak onemogućava dalje postupanje suda u ovom predmetu. godine) PREDUZIMANJE PARNIČNIH RADNJI (Član 85 . i sam postavi privremenog zastupnika.. pa i da predlože dokaze kojima se one utvrđuju. jer je tuženi odseljen.član 84.advokata vrši se dostavom presude punomoćniku – advokatu . 3. kao i predujmljivanje troškova koji su u tom smislu neophodni.. je odseljen sa navedene adrese. Iz obrazloženja: Stranka koja ima punomoćnike može i sama preduzimati parnične radnje . pa kako je tužilac u podnesku od 23. Zakona o parničnom postupku. Iz toga sledi da je tužilac postupajući po nalogu suda dostavio istu onu adresu na kojoj je dostavljanje bilo neuspešno. Zakona o parničnom postupku...član 107. godine tuženi M. Uredna dostava u situaciji u kojoj stranka ima punomoćnika . Neosnovani su žalbeni navodi da se radi o novoj adresi u odnosu na adresu označenu u tužbi. Neosnovani su žalbeni navodi tužioca da je obaveza prvostepenog suda da postupi u smislu člana 79. Zakona o parničnom postupku.

godine žalbu protiv presude donete na osnovu priznanja.sa dopunom navedene žalbe koju je stranka neposredno podnela 14. pa je. Prema stanju u spisima.02. Prema tome. godine.2010. odn.advokata.2010.12. prizna zahtev. stranka koja ima punomoćnika može i sama neposredno preduzimati određene parnične radnje.PARNIČNI POSTUPAK samostalno. godine. Navedeno punomoćje izdato je 03. prema Zakonu o privrednim društvima. u situaciji u kojoj se radi o pravnom licu.2009. rok za žalbu računa od uredne dostave advokatu kao punomoćniku stranke.07.2008. Kako se.01. godine.odbačena kao neblagovremena.01. Stoga. u konkretnoj situaciji . kojim ga tuženi ovlašćuje da ga zastupa i brani pred sudovima. godine (prvi naredni dan od dana uručenja presude punomoćniku – advokatu). parničnu radnju koja je . da predlaže izdavanje privremene mere obezbeđenja.2010. dostavljena 25. Kako je. a istekao je 02. Iz obrazloženja: Imenovani advokat – punomoćnik tuženog podneo je dana 12.11. To.02. godine subota.shodno zakonskim odredbama . godine. drugim državnim organima i svim trećim licima.2008. da se odrekne zahteva.2008. godine predajom iz ruke sudu .tek od navedenog datuma . a naročito da podigne tužbu. to je i za žalbu koju podnosi neposredno stranka. ali je u preduzimanju navedenih radnji vezan za zakonske rokove za preduzimanje iste.02. godine. prema dokazima u spisima . znači da ista mora biti podneta od strane statutarnog zastupnika. to je . da zaključi poravnanje. sama stranka podnela telegramom novu žalbu 05. godine.56 - .2008. pobijana presuda je punomoćniku tužioca (imajući u vidu dokaz – povratnicu). kao ovlašćenog lica za zastupanje privrednog društva.protivtuženi mogao podneti žalbu protiv presude.imenovani advokat ovlašćen za zastupanje tuženog i preduzimanje svih radnji koje su u punomoćju navedene.02.(prijemni pečat suda). izjavi pravni lek ili se odrekne ili odustane od njega. shodno navedenom. (Iz presude Privrednog apelacionog suda. da je povuče.02. Za validnost i punovažnost radnji koje je punomoćnik preduzeo do dana dobijanja punomoćja potrebno je izričito odobrenje lica u čije ime su preduzete. rok za žalbu tužiocu počeo je da teče 26. čime je izvršena njena uredna dostava tužiocu. počev od dana izdavanja punomoćja zastupa.2008. godine) 79. da i sam podnese žalbu. Imajući to u vidu.2008. kao i da u njegovo ime i za njegov račun vrši sve radnje u postupku.2008. Međutim.tuženi ovlašćuje navedenog advokata da ga. dozvoljeno je i omogućeno. godine. U daljem toku postupka on je dostavio punomoćje. 7005/2010 od 22. Kako je 02. a to je za sud neradni dan. Shodno tome. po isteku navedenog roka.06. kao i da preduzima sve potrebne radnje u cilju zaštite interesa i prava tuženog. pa je tako i sam tužilac . U spisima predmeta nije se nalazilo punomoćje ovog advokata za zastupanje tuženog. u navedenom smislu. Pž. tužiocu koji ima punomoćnika. Kako navedenim punomoćjem vlastodavac .vezana za rok i sama stranka (kada je neposredno vrši) mora izvršiti u zakonom propisanom roku. rok za žalbu istekao je prvog narednog radnog dana . postupajući po nalogu Privrednog apelacionog suda iz naznačenog rešenja od 11.04. da podnosi predlog za izvršenje ili za obezbeđenje i da preuzima potrebne radnje u postupku povodom takvog zahteva. ne odobravajući istovremeno i preduzetu parničnu radnju podnošenja žalbe protiv presude . za rok koji je isticao 04. to je žalba stranke .05. prvostepeni sud naložio ovom podnosiocu žalbe da ga dostavi.2008. i ona bila vezana.

godine) 81. nego i advokatski pripravnik. Pž. (Iz Rešenja Privrednog apelacionog suda. i 20. u vreme podnošenja žalbe ovaj advokat nije imao punomoćje koje bi ga ovlastilo da za tuženog podnese žalbu. godine) 82.12. ukoliko je stranka prilikom davanja osnovnog punomoćja u istom navela da advokata kome se punomoćje izdaje. godine) 80. ranije važećeg zakona) ista odbacuje.2005. Navedenu odredbu treba tumačiti na taj način da je dovoljno da stranka u punomoćju navede da se punomoćje odnosi i na pripravnike koji su zaposleni u advokatskoj kancelariji.09. stav 3. za koga se pretpostavlja da ima viši stepen iskustva i znanja. Da li punomoćje za advokata. Zakona o parničnom postupku. a istovremeno je tog advokata ovlastila da punomoćje može preneti i na drugo lice – advokata.2005. Zakona o parničnom postupku punomoćnika.2010. u smislu člana 88. ako je stranka tako odredila u punomoćju. stav 3. Stoga punomoćje za advokata ne mora da sadrži ime pripravnika.odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove od 19. ako sadrži i ovlašćenje za pripravnika mora sadržati i ime pripravnika? U smislu odredbe člana 88. 14464/2010 od 29. stav 3. Zakona o parničnom postupku (član 365. već je dovoljno da u njemu stoji da navedenog advokata može zamenjivati advokatski pripravnik koji je kod njega zaposlen. Član 88. Kakve pravne posledice nastupaju ako advokatski pripravnik pristupi na pripremno ročište ili ročište za glavnu raspravu.odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove od 19.PARNIČNI POSTUPAK na osnovu priznanja. i 20. novog Zakona o parničnom postupku. a u punomoćju koje je stranka izdala za advokata ne stoji izričito ovlašćenje da advokata može zamenjivati advokatski pripravnik. koji je advokat. treba tumačiti na taj način da u gore opisanoj situaciji stranka pristaje da je u postupku zastupa ne samo advokat.57 - . odnosno kod advokata na koga je punomoćje naslovljeno. ako je stranka dala punomoćje koje obuhvata i pripravnika advokata po osnovnom punomoćju? Advokata koji pristupa po zameničkom punomoćju može zamenjivati advokatski pripravnik zaposlen u njegovoj kancelariji. (Pravni stav Višeg trgovinskog suda . Zbog toga se. u kome je propisano da punomoćnika koji je advokat .09. pa je žalba podneta od neovlašćenog lica. može zamenjivati i advokatski pripravnik zaposlen u njegovoj kancelariji. može zamenjivati advokatski pripravnik koji je kod njega zaposlen. Naime. na osnovu člana 378. Da li i advokata koji pristupa po zameničkom punomoćju može zameniti advokatski pripravnik zaposlen u njegovoj kancelariji. (Pravni stav Višeg trgovinskog suda .

S. Punomoćje ne mora da sadrži ime advokatskog pripravnika. kome je takođe zameničko punomoćje izdao punomoćnik tužioca. po zameničkom punomoćju koje joj je izdao advokat S. Na taj način je faktički zameničko punomoćje V.. i 14. iz P.58 - . a nije bliže odredila ovlašćenje u punomoćju. iz B. ovlašćen je da isto punomoćje prenese na drugog advokata.. stav 2. stav 1.PARNIČNI POSTUPAK može zamenjivati advokatski pripravnik koji je kod njega zaposlen ako je stranka tako odredila u punomoćju. a ne samo za pojedine.S. ukida u celosti. iz B. 1.2006. Međutim. pa se rešenje o izvršenju Trgovinskog suda u B. 296. U situaciji kada punomoćje ne sadrži ovlašćenje da advokata može zamenjivati advokatski pripravnik. imajući u vidu da mu je ovlašćenje preneto za sve radnje u postupku. i 7. tj. 8423/04 od 21. Zamenik punomoćnika koji je advokat. i 25. (Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg trgovinskog suda od 5. osnovano tužilac u žalbi navodi da je punomoćnik koji je advokat. stav 1. Prvostepeni sud je odluku zasnovao na činjenici da je na ročištu za glavnu raspravu. stekli su se uslovi iz člana 296. Iz obrazloženja: Prvostepenim rešenjem konstatovano je da se tužba smatra povučenom. Prvostepeni sud je pravilno postupio kada je dozvolio zastupanje tužioca od strane advokata S. po zameničkom punomoćju. a isti pristupi na pripremno ročište ili glavnu raspravu. iz B. pošto je shodno članu 89. novembra 2003. novog Zakona o parničnom postupku? Stranku može zastupati advokatski pripravnik koji je kod advokata zaposlen samo u slučaju da je stranka tako odredila u punomoćju. tačka 3) Zakona o parničnom postupku. Zakona o parničnom postupku ("Službeni glasnik RS". u vezi sa članom 463. što po mišljenju prvostepenog suda nije dozvoljeno. Iv.F. ovlašćen da prenese punomoćje na drugog advokata ili da ovlasti drugog advokata na preduzimanje samo pojedinih radnji u postupku. Ovo iz razloga što se. Shodno iznetom. pristupila advokat V.advokat preneo punomoćje u celosti. stav 2. citirana odredba člana 89.S. po mišljenju ovog suda. a na koga je punomoćnik . ovlašćen da isto punomoćje prenese na drugog advokata. nastupiće pravne posledice nedolaska uredno pozvane stranke. preneo punomoćje na drugog advokata da ga zameni u zastupanju tužioca u ovoj pravnoj stvari. godine) 83.S.F. iste odredbe pogrešno tumači prvostepeni sud kad se radi o situaciji. punomoćnik tužioca je advokat S.S. pa je prvostepeni sud doneo odluku kao što je navedeno. izdao zamenik punomoćnika tužioca. Ovo ovlašćenje se odnosi na pripravnike koji su zaposleni kod advokata na koga je punomoćje naslovljeno. koji zastupa tužioca po zameničkom punomoćju opšteg karaktera.F. iz P. pa je prvostepeni sud uskratio zastupanje advokatu V. Naime. i članu 475 st.S. advokat na osnovu punomoćja. ako je stranka izdala isto advokatu za vođenje parnice. i na koga je preneto punomoćje u celosti.11. iz B. 289. i isti je preneo ovlašćenje za zastupanje advokatu S. dovoljno je da je naznačeno da advokata može zamenjivati advokatski pripravnik. da li nastupaju pravne posledice propuštanja – fikcija povlačenja tužbe po čl. u konkretnom slučaju. i 2. može shodno primeniti i na situaciju kad advokat . broj 125/2004). stav 1. Po mišljenju ovog suda.10.zamenik advokata prenese punomoćje na trećeg advokata ili ovlasti trećeg advokata na preduzimanje samo pojedinih radnji u po. da je advokat S. advokat S. propisano da. tačka 3) Zakona o parničnom postupku. ako su za to ispunjeni ostali uslovi. na strani tužioca. godine.

usvojen je predlog ovde izvršnog poverioca za određivanje privremene mere kojom su isključeni iz prometa predmeti ovde izvršnog dužnika kojima se vrši povreda autorskih prava ovde izvršnog poverioca popisom i pečaćenjem svih količina umnoženih primeraka proizvoda kojima se povreda vrši. Ukoliko se kao stranka u postupku pojavljuje pravno lice sa sedištem u inostranstvu. a koji se zateknu u poslovnom prostoru tuženog. 14230/2005 od 8. Razloge koje je dao za svoju odluku prihvata i ovaj sud. odnosi se izuzetak od pravila da je punomoćnik dužan da prilikom preduzimanja prve radnje u postupku priloži punomoćje.2006. koje se primenjuje uvek. Ako je punomoćnik priznao neku činjenicu na ročištu na kojem stranka nije prisustvovala ili neku činjenicu priznao u podnesku.2009. godine) 85. koja je postala izvršna dana 8. nakon što je već doneta pobijana odluka kojom je konstatovana posledica izjavljivanja prigovora od strane neovlašćenog lica. Samo na postupak izvršenja na osnovu izvršne isprave i samo na punomoćnika izvršnog poverioca koji je stranku zastupao u postupku iz kojeg izvršna isprava potiče. suprotno članu 92. navedeno stanovište odnosi se na postupak izvršenja na osnovu izvršne isprave. Zakona o parničnom postupku. Određeno je čuvanje ovih proizvoda o trošku ovde izvršnog dužnika uz zabranu nastavljanja započetih radnji kojima bi se moglo izvršiti povreda autorskih prava ovde izvršnog poverioca sve . od advokata koji uz prvu preduzetu radnju u postupku nije dostavio punomoćje. U konkretnom slučaju.rešenjem nadležnog trgovinskog suda od 08. u vezi člana 365.03. godine) 84. stav 2.10. punomoćje za zastupanje izvršnog dužnika dostavljeno je tek uz žalbu koja je podneta prvostepenom sudu 19. primenom člana 92. Iž. s tim što to punomoćje ne mora biti overeno. Žalbeni navodi izvršnog dužnika (kojima se ukazuje na drugačije stanovište Vrhovnog suda Srbije) . odbacio prigovor izjavljen od neovlašćenog lica odn.02. bez obzira na državljanstvo parnične stranke. ovog zakona. U svakom slučaju stranka može izmeniti ili opozvati izjavu svog punomoćnika na ročištu na kojem je ta izjava data. stav 1. njegov punomoćnik je dužan da prilikom preduzimanja prve radnje podnese punomoćje u pisanom obliku. a stranka to priznanje docnije izmeni ili opozove. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Pž. jer ovu formu ne propisuju odredbe domaćeg procesnog prava. godine.10.2009. godine. sud će ceniti obe izjave u smislu člana 222.2010. 53/2010 od 12. Naime. Iz obrazloženja: Prvostepeni sud je pravilno. (Iz rešenja Privrednog apelacionog suda. Iz obrazloženja: Priloženom izvršnom ispravom . godine. Zakona o parničnom postupku. a ne verodostojne isprave: stranka u čije ime i za čiji račun je punomoćnik preduzeo radnju u postupku bez punomoćja ovu radnju može naknadno odobriti najdalje do donošenja odluke povodom radnje preduzete od lica koje svoje ovlašćenje za njeno preduzimanje nije dokazalo.10.2009.neosnovani su.PARNIČNI POSTUPAK stupku.59 - .

91.10. Zato je punomoćje podneto uz predlog uredno. pred domaćim sudom primenjuje se domaće procesno pravo. (Iz Rešenja Apelacionog suda u Kragujevcu. 92. Iz obrazloženja: Imenovani advokat izjavio je žalbu kao punomoćnik tuženih.2011.pozivanjem punomoćnika pre otkaza . stav 1. godine zato što je punomoćnik na ovom ročištu izjavio da otkazuje punomoćje) – nisu osnovani. Iž.2011. a pod pretnjom naknade štete i novčanog kažnjavanja. st. U tom rešenju je ukazano da rešenje Advokatske komore o imenovanju advokata koji će zamenjivati drugog advokata za vreme njegove privremene sprečenosti za rad nije dovoljno da bi se isti smatrao punomoćnikom stranke u postupku.i nakon otkaza . i čl. Zakona o parničnom postupku (član 91. a pravilno su odmereni i troškovi izvršnog postupka. Zakona o parničnom postupku.05.02. Ranije važećeg Zakona). Odlučeno je da žalba na rešenje ne zadržava njegovo izvršenje. koje je bio dužan da dostavi prilikom preduzimanja prve radnje. Da bi se advokat smatrao punomoćnikom stranke u postupku nije dovoljno rešenje Advokatske komore o njegovom imenovanju za zamenu drugog advokata za vreme njegove privremene sprečenosti za rad. st.dužan da još mesec dana preduzima parnične radnje za stranku koja mu je punomoćje izdala.04. godine vratio spise predmeta prvostepenom sudu. 217. shodno članu 90. Ukoliko se kao stranka javlja pravno lice sa sedištem u inostranstvu. 2433/11 od 11.2010. shodno čl. stav 1. bez obzira na svojstvo stranaka u postupku. radi sprovođenja izviđajnih radnji i utvrđivanje činjenice da li je isti ovlašćen od strane tuženih za izjavljivanje žalbe na prvostepenu presudu. njegov punomoćnik je dužan da prilikom preduzimanja prve radnje u postupku podnese punomoćje u pisanom obliku.uredno pozvana. Na pravilnost donetog rešenja ne utiču žalbeni navodi izvršnog dužnika. Ono ne mora biti overeno. a punomoćnik je . i članu 92. godine) 87. . Neophodno je da stranka tog advokata potpisivanjem punomoćja prihvati kao svog punomoćnika. jer ne postoji zakonska obaveza da bude overeno od strane notara apostil pečatom. godine) 86.2011. 1. 129/10 od 10.PARNIČNI POSTUPAK do pravnosnažnog okončanja postupka. Pošto uz žalbu nije dostavio punomoćje. prvostepeni sud je pravilno odredio predloženu privremenu meru. Zakona o izvršnom postupku.60 - . Apelacioni sud je rešenjem od 14. jer ovu formu ne propisuju odredbe domaćeg procesnog prava. Naime. Iz obrazloženja: Žalbeni navodi tuženog (da je prvostepeni sud bio dužan da odloži ročište zakazano za 17. Nije razlog za odlaganje ročišta otkazivanje punomoćja na ročištu i napuštanje sudnice od strane punomoćnika. Gž. pravilno primenivši čl. 1. Imajući u vidu takvo stanje stvari. i članu 91. (Iz rešenja Privrednog apelacionog suda. jer je stranka .

. i 25. uopšte ne predviđa mogućnost da sud dozvoli da radnje u postupku privremeno izvrši lice koje nije podnelo punomoćje. To proizlazi iz člana 92. Zakona o parničnom postupku (član 93. imajući u vidu da Zakon o parničnom postupku u članu 92. Ovo stoga što je članom 92. a uz tužbu nije priloženo punomoćje za navedeno lice. dakle ne radi o fizičkom licu koje je zaposleno kod preduzeća koje se pojavljuje kao tužilac. ranijeg Zakona o parničnom postupku. U novom Zakonu o parničnom postupku ne postoji zakonska mogućnost koja je bila propisana članom 98. Sudska pisarnica je dužna da ove činjenice konstatuje u predmetu uz navođenje poslovnog broja pismena uz koje je priložen izvornik punomoćja. a . jer je isti bio uredno pozvan za njegovo održavanje. Sudskog poslovnika.61 - .nakon napuštanja sudnice od strane punomoćnika koji je punomoćje otkazao . Ranije važećeg Zakona). a uz tužbu nije priložilo punomoćje. Ne može se uskratiti zastupanje punomoćniku stranke. godine) 88. prvostepeni sud je i odbio predlog za odlaganje ročišta. u situaciji kada je u ime preduzeća tužbu podnelo fizičko lice koje nije advokat. da li takvo punomoćje postoji i da li nije opozvano.2011.PARNIČNI POSTUPAK Naime. ranijeg zakona? Iz pitanja kao očigledno proizlazi da se u opisanoj situaciji. Pž. stav 4. Da li parnični sud može odmah odbaciti tužbu koju je u ime preduzeća podnelo fizičko lice koje nije advokat. i 14. sud će takvu tužbu odbaciti. Dakle. 6208/11(1) od 28. Stoga u opisanoj situaciji sud takvu tužbu svojim rešenjem odmah odbacuje sa obrazloženjem da je ista podneta od strane neovlašćenog lica.11. pre nego što sudska pisarnica proveri da li je predmetu priložen prepis punomoćja.10. (Iz Presude Privrednog apelacionog suda. koji se pozvao na broj generalnog punomoćja deponovanog kod suda kod koga se vodi postupak.2006. (Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg trgovinskog suda od 5. a da sud privremeno dozvoli radnje u postupku i licu koje nije podnelo punomoćje. stav 5. stav 2. stav 1. i 7. pravilno je prvostepeni sud odbio predlog za odlaganje. ako je to potrebno da od njega otkloni kakvu štetu koja bi u to vreme mogla nastati. godine) 89. a koja je postojala u članu 98. stav 2. Zakona o parničnom postupku propisano da je punomoćnik dužan da prilikom preduzimanja prve radnje u postupku podnese punomoćje. saglasno članu 135. Takva obaveza proizlazi iz navedene zakonske odredbe. Saglasno ovoj odredbi.12.održao je ročište. odnosno redni broj upisnika sudske uprave pod kojim je deponovano generalno punomoćje. imajući u vidu da je posle otkaza punomoćja punomoćnik imao obavezu da još mesec dana preduzima parnične radnje za lice koje mu je izdalo punomoćje. Pitanje je međusobnog odnosa stranke i punomoćnika koji je otkazao punomoćje da li je u interesu stranke bilo da punomoćnik ovo ročište napusti ili da na istom ostane i preduzima parnične radnje.

prvostepeni sud je prilikom donošenja pobijanog rešenja učinio bitne povrede odredaba postupka. Postupajući na napred navedeni način. prvostepeni sud je bio dužan da u predmetnom rešenju donese i odluku o rešenju o izvršenju na osnovu verodostojne isprave. pisarnica će. tačka 12. prema članu 135. godine) 90. Naime. u kome je naveo da zastupa tužioca po osnovu deponovanog generalnog punomoćja VII Su. januara 2003.01. Postupajući po prigovoru dužnika izdato rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave je stavljeno van snage rešenjem prvostepenog suda od 16. proveriti da li je predmetu priložen prepis punomoćja. a uz tužbu nije priložilo punomoćje? Iz pitanja kao očigledno proizlazi da se u opisanoj situaciji. 5398/02 od 23. Zakona o parničnom postupku.B. stav 1. Sudskog poslovnika kada se punomoćnik stranke poziva na generalno punomoćje koje se nalazi u spisima sudske uprave. Sud je tada na ročištu konstatovao da spisima predmeta nije priloženo generalno punomoćje. Zakona o parničnom postupku u pogledu preduzetih parničnih radnji od strane punomoćnika bez punomoćja. odnosno redni broj upisnika sudske uprave pod kojim je deponovano generalno punomoćje. decembra 2002. A/97-17. kada je prisutni advokatski pripravnik punomoćnika tužioca S. na osnovu svoje ocene da punomoćnik tužioca nema priloženo punomoćje u predmetu od početka postupka. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Pž. a prvostepeni sud je prihvatio da tužioca u ovoj parnici zastupa navedeni punomoćnik po osnovu deponovanog generalnog punomoćja. Polazeći od citirane odredbe Sudskog poslovnika.PARNIČNI POSTUPAK Iz obrazloženja: Prema stanju u spisima. godine. dakle ne radi o fizičkom licu koje je zaposleno kod preduzeća koje se pojavljuje kao tužilac. odnosno da primeni odredbe člana 463. koja reguliše deponovanje generalnog punomoćja. juna 2005. prvostepeni sud je bio dužan da od sudske pisarnice zatraži proveru da li postoji generalno punomoćje na koje se pozvao punomoćnik tužioca i da li nije opozvano. prvo ročište za glavnu raspravu je održano pred prvostepenim sudom 2. pre dostavljanja predmeta sudiji. u takvoj situaciji morao da primeni odredbe člana 92 stav 2. Da li parnični sud može odmah odbaciti tužbu koju je u ime preduzeća podnelo fizičko lice koje nije advokat. A/97-17. Dakle. nakon čega je doneo ožalbeno rešenje kojim je konstatovao da se tužba smatra povučenom. kao i da li takvo punomoćje postoji i da li nije opozvano. stav 2. Nakon donošenja novog Zakona o parničnom postupku ("Službeni glasnik RS". izjavila da po generalnom deponovanom punomoćju zastupa tužioca. s obzirom da je postupak vođen kao povodom prigovora na platni nalog. U daljem toku postupka punomoćnik tužioca se u podnescima i na raspravama pozivao na broj deponovanog generalnog punomoćja VII Su. Zakona o parničnom postupku. regulisane odredbama člana 361. kao i konstataciju u predmetu poslovnog broja pismena uz koje je priložen izvornik punomoćja.2006. decembra 2002.62 - . godine podneo predlog za izvršenje na osnovu verodostojne isprave. broj 125/2004). u situaciji kada je u ime preduzeća . Pored toga. godine. zbog čega nije dozvolio pristup prisutnom advokatskom pripravniku punomoćnika tužioca na ročištu. odnosno redni broj upisnika sudske uprave pod kojim je deponovano generalno punomoćje. punomoćnik tužioca je dana 18. godine. bez naloga punomoćniku da dostavi prepis deponovanog generalnog punomoćja. što će se konstatovati u predmetu uz navođenje poslovnog broja pismena uz koje je priložen izvornik punomoćja. 9930/05 od 24. Prvostepeno rešenje je nepravilno i iz razloga što je prvostepeni sud. Prvostepeni sud je po predlogu odredio izvršenje rešenjem Iv.

stav 2. specijalno punomoćje. Zakona o parničnom postupku ne odnosi se na neovlašćena lica. novi Zakon o parničnom postupku ne propisuje mogućnost suda (koja je postojala prema odredbi člana 98.odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove od 19. odnosno do donošenja rešenja o odbacivanju podnesaka podnetih bez urednog punomoćja. Stoga u opisanoj situaciji sud takvu tužbu svojim rešenjem odmah odbacuje sa obrazloženjem da je ista podneta od strane neovlašćenog lica.PARNIČNI POSTUPAK tužbu podnelo fizičko lice koje nije advokat. (Pravni stav Višeg trgovinskog suda . Mogućnost da stranka naknadno odobri radnje preduzete od nekog lica. i 20. (Pravni stav Višeg trgovinskog suda . godine) . ali za koja u punomoćju nije navedeno da su ovlašćeni i za preduzimanje određenih radnji za koje je potrebno tzv. (Pravni stav Višeg trgovinskog suda .2005.2005. Zakona o parničnom postupku propisano da je punomoćnik dužan da prilikom preduzimanja prve radnje u postupku podnese punomoćje. u slučaju da je podneta za tužioca od strane advokata koji uz tužbu nije podneo punomoćje. ili se to može učiniti tek pošto se tužiocu da nalog da se izjasni da li osnažuje radnju preduzetu od strane neovlašćenog lica – advokata. a tužilac istu radnju ne osnaži? Sud će na osnovu odredbe člana 92.2005. Da li se odmah odbacuje tužba. stav 1. i 20. a uz tužbu nije priloženo punomoćje za navedeno lice.09. godine) 92. ranijeg Zakona o parničnom postupku. Ovo stoga što je članom 92. U novom Zakonu o parničnom postupku ne postoji zakonska mogućnost koja je bila propisana članom 98.09.63 - . stav 2. stav 2. Takve radnje se shodno odredbi člana 92. a da sud privremeno dozvoli radnje u postupku i licu koje nije podnelo punomoćje. godine) 91. koja je propisana u članu 92. starog Zakona o parničnom postupku) da privremeno dozvoli da određenu parničnu radnju izvrši lice koje nije podnelo punomoćje. sud će takvu tužbu odbaciti.odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove od 19.09.odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove od 19. Osim toga. stav 2. Zakona o parničnom postupku odmah odbaciti tužbu koju je za tužioca podneo advokat koji uz tužbu nije priložio punomoćje. i 20. Zakona o parničnom postupku neće uzimati u obzir ako ih sama stranka nije naknadno odobrila. Da li je i u kojim slučajevima sud dužan da pozove stranku da odobri preduzete radnje od strane punomoćnika bez urednog punomoćja? Sud nema dužnost da poziva stranku da se izjasni da li preduzete parnične radnje u njeno ime od strane advokata ili drugog lica bez urednog punomoćja odobrava. Zato se tako preduzete radnje mogu konvalidirati naknadnim odobrenjem stranke samo u slučaju kada je isto dato pre donošenja rešenja kojim je sud utvrdio da lice koje se pojavljuje kao punomoćnik nije ovlašćeno za njihovo preduzimanje. stav 1. nego samo na lica koja imaju svojstvo punomoćnika.

odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove od 19. godine) . a koja je mogućnost postojala u članu 98. Zakona o parničnom postupku. Ovo stoga što iz gore navedenog proizlazi da istu u ime privrednog društva može podneti i potpisati neko drugo lice zaposleno kod tužioca koje ima svojstvo statutarnog zastupnika ili koje je na isto postupanje ovlašćeno. stav 2. Ako je prvostepeni sud doneo presudu zbog propuštanja jer advokat koji je podneo odgovor na tužbu. (Pravni stav Višeg trgovinskog suda . Zakona o parničnom postupku. ranijeg Zakona o parničnom postupku? Iako je u postavljenom pitanju izostavljen podatak da li je uz tužbu koju je potpisalo navedeno lice priloženo punomoćje za to lice izdato od strane ovlašćenog lica ili ne.09. mora napomenuti da se tužba ne može automatski odbaciti ukoliko se iz iste vidi da nije potpisana od strane direktora privrednog društva. koji su javni.64 - . uopšte ne predviđa mogućnost da sud dozvoli da radnje u postupku privremeno izvrši lice koje nije podnelo punomoćje. U smislu odredbe člana 482. Ovo stoga što je članom 92. stav 1. Da li parnični sud može odmah odbaciti tužbu koju nije potpisao statutarni zastupnik (direktor) privrednog društva. iako je stranka podneti odgovor na tužbu od strane advokata naknadno odobrila dostavljanjem punomoćja uz žalbu. prethodno utvrdi da li je tužba potpisana od ovlašćenog lica. i 25. i 14. s obzirom da novi Zakon o parničnom postupku u članu 92. Pre davanja odgovora mora se ukazati da je pogrešna konstatacija iz postavljenog pitanja da je statutarni zastupnik privrednog društva samo direktor. u kome govori o zastupnicima i njihovim ovlašćenjima ne propisuje izričito ko sve može biti zastupnik privrednog društva. stav 1. kako će postupiti drugostepeni sud ako je advokat uz žalbu protiv presude zbog propuštanja podneo punomoćje kojim je stranka "naknadno odobrila" njegovu parničnu radnju u smislu člana 92. Zakona o parničnom postupku propisano da je punomoćnik dužan da prilikom preduzimanja prve radnje u postupku podnese punomoćje.2005. Ovde se međutim. (Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg trgovinskog suda od 5. Zakon o privrednim društvima u članu 25. sud će takvu tužbu odbaciti. prilikom davanja odgovora poći ćemo od pretpostavke da se pitanja odnosi na situacije kada je tužbu potpisao diplomirani pravnik ili drugo lice zaposleno kod tužioca koje nije upisano u registar kao lice ovlašćeno za zastupanje. kada se radi o postupku u privrednim sporovima tada je statutarni zastupnik lice koje je u registar upisano kao ovlašćeno lice. stav 2. istog zakona? Drugostepeni sud će odbiti žalbu izjavljenu protiv presude zbog propuštanja. Ukoliko je podneta tužba potpisana od lica koje nije statutarni zastupnik privrednog društva u smislu gore navedenih odredaba i propisa. i 7. a uz tužbu nije priloženo punomoćje za to lice. u smislu člana 92.06. već diplomirani pravnik ili drugo lice zaposleno kod tužioca (koje nije upisano u registar kao lice ovlašćeno za zastupanje).2006. ali to proizlazi iz mnogih odredaba ovog zakona. uz odgovor nije priložio punomoćje. i 20.11. godine) 94. kao podnetu od neovlašćenog lica. U tom smislu sud bi bio dužan da na osnovu podataka iz nadležnog registra.PARNIČNI POSTUPAK 93. a uz istu nije priloženo punomoćje kojim se navedeno lice ovlašćuje da u ime privrednog društva podnese tužbu.

i člana 103. Prema mišljenju Višeg trgovinskog suda. kako će postupiti drugostepeni sud ako je advokat uz žalbu protiv rešenja o odbacivanju žalbe podneo punomoćje kojim je stranka "naknadno odobrila" njegovu parničnu radnju u smislu člana 92. to što je tužbu potpisao lično tužilac. godine) 96. u smislu člana 92. a koji uz tužbu nije priložio punomoćje. koji uz tužbu nije priložio punomoćje. Zakona o parničnom postupku propisano je da podnesci moraju biti razumljivi i moraju sadržavati sve ono što je potrebno da bi se po njima moglo postupati. stav 1. Pošto je tužilac lično potpisao tužbu..65 - . stav 1. Trgovinski sudovi zaključuju da je tužba koju je za tužioca podneo advokat. Naknadnim dostavljanjem punomoćja uz žalbu na rešenje o odbacivanju tužbe kao neuredne. (Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg trgovinskog suda od 5. i što je tužba napisana na memorandumu ovog advokata.11. Zakona o parničnom postupku ("Službeni glasnik RS" br. jer je žalba podneta od neovlašćenog lica i kao takva je nedozvoljena. ne može se konvalidirati propust punomoćnika – advokata učinjen dostavljanjem tužbe sudu bez punomoćja. Naknadna dostava punomoćja uz žalbu na rešenje kojim je žalba odbačena nema značaja jer je stranka dužna prilikom preduzimanja prve radnje u postupku da dostavi ovlašćenje za preduzetu radnju u smislu člana 92. Zakona o parničnom postupku. a kome nije izdato punomoćje za zastupanje tužioca u tom sporu. sadržinu izjave i potpis podnosioca. stav 2? Drugostepeni sud će potvrditi rešenje o odbačaju žalbe. stav 1. U konkretnom slučaju nije bilo mesta primeni . a uz žalbu nije priložio punomoćje. novog Zakona o parničnom postupku. prebivalište ili boravište. 125/04). Ako je prvostepeni sud odbacio žalbu koju je podneo advokat.PARNIČNI POSTUPAK 95. a sastavio i napisao advokat i to na svome memorandumu. i 14.P.. njihovih zakonskih zastupnika i punomoćnika ako ih imaju. on nije imao obavezu da uz tužbu priloži punomoćje. a da je samo sastav tužbe urađen preko advokata bez punomoćja i ovlašćenja da advokat dalje postupa pred sudom. što je u uvodu tužbe napisano da tužioca zastupa advokat Ž. s obzirom da se iz iste nesumnjivo utvrđuje da je tužilac zastupan preko advokata.09. iz I. Svoju odluku temelje na odredbama člana 92. neuredna. Sud ne može odbaciti kao neurednu tužbu koju je potpisao tužilac. stav 6. Kod takvog stanja stvari revident osnovano navodi da je tužilac lično potpisao tužbu. Predmetna tužba koju je tužilac podneo prvostepenom sudu sadrži sve obavezne sastojke predviđene odredbom člana 100. i 7. naziv firme. bez obzira što je tekst tužbe napisao advokat. čime se tužba smatra urednom. Iz obrazloženja: Nižestepeni sudovi odbacuju tužbu tužioca kao neurednu. Zakona o parničnom postupku. stav 2. Odredbom člana 100. bez uticaja je na drugačiju odluku. predmet spora. i 25. stav 2. Oni naročito treba da sadrže: označenje suda. a među njima i potpis podnosioca. Sledom iznetog Vrhovni sud Srbije nalazi da je tužba tužioca uredna i da se kao takva nije mogla odlukama nižestepenih sudova odbaciti. odnosno sedište stranaka. ime i prezime.2006.

Posle otkaza punomoćja punomoćnik je dužan još mesec dana preduzimati parnične radnje za lice koje mu je izdalo punomoćje. istog zakona.i po otkazu punomoćja u periodu od mesec dana .2009.09. budući da tužilac u momentu podnošenja tužbe nije bio zastupan po advokatu. Kako su revizijski navodi prethodno izjavljeni u žalbi.06. ali je .10. Zbog toga. stav 1. Zakona o parničnom postupku i člana 103. stav 1.član 93. Opozivanje odn. citirane odredbe – on. a drugostepeni sud ih nije pravilno cenio." (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije. i 25.i u vreme održavanja spornog ročišta 07. nego samo na lica koja imaju svojstvo punomoćnika.10. U konkretnom slučaju. i 100. godine) 98. Novi Zakon o parničnom postupku ne propisuje mogućnost (koja je postojala prema odredbi člana 98. stav 6. otkaz punomoćja mora se saopštiti sudu pred kojim se postupak vodi pismeno ili usmeno na zapisniku. Zakona o parničnom postupku u vezi sa članovima 92. Obaveza je punomoćnika da prilikom preduzimanja prve radnje u postupku podnese punomoćje.PARNIČNI POSTUPAK odredaba člana 92. Zakona o parničnom postupku.66 - . (Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg trgovinskog suda od 5. stav 2. godine . Opozivanje odn. ne odnosi se na neovlašćena lica. Otkaz punomoćja koje je punomoćnik tužioca pismeno dostavio sudu proizvodi dejstvo od trenutka kada je sudu dostavljeno . 103. stav 1. na dan održavanja ročišta 07. a uz tužbu nije priložio punomoćje. istog zakona. ako je to potrebno da se spreči ili otkloni nastanak štete za njega i njegove interese. Prev. godine) 97.2006. koja je propisana u članu 92. još mesec dana bio dužan da za tužioca preduzima parnične radnje ako je potrebno da od njega otkloni kakvu štetu koja bi u to vreme mogla nastati. to je pred Višim trgovinskim sudom učinjena bitna povreda odredaba parničnog postupka iz člana 361. Zakona o parničnom postupku? Sud će odmah odbaciti tužbu koju je za tužioca podneo advokat koji uz tužbu nije priložio punomoćje.bio dužan da pristupi na ročište i time spreči nastupanje posledice predviđene članom 296. i po otkazu punomoćja. stav 2. u smislu člana 92. godine. Zakona o parničnom postupku. punomoćniku tužioca je prestalo punomoćje usled otkaza. a što predstavlja ispunjenje revizijskog razloga iz odredbe člana 398. i 14. specijalno punomoćje.2005.2009. otkaz punomoćja proizvodi dejstvo za protivnu stranu od časa kada joj je saopšteno. a punomoćnik ga može u svako doba otkazati. starog Zakona o parničnom postupku) da sud privremeno dozvoli da određenu parničnu radnju izvrši lice koje nije podnelo punomoćje. stav 5. Zakona o parnič.prema navedenom stavu 4.11. ako je potrebno da od njega otkloni kakvu štetu koja bi u to vreme mogla nastati.preduzima sve parnične radnje za lice koje mu je izdalo punomoćje. i 7. Iz obrazloženja: Stranka može u svako doba opozvati punomoćje. tačka 2. Mogućnost da stranka naknadno odobri radnje preduzete od nekog lica. 325/2005 od 15. ali za koja u punomoćju nije navedeno da su ovlašćeni i za preduzimanje određenih radnji za koje je potrebno tzv. stav 2. Da li će sud odmah odbaciti tužbu koju je podneo advokat. Zakona o parničnom postupku. Punomoćnik je dužan da . punomoćnik tužioca je .

Uostalom. i 14. ili se punomoćje ograničava u smislu člana 94.10. jer predstavljaju odnos vlastodavca i punomoćnika odn. same stranke i punomoćnika.02.09. na izdato punomoćje nemaju nikakvog uticaja. sa dotadašnjim ovlašćenjima u pogledu zastupanja pravnog lica. i ovu odredbu treba primenjivati u svakom postupku. Iz navedenih razloga.i 7. godine se i nalazila u opštem delu Glave pete (član 101.bez obzira na otkaz punomoćja . 4426/10 od 18. jer je . godine) .bez obzira na otkaz punomoćja . Dotadašnji punomoćnik to ostaje.2006. (Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg trgovinskog suda od 5. Zakona o parničnom postupku. stav 1. Zakona o parničnom postupku. odnosno njegov statutarni zastupnik. primenjuju i u redovnom – opštem parničnom postupku.11. koja važi za svaku vrstu postupka. i 7. Do prestanka punomoćje koje je izdalo pravno lice. Žalbeni navodi prema kojima sam punomoćnik nije obavestio tužioca o otkazu punomoćja nisu od uticaja na ocenu pravilnosti pobijanog rešenja.2006. Pž. (Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg trgovinskog suda od 5. Da li u slučaju smrti ili razrešenja direktora preduzeća prestaje punomoćje izdato advokatu ili drugom punomoćniku. stav 2. (Iz rešenja Privrednog apelacionog suda. stav 2).PARNIČNI POSTUPAK nom postupku. godine) 100. odnosno u Glavi trideset četvrtoj posebnog postupka u privrednim sporovima. ili u radnim sporovima. Zakona o parničnom postupku o dejstvu otvaranja postupka stečaja ili likvidacije na prestanak važnosti parničnog punomoćja. kakve su smrt ili po drugom osnovu prestanak ovlašćenja za zastupanje dotadašnjeg statutarnog zastupnika iz člana 482. slična odredba o prestanku punomoćja usled stečaja u Zakonu o parničnom postupku iz 1977. i 25. i 25. bez obzira što je reč o posebnom pravilu postupka u privrednim sporovima? Iako se odredbe o prestanku punomoćja u slučaju stečaja nalaze u članu 484. Zakona o parničnom postupku – u slučaju prestanka pravnog lica. i člana 484. uz mogućnost novog statutarnog zastupnika da opozove punomoćje po članu 93. dolazi samo u slučajevima iz člana 95. kao i o tome da punomoćnici moraju imati punomoćje koje je izdao stečajni upravnik. a upravo zbog toga što je . nisu osnovani žalbeni navodi da je tužiocu uskraćeno pravo raspravljanja donošenjem pobijanog rešenja. Zakona o parničnom postupku ne primenjuju se na punomoćnike pravnih lica. godine) 99. Odredbe člana 94. koje su sadržane u Glavi trideset četvrtoj – kojom je regulisan poseban postupak u privrednim sporovima.punomoćnik mogao i bio dužan da preduzme i parnične radnje u roku od mesec dana od otkaza punomoćja. odnosno otvaranja postupka stečaja ili likvidacije nad pravnim licem.11.2010. kao da je odredba opšteg dela zakona. Da li se odredbe iz člana 484. i 14. njen tekst i smisao odnosi se na objektivnu situaciju pravnog lica.67 - . odnosno da li je punomoćnik preduzeća tada ovlašćen da preduzima samo radnje u postupku koje ne trpe odlaganje? Personalne promene u pravnom licu. Zakona o parničnom postupku. stav 1.njegov punomoćnik mogao i morao pristupiti na navedeno ročište i time sprečiti da nastupe posledice predviđene zakonom.

(Pravni stav Višeg trgovinskog suda . u vezi čl. Iz obrazloženja: Iz spisa predmeta proizilazi da je tužilac podneo tužbu protiv tuženih. i ovu odredbu treba primenjivati u svakom postupku.odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove od 19.st. odnosno u Glavi trideset četvrtoj posebnog postupka u privrednim sporovima.103.). kao da je odredba opšteg dela zakona.68 - .2005. tačka 7. pravni osnov spora je svojina na stanu postojećem u stambeno-poslovnom . Prvostepeni sud je. godine) PODNESCI (Član 98 -101. ili u radnim sporovima. ZPP. Da li se odredbe iz člana 484.103.6. radi činidbe-izvršenja ugovoraa tužbom je traženo da tuženi izvrše ugovorne obaveze utvrđene Ugovorom o zajedničkoj izgradnji poslovno-stambenog objekta od koji je overen pred Opštinskim sudom u U. Drugotuženi je dostavio odgovor na tužbu u kome je istakao da je petitum tužbe nejasan i nerazumljiv jer tužbom nije opredeljeno na koga od tuženih se odnosi tražena činidba. shodno članu 279. koja važi za svaku vrstu postupka.6. Naime. stav 1.st. primenjuju i u redovnom – opštem parničnom postupku. koje su sadržane u Glavi trideset četvrtoj – kojom je regulisan poseban postupak u privrednim sporovima. ZPP) 102. stav 2. njen tekst i smisao odnosi se na objektivnu situaciju pravnog lica. da je tužbom obuhvaćeno više različitih činidbi u odnosu na koje je trebalo obuhvatiti i druge suinvestitore predmetnog objekta i predložio je da sud odbaci tužbu. odlučio da se odbacuje tužba. odbaci tužbu. slična odredba o prestanku punomoćja usled stečaja u Zakonu o parničnom postupku iz 1977. stav 1. Tužba je dostavljena na odgovor tuženim. kao i o tome da punomoćnici moraju imati punomoćje koje je izdao stečajni upravnik. tačka 7. u vezi čl. ZPP. obzirom da tužilac ima punomoćnika koji je advokat. novog Zakona o parničnom postupku o dejstvu otvaranja postupka stečaja ili likvidacije na prestanak važnosti parničnog punomoćja.. a tužba je neuredna i ne sadrži sve što je potrebno da bi se po njoj moglo postupati.PARNIČNI POSTUPAK 101. godine se i nalazila u opštem delu Glave pete (član 101. bez obzira što je reč o posebnom pravilu postupka u privrednim sporovima? Iako se odredbe o prestanku punomoćja u slučaju stečaja nalaze u članu 484. Kada tužilac ima punomoćnika koji je advokat.09. i 20. ukazujući na nepotpunu pasivnu legitimaciju. Uostalom. sud je ovlašćen da shodno članu 279. jer kao stranke nisu označeni svi nužni suparničari. a tužba je neuredna i ne sadrži sve što je potrebno da bi se po njoj moglo postupati.

odgovor na tužbu i pravni lekovi koji se podnose u pismenom obliku (podnesci). 12. 2009. 2010. nije bilo uslova da se tužba tužioca odbaci rešenjem od 11.02. proizlazi da se nisu stekli uslovi za odbacivanje tužbe. Kako sud nije odlučio o ovom zahtevu. koji su propisani članom 103. ali se podneskom od 14. kome se obratio radi pribavljanja adrese prebivališta zakonskog zastupnika tuženog. 12. 2009. tražio da mu se produži rok za dostavljanje tačne adrese do prijema izveštaja nadležnog organa kome se obratio. Pž. Imajući u vidu takvo stanje stvari. Prema vraćenoj povratnici. dopisom od 07. (Iz Rešenja Višeg suda u Užicu Gž. godine. Kako prvostepeni sud nije nakon toga odlučio o tom zahtevu tužioca.2011. traži produženje roka za dostavljanje tačne adrese tuženog do prijema izveštaja nadležnih organa kojima se obratio. godine.69 - . a ne na kraju teksta tužbe? Članom 100. te kako je tužilac tražio produženje roka u okviru roka koji mu je određen nalogom. o čemu je i dostavio dokaz. iz spisa proizilazi da je punomoćnik tužioca u okviru datog roka. 6024/10 od 2. godine) 104. u roku koji mu je odredio sud) obratio sudu molbom za produženje roka jer nije primio odgovor nadležog Odeljenja za upravne poslove prebivališta građana MUP-a. Da li je uredna tužba koju je advokat potpisao pre početka teksta. advokat tužioca primio je nalog prvostepenog suda dana 09.958/10 od 23. stav 2. Zakona o parničnom postupku. između ostalog moraju sadržavati i . Dakle. 2009.08. O tome je sudu dostavio dokaz. stav 4. tada se nisu stekli uslovi za odbacivanje tužbe na osnovu člana 103. niti odredio naknadni rok za postupanje. a koji je zaključen između određenih ugovarača kao suinvestitora. 01. Ukoliko punomoćnik tužioca. (Iz Rešenja Privrednog apelacionog suda. naložio tužiocu da dostavi tačnu adresu tuženog jer je iz vraćenih povratnica utvrđeno da je tuženi odseljen sa adrese koju je punomoćnik tužioca označio u tužbi. Zakona o parničnom postupku. pa se zato i nisu stekli uslovi za odbacivanje tužbe. u okviru naloženog roka. 12.PARNIČNI POSTUPAK objektu u čijoj izgradnji su pored tuženih učestvovali i drugi suinvestitori. Zakona o parničnom postupku.2010. godine) 103. predviđeni članom 103. Iz obrazloženja: Prvostepeni sud je. Jasno je da se ne može izvesti zaključak da tužilac nije postupio po nalogu suda. godine. godine (dakle. prema nalogu prvostepenog suda. pa je tužba neuredna jer nisu obuhvaćeni svi suparničari. podnetom u okviru određenog roka za postupanje tužioca. te je pravilan zaključak prvostepenog suda da su svi suinvestitori u pogledu predmeta spora u pravnoj zajednici i imaju položaj nužnih i jedinstvenih suparničara. Ugovor o kupoprodaji koji je tužilac zaključio sa prvotuženom. ima svoj osnov u ugovoru o zajedničkoj gradnji predmetnog objekta kao celine. Zakona o parničnom postupku propisano je da tužba. ne može se prihvatiti obrazloženje iz pobijanog rešenja da tužilac nije postupio u datom roku.br. protivtužba.

2006. Ako je tužbu u upravnom sporu zbog "ćutanja administracije" zainteresovano lice podnelo Vrhovnom sudu Srbije. i 25. da li je trgovinski sud ovlašćen da takvu tužbu odbaci primenom člana 28. Zakona o parničnom postupku. da li je trgovinski sud ovlašćen da naloži tužiocu da umesto tužene Agencije za privatizaciju.11. a na raspravi pokaže sudu original. i 7. Trgovinski sud je ovlašćen da naloži uređenje tužbe tako da tužbom budu obuhvaćene i ugovorne strane iz ugovora o cesiji. kako će postupiti trgovinski sud u pogledu uspostavljanja procesne legitimacije tuženih. (Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg trgovinskog suda od 5. Iz obrazloženja: Kada je u pitanju ponuda dokaza ispravom. stav 1. pošto je tužba kao inicijalni akt u upravnom postupku sačinjena prema pravilima tog postupka.PARNIČNI POSTUPAK potpis podnosioca. kao učesnika materijalno pravnog odnosa. Stranka koja nudi dokaze ispravom.11. mesta i datuma sačinjavanja. i 14. tačka 2. Stoga će trgovinski sud uz dostavu rešenja Vrhovnog suda o stvarnoj nenadležnosti da naloži tužiocu da uredi tužbu u skladu sa odredbama člana 187. zasnivanjem procesne zajednice nužnih i jedinstvenih suparničara . odnosno upravne organizacije sa statusom pravnog lica (Agencije za privatizaciju).2006. godine) 106. predmeta na koji se isprava odnosi. Trgovinski sud nije ovlašćen da odbaci tužbu primenom člana 28. i 14. nalazeći da tužbom nije tražen poništaj nekog upravnog akta. s obzirom da je tužba podneta protiv organa. tj. dužna je da ispravu individualizira označenjem imena izdavaoca. Zakona o upravnim sporovima "Službeni list SRJ". br. kada je to propustio da učini Vrhovni sud. 49/96). i 25. godine) 105. kao ni bilo kojom drugom odredbom Zakona o parničnom postupku nije propisano da se potpis podnosioca mora nalaziti na kraju teksta podneska. tražeći poništaj ugovora o cesiji. tačka 2. Sud će ovako postupiti bez obzira da li je tužbu sačinio advokat. jer se ne radi o subjektivnom preinačenju tužbe. označi cedenta i cesionara. budući da ugovor o cesiji čiji se poništaj traži nije upravni akt. Stoga je uredna tužba koju je advokat potpisao pre početka teksta. a ne protiv cedenta i cesionara. dužna je da ispravu individualizira – da označi one elemente isprave po kojima se ona razlikuje od drugih. Zakona o upravnim sporovima u kome je propisano da će "sud rešenjem odbaciti tužbu ako utvrdi da akt koji je tužbom osporavan nije upravni akt (član 6)"? Urednost tužbe kao inicijalnog akta u upravnom sporu ne može se ceniti od strane trgovinskog suda prema odredbama Zakona o parničnom postupku. To su: . kao i da uz pripremni podnesak priloži prepis isprave. (Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg trgovinskog suda od 5. Zakona o upravnim sporovima. Navedenim članom. kao i da li je u tom slučaju reč o subjektivnom preinačenju tužbe ili uređenju tužbe. stranka koja nudi dokaz ispravom. čiji se akt osporava – (član 14. stav 1.10. u vezi člana 100.10. a Vrhovni sud se shodnom primenom odredaba parničnog postupka oglasio stvarno nenadležnim i predmet ustupio trgovinskom sudu. i 7.70 - .

predmet na koji se isprava odnosi. zbog čega i jesu osnovani žalbeni navodi tužioca da tužbu u ime stranke nije podneo advokat. već je potrebno vratiti podnesak stranci radi ispravke. da je tužilac mogao da angažuje advokata u smislu pružanja pravne pomoći samo za sastavljanje tužbe.PARNIČNI POSTUPAK ime izdavaoca. dopune. sud ispravu pribavlja po službenoj dužnosti. pozivajući se na odredbu člana 92. a da .advokata. 5227/05 od 23.01.po osnovu duga za neisplaćene izvedene građevinske radove na naznačenom stambeno poslovnom objektu . Iz obrazloženja: Iz spisa predmeta proizlazi: Tužilac je. . U tom slučaju. sa sledećim tužbenim zahtevom: da se tužilac. već da je tužbu podnela lično stranka. Ako sud odlučuje bez usmene rasprave.član 103. nema uslova za donošenje prvostepenog rešenja kojim se tužba odbacuje kao neuredna. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Pž. da na raspravi pokaže sudu original. Zakona o parničnom postupku. . prvostepeni sud je utvrdio da . Zakona o parničnom postupku ("… Sud će odmah odbaciti tužbu koju je za tužioca podneo advokat koji uz tužbu nije priložio punomoćje . Kad se isprava nalazi kod protivnika ili kod trećeg lica. te da nije bilo mesta primeni člana 92. dužna je da naznači gde se nalazi original da bi on mogao da se pribavi za glavnu raspravu. Zbog svega toga. Međutim. preko imenovanog advokata koji je i sastavio. osim ako je zakonom drugačije određeno . Prilikom prethodnog ispitivanja tužbe. podneo tužbu protiv tuženog. Kada sud vrati podnesak stranci radi ispravke ili dopune.pri tome .71 - . već da je samo izvršio uslugu sačinjavanja tužbe. Druge Ako je podnesak nerazumljiv ili ne sadrži sve što je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti. kao i da tužiocu naknadi troškove postupka. isprava se prilaže u originalu ili u overenom prepisu. Iz toga proizlazi da je tužbu podnela stranka. odrediće rok za njegovo ponovno podnošenje . da nije angažovani punomoćnik tužioca. Advokat može biti angažovan za pružanje pravne pomoći samo za sastavljanje tužbe. godine) 107. Ukoliko stranka ne može da priloži ili pokaže ispravu. stav 1. dužna je da uz pripremni podnesak priloži prepis isprave. Zakona o parničnom postupku. stav 1. odbaciće se . stav 4. sud će stranci koja nema punomoćnika . Iz tog razloga je. Zakona o parničnom postupku. postupiti u smislu . Zakona o parničnom postupku. mesto i datum sačinjavanja. jer je ista potpisana od strane tužioca. prvostepeni sud će. polazeći od navedenog. a da ga pri tom ne ovlasti da ga zastupa u postupku. stav 1. Odredbom ZPP propisano je da će Smatraće se da je podnesak povučen ako ne bude vraćen sudu u određenom roku. a ako bude vraćen bez ispravke odn.član 103. u konkretnom slučaju nije bilo uslova za donošenje prvostepenog rešenja kojim je tužba odbačena na osnovu člana 92. U ponovnom postupku.00 evra u dinarskoj protivvrednosti po najpovoljnijem kursu na dan isplate sa pripadajućom kamatom. kako su tužbu podnele stranke koje nemaju punomoćnika.000.2006. kao naručilac radova. sama stranka ne može da dobije ispravu od njih. pomenutog Zakona. obaveže da tuženom . stav 1.advokat nije priložio punomoćje.").stav 2. vratiti podnesak radi ispravke. jer se ona kod nje ne nalazi. Stranka koja nudi dokaze ispravom. isprava se pribavlja po pravilima edicionog postupka. Kad se originalna isprava nalazi kod državnog organa ili kod organizacije kojoj je povereno vršenje javnih ovlašćenja. u žalbi tužilac osnovano navodi da je imenovani advokat samo sastavio tužbu. Dakle. Jasno je. pri tome. tužbu odbacio kao neurednu.uz tužbu .ne bude ovlašćen i za zastupanje u postupku.isplati iznos od 40.

Pž. st. odbaci tužbu kao neurednu.PARNIČNI POSTUPAK člana 103.. 1. a na toj adresi dostava ostane neuspešna. zakonskom zastupniku. i člana 136. Ako tužilac po nalogu suda dostavi novu adresu tuženog. 1. vanredni pravni lek.2009. godine) 109. st. Ne postoje uslovi za odbačaj tužbe ako tužilac. Posle toga će.. dostavi novu adresu tuženog. dostavljač će se obavestiti kad i na kom mestu bi mogao to lice da zatekne i ostaviće mu kod jednog od lica navedenih u članu 135. po nalogu suda.. i 2. ne postoje uslovi za odbačaj tužbe. nakon pribavljanja izveštaja od policijskog organa. Zakona o parničnom postupku. i 2. pa će .tužioca . i člana 136. (Iz rešenja Privrednog apelacionog suda. a ne da primenom člana 100. stav 1. 2. 1. člana 135. po oceni urednosti i dozvoljenosti tužbe. stav 1. 1. i 2. stav 1. Ako i u tom slučaju dostava bude neuspešna. godine) 108. Dostavljanje se vrši licu kome se ima izvršiti svakog dana na radnom mestu u radno vreme ili u stanu od sedam do 22 sata ili u sudu kad se tamo zatekne . st. 825/10 od 25. Zakona o parničnom postupku..2010. bude u određeni dan i sat u svom stanu odn. jer je to sankcija za nepostupanje po nalogu suda. Naime. na svom radnom mestu . stav 2.04. s obzirom da je tuženi dostavio sudu tačnu adresu. U daljem postupku. Tužba. Sud je dužan da dostavu pokuša na svaku adresu koju tužilac dostavi postupajući po nalogu suda. a ne tuženog. Pž. Zakona o parničnom postupku. (Iz rešenja Privrednog apelacionog suda. zbog toga što nije zahtevano i utvrđenje prava korišćenja na zemljištu na kome je objekat izgrađen.02. na osnovu člana 134. a ne za neuspešno dostavljanje. 1. Zakona o parničnom postupku i pozvati drugotužioca da potpiše tužbu.član 134. Iz obrazloženja: Tužilac u žalbi osnovano navodi da netačna adresa tuženog nije razlog za odbačaj tužbe.uz pravilnu primenu materijalnog prava i pravila o teretu dokazivanja . prvostepeni sud će pre svega pokušati dostavu tužbe i na naznačenu adresu tuženog.. 1. prvostepeni sud je. Zatim će naložiti tužiocima da urede petitum tužbe. trebalo da postupi na osnovu člana 134. člana 135. Nema mesta odbačaju tužbe kojom se traži utvrđenje prava svojine na kupljenom stanu kao neuredne. jer u njemu stoji da se traži obavezivanje ". radi primanja pismena. to je sankcija za nepostupanje po nalogu suda. godine. . stav 1.doneti odluku o glavnoj stvari i troškovima postupka. st. a što je utvrđeno kao njegova aktuelna adresa i proverom podataka kod nadležnog policijskog organa. odnosno punomoćniku član 136. Zakona o parničnom postupku. i 2. prvostepeni sud će postupiti primenom pravila o ličnom dostavljanju. istu dostaviti na odgovor tuženom. a ne za neuspešno dostavljanje. i 4. Prilikom dostavljanja tužbe na odgovor tuženom. i 2. platni nalog. Zakona o parničnom postupku.2010.05. Ako se lice kome se pismeno mora lično dostaviti ne zatekne tamo gde se dostavljanje ima izvršiti.". 8832/10 od 13. Iz spisa predmeta proizlazi da prvostepeni sud nije pokušao dostavu tužbe na adresu koju je tužilac dostavio podneskom od 28.član 136. st. presuda i rešenje protiv koga je dozvoljena posebna žalba dostavljaju se lično stranci. a na toj adresi dostava ostane neuspešna.72 - . Zakona pismeno obaveštenje da. st.

utvrđenje prava svojine i sl)? Odredbom člana 187. s obzirom na svojstvo podnosioca tužbe (advokat) primenjuju odredbe člana 78. i 25. kao i da uz tužbu nije pružen dokaz o zemljišnoknjižnom vlasniku . u kom slučaju bi vlasnik katastarske parcele morao biti obuhvaćen tužbom. prvostepeni sud će takvu tužbu odbaciti u smislu člana 279. Da li parnični sud može odmah odbaciti tužbu. stav 6. stav 3. Zakona o parničnom postupku? . st. to može biti od uticaja samo na osnovanost tužbenog zahteva . ne može izjednačiti sa zahtevom za sticanje prava korišćenja na katastarskoj parceli na kojoj je objekt izgrađen. po oceni ovog suda. koju je u ime stranke podneo advokat. koju je sastavio advokat. Ako je tužbu u ime stranke podneo advokat. i 14. ista se jedino i može podneti protiv druge ugovorne strane. godine) 111. tužba za raskid ugovora zbog neispunjenja ili za utvrđenje ništavosti ugovora. 100. ili odredbe člana 103. stav 6. Zakona o parničnom postupku (npr. a u kojoj nije naznačena vrednost predmeta spora. na po jednom stanu. zaključenog između parničnih stranaka. Da li se u konkretnom slučaju. koji su takođe morali biti obuhvaćen tužbom. vođenje spora radi utvrđivanja svojine na stanu. na kojoj je objekat izgrađen. u toku postupka.2011. spornih stanova na ovoj parceli. tražena samo svojina na stanu a ne i pravo korišćenja zemljišta pod objektom. prvostepeni sud odbacuje tužbu tužioca kao neurednu. 1. predmet tužbenog zahteva je utvrđivanje svojine tužilaca. tužilac je dužan da u tužbi naznači vrednost spora. u vezi čl. i 7.korisniku predmetne katastarske parcele i objekta. s tim što se zahtev za sukorišćenjem parcele.2006. u vezi člana 103. 1526/11 od 19. Ako je advokat podneo tužbu i u istoj kao tuženog označio lice koje ne može biti stranka u sporu.PARNIČNI POSTUPAK Iz obrazloženja: Imajući u vidu da je tužbom. protivno imperativnoj odredbi iz člana 187. Zakona o parničnom postupku je predviđeno da kad nadležnost. a nije naznačio vrednost spora iako je to bilo neophodno u smislu člana 187. i 3. utvrdi da označeni tuženi nisu u obavezi da trpe pravo i obavezu koja predstavlja predmet tražene sudske zaštite. a predmet tužbenog zahteva nije novčani iznos. godine) 110.10. poništaj ugovora. U slučaju da sud.10. Zakona o parničnom postupku. i 187. Gž. Zakona o parničnom postupku.zbog nedostatka pasivne legitimacije. ali ne i na urednost tužbe. Zakona o parničnom postupku. tj. Zakona o parničnom postupku. a po osnovu ugovora o prodaji.11. koje nužno prati sudbinu objekta. nije smetnja za naknadno traženje prava sukorišćenja na zemljištu pod objektom.73 - . S obzirom da se tužbom traži izvršenje ugovora i sticanje prava svojine na delu objekta po osnovu ugovora. (Iz Rešenja Višeg suda u Užicu. Pri tome. (Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg trgovinskog suda od 5. kako su tužioci tužbom i učinili. sastav suda ili pravo na izjavljivanje revizije zavisi od vrednosti predmeta spora. stav 3. Naime. Navedeni nedostatak se može otkloniti.

Shodno tome. 100.2006. Iz obrazloženja: Pobijanim rešenjem odbačena je žalba tužioca izjavljena protiv delimične presude istog suda od 22. sud će vratiti tužbu stranci radi ispravke u smislu odredbe člana 103. Zakona o parničnom postupku. te da je jedan primerak bio potpisan. stav 6. Ovo iz razloga što je odredbama čl. u smislu odredbe člana 78. 946/06 od 28. Kod takvog stanja stvari pogrešan je zaključak prvostepenog suda da je žalba nepotpuna. već za umnožavanje o trošku tužioca onog primerka koji sadrži sve potrebne elemente. a drugi ne i da je spisima predmeta združen nepotpisan primerak. Zakona o parničnom postupku. odnosno potpis ili za pozivanje tužioca da nepotpisane primerke potpiše. sledi da je tužilac žalbu podneo u dva primerka.11.2005. koji sadrži sve potrebne podatke. advokat. Zakona o parničnom postupku. i 14. godine) 113. a ako je tužbu u ime stranke podneo advokat. već je sud dužan da primerak. jer nema potpisa podnosioca. sud neće pozvati punomoćnika advokata da izvrši potrebne ispravke u tužbi. Zakona o parničnom postupku. da iz dokaza koje je tužilac priložio uz žalbu. te da isti sadrži sve potrebne elemente predviđene članom 357. osim ako zakonom nije drugačije određeno. Činjenica da svi primerci žalbe nisu potpisani nije bio razlog za odbačaj. i 7. Sud je dužan da o trošku stranke umnoži podnesak dostavljen u nedovoljnom broju primeraka. a drugi primerak nije potpisan. Ukoliko tužba ne sadrži sve što je propisano navedenim odredbama.74 - . Zakona o parničnom postupku.10. sud će tužbu odbaciti u smislu odredbe člana 103. i 25. a to nije razlog za odbačaj žalbe primenom primeni člana 103. a potpisani dostavljen suprotnoj strani. a koje tužilac pre odlučivanja prvostepenog suda nije mogao dostaviti. Stoga iz navedenih zakonskih odredbi proizlazi da će sud u opisanoj situaciji odmah odbaciti tužbu koju je u ime stranke podneo advokat. odnosno koji je potpisan.PARNIČNI POSTUPAK Ukoliko je tužbu u ime stranke podneo advokat i u istoj kao tuženog označio lice koje ne može biti stranka u sporu. Zakona o parničnom postupku propisano koje sve elemente tužba mora da sadrži da bi bila razumljiva i da bi se po njoj moglo postupati. stav 6. Žalba koja je sudu dostavljena u dva primerka. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda. godine) 112. (Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg trgovinskog suda od 5. kao nepotpuna. stav 1. pa ovaj sud nalazi da se žalba ima smatrati potpunom.11. nema mesta primeni člana 103. s obzirom da je tužilac uz žalbu dostavio dokaz da je jedan primerak bio potpisan. nije nepotpuna. . već je podneta u nedovoljnom broju primeraka. a taj nedostatak se može otkloniti. Međutim. stav 6. stav 1. od kojih je jedan potpisao punomoćnik.2006. jer se takva situacija ne može poistovetiti sa nerazumljivošću podneska ili podneskom koji ne sadrži sve što je potrebno da bi se po njemu postupalo. kopije primerka žalbe dostavljene suprotnoj strani. Zakona o parničnom postupku. Pž. umnoži o trošku žalioca ili da ga pozove da nepotpisani primerak potpiše. i 187.9. godine. ukoliko je u istoj kao tuženog označio lice koje ne može biti stranka u sporu. Viši trgovinski sud nalazi.

član 101. U pogledu drugog pitanja. Zakona o parničnom postupku propisuje: "Ako podnesci ili prilozi nisu podneti u dovoljnom broju primeraka sud će ih umnožiti o trošku stranke koja je propustila obavezu". ista je odbačena Rešenjem nadležnog Osnovnog suda. jer je isto zahvaćeno bitnom povredom odredaba parničnog postupka iz člana 361. 3372/2010 od 25. i 14. stav 5. Ako podnesci ili prilozi nisu podneti u dovoljnom broju primeraka. 16/97.učinio bitnu povredu odredaba parničnog postupka. 29/04 i 61/05). u vezi člana 103. 2010. Kako odrediti visinu troškova za umnožavanje primeraka? Na koji račun naložiti stranki da uplati trošak – u depozit suda ili na račun za sudske takse? Prema članu 103. Radi se o odredbama od čl. br. stav 5.donoseći ožalbeno rešenje . i 7. jer tužbu tužioca nije mogao odbaciti . Ovome treba dodati da se neće naplaćivati taksa za pismeni ili usmeni zahtev da se izvrši prepis. (Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg trgovinskog suda od 5. Zakona o parničnom postupku ("Službeni glasnik RS". Zakona o parničnom postupku. a tužiocu naložiti da na depozit suda uplati troškove na ime umnožavanja tužbe i priloga. stav 1. godine) 114.10. Za prepisivanje sudskih akata. Viši sud je našao da je žalba tužioca osnovana. i 25. Ovo zbog toga što zahtev da se izvrši prepis stranka nije ni stavila. Zakona o sudskim taksama ("Službeni glasnik RS".član 103. 34/01. Zakona o parničnom postupku. sud će ih umnožiti o trošku stranke koja je propustila obavezu . br. tog Tarifnog broja podrazumeva se i fotokopiranje ili štampanje iz memorije računa ili pisaće mašine. Protiv ovog rešenja punomoćnik tužioca je blagovremeno izjavio žalbu zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka i pogrešne primene materijalnog prava sa predlogom da ga Viši sud ukine i spise predmeta vrati prvostepenom sudu na ponovni postupak. stav 1. stav 1. Zakona o parničnom postupku.2006. 28/94. stav 5. koje je sud izvršio na zahtev stranke. 9/02. 53/96. odgovor je sadržan u odredbi člana 127. 37.11. Prednjem treba dodati da Zakon o sudskim taksama sadrži odredbe koje se tiču postupka za naplatu neplaćene takse. Podnesci koje treba dostaviti protivnoj strani predaju se sudu u potrebnom broju primeraka za sud i protivnu stranu . Zbog toga će prvostepeni sud u nastavku postupka otkloniti bitnu povredu tako što će tužbu sa prilozima umnožiti. Imajući to u vidu. prvostepeni sud je . kao i za prepisivanje akata iz zbirke isprava. Zakona o sudskim taksama. Član 103. istog Zakona.75 - . Prema toj odredbi sudska taksa se plaća na odgovarajući žiro-račun. do 42. a u vezi člana 372. Sudskog poslovnika ("Službeni glasnik RS". Zbog toga ga je i valjalo ukinuti.PARNIČNI POSTUPAK Iz obrazloženja: Budući da punomoćnik tužioca nije postupio po nalogu suda i nije dostavio primerak tužbe. NJihovu visinu će odrediti u skladu sa Zakonom o sudskim taksama. godine) . a kao dokaz o uplati takseni obveznik prilaže uplatnice.10. Gž. Visinu troškova sud će odrediti primenom Tarifnom broja 33. Ispitujući ožalbeno rešenje u smislu člana 388. 125/04) ako podnesci ili prilozi nisu podneti u dovoljnom broju primeraka sud će ih umnožiti o trošku stranke koja je propustila obavezu. a koja se inače plaća prema Tarifnom broj 30. plaća se 13 dinara po stranici teksta izvornika. br. Pod prepisom u smislu stava 1. već je bio dužan da tužbu sa prilozima umnoži o trošku stranke koja je propustila to da učini. 65/03 i 115/05). stav 5. (Iz rešenja Višeg suda u Nišu.

odnosi se samo na one podneske koji su nerazumljivi ili ne sadrže sve što je potrebno da bi se po njima moglo postupati. godine) 116. stav 1. propisano je da će prvostepeni sud odbaciti nepotpunu žalbu. stav 1.2006. Iz sadržine spisa utvrđuje se da je u konkretnom slučaju žalba drugotuženog sadržala označenje presude koja se pobija i bila je potpisana. ne može biti odbačen na osnovu člana 103. istu umnoži o trošku stranke. Zakona o parničnom postupku. prvostepeni sud će otkloniti bitne povrede na koje mu je ukazano ovim rešenjem. a dostavljena u jednom primerku. 2428/06 od 23. u konkretnom slučaju žalbe. Zakona o parničnom postupku. odnosno žalba iz koje se ne može utvrditi koja se presuda pobija ili žalba koja nije potpisana. u nedovoljnom broju primeraka. kada se radi o stranci koja ima punomoćnika advokata. pri čemu se nepotpunom žalbom smatra žalba koja ne sadrži ono što je propisano u članu 358. stav 1. nego će. stav 5. Iz obrazloženja: Iz sadržine obrazloženja pobijanog prvostepenog rešenja. već će ga sud umnožiti o trošku stranke koja je propustila obavezu. dostaviti protivnoj stranci na odgovor. Zakona o parničnom postupku. te stoga ista nije bila nepotpuna i nisu postojale procesne pretpostavke za odbačaj iste. isti umnožiti o trošku podnosioca. stav 1. stav 5. Zakona o parničnom postupku. ne odnosi na podneske koji su dostavljeni od strane punomoćnika koji je advokat. stav 6. pa će u smislu člana 103. stav 6. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Pž. Članom 365. proizlazi da je sud odbacio žalbu tuženog zbog toga što je ista izjavljena preko punomoćnika koji je advokat. Zakona o parničnom postupku. što je posledica odbačaja podneska propisana u članu 103 stav 6 Zakona o parničnom postupku ("Službeni glasnik RS". stav 5. Sud ne može odbaciti žalbu ili drugi podnesak koji je u ime stranke podneo advokat. Iako je tačno da je članom 101. Zakona o parničnom postupku. Nepravilan je zaključak prvostepenog suda o tome da se odredba člana 103.76 - . Mogućnost odbacivanja podneska dostavljenog od strane punomoćnika koji je advokat. Ovo stoga. Zakona o parničnom postupku. da nema obaveze suda da u smislu člana 103. . Iz obrazloženja: Iz prvostepenog rešenja proizlazi da je prvostepeni sud odbacio žalbu drugotuženog iz razloga što je našao da ista nije bila dostavljena u dovoljnom broju primeraka. broj 125/2004). predviđena samo za one podneske koji su nerazumljivi ili ne sadrže sve što je potrebno da bi se po njima moglo postupati. stav 5. predviđena članom 103. a ne i na uredne i razumljive podneske koji nisu dostavljeni u dovoljnom broju primeraka. Zakona o parničnom postupku. može imati za posledicu odbačaj navedenog podneska. te kako je ista izjavljena od strane punomoćnika koji je advokat. koji je primenio prvostepeni sud.PARNIČNI POSTUPAK 115. Žalba ili drugi podnesak predat u nedovoljnom broju primeraka preko punomoćnika koji je advokat. Pogrešan je stav prvostepenog suda da nedostavljanje dovoljnog broja primeraka nekog podneska.08. Zakona o parničnom postupku. o trošku stranke koja je izjavila žalbu umnožiti žalbu a potom istu u smislu člana 366. U nastavku postupka. u smislu člana 103.

05. Zakona o parničnom postupku ili pak da pozove podnosioca da dostavi još jedan primerak podnete žalbe.4. Kako je žalba podneta narednog dana. te da li i na punomoćje prispelo telefaksom? . našao da je poslednji dan isticao 05.04. Kako je rok za podnošenje žalbe na navedeno rešenje osam dana. stav 1. prvostepeni sud će postupiti shodno čl.sreda. ZPP) 117. Žalbeni navodi (da je prvostepeni sud pogrešno obračunao trajanje zakonskog roka od osam dana za podnošenje žalbe. i 367.05. kao i članu 364.2010. godine. dostavljaju u dovoljnom broju primeraka za sud i protivnu stranu. to je prvostepeni sud bio dužan da postupi u smislu člana 103. godine) 118.2010. stav 5.2010. godine poverilac primio osporeno rešenje i da se rok računa od 27.2010. počev od 28. 366. godine (kako je 05.04.07. te da se po istoj moglo postupati. stav 3. godine bio dan kada je sud radio . Prvostepeni sud je naveo da je 27. to nije bilo zakonskog razloga za produženje roka). godine. Iz obrazloženja: Rešenje nadležnog privrednog suda od 21. (Iz rešenja Privrednog apelacionog suda.u smislu člana 106. niti se može smatrati da žalba sadrži takve nedostatke zbog kojih se po istoj ne može postupati. Zakona o parničnom postupku prvog dana nakon dana dostavljanja osporene odluke. Zakona o parničnom postupku. godine. godine. godine) ROKOVI (Član 102-104. Zakona o parničnom postupku odnosi i na podnesak prispeo sudu telefaksom.77 - . 403/10 od 08. istog zakona propisano da se podnesci. jer je pogrešno računao početak navedenog roka) .PARNIČNI POSTUPAK Zakona o parničnom postupku.primio 27. tj. Da li se odredba iz člana 107. to je pravilno prvostepeni sud istu odbacio kao neblagovremeno podnetu.2010. godine.nisu osnovani.04.2010. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Pž. računajući taj rok.2010. odnosno 06.2010.05.2006. 599/06 od 1. pa i žalba. U nastavku postupka.05. Kako iz sadržine podnete žalbe proizlazi da je ista bila razumljiva. kojim je prijava potraživanja poverioca – navedene Zemljoradničke zadruge odbačena kao neuredna. Pž. ali je pri računanju navedenog roka pravilno otpočeo računanje istog . To i sam čini nespornim u navodima žalbe.2010. godine odn. da je to njegov poslednji dan. To se vidi u činjenici da je konstatovao da isti rok od osam dana ističe dana 05. poverilac je .04.prema stanju u spisima .02.2010. Rok za podnošenje žalbe ili preduzimanje druge procesne radnje počinje teći narednog dana posle dana dostavljanja osporene odluke žaliocu. dostavljanje žalbe u samo jednom primerku ne čini navedenu žalbu nerazumljivom. to je pravilno prvostepeni sud.

Na ovo ročište u svojstvu parnične stranke pozvan je i zakonski zastupnik tužioca.tužba smatra povučenom.78 - . smatraće se da je dat u roku samo ako uredan podnesak naknadno bude predat sudu ili bude upućen sudu preporučenom pošiljkom u roku od tri dana od dana predaje telegrama pošti. a prema stavu 3. godine zastupala advokat V. je obavestila sud da je tužiocu otkazala punomoćje i predložila da sud uputi tužiocu nalog sa prethodnog ročišta. kojoj je na ročištu za glavnu raspravu održanom 28. marta 2004. stav 2. ako je podnesak upućen telegrafskim putem. ZPP) 119. Zakona o parničnom postupku ("Službeni glasnik RS". istog člana dan predaje podneska upućenog sudu preko pošte preporučenom pošiljkom ili upućenog telegrafskim putem smatra se kao dan predaje sudu. kojim je utvrđeno da je tužba povučena.108.2006. i 14. Zakona o parničnom postupku podnesak koji je vezan za rok blagovremen je. tačka 7. pa prezumpcija o povlačenju tužbe zbog tužiočevog neopravdanog izostanka sa ročišta za glavnu raspravu ne nastupa kad stranka nije upozorena na zakonske posledice izostanka sa ročišta. stav 2.10. Zakona o parničnom postupku. u smislu člana 296.11. stav 3. aprila 2005. stav 2.4. obzirom da se u slučaju neopravdanog izostanka tužioca i tuženog sa ročišta za glavnu raspravu . oktobra 2005. u postupku pred prvostepenim sudom učinjena je bitna povreda iz člana 361. pa za donošenje pobijanog rešenja. ako je predat sudu pre isteka roka. godine sa upozorenjem. iz člana 108. na zakonske posledice izostanka sa ročišta. godine punomoćnik tužioca advokat V. istog člana. uručenje poziva za saslušanje stranaka zakonskom zastupniku sa upozorenjem da će se na ročištu izvoditi dokaz saslušanjem stranaka i da stranka koja dođe na ročište može biti saslušana u odsustvu druge stranke (član 266. Zakona o parničnom postupku. Prema stavu 2.PARNIČNI POSTUPAK Odredbom člana 107. stav 2. godine u 12 časova. Dostava podnesaka i punomoćja telefaksom može se upodobiti dostavi podnesaka telegrafskim putem i njihova dostava će se smatrati blagovremenom ako naknadno budu predati sudu ili upućeni preporučenom pošiljkom u roku od tri dana od dana kada su upućeni telefaksom. i 25. Kako prvostepeni sud posle otkaza punomoćja nije uputio tužiocu poziv za glavnu raspravu za 4. u vezi člana 296. i 7. godine) ROČIŠTA (Član 105 . Zakona o parničnom postupku (na zakonsku prezumpciju o povlačenju tužbe). Zakona o parničnom postupku) ne predstavlja istovremeno i upozorenje iz člana 108. nisu bili ispunjeni zakonski uslovi. juna 2005.M. u vezi člana 296. godine saopšten dan i čas održavanja narednog ročišta . zbog pretnji koje joj direktor tužioca upućuje i zbog prekida njihove komunikacije. jer su zakonske posledi. oktobra 2005. stav 2.M. broj 125/04). Osim toga. Podneskom od 17. Iz obrazloženja: Tužioca je u ovoj parnici po punomoćju od 3. Raspravno načelo je elemenat prava na pravično suđenje. stav 3. (Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg trgovinskog suda od 5.

(Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije. Rešenje od 12. aprila 2005. pa je po oceni Vrhovnog suda.J. stav 1. Zakona o parničnom postupku i člana 6. Zakona o parničnom postupku. godine uručeno je punomoćniku tužioca advokatu K. stranka koja na ove zakonske posledice izostanka sa ročišta nije upozorena. april 2005. Nakon toga. godine) . 8/2006 od 2. zbog čega u tom slučaju ne postoji ni obaveza suda da uz to rešenje ponavlja prethodno dato upozorenje strankama o zakonskim posledicama izostanka sa ročišta. Rešenje kojim se menja termin prethodno zakazanog ročišta za glavnu raspravu nema pravno dejstvo rešenja iz člana 108. godine) 120. tač. Zakona o parničnom postupku.PARNIČNI POSTUPAK ce propuštanja različite. Ovo rešenje sadrži pouku o pravnim posledicama propuštanja s pozivom na član 296.R. godine.J. Rešenje je uručeno advokatu J. broj 125/04).02. stav 2. što znači da je punomoćnik tužioca uredno pozvan na ročište zakazano za 26. onemogućena da raspravlja pred sudom. J.06. godine. godine. Iz navedenog sledi da nižestepeni sudovi nisu učinili bitnu povredu odredaba parničnog postupka iz člana 361. stav 2. 71/06 od 8. Tužioca su u ovoj pravnoj stvari zastupali advokati V. Na ovaj način prvostepeni sud je samo zamenio datum održavanja ročišta koji je određen prethodnim rešenjem od 17. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.. Prvostepeni sud je pismenim rešenjem od 17. stav 2. Iz obrazloženja: Nisu osnovani revizijski navodi tužioca da su nižestepeni sudovi učinili bitne povrede odredaba parničnog postupka iz člana 361. 7.V. i K.2006. godine. marta 2005.R. dana 23. Upozorenje na zakonske posledice izostanka sa prvobitno zakazanog ročišta za glavnu raspravu proteže se i na svako drugo naknadno doneto rešenje kojim se pomera termin već prethodnog zakazanog ročišta. što znači da je prvostepeni sud u smislu člana 108. stav 1. dana 19. prvostepeni sud je rešenjem od 12. godine. stav 1. aprila 2005. godine za 12. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije. godine kojim je pomeren termin zakazanog ročišta od 26.. stav 2.2006. Prev. aprila 2005. stav 3. aprila 2005. maja 2005. Okolnost što prvostepeni sud u rešenju od 12. i tačka 12. godine kojim je pomerio datum prethodno zakazanog ročišta za glavnu raspravu nije ponovio upozorenje dato u prethodnom pozivu ne može voditi pravnom zaključku da je takvim postupanjem prvostepeni sud onemogućio tužioca da raspravlja pred sudom. aprila 2005.79 - . Zakona o parničnom postupku. marta 2005. ne postoji obaveza suda da i u rešenju u kome se pomera termin prethodno zakazanog ročišta za glavnu raspravu stavi upozorenje na zakonske posledice izostanka sa ročišta. godine. i 12. maj 2005. na osnovu punomoćja. Stoga. Gž. Zakona o parničnom postupku na ovo ročište blagovremeno pozvao tužilačku stranu. april 2005. Zakona o parničnom postupku ("Službeni glasnik RS". marta 2005. tačka 7. iako je raspravno načelo jedno od elemenata pravičnog suđenja u smislu člana 5. a kojim rešenjem su parnične stranke već poučene o pravnim posledicama propuštanja ročišta u smislu člana 108. Zakona o parničnom postupku. godine otkazao ročište prvobitno zakazano za 26. godine odredio ročište za glavnu raspravu za dan 26. Zakona o parničnom postupku. godine i novo zakazao za 12. aprila 2005. Rešenje suda kojim se menja termin prethodno zakazanog ročišta za glavnu raspravu ne predstavlja rešenje o određivanju ročišta u smislu člana 108.

03. sud će taj predlog ispitati.PARNIČNI POSTUPAK VRAĆANJE U PREĐAŠNJE STANJE (Član 109 . (Iz Rešenja Višeg suda u Užicu Gž br.2009.475 Zakona o parničnom postupku rešenjem P br.godine. što postupajući sudija nije konstatovao u vidu službene beleške u predmetnim spisima. kojim je putovala iz U.11. da je pripremno ročište bilo zakazano za 8 sati i 30 minuta a da je ona u sud pristupila po pribavljanju potvrde o kašnjenju voza sa zakašnjenjem i opravdanjem za zakašnjenje na ročište i usmenim obrazloženjem.03. pa je prvostepeni sud saglasno čl.2010. na ročište za glavnu raspravu koja je zakazana za 15. kasnio 35 minuta. pa tek ukoliko utvrdi da vraćanje u pređašnje stanje nije dozvoljeno. s obzirom da punomoćnik tužilje u žalbi ističe da je izostala sa ročišta od 19. pa u vezi te činjenice da ceni da li se može žalba tužilje smatrati predlogom za vraćanje u pređašnje stanje.115 ZPP. radi poništaja sporazuma o obezbeđenju novčanog potraživanja uknjižbom založnog prava I reda na nepokretnosti. izostanak nisu opravdali.2009.2010.114. za P.10..2009.80 - . jer je punomoćnik tužilje za svoje navode priložila i potvrdu šefa stanice Prijepolje od 19. ZPP) 121. u smislu ovlašćenja iz čl.godine jer je voz.112 ZPP od 8 dana. godine) 122. u smislu ovlašćenja iz čl. računajući od dana kada je prestao razlog koji je prouzrokovao propuštanje. Neblagovremen je predlog za vraćanje u pređašnje stanje.115 Zakona o parničnom postupku.godine.godine tužbu smatrao povučenom. iako su uredno obavešteni o danu i času održavanja ročišta.U postupku po tužbi tužioca protiv tuženog. proslediće spise predmeta ovom sudu da bi odlučivao po žalbi tužilje. pa tek ukoliko utvrdi da vraćanje u pređašnje stanje nije dozvoljeno. Iz obrazloženja: Prvostepenim rešenjem odbačen je predlog za vraćanje u pređašnje stanje.03. Stoga je potrebno da se postupajući sudija izjasni da li je punomoćnik tužilje pristupila dana 19. odnosno ako je stranka tek docnije saznala za propuštanje. kao neblagovremen.06.podnet po proteku zakonskog roka iz čl. podnet od strane tužioca od 10.godine pred prvostepeni sud na zakazano ročište sa zakašnjenjem i opravdanjem zbog kašnjenja.2010.2010. 950/2010 od 25.282/09 od 15.godine nisu pristupili tužilac ni prvotuženi. Iz obrazloženja: U postupku prethodnog ispitivanja izjavljene žalbe utvrđeno je da nisu ispunjene procesne pretpostavke za odlučivanje u drugostepenom postupku. . proslediće spise predmeta Višem sudu radi odluke po toj žalbi. Kada stranka u žalbi istakne predlog za vraćanje u pređašnje stanje.10. od dana kada je to saznala.

Iz tih razloga. neblagovremen.11. Iz obrazloženja: Neistiniti su žalbeni navodi o tome da prvostepeno rešenje ima nedostatke zbog kojih se ne može ispitati jer su navodno u istom navedeni razlozi koji su protivrečni samoj sadržini donetog rešenja. koji je članom 112 stav 2 Zakona o parničnom postupku propisan kao rok u kom se podnosi predlog za vraćanje u pređašnje stanje. Naime. pa je pravilno našao da oni nisu opravdani. žalilac je u predlogu za vraćanje u pređašnje stanje istakao da je rok propustio zbog kliničkog lečenja za koje je dostavio i dokaze. godine – dakle. kojim se tužba smatra povučenom P br. Utvrđeno je da je tužilac podneo predlog za vraćanje u pređašnje stanje po proteku zakonskog roka od 8 dana. sud je analizirao navode o razlozima propuštanja navedenog roka.2010.09. godine) 123.PARNIČNI POSTUPAK Naime. koje je propustilo ročište. Zakona o parničnom postupku (član 111.81 - . (Iz Rešenja Višeg suda u Gž.2010.godine. računajući od dana kada je prestao razlog koji je prouzrokovao propuštanje. a ne da li se lice. na period pre donošenja rešenja o izvršenju 26.03. godine. dana 7. godine) 124. od dana kada je to saznala.godine.2010.2009.2009. dokazi o bolničkom lečenju moraju se odnositi upravo na period roka za žalbu. Za ocenu opravdanosti izostanka sa ročišta i osnovanosti predloga za vraćanje u pređašnje stanje bitno je da li se razlozi propuštanja mogu smatrati opravdanim.2006.godine i da je istekao 3.04. prvostepeni sud pravilno nalazi da dostavljeni dokazi o kliničkom lečenju i otpusna lista sa ekspertizom ne mogu biti opravdani razlozi za propuštanje roka za podnošenje žalbe na rešenje o izvršenju. iz sadržine spisa proizilazi da je tužilac rešenje prvostepenog suda. a da je predlog za vraćanje u pređašnje stanje predao sudu. Ceneći pre svega predlog za vraćanje u pređašnje stanje zbog propuštanja roka za podnošenje žalbe.08. u smislu člana 109. podnet 7.11.10.godine primio 26. odluka prvostepenog suda kojom odbija da dozvoli vraćanje u pređašnje stanje je pravilna. 844/11(1) od 07. a dokazi dostavljeni u spisima odnose se na kliničko lečenje od 16.2009. Zbog toga. (Iz Rešenja Privrednog apelacionog suda. Da bi se razlozi propuštanja podnošenja blagovremene žalbe mogli ceniti kao osnovani.03.415/10 od 16.282/09 od 15.godine. . S obzirom da je rok za podnošenje predloga za vraćanje u pređašnje stanje počeo da teče 27. jer se ne odnose na period u kome je navedeni rok propušten.2009. telefonom javilo sudu da kasni. to je osnovan zaključak prvostepenog suda da je predlog tužioca za vraćanje u pređašnje stanje. godine.godine. odnosno ako je stranka tek docnije saznala za propuštanje. Iž. ranije važećeg Zakona).10.2011. Iz obrazloženja: Žalbu sa predlogom za vraćanje u pređašnje stanje zbog propuštanja roka za podnošenje žalbe izvršni dužnik je izjavio 07.2009.2009. prema okolnostima koje su dovele do izostanka.11. poslavši ga preporučenom pošiljkom.10.

nije predložio niti dostavio dokaze iz kojih bi se mogla utvrditi istinitost njegovih navoda da je zastoj na auto putu bio neočekivan i nepredvidiv odnosno prouzrokovan nekim vanrednim okolnostima. odnosno neopravdanosti zakašnjenja. a da sam tužilac nije dokazao navode o navodnom opravdanom izostanku. nisu bili relevantni i merodavni za ocenu opravdanosti njegovog izostanka. Netačni su žalbeni navodi o tome da je prvostepeni sud u konkretnom slučaju bio dužan da zakaže ročište radi raspravljanja o podnetom predlogu za vraćanje u pređašnje stanje. a da sam tužilac nije dokazao navode o navodnom opravdanom izostanku. već se opravdanost ceni prema okolnostima koje su dovele do tog izostanka. kao i da moguće zakašnjenje zbog zastoja u saobraćaju preduprede tako što će na ročište krenuti znatno ranije. tako da bilo kakva vrsta zastoja (kao što je na primer kvar nekog vozila u jednoj od saobraćajnih traka) može dovesti do ozbiljnog usporavanja i zastoja saobraćaja. a kako je to uostalom naveo i . prvostepeni sud je u obrazloženju pobijanog rešenja naveo da u konkretnom slučaju ne postoje opšte poznate činjenice koje bi opravdavale izostanak tužioca sa ročišta. godine) 125. prvostepeni sud je u obrazloženju pobijanog rešenja naveo da u konkretnom slučaju ne postoje opšte poznate činjenice koje bi opravdavale izostanak tužioca sa ročišta.82 - . jer se iz predloženog saslušanja osobe sa kojom je tužilac navodno kontaktirao telefonom. Stoga je tužilac prilikom dolaska na zakazano suđenje bio dužan da ima u vidu mogućnost otežanog i usporenog kretanja auto putem. Opšte je poznata činjenica da je autoput opterećen saobraćajem. nego samo činjenica da li se tužilac javljao da opravda svoj izostanak ili ne. Nasuprot ovim navodima. opšte je poznata činjenica. opšte je poznata činjenica. da je auto put tako opterećen saobraćajem. Takođe su neistiniti žalbeni navodi o tome da je prvostepeni sud u obrazloženju svog rešenja naveo da su razlozi zakašnjenja tužioca na ročište "bezazleni i opšte poznate činjenice". 4279/06 od 7. Ovakav zaključak prvostepenog suda u svemu prihvata i drugostepeni sud. te je bio dužan da moguće zakašnjenje zbog zastoja u saobraćaju predupredi tako što bi na zakazano ročište krenuo znatno ranije od vremena koje on navodi kao vreme kada je krenuo na ročište. ne bi mogla utvrditi činjenica opravdanosti. Ovaj sud kao drugostepeni smatra da činjenica što je neko pokušao da se javi da kasni još uvek ne opravdava izostanak sa ročišta. Činjenica je da tužilac u podnetom predlogu. Iz obrazloženja: Neistiniti su žalbeni navodi o tome da prvostepeno rešenje ima nedostatke zbog kojih se ne može ispitati jer su navodno u istom navedeni razlozi koji su protivrečni samoj sadržini donetog rešenja.PARNIČNI POSTUPAK Takođe su neistiniti žalbeni navodi o tome da je prvostepeni sud u obrazloženju svog rešenja naveo da su razlozi zakašnjenja tužioca na ročište "bezazleni i opšte poznate činjenice". Ovo s toga što dokazni predlozi koje je tužilac stavio u predlogu za vraćanje u pređašnje stanje. što znači da bi zastoj na autoputu bio opravdan razlog za vraćanje u pređašnje stanje samo ako bio neočekivan i nepredvidiv. Nasuprot ovim navodima. Naime. Naime. a kako je to uostalom naveo i sam tužilac u svom predlogu. odnosno uz isti.2006.12. Ovakav zaključak prvostepenog suda u svemu prihvata i drugostepeni sud. pa su stranke prilikom dolaska na ročište dužne da imaju u vidu mogućnost otežanog i usporenog kretanja autoputem. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Pž. da bilo kakva vrsta zastoja (kao što je na primer kvar nekog vozila u jednoj od saobraćajnih traka) može dovesti do ozbiljnog usporavanja i zastoja saobraćaja. odnosno prouzrokovan nekim vanrednim okolnostima.

Zakona o parničnom postupku. koji će sud ceniti na ročištu i odlučiti da li se radi o opravdanom ili neopravdanom izostanku. i ukoliko su se stekli potrebni uslovi iz člana 296.03. a ne razlog za žalbu protiv navedenog rešenja. a ne propuštanja roka ili ročišta. Iz obrazloženja: Pravilno je. stav 2. Vraćanje u pređašnje stanje može se tražiti samo ako je zbog propuštanja roka ili ročišta stranka izgubila mogućnost preduzimanja parnične radnje. Stoga je tužilac prilikom dolaska na zakazano suđenje bio dužan da ima u vidu mogućnost otežanog i usporenog kretanja auto putem. Pravdanje izostanka i dostavljanje dokaza na okolnost opravdanosti izostanka.83 - . Činjenica je da tužilac u podnetom predlogu. prvostepeni sud će utvrditi da izostanak nije opravdan.2006. 11989/2005 od 20. nije predložio niti dostavio dokaze iz kojih bi se mogla utvrditi istinitost njegovih navoda da je zastoj na auto putu bio neočekivan i nepredvidiv odnosno prouzrokovan nekim vanrednim okolnostima. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Pž. Ukoliko na dan održavanja ročišta stranka nije dostavila dokaz kojim opravdava svoj izostanak. primenom člana 103. Zakona o parničnom postupku. Iz obrazloženja: Član 296. koju je u ime stranke podneo advokat. da je auto put tako opterećen saobraćajem. a ne i ako je zbog neurednosti tužbe. To znači da stranke nakon prijema poziva moraju obavestiti sud da neće pristupiti na zakazano ročište i dostaviti dokaz o opravdanosti izostanka. te je bio dužan da moguće zakašnjenje zbog zastoja u saobraćaju predupredi tako što bi na zakazano ročište krenuo znatno ranije od vremena koje on navodi kao vreme kada je krenuo na ročište. Zakona o parničnom postupku propisuje: "Ako na ročištu za glavnu raspravu neopravdano izostanu i tuženi i tužilac. da bilo kakva vrsta zastoja (kao što je na primer kvar nekog vozila u jednoj od saobraćajnih traka) može dovesti do ozbiljnog usporavanja i zastoja saobraćaja. stav 2. 4279/06 od 7. tužba se smatra povučenom". Postupajući po tom podnesku prvostepeni sud će oceniti da li postoje opravdani razlozi za izostanak i u skladu sa tim odlučiti o predlogu za vraćanje u pređašnje stanje.PARNIČNI POSTUPAK sam tužilac u svom predlogu. Naknadno navođenje razloga i dostavljanje dokaza o opravdanosti izostanka nakon ročišta za glavnu raspravu na kome je doneto rešenje o povlačenju tužbe u smislu člana 296. odnosno uz isti. stav 6. jer je takvo odbacivanje tužbe posledica njene neurednosti. nakon ročišta. može biti samo razlog za vraćanje u pređašnje stanje.2006. godine) 126. sud istu odbacio bez ostavljanja roka za uređenje.12. stav 2.prvostepeni sud našao da isti nije dozvoljen jer u postupku pred prvostepenim sudom nije bilo propuštanja roka ili ročišta zbog ko. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda XX Pž. Zakona o parničnom postupku doneti rešenje kojim se smatra da je tužba povučena.ocenjujući predlog za vraćanje u pređašnje stanje. godine) 127. može biti samo razlog za podnošenje predloga za vraćanje u pređašnje stanje.

pri oceni podnetog predloga za vraćanje u pređašnje stanje prvostepeni sud je.10. to se pobijana odluka. godine) 128. Međutim.2010.a što je situacija u kojoj se predlog za vraćanje u pređašnje stanje može podneti. zbog kojih se i traži vraćanje u pređašnje stanje. pre svega. i opravdanost iznetih razloga za izostanak tuženog sa ročišta od 13. bio dužan da oceni njegovu blagovremenost i dozvoljenost. od dana kada je za to saznala . pa kako on to nije učinio. a da je u konkretnom slučaj propustio da to učini. S obzirom na navedene odredbe. Iz obrazloženja: Nadležni Trgovinski sud je. pre svega. U ponovnom postupku prvostepeni sud će. Neblagovremene i nedozvoljene predloge za vraćanje u pređašnje stanje sud odbacuje rešenjem . Zakona o parničnom postupku. Zakona o parničnom postupku. zavisno od navedene ocene. ukida i predmet vraća prvostepenom sudu na ponovni postupak. rešenjem od 01. odlučujući o predlogu za vraćanje u pređašnje stanje.2009. Pž.84 - .04. Prema tome. 112.10. godine) . na osnovu člana 378. godine.PARNIČNI POSTUPAK ga je sama stranka izgubila mogućnost preduzimanja određene parnične radnje. pa se na osnovu člana 387. računajući od dana kada je prestao razlog koji je prouzrokovao propuštanje. (Iz rešenja Privrednog apelacionog suda. Potom će doneti novu odluku o istom predlogu. Opravdanost iznetih razloga izostanka stranaka sa ročišta sud može ceniti samo ako je predlog za vraćanje u pređašnje stanje blagovremeno podnet. ispitujući njegovu osnovanost. stav 2.član 115. godine. Iz navedenih razloga pravilno je prvostepeni sud pobijanim rešenjem odbacio predlog za vraćanje u pređašnje stanje. Posle proteka 60 dana od dana propuštanja. Zakona o parničnom postupku. na kome je glavna rasprava zaključena a zbog čega je i podnet predlog za vraćanje. pre svega. uz obrazloženje da je razloge izostanka tuženog sa ročišta od 13.2009. tačni su žalbeni navodi da je prvostepeni sud bio dužan da. 3255/06 od 12.2009. odnosno da je podnet predlog nedozvoljen.12. Zakona o parničnom postupku pobijano rešenje kao pravilno potvrđuje. stav 1. morao ceniti blagovremenost i dozvoljenost podnetog predloga. Zakona o parničnom postupku. godine dozvolio je vraćanje u pređašnje stanje i ukinuo naznačenu presudu istog suda od 13. ceni blagovremenost i dozvoljenost podnetog predloga.pa stoga nije bilo ma kakvog propuštanja roka ili ročišta od strane tužioca što ukazuje i da nisu bili ispunjeni uslovi za podnošenje predloga za vraćanje u pređašnje stanje. oceniće da li je u istom podnosilac predloga naveo i dostavio ili predložio dokaze na osnovu kojih se može utvrditi postojanje opravdanih razloga za propuštanje.02. 6637/10 od 25. tačka 2. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Pž.2009.10. u navodima žalbe se osnovano iznosi da je prvostepeni sud. Zakona o parničnom postupku. već se odmah upustio u ocenu opravdanosti iznetih razloga izostanka. a u trgovinskim stvarima po proteku roka od 30 dana. Naprotiv tužbu je podneo sam punomoćnik tužioca i sud je odmah istu cenio kao neurednu. tačka 2. Tek ukoliko oceni da je predlog blagovremen i dozvoljen odn. a ako je stranka tek docnije saznala za propuštanje. Predlog za povraćaj u pređašnje stanje se mora podneti u roku od osam dana. i 476. ne može se podneti predlog za vraćanje u pređašnje stanje . ceniti blagovremenost i dozvoljenost podnetog predloga.2006. pa potom. stav 1.član 478. da je podnet od strane ovlašćenog lica i u roku koji je propisan odredbama čl.član 112. godine ocenio opravdanim. pre svega.

onda će rok teći od momenta kada je prestao razlog koji je prouzrokovao propuštanje. koje je sud dužan da ceni u svakoj određenoj situaciji. godine. stav 2. jer je podnet po proteku zakonskog roka iz člana 112. subjektivni rok za povraćaj u pređašnje stanje počinje da teče od dana održavanja ročišta. Zakona o parničnom postupku dana 17. Zakona o parničnom postupku. 1027/07 od 23. Od kada počinje da teče rok za podnošenje predloga za vraćanje u pređašnje stanje iz člana 112. (Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg trgovinskog suda od 5. Prema odredbama člana 112. godine. i 7. ako je stranka tek docnije saznala za propuštanje. godine) 130. kao i kako ceniti takvu medicinsku dokumentaciju s obzirom na moguće zloupotrebe a imajući u vidu i načelo ekonomičnosti postupka. dok je u predlogu za vraćanje u pređašnje stanje. kada je isti odbacio kao neblagovremen. da li su razlozi zbog kojih stranka traži vraćanje u pređašnje stanje osnovani ili ne. Rok od osam dana od propuštanja će se računati ukoliko stranka traži vraćanje u pređašnje stanje zbog sprečenosti da prisustvuje ročištu iz razloga što je imala zakazano ročište u drugom sudu. to mu je rok za povraćaj u pređašnje stanje počeo da teče od izvršenog propuštanja to jest od dana održavanja ročišta. godine) . Iz obrazloženja: Kako je prijemom poziva tužilac saznao za održavanje ročišta. od kada teče i objektivni rok. Ovo znači da se radi o opštem roku subjektivne prirode jer je vezan za prestanak razloga koji je prouzrokovao propuštanje.2006.2007.2006.10. a na taj način se daje mogućnost stranci koja je tek saznala za propuštanje da se navedeni rok od osam dana računa od dana kada je ona za propuštanje saznala.PARNIČNI POSTUPAK 129.11. u situaciji kada je predlagač najpre tražio odlaganje zakazanog ročišta (zbog postupanja pred sudom u unutrašnjosti). nedolazak na propušteno ročište obrazlagao zdravstvenim tegobama uz prilaganje medicinske dokumentacije iz koje se ne može utvrditi da se radi o dugotrajnijoj sprečenosti za rad (na koju se predlagač poziva) i koja je izdata u privatnoj lekarskoj ordinaciji? Sve ovo u kontekstu činjenice da se podnosioci predloga za vraćanje u pređašnje stanje u sve većem broju pozivaju na zdravstvene tegobe kao razlog propuštanja i prilažu medicinsku dokumentaciju iz privatnih ordinacija. iz koje se ne može utvrditi pouzdano ne samo dužina sprečenosti za rad.2006. koji je istakao u žalbi protiv rešenja da se tužba smatra povučenom. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Pž. stav 2.9. stav 2. i 25. nego i razlog sprečenosti. i koji predlog za vraćanje je podnet po proteku roka od osam dana. kao dana propuštanja. jer se u tom slučaju početak toka subjektivnog roka poklapa sa danom propuštanja.10.2. Zakona o parničnom postupku predlog za vraćanje u pređašnje stanje podnosi se u roku od osam dana računajući od dana kada je prestao razlog koji je prouzrokovao propuštanje. od dana kada je za to saznala. Ako je predlagač urednim prijemom poziva saznao za održavanje ročišta. pa je pravilno prvostepeni sud blagovremenost predloga cenio od 29. i 14. Faktičko je pitanje. Ako stranka traži vraćanje u pređašnje stanje zbog zdravstvenih razloga.85 - .

oceniće izvedene dokaze i odlučiti o osnovanosti urednog predloga za vraćanje u pređašnje stanje. a uz koji stranka nije podnela i nije predložila odgovarajuće dokaze. Iz obrazloženja: Predlog za vraćanje u pređašnje stanje izrekom pobijanog rešenja odbačen je kao neuredan. a ne za njegovo odbacivanje. a ne zasniva se na opšte poznatim činjenicama. to je razlog za odbijanje predloga za vraćanje u pređašnje stanje. ističući da je uprkos otkazu punomoćja o kome je obavestio sud.2010. Tužilac je . ako su u istom predloženi dokazi koje sud mora izvesti (saslušanje svedoka). stav 2. godine nisu pristupili punomoćnici stranaka. a tiču se opravdanosti razloga za propuštanje ročišta za glavnu raspravu. da U navedenoj situaciji. Zakona o parničnom postupku.PARNIČNI POSTUPAK 131. Predlog za vraćanje u pređašnje stanje. dakle. Stoga je sud doneo rešenje kojim se tužba smatra povučenom na osnovu člana 296. što ukazuje da nalazi da predlog nije osnovan. Pž. da je neuredan onaj predlog za vraćanje u pređašnje stanje uz koji nije niti priložen niti predložen bilo koji dokaz. dokazi ne mogu biti cenjeni. ni priloženi dokazi. U njegovom obrazloženju. na ročište zakazano za 25. sud odbacuje kao neuredan . Ako dokazi . bio spreman da pristupi na navedeno ročište te da je i krenuo na isto ali mu se u toku puta dogodila saobraćajna nezgoda zbog čega je bio sprečen da na ročište pristupi. jer u njemu nisu ni predloženi odn.član 115.prema oceni suda . sud će odlučiti da li će sve predložene dokaze izvesti. jer . iako su uredno pozvani.05. Predlog uz koji su podneti dokazi nije neuredan.niti su priloženi niti su predloženi. Proizlazi. Zakona o parničnom postupku. međutim. 3033/10 od 13.uz predlog za vraćanje u pređašnje stanje priložio dva pisana dokaza i predložio je saslušanje svedoka. u kome nisu predloženi odn. Zbog toga je pogrešan zaključak prvostepenog suda da je ovaj predlog neuredan. razumljivo. oktobar 2005. godine) 132.86 - .nisu verodostojni i nisu potpuni odn. Iz obrazloženja: Prema stanju u spisima.u konkretnom slučaju . U razlozima izostanka punomoćnik tužioca je naveo da je do nesreće . stav 2. Tužilac je podneo predlog za vraćanje u pređašnje stanje zbog propuštanja da pristupi na navedeno ročište. s obzirom na činjenicu da se ročište održavalo u roku od 30 dana od datog otkaza punomoćja. Ako su dokazi priloženi ili predloženi. se navodi zbog čega prvostepeni sud ocenjuje priložene pisane dokaze kao nepotpune. Sasvim je drugo pitanje da li navedeni dokazi dokazuju činjenice o kojima je punomoćnik tužioca izneo tvrdnje. (Iz rešenja Privrednog apelacionog suda. Predlog za vraćanje u pređašnje stanje koji nije zasnovan na opšte poznatim činjenicama. Zbog toga je ovo rešenje čini protivrečno i nejasno. uz koji nisu priloženi dokazi za utvrđivanje činjenica bitnih za ocenu opravdanosti razloga propuštanja je neuredan. ne dokazuju činjenicu od koje zavisi ocena opravdanosti razloga za propuštanje parnične radnje. Predlog za vraćanje u pređašnje stanje ne može se odbaciti kao neuredan kada uz isti nisu priloženi dokazi o opravdanosti razloga izostanka.

stav 2. ili se neuredan predlog. Stoga. Shodno odredbama člana 115. i 20. posledice koje su propisane u članu 115. Kako je u konkretnom slučaju stranka – punomoćnik tužioca u predlogu za vraćanje u pređašnje stanje predložio dokaz za opravdanost svog izostanka saslušanjem u svojstvu svedoka lica koje je učestvovalo u saobraćajnoj nezgodi.06. odbacuje sud kao neuredan. – lica koje je u nesreći učestvovalo i koje je bilo oštećeno u istoj. nego ova obaveza za sud postoji samo u izuzetnim slučajevima. u smislu odredbe člana 115. Zakona o parničnom postupku na koje se prvostepeni sud pozvao. 172/06 od 6. stav 2. predlog za vraćanje u pređašnje stanje koji nije zasnovan na opštepoznatim činjenicama. Zakona o parničnom postupku može odmah odbaciti? Iz odredaba novog Zakona o parničnom postupku proizlazi da sud nema obavezu da tokom čitavog postupka poučava neuku stranku. pod naslovom "Pripremanje glavne rasprave". Zakona o parničnom postupku. stav 2.P. Da li stranku treba poučiti.odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove od 19. a obim poučavanja ograničiće se na ukazivanje na parnične radnje koje se mogu preduzeti. a koje se sastoje u odbacivanju podnetog predloga za vraćanje u pređašnje stanje. sud je shodno članu 115. bez obzira da li navedena stranka uopšte ima punomoćnika. stav 2. Stoga je kao dokaz predložio saslušanje u svojstvu svedoka S. godine) 133. Zakona o parničnom postupku navedeni predlog za vraćanje u pređašnje stanje odbaci kao neuredan.04. a tek potom po oceni izvedenih dokaza donese odluku o opravdanosti razloga za izostanak sa ročišta koje je propušteno. Prema članu 115. i to bez održanog ročišta na osnovu člana 115. Osim toga. Zakona o parničnom postupku. proizlazi da će sud u toku pripremanja glavne rasprave poučiti o određenim procesnim pravima stranku koja uopšte nema punomoćnika. ukoliko punomoćnik iste nije advokat. iako navedeno lice nije advokat.87 - . Iz gore navedenog proizlazi dakle da će sud odbaciti kao neuredan svaki predlog za vraćanje u pređašnje stanje koji nije zasnovan na opšte poznatim činjenicama i uz koji stranka nije podnela niti predložila odgovarajuće dokaze.2005. godine) . stav 4. u konkretnom slučaju s obzirom na iznete razloge izostanka i dat predlog dokaza saslušanjem svedoka.2006. stav 2. dalje proizlazi da sud neće poučavati stranku koja ima punomoćnika. kao i bez obzira da li je isti advokat ili ne.PARNIČNI POSTUPAK došlo njegovom krivicom. da predloži i priloži dokaze po predlogu za vraćanje u pređašnje stanje. a stranka uz predlog nije podnela niti predložila odgovarajuće dokaze. to nije bilo osnova da se na osnovu člana 115. stav 3. (Pravni stav Višeg trgovinskog suda . U smislu odredbe člana 275. nisu uslovljene time da li stranka uopšte ima punomoćnika ili ne. te se stoga sporazumeo sa drugim učesnikom nesreće odnosno oštećenim što sve ukazuje nedvosmisleno a i u predlogu je navedeno da nema pismenih dokaza nadležnih organa o navedenoj nesreći. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Pž. koji nije zasnovan na opšte poznatim činjenicama i uz koji stranka nije podnela niti predložila odgovarajuće dokaze. Iz ovoga dakle. stav 2. sud će poučiti samo onu stranku koja uopšte nema punomoćnika i koja se iz ne znanja ne koristi svojim procesnim pravima koja joj po zakonu pripadaju. koja se nalazi u Glavi dvadeset drugoj. Zakona o parničnom postupku. Zakona o parničnom postupku bio dužan da radi pravilnog utvrđivanja činjeničnog stanja izvede predložene dokaze na ročištu. Zakona o parničnom postupku prvostepeni sud je navedeni predlog za vraćanje u pređašnje stanje odbacio jer uz isti nisu podneti dokazi o razlozima izostanka. Iz ove odredbe.

stav 3. ZPP. Iz navedenih razloga sud više nema obavezu (kao prema ranijem ZPP) da zakazuje ročište povodom predloga za vraćanje u pređašnje stanje i da na istom ispituje opravdanost razloga. a sam je predlagač dužan da uz predlog dostavi dokaze za svoje navode o opravdanosti izostanka. već kako je pravilno učinio prvostepeni sud u konkretnom slučaju. bez prethodnog zakazivanja ročišta. Ročište povodom predloga za vraćanje u pređašnje stanje zakazuje se u slučaju kada stranka predloži izvođenje dokaza u prilog osnovanosti predloga. prvostepeni sud će doneti odluku bez zakazivanja ročišta. odnosno za izostanak. Zakona o parničnom postupku ("Službeni glasnik RS". Naime. što znači da sud više nema obavezu (kao prema Zakona o parničnom postupku iz 1977. pošto nije zakazano ročište povodom podnetog predloga.88 - . Dakle.PARNIČNI POSTUPAK 134. broj 125/2004) o predlogu za vraćanje u pređašnje stanje odlučuje se po pravilu bez rasprave. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Pž. prvostepeni sud je pravilno doneo odluku. zbog koga bi bilo potrebno zakazati ročište. tačka 2.2006.član 115 stav 3 odluku o predlogu za vraćanje u pređašnje stanje sud po pravilu donosi bez ročišta. Iz obrazloženja: Pravilno je prvostepeni sud odlučio kada je svojim rešenjem odbio predlog tužioca za vraćanje u pređašnje stanje. a ukoliko u predlogu nisu izneti dokazni predlozi. na osnovu procesnog ovlašćenja iz člana 115. stav 1. to se žalba kao neosnovana odbija.9. 5363/06 od 18. godine) da zakazuje ročište povodom predloga za vraćanje u pređašnje stanje. Iz obrazloženja: Neosnovani su žalbeni navodi tužioca da je sud bio dužan da zakaže ročište povodom predloga za vraćanje u pređašnje stanje na kome bi se raspravilo o razlozima izostanka i na kome bi tužiocu bilo omogućeno da dostavi dodatne dokaze. . Zakona o parničnom postupku. stav 2. Kako je shodno iznetom pravilno sud ocenio da tužilac nije dostavio dokaze o opravdanim razlozima svog izostanka i u toku postupka nisu učinjene apsolutno bitne povrede odredaba ZPP iz člana 361. ocenu opravdanosti vrši van ročišta. sud odluku o predlogu za vraćanje u pređašnje stanje po pravilu donosi bez održavanja ročišta. u situaciji kada tužilac u predlogu za vraćanje u pređašnje stanje nije predložio izvođenje ni jednog dokaza. Neosnovani su žalbeni navodi tužioca da je prilikom donošenja rešenja po podnetom predlogu za vraćanje u pređašnje stanje načinjena bitna povreda odredaba parničnog postupka. i one na koje se poziva žalilac. stav 3. a za šta ima ovlašćenje. a na osnovu dokaza koji je sam predlagač podneo. a sam predlagač dužan je da uz predlog dostavi ili predloži dokaze o opravdanosti razloga za propuštanje. a pobijano rešenje kao pravilno potvrđuje na osnovu člana 387. prema članu 115. godine) 135. shodno citiranoj odredbi Zakona o parničnom postupku. te da je na navedeni način sud učinio apsolutno bitnu povredu postupka jer je tužiocu uskratio pravo raspravljanja. Zakona o parničnom postupku. o kojima ovaj sud vodi računa po službenoj dužnosti. Prema odredbama člana 115. Prema odredbama novog ZPP .

09. Zakona o parničnom postupku (član 115. ranije važećeg Zakona) izvršiti ocenu njihove opravdanosti i odbiti da dozvoli vraćanje u pređašnje stanje.u situaciji u kojoj je to zbog pozivanja na konkretne okolnosti slučaja potrebno radi pravilne ocene opravdanosti izostanka . 166/06 od 24. kroz omogućavanje strankama da raspravljaju pred sudom). sud će održati ročište na kome će izvesti predložene dokaze i ceniti opravdanost izostanka. ne isključuje mogućnost (a i obavezu suda) da . Zakona o parničnom postupku da izvede dokaz saslušanjem punomoćnika tužioca na okolnosti iz podnetog predloga za vraćanje u pređašnje stanje.89 - .01. a potom oceni njihovu opravdanost. 12081/10 od 24. Pž.održi ročište i da se izvedu predloženi dokazi radi utvrđivanja konkretnih okolnosti izostanka. jer se na navedeni način. Da li iz odredbi člana 121.Slučaj Preduzeće MOTION PICTURES GUARANTORS LTD protiv Srbije). Iz tih razloga.2006. prvostepeni sud nije bio dužan u smislu člana 7. imajući u vidu da predlog za izvođenje ovog dokaza nije istaknut u podnetom predlogu. (Iz Rešenja Privrednog apelacionog suda. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Pž. godine) ZAPISNICI (Član 115-123. 2853/06 . godine) 136. ZPP) 137. stav 1. stav 4. osnovano se u žalbi ukazuje da je sud u opisanoj situaciji morao da održi ročište na kome bi izveo predložene dokaze. sud nije mogao bez održavanja ročišta. Zakona o parničnom postupku proizlazi da zapisnik ne potpisuje svedok kada se saslušanje istog izvodi pred postupajućim sudom. Evropske Konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda (a sve u skladu i sa odlukama Evropskog suda u Strazburu u pogledu ostvarivanja prava na pravično suđenje.PARNIČNI POSTUPAK Nasuprot žalbenim navodima. na kome bi izveo predložene dokaze. već samo pred zamoljenim sudom? . prema stavu Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu (predstavka br. stav 4. Iz obrazloženja: Imajući u vidu činjenice koje je punomoćnik tužioca u pogledu kvara automobila naveo u predlogu za vraćanje u pređašnje stanje te da je predloženo saslušanje servisera i punomoćnika tužioca na konkretne okolnosti koje su uslovile izostanak punomoćnika tužioca sa navedenog ročišta.2010. u smislu člana 113. Ukoliko stranka u predlogu za vraćanje u pređašnje stanje iznese razloge izostanka i predloži dokaze za njihovo utvrđenje. bez održanog ročišta. Pravilo da se odluka po predlogu za vraćanje u pređašnje stanje donosi van ročišta tj. ostvaruje pravo stranaka na pravično suđenje iz člana 6.

PARNIČNI POSTUPAK Iz odredaba člana 121. Zakona o parničnom postupku proizlazi da je pravilo da svedok, odnosno veštak ne potpisuje zapisnik nakon saslušanja na ročištu, već samo ukoliko su saslušani pred zamoljenim sudom. Takođe, svedok, odnosno veštak potpisuje zapisnik ako se njihovo saslušanje vrši pred predsednikom veća, kao što je slučaj kod pružanja pravne pomoći iz člana 170, saslušanje svedoka u stanu po članu 233. stav 2, kao i saslušanju svedoka i veštaka kod izvođenja dokaza uviđajem na osnovu člana 227. Na isti način bilo je uređeno pitanje potpisivanje zapisnika po članu 127. Zakona o parničnom postupku iz 1977. godine. (Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg trgovinskog suda od 5. i 25.10. i 7. i 14.11.2006. godine)

NAČIN DOSTAVLJANJA (Član 128-141. ZPP)

138.
Uslovi za dostavu tužbe preko oglasne table suda stekli su se ukoliko je adresa tuženog tačna, a dostava je vršena u skladu sa članom 136. stav 1. i članom 135. st. 1. i 2. Zakona o parničnom postupku a ostala je bezuspešna. Iz obrazloženja: Privredni apelacioni sud nalazi da je u odnosu na drugotuženog prvostepena presuda doneta uz bitnu povredu odredaba parničnog postupka iz člana 361. stav 2. tačka 7. Zakona o parničnom postupku. Žalbom drugotuženog se osnovano ukazuje da isti nije bio uredno pozvan na glavnu raspravu, te da nije bilo uslova za pozivanje drugotuženog preko oglasne table, a na koji način mu, propuštanjem dostavljanja od strane prvostepenog suda, nije data mogućnost da raspravlja pred sudom. Iz stanja u spisima se utvrđuje da je dostava tužbe sa prilozima drugotuženom vršena na naznačenu adresu, na kojoj se nalazi i prvotuženi, a koji je tužbu sa prilozima na toj adresi i primio, dok se pošta za drugotuženog vraćala - prvi put sa napomenom da je adresa nedovoljna, drugi put da je primalac na toj adresi nepoznat, a treći put takođe da je adresa nedovoljna. Nakon toga je prvostepeni sud zaključio da su se stekli uslovi za primenu člana 140. Zakona o parničnom postupku odn. za dostavu preko oglasne table. Ne može se priihvatiti ovakav zaključak prvostepenog suda. Prvo, u konkretnom slučaju se radilo o dostavi tužbe sa prilozima, koja je - shodno članu 136. stav 1. Zakona o parničnom postupku - trebala biti izvršena lično; ako se lice ne zatekne na mestu gde je dostava trebalo da bude izvršena, onda se postupa u smislu stava 2. istog člana - odn. ostavlja se obaveštenje o tome kada će dostava ponovo biti izvršena, a u slučaju da i taj pokušaj bude bezuspešan, postupa se shodno članu 135. st. 1. i 2. istog Zakona: dostava se vrši članu domaćinstva, susedu ili licu na radnom mestu. Ako i posle toga dostava ostane bezuspešna, ista se vrši u skladu sa članom 140. Zakona o parničnom postupku. U konkretnom slučaju, prema stanju u spisima, nema dokaza da je dostava pokušana članu domaćinstva, susedu ili na radnom mestu zaposlenom licu koje na istom mestu radi. Ovo posebno što
- 90 -

PARNIČNI POSTUPAK je drugotuženi direktor prvotuženog, a prvotuženi je primio tužbu sa prilozima, kao i pozive za ročišta na adresi na kojoj je dostava pokušana i drugotuženom. Osim toga, u situaciji kada se tužba sa prilozima ne može uručiti stranci na adresi koju je dostavio tužilac, sud je ovlašćen, u zavisnosti od konkretne situacije, da pozove tužioca da dostavi drugu adresu, postavi privremenog zastupnika, shodno članu 79. stav 2. tačka 4. istog Zakona, ili pak ceni urednost tužbe, u smislu člana 187. stav 1. u vezi sa čl. 100. i 103. istog Zakona. (Iz Presude Privrednog apelacionog suda, Pž. 13709/10 od 16.11.2011. godine)

139.
Dostavljanje presude po proceduri predviđenoj za dostavljanje diplomatskim putem podrazumeva da se urednost ceni prema pravilima zakonodavstva zemlje u kojoj se dostavljanje vrši. Iz obrazloženja: Kada dostavljanje treba izvršiti licima ili ustanovama u inostranstvu, isto će se izvršiti diplomatskim putem, ukoliko u međunarodnom ugovoru ili zakonu nije šta drugo određeno - član 130. Zakona o parničnom postupku. Kako je Ugovor između Srbije i Crne Gore o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima potpisan dana 29. 05. 2009. godine (dakle, nakon 23. 02. 2009. godine, kada je pokušana dostava prvostepene presude tuženom), shodno članu 130. Zakona o parničnom postupku, dostava presude tuženom pokušana je po proceduri predviđenoj za uručenje diplomatskim putem, što podrazumeva da se urednost dostave ceni prema pravilima zakonodavstva zemlje u kojoj se vrši dostavljanje - u ovom slučaju Crne Gore. Prema Zakonu o parničnom postupku Republike Crne Gore - dostavljanje pravnim licima vrši se predajom pismena ovlašćenom licu za prijem pismena ili zaposlenom koji se zateknu u kancelariji odn. poslovnim prostorijama, a ukoliko zaposleni u pravnom licu bez zakonitog razloga odbije da primi pismeno, dostavljač će ga ostaviti u prostorijama gde odnosno lice radi ili će pismeno pribiti na vrata prostorije, s tim što će se na dostavnici zabeležiti dan, čas i razlog odbijanja prijema, kao i mesto gde je pismeno ostavljeno. Time će se smatrati da je dostavljanje izvršeno. Iz dopisa Osnovnog suda u Kotoru, kao i iz sadržine vraćene dostavnice, proizlazi da prvostepena presuda nije uručena tuženom, kao pravnom licu a " ... imajući u vidu da je službenica koja se zatekla u poslovnim prostorijama tuženog odbila prijem pismena - presude, a dostavljač istu nije ostavio u prostoriji tuženog, niti je pribio na vrata, nego je ista diplomatskim putem vraćena prvostepenom sudu ..." Kako tuženi nije primio prvostepenu presudu na zakonit način, predviđen odredbama Zakona o parničnom postupku Republike Crne Gore, prvostepeni sud je pravilno odlučio da su se stekli uslovi za ukidanje klauzule pravosnažnosti i izvršnosti označene presude, shodno članu 50. stav 3. Zakona o izvršnom postupku. Stoga žalbeni navodi tužioca, da je tuženom presuda bila uredno dostavljena, pribijanjem na oglasnu tablu u zgradi prvostepenog suda, nisu osnovani. (Iz Rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 13991/10 od 12.02.2011. godine)
- 91 -

PARNIČNI POSTUPAK

140.
Za lice koje potpiše dostavnicu i stavi pečat pravnog lica postoji pretpostavka da je ovlašćeno za prijem pismena, koja se može obarati dokazivanjem da je pečatom neovlašćeno raspolagalo. Pri tome, lice ovlašćeno za zastupanje pravnog lica svakako je ovlašćeno i za prijem pismena. Iz obrazloženja: Izvršni dužnik je - uz zahtev za ukidanje klauzule pravosnažnosti i izvršnosti - dostavio kopiju deponovanog kartona sa overenim potpisima navedenih lica ovlašćenih za zastupanje izvršnog dužnika. Potpisi - prema ovom dokumentu - nisu identični potpisu na dostavnici. Prema izveštaju pošte, pošiljka je dostavljena dana 08.09.2009. godine, a prema izveštaju poštonoše pošiljka je uručena licu koje je zaposleno kod izvršnog dužnika, uz potpis i pečat. Prema kopiji dostavne knjižice za mesec septembar 2009. godine, proizlazi da je pod rednim brojem 25 upisana dostava pošiljke imenovanom izvršnom dužniku i da u rubrici "potpis primaoca" stoji potpis i pečat izvršnog dužnika. Iz toga proizlazi da je dostava rešenja o izvršenju na osnovu verodostojne isprave izvršena na zakoniti način. Dostavljanje pravnim licima se vrši predajom pismena u prostorijama pravnog lica, licu ovlašćenom za primanje pismena - član 128. Zakona o parničnom postupku. Dakle, lice koje je na adresi izvršnog dužnika potpisalo dostavnicu, potpisalo dostavnu knjižicu poštonoši i stavilo pečat izvršnog dužnika - smatra se licem ovlašćenim za prijem pismena. Ova zakonska pretpostavka nije oborena žalbenim navodima izvršnog dužnika da su jedina lica ovlašćena za prijem pismena druga imenovana lica. Iz dokaza koje je izvršni dužnik priložio uz zahtev za ukidanje klauzule pravosnažnosti proizlazi da su ova lica ovlašćena za zastupanje izvršnog dužnika. Ovlašćenje za prijem pismena i ovlašćenje za zastupanje su dve različite stvari. Naravno da ovlašćenje za zastupanje podrazumeva istovremeno i ovlašćenje za prijem pismena u ime pravnog lica. Međutim, pored lica koja su ovlašćena za zastupanje, a samim tim ovlašćena i za prijem pismena, u pravnom licu i druga lica mogu biti ovlašćena da primaju pismena. Činjenica da neko lice koje potpisuje dostavnicu na istu stavlja pečat ili isti stavlja u dostavnu knjigu pošte znači da se ima pretpostaviti da je lice koje pečatom raspolaže ovlašćeno za prijem pismena u ime pravnog lica. Ovakvu pretpostavku izvršni dužnik mogao je oboriti samo dokazivanjem da je protiv nekog lica pokrenut disciplinski postupak zbog neovlašćenog korišćenja pečatom ili zbog krađe pečata i sl. Kako u ovom slučaju takvih navoda i dokaza nema, proizlazi da je dostavljanje rešenja bilo zakonito i da nisu postojali uslovi da se ukinu potvrda o pravosnažnosti i potvrda o izvršnosti. (Iz rešenja Privrednog apelacionog suda, Iž. 367/10 od 12.02.2010. godine)

141.
Sve akte, koji po našem procesnom zakonu moraju biti stranci lično dostavljeni, ako je ta stranka lice ili ustanova u inostranstvu, sud dostavlja diplomatskim putem. Iz obrazloženja: Prema pravilima procesnog prava, parnica pred sudom počinje da teče dostavljanjem tužbe tuženom. Cilj dostavljanja tužbe tuženom je da on bude obavešten u činjenici pokretanja postupka protiv
- 92 -

PARNIČNI POSTUPAK njega i u sadržini tužbe. U slučaju da se tuženi nalazi u inostranstvu, dostavljanje se mora izvršiti u stranoj zemlji. Dostavljanje sudskih akata, kao što je tužba ili poziv za raspravu, da bi bilo punovažno izvršeno u inostranstvu, mora da se vrši po specijalnom postupku koji nazivamo diplomatski put dostavljanja. Taj naziv potiče od toga što se u postupak prenošenja sudskih akata od suda do stranke uključuju i diplomatski organi obe zainteresovane države (države u kojoj se postupak vodi i države u kojoj se nalazi lice koje je pismeno upućeno). Zakon o parničnom postupku predviđa upravo ovakav način dostavljanja prema licima i ustanovama u inostranstvu. Diplomatski put dostavljanja podrazumeva da sud šalje zamolnicu za dostavljanje republičkom ministarstvo pravde koje ga prosleđuje saveznom ministarstvu spoljnih poslova. Ministarstvo zatim prosleđuje zahtev našem diplomatskom predstavništvu u zemlji u kojoj se nalazi adresa. Diplomatsko predstavništvo se stara da dostavi akt na način koji je predviđen zakonodavstvom odnosne države. Zahtev će se najčešće predati njenom ministarstvu inostranih poslova koje će se dalje pobrinuti da pismeno preko nadležnih organa u toj državi stigne do primaoca. Sama zamolnica i svi akti koji se šalju uz nju (a čije dostavljanje se zahteva) moraju biti sastavljeni na jeziku zamoljene države ili snabdeveni overenim prevodima na taj jezik. Ako primalac odbije prijem pismena, nadležni organ strane države konstatovaće to na zamolnici i smatraće se da je dostavljanje uredno izvršeno onog dana kada je pokušano. Diplomatski put dostavljanja je, po pravilu, veoma spor (prema evropskim zemljama oko šest meseci, a prema vanevropskim oko godinu dana), te prouzrokuje znatno otezanje građanskog postupka u slučajevima sa inostranim elementom. Diplomatski put dostavljanja treba primeniti ne samo kada je u pitanju tužba, nego kada su u pitanju ostali akti koji po našem zakonu moraju biti dostavljeni lično stranci (na primer platni nalog, presuda, rešenje protiv koga je dozvoljena posebna žalba). Dostavljanje ostalih pismena, za koje nije obavezno lično dostavljanje, može se izvršiti i punomoćniku za prijem pismena. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Pž. 1942/06 od 1.03.2006. godine)

142.
Zakonska obaveza da se dostavljanje izvrši diplomatskim putem ne važi u slučaju kada postoji međunarodna konvencija, ili je zaključen bilateralni ugovor između naše zemlje i zemlje u kojoj je potrebno izvršiti dostavljanje, a kojima se predviđa drugačije rešenje, npr. dostavljanje konzularnim putem - preko konzula države molilje (one države čiji sudski akti treba da se dostave). Iz obrazloženja: Zakonska obaveza da se dostavljanje izvrši diplomatskim putem ne važi u slučaju kada postoji međunarodni ugovor koji predviđa drugačije rešenje. U našem pravu, dostavljanje sa elementom inostranosti regulisano je u principu u Zakona o parničnom postupku, no u odnosu na veoma veliki broj država, način dostavljanja je utvrđen bilateralnim ili multilateralnim međunarodnim ugovorima. U tom smislu posebno je značajna Konvencija o građanskom postupku koja je doneta u Hagu, a koja je objavljena u "Službenom listu NRJ" - dodatak broj 6/1962, koja je stupila na snagu u odnosu na Jugoslaviju 11. maja 1962. godine, koja je na snazi i u Austriji. Osnovno rešenje koje Konvencija iz 1954. godine predviđa (čl. 1 – 7) jeste dostavljanje konzularnim putem, dakle preko konzula države molilje (one države čiji sudski akti treba da se dostave). (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Pž. 1942/06 od 1.03.2006. godine)
- 93 -

PARNIČNI POSTUPAK

143.
Haška konvencija o građanskom postupku iz 1954. godine kao osnovno pravilo dostavljanja predviđa dostavljanje konzularnim putem, odnosno preko konzula države molilje (one države čiji sudski akti treba da se dostave), a sudski akti koji se imaju dostaviti moraju da budu sastavljeni na jeziku zamoljene države ili na jeziku dogovorenom između dve države, ili moraju biti propraćeni prevodom na jedan od tih jezika. Iz obrazloženja: Posebno je značajna Konvencija o građanskom postupku koja je doneta u Hagu, a koja je objavljena u "Službenom listu FNRJ" - dodatak broj 6/1962 koja je stupila na snagu u odnosu na Jugoslaviju 11. maja 1962. godine, koja je na snazi i u Austriji. Osnovno rešenje koje Konvencija iz 1954. godine predviđa (čl. 1 – 7) jeste dostavljanje konzularnim putem, dakle preko konzula države molilje (one države čiji sudski akti treba da se dostave). Konzul upućuje zahtev za dostavljanje organu vlasti kojeg zamoljena država označi. Zahtev mora biti sastavljen na jeziku zamoljene države. Nadležan organ vlasti zamoljene države stara se da se dostavljanje izvrši. Način dostavljanja zavisi od toga kakva je želja izražena u zahtevu. Ako se u zahtevu traži da dostavljanje bude izvršeno prema unutrašnjem zakonodavstvu zamoljene države, ili ako se traži dostavljanje u posebnoj formi, koja nije predviđena u zakonodavstvu zamoljene države, organ vlasti će postupiti po zahtevu, pod uslovim, u drugom slučaju, da ta posebna forma nije protivna zakonodavstvu zamoljene države. Da bi se na ovaj način postupalo na osnovu zahteva za dostavljanje, sudski akti koji se imaju dostaviti moraju da budu sastavljeni na jeziku zamoljene države, ili na jeziku dogovorenom između dve države, ili moraju biti propraćeni prevodom na jedan od tih jezika. Overu prevoda mora da izvrši diplomatski ili konzularni predstavnik države molilje ili sudski tumač zamoljene države. Ako ovi uslovi nisu ispunjeni, zamoljeni organ se može ograničiti na to da izvrši predaju pismena samo ako ga primalac dobrovoljno primi. Izvršenje dostavljanja dokazuje se potvrdom prijema, koju potpiše sam primalac, ili vlasti zamoljene države. Ukoliko je primalac odbio prijem pismena, vlasti zamoljene države na potvrdi konstatuju datum obaveštavanja i način na koji je izvršen. Države ugovornice mogu odstupiti od ugovorenog režima i predvideti manje formalne oblike dostavljanja, tj. da se akti upućuju adresatu direktno poštom, ili preko sudskih izvršitelja ili nadležnih službenika opredeljenja, ili preko diplomatskih ili konzularnih predstavnika države molilje. Takav dogovor može se postići sklapanjem posebne konvencije, ili uspostavljanje faktičkog reciprociteta, odnosno ako se država u kojoj treba da se izvrši dostavljanje jednostavno ne protivi nekom od ovih neposrednih načina dostavljanja. Od ugovornog režima može se odstupiti u drugom pravcu, tj. on se može pooštriti, svaka država ugovornica može saopštiti ostalima da očekuje da joj se zahtev za dostavljanje na njenoj teritoriji uputi diplomatskim putem. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Pž. 1942/06 od 1.03.2006. godine)

144.
Pravnim licima i ustanovama sa sedištem na teritoriji Austrije dostavu pismena vrši se prema odredbama bilateralnog ugovora – Ugovor o uzajamnom pravnom saobraćaju između
- 94 -

PARNIČNI POSTUPAK FNR Jugoslavije i Republike Austrije (1954), s tim što se pismena koja treba dostaviti moraju sastavi na jeziku zamoljenog suda ili se mora uz njih priložiti prevod na taj jezik, koji treba da bude ili služben ili potvrđen kao ispravan od strane tumača. Iz obrazloženja: Postoje dvostrani ugovori koji sadrže norme međunarodnog privatnog prava u Srbiji i Crnoj Gori. Radi se o ugovorima o pravnoj pomoći sa Austrijom. Kada su u pitanju dvostrani ugovori SFRJ, treba za svaki ugovor pre njegove primene proveriti kod Ministarstva spoljnih poslova, da li je regulisano pitanje nastavka važenja datog ugovora i posle prestanka SFRJ. Norme međunarodnog privatnog prava u Srbiji i Crnoj Gori sadrži i Ugovor o uzajamnom pravnom saobraćaju između FNR Jugoslavije i Republike Austrije (1954) - ("Službeni list FNR" - dodatak, br. 8/1955). Taj ugovor je stupio na snagu dana 13. decembra 1955. godine. Ugovor sadrži pravila o dostavljanju i pravnoj pomoći. U članu 7. Ugovora je predviđeno da države ugovornice se obavezuju da po molbi vršiti dostavljanje i međusobno ukazivanje pravne pomoći u parničnim i vanparničnim stvarima, uključujući i pitanja porodičnog prava i starateljstva; ovo važi za slučaj kad su u tim stvarima nadležni upravni organi (stav 1). Prema članu 8. tog ugovora jugoslovenski i austrijski sudovi opšte međusobno sa jedne strane, preko državnih sekretarijata za pravosudnu upravu Narodnih Republika Srbije, Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Crne Gore, a sa druge strane preko Saveznog ministarstva pravde Republike Austrije, ukoliko tim ugovorom nije izričito drukčije određeno (član 17. stav 2). Prema članu 9. stav 1. ugovora, zamolnice za dostavljanje i pravnu pomoć sastavljaju se na srpskohrvatskom, slovenačkom, makedonskom i nemačkom jeziku. One moraju biti snabdevene službenim pečatom organa od kojeg potiču i nije potrebno njihovo overavanje. Prema stavu 2. istog člana isprave i druga pismena koja se sastavljaju pri rešavanju zamolnica navedenih u stavu 1. moraju se napisati na jednom od jezika navedenih u stavu 1. Prema članu 10. zamolnica treba da sadrži predmet molbe i označenje stranaka po imenu, zanimanju i mestu prebivališta ili boravišta. U zamolnici za dostavljanje mora se osim toga označiti adresa primaoca i vrsta pismena koje treba dostaviti, a u zamolnici za pravnu pomoć okolnosti u pogledu kojih treba provesti dokaz, a po potrebi i pitanja koja se imaju postaviti licu koje se treba saslušati. Prema članu 11. tog ugovora udovoljenje zamolnicama vrši se po zakonu zamoljene države. Međutim, zahtevi sudova od kojih potiče zamolnica, da se postupi po nekoj naročitoj formi, udovoljiće se ukoliko se to ne protivi osnovnim načelima zakonodavstva zamoljene države. Prema članu 12. ugovora ako je zamoljeni sud nenadležan, uputiće zamolnicu nadležnom sudu. Udovoljenje zamolnice može se odbiti samo ako zabranjena država smatra da se udovoljenjem zamolnici ugrožavaju njena suverena prava i njena sigurnost ili da je udovoljenje u protivnosti sa osnovnim načelima njenog zakonodavstva. Prema članu 13. u svim slučajevima u kojima nije udovoljeno zamolnici obavestiće se o tome bez odlaganja sud od kojeg potiče zamolnica i u to u slučaju upućivanja drugom sudu uz naznaku tog suda, u slučaju odbijanja uz navođenje razloga. Prema tome, odredbe čl. 7. do 13. pomenutog ugovora su zajedničke odredbe o dostavljanju i pravnoj pomoći. Na samo dostavljanje odnose se odredbe čl. 14 - 16 ugovora, a na pravnu pomoć odredbe člana 17. ugovora. Prema članu 14. stav 1. ugovora pismena koja treba dostaviti moraju se sastavi na jeziku zamoljenog suda ili se mora uz njih priložiti prevod na taj jezik. Prevod treba da bude ili služben ili potvrđen kao ispravan od strane tumača koji je službeno postavljen u jednoj od država ugovornica; overa potpisa tumača nije potrebna (stav 1). Ako pismeno nije sastavljeno na jeziku zamoljenog suda niti je priložen prevod na taj jezik (stav 1), zamoljeni sud ograničiće se na to da izvrši dostavu predajom pismena primaocu ako je ovaj voljan da ga primi (stav 2). Prema članu 15. ugovora dostavljanje se dokazuje i dostavnicom, na kojoj treba da bude datum, potpis dostavlja- 95 -

PARNIČNI POSTUPAK ča i lica koje je preuzelo pismeno. Kada je reč o višestranim međunarodnim ugovorima koji se sukcesivno slede uređujući istu materiju. bili oni dvostrani ili višestrani. Dakle. bez obzira na vreme njihovog potvrđivanja i objavljivanja. 1942/06 od 1. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Pž. Pri tome se ne smeju primenjivati prinudna sredstva niti se sme njima pretiti. najčešće je redosled primene određenu u samom kasnijem ugovoru. Ova rešenja važe i u pogledu starih i novih verzija jednog istog višestranog ugovora. Sud od kojeg potiče zamolnica biće na njegov zahtev pravovremeno obavešten o vremenu i mestu izvršenja tražene radnje. primenjuje se princip lex posterior. godine) 145. po potrebi. Međutim. ugovora sudovi kojima su upućene zamolnice za pravnu pomoć udovoljiće ovima i pri tome će. tako da se u ostalom delu dopunski može primeniti pored jednog i drugi ugovor. ovo obaveštenje vršiće sudovi neposredno preko pošte (stav 2).03. kasniji dvostrani ugovor koji sadrži nesaglasne odredbe o istoj materiji derogira raniji višestrani ugovor između država ugovornica koje su zaključile dvostrani ugovor. zbog toga što u određenoj oblasti postoji kasniji ugovor ne treba automatski odbaciti svaku mogućnost primene . Najzad prema članu 17. kao i pečat suda ili uverenjem zamoljenog suda iz kojeg proizilaze činjenica. važi isto pravilo kao kod međusobnog odnosa višestranih ugovora zaključenih u istoj materiji. naime. a druga samo jedan od tih ugovora. forma i vreme dostavljanja. Između država od kojih je jedna ratifikovala oba ugovora o istoj materiji. Iz obrazloženja: Međusobni odnos uzastopnih međunarodnih ugovora o istom predmetu regulisan je članom 30. sudovi država ugovornica mogu na teritoriji druge države ugovornice dostavljati pismena preko diplomatskih ili konzularnih predstavnika svoje države licima koja ne pripadaju ni državi u kojoj treba izvršiti dostavu niti kojoj trećoj državi. bez obzira na vreme potvrđivanja i objavljivanja jednog ili drugog ugovora. Drugim rečima. u ovom slučaju često nema osnova da se govori o lex specialis. Konvencija u ovom pogledu ne pravi razliku između dvostranih i višestranih ugovora. Može se dogoditi.96 - . jer i dvostrani i višestrani ugovori mogu da regulišu potpuno isti predmet. prilikom upoređivanja tekstova uzastopnih ugovora. Prema članu 16. Prinudna sredstva neće se primenjivati ako se radi o ličnom dolasku parničnih stranaka (stav 1). važi onaj ugovor ili ona njegova verzija koje su obe države ratifikovale. Praksa Ministarstva za ljudska i manjinska prava pitanje međusobnog odnosa više međunarodnih ugovora u istoj materiji rešava tako što dvostranim ugovorima (kao lex specialis) daje prednost u primeni nad višestranim ugovorima. da se uzastopni ugovori samo delimično poklapaju u pogledu polja primene (iako se po svojim nazivima odnose na istu materiju). I obrnuto. primeniti ista prinudna sredstva kao i pri udovoljenju zamolnicama za pravnu pomoć sudova sopstvene države.2006. derogira odredbe ovog drugog u onom delu u kojem su suprotne novom ugovoru. a koji se iste drže ugovornice zaključile posle dvostranog. Ukoliko odredbe o redosledu nema.mora se analizom odredaba jednog i drugog ugovora uveriti da je reč o istom pravnom pitanju koje je sadržinski različito regulisano u oba teksta i proveriti da li jedan ostavlja prostor za primenu drugog. treba biti jako oprezan . Bečke konvencije u ugovornom pravu (1969). U našoj teoriji često se pominje pravilo da dvostrani ugovori kao lex specialis ima prednost u primeni nad višestranim ugovorom. Treba pretpostaviti da višestrani ugovor koji sadrži drugačije odredbe o istoj materiji. Međutim.

sud morao poziv za naredno ročište dostaviti i punomoćniku.12. Iz iznetih razloga.2006. iako na njega nije bio uredno pozvan tuženi. 8/1955). vrši se primenom Ugovora o uzajamnom pravnom saobraćaju između FNR Jugoslavije i Republike Austrije ("Službeni list FNRJ" . (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda V Pž. dostavljanje sudskih akata treba vršiti preko Ministarstva pravde Republike Srbije. to za ročište od 9. godine. godine tuženi nije bio uredno pozvan. kada je u pitanju Austrija kao zamoljena država.2007. dostavljen je tuženom. te se na osnovu člana 376. br. pozivanje za novo ročište nije uredno ako je poziv saopšten statutarnom zastupniku stranke koji prisustvuje ročištu. kada stranka ima punomoćnika. godine) . Prema stanju u spisima. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Pž. godine. pa su stoga žalbeni navodi osnovani.2006. Zakona o parničnom postupku. pozivanje vrši dostavom poziva punomoćniku. koje su održane 12.2007. Iz obrazloženja: Osnovano se u žalbi ukazuje da je pobijana odluka doneta uz apsolutno bitne povrede odredaba parničnog postupka iz člana 361. već se nezavisno od tog saopštenja. Iz prednjeg se vidi da subjekt preko koga se vrši dostavljanje u inostranstvu nema obavezu prevođenja pismena koja se dostavljaju. stav 2. S obzirom da isto ročište nije održano. godine.03. tačka 7. a spisi predmeta vraćaju prvostepenom sudu na ponovni postupak. čineći time apsolutno bitne povrede iz člana 361. Na navedeno ročište od 12. pa stoga i nisu bili ispunjeni procesni uslovi za održavanje istog ročišta.97 - . Ako stranka ima punomoćnika – advokata. godine. tačka 7.V. jer je propuštanjem urednog pozivanja tuženog na glavne rasprave. poziv za novo ročište mora dostaviti i advokatu.2006.1. to je u navedenoj situaciji kada je na glavnu raspravu pristupio statutarni zastupnik. kako je navedeno ročište održano. Najnovija praksa Ministarstva za ljudska i manjinska prava Državne zajednice Srbija i Crna Gora polazi od toga da se na pitanje međusobnog odnosa međunarodnih ugovora o istoj materiji ("Sukob konvencija"). umesto njegovom punomoćniku. godine) 146.12. u građanskom postupku sa inostranim elementom procesna radnja u inostranstvu (dostavljanje i sl). pa u tom slučaju pošto pomenuti bilateralni ugovor reguliše pomenutu materiju na opisani način. Zakona o parničnom postupku. iako je u dotadašnjem toku postupka tuženi dostavio punomoćje za advokata T.2007.1.12.1. Kako se na osnovu člana 132.2. U takvom slučaju. 1942/06 od 1. stav 2. Zakona o parničnom postupku presuda ukida. odgovara tako što se polazi od pravila da dvostrani ugovor kao lex specialis ima prednost u primeni nad višestranim ugovorom. godine i 9.2007.2006. poziv za ročište za glavnu raspravu zakazano za 12.2006. prisutnom statutarnom zastupniku saopšteno je vreme zakazivanja novog ročišta.11.dodatak.PARNIČNI POSTUPAK i ranijeg ugovora o istoj materiji čije su članice obe države. bez obzira na vreme potvrđivanja i objavljivanja jednog ili drugog ugovora. Punomoćje je dostavljeno na ročištu koje je održano 3. već je statutarnom zastupniku saopštio vreme zakazivanja novog ročišta zakazanog za 9. Kako prema stanju u spisima sud to nije učinio. a na isto nije pozvao i njegovog punomoćnika advokata po priloženom punomoćju. Zakona o parničnom postupku. godine pristupio je statutarni zastupnik tuženog. tuženom uskraćeno pravo i mogućnost raspravljanja. to je propustom u dostavljanju prvostepeni sud tuženom uskratio mogućnost raspravljanja. 1154/07 od 23.

izvršeno licu čiji je potpis nečitak. uz oznaku "komšija" nije izvršeno na zakonit način. sledi da je dostavljanje izvršeno suprotno članu 133 Zakona o parničnom postupku.6. Iž.98 - . stav 1. godine) ODBIJANJE PRIJEMA (Član 142. ali za koga se navodi da je komšija.2.. da navede tačno poslovno ime dužnika i da označi ko je poverilac . Prema stavu 2. Iz obrazloženja: Neosnovano tuženi u žalbi navodi da mu nije izvršeno zakonito dostavljanje nalaza i mišljenja veštaka.2006 godine ovaj zaključak primilo lice čiji je potpis nečitak. Prema dostavnici u spisima proizlazi da je ovaj zaključak dostavljen punomoćniku izvršnog poverioca što je u skladu sa članom 132. Kako se komšija ne može smatrati licem koje je zaposleno u kancelariji advokata. Dostavljanje pismena punomoćniku.2. advokatu. istog člana ukoliko advokat delatnost obavlja u stanu može se izvršiti i predajom pismena odraslom članu porodičnog domaćinstava. čime je izvršni poverilac onemogućen da raspravlja pred sudom što predstavlja bitnu povredu odredba parničnog postupka. Iz obrazloženja: Trgovinski sud u K. Zakona o parničnom postupku dostavljanje advokatu kao punomoćniku može se izvršiti predajom pismena licu koje je zaposleno u njegovoj advokatskoj kancelariji. Zakona o parničnom postupku. Kako radnik tuženog nije odbio prijem pošiljke zbog toga što nije lice ovlašćeno za primanje pismena. jer sused nije lice zaposleno u advokatskoj kancelariji. propisano je da se dostavlja. matični broj i poreski broj poverioca. a ne može se smatrati ni članom porodičnog domaćinstva advokata za slučaj da se ova delatnost obavlja u stanu. jer da je ovo lice zaista zaposleno onda ne bi ni stavilo oznaku da je komšija.PARNIČNI POSTUPAK 147.2006. a što nije učinjeno. 1124/06 od 1. Prema članu 133. Odredbama Zakona o parničnom postupku i to članom 128. ističući da tuženo preduzeće nije imalo lice ovlašćeno za primanje pismena. na koju se i žalbom izvršnog poverioca.2006 godine nalaže poveriocu da u roku od tri dana od prijema zaključka dostavi između ostalog tačan broj žiro-računa i naziv poslovne banke kod koje se račun vodi. doduše posredno. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda.skupština Opštine ili Mesna zajednica. a ne može se smatrati ni odraslim članom domaćinstva advokata koji delatnost obavlja u stanu.. ni punomoćnika. zaključkom od 13. ukazuje. ali se iz iste utvrđuje da je dana 16. da dostavi još četiri primerka predloga za izvršenje. stav 3. pa da je dostavljanje moralo biti izvršeno zakonskom zastupniku. ZPP) 148. smatrati se da je on prijem te pošiljke odbio bez zakonskog razloga i stoga se smatra da je dostavljanje te pošiljke izvršeno uredno i na zakonit način.

što nesumnjivo ukazuje na to da su mu zaposlena lica odmah dostavljala pismena. ZPP) 149. pa da je tuženi blagovremeno izjavio prigovor protiv istog rešenja o izvršenju. Iz spisa ovog predmeta i to iz povratnice združene istom proizlazi da je dostavljač pošiljku sa pozivom za ročište zakazano za 20. godine) UTVRĐIVANJE I PROMENA ADRESE (Član 143-145. časa i razloga odbijanja prijema. zbog čega je i ta presuda ostavljena u prostorijama (na stolu) tuženog. dostavljač će ga ostaviti u prostorijama gde odnosno lice radi uz zabeležbu na dostavnici dana. aprila 2005. Pri tome se napominje da je tuženi rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave primio na istu adresu i na isti način kao i nalaz i mišljenje veštaka. godine.iz sadržine spisa predmeta proizilazi da se tuženom prema adresi u tužbi dostava nije mogla izvr. S obzirom da je tuženom bilo nemoguće izvršiti dostavu neposredno. i 4. odnosno ostavljanjem tog rešenja u kancelariji . Pž. a stavom 4 istog člana da se dostavljanje po odredbi stava 3. sud je izvršio urednu dostavu tuženom stavljanjem presude zbog izostanka na oglasnu tablu suda u smislu člana 139. kao i mesta gde je pismeno ostavljeno i time se smatra da je dostavljanje izvršeno. Naime. st.prostorijama (na stolu) tuženog. to se ima smatrati da je ona prijem te pošiljke odbila bez zakonskog razloga.2005. Shodno odredbi člana 138. 3. 7578/05 od 6. a da je tuženi protiv te presude blagovremeno izjavio žalbu. stav 2 ZPP. jer je radnica tuženog bez navođenja razloga odbila da primi tu pošiljku. Zakona o parničnom postupku. licu ovlašćenom za primanje pismena. Zakona o parničnom postupku kad ovlašćeno lice ili zaposleni u pravnom licu. ovog člana vrši i kad su pravna lica za svog punomoćnika odredila lice koje je kod njih zaposleno. jer je na svakoj dostavnici navedeno da njega nema na označenoj adresi. Kako radnica tuženog nije odbila prijem predmetne pošiljke zbog toga što nije lice ovlašćeno za primanje pismena.PARNIČNI POSTUPAK nje pismena pravnim licima vrši predajom istih u prostorijama pravnog lica. Iz obrazloženja: Prvostepenim rešenjem odbijen je predlog tuženog za ukidanje klauzule-potvrde pravnosnažnosti–izvršnosti na presudi zbog izostanka Opštinskog suda u UžicuPrvostepeni sud je utvrdio da je dostavljanje tuženom uredno izvršeno stavljanjem presude zbog izostanka na oglasnu tablu suda. i člana 138. ostavio u prostorijama (na stolu) tuženog na njegovoj adresi dana 1. jer je radnik tuženog odbio bez navođenja razloga da ga primi. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda. aprila 2005. bez zakonskog razloga odbije da primi pismeno. kao i da je prvostepenu presudu primio na istu adresu. godine i nalazom i mišljenjem veštaka. ponašajući se upravo kao lica ovlašćena za prijem pismena.09. te je tuženom zakonitim postupanjem i urednim dostavljanjem pismena data mogućnost da se izjasni na nalaz i mišljenje veštaka i da raspravlja pred prvostepenim sudom.99 - . Stoga je dostavljanje iste pošiljke sa pozivom za ročište i nalazom i mišljenjem veštaka izvršeno uredno i na zakonit način i to u skladu sa odredbama člana 128. kada su radnici tuženog takođe odbili da prime pošiljku bez navođenja razloga odbijanja prijema iste.

Iz toga sledi da dostava poziva preko oglasne table suda nije bila zakonita dostava. 1373/10 od 24.02.2010.02. očigledno nije nastupio. Prema sadržini dostavnice utvrđuje se da je dostava pokušana. ili pak sud ovu procesnu situaciju mora da upodobi slučaju promene adrese iz člana 139. Pž. Prvostepeni sud je proverom preko sajta Agencije za privredne registre mogao utvrditi da adresa tuženog nije promenjena. naime. godine i dostavu poziva pokušao preko sudskog pozivara.02. tuženom uredno dostavljena preko oglasne table suda. a time je tuženi onemogućen da raspravlja u ovom postupku spora male vrednosti. "kancelarija zatvorena" ili "nije kod kuće" i sl). Ako stranka ili njen zakonski zastupnik u toku postupka promene adresu. a u njemu su označeni i matični i poreski broj izvršnog dužnika . Zakona o parničnom postupku. Ako je u toku parnice dostavljanje pismena advokatu bilo bezuspešno (npr.30 u U.jer je na svakoj povratnici naznačeno da ga nema u stanu u Ulici R. stav 4. Taj slučaj.br. iz čega proizlazi da nije mogao na osnovu izjave komšija koja je konstatovana u dostavnici dati naredbu da se dostava vrši preko oglasne table suda.2009. predlog tuženog za ukidanje klauzule pravnosnažnosti i izvršnosti sa navedene presude je odbijen kao neosnovan.PARNIČNI POSTUPAK šiti ni preko sudskog dostavljača a ni preko pošte. godine) 150. po rečima komšija. fizičko lice koje je registrovalo radnju radi obavljanja privredne delatnosti pod navedenim nazivom. dostavljanje preko oglasne table suda je zakonito. da li će se dostavljanje izvršiti stavljanjem pismena na oglasnu tablu u smislu člana 140. Iz obrazloženja: Iz spisa predmeta proizlazi: Nadležni trgovinski sud zakazao je ročište za glavnu raspravu za 17. a izjave komšija i drugih lica nisu pouzdan dokaz na osnovu koga bi se smatralo da je adresa promenjena i dostavljanje vršilo preko oglasne table suda. butik se ne nalazi na datoj adresi. Naime ni stranka niti njen zakonski zastupnik nisu promenili adresu pa time ni propustili da o tome obaveste sud." Nakon toga. a zatim je uneta konstatacija: ".. Zakona o parničnom postupku i izvrši dostavljanje neposredno stranci – "kao da punomoćnik nije ni postavljen"? .T. a protekao je zakonski rok za nastupanje pravnosnažnosti.2010.100 - . prvostepeni sud je dao naredbu da se dostava izvrši preko oglasne table suda. kako je odluka prvostepenog suda-presuda zbog izostanka. To je i ovaj sud utvrdio proverom na sajtu Agencije za privredne registre. Zakona o parničnom postupku. očigledno s pozivom na član 139. (Iz rešenja Privrednog apelacionog suda. godine održano uz konstataciju na zapisniku da je tuženi uredno pozvan. Tuženi u ovoj pravnoj stvari je preduzetnik. (Iz Rešenja Višeg suda u Užicu GŽ broj 934/10 od 25.2009.06. pa je ročište od 17. pošiljka se vratila sa naznakom "na godišnjem odmoru". promena adrese je podatak koji se registruje kod Agencije za privredne registre. Za privredne subjekte.... S toga. godine) 151.sada tuženog. Ti podaci su označeni u predlogu za izvršenje na osnovu verodostojne isprave kojim je pokrenut ovaj postupak. već se tuženi nalazi na istoj adresi. da niko nije pronađen. a o tome ne obaveste sud.

Zakona o parničnom postupku je propisano da kad stranka ili njen zakonski zastupnik do dostavljanja drugostepene odluke promene adresu. Međutim.09. Novim Zakonom o parničnom postupku suženo je istražno načelo. Ova situacija pretpostavlja da je u toku postupka adresa bila tačna i da je stranka na toj adresi ranije primala pozive i podneske.2006. stav 1. onda nisu ispunjeni uslovi da se dostavljanje tog pismena izvrši stavljanjem na oglasnu tablu suda. i 25. odnosno da li je dovoljno da se to konstatuje za punomoćnika da bi se dostavljanje na osnovu člana 139. odnosno da li je dovoljno utvrđenje činjenice odseljenosti samo preko dostavljača ili je potrebno navedenu činjenicu utvrditi i na drugi način. i 14. stav 4. Zakona o parničnom postupku izvršilo stranci. odnosno sedištu. sud će odrediti da se sva dalja dostavljanja u parnici za tu stranu vrše stavljanjem pismena na oglasnu tablu. a da je u toku postupka došlo do promene adrese i pismeno se vratilo sa napomenom "odseljen". a u smislu odredbe člana 140. pa bi se dostavljanje imalo izvršiti neposredno stranci primenom odredbe člana 139. Da li je dovoljno da dostavljač na neuručenom sudskom pismenu konstatuje da je stranka odseljena.2005. prebivalištu. jer je dostavljač lice koje je angažovano od strane javne službe. a da o promeni adrese stranka nije obavestila sud. Stavom 2.10. i 7.11. te se istinitost tih podataka pretpostavlja. Zakona o parničnom postupku. Napomena dostavljača na povratnici ili dostavnici je u svakom slučaju relevantan dokaz. (Pravni stav Višeg trgovinskog suda . a stranka o tome nije obavestila sud. boravištu pribavlja od nadležnih institucija. godine) 152. stav 4. Zakona o parničnom postupku. Zakona o parničnom postupku. tako da sud nije više u obavezi. dužni su da o tome odmah obaveste sud. istog člana je propisano da ako oni to ne učine. Ako se naknadno utvrdi da stranka nije odseljena dostavljaču se može izreći novčana kazna u smislu člana 184. pa da se dostavljanje na osnovu člana 139. i 20. ukoliko se pismeno upućeno advokatu vratilo sa naznakom "kancelarija zatvorena" onda bi se moglo smatrati da je advokat promenio svoju adresu. prebivalištu. boravištu? Odredbom člana 139. da bi sud stekao ovlašćenje da dostavljanje punovažno izvrši stavljanjem pismena na oglasnu tablu u smislu člana 140. podatke o novoj adresi. da kada u toku postupka dođe do promene adrese. (Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg trgovinskog suda od 5.101 - .PARNIČNI POSTUPAK Ukoliko se pismeno koje je bilo upućeno advokatu vratilo sudu uz naznaku da je advokat na godišnjem odmoru ili da nije kod kuće. a o tome nije obavestio sud. godine) 153. odnosno pribavljanjem izveštaja od nadležnih institucija koje raspolažu sa podatkom o sedištu. stav 1. Zakona o parničnom postupku izvrši preko oglasne table suda. nego će sud ponovo pokušati dostavu istog pismena navedenom advokatu.odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove od 19. Zakona o parničnom postupku? . "nepoznat" ili slično. Šta se podrazumeva pod bezuspešnim dostavljanjem pismena u toku parnice.

godine) 154. i 14. nije podigao pošiljku i sl. što znači da je parnica počela teći dostavljanjem tužbe tuženom. to je prema članu 139. s pozivom na član 100.pravnog lica) je nea. Zakona o parničnom postupku. nepoznat na adresi i slično (pa je i ovde dostava bila bez uspeha). Zakona o parničnom postupku) koje se ne mora uručiti lično stranci. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Pž. bez naloga tužiocu za naknadno uređenje tužbe u pogledu označenja adrese sedišta tuženog.102 - . ako stranka ili zakonski zastupnik stranke to ne učini. U slučaju promene adrese stranke ili njenog zakonskog zastupnika.da se veštačenjem utvrdi ko je potpisao dostavnicu (koja sadrži sve podatke iz člana 144. ali je primalac odsutan. shodno članu 139. Prvostepeni sud je zato bio dužan da u toj situaciji.10. Tuženom. Zakona o parničnom postupku. Zakona o parničnom postupku.11.i 7. (Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg trgovinskog suda od 5. Zakona o parničnom postupku. pravni lekovi. zakonskom zastupniku ili punomoćniku u toku parnice. pa i ona koja se lično dostavljaju.2006. jer je tužba u momentu podnošenja bila uredna. koji je u toku parnice promenio adresu i o tome nije obavestio sud. a da je nakon toga. kao što su sudske odluke. dostavljanje se vrši stavljanjem pismena na oglasnu tablu suda. izvrši dostavljanje na način regulisan citiranim odredbama člana 139. 2. tuženi bio dužan da obavesti sud o promeni adrese. Zakona o parničnom postupku). st. 1. tuženi odseljen sa adrese iz tužbe. Zakona o parničnom postupku. i 25. pa i pečat primaoca . Prema stavu 2. na koju adresu je primio prethodna pismena suda. godine) DOSTAVNICA (Član 148. uz takvu napomenu dostavljača. a ne da daje nalog punomoćniku tužioca za uređenje tužbe. To podrazumeva da je u toku postupka adresa bila tačna.PARNIČNI POSTUPAK Dostavljanje preko oglasne table suda. u toku postupka došlo do promene adrese usled čega se pismeno vratilo sa oznakom odseljen. Iz obrazloženja: S obzirom da je. U slučaju bezuspešnog dostavljanja pismena (član 140. U tom slučaju će se sva pismena. stav 2. sud će odrediti da se sva dalja dostavljanja u parnici za tu stranku vrše stavljanjem pismena na oglasnu tablu suda. 5153/06 od 13. da je na njoj vršeno dostavljanje. a o kojoj promeni nisu obavestili sud. stav 1.07. Važno je da se radi o bezuspešnom dostavljanju u toku parnice. Dokazni predlog . ZPP) 155. Zakona o parničnom postupku. do dostavljanja drugostepene odluke kojom se okončava postupak. primenjuje se u dve situacije: 1. stav 2. To su svi slučajevi bezuspešnog dostavljanja: adresa je tačna.2006. i 3. u skladu sa članom 139. prema napomeni dostavljača. dostavljati preko oglasne table suda. istog člana. a o čemu adresant nije obavestio sud. kao način dostavljanja predviđen članom 127. 2.

U žalbi je izvršni dužnik predložio da se izvrši veštačenje preko veštaka grafologa i traseologa na okolnost . Zakona o parničnom postupku. Dakle. u kome kao stranka učestvuje javni tužilac i koje bi.2009. koji se primenjuje u postupku izvršenja.prema stanju u spisima . s tim da primalac na dostavnici sam slovima upisuje dan prijema . Tek u tom slučaju postojala bi mogućnost da se izvođenjem dokaza veštačenjem preko veštaka grafologa utvrdi da li je lice za koje dužnik tvrdi da je ovlašćeno zaista i potpisalo povratnicu. a dokazni predlog je nepotpun i neadekvatan.07. žalbeni navodi izvršnog dužnika o netačnosti podataka unetih u dostavnicu kao javnu ispravu su neosnovani odn. Stranka koja predlaže veštačenje je dužna da u predlogu naznači predmet i obim veštačenja i predloži lice za veštaka sa liste stalnih sudskih veštaka . godine) PARNIČNI TROŠKOVI I TROŠKOVI U POSTUPKU ZA OBEZBEĐENJE DOKAZA (Član 150 – 167.ko je potpisao povratnicu i čiji se pečat na njoj nalazi.su neosnovani. Zakona o parničnom postupku. Iž. Iz obrazloženja: Žalbeni navodi izvršnog dužnika . Dostavnica predstavlja javnu ispravu i za nju važi pretpostavka da na istinit način utvrđuje činjenice koje su u njoj navedene (u ovom slučaju odnose se na dostavljanje izvršnom dužniku) . U smislu člana 250. i 150. 149. Zakona o parničnom postupku. stav 3. s obzirom da izvršni dužnik tvrdi da za dužnika povratnicu nije potpisalo ovlašćeno lice.odbačena je tužba tužioca . ZPP) 156.padaju na teret suda. podneta 10. Zakona o parničnom postupku. licu ovlašćenom za primanje pismena . Dostavljanje pravnim licima se vrši predajom pismena u prostorijama pravnog lica. shodno odredbama čl. godine. bio je dužan da navede koje je to lice kod izvršnog dužnika koje je ovlašćeno za prijem pismena i koje je ovlašćeno za korišćenje pečata. (Iz rešenja Privrednog apelacionog suda. Naime. jer se grafološkim veštačenjem može utvrđivati samo da li je sporni potpis autentičan u odnosu na nesporni potpis tačno određenog lica. na osnovu dostavnice koja je potpisana u rubrici "primalac" i koja je snabdevena pečatom izvršnog dužnika .član 128.103 - . godine .PARNIČNI POSTUPAK dekvatan. 360/10 od 08.dostavnica potpisuje se od strane primaoca i dostavljača.01. nedokazani. Zakona o parničnom postupku.član 230. Iz tih razloga. Potvrda o izvršenom dostavljanju .član 144.da je dostavljanje u ovoj izvršnoj stvari bilo nezakonito . Iz obrazloženja: Rešenjem Privrednog suda u Beogradu od 27. Troškovi parničnog postupka. izvršni dužnik u žalbi nije postupio na zakonom zahtevani način. jer je opštepoznato da grafolog vrši upoređenje nespornog potpisa određenog lica sa spornim potpisom. Predlog izvršnog dužnika da se pomoću potpisa utvrđuje ko je dostavnicu potpisao nepodoban je za postupanje. trebalo on da snosi .2010. Zakona o parničnom postupku.član 250.važi pretpostavka da je dostavljanje izvršeno pravnom licu.2010.Republike Srbije. Drugog opštinskog javnog tužilaštva. .02.

shodno članu 159.02. Zakona o parničnom postupku.član 157. Iz obrazloženja: Žalbeni navodi tuženog. stav 1.104 - . trebalo da snosi javni tužilac. primenom odredbi čl.2011. drugotuženi i prvotuženi su podneli predloge za donošenje dopunskog rešenja. Zakona o parničnom postupku. Srazmerno odmeravanje troškova od strane prvostepenog suda i njihovo prebijanje. doneta na osnovu člana 149. "Svaka stranka snosi svoje troškove. prvostepeni sud će izvršiti obračun troškova. to je pravilna odluka o troškovima. Pž. Zakona o parničnom postupku.član 157. kojim bi se odlučilo o troškovima parničnog postupka. te da je o zahtevu prvotuženog i drugotuženog za naknadu troškova parničnog postupka. Zakona o parničnom postupku. stav 1.2011. on ima pravo na naknadu troškova po odredbama ovog zakona. Ako zahtev za naknadu troškova nije opredelila jedna od parničnih strana. 01. 150. "Troškovi koje je javni tužilae imao povodom svog učestvovanja u postupku padaju na teret sredstava javnog tužilaštva" . nije opredelio zahtev za naknadu troškova parničnog postupka. prvostepeni sud je doneo dopunsko rešenje kojim je obavezao tužioca da im u opredeljenom iznosu naknadi troškove parničnog postupka. godine odn. godine) 157. "Troškovi koje bi.2010. do zaključenja glavne rasprave.član 157. (Iz Presude Privrednog apelacionog suda. istog zakona. ali neće imati uslova da prizna troškove prema procentu uspeha druge parnične strane i izvrši preboj istih. 7829/11 od 21. 149.09. 150. Zakona o parničnom postupku. i 159. i 159. moguće je samo ako su obe parnične stranke opredelile zahteve za naknadu troškova parničnog postupka i navele troškove za koje traže naknadu.03. Pošto prvostepeni sud nije imao zahtev za naknadu troškova tuženog o kome bi odlučio. u konkretnoj situaciji ima mesta primeni člana 157. Zakona o parničnom postupku u kome je bio dužan da navede troškove za koje traži naknadu. kojima osporava odluku o troškovima parničnog postupka. isplatiće se iz sredstava suda" . po odredbama ovog zakona. Tuženi. Zakona o parničnom postupku. Zakona o parničnom postupku. (Iz Rešenja Privrednog apelacionog suda. što tuženi nije učinio. prema procentu njenog uspeha u parnici. trebalo odlučiti u skladu sa odredbom člana 157. ali ne i pravo na nagradu" . "Kada javni tužilac učestvuje u postupku kao stranka.PARNIČNI POSTUPAK Dana 04. godine) . stav 2. O naknadi troškova odlučuje sud na određeni zahtev stranke bez raspravljanja.2010. Odlučujući o zahtevima tuženih za naknadu troškova parničnog postupka. Zahtev je stranka bila dužna da stavi najdocnije do završetka raspravljanja koje prethodi odlučivanju o troškovima. Privredni apelacioni sud nalazi da je prvostepeni sud u konkretnom slučaju pogrešno primenio odredbe čl.09. godine. tako što će parničnoj strani koja je zahtev opredelila dosuditi troškove postupka. stav 3. Dakle. Pž. su neosnovani. stav 2. 11619/10(2) od 21. 149. kada stranka delimično uspe u parnici. jer se radi o troškovima koje bi trebalo da snosi javni tužilac. Zakona o parničnom postupku. stav 4. koji su nastali učestvovanjem javnog tužioca u postupku" član 157.

prvostepeni sud je odluku o troškovima doneo pravilnom primenom odredaba čl. Neosnovani su navodi žalbe da se u konkretnom slučaju ne može primeniti Autentično tumačenje Advokatske komore u vezi nagrade i naknade advokata u zastupanju u odbrani po službenoj dužnosti u pretkrivičnom postupku pred organima Ministarstva unutrašnjih poslova. Naime. Ako stranka delimično uspe u parnici. da podnošenje vanrednog pravnog leka nije od uticaja na odlučivanje prvostepenog suda o nadoknadi troškova prvostepenog postupka.10. Drugostepeni sud nalazi. prilikom odlučivanja koji će se troškovi naknaditi stranci. (Iz rešenja Privrednog apelacionog suda. Zakona o parničnom postupku.2009. godine Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad advokata). Gž. tužiocu pravilno dosudio troškove na ime takse na predlog za ponavljanje postupka u navedenom iznosu i na ime takse za rešenje po predlogu za ponavljanje postupka u navedenom iznosu. prilikom odlučivanja o troškovima postupka. jer ih tuženi nije ni opredelio.član 150. Tužena navodima u žalbi ne dovodi se u sumnju pravilnost prvostepene presude.105 - . Ostale troškove nije priznao.PARNIČNI POSTUPAK 158. Zakona o parničnom postupku. prvostepeni sud je pravilno primenio materijalno pravo. Na odlučivanje prvostepenog suda o nadoknadi troškova prvostepenog postupka nije od uticaja podnošenje vanrednog pravnog leka. kao i o visini troškova. 158-4/9 od 05. i 159. (Iz Presude Višeg suda u Valjevu. godine) . odrediti da svaka stranka snosi svoje troškove ili da jedna stranka naknadi drugoj srazmeran deo troškova . odlučiće ceneći sve okolnosti . Iz obrazloženja: Imajući u vidu opredeljeni zahtev tuženog za nadoknadu troškova parničnog postupka. 149. sud može. a imajući u vidu Autentično tumačenje advokatske tarife koji je dala Advokatska komora Srbije u delu koji se odnosi na odbrane po službenoj dužnosti u predkrivičnom postupku. prvostepeni sud je pravilno primenio materijalno pravo ocenjujući da je tužbeni zahtev osnovan. imajući u vidu nalog drugostepenog suda. Ovim autentičnim tumačenjem Advokatska komora je utvrdila za koje radnje u predkrivičnom postupku advokat ima pravo na naknadu troškova za zastupanje kao branilac pred organima Ministarstva unutrašnjih poslova. Odredbom ZPP propisano je da sud će.član 149. stav 1. Prvostepeni sud je.09. uzeti u obzir samo one troškove koji su bili potrebni radi vođenja parnice. nasuprot žalbenim navodima (da je tužilac podneo reviziju i da nije bilo mesta donošenju odluke o troškovima). s obzirom na postignuti uspeh.2011.05. Sud je. dužan da se pridržava Autentičnog tumačenja advokatske tarife koje je dala Advokatska komora Srbije. 150.2010. stav 2. Iz obrazloženja: Nalazeći da je tuženi u obavezi da plati tužiocu sporni dug (s obzirom da ova obaveza proističe iz Autentičnog tumačenja Upravnog odbora Advokatske komore Srbije br. Zakona o parničnom postupku. 1518/10 od 19. jer Advokatska komora koja propisuje tarifu o nagradama i naknadama troškova za rad advokata ima pravo da da i autentično tumačenje. Pž. prema stavu Višeg suda. 803/2011 od 19. godine) 159. O tome koji su troškovi bili potrebni.

godine) 161. Ipak. 10832/06 od 23. on je izmiren znatno pre nego što je podneta tužba. izbor advokata van mesta suđenja. odnosno 29. kada je tužioca obavezao da tuženom naknadi parnične troškove. (Iz Rešenja Višeg suda u Subotici. Gž. pa time i troškove istog. Bez obzira što je dug plaćen u docnji. uzeti u obzir samo one troškove koji su bili potrebni radi vođenja parnice.2005. jer se uspeh u sporu ceni prema postojanju duga u momentu podnošenja tužbe. godine. a što u konkretnoj situaciji nije slučaj. deseti i jedanaesti mesec 2005.2007.2006. deveti. ovog Zakona (član 150. s obzirom na okolnost da u mestu suđenja postoji mogućnost angažovanja advokata. a tužilac je obavezan da tuženima naknadi prouzrokovane parnične troškove u naznačenom iznosu u roku od 15 dana pod pretnjom izvršenja. pa stoga nije prihvatljivo tumačenje tužioca da je tuženi spor prouzrokovao. Međutim. tužilac je izgubio parnicu pa je dužan da protivnoj stranci naknadi troškove.2005. a tužba je podneta posle navedenog plaćanja odnosno 22. godine) . odlučiće sud ceneći sve okolnosti. Iz navedenih razloga pravilno je prvostepeni sud primenio odredbe člana 149. kao i o visini istih.2010. platio 29. godine. Ako je dug plaćen u docnji. Iz obrazloženja: Kako je i prema dokazima koje je dostavio tuženi i prema navodima samog tužioca iz žalbe. jer bi se to moglo prihvatiti samo u situaciji da je plaćanje duga po spornim računima koji su predmet tužbenog zahteva. 249/10 od 23.12.106 - . Izbor advokata van mesta suđenja. ne mogu se smatrati nužnim izdacima za vođenje parnice. Zakona o parničnom postupku. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Pž. tuženi dugovanja koja su predmet spora – zakupninu za osmi. godine.PARNIČNI POSTUPAK 160. prilikom odlučivanja koji će se troškovi naknaditi stranci. kao i troškovi koji s tim u vezi nastanu. jer je podnošenjem tužbe u vreme kada su svi dugovi koji se tužbom traže već bili izmireni. Iz obrazloženja: Prvostepenim rešenjem je utvrđeno povlačenje tužbe i postupak je obustavljen.1.11. Članom 154. ali pre podnošenja tužbe. a o tome koji su troškovi bili potrebni. ne mogu se smatrati nužnim izdacima za vođenje parnice. to su neosnovani žalbeni navodi tužioca da je tuženi svojom docnjom u plaćanju prouzrokovao potrebu vođenja ovog spora. prvostepeno rešenje je doneto pogrešnom primenom Zakona o parničnom postupku. godine. sam tužilac prouzrokovao navedene troškove pa je dužan i da ih naknadi. Kada je propisana tarifa za nagradu advokata ti troškovi se odmeravaju po navedenoj tarifi. ranije važećeg Zakona) propisano je da će sud. Pravo tužitelja je da za zastupanje angažuju punomoćnika po sopstvenom izboru.2. kao i troškovi koji s tim u vezi nastanu. izvršeno posle podnošenja tužbe.02.

da je tužilac imao mogućnost da angažuje advokata koji ima sedište na području postupajućeg suda. kao i troškovi odsustva iz kancelarije i dnevnice . jer nije pružio dokaze da je te troškove imao. stav 1.rešeno kao u izreci. Pošto nisu nužni za ostvarenje prava. Zakona o parničnom postupku . stav 4. 7794/10 od 29.u smislu člana 161. to se Trgovinski sud u Beogradu pravilno oglasio mesno nenadležnim za postupanje u ovoj pravnoj stvari i spise predmeta dostavio Trgovinskom sudu u Nišu. .pravilno cenio sve konkretne okolnosti kada je zaključio da putni troškovi advokata. Tužilac. uzeti u obzir samo one troškove koji su bili potrebni radi vođenja parnice. Zakona o parničnom postupku (član 150. Zakona o parničnom postupku. godine) 163. Kako to nije učinio. (Iz rešenja Privrednog apelacionog suda. pa je . Pž.107 - . kao i o visini troškova. Pž. O tome koji su troškovi potrebni. jer u konkretnoj situaciji nema mesta primeni navedene zakonske odredbe tj. dostavi i sporazum odn. ugovor kojim je to bilo dogovoreno. i članom 159. stav 1. nema krivice tuženog za troškove koji nisu priznati tužiocu.03. godine) 164. prema istom izvršnom dužniku. Iz obrazloženja: Podneskom od 25. Iz obrazloženja: Prvostepeni sud je .po oceni Privrednog apelacionog suda . (Iz Rešenja Privrednog apelacionog suda.PARNIČNI POSTUPAK 162.2010.ne spadaju u potrebne troškove radi vođenja parnice odn. stav 1. ranije važećeg Zakona). u vezi sa članom 150. uz inicijalni akt kojim je pokrenuo postupak. to neopravdano zahteva naknadu navedenih troškova.12. u skladu sa članom 65. poverilac nema pravo na troškove podnošenja više odvojenih predloga za izvršenje na osnovu verodostojne isprave istoga dana. 791/11 od 21.2011. Troškovi odgovora na žalbu u konkretnom slučaju nisu bili nužni ni potrebni za vođenje ovog postupka. Žalbeni navodi (da je nezavisno od ishoda parnice stranka dužna da naknadi protivnoj stranci troškove koje je prouzrokovala svojom krivicom ili slučajem koji se njoj dogodio) bez uticaja su na drugačiju odluku. a Privredni apelacioni sud je našao da isti nije osnovan. troškovi odgovora na žalbu nisu nužni ni potrebni. U smislu člana 154. a koji se odnose na troškove odsustva iz kancelarije i dnevnice. bio je u obavezi da. Zakona o parničnom postupku (64. čija se kancelarija nalazi van njegovog sedišta.2010. kao strana koja se u postupku pozivala na ugovorenu mesnu nadležnost Trgovinskog suda u Beogradu.član 150. Sud će. u potrebne troškove za vođenje postupka ne spadaju troškovi advokata koji su nastali zbog toga što se sedište kancelarije nalazi van područja postupajućeg suda. stav 1. Kako to nije učinio. prilikom odlučivanja koji će se troškovi naknaditi stranci. sud odlučuje ceneći sve okolnosti . godine tužilac je postavio zahtev za nadoknadu troškova drugostepenog postupka. stav 4. Takođe. ranije važaćeg Zakona). pravilno je prvostepeni sud odlučio kada nije priznao troškove zakonskom zastupniku tužioca na ime prevoza.04. Za vođenje postupka. stav 1.

Zbog toga je. i 150. pri donošenju nove odluke o troškovima. Za period posle izmirenja duga tužiocu pa do zaključenja glavne rasprave sud će utvrditi koji su troškovi bili potrebni i neophodni i čijom krivicom su prouzrokovani te i doneti novu odluku kojom odlučuje o troškovima parničnog postupka u konkretnom sporu. opravdano ceneći da nije nužno da u istom danu po dve odvojene verodostojne isprave tužilac podnese dva odvojena predloga za izvršenje i time značajno. Zakona o parničnom postupku.2010. stav 1. jer je do tog trenutka tužiočevo potraživanje bilo osnovano. . pri odmeravanju troškova i odluci o njima.PARNIČNI POSTUPAK Iz obrazloženja: Prema stavu ovog suda.član 150. pravilno je prvostepeni sud. (Iz presude Privrednog apelacionog suda. istog Zakona. uz potpuno prihvatljivo obrazloženje. pa je . uzima u obzir samo one troškove koji su bili potrebni radi vođenja parnice . pobijano rešenje o troškovima ukida i predmet vraća prvostepenom sudu na donošenje nove odluke o troškovima. Pž.06. kursnim razlikama u plaćanju. Ukoliko stranke delimično uspeju u parnici sud može. Sud. utvrdi koji su troškovi bili neophodni za vođenje konkretne parnice i potom. isto delimično izmireno. pretežni deo dugovanja koji je predmet ovog spora. Zakona o parničnom postupku . Imajući u vidu citirane odredbe. imati u vidu činjenicu da je tužba podneta u vreme kada je tužiočevo potraživanje bilo osnovano. pa će utvrditi kada je tačno tužiocu izmireno dugovanje tj. Prvostepeni sud će.05. (Iz rešenja Privrednog apelacionog suda. odrediti da svaka strana snosi svoje troškove ili da jedna stranka naknadi drugoj srazmerni deo troškova . kao i celokupni tok postupka. tačka 12.108 - . prvostepeni sud je bio dužan da. 7384/2010 od 06. imao u vidu sve okolnosti konkretnog slučaja: dug je plaćen na dan podnošenja predloga. 2496/2010 od 03. te da je naknadnim donošenjem i postupanjem u skladu sa odgovarajućim zakonima. uz odgovarajuće obrazloženje.član 149. s obzirom na postignuti uspeh.pravilnom primenom odredaba čl. stav 2. uz detaljno i jasno obrazloženje. To sud nije učinio pri donošenju pobijane odluke. Stranci koja je uspela u sporu odlukom suda dosuđuje se naknada samo potrebnih i neophodnih troškova. Iz obrazloženja: Stranka koja u celini izgubi parnicu dužna je da protivnoj strani naknadi troškove .ista ne sadrži razloge o odlučnim činjenicama koje su od značaja za donošenje odluke u delu o troškovima. stav 2. Pž. imajući u vidu uspeh stranaka u sporu. nepotrebno i neopravdano poveća troškove samog postupka. Zbog toga su osnovani žalbeni navodi da je pobijana odluka u delu u kome je odlučeno o troškovima doneta uz apsolutno bitne povrede odredaba Zakona o parničnom postupku iz člana 361. a time su bili i neophodni i opravdani troškovi postupka koji su prouzrokovani u cilju njegovog ostvarenja.dosudio samo nužne troškove koje je tužilac imao.član 149. kojima je i regulisano pitanje potraživanja tužioca po osnovu naknade štete prouzrokovane neblagovremenim plaćanjem za izvedene građevinske radove odn. donese odluku koja od parničnih stranaka je dužna da ih snosi i zavisno od toga odluči o troškovima postupka. Zakona o parničnom postupku. Na osnovu člana 376. prilikom odlučivanja koji će se troškovi naknaditi stranci. Zakona o parničnom postupku. ceneći sve okolnosti.2010. godine) 165. 149. odlučio da svaka stranka snosi svoje troškove. godine) .

koja je merodavna samo za obračun sudske takse. Zakona o parničnom postupku regulisano je da ako je propisana tarifa za nagrade advokata ili za druge troškove.PARNIČNI POSTUPAK 166. rešenje o izvršenju stavljeno van snage u delu u kome je određeno izvršenje i postupak je nastavljen kao po prigovoru protiv platnog naloga. sastava suda. . toga zakona ne može utvrditi vrednost predmeta spora. Tuženi je pristao na povlačenje tužbe u celini.250. po kojima je doneto i rešenje o izvršenju. Iz obrazloženja: Prema stanju u spisima. 585/07 od 7. 21-28č. predloga. bez obzira koji sud je nadležan za rešavanje spora. godine) 167. Zakona o izvršnom postupku. tužilac je i opredelio vrednost predmeta spora radi utvrđivanja vrednosti radi naplate takse.2007. kada je dugovanje prestalo datom izjavom o kompenzaciji. stav 2. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Pž. a ne prema označenoj vrednosti predmeta spora. dostavi i dokaze da je isto usledilo odmah posle tuženikovog plaćanja koje je izvršeno posle utuženja. Zakona o sudskim taksama ako se po odredbama čl. molbe zahteva i dr. Iz obrazloženja: Određivanje vrednosti predmeta spora je relevantno za utvrđivanje stvarne nadležnosti. postupak je započet predlogom za izvršenje na osnovu verodostojnih isprava. Kada tužilac u sporu povodom upisa u sudski registar ili u drugim neprocenjivim predmetima. Prema tarifnom broju 8 Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata za sastavljanje tužbe. istog zakona. uz podnesak o povlačenju. U daljem toku postupka tužilac je povukao tužbu iz razloga što je tuženi izmirio dugovanja.2. prema članu 29. i to u skladu sa Zakonom o sudskim taksama. U skladu sa ovim odredbama.00 dinara.109 - . odnosno merodavna vrednost predmeta spora. ali je troškove tražio.000. stav 2. podnesaka kojima se pokreće postupak u neprocenjivim predmetima i to u sudskom sporu povodom upisa u sudski registar nagrada advokata iznosi 20. stav 1. navodeći da je. Kako je tuženi prigovorom osporio navedeno rešenje o izvršenju. Tužilac koji povuče tužbu oslobodiće se zakonske obaveze da suprotnoj strani naknadi troškove ukoliko. kao vrednost se uzima iznos od 10. Kada se tužbeni zahtev ne odnosi na novčani iznos. S druge strane. prema članu 34. označava i opredeljuje prema vrsti spora. Kako se u konkretnom slučaju radi o predmetu spora koji se ne može novčano izraziti. pre utuženja.00 dinara . u smislu člana 21. označi vrednost spora radi naplate takse prema vrsti spora u smislu odredaba čl. Prema član 28. Zakona o sudskim taksama. tada se naknada parničnih troškova za preduzete parnične radnje od strane advokata odmerava primenom propisane nagrade i naknade za tu vrstu spora po Advokatskoj tarifi. platio račune koji su osnov za njegovo donošenje i dostavljajući dokaze o izvršenim plaćanjima. do 27. 21. Zakona o parničnom postupku. to je. parnični troškovi će se odmeriti po toj tarifi. odredbama član 150. to se utvrđivanje vrednosti. a bez navođenja kada je plaćanje izvršeno odn. merodavna je vrednost predmeta spora koji je tužilac naznačio u tužbi. prava na izjavljivanje revizije i u drugim slučajevima predviđenim u Zakonu o parničnom postupku.

u smislu citiraneodredbe. Ovo je neophodno da bi mogao. tužilac uz dopis kojim je povukao tužbu jer je tuženi u celosti izmirio svoju obavezu. mora protivnoj strani naknaditi parnične troškove.u smislu člana 202. Pravo na troškove postupka ima tužilac koji povuče tužbu. Pž. tužilac koji povuče tužbu ima pravo na troškove pod uslovom da je do povlačenja tužbe došlo zbog ispunjenja zahteva od strane tuženog i pod uslovom da je povlačenje tužbe usledilo odmah posle takvog ispunjenja. osim ako je povlačenje tužbe usledilo odmah posle ispunjenja zahteva od strane tuženog. koji povuče tužbu. nije naveo ni dostavio dokaze kada je ta obaveza izmirena.2010. Pž. 6579/10 od 29. 7183/10 od 09. tada u slučaju uspeha u sporu državi ne pripadaju troškovi postupka po advokatskoj tarifi.Dakle. jer je tužilac izričitom izjavom povukao tužbu. Kada je državu kao stranku u parničnom postupku zastupao punomoćnik iz reda zaposlenih u državnom organu. a tuženi je na to pristao (s obzirom da se već upustio u raspravljanje o glavnoj stvari). godine) 168. jer se ovaj propis odnosi na troškove postupka kada stranku zastupa javno pravobranilaštvo. Zakona o parničnom postupku (član 196. konstatuje da je tužba povučena. Iz tih razloga odlučeno je kao u izreci. na osnovu iste odredbe. ranije važećeg Zakona) regulisano je da tužilac. Članom 157. ranije važaćeg Zakona). u smislu člana 157. da se pozove da je ista izmirio posle tužbe. ali uz ispunjenje dva uslova: da je do povlačenja tužbe došlo zbog ispunjenja zahteva od strane tuženog i da je povlačenje usledilo odmah posle takvog ispunjenja.12. to je . dužan da tuženom naknadi parnične troškove.2010. te da odmah po izmirenju povuče tužbu. (Iz rešenja Privrednog apelacionog suda.12.PARNIČNI POSTUPAK Prvostepeni sud. . Pošto je svaka stranka dužna da iznese činjenice i priloži dokaze na kojima zasniva svoj zahtev. Zakona o parničnom postupku. a ne javno pravobranilaštvo. prema stanju u spisima. godine) 169.i tužilac uz izjavu o povlačenju tužbe bio dužan da dostavi dokaze kada je tuženi izmirio dugovanja koja su predmet spora odn. Zakona o parničnom postupku. Ovo zbog toga što nije dostavio dokaze da se.član 153. imajući u vidu navedeno.110 - . (Iz Rešenja Privrednog apelacionog suda. koje je ovaj opredeljeno tražio u podnesku kojim je prihvatio povlačenje tužbe. osim ako je povlačenje tužbe usledilo odmah posle ispunjenja zahteva od strane tuženog . može osloboditi obaveze njihovog plaćanja. Zakona o parničnom postupku. istog Zakona (član 153. pravilno . Pošto. da se oslobodi obaveze plaćanja troškova. u smislu člana 158. to je. Iz obrazloženja: Tužilac koji povuče tužbu dužan je da protivnoj stranci naknadi parnične troškove.shodnom primenom navedenih odredaba .

Tuženi žalbom pobija navedeno rešenje o troškovima postupka. O naknadi troškova postupka sud odlučuje na blagovremeni i određeni zahtev stranke. Gž.PARNIČNI POSTUPAK Iz obrazloženja: Stavom III obavezan je tuženi da plati tužiocu na ime troškova parničnog postupka iznos od 12.050. godine) 170. Tužiocu u smislu člana 150. Naveo je. vojnih tužilaštava i vojnog pravobranilaštva. Članom 2.111 - . budući da punomoćnik tužioca u odgovoru na žalbu nije opredeljeno naveo troškove za koje traži naknadu.00 dinara u roku od 8 dana po prijemu presude. Zakona o preuzimanju u nadležnosti vojnih sudova. 11862/05 od 17. te da ni u zahtevu za zaštitu zakonitosti nije opredeljeno naveo troškove za koje traži naknadu.2006. već je samo na kraju Zahteva navedeno: "Troškovnik: . Članom 7. godine) 171. 1 474/10(2) od 26. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Pž. Ovaj zakon je stupio na snagu 1. kao i njihovu visinu. da traži troškove u visini odgovora na žalbu po AT i eventualno dodatne sudske takse. vojnih tužilaštava i vojnog pravobranilaštva ("Službeni glasnik RS" broj 137/04) nadležnost vojnog pravobranilaštva za postupanja na teritoriji Republike Srbije preuzima Republičko javno pravobranilaštvo. Zakona o parničnom postupku pripadaju troškovi koji su bili potrebni radi vođenja parnice. tada isti nije opredeljen. Iz obrazloženja: O troškovima drugostepenog postupka i postupka po zahtevu za zaštitu zakonitosti. Žalba tuženog je osnovana. Zakona o parničnom postupku. navodeći da tužilac nema pravo na troškove po advokatskoj tarifi jer ga zastupa lice koje je zaposleno u Ministarstvu odbrane. u skladu sa zakonom i drugim propisima.10. 1. danom stupanja na snagu ovog zakona prenose za teritoriju Republike Srbije na organe Republike Srbije. 55/04) predviđeno je da se nadležnost vojnih sudova.2010. na organe Republike Crne Gore koje te države članice odrede. Navođenje da se troškovi za pojedine parnične radnje traže po AT ne predstavlja opredeljen zahtev za naknadu troškova postupka u smislu citirane zakonske odredbe.sastav Zahteva po AT". na teritoriju Republike Crne Gore. Zakona o parničnom postupku kojim je predviđeno da se odredbe o troškovima primenjuju i na stranke koje zastupa javno pravobranilaštvo i da u tom slučaju troškovi postupka obuhvataju i iznos koji bi se stranci priznao na ime nagrade advokatu. januara 2005 godine. Kada je u zahtevu za naknadu parničnih troškova navedeno da se troškovi za pojedine parnične radnje traže "po AT". naime. Predložio je da drugostepeni sud preinači prvostepeno rešenje. vojnih tužilaštava i vojnog pravobranilaštva na organe Država članica ("Službeni list SCG" br. . Tužioca u ovoj parnici nije zastupalo javno pravobranilaštvo Republike Srbije pa se iz tih razloga ne može primeniti član 158. što znači da troškovnik mora da sadrži pojedinačno nabrojane sve preduzete parnične radnje koje su stranci prouzrokovale izdatke. (Iz presude Vrhovnog kasacionog suda. koja je dužna da u zahtevu opredeljeno navede troškove za koje traži naknadu. i 2. odlučeno je u skladu sa odredbom člana 159. Zakona o prenošenju nadležnosti vojnih sudova.04. st.

i to putem podneska od 28. novembra 2005. Zakona o parničnom postupku ("Službeni glasnik RS". dostavljeno mu je 3. a u konkretnom slučaju tužilac nije povukao tužbu pa samim tim nije dužan ni da naknadi parnične troškove. Pošto po neopredeljenom zahtevu sud nije mogao da postupa. 451/06 od 24. godine (kojim je konstatovano povlačenje tužbe) primio 7. Zakona o parničnom postupku. godine) 172. Prvostepeni sud se poziva na odredbu člana 153. novembra 2005. ali ih ni tada nije opredelio. godine zatražio troškove. sa pozivom na to da mu troškovi pripadaju jer je u potpunosti uspeo u parnici. februara 2003. Žalbu tužioca na rešenje od 19. Zakona o parničnom postupku. tokom postupka jedino na ročištu od 3.112 - . Zakona o parničnom postupku (rok od osam dana po prijemu obaveštenja o povlačenju tužbe). Tužioci u žalbi ističu da je ovakvo rešenje ne zakonito i u suprotnosti sa čl. st. Kada je pravnosnažnim rešenjem tužba odbačena. 153. stav 7. U konkretnom slučaju tuženi je pre toga. to je prvostepeni sud pravilno odlučio kada je doneo pobijanu odluku. u kome je propisano da u slučaju iz člana 153. Punomoćnik tuženika je zahtev za troškove spora podneo tek 28. jula 2005. analognom primenom člana 159.01. koja je dužna da u zahtevu opredeljeno navede troškove za koje traži naknadu. punomoćnik tuženog je rešenje od 5.00 dinara u roku od 8 dana. godine. člana 159. 1. novembra 2005. novembra 2005. Tuženi dakle nije troškove opredelio ni nakon donošenja rešenja o presumiranom povlačenju tužbe. Tuženom se stoga ne može prihvatiti opredeljivanje parničnog troška nakon proteka više meseci od donošenja rešenja o presumiranom povlačenju tužbe (koje je primio 7. tuženi smatra da nakon presumiranog povlačenja tužbe može da se poziva na blagovremenost zahteva za troškove postavljenog 28. Ovo znači da zahtev za troškovima mora da sadrži pojedinačno nabrojane sve preduzete parnične radnje koje su stranci prouzrokovale troškove i njihovu visinu. godine). Naime. godine (o odbijanju predloga za vraćanje u pređašnje stanje) primio je 8. godine. jula 2005. i 2. i 159. Međutim. Rešenje Višeg trgovinskog suda Pž. godine. ovog zakona. odnosno pozivom na docnije bolničko lečenje punomoćnika tuženog (u oktobru i novembru mesecu 2005. nego znatno docnije. Iz obrazloženja: Pobijanim dopunskim rešenjem obavezan je tužilac da naknadi tuženom troškove parničnog postupka u iznosu od 15. a što se sve utvrđuje iz povratnica u spisima predmeta. 150. kroz navode da je u više navrata i pismenim podnescima i na glavnoj raspravi istakao da traži troškove parničnog postupka. 149." (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Pž. sud će tuženom dosuditi troškove postupka ako je blagovremeno istakao zahtev. broj 125/2004) o naknadi troškova postupka odlučuje sud na određeni zahtev stranke. septembra 2005. zahtev za naknadu troškova se može staviti u roku od osam dana po prijemu obaveštenja o povlačenju.000. jula 2005. jula 2005. godine). 10159/05 po žalbama tužioca na prvostepena rešenja.2006. godine. imajući u vidu da je tuženom istekao i rok iz stava 7.PARNIČNI POSTUPAK Iz obrazloženja: Viši trgovinski sud nalazi da je pobijano rešenje kojim je odbačen kao neblagovremen zahtev tuženog za naknadu troškova postupka pravilno i na zakonu utemeljeno. Prema članu 159. godine. Žalba tužilaca nije . ako povlačenje tužbe nije izvršeno na raspravi. Zakona o parničnom postupku ("Službeni glasnik RS". godine. niti prilikom raspravljanja na ročištu. broj 125/2004). a to nije učinio ni nadalje tokom spora prilikom podnošenja odgovarajućih podnesaka.

koji se odmeravaju prema važećoj Advokatskoj tarifi.00 dinara na ime takse na odgovor na tužbu po TT. godine) 174. Tuženi je podneskom od 23. Iž. O zahtevu za naknadu troškova odlučuje se u presudi ili rešenju kojima se završava postupak pred tim sudom. februara 2006.113 - . O naknadi troškova odlučuje se na određeni zahtev stranke bez raspravljanja. stav 4. Samim tim na osnovu čl. 3491/06 od 1. Zakona o parničnom postupku ("Službeni glasnik RS".10. broj 125/2004). o troškovima postupka se odlučuje odlukom kojom se postupak okončava (prema uspehu u tom postupku) ili dok postupak još uvek traje. marta 2006. 1236/10 od 22.04. u toku postupka. U postupku za koji je postavljen. Prvostepeni sud je ovo pravilno odlučio. a imajući u vidu da su delimično opredeljeni troškovi privremenog zastupnika. Zakona o parničnom postupku upodobljavaju se troškovima u postupku za obezbeđenje dokaza.00 dinara za sastav odgovora na tužbu po AT i iznos od 8. pa i pravo na troškove za pružene advokatske usluge. Zakona o parničnom postupku.2006.11. Iz obrazloženja: Odredbe Zakona o parničnom postupku shodno se primenjuju i u postupku izvršenja. a u toku postupka posebnim rešenjem samo ako pravo na naknadu ne zavisi od odluke o glavnoj stvari. posebnim rešenjem.250. ako su za to ispunjeni uslovi. godine. godine. 150. prvostepeni sud je utvrdio da je osnovan predlog za donošenje dopunskog rešenja o troškovima privremenog zastupnika tuženog. može se odlučiti o naknadi troškova samo kad pravo na naknadu troškova ne zavisi od odluke o glavnoj stvari . Postupajući po nalogu drugostepenog suda iz ovog rešenja i odlučujući o predlogu za donošenje dopunskog rešenja o troškovima privremenog zastupnika. za koji pravilno prvostepeni sud zaključuje da se analogno ima primeniti u konkretnom slučaju. te je . Zakona o parničnom postupku. i stav 6. stav 1. parnični troškovi iz člana 163. Na utvrđeno činjenično stanje pravilno je prvostepeni sud primenio materijalno pravo kada je uradio dopunsko rešenje od 9. privremeni zastupnik ima sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika.2009. on ima sva prava i dužnosti punomoćnika (advokata). Sud rešava o pitanju troškova postupka odlukom kojom se postupak okončava (završava). Naime. Pravosnažnim rešenjem od 14. jer predsta.09.naložio tužiocu da na ime troškova privremenog zastupnika tuženog – imenovanom advokatu uplati navedeni iznos. godine blagovremeno istakao zahtev za troškove postupka u smislu člana 159. (Iz rešenja Privrednog apelacionog suda. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda. stav 7. godine) 173. 149. godine . februara 2006.750.2009. Iz obrazloženja: Prvostepenom sudu su spisi vraćeni rešenjem Višeg trgovinskog suda od 16. Zakona o parničnom postupku dosuđeni su tuženom troškovi 6. a uslov je da odluka o troškovima ne zavisi od uspeha u postupku . kada je privremeni zastupnik iz redova advokata. stav 1.PARNIČNI POSTUPAK osnovana.član 159.2010.član 159. posebnim rešenjem. i 153. To znači da.rešenjem od 02. Pž. godine odbačena je tužba u ovoj pravnoj stvari.

4639/2010 od 11. u slučaju da isti bude usvojen bila oslobođena obaveze plaćanja sudskih taksa koja nastaje momentom predaje podneska sudu. stav 2. pa i pravo na troškove za pružene advokatske usluge. ZPP) 175. i u podnescima (član 100. te su iz tog razloga neosnovani žalbeni navodi tužioca da je tužilac obavezan da predujmi veći iznos nego što je Advokatskom tarifom propisano. Otuda. godine. Zakona o parničnom postupku. shodno čla..114 - . U konkretnom slučaju. Međutim. septembar 2005. godine) OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA TROŠKOVA POSTUPKA (Član 168 . kao neblagovremen i nepotpun. Takav predlog najčešće se stavlja u tužbi. odnosno glavne rasprave. proizlazi da je tužilac predlog za oslobođenje od plaćanja troškova postupka. a iz ovoga proizlazi da. Zakona o parničnom postupku) stranka može predlagati oslobođenje od plaćanja troškova postupka.. u vezi člana 165. da će sud osloboditi od plaćanja troškova postupka stranku koja prema svom opštem imovnom stanju nije u mogućnosti da snosi ove troškove. kao i to da odluku o oslobođenju od plaćanja troškova postupka donosi prvostepeni sud na predlog stranke i da je stranka dužna da uz predlog podnese uverenje nadležnog organa o imovnom stanju. stav 1. (Iz rešenja Privrednog apelacionog suda.173. kada je pred sudom zaključeno sudsko poravnanje i kada je u zapisniku konstatovano da tako zaključeno sudsko poravnanje ima snagu pravnosnažne sudske odluke. Iz obrazloženja: Prvostepenim rešenjem Trgovinski sud u B. Žalba tužioca je neosnovana. istog Zakona propisano je da privremeni zastupnik ima u postupku za koji je postavljen sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika. Norme zakonskog propisa o oslobođenju od plaćanja troškova postupka propisuju u članu 164. i stranka koja ih je snosila ima pravo da traži da joj protivna strana ove troškove naknadi prema pravilima u uspehu u sporu. kada je privremeni zastupnik iz redova advokata. Pž. a u protivnom prekludirana je u pravu. odredbe člana 165. odbacio je predlog tužioca za oslobođenje od plaćanja sudskih taksi. kao i na zapisniku pripremnog ročišta. kao dan pravnosnažnosti okončane parnice između stranaka u sporu je 30. zbog čega ovaj sud u svemu tome nalazi da je pravilno stanovište prvostepenog suda da se takav zahtev može staviti sve do pravnosnažnog okončanja spora. Odredbom člana 80. uz istovremeno podnošenje uverenja nadležnog organa o imovnom stanju.11. da bi stranka. Stranka može staviti predlog za oslobođenje od plaćanja troškova postupka sve do pravnosnažnog okončanja spora sudskim poravnanjem. dolazi se do pravilnog pravnog stanovišta prvostepenog suda da stranka može staviti predlog za oslobođenje od plaćanja troškova postupka sve do pravnosnažnog okončanja spora. kao u konkretnom slučaju. koji se odmeravaju prema važećoj Advokatskoj tarifi. Zakona o parničnom postupku.2010.PARNIČNI POSTUPAK vljaju sastavni deo svih parničnih troškova. ima sva prava i dužnosti punomoćnika (advokata). Prvostepeni sud je pravilno zaključio da je ovo obaveza tužioca i prilikom odmeravanja potrebnih troškova pravilno je primenio Advokatsku tarifu. Pravilnim tumačenjem odredbe stava 1.

godine predao podnesak kojim se izjašnjava na navode iz podneska tužilaca od 5. stav 1. Zakona o parničnom postupku služi isključivo obezbeđenju procesne discipline u svrhu nesmetanog vođenja postupka i izriče se onda kada nesumnjivo postoji zloupotreba procesnih ovlašćenja koju je svesno preduzeo određeni učesnik u postupku i kada se na drugi način ne mogu sprečiti njene štetne posledice po sam postupak. Pravilnim tumačenjem ne samo odredaba Zakona o sudskim taksama i odredaba Zakona o parničnom postupku. Zakona o parničnom postupku bio dužan da stavi do 30.2. Po nalaženju ovog suda. Sve su to bili razlozi zbog kojih je žalbu valjalo odbiti kao neosnovanu. ZPP) 176. Zakona o parničnom postupku dovedu u vezu i sa drugim odredbama Zakona o parničnom postupku. u vezi člana 165. to se ne mogu prihvatiti kao osnovani žalbeni navodi tužioca kojima u ovom delu pobija prvostepenu odluku.2005. shodno članu 387. godine. već i šire. pa kako tako nije postupio. već je to učinio dana 24. kada se odredbe člana 164. već mora da bude i sadržajno određen. budući da tužilac uz predlog za oslobođenje od plaćanja sudske takse nije dostavio uverenje nadležnog organa o imovnom stanju. Kako je navedeni podnesak tužilaca uručen punomoćniku tuženog 2. Takvo tumačenje je logična posledica primene stava 1.04. člana 165. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Pž.PARNIČNI POSTUPAK nu 164. ne utiču na donošenje drugačije odluke u ovoj pravnoj stvari. Zakona o parničnom postupku je imperativne prirode i za posledicu propuštanja ima prekluziju u pravu. godine. mera novčanog kažnjavanja iz člana 181. 3306/06 od 19. kao i na životnu dob.2005. Naime.115 - .190.1. Za. člana 165. kao i druge izvore njihovih prihoda i uopšte imovno stanje stranke kojoj se izdaje uverenje. budući da takvi razlozi ne dovode do oslobođenja od plaćanja troškova postupka.2006. a pobijano rešenje potvrditi i odlučiti kao u izreci. prvostepeni sud zaključuje da je ovakvim postupanjem punomoćnik tuženog zloupotrebio procesna ovlašćenja i pokazao nepoštovanje procesne discipline. Pozivanje tužioca u žalbi na zdravstveno stanje. godine. te priloženi dokaz uz žalbu na te okolnosti. stav 1. februara 2006. budući da odluku o oslobođenju od plaćanja troškova postupka donosi prvostepeni sud na predlog stranke. posebno sa odredbama i članom 100. punomoćnik tuženog je na ročištu održanom 30. pravilno je stanovište prvostepenog suda i u delu da je podneti predlog i nepotpun. Ovakav zaključak prvostepenog suda ne može se prihvatiti. istog zakona. septembra 2005.3. godine) NEPOŠTOVANJE PROCESNE DISCIPLINE (Član 186 . Takav dokaz ne samo da mora biti i dostavljen uz predlog. koji regulišu ovo pitanje. ili su one već nastupile. godine.2005. u smislu da sadrži iznos poreza koji plaćaju domaćinstvo i pojedini članovi domaćinstva. Mera novčanog kažnjavanja iz člana 181. Iz obrazloženja: Prema razlozima prvostepenog rešenja. Zakona o parničnom postupku. tačka 2) Zakona o parničnom postupku. Zakonska norma stava 2. dolazi se do pravnog stanovišta da se takav predlog može staviti sve do pravnosnažnog okončanja spora.

Iz obrazloženja: U stavu drugom izreke.2005. stav 3. godine.06. ništavost pravne radnje izdavanja računa br. dokaze kojima se utvrđuju ove činjenice. U tom smislu. a ne određujućeg podneska. pa su neosnovani žalbeni navodi da je u tom delu pogrešno primenio Zakon o parničnom postupku.član 188. zahteva da usmeno izloži činjenice i predloge koje je naveo u spornom podnesku. Po mišljenju okružnog suda. Predmet tužbe za utvrđenje ne može biti utvrđivanje postojanja ili nepostojanja neke činjenice. a u suprotnom da ne uzme u obzir navode iz podneska. "Tužilac u tužbi može tražiti da sud samo utvrdi postojanje odn. da je ništava pravna radnja pravnog prethodnika tužioca pokretanje i vođenje postupka protiv tuženog i sl. . Zakona o parničnom postupku. Iz sadržaja protivtužbe prvostepeni sud je pravilno zaključio da tuženi-protivtužilac traži da se utvrdi nepostojanje potraživanja tužioca-protivtuženog na ime troškova skladištenja robe u navedenom iznosu. Zakona o parničnom postupku. Zakona o parničnom postupku uzima u obzir samo ako je blagovremeno upućeno. Ukoliko je prvostepeni sud smatrao da je predmet raspravljen tako da se može zaključiti glavna rasprava i doneti odluka. ovi uslovi u konkretnom slučaju nisu bili ispunjeni. Gž. činjenice na kojima tužilac zasniva zahtev.PARNIČNI POSTUPAK kona o parničnom postupku ("Službeni glasnik RS". bio je ovlašćen da od punomoćnika tuženog. "Tužba mora da sadrži određeni zahtev u pogledu glavne stvari i sporednih traženja. Ovo s toga što sporno pismeno ima karakter pripremnog. te se u smislu odredbe člana 300. prvostepeni sud je pravilno odbacio protivtužbu. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu.116 - . broj 125/2004) služi isključivo obezbeđenju procesne discipline u svrhu nesmetanog vođenja postupka i izriče se onda kada nesumnjivo postoji zloupotreba procesnih ovlašćenja koju je svesno preduzeo određeni učesnik u postupku. godine) SADRŽINA TUŽBE (Član 191 . godine nužno vodi i odlaganju tog ročišta. stav 1. da ne postoje neki drugi (opravdani) razlozi odlaganja i da ne postoji procesno ovlašćenje suda kojim bi se isti cilj postigao bez novčanog kažnjavanja. 03.198.član 187.3. stav 1. pa ni onda ako iz nje proizlazi neko pravo.2005. 5488/05 od 15. 2005. svih iznosa po navedenom računu i obračunom i uplatom po osnovu poreskih obaveza stečajnoj masi u stečaju prouzrokovana šteta. vrednost predmeta spora kao i druge podatke koje mora imati svaki podnesak" . umesto što je izrekao kaznu i odložio ročište. i kada se na drugi način ne mogu sprečiti njene štetne posledice po sam postupak. 13/05 od 28. a parnična stranka je inače dužna da sve navode i predloge iznese usmeno na glavnoj raspravi bez obzira da li je ili nije blagovremeno predala takav podnesak. da se utvrdi da je pravnom radnjom knjižena i kao prihod iskazana kao dobit u poslovnim knjigama. ZPP) 177. pravilna primena navedene odredbe zahtevala je da predaja spornog podneska na ročištu od 30. nepostojanje nekog prava ili pravnog odnosa ili istinitost odnosno neistinitost neke isprave" . ili su one već nastupile.

Zakona o parničnom postupku. ukoliko je isti nerazumljiv ili ne sadrži sve što je potrebno da bi se po njemu moglo postupati . 8414/10 od 29. Tužba mora sadržati određeni zahtev u pogledu glavne stvari i sporednih traženja. Zbog toga je podneta tužba bila neuredna u smislu čl. stav 1. vrednost predmeta spora. tako da utvrđivanje postojanja ili nepostojanja neke činjenice ne može biti predmet tužbe za utvrđenje. 1.06. 1297/11 od 29. i 6. čija visina nije određeno navedena. stav 1. Zakona o parničnom postupku. godine) 178. To što je tužilac u tužbi označio neki iznos kao vrednost predmeta spora. jer je zvanični kurs Narodne banke Srbije za tu stranu valutu opštepoznata činjenice za određenje vrednosti predmeta spora.2011. niti pak odrediv zahtev u pogledu glavne stvari.04. bilo moguće odrediti.00 evra sa kamatom po eskontnoj stopi Evropske centralne banke od dospeća do isplate. Tužba je podnesak koji mora biti razumljiv i mora sadržati sve ono što je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti . Iz obrazloženja: Pravilna je izreka pobijanog rešenja kojim je tužba odbačena jer je bila neuredna. nepostojanje nekog prava ili pravnog odnosa ili istinitost odnosno neistinitost neke isprave. Kako predmet protivtužbe za utvrđenje ne mogu biti činjenice. godine) 179.član 100. .preko punomoćnika . Zakona o parničnom postupku. na osnovu člana 188. nedovoljno je da bi se smatralo da je na opisani način postavio i odredio i sadržinu sopstvenog zahteva. Pž.advokata podneo tužbu u kojoj deo postavljenog tužbenog zahteva po osnovu naknade štete ne sadrži niti određeni. i 187. st. a sve u dinarskoj protivvrednosti po kursu na dan isplate. dakle i tužbu.2010.700. 100. Tužilac nije naveo čak ni okvirni iznos štete koju je pretrpeo navodnim radnjama tuženih. Iz obrazloženja: Prvostepenim rešenjem odbačena je tužba tužioca kojom je zahtevao da sud obaveže tuženog da plati tužiocu iznos od 29. istog Zakona. a čije se postojanje može dokazivati određenim dokaznim sredstvima. pa se samim tim ne može odlučivati ni o opredeljenom sporednom traženju u vidu zatezne kamate. (Iz Presude Privrednog apelacionog suda. Zakona o parničnom postupku. i stav 6.u konkretnom slučaju . glavnog traženja. niti je naveo elemente po osnovu kojih bi iznos glavne stvari odn. činjenice na kojima tužilac zasniva zahtev.član 187. Pž.PARNIČNI POSTUPAK Prvostepeni sud je pravilno zaključio da je tuženi-protivtužilac mogao da traži da sud samo utvrdi postojanje odn. Sud će odbaciti podnesak.117 - . dokaze koji utvrđuju ove činjenice. označavanje vrednosti predmeta spora ne čini tužbu urednom u pogledu tužbenog zahteva za isplatu naknade štete. pa je zbog toga ona pravilno odbačena u delu zahteva za naknadu štete primenom člana 103. koju je u ime stranke podneo punomoćnik koji je advokat. Zakona o parničnom postupku. U tužbi sa više tužbenih zahteva. (Iz rešenja Privrednog apelacionog suda. Tužilac je . to je protivtužba pravilno odbačena kao nedozvoljena. stav 1. kao i druge podatke koje mora imati svaki podnesak . pa ni onda ako iz njih proizlazi neko pravo. Tužba tužioca nije neuredna zbog označenja vrednosti predmeta spora u stranoj valuti u dinarskoj protivvrednosti.član 103.

Tužbom za utvrđenje ne može se tražiti da sud utvrdi da obaveštenje od strane Agencije za privatizaciju Republike Srbije o raskidu ugovora o prodaji društvenog kapitala ne proizvodi pravno dejstvo i da se poništavaju pravne posledice koje je prouzrokovalo ovo obaveštenje. Kako se iznos obaveze u stranoj valuti obračunava u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom kursu banke na dan isplate. propisano je da tužba mora da sadrži određen zahtev u pogledu glavne stvari i sporednih traženja. U konkretnom slučaju stranke su ugovorile plaćanje obaveze u stranoj valuti plativoj u dinarima prema zvaničnom kursu na dan uplate. Prvostepeni sud nalazi da je ovako postavljeni tužbeni zahtev nedozvoljen i da ne može da uživa sudsku zaštitu u smislu čl. Iz obrazloženja: Iz spisa predmeta proizlazi da je tužilac podneo tužbu kojom traži da se utvrdi da obaveštenje o raskidu ugovora o prodaji društvenog kapitala metodom javne aukcije ne proizvodi pravno dejstvo i da se poništavaju pravne posledice koje je prouzrokovalo ovo obaveštenje što je tuženi dužan priznati.12. 188. Zakona o parničnom postupku. činjenice na kojima tužilac zasniva zahtev. vrednost predmeta spora i druge podatke koje mora imati svaki podnesak. u skladu sa odredbom člana 395. stav 1. već isti predstavlja opšte poznatu činjenicu. 41a Zakona o privatizaciji predviđeno da se ugovor o prodaji kapitala odnosno imovine smatra raskinutim zbog neispunjenja ako u naknadno ostavljenom roku za ispunjenje kupac ne plati ugovorenu cenu odnosno . tužilac je dužan da u tužbi naznači vrednost predmeta spora. Prvostepeni sud nalazi da utvrđenje da takva izjava tuženog ne proizvodi pravno dejstvo. dokaze kojima se utvrđuju ove činjenice. Zakona o obligacionim odnosima koja propisuje da ako novčana obaveza glasi na plaćanje u nekoj stranoj valuti. Obaveštenje tuženog o raskidu ugovora o prodaji društvenog kapitala metodom javne aukcije predstavlja jednostrani akt tužioca usled koga ne nastaju i ne prestaju prava i isti ne dovodi do nastanka i prestanka pravnog odnosa jer je odredbom čl. istog člana propisano je da kad nadležnost i sastav suda ili pravo na izjavljivanje revizije zavisi od vrednosti predmeta spora.118 - . Navedenom zakonskom odredbom predviđeno je da tužilac u tužbi može tražiti da sud samo utvrdi postojanje odnosno nepostojanje nekog prava ili pravnog odnosa i istinitost odnosno neistinitost neke isprave. 188. godine) 180. odnosno da sadrži sve što je potrebno da bi prvostepeni sud po istom mogao postupati. jer navedeno obaveštenje o raskidu ugovora ne predstavlja određeni pravni akt u normativnom smislu. Pravilno prvostepeni sud nalazi da navedeni tužbeni zahtev ne može biti predmet tužbe u smislu čl. već jednostranu izjavu volje ugovorene strane u ugovorenom odnosu. a predmet tužbenog zahteva nije novčani iznos.2009. ZPP. 3190/09 od 15. Zakona o parničnom postupku (dalje: ZPP).PARNIČNI POSTUPAK Članom 187. njeno ispunjenje se može zahtevati samo u domaćem novcu prema kursu koji je važio u trenutku nastanka obaveze. Takođe. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Pž. konkretno ovde tuženika kao ugovorne strane u ugovornom odnosu sa tužiocem po osnovu zaključenog ugovora o prodaji kapitala subjekta privatizacije metodom javne aukcije. to visinu obaveze u dinarskoj protivvrednosti ne utvrđuje prvostepeni sud. Iz iznetog proizilazi da je tužilac opredelio vrednost predmeta spora i da je podnesak razumljiv. stavom 3. budući da se radi o jednostranoj izjavi volje ne može biti predmet tužbenog zahteva pa je predmetnu tužbu odbacio.

odnosno upravne organizacije sa statusom pravnog lica (Agencije za privatizaciju). i 20. označi cedenta i cesionara. ne obezbedi kontinuitet u obavljanju registrovane delatnosti radi čijeg je obavljanja subjekat privatizacije osnovan.PARNIČNI POSTUPAK bilo koju od dospelih rata. br. stav 1. kao i da li je u tom slučaju reč o subjektivnom preinačenju tužbe ili uređenju tužbe.119 - . kada je to propustio da učini Vrhovni sud.11. pošto je tužba kao inicijalni akt u upravnom postupku sačinjena prema pravilima tog postupka. čiji se akt osporava – (član 14.2009.2005. (Pravni stav Višeg trgovinskog suda . Trgovinski sud je ovlašćen da naloži uređenje tužbe tako da tužbom budu obuhvaćene i ugovorne strane iz ugovora o cesiji. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Pž. godine) . da investira u subjekat privatizacije na način. ne dostavlja garanciju za investiciono ulaganje na način utvrđen ugovorom. Zakona o upravnim sporovima "Službeni list SRJ". pa tužilac u slučaju dostavljanja obaveštenja o raskidu ugovora može samo da traži tužbom da ugovor o prodaji kapitala proizvodi pravno dejstvo. kao učesnika materijalno pravnog odnosa. u vezi člana 100. Iz navedene zakonske odredbe proizilazi da se ugovor o prodaji kapitala raskida po samom zakonu u slučaju neispunjenja ugovorom preuzete obaveze. a ne protiv cedenta i cesionara. a nikako da traži da se utvrdi da obaveštenje Agencije za privatizaciju o raskidu ugovora ne proizvodi pravno dejstvo. nalazeći da tužbom nije tražen poništaj nekog upravnog akta. da li je trgovinski sud ovlašćen da takvu tužbu odbaci primenom člana 28. kako će postupiti trgovinski sud u pogledu uspostavljanja procesne legitimacije tuženih. budući da ugovor o cesiji čiji se poništaj traži nije upravni akt. Zakona o parničnom postupku. ne izvršava odredbe o načinu rešavanja pitanja zaposlenih. Zakona o upravnim sporovima. 8166/09 od 27. stav 1. s obzirom na prirodu samog obaveštenja. tačka 2. Zakona o upravnim sporovima u kome je propisano da će "sud rešenjem odbaciti tužbu ako utvrdi da akt koji je tužbom osporavan nije upravni akt (član 6)"? Urednost tužbe kao inicijalnog akta u upravnom sporu ne može se ceniti od strane trgovinskog suda prema odredbama Zakona o parničnom postupku. a Vrhovni sud se shodnom primenom odredaba parničnog postupka oglasio stvarno nenadležnim i predmet ustupio trgovinskom sudu. tj. jer se ne radi o subjektivnom preinačenju tužbe.09. 49/96). Sud će ovako postupiti bez obzira da li je tužbu sačinio advokat. Ako je tužbu u upravnom sporu zbog "ćutanja administracije" zainteresovano lice podnelo Vrhovnom sudu Srbije. Trgovinski sud nije ovlašćen da odbaci tužbu primenom člana 28. tražeći poništaj ugovora o cesiji. tačka 2. zasnivanjem procesne zajednice nužnih i jedinstvenih suparničara . raspolaže imovinom subjekta privatizacije suprotno odredbama ugovora. Stoga će trgovinski sud uz dostavu rešenja Vrhovnog suda o stvarnoj nenadležnosti da naloži tužiocu da uredi tužbu u skladu sa odredbama člana 187. u obliku ili roku utvrđen ugovorom.odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove od 19. godine) 181. da li je trgovinski sud ovlašćen da naloži tužiocu da umesto tužene Agencije za privatizaciju. s obzirom da je tužba podneta protiv organa. ne isplati u celini minimalne zarade zaposlenih u subjektu privatizacije i pripadajuće doprinose za period od najmanje 9 meseci u toku kalendarske godine i drugim slučajevima predviđenim ugovorom.

Prema tome.2006. pa se stoga takva tužba ne može odbaciti. broj 125/2004). sud će mu naložiti da u depozit suda uplati sredstva koja će sud iskoristiti da preko ovlašćenog sudskog tumača prevede pismena. Ako tužilac po nalogu suda ne prevede tužbu sa prilozima. odbacuje protivtužbu u delu u kojem je traženo obavezivanje tuženog na isplatu opredeljenog iznosa zakupnine. Kako je potraživanje po označenom delu protivtužbe novčano potraživanje na ime zakupa zemljišta i kako su u zahtevu jasno opredeljeni mesečni traženi iznos zakupnine i period za koji se ista traži. sa jasnim opredeljenjem perioda za koji se zakupnina traži. prevođenje će se obaviti o trošku tužioca. On treba svojim postupanjem da omogući nesmetano odvijanje sudskog postupka. a ukoliko isti tako ne postupi u ostavljenom roku. oktobra 2005. Iz obrazloženja: Pogrešio je prvostepeni sud kada je tužbu odbacio zbog toga što nisu dostavljeni overeni prevodi pismena. tužilac po tom nalogu treba da postupi. Jedna od tih obaveza je da predujmi troškove za prevođenje pismena koja se imaju dostaviti u inostranstvu. godine. Tužba je uredna u pogledu visine tužbenog zahteva čiji je predmet mesečno ugovoreni iznos zakupnine. zamolnicu kao i rešenje poput onog od 28.PARNIČNI POSTUPAK 182. Međutim. to je zahtev u označenom delu. kao i sve podneske. Sada se postavlja pitanje kako postupiti u situaciji kada sud naloži tužiocu da tužbu sa svim prilozima. sa obrazloženjem da tužba u tom delu nije uredna. a to je dovoljno za urednost tužbe pa stoga nije bilo osnova za odbačaj protivtužbe u označenom delu. Iz obrazloženja: Neosnovano prvostepeni sud. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Pž. a ukoliko tako ne postupi u ostavljenom roku. U opisanoj procesno-pravnoj situaciji prvostepeni sud treba da donese rešenje kojim će naložiti tužiocu da u depozit suda uplati potrebna sredstva za prevođenje označenih pismena ne nemački jezik putem ovlašćenog sudskog tumača za taj jezik. nema nikakve dileme da nakon što dobije rešenje prvostepenog suda da uplati potreban predujma troškova za prevođenje u sudski depozit. prema nalaženju ovoga suda. tužilac ima i zakonske obaveze predviđene Zakonom o parničnom postupku ("Službeni glasnik RS". prema nalaženju ovoga suda.2006. (Iz presude Višeg trgovinskog suda Pž. zamolnicu i rešenja na jeziku zemlje u koju treba izvršiti dostavljanje.120 - . već je prvostepeni sud morao da sprovede postupak i odluči o osnovanosti zahteva.03. godine) 183. jer je to lako odrediv novčani iznos ukupnog duga. koja su navedena. prevođenje se ima obaviti na teret i trošak tužioca. 1942/06 od 1. godine) . odrediv jer se prostom računicom može utvrditi visina koju tuženi traži. Drugostepeni sud nalazi za potrebno da ukaže i na to da tužilac ima pravo da inicira postupak za sudsku zaštitu i na suđenje u razumnom roku. koje je doneo prvostepeni sud. a isti po tom nalogu ne postupi.05. 218/06 od 24. prevede na nemački jezik putem ovlašćenog sudskog tumača i da prevod dostavi sudu u odgovarajućem broju primeraka.

121 - . dokaze kojima se utvrđuju ove činjenice. Iz obrazloženja: Pravilno prvostepeni sud. ali je u pogledu identiteta tužbenog zahteva vezan činjeničnim navodima iz tužbe. Kako se shodno članu 262. Kako se iznos obaveze u stranoj valuti obračunava u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom kursu banke na dan isplate. godine izvršio plaćanje u docnji ili ne.PARNIČNI POSTUPAK 184. a sve u dinarskoj protivvrednosti po kursu na dan isplate. to je na tužiocu kao podnosiocu zahteva za naknadu štete teret dokazivanja da je tuženi svoje ugovorne obaveze izmirio u docnji da bi stekao pravo na zateznu kamatu za period docnje. Takođe. a ukoliko je pretrpeo štetu veću od iznosa kamate. te stoga sud i nije mogao utvrditi kada je obaveza tuženog dospela za naplatu i da li je tuženi plaćanjem nesporno izvršenim 31. a predmet tužbenog zahteva nije novčani iznos. godine i 23. istog člana propisano je da kad nadležnost i sastav suda ili pravo na izjavljivanje revizije zavisi od vrednosti predmeta spora. Zakona o obligacionim odnosima koja propisuje da ako novčana obaveza glasi na plaćanje u nekoj stranoj valuti. njeno ispunjenje se može zahtevati samo u domaćem novcu prema kursu koji je važio u trenutku nastanka obaveze. Članom 187. U konkretnom slučaju stranke su ugovorile plaćanje obaveze u stranoj valuti. Sud nije vezan pravnim osnovom tužbenog zahteva koji je naveden u tužbi. godine do isplate. to visinu obaveze u dinarskoj protivvrednosti ne utvrđuje prvostepeni sud. plativoj u dinarima prema zvaničnom kursu na dan uplate. imajući u vidu činjenične navode kojima je opredeljena pravna priroda tužbenog zahteva kao štete prouzrokovane neblagovremenim izmirenjem obaveza tuženog po osnovu naknade troškova špediteru. Tužba nije neuredna zbog označenja vrednosti predmeta spora u dinarskoj protivvrednosti strane valute. vrednost predmeta spora i druge podatke koje mora imati svaki podnesak. stav 2. činjenice na kojima tužilac zasniva zahtev. januara 2006. Zakona o obligacionim odnosima predviđa da poverilac ima prava da zahteva naknadu štete koja je prouzrokovana docnjom dužnika u izmirenju svoje obaveze. u skladu sa odredbom člana 395. stavom 3. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda. Pž. odnosno da sadrži sve što je potrebno da bi prvostepeni sud po istom mogao postupati. Iz iznetog proizlazi da je tužilac opredelio vrednost predmeta spora i da je podnesak razumljiv.2006. Iz obrazloženja: Prvostepenim rešenjem odbačena je tužba kojom je tužilac zahtevao da sud obaveže tuženog da plati tužiocu iznos od 9. Zakona o parničnom postupku propisano je da tužba mora da sadrži određen zahtev u pogledu glavne stvari i sporednih traženja. 1921/06 od 20. tužilac je dužan da u tužbi naznači vrednost predmeta spora. našao da tužilac do zaključenja glavne rasprave nije pružio dokaze kada je tuženom dostavio navedene račune kojima je fakturisao cenu izvršenih špediterskih usluga. jer je zvanični kurs Narodne banke Srbije za tu stranu valutu opštepoznata činjenica za određenje vrednosti predmeta spora. stav 1. već isti predstavlja opšte poznatu činjenicu. godine) 185. na samom je tužiocu da dokaže visinu štete i .04.48 eura sa kamatom po eskontnoj stopi Evropske centralne banke od 16. februara 2005. januara 2005.531.

122 - . i 300.2006. broj 125/2004). Zakona o parničnom postupku bio je dužan da to učini. pa se zato i odredba člana 187.2005. Zakona o parničnom postupku sankcioniše samo nerazumljiv podnesak i onaj po kom se ne može postupati. Zakona o parničnom postupku propisano je koje sve elemente mora da sadrži tužba. jer se obaveza predaje pismenih isprava kao dokaza mora sistemski tumačiti u vezi sa odredbama čl. utvrđenje prava svojine i sl)? Članom 187. 299. a predmet tužbenog zahteva nije novčani iznos. proiz. Okolnost da uz tužbu nisu priloženi dokazi. a na njemu je bio teret dokazivanja. 299. Iz toga sledi da se može postupati i po tužbi uz koju nisu priložene pismene isprave kao dokazi. Naime. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu. 3469/05 od 30. Zakona o parničnom postupku daju pravo tužiocu da iznosi činjenice i predlaže dokaze sve do zaključenja glavne rasprave. jer se radi o sporu male vrednosti u kojem se sve relevantne činjenice i dokazi moraju izneti do zaključenja glavne rasprave. u stavu 3. već da tužilac mora za svaku navedenu činjenicu da navede i dokaz koji predlaže da bude izveden na glavnoj raspravi. i 3. Zakona o parničnom postupku ("Službeni glasnik RS". 1. člana 187. (Iz presude Višeg trgovinskog suda Pž. Zakona o parničnom postupku (npr. 103. odredbe čl.04. a među njima je kao obavezni element navedena i vrednost predmeta spora. tuženog i nastanak i visinu štete tužioca prouzrokovane navedenom docnjom a shodno članu 475. s obzirom da odredba člana 103. godine) 186. Kako tužilac u ovom sporu male vrednosti do zaključenja glavne rasprave nije dostavio dokaze iz kojih bi sud pouzdano mogao utvrditi nastupanje i trajanje docnje. Zakona o parničnom postupku daju pravo tužiocu da dopuni činjenične navode i dokazne predloge sve do zaključenja glavne rasprave. navedenog člana propisano je da je tužilac dužan da u tužbi naznači vrednost predmeta spora uvek kada nadležnost. Osim toga. sastav suda ili pravo na izjavljivanje revizije zavisi od vrednosti predmeta. 12/06 od 6. iz odredaba st. Da li parnični sud može odmah odbaciti tužbu. a u kojoj nije naznačena vrednost predmeta spora. protivno imperativnoj odredbi iz člana 187. koju je u ime stranke podneo advokat. i 3.PARNIČNI POSTUPAK u čemu se ona sastoji. tužba za raskid ugovora zbog neispunjenja ili za utvrđenje ništavosti ugovora. to je pravilno prvostepeni sud. što je tužilac u predmetnoj tužbi i učinio.03. imajući u vidu činjenično stanje koje je utvrđeno u toku postupka. Iz obrazloženja: Pogrešan je zaključak prvostepenog suda da izostanak pismenih isprava čini tužbu neurednom. Dakle. st. godine) 187. stav 6. 299. istu ne čini neurednom ukoliko je u tužbi za svaku činjenicu predložen i dokaz iz kojeg se ona utvrđuje. i 300. tužbeni zahtev odbio kao neosnovan nalazeći da tužilac nije dokazao isti. stav 1. i 300. Gž. Izostanak dokaza uz tužbu nije razlog zbog koga se tužba može smatrati neurednom i kao takva odbaciti. poništaj ugovora. 1. jer odredbe čl. Zakona o parničnom postupku ne može tumačiti tako da tužilac sve dokaze mora priložiti uz tužbu.

ne čini tužbu neurednom. koji je u ime stranke podneo advokat. Iz obrazloženja: Tačno je da tužilac nije označio vrednost predmeta spora. do 5. dakle. Stoga su osnovani žalbeni navodi da u konkretnom slučaju nisu bili ispunjeni uslovi za odbačaj tužbe u smislu člana 103. stav 3. nerazumljiv ili ne sadrži sve što je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti sud će takav podnesak odbaciti. ne može odbaciti zato što vrednost predmeta spora nije posebno označena. jer se po takvoj tužbi može postupati. U stavu 6. Zakona o parničnom postupku propisano je da ako podnesak ne sadrži sve što je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti. 6569/05 od 27. kad nadležnost. ne primenjuju ako stranka ima punomoćnika koji je advokat. i iz petituma tužbe se može utvrditi vrednost predmeta spora. Zakona o parničnom postupku. Zakona o parničnom postupku ("Službeni glasnik RS". Prvostepeni sud je našao da je tužilac vrednost predmeta spora opredelio u američkoj valuti. stav 1. sud će stranci koja nema punomoćnika advokata vratiti podnesak radi ispravke. st. godine) 188. stav 1. Tužilac je dužan da u tužbi posebno naznači vrednost predmeta spora samo ako predmet tužbenog zahteva nije novčani iznos.123 - . sastav suda ili pravo na izjavljivanje revizije zavisi od vrednosti predmeta spora. (Pravni stav Višeg trgovinskog suda . istoga člana propisano je da se odredbe člana 103. i 20. da će sud odmah odbaciti tužbu. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Pž. a što je obavezan element tužbe. što znači da se tužba za utvrđenje novčanog potraživanja osporenog u postupku stečaja. Kada je podnesak. tužilac je dužan da u tužbi naznači vrednost predmeta spora. sa obrazloženjem da u tužbi nije određena vrednost predmeta spora. a u kojoj nije naznačena vrednost predmeta spora. iako nisu bili ispunjeni uslovi za odbačaj tužbe zbog ne označavanja vrednosti predmeta spora. Iz navedenih odredaba Zakona o parničnom postupku proizlazi.odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove od 19. a predmet tužbenog zahteva nije novčani iznos. a u vezi sa članom 187. s obzirom da je postupak odbačajem tužbe okončan. Naznačavanje vrednosti predmeta spora u stranoj valuti bez navođenja dinarske protivvrednosti. jer je odbacio tužbu.2005.01. a da je . za koje se traži da se utvrdi tužiočevo potraživanje prema stečajnoj masi tuženog preduzeća. koju je u ime stranke podneo advokat. Zakona o parničnom postupku.2006. Prema odredbi člana 187. Iz obrazloženja: Pobijanim rešenjem odbačena je tužba koja je podneta od strane punomoćnika advokata. stav 6. od 1. osim ako zakonom nije drugačije određeno. broj 125/2004) i da je prvostepeni sud učinio bitnu povredu odredaba parničnog postupka iz člana 361. ali su u petitumu tužbe označeni iznosi sa zakonskom zateznom kamatom na te iznose.09. stav 1. godine) 189. ako se ona može utvrditi iz petituma tužbe. a to je imalo uticaja na donošenje pravilne odluke. Članom 103.PARNIČNI POSTUPAK lazi da je vrednost predmeta spora obavezni element koji tužba mora da sadrži.

pa time i tužba. u kom smislu ima mesta primeni odredbe člana 103. Zakona o parničnom postupku da bi se po istoj moglo postupati. a iz čega proizlazi da je pogrešno primenjena i odredba člana 103. prema navodima iz tužbe. ima se uzeti da je vrednost spora u konkretnom slučaju označena na način koji ne ometa postupanje suda po podnetoj tužbi. Iako tužilac. Zakona o parničnom postupku koja se ogleda u nepravilnoj primeni član 103.2006. U konkretnom slučaju tačno je da je tužilac vrednost predmeta spora označio u stranoj valuti. ovlašćenje za zastupanje sadrži i ovlašćenje za prijem pismena. Zakona o parničnom postupku u vezi sa člana 187. istovremeno je i punomoćnik za prijem pismena.02. Zakona o parničnom postupku koja ukazuje na to da podnesci. Naime. Tužilac je podneo žalbu. Zakona o parničnom postupku. U prvostepenom postupku počinjena je bitna povreda odredaba postupka iz člana 361. bez obzira što to ovlašćenje nije eksplicitno navedeno u samom punomoćju. ima prebivalište u Crnoj Gori odn. Prema tome. izdao punomoćje advokatu u Srbiji. istog zakona. imajući u vidu stanje u spisu. stav 2. Obračun dinarske protivvrednosti iznosa označenog u američkoj valuti može se izvršiti na brz i jednostavan način. a navodeći da je prvostepeni sud pogrešno primenio odredbu člana 187. 2054/06 od 25. stav 1. stav 6. te istovremeno nije primenjena odredba člana 100. U takvoj situaciji. Ovakvo postupanje imalo je uticaja na donošenje pravilne i na zakonu zasnovane odluke. Punomoćnik koji je advokat. Zakona o parničnom postupku. koje se nalazi u spisima predmeta. stav 6. i da se svakako podrazumeva da vrednost predmeta spora valja da bude označena u domaćoj valuti. ne čini predmetnu tužbu neurednom u meri da se po istoj ne može postupati. koji je advokat. Međutim. pa u konkretnom slučaju nema mesta primeni člana 187. godine) 190.5. bez obzira što to ovlašćenje nije eksplicitno navedeno u samom punomoćju. Da li je uredna tužba koju je advokat potpisao pre početka teksta. pa je doneto rešenje valjalo ukinuti. neoznačavanje vrednosti predmeta spora u dinarskoj protivvrednosti u situaciji kada je ista označena u stranoj valuti. Žalba je osnovana. Gž. Iz obrazloženja: Uz tužbu (koju je tužilac podneo preko punomoćnika – advokata) je priloženo punomoćje. 84/2010 od 11. čiji obim ovlašćenja proizlazi iz odredbi člana 89. valja da imaju elemente koji omogućavaju da se po istima postupa. Iz napred navedenog proizlazi da podneta tužba nije neuredna iz razloga koje je naveo prvostepeni sud. isti je ovlastio odn. Zakona o parničnom postupku. Zakona o parničnom postupku – punomoćnik. istovremeno je i punomoćnik za prijem pismena.2010. pa da stoga tužba ne sadrži sve elemente iz člana 187. inostranstvu. (Iz rešenja Apelacionog suda u Beogradu. a ne na kraju teksta tužbe? . Zakona o parničnom postupku koja ne propisuje da vrednost predmeta spora mora da bude izražena u dinarima. godine) 191.124 - . (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda VIII Pž. vrednost predmeta spora je svakako odrediva na način koji je neposredno dostupan sudu pošto su podaci o odnosu domaće i strane valute (u konkretnom slučaju američkog dolara) opštepoznata stvar koja se svakodnevno objavljuje.PARNIČNI POSTUPAK bio dužan da isto izvrši u dinarima.

jer Zakon o parničnom postupku pojam zakonskog zastupnika poznaje samo u smislu oznake lica koja po zakonu zastupaju fizička lica. godine. ili je moguće odlučivati o zahtevu postavljenom u navedenom smislu. Iz obrazloženja: Pobijanim rešenjem prvostepenog suda tužba sa predlogom za izdavanje privremene mere je odbačena.2005. godine) 193. Zakona o parničnom postupku propisano je da tužba. stav 2. a konverziju izvršiti u kasnijem izvršnom postupku? Marka je prestala da bude sredstvo plaćanja 1. pa je sud zbog toga ne može odbaciti.125 - . kao ni bilo kojom drugom odredbom Zakona o parničnom postupku nije propisano da se potpis podnosioca mora nalaziti na kraju teksta podneska. i 20. (Pravni stav Višeg trgovinskog suda .odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove od 19. i 20. Budući da glavni dug nije plaćen. zbog toga što inicijalni akt ne sadrži pored naziva firmi i lična imena zakonskih zastup.odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove od 19. te je stranka dužna da opredeli tužbeni zahtev u važećem sredstvu plaćanja.09. Kada je među strankama sporno samo pravno pitanje. marta 2002. pravilnost konverzije je važna i zbog pravilne primene materijalnog prava. kada je marka prestala da bude sredstvo plaćanja. da li je u situaciji kada je tužbeni zahtev iskazan u DEM neophodno dati nalog da se takav iznos konvertuje u eure i što bi moguće dovelo do veštačenja. kao zajednička valuta zemalja Evropske zajednice. te se stoga ne može smatrati da bi veštačenje. samo na onaj deo konvertovanog iznosa koji predstavlja glavni dug. a ne i na konvertovani deo kamate. u slučaju osporavanja tačnosti obračuna. Dakle. (Pravni stav Višeg trgovinskog suda . dok u pogledu zastupnika stranke u privrednim sporovima poznaje samo lice koje je upisano u registar kao ovlašćeno i koje označava kao statutarnog zastupnika. Naime. godine. odgovor na tužbu i pravni lekovi koji se podnose u pismenom obliku (podnesci). dakle u eurima ili u dinarskoj protivvrednosti traženog iznosa plaćanja.2005. tužilac ima pravo na kamatu po stopi koju Centralna evropska banka propisuje za euro. Navedenim članom. od kada se isključivo koristi euro. bez potrebe produžilo parnični postupak. godine) 192. Neoznačavanje ličnog imena zakonskog zastupnika stranke u privrednom sporu ne čini tužbu neurednom.09. tužba u kojoj je iskazan zahtev u ranije važećoj nemačkoj valuti nije uredna. Stoga je uredna tužba koju je advokat potpisao pre početka teksta. tužba nije neuredna ukoliko ne sadrži njegovo ime. tako i obračun domicilne kamate od dana dospelosti do 1. pa kako oznaka statutarnog zastupnika ne predstavlja obavezni element tužbe. marta 2002. Stoga. Ukoliko bi među strankama bila sporna tačnost izvršene konverzije.PARNIČNI POSTUPAK Članom 100. veštačenjem će se omogućiti stručan obračun. protivtužba. između ostalog moraju sadržavati i potpis podnosioca. pravilna konverzija podrazumeva kako obračun glavnog duga u eure.

koja su poslovno i parnično sposobna i koja zastupa njihov statutarni zastupnik u smislu člana 482. ne predstavlja nedostatak zbog kojeg sud ne bi mogao dalje postupati. U konkretnom slučaju inicijalni akt sadrži kako poslovno ime tuženog. Ovaj termin. i 361. a potom odbaci tužbu u smislu odredbe člana 103. 11438/05 od 24. a time ni razlog za odbacivanje tužbe. i to su roditelj ili staratelj tog lica. Zakonski zastupnik je zastupnik stranke – fizičkog lica koje nema parničnu sposobnost (član 75.126 - . pa nedostavljanje prevoda tužbe sa prilozima.PARNIČNI POSTUPAK nika. Zakona o parničnom postupku). Poslovno ime privrednog društva ne može da bude zamenjivo sa poslovnim imenom drugog privrednog društva. Sedište privrednog društva određuje se osnivačkim aktom i registruje se u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata. kao ni odredbe Zakona o parničnom postupku o zakonskom zastupniku. Zakona o parničnom postupku propisano. stav 2. u roku koji mu je odredio sud. pravno lice može imati specifičnog zakonskog zastupnika. S tim u vezi.10. Na tu razliku jasno ukazuju i odredbe čl. overenog od strane sudskog tumača. tj. Ovlašćenja suda kod nalaganja da se uredi tužba idu do granica procesno-pravnog uređenja tužbe. Prema članu 17. tuženi je strano lice sa sedištem u Austriji. Zakona o privrednim društvima. prebivalište ili boravište. stav 2. Da ju je napravio. niti je prevod dostavio sudu u dva primerka. Oni naročito treba da sadrže: označenje suda. tako i tužioca. putem ovlašćenog sudskog tumača. pa nije bilo mesta da se prvostepeni sud pozove na odredbu iz člana 100. sedište privrednog društva je mesto iz koga se upravlja poslovima društva. Očigledno je da prvostepeni sud ovu razliku nije napravio. Samo izuzetno. predmet spora. jer je zakon razgraničio pojam zakonskog zastupnika od ovlašćenog lica iz člana 482. pa sud ne može dalje postupati po takvoj tužbi. Pž. tužbu ne bi odbacio zbog toga što inicijalni akt ne sadrži pored naziva firmi i lična imena zakonskih zastupnika. Zakona o privrednim društvima. da podnesci moraju biti razumljivi i moraju sadržavati sve ono što je potrebno da bi se po njima moglo postupiti. istog zakona. godine) 194.2005. da li termini "zakonski zastupnik" i "ovlašćeno lice" (statutarni zastupnik) preduzeća i drugih pravnih lica koja se upisuju u registar. Zakona o parničnom postupku. a prema odredbama Haške . poslovno ime je naziv pod kojim privredno društvo posluje. odnosno sedište stranaka. kao i sedište kako tužioca tako i tuženog. Zakona o parničnom postupku. koje razlikuju zakonske zastupnike i zastupnike pravnih lica u pitanjima saslušanja stranke i povreda u zastupanju. naziv firme. Zakona o parničnom postupku. su sinonimi po odredbama novog Zakona o parničnom postupku. jer tužilac. Jer. 265. Tačno je da je odredbom člana 100. ne može preduzeti procesne aktivnosti kako bi istu dostavio tuženom na odgovor. Zakona o parničnom postupku. se ne odnose na pravna lica. tužbu sa svim prilozima nije preveo na nemački jezik. i to privremenog zastupnika iz člana 79. postavlja se pitanje. sadržinu izjavu i potpis podnosioca. Prema odredbi člana 16. niti da izaziva zabunu o privrednom društvu ili o njegovoj delatnosti. ime i prezime. Promena sedišta kao i bliže adrese (sastavnog elementa sedišta) upisuje se obavezno u registar i propisno objavljuje. njihovih zakonskih zastupnika i punomoćnika ako ih imaju. kao statutarnog zastupnika preduzeća i drugog pravnog lica koje se upisuje u sudski registar ili privredni registar? Odgovor na prednje pitanje je jednostavan. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda. Iz obrazloženja: Prvostepeni sud nalazi da tužba kao podnesak ne sadrži sve što je potrebno da bi se po njoj moglo postupati.

jer je zakonski zastupnik Republike Srbije poimenično određen Zakonom o javnom pravobranilaštvu ("Službeni glasnik RS". (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu Gž.06. koji je dostavio uz samu tužbu i uredno punomoćje. 7062/05 od 27. broj 125/2004). (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Pž. godine) 196."Službeni glasnik RS". ne predstavlja nedostatak zbog kojeg sud ne bi mogao dalje postupati. Propuštanje da se u tužbi navedu podaci o zakonskom zastupniku Republike Srbije ne čini tužbu neurednom. Viši trgovinski sud nalazi da je pogrešno prvostepeni sud kada je. godine) .PARNIČNI POSTUPAK konvencije o građansko-sudskom postupku pismena koja treba dostaviti u inostranstvo. st. broj 125/2004). Zakona o parničnom postupku. Do ovakvog zaključka dolazi se tumačenjima odredbi čl. propuštanje da se u tužbi navedu podaci o njenom zakonskom zastupniku. i 103. poimenično određen Zakonom o javnom pravobranilaštvu.2006. Iz obrazloženja: Tužba je neuredna kada je nerazumljiva ili ne sadrži sve što je potrebno da bi se po njoj moglo postupati (član 103. 3255/06 od 12. i 6. našao da tužba nije uredna. overenog od strane sudskog tumača. ne čini tužbu neurednom jer se i bez toga po njoj može postupati. Međutim. a uz tužbu dostavio uredno punomoćje. godine kojom je tužba odbačena kao neuredna. ne predstavlja nedostatak zbog kojeg sud ne bi mogao dalje postupati.2005. ovlašćenja suda kod nalaganja da se uredi tužba idu do granica procesno-pravnog uređenja tužbe.2006. u situaciji u kojoj je sama tužba bila podneta u dovoljnom broju primeraka i snabdevena pečatom i faksimilom – skraćenim potpisom punomoćnika tužioca advokata. nije potpisao punim imenom i prezimenom. sve neophodne elemente predviđene članom 100.03.04. godine) 195. te ne postoji neizvesnost povodom identiteta organa koji zastupa Republiku i njegovog zastupničkog svojstva. februara 2006. Kada je jedna od parničnih stranaka Republika Srbija. 1. overenog od strane sudskog tumača. tako da ne postoji neizvesnost povodom identiteta organa koji zastupa republiku i njegovog zastupničkog svojstva. jer ista sadrži prema stanovištu ovoga suda. pa nedostavljanje prevoda tužbe sa prilozima. Iz obrazloženja: Ceneći pravilnost rešenja prvostepenog suda od 10.127 - . 1942/06 od 1. 43/91 sa izmenama i dopunama). Zakona o parničnom postupku . Tužba nije neuredna samo zato što istu advokat koji je podneo. pogrešio je prvostepeni sud kada je tužbu tužioca odbacio zbog toga što nisu dostavljeni overeni prevodi pismena koja su navedena. dostavljaju se na jeziku zemlje u kojoj se ima izvršiti dostavljanje. br. ako je na tužbu stavio svoj pečat i faksimil. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Pž. Ovo s toga što je zakonski zastupnik Republike Srbije – Republičko javno pravobranilaštvo. a po žalbi tužioca datoj uz predlog za vraćanje u pređašnje stanje. Sledom rečenog. pa nedostavljanje prevoda tužbe sa prilozima. Važi pravno shvatanje da ovlašćenja kod nalaganja da se uredi tužba idu do granica procesno-pravnog uređenja tužbe. 100. novog Zakona o parničnom postupku ("Službeni glasnik RS". 187.

čak i kada je podnesak u ime stranke podneo advokat.4. Tužba nije neuredna kada nije potpisan primerak za suprotnu stranu. 3462/07 od 18. s obzirom da je podneta od strane punomoćnika tužilaca iz reda advokata. odnosno sadrži sve što je navedenim članom zakona propisano. upućeni na parnicu.PARNIČNI POSTUPAK 197. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Pž. iz koga se utvrđuje da su tužiocima prvog i drugog reda osporena potraživanja u navedenim iznosima. 100.2007. Zakona o parničnom postupku doneo rešenje kojim je tužbu odbacio. odgovor na tužbu i pravni lekovi) moraju biti razumljivi i sadržati sve ono što je potrebno da bi se po njima moglo postupati. zbog čega je na osnovu odredbe člana 103. godine. godine pismeno naložio tužiocima da u roku od 15 dana urede tužbu. Međutim. U konkretnom slučaju primerak tužbe podnet sudu je uredan. između ostalog i potpis podnosioca. u toku stečajnog postupka koji je otvoren nad tuženim. godine) 198. tužioci su. stav 1. stav 1. jer svojstvo urednosti podneska je pretpostavka da bi sud mogao po njemu postupati. i 101. tako što će se izjasniti da li su.2010. dostavili rešenja o prestanku radnog odnosa i tražili da sud naloži stečajnom upravniku da donese rešenja o prestanku radnog odnosa u skladu sa Zakonom o stečajnom postupku i Zakonom o radu. stav 2. Član 101. ako je podnosilac potpisao primerak tužbe za sud. uz podnesak od 07. Zakona o parničnom postupku propisano je da podnesci koji se podnose u pismenom obliku (tužba. Zakona o parničnom postupku (član 187. što znači da je sud ne može da tužbu ili drugi podnesak odbaci zbog takvog nedostatka.128 - . Postupajući po nalogu prvostepenog suda.dana 13. Iz navedenih članova proizlazi da primerci podnesaka za sud moraju da sadrže sve propisane elemente. prijavili potraživanja obuhvaćena tužbom i da li su. stav 6. već je potrebno da je po istom i postupila odn.2010. . ranije važećeg Zakona). radi njihovog utvrđenja.2010. i kopiju dostavi protivnoj stranci). Iz obrazloženja: Prvostepeni sud je utvrdio da primerak tužbe za protivnu stranu nije potpisan. da bi tužba bila uredna nije dovoljno da je stranka u ostavljenom roku odgovorila na nalog suda. protivtužba. Zakona o parničnom postupku našao da tužba ima procesne nedostatke. Iz obrazloženja: Prvostepeni sud je . godine. pa je pozivajući se na odredbe čl.04.08.09. (već je dužan da uredni primerak umnoži o trošku podnosioca. U smislu člana 192. ovakav zaključak prvostepenog suda se ne može prihvatiti. dok oni za protivnu stranku ne moraju. Zakona o parničnom postupku propisuje da se podnesci koje treba dostaviti protivnoj stranci predaju sudu u potrebnom broju primeraka za sud i protivnu stranku.prema stanju u spisima . da je nedostatke koji tužbu čine neurednom otklonila. Prvostepeni sud je službenim putem pribavio Zaključak o listi priznatih i osporenih potraživanja nadležnog Privrednog suda od 29. Članom 100. što znači da samo primerci podneska za sud moraju da sadrže sve propisane elemente.

poništaj ugovora. izostao je zahtev tužilaca u pogledu glavne stvari i sporednih traženja.06.PARNIČNI POSTUPAK Na ročištu koje je održano 26. u vezi člana 103. st. Ako tužba ne bude vraćena sudu u roku koji je određen u smislu odredbe člana 103. Ovo stoga što sud odlučuje u granicama zahteva koji su stavljeni u postupku. shodno članu 192. kao inicijalni akt. u smislu odredbe člana 103.11. tako da su. st. Zakona o parničnom postupku (član 187. te da sud nije razmotrio sve činjenice i dokaze dostavljene posle ročišta održanog 26. 7867/2011 od 23. stav 4. 1. pravilno je prvostepeni sud postupio kada je.2005. 1. Do zaključenja glavne rasprave 11. Zakona o parničnom postupku smatraće se da je ista povučena. jer se postupanje suda zasniva postavljanjem određenog zahteva stranke.01.tužbu odbacio. tako što će postaviti utvrđujući tužbeni zahtev za deo potraživanja koji im je osporen u stečaju te da dostave prijavu potraživanja u roku od 15 dana. st. Oni nisu postupili po nalogu suda. Zakona o parničnom postupka (član 187. Zakona o parničnom postupku? U opisanoj situaciji podneta tužba ne sadrži sve što je potrebno da bi se po njoj moglo postupati. na ročištu od 15. a podneti dokazi i činjenični navodi nisu dovoljni za postupanje suda. 1. a shodno odredbi člana 103. stav 1. 1. niti je to učinio naknadno u roku koji mu je sud odredio za dopunu. godine. nalagao da urede tužbu i davao veoma jasne smernice na koji način to da učine. ranije važećeg Zakona) određeni zahtev u pogledu glavne stvari i sporednih traženja. godine) 199. i 20. tužioci kao stranke u postupku nisu imali punomoćnika advokata. u predmetnoj situaciji. Imajući sve to u vidu. koju je u ime stranke podneo punomoćnik koji nije advokat.01. zatim . 1. mora da sadrži. onemogućili sud da dalje postupa u ovoj pravnoj stvari. u kojima se ističe da su tužioci postupili po nalogu suda. godine ostavljen im je dodatni rok od 15 dana da postupe po prethodnom nalogu.u konkretnom slučaju i pored više pokušaja prvostepenog suda da se u tom delu tužba uredi. (Pravni stav Višeg trgovinskog suda . svojim ponašanjem.129 - . u vezi člana 101. tužba za raskid ugovora zbog neispunjenja ili za utvrđenje ništavosti ugovora. Žalbeni navodi. i 4. Zakona o parničnom postupku. Zakona o parničnom postupku.2011. iako je bio u obavezi da to samo jednom uradi. godine prvostepeni sud je ponovo rešenjem naložio tužiocima da urede tužbu.05. ranije važećeg Zakona) . Kako tužioci nisu postupili po nalogu prvostepenog suda u ostavljenom roku. Međutim. godine) . st. koga . odnosno dopune. nije bilo. odnosno ispravku tužbe u smislu člana 103. Zakona o parničnom postupku.2011. i 3. primenom člana 192. stav 2. pa im je sud u više navrata. Da li parnični sud može da odbaci tužbu. U konkretnom slučaju. i 2. u smislu odredbe člana 187.03.2011.2011. i 3. a ako bude vraćena bez ispravke. i 2. godine tužioci nisu postupili saglasno ovom nalogu. a koji nije naznačio vrednost predmeta spora protivno imperativnoj odredbi iz člana 187. st. utvrđenje prava svojine i sl). kao i druge potrebne podatke. bez uticaja su na drugačiju odluku. radi čega će sud stranci koja nema punomoćnika advokata istu vratiti radi ispravke ili dopune. sud će istu rešenjem odbaciti.činjenice na kojima tužilac zasniva svoj zahtev i dokaze kojima se te činjenice utvrđuju. Pž.odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove od 19. (Iz Rešenja Privrednog apelacionog suda. Zakona o parničnom postupku (npr.2011. Tužba.

Zakona o obligacionim odnosima. prvostepeni sud je pravilno primenio materijalno pravo Relevantne odredbe: U dvostranim ugovorima. Sudski raskid ugovora je dozvoljen samo u slučajevima kada je u zakonu izričito propisano da se ugovori raskidaju sudskim putem (to je pre svega situacija kada se raskida ugovor zbog promenjenih okolnosti i sl. reč je o vansudskom raskidu ugovora. Iz obrazloženja: Izneti zaključak prvostepenog suda je preuranjen. tužbom se može tražiti utvrđenje da je ugovor raskinut ili naknada štete prouzrokovane povredom. tužilac u u stavu 1. Mogućnost raskida ugovora prostom izjavom volje postoji u slučaju neispunjenja ugovora od strane jedne ugovorne strane. Zakona o obligacionim odnosima (koji propisuje raskid prostom izjavom volje) .član 124. strana ugovornica ima mogućnost da.to je prvostepeni sud pravilno odlučio kada je u tom delu tužbu odbacio. Zaključak prvostepenog suda da . (Iz Presude Privrednog apelacionog suda. kada jedna strana ne ispuni svoju obavezu. jer je isti ispitivao uslove za određivanje privremene mere verovatno imajući u vidu njenu sadržinu (mere kojom je traženo da se zabrani održavanje promocije koja je neposredno sledila posle podnošenja predloga za određivanje mere u tužbi). kao i da je tuženi povredio ugovor zaključen između tužioca i trećeg lica koje nije stranka u postupku . kako je tužilac tužbom tražio da sud raskine ugovor o zakupu.PARNIČNI POSTUPAK 200. već se na istu situaciju primenjuje član 124.u slučaju neispunjenja ugovora od strane druge ugovorne strane postoji mogućnost raskida ugovora prostom izjavom volje .06.2011. Naime. u skladu sa članom 194. godine. ako raskid ugovora ne nastupa po samom zakonu .1997. Pž. ranije važećeg Zakona) tužbom za utvrđenje traži da sud utvrdi da između stranaka ne postoji pravni odnos. druga strana može zahtevati ispunjenje obaveze ili pod uslovima predviđenim zakonom raskinuti ugovor prostom izjavom. zaključenog dana 20. a podnošenje tužbe sa zahtevom za utvrđenje da je povređen ugovor zaključen između parničnih stranaka.je pravilan. a za čiji raskid zakonom nije propisana mogućnost sudskog raskida. bez prethodnog ispitivanja urednosti i dozvoljenosti podnete tužbe. tužbe traži da se utvrdi da je tuženi neovlašćenom najavom promocije izvršio povredu ugovora o . Naime. U slučaju neslaganja u vezi postojanja razloga za raskid ugovora. strana ugovornica ima pravni interes da tužbom za utvrđenje traži da sud utvrdi da je između stranaka prestao da postoji pravni odnos. Iz obrazloženja: Odbacivši tužbu kojom tužilac traži raskid ugovora o zakupu.11.130 - . U konkretnom slučaju.nije dozvoljeno. kao ugovornih strana. U slučaju negiranja postojanja razloga za raskid ugovora. 3200/2011 od 23. Zakona o parničnom postupku (član 188. Zbog povrede ugovora. godine) 201.).

09. godine i licencnog sertifikata koji poseduje vlasnik tužioca od 20. Tužba članova društva s ograničenom odgovornošću sa zahtevom za utvrđenje suvlasničkih udela u određenom procentu . prvostepeni sud je pravilno.05. Utvrđivanje postojanja neke pravno relevantne činjenice za određeni sporni odnos ne može biti predmet samostalnog tužbenog zahteva. pri tome. .određenoj srazmeri. Ni kada se radi o ugovoru zaključenom između parničnih stranaka. godine. Tuženi u konkretnoj situaciji podnetom protivtužbom zapravo zahteva da se utvrdi činjenica da su parnične stranke označenim dokumentima sačinile konačni obračun. Zakona o parničnom postupku. godine) 203.2010. 8270/10 od 19.2006. kada tužilac podnetom tužbom u suštini zahteva da se utvrdi da su parnične stranke označenim dokumentima sačinile konačni obračun (time se tužbom zapravo traži utvrđenje činjenice. ne može se tražiti utvrđenje da je ugovor povređen od strane tuženog. jer je reč o sporu o udelu kao pravnom odnosu. Tužba za utvrđenje se može podneti kada se traži da sud utvrdi postojanje odnosno nepostojanje nekog prava ili pravnog odnosa ili istinitost odnosno neistinitost neke isprave. Zakona o parničnom postupku.01. bilo zahtevom za naknadu štete. godine) 202. To odredbama materijalnog prava nije dozvoljeno.član 188. pozivajući se na član 188.01. kao i licencnog ugovora od 01.03. godine za zaštićene žigove. odbacio protivtužbu. kada je to posebnim propisima predviđeno. čije se postojanje može dokazivati u toku postupka određenim dokaznim sredstvima). Svoju odluku je.131 - . Naročito nije jasno na osnovu kojih odredbi materijalnog prava tužilac traži utvrđenje da je izvršena povreda ugovora koji je on zaključio sa trećim licima. koji je tužilac zaključio sa drugim licima. Zakona o parničnom postupku. (Iz rešenja Privrednog apelacionog suda. pa se stiču procesni uslovi za odbacivanje tužbe na osnovu člana 188. Kako se radi o utvrđenju činjenice. kada tužilac ima pravni interes da sud utvrdi postojanje odnosno nepostojanje nekog spornog prava ili pravnog odnosa pre dospelosti zahteva za činidbu iz istog odnosa ili istinitost odnosno neistinitost neke isprave ili kad tužilac ima neki drugi pravni interes . a ne o utvrđivanju postojanja prava ili pravnog odnosa ili istinitosti određene isprave. čije se postojanje može dokazivati određenim dokaznim sredstvima. prvostepeni sud je pravilno odbacio protivtužbu.2010. jedna ugovorna strana ne može tužbom tražiti utvrđenje da je izvršena povreda ugovora. dozvoljena je. pravilno zasnovao na primeni člana 188. Zakona o parničnom postupku. Kada je ugovor zaključen između tužioca i trećeg lica. 5251/2010 od 30. Pž.PARNIČNI POSTUPAK distribuciji od 01.bilo zahtevom za utvrđenje da je ugovor raskinut. Dakle. Iz obrazloženja: Pošavši od sadržine opredeljenog protivtužbenog zahteva. već može tražiti utvrđenje posledica takve povrede .2003. utvrđivanje postojanja neke pravno relevantne činjenice za određeni sporni odnos ne može biti predmet samostalnog tužbenog zahteva.2003. Pž. a ne o vrednosti nenovčanog uloga kao pravnoj činjenici. (Iz rešenja Privrednog apelacionog suda.

te postavljenog tužbenog zahteva. što iz tužbe. dajući razloge.. iznos od 251.00 USD. bez uticaja je na drugojačije odlučivanje u ovoj pravnoj stvari kada su u pitanju istaknuti procesno pravni prigovori.9. Sporno pitanje između istih je pre svega visina nenovčanog uloga drugotuženog.D. godine prvostepeni sud je u izreci pod III odbio je prigovor da je tužba za utvrđenje nedozvoljena.500. što nije učinio. Daljim navodima žalbe ukazuje da se očigledno može utvrditi da je predmet tužbenog zahteva visina uloga članova društva.56 USD.94% prema 6. a ne o vrednosti nenovčanog uloga. tako što bi sud utvrdio da ukupan kapital navedenog preduzeća iznosi 378. Ovo zbog toga.D. pravilno prvostepeni sud zaključuje da se u konkretnom slučaju radi o spornom pravnom pitanju koje treba raspraviti kao spor o udelu. te da prvostepeni sud pogrešno tumači tužbeni zahtev sa ciljem da opravda osnovanost vođenja parnice u ovoj pravnoj stvari.2005. drugostepeni sud nalazi da je prvostepeni sud pravilno postupio kada je doneo ožalbeno rešenje i odbio sve procesno-pravne prigovore tuženog drugog reda.132 - . Ne mogu se prihvatiti kao osnovani ni ostali navodi u žalbi tuženog drugog reda. posebno da je tužbeni zahtev za utvrđenje visine uloga osnivača u suprotnosti sa odredbom člana 188. pošto je mašine i opremu za fabriku tj... što predstavlja 66. visina uloga. Na bazi odluke o povećanju kapitala drugotuženi se obavezao da će osnovani kapital preduzeća povećati za 327. kao pravnom odnosu. kao ni izveštaj ovlašćenog procenjivača iz juna 2003 godine. direktora i osnivača. srazmeri (26. 4660/05 od 17. i tako imao pravo odlučivanja.2002." DOO u B. proizlazi da tužioci podnošenjem tužbe u suštini traže utvrđenje pravnog odnosa . iako je njihova vrednost 251. ne priznajući rešenje Saveznog ministarstva za ekonomske odnose sa inostranstvom od 11. Tužioci osporavaju visinu istog uloga. zbog čega je pravilno odbijen prigovor tuženog drugog reda.33%). iz B.33% suvlasničkog udela. te da na taj način prevari i ošteti tužioce. kao nove i da predstavi da iste vrede 327. Zakona o parničnom postupku.2005. što predstavlja 6. Tužbeni zahtev zasniva se na sledećim činjenicama: Tužioci i drugotuženi su osnivači pomenutog preduzeća. a posebno sada ceneći i date žalbene razloge.. o čemu je odlučeno u postupku obezbeđenja dokaza u predmetu R-717/03. Pž. a pojedinačni ulozi osnivača i članova iznose: tužioca prvog reda .06. jer predmet nisu pravna. Drugotuženi u žalbi ukazuje da nije bilo mesta donošenju ožalbenog rešenja. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda. proizlazi da ovde tužioci ne traže procenu vrednosti nenovčanih uloga. koja je već izvršena u postupku obezbeđenja dokaza. 147/04 od 8. iz B.000.određenoj srazmeri. tužioca drugog reda .73% suvlasničkog udela.. iznos od 25.00 USD.17 USD. Pokušao je da prevarom unese polovne i neupotrebljive mašine. Viši trgovinski sud je našao da žalba nije osnovana. kojim je utvrđena vrednost uloga u mašinama i opremi drugotuženog. Na ovaj način bi drugotuženi upisom nerealnog osnivačkog udela stekao 75% vrednosti osnivačkog udela i po statutu preduzeća smenio prvotužioca D. Daljim žalbenim navodima tuženi drugog reda ukazuje da sud ne može da odlučuje o spornom pitanju visine uloga članova. što predstavlja 26.699. o kojima je sud odlučio ovim rešenjem. Pozivanje tuženog drugog reda u žalbi da prvostepeni sud pogrešno tumači tužbeni zahtev.56 USD i da će isti staviti na raspolaganje u roku od šest meseci.3. Iz stanja u spisima proizlazi da su tužioci tužbom te deklarativno postavljenim tužbenim zahtevom tražili da se utvrdi suvlasnički udeo u Preduzeću za proizvodnju i trgovinu "E.utvrđenje suvlasničkih udela u određenom procentu .V. tj.17 USD.17 USD. Drugotuženi je istakao procesne prigovore. iznos od 102.D.199. godine. te da se tužbom za utvrđenje ne može tražiti utvrđenje postojanja određenih činjenica. godine) . tuženog drugog reda – inostranog preduzeća.73% prema 66. Stoga. ulog u stvarima pokušao da unese na osnovu sporne procene procenitelja.94% suvlasničkog udela.199. Ovo zbog toga što iz stanja u spisima. a imajući u vidu navode tuženog drugog reda isticane u toku trajanja prvostepenog postupka. već faktička pitanja.882.PARNIČNI POSTUPAK Iz obrazloženja: Pobijanim rešenjem P. kao pravnoj činjenici. već u suštini traže utvrđenje pravnog odnosa utvrđenje suvlasničkih udela u određenom procentu.. a ne traže procenu vrednosti nenovčanih uloga.. Saglasno iznetom. koje prihvata i ovaj sud i žalioca na iste upućuje.882.D.. da bi dalji postupak trebalo sprovesti po pravilima van parničnog postupka. te i obrazloženja ožalbenog rešenja. a na osnovu procene vrednosti nenovčanih uloga.

i 14.ukoliko ga ocenjuje ništavim .02.11. predugovor stvara obaveze između ugovarača. Naime.PARNIČNI POSTUPAK 204.500.10. tužilac može imati pravni interes da traži da se utvrdi njegova ništavost.000. Zakona o parničnom postupku.prvostepeni sud odbacuje tužbu.500.00 dinara.ne mora pristupiti zaključenju ugovora o prodaji.2010. pa u tom smislu tužilja kao strana iz predugovora ima pravni interes da traži da se utvrdi da je predugovor nevažeći pravni posao. Što se tiče kapare.00 dinara? Takva tužba je nedozvoljena imajući u vidu odredbe člana 188. Osnivači društva su deoničko društvo i privatno preduzeće. godine) 206. Deoničko društvo je kao osnivački ulog u novoosnovano preduzeće unelo kapital zemljište sa postojećim objektom (ugostiteljski objekat) čija je vrednost u vreme osnivanja preduzeća izražena u novcu iznosila 4. Izneti razlozi prvostepenog suda rezultat su nepravilne primene odredbe iz člana 188. i 7. Za tužbu sa zahtevom da se utvrdi da ne postoji potraživanje tuženika prema tužiocu po osnovu naknade za potrošnju električne energije tužilac nema pravni interes ukoliko o potraživanju tuženika prema tužiocu teče parnica u kojoj tužilac može da koristi sve pravne mogućnostu na kojima zasniva i ovu svoju tužbu. te da utvrđenje da novčani iznos koji je tuženik položio kao zakupac nije kapara predstavlja ustanovljavanje činjenica . već o utvrđivanju pravnog odnosa a to takođe može biti predmet tužbe za utvrđenje. Posle ovoga. novoformirano društvo sa ograničenom odgovornošću je promenilo status tako što se podelilo na tri društva sa ograničenom odgovornošću. sada u stečaju ima prava na tužbu radi utvrđivanja da je njegov osnivački ulog iznosio 4. godine) 205. Iz obrazloženja: Zato što nalazi da tužilja nema pravnog interesa za podnošenje tužbe radi utvrđivanja ništavosti predugovora o prodaji. jer tužbom za utvrđenje tužilac može tražiti samo da sud utvrdi postojanje nekog prava odnosno nepostojanje nekog prava ili pravnog odnosa ili istinitost odnosno neistinitost neke isprave. i 25.00 dinara. a smatrajući da . Kao strana iz predugovora. a u konkretnom slučaju prema postavljenom pitanju tužba bi bila usmerena na utvrđenje postojanja određene činjenice. Da li deoničko društvo – osnivač. koji stvara obaveze između ugovarača. Gž. (Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg trgovinskog suda od 5.2006. Rešenjem privrednog suda iz 1991. . ne radi se o utvrđivanju činjenice. Privatno preduzeće je unelo kao osnivački ulog izvedene građevinske radove na ugostiteljskom objektu i građevinski materijal u vrednosti od 2. (Iz rešenja Višeg suda u Valjevu. Zakona o parničnom postupku.500.000.133 - . 237/2010 od 18. godine izvršen je upis u sudski registar društva sa ograničenom odgovornošću u mešovitoj svojini.000.

stav 2. Zakona o parničnom postupku. godine.08. godine) 207. objašnjavajući da za takvu tužbu tužilac ima pravnog interesa. koja parnica je u toku .PARNIČNI POSTUPAK Iz obrazloženja: Kao nedozvoljena.04. da nije učinjena ni bitna povreda iz člana 361. istog Zakona na koju žalba opisno ukazuje. godine u koji iznos ulazi i prethodni saldo .134 - . a da se utvrdi da dug tužioca prema tuženiku za period od 01. Pošto tužilac ne tvrdi da mu je tuženik isključio struju. što je tuženik dužan priznati i trpeti da se ta suma evidentira u poslovnim knjigama tuženika i iskaže kroz obračune usklađene sa utvrđenim stanjem duga tužioca prema tuženiku na dan 1. da je tuženik pokrenuo parnicu protiv tužioca za potraživanje u iskazanom iznosu. pa je našao da je žalba neosnovana. (Iz rešenja Višeg suda u Valjevu.2007. Zakona o parničnom postupku.2006. godine. tužba je odbačena Rešenjem nadležnog Osnovnog suda od 03. tražeći troškove drugostepenog postupka.dug u naznačenom iznosu. Činjenica da se vodi spor između stranaka kojim se rešava po zahtevu za utvrđenje ništavosti sporazuma o obezbeđenju uspostavljanjem hipoteke. godine do 31. prvostepeni sud je pravilno našao da tužilac nema pravnog interesa za tužbu.03. 650/2010 od 22. Imajući u vidu takvo stanje stvari. ne znači sama po sebi. da stranke nemaju pravni interes za tužbu za utvrđenje nepostojanja razlučnog prava po osnovu upisane hipoteke. niti se gubi pravni interes za rešavanje po ovoj tužbi.09. Iz obrazloženja: Osnovano tužilac u žalbi navodi da navedeni spor nije pravnosnažno okončan i da se rešenjem navedenog spora ne rešava i ovaj pravni odnos. Tužbeni zahtev tužilac zasniva na pravnoj činjenici zastarelosti potraživanja tuženika prema tužiocu. Naime.08.2010. godine iznosi naznačenu sumu. to je još jedan razlog da tužilac nema pravnog interesa za utvrđenje pravnog odnosa iz tužbenog zahteva. stav 1. Tužilac tužbenim zahtevom traži da se utvrdi da ne postoji potraživanje tuženika prema tužiocu u navedenom iznosu zaključno sa 31. stav 2. tačka 12. Ovo naročito zbog toga što tužilac tim tužbenim zahtevom praktično priznaje svoje (manje) dugovanje tuženiku. u vezi člana 388.2007. jer na taj način želi da otkloni stalnu neizvesnost u pogledu dalje isporuke električne energije.a sve radi naplate utroška isporučene električne energije. Pobijano rešenje je Viši sud ispitao u smislu člana 372. sa predlogom da ga drugostepeni sud ukine i predmet vrati na ponovni postupak. već samo predstavlja prethodno pitanje za rešenje tog spora.2006. godine Žalbu je protiv istog blagovremeno izjavio tužilac iz svih razloga predviđenih članom 360. Gž. konstatujući da u postupku prvostepenog suda i pobijanom rešenju nije učinjena ni jedna od onih bitnih povreda odredaba parničnog postupka navedenih u članu 372.07. kako bi se utvrdilo tačno potraživanje koje tuženik ima prema tužiocu. Tu. po nalaženju drugostepenog suda isključenje tužioca sa napajanja električnom energijom u konkretnoj pravnoj situaciji nije odlučna činjenice za ovu pravnu stvar.2010. Zakona o parničnom postupku na koje drugostepeni sud povodom žalbe pazi po službenoj dužnosti. Takože. jer pobijana odluka nema nedostataka zbog kojih se njena pravilnost nije mogla ispitati. a ovo iz razloga što o potraživanju tuženika prema tužiocu već teče označena parnica u kojoj tužilac može da koristi sve pravne mogućnostu na kojima zasniva svoju tužbu. Prvostepeni sud je pribavio spise istog suda iz kojih se utvrđuje: Da tuženik ima izvršni naslov prema tužiocu za iznos navedenog glavnog duga po obračunu za maj mesec 2007.

Zakona o parničnom postupku) za pravosnažno utvrđenje drugačijeg stanja prava ili pravnog odnosa od registarskog stanja. kao što je uradio pobijanim rešenjem. i 25. osnovani su žalbeni navodi tužioca da činjenica da se označena druga parnica vodi i u istoj traži poništaj sudskog sporazuma.135 - . godine) 208. koji je osnov za upis hipoteke. Stoga. Navedeni pravni put se može koristiti samo kad tužilac drugim pravnim putem ne može ostvariti svoja prava. koja predviđa tužbu za utvrđenje ništavosti upisa u sudski registar. Sama činjenica da rešenje označene parnice P. Da li se tužbom za utvrđenje može tražiti da parnični sud utvrdi drugačije stanje prava ili pravnih odnosa od registarskog stanja (onog stanja koje je upisano u privrednom registru)? Treba ograničiti ovakve tužbe za utvrđenje na određene situacije u kojima tužilac ima pravni interes (član 188. prvostepeni sud je pogrešno ocenio da ne postoji pravni interes tužioca za utvrđenje da tuženi nema razlučno pravo koje se stiče upisom sredstva obezbeđenja u zemljišne knjige. stav 1. Zakona o privrednim društvima. pa je stečajni upravnik upućen od strane stečajnog veća da u parnici utvrdi nepostojanje razlučnog prava tuženog zbog manjkavosti upisa hipoteke. br. 4463/06 od 31. Takav interes postoji naročito kad se položaj tužioca pokazuje nesiguran prema tuženom. Drugi pravni put predstavljaju materijalno pravne odredbe člana 69. odredba člana 302. tačka 3. 4501/04 direktno utiče na rešenje ove parnice.08. Tužilac je dužan da već u tužbi navede okolnosti iz kojih se vidi postojanje interesa za utvrđenje. prema nalaženju ovoga suda. Upis je izvršen po sporazumu o obezbeđenju zaključenim pred sudom i upravo je u toku parnica kojom se traži poništaj navedenog sporazuma. uslovljava odluku i u ovoj parnici i u direktnoj je i neposrednoj vezi sa istom. Sam spor se međutim ne rešava označenom parnicom. i predmet vraća prvostepenom sudu na dalji postupak. koja predviđa tužbu za pobijanje odluke privrednog društva i pojedini slučajevi tužbi iz Zakona o privrednim društvima. znači da je raskid prihvatio.10. Iz navedenih razloga. Pž.. . i 14. već će rešenje iste parnice dovesti samo do rešenja prethodnog pitanja kojim će se rešiti valjanost osnova upisa navedenog razlučnog prava. nema pravni interes da tužbom traži utvrđenje da obaveštenje o raskidu ugovora dato od strane Agencije za privatizaciju Republike Srbije nema pravno dejstvo. i 7. (Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg trgovinskog suda od 5. pa stoga nije mogao ni da odbaci tužbu.2006. ukida se rešenje Trgovinskog suda u B. jer činjenica da je i kupac stavio zahtev za raskid ugovora.11. ali se samom činjenicom da se o prethodnom pitanju vodi parnica ne gubi pravni interes za tužbu sa opredeljenom sadržinom.2006. Postojanje pravnog interesa za utvrđenje ima značaj procesne pretpostavke na koju sud pazi po službenoj dužnosti u toku celog postupka. Zakona o parničnom postupku. ne dovodi automatski do gubitka pravnog interesa tužioca da se utvrdi da tuženi nema razlučno pravo. a na osnovu člana 387. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda. uz povraćaj sredstava i naknadu štete. ukazuje da se radi o prethodnom pitanju koje je potrebno rešiti pre okončanja ove parnice i od čijeg ishoda značajno zavisi ishod ove parnice. Kupac koji tužbom traži raskid ugovora o prodaji društvenog kapitala metodom javne aukcije. godine) 209. iako s obzirom da predstavlja prethodno pitanje za rešenje navedene parnice.PARNIČNI POSTUPAK žilac je bio u stečaju. Imajući u vidu izneto. Zakona o registraciji privrednih subjekata.

Ovako postavljen tužbeni zahtev za utvrđenje je nedozvoljen u smislu člana 188. zahtevati ispunjenje obaveze ili pod uslovima predviđenim u idućim članovima. pod 4. U ovu vrstu spada i pravo na raskid ugovora. Zakona o obligacionim odnosima). 338/05 od 20. Prema tome. 22-23. da li je u takvom slučaju postojalo pravo na pravnu promenu (raskid ugovora) raspravlja se u parnici u kojoj davalac izjave o raskidu ugovora predlaže odluku o posledicama raskida ugovora. ukoliko raskid ugovora ne nastupa po samom zakonu (član 125. s obzirom da je članom 124. Zakona o parničnom postupku koji određuje kada i koja tužba za utvrđenje se može podneti. Zakona o obligacionim odnosima u dvostranim ugovorima. kad jedna strana ne ispuni svoju obavezu. raskid ugovora zbog neispunjenja se po članu 124. Preobražajna tužba se podiže za zaštitu nekog preobražajnog prava. ako nije šta drugo određeno. objavljen je odgovor koji glasi: "Prema članu 124.2005. Sledi. Zakona o obligacionim odnosima propisan vansudski raskid ugovora prostom izjavom (pravna moć. tako da ih treba poništiti. Postoje dve vrste ovih prava. svojom jednostranom materijalno-pravnom izjavom volje. na osnovu člana 288. raskinuti ugovor prostom izjavom. Prev. kao i da pravno dejstvo ne proizvode pravne posledice koje je navodno prouzrokovalo ovo obaveštenje. pa ne postoji pravni interes na njegovoj strani da traži i utvrđenje da obaveštenje o raskidu ugovora dato od strane Agencije za privatizaciju Republike Srbije nema pravno dejstvo. Da li je dozvoljena preobražajna tužba za raskid ugovora zbog neispunjenja. Zakona o obligacionim odnosima ostvaruje prostom izjavom volje poverioca upućenoj dužniku da ugovor raskida. Ova prava se ostvaruju podnošenjem tužbe sudu pred kojim se ističe pravo na promenu. U prvu spadaju ona koja njihov nosilac ostvaruje prosto. stav 2. Pitanje. Zakona o parničnom postupku. već ona zbog svog značaja može biti ostvarena samo pravnosnažnom presudom. a imajući u vidu da takvu tužbu izričito ne predviđa ni materijalnopravni ili procesnopravni propis? U Biltenu Višeg privrednog suda broj 4/99. pravni preobražaj). da se pravo na raskid ugovora ne može ostvariti preobražajnom tužbom i da se takva tužba ima odbaciti zbog nepostojanja pravnog interesa. Da bi ta izjava proizvela pravnu promenu potrebno da je da je druga strana primi.136 - . Tužba za raskid ugovora je po svojoj pravnoj prirodi preobražajna tužba. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije. Ova tužba je dozvoljena jedino u slučaju kad neki materijalno-pravni ili procesno-pravni propis izričito predviđa da nosilac preobražajnog prava pro. a u svakom slučaju ima pravo na naknadu štete. pa stoga nema pravni interes da traži utvrđenje da obaveštenje o raskidu ugovora od strane Agencije za privatizaciju Republike Srbije ne proizvodi pravno dejstvo. jer se radi o tužbi za utvrđenje za koju je potreban pravni interes i koja se može podneti samo kada je posebnim propisima predviđeno. druga stranka može. godine) 210. U drugu vrstu preobražajnih prava spadaju ona za čije ostvarenje nije dovoljna volja pravnog subjekta ovlašćenog na pravnu promenu. U konkretnom slučaju tužilac traži raskid ugovora o prodaji društvenog kapitala metodom javne aukcije i povraćaj sredstava i naknade štete. broj 125/2004) odbacili tužbu tužioca u napadnutom delu. Zakona o parničnom postupku ("Službeni glasnik RS". govori o tome da je tužilac prihvatio raskid istog.PARNIČNI POSTUPAK Iz obrazloženja: Nižestepeni sudovi su pravilnom primenom odredbe člana 188. str. jer samo ova pruža punu izvesnost da su ispunjene pretpostavke za njenu promenu. Okolnost da je i sam tužilac postavio zahtev za raskid ugovora o prodaji društvenog kapitala metodom javne aukcije. ako raskid ne nastupa po samom zakonu. kao što je pravo na povraćaj datog ili na naknadu štete.09.

PARNIČNI POSTUPAK menu može postići samo presudom. U drugu vrstu ovih prava ne spada pravo na raskid ugovora. Izuzetak od izrečenog pravila je situacija kada priroda ugovornog odnosa nalaže nužnost sudskog mehanizma raskida, kao što je slučaj sa ugovorom o izdržavanju, no ova tužba se ne može pojaviti pred privrednim sudom. Sud će dakle odbaciti tužbu za raskid ugovora, a da li će usvojiti tužbeni zahtev za povraćaj datog ukoliko u konkretnom slučaju utvrdi da je tužilac vansudskim putem, prostom izjavom osnovano raskinuo predmetni ugovor, to zavisi od činjenica utvrđenih u toj parnici". Ovako utvrđenom i objavljenom odgovoru sa Savetovanja privrednih sudova Srbije od 13. do 15. septembra 1999. godine valja dodati izuzetke od pomenutog pravila da se pravo na raskid ugovora ne može ostvariti preobražajnom tužbom i da se takva tužba ima odbaciti. Raskid ugovora zbog promenjenih okolnosti može se ostvariti samo sudskim putem, regulišu ga odredbe čl. 133. do 136. Zakona o obligacionim odnosima, a o pravu na raskid odlučuje se presudom, jer se radi o spornom materijalnom pravu. (Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg trgovinskog suda od 5. i 25.09.i 7. i 14.11.2006. godine)

211.
U slučaju isticanja prejudicijelnog zahteva za utvrđenje u tekućoj parnici ne radi se o preinačenju tužbe, pa sud i nije ovlašćen da ga ne dozvoli, već o njemu mora meritorno odlučiti. Iz obrazloženja: Prvostepeni sud je nepravilno primenio odredbe čl. 189. i 193. Zakona o parničnom postupku, pa je odbio objektivno preinačenje tužbe, iako se u konkretnom slučaju radilo o tzv. prejudicijelnom tužbenom zahtevu iz člana 189. stav 1. Zakona o parničnom postupku, čije se isticanje ne smatra preinačenjem tužbe u smislu stava 2. istog člana. Ako odluka o sporu zavisi od toga da li postoji ili ne postoji neki pravni odnos koji je u toku parnice postao sporan, tužilac može - pored postojećeg zahteva - istaći zahtev da sud utvrdi da takav odnos postoji, odnosno da ne postoji, ako je sud pred kojim parnica teče nadležan za takav zahtev - član 189. stav 1. Zakona o parničnom postupku. Tužilac je - u konkretnom slučaju - pored postojećeg tužbenog zahteva za utvrđenje potraživanja po osnovu prava na vraćanje deponovanih novčanih sredstava istakao, i tužbeni zahtev za utvrđenje ništavosti ugovora, koji po svojoj prirodi predstavlja zahtev za utvrđenje da ne postoji pravni odnos iz tog ugovora. Kod činjenice da je tuženi prigovor nedostatka pasivne legitimacije zasnovao na tvrdnji da su se njegove dospele obaveze prema tužiocu iz ugovora o deponovanju novčanih sredstava ugasile tako što je tužiocu ustupio svoja potraživanja od trećeg lica pomenutim ugovorom, te kod činjenice da je prvostepeni sud upravo iz tih razloga našao da tužbeni zahtev nije osnovan - jasno je da je istaknuti tužbeni zahtev za utvrđenje ništavosti spornog uugovora po svojoj pravnoj prirodi predstavlja tzv. prejudicijelni tužbeni zahtev, o kome je sud bio dužan u meritumu da odluči (jer je od odluke o tome zavisi i odluka o postavljenom tužbenom zahtevu, u smislu člana 12. Zakona o parničnom postupku). S obzirom da je prvostepeni sud odbijanje postavljenog zahteva obrazložio upravo primenjujući sporni ugovor, to ovaj zahtev tužioca jeste bio takve prirode da nije predstavljao preinačenje tužbe, a u smislu člana 189. stav 2. Zakona o parničnom postupku. Samim tim, prvostepeni sud nije imao nikakvo ovlašćenje da ceni dozvoljenost preinačenja, nego je o postavljenom zahtevu bio dužan da meritorno odluči. (Iz presude Privrednog apelacionog suda, Pž. 777/10 od 25.02.2010. godine)
- 137 -

PARNIČNI POSTUPAK

212.
Međupredlog za utvrđenje je parnična radnja koju tužilac preduzima u toku parnice, ali nije ni tužba, niti preinačenje tužbe. Iz obrazloženja: Međupredlog za utvrđenje (prejudicijelni zahtev za utvrđenje) je tužiočeva parnična radnja koju on preduzima u toku parnice. Međupredlog za utvrđenje nije ni tužba (incidentna tužba za utvrđenje), niti predstavlja preinačenje tužbe. Međupredlog (incidentni zahtev za utvrđenje, prejudicijelni zahtev za utvrđenje) je posebna parnična radnja tužioca, a različita od tužbe i od preinačenja tužbe. Međutim, prejudicijelni zahtev za utvrđenje je nesamostalna parnična radnja. Ako se tužba povuče ili odbaci, sud ne može da odlučuje o međupredlogu (prejudicijelnom zahtevu za utvrđenje). (Ovakvo pravno shvatanje zastupljeno je u pravnoj doktrini pa između ostalog u "Građanskom procesnom pravu", autora dr. Gordane Stanković, izdavač IP "Justinijan", Beograd, 2004. godina, strana 364). Pravna doktrina nije izvor prava, ali se prednje navodi samo kao ilustracija za izneti pravni stav. Međutim, čak i ukoliko bi se prihvatilo suprotno stanovište da međupredlog za utvrđenje ima prirodu tužbenog zahteva i da je samostalna parnična radnja, pa da povlačenjem tužbe ne postaje bespredmetno odlučivanje o incidentnom zahtevu za utvrđenje, i da je zato sud dužan da odlučuje o ovom zahtevu ukoliko tužilac ima pravni interes za utvrđenje, nužno je ispitati postupak po međupredlogu (prejudicijelnom zahtevu za utvrđenje). Prethodna napomena se tiče pretpostavki za dopuštenost prejudicijelnog zahteva za utvrđenje. Naime, tužilac može da podigne međupredlog za utvrđenje pod određenim uslovima: 1) međupredlog može da podigne samo tužilac kad tuženi u toku parnice ospori pravni odnos ili pravo čije se utvrđenje traži međupredlogom; 2) osporeni pravni odnos ili pravo, treba da imaju prejudicijelni značaj za odluku o tužbenom zahtevu; 3) zahtev za presudu iz međupredloga i tužbeni zahtev ne mogu da budu identični; 4) međupredlog može da se stavi sve do zaključenja glavne rasprave; 5) parnični sud treba da bude stvarno nadležan da odlučuje o novom zahtevu za presudu koji je istaknut međupredlogom. Podizanjem međupredloga za utvrđenje (prejudicijelnog zahteva za utvrđenje) tužilac pokreće incidentni postupak koji se interpolira u pendentni postupak po tužbi. Redosled raspravljanja o tužbenom zahtevu i novom zahtevu za presudu određuje sud. Celishodno je, međutim, da sud najpre izviđa i odlučuje o zahtevu koji je postavljen međupredlogom (prejudicijelnim zahtevom za utvrđenje) jer on ima prejudicijelni značaj za odluku o tužbenom zahtevu. Dakle takvo postupanje jeste celishodno, ali redosled raspravljanja o tužbenom zahtevu i novom zahtevu za presudu određuje sud, kako je to naglašeno. Sud može, povodom podignutog prejudicijelnog zahteva za utvrđenje, da odluči na nekoliko načina. Pre svega, sud može rešenjem da odbaci međupredlog kao nedopušten ako nisu ispunjene pretpostavke za njegovu dopuštenost. Međupredlog za utvrđenje je parnična radnja koja sadrži zahtev za presudu. Ukoliko sud zaključi da je zahtev za presudu koji je istaknut međupredlogom za utvrđenje osnovan, on donosi odluku o međupredlogu u formi presude i to istovremeno kad presudom odlučuje o glavnoj stvari, odnosno o osnovanosti tužbenog zahteva. Ako je raspravljanje o tužbenom zahtevu i zahtevu iz međupredloga bilo odvojeno, sud može da donese međupresudu i da njome najpre odluči o zahtevu koji je istaknut međupredlogom, pošto on ima prejudicijelni značaj za odluku o tužbenom zahtevu. U konkretnom slučaju tužilac je podneo zahtev za osudu na činidbu, a potom tokom postupka u podnesku istakao prejudicijelni zahtev za utvrđenje da je nepunovažan i bez pravnog dejstva arbitražni sporazum. Prvostepeni sud nije odlučivao o incidentnom (prejudicijel- 138 -

PARNIČNI POSTUPAK nom) zahtevu za utvrđenje, niti se o tome izjasnio. Međutim, ovakvim postupanjem prvostepenog suda, a nasuprot navodima žalbe nije učinjena bitna povreda odredaba parničnog postupka iz člana 361. stav 1. a u vezi člana 330. Zakona o parničnom postupku, kao i bitna povreda odredaba parničnog postupka iz člana 361. stav 2. tačka 12. Zakona o parničnom postupku. Naime, ukoliko se prejudicijelni zahtev za utvrđenje shvati kao nesamostalna parnična radnja, pa tužba bude povučena ili odbačena, sud ne može da odlučuje o prejudicijelnom zahtevu za utvrđenje. Ukoliko bi se prihvatilo suprotno stanovište da je prejudicijelni zahtev za utvrđenje samostalna parnična radnja, redosled raspravljanja o tužbenom zahtevu i prejudicijelnom zahtevu za utvrđenje određuje sud. Ovo pogotovo važi u situaciji koja je prisutna u konkretnom slučaju. Naime, mogućnost prima facie ocene postojanja i punovažnosti arbitražnog ugovora od strane državnog suda najznačajniji je izuzetak od principa nenadležnosti sudova za sporove predviđene arbitražnim ugovorom, s obzirom da u ovom slučaju sud predstavlja "konkurenciju" arbitraži. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Pž. 13602/05 od 26.06.2006. godine)

213.
Tužbeni zahtev može da sadrži zahtev za alternativno obavezivanje tuženog samo ako je ugovorom predviđena alternativna obligacija, dok procesnim zakonom nije predviđeno isticanje više tužbenih zahteva koji su među sobom u alternativnom odnosu. Iz obrazloženja: Prema članu 124. Zakona o obligacionim odnosima u dvostranim teretnim ugovorima kad jedna strana ne ispuni svoju obavezu druga strana može ako nije što drugo određeno zahtevati ispunjenje obaveze ili pod uslovima predviđenim zakonom raskinuti ugovor prostom izjavom ako raskid ugovora ne nastupa po samom zakonu, a u svakom slučaju ima prava na naknadu štete. Stoga, u situaciji u kojoj tuženi nije u ugovorenom roku platio ugovornu cenu tužilac je mogao da bira da li će raskinuti ugovor o kupoprodaji viljuškara zaključen sa tuženim ili će tražiti izvršenje istog uplatom ugovorenog iznosa kupoprodajne cene. U konkretnom slučaju tužilac je formirao tužbeni zahtev tražeći alternativno obavezivanje tuženih na ispunjenje ugovora ili na povraćaj predmeta kupoprodajnog ugovora - viljuškara uz naknadu za korišćenje istog u spornom periodu. Pravilno je pri ovakvo formiranom tužbenom zahtevu, prvostepeni sud našao da tužilac ne može istovremeno tražiti i izvršenje ugovora i regulisanje pravnih posledica raskida istog povraćajem predmeta ugovora. Navedeno bi bilo moguće samo u situaciji u koliko bi ugovorom među strankama bila ugovorena alternativna obaveza tuženog u smislu člana 403. Zakona o obligacionim odnosima i to tako da je na tuženom bila mogućnost izbora koji će predmet od više alternativnih obaveza izmiriti, odnosno u konkretnom slučaju ukoliko je ugovorena za tuženog kao dužniku – kupcu mogućnost izbora da li će platiti cenu ili vratiti predmet ugovora - viljuškar. Kako je među strankama nesporno da takva alternativna obaveza na strani tuženog nije ugovorena, to je pravilno prvostepeni sud, imajući u vidu navedenu okolnost kao i činjenicu da je pravosnažno prvotuženi obavezan na plaćanje iznosa cene, što je predstavljalo i tužiočev izbor puta za ostvarenje prava, odlučujući o zahtevu za alternativno obavezivanje tuženog, isti odbio, nalazeći da alternativna obligacija nije među strankama ugovorena, te da s toga nema pravnog osnova sa obavezivanje tuženog alternativnim obavezama. Samo ugovaranje takve obaveze u smislu člana 403. Zakona o obligacionim odnosima omogućava tužiocu da takvo obavezivanje traži tužbom, a u svakom drugom slučaju u kome takvog sporazuma stranaka nema zahtev tužioca na alternativno obavezivanje po više obaveza nije osnovano. (Iz presude Višeg trgovinskog suda Pž. 10610/05 od 12.12.2005. godine)
- 139 -

PARNIČNI POSTUPAK

214.
Da bi egzistirali u okviru iste tužbe, primarni i eventualni zahtev moraju se međusobno isključivati. Iz obrazloženja: Žalbeni navodi tuženog - da je prvostepeni sud pogrešno primenio član 191. Zakona o parničnom postupku, iako je tužbeni zahtev postavljen alternativno - su neosnovani. U jednoj tužbi tužilac može istaći više zahteva protiv istog tuženog, koji su zahtevi u međusobnoj vezi, tako da predloži da sud usvoji sledeći od tih zahteva ako nađe da onaj prethodni nije osnovan (primarni zahtev) - član 191. stav 2. Zakona o parničnom postupku. Da bi egzistirali u okviru iste tužbe, primarni i eventualni zahtev moraju se međusobno isključivati. U konkretnom slučaju, zaključak prvostepenog suda da je tužilac opredelio tužbu tako što je postavio i primarni i eventualni zahtev - pravilan je. (Iz presude Privrednog apelacionog suda, Pž. 339/2010 od 27.10.2010. godine)

215.
Dva ili više tužbena zahteva, iako su istaknuti u jednoj tužbi, ne nalaze se u odnosu primarnog i eventualnih zahteva, ako je za te zahteve određena različita vrsta postupka. Iz obrazloženja: Prvostepeni sud je u ožalbenom rešenju naveo da se nije upuštao u raspravljanje i odlučivanje o tom delu tužbenog zahteva kao eventualnom tužbenom zahtevu, jer obaveza odlučivanja o eventualnom tužbenom zahtevu, u smislu odredbi člana 191. Zakona o parničnom postupku, nastaje samo u procesnoj situaciji meritornog odbijanja primarnog tužbenog zahteva. Odredbama člana 191. stav 2. Zakona o parničnom postupku propisano je da tužilac može dva ili više tužbenih zahteva u međusobnoj vezi istaći u jednoj tužbi, i to tako da sud usvoji sledeći od tih zahteva, ako nađe da onaj koji je ispred njega istaknut nije osnovan. Odredbama stava 3. ovog člana regulisano je da se zahtevi po stavu 2. mogu istaći u jednoj tužbi samo ako je sud stvarno nadležan za svaki od istaknutih zahteva, i ako je za sve zahteve određena ista vrsta postupka. U situaciji kada je prvostepeni sud našao da se postupak po zahtevu tužioca za prestanak tuženih kao društva sprovodi po pravilima vanparničnog postupka, bez upuštanja u razmatranje da li je ova odluka prvostepenog suda pravilna ili ne, to se u smislu citiranog stava 3. člana 191. Zakona o parničnom postupku zahtevi tužioca nisu mogli istaći u jednoj tužbi, jer za zahteve nije određena ista vrsta postupka. Stoga se ovi zahtevi tužioca ne nalaze u odnosu primarnog i eventualnog zahteva, kako to pogrešno navodi prvostepeni sud u obrazloženju svog rešenja. Navedeni zahtevi su samo međusobno uslovljeni, jer odlučivanje o zahtevu za istupanje iz tuženih društava zavisi od prethodne odluke suda da li će naložiti prestanak tuženih društava likvidacijom, u kom slučaju bi se tužilac kao jedan od osnivača namirio iz likvidacionog viška. Zato se odlučivanje o tom zahtevu pojavljuje kao prethodno pitanje za odlučivanje o zahtevu za istupanje iz društva. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Pž. 712/07 od 14.2.2007. godine)
- 140 -

PARNIČNI POSTUPAK

216.
Ako pravno lice iz inostranstva podnese tužbu domaćem sudu protiv domaćeg lica, domaći sud postaje nadležan i za protivtužbu domaćeg lica uperenu protiv tužioca koji ima sedište u inostranstvu, što znači da je domaći sud nadležan da rešava o protivtužbi ako je nadležan za rešavanje o tužbi, shodnom primenom pravila o mesnoj nadležnosti, osim ako postoji isključiva nadležnost inostranog suda za protivtužbeni zahtev. Iz obrazloženja: Zakon o parničnom postupku poznaje tri vrste protivtužbe – koneksnu (ako je zahtev protivtužbe u vezi sa tužbenim zahtevom), kompenzacionu (ako se zahtev tužbe i protivtužbe mogu prebiti, mada nisu u međusobnoj vezi) i prejudicijelnu (ako se protivtužbom traži utvrđenje nekog prava ili pravnog odnosa od čijeg postojanja ili nepostojanja zavisi u celini ili delimično odluka o tužbenom zahtevu). Na to upućuje odredba iz člana 192. stav 1. Zakona o parničnom postupku. Protivtužba se ne može podneti ako je za zahtev iz protivtužbe stvarno nadležan viši sud ili sud druge vrste (član 192. stav 2. Zakona o parničnom postupku). Iz toga sledi zaključak da se protivtužba može podneti mada je za nju inače mesno nadležan neki drugi sud. Da li se to pravilo može protegnuti i na slučaj kada je za zahtev iz protivtužbe nadležan inostrani sud? Na primer, ako firma iz inostranstva podnese pred našim sudom tužbu protiv domaćeg lica, da li sud automatski postaje nadležan i za protivtužbu domaćeg lica uperenu protiv te firme koja ima sedište u inostranstvu? Smatramo da u odsustvu izričite zakonske norme, sudska praksa treba da prihvati stav da je sud nadležan da rešava o protivtužbi ako je nadležan za rešavanje o tužbi. Ovaj stav može se zasnovati na shodnoj primeni pravila o mesnoj nadležnosti. Naime, postoje svi razlozi koji inače govore u prilog proširenju nadležnosti – veća ekonomičnost postupka, izbegavanje kontradiktornih presuda, rešavanje svih spornih pitanja među strankama u jednom postupku, jedinstvena primena zakona na povezana pravna pitanja, itd. Pored toga, argumenti koji govore u korist nadležnosti suda tuženog gube na snazi u situaciji kada se sam tuženi (iz protivtužbe) već našao pred postupajućim sudom kao tužilac. Treba imati na umu da je u domaćoj sudskoj praksi zauzet stav da se tuženi podvrgava nadležnosti domaćeg suda u pravnoj situaciji u kojoj podnese protivtužbu. Tim pre se tužilac podvrgava nadležnosti onog suda pred kojim je podneo tužbu o određenoj pravnoj stvari, pa tuženi može isticati protiv njega pred istim sudom protivtužbeni zahtev koji je u vezi sa istom pravnom stvari. Jedino u slučaju da je inostrani sud isključivo nadležan za protivtužbeni zahtev, trebalo bi odstupiti od ovog pravila, ali to u konkretnom slučaju nije prisutno. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Pž. 1573/07 od 19.2.2007. godine)

217.
Zakon o parničnom postupku poznaje tri vrste protivtužbe – koneksnu (ako je zahtev protivtužbe u vezi sa tužbenim zahtevom), kompenzacionu (ako se zahtev tužbe i protivtužbe mogu prebiti, mada nisu u međusobnoj vezi) i prejudicijelnu (ako se protivtužbom traži utvrđenje nekog prava ili pravnog odnosa od čijeg postojanja ili nepostojanja zavisi u celini ili delimično odluka o tužbenom zahtevu).
- 141 -

PARNIČNI POSTUPAK Iz obrazloženja: Zakon o parničnom postupku poznaje tri vrste protivtužbe – koneksnu (ako je zahtev protivtužbe u vezi sa tužbenim zahtevom), kompenzacionu (ako se zahtev tužbe i protivtužbe mogu prebiti, mada nisu u međusobnoj vezi) i prejudicijelnu (ako se protivtužbom traži utvrđenje nekog prava ili pravnog odnosa od čijeg postojanja ili nepostojanja zavisi u celini ili delimično odluka o tužbenom zahtevu). Na to upućuje odredba iz člana 192. stav 1. Zakona o parničnom postupku. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Pž. 1573/07 od 19.2.2007. godine)

218.
Da li se može podneti protivtužba ili istaći prigovor radi prebijanja samo za slučaj da sud usvoji tužbeni zahtev tužioca (eventualna protivtužba, odnosno eventualni prigovor prebijanja)? Prigovor prebijanja se može istaći samo za slučaj da sud usvoji tužbeni zahtev, jer taj prigovor ne predstavlja samostalnu parničnu radnju. Kada tuženi ospori tužbeni zahtev i istakne kompenzacioni prigovor za slučaj da tužbeni zahtev bude usvojen, onda se prvo raspravlja o tužbenom zahtevu. Ako se tužbeni zahtev odbije, kompenzacioni prigovor gubi procesni značaj i o njemu se ne raspravlja niti odlučuje, jer se tuženi brani ne samo osporavanjem tužbenog zahteva, već i isticanjem ovog prigovora, kao eventualnog odbrambenog sredstva. Tek kad sud nađe da je osnovan tužbeni zahtev, onda se raspravlja i odlučuje o kompenzacionom prigovoru. Međutim, protivtužba predstavlja samostalnu parničnu radnju u smislu odredaba člana 192. Zakona o parničnom postupku, pa ne može biti eventualna. Ona može da sadrži i eventualni zahtev, ali samo ukoliko je primarni zahtev postavljen u protivtužbi. Po kompenzacionoj protivtužbi parnica i dalje teče iako tužilac povuče tužbu, što je suprotno kod izjavljivanja kompenzacionog prigovora, koji tada gubi procesni značaj. (Pravni stav Višeg trgovinskog suda - odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove od 19. i 20.06.2005. godine)

219.
Da li se u stečajnom postupku mogu vršiti kompenzacije, i to: utvrđeno potraživanje radnika koje se svrstava u drugi isplatni red sa dugom na ime neisplaćenog dela otkupljenog stana? Da li se takva kompenzacija može sprovesti i pre obezbeđenja sredstava za delimičnu deobu za celi drugi isplatni red? Zakon o stečajnom postupku nije regulisao pitanje kompenzacije. To nedvosmisleno znači da s obzirom da zakon nije kao Zakon o prinudnom poravnanju, stečaju i likvidaciji predvideo obaveznu zakonsku kompenzaciju, ista neće nastupiti kao posledica pokretanja postupka stečaja koji se sprovodi po Zakonu o stečajnom postupku. Nema dileme da zakonska obavezna kompenzacija više ne postoji u stečajnom postupku. Različita su mišljenja u pogledu mogućnosti kompenzacije po izjavi stranke na osnovu odredaba člana 337. Zakona o obligacionim odnosima, kao i sudske kompenzacije po eventualno istaknutom kompenzacionom prigovoru ili podnetoj kompenzacionoj protivtužbi u parnici za utvrđenje osporenog potraživanja. Kako kompenzacija predviđa mogućnost preboja istorodnih međusobnih i dospelih potraživanja, to je očigledno da potraživanja po svom predmetu i karakteristikama moraju biti identična da bi se moglo dozvoliti njihovo gašenje prebojem. Potraživa- 142 -

shodno izričitim odredbama člana 194. Preboj izvršen pre glavne deobe i u iznosu koji je veći od iznosa kojim se taj poverilac prema nacrtu glavne deobe mogao naplatiti doveo bi do pogodovanja tog poverioca u odnosu na druge poverioce istog isplatnog reda i viših isplatnih redova. Time bi poverilac koji je istovremeno i dužnik bio pogodovan u odnosu na druge poverioce koji nisu istovremeno i dužnici stečajnog dužnika. godine) PREINAČENJE TUŽBE (Član 199 . a naplata će se izvršiti u onom procentu koji bude omogućavala visina deobne mase. (Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg trgovinskog suda od 5.143 - . i 14. jer bi ekonomski efekat bio jednak naplaćivanju u visini prebojem ugašenog dugovanja. što je u skladu i sa činjenicom da se u postupku protiv stečajnog dužnika mogu samo utvrđivati potraživanja. i 25. a za to nema zakonskog osnova.09.to sniženje zahteva ne može da se smatra preinačenjem tužbe. Sniženje tužbenog zahteva se ne može smatrati preinačenjem tužbe.201. već prema uslovima iz same obligacije.i 7. a ne i obavezivati stečajni dužnik na isplatu istih. pa stoga .PARNIČNI POSTUPAK nja stečajnog poverioca u odnosu na stečajnog dužnika međutim nisu po svom kvalitetu – karakteristikama identična sa potraživanjima stečajnog dužnika od tog poverioca odnosno sa poveriočevim dugovanjima. Naprotiv. već se isto može samo utvrditi. prema nacrtu glavne deobe. Do preboja tako utvrđenih potraživanja takođe bi moglo doći tek kada u glavnoj deobi bude utvrđeno u kom iznosu se poverilac može naplatiti od stečajnog dužnika i samo za tako ograničeni iznos. Zakona o parničnom postupku) jer je u prvobitno opredeljenom tužbenom zahtevu tražio obavezivanje tuženog na plaćanje višeg iznosa od konačno traženog. Stoga. Iz obrazlozenja: U konkretnom slučaju. Dugovanja poverioca međutim ne dospevaju automatski pokretanjem postupka stečaja. zahtev tužioca za novčano obavezivanje tuženog u konačno opredeljenom iznosu je niži od ranije opredeljenog iznosa. niti dodavanjem drugog zahteva uz već postojeći niti promenom postojećeg zahteva.2006. opredeljujući tužbeni zahtev na predmetni način tužilac nije preinačio tužbu u smislu zakonom predviđenih mogućnosti (član 194.11. ZPP) 220. Razlika je takođe u tome što je potraživanje stečajnog dužnika prema svom poveriocu naplativo po dospelosti. I u sudskom postupku bi se po kompenzacionom prigovoru ili protivtužbi potraživanja mogla samo utvrditi. tek pošto se utvrdi koji bi se iznos mogao naplatiti od stečajnog dužnika po nacrtu rešenja glavne deobe i samo za taj iznos potraživanja poverilaca i njegova dugovanja bila bi istog kvaliteta – naplativa što bi uslovilo mogućnost da se u toj fazi i u tako opredeljenom iznosu izvrši kompenzacija po izjavi stranke u smislu odredaba Zakona o obligacionim odnosima. Potraživanja stečajnog poverioca dospevaju odmah po pokretanju postupka stečaja po samom zakonu bez obzira na dospelost koja bi usledila iz same obligacije. Promena pravnog osnova po kome tužilac traži isplatu označenog iznosa ne . Zakona . Stoga nije došlo ni do preinačenja tužbe povećanjem zahteva. dok potraživanje stečajnog poverioca prema stečajnom dužniku nije naplativo.

st. to je sud bio dužan da strankama dostavi i pismeni otpravak obrazloženog rešenja o odbijanju preinačenja u smislu člana 345. istog zakona.2011. kao osnovni princip usvojeno da je protiv rešenja prvostepenog suda dozvoljena žalba. Kako je protiv rešenja kojim se odbija preinačenje tužbe bila dozvoljena posebna žalba. (Iz Presude Privrednog apelacionog suda. stav 2. jer citiranim odredbama člana 190. I prvobitni zahtev kao i konačno opredeljeni zahtev činjenični osnov ima u ugovoru parničnih stranaka i aneksu navedenog ugovora. predviđeno je da se rešenja koja se na ročištu objavljuju dostavljaju strankama u overenom prepisu. potrebno je ukazati na razliku odredaba Zakona o parničnom postupku važećeg do 22. ono prema strankama ima dejstvo čim je objavljeno. godine. stav 8. osim toga. U konkretnoj situaciji ne radi se o preinačenju tužbe i pravilno je prvostepeni sud o sniženom tužbenom zahtevu odlučivao. ako u istom zakonu nije određeno da žalba nije dozvoljena. sud naznačenim pravnim osnovom i nije vezan (shodno odredbama člana 187. novog Zakona o parničnom postupku koji je počeo da se primenjuje od 23. Zakona o parničnom postupku koji je bio u primeni do 22. po Zakonu o parničnom postupku je postojala obaveza dostava pismenog prepisa rešenja kojim se odbija preinačenje tu. 2. a protiv kojih nije dozvoljena posebna žalba nije potrebno unositi u izreku presude. Prema odredbama člana 190. Stoga iako sva rešenja koja se donose na ročištu objavljuje predsednik veća. Zakona).03. stav 8. Imajući u vidu citirane odredbe Zakona o parničnom postupku. nije postojala zakonska obaveza da se rešenje kojim se usvaja preinačenje tužbe dostavlja strankama u pismenom otpravku. Stavom 4. i 4. Zbog toga nisu osnovani žalbeni navodi da sud o konačno opredeljenom tužbenom zahtevu nije mogao raspravljati jer tuženi nije bio saglasan sa preinačenjem tužbe.144 - . Kako je shodno članu 378. pa stoga nisu osnovani žalbeni navodi koji ukazuju na apsolutno bitne povrede pri postupanju suda odlučivanjem o konačno opredeljenom zahtevu nižem od prvobitno opredeljenog. st. jer na isto nije bila dozvoljena posebna žalba. samo ako je protiv tog rešenja dozvoljena posebna žalba ili ako se na osnovu rešenja može odmah tražiti izvršenje ili ako to zahteva upravljanje parnicom. 2. Da li u izreku presude treba unositi rešenja koja su objavljena na ročištu i protiv kojih nije dozvoljena posebna žalba (npr. februara 2005. Zakona o parničnom postupku koji se primenjivao do 22. Imajući u vidu citirane odredbe člana 343. februara 2005. istog člana predviđeno je da kad se rešenje ne dostavlja pismeno. istog zakona. predviđeno je da protiv rešenja kojim se usvaja preinačenje tužbe nije dozvoljena posebna žalba. 8769/10(1) od 3. stav 4. a. to je protiv rešenja kojim se odbija preinačenje tužbe za vreme važenja navedenog zakona bila dozvoljena posebna žalba. februara 2005. Identično rešenje sadrži i član 350. rešenje kojim se na raspravnom zapisniku odbija preinačenje tužbe) ili je dovoljno samo obrazložiti razlog donošenja rešenja protiv kojih nije dozvoljena posebna žalba? Članom 343. godine. Pž. godine) 221. Zakona o parničnom postupku koji je važio do 22. nije bila isključena mogućnost podnošenja iste. i novog Zakona o parničnom postupku koji je od 23. godine. U pogledu rešenja kojim se odbija preinačenje tužbe. februara 2005. godine. godine. već je dovoljno samo obrazložiti razloge donošenja navedenog rešenja u obrazloženju iste. februara 2005. i 4. rešenja koja su objavljena na ročištu. godine počeo da se primenjuje. a to znači da nije bilo potrebe ni da se u izreku presude unosi rešenje kojim se usvaja preinačenje tužbe.PARNIČNI POSTUPAK znači preinačenje tužbe. februara 2005.

odnosno kako računati rokove zastarelosti? Da li u odnosu na momenat kada je postavljen prvobitni tužbeni zahtev ili u odnosu na momenat kada je preinačen tužbeni zahtev? U slučaju preinačenja tužbe promenom istovetnosti zahteva. čim je objavljeno na ročištu. jer je to citiranim odredbama izričito isključeno. stav 1. a rok za žalbu je tekao od prijema pismenog otpravka rešenja. te dostavom zapisnika. Stoga je sud na samom ročištu mogao na zapisnik izdiktirati rešenje i kratko obrazloženje. Kako ceniti prigovor zastarelosti.11. je predviđeno da protiv rešenja kojim se dopušta ili odbija preinačenje tužbe nije dozvoljena posebna žalba.PARNIČNI POSTUPAK žbe sa obrazloženjem istog. U tim situacijama rešenja je proizvodilo dejstvo od trenutka kada je saopšteno. to više nema obaveze iz člana 350. što je tuženi (prodavac) dužan da trpi. (Pravni stav Višeg trgovinskog suda .09. godine. Između tužioca kao kupca i tuženog kao prodavca zaključen je ugovor o kupoprodaji određene robe. bilo je potrebno uraditi posebni otpravak rešenja i dostaviti strankama. tako što se pored navedenog zahteva tražio i isporuku predmetne robe.2005. i 14. objavljeno na ročištu. stav 4. Rok za žalbu na navedeno rešenje tekao je od dana dostave pismenog otpravka rešenja. godine) . bilo je potrebno da sud unese i rešenje kojim ne dozvoljava preinačenje jer je na isto dozvoljena posebna žalba. sada ni na rešenje kojim se odbija preinačenje tužbe nije dozvoljena posebna žalba. prilikom odlučivanja o prigovoru zastarelosti u odnosu na preinačenu tužbu bitan je datum kada je tužba preinačena pod uslovom da je tuženi pristao na preinačenje ili je ono dozvoljeno po odluci suda. nakon preinačenja tužbe. stav 7. Tužilac (kupac) je postavio tužbeni zahtev kojim traži da se utvrdi da je tužilac vlasnik određene količine robe po navedenom ugovoru. U toku spora tužilac je preinačio tužbu. Novim Zakonom o parničnom postupku čija je primena počela 23. istakao prigovor zastarelosti u pogledu zahteva za isporuku robe (kondemnatorni zahtev). i 7. Zakona o parničnom postupku da se stranci dostavlja overeni prepis navedenog rešenja uz obavezu obrazloženja u smislu člana 352. stav 2. Zakona o parničnom postupku. već navedeno rešenje shodno članu 350.06. Kako shodno navedenom članu. U konkretnom slučaju treba imati u vidu da je prvobitno postavljeni tužbeni zahtev stvarno-pravni zahtev. U suprotnom u izreku presude pored odluke o glavnoj stvari i sporednim tražbinama. jer je protiv navedenog rešenja bila dozvoljena posebna žalba.2006. godine) 222. februara 2005. U tom slučaju se ne mogu primeniti odredbe o zastarelosti.odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove od 19. povećanjem postojećeg ili isticanjem drugog zahteva uz postojeći. i 20. Stvarno pravni zahtevi ne zastarevaju nego zastarevaju samo obligaciona prava.145 - . u članu 193. Ukoliko je osnovan tužbeni zahtev za utvrđivanje stvarnih prava. i 25. dostaviti strankama pismeni otpravak rešenja u kom slučaju bi rok za dozvoljenu posebnu žalbu na navedeno rešenje o odbijanju preinačenja tekao od dana prijema navedenog zapisnika sa ročišta sa rešenjem. Ukoliko nije postupljeno na navedeni način. pa je čak i tužilac koji je u celosti uspeo u sporu (tužbeni zahtev prvobitno opredeljen usvojen u celosti) imao prava i mogućnosti da se žali na navedeno rešenje kojim mu se odbija da dozvoli preinačenje tužbe. (Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg trgovinskog suda od 5. novog Zakona o parničnom postupku ima dejstvo prema strankama. onda iz tog utvrđenja proizlazi pravo vlasnika da mu se stvar preda. Tuženi je u toku postupka.

Tuženi je strani državljanin sa prebivalištem i efektivnim boravkom van teritorije Srbije. Gž.00 dinara sa zakonskom zateznom kamatom počev od 25. stav 4. Raspravno načelo obavezuje sud da tuženom ostavi dovoljno vremena za pripremanje radi raspravljanja o preinačenoj tužbi.146 - . Zakona o parničnom postupku prvostepeni sud nije omogućio tuženom da raspravlja pred sudom. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije u Beogradu. pa je prvostepeni sud. U toku postupka tužilac je promenio pravni osnov svog potraživanja iznoseći da ne traži obračunatu zateznu kamatu za period tuženikove docnje u izvršenju. i 2. na ime obračunate zatezne kamate za period docnje tuženog u ispunjenju svoje obaveze. zahtev punomoćnika tuženog od 7. već sud odlučuje o potraživanju po novooznačenom pravnom osnovu.2006. Zato se žalbom tuženog osnovano ukazuje da je ovakva povreda postupka iz člana 361. stav 2. o preinačenju tužbe nije odlučio. Iz obrazloženja: Osnovano se žalbom tuženog ukazuje da je u prvostepenom postupku učinjena bitna povreda iz člana 361. godine) . a glavnu raspravu je održao i zaključio je 7. 1823/06 od 24. oktobra 2005. Zakona o parničnom postupku uticala na zakonitost i pravilnost pobijane presude jer tuženom nije omogućeno da raspravlja pred sudom. Zakona o parničnom postupku ne predstavlja preinačenje prvobitno postavljenog tužbenog zahteva.655.05. oktobra 2005. na koje se odnosi tužbeni zahtev. u vezi člana 194. Iz obrazloženja: Prema stanju u spisima. u skladu sa nalogom višeg suda odlučio o tužbenom zahtevu u visini prvobitno opredeljenog zahteva od 338. s obzirom da postupanjem protivno članu 193. godine) 224. predmet tužbenog zahteva je prvobitno bio tužiočevo potraživanje iznosa od 338. a u prvobitno opredeljenoj visini.2006.00 dinara. tačka 7. decembra 2000. tačka 7.PARNIČNI POSTUPAK 223.06. (Iz presude Višeg trgovinskog suda Pž. donoseći rešenje o ispravci. broj 125/04). jer je tuženi bio dužnik nenovčane obaveze. godine za ostavljanje primerenog roka za izjašnjenje sud nije prihvatio. a ne opredeljujući u tom podnesku. ne predstavlja objektivno preinačenje tužbe. godine. st. Promena pravnog osnova potraživanja. oktobra 2005. stav 2. godine. Zakona o parničnom postupku ("Službeni glasnik RS". Shodno tome pravilno je prvostepeni sud.655. iako se povećanju tužbenog zahteva i postojanju novih zahteva uz postojeće koji proističu iz istog činjeničnog osnova tuženi ne može protiviti. Podnesak kojim je tužba preinačena uručen je punomoćniku tuženog 3. godine. bio dužan da odluči o ovakvom preinačenju tužbe i potom kad dozvoli preinačenje (samo pod uslovom da je za sve zahteve i stvarno nadležan) ostavi tuženom vreme da se može pripremiti za raspravljanje po preinačenoj tužbi ukoliko za to nije imao dovoljno vremena. već da traži naknadu štete prouzrokovane neblagovremenim izvršenjem ugovorne obaveze. 40/2006 od 8. jer promena pravnog osnova potraživanja saglasno članu 194. niti kasnije u toku postupka do zaključenja glavne rasprave koji iznos po osnovu naknade štete traži. stav 3. 1.

godine. Zakona o parničnom postupku. jer su radovi takve prirode da se tek pregledom od strane stručnjaka . kao i podnošenja tužbe.PARNIČNI POSTUPAK 225. imajući u vidu dejstvo takvog stupanja u parnicu tj. što mu u trenutku njihovog uočavanja. To je i razumljivo. Za subjektivno preinačenje tužbe nužna je saglasnost tuženog koji se upustio u raspravljanje. 840/2011(1) od 24.2001.147 - . u smislu člana 194. U odnosu na subjektivno preinačenje takva mogućnost nije predviđena. da bi se navedeni nedostaci otklonili. Zakona o parničnom postupku. Relevantna odredba: Za promenu stranaka neophodna je saglasnost određenih lica član 195.član 193. (Iz rešenja Privrednog apelacionog suda.2001. jer je navedenim podneskom samo definisano koji su radovi potrebni za otklanjanje blagovremeno uočenih nedostataka koji su kao takvi pojavili u toku trajanja garantnog roka i za koje je blagovremeno pokrenut sudski postupak radi otklanjanja. Iz tih razloga nisu osnovani žalbeni navodi (da je tužba preinačena podneskom od 07. (Iz Presude Privrednog apelacionog suda. godine) već tek preinačenjem tužbe.sud ga može dozvoliti i ako se tuženi tome protivi.12. Ovakvo stanovište prvostepenog suda kao pravilno prihvata i ovaj sud. 1916/10 od 27. stav 2. nije moralo biti ni poznato. Pž.02.05. Međutim. početkom toka parnice. ako je u pitanju objektivno preinačenje . Jasnim definisanjem nedostataka koji su uočeni pri pregledu pre isteka garantnog roka. Zakona o parničnom postupku .2010. povećanjem postojećeg ili isticanjem drugog zahteva uz postojeći. U toku postupka je samo izvršio drugačije definisanje radova koje je potrebno izvesti. obezbedio odn. te da je to učinjeno po prekluziji prava tužioca na otklanjanje navedenih nedostataka).promenom istovetnosti zahteva. moguće je da sud dozvoli to preinačenje iako se tuženi tome protivi . tužilac je podnošenjem tužbe u roku od godinu dana od dana konstatovanja navedenih nedostataka. godine) . dodavanjem ovog zahteva . Preinačenje tužbe ne predstavlja promena vrste radova koje izvođač mora preduzeti radi otklanjanja nedostataka na građevini uočenih u garantnom roku i zahtev za otklanjanje njihovo otklanjanje. Iz obrazloženja: Žalbeni navodi da je tužilac prekludiran u pravu da traži hidroizolaciju krova jer tako navedeni zahtev nije postavio u prvobitno opredeljenoj tužbi (već tek zahtevom od 07.nisu osnovani.2011.12. Pž. a koji su se prema zapisniku odnosili na prokišnjavanje u svim stanovima. godine) 226.moglo utvrditi koji su radovi potrebni da bi se trajno i kvalitetno otklonili blagovremeno uočeni.u konkretnom slučaju komisije veštaka . Iz obrazloženja: Relevantna odredba: Kada se radi o objektivnom preinačenju tužbe. zadržao prava da traži njihovo otklanjanje. imajući u vidu da je procesno-pravni odnos zasnovan između stranaka podnošenjem tužbe odn.

To se odnosi na dejstvo pokretanjem tužbe u odnosu na rokove za podnošenje tužbe. a time za ocenu postojanja uslova za preinačenje tužbe koje se u teoriji naziva "subjektivno preinačenje". Imenovani tuženi je shodno tome izvršio povlačenje protivtužbe. u parničnom postupku procesni sporazumi nisu dozvoljeni i nemaju pravno dejstvo. Pž. odnosno protivtužbenog zahteva. Zbog toga. godine) . Stranke u ovom sporu imaju mogućnost da prema svojoj volji odluče o egzistenciji tužbenog. jer sem zakonom propisanih izuzetaka. nema uslova za dalje vođenje parnice. protivtužbe u ovoj parnici . jer je .takav dogovor ne može obavezivati sud u ovoj parnici.05. pošto prethodno vođenim postupkom radi deobe imovine nije bilo odlučeno o deobi one imovine za koju nije utvrđeno da predstavlja zaostavštinu prethodnika stranaka. u vezi sa dokaznim predlozima i dr…"). njegova saglasnost je nužna za povlačenje tužbe. dakle. sa svim posledicama iz člana 195. (Iz rešenja Privrednog apelacionog suda. kao i dogovor u pogledu povlačenja tužbe tj. 10304/10 od 21.06. U toj situaciji je neophodna saglasnost tuženog za povlačenje tužbe. godine) POVLAČENJE TUŽBE (Član 202. Bez obzira što se u drugom postupku tužilac obavezao tuženom da će tužbu povući. za zastarelost.2010. kao i da su postigle sporazum o povlačenju tužbe i protivtužbe u ovoj parnici. sud mora da postupa po tužbi sve dok ona postoji. nakon upuštanja tuženog u raspravljanje potrebna je njegova saglasnost i za promenu tuženog i za promenu tužioca. Gž.2010. Takođe. Tužba u ovoj parnici nije povučena.i pored činjenice da su stranke u vanparničnom postupku deobe suvlasničke imovine postigle dogovor o deobi nepokretnosti i regulisale način njihovog daljeg korišćenja. (Iz rešenja Apelacionog suda u Beogradu. Iz obrazloženja: Svoju odluku prvostepeni sud je zasnovao na činjenici da je pred istim sudom doneto pravnosnažno rešenje o deobi zaostavštine imenovanog pokojnog. na dejstvo u vezi sa neurednom tužbom. stoga. Iz obrazloženja: Za slučaj povlačenja tužbe bitno je upuštanje tuženog u raspravljanje. osnovano žalbom ukazuje na pogrešno i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje. Zakona o parničnom postupku ("… Lice koje stupa u parnicu na mesto stranke. 1916/10 (1) od 27.148 - . stav 4. Ne može se prihvatiti kao pravilan ovakav zaključak prvostepenog suda. promenom tužioca ili tuženog. Nakon što se tuženi upusti u raspravljanje. pa se. te pogrešnu primenu materijalnog prava. ZPP) 228. ali i za promenu stranke u parnici. mora je primiti u onom stanju u kakvom se ona nalazila u trenutku kada u nju stupa.PARNIČNI POSTUPAK 227. te da su se stranke u tom postupku (po okončanju postupka deobe) saglasile da nemaju jedni prema drugima bilo kakva potraživanja.

zbog čega je. u roku od 15 dana od prijema podneska kojim se tužba povlači. Osim toga. (Iz presude Privrednog apelacionog suda. za povlačenje potrebna saglasnost protivne strane. Naime. Za povlačenje predloga za izvršenje. prigovor dostavlja poveriocu.05. Naime. rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave može se prinudno sprovoditi tek nakon njegove pravnosnažnosti. Iz obrazloženja: Prvostepeni sud. Zakona o parničnom postupku. a prvostepeni sud je pravilno konstatovao da je tužba u tom delu povučena.2010. dozvoljenost i potpunost navedenog prigovora i . umesto da oceni blagovremenost. a tuženi se izričito protivio preinačenju tužbe dodavanjem zahteva za utvrđenje razlučnog prava uz postojeći zahtev za utvrđenje novčanog potraživanja. tužilac je svojim podneskom povukao tužbu u ovom delu naknadno opredeljenog zahteva. dozvoljenog i potpunog prigovora.PARNIČNI POSTUPAK 229. na osnovu čega prvostepeni sud očigledno donosi pobijano rešenje. učinjenog posle izjavljivanja blagovremenog. Ukoliko se tuženi izričito. neophodan je pristanak protivne strane (dužnika. godine) . nakon izjavljivanja prigovora. a predmet dostavi parničnom odeljenju nadležnog suda ili isti eventualno odbaci (ako nije blagovremen. postupak nastavlja po odredbama istog zakona. Ovakvo postupanje prvostepenog suda nije pravilno.149 - . godine) 230. Iz obrazloženja: Stavom drugim izreke je prvostepeni sud pravilno konstatovao da je tužba povučena u delu tužbenog zahteva koji se odnosi na utvrđenje razlučnog prava.03. a izjavljivanje blagovremenog. Pž.2010. prema stanju u spisima.u zavisnosti od toga . Ovaj zatim podneskom delimično povlači predlog.da rešenje o izvršenju u delu kojim je određeno izvršenje stavi van snage i ukine sprovedene radnje. jer se izjavljivanje prigovora ima smatrati upuštanjem u raspravljanje. dozvoljen ili potpun). 2419/10(1) od 25. Tako su nastupile posledice iz člana 193. protivio navedenom povlačenju. sada tuženog). čime su se stekli uslovi da se postupak nastavi po pravilima parničnog postupka. u zakonom predviđenom roku od 15 dana. dozvoljenog i potpunog prigovora sprečava pravnosnažnost ovog rešenja. Ovo sve imajući u vidu da se.smatraće se da ga je prihvatio po samom zakonu. dozvoljenog i potpunog prigovora od strane izvršnog dužnika (povlačenje tužbe). ne usprotivi povlačenju . tužbe. za povlačenje predloga za izvršenje odn. potrebna je saglasnost izvršnog dužnika. Zakona o parničnom postupku. nakon izjavljivanja blagovremenog. (Iz rešenja Privrednog apelacionog suda. saglasno članu 196. Iž. a nije se. jer se ona upustila u raspravljanje. 1637/10 od 27.

Bitna povreda odredaba parničnog postupka uvek postoji ako je odlučeno o zahtevu o kome je već ranije pravnosnažno presuđeno ili o kome je već zaključeno sudsko poravnanje ili o zahtevu po kome već teče parnica ... Nema identiteta zahteva radi utvrđivanja potraživanja osporenog u postupku likvidacije (stečaja) nad tuženim sa kondemnatornim zahtevom u sporu za isplatu novčanog potraživanja. u kome ovde tužilac. godine.tužbu tužioca odbaci primenom člana 197.član 197.150 - . U situaciji kada je zahtev po kome već teče parnica sa kojom je tuženi upoznat istaknut kao prigovor prebijanja u drugom postupku. (Iz presude Privrednog apelacionog suda. i o istom će odlučivati taj sud. Zakona o parničnom postupku .PARNIČNI POSTUPAK POSTOJANJE PARNICE – LITISPENDENCIJA (Član 203. pa je u odnosu na njega u pogledu istaknutog prigovora prebijanja parnica počela da teče od momenta kada je on .02. Pž. U konkretnom slučaju. a po tužbi ovde tuženog.shodno članu 197.. koji se vodi između istih parničnih stranaka. stav 2. 3.. . za osnovanost prigovora litispendencije bitno je koja je parnica pre pokrenuta – da li po tužbi ili po kompenzacionom progovoru.. u kome..član 197. po tužbi ovde tuženog istaknut 27.11.. stav 2. Zakona o parničnom postupku. st. te da u tom slučaju nema osnova za prigovor litispedencije u ovom postupku. tačka 10. imajući u vidu da je ovde tuženi tužbu tužioca primio 19.2009. ZPP) 231. U pogledu zahteva koji je stranka postavila u toku postupka parnica počinje da teče od časa kada je o tom zahtevu obaveštena protivna stranka .2009... i 204.Tuženom ostaje mogućnost da takav prigovor istakne u postupku koji vodi kao tužilac pred Trgovinskim sudom u K..član 361.02. jer je u pogledu tog zahteva parnica počela da teče pred Trgovinskim sudom u S. Zakona o parničnom postupku.02.. i 4.) . prigovor prebijanja istaknut je u toku postupku koji se vodi pred Trgovinskim sudom u K. Zakona o parničnom postupku..2010. Iz obrazloženja: Nisu osnovani žalbeni navodi da je prvostepeni sud bio dužan da po prigovoru tuženog (da među istim strankama u pogledu istog zahteva teče parnica pred Trgovinskim sudom u K. o kome među strankama parnica teče pre pokretanja postupka likvidacije (stečaja). a da je prigovor prebijanja u postupku koji se vodi pred Trgovinskim sudom u K. Iz toga sledi da je u pogledu tog zahteva već tekla parnica u predmetnom postupku po tužbi ovde tužioca. te da je istog datuma sa istaknutim prigovorom bio upoznat i ovde tuženi. stav 1. Prigovor je istaknut nakon što je počela da teče parnica u predmetnom postupku.o tom zahtevu obavešten (27.2009. Parnica počinje da teče dostavljanjem tužbe tuženom . stav 2. ima procesni položaj tuženog. godine). 3465/2010 od 24. godine. Zakona o parničnom postupku. godine) 232. pre nego što je istaknut prigovor prebijanja u postupku pred Trgovinskim sudom u K.

a koja i dalje postoji među strankama. morao da preinači tužbu promenom istovetnosti tužbenog zahteva. pokrenuli parnice pred prvostepenim sudom propisano je da poverilac čije je potraživanje osporeno upućuje se na parnicu radi utvrđivanja osporenog potraživanja. donetim u postupku likvidacije nad tuženim. Za osnovanost prigovora da o istom zahtevu među strankama teče parnica pored postojanja identiteta stranaka. pokrenuli su parnice radi utvrđivanja osporenog potraživanja.01. istog zakona.151 - . stranka ne bi mogla da trpi štetne posledice za preduzetu radnju na koju je upućena odlukom suda. istog zakona u skladu sa zaključkom prvostepenog suda. Podnošenje tužbe na osnovu člana 96. Zakona o stečajnom postupku. godine) . Zakona o parničnom postupku. tužilac bi u parnici koja postoji u vreme pokretanja postupka likvidacije. sud pred kojim se vodi parnica će prekinuti postupak. Zakona o stečajnom postupku.2007. a po stavljanju predloga za nastavak postupka oglasiće se nenadležnim i predmet ustupiti stečajnom sudu. (Pravno shvatanje Građanskog odeljenja Vrhovnog suda Srbije utvrđeno na sednici održanoj 23. Usled nastale činjenice otvaranja postupka likvidacije (stečaja) nad tuženim. Zahtev da se utvrdi postojanje prava može se istaći tužbom za utvrđenje kada su za to ispunjeni razlozi propisani odredbom člana 188. a u kojoj je tražio isplatu potraživanja. kojim je odlučeno da poverioci čija su potraživanja osporena. tako što bi tražio utvrđivanje postojanja potraživanja. stečajni upravnik će preuzeti parnicu u stanju u kome se ona nalazi u trenutku pokretanja stečajnog postupka. na osnovu koga su tužioci. sud bi tužbu u delu zahteva za utvrđivanje postojanja potraživanja odbacio kao nedozvoljenu. Podnošenjem tužbe radi utvrđivanja osporenog potraživanja shodno članu 96. Postupak o osporenom potraživanju o kome teče parnica u vreme pokretanja stečajnog postupka regulisan je odredbom člana 97. na osnovu zaključka suda donetog u postupku likvidacije. ne bi predstavljalo procesnu smetnju za donošenje odluke o samom zahtevu. ne znači da zahtev za ispunjenje u sebi sadrži i zahtev za utvrđenje. ne postoji identitet zahteva u pokrenutim parnicama sa kondemnatornim zahtevom u postupcima za isplatu novčanog potraživanja o kome postoji parnica među strankama pre pokretanja postupka likvidacije (stečaja). O istaknutom prigovoru da o istom zahtevu među strankama teče parnica.PARNIČNI POSTUPAK Iz obrazloženja: Pred Trgovinskim sudom poverioci osporenih potraživanja u postupku likvidacije nad tuženim. postoji različito postupanje prvostepenog suda. Zakona o parničnom postupku. Prema izraženom stavu da o istom zahtevu teče parnica u jednom broju predmeta tužbe su odbačene na osnovu člana 197. Razlog nižestepenog suda za postojanje procesne smetnje iz ove zakonske odredbe za donošenje odluke o samom zahtevu je okolnost što zahtev za isplatu osporenog potraživanja u parnici pokrenutoj pre pokretanja postupka likvidacije (stečaja) nad tuženim sadrži u sebi i zahtev za utvrđivanje postojanja osporenog potraživanja. Zakona o stečajnom postupku. koju može da pokrene u roku od 8 dana od dana prijema zaključka iz člana 94. poverioci osporenih potraživanja. Utvrđivanje činjenica od kojih zavisi postojanje pravnog odnosa iz koga se traži ispunjenje obaveze. Zbog nepostojanja identiteta zahteva. Da su tužioci pre otvaranja postupka likvidacije nad tuženim istom tužbom tražili utvrđivanje postojanja potraživanja i isplatu potraživanja koje je dospelo. Tuženi je istakao prigovor da o istom zahtevu među strankama teče parnica u postupku radi isplate osporenog potraživanja.identitet zahteva. Iz iznetih razloga. Stavom dva iste odredbe propisano je da ako se parnica iz stava jedan člana ne vodi pred stečajnim sudom. Sporno pravno pitanje da li o zahtevu radi utvrđivanja osporenog potraživanja teče parnica treba ceniti prema tome kako zahtev glasi u pokrenutoj parnici i u parnici u kojoj su tužioci pre pokretanja postupka likvidacije tražili isplatu osporenog potraživanja. Ne bi se mogao prihvatiti razlog da zahtev za ispunjenje obaveze sadrži u sebi i zahtev za utvrđivanje odnosa iz koga je nastala obaveza. Protiv rešenja o ustupanju predmeta nije dopuštena žalba. Ova odredba propisuje da ako u vreme pokretanja stečajnog postupka teče parnica o potraživanju. Tužioci su na parnicu upućeni zaključkom prvostepenog suda. potrebno je da se ispuni i drugi zakonom propisani uslov . nije od značaja što tužioci. mogu u roku od 8 dana od prijema zaključka podneti tužbu sudu pred kojim se vodi postupak likvidacije. Odredbom člana 96. poverioci osporenih potraživanja nisu postupili po odredbi člana 97. Zakona o stečajnom postupku.

stav 1. Ukoliko se stranka izjasni da se radi o novoj tužbi. Iz navedenog proizlazi da je zahtev za utvrđenje po obimu uži od zahteva za obavezivanje. sud će je pozvati da se izjasni da li je njena namera bila da pokrene novi postupak ili da nastavi već započeti postupak. koji je u prekidu. postupajući po uputu stečajnog organa. a tužiočevo potraživanje u stečaju bude osporeno. ista se ne može automatski smatrati predlogom za nastavak ranije započetog postupka po kondemnatornoj tužbi. obavezivanje stečajnog dužnika na izvršenje više nije dozvoljeno.152 - . a što je posledica pravne prirode samog zahteva. koji je u prekidu. ne može uspešno podneti nova tužba sa zahtevom za utvrđenje iste obaveze između istih stranaka. kao i da je istovremeno sadržan u njemu. stav 1. sud će (nakon što utvrdi da su ispunjeni uslovi za nastavak postupka) u nastavljenom postupku meritorno odlučiti o delu tužbenog zahteva koji se odnosi na utvrđenje postojanja potraživanja. dozvoljeno da se zahtev za utvrđenje takve obaveze postavi kao posebni tužbeni zahtev. Zakona o parničnom postupku. zbog litispendencije. potom i ako utvrdi da ta obaveza postoji i pitanje njene dospelosti.PARNIČNI POSTUPAK 233. sud prethodno mora rešiti pitanje postojanja navedene obaveze. radi donošenja odluke po zahtevu za obavezivanje. zbog litispendencije. Navedeni zahtevi stoga nisu identični. Ukoliko se stranka izjasni da je njena namera bila da se nastavi postupak koji je u prekidu. Međutim. Iz obrazloženja: Tužba sa kondemnatornim tužbenim zahtevom podnosi se kada je obaveza za činidbu dospela. već je jedan sadržan u drugom. Zakona o prinudnom poravnanju. poverilac utvrđenje osporenog potraživanja mora ostvariti tako što će predložiti nastavak prekinutog parničnog postupka u odnosu na deo tužbenog zahteva za utvrđenje potraživanja. Ako je pak tužbu podnela stranka koja nema punomoćnika advokata. Otvaranjem stečajnog postupka. podneo novu tužbu (umesto da predloži nastavak prekinutog postupka). ali ne odustane od kondemnatornog zahteva. Ako je takvu tužbu podnela stranka koja ima punomoćnika advokata sud će je odmah odbaciti. sud će takvu tužbu odbaciti. Poverioci čija potraživanja nisu utvrđena u stečajnom postupku upućuju se da postojanje svog potraživanja utvrde u parnici (član 127. te je stoga prvobitno postavljeni tužbeni zahtev bio kondemnatoran. Kada je postupak po tužbi sa kondemnatornim tužbenim zahtevom prekinut zbog otvaranja stečaja nad tuženim. Ukoliko je poverilac. shodno članu 188. odnosno od zahteva za obavezivanje tuženog na izvršenje određene obaveze. Ukoliko tužilac predloži nastavak postupka koji je u prekidu. Oni poverioci koji su pre otvaranja stečajnog postupka već započeli parnične postupke protiv sada stečajnog dužnika nalaze se u sledećoj procesnoj situaciji. jer bi se radilo o pravnosnažno presuđenoj stvari. onda će dalje postupanje suda zavisiti od toga da li se nastavak postupka predlaže samo u delu tužbenog zahteva za utvrđenje ili u odnosu na celokupni prvobitno postavljeni tužbeni zahtev. Zakona o stečajnom postupku). a odbaciće tužbu u delu tužbenog zahteva kojim je traženo obavezivanje tuženog. U prilog ovom shvatanju ukazuje i činjenica da se u slučaju pravnosnažnog okončanja spora po zahtevu za kondemnaciju. U . s obzirom da je stečaj generalna egzekucija u kojoj se utvrđene obaveze poveriocima isplaćuju po sili zakona i po donetom rešenju o glavnoj deobi u skladu sa uslovima iz istog. pa nema potrebe niti je. stečaju i likvidaciji odnosno član 96. Tužba sa kondemnatornim tužbenim zahtevom u sebi uvek sadrži i zahtev za utvrđenje postojanja obaveze. Obaveza dužnika bila je dospela već u momentu podnošenja tužbe. pa ako je obaveza dospela onda se tuženi može obavezati na izvršenje iste.

ispita da li je prava namera poverioca. dok će o delu tužbenog zahteva za utvrđenje. što je uticalo na donošenje zakonite i pravilne odluke. sud će takvu tužbu odbaciti. između istih stranaka. 1. Zakona o stečajnom postupku) dužnik ne može više obavezati na određenu činidbu. identitet zahteva i momenat početka toka i jedne i druge parnice. u parničnom postupku mora ishodovati utvrđujuću presudu. stečaju i likvidaciji odnosno članu 96. tada parnična stranka može imati različit procesni položaj u zavisnosti od toga da li ima punomoćnika advokata ili ne. Kada se poverilac (nakon poziva suda da se o tome izjasni) izjasni da novo podneta tužba ne predstavlja predlog za nastavak prekinutog postupka. Ovlašćenje suda da o prigovoru da parnica teče odluči u fazi prethodnog ispitivanja tužbe. st. Zakona o prinudnom poravnanju. Pobijano rešenje zahvaćeno je bitnom povredom odredaba parničnog postupka iz član 361. a na šta se žalbom tužioca osnovano ukazuje. a to su identitet stranaka. već se samo može utvrditi postojanje navedene obaveze. stav 1. st. istog zakona.153 - . Kada stečajni poverilac uput stečajnih organa dat u smislu člana 127. a u parnici koja je u prekidu. stav 1 Zakona o parničnom postupku. i 6. 1. Zakona o stečajnom postupku. Prigovor da parnica o istom zahtevu. s. Iz obrazloženja: Prvostepenim rešenjem odbačena je tužba. već teče predstavlja procesnu smetnju za vođenje postupka i razlog za odbačaj tu. 279. i 2. Stoga se nakon otvaranja stečajnog postupka (shodno članu 127.11. Zakona o prinudnom poravnanju. usled otvaranja stečaja nad tuženim. zbog litispendencije. Navedeno dalje znači da poverilac čije je potraživanje u stečajnom postupku osporeno. Zakona o parničnom postupku. meritorno odlučiti. stečaju i likvidaciji odnosno 96. godine) 234. jer su nepravilno primenjene odredbe čl. Stoga će on svoje pravo na utvrđenje osporenog potraživanja ostvariti nastavkom parničnog postupka koji je u prekidu. stečaju i likvidaciji odnosno 96. a po kojoj je postupak u prekidu. Zakona o stečajnom postupku). o kome će sud meritorno odlučiti. protumači kao obavezu podnošenja nove tužbe. odnosno odloženu mogućnost izvršenja svih obaveza tuženog (kako onih po kojima je postupak u toku. jer će tek na ročištu za glavnu deobu moći da se utvrdi u kom procentu će poverioci moći da se namire iz stečajne mase. Kada poverilac u nastavljenom postupku ostane pri prvobitno postavljenom tužbenom zahtevu za kondemnaciju. Ukoliko se radi o parničnoj stranci zastupanoj od strane punomoćnika advokata. 1. već novu tužbu. Zakona o prinudnom poravnanju. bez obaveze održavanja pripremnog ročišta. jer otvaranjem stečaja postaje neizvesna mogućnost izvršenja obaveze.PARNIČNI POSTUPAK toku trajanja parničnog postupka po kondemnatornom zahtevu. tako i pravnosnažno utvrđenih potraživanja). ne oslobađa ga obaveze utvrđivanja relevantnih činjenica od kojih zavisi odluka o prigovoru. ali samo u odnosu na deo zahteva za utvrđenje. došlo je do promene okolnosti koje su uslovile nemogućnost pojedinačnog izvršenja po kondemnatornom zahtevu. parnični sud nema mogućnosti da ispituje pravu volju parnične stranke prilikom podnošenja nove tužbe. i 197. Sa druge strane ukoliko se radi o tužiocu koji nema punomoćnika advokata parnični sud će biti ovlašćen da u skladu sa članom 103. iako već teče parnica između istih stranaka i u vezi sa istim potraživanjem sa kondemnatornim tužbenim zahtevom. sud će takvu tužbu odbaciti u delu tužbenog zahteva kojim se traži obavezivanje tuženog (jer je ista nedozvoljena shodno članu 127.2005. i 3. Zakona o parničnom postupku. odnosno tužioca bila u suštini da mu se utvrdi potraživanje koje je već sadržano u prethodno postavljenom kondemnatornom tužbenom zahtevu. a u smislu člana 197. nego mora postupiti u skladu sa članom 103. (Pravno shvatanje usvojeno na sednici svih sudija Višeg trgovinskog suda od 3.

. jer nije neophodno održavanje pripremnog ročišta. kada je relevantan dan podnošenja tužbe i početak toka parnice u smislu člana 197. odnosno da postoji identitet lica. sud će ovakvo rešenje doneti već po prethodnom ispitivanju tužbe. koji se pokreće tužbom (član 186). Zakona o parničnom postupku. Treći. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Pž. koja počinje da teče dostavljanjem tužbe tuženom (član 197. Stoga ukoliko se radi o istim licima i o istom zahtevu.154 - . međutim. Stoga ukoliko se radi o istim licima i o istom zahtevu. Zakona o parničnom postupku koji se pokreće tužbom. ne manje važan uslov je kada je parnica počela da teče. a što predstavlja subjektivni uslov.12. osnovano se prigovor da parnica teče može istaći samo u onoj parnici koja je docnije počela teći. Treći. ranije važećeg Zakona) . ne manje važan uslov je kada je parnica počela da teče. a docnije je počela teći parnica u kojoj je kasnije tuženom dostavljena tužba. a docnije je počela teći parnica u kojoj je tužba kasnije dostavljena tuženom. godine) 235.2006. Iz obrazloženja: Za pravilno utvrđivanje da li parnica teče potrebno je utvrditi sledeće relevantne činjenice: da se radi o parnici između istih stranaka. pa u tom smislu treba razlikovati pokretanje parničnog postupka u smislu člana 186. odnosno da postoji identitet lica. nije neophodno utvrditi relevantne činjenice za pravilno odlučivanje o navedenoj procesnoj smetnji. a docnije je počela teći parnica u kojoj je kasnije tuženom dostavljena tužba. To. stav 1. istog zakona kojim je predviđeno da parnica počinje teći dostavljanjem tužbe tuženom. što u odnosu na raniji Zakon o parničnom postupku predstavlja novinu. ne znači da u situaciji kada je ovaj prigovor istaknut. ili kada prvostepeni sud po službenoj dužnosti proverava da li između stranaka o istom zahtevu već teče parnica. Za pravilno utvrđivanje da li parnica teče potrebno je utvrditi sledeće relevantne činjenice: da se radi o parnici između istih stranaka. Sledeća činjenica je da se radi o istom zahtevu i ona se odnosi na objektivni uslov. stav 1). a saglasno članu 279. Ukoliko se radi o istim licima i o istom zahtevu. stav 1. osnovano se prigovor da parnica teče može istaći samo u onoj parnici koja je docnije počela teći. stav 1. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Pž.predmet spora nije stvar ili pravo koje je otuđeno naknadno. 3450/06 od 21.PARNIČNI POSTUPAK žbe. jer Zakon o parničnom postupku razlikuje pokretanje parničnog postupka. Zakona o parničnom postupku koji se pokreće tužbom.12. a što predstavlja subjektivni uslov. U postupku za utvrđenje ništavosti ugovora zaključenog između tuženih koji se vodi po deklaratornoj tužbi. 3450/06 od 21. Zakona o parničnom postupku (član 198. istog zakona kojim je predviđeno da parnica počinje teći dostavljanjem tužbe tuženom. od postojanja parnice. Sledeća činjenica je da se radi o istom zahtevu i ona se odnosi na objektivni uslov. pa u tom smislu treba razlikovati pokretanje parničnog postupka u smislu člana 186. nema osnova za primenu člana 204. u toku trajanja postupka. stav 1. prigovor litispendencije se osnovano može istaći samo u onoj parnici koja je docnije počela teći. godine) 236.2006. kada je relevantan dan podnošenja tužbe i početak toka parnice u smislu člana 197.

nego se radi o deklaratornom zahtevu. čime je izostala verovatnost postojanja pravne koristi od toga da se presudom utvrdi ništavost predmetnog sporazuma. Odgovornost korisnika kredita i jemca-platca je solidarna kada tužilac .na osnovu člana 199.PARNIČNI POSTUPAK Iz obrazloženja: Tužilac je u toku trajanja parnice preneo osnivački ulog koji je imao kod tuženog prvog reda na drugo pravno lice. jer tužilac ne ukazuje na postojanje nužnog suparničarstva tuženog i Republike Srbije. godine protiv tužene DVP "E. U toku postupka. 212/10 od 18. stav 1.izjasnila da isto ne prihvata. Pž. ZPP) 237. podneskom od 25. Žalbom tužioca ne dovodi se u sumnju pravilnost prvostepenog rešenja. to ne sprečava da se među istim strankama parnica dovrši. iz spisa predmeta proizlazi da je tužilac tužbu u ovom sporu podneo 05. Tužena Republika Srbija se svojim podneskom .2010. Zakona o parničnom postupku (član 198.. (Iz rešenja Višeg suda u Valjevu. Nisu osnovani žalbeni navodi tužioca da se na konkretnu situaciju ima primeniti člana 204.155 - .09. kojim se traži da se utvrdi ništavost zaključenog ugovora. suda i drugih institucija države zbog nepoštovanja označenog rešenja Ministarstva rada. 1628/2010(2) od 13. Iz obrazloženja: Kada je odbio predlog tužioca da se tužba u ovom sporu proširi i na Republiku Srbiju kao tuženu . Proširenje tužbe na treće lice i njegovo stupanje u parnicu moguće je samo uz njegov pristanak.2008. godine) SUPARNIČARI (Član 205 . te stoga nema osnova za primenu ove odredbe. tužilac je tužbu proširio i na tuženu Republiku Srbiju radi naknade štete zbog zloupotrebe od strane tužilaštva.02. ovog Zakona .213. stav 2. S obzirom na to. U konkretnoj situaciji. a shodno članu 199. (Iz Rešenja Privrednog apelacionog suda. stav 1. stav 1. Gž.2010.02. godine) 238.12." iz V. Naime.pravilno odlučio kada je odbio predlog tužioca za proširenje tužbe na tuženu Republiku Srbiju.prvostepeni sud je pravilno odlučio.kao davalac kredita jednom tužbom tuži zbog neizmirene obaveze po ugovoru o kreditu korisnika I jednog i . ranije važećeg Zakona) kojim je propisano da.po dobijanju podneska tužioca o proširenju tužbe . ako koja stranaka otuđi stvar ili pravo o kome teče parnica. Zakona o parničnom postupku (imajući u vidu da se ne radi o nužnim suparničarima na strani tuženog) prvostepeni sud je . godine.2007. predmet spora nije stvar ili pravo koje je naknadno otuđeno.

2010. tuženi po osnovu dugovanja nastalog iz Ugovora o kratkoričnom kreditu su solidarni dužnici tj. S obzirom da su solidarni dužnici obični suparničari.imajući to u vidu .6% na mesečnom nivou primenom konforrmne metode. pa je u toku postupka priznala tužbeni zahtev. Pž. Druga tužena osnovano u svojoj žalbi navodi da je navedena presuda doneta uz povredu pravila parničnog postupka. Prvostepeni sud je kada je tužbu odbacio. koji moraju biti obuhvaćeni tužbenim zahtevom. kada je samo jedan od suparničara priznao tužbeni zahtev. odgovornost korisnika kredita i jemca-platca je solidarna. pa svaki od njih u parnici predstavlja samostalnu stranku. U toku postupka. te da su iz tog razloga ispunjeni uslovi (shodno članu 204.PARNIČNI POSTUPAK drugog. U slučaju nemogućnosti dostavljanja tužbe. U konkretnom slučaju. na kojoj su sada tužene suvlasnice.korisniku kredita odobren kredit u naznačenom iznosu sa kamatom po stopi od 1.kao davalac kredita. u konkretnom . Tužilac je u tužbi naveo da je pravnosnažnom sudskom odlukom utvrđeno njegovo pravo službenosti prolaska preko naznačene katastarske parcele. Kada tužilac . pogrešan je zaključak prvostepenog suda da su ovde tuženi jedinstveni odn. obični suparničari. Nema mesta donošenju delimične presude na osnovu priznanja. Tužilac u žalbi osnovano navodi da je prvostepeni sud pogrešno zaključio da su ovde tuženi nužni suparničari. to on tužbom traži da se one obavežu da mu omoguće njegovo nesmetano korišćenje. godine) 239. (Iz rešenja Privrednog apelacionog suda.da se tužba odbaci kao neuredna. Naime. Iz obrazloženja: Tužbeni zahtev tužioca prema imenovanoj tuženoj usvojen je delimičnom presudom na osnovu priznanja pa je tužena obavezana da tužiocu dozvoli nesmetano korišćenje puta opisanog u izreci prvostepene presude.protiv tuženih podneo tužbu radi isplate duga po osnovu Ugovora o kratkoročnom kreditu. 4723/2010 od 29.04. Ova odluka prvostepenog suda je pogrešna. kojim je prvotuženom . a ne i u odnosu na druge suparničare kojima je tužba dostavljena.platci po svim osnovnim zaduženjima u skladu sa Ugovorom. Zakona o parničnom postupku. ali ne i u odnosu na druge suparničare kojima je tužba dostavljena. Kako ga tužene ometaju u korišćenju tog prava. Naime. kao i zakonskog zastupnika drugotuženog. postupak bi se mogao okončati odbačajem tužbe samo u odnosu na one obične suparničare kojima tužbu nije moguće dostaviti. imajući u vidu da nakon više pokušaja da se utvrdi tačna adresa drugotuženog i trećetuženog. Iz obrazloženja: Tužilac je – kako proizlazi iz spisa predmeta . Prvostepeni sud je . adresa nije pribavljena. a u smislu člana 100. kao u konkretnom slučaju.postupak mogao okončati odbačajem tužbe samo u odnosu na one obične suparničare kojima tužbu nije moguće dostaviti. Ugovorom je predviđeno da drugotuženi i trećetuženi za obaveze prvotuženog odgovaraju kao jemci . nužni suparničari.156 - .u odnosu na nju doneo delimičnu presudu na osnovu priznanja. imenovana tužena je navela da je ona zajedno sa drugom tuženom suvlasnik na naznačenoj poslužnoj parceli sa po idealnom 1/2 po osnovu nasleđa. Zakona o parničnom postupku) . jednom tužbom tuži korisnika kredita zbog neizmirene obaveze po ugovoru o kreditu i jemca-platca.u slučaju nemogućnosti dostavljanja tužbe . a shodno članu 204. svaki od njih u parnici predstavlja samostalnu stranku pa bi se .

jer se spor prema njima može okončati različitim odlukama suda o njihovoj obavezi prema davaocu kredita. Jer. Zakona o parničnom postupku. Ovo iz razloga što se i u slučaju njihovog zajedničkog utuženja spor prema istima može različito okončati. godine) 241. a ne jedinstvenih suparničara. pa eventualna solidarna odgovornost tuženih. Stoga je pravilno stanovište nižestepenih sudova da uprkos zajedničkom utuženju tuženog trećeg reda i banke garanta. U konkretnom slučaju. bez obzira na njihovu solidarnu odgovornost. godine) 240. Jer. U situaciji kada su jednom tužbom tuženi i dužnik iz ugovora o kreditu (korisnik kredita) i banka garant. (Iz rešenja Apelacionog suda u Kragujevcu. oni se nalaze u odnosu običnih. Iz obrazloženja: Nema mesta ni revizijskoj tvrdnji da se tuženi trećeg reda i tužena prvog reda – banka garant nalaze u statusu jedinstvenih suparničara. a ne jedinstveno suparničarstvo. iako postoji solidarna odgovornost dužnika i ban. Ova stanja su u korelaciji samo kada se spor prema svakom od solidarnih dužnika mora okončati na isti način. pogrešno primenio odredbu člana 204. To je imalo za posledicu donošenje nepravilne odluke.PARNIČNI POSTUPAK slučaju se radi o sporu koji po navodima tužbe proističe iz prava službenosti prolaska preko nepokretnosti na kojoj su tužene suvlasnice sa po jednom idealnom polovinom. sudskom odlukom. Solidarna odgovornost je materijalno pravno. nije uspostavljeno i njihovo jedinstveno suparničarstvo u ovom sporu. spor u konkretnom slučaju u odnosu na njih se može rešiti samo na jednak način. Gž. To su razlozi zbog kojih je ovaj sud prvostepenu presudu morao ukinuti na osnovu člana 376. ako se prema jednom od solidarnih dužnika zahtev može usvojiti. jer se i u slučaju zajedničkog utuženja solidarnih sadužnika spor prema njima može različito okončati.157 - . 469/10 od 11. a prema drugom odbiti.02.12. jedinstveni suparničari pa se i postupak prema njima u ovoj parnici mora okončati jedinstvenom presudom odn. zbog prirode samog pravnog odnosa između tuženih. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda. U takvom slučaju. U protivnom. Solidarna odgovornost je materijalno pravno. Priznanje koje je u ovoj parnici učinila imenovana tužena ima samo činjenični značaj za konačno odlučivanje u ovoj parnici a ne može dovesti do donošenja delimične presude na osnovu priznanja u odnosu na nju. Zbog toga se tužene u ovom slučaju smatraju kao jedna parnična stranka. Prev.2010. Iz obrazloženja: Nema mesta ni revizijskoj tvrdnji da se tuženi trećeg reda i tužena prvog reda – banka garant nalaze u statusu jedinstvenih suparničara. a suparničarstvo procesno stanje. Otuda je ova tužena i ovlašćena da izjavi žalbu protiv presude koja se odnosi na drugu tuženu i otuda je prvostepeni sud. bez obzira na njihovu solidarnu odgovornost. spor prema dužniku iz ugovora o kreditu i banke garanta se može okončati različitim odlukama suda o njihovoj obavezi prema davaocu kredita. 373/06 od 6. a suparničarstvo procesno stanje. donoseći delimičnu presudu na osnovu priznanja. Zakona o parničnom postupku.2006. iako postoji solidarna odgovornost dužnika i banke garanta oni se ne nalaze u statusu jedinstvenih suparničara. onda se njihovim jedinstvenim utuženjem konstituiše obično. ne uspostavlja njihovo jedinstveno suparničarstvo.

03. Iz obrazloženja: Ugovor o korišćenju nepokretnosti zaključen je između tužioca (kao zakupodavca). Umešač ima pravni interes da stupi u parnicu na strani tuženog. a ne jedinstveno suparničarstvo. Stoga je pravilno stanovište nižestepenih sudova da uprkos zajedničkom utuženju tuženog trećeg reda i banke garanta.2011. U takvoj situaciji on ima pravni interes da tuženi u parnici uspe. ali ugvor o zakupu nije potpisao samo tuženi (kao zakupac) već i privredni subjekt koji traži da mu se zbog toga prizna svojstvo umešača. nije uspostavljeno i njihovo jedinstveno suparničarstvo u ovom sporu. kao držalac. a prema drugom odbiti. Zahtev za učešće u svojstvu umešača na strani tuženog je podnelo treće lice (knjižni vlasnik) koji je . 373/06 od 6. Ova stanja su u korelaciji samo kada se spor prema svakom od solidarnih dužnika mora okončati na isti način. (Iz Rešenja Privrednog apelacionog suda. zbog toga što se sa njim na određeni način nalazi u procesnom odnosu nužnog suparničara. iseli iz predmetne nepokretnosti koju koristi. jer je on držalac stvari. Ne može se prihvatiti takva ocena prvostepenog suda.zaključio sa tuženim drugi ugovor kojim mu je na korišćenje predao deo nepokretnosti iz prethodnog ugovora.219. Solidarna odgovornost je materijalno pravno. ZPP) 242.158 - . ako se dejstvo pravnosnažne presude o iseljenju iz predmetnog zakupnog dobra proteže i na njega. spor prema dužniku iz ugovora o kreditu i banke garanta se može okončati različitim odlukama suda o njihovoj obavezi prema davaocu kredita. umešač je knjižni vlasnik dobra koje tuženi koristi i sa njim je (nakon zaključenja predmetnog ugovora o zakupu) zaključio drugi ugovor kojim je on predao tuženom na korišćenje deo betonskog hangara. umešač ima pravni interes da stupi u parnicu na strani tuženog. godine) UČEŠĆE UMEŠAČA (Član 215 . tuženog (kao zakupca) i trećeg lica (kao knjižnog vlasnika). ako se prema jednom od solidarnih dužnika zahtev može usvojiti. Pored toga. bez obzira na njihovu solidarnu odgovornost. onda se njihovim jedinstvenim utuženjem konstituiše obično.12. Tužilac traži da se tuženi. a suparničarstvo procesno stanje. Prema stavu drugostepenog suda. U protivnom. Pž. Tužilac je tužbom obuhvatio samo tuženog. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda.2006. jer se dejstvo pravnosnažne presude o iseljenju iz predmetnog zakupnog dobra proteže i na njega. U konkretnom slučaju. Ovo zbog toga što je i on na strani tuženog potpisao predmetni ugovor o privremenom korišćenju kao zakupac. godine) .nakon zaključenja navedenog ugovora .PARNIČNI POSTUPAK ke garanta oni se ne nalaze u statusu jedinstvenih suparničara. Prvostepeni sud je odbio zahtev trećeg lica za učešće u svojstvu umešača na strani tuženog. Ovo iz razloga što se i u slučaju njihovog zajedničkog utuženja spor prema istima može različito okončati. Prev. 6533/10 od 19.

kao lice koje živi u stanu . po kupoprodajnom ugovoru od 20. Konkretno. Umešač stanuje od 1996. umešač je . Postojanjem pravnog interesa da parnična stranka (na čijoj se strani meša) uspe u parničnom postupku koji se vodi uslovljeno je učešće umešača. tačka 5. godine) 244. ovog zakona. učešće umešača je uslovljeno postojanjem pravnog interesa da parnična strana. zasnivajući ovakav zahtev na odluci pravnog prethodnika tuženog. da tuženi uspe u parnici. Dakle. nalazeći da predloženi umešač ima pravni interes da stupi u parnicu na strani tuženog u svojstvu umešača.09.2009.ispitujući dozvoljenost revizije u smislu člana 401. sa obrazloženjem da je predmetnu nepokretnost prodao pre određivanja privremene mere imenovanom fizičkom licu. Nakon toga. 11839/10 (2) od 02. predmet parnice je isporuka određenog građevinskog materijala ili umesto toga isplata novčane protivvrednosti tog materijala. sa pozivom na član 208.06. u ovom slučaju. uspe u parničnom postupku koji se vodi. (Iz rešenja Privrednog apelacionog suda. Samo u delu koji se odnosi na njega može pobijati odluku umešač koji ima položaj običnog suparničara i samostalne stranke.oo EUR u dinarskoj protivvrednosti.159 - .05. Iz obrazloženja: Iz spisa proizlazi da je predmet tužbenog zahteva isporuka građevinskog materijala. pa stoga nije na pouzdan način utvrđeno u čemu se sastoji pravni interes predloženog umešača. godine pridružio i predlogu umešača da se predložena privremena mera ukine. kojom je tužiocu ustupljeno pravo na dodelu stana na korišćenje svom radniku. a ne u pogledu privremene mere. Iz obrazloženja: Vrhovni kasacioni sud je . pravni interes predloženog umešača odnosi se na uspeh parnične stranke u pogledu osnovanosti tužbenog zahteva. Prvostepeni sud je ožalbenim rešenjem dozvolio mešanje na strani tuženog pomenutom Preduzeću. Dakle. Pž. Zakona o parničnom postupku . ali ne i u pogledu predloga za određivanje privremene mere.06. kao kupca nepokretnosti na kojoj je određena privremena mera.000. navedenih u samom rešenju. kao mere obezbeđenja koja ne predstavlja deo tužbenog zahteva. koja predstavlja meru obezbeđenja potraživanja obuhvaćenog tužbenim zahtevom.umesto predaje označenog građevinskog materijala . bliže određenog u samom tužbenom zahtevu ili . godine.2007.2010.našao da ista nije dozvoljena. godine u stanu koji je predmet spora i koji je dobio od strane tužioca kao nužni smeštaj. na čijoj se strani meša. s tim da je isti ovu nepokretnost otuđio predloženom umešaču na strani tuženog. tuženi se pridružio predlogu za mešanje na svojoj strani naznačenog preduzeća. Rešenjem od 25. te se u svom podnesku od 20. i to tako što je zabranjeno tuženom otuđenje i opterećenje nekretnina upisanih u zemljišne knjige. Zakona o parničnom postupku. stav 2. Tužbu je tužilac podneo protiv tuženog radi utvrđenja da je stekao pravo korišćenja na stanu koji je predmet spora. pri tome ne obrazlažući u čemu se sastoji pravni interes predloženog umešača na stani tuženog .2010.PARNIČNI POSTUPAK 243. Prema članu 208. godine prvostepeni sud je usvojio predlog tužioca za određivanje privremene mere radi obezbeđenja potraživanja obuhvaćenog tužbenim zahtevom.isplata iznosa od 196.da tuženi uspe u parnici.

Zbog toga je mogao pobijati presudu samo u delu koji se odnosi na njega. shodno članu 208.2010.imao pravni interes da se pridruži na strani tužioca (član 208. Dakle. a ne u delu kojim je njegova žalba odbačena. a ne i u delu koji se odnosi i na drugog suparničara .03. Zbog toga su se i stekli uslovi. nemaju pravni interes da se mešaju u parnici na strani tužioca. ona strana koja je uložila blagovremenu i dozvoljenu žalbu. da strana kojoj se pridružuje uspe u parnici. Kod takvog stanja stvari.njegova revizija. Na ovo upućuje i član 209. Dakle. koji ne mora biti istovetan sa interesom stranke kojoj se pridružuje. takođe i većinski vlasnik tuženog. akcionari tuženog subjekta upisa na osnovu čije odluke je promena u registru izvršena. pa dakle i strana kojoj se umešač zbog svog pravnog interesa da uspe pridružuje. po oceni Vrhovnog kasacionog. . (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Pž. istog Zakona) i samostalne stranke. U sporu po tužbi razrešenog direktora za utvrđenje ništavosti upisa u registar promene lica ovlašćenog za zastupanje. a koji ne mora da bude istovetan sa interesom stranke kojoj se pridružuje. imajući u vidu da je lice koje predlaže da stupi u parnicu na mesto umešača manjinski vlasnik tuženog. Zakona o parničnom postupku. suda nije dozvoljena. jer promene lica ovlašćenih za zastupanje i organa upravljanja u privrednom društvu nemaju uticaja na prava akcionara. Naprotiv. Odluka suda o učešću umešača u postupku donosi se isključivo na osnovu ocene postojanja pravnog interesa lica koje predlaže da stupi u parnicu kao umešač. te s obzirom da o žalbi umešača nije odlučeno meritorno . donosi se isključivo ocenom postojanja pravnog interesa lica koje predlaže da stupi u parnicu kao umešač. Kako je u ovom slučaju umešač izjavio reviziju protiv presude Okružnog suda u delu kojim je odlučeno o žalbi tužioca. Zakona o parničnom postupku. godine) 246.tužioca. navedeni član propisuje da se odluka o mešanju donosi isključivo na osnovu ocene postojanja pravnog interesa lica koje treba da stupi u parnicu kao umešač. da stupi u parnicu na strani tuženog. Osim toga. a iz čega se zaključuje da u nekim situacijama ne moraju biti istovetni interesi lica koje predlaže da stupi u parnicu kao umešač i stranke na čijoj strani se pridružuje. te da je vlasnik tužioca. odluka o mešanju. proizlazi da ima pravni interes kao jedan od suvlasnika tuženog.04. koji predviđa da svaka strana može osporiti umešaču pravo da učestvuje u postupku i predložiti da se umešač odbije.PARNIČNI POSTUPAK koji je predmet spora .2006. (Iz rešenja Vrhovnog kasacionog suda. vanrednim pravnim sredstvom se može koristiti samo ona strana čija je žalba odbijena tj. da tuženi uspe u imovinskoj parnici sa tužiocem. kao potreban uslov za mešanje u parnici. Zakona o parničnom postupku). stav 1. Iz obrazloženja: Odluka o učešću umešača donosi se na osnovu ocene postojanja pravnog interesa umešača da u parnici koja teče među drugim licima jedna od stranaka uspe. Po oceni Vrhovnog kasacionog suda.160 - . član 208. Zakona o parničnom postupku. Rev. on ima položaj običnog suparničara (član 211. 242/2010 od 14. 12939/05 od 14. u delu u kojem je njegova žalba odbačena. godine) 245. odn. ne predviđa zajednički interes umešača i strane kojoj se pridružuje.

P.P. i Z. kao akcionari tuženog. sa izuzetkom Z. jer dolazi do proširenja pravnosnažnosti. Predlagači. takva presuda svojom sadržinom deluje neposredno i na treće lice i zbog toga treba omogućiti da ono svojom procesnom aktivnošću u tuđoj parnici utiče na njenu sadržinu. podneli su predlog za mešanje na strani tužioca. takav pravni interes postoji u odnosu na predlagača Z. osim u odnosu na predlagača Z. jer bi za slučaj da se utvrdi da je upis ništav. Pravni interes treba da bude lično umešačev i sadašnji. mora da podnese teret neke nove. prema kome je prvostepeno rešenje preinačeno i dozvoljeno mešanje Z. pored tužioca.PARNIČNI POSTUPAK Pravni interes za mešanje postoji samo na strani akcionara.P. u parnici na strani tužioca. Međutim. Zakona o parničnom postupku da tužilac uspe u parnici. kao generalnog direktora. Nije od značaja da li je u pitanju građansko pravni ili javno pravni interes. Iz obrazloženja: Tužbom je traženo da se utvrdi da je ništav upis u sudski registar po rešenju kojim je upisano brisanje tužioca. Intervencioni razlog je pravni interes jednog trećeg lica. čije pravo je prestalo brisanjem iz registra navedenim rešenjem. Iz obrazloženja: Parnica predstavlja procesnopravni odnos zasnovan između određenih subjekata da bi se rešio spor koji je nastao u jednom materijalno-pravnom odnosu. te bio ovlašćen za zastupanje tuženog. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Pž. 3.161 - . treće lice učešćem u tuđoj parnici izbegava da kasnije bude tuženo. Pravni interes postoji i kad gubitak parnice koji je vodila stranka izaziva negativne konsekvence i za treća lica ili kad ono. kad pravnosnažnost presude pogađa i treće lice. u registru bilo uspostavljeno ranije stanje u korist kako tužioca. Za rešenje tog spora zainteresovane su . stav 1. kad stranka.P. učešćem u parnici treće lice izbegava da samo kasnije podigne tužbu i tuži nekog ako stranka izgubi parnicu. buduće parnice. Više akcionara tuženog. 2.P. nemaju pravni interes u smislu člana 208. Pravni interes postoji samo kad od ishoda strankine parnice zavisi postojanje ili ostvarivanje prava nekog trećeg lica. koji je bio istovremeno i lice ovlašćeno za zastupanje. jer su njihova prava kao akcionara zakonom priznata i njihovo ostvarivanje ne zavisi od promene lica ovlašćenih za zastupanje. uz upis drugih lica sa istim ovlašćenjem. stiče regresno pravo prema trećem licu. Postupajući po žalbi Viši trgovinski sud je navedeno rešenje potvrdio. u slučaju negativnog ishoda parnice. i brisan iz registra kad i tužilac.P. među njima i Z. kao i organa upravljanja u privrednom društvu. upravo zato što je stekao neko pravo prema stranci. kao lica ovlašćenog za zastupanje. jer je do donošenja osporenog rešenja registarskog suda obavljao funkciju pomoćnika generalnog direktora. 14112/05) 247. Pravni interes trećeg lica postoji: 1. Prvostepeni sud je rešenjem predlog odbio uz obrazloženje da ne postoji interes predlagača za mešanje u parnici. tako i navedenog akcionara. kao i da se pravni interes mora odnositi na ishod parnice u kojoj učestvuje stranka kojoj pomaže umešač. kad treće lice može da stekne pravo na naknadu štete ako stranka izgubi parnicu. Pravni interes ima ono lica čija prava i obaveze zavise od toga kako će biti rešen jedan spor u tuđoj parnici. Otuda ovaj predlagač ima nesumnjiv interes da tužilac uspe u parnici u kojoj se traži poništaj navedene odluke registarskog suda.

(Iz presude Privrednog apelacionog suda. Zakona o parničnom postupku. Iako treća lica. taj i takav interes ne bi bio pravni interes koji bi predstavljao intervencioni razlog. Zakona o parničnom postupku. godine odbijen je predlog za učešće u svojstvu umešača na strani imenovanih tuženih. Ako predloženi umešači nisu stekli svojstvo stranke. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Pž. niti bi bio osnov da to treće lice stekne pravo da uzme učešće u tuđoj parnici. međutim. U donošenju pobijanog rešenja nije bilo bitnih povreda odredaba parničnog postupka iz čl. Kao što je pravni posao. Svaki interes koji ima neko lice nije pravni interes.4.05. za treća lica res inter alios acta. Zbog povezanosti parničnih stranaka sa drugim licima u jednoj društvenoj zajednici. tač. društveni. moralni. s obzirom da je izjavljena od strane neovlašćenih lica. tač. Ostali pojedinci. sud nema obavezu da im u toku postupka omogući da raspravljaju o predmetu spora. tako i spor. Uspeh jedne od stranaka u parnici može različito da se odrazi na prava i interese trećih lica. Zbog toga zakon predviđa pravo trećeg lica da uzme učešće u tuđoj parnici i dopušta da i treća lica učestvuju u tuđoj parnici. nisu zainteresovani za njihov spor i oni su najčešće ravnodušni posmatrači njihovog pravnog odnosa. donesena u jednoj parnici. niti su zainteresovani za ishod parnice kojom se taj spor rešava. Kako predloženi umešači nisu stranka u postupku. kao predigra parnice. pa ni bitne povrede odredaba parničnog postupka iz čl. kao način rešavanja spora između parničara. 361. emocionalni.2008. 7. označena lica nemaju svojstvo umešača na strani tuženog te je prvostepeni sud pravilno odbacio žalbu koju su podneli protiv presude od 31. po pravilu. kojim je zasnovan pravni odnos između strana.162 - . samo ako imaju pravni interes da u parnici uspe jedan od parničara i on predstavlja intervencioni razlog. itd. po pravilu. navedenim Rešenjem od 19. razlog da jedna stranka pobedi u parnici. st. 295/2010 (2008-2) od 25. 2. prvostepeni sud je ovlašćen da o predlogu za mešanje odluči van ročišta. nisu zainteresovana za ishod u jednoj parnici.izjavljena je od strane neovlašćenih lica. Dakle. Zakona o parničnom postupku) . može se dogoditi. 361.09. Zakona o parničnom postupku) kao učesnici u postupku (shodno čl. Shodno odredbama Zakona o parničnom postupku. ima dejstvo i na neku pravnu situaciju trećeg lica.PARNIČNI POSTUPAK same stranke u jednom materijalno-pravnom odnosu. da tangira neka njegova prava i interese. na koju se neosnovano ukazuje u podnetoj žalbi. zbog čega pobijana rešenja i nisu doneta uz bitnu povredu odredaba parničnog postupka iz čl. Pošto treća lica nisu učesnici pravnog odnosa u kome je došlo do spora. da ona za njen ishod ipak budu zainteresovana i to iz različitih razloga. st. st. Oni nisu stranke u sporu niti imaju svojstvo umešača (u smislu člana 201. godine kao nedozvoljenu . 5.2010. Tako npr. neko može da ima ekonomski. mogućno je da presuda. Međutim.2007. a žalbu mogu izjaviti stranke ili umešači (shodno članu 355. 361. 7. jer žalbu mogu izjaviti samo stranke ili umešači. 2. predstavlja za treća lica res inter alios gesta. 208.2007. Zakona o parničnom postupku). Žalbu na donetu odluku nije ovlašćeno da podnosi lice koje nema svojstvo stranke ili nije steklo svojstvo učesnika u postupku. a kako ovo svojstvo nisu stekli pravilno je prvostepeni sud (pozivajući se na čl. godine) 248. 2. sud nema obavezu da im u toku postupka omogući da raspravljaju o predmetu spora (shodno čl. na koje ovaj sud kao drugostepeni pazi po službenoj dužnosti. 3652/07 od 25. 365.03. Zakona o parničnom postupku). Iz obrazloženja: Kao neosnovan. Zakona o parničnom postupku).žalbu odbacio kao nedozvoljenu. ne izaziva interesovanje trećih lica i sama parnica. etički. Pž. njih se nastali spor i ne tiče. godine) .

zahtevajući da sud pozove suprugu i ćerku sada pokojnog R. 2011. pozivajući se na odredbu člana 217.I.I. pa nije utvrđeno da li je isti raspolagao svojom imovinom za života određenim nasledno pravnim ugovorom ili eventualno testamentom.. Zakona o parničnom postupku. može se nastaviti tek po sprovedenom ostavinskom postupku. koje je održano 06. Parnični postupak. uz obrazloženje da pošto nije sproveden ostavinski postupak i nije doneto ostavinsko rešenje.br. R.ZPP. godine pa do isplate. Ako se prema jednom od tuženih kao solidarnom dužniku steknu uslovi za prekid postupka.stav1. koji je prekinut kada u toku postupka umre stranka. R.2010. sa kamatom po stopi propisanoj Zakonom o visini stope zatezne kamate. da preuzmu postupak.godine.4. (Iz Rešenja Višeg suda u Užicu Gž. 222 – 227 ZPP.2010.godine.163 - .I.3. Odlučujući o predlogu punomoćnika tuženog. radi svojine i zauzeća. Na ročištu za glavnu raspravu. prekinut je rešenjem prvostepenog suda od 30. rešenjem Privrednog suda u Beogradu od 21. podneo tužbu. dana 04. koji su i njegovi pravni sledbenici. 02. 05. Pravilno je prvostepeni sud odbio predlog tužilaca za nastavak postupka prekinutog rešenjem Osnovnog suda u P.1118/2010 od dana: 31. . osnov nasleđivanja i ko su naslednici ostavioca. u skladu sa tim. 2009.godine. stav 1. punomoćnik tuženih je naveo da je. Rešenjem kojim je prekinut postupak je određeno da se prekida postupak u ovoj pravnoj stvari do okončanja ostavinske rasprave iza smrti pok. zbog smrti tuženog. koji je umro u toku trajanja postupka. otvoren i zaključen stečajni postupak nad prvotuženim i.2010. 2011. godine) 250. nisu ispunjeni uslovi da se postupak nastavi.godine i 13.PARNIČNI POSTUPAK PREKID I ZASTOJ U POSTUPKU (Čl. 4. prvostepeni sud je doneo rešenje kojim je postupak prekinuo. u junu 2009. Iz obrazloženja: Predmetni postupak. stavili predlog za nastavak postupka. Tužioci su preko punomoćnika podnescima od 1. počev od 12.2010. predložio da se postupak prekine. tačka 4. ili će nasleđivanje njegove imovine biti po zakonu i ko će biti njegov naslednik. u odnosu na ostale tužene nema uslova za prekid u situaciji kada oni nisu i jedinstveni suparničari. Iz obrazloženja: Tužilac je.) 249.. godine. nije pokrenut. kojom je tražio da se obavežu troje imenovanih tuženih da tužiocu solidarno isplate navedeni iznos.8. 03. 2011. Prema stanju u spisima ostavinski postupak po smrti sada pok. godine.. primenom člana 214.4. godine. odnosno po donošenju rešenja kojim se utvrđuje sastav zaostavštine.

konstatovao prekid parničnog postupka u odnosu na drugotuženog.nisu osnovani. 05. iako su suparničari i solidarni dužnici u odnosu na treća lica kojima svojim radnjama nanose štetu odn.04. (Iz Rešenja Privrednog apelacionog suda. Istom je propisano da se postupak prekida kada stranka. imajući u vidu da se ne radi o jedinstvenim suparničarima iz člana 204. tačka 1. nije uspeo da ga pronađe. Zakona o parničnom postupku. a u žalbi punomoćnik tužioca ističe da. te da se radi o običnim suparničarima kao solidarnim dužnicima. nastupaju pravne posledice otvaranja stečaja. koja je pravno lice.164 - . odredivši istovremeno i kada će isti biti nastavljen. 2011. Prema podacima iz APR-a od 03. primenom odredaba člana 222. godine) 251. Pž. 04. godine) 252. (Iz Rešenja Privrednog apelacionog suda. Zakona o parničnom postupku odn. godine nad prvotuženim je rešenjem Privrednog suda u Beogradu od 13. Pž. Naime. godine otvoren i zaključen postupak stečaja nad prvotuženim. 2011. godine. 2011. Osim toga. godine otvoren postupak stečaja. prilikom vršenja uvida u predmet dana 16. osnovano se žalbom tužioca ukazuje da. i da nema uslova za prekid postupka u odnosu na njih. 10. na osnovu člana 207. .10. tačka 1. Iz obrazloženja: Izvođač radova – imenovani preduzetnik je u toku postupka umro. 09. ranije važećeg Zakona). 5765/11 od 6. ukoliko je drugotuženi umro. pa je prvostepeni sud pravilno. iz čega se zaključuje da nije bilo uslova za primenu člana 214.i drugo-tuženi. i u odnosu na prvotuženog) . nije bilo uslova za prekid postupka u odnosu na drugotuženog i trećetuženog. kada nadležni organ pravnosnažno odluči o zabrani rada. 3171/11 od 18. U spisima predmeta nema primerka ovog rešenja. u konkretnom slučaju. pa se po sili zakona prekida parnični postupak. da je naznačenim rešenjem Privrednog suda u Beogradu od 21.2011. da prvotuženi još uvek postoji kao pravno lice nad kojim je otvoren postupak stečaja. Zakona o obligacionim odnosima. Danom isticanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka nad pravnim licem koje je stranka u postupku. prvostepeni sud je svoju odluku zasnovao na navodima punomoćnika tuženih.2011. Žalbeni navodi (da se zbog smrti drugotuženog mora prekinuti postupak u celini tj. Sud će prekinuti parnični postupak zbog smrti jednog od suparničara i u odnosu na druge samo ako su oni jedinstveni suparničari. prouzrokuju opasnost od nanošenja štete.PARNIČNI POSTUPAK Privredni apelacioni sud nalazi da je pobijano rešenje doneto uz pogrešnu primenu ove zakonske odredbe. stav 1. stav 1. Zakona o parničnom postupku (član 214. stav 1. tačka 4. 2011. U konkretnom slučaju. prestane da postoji odn. pa stoga i nema razloga i osnova za prekid postupka u odnosu na prvotuženog. prvo. nisu jedinstveni i nužni suparničari.

na osnovu člana 214. nije predviđen obavezni prekid. pa je stoga ovaj sud . stečajni upravnik će preuzeti parnicu u stanju u kom se ona nalazi u trenutku pokretanja stečajnog postupka". godine) 254.165 - . da li će trgovinski sud po članu 214. niti se može isticati prigovor presuđene stvari. s obzirom da je članom 97. (Iz Rešenja Višeg trgovinskog suda. on bi se mogao prekinuti na osnovu čl. tako što je propisano da "Ako u vreme pokretanja stečajnog postupka teče parnica o potraživanju. stav 1. Nema razloga da se ista shodno primeni na postupak po predlogu za određivanje privremene mere koji se vodi po odredbama izvršnog postupka. a stečajni sudija je dužan da oglas o otvaranju postupka stečaja nad pravnim licem sačini i objavi na oglasnoj tabli suda istog dana kada je i doneto rešenje o otvaranju postupka stečaja nad istim stečajnim dužnikom.04. u konkretnoj situaciji nastupile su pravne posledice otvaranja postupka stečaja nad tuženim. Zakonom o patentima za slučaj pokretanja postupka radi oglašavanja ništavim rešenja o priznanju prava. stav 1. tačka 5. Shodno odredbama člana 59. tačka 5. Dakle. Nije celishodno prekidati postupak po predlogu za određivanje privremene mere. Ova odredba se odnosi na prekid parničnog postupka. 985/09 od 13. (Iz rešenja Privrednog apelacionog suda. odnosno kada ocene da su se okolnosti promenile. u svako doba. Ovo zato što pravosnažna odluka o privremenoj meri nema ista dejstva kao pravosnažna presuda o povredi prava.u toku žalbenog postupka . Primenom odredbi Zakona o parničnom postupku. Pokretanje postupka radi oglašavanja ništavim rešenja o priznanju patenta. a u tom postupku ne postoje smetnje za odlučivanje. pravne posledice otvaranja postupka stečaja nastupaju danom isticanja oglasa o otvaranju postupka stečaja na oglasnoj tabli suda.2009. Kao što je navedeno. 5520/10 od 10. Iž. godine) 253. a u tom postupku se neće moći sa uspehom isticati prigovor presuđene stvari. mogu podneti novi predlog za određivanje mere iste sadržine prema istim licima. pa poverioci. tačka 5. Ako u vreme pokretanja stečajnog postupka teče parnica o potraživanju pred nekim trgovinskim sudom koji je pokrenuo stečajni postupak. ali ne mora taj postupak prekinuti. Zakona o parničnom postupku. nije razlog za obavezni prekid parničnog postupka po tužbi zbog povrede.PARNIČNI POSTUPAK Iz obrazloženja: Parnični postupak se prekida kada nastupe pravne posledice otvaranja postupka stečaja i likvidacije . Iz obrazloženja: Bez uticaja su žalbeni navodi izvršnih poverilaca da su se stekli uslovi za prekid postupka. Parnični sud može. postupka po tužbi zbog povrede prava. Zakona o stečajnom postupku isto pitanje drugačije regulisano. Zakona o stečajnom postupku. Zakona o parničnom postupku.2010.član 214. tog zakona. 215. po Zakonu o patentima. da li će se primeniti pravilo lex . novog Zakona o parničnom postupku. jer se uvek može podneti nov predlog. Pž. tj.doneo rešenje kojim se isti prekida. stav 1.06. obavezno prekinuti parnični postupak kad nastupe pravne posledice otvaranja postupka stečaja.

što znači da se pravilo iz člana 214. stav 1 Zakona o stečajnom postupku ista pravna situacija nije drugačije regulisana. Zakona o parničnom postupku i da utvrdi prekid postupka kada nastupe pravne posledice otvaranja stečajnog postupka. oni međusobno ne mogu da se derogiraju. (Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg trgovinskog suda od 5. godine) 256. koji je podneo zahtev za troškove postupka. po zakonu zastupa statutarni zastupnik. i 25. prema izveštaju pošte – dostavljača. Zakona o parničnom postupku.. imovinskopravnih i drugih građanskopravnih odnosa. Citiranom odredbom je samo dato ovlašćenje stečajnom upravniku da preuzme parnicu o potraživanju stečajnog dužnika u stanju u kome se ona nalazi u trenutku pokretanja stečajnog postupka. stav 2. ukoliko oceni kao celishodno dalje vođenje parnice. i 25.PARNIČNI POSTUPAK posteriori. posle prijema poziva za ročište.. pa kao vremenski kasniji propis derogira raniji propis? Zakonom o parničnom postupku su uređena pravila postupka za pružanje sudske pravne zaštite po kojima se postupa i odlučuje prilikom rešavanja građanskopravnih sporova iz ličnih. a ne zakonski zastupnik. stranke su uredno pozvane na prvo ročište za glavnu raspravu u sporu male vrednosti. Po tužbi tužioca vlasnika radnje. Kako sud postupa u navedenoj situaciji? U opisanoj situaciji sud će da prekine postupak jer su ispunjeni uslovi iz člana 214. i 7. shodno članu 218. i zato je bez uticaja vreme stupanja na snagu jednog ili drugog zakona.11.i 7.2006. Zakonom o stečajnom postupku uređeni su uslovi i način pokretanja i sprovođenja stečajnog postupka (član 1). Stranku koja je pravno lice. Zakona o parničnom postupku sud će dostaviti rešenje o povlačenju tužbe naslednicima i po pravnosnažnosti tog rešenja odlučiti o troškovima postupka. jer je novi Zakon o parničnom postupku donet i stupio na snagu posle Zakona o stečajnom postupku. isto nije uručeno tužiocu. osim sporova za koje je posebnim zakonom predviđena druga vrsta postupka (član 1. odredbama člana 97. Zakona o parničnom postupku doneo rešenje. Zakona o parničnom postupku). (Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg trgovinskog suda od 5. radi novčanog potraživanja prema označenom tuženom u sporu male vrednosti. stav 3. trgovačkih. međutim. stav 1.166 - . na koje nisu došle. Zakona o parničnom postupku.2006. a što je potvrdila i nadležna matična služba. Dok prekid traje sud ne može doneti rešenje o troškovima postupka. Zakona o parničnom postupku o obaveznom prekidu parničnog postupka u slučaju smrti zakonskog zastupnika ili prestanka njegovog ovlašćenja za . s obzirom da se radi o različitim sudskim postupcima. kao parnicu o imovini koja ulazi u stečajnu masu. kako se to navodi u pitanju. tačka 5. radnih. koji nije imao punomoćnika. Zakona o parničnom postupku.09.09. jer za vreme trajanja prekida sud ne može preduzimati nikakve radnje – član 216.11.. Pored toga. tačka 1. smatra se da je tužilac povukao tužbu. godine) 255. i 14. stav 1. Parnični sud je stoga dužan da primeni odredbe člana 214. Kao procesni zakoni. Po nastavku postupka u smislu člana 217. pa je sud na osnovu člana 475. porodičnih. stav 1. jer je tužilac u međuvremenu umro. i 14. a dan pre zakazanog ročišta. Ovo rešenje je uručeno tuženom.

Kako punomoćnik tužioca nije dostavio punomoćje u ostavljenom roku od osam dana sud je doneo pobijano rešenje kojim se glavna rasprava ponovo otvara. Iz obrazloženja: Predmet tužbenog zahteva je . godine) 257. navedene Odluke. Naime. u skladu sa Odlukom o javnim parkiralištima. zastupnik stranke je lice upisano u registar kao ovlašćeno lice (statutarni zastupnik). ne primenjuje na zastupnika pravnog lica. na ročištu za glavnu raspravu od 7.03. kojima se reguliše postupak u privrednim sporovima. godine punomoćnik tužioca je obavestio sud da je bivši vlasnik i zakonski zastupnik tužioca preminuo. i 2.167 - . 1. stav 1. Iz rešenja Ustavnog suda od 18.03. prvostepeno rešenje je doneto uz pogrešnu primenu člana 215. Na istom ročištu za glavnu raspravu sproveden je dokazni postupak i glavna rasprava je zaključena.6.N. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Pž.750. te je dostavio punomoćje novog vlasnika V.12. zastupnik pravnog lica je lice upisano u registar kao ovlašćeno lice. osnovano u žalbi navodi da je prvostepeni sud pogrešno utvrdio da odluka o tužbenom zahtevu u ovom sporu zavisi od ishoda pokrenutog postupka pred Ustavnim sudom. Zakona o parničnom postupku.2010.prema stanju u spisima . i 19. a prema odredbama člana 482. već samo na zakonskog zastupnika fizičkog lica. godine do isplate. st. te da isto pitanje ima karakter prethodnog pitanja. Zakona o parničnom postupku koje predviđaju prekid postupka u slučaju smrti zakonskog zastupnika ili prestanka njegovog ovlašćenja za zastupanje. Kako je tužilac pravno lice. Iz obrazloženja: Prema stanju u spisima. Zakona o parničnom postupku. te se s toga odredbe člana 214. a prema odredbi člana 482.PARNIČNI POSTUPAK zastupanje.2006. i čl. Tužilac.2006. Dakle.isplata duga po osnovu naknade na ime cene za plaćanje doplatnih karata i opomene za njihovo plaćanje. stav 3.oo dinara sa zateznom kamatom počev od 16. Prvostepeni sud je dužan da primenjuje materijalno pravo aktuelno u trenutku rešenja spora. postupak pred Ustavnim su. koja je sadržana u posebnim pravilima postupka u privrednim sporovima. jer nisu bili ispunjeni uslovi za prekid postupka. prvostepeni sud je utvrdio da je istim pokrenut postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti odredaba člana 15. ne mogu primeniti u konkretnom slučaju. novi vlasnik ili zakonski zastupnik tužioca. Navedene odredbe odnose se na zakonske zastupnike fizičkog lica. a ne zakonski zastupnik. 9410/06 od 14.2009. a potom postupak prekida upravo iz navedenih razloga. istog zakona. Punomoćnik tuženog je tokom postupka istakao da je pred Ustavnim sudom pokrenut postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti odredbi ove Odluke i predložio je prekid postupka do okončanja tog postupka. 16. koje tužilac potražuje prema tuženom u iznosu od 106. to prema zakonu njega zastupa njegov statutarni zastupnik. Rešenjem suda mu je naloženo da u roku od osam dana dostavi uz ovu punomoć i dokaz da je navedeno lice – V. N. pa zato postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti pred Ustavnim sudom pokrenut povodom određenog propisa nije razlog za prekid parničnog postupka zbog rešavanja prethodnog pitanja. godine. odnosno statutarni zastupnik. međutim.

godine) 258. (Iz rešenja Privrednog apelacionog suda. međutim.oo dinara sa zateznom kamatom počev od 16. shodno odredbama člana 51.2010. navedene Odluke.prema stanju u spisima . 1. To znači da su osnovani žalbeni navodi tužioca da Odluka doneta od strane Skupštine Grada Beograda .03. ne predstavlja u ovom sporu prethodno pitanje. osnovano u žalbi navodi da je prvostepeni sud pogrešno utvrdio da odluka o tužbenom zahtevu u ovom sporu zavisi od ishoda pokrenutog postupka pred Ustavnim sudom.isplata duga po osnovu naknade na ime cene za plaćanje doplatnih karata i opomene za njihovo plaćanje. kao i obaveza tuženog koje odgovara tom pravu. Dakle. a zakoni i drugi propisi za koje je odlukom Ustavnog suda utvrđeno da nisu u saglasnosti sa ustavom ili zakonom ne mogu se primenjivati na odnose koji su nastali pre objavljivanja odluke Ustavnog suda. Prvostepeni sud je dužan da primenjuje materijalno pravo aktuelno u trenutku rešenja spora. a zakoni i drugi propisi za koje je odlukom Ustavnog suda utvrđeno da nisu u saglasnosti sa ustavom ili zakonom ne mogu se primenjivati na odnose koji su nastali pre objavljivanja odluke Ustavnog suda. Iz rešenja Ustavnog suda od 18.2010. Odluka Ustavnog suda nastaje danom objavljivanja odluke tog suda u Službenom glasniku.2009. prvostepeno rešenje je doneto uz pogrešnu primenu člana 215. stav 1. stav 1. prvostepeni sud je utvrdio da je istim pokrenut postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti odredaba člana 15. i čl. i 2. stav 1. ako do tog dana nisu pravnosnažno rešeni.750. pa iz te odluke proizlazi pravo tužioca na naplatu doplatnih karata. i člana 56. jer nisu bili ispunjeni uslovi za prekid postupka. Pž. ne predstavlja u ovom sporu prethodno pitanje. postupak pred Ustavnim sudom radi ocene ustavnosti i zakonitosti navedenih odredaba Odluke. i člana 56. Tužilac.08. stav 1. Zakona o parničnom postupku. i 19. ako do tog dana nisu pravnosnažno rešeni. 10982/10 od 31.PARNIČNI POSTUPAK dom radi ocene ustavnosti i zakonitosti navedenih odredaba Odluke. pa zato postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti pred Ustavnim sudom pokrenut povodom određenog propisa nije razlog za prekid parničnog postupka zbog rešavanja prethodnog pitanja. godine do isplate. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom i pravnim dejstvom njegovih odluka. Iz obrazloženja: Predmet tužbenog zahteva je . stav 1.03. te se predmet vraća prvostepenom sudu na dalji postupak. Iz tih razloga pogrešan je zaključak prvostepenog suda da su bili ispunjeni uslovi za prekid postupka iz člana 215. st. dok se ne donese odluka Ustavnog suda kojom bi se konstatovalo da je propis u suprotnosti sa Ustavom. 16. Punomoćnik tuženog je tokom postupka istakao da je pred Ustavnim sudom pokrenut postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti odredbi ove Odluke i predložio je prekid postupka do okončanja tog postupka. Zakona o parničnom postupku. To znači da su osnovani žalbeni navodi tužioca da Odluka doneta od strane Skupštine Grada Beograda ima pravnu snagu i da je i dalje aktuelan pozitivnopravni propis. stav 1. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom i pravnim dejstvom njegovih odluka. shodno odredbama člana 51. koje tužilac potražuje prema tuženom u iznosu od 106. Odluka Ustavnog suda nastaje danom objavljivanja odluke tog suda u Službenom glasniku.168 - . Prvostepeni sud je dužan da primenjuje materijalno pravo aktuelno u trenutku rešenja spora. godine. te da isto pitanje ima karakter prethodnog pitanja. u skladu sa Odlukom o javnim parkiralištima. Naime.

kako se o njoj izjasnio stečajni upravnik na ročištu za ispitivanje prijavljenih potraživanja. To podrazumeva da se prvo utvrdi da li je u celosti ispitana prijava potraživanja. mora se prethodno izvršiti uvid u stečajni spis i iz njega utvrditi sadržina prijave potraživanja. na osnovu sadržine prijave potraživanja i izjašnjenja stečajnog upravnika. To u prvom redu podrazumeva da i ukoliko stečajni upravnik u odgovoru na tužbu ospori tužbeni zahtev.2010. ispitanim u celosti ili delimično utvrđenim ili osporenim prijavama potraživanja poverilaca. kao i obaveza tuženog koje odgovara tom pravu. tj. pa iz te odluke proizlazi pravo tužioca na naplatu doplatnih karata.PARNIČNI POSTUPAK ima pravnu snagu i da je i dalje aktuelan pozitivnopravni propis. te kako je o prijavljenom potraživanju. postupati ako je rešenje stečajnog veća o osporavanju potraživanja i upućivanju poverioca na parnicu. Postupajući sudija će dostaviti tuženom stečajnom dužniku tužbu na odgovor i pozivnim rešenjem ga pozvati da se izjasni na činjenične navode tužbe. osnovanost tužbenog zahteva. Zarad otklanjanja postojećih nejasnoća. Iz tih razloga pogrešan je zaključak prvostepenog suda da su bili ispunjeni uslovi za prekid postupka iz člana 215. stav 1. Ukoliko stečajni dužnik u odgovoru na tužbu istakne da je u celosti priznao prijavljeno potraživanje i da ono uopšte nije osporeno. Zakona o parničnom postupku. Prvostepeni sud je dužan da primenjuje materijalno pravo aktuelno u trenutku rešenja spora. i 2. te se predmet vraća prvostepenom sudu na dalji postupak. 10982/10 od 31.08. Pž. koje se uočavaju u rešenjima stečajnog veća u kojima je odlučivano o prijavljenim. (Iz rešenja Privrednog apelacionog suda. odlučeno rešenjem stečajnog veća. u toj meri nejasno – nerazumljivo da se iz njega ne može sa sigurnošću zaključiti o tome koji iznos glavnog duga sa kamatom iz prijave potraživanja je osporen. dok se ne donese odluka Ustavnog suda kojom bi se konstatovalo da je propis u suprotnosti sa Ustavom. da je prijavljeno potraživanje osporeno na ročištu za ispitivanje prijavljenih potraživanja i da je o prijavljenom potraživanju stečajno veće dovoljno jasno odlučilo utvrđivanjem da je osporeno u delu obuhvaćenom tužbom za utvrđenje osporenog potraživanja. da li se o njoj stečajni upravnik jasno izjasnio priznavanjem ili osporavanjem. a posebno na činjenice vezane za osporavanje prijavljenog potraživanja stečajnog poverioca. godine) 259. kome je podneta tužba radi utvrđenja osporenog potraživanja. a ako je prijavljeno potraživanje osporio neko od poverilaca prisutnih na ročištu za ispitivanje prijavljenih potraživanja treba utvrditi u kom delu je osporeno prijavljeno potraživanje. Ove procesne radnje predstavljaju pripremanje glavne rasprave iz člana 274. postoje procesne pretpostavke za odbacivanje tužbe kao nedozvoljene. sada tužioca u sporu koji je predmet tužbenog zahteva po tužbi za utvrđenje osporenog potraživanja. da li je ona dovoljno određena i jasna. Zakona o parničnom postupku. Potom treba utvrditi da li je rešenje stečajnog veća doneto u skladu sa prijavom potraživanja i izjašnjenjem o njoj na ročištu za ispitivanje prijavljenih potraživanja. Na koji način će parnični sud. U zavisnosti od izjašnjenja stečajnog upravnika datog u odgovoru na tužbu preduzimaće se dalje procesne radnje u sporu po tužbi. stav 1. pak odbaciti tužbu jer ne postoji procesna pretpostavka za vođenje parnice protiv stečajnog dužnika (jasno rešenje o upućivanju na parnicu)? Radi se o faktičkom pitanju na koje nije moguće dati generalni odgovor koji bi pokrivao sve moguće nejasnoće.169 - . a koji je nije? Da li je u tom slučaju oportuno da parnični sud prekine postupak dok stečajno veće ne ispravi rešenje o upućivanju na parnicu (prethodno pitanje u procesnom smislu) ili će. jer ne postoji pravni interes za utvrđenje prijavljenog potraživanja koje je rešenjem stečajnog .

stav 2. sud ne može preduzimati nikakve radnje dok traje prekid postupka zbog nastupanja uslova iz člana 222. Iz obrazloženja: Naznačenim prvostepenim rešenjem prekinut je postupak zbog posledica otvaranja stečajnog postupka nad tuženim. tj. otvoren rešenjem istog suda od 05. i 2. i 14. (Pravni stav Višeg trgovinskog suda . pogrešnog i nerazumljivog uputa na parnicu zarad utvrđenja osporenog potraživanja.2011. stav 1. U ovako pretpostavljenoj opisanoj situaciji ne postoje procesne pretpostavke za prekid postupka iz člana 215. tačka 5.10.PARNIČNI POSTUPAK veća utvrđeno. jer se radi o pogrešnom odlučivanju koje predstavlja apsolutnu bitnu povredu iz člana 361. st. ranije važećeg Zakona). u vezi sa čl. Zakona o parničnom postupku jer se ne radi o prethodnom pitanju. Članom 23a.02. stav 4. U situaciji kada je donet program restrukturiranja do momenta donošenja odluke o prihvatanju programa nema uslova za prekid postupka. kao izvršne isprave. Uslov za prekid postupka nastupa tek donošenjem odluke o prihvatanju programa restrukturiranja. tačka 1. stav 1. 98 i 192 istog (čl.2006. Zakona o parničnom postupku. Shodno članu 224. godine odbacio tužbu primenom člana 101. tačka 12. jer dalji tok parnice i potraživanje tužioca zavisi od činjenice da li će subjekt privatizacije biti prodat ili ne. istog (član 214.2011. Zakona o parničnom postupku u vezi sa čl. te postavlja se pitanje kako postupiti sa parnicama koje su u toku. odnosno da li će se poverilac naplatiti od Agencije za privatizaciju iz kupoprodajne cene na osnovu programa restrukturiranja. koja predstavlja osnov za uvažavanje žalbe i ukidanje rešenja stečajnog veća u delu pogrešnog odlučivanja. da li u takvoj situaciji ima mesta određivanju prekida postupka (član 215. a koje je prijavljeno i u postupku restrukturiranja? Sud može odrediti prekid postupka samo ako je prijavljeno potraživanje utvrđeno u programu restrukturiranja za koji je Agencija donela odluku da se prihvata. a postupak restrukturiranja nije okončan. ne može biti predmet ispravke u smislu člana 349. ranije važećeg Zakona).06. godine) 260. tj. Zakona o parničnom postupku (član 216. stav 4.11. Zakona o parničnom postupku. stav 1. stav 1. tačka 5.170 - . još nije donet program restrukturiranja. i 20. godine) 261. Iz spisa proizilazi da je prvostepeni sud svojim rešenjem od 07. ranije važećeg Zakona). godine. stav 1.odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove od 19. Rešenje stečajnog veća kojim pogrešno utvrđuje osporenim prijavljeno potraživanje stečajnog poverioca. i 2. Zakona o parničnom postupku) i kakvo je pravno dejstvo donetog programa restrukturiranja koje ima snagu izvršne isprave na parnicu koja se vodi za isto novčano potraživanje. izmenjenog Zakona o privatizaciji propisano je da program restrukturiranja ima snagu izvršne isprave.2005. (Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg trgovinskog suda od 5. i 25. i 7. 1. .05. i 187. 103. 100.

2001. uz napomenu da je potrebno da se prethodno donese dopunska presuda. Primeniće se član 216. Protiv navedene delimične presude žalbu je uložila tužilja. st. a Okružni sud kao drugostepeni je. stav 1.2009. 214. ranije važećeg Zakona propisano je da prekid postupka ima za posledicu da prestaju teći svi rokovi određeni za vršenje parničnih radnji.2001. s tim da će se o preostalom delu tužbenog zahteva odlučiti konačnom presudom. člana 216. godine do 15.171 - . tačka 5.PARNIČNI POSTUPAK Tužilac je izjavio blagovremenu žalbu. Ukoliko posle donošenja delimične presude nastupi stečaj tuženika. godine do 15. Imajući u vidu navedene zakonske odredbe.2001. U tom slučaju prvostepeni sud je bio u obavezi da. i čl. godine. jer je rešenjem Privrednog suda u Beogradu od 05. 217. tačka 5. godine. sve dok neko od ovlašćenih lica ne predloži nastavak prekinutog postupka. Zakona o parničnom postupku. 7497/2011 od 23.03. čl. 1949/09 od 19. stav 1. dok je odredbom stava 2. izreke. istog Zakona (u slučaju da je prekid nastupio posle zaključenja glavne rasprave.2010. U stavu 4. i da je u toku žalbenog postupka nad tuženikom pokrenut stečajni postupak rešenjem nadležnog Trgovinskog suda (kojim su poverioci pozvani da u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom prijave svoja potraživanja. 216. godine) . obavezan je tuženik da podnese prijavu tužilje na obavezno socijalno osiguranje za period od 21.12.2011. godine i da joj dostavi fotokopiju navedene prijave. 2.12. kako proizlazi iz obrazloženja ožalbenog rešenja. Iz obrazloženja: Delimičnom presudom nadležnog prvostepenog suda. istog člana propisano da. Osnovano se u žalbi tužilje ističe da prvostepeni sud nije pravilno primenio odredbu stava 2. Protiv navedene presude tužilja je blagovremeno izjavila žalbu. dopunskom presudom odluči o zahtevu u pogledu koga je zaključena rasprava.2011. Zakona o parničnom postupku (član 216. za vreme trajanja prekida postupka. (Iz Rešenja Privrednog apelacionog suda.05. i 2.11. Odrebom člana 224. tada nema mesta donošenju rešenja o prekidu postupka. na osnovu odredbe st. Gž. stav 1. jer je postupak rešenjem Privrednog apelacionog suda od 12.08. sud može na osnovu te rasprave doneti odluku). godine prekinuo žalbeni postupak. Zakona o parničnom postupku (član 214. u kom slučaju sud može na osnovu te rasprave doneti odluku. pa na osnovu navedenih činjenica prvostepeni sud zaključuje da nije imalo mesta donošenju dopunske presude.rešenjem od 12. Zakona o parničnom postupku za prekid postupka. a dužnici pozvani da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi).05. ranije važećeg Zakona) . stav 2. godine) 262. s obzirom da su se stekli uslovi propisani odredbom čl.2009. Pž.2005. sud ne može preduzimati nikakve radnje u postupku. (Iz rešenja Višeg suda u Čačku. s nalogom da se prethodno donese dopunska presuda vezi zahteva tužilje da se tuženik obaveže da izvrši prijavu tužilje na obavezno socijalno osiguranje za period obuhvaćen tužbenim zahtevom.2011.08. i da nakon toga sud nije mogao preduzimati nikakve radnje. stav 1. godine i obavezanje tuženik da tužilji za period od 21.2011.05.10. stav 1. sledi da nije bilo mesta donošenju pobijanog rešenja. 1.03. aktom od 08. Zakona o parničnom postupku. u pogledu koga je zaključena rasprava. U konkretnom slučaju delimičnom presudom prvostepenog suda od 04. a ožalbenom delimičnom presudom po tom zahtevu. vratio spise prvostepenom sudu bez odluke o žalbi. osim ako je prekid nastupio posle zaključenja glavne rasprave. tačka 5. pa je drugostepeni sud predmet vratio prvostepenom sudu bez odluke o žalbi. odlučeno je o delu tužbenog zahteva tužilje. utvrđeno je prema tuženiku da je tužilja u radnom odnosu kod njega na neodređeno vreme počev od 21. a u postupku po žalbi Privredni apelacioni sud je primenom člana 222.12. u stavu 1. godine već bio prekinut. godine otvoren postupak stečaja nad tuženim.2005. godine prizna sva prava iz radnog odnosa.

Stavom 3. godine (koje je ispravljeno rešenjem od 17. stav 1. godine) 264. Iz tih razloga je pravilno prvostepeni sud pravilno postupio kada je odbacio ovakav predlog za donošenje rešenja o parničnim troškovima kao neuredan.03. godine) odbijen je predlog tužilje za vraćanje u pređašnje stanje. godine. nad kojim je u toku trajanja spora po tužbi pokrenut postupak stečaja.02. Podneskom od 03. ako stečajnim zakonom nije drugačije određeno. u prijavi se navodi sud pred kojim teče postupak sa oznakom spisa.2008. Članom 214.2009. Zakona o stečajnom postupku preuzme parnicu. koja se "vodi pred stečajnim sudom".u smislu odredbe čl. stav 1. To podrazumeva da se u sudećem predmetu po tužbi mora doneti rešenje o prekidu postupka. istog Zakona. pomenute zakonske odredbe propisano je da ako se prijavljuju potraživanja o kojima se vodi parnica. navodeći da je tuženi preminuo dana 24. stav 1. naslednici stranke koja je u međuvremenu umrla. (Iz rešenja Višeg suda u Čačku.172 - .03. i to u smislu odredbe čl. 103. ali tek po donošenju zaključka o .2008 godine a potvrđeno rešenjem nadležnog Okružnog suda od 11. Zakona o stečajnom postupku podrazumeva preuzimanje prekinutog parničnog postupka u stanju u kom se parnica o osporenom potraživanju u postupku stečaja nalazi u trenutku pokretanja stečajnog postupka. potraživanje poverioca – tužioca ne bude osporeno i tužilac upućen na parnicu u smislu člana 96. u stanju u kom se ona nalazi u trenutku pokretanja stečajnog postupka nad tuženim preduzećem. Zakona o stečajnom postupku? Članom 5. tačka 5.2008. pa im je sud (dopisom od 31. te da su . godine imenovani su sudu predložili donošenje rešenja o parničnim troškovima. 25/2010 od 24.ovlašćeni da u parnicu stupe kao naslednici tuženog. Da li je stečajni upravnik ovlašćen da na osnovu člana 97.10. godine) naložio da u roku od 8 dana prilože dokaze na ove okolnosti. 100 Zakona o parničnom postupku. Zakona o stečajnom postupku propisano je da se u stečajnom postupku shodno primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje parnični postupak. Tek pošto sudu pruže dokaze o tome. mogu preuzeti postupak. Zakona o stečajnom postupku. dok. Otuda odredba člana 97. Rešenjem istog suda od 21.2010. dokaze kojim bi potvrdili ove navode nisu priložili. prethodno. Zakona o parničnom postupku propisano je da se postupak prekida kad nastupe pravne posledice otvaranja postupka stečaja ili likvidacije.2009.06. Zakon o stečajnom postupku nije propisao da se ne prekida postupak po tužbi tužioca i sada stečajnog poverioca protiv tuženog. 217. Zakona o parničnom postupku .11.08.smatra povučenom. iako su to bili dužni da učine u smislu odredbe čl.PARNIČNI POSTUPAK 263. Međutim. Tužilac kao stečajni poverilac mora da podnese prijavu potraživanja stečajnom sudu na način propisan članom 90. Gž. Iz obrazloženja: Rešenjem Opštinskog suda u Čačku je utvrđeno da se tužba tužilje protiv imenovanog tuženog – kako je utvrđeno Rešenjem nadležnog Opštinskog suda . te da su oni njegovi zakonski naslednici.2009. Uz ovaj podnesakMeđutim. imenovani nisu postupili po ovom nalogu suda u ostavljenom roku i nisu dostavili odgovarajuće dokaze.

objavljen u biltenu "Sudska praksa trgovinskih sudova" broj 3/2005). i 14. stav 1. godine. Kako se žig stiče upisom u Registar žigova. Zakona o parničnom postupku van ročišta za glavnu raspravu donosi rešenje o nastavku postupka. stav 2.11. Da li se na osnovu analogne primene člana 313. Takvu radnju predstavlja i dostavljanje podneska predlagača nastavka postupka protivnoj stranci na izjašnjenje. godine) 265.2006. stav 2.PARNIČNI POSTUPAK osporenom potraživanju sa upućivanjem na parnicu radi utvrđenja osporenog potraživanja. (Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg trgovinskog suda od 5. bilo na predlog stranke. preuzima započetu parnicu.rešenja o priznanju žiga donetog od strane Zavoda za intelektualnu svojinu. Izuzetno od odredbe iz člana 12. parnični sud ne može sam rešavati prethodno pitanje u postupku po tužbi zbog povrede žiga.11. bilo po službenoj dužnosti. Dakle odredbu člana 216. Zakona o parničnom postupku van ročišta za glavnu raspravu sud može doneti rešenje o nastavku postupka kada su ispunjeni uslovi iz člana 217. jer i rešenje o nastavku postupka takođe predstavlja parničnu radnju. . pre donošenja zaključka o osporenom potraživanju i upućivanja tužioca iz započetog spora kao stečajnog poverioca na parnicu radi utvrđenja osporenog potraživanja. i 7. Zakona o parničnom postupku treba tumačiti da se za vreme trajanja postupka ne mogu preduzimati nikakve radnje u postupku sa izuzetkom predviđenim ovim članom u stavu 2. godine) 266.2006. a priznato pravo prema članu 31. ali ne i u slučaju podnošenja tužbe Sudu SCG za poništaj upravnog akta .173 - . Odredbu člana 216. i 7.09. i 25. a radi ispitivanja ispunjenosti uslova za nastavak prekinutog postupka. to bi značilo da se jednom prekinut postupak nikada više ne bi mogao nastaviti. U protivnom. odnosno ne može zakazati ročište niti isto održati? Analognom primenom člana 313. i 25. Zakona o parničnom postupku. Međutim to ne znači da sud ne može po predlogu za nastavak postupka zakazati ročište i isto održati ukoliko postoje razlozi za održavanje ročišta. i 14.09. isto kao i rešenje kojim se zakazuje ročište povodom predloga za nastavak postupka. (Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg trgovinskog suda od 19. septembra 2005. Zakona o parničnom postupku preduzimati sudske radnje. Iz obrazloženja: Pravilno je prvostepeni sud odlučio kada je odbio predlog tuženog da zastane sa postupkom u ovoj pravnoj stvari. Zakona o parničnom postupku ne treba tumačiti tako da sud za vreme prekida postupka ne može preduzimati bilo kakve radnje u postupku uključujući radnje koje se tiču nastavka postupka. i 20. navedenog zakona. već je dužan da sa postupkom zastane u zakonom određenim slučajevima. ali i onih radnji koje sud može i mora preduzeti kako bi odlučio o predlogu za nastavak postupka. pošto je to propisano za prekid postupka i pošto se dok traje prekid ne mogu saglasno članu 216. (Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg trgovinskog suda od 5. Otuda stečajni upravnik nije ovlašćen da na osnovu odredbe člana 97. stav 2. Zakona o stečajnom postupku.

(Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg trgovinskog suda od 5.PARNIČNI POSTUPAK Zakona o žigovima u Registar upisuje nadležni organ. po tužbi za poništaj nezakonitog upravnog akta. Zakona o žigovima. Zakona o žigovima.2006. odnosno zbog pokretanja postupka za oglašavanje ništavim rešenja o priznanju žiga. Obavezan zastoj postupka predviđen je i u slučaju pokretanja sudskog postupka po tužbi za osporavanje žiga iz čl. a ne za sve.vođenje postupka za donošenje rešenja o prestanku žiga zbog nekorišćenja (ili iz drugih zakonom predviđenih razloga). Iz navedenog sledi da rešenje o priznanju žiga može biti predmet pobijanja i ispitivanja u više postupaka. koje je predmet tužbenog zahteva. Kako će parnični sud postupiti ako je stečajni poverilac. od stečajnog veća dobio rešenje kojim mu je utvrđeno potraživanje u određenom deviznom iznosu (koji nije bio predmet prijave). pa sledi da pokretanje navedenog postupka ne predstavlja zakonom predviđeni razlog za zastoj postupka u smislu člana 59. onda će prvostepeni sud zastati sa postupkom po tužbi do donošenja odluke drugostepenog suda. Rešenje o priznanju žiga. U konkretnom slučaju tuženi je dostavio dokaze da je podneo tužbu Sudu Srbije i Crne Gore radi poništenja isprava o žigovima. pri čemu se sudski vode i prema odredbama Zakona o parničnom postupku i prema odredbama Zakona o upravnom sporu. 53. kao upravni akt koji je konačan i protiv koga žalba nije dozvoljena. To je slučaj iz člana 50. koja ima karakter rešenja u upravnom postupku. koji ima prirodu upravnog postupka i koji se vodi pred Zavodom za intelektualnu svojinu. i 67. prethodno pitanje . Zakona o parničnom postupku kad odluka suda zavisi od prethodnog rešenja da li postoji neko pravo ili pravni odnos. i 25. Zakona o žigovima predviđen je izuzetak od ovog opšteg pravila. kako je to pravilno zaključio prvostepeni sud.174 - . Članom 59. pa je poverilac. i 14. Međutim. odnosno međunarodnog registrovanja. pošto je prethodno izjavio žalbu na takvo rešenje stečajnog veća (o kojoj drugostepeni sud još nije doneo odluku) podneo tužbu parničnom sudu radi utvrđenja dinarskog potraživanja iz prijave? Pitanje nije dovoljno jasno postavljeno. dakle obavezan da sa postupkom po tužbi zbog povrede žiga. odnosno upisaće tužioca kao nosioca žiga. 3725/06 od 26. i 7. Ukoliko tužilac u tom sporu uspe. bez bilo kakvog osporavanja i uputa na parnicu u pogledu prijavljenog potraživanja u dinarskom iznosu. Zakonom je međutim obavezan zastoj postupka predviđen samo za neke od njih. i 55. i pri tome nosiocu prava izdaje ispravu o žigu.2006. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Pž.04. istog zakona . ili može odlučiti da postupak prekine do okončanja postupka u kome se to prethodno pitanje rešava. Prema članu 12.11. sud može sam odlučiti o prethodnom pitanju. Članom 59. koji se vodi pred istim organom. ako tužilac u tužbi tvrdi da se radi o istom potraživanju koje je u prijavi označeno u dinarima (kao protivvrednost određenog deviznog iznosa) a u rešenju stečajnog veća u devizama. zastane. i upravnih i sudskih. Zakona o žigovima. godine) . pa je sud u zakonom predviđenim slučajevima dužan. koji je prijavio potraživanje u određenom dinarskom iznosu. a o tom pitanju još nije doneta odluka od strane suda ili drugog nadležnog organa. zatim iz čl. Zakona o žigovima vođenje ovog postupka nije predviđeno kao razlog za obavezni zastoj postupka po tužbi zbog povrede prava. može biti predmet ispitivanja i u upravnom sporu pred Sudom Srbije i Crne Gore. 66. to je za odlučivanje po tužbi zbog povrede žiga.09. odnosno pravnosnažne odluke u stečajnom postupku povodom prijavljenog dinarskog potraživanja. nadležni organ će izvršiti upis promene nosioca prava.pitanje postojanja prava i svojstva nosioca prava. godine) 267.

Zakona o parničnom postupku. tačka 3. Tužilac.09. Da li se odredba iz člana 214. potpuno i pravilno je utvrđeno činjenično stanje: parnične stranke su bile u poslovnom odnosu po osnovu naznačenih ugovora kojima su u celini regulisani njihovi među.2006. i 7. tačka 4. a ne i zastupnika pravnog lica. i 14. ako pravno lice ima druge zastupnike. parnični postupak treba prekinuti shodnom primenom odredbe člana 212. umre u toku parnice.PARNIČNI POSTUPAK 268. Problem postoji kada je direktor jedini statutarni zastupnik. godine) DOKAZIVANJE – OPŠTE ODREDBE (Član 228 . stav 3. tj. po kojoj nastupa obavezni prekid postupka zbog smrti zakonskog zastupnika stranke ili prestanka njegovog ovlašćenja za zastupanje. istog zakona? Odredba člana 214. upisane u registar u smislu člana 482.175 - . Zakona o parničnom postupku. i za tok postupka nema nikakav značaj. stav 3. godine od strane Višeg trgovinskog suda utvrđen je odgovor iz 2000. Smrt direktora pravnog lica u toku parnice takođe nema značaja. stav 1. (sada 214. zastoj u postupku da bi se stranci omogućio izbor novog direktora – statutarnog zastupnika po članu 219. tačka 3. Zakona o parničnom postupku. U vreme važenja Zakona o parničnom postupku iz 1977.11. odnosi i na smrt ili razrešenje direktora preduzeća ili drugog pravnog lica. Zakona o parničnom postupku. Iz obrazloženja: U prvostepenom postupku. Stranka tada nema nikakvog zastupnika i postupak se ne može voditi. godine po kome: ako preduzeće u kraćem roku ne može da odredi drugog zastupnika. tačka 3. ima u vidu samo zakonskog zastupnika parnično nesposobne stranke (član 75. snosi teret dokazivanja činjenica koje su bitne za nastanak i ostvarivanje tog prava. ili ako pravno lice ima punomoćnika u parnici (jer smrću statutarnog zastupnika pravnog lica ne prestaje punomoćje).233.) Zakona o parničnom postupku i nastaviti po članu 215. Zakona o parničnom postupku po kojoj se postupak prekida kad zakonski zastupnik stranke umre ili kad prestane njegovo ovlašćenje za zastupanje. analognom primenom člana 214. kao direktor i zastupnik. ZPP) 269. Zakona o parničnom postupku). Zakona o parničnom postupku. a pravno lice nema punomoćnika. kao stranka koja tvrdi da ima neko pravo. (Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg trgovinskog suda od 5. te postavljanje privremenog zastupnika po članu 79. Izmene u novom Zakonu o parničnom postupku omogućuju i drugačija rešenja: pored prekida postupka (ali shodnom. Zakona o parničnom postupku). i 25. kao ovlašćenog lica (statutarnog zastupnika) iz člana 482. Razrešenje direktora pravnog lica podrazumeva da se na istu funkciju bira – imenuje drugo lice.

te je pravnosnažnom presudom tužilac obavezan da svom podizvođaču na ime izvedenih radova isplati taj znatno veći iznos. 8909/2010 od 12.tuženog. sa obrazloženjem da je pravnosnažna odluka doneta u naznačenom predmetu P 5658/92 koja. jer je tužilac. Dužnst je stranke da iznese činjenice i predloži i priloži dokaze na kojima zasniva svoj zahtev ili kojim osporava navode i dokaze protivnika. Zakona o parničnom postupku. navodeći da nalazom i mišljenjem komisije sudskih veštaka. ali je bila sporna vrednost izvedenih radova. da je nakon tog veštačenja tužilac opredelio tužbeni zahtev na ovaj iznos. na saglasan predlog stranaka. U konkretnom slučaju. tužilac je shodno datom nalazu opredelio tužbeni zahtev sa kamatom od dana veštačenja. odredio građevinsko i finansijsko veštačenje u pogledu utvrđivanja visine i količine izvedenih radova. (Iz presude Privrednog apelacionog suda. kao naručioca radova i tužioca.05. Međutim.176 - . Nakon izvršenog veštačenja tužilac je opredelio tužbeni zahtev tražeći da se obaveže tuženi na isplatu ovog iznosa. u smislu člana 8.PARNIČNI POSTUPAK sobni odnosi . prvostepeni sud je primenom člana 223. Ovo zbog toga što u pogledu korišćenja dokaza iz drugog predmeta nije bilo saglasnosti tuženog. Kako nije bila u mogućnosti da ga vrati. na izgradnji fabrike boja za kožu. Ni tužilac. godine) 270. sa kamatom od dana veštačenja pa do isplate. utvrđena vrednost izvedenih radova i na koji parnične stranke nisu imale primedbi. Žalbeni navodi tužioca kojima se pobija pravilnost utvrđenog činjeničnog stanja i ističe da prvostepeni sud nije izveo sve dokaze u prilog tačnom utvrđenju bitnih činjenica u pogledu količine izvedenih radova. na koji nalaz parnične stranke nisu imale primedbi. 220. kao i vrednosti istih. a prema priloženim dokazima. Tuženi je podneskom preinačio tužbu povećanjem tužbenog zahteva na drugi veći iznos. a nakon obavljenog veštačenja i utvrđenja bitne činjenice da po osnovu zaključenog ugovora tužilac od tuženog potražuje prvi iznos. prvostepeni sud je na saglasan predlog stranaka. Među parničnim strankama nije bilo sporno da su radovi izvedeni.2011. a da u prilog povećanom tužbenom zahtevu nove dokaze nije dostavio. kao stranka koja je tvrdila da ima neko pravo. po njegovim navodima. predstavlja prethodno pitanje. nisu osnovani. Zakona o parničnom postupku tužilac je bio dužan da iznese činjenice i predloži dokaze na kojima zasniva svoj povećani zahtev i kojim osporava navode i dokaze protivnika. kojim je utvrđeno da postoji potraživanje tužioca prema tuženom u navedenom ukupnom iznosu. niti su ukazali na okolnosti koje bi dovele u sumnju objektivnost i tačnost izvršnog veštačenja. a tužilac njegov podizvođač radova iz istog pravnog posla. kako tužilac druge dokaze nije dostavio. pa . Pž. ni tuženi nisu istakli primedbe na nalaz veštaka. tužilja je preuzela njenu obavezu vraćanja duga. Tuženi je preinačeni zahtev tužioca osporio u celosti preko prvog iznosa i ujedno istakao prigovor zastarelosti potraživanja. Iz obrazloženja: Utvrđeno je sledeće činjenično stanje: Tužena je uzimala novac na zajam od imenovanog zajmodavca. a po osnovu zaključenog ugovora i ispostavljenih situacija. stav 1. kao izvođača radova. U tom postupku tuženi je ovde tužilac. Radi utvrđenja sporne i bitne činjenice prvostepeni sud je izveo dokaz veštačenjem od strane komisije veštaka finansijske i građevinske struke. kojim je. o postojanju činjenica zaključio primenom pravila o teretu dokazivanja. snosio teret dokazivanja činjenica koje su bitne za nastanak i ostvarivanje tog prava. a shodno čl.

član 221. ceneći kojim se od njih mogu utvrditi sporne a bitne činjenice.iznosa od 10. što je i konstatovano na potvrdi od 20.800. U pogledu preostalog dela tužbenog zahteva .osim svojih tvrdnji da je tuženoj u više navrata pozajmljivala novac . kao i da se izjasni o navodima i ponuđenim dokazima protivne stranke .300 eura. treba odbiti kao nepotrebne. u smislu citiranih odredbi Zakona.član 220. 195/10(1) od 17.2010. osim dokaza dostavljenih od strane tužioca. kao i da je izmirio deo obaveze prema tužiocu. pravilnom ocenom prvostepenog suda utvrđena saslušanjem . ako zakonom nije drugačije određeno .oo eura. a predloge za izvođenje drugih dokaza. stav 1.član 223. stav 1. već je navedena sporna činjenica prijema robe. Pravilno je prvostepeni sud u nedostatku drugih pismenih dokaza. u kojoj je izričito navedeno da tužilja ovaj iznos daje u svojstvu garanta za dug tužene prema njoj. pravilno su nižestepeni sudovi obavezali tuženu na ispunjenje obaveze u smislu člana 296. tužilja u toku postupka . stav 2.2004. da ponudi dokaze potrebne za utvrđivanje svojih navoda.500. Zakona o parničnom postupku. Ovlašćenje suda je da od predloženih dokaza odluči koji je potrebno u toku postupka izvesti.02. a osnov tužbenog zahteva je upravo cena za isporučenu robu. pa kako su isti potvrdili prijem robe čije je fakturisanje tužilac izvršio i čija se naplata cene traži u ovom sporu. Svaka stranka treba u svojim izlaganjima da iznese sve činjenice potrebne za obrazloženje svojih predloga. Zakona o parničnom postupku. (Iz presude Vrhovnog kasacionog suda. Kako je ugovorena kamata u većem iznosu od dozvoljenog. istog Zakona. jer je on te navode osporavao. stav 1. pravilno je tužbeni zahtev odbijen. Ako sud. Svaka stranka je dužna da iznese činjenice i predloži dokaze na kojima zasniva svoj zahtev ili kojim osporava navode i dokaze protivnika . to je pravilnom primenom materijalnog prava na tako utvrđeno činjenično stanje prvostepeni sud doneo pobijanu odluku kojom je tuženog obavezao na plaćanje na osnovu člana 262.09. Iz obrazloženja: U toku postupka sporno je bilo da li je tuženi primio robu čije se plaćanje cene traži. Rev. u vezi člana 300. na spornu okolnost prijema robe saslušavao u svojstvu svedoka radnike tuženog. Zakona o parničnom postupku.član 223. Zatim je na ime kamate isplatila iznos od 900. Stavom 2.177 - . o postojanju činjenice zaključiće primenom pravila o teretu dokazivanja . Dokazivanje obuhvata sve činjenice koje su važne za donošenje odluke . što ugovor o zajmu čini delimično ništavim u delu za kamatu. godine) 271. istog člana propisano je da Stranka koja tvrdi da ima neko pravo snosi teret dokazivanja činjenice koja je bitna za nastanak ili ostvarivanje prava.nije pružila sudu nijedan relevantan dokaz na osnovu koga bi se mogla nesumnjivo utvrditi njihova osnovanost.oo eura. Zakona o parničnom postupku.član 300. Zakona o obligacionim odnosima. U ovom slučaju. na osnovu izvedenih dokaza. Inače. Zbog toga je primenom pravila o teretu dokazivanja. godine koju je potpisa zajmodavac. Neosnovani su žalbeni navodi tuženog da je sud morao da izvede veštačenje ekonomsko finansijske struke. stav 1. predmet tužbenog zahteva je isplata iznosa od 12.Kod ovako utvrđenog činjeničnog stanja. pravilan je zaključak nižestepenih sudova da tužena nije u obavezi da taj iznos isplati tužilji. ne može sa sigurnošću utvrditi neku činjenicu. u smislu člana 105.PARNIČNI POSTUPAK je tako isplatila 2.oo eura. odbijen njen tužbeni zahtev u ovom delu. Zakona o obligacionim odnosima. Zakona o parničnom postupku. jer su razlozi tuženikovog osporavanja tužbenog zahteva bili upravo činjenica da tuženi robu po tim fakturama nije primio. Za utvrđivanje navedenih spornih činjenica veštačenje nije potrebno i adekvatno dokazno sredstvo.

kao i činjenicu da je samo deo izvedenih radova plaćen tužiocu. sa tužiocem odnosno po njegovom predlogu odredi veštačenje veštaka građevinske struke jer je zapravo to jedino odgovarajuće veštačenje na osnovu koga se mogu utvrditi sve relevantne činjenice i tek potom ukoliko tužilac uplatama predujma ne obezbedi mogućnost izvođenja navedenog dokaza. jer se nije pouzdano mogla utvrditi ni konačno izvedena količina i kvalitet radova.magacionera tuženog. Pri tome. da je tužilac u svom podnesku od 7. sud je morao imajući u vidu predlog tužioca izvesti odgovarajuće veštačenje veštaka građevinske struke. sud je bio dužan da u situaciji u kojoj se navedeno veštačenje pokazalo neodgovarajućim.03. godine predložio kao dokaz za osnovanost svojih navoda izvođenje odgovarajućeg veštačenja na okolnost da su ugovorne obaveze tužioca u potpunosti izvršene. ali nije cenio navedene iskaze svedoka i njihov uticaj na utvrđivanje relevantnih činjenica. već je u pogledu tog navoda odluka doneta uz primenu pravila o teretu dokazivanja. Teret dokazivanja navoda da su građevinski radovi izvedeni. odnosno dostavljanja dokaza za te svoje navode. dok za preostali iznos nije dug izmiren. a ne samo parafrazirati iste. i ceniti iskaze saslušanih svedoka. imajući u vidu navedeni predlog za određivanje odgovarajućeg veštačenja. Iz obrazloženja: Pravilno je stanovište prvostepenog suda da se osnovanost potraživanja u navedenoj situaciji ne može utvrditi iz nalaza i mišljenja veštaka finansijske struke koje je sud u celosti prihvatio ceneći ga kao stručan. Pravilno je takođe stanovište prvostepenog suda da bi se samo veštačenjem od strane veštaka građevinske struke mogle utvrditi sve relevantne činjenice koje su od uticaja na donošenje odluke o osnovanosti zahteva. pa imajući u vidu nalaz veštaka građevinske struke i ocenu datih iskaza svedoka u pogledu količine i kvaliteta izvedenih radova. jer finansijska dokumentacija koja je dostavljena od strane stranaka veštaku nije omogućila da se veštačenjem pouzdano utvrdi postojanje i visina duga tuženog. nepristrasan i potpun. Pored navedenog. (Iz presude Višeg trgovinskog suda Pž. ali mu sud to mora omogućiti određujući izvođenje dokaza koje tužilac predlaže. pa u situaciji u kojoj on ma kakve dokaze nije dostavio.2005. je na tužiocu. prvostepena odluka u svom obrazloženju sadrži detaljan opis iskaza lica koja su saslušana u svojstvu svedoka u kojim izjavama su oni nedvosmisleno i jasno izneli da je tužilac izvršio sve radove koji su bili predmet ugovora. a ni predloga stranaka da se određuje veštačenje od strane veštaka ekonomsko finansijske struke. jer ugovor sadrži jediničnu cenu izvedenih radova po m2 pa je zapravo odredba ugovora koja predviđa da će se konačno odrediti vrednost radova . da je u situaciji kada je u daljem toku postupka tuženi predložio finansijsko veštačenje i isto nije dalo rezultate.178 - . odluku donese ocenom drugih raspoloživih dokaza i primenom tereta dokazivanja. on ostvario pravo na naknadu u ugovorenom iznosu. međutim. U pogledu navoda tuženog da je on platio deo cene. 13433/05 od 22. u sporu za naplatu cene radova. godine) 272.9. na tuženom je bio teret dokazivanja. nije bilo osnova ni razloga. odnosno da su ugovoreni radovi od strane tužioca u potpunosti izvedeni.2006. a podesni su za utvrđenje sporne činjenice. Imajući u vidu. U odsustvu finansijskih pisanih dokaza da je tužilac izvršio svoje ugovorne obaveze. jer je prema izričitom mišljenju veštaka nije bila dostavljena dokumentacija iz koje se može utvrditi obim i kvalitet izvedenih radova tužioca.PARNIČNI POSTUPAK svedoka . doneti novu odluku o osnovanosti tužbenog zahteva. sud mora imati u vidu da je u situaciji u kojoj bi tužilac dokazao da je izveo sve radove po ugovoru.

stav 2. na njemu teret dokazivanja da je dugovanje izmirio i za iznos za koji ne poseduje dokaze. zapravo odredba koja je trebalo da cenu prilagodi eventualnim razlikama stvarnog od projektovanog stanja. i utvrdio činjenično stanje na osnovu raspoložive pismene dokumentacije. sud takođe ocenjuje da li će uzeti kao priznatu ili kao osporenu činjenicu koju je stranka prvo priznala. jer razloga za dokazivanje nema. tužilac ima prava da potražuje plaćanje.04.isti se nije odnosio na utvrđenje činjenice koja je osporavana u toku postupka pa zato nije bilo osnova i razloga za njegovo izvođenje. pri tome. koje bi samo nepotrebno odugovlačilo postupak.2006.nisu osnovani. Naime.smatra se da je ista nastupila trenutkom pokretanja postupka za naplatu potraživanja. Dakle. pozvao na odredbe člana 324. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Pž. godine) 274. godine) 273. stranka je dužna da iznese sve navode i za njih dostavi sve dokaze. Zakona o parničnom postupku. imajući u vidu sam tok postupka. Pž. a posle potpuno ili delimično osporila ili ograničila priznanje dodavanjem drugih činjenica . 9117/06 od 14. u toku postupka tuženi nije sporio poslovni odnos sa tužiocem.član 222.179 - . kao ni visinu fakturisane naknade. te da je ukoliko se utvrdi postojanje duga tuženog. naime. a ne i na postojanje same obaveze i njen osnov). 2265/2010 od 22. imajući u vidu koje činjenice tuženi osporava (a osporavao je samo prijem računa koji direktno utiče isključivo na dospelost obaveze plaćanja duga. 220. niti izvođenje navedenih građevinskih radova pa je prvostepeni sud pravilno odbio da izvede navedeni dokaz . sud će odbiti da izvede dokaze. Međutim. Iz obrazloženja: Sud je ovlašćen da dokazuje i činjenice koje su priznate ukoliko smatra da se njihovim priznanjem ide za tim da se raspolaže zahtevom kojim se ne može raspolagati. Žalbeni navodi da je sud učinio povredu postupka kada je odbio da po predlogu tuženog pribavi Građevinsku knjigu za izvedene radove . Zakona o obligacionim odnosima a kojima se reguliše pitanje dospelosti obaveze plaćanja u situaciji kada sama dospelost nije ugovorena . njihovim priznanjem se ne sme ići prema nedozvoljenim raspolaganjima stranaka. O činjenicama koje nisu osporene u toku postupka. (Iz presude Privrednog apelacionog suda. U delu u kome je odbio tužbeni zahtev za zateznu kamatu do podnošenja tužbe sud se. Sud izvodi dokaze samo u pogledu relevantnih a spornih činjenica.nisu osnovani. prema stanju u spisima. Upravo zbog toga je sud pravilno. Prema odredbama čl.2010.12. One činjenice koje je stranka izričito priznala u toku parnice se ne dokazuju. a istovremeno odbiti zahtev za zateznu kamatu sa obrazloženjem da tužilac nije dokazao da je račun dostavljen tuženom) . i 223. tuženi nije sporio postojanje međusobnog poslovnog odnosa stranaka i osnov za izdavanje navedenog računa. Zakona o parničnom . Iz obrazloženja: Žalbeni navodi (sud nije mogao odluku o osnovu obavezivanja doneti na osnovu činjenice da je tužilac ispostavio račun.PARNIČNI POSTUPAK prema stvarno izvedenim količinama radova i stvarno izvedene prodajne kvadrature stana.

Pž.glavnu raspravu zaključio bez odlaganja i doneo pobijanu presudu kojom se tužbeni zahtev usvaja i tuženi obavezuje na plaćanje nesporno dugovanog iznosa. Sledi da se ne dokazuju samo one činjenice koje je stranka izričito priznala u toku parnice. Navodi tuženog u žalbi . podneskom od 18. Teret dokazivanja pretrpljene štete zbog povrede časti i ugleda zbog gubitka mandata je na oštećenom. godine) 275. Zakona o parničnom postupku).na osnovu člana 262. Ni odluka suda nije u suprotnosti sa zaključkom prvostepenog suda u obrazloženju presude da činjenica korišćenja nije dokazana pa zato i nema bitne povrede odredaba parničnog postupka iz člana 361. da je bio u zabludi kada je priznao postojanje neizmirene obaveze u označenom iznosu. godine.2010. pa i obrazloženje prvostepenog suda u pogledu dokazanosti ove činjenice nije u suprotnosti sa stanjem u spisima. i to po oba tražena osnova . (Iz rešenja Privrednog apelacionog suda. Zakona o parničnom postupku.180 - .tužiočevo potraživanje duga po osnovu neizmirenih obaveza tuženika iz Ugovora o zajedničkoj izgradnji elektroenergetskog objekta. posle usaglašavanja poslovnih knjiga. odn. a za koje tuženi nije dostavio dokaze .05. Iz obrazloženja: Predmet tužbenog zahteva je . kao i činjenicu da spor nije rešen mirnim putem odn. tačka 12. Zakona o obligacionim odnosima. a takvim priznanjem se ne ide prema nedozvoljenim raspolaganjima. a kako su.150. Iz obrazloženja: Nižestepeni sudovi su zaključili da je neosnovan tužbeni zahtev imenovanih tužilaca za naknadu nematerijalne štete. to je prvostepeni sud pravilno imajući u vidu navedeno izjašnjenje punomoćnika tuženog . (Iz rešenja Privrednog apelacionog suda. godine) 276.01.2009.zbog narušavanja i gubitka ugleda u jav. Ne dokazuju se i ne utvrđuju činjenice koje su stranke u postupku učinile nespornim. Imajući to u vidu. godine je ovu činjenicu jasno osporio navođenjem obaveze tužioca da istu dokaže.nisu od uticaja na drugačiju odluku o tužbenom zahtevu.03. 984/10 od 18. Zakona o obligacionim odnosima .shodno članu 222. prvostepeni sud je pravilno primenio materijalno pravo kada je . punomoćnik tuženog je učinio nespornim potraživanje tužioca u iznosu od 165. U konkretnoj pravnoj stvari to nije slučaj: činjenicu korišćenja tuženi izričito nije priznao. Zbog toga je prvostepeni sud izvodeći dokaze postupao u skladu sa stanjem u spisima. stav 1. stav 2.00 dinara sa zakonskom zateznom kamatom od podnošenja tužbe do isplate. uz kamatu za period od podnošenja tužbe do isplate (ovo na osnovu člana 277. 2956/2010 od 27. shodno iznetom.tuženog obavezao na izmirenje ugovorne obaveze plaćanjem dugovanog iznosa. a zbog docnje u plaćanju).da je greškom učinio nespornim navedeno dugovanje tj.2009.2010. te da je stoga sud pogrešno utvrdio činjenično stanje u pogledu postojanja duga. na nesporno činjenično stanje u pogledu osnova i visine duga.PARNIČNI POSTUPAK postupku. Na ročištu od 30. Pri tome. sve relevantne činjenice za odlučivanje o osnovanosti tužbenog zahteva učinjene nespornim od strane tuženog (a nesporne činjenice sud ne utvrđuje . da navedeni dug nije isplaćen tužiocu.05.prema stanju u spisima . stav 1. Pž.

PARNIČNI POSTUPAK nosti. Prvostepeni sud u obrazloženju navodi da je tu činjenicu utvrdio na osnovu podataka sa sajta Agencije za privredne registre. a ista je bitna u već navedenom smislu.05. stav 4. Zakona o parničnom postupku.2010. Ovo posebno zbog toga što je tuženi osporavao činjenicu da obavlja ugostiteljsku delatnost. Zakona o parničnom postupku. godine tj. Sud može i po službenoj dužnosti pribaviti isprave koje se nalaze kod državnog organa ili organizacija kojima je povereno vršenje javnog ovlašćenja .2010. Tuženi je u prigovoru protiv rešenja o izvršenju na osnovu verodostojne isprave isticao da nije registrovan za obavljanje ugostiteljske delatnosti a u predmet nema Izvoda sa sajta Agencije za privredne registre odn. (Iz presude Vrhovnog kasacionog suda.nejasno je na osnovu čega ju je prvostepeni sud utvrdio. osim kada zakonom nije drugačije propisano . nakon zaključenja glavne rasprave u ovoj pravnoj stvari. Iz obrazloženja: Ovaj postupak pokrenut je predlogom za izvršenje na osnovu verodostojne isprave u kome je kao tužena označena navedena privatna ugostiteljsko-prevoznička radnja i imenovani vlasnik .181 - .član 232.03. Takođe. godine) . Sud ne može svoju odluku zasnovati na činjenicama o kojima strankama nije pružena mogućnost da se izjasne. Na taj način su nižestepeni sudovi na utvrđeno činjenično stanje pravilno primenili materijalno pravo. u biračkom telu.teret dokazivanja ove bitne činjenice je na tužiocu. a u spisima niti je priložen ovaj Izvod. Zakona o parničnom postupku. iz istog proizlazi da je odštampan 14. U situaciji kada je korisnik osporio da obavlja delatnost u odnosu na koju je naknada obračunata . Na taj način je tuženi onemogućen da raspravlja u ovoj pravnoj stvari. Ovo se odnosi i na zahtev za naknadu štete zbog protivustavno im uskraćenog prava političkog delovanja.preduzetnik. (Iz rešenja Privrednog apelacionog suda.07. Bitni parametri za obračun naknade za javno saopštavanje fonograma su vrsta delatnosti koju korisnik obavlja i veličina objekta u kome se delatnost obavlja (u vezi sa kojom delatnošću i gde se fonogrami koriste). da su zbog tada oduzetih mandata izgubili ugled u javnosti i biračkom telu odn. niti ima dokaza da su stranke sa podacima o registraciji upoznate na ročištu za glavnu raspravu niti da im je u kopiji isti dostavljen. Ovo zbog toga što tužioci nisu dokazali. što je utvrđeno prema podacima sa sajta Agencije za privredne registre. 293/10(1) od 17. u smislu člana 223. Rev. prvostepeni sud je bio ovlašćen da i po službenoj dužnosti pribavi podatke o registraciji od Agencije za privredne registre. 3251/2010 od 13. tačka 7. Prvostepena presuda u obrazloženju sadrži konstataciju da je tuženi preduzetnik registrovan kod Agencije za privredne registre za obavljanje ove samostalne delatnosti. 7 Pž. da je došlo do tih štetnih posledica po njih. Zakona o parničnom postupku.član 7. stav 2. S obzirom da je vrsta delatnosti koju tuženi obavlja i u vezi sa čijim obavljanjem koristi fonograme bitna činjenica za odlučivanje u ovoj pravnoj stvari (imajući u vidu da se naknada za javno saopštavanje fonograma prema Tarifi tužioca obračunava prema vrsti delatnosti i površini poslovnog objekta) . Međutim.2009. a pouzdano dokazno sredstvo je izvod iz registra Agencije za privredne subjekte. on se nalazi u "škart" spisima. pa i elektronskim putem. o ovim činjenicama je bio dužan da upozna stranke i obezbedi im mogućnost da se o njima izjasne. godine) 277. što predstavlja bitnu povredu odredaba parničnog postupka iz člana 361. Dakle. jer im to pravo nije uskraćeno prestankom poslaničkih mandata. budući da su svoje političko delovanje mogli ostvariti u okviru svoje političke stranke.

kada je tužilac obavešten o nedostatku. U konkretnom slučaju potreba za dokazivanjem putem saslušanja svedoka upravo je nastala iz razloga što nema pismene dokumentacije. Zakon o parničnom postupku ne zabranjuje sprovođenje dokaza saslušanja svedoka kako je to predviđeno odredbom član 236.875. Saglasno navedenom sud ne može odbiti da izvede dokaz koji je stranka predložila za utvrđivanje sporne činjenice.182 - . Zakona o parničnom postupku. Imajući navedeno u vidu. Iz obrazloženja: Na osnovu nespornih činjenica i činjenica utvrđenih ocenom dokaza u smislu član 8. da je tužilac postavio plakate tuženog u reklamne svrhe na tri reklamna panoa. da nije sporno da su na reklamnim panoima postojali nedostaci koje je tuženi reklamirao dopisom. Osnovano se žalbom tužioca ukazuje da konstatacija suda da je saslušanje svedoka "nije podobno sredstvo za dokazivanje spornih činjenica" neprihvatljiva i neargumentovana. odnosno da je uočen nedostatak otklonjen istoga dana. Zakona o parničnom postupku. pa je prvostepeni sud s obzirom da je tužilac na ročištu za glavnu raspravu predložio da se sasluša tužiočev radnik na sporne okolnosti. Sporno da li je uočeni nedostatak otklonjen istoga dana kada je tužilac obavešten o nedostatku kako je to tvrdio tužilac. istog zakona. Prvostepeni sud je mišljenja da je tužilac trebao da dostavi relevantne dokaze o tome da su uočeni nedostaci otklonjeni i to u pisanom obliku sastavljenom obostrano potpisanog zapisnika u kome bilo konstatovano otklanjanje nedostataka ili video zapis. odbio navedeni predlog. Pre zaključivanja o postojanju činjenice primenom pravila o teretu dokazivanja iz člana 223. Predloženi dokaz se ceni pojedinačno i u sklopu na način određen član 8. samo nepostojanje obaveznih pismenih isprava ne može da predstavlja procesni osnov za otklanjanje ostalih predloženih dokaza ili za odbijanje tužbenog zahteva. samo iz razloga ne postojanja pismenih isprava. moraju biti iscrpljena sva raspoloživa dokazna sredstva. Zakona o parničnom postupku. ali njeno ne postojanje ne znači da ne postoji ugovor (činjenično pitanje) niti da bi takav ugovor bio bez pravnog dejstva i bez sudske zaštite (pravno pitanje). Ovo iz razloga što među strankama nije sporno da su bile u poslovnom odnosu. pa je ukinuo rešenje na osnovu verodostojne isprave u obavezujućem delu. ali je ne mora ni biti. pa je o spornoj činjenici zaključio primenom pravila o teretu dokazivanja iz član 223. sud je odbio tužbeni zahtev da tuženi plati tužiocu 51.PARNIČNI POSTUPAK 278. Prema mišljenju Višeg trgovinskog suda. jer bi se usmeni dokaz dokazivao pismenim. našavši da je isti nepotreban s obzirom da saslušanje svedoka nije podobno sredstvo za dokazivanje spornih činjenica.30 dinara na ime glavnog duga sa kamatom. Zakona o parničnom postupku. zarad dokazivanja osnovanosti tužbenog zahteva. Zakona o parničnom postupku. pa sud ne može odbiti da izvede dokaz koji je stranka predložila za utvrđivanje sporne činjenice ako bi se izvođenjem dokaza ta činjenica mogla utvrditi. Neformalnost ugovora je pravilo kako obligacionog tako i privrednog prava. Tačno je da ugovore u privredi po pravilu prati određena dokumentacija. pa to ne može biti razlog da se ne prihvati predlog da se izvede dokaz saslušanja svedoka radi razjašnjenja sporne činjenice. ako se izvođenjem dokaza ta činjenica može potvrditi. a kada bi iskaz svedoka bio prihvatljiv samo ako potvrdi tu činjenicu dostavljanjem pismenog dokumenta dokazivanje svedocima ne bi imalo smisla. uz primenu pravila o teretu dokazivanja iz člana 223. a potom doneti odluku o zahtevu primenom pravila o teretu dokazivanja. Kada bi postojao pismeni dokaz u pogledu ispunjenja ugovorne obaveze tužioca prema tuženom dokazivanje putem svedoka ne bi bilo potrebno. ne može se prihvatiti mišljenje prvostepe. s tim što se u slučaju postojanja sumnje posebno ceni obaveza postojanja pismenih isprava.

2007. Zakona o parničnom postupku moraju biti iscrpljena sva raspoloživa dokazna sredstva. ali ne i da su vozila tuženog koristila sporni parking prostor. ali i iz priloženih pismenih dokaza na koje se tužilac u žalbi poziva. Po zahtevu za naknadu štete pravilno nalazi prvostepeni sud da je na tužiocu bio teret dokazivanja osnovanosti navedenog zahteva i visine zahteva tako što će dostaviti sudu dokaze na osnovu kojih se može utvrditi da je za tužioca nastupila šteta direktno prouzrokovana tuženikovom docnjom. jer iz iskaza saslušanih svedoka tuženog. 5190/06 od 15. godine) 279. kao i koja je njena visina. Kako u toku postupka tužilac ni pri veštačenju. to je pravilno prvostepeni sud ocenu o tužbenom zahtevu doneo primenom pravila o teretu dokazivanja pa je saglasno čl. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda V Pž. tužilac je promenio osnov svog potraživanja. na tužiocu je teret dokazivanja nastupanja i visine štete. tražeći naknadu štete prouzrokovane tuženikovom docnjom. Činjenica da su se vozila tuženog parkirala na obeleženom prostoru tužioca ne može se utvrditi. kao i uzročno posledične veze zadocnjenja tuženog u izvršenju obaveze i nastale štete. Prema stanju u spisima. sagledavajući da se radi o nenovčanoj obavezi dužnika. i koja je visina navedene štete. 1823/06 od 24. Takođe nije sporno da je tuženi dobrovoljno isporučio samo deo dugovanog cementa. dok je preostalu količinu isporučio po pravnosnažnoj izvršnoj sudskoj odluci u postupku prinudnog izvršenja. nije sporno da su parnične stranke bile u međusobnom poslovnom odnosu po osnovu koga je tužilac uplatio tuženom avansnu cenu naručenog cementa. godine) ISPRAVE (Član 238 . .PARNIČNI POSTUPAK nog suda da saslušanje svedoka nije podobno sredstvo za dokazivanje spornih činjenica.183 - . U sporu o zahtevu za naknadu štete prouzrokovane neblagovremenim ispunjenjem obaveze. Iz obrazloženja: Odlučujući o samoj osnovanosti zahteva pravilno je prvostepeni sud našao da tužbeni zahtev nije osnovan primenom pravila o teretu dokazivanja. Iako je tužbeni zahtev prvenstveno formiran kao obračunata zatezna kamata za period tuženikove docnje. Istovremeno se ukazuje da pre odlučivanja po slobodnoj oceni u smislu član 223. Zakona o parničnom postupku našao da tužilac nije dokazao osnovanost svog zahteva za štetu po označenom osnovu. (Iz presude Višeg trgovinskog suda Pž. ZPP) 280.3.243. 220. i 223.2006. Iz evidencionih kartica Uprave Carina Republike Srbije proizlazi da su vozila tuženog prelazila granični prelaz i da je izvršena kontrola od strane službenika carine prilikom prelaska. to ne proizlazi. Stoga nije sporno da je tuženi bio u docnji sa izvršenjem svoje ugovorne obaveze isporuke cementa koju je tužilac avansno platio tuženom.05. ni pri dopunskom veštačenju nije dostavio dokaze iz kojih bi se moglo utvrditi da je upravo tuženikovom docnjom u ispunjenju ugovorne obaveze isporuke cementa tužiocu prouzrokovana šteta.

godine. godine na graničnom prelazu. stav 3. godine. putnička vozila i kamione. Na utvrđeno činjenično stanje. godine pa do marta 2008. 10. predmetnog ugovora bilo je predviđeno da će se naplata usluga parkiranja vozila vršiti po cenovniku koji je odobren od strane nadležnog organa. tužilac je po osnovu Ugovora o zakupu poslovnog prostora. već oni sami biraju gde će parkirati radi obavljanja carinskog pregleda. godine prelazila granični prelaz. Po tom osnovu tužilac je tuženom ispostavljao račune na ime naknade za parkiranje za period od oktobra 2007. 2006. o korišćenju usluga parking prostora i o njihovoj ceni.član 26. Ugovor je zaključen kada su se ugovorne strane saglasile o njegovim bitnim sastojcima .000. stav 2. ujedno ne sporeći činjenicu da su teretna vozila tuženog u periodu od oktobra 2007. 2008. van ovoga i carinska služba ne uslovljava vozare da koriste parking koji se naplaćuje i koji je obeležen. ali ne i da su vozila tuženog koristila parking prostor koji je tužilac uzeo u zakup od Republičke direkcije za imovinu. ne sadrže potpis i pečat tuženog ne mogu predstavljati dokaze o podacima sadržanim u njima odn. Zakona o parničnom postupku. ali ovde tuženi bi bio u obavezi da plati naknadu za izvršene usluge samo u situaciji ukoliko je iste i koristio. shodno članu 26.00 dinara. Članom 7. ako zakonom nije drugačije određeno .00 dinara na ime cene za pružene usluge korišćenja parking prostora na graničnom prelazu za period od oktobra 2007. Carinski pregled pre prelaska graničnog prelaza. godine do marta 2008. U konkretnom slučaju. Tuženi je zahtev tužioca osporio po osnovu i visini ističući prigovor nedostatka pasivne legitimacije navodeći da u utuženom periodu nije koristio usluge parking prostora tužioca kao i da mu tužilac nije dostavio sporne račune. 10. bio u poslovnom odnosu sa tuženim i da mu je usluge čiju naplatu traži zaista i pružio. iz evidencionih kartica Uprave Carina Republike Srbije proizlazi da su vozila tuženog prelazila granični prelaz i da je izvršena kontrola od strane službenika carine prilikom prelaska. Zakona o obligacionim odnosima. godine do 06.član 223. Prilikom ulaza na terminal na graničnom prelazu svako teretno vozilo. zaključenog sa Republičkom direkcijom za imovinu Republike Srbije 06. Terminal je vlasništvo Republike Srbije u čije ime istim upravlja Republička direkcija za imovinu. postoji i parking prostor koji nema komercijalnu namenu. Osim toga. a na graničnom prelazu pored parkinga koji je izdat u zakup tužiocu. imao pravo da vrši naplatu parkiranja za 42 parking mesta za kamione korisnika usluge. U situaciji kada je sporno njegovo korišćenje. uzeo u zakup parking prostor za autobuse. U prilog osnovanosti svog potraživanja tužilac je dostavio evidencione kartice o prelasku teretnih vozila tuženog preko graničnog prelaza i račune kojima je zadužen tuženi za plaćanje naknade za usluge parkiranja po ceni od 2000. kao jednostrani akti. Stranka koja tvrdi da ima neko pravo snosi teret dokazivanja činjenice koja je bitna za nastanak ili ostvarivanje prava. godine. a sve po osnovu Ugovora o zakupu dela parking prostora koji je tužilac zaključio sa Republičkom direkcijom za imovinu Republike Srbije za period od 06. dobija evidencionu karticu. 10. Predmetnim ugovorom tužilac je. godine do marta 2008. a koji je u funkciji postojećih objekata ili obavljanja delatnosti nadležnih službi na graničnom prelazu. carinska služba vrši i na parkingu koji je dat u zakup tužiocu i na ostalom delu parkinga. teret dokazivanja te relevantne činjenice je na tužiocu. Zakona o obligacionim odnosima. bilo da prevozi robu ili je prazno. Činjeniea da su se vozila tuženog parkirala na obeleženom prostoru tužioca ne . Priloženi računi koji. 2006. a koji nisu potpisani od strane tuženog.184 - . kao zakupac.PARNIČNI POSTUPAK Iz obrazloženja: U prvostepenom postupku potpuno je i pravilno utvrđeno činjenično stanje: tužilac tužbom traži isplatu iznosa od 564. prvostepeni sud je pravilno primenio materijalno pravo kada je zaključio da priloženim dokazima tužilac nije dokazao da je.

ugovor).2011. drugostepeni sud primećuje da u odgovoru na žalbu tužilac navodi da je u tom postupku i veštačeno. godine. godine) 282. 5686/10 od 12. Zakona o parničnom postupku.ako potiče od izdavaoca i 2 . a navodi tužioca da je tuženi u svakoj drugoj situaciji. i člana 300. poravnanja iz 1996. jer iz iskaza saslušanih svedoka tuženog.PARNIČNI POSTUPAK može se utvrditi. Sve bi to bez sumnje doprinelo kompletnom i pravilnom utvrđivanju istinitosti isprave. podnosilac mora da dokazuje njenu istinitost (upoređivanjem. Iz obrazloženja: Prema tome da li isprava potiče od izdavaoca ili ne. Pž. Prost prepis je obična tekstualna reprodukcija originala. godine. bez uticaja su na njegovo pravo da zahteva naknadu za parkiranje u situaciji kada nije dostavio dokaze da je predmetnu uslugu i pružio. 5227/05 od 23.2006. S tim u vezi. (Iz Presude Privrednog apelacionog suda. kao i dopisa Uprave Carina ne može se zaključiti da postoji obaveza tuženog da se parkira na obeleženom parking prostoru koji je u zakupu tužioca. Prepis je tekstualna reprodukcija originalne isprave i on može biti prost ili overen. što i potvrđuje organ . ako ne koristi njegov parking prostor. veštačenjem). razlikuju se izvornik (original) i prepis (kopija) isprave. nije pružio dokaze da je tuženi prilikom prelaska graničnog prelaza koristio parking prostor koji je tužilac uzeo u zakup od Republičke direkcije za imovinu. proveravanjem ili veštačenjem.185 - . to je pravilno prvostepeni sud postupio kada je zahtev za isplatu utuženog iznosa odbio. s tim što izvorna isprava može biti sačinjena u jednom primerku (unikat) ili u više (ravnoglasnih) primeraka od kojih je svaki original (npr. Nepropisno parkiranje sankcioniše se na način propisan drugim propisima i tuženi snosi odgovornost za to u nekom drugom postupku. proveravanjem. a overeni prepisi je reprodukcija teksta koja je verna originalu. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Pž. bilo je potrebno pažljivo i detaljno utvrditi da li se radi o istinitoj ispravi ili ne. to ne proizlazi. nepropisno parkiran. godine) 281. Iz obrazloženja: Ako se ospori istinitost isprave. Nije dovoljno samo saslušati potpisnike tog poravnanja protiv kojih se inače vodi krivični postupak zbog falsifikovanja isprave. Kako tužilac.ako nije izmenjena njena sadržina. Iz dopisa Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije i iz dopisa Ministarstva unutrašnjih poslova. Izvornik potiče od izdavaoca. Po oceni drugostepenog suda neoverena fotokopija privatne isprave nije podobna da služi kao dokaz važne činjenice koje ima vrednost za pravne odnose. U tom kontekstu nesumnjivo bi bilo od koristi da je prvostepeni sud izvršio uvid u spise istrage. podnosilac mora da dokaže njenu istinitost upoređivanjem. što je od velikog značaja za ocenu dokazne snage isprave.05.01. shodno odredbi člana 223. Zbog značaja pomenutog poravnanja iz 1996. Isprava je istinita (autentična) ako su ispunjena dva uslova: 1 . Ako se ospori istinitost isprave. ali i iz priloženih pismenih dokaza na koje se tužilac u žalbi poziva.

ne može se primenom pravila o teretu dokazivanja odbiti tužbeni zahtev kao nedokazan. Ako se pojavi sumnja u istinitost. može se dokazivati da je isprava falsifikovana ili da je lažno sačinjena. tužilac uz tužbu dostavi kao dokaze isprave u prepisu.01. 5227/05 od 23. Ako se ospori istinitost isprave.originale u uobičajenom sudskom roku. Međutim. Pitanje istinitosti isprave je ono pitanje koje se ovde postavlja kao suštinsko. Autentična isprava ima dokaznu snagu. Iz obrazloženja: Tužilac tužbeni zahtev u odnosu na drugotuženog. Ako se ospori istinitost isprave.2006. Iz obrazloženja: Pitanje istinitosti isprave je ono pitanje koje se ovde postavlja kao suštinsko.186 - . smatra se da je istinita i sadržina. a sada jedinog tuženog. isprava je lažna. ako nije izmenjena njena sadržina. Istinitost privatne isprave utvrđuje se priznanjem protivnika podnosioca. sud proverava autentičnost isprave. Autentična isprava ima dokaznu snagu. može se dokazivati da je isprava falsifikovana ili da je lažno sačinjena.L. 64 po kojoj zajmoprimac Y. proveravanjem. pre nego što se tužiocu ostavi rok koji zahtevaju objektivne okolnosti. Posebna vrsta isprava su verodostojne isprave... Ako radi utvrđivanja činjenica na kojima zasniva tužbeni zahtev..2006. Ako je potpis istinit. podnosilac mora da dokazuje njenu istinitost (upoređivanjem. proveravanjem. Istinitost privatne isprave utvrđuje se priznanjem protivnika podnosioca .ako on prizna istinitost ili propusti da se o tome izjasni. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Pž. smatra se da je isprava autentična.. Zakona o parničnom postupku o pribavljanju isprave po službenoj dužnosti od organa strane države. isprava je lažna. početak teksta. Ako on prizna istinitost ili propusti da se o tome izjasni. završetak isprave i datumi i potpis izdavaoca. a . Ako je potpis istinit. kakvu predstavlja činjenica da se originali nalaze u posedu organa strane države koji sprovode postupak likvidacije. godine) 283. veštačenjem). delo isprave. Izvod je skraćeni prepis jednog dela jedne isprave. ne znači odsustvo svake dokazne vrednosti isprave dostavljene u prepisu.L. Ako on prizna istinitost ili propusti da se o tome izjasni.PARNIČNI POSTUPAK koji je ovlašćen za overu. ako nije izmenjena njena sadržina. s tim što nedostatak isprave u originalu. smatra se da je isprava autentična. London. a u tom slučaju ima mesta i primeni pravila iz člana 232. podnosilac mora da dokazuje njenu istinitost (upoređivanjem. Međutim. Isprava može da bude korišćena u celosti i u izvodu. stav 3. Izvod isprave treba da sadrži: naziv isprave. zasniva na činjenici da je tuženi preuzeo obavezu po kreditnoj liniji br.. Istinitost privatne isprave utvrđuje se priznanjem protivnika podnosioca. te na zahtev protivne strane ne dostavi izvornike . Izvod može da bude i overen i neoveren. smatra se da je istinita i sadržina. veštačenjem).. sud proverava autentičnost isprave. 5227/05 od 23. Ako je potpis na ispravi neistinit. smatra se da je isprava autentična. ako potiče od izdavaoca i 2. Isprava je istinita (autentična) ako su ispunjena dva uslova: 1.01. godine) 284. ako potiče od izdavaoca i 2. Ako se pojavi sumnja u istinitost. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Pž. Isprava je istinita (autentična) ako su ispunjena dva uslova: 1. Ako je potpis na ispravi neistinit.

prema stanovištu ovog suda ove objektivne okolnosti se mogu i moraju uvažiti. odnosno da je pod jurisdikcijom organa sa K. u situaciji kada stranka takve dokaze u originalu nije mogla pribaviti u uobičajenim rokovima zbog stava i postupanja državnih organa.18 USD sa kamatom od 22. na zahtev protivne strane.187 - .742. odnosno falsifikata. po potrebi uz korišćenje odgovarajućih pomagala za uveličavanje. to je prvostepeni sud pravilno postupio kada je u tom pravcu dao nalog tužiocu. već objektivnim okolnostima zbog kojih on sam očigledno ne može izdejstvovati pribavljanje isprava u originalu ili to barem ne može učiniti u uobičajenim rokovima. Iz odredbe člana 102. Prema članu 102.. Ako ipak jeste. Kod takvog stanja stvari. kao i da će joj dozvoliti da se upozna sa njenom sadržinom. pa postupiti na isti način.. ne može se primenom pravila o teretu dokazivanja tužbeni zahtev odbiti kao nedokazan. da je u vreme trajanja ovog spora ista u postupku stečaja. a ni strankama nije moglo ostati nepoznato pod kakvim uslovima je poslovna jedinica tužioca obavljala delatnost na K. a eventualno i uz pomoć stručnjaka za utvrđivanje verodostojnosti isprava. Tačno je da je prvostepeni sud u obrazloženju svoje presude naveo da na ispravama stoji nečitak potpis i pečat. te na osnovu ovlašćenja od 14. i reguliše postupanje suda u vezi sa tim. a takva obaveza prvostepenog suda proizlazi i iz člana 232. ali ne predviđa da izostanak dostave originala sprečava sud da oceni vrednost dokaza.. prvostepeni sud je očigledno pošao od pogrešne pretpostavke da se isprave u originalu nalaze kod podnosioca. isprave u prepisu. predloga i navoda može podneti ispravu i u originalu i u prepisu. iz čega sledi da i isprava u prepisu predstavlja dokaz koji parnični sud ceni u smislu člana 8. naložiti podnosiocu isprave u prepisu da istu dostavi u originalu. što bi značilo da je ovaj dokaz cenio. Stavom 3 istog člana. na iznos od 4. godine.680. godine. u fotokopijama. na zahtev protivne strane.PARNIČNI POSTUPAK koji je izdao promisori notu. onda je metod upoređivanja. stav 3. . Zato tužilac u žalbi osnovano ukazuje da njegov propust da dostavi originalnu dokumentaciju ne proizlazi iz okolnosti koje se mogu pripisati nemaru. Zakon dozvoljava mogućnost da protivna strana zatraži dostavu originala već dostavljene isprave u prepisu. juna 2000. iako uvažavajući staranje prvostepenog suda o potrebi suđenja koje je ekonomično i sa što manje troškova i koje se odvija u razumnom roku. U svakom slučaju i osoba koja nema posebna znanja iz ove oblasti. odnosno tužioca ili da se nalaze kod trećeg lica. navedenog zakona. bio pogodno sredstvo da se ove činjenice pouzdano utvrde. Kako je u konkretnom slučaju tuženi ovakav zahtev stavio. Zakona o parničnom postupku. Kada objektivno za stranku postoji nemogućnost da dokaze dostavi u originalu. Pored toga potrebno je ukazati da nedostatak isprave u originalu ne mora automatski značiti odsustvo svake dokazne vrednosti isprave dostavljene u prepisu. onda je bilo potrebno pribaviti otisak ranije važećeg pečata. Prema stanovištu ovog suda preuranjen je zaključak prvostepenog suda da se identitet pravnog lica čiji je pečat otisnut na ispravama nije pouzdano mogao utvrditi. Da bi se prednje moglo sa sigurnošću tvrditi potrebno je bilo pre svega utvrditi da li je u vreme kada su isprave sačinjene tuženi koristio pečat identičnog grafičkog rešenja kao onaj koji je otisnut na punomoćju dostavljenom u toku postupka (što je malo verovatno s obzirom na statusne promene kod tuženog). Međutim. isprave koje se prilažu podnose se u izvorniku ili prepisu iz čega sledi da je tužilac postupio u skladu sa navedenom odredbom. da iste nisu snabdevene potpisom i pečatom tuženog u svojstvu avaliste. a da su podnosiocu dostupne. Očigledno ova pretpostavka nije tačna. i to organa druge države. težnji za odugovlačenjem spora. Zakona o parničnom postupku. zloupotrebi procesnih ovlašćenja. a istovremeno je u suprotnosti sa tvrdnjom da to nije pečat tuženog. stav 1. jer ni ovom sudu.. Ako nije. pa ni postupajućem sudu. U toku prvostepenog postupka tužilac je dostavio dokaze: navedenu promisori notu i ovlašćenje. odnosno likvidacije i da taj postupak sprovode nadležni organi druge države. u svojstvu avaliste po istoj. Zakona o parničnom postupku proizlazi da stranka u cilju dokazivanja svojih zahteva. oktobra 2004. tako da je poslovna jedinica i celokupna dokumentacija iz njenog poslovanja pod upravom likvidacionog upravnika države na čijoj teritoriji je poslovna jedinica imala sedište. predviđeno je da će sud.

te dakle izneo tvrdnju da je pomenuto poravnanje od 1. ukazao prvostepenom sudu da je pokrenuo krivični postupak. godine. ne može biti dokaz o pravnoj prirodi međusobno poslovnog odnosa stranaka. br. nije podobna da služi kao dokaz važne činjenice u parničnom postupku.2005. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda. On svoju odluku zasniva na fotokopiji poravnanja od 1. čija je istinitost (autentičnost) osporena. godine) 286.12. već podnosilac mora da dokazuje njenu istinitost (upoređivanjem. Nakon donošenja označene drugostepene odluke Pž. Iz obrazloženja: Izveštaj o knjiženju tuženog je.2006. aneksa br. avgusta 1996. bez obzira što istinitost te isprave potvrđuju njeni potpisnici. već sud samo može ceniti da li je dostavljanjem navedene jednostrane izjave volje tuženi priznao tužiocu postojanje svog dugovanja po osnovu i visini. Izveštaj o knjiženju jedne od parničnih stranaka je jednostrani finansijski dokument evidencionog karaktera. prva slova povećavaju. poznato je da je uobičajena praksa u poslovanju pravnih lica da se ispod potpisa ili iznad njega. avgusta 1996. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Pž. veštačenjem). 168/06 od 28. proveravanjem. prema stanovištu ovoga suda. oktobra 2004.188 - . Neoverena fotokopija privatne isprave. godine. a koja se sastoji od više slova neparnog broja. Zbog toga prvostepeni sud nije izvršio uvid u originalnu ispravu. predložio uvid u spise krivičnog postupka. tako da se kod reči koja se nalazi u centralnom delu pečata. godine. Tužilac je izneo tvrdnju da je ta isprava izgubljena prilikom preseljenja.06. 4139/04 od 8. pa se samo na osnovu takvog dokumenta ne može utvrditi pravna priroda njihovog međusobnog poslovnog odnosa. ne navodi štampanim slovima ili na drugi pogodan način. pa se potom opet smanjuju do veličine početnih slova. Pž. godine lažna isprava – falsifikovana isprava. te se stoga samo na osnovu istih (posebno kada protivna stranka osporava tačnost unetih podataka) ne može utvrditi pravna priroda međusobnog poslovnog odnosa stranaka.) 285. ime i prezime potpisnika. te da se identitet potpisnika i njegovo ovlašćenje može utvrđivati i drugim dokaznim sredstvima. 1/92 i 2/92 i ugovora broj 1/93 o kratkoročnoj pozajmici slobodnih finansijskih sredstava ruskih partnera od 1. 12434/05 od 27. jednostrana finansijska dokumentacija evidencionog karaktera. Knjižno zaduženje koje je dao tuženi i kojim po određenim osnovima prihvata postojanje svog dugovanja prema tužiocu. prvostepeni sud u ponovnom postupku nije pribavio original pomenutog poravnanja od 1. avgusta 1996. br. imajući pri tom u vidu da priznanje duga može učiniti samo zakonski odnosno statutarni zastupnik ili lice koje je izričito ovlašćeno pismenim ovlašćenjem zastupnika pravnog lica da izvrši priznanje duga. Što se tiče potpisa. .PARNIČNI POSTUPAK običnim posmatranjem može uočiti da je raspored slova na centralnom delu karakterističan i na pečatu otisnutom na kopijama isprava i punomoćju tuženog. Iz obrazloženja: Tokom prvostepenog postupka tuženi je osporio istinitost (autentičnost) poravnanja potraživanja po ugovoru broj 1/92. u sredini reči dostižu maksimum.

podnosilac mora da dokazuje njenu istinitost (upoređivanje. U predmetnom slučaju o tome se ne radi. Prvostepeni sud je posebno našao da nema mesta da prekine postupak dok se ne okonča krivični postupak. da je istražni postupak u toku. po oceni drugostepenog suda prednje nije dovoljno za ocenu istinitosti isprave. bez obzira što njenu istinitost potvrđuju potpisnici te privatne isprave. avgusta 1996. prvostepeni sud može naći da nema potrebe da se postupak prekida do okončanja istražnog postupka koji je u toku u odnosu na potpisnike pomenutog poravnanja od 1. veštačenjem). a potom za pitanje dokazne snage te isprave. da postoji krivična prijava za falsifikovanje isprave koja je podneta protiv potpisnika pomenutog poravnanja. godine. avgusta 1996. proveravanjem. ali ne mora suočiti. godine. ne može figurirati kao isprava u smislu citirane zakonske odredbe Zakona o parničnom postupku. Međutim. tada da bi se bitne činjenice na pouzdan način utvrdile. jer se to pitanje može raspraviti kao prethodno pitanje u ovoj pravnoj stvari. Takođe je rečno da tuženi može da pokrene sudski postupak u kome će tražiti utvrđenje neistinitosti bilo koje isprave. a ne javna isprava da bi se njena istinitost pretpostavljala. Po oceni drugostepenog suda fotokopija privatne isprave. ali je tada u obavezi da oceni istinitost (autentičnost) pomenute isprave – poravnanja od 1.) SVEDOCI (Član 244 -258.PARNIČNI POSTUPAK avgusta 1996. Ta isprava inače ima suštinski značaj u ovom predmetu. ZPP) 287. ne samo na planu ocene prigovora zastarelosti potraživanja istaknutog od strane tuženog već i na planu sadržine prava i obaveza stranaka. poravnanja od 1. ali to nije nužno. Nije moguće ignorisati činjenicu da ne postoji original pomenute privatne isprave – poravnanja. 5227/05 od 23. godine i ne dokaže autentičnost i verodostojnost te privatne isprave. avgusta 1996. pa i predmetnog poravnanja. godine. . jer ako se ospori istinitost isprave. Pomenuto poravnanje je privatna isprava. Ko prizna istinitost ili propusti da se o tome izjasni. proveravanjem.189 - . Tuženi je osporio istinitost pomenutog poravnanja. čija je istinitost (autentičnost) osporena. protiv kojih se vodi istražni postupak. veštačenjem).2006. jer od sadržine tog poravnanja polazi prvostepeni sud kada dosuđuje tužiocu iznos bliže označen u stavu I izreke pobijane presude. Prvostepeni sud je saslušao potpisnike tog poravnanja. Međutim. Ako se ne dostavi original poravnanja iz 1996. Dalje. kao privatne isprave ona jeste istinita (autentična). smatra se da je isprava autentična. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Pž. Istinitost privatne isprave utvrđuje se priznanjem protivnika podnosioca. koje je sud kao svedoke saslušao u dokaznom postupku. ako se ospori istinitost isprave. mora se poći od sadržine ugovora i aneksa ugovora kojima je zasnovan pravni odnos parničnih stranaka i uspostavljena pravna veza.01. da pomenuta privatna isprava nije zavedena u delovodnike stranaka. godine. podnosilac mora da dokazuje njenu istinitost (upoređivanjem. Ako se iskazi svedoka ne slažu u pogledu važnih činjenica sud ih može. jer su to potvrdili potpisnici tog poravnanja. te je dakle sam rešavao prethodno pitanje vezano za istinitost (autentičnost) označene isprave. Prvostepeni sud nalazi da i pored toga što je dostavljena samo fotokopija pomenutog poravnanja.

To ne znači da se time prejudicira odluka o tužbenom zahtevu. ZPP) 288. nije ocenio da je potrebno da se izvrši suočenje navedenih lica. bolesti i sl) doneti van ročišta novo rešenje. stav 3. 13385/05 od 24. kojim će . (Iz rešenja Privrednog apelacionog suda. Prema iznetom. obavesti sud da iz određenih razloga nije u mogućnosti da izvrši veštačenje (zbog prezauzetosti.01. Zakona o parničnom postupku ("Službeni glasnik RS".01.2006. Kako u konkretnoj situaciji sud. Uostalom. i 2. pisano izrađeni nalaz i mišljenje veštaka mogao je biti dovoljan za donošenje odluke o određivanju privremene mere. Otuda nisu tačni navodi tužioca da bi se time privremena mera obesmislila. odredi više veštaka ili da odredi usaglašavanje protivrečnih nalaza ili da obnovi veštačenje. Postupak suda po predlogu za određivanje privremene mere je hitan. pa eventualno i da. može se sprovesti izvođenje dokaza veštačenjem. godine) 289. saglasno članu 259. saglasno članu 260.) VEŠTACI (Član 259 .PARNIČNI POSTUPAK Iz obrazloženja: Prema članu 245. predviđeno je da se u predlogu za obezbeđenje moraju navesti (pored potraživanja čije se obezbeđenje traži i zakonskih razloga za to obezbeđenje) i činjenice i dokazi iz kojih se utvrđuje da je postojanje zakonskih razloga za obezbeđenje učinjeno verovatnim. 1. Zakona o izvršnom postupku. to se neosnovano u žalbi navodi da je sud to morao da učini. broj 125/2004) svedoci se mogu suočiti ako se njihovi iskazi ne slažu u pogledu važnih činjenica. Pž. Iz obrazloženja: I u početnoj fazi. st. sud bi imao obavezu da zatraži izjašnjenje veštaka i odgovor na iznete primedbe. jer u daljem toku postupka stranke su imale mogućnost da stavljaju primedbe na taj nalaz. Zakona o parničnom postupku. pa i u fazi odlučivanja o predlogu za određivanje privremene mere. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Pž. Sud je ocenom pismenih dokaza i posebno ocenom izjava svedoka i stranaka utvrdio činjenično stanje u pogledu pravne prirode poslovnog odnosa u kome su stranke bile. 14767/10 od 10. Tužilac ovaj predlog u vezi sa određivanjem privremene mere nije stavio u tužbi.190 - . imajući u vidu druge pismene dokaze i druge iskaze svedoka. ali to ne znači da je u toj fazi postupka nemoguće izvođenje dokaza veštačenjem radi utvrđivanja činjenica bitnih za odluku o privremenoj meri. Da li sud može u situaciji kada veštak koji je određen za veštačenje u određenoj pravnoj stvari u kome je dat konkretan nalog. Naime.2011. pa u ovoj fazi postupka prvostepeni sud pravilno zaključuje da uslov u pogledu verovatnosti povrede nije dokazan. suočenje je dokazno sredstvo za koje sud procenjuje da li je potrebno da bi mogao da oceni date iskaze svedoka. a što je u domenu njegovih ovlašćenja.275.

broj 125/2004) sud izvodi dokaz veštačenjem kada je radi utvrđivanja ili razjašnjenja neke činjenice potrebno stručno znanje kojim sud ne raspolaže. pa je na osnovu člana 376. imajući u vidu odredbe člana 256. treba prethodno da pruži strankama mogućnost da se izjasne o ličnosti veštaka. koje prema pečatu stavljenom na ovaj obračun.06. a na koji stranke nisu stavile primedbe? Da li ga je neophodno saslušati i kada stranka stavi primedbu. Iz navedenih razloga pobijana presuda zahvaćena je bitnom povredom odredaba parničnog postupka iz člana 361.PARNIČNI POSTUPAK imenovati drugo lice za veštaka. Iz obrazloženja: Prvostepeni sud.01. 7567/05 od 9. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Pž. na koji se stranke mogu izjasniti pismeno.odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove od 19. tačka 12. Zakona o parničnom postupku ("Službeni glasnik RS". iako prema stanju u spisima proizlazi da u toku prvostepenog postupka dokaz veštačenjem nije izveden. kojim će imenovati drugo lice za veštaka. a predmet vraćen prvostepenom sudu na ponovni postupak. Zakona o parničnom postupku. već je tužilac uz podnesak dostavio kao prilog obračun koji je na njegov zahtev izvršilo lice. a sud dostavlja strankama nalaz i mišljenje najmanje osam dana pre ročišta za glavnu raspravu. Iz odredaba Zakona o parničnom postupku proizlazi . Tek tada se veštačenje može smatrati dokazom koji sud ocenjuje saglasno članu 8.191 - . Zakona o parničnom postupku veštak svoj pisani nalaz i mišljenje koji mora biti obrazloženo. Da li je neophodno u dokaznom postupku saslušati sudskog veštaka. i eventualno iznesu predloge. Zakona o parničnom postupku. ali imajući u vidu ovlašćenje stranaka da predlože lice za veštaka u smislu odredaba člana 250.B. koji je dao pismeni nalaz i mišljenje. a stranka ne stavi nove primedbe na izjašnjenje veštaka? U ovoj situaciji nema potrebe da se saslušava veštak. stav 1. i 20. Zakona o parničnom postupku. usvajajući tužbeni zahtev. godine) 291. (Pravni stav Višeg trgovinskog suda . dostavlja sudu pre rasprave. Prema članu 257. zasniva svoju odluku na mišljenju sudskog veštaka S. Presuda ne može biti zasnovana na "nalazu i mišljenju sudskog veštaka". godine) 290. ima svojstvo stalnog sudskog veštaka. a veštak se pismenim putem izjasni i odgovori na primedbe. pa isto ne predstavlja dokaz u parničnom postupku. Saglasno članu 249. kojeg je samoinicijativno angažovala jedna od parničnih stranaka. stav 2. Zakona o parničnom postupku na koju se žalbom tuženog osnovano ukazuje. a bez zakazivanja ročišta.2005. odnosno strankama se mora omogućiti da neposredno od veštaka na raspravi traže razjašnjenja na iznete primedbe. a ne sud rešenjem o određivanju veštačenja. a saglasno članu 256. Zakona o parničnom postupku? Sud može u ovakvoj situaciji van ročišta doneti novo rešenje. istog zakona sud određuje veštačenje rešenjem koje ima sadržinu predviđenu ovim članom. Zakona o parničnom postupku ista morala biti ukinuta. ali ga treba pozvati na ročište u smislu člana 256.2006. stav 2.

stav 2. uz određivanje roka za njegovo ponovno dostavljanje član 258. I prema oceni ovoga suda.član 250. Iz obrazloženja: Prvostepeni sud je. istog. a koje sud ocenjuje relevantnim za donošenje odluke o osnovanosti zahteva.192 - . S obzirom nato.odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove od 19. Veštačenje vrši jedan veštak.06. Veštak svoj pisani nalaz i mišljenje dostavlja obrazloženo sudu pre rasprave. veštačenje se može poveriti i stručnoj ustanovi . sud veštaku određuje da ih dopuni odn. izvođenje dokaza veštačenjem sud određuje kada ne poseduje potrebno stručno znanje da bi se utvrdile ili razjasnile neke činjenice koje su među strankama sporne. i 4. godine) 292. a što je takođe suprotno i ponudi i pravilima struke. koje je veštak dao povodom dostavljenih primedaba. što tužiocu daje pravo na raskid ugovora. Sud izvodi dokaz veštačenjem kada je. ispravi nalaz i mišljenje.član 251. a sud može odrediti da ga vrše i dva ili više veštaka ako oceni da je veštačenje složeno. a potom da prezentira svoje stručno mišljenje o . a ovaj ga dostavlja strankama najmanje osam dana pre ročišta za glavnu raspravu . stav 1.PARNIČNI POSTUPAK obaveza suda da veštaka uredno pozove na ročište za glavnu raspravu. potrebno stručno znanje kojim sam sud ne raspolaže – član 249. kao i ovlašćenje kažnjavanja veštaka koji je neopravdano izostao sa ročišta za glavnu raspravu. radi utvrđivanja ili razjašnjenja neke činjenice.2005. istog člana nezavisno od sporazuma stranaka odrediti drugog veštaka ako oceni da složenost veštačenja to zahteva . U situaciji kada stranke nisu imale primedaba na dati nalaz ili nisu imale naknadne primedbe na pismeno izjašnjenje. uz stručno mišljenje u skladu sa definisanim zadatkom veštačenja. i 20. Zakona o parničnom postupku. Sve sporne činjenice.dubine bunara i filtera koji se postavljaju. Zakona o parničnom postupku. utvrđujući navedene sporne činjenice u pogledu ispunjenja ugovorne obaveze. (Pravni stav Višeg trgovinskog suda . Ako se stranke ne sporazumeju o licu koje će biti određeno za veštaka i o predmetu i obimu veštačenja. u vezi sa članom 249. te da na takvom nalazu i mišljenju prvostepeni sud nije mogao zasnovati svoju odluku tj.član 257. Sa druge strane. Imajući u vidu citirane odredbe. radi kojih je veštačenje određeno. sproveo veštačenje i na osnovu nalaza i mišljenja veštaka utvrdio da je posao izveden suprotno odredbama ugovora u pogledu glavnih karakteristika . one mogu biti od uticaja na pravilnost odluke. Ako veštak dostavi nalaz i mišljenje koji su nejasni i nepotpuni ili protivrečni sami sebi i utvrđenim okolnostima. U opisanoj situaciji nije neophodno ni saslušanje sudskog veštaka koji je prisutan na ročištu za glavnu raspravu. i to u postupku veštačenja. Zakona o parničnom postupku. o tome odlučuje sud koji može na osnovu stava 4. rasprava se može održati i ako uredno pozvani veštak nije pristupio. Međutim. već se one moraju utvrditi u postupku veštačenja i opisati u nalazu. Zakona o parničnom postupku. dužan je da utvrdi veštak određen rešenjem. obavljeni posao ima nedostatke koji ga čine potpuno neupotrebljivim. Zakona o parničnom postupku. da su zasnivanjem odluke prvostepenog suda na takvom nalazu i mišljenju učinjene relativno bitne povreda iz člana 361. Zakona o parničnom postupku. nedolazak veštaka na ročište za glavnu raspravu ne povlači automatski za sobom posledicu da se ovo ročište neće moći održati. u žalbi se osnovano ističe da je navedeni nalaz veštak sačinio na osnovu činjeničnog stanja koje je utvrdilo treće lice podvodnim snimanjem samog bunara. Veštak ili komisija veštaka određeni od suda ne mogu prosto preuzeti utvrđenje spornih relevantnih činjenica iz zapisnika drugih lica. stav 3.

u celosti prihvatio. Ovaj propust. (Iz rešenja Privrednog apelacionog suda. neposrednog utvrđenja činjenica od strane veštaka. Pž. u situaciji u kojoj je prvi nalaz radio veštak.s obzirom na protivrečnost navedenog nalaza sa nalazom veštaka . odredi obnavljanje veštačenja sa istim ili drugim veštacima). sud je .PARNIČNI POSTUPAK njima. svoju odluku u pogledu utvrđenog činjeničnog stanja zasnovao na činjenicama utvrđenim u navedenom nalazu. prema stanju u spisima.izvrši njihovo usaglašavanje (jer je prema odredbama člana 259. Ovo može biti od uticaja na donošenje pravilne odluke. 7005/2010(2) od 22. Prema stanju u spisima. Zbog toga i nije bilo potrebe za usaglašavanjem navedenog nalaza sa nalazom veštaka. Naime. a to je direktna posledica tumačenja činjenica utvrđenih podvodnim snimanjem od strane trećih lica.193 - . te da je time u suštini narušeno načelo neposrednog izvođenja navedenog dokaza odn. jasan. čiji je nalaz i mišljenje. shodno iznetom. stav 2. a radi koga je veštačenje i određeno. po mišljenju suda.2010. Ukoliko se nesaglasnosti u prvobitnom nalazu nisu mogle otkloniti saslušanjem veštaka. a ti se nedostaci ne mogu se otkloniti ponovnim saslušanjem veštaka. Pž. Iz obrazloženja: Žalbeni navodi (kojima se ističe da sud nije mogao na osnovu navedenog nalaza sudskog veštaka da utvrdi sporne i relevantne činjenice i da na njima bazira odluku o osnovanosti tužbenog zahteva. nije od uticaja. samim unošenjem podataka u nalaz i mišljenje stručne komisije veštaka oni postaju deo njegovog stručnog nalaza i mišljenja za koje je on odgovoran. već je bio dužan da . ceneći nalaz kao stručan i sveobuhvatan. ne mora se usaglašavati prvobitni nalaz sa novoizrađenim kad je novi nalaz. nije mogao da donese odluku zasnovanu na nalazu navedene Komisije veštaka. pa sud odluči da preko drugih obnovi veštačenje. Koristeći svoja ovlašćenja iz navedene odredbe. pobijana presuda ukinuta u ožalbenom delu i predmet vraćen prvostepenom sudu na ponovni postupak. i prema oceni ovoga suda predstavlja bitnu povredu postupka koja može biti od uticaja na pravilnost odluke. koja nisu bila određena za veštake u ovom predmetu. godine) .obnovio veštačenje određujući kao nove veštake Komisiju veštaka. na osnovu člana 376. nepotpun ili u protivrečnosti sam sa sobom ili sa utvrđenim okolnostima. stručan i sveobuhvatan. sud ovlašćen da. Ovo zbog toga što je. jer on u sebi sadrži prepisku nalaza Agencije koji su sačinili ljudi zaposleni kod tuženog – protivtužioca) . a činjenica da se u određenom delu isti eventualno podudara sa podacima bilo kojeg lica.07. godine) 293. pa i Agencije.07.nisu osnovani. 2489/10 od 08. jer je upravo na stručnom mišljenju o kvalitetu i upotrebljivosti izvedenih radova (sagrađenog bunara) zasnovana sudska odluka. na koji se žalbom ukazuje. Zakona o parničnom postupku. Zakona o parničnom postupku. Komisija veštaka dala svoj celoviti nalaz.2010. Zbog toga je. Kako je po izjašnjenju veštaka na primedbe date od strane tužioca komisija veštaka u pismenom izjašnjenju ostala pri datom nalazu i mišljenju (jer joj nisu pruženi dokazi za navode tužioca iz istih primedbi) to je prvostepeni sud pravilno. (Iz presude Privrednog apelacionog suda. nisu osnovani ni žalbeni navodi da sud. u konkretnoj situaciji tuženi osnovano navodi da su veštaci svoj nalaz i mišljenje zasnovali na činjenicama koje su podvodnim snimanjem utvrdila treća lica. Takođe. ako se podaci veštaka o njihovom nalazu bitno razilaze ili ako je nalaz jednog ili više veštaka nejasan.posle sačinjenog nalaza veštaka .

Činjenica da je tuženi potpisao poziv za saslušanje parničnih stranaka.PARNIČNI POSTUPAK SASLUŠANJE STRANAKA (Član 276 . o čemu je obavestio sud i tražio da bude priveden.bez naredbe suda da bude priveden na ročište .2 817/10 od 17. Zato je žalba tuženog morala biti usvojena. stav 3. tražeći da mu pozive sud prosleđuje preko nadležnih organa i da se izvrši sprovod iz zatvorske ustanove. tačka 7. jer tuženi . Ovo zato što se tuženi u vreme održavanja navedenog ročišta nalazio na izdržavanju zatvorske kazne. tačka 7. Naime. U situaciji opisanoj u pitanju saslušanje stranke je moguće. a sud nije uputio naredbu zatvorskoj ustanovi u kojoj se tuženi nalazio na izdržavanju kazne da ga dovede na zakazano ročiše. godine) 295. Gž.2009. ranije važećeg Zakona) u vezi člana 202. Iz obrazloženja: Nezakonitim postupanjem prvostepeni sud nije dao tuženom mogućnost da raspravlja pred sudom. Međutim. Zakona o parničnom postupku (član 361. Na ročištu održanom 03.11. Da li se u smislu člana 263. stav 2.09.194 - . prvostepeni sud nije pravilno cenio da je tuženi uredno pozvan tj.2010.04. u navedenoj situaciji. stav 3. Ovo stoga što je navedenom odredbom propisano da će se zapisnik sa iskazom te stranke pročitati kada stranka umre ili kada njeno saslušanje nije moguće iz drugih razloga. godine) . i 7. Zakona o parničnom postupku.lica lišenog slobode podnošenjem zahteva za njegovo dovođenje Upravi za izvršenje krivične sankcije.11. tuženi je u toku postupka za razvod braka otišao na izdržavanje višegodišnje kazne zatvora. i 25. stav 2. sud je dužan da obezbedi prisustvo stranke . a nije pristupala na ročište za glavnu raspravu? Kada je stranka koja je ranije saslušana pred drugim sudijom. čime je učinio bitnu povredu odredaba parničnog postupka iz člana 374. prema oceni Apelacionog suda. (Iz Rešenja Apelacionog suda u Beogradu. ako je ta stranka više puta uredno pozivana radi saslušanja. o čemu je podneskom obavestio sud. Radi izvođenja dokaza saslušanjem stranke. stav 2. ZPP) 294. smatrajući da je tuženi uredno pozvan pozivom za saslušanje stranaka. Porodičnog zakona. nije bilo dovoljno da sud sasluša tužilju kao parničnu stranku u odsustvu tuženog. i 14.2006. uredno pozvana na ročište za glavnu raspravu radi saslušanja i nije na isto pristupila. tuženom nije omogućio da bude prisutan na ovom ročištu i da bude saslušan kao parnična stranka. a pobijana presuda ukinuta. Zakona o parničnom postupku da se taj dokaz izvede čitanjem zapisnika sa njenim ranije datim iskazom.nije mogao da se odazove pozivu.godine provostepeni sud je izveo dokaz saslušanjem tužilje kao parnične stranke. ne može se smatrati da su ispunjeni uslovi iz člana 263.283. a njen nedolazak treba ceniti u smislu odredbe člana 267. Zakona o parničnom postupku u dokaznom postupku može pročitati zapisnik sa iskazom već saslušane parnične stranke pred drugim sudijom. (Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg trgovinskog suda od 5.

ocenom do tada podnetih i izvedenih dokaza s obzirom da tužilac nije pružio niti pisane dokaze niti je obezbedio izjavu zakonskog zastupnika da je postojao usmeni ugovor o izvođenju dopunskih radova između parničnih stranaka. a to je u ovom slučaju postojanje ugovornog odnosa između parničnih stranaka povodom dopunskih radova. godine) 297. ceni i činjenicu izostanka zastupnika pravnog lica. proizlazi da nema neposredno saznanje o činjenici po čijem nalogu je tužilac radove izveo. Prvostepeni sud je zaključio da izvođenje ovog dokaza nije u korelaciji sa utvrđenjem bitne činjenice postojanja saglasnosti tuženog za izvođenje ovih radova. gde je trebalo da bude saslušan u svojstvu stranke (na okolnost postojanja ugovora između parničnih stranaka u vezi sa izvedenim dopunskim radovima).2010. uredno pozvana na ročište za glavnu raspravu radi saslušanja i nije na isto pristupila. Zakona o parničnom postupku u dokaznom postupku može pročitati zapisnik sa iskazom već saslušane parnične stranke (pred drugim sudijom). a kako je i prvostepeni sud pravilno postupio. iz iskaza nadzornog organa. i da na osnovu toga odluči o spornoj stvari. ako ta stranka iako je više puta uredno pozivana radi saslušanja. Zakona o parničnom postupku da se taj dokaz izvede čitanjem zapisnika sa njenim ranije datim is. jer bi se na taj način potvrdila samo već utvrđena činjenica da je tužilac dopunske radove izveo. Sud nema ovlašćenja da preduzme prinudne mere prema stranci koja se nije odazvala pozivu suda radi saslušanja. koji je saslušan u svojstvu svedoka. (Iz presude Privrednog apelacionog suda. stav 3. te da i da na osnovu toga odluči o spornoj stvari. Kada je stranka koja je ranije saslušana pred drugim sudijom. ali je sud na osnovu ovog člana ovlašćen da na osnovu ocene izvedenih dokaza ceni i činjenicu izostanka zakonskog zastupnika stranke koji je trebalo da bude saslušan na okolnosti postojanja bitne činjenice za odlučivanje. Iz obrazloženja: Činjenica da zakonski zastupnik tužioca nije pristupio na ročište za glavnu raspravu.195 - . sud nema ovlašćenja da preduzme prinudne mere prema stranci koja se nije odazvala pozivu suda radi saslušanja. stav 3. koji je trebalo da bude saslušan u svojstvu parnične stranke na okolnosti postojanja bitne činjenice za odlučivanje. u prisustvu stranaka i nadzornog organa. ne može se smatrati da su ispunjeni uslovi iz člana 263. nije pristupila na ročište za glavnu raspravu? Ovo posebno jer zakon propisuje da će se zapisnik sa iskazom stranke pročitati ako njeno ponovno saslušanje nije moguće i "iz drugih razloga". Da li se u smislu člana 263. Žalbeni navodi tužioca ne utiču na pravilnost donete odluke. imajući u vidu da je obavljao stručne poslove kontrole izvođenja radova u skladu sa pravilima struke. ali je ovlašćen da.PARNIČNI POSTUPAK 296. 1667/10 od 20. a što nije bio ni dužan da zna.09. S druge strane. dao je procesnu mogućnost sudu da o tužbenom zahtevu odluči primenom pravila o teretu dokazivanja. osim na osnovu ocene izvedenih dokaza. Shodno članu 267. Prvostepeni sud je pravilno odbio dokazni predlog tužioca da se izvede dopuna dokaznog postupka na taj način što će veštak na licu mesta utvrditi koji su radovi izvedeni. Pž. Zakona o parničnom postupku.

288. ne može predstavljati zakonski osnov za obezbeđenje dokaza iz člana 269.. Zakona o parničnom postupku. stav 1. pa nezadovoljstvo tokom i načinom vođenja parničnog postupka.2005.. protivu protivnika predlagača SGZR vlasnika R. U situaciji opisanoj u pitanju saslušanje stranke je moguće. i već je izvedeno veštačenje i to preko veštaka ekonomske struke i veštaka građevinske struke. a posebno izvedenim veštačenjem. Navedenom zakonskom odredbom propisano je da će se izvršiti obezbeđenje dokaza ukoliko postoji opravdana bojazan da se neki dokaz neće moći da izvede ili da će njegovo docnije izvođenje biti otežano. Pravilno je prvostepeni sud odbio predlog za obezbeđenja dokaza jer je našao da su nisu ispunjeni uslovi iz 269. tako da ne postoji nikakva opasnost da se sada ili kasnije provede dokaz veštačenjem i da se utvrdi vrednost izvedenih radova. već se obezbeđenje dokaza vrši samo ukoliko postoji opravdana bojazan da se neki dokaz neće moći da izvede ili da će njegovo docnije izvođenje biti otežano. stav 1. Sve to je u međuvremenu urađeno u parničnom postupku a po primedbama stranaka predstoji dalje proveravanje navoda stranaka u odnosu na izvedene radove. stav 1. stav 2. Ovo stoga što je navedenom odredbom propisano da će se zapisnik sa iskazom te stranke pročitati kada stranka umre ili kada njeno saslušanje nije moguće iz drugih razloga.196 - . Zakona o parničnom postupku ("Službeni glasnik RS". 1 do 3. Iz obrazloženja: Izreka prvostepenog rešenja glasi: "ODBIJA se kao neosnovan predlog predlagača 33 "N. (Pravni stav Višeg trgovinskog suda . Radovi na objektu M. broj 125/2004). a u pogledu čijeg rada postoji nezadovoljstvo parnične stranke... prvostepeni sud je doneo pobijano rešenje primenom člana 269.. stav 1. što se u svakom trenutku može učiniti. to i po oceni drugostepenog suda ne postoji bojazan da se neki dokaz neće moći da izvede ili da će njegovo docnije izvođenje biti otežano.. ZPP) 298. Zakona o parničnom postupku. Kako u ovom konkretnom slučaju već teče parnica kod istog prvostepenog suda u predmetu P. Prema stanju u spisima. škola su izvedeni. tač.PARNIČNI POSTUPAK kazom. Zakona o parničnom postupku. a koje je izveo po ugovoru br.5. i 20.. kojim je tražio da se provede dokaz veštačenjem kojim će se utvrditi koje radove protivnik predlagača ugovorio. Žalbeni navodi kojima se izražava nezadovoljstvo tokom i načinom .06. iz L. Viši trgovinski sud je zaključio da je žalba neosnovana. 363/08 po tužbi ovde protivnika predlagača i po protivtužbi predlagača. Postupak obezbeđenja dokaza ne služi za zamenu veštaka. godine.odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove od 19. Zakona o parničnom postupku." iz L. jer je ocenio da nisu ispunjeni zakonski uslovi za obezbeđenje dokaza. koji su već obavili veštačenje." Predlagač žalbom pobija navedeno rešenje iz svih zakonskih razloga propisanih članom 360..2005.S. a njen nedolazak treba ceniti u smislu odredbe člana 267. dali je izvedeno više ili manje radova u odnosu na ugovorene i dali su radovi izvedeni u ugovorenom roku. objekat postoji. godine) ZAKONSKI OSNOV ZA OBEZBEĐENJE DOKAZA (Član 284. 72 od 30. br.

2009. ovlašćen da van ročišta za glavnu raspravu donese rešenje o privremenim merama obezbeđenja. ipak predviđa mogućnost odstupanja od principa obostranog saslušanja.11.291. koje će prvo da ceni prvostepeni sud. Iz iznetih razloga. a posebno izvedenim veštačenjem. i 25. i 14. ukoliko su za to ispunjeni uslovi iz člana 265. Zakona o parničnom postupku. godine) PRIPREMANJE GLAVNE RASPRAVE – OPŠTE ODREDBE (Član 289 . tačka 2. Svoje nezadovoljstvo nalazom veštaka predlagač će moći da pravno uobliči kroz primedbe na nalaz veštaka. stav 1. Ako iz dokaza priloženih uz tužbu proizlazi da je predlog za određivanje privremene mere obezbeđenja osnovan. stav 1. koji su već obavili veštačenje. pre dostavljanja predloga protivnoj stranci i pre nego što je protivnoj stranci omogućio da se o predlogu izjasni: 1) ako bi predlagač obezbeđenja. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda. dakle van ročišta može odrediti privremenu meru obezbeđenja. br.PARNIČNI POSTUPAK vođenja parničnog postupka u predmetu P. 3) radi sprečavanja nasilja? Sud je shodno odredbi člana 313. sud može s pozivom na odredbu člana 313.2006. (Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg trgovinskog suda od 5. stav 1. 2) radi otklanjanja neposredne opasnosti protivpravnog oštećenja stvari ili gubitka odnosno teškog ugrožavanja prava. Zakona o izvršnom postupku. i drugostepeni sud u žalbenom postupku u skladu sa načelom o dvostepenoj oceni dokaza. Ni to što prvostepeni sud nije odlučio o pojedinim procesnim prigovorima u predmetu P. br.09. To znači da je žalba neosnovana a pobijano rešenje pravilno. 892/2009 od 4. dakle van ročišta. Parnični sud će u fazi pripremanja glavne rasprave. 363/08. a u pogledu čijeg rada postoji nezadovoljstvo parnične stranke. 363/08 ne daje pravo žaliocu da predloži obezbeđenje dokaza. nisu relevantni i ne mogu predstavljati zakonski osnov za obezbeđenje dokaza iz člana 269. u postupku prethodnog ispitivanja tužbe doneti odluku kojom će takav predlog i usvojiti. ukoliko ista bude nepovoljna za predlagača. Zakona o parničnom postupku. ZPP) 299. zbog odlaganja. ukoliko za to budu ispunjeni zakonski uslovi odrediti privremenu meru obezbeđenja i to pre dostavljanja predloga protivnoj stranci i pre nego što je protivnoj stranci omogućeno da se o predlogu izjasni. dok Zakon o izvršnom postupku ("Službeni glasnik RS". odbijena je kao neosnovana žalba predlagača. Zakona o parničnom postupku. 125/04) u članu 265. propisujući da u postupku obezbeđenja. br. Pvž.9. mogao pretrpeti nenadoknadivu ili teško nadoknadivu štetu. i 7. Da li parnični sud u fazi pripremanja glavne rasprave. već se obezbeđenje dokaza vrši samo ukoliko postoji opravdana bojazan da se neki dokaz neće moći da izvede ili da će njegovo docnije izvođenje biti otežano.197 - . stav 1. Zakona o parničnom postupku. godine) . a na osnovu člana 387. sud može doneti rešenje o obezbeđenju. Postupak obezbeđenja dokaza ne služi za zamenu veštaka. imajući u vidu da i Zakon o parničnom postupku takvo ovlašćenje izričito ne propisuje. stav 1. a po donošenju presude. i potvrđeno rešenje prvostepenog suda.

da pravo na naknadu štete protiv sudije nije podobno za sudsku zaštitu. tužba radi naknade štete protiv sudije zbog nezakonitog ili nepravilnog rada odbacuje se kao nedozvoljena. kao u konkretnom slučaju. Iz obrazloženja: Tužba tužioca podneta protiv tuženika . sud može pristupiti meritornom odlučivanju po subjektivnom pravu koje je podobno za zaštitu. Ako ona nedostaje. u čl. on ne može biti pozvan na odgovornost za izraženo mišljenje ili glasanje prilikom donošenja sudske odluke. 35. To dalje znači.2010. Zakona o sudijama predviđeno je da ne postoji odgovornost sudije za štetu u vršenju funkcije. 157/10 od 18. tužbu stečajnog poverioca podnetu nakon isteka ovog roka odbaciti kao neblagovremenu. pa isti nije odgovoran za mišljenje u vršenju sudijske dužnosti. Tužbom je tužilac tražio da mu se na ime naknade pričinjene štete isplati naznačeni iznos. 125/04). godine) 301.2. Zakona o parničnom postupku ("Službeni glasnik RS" br. Ustava Republike Srbije predviđeno je da svako ima pravo na naknadu štete koju mu nezakonitim ili nepravilnim radom prouzrokuje državni organ. Pod odgovornošću se ne podrazumeva samo krivična. Uz to. Naime. Isto tako. (Iz presude Apelacionog suda u Kragujevcu. prvostepeni sud je pravilno postupio. već i građanskopravna odgovornost.2005. Prema stavu pravne teorije procesnog prava. zbog čega se tako zasnovana tužba ima odbaciti. Po oceni Apelacionog suda.PARNIČNI POSTUPAK PRETHODNO ISPITIVANJE TUŽBE (Član 292 -295. osim ako se radi o krivičnom delu kršenja zakona od strane sudije. Gž. pri čemu je utuživost uslov za meritorno odlučivanje i ima značaj procesne pretpostavke. tako da će parnični sud na osnovu člana 279. prvenstveno zbog nejasnoće člana 96.198 - . Rok za pokretanje parnice radi utvrđivanja osporenog potraživanja iz člana 96. a pri tome je propisima jasno definisana zaštita stranke u vidu odgovornosti države kao pasivno legitimisane sa pravom regresa države protiv sudije. imajući u vidu citirane propise. godine. u članu 5. Iz obrazloženja: U primeni Zakona o stečajnom postupku koji je počeo da se primenjuje 2. Zakona o stečajnom postupku ("Službeni glasnik RS" br. 84/04) je prekluzivan. došlo je u sudskoj praksi do neujednačenog postupanja trgovinskih . kada je odbacio tužbu tužioca koja je podneta protiv sudije opštinskog suda. Međutim. u članu 151. tužbu se mora rešenjem odbaciti. ZPP) 300. stav 1. tačka 2. a za štetu koju sudija prouzrokuje nezakonitim ili nepravilnim radom odgovara Republika Srbija.03. i 151.sudije opštinskog suda. Otuda i pravo na naknadu štete protiv sudije nije podobno za sudsku zaštitu. odbačena je rešenjem prvostepenog suda kao nedozvoljena. Ustava predviđeno je da sudija ne može biti pozvan na odgovornost za izraženo mišljenje prilikom donošenja sudske odluke. Osim ako se radi o krivičnom delu kršenja zakona od strane sudije.

ovog člana. 103/03 i 29/04) zauzme načelne pravne stavove radi jedinstvene sudske primene prava. umesto da pokrene parnicu u smislu stava 1." Član 118.199 - . Drugi argument pobornici ovog drugog shvatanja vide u tome da Zakon o stečajnom postupku nije regulisao posledice propuštanja roka iz člana 96. izdiferencirala su se dva oprečna stanovišta. Zbog toga se kao nužna ukazala potreba da Vrhovni sud Srbije na osnovu člana 28. ovog zakona. iznos koji bi poverilac dobio da njegovo potraživanje nije osporeno. Zakona o stečajnom postupku i one se odnose na odgovornost za štetu prouzrokovanu propuštanjem. Zakona o stečajnom postupku nije prekluzivan iznose sledeće argumente: Posledice propuštanja pokretanja parnice u roku regulisane su stavom 4. koju može da pokrene u roku od 8 dana od dana prijema zaključka iz člana 94. upućuje se na parnicu. ovog člana obavesti stečajno veće. Protiv odluke stečajnog sudije kao arbitra odnosno arbitražnog veća. Predlog iz stava 5. Ako odluka arbitra odnosno arbitražnog veća bude ukinuta. Član 96. odlučuje kao arbitar pojedinac ili u arbitražnom veću koje je sastavljeno od trojice arbitara. Zakona o uređenju sudova ("Službeni glasnik RS" br. Sastav arbitražnog veća određuju stranke tako što jednog arbitra predlaže poverilac. kojim predsedava stečajni sudija. stav 1. ovog člana. Ako se stečajni upravnik ili stečajni dužnik saglasi sa predlogom poverioca da o osporenom potraživanju odluči stečajni sudija. a predsednik veća je stečajni sudija. Zakona o stečajnom postupku u celini glasi: "Poverilac čije je potraživanje osporeno upućuje se na parnicu radi utvrđivanja osporenog potraživanja. 63/01. Poverilac koji je osporio potraživanje drugog poverioca priznato od strane stečajnog upravnika. člana 96. Ako poverilac iz stava 1. Ovaj rok je instruktivan i njegovim propuštanjem ne može doći do bilo kakvih pravnih posledica u pogledu onemogućavanja stečajnog poverioca . stav 1. a prema drugom stanovištu ovaj rok nije prekluzivan. ovog člana ne obavesti stečajno veće o pokretanju parnice." U kratkom periodu u kome se primenjuje Zakon o stečajnom postupku. nezadovoljna stranka ima pravo žalbe drugostepenom sudu. Osporeno potraživanje smatra se priznatim ako poverilac koji je osporio potraživanje drugog poverioca ne pokrene parnicu u zakonom propisanom roku. u pisarnici dokaz da je podneo tužbu. zavisno od visine spora. u skladu sa stavom 1. Poverilac koji je upućen na parnicu dužan je da o pokretanju postupka iz stava 1. da u roku od 8 dana od dana prijema zaključka iz člana 94. Arbitražni postupak se sprovodi po odredbama zakona kojim se uređuje parnični postupak. kao i dokaze u vezi sa zahtevom. predmet se vraća arbitru odnosno arbitražnom veću. Zakona o stečajnom postupku jeste prekluzivan. izdvaja se u srazmeri određenoj rešenjem o glavnoj deobi do pravnosnažnog okončanja parnice. rok iz člana 96. odnosno arbitražno veće. ovog člana. odnosno zakon nije propisao da se radi o prekluzivnom roku. ovog člana sadrži izjavu da poverilac želi da o njegovom osporenom potraživanju odluči stečajni sudija kao arbitar. stav 1. ovog zakona dostavi predlog stečajnom sudiji da o osporenom potraživanju odluči stečajni sudija kao arbitar.PARNIČNI POSTUPAK sudova i do razmimoilaženja pravnih stanovišta između sudija Višeg trgovinskog suda u Beogradu i Vrhovnog suda Srbije. zahtev i činjenice na kojima se zahtev zasniva. Zakona o stečajnom postupku. stav 1. 41/02. Iz ove odredbe izvodi se zaključak da je jedina sankcija podnošenja tužbe nakon isteka roka iz člana 96. u roku od osam dana od dana dostavljanja odluke. u roku od 15 dana od dana izlaganja nacrta glavne deobe. 27/03. odnosno da je preuzeo ranije pokrenutu parnicu. U slučaju iz stava 1. Prema jednom. a prekluzivnost rokova u kojima se može pokrenuti određena parnica radi zaštite prava je izuzetak koji je po pravilu zakonom propisan i do koga se ne dolazi tumačenjem već po izričitom zakonskom tekstu. Zakona o stečajnom postupku eventualna odgovornost za štetu prouzrokovanu propuštanjem ovog roka. Pobornici ovog drugog pravnog shvatanja za koje rok iz člana 96. odnosno arbitražno veće. drugog stečajni dužnik. zavisno od visine spora. Zakona o stečajnom postupku nosi naziv "Osporena potraživanja" i glasi u celini: "Poverilac koji je upućen na parnicu podnosi. odgovoran je za troškove i štetu prouzrokovanu propuštanjem. stečajni sudija. Poverilac osporenog potraživanja može.

utvrđivanje potraživanja i po proteku navedenog roka. Smatram da je rok iz člana 96. Ako stečajni upravnik ili neki od poverilaca stavi prigovor. stav 1. Zakona o stečajnom postupku je zakonski rok i kao takav svakako je neproduživ i prekluzivan po samoj definiciji. Stoga se u zakonskom tekstu ne mora posebno naglasiti da se radi o prekluzivnom roku. pogotovu ako se povuče procesna analogija sa odredbom člana 95.200 - . kako se zalažu pobornici ovog drugog shvatanja. Rok iz člana 96. poveriocu kome je osporeno potraživanje i koji je upućen na parnicu ne može se uskratiti pravo da tu parnicu i pokrene podnošenjem tužbe parničnom sudu. Ovim stečajnim zakonom nije propisano da se par. Zakona o stečajnom postupku nije prekluzivan. 1. Čak i u situaciji ako bi se uzelo da se radi o sudskom roku. stav 3. Zakona o stečajnom postupku za pokretanje parnice radi utvrđivanja osporenog potraživanja prekluzivan. Prvo. članom 5. ili ako potraživanje bude prijavljeno tek posle ispitnog ročišta. to bi u slučaju da poverilac predlaže arbitražno rešavanje. stav 1. što znači da se i sudski rokovi ne mogu produžavati. osim ako ovim zakonom drukčije nije predviđeno. kao predlagač načelnog pravnog stava smatram da se ne može prihvatiti pravno stanovište da rok iz člana 96. stav 1. Zakon o parničnom postupku je i ovim rokovima dao zakonsku snagu. I kao peto. Zakonski rokovi su rokovi određeni zakonom i oni predstavljaju vremenski razmak u kome se neka procesna radnja može preduzeti ili pre čijeg proteka se neka radnja ne može preduzeti. a najkasnije do dana kada stečajno veće donosi rešenje o glavnoj deobi. Svakako da u prilog stečajnim poveriocima ide tumačenje da rok iz člana 96. Zakona o stečajnom postupku spominju odredbe člana 118. Drugo. Zakonski rokovi su po pravilu neproduživi i prekluzivni i njihovo propuštanje dovodi do gubitka prava na naknadno preduzimanje propuštene procesne radnje. tražeći da se naknadno prijavljeno potraživanje ne ispituje na ispitnom ročištu. odredbom člana 29. stav 1. Zakona o stečajnom postupku predviđeno je da se predlozi. st. Četvrto. Ovo stanovište se brani sledećim argumentima. stav 1. stav 1. Zakona o stečajnom postupku predviđena je shodna primena Zakona o parničnom postupku u stečajnom postupku. U svakom slučaju ne radi se o instruktivnom roku. Zakona o stečajnom postupku treba ciljno tumačiti. ako su prijave podnete sudu i stečajnom upravniku pre održavanja ispitnog ročišta ili neposredno na ročištu. već u fazi isteka roka za predlog istog istekao rok za podnošenje tužbe. Zakona o stečajnom postupku. ukazuje da rok za podnošenje tužbe nije prekluzivan. Zakon o parničnom postupku ustanovljava kao pravilo zakonske rokove. a da se zakonski i sudski rokovi odnose isključivo na stranke u postupku. izjave i prigovori ne mogu davati odnosno stavljati ako se propusti rok ili ako se izostane sa ročišta na kojem je ove radnje trebalo preduzeti. koja odredba kaže da se na ispitnom ročištu ispituje i potraživanje prijavljeno posle isteka roka za prijavljivanje potraživanja. Međutim. onda sve nejasne odredbe zakona treba tumačiti u korist stečajnih poverilaca. stečajno veće će o trošku poverioca koji je naknadno prijavio potraživanje odrediti dopunsko ispitno ročište. odnosno da poverilac može podneti tužbu za ostvarenje svojih prava tj. Zakona o stečajnom postupku. i 2. Ukoliko stečajni upravnik ne da saglasnost poveriocu da se o osporenom potraživanju na njegov zahtev i po izjavi odluči u arbitražnom postupku pred arbitrom pojedincem . Zakona o stečajnom postupku nije prekluzivan. stav 1.stečajnim sudijom ili arbitražnim većem. pa bi u slučaju da stečajni upravnik ne bude saglasan i ne sprovede se arbitražni postupak on bio onemogućen da podnese tužbu parničnom sudu i tako utvrdi svoje osporeno potraživanje. mogućnost arbitražnog rešavanja spora odnosno utvrđivanja postojanja osporenog potraživanja ukazuje na činjenicu da se ne radi o prekluzivnom roku za pokretanje tužbe po članu 96. budući da se instruktivni rokovi primenjuju na sudske organe i organe stečajnog postupka.PARNIČNI POSTUPAK da pokrene parnicu radi utvrđivanja osporenog potraživanja. bez obzira kada je tužbu podneo. Kako je rok za predlaganje arbitražnog rešenja i rok za podnošenje tužbe osam dana. odredbu člana 96. Činjenica da se izdvajaju sredstva za poverioca koji je pokrenuo tužbu. Zakona o stečajnom postupku. Kao treći argumenat pristalice ovog drugog shvatanja o neprekluzivnosti roka iz člana 96. Pošto je osnovni cilj stečajnog postupka namirenje stečajnih poverilaca.

stav 1. jer po isteku tog roka nastupa zakonska pretpostavka da je potraživanje koje je taj poverilac osporio priznato. koji se odnosi isključivo na prijave potraživanja. Ukoliko stečajni upravnik odbije zahtev stečajnog poverioca da stečajni sudija kao arbitar ili arbitražno veće odluči o osporenom potraživanju rok od osam dana za podnošenje tužbe radi utvrđivanja osporenog potraživanja počinje da teče od isteka roka za žalbu protiv rešenja stečajnog . Onaj poverilac koji podnese dokaz da je podneo tužbu. stav 1. Treće. ili upravni ili drugi posebni postupak po isteku propisanog roka. stav 1. Sedmo. tačka 2. Zakona o parničnom postupku koja je imperativne prirode. u vezi sa članom 5. Rok iz člana 118. Zakona o prinudnom poravnanju. jer je parnica pravnosnažno okončana nepovoljno za njega. ovog Zakona. Zakona o parničnom postupku ("Službeni glasnik RS" br. stav 1. Ovo stoga što će parnični sud svakako u smislu člana 279. Međutim. jer bi nejednak tretman ovih rokova u odnosu na dve kategorije poverilaca doveo do flagrantnog kršenja pomenutog načela. tačka 2. Peto. stav 1. u članu 96. ako je posebnim propisima određen rok za podizanje tužbe. stav 3. a ne i po isteku tog roka. svakako nikada neće dobiti ono što je stečajno veće rezervisalo za njega. Ukoliko se opredeli da pokrene parnicu radi utvrđivanja osporenog potraživanja onda on to može učiniti jedino u roku od osam dana. ne znači da je time omogućio i stečajnim poveriocima koji su upućeni na parnicu. stav 1. Naime. a tužba mu bude odbačena kao neblagovremena. 125/04) propisano je da sud po prethodnom ispitivanju tužbe donosi rešenje kojim se tužba odbacuje ako utvrdi da je tužba podignuta neblagovremeno. sadašnji tekst Zakona o stečajnom postupku ne sadrži odredbe koje je sadržao član 127. i da podignutu tužbu neblagovremeno odbaci. Zakona o stečajnom postupku može se odnositi samo na poverioce koji su blagovremeno podneli tužbu za utvrđivanje osporenog potraživanja. Radi se o izuzetku po članu 29. To ukazuje da je rok za podnošenje tužbe radi utvrđivanja (osporavanja) potraživanja drugog poverioca nesumnjivo prekluzivan. ne može se povući pravna analogija pozivom na odredbe člana 95. osim ako su do tog vremena pravnosnažno utvrđena. Šesto. Zakona o stečajnom postupku kojima se kaže da se mogu ispitati prijave potraživanja podnete sudu nakon isteka roka za njihovo podnošenje. Zakona o stečajnom postupku. odnosno da li je on za neke poverioce prekluzivan (poverioce koji su osporili potraživanje drugim poveriocima) a za druge nije (poverioce čija su potraživanja osporena). to je parnični sud dužan da primeni ovu odredbu člana 279.PARNIČNI POSTUPAK nica može pokrenuti i nakon isteka roka iz člana 96. oba ova roka se moraju posmatrati kao prekluzivni. stečajno veće neće uzeti u obzir prilikom deobe stečajne mase. Zakona o stečajnom postupku govori o tome da je rok iz ove odredbe prekluzivan. Argumenti pobornika ovog drugog pravnog shvatanja mogu se pobiti. odredbom člana 279. od dana prijema zaključka iz člana 94. njihova potraživanja. Pošto je osnovno načelo stečajnog postupka ravnopravnost poverilaca. poveriocu je ostavljeno da bira da li će pokrenuti ili neće pokrenuti parnicu. Zakona o stečajnom postupku. samo jezičko tumačenje odredbe člana 96. Zakon o stečajnom postupku ne kaže da će stečajno veće uzeti u obzir prilikom glavne deobe tužbe za utvrđivanje osporenih potraživanja koje su podnete nakon zakonom predviđenog roka i time ne isključuje prekluzivnost ovog roka. Četvrto. stav 1. Zakona o parničnom postupku. Zakona o stečajnom postupku izričito je propisano da je rok od osam dana za podnošenje tužbe poverioca koji ospore potraživanja drugih poverioca prekluzivan. i za stečajne poverioce važi pravilo procesne discipline i poštovanja sudskih i zakonskih rokova. stav 2. pa se postavlja i pitanje dvojne prirode istog roka. odbaciti neblagovremeno podnete tužbe. Zakona o stečajnom postupku propisan rok za podnošenje tužbe za utvrđivanje osporenog potraživanja. a ne i na podnete tužbe. Pošto je posebnim propisom iz člana 96. Zakona o stečajnom postupku. Time što je zakon dopustio stečajnim poveriocima da svoje prijave potraživanja podnose i nakon zakonom predviđenog roka. Tačno je da je cilj stečajnog postupka ravnomerno i ravnopravno namirenje stečajnih poverilaca. da parnicu pokrenu nakon isteka roka od osam dana po prijemu zaključka o osporenom potraživanju.201 - . tačka 2. stav 4. stečaju i likvidaciji u kojem je bilo predviđeno da ako poverioci pokrenu parnicu.

tačka 7. Gž. (Iz rešenja Višeg suda u Čačku. 100. 78 i. a potom i zakazivanjem ročišta za glavnu raspravu. Zakona o parničnom postupku.2005. u postupku prethodnog ispitivanja tužbe.2010. a potom donosi rešenje kojim se tužba odbacuje kao neuredna. u toku glavne rasprave. Zakona o parničnom postupku? . Zakona o parničnom postupku. nema uslova za odbačaj tužbe primenom čl. smatra da je prvostepeni sud ocenio da je tužba uredna. .300.03. i 279. godine) ODGOVOR NA TUŽBU (Član 296 . Zbog toga je isključena mogućnost da naknadno. i 187. odnosno od dana prijema potvrđujućeg rešenja Višeg trgovinskog suda kojim se odbija žalba stečajnog poverioca i potvrđuje prvostepeno rešenje stečajnog veća o neispunjenju uslova za arbitražno rešavanje spora. 29/10 od 24.tako da nije postojao osnov za donošenje rešenja kojom se tužba odbacuje kao neuredna. stav 1. Ovakvim tumačenjem početka roka za podnošenje tužbe u slučaju neispunjenja uslova za arbitražno rešavanje spora. ponovo preispituje urednost tužbe. Da li tuženi može i posle odgovora na tužbu da sa uspehom ističe procesne prigovore. odnosno ne uskraćuje mu se pravo na sudsku zaštitu. Iz toga sledi da sva pitanja. sve s obzirom na odredbu člana 284.11. Iz obrazloženja: Tužba se osporenim rešenjem odbacuje kao neuredna na osnovu čl. ne dovodi se u pitanje prekluzivnost roka iz člana 96.PARNIČNI POSTUPAK veća o neispunjavanju uslova za arbitražno rešavanje spora. mogu da budu predmet ocene u konačnoj odluci. koja se navode kao sporna u obrazloženju ožalbenog rešenja. Zakona o stečajnom postupku i ne oštećuje se stečajni poverilac. 103. Nakon što je tužba dostavljena na odgovor i zakazana rasprava. sud donosi rešenje kojim se tužba odbacuje ako utvrdi da tužilac u roku koji je sud odredio nije otklonio nedostatke iz čl. Zakona o parničnom postupku.i to čl . u vezi čl.103. 103. tako da se dostavljanjem tužbe na odgovor. a ako ih istakne da li odlučiti da je taj prigovor nedozvoljen ili odlučiti o osnovanosti odnosno neosnovanosti tog prigovora. i čl.202 - . ovog zakona . ZPP) 303. jer nije doneto rešenje kojim se odbacuje tužba. nije zaključio da je tužba neuredna.član 279. stav 1. nalaže tužiocu da se tužba uredi. (Pravno shvatanje Građanskog odeljenja Vrhovnog suda Srbije utvrđeno na sednici 15. Po prethodnom ispitivanju tužbe. Iz navedenog proizlazi da prvostepeni sud. 279. 103. U žalbi tužioca se osnovano ističe da prvostepeni sud nije pravilno primenio odredbe Zakona o parničnom postupku . stav 1. godine) 302.

05. 3. 2. tačka 7. Zakona o parničnom postupku. o većini smetnji za vođenje postupka i presuđenje. godine u 13. tražio izuzeće članova veća i predsednika nadležnog okružnog suda.06. istog Zakona. Pošto je punomoćnik tuženog. on navedene prigovore može isticati i u daljem toku postupka. stav 1.06. stav 5. poziv sadrži pečat drugostepenog suda. stav 2. stav 2. Iz obrazloženja: U postupku nije učinjena bitna povreda iz člana 361. ZPP) 304.309. U vezi sa ovim treba imati u vidu i odredbu člana 361. čiji je rok za izjavljivanje ograničen odredbom člana 20. Zakona o parničnom postupku. stav 2.2009. a najpre iz odredbe člana 298. Sud će moći da odbaci kao neblagovremeno istaknut samo onaj procesno-pravni prigovor čije ograničenje proizlazi iz nekih drugih odredaba zakona. član 17. godine) PRIPREMNO ROČIŠTE I ZAKAZIVANJE ROČIŠTA ZA GLAVNU RASPRAVU (Član 301 . tačan broj predmeta i sve ostale potrebne podatke. drugostepeni sud je rešenjem od 04. godine.PARNIČNI POSTUPAK Iako je članom 284. Osim toga. a kakva će biti odluka o njima zavisi od vrste i osnovanosti samog prigovora. stav 1. 324. stav 1. Zakona o parničnom postupku).00 časova. u međuvremenu. na koju se u revizijskom postupku pazi po službenoj dužnosti.2009. a ni bitna povreda iz član 361. stav 3. (Pravni stav Višeg trgovinskog suda . Ova okolnost je tačna. Zakona o parničnom postupku propisano da je tuženi dužan da u odgovoru na tužbu istakne procesne prigovore. Ako tuženi u daljem toku postupka istakne procesne prigovore koje nije istakao u odgovoru na tužbu. na osnovu člana 369.06. zakazao raspravu za 04. stav 1. Zakona o parničnom postupku. tačan broj predmeta i sve ostale po. Da se mnogi procesni prigovori mogu isticati i u daljem toku postupka proizlazi iz brojnih odredaba Zakona o parničnom postupku. stav 1. 4.2005. a koje u vidu procesnih prigovora može istaći i tuženi. godine. Zakona o parničnom postupku. a ne iz odredbe člana 284. jer je dobio nepotpisan poziv. Nepostojanje potpisa sudije na pozivu za punomoćnika stranke ne predstavlja povredu raspravnog načela ukoliko isti sadrži pečat suda. i 346.2009. godine.odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove od 19. tačka 9.203 - . sud iste ne može odbaciti samo na osnovu odredbe člana 284. stav 1. Zakona o parničnom postupku. Takav je primer sa prigovorom mesne nenadležnosti. sud je dužan da vodi računa po službenoj dužnosti i to tokom čitavog postupka (član 16. čl. na koju revident ukazuje. Podneskom od istog datuma punomoćnik tuženog obavestio je sud da neće pristupiti na tu raspravu. radi odlučivanja o žalbi tuženog.2009.10. i 20. pa je tražio da se rasprava odloži za neki drugi termin. i 10. tač.2009. Međutim. stav 2. Na tu raspravu punomoćnik tuženog bio je uredno pozvan. da bi rasprava pred drugostepenim sudom bila zakazana za 29. Drugostepeni sud je Rešenjem od 08.05. godine zastao sa postupkom do donošenja odluke o tom zahtevu. NJegov predlog za odlaganje rasprave zbog obaveze prisustva na pretresu pred drugim sudom odbijen je rešenjem drugostepenog suda od 25. i člana 300. Zakona o parničnom postupku. Zakona o parničnom postupku. stav 2.

2006. ni u prvostepenom postupku nije učinjena navedena bitna povreda. stav 2. da li nastupaju pravne posledice propuštanja – fikcija povlačenja tužbe po čl. Zakona o parničnom postupku). U sporovima male vrednosti nedolazak uredno pozvanog tužioca sa bilo kog ročišta za glavnu raspravu ima za posledicu povlačenje tužbe (član 475. ranijeg Zakona o parničnom postupku. Zakona o parničnom postupku predviđena je obaveza punomoćnika da prilikom preduzimanja prve radnje u postupku podnese punomoćje. kako je drugostepeni sud i ocenio žalbene navode od značaja za presuđenje. Novi Zakon o parničnom postupku ne predviđa mogućnost da sud privremeno dozvoli da radnju izvrši lice koje nije podnelo punomoćje. Zakona o parničnom postupku). Članom 92. pa nepostojanje potpisa na pozivu ne predstavlja povredu raspravnog načela. stav 2. Zakona o parničnom postupku. Zakona o parničnom postupku. (Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg trgovinskog suda od 5. kako je to bilo predviđeno odredbom člana 98. i članu 475 st. jer je punomoćnik tuženog tražio odlaganje više rasprava zbog obaveza prisustva pred drugim sudovima. Zakona o parničnom postupku. Protiv rešenja iz stava 2.član 293. a nije pristupio održaće se u odsustvu uredno pozvanog tužioca. tim pre što se u ovom slučaju radi o starom predmetu. stav 2. Za te rasprave punomoćnik tuženog mogao je angažovati zamenu. stav 1. jer Zakon o parničnom postupku takvu mogućnost ne predviđa. Ako je poziv za pripremno ročište ili glavnu raspravu dostavljen neposredno tužiocu onda će nastupiti pravne posledice nedolaska uredno pozvanog tužioca. Nedolazak uredno pozvanog tužioca na pripremno ročište ima za posledicu povlačenje tužbe izuzev. stav 1. 289.2010. i 25. Zakona o parničnom postupku. Žalba protiv rešenja kojim sud odbija izvođenje određenog dokaza nije dozvoljena Iz obrazloženja: Sud će odlučiti koja će dokazna sredstva izvesti na glavnoj raspravi . Zakona o parničnom postupku). Zakona o parničnom postupku? Ukoliko na pripremno ročište ili ročište za glavnu raspravu pristupi advokat koji nema punomoćje stranke sud mu neće dozvoliti zastupanje. tj.204 - .član 293. a ne odnosi se na lice koje punomoćje uopšte nema. godine a predmet je po svojoj prirodi hitan. Pitanje se odnosi na situaciju kada punomoćnik tužioca nije podneo punomoćje. a ako obe stranke nisu pristupile. ovog člana nije . i 2. na koju se posredno u reviziji ukazuje. i 7. i 14. Nema ni bitne povrede u vezi člana 382. Kakve pravne posledice nastupaju ako advokat pristupi na pripremno ročište ili ročište za glavnu raspravu a ne priloži punomoćje. stav 1. Glavna rasprava na koju je tužilac uredno pozvan.05. godine) 306. 296. Inače. stav 1. Rev. a uredno su pozvane tužba će se smatrati povučenom (član 296. Zakona o parničnom postupku odnosi se na lice koje ima punomoćje u kome nije navedeno da li je punomoćnik ovlašćen za preduzimanje određenih radnji. po tužbi podnetoj još 1997.PARNIČNI POSTUPAK trebne podatke. stav 2. 1. godine) 305. Sud će predloge koje ne smatra bitnim za donošenje odluke odbiti rešenjem koje će obrazložiti . u smislu člana 92. ako tuženi ne zahteva da se ročište održi (član 289.09. (Iz presude Vrhovnog kasacionog suda.11. Mogućnost naknadnog odobrenja pojedinih radnji iz člana 92. stav 1. 2736/2010 od 19.

PARNIČNI POSTUPAK dozvoljena posebna žalba . u smislu odredaba člana 260. 45/10 od 18. Gž.205 - .03. Dakle.takođe nije dozvoljena žalba. Zakona o parničnom postupku (član 296. 250.320. ne obavezuje sud da sprovede postupak – shodno članu 311. s obzirom da je on zastupan putem punomoćnika koji je advokat. 103/2010 od 19. bez izražene volje da u postupku raspravlja u odsutnosti tužilačke strane. Zakona o parničnom postupku. U konkretnom slučaju. niti ima obavezu da ročište odloži. U žalbi se neosnovano ističe da sud ima obavezu da poziva tužioca kao stranku u postupku. stav 3. već je neophodno da svoj izostanak. a formalno prisustvo tuženog. godine) TOK GLAVNE RASPRAVE (Član 310 . o kome unapred obaveštavaju sud. U tom smislu. i 251. sud odlučuje koja će dokazna sredstva izvesti na glavnoj raspravi. stav 2. Iz obrazloženja: Prema prvostepenom rešenju. godine) 308. Zakona o parničnom postupku. a formalno prisustvo tuženog. a postupak obustavljenim. Zahtevom punomoćnika tužioca za odlaganje zakazanog ročišta sud nije vezan. niti ima obavezu da ročište odloži. protiv kog rešenja nije dozvoljena posebna žalba.član 296. Ranije važećeg Zakona). bez izražene volje da u postupku raspravlja u odsutnosti tužilačke strane. Sud nije vezan zahtevom punomoćnika tužioca za odlaganje zakazanog ročišta. žalbeni navodi tužioca da je navedena zakonska odredba nepravilno primenjena (jer je tužilac . rešenje kojim je odbijen predlog za veštačenje od strane Gradskog zavoda za veštačenje predstavlja rešenje o upravljanju parnicom. Iz obrazloženja: Pretpostavka o povlačenju tužbe postoji ako uredno pozvane parnične stranke nisu pristupile na ročište a svoj izostanak nisu opravdale . (Iz rešenja Višeg suda u Čačku. a za sprečavanje njenog nastupanja nije dovoljno da stranke obaveste sud da će sa ročišta izostati.član 293. Imajući u vidu navedene odredbe. ne obavezuje sud da sprovede postupak. i opravdaju određenim razlozima. protiv rešenja suda kojim je određeno izvođenje dokaza veštačenjem od strane imenovanog veštaka. ZPP) 307.2010. u vezi čl. Na drugoj strani. ovlašćen je da odbije predlog koji ne smatra bitnim za donošenje odluke.01. tužba se smatra povučenom. Gž.tužba se smatra povučenom. Utoliko nije povređeno njegovo pravo da raspravlja pred sudom. Izostanak sa ročišta proizvodi zakonsku posledicu . (Iz Rešenja Višeg suda u Subotici. Zakona o parničnom postupku .2010.

stav 2.PARNIČNI POSTUPAK obavestio sud da je punomoćnik sprečen da prisustvuje ročištu) .neosnovani su. Kakvu će odluku doneti drugostepeni sud ako je tužilac uz izjavljenu žalbu na rešenje da se tužba smatra povučenom u smislu člana 296. 3249/2010 od 27. u momentu donošenja rešenja.2005. a svakako je dužan da u rešenju. Zbog toga je prvostepeni sud pravilno doneo pobijano rešenje. stav 2. stav 2. odnosno na osnovu kojih okolnosti je zaključio da je izostanak neopravdan. a da pri tom nije tražio i vraćanje u pređašnje stanje? Drugostepeni sud će odbiti žalbu na rešenje da se tužba smatra povučenom i kada stranka uz žalbu dostavi dokaze o postojanju opravdanih razloga zbog kojih je izostala sa ročišta. stav 2. godine) 309. (Iz rešenja Privrednog apelacionog suda. Zakona o parničnom postupku. godine) 311. jeste neopravdan izosta. Šta se smatra opravdanim izostankom sa ročišta. (Pravni stav Višeg trgovinskog suda .06. da paušalno navedu da je punomoćnik stranke sprečen da prisustvuje ročištu bez navođenja razloga zbog kojih je sprečen. tačka 2.2005. odnosno da raspravnim rešenjem na ročištu eventualno odbije podneti predlog za odlaganje ročišta. stav 2. Zakona o parničnom postupku. Zakona o parničnom postupku? Koji izostanak sa glavne rasprave će sud smatrati neopravdanim izostankom je faktičko pitanje.odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove od 19. Procesna pretpostavka za donošenje rešenja kojim se konstatuje da se tužba smatra povučenom u smislu odredbe člana 296. obrazloži na koji način je cenio opravdanost odnosno neopravdanost izostanka parničnih stranaka. Ovo iz razloga što postojanje opravdanih razloga može imati značaja samo za ocenu osnovanosti predloga za vraćanje u pređašnje stanje. Naime. i 20. pa i opravdanosti tih razloga.206 - .05. a u smislu ocene opravdanog odnosno neopravdanog izostanka za primenu odredbe člana 296. ukoliko smatra da je takav predlog neopravdan. odlučivši kao u izreci a na osnovu člana 387. godine) 310.odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove od 19. Zakona o parničnom postupku. osim ako ti razlozi ne predstavljaju opštepoznate činjenice. koje će doneti na osnovu odredbe člana 296. koje sud ceni u svakom slučaju u zavisnosti od okolnosti toga slučaja. (Pravni stav Višeg trgovinskog suda . i 20. Pž. a ne i za ocenu zakonitosti rešenja koje je upravo i doneto zbog odsustva dokaza o njihovom postojanju. Zakona o parničnom postupku. nije dovoljno da stranke obaveste sud da će izostati tj. Zakona o parničnom postupku potrebno je da na ročištu za glavnu raspravu konstatuje da su stranke uredno pozvane i neopravdano izostale.06. Da bi sud mogao primeniti odredbu člana 296. dostavio dokaze kojima pravda svoj izostanak sa ročišta.2010.

Prvostepeni sud dodaje. godine odlučeno je da se tužba smatra povučenom. jula 2005. Po mišljenju drugostepenog suda. A ako stranka iz opravdanog razloga takav podnesak sa dokazima nije mogla da blagovremeno dostavi sudu. 10559/05 od 3. Pž. kao i odredbe člana 463. Odluka o predlogu za povraćaj u pređašnje stanje zavisila je od opravdanosti razloga izostanka. već je fikcija povlačenja tužbe nastupala u svakom slučaju – kao posledica izostanka. odnosno razloga koji su doveli do toga da stranka propusti ročište. stav 2. stranka bi morala blagovremeno. ukinuto u celosti. opravdanost izostanka će se ceniti prilikom odlučivanja o eventualnom predlogu za vraćanje u pređašnje stanje. godine. Međutim. stav 1. Dakle.207 - . raniji zakon se nije upuštao u pitanje razloga izostanka sa ročišta. dakle pre održavanja ročišta. dajući razloge zbog kojih iznete razloge tužioca ne smatra opravdanim.09. stav 2. Ako je tužilac blagovremenim podneskom obavestio sud da ne može da pristupi na zakazano ročište zbog drugih zakazanih ročišta kojima mora prisustvovati. prvostepeni sud je pravilno našao da su ispunjeni zakonski uslovi iz citiranih zakonskih odredbi u obrazloženju prvostepenog rešenja da se odluči kao u izreci. da sud podneskom obavesti o razlozima sprečenosti. Iz obrazloženja: Pobijanim rešenjem prvostepenog suda od 27. Zakona o izvršnom postupku. da tužilac i tuženi nisu blagovremeno pre održavanja ročišta podneskom naveli razloge izostanka sa ročišta i dostavili dokaze o opravdanosti tih razloga. kao i da o postojanju tih razloga priloži odgovarajuće dokaze. Prema tome. predlog za vraćanje u pređašnje stanje tužioca je odbačen kao neblagovremen rešenjem prvostepenog suda od 19. Prvostepeni sud jeste cenio opravdanost razloga za izostanak sa ročišta i našao da opravdani razlozi za izostanak ne postoje. u konkretnom slučaju.2005. tj. tužba se smatra povučenom. opravdanost izostanka. Pobijano rešenje prvostepeni sud je doneo na osnovu odredbe člana 296. koji se primenjivao samo u postupku u privrednim sporovima. a po oceni drugostepenog suda. novi zakon za nastupanje fikcije povlačenja tužbe traži da je izostanak neopravdan. prvostepeni sud mora da . reč je o institutu sličnom fikciji povlačenja tužbe iz člana 499. godine. da li je izostanak opravdan ili ne. istog zakona. 14558/04 od 22. stav 2. pa je rešenje o izvršenju tog suda Iv. da li je izostanak opravdan ili ne. što znači da bi sud u svakom konkretnom slučaju morao da ceni pre donošenja rešenja o pretpostavljenom povlačenju tužbe. uslov za to jeste blagovremeno podnošenja predloga za vraćanje u pređašnje stanje. što bi sprečilo nastupanje fikcije povlačenja tužbe. Sami razlozi za izostanak bili su od značaja samo ako je podnet predlog za povraćaj u pređašnje stanje. ocenjivala bi se prilikom odlučivanja o predlogu za vraćanje u pređašnje stanje. u vezi sa članom 54. godine) 312. da ako stranka iz opravdanih razloga nije mogla blagovremeno obavestiti sud o razlozima izostanka i dostaviti dokaze o opravdanosti istih. Dakle. Naime. Zakona o parničnom postupku. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda. Zakona o parničnom postupku propisano je da ako na ročištu za glavnu raspravu neopravdano izostanu i tuženi i tužilac. br. decembra 2004. Međutim. Jedino bi se u takvom slučaju izostanak smatrao opravdanim. bez obzira na razloge propuštanja. stav 1.PARNIČNI POSTUPAK nak obe uredno pozvane parnične stranke sa ročišta za glavnu raspravu. novi Zakon o parničnom postupku je uveo pravni standard "neopravdanog izostanka" kao uslova za primenu fikcije o povlačenju tužbe. Prvostepeni sud je u obrazloženju pobijanog rešenja naveo da je cenio opravdanost izostanka sa ročišta. U članu 296. juna 2005. što je u konkretnom slučaju izostalo. Ali. ranijeg Zakona o parničnom postupku. pri čemu je sud dužan da prilikom donošenja rešenja o pretpostavljenom povlačenju tužbe oceni da li je tužiočev izostanak bio opravdan ili ne.

člana 159. Zakona o parničnom postupku. godine. Tuženom se stoga ne može prihvatiti opredeljivanje parničnog troška nakon proteka više meseci od . U konkretnom slučaju. 10159/05 po žalbama tužioca na prvostepena rešenja.rok od osam dana po prijemu obaveštenja o povlačenju tužbe. tačka 12.08. prvostepeno rešenje samo sadrži ocenu suda da je izostanak stranaka neopravdan. stav 2. dajući u obrazloženju rešenja kojim konstatuje da se tužba smatra povučenom razloge zbog kojih razloge tužioca ne smatra opravdanim. obavestio sud da zbog drugih zakazanih ročišta kojima mora prisustvovati ne može da pristupi. stav 2. da bi se mogle primeniti posledice predviđene u članu 296. godine. Prvostepeni sud je pravilno odlučio kada je doneo pobijanu odluku. stav 2. odnosno da bi se tužba smatrala povučenom. Iz obrazloženja: Viši trgovinski sud nalazi da je pobijano rešenje kojim je odbačen kao neblagovremen zahtev tuženog za naknadu troškova postupka pravilno i na zakonu utemeljeno. Međutim. jula 2005. septembra 2005. stav 1. Zakona o parničnom postupku pobijanim rešenjem konstatovao da se tužba smatra povučenom. novembra 2005. Naime. U situaciji u kojoj je prema stanju u spisima tužilac podneskom od 31. imajući u vidu da je tuženom istekao i rok iz stava 7.PARNIČNI POSTUPAK izvrši ocenu neopravdanosti izostanka. stav 2. januara 2005. Zakona o parničnom postupku. odnosno da bi se tužba smatrala povučenom. tačka 3. godine (o odbijanju predloga za vraćanje u pređašnje stanje) primio je 8. godine (kojim je konstatovano povlačenje tužbe) primio 7. istog zakona ukida i predmet vraća prvostepenom sudu na ponovni postupak. novembra 2005. Prema stanju u spisima. novembra 2005. Punomoćnik tuženika je zahtev za troškove spora podneo tek 28. Stoga rešenje kojim sud konstatuje da se smatra da je tužba povučena ceneći da izneti razlozi nisu opravdani mora sadržati i razloge za takvu ocenu suda. broj 125/2004). (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda. Žalbu tužioca na rešenje od 19. Zakona o parničnom postupku predviđeno je da ako na ročištu za glavnu raspravu neopravdano izostanu i tužilac i tuženi. Iz obrazloženja: Pobijanim rešenjem konstatovano je da se tužba u ovoj pravnoj stvari smatra povučenom. godine) 313. Zakona o parničnom postupku i isto se shodno članu 387. punomoćnik tuženog je rešenje od 5. godine. tužba se smatra povučenom. prvostepeni sud je ocenu neopravdanosti izostanka morao izvršiti dajući razloge zbog kojih iznete razloge tužioca ne smatra opravdanim. Članom 296. tuženi smatra da nakon presumiranog povlačenja tužbe može da se poziva na blagovremenost zahteva za troškove postavljenog 28. a što se sve utvrđuje iz povratnica u spisima predmeta.208 - . a ne i razloge za takvu ocenu opravdanosti razloga iznetih u podnesku tužioca. stranke koje su uredno pozvane nisu pristupile na ročište za glavnu raspravu zakazanu za 10. godine.2005. godine. Rešenje Višeg trgovinskog suda Pž. marta 2005. 5588/05 od 26. stav 2. pa je stoga sud nalazeći da su stranke po oceni suda neopravdano izostale. Pž. u smislu člana 296. Zahtev za naknadu troškova tuženik može staviti u roku od osam dana po prijemu rešenja kojim je konstatovano presumirano povlačenje tužbe. godine. Zakona o parničnom postupku ("Službeni glasnik RS". dostavljeno mu je 3. da bi se mogla primeniti posledica predviđena u članu 296. jula 2005. pa je stoga pobijano rešenje doneto uz apsolutno bitne povrede iz člana 361. jula 2005.

ali na to ročište nisu pristupili. godine). Iz obrazloženja: U članu 296.2006. da sud podneskom obavesti o razlozima sprečenosti.2006. bez obzira na predloge koje su u dotadašnjem toku postupka dale i bez uslova da se prethodno odluči o istim predlozima. godine. stav 2. što bi sprečilo nastupanje fikcije povlačenja tužbe. Zakona o parničnom postupku propisano je da ako na ročištu za glavnu raspravu neopravdano izostanu i tužilac i tuženi. Prvostepeni sud je pri tome cenio da li je izostanak opravdan . ukoliko stranke neopravdano izostanu sa ročišta na koje su bile uredno pozvane. odnosno razloga koji su doveli do toga da stranka propusti ročište. stav 2. godine) 314. Iz obrazloženja: Neosnovani su žalbeni navodi tužioca da je sud morao prethodno da odluči o predlogu tužioca za zastoj postupka radi ujednačavanja prakse. Ako je telegram sa zahtevom za odlaganje ročišta blagovremeno predat pošti. pa nastupa fikcija povlačenja tužbe kao zakonska posledica neopravdanog izostanka stranaka sa ročišta. Prema stanju u spisima na ročište za glavnu raspravu na dan 23. pa je sud doneo pobijeno rešenje primenom odredbe iz člana 296. kao i da o postojanju tih razloga priloži odgovarajuće dokaze. godine) 315. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Pž. što znači da bi sud u svakom konkretnom slučaju morao da ceni pre donošenja rešenja o pretpostavljenom povlačenju tužbe da li je izostanak opravdan ili ne. Dakle. jer sud nije bio u mogućnosti da se upozna sa njegovom sadržinom.PARNIČNI POSTUPAK donošenja rešenja o presumiranom povlačenju tužbe (koje je primio 7. Zakona o parničnom postupku. Ako stranka iz opravdanih razloga takav podnesak sa dokazima nije mogla da blagovremeno dostavi sudu. godine). opravdanost izostanka. godine punomoćnik tužioca i tuženi su uredno i blagovremeno pozvani. odnosno pozivom na docnije bolničko lečenje punomoćnika tuženog (u oktobru i novembru mesecu 2005. 12886/05 od 1. novembra 2005. i to putem podneska od 28.02. Podnošenje predloga za zastoj postupka ne sprečava nastupanje zakonom propisanih posledica izostanka stranke sa ročišta na koje je uredno pozvana.01. novi Zakon je uveo pravni standard "neopravdanog izostanka" kao uslova za primenu fikcije o povlačenju tužbe. Stranka mora blagovremeno. a dok se ne zauzme pravno stanovište u jednom od njih.209 - . 451/06 od 24. jula 2005. ocenjivala bi se prilikom odlučivanja o predlogu za vraćanje u pređašnje stanje. radnja nije preduzeta. februara 2005. Zakona o parničnom postupku nastupa po samom zakonu. sa pozivom na to da mu troškovi pripadaju jer je u potpunosti uspeo u parnici. tužba se smatra povučenom. Novi Zakon o parničnom postupku za nastupanje fikcije povlačenja tužbe traži da je izostanak neopravdan." (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Pž. Samo u takvom slučaju izostanak bi se smatrao opravdanim. ali je izgubljen ili uništen pre prijema u sud. jer nastupanje pravnih posledica izostanka u smislu člana 296. dakle pre održavanja ročišta.

jer su sa ročišta za glavnu raspravu zakazanog za dan 23. polazeći od stanja u spisima prvostepeni sud je pravilno našao da ima mesta da se primeni odredba iz člana 296. godine punomoćnik tužioca i tuženi neopravdano izostali. Prema tome.PARNIČNI POSTUPAK ili ne i našao da je izostanak neopravdan. krivičnom postupku prema maloletnicima. jula do 30. čuvanja i vaspitanja dece. i u vezi odredbi člana 20.. zakonskog izdržavanja. a kako se u konkretnom slučaju radi o predmetu isplate po . 8782 u kome je obrazložio razloge svog izostanka. ako je blagovremeno obavestio postupajući sud da neće moći da pristupi zakazanoj glavnoj raspravi zbog korišćenja godišnjeg odmora. Zakona o parničnom postupku. februara 2005. februara 2005. po predlogu za obezbeđenje dokaza ili za određenje privremene mere i u svim drugim stvarima koje su zakonom određene kao hitne. Prema tome. u konkretnom slučaju predlog za vraćanje u pređašnje stanje nije podnet. Kod takvog stanja stvari. radnopravnim. 1555/05 od 16. Zakona o parničnom postupku. zemljišnoknjižnim. Prema stanju u spisima taj telegram br. 8782 od 22. stav 2. godine Trgovinski sud u Z. avgusta i da se u vreme sudskog odmora vodi istraga i postupa u pritvorskim predmetima. godine) 316. Međutim. Za slučaj da je podnesak blagovremeno predat pošti. godine poslao telegram sudu br. godine neopravdano nisu pristupili tužilac i tuženi i ako su uredno pozvani. 139/2005 od 17. Telegram je predat Službi "96". Zakona o parničnom postupku jer je prvostepeni sud nezakonitim postupanjem u vezi primene odredbe člana 296. meničnim. Sada. stečajnim stvarima. Zakona o parničnom postupku.02. prvostepeni sud prilikom donošenja pobijenog rešenja nije ni bio u mogućnosti da se upozna sa njegovom sadržinom. Zakona o parničnom postupku. februara 2005. ali je izgubljen ili uništen pre prijema u sud. čekovnim. u žalbi tužilac tvrdi da je blagovremeno pre ročišta dana 22. u stvarima smetanja poseda. Prema tome. Pravilo o održavanju roka kad se vreme predaje i vreme faktičkog prijema podneska ne podudaraju. stav 2. primenjuje se samo ako je podnesak stigao u sud jer je on tako bio u mogućnosti da se upozna sa njegovom sadržinom. avgusta. avgusta 2005. Iz obrazloženja: Rešenjem P. Ispitujući pobijano rešenje drugostepeni sud je našao da je ožalbeno rešenje zahvaćeno bitnom povredom postupka iz člana 361. ali je izgubljen ili uništen. stav 2. Stranka u tom slučaju ima pravo da podnese predlog za vraćanje u pređašnje stanje. Imajući u vidu odredbe Zakona o uređenju sudova i Sudskog poslovnika kojim je propisano da sudski odmor traje od 15. stranka ima pravo da traži vraćanje u pređašnje stanje.. pri čemu predsednik suda može narediti da se u dane sudskog odmora postupa i u drugim stvarima koje ne trpe odlaganje. tačka 7. Sudskog poslovnika uskratio tužitelju pravo da raspravlja pred sudom.2006. pravilo o fikciji održanja roka može se primeniti samo ako je podnesak stigao sudu. Pri tome prvostepeni sud je pošao od stanja u spisima predmeta. jer na zakazanu glavnu raspravu za 17.210 - . stav 2. drugostepeni sud nalazi da je prvostepeni sud pravilno odlučio kao u izreci pobijenog rešenja te pravilno primenio odredbu iz člana 296. avgusta 2005. jula do 30. utvrdio je da se tužba tužioca smatra povučenom na osnovu člana 296. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Pž. Zakona o uređenju sudova i člana 60. stav 2. godine nije stigao u sud. radnja nije preduzeta jer sud nije došao u mogućnost da se sa njom upozna. Tužilac ne može sa trpi posledice zbog propuštanja ročišta za glavnu raspravu zakazanog u vreme sudskog odmora u periodu od 15. U slučaju u kome je on blagovremeno predat.

godine. kako će postupiti drugostepeni sud ako tužilac tek u žalbi na rešenje o . stav 2.PARNIČNI POSTUPAK osnovu neosnovanog obogaćenja po tužbi podnetoj jula 2003. žurba za zakazivanje ovog predmeta u vreme sudskog odmora pokazuje se kao očigledno neprimerena. godine) 317. njegov izostanak sa iste ne može smatrati neopravdanim. godine) 318. što očigledno nije smatrao ni prvostepeni sud. stav 2.2006. Ovo posebno imajući u vidu da je predmet stigao u prvostepeni sud 10. 11989/2005 od 20. tužba se smatra povučenom". avgust 2005. stav 2. juna 2005. To znači da stranke nakon prijema poziva moraju obavestiti sud da neće pristupiti na zakazano ročište i dostaviti dokaz o opravdanosti izostanka. nakon ročišta.2006. tim pre što je punomoćnik tužioca gotovo dva meseca ranije molio odlaganje zakazane glavne rasprave u vreme sudskog odmora u kom periodu je za očekivati da pored sudija i advokati organizuju provođenje svog godišnjeg odmora. prvostepeni sud će utvrditi da izostanak nije opravdan. 10651/05 od 1. a ako propuste da to učine ili iz dostavljenih dokaza sud oceni da izostanak nije opravdan. Pravdanje izostanka i dostavljanje dokaza na okolnost opravdanosti izostanka. i ukoliko su se stekli potrebni uslovi iz člana 296. jer u situaciji da je rasprava zakazana u periodu sudskog odmora. a stranke su uredno pozvane. kako bi isti obezbedio zamenu. pa se stoga. Zakona o parničnom postupku. Zakona o parničnom postupku propisuje: "Ako na ročištu za glavnu raspravu neopravdano izostanu i tuženi i tužilac. Razloge i dokaze o opravdanosti izostanka sa ročišta za glavnu raspravu stranke moraju dostaviti sudu pre održavanja ročišta. zaista nije bilo neodložnog razloga da se glavna rasprava zakaže u vreme sudskog odmora. Iz obrazloženja: Član 296. može biti samo razlog za podnošenje predloga za vraćanje u pređašnje stanje. novog Zakona o parničnom postupku.03. Ukoliko na dan održavanja ročišta stranka nije dostavila dokaz kojim opravdava svoj izostanak. s obzirom na sadržinu rešenja. da bi sud na ročištu ocenio da li se radi o opravdanom ili neopravdanom izostanku. Ako je prvostepeni sud doneo rešenje da se tužba smatra povučenom zbog neopravdanog izostanaka stranaka sa ročišta za glavnu raspravu u smislu člana 296. kad sud uobičajeno ne postupa u ovakvim predmetima shodno zakonskoj odredbi. godine. koji će sud ceniti na ročištu i odlučiti da li se radi o opravdanom ili neopravdanom izostanku. tužilac je osnovano mogao da smatra da će njegov zahtev za odlaganje glavne rasprave biti usvojen. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda XX Pž.211 - . morao je po prijemu zahteva za odlaganje svojim pismenim rešenjem da reaguje i obavesti punomoćnika da odbija predlog za odlaganje rasprave. doneće rešenje da se tužba smatra povučenom u smislu člana 296. čije je odlaganje punomoćnik tužioca u svakom slučaju blagovremeno tražio. marta 2005. a rasprava zakazana rešenjem 2. godine. godine za 17. Zakona o parničnom postupku doneti rešenje kojim se smatra da je tužba povučena.03. stav 2. Kod takvog stanja stvari ukoliko je postupajući sudija smatrao da nema mesta odlaganju zakazane glavne rasprave. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Pž. Postupajući po tom podnesku prvostepeni sud će oceniti da li postoje opravdani razlozi za izostanak i u skladu sa tim odlučiti o predlogu za vraćanje u pređašnje stanje.

navede razloge izostanka i priloži odgovarajuće dokaze. Postojanje opravdanih razloga može imati značaja samo za ocenu opravdanosti predloga za vraćanje u pređašnje stanje. Kako će parnični sud na dan održavanja ročišta ceniti da li su razlozi za izostanak stranaka opravdani ili ne. u momentu donošenja rešenja. stav 2. jer se isto i donosi zbog odsustva dokaza o postojanju opravdanih razloga za izostanka. i 7. godine) 320.2006. jer se rešenje da se tužba smatra povučenom. Zakona o parničnom postupku. i 25. obrazloži na koji način je zaključio da je izostanak neopravdan. i 25. Postojanje opravdanih razloga može imati značaja samo za ocenu osnovanosti predloga za vraćanje u pređašnje stanje.10. ukoliko nikakvi dokazi u tom pravcu nisu priloženi. tužba se smatra povučenom"? Odredba člana 296.2006. koje je doneto na osnovu člana 296. i 7. u sporovima za poveravanje maloletnog deteta. godine) 319. Sud je. novog Zakona o parničnom postupku u kome je propisano da "ako na ročištu za glavnu raspravu neopravdano izostanu i tuženi i tužilac.10. prvostepeni sud će doneti rešenje da se tužba smatra povučenom.PARNIČNI POSTUPAK povlačenju tužbe navede razloge izostanka i priloži odgovarajuće dokaze. Zakona o parničnom postupku. Ako na dan održavanja ročišta uz predlog za odlaganje ročišta nisu priloženi dokazi u prilog postojanja opravdanosti razloga. a da pri tom nije istovremeno tražio i vraćanje u pređašnje stanje? Kad tužilac tek u žalbi na rešenje da se tužba smatra povučenom. osim ako ti razlozi ne predstavljaju opštepoznate činjenice. stav 2. Zakona o parničnom postupku i donosi zbog odsustva dokaza o postojanju opravdanih razloga u momentu donošenja rešenja. stav 2. (Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg trgovinskog suda od 5. i 14. prvostepeni sud će doneti rešenje da se tužba smatra povučenom u smislu člana 296 stav 1. da bi pravilno primenio pravilo o fikciji povlačenja tužbe iz člana 296. i 14. Zakona o parničnom postupku. . te drugostepeni sud i ne ceni zakonitost rešenja u pogledu postojanja opravdanih razloga za izostanak.11.212 - . a da pri tom nije predložio vraćanje u pređašnje stanje. na osnovu člana 296 stav 2. drugostepeni sud će žalbu odbiti kao neosnovanu. (Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg trgovinskog suda od 5. dužan da pribavi stručni nalaz i mišljenje nadležnog organa stratateljstva i da ga pročita u dokaznom postupku na glavnoj raspravi. Prvostepeni sud je potrebno da na ročištu za glavnu raspravu konstatuje da su stranke uredno pozvane i neopravdano izostale.11. Zakona o parničnom postupku propisuje da ako na ročištu za glavnu raspravu neopravdano izostanu i tužilac i tuženi. da odluči o eventualnom predlogu za odlaganje (može i rešenjem na ročištu) i dužan je da u rešenju koje će doneti na osnovu člana 296 stav 2.

Gž. st. godine) . Iz obrazloženja: Nisu osnovani žalbeni navodi da sud nije razmatrao tuženikov predlog za preboj međusobnih potraživanja tužioca prema prvotuženom sa potraživanjem koje je prvotuženi preuzeo od trećeg lica. Naprotiv. Zato sud nije ni imao mogućnost uvida u isti a time ni donošenja ma kakve odluke. jasno je da nema obavezu i da uvek na njemu zasnuje svoju odluku.2010. ZPP) 321. U konkretnom slučaju sporazum nije postignut. 2.2010. Samo takva metodologija raspravljanja u sporovima ove vrste može dovesti do pravilne i zakonite odluke. na raspravi strankama pročita deo izveštaja koji predstavlja nalaz i mišljenje. koji sud samo odobrava (ukoliko se radi o sudskom poravnanju). Drugo. Pž.12. iako sud ima obavezu da pribavi nalaz i mišljenje nadležnog Centra i da isti pročita. (Iz Rešenja Apelacionog suda u Beogradu. te potom . stav 2. pa sud nije imao obavezu da o istom odluči. 1787/2010 od 22. samo poravnanje predstavlja međusobni sporazum stranaka. prema stanju u spisima. Naime.04. Eventualna terminološka greška stranke (označavanjem "poravnanja" umesto "prebijanja") ne obavezuje sud da zahtev stranke tumači drugačije od onoga kako ga je sama stranka imenovala.PARNIČNI POSTUPAK Iz obrazloženja: Prvostepeni sud će u ponovnom postupku najpre imati u vidu da se u sporovima za poveravanje maloletnog deteta retko događa da nema potrebe da njegovi roditelji pre odlučivanja dobiju informaciju o mišljenju i predlogu nadležnog Centra s tim u vezi. Međutim. koji nema procesni značaj i o o čemu se ne donosi posebna odluka. Osim toga. Zakona o parničnom postupku (član 305.u zavisnosti od predloga i eventualnih primedbi . tuženi ove navode nije istakao kao kompenzacioni prigovor ili kompenzacionu protivtužbu. a koju on nesporno u ovoj situaciji nije dao.nastavi postupanje. a kome je isto priznato u stečaju. godine) SUDSKO PORAVNANJE (Član 336 . niti je u formi sudskog poravnanja predočen sudu. da bi sud bio u mogućnosti da potpuno i dovoljno utvrdi činjenično stanje vezano za pitanje kakav je interes maloletnog deteta o tome kod kog roditelja treba da živi i kom roditelju treba da bude povereno. Samo u slučaju saglasnog predloga stranaka da žele zaključenje sudskog poravnanja. neizostavno mora da izvrši uvid u nalaz i mišljenje nadležnog Centra.2 879/2010 od 08. ima obavezu da navede razloge zbog kojih takav stav zauzima. Naprotiv. (Iz presude Privrednog apelacionog suda.341. tuženi je istakao da želi poravnanje sa preuzetim potraživanjima trećeg lica. o čemu se ne donosi posebna odluka suda niti je poravnanje moguće bez saglasnosti tužioca. dok takvu obavezu nema u slučaju jednostranog predloga. Po pravilu u sporovima ove vrste nema mesta zaključenju rasprave i odlaganju donošenja presude u smislu člana 319. ranije važećeg Zakona).213 - . sud ceni njegovu dozvoljenost i eventualno ga odobrava. u slučaju da zaključi da predlog Centra nije u interesu maloletnog deteta.

za isplatu ili zaključenje poravnanja nije potrebna saglasnost Agencije za privatizaciju u smislu člana 398a. Ovo stoga. Odredbama čl. (Iz Rešenja Višeg trgovinskog suda Pž. Naime. pomoću uzajamnog popuštanja. Iz obrazloženja: Pred opštinskim sudovima u toku je veći broj parnica u kojima je osporena punovažnost poravnanja. Sudsko poravnanje ima jednaku pravnu snagu kao pravnosnažna sudska presuda i tužbom se može tražiti poništaj poravnanja. Iz obrazloženja: Nije osnovan navod iz žalbe tužioca da se sporni pravni odnos mora raspraviti primenom načela jednake vrednosti uzajamnih davanja. Odredbama čl.PARNIČNI POSTUPAK 322. Zakona o preduzećima zaključena bez saglasnosti agencije republike članice nadležne za poslove privatizacije. godine) 323. koji posluju sa većinskim društvenim kapitalom a nalaze se u postupku privatizacije i zaposlenih radnika. 398a.12. 16. 1. istog zakona da se privatizacija društvenog kapitala sprovodi najkasnije u roku od četiri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. Zakona o preduzećima. 1. Ne može se sa uspehom tražiti poništaj sudskog poravnanja ukoliko je kao razlog za poništaj navedeno da je poravnanje zaključeno na štetu tužioca. Poravnanjima su se preduzeća obavezala na isplatu redovnih. poravnanje je posebna vrsta ugovora. a nalazi se u postupku privatizacije. na šta se u konkretnom slučaju ne ukazuje. rešavaju na način za koji nalaze da im odgovara. Zakona o preduzećima (važećeg na osnovu čl. što se poravnanje ne može pobijati samo zbog toga što je zaključeno na štetu utužioca. Kada se novčano potraživanje odnosi na isplatu zarade. Jedan od pravnih osnova za traženo utvrđenje ništavosti poravnanja je da su poravnanja protivno čl. putnih troškova i doprinosa PIO zaposlenih radnika u preduzeću.214 - . 8523/09 od 8. Zakona o privatizaciji je propisano da se postupak privatizacije pokreće inicijativom nadležnog organa subjekta privatizacije i pripremom prospekta za privatizaciju a čl. Zakona o privrednim društvima) propisano je da preduzeće koje posluje većinskim društvenim . koje posluje većinskim društvenim kapitalom. zaključenih između preduzeća. Zakona o preduzećima bilo neophodno pribavljanje saglasnosti Agencije za privatizaciju za zaključenje spornih poravnanja. ako je do zaključenja poravnanja došlo usled prinude. jer je sudsko poravnanje ugovor stranaka zaključen pred sudom.2009. putnih troškova i doprinosa PIO. Postavljeno je kao sporno pravno pitanje da li je zaključenje poravnanja predstavljalo redovno poslovanje preduzeća i da li je shodno članu 398a. te se može pobijati tužbom iz razloga iz kojih se može pobijati valjanost svakog drugog ugovora. odnosno određuju svoja uzajamna prava i obaveze u postojećem pravnom odnosu među njima. 456. neisplaćenih zarada. Za zauzimanje stava o ovom pravnom pitanju neophodno je primeniti odredbe Zakona o preduzećima i Zakona o privatizaciji. jer su stranke svesno učinile određena popuštanja protivnoj stranci. kojim stranke sporni odnos među sobom. 14. st. st. 398a. pretnje ili prevare jedne od stranaka. Zato poravnanje zaključeno na štetu tužioca ne može da predstavlja osnov za traženje poništaja poravnanja iako ovo oštećenje postoji.

Zakona o privatizaciji regulisano je da preduzeće koje posluje većinskim društvenim kapitalom može u toku postupka privatizacije da menja odredbe pojedinačnog kolektivnog ugovora koje se odnose na visinu zarade zaposlenih samo uz prethodnu saglasnost agencije ako se tim odredbama uvećava zarada zaposlenih u procentu većem od projektovanog rasta cena na malo odnosno ako je preduzeće prethodnu poslovnu godinu završilo sa gubitkom. Zato poravnanje zaključeno na štetu tužioca ne može da predstavlja osnov za traženje poništaja poravnanja. Naime. Zakona o preduzećima. nadležna za poslove privatizacije. Odluke preduzeća donete van redovnog toka poslovanja za koje se potreba za pribavljanjem saglasnosti agencije za privatizaciju ceni prema čl. istog člana poništava agencija republike članice. neisplaćenih zarada. 1. 25a. Ovo stoga. te se može pobijati tužbom iz razloga iz kojih se može pobijati valjanost svakog drugog ugovora. poravnanje je posebna vrsta ugovora.215 - . kojim stranke sporni odnos među sobom. st. 398a. putnih troškova i doprinosa PIO. st. jer je sudsko poravnanje ugovor stranaka zaključen pred sudom. opterećivanju imovine. već primenom Zakona o privatizaciji i propisa iz oblasti radnog prava. Prihvatanje obaveza isplate povećanih zarada u procentu većem od projektovanog rasta cena na malo. investicionom ulaganju. Isplata redovnih zarada (bez povećanja). odnosno određuju svoja uzajamna prava i obaveze u postojećem pravnom odnosu među njima. Odredbama čl. što se poravnanje ne može pobijati samo zbog toga što je zaključeno na štetu tužioca. Radi se o obavezama preduzeća koje proizilaze iz zakona i pojedinačnog kolektivnog ugovora. a nalazi se u postupku privatizacije. 398a. odnosno ako je preduzeće prethodnu poslovnu godinu završilo sa gubitkom uslovljeno je pribavljanjem prethodne saglasnosti agencije za privatizaciju u smislu čl. iako ovo oštećenje postoji. (Pravno shvatanje Građanskog odeljenja Vrhovnog suda Srbije utvrđeno na sednici od 28. Zakona o preduzećima. Sudsko poravnanje ima . Ne može se sa uspehom tražiti poništaj sudskog poravnanja pozivanjem na povredu načela jednake vrednosti uzajamnih davanja na štetu tužioca. dugoročnom zakupu. pomoću uzajamnog popuštanja. 2. shodno stavu 2. uzimanju ili odobravanju kredita ili davanju garancija van toka redovnog poslovanja.PARNIČNI POSTUPAK kapitalom ne može bez prethodne saglasnosti agencije republike članice nadležne za poslove privatizacije donositi odluke: o smanjenju ili povećanju kapitala. Raspolaganje preduzeća u privatizaciji.2005. poravnanju sa poveriocima. usled čega se neophodnost pribavljanja saglasnosti agencije za privatizaciju u parnici zaposlenih i preduzeća koje posluje većinskim društvenim kapitalom. javnom poretku ni pravilima morala (čl. jer su stranke svesno učinile određena popuštanja protivnoj stranci. putnih troškova i doprinosa PIO. izvršeno poravnanjem prema svojoj sadržini nije u suprotnosti prinudnim propisima. rešavaju na način za koji nalaze da im odgovara. Zakon o preduzećima reguliše statusna pitanja i poslovanje preduzeća sa trećim licima. Iz obrazloženja: Nije osnovan navod iz žalbe tužioca da se sporni pravni odnos mora raspraviti primenom načela jednake vrednosti uzajamnih davanja. ali ne i međusobne odnose preduzeća i zaposlenih. 25a st. ZPP). 2. povodom isplate zarada i drugih naknada po osnovu rada ne ocenjuje prema čl. 3. reorganizaciji ili restrukturiranju.06. zalaganju stvari ili uspostavljanju hipoteke. Zakona o privatizaciji. godine) 324. spada u domen redovnog poslovanja preduzeća i za raspolaganje navedenim naknadama saglasnost agencije za privatizaciju nije potrebna. prodaji dela imovine. preuzimanjem obaveze isplate redovnih. 3. st.

9392/05 od 6.06. Isto. ako je do zaključenja poravnanja došlo usled prinude. Nepostojeća presuda ne može izazvati pravna dejstva i zato se ona ne može pobijati.nije mogao obavezati tuženog na isplatu opredeljenog iznosa na ime vrednosti stvari. presuda koja je donesena pošto je tužba povučena. Pž.2006. ili nije ni donesena.216 - . prvostepeni sud – između ostalog .2006. prvostepena presuda koju je u toku instancionog postupka stavio van snage prvostepeni sud pošto su stranke pred njim zaključile sudsko poravnanje. Nasuprot nepostojeće presude. dakle pre nego što započne prinudno izvršenje Iz obrazloženja: Prema žalbenim navodima. . presuda koja je donesena prema licu koje ne spada pod domaću jurisdikciju. već se radi o alternativnom ovlašćenju tuženog u smislu člana 332. ne radi se o delu tužbenog zahteva po kome sud odlučuje i tuženog obavezuje. u kom slučaju se tuženom samo u formi alternativnog ovlašćenja omogućava da se oslobodi svoje obaveze nenovčanog karaktera isplatom opredeljenog novčanog iznosa. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Pž. Pravo izbora da izvrši obavezu iz zahteva ili iz alternativnog ovlašćenja ima samo tuženi i to u fazi dobrovoljnog izvršenja sudske odluke. Naime.345. već samo njegovo pravo i mogućnost. godine) 326. Presuda bez dejstva je prvostepena presuda koju je ukinuo instancioni sud. Zakona o parničnom postupku. pretnje ili prevare jedne od stranaka. Nepostojeća presuda je i akt koju je doneo umesto suda neki drugi organ ili odluka koja nosi takav naziv ali nije donesena u vršenju sudijske funkcije. ne predstavlja i obavezu. a presuda bez dejstva je ona koja postoji ali ne može izazvati pravna dejstva. međutim. Isto tako. 12202/05 od 9. na šta se u konkretnom slučaju ne ukazuje. ZPP) 325. Nepostojeća presuda je ona koja nema sva potrebna svojstva koja sudskoj radnji daju karakter presude. Iz obrazloženja: Nepostojeća presuda je ona koja nema sva potrebna svojstva koja jednoj sudskoj radnji daju karakter presude. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda.PARNIČNI POSTUPAK jednaku pravnu snagu kao i pravnosnažna sudska presuda i tužbom se može tražiti poništaj poravnanja. Presuda je nepostojeća ako nije objavljena ili nije otposlata. presuda koja je donesena iako stranka ne postoji. presuda kojom su izrečene posledice koje nisu predviđene pravilima materijalnog prava.01. presuda bez dejstva je ona koja postoji ali koja ne može da izazove pravno dejstvo. godine) OPŠTE ODREDBE O PRESUDI (Član 342 . presuda koja je donesena u bračnoj parnici u kojoj je poverilac pre njene pravosnažnosti povukao tužbu.

sud ne kontroliše i ne može uticati na visinu opredeljenog iznosa iz alternativnog ovlašćenja.03. sud će iz razloga celishodnosti doneti presudu samo o osnovu tužbenog zahteva međupresudu. a ne u roku od osam dana od prijema presude.u konkretnoj situaciji postojanja alternativnog ovlašćenja . Odredbom člana 345. (Iz Presude Privrednog apelacionog suda. U slučaju pokretanja postupka prinudnog izvršenja isto će biti sprovedeno samo u pogledu odluke o tužbenom zahtevu u odnosu na obavezu tuženog usmerenu na vraćanje pokretnih stvari. ovog Zakona (član 478. Do njezine pravnosnažnosti sud će zastati sa raspravljanjem o iznosu tužbenog zahteva. Pž. Upravo iz navedenih razloga. sam tuženi .2010. godine) 327. ranije važećeg Zakona) propisano je da rok za izvršenje činidbe počinje da teče prvog dana posle dostavljanja prepisa presude stranci kojoj je naloženo izvršenje. postojati samo u roku od osam dana nakon pravnosnažnosti presude. a ne i u delu koji predstavlja alternativno ovlašćenje odn. 13567/2010 od 04.PARNIČNI POSTUPAK prvostepeni sud je morao imati u vidu i da je isti iznos previsoko opredeljen Međutim. .ima mogućnost da ispuni obavezu iz tužbenog zahteva i preda predmetne pokretne stvari (vlasništvo tužioca) . Iz tih razloga žalbeni navodi tuženog u pogledu alternativnog ovlašćenja nisu osnovani.2011.06. ZPP) 328.217 - .351. stav 3. stav 5. godine) VRSTE PRESUDA (Član 346 . Zakona o parničnom postupku (član 333. a u pogledu osnova je stvar sazrela za donošenje odluke. 4310/2010 od 16.tužiocu kao vlasniku ili da se opredeli za korišćenje alternativnog ovlašćenja i da umesto toga isplati opredeljeni iznos alternativnog ovlašćenja. U konkretnom slučaju pravilno je određen rok od osam dana na osnovu člana 479. Ako tuženi osporava osnov tužbenog zahteva. (Iz presude Privrednog apelacionog suda. Tu vrstu izbora u slučaju postojanja alternativnog ovlašćenja može izvršiti samo tuženi u fazi dobrovoljnog izvršenja sudske odluke. ukoliko je zahtev osnovan. ovakvi žalbeni navodi nisu osnovani. Dakle. ranije važećeg) jer je ovde reč o postupku u parnicama o sporovima male vrednosti. Iz obrazloženja: Neosnovano u žalbi tuženi navodi da obaveza tuženog može. Stranci kojoj je naloženo izvršenje činidbe rok počinje da teče prvog dana posle dostavljanja prepisa presude. Pž. mogućnost tuženog na oslobađanje obaveze predaje isplatom opredeljenog iznosa.

Zakona o parničnom postupku. Zakona o parničnom postupku naslovi kao presudu zbog izostanka. kada sam tuženi u žalbi ne osporava činjenicu da postoje izvodi iz kojih se da zaključiti da je tužilac vršio uplate na račun tuženog po osnovu ništavog ugovora.2011. Zakona o parničnom postupku se radi o presudi (zbog izostanka). Prvostepeni sud je utvrdio da je predmetni ugovor ništav. a delimična presuda o tužbenom zahtevu mora ukinuti jer bi njen opstanak značio prejudiciranje odluke o protivtužbenom zahtevu. Naprotiv . Odlučujući o žalbi tuženog na navedenu odluku. iz razloga celishodnosti. Iz obrazloženja: Nisu osnovani žalbeni navodi da je sud morao naglasiti da se pobijana odluka donosi kao presuda zbog izostanka. (Iz Presude Privrednog apelacionog suda. kojom je odlučeno samo o osnovu tužbenog zahteva.218 - . radi dopune dokaznog postupka i na osnovu člana 395. i da je tuženi u obavezi prema tužiocu po osnovu sticanja bez osnova. Drugostepeni sud nalazi da je na izloženi način sud prvog stepena u potpunosti postupio u skladu sa zakonskim propisima. godine) 330. dalje. ZPP ponovo otvorio glavnu raspravu u pogledu visine tužbenog zahteva.05. Pž. a da je tužilac tuženom po tom ugovoru vršio isplate u različitim periodima. Pž. pa da proizlazi da je saglasno članu 104. doneo pravilnu odluku i za nju dao dovoljne razloge koje u svemu prihvata i drugostepeni sud. i članu 210. te je doneo međupresudu. jer je našao da su za tu odluku ispunjeni uslovi iz člana 335. primenom člana 335.2011. bez osnova. što znači da nije obavezni deo naziva odluke. takva obaveza nije zakonom predviđena. stav 2. Neosnovano se u žalbi ukazuje da u konkretnom slučaju nije bilo osnova za donošenje međupresude. već se o tužbenom i protivtužbenom zahtevu mora odlučiti istovremeno. 8769/10(2) od 3. jer nije izvršio usluge a primio za to. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima tuženi dužan da vrati tužiocu ono što je primio po osnovu ništavog ugovora. 5079/10 od 12. Naime. (Iz Presude Privrednog apelacionog suda. jer je u tom pogledu stvar sazrela za donošenje odluke. . primenom člana 306. ZPP zastao sa postupkom u pogledu raspravljanja o iznosu tužbenog zahteva do pravnosnažnosti donete međupresude.PARNIČNI POSTUPAK Iz obrazloženja: Prvostepeni sud je doneo međupresudu da je tuženi u obavezi prema tužiocu po osnovu sticanja bez osnova. drugostepeni sud nalazi da je ona neosnovana. odnosno ugovora koji je ništav propustima tuženog. Zakona o parničnom postupku. novčane iznose od tužioca.i u članu 476. o kome nije ni raspravljano.03. već samo ukazuje na okolnosti pod kojima je doneta. Sud nije obavezan da Presudu donetu po članu 476. Sud je. jer su za takvu odluku ispunjeni zakonski uslovi. Koneksni karakter protivtužbe isključuje mogućnost donošenja delimične presude o tužbenom ili protivtužbenom zahtevu. godine) 329.

2004. tačka 12.2004. Tuženi traži da se utvrdi da je tužilji prestao radni odnos dana 28.ukinuo obe nižestepene presude i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno razmatranje. mora pri obavezivanju naznačiti njegova solidarnost sa prvotuženim po delimičnoj presudi.09.01.06.2006. na ime isplaćene otpremnine (predmet protivtužbenog zahteva). jer su u koneksnoj vezi tako da se o tužbenom i protivtužbenom zahtevu mora odlučiti istovremeno. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda. jer samo takva izreka presude u konkretnoj situaciji predstavlja pravilno naznaku solidarne odgovornosti tuženog za obaveze sa Fabrikom obuće "V. Upravo zbog koneksnog karaktera protivtužbe. pobijana delimična presuda o tužbenom zahtevu ne može se ispitati. stav 2.. Ovo je. zbog odbijanja da zaključi tada ponuđeni ugovor o radu i da se obaveže da tuženom vrati iznos od 171. pre nego što se rasprave sva sporna pitanja po protivtužbi.PARNIČNI POSTUPAK Iz obrazloženja: U ovoj parnici tužilja traži da se poništi rešenje tuženog od 21. aprila 1997.219 - . kada se za to steknu zakonski uslovi. 4457/96 od 15. Vrhovni kasacioni sud nalazi da ovakvim odlučivanjem nižestepeni sudovi nisu vodili računa o koneksnoj vezi tužbenog i protivtužbenog zahteva.06. godine) 331.. o kome nije ni raspravljano. stav 1. P. Iz obrazloženja: Potrebno je ukazati da ukoliko sud nađe da je tužbeni zahtev osnovan u samoj izreci presude mora obavezati tuženog "T. nema smetnji da se o tužbenom ili protivtužbenom zahtevu odluči delimičnom presudom.841. kao jedan od solidarnih dužnika. u načelu. godine. Stoga bi u konkretnoj pravnoj situaciji opstanak delimične presude o tužbenom zahtevu značio prejudiciranje odluke o protivtužbenom zahtevu. (Iz rešenja Vrhovnog kasacionog suda. pa je ovaj sud ." za obavezu po presudi zbog izostanka Trgovinskog suda u N.u smislu člana 406.. godine) .." i sprečava sticanje više izvršnih isprava kojima se sam tužilac može višestruko naplatiti po istom iznosu.05. U konkretnom slučaju se zahtev tužbe i protivtužbe isključuju..92 dinara sa zakonskom zateznom kamatom počev od 29. koja predstavlja revizijski razlog iz člana 398. zbog prestanka potrebe za radom tužilje na poslovima prodavac-kasir i da se obaveže tuženi da tužilju vrati na rad na odgovarajuće radno mesto (predmet tužbenog zahteva). Ukoliko je delimičnom presudom prvotuženi. pravosnažno obavezan na plaćanje. stav 1. godine doneto na osnovu člana 101. Naime. tačka 8.2002. ovog Zakona. Zakona o radu. jer se na taj način sprečava sticanje više izvršnih isprava po kojima bi se tužilac mogao višestruko naplatiti po istom osnovu. Rev. istog .. br. onda se u izreci presude koja se odnosi na drugotuženog. Pž. a u pogledu protivtužbenog zahteva su naveli da će se o njemu odlučiti naknadno. tužba i protivtužba se smatraju samostalnim tužbama i. Koneksni karakter protivtužbe isključuje mogućnost donošenja delimične presude o tužbenom ili protivtužbenom zahtevu. godine. 12797/05 od 24.I" da kao solidarni dužnik sa Fabrikom obuće "V. Međutim. moguće samo ako se tužbeni i protivtužbeni zahtev ne isključuju. stav 1. Pravnosnažnom delimičnom presudom nižestepeni sudovi su odlučili o tužbenom zahtevu. Zakona o parničnom postupku. 2 186/10 od 22. tačka 1. godine tužiocu isplati opredeljeni iznos.2010. Zato se u reviziji osnovano ukazuje na bitnu povredu parničnog postupka iz člana 361. međutim.

može se u parnici doneti međupresuda.PARNIČNI POSTUPAK 332. činjenice koje se ističu u žalbi (da su razlozi odbacivanja tužbe propisani odredbom člana 302. kao i pravo na isplatu otpremnine. kojom se odlučuje o osnovanosti tužbenog zahteva. Zakona o parničnom postupku. i ona bi takođe bila nedozvoljena. s obzirom da su u konkretnom slučaju tužioci mogli da postave zahtev za činidbu. nije dozvoljen. čime je izvršena povreda prava na suđenje i donošenje presude) . u obrazloženju se navodi da su tužioci postupili protivno odredbi čl. jer su zarade i otpremnina dospeli. stav 1. 814/2010 od 09.220 - . Iz toga proizlazi da se tužbom ne može postaviti direktan zahtev za donošenje međupresude. Zakona o parničnom postupku . da traže da obaveže tuženika na isplatu razlike između isplaćenih i odgovarajućih zarada. u vezi sa članom 187. S tim u vezi. Tako nije ispunjen uslov iz člana 188. ukoliko bi se tužba tužilaca kojom su tražili donošenje međupresude smatrala tužbom za utvrđenje. Zakona o parničnom postupku. jer tužbama nije postavljen zahtev za donošenje presude.ne radi se o utvrđenju postojanja odn. nepostojanje prava ili pravnog odnosa pre dospelosti zahteva za činidbu. umesto presude. jer je prvostepeni sud . prvostepeni sud pravilno zaključuje da bi. kao odluke o glavnoj stvari i sporednim traženjima.05. ista tužba bila takođe nedozvoljena. što proizlazi direktno iz navoda u tužbi. i to u slučaju kada na osnovu izvedenih dokaza proizlazi da je tužbeni zahtev osnovan. već samo u toku postupka povodom opisanog kondemnatornog zahteva. odn. umesto presude Iz obrazloženja: Tužioci su podneli tužbe s predlogom da sud donese međupresudu kojom bi se utvrdilo da imaju pravo na razliku između isplaćenih i odgovarajućih zarada u periodima naznačenim u izreci. koje bi bile osnov za ukidanje osporenog rešenja. godine) . tako da nije ispunjen uslov iz člana 188. što proizlazi direktno iz navoda u tužbi). (Iz rešenja Višeg suda u Čačku. 123. Prvostepeni sud. osim toga. već samo zahtev za donošenje međupresude koja se može doneti samo povodom kondemnatornog zahteva u parnici za osudu na činidbu koja ima za predmet određenu sumu novca ili količinu zamenljivih stvari. kada iz izvedenih dokaza proizlazi da je tužbeni zahtev osnovan. da je u konkretnom slučaju tužba odbačena posle odgovora na tužbu i više održanih rasprava. Nije dozvoljeno podnošenje tužbe sa zahtevom za donošenje međupresude. pravilno zaključuje da. Zakona o parničnom postupku. kao i isplatu otpremnine (jer su zarade i otpremnine dospele. s obzirom da su u konkretnom slučaju tužioci mogli da postave zahtev za činidbu. Zakona o parničnom postupku. Polazeći od činjenice da su tužioci podneli tužbe s predlogom da sud donese međupresudu.nemaju značaj bitnih povreda odredaba parničnog postupka. s obzirom da se ne radi o utvrđenju postojanja odn. da traže da obaveže tuženika na isplatu razlike između isplaćenih i odgovarajućih zarada. U vezi s tim. prvostepeni sud pravilno nalazi da se tužba tužilaca odbacuje kao nedozvoljena. odn. ukoliko bi se tužba tužilaca kojom su tražili donošenje međupresude smatrala tužbom za utvrđenje iz člana 188. da se među tim razlozima ne nalazi nemogućnost postupanja sa tužbom. shodno članu 188.2010.pravilnim tumačenjem zakonskih odredaba zaključio da predlog u tužbi za donošenje međupresude. Drugostepeni sud ocenjuje da se navodima iz žalbe tužilaca ne može osporiti pravilnost i zakonitost osporenog rešenja. kojom bi se utvrdilo da tužioci imaju pravo na razliku između isplaćenih i odgovarajućih zarada u periodima označenim u izreci rešenja. Zakona o parničnom postupku. kao i isplatu otpremnine. prvostepeni sud pravilno nalazi da su tužbe nedozvoljene. i takvom presudom odlučuje se o osnovanosti tužbenog zahteva. nepostojanja prava ili pravnog odnosa pre dospelosti zahteva za činidbu. Osim toga. Samo povodom kondemnatornog zahteva za osudu na činidbu koja ima za predmet određenu sumu novca ili količinu zamenljivih stvari. Gž. Naime. i 330.

12. tuženi je uspeo u sporu jer je odbijen tužbeni zahtev. Priznanje tužbenog zahteva zato podrazumeva i priznanje osnovanosti tužbenog zahteva i njegovog obima. (Iz rešenja Vrhovnog kasacionog suda. nego je osporio i njegovu dospelost navodom da je u blokadi. Samo do zaključenja glavne rasprave moguće je odricanje od tužbenog zahteva.2009.2010. . Zakona o parničnom postupku : ako tuženi do zaključenja rasprave prizna tužbeni zahtev. a ne i u toku revizijskog postupka.član 337. Iz obrazloženja: Tužilja je podneskom od 07. u kome je on izjavio da ne osporava potraživanje tužilje.2009." d. Dakle. Zbog toga je Vrhovni kasacioni sud. Gž. u ovoj parnici tuženi nije priznao tužbeni zahtev. Iz obrazloženja: Iz podneska tuženog od navedenog datuma.ne samo što nije priznao tužbeni zahtev jasnom. sud će bez daljeg raspravljanja doneti presudu kojom odbija tužbeni zahtev (presuda na osnovu odricanja) . Ako se tužilac do zaključenja glavne rasprave odrekne tužbenog zahteva.03. ovakav zaključak se ne može prihvatiti. godine obavestila prvostepeni sud da se odriče tužbenog zahteva koji je postavila u ovoj parnici i da otkazuje punomoćje dato advokatu za zastupanje u postupku. Zakona o parničnom postupku. godine. Neosporavanje potraživanja nije priznanje zahteva. godine) 334. godine) 335. U konkretnom slučaju. 1 4026/10 od 24. jer za to nisu ispunjeni uslovi iz odredbe člana 336. sud će bez daljeg raspravljanja doneti presudu kojom usvaja tužbeni zahtev (presuda na osnovu priznanja). izričitom i nedvosmislenom izjavom volje. predsednik veća prvostepenog suda će obavestiti tužilju o tome da je u ovoj parnici odricanje od celog tužbenog zahteva moguće samo do zaključenja glavne rasprave. Iz tih razloga ožalbena presuda je morala biti ukinuta.221 - . jer tuženi s obzirom na celinu sadržaja naznačenog podneska . Ako je doneta presuda na osnovu odricanja. Naime. pa on nema pravni interes da se žali.o nalazi u blokadi od strane …" svoje poslovne banke. u postupku po reviziji tužilja ne može da se odrekne tužbenog zahteva. (Iz rešenja Apelacionog suda u Beogradu. II 1079/2010 od 04.11. kojom on izjavljuje da priznaje tužiočev zahtev za pružanje pravne zaštite određenog sadržaja. koji glase: da ne osporava potraživanje tužilje. i naložiti tužilji da se precizno izjasni u kom delu tužbenog zahteva se odriče (budući da u ovoj fazi postupka nije odlučeno o delu tužbenog zahteva za naknadu neisplaćene zarade i plaćene doprinose). jer takav karakter nemaju navodi tuženog iz pomenutog podneska od 23. prvostepeni sud je u ožalbenoj presudi zaključio da ta izjava sadrži priznanje tužbenog zahteva. ali da se" … već duži period preduzeće "E.02.Dakle. Međutim.o. Ne predstavlja priznanje tužbenog zahteva neosporavanje potraživanja od strane tuženog. što ponavlja i u žalbi. priznanje tužbenog zahteva predstavlja stvarnu parničnu radnju tuženog.2010. našao da nisu ispunjeni uslovi za odlučivanje o reviziji. Rev. u postupku prethodnog ispitivanja spisa.PARNIČNI POSTUPAK 333. ali i dospelosti potraživanja.

ona je doneta pravilnom primenom odredbe iz člana 337.11. 6745/06 od 23. sa zateznom kamatom. pa je rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave u tom delu ukinuto. Pž. kao i za troškove izvršenja od 4. Viši trgovinski sud nalazi da žalba tuženog nije osnovana. što se ne može utvrditi bez veštačenja zdravstvenog stanja tužilje.222 - . Zakona o parničnom postupku ("Službeni glasnik RS". godine dostavio odgovor na tužbu. godine) 337. Zbog potrebe da se obavi medicinsko veštačenje. u roku od osam dana. stav 2. U tom delu tuženi je uspeo u sporu pa on i nema pravni interes da se žali jer je u tom delu odbijen tužbeni zahtev tužioca. Naime. (Iz rešenja Apelacionog suda u Beogradu.30 dinara. U stavu III izreke obavezan je tuženi da naknadi tužiocu troškove parničnog postupka u iznosu od 7.2006. kada se tužbom traži naknada nematerijalne štete zbog duševnih bolova usled naruženosti.2009.06. na ime glavnog duga. Kada je u pitanju odluka sadržana u stavu I izreke.2009. pretrpljenih fizičkih bolova i pretrpljenog straha. U stavu II izreke navedeno rešenje o izvršenju održano je na snazi u delu kojim je tuženi obavezan da tužiocu plati 41. broj 125/2004) i navodima žalbe pravilnost donete odluke ne dovodi se u pitanje.PARNIČNI POSTUPAK Iz obrazloženja: Pobijanom presudom na osnovu odricanja i zbog izostanka prvostepenog suda u stavu I izreke odbijen je tužbeni zahtev da tuženi plati tužiocu 3. 10882/10 od 31. imajući u vidu da se radi o tužbenom zahtevu kojim se traži naknada štete zbog duševnih bolova i naruženosti. Takođe. pretrpljenih fizičkih bolova i pretrpljenog straha.730.86 dinara.104. Ne može se uzeti da osnovanost tužbenog zahteva proizlazi iz činjenica navedenih u tužbi (pa tako i nema uslova za donošenje presude zbog propuštanja) u situaciji kada je tužilac u tužbi predložio da se na okolnost vidova nematerijalne štete i visine naknade štete odredi veštačenje od strane veštaka ekonomske i medicinske struke. Tuženi žalbom pobija navedenu presudu zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka iz člana 361.00 dinara. Iz obrazloženja: S obzirom na stanje u spisima i okolnosti utvrđene u postupku izviđaja (koji je prvostepeni sud preduzeo shodno rešenju nadležnog Okružnog suda od 12. sa zateznom kamatom. U vezi donete presude na osnovu odricanja prvostepeni sud je dao razloge koje u svemu kao jasne i pravilne prihvata i drugostepeni sud bez potrebe za ponavljanjem. Zakona o parničnom postupku i pogrešne primene materijalnog prava.03. odnosno presuda na osnovu odricanja. ne može se doneti presuda zbog propuštanja.892. jer osnovanost tužbenog zahteva ne proizlazi iz činjenica navedenih u tužbi. Gž. godine). (Iz presude Višeg trgovinskog suda. dana 02. tuženi je blagovremeno (u roku od 30 dana od prijema tužbe i upozorenja na posledice nedostavljanja odgovora na tužbu) tj. . godine 336. na ime glavnog duga.08.2010. stav je Apelacionog suda da nije bilo mesta donošenju pobijane presude.81 dinara.746. nije bilo mesta ni donošenju presude zbog propuštanja.

Dakle. u navedenoj situaciji sud će sprovesti postupak.ispunjeni i uslovi da je tuženom uredno dostavljena tužba sa poukom o posledicama propuštanja i da osnovanost tužbenog zahteva proizlazi iz činjenica navedenih u tužbi .2005. U tome se i sastoji bitna povreda odredaba parničnog postupka.223 - . stav 1. donošenjem pobijane presude zbog propuštanja.odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove od 19. nepravilno primenio odredbu člana 338. sud donosi presudu kojom usvaja tužbeni zahtev (presuda zbog propuštanja). ili će o tužbenom zahtevu odlučiti posle izvođenja dokaza? Da bi sud mogao doneti presudu zbog propuštanja potrebno je da budu ispunjeni svi uslovi propisani u članu 338. Kako će postupiti drugostepeni sud kada je advokat uz žalbu na presudu zbog propuštanja podneo punomoćje kojim je stranka naknadno odobrila njegov propust učinjen podnošenjem odgovora na tužbu bez valjanog punomoćja? Drugostepeni sud će odbiti žalbu izjavljenu protiv presude zbog propuštanja iako je stranka podneti odgovor na tužbu od strane advokata naknadno odobrila dostavljanjem punomoćja uz žalbu.09. stav 1. 13342/10 od 15. odnosno potreba odlučivanja o predlogu za određivanje privremene mere).odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove od 19.PARNIČNI POSTUPAK Iz obrazloženja: Prvostepeni sud je.član 338. Zakona o parničnom postupku. godine) 339. novog Zakona o parničnom postupku. već je odmah zakazao ročište i naredio da se primerak tužbe dostavi tuženom (posebne okolnosti slučaja. godine) . primenio izuzetak te u redovnom postupku nije dostavio tužbu na odgovor. Gž. i 20. to znači da u takvoj situaciji nisu ispunjeni uslovi da u situaciji nedolaska tuženog na zakazano ročište sud donese presudu zbog propuštanja. Ako tuženi ne podnese odgovor na tužbu u određenom roku. (Iz rešenja Apelacionog suda u Beogradu. Zakona o parničnom postupku. (Pravni stav Višeg trgovinskog suda .2010.09. Kako će sud postupiti sud ako je na osnovu ovlašćenja iz člana 283. Naime. Ne može se uzeti da osnovanost tužbenog zahteva. niti je podneskom osporio tužbeni zahtev – da li će doneti presudu zbog propuštanja. sa poukom o posledicama propuštanja i ostavljanjem roka od 30 dana za davanje odgovora na tužbu. proizlazi iz činjenica navedenih u tužbi. a tuženi nije došao na to ročište. predmet tužbenog zahteva je naknada materijalne i nematerijalne štete. Zakona o parničnom postupku. Kako iz situacije opisane u pitanju proizlazi da se radi o posebnim okolnostima kada je radi hitnog odlučivanja potrebno odmah zakazati ročište. što bi značilo da je tužba tuženom morala biti dostavljena.09.2005. kada su tužioci u tužbi predložili da se na okolnost vidova štete i visine naknade štete odredi veštačenje od strane veštaka ekonomske i medicinske struke. u konkretnom slučaju. (Pravni stav Višeg trgovinskog suda . godine) 338. iako je uredno pozvan. ako su .pored ostalih uslova propisanih ovom odredbom . i 20.

stavom 1. Dakle. Da li je za donošenje presude zbog propuštanja iz člana 338.224 - . a obaveza stavljanja predloga za donošenje presude zbog propuštanja ne proizlazi ni iz drugih odredaba Zakona o parničnom postupku koje govore o sadržini tužbe. Presuda zbog propuštanja je presuda kojom se usvaja tužbeni zahtev. Naime. dakle i bez prisustva parničnih stranaka. godine) 341. van ročišta. Zakona o parničnom postupku). imajući u vidu formulaciju stava 7. i 20. godine) 342.PARNIČNI POSTUPAK 340. već će (ako su za to ispunjeni uslovi iz člana 338. ne može odbiti tužbeni zahtev kada iz činjenica navedenih u tužbi ne proizlazi . člana 338. Stoga za donošenje presude zbog propuštanja iz člana 338.odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove od 19. 3. Zakona o parničnom postupku potrebno da tužilac stavi odgovarajući predlog u tom pravcu. a među njima kao uslov nije navedeno da je potrebno da tužilac stavi odgovarajući predlog u tom smislu. Odredba stava 7. (Pravni stav Višeg trgovinskog suda . Zakona o parničnom postupku – da li sud u tom slučaju može doneti presudu zbog propuštanja? Odgovor na tužbu potpisan od strane advokata koji nema uredno punomoćje stranke u čije ime je takav podnesak dostavljen. stav 1. (Pravni stav Višeg trgovinskog suda . Zakona o parničnom postupku propisano je da će sud doneti presudu kojom usvaja tužbeni zahtev (presuda zbog propuštanja) ako tuženi ne podnese odgovor na tužbu u određenom roku (propisanom u članu 282. stav 1. iz odredbe stava 3. Kakve pravne posledice nastupaju ako advokat uz odgovor na tužbu ne podnese punomoćje. 4. člana 338. i 20.odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove od 19.2005. ako je tuženom uredno dostavljena tužba sa poukom o posledicama propuštanja.) u kojoj situaciji sud rešenjem odbija predlog tužioca za donošenje presude zbog propuštanja. Zakona o parničnom postupku). ako ne postoje opšte poznate okolnosti iz kojih proizlazi da su tuženog sprečili opravdani razlozi da odgovori na tužbu. Zakona o parničnom postupku propisano je koji uslovi treba da budu ispunjeni da bi sud doneo presudu zbog propuštanja. ako osnovanost tužbenog zahteva proizlazi iz činjenica navedenih u tužbi. ako činjenice na kojima se zasniva tužbeni zahtev nisu u suprotnosti sa dokazima koje je sam tužilac podneo ili sa činjenicama koje su opšte poznate. istog člana kao očigledno proizlazi da sud presudu zbog propuštanja donosi u fazi pripremanja glavne rasprave. a protiv takvog rešenja nije dozvoljena posebna žalba.09. doneti presudu zbog propuštanja i tužbeni zahtev usvojiti. Zakona o parničnom postupku nije potrebno da je tužilac stavio predlog u tom smislu. 2. stav 3. Zakona o parničnom postupku odnosi se na situaciju kada tužilac predlaže donošenje presude zbog propuštanja.2005. a sud smatra da se radi o zahtevima kojima stranke ne mogu raspolagati (član 3. sud neće uzeti u obzir. kao i ako su ispunjeni sledeći uslovi: 1. istog člana? Članom 338.09. u smislu člana 92. pa se takvom presudom.

Zakona o parničnom postupku izričito je navedeno da ako iz činjenica navedenih u tužbi ne proizlazi osnovanost tužbenog zahteva sud će zakazati pripremno ročište. U ponovnom postupku prvostepeni sud će najpre zakazati ročište za glavnu raspravu na koje će pozvati punomoćnika tužioca i tužene i dalji postupak voditi saglasno odredbama Zakona o parničnom postupku. odnosno presuda kojom se usvaja tužbeni zahtev. Zakona o parničnom postupku. te shodno tome presudom zbog propuštanja ne može da se odbija tužbeni zahtev. godine) 343. stav 3. ali po održanom pripremnom ročištu i po ispunjenosti ostalih zakonskih uslova. Dakle. Iz obrazloženja: Iz spisa predmeta proizlazi da je tužilac podneo tužbu radi utvrđivanja prava svojine na vozilima navedenim u izreci presude. Novi Zakon o parničnom postupku. 1533/06 od 16. čak i kada je sud. godine. novi Zakon u članu 338. već se donosi presuda iz člana 338. dakle bez dostavljanja tužbe na odgovor kao posebne i obavezne faze postupka.2006. na ovaj način u naš pravni sistem uvedena je nova vrsta presude . Zakona o parničnom postupku. Ovakvim postupanjem prvostepeni sud je izvršio bitnu povredu postupka na koju se žalilac poziva. Umesto presude zbog izostanka. Zakona o parničnom postupku. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Pž. sud će doneti presudu kojom se tužbeni zahtev odbija.02. U konkretnom slučaju sud je presudom zbog propuštanja odbio tužbeni zahtev iz razloga što iz činjenica navedenih u tužbi ne proizlazi osnovanost tužbenog zahteva. septembra 2005. a u korist načela materijalne istine. a ne i u postupku u parnicama o sporovima male vrednosti.opštem postupku. te je prvostepeni sud van ročišta doneo presudu zbog propuštanja kojom odbija tužbeni zahtev.225 - . uopšte ne predviđa mogućnost donošenja presude zbog izostanka u redovnom . primenjujući izuzetak iz člana 283. postoji mogućnost donošenja presude zbog propuštanja ali u redovnom . Članom 338. Kada je u pitanju postupak u parnicama o sporovima male vrednosti nije moguće donošenje presude zbog propuštanja u smislu odredbe člana 338.opštem postupku. već se donosi presuda iz člana 338. u kome je naložio da se isti izjasni u roku od 30 dana i upozorio ga na sve posledice propuštanja. Sud je dostavio tužbu tuženom na odgovor rešenjem od 12. Iz obrazloženja: U konkretnom slučaju. radi se o sporu male vrednosti. Naime. broj 125/2004) predviđeni su uslovi pod kojim se donosi presuda zbog propuštanja. nije bilo mesta donošenja presude kojom se odbija tužbeni zahtev van ročišta iz razloga što iz činjenica navedenih u tužbi ne proizlazi osnovanost tužbenog zahteva.2006. koji propisuje postupanje u sporovima male vrednosti. a imajući u vidu vrednost predmeta spora. stav 3. odmah zakazao ročište. 13565/05 od 22. Zakona o parničnom postupku. a ako tužba na ročištu nije preinačena. Odredbom člana 338. stav 3. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Pž. U sporovima male vrednosti nije moguće donošenje presude zbog propuštanja u smislu odredbe člana 338.presuda zbog propuštanja. Prema tome.02. godine) . predviđa sličan institut pod nazivom "presuda zbog propuštanja". odredbom člana 338. Tuženi nije dostavio odgovor na tužbu. uz zadržavanje određenih ograničenja za njeno donošenje iz ranijeg zakona. vodeći naročito računa o posledicama iz člana 476. Zakona o parničnom postupku je predviđeno da je presuda zbog propuštanja presuda kojom se usvaja tužbeni zahtev. Zakona o parničnom postupku ("Službeni glasnik RS". ali po održanom ročištu od strane prvostepenog suda i po ispunjenosti ostalih uslova predviđenim ovim stavom.PARNIČNI POSTUPAK osnovanost tužbenog zahteva. S obzirom na navedenu zakonsku odredbu. Zakona o parničnom postupku.

226 - . . a time je isključena i mogućnost nastupanja pravnih posledica nedostavljanja istog. a drugim stavom istog člana je predviđeno da ako su prigovori podneti blagovremeno sud će zakazati odmah ročište za glavnu raspravu. Stoga. a ako sud i dostavi takvu tužbu . doneti. Zakona o parničnom postupku. godine). što dalje znači da se tužba ne dostavlja na odgovor tuženom. a tuženom nije uredno dostavljena tužba sa poukom o posledicama propuštanja u smislu člana 338. to odredbe citiranog člana ukazuju da u toku postupka koji se nastavlja kao po prigovoru protiv platnog naloga tužbu odnosno inicijalni akt nije potrebno dostavljati radi odgovora tuženom. Zakona o parničnom postupku sud obavezan da odmah zakaže glavnu raspravu bez posebnog dostavljanja tužbe . (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Pž. odnosno odredbama člana 453.predloga tuženom na odgovor. potpun i dozvoljen (te stoga ne bude odbačen). Kako je članom 458. jer se radi o posebnom postupku izdavanja platnog naloga u kome je izričitim odredbama zakona.PARNIČNI POSTUPAK 344. ovog zakona. Prema iznetom. a to znači po odredbama Zakona o parničnom postupku koji regulišu posebni postupak izdavanja platnog naloga. odnosno ne može se zbog propuštanja tuženog da dostavi odgovor. Shodno odredbama člana 457. već se po prigovoru ukoliko je isti blagovremen. po kome je doneto rešenje o izvršenju. dostavljajući predmet parničnom odeljenju radi nastavka postupka kao povodom prigovora protiv platnog naloga. broj 125/04) po prigovoru izvršnog dužnika stavio van snage rešenje o izvršenju u delu u kome je određeno izvršenje i ukinuo sprovedene radnje. stav 1. jer dostavljanje tužbe na odgovor nije zakonom predviđeno u postupku po platnom nalogu. u parničnom postupku. presuda zbog propuštanja. Zakona o parničnom postupku prigovor protiv rešenja o izvršenju na osnovu verodostojne isprave smatraće se prigovorom protiv platnog naloga.2006. Ako je tužilac na ročištu predložio donošenje presude zbog propuštanja. Iz iznetih razloga pogrešio je prvostepeni sud kada je tuženom rešenjem naložio da dostavi odgovor na tužbu. član 458. do 464. koji je inicijalno započeo predlogom za donošenje rešenja o izvršenju na osnovu verodostojne isprave. na osnovu člana 338. 14154/05 od 22. to je pravilno prvostepeni sud postupajući na osnovu člana 21. ne mogu u slučaju propuštanja tuženog da postupi po navedenom nalogu. pa ne mogu nastupiti ni zakonom predviđene posledice propuštanja podnošenja odgovora na tužbu. a postupak nastavlja kao povodom prigovora protiv platnog naloga. 345. nastati pravne posledice predviđene članom 338. odmah zakazuje ročište za glavnu raspravu. Presuda zbog propuštanja ne može se doneti u sporu koji je pokrenut predlogom za izvršenje na osnovu verodostojne isprave. nepotpune i nedozvoljene prigovore odbacuje sud bez održavanja ročišta. odnosno ne može se doneti presuda zbog propuštanja.predlog odnosno platni nalog tuženom na odgovor. u daljem toku postupka postupak će se nastaviti kao povodom prigovora protiv platnog naloga. Zakona o izvršnom postupku ("Službeni glasnik RS”. a shodno tome ne mogu ni nastupiti zakonom predviđene posledice sankcionisanja izostanka navedenog odgovora. tužba se ne dostavlja tuženom na odgovor već se odmah zakazuje ročište za glavnu raspravu. Zakona o parničnom postupku. jer se po podnošenju prigovora na rešenje isto stavlja van snage u delu u kome je određeno izvršenje. Zakona o parničnom postupku predviđeno da neblagovremene.03. Iz obrazloženja: Kako je u konkretnom slučaju postupak počeo predlogom za izvršenje na osnovu verodostojne isprave.

Prema izričitim odredbama stava 6. zato što izreka presude to ne mora da sadrži. stav 6. s obzirom da nisu ispunjeni svi kumulativni uslovi iz člana 338. ako činjenice na kojim se zasniva tužbeni zahtev nisu u suprotnosti sa dokazima koje je sam tužilac podneo ili sa činjenicama koje su opštepoznate.odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove od 19. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda. ako tuženi ne podnese odgovor na tužbu u određenom roku sud donosi presudu kojom usvaja tužbeni zahtev (presudu zbog propuštanja) ako su ispunjeni uslovi za donošenje iste koji su izričito zakonom propisani.227 - . Zakona o parničnom postupku. jer za donošenje takve presude nije ispunjen uslov propisan odredbama člana 338. da li sud može doneti rešenje. . ako ne postoje opštepoznate okolnosti iz kojih proizlazi da su tuženog sprečili opravdani razlozi da odgovori na tužbu. 8127/05 od 21. Zakona o parničnom postupku primenjuje na sve postupke koji su u toku u trenutku njegovog stupanja na snagu. (Pravni stav Višeg trgovinskog suda .član 491. stav 1. tačka 1. stav 1. Protiv tog rešenja ne može se izjaviti posebna žalba. Protiv odluke suda kojom se odbija predlog tužioca da se donese presuda zbog propuštanja nije dozvoljena posebna žalba. kojim odbija predlog tužioca za donošenje presude zbog propuštanja. godine i koji se shodno prelaznim i završnim odredbama istog zakona . Prema citiranim odredbama. i da li se protiv tog rešenja može izjaviti posebna žalba? Kada tuženom nije uredno dostavljena tužba sa poukom o posledicama propuštanja. već se takva odluka može pobijati samo u žalbi na odluku o glavnoj stvari. Imajući u vidu navedeno žalba na rešenje kojim se odbija predlog za donošenje presude zbog propuštanja je nedozvoljena pa će se ista shodno članu 365. Zakona o parničnom postupku protiv odluke suda kojom se odbija predlog tužioca da se donese presuda zbog propuštanja nije dozvoljena posebna žalba. Pž.09.2005. Donošenje presude zbog propuštanja regulisano je članom 338. februara 2005.PARNIČNI POSTUPAK tačka 1. ni datumi izdavanja i brojevi utuženih računa. godine) PISANA IZRADA PRESUDE (Član 354 i 355. tač. sud će doneti rešenje kojim odbija predlog tužioca za donošenje presude zbog propuštanja.2005. jer je to izričito predviđeno odredbama člana 338. godine) 346.09. Zakona o parničnom postupku. Zakona o parničnom postupku koji je stupio na snagu 23. stav 3. ako osnovanost tužbenog zahteva proizlazi iz činjenica navedenih u tužbi. do 4. i 20. Iz obrazloženja: Pobijanim rešenjem odbijen je predlog tužioca za donošenje presude zbog propuštanja. člana 338. Zakona o parničnom postupku. Zakona o parničnom postupku odbaciti. Izreka presude nije nerazumljiva ako u njoj nisu navedena imena tužioca i tuženog. 1. a to su ako je tuženom uredno dostavljena tužba sa poukom o posledicama propuštanja. ZPP) 347.

Zakona o obligacionim odnosima kao materijalno pravnim propisom i članom 188. zbog posebne zakonske regulative. (Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg trgovinskog suda od 5. aktivno i pasivno su legitimisane isključivo ugovorne strane i punovažno poništenje pravnog posla proizvodi dejstvo od momenta zaključenja (dejstvo ex tunc). kao i drugi dokazi) u obrazloženju presude. dok su brojevi računa navedeni u izreci iste presude (iako to nije bilo neophodno). s obzirom da ne sadrži imena tužioca i tuženog. Zakona o parničnom postupku. Zakona o obligacionim odnosima. Kad poverilac osnovano pobija pravnu radnju svog dužnika (član 280. Sudska praksa je ovu pravnu prazninu popunila analognom primenom člana 113. stav 2. Zakona o obligacionim odnosima) kako pravilno da glasi izreka presude? U situaciji kada poverilac osnovano pobija pravnu radnju svog dužnika. Zakona o obligacionim odnosima. datume računa i da nije jasno na šta se odnose predmetni računi. Osobenosti ovog pravnog instituta su da konkretna pravna radnja prema ostalim licima i u ostalom delu proizvodi pravno dejstvo (odnosno pravni posao opstaje).228 - . Iz obrazloženja: Neosnovano tuženi u žalbi navodi da je izreka pobijane presude zbog izostanka nerazumljiva. koji reguliše čl. s obzirom da se imena stranaka obavezno navode u uvodu presude. proizlazi da je nepravilno da se u izreci presude poništi pobijana pravna radnja dužnika. Nasuprot iznetim žalbenim navodima. razlikuje se od poništaja rušljivog pravnog posla pa i ugovora. u izreci se utvrđuje da je konkretna pravna radnja (ugovor ili propuštanje zbog koga je za dužnika nastao gubitak određenog prava ili je zasnovana određena obaveza) bez pravnog dejstva prema poveriocu. Posledice poništaja su da je poništen pravni posao bez pravnog dejstva prema svakome. i ako to nije izričito propisano članom 284. te da je time učinjena bitna povreda odredaba parničnog postupka iz člana 361.2006.12. Zakona o parničnom postupku. Treba dodati da izreka presude treba da sadrži i odluku o posledici pobijanja pravne radnje poveriočevog dužnika. godine) . i 14. pobijanje pravne radnje dužnika. 11958/05 od 14. kao procesnim propisom. jasna i sadrži sve što je potrebno. i 25. kao i iznosi i datumi dospeća pojedinih iznosa po tim računima. 111 –117.PARNIČNI POSTUPAK jer to nije neophodno za razumljivost izreke. Zakona o obligacionim odnosima. Po navedenim karakteristikama. Pž. pa samim tim i ustanovljene različitosti ova dva pravna instituta. ukoliko se tužbom traži obavezivanje tuženog da vrati stvar ili naknadi njenu dinarsku protivvrednost. Dakle. u delu koji je potreban za namirenje njegovog potraživanja. a što je u saglasnosti sa članom 284. pasivno je legitimisano samo treće lice sa kojim je dužnik preduzeo pobijanu pravnu radnju (nije nužno tužbom obuhvatiti i dužnika) i punovažno pobijanje proizvodi dejstvo od momenta pobijanja pa ubuduće (dejstvo ex nunc). izreka pobijane presude zbog izostanka je razumljiva. godine) 348.2005. Imena tužioca i tuženog navedena su u uvodu te presude. na napred opisani način.11. te je sasvim jasno na koga se i na šta se ta presuda odnosi. (Iz presude Višeg trgovinskog suda. tačka 12. i 7. a dokazi (datumi izdavanja i brojevi računa.10.

preinačena je i odluka o troškovima postupka. zahtev za naknadu nematerijalne štete za strah iznad naznačenog iznosa. koje troškove je punomoćnik tužitelja još u toku prvostepenog postupka podnošenjem opredeljenog troškovnika zahtevao. Zakona o parničnom postupku? Polazna pretpostavka za nastupanje posledice iz člana 343. Punomoćnik tužitelja je podneo predlog za ispravku navedene odluke u delu u kojem je odlučeno o troškovima postupka. stav 3. ZPP) 349. 4/10(1) od 28. kojom će se tuženi obavezati da solidarno nadoknade tužitelju i iznose na ime troškova sudskih taksi na tužbu i presudu. Uz to. tako što se zahtev tužitelja za naknadu troškova parničnog postupka odbija za navedeni iznos sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom. zbog čega je drugostepeni sud predlog tužitelja odbio kao neosnovan.PARNIČNI POSTUPAK DOPUNSKA PRESUDA (Član 356 – 358. Zakona o parničnom postupku je da je sud propustio da odluči o svim zahtevima o kojima je trebalo da odluči.2010. U slučaju kada predmetni iznosi taksi nisu plaćeni od strane tužitelja i kada je tužitelj prethodno podneo molbu za oslobođenje od plaćanja sudskih taksi. u spisima se ne nalazi nijedan dokaz o tome da je tužitelj zahtevane iznose taksi platio. drugostepeni sud je na taj način preinačio presudu prvostepenog suda. (Iz Rešenja Višeg suda u Subotici. Drugostepeni sud je predlog tužitelja smatrao neosnovanim. kojom bi se obavezali tuženi da solidarno nadoknade tužitelju i iznos na ime troškova sudskih taksi na tužbu i presudu. pozivajući se na teško materijalno stanje. tada nema osnova za donošenje dopunske presude. stav 3. Sud sa.229 - . za bol iznad naznačenog iznosa i za duševni bol zbog naruženosti iznad naznačenog iznosa. godine) 350. uz koji predlog je priložen izvešaj banke kojom se potvrđuje da tužitelj ostvaruje naznačenu penziju i uverenje kojim se utvrđuje da tužitelj ne poseduje nepokretnosti. Gž. Istim podneskom je predloženo donošenje dopunske presude za slučaj da drugostepeni sud smatra da nema osnova za ispravku. jer na prihvaćeni iznos nije dodao troškove sudske takse na tužbu i presudu u datim iznosima. Da li sud donosi posebno rešenje u slučaju propisanom članom 343. Iako o tom predlogu prvostepeni sud nije rešavao. ističući da je drugostepeni sud učinio očiglednu omašku u pisanju i računanju.01. U spisima prvostepenog predmeta se nalazi predlog tužitelja kojim traži od suda da ga oslobodi plaćanja sudskih taksi. što znači da se propust ima pripisati očiglednoj omašci suda i da sud ni ne zna da je takav propust učinjen. Iz obrazloženja: Odbivši zahtev tužbe za naknadu štete zbog duševne boli zbog umanjenja životne aktivnosti iznad naznačenog iznosa.

PARNIČNI POSTUPAK znaje za ovaj propust na osnovu predloga za donošenje dopunske odluke. Zakona o parničnom postupku. Zakona o parničnom postupku. godine. jer nema saznanja za svoj propust da odluči o svim zahtevima. kojim je on od tuženog zahtevao kamatu na iznos od 67 000. prvostepeni sud je propustio da ispita da li je u konkretnom slučaju reč o pravnosnažno presuđenoj stvari.02.06. godine) PRAVNOSNAŽNOST PRESUDE (Član 359 – 361. Za postojanje presuđene stvari potrebno je da se ispune tri uslova: da postoji identitet stranaka u istoj ili obrnutoj ulozi.10. kao dana dospelosti.2010.11. i 25. stav 3.09. Naime. identitet zahteva i identitet činjeničnog osnova.1998. (Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg trgovinskog suda od 5. jer je dužan da odluči u granicama zahteva saglasno članu 3.oo dinara. (Iz Rešenja Višeg suda u Užicu Gž. i da li su u tom postupku i u predmetnom sporu postavljeni identični tužbeni zahtevi zasnovani na istom činjeničnom osnovu. a pre toga nije bio podnet predlog za donošenje dopunske odluke. godine pravnosnažno odbijen tužbeni zahtev tužioca. ZPP) 351.02. odbaciće tužbu.2006.10. jer i tuženi može imati pravni interes za donošenje odluke kojom se odbija tužbeni zahtev i time stiču uslovi da se stvar pravosnažno presudi).2007. Iz obrazloženja: Naime. pa do konačne isplate. stav 1.230 - . može podneti predlog za donošenje rešenja kojim se konstatuje da se u delu u kome nije odlučeno tužba smatra povučenom. i 7. koji podnosi ona stranka koja ima pravni interes da se o zahtevu odluči (to nije uvek tužilac. tužilac tužbom u ovom sporu traži isplatu zakonske zatezne kamate na iznos duga od 67.br. godine.1998. pa će predlog usvojiti ako su ispunjeni svi zakonski uslovi. Ako predloga za donošenje dopunske odluke nema. jer je tužbeni osnov istovetan ako je identičan događaj na kome se zasniva tužbeni zahtev. Stoga će prvostepeni sud razjasniti da li se radi o pravnoj stvari koja je već pravnosnažno presuđena i utvrditi da li je između istih stranaka i pred istim sudom već vođen postupak po istom osnovu. već slučajan. P.75/07 od 14. tuženi da bi eventualno podneo zahtev za troškove). Sud je dužan da o tom predlogu odluči.000. ako ni jedna od stranaka ne podnese predlog za donošenje rešenja kojim se konstatuje nastupanje posledice iz člana 343. sud neće ni biti u prilici da donese bilo kakvu odluku.2007. počev od 17. godine. S obzirom da je već presudom Opštinskog suda u P. Ali.br.32/10 od 1. ZPP sud tokom celog postupka po službenoj dužnosti pazi da li je stvar pravnosnažno presuđena i ako utvrdi da je parnica pokrenuta po zahtevu o kome je već pravnosnažno odlučeno. godine) . i 14. koji je pravnosnažno okončan.oo dinara koji je tuženi platio dana 20. Shodno članu 346. polazeći od pretpostavke da on nije bio nameran. obračunate počev od 18. stav 2. bilo koja od stranaka (tužilac da bi mogao podneti novu tužbu po kojoj se ne može istaći prigovor da parnica teče. za istovetnost osnova spora nije merodavna pravna kvalifikacija činjenica nego njihova faktička istovetnost.

Iz obrazloženja: Prvostepena presuda morala je biti ukinuta: ista je doneta uz bitnu povredu odredaba parničnog postupka iz člana 374.328.29 dinara pravnosnažno presuđena stvar i da u tom delu tužbu treba odbaciti. a u vezi sa ocenom osnovanosti prigovora presuđene stvari. U ponovnom postupku. godine. kojim je tražio da mu tuženi isplati iznos od 318. godine. godine. . Zakona o parničnom postupku.07. Tako je pogrešno odlučio kada je odbacio tužbu za iznos od 318. iz koga je prvostepeni sud utvrdio da tuženi ima pravo na besplatni zakup od 01. a s obzirom da tužilac tuženom duguje iznos od 604. Naime. imajući u vidu da je za ocenu prigovora presuđene stvari u konkretnom slučaju bitna činjenica za koji period je odbijen tužbeni zahtev u naznačenoj parnici Trgovinskog suda u kojoj je doneta pravosnažna presuda od 10.02. s obzirom da je reč o povremenom novčanom davanju.92 dinara). tačka 10.2007. Prvostepeni sud je utvrdio da se radi o istim strankama. Pravnosnažno presuđena stvar.791. da bi se mogao upustiti u ocenu osnovanosti prigovora zastarelosti potraživanja.328. da je tužilac u navedenom predmetu tužbom zahtevao isplatu iznosa na ime neisplaćene zakupnine po osnovu naznačenog Ugovora o zakupu poslovnog prostora od 04. godine. osim ugovornog osnova.07. a od koje činjenice zavisi osnovanost prigovora zastarelosti.29 dinara sa zateznom kamatom počev od 26.PARNIČNI POSTUPAK 352. Takođe. a da prethodno nije utvrdio na koji se period odnose potraživanja koja su bila predmet tužbenog zahteva u naznačenoj parnici Trgovinskog suda u kojoj je doneta pravosnažna presuda od 10. godine. prvostepeni sud je pogrešno zaključio da je za iznos od 318. stav 2. godine. prvostepeni sud će otkloniti bitnu povredu odredaba parničnog postupka iz člana 374. stav 2. a samim tim i osnovanosti tužbenog zahteva u celini. uspostavljenom kao obaveza jedne ugovorne strane za duži vremenski period.11.328. i istovetnost perioda ukoliko je reč o povremenom novčanom davanju. Osnov podrazumeva. ali nije ispitao na koji period se odnose utužena potraživanja iz pomenute presude Trgovinskog suda u Kraljevu. a osnov podrazumeva osim ugovornog osnova i istovetnost (u konkretnom slučaju kod ugovora o zakupu) perioda. koji je uspostavljen kao obaveza zakupca za duži vremenski period.29 dinara. pored istovetnosti stranaka.2004. prvostepeni sud je u konkretnom slučaju prethodno trebalo da utvrdi na koji se period odnose potraživanja koja su bila predmet tužbe u navedenom postupku Trgovinskog suda. pravnosnažno presuđena stvar podrazumeva i istovetnost osnova.231 - . Pored istovetnosti stranaka. odbaciće tužbu prema članu 359. stav 2. tačka 10. jer je prvostepeni sud propustio da utvrdi period na koji se sporno potraživanje odnosi. Na ovo tužilac osnovano ukazuje u žalbi.05. od kog pitanja zavisi pravilnost i zakonitost donete odluke.2005. a kojom je odbijen tužbeni zahtev tužioca.2008. Zakona o parničnom postupku. zahteva i istovetnost osnova.06. Zakona o parničnom postupku. kao i u delu tužbenog zahteva koji je odbijen kao neosnovan (navodeći kao razlog za odbijanje sadržaj Aneksa ugovora o zakupu od 14.2008. Sud u toku celog postupka po službenoj dužnosti pazi da li je stvar pravnosnažno presuđena i ako utvrdi da je parnica pokrenuta o zahtevu o kome je već pravnosnažno odlučeno. kako u delu koji se odnosi na deo potraživanja za koji je prvostepeni sud našao da je potraživanje zastarelo.2008.

bez obzira na promenu sadržine prava koje traži.2011.792. kojom je odbijen tužbeni zahtev tužilja (tražile su da se prema istim tuženicima utvrdi da su tužilje nosioci prava zakupa na neodređeno vreme na istim stanovima koji su predmet tekuće parnice). sud će odbaciti tužbu član 346. odnosno pravnom osnovu. Bez obzira što su tužilje u novoj parnici promenile sadržinu prava koje traže i umesto prava zakupa označile da traže da se utvrdi da su nosioci stanarskog prava. a nije od uticaja to da li je u prethodnom postupku tužbeni zahtev tužioca usvojen ili odbijen. Prvostepeni sud je pravilno utvrdio da je u parnici između istih stranaka doneta naznačena pravnosnažna presuda.92 dinara koji je odbijen kao neosnovan uz zaključak je da između stranaka ugovoren besplatni zakup). 12706/2010 od 10. ako je u ranijoj parnici pravnosnažno odbijen tužbeni zahtev za utvrđenje da je tužilac nosilac prava zakupa na neodređeno vreme na istim stanovima.PARNIČNI POSTUPAK Osim toga. Naime. Ne može se između istih stranaka pokrenuti parnica za utvrđenje da je tužilac nosilac stanarskog prava. uz pravilnu primenu materijalnog prava i pravila o teretu dokazivanja. Zakona o parničnom postupku. s obzirom da je zakonom stanarsko pravo transformisano u pravo zakupa na neodređeno vreme. Pošto postupi na navedeni način. stanarsko pravo je transformisano u pravo zakupa na neodređeno vreme. prvostepeni sud će u slučaju da nađe da se prigovor presuđene stvari ne odnosi na preostali deo potraživanja. godine) 354. ali stupanjem na snagu Zakona o stanovanju. (Iz rešenja Apelacionog suda u Kragujevcu. jer je reč o istom pravu.03. Iz obrazloženja: Prvostepeni sud je izrekom pobijane presude istovremeno odbio tužbeni zahtev tužilja prema tuženiku (kojim su tužilje tražile da se utvrdi da su nosioci stanarskog prava na spornim stanovima) i usvojio prigovor presuđene stvari. Gž. doneti zakonitu i pravilnu odluku o glavnoj stvari i troškovima postupka. Pž. u vezi sa osnovanošću tužbenog zahteva za isplatu preostalog iznosa od 1.552. prvostepeni sud će. pa će sud odbaciti tužbu zbog pravnosnažno presuđene stvari. dati jasne razloge u vezi sa ocenom osnovanosti potraživanja u tom delu. Zbog toga je ovaj deo presude nejasan. prvostepeni sud je pravilno utvrdio da se radi o istom pravnom osnovu.07 dinara (od toga iznos 604. raniji Zakon o stambenim odnosima je predviđao mogućnost sticanje stanarskog prava. stav 2. a i činjenicu da je osnovnim ugovorom između parničnih stranka predviđeno plaćanje zakupnine. Ako utvrdi da je parnica pokrenuta o zahtevu o kome je već pravnosnažno odlučeno. . godine) 353. Sud po službenoj dužnosti tokom celog postupka pazi da li je stvar pravnosnažno presuđena. (Iz Rešenja Privrednog apelacionog suda.02.791.2010. Prilikom odlučivanja o postojanju presuđene stvari odlučno je to da li je doneta presuda koja je postala pravnosnažna. imajući u vidu žalbene navode tužioca u vezi sa besplatnim zakupom. 1616/10 od 01. Imajući to u vidu. žalba tužilaca je osnovana i ima mesta ukidanju prvostepene presude kojom je odbijen tužbeni zahtev tužilaca kao neosnovan.232 - .

koji se zasniva na identičnom činjeničnom stanju i potiče iz istog pravnog osnova .11. ispravno je odlučio prvostepeni sud kada je tužbu odbacio na osnovu člana 346. zavisno . U ovom postupku se zahteva isplata revalorizovanog iznosa od 31. ukoliko utvrdi da je parnica pokrenuta po zahtevu o kome je već pravosnažno odlučeno. U konkretnom slučaju. 5263/2010 od 18..da pravosnažno presuđenje podrazumeva presudu donetu u sporu između istih stranaka. iz tužbenog zahteva istaknutog od istog tužioca protiv tuženog u jednom predmetu proizlazi da je istim zahtevana isplata iznosa od 1. Pri odlučivanju o postojanju presuđene stvari. Zakona o prinudnom poravnanju. člana 187. niti mu je vraćen uplaćeni novac. Dakle.PARNIČNI POSTUPAK Iz obrazloženja: Sud tokom celog postupka po službenoj dužnosti pazi da li je stvar pravosnažno presuđena.049. U oba postupka u činjeničnim navodima tužbe stoji da je tužilac izvršio upis deonica. ne može se sa uspehom isticati prigovor presuđene stvari.208.60 dinara sa revalorizacijom od 31. odbaciće tužbu . a u kome je sadržan i iznos od 31. i člana 279. Zakona o parničnom postupku. Zaključak prvostepenog suda . jer je izvršnom ispravom odlučeno o potraživanju na osnovu činjeničnog stanja utvrđenog do zaključenja glavne rasprave. godine i činjenice uplate vrednosti akcija.410. U parnici po tužbi sa zahtevom za utvrđenje da ne postoji potraživanje. ako se osporava potraživanje poverioca koji je za ovo potraživanje već stekao izvršnu ispravu.208. pa je i dalje ostao zahtev za isplatu upisane i uplaćene revalorizovane vrednosti akcijskog kapitala. stečajno veće će uputiti poverioca. prvostepeni sud je pravilno zaključio da nije od uticaja to da li je u prethodnom postupku tužbeni zahtev tužioca usvojen ili odbijen. isplatu vrednosti deonica. U oba slučaja. U drugom predmetu. zahteva se isplata po osnovu činjenica upisa 39 akcija tuženog u postupku svojinske transformacije po naznačenoj odluci tuženog od 12.1997. godine. a deonice nije dobio. (Iz rešenja Privrednog apelacionog suda. zahtev je isplata iznosa od 31. na osnovu istih činjenica. Zakona o parničnom postupku . tužilac zahteva isplatu iznosa na ime deoničkog kapitala. stečaju i likvidaciji prema kojoj. kako i to pravilno zaključuje prvostepeni sud.1998.208. godine) 355.01. Zakona o parničnom postupku. pa su neosnovani žalbeni navodi tužioca da je pogrešna njegova odluka kojom je tužbu odbacio.12.6o dinara sa zateznom kamatom odn.shodno odredbi člana 187.60 dinara sa obračunatom zateznom kamatom od 01. kako je pravilno zaključio prvostepeni sud. a u ovoj parnici se ispituje da li je potraživanje prestalo na osnovu činjenica nastalih posle tog momenta. godine.2010. Zato je prvostepeni sud pravilno odlučio da u konkretnom slučaju tužbu treba odbaciti. po identičnom zahtevu. Dakle. Iz obrazloženja: Pravilno prvostepeni sud citira odredbu člana 127. stav 4. pravni osnov tužbe je naknada štete. U drugom predmetu tužilac je isplatu zahtevanog iznosa iz ovih činjenica opredelio po osnovu naknade štete. kao i u ovom postupku. Odlučno je to da je doneta presuda koja je postala pravnosnažna. U ovom postupku. stav 4.1991. pod uslovima pod kojima se može dozvoliti ponavljanje postupka. stav 2. dosuđeno određenom izvršnom ispravom.233 - . tačka 4. ali .06. stav 2.pravilan je. revalorizovanog novčanog iznosa. stav 2. odnosno eventualno pre.00 dinara. odnosno stečajnog dužnika.član 346. Pž. Prvostepeni sud je pravilno zaključio da formalno navođenje drugog pravnog osnova za zahtevanu isplatu ne vodi sadržinsko-suštinskoj promeni samog zahteva.sud nije vezan za pravni osnov koji tužilac navede u tužbi. stav 1.

odnosno i pre. srazmerno visini potraživanja i obimu stečajne mase.234 - . ili drugog postupka u smislu stava 1. stav 2. ako je stečajni poverilac drugom stečajnom poveriocu osporio potraživanje po izvršnoj ispravi u smislu člana 125. može voditi parnični postupak. Stoga se u parnici u kojoj je istaknut zahtev da se utvrdi da ne postoji potraživanje po izvršnoj ispravi može ispitivati da li postoje razlozi iz člana 15. ali u vreme kada izvršni dužnik to nije mogao da istakne u postupku iz kojeg potiče izvršna isprava. pa se sa uspehom ne može isticati prigovor presuđene stvari. sud će odbaciti tužbu u parnici koja je ranije počela teći. dosuđeno potraživanje po izvršnoj ispravi ne postoji. (Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg trgovinskog suda od 5. a razlozi za osnovanost zahteva po tužbi za utvrđenje nepostojanja potraživanja koje je dosuđeno izvršnom ispravom. budući da je pravnosnažnošću odluke obuhvaćeno pravo na traženje zaštite. prema isplatnim redovima. koji se u ovom slučaju zbog otvaranja stečajnog postupka ne može voditi. su činjenice nastale posle ovog momenta. Naime. Pž. pravnosnažnost ima prednost pred litispendencijom. odnosno da li postoje razlozi koji sprečavaju izvršenje. kao posebnom posebnog vidu sticanja bez osnova. Iz navedene odredbe sledi da se i u situaciji kada stečajni poverilac podnosi prijavu potraživanja na osnovu izvršne isprave. navedenog zakona. Kako se prema članu 99. Da li će sud u ranije pokrenutoj parnici odbaciti tužbu zbog presuđene stvari u parnici koja je kasnije pokrenuta (odnos litispendencije i presuđene stvari)? Ako je u parnici koja je kasnije počela teći ranije doneta pravnosnažna odluka. s obzirom na dozvoljenost i specifičnost ovakve tužbe. jula 2006. 09. te sud više u tom stadijumu u toj pravnoj stvari ne bi mogao odbaciti tužbu. usled presuđene stvari. pod uslovima pod kojima se može dozvoliti ponavljanje postupka. od dana otvaranja postupka stečaja ne može protiv dužnika dozvoliti prinudno izvršenje radi namirenja potraživanja u pogledu kojih postoji izvršna isprava. jer tužbe više nema. U parnici po zahtevu za vraćanje dvostruko isplaćenog duga. da je takva tužba prema odredbama specijalnog zakona dozvoljena i da nema identiteta u odnosu na činjenični osnov tužbe. i 25. godine) 356. to tužba radi utvrđenja da ne postoji potraživanje dosuđeno izvršnom ispravom suštinski predstavlja pravno sredstvo koje zamenjuje pravne lekove u redovnom izvršnom postupku. nije dozvoljeno preispitivanje zakonitosti i pravilnosti pravnosnažne sud. ne bi bio osnovan prigovor presuđene stvari. i 14. odnosno upravnog. a sam stečajni postupak takođe predstavlja poseban postupak izvršenja namirenjem svih poverilaca. ukoliko je on osporio potraživanje stečajnom poveriocu koji poseduje izvršnu ispravu. br.11. sa zahtevom da se utvrdi da navedeno. U navedenoj situaciji. Zakona o prinudnom poravnanju. a jedan od tih razloga je prestanak potraživanja na osnovu činjenice koja je nastupila posle izvršnosti odluke ili pre toga. a može biti i drugi stečajni poverilac. stečaju i likvidaciji. 12309/05 od 26. godine) 357. i 7. jer je izvršnom ispravom odlučeno o potraživanju na osnovu činjeničnog stanja utvrđenog do zaključenja glavne rasprave.PARNIČNI POSTUPAK od toga koji je od njih osporio potraživanje na pokretanje parničnog. ovog člana.2006. Zakona o izvršnom postupku ("Službeni glasnik RS". kao što je ovde slučaj. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda. Tužilac po navedenoj tužbi može biti stečajni dužnik. broj 125/2004).

postoji obaveza vraćanja samo onog dela obaveze koji je dvostruko ispunjen. pa makar jednom i po osnovu izvršne isprave. doneto rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave Trgovinskog suda u B. stav 1. izvršne isprave na osnovu koje je sprovedeno prinudno izvršenje. Iv. to ne znači da je u parnici po zahtevu za vraćanje dvostruko isplaćenog duga. relevantno je da se radi o istom. identičnom dugu. saglasno članu 305. godine u obavezujućem delu je postalo pravnosnažno. delimično je izvršen dobrovoljno.12. ima pravo tražiti vraćanje po opštim pravilima o sticanju bez osnova. pa makar jednom i po osnovu izvršne isprave. koji je naplaćen po presudi u postupku prinudnog izvršenja. pa makar jednom i po osnovu izvršne isprave.00 dinara. ali pod uslovom da se radi o istom. ima pravo tražiti vraćanje po opštim pravilima o sticanju bez osnova. Zakona o obligacionim odnosima. Ali.00 dinara na ime troškova parničnog postupka. punomoćniku. i to u obimu u kojem je on dva puta izmiren. da bi lice koje se neosnovano obogatilo. dozvoljeno preispitivanje zakonitosti i pravilnosti pravnosnažne sudske odluke. a ako je obaveza jednom ispunjena delimično.PARNIČNI POSTUPAK ske odluke.295. postoji obaveza vraćanja iznosa koji je po drugi put plaćen. 2593/05 od 16. ispuni isti dug. Iz obrazloženja: Prema odredbi člana 212. ali.3.00 dinara. istog zakona prema kome se ima vratiti ono što je bez pravnog osnova prešlo u imovinu drugog lica. jer bi to suštinski predstavljalo odlučivanje o zahtevu o kome je pravnosnažno presuđeno. treba poći od toga da ko isti dug plati dva puta. izvršne isprave na osnovu koje je sprovedeno prinudno izvršenje.600. jer bi to suštinski predstavljalo odlučivanje o zahtevu u kome je pravnosnažno presuđeno. ima pravo tražiti vraćanje po opštim pravilima o sticanju bez osnova. i ono predstavlja izvršnu ispravu na osnovu koje je i sprovedeno izvršenje. Ako je isti dug dva puta ispunjen u potpunosti. identičnom dugu. Zakona o obligacio.2006. i to isporukom prve količine robe čija je vrednost 45. a po nalogu tuženog. Zakona o obligacionim odnosima).98 dinara. br. i druge količine čija je vrednost 92. ko je isti dug platio dva puta. i to u obimu u kome je on dva puta izmiren. Ko dva puta plati. i to po izvršnoj ispravi. imalo obavezu vraćanja ili naknade postignutih koristi. U konkretnom slučaju dug tužioca prema tuženom iz istog poslovnog odnosa. Tužilac je po poravnanju platio i 10. Ova vrednost sadržana je u ukupnom iznosu od 1. Opšte pravilo sadržano je u članu 210. 10679/06 od 27. odnosno dva puta ispunjen. a jednom. i 214. je ispunjena u potpunosti.700. godine) 358. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Pž.. u onom delu iznosa koji predstavlja naplatu glavnog duga. Dakle. ima se naknaditi vrednost postignutih koristi. jer bi to suštinski predstavljalo odlučivanje o zahtevu u kome je pravnosnažno presuđeno.500. pod uslovom da se radi o istom dugu. izvršne isprave na osnovu koje je sprovedeno prinudno izvršenje. postupanjem tužioca prema odredbama poravnanja. to ne znači da je u parnici po zahtevu za vraćanje dvostruko isplaćenog duga dozvoljeno preispitivanje zakonitosti i pravilnosti pravnosnažne sudske odluke. tako što mu je isti dug dva puta plaćen. Iz obrazloženja: U konkretnom slučaju. kao posebnog vida sticanja bez osnova (čl. S druge strane.2005.235 - . kada je u pitanju institut dvostruke isplate duga. a ako to nije moguće.. u pomenutom izvršnom predmetu.937. trećem licu. 212.

opravdava činjenica da je i tuženi u postupku prinudnog izvršenja. Osnov po kome su novčana sredstva u iznosu od 1. a ova odluka je zasnovana na pogrešnom zaključku prvostepenog suda da se u tom delu radi o dvostrukoj isplati duga. tužilac je.700. za koje tužilac niti tvrdi.600. Zakona o parničnom postupku. identičan je samo u delu koji se odnosi na glavni dug i to u onoj vrednosti koliko iznosi naknada za isporučenu robu. U tom delu pobijana presuda je potvrđena. Prema stanovištu ovog suda nije dozvoljeno preispitivanje pravnosnažne sudske odluke u parnici po zahtevu za povraćaj datog zbog dvostruke isplate duga. 212. koja je jednom izvršena prinudnim putem po toj presudi. stekli uslovi za dejstvo i ostalih odredbi poravnanja (koje po svojoj suštini predstavlja popuštanje stranaka kojim prekidaju spor). U ovoj parnici tužilac ne može osnovano isticati zahteve zasnovane na tvrdnjama da je ta odluka nezakonita i nepravilna. sa računa tužioca na račun tuženog. jer tuženi koji je prinudnim putem.00 dinara i 92. a po presudi je na ime troškova parničnog postupka naplaćeno 5. kako je predviđeno član 210. dvostruko plaćen dug na ime troškova postupka. Taj iznos obuhvata troškove izvršenja. niti dokazao da ih je ranije platio.236 - . kao i iznos kamate obračunate na glavni dug koja je plaćena prvi i jedini put u postupku prinudnog izvršenja po navedenoj pravnosnažnoj sudskoj presudi. odnosno 143. kao i za iznos na koji se ispostavlja knjižno zaduženje od strane tužioca. niti dokazuje da ih je ranije platio.000. svojim predlogom za izvršenje tražio izvršenje i onog dela obaveze koji mu je već dobrovoljno ispunjen. Iz navedenih razloga je odlučeno kao u izreci ove presude u stavu I. Činjenice od kojih je zavisila odluka suda o osnovanosti zahteva tuženog. u iznosu koji predstavlja zbir navedena tri iznosa. Pogrešno je prvostepeni sud primenio materijalno pravo kada je tuženog obavezao na isplatu iznosa od 1. Zakona o obligacionim odnosima može . Tuženi navedeni iznos ne drži bez pravnog osnova. Stoga se na osnovu ovih činjenica može zaključiti da je isti dug dvostruko ispunjen u delu koji se odnosi na glavno potraživanje iz istog poslovnog odnosa. a u iznosu postignutih koristi za vrednost isporučene robe od 45. već jedino na osnovu čl. 210. kao i rešenje o izvršenju.000.98 dinara prešla iz imovine tužioca u imovinu tuženog. odnosno nesavestan je od momenta kada je drugu uplatu u postupku prinudnog izvršenja primio. odnosno za taj iznos. Pravilnom primenom materijalnog prava i to odredbe člana 212. uslovi u ovoj parnici ne postoje. i ispunjenje duga u odnosu na novčani iznos koji je naplaćen u postupku prinudnog izvršenja. na osnovu član 375. tužilac je mogao iznositi samo do zaključenja glavne rasprave u toj parnici. a ne njeno vraćanje. je pravnosnažna i izvršna presuda. Zakona o obligacionim odnosima. Zakona o obligacionim odnosima. te da će povući tužbu. za koje tužilac nije ni tvrdio. Plaćanje.00 dinara. nije savestan. jer je zasnovana na pravilnoj primeni čl. a koje je i samo pravnosnažno.152.300.98 dinara sa sporednostima. kao i za iznos parničnih troškova od 5.PARNIČNI POSTUPAK nim odnosima.00 dinara. zatim sadrži iznos obračunate kamate na iznos dosuđenih parničnih troškova. sem u neznatnom delu. i 214. a zakonitost i pravilnost te odluke mogla se ispitivati samo u postupku po redovnim i vanrednim pravnim sredstvima. a kojima je bilo predviđeno da će ovde tuženi otpustiti dug na ime kamate. koje je na osnovu ove presude doneto. sproveo isplatom novčanog iznosa sa računa tužioca. mogao isticati u postupku prinudnog izvršenja. Za ovakvo preispitivanje. sa kamatom od dana kada je isti dug po drugi put plaćen. u svojstvu izvršnog dužnika. Usvajanje zahteva za naknadu vrednosti robe. Zakona o obligacionim odnosima.00 dinara. izjavljenim protiv te presude. pa i razlog da je ista makar delimično prestala ispunjenjem. i 211. jer bi to suštinski zaista predstavljalo odlučivanje o onome o čemu je već pravnosnažno presuđeno.00 dinara.637.637. Očigledno je stav tužioca u ovoj parnici da su se izvršenjem obaveze po poravnanju.152. koja je međusobno zaključenim poravnanjem i zapisnikom kao nesporna među strankama utvrđena. odnosno ispunjenje izvršeno od strane tužioca isporukom robe po poravnanju. obavezu koja je presudom dosuđena kao nenovčana. Razloge koji sprečavaju izvršenje obaveze utvrđene pravnosnažnom presudom. Sledi da je samo u tom obimu. sledi da su se stekli uslovi za obavezivanje tuženog na povraćaj onoga što je primljeno na ime ponovne isplate već ispunjenog duga.

336. Neosnovani su žalbeni navodi da prvostepeni sud nije odlučio o prigovoru kompenzacije koji je tuženi uložio.2006. Iz obrazloženja: Prvostepenom presudom u stavu I izreke održano je na snazi rešenje o izvršenju Trgovinskog suda u P.237 - . jedan od načina prestanka obaveze. Prema opštim pravilima o teretu dokazivanja ko šta tvrdi.2006. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Pž. 753/06 od 5.00 dinara počev od 15. odnosno nije pružio dokaz da ima potraživanje prema tužiocu. Svako drugačije postupanje i odlučivanje bi bilo protivno načelu pravne sigurnosti. tuženi nije dao izjavu o kompenzaciji. 12137/05 od 6. što znači da kada je u pitanju prestanak obaveze prebijanjem – kompenzacijom.50 počev od 15. decembra 2004.50 dinara počev od 15. a na njemu je teret dokazivanja.00 dinara počev od 15. kao i da je imao dospelo potraživanje prema tužiocu. Načelo pravne sigurnosti nalaže da se ne mogu doneti dve suprotne odluke o istom zahtevu i da stoga niko ne može imati pravni interes da se o presuđenom ponovo sudi i donese ista odluka. januara 2005. Zakona o obligacionim odnosima regulišu prestanak obaveze prebijanjem – kompenzacijom. tuženi je taj koji treba da dokaže da je u vreme dospelosti svoje obaveze prema tužiocu. na kojem se temelji pravilo da se ne može odlučivati o zahtevu o kome je već presuđeno. jula 2005. na iznos od 603. Kompenzacioni prigovor ističe se u zakonom propisanom obliku.102. godine) 359.50 dinara na ime glavnog duga. U ovom sporu. (Iz presude Višeg trgovinskog suda Pž. godine u delu u kome se tuženi kao dužnik obavezuje da tužiocu kao poveriocu isplati u roku od 8 dana iznos od 4. na iznos od 603. br. Odredbe čl. i 337. godine.. Prema opštim pravilima o teretu dokazivanja ko šta tvrdi.00 dinara počev od 15. tužilac koji je delimično ispunio obavezu po poravnanju. a zatim je za tu istu obavezu doneta pravnosnažna presuda koja je i prinudno sprovedena. dao izjavu o kompenzaciji. imao potraživanje prema tužiocu. godine . marta 2005. U vreme dospelosti obaveze tuženog prema tužiocu. dužan je da to i dokaže.02. godine) 360. 1094/2005 godine od 27. godine na iznos od 764. Iz obrazloženja: Pravilno je prvostepeni sud odlučio kada je usvojio tužbeni zahtev i obavezao tuženog da plati tužiocu navedeni iznos sa opredeljenom zateznom kamatom. godine.50 dinar počev od 15. Iv.PARNIČNI POSTUPAK osnovano tražiti vraćanje onoga što je dvostruko izmireno. apri. novembra 2004. na iznos od 764. godine. po poravnanju i koji mu je i prinudno naplaćen na osnovu izvršne isprave.. koji su pored ispunjenja. kome šta ide u prilog.10. februara 2005. na iznos od 764. osnovano može potraživati onaj deo duga koji je dobrovoljno isplatio. a imajući u vidu i da tuženi nije istakao kompenzacioni prigovor do zaključenja glavne rasprave. kome šta ide u prilog. dužan je da to i dokaže. Tokom postupka tuženi nije dokazao da je u vreme dospelosti tužiočeve obaveze. a sam navod tuženog da postoji protivpotraživanje koje nije kompenzirano ne predstavlja prigovor radi prebijanja. sa zakonskom zateznom kamatom i to: na iznos od 603.

Kompenzacioni prigovor ističe se u zakonom propisanom obliku. u izreci pobijane presude. U toku postupka tužilac je za plaćeni deo duga povukao tužbu. stav 1. Stavom II izreke odlučeno je da svaka stranka snosi svoje troškove. istaknutog u preboj. pa je pobijana presuda morala biti ukinuta na osnovu člana 376. Od ovog prigovora do zaključenja glavne rasprave nije odustao. godine do isplate. suprotno članu 342. tuženi nije dao izjavu o kompenzaciji. a predmet vraćen prvostepenom sudu radi održavanja nove glavne rasprave. koja je obračunata na dug koji je plaćen. Zakona o parničnom postupku. Pravilno je prvostepeni sud odlučio kada je usvojio tužbeni zahtev i obavezao tuženog da plati tužiocu navedeni iznos sa opredeljenom zateznom kamatom.02. pa je zahtev konačno opredelio na isplatu obračunate kamate za period docnje. 9878/05 od 23. stav 3. koja utiče na donošenje zakonite i pravilne odluke o tužbenom zahtevu. nije odlučio. (Iz presude Višeg trgovinskog suda Pž. odnosno nepostojanja tog potraživanja zavisi i odluka o osnovanosti tužbenog zahteva.238 - . 12137/05 od 6. predstavlja relativno bitnu povredu odredaba parničnog postupka. godine) . jer od postojanja. odnosno nepostojanju potraživanja istaknutog radi prebijanja. koja je uticala na donošenje zakonite i pravilne odluke. istog zakona.971. Neosnovani su žalbeni navodi da prvostepeni sud nije odlučio o prigovoru kompenzacije koji je tuženi uložio. U vreme dospelosti obaveze tuženog prema tužiocu. koji su pored ispunjenja. sa kamatom i na zateznu kamatu na plaćene iznose glavnog duga od dospelosti do označenih dana isplate. Zakona o parničnom postupku. 336. Propust suda da u izreci presude odluči o postojanju. nemaju svojstvo kompenzacionog prigovora. zavisi i odluka o osnovanosti tužbenog zahteva. stekli bi se uslovi za preboj međusobno utvrđenih potraživanja stranaka i njihovo gašenje. odnosno postojanja potraživanja tuženog. a na njemu je teret dokazivanja. dužan je da to i dokaže. niti iz istih proizlazi da je tuženi izjavu o prebijanju uputio tužiocu pre utuženja. odnosno njegov deo. Odredbe čl. Iz obrazloženja: Predmet tužbenog zahteva je bio dug po računima i na ime obračunate zatezne kamate.2006. na ime obračunate kamate po računima tuženog koje je tužilac plaćao u docnji. a od nepostojanja. Prema opštim pravilima o teretu dokazivanja ko šta tvrdi. pa bi za ugašeno potraživanje.PARNIČNI POSTUPAK la 2005. Navodi tuženog da ima potraživanje prema tužiocu i da međusobna potraživanja treba prebiti. tuženi je istakao kompenzacioni prigovor u iznosu od 805. odnosno u prigovoru izjavljenom protiv rešenja o izvršenju na osnovu verodostojne isprave. te sami navodi da postoji protivpotraživanje koje nije kompenzirano ne predstavljaju prigovor prebijanja. Zakona o obligacionim odnosima regulišu prestanak obaveze prebijanjem – kompenzacijom. godine) 361. odnosno nije pružio dokaz da ima potraživanje prema tužiocu. Tokom postupka tuženi nije dokazao da je u vreme dospelosti tužiočeve obaveze. jedan od načina prestanka obaveze. Ovakav propust prvostepenog suda predstavlja bitnu povredu odredaba parničnog postupka iz člana 361.50 dinara sa zakonskom zateznom kamatom kako je bliže određeno u izreci prvostepene presude. ali u docnji.102. kao i za troškove izvršnog postupka. Prvostepeni sud o prigovoru istaknutom u preboj. a imajući u vidu i da tuženi nije istakao kompenzacioni prigovor do zaključenja glavne rasprave. Iz spisa predmeta proizlazi da je predmet ovog spora isplata iznosa 4. kome šta ide u prilog. i 337. Naime.2006. tužbeni zahtev za isplatu bio neosnovan.02.78 dinara. imao potraživanje prema tužiocu. ukoliko takvo potraživanje postoji. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Pž. U toku prvostepenog postupka.

Ima li zastarelosti obzirom da u momentu kada su se potraživanja susrela potraživanje tuženog nije bilo zastarelo? Pitanje se odnosi na sudsku kompenzaciju i prema činjeničnim navodima nije nastupila zastarelost potraživanja istaknutog u preboju. Iz obrazloženja: Odluka prvostepenog suda u odnosu na kompenzacioni prigovor tuženog. Nije moguće prebiti novčano sa nenovčanim potraživanjem. iako potraživanje tužioca nije novčano. predmet postavljenog tužbenog zahteva je predaja stvari. i 25. pravilna je i na zakonu zasnovana. Zakona o obligacionim odnosima. te . Naime. i 14. ako su ispunjeni uslovi iz člana 336. kompenzacioni prigovor je po svojoj prirodi imovinsko-pravni zahtev sa određenim procesno-pravnim i materijalno-pravnim dejstvom. Potraživanja su se "srela 1996. godine.09. odnosno isticanja kompenzacionog prigovora ili kompenzacione protivtužbe. Ukoliko je u trenutku sticanja uslova za preboj potraživanje po kompenzacionom prigovoru ili kompenzacionoj protivtužbi zastarelo. iz čega sledi da se radi o uzajamnim potraživanjima. jer se ne mogu prebiti potraživanja koja nisu istog roda. Izjava o kompenzaciji u principu biće uvek data pošto su se stekli uslovi za prebijanje – protivpotraživanja su se srela i ugasila. godine.239 - . Tužilac ističe prigovor zastarelosti potraživanja tuženog. Odredbom člana 339. ako ono nije zastarelo u trenutku susreta sa protivpotraživanjem suprotne strane. Sudska kompenzacija je situacija u kojoj će sud po kompenzacionom prigovoru ili kompenzacionoj protivtužbi istaknutoj u toku postupka po tužbi.2006. Stoga nije bitno da li je potraživanje zastarelo u momentu davanja izjave o kompenzaciji. da se radi o istorodnim. pa proizlazi da nema istorodnosti uzajamnih potraživanja. Pravilno prvostepeni sud navodi da su uslovi za preboj potraživanja uzajamnost.PARNIČNI POSTUPAK 362. Zakona o obligacionim odnosima je propisano da se dug može prebiti i sa zastarelim potraživanjem. samo ako ono nije bilo zastarelo kada su se stekli uslovi za prebijanje. i 7. godine". a potraživanje tuženog iz 1994. (Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg trgovinskog suda od 5. zato što isti nije moguć. istorodnost i dospelost potraživanja. Kompenzacioni prigovor sa protivtužbom tuženi je uložio 2004. izvršiti u toku parnice preboj međusobnih potraživanja. pa je kompenzacioni prigovor iznet radi prebijanja i prestanka takvih potraživanja nemoguć po odredbama materijalnog prava. a tuženi izjavljuje kompenzacioni prigovor ističući da ima novčano potraživanje prema tužiocu i predlaže da se isto prebije sa protivpotraživanjem protivne stranke. Stoga je pravilno odlučio prvostepeni sud kada je kompenzacioni prigovor odbacio. Tuženi ističe u preboj potraživanje prema tužiocu. tuženi u preboj ističe novčano potraživanje. prema članu 336. Zakona o obligacionim odnosima tj. što predstavlja razlog za njegovo odbacivanje po procesnom zakonu. bez obzira na osnov iz koga potraživanja potiču. Međutim. godine. Naime.11. jer se ne radi o potraživanjima istog roda. Potraživanje tužioca potiče iz 1996. međusobnim i dospelim potraživanjima. godine) 363. do prebijanja neće doći ako je dužnik zastarelog potraživanja istakao prigovor zastarelosti.

pazi da li je stvar pravosnažno presuđena. ali prednje proizlazi iz odredbi materijalnog prava. jer je postojala sumnja da se radi o povredi prava intelektualne svojine. S tim u vezi. godine) 364. Zakona o parničnom postupku je određena sadržina tužbe. radi se o identičnim strankama. zasnovanim na identičnom životnom događaju. a nije od značaja šta je od tvrdnji tužioca u tim parnicama o postojanju određenih činjenica dokazano izvedenim dokazima. predstavlja smetnju za vođenje nove parnice i kada tužilac dostavlja nove dokaze koje nije podneo u prethodnoj parnici. Pravnosnažna presuda iz parnice koja se vodila između istih stranaka o identičnim tužbenim zahtevima. Bitno je da su i ti tužbeni zahtevi postavljeni na osnovu istog životnog događaja. a u konkretnom slučaju iz odredbe član 336.član 347.2010.PARNIČNI POSTUPAK da bi se po njemu moglo odlučivati on mora ispunjavati sve one zahteve koji se u procesnom smislu odnose na tužbu. i u postupku koji je ovom tužbom pokrenut. Za ocenu osnovanosti prigovora presuđene stvari relevantno je da su se tužbeni zahtevi u prethodnim parnicama zasnivali na istom životnom događaju. na istim činjenicama. Zakona o parničnom postupku. Zbog toga je prvostepeni sud pravilno izveo zaključak da je o istom zahtevu već pravosnažno presuđeno između istih stranaka i da to predstavlja procesnu smetnju za vođenje novog postupka po podnetoj tužbi tužioca dana 15. Zakona o parničnom postupku. kao što nije propisano da mora biti dozvoljen. pravnosnažnom presudom. tužbom pokreće parnični postupak i ističe tužbene zahteve predviđene odredbama materijalnog prava. stav 3. Članom 187. Zakona o parničnom postupku. pa ako utvrdi da je parnica pokrenuta po zahtevu o kome je već pravosnažno odlučeno. odbaciće tužbu član 346.240 - . godine. i stav 2. nisu predloženi adekvatni dokazi ili se iz izvedenih dokaza ta činjenica . tužba mora da sadrži određen zahtev u pogledu glavne stvari i sporednih traženja. Nova tužba bi se mogla zasnivala na novim činjenicama samo pod uslovom da su iste nastale nakon zaključenja glavne rasprave. Zakona o obligacionim odnosima.03. Pri tome. Izričito ovom normom nije predviđeno da zahtev mora biti i moguć. i u parnicama koje su pravosnažno okončane.7. U konkretnom slučaju. kao i činjenice na kojima tužilac zasniva svoj zahtev . Pravnosnažnost presude se vezuje za činjenično stanje utvrđeno do zaključenja glavne rasprave . Zakona o parničnom postupku. 10704/05 od 20.članu 187. radi zaštite i ostvarenja svog subjektivnog prava. proizlazi da se o presuđenoj stvari radi ako je ranije. a prema trećim licima samo pod određenim uslovima . Pravnosnažna presuda deluje samo među strankama. stav 1. Pž. odlučeno o istom zahtevu. Dakle. stav 2.2006.član 347. po službenoj dužnosti. Zakona o parničnom postupku. Takođe se radi i o identičnim tužbenim zahtevima (postavljenim u skladu sa odredbama Zakona o žigovima). na osnovu člana 223. Iz obrazloženja: Sud tokom celog postupka. a šta je utvrđeno kao nedokazano (da bi. pa između ostalog tužba mora da sadrži zahtev koji je određen. (Iz presude Višeg trgovinskog suda. činjenice su onaj životni događaj na osnovu koga tužilac. u postupku koji je vođen između istih stranaka. a ne može se zasnivati na činjenicama koje su i po tvrdnjama tužioca postojale u vreme zaključenja glavne rasprave u ranijoj parnici. bio izveden zaključak o nepostojanju činjenica zato što za iste ili nisu predloženi dokazi tj. a koja je privremeno oduzeta i zadržana rešenjem tržišne inspekcije. tvrdnje tužioca da su prvo i drugotuženi izvršili povredu tužiočevih žigova stavljanjem u promet robe koja je označena na način kako je to navedeno.

ne može se tražiti ispravka presude sa obrazloženjem da su troškovi postupka pogrešno odmereni ukoliko se ne radi o grešci koju bi trebalo ispraviti na osnovu navedene odredbe.04.2010. ranije važećeg Zakona). (Iz rešenja Privrednog apelacionog suda. što ne predstavlja grešku koji bi trebalo ispraviti u smislu navedene odredbe. godine) ISPRAVLJANJE PRESUDE (Član 362.241 - . a ne može se zasnivati na činjenicama koje su i po tvrdnjama tužioca postojale u vreme podnošenja ranijih tužbi.01. Na osnovu člana 362. ne postoji zakonski razlog i za ispravku presude. za bol iznad naznačenog iznosa i za duševni bol zbog naruženosti iznad naznačenog iznosa. Iz obrazloženja: Drugostepeni sud je preinačio presudu prvostepenog suda odbivši zahtev tužbe za naknadu štete zbog duševne boli zbog umanjenja životne aktivnosti iznad naznačenog iznosa. 4/10(2) od 28. Zakona o parničnom postupku (član 349.2010. Nova tužba bi se zasnivala na novim činjenicama samo pod uslovom da su iste nastale nakon zaključenja glavne rasprave. koje nisu do zaključenja glavne rasprave u tim parnicama dokazane.PARNIČNI POSTUPAK sa sigurnošću nije mogla utvrditi. jer na prihvaćeni iznos nije dodao troškove sudske takse na tužbu i presudu. Ako je nejasna izreka presude kojom je usvojen tužbeni zahtevu onako kako ga je tužilac opredelio na ročištu. Punomoćnik tužitoca se u konkretnom slučaju poziva na to da su troškovi pogrešno odmereni. Članom 362. 7795/10 od 15. preinačena je i odluka o troškovima postupka. Pž. Gž. navedenog člana. Drugostepeni sud je predlog tužitelja smatrao neosnovanim. drugostepeni sud je na taj način preinačio presudu prvostepenog suda. . (Iz Rešenja Višeg suda u Subotici. u slučaju drugih očiglednih pogrešaka u pisanju i računanju i u slučaju nedostataka u obliku i nesaglasnosti prepisa presude sa izvornikom. Uz to. godine) 366. ranije važećeg Zakona) je normirano ispravljanje presude: prema stavu 1. tako što se zahtev tužitelja za naknadu troškova parničnog postupka odbija za navedeni iznos sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom. zahtev za naknadu nematerijalne štete za strah iznad naznačenog iznosa. Punomoćnik tužitelja je podneo predlog za ispravku navedene odluke u delu u kojem je odlučeno o troškovima postupka. ispravka se vrši kada je reč o pogrešci u imenima i brojevima. ZPP) 365. ističući da je drugostepeni sud učinio očiglednu omašku u pisanju i računanju. Zakona o parničnom postupku (član 349.

Rešenjem o ispravljanju ne sme se menjati sadržina pravnosnažne odluke. a koje su u smislu člana 376.01.prema istom . imajući u vidu da je . jer se u konkretnom slučaju ne radi o ispravci već donetog rešenja o prekidu. Veštak ima pravo žalbe protiv odluke suda o njegovom zahtevu za naknadu troškova i nagrade za veštačenje. godine) REŠENJE (Član 363 .PARNIČNI POSTUPAK Iz obrazloženja: U stavu 3. (Iz rešenja Privrednog apelacionog suda. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Pž.01.434. Budući da nije u pitanju tehnička greška pri izradi odluke. godine. Zakona o parničnom postupku razlog za ukidanje istog.oo dinara a tužbeni zahtev opredelio kao zahtev za glavni dug u iznosu od 453. presude usvojen upravo onako kako ga je tužilac opredelio na ročištu i kako ga je tuženi i priznao po ovom opredeljenju. prvostepeni sud je pravilno odbio zahtev tužioca za ispravku navedene presude.2007.366. ZPP) 368. Pž. usvojio tužbeni zahtev upravo onako kako je on unet u ovaj zapisnik i kako je . i doneo pobijanu presudu kojom je u stavu 3. Tuženog je obavezao na plaćanje u skladu sa tim. niti ono može predstavljati novu odluku. bez daljeg sprovođenja dokaznog postupka.02. godine i to tako što je u odnosu na prvobitno postavljeni tužbeni zahtev povukao tužbu u odnosu na zahtev za 80. 2683/2010 od 03.2006. Prema zapisniku sa ročišta za glavnu raspravu od 21.oo dinara i sporedne dugove sa pripadajućim zakonskim zateznim kamatama do konačne isplate.konačno opredeljen od strane tužioca i priznat od tuženog.242 - . Sud je potom. Iz obrazloženja: Prema stanovištu ovog suda. godine) 367.2007. to je prvostepeni sud pravilno i odbio da izvrši ispravku. tuženi je priznao tako opredeljeni tužbeni zahtev.prema stanju u spisima .06. 1722/06 od 23. Stoga je u delu kojim je konstatovan nastavak prekinutog postupka u odnosu na tuženog drugog i trećeg reda pobijano prvostepeno rešenje zahvaćeno bitnim povredama odredaba Zakona o parničnom postupku na koje se žalbom osnovano ukazuje. Iz obrazloženja: Ispravkom pravnosnažnog rešenja ni na koji način se ne može odlučiti o nastavku prekinutog postupka. veštak ima pravo žalbe na odluku suda kojom se odlučuje o zahtevu za isplatu naknade troškova i nagrade.zahtev u stavu 3. pobijane presude usvojen je tužbeni zahtev koji je tužilac opredelio na ročištu od 21. a radi se o rešenju koje mora biti obrazloženo u smislu čla.2010.715. nego o samostalnoj i novoj odluci. S tim u vezi.

243 - . Zakona o parničnom postupku. tačka 3. Zakona o parničnom postupku. napred navedeno nije bilo od uticaja na pravilnost pobijane odluke. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Pž. saglasno članu 342.2006. Potrebno je napomenuti da izreka pobijanog rešenja sadrži odluku samo u onom delu u kome se tužba odbacuje. već deo obrazloženja te odluke.2009. koji se shodno primenjuje i na rešenja. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Pž.09. jer je o istom zahtevu između istih stranaka zaključeno sudsko poravnanje. stav 1. Pravilno je u smislu člana 279. Iz toga proizlazi da je odluka u vezi sa zahtevom za naknadu troškova veštačenja i nagrade veštačenja postala pravnosnažna istekom roka za žalbu. zapravo predstavlja razlog za takvu odluku suda. stav 1. ZPP) 370. van ročišta i nakon pravnosnažnog okončanja postupka. Zakona o parničnom postupku. Iz navedenih razloga. godine) 369. jer parnica teče i drugo) ne predstavljaju deo izreke rešenja o odbačaju tužbe. Zakona o parničnom postupku. Prilikom odlučivanja o blagovremeno izjavljenom pravnom leku sud neće razmatrati objašnjenja ili dopunu navoda iz podneska upućenog sudu po isteku zakonskog roka za izjavljivanje tog pravnog leka. Sve navedeno saglasno članu 342. nedostatak pravnog interesa. rešenje je objavljeno. 9668/06 od 28. a na osnovu člana 387. tačka 6. koje se odredbe shodno primenjuju i kada se radi o rešenjima. procesne smetnje jer je stvar pravnosnažno presuđena.PARNIČNI POSTUPAK na 352. Navođenje zbog čega se tužba odbacuje. a u roku od 8 dana od objavljivanja rešenja žalba nije izjavljena. Na navedenom ročištu veštak je bio prisutan. pobijano rešenje kao nezakonito je moralo biti ukinuto ali bez vraćanja na ponovno odlučivanje. Zato je pogrešno prvostepeni sud iznova o istom zahtevu podnetom kasnije odlučivao pobijanim rešenjem. prvostepeni sud odbacio tužbu. Zakona o parničnom postupku. Međutim. iako je i odluka u pogledu ovog zahteva postala pravnosnažna.12. a u konkretnom slučaju zbog nedostatka pravnog interesa za njeno podnošenje. Razlozi zbog kojih se tužba odbacuje (nedozvoljenost. imajući u vidu da je o istom odlučeno na raspravnom zapisniku. Veštak je učesnik u postupku koji ima pravni interes da izjavi žalbu samo protiv onih odluka koje se tiču ostvarivanja nekog njegovog prava. Iz obrazloženja: Prvostepenim rešenjem tužba je odbačena zbog nedostatka pravnog interesa za njeno podnošenje. godine) PRAVO NA ŽALBU (Član 367 – 369. te nije ni trebalo da predstavlja deo izreke prvostepenog rešenja. 7940/09 od 29. . već deo obrazloženja iste.

Pravo na suđenje u razumnom roku konkretizovano je zaoštravanjem procesne discipline i suzbijanjem ponašanja koje predstavlja zloupotrebu procesnih ovlašćenja od strane stranaka. Žalba mora da sadrži i potpis podnosioca žalbe. Posle usvajanja ovih zaključaka stupio je na snagu Zakon o parničnom postupku ("Službeni glasnik RS" 125/04) koji je počeo da se primenjuje 23. stav 3. Rokovi za izjavljivanje pravnih lekova i postupanje suda po njima propisani su odredbama članova 355. 2) Ukoliko je ovakav podnesak dostavljen direktno od stranke drugostepenom sudu pre odlučivanja po žalbi ovaj sud će dostaviti kopiju tog podneska protivnoj stranci. i 424. pravičnu i zakonitu zaštitu. godine a koji se odnose na postupanje sa podneskom koji sadrži objašnjenje žalbenih navoda predatih po isteku roka za žalbu. (Zaključak Sednice Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda od 13.2010. 9.2005. godine prihvatilo je zaključke sa savetovanja u Saveznom sudu održanom dana 10. . i 10.1981. Ovi zaključci su: 1) Podnesak kojim se po isteku roka za žalbu objašnjavaju ili dopunjavaju navodi blagovremeno podnete žalbe prvostepeni sud će po dostavljanju kopije tog podneska protivnoj stranci poslati drugostepenom sudu.PARNIČNI POSTUPAK Iz obrazloženja: Građansko odeljenje Vrhovnog suda Srbije na sednici održanoj dana 28. Pri tome sudije su izrazile stav da nije celishodno donositi posebnu odluku o tome (odbacivanjem podneska) već razloge za to navesti u obrazloženju odluke.09.06.02. ZPP) 371. ovog Zakona o pravu stranaka na jednaku. i 11. (za ponavljanje postupka). Zakona o parničnom postupku). Stoga je usvajanjem ovog zaključka Građansko odeljenje Vrhovnog kasacionog suda izrazilo stav o poštovanju procesne discipline. To je iziskivalo da se Građansko odeljenje Vrhovnog kasacionog suda o ovom pitanju izjasni. Usvojeni zaključak se ne odnosi na slučaj kada se podnesak upućuje sudu telegrafskim putem (član 107. 421. i 366 (za žalbu. 365.) 394. propisivanjem zakonskih rokova za procesne aktivnosti suda i stranaka a time i eliminisanjem mogućnosti da se sudski rokovi produžuju. zabrani zloupotrebe procesnih ovlašćenja i omogućavanja suđenja u razumnom roku.1993.(za zahtev za zaštitu zakonitost)i i 423. sa takvim podneskom odnosno njegovim delom postupiće se kao sa neblagovremenom žalbom. i 401. Postupanje sudova sa podnescima kojima se po isteku roka za izjavljivanje pravnog leka objašnjavaju ili dopunjavaju navodi blagovremeno izjavljenog pravnog leka i posle stupanja na snagu novog Zakona o parničnom postupku je različito.(za reviziju). godine) SADRŽINA ŽALBE (Član 370 . 3) Ako se objašnjenja odnosno deo objašnjenja iz ovakvog podneska odnose na deo prvostepene presude koji nije pobijan blagovremeno podnetom žalbom. Pri razmatranju ovog problema pošlo se od osnovnih načela sadržanih u članovima 2.06. godine.244 - . Novinu u Zakonu predstavlja izričito proklamovanje prava na suđenje u razumnom roku i njegovo normativno konkretizovanje u više zakonskih odredaba. zabrani zloupotrebe prava stranaka u postupku i omogućavanja suđenja u razumnom roku.372.

podneta od strane njihovog punomoćnika. 358. Da li se samo najava žalbe jedne od stranaka u sporu može smatrati žalbom u pravom smislu te reči i da li istu treba odbaciti. Zakona o parničnom postupku predviđeno je šta podnesci moraju sadržati da bi se po njima moglo postupiti.P. odlučio da se odbacuje žalba tuženih. Neosnovani su navodi u žalbi punomoćnika tuženih da je došlo do slučajnog propusta. i 358.03. Takođe. žalba izvršnog dužnika nije neuredna i neosnovani su navodi izvršnog poverioca u odgovoru na žalbu izneti u tom smislu.br. te da žalba nije nerazumljiva i nejasna i da se po žalbi može postupati.2010. izjavio žalbu protiv presude Opštinskog suda u B. na mestu gde treba da stoji potpis. dana 18. a na kraju žalbenog podneska otkucano je ime punomoćnika. odnosno do ne potpisivanja žalbe. Iz obrazloženja: Prema stavu drugostepenog suda. a koja se .2009. nisu postojali uslovi da prvostepeni. Zakona o parničnom postupku . bez obzira što u njoj nisu navedeni žalbeni razlozi.11.. te da je predat primerak žalbe na kojoj.stav 6..u smislu čl. žalbu je potpisao punomoćnik – advokat.2010. jer ista nije nepotpuna.u smislu čl.apelacioni sud. godine) 373.. (Iz Rešenja Višeg suda u Užicu Gž. Drugostepeni sud i pored nenavođenja razloga žalbe ima ovlašćenje da ispituje zakonitost i pravilnost pobijane odluke sa aspekta pravilne primene materijalnog prava i onih bitnih povreda postupka na koje pazi po službenoj dužnosti. advokat M.stav 4. u vezi sa članom 103.PARNIČNI POSTUPAK Iz obrazloženja: Iz spisa predmeta proizilazi da je punomoćnik tuženih. 360. advokata M. da na svim primercima žalbe i u zaglavlju.209/10 od 9. Članom 100. gde je otkucano ime punomoćnika. navedenu žalbu odbaci.na osnovu žalbe . te je odbačena. U odnosu na žalbu. Iž. nije potpisao žalbu. iz podnete žalbe se može jasno utvrditi koje se rešenje njome pobija.Prvostepeni sud je. ukoliko se ona kasnije ne dopuni u zakonskom roku od 8 dana? . u gornjem levom uglu i na kraju žalbenog podneska.P. stav 1. shodno članu 103. godine) 372. stavljen pečat punomoćnika-advokata. da ispita pravilnost i zakonitost odluke koja se pobija. (Iz rešenja Privrednog apelacionog suda.ZPP. u kojoj je označena odluka koja se pobija. shodno članu 357. jer i to ispituje po službenoj dužnosti. 1398/10 od 20. iz U. Iz tih razloga. ispod imena nema potpisa. i to sa aspekta onih bitnih povreda postupka na koje pazi po službenoj dužnosti i u odnosu na pravilnost primene materijalnog prava.B.05. zakon je napravio izuzetak.o nepotpunoj žalbi radi samo onda ako se na osnovu podataka iz žalbe ne može utvrditi koja se odluka pobija ili ako žalba nije potpisana.245 - .godine.ZPP propisano da žalba mora da sadrži i potpis podnosioca žalbe. To što žalbeni razlozi .Odredbom čl. koja žalba nije potpisana od strane punomoćika-advokata.357. Zakona o parničnom postupku – nisu navedeni.B.ZPP. pa se . U zaglavlju u gornjem levom uglu stavljen je pečat punomoćnika advokata. ali žalba nije potpisana. jer punomoćnik tuženih. ne sprečava drugostepeni .može identifikovati. iz U. a da na ostalim primercima žalbe potpis postoji. a ni drugostepeni sud. stav 4. Uredna je žalba koja je potpisana. izjavljena na presudu Opštinskog suda u B. U konkretnom slučaju. po punomoćju u spisima.

2005. (Pravni stav Višeg trgovinskog suda . godine) 374. preko pošte.09. Ni u tom podnesku tuženi nije stavio nikakve dokazne predloge. Privredni apelacioni sud je imao u vidu da je dostava poziva. na blagajni pravnog prethodnika tužioca. istog zakona. ovakva situacija suprotna je odredbama člana 359. a zatim i da predloži dokaze radi njihovog utvrđivanja. Ukoliko je sudu stigao podnesak koji se zove najava žalbe.2009. Zakona o parničnom postupku i nema nedostataka iz člana 358. Na okolnosti iznete u prigovoru. Ove mogućnost tuženi nije koristio. i 20. da je potraživanje ispunjeno. nalaza veštaka i ostalih pismena vršena preko oglasne table tuženom. tuženi nije učinio verovatnim da ove dokaze nije mogao predložiti do zaključenja glavne rasprave bez svoje krivice. da predloži eventualno saslušanje svedoka. stav 3. kao i da iznese druge tvrdnje o bitnim činjenicama. Ako je žalba sudu upućena telegrafskim putem primeniće se odredba člana 107. stav 3. Zakona o parničnom postupku. 3551/2010 od 02. niti je pristupio na ročište i koristio mogućnost da u ovom parničnom postupku dokazuje tvrdnje koje je izneo u prigovoru. ne može žalbom pobijati presudu zbog povrede prava na raspravljanje i osporavati činjenični nalaz veštaka. . kao i nalaz veštaka i podnesak tužioca.odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove od 19.PARNIČNI POSTUPAK Zakon o parničnom postupku uopšte ne poznaje institut najave žalbe tako da nije sasvim jasno našta se pitanje odnosi. Zakona o parničnom postupku. st. poziv za ročište na kome je glavna rasprava zaključeni tuženi je primio preporučeno. a koji nema podatke na osnovu kojeg bi se moglo utvrditi koja se presuda pobija. a u izveštaju dostavljača je stajalo da se ne nalazi na adresi koja je upisana kod Agencije za privredne registre. bilo je određeno veštačenje i tuženom je omogućeno da istom prisustvuje i dostavi svu relevantnu dokumentaciju.06. (Iz presude Privrednog apelacionog suda. Takođe je imao u vidu da tuženi parnični sud o eventualnoj promeni adrese nije obavestio. sud će postupiti onako kako je propisano u članu 358. već u gotovom. Zakona o parničnom postupku. Pž. na kome je veštak svoj nalaz i mišljenje obrazložio i usmeno. i 2. a koji po svojoj sadržini sadrži sve što je propisano u članu 357.246 - . ali nalazi da je to u skladu sa odredbama Zakona o dostavljanju. Stranka koja propusti da se izjasni o pismenom nalazu i mišljenju veštaka koji joj je blagovremeno dostavljen i neopravdano propusti ročište za glavnu raspravu zakazano radi izvođenja ovog dokaza. Ako je sudu stigao podnesak koji se zove najava žalbe. Iz obrazloženja: Tuženi po prvi put u žalbi predlaže izvođenje dokaza saslušanjem lica na okolnost da je obaveza isplate novčanog potraživanja tužiocu vršena ne preko računa. 1. godine. Međutim. iz opravdanih razloga.2010. ukoliko za isto nema dokumentaciju. podnesaka. godine) 375.09. Pri tome. ili ako navedeni podnesak nije potpisan sud će postupiti na osnovu odredaba člana 358. Takođe je mogao. i o tome se izjasnio u podnesku koji je predat sudu 29. do zaključenja glavne rasprave pred prvostepenim sudom. Zakona o parničnom postupku. Nije dozvoljeno isticanje novih činjenica i novih dokaza u žalbi. Konačno. stav 1. koje je stranka svojom krivicom propustila da iznese blagovremeno. i 485.

da je prvostepeni sud propustio da primeni odredbe čl. Zakona o parničnom postupku. kao i da se izjasni o navodima i ponuđenim dokazima protivne stranke. i 262. člana 300. veštaka ili stranke. Pž.05. da ponudi dokaze potrebne za utvrđenje svojih navoda. godine uručio tuženoj pismeni nalaz i mišljenje veštaka od 18. u kojima će navesti činjenice koje nameravaju da iznesu na ročištu. u vezi člana 359. godine) 376. stav 1. jula 2005. niti je pristupila na ročište za glavnu raspravu 12.2006. već samo na osnovu prigovora istaknutog u parnici. Kad predsednik veća završi saslušanje pojedinog svedoka. stav 3. Žalbeni navodi . godine) . broj 125/04). U žalbi se ne mogu iznositi prigovor zastarelosti i kompenzacioni prigovor . Zakona o obligacionim odnosima kao i usvajajući zahtev tužioca za kamatu na osnovu člana 277. Prvostepeni sud je 15. ali se tužena o ovom nalazu nije izjašnjavala. stav 1. Da li je utuženo potraživanje zastarelo ili nije. Za svoju odluku je dao razloge koje prihvata i ovaj sud. Zakona o parničnom postupku . Zakona o parničnom postupku. navedenim zakonskim odredbama propisan je jednogodišnji rok zastarelosti i zabrana strankama da pravnim poslom menjaju zakonom propisane rokove. juna 2005. Kako tuženi do zaključenja glavne rasprave nije istakao prigovor zastarelosti.ZPP ("Službeni glasnik RS”. godine (iako je bila uredno pozvana). članovi veća.02. U žalbi se u smislu člana 359. Nedozvoljeno je pozivanje u žalbi na pogrešnu primenu materijalnog prava zbog propusta suda da primeni odredbe o zastarelosti u postupku u kome prigovor zastarelosti nije ni bio istaknut. Zakona o parničnom postupku mogu iznositi nove činjenice i predlagati novi dokazi samo ako žalilac učini verovatnim da ih bez svoje krivice nije mogao izneti.PARNIČNI POSTUPAK Iz obrazloženja: Prema članu 300. godine. Iz obrazloženja: Pravilno je prvostepeni sud utvrdio sve bitne činjenice za odlučivanje u ovoj pravnoj stvari. odnosno predložiti do zaključenja glavne rasprave. pa je pravilno primenio materijalno pravo kada je usvojio zahtev tužioca za isplatu ugovorene naknade u smislu čl. stav 1).247 - . na kome je zasnovao zaključak o visini štete. istog zakona.član 359. to prvostepeni sud nije ni propustio da oceni njegovu osnovanost. Naime. svaka stranka treba u svojim izlaganjima da iznese činjenice potrebne za obrazloženje svojih predloga. Zakona o obligacionim odnosima – u konkretnom slučaju su bez uticaja. Zato navodi revizije o onemogućavanju tužene da raspravlja pred sudom o ovom dokazu nisu osnovani. na kome je posle saslušanja veštaka neposredno mogla postavljati pitanje veštaku. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije u Beogradu. 148. 364. 1214/10 od 24. stranka i njen zastupnik ili punomoćnik mogu im neposredno postavljati pitanja (član 303. stav 1. i 378. 628/2006 od 18. stav 2. sud ne raspravlja po službenoj dužnosti. kao i dokaze čije izvođenje nameravaju da predlože. maja 2005. već je primedbe na nalaz veštaka o vrednosti radova i materijala iznela tek u žalbi protivno odredbama člana 257. Rev. Stranke mogu u toku cele glavne rasprave da iznose nove činjenice i da predlažu nove dokaze a mogu i u toku glavne rasprave blagovremeno da upućuju podneske.2010. i člana 303. (Iz presude Privrednog apelacionog suda.

U konkretnom slučaju je nejasno kako je prvostepeni sud. ZPP) 377. sud i o tom delu tužbenog zahteva odlučuje meritorno. Pozitivno dejstvo pravnosnažnosti ogleda se u obavezujućem dejstvu presude u svakoj drugoj parnici. na koju tuženi osnovano ukazuje u žalbi. U prvostepenoj presudi nisu navedeni razlozi o svim bitnim činjenicama. a ako je ipak podneta.uz bitnu povredu odredaba parničnog postupka iz člana 361. što je utvrđeno iz iskaza saslušanih stranaka. Zakona o parničnom postupku. 2009. Prvo dejstvo pravnosnažnosti je negativno. Prvostepeni sud je u konkretnom slučaju utvrdio da su parnične stranke bile u poslovnom odnosu po osnovu ulaganja rada i sredstava u zajedničku proizvodnju. Negativno dejstvo pravnosnažnosti znači da u istoj pravnoj stvari više nije moguće raspravljati i odlučivati.prema stavu Privrednog apelacionog suda . U svakom drugom slučaju. i ono znači da u istoj pravnoj stvari više nije moguće raspravljati i odlučivati. Dejstvo pravnosnažnosti ogleda se.PARNIČNI POSTUPAK RAZLOZI ZBOG KOJIH PRESUDA MOŽE DA SE POBIJA (Član 373 . a o navedenim postoji protivrečnost između onoga što se u razlozima presude navodi i iskazima datim u drugom postupku. nije dopuštena nova tužba o istom predmetu spora. Navedeni postupak je okončan pravnosnažnom presudom od 01. Ukoliko bi stranka u nekom delu svog zahteva povukla tužbu potrebno je da za to postoji njena izričita izjava da bi prvostepeni sud mogao istu i da konstatuje.u vezujućem dejstvu presude u drugom postupku. 2009.sud će je odbaciti.248 - . nije dopuštena nova tužba o istom predmetu spora. imajući u vidu iskaze saslušanih stranaka u pravnosnažno okončanom postupku Trgovinskog suda utvrdio suprotno bitnu činjenicu . (Iz Rešenja Privrednog apelacionog suda. kako je utvrđeno u prethodnom postupku.376. datih u postupku pred Trgovinskim sudom koji je okončan pravnosnažnom presudom od 01. Iz tog razloga je prvostepena presuda morala biti ukinuta. 07. tačka 12. a ne po osnovu ugovora o uskladištenju. u navedenoj parnici pred Trgovinskim sudom. a drugo . 14479/10(1) od 2. godine) 378. Ako je o predmetu spora već pravnosnažno presuđeno. 07. Pž. a ako je ipak podneta . godine. u mogućnosti isticanja prigovora pravnosnažno presuđene stvari. stav 2.2011. pre svega. godine. tuženi u žalbi osnovano navodi da je. sud će je odbaciti. Na ovu činjenieu sud pazi po službenoj dužnosti. iz iskaza saslušanih stranaka utvrđeno da su one bile u poslovnom odnosu po osnovu ugovora o uskladištenju. Međutim.da je reč o poslovnom odnosu po osnovu ulaganja rada i sredstva u zajedničku proizvodnju. . a ne po osnovu ugovora o uskladištenju.09. Pozitivno dejstvo pravnosnažnosti ogleda se u obavezujućem dejstvu presude u nekoj drugoj parnici. Iz obrazloženja: Prvostepena presuda doneta je .

.03. 11. 10. ako se tuženi u roku od 15 dana od dana obaveštenja o povlačenju tužbe ne izjasni o tome. Zakona o parničnom postupku. Kod takvog stanja stvari prvostepeni sud je. niti su se stekli uslovi za primenu člana 196.akcionaru radi uvida i kopiranja određenih akta i dokumenata. Zakona o parničnom postupku. kao i samom zapisniku sa ročišta o glavnoj raspravi od 12. niti je bilo naloga prvostepenog suda da se tuženi o tome izjasni. godine) 379. direktora tuženog od 14.d. sve do zaključenja glavne rasprave. 2009. na koju se i žalbom tužilje osnovano ukazuje. U predmetnoj situaciji nije bilo mesta za primenu člana 196. ako tuženi na to pristine. ne može se utvrditi da je tužilac povukao tužbu u stavu prvom tužbenog zahteva koji se odnosi na poništaj rešenja o otkazu ugovora o radu. Sledstveno tome neodređen zahtev (bez označenja naziva i datuma za svaki dokument) ne može biti usvojen od strane privrednog društva.249 - . 2005. jer iz podneska tužilje od 26. nakon otvaranja stečajnog postupka nad tuženim. (Iz Presude Privrednog apelacionog suda.PARNIČNI POSTUPAK Iz obrazloženja: Prema stavu Privrednog apelacionog suda. Takav zaključak suda suprotan je stanju u spisima i priloženim dokazima. godine to ne proizilazi. Naime. direktora tuženog od 14. s tim da je. 10135/10 od 31. pa samim tim nije bilo ni mesta za primenu drugog dela navedenog zakonskog člana kojim je propisano da. stav 2. godine i da se naloži tuženom da tužilju vrati na poslove samostalnog referenta platnog prometa u opštoj službi odn. 2005. bio poništaj rešenja o otkazu v. 2010. prvobitno podnet Trećem opštinskom sudu dana 14. 2005. 04. To znači da su navedeni podnosioci zahteva dužni (u napred navedenom cilju uvida i kopiranja određenih akata i dokumenata) u zahtevu da navedu opredeljeno koja akta i od kog datuma traže na uvid. niti se može utvrditi da je na to povlačenje tuženi pristao. koje je održano 12. godine. Privredna društva (akcionarsko. tačka 12. 2010. istog zakona. stav 2. Iz stanja u spisima se utvrđuje da je predmet tužbenog zahteva.2011. a istaknuti žalbeni navodi tužilje osnovani. na određeni individualno precizirani zahtev po nazivu i datumu svakog dokumenta i akta. referenta prodaje stambenog i poslovnog prostora u službi investicija koje je faktički obavljala bez donetog rešenja o raspoređivanju. Budući da pristanka tuženog nema. na kome je glavna rasprava i zaključena. Iz zapisnika sa ročišta za glavnu raspravu.d. smatraće se da je pristao na povlačenje. prvostepena presuda doneta je uz bitnu povredu odredaba parničnog postupka iz člana 361. februara 2010. jer su razlozi o bitnim činjenicama dati u obrazloženju prvostepene presude suprotni stanju u spisima i priloženim dokazima. kojim je propisano da se tužba može povući i docnije. godine. društvo sa ograničenom odgovornošću) su dužna da stave na raspolaganje članu . referenta prodaje stambenog i poslovnog prostora u službi investicija. godine. odlučujući o tom delu tužbenog zahteva konstatovao da je tužilja povukla tužbu u delu kojim je tražila da se poništi rešenje o otkazu v. 04. Pž. stav 2. prvostepena presuda ima nedostataka zbog kojih se ne može ispitati. 10. godine i obavezivanje tuženog da imenovanu tužilju vrati na posao samostalnog referenta platnog prometa u opštoj službi odn. a po atrakciji nadležnosti Trgovinskom sudu u Beogradu 06. 10. tužilja uredila tužbu u skladu sa nalogom prvostepenog suda. godine na kome je ista i zaključena.

knjigovodstvena dokumentacija i spisak ugovora. predlagači kao članovi protivnika predlagača nisu aktivno legitimisani po zahtevu za uvid u akta i dokumenta "S. 2010. Članom 343. predlagači su podneli zahtev za izdavanje sudskog naloga protivniku predlagača da im. 12. dokumenta o svojinskim pravima. Zakona o privrednim društvima. ili isto ukine i predmet vrati na ponovno odlučivanje prvostepenom sudu. priloženi zahtev protivniku predlagača da se predlagačima omogući uvid u dokumentaciju prema Zakonu o privrednim društvima. Zakona o privrednim društvima kako bi na taj način omogućili upravnom odboru društva da se izjasni na njihov zahtev. zapisnici. već predstavlja uopšteni zahtev. odnosno neodređenog zahteva. Zakona o privrednim društvima predviđeno je da lice koje ima pravo na uvid može tražiti u vanparničnom postupku od suda da mu omogući ostvarenje ovakvog prava ako članovi Upravnog odbora akcionarskog društva odbiju da stave na raspolaganje akta. Zakona se primenjuju u odnosu na akta iz čl. 01. ne predstavlja određen zahtev o kome je protivnik predlagača bio dužan da se izjasni. Zakona o privrednim društvima. kada je odbio zahtev predlagača. Članom 344. godine. Pravilan je zaključak prvostepenog suda da akti za koje se izdaje nalog moraju biti vremenski i nazivom definisani. zbog čega je ovaj zahtev postavljen suprotno odredbi člana 174. u skladu sa članom 345. Zakona o privrednim društvima. Privredni apelacioni sud nalazi. Zakona o privrednim društvima. Upravni odbor protivnika predlagača nije mogao da postupi u skladu sa članom 344. interna dokumenta. i ponovo 14. kao neosnovan. Zakona o privrednim društvima. Ispitujući zakonitost i pravilnost pobijanog rešenja.PARNIČNI POSTUPAK Iz obrazloženja: Rešenjem prvostepenog suda odbijen je zahtev predlagača od 24. U istom je tražen na uvid osnivački akt. u smislu člana 372. 343. Predlagači su protiv navedenog rešenja izjavili žalbu iz razloga propisanih članom 360.250 - . Zakona o parničnom postupku. i 344.". Zakona o privrednim društvima. Iz citiranih zakonskih odredbi proizlazi da je podnošenje zahteva upravnom odboru prethodni uslov za obraćanje sudu i davanje naloga za pristup aktima od strane suda. stav 1. jer je upravnom odboru protivnika predlagača podnet uopšten zahtev. u skladu sa članom 174. Zakona o parničnom postupku uz primenu člana 30. stav 1. u roku od 5 dana od dana podnošenja pisanog zahteva. Zakona o privrednim društvima i na društvo sa ograničenom odgovornošću. Pre obraćanja sudu. predlagači su protivniku predlagača dana 03. statut (ovi akti su dostavljeni predlagačima).T.akata za koje se traži uvid. Pravilan je zaključak prvostepenog suda da pre obraćanja sudu. Međutim. radi kopiranja i ostvarivanja prava uvida u radno vreme društva i u prostorijama društva. predlagači nisu postavili opredeljen zahtev protivniku pred. prvostepeni sud je isti odbio. u vezi člana 388. jer nisu bili članovi tog društva. i predložili da drugostepeni sud pobijano rešenje preinači i usvoji zahtev. 174. postupak nije pravilno sproveden. 2011. godine. Predlagači su bili dužni da u svom zahtevu upravnom odboru opredeljeno navedu u koja akta i dokumenta društva traže uvid. Zakona o vanparničnom postupku. bez označenja naziva i datuma dokumenata . Zakona o privrednim društvima. da je žalba predlagača neosnovana. propisano je da je akcionarsko društvo dužno da akte stavi na raspolaganje akcionaru. u smislu člana 175. saglasno članu 344. za izdavanje sudskog naloga protivniku predlagača da istima stavi na raspolaganje radi uvida i kopiranja akta i dokumenta protivnika predlagača od dana osnivanja protivnika predlagača. 2010. kao i dokumenta za privredno društvo "S. 09. pisanim putem zahtevali da im se stavi na raspolaganje radi kopiranja i vršenja prava u uvid u akta i dokumenta počev od dana osnivanja do dana uvida. Kod tako uopštenog zahteva. Prema stanju u spisima. stavi na raspolaganje dokumenata i akata protivnika predlagača radi vršenja uvida i kopiranja istih.T". Pri tom. Odredbe Zakona o privrednim društvima o pristupu aktima po odluci suda iz čl. Neosnovani su žalbeni navodi da je prvostepeni sud pogrešno primenio odredbe člana 344. Nalazeći da je podneti predlog neosnovan. Naime.

a ti se nedostaci ili sumnja ne mogu otkloniti ponovnim saslušanjem veštaka.10. Iz obrazloženja: Tužena je .11. Zato je pravilno prvostepeni sud primenio materijalno pravo. a o čemu je prvostepeni sud imao saznanja pre održavanja ročišta od 19.PARNIČNI POSTUPAK lagača za uvid u određena akta i dokumenta.2011. već na adresu preduzetnika. zatražiće se mišljenje drugih veštaka. 8089/10 od 10. Zakona o parničnom postupku. u vezi člana 30.2011. tačka 7. a skinuo 12. Ako u mišljenju jednog ili više veštaka ima protivrečnosti ili nedostataka ili se pojavi osnovana sumnja u pravilnost datog mišljenja. 2010. godine prvostepeni sud je pozivao tuženu na adresu radnje. nakon čega su se povratnice vraćale sa naznakom da je odseljena sa navedene adrese. 256/11 od 6.04. pa je prvostepena presuda morala biti ukinuta. Pž. Naime. u konkretnom slučaju tužena je ovlastila imenovano lice da je zastupa u ovoj pravnoj stvari i o tome sudu dostavila uredno punomoćje. Na to tuženi osnovano ukazuje u žalbi. .2009.2009. te tražena dokumenta nisu individualno određena po nazivu i datumu. (Iz Rešenja Privrednog apelacionog suda. Iz ovih razloga.doneta uz bitnu povredu odredaba parničnog postupka iz člana 361. stav 2.dana 20. Zakona o parničnom postupku. Zakona o parničnom postupku . godine dostavila prvostepenom sudu punomoćje kojim je ovlastila imenovanog da je zastupa pred nadležnim Trgovinskim sudom u naznačenom predmetu. već na adresu preduzetnika.06.prema stanju u spisima . stav 1. 11. Osim toga. Kada je stranka preduzetnik (preduzetnik nema svojstvo pravnog lica) poziv se ne dostavlja na adresu radnje. stav 1.propuštanjem dostavljanja tuženoj nije data mogućnost da raspravlja pred sudom.251 - . da se predlagaču sudskim putem omogući uvid u pristup aktima. stav 2. odlučio kao u izreci. tuženoj je onemogućeno učešće u postupku i raspravljanje. Zakona o vanparničnom postupku. s obzirom da je dostava bila neuredna. 2009. pa je prvostepeni sud poziv tuženoj uručio preko oglasne table na koju je isti istakao dana 30. tj. (Iz rešenja Privrednog apelacionog suda Pvž. Iz obrazloženja: Prvostepena presuda je . odbio je žalbu predlagača kao neosnovanu i potvrdio ožalbeno rešenje. u situaciji kada je tužena preduzetnik koji nema svojstvo pravnog lica poziv se ne dostavlja na adresu radnje. godine. godine. na kome je i doneo pobijanu presudu zbog izostanka. tačka 12. godine) 381. Zakona o privrednim društvima. godine) 380. Privredni apelacioni sud je u smislu člana 387. kada je našao da nisu ispunjeni uslovi iz člana 344.i komisije veštaka. godine.10. tačka 2.prema stavu Privrednog apelacionog suda . Takvim postupanjem. Na ročište za glavnu raspravu zakazano za 19. 10. a ako je potrebno . Privredni apelacioni sud nalazi da je ovakvim postupanjem prvostepeni sud učinio bitnu povredu odredaba parničnog postupka iz člana 361.2009.

po nalazu veštaka . 2009. na osnovu kojih je usvojio tužbeni zahtev. ne može utvrditi dug tuženog prema tužiocu. godine. 13070/11 od 28.900. potrebno je utvrditi da li je i koji račun ili deo računa istim iznosom plaćen odn. godine i usmenih izjašnjenja. a ti se nedostaci ili sumnja ne mogu otkloniti ponovnim saslušanjem veštaka. 2005.677.677. godine proizlazi da se. 2010. jer tuženi prilikom plaćanja nikada nije navodio koje računa plaća. te je morala biti ukinuta. 06. Prvostepeni sud je u potpunosti prihvatio nalaz i mišljenje i dopunu nalaza ovog veštaka i na osnovu toga je usvojio tužbeni zahtev.252 - . 2010. godine) . zatražiće se mišljenje drugih veštaka . utvrdio da .09. U vezi sa uplatom po priznanici od 30. 2005. izvršeno na pravilan način. prvostepeni sud je odredio izvođenje dokaza novim veštačenjem na istu okolnost od strane drugog veštaka. a o bitnim činjenicama postoji protivurečnost između onoga što se u razlozima presude navodi u vezi sa tim nalazom i mišljenjem i samog osnovnog i dopunskog nalaza. jer strane u sporu nisu usaglasile evidencije koje se navode u izveštaju o sravnjenju. utvrditi osnov i visinu utuženog potraživanja.2011. (Iz Rešenja Privrednog apelacionog suda. 10. da se neslaganje u navedenoj visini od 391. stav 1. imajući u vidu iznete primedbe. izdatoj na iznos od 195.kako je zaključio prvostepeni sud.00 dinara. uz pravilnu primenu materijalnog prava a u kojoj će ponovo odlučiti i o troškovima postupka.900. Pž. tačka 12. stav 2. Iz sadržaja njegovog Nalaza i mišljenja od 07. radi utvrđivanja ili razjašnjenja neke činjenice.00 dinara.00 dinara potrebno je utvrditi da li je ista uplata relevantna za konkretan poslovni odnos i plaćanje po osnovu istog.član 249. da iznos od 195. Prvostepeni sud je. 07. kao ni iz kojih obaveza proizlazi dug tuženog prema tužiocu. navodeći da se poziva na ovaj nalaz veštaka. Ako u mišljenju jednog ili više veštaka ima protivrečnosti ili nedostataka ili se pojavi osnovana sumnja u pravilnost datog mišljenja. 10. Zakona o parničnom postupku. 12.razlika između stanja duga tužioca i tuženog iznosi 391. nije zatvoren nijedan konkretan račun. godine i dopunskog nalaza od 02. već se odnosi na plaćanje ukupnog duga. Zakona o parničnom postupku. 2007.900. te iz tog razloga o bitnim činjenicama (osnov i visina utuženog potraživanja) postoji protivurečnost između onoga što se u razlozima presude navodi u vezi sa Nalazom i mišljenjem sudskog veštaka i samog osnovnog i dopunskog nalaza istog veštaka. Sud će izvesti dokaz veštačenjem kad je. prvostepeni sud će doneti novu odluku o tužbenom zahtevu. 2008. 07. kao i da uplatom po priznanici od 30. 2009. imajući u vidu da je reč o pravnom prometu između pravnih lica Ako prihvati istu kao odgovarajući način plaćanja. a da bez upoređivanja evidencija tužioca i tuženog nije moguće utvrditi u čemu je razlika u saldu. da navedena uplata od strane tuženog u iznosu 195. utvrdio potpuno suprotne činjenice. U ponovnom postupku.00 dinara ne predstavlja avansnu uplatu.na osnovu dokumentacije po kojoj je izvršeno veštačenje . godine i Dopune nalaza od 27.00 dinara po osnovu priznanice ne predstavlja avansnu uplatu. Prvostepeni sud će. 04. na osnovu Nalaza i mišljenja navedenog sudskog veštaka od 07. jer tuženi nije prezentovano svoje dokaze iz evideneije. U prvostepenoj presudi su dati razlozi nejasni i protivurečni.PARNIČNI POSTUPAK Prvostepeni sud je.član 259. Nakon što postupi na navedeni način. Zakona o obligacionim odnosima.900.00 dinara može utvrditi iz analitičke kartice tužioca. godine i dopune nalaza od 27. na osnovu postojeće dokumentaeije. pre svega. godine. imajući u vidu celokupnu dokumentaciju i izvedene dokaze. prvostepeni sud će otkloniti bitnu povredu odredaba parničnog postupka iz člana 361. Zakona o parničnom postupku. stav 3. godine iznosa od 195. To je prvostepeni sud učinio u konkretnom slučaju: nakon izvođenja dokaza veštačenjem na okolnost visine duga do strane imenovanog veštaka i njegovog datog nalaza i mišljenja od 27. Zbog toga se prvostepena presuda ne može ispitati. čije uračunavanje je . 04. potrebno stručno znanje kojim sud ne raspolaže . da li je potrebno primeniti pravilo reda uračunavanja prema članu 312.

a koji predstavlja razliku između troškova lečenja osiguranika .02. godine. stav 1.54 dinara. Zakona o parničnom postupku . Zakona o parničnom postupku (o kojoj ovaj sud vodi računa po službenoj dužnosti na osnovu shodne primene istog Zakona) a na osnovu čl. Iz obrazloženja: Prvostepeni sud je pravilno.pobijano rešenje kao pravilno potvrđuje a žalba izvršnog dužnika kao neosnovana. tačka 12.tužioca koje je platio Urgentnom centru i iznosa od 532. po tom osnovu. prvostepeni sud je obavezao tuženog na isplatu iznosa od 575. ranije važećeg Zakona). tačka 12. a – imajući u vidu . (Iz Rešenja Privrednog apelacionog suda. Zakona o parničnom postupku (član 361. na ime naknade štete. stav 2. Pž. isplati iznos od 126. Posebno je potrebno istaći da pismeni prepis prvostepene presude koji je združen uz propratni akt od 16. tačka 12. nije dostavljeno punomoćniku izvršnog dužnika.81 dinar. Izreka presude je nerazumljiva i protivreči sama sebi i razlozima presude tj. Zakona o izvršnom postupku.272.postoji bitna povreda odredaba parničnog postupka iz člana 374. godine) . nije saglasan njenom izvorniku u spisima predmeta . stav 2.da se radi o nedostacima zbog kojih se njena pravilnost i zakonitost ne može ispitati. Odlučujući o zahtevu tužioca.167. odbija.06. to se. to je morala biti ukinuta. stav 2. u tom smislu. tačka 2. nije dostavljeno punomoćniku izvršnog dužnika.00 dinara koji je tuženi. pa je. koji u toku prvostepenog postupka nije preinačen u smislu povećanja tužbenog zahteva. (Iz Rešenja Privrednog apelacionog suda. tačka 12. ranije važećeg Zakona.PARNIČNI POSTUPAK 382. na osnovu člana 20. Iž. stav 2. navedeno rešenje kojim se odbacuje žalba. dana 01. 233/11 od 10.12. godine) 383. Kada prepis prvostepene presude. stav 2. Kako pri donošenju pobijanog rešenja nije učinjena ni apsolutno bitna povreda iz člana 361.2011. Takva izreka prvostepene presude suprotna je razlozima presude. već neposredno izvršnom dužniku nije učinjena bitna povreda iz člana 361. Propustom suda. Zakona o parničnom postupku.305. već neposredno izvršnom dužniku. 14467/10 od 30. doneo pobijano rešenje kojim odbacuje žalbu izvršnog dužnika kao neblagovremenu. stav 2. ali je navedeni propust i svaka mogućnost njegovog uticaja otklonjena usvajanjem predloga izvršnog dužnika za vraćanje u pređašnje stanje i ocenom blagovremene žalbe na isto. potrebno otkloniti navedene nedostatke usaglašavanjem prepisa prvostepene presude sa njenim izvornikom. koje je prvostepeni sud dao.253 - . 27.2010. Iako rešenje kojim se odbacuje žalba. na ime regresa isplatio tužiocu.2011. koji je dostavljen ovom sudu. Zakona o izvršnom postupku. (član 361. godine podneo tužbu sa zahtevom da se tuženi obaveže da mu. ima nedostataka zbog kojih se ne može ispitati Tužilac je. nije u saglasnosti sa izvornikom prvostepene presude i to u naznačenom delu.11. Iz obrazloženja: Žalbom tuženog osnovano se ukazuje da je u postupku donošenja prvostepene presude učinjena bitna povreda odredaba parničnog postupka iz člana 374.2010. dostavljen drugostepenom sudu uz propratni akt radi odluke o žalbi. na osnovu člana 387.

Zakona o parničnom postupku. istog Zakona. koje je među strankama i nesporno u pogledu korišćenja spornog poljoprivrednog zemljišta i zaključenog vansudskog poravnanja . Ispravno je prvostepeni sud cenio i da navodi tuženog o zaključenom Ugovoru o zakupu sa navedenom Zemljoradničkom zadrugom ne daje pravo korišćenja tuženom. jer se dugovanje utvrđuje u dinarskoj protivvrednosti deviznog iznosa.da je želeo da dostavi na navedenom ročištu . (Iz presude Privrednog apelacionog suda. tačka 7. 4458/10 od 21.10. Žalbene navode koji se odnose na razloge izostanka zakonskog zastupnika tuženog sa navedenog ročišta sud nije cenio. O spornoj činjenici (da li je tuženi u obavezi da plati navedeni utuženi iznos na ime naknade za cenu skladištenja). jer se opravdanost istih ceni isključivo u postupku po predlogu za vraćanje u pređašnje stanje zbog propuštanja ročišta.mogao je putem pošte dostaviti sudu ili ih predati na istom ročištu preko punomoćnika. a isto je postalo vlasništvo Republike Srbije. Iz obrazloženja: Tužilac i tuženi su bili u poslovnom odnosu po osnovu ugovora o uskladištenju voća. Iz obrazloženja: Prvostepeni sud je . i to u visini stope Centralne evropske banke. održavanjem ročišta u odsustvu uredno pozvanog tuženog. stav 1.254 - .2010.imajući u vidu navedeno utvrđeno činjenično stanje. s obzirom da je donošenjem Zakona o pretvaranju društvene svojine na poljoprivrednom zemljištu u druge oblike svojine prestao pravni osnov po kome je navedena zemljoradnička zadruga koristila zemljište. . Osim toga.PARNIČNI POSTUPAK 384. i 223. Takođe je pravilno prvostepeni sud obavezao tuženog na plaćanje i zatezne kamate na osnovu člana 277. Sud ne vrši povredu prava odsutne stranke na raspravljanje pred sudom. Pž. a na ime naknade za korišćenje poljoprivrednog zemljišta. prvostepeni sud je zaključio primenom pravila o teretu dokazivanja tj. 220. stav 2. a koji u ovom slučaju tuženi nije podneo. tuženi navedene dokaze ne dostavlja ni uz žalbu u kojoj se poziva na povredu prava na raspravljanje. na osnovu čl. Predmet tužbenog zahteva je cena usluge uskladištenja. te da je održavanjem navedenog ročišta uskratio tuženom mogućnost raspravljanja i dostave dokaza. godine) 385. Zakona o obligacionim odnosima obavezao tuženog da isplati iznos utvrđene naknade prema zaključenom vansudskom poravnanju. Naprotiv. Skladištar ne može pomešati primljene stvari sa stvarima iste vrste i iste kakvoće. nisu osnovani žalbeni navodi da je sud učinio apsolutno bitne povrede odredaba člana 361. koju tuženi nije platio tužiocu. jer je tuženi imao mogućnost da na navedeno ročište pristupi ili u slučaju svoje sprečenosti da opunomoći drugo lice za zastupanje. od trenutka nastupanja docnje tuženog u izmirenju duga po vansudskom poravnanju. a pismene dokaze na koje ukazuje u žalbi . osim ako je ostavodavac na to pristao ili ako je očigledno da se radi o stvarima koje se mogu mešati bez opasnosti od nastanka štete.pravilno primenio materijalno pravo kada je na osnovu člana 262. pa stoga ugovor zaključen sa Zemljoradničkom zadrugom nije mogao biti osnov za nastavak korišćenja spornog zemljišta. jer tuženi nije dostavio dokaze da je navedenu obavezu izmirio.

iz kojih može doći do štete na robi. uz pravilnu primenu materijalnog prava. propustio da utvrdi da li zahtev tuženog ima karakter kompenzacione protivtužbe. godine) 386. stav 2.član 731. tačka 2. Međutim. on će dati jasne razloge o osnovanosti tužbenog zahteva odnosno protivtužbe. u kojoj će ponovo odlučiti i o troškovima postupka. naročito nalaza i mišljenja sudskog veštaka.protivtužioca). i to imajući. u toku postupka je utvrđeno da je tužilac svoje maline pomešao sa malinama tuženog. Prvostepeni sud je propustio da utvrdi i bitnu činjenicu . . tačka 1.2010. Pž. Skladištar odgovara za štetu na robi.10.prijemnicu). Prvostepeni sud je.član 734. Ponovnom ocenom činjeničnih navoda stranaka. Imajući u vidu primedbe iz ovog rešenja. Zakona o obligacionim odnosima. Skladištar ne može pomešati primljene stvari sa stvarima iste vrste i iste kakvoće. osim ako dokaže da je šteta prouzrokovana usled okolnosti koje se nisu mogli izbeći ili otkloniti ili je prouzrokovana krivicom ostavodavca.protivtužioca može staviti u preboj sa zahtevom iz tužbe kojim se traži isplata naknade za cenu skladištenja. prvenstveno da bi prvostepeni sud ispitao da li ima mesta preboju novčanog potraživanja. već. a ne suda. Posle toga. Zaključenje ugovora o poravnanju je u ovlašćenju parničnih stranaka. ističe manju neto težinu. Prvostepeni sud je visinu utuženog potraživanja utvrdio iz nalaza i mišljenja imenovanog sudskog veštaka.255 - . te je bilo potrebno ispitati da li je i to jedan od razloga koji je doveo do eventualnog manjka malina tuženog. od čega zavisi i da li ima mesta preboju potraživanja tužioca i tuženog. tačka 12. doneće novu odluku o tužbenom zahtevu. Zakona o parničnom postupku. imajući u vidu da ga tuženi do zaključenja glavne rasprave nije osporio. Zakona o obligacionim odnosima.PARNIČNI POSTUPAK Zakona o parničnom postupku.protivtužilac postavio kompenzacionu protivtužbu (imajući u vidu poslednji opredeljeni zahtev tuženog . da tuženi nije osporio iznos utuženog potraživanja.su neosnovani. prilikom dopremanja voća tuženog u hladnjaču tužioca. prvostepeni sud će u ponovnom postupku otkloniti bitnu povredu odredaba parničnog postupka iz člana 361. a voće je bilo upakovano u kutije . stav 2. od čega zavisi da li se zahtev tuženog .član 731. nije vršeno njegovo merenje od strane skladištara (iskazi svedoka i uvid u otpremnicu . tačka 1. Zakona o parničnom postupku . Pre svega. izvedenih i predloženih dokaza. Tuženi ni u jednom momentu nije istakao da je preuzeo manji broj pakovanja. Iz tog razloga. osim ako je ostavodavac na to pristao ili ako je očigledno da se radi o stvarima koje se mogu mešati bez opasnosti od nastanka štete . utvrdiće da je tuženi .palete. presuda je morala biti ukinuta u delu kojim je usvojen tužbeni zahtev.da li je skladištar imao ovlašćenje da pomeša primljene stvari sa stvarima iste vrste i iste kakvoće. 3449/2010 od 20. čim navedene nedostatke opazi ili mora opaziti . Iz obrazloženja: Žalbeni navodi tuženog . kao spornu. Zakona o obligacionim odnosima. međutim. Skladištar je iznajmio prostor komore tuženom. pre svega u vidu. Skladištar je dužan da upozori ostovodavca na mane ili prirodna svojstva robe odnosno na neispravnu ambalažu. manama ili prirodnim svojstvima robe. kao i neispravnom ambalažom . tačka 7. (Iz Presude Privrednog apelacionog suda. Tokom konkretnog postupka je utvrđeno da.da je prvostepena odluka doneta uz bitnu povredu odredaba parničnog postupka iz člana 361.

u konkretnom slučaju parnične stranke nisu onemogućene na bilo koji način da raspravljaju pred sudom.2011.PARNIČNI POSTUPAK Bitna povreda odredaba parničnog postupka uvek postoji ako kojoj stranci nezakonitim postupanjem.2006. Pž.01.2010. kao i zaključenje ugovora o poravnanju. Zakona o parničnom postupku. Gž. a prema sadržaju povratnice tuženom je dostavljena samo tužba i akt koji se odnosi na obaveštenje o pravnim posledicama nedostavljanja odgovora na tužbu. Iz obrazloženja: U postupku donošenja ožalbene presude učinjena je bitna povreda odredaba parničnog postupka iz odredbe člana 361. prvostepeni sud je učinio bitnu povredu odredaba parničnog postupka iz člana 361. Ugovorom o poravnanju lica između kojih postoji spor ili neizvesnost o nekom pravu. te su neosnovani žalbeni navodi u tom smislu. to je sud trebalo da odloži ročište. te ističe da je na taj način učinjena navedena bitna povreda postupka.07. 10705/10 od 26. (Iz presude Apelacionog suda u Beogradu. Na to se osnovano ukazuje žalbom tuženog. Zakona o parničnom postupku. stav 2. Tuženi u žalbi navodi da je predložio zaključenje poravnanja. Naime. je u ovlašćenju parničnih stranaka.256 - . na poslednjem ročištu za glavnu raspravu. godine) 388. mirno rešenje spora. tužilac je – kako proizlazi iz referata tužbe .član 1089. godine) 387. a naročito propuštanjem dostavljanja.član 361. uz tužbu. imajući u vidu iznetu odredbu člana 1089. Propuštajući da to učini. uklanjaju neizvesnost i određuju svoja uzajamna prava i obaveze . Zakona o parničnom postupku. Zadržavanje robe od strane carinskih organa je privremenog karaktera i to zadržavanje se ne može poistovetiti sa stalnim isključenjem robe iz prometa. dužnost prvostepenog suda je bila da tuženoj strain. godine. S obzirom na ovu normu.10. tačka 7. kako bi se stranka izjasnila o predlogu za mirno rešenje spora.uz tužbu priložio kao dokaz fotokopiju radne knjižice i rešenje o prestanku radnog odnosa. tačka 7. dostavi i priloge: rešenje o prestanku radnog odnosa i radnu knjižicu. Sve ovo utoliko pre što je tužiocu prestao radni odnos kod tuženog 01. tačka 7. U svakom slučaju. stav 2. Zakona o obligacionim odnosima. stav 2. Zbog toga se u žalbi osnovano ukazuje da je na taj način onemogućeno tuženom da raspravlja pred sudom i da se izjasni na priložene isprave. . Sud će tužbu sa prilozima dostaviti tuženom na odgovor u roku od 30 dana od dana njenog prijema . 1 549/10 od 27. Zakona o obligacionim odnosima. Zakona o parničnom postupku. (Iz Presude Privrednog apelacionog suda. a ne suda. pomoću uzajamnih popuštanja prekidaju spor odn. tada mu je onemogućeno da raspravlja pred sudom. Zbog toga isto može biti zaključeno i nakon donošenja meritorne odluke.član 281. Međutim. Ukoliko tuženom nisu dostavljeni dokazi priloženi uz tužbu. a kako punomoćnik tužioca nije imao ovlašćenja za isto. nije data mogućnost da raspravlja pred sudom . a radna knjižica je isprava koju u tom smislu poseduje samo tužilac.

roba je zadržana od strane carinskih organa.godine Vrhovnom kasacionom sudu. niti da se tuženom zabrani puštanje u slobodan promet predmeta za koje tvrdi da je njima učinjena povreda njegovog prava. potvrđena presuda Opštinskog suda u I. stav 2. Tužilac je u tužbi podneo predlog da se odredi privremena mera kojom će se staviti van prometa roba u predlogu označena podacima za identifikaciju vrste i količine robe. već je delimično prekoračio predlog. Istom presudom obavezan je tuženi da tužiocu naknadi troškove parničnog postupka u iznos od 4. carinski postupak je prekinut. da je roba zadržana.godine i obavezan tuženi da tužiocu na ime duga isplati iznos od 140 DM u dinarskoj protivvrednosti prema kursu koji važi u trenutku ispunjenja obaveze.257 - . već vanredni pravni lek. 7060/09 od 11. Proizlazi da je prvostepeni sud odredio privremenu meru sadržine koja od strane tužioca nije predložena. Prema navodima tužbe. . i žalba tuženog odbijena kao neosnovana.2006.2007. Protiv pravnosnažne odluke se ne može izjaviti žalba. gde je potom smeštena. te je presudom Okružnog suda u U.00 dinara. da je o tome sačinjen zapisnik. da je taj postupak prekinut. i presudu Okružnog suda u U. Tuženi je dana 1. sa naznakom da je bila predmet carinskog postupka. i o podnetoj žalbi lično se izjasnio na zapisniku pred Opštinskim sudom u I.400. podneo žalbu na presudu Opštinskog suda u I.2009. a tužilac obavešten o sumnji u povredu prava intelektualne svojine. jer je zadržavanje robe od strane carinskih organa privremenog karaktera i zavisi od odluke suda. Zakona o parničnom postupku i da je izreka pobijanog rešenja u suprotnosti sa stanjem u spisima. predlog tužioca da se predmetna roba stavi van prometa mogao bi se tumačiti kao predlog za određivanje privremene mere isključenjem robe iz prometa. iako to tužilac nije tražio. Ali. godine) POSTUPAK PO ŽALBI (Član 377 . Protiv navedene presude tuženi je blagovremeno izjavio žalbu. Imajući to u vidu.PARNIČNI POSTUPAK Iz obrazloženja: Rešenjem prvostepenog suda usvojena je privremena mera kojom se predmetna roba stavlja van prometa.3.11.godine. svakako tužilac u tužbi nije predlagao da se zabrani nastavljanje carinskog postupka.br. u suštini predstavlja interpretaciju tužiočevog predloga za stavljanje robe van prometa.5. P. Za to vreme.12.210/06 od 17. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Pž. Zato bi se moglo prihvatiti da izreka prvostepenog rešenja kojom se određuje mera kojom se isključuje iz prometa predmetna roba.2010. kada je zadržana. da nije odlučivao u granicama postavljenog predloga u smislu člana 3.386. Iz obrazloženja: Iz spisa predmeta proizilazi da je presudom Opštinskog suda u I.580/06 od 4. Žalbu tuženika je usvojio drugostepeni sud i istakao sledeće: Osnovano se žalbom tuženog ukazuje da je u postupku donošenja pobijanog rešenja načinjena bitna povreda odredaba parničnog postupka iz člana 361. tačka 12. roba je bila predmet carinskog postupka koji je pokrenuo tuženi u svojstvu špeditera. Zakona o parničnom postupku. "dosuđujući" više od onoga što je traženo.br. ukinut u celosti platni nalog usvojen rešenjem istog suda Pl. ZPP) 389.

godine.2008. navodeći da je isti blagovremen i osnovan. a čija je sadržina istovetna sa informativnim podneskom koji je punomoćnik nameravao da preda klijentu. utvrdivši da je u prethodnom predmetu tužilac podneo istu tužbu protiv istih tuženih radi iste pravne stvari. Podneskom od 30.09.258 - .05. Preduslov za ocenu blagovremenosti pravnog leka je uredna dostava stranci odluke koja se pobija. prvostepeni sud stavio van snage i dao mišljenje da je zahtev za povraćaj takse blagovremen i osnovan.04. koje je. te da su. godine) 391. stav 3.2011. zatim rešenje o taksi na rešenje o odbacivanju tužbe od 01. koji je podnet od strane tužilaca.stav1. Iz obrazloženja: Iz stanja u spisima se utvrđuje da je prvostepeni sud. na taj način.2008.2010. Pž.Poreska uprava i punomoćnicima tužilaca. te su navedene odluke pravnosnažne i protiv ovih odluka se ne može izjaviti žalba. Isto rešenje prvostepeni sud je nakon zahteva tužilaca stavio van snage. nakon izjavljene žalbe od strane taksenog obveznika.1136/10 od 30. prvostepeni sud je dao svoje mišljenje u pogledu zahteva za povraćaj sudske takse. Mišljenje prvostepenog suda dostavljeno je Ministarstvu finansija i ekonomije . da je prvostepeni sud dao mišljenje u kome je ocenio da je zahtev za povraćaj sudske takse blagovremen i osnovan. stav 3. već vandredni pravni lek.2008.2011. zbog čega je rešenjem prvostepenog suda od 22.09.11. Nedozvoljena je žalba (u smislu člana 378. godine punomoćnici tužilaca izjasnili su se da ostaju pri žalbi od 24.8.rešenjem od 28.08. žalba tuženog odbačena kao nedozvoljena. tužioci stekli uslove da im se izvrši povraćaj prinudno naplaćene sudske takse i da na njihovoj strani nema pravnog interesa za izjavljivanje ove žalbe. imajući u vidu da su rešenjem prvostepenog suda stavljena van snage rešenja o prinudnoj naplati sudske takse. godine stavljeno van snage rešenje o taksi na tužbu od 01. godine.2010. 9116/11 od 02.PARNIČNI POSTUPAK Pravilna je odluka prvostepenog suda kojom je shodno članu 365. Tako podnetu tužbu prvostepeni sud je . koji je trebalo da bude prosleđen suprotnoj strani sa tužbom i dokazima.odbacio. godine) 390. tako što su tužioci svoj podnesak.07. utvrdio da je došlo do omaške u izradi rešenja o prinudnoj naplati sudske takse na tužbu i takse na rešenje o odbacivanju tužbe u naznačenom predmetu. (Iz Rešenja Privrednog apelacionog suda.2010. a sud je isti zaveo kao novu tužbu i formirao novi predmet. Zakona o parničnom postupku. Privredni apelacioni sud nalazi da je žalba tužilaca u ovoj pravnoj stvari nedozvoljena. te da se radi o očiglednoj omašci. . Nakon toga.2010.08. ranije važećeg Zakona) kojom se pobija rešenje o prinudnoj naplati takse. postupajući po podnesku tužilaca. kao i rešenja o prinudnoj naplati sudske takse na tužbu i na rešenje o odbacivanju tužbe od 19. godine . član 365.ZPP. predali u prijemnu kancelariju suda. Tuženi je podneo žalbu protiv odluke prvostepenog suda i drugostepeni sud je odlučio po izjavljenoj žalbi tuženog. godine.br. godine. (Iz Rešenja Višeg suda u Užicu Gž.

2010. na osnovu člana 387. već drugom pravnom licu koje se nalazi na istoj adresi. januara 2009. Iz obrazloženja: Presudom prvostepenog privrednog suda odbijen je tužbeni zahtev tužioca. godine.PARNIČNI POSTUPAK Iz obrazloženja: Prema stanju u spisima. tačka 3. na koje drugostepeni sud pazi po službenoj dužnosti. Prema stanju u spisima potraživanje tužioca je u smislu člana 374. godine. jer je prvostepeni sud usvojio prigovor tuženog da je potraživanje tužioca zastarelo.259 - .2010. januara 2005.2010. Tuženi se od postavljenog tužbenog zahteva branio ističući prigovor zastarelosti spornog potraživanja. januara 2009. međutim. godine. a stanje po obrascu je verifikovano i veštak . prema povratnici koja se nalazi u spisima.07. Zakona o uređenju sudova. ukida i predmet vraća prvostepenom sudu na dalji postupak po prigovoru. ZPP. (Iz rešenja Privrednog apelacionog suda.05. Potpisivanjem IOS obrasca od strane neovlašćenog lica zaposlenog na radnom mestu saldo kontiste. a predlog na osnovu verodostojne isprave je podnet sudu 17. kao i potraživanja u vezi sa tim ugovorima . Iz tih razloga pogrešno je postupio prvostepeni sud kada je odbacio prigovor kao neblagovremen. . označen u predlogu za izvršenje i rešenju o izvršenju podneo je na navedeno rešenje prigovor 21. ne može doći do priznanja duga. stav 2. Imajući u vidu da. Zakona o parničnom postupku. Privredni apelacioni sud je našao da žalba tužioca nije osnovana. zbog zastarelosti pravilno odbijen. kao izvršni dužnik označeno je navedeno pravno lice. drugom pravnom licu na istoj adresi dana 12.zastarevaju za tri (3) godine. a na osnovu člana 91. Iž. 2172/10 od 15.saldo kontiste. zastarelo te je tužbeni zahtev. dostavljeno je.05. Rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave. Izvršni dužnik. u predlogu za izvršenje na osnovu verodostojne isprave. jer je tuženi potpisivanjem IOS obrasca priznao dug. da radnik koji je potpisao taj obrazac od strane tuženog nije zbog tog čina disciplinski gonjen i kažnjen. a predlog za izvršenje na osnovu verodostojne isprave je u ovom sporu podnet 17.05. Kako je tužiočevo potraživanje dospelo 7. pa se isto rešenje. pa ni do odricanja od zastarelosti. Tužilac je blagovremeno izjavio žalbu protiv prvostepene presude ističući da njegovo potraživanje prema tuženom nije zastarelo. Ispitujući pobijanu presudu u smislu člana 372. koje se nalazi na istoj adresi. godine. jer se nikada nije pisanim priznanjem odrekao zastarelosti spornog potraživanja. Zakona o parničnom postupku (dalje: ZPP). godine. to je isti podnet po proteku od 3 (tri) godine tj. stav 1. a ne samom izvršnom dužniku. jer je isti u ime tuženog potpisan od strane lica koje po osnovu sistematizacije radnih mesta nije ovlašćeno za potpisivanje pismene izjave o priznanju duga. Takođe je istakao da potpisivanjem IOS-a nije prekinuta zastarelost. to se osnovano u žalbi ističe da se rok za podnošenje prigovora i njegovu blagovremenost ne može računati od dana kada je prema povratnici u spisima rešenje dostavljeno drugom licu.2010. rešenje o izvršenju od 04. doneto na osnovu predloga izvršnog poverioca. stav 3.potvrđujući da je taj obrazac potpisao radnik tuženog zaposlen na radnom mestu . Zakona o obligacionim odnosima (međusobna potraživanja pravnih lica iz ugovora o prometu robe i usluga. godine) 392. Prvostepena presuda je doneta bez bitnih povreda propisanih članom 361. prema povratnici koja je u spisima. godine sa prilozima nije dostavljeno označenom "pravom" izvršnom dužniku.

nazvanim "dopuna žalbe". Iz obrazloženja: Osnovana je žalba tuženog izjavljena protiv naznačenog rešenja od 15.11. Bez uticaja je takođe.2008. a koje je ispravljeno rešenjem od 18. godine. jer je radnik tuženog (saldo kontista) potpisao IOS obrazac tokom 2008. pa nalazi da je ovaj navod tužioca neosnovan.saldo kontista. 387/10 od 18. Prihvatljive su samo dopune u odnosu na žalbu koja je izjavljena blagovremeno i koja predstavlja eventualno dodatno objašnjenje onih razloga i onih navoda koji su već u blagovremeno podnetoj žalbi istaknuti.11. stav 1. Pravilno je prvostepeni sud zaključio da potpisivanjem IOS-a tokom 2009. Kako je tužilac pr. te da je time prekinut tok zastarelosti. Dopuna žalbe koja je dostavljena po isteku roka od osam dana. jer je to bespredmetno s obzirom na utvrđeno činjenično stanje. te se u vezi sa takvim dopunom ne donose ni procesna rešenja. (Iz presude Privrednog apelacionog suda Pž. već je u pitanju samostalna žalba. U konkretnom slučaju dopuna žalbe je podneta nakon isteka roka od osam dana. pa ni do odricanja od zastarelosti.260 - . Prvostepeni sud je pravilnom primenom materijalnog prava zaključio da zastarevanje teče odvojeno za svaku isporuku robe. a što nije ni sporno u ovoj pravnoj stvari. odlučeno je kao u izreci ove presude. a takođe ni za odricanje od zastarelosti od strane tuženog.2011. godine. ne može biti razmatrana od strane prvostepenog suda i u vezi sa takvom dopunom se ne donose ni procesna rešenja. kojim je odbačena dopuna žalbe tuženog izjavljena dana 12. u kojoj su istaknuti novi žalbeni razlozi i navodi u odnosu na blagovremeno podnetu žalbu. godine) 394. tužilac pobija i prvostepenu presudu u stavu izreke pod III. Pž. Iz obrazloženja: Podneskom od 26. došlo do prekida zastarelosti.2010. tačka 3. čija se blagovremenost posebno ceni.11. Zakona o parničnom postupku.03. kako tužilac ističe. Iz tih razloga.2008.10.PARNIČNI POSTUPAK Drugostepeni sud je cenio sve navode stranaka pa i navod tužioca da je. septembra 2005. (Iz presude Privrednog apelacionog suda. godine u ime tuženog od strane neovlašćenog lica zaposlenog na radnom mestu . suprotna je imperativnim normama i rokovima za izjavljivanje pravnih lekova. godine. izvršen rad i uslugu.2008. zakonom propisanog za izjavljivanje pravnog leka u privrednim sporovima. godine. nije došlo do priznanja duga. Dopuna žalbe podneta nakon isteka roka od osam dana. godine. godine) 393. 3119/11 od 22. to je osnovan istaknuti prigovor zastarelosti istaknut od strane tuženog. jer navedeni saldo kontista nije ovlašćeno lice tuženog pravnog lica za priznavanje duga. na osnovu člana 387. pa stoga kako tuženi potpisivanjem IOS obrasca nije priznao dug i tako se odrekao zastarelosti potraživanja za potraživanje za koje je istekao rok zastarelosti. zakonom propisanog za izjavljivanje pravnog leka u privrednim sporovima. i insistiranje tužioca da li je tuženi vodio disciplinski postupak protiv svog saldo kontiste. Ne može smatrati dopunom blagovremeno podnete žalbe podnesak nazvan "dopuna žalbe" ako se njime pobija deo prvostepene odluke koji nije pobijan u žalbi. dakle u pogledu odluke o troškovima spora. i kao takva ne može biti razmatrana od strane prvostepenog suda.

tačka 2. a kojim rešenjem je utvrđena visina naknade za korišćenje vodnog zemljišta. septembra 2005. Na stvarnu nadležnost prvostepenog suda za odlučivanje u određenoj pravnoj stvari.2006.02. to se u situaciji u kojoj sam punomoćnik tužioca osporava prijem presude označenog datuma.05. a ne po službenoj dužnosti Iz obrazloženja: Rešenjem prvostepenog trgovinskog suda određeno je izvršenje na osnovu izvršne isprave – pravnosnažnog rešenja izvršnog poverioca donetog u vršenju javnopravnih ovlašćenja. st. ne može pouzdano utvrditi da li je presuda dostavljena u skladu sa odredbama Zakona o parničnom postupku koje regulišu dostavljanje advokatu pa stoga. kako u blagovremeno podnetoj žalbi nije pobijao stav III izreke prvostepene presude. godine. godine) 396. ne može se ni odbaciti navedena žalba kao neblagovremena. kao i da je ukoliko sam advokat nije bio prisutan ostavljao nekom od prisutnih lica koja bi pismena želela da prime. bez obzira kada je podneta. odlučivši kao u izreci ove presude pod II. drugostepeni sud pazi samo u granicama razloga navedenih u žalbi.2006. izviđajnom radnjom saslušanja samog dostavljača – poštara. tada po odredbama Zakona o parničnom postupku sud ne može žalbu odbaciti kao neblagovremenu. radi čega je na osnovu člana 374. godine.PARNIČNI POSTUPAK vostepenu presudu primio 2. odnosno kao neblagovremenu (iako se u samoj izreci rešenja greškom navodi nedozvoljenost). (Iz presude Višeg trgovinskog suda Pž. Zakona o parničnom postupku. Iz iznetih razloga a na osnovu člana 380. septembra 2005. godine primio 2. to proizlazi da je ovaj stav postao pravnosnažan. Zakona o parničnom postupku. U žalbi su istaknuti žalbeni razlozi i dati brojni žalbeni navodi. a u vezi sa članom 365. u označenoj situaciji. nego samostalnom žalbom na stav III izreke prvostepene presude koja je neblagovremena. novembra 2002. utvrđeno da on ne zna kome je navedenu pošiljku uručio. jer je podneta po proteku roka od osam dana. godine ne može smatrati dopunom blagovremeno podnete žalbe. jula 2002. novembra 2002. Iz obrazloženja: Kako se u spisima nalazi povratnica prema kojoj je punomoćnik tužioca presudu od 2. stav 1. Neblagovremenost ove žalbe proizlazi iz primene odredbe člana 489. (Iz presude Višeg trgovinskog suda Pž. a žalbu na istu prema prijemnom pečatu suda predao kao preporučenu pošiljku 15. Zakona o parničnom postupku ("Službeni glasnik RS". Kako je međutim sprovođenjem izviđajnih radnji po nalogu Višeg trgovinskog suda. godine.261 - . 128/06 od 10. ali nije ukazano na postojanje bitne povrede odredaba parničnog postupka iz člana 361 stav 2 tačka 4. a u pogledu stvarne nenadle. i 2. tačka 3. Zakona o parničnom postupku. Stoga se tužiočev podnesak od 26. godine) 395. Ako sud iz pismenih dokaza (potražnica) i iz iskaza svedoka (dostavljača) ne može pouzdano utvrditi da li je i kada žaliocu izvršena dostava presude. stav 1. drugostepeni sud ovu žalbu odbacio. 11721/05 od 1. 1. broj 125/2004). Zakona o parničnom postupku pobijano rešenje se ukida kao u izreci. a dostavljač se izjašnjava u navedenom smislu. pobijanim rešenjem prvostepeni sud je istu odbacio.

Zakona o uređenju sudova primenjuje do 1. dok na postojanje ostalih bitnih povreda postupka pazi samo u granicama razloga navedenih u žalbi. Drugostepeni sud se ne može obazirati na kvantitativno prekoračenje tužbenog zahteva time što je pobijanom presudom dosuđeno više od onoga što je traženo. ovaj sud u odlučivanju po žalbi nije mogao da izađe van okvira ispitivanja prvostepene presude limitiranih odredbom člana 372. ukoliko na nju nije ukazano žalbom. stav 2. ali na koju drugostepeni sud ne pazi po službenoj dužnosti. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Pž. u vezi člana 478. to nije počinjena bitna povreda odredaba postupka iz člana 361. Iz obrazloženja: Ispitujući pobijanu presudu u granicama žalbe na osnovu člana 372. Zakona o parničnom postupku Viši trgovinski sud nalazi da je žalba tuženog neosnovana. Zakona o parničnom postupku. i 9. stav 2. stav 2. 12615/05 od 20. u vezi člana 478.PARNIČNI POSTUPAK žnosti trgovinskog suda za postupanje po predmetnom predlogu. pa stoga nije bilo mesta zasnivanju nadležnosti trgovinskog suda za odlučivanje o takvoj pravnoj stvari. (Iz rešenje Višeg trgovinskog suda Pž. st. jer je prvostepeni sud u celosti održao na snazi rešenje o izvršenju i istovremeno usvojio tužbeni zahtev tužioca opredeljen rešenjem o izvršenju. te kako u žalbi nije istaknut žalbeni razlog iz člana 361. već samo na zahtev stranke. ne utiče na pravilnost pobijane odluke. ali kako se u žalbi tuženi nije pozvao na tu povredu postupka. 2. ako se tuženi u žalbi na . tačka 2. tačka 12. stav 1. stav 2. koja se ogleda u činjenici da je u postupku postupao stvarno nenadležan sud. Zakona o parničnom postupku. u prvostepenoj presudi. i 2.9. Prema odredbi člana 21. godine. Zakona o uređenju sudova za odlučivanje o ovakvom predlogu za izvršenje bio bi stvarno nadležan sud opšte nadležnosti. može ispitivati samo ukoliko je ista obuhvaćena razlozima navedenim u žalbi. tako da počinjena povreda.2006. godine) 398. jer je izreka nerazumljiva i protivrečna sama sebi. tačka 4. 2974/06 od 29. Ako je prvostepeni sud presudom u celosti održao na snazi rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave i istovremeno usvojio tužbeni zahtev opredeljen rešenjem o izvršenju. Zakona o parničnom postupku. postupka Zakona o parničnom postupku. godine) 397. 1. stav 2. tačka 12. Zakona o parničnom postupku. Zakona o sudovima. to je pobijanu odluku valjalo potvrditi iako je istu doneo stvarno nenadležni sud.262 - . Zakona o parničnom postupku na koju drugostepeni sud pazi po službenoj dužnosti.02. stav 2. postoji apsolutno bitna povreda odredaba parničnog postupka iz člana 361. drugostepeni sud po službenoj dužnosti prilikom odlučivanja po žalbi pazi samo na postojanje bitnih povreda postupka iz člana 361. Zakona o parničnom postupku. prema članu 372. Ovo znači da se postojanje bitne povrede odredaba postupka. Tuženi u svojoj žalbi prvostepenu presudu napada opredeljenim žalbenim razlozima samo u pogledu pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja. 7. tač. s obzirom na činjenicu da se radi o izvršnoj ispravi koju nije doneo trgovinski sud. Pri čemu nije sporna povreda Zakona o parničnom postupku iz člana 361. koja se odredba u smislu člana 84. januara 2007. Zakona o parničnom postupku.2006. a saglasno članu 15. Međutim. 5. 1. Kako je u konkretnom slučaju za odlučivanje o predlogu za izvršenje predviđena sudska nadležnost.

PARNIČNI POSTUPAK to nije pozvao, jer na prekoračenje tužbenog zahteva drugostepeni sud pazi samo na zahtev stranke, a ne po službenoj dužnosti. Iz obrazloženja: Ispitujući pobijanu presudu u granicama žalbe na osnovu člana 372. Zakona o parničnom postupku, u vezi člana 478. st. 1. i 2. Zakona o parničnom postupku Viši trgovinski sud nalazi da je žalba tuženog neosnovana. Tuženi u svojoj žalbi prvostepenu presudu napada opredeljenim žalbenim razlozima samo u pogledu pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja. Očigledno je da je prvostepeni sud prekoračio tužbeni zahtev jer je predlog za izvršenje bio opredeljen na iznos od 3.992,50 dinara sa zakonskom zateznom kamatom od 1.1.2003. godine, koji zahtev tokom parničnog postupka nije bio preinačen, a prvostepeni sud je dosudio tužiocu iznos od 187.197,50 dinara sa zakonskom zateznom kamatom od 1.1.2003. godine, međutim, kako drugostepeni sud shodno odredbi člana 372. stav 3. Zakona o parničnom postupku na prekoračenje tužbenog zahteva pazi samo na zahtev stranke, nije bilo osnova da postupi shodno članu 379. stav 1. Zakona o parničnom postupku. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Pž. 2974/06 od 29.9.2006. godine)

ODLUKE DRUGOSTEPENOG SUDA (Član 387 - 398. ZPP)

399.
Jedino ako su to stranke izričito u ugovoru predvidele, ulaganja koja zakupac izvrši u uređenje zakupljenog prostora mogu se uračunati u izmirenje dugovanja po osnovu zakupnine. Iz obrazloženja: Tuženikovi navodi (da je imao velike izdatke za uređenje navedenog poslovnog prostora uzetog u zakup) nisu od uticaja na pravilnost pobijane odluke, već na eventualni zahtev tuženog da mu iste tužilac naknadi. Pravilno je, pri tome, prvostepeni sud imao u vidu da se navedeni izdaci ne mogu smatrati automatskim izmirenjem zakupnine, jer ugovornim odredbama to nije izričito predviđeno. Iz tih razloga, prvostepeni sud je, na potpuno i pravilno utvrđeno činjenično stanje, pravilno primenio odredbe materijalnog prava, donoseći pobijanu odluku kojom je tuženog obavezao da se iseli iz poslovnog prostora, s obzirom da je istekao otkazni rok po Ugovoru o zakupu. Kako u donošenju pobijane usluge nisu učinjene ni apsolutno bitne povrede odredaba Zakona o parničnom postupku (iz člana 361. stav 2, o kojima ovaj sud vodi računa po službenoj dužnosti) kao ni odredbe iz tačke 12. istog člana (na koje se poziva tuženi), jer presuda sadrži jasne razloge o odlučnim činjenicama, to se - na osnovu člana 375. Zakona o parničnom postupku - pobijana odluka kao pravilna potvrđuje, a žalba tuženog kao neosnovana odbija. (Iz Presude Privrednog apelacionog suda, Pž. 606/2011(2) od 17.02.2011. godine)
- 263 -

PARNIČNI POSTUPAK

400.
Ako je među strankama ugovoreno obračunavanje mesečnih akontacionih iznosa do konačnog obračuna godišnje naknade, ne radi se o povremenim novčanim davanjima. U pitanju je potraživanje koje se povremeno obračunava. Iz obrazloženja: Stavom II izreke je dosuđeno potraživanje koje predstavlja mesečne akontacione iznose po ugovoru zaključenom medu strankama, kojim je usaglašen i rok za vršenje plaćanja. Dakle, i iz odredbi ugovora proizlazi da se radi o potraživanju koje se povremeno obračunava u mesečnim iznosima i za koje se ispostavljaju fakture koje tužilac treba da dostavi tuženom. Zbog toga razlozi prvostepenog suda o pravu tužioca na kamatu na navedeni iznos od podnošenja tužbe do isplate nisu jasni i razumljivi, pa je - na osnovu člana 376. Zakona o parničnom postupku - u tom delu presuda ukinuta zajedno sa odlukom o troškovima spora, koja i zavisi od konačne odluke o tužbenom zahtevu. (Iz Presude Privrednog apelacionog suda, Pž. 4937/2010 od 7.10.2010. godine)

ŽALBA PROTIV REŠENJA (Član 399 - 402. ZPP)

401.
Zaključeno i objavljeno prinudno poravnanje u "Službenom glasniku Republike Srbije" obavezuje drugostepeni sud i kada je isto odobreno posle datuma zaključenja glavne rasprave u parnici pokrenutoj za utvrđenje osnovanosti osporenog potraživanja o kome se odlučuje u postupku po žalbi. Iz obrazloženja: "Revizijom pobijana presuda je zahvaćena bitnom povredom iz člana 354. stav 1. tačka 14. Zakona o parničnom postupku. To je posledica protivurečnosti datih razloga o odlučnim činjenicama sa sadržinom isprava priloženih u spisu. Naime, ne stoji tvrdnja nižestepenih sudova da tuženi nije osporio osnov i visinu tužbenog zahteva. Naprotiv, tuženi je još u postupku zaključenja prinudnog poravnanja osporio u celosti tužbeni zahtev koji je predmet ovog spora. To je učinio i u toku trajanja parnice pred prvostepenim sudom. Na to upućuje njegov podnesak od 3.8.1999. godine, koji se nalazi na strani 105. spisa. Iz njegove sadržine nedvosmisleno proizlazi da je tuženi osporio i osnov i visinu tužbenog zahteva. Da tuženi spori osnov i visinu tužbenog zahteva upućuje i njegov podnesak od 22.2.2002. godine. Osim toga, u spisu se nalazi i rešenje Privrednog suda u B... St. 2626/96 od 6.2.1998. godine iz koga se vidi da je u postupku stečaja nad M.T.P. "N.I." u B... utvrđeno potraživanje tužioca u iznosu od 163.916,92 USD. Taj iznos predstavlja potraživanje koje je tužiocu preneto ugovorom o cesiji zaključenim 5.1.1995. godine sa "N.I." u B... Navedeni iznos je i predmet spora
- 264 -

PARNIČNI POSTUPAK u ovoj parnici. Zato se bez prethodnog utvrđenja da li je i u kom iznosu tužilac naplatio predmetno potraživanje u postupku stečaja nad M.T. P. "N.I." ne može pravilno utvrditi da li je i za koji iznos osnovan njegov tužbeni zahtev prema tuženom u ovom sporu. Kod činjenice da je tužilac prijavio svoje potraživanje u postupku stečaja nad "N.I." sporna je i sudbina ugovora o cesiji po kome se isti legitimiše kao poverilac u ovom sporu. Pored toga, uz reviziju je dostavljen i primerak pravnosnažnog rešenja o odobrenom prinudnom poravnanju zaključenom između tuženog i njegovih poverilaca pred Trgovinskim sudom u Z... u predmetu PP. 5/2004 od 12.1.2005. godine. Tim poravnanjem je utvrđena obaveza tuženog da svoja dugovanja izmiri u 100% iznosu u roku od godinu dana sa kamatom u visini eskontne stope NBS počev od 12.1.2005. godine. Prema tome, ovo poravnanje se odnosi i na potraživanje tužioca koje je predmet ovog spora. Ono je proizvodilo pravna dejstva u vreme donošenja drugostepene presude. Zato se i pod pretpostavkom osnovanosti spornog potraživanja, tuženi mogao obavezati na njegovo ispunjenje samo pod uslovima utvrđenim u navedenom poravnanju. Ovo iz razloga što se rešenje o odobrenom prinudnom poravnanju objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srbije" i sa tim datumom obavezuje i sud nezavisno od faze postupka u kojoj se spor nalazi. To je izričito propisano odredbom člana 45. stav 3. Zakona o prinudnom poravnanju, stečaju i likvidaciji. Zato drugostepeni sud nije mogao doneti odluku o tuženikovoj obavezi u skladu sa uslovima ustanovljenim prinudnim poravnanjem od 29.1.1999. godine, već saglasno uslovima iz poravnanja odobrenog rešenjem Trgovinskog suda u Z... PP 5/2004 od 12.1.2005. godine." (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije, Prev. 306/2005 od 3.11.2005. godine)

402.
Ako prvostepeni sud odbaci žalbu koju je podneo advokat bez posebnog punomoćja, kako će postupiti drugostepeni sud ako uz žalbu na ovo rešenje advokat naknadno dostavi punomoćje kojim stranka odobrava njegovu parničnu radnju? Stranka ne može naknadnim dostavljanjem punomoćja uz žalbu na rešenje o odbacivanju nedozvoljene žalbe (rešenje doneto na temelju odredbe člana 103. stav 6. u vezi člana 92. stav 1. Zakona o parničnom postupku) konvalidirati propust svog punomoćnika – advokata učinjen dostavljanjem žalbe sudu bez punomoćja. (Pravni stav Višeg trgovinskog suda - odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove od 19. i 20.06.2005. godine)

REVIZIJA (Član 403 - 420.ZPP)

403.
Za ostvarivanje prava na izjavljivanje revizije, kada se tužbeni zahtev odnosi na potraživanje u novcu, merodavan je onaj novčani iznos o kome je odlučivano u pravnosnažno okončanom postupku.
- 265 -

PARNIČNI POSTUPAK Iz obrazloženja: Tužilac je – kako proizlazi iz spisa predmeta - izjavio reviziju protiv presude Privrednog apelacionog suda zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka iz člana 361. stav 2. tačka 12. Zakona o parničnom postupku i pogrešne primene materijalnog prava. U podnetoj reviziji tužilac je naveo da je vrednost predmeta spora 540.000,oo dinara. Prvostepenom presudom, kao i presudom Privrednog apelacionog suda od 01.04.2010. godine, odlučivano je o tužbenom zahtevu koji je bio postavljen na iznos od 500.000,oo dinara. Odredbom propisano je da protiv pravnosnažne presude donete u drugom stepenu, stranke mogu izjaviti reviziju u roku od 30 dana od dana dostavljanja prepisa presude - član 394. stav 1. Zakona o parničnom postupku. Revizija nije dozvoljena u imovinskopravnim sporovima kada se tužbeni zahtev ne odnosi na potraživanje u novcu, predaju stvari ili izvršenje neke druge činidbe ako vrednost predmeta spora, ne prelazi iznos od 500.000,oo dinara - član 394. stav 3. Zakona o parničnom postupku (koji je bio na snazi u vreme podnošenja tužbe). Odredbom propisano je da Postupci započeti pre stupanja na snagu tog zakona će se okončati po odredbama novog zakona - član 55. stav 1. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku. Dok je stavom 2. istog člana propisano da O revizijama izjavljenim pre stupanja na snagu ovog zakona odlučuje Vrhovni kasacioni sud u veću sastavljenom od troje sudija po pravilima parničnog postupka koja su važila do dana stupanja na snagu ovog Zakona - član 55. stav 2. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku. U konkretnom slučaju tužbeni zahtev se odnosi na potraživanje u novcu, odnosno tužilac traži da mu tuženi izvrši vraćanje depozita u iznosu od 500.000,oo dinara, iz čega sledi da vrednost predmeta spora ne prelazi iznos od 500.000,oo dinara, te da revizija u ovoj pravnoj stvari nije dozvoljena, s obzirom da je potraživanje tužioca novčano. (Iz rešenja Privrednog apelacionog suda, Pž. 2894/2010 od 21.10.2010. godine)

404.
Nije dozvoljena revizija prema odredbi člana 401. stav 2. tačka 2. Zakona o parničnom postupku, izjavljena od strane advokata koji je ranije otkazao punomoćje, bez obzira što je punomoćnik na reviziju stavio pečat, a stranka je potpisala. Iz obrazloženja: Predmet tužbenog zahteva je poništaj rešenja o prestanku radnog odnosa. Tužba je odbačena kao neblagovremena, rešenjem prvostepenog suda, koje je potvrdio drugostepeni sud. Protiv rešenja drugostepenog suda tužilac je blagovremeno izjavio reviziju zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka i pogrešne primene materijalnog prava. Odlučujući o reviziji tužioca Vrhovni sud je našao da revizija nije dozvoljena u smislu člana 401. stav 2. tačka 2. Zakona o parničnom postupku ("Službeni glasnik RS", br. 125 od 22. novembra 2004. godine) prema kojoj revizija nije dozvoljena ako je reviziju izjavilo lice koje nije advokat. U konkretnom slučaju tužioca je zastupao advokat koji je tužiocu otkazao punomoćje podneskom od 26. aprila 2004. godine u smislu člana 93. stav 2. Zakona o parničnom postupku, pa se tužilac u daljem toku postupka zastupao sâm. Pečat advokata na reviziji, bez potpisa i urednog punomoćja, nije dokaz da je reviziju izjavio punomoćnik – advokat, jer je ranije dato punomoćje otkazano podneskom od 26. aprila 2004. godine, a novo nije izdato." (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije u Beogradu, Rev. II 80/06 od 1.02.2006. godine)
- 266 -

PARNIČNI POSTUPAK

405.
Da li je javni pravobranilac ovlašćen da u ime stranke koju zastupa izjavi reviziju, ili se pak, ovaj vanredni pravni lek mora izjaviti advokat u smislu člana 401. stav 2. tačka 2. Zakona o parničnom postupku? Javni pravobranilac je ovlašćen da u ime stranke koju zastupa izjavi reviziju. Shodno odredbi člana 84. stav 3. Zakona o parničnom postupku, zastupanje državne zajednice, države članice i njenih organa, jedinica teritorijalne autonomije i lokalne samouprave uređuje se posebnim propisima. Zakonom o javnom pravobranilaštvu u članu 1. stav 2. propisano je da je javno pravobranilaštvo zakonski zastupnik Republike, autonomne pokrajine, grada i opštine. Čl. 7. i 9. Zakona o javnom pravobranilaštvu propisano je da Republičko javno pravobranilaštvo preduzima pravne radnje i koristi pravna sredstva pred sudovima i drugim nadležnim organima radi ostvarivanja imovinskih prava i interesa Republike Srbije, njenih organa i organizacija i drugih pravnih lica čije se finansiranje obezbeđuje u budžetu Republike, te da u tom smislu isto u sudskim i upravnim postupcima ima položaj zakonskog zastupnika. Iz navedenih odredaba proizlazi da se odredba člana 401. stav 2. tačka 2. Zakona o parničnom postupku ne odnosi na one stranke u postupku čije je zastupanje posebnim zakonom povereno javnom pravobranilaštvu. Naime, kada se kao učesnik u postupku pojavljuje Republika, autonomna pokrajina, grad, opština ili njihovi organi i organizacije, tada se na njih ne odnosi odredba člana 84. stav 2. Zakona o parničnom postupku, te samim tim ni odredba člana 401. stav 2. tačka 2. Zakona o parničnom postupku, već se ima primeniti odredba člana 84. stav 3. i člana 401. stav 2. tačka 1. Zakona o parničnom postupku. Kako se javno pravobranilaštvo ne može smatrati licem koje nije ovlašćeno na podnošenje revizije, to proizlazi dakle da je javni pravobranilac ovlašćen da u ime stranke koju zastupa izjavi reviziju i da se ovaj vanredni pravni lek u opisanoj situaciji ne mora izjavljivati preko advokata. (Pravni stav Višeg trgovinskog suda - odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove od 19. i 20.06.2005. godine)

406.
Utvrđenje prave volje davaoca izjave suštinski je kriterijum za tumačenje založne izjave. Iz obrazloženja: S obzirom da nemaju dovoljne i jasne razloge o odlučnim činjenicama u pogledu odbijanja zahteva tužioca, a dati razlozi su nedovoljni ili u protivurečnosti sa sadržinom raspravnih zapisnika i pismenih isprava pa se ne mogu ispitati u pogledu pravilne primene materijalnog prava - Vrhovni kasacioni sud je našao da se revizijom tužioca osnovano ukazuje da su nižestepene presude zahvaćene bitnom povredom odredaba parničnog postupka iz člana 361. stav 2. tačka 12. Zakona o parničnom postupku. Radi obezbeđenja određenog potraživanja, nepokretna stvar može biti opterećena pravom zaloge u korist poverioca (hipoteka) koji je ovlašćen da, na način predviđen zakonom, traži namirenje svog potraživanja iz vrednosti te nepokretnosti pre poverilaca koji na njoj nemaju hipoteku, kao i pre poverilaca koji su hipoteku na njoj stekli posle njega, bez obzira na promenu vlasnika opterećene nepokretnosti - član 63. stav 1. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa (važeći u momentu
- 267 -

PARNIČNI POSTUPAK upisa založnog prava u zemljišne knjige). Hipoteka se stiče upisom u javnu knjigu ili na drugi odgovarajući način - član 64. stav 1. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa. U meritumu, hipotekarna parnica se raspravlja kao i svaka druga parnica usmerena na ostvarenje potraživanja - mora se dokazati osnov potraživanja, visina i dospelost. U konkretnom slučaju, hipotekarni dužnik nije i lični dužnik hipotekarnog poverioca. Lični i hipotekarni dužnik može u postupku po tužbi istaći prigovore u pogledu punovažnosti pravnog posla ili založnog prava dok hipotekarni dužnik koji nije i lični dužnik hipotekarnog poverioca može u postupku po hipotekarnoj tužbi isticati (ne samo one prigovore koje je mogao istaći i lični dužnik) već i one koje može istaći usled specijalnog odnosa koji eventualno postoji na temelju materijalnog prava između njega i hipotekarnog poverioca. Dakle, u konkretnom slučaju izostalo je razjašnjenje i utvrđenje koje je obaveze preuzeo realni dužnik u momentu zasnivanja hipoteke i koje su nepokretnosti u vlasništvu realnog dužnika (u momentu davanja založne izjave) opterećene založnim pravom - hipotekom. Zbog toga je revizijski sud - na osnovu člana 407. stav 2. Zakona o parničnom postupku - ukinuo obe nižestepene presude, odlučio kao u izreci i predmet ustupio Višem sudu u Beogradu u smislu člana 23. Zakona o uređenju sudova - kao nadležnom prvostepenom sudu - na ponovno suđenje, kako bi otklonio uočene nedostatke i doneo zakonitu i pravilnu odluku, imajući u vidu i iznete primedbe. (Iz presude Vrhovnog kasacionog suda, Rev. 405/2010 od 27.05.2010. godine)

407.
Revizija nije dozvoljena protiv rešenja kojim je odbijen zahtev tuženog za obezbeđenje parničnih troškova, jer njime postupak nije pravnosnažno okončan. Iz obrazloženja: Zahtev tuženog za obezbeđenje parničnih troškova pravnosnažno je odbijen drugostepenim rešenjem koje se pobija. Stranke mogu izjaviti reviziju i protiv rešenja drugostepenog suda kojim je postupak pravnosnažno završen - član 412. stav 1. Zakona o parničnom postupku. Rešenjem koje se pobija postupak se pravnosnažno ne završava. Dakle, to podrazumeva da se revizija protiv ovakvog rešenja ne može izjaviti, te je revizija tuženog u smislu citirane zakonske odredbe nedozvoljena. (Iz rešenja Vrhovnog kasacionog suda, Rev. 346/2010 od 04.03.2010. godine)

408.
U postupku rehabilitacije revizija nije dozvoljena. Iz obrazloženja: U vanparničnom postupku shodno se primenjuju odredbe Zakona o parničnom postupku, ako ovim ili drugim zakonom nije drugačije određeno - član 30. stav 1. Zakona o vanparničnom postupku. U postupku u kome se odlučuje o statusnim stvarima i o vanparničnim stvarima koje se odnose na stanarsko pravo, protiv pravnosnažnog rešenja drugostepenog suda revizija je dozvoljena ako ovim ili drugim zakonom nije drugačije određeno – član 27. stav 1. Zakona o vanparničnom postupku. U postupku u kome se odlučuje o imovinsko-pravnim stvarima revizija je dozvoljena pod uslovima pod kojima se po Zakonu o parničnom postupku može izjaviti revizija o imovinsko-pravnim spo- 268 -

procesnih zakona. stav 3. (Iz rešenja Vrhovnog kasacionog suda. Nije dozvoljena revizija protiv preinačujućeg drugostepenog rešenja. stav 2.269 - . koje prvostepenim rešenjem odbačenu reviziju revidenta. Nemaju procesnu aktivnu legitimaciju za izjavljivanje revizije. stav 3. tačka 5. propisano je samo za revidenta kome je revizija odbačena. smatra dozvoljenom. te da Zakon o rehabilitaciji ne predviđa dozvoljenost revizije protiv drugostepenog rešenja. kao zakonodavnu normu prihvata u celosti i zakonodavac u sada važećem republičkom Zakonu o parničnom postupku i propisuje je u potpuno identičnom zakonskom tekstu u članu 412. procesno je nedozvoljena. ukoliko nisu i umešači na strani revidenta. revizija protiv drugostepenog rešenja o rehabilitaciji nije dozvoljena.07. stav 3. nemaju pravo na izjavljivanje te revizije. Budući da je postupak rehabilitacije vanparnični postupak u kome se shodno primenjuju odredbe Zakona o parničnom postupku. ako ovim ili drugim zakonom nije drugačije određeno . procesnog zakona. a u vezi sa članom 401. Rev. pa ju je revizijski sud na osnovu procesnog ovlašćenja iz člana 404.član 412. stav 3. to se na dozvoljenost revizije primenjuju navedene odredbe Zakona o parničnom postupku. kao takvu i odbacio odlučivanjem na način iz stava 1. Pravo na reviziju protiv tako preinačujućeg rešenja drugostepenog suda nije bilo dozvoljeno ni po članu 400. Iz obrazloženja: Procesne norme su jasne i moraju da se primenjuju na način kako ih je zakonodavac i propisao. ranije važećeg saveznog Zakona o parničnom postupku. stranku čije je pravo na izjavljivanje revizije takvim odlučivanjem onemogućeno. Revizija je procesno dozvoljena samo protiv drugostepenog rešenja. juna 2005. a ako se ona kao vanredni pravni lek izjavi. godine nije rešenje iz člana 400. odnosno kojom se potvrđuje rešenje prvostepenog suda o odbacivanju revizije". stav 2. Citiranu procesnu odredbu. godine) 409. Nije drugostepeno rešenje kojim se potvrđuje prvostepeno rešenje kojim se odbacuje revizija revidenta kao nedozvoljena. Stečajni upravnik je izjavio reviziju protiv drugostepenog rešenja koje se revizijom ne može pobijati u smislu pomenutih procesnih normi. stav 2. Pomenutom procesnom odredbom bilo je propisano: "revizija je uvek dozvoljena protiv rešenja drugostepenog suda kojim se izjavljena žalba odbacuje. Procesnu legitimaciju nemaju ni na izjavljivanje revizi. Procesno nedozvoljena revizija se odbacuje. Procesnim zakonima nije propisano pravo na izjavljivanje revizije protiv preinačujućeg drugostepenog rešenja. NJime je revizija dozvoljena. 2803/2010 od 08. Tako jasna zakonska norma ne otvara nikakve dileme u njenoj primeni. kojim je potvrđeno prvostepeno rešenje o odbacivanju revizije. Stoga se drugostepeno rešenje ne može pobijati revizijom. kojim je utvrđeno da je dozvoljena revizija koja je prvostepenim rešenjem odbačena kao nedozvoljena.PARNIČNI POSTUPAK rovima. Revizijom stečajnog upravnika pobija se rešenje drugostepenog suda kojim se revizija dužnika stečajnog dužnika smatra dozvoljenom.2010. Drugostepeno rešenje od 30. To podrazumeva da treća lica. Pravo na izjavljivanje revizije protiv drugostepenog rešenja kojim je potvrđeno prvostepeno rešenje o odbacivanju revizije. Zakona o vanparničnom postupku. Zakona o parničnom postupku određeni su uslovi za izjavljivanje revizije protiv pravnosnažne presude donete u drugom stepenu. i člana 412. važećeg procesnog zakona. Zakona o parničnom postupku. Članom 394. izreke revizijskog rešenja. Revizija protiv rešenja drugostepenog suda kojom je postupak pravnosnažno završen nije dozvoljena u sporovima u kojima ne bi bila dozvoljena revizija protiv pravnosnažne presude . Budući da se ne radi o imovinsko-pravnom sporu niti o statusnom sporu u smislu citiranih odredbi.član 27.

u smislu norme iz člana 8. Stečajni upravnik je upravo to lice – lice koje nije ovlašćeno na izjavljivanje revizije. stav 3. Ta prava stranaka nisu predmet raspravljanja pred revizijskim sudom. Pri tom se mora poći i od cilja procesne norme koja propisuje pravo na izjavljivanje revizije protiv drugostepenog rešenja kojim je žalba odbačena. Potraživanje dosuđeno izvršnom ispravom stečajnom dužniku. doneto u stečajnom postupku. To drugostepeno rešenje se pobija revizijom revidenta. koje propisuju pravo na izjavljivanje revizije protiv drugostepenog rešenja. izričito propisano da se u stečajnom postupku ne može tražiti povraćaj u pređašnje stanje.1. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije. revident je izjavio žalbu. pomenuta norma se ne može primeniti na izjavljenu reviziju revidenta. NJenu primenu u konkretnoj procesnoj situaciji.03. revidentu. kao žalba žalioca. Nije sporno da u stečajnom postupku revizija nije dozvoljena u odnosu na materijalno-pravni odnos stranaka.270 - . stav 3. Tako izjavljenu reviziju revizijski sud smatra procesno dozvoljenom u smislu već pomenutih procesnih odredbi iz člana 400. Protiv tog prvostepenog rešenja. godine osnivaču stečajnog dužnika. Izneto podrazumeva da je revizija stečajnog upravnika nedozvoljena i u smislu člana 401. preneto je prvostepenim rešenjem od 12. Za to odlučivanje je nadležan drugostepeni sud u postupku meritornog odlučivanja po žalbi ovog revidenta izjavljenog protiv prvostepenog rešenja od 12. godine. Bez obzira na njenu izričitost. koju drugostepeni sud odbacuje kao neblagovremenu rešenjem od 31. 381/06 od 15. NJom je u stavu 3. Shodna primena procesnog zakona podrazumeva i primenu procesnih normi u stečajnom postupku. sa obavezom dužnika . stav 2. jer je to procesno pravo propisano samo u korist žalioca kao revidenta protiv tog drugostepenog rešenja.PARNIČNI POSTUPAK je protiv drugostepenog rešenja kojim se žalba odbacuje kao nedozvoljena. Dozvoljena je revizija kojom se pobija drugostepeno rešenje kojim je potvrđeno prvostepeno rešenje o odbacivanju žalbe kao neblagovremene.2005.2004. . procesnih zakona. jer se o tim pravima odlučuje u stečajnom postupku i po zaključenju stečajnog postupka. pomenutog stečajnog zakona shodno se primenjuju odredbe Zakona o parničnom postupku. jer je reviziju izjavilo lice koje nije ovlašćeno na podnošenje revizije. niti izjaviti revizija. godine. Ta imovina prema stanju u stečajnom spisu predstavlja potraživanje stečajnog dužnika kao poverioca prema njegovom dužniku u stečajnom predmetu. Revizijski sud konkretno odlučuje samo o dozvoljenosti i osnovanosti revizije izjavljene protiv rešenja drugostepenog suda kojim je odbačena žalba revidenta. U postupku stečaja u smislu člana 12. stečaju i likvidaciji.2006. i 412. tačka 1.2004.revidenta da dosuđeno potraživanje uplati u sudski depozit prvostepenog suda. niti podnositi predlog za ponavljanje postupka.10. Revizijom se ne osporava pravo propisano Stečajnim zakonom. Prev. kojim je kao neblagovremena odbačena žalba izjavljena protiv prvostepenog rešenja donetog u stečajnom postupku. ne i o pravima i obavezama proizašlim iz obligacionih odnosa pre otvaranja postupka stečaja nad stečajnim dužnikom. godine) 410. Stečajnog zakona. ne isključuje već pomenuta norma iz člana 8. važećeg procesnog zakona. U stečajnom predmetu prvostepenog suda odlučuje se o imovini stečajnog dužnika koja nije raspodeljena do zaključenja stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.10. Zakona o prinudnom poravnanju. Iz obrazloženja: Nije sporno šta je predmet raspravljanja u sporu i po kojim zakonskim normama treba raspraviti materijalno-pravni odnos stranaka.

ZPP odbacio predlog tuženog za ponavljanje postupka kao neblagovremen.godine.11.PARNIČNI POSTUPAK Cilj procesne norme je jasan. tačka 6.424. Najčešće su to grubi previdi. to je pravilno prvostepeni sud shodno članu 426.ZPP. rezultirani odbacivanjem žalbe kao neblagovremene. Stoga su neosnovana isticanja u žalbi tuženog da je predlog za ponavljanje postupka blagovremen i dozvoljen.ZPP. I.ZPP. dana 18.st. je upravo propisano kroz procesno pravo žalioca na izjavljivanje revizije. pravnosnažnu presudu Osnovnog suda u U. Pravo na sankcionisanje tih previda i svih drugih nepravilnosti rezultiranih odbacivanjem žalbe u drugostepenom postupku. odnosno da tuženi bez svoje krivice nije mogao istaći razlog propisan shodno članu 422. Dozvoljena je u procesnom i materijalnopravnom smislu.09.stav 1. Prev. Stoga je cilj procesne norme. Brojni su primeri tih nepravilnosti u sudskoj praksi. godine) PONAVLJANJE POSTUPKA (Član 426 – 433.2007. mogućnost da se u revizijskom postupku. ZPP) 411. te kako je tuženi predlog za ponavljanje postupka podneo dana 29. Predlog za ponavljanje postupka je neblagovremen ako nije podnet u roku propisanom odredbom čl.stav 1. godine) . Tuženi se kao razlog za ponavljanje postupka pozvao na član 422.09. (Iz Rešenja Višeg suda u Užicu Gž.1. koji reviziju revidenta. 381/06 od 15.09. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije.2009.tačka 4. sankcionišu nepravilnosti u drugostepenom postupku ukidanjem pomenutog drugostepenog rešenja. smatra nedozvoljenom. Revizije zasnovane na bitnim povredama procesnog zakona i pogrešnoj primeni materijalnog prava.2005. i 6.2007. nakon isteka roka od 30 dana od dana kada je mogao upotrebiti pravnosnažnu presudu. jer nije podnet u roku propisanom odredbom čl.br. Zato je njegova izjavljena revizija dozvoljena.tačka 4.godine. tačka 4. rezultiranoj nezakonitim odlučivanjem u drugostepenom postupku.godine primio presudu. i 6.godine. od toga dana je počeo teći subjektivni rok od 30 dana za podnošenje predloga za ponavljanje postupka.271 - .godine. u vezi tačka 6. stav 1.09.03.2007.2010. stav 1. niti je mogao da podnese predlog za ponavljanje postupka u roku koji je propisan članom 424.424. kao razlog za ponavljanje postupka.1162/10 od 28. Revident u izjavljenoj reviziji upravo to i traži.st.745/07 od 26. P. ZPP.05.ZPP. Iz obrazloženja: Pravilna je odluka prvostepenog suda kojom je odbačen kao neblagovremen predlog tuženog za ponavljanje postupka 14. od kada je imao saznanje o njenoj sadržini. tačka 9. S obzirom da je tuženi dana 28.odnosno u roku od 30 dana od dana kada je stranka saznala za sadržinu pravnosnažne presude.2010.1. NJom se propisuje pravo na sankcionisanje u revizijskom postupku nepravilnosti rezultiranih donošenjem drugostepenog rešenja o odbacivanju žalbe. koja presuda je dostavljena tuženom. S tim u vezi su u meritumu u potpunosti neosnovani revizijski razlozi stečajnog upravnika.

272 - .2010. Tuženi je zatim dana 26. a da ga nije uredio i dopunio na način kako mu je naloženo.02. Kako je tuženi podneo predlog za ponavljanje postupka koji nije bio uređen i dopunjen na način kako je naloženo.2010. Dana 4. iako je prethodno poučen da će.2004. godine) 413. okolnosti iz kojih proizilazi da je predlog podnet u zakonskom roku i dokazi kojim se potkrepljuju navodi predlagača. U predlogu za ponavljanje postupka nije naveden zakonski osnov po kome se traži ponavljanje postupka.10. pa ga je odbacio. shodno članu 425. dopunjen podneskom od 4. a tuženi nije postupio po navedenom rešenju. Naime.2010. ZPP ponavljanje postupka je dozvoljeno samo u slučajevima kada je parnica okon. jer je predlog za ponavljanje postupka. predlog za ponavljanje postupka tuženog odbacio kao neuredan.godine.PARNIČNI POSTUPAK 412. godine. godine u predmetu P br.2. Imajući u vidu da je podnosiocu predloga za ponavljanje postupka naloženo da uredi i dopuni predlog. dopunjen podneskom 4. Ovaj sud nalazi da su razlozi za odbacivanje predloga za ponavljanje postupka pogrešni. ZPP ponavljanje postupka dozvoljeno samo u slučajevima kada je parnica okončana sudskom odlukom tj.10. okolnosti iz kojih proizilazi da je predmet podnet u zakonskom roku i dokazi kojim se potkrepljuju navodi predlagača. godine podnesak vratio sudu.2009.03. presudom ili rešenjem. ukoliko predlog bude vraćen bez naložene dopune. a po primerak poravnanja je naknadno dostavljen strankama dana 6. jer je u smislu člana 422. biti odbačen. ZPP.ZPP. Neuredan je predlog za ponavljanje postupka kada nije naveden zakonski osnov po kome se traži ponavljanje postupka. pa je taj podnesak vraćen tuženom radi uređenja i dopune.10. Kada je parnični postupak okončan sudskim poravnanjem onda se u tom sporu ne može tražiti ponavljanje pravnosnažno okončanog postupka. shodno članu 103.08. godine tuženi je podneo zahtev za ponavljanje postupka. jer ne sadrži sve što je potrebno da bi se po istom moglo postupiti u smislu čl. jer u smislu člana 422. Zakona o parničnom postupku.godine.godine. nerazumljiv i nepotpun. to je pravilno prvostepeni sud. Iz obrazloženja: Pravilna je odluka prvostepenog suda kojom je odbačen kao neuredan predlog tuženog za ponavljanje postupka od 29.2010.03.ZPP.10. prvostepeni sud je utvrdio da je takav predlog neuredan.2010. podnet dana 29. kada je parnični postupak okončan sudskim poravnanjem onda se u tom sporu ne može tražiti ponavljanje pravnosnažno okončanog postupka.godine. ali da to nije uticalo na zakonitost pobijanog rešenja.1072/10 od 25. Iz obrazloženja: Stranke su pred prvostepenim sudom na ročištu od 6. a upozoren je na posledice propuštanja. (Iz Rešenja Višeg suda u Užicu Gž.2009.425 ZPP.br.2004. 1129/04 zaključile poravnanje koje je na istom ročištu na zapisniku usvojeno rešenjem suda i konstatovano da ima snagu pravnosnažne i izvršne sudske odluke. koji je sud ocenio kao nerazumljiv i nepotpun jer ne sadrži sve što je potrebno da bi se po istom moglo postupiti u smislu člana 425. saglasno članu 103.

tač. uključi onaj razlog koji zakonom nije predviđen. 7. Neki žalbeni razlozi su preuzeti i u ovom vanrednom pravnom leku. Iz obrazloženja: U odnosu na žalbu kao redovni pravni lek. Bitna povreda koja predstavlja žalbeni razlog iz člana 374. U svakom slučaju. tačka 1. Međutim. a neki od razloga za ponavljanje postupka su različiti i potpuno drugačiji od žalbenih razloga. Stoga se podneti predlog za ponavljanje postupka u svakom slučaju morao odbaciti. 2090/2011 od 25.05. st. ranijeg Zakona). Zakona (član 361.273 - . Zakona (član 422. st.jer nije bio dozvoljen. tačka 2. tako što pod definicijom novih činjenica i novih dokaza pokušava da. Učešće sudije koji je trebalo biti isključen ili izuzet ne može biti nova činjenica ili novi dokaz zbog koga bi bila doneta povoljnija odluka za stranku. 1. Iz tih razloga. tačka 9. Privredni apelacioni sud smatra da predlog za ponavljanje postupka tuženog nije osnovan. Zakona (član 422. Neki žalbeni razlozi nisu razlozi za ponavljanje postupka. 1. 2.PARNIČNI POSTUPAK čana sudskom odlukom tj. Samo nove činjenice i novi dokazi koji se odnose na činjenice od značaja za primenu materijalnog prava u vezi sa odlučivanjem o tužbenom zahtevu mogu biti razlog za ponavljanje pravnosnažno okončanog postupka. tač. tač. koja se odnosi na povredu po kojoj je sudio sudija koji po zakonu mora biti isključen ili izuzet. 1. Zakona (član 361. presudom ili rešenjem. ponavljanje postupka kao vanredni pravni lek pruža užu zaštitu. stav 1. tačka 7. st. godine) 415. stav 2. Takvo zakonsko rešenje predlagač suštinski izbegava. kao što je navedeno. tačka 1.2010. odnosi se na nove činjenice i nove dokaze koji se odnose na činjenice od značaja za primenu materijalnog prava u vezi sa odlučivanjem o tužbenom zahtevu i ostalim zahtevima stranaka i na dokaze koji su podobni za utvrđivanje takvih činjenica. Zakona o parničnom postupku (član 422. ranije važećeg Zakona). jer je ponavljanje dopušteno samo protiv odluka ko. odredba iz člana 374. ne i one činjenice koje se odnose na učešće sudije koji je morao biti isključen. 1.7. ranije važećeg Zakona) za ponavljanje postupka. Pž. Nije dozvoljen predlog tužioca za ponavljanje postupka okončanog rešenjem kojim je konstatovano da se tužba smatra povučenom. st. (Iz Rešenja Višeg suda u Užicu Gž. (Iz Rešenja Privrednog apelacionog suda. tač. 2. stav 1. Razlog predviđen članom 426. pa se neosnovano žalbom tuženog pobija zakonitost i pravilnost prvostepenog rešenja kojim je predlog za ponavljanje postupka odbačen. stav 1. tač. kao razlog za ponavljanje postupka. ranije važećeg Zakona) sadržana kao razlog za ponavljanje postupka u članu 426. st. (član 361. ranije važećeg Zakona). jer se time izigrava zakonsko rešenje po kome to nije razlog za ponavljanje postupka. godine 414. stav 2. ne predstavlja razlog za ponavljanje postupka. br. koje stranci nisu bili poznate u ranijem postupku i koje bez svoje krivice nije mogla izneti do pravosnažnog okončanja postupka a zbog kojih bi bila doneta povoljnija odluka. 1. 9. 931/2010 od dana 09. Ranije važećeg Zakona) predstavlja razlog za ponavljanje postupka iz člana 426.2011. 1. pa je tako bitna povreda iz člana 374.

Stranka može da traži ponavljanje postupka koji je završen svim presudama. Zakona o parničnom postupku u vezi člana 381. godine kojim je konstatovano da se tužba smatra povučenom. ZPP predviđeno je da se postupak koji je odlukom suda pravnosnažno završen može po predlogu stranke ponoviti u taksativno navedenim razlozima. Ovo iz razloga što prezumpcija povlačenja tužbe u smislu navedenog zakonskog propisa nastaje po samom zakonu. Dok se formalna pravnosnažnost tiče mogućnosti pobijanja odluke i uzima se u nauci kao njeno svojstvo.. znači vezanost utvrđenjem sadržanim u odluci. Zakona o parničnom postupku. dotle se materijalna pravnosnažnost odnosi na sadržinu odluke i ispoljava se u njenom dejstvu. navodeći da je punomoćnik tužioca.N. Naime.274 - . Pž. ne može se uzeti da je pravnosnažno završen. To znači da odluka postoje materijalno pravnosnažna nastupanjem formalne pravnosnažnosti prema obema strankama. te smatra da su ispunjeni uslovi za ponavljanje postupka. Dejstvo odluke se sastoji u neosporivosti utvrđenja da pravo koje je bilo sporno postoji ili da ne postoji.PARNIČNI POSTUPAK je su sposobne za materijalnu pravosnažnost. pa rešenje suda o tome ima deklarativan a ne konstitutivan karakter. Zakona o parničnom postupku. decembra 2002. Viši trgovinski sud nalazi da žalba tužioca nije osnovana. članom 421. platnom nalogu i rešenju u parnicama zbog smetanja državine. istog zakona. 69/82. Ponavljanje postupka je dopušteno i kada se radi o meritornim rešenjima. te se postupak ponavlja. P2. te da u ime tužioca niko nije mogao da prima podneske. Protiv navedenog rešenja žalbu je uložio tužilac iz svih zakonskih razloga. postupak koji je okončan rešenjem kojim je konstatovano da se tužba u predmetnoj stvari smatra povučenom saglasno članu 499.. s obzirom da je navedenim rešenjem konstatovano da se tužba smatra povučenom primenom člana 499. Zakona o parničnom postupku ("Službeni list SFRJ". 2864/02 od 10. Postupajući na osnovu člana 491. materijalna pravnosnažnost. januara 2005.06. st. stav 2. koja se sastoji u neosporivosti utvrđenja da pravo koje je bilo sporno postoji ili da ne postoji. godine postupak u predmetnoj pravnoj stvari nije pravnosnažno završen. 20/90. br. pa shodno članu 425. godine) . br. Predmet mogu da budu i rešenja o odbacivanju tužbe ili žalbe. 1. a postupak okončan takvim deklarativnim rešenjem ne može se smatrati pravnosnažno završenim. 36/77. Zato se u prvoj fazi postupka o ovom pravnom leku odlučuje o dopuštenosti i osnovanosti pravnog leka i ukoliko su ispunjeni uslovi. stav 2. 72/82. 2864/02 od 20. izbrisan iz imenika advokata. Za svaki sud. potrebno je da se najpre ukloni pravnosnažna odluka koja predstavlja procesnu smetnju u ponovnom odlučivanju. kao nedozvoljen. 58/84. imajući u vidu da se predlog ne zasniva na činjenici koja je zakonom predviđena kao osnov ponavljanja. istog zakona. Na osnovu izloženog. 27/90 i 35/91 i "Službeni list SRJ". stav 2. 15/98 i 3/02) nije dozvoljeno.. 43/82. advokat M. Iz obrazloženja: Prvostepenim rešenjem Trgovinskog suda u B. U konkretnom slučaju drugostepeni sud smatra da predlog koji je podneo punomoćnik tužioca za ponavljanje postupka okončanog rešenjem tog suda saglasno članu 499.. jer se radi o odlukama kojima je završen postupak. godine odbačen je predlog tužioca za ponavljanje postupka okončanog rešenjem istog suda od 10. br. stav 1. što znači da je ponavljanje dopušteno protiv odluka koje su sposobne za materijalnu pravosnažnost. ukida se pravnosnažna odluka i time otklanja smetanja ponovnom odlučivanju o osnovanosti tužbenog zahteva.2005. 36/80. 27/92. i 2. 5094/05 od 3. P2. br.. drugostepeni sud nalazi da rešenjem Trgovinskog suda u B. 4/77. 6/80. 57/89. 31/93. Imajući u vidu izneto. koji je podneo punomoćnik tužioca odbacuje se pravilno kao nedozvoljen sa razloga iz ovog rešenja. decembra 2002. predlog za ponavljanje postupka. Zakona o parničnom postupku ("Službeni glasnik RS" br. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda. Da bi postupak u jednoj pravnoj stvari mogao da se ponovi. a ispitujući pobijano rešenje na osnovu člana 365. 24/94. Ponavljanje postupka je vanredni pravni lek koji izjavljuju stranke protiv pravnosnažnih odluka kojima je završen postupak. 125/04). Ponavljanje postupka se može tražiti i kad je postupak završen presudom i kad je završen rešenjem. 74/87. 12/98.

stav 2. poziv za ročište i presuda zbog izostanka? Ispunjeni su uslovi za ponavljanje postupka propisani odredbom člana 422.2006.odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove od 19. Ponavljanje postupka kao vanredni pravni lek može se dozvoliti samo ako postoji pravnosnažna odluka u tom sporu.PARNIČNI POSTUPAK 416. može zasnivati na razlogu iz člana 422. tačka 1. U pogledu pravnog leka ne važi pravilo zabrane "preskakanje" instanci. U tom slučaju postoji sukob interesa između tuženog i njegovog zakonskog zastupnika.12. nije bila data mogućnost da raspravlja pred sudom) u situaciji kada je isto lice bilo upisano u sudski registar kao direktor i tužilačkog i tuženog preduzeća (pri čemu je reč o povezanim preduzećima – tužilac je zavisno preduzeće. Da li se ponavljanje postupka okončanog presudom zbog izostanka. poziv za ročište i presuda zbog izostanka uručeni istom licu koje je u registru upisano kao zakonski zastupnik i tužioca i tuženog. godine) 418. i 20. Ponavljanje postupka se može tražiti i kada je postupak završen presudom i kad je završen rešenjem.275 - . . Zakona o parničnom postupku kada su tužba. te nije od značaja da li je pobijana odluka pre nastupanja pravnosnažnosti bila pobijana redovnim pravnim lekom. kojom je utvrđeno pravo svojine tužioca na određenim poslovnim prostorijama. novog Zakona o parničnom postupku (ako kojoj stranci nezakonitim postupanjem. pa zato ne može predstavljati razlog za ponavljanje postupka koji je završen rešenjem o presumiranom povlačenju tužbe i njegovo ukidanje. godine) 417. (Pravni stav Višeg trgovinskog suda . ali ne i da raspravlja pred sudom u postupku koji je prethodio donošenju navedenog rešenja. a tuženi matično preduzeće). a tom licu je bila uručena tužba. onemogućio je tužioca da blagovremeno izjavi žalbu protiv prvostepenog rešenja. Zakona o parničnom postupku istom morao postaviti privremenog zastupnika i njemu dostaviti tužbu i poziv za ročište. tačka 1. zbog čega je sud saglasno odredbi člana 79. 4934/06 od 11. pa se ista i ne može osporavati ovim pravnim lekom. Propust prvostepenog suda da rešenje kojim se tužba smatra povučenom dostavi tužiocu na jedan od zakonom propisanih načina. i stav 3. Iz obrazloženja: Ponavljanje postupka je vanredni pravni lek koji izjavljuje stranka protiv pravnosnažne odluke kojom je završen postupak. već za ukidanje klauzule pravosnažnosti. a ako odluka sud nije na zakonom predviđeni način dostavljena strankama nisu se stekli uslovi za nastupanje pravnosnažnosti iste. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda. a naročito propuštanjem dostavljanja. Pž.06.2005. tačka 2.

odnosno zbog činjenice što je sud propustio da rešenje o povlačenju tužbe dostavi tužiocu neposredno kada je obavešten da je punomoćnik tužioca promenio adresu.PARNIČNI POSTUPAK Iz obrazloženja: Iz navedenih činjenica proizlazi da je punomoćnik tužioca bio uredno pozvan i za ročište od 25. a koja je potvrđena i presudom Višeg trgovinskog suda od 24. ali ne i da raspravlja pred sudom povodom postavljenog tužbenog zahteva. Stoga. Nakon donošenja rešenja kojim je odlučeno da se tužba smatra povučenom. 2709/2006 od 11.2009. tada važećeg Zakona o parničnom postupku. godine pa nema nezakonitog postupanja prvostepenog suda niti propuštanja dostavljanja. godine. ne znači da postoje propusti u postupku koji je prethodio donošenju rešenja kojim se tužba smatra povučenom.2004. Mogućnost pozivanja na nove dokaze se ograničava na nove činjenice koje su postojale do momenta zaključenja glavne rasprave. Propust prvostepenog suda da rešenje kojim se tužba smatra povučenom od 28. zbog čega je prvostepeni sud dalju dostavu za punomoćnika tužioca na ime advokata vršio preko oglasne table. Iz obrazloženja: Iz spisa proizlazi: Prvotuženi i drugotuženi su dana 17.5. odnosno tužiocu nije uskraćena mogućnost da raspravlja pred sudom pre donošenja rešenja kojim je odlučeno da se tužba smatra povučenom. prvostepeni sud je obavešten da je advokatu izrečena privremena mera zabrane bavljenja advokaturom. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Pž.2004.2004. Zakona o parničnom postupku podneo predlog za ponavljanje postupka. godine podneli predlog za ponavljanje postupka.05.12. Rešenje kojim se tužba smatra povučenom od 28.2004. koji je pravnosnažno okončan presudom nadležnog Trgovinskog suda od 19. godine. godine.2008. godine nije dostavljeno u skladu sa odredbom člana 145. Prvostepeni sud smatra da tužiocu nije data mogućnost da raspravlja pred sudom. koji su zaključili tužilac i trećetuženi. Zakona o parničnom postupku. da bi se zaključilo da su se stekli uslovi iz člana 421.2006.2004.. godine uruči tužiocu saglasno članu 145..12. tačka 2.2004.04. 1649/01 od 28. Po oceni Višeg trgovinskog suda pogrešan je stav prvostepenog suda. propust prvostepenog suda da uredno dostavi sudsku odluku. a stranka se na njih nije pozvala.2004.9.9.9. godine) 419.276 - . godine sa obrazloženjem da rešenje od 28. U predlogu su istakli da su pravnosnažnom presudom obavezani da tužiocu isplate utuženi iznos sa zateznom kamatom. godine. godine istaknuto je na oglasnu tablu 23. stav 1. stav 4. tačka 2. Iz spisa proizlazi da u ovoj parnici nije podnet zahtev za ukidanje klauzule pravosnažnosti.06. stav 2. godine pravosnažno.12. a koji nisu . a skinuto 31.2004.9. Kako je rešenje od 28. Takože su u predlogu istakli da prvostepeni sud nije imao u vidu ugovor od 30.2004.2004. stav 1. godine i za ročište od 28.br.2009.9. Zakona o parničnom postupku i ukinulo rešenje kojim odlučeno da se tužba smatra povučenom P2. jer za postojanje njih nije ni znala.9. Prvostepeni sud je dozvolio ponavljanje postupka u ovoj pravnoj stvari i ukinuo rešenje od 28. Presuda je doneta i obaveza prvotuženog i drugotuženog utvrđena je na osnovu ugovora koji su zaključili prvotuženi i drugotuženi sa trećetuženim i pristupili su dugu koji je trećetuženi imao prema tužiocu. Zakona o parničnom postupku onemogućio je tužioca da blagovremeno izjavi žalbu protiv prvostepenog rešenja. tužilac je smatrajući da su se stekli uslovi iz člana 421.9. stav 4. te da su se stekli uslovi iz člana 421. godine.01. kao i troškove postupka.

Mogućnost pozivanja na nove dokaze se ograničava vremenski na momenat kada je nastupila pravnosnažnost sudske odluke. za nove dokaze isto važi: potrebno je da su oni postojali u momentu kada je sudska odluka postala pravnosnažna. je neblagovremen jer je podnet po proteku roka od 30 dana od dana od kada je stranka saznala da je odluka na osnovu koje je delimično ili u celini zasnovano činjenično stanje i na osnovu koje je odlučeno u postupku pred ovim sudom . tačka 9. Ponavljanje postupka ima za cilj ukidanje pravnosnažnih sudskih odluka i njihovu zamenu drugim . pa samim tim i Ugovor o pristupanju dugu od novembra 2003. Nove činjenice u tom smislu su subjektivno nove činjenice koje su postojale do momenta zaključenja glavne rasprave. ako protiv nje nije bio izjavljen pravni lek odn. počeo da teče pre nego što je odluka postala pravosnažna.PARNIČNI POSTUPAK potpisali prvotuženi i drugotuženi. a kako ovom ugovoru nisu pristupili. isti se računa od pravnosnažnosti odluke donete u postupku čije se ponavljanje traži. i rok za podnošenje predloga za ponavljanje postupka (bez obzira što je ranije doneta odluka Okružnog suda) počeo da teče tek od dostavljanja navedene drugostepene odluke tuženom odn. Tužilac ovaj ugovor nikada nije dostavio. godine. Postupak koji je odlukom suda pravnosnažno završen može se po predlogu stranke ponoviti i iz razloga ako stranka sazna za nove činjenice ili nađe ili stekne mogućnost da upotrebi nove dokaze na osnovu kojih je za stranku mogla biti doneta povoljnija odluka da su te činjenice ili dokazi bili upotrebljeni u ranijem postupku . taj će se rok računati od pravnosnažnosti odluke. Zakona o parničnom postupku. 5260/2010 od 09. Takođe.ukinuta. Prema stavu tuženih. godine ne proizvodi pravno dejstvo. prvostepeni sud je pobijanim rešenjem odbacio predlog za ponavljanje postupka i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovni postupak (a što su činjenice na kojima se zasniva predlog za ponavljanje postupka u ovoj pravnoj stvari). a stranka se na njih nije pozvala. Iz obrazloženja: Nalazeći da je isti neblagovremen. Prema stanovištu prvostepenog suda.2008. ne mogu se obavezivati na naknadu i plaćanje po tom osnovu. da je prvostepeni sud imao ovaj ugovor u prvostepenom postupku njime bi bila potvrđena tvrdnja prvotuženog i drugotuženog (izneta u toku postupka) da su po prvobitno sačinjenom ugovoru izvršili svoje obaveze. ako bi rok određen u stavu 1.01. predlog za ponavljanje postupka. Međutim. jer za postojanje njih nije ni znala. u stavu 2. Smatraju da je Ugovorom od 30. Pž. Ako bi rok od 30 dana za podnošenje predloga za ponavljanje postupka počeo da teče pre pravnosnažnosti odluke. godine) 420. pa je. stav 1. a na osnovu odredbe člana 424. Zakona o parničnom postupku.277 - . podnet 21.07. godine praktično stavljen van snage Ugovor o obračunu naknade za objekat izgrađen bez građevinske dozvole.2009. tačka 4. Zato su predložili da sud dozvoli ponavljanje postupka. njegovom puno.zakonitim i pravilnim. godine i ponovo odluči o tužbenom zahtevu. Zbog toga su osnovani žalbeni navodi da u ovoj situaciji. istog Zakona je predviđeno da.2004. jer je i ugovor kome su pristupili bitno izmenjen. odredbama člana 424.12. Žalbeni navodi tuženih da je prvostepeni sud pogrešno odlučio kada nije dozvolio ponavljanje postupka su neosnovani. godine.09. dakle. s obzirom da je odluka postala pravosnažna tek donošenjem navedene odluke Višeg trgovinskog suda od 02. niti su imali saznanje da ovaj ugovor postoji.06. pa su prvotuženi i drugotuženi za ugovor saznali nakon prijema drugostepene presude.2009. ukine odluku od 20. stav 1.2010.član 422. od dostavljanja pravnosnažne odluke višeg suda izrečene u poslednjem stepenu. (Iz presude Privrednog apelacionog suda.

a naročito razloge zbog kojih su oba pravna leka podneta i dokaze koje su stranke predložile.278 - . 4580/2010 od 18. godine. ZPP) 422. sud će odlučiti koji će postupak nastaviti. Iz obrazloženja: Procesni uslovi za odlučivanje o podnetoj reviziji nisu ispunjeni. kada je tužena strana u stečaju. ZPP) 421. (Iz presude Vrhovnog kasacionog suda.povratnica. Naime. Da li se u radnim sporovima pred trgovinskim sudovima. a sa kojim će zastati. i 435. uzeće u obzir sve okolnosti. iako su uredno pozvane? . shodno članu 424. a reviziju na naznačenu presudu nadležnog Okružnog suda je izjavio dana 24. pa je od tada. Pž. godine) ODNOS IZMEĐU PREDLOGA ZA PONAVLJANJE POSTUPKA I DRUGIH VANREDNIH PRAVNIH LEKOVA (Član 434. Rev. stav 2. uzimajući u obzir naročito okolnosti i razloge zbog kojih su oba pravna leka podneta.09. može primenjivati pravilo o povlačenju tužbe. Zakona o parničnom postupku. Prema dokazima u spisima . (Iz rešenja Privrednog apelacionog suda.12. tuženi je podneo predlog za ponavljanje postupka pred prvostepenim sudom dana 11. godine. U svim slučajevima u kojima stranka izjavi reviziju i istovremeno ili posle toga podnese predlog za ponavljanje postupka. presuda drugostepenog suda od 02. ukoliko stranke ne pristupe na ročište. a naročito razloge zbog kojih su oba pravna leka podneta i dokaze koje su stranke predložile .2010.član 430.2009. sud će odlučiti koji će postupak nastaviti a sa kojim će zastati. godine. a sa kojim će zastati.2009. godine) POSTUPAK U PARNICAMA IZ RADNIH ODNOSA (Član 436 . Kada je predlog za ponavljanje postupka podnet istovremeno ili posle izjavljene revizije.04.2.2010. Stoga je potrebno da prvostepeni sud postupi u smislu ove odredbe i odluči koji će postupak nastaviti. U tom smislu.441. stav 4. uzimajući u obzir sve okolnosti.2009.PARNIČNI POSTUPAK moćniku.07.11. 1330/10 od 22.2009. dostavljena je punomoćniku tuženog 17. prema stanju u spisima. Zakona o parničnom postupku. godine. počeo da teče rok od 30 dana za podnošenje predloga za ponavljanje postupka u ovom sporu.

pa parnični postupak valja prekinuti do njegovog okončanja. Ovo stoga što se u parnicama iz radnih odnosa. i koji je predviđao da se zaposleni mora saslušati pred disciplinskom komisijom osim ako se bez opravdanih razloga on ne odazove na uredno dostavljen poziv i ne može mu se uskratiti odbrana.. bez obzira što je pokrenut krivični postupak protiv tužioca i isti je i dalje u toku za dela za koja je upravo i izrečena navedena mera. Zakona o parničnom postupku. primenjuju sve odredbe Zakona o parničnom postupku. Kako se pravilnost disciplinske mere. može nastupiti situacija da se tužba smatra povučenom. Zakona o parničnom postupku. sa aspekta procesne pravilnosti postupka donošenja i osnovanosti.2005. shodno odredbi člana 434. to je pravilno prvostepeni sud. jer zakon izričito propisuje u kojim situacijama se može izreći navedena mera ali i njenu proceduru donošenja. imajući u vidu odredbe člana 95. stav 2. to do okončanja krivičnog postupka ne može da se donese odluka o zahtevu za naknadu štete jer ista zavisi od ishoda krivičnog postupka. to proizlazi da se i u parnicama iz radnih odnosa može desiti da se tužba smatra povučenom zbog nedolaska uredno pozvanog tužioca na pripremno ročište ili na ročište za glavnu raspravu. A ako je krivični postupak u toku. ukoliko su ispunjeni uslovi propisani u čl. Zakona o parničnom postupku. ispitivao da li je disciplinski organ postupao u skladu sa citiranim odredbama zakona kontrolišući pravilnost sprovedene procedure donošenja pobijane odluke. 289. odnosno opravdanosti navedene mere. Pravilno je prema navedenom prvostepeni sud. Pravilno je pri tom prvostepeni sud iz izvedenih dokaza koje je savesno i brižljivo cenio utvrdio da je tužilac u periodu u kome je bila zakazana i održana rasprava pred disciplinskim organom bio sprečen da pristupi . ne upuštajući se u prethodno rešenje označenog pravnog pitanja pravilnosti izrečene mere. (Pravni stav Višeg trgovinskog suda . stav 3. Zaposleni nema prava na naknadu štete zbog izostale zarade za vreme vođenja disciplinskog postupka.06. 289. Pravila o radu disciplinskog organa i Komisije za utvrđivanje materijalne štete zaposlenih u "B. osim kada je u navedenoj glavi nešto drugačije propisano.279 - . Zakona o radnim odnosima Republike Srbije koji je bio na snazi u spornom periodu.. Iz obrazloženja: Prema stanju u spisima tužilac je tužbom tražio da se poništi rešenje disciplinskog organa kojim mu je izrečena mera prestanka radnog odnosa kao i odluka upravnog odbora kojom je kao neosnovan odbijen njegov prigovor na navedeno rešenje disciplinske komisije. godine) 423. i 296.PARNIČNI POSTUPAK U parnicama iz radnih odnosa. iako je disciplinska mera prestanka radnog odnosa poništena iz razloga povrede samog postupka. koje se pred trgovinskim sudom vode po osnovu atrakcione nadležnosti jer je tužena strana u stečaju. nema posebnih odredbi koje isključuju primenu čl. te imajući u vidu da je identično rešenje predviđeno i članom 26. te da se obaveže tuženi da naknadi tužiocu izgubljenu zaradu za period od neosnovano izrečene mere do dana pokretanja stečajnog postupka. i 296.". stav 3. ako su u istim radnjama zaposlenog zbog kojih je postupak vođen i mera izrečena sadržana i obeležja krivičnog dela za koje je navedeno lice pravosnažno osuđeno. Imajući u vidu da u glavi zakona koja sadrži posebno pravila postupanja u parnicama iz radnih odnosa. odnosno rešenja disciplinskog organa ispituje u postupku za poništaj istog. utvrđivao da li je ista doneta uz poštovanje zakonom predviđene procedure. i 20. stav 2.odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove od 19.

kao i zahtev da se obaveže tuženi da tužioca vrati na poslove i radne zadatke vozača "C" kategorije. tu odluku uzeti u obzir pri donošenju odluke o delu zahteva za naknadu. pri čemu se sada odluka zakonitosti rešenja o prestanku radnog odnosa pojavljuje kao prethodno pitanje u parnici za utvrđenje osporenog potraživanja prema stečajnom dužniku po osnovu neisplaćene zarade zaposlenom kome je odlukom poslodavca prestao radni odnos protiv njegove volje. U radno-pravnom sporu za poništenje odluke organa upravljanja o prestanku radnog odnosa. a ukoliko je već okončan. godine) 424. prvostepeni opštinski sud će prekinuti parnični postupak u skladu sa odredbom člana 214. stečaju i likvidaciji. bez obzira i iako je disciplinska mera prestanka radnog odnosa poništena iz razloga povrede samog postupka. broj 125/2004). pri čemu je odlučeno da svaka stranka snosi svoje troškove. tačka 5..2005. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda. pa ako isti još nije pravosnažno okončan prekinuti postupak do njegovog okončanja.. Zakona o stečajnom postupku.C.280 - . jer je zbog bolesti bila hospitalizovana u bolnici u B. Iz obrazloženja: Trgovinski sud u K.P. Iz sadržine spisa proizlazi da je tužilac dana 25. sud mora u daljem toku postupka. stav 2.PARNIČNI POSTUPAK na isto. godine podneo tužbu Opštinskom sudu u N.. kako bi nakon osporavanja tog potraživanja od strane stečajnog upravnika stekao uslove da po članu 96... Zakona o stečajnom postupku traži nastavak prekinutog parničnog postupka u radnom sporu. povređena zakonom propisana procedura donošenja istog. Kako zaposleni nema prava na naknadu štete zbog izostale zarade za vreme vođenja disciplinskog postupka. ako su u istim radnjama zaposlenog zbog kojih je postupak vođen i mera izrečena sadržana i obeležja krivičnog dela za koje je navedeno lice pravosnažno osuđeno. 7814/05 od 20. Zakona o parničnom postupku ("Službeni glasnik RS". što navedenu odluku čini nezakonitom. Iz navedenih razloga pravilno nalazi prvostepeni sud da je pri donošenju rešenja disciplinskog organa kojim je izrečena mera prestanka radnog odnosa tužiocu. Pž. to do okončanja navedenog krivičnog postupka ne može da se donese odluka o delu zahteva za naknadu jer ista zavisi od njegovog ishoda. stav 1. a bivši zaposleni u stečajnom postupku mora prijaviti svoje novčano potraživanje na ime neisplaćene zarade od datuma neosnovanog prestanka radnog odnosa kod poslodavca do datuma otvaranja stečaja nad poslodavcem. jer tuženi nije odgovoran za štetu koju je tužilac pretrpeo ako je ista prouzrokovana tužiočevim protivpravnim radnjama. proveriti ishod krivičnog postupka. Iz navedenih razloga. a po stavljanju predloga za nastavak postupka oglasiće se nenadležnim i predmet ustupiti stečajnom sudu. stav 3. pa je pravilno usvojio tužbeni zahtev i poništio istu kao i odluku upravnog odbora donetu povodom prigovora tužioca na navedeno rešenje disciplinskog organa. a u konkretnom slučaju je krivični postupak prema navodima i dokazima tuženog u toku. odbio je tužbeni zahtev prema za poništaj rešenja o prestanku radnog odnosa tužioca kod tuženog.. nakon otvaranja stečaja nad poslodavcem po odredbama Zakona o prinudnom poravnanju. Zakona o radnim odnosima Republike Srbije koja je predviđala obavezu disciplinskog organa da sasluša tužioca. jer tuženi u svom postupanju prilikom spornih rešenja . Preuranjeno je međutim odlučivanje suda o zahtevu za naknadu novčanih sredstava na ime uskraćene zarade za period odsustva sa rada. za poništaj rešenja o prestanku radnog odnosa. te je time i povređena citirana odredba člana 95.09. po članu 97. januara 2002.

2005. Postupajući po istoj tužbi prvostepeni sud je sproveo dokazni postupak i u meritumu odbio tužbeni zahtev... Prvostepeni sud je doneo pravilnu i zakonitu odluku. pravilno primenjujući odredbu materijalnog prava koja je važila u vreme nastanka spornog odnosa između stranaka i to član 108. zbog čega se drugostepeni sud istim rešenjem oglasio stvarno nenadležnim za postupanje i spise dostavio Trgovinskom sudu u K. a za . Iz obrazloženja: U situaciji postojanja radno-pravnog spora vezanog za poništenje odluke organa upravljanja o prestanku radnog odnosa. je prvostepenu presudu ukinuo iz razloga što je tokom žalbenog postupka nad tuženim rešenjem Trgovinskog suda u K. a Okružni sud u K. pa je i u ovom slučaju prvostepeni sud morao da utvrdi da li je podneta prijava potraživanja od strane tužioca u stečaju tuženog radi donošenja odgovarajuće odluke. koja bi trebalo biti predmet ispitivanja u stečajnom postupku.. pravni interes tužioca za vođenje ove parnice se iscrpljuje kroz novčano potraživanje zarade bilo u zagarantovanom iznosu. a prvostepeni sud se nije bavio utvrđivanjem činjenice da li je u postupku stečaja tužilac prijavio svoje potraživanje drugostepeni sud nije smatrao celishodnim da vrati predmet radi donošenja eventualne druge procesne odluke. postojao bi pravni interes tužioca za vođenje ovakve parnice. stav 1.09. zbog čega smatra da po ukinutom predmetu treba da postupa Opštinski sud u N. koji sud je izazvao sukob nadležnosti. od 24... međutim kako je prvostepeni sud odbio tužbeni zahtev. 43/2001). drugostepeni sud ukazuje da uređeni tužbeni zahtev tužioca nije bio pravno korektno postavljen.... pa u slučaju osporavanja iste i upućivanju tužioca na parnicu.P.PARNIČNI POSTUPAK nije ispoštovao zakonsku proceduru... tačka 1. godine otvoren stečajni postupak. a po tom sukobu nadležnosti Vrhovni sud je rešenjem br. 28/2001. 138/04 odlučio da je za suđenje stvarno nadležan Trgovinski sud u K. Pošto se radi o radnom sporu povodom stečaja. Zakona o radnim odnosima ("Službeni glasnik RS". jer je u protivnom bio ispunjen razlog za odbacivanje tužbe. međutim. 8279/05 od 16. godine) 425. 55/96. zaposleni ima pravo da podnese tužbu kojom će tražiti poništaj odluke organa upravljanja o prestanku radnog odnosa. jer je punovažnost navedene odluke prethodno pitanje po zahtevu za naknadu neisplaćenih zarada za period udaljenja sa rada. pa je s toga preduslov za vođenje ove parnice i prijava novčanog potraživanja izgubljene zarade zbog donetog rešenja o prestanku radnog odnosa do otvaranja stečaja.. br. jer se odlučivanje o osnovanosti donošenja rešenja o prestanku radnog odnosa pojavljuje kao prethodno pitanje u odlučivanju po zahtevu za utvrđivanje postojanja novčanog potraživanja prema stečajnom dužniku po osnovu neisplaćene zarade. Po tužbi je isti sud nakon sprovedenog dokaznog postupka doneo presudu kojom je odbio tužbeni zahtev. pozivajući se da postupak nakon otvaranja stečaja nad tuženim nije prekinut shodno odredbama Zakona o parničnom postupku. niti je tužilac svoje potraživanje po tužbi prijavio u stečajnom postupku.. u situaciji otvaranja stečaja nad poslodavcem. Bivši radnik ima pravni interes za tužbu kojom traži poništaj odluke poslodavca kojom mu je prestao radni odnos i kada je nad poslodavcem nakon toga pokrenut (otvoren) postupak stečaja.281 - . (Iz presude Višeg trgovinskog suda Pž. decembra 2003.. godine u svakom slučaju nije bilo mesta zahtevu za vraćanje tužioca na posao. decembra 2003. bilo po kolektivnom ugovoru i spajanje staža u periodu od prestanka radnog odnosa do dana otvaranja stečaja nad poslodavcem. jer s obzirom na otvaranje stečaja nad tuženim 24.

postojanju i prestanku radnog odnosa ne predstavlja razlog za odbacivanje tužbe kao neuredne. Zakona o parničnom postupku kada je tužbu odbacio kao neurednu zbog toga što tužilac u tužbi nije označio vrednost spora. Protiv rešenja o određivanju privremene mere u toku postupka zbog smetanja državine nije dozvoljena posebna žalba. tužilac u ovom sporu traži da se poništi rešenje tuženog kojim je tužiocu prestao radni odnos kod tuženog. 10613/05 od 5. s obzirom da je članom 187 stav 3 Zakona o parničnom postupku propisano da će se tužba odbaciti samo kada nadležnost. godine) POSTUPAK U PARNICAMA ZBOG SMETANJA DRŽAVINE (Član 448 . jer se to pojavljuje kao prethodno pitanje. postojanju i prestanku radnog odnosa.282 - . što znači da je u pitanju parnica iz radnih odnosa. . pa pravo na izjavljivanje revizije ne zavisi od vrednosti predmeta spora. Nakon osporavanja takvog potraživanja od strane stečajnog upravnika. stav 3. Bivši zaposleni u stečajnom postupku može prijaviti svoje novčano potraživanje vezano za isplatu neisplaćene zarade od datuma neosnovanog prestanka radnog odnosa kod poslodavca do datuma otvaranja stečaja nad poslodavcem. godine) 426. te da se tuženi obaveže da ga vrati na rad i rasporedi na isto radno mesto. isti bi stekao uslove da traži nastavak pokrenutog radnog spora. Zakona o parničnom postupku propisano je da je revizija dozvoljena u parnicama o sporovima o zasnivanju. tužba nije mogla biti odbačena zbog toga što tužilac nije u tužbi naznačio vrednost predmeta spora. kome je odlukom poslodavca prestao radni odnos protivno njegovoj volji. Iz obrazloženja: Osnovano se u žalbi ističe da je pobijano rešenje doneto uz bitnu povredu odredaba parničnog postupka.2006.2006. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda. a predmet tužbenog zahteva nije novčani iznos. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Pž.04. Prema tome. pri čemu se odluka po zahtevu za poništenje odluke organa upravljanja o prestanku radnog odnosa pojavljuje kao prethodno pitanje za utvrđenje potraživanja prema stečajnom dužniku po osnovu neisplaćene zarade zaposlenom. jer je prvostepeni sud pogrešno primenio odredbu člana 187. sastav suda ili pravo na izjavljivanje revizije zavisi od vrednosti predmeta spora.454. Pž.PARNIČNI POSTUPAK podnošenje takve tužbe ima pravni interes. Odredbama člana 439. jer je u takvim sporovima revizija uvek dozvoljena. ZPP) 427. Neoznačavanje vrednosti predmeta spora u parnicama o zasnivanju. 12908/05 od 8. Naime.02.

Zakona o izvršnom postupku u vezi čl.Stavom 3. prema čl. 20ž Zakona o privatizaciji. pa kao takva ne predstavlja meru koja se. godine) 429. (Iz Rešenja Višeg suda u Užicu Gž. Iz obrazloženja: Prema postavljenom tužbenom zahtevu i činjeničnim navodima tužbe. kao i činjenicu da je prvostepeni sud u izreci pobijanog rešenja naveo da protiv usvojene privremene mere nije dozvoljena posebna žalba. a predloženom privremenom merom traži se obezbeđivanje upravo istog tog prava na državinu. Odlučeno je da privremena mera stupa na snagu odmah i da se ima primenjivati do okončanja spora. zbog smetanja državine stalne službenosti Istovremeno je u tužbi stavio i predlog za određivanje privremene mere. Zakona o parničnom postupku. ne može sprovesti.09. godine) 428. Pž. Prvostepeni sud odlučujući o ispunjenosti uslova za određivanje predložene privremene mere nalazi da nisu ispunjeni uslovi za određivanje privremene mere obezbeđenja tužiočevog potraživanja i pri tom se poziva na odredbu čl. Međutim.br. pa kao takva ne predstavlja meru koja se. prema članu 20ž Zakona o privatizaciji. Shodno izloženom. predloženom privremenom merom ne traži se obezbeđenje potraživanja (bilo novčanog ili nenovčanog) već predloženom privremenom merom tužilac traži obezbeđenje prava na državinu. a što je predmet i postavljenog tužbenog zahteva. 302.tog člana propisano je da protiv rešenja o određivanju privremene mere nije dozvoljena posebna žalba. a imajući u vidu citiranu zakonsku odredbu.ZPP u toku postupka u parnicama zbog smetanja državine sud može po službenoj dužnosti i bez saslušanja protivne stranke odrediti privremene mere koje se primenjuju u izvršnom postupku radi otklanjanja hitne opasnosti protivpravnog oštećenja ili sprečavanja nasilja ili otklanjanja nenadoknadive štete. da će se o troškovima određivanja privremene mere odlučiti uz odluku o glavnoj stvari i da protiv te privremene mere nije dozvoljena posebna žalba. u zavisnosti od konačnog ishoda spora.12. U konkretnom slučaju razloge koje iznosi u žalbi na navedeno rešenje tuženi može isticati u toku postupka zbog smetanja državine ili u žalbi na odluku u glavnoj stvari.2009. 449.283 - . Saglasno čl. nalazeći da je tužilac učinio verovatnim postojanje potraživanja i opasnost da će se ono osujetiti ili znatno otežati.Prvostepeni sud je usvojio predloženu privremenu meru. Viši sud u Užicu je odbacio žalbu tuženog. Tužilac ima pravni interes da se utvrdi čin smetanja državine i bez zahteva za uspostavljanje pređašnjeg stanja.PARNIČNI POSTUPAK Iz obrazloženja: Iz spisa predmeta proizilazi da je tužilac prvostepenom sudu podneo tužbu protiv tuženog. . naslovljenu kao prigovor na rešenje o privremenoj meri. i 299. 20ž Zakona o privatizaciji i nalazi da nisu ispunjeni uslovi iz čl. jer je ona nedozvoljena. (Iz presude Višeg trgovinskog suda. ne može sprovesti.449 stav 1.1236/10 od 15. tužilac traži zaštitu prava na državinu. 5071/09 od 15.2010. Privremena mera koja je određena radi obezbeđenja prava na državinu nema za cilj obezbeđenje potraživanja već obezbeđenje prava.

što bi bila procesna pretpostavka za vođenje ove parnice. da se zasniva na zakonu. da i tužilac i tuženi na delu predmetnog lokala imaju faktičku vlast na stvari odn. međutim. Tužilac ima pravni interes da se utvrdi čin smetanja poseda u jednom momentu i bez zahteva za uspostavljanje pređašnjeg stanja. jer je u toku dokaznog postupka utvrdio da i tuženi ima faktičku vlast na delu predmetnog lokala u površini od 33 kvadratna metra tj.2010.02.PARNIČNI POSTUPAK Iz obrazloženja: Rešenjem od 7. Prvostepeni sud je. godine) 430. ni zabranu budućeg smetanja. pravilno zaključio o spornoj činjenici da li je osnovan tužbeni zahtev za predaju nepokretnosti (imajući u vidu da tužilac u toku dokaznog postupka nije dostavio deobni bilans. da se zasniva na zakonu. Pž. kojom isti nije prihvatio. prvostepeni sud je odbacio tužbu sa pozivom na odredbu člana 188. Prvostepeni sud je pravilno zaključio da tužilac nije dokazao da mu tuženi neovlašćeno smeta državinu. da isti nije deposediran. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Pž. ni zahtev za uklanjanje posledica smetanja u stanje pre smetanja. tuženi se može pozvati na to da je njegovo postupanje (koje tužilac kvalifikuje kao smetanje ili oduzimanje) dozvoljeno. broj 125/2004). Zakona o parničnom postupku. primenom pravila o teretu dokazivanja. jer je pogrešan zaključak prvostepenog suda da se ovako postavljen tužbeni zahtev odnosi na utvrđenje činjenice da je tuženi smetao tužioca u državini i da je ovakva tužba nedozvoljena. tj. od načela da se u posesornim (državinskim) parnicama raspravljaju samo faktička pitanja postoje izuzeci: tuženi može istaći prigovor da je tužiočeva državina manljiva prema njemu. a imajući u vidu prigovaranje tuženog tokom postupka. odluci državnog organa ili pristanku tužioca i sl.09. jer je tužilac precizirao svoj tužbeni zahtev koji u petitumu ne sadrži zahtev da se sa smetanjem prestane. niti je dostavio dokaze u prilog eventualne ocene o blagovremenosti državinske tužbe. Iz obrazloženja: Izuzetno. godine. jula 2005. na osnovu čl. tuženi se može pozvati na to da je njegovo postupanje (koje tužilac kvalifikuje kao smetanje ili oduzimanje) dozvoljeno. te je pravilno zaključio da je neosnovan tužbeni zahtev tužioca za ispražnjenje prostorije i iseljenje tuženog. kao držalac stvari i prava podneo tužbu radi zaštite od uznemiravanja ili oduzimanja državine. tužilac je u smislu odredbe člana 75. tako da je neosnovan istaknuti prigovor nedostatka pasivne legitimacije tuženog. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa. postoje sledeći izuzeci: tuženi može istaći prigovor da je tužiočeva državina manljiva prema njemu. U konkretnom slučaju. U postupku smetanja državine sud raspravlja i odlučuje po tužbi samo za zaštitu faktičkog poseda. Osnovano se žalbom tužioca ukazuje da je prvostepena odluka zahvaćena bitnom povredom odredaba parničnog postupka. U konkretnom slučaju. odluci državnog organa ili pristanku tužioca i sl. tj. tuženi može da se pozove na činjenicu da je između istih stranaka o istoj stvari vođen istovremeno petitorni spor u korist tuženog. godine) . da nisu deposedirani.284 - . prvostepeni sud je utvrdio. (Iz presude Privrednog apelacionog suda. Pravilna je odluka prvostepenog suda o istaknutom prigovoru nedostatka pasivne legitimacije. U posesornim (državinskim) parnicama načelno se raspravljaju samo faktička pitanja. 211/10(2) od 10. Od toga. i 223.2006. 11151/05 od 1. ni zahtev za povraćaj državine. 220. Zakona o parničnom postupku ("Službeni glasnik RS". na osnovu koga bi se moglo utvrditi da je na pravnog prethodnika tužioca prenet predmetni lokal izdvajanjem iz sastava navedene Zemljoradničke zadruge). tuženi može da se pozove na činjenicu da je između istih stranaka o istoj stvari vođen istovremeno petitorni spor u korist tuženog.

prema članu 36. stav 3. a u konkretnom slučaju se ne radi o takvim vrstama usluga. Zakona o izvršnom postupku je verodostojna isprava samo ako se odnosi na cenu komunalnih usluga.. pogrešno je prvostepeni sud zaključio da tužilac nije učinio verovatnim postojanje pravnog interesa za podnošenje redovne tužbe.član 449. stav 2. tačka 4. isporuku vode. tužilac je uz tužbu priložio kao dokaze ugovor o zakupu sa aneksom. Navedene isprave ne predstavljaju verodostojne isprave iz člana 36. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda. toplotne energije. godine) ODBACIVANJE REDOVNE TUŽBE (Član 455 – 466. isporuku vode. uz koju su podneti izvodi iz poslovnih knjiga. Naime. Izvod iz poslovnih knjiga. toplotne energije i odvoženje smeća. Iz obrazloženja: Pobijanim rešenjem Trgovinskog suda u B. godine) . odbačena je tužba. može ostvariti kroz izvršni postupak podnošenjem predloga za izvršenje. odvoz smeća i slične usluge.2005. zbog toga. (Iz rešenja Privrednog apelacionog suda. Prema stanju u spisima predmeta. Iz obrazloženja: Protiv rešenja o određivanju privremene mere donete u parnicama zbog smetanja poseda nije dozvoljena posebna žalba. Redovna tužba za naplatu zakupnine. U parnicama zbog smetanja državine nije dozvoljena posebna žalba protiv rešenja o određivanju privremene mere. Pž.06.285 - . ZPP) 432. te da su se ispunili uslovi da tužilac svoje dospelo potraživanje koje je novčanog karaktera.. osim kada su podneti izvodi koji se odnose na cenu komunalnih usluga.05.PARNIČNI POSTUPAK 431. Zakona o parničnom postupku. Prema tome. jer se radi o privremenoj meri određenoj u parnici zbog smetanja poseda. ista postaje izvršna i pre pravnosnažnosti.2010. Zakona o izvršnom postupku na osnovu kojih se može osnovano ishodovati donošenje rešenja o izvršenju. 8527/05 od 21. Iž. Iz tih razloga su neosnovani žalbeni navodi izvršnog dužnika da nisu bili ispunjeni uslovi za donošenje rešenja o izvršenju po rešenju o određivanju privremene mere. 1588/2010 od 20. rešenje o određivanju privremene mere ima svojstvo izvršne isprave i pre pravnosnažnosti odn. pre okončanja postupka po pravnom leku protiv navedenog rešenja . a u smislu citiranih zakonskih odredbi. koji nisu kod suda overeni i izvod iz otvorenih stavki. ne može se odbaciti usled nedostatka pravnog interesa. u kom slučaju se određivanje i sprovođenje izvršenja može odrediti i pre pravnosnažnosti sudske odluke.

Zakona o izvršnom postupku. Prema članu 355. godine odbacio kao nedozvoljenu.5.2006. i 3. Za podnošenje žalbe protiv rešenja o odbacivanju nedozvoljenog prigovora protiv platnog naloga. Zakona o izvršnom postupku.S.S.G. kao tužena. Zakona o parničnom postupku.S. i 3. kao označena tužena.2006. predstavlja pravni lek u izvršnom postupku. s pozivom na član 365. a ne podnosilac prigovora. već mora sprovesti postupak po prigovoru po odredbama Glave trideset druge Zakona o parničnom postupku. kada je žalbu tužene. Protiv ovog rešenja. stav 4. bez obzira što je prigovor odbačen. nalazeći da tužena J.286 - . stranka u postupku. legitimisane su stranke u postupku. 1. prvostepeni sud je pogrešno primenio član 365. primenom člana 458. godine odbacio podneti prigovor kao nedozvoljen. da tužiocu plati iznos od 73. parnični sud nema ovlašćenje da odbaci prigovor protiv obavezujućeg dela rešenja o izvršenju.S.12. iz spisa predmeta. bez dostavljanja punomoćja. godine ukinuto. prigovor protiv rešenja o izvršenju donetog na osnovu verodostojne isprave. Žalbu na navedeno rešenje u zakonskom roku uložila je tužena J. Zakona o parničnom postupku. blagovremeni prigovor uložila je O. te je sa tih razloga žalba tuženog usvojena i prvostepeno rešenje od 24. jer je podnet od strane neovlašćenog lica.2007. godine izdao platni nalog kojim je obavezao tuženu J. 1.4.2006. po članu 21.2006. a postupak nastavljen pred parničnim sudom kao povodom prigovora protiv platnog naloga. Iz obrazloženja: Tačna je konstatacija prvostepenog suda u ožalbenom rešenju da je tuženi kao izvršni dužnik izjavio prigovor na rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave po proteku roka od tri dana. čiju dozvoljenost. proizlazi da je kao tužena označena J. Zakona o parničnom postupku. stav 1. Kod takvog stanja stvari. 5313/06 od 23. Zakona o parničnom postupku. tužena je ovlašćena da podnese žalbu na navedeno rešenje. 1. te je prvostepeni sud pobijanim rešenjem od 24.4. pri tom se pozivajući na član 458.S. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Pž. koji je podnelo neovlašćeno lice bez punomoćja. koji je zakonom regulisan rok za izjavljivanje prigovora po članu 12. Kako je J. Zakona o parničnom postupku. iz B. st.5. Kada je pravnosnažnim rešenjem izvršnog suda rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave stavljeno van snage u delu kojim je određeno izvršenje. nalazeći da tužena nije lice ovlašćeno za podnošenje žalbe. godine odbacio žalbu tužene kao nedozvoljenu.5. Međutim. st. stav 1. nepotpun ili nedozvoljen. nije lice ovlašćeno za podnošenje žalbe. kao neblagovremen. Iz obrazloženja: Prema stanju u spisima predmeta na predlog tužioca prvostepeni sud je rešenjem od 23. Zakona o parničnom postupku. za podnošenje žalbe protiv odluka donetih u sudskom postupku.93 dinara sa zateznom kamatom i troškovima postupka. godine) 434. zbog pogrešne primene člana 365. stav 1. izjavljenu protiv rešenja prvostepenog suda od 5.PARNIČNI POSTUPAK 433. urednost i blagovremenost ceni onaj izvr.031. Stoga je prvostepeni sud rešenjem od 5.2005. jer je podnet od strane neovlašćenog lica. ovlašćen je tuženi kao stranka u postupku. i 3. Naprotiv. st.

to je pravilno prvostepeni sud postupajući na osnovu . Kada je postupajući izvršni sud učinio propust kod ocene blagovremenosti izjavljenog prigovora i doneo rešenje kojim je stavio van snage izdato rešenje o izvršenju. Zakona o parničnom postupku. i pored tačne konstatacije o neblagovremenosti izjavljenog prigovora. i na ovo rešenje nije izjavljena žalba. Zakona o parničnom postupku.2005 godine.2007.12. po kome je doneto rešenje o izvršenju. kojim je stavljeno van snage rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave. shodno citiranim odredbama člana 21. a kako se po ovim odredbama postupak dalje nastavlja kao povodom prigovora protiv platnog naloga. i 455. Zato se odredbe člana 458. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Pž. tužba se ne dostavlja tuženom na odgovor. koji izdaje parnični sud po podnetoj tužbi u slučajevima regulisanim ovim članovima. to prvostepeni sud kao postupajući parnični sud u daljem postupku nije mogao prigovor da odbaci kao neblagovremen. Ovo proizlazi iz formulacije odredbi člana 365. 453. prema kojima prvostepeni sud odbacuje rešenjem neblagovremenu. nepotpunu ili nedozvoljenu žalbu kao pravni lek. S obzirom da izvršni poverilac nije izjavio žalbu na navedeno rešenje zbog neblagovremeno izjavljenog prigovora od strane tuženog kao izvršnog dužnika. po članu 458 stav 1. godine) 435. Zakona o izvršnom postupku. U parničnom postupku.1. primenjuju samo kod izdavanja platnog naloga po čl. već je doneo rešenje kojim je stavio van snage rešenje o izvršenju u delu kojim je određeno izvršenje i ukinuo sprovedene radnje. niti se zakazuje pripremno ročište. zbog čega je navedeno rešenje postalo pravosnažno. stav 1. u skladu sa odredbama člana 21. Zakona o parničnom postupku. već mora sprovesti postupak po izjavljenom prigovoru na način koji je regulisan daljim odredbama Glave trideset druge Zakona o parničnom postupku. a nastavljen kao povodom prigovora protiv platnog naloga. 2954/06 od 24. uključujući i ispitivanje blagovremenosti.12. Prvostepeni sud je ovo rešenje doneo kao sud kome je prigovor podnesen. 454.2005 godine. potpunosti i dozvoljenosti prigovora. stav 1. Pravosnažno rešenje.287 - .12. na koje se prvostepeni sud pozvao kod donošenja ožalbenog rešenja. Stoga je rešenje snabdeveno potvrdom o pravosnažnosti na dan 30. Kada izdaje platni nalog parnični sud odlučuje i o izjavljenom prigovoru na izdati platni nalog kao pravnom leku. dalje postupajući parnični sud ne može primeniti citirane odredbe člana 458.PARNIČNI POSTUPAK šni sud koji je doneo prvostepeno rešenje i protiv koga se izjavljuje ovaj pravni lek. već sud odmah zakazuje ročište za glavnu raspravu. koji je inicijalno započet predlogom za izvršenje na osnovu verodostojne isprave. u rešenju je određeno da se po pravosnažnosti rešenja spisi predmeta dostavljaju parničnom odeljenju tog suda na dalji postupak. proizvodi svoje procesno pravne posledice u pravnom prometu i to da rešenje o izvršenju ne može postati pravosnažno i da se postupak dalje nastavlja kao povodom prigovora na platni nalog. koje odredbe se primenjuju i u postupku ispitivanja izjavljenog prigovora kao pravnog leka. stav 1. Zakona o parničnom postupku. koje je postalo pravosnažno. Navedeno rešenje prvostepenog suda od 20. Zakona o parničnom postupku.2005 godine je dostavljeno strankama u postupku. Iz obrazloženja: Kako je u konkretnom slučaju postupak počeo predlogom za izvršenje na osnovu verodostojne isprave. Zakona o izvršnom postupku. Prvostepeni sud kao izvršni sud nije odbacio prigovor tuženog kao izvršnog dužnika kao neblagovremen. isto je primljeno od strane tužioca i tuženog dana 26. stav 1.

. do 464. (Pravni stav Višeg trgovinskog suda . dostavljajući predmet parničnom odeljenju radi nastavka postupka kao povodom prigovora protiv platnog naloga.288 - . a to se potraživanje dokazuje verodostojnom ispravom priloženom tužbi u izvorniku ili overenom prepisu. Isticanje ovakvog zahteva predstavlja preinačenje tužbe u smislu odredbe člana 194. sud će izdati nalog tuženom da ispuni tužbeni zahtev (platni nalog)". između ostalog i tako što će istaći zahtev za kamatu na ranije traženi iznos glavnog duga. broj 125/04) po prigovoru izvršnog dužnika stavio van snage rešenje o izvršenju u delu u kome je određeno izvršenje i ukinuo sprovedene radnje. odnosno odredbama člana 453. Da li se ovde radi o povećanju tužbenog zahteva.03. ukinute su sprovedene radnje i postupak je nastavljen kao povodom prigovora protiv platnog naloga. Zakona o izvršnom postupku.. stav 1. Shodno odredbama člana 457. tužba se ne dostavlja tuženom na odgovor već se odmah zakazuje ročište za glavnu raspravu. Zakona o parničnom postupku propisano je: "U toku glavne rasprave stranke mogu da iznose nove činjenice i da predlažu nove dokaze. nepotpune i nedozvoljene prigovore odbacuje sud bez održavanja ročišta. kada sud ukine rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave u delu u kojem je određeno izvršenje i ukine sprovedene radnje. postupak će nastaviti kao povodom prigovora protiv platnog naloga. rešenje o izvršenju je stavljeno van snage u delu u kojem je određeno prinudno izvršenje. Iz navedenog proizlazi da tužilac u toku glavne rasprave može povećati postavljeni tužbeni zahtev. godine) 436. jer se radi o posebnom postupku izdavanja platnog naloga u kome je izričitim odredbama zakona. Iz iznetih razloga pogrešio je prvostepeni sud kada je tuženom rešenjem naložio da dostavi odgovor na tužbu. Stoga. u daljem toku postupka postupak će se nastaviti kao povodom prigovora protiv platnog naloga. stav 1. Zakona o parničnom postupku. Zakona o parničnom postupku prigovor protiv rešenja o izvršenju na osnovu verodostojne isprave smatraće se prigovorom protiv platnog naloga. član 458. stav 3. Zakona o parničnom postupku sud obavezan da odmah zakaže glavnu raspravu bez posebnog dostavljanja tužbe . a drugim stavom istog člana je predviđeno da ako su prigovori podneti blagovremeno sud će zakazati odmah ročište za glavnu raspravu. ovog zakona. Članom 458. Predlog za izvršenje je odbačen kao neuredan u delu u kojem se zahteva isplata kamate. odmah zakazuje ročište za glavnu raspravu.2006.. već se po prigovoru ukoliko je isti blagovremen. Prema iznetom. a tuženi može isticati i nove prigovore u pogledu pobijanog dela platnog naloga". i 20. U članu 453. odnosno preinačenju tužbe? U smislu odredbe člana 21.PARNIČNI POSTUPAK člana 21.. a to znači po odredbama Zakona o parničnom postupku koji regulišu posebni postupak izdavanja platnog naloga. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Pž. 14154/05 od 22. Po prigovoru izvršnog dužnika. jer dostavljanje tužbe na odgovor nije zakonom predviđeno u postupku po platnom nalogu. Zakona o parničnom postupku predviđeno da neblagovremene.odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove od 19..2005. U toku parničnog postupka tužbenim zahtevom se traži isplata glavnog duga sa kamatom.06.predloga tuženom na odgovor. stav 1. koji je inicijalno započeo predlogom za donošenje rešenja o izvršenju na osnovu verodostojne isprave. godine) . to odredbe citiranog člana ukazuju da u toku postupka koji se nastavlja kao po prigovoru protiv platnog naloga tužbu odnosno inicijalni akt nije potrebno dostavljati radi odgovora tuženom. Kako je članom 458. Zakona o parničnom postupku propisano je: "Kad se tužbeni zahtev odnosi na dospelo potraživanje u novcu. u parničnom postupku. Zakona o izvršnom postupku ("Službeni glasnik RS". potpun i dozvoljen (te stoga ne bude odbačen).

Deo rešenja o izvršenju na osnovu verodostojne isprave (stav 1) o obavezi dužnika na isplatu glavnog potraživanja i zatezne kamate . nije prethodno pravosnažno odlučeno da se ukida. Dužnik . novembra 2001.tuženi u ovoj parnici. ukinute su sprovedene radnje i odlučeno da se postupak nastavi kao po prigovoru protiv platnog naloga po odredbama člana 54. stav 4). godine.PARNIČNI POSTUPAK 437.00 dinara za neisporučenih 16. stav 4. stav 1. 3) određeni su troškovi izvršenja u iznosu od 2. br. Kako su nižestepeni sudovi odlučili o zahtevu tužioca kao da se radi o postupku koji se sprovodi po opštim.086. trebalo odlučiti na osnovu odredaba člana 458. aprila 2001.. Zakona o parničnom postupku (da se u celini ili delimično održava na snazi ili se ukida). 28/2000). sud odlučuje prvo o tom prigovoru i ako nađe da je osnovan ukinuće rešenjem platni nalog i po pravosnažnosti rešenja otpočeće raspravljanje o glavnoj stvari. 453 .464) propisuju da ako tuženi prigovori da nisu postojali zakonski osnovi za izdavanje platnog naloga (čl. avgusta 2001. Posebna pravila postupka iz glave XXXII Zakona o parničnom postupku ("Službeni glasnik RS". novembra 1989.00 dinara. godine do isplate. po odredbama člana 459. kad o rešenju o obavezi na isplatu potraživanja (platnom nalogu. jer postojanje ove sudske odluke kojom je dužnik obavezan na isplatu potraživanja poveriocu. 453.086. 2) određeno je izvršenje ako dužnik ne namiri potraživanje poverioca u iznosu od 142. pa je o ovom delu rešenja kao o platnom nalogu. pa je rešenjem Ipv. godine i 2. broj 125/04) o izdavanju platnog naloga (čl. U postupku pred nižestepenim sudovima ukinut je samo deo rešenja o izvršenju na osnovu verodostojne isprave koji se odnosi na izvršenje (dozvolu izvršenja). aprila 2001. godine stavljeno van snage ovo rešenje u delu kojim je određeno izvršenje. Kad obavezujući deo rešenja o izvršenju na osnovu verodostojne isprave kojim je dužnik obavezan na isplatu glavnog potraživanja i zatezne kamate. i 454.716 kilograma pšenice po ugovoru o investicionom kreditu od 20. stav 1). jer je postojanje ove sudske odluke kojom je utvrđeno potraživanje i dužnik obavezan na isplatu potraživanja poveriocu. a ne po posebnim pravilima parničnog postupka i propustili da odluče da li rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave ostaje na snazi ili ne u pogledu obaveze na isplatu glavnog .(Iv) od 9. nije ukinut od strane izvršnog suda. izvršenju na osnovu verodostojne isprave).. Ako platni nalog nije ukinut u odluci o glavnoj stvari sud će odlučiti da li se platni nalog u celini ili delimično održava na snazi ili se ukida (član 458.) ili da postoje smetnje za dalji tok postupka. godine do isplate. Iz obrazloženja: Tužilac u ovom sporu je 18.00 dinara na ime glavnog duga sa zakonskom kamatom od 21.480. godine: 1) obavezan je tuženi kao dužnik da tužiocu kao poveriocu isplati 142. Zakona o izvršnom postupku ("Službeni list SRJ". predstavlja smetnju da se o isplati ovog potraživanja ponovo odlučuje kao o zahtevu tužbe. godine podneo Opštinskom sudu u K. Rešenjem o izvršenju od 6. o ovom delu rešenja treba odlučiti u parnici kao o platnom nalogu (da se u celini ili delimično održava na snazi ili se ukida). oktobra 1989. je izjavio prigovor protiv navedenog rešenja o izvršenju na osnovu verodostojne isprave.086. kad takvom raspravljanju ima mesta (član 459.00 dinara sa zakonskom kamatom od 21. predlog za izvršenje na osnovu verodostojne isprave radi prinudne naplate potraživanja u iznosu od 142. jula 2001.289 - .nije ukinut. Zakona o parničnom postupku. smetnja da se o isplati ovog potraživanja ponovo odlučuje kao o zahtevu tužbe.

12.9. 2104/19 od 11.2002.2005. 700/2006 od 8. Zakona o parničnom postupku jer su razlozi o bitnim činjenicama nižestepenih sudova nejasni i protivrečni. godine) 438. Ako je prvostepeni sud presudom u celosti održao na snazi rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave i istovremeno usvojio tužbeni zahtev opredeljen rešenjem o izvršenju. godine i pored čega je tuženi izmirio svoju obavezu u celosti. br.11. u vezi člana 478. u vezi člana 478.00 dinara. već na drugo pravno lice. Pri čemu nije sporna povreda Zakona o parničnom postupku iz člana 361. tačka 12. tačka 12. Zakona o parničnom postupku. Zakona o parničnom postupku Viši trgovinski sud nalazi da je žalba tuženog neosnovana. 1. ali na koju drugostepeni sud ne pazi po službenoj dužnosti. godine) . jer je prema zapisniku konstatovana isporuka robe manjoj količini od ugovorene. ovaj sud u odlučivanju po žalbi nije mogao da izađe van okvira ispitivanja prvostepene presude limitiranih odredbom člana 372. Zakona o parničnom postupku. U dokaznom postupku prvostepeni sud je izveo sve predložene dokaze pa je našao da je potraživanje tužioca osnovano. 2675/04 od 17. zbog čega se pobijane odluke ne mogu ispitati. koji manjak je odobren izveštajem o knjiženju od 11. a prigovor tuženog neosnovan.4.2006.290 - . godine. i 2.06. čija zakonitost žalbenim razlozima tuženog nije dovedena u pitanje.2002. radi namirenja novčanog potraživanja tužioca u iznosu od 3. sa zakonskom zateznom kamatom od 1. a materijalno-pravne odredbe člana 54. pa je primenom odredbi materijalnog prava koje je primenio doneo prvostepenu odluku. godine kojim je odredio predloženo izvršenje. Zakona o parničnom postupku. godine stavio van snage rešenje o izvršenju u delu o kojem je određeno izvršenje i predmet preveo u parnicu. Rev. postoji apsolutno bitna povreda odredaba parničnog postupka iz člana 361. Tuženi u svojoj žalbi prvostepenu presudu napada opredeljenim žalbenim razlozima samo u pogledu pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja. na koje rešenje je tuženi uložio prigovor osporivši doneto rešenje sa pozivom da dug prema tužiocu ne postoji. tačka 12. jer je izreka nerazumljiva i protivrečna sama sebi.2006.2004. stav 2. na osnovu kog je taj sud doneo rešenje o izvršenju Iv. već samo na zahtev stranke. ali kako se u žalbi tuženi nije pozvao na tu povredu postupka. st. navedenog Zakona o izvršnom postupku pogrešno primenjene. u prvostepenoj presudi. postupka Zakona o parničnom postupku. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije u Beogradu. pa je prvostepeni sud svojim rešenjem od 11.200.12.2003.50 dinara. stav 2.992.PARNIČNI POSTUPAK potraživanja sa sporednim traženjima. jer je prvostepeni sud u celosti održao na snazi rešenje o izvršenju i istovremeno usvojio tužbeni zahtev tužioca opredeljen rešenjem o izvršenju. godine protiv tuženog. određujući troškove izvršenja u iznosu od 3. 2974/06 od 29. jer iz sadržine spisa proizlazi da je tužilac podneo predlog za izvršenje na osnovu verodostojne isprave računa-otpremnice br. revizijom tuženog se osnovano ukazuje da je u postupku pred nižestepenim sudovima učinjena bitna povreda iz člana 361. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda Pž. Iz obrazloženja: Ispitujući pobijanu presudu u granicama žalbe na osnovu člana 372. jer isprave na koje se poziva tuženi se ne odnose na tužioca. stav 2. koja su tim rešenjem utvrđena.1. stav 1.

a što drugostepeni sud ispituje u žalbenom postupku po službenoj dužnosti. Naime. ZPP) 439. 911/11 od 24. osim konstatacije o ispunjenosti procesnih pretpostavki za donošenje presude zbog izostanka (tj. Zbog toga presuda zbog izostanka mora sadržati utvrđenje svih relevantnih činjenica za odlučivanje o osnovanosti tužbenog zahteva. Međutim.479. na koje se navodima žalbe i ukazuje. to je neophodno jer se.. kao i navođenje odgovarajućih normi materijalnog prava koje su osnov za donošenje meritorne odluke u određenoj procesnoj situaciji. s obzirom na izostanak uredno pozvanog tuženog.02. Zakona o parničnom postupku). stekli procesni uslovi za donošenje presude zbog izostanka. jer je pobijana odluka doneta uz apsolutno bitne povrede iz člana 361. Iz obrazloženja: Pošto se u konkretnom slučaju radi o sporu male vrednosti (član 490.. pozivom na odredbe člana 338. Zakona o parničnom postupku. Presuda zbog izostanka mora sadržati utvrđenje svih relevantnih činjenica za odlučivanje o osnovanosti tužbenog zahteva.2011. bez obzira što se ono. konstatacije o izostanku uredno pozvanog tuženog) ne sadrži utvrđeno činjenično stanje. godine) 440. doneo je presudu zbog propuštanja kojom je odbio tužbeni zahtev. da bi se u postupku po žalbi mogla proveriti pravilnost primene materijalnog prava. tačka 12. neće preispitivati u postupku po žalbi. U obrazloženju presude pozvao se na odredbu člana 338. pravilna je ocena prvostepenog suda da su se. Pž. odluka u sporu male vrednosti može pobijati iz razloga apsolutno bitnih povreda postupka i pogrešne primene materijalnog prava. Zakona o parničnom postupku koja reguliše . predstavlja meritornu odluku koja se donosi u slučaju da osnovanost zahteva proizlazi iz navoda tužbe. odnosno odbijanje tužbenog zahteva ako iz činjenica navedenih u tužbi ne proizlazi osnovanost tužbenog zahteva. stav 2. Zakona o parničnom postupku koji reguliše uslove za donošenje presude zbog propuštanja. presuda zbog izostanka. to žalbeni sud ne može ispitati pravilnost primene materijalnog prava. u smislu citirane odredbe. Kako konkretna prvostepena odluke.291 - .PARNIČNI POSTUPAK POSTUPAK U SPOROVIMA MALE VREDNOSTI (Član 467 . Dakle. kao i navođenje odgovarajućih normi materijalnog prava koje su osnov za donošenje meritorne odluke u navedenoj procesnoj situaciji (izostanak uredno pozvanog tuženog sa ročišta za glavnu raspravu). U sporu male vrednosti sud ne može odbiti tužbeni zahtev zbog nedostatka dokaza. a dostavljeni dokazi nisu u suprotnosti sa njima ili sa opštepoznatim činjenicama. Iz obrazloženja: Trgovinski sud u K. (Iz Rešenja Privrednog apelacionog suda. Zakona o parničnom postupku. prvostepena odluka mora sadržati utvrđenje činjeničnog stanja. na osnovu člana 478. po svojoj prirodi.

konstatovao određeno stnje. Zakona o parničnom postupku. sasvim jasno proizlazi da je prvostepeni sud pogrešno primenio odredbe člana 338. pravilno je prvostepeni sud rešenjem od 19. ali ako dug plaćen posle zaključenja glavne rasprave. Pž. jun 2005. ali bez oznake da se radi o sporu male vrednosti i na isto pozvao stranke u sporu. Nadalje će postupak voditi saglasno odredbama Zakona o parničnom postupku koje propisuju postupanje u sporovima male vrednosti vodeći računa naročito o posledicama iz člana 476. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda. Iz svega napred navedenog. te ako su ispunjeni ostali uslovi iz pomenute zakonske odredbe. Tuženi je došao na zakazano ročište. stav 2. ali u zakazanom terminu nije držao ročište za glavnu raspravu. pri čemu je počinio i druge povrede odredaba postupka koje su napred navedene. Zakona o parničnom postupku. aprila 2005. Po pravilno sprovedenom postupku doneće pravilnu i na zakonu zasnovanu odluku. ali tom prilikom od njega nije uzeta reč.PARNIČNI POSTUPAK donošenje ove vrste presude uz nabrajanje uslova za donošenje ove presude predviđenih tom zakonskom odredbom. 9993/05 od 28. već odbijajuća odluka koja se donosi pod određenim okolnostima propisanim u okviru odredbe koja reguliše i donošenje presude zbog propuštanja. U zapisniku sa ročišta od 9. a što je kao uslov za donošenje presude zbog propuštanja izričito apostrofirano u presudi. Zakona o parničnom postupku. godine zakazao ročište za glavnu raspravu za 9. stav 2. Prema članu 338. Sve ovo govori da je prvostepeni sud samoinicijativno. Ovaj sud ne vidi zašto bi tuženi uopšte dolazio na ročište ukoliko ništa ne spori tužiocu. to može biti raz. Naime. odbijajuća presuda se donosi u situaciji pripremnog ročišta na koje su stranka pozvane pozivom za pripremno ročište i to pod uslovom da osnovanost zahteva ne proizlazi iz činjenica navedenih u tužbi. ne primenjujući odredbe koje je valjalo primeniti. godine) 441. U tom smislu je prvostepenu presudu valjalo ukinuti i predmet vratiti na ponovni postupak. U toku prvostepenog postupka počinjene su bitne povrede odredaba parničnog postupka iz člana 361. a koje se odnose na spor male vrednosti. a naročito odredbe koje regulišu postupak donošenja presude iz člana 338. već je držao pripremno ročište koje kao vrsta ročišta ne postoji u sporu male vrednosti. U ponovljenom postupku prvostepeni sud će najpre zakazati ročište za glavnu raspravu na koje će pozvati stranke pozivom za to ročište na kome moraju biti naznačene posledice iz člana 475. juna 2005. U konkretnom slučaju radi se o sporu male vrednosti ali prvostepeni sud o istom nije vodio računa i nije postupao po pravilima za spor male vrednosti. Zakona o parničnom postupku.2005. Zakona o parničnom postupku. a nije primenio odredbe koje je bio dužan primeniti.292 - . a kako je to učinio prvostepeni sud i to nije presuda zbog propuštanja. tač. 6.06. pri tome prenebregavajući činjenicu da u sporu male vrednosti se tužba i ne dostavlja na odgovor. što će učiniti na pripremnom ročištu na kome tužilac nije preinačio tužbu. ne mogu se iznositi nove činjenice i predlagati novi dokazi. naročito postupajući suprotno članu 471. a ne u situaciji kada sud procenjuje da nema dovoljno dokaza za navode tužioca. godine. godine konstatovao je da tuženi nije podneo odgovor na tužbu. Dakle. Zakona o parničnom postupku i uz poziv tuženom dostaviti tužbu sa dokazima. Zakona o parničnom postupku presudom zbog propuštanja usvojiće se tužbeni zahtev ako tuženi u određenom roku nije dao valjan odgovor na tužbu koja mu je prethodno dostavljena sa poukom o posledicama propuštanja (čega u konkretnom slučaju nema). a nisu primenjene odredbe koje je u konkretnom slučaju valjalo primeniti. Sud će odbiti tužbeni zahtev presudom ako iz činjenica navedenih u tužbi ne proizlazi osnovanost tužbenog zahteva. U žalbi protiv presude donete u sporu male vrednosti. već je samo konstatovano da nije dat odgovor na tužbu koji tuženi nije ni bio dužan da da u formi koju poznaje Zakon o parničnom postupku kada reguliše taj institut. i 12. pogrešno ga upodobljavajući uslovima koje poznaje član 338. Zakona o parničnom postupku te je suprotno odredbama tog člana doneo pobijanu presudu.

Sud nije cenio sve navode i dokaze koje je dao tuženi. stav 2. kao i za troškove izvršenja od 4. na ime glavnog duga. Tuženi žalbom pobija navedenu presudu zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka iz člana 361.PARNIČNI POSTUPAK log za žalbu protiv rešenja o izvršenju u smislu člana 15. tuženi. 6745/06 od 23. Tužilac je samo delimično primenio navedenu odredbu (iznos od 8. U dopuni žalbe se navodi da je tuženi dana 28.746. Međutim u konkretnom slučaju radi se o privrednom sporu male vrednosti. Iz obrazloženja: U konkretnom slučaju. tuženi u žalbi ističe da nije označio brojeve računa koji se izmiruju. Zakona o izvršnom postupku ("Službeni glasnik RS".50 dinara. o čemu je kao dokaz dostavio izvod realizovanih stavki.892.08. neophodno je postojanje dokaza kojima se potvrđuje da je tuženi robu čije se plaćanje traži i primio. Zakona o obligacionim odnosima. drugostepeni sud nalazi da je pravilno prvostepeni sud našao da su ispunjeni zakonski uslovi da se donese presuda zbog izostanka. godine) 442.86 dinara. tačka 8. prvostepeni sud je pravilno primenio odredbu člana 476. tačka 8.2006. ranije važećeg Zakona). Sve činjenice na koje se sada žalilac poziva. broj 125/2004) ne mogu se isticati nove činjenice i dokazi u žalbi kada je u pitanju postupak u parnicama o sporovima male vrednosti. kao izvršni dužnik ističe razlog za žalbu protiv rešenja o izvršenju iz člana 15.741. trebalo obaveze namiriti redom kako je koja dospela za ispunjenje. U pogledu odluke koja je sadržana u stavu II izreke (te dakle u pogledu donete presude zbog izostanka). Zakona o parničnom postupku (član 475. Viši trgovinski sud nalazi da žalba tuženog nije osnovana. i to izvode realizovanih stavki. Tužilac je osporio da se uplate na koje se žalilac poziva odnose na utužene račune. stav 2. tuženi je navedenim uplatama izmirio deo utuženih računa na ime komunalnih usluga u iznosu od 28. jer u sporu male vrednosti na ročište . sa zateznom kamatom. a koje se odnose na redosled uračunavanja i primenu odredbi iz člana 312. stav 3. a prema odredbi člana 312. broj 125/2004). Iz obrazloženja: Pobijanom presudom zbog izostanka ustavu II izreke rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave održano je na snazi u delu kojim je tuženi obavezan da tužiocu plati 41.00 dinara. koji sprečava izvršenje. Zakona o parničnom postupku i pogrešne primene materijalnog prava. Pž. u postupku prinudnog izvršenja navedene presude. doneta je presuda zbog izostanka.324.293 - . juna 2006.97 dinara) ali je tako morao da postupi i sa ostalim prethodno navedenim uplatama tuženog. pa je u takvoj situaciji. U stavu III izreke obavezan je tuženi da naknadi tužiocu troškove parničnog postupka. broj 125/2004). Prema odredbi člana 475. Ovim se ne isključuje mogućnost da u eventualno pokrenutom postupku prinudnog izvršenja donete izvršne isprave.30 dinara. Zakona o izvršnom postupku ("Službeni glasnik RS". Zakona o parničnom postupku ("Službeni glasnik RS". nisu isticane tokom prvostepenog postupka. Pored ostalog. stav 2. stav 2.300. Prema tome. Zakona o obligacionim odnosima. Za utvrđenje postojanja poslovnog odnosa (kao osnova za obavezivanje na plaćanje cene za isporučenu robu) u situaciji kada tuženi to osporava. stav 2. godine uplatio iznos od 4. (Iz presude Višeg trgovinskog suda. a uslovi za njeno donošenje su oni koji su navedeni i oni su u konkretnom slučaju ispunjeni.

prvostepeni sud je pravilno odlučio kada je pobijanim rešenjem konstatovao da se protivtužba smatra povučenom. Zakona o parničnom postupku . Žalbeni navodi u kojima se ističe da se iz stanja u spisima nedvosmisleno utvrđuje da je tuženi. a činjenice na kojima se zasniva tužbeni zahtev u suprotnosti su sa dokazima koje je tužilac podneo. Zbog toga nije bilo smetnji za donošenje presude zbog izostanka. Žalbeni navodi kojima se pobija primena materijalnog prava i poziva na čl. stav 2.PARNIČNI POSTUPAK za glavnu raspravu nije pristupio uredno pozvan tuženi.zaista i izvršena. Navodi žalbe (da ukupni iznos novčanog potraživanja po protivtužbi. ujedno ističući navode da sa istim nije bio ni u kakvom poslovnom odnosu. činjenični navodi iz tužbe nisu saglasni sa dokazima koje je tužilac podneo. koja bi trebalo da bude potpisana od strane tuženog ili ovlašćenog lica zaposlenog kod tuženog. kao i parnični troškovi.bez uticaja su na drugačiju odluku.06. Zakona o parničnom postupku. U takvoj situaciji sud je bio dužan da zaključi glavnu raspravu i donese presudu kojom će odbiti postavljeni tužbeni zahtev. 10161/11 od 21. Zakona o računovodstvu i reviziji (a kojima je propisano da račun mora biti samo potpisan i pečatiran od strane izdavaoca računa) . godine) . pored toga što je privremeno odjavio radnju. to je prvostepeni sud pravilno primenio odredbu člana 475. kada su ispostavljeni računi. ugovorna kazna i ostala sporedna traženja. (Iz Presude Privrednog apelacionog suda. s obzirom na odredbu iz člana 29.protivtužilac nije pristupio na ročište zakazano za glavnu raspravu dana 21. jer dokazi koje je tužilac podneo . ugovorna kazna i ostala sporedna traženja kao i parnični troškovi ne uzimaju u obzir. Iz obrazloženja: Prekid postupka određen je pobijanim rešenjem a prema stanju u spisima. stav 1. ukoliko ne čine glavni zahtev.vrednost predmeta spora se određuje prema vrednosti glavnog duga a kamate. godine) 443. i 10. S obzirom da se vrednost predmeta spora po tužbi ili protivtužbi određuje prema vrednosti glavnog duga. ali račun kao jednostrana verodostojna isprava nije dokaz da je roba ili usluga koja je tim računom fakturisana . (Iz rešenja Privrednog apelacionog suda.12.2010.01. predstavlja novčani iznos koji ne spada u spor male vrednosti) nisu osnovani. 7567/10 od 03. pravilno primenivši član 475. Imajući u vidu takvo stanje stvari. zajedno sa obračunatom zakonskom zateznom kamatom. a u situaciji kada je tuženi potraživanje tužioca osporio po osnovu i visini.2010. takođe su bez uticaja na drugačiju odluku. Pž. Pri činjenici da je tuženi dokazao da nije obavljao preduzetničku delatnost u periodu na koji se odnose ispostavljeni računi. budući da to može biti predmet nekog drugog postupka koji sankcioniše takvu vrstu ponašanja. obavljao određenu delatnost. Zakona o parničnom postupku (član 476. to se stoga dugovana kamata. ne ukazuju na osnovanost tužbenog zahteva tj.računi kao verodostojne i jednostrane isprave. Navedene zakonske odredbe se odnose na račun kao jednostranu verodostojnu ispravu. radnja tuženog nije postojala. Pž. ranije važećeg Zakona) kada je postavljeni tužbeni zahtev odbio. 8. jer tužilac za svoje činjenične navode iz tužbe na kojima zasniva svoje potraživanje nije dostavio adekvatne dokaze. godine. te da u spornom periodu. Dokaz o postojanju poslovnog odnosa i izvršenoj ugovornoj obavezi na koju se tužilac u konkretnom slučaju poziva je otpremnica da je roba isporučena. uredno pozvani tuženi . stav 2. ne uzimaju se u obzir ukoliko ne čine glavni zahtev.2011.294 - .

ili sa kog docnijeg ročišta. zastupanje tužioca na tom ročištu.295 - .2005. ne može se smatrati da je nastupila fikcija povlačenja tužbe. koji se nalaze u spisima predmeta. jer tužilac nije uredno pozvan. Zakona o parničnom postupku. Prema prijemnom pečatu prvostepenog suda. Prema stanju u spisima prvostepeni sud na ročištu za glavnu raspravu 24. Zakona o parničnom postupku? Prema izričitim odredbama člana 475. i D. a uredno je pozvan. Da li se u slučaju izostanka tužioca sa kog docnijeg ročišta za glavnu raspravu u sporu male vrednosti tužba smatra povučenom na osnovu člana 475. Shodno iznetom. godine) 445. jer je na isto pristupio bez punomoćja. Kako je prema stanju u spisima predmeta na ročište od 24. stav 1. Ali. februara 2005. februara 2005. godine nije dozvolio advokatu D. Zakona o parničnom postupku doneo rešenje da se tužba smatra povučenom. bila je od uticaja na donošenje zakonite i pravilne odluke. februara 2005. ako je na ročište pozvan advokat koji nije dostavio punomoćje za zastupanje tužioca. istog člana predviđeno da će se u slučaju izostanka obe stranke sa kog docnijeg . a ne i na punomoćje. bez obzira što je taj advokat podneo tužbu. advokati su uz tužbu podneli i dva priloga.. na koje je uredno pozvan. U sporu male vrednosti tužba se smatra povučenom ukoliko tužilac nije došao na prvo ročište za glavnu raspravu ili na neko docnije ročište. jer je doneo rešenje da se tužba smatra povučenom.. iako tužilac nije bio uredno pozvan na ročište održano dana 24. Činjenica da je stavom 2.K. Navedena dva priloga odnose se na dokaze uz tužbu. 6822/05 od 12.G... koji u vreme prijema poziva nije bio punomoćnik tužioca. konstatovano je da se tužba smatra povučenom. Zakona o parničnom postupku u sporovima male vrednosti tužba se smatra povučenom ako tužilac izostane sa prvog ročišta za glavnu raspravu.06. stav 1. Pž. jer je pobijanim rešenjem okončan postupak iako za to nisu bili ispunjeni zakonom propisani uslovi. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda. Znači da bi sud mogao da konstatuje da se tužba smatra povučenom potrebno je da izostane sa prvog ročišta za glavnu raspravu ili kog docnijeg ročišta tužilac koji je bio uredno pozvan.K. godine pozvan advokat M.S. to tužilac u konkretnom slučaju nije bio uredno pozvan na navedeno ročište u smislu odredbe člana 132. Advokati su podneli punomoćje tek uz žalbu izjavljenu protiv rešenja prvostepenog suda. Zakona o parničnom postupku. pa je na osnovu odredbe člana 475. Nepravilna primena odredbe člana 475. jer nije dostavio uredno punomoćje uz tužbu. Članom 475. podneli tužbu. prvostepeni sud nije pravilno primenio odredbu člana 475.PARNIČNI POSTUPAK 444. Iz stanja u spisima proizlazi da su advokati M. smatraće se da je povukao tužbu.G. jer se isto ne nalazi u spisima predmeta uz tužbu. stav 1. godine. Zakona o parničnom postupku propisano je da ako tužilac ne dođe na prvo ročište za glavnu raspravu ili na neko docnije ročište. Iz obrazloženja: Prvostepenim rešenjem Trgovinskog suda u N. stav 1. Stoga i u opisanoj situaciji tužba se smatra povučenom.

već se samo pojavljuje kao suvišna. istog člana.01. i 7. U konkretnom slučaju.05.296 - . godine) 446. tuženi je prouzrokovao donošenje pobijane presude zbog izostanka. Pž. bez obzira što odredbama člana 476. koji nije bio prisutan na zadnjem ročištu kada je doneta pobijana presuda. stav 1. Zakona o parničnom postupku i nije u suprotnosti sa istom. bez obzira na opravdanost razloga izostanka. ali je isti verovatno preostao iz prethodnog teksta zakona. U konkretnom slučaju. i 14. stav 1. bez obzira na opravdanost (a koju je u tom slučaju inače moguće ceniti samo po predlogu za vraćanje u pređašnje stanje.09. Zakona o parničnom postupku kao uslov nije izričito propisano da se ovakva presuda može doneti ako osnovanost tužbenog zahteva proizlazi iz činjenica navedenih u tužbi. (Iz presude Višeg suda u Valjevu. tada se ceni da li osnovanost zahteva proizlazi iz navoda tužioca. Zakona o parničnom postupku. što ukazuje na eventualnu redakcijsku grešku pri izradi zakona. 28/11 od 27. niti je pristupom na zakazano ročište omogućio da se o istima raspravlja. Pri izričitim odredbama člana 475. tužbeni zahtev se ne može usvojiti ukoliko taj uslov nije ispunjen. Iz obrazloženja: Kada u sporu male vrednosti tuženi. svojim odsustvom sa ročišta. Naime.prema stanju u spisima .11. bez obzira na opravdanost razloga.2011. Zakona o parničnom postupku. Presuda zbog izostanka će se u sporu male vrednosti doneti uvek kada uredno pozvani tuženi ne pristupi na ročište. i 25. donosi se presuda zbog izostanka kojom se odlučuje o tužbenom zahtevu na osnovu do tada dostavljenih dokaza u spisima. (Odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove Višeg trgovinskog suda od 5. Iz navedenih razloga. godine) . naime nije bilo potrebe za unošenje stava 2. tuženi . 2324/2010 od 13.2010. ne pristupi na ročište. godine) 447. sud neće usvojiti tužbeni zahtev presudom zbog izostanka Iz obrazloženja: Prvostepeni sud je pravilno odbio tužbeni zahtev i prema imenovanom tuženiku.nije dostavio dokaze za svoje navode. a taj predlog u konkretnom slučaju nije podnet).2006. Ako osnovanost tužbenog zahteva ne proizlazi iz činjenica navedenih u tužbi. Gž. a u pogledu dokaza samo da li su dostavljeni dokazi od strane tužioca ili tuženog u suprotnosti sa navodima samog tužioca .PARNIČNI POSTUPAK ročišta tužba smatrati povučenom ne isključuje niti utiče na izričitu normu člana 475. prvostepeni sud je utvrdio da sadržina podnetih dokaza i rezultat ekonomskog veštačenja ne ukazuju na osnovanost tužbenog zahteva. (Iz presude Privrednog apelacionog suda. pravilno nalazeći da nisu ispunjeni uslovi da se prema njemu donese presuda zbog izostanka.član 476.

Sud će odbiti tužbeni zahtev ako su činjenice na kojima se zasniva tužbeni zahtev u suprotnosti sa dokazima koje je tužilac podneo ili sa opšte poznatim činjenicama . Zakona o parničnom postupku . 599/2010 od 19. prvostepeni sud jne ceni samo da li je tuženik izostao sa glavne rasprave (a uredno je pozvan). zakona. stav 2. stav 1. Iz ovoga nesumnjivo proizlazi obaveza prvostepenog suda da prilikom donošenja presude zbog izostanka ne ceni samo okolnosti da li je tuženik izostao sa glavne rasprave a uredno je pozvan.PARNIČNI POSTUPAK 448. a to je takođe jedan od bitnih uslova za donošenje presude zbog izostanka.u obrazloženju naveo je samo da su ispunjeni zakonski uslovi za donošenje presude zbog izostanka. Prilikom donošenja presude zbog izostanka. Iz obrazloženja: U konkretnom slučaju nisu pravilno primenjene odredbe člana 476. Zakona o parničnom postupku. Dakle. što je uticalo na njenu pravilnost i zakonitost. Zakona o parničnom postupku (nisu pravilno primenjene odredbe člana 476. stav 2. već je neophodno da razmotri da li su činjenice na kojima se zasniva tužbeni zahtev u skladu sa dokazima koje je tužilac podneo ili sa opšte poznatim činjenicama.član 476. već je neophodno da razmotri i da li su činjenice na kojima se zasniva tužbeni zahtev u skladu sa dokazima koje je tužilac podneo ili sa opšte poznatim činjenicama. jer je u obrazloženju navedeno samo da su ispunjeni zakonski uslovi za donošenje presude zbog izostanka. stav 1. pa se presuda ne može ispitati a to je razlog da bude ukinuta).2010. ceni ukupne okolnosti predviđene celovitom odredbom iz člana 476. što je uticalo da je ožalbena presuda zbog izostanka doneta je uz bitnu povredu odredaba parničnog postupka iz člana 361. Međutim. istog člana je propisano da će sud odbiti tužbeni zahtev ako su činjenice na kojima se zasniva tužbeni zahtev u suprotnosti sa dokazima koje je tužilac podneo ili sa opšte poznatim činjenicama. (Iz rešenja Višeg suda u Čačku. stav 1.član 476. godine) 449. da je tuženi prethodno osporio tužbe. Gž. stav 1.05. Da li će se presuda zbog izostanka iz člana 476. Zakona o parničnom postupku. Iz tih razloga je ožalbena presuda zbog izostanka doneta je uz bitnu povredu odredaba parničnog postupka iz člana 361. propuštajući da navede razloge o tome da li su činjenice na kojima se zasniva tužbeni zahtev u skladu sa dokazima koje je tužilac podneo. ovog Zakona su predviđeni uslovi za donošenje presude zbog izostanka. Ovaj materijalni propis prvostepeni sud nije pravilno primenio . Odredbom člana 476. tačka 12. propuštajući da navede razloge o tome da li su činjenice na kojima se zasniva tužbeni zahtev u skladu sa dokazima koje je tužilac podneo.297 - . prilikom donošenja ove vrste presude. i da se radi o sporu male vrednosti. U obrazloženju svoje odluke navešće jasne i potpune razloge u pogledu ispunjenosti uslova za donošenje ove presude. što je takođe jedan od bitnih uslova za donošenje presude zbog izostanka. u stavu 2. Prvostepeni sud nije postupio u skladu sa navedenim odredbama. Zakona o parničnom postupku (nema razloga o svim bitnim činjenicama. doneće se presuda kojom se usvaja tužbeni zahtev (presuda zbog izostanka) . te bitnu povredu odredaba parničnog postupka iz člana 361. to znači da je obaveza prvostepenog suda da. Ako tuženi ne dođe na ročište za glavnu raspravu. istog zakona. te da u obrazloženju svoje odluke navede jasne i potpune razloge u pogledu ispunjenosti uslova iz oba stava navedenog člana. a uredno je pozvan. Zakona o parničnom postupku doneti i u slučaju da se ne radi o prvom ročištu za glavnu raspravu. istog). time što je sa rasprave izostao uredno pozvani punomoćnik tuženika.

stav 1. što je negativna posledica za tužioca? Da li se mislilo da se odbija predlog za donošenje presude zbog izostanka. Zakona o parničnom postupku presudu kojom se usvaja tužbeni zahtev. (Pravni stav Višeg trgovinskog suda .298 - . i da li se takva presuda može pobijati zbog pogrešne primene materijalnog prava? Prilikom donošenja presude u sporu male vrednosti iz člana 476.06. člana 476. Kako se objašnjava stav 2. primenjuje materijalno pravo na činjenice navedene u tužbi. godine) 451. a ne da se odbija tužbeni zahtev? Zbog čega ne treba dozvoliti da tužilac u daljem toku postupka. Bez obzira što odredbama člana 476. obzirom da je presuda zbog izostanka osmišljena kao posledica nečinjenja radnje tuženog. stav 1. (Pravni stav Višeg trgovinskog suda . i 20. odnosno održava na snazi u obavezujućem delu rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave (presuda zbog izostanka) i kada se ne radi o prvom ročištu za glavnu raspravu i u slučaju kada je tuženi prethodno osporio tužbeni zahtev u celosti. Zakona o parničnom postupku predviđeno da se presuda ili rešenje kojim se okončava parnica u postupku u sporovima male vrednosti može pobijati samo zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka iz člana 361. stav 1. pa i u slučaju kada je u parnici povodom prigovora protiv rešenja o izvršenju na osnovu verodostojne isprave tuženi prigovorom osporio tužbeni zahtev. ukoliko bi se usvajanjem tužbenog zahteva pogrešno primenilo materijalno pravo na činjenice navedene u tužbi.PARNIČNI POSTUPAK ni zahtev u celosti ili u parnici povodom prigovora protiv rešenja o izvršenju na osnovu verodostojne isprave. kada je tuženi prethodno prigovorom osporio tužbeni zahtev? Sud će doneti u smislu odredaba člana 476.odgovor utvrđen na sednici Odeljenja za privredne sporove od 19. Zakona o parničnom postupku. dokaže osnovanost svog tužbenog zahteva? . ovog zakona i zbog pogrešne primene materijalnog prava. kada mu je odbijen predlog za donošenje presude zbog izostanka. i 20. tužbeni zahtev se ne može usvojiti ukoliko taj uslov nije ispunjen.06. Zakona o parničnom postupku primenjuje se materijalno pravo na činjenice navedene u tužbi i takva presuda se može pobijati zbog pogrešne primene materijalnog prava. Zakona o parničnom postupku.2005. Dakle. stav 2. odnosno da li je uslov za donošenje ovakve presude da osnovanost tužbenog zahteva proizlazi iz činjenica navedenih u tužbi. Zakona o parničnom postupku nije izričito kao