P. 1
3.2.2. VANPARNICNI POSTUPAK

3.2.2. VANPARNICNI POSTUPAK

|Views: 152|Likes:
Published by Dusko011_77

More info:

Published by: Dusko011_77 on Jun 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/22/2013

pdf

text

original

3.2.2.

VANPARNIČNI POSTUPAK

VANPARNIČNI POSTUPAK

OPŠTE ODREDBE (Član 1-30)

1.
Ako je u toku ostavinskog postupka utvrđeno da je ostavilac ostavio ugovor o doživotnom izdržavanju i da ima ostalu imovinu, pravilno je prvostepeni sud doneo rešenje kojim se iz popisa zaostavštine izlučuje stan koji je predmet ugovora o doživotnom izdržavanju, a ne da se donese rešenje o prekidu ostavinskog postupka shodno čl. 23. Zakona o vanparničnom postupku. Iz obrazloženja: Rešenjem Opštinskog suda u Č... O. broj ___/05 od 10. decembra 2008. izlučuje se iz popisa zaostavštine ostavioca vanknjižno pravo svojine na trosobnom stanu u... i to 1/2 idealne navedenog stana kao predmeta ugovora o doživotnom izdržavanju i 1/2 idealne od stana po osnovu sticanja učesnice... u bračnoj zajednici sa ostaviocem. Rešenjem Okružnog suda u Č... Gž. ___/09 od 26. februara 2009. uvažavanjem žalbe učesnika postupka preinačuje se rešenje Opštinskog suda u Č... O. br___/05 od 10. decembra 2008. tako da se izlučuje iz popisa zaostavštine ostavioca vanknjižno pravo svojine na trosobnom stanu u... u korist učesnika... kao predmeta ugovora o doživotnom izdržavanju... u neopredeljenim delovima. Iz spisa proizilazi da je pokojni preminuo 2. januara 2005., od zakonskih naslednika ostavio suprugu i troje dece, a za života je sačinio ugovor o doživotnom izdržavanju... kao primalac izdržavanja. Na ime naknade za primljeno izdržavanje, ostavlja trosoban stan identifikovan... Imajući u vidu utvrđenu činjenicu da u momentu smrti ostavioca predmetni stan nije činio njegovu zaostavštinu, jer je ugovorom o doživotnom izdržavanju iz 1997. svoj deo stana ustupio kao naknadu za pruženo izdržavanje učesnici u navedenom delu koji nije u svojini učesnice... po osnovu sticanja u bračnoj zajednici sa ostaviocem, pa pravilno prvostepeni sud nalazi da se iz zaostavštine ostavioca izluči vanknjižno pravo svojine na trosobnom stanu. U žalbi učesnika se ističe da ostavinski sud nije mogao meritorno da odlučuje o pravima učesnika u postupku, s obzirom na činjenicu da je učesnik osporio punovažnost ugovora o doživotnom izdržavanju, pa žalba smatra da je imalo osnova za prekid postupka i za upućivanje na parnicu. Po nalaženju ovoga suda žalbeni navodi su osnovani bez obzira na činjenicu što je jedan od učesnika osporio punovažnost ugovora o doživotnom izdržavanju. U momentu smrti ostavioca, ugovor o doživotnom izdržavanju postoji i on je punovažan sve dok u parničnom postupku ne bude utvrđeno da ne proizvodi pravno dejstvo. Imajući u vidu da je ugovorom sporni stan prenet u svojinu u delu koji ne čini svojinu učesnice... po osnovu sticanja u bračnoj zajednici to pravilno prvostepeni sud izlučuje iz popisa zaostavštine ovaj stan. Iako ostavinski postupak nije prekinut niti je učesnik upućen na parnicu, isti ne gubi pravo da u parničnom postupku dokaže da li ugovor o doživotnom izdržavanju proizvodi pravno dejstvo ili ne. Sve dok se ne donese parnična presuda o toj činjenici pomenuti ugovor je punovažan i proizvodi pravno dejstvo, pa se žalba učesnika pokazuje neosnovanom. (Iz rešenja Okružnog suda u Čačku Gž. 264/09, od 26.02.2009. godine)
-2-

VANPARNIČNI POSTUPAK

2.
Vanparnični sud će sam odlučiti o postojanju spornih činjenica procesnog karaktera od kojih zavisi da li uopšte ima mesta postupanju suda u vanparničnom postupku a neće primeniti odredbu člana 23. stav 1. Zakona o vanparničnom postupku. Iz obrazloženja: Nasuprot navodima žalbe, prvostepeni sud je pravilno utvrdio sve činjenice bitne za odluku u konkretnoj pravnoj stvari. O tome je u pobijanom rešenju naveo potpune i jasne razloge na koje upućuje i Okružni sud. Rešenjem Odeljenja za finansije tada nadležnog opštinskog organa od 25.09.1962. godine pravnom prethodniku predlagača za nacionalizovano i izuzeto zemljište po naznačenim rešenjima određena je novčana naknada. Kako je prema odredbi člana 60. stav 2. Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta, sopstvenik nacionalizovane nepokretnosti i Opština na čijem se području ta nepokretnost nalazi mogao u roku od 30 dana od dana dostave rešenja o naknadi podneti zahtev da sud utvrdi visinu naknade, pa kako je predlagač tvrdio da rešenje o određivanju novčane naknade iz 1962. godine nikada nije primio i kako je ovo sporno među učesnicima, prvostepeni sud je pravilno kao vanparnični sud imao ovlašćenje i obavezu da utvrđuje kao spornu ovu činjenicu procesno-pravnog karaktera od koje zavisi da li uopšte ima mesta postupanju suda u vanparničnom postupku u ovoj pravnoj stvari. Imajući u vidu spise predmeta u vezi određivanja novčane naknade, prvostepeni sud je pravilno zaključio da je rešenje o određivanju novčane naknade dostavljeno pravnom prethodniku predlagača. Iz tog razloga je pravilno odbio kao neosnovan i predlog predlagača za određivanje novčane naknade za ranije nacionalizovano i izuzeto gradsko građevinsko zemljište. (Iz Rešenja Okružnog suda u Valjevu, Gž. 1635/07 od 18.10.2007. godine)

3.
Posebne troškove, tj. troškove za sudske radnje, preduzete u interesu samo jedne strane snosi samo ta strana a zastupničke troškove snose stranke srazmerno. Iz obrazloženja: Rešenjem Opštinskog suda u L., 1. R. b___/05 od 5.06.2006. godine, u izreci pod 1. odlučeno je da se javnom prodajom izvrši deoba nepokretnosti stranaka, na kojima su stranke suvlasnici sa po 1/3, a u izreci pod 2. obavezani su protivnici predlagača J. S. i M. J. da predlagaču B. H. na ime troškova ovog vanparničnog postupka plate iznos od po 15.436,00 dinara. Prvostepeni sud je prilikom donošenja odluke o troškovima ovog postupka priznao sledeće troškove koje je predlagač imao u ovoj pravnoj stvari i to: za sastav predloga od strane advokata 5.400 din, za zastupanje na četiri održana ročišta po 6.300 din, ukupno 25.200 din, na ime troškova uviđaja i veštaka geometra 7.109 din i troškova veštaka građevinske struke 6.000 din, i na ime takse za predlog i odluku po 1.300 din, što sve ukupno iznosi 46.309 din, pa kako su stranke suvlasnici sa po 1/3 predmeta deobe, primenjujući odredbu čl. 28. stav 2. ZVP, obavezao je protivnike predlagača da svaka plati po 1/3 tih troškova,
-3-

109 dinara. 1. i 2. po nalaženju drugostepenog suda. 2. Zakona o vanparničnom postupku. sledeći troškovi: sastav predloga od strane advokata . ZPP. 1389/06 od 12. Međutim. Okružni sud je ispitao pobijano rešenje u smislu čl. Kao zajednički troškovi smatraju se troškovi koji su izazvani nekom radnjom u postupku.436 dinara. pa je ocenom navoda žalbe i odgovora na žalbu našao. Predlagači su podneli odgovor na žalbu kojim su osporili osnovanost žalbenih navoda sa predlogom da se odbije. svaka sa po 1/3. ZPP. Ovo iz razloga što ročište 1. Iz obrazloženja: Prvostepenim rešenjem protivnik predlagača je obavezan na naknadu troškova vanparničnog postupka u iznosu od 45. ZVP. samo ako su izazvani očigledno nesavesnim postupanjem te druge strane. st. (Iz Rešenja Okružnog suda u Valjevu. 150. odredbe čl. 372.600 dinara.00 dinara u roku od 15 dana po pravnosnažnosti rešenja pod pretnjom izvršenja. Gž.2006. 30. Imajući u vidu ta pravila vanparničnog postupka.036 dinara. bilo po službenoj dužnosti a radi se o provedenoj radnji u zajedničkom interesu svih stranaka i te zajedničke troškove stranke snose srazmerno.posebni troškovi. a da se preki-4- . jer je na to ovlašćena zakonskom odredbom iz čl. Naime. što ukupno iznosi 21. Protiv prvostepenog rešenja protivnik predlagača je izjavio blagovremenu žalbu. i čl. 2. ZPP na koje Okružni sud pazi po službenoj dužnosti. i 3. u vanparničnom postupku važi pravilo da se strankama sa suprotnim interesima. 159. jer su to troškovi koje je predlagač imao u zajedničkom interesu svih stranaka. 28. u vezi sa čl. Prema utvrđenom činjeničnom stanju na ročištu održanom 1. 388. st. jer su to troškovi koje je predlagač imao radi svog interesa i da te troškove treba on sam da snosi.03. br. troškovi uviđaja i veštačenja u ukupnom iznosu od 13. Sud je ovlašćen da odlučuje o troškovima.2006. godine stranke su saglasno predložile donošenje delimičnog rešenja o naknadi za eksproprisanu nepokretnost. Činjenično stanje je utvrđeno potpuno i pravilno. bez navođenja osnova pobijanja. ali iz navoda žalbe proizilazi da se zakonitost osporava zbog pogrešne primene materijalnog prava sa predlogom da se preinači i predlog odbije.600.109 dinara i troškovi taksene obaveze u ukupnom iznosu od 2.400 dinara. prilikom donošenja odluke o troškovima ove vanparnične stvari. nadoknađuju troškovi od druge strane. zbog čega troškovi postupka nisu opredeljivani.200 dinara njegovi posebni troškovi. 3. a rešenje potvrdi. iako troškovi nisu opredeljeni u završnoj reči predlagača. Ovde se radi o donošenju odluke bez prethodnog raspravljanja. Takođe. 361. drugostepeni sud nalazi da su troškovi koje je imao predlagač a koji su zajednički troškovi. 2.09. u vanparničnom postupku važi princip da se naknađuju samo oni troškovi koji su zajednički za sve učesnike a da svaki učesnik snosi svoje ostale troškove . Prvostepeno rešenje ne sadrži bitne povrede odredaba parničnog postupka iz čl. na osnovu ovlašćenja iz čl. st. a da su troškovi koje je predlagač imao za svoje zastupanje od strane advokata na četiri ročišta u ukupnom iznosu od 25. godine na kome je doneto rešenje o naknadi za eksproprisanu imovinu nije bilo završeno. st. da je žalba neosnovana. st.5.2006. jer je za ogradu i rodno voće određen prekid postupka do okončanja postupka pred organom uprave. Posebni troškovi su oni troškovi za sudske radnje koje su preduzete u interesu samo jedne stranke i te troškove snosi ta stranka. prvostepeni sud nije pravilno primenio materijalno pravo. provedenom bilo po predlogu stranke. pa je stranka podneskom o povlačenju preostalog dela predloga ove troškove mogla opredeliti. kada je rasprava završena. godine) 4.VANPARNIČNI POSTUPAK odnosno po 15. i te troškove stranke treba srazmerno da snose.03. odnosno svaka po 7. srazmerno svojim suvlasničkim udelima.

(Iz rešenja Okružnog suda u Valjevu. predlagači su podneskom od 6. Zakona o vanparničnom postupku. 1. troškove postupka snosi korisnik eksproprijacije.600. 30. Gž. stav 2. 3390/06. U toku postupka i donošenja ožalbenog rešenja učinjena je bitna povreda odredaba parničnog postupka iz člana 354. Stoga stranke nisu dale završne reči. na osnovu odredbe čl.03. osim troškova koji su izazvani neopravdanim postupcima ranijeg sopstvenika. tako da su neosnovani navodi iz žalbe protivnika predlagača da je u ovom smislu relevantan iznos u visini razlike između novčane naknade koju je protivnik predlagača priznao. 3. pa je sud pobijanim rešenjem obavezao protivnika na njihovu naknadu od 45.2006. U konkretnoj stvari. Kada se donese rešenje o prekidu ostavinskog postupka i upućivanju učesnika na parnicu. Troškove postupka u postupku određivanja naknade za eksproprisanu nepokretnost snosi korisnik eksproprijacije. pa je stranka podneskom o povlačenju preostalog dela predloga ove troškove mogla opredeliti. jer rešenje nema razloga o odlučnim činjenicama. ZPP odlučeno kao u izreci rešenja.2006. 619/06 od 23. a podnesak protivne strane mu nije dostavljen pa smatra da nije bilo osnova za obavezivanje na naknadu. Iz iznetih razloga je na osnovu čl. radi se o određivanju naknade za eksproprisane nepokretnosti. Po nalaženju Okružnog suda.VANPARNIČNI POSTUPAK ne postupak o naknadi za ogradu i rodno voće do donošenja konačne odluke upravnog organa. tačka 14. Iz obrazloženja: Rešenjem prvostepenog suda prekinut je ostavinski postupak iza smrti pokojnog i učesnik je upućen na parnicu “da dokaže svoje tvrdnje”.2006. st. 159. Iz obrazloženja: Odredbe Zakona o parničnom postupku shodno se primenjuju i u vanparničnom postupku. (Iz rešenja Okružnog suda u Nišu Gž.03. 2. Pobijajući pravilnu primenu materijalnog prava. tako da prema odredbi čl.2006. prilikom utvrđivanja visine troškova postupka u vezi sa advokatskim uslugama za ranijeg vlasnika merodavna je visina utvrđene novčane naknade. u funkciji vrednosti predmeta spora. 2.00 dinara. Drugostepeni sud je ukinuo prvostepeno rešenje i predmet vratio sudu na ponovno odlučivanje. ZVP-a. ZPP. od 14.07. godine odredio iznos naknade za zemljište. odnosno ponudio ranijem vlasniku i novčanog iznosa naknade koju je sud u ovom postupku utvrdio. i 2. protivnik u žalbi navodi da nisu opredeljeni troškovi u završnoj reči kada je rasprava završena. 139. st. 387. Sud je uvažio predloge stranaka i rešenjem od 1. povukli predlog za naknadu za voće i ogradu i istim podneskom opredelili troškove postupka istakavši zahtev za njihovu naknadu. Nakon toga. niti predlagači opredeljivali troškove postupka. precizno se mora navesti šta se u toj parnici mora dokazati. godine) 6.12. godine) 5. st. i čl. što se dakle odnosi i na troškove vanparničnog postupka. -5- . Okružni sud je cenio ove žalbene navode pa je našao da nisu osnovani jer se radi o donošenju odluke bez prethodnog raspravljanja. pošto je na to ovlašćena zakonskom odredbom iz čl. tač. ZPP. br. 150.

u kojima će se raspraviti činjenice i sporni odnos među strankama. shodno članu 24. O. br.04.VANPARNIČNI POSTUPAK Naime.. br. 3.10.2001. 2. odlučio o pod-6- . novih dokaza i to na zapisniku o bodovanju od suterena kuće protivnika predlagača i prijavu o prebivalištu pokojne majke predlagača. Među strankama teče parnica po tužbi predlagača kojom je tražio da se utvrdi da je nosilac prava zakupa na stanu koji je predmet spora. ___/92. Prema utvrđenom činjeničnom stanju.. Protivnik predlagača je podneo predlog za ponavljanje postupka zbog novih činjenica. 21. ______/01 od 25. raspravljena je pravosnažnim rešenjem istog suda.2001.2001. Na novopronađenoj nepokretnoj imovini ostavioca novim rešenjem istog suda. stav 1. Polazeći od ovakvog stanja u spisima. Utvrđeno je da je protiv ovog rešenja koje je pravosnažno. Gž. br. N. godine) 7. 341/05 od 22. žalbu podneo S. 21. sina podnosioca revizije koji je preminuo 8. N. Č. ___/92. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije Rev. bez testamenta. br.2005. kada se navodi da se učesnik upućuje na parnicu da bi dokazao svoje tvrdnje. od 16. st. br. i za njegove naslednike po zakonu i na osnovu sporazuma oglašeni su njegova ćerka D. st. Pravo na žalbu na ostavinsko rešenje imaju samo naslednici i lica koja su učestvovala u postupku raspravljanja zaostavštine. O. Ova žalba je prvostepenim rešenjem odbačena kao nedozvoljena. Sa navedenih razloga neosnovani su navodi revizije kojima se ističe pogrešna primena materijalnog prava. zaostavština pok. Iz obrazloženja: Navodi revizije o pogrešnoj primeni materijalnog prava nisu osnovani.2001. Zakona o vanparničnom postupku. O.2005. _____/2001 od 11.05. (Iz rešenja Okružnog suda u Čačku. ova imovina je raspravljana na osnovu ranije donetog pravosnažnog rešenja. godine) 8. 2718/04. sa razloga što će se o svim činjenicama koje se odnose na nove dokaze raspraviti u parnicama koje teku među parničnim strankama. sa 2/3 idealna dela celokupne zaostavštine. Time je nejasna izreka prvostepenog rešenja. Pravilno je drugostepeni sud primenio čl. ____/2001 od 11. Zakona o vanparničnom postupku. Iz obrazloženja: Prema stanju u spisima rešenjem je usvojen predlog za otvaranje sudskog depozita i naloženo predlagaču da u sudski depozit uplaćuje iznose bliže označene u izreci rešenja koje je potvrđeno rešenjem Okružnog suda u B.03. a koji je vlasništvo protivnika predlagača. godine. pravilno su nižestepeni sudovi zaključili da je predlog za ponavljanje postupka u konkretnom slučaju nedozvoljen i odbacili ga u smislu člana 29. U konkretnom slučaju među strankama teku parnice P. Predlog za ponavljanje vanparničnog postupka je nedozvoljen kada se o svim činjenicama koje se odnose na nove dokaze može raspraviti u parnicama koje teku među parničnim strankama. te u smislu čl.03. s obzirom da se naslednici nisu žalili. i P. br. sa 1/3 dela i sin ostavioca D. nije mogao prvostepeni sud da uputi na parnicu jednog od učesnika a da se ne konstatuje u izreci rešenja šta treba da se dokaže u parnici. N. Zakona o vanparničnom postupku. N.05.

dok predlagač tvrdi suprotno . Činjenica da je rešenjem o deobi suvlasničke imovine vanparnični sud upravo tako odlučio. Pravno nije moguća situacija da je jedno lice sopstvenik građevinskih objekata. Kod ovakvog stanja stvari. 3. (Iz rešenja Okružnog suda u Valjevu. s obzirom da S. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije. tada bi dolazila u obzir primena čl. odnosno na eventualnu obavezu protivnika predlagača da te objekte premesti na svoje zemljište. pošto navedene sporne činjenice ukazuju na nepotpuno utvrđeno činjenično stanje. ukoliko bi se ispostavilo da su sporni objekti isključivo vlasništvo protivnika predlagača.12. Zakona o vanparničnom postupku. st. u smislu čl. Kako je reviziju podneo S. pravno nije moguća situacija da je jedno lice vlasnik građevinskih objekata a drugo lice da ima pravo svojine na zemljištu na kojem se ti objekti nalaze i koje je neophodno za redovno korišćenje tih objekata. O.da su njegove. N. Okružni sud nalazi da postoje važni razlozi da se. 3. niti je učestvovao u postupku raspravljanja zaostavštine. st. br. i stoga. 400. st. Zakona o vanparničnom postupku. N. Zakona o vanparničnom postupku. a drugo da je sopstvenik zemljišta na kojem se ti objekti nalaze i koje je neophodno za njihovo redovno korišćenje. 358. S druge strane. uz obavezu deobničara da jedni drugima priznaju i dozvole upis prava svojine na nepokretnostima koje su svakome od njih pripale na deo. 21. 21. ZPP-a. odluči kao o neblagovremenoj žalbi i da su za ovo ispunjeni ostali uslovi iz navedene odredbe i da je žalba osnovana. Prvostepeni sud je. N. -7- . godine) 9. Naime. br. kao o neblagovremenoj žalbi izjavljenoj protiv prvostepenog rešenja. protiv rešenja kojim je odbačena njegova žalba izjavljena protiv rešenja opštinskog suda u B. ZPP-a u vezi sa čl. Učesnici vanparničnog postupka snose troškove na jednake delove osim kada postoji znatna razlika u pogledu njihovog udela u imovinskom pravu o kome se odlučuje. 3.10. ukoliko bi bilo sporno pravo svojine na objektima.01. koji je zbog toga i podnet. spise dostavio Okružnom sudu na odluku o predlogu. ta činjenica bi morala da ima značaja prilikom utvrđivanja načina deobe zemljišta na kojem se ti objekti nalaze i zemljišta koje je potrebno za redovnu upotrebu objekata. 159/05 od 28. 2.2005. st. 393. ____/01 od 25. Gž. Č. na način kao u izreci prvostepenog rešenja. godine. odluči kao o neblagovremenoj žalbi. 3. posle sprovedenih potrebnih izviđaja. pri čemu protivnik predlagača tvrdi da su one isključivo njegovo vlasništvo. i 4. revizija je u navedenom delu odbijena u smislu čl. Protivnik predlagača je po proteku roka za žalbu podneo predlog za ponavljanje postupka u ovoj pravnoj stvari. zaključivši da je nedozvoljena. 150. 85/04 od 29. šupa i štala. Iz obrazloženja: Prvostepenim rešenjem izvršena je fizička deoba zajedničke imovine učesnika. pravilnom primenom čl.2005. da se o predlogu za ponavljanje postupka. Na osnovu rezultata provedenih izviđaja proizlazi da se na zemljištu koje je pripalo na deo predlagaču nalaze zgrade. u vezi sa čl. Navedeno rešenje nije pobijano od strane učesnika u roku za žalbu. nije naslednik u ostavinskom postupku iza pok.. Rev.2001.VANPARNIČNI POSTUPAK netoj žalbi u konkretnom slučaju. predstavlja važan razlog u smislu čl. Zakona o vanparničnom postupku. godine) 10. 30. st.

što iznosi 5.00 dinara i taksa za predlog i rešenje 2. a bez priloženog punomoćja. stav 2. Zakona o vanparničnom postupku. R.VANPARNIČNI POSTUPAK Iz obrazloženja: Prema odredbi člana 28.2003. učesnici snose troškove na jednake delove..125. 30. 984/05 od 19. 92.00 dinara).. 30. b___/05 od 20. Okružni sud našao da je protivnik predlagača u obavezi da predlagačima plati ½ ukupnih troškova po ovom osnovu (sastav predloga po advokatu u iznosu od 8.2005.07.000. jer je troškove po tom osnovu imala i protivnik predlagača. (Ir rešenja Okružnog suda u Čačku. tada takva radnja punomoćnika nema pravnog dejstva i ima se odbaciti shodno čl. (Iz rešenja Okružnog suda u Valjevu. te je iste valjalo odbiti. godine usvojen je predlog predlagača i utvrđeno da prema protivniku ima pravo na otkup stana. br.. Svi navodi u žalbi punomoćnika predlagača pojavljuju se u svemu kao neosnovani. Iz obrazloženja: Rešenjem Opštinskog suda u A.00 dinar. godine) 12. Ako odluka suda zavisi od rešenja prethodnog pitanja a među učesnicima su sporne činjenice važne za rešavanje ovog pitanja.2005. Kada je pun. to pravilno zaključuje prvostepeni sud da ima mesta odredbi čl. ZPP-a u vezi sa čl. U konkretnom slučaju. 92.05. st. odbija se žalba predlagača kao neosnovana i potvrđuje rešenje Opštinskog suda u G. odbačen je predlog predlagača kao neuredan.06. b___/05 od 19. Međutim. Po nalaženju Okružnog suda pravilno je postupio prvostepeni sud kada je doneo odluku kao u izreci rešenja dajući razloge koje prihvata u svemu i ovaj sud. što je sa druge strane zahtevalo da predlog bude potpisan od strane predlagača.. R. troškovi vezani za pokretanje postupka i donošenje rešenja o deobi (sastav predloga po advokatu i takse za predlog i rešenje o deobi). isto potpisao. ali ako postoji znatna razlika u pogledu njihovog udela u imovinskom pravu o kome se odlučuje. predstavljaju troškove koji su nastali radnjama u interesu obe strane. sud će prema srazmeri tog udela odrediti koliki će deo troškova snositi svaki od učesnika. Gž. Rešenjem Okružnog suda u Č.2005. ZVP-a. advokat napisao i predao sudu predlog za uređenje međa. 1299/05 od 18. stav 2. Zakona o vanparničnom postupku. ZVP-a. Gž. -8- . zatim je utvrđena otkupna cena stana. ukupno 10. Kako se predlog predlagača pojavljuje izrađen i potpisan od advokata.M. i 103.08. st. br. u vanparničnim stvarima koje se odnose na imovinska prava učesnika. pa je u smislu člana 28.2005. 6. 1.07.M. ZPP i čl. a nije priloženo punomoćje od stranke. Gž. i stoga u tom delu svako je u obavezi da snosi svoje troškove. sud će uputiti učesnike da pokrenu parnicu ili postupak pred upravnim organom.00 dinara.250.. b___/02 od 16.250. godine) 11. Iz obrazloženja: Rešenjem Opštinskog suda u G. protivnik predlagača nije u obavezi da snosi troškove predlagača koje su ovi imali povodom zastupanja po advokatu na ročištima.

Naime čl. godine) 13. st. jer prvostepeni sud nije vodio računa da se u konkretnom slučaju radi o naslednom odnosu sa međunarodnim elementom..05. 3. 30 st.2004. u kojem je regulisano da se od otkupa izuzima stan čiji nosilac stanarskog prava ima u svojini drugi stan ili stambeni objekat. 46/96) u pogledu ocene nadležnosti jugoslovenskog suda. U slučaju postojanja isključive nadležnosti suda države na kojoj se nepokretnost nalazi za raspravljanje zaostavštine. b___/04 od 4... Iz obrazloženja: Ostavinskim rešenjem prvostepenog suda prekinut je postupak raspravljanja zaostavštine pok. nalazi u Makedoniji. i nasledna učesnica . i Okružnog suda u U. 1. kao davaoca izdržavanja. i predmet vratio prvostepenom Opštinskom sudu u A.. 16..VANPARNIČNI POSTUPAK kao i da rešenje zamenjuje ugovor o otkupu stana. postoji samo ako po pravu države u kojoj se nalazi nepokretnost. st.10. Takođe je utvrđeno da je u prethodnom periodu pre podnošenja zahteva predlagač izgradio porodičnu stambenu zgradu. u vezi čl. 71.. 18. 1375/04 od 28. s obzirom se deo imovine ostavioca. st. ZPP-a pobijano rešenje ukinuo. 1... 2. Rev. Shodno tome prvostepeni sud nije ni pravilno primenio odredbe čl. 1. koji je jugoslovenski državljanin. 17. Zakona o stanovanju. nije nadležan njen organ. 43/82. da li nosilac stanarskog prava ili član porodičnog domaćinstva ima stan u svojini koji je odgovarajući za to domaćinstvo. tačka 5. 354. prvostepeni sud bi bio dužan da u pogledu imovine koja se nalazi u inostranstvu primeni odredbe čl. st.2004.P. ukinuo rešenje Opštinskog suda u A. Ne može se prihvatati pravni stav oba nižestepena suda da nema mesta primeni čl. 16.2004.. 72/82 i "Službeni list SRJ" br. st. st. Nadležnost domaćeg suda za raspravljanje nepokretne zaostavštine jugoslovenskog državljanina koja se nalazi u inostranstvu. To dalje znači da ima mesta prekidu vanparničnog postupka i upućivanju predlagača na parnicu radi utvrđivanja spornog prava. 71. ZVP-a i ostavinski postupak sprovede samo u odnosu na nepokretnu imovinu ostavioca koja se nalazi na teritoriji Državne zajednice Srbije i Crne Gore. godine. na ponovni postupak i odluku..P. 3. Zakona o rešavanju sukoba Zakona sa propisima drugih zemalja ("Službeni list SFRJ" br.2001. (Vrhovni sud Srbije.___/04 od 28.02. tj.. a istu je otuđio svojoj kćerki overenu ugovorom o poklonu u toku trajanja vanparničnog postupka. postoji samo ako po pravu države u kojoj se nalaze -9- . Vrhovni sud Srbije je svojim rešenjem. 2.vanbračna ćerka ostavioca upućena je na parnični postupak radi dokazivanja nepunovažnosti ugovora o doživotnom izdržavanju koji je overen pred Osnovnim sudom u S. godine između ostavioca kao primaoca izdržavanja i B. godine. Rešenjem Okružnog suda u U.10. Okružni sud je pozivajući se na odredbe čl.. a stavom 2. odbijena je kao neosnovana žalba protivnika predlagača i potvrđeno je prvostepeno rešenje. s tim što je obavezana nasledna učesnica da u roku od 30 dana pokrene parnicu pred nadležnim sudom i o pokretanju parnice obavesti ostavinski sud ostavljanjem primerka tužbe sa prijemnim pečatom suda. bivšeg iz B. Iz spisa proizilazi da je predlagač kao nosilac stanarskog prava podneo predlog protiv protivnika predlagača za otkup stana. istog zakona da nadležnost suda SRJ za raspravljanje zaostavštine jugoslovenskog državljanina koji se nalazi u inostranstvu. da istovremeno plati otkupnu cenu i da se donese rešenje koje će da zameni ugovor o otkupu. B. i 2. Rev... navedenog zakona propisano je da je za raspravljanje nepokretne zaostavštine jugoslovenskih državljana isključivo nadležan sud SRJ ako se ta zaostavština nalazi u SRJ. Upravo među strankama je sporna činjenica prava na otkup stana. ZPP-a u vezi čl. Gž.

i potvrdio rešenje Opštinskog suda u T. 16. ako je neki dokaz po prirodi stvari moguće izvesti u toku parnice ili je već izveden..04. R. Kako je prvostepeni sud pravilno ocenio da je taj dokaz već obezbeđen obavljanjem veštačenja. prvostepeni sud bi bio dužan da u pogledu te imovine primeni čl.. odbijen je predlog predlagača – kojim je tražio da se obezbedi dokaz veštačenja od strane geometra tako da se izvrši premer parcele i sačini skica – kao neosnovan. ZPP-a u vezi čl. b___/02 od 26. i sporazum se unosi u rešenje o nasleđivanju. juna 2003.. Iz obrazloženja: Rešenjem Opštinskog suda u T.. godine. 2. ZPP-a. Propisom člana 272. 16. kako bi mogao ponovo da oceni svoju nadležnost u smislu čl. 1782/04 od 22. Kada se o postupku rasprave zaostavštine naslednici sporazumevaju u pogledu deobe. 2. ako je neki dokaz po prirodi stvari moguće izvesti u toku parnice ili je već izveden. Stoga je Okružni sud naložio prvostepenom sudu da u ponovnom postupku pribavi obaveštenje od saveznog organa nadležnog za poslove pravde da li se u pogledu nepokretne imovine ostavioca u Makedoniji radi o isključivoj nadležnosti suda u Makedoniji ili postoji mogućnost da ta zaostavština bude raspravljena pred jugoslovenskim sudom. ZKP.. stav 1. ZPP određeno je da ako postoji opravdana bojazan da se takav dokaz neće moći izvesti ili da će njegovo izvođenje biti otežano. 30. b___/03 od 9. . predlog predlagača nije osnovan budući da nisu ispunjeni uslovi iz člana 272.P. Ne postoje uslovi da se odredi osiguranje dokaza. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu.06. godine odbio kao neosnovanu žalbu predlagača. Okružni sud u N. je svojim rešenjem Gž.. predlog predlagača za obezbeđenje dokaza veštačenjem nije osnovan iz razloga što je u parnicu P. Protiv navedenog rešenja predlagač je izjavio žalbu. 2003. 71. ZPP. godine) 15. b___/01 po tužbi predlagača već obavljeno veštačenje od strane veštaka geometra.. I prema stanovištu Okružnog suda. 3. (Iz rešenja Okružnog suda u Novom Pazaru.. st. koji je o tome dao svoje mišljenje.___/02 od 26.2003.10 - . ne postoje uslovi da se odredi osiguranje dokaza. Naime. stav 1. br. Iz ovoga proizilazi da je u slučaju postojanja isključive nadležnosti suda Republike Makedonije za raspravljanje zaostavštine koju predstavlja nepokretna imovina ostavioca na teritoriji Republike Makedonije. to nisu ispunjeni uslovi za osiguranje dokaza iz člana 272.VANPARNIČNI POSTUPAK nepokretnosti nije nadležan njen organ. st. može se u toku a i pre pokretanja parnice predložiti da se taj dokaz izvede. ZVP-a a ostavinski postupak sprovede samo u odnosu na pokretnu imovinu ostavioca koja se nalazi na teritoriji državne zajednice Srbije i Crne Gore te da o ovim pitanjima vezanim za tok i ishod ovog postupka rešava u granicama nadležnosti jugoslovenskog suda. godine. U obrazloženju drugostepenog rešenja je navedeno sledeće.2003.09.9. stav 1. Prema razlozima koje je dao prvostepeni sud. Gž. navedenog zakona u vezi čl. 394/03 od 9.2004. godine) 14. Gž. R.Br. st.

2002 godine kao neblagovremenu.P.. Protiv navedenog rešenja žalbu je izjavio učesnik Č. i utvrđeno je u stavu 1.04. Stoga. 2497/02 od 11. (unuk ostavioca).09. U žalbi je posebno naglasio da mu nije jasno kako je oglašen samo na 1/4 na kp.. – unuk ostavioca po pokojnom sinu ostavioca na imovini koja je bliže opredeljena u izreci rešenja.VANPARNIČNI POSTUPAK Iz obrazloženja: Rešenjem Opštinskog suda G. Delimična deoba je realizovana. 105/1 KO K. izjavilo je na tom ročištu da postiže međusobni deobni sporazum i to na način koji je bliže opredeljen u izreci rešenja.. U obrazloženju drugostepenog rešenja je navedeno sledeće: Prvostepenim rešenjem je raspravljena zaostavština pokojnog.A. godine oglašeni su za naslednike na zaostavštini pokojnog i izvršena je delimična deoba na način naveden u izreci rešenja.2002. 105/1 KO K.04. a taj zapisnik je naslednik – podnosilac žalbe. ne mogu se prihvatiti navodi žalbe da između stranaka nije postignut međusobni deobni sporazum.. s tim što se naslednik Č.2002 godine odbacio žalbu učesnika izjavljenu na rešenje Opštinskog suda u Č.04. s obzirom na saglasnost između raspravnog zapisnika od 10. Gž.. a pred Opštinskim sudom u G… četiri naslednika – računajući i podnosioca žalbe. s tim što je jedan naslednik dao izjavu pred Opštinskim sudom u Č…. U stavu 2.09.12.2002.. 105/1 KO K…. Sa tih razloga žalba je odbijena kao neosnovana i prvostepeno rešenje potvrđeno. Č...04. Okružni sud u U.05. godine jasno utvrđuje da su naslednici dali nasledničke izjave.2002. se ne mogu prihvatiti.12. "s obzirom da nikakav sporazum nije dao". P. Protiv navedenog rešenja žalbu je izjavio jedan od učesnika a u žalbi je naveo da drugostepeni sud treba da ukine prvostepeno rešenje. pa se rešenje Opštinskog suda G… O. ali samo u slučaju važnih razloga i ako se time ne vređaju prava drugih naslednika koja su oni stekli po prvostepenom rešenju... pa nema osnova tvrđenju podnosioca žalbe da je u deobi trebalo da dobije veći deo kuće.. ___/01 od 3. izreke je navedeno da se oglašavaju za naslednike po osnovu zakona supruga pokojnog. godine) . izreke šta čini tu zaostavštinu.p. O. Povodom predloga u žalbi koja je neblagovremena Okružni sud nalazi da nema mesta odlučivanju po neblagovremenoj žalbi jer bi se time vređala prava ostalih učesnika deobe zasnovana na prvostepenom rešenju.2002. Drugostepeni sud može odlučivati i o neblagovremenoj žalbi jednog naslednika protiv prvostepenog rešenja o delimičnoj deobi zaostavštine. U obrazloženju rešenja drugostepenog suda je navedeno sledeće: Navodi iz žalbe učesnika Č. ima snagu poravnanja. potpisao. godine odbio kao neosnovanu žalbu učesnika Č. Iz zapisnika jasno proizilazi da podnosiocu žalbe pripada deo od 1/4 kp. b___/01 od 3... godine i izreke osporenog rešenja.05. utvrđeno je ko su naslednici i izvršena je delimična deoba tako da je podnosiocu žalbe utvrđena koji deo sporne kuće mu pripada u svojinu i državinu. Iz obrazloženja: Rešenjem Opštinskog suda u Č.P. O.2002.2002. iz K.2002.11 - . (Iz rešenja Okružnog suda u Užicu. b___/02 od 11. br. Okružni sud u Č… je svojim rešenjem G___/2002 od 10. Gž. oglašava na 1/4 na k. godine) 16. O. jer se iz raspravnog zapisnika od 10. godine potvrđuje. godine raspravljena je zaostavština pok.2002. (Iz rešenja Okružnog suda u Čačku. 872/2002 od 10. dva sina i učesnik Č. je svojim rešenjem Gž.. b___/2002 od 16.. jer navodno njemu treba da pripadne veći deo sporne kuće od one koja je određena prvostepenim rešenjem.P.P. podnosilac žalbe je potpisao zapisnik o deobi.. – unuk ostavioca. b___/2002 od 16.

Zakona o vanparničnom postupku. koja nije bila predmet zaostavštine u pravnosnažnom rešenju O br.12 - . Okružni sud je našao da je žalba neblagovremena.M. Prema odredbi čl. od 4. Pritom.. U konkretnom slučaju. Iz povratnice u spisima evidentno je da je advokat S.06.. KO B. ___/56. inače.2001. nasledni učesnik A.. S obzirom da su u ovom postupku učestvovali pravni sledbenici oglašenih naslednika u predmetu III Opštinskog suda u B. godine.. pa je na osnovu člana 366. Kako je alba izjavljena 13. ako u pojedinim slučajevima nije drugačije određeno. u vezi sa članom 30. Zakona o vanparničnom postupku da li postoje važni razlozi. Pored toga. Iz obrazloženja: Protivnik predlagača žalbom ukazuje da je prvostepeni sud učinio bitnu povredu postupka kada je ročište održao u odsustvu protivnika predlagača. tvrdnja alioca da je nasledničku izjavu dao u zabludi može biti predmet raspravljanja u eventualnoj parnici za poništaj te izjave. Naime. parc. shodno overenom punomoćju priloženom uz predlog za pokretanje ostavinskog postupka. ako u pojedinim slučajevima zakonom nije drugačije određeno. godine.1961. Zakona o vanparničnom postupku regulisano je da. Iz obrazloženja: Ocenjujući blagovremenost podnete žalbe u smislu člana 367.. Zakona o parničnom postupku. 11. Drugostepeni sud može iz važnih razloga odlučiti i o neblagovremeno podnesenoj žalbi. st.2001.11. godine. 7. iz B. 1481 upisanoj u zk.07. godine. već će ovu imovinu novim rešenjem rasporediti na osnovu ranije donesenog rešenja o nasleđivanju. ako se time ne vređaju prava drugih lica koja se zasnivaju na tom rešenju.2001. Zakona o parničnom postupku i člana 19. stav 2. izvesno je da bi se eventualnom izmenom prvostepenog rešenja vređala prava ostalih učesnika u postupku zasnovana na tom rešenju. Gž. što je. ul. ___/56. i to u vezi sa pravom nasleđa kat.07. protivnik predlagača je izostao sa ročišta . br.VANPARNIČNI POSTUPAK 17. izostanak pojedinih učesnika ne sprečava sud da dalje postupa.M.2001.. Zakona o vanparničnom postupku istekao je 6. 8589/01 od 12. 2.12. pobijano rešenje primio dana 21. sud neće ponovo raspravljati zaostavštinu. a rok za žalbu iz člana 19. Odredbom člana 128. što se vidi iz prijemnog štambilja prvostepenog suda. godine) 18. Zakona o vanparničnom postupku. ako se po pravnosnažnosti rešenja o nasleđivanju pronađe imovina za koju se u vreme donošenja rešenja nije znalo da pripada zaostavštini. da li se odlučuje o neblagovremeno podnesenoj albi i da li bi se time vređala prava drugih lica koja se zasnivaju na donetom rešenju. niti donositi novo rešenje o nasleđivanju.T. O br. Izostanak pojedinih učesnika sa ročišta ne sprečava sud da dalje postupa. je za zastupanje u ovoj pravnoj stvari ovlastila advokata S. Okružni sud je stao na stanovište da nema uslova predviđenih citiranom zakonskom odredbom. stav 3. to je alba podneta van zakonom predviđenog roka. faktičko pitanje konkretnog slučaja. pravnosnažnost rešenja o nasleđivanju ima za posledicu da se više ne može ponovo raspravljati ostavina. br. 1522. ukoliko su za to ispunjeni zakonski uslovi. Ocenjujući u smislu člana 21. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu. iz S. Zakona o vanparničnom postupku odlučio kao u izreci.

30. 2. 326. godine) 20. U konkretnom slučaju. Bez značaja je žalbena tvrdnja protivnika predlagača da mu je poziv za ročište uručen samo tri dana pre njegovog održavanja. može se usvojiti i zahtev koji nije bio dospeo u momentu podnošenja tužbe (predloga) a dospeo je do donošenja odluke. ako u pojedinim slučajevima zakonom nije drugačije određeno. Ukoliko je predlog za donošenje rešenja kojim se zamenjuje ugovor o otkupu stana podnet pre nego zahtev za otkup stana. Zakona o parničnom postupku. Gž.05. sud je dužan da pre donošenja rešenja kojim se odbacuje takav predlog kao preuranjen.1998. Zakona o vanparničnom postupku. 1. koje su postojale u momentu podnošenja tužbe (predloga). protivnik predlagača je izostao sa ročišta na koje je bio uredno pozvan. ako u pojedinim slučajevima nije drugačije određeno.03.13 - . Ako je bio potreban duži rok protivniku predlagača da se pripremi za raspravljanje. Ovo znači da se može usvojiti i zahtev koji nije bio dospeo u momentu podnošenja tužbe (predloga). Stoga je prvostepeni sud bio dužan da pre donošenja pobijanog rešenja ispita da li je protivnik predlagača odlučio o zahtevu predlagača od 5. odnosno da li je predlog usvojen ili odbijen. pa je očigledno prvostepeni sud mogao u njegovom odsustvu da održi ročište i sprovede postupak.VANPARNIČNI POSTUPAK na koje je bio uredno pozvan. (Iz rešenja Okružnog suda u Zrenjaninu.1996. st.04.05. pa je očigledno prvostepeni sud mogao u njegovom odsustvu da održi ročište i sprovede postupak. Iz obrazloženja: Protivnik predlagača žalbom ukazuje da je prvostepeni sud učinio bitnu povredu postupka kada je ročište održao u odsustvu protivnika predlagača. 501/97 od 20. Bez značaja je žalbena tvrdnja protivnika predlagača da mu je poziv za ročište uručen samo tri dana pre njegovog održavanja. (Iz rešenja Okružnog suda u Zrenjaninu. Izostanak pojedinih učesnika sa ročišta ne sprečava sud da dalje postupa. a dospeo je do donošenja odluke. Zakona o vanparničnom postupku. mogao je zatražiti odlaganje. Prema odredbi čl. mogao je zatražiti odlaganje. ispita da li je protivnik predlagača odlučio o zahtevu predlagača. i ako jeste. Gž. 2.1996.). a zahtev za otkup stana 5. iz razloga što je predlagač podneo predlog sudu pre podnošenja zahteva protivnika predlagača za otkup stana (predlog je podnet 29. Jer. st. i ako jeste kako. godine. Ako je bio potreban duži rok protivniku predlagača da se pripremi za raspravljanje. Prema odredbama čl. godine) 19. Iz obrazloženja: Pobijanim rešenjem prvostepeni sud je kao preuranjen odbacio predlog predlagača za donošenje rešenja koje zamenjuje ugovor o otkupu stana. god. st. izostanak pojedinih učesnika ne sprečava sud da dalje postupa. odnosno ako su u međuvremenu prestale smetnje za vođenje postupka koje su postojale u momentu podnošenja predloga.1998. 501/97 od 20.04. sud može naložiti izvršenje činidbe samo ako je ona dospela do zaključenja glavne rasprave. . odnosno ako su u međuvremenu prestale smetnje za vođenje postupka.1996. 11. a koje se u smislu odredaba čl.

1. nalazeći da je prvostepeni sud odlučivao o pravnoj stvari koja ne spada u sudsku nadležnost. 11335/96 od 16. 15/90). st. Vanparnični sud može rešiti prethodno pitanje samo ako među strankama nema činjenica koje su sporne. br.11. Takav postupak (vanparnični) koji se primenjuje kod privrednog suda je postupak po Zakonu za upis u sudski registar. Rev. br. 3/96) 23. tač. Zakona o stanovanju ("Sl.VANPARNIČNI POSTUPAK kako. (Vrhovni sud Srbije. izvršni) ova odredba se ne odnosi. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije Gž.1935. imovinskim i drugim stvarima samo ako je tim ili drugim zakonom određeno da se o tim stvarima odlučuje u vanparničnom postupku.1997. Gž.1997. 16. Zakona o vanparničnom postupku. a ne 1. 6. pa predlog predlagača za priznanje odluke treba dostaviti protivniku predlagača na odgovor i omogućiti mu raspravljanje pred sudom. st. Iz obrazloženja: Prvostepenim rešenjem donetim u vanparničnom postupku sud je utvrdio da je predlagač rođen 27. Materija upisa i ispravke u matične knjige nije u nadležnosti vanparničnog suda. Materija upisa podataka u matične knjige uređena je Zakonom o matičnim knjigama ("Službeni glasnik SRS".11. sud u vanparničnom postupku odlučuje o ličnim. Ovo posebno imajući u vidu da je od podnošenja zahteva do donošenja žalbenog rešenja prošao rok od 30 dana. ZPP.1997. Naprotiv. glasnik RS". 16. 3. odnosno da li je predlog usvojen ili odbijen. porodičnim. u vezi sa čl. br. Kako prvostepeni sud nije postupio na izloženi način.01. kojoj se obustavlja parnični postupak u slučaju da sud utvrdi da bi postupak trebalo sprovesti po pravilima vanparničnog postupka. godine) 22. 110/96 od 22. a isprav. 354. br. i odredio da se na osnovu tog rešenja izvrši ispravka pogrešnog upisa datuma rođenja predlagača u matične knjige. matičar može ispraviti sam. 24.01.1940. (Sudska praksa privrednih sudova. i time počinio bitnu povredu odredaba parničnog postupka iz čl. 16.14 - . godine) 21. glasnik RS". 5325/97 od 19. godine.01. Javni tužilac je podigao zahtev za zaštitu zakonitosti. st. 33/93). (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu. odnosi se samo na vanparnični postupak. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o stanovanju ("Sl. 50/92) i čl. Na ostale postupke (stečajni. 2. Zakona o parničnom postupku. Prema odredbi čl.1. godine) Postupak za priznanje strane sudske odluke je kontradiktoran. odredbama čl. u kom je protivnik predlagača imao da odluči o zahtevu predlagača u smislu odredaba čl. Tim zakonom nije propisana nadležnost suda da u vanparničnom postupku odlučuje o ispravci pogrešnih upisa u matične knjige. 1. navedenog zakona propisano je da greške koje je primetio pre zaključenja upisa u matične knjige. to je ožalbeno rešenje ukinuto. Odredba člana 19.

kada se ne odnosi na novac. 531/95) Prvostepeni sud može povodom žalbe ukinuti ili preinačiti ranije rešenje. .VANPARNIČNI POSTUPAK ke u matičnim knjigama posle zaključenog upisa. onda nema važnih razloga da se u ostavinskom postupku odlučuje o neblagovremeno podnesenoj žalbi. Kada popis i procena nisu vršeni. odnosno lica koje za to ima neposredan i na zakonu zasnovan pravni interes. Dozvoljenost revizije u ostavinskom postupku ocenjuje se prema vrednosti zaostavštine. pobijeno pravnosnažno rešenje vanparničnog suda ukinuo i predlog predlagača odbacio zbog nenadležnosti suda. Prvostepeno rešenje dostavljeno je naslednicima u toku februara 1992. 19. Iz obrazloženja: Kad naslednici mogu zajedničku svojinu utvređenu prvostepenim rešenjem o nasleđivanju pretvoriti u susvojinu ili izvršiti deobu po osnovu sporazuma. godine. matičar može izvršiti samo na osnovu rešenja nadležnog organa uprave. ispravke u matičnim knjigama mogu se vršiti po službenoj dužnosti ili na zahtev stranke. 27. Odlučujući po zahtevu za zaštitu zakonitosti. samo ako se time ne vređaju prava drugih učesnika koja se zasnivaju na tom rešenju. Gž-10502/95) 26. po proteku roka više od godine dana.1995. smatra se da je revizija dozvoljena.01. godine) 25. Vrhovni sud Srbije je prihvatio izloženo pravno shvatanje javnog tužioca. po mestu vođenja matičnih knjiga. dakle. Žalba je neblagovremena. Žalba protiv prvestepenog rešenja se može izjaviti u roku od 15 dana od dana dostavljanja. je vrednost zaostavštine. (Iz rešenja Okružnog suda Beograd. Pri tome. Ostavinskim rešenjem oglašeni su naslednici (svi naslednici iz prvog naslednog reda). merodavna je ona vrednost koju je sud utvrdio po slobodnoj oceni.03. 123/95 od 24. Žaliocu su u provedenom postupku tretirani kao učesnici ostavinskog postupka.15 - . odnosno ona vrednost na koju je plaćena sudska taksa. Zakona o vanparničnom postupku žalba protiv rešenja donesenog u prvom stepenu može se izjaviti u roku od 15 dana od dana dostavljanja prepisa rešenja. Iz obrazloženja: Merodavna vrednost vanparnične stvari u postupku raspravljanja zaostavštine za ocenu prava na reviziju protiv pobijanog dela pravosnažnog rešenja. a naslednici su izjavili žalbu 9. pa se stoga njihova izjavljena revizija ne može uzeti kao nedozvoljena. godine. Kad u postupku raspravljanja zaostavštine nije utvrđena čista vrednost zaostavštine.1996. U smislu čl. koja je na osnovu propisa i procene u vanparničnom postupku utvrđena. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije. Gzz. Gž. (Iz rešenja Okružnog suda Požarevac. a njena vrednost se ne može utvrditi na osnovu plaćene sudske takse.

Zakona o vanparničnom postupku po kome je nepunovažno odricanje u pogledu cele ili dela nasledničke izjave. A.16 - . pa je prvostepeni sud bio dužan da oceni prigovor tuženog da parcela 684/1 ne predstavlja zaostavštinu pokojne. 333/95 od 20. iz P. M. da u zaostavštinu od pok. Gž. a stranke mogu isticati svoja prava koja se ne zasnivaju na nasleđu u smislu člana 26. istog zakona drugostepeni sud može iz važnih razloga odlučiti i o neblagovremeno podnesenoj žalbi. jer ostavinsko rešenje obavezuje stranku samo u pogledu zaostavštine i naslednog dela. a prema oglašenim zakonskim naslednicima ostavioca. Zajedničku svojinu utvrđenu prvostepenim rešenjem o nasleđivanju naslednici mogu pretvoriti u susvojinu ili izvršiti deobu po osnovu sporazuma (pravnim poslom među živima). Protiv ovog rešenja blagovremeno je najavio žalbu nasledni učesnik M.03. 610/95) 29. iako ga nije istakla u ostavinskom postupku. M. A. jer je suvlasnik na ovoj kući sa udelom od 1/2 idealnog dela nasledni učesnik M. ako se time ne vređaju prava drugih lica koja se zasnivaju na tom rešenju. Navod žalbe naslednog učesnika M.1995. (Iz odluke Okružnog suda u Požarevcu Gž. oglašeni su za naslednike po osnovu zakona sin ostavioca M. u odnosu na parcelu. Iz obrazloženja: Stranka se u parnici može pozvati na ugovor o doživotnom izdržavanju iako u ostavinskom postupku to nije učinila. (Iz odluke Okružnog suda u Požarevcu. Ispitujući ožalbeno rešenje Okružni sud je našao: da je žalba naslednog učesnika neosnovana. Nasledni učesnik u ostavinskoj raspravi svoje eventualno pravo svojine u nepokretnosti za koje je utvrđeno da čine zaostavštinu ostavioca može ostvariti u posebnoj parnici. iako u ostavinskom postupku to nije učinio jer rešenje ostavinskog suda vezuje stranke samo u pogledu zaostavštine i naslednog udela. M. zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primene materijalnog propisa. U konkretnom slučaju nisu se stekli uslovi da sud iz važnih razloga odluči i o neblagovremeno podnesenoj žalbi s obzirom da naslednici žele da izvrše raspored zaostavštine na drugačiji način od onoga koji je utvrđen rešenjem o nasleđivanju. Stranka se može u parnici pozvati na ugovor o doživotnom izdržavanju. pod teretom isplate eventualnih dugova ostavioca do visine nasleđenog dela imovine. zbog toga što je otuđena ugovorom o doživotnom izdržavanju. To znači da se neki od naslednika odriču date nasledničke izjave što je u suprotnosti sa članom 115.VANPARNIČNI POSTUPAK Po članu 21. Iz obrazloženja: Prvostepenim rešenjem na zaostavštini pok. A. sa udelom od 2/3 i ćerka ostavioca sa udelom od 1/3. Zakona o vanparničnom postupku. Pogrešno je pravno shvatanje prvostepenog suda da se tuženi ne može pozvati na ugovor o doživotnom izdržavanju. A. ne ulazi 1/2 prizemne kuće. M. u korist davaoca izdržavanja tuženog. godine) 28. s obzirom .

u braku s njim sticala imovinu koja je predmet zaostavštine. može da se obrati sudu u vanparničnom postupku da donese rešenje koje zamenjuje ugovor o korišćenju stana. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu. i 365. Nasledna učesnica.12/95 od 29. M. S obzirom da su među strankama sporne činjenice od kojih zavisi veličina njihovih naslednih delova.07. sa obrazloženjem da prostorije koje su predmet postupka nemaju status stambenog prostora. godine) 30. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu Gž. svoje eventualno pravo svojine u nepokretnostima za koje je ožalbenim rešenjem utvrđeno da čine zaostavštinu pok. Za svoju odluku prvostepeni sud je dao jasne razloge koje u svemu prihvata i Okružni sud.kat. parcela koje čine njegovu zaostavštinu su. Istovremeno ovaj sud upućuje predlagača da. ukoliko smatra da ima svojstvo nosioca stanarskog prava na prostorijama koje su predmet postupka. i 21.03. a prema oglašenim zakonskim naslednicima pok. M. 2189/95 od 10. i 3.06. M. ako je ostalo nerazjašnjeno kakav je status prostorija ko. ZPP-a u vezi člana 381. a da je iza sebe od zakonitih naslednika ostavio suprugu i ćerku iz prvog braka. Gzs. kako bi se u tom postupku utvrđivalo da li su prostorije koje predlagač koristi stambene ili poslovne. može ostvariti u posebnoj parnici.1995.1995.17 - . preminuo bez poslednje izjave volje. Iz obrazloženja: Prvostepeni sud je utvrdio da je pok. nije u celosti bio vlasnik i ostalih nepokretnosti . godine) 31. M. M. 32. T. Gž. između istih stranaka u predmetu o kome je ranije u vanparničnom postupku zaključeno sudsko poravnanje. godine) Sud je učinio bitnu povredu odredaba Zakona o parničnom postupku kada je presudom okončao parnicu iz istog činjeničnog i pravnog osnova. kćerka pokojnika je ovakav zahtev osporila.VANPARNIČNI POSTUPAK na sredstva koja je uložio u nadgradnju kuće kao i da pokojni M. Iz obrazloženja: Prvostepeni sud je predlog odbio kao neosnovan. K. (Iz odluke Saveznog suda . Beograd. Zakona o vanparničnom postupku. tačka 2. Nije jasno zašto je predlog odbijen. A. K. to je sud doneo Rešenje o prekidu ostavinskog postupka i uputio nasledne učesnice na parnicu radi dokazivanja: da li je supruga pok.1995. T. ZPP-a i člana 30. 8450/95 od 31. Ovo stoga što nasledni učesnik M. U toku prethodnog postupka supruga ostavioca je postavila zahtev da se iz zaostavštine izdvoji u njenu korist 1/2 i to po osnovu sticanja u bračnoj zajednici. Sud prekida ostavinski postupak i upućuje učesnice na parnicu radi otklanjanja spornih činjenica oko svojih naslednih delova. stav 2. po nalaženju Okružnog suda bez uticaja na odluku u ovoj pravnoj stvari. pa je stoga doneta odluka kao u izreci ovog rešenja na osnovu člana 380. Sporne činjenice se ne mogu raspravljati u vanparničnom postupku.

jer iz navedenog dalje sledi da je sporno pitanje . br. te da li je na ovim prostorijama predlagač mogao steći svojstvo nosioca stanarskog prava.10. a ne i zakonski prekluzivni rok. 993/94) U vanparničnoj stvari u kojoj se ispituje da li su ispunjeni uslovi za priznanje strane sudske odluke revizija nije dozvoljena. Iz obrazloženja: Prvostepeni sud je predlog odbio kao neosnovan. Nije jasno zašto je predlog odbijen. ako je ostalo nerazjašnjeno kakav je status prostorija koje koristi predlagač.18 - 36. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu. Rok koji odredi sud u vanparničnom postupku je sudski. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu. prvostepeni sud će uputiti predlagača na parnicu radi utvrđenja spornih činjenica. Gž. godine) 33. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu Gž. Gž. Rev. te da li je na ovim prostorijama predlagač mogao steći svojstvo nosioca stanarskog prava.može da se obrati sudu u vanparničnom postupku da donese rešenje koje zamenjuje ugovor o korišćenju stana.da li su prostorije koje predlagač koristi stambene ili poslovne. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu. br. 217/93 od 26.1994. 3968/94) . prvostepeni sud će. da li su prostorije stambene ili poslovne.10. . (Vrhovni sud Srbije. 9030/94 od 31. 35. ukoliko u postupku oceni da predlagač ima pravo na otkup prostorija koje koristi i nađe da je sporna činjenica da li su prostorije stambene ili poslovne.1994. Gž. kako bi se u tom postupku utvrđivalo da li su prostorije koje predlagač koristi stambene ili poslovne. Ako postoji spor oko činjenice da li je predmetna prostorija stambena ili poslovna. Istovremeno ovaj sud upućuje predlagača da. godine) 34. ukoliko u postupku oceni da predlagač ima pravo na otkup prostorija koje koristi i nađe da je sporna činjenica. ukoliko smatra da ima svojstvo nosioca stanarskog prava na prostorijama koje su predmet postupka . uputiti predlagača da u pogledu utvrđenja spornih činjenica pokrene parnicu.VANPARNIČNI POSTUPAK je koristi predlagač. sa obrazloženjem da prostorije koje su predmet postupka nemaju status stambenog prostora. uputiti predlagača da u pogledu utvrđenja spornih činjenica pokrene parnicu. Kako se sporne činjenice ne mogu raspravljati u vanparničnom postupku. jer iz navedenog dalje sledi da je sporno pitanje da li su prostorije koje predlagač koristi stambene ili poslovne. 9931/94) Ako je kod prethodnog pitanja među strankama došlo do spora samo u pogledu primene prava. Kako se sporne činjenice ne mogu raspravljati u vanparničnom postupku. prvostepeni sud će. vanparnični sud je dužan da sam o tome odluči.

Rev.11. nisu istakli zahtev za priznavanje prava na nužni deo. merodavna je ona vrednost koju je sud utvrdio po slobodnoj oceni. . Protiv pravnosnažnog rešenja drugostepenog suda. Rev. odnosno ona vrednost na koju je plaćena sudska taksa. Vanparnični sud će obustaviti postupak ako utvrdi da bi postupak trebalo sprovesti po pravilima parničnog postupka. (Vrhovni sud Srbije. godine) 38.VANPARNIČNI POSTUPAK Nije dozvoljena revizija u vanparničnim predmetima određivanja novčane naknade za zemljište u smislu Zakona o načinu i uslovima priznavanja i vraćanja zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu. 4489/93) Merodavna vrednost vanparnične stvari u postupku raspravljanja zaostavštine za ocenu prava na reviziju protiv pobijanog dela pravnosnažnog rešenja. Gž. (Zaključak savetovanja u Saveznom sudu. po osnovu poljoprivrednog zemljišnog fonda i konfiskacijom zbog neizvršenih obaveza iz obaveznog otkupa poljoprivrednih proizvoda.1992. 231/92) 40.1994. Učesnici ostavinskog postupka koji u tom postupku. (Iz rešenja Okružnog suda u Subotici. Pravnosnažno rešenje o nasleđivanju vezuje učesnike ostavinskog postupka u pogledu zahteva koji proizilaze iz nasledno-pravnog odnosa. Kad u postupku raspravljanja zaostavštine nije utvrđena čista vrednost zaostavštine.12. koja je na osnovu popisa i procene u vanparničnom postupku utvrđena. (Vrhovni sud Srbije. Rev. Nema smetnji da se okonča ostavinski postupak i ako je pre njegovog pokretanja pokrenuta parnica radi poništaja ugovora o kupoprodaji stana koji je kupio ostavilac i koji spada u ostavinu. 4945/92) . smatra se da je revizija dozvoljena. kojim je u vanparničnom postupku odlučeno o naknadi za službenost na nepokretnosti ustanovljenoj po propisima o nepotpunoj eksproprijaciji revizija nije dozvoljena.19 - 42. pošto se ova naknada određuje po Zakonu o eksproprijaciji. kada se ne odnosi na novac. (Vrhovni sud Srbije. a njena vrednost se ne može utvrditi ni na osnovu plaćene sudske takse. ne mogu takav zahtev isticati naknadno po okončanju ostavinskog postupka. Kad popis i procena nisu vršeni. 39. ili u posebnoj parnici u toku postupka. Sud. dakle neće odbaciti predlog radi naknade zbog eksproprijacije iako je o naknadi zaključeno poravnanje pred nadležnim upravnim organom kad iz sadržine predloga jasno proizilazi da predlagač zapravo pobija pravovaljanost zaključenog ugovora. pa im ni ostavinskim rešenjem nije priznato pravo da taj zahtev ostvaruju u parnici. je vrednost čiste zaostavštine. od 27. godine) 37. (Pravno shvatanje Građanskog odeljenja Vrhovnog suda Srbije utvrđeno na sednici od 21.605/92) 41.

ZPP i člana 30. Vrhovni sud nalazi da revizija u ovoj vanparničnoj stvari. međutim.1991. Revizija u postupku za priznavanje strane sudske odluke nije dozvoljena. ZPP. Zakona o vanparničnom postupku po opštim odredbama prvog dela ovog zakona postupa se u svim pitanjima koja posebnim propisima sadržanim u ovom zakonu nisu drukčije uređena.10. u vezi sa članom 400. 1869/91 od 8.20 - . ZPP. Zakona o vanparničnom postupku. i 30. revizija nije dozvoljena. st. Ako taksa na predlog nije plaćena. godine) 46. 3. kao i u drugim vanparničnim stvarima za koje posebnim zakonom nisu uređena pravila postupanja. nije dozvoljena.1991. godine) 44. Protiv rešenja o upućivanju na parnicu revizija nije dozvoljena. (Savetovanje građanskih i građansko-pravnih odeljenja Saveznog suda. Prema odredbi člana 400. u vezi sa čl. Prema članu 101. (Vrhovni sud Srbije. za predlog kojim se traži upis u zemljišnu knjigu ili brisanje upisa. Za ocenu prava na reviziju protiv pravosnažnog rešenja drugostepenog suda u zemljišno-knjižnom postupku. i 4.12. merodavna vrednost je ona vrednost na koju je. mogućnost izjavljivanja revizije protiv pravosnažnog rešenja drugostepenog suda o priznanju strane sudske odluke. Zakona o vanparničnom postupku. stranke mogu izjaviti žalbu u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja o kojoj odlučuje drugostepeni sud.1991.VANPARNIČNI POSTUPAK Protiv pravnosnažne odluke drugostepenog suda donete u postupku priznavanja strane sudske odluke. Iz obrazloženja: Ispitujući pobijano drugostepeno rešenje u smislu člana 400. stav 1. Pravila postupka za priznavanje stranih sudskih odluka propisana su Zakonom o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja u određenim odnosima. Rev. S obzirom na izloženo. (Građansko odeljenje Vrhovnog suda Srbije. a ako vrednost ni tako ne može da se utvrdi. 27. revizija se smatra dozvoljenom. u smislu člana 382. tog Zakona protiv rešenja o priznavanju strane sudske odluke. godine) 43. Vrhovni sud je našao da revizija nije dozvoljena. stranke mogu izjaviti reviziju protiv rešenja drugostepenog suda kojim se postupak pravnosnažno završava. stav 1.12. merodavna vrednost je ona vrednost koja je označena u ispravi na osnovu koje se upis traži. Vrhovnih sudova i Vrhovnog vojnog suda od 26. rešenje doneto u vanparničnom postupku o . stav 1. br. Iz obrazloženja: Prema članu 30. 45. Međutim. plaćena sudska taksa. od 16. Navedeni zakon ne predviđa.

(Iz rešenja Okružnog suda u Kraljevu. (Vrhovni sud Srbije. opterećuju. sam novim rešenjem preinačiti ili ukunuti svoje ranije rešenje.21 - 49. postupak se može nastaviti kad nastupe propisani uslovi. stav 1. pa je Vrhovni sud na osnovu člana 392. 101/90) 47. obavestiti po službenoj dužnosti onaj na čijem se vlasništvu stiče koje knjižno pravo ili čija se knjižna prava ustupaju. Drugostepeni sud. Zakona o nevažnosti pravnih propisa donetih pre 6. (Vrhovni sud Srbije. Rev. ZPP. Gž. pa se u smislu člana 3. Zakona o zemljišnim knjigama. S obzirom na izloženo. jer je prvostepenom odlukom odlučivano o molbi za uknjižbu. Prvostepeni sud je u zaključku naredio da se otpravak te odluke dostavi poklonodavcu. na osnovu ugovora o poklonu kojim joj je njena majka poklonila 1/9 od suvlasničkog udela u nepokretnostima navedenim u ugovoru. a ne može doneti novo posebno rešenje koje je kontradiktorno prethodnom. aprila 1941.VANPARNIČNI POSTUPAK upućivanju učesnika na parnicu je procesno rešenje kojim se postupak pravnosnažno ne završava. Naime. odlučio kao u izreci. . stav 1. nije mogao da odlučuje o žalbi protiv prvostepene odluke suda pre nego što ta odluka bude dostavljena poklonodavcu. pored molioca. Rev. godine. kao što je nepokretanje parnice u određenom roku (u kom slučaju sud dovršava postupak bez obzira na zahteve u pogledu kojih je učesnik bio upućen na parnicu) ili po pravnosnažnom okončanju parnice koju je učesnik pokrenuo. Odluke u vanparničnom postupku se donose u obliku rešenja. Prema pravnim pravilima zemljišno-knjižnog prava. odbijena je molba podneta radi uknjižbe prava korišćenja. (Iz rešenja Okružnog suda u Kraljevu. stoga. koja se primenjuju na osnovu člana 4. Iz obrazloženja: Zaključkom opštinskog suda koji predstavlja rešenje u smislu člana 18. Zakona o vanparničnom postupku. pod određenim zakonskim uslovima. kao i onaj protiv koga je izvršena zemljišno-knjižna zabeležba. 785/89) Pravnosnažnost rešenja u vanparničnom postupku ne sprečava da se o tom zahtevu odlučuje u parnici. Zakona o vanparničnom postupku smatra učesnikom u postupku. 48. Prema tome. ograničavaju ili ukidaju. bez obzira na to što je molba za uknjižbu poklonoprimca odbijena. Gž. Iz spisa proizilazi da je stranka tražila uknjižbu prava suvlasništva. poklonodavcu je morala biti dostavljena prvostepena odluka. 1101/89) . stav 1. 1566/90) Prvostepeni sud kao vanparnični može povodom žalbe. kao i prava vlasništva na 1/9 zgrade. pa takvim postupanjem odnosno neuručenjem odluke suda nije dato pravo tom licu da uloži pravni lek protiv prvostepene odluke. sadržanom u paragrafu 133. o rešenjima izdatim po zemljišno-knjižnim molbama ima se. odnosno o zemljišno-knjižnom stanju. budući da je i poklonodavac imao interesa da se izvrši promena zemljišnoknjižnog stanja povodom ugovora o poklonu. odnosno pravo trajnog korišćenja. protiv rešenja o upućivanju na parnicu donetog u vanparničnom postupku revizija nije dozvoljena.

sud će na predlog zainteresovanog vlasnika etažnog dela odlučiti u vanparničnom postupku da li će se takvo podizanje pomoćnog objekta dozvoliti.22 - . Zakona o parničnom postupku. 1986. vodeći računa da li je podizanje takvog objekta celishodno i opravdano. imovinskim i drugim pravnim stvarima koje se po ovome ili drugom zakonu rešavaju u vanparničnom postupku. 27.). šupe i sl. Zakona o vanparničnom postupku i čl. koja ne čini glavni zahtev. 1986. propisani su čl. Pritom. Međutim. uslovi za dozvoljenost revizije cene se prema uslovima propisanim čl. revizija nije dozvoljena. 2194/88) 51. U skladu sa ovim zakonskim odredbama. Vrhovni sud Srbije) . tj.VANPARNIČNI POSTUPAK 50. Odredbe ovog zakona primenjuju se i u drugim pravnim stvarima iz nadležnosti redovnih sudova za koje zakonom nije izričito određeno da se rešavaju u vanparničnom postupku. (Zbirka sudskih odluka iz oblasti građanskog prava 1973-1986. Ukoliko među etažnim vlasnicima nema saglasnosti u pogledu podizanja pomoćnih objekata (garaže. Rev. kojim je pravosnažno okončan vanparnični postupak. Vrhovni sud Srbije) 52. niti se zbog učesnika u postupku mogu primeniti odredbe Zakona o parničnom postupku. Odredbom člana 1. Zakona o vanparničnom postupku propisano da će sud obustaviti vanparnični postupak ako utvrdi da bi postupak trebalo sprovesti po pravilima parničnog postupka. Uslovi za dozvoljenost revizije protiv rešenja drugostepenog suda. 400. prvostepeni sud je pravilno našao da vrsta postupka pred redovnim sudom u ovom slučaju nije mogla biti propisana pravilnikom i da postupak u ovoj pravnoj stvari treba sprovesti po pravilima parničnog postupka. (Vrhovni sud Srbije. 382. porodičnim. nižestepeni sudovi su pogrešno našli da predlog predlagača u ovom slučaju treba odbaciti kao nedozvoljen. ako se ne odnose na zaštitu povređenog ili ugroženog prava. Iz obrazloženja: Pošto ni Zakonom o vanparničnom postupku ni drugim zakonom izričito nije propisano da o zahtevu za preseljenje odlučuje vanparnični sud i pošto se u ovom slučaju mogu primeniti odredbe Zakona o parničnom postupku. što je odredbom člana 16. Ovo zbog toga. kojim je odlučeno o kamati. jer o tome odlučuje nadležni upravni organ. Zakona o vanparničnom postupku se određuju pravila po kojima redovni sudovi postupaju i odlučuju o ličnim. sud ne ocenjuje da li je takvo podizanje u skladu sa građevinsko-tehničkim i urbanističkim propisima. prema vrednosti spora i prema pravnom osnovu. (Zbirka sudskih odluka iz oblasti građanskog prava 1973-1986. Zakona o parničnom postupku. Ako predlagač u vanparničnom postupku izjavi reviziju protiv pravosnažne odluke drugostepenog suda.

merodavna je vrednost predmeta spora koji je označen u tužbi. je prema citiranoj odredbi. Prema odredbi člana 27. zakona propisano je da ako vrednost predmeta spora nije naznačena u tužbi niti se može odrediti u smislu čl. Gž. predaji stvari ili izvršenju neke druge činidbe ako vrednost predmeta spora koju je tužilac u tužbi naveo ne prelazi 50. Zakona o sudskim taksama. u vanparničnom postupku odlučuje o privremenoj meri. Rev. za plaćanje takse merodavna vrednost zahteva. Članom 24.000 dinara.VANPARNIČNI POSTUPAK 53. U vanparničnom postupku je. ovog zakona. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu. stav 3. do 34. revizija je dozvoljena pod uslovima pod kojima se po Zakonu o parničnom postupku može izjaviti revizija u imovinskopravnim sporovima. pa se zahtev ne odnosi na novčani iznos. Iz obrazloženja: U konkretnom slučaju.23 - . kao vrednost uzima se u sporovima u kojima rešava opštinski sud iznos od 2. Zakona o izvršnom postupku za odlučivanje o privremenoj meri nadležan je sud pred kojim je postupak pokrenut. 24. pokrenut je ostavinski postupak. ako ovim ili drugim zakonom nije drukčije određeno. Utvrdivši da su stranke suvlasnici sa po 1/2 dela na opisanim parcelama prvostepeni sud smatra da je osnovan predlog za donošenje privremene mere zabranom seče šume dok se ne okonča postupak koji se između stranaka vodi kod istog suda u pogledu deobe suvlasništva. Prema odredbi člana 40. Zakona o parničnom postupku. Radi utvrđivanja ove vrednosti primenjuju se shodno odredbe čl. Sa ovih razloga drugostepeni sud je rešenje prvostepenog suda ukinuo i predmet vratio na ponovno odlučivanje. za utvrđivanje prava za izjavljivanje revizije.000 dinara. stav 2. u postupku u kome se odlučuje o imovinskopravnim sporovima. Pošto iz spisa proizilazi kao nesporno da se između stranaka vodi spor u pogledu vlasništva i deobe imovine to po stanovištu drugostepenog suda u smislu člana 262. 1436/85) . pošto prema članu 382. do 33. Iz obrazloženja: Drugostepenim rešenjem ukinuto je rešenje opštinskog suda kojim je usvojena predložena privremena mera u vanparničnom postupku zabranom dalje seče šume protivniku predlagača na određenim katastarskim parcelama. Zakona o vanparničnom postupku. stav 2. prema članu 43. 24. 7250/86) 54. kada se tužbeni zahtev ne odnosi na novčani iznos. Stoga nije bilo mesta da prvostepeni sud odvojeno od postupaka koji se vode. njena vrednost se određuje prema Zakonu o sudskim taksama. Kako u toku raspravljanja zaostavštine nije određena vrednost zaostavštine. istog zakona.000 dinara. 2. (Vrhovni sud Srbije. Vrednost zaostavštine u konkretnom slučaju. Nadležnost za odlučivanje o privremenoj meri. Iz tog razloga revizija nije dozvoljena. stav 2. Zakona o parničnom postupku revizija nije dozvoljena u imovinskopravnim zahtevima u kojima se tužbeni zahtev ne odnosi na potraživanje u novcu.

S obzirom da je predlagač izjavio reviziju protiv pravnosnažne odluke drugostepenog suda kojim je odlučeno o kamati koja ne čini glavni zahtev. postupak se okončava samo radnjom predlagača i nije potrebno da sud donosi rešenje o obustavi postupka. međutim.VANPARNIČNI POSTUPAK 55.986 dinara. pastorka ostavilje. kao i organ koji učestvuje u postupku na osnovu zakonskog ovlašćenja da postupak pokreće. Gž. Nesumnjivo je utvrđeno da je T. niti ugovor o doživotnom izdržavanju pa je sud pravilno postupio pozivajući javnog pravobranioca da uzme učešće u postupku. T. Učesnik u vanparničnom postupku.. dokaže da nema pravo na izdvajanje iznosa utrošenog za sahranu ostavilje. Zakona o parničnom postupku. Iz obrazloženja: Prema stanju u spisima nesumnjivo proizilazi da pok. stav 1.24 - 56. Prema odredbi člana 35. Pogrešio je. to predlagač nema pravo na podnošenje revizije. 3451/84) Povlačenjem predloga od strane predlagača u vanparničnom postupku. nakon smrti nije ostavila testamentalne ni zakonske naslednike. Ona se može obratiti Skupštini opštine za naknadu troškova koje je imala oko sahrane ostavilje ili pokrenuti parnični postupak. 1396/84) Uslovi za dozvoljenost revizije protiv rešenja drugostepenog suda kojim je pravnosnažno okončan vanparnični postupak. . R. nema interesa da učestvuje u postupku. Zakona o praničnom postupku. 58. kao vrednost predmeta spora uzima se samo vrednost glavnog zahteva. obavila sahranu i snosila troškove u iznosu od 25. Jer T. K. Rev. Učesnik u vanparničnom postupku može biti ono lice o čijem pravu ili pravnom interesu se odlučuje. Rev. te prema tome nije ni legitimisana za vođenje ovog postupka. (Vrhovni sud Srbije. 723/84) . U skladu sa ovim zakonskim odredbama uslovi za dozvoljenost revizije cene se prema uslovima propisanim u članu 382. R. što znači prema vrednosti spora i prema pravnom osnovu. prvostepeni sud kada je SO N… B… uputio na parnicu da kao tužilac protiv tužene T. R. bez obzira da li je postupak pokrenuo ili je kasnije stupio u postupak.. propisani su u članu 27. Đ. što nije osporio ni javni pravobranilac. ali se protivio izdvajanju ovog iznosa iz ostavinske mase. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu. R. nije ni zakonski ni testamentalni naslednik. shodno članu 3. Gž. 57. ZPP-a kada je za utvrđivanje prava na izjavljivanje revizije merodavna vrednost predmeta spora. zakona. (Vrhovni sud Srbije.. 330/84) Za ocenu dozvoljenosti revizije u vanparničnom postupku odlučujući je momenat vreme donošenja prvostepenog rešenja kojim se postupak okončava pred prvostepenim sudom. je lice koje je postupak pokrenulo. lice o čijim se pravima ili pravnim interesima odlučuje u postupku. (Iz rešenja Okružnog suda u Požarevcu. a ne vreme kada je otpravak tog rešenja dostavljen strankama. Zakona o vanparničnom postupku i članu 400. pastorka ostavilje nema svojstvo učesnika u postupku.

a posle toga samo po zahtevu nadležnog javnog tužioca u postupku za poništaj tog rešenja po pravu nadzora u smislu člana 268.VANPARNIČNI POSTUPAK 59. (Iz Rešenja Četvrtog opštinskog suda u Beogradu. stava 2. Zakona o vanparničnom postupku. Troškovi postupka uređenja međe padaju na teret oba učesnika na jednake delove.25 - 62. Zakonitost ovog rešenja može se osporavati u postupku u kome je to rešenje doneto upotrebom redovnog ili vanrednog pravnog sredstva. pa je protivnik predlagača obavezan da predlagaču naknadi sve troškove spora u iznosu od 6.). R. na uređenje međe između njihovih parcela koje je izvršeno u interesu oba učesnika. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije. Gzz. doduše manje. Iz obrazloženja: Prvostepenim rešenjem uređena je međa između parcela predlagača i protivnika predlagača i konstatovano zauzeće. i 3. st. Postupajući po primedbama iz rešenja okružnog suda. 186/82) 61. nema svojstvo izvršne isprave podobne za izvršenje. 16/83) 60. da postoji zauzeće koje nije veliko niti je prouzrokovano namernim postupanjem protivnika predlagača već greškom geometra. Gž. Prema pravnim pravilima vanparničnog postupka (paragraf 18. te nema uslova da se tako podnetoj tužbi raspravlja u parničnom postupku. i 21. Odluka suda doneta u vanparničnom postupku. kojom je određeno koji od ranijih bračnih drugova u slučaju razvoda braka ostaje nosilac stanarskog prava. Tužbom u parničnom postupku ne može se pobijati pravnosnažno rešenje doneto u vanparničnom postupku deobe imovine. 4808/83) Vanparnični sud je vezan pravnosnažnim rešenjem nadležnog upravnog organa o izvršenom administrativnom prenosu prava korišćenja zemljišta i poslovnih objekata na tom zemljištu u pogledu nepokretnosti koje su obuhvaćene tim rešenjem. Po žalbi protivnika predlagača okruženi sud je ukinuo rešenje prvostepenog suda u delu o troškovima postupka. Gzz. od strane protivnika predlagača. protiv pravnosnažnih odluka donetih u vanparničnom postupku mogu se podnositi vanredna pravna sredstva primenom pravila parničnog postupka. Ovakvu odluku sud je obrazložio činjenicom da je u pitanju vanparnična stvar koja se odnosi na imovinska prava učesnika. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije. . (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu. 11923/82) . Zakona o opštem upravnom postupku. 2. pa nije ovlašćen da u postupku ceni zakonitost rešenja nadležnog upravnog organa. sud je doneo novo rešenje o troškovima postupka uređenja međe obavezavši učesnike da troškove postupka snose na jednake delove u smislu člana 28. jer se istom ne nalaže ispunjenje obaveze. bez obzira na to ko je od njih pokrenuo postupak i u slučaju postojanje manjeg zauzeća koje nije prouzrokovano namernim postupanjem jednog učesnika.000 dinara.

Kako je zakonom predviđeno da radnje koje je sproveo parnični sud nisu bez važnosti samo zbog toga što su preduzete u parničnom postupku. delimično lišili poslovne sposobnosti. Polazeći od ovakvog utvrđenog činjeničnog stanja pravilno su nižestepeni sudovi primenili materijalno pravo kada su A. 3792/82) 63. LIŠENJE POSLOVNE SPOSOBNOSTI (Član 31-44) 65. stav 2. pa su predložili da se isti delimično liši poslovne sposobnosti. u vezi stava 1. stav 1. kao što su održavanje higijene.26 - . zloupotrebe alkohola ili opojnih sredstava. kupovine i spremanje hrane i drugi kućni poslovi. pa u ovakvom slučaju postoji razlog iz člana 213. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu. duševne zaostalosti. Gž. Iz obrazloženja: U pravosnažno okončanom postupku utvrđeno je da je pred opštinskim sudom po službenoj dužnosti pokrenut postupak za lišenje poslovne sposobnosti ovde A. nema mesta istovremenom donošenju odluke o parničnim troškovima. Radnje koje je proveo parnični sud kao i odluke koje je doneo taj sud nisu bez važnosti samo zbog toga što su preduzete u parničnom postupku.A. ZPP. navodeći da je sposoban da raspolaže manjim sumama novca. da samostalno odlučuje o pitanjima svog zdravlja. i to predlogom krivičnog odeljenja istog suda. Zakona o braku i porodičnim odnosima. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu. jer je protiv okrivljenog A. pa će se postupak po pravosnažnosti takvog rešenja nastaviti po pravilima vanparničnog postupka pred nadležnim sudom. KZ RS. u smislu člana 274. Gž. Nalazom i mišljenjem veštaka neuropsihijatra utvrđeno je da A. do donošenja odluke o glavnoj stvari sud će rešenjem obustaviti parnični postupak ako utvrdi da bi postupak trebalo sprovesti po pravilima vanparničnog postupka. staračke iznemoglosti i drugih ličnih razloga. predloženo izricanje mere bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi. zbog svoje bolesti (paranoidne psihoze) nije sposoban da pravilno rasuđuje. ovim članom je propisano . Utvrđivanje veličine suvlasničkog dela u parničnom postupku predstavlja prethodno pitanje za sprovođenje postupka deobe u vanparničnom postupku. to nije bilo mesta da se u tom postupku odlučuje o troškovima parničnog postupka. 3891/82) 64. stav 2.A. Prema odredbi člana 19. ZPP-a za prekid vanparničnog postupka.VANPARNIČNI POSTUPAK Kad je rešenjem obustavljen parnični postupak s tim da se nastavi po pravilima vanparničnog postupka. Lice koje svojim postupcima ugrožava svoja prava i interese ili prava i interese drugih lica zbog duševne bolesti. Naime. zbog krivičnog dela ugrožavanja sigurnosti iz člana 67.A.A. da se stara o svojim svakodnevnim potrebama. delimično se lišava poslovne sposobnosti. kao i da raspolaže imovinom veće vrednosti.

može se pokrenuti postupak za lišenje poslovne sposobnosti. Zakona o vanparničnom postupku. a prvostepeni sud je to inače i pravilno utvrdio . kao i to da je u postupku utvrđeno da A. da samostalno odlučuje o pitanjima svoga zdravlja.27 - . 381. odbacujući predlog kao nedozvoljen prvostepeni sud je pravilno odlučio. Imajući to u vidu. pa iz navedenih razloga revizija predlagača nije osnovana. Ni u žalbi se ne osporava.2005. kao i da raspolaže imovinom veće vrednosti. u smislu člana 32. 739/04 od 15. Zakona o parničnom postupku u vezi člana 30.03.07. 1515/2005 od 7. stav 2. Neosnovan je zahtev da se punoletno lice liši poslovne sposobnosti ako se veštačenjem dokaže da razlozi izneti u zahtevu ne utiču na sposobnost rasuđivanja i slobodnog izražavanja volje lica za koje se traži utvrđivanje poslovne nesposobnosti. protivnik predlagača je sposoban da štiti svoja prava i interese i da raspolaže svojom imovinom jer je njegova poslovna sposobnost u potpunosti očuvana. ne žive u porodičnoj zajednici. Zakona o braku i porodičnim odnosima. U konkretnom slučaju nižestepeni sudovi su u skladu sa rezultatima veštačenja sa sigurnošću utvrdili da kod protivnika predlagača nema elemenata koji bi ukazivali na privremenu ili trajnu duševnu bolest niti oštećenja intelektualnih funkcija koje bi dovele u pitanje njegovu sposobnost rasuđivanja i slobodno izražavanje volje. zbog svoje duševne bolesti nije u stanju da pravilno rasuđuje. Rev.A. neophodan uslov da bi predlagač kao sestra mogla pokrenuti postupak lišenja poslovne sposobnosti. to je pobijana odluka u svemu pravilna i zakonita. Zakona o vanparničnom postupku. 3208/05 od 1. Gž. godine) 67.da predlagač i njen brat. Iz obrazloženja: Predlog predlagača da se liši poslovne sposobnosti njen brat odbačen je pobijanim rešenjem i protiv istog je predlagač blagovremeno izjavila žalbu. (Iz Rešenja Okružnog suda u Valjevu. zloupotrebe alkohola ili opojnih sredstava. Okružni sud je našao da je žalba neosnovana. godine) . Nakon ispitivanja pobijanog rešenje u smislu čl. Samo ako podnosioci predloga (brat ili sestra) žive u porodičnoj zajednici sa licem prema kome se postupak pokreće .2006. stav 1. godine) 66. duševne zaostalosti. međutim. To je. staračke iznemoglosti i drugih ličnih razloga delimično se lišava poslovne sposobnosti. za koga se zahteva lišenje poslovne sposobnosti.07. u postupku lišenja poslovne sposobnosti sud ispituje da li je punoletno lice prema stepenu sposobnosti za normalno rasuđivanje u stanju da se samo brine o svojim pravima i interesima i zavisno od toga odlučuje o potpunom ili delimičnom lišenju poslovne sposobnosti. i 365. Iz obrazloženja: Prema članu 31.2004. Rev. I po oceni Vrhovnog suda Srbije. Imajući u vidu ovu zakonsku odredbu. a na osnovu razloga predviđenih u članu 274.VANPARNIČNI POSTUPAK da punoletno lice koje svojim postupcima ugrožava svoja prava i interese ili prava i interese drugih lica zbog duševne bolesti. Zakona o vanparničnom postupku. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije.

nije sposobno da se samo brine o svojim pravima i interesima. godine) 69. 71. godine) Protiv rešenja o lišenju poslovne sposobnosti donesenog u prvostepenom postupku.1999. kao i po predlogu organa starateljstva i lica iz člana 32. (Vrhovni sud Srbije. Supruga. je podnela žalbu. U postupku pred organom starateljstva za postavljanje privremenog staraoca licu za koje je pokrenut sudski postupak za lišavanje poslovne sposobnosti položaj stranke ima samo lice o čijoj se poslovnoj sposobnosti odlučuje. 4879/98 od 8. istog zakona.12. lice koje je lišeno poslovne sposobnosti može izjaviti žalbu. a lice koje je pokrenulo sudski postupak za lišvanje poslovne sposobnosti može da učestvuje u postupku pred sudom koji odlučuje o osnovanosti predloga za lišavanje poslovne sposobnosti. (Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije. U toku postupka sve do zaključenja glavne rasprave nije bilo sumnje u njegovu sposobnost za rasuđivanje i sposobnost da se brine o svojim pravima i interesima. Rev. 2026/99 od 28. Nužan uslov za lišenje poslovne sposobnosti je da lice.VANPARNIČNI POSTUPAK 68.1998. Zakona o vanparničnom postupku kada prestanu razlozi zbog kojih je lice lišeno poslovne sposobnosti. zbog postojanja duševne bolesti. Iz obrazloženja: Svaka duševna bolest ne predstavlja razlog za lišenje poslovne sposobnosti punoletnog lica. u skladu sa odredbom člana 37. Rev. Opštinski sud je odbacio ovu žalbu smatrajući da je ona nedozvoljena. tužilac se brine o svojim pravima i interesima. br.28 - . jer je reše. Nužan uslov za lišenje poslovne sposobnosti u smislu člana 274. 3/98) 70. neuropsihijatar u svojstvu veštaka tu odlučnu činjenicu nije utvrdio. zbog duševne bolesti. Naprotiv. bez obzira na svoje duševno stanje. jer lekar specijalista. koja je po rešenju o stavljanju pod starateljstvo predlagača postavljena za njegovog staraoca. sud će po službenoj dužnosti.09. (Vrhovni sud Srbije. 25/82 i 48/88). doneti rešenje o vraćanju poslovne sposobnosti. Po članu 42. Zakona o vanparničnom postupku ("Službeni glasnik SRS". Zakona o braku i porodičnim odnosima jeste da to lice nije u stanju da se samo brine o svojim pravima i interesima. U konkretnom slučaju te uzročne veze nema. pa su nižestepeni sudovi pravilno postupili kada su odbili zahtev za lišenje tužioca njegove poslovne sposobnosti. Iz obrazloženja: Rešenjem Opštinskog suda u potpunosti je vraćena poslovna sposobnost predlagaču u vanparničnom postupku.

ali ne i suprugu predlagača. Prvostepeni sud smatra da je supruga predlagača u prethodnom postupku postavljena za staraoca da bi se savesno starala o ličnosti. Lica koja u smislu odredaba člana 32. dete ili roditelj lica koje je lišeno poslovne sposobnosti. (Iz rešenja Okružnog suda u Požarevcu. ona nema pravo da se podnošenjem žalbe naknadno uključi u ovaj vanparnični postupak. već je to učinio sam predlagač. protivnik predlagača ima pravo na naknadu troškova. Zakona o vanparničnom postupku. istog zakona imaju pravo na podnošenje predloga radi vraćanja poslovne sposobnosti su organ starateljstva. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu. Gž. Gž. kako ona ovaj predlog nije podnela. 643/90) . odnosno svog štićenika. Rev. ali da nije ovlašćena da učestvuje u postupku vraćanja poslovne sposobnosti. iako predlagač ne spada u krug lica iz člana 32. Zakona o vanparničnom postupku. Drugostepeni sud je potvrdio ovo rešenje smatrajući da je sud trebalo da pozove staraoca. Lice prema kome se vodi postupak za lišavanje poslovne sposobnosti mora biti pregledano od najmanje dva lekara odgovarajuće specijalnosti koji će dati nalaz i mišljenje o duševnom stanju i sposobnosti tog lica za rasuđivanje. bračni drug. Veštačenje u postupku za lišenje poslovne sposobnosti vrši se u prisustvu sudije osim u slučajevima kada se obavlja u stacionarnoj zdravstvenoj organizaciji. što znači da su im interesi bili suprotni. imala pravo i da podnese predlog za vraćanje poslovne sposobnosti predlagača.29 - . pravima i interesima svog štićenika. stav 1. staralac predlagača gubi pravo na izjavljivanje žalbe protiv rešenja kojim se predlagaču vraća poslovna sposobnost. stav 1. (Vrhovni sud Srbije. Zato smatra da je pravilna odluka suda da kada je od Centra za socijalan rad tražio postavljanje privremenog staraoca. 1734/93) 72. U konkretnom slučaju za lišavanje predlagača podnela je njegova supruga. koja je posle donošenja rešenja o lišavanju poslovne sposobnosti postavljena za njegovog staraoca. jer se radi o zahtevu za vraćanje poslovne sposobnosti koja je predlagaču privremeno bila oduzeta i to upravo na predlog njegove supruge. Gž. 35/91) 74.VANPARNIČNI POSTUPAK njem Centra za socijalni rad postavljen privremeni staralac predlagaču u postupku vraćanja poslovne sposobnosti. 2839/91) 73. Kada je predlagač podneo predlog radi lišenja poslovne sposobnosti iz šikanoznih razloga pa se ustanovi da nije bilo razloga za pokretanje postupka. shodno navedenim zakonskim odredbama. Međutim. (Iz rešenja Okružnog suda u Požarevcu. i člana 32. Međutim. Ona je. razlozi za odbacivanje žalbe nalaze se u odredbama člana 42. Po oceni Vrhovnog suda pravilna je odluka prvostepenog suda o odbacivanju žalbe. Ne može se odbaciti predlog za lišenje poslovne sposobnosti kada je postupak već započet.

odluka sa kojom se poslovna sposobnost oduzima ili vraća. Zakona o vanparničnom postupku. ima pravno dejstvo od onog dana kada je dostavljena odluka. s tim da sud može u odluci odložiti njeno dejstvo do onog dana kada odluka postane pravnosnažna. predratnog Zakona o vanparničnom postupku. Drugostepeni sud je žalbu predlagača kao neosnovanu. sud neće saslušati lice prema kome se vodi postupak ako je to štetno po njegovo zdravlje. 2217/83) . bez obzira što zabeležba nije brisana posle pravnosnažnosti rešenja. (Iz rešenja Višeg suda u Subotici. 825/87) 77. 1986. Zakona o parničnom postupku. stav 2. Neosnovani su navodi žalbe da je u interesu protivnika predlagača da lišavanje njegove poslovne sposobnosti ima dejstvo od vremena kada je nastalo stanje koje je osnov za donošenje odluke. (Zbirka sudskih odluka iz oblasti građanskog prava 1973-1986.VANPARNIČNI POSTUPAK 75. za kojeg je u toku postupka utvrđeno da je od svoje mladosti mentalno zaostalo-retardirano lice. aprila 1941. (Iz rešenja Četvrtog opštinskog suda u Beogradu.30 - 78. 115/89) 76. ili potpuno lišenje poslovne sposobnosti. Odluka o potpunom lišenju poslovne sposobnosti ima pravno dejstvo od dana dostavljanja. odbio i prvostepeno rešenje u celosti potvrdio. tačka 7. . Gž. Vrhovni sud Srbije) Bez obzira na obaveznost saslušanja lica prema kome se vodi postupak za lišenje poslovne sposobnosti. a koja se primenjuju na području SAPV na osnovu Zakona o nevažnosti pravnih propisa donetih pre 6. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije. P. mada mu prethodno nije data mogućnost da raspravlja pred sudom jer nije pozvano na ročište niti saslušano u smislu člana 36. Dejstvo zabeležbe pokretanja postupka za lišenje poslovne sposobnosti vlasnika nepokretnosti prestaje danom pravnosnažnosti odluke kojom je odbijen predlog. godine. stav 1. Kada je u vanparničnom postupku doneto rešenje o lišenju poslovne sposobnosti punoletnog lica. Nezavisno od vremena kada je nastupila mentalna zaostalost protivnika predlagača. prema pravnim pravilima koja izviru iz paragrafa 198. Odluku o tome donosi sud nakon konsultacije sa veštakom nadoknađujući ovo saslušanje prikupljanjem obaveštenja i drugih okolnosti i saslušanjem drugih lica. Iz obrazloženja: Prvostepeni sud je zbog mentalne zaostalosti doneo rešenje na osnovu kojeg se lišava potpuno poslovne sposobnosti protivnik predlagača. iako je s obzirom na duševno i fizičko stanje tog lica njegovo saslušanje bilo moguće bez štete po zdravlje. Gzz. time je učinjena bitna povreda odredaba parničnog postupka iz člana 354.

Odluku o vremenu izdržavanja obolelog lica u zdravstvnoj organizaciji radi lečenja sud donosi na osnovu mišljenja veštaka i vodeći računa da to bude najkraće potrebno vreme da se stanje njegovog zdravlja poboljša. odnosno ograničen u slobodi kretanja i opštenja sa spoljnim svetom. ili isto tako kada primi prijavu o smeštanju takvog lica u bolnicu od bilo kog lica. Postupak se pokreće i po predlogu dede. Gž. Os. U odluci o zadržavanju lica u zdravstvenoj organizaciji sud određuje i vreme zadržavanja koje ne može biti duže od godinu dana ni u kom slučaju.K.K. predlog može da stavi i samo lice koje treba lišiti poslovne sposobnosti ako može da shvati značenje i pravne sposobnosti. već na osnovu brižljivo. Konačno. (Iz presude Četvrtog opštinskog suda u Beogradu. Zakona o vanparničnom postupku SR Srbije taksativno nabraja ko sve može pokrenuti postupak: sud po predlogu organa starateljstva. sud nije doneo samo na osnovu mišljenja veštaka. (Iz presude Četvrtog opštinskog suda u Beogradu. u smislu odredbe člana 70. Zakona o vanparničnom postupku Srbije imajući pri tom u vidu da je smeštanjem u bolnicu S. Postupak radi smeštanja i zadržavanja lica u odgovarajućoj zdravstvenoj organizaciji radi lečenja vodi sud po službenoj dužnosti prvenstveno kada primi prijavu od zdravstvene organizacije. Os. . pa i bivše supruge obolelog. babe. u kojoj se lice nalazi na lečenju ne može imati svojstvo predlagača u postupku lišenja poslovne sposobnosti. je takva da je donošenje odluke o njegovom smeštanju i zadržavanju u bolnici radi lečenja neophodno. PROGLAŠENJE NESTALOG LICA ZA UMRLO I DOKAZIVANJE SMRTI (Član 56-71) 82.K. ZVP. Priroda bolesti S. odnosno ograničenje poslovne sposobnosti ili sam po službenoj dužnosti. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu. Član 32. bračnog druga. savesno i svestrano sprovedenog postupka u smislu čl. a vreme trajanja od osam meseci najkraće potrebno da se njegovo zdravlje poboljša.VANPARNIČNI POSTUPAK ZADRŽAVANJE U ZDRAVSTVENOJ ORGANIZACIJI KOJA OBAVLJA DELATNOST U OBLASTI NEUROPSIHIJATRIJE (Član 45-55) Specijalna bolnica za psihijatrijska obolenja.31 - . i 37. deteta ili roditelja lica kod koga su se stekli zakonski uslovi za lišenje. brata i unuka pod uslovom da žive sa tim licem u porodičnoj zajednici. 2318/83) 80. ako može da shvati značenje i pravne posledice svog predloga. praktično lišen slobode. sestre. Odluku o vremenu zadržavanja obolelog S. 1362/82) 81. Predlog za dokazivanje smrti određenog lica. 10262/84) 79. 36. dozvoljen je samo u slučaju kada smrt ne može da se dokaže ispravom predviđenom Zakonom o matičnim knjigama.

predlogom je traženo da se utvrdi da je smrt pokojne D. stav 2. U prisustvu tako utvrđenih činjenica nižestepeni sudovi zaključili su da zahtev predlagača nije osnovan.04. 15/90) upis se vrši na osnovu izvoda iz matične knjige umrlih inostranog organa. godinu. jer kako je rečeno postoji isprava inostranog organa o upisu činjenica smrti što isključuje mogućnost da se u vanparničnom postupku ova činjenica utvrđuje.05.45 časova. Gž. rođen 1943. godine. a u koji je upisano da je pokojna D.04. Prema tome. nastupila 6. godine) 83.. 6. Kod takvog stanja spisa. godine. bivše iz B. Predlagač je svoj interes za pokretanje postupka dokazivanja smrti obrazložio tvrdnjom da je sa pokojnom bio u vanbračnoj zajednici i da ima nameru da pokrene ostavinski postupak. Naime.2004. predlagač nije opravdao pravni interes ni s obzirom na njegovu tvrdnju da predlog podnosi radi docnijeg ostvarivanja imovinskih prava s obzirom da je vanbračni suprug pokojne.11.06. rođene 12.06. pa je na osnovu člana 16. te da je u vreme smrti bila udata za V. a u konkretnom slučaju. glasnik SRS". Ovo stoga što je predlog za dokazivanje smrti određenog lica.1962. godine u 22. Međutim. godine u P.V. prema članu 70.32 - ..04. rođena 6. Iz obrazloženja: Prema činjenicama na kojima su zasnovana nižestepena rešenja. prema članu 22. stoga što u izvodu iz matične knjige umrlih postoji podatak da je u trenutku smrti pokojna bila u braku sa izvesnim V. od oca S.1984. Ovaj izvod je izdao matičar u Berlinu i potvrdio svojim potpisom i pečatom da je prepis podudaran sa upisom u knjigu umrlih Matičnog ureda Špandau u Berlinu. br. ZVP. svako lice koje ima neposredan pravni interes kao i javni tužilac. pa nisu ispunjeni citirani uslovi iz člana 70.V..D. Navodi revidenta da nije u stanju da pribavi izvod iz matične knjige umrlih na međunarodnom obrascu nisu od uticaja na drugačiju odluku. Rev. M.2004.T.. godine) .T. mogu podneti predlog sudu da rešenjem utvrdi smrt tog lica.06. i majke N. Pored toga. koji je bio u braku sa predlagačem od 17. 5836/05 od 15.. preminula u P. pravilno je zaključio prvostepeni sud da ne postoji pravni interes predlagača za pokretanje postupka za dokazivanje smrti imenovane. Zakona o vanparničnom postupku da se smrt lica utvrđuje rešenjem suda u vanparničnom postupku.2005. umro je u svom stanu u Berlinu na dan 3.1993.VANPARNIČNI POSTUPAK Iz obrazloženja: Prema stanju u spisima i razlozima pobijanog rešenja. Na osnovu pisane prijave policije u Berlinu upisan je u knjigu umrlih u Berlinu o čemu je izdat izvod pod brojem 1363 od 4. Zakona o matičnim knjigama ("Sl. Zakona o braku i porodičnim odnosima u takvoj situaciji isključena primena pravila o imovinskopravnim odnosima u vanbračnoj zajednici.2004.D. dozvoljen samo u slučaju kada smrt ne može da se dokaže ispravom predviđenom Zakonom o matičnim knjigama.T. u smislu odredbe člana 70. Spisima je združen originalan izvod iz matične knjige umrlih koja se vodi za matično područje Opštine O. činjenica smrti imenovane je već upisana u matične knjige umrlih i to sa istim datumom sa kojim se traži dokazivanje njene smrti. sudovi ispravno zaključuju da postoji isprava predviđena Zakonom o matičnim knjigama na osnovu koje se može izvršiti upis smrti. godine. godine u P. ali da činjenica smrti nije upisana u matične knjige umrlih. Ako postoji isprava inostranog organa o upisu činjenica smrti isključuje se mogućnost utvrđivanja ove činjenice u vanparničnom postupku.. br. stav 2. i majke N.1993. godine. pod tekućim brojem 16 za 2004. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu. 180/01 od 18.D.2001. Zakona o vanparničnom postupku ako smrt nekog lica ne može da se dokaže ispravom predviđenom Zakonom o matičnim knjigama.05. od oca H. godine.

Zakona o vanparničnom postupku SR Srbije. godine kao nestalo u toku rata. pošto se o njegovom životu. eventualno. a shodno odredbi člana 37. da je živ. Zakona sud može odustati od saslušanja lica prema kome se postupak vodi samo ako bi to moglo da bude štetno po njegovo zdravlje. kao i njenog privremenog staraoca N. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije. nije mogla doneti bez njenog ličnog saslušanja. odnosno u vezi sa ratnim događajima. Zakona sud je dužan da sasluša i staraoca. (Iz presude Četvrtog opštinskog suda u Beogradu. osim u slučaju kada bi takvo saslušanje bilo štetno po njegovo zdravlje. godine ako u životu Ž. u nalazu se konstatuje i da je N.R. nije moguće ne upućuje ni nalaz i mišljenje veštaka doktora M. iz njihovih nalaza se vidi da je N. 3881/83) 84.VANPARNIČNI POSTUPAK Nisu ispunjeni uslovi za donošenje rešenja o proglašenju nestalog lica za umrlo kad se predlogom traži da se za umrlo proglasi lice rođeno 1922.2005. Rev.P. Prvostepeni sud navedenoj obavezi nije udovoljio.R. Osim toga. i doktora S. Osim toga. a shodno odredbi člana 37. kao i njegovog staraoca. Zakona u tom postupku se mora saslušati i privremeni staralac N. godine.33 - .S. stav 2.R. Odredbom člana 36.11. drugog dela Zakona o vanparničnom postupku (dalje: Zakon) o lišenju i vraćanju poslovne sposobnosti. završila školu za psihofizički retardiranu decu i tako osposobljena za obavljanje nekog zanimanja uz kontrolu zaštitnih radionica. a nije dao ni razloge zbog kojih saslušanje N. Naprotiv. Iz obrazloženja: U postupku radi produženja roditeljskog prava shodno se primenjuju odredbe glave I. nije bilo od tog vremena nikakvih vesti. predlagača i druga lica koja mogu da daju potrebna obaveštenja o životu i o ponašanju lica prema kome se postupak vodi. da lično saslušanje N. godine) .12. Dosledno citiranim odredbama Zakona sud je morao lično saslušati N.R. Zakona propisano je da će sud lično saslušati lice prema kome se postupak vodi. zaostala u svom kalendarskom uzrastu. jer nisu ispunjeni uslovi taksativno nabrojani u članu 57. J. Sud pre donošenja odluke o produženju roditeljskog prava mora saslušati lice prema kome se postupak vodi. 03-57-184 od 1. Saglasno odredbi člana 36.R.R.M. saznalo 5. ili je isto zbog duševnog ili fizičkog stanja tog lica nemoguće. tj. jula 1945. odnosno da se njen umni razvoj nalazi na nivou deteta od 14 godina. P. PRODUŽENJE RODITELJSKOG PRAVA (Član 72-74) 85. odnosno privremenog zastupnika. Iz tog razloga se i odluka o produženju roditeljskog prava nad N. stav 1. Osim toga. što nije učinjeno.2002. 2878/2005 od 8. određenog rešenjem Centra za socijalni rad Ć. ili ako saslušanje uopšte nije moguće s obzirom na duševno ili fizičko stanje tog lica. S tim u vezi. Iz rečenog proizilazi da ne postoje razlozi zbog kojih je sud mogao odustati od ličnog saslušanja N. nije moguće.

stav 2. sud je odbio predlog pošto je veštačenjem utvrdio nedostatak duševne zrelosti mal. Zakona o vanparničnom postupku Srbije. Protiv rešenja suda žalbu je blagovremeno podneo punoletni R. 2537/82) RASPRAVLJANJE ZAOSTAVŠTINE (Član 87-131) 89. podneli su zajednički predlog da se maloletnoj S.K.V.V. da nije završilo osnovnu školu te da je u dva navrata bežalo od kuće. za vršenje dužnosti i prava u braku. Zakona o vanparničnom postupku Srbije izričito predviđeno da žalbu protiv rešenja kojim se odbija predlog da se dozvoli maloletnom licu da stupi u brak može da izjavi samo to maloletno lice. P.K. svojim rešenjem od 14.VANPARNIČNI POSTUPAK Za donošenje rešenja o prestanku produženog roditeljskog prava posle punoletstva bitna je sposobnost lica da se samo stara o svojoj ličnosti. (Iz presude Četvrtog opštinskog suda u Beogradu.34 - . dozvoli zaključenje braka.V. Ukoliko se pronađe imovina lica nakon čije smrti nije raspravljena zaostavština i nije doneto rešenje o nasleđivanju. sud će raspraviti zaostavštinu ako je predmet zaostavštine na. P. i punoletni R. Zakona o parničnom postupku. 846/83) 86. ne predstavljaju dovoljan razlog za donošenje rešenja o produženju roditeljskog prava posle njegovog punoletstva.K. godine. pravima i interesima koja se utvrđuju u zakonom propisanom postupku. stav 1. Iz obrazloženja: Maloletna S. Kako je članom 84. sud je primenom člana 358. Nakon sprovedenog zaključka. u vezi sa članom 30. a ne vreme proteklo od momenta donošenja rešenja o produženju roditeljskog prava (koje u konkretnom slučaju iznosi samo šest meseci) i ko je podneo predlog (samo lice kome je produženo roditeljsko pravo posle punoletstva). odbacio žalbu R. P. S. kao nedovoljnu. (Iz presude Četvrtog opštinskog suda u Beogradu. 4101/82) 87. DAVANJE DOZVOLE ZA STUPANJE U BRAK (Član 79-86) 88. Protiv rešenja suda kojim se odbija predlog da se maloletnom licu dozvoli zaključenje braka žalbu može podneti samo to maloletno lice. (Iz presude Četvrtog opštinskog suda u Beogradu. decembra 1982. Okolnosti da dete ima telesnu i visoko izraženu govornu manu.

st.. st.06. 2.06. citiranog zakona. Prvostepeni sud primenjuje odredbu čl. već je obustavljen. Prema razlozima pobijanog rešenja. V. nije bilo mesta ni nastavljanju postupka. sud će je raspraviti. Prvostepeni sud je smatrao da je rešenje kojim je prethodno obustavljen postupak raspravljanja zaostavštine valjalo ukinuti i nastaviti postupak raspravljanja zaostavštine.06.02. ali pri tom sud nije ovlašćen da ukine ranije rešenje kojim je ostavinski postupak obustavljen zbog nepostojanja imovine koja bi mogla biti predmet ostavinske rasprave. st. Takođe.06. ne dirajući u rešenje kojim je ranije taj ostavinski postupak obustavljen.. je osnovana. Zakona o vanparničnom postupku (ZVP). (Iz rešenja Višeg suda u Kraljevu 1Gž. 41711 od 9.. Stavom 2.J. ostaviočev sin M. Rešenjem O. tač. Žalba učesnika N. već je sud. Zakona o vanparničnom postupku. zaostavština se neće raspraviti bez određenog zahteva. Naime. 128.. ZVP regulisano je pitanje raspravljanja zaostavštine koja se pronađe nakon pravnosnažnosti rešenja o nasleđivanju i legatu. Septembra 2010. obustavljen je postupak i zaostavština iza smrti pokojnog nije raspravljena.V. sudu je dostavljen zahtev za nastavljanje ostavinskog postupka. kojim je pred.J. je svoj nasledni deo ustupila bratu M.J. pa je ukinuto rešenje suda od 21. ukoliko se pronađena imovina sastoji iz nepokretnosti.2004. 128. a u tom postupku učesnica N. sve primenom čl. jer isti nije prekidan.2004. iz R. od 21. dakle.2004.J. jer rešenje ima nedostataka zbog kojih se ne može ispitati. prvostepeni sud je učinio bitnu povredu odredaba parničnog postupka iz čl. jer je pronađena imovina koja može biti predmet rasprave. uslov da bi se raspravila zaostavština koja je naknadno pronađena i jeste postojanje rešenja kojim se postupak obustavlja. na novopronađenoj zaostavštini pokojnog V. imao novim rešenjem da raspravi tu naknadno pronađenu zaostavštinu.J. citirani propis ne daje sudu ovlašćenja da ranije rešenje kojim je postupak obustavljen ukine. i M. 2. Naprotiv. U konkretnom slučaju sud je morao primeniti odredbu čl. nije raspravljana zaostavština. Rešenjem prvostepenog suda. s tim što ne daje razloge za učesnicu N.2004. 12. Ukoliko se pronađe zaostavština lica nakon čije smrti nije doneto rešenje o nasleđivanju.VANPARNIČNI POSTUPAK knadno pronađena imovina koja se sastoji od nepokretnosti. J. V. Po stanovištu Višeg suda.35 - . tog člana propisan je postupak suda u slučaju da zaostavština ranije uopšte nije raspravljena. i učesnike u postupku rasprave zaostavštine iza smrti roditelja V. da je za naslednike oglašena njegova supruga. čl. 361. 130. kao naslednika iza smrti supruge pok. Iz obrazloženja: U obrazloženju osporenog rešenja prvostepeni sud je utvrdio da je najpre raspravljena zaostavština iza smrti pok.J. o obustavi ostavinskog postupka. Ograničenje u ovom postupku postoji i odnosi se na predmet zaostavštine. pod uslovom da je pronađena naknadno samo nepokretna imovina. Iz obrazloženja: Pobijanim rešenjem nastavljen je postupak raspravljanja zaostavštine iza smrti pok. godine) 90. Ukoliko budu pronađena druga imovinska prava podobna nasleđivanju.J. Iz ovih razloga nije bilo mesta ukidanju od 21.V. 2. Zakona o parničnom postupku (ZPP). 128. pa su se stekli uslovi da sud raspravi naknadno pronađenu zaostavštinu.2011. te će se raspraviti zaostavština. ne donoseći posebno rešenje o toku postupka. sud je dana 21. Međutim.. godine. proglašava se za naslednika sin ostavioca M.V. rešenjem obustavio postupak raspravljanja zaostavštine iz razloga nepostojanja imovine koja bi mogla biti predmet ostavinske rasprave. koju čini traktor.

Zakonski naslednici ostavioca. Zakona o vanparničnom postupku doneo pobijano rešenje kojim je uputio zakonske naslednike na parnicu radi razrešenja pitanja punovažnosti zaveštanja koje su oni osporili. Zakona o vanparničnom postupku. radi razrešenja pitanja punovažnosti zaveštanja. stav 2. stav 1.. U situaciji u kojoj su sporne činjenice od kojih zavisi punovažnost proglašenog zaveštanja. od 13. toga člana. 24. Protiv takvog rešenja zakonski naslednici su izjavili žalbu. žalba je neosnovana.M. na ročištu od 18. ostavinski sud će prekinuti raspravljanje zaostavštine i uputiti stranku koja osporava punovažnost zaveštanja da pokrene parnicu. (Iz Rešenja Višeg suda u Novom Sadu.06. istog člana određeno je da će ovako sud postupiti ako su sporne činjenice od kojih zavisi pravo na nasleđe.VANPARNIČNI POSTUPAK viđeno da ako se koji od naslednika ranije odrekao nasleđa. sud će ovu imovinu rasporediti na osnovu ranije donesenog rešenja o nasleđivanju. 23. pa se pronađe imovina za koju se u vreme donošenja nije znalo da pripada zaostavštini. Suprotno žalbenim navodima. Odredbom člana 119. već se stranke spore o primeni prava.2010.N. 1.N. Po oceni Višeg suda. U slučaju kada se po pravnosnažnosti rešenja o nasleđivanju pronađe imovina. i 2. prvostepeni sud je pravilnom primenom odredaba čl. Gž. nakon čega je prvostepeni sud rešenjem prekinuo ostavinski postupak i zakonske naslednike uputio na parnicu protiv zaveštajnog naslednika S. aprila 2008. tog zakona izričito predviđeno da će u situaciji kada su sporne činjenice od kojih zavisi punovažnost zaveštanja ostavinski sud prekinuti raspravljanje zaostavštine i uputiti stranke da pokrenu parnicu u smislu odredbe člana 119. (Iz rešenja Višeg suda u Čačku Gž. godine proglašeno je zaveštanje ostavioca kojim je ostavilac svoju zaostavštinu u celosti ostavio u nasleđe zaveštajnom nasledniku S. st. Stavom 3. . a naročito punovažnost ili sadržina testamenta. ako u navedenim slučajevima ne postoji spor o činjenicama. Ovim stavom je predviđeno da. za koju se u vreme donošenja rešenja nije znalo da pripada zaostavštini. istog zakona. sud će ga pozvati radi davanja nasledničke izjave i ako izjavi da se prima nasleđa na toj imovini. sud će postupiti prema stavu 1. i LJ. ako po pravnosnažnosti rešenja o nasleđivanju neko lice koje nije učestvovalo u postupku raspravljanja zaostavštine polaže pravo na zaostavštinu kao naslednik. raspraviti pravna pitanja u postupku za raspravljanje zaostavštine.11. 915/10 od 4. Stavom 2.. istog člana propisano je da će ostavinski sud. Zakona o vanparničnom postupku propisano je da će sud prekinuti raspravljanje zaostavštine i uputiti stranke da pokrenu parnicu ako su među strankama sporne činjenice od kojih zavisi neko njihovo pravo. stav 1.36 - . Iz obrazloženja: Prema spisima predmeta. ostavinski sud neće ponovo raspraviti zaostavštinu. Žalbeni navod zakonskih naslednika da spor o punovažnosti testamenta ne predstavlja spor o činjenicama već da se radi o pravnom pitanju. 574/10.2010. nije osnovan jer je odredbom člana 119. osporili su proglašeno zaveštanje.M. U. godine) 92. stav 3. u smislu odredbe člana 119. pa je ostavinski sud mogao bez upućivanja na parnicu da raspravi ovo pitanje. i 119. godine) 91. već to lice uputiti da svoje pravo može ostvariti u parničnom postupku.

2010.VANPARNIČNI POSTUPAK Iz obrazloženja: Uvidom u predmetne spise utvrđeno je da su pravni sledbenici zakonskog naslednika JS dana 25. iste uputiti da u određenom roku pokrenu parnicu radi rešenja spornog prava. za koju se u vreme donošenja rešenja nije znalo da pripada zaostavštini. Zakona o nasleđivanju propisano da naslediti može samo onaj ko je živ u trenutku ostaviočeve smrti. te je naknadno pronađenu imovinu rasporedio između naslednika prema obimu i veličini nasleđenih delova i odgovarajućeg nasledno-pravnog ovlašćenja utvrđenog pravosnažnim rešenjem o nasleđivanju. 128. Obzirom da je zakonski naslednik J. 3. i 2.11. 1.S. te da postoji ranije rešenje o nasleđivanju. godine. Stavom 2. istog člana određeno je da će sud uputiti na parnicu onog učesnika čije pravo smatra manje verovatnim. bio živ u momentu smrti ostavioca J.03. od 2008. Iz obrazloženja: Pobijanim rešenjem Opštinskog suda u N.37 - . godine. preminuo tokom 2008. člana 24. pravilno je prvostepeni sud na osnovu odredaba člana 23.2010. S. stav 1.V. Zakona o vanparničnom postupku propisano je da ako se po pravnosnažnosti rešenja o nasleđivanju ili rešenja o legatu pronađe imovina. Prvostepeni sud je shodno čl. 128. Zakona o vanparničnom postupku raspodelio imovinu na osnovu ranije donesenog rešenja o nasleđivanju od 05. Prava zakonskih naslednika na nužni deo je pravo koje im pripada. odnosno pravnog odnosa. i člana 119. te je zaveštajni naslednik K.10. godine) .1998. Zakona o vanparničnom postupku uputio zaveštajnog naslednika na parnicu radi dokazivanja činjenica od kojih zavisi pravo na nužni deo zakonskih naslednika. godine. određen je prekid ostavinskog postupka iza pokojnika. Zakona o vanparničnom postupku propisano je da će sud prekinuti raspravljanje zaostavštine i uputiti stranke da pokrenu parnicu ako su među strankama sporne činjenice od kojih zavisi neko njihovo pravo.S. Zato je ostavinski sud shodno odredbi člana 119. kao zakonska pretpostavka. Suprotno žalbenim navodima. stav 3.2010. Činjenica da je zakonski naslednik J. sud neće ponovo raspravljati zaostavštinu već će ovu imovinu novim rešenjem raspodeliti na osnovu ranije donesenog rešenja o nasleđivanju. (Iz rešenja Višeg suda u Novom Sadu. 1067/10 od 04. stav 1. godine) 93. Shodno citiranoj zakonskoj odredbi. Zakona o vanparničnom postupku dužan da zaveštajnog naslednika uputi na parnicu radi dokazivanja da su zakonski naslednici namireni u svom nužnom naslednom delu.M. Odredbom čl. Zakona o vanparničnom postupku propisano je da će sud. stav 1. kćerki ostavioca. godine podneskom predložili da sud donese dopunsko rešenje o nasleđivanju s obzirom da je pronađena imovina njegovog ostavioca koja nije bila obuhvaćena prilikom donošenja ranijeg rešenja o nasleđivanju. pravilno je prvostepeni sud primenio materijalno pravo i odlučio kao u pobijanoj odluci. odnosno da su iste namirene u svom nužnom naslednom delu. radi dokazivanja činjenica od kojih zavisi pravo na nužni deo kćerki ostavioca. st. ako ovim ili drugim zakonom nije drukčije određeno.6115/10 od 17. pravilno ga je prvostepeni sud proglasio zakonskim naslednikom i raspodelio novo pronađenu imovinu na osnovu ranije donetog rešenja o nasleđivanju. (Iz rešenja Višeg suda u Novom Sadu. Odredbom člana 119. Gž. nije od uticaja na pravilnost i zakonitost pobijane odluke jer je odredbom čl. poslovni broj Gž.09. Odredbom člana 23. upućena na parnicu protiv zakonskih naslednika. ako su među učesnicima sporne činjenice važne za rešavanje prethodnog pitanja.

bivšeg iz S. usled nepostojanja imovine. obustavlja se postupak raspravljanja zaostavštine pok. 194. O. (Iz rešenja Okružnog suda u Čačku Gž. Gž... Na ovako utvrđeno činjenično stanje..br.. O. Drugostepeni sud nalazi da čak i u slučaju da su tačni navodi iz žalbe. maja 2009. a rešenje Opštinskog suda u G. Iz obrazloženja: Prema utvrđenom činjeničnom stanju. prema navodima podnosioca predloga za ponavljanje postupka. da je za života zajedno sa svojom suprugom zaključio ugovor o doživotnom izdržavanju Ov br. V. se potvrđuje. stav 1. Zakona o nasleđivanju i čl. R.. 113. ZVP.. broj ___/08 od 23. 426..05. tako da u momentu smrti ne postoji zaostavština koja bi bila predmet raspravljanja.M. 422. jer je ona izjavila da je volja ostavioca bila da i ona dobije nešto od imovine i da je zapisnik potpisala u zabludi. Ne može se ponoviti ostavinski postupak kada je raspravljanje zaostavštine završeno pravnosnažnim rešenjem o nasleđivanju...VANPARNIČNI POSTUPAK 94. ima mesta obustavi ostavinskog postupka shodno čl. godine. 746/09 od 6. tač. 1. stav 1. .08. Kada je utvrđeno da je ostavilac za života raspolagao svojom imovinom u celokupnosti. a naročito propuštanjem dostavljanja. bliže opisana u tom rešenju.. M.2009. 422.. 130.. Iz obrazloženja ožalbenog rešenja proizilazi da je ostavilac umro 15. na ime naknade za primljeno izdržavanje pa su na ročištu učesnici ostavinskog postupka uključujući i podnosioca žalbe izjavili da priznaju pravno dejstvo navedenog ugovora.. decembra 2008. imajući u vidu činjenicu da je ostavilac za života celokupnom imovinom raspolagao ugovorom o doživotnom izdržavanju. pravilno je sud primenio procesno pravo kada je odbacio predlog za ponavljanje postupka u smislu čl. po kome je celokupnu imovinu ostavio u svojinu davaocu izdržavanja.. ZPP. raskinuta je imovinska zajednica koja je nastala posle smrti K. Zakona o vanparničnom postupku ožalbenim rešenjem obustavljen postupak rasprave zaostavštine. 746/09. pravnosnažnim rešenjem Sreskog suda u K. ZPP nezakonit a nepravilnim postupanjem zakonskom nasledniku uskraćeno pravo da učestvuje u postupku. godine) 95.. N. Rešenjem Okružnog suda u Č. broj ___/08 od 23. odbija se kao neosnovana žalba učesnika ostavinskog postupka. 1. nije postojao zakonski osnov za drugačiju odluku prvostepenog suda. godine bez zaveštanja. ZPP u vezi čl. u tom postupku kao učesnik izostavljen je zakonski naslednik. stav 1. pa je shodno čl. a ukoliko neko od zakonskih naslednika ima pravni interes može pokrenuti parnični postupak radi ostvarenja svoga prava. Iz obrazloženja: Rešenjem Opštinskog suda u G. decembra 2008. tač. U žalbi se ističe da izjava podnosioca žalbe nije verno uneta u zapisnik sa rasprave. od 6. sada pok. u kom slučaju se postupak raspravljanja zaostavštine obustavlja. Međutim. na taj način što je njegovim pravnom sledbenicima ustupljena nepokretna imovina...38 - .. nije bila data mogućnost . 113. i 131.___/56 od 26.Ž. postupak koji je odlukom suda pravnosnažno završen može se po predlogu stranke ponoviti ako kojoj stranci nezakonitim postupanjem. Zakona o vanparničnom postupku. juna 2008...1956. Prema odredbi čl. Zbog toga je predlog za ponavljanje postupka zasnovan na odredbi čl.

11/08 od 20. Iz obrazloženja: Prvostepeni sud u razlozima donetog rešenja navodi da je u ostavinskom postupku utvrđeno da je ostavilac preminuo 23. između ostalog. Odredbom čl.tada lice koje se poziva na taj ugovor postaje vlasnik po tom osnovu. a ne po osnovu nasleđivanja. Međutim. Zbog toga je prvostepeni sud bio u obavezi da. ova mogućnost isključena je u ostavinskom postupku prema odredbama čl. Zakona o vanparničnom postupku predviđeno je da ako po pravnosnažnosti rešenja o nasleđivanju ili rešenja o legatu neko lice koje nije učestvovalo u postupku za raspravljanje zaostavštine. neće se obnoviti postupak raspravljanja zaostavštine. br.2008.12. istog zakona kada je raspravljanje zaostavštine završeno pravnosnažnim rešenjem o nasleđivanju. Ako se naslednici spore bilo o činjenicama bilo o primeni prava. Na osnovu uvida u taj ugovor i prepis odgovarajućeg lista nepokretnosti sud je utvrdio da označene parcele nisu obuhvaćene ugovorom o doživotnom izdržavanju. Zakona o vanparničnom postupku. Gž.02. sud će prekinuti raspravljanje zaostavštine i uputiti stranke da povedu parnicu. da se u konkretnom slučaju kao sporno pojavljuje pitanje da li su navedene parcele zaostavština ostavioca ili su predmet ugovora o doživotnom izdržavanju. već će to lice uputiti da svoje pravo može da ostvari u parničnom postupku. stav 1. ostavinski sud neće ponovo raspravljati zaostavštinu. zbog čega se ne može smatrati da su ove parcele predmet ugovora o doživotnom izdržavanju. (Iz Rešenja Okružnog suda u Čačku. Zakona o vanparničnom postupku. godine i ostavio naznačeni ugovor o doživotnom izdržavanju.2008. i ako između naslednika postoji spor o tome da li neka imovina ulazi u zaostavštinu . u skladu sa navedenom odredbom. Predlog iz žalbe da podnosilac žalbe bude oglašen za "jedinog naslednika" navedenih parcela po osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju je bespredmetan. U žalbi se ističe da su sporne parcele obuhvaćene navedenim ugovorom. to je predlog za ponavljanje postupka morao biti odbačen u smislu citiranih zakonskih odredbi.39 - . Ta imovina u ovakvom slučaju ne predstavlja zaostavštinu ostavioca. učesnika – davaoca izdržavanja uputi na parnicu radi dokazivanja da su navedene parcele predmet ugovora o doživotnom izdržavanju te da ne predstavljaju zaostavštinu.VANPARNIČNI POSTUPAK da raspravlja pred sudom. ZVP. i 131. Ovaj zaključak za sud proizilazi iz činjenice da je poređenjem popisa parcela koje su predmet ovog ugovora i površina istih parcela prema listu nepokretnosti utvrđeno da ne postoji saglasnost. 130. u kome je on primalac izdržavanja a imenovano lice davalac. već stranke svoja prava mogu ostvarivati u parničnom postupku.ukoliko je neka imovina obuhvaćena ugovorom o doživotnom izdržavanju . 130. godine) .prvostepeni sud je dužan da učesnike ostavinskog postupka uputi na parnicu ili na postupak pred upravnim organom. Gž.član 121. tako da čine zaostavštinu pokojnog ostavioca. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije u Beogradu. polaže pravo na zaostavštinu kao naslednik. te da ne predstavljaju zaostavštinu ostavioca. godine) 96. imajući u vidu navode žalbe. Jasno je. 131. Kako je postupak raspravljanja zaostavštine pravnosnažno okončan i kako je isključena mogućnost ponavljanja postupka. 890/08 od 21. kada se u toku raspravljanja zaostavštine kao sporno pojavi pitanje da li su određene nepokretnosti zaostavština pokojnog ili su predmet ugovora o doživotnom izdržavanju . jer . U skladu sa članom 121. a postoje uslovi za ponavljanje postupka po pravilima parničnog postupka.1982.05. Prema čl.

godine).05.06.2002. godine. potraživanja i pokretne stvari koje se nalaze u njenoj kući a za šta je bilo predviđeno da za slučaj njene smrti pređu u imovinu davalaca dvorbe i izdržavanja. a predmet zaostavštine sud je utvrdio uvidom u list nepokretnosti. 1268/07 od 10. Sporne činjenice od kojih zavisi neko pravo naslednika (pa i pitanje punovažnosti odredaba ugovora o doživotnom izdržavanju) raspraviće se pred parničnim sudom. Za života je zaključila i Ugovor o doživotnom izdržavanju i dvorbi (overen pred sudom dana 15. Zakonski naslednici koji nisu pokrenuli parnicu protiv ostalih radi poništaja testamenta i ugovora o doživotnom izdržavanju u roku od 30 dana od pravnosnažnosti prvostepenog rešenja kojim su upućeni na parnicu . a među njima i revidenti. kojim su obuhvaćene dinarske i devizne štedne knjižice.član 117. godine). su Rešenjem ostavinskog suda od 05. godine) . Rev. stav 1. Sud će prekinuti raspravljanje zaostavštine i uputiti stranke da pokrenu parnicu ili postupak pred organom uprave ako su među strankama sporne činjenice od kojih zavisi neko njihovo pravo .12.09. hartije od vrednosti.2004.04. (Iz Rešenja Vrhovnog suda Srbije. koja imovina sačinjava njegovu zaostavštinu i koja prava iz zaostavštine pripadaju naslednicima.da protiv ostalih zakonskih naslednika i davalaca dvorbe i izdržavanja pokrenu tužbu radi poništaja testamenta i tužbu radi poništaja ugovora o doživotnom izdržavanju. Za sobom je pokojna ostavila sudski testament od 09.član 119.40 - . legatarima i drugim licima .2007. imovinu koja sačinjava njegovu zaostavštinu i prava koja iz zaostavštine pripadaju naslednicima. Zbog toga prvostepeni sud kao vanaparnični ne može takve odredbe ugovora tretirati kao ništave.VANPARNIČNI POSTUPAK 97. ova parnica od strane upućenih lica nije pokrenuta u roku od 30 dana od dana pravnosnažnosti rešenja o upućivanja na parnicu. S tim u vezi.ne mogu u postupku raspravljanja zaostavštine isticati da su ništave odredbe ugovora u pogledu pokretnih stvari. U postupku za raspravljanje zaostavštine sud će raspraviti sva pitanja koja se odnose na zaostavštinu. u reviziji se neosnovano ističe da je pogrešno primenjeno materijalno pravo jer ugovor o doživotnom izdržavanju koji je ostavilja zaključila sa davaocima izdržavanja sadrži u sebi ništave odredbe.2002. Zakona o vanparničnom postupku. Naslednici. Zakona o vanparničnom postupku.1999. jer pokretne stvari koje su obuhvaćene ugovorom nisu navedene po oznakama kojim se obeležavaju individualno određene stvari. godine upućeni na parnicu .član 87. Zakona o vanparničnom postupku. Raspravljajući zaostavštinu u vanparničnom postupku sud utvrđuje samo naslednike umrlog lica.2002. Relevantne odredbe: U postupku raspravljanja zaostavštine sud utvrđuje ko su naslednici umrlog. veličini naslednog dela i o pravu na legat . Predmet vanparničnog postupka ne može biti spor oko pravne valjanosti testamenta i ugovora o doživotnom izdržavanju.05. godine (proglašen pred ostavinskim sudom 02. Međutim. a naročito o pravu na nasleđe. Iz obrazloženja: Ostavilja je umrla dana 10. stav 1.

Naime. prevare ili zablude. nasledničku izjavu nije dala lično. učesnice u postupku BB i VV su. Nižestepeni sudovi čine bitnu povredu procesnopravnih normi. oglašava na 2/3 na zaostavštini kao zakonskog naslednika i učesnicu J. kćeri J. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije.06. koji se primio nasleđa i na ovom ustupljenom delu. Između ostalih učesnika. s tim što je učesnicu P. za sada ovakvu odluku prvostepenog suda ne može da ispita kao pravilnu. na ročištu za raspravljanje zaostavštine iza smrti pokojne AA. i LJ. koja je naknadno deo učesnice P. i P. a sadržina zapisnika sa tog ročišta ukazuje suprotno. dale nasledničke izjave da se ne prihvataju naslednog dela koji im po zakonu pripada iza smrti ostavilje i da se istog odriču u korist braće GG i DD. godine) 99. stav . već njena ćerka L. Naslednik koji se primio nasleđa. ili njegov zastupnik.41 - . Rev. pošto se osnovano u žalbi učesnika S. kako to konstatuje i drugostepeni sud. Na osnovu tako utvrđenih činjenica nižestepeni sudovi su odlučili kao u pobijanim rešenjima. prema članu 118. ili se odrekao nasleđa mora izjavu o tome potpisati on sam. Zakona o vanparničnom postupku propisano je da ako se naslednik primio nasleđa ili se odrekao nasleđa mora izjavu o tome potpisati on sam ili njegov zastupnik. nepotpun i preuranjen zaključak u pobijanom rešenju drugostepenog suda da stranka koja smatra da data izjava o nasleđivanju nije valjana treba da istu pobija u parničnom postupku. ustupila učesniku S. koje mora da sadrži izričitu pismenu izjavu o primanju ili odricanju od nasleđa.2006. stav 1. kao i naslednika iza pokojne II. odnosno ostavilje u konkretnom slučaju. Zapisnik su učesnici u postupku potpisali. zastupala njena kći D. odnosno da li su uopšte bili prisutni na ročištu za raspravljanje zaostavštine iza smrti ostavioca.D.VANPARNIČNI POSTUPAK 98. Odredbom člana 118. Iz obrazloženja: Prema stanju u spisima. Prema odredbi člana 216. održano je ročište za raspravljanje zaostavštine dana 31.2002. pretnje. ako u postupku vezanom za nasleđivanje ne pribave izjave i izvrše ocenu od svih naslednika. a po prijemu ustupljenog dela na odnose između ustupioca i prijemnika primenjuju se pravila o poklonu. Prema tome nejasan je. i 220. bez pouzdanog razjašnjenja ovih bitnih činjenica ne može se govoriti o valjanosti tih izjava o nasleđivanju na osnovu kojih se mogu doneti pravilna rešenja o nasleđivanju. mora biti overen. ističe da je u toku ostavinskog postupka učesnica P. godine. 1458/05 od 16. Potpis na punomoćju. stav 4. za šta izričito nije bila ovlašćena. Iz obrazloženja: Prvostepeni sud u pobijanom rešenju polazi od toga da su zakonski naslednici sada pokojnih V.L. 212. Zakona o nasleđivanju (dalje: Zakon). Zakona. ćerke ostavilje. na 1/3.07. Zakona propisano je da naslednik koji se primio nasleđa može zahtevati poništaj te izjave ako je ona posledica prinude. U situaciji kada je sporno da li su neki od naslednika dali izjave o nasleđivanju. učesnici S. pošto su prethodno upozorene na odredbe čl. Na osnovu toga donosi rešenje kojim S. odricanje u korist određenog naslednika smatra se izjavom o prijemu nasleđa uz istovremeno ustupanje naslednog dela. a takođe i punomoćnik učesnica podnosilac žalbe advokat JJ. Okružni sud. Odredbom člana 220.

42 - . sporazum o raspodeli imovine pokojnog za života. Drugostepeni sud je . Za davanje izjave o odricanju od nasleđa i ustupanju od naslednog dela. Rešenje o nasleđivanju ima deklarativan karakter. Jer.2005. to je isticanje u žalbi naslednika . da treba da se utvrdi njen doprinos u sticanju stana u delu od jedne polovine po osnovu bračne tekovine . ili na osnovu testamenta ili se izjava odnosi na nužni deo. Gž. je dala pismeno punomoćje svojoj ćerki D.povodom žalbe jednog od učesnika .ukinuo prvostepeno rešenje i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje.sporazum o raspodeli imovine za života pokojnog.L. U konkretnom slučaju. kada su supruga i ćerka pokojnog proglašeni naslednicima na stanu u delu od po jedne polovine. Iz obrazloženja: Samo se u parničnom postupku može utvrđivati drugačiji udeo naslednica u imovini pokojnog. 985/05 od 14. punomoćnik učesnice P. da se odriče svog naslednog dela i ustupanju naslednog dela učesniku S. deo njegove zaostavštine iz ostavinskog rešenja obuhvaćen je i sporazumom o deobi. U stavu 3. morao je biti izričito ovlašćen za ovakvu izjavu što ovde nije slučaj. (Iz rešenja Okružnog suda u Čačku. već se to ima isticati u novom parničnom postupku. Gž. (Iz rešenja Okružnog suda u Čačku. tada je preuranjena odluka suda o proglašenju zakonskih naslednika pre nego se utvrdi šta je sastav zaostavštine ostavioca. mora izjavu potpisati on sam ili njegov zastupnik. Ovo znači.neosnovan.07. Jer.2006. ista imovina obuhvaćena je i sporazumom o raspodeli imovine za života pokojnog. ili se odrekao nasleđa. godine) 101. raspravljena i zakonski naslednici su proglašeni rešenjem prvostepenog suda. godine) 100.2006.04.03.VANPARNIČNI POSTUPAK 1. je propisano da ako se naslednik prima nasleđa. Ukoliko u toku ostavinskog postupka za raspravu zaostavštine pokojnog -naslednici predaju u sudu overen sporazum o raspodeli imovine za života zaključen između ostavioca i njegove dece. te da je osporenim rešenjem raspravljena zaostavština pokojnog. Zakona o vanparničnom postupku. učesnica P. Gž. da navedeno pismeno punomoćje ne sadrži izjavu naslednice P.supruge. 1263/06 od 13. istog člana je propisano da u izjavi treba navesti da li se naslednik prima odnosno odriče dela koji mu pripada po zakonu. godine) . U situaciji kada je kao dokaz priložen overen ugovor . da može da je zastupa pred Opštinskim sudom. (Iz rešenja Okružnog suda u Nišu. trebalo je prethodno utvrditi da li je taj sporazum punovažan i šta čini zaostavštinu pokojnog. Iz obrazloženja: Zaostavština pokojnog je utvrđena. Iz spisa se može videti da je priložen posedovni list na ime pokojnog. 365/06 od 15.

i J.. N. Zakona o vanparničnom postupku. K. D. br.02. godine) 103. a to su nabrojane katastarske parcele u izreci među kojima je i kp. B. Ako je ostavinski postupak okončan pravnosnažnim rešenjem. br. godine raspravljena zaostavština iza pok. već naprotiv. . pravilno su nižestepeni sudovi odbili kao neosnovan predlog predlagača za donošenje dopunskog rešenja o nasleđivanju. i A. 3596/04 od 2. bio vlasnik štednog uloga na štednim knjižicama kod Kreditnog zavoda A. 678/2 KO Č. jer nisu ispunjeni uslovi iz člana 128. R.. 1097/99 od 12.43 - . 86/05. shodno članu 342. godine. M. B. br. Pravilna je odluka prvostepenog suda. 1059 KO Č. (Iz rešenja Okružnog suda u Čačku Gž.05. i N. jer se ne radi o očiglednim greškama u broju parcela. Da bi se donelo dopunsko rešenje o nasleđivanju. banke u Austriji. Prema ovom utvrđenom činjeničnom stanju koje se revizijom ne može pobijati. u smislu čl. tako da se taj broj promeni u kp. tj.2005. sud će odbiti predlog za ponovno raspravljanje zaostavštine i uputiće predlagača (koji nije učestvovao u već sprovedenom ostavinskom postupku) da ostvari svoja prava u parničnom postupku.. B. Iz obrazloženja: Iz spisa predmeta se vidi da je pravnosnažnim rešenjem O. broj parcele .2001. R. B. Iz obrazloženja: Rešenjem prvostepenog suda odbijen je predlog učesnika ostavinskog postupka za ispravku pravnosnažnog ostavinskog rešenja. N. od 20. Iz spisa proizilazi da prvostepeni sud raspravio zaostavštinu pokojnog i utvrdio šta je čini. bio vlasnik štednog uloga na ovim štednim knjižicama i da izdavanje informacija za iste nije moguće dobiti bez ugovorene lozinke istih. ZPP.01.VANPARNIČNI POSTUPAK 102. B. a kasnije snimanje od nadležne službe i formiranje novog broja iste parcele nije osnov za vršenje ispravke rešenja. godine) 104. jer je služba za katastar nepokretnosti u međuvremenu formirala novi broj pomenute parcele.2005.7. Predlagači nisu pružili dokaze o tome da je pok. predlagači nisu pružili dokaz da je pok. banke u Austriji. D.2003.. pa nema uslova za vršenje ispravke pravnosnažnog ostavinskog rešenja. 128. br. su se naknadno obratile predlogom za donošenje dopunskog rešenja dana 6. i da su za zakonske naslednike oglašeni J. a kao predmet naknadno pronađene imovine su navele štedne knjižice koje se nalaze kod Kreditnog zavoda A. Nasledne učesnice J. ZVP-a potrebno je da naslednici pruže dokaze o imovini ostavioca. U predlogu učesnika ostavinskog postupka se traži da se izvrši ispravka navedenog rešenja.678/2 je tačan. Ne vrši se ispravka pravnosnažnog ostavinskog rešenja ako do promene broja katastarske parcele (koja je predmet rešenja) dođe zbog snimanja te parcele od nadležne katastarske službe. Drugostepeni sud je svojim rešenjem odbio kao neosnovanu žalbu učesnika ostavinskog postupka i potvrdio je ostavinsko rešenje. A. (Vrhovni sud Srbije Rev...

M. 115. Sud mora zakazati ročište radi raspravljanja zaostavštine.04. a samo jedan naslednik .2005. uzme nasledničku izjavu podnosioca žalbe i donese odgovarajuće rešenje. (Iz rešenja Okružnog suda u Čačku. Gž. oglašeni M. legat i drugo. godine) 106. U konkretnom slučaju povređene su odredbe čl. J. br. br.. godine kojim su za naslednike sada pok. Međutim. Gž. J. iz V.2005. Ovo iz razloga što je članom 130. a poziv su uredno primili. Iz spisa proizilazi da na zakazanu raspravu zaostavštine pokojnog nisu došli zakonski naslednici. 78/05. istog zakona.08. iz B. veličinu nasleđenog dela i legat. sastav zaostavštine nije sporan. sa udelom od 1/15. prema navodima predlagača u ostavinskom postupku nisu učestvovali svi zakonski naslednici pok.podnosioca žalbe. J. godine) 105.2005. 990/05 od 18. LJ. U takvom slučaju to lice svoje pravo može da ostvari u parničnom postupku. LJ. Povodom žalbe jednog od naslednika-učesnika drugostepeni sud je prvostepeno rešenje ukinuo i predmet vratio sudu na ponovno odlučivanje. sproveden je ostavinski postupak koji je okončan pravnosnažnim rešenjem od 7. Prvostepeno rešenje je doneto van ročišta. Protiv navedenog rešenja žalbu su izjavili svi učesnici ukazujući da su postigli sporazum o deobi predmetne imovine. Imajući to u vidu prvostepeni sud je pravilno primenio materijalno pravo tako što je odbacio predlog T. Zakona o vanparničnom postupku kojom je regulisano da za raspravu zaostavštine mora da se odredi ročište prema čl. O. za pokretanje ostavinskog postupka iza pok.sin je dao nasledničku izjavu. u predmetu Opštinskog suda u L. LJ.. Iz spisa proizilazi da je ostavilac ostavio sina i kćerku. Drugostepeni sud je odbio kao neosnovanu žalbu učesnika i potvrdio prvostepeno rešenje. J. a prethodno nisu uzete nasledničke izjave od kćerke . Zbog toga je potrebno da sud u ponovnom postupku zakaže ročište.10.. ZVP predviđeno da ukoliko se po pravnosnažnosti rešenja o nasleđivanju pojavi lice koje polaže pravo na zaostavštinu kao naslednik. LJ. H. kada sud raspravlja sva pitanja koja se odnose na zaostavštinu. sa udelom od 14/15 i M. Iz obrazloženja: Rešenjem prvostepenog suda raspravljena je zaostavština pokojnog i proglašeni su zakonski naslednici – supruga i dvoje dece. veličinu naslednog dela. odnosno raspraviti sva pitanja vezana za pravo na nasleđe.VANPARNIČNI POSTUPAK Iz obrazloženja: Prema utvrđenom činjeničnom stanju iza smrti pok. . br.44 - . Ako zakonski naslednici uredno pozvani nisu došli na raspravu zaostavštine sud može doneti odluku o proglašenju istih zakonskim naslednicima. (Iz rešenja Okružnog suda u Valjevu. ostavinski sud neće ponovo raspravljati zaostavštinu. 117. 1143/05 od 5. Iz obrazloženja: Rešenjem prvostepenog suda raspravljena je zaostavština pokojnog i proglašeni su naslednici deca ostavioca i utvrđena je veličina naslednih delova.

drugostepeni sud je žalbu odbio kao neosnovanu. Pravilno je prvostepeni sud utvrdio sastav zaostavštine. br. Povodom žalbe učesnika postupka – sina pokojnog. a trebao je to da utvrdi na osnovu kopije planova. a ne na osnovu kopije planova. a navedeni pregled u žalbi je bez uticaja na pomenuto rešenje. Neosnovano je isticanje u žalbi da je sud pogrešno utvrdio sastav zaostavštine. godine) 108. (Iz rešenja Okružnog suda u Čačku. br. 113/04 od 5. br. Neosnovani su navodi u žalbi jer priložen predugovor ne utiče na drugačiji činjenični zaključak.VANPARNIČNI POSTUPAK Pravilno je prvostepeni sud doneo ožalbeno rešenje tako što je utvrdio sastav zaostavštine. godine) . jer će se deoba imovine rešiti u posebnom postupku deobe. S obzirom da se u ostavinskom postupku rešava faktičko stanje. Iz obrazloženja: Rešenjem prvostepenog suda raspravljena je zaostavština pokojnog i proglašeni su zakonski naslednici na stambenoj zgradi u određenim delovima. Gž. pa učesnike proglasio zakonskim naslednicima. naročito nepokretnosti na osnovu posedovnih listova. To može biti samo overen ugovor o kupoprodaji i njegov upis u javnim knjigama. Ostavinskim postupkom su utvrđeni zakonski naslednici i bez uticaja je navod u žalbi na ovo rešenje da postoji predugovor o kupoprodaji predmetne zgrade od strane trećeg lica. a takođe je sud izvršio uvid u tapiju. zatim su proglašeni zakonski naslednici u određenim delovima. po sporazumu naslednika je izvršena deoba zaostavštine. a prvostepeno rešenje je potvrđeno. a naslednici su postali na osnovu zakona. 1011/05 od 24.2005.08. 659/05 od 31. (Iz rešenja Okružnog suda u Čačku. koje prihvata i drugostepeni sud. utvrđen je sastav zaostavštine koja je taksativno navedena u izreci. (Iz rešenja Okružnog suda u Čačku. Iz obrazloženja: Rešenjem prvostepenog suda raspravljena je zaostavština pokojnog. Gž. Neosnovana je žalba učesnika. a uz žalbu je priložen predugovor o kupoprodaji stambene zgrade od strane trećih lica. Prilikom raspravljanja zaostavštine u vanparničnom postupku sud utvrđuje sastav i obim zaostavštine pokojnog u nepokretnostima na osnovu posedovnih listova. Stambena zgrada je predmet zaostavštine. godine) 107.2004. to je pravilno sud utvrdio sastav zaostavštine na osnovu posedovnih listova koje izdaje Geodetska uprava. a to je stambena zgrada. Drugostepeni sud je odbio kao neosnovanu žalbu učesnika postupka i potvrdio je prvostepeno rešenje.2005.45 - . Gž.05.02. Time je i materijalno pravo pravilno primenjeno od strane prvostepenog suda.

46 - . 498/99. drugostepeni sud je prvostepeno rešenje ukinuo i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje. 113. godine) . Povodom žalbe učesnika ostavinskog postupka. br. nego je trebalo da se reši po odredbama Zakona o vanparničnom postupku koji reguliše postupak za raspravu naknadno pronađene imovine. 194.. i nije imalo mesta primeni čl. a po zahtevu naslednika za raspravu naknadno pronađene imovine.11.06. kao tužilje. ZVP obustavili postupak raspravljanja zaostavštine pok. jer je ostavilac celokupnom svojom imovinom raspolagao za života ugovorom o doživotnom izdržavanju. S. kada su na osnovu odredbe čl.. od 30. godine nije postojala imovina koja bi bila predmet raspravljanja. U datoj situaciji nije imalo mesta zavođenju novog sudskog predmeta. Nije od uticaja na pravilnost pobijanog rešenja parnica u toku po tužbi iz 2000. 113. 113. s obzirom da u vreme smrti ostavioca 8. Zakona o vanparničnom postupku koji govori o obustavi u slučaju nepostojanja imovine pokojnog. 194. ali bi ishod te parnice prema odredbi čl.. 3650/03. stav 2. M. godine učesnice V. pokojnog vodi pred opštinskim sudom i dođe do prekida postupka. Iz obrazloženja: Pravilno su nižestepeni sudovi primenili materijalno pravo. od 2.VANPARNIČNI POSTUPAK 109. ali bi ishod te parnice prema odredbi čl. (Iz rešenja Okružnog suda u Čačku. iz B. 1197/04. Radi se o pogrešnoj primeni materijalnog prava. tada se zahtev za raspravu naknadno pronađene imovine ne može zavesti kao poseban sudski predmet. majke zakonskih naslednika ostavioca. Nepostojanje imovine ostavioca vodi obustavi postupka raspravljanja zaostavštine. a povodom te imovine sud je odlučio ožalbenim rešenjem pozivajući se na odredbu čl. radi se o naknadno pronađenoj imovini pokojnog.08. stav 2.naslednika. kojim je ostavilac u ovom postupku raspravljanja zaostavštine raspolagao celokupnom svojom imovinom za života. Zakona o vanparničnom postupku. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije Rev. godine) 110. kojim je ostavilac u ovom postupku raspravljanja zaostavštine raspolagao celokupnom svojom imovinom za života.2001. Š. Postupajući po sadašnjem zahtevu učesnika .2004. Zakona o nasleđivanju mogao biti od uticaja na ocenu punovažnosti ugovora o doživotnom izdržavanju R. Zakona o nasleđivanju mogao biti od uticaja na ocenu punovažnosti ugovora o doživotnom izdržavanju. Zakona o vanparničnom postupku. Gž. Iz obrazloženja: Rešenjem prvostepenog suda obustavljen je postupak za raspravu zaostavštine pokojnog. Dokazima je utvrđeno da se vodi poseban ostavinski postupak pred istim sudom za raspravu zaostavštine i postupak je rešenjem prekinut. radi utvrđenja zaostavštine pok.2004. i isti se ne može obustaviti pozivajući se na čl. 113. Kada se ostavinski postupak za raspravu zaostavštine. H. žene ostavioca R. br.

i to ako je predlog podnet u roku od 15 dana od dana prijema ostavinskog rešenja. ostavinskim rešenjem se ne oglašavaju naslednici po osnovu takvog ugovora. već se postupak obustavlja. kao i drugih okolnosti bitnih za izvršavanje tog ugovora. Iz obrazloženja: Iz spisa ove pravne stvari vidi se da je zaostavština ostavioca raspravljena pravosnažnim rešenjem o nasleđivanju iz 1959. zbog čega je bitno da se prethodno u parnici utvrdi .VANPARNIČNI POSTUPAK 111. Okružni sud nalazi da za prekid postupka u konkretnom slučaju nije ispunjen ni jedan uslov predviđen odredbama čl. Kod postojanja testamenta odn. već u smislu člana 339. godine. kojim su za naslednike njegove zaostavštine koja se sastojala iz nepokretnosti zemljišta oglašeni na osnovu testamenta i zakona njegova supruga. deca i unuci. za razliku od eventualne nepunovažnosti testamenta (zaveštanja). Kao razlog za prekid ostavinskog postupka nije predviđena eventualna nepunovažnost ugovora o doživotnom izdržavanju koji je ostavilac zaključio.2001. 119. Zakonskom nasledniku kao žaliocu ostaje mogućnost i ovlašćenje da podnese samostalnu tužbu kako bi eventualno dokazao nepunovažnosti ugovora o doživotnom izdržavanju i druge okolnosti merodavne za njegovo izvršenje.pošto je utvrdio da ostavilac nije ostavio imovinu kojom je već raspolagao ugovorom o doživotnom izdržavanju. (Iz Rešenja Okružnog suda u Beogradu.47 - . žalbom se pobija ugovor o doživotnom izdržavanju i ističe da su zakonski naslednici na raspravi održanoj dana 14. i 121. 388/02 od 24.09. Međutim. Gž. u situaciji u kojoj postoji ugovor o doživotnom izdržavanju kojim je obuhvaćena celokupna imovina ostavioca (kakav je konkretni slučaj). godine) 112. Zakona o vanparničnom postupku te da je prvostepeni sud pravilno doneo rešenje primenjujući odredbe člana 113. Dopunsko rešenje o nasleđivanju sud ne može doneti u vanparničnom postupku u slučaju kada se radi o nasleđivanju imovine za koju se znalo u vreme sprovođenja ostavinskog postupka. br. ukup. Smatraju da je prvostepeni sud morao prekinuti raspravljanje zaostavštine i uputiti stranke na parnicu.da li je testament punovažan ili ne. godine osporili njegovu punovažnost. Za ocenu pravilnosti pobijanog rešenja bitno je da li je ostavinski sud bio dužan da ostavinski postupak prekine ili ne. Zakona o vanparničnom postupku . zaveštanja ostavinskim rešenjem se oglašavaju naslednici po osnovu tog zaveštanja. Iz obrazloženja: U suštini. Isticanje nepunovažnosti zaveštanja jeste razlog za prekid ostavinskog postupka i upućivanje na parnicu.u slučaju postojanja takve sumnje . dok postojanje ugovora o doživotnom izdržavanju predstavlja razlog za obustavu ostavinskog postupka uz mogućnost i ovlašćenje da se podnese samostalna tužba.2002. ZPP-a. a radi dokazivanja eventualne nepunovažnosti ugovora o doživotnom izdržavanju.01.

takođe unuka ostavioca i naslednika po prvobitnom naslednom rešenju. koja bi ukazivala na to da je pobijanim rešenjem ustvari ispravljeno prvobitno doneto rešenje o nasleđivanju. a tuženi se nasleđa prihvatio. godine propušteno je da se odluči o pravu nasleđa na jednoj staroj kući sa nameštajem koji se nalazio u istoj. Uračunavanje poklona u nasledni deo po pravosnažnom okončanju ostavinskog postupka. ne dolazi u obzir ni primena člana 128. Zakona o vanparničnom postupku. ZPP oceni blagovremenost ovakvog predloga i u slučaju da nađe da je predlog neblagovremen da učesnike uputi na parnicu u pogledu ostvarenja prava o kojima je reč. kada su nasledničke izjave date. prvostepeni sud je pravilno primenio materijalno pravo kada je poništio negativne nasledničke izjave tužilaca koje je od istih ostavinski sud primio protivno navedenom zakonskom propisu odn. Učesnik u ovom postupku. a što je inače propušteno da se učini prvobitnim rešenjem o nasleđivanju. da sud oglasi njega i drugog učesnika. Gž. ZPP. godine) 114. na ročištu od 27. Imajući u vidu tako utvrđeno činjenično stanje. iz stanja u spisima je očigledno da se ovde ne radi ni o kakvoj ispravci.2001. Iz obrazloženja: Prvostepeni sud je u ovom delu pravilno i potpuno utvrdio činjenično stanje pa je tako na osnovu iskaza imenovanog svedoka i uvidom u naznačene spise istoga suda utvrdio da su u postupku rasprave zaostavštine iza smrti pokojnog na nasleđe pozvani njen suprug i deca. Ništava je naslednička izjava o odricanju od nasleđa uzeta preko stručnog saradnika suda. prvostepeni sud je bio dužan da oceni da li je u pitanju predlog za donošenje dopunskog rešenja o nasleđivanju. preko stručnog saradnika. stav 1.. (Presuda Okružnog suda u Valjevu. ali samo pod uslovima iz člana 339. jer je takva sadržina testamenta u pogledu gore navedene kuće. 1104/01 od 25.09. stav 1. ZPP. Međutim. a ukoliko jeste. Prvostepeni sud nije postupio pravilno kada je ovakav zahtev učesnika pobijanim rešenjem u celini usvojio. Takođe. a s obzirom na odredbu čl. da u smislu člana 339. budući da se za istu znalo u vreme sprovođenja ostavinskog postupka da postoji i da pripada zaostavštini ostavioca. izuzev izjava o odricanju nasleđa.1998. Gž. 90.03.VANPARNIČNI POSTUPAK no njih šestoro. Međutim.48 - . .10. Rešenjem o nasleđivanju iz 1959.2000. Prvostepeni sud se u razlozima pobijanog rešenja poziva na odredbu člana 342. unuk ostavioca podneo je predlog za donošenje dopunskog rešenja o nasleđivanju u pogledu jedne stare kuće sa nameštajem u toj kući. Prema tome. Sve troje dece ostavilje odrekli su se nasleđa. svi na realnim delovima zaostavštine. godine) 113. (Iz rešenja Okružnog suda u Valjevu. Zakona o vanparničnom postupku (u postupku za raspravu zaostavštine sve izjave i predloge učesnika. ZPP. jer se ne radi o novopronađenoj imovini. 1067/00 od 11. za naslednike sa jednakim udelima. može se zahtevati u parnici samo ako postoje uslovi za ponavljanje ostavinskog postupka u smislu člana 131. postupao je tada stručni saradnik tog suda. Ovo je moglo da se otkloni donošenjem dopunskog rešenja. što znači po predlogu stranke i to u roku od 15 dana od dana prijema rešenja o nasleđivanju. mogu uzimati na zapisnik i stručni saradnici).

03. tačka 6. stav 1. S obzirom na navode tužioca u prvostepenom postupku i sada u žalbi da tužbeni zahtev zasniva. ZVP. Rev.1998. postupanje prvostepenog suda potom će zavisiti od toga da li su ispunjeni uslovi za ponavljanje ostavinskog postupka prema pravilima parničnog postupka. Međutim. te da iz ovoga proizilazi da tuženi insistira na primeni odredbe člana 421.49 - .VANPARNIČNI POSTUPAK Iz obrazloženja: Prvostepeni sud je mišljenja da se po pravosnažnom okončanju ostavinskog postupka po tužbi jednog od naslednika u parničnom postupku. Dalje. Međutim. Zakona o vanparničnom postupku propisuje da kada je raspravljanje zaostavštine završeno pravosnažnim rešenjem o nasleđivanju ili rešenjem o legatu. (Vrhovni sud Srbije.03. može tražiti poništenje izjave ako je ona izazvana prinudom ili pretnjom. uopšte ne može osnovano zahtevati uračunavanje u nasledni deo poklona učinjenih drugom nasledniku od strane ostavioca i da je neosnovan tužbeni zahtev tužioca kojim je tražio da se utvrdi da je tužena poklonom učinjenim od strane ostavioca. a sve radi primene člana 421. godine) 115. 2569/97 od 4. odredba člana 131. nesumnjivo je da se uračunavanje u nasledni deo poklona učinjenih drugom nasledniku od strane ostavioca može zahtevati u ostavinskom postupku do donošenja pravosnažnog rešenja o nasleđivanju. (Vrhovni sud Srbije. ili je data usled prevare ili u zabludi. (Vrhovni sud Srbije. odnosno na činjenicama da je tužilac tek po pravosnažnom okončanju ostavinskog postupka pribavio dokaze iz kojih se utvrđuje da je ostavilac pok. naslednik je ovlašćen u smislu navedene zakonske odredbe da ovakav zahtev ostvaruje u posebnoj parnici. već stranke mogu svoja prava ostvariti u parničnom postupku. Rev. tačka 9. 121/97. (Iz presude opštinskog suda u Lajkovcu. V.11. neće se obnoviti postupak za raspravljanje zaostavštine. pored materijalno-pravnih odredbi zakona na uračunavanje poklona u nasledni deo i na odredbi člana 131. Rev. P.1999. u celini izmirena u svom naslednom delu iza njegove smrti. 6396/97 od 24. ZPP. Naslednik. V. Dakle. 4229/98) . godine) 116. a postoje uslovi za ponavljanje postupka po pravilima parničnog postupka.1998. ukoliko su ispunjeni uslovi za ponavljanje postupka. od 3.. godine) 117. jer se sudska odluka može pobijati samo redovnim i pravnim lekovima. Naslednici ne mogu tužbom za utvrđenje tražiti poništenje rešenja o nasleđivanju u delu gde se jedna nekretnina izdvaja iz zaostavštine. njihovog oca pok. tuženoj za života učinio poklon. budući da je tužilac ovakav zahtev istakao po pravosnažnom okončanju ostavinskog postupka iza pok. u ponovnom postupku prvostepeni sud će o osnovanosti tužbenog zahteva odlučivati tako što će najpre ispitati i utvrditi kada je tuženi saznao za poklon učinjen od strane ostavioca. tačka 9. koji je dao izjavu. V. i stav 2. i člana 423. ZPP. Zakonom nije propisana mogućnost da parnični sud svojom presudom stavlja van snage pravosnažno ostavinsko rešenje.

Nema mesta prekidu ostavinskog postupka do okončanja parnice po tužbi trećeg lica radi poništaja Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti zaključenog sa ostaviocem ako među naslednicima nije sporno da nepokretnost koja je predmet kupoprodajnog ugovora ulazi u zaostavštinu. 111/97) 120. (Iz odluke Okružnog suda u Beogradu. (Iz rešenja Okružnog suda u Požarevcu. Službeni glasnik. br. 4/97. (Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije. ako je rešenje o nasleđivanju dostavljeno samo oglašenim zakonskim naslednicima. 3804/97 od 27. (Vrhovni sud Srbije. ostavinski postupak se ne prekida niti stranke upućuju na parnicu. jer Zakon o vanparničnom postupku ("Sl. 4953/97) 121. a ne i svim ostalim naslednicima koji su učestvovali u postupku. Gž. Sanaslednik koji povuče tužbu u sporu radi utvrđenja namirenja u naslednom delu poklonom. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu Gž. Rev.08. glasnik SRS". 25/82) takvu mogućnost nije propisao. Gž. 10649/95 od 28. (Vrhovni sud Srbije. Ako se po pravosnažnosti rešenja o nasleđivanju pronađe imovina. Gž. za koju se u vreme donošenja rešenja nije znalo da pripada zaostavštini. Ako se u toku postupka za raspravljanje zaostavštine ne postavlja zahtev za nasleđe ili kakvo drugo pravo iz zaostavštine. godine) 119. (Iz rešenja Okružog suda u Kraljevu.1995. Pravosnažno rešenje o nasleđivanju ne vezuje tužilju u pogledu prava da u parnici istakne zahtev za utvrđivanje prava svojine na imovini koja čini predmet ugovora o poklonu.1997.10. nema pravo da nakon povlačenja tužbe "posle" pravosnažno završenog ostavinskog postupka u novom sporu zahteva isto utvrđenje. po osnovu okrnjenja nužnog dela. Stranka se u parnici može pozvati na ugovor o doživotnom izdržavanju iako u ostavinskom postupku to nije učinila. godine) 124. godine 123.50 - . Rev. 9675/95 od 20.VANPARNIČNI POSTUPAK 118. 610/95) . Beograd) 122. sud neće ponovo raspravljati zaostavštinu već će ovu imovinu novim rešenjem raspodeliti na osnovu ranije donesenog rešenja o nasleđivanju.1995. Nisu ispunjeni uslovi za donošenje odluke u drugostepenom postupku.11. na koji je bio upućen od strane ostavinskog suda.

da se raspravlja o delu imovine odmah a o ostalom naknadno. Sud obustavlja postupak za raspravljanje zaostavštine ako utvrdi da nema zaostavštine ostavioca. kao primalac izdržavanja sa davaocem izdržavanja Č. jer je za života zaključio ugovor o doživotnom izdržavanju overen dana 12. Pravilno je prvostepeni sud zaključio da u konkretnom slučaju nema zaostavštine ostavioca. a ne od momenta donošenja rešenja. Uvidom u napred navedeni ugovor o doživotnom izdržavanju. Rev. B.51 - . Zakona o nasleđivanju. Onaj ko hoće da se koristi autorskim delom posle smrti autora mora potražiti naslednike i pre no što u ostavinskom postupku bude doneto rešenje o nasleđivanju. S obzirom da se ostavinski postupak vodi po službenoj dužnosti to se učesnici ostavinskog postupka nisu mogli sporazumevati u pogledu obima zaostavštine. pa je stoga postupak obustavio.. nasleđe se otvara smrću ostavioca. (Vrhovni sud Srbije.. koja imovina sačinjava njegovu zaostavštinu i koja prava iz zaostavštine pripadaju naslednicima. . J. U ostavinskom postupku stranke se ne mogu sporazumeti da se donese delimično rešenje o nasleđivanju. 126. prvostepeni sud je pravilno utvrdio da je ostavilac svojom celokupnom imovinom raspolagao ugovorom o doživotnom izdržavanju. Prema članu 206. Zakona o vanparničnom postupku u postupku za raspravljanje zaostavštine sud utvrđuje ko su naslednici umrlog. tako da naslednik stiče pravo od tog momenta. koji će biti raspravljen. (Iz rešenja Okružnog suda Požarevac. Po članu 89. V. Otuda je bez značaja navod u reviziji da je ostavinsko rešenje doneto posle objavljivanja feljtona.VANPARNIČNI POSTUPAK Naslednik stiče svojstvo naslednika momentom smrti ostavioca. Učesnici postupka su se sporazumeli a sud je to prihvatio. Iz obrazloženja: Prvostepeni sud je obustavio postupak za raspravljanje zaostavštine iza pok.. koji je umro bez poslednje izjave volje. godine pred Prvim opštinskim sudom u B. Iz navedenih odredbi se može zaključiti da se stranke u ostavinskom postupku ne mogu sporazumeti (niti sud može takav sporazum prihvatiti) da se donese delimično rešenje o nasleđivanju i da se ostatak zaostavštine utvrđuje drugim rešenjem. Okružni sud je odluku ukinuo. legatarima i drugim licima. bez obzira kada je rešenje o nasleđivanju doneto. istog zakona ostavinski postupak pokreće se i vodi po službenoj dužnosti. Iz obrazloženja: Rešenjem o nasleđivanju oglašen je naslednik na delu zaostavštine. februara 1992. U smislu člana 87. Gž-25/95) 127. 2365/95) 125.

tač. do pravosnažnog okončanja parnice koja je pokrenuta pred tim sudom radi poništaja ugovora o otkupu-kupoprodaji spornog stana overenog pred sudom. da bi nakon toga. a da postojanje takvog testamenta osporava zak. br. 212. 1.s obzirom da iz spisa predmeta proizilazi da nije sporna činjenica da su zakonski naslednici pokojne ostavilje S. M. s druge strane. naslednika koje tvrde da postoji usmeni testament. 129. A. 2. s jedne strane i K.52 - . godine. A. onog učesnika u postupku čije pravo smatra manje verovatnim uputio da pitanje postojanja ovog prava ili činjenica od kojih zavisi pravo na nasleđe. otac u momentu zaključivanja bio nesposoban za rasuđivanje jer ona svoja prava može ostvarivati u parničnom postupku.potrebno je da prvostepeni sud oceni: da li je manje verovatno pravo zak. br. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu. Ukoliko sud oceni da je pravo jednog od zakonskih naslednika manje verovatno. te da ćerke pokojne ostavilje tvrde da postoji usmeni testament kakav je proglašen na zapisnik od 13. Iz obrazloženja: Okružni sud će naložiti prvostepenom da u ponovnom postupku . Ć. Iz obrazloženja: Pravilno je prvostepeni sud na osnovu ovlašćenja iz čl. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu Gž. R. M. Gž. godine) 128. A. st. A. a prema oglašenim zakonskim naslednicima ostavioca. A. M. 2045/95) Nasledni učesnik u ostavinskoj raspravi svoje eventualno pravo svojine u nepokretnosti za koje je utvrđeno da čine zaostavštinu ostavioca može ostvariti u posebnoj parnici. M.VANPARNIČNI POSTUPAK Bez uticaja su navodi u žalbi S. kćerke S. Gž. naslednik pokojne ostavilje . dokaže u parničnom postupku. 2189/95 od 10.03. 7124/95) 130.1995. dokaže u parničnom postupku. kao i da je njen pok. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu. a odluka zavisi od rešenja prethodnog pitanja ostavinski postupak će biti prekinut. postoji spor o tome da li sporni stan predstavlja zaostavštinu ostavioca ili ne. A. da ona nije znala da je pokojnik zaključio predmetni ugovor. i N. i sin B. 7640/95) . uputiće ga da postojanje ovog prava ili činjenice od kojih zavisi pravo na nasleđe. ZPP prekinuo postupak raspravljanja zaostavštine iza smrti pok. 6. po tužbi koja je podneta od majke-zakonske naslednice K. naslednika koji osporava postojanje usmenog testamenta ili zak. 1995. i mal. Gž. Kada su sporne činjenice važne za rešavanje prethodnog pitanja. s obzirom da između zakonskih naslednika ostavioca mal. M.

Gž. znajući za postojanje testamenta i njegovu sadržinu. prema stanju spisa. te je ovakav predlog nasledne učesnice J. Ako se koji od naslednika ranije odrekao nasleđa. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu Gž. Testamentalni naslednik može tražiti nasleđe na osnovu naknadno pronađenog testamenta.. prvostepeni sud je pogrešno odlučio donoseći pobijano dopunsko rešenje.53 - . Zakona o vanparničnom postupku zasnivajući odluku o naknadno pronađenoj imovini na osnovu ranije donesenog rešenja o nasleđivanju. i da su se prilikom raspravljanja zaostavštine navedeni nasledni učesnici na ročištu održanom dana 11. 130. Neosnovano se u žalbi ističe da prvostepeni sud navodno nije pravilno primenio čl. pozivajući se na odredbe čl. tokom prvostepenog postupka proglašen novo pronađeni testament.03.. godine pred istim sudom. prvostepeni sud je bio dužan da prema odredbi čl. 128. po kome je za naslednicu određena J. Kod navedenog činjeničnog stanja koje se ni u žalbi ne osporava. br.VANPARNIČNI POSTUPAK 131. Zakona o vanparničnom postupku prethodno pozove sve nasledne učesnike koji su se na navedenom ročištu izjasnili da se ne prihvataju nasleđa koje im po zakonu pripada. rešenjem uputiti pomenute nasledne učesnike da svoje pravo mogu da ostvare u parničnom postupku. (Iz rešenja Okružnog suda u Beobradu. dana 23. odbio. godine okončan ostavinski postupak iza pok. izjavio da pristaje da se nasleđe raspravi na osnovu zakona. J. J. br.06. Iz obrazloženja: Prema razlozima pobijanog rešenja nesporno je među strankama u postupku da je pravosnažnim rešenjem I opštinskog suda u B. Nadalje. pravilno je prvostepeni sud našao da nema mesta prekidu ostavinskog postupka jer je isti pravosnažno okončan. Zakona o nasleđivanju. P. Ć. oktobra 1994. 220. Takođe je nesporno da je naknadno pronađen testament pok. B. 194/95) . ukoliko bi dali izjavu da se primaju nasleđa na novo pronađenoj imovini. pa se pronađe nova imovina. Ž.. sud ga mora pozvati radi davanja nasledničke izjave koja se odnosi na novu imovinu. B. prelaskom predmeta zaostavštine u društvenu svojinu i predajom Opštini Stari Grad. a koji je testament proglašen dana 5. pravilno je prvostepeni sud primenio i odredbu čl. iz B.1995. P. Zakona o vanparničnom postupku i proglasio testament. upozorivši zaintersovana lica da mogu svoja prava na osnovu testamenta ostvariti u parničnom postupku. ako je tu izjavu dao zato što tada testament nije mogao pronaći.1986. U okviru izloženih razloga. 3105/95 od 22. Iz obrazloženja: Imajući u vidu da je predlogom podnosilaca žalbe prethodno traženo raspravljanje naknadno pronađene imovine iza sada pok. godine) 132. radi davanja nasledničkih izjava i nakon toga. a zaostavština nije ponovo raspravljena već su lica upozorena da mogu pokrenuti parnicu. izjasnili da se ne prihvataju dela nasleđa koje im po zakonu pripada.. O tome su obaveštena sva zainteresovana lica.. iako je u ostavinskom postupku. Ovo s toga što je. 129. novembra 1991.

onda nema važnih razloga da se u ostavinskom postupku odlučuje o neblagovremeno podnesenoj žalbi. br.1994. godine) 134. godine. 333/95 od 20. . 49/94) 137. 3968/94 od 24. Naslednička izjava drukčijeg sadržaja može izmeniti raniju samo ako u toku ostavinskog postupka nastupe nove činjenice ili ako se saznalo za postojanje činjenica za koje se u času davanja nasledničke izjave nije znalo. godine) 136. Gž. br. (Iz rešenja Okružnog suda u Požarevcu.54 - 140.03. ostavinski postupak će se obustaviti. Gž. imovina između naslednika bude raspravljena u celini sudskim poravnanjem. Gž. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu.12. 77/94) Postoji nadležnost našeg suda za raspravljanje zaostavštine ostavioca ukoliko je u momentu smrti imao prebivalište u Republici Srbiji bez obzira gde je smrt nastupila i gde se imovina nalazi. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu Gž.1995. vanparnični sud je dužan da sam o tome odluči. 431/94 od 20. Ako je kod prethodnog pitanja među strankama došlo do spora samo u pogledu primene prava.05. Gzz.1994. godine) 133. Na nasleđa otvorena pre 11. br. 9030/94) 138. Iz rešenja Okružnog suda u Kragujevcu. 139. maja 1955. mogu se primeniti odredbe Zakona o nasleđivanju samo ako o tim nasleđima nije doneta pravnosnažna odluka ili nasleđe nije sporazumom.VANPARNIČNI POSTUPAK Kad naslednici mogu zajedničku svojinu utvrđenu prvostepenim rešenjem o nasleđivanju pretvoriti u susvojinu ili izvršiti deobu po osnovu sporazuma. a povodom zahteva drugog naslednika da se iz zaostavštine izdvoji neka imovina kao njegova svojina ne može se smatrati prihvatanjem i priznanjem takvog zahteva. Rok koji odredi sud u vanparničnom postupku je sudski. a ne i zakonski prekluzivni rok. Gž.04. godine) 135. Ćutanje jednog od naslednika. deobom ili na drugi način uređeno. na koju je upućen jedan od učesnika ostavinskog postupka. Gž. Kada u parnici.1994. . br. (Iz rešenja Okružnog suda u Subotici. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu. 6280/94 od 29.

U stavu dva izreke prvostepenog rešenja izdvojena je iz zaostavštine 1/2 jednosobnog stana u B. a na jednake delove. N. dakle svim zakonskim naslednicima odnosno licima koja svoje pravo izvode iz prava ranijeg sopstvenika u momentu raspravljanja odnosno u momentu donošenja odluke o vraćanju oduzetog zemljIšta pred Komisijom za vraćanje zemljišta i to po naslednim redovima kako je to regulisano odredbama Zakona o nasleđivanju Republike Srbije. (Vrhovni sud Srbije Rev. .. 11879/94) . koja izričito predviđa da ukoliko je ostavilac naš državljanin i imao prebivalište u Republici Srbiji. jer oglašavanjem naslednika nije tačno navedeno na kolike idealne delove navedenih nepokretosti vlasnik postaje I. tužilac je pred nadležnim organom uprave pokrenuo postupak za povraćaj oduzetog zemljišta. iz B. I. po nahođenju Vrhovnog suda.. U stavu tri izreke na zaostavštini pok.VANPARNIČNI POSTUPAK Treba imati u vidu odredbu člana 226. sačinjava vanknjižno vlasništvo jednosobnog stana u L.. Zahtevu su se pridružili i potomci ćerki pokojnog sopstvenika. Iz obrazloženja: U postupku pred prvostepenim sudom utvrđeno je da zaostavštinu pok.. P. Citirani dispozitiv pobijanog rešenja sadrži nepreciznost... I.. Iz obrazloženja: Nakon donošenja Zakona o povraćaju zemljišta oduzetog po PZF. Oduzeto zemljište se vraća pravnom sledbeniku ranijeg sopstvenika po naslednim redovima prema odredbama Zakona o nasleđivanju pri čemu ranija odricanja od nasleđa nemaju pravni značaj u odnosu na imovinu koja se vraća. i vlasništvo jednosobnog stana u B. Gž. N. i uručena na slobodno korišćenje i raspolaganje po osnovu bračne tekovine supruzi ostavioca I. Pošto je tužilac osporavao pravo na deo povraćenog zemljišta potomcima ćerki pokojnog sopstvenika to je zaključkom komisije za vraćanje oduzetog zemljišta upućen na parnicu. iz B..55 - ... Ovi nasledni delovi moraju biti precizno izraženi brojčano u veličini njihovih idealnih delova. 978/94) 142. a na kolike idealne delove V. To znači da bi pod ovim uslovima postojala nadležnost našeg suda za raspravljanje zaostavštine ostavioca. (Iz rešenja Okružnog suda u Kraljevu. Ostavinski sud mora precizirati nasledne delove izražene brojčano u veličini njihovih idealnih delova..P... da se oduzeto zemljište vraća ranijem sopstveniku odnosno njegovom pravnom sledbeniku. da se imaju primeniti odredbe našeg Zakona o nasleđivanju bez obzira gde je smrt ostavioca nastupila i gde se imovina nalazi. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu. Pravilno je stanovište nižestepenih sudova. 728/94) 141.supruga i V. preostale nakon izdvajanja po osnovu bračne tekovine oglašeni su za naslednike na osnovu zakona. nakon izdvajanja 1/2 jednosobnog stana u B. I. Gž. sestra ostavioca.N. iz B. P.. Pri tome sva ranija odricanja od nasleđa nemaju nikakav pravni značaj u odnosu na imovinu koja se vraća. P. Zakona o nasleđivanju RS..

(Vrhovni sud Srbije. Posle pravnosnažnosti rešenja donetog u ostavinkom postupku. postojanje rešenja o nasleđivanju nije uvek odlučno kod procenjivanja da li se radi o saveznom ili nesavesnom držaocu. Gž. (Iz rešenja Okružnog suda Kraljevo.1994. Ako se naslednik odrekne nasleđa. što se ocenjuje zavisno od okolnosti slučaja. Iz obrazloženja: Kod pravilno utvrđene činjenice u postupku kod prvostepenog suda da je rešenjem Opštinskog suda u K. budući da ona nije bila učesnik u navedenom . Gzz. Ž. Rev. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije. pravilno je našao prvostepeni sud da žalbu žalioca izjavljenu protiv ovog rešenja treba odbaciti.VANPARNIČNI POSTUPAK S obzirom da postoji mogućnost. 16/93) 144.12. na nasleđe se pozivaju njegovi potomci.. biv. 145. da se savesnim držaocem smatra i onaj koji poseduje ostavinu bez rećenja o nasleđivanju. iz K…. 2446/93) 146. uz uslov skrivljenog ponašanja.02. Naslednik ne može u posebnoj parnici po pravnosnažno okončanom ostavinskom postupku tražiti da se utvrdi da je neko od naslednika izmiren u svom naslednom delu. 385/94 od 6. raspravljena zaostavština iza smrti sada pok.1993. D. Univerzalni naslednici parnične stranke su legitimisani za podnošenje predloga za ponavljanje pravnosnažno završenog parničnog postupka. kao i da se nesavesnim držaocem smatra ono lice koje ostavinu poseduje na osnovu pravnosnažnog rešenja o nasleđivanju. Gž-1897/93) 148. 147. te da je navedeno rešenje postalo pravnosnažno dana 6. lice koje ima zaključen ugovor o doživotnom izdržavanju sa ostaviocem.56 - . svoja prava povodom zaključenog ugovora o doživotnom izdržavanju može ostvarivati u parnici. (Iz rešenja Okružnog suda Subotica. Gž. (Iz rešenja Okružnog suda u Kosovskoj Mitrovici. jer pravnosnažno ostavinsko rešenje kojim je raspravljena zaostavština ostavioca vezuje sve učesnike ostavinskog postupka u pogledu odluke o pravu nasleđa. a nije učestvovalo u ostavinskom postupku. 207/93) Da bi se isključenje naslednika iz nasleđa smatralo opravdanim neophodno je da je počinio delo koje znači teže zanemarivanje obaveza prema ostaviocu. godine. kao jedini učesnici u ovom postupku. kojim rešenjem su za naslednike oglašeni njegovi sinovac i sinovica. godine) 143..

godine) .1992. za vreme njegovog života. u rešenju o nasleđivanju unosi se i izjava o ustupanju naslednog dela jednog naslednika u korist sanaslednika. Kako pravo svojine ne zastareva tužba za zaštitu svojine može se podići uvek.dužan da prekine raspravljanje zaostavštine i uputi stranke da pokrenu parnicu pošto prethodno utvrdi šta je predmet zaostavštine. . Zakona o vanparničnom postupku. zaključila ugovor o doživotnom izdržavanju. Prvostepeni sud je . Međutim. ukoliko je on ustupanje prihvatio. Gž. a što nema uticaja na već okončan ostavinski postupak. Zakona o vanparničnom postupku Srbije . tj. ostaviocem. 650/93 od 18. ZPP potvrđeno.11. 871/93 od 9. ukoliko im zakonom nije priznato pravo da svoj zahtev ostvaruju u parnici.12. Beograd. ako se tužbeni zahtev zasniva na svojini ili nekom drugom pravnom osnovu nezavisno od prava na nasleđe ili legat. (Vrhovni sud Srbije. a pobijano rešenje na osnovu člana 380. (Iz rešenja Okružnog suda u Subotici. godine) Osim sporazuma o načinu deobe ostavine. godine) 149. ne vezuje stranke koje su učestvovale u postupku raspravljanja zaostavštine. 1356/92) 150.08. (Iz rešenja Okružnog suda u Prištini Gž.2479/91 od 14.1992. Gž. Pravnosnažno rešenje o nasleđivanju.VANPARNIČNI POSTUPAK ostavinskom postupku koji je pravnosnažno okončan. Pravo da traži stvar koja je bila predmet zaostavštine ne pripada i svakom drugom licu koje na nju polože pravo svojine po bilo kom osnovu. to sva svoja prava povodom navedenog zaključenog ugovora o doživotnom izdržavanju može ostvarivati u parnici u smislu odredbe član 131. 861/92 od 25. to je žalba kao neosnovana odbijena. Gž. Iz obrazloženja: Pravnosnažno rešenje o nasleđivanju vezuje stranke koje su učestvovale u postupku raspravljanja zaostavštine u pogledu odluke o pravu nasleđivanja i legatu. pa kako žalilac ističe da je ona sa sada pok. koji se odnosi na istu imovinu koja je predmet nasleđivanja po pravnosnažnom rešenju prvostepenog suda.1993.1993. Sa iznetih razloga i razloga da konstatacija izneta u izreci pobijanog rešenja da se stranke upućuju da u parnici ostvare svoja prava bez navođenja roka ne predstavlja povredu pravila postupka.57 - 152. jer stranke mogu a i ne moraju pokrenuti parnicu. tačka 2. od 24. kojim su za zakonske naslednice oglašena i lica koja u konkretnom slučaju nisu po zakonu pozvana na nasleđe.u smislu člana 121. godine) 151. pa se tužba za zaštitu svojine može podići uvek. Pravo da traži stvar koja je bila predmet zaostavštine pripada i svakom drugom licu koje na nju polaže pravo svojine po bilo kom osnovu. svaki od učesnika u ostavinskom postupku može i posle pravnosnažnosti rešenja o nasleđivanju tužbom tražiti stvar koja je bila predmet zaostavštine. godine. šta sve ulazi u zaostavštinu ostavioca. (Iz rešenja Okružnog suda u Kraljevu. (Iz odluke Okružnog suda u Kragujevcu. odnosno lica koja uopšte ne spadaju u krug zakonskih naslednika. Rev. te šta je između naslednika sporno. Pravo svojine ne zastareva.05.06.1992.

(Iz rešenja Okružnog suda Sremska Mitrovica. što je podrazumevalo upućivanje stranaka na parnicu. ponovo ističe da je ostavilja bila vlasnik porodične stambene zgrade. 4945/92 od 24. (Vrhovni sud Srbije. Pri tome razlozi na koje su se zakonski naslednici pozvali o svrsi i opravdanju vođenja ostavinskog postupka. Prvostepena odluka je pravilna i na zakonu zasnovana s obzirom da je prema smrtovnici po ovoj pravnoj stvari ostavilja bez imovine. U žalbi se.a SAPV obustavio ostavinski postupak iza pok. Rev. Zakona o vanparničnom postupku.1992. Gž. pa u vezi prednjeg učesnicima ostaje mogućnost da u posebnoj parnici pred redovnim sudom ostvaruju svoja eventualna imovinska prava kao naslednici ostavilje. nisu relevantni ni od uticaja na drugačiju odluku. Prvostepeni sud je pravilno postupio kada je pozivom na odredbu člana 203. ostavioca. s opravdanjem da bi se eventualno kasnije nađena ostavinska imovina rasporedila prema tom ostavinskom rešenju. . (Iz rešenja Okružnog suda u Sremskoj Mitrovici. Iz obrazloženja: Prvostepenim rešenjem obustavljen je ostavinski postupak po ovoj pravnoj stvari. ustvari. zbog čega je prvostepeni sud bio obavezan da obustavi postupak u smislu člana 113. ZON . Nisu osnovani navodi žalbe da se pobijana odluka zasniva na pogrešno i nepotpuno utvrđenom činjeničnom stanju i na pogrešnoj primeni materijalnog prava. ipak ne sprečava da se o zahtevu o pravu na nasleđe pokrene parnica.03. 155. (Iz rešenja Okružnog suda u Kraljevu. u kojoj bi se pitanje valjanosti testamenta razmatralo.58 - 156. 911/92) I pored toga što su svi naslednici učinili nespornim da iza umrlog oca. Gž-113/92) 153. čija je valjanost od strane naslednika u tom postupku dovedena u pitanje. odnosno da bi se ostvarila neka druga prava naslednika. te da ostavilja nema bilo kakvu imovinu. pošto je nasleđivanje prelaz imovine umrlog na njegove naslednike. 194/92) . koja se posredno ili neposredno izvode iz činjenice što određene osobe ulaze u krug zakonskih naslednika tog pokojnika. godine) 154. pravosnažnost odluke ostavinskog suda. Gž. kao prethodno pitanje. stav 1. jer ističe da je to njegova svojina. iz razloga što je osnovna pretpostavka za primenu propisa Zakona o nasleđivanju da je umrli ostavio imovinu. stav 1. isti su insistirali na vođenju ostavinskog postupka a u svrhu ustanovljenja apstraktnih naslednika pok. a ovo posebno sa razloga da pravnosnažnost pobijene odluke ne sprečava stranke da o takvoj eventualnoj spornoj imovini ostavioca pokrenu parnicu. što je u toku postupka po ovoj pravnoj stvari drugi učesnik osporio. ostavioca. odnosno supruga nije ostalo nikakve imovine.VANPARNIČNI POSTUPAK Kad je ostavinski sud raspravio zaostavštinu po testamentu. Nema smetnji da se okonča ostavinski postupak iako je pre njegovog pokretanja pokrenuta parnica radi poništaja ugovora o kupoprodaji stana koji je kupio ostavilac i koji spada u ostavinu.

Gzz. pa izjava oca deteta o odricanju od nasleđa data u verme kada je dete bilo začeto može proizvoditi pravno dejstvo samo u odnosu na davaoca izjave. ne mogu žalbom na ostavinsko rešenje isticati prigovor zastarelosti prava zahtevanja zaostavštine.59 - . 162. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije. Vanparnični sud će obustaviti postupak ako utvrdi da bi postupak trebalo sprovesti po pravilima parničnog postupka. Ostavinski sud je dužan obavestiti organ starateljstva ukoliko se očekuje rođenje a u cilju zaštite deteta. a imenovani naslednik odbije da stupi u parnicu sud je dužan da ispita u svakom slučaju razloge protivljenja ovog lica i ako utvrdi da su se stekli uslovi za nastavljanje prekinutog postupka donese rešenje o nastavku prekinutog postupka. Gž. 231/92 od 20. (Vrhovni sud Srbije. Iz obrazloženja: Kako je postupak u ovoj pravnoj stvari bio prekinut usled smrti tužioca. koje učesnici ostavinskog postupka mogu isticati u tom postupku ili u posebnoj parnici do okončanja ostavinskog postupka. (Iz rešenja Okružnog suda u Subotici. Učesnici koji su se prihvatili nasleđa u ostavinskom postupku i to pravo nisu osporili drugim učesnicima. Gž. (Iz rešenja Okružnog suda u Kraljevu.1992. to se postupak može nastaviti u smislu člana 215. ZPP a kad naslednici preuzmu postupak ili kad ih sud na predlog protivne strane pozove da to učine. Ostavinski postupak se obustavlja ako umrlo lice nema imovinu. . (Iz rešenja Okružnog suda u Kragujevcu. stav 1. 3369/92) 157. br. Pravosnažno rešenje o nasleđivanju ne sprečava učesnika ostavinskog postupka da u parnici ističe zahtev da se izdvoji deo pojedine stvari ili prava iz raspravljene zaostavštine koji ne proizilazi iz nasledno pravnog odnosa već iz prava svojine ili nekog drugog pravnog odnosa sa ostaviocem nezavisno od prava na nasleđe. 161/92) 160. godine) 161. Kad protivna strana podnese predlog da se nastavi postupak prekinut usled smrti stranke. 431/92) 158. 355/92) Pravo na nužni deo nasleđa je nasledno pravo. Rev.VANPARNIČNI POSTUPAK Dete začeto u trenutku otvaranja nasleđa smatra se kao rođeno ako se rodi živo. 159. Gž.02.

Kad u postupku raspravljanja zaostavštine nije utvrđena čista vrednost zaostavštine. br.VANPARNIČNI POSTUPAK Ukoliko se utvrdi da je i V. pod uslovima iz člana 23. (Savetovanje građanskih i građansko-privrednih odeljenja Saveznog suda. odnosno. Zakona o nasleđivanju odluči da on nasledi i jedan deo dela zaostavštine koji bi po zakonu trebalo da naslede ostali naslednici.1991. (Iz rešenja Okružnog suda u Kraljevu.10. Rev. 1518/91 od 13. Naravno. ili da nasledi celu zaostavštinu. mogu uzimati na zapisnik i stručni saradnici. onda on ne bi ni imao aktivnu legitimaciju za vođenje spora.1991. sud je dužan da u svakom slučaju ispita razloge protivljenja ovog lica i ako utvrdi da su se stekli uslovi za nastavak postupka nakon prekida istog doneće rešenje o nastavku prekinutog postupka. (Iz rešenja Okružnog suda u Kraljevu. smatra se da je revizija dozvoljena.1992.12. nije naslednik umrlog tužioca i ukoliko je to razlog zbog koga ne želi da stupi u parnicu. 24/91) 165. godine) Osim sporazuma o načinu deobe ostavine. Merodavna vrednost vanparnične stvari u postupku raspravljanja zaostavštine za ocenu prava na reviziju protiv pobijanog dela pravosnažnog rešenja. 164. Gž. jer bi to mogli učiniti samo naslednici umrlog tužioca. 1257/91 od 15. sin umrlog tužioca njegov naslednik a on.12. u rešenje o nasleđivanju unosi se i izjava o ustupanju naslednog dela jednog naslednika u korist sanaslednika. kojim su za zakonske naslednike oglašena i lica koja u konkretnom slučaju nisu po zakonu pozvana na nasleđe. ne vezuje stranke koje su učestvovale u postupku raspravljanja zaostavštine. lica koja uopšte ne spadaju u krug zakonskih naslednika. a potom zakazati glavnu raspravu kako bi se nastavio postupak u ovoj parnici. (Vrhovni sud Srbije. 166. (Iz rešenja Okružnog suda u Subotici. ukoliko je on ustupannje prihvatio. Gž. Rev. M. Vrhovnih sudova i Vrhovnog vojnog suda od 26. izuzev izjave o odricanju od nasleđa. kada se ne odnosi na novac.1992. godine) . odnosno ona vrednost na koju je plaćena sudska taksa. kako se vidi odbija da stupi u parnicu.01. gasi se smrću tog bračnog druga. merodavna je ona vrednost koju je sud utvrdio po slobodnoj oceni. godine) 167. koja je utvrđena na osnovu popisa i procene u vanparničnom postupku. a njena vrednost se ne može utvrditi ni na osnovu plaćene sudske takse. godine) 163. M. Gž. Pravo bračnog druga pozvanog na nasleđe sa naslednicima drugog naslednog reda da zahteva da sud. U postupku za raspravljanje zaostavštine nasledničke izjave. 3412/92) Pravosnažno rešenje o nasleđivanju.60 - . br. 1356/92 od 30.. Kad popis i procena nisu vršeni. ukoliko V. (Vrhovni sud Srbije. je vrednost čiste zaostavštine. odnosno ne bi ni mogao da stupi u parnicu.

4/90) .61 - 174. onda ne postoji zaostavština. Nije neophodno u vezi prednjeg pozivati stranke. Zakona o vanparničnom postupku. (Iz rešenja Okružnog suda u Kraljevu. (Vrhovni sud Srbije. Rev-2479/91) 170. Sud nije ovlašćen da ukida svoje rešenje kojim je proglašen usmeni testament o čijoj sadržini su se testamentalni svedoci izjasnili pred sudom u smislu člana 21. 730/90) 172. i 25. (Savetovanje građanskih i građansko-privrednih odeljenja Saveznog suda. jer je to nezavisno pravo svakog naslednika da u parnici može pobijati pravnu valjanost takvih ugovora. Rev. 1271/90) 173. upoznavati ih sa takvim ugovorom i u slučaju spora. kojim se učesnici samo oglašavaju za naslednike na određenoj zaostavštini. Naslednička izjava odricanja od nasleđa u korist određenog naslednika. Vrhovnih sudova i Vrhovnog vojnog suda od 24. odnosno lica. Gž. upućivati ih na parnicu. kojim su za zakonske naslednike oglašena lica.VANPARNIČNI POSTUPAK Kada se u postupku utvrdi da je ostavilac u potpunosti raspolagao svojom imovinom ugovorom o doživotnom izdržavanju. (Iz rešenja Okružnog suda u Kraljevu. Gž. 3288/91) 169. 221/91) 168. Gž. ne vezuje stranke koje su učestvovale u postupku raspravljanja zaostavštine. Pravosnažno rešenje ima deklaratoran. Pravosnažnost rešenja o nasleđivnju ne sprečava učesnika ostavinskog postupka da u parnici ističe zahtev koji ne proizilazi iz naslednog pravnog odnosa da se izdvoji deo pojedine stvari ili prava iz raspravljene zaostavštine. Rešenje vanparničnog suda kao ostavinskog. godine) 171. koja u konkretnom slučaju nisu po zakonu pozvana na nasleđe. jer ustupanje proizvodi pravno dejstvo tek ako naslednik prihvata ponovnu odnosno ustupljeni deo nasleđa. koja uopšte ne spadaju u krug zakonskih naslednika. pa se povodom takve imovine ne sprovodi ostavinski postupak. Pravosnažno rešenje o nasleđivanju. smatra se kao izjava o prijemu nasleđa i ustupanja svog naslednog dela i kao dvostrani pravni posao. pa se takav postupak ima obustaviti. onda nema zaostavštine koja se može raspravljati u ostavinskom postupku. stav 1.10.1990. Gž. ne može postati izvršno već samo pravosnažno. a ne konsitutivan karakter. (Vrhovni sud Srbije. Kada je ugovorom o doživotnom izdržavanju u celosti obuhvaćena imovina primaoca izdržavanja. . (Iz rešenja Okružnog suda u Požarevcu. (Iz rešenja Okružnog suda u Kraljevu.

Smisao navedene zakonske odredbe (član 144. Međutim. (Vrhovni sud Srbije. Zakona o nasleđivanju). ali se ne može tražiti poništenje pravnosnažnog rešenja o nasleđivanju. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije.62 - . Bračni drug ostavioca je ovlašćen da i nakon pravnosnažno završenog ostavinskog postupka. godine) 175.10. Tužbom pod određenim uslovima može se zahtevati zaostavština. Rev. Ovo pravo je stvarno pravne prirode i ono ne zastareva. već donošenjem rešenja o nasleđivanju i uknjižbom suvlasničkog dela u zemljišnim knjigama na područjima gde su one ustanovljene. svaki učesnik u ostavinskom postupku može i posle pravnosnažnosti rešenja o nasleđivanju tužbom tražiti stvar. a sanaslednici su postali zemljišno-knjižni suvlasnici u idealnim delovima.1990. 474/89) 177. ako se tužbeni zahtev zasniva na pravu svojine ili nekom drugom pravnom osnovu. (Vrhovni sud Vojvodine. 480/88) 180. ima pravo da u parnici traži ostvarivanje svog naslednog prava. Kada je ostavinski postupak okončan pravnosnažnim rešenjem o nasleđivanju i o uručenju zaostavštine. 236/89) 176.VANPARNIČNI POSTUPAK Pravnosnažno rešenje o nasleđivanju ne sprečava učesnika ostavinskog postupka da u parnici ističe zahtev koji ne proizilazi iz naslednog pravnog odnosa da se izdvoji deo pojedine stvari ili prava iz raspravljene zaostavštine. (Vrhovni sud Srbije . Rev. Pravnosnažno ostavinsko rešenje obavezuje naslednike u ostavinskom postupku samo u odnosu na naslednopravne. koja je bila predmet zaostavštine. od 25. Gzz. kao suvlasnik ima pravo raspolaganja svojim idealnim udelom u zaostavštini. ukoliko im zakonom nije priznato pravo da svoj zahtev ostvaruju u parnici. Rev. Rev. 179. tada svaki naslednik. (Zaključak savetovanja u Saveznom sudu. 2007/87) . (Vrhovni sud Srbije . nezavisno od prava na nasleđe ili legat. 338/88) 178. ne uslovljava pravo raspolaganja suvlasničkim udelom sanaslednika fizičkom deobom. a ne i u odnosu na stvarnopravne zahteve prema zaostavštini. u kome je učestvovao i nije postavio zahtev za izdvajanje imovine po osnovu bračne tekovine iz zaostavštine. Kada jedan zakonski naslednik naknadno pronađe punovažan ugovor o odricanju od nasleđa koji je zaključio drugi naslednik. Pravnosnažno rešenje o nasleđivanju vezuje stranke koje su učestvovale u postupku raspravljanja zaostavštine u pogledu odluke o pravu nasleđivanja i legatu. traži priznanje prava vlasništva na celoj ili delu zaostavštine po osnovu bračne tekovine.

(Iz presude Vrhovnog suda Srbije. Kada naslednici u ostavinskom postupku sporazumno predlože deobu i način deobe u smislu čl. Gž. ZON. 782/87) 184. naslednik u svojoj nasledničkoj izjavi nije opredelio kvotu koju traži u predmetnoj zaostavštini. (Vrhovni sud Vojvodine. (Viši sud. Rev. zakonski naslednik nema pravo zahtevati u parnici veći nasledni deo. 212. Razlogom poništenja nasledničke izjave ne može biti zabluda o motivu. Gzz. (Iz rešenja Okružnog suda u Valjevu. (Vrhovni sud Srbije. Izjava naslednika o priznavanju punovažnosti testamenta. odnosno to što više ne postoji motiv zbog koga je takva naslednička izjava data. ne predstavlja i odricanje od nasleđa po osnovu zakonskog nasleđivanja. Posle pravosnažnosti rešenja o nasleđivanju. Razlogom poništenja nasledničke izjave ne može biti zabluda o motivu. odnosno to što više ne postoji motiv zbog koga je takva naslednička izjava data. . 28/87) 187. (Vrhovni sud Vojvodine. Gž-1520/87) 182. Po članu 90. Zakona o vanparničnom postupku sve izjave učesnika u postupku raspravljanja zaostavštine mogu na zapisnik uzimati stručni saradnici. te da ništa ne traži od zaostavštine. za njegovo pravo na nasleđe. Nije od značaja činjenica što učesnik u ostavinskom postupku tj. 4/87) 181. onda se neće obnoviti postupak za raspravljanje zaostavštine već će se stranka uputiti da svoje pravo ostvaruje u parnici. ostavinski sud taj sporazum unosi u rešenje o nasleđivanju. 444/87) 186. Rev. br. 444/87) 183. osim izjave o odricanju od nasleđa koju uzima su. a postoje uslovi za ponavljanje postupka. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije. Rev.VANPARNIČNI POSTUPAK Kada je raspravljanje o zastavštini završeno pravnosnažnim rešenjem o nasleđivanju. Gzz.63 - 188. Nisu ispunjeni uslovi za donošenje dopunskog rešenja o nasleđivanju naknadno pronađene imovine u slučaju kada ostavilac nije uknjižen kao vlasnik nepokretosti. Subotica. data pre poništenja testamenta.305/87) 185. jer tu kvotu utvrđuje sud. stav 3.

Stručni saradnik može osim izjave o odricanju od nasleđa. te u slučaju spora između naslednika prekine raspravljanje zaostavštine i uputi stranke da povedu parnicu kojom će rešiti sva sporna pitanja. Zakona o vanparničnom postupku Srbije. prvostepeni sud je dužan da u ponovnom postupku na osnovu izjava naslednika utvrdi šta čini zaostavštinu ostavioca. 1297/86) 189. Gž. mogli su da pokrenu ostavinski postupak u roku od godine dana od dana stupanja na snagu Zakona o postupanju sa imovinom koju su sopstvenici morali napustiti u toku okupacije i imovinom koja im je oduzeta od strane okupatora i njihovih pomagača. nisu izjašnjavali šta još pored dinarskih sredstava čini masu zaostavštine. 2020/86) Prvostepeni sud je. u smislu člana 121. Pravo na nasleđivanje je lično pravo. i to iz samog zapisnika. 861/86) Bliski srodnici umrlog sopstvenika imovine koju je on morao da napusti u toku okupacije. pa stoga. (Vrhovni sud Vojvodine. 939/86) 193. Smatra se slabijim u pravu i upućuje na parnicu nadživeli bračni drug. koje ne prelazi na naslednike. Rev. kao nužnog naslednika.naslednici. u ostavinskom postupku prihvatili nasleđa. da li je izjave o odricanju od nasleđa uzeo sudija ili stručni saradnik prvostepenog suda. već je zapisnik potpisan samo od strane sudskog zapisničara. Rev. međutim. to je i stručni saradnik bio ovlašćen da na zapisnik uzima ovakve izjave naslednika. Kako iz žalbi naslednika proizilazi da je sporno da li u masu zaostavštine ulaze i devizna sredstva na knjižici ostavioca u neutvrđenom iznosu i predmeta njegovog domaćinstva. uzimati na zapisnik ostale izjave i predloge stranaka. šta sve ulazi u zaostavštinu ostavioca. pa njegov naslednik niti može sam pokrenuti spor. Na ročištu se naslednici. dok sa druge strane zapisnik nisu potpisali ni sudija ni stručni saradnik. Pošto su se stranke . (Vrhovni sud Srbije. a iz spisa ove pravne stvari ne vidi se. niti nastaviti spor koji nije pravnosnažno završen. (Iz rešenja Okružnog suda u Kragujevcu. Rev. (Vrhovni sud Srbije. dužan da prekine raspravljanje zaostavštine i uputi stranke da pokrenu parnicu pošto prethodno utvrdi šta je predmet zaostavštine. 3357/85) . 190. pa su ovakve izjave o odricanju od nasleđa ništave. Gž. (Iz rešenja Okružnog suda u Nišu. 775/86) 192. 191. nesumnjivo je utvrđeno da je između naslednika sporno da li u zaostavštinu ulaze dinarska sredstva.64 - . koji u ostavinskom postupku tvrdi da stečena imovina u braku nadživelog bračnog druga i ostavioca ne predstavlja ostaviočevu zaostavštinu. koji su inače obojica označeni u uvodu istog zapisnika. Gž. U konkretnom slučaju. To važi i kada je u pitanju povećanje naslednog dela roditelja. pravo na nužni deo ukoliko se ne radi o zajedničkoj deci ne prelazi na naslednike umrlog bračnog druga. tj. te šta je između naslednika sporno. Smrću nužnog naslednika gasi se i to pravo.VANPARNIČNI POSTUPAK dija. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu. jer se njegovo pravo smatra manje verovatnim od prava ostalih naslednika.

stav 3. kada se tužbeni zahtev ne odnosi na novčani iznos. izvršiće se ponovo. i o načinu deobe naknadno pronađene imovine. stav 2. zakona propisano je da ako vrednost predmeta spora nije naznačena u tužbi niti se može odrediti u smislu čl. niti donositi novo rešenje o nasleđivanju. istog zakona. Zakona o nasleđivanju odricanje od nasleđa koje je učinjeno pre njegovog otvaranja nema pravnog dejstva. Ako su naslednici još u toku postupka za raspravljanje zaostavštine postigli sporazum o deobi i načinu deobe nasleđene imovine (član 122. predaji stvari ili vršenju neke druge činidbe ako vrednost predmeta spora koju je tužilac u tužbi naveo. 21/84) . Rev. njena vrednost se određuje prema Zakonu o sudksim taksama. Naknadno pronađena imovina raspoređuje se među naslednike prema obimu i veličini nasleđenih delova i odgovarajućeg nasledno-pravnog ovlašćenja. ako ovim ili drugim zakonom nije drukčije određeno. stav 2. 135. Vrednost zaostavštine u konkretnom slučaju je. ovog zakona. koji se primenjuje od 1. Gzz. U skladu sa čl. godine. pre smrti ostavioca. raspored naknadno pronađene imovine (član 128. odredbe ovog zakona primenjuju se na nasleđa otvorena posle njegovog stupanja na snagu. bez obzira na ovaj sporazum. 1436/85) 196. U konkretnom slučaju pokrenut je ostavinski postupak. januara 1975.000 dinara. Članom 24. Iz tog razloga revizija nije dozvoljena. Zakona o vanparničnom postupku. Rev. Ukoliko su se zakonski naslednici ostavioca sporazumno odrekli od nasleđa pre njegovog otvaranja.VANPARNIČNI POSTUPAK 194. Zakona o vanparničnom postupku). utvrđenog pravnosnažnim rešenjem o nasleđivanju. kao vrednost uzima se u sporovima u kojima rešava opštinski sud iznos od 2000 dinara.65 - . shodno odredbe čl. Radi utvrđivanja ove vrednosti primenjuje se. pa se zahtev ne odnosi na novčani iznos. Zakona o nasleđivanju SR Srbije. Prema odredbi člana 40. prema citiranoj odredbi 2000 dinara. za plaćanje takse merodavna je vrednost zahteva. Zakona o parničnom postupku. 444/85) 195. ne prelazi 50. ukoliko se naslednici nisu sporazumeli o deobi. za utvrđivanje prava na izjavljivanje revizije. do 34. tj. u postupku u kome se odlučuje o imovinskopravnim sporovima. onda u skladu sa čl. 24. merodavna je vrednost predmeta spora koji je označen u tužbi. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije. 232. Kako u toku raspravljanja zaostavštine nije određena vrednost zaostavštine. (Vrhovni sud Srbije. pošto prema članu 382. Pravnosnažnost rešenja o nasleđivanju ima za posledicu da se više ne može ponovo raspravljati zaostavština. revizija je dozvoljena pod uslovima pod kojima se po Zakonu o parničnom postupku može izjaviti revizija u imovinskopravnim sporovima. Prema odredbi člana 27. do 33. Zakona o sudskim taksama. (Vrhovni sud Srbije. U vanparničnom postupku je. 24. Zakona o vanparničnom postupku). Zakona o parničnom postupku revizija nije dozvoljena u imovinsko pravnim zahtevima u kojima se tužbeni zahtev ne podnosi na potraživanje u novcu. stav 3. prema članu 43.

Zakona o vanparničnom postupku Srbije. Iz obrazloženja: Opštinski sud je rešenjem prekinuo postupak raspravljanja zaostavštine ostavioca bez zakonskih naslednika. stav 2. 6192/84) Kad je pravosnažno rešenje o nasleđivanju doneto pre stupanja na snagu Zakona o nasleđivanju. već je lice koje je označeno u izjavama svedoka kao testamentalni naslednik.66 - 199. Pogrešio je. bez obzira što bi im po Zakonu o nasleđivanju nasledno pravo pripadalo. međutim. sud je mogao odlučivati o predlogu javnog pravobranioca za prekid postupka zbog postojanja sporne činjenice od koje zavisi pravo na nasleđe. onda se zaostavština smatra raspravljenom i prema licima. ne mogu to pravo pretvoriti u stvarno pravo i ne mogu nasleđivati imovinu umrlog bračnog druga kome je doživotno uživanje bilo konstituisano. kome je konstituisano pravo udovičkog uživanja. Kod nespornih činjenica da ostavilac nije imao zakonskih naslednika niti je sačinio pismeni testament. koje kao institut nije propisano Zakonom o nasleđivanju. sud je dužan da zapisnik o saslušanju svedoka pred kojima je usmeni testament izjavljen proglasi po odredbama o proglašenju pismenog testamenta. opštinski sud što je u smislu člana 108. Rev. Tek po proglašenju zapisnika o saslušanju svedoka pred kojima je ostavilac izjavio usmeni testament. a poseduje pokretnu i nepokretnu imovinu. pa stoga nije ovlašćen da u vanparničnom postupku ceni zakonitost takvog rešenja nadležnog upravnog organa. 1102/84) 197. nije proglasio zapisnik o saslušanju svedoka. Pre donošenja odluke o prekidu postupka radi utvrđivanja punovažnosti usmenog testamenta bez postojanja isprave o tome. (Vrhovni sud Srbije. pošto nije sačinjena isprava sa svojeručnim potpisima svedoka. Po žalbi lica koje je upućeno da pokrene parnicu. pa naslednici bračnog druga. javni pravobranilac opštine osporio punovažnost testamenta. Zakona o vanparničnom postupku Srbije. Gž. uputio na parnicu kao lice čije pravo smatra manje verovatnim. Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu.VANPARNIČNI POSTUPAK Sud je u ostavinskom postupku vezan pravosnažnim rešenjem nadležnog upravnog organa o eksproprijaciji zemljišta i zgrada na tom zemljištu u pogledu nepokretnosti koje su obuhvaćene rešenjem o eksproprijaciji. opštinski sud je pravilno postupio saslušanju svedoka pred kojima je ostavilac izjavio usmeni testament o okolnostima od kojih zavisi punovažnost testamenta i o njegovoj sadržini. kojima po ranijim propisima nije pripadalo pravo nasleđivanja. Rev. ima poštovati. punovažnost testamenta . . okružni sud je ukinuo rešenje opštinskog suda i predmet vratio na ponovno odlučivanje. 2195/84) . (Vrhovni sud Srbije. po odredbama koje važe za proglašenje pismenog testamenta. 198. Pri tome sud je bio dužan da ceni i činjenicu da je punovažnost testamenta osporio javni pravobranilac. bez obzira što je on umro u režimu Zakona o nasleđivanju. pošto je u toku saslušanja svedoka pred kojima je izjavljen usmeni testament.u smislu člana 119. To znači da se utvrđeno pravo udovičkog uživanja.

Takav ugovor ima samo obligaciono-pravni karakter i obavezuje naslednika da po izvršenoj deobi nasledni deo. 1264/84) Shodno čl. sud je dužan da ovaj sporazum unese u rešenje o nasleđivanju. Pošto je ostavilac umro 1981. da će se na ovaj slučaj primeniti odredba člana 144. Zakona o nasleđivanju i čl. ako u ostavinskom postupku nije prigovorio pravu drugih naslednika. Kad tužilac. pravnosnažno rešenje o nasleđivanju ne vezuje naslednika koji nije učestvovao u postupku raspravljanja zaostavštine. tač. kojim je izričito propisano da se na nasleđa otvorena pre stupanja na snagu republičkog zakona. preda saugovoraču. 2. U konkretnom slučaju to znači. Zakona o vanparničnom postupku. (Vrhovni sud Srbije. pa on može. do izvršenedeobe nasledstva kupac ne može ostvarivati nikakvo pravo iz tog ugovora. 225/83) 204. kao što je ovde slučaj. 130. to se na ovaj slučaj imaju primeniti odredbe tog zakona. godine.VANPARNIČNI POSTUPAK 200. moguće je zaključenje ugovora o prenosu između naslednika zaostavštine i lica koje nije naslednik. u skladu sa čl. 354. od kog trenutka počinju teći rokovi propisani za zastarelost i za ostvarivanje nekih nasledno-pravnih ovlašćenja. ali da ne želi da koristi prava iz ugovora. 218. Zakona o nasleđivanju. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije. Ovim momentom otvara se i nasledstvo na njegovoj imovini (član 123. posle pravosnažnosti rešenja o nasleđivanju. propuštanjem ovoga čini bitnu povredu odredaba parničnog postupka iz čl. saveznog Zakona o nasleđivanju. Gž-487/84) 203. ZPP. Zakona o nasleđivanju. Zakona o nasleđivanju). zavisno od savesnosti odnosno nesavesnosti držaoca zaostavštine. što predstavlja razlog za ukidanje rešenja. 3/84) 201. Kad svi naslednici sporazumno predlože deobu i način deobe. Gzz. Shodno članu 144. Međutim. st. pa predloži da se zaostavština raspravi po zakonu. ostvarivati svoja nasledna prava u parnici. Rev. Zaostavština lica prelazi po sili zakona na njegove naslednike u trenutku smrti (član 130. kao jedan od naslednika u ostavinskom postupku izjavi da poseduje ugovor o doživotnom izdržavanju sa pokojnim ostaviocem. 13. Gž-134/82) . po kojima nije doneta pravnosnažna odluka. 221. (Iz rešenja Okružnog suda Kragujevac. kojom su propisani rokovi u kojima zastareva pravo na zahtevanju zaostavštine. (Iz rešenja Okružnog suda Kragujevac. koji je prodao. Gzz.67 - . Zakona o nasleđivanju). (Iz presude Vrhovnog suda Srbije. Zakona o nasleđivanju SR Srbije. ne može u parnici da utvrđuje svoje jače pravo nasleđivanja. shodno članu 232. 202. imaju primeniti odredbe saveznog Zakona o nasleđivanju. dakle u vreme važenja saveznog Zakona o nasleđivanju.

ne može biti osnov da se predlagaču kome nije dodeljen stan umanji naknada za eksproprisanu nepokretnost.). tako da se u reviziji protivnika predlagača (krajnjeg korisnika) neosnovano ukazuje na pogrešnu primenu materijalnog prava. u vezi sa članom 72. Za takvu odluku nižestepeni sudovi su dali valjane razloge koje prihvata i revizijski sud. Iz obrazloženja: U ovom vanparničnom postupku sud je odredio naknadu za eksproprisanu nepokretnost. Visina naknade je određena prema tržišnoj ceni takve nepokretnosti. pa se naknada za eksproprisanu nepokretnost koja njima pripada.68 - . Obavezan je krajnji korisnik da predlagačima isplati određenu naknadu sa zateznom kamatom od presuđenja do isplate. U ostavinskom postupku tužilja je upućena na parnicu radi dokazivanja povređenog prava na nužni deo na zaostavštini svog supruga kao i na dokazivanje prava vlasništva na delu ove nepokretnosti po osnovu bračne tekovine. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu. i E. Okolnost što je korisnik eksproprijacije stan dodelio trećem licu. Predlagači su pravnosnažnim rešenjem o eksproprijaciji označeni kao zemljišno knjižni suvlasnici eksproprisane nepokretnosti. 3800/82) ODREĐIVANJE NAKNADE ZA EKSPROPRISANU NEPOKRETNOST (Član 132 -140) 206. 43.06. ZPP.G. s obzirom da korisnik eksproprijacije i raniji sopstvenici pred nadležnim opštinskim organom uprave nisu zaključili punovažan sporazum o naknadi za eksproprisanu nepokretnost. već primeni propisa o isključivoj nadležnosti suda prema mestu nalaženja sporne nepokretnosti. na osnovu čl. ZPP. Mesna nadležnost u sporovima iz nasledno-pravnih odnosa. godine) . (Vrhovni sud Srbije. 1100/06. Rev. budući da se predmetni postupak vodi povodom utvrđenja svojine na nepokretnosti. U tako pokrenutoj parnici Okružni sud nalazi da je pravilan zaključak prvostepenog suda da je za postupanje isključivo mesno nadležan opštinski sud na čijem području se nalazi predmetna nepokretnost u smislu člana 56. treća lica u odnosu na predlagača. od 15.VANPARNIČNI POSTUPAK 205. ne može umanjivati zato što je trećim licima dodeljen stan na korišćenje od strane korisnika eksproprijacije. usled čega nema mesta primene člana 62.A. U postupku pred prvostepenim sudom utvrđeno je da su korisnici stanova u eksproprisanoj zgradi (B. Zakona o eksproprijaciji. U konkretnom slučaju ostavinski postupak nije pravnosnažno okončan ali se parnica vodi za utvrđenje svojine kao spor iz nasledno-pravnog odnosa kao i na osnovu bračne tekovine. a u iznosu označenom u izreci prvostepenih rešenja.2006. Gž.

ranijeg sopstvenika J.2003.03.P. godine donošenjem rešenja kojim je određen prekid postupka. Prema utvrđenom činjeničnom stanju 12. površine od 14 ari i 04 m2.1985. godine Komitet za urbanizam. gde se naknada određuje po službenoj dužnosti.S. godine) 208. regionalni put je u svojini Republike Srbije. 3458/2 površine od 20 ari i 21 m2. Revizija protivnika predlagača nije osnovana. da se izvrši promena upisa u katastru i briše sa imena tužioca i da se tako usaglasi faktičko stanje sa pravnim.02.P. a koji postupak je okončan 15.10.M. Ovo rešenje je po. iz B.000. od 13. odnosno nacionalizacije ili po drugom zakonskom osnovu. Stoga je u ponovnom postupku nužno predočiti tužiocu da tužbu proširi i na Republiku Srbiju. 4458/02.2003.04. iz B. Kada je pravnom prethodniku tužioca oduzeta parcela. godine odbijena je kao neosnovana žalba protivnika predlagača i potvrđeno rešenje Opštinskog suda u B.P. Iz obrazloženja: Pravnosnažnim rešenjem Okružnog suda u N.2002. P. 36/95 od 19. Blagovremenom i dozvoljenom revizijom protivnik predlagača pobija drugostepeno rešenje zbog bitnih povreda postupka i zbog pogrešne primene materijalnog prava. M. godine do isplate. 361/88 radi utvrđivanja naknade za eksproprisanu nepokretnost. tada je osnovan prigovor pasivne legitimacije istaknut od tužene opštine. S.1985. a nije pred opštinom sproveden postupak eksproprijacije niti je naknada isplaćena. građevinske. i to parcelu br. Dana 16.P. 2005/03 od 9. počinje da teče prvog dana posle dana kada je raniji vlasnik nepokretnosti imao pravo da zahteva naknadu određenu poravnanjem ili odlukom suda.12.00 dinara sa zakonskom zateznom kamatom počev od 8. a u međuvremenu je pomenuta parcela pretvorena u regionalni put.053.1988. Gž. br.4. te da mu naknadi troškove postupka. parcela br. 656 KO B.1993. Zastarelost potraživanja pravične naknade za nepokretnosti koje su prešle u društvenu svojinu po osnovu eksproprijacije. na ime pravične naknade za nepokretnost isplati 1.2006. obavezana da predlagaču J. Iz obrazloženja: Prema članu 20. 5/06. Zakona o putevima. Gž. (Iz rešenja Okružnog suda u Užicu. Povodom ovog rešenja pred sudom je vođen postupak pod br.P. Ovo rešenje postalo je pravnosnažno 27.69 - . upisane u zemljišno-knjižni uložak br. R.P. stambeno-komunalne i imovinske poslove doneo je rešenje kojim se preuzima posed neizgrađenog građevinskog zemljišta u korist protivnika predlagača od ranijeg sopstvenika J. godine Sekretarijat za poslove opštinske uprave doneo je rešenje kojim se preuzima posed neizgrađenog građevinskog zemljišta u korist Opštine B. da se postavi zahtev da se prema novotuženom utvrdi da je predmetna parcela u državnoj svojini Republike Srbije. 3457/02 površine od 1 ar i 82 m2 i parcelu br. br. godine kojim je protivnik predlagača Opština B.02.VANPARNIČNI POSTUPAK 207.11. godine.

VANPARNIČNI POSTUPAK stalo pravnosnažno 2.05.1993. godine. Dana 28.11.1993. godine preminula je J. M., te je iza nje pokrenut ostavinski postupak u kome je za zakonskog naslednika proglašen njen sin J. N., a koji je preminuo 4.12.1993. godine i čiji je pravni sledbenik po osnovu zaveštanja predlagač. Ovo rešenje je postalo pravnosnažno 20.07.2001. godine. U prometu, po slobodnoj pogodbi, tržišna vrednost neizgrađenog građevinskog zemljišta koje nije uređeno na lokaciji na kojoj se nalazi preuzeto zemljište na dan 8.12.2002. godine iznosila je za 1m preko 750,00 dinara. Kada se iznos od 750,00 dinara po 1m pomnoži sa površinom od 14 ari i 0,4 m2 dobije se iznos od 1.053.000,00 dinara, a što je tržišna vrednost predmetne nekretnine. Na utvrđeno činjenično stanje pravilno je primenjeno materijalno pravo kada je predlog za određivanje naknade za preuzeto neizgrađeno građevinsko zemljište usvojen. Pravnosnažnim rešenjem izvršeno je deposediranje neizgrađenog građevinskog zemljišta, tako da je naknada u skladu sa odredbama člana 42. Zakona o eksproprijaciji pravilno utvrđena prema tržišnoj ceni takvog zemljišta, a prema okolnostima u momentu veštačenja izvršenog neposredno pre donošenja prvostepene odluke o naknadi, što je u skladu sa odredbama stava 2. člana 41. Zakona o eksproprijaciji. Predlagač J. S. je pravni sledbenik pokojne J. M. od koje su preuzete predmetne nepokretnosti, tako da nisu osnovani navodi revizije da nije aktivno legitimisan u predmetu utvrđivanja naknade. Nisu osnovani ni navodi revizije da je došlo do zastarelosti potraživanja naknade, jer prema stanovištu Vrhovnog suda Srbije, zastarelost potraživanja pravične naknade za nepokretnosti prešle u društvenu svojinu po osnovu eksproprijacije, odnosno nacionalizacije ili po drugom zakonskom osnovu gde se naknada određuje po službenoj dužnosti počinje da teče prvog dana posle dana kad je raniji vlasnik nepokretnosti prema zakonu imao pravo da zahteva naknadu određenu poravnanjem ili odlukom suda. Pošto se naknada određuje po službenoj dužnosti, raniji vlasnik nepokretnosti ne može da snosi štetne posledice zbog eventualnih propusta državnih organa. Kada je predlagač podneo zahtev da se odredi naknada, obaveza protivnika predlagača nije bila određena, tako da protivnik predlagača nije mogao da istakne prigovor da je obaveza zastarela, kako pravilno zaključuju nižestepeni sudovi. Na osnovu navedenog, primenom člana 393. i člana 400. Zakona o parničnom postupku, revizija je kao neosnovana odbijena. (Vrhovni sud Srbije, Rev. 1642/05 od 4.10.2006. godine)

209.
Visina kamate kod novčane kazne za eksproprisane nepokretnosti je u visini rasta cena na malo, a ne u visini zakonske zatezne kamate. Iz obrazloženja: Međutim, pogrešio je prvostepeni sud kada je na iznos pravične novčane naknade protivniku predlagača dosudio zakonsku zateznu kamatu počev od donošenja prvostepenog rešenja. Zakonska zatezna kamata je kazna dužniku koji nije na vreme ispunio svoju novčanu obavezu. Ovde se ne radi o tome, već cilj kamate treba da bude da se do padanja u docnju, očuva novčana supstanca, što se postiže kamatom u visini rasta cena na malo, pa je saglasno navedenom preinačeno prvostepeno rešenje u pogledu kamate i na utvrđen iznos pravične novčane naknade za eksproprisane nepokretnosti predlagaču dosuđena kamata u visini rasta cena na malo prema poslednjim objavljenim podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, a ne zakonska zatezna kamata. (Iz rešenja Okružnog suda u Valjevu Gž. br. 564/06 od 7.04.2006. godine)
- 70 -

VANPARNIČNI POSTUPAK

210.
Odluka o visini novčane naknade za oduzeto zemljište treba da sadrži i odredbe koje se odnose na kamatu koja pripada ranijem vlasniku od momenta donošenja odluke do dospelosti da bi se očuvala i zaštitila od inflacije vrednost novčane naknade utvrđena odlukom. Iz obrazloženja: Predlagaču je utvrđena pravična novčana naknada za oduzeto zemljište koje nije moglo da se vrati, uz obavezu protivnika predlagača da na utvrđeni iznos novčane naknade plati i kamatu u visini stope rasta cena na malo na iznose dospelih rata počev od dospelosti svake pojedinačne rate pa do konačne isplate. Prema odredbi čl. 12b st. 1. Zakona o načinu i uslovima priznavanja prava i vraćanju zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu po osnovu poljoprivrednog zemljišnog fonda i konfiskacijom zbog neizvršenih obaveza iz obaveznog otkupa poljoprivrednih proizvoda ("Sl. glasnik RS", br. 18/91, 20/92, 42/98) u slučaju kada je visinu novčane naknade utvrdio nadležni sud, naknada se plaća u jednakim tromesečnim ratama u roku od 10 godina, počev od isteka godine dana od dana pravosnažnosti sudske odluke, a prema st. 3. istog propisa na dospele obaveze iz st. 1 ovog člana plaća se kamata u visini rasta cena na malo, prema poslednjim objavljenim podacima Republičkog organa nadležnog za poslove statistike. Po nalaženju Okružnog suda, na dospele obaveze novčane naknade utvrđene u smislu gore navedenih zakonskih propisa ranijem vlasniku pripada kamata u visini stope rasta cena na malo počev od donošenja odluke suda u vanparničnom postupku o utvrđivanju visine naknade pa do dospelosti, čime se postiže da se očuva i zaštiti od inflacije vrednost novčane supstance utvrđene rešenjem o novčanoj naknadi (drugo je pitanje prava na zakonsku zateznu kamatu koje se sada ne postavlja). U suprotnom, novčana naknada u periodu od donošenja odluke o naknadi pa do dospelosti, bila bi izložena nepovoljnom dejstvu inflacije. Prema odredbi čl. 9. st. 3. navedenog zakona naknada će se odrediti na način i po propisima za utvrđivanje naknade za eksproprisanu nepokretnost. Čl. 134. Zakona o vanparničnom postupku propisuje da se postupak za određivanje naknade za eksproprisane nepokretnosti pokreće i vodi po službenoj dužnosti, što dalje znači da je u ovakvoj situaciji prvostepeni sud i po službenoj dužnosti bio dužan da odluči i o kamati o kojoj je reč, počev od donošenja odluke o naknadi pa do dospelosti obaveza. Kako prvostepeni sud rešenjima od 16.05.2001. godine i 10.12.2001. godine nije odlučio o kamati i za sporni period,zahvaljujući delom i procesnoj neaktivnosti predlagača (izostanak žalbe u tom delu), Okružni sud nalazi da je prvostepeni sud pravilno postupio kada je pobijanim rešenjem odlučio i o obavezi protivnika predlagača na plaćanje kamate i za period od donošenja rešenja o naknadi pa do dospelosti. Istina, prvostepeni sud je odluku doneo u pogrešnoj formi, kao rešenje o ispravci. Takvo rešenje ima karakter dopunske odluke po službenoj dužnosti i na zakonitost rešenja nema značaja što je rešenje označeno kao rešenje o ispravci jer je važna suština, a ne forma. (Iz rešenja Okružnog suda u Valjevu, Gž. br. 732/06 od 30.05.2006. godine)

211.
Kada je pred organom uprave zaključen sporazum o naknadi za eksproprisane nepokretnosti, ne može se naknadno odlučivati u vanparničnom postupku o zahtevu za uvećanje naknade po čl. 51. Zakona o eksproprijaciji.
- 71 -

VANPARNIČNI POSTUPAK Iz obrazloženja: Pobijanim rešenjem odbijen je predlog predlagača, kojim su tražile da se protivnik predlagača obaveže da uveća iznos naknade za eksproprisane nepokretnosti od 5.267.120,60 dinara za 10% i tako uvećani iznos isplati predlagačima pod pretnjom prinudnog izvršenja, i odlučeno je da svaka strana snosi svoje troškove postupka. U prvostepenom postupku je utvrđeno da su predlagači kao raniji vlasnici i protivnik predlagača, kao korisnik eksproprijacije, pred nadležnim organom uprave Opštine L..., 1.04.2005. godine zaključili sporazum o naknadi za eksproprisano zemljište, građevinske objekte, voćne zasade, useve i drvnu masu, u ukupnom iznosu od 15.801.362,00 dinara. U tom postupku predlagači su preko svog punomoćnika tražili uvećanje tržišne cene prema čl. 51. Zakona o eksproprijaciji za sve učesnike, međutim, protivnik predlagača, odnosno korisnik eksproprijacije, ovaj zahtev nije prihvatio, da bi posle toga predlagači prihvatili ponudu koju je učinio korisnik eksproprijacije prema kojoj su zaključili sporazum, dok su u pogledu čl. 51. Zakona o eksproprijaciji izjavili da će ovo pravo pokušati da ostvare u sudskom postupku. Kod ovakvog stanja stvari, uvećanje naknade po čl. 51. Zakona o eksproprijaciji, pošto je sporazum o naknadi već zaključen, ne može se ostvariti u vanparničnom postupku, jer je o pitanju naknade odlučeno u zakonito sprovedenom postupku. (Iz rešenja Okružnog suda u Valjevu, Gž. br. 618/06 od 19.05.2006. godine)

212.
Prilikom odlučivanja o visini novčane naknade za oduzeto zemljište koje je u međuvremenu postalo građevinsko u građevinskom području, neće se uzimati u obzir vrednost ulaganja opštine kao protivnika predlagača u opremanje predmetnog zemljišta tzv. spoljašnjom infrastrukturom. Iz obrazloženja: Prvostepeni sud je pravilno primenio materijalno pravo kada je, na način kao u izreci pobijanog rešenja, saglasno odredbama čl. 12. i 12b Zakona o načinu i uslovima priznavanja prava i vraćanju zemljišta oduzetog po osnovu poljoprivrednog zemljišnog fonda i konfiskacijom zbog neizvršenih obaveza iz obaveznog otkupa poljoprivrednih proizvoda, odlučio o naknadi za oduzeto zemljište koje nije moglo da se vrati, jer je postalo građevinsko u građevinskom području. Visina naknade utvrđena je prema tržišnoj vrednosti tog zemljišta kako to nalaže odredba čl. 42. Zakona o eksproprijaciji, pri čemu je tržišna vrednost pravilno utvrđena veštačenjem na iznos od 58.500,00 dinara po jednom aru, odnosno 585,00 dinara po 1 m2, pri čemu je veštak uzeo u obzir sve parametre koje opredeljuju tržišnu vrednost, a prvostepeni sud je imao u vidu ne samo nalaz i mišljenje veštaka, nego i iskaze saslušanih svedoka i ostale izvedene dokaze. Neosnovano je isticanje u žalbi protivnika predlagača da je prvostepeni sud bio dužan da uzme u obzir vrednost ulaganja protivnika predlagača Opštine U. u opremanje predmetnog zemljišta tzv. spoljašnjom infrastrukturom zbog toga što se radi o ulaganjima praktično svih građana koji žive u Opštini U..., i zbog toga što bi, u slučaju mogućnosti vraćanja zemljišta, ono predlagaču bilo vraćeno u onom obliku u kojem se sada nalazi i stoga nema opravdanja da se tržišna vrednost zemljišta umanjuje iz razloga o kojima je napred bilo reči. (Iz rešenja Okružnog suda u Valjevu, Gž. br. 1089/05 od 22.07.2005. godine)
- 72 -

Gž. dok prema izjavi predlagača nije bilo prometa u neposrednoj blizini. punomoćnik predlagača nije došao. a ne sudija pojedinac. godine. da je hitan. a y skladu sa odredbom čl. odlučuje sud u veću od troje sudija. to je prvostepeni sud morao po službenoj dužnosti da utvrdi činjenicu da li je u okruženju predmetnih nepokretnosti bilo prometa ili ne. pa je isključena saglasnost stranaka da sudi sudija pojedinac u konkretnoj pravnoj stvari. ukinuo prvostepeno rešenje i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovni postupak i odluku. a takođe je regulisano da izostanak stranke ne sprečava sud da i dalje postupa.09. . Postupak određivanja naknade za eskproprisanu nepokretnost se pokreće i vodi po službenoj dužnosti. Sud je pogrešno primenio odredbe Zakona o vanparničnom postupku. 135. a na raspravu od 11. To znači da nije imalo uslova da se smatra da je predlog predlagača povučen. gde sud postupa po službenoj dužnosti.2004. da čak nema ni prekida postupka usled smrti stranke.2004. Iz obrazloženja: Rešenjem prvostepenog suda predlog predlagača smatra se povučenim. (Iz rešenja Okružnog suda u Valjevu. godine) 214. 186/04 od 30. koje regulišu da se pomenuti postupak vodi po službenoj dužnosti.VANPARNIČNI POSTUPAK 213. Drugostepeni sud je usvojio žalbu predlagača. Gž. Gž. pribavi izveštaj Poreske uprave na okolnost da li je u neposrednoj blizini predmetnih nepokretnosti bilo prometa ili ne. Zakona o vanparničnom postupku. Iz obrazloženja: Prvostepeni sud utvrđuje tržišnu vrednost oduzetih nepokretnosti prema nalazu veštaka. u vezi i s tim. 134. kao i eventualno po kojoj ceni. i da. (Iz rešenja Okružnog suda u Novom Pazaru. (Iz rešenja Okružnog suda u Čačku.03.2004. U konkretnom slučaju radi se o vanparničnom postupku određivanja naknade za eksproprisanu nepokretnost.05.2005. godine) . oceni nalaz veštaka koji se izjašnjavao u pogledu tržišne vrednosti predmetnih nepokretnosti. Zbog toga je potrebno da prvostepeni sud u ponovnom postupku. 1230/05 od 19.73 - 215. i čl. po službenoj dužnosti. iz razloga što ni predlagači ni protivnici predlagača nisu predložili druge dokaze kojima bi se utvrdila eventualno drugačija tržišna vrednost. godine) U vanparničnom postupku određivanja pravične naknade za izuzeto građevinsko zemljište. Ne smatra se da je predlog predlagača za određivanje naknade za eksproprisanu nepokretnost povučen ukoliko punomoćnik predlagača ne dođe na raspravu. a ne da se samo osloni na navode učesnika u postupku. 11. Kako se radi o postupku. 1038/04 od 28. br. posebno čl.09.

2002.2000. Veštak je dao podatke o prometnoj vrednosti zemljišta istog kvaliteta. ZPP. odlučio kao u izreci rešenja. tač. pogodnost za obradu. počev od isteka godine dana od dana pravnosnažnosti rešenja. 42. 30. . obavezan je protivnik predlagača da predlagaču na ime naknade za oduzeto zemljište plati novčani iznos iz izreke u jednakim tromesečnim ratama u roku od 10 godina. Rešenjem Okružnog suda u U. Prema odredbi čl. kvalitet zemljišta. proizilazi da je pravilno primenjeno materijalno pravo kada je protivnik predlagača obavezan da utvrđene novčane iznose isplati predlagaču. odbijena je kao neosnovana žalba protivnika predlagača. Veštak je imao površinu parcela.. Kada se utvrdi visina naknade za eksproprisanu nepokretnost primenom odredbe čl. godine. 393. a iz spisa proizilazi da je kod dobijanja cene na tržištu pribavio i podatke na licu mesta u selu i od dve agencije za promet nepokretnostima.2000. udaljenost od puta i mogućnost korišćenja za druge namene. njegovu plodnost. odbio kao neosnovanu reviziju protivnika predlagača izjavljenu protiv rešenja Okružnog suda u U. ___/99 od 9. a u vezi Zakona o načinu i uslovima priznavanja prava i vraćanja zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu po osnovu poljoprivrednog zemljišnog fonda (PZF) i konfiskacija zbog neizvršenih obaveza iz obaveznog otkupa poljoprivrednih proizvoda. R. 12. ___/2001 od 11. rokovi za otplatu su određeni u čl. utvrdio tržišnu vrednost zemljišta. (Vrhovni sud Srbije. 42.VANPARNIČNI POSTUPAK 216. a potvrđeno je rešenje Opštinskog suda u I. Iz obrazloženja: Rešenjem Opštinskog suda u I. Rev..04. Zakona o načinu i uslovima priznavanja prava i vraćanja zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu na osnovu PZF i konfiskacijom zbog neizvršenih obaveza iz obaveznog otkupa poljoprivrednih proizvoda. 6.10.74 - 217. Zakona o vanparničnom postupku. a u vezi čl. ___/99 od 9. Zakona o eksproprijaciji. sa kamatom na dospele obaveze u visini rasta cena na malo prema poslednjim objavljenim podacima Republičkog organa nadležnog za poslove statistike. Vrhovni sud Srbije je svojim rešenjem rev. tačka 6.. Gž. i to na način i u rokovima propisanim u čl. naknada za eksproprisano zemljište određuje se u novcu prema tržišnoj ceni takvog zemljišta. . od 11. 12.06. pa je Vrhovni sud primenom čl. Protiv pravnosnažnog rešenja Okružnog suda u U.. nadmorsku visinu na kojoj se zemljište nalazi. R.2001. 400.04. Gž.2002. 3922/01 od 3. pomenutog zakona. u vezi čl.06. Zakona o eksproprijaciji. U rešenju Vrhovnog suda Srbije je ukazano sledeće: Nakon pravnosnažnosti rešenja komisije za vraćanje zemljišta u Opštini I.10. ___/2001 od 3.2001. godine. prvostepeni sud je u vanparničnom postupku izvođenjem dokaza veštačenjem. ___/2001. čije je sedište na teritoriji Opštine I. kojim se utvrđuje da predlagač ima pravo na novčanu naknadu za oduzeto zemljište. Kod tako utvrđenih činjenica. godine) U vanparničnom postupku na isplatu novčane naknade za oduzeto zemljište po Zakonu o načinu i uslovima priznavanja prava i vraćanju zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu po osnovu poljoprivrednog zemljišnog fonda i konfiskacijom zbog neizvršenih obaveza iz obaveznog otkupa poljoprivrednih proizvoda može biti obavezana ona organizacija u odnosu na koju je takva obaveza ustanovljena pravnosnažnim rešenjem donetim u postupku za vraćanje zemljišta. protivnik predlagača je izjavio reviziju zbog pogrešne primene materijalnog prava. Time su neosnovani razlozi koji se ističu u reviziji.

(Pravni stav građanskog odeljenja Vrhovnog suda Srbije.1999.02. Naknada za oduzeto poljoprivredno zemljište koje je u momentu vraćanja bilo građevinsko. Rev. dodeljen na korišćenje odgovarajući stan. (Vrhovni sud Srbije. predlagačima pravo na naknadu za oduzeto zemljište pripada u smislu čl... 1. Zakona o obligacionim odnosima ne može isticati. 27. br. Pritom je bez značaja okolnost što je sporno zemljište u vreme oduzimanja predstavljalo poljoprivredno zemljište. 9. odnosno Republici Srbiji kao dužnicima na osnovu izvršne isprave po kojoj je dužnik određena organizacija i pravnosnažnog rešenja o obustavi izvršenja u odnosu na tu organizaciju. . Kako oduzeto zemljište predstavlja građevinsko zemljište u smislu čl.preduzeće čiji je osnivač obavezana organizacija. Ako je sporazum izvršen ništavost se u smislu člana 107. valorizovanu do momenta kada se tržišna vrednost određuje. stav 2. godine) 218. budući da se naknada određuje prema sadašnjem karakteru zemljišta. Naknada za eksproprisanu nepokretnost ranijem sopstveniku . godine. i usled toga postupak izvršenja pravnosnažno u potpunosti obustavljen. a zatim Republike Srbije na isplatu novčane naknade za oduzeto zemljište nastaje onda kada se izvršenje radi ostvarenja potraživanja prema prethodnom dužniku nije moglo sprovesti na sredstvima izvršenja iz čl. (Pravno shvatanje građanskog odeljenja Vrhovnog suda Srbije od 27.12.2000. ("Službeni glasnik RS". određuje se tako što se utvrđena tržišna vrednost eksproprisane nepokretnosti umanjuje za vrednost stana datog na korišćenje. i čl.75 - . godine) Povreda pravila koja prethode sporazumnom određivanju naknade za eksproprisanu nepokretnost ne čine samo po sebi sporazum apsolutno ništavim u smislu člana 103. Zakona o načinu i uslovima priznavanja prava i vraćanju zemljišta. 18/91 i 20/92) po propisima za utvrđivanje naknade za eksproprisanu nepokretnost. odnosno opštinu. Zakona o obligacionim odnosima ukoliko je sporazum zaključen u pismenom obliku i ukoliko je izvršen. određuje se po propisima za utvrđivanje naknade za eksproprisanu nepokretnost.VANPARNIČNI POSTUPAK Na isplatu novčane naknade može biti obavezana i organizacija . od 28. 3229/99 od 10. jer za obaveze nastale pre osnivanja solidarno odgovaraju osnivači i novonastala organizacija. Obaveza opštine. Vrednost stana datog na korišćenje utvrđuje se na osnovu tržišne vrednosti tog stana umanjene za otkupnu cenu tog stana. 3. sud će odbiti predlog za određivanje ove naknade. Ukoliko je tako utvrđena vrednost datog stana veća od utvrđene tržišne vrednosti eksproprisane zgrade ili stana. Iz obrazloženja: Kod nesporne činjenice da je od predlagača oduzeto poljoprivredno zemljište koje sada predstavlja građevinsko zemljište u građevinskom području. godine) 219.kome je pre 31. 3.2000. 1990.02. 220. st. 10. U navedenom slučaju sud može na predlog poverioca odrediti izvršenje prema opštini. ZIP-a.

glasnik RS". Zakona o načinu i uslovima priznavanja prava i vraćanju zemljišta. (Iz odluke Vrhovnog suda Srbije. Rev. Kada raniji sopstvenik eksproprisane nepokretnosti zahteva naknadu davanjem u svojinu drugog odgovarajućeg zemljišta. br. 9.1996. ZPP.1998. Rev. 9. Rev. godine) 224. Gzz. pa se zbog proteka roka od 30 dana od dana objavljivanja ove odluke. 3162/97 od 29. Rev. a bez značaja je okolnost što je sporno zemljište u vreme oduzimanja predstavljalo poljoprivredno zemljište. Odluka Saveznog ustavnog suda. tač.76 - . Zakona o Saveznom ustavnom sudu. st. 81. odnosno nije doneta pravosnažna sudska odluka. 3909/97 od 2.. Za dozvoljenost revizije u postupku određivanja naknade za eksproprisanu nepokretnost merodavan je momenat donošenja pravnosnažne odluke a ne momenat nastupanja pravnosnažnosti. okončaće se po odredbama ovog (novog) Zakona. odnosno objekta. odnosno nije doneta pravosnažna odluka. 223. 3359/96 od 13. (Vrhovni sud Srbije. 42. u kome do dana stupanja na snagu Zakona o eksproprijaciji ("Sl.11.10. okončaće se po odredbama ovog zakona.1998. budući da se prema navedenim propisima naknada određuje prema sadašnjem karakteru zemljišta. a korisnik eksproprijacije nudi samo novčanu naknadu.. nije novi dokaz iz čl. 5775/98 od 5.04. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu Gž. o obliku ove naknade odlučuje se u vanparničnom postupku po pravnosnažnosti rešenja o eksproprijaciji. godine) Postupak određivanja naknade za eksproprisanu nepokretnost.VANPARNIČNI POSTUPAK tač. Postupak određivanja naknade za eksproprisanu nepokretnost. Zakona o eksproprijaciji u vezi čl. 53/95) nije zaključen sporazum o naknadi. (Vrhovni sud Srbije. predlagačima će se naknada odrediti shodno čl. 31/97 od 8.10.1997. godine) 225. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije. godine) 226.1997.10. 3. 2. 7131/97 od 1. Zakona o građevinskom zemljištu. godine) 221. u kome do dana stupanja na snagu ovog zakona nije zaključen sporazum o naknadi. godine) 222. 1/95) . Otuđenje imovine u toku postupka eksproprijacije nema pravnog dejstva prema korisniku eksproprijacije.1997.01. 421. (Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije. (Vrhovni sud Srbije. predlog za ponavljanje postupka ne može odbaciti kao neblagovremen. koja predstavlja razlog za ponavljanje postupka iz čl.

prvostepeno rešenje ukinuti u delu preko prvostepenim rešenjem dosuđenog iznosa i predmet vratiti prvostepenom sudu.77 - 232. (Vrhovni sud Srbije. mora da bude određena u istoj srazmeri prema sadašnjoj vrednosti deeksproprisane nepokretnosti. na ponovno suđenje u tom delu. Rev. (Iz rešenja Okružnog suda u Nišu. godine) 229. Ukoliko između ranijih sopstvenika eksproprisane nepokretnosti i korisnika ove nepokretnosti nije postignut sporazum u upravnom postupku i ukoliko pravosnažno rešenje o eksproprijaciji nije poništeno u roku iz člana 39. (Zaključak savetovanja u Saveznom sudu od 26.1991. . (Iz rešenja Okružnog suda u Kragujevcu. Zakona o eksproprijaciji.12. drugostepeni sud će svojim rešenjem žalbu usvojiti. 29/92) 227. 175/89) . U slučaju deeksproprijacije. pri njenoj isplati. bila određena i visina naknade prema ondašnjoj tržišnoj vrednosti eksproprisane nepokretnosti. 228. koji do zaključenja rasprave pred prvostepenim sudom nije opredelio visinu svog zahteva. 251/89) U postupku određivanja naknade za eksproprisano obradivo poljoprivredno zemljište sud nije vezan predlozima učesnika o tome koje će se zemljište dati ranijem sopstveniku u naknadu za eksproprisano poljoprivredno zemljište. Rev. vrednost naknade za eksproprijaciju. naknadno. (Vrhovni sud Srbije. 346/91) 230. pa u takvom slučaju ima mesta vođenju postupka pred sudom radi održavanja ove naknade. Gž. u kojoj je. 2283/92) U vanparničnom postupku radi pravične naknade za eksproprisanu nepokretnost kada je žalbu osnovano izjavio samo raniji vlasnik. pa je eksproprisana nepokretnost postala društveno vlasništvo. onda je o zahtevu za utvrđivanje te naknade nadležan sud.VANPARNIČNI POSTUPAK Predpostavka za vođenje vanparničnog postupka kod suda radi određivanja naknade za eksproprisane nepokretnosti je postojanje pravnosnažnog rešenja o eksproprijaciji u odnosu na određenog vlasnika nepokretnosti. u zavisnosti od okolnosti slučaja u vanparničnom ili parničnom postupku. Ne može se jednostranom izjavom. Gzz. a vlasnik za nju nije dobio odgovarajuću naknadu. 231. a nema osnova za preinačenje prvostepenog rešenja. koju vlasnik treba da vrati. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije. opozvati saglasnost nadležnog organa. koja je data na sporazum o određivanju naknade za eksproprisanu nepokretnost. Gž.

1986. Gzz. Prilikom utvrđivanja naknade za eksproprisani građevinski objekat. Gzz. Rev. U-65/86) 238. Vrhovni sud Srbije) 235. već samo pravo da poruši zgradu i odnese materijal. 47. i 29. Prilikom dosuđivanja kamate za eksproprisanu nepokretnost sud odlučuje po službenoj dužnosti. a ne po zahtevu stranke. (Iz rešenja Vrhovnog suda Kosova. 121/86) 236. (Bilten sudskih odluka iz oblasti građanskog prava 1973-1986.05. 9/88) 234. 56/89) 233. Zastarelost potraživanja pravične naknade za nepokretnosti koje su prešle u društvenu svojinu po osnovu eksproprijacije. (Vrhovni sud Vojvodine.1986. 3/86) . bivšem vlasniku ne pripada pravo da zahteva da mu se isplata izvrši prema okolnostima kada se donosi naknadno rešenje. godine) 237. počinje teći pravog dana posle dana kada je raniji vlasnik nepokretnosti prema zakonu republike. pored troškova određenih u odredbi čl. primenom načela jednakih vrednosti uzajamnih davanja. odnosno nacionalizacije. U postupku određivanja naknade za eksproprisanu nepokretnost pred vanparničnim sudom korisnika eksproprijacije može zastupati i lice koje nema položen pravosudni ispit. odnosno autonomne pokrajine imao pravo da zahteva naknadu određenu poravnanjem ili odlukom suda. vlasnik je dužan da vrati pravičnu naknadu prema kriterijumima po kojima se ona utvrđuje u vreme kada je izvršeno vraćanje. Sud je dužan da odluči o kamati bez obzira da li je zahtev za kamatu stavljen ili nije. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije. u građevinsku vrednost objekta ulaze još i troškovi uređenja građevinskog zemljišta i troškovi prikupljanja tehničke dokumentacije. Gzz. . od 28.VANPARNIČNI POSTUPAK Za slučaj poništenja rešenja o eksproprijaciji i vraćanja eksproprisane nepokretnosti ranijem vlasniku (deeksproprijacija).78 - 239. (Iz odluke Ustavnog suda Jugoslavije. ili po drugom zakonskom osnovu. U slučaju eksproprijacije zgrade koja je izgrađena bez odobrenja nadležnog organa. gde se naknada određuje po službenoj dužnosti. vlasnik takve zgrade nema pravo na naknadu. Zakona o eksproprijaciji. Kada je za eksproprisanu nepokretnost izvršena isplata pravične naknade prema okolnostima u vreme donošenja rešenja prvostepenog suda. (Zaključak savetovanja u Saveznom sudu. koji su bili potrebni za gradnju eksproprisanog objekta. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije. umanjujući iznos isplaćen na osnovu prvog rešenja.

razlika do punog iznosa naknade obračunava se tako što se prethodno utvrdi koji je procenat već isplaćen ranijem vlasniku eksproprisane nepokretnosti od ukupne visine pravične naknade utvrđene po cenama u vreme te isplate. Za određivanje naknade za eksproprisanu nepokretnost nadležan je sud na čijem području se nalazi eksproprisana nepokretnost. Visina naknade u postupku eksproprijacije određuje se prema cenama u vreme donošenja prvostepene odluke. (Vrhovni sud Srbije.VANPARNIČNI POSTUPAK Kada je naknada za eksproprisane građevinske objekte ranijem vlasniku delimično isplaćena pre presuđenja. ranijem korisniku pripada pravo na odgovarajuću naknadu na teret pravnog lica na koje se prenos vrši.79 - 245. koji su predmet pravosnažnog rešenja o administrativnom prenosu. . odnosno nacionalizacije. godine) 241. Rev. 242. u smislu odredaba Zakona o eksproprijaciji. godine) 240. 1169/84) 244. 105/85) 243. (Pravno shvatanje Građanskog odeljenja Vrhovnog suda Srbije utvrđeno na sednici od 8.1986. Rev. 379. za oduzeta prava u pogledu zgrada i drugih građevinskih objekata. (Vrhovni sud Srbije. a zatim se preostali procenat neisplaćene pravične naknade određuje prema ukupnoj vrednosti iste uzete po cenama u vreme presuđenja. Zakona o obligacionim odnosima. Zastarelost potraživanja pravične naknade za nepokretnosti koje su prešle u društvenu svojinu po osnovu eksproprijacije. Potraživanje već utvrđene pravične naknade za navedene nepokretnosti zastareva po čl. koje vreme obuhvata i kraći period vremena od izvršenog veštačenja do dana presuđenja. odnosno bez obzira da li ih je stekao teretnim ili besteretnim pravnim poslom. (Vrhovni sud Vojvodine.1986. U postupku određivanja naknade za ekproprisanu nepokretnost pred vanparničnim sudom korisnika eksproprijacije može zastupati i lice koje nema položen pravosudni ispit.09.09. ili po drugom zakonskom osnovu gde se naknada određuje po službenoj dužnosti počinje da teče prvog dana posle dana kada je raniji vlasnik nepokretnosti prema zakonu Republike (odnosno autonomne pokrajine) imao pravo da zahteva naknadu određenu poravnanjem odnosno odlukom suda. . bez obzira da li je te zgrade i druge građevinske objekte podigao sa odobrenjem ili bez odobrenja za gradnju od nadležnog upravnog organa. bez obzira što je upravni postupak vodio nadležni organ druge opštine. 1819/84) Kod administrativnog prenosa prava korišćenja zemljišta u društvenoj svojini. (Pravno shvatanje Građanskog odeljenja Vrhovnog suda Srbije utvrđeno na sednici od 8. Rev.

Sporazum zaključen u smislu Zakona o eksproprijaciji pred nadležnim organom opštine je ustvari poravnanje o visini naknade koje ima snagu izvršnog naslova. prinude i zablude. Za ovu predaju nije potrebna izvršna odluka suda opšte nadležnosti. Gzz. ako su mu oni uslov rada. pa nije ovlašćen da u postupku ceni zakonitost rešenja nadležnog upravnog organa. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije. Rev. 141. odnosno drugom društvenom pravnom licu pravo korišćenja na tom zemljištu preneto sa naknadom ili bez naknade. iako je obuhvaćen pravnosnažnim rešenjem o eksproprijaciji. 248. Gzz. odnosno drugog društveno-pravnog lica na naknadu po osnovu administrativnog prenosa prava korišćenja zemljišta u društvenoj svojini u svrhu izgradnje za oduzeta prava u pogledu zemljišta ili drugih prirodnih bogatstava. 723/82) UREĐENJE UPRAVLJANJA I KORIŠĆENJA ZAJEDNIČKE STVARI (Član 141 -147) 249. Takvo poravnanje ne može se raskinuti ili menjati zbog promenjenih okolnosti u smislu odredaba člana 133. onda je dužan da u obrazloženju navede razloge zašto je podneti predlog nedozvoljen. bez uticaja je da li je toj organizaciji udružnog rada. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije. pozivajući se na odredbu čl. 247. Gzz. st. Zakonitost ovog rešenja može se osporavati u postupku u kome je to rešenje doneto upotrebom redovnog ili vanrednog pravnog sredstva. Zakona o opštem upravnom postupku. kojom se obezbeđuje da ti uslovi rada ne budu pogoršani.1982. 250. Ako prvostepeni sud svojim rešenjem odbaci predlog predlagača za uređenje međa.80 - . Zakona o vanparničnom postupku. 10/82) Organ uprave nadležan je na osnovu pravnosnažnog rešenja o eksproprijaciji da vrši predaju u posed eksproprisane nepokretnosti. 16/83) Za građevinski objekat bespravno podignut. a posle toga samo po zahtevu nadležnog javnog tužioca ili društvenog pravobranioca samoupravljanja u postupku za poništaj tog rešenja po pravu nadzora u smislu čl. (Pravno shvatanje Građanskog odeljenja Vrhovnog suda Srbije utvrđeno na sednici od 12. ne može se ostvariti naknada. Zakona o obligacionim odnosima. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije. 2. (Vrhovni sud Srbije. a može se pobijati samo zbog prevare. 268. .VANPARNIČNI POSTUPAK Vanparnični sud je vezan pravosnažnim rešenjem nadležnog upravnog organa o izvršenom administrativnom prenosu prava korišćenja zemljišta i poslovnih objekata na tom zemljištu u pogledu nepokretnosti koje su obuhvaćene tim rešenjem. 83/82) Na pravo organizacije udruženog rada. godine) 246.04.

R. odnosno stranke nisu sukorisnici na osnovu čega mogu tražiti da se uredi način korišćenja navedene parcele. sadržati podatke o zajedničkoj stvari i razloge zbog kojih se postupak pokreće. tačno određen u merama i granicama deo koji je pripao protivniku na osnovu ranije pomenutog ugovora o kupoprodaji. Ukoliko je. maja 2009. ZPP koja se u smislu čl. među zajedničarima sporno pravo na stvar koja je predmet postupka ili je sporan obim prava. a po zakazanom ročištu zajedničarima će se ukazati na mogućnost da sporazumno urede način upravljanja odn. tada ne postoje uslovi za obustavu parničnog postupka i njegov nastavak prema pravilima vanparničnog postupka a zbog toga što se o spornom pravu na stvari ili o spornom obimu prava . ukoliko je tužba podignuta neblagovremeno.. Ukoliko se zajedničari ne sporazumeju sud će izvesti potrebne dokaze i na osnovu rezultata celokupnog postupka doneti rešenje kojim će urediti način korišćenja ili upravljanja zajedničkom stvari prema odgovarajućim zakonskim propisima materijalnog prava. ukoliko odlučivanje o tužbenom zahtevu ne spada u sudsku nadležnost. Dalje prvostepeni sud je zaključio da. ___/09 od 13..81 - . da se u katastru ova parcela vodi kao suvlasnička u delu od po 1/2 idealne. Ako pored predloga tužioca za uređenje korišćenja određene katastarske parcele postoji i zahtev da se utvrdi da je tužilac nosilac prava korišćenja na spornoj parceli. 279.rešava prema pravilima parničnog postupka. oktobra 2008. R. predlog mora obuhvatiti sve zajedničare. iz kog razloga je njegov predlog odbačen. U konkretnom slučaju prvostepeni sud odbacuje predlog za uređenje načina korišćenja. broj ___/08 od 30. ali ne navodi razlog zbog čega je isti ne dozvoljen i zbog čega se u konkretnom slučaju isti odbacuje. te vodeći računa o njihovim posebnim i zajedničkim interesima . godine) 251. pa samim tim nema nikakve zajedničke svojine između stranaka.05... međutim. i predmet vraća prvostepenom sudu na ponovno suđenje. 141. Prvostepeni sud je utvrdio daje među strankama nesporno da predlagač drži zapadni deo pomenute parcele a protivnik istočni deo. bez obzira što se u katastru ova parcela vodi kao sukorisnička u delu od po 1/2 idealne. ili ako ne postoji pravni interes tužioca za podizanje tužbe. Zakona o vanparničnom postupku primenjuje. uvažavanjem žalbe predlagača. Gž... (Iz rešenja Okružnog suda u Čačku Gž. Zakona o vanparničnom postupku.. Iz obrazloženja: U vanparničnom postupku se uređuje način upravljanja i korišćenja zajedničke stvari suvlasnika. postupak može pokrenuti svaki od njih ako smatra da je povređen u pravu upravljanja ili korišćenja zajedničke stvari. sukorisnika i drugih sudržalaca iste stvari (zajedničari). Zakona o vanparničnom postupku.. korišćenja zajedničke stvari. 30. ako je u istoj stvari zaključeno poravnanje. ne može tražiti uređenje načina korišćenja iste s obzirom da je po pravnosnažnoj presudi. odbačen je kao nedozvoljen predlog predlagača radi uređenja načina korišćenja parcele. br___/08 od 30.član 141. sud će uputiti predlagača da u određenom roku pokrene parnicu ili postupak pred .. ako po istom zahtevu već teče parnica. Prema odredbi čl.. Rešenjem Okružnog suda u Č. 430/09. da između njihovih delova parcela postoji faktička međa u vidu špalira vinove loze. ako je stvar pravnosnažna presuđena. ukida se rešenje Opštinskog suda u Č. predviđeno je da sud može odbaciti tužbu odnosno u konkretnom slučaju predlog. Zbog toga sud nalazi da predlagač ne može tražiti uređenje načina korišćenja pomenute parcele shodno čl.VANPARNIČNI POSTUPAK Iz obrazloženja: Rešenjem Opštinskog suda u Č. od 13.2009. oktobra 2008.. a prema protivnicima predlagača.

a istovremeno i vanparnični postupak privremenog uređenja načina njenog korišćenja. Iz obrazloženja: U žalbi protivnika predlagača se ističe da je prvostepeni sud povredio pravila postupka jer nije izneo ni jedan dokaz na planu utvrđivanja postojanja okolnosti koje bi zahtevale privremeno uređenje korišćenja sporne imovine.2006. bila bi pravilna odluka prvostepenog suda da se postupak obustavi a nastavi po pravilima vanparničnog postupka.08. (Iz rešenja Okružnog suda u Čačku.među strankama sporno pravo na stvar. (Iz Rešenja Višeg trgovinskog suda. u postupku nisu učinjene bitne povrede iz člana 361. Zakona o vanparničnom postupku. a imajući u vidu nespornu činjenicu da su predlagač i protivnik predlagača bili u vanbračnoj zajednici koja je prema odredbama Zakona o braku i porodičnim odnosima izjednačena sa bračnom zajednicom u pogledu imovinskih odnosa supružnika a da je drugi protivnik predlagača .2005. pravnog odnosa . Tužilac je. jer se u odsustvu sporazuma zajedničara i prema odredbama vanparničnog postupka odlukom suda može urediti način korišćenja zajedničke stvari. Dakle. Zakona o vanparničnom postupku. Zakona o vanparničnom postupku . Zakona o parničnom postupku na koje upućuje član 30.član 145. Činjenica da se vodi parnični postupak u naznačenom predmetu radi utvrđivanja doprinosa predlagača i protivnika predlagača u sticanju te zajedničke imovine ne sprečava privremeno uređenje načina korišćenja predmetne nepokretnosti. stav 2. Nema mesta prekidu vanparničnog postupka do okončanja parničnog postupka ukoliko se između stranaka vodi parnica radi utvrđivanja doprinosa u sticanju zajedničke imovine bračne tekovine.VANPARNIČNI POSTUPAK upravnim organom radi rešenja spornog prava odn.otac ovde protivniku predlagača na koga se vodi sporna nepokretnost. Gž. Iz toga sledi da je – u smislu člana 145. u ovoj parnici tražio da se utvrdi i da je on nosilac prava korišćenja na spornoj katastarskoj parceli. Iz stanja u spisima proizilazi da u konkretnom slučaju u postupku nije podnet samo predlog za uređenje načina korišćenja označene katastarske parcele od strane tužioca. i to nezavisno od toga da li se protivna strana (tuženi) slaže sa podnetim predlogom. Prvostepeni sud pravilno navodi da se u konkretnom slučaju radi o uređenju privremenog načina korišćenja spornih nepokretnosti koje predstavljaju zajedničku svojinu stranaka. pa ni one na koje se žalbom ukazuje. . VIII Pž. 1359/05 od 14. Da jeste.10. međutim. Ovi navodi žalbe se ne mogu prihvatiti kao osnovani. Stoga je prvostepena odluka potvrđena. 2973/06 od 31. godine) 253. godine) 252.82 - . što se ne rešava u vanparničnom postupku već prema odredbama Zakona o parničnom postupku. Ukoliko predlagač smatra da je povređeno pravo upravljanja ili korišćenja zajedničke stvari pokreće se postupak za uređenje korišćenja te stvari.

2003. ___/03 od 10. Zakona o vanparničnom postupku je predviđeno da se pokreće postupak za uređenje korišćenja zajedničke stvari.3. Pravila postupka o uređenju načina upravljanja i korišćenja zajedničke stvari od strane suvlasnika primenjuju se i na slučajeve kada više lica ima pravo svojine. 325/00 od 21.. U obrazloženju drugostepenog rešenja je navedeno sledeće: Ne može se prihvatiti pravni stav prvostepenog suda da u konkretnom slučaju nema zakonskih uslova za privremeno uređenje načina korišćenja zajedničke stvari. Okružni sud u Č. (Iz rešenja Okružnog suda u Čačku. Drugim rečima razloge koje je našao prvostepeni sud da u konkretnom slučaju postoje.2003... nemaju zakonskih osnova. kad predlagač smatra da je povređeno pravo upravljanja ili korišćenja te stvari. Naime. odbijen je predlog predlagača prema protivnicima da se privremeno uredi način korišćenja stambenog objekta kao zajedničke stvari. Kako ni jednom odredbom koja reguliše navedenu materiju pravo na pokretanje postupka nije ograničeno na lica koja kao zajedničari moraju da budu i držaoci stvari u pogledu koje postoji nesaglasnost po pitanju uređenja upravljanja i načina korišćenja. nižestepeni sudovi su pogrešno primenili materijalno pravo kada su zauzeli stav da predlagači nisu aktivno legitimisani za pokretanje postupka zato što nisu držaoci spornih parcela. ___/00 od 21. zbog poremećenih odnosa između stranaka i što je predlagač napustio kućnu zajednicu. Protiv navedenog rešenja žalbu je izjavio predlagač.. na zahtev zainteresovanih učesnika. Prema odredbi člana 142. br.VANPARNIČNI POSTUPAK Iz obrazloženja: Rešenjem Opštinskog suda u Č.2002. godine i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovni postupak i odluku. pravo korišćenja ili državine na stvarima. br. uređenja i korišćenja zajedničke stvari bili lišeni mogućnosti da se obrate nadležnom sudu predlogom u smislu odredbi člana 141-147. Potreba da se saglasnost oko korišćenja raspolaganja zajedničkom stvari uredi posredstvom suda u najvećem broju slučajeva i pretpostavlja povredu nečijih državinskih ili drugih prava.2000.02. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije u Beogradu. svaki zajedničar je ovlašćen da pokrene ovaj postupak samom činjenicom da lično smatra da je od strane drugog zajedničara povređen u pravima koja ima u odnosu na upravljanje i korišćenje na zajedničkoj stvari.83 - . Zakona o vanparničnom postupku. godine. Gž. Iz obrazloženja: Odredbom člana 141-147. 464/03 od 8. br. Odredbe navedenih članova Zakona o vanparničnom postupku bi izgubile svoj smisao ako bi zajedničari zbog gubitka državine usled nesaglasnosti sa ostalim zajedničarima oko upravljanja. Zakona o vanparničnom postupku.. br.02. pravo korišćenja ili državine na stvarima. br. u članu 142. svojom odlukom uređuje način upravljanja i korišćenja zajedničke stvari. Gzz. godine) 254.. Pravila ovog postupka o uređenju načina upravljanja i korišćenja zajedničke stvari od strane suvlasnika primenjuju se i na slučajeve kada više lica ima pravo svojine. a sud na osnovu rezultata celokupnog postupka donosi rešenje kojim će urediti način korišćenja i upravljanje zajedničke stvari. 139/03 od 10. P. godine ukinuo rešenje Opštinskog suda u Č. je svojim rešenjem Gž. godine) .2003. Zakona o vanparničnom postupku.03.10. propisana su pravila na osnovu kojih nadležni sud u slučajevima određenim posebnim zakonima. R.

(Vrhovni sud Srbije. Polazeći od odredbi člana 141 i 145. s obzirom da nisu ispunjeni uslovi iz članova 141-145. Zakona o parničnom postupku. sa nalogom prvostepenom sudu da u ponovnom postupku. Iz obrazloženja: Pobijanim rešenjem prvostepeni sud je uputio predlagača da kao tužilac pokrene parnični postupak protiv protivnika predlagača u roku od 30 dana. 8075/99 od 16. Rev. Gž. sa obrazloženjem da nisu ispunjeni uslovi iz čl. Gž. oceni osnovanost predmetnog predloga. odnosno pravnog odnosa. godine) 255.1999. ukoliko predlagač pokrene postupak. jer predlagač nije i korisnik predmetne katastarske parcele koja se nalazi u isključivom posedu protivnika predlagača. Iz obrazloženja: Pobijanim rešenjem prvostepeni sud je uputio predlagača da kao tužilac pokrene parnični postupak protiv protivnika predlagača u roku od 30 dana. prekinuti postupak po predlogu za uređenje načina korišćenja predmetne parcele. ZVP za uređenje načina korišćenja predmetne parcele jer predlagač nije i faktički sukorisnik parcele. s obzirom da nisu ispunjeni uslovi iz člana 141 i 145. 7384/98 od 22. drugostepeni sud je pobijano rešenje ukinuo zbog počinjene bitne povrede odredaba parničnog postupka iz člana 354.12. sud će uputiti predlagača da pokrene parnicu radi rešavanja spornog prava. ZVP. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu.1999.06. 8075/99 od 16. U navedenom rešenju je navedeno i da će prvostepeni sud.VANPARNIČNI POSTUPAK Protiv pravosnažnog rešenja o uređenju upravljanja i korišćenja zajedničke stvari revizija nije dozvoljena. s tim što će prvostepeni sud. tačka 14. ZVP. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu. drugostepeni sud je pobijano rešenje ukinuo zbog počinjene bitne povrede odredaba parničnog postupka iz člana 354. Polazeći od odredbi članova 141-145. Da bi se sproveo postupak upravljanja i korišćenja zajedničke stvari predlagač i protivnik predlagača moraju biti u faktičkoj sudržavini zajedničke stvari. Ukoliko je među zajedničarima sporno pravo na predmetnoj parceli ili obim prava na istoj. da prvostepeni sud oceni osnovanost podnetog predloga. radi predaje katastarske parcele u suposed. sa obrazloženjem da nisu ispunjeni uslovi iz članova 141-145. stav 2. stav 2.84 - . jer predlagač nije i faktički sukorisnik parcele. jer predlagač nije i korisnik predmetne katastarske parcele koja se nalazi u isključivom posedu protivnika predlagača. Zakona o vanparničnom postupku. ZPP. Zakona o vanparničnom postupku za uređenje načina korišćenja predmetne parcele.06. godine) . 256. Zakona o vanparničnom postupku. radi predaje katastarske parcele u suposed. 141-145. sa nalogom prvostepenom sudu da u ponovnom postupku. godine) 257.1999. tačka 14. prekinuti postupak po predlogu za uređenje načina korišćenja predmetne parcele. ukoliko predlagač pokrene postupak.

Kod pravilno uređenog činjeničnog stanja da su učesnici u ovom postupku uređenja upravljanja i korišćenja zajedničke stvari suvlasnici na nepokretnosti. Protiv rešenja drugostepenog suda predlagač je izjavio reviziju zbog pogrešne primene materijalnog prava. (Iz rešenja Okružnog suda u Nišu. Stavom II izreke utvrđeno je da predlagaču pripada isključivo pravo korišćenja na delu kuće.VANPARNIČNI POSTUPAK 258. Gž.1997.11. Gž. Zakona o vanparničnom postupku. st. koju isključivo drži protivnik predlagača.400 dinara. Vrhovni sud je našao da revizija nije dozvoljena. Gž. ne može se raditi o pravu službenosti iz člana 49.. ZVP. već o načinu korišćenja.85 - 261. opisane u tom delu izreke. 2. godine stavom I izreke uređen je način korišćenja zajedničkih nepokretnosti stranaka. pravilno je našao prvostepeni sud da se nisu stekli uslovi iz člana 141. čije se uređenje upravljanja i korišćenja traži. 141-147. Protiv pravnosnažnog rešenja donetog u postupku uređivanja načina upravljanja i korišćenja zajedničke stvari nije dozvoljena revizija. Zakona o osnovnim svojinsko-pravnim odnosima. (Iz rešenja Okružnog suda u Kragujevcu. Stavom VI izreke učesnici su obavezani da jedan drugom omoguće nesmetano korišćenje delova nepokretnosti. godine) Ako među sukorisnicima građevinske parcele koja se nalazi u gradskom građevinskom području nije uređen način korišćenja iste. godine odbijena je kao neosnovana žalba predlagača i prvostepeno rešenje potvrđeno.03. 141.1997. Naime. način korišćenja takve parcele uređuje se u vanparničnom postupku po odredbama čl. Stavom IV izreke konstatovano je da na zajedničko korišćenje učesnicima pripada deo parcele. Kada su stranke suvlasnici stambenih objekata i sunosioci prava korišćenja sporne parcele. _____/97 od 31.. Rev. opisanih u tom delu izreke. Ocenjujući dozvoljenost izjavljene revizije u smislu čl. . 8/92) 260.1996. Stavom V izreke konstatovano je da je sasavni deo izreke istog rešenje skica nalaza veštaka od 12.. sukorisnika i drugih sudržalaca iste stvari (zajedničara). opisanom u tom delu izreke. Drugostepenim rešenjem Okružnog suda u B..9. Uređenje načina upravljanja i korišćenja zajedničke stvari u vanparničnom postupku mogu tražiti samo suvlasnici koji i faktički koriste tu stvar. Gž. R ___/94 od 19. opisane u tom delu izreke. u vezi čl. 26/90) . Zakona o vanparničnom postupku. (Iz rešenja Okružnog suda u Požarevcu. prema navedenim zakonskim odredbama revizija nije dozvoljena protiv pravnosnažnih rešenja donesenih u postupku uređivanja načina upravljanja i korišćenja zajedničkih stvari suvlasnika. godine. kako je tim rešenjem utvrđeno.01. 146. Iz obrazloženja: Rešenjem V Opštinskog suda u B. te da predlagači ne koriste radi stanovanja ovu nepokretnost. Stavom III izreke utvrđeno je da protivniku predlagača pripada isključivo pravo korišćenja na delu kuće. o kome se odlučuje u vanparničnom postupku. da se uredi način upravljanja i korišćenja navedene nepokretnosti. (Vrhovni sud Srbije. Stavom VII izreke protivnik predlagača je obavezan da predlagaču na ime troškova postupka plati iznos od 1. 5678/97 od 12. 703/94) 259.1996.

i člana 34. Zakona o građevinskom zemljištu i čl. Gzz. tada po predlogu stranaka način korišćenja iste treba urediti u skladu sa čl. (Zbirka sudskih odluka iz oblasti građanskog prava 1973-1986. 141-147. ukoliko ne postignu takav sporazum. 205/88) Odlučujući o uređenju suvlasničkih odnosa (načinu korišćenja stambene zgrade) između suvlasnika.kasnije sticaoce suvlasničkih delova i ne može se jednostranom voljom menjati. 263. 267. Međutim. Zakona o uređenju i planiranju prostora SR Srbije. 33. Zakona o vanparničnom postupku oni su ovlašćeni da od suda traže da uredi način korišćenja dela katastarske parcele koji služi za redovnu upotrebu zgrade. 141. 266. jer bi to bilo protivno odredbi člana 33. . na kojoj se nalazi zgrada čiji su suvlasnici i dela građevinskog zemljišta koje služi za upotrebu zgrade. oni se ne mogu sporazumeti. Vrhovni sud Srbije) Na osnovu čl. kojima pripada zajedničko nedeljivo pravo korišćenja građevinske parcele na kojoj se zgrada nalazi. Zakona o planiranju i uređenju prostora. 38/87) 262. (Zbirka sudskih odluka iz oblasti građanskog prava 1973-1986. (Iz rešenja Vrhovnog suda Vojvodine. suvlasnici zgrade na izgrađenom gradskom građevinskom zemljištu nemaju zajedničko i nedeljivo pravo korišćenja građevinske parcele. 141.86 - 265. Gzz. 1986. (Vrhovni sud Vojvodine. Zakona o vanparničnom postupku. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije. i dr. i 34.31. stav 1. ne mogu vršiti deobu ove parcele. Oni mogu sporazumno odrediti način korišćenja takve parcele. a ukoliko takav sporazum ne postignu na predlog nekog od njih. način korišćenja urediće sud u vanparničnom postupku u skladu sa odredbom čl. Zakona o vanparničnom postupku. niti od suda tražiti da uredi način korišćenja zemljišta na način koji bi predstavljao deobu katastarske parcele srazmerno njihovim suvlasničkim udelima u zgradi. Rev. Vrhovni sud Srbije) . (Zbirka sudskih odluka iz oblasti građanskog prava 1973-1986. Suvlasnici porodične stambene zgrade. 264. U skladu sa čl. 360/88) Stanari (ili suvlasnici stanova odnosno stambene zgrade) imaju pravo da u okviru svog zajedničkog i nedeljivog prava korišćenja izgrađenog gradskog građevinskog zemljišta (dvorišta) urede način korišćenja međusobnim sporazumom ili preko suda u vanparničnom postupku. i 144. Vrhovni sud Srbije) Kada je između sunosilaca prava korišćenja izgrađenog građevinskog zemljišta u društvenoj svojini sporan način korišćenja parcele. sud u vanparničnom postupku može odrediti samo one neophodne prepravke na zgradi koje ne prelaze okvire redovnog upravljanja i korišćenja zajedničke stvari.VANPARNIČNI POSTUPAK Sporazum između suvlasnika postignut u vanparničnom postupku o načinu korišćenja suvlasničke stvari vezuje i pravne sledbenike . 1986. 1986.

Prvostepeni sud je dužan da svaku površinu označi u metrima i granicama. Gž. da je bliže odredi prema poligonim tačkama koje koriste geometri. Gzz. Iz obrazloženja: Prvostepeni sud je usvojio predlog predlagača i rešenjem uredio način korišćenja zemljišta u društvenoj svojini. Nema mesta prekidu postupka uređenja upravljanja i korišćenja zajedničkog stana zbog pokrenute parnice za poništaj ugovora o korišćenju stana. koje koriste predlagač i protivnik predlagača. 270. . 9687/85) 271. Po žalbi predlgača da se iz izreke rešenja ne vidi jasno šta je ko od učesnika dobio na korišćenje (navedene su samo površine levo i desno od kapije). (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije. već o načinu upravljanja i korišćenja odlučuju sporazumno. Iz obrazloženja: Prvostepeni sud je svojim rešenjem prekinuo postupak uređenja korišćenja zajedničkog stana zbog toga što je jedan od učesnika u toku postupka pokrenuo parnicu radi poništaja ugovora o korišćenju stana.87 - . 79/86) 268. prema susedu ili strani sveta. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije. Zakona o vanparničnom postupku uređuje način upravljanja i korišćenja zajedničke stvari. U slučaju nepostojanja sporazuma sud u vanparničnom postupku shodno članu 141. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu. Kada konstituiše pravo službenosti prolaze preko bilo koga dela zemljišta. 47/85) 269. Gzz. da označi širinu i dužinu prolaza. Svaki sukorisnik kao nosilac prava korišćenja izgrađene građevinske parcele može zahtevati da sud u vanparničnom postupku odredi način korišćenja takve parcele kao i obim prava pojedinih sukorisnika.VANPARNIČNI POSTUPAK Suvlasnik nije ovlašćen da faktički raspolaže i upotrebljava celu stvar na način kako to njemu odgovara. Kada uređuje način korišćenja zemljišta u društvenoj svojini. sud je dužan da tu službenost tačno opiše tako što će navesti u korist koje nepokretnosti se konstituiše službenost. sud je u obavezi da te površine tako ograniči i detaljno upiše u izreku rešenja da se takvo rešenje može i izvršiti. okružni sud je ukinuo rešenje prvostepenog suda i predmet vratio na ponovni postupak. i 148. te kada odvoji određene površine u korist jedne ili druge strane. Prvostepeni sud je dužan kada uređuje način korišćenja zemljišta da odvoji određene površine u korist jedne ili druge strane i te površine tako ograniči u izreci rešenja da se ono može izvršiti. način prolaza i prava korisnika ove službenosti.

sukorisnika . 37. 4544/84) 272. stoga nema mesta. i 34. na ponovni postupak.88 - . stav 1. Iz obrazloženja: Predmet ove vanparnične stvari je predlog predlagača da se uredi način korišćenja izgrađene građevinske parcele upisane kao društvena svojina. kao i očita nepravda za jednog od njih. 5302/84) . Kad su mere i granice građevinske parcele. a menjanjem obima korišćenja parcele na osnovu saglasnosti korisnika u suprotnosti je sa odredbom čl. Ako između njih dođe do neslaganja o načinu korišćenja ili obimu prava. a na kojoj su predlagači i protivnici predlagača vlasnici posebnih stanova u višespratnoj zgradi. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije. Zakona o vanparničnom postupku Srbije.VANPARNIČNI POSTUPAK Drugostepeni sud je po žalbi ukinuo ovo rešenje. Gž. 33. Uređenju načina korišćenja građevinske parcele naročito ima mesta ako jedan sukorisnik onemogućava druge korisnike u korišćenju zajedničke parcele. Izraženo stanovište Vrhovni sud ocenjuje kao pogrešno. sudovi su zaključili da rešavanje ove stvari spada u nadležnost organa uprave. Za uređenje korišćenja zajedničkog stana bez značaja je ko je od stranaka . 91/84) 273. Ovo tim pre što ni pravnosnažno rešenje doneto u ovom (vanparničnom) postupku.nosilac stanarskog prava. Kako prema članu 27. Zakona o planiranju i uređenju prostora. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije. Kada se radi o stambenom objektu sa više stanova koji su u etažnoj svojini građana. Prekidu postupka zbog pokrenute parnice radi poništaja ugovora o korišćenju stana. odnosno skup stanara. Razume se da se ovim ne vrši fizička deoba građevinskog zemljišta. određuje način korišćenja zajedničkih prostorija. pa prema tome i dvorišta. koja se nalazi u užem građevinskom reonu grada. u smislu člana 146. Gzz. svaki sukorisnik može zahtevati da sud u vanparničnom postupku odredi način korišćenja kao i obim prava pojedinih sukorisnika parcele. U skladu sa Zakonom o građevinskom zemljištu sopstveniku građevinskog objekta pripada pravo korišćenja izgrađenog gradskog građevinskog zemljišta. Gzz. Zakona o građevinskom zemljištu i čl. ne sprečava stranke da u parnici ostvaruju zahteve u odnosu na stan o čijem korišćenju se u ovom postupku odlučuje. Vrhovni sud je. usvajajući zahtev za zaštitu zakonitosti ukinuo rešenje nižestepenih sudova i predmet vratio prvostepenom sudu. onda se one mogu menjati samo promenom urbanističkog plana. Svrha uređenja je da se izbegnu sukobi stranaka. svaki etažni sopstvenik stana ili posebnog dela zgrade ima ravnopravno pravo korišćenja građevinskog zemljišta zajedno sa ostalim etažnim sopstvenicima. Nižespratni stanovi odbili su predlog pozivajući se na Odluku o kućnom redu u stambenim zgradama prema kojoj kućni savet. citirane odluke nadzor nad sprovođenjem odredaba te odluke vrši opštinski organ uprave za poslove komunalne inspekcije.

50 kvm. jer o tome odlučuje nadležni upravni odbor. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije. Po stanovištu drugostepenog suda bitno je da je u slučaju nemogućnosti fizičke deobe zgrade. 4. Gž.23 kvm. Zakona o vanparničnom postupku. 20/83) Ukoliko među etažnim vlasnicima nema saglasnosti u pogledu podizanja pomoćnih objekata (garaže. 19/82) . 7369/84) Kada je između sunosilaca prava korišćenja izgrađenog građevinskog zemljišta u društvenoj svojini sporan način korišćenja parcele. i koristiti prema skici sobu br. Iz obrazloženja: Prema stanju u spisima stranke su suvlasnici svaki od po 1/2 idealnih delova na porodičnoj kući čija fizička deoba prema nalazu i mišljenju veštaka nije moguća. i prostoriju broj 3 površine 10. Gzz. tada po predlogu stranaka način korišćenja iste treba urediti u skladu sa čl. (Iz odluke Saveznog suda. vodeći računa da li je podizanje takvog objekta celishodno i opravdano. Međutim. 141-147. odnosno približno istu površinu. može tražiti zaštitu u postupku pred sudom opšte nadležnosti. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu. a ne može odlučivati o građevinskim uslovima iz nadležnosti organa uprave.VANPARNIČNI POSTUPAK 274. Predlagač žalbom pobija rešenje smatrajući da je protivniku pripala na korišćenje veća površina radi čega predlaže novo veštačenje. U slučaju kada je nemoguće izvršiti fizičku deobu zgrade. površine 11. Gzz. sud ne ocenjuje da li je takvo podizanje u skladu sa građevinsko-tehničkim i urbanističkim propisima.sud će. 98/83) 275. s obzirom na položaj i veličinu prostorija moguće je izvršiti razgraničenje u pogledu njihovog korišćenja. Lice koje smatra da je povređeno u pogledu prava korišćenja zajedničke stvari. .50 kvm. a protivnik predlagača sobu br. sud će na predlog zainteresovanog vlasnika etažnog dela odlučiti u vanparničnom postupku da li će se takvo podizanje pomoćnog objekta dozvoliti. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije. 277. Prvostepeni sud pobijanim rešenjem uređuje među strankama način korišćenja suvlasničke nepokretnosti tako što će predlagač na ime svoje polovine idealnih delova koristiti prema skici sobu br. 2.89 - 276. jer mu sukorisnik to pravo osporava. moguće izvršiti razgraničenje u pogledu njihovog korišćenja. na predlog suvlasnika izvršiti razgraničenje u pogledu načina njenog korišćenja. s obzirom na položaj i veličinu prostorija. a u površini od 15. pri čemu je sud ograničen samo na raspravljanje imovinsko-pravnih odnosa među strankama. Pritom. Drugostepeni sud odbija žalbu predlagača kao neosnovanu smatrajući da je u konkretnom slučaju razlika u površini prostorija neznatna. Gzz. 1.40 kvm. površine 7. s tim da svaki od suvlasnika dobije istu. šupe i sl.).

ne mogu vršiti deobu ove parcele. kojima pripada zajedničko i nedeljivo pravo korišćenja građevinske parcele na kojoj se zgrada nalazi. postupivši u smislu člana 372. st. Protiv ovog rešenja. Niko od učesnika u postupku nije pribavio urbanistički projekat pa je prvostepeni sud odlučio da se izvrši civilna deoba.knjižne parcele čine jednu celinu. Iz obrazloženja: Prvostepenim rešenjem odlučeno je da se deoba zajedničke stvari . da navedene zemljišno. deoba zajedničke stvari vrši se prvenstveno na osnovu sporazuma suvlasnika o načinu i uslovima deobe. stav 5. Zakona . u vezi sa članom 388. Gzz. a u slučaju da se ne može postići sporazum . pošto fizička deoba nije moguća. Navedene nepokretnosti nalaze se u delu naseljenog mesta i . žalbu su blagovremeno izjavili imenovani protivnici predlagača. zajedno sa kućom koja se nalazi na jednoj od njih. vanparnični sud će u svakom slučaju nastojati da na nesumnjiv način ispita da li o načinu i uslovima deobe postoji sporazum između učesnika (član 152. Zakona o parničnom postupku u vezi sa članom 30.VANPARNIČNI POSTUPAK Suvlasnici porodične stambene zgrade. a ukoliko takav sporazum ne postignu.90 - .je preuranjen. Zakona o vanparničnom postupku. i 153. iako ne sa potpunom sigurnošću. Prema članu 16. 33. pobijajući rešenje u celini. 141.prema odredbi člana 16. Okružni sud je našao da su žalbe osnovane. Suvlasnici . na predlog nekog od njih. Protivnici predlagača su obavezani da mu plate troškove postupka u svemu kao u izreci ovog rešenja. stav 1. stav 4.ne može se vršiti njihova parcelacija i preparcelacija bez urbanističkog projekta u skladu sa urbanističkim planom. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije. Oni mogu sporazumno odrediti način korišćenja takve parcele.saglasno odgovarajućim propisima . način korišćenja urediće sud u vanparničnom postupku u skladu sa odredbom čl. Zakona o uređenju i planiranju prostora SR Srbije. Međutim. Pri tome. 192/82) 278. i čl.sporazumno određuju način deobe stvari. DEOBA ZAJEDNIČKIH STVARI ILI IMOVINE (Član 148 – 154) 279. Zakona o vanparničnom postupku.sud će odlučiti da se deoba izvrši prodajom stvari ako je fizička deoba nemoguća ili je moguća samo uz znatno smanjenje vrednosti stvari. 1. Zakona o osnovama svojinsko pravnih odnosa . Predmet deobe u ovoj pravnoj stvari su nepokretnosti: označene kuće i zemljište.nepokretnosti bliže označenih u izreci izvrši javnom prodajom i isplatom novca učesnicima prema njihovim suvlasničkim udelima. Samo pod uslovom da svi učesnici o tome postignu sporazum moguća je sudska deoba zajedničke stvari isplatom tržišne vrednosti suvlasničkog udela. Dakle. i dr. 34. istog Zakona . ovaj zaključak prvostepenog suda – prema stavu Okružnog suda . jer bi to bilo protivno odredbi čl. stav 2. Prema podacima iz spisa moglo bi se zaključiti.odlučuje sud.

ali se predlagač. Nemogućnost fizičke deobe. 150. Iz obrazloženja: Pobijanim rešenjem prekinut je postupak u ovoj pravnoj stvari i predlagač je upućen da u roku od 30 dana pokrene parnični postupak radi utvrđivanja udela na nepokretnostima koje su predmet deobe. (Iz Rešenja Okružnog suda u Valjevu. st. o ovome nije na nedvosmislen način izjasnio. Na drugoj strani. ne može se zaključiti samo na osnovu toga što niko od učesnika nije priložio projekat parcelacije odn.2007. preparcelacije predmetnih katastarskih parcela. prvostepeni sud će u ponovnom postupku najpre pouzdano ispitati da li između učesnika postoji sporazum o načinu deobe.VANPARNIČNI POSTUPAK o vanparničnom postupku) i tek ako učesnici ne postignu sporazum o načinu deobe . Saglasno navedenim primedbama. O troškovima pribavljanja takvog projekta. imajući u vidu spise. Dakle. U postupku deobe zajedničke imovine. godine predložili su da se deoba izvrši isplatom predlagaču njegovog suvlasničkog udela u visini tržišne vrednosti.2005. predlagač je zainteresovan da se deoba izvrši javnom prodajom a to u stvari vodi ka pretvaranju njegovog suvlasničkog udela u novčanu protivvrednost. odnosno imovini ili je sporno koje stvari. godine) 280. što je značajno jer je u postupku deobe zajedničke stvari moguća deoba i isplatom prometne vrednosti suvlasničkog udela. Zbog toga je bilo važno da prvostepeni sud predlagaču predoči predlog protivnika predlagača te da zatraži od njega da se jasno izjasni. Isto se postiže i deobom kroz isplatu udela. postaviće se i pitanje pribavljanja projekta parcelacije odn.02. Tek ukoliko fizička deoba bude moguća na način kako to sud bude utvrdio veštačenjem. imenovani protivnici predlagača podneskom od 21. pod uslovom da svi učesnici o tome postignu sporazum. odnosno prava ulaze u zajedničku imovinu. 150. prvostepeni sud će odlučiti prema pravilima sadržanim u odgovarajućim odredbama Zakona o vanparničnom i Zakona o parničnom postupku. Ukoliko o tome ne bi bilo saglasnosti. Ukoliko utvrdi da sporazuma nema. preparcelacije. 1.o tome će odlučiti sud. prekinuće postupak i . Predlagač je predložio da se deoba suvlasničke nepokretnosti izvrši javnom prodajom. Gž.vanparnični sud je dužan da vodi računa i da spreči zloupotrebu prava protivnika predlagača. prvostepeni sud bi na pouzdan način utvrdio da li je moguća fizička deoba nepokretnosti. odrediće odgovarajuće veštačenje kako bi utvrdio da li je i na koji način moguća fizička deoba.91 - . 269/07 od 14. postupajući po predlogu. pri tome. U slučaju sporazuma da se deoba izvrši isplatom kroz vanparničnu deobu. preparcelacijom navedenog zemljišta. stav 1.03. ZVP-a. uz upozorenje da će se smatrati da je predlog povukao ukoliko parnicu ne pokrene. udeo u zajedničkim stvarima. sudu bi ostalo samo da utvrdi prometnu vrednost cele nepokretnosti i da obaveže ostale deobare na isplatu protivvrednosti onom deobaru koji za to pokaže interes. Ovo zbog toga što prvostepeni sud nije na pouzdan način utvrdio (nepotpuno utvrđeno činjenično stanje) da li je uopšte moguća fizička deoba parcelacijom odn. samo ako na pouzdan način utvrdi da predlagač zloupotrebljava pravo iz čl. Prema odredbi čl. ZVP-a. ako sud. utvrdi da je među zajedničarima sporno pravo na stvari koje su predmet deobe ili pravo na imovinu.

02.. ZPP-a. 3. Gž. kome nije u interesu da se postupak deobe zajedničke imovine okonča. 9. Predlog za deobu podnet je 4. te smatra da ima veći udeo.. st. i da je na taj način u stvari taj novac uložen u završetak gradnje kuće.2005. 2. ZPP-a.12. 10. godine. godine. ne navodeći pri tom činjenice koje bi mogle dovesti u sumnju utvrđene nasledne udele i predmet deobe. te na taj način LJ.12. štaviše imao je i konkretan predlog kako da se deoba izvrši. 9. niti u predmetu deobe sve do ročišta od 5. godine predlagaču je osporio udeo u nepokretnostima koje su predmet deobe. Međutim. 1. čime je prvostepeni sud povredio navedenu zakonsku odredbu i čl. pod uslovom da taj taj novac ne vraća njemu već da dv njihovom ocu i majci. ZVP-a.2005.učestvovao u kupovini i uopšte unapređenju stvari koje su predmet deobe. 308/06 od 23.. Prema odredbi čl. a prema st. ZVP-a. 150. na ročištu od 5. 7. . izgledala je tako da učesnik (protivnik predlagača). najčešće u postupcima deobe nasleđa. ne sadrži potpune činjenice koje bi ukazivale da je on sticao u zajednici s roditeljima. ZPP-a. i tako učinio bitnu povredu odredaba parničnog postupka iz čl.. sadržan u podnesku od 21. ističući da je: ". ističući da na predmetu deobe ima poseban udeo po osnovu sticanja u porodičnoj ili bračnoj zajednici. br. vodeći računa o mogućoj zloupotrebi navedene zakonske odredbe. da bi sud prekidao postupak deobe i upućivao predlagača na parnicu. st. istog propisa sud je dužan da spreči svaku zloupotrebu prava koja imaju stranke u postupku. 1. st. i pored toga. O. 1. 1. br. nastaviće postupak bez obzira na navedeno isticanje protivnika predlagača. ZPP-a). godine.2005. 1. nije osporavao suvlasničke udele predlagaču i drugim učesnicima u postupku deobe. predstavlja prethodno pitanje u postupku sudske deobe na način da se kuća kao jedna stambena celina izvođenjem odgovarajućih radova pretvori u dve stambene jedinice. niti je pokretao parnični postupak radi utvrđenja udela po osnovu sticanja u zajednici. pa je stoga i vanparnični sud dužan da spreči zloupotrebu procesne odredbe iz čl. st. da su stranke dužne da iznesu sve činjenice na kojima zasnivaju svoje zahteva i da predlože dokaze kojima se utvrđuju te činjenice i da u vezi s tim citirana izjava protivnika predlagača LJ.03. ne uzimajući u obzir i moguću zloupotrebu od strane protivnika predlagača navedene zakonske odredbe. st. 150. Protivnik predlagača LJ. Odobrenje nadležnog organa uprave saglasno propisima o izgradnji.2006. Primena u praksi ove zakonske odredbe. 150. bilo je potrebno da prvostepeni sud ispita ima li zloupotrebe procesnih prava na strani protivnika predlagača i da li uopšte ima mesta primeni odredbe čl.11. U konkretnom slučaju. 1.92 - . 3. Ukoliko nađe da zloupotreba postoji. u određenom broju slučajeva. 361. godine. odnosno da je stekao na osnovu tog ulaganja u imovinu svoje sopstveno pravo svojine koje ne može biti predmet deobe… da je on pozajmio novac bratu P. st. M. da se predlagaču isplati novčana protivvrednost njenog suvlasničkog udela od 1/6. ZPP-a. navodi da on lično ima veći udeo na osnovu ovog ulaganja u tu imovinu. (Iz Rešenja Okružnog suda u Valjevu. st. označenom kao protivpredlog. prostom izjavom pred vanparničnim sudom ospori predlagaču udeo utvrđen naslednim rešenjem.03. zatim da ovu činjenicu nije isticao u ostavinskom postupku.. godine) 281. predmet deobe je nasleđe iza pravnog prethodnika učesnika po naslednom rešenju Drugog opštinskog suda u B. st. ZPP-a. 1209/01 od 23.2003." Imajući u vidu i odredbu čl. da nastoji da se postupak sprovede bez odugovlačenja i sa što manje troškova (čl. kako bi pravilno primenio odredbu čl. U ponovnom postupku prvostepeni sud će zatražiti od protivnika predlagača da svoje navode potkrepi činjenicama i dokazima. naravno ukoliko prethodno na pouzdan način utvrdi da je reč o zloupotrebi. stranke su dužne da savesno koriste prava koja su im priznata zakonom.1991.VANPARNIČNI POSTUPAK uputiti predlagača da u određenom roku pokrene parnicu.

znači osnovanost pokretanja ovog postupka je postojanje zajedničke (suvlasničke) imovine i da deoba te imovine nije izvršena. a za nepokretnosti moraju se navesti zemljišnoknjižni podaci i priložiti odgovarajući pismeni dokazi o pravu svojine. br. na pouzdan način utvrditi predmet deobe za koji mora konstatovati zemljišnoknjižno stanje. godine) 282. predlog za deobu zajedničke imovine mora da sadrži podatke o predmetu deobe i udelima zajedničara. U vanparničnom postupku sud odlučuje o deobi i načinu deobe zajedničke imovine. 149. zatim kakvi su udeli zajedničara. Međutim. U ponovnom postupku prvostepeni sud će. 2. kao i o drugim licima koja na predmetu deobe imaju neko stvarno pravo.93 - . tako da. deobni sud će na pouzdan način najpre utvrditi predmet deobe i udele zajedničara. propuštajući činjenicu da u vezi sa ovakvim predlogom nije potrebno da postoji sporazum. Iz obrazloženja: Prema odredbi čl. (Iz rešenja Okružnog suda u Valjevu.2006. Prema tome.2005. a tek potom će pristupiti odlučivanju o deobi i načinu deobe. u postupku deobe zajedničke imovine. koristeći pri tom ne samo navode učesnika već i odgovarajuće pismene dokaze. jer kuća predstavlja jednu stambenu celinu. ZVP-a. pravu službenostima i drugim stvarnim pravima. Gž. Sud ne prihvata ovaj predlog između ostalog i zbog toga što među strankama o tome nema sporazuma. godine) 283. prema nalazu i mišljenju veštaka proizilazi da je određenim radovima moguće izvršiti i fizičko razdvajanje. pri čemu mora utvrditi i status zemljišta koje je predmet deobe i pribaviti overene izvode iz važećeg regulacionog plana. 1049/05 od 1. pored toga. saglasno navedenim primedbama. nije dovoljno da učesnici učine nespornim predmet deobe i suvlasničke udele već je potrebno. imajući u vidu navedenu zakonsku odredbu. odnosno formiranje dve stambene jedinice u predmetnoj kući. Postupak deobe zajedničke imovine se pokreće predlogom zajedničara i obavezno sadrži podatke o predmetu deobe i udelima zajedničara. da vanparnični sud o ovome pribavi i odgovarajuće pismene dokaze. odnosno dozvola organa uprave nadležnog za urbanizam saglasno propisima o izgradnji) pri čemu će utvrditi i da li bi u slučaju takve deobe fizički deo protivnika predlagača bio manji od polovine. Kako bi bio u mogućnosti da donese pravilnu i zakonitu odluku u ovoj pravnoj stvari. radi eventualne doplate. st. . 14/06 od 27.VANPARNIČNI POSTUPAK Iz obrazloženja: Prvostepeni sud nalazi da nije osnovan predlog predlagača da izvede potrebne radove kojima bi se u kući koja je predmet deobe formirale dve stambene jedinice i da eventualno drugoj strani izvrši doplatu do pune vrednosti udela ukoliko njihovi delovi dobijeni deobom ne bi bili jednaki pošto fizička deoba suvlasničke nepokretnosti prema suvlasničkim udelima nije moguća. u ponovnom postupku prvostepeni sud će zatražiti od predlagača da pribavi elaborat o idejno-tehničkom rešenju mogućnosti deobe kuće na dve zasebne stambene jedinice (za šta bi morala da postoji i saglasnost. kako bi bio u mogućnosti da donese pravilnu i zakonitu odluku u ovoj pravnoj stvari. Pobijano rešenje ne sadrži ni podatke o zemljišnoknjižnom stanju na predmetu deobe.09.01. o zajedničarima. Gž. (Iz Rešenja Okružnog suda u Valjevu. pre nego što pristupi odlučivanju o načinu deobe.

o čemu je u svom rešenju naveo potpune i jasne razloge. Zakona o vanparničnom postupku nema mesta ako je sporno pitanje već pravnosnažno rešeno. niti je o tome u svom rešenju naveo bilo kakve razloge. i po shvatanju žalbenog suda. vodilo odbijanju predloga za deobu. proizilazi. Okružni sud nalazi da je prvostepeni sud. izvršio deobu suvlasničke imovine. 148.08. Prema tome. To . Dakle. što bi bio i tzv. onda ne bi imalo mesta bilo kakvoj novoj deobi u vanparničnom postupku. u ranije vođenoj naznačenoj parnici u kojoj su učestvovali svi neophodni subjekti. 329/04 od 22.94 - .2004. odnosno prema navodima učesnika u ovom postupku. već bi ono što je sporno između učesnika moralo da se reši u parničnom postupku. godine) . Kako je o spornom pitanju parnični sud doneo pravnosnažnu odluku. Iz obrazloženja: Pravnosnažnom presudom u prvostepenom postupku utvrđen je svojinski udeo predlagača na predmetnim nepokretnostima (1/2 po osnovu sticanja u zajednici sa svojim imenovanim pokojnim mužem). sporno pitanje je pravnosnažno rešeno.u smislu člana 150. Prema stanju u spisima. ima mesta samo onda kada ono što je sporno prethodno pitanje nije pravnosnažno rešeno. u postupku deobe zajedničkih stvari i imovine. ZVP-a. (Iz Rešenja Okružnog suda u Valjevu. stav 1. (Iz rešenja Okružnog suda u Valjevu.neosnovani su.VANPARNIČNI POSTUPAK Iz obrazloženja: Prema odredbi čl. Naime.uz utvrđeni nasledni deo na ostatku iza smrti njenog muža . faktička deoba. da bi imalo mesta postupanju vanparničnog suda u postupku deobe. Gž. Gž.čini udeo predlagača od ¾. Naime. primeni odredbe člana 150. Primeni odredbe člana 150. ukoliko su ranije već bili suvlasnici na nepokretnoj imovini (mada o tome u spisima nema pouzdanih dokaza) da je deoba već izvršena usmenim putem i da je svako u državini fizički opredeljenog dela spornih nepokretnosti što bi ako je tačno. 938/04 od 26. sud nije utvrđivao da li su uopšte učesnici u ovom postupku suvlasnici na imovini koja je predmet deobe.2004. na koje i on upućuje. Zakona o vanparničnom. neophodno je da postoji zajednička. Suvlasnički udeli ostalih učesnika po osnovu nasleđa iza pokojnog utvrđeni su naslednim rešenjem istog suda.03. kada je.prvostepeni sud trebalo da prekine postupak i uputi predlagača na parnicu s obzirom na isticanje protivnika predlagača da su oni vlasnici katastarske parcele (koja je takođe predmet deobe) po osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju koji su kao davaoci izdržavanja zaključili sa pokojnim . Pored toga. na pravilno utvrđene relevantne činjenice pravilno primenio materijalno pravo. odnosno suvlasnička imovina i drugi. ukoliko je deoba već punovažno izvršena na jedan od zakonskih načina. godine) 284. da deoba takve imovine nije već izvršena. Zakona o vanparničnom postupku . U ovom postupku. Navodi iz žalbe da je . sud odlučuje o deobi i načinu deobe. isticanje protivnika predlagača da je to i dalje sporno je bez značaja. na način kao u izreci pobijanog rešenja.

onda tu više nema mesta deobi. sud će doneti rešenjem o deobi i načinu deobe zajedničke stvari.10.1996. Naime. 1087/01 od 25. Iz obrazloženja: Prvostepenim rešenjem odlučeno je da se izvrši civilna deoba pokretnih stvari. Takođe je dostavio i pravnosnažnu presudu od 3. godine kojom je utvrđeno pravo svojine protivnika predlagača na preostaloj 1/2 predmetnog stana. Rev. kako je to propisano stavom dva istog propisa.09. učesnici ovog postupka su vlasnici predmetnog stana sa utvrđenim suvlasničkim udelima.10. već onaj suvlasnik koji je na taj način oštećen svoja prava može ostvarivati samo u parnici.95 - . Kako ovakav zaključak nižestepenih sudova ne odgovara stanju u spisima. pa navedene pravnosnažne odluke sudova predstavljaju valjan dokaz o njihovom pravu svojine na nepokretnosti koja je predmet fizičke deobe. Iz obrazloženja: Rešenjem nižestepenih sudova odbačen je predlog za fizičku deobu nepokretnosti . godine) . godine) 286. pre nego što odluči da se deoba pokretnih stvari izvrši javnom prodajom. dostavio pravnosnažno rešenje ostavinskog suda kojim je raspravljena zaostavština koju. dok je za vrednost nekih od pokretnih stvari koje je protivnik predlagača otuđio pre deobe. Prema tome. Okružni sud je ukinuo prvostepeno rešenje iz sledećih razloga: Prema odredbi čl. Ta činjenica nije od značaja za sam postupak fizičke deobe i odnosno pravo suvlasnika u predmetnoj stvari. 153. stav 1. dok će pri odlučivanju o tome kome treba da pripadne određena stvar naročito imati u vidu posebne potrebe određenog učesnika zbog kojih ta stvar treba da pripadne upravo njemu. revizijski sud je ukinuo rešenje nižestepenih sudova. posebno u situaciji kada ista nepokretnost nije upisana u zemljišne knjige. sačinjava i predmetni stan stečen ugovorom o kupoprodaji. Inače. niti je naknadno po nalogu suda izvršio dostavu odgovarajućih dokaza o pravu svojine na istoj nepokretnosti. sud je dužan da po saslušanju učesnika u deobi oceni ima li uslova za odluku o tome da neke od pokretnih stvari pripadnu u svojinu jednom a druge stvari drugom učesniku. između ostalog. Prema tome po oceni revizijskog suda. i to u visini od 1/2. Ako su pokretne stvari otuđene od strane nekog od suvlasnika još pre nego što je započeo postupak deobe. jer predlagač u predlogu nije naveo zemljišnoknjižne podatke ove nepokretnosti. koje su i u vreme pokretanja postupka deobe u državini suvlasnika. U postupku deobe pokretnih stvari sud će. kojim je obuhvatio sve suvlasnike predmetne nepokretnosti. (Vrhovni sud Srbije. (Iz rešenja Okružnog suda u Valjevu. predmet deobe mogu biti samo one stvari koje se nalaze u državini učesnika u deobi i koje nisu otuđene.stana kao neuredan. Gž. saslušati učesnike u deobi i proceniti da li se deoba može izvršiti tako da neke od pokretnih stvari pripadnu u svojinu jednom učesniku a druge stvari drugom učesniku. predlagač je uz predlog za fizičku deobu. ZVP.2001. nastojeći da zadovolji opravdane zahteve interese zajedničara. pre donošenja rešenja o deobi javnom prodajom.2001.VANPARNIČNI POSTUPAK 285. isti obavezan da predlagaču isplati novčanu protivvrednost tih stvari u visini njegovog udela. 915/01 od 19. Predlog za pokretanje postupka deobe nepokretnosti mora sadržati zemljišnoknjižne podatke i pismene dokaze o pravu svojine. pošto prethodno sasluša učesnike i izvede potrebne dokaze.

VANPARNIČNI POSTUPAK

287.
Ako sud u postupku o deobi i načinu deobe zajedničkih stvari ili imovine dnese takvo rešenje da iz izreke proizlazi da se radi o pravnoj deobi a iz obrazloženja da se radi o fizičkoj deobi, čini bitnu povredu odredaba parničnog postupka. Iz obrazloženja: Postupajući po predlogu predlagača za fizičku deobu, Opštinski sud u G... je doneo rešenje o deobi R. br. ___/2000, od 4. septembra 2001. godine. U izreci je navedeno, između ostalog, da pripada u svojinu i državinu predlagaču 4/9 od kp. br. 1973 i 1977. u ukupnoj površini od 557,99 ha, a iz obrazloženja proizilazi da je izvršeno veštačenje od strane veštaka geometra i utvrđen je fizički deo parcele. Protiv navedenog rešenja žalbu je izjavio protivnik predlagača. Okružni sud u Č... je svojim rešenjem Gž. br. ___/2001, od 13. decembra 2001. godine, ukinuo rešenje Opštinskog suda u G... U drugostepenoj odluci je navedeno sledeće: Pobijano prvostepeno rešenje se zasniva na bitnoj povredi odredaba parničnog postupka iz člana 354. stav 2. tačka 14. ZPP, jer je izreka rešenja nerazumljiva, protivurečna obrazloženju rešenja, obrazloženje rešenja je bez razloga o odlučnim činjenicama. Naime, radi se o predlogu za fizičku deobu podnetom od strane predlagača. Tada, a na osnovu člana 154. Zakonom o vanparničnom postupku, izreka rešenja treba da sadrži delove parcela kao posledica fizičke deobe a ne da sadrži podatke o tzv. pravnoj deobi. Naime, podaci o fizičkim delovima stvari podrazumevaju da izreka rešenja treba da sadrži sve podatke o parcelama i objektima, ako su parcele cepane, mora se navesti koji je to novi broj kat. parcele i sa kojim površinama. Iz obrazloženja rešenja proizilazi da je sud izveo dokaz veštačenja od strane veštaka geometra, ali sud ne daje ocenu toga dokaza. Ako iz izreke rešenja proizilazi da je izvršena tzv. pravna deoba, a u obrazloženju je navedeno koji su to fizički delovi parcele u pitanju, tada je učinjena pomenuta bitna povreda odredaba Zakona o parničnom postupku. Zato prvostepeni sud u ponovnom postupku treba da ima u vidu odredbe člana 153. i 154. Zakona o vanparničnom postupku. (Iz rešenja Okružnog suda u Čačku, Gž. 1340/01 od 13.12.2001. godine)

Postojanje pismenog sporazuma o deobi imovine moguće je utvrđivati ne samo uvidom u takav sporazum nego svim dokaznim sredstvima. (Vrhovni sud Srbije, Rev. 1114/99 od 9.12.1999. godine)

288.

289.
Ako je sporna srazmera suvlasnika na nepokretnosti čija se deoba traži, sud ne može doneti rešenje o deobi te nepokretnosti, već će uputiti predlagača na parnicu. Iz obrazloženja: Prvostepeni sud je u vanparničnom postupku rešenjem odlučio da prekine postupak i predlagača uputi na parnicu radi utvrđivanja veličine suvlasničkog udela predlagača i protivnika predlagača na nekretnini na kojoj su stranke uknjižene kao suvlasnici na idealnim delovima od po jedne polovine dela svaka, a čiju deobu predlagač traži. Predlagač je izjavio žalbu protiv tog rešenja koju je drugo- 96 -

VANPARNIČNI POSTUPAK stepeni sud odbio iz sledećih razloga. U prvostepenom postupku protivnik predlagača osporio je suvlasnički srazmer na spornoj nekretnini ističući da je njen suvlasnički deo veći. Prema tome, prvostepeni sud je, u skladu sa odredbom člana 150. Zakona o vanparničnom postupku, pravilno postupio kada je postupak prekinuo i predlagača uputio na parnicu. Odredbe člana 153. navedenog zakona o načinu deobe zajedničke stvari i imovine, na koje se predlagač poziva, primenjuju se samo u slučaju kada nije sporan udeo u zajedničkim stvarima i imovini. Zato prvostepeni sud nije mogao doneti rešenje o deobi pre nego što se raspravi pitanje srazmera suvlasnika na nepokretnosti čija se deoba traži. (Iz rešenja Okružnog suda u Zrenjaninu, Gž. 1674/98 od 12.05.1999. godine)

290.
Ako učesnici postupka deobe zajedničke stvari ne postignu sporazum o načinu deobe te stvari, sud će preduzeti potrebne radnje (saslušanje, dokazivanje, veštačenje) i na osnovu tih razultata doneti rešenje o deobi predmetne nepokretnosti. Iz obrazloženja: U konkretnom slučaju, učesnici u postupku, suvlasnici zajedničke nepokretnosti, nisu postigli dogovor o uslovima i načinu deobe zajedničke nepokretnosti, u smislu odredbi člana 152. Zakona o vanparničnom postupku, pa su pravilno u ovom slučaju nižestepeni sudovi odredili deobu nepokretnosti putem javne prodaje, pri čemu će se ostvarena novčana sredstva podeliti suvlasnicima u visini njihovih suvlasničkih udela. Na ovo upućuju i odredbe člana 16. stav 4. i 5. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa, po kojima suvlasnici takođe sporazumno određuju način deobe stvari, pa u nedostatku sporazuma o tome odlučuje sud. Pri tome deoba će se izvršiti prodajom stvari, ako je fizička deoba nemoguća, kao u konkretnom slučaju, ili je moguća samo uz znatno smanjenje vrednosti stvari. (Vrhovni sud Srbije, Rev. 4979/99 od 17.11.1999. godine)

291.
Rešenje o prodaji zajedničke nepokretnosti sud će doneti u slučaju kada je očigledno da se deobom (stambene zgrade i njive) ne mogu dobiti nove stambene celine niti zemljišne parcele veće od 2 ha. Iz obrazloženja: Prvostepeni sud je pobijanim rešenjem odredio deobu zajedničkih nepokretnosti stranaka prodajom nepokretnosti i podelom postignute kupoprodajne cene među suvlasnicima srazmerno njihovim suvlasničkim delovima. Protivnica predlagača je izjavila žalbu protiv tog rešenja koju je drugostepeni sud odbio kao neosnovanu iz sledećih razloga. Iz izvoda iz zemljišne knjige proizilazi da deoba zajedničkih nepokretnosti stranaka ne može doći u obzir zbog prirode stvari i veličine suvlasničkih kvota. Naime, u pitanju su stambene zgrade sa dvorištem i baštom kao i njive od kojih samo jedna ima veći površinu od 2 ha, pa je i bez veštačenja očigledno da se deobom prema postojećim suvlasničkim kvotama ne mogu dobiti nove stambene celine, niti zemljišne parcele veće od 2 ha, kako je to predviđeno članom 19. Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Zbog toga je prvostepeni sud postupio u skladu sa odredbom člana 153. stav 1. Zakona o vanparničnom postupku i člana 16. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa kada je odredio deobu prodajom zajedničkih nepokretnosti. (Iz rešenja Okružnog suda u Zrenjaninu, Gž. 501/97 od 20.05.1998. godine)
- 97 -

VANPARNIČNI POSTUPAK

Punovažan je usmeni sporazum suvlasnika o deobi suvlasničkog stana. (Vrhovni sud Srbije, Rev. 3782/98 od 9.09.1998. godine)

292. 293.

Suvlasnik ima pravo da u svako vreme zahteva deobu stvari, osim u vreme u koje bi ta deoba bila na štetu drugih suvlasnika, ako zakonom nije drugačije određeno. (Vrhovni sud Srbije, Rev. 54/98 od 8.07.1998. godine)

Ako je fizička deoba stambene zgrade nemoguća onda se deoba vrši javnom prodajom i podelom postignute cene srazmerno suvlasničkim udelima. (Vrhovni sud Srbije, Rev. 1970/98 od 29.04.1998. godine)

294.

U postupku deobe zajedničkih stvari ili imovine vanparnični sud može odlučiti da neke stvari pripadnu jednoj, a druge odgovarajuće protivvrednosti drugoj strani. (Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, 1/98)

295.

U vanparničnom postupku prilikom odlučivanja o deobi imovinske zajednice (član 148. Zakona o vanparničnom postupku) kada se zahteva fizička deoba poljoprivrednog zemljišta sud je dužan da vodi računa o površini tog zemljišta u smislu odredbe člana 19. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Službeni glasnik RS", br. 49/92, 7/93, 48/94 i 54/96). (Iz rešenja Okružnog suda u Zrenjaninu Gž. 286/96 od 11.02.1998. godine)

296.

Kad suvlasnici nepokretnosti ne postignu sporazum o načinu fizičke deobe onda o načinu deobe te nepokretnosti odlučuje sud. Ako sud utvrdi da fizička deoba nije moguća ili bi znatno umanjila vrednost stvari i ako ne odluči da stvar pripadne jednom od suvlasnika odrediće prodaju i prodajom dobijeni iznos podeliti srazmerno veličini udela suvlasnika. (Vrhovni sud Srbije, Rev. 839/97 od 13.05.1997. godine)

297.

298.
U predlogu za deobu zajedničke nepokretnosti, predlagač je dužan da označi zemljišnoknjižne podatke za spornu nepokretnost zajedničara, a sud je dužan da sasluša zajedničare u smislu člana 153. stav 1. Zakona o vanparničnom postupku kao i da utvrdi sve okolnosti u smislu člana 153. stav 2. i člana 154. Zakona o vanparničnom postupku, u vezi člana 16. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa.
- 98 -

godine) 299. 16. i bez saslušanja zajedničara u smislu čl. Zakona o vanparničnom postupku u vezi čl. Zakona o parničnom postupku. Deli se imovina. 2. Zakona o vanparničnom postupku u vezi čl. odlučio da se deoba zajedničke nepokretnosti izvrši javnom prodajom. 149. 153. 166. 58/98 od 29. 1. st. posteljina. kao što su 200 rolni platna i slično.01. Reč je o pokretnoj imovini čija fizička deoba nije moguća. 33. Na predlog jednog od njih. st. godine) 300. saslušati zajedničare u smislu čl. u slučaju kada fizička deoba nepokretnosti nije moguća. koji ne sadrži zemljišnoknjižne podatke za ovu nepokretnost. st. Stoga je Okružni sud uvažio žalbu protivnika predlagača i ukinuo pobijano rešenje na osnovu čl. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa. kako to i protivnik predlagača ističe u žalbi. Zakona o parničnom postupku. a ne pojedina stvar. javnom prodajom i podelom ostvarene cene na jednake delove. drugostepeni sud je ukinuo prvostepeno rešenje uz stav da prvostepeni sud nije vodio računa o propisima člana 153. odgovarajuće protivvrednosti . Gž. Prilikom donošenja odluke o načinu deobe nepokretnosti sud će. Po žalbi protivnice predlagača. 153. 153. 16. kao i o zahtevu protivnice predlagača da se njoj i deci u stanu ostavi nameštaj. 153. i čl. s obzirom na to da stranke nisu mogle postići sporazum o deobi. u vezi čl. Iz obrazloženja: U parnici je doneta pravnosnažna presuda da su brojne pokretne stvari zajednička tekovina bivših bračnih drugova u jednakim delovima. U ponovnom postupku prvostepeni sud će naložiti predlagaču da uredi predlog i označi zemljišnoknjižne podatke za spornu nepokretnost zajedničara u smislu čl. 380. Zakona o vanparničnom postupku. Prvostepeni sud polazeći od člana 16. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu.1997. odlučiti da stvar pripadne jednom vlasniku (a drugim suvlasnicima isplati vrednost njihovih udela) ili da se nepokretnost izloži javnoj prodaji. Gž.02. Sud ne može izvršiti fizičku deobu pokretne zajedničke imovine tako što će neke stvari dosuditi jednoj a druge. Neke stvari iz prvostepenog rešenja su fizički deljive. i čl. 347/97 od 20.VANPARNIČNI POSTUPAK Iz obrazloženja: Prvostepeni sud je postupajući po neurednom predlogu za deobu zajedničke nepokretnosti. Zakona o vanparničnom postupku koji se odnose na postupak suda. st. vodeći računa i o njihovim opravdanim zahtevima i posebnim potrebama. ako neke od istih dosudi jednoj. Zakona o vanparničnom postupku. imajući u vidu da se pravo svojine na nepokretnosti stiče upisom u javnu knjigu u smislu čl. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa. Zakona o vanparničnom postupku. stav 5. 154. 1. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa smatra da je fizička deoba nemoguća. 2. st. Odluka o troškovima vanparničnog postupka ukinuta je na osnovu čl. st. tač.1997. vanparnični sud je doneo rešenje da se vrši deoba zajedničke imovine koju čine brojne pokretne stvari. Sud ne vrši fizičku deobu bilo koje od brojnih stvari. (Iz rešenja Okružnog suda Sombor. 2. posuđe i slično. 149. 1. utvrditi sve okolnosti u smislu čl. ceniti navode protivnika predlagača u žalbi i doneti zakonitu i pravilnu odluku. 3. 3. drugoj strani. st. ne ceneći pritom sve okolnosti iz čl. 2. st.99 - . Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa. . a druge odgovarajuće protivvrednosti drugoj strani. 20.

12. bez uticaja je na odluku suda u konkretnoj stvari.1995.VANPARNIČNI POSTUPAK Iz obrazloženja: O samoj deobi stvari od strane suda moguće je odlučiti na jedan od više načina. prvostepeni sud je zaključio da se u konkretnom slučaju ima primeniti odredba čl. te da prema utvrđenom činjeničnom stanju fizička deoba srazmerno veličini suvlasničkih delova nije moguća. Ako je to. Iz obrazloženja: Na osnovu stanja u spisima sledi da su parnične stranke vanknjižni suvlasnici nepokretnosti koja je predmet deobe. Rev. pošto drugim suvlasnicima isplati vrednost njihovog udela u roku koji sud prema okolnostima odredi. Ne može se tražiti deoba bespravno podignutog objekta. Imajući u vidu navedeno. sud će na zahtev pojedinih suvlasnika. Zakona o vanparničnom postupku.05. 1960/95 od 21. kad deobu stvari zahteva suvlasnik čiji je udeo neznatan. To praktično znači da nije pravična deoba alikvotnim udelima suvlasnika ako njihova vrednost nije srazmerna. .100 - .1996. ako sud utvrdi da fizička deoba nije moguća ili bi znatno umanjila vrednost stvari i ako ne odluči da stvar ne pripadne jednom od suvlasnika. 148. Kao prvo. godine) 302. ukoliko okolnosti slučaja to opravdavaju. 304. godine) Deoba objekta putem javne prodaje može se vršiti samo ako je taj objekat uknjižen. godine) U postupku deobe nepokretnosti. 839/97 od 13. Sud će odrediti da suvlasnik koji je dobio veću vrednost od pripadajuće isplati ostalima razliku u novcu. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu Gž. br. pak nemoguće. odnosno vrednosti suvlasničkog udela. 303. sud može odlučiti da ostali suvlasnici isplate njegov udeo. Međutim. vodeći računa o veličini udela pojedinih suvlasnika i njihovom potrebom za tom stvari. Kada fizička deoba stvari nije moguća ili bi se deobom osetno smanjila njena vrednost. Zatim. Gž. sud može odrediti da suvlasnici dobiju udeo koji ne odgovara njihovom suvlasničkom udelu. i 154. odlučiti da stvar pripadne jednom suvlasniku. (Iz odluke Okružnog suda u Beogradu. godine) 301. 12097/96 od 27. (Vrhovni sud Srbije.01. sud će kad god je to moguće odrediti da se fizička deoba stvari izvrši tako da svaki suvlasnik dobije u prirodi onaj udeo koji odgovara veličini. Deoba objekta koji predstavlja vanknjižno vlasnštvo ne može se vršiti putem javne prodaje. 4388/96 od 10. isticanje jedne stranke da druga stranka živi i radi u Australiji i da tamo ima kuću. Gž. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu. odnosno da se deoba ima izvršiti javnom prodajom i deobom podeljene vrednosti srazmerno veličini suvlasničkih udela stranaka u postupku.09. odrediće da se stvar izloži javnoj prodaji i prodajom dobijeni iznos podeli između suvlasnika srazmerno veličini njihovih udela.1996.1997.

Gž. Ukoliko predlagač smatra da ima osnova za iseljenje protivnika predlagača. predlog za određivanje privremene mere odnosi se na iseljenje protivnika predlagača iz objekta koji je predmet fizičke deobe. (Vrhovni sud Srbije u Beogradu Rev. o čemu prvostepeni sud nije nadležan da odlučuje u vanparničnom postupku. .101 - 308. ima mogućnosti da to svoje pravo ostvaruje u redovnoj parnici. (Iz rešenja Okružnog suda u Nišu. Iz obrazloženja: Iz stanja spisa sledi da je predlagač tražio da sud izvrši fizičku deobu predmetnog objekta. broj 5148/94 od 1. mora da bude uknjižen. Prvostepeni sud nije nadležan da u vanpaničnom postupku odlučuje i utvrđuje privremenu meru iseljenja protivnika predlagača iz objekta (predmeta fizičke deobe). sud će na zahtev suvlasnika . (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu. Gž. Gž. 306. Gž. 2960/95) Nastali spor zajedničara u vanparničnom postupku fizičke deobe je prethodno pitanje koje se mora rešiti u parnici. a podneskom od 4. Međutim. 802/94) .11. ne može vršiti putem javne prodaje. odnosno da se deoba objekta. pošto drugim suvlasnicima isplati vrednost njihovih delova u roku koji im sud odredi. te samim tim ni da određuje privremene mere. godine) 305. iz koje sledi da objekat koji se izlaže javnoj prodaji. novembra 1994. ako nema zahteva da zgrada pripadne jednom od suvlasnika ili ako se utvrdi da okolnosti slučaja ne opravdavaju da se odluči da zgrada pripadne jedno suvlasniku. Na predlog suvlasnika deoba fizički nedeljive zgrade može se izvršiti prodajom. Sud ne može obustaviti postupak razvrgnuća suvlasničke zajednice zbog toga što je predlagač na uviđaju izjavio da ga postupak fizičke deobe više ne interesuje. (Iz rešenja Okružnog suda u Požarevcu. Zakona o vanparničnom postupku. godine da sud odredi privremenu meru tako što će zabraniti protivniku predlagača korišćenje i raspolaganje predmetnim objektom. 2335/94) 307. prilikom odlučivanja. prvostepeni sud je propustio da ceni odredbu člana 149. 11813/94) Ako fizička deoba zgrade nije moguća. te da obaveže protivnika predlagača da se sa svim licima i stvarima iseli iz tog objekta.VANPARNIČNI POSTUPAK Međutim.1994. koji predstavlja vanknjižno vlasništvo. već sud mora od predlagača da zatraži razjašnjenje navedene izjave. (Iz odluke Okružnog suda u Beogradu. ukoliko to okolnosti slučaja opravdavaju odlučiti da stvar pripadne jednom suvlasniku.

zahteva odgovarajući deo ranije oduzete imovine po Zakonu o poljoprivrednom zemljišnom fondu društvene svojine i dodeljivanju zemlje poljoprivrednim organizacijama ("Službeni glasnik SRS". stav 2. Usmeni ugovor o deobi nepokretnosti koji je realizovan proizvodi pravno dejstvo. 51/71 i 52/73 i "Službeni list SAP br.1993. odnosno odricanje od prava da učestvuje u deobi zadružne imovine (brisanju zadružnog svojstva na nepokretnostima) nije smetnja da član porodične zadruge. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije.VANPARNIČNI POSTUPAK 309. Gž. Takvom odlukom suda ne menja se status bespravno podignute zgrade. Odlukom o deobi sud ne može dosuditi zajedničku stvar u svojini jednom suvlasniku uz njegovu obavezu da ostalim suvlasnicima isplati vrednost njihovih suvlasničkih delova. 4/92) . (Iz rešenja Okružnog suda u Požarevcu. Gzz. 1171/93) 314. (Bilten sudske prakse Vrhovnog suda. Neprihvatanje. kao vrednost predmeta deobe za ocenu prava na reviziju protiv rešenja drugostepenog suda kojim se postupak pravnosnažno završava uzima se osnovica utvrđena prema taksi naplaćenoj na predlog.12. već se samo uređuju međusobni odnosi zajedničara u postupku raskidanja njihove imovinske zajednice. ili u toku tog postupka pred prvostepenim sudom (koji se ne odnosi na novčani iznos). 1732/93) 312. (Vrhovni sud Srbije. 128/93) 311. ako se svi suvlasnici o tome nisu sporazumeli. Rev. Član 2. Sud može odlukom o deobi naložiti zajedničarima da izvrše određene prepravke i na bespravno podignutoj zgradi u cilju izdvajanja posebnih fizičkih delova zgrade. Ugovor o deobi nepokretnosti nije ugovor iz oblasti prometa nepokretnosti.26/72). Saglasnost za rekonstrukciju kuće data od vlasnika u vreme izvođenja radova obavezuje i novog vlasnika kao sukcesora ranijeg vlasnika. (Pravno shvatanje Građanskog odeljenja Vrhovnog suda Srbije utvrđeno na sednici od 8. u slučaju kada taksa na predlog nije naplaćena. odnosno prema taksi propisanoj taksenom tarifom Zakona o sudskim taksama. 75/93) 310. godine) 313. Ako u vanparničnom predmetu deobe suvlasničke stvari ili imovine. Gzz. po tom osnovu. Uredbe.102 - . br. predlagač nije naznačio vrednost predmeta deobe. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije.

može se odrediti i tako da nekom od suvlasnika zgrade. 317. do 149. imajući u vidu detaljni urbanistički plan. Rev. s tim što stranke mogu tražiti uređenje načina korišćenja tih parcela shodno članu 141. Gž. 77/90) 318. Fizička deoba suvlasništva porodične stambene zgrade sagrađene na gradskom građevinskom zemljištu u društvenoj svojini. a sporan je ugovor o deobi u spisima. Pobijanjem rešenja opštinskog suda prekida se vanparnični postupak za fizičku deobu i predlagač upućuje na parnicu. (Iz rešenja Vrhovnog suda Vojvodine. obzirom da se u ovom slučaju radi o tražbenom pravu. za slučaj spora. 1481/91) 315. Na tržištu vrednost stvari ne utiče činjenica da jedan od zajedničara određeno vreme nije koristio stvar. Ako ta deoba ne bi bila moguća. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije.VANPARNIČNI POSTUPAK Vrednost zajedničke stvari u postupku njene deobe se određuje prema njenoj tržišnoj vrednosti. 77/90-2) Fizička deoba parcela koje predstavljaju izgrađeno građevinsko zemljište u društvenoj svojini nije moguća dok se prethodno od upravnog organa ne zatraži izveštaj da li je fizička deoba tih parcela moguća. treba obustaviti vanparnični postupak za fizičku deobu. S obzirom na to. Iz obrazloženja: Predmetne parcele predstavljaju izgrađeno građevinsko zemljište koje je u društvenoj svojini. 2709/91) 316. Zakona o vanparničnom postupku.103 - 319. Gž. Zakona o vanparničnom postupku. vanparnični sud je bio dužan da prethodno od upravnog organa zatraži izveštaj da li je moguća fizička deoba tih parcela imajući u vidu detaljan urbanistički plan. Gž. pa se može pobijati u parnici zbog zablude. (Iz rešenja Okružnog suda u Požarevcu. prevare ili prinude. ostvaruje u parnici. 118/90) . . (Iz rešenja Okružnog suda u Požarevcu. u tom slučaju će se postupiti shodno članu 150. U slučaju ako je fizička deoba predmetnih parcela moguća. pripadne u deo pravo korišćenja na delu građevinskog zemljišta ako je ono po urbanističkim propisima deljivo. (Iz rešenja Okružnog suda u Kragujevcu. koje se. Sporazum stranaka o načinu deobe zajedničke stvari ili imovine na osnovu koga je vanparnični postupak deobe okončan predstavlja dvostranu materijalno-pravnu izjavu volje . na njegov zahtev.ugovor sa procesno-pravnim dejstvom a ne parničnu radnju.

1986. Gž. Vrhovni sud Srbije) 324. a neopredeljenog suvlasničkog udela. ne može se smatrati konačnom deobom.VANPARNIČNI POSTUPAK Konačna fizička deoba zajedničke kuće može biti izvršena tek posle utvrđenih svojinskih udela stranaka u njenom sticanju. Rev. (Iz rešenja Okružnog suda Kraljevu. Vrhovni sud Srbije) 325. Kad u postupku fizičke deobe građevinskih objekata u susvojini više lica sa različitim suvlasničkim udelima neki od zajedničara treba da dobije objekat koji premaša veličinu njegovog suvlasničkog udela i da po tom osnovu isplati ostalima razliku u novcu. pa prema toj vrednosti odrediti iznos koji taj zajedničar treba da isplati. (Zbirka sudskih odluka iz oblasti građanskog prava 1973-1986. Kada je u postupku razvrgnuća imovinske zajednice utvrđen srazmer suvlasničkih delova stranaka. 489/89) 320. ali ne mogu tužbom zahtevati ustupanje u državinu realnog.104 - 326. Rev. kada je vrednost predmeta deobe (ocenjena na osnovu odredbi Zakona o sudskim taksama) ispod iznosa propisanog za dozvoljenost revizije u imovinsko-pravnim sporovima po odredbama ZPP. 1160/88) 322. Vrhovni sud Srbije) . onda treba utvrditi prometnu vrednost objekta čije se deoba traži. . Zemljišno-knjižni suvlasnici idealnih delova stambene zgrade i zemljišta mogu tražiti fizičku deobu istih u vanparničnom postupku. kada u toku istog između stranaka postane sporno pravo na stvari koja je predmet deobe ili udeo u zajedničkoj stvari. izvršen između sticalaca pre konačno utvrđenih udela u sticanju. (Zbirka sudskih odluka iz oblasti građanskog prava 1973-1986. 181/89) 321. o čemu sud vodi računa po služebnoj dužnosti. (Vrhovni sud Srbije. jer bi plaćanjem tog iznosa prema građevinskoj vrednosti objekata na osnovu razlike između građevinske i prometne vrednosti došlo do poremećaja suvlasničkih delova utvrđenih pravosnažnom sudskom odlukom. 575/87) 323. 1986. Vanparnični sud je obavezan da prekine postupak za fizičku deobu. u vanparničnom postupku moraju učestvovati svi suvlasnici. ne može se kasnije u parnici tražiti izmena veličine ovih suvlasničkih delova. Rev. (Zbirka sudskih odluka iz oblasti građanskog prava 1973-1986. (Vrhovni sud Vojvodine. 1986. Kad se odlučuje o deobi suvlasničke parcele. (Vrhovni sud Srbije. već samo kao privremeno uređenje načina korišćenja. U vanparničnim predmetima deobe zajedničke stvari i imovine nije dozvoljena revizija. Sporazum o deobi kuće.

U vanparničnom postupku radi deobe zajedničkih stvari ili imovine nema mesta prekidu postupka i upućivanju predlagača da u određenom roku pokrene parnicu u smislu člana 150. Inače. list grada Beograda. Vrhovni sud Srbije) 327. I u odsustvu sporazuma stranaka. Zakona o vanparničnom postupku. (Zbirka sudskih odluka iz oblasti građanskog prava 1973-1986. a protivnici predlagača su se protivili sprovođenju svake deobe. 16. 1986. ako su udeli u zajedničkim stvarima ili imovini. Zakona o vanparničnom postupku. Ako je fizička deoba stambene zgrade u susvojini više lica moguća samo uz određene prepravke. srazmerno suvlasničkim udelima. Vrhovni sud Srbije) 329. deoba će se izvršiti prodajom. stav 1. 1986. fizičku deobu zgrade ili stana na dve ili više stambenih jedinica moguće je izvršiti samo u skladu sa posebnim propisima. shodno odredbi čl. dok se prethodno ne utvrdi da li je moguća fizička deoba. Vrhovni sud Srbije) 330. nema mesta fizičkoj deobi zgrade samo na dva dela zgrade tako. a na drugoj protivnici predlagača. utvrđeni pravosnažnim rešenjem o nasleđivanju. 1986. po. br. da je ta deoba provedena u katastru i da zajedničari drže pripadajuće delove nepokretnosti. u smislu člana 16. kada je veštačenjem utvrđeno da se zgrada ne može podeliti na četiri samostalne celine. Vrhovni sud Srbije) 328. koji odgovara veličini odnosno vrednosti njegovog suvlasničkog dela. stav 1. st. (Zbirka sudskih odluka iz oblasti građanskog prava 1973-1986. 5. odnosno državine na određenim fizičkim delovima nepokretnosti. Takva deoba je protivna pojmu fizičke deobe koja se vrši tako. o čemu se odlučuje u parnici.105 - 331. da svaki suvlasnik dobije onaj deo. Zakona o osnovnim svojinsko-pravnim odnosima. Kada u vanparničnom postupku radi deobe zajedničke stvari ili imovine među zajedničarima nesporno da je već izvršena vansudska fizička deoba nepokretnosti u susvojini. Pritom je bez značaja činjenica. . uz odobrenje nadležnog organa uprave. a da je posle te deobe nastao spor o pravu svojine. sud ne može naložiti prepravku iste dok zajedničari ne dobiju odobrenje za adaptaciju postojećeg objekta od opštinskog organa uprave nadležnog za poslove građevinarstva u smislu odredaba Zakona o izgradnji objekata SR Srbije i Odluke o izgradnji objekata građana ("Sl. što ni jedna od stranaka nije stavila predlog za fizičku deobu. koji su predmet deobe. onda će se sud. 2/75). (Zbirka sudskih odluka iz oblasti građanskog prava 1973-1986.VANPARNIČNI POSTUPAK U odsustvu sporazuma stranaka o načinu deobe. (Zbirka sudskih odluka iz oblasti građanskog prava 1973-1986. ne može se izvršiti prinudna javna prodaja suvlasničkog stana. što bi na njenom delu i dalje ostali u suvlasničkoj zajednici predlagači. 1986. Ukoliko se takvo odobrenje ne dobije.

1986. Rev.VANPARNIČNI POSTUPAK sebnom odlukom obustaviti vanparnični postupak. deoba nepokretnosti javnom prodajom u smislu člana 149.106 - . odnosno imovine. prodajom i podelom ostvarene kupoprodajne cene prema suvlasničkim udelima. niti je sporno koje stvari. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu. jer ne bi omogućavala kupcu da nepokretnost stekne u svojinu. jer među zajedničarima nije sporno pravo na stvari koja je predmet deobe ili pravo na imovinu. podneti predlog ne sadrži sve ove podatke . Prema stanju u spisima. ne može se za sada prihvatiti. kao i o drugim licima koja na predmetu deobe imaju neko stvarno pravo. Pri tom sud je dužan da ima u vidu da u nedostatku zemljišno-knjižnih podataka o nepokretnosti i pismenih dokaza o pravu svojine. pravu službenosti i drugim stvarnim pravima. Među strankama. prekinuti postupak i uputiti predlagača da u određenom roku pokrene parnicu. a da potom ceni osnovanost predloga. Zakona o vanparničnom postupku. (Zbirka sudskih odluka iz oblasti građanskog prava 1973-1986. 62/86) 333. jer ne bi omogućavala kupcu da nepokretnost stekne u svojinu. jer se tim rešenjem postupak deobe pravosnažno ne završava. okružni sud je ukinuo rešenje opštinskog suda i predmet vratio na ponovni postupak. već rešenjem o deobi.shodno odredbi člana 16. nije dozvoljena ako nema pismenih dokaza o pravu svojine i zemljišno-knjižnih podataka o nepokretnosti. Po nalaženju Okružnog suda zaključak prvostepenog suda da u situaciji kada je nesporno da fizička deoba predmetnog stana nije moguća . da predlog mora da sadrži podatke o predmetu deobe i udelima deobničara. čiji su vlasnici predlagač i protivnik predlagača sa 1/2 dela. u smislu člana 149. odnosno prava ulaze u zajedničku imovinu. koje kao razvedeni bračni drugovi koriste stan nesporno je suvlasništvo svakog u 1/2 dela i da fizička deoba stana nije moguća. Gž. Zakona o vanparničnom postupku SRS ne bi bila dozvoljena. Zakona o osnovnim svojinsko-pravnim odnosima valja dozvoliti deobu navedene nepokretnosti njenom prodajom i podelom kupoprodajne cene.posebno pismene dokaze o pravu svojine. jer će se po pravosnažnosti te odluke postupak sprovesti po pravilima parničnog postupka pred nadležnim sudom. 1752/86) . Zakona o vanparničnom postupku SRS predviđeno je. niti je prvostepeni sud naložio predlagaču da predlog u smislu citirane odredbe uredi (što je bio dužan sud da učini). o zajedničarima. Vrhovni sud Srbije) 332. Po žalbi protivnika predlagača da stan nije upisan u zemljišne knjige. Iz obrazloženja: Opštinski sud je rešenjem dozvolio deobu nepokretnosti dvoiposobnog stana. pored ostalog. Revizija nije dozvoljena protiv rešenja drugostepenog suda kojim je odbijen zahtev za fizičku deobu zajedničkih stvari i da će se po pravosnažnosti tog rešenja izvršiti civilna deoba stvari. U ovakvom slučaju sud ne može. u smislu člana 150. udeo u zajedničkim stvarima. (Vrhovni sud Srbije. s tim što se za nepokretnosti moraju navesti zemljišno-knjižni podaci i priložiti odgovarajući pismeni dokazi o pravu svojine. istog Zakona. stav 1. Odredbom člana 149. Deoba nepokretnosti javnom prodajom.

148/85) 336. prekinuti postupak i uputiti predlagača da u određenom roku pokrene parnicu jer među zajedničarima nije sporno pravo na stvari.107 - . (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije. 150. U ovakvom slučaju sud ne može. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije. Gzz. Rev. (Vrhovni sud Srbije.VANPARNIČNI POSTUPAK 334. U slučaju kada je fizička deoba suvlasničke zgrade moguća bez smanjenja njene vrednosti. Kad je u vanparničnom postupku radi deobe zajedničke stvari ili imovine među zajedničarima nesporno da je već izvršena vansudska fizička deoba nepokretnosti u susvojini. Pri tome nije od bitnog značaja što je u pitanju bračna tekovina. 1. odnosno da ima status presuđene stvari. 33. nema nikakvih zakonskih smetnji da stranke same odrede udeo u sticanju ove imovine. 1. 934/86) 335. Pravnosnažno rešenje o deobi u vanparničnom postupku vezuje stranke te nijedna od stranaka ne može tražiti u parnici veća suvlasnička prava. jer će se po pravosnažnosti te odluke postupak sprovesti po pravilima parničnog postupka pred nadležnim sudom. odnosno prava ulaze u zajedničku imovinu. st. Rev. odnosno državine na određenim fizičkim delovima nepokretnosti. Ne može se vršiti deoba građevinske parcele kroz postupak uređivanja načina korišćenja građevinskog zemljišta. (Vrhovni sud Vojvodine. 428/85) 337. u smislu člana 16. 1. obustaviti parnični postupak. istog zakona. 64/85) . onda će se sud. i 34. st. Međutim. Zakona o vanparničnom postupku. jer se veličina udela u ovoj imovini u parnici utvrđuje samo kada je ona sporna. o čemu se odlučuje u parnici. st. posebnom odlukom. a da je posle te deobe nastao spor o pravu svojine. Zakona o planiranju i uređenju prostora i čl. jer je u suprotnosti sa odredbama čl. Suvlasnici porodične stambene zgrade imaju zajedničko i nedeljivo pravo korišćenja zemljišta pod zgradom i zemljišta koje je potrebno za njenu redovnu upotrebu. ispunjeni su zakonski uslovi za fizičku deobu. kojim je propisano da sopstvenik zgrade na izgrađenom građevinskom zemljištu ima pravo da koristi zemljište pod zgradom i zemljište koje je potrebno za njenu redovnu upotrebu u granicama građevinske parcele utvrđenim prema urbanističkom planu. niti da deobu ove imovine izvrše u vanparničnom postupku. Iz obrazloženja: Ovaj sud smatra da pravnosnažno rešenje o deobi u vanparničnom postupku vezuje stranke. te one sada u parnici ne bi mogle tražiti veći suvlasnički udeo. Zakona o građevinskom zemljištu. Gzz. u smislu čl. 31. da je ta deoba provedena u katastru i da zajedničari drže pripadajuće delove nepokretnosti.

5. Zakona o parničnom postupku koji se u ovoj oblasti shodno primenjuje na osnovu člana 30. odnosno imovini ili neko drugo pravo u smislu člana 150. . pravilno i na zakonu osnovano. u spisu nema podataka o drugim zajedničarima. sud je pravilno postupio odbacivši predlog. Kako predlagač nije postupio po nalogu suda da predlogom obuhvati kao protivnike predlagača i druge suvlasnike na nepokretnosti. 30. shodno odredbi čl. Ukoliko se takvo odobrenje ne dobije. 8873/85) Kad sud utvrdi da među zajedničarima sporno pravo predlagača na udeo u zajedničkim stvarima. st. Iako predlog sadrži podatke o predmetu deobe. deoba će se izvršiti prodajom. Da bi se po predlogu za deobu moglo postupati. predstavljaće bitnu povredu iz člana 354. 2/75). po nalaženju okružnog suda. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu. Zakona o vanparničnom postupku. 3402/85) 339. pošto predlagač nije postupio po nalogu suda i dopunio predlog tako da njim obuhvati sve zajedničara. Zakona o vanparničnom po. Zakona o vanparničnom postupku Srbije izričito predviđa da predlog mora obuhvatiti sve zajedničare. već uopšte . (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije.VANPARNIČNI POSTUPAK Ako je fizička deoba stambene zgrade u susvojini više lica moguća samo uz određene prepravke. Gž. stav 2. Sud će odlučiti da se deobe izvrši prodajom stvari u slučaju kada je nemoguća fizička deoba i to ne samo prema veličini suvlasničkih udela. br. udelima predlagača i protivnika predlagača i zemljišno-knjižne podatke o nepokretnosti. Zakona o osnovnim svojinsko-pravnim odnosima. predlog mora da obuhvati sve suvlasničke nepokretnosti (ako ih ima više) bez obzira na to da li je oni koriste ili ne. ZPP u vezi čl. Gzz. 28/85) 338. stav 1. iako se iz izvoda iz zemljišne knjige vodi da oni postoje. U odnosu na učesnike u ovom postupku važe odredbe člana 201. doba nepokretnosti mora se urediti na jednak način prema zajedničarima zbog čega član 149. Žalbu predlagača drugostepeni sud je odbio kao neosnovanu. Pobijano prvostepeno rešenje je. sud ne može naložiti prepravku iste dok zajedničari ne dobiju odobrenje za adaptaciju postojećeg objekta od opštinskog organa uprave nadležnog za poslove građevinarstva u smislu odredaba Zakona o izgradnji objekata SR Srbije i Odluke o izgradnji objekata građana („Sl.108 - 341. 16. Gž.bez obzira na veličinu suvlasničkih udela. Iz obrazloženja: Prvostepenim rešenjem je odbačen predlog predlagača za fizičku deobu nepokretnosti. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu. stav 2. tačka 7. Zakona o vanparničnom postupku. ističući da su u pitanju deca protivnika predlagača sa kojima je u dobrim odnosima i koji odavno premetnu nepokretnost koriste. 340. Jer. list grada Beograda”. Fizička deoba i deoba prodajom stvari su različiti načini deobe koji se ne mogu vršiti istovremeno.

kao tužioca. odnosno imovini ili nekog drugog prava.VANPARNIČNI POSTUPAK stupku. ko je dužan izvršiti određene radove i u kojem roku. Gž. sud će uvek prekinuti vanparnični postupak ako je među učesnicima sporno pravo na stvari koje su predmet deobe. Sledstveno tome sud je dužan da prekine i postupak pokušaja poravnanja deobom nepokretnosti. koja je predmet deobe. Okružni sud je po žalbi predlagača potvrdio rešenje opštinskog suda. ZVP ako su udeli u zajedničkim stvarima ili imovini. odredbom člana 150. 86/84) 343. omogući predlagaču da se izjasni o osporavanju njegovog udela u zajedničkim stvarima. Među učesnicima nije sporno da je pred drugim sudom u toku parnica između protivnika predlagača trećeg reda . (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu. Kod ovakvog činjeničnog stanja pravilno je postupio prvostepeni sud kada je prekinuo postupak radi pokušaja poravnanja do okončanja parničnog postupka koji je već u toku između dva protivnika predlagača. 4992/85) U vanparničnom postupku radi deobe zajedničkih stvari ili imovine nema mesta prekidu postupka i upućivanju predlagača da u određenom roku pokrene parnicu u smislu člana 150. Gzz. u izreci rešenja valja tačno odrediti koji fizički deo dobija pojedini suvlasnik i sve ono što svaki od njih ima da učini radi ostvarenja deobe. pravo na imovinu ili udeo u imovini. U vanparničnom postupku radi ukidanja imovinske zajednice fizičkom deobom. radi utvrđivanja visine udela u zajedničkoj imovini. 344.109 - . utvrđeni pravosnažnim rešenjem o nasleđivanju. ako sud propusti da pre prekida postupka i upućivanja predlagača na parnicu. Postupajući po predlogu radi pokušaja poravnanja fizičkom deobom između učesnika.kao tuženog. Iz obrazloženja: Opštinski sud je prekinuo vanparnični postupak pokrenut predlogom jednog predlagača radi pokušaja poravnanja sa još tri učesnika fizičkom deobom nepokretnosti. ili je sporno koje stvari ili prava ulaze u zajedničku imovinu. stav 1. Predlagač je podneo sudu predlog radi pokušaja poravnanja sa protivnicima predlagača fizičkom deobom nepokretnosti. čime bi prestala potreba daljeg vođenja već druge parnice između dva učesnika pred drugim sudom. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije. Zakona o vanparničnom postupku SR Srbije propisana je izričita obaveza suda da prekine vanparnični postupak deobe zajedničke stvari ili imovine ako je među zajedničarima sporan udeo u zajedničkoj imovini. Gzz. Jer. 95/85) 342. protiv protivnika predlagača drugog reda . .

Osim toga. stav 1. nastojeći da zadovolji opravdane zahteve i interese suvlasnika. S obzirom da u pogledu obračuna visine ove doplate ima nedostataka. neuseljiv i kao takav manje vrednosti. Vrhovni sud ocenjuje neosnovanim isticanje revizije. to se ne može uzeti da je stan. Po stanovištu Vrhovnog suda. s obzirom na zanimanje i ostale prilike. (Iz rešenja Višeg suda u Subotici. (Vrhovni sud Vojvodine. Vrhovni sud u ovom delu usvaja reviziju. Zakona o vanparničnom postupku. ukida u tom delu odluke nižestepenih sudova i predmet vraća na ponovno raspravljanje. list SAPV”. Zakona o građevinskom zemljištu („Sl. Po stanovištu Vrhovnog suda. a u konkretnom slučaju fizička deoba suvlasničkih zgrada učesnika moguća je bez smanjenja njihove vrednosti. Deoba suvlasničke stvari će se izvršiti prodajom stvari. No. list SAPV”. pošto deobom predmetnih zgrada svi učesnici svoje delove primaju na korišćenje i slobodno raspolaganje. 346.110 - . shodno članu 24.61 kvm. pošto deobom predmetnih zgrada svi učesnici svoje delove primaju na korišćenje i slobodno raspolaganje. broj 57/65).VANPARNIČNI POSTUPAK Iz obrazloženja: Deoba građevinske parcele izgrađenog gradskog građevinskog zemljišta na kojem je izgrađena zgrada je isključena. a zbog veličine suvlasničkih delova ili drugih okolnosti ne bi bilo ekonomski opravdano (ili zakonom dozvoljeno) deliti svaku stvar. koje su u suvlasništvu stranaka.. Zakona o osnovnim svojinskopravnim odnosima predviđeno da će se deoba suvlasničke stvari izvršiti prodajom stvari ako je fizička deoba nemoguća ili je moguća samo uz znatno smanjenje vrednosti stvari. Iz obrazloženja: Drugostepenim rešenjem potvrđeno je rešenje opštinskog suda kojim je određena fizička deoba nepokretnosti. sud može svakom suvlasniku dodeliti deo pojedine cele stvari koji odgovara po vrednosti njegovom suvlasničkom delu.i smatra da su nižestepeni sudovi pogrešili kada su umesto da deobu suvlasničkih stambenih zgrada učesnika izvrše prodajom zgrada.. Pobijana odluka doneta je u skladu sa članom 153. odlučili da izvrše fizičku deobu. broj 21/73. Gž. kako je odredbom člana 16. stav 5. iz „Sl. to su nižestepeni sudovi pravilno našli da stoje svi zakonski uslovi za predmetnu deobu. Dozvoljeno je samo utvrditi način korišćenja ovog zemljišta u korist pojedinih sopstvenika posebnih delova zgrade. 359/84) Kada susvojina postoji na više stvari. nižestepeni sudovi su uz pristanak i samih predlgača pravilno našli da su oni dužni da izvrše doplatu do pune vrednosti dela protivniku predlagača.. 1095/84) 345. njihovim potrebama.samo ako je fizička deoba nemoguća ili je moguća samo uz znatno smanjenje vrednosti stvari.. vodeći računa o opravdanim interesima svakog suvlasnika. Rev. ne računajući dograđeni deo zgrade do ulice. koji je pripao na deo protivniku predlagača (koji u njemu stanuje). koji se primeljuje na osnovu Zakona. stav 1. s obzirom da protivnik predlagača od ukupne površine predmetnih zgrada. Zakona o svojini na delovima zgrade („Sl. 31/79) i član 6. br. to se ne može uzeti da je stan. list SFRJ”. koji je pripao na deo protiv. dobija površinski 0. manje.

snose troškove postupka na jednake delove. koji odgovara veličini odnosno vrednosti njegovog suvlasničkog dela. nema mesta fizičkoj deobi zgrade samo na dva dela zgrade tako. da oni postaju sopstvenicima delova stana. od 22. sud će na osnovu rezultata celokupnog postupka odlučiti o deobi stvari. ne računajući dogradnju i adaptaciju. u skladu sa pravilima o razvrnuću imovinske zajednice u vanparničnom postupku.06.111 - 351. I u odsustvu sporazuma stranaka. Sporazum sopstvenika idealnih delova zgrade. Gž. Takva deoba je protivna pojmu fizičke deobe koja se vrši tako. fizičku deobu zgrade ili stana na dve ili više stambenih jedinica moguće je izvršiti samo u skladu sa posebnim propisima. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije. U ponovljenom postupku potrebno je razjasniti koliko iznosi tržišna cena jednog metra kvadratne stambene površine predmetnih zgrada i na toj bazi izvršiti obračun doplate. pa su predlagači dužni da doplatu do pune vrednosti njegovog dela izvrše na bazi tržišne cene jednog kvadratnog metra stambene površine predmetnih stanova. srazmerno suvlasničkim udelima. Gzz. (Vrhovni sud Srbije. 174/83) 349. 718/83) . a na drugoj protivnici predlagača. Gž. jer u smislu čl. (Iz rešenja Vrhovnog suda Srbije. (Vrhovni sud Srbije. a u obračun potrebnih troškova ulaze ne samo troškovi predlagača. Zakona o svojini na delovima zgrada predmet etažne svojine mogu biti samo pojedini stanovi. kada je veštačenjem utvrđeno da se zgrada ne može podeliti na četiri samostalne celine. sprovodi opštinski sud po mestu gde se imovina nalazi. Inače. koji su u zajedničkom interesu svih deobničara.VANPARNIČNI POSTUPAK niku predlagača (koji u njemu stanuje). na osnovu koga bi deoba bila izvršena tako. godine) 350. 9785/84) U postupku fizičke deobe stvari svi učesnici.1983. 1. Ako između suvlasnika ne postoji sporazum o načinu deobe stvari u susvojini. pri čemu za fizičku deobu stambene zgrade nije smetnja zemljišno-knjižno stanje prema kome se predmetna nepokretnost vodi kao jedno zemljišno-knjižno telo. Gzz. u protivnosti je sa propisima o etažnoj svojini i nema pravno dejstvo. već i troškovi protivnika. Izvršenje pravosnažnog rešenja komisije za ispitivanje porekla imovine. Građ. 2437/84) 347. (Iz rešenja Okružnog suda u Nišu. što bi na jednom delu i dalje ostali u suvlasničkoj zajednici predlagači. odeljenja Vrhovnog suda Srbije. uz odobrenje nadležnog organa uprave. da svaki suvlasnik dobije onaj deo. (Pravni stav Zajedničke sed. u pravilu. neuseljiv i kao takav manje vrednosti. . 11/83) 348. kojim je od građana oduzet idealni deo nepokretnosti. Rev.

Iz obrazloženja: Pravilna primena odredbe čl. a ne da se donese rešenje o obustavi postupka. Zakona o vanparničnom postupku podrazumeva. godine) 355.VANPARNIČNI POSTUPAK U slučaju kada nijedan od suvlasnika stana nije stekao i status nosioca stanarskog prava. da se može voditi postupak za uređenje međa između parcela stranaka kada su međni znaci uništeni ili znatno oštećeni. ima mesta uređenju međa između parcela stranaka samo ako su međašni znaci uništeni. Zakona o vanparničnom postupku. 1337/06. (Vrhovni sud Srbije. od 18. Rev. Rev. (Vrhovni sud Vojvodine. jer su međni znaci uništeni ili znatno oštećeni. (Iz rešenja Okružnog suda u Čačku. a protivnik predlagača je pre više godina postavio žičanu ogradu za koju je veštak geometar utvrdio da je postavljena u parceli predlagača. U skladu sa odredbom člana 155. oštećeni ili pomerani. 155-163. tada nije imalo mesta donošenju rešenja o obustavi postupka uređenja međa i upućivanju predlagača na parnicu da utvrdi da je vlasnik spornog dela parcele. ako navedeni uslov nije ispunjen. 156. shodno čl. 188/82) 353. Gž. UREĐENJE MEĐA (Član 155 – 163) 354. odnosi između suvlasnika mogu se raspraviti jedino putem deobe. Ako je u vanparničnom postupku na osnovu nespornih suvlasničkih delova na nepokretnostima doneta pravnosnažna odluka o razvrgavanju imovinske zajednice. Iz obrazloženja: .112 - . ne može se kasnije u parnici tražiti izmena suvlasničkih delova. a susedi ne mogu sporazumno da utvrde granicu. To dalje znači da. Zakona o vanparničnom postupku. predlog za uređenje međa bi bio odbačen kao nedozvoljen. Kada je predlagač podneo predlog za uređenje međe između njegove i parcele protivnika predlagača. 837/83) 352.2006.10. a nema sporazuma između stranaka.

VANPARNIČNI POSTUPAK Rešenjem prvostepenog suda uređena je međa između parcela stranaka, prema faktičkom stanju na terenu. Povodom žalbe protivnika predlagača drugostepeni sud je prvostepeno rešenje ukinuo i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovni postupak i odluku. Osnovano se u žalbi protivnika ističe da nije imalo mesta vođenju vanparničnog postupka za uređenje međa, jer postoji sporazum između stranaka, što predlagač nije ispoštovao, a međašni znaci nisu uništeni. Prema odredbi čl. 155. Zakona o vanparničnom postupku ima mesta uređenju međa samo ako su međašni znaci uništeni, oštećeni ili pomerani, a susedi ne mogu sporazumno da se dogovore. Imajući u vidu navode iz žalbe, u novom postupku treba utvrditi, u skladu sa citiranom zakonskom odredbom, da li je predlog predlagača osnovan. (Iz rešenja Okružnog suda u Novom Pazaru Gž. br. 155/05, od 7.03.2005. godine)

356.
Postupak za uređenje međa se pokreće na predlog vlasnika, odnosno korisnika susednih parcela. Iz obrazloženja: Pobijanim rešenjem uređena je međa između katastarske parcele čiji je korisnik opština, a koja je državna svojina, i katastarskih parcela koje su vlasništvo protivnika predlagača. U podnetoj žalbi protivnik predlagača ističe da je predmetni put greškom upisan kao javni put, a kao dokaz dostavlja rešenje odeljenja za opštu upravu i finasije o obustavi postupka pokrenutog u cilju raspravljanja samovlasnog zauzeća zemljišta u državnoj svojini, i to ovde sporne katastarske parcele, protiv samovlasnih zauzimača, ovde protivnika predlagača, jer je istim utvrđeno da sporna parcela predstavlja privatno putno zemljište. Imajući to u vidu potrebno je i da prvostepeni sud u ponovnom postupku oceni da li predlagač ima aktivnu legitimaciju u ovoj pravnoj stvari. Pored toga, prema utvrđenju prvostepenog suda, na terenu ne postoji sporna katastarska parcela, već se cela navedena parcela nalazi u posedu protivnika predlagača. Prema odredbi člana 155. Zakona o vanparničnom postupku, postupak za uređenje međa mogu pokrenuti vlasnici, odnosno korisnici susednih parcela u slučaju kada je sporna međa između njihovih parcela. Međutim, u slučaju kada se jedna od stranaka nalazi u državini obe parcele onda druga strana može jedino tražiti predaju u državinu parcele koja se neosnovano nalazi u posedu druge strane, pa je s tim u vezi potrebno da prvostepeni sud oceni da li se u konkretnom slučaju radi o sporu koji se ne može rešiti u vanparničnom postupku. (Iz rešenja Okružnog suda u Valjevu, Gž. 370/05 od 17.03.2005. godine)

357.
Aktivnu odn. pasivnu legitimaciju za učešće u postupku za uređenje međa nemaju držaoci susednih zemljišta u privatnoj svojini ako istovremeno nisu i sopstvenici. Iz obrazloženja: Predlog za uređenje međa između susednih zemljišta može podneti svaki od sopstvenika odn. korisnika tih parcela, a kada je to zakonom određeno i ovlašćeni organ - član 156. stav 1. Zakona o vanparničnom postupku.
- 113 -

VANPARNIČNI POSTUPAK Predlog mora da sadrži podatke o sopstvenicima odn. korisnicima susednih parcela i o zemljišnim parcelama između kojih se međa uređuje, sa oznakama tih parcela iz zemljišnih i drugih javnih knjiga, kao i razloge zbog kojih se postupak pokreće - član 156. stav 2. Zakona o vanparničnom postupku. Proizilazi da je legitimacija za učešće u ovom postupku na strani sopstvenika susednih zemljišta (za zemljište u privatnoj svojini) ili na strani korisnika zemljišta (za pravo korišćenja na zemljištu u državnoj odn. privatnoj svojini). Prvostepeni sud je - shodno tome - bio dužan da na pouzdan način utvrdi ko je od protivnika predlagača vlasnik predmetne katastarske parcele, a s obzirom na njihove tvrdnje da je imenovana - protivnik predlagača istu prodala drugom imenovanom - protivniku predlagača, ali po pismenom i neoverenom ugovoru o prodaji, po osnovu koga je on i stupio u državinu ovog zemljišta. Dakle, prvostepeni sud je, po pravilima vanparničnog postupka, bio dužan najpre da raspravi kao prethodno pitanje da li je po osnovu takvog ugovora, u smislu člana 4. stav 3. Zakona o prometu nepokretnosti, ovaj protivnik predlagača stekao svojinu na predmetnoj katastarskoj parceli ili nije, i u vezi s tim da pouzdano raspravi ko je pasivno legitimisan. Očigledno je da to ne mogu biti oba protivnika predlagača. Osim toga, nije jasna konstatacija u izreci pobijanog rešenja da se pobijano rešenje ima odnositi na oba protivnika predlagača – jednu, kao vlasnika i posednika i istovremeno i na drugog, kao faktičkog vlasnika i faktičkog posednika. Jednostavno, razume se da dva lica ne mogu istovremeno imati isključivo pravo svojine na istoj nepokretnosti. (Iz Rešenja Okružnog suda u Valjevu, Gž. 658/05 od 21.04.2005. godine)

358.
Pasivno legitimisani učesnici postupka za uređenje međa su vlasnici susednih nepokretnosti odnosno korisnici istih. Iz obrazloženja: Prema odredbi člana 156. Zakona o vanparničnom postupku, predlog za uređenja međa između susednih zemljišta može podneti svaki od sopstvenika, odnosno korisnika tih parcela, a kada je to zakonom određeno i ovlašćeni organ (st. 1), predlog mora da sadrži podatke o sopstvenicima odnosno korisnicima susednih parcela i o zemljišnim parcelama između kojih se međa uređuje, sa oznakama tih parcela iz zemljišnih i drugih javnih knjiga, kao i razloge zbog kojih se i postupak pokreće (st. 2). Iz navedene zakonske odredbe proizlazi da je legitimacija za učešće u ovom postupku na strani sopstvenika susednih zemljišta, kada se radi o zemljištu u privatnoj svojini, ili pak na strani korisnika zemljišta, tamo gde se radi o pravu korišćenja na zemljištu u državnoj odnosno društvenoj svojini, pa je shodno tome prvostepeni sud bio dužan da na pouzdan način utvrdi ko je od protivnika predlagača vlasnik kp. br. 809, jer s obzirom na njihove tvrdnje da je protivnik predlagača LJ. prodala protivniku predlagača R. kp. br. 809, ali po pismenom i neoverenom ugovoru o prodaji, po osnovu koga je R. stupio u državinu zemljišta koje je kupio, prvostepeni sud je, po pravilima vanparničnog postupka, bio dužan najpre da raspravi kao prethodno pitanje da li je po osnovu takvog ugovora, u smislu čl. 4. st. 3. Zakona o prometu nepokretnosti protivnik predlagača R. stekao svojinu na kp. br. 809, ili pak nije, te u vezi sa tim i da pouzdano raspravi ko je pasivno legitimisan, jer očigledno da to ne mo- 114 -

VANPARNIČNI POSTUPAK gu biti oba protivnika predlagača. Pored toga, nije jasna konstatacija u izreci pobijanog rešenja, da se pobijano rešenje ima odnositi na protivnika predlagača LJ. kao vlasnika i posednika i istovremeno i na protivnika predlagača R. kao faktičkog vlasnika i faktičkog posednika, kako je to navedeno u izreci pobijane odluke. Naime, razume se da dva lica ne mogu istovremeno imati isključivo pravo svojine na istoj nepokretnosti. (Iz rešenja Okružnog suda u Valjevu Gž. br. 648/05, od 21.04.2005. godine)

359.
Uništeni, oštećeni ili pomereni međni znaci su razlozi za pokretanje vanparničnog postupka za uređenje međa. Iz obrazloženja: Pravilno je stanovište prvostepenog suda da predlog za uređenje međe mora da sadrži i razloge zbog kojih se postupak pokreće, odnosno da li su međni znaci uništeni, oštećeni ili pomereni, a pri tome susedi ne mogu sporazumno da utvrde granicu, kako je to propisano članom 155. ZVP-a. Kako predlog navedene podatke nije sadržavao, prvostepeni sud je pravilno našao da predlog za uređenje međe nije bio uredan pa je u vezi s tim pravilno primenio odredbe čl. 109. ZPP kada je predlog odbacio kao neuredan budući da predlagač nije postupio po nalogu suda i predlog uredio. (Iz rešenja Okružnog suda u Valjevu, Gž. 1229/04 od 30.09.2004. godine)

Rešenjem kojim se uređuje međa između susednih nepokretnosti stranke se ne mogu obavezati na predaju zauzetog zemljišta. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu, Gž. 1162/96 od 17.04.1996. godine)

360.

Vanparnični sud nije ovlašćen da među uredi prema podacima iz katastarskog premera, već ukoliko se stranke sporazumeju ili vrednost sporne međaške površine ne prelazi zakonom utvrđeni iznos, na osnovu jačeg prava, a ako to nije moguće na osnovu poslednjeg mirnog poseda, a ako ne može ni na ovaj način, da podeli spornu međašku površinu onda po pravičnosti. U protivnom će obustaviti vanparnični postupak i uputiti predlagača na parnicu. (Iz rešenja Okružnog suda Kraljevo, Gž. 898/92)

361.

Uređenje međa se vrši po određenom zakonskom redosledu, a ne po potpunoj slobodnoj oceni suda. (Iz rešenja Okružnog suda u Kraljevu, Gž. 351/91)

362. 363.

Kada prilikom uređenja međa postoji spor o međaškoj površini u vrednosti od preko 20.000 dinara (odnosno 800.000 dinara od 1.01.1989. godine), a stranke ne postignu sporazum da se o tome rešava u vanparničnom postupku, onda će sud uputiti predlagača na parnicu i obustaviti vanparnični postupak. (Iz rešenja Okružnog suda u Kraljevu, Gž. 390/89)
- 115 -

pa je prvostepeni sud pogrešio kada je pobijanom odlukom odlučivao i o pravu svojine stranaka na određenim međaškim površinama. I jedan i drugi su parcele preuzeli onako kako su ih držali i njihovi pravni prethodnici. Prema tome tužilac i drži ono što je kupio i primio u posed od svog pravnog prethodnika. Rev. Kada se u vanparničnom postupku vrši uređenje međa između spornih parcela stranaka prema poslednjem mirnom posedu. U vanparničnom postupku za uređenje međa se ne može odlučivati o pravu svojine na spornim međaškim površinama niti o uređivanju međa ako međni znaci nisu pomereni. S obzirom na to. dok je tužilac ovaj plac kupio kasnije. tužilac je bio dužan da u ovom sporu dokaže da on polaže jače pravo na spornu međašku površinu.116 - . Međutim. 366. 1414/86) 365. ne samo kada je u pitanju ova međa. u postupku uređenja međa ne može se uređivati pravo svojine na spornim površinama. merodavno je stvarno stanje na terenu. bilo kada je ovaj držao sam tužilac. bilo njegovi pravni prethodnici. s obzirom da se radi o specifičnom vanparničnom postupku. (Vrhovni sud Vojvodine. već ni kada su u pitanju sve ostale međe u ovoj ulici. u ovakvom vanparničnom postupku može se rešavati. a ničim nije dokazano da je tuženi zauzeo bilo koji deo placa tužioca. 194/87) Kada protivnik u postupku uređenja međa ističe da spornu međašku površinu drži preko 20 godina. Inače. Iz obrazloženja: Na utvrđeno činjenično stanje nižestepeni sudovi su pravilno primenili i odredbe materijalnog prava. odnosno odlučivati o takvoj međaškoj površini samo kao o faktičkoj površini i to po osnova. Iz obrazloženja: Po pravnom shvatanju drugostepenog suda.VANPARNIČNI POSTUPAK 364. Ovo zbog toga. uništeni ili oštećeni. Naime. u okviru koga i to u propisima od člana 155. prema podacima u spisima i utvrđenju sudova tuženi su svoj sporni plac kupili i primili u posed još 1959. A u takvoj situaciji. a ne stanje na katastarskim planovima. (Iz rešenja Okružnog suda u Zaječaru. a između tuženih i pravnih prethodnika tužilaca nije bilo spora o međi. a on to ni po oceni ovog suda nije dokazao. što se on u dokazu svog jačeg prava poziva samo na stanje prema katastarskim planovima a ovi planovi nisu u skladu sa stvarnim stanjem. Gž. ZVP nije predviđeno da se može utvrđivati takvo pravo. i po mišljenju ovog suda. a ne stanje u katastarskim planovima. utvrđeno je da je u vanparničnom postupku kod prvostepenog suda uređena međa između spornih parcela stranaka prema poslednjem mirnom posedu. godine. onda se on poziva na sticanje svojine održajem i predlaže da se međa uredi po osnovu jačeg prava a ne na osnovu poslednjeg mirnog poseda. merodavno je stvarno stanje na terenu. do 163.

Zakona o vanparničnom postupku. onda će preći na meritorno raspravljanje. u smislu člana 155. ali samo u smislu navedenih primedaba i citiranih zakonskih odredaba. bez obzira na to ko je od njih pokrenuo postupak i u slučaju postojanja manjeg zauzeća koje nije prouzrokovano namernim postupanjem jednog učesnika. ne može se uređivati međa ukoliko u konkretnom slučaju međni znaci nisu pomereni. Iz obrazloženja: Prvostepenim rešenjem uređena je međa između parcela predlagača i protivnika predlagača i konstatovano zauzeće. a u konkretnom slučaju nijedna od stranaka ne tvrdi da je bilo tako nečeg u ovom slučaju. (Vrhovni sud Vojvodine. prvostepeni sud će oceniti da li je uopšte osnovan predmetni zahtev stranaka za uređenje međe po ovoj pravnoj stvari. te samo uspostaviti graničnu liniju u smislu člana 162. st. već tvrde da postoji na licu mesta ograda i to drugi niz godina unazad. takođe po pravnom shvatanju ovog suda. ali se u meritornoj odluci i to u rešenju o uređenju međe ima opisati samo granična linija između predmetnih parcela učesnika u smislu člana 162. ZVP i samim tim indirektno podeliti eventualnu spornu površinu u smislu člana 159. Pravosnažnost rešenja vanparničnog suda kojim je uređena međa između suseda po osnovu jačeg prava.VANPARNIČNI POSTUPAK ma iz člana 159. (Iz rešenja Četvrtog opštinskog suda u Beogradu. 1471/86) 367. Po žalbi protivnika predlagača okružni sud je ukinuo rešenje prvostepenog suda u delu o troškovima postupka. P. Postupajući po primedbama iz rešenja okružnog suda. pa je protivnik predlagača obavezan da predlagaču naknadi sve troškove spora u iznosu od 6000 dinara. Troškovi postupka uređenja međe spadaju na jednake delove. 4808/83) . ZVP. obzirom na prednje. ZVP. pa tek ako eventualno nađe da postoje uslovi za sprovođenje postupka ove vrste. 2. Gž. na uređenje međe između njihovih parcela. i 3. već greškom geometra. Rev. sud je doneo novo rešenje o troškovima postupka uređenja međe obavezavši učesnike da troškove postupka snose na jednake delove u smislu člana 28. ZVP. oštećeni ili uništeni. 406/83) 368. koje je izvršeno u interesu oba učesnika. doduše manje od strane protivnika predlagača. (Iz rešenja Okružnog suda u Kraljevu. sprečava suđenje u parničnom postupku o istom pravu na podlozi istih činjenica (presuđena stvar). a postojanje te ograde je utvrdio na licu mesta prvostepeni sud prilikom izvršenog uviđaja. ZVP. Ovakvu odluku sud je obrazložio činjenicom da je u pitanju vanparnična stvar koja se odnosi na imovinska prava učesnika.117 - . S. da postoji zauzeće koje nije veliko niti je prouzrokovano namernim postupanjem protivnika predlagača. S druge strane.

i 5. svedocima identiteta ako ga je lično i po imenu znao. Sudija nije bio dužan da prilikom sačinjavanja sudskog zaveštanja identitet zaveštaoca utvrđuje i putem javne isprave odn. (Iz Presude Okružnog suda u Valjevu. kao i sudija koji je sačinio sporno sudsko zaveštanje. godine sa tuženim zbog nesposobnosti primaoca za rasuđivanje i nedostatka u formi ovog ugovora.VANPARNIČNI POSTUPAK ISPRAVE (Član 164 – 210) 369. Prvostepeni sud je. Iz obrazloženja: Ako je zaveštalac lično i po imenu poznat sudiji.118 - . godine) 370. bez obzira na razloge ništavosti koje je u toku postupka istakao tužilac. Ugovor o doživotnom izdržavanju kao dvostrano obavezan i strogo formalan pravni posao. u vezi člana 183-186. jer se odnose na utvrđivanje identiteta zaveštaoca a očigledno je da je sudija prilikom sačinjava spornog zaveštanja lično i po imenu znao zaveštaoca. u tom smislu. Samo zbog toga što je sudija propustio da u zapisnik unese konstataciju da mu je zaveštalac lično i po imenu poznat .2004. tada lično poznavao zaveštaoca i da nije bilo potrebe da se njegov identitet utvrđuje preko lične karte. pravilnom ocenom pismena o sačinjavanju spornog zaveštanja i ocenom iskaza imenovanog svedoka pravilno utvrdio da je taj svedok. nastaje tek kad stranke postignu saglasnost o bitnim elementima ugovora propisanim zakonom. ZVP. stav 4. U tom smislu. U suprotnom ugovor ne proizvodi pravno dejstvo i kad je zaključen u zakonom propisanoj formi. odlučili . Iz obrazloženja: Nižestepeni sudovi su odlučujući o tužbenom zahtevu tužioca za poništaj navedenog ugovora o doživotnom izdržavanju koji je primalac izdržavanja zaključio 30. pa je uslov za punovažnost ovakvog ugovora slobodno i ozbiljno izražena volja ugovorača u smislu člana 28. Gž.1991. tada se ne utvrđuje njegov identitet .član 167.zaveštanje nije ništavo. Kako je zahtev za poništaj ovog ugovora jedinstven. važećeg u vreme zaključenja ovog ugovora. Zakona o vanparničnom postupku. stav 2.ocenjujući samo uslove za njegovu punovažnost u pogledu forme. 1161/04(2) od 30. To navode žalbe čini neosnovanim. Zakona o nasleđivanju. sporno zaveštanje nije nepunovažno zato što je sudija koji je ostavioca lično poznavao propustio da u zapisnik unese tu konstataciju.05. Stoga tužilac u reviziji osnovano ukazuje da su nižestepene presude zahvaćene bitnom povredom odredaba parničnog po. o njemu se po stanovištu Vrhovnog suda ne može odlučiti delimičnom presudom kao o delu tužbenog zahteva sazrelog za presuđenje u smislu člana 329. ZOO. ZPP. ali je ovlašćen i da prethodno sačini takvu ispravu ili da sadržinu takvog ugovora unese u zapisnik o sastavljanju ili potvrđivanju sadržine ove isprave. u smislu člana 117. Sud u vanparničnom postupku potvrđuje sadržinu ugovora o doživotnom izdržavanju kao isprave.08. i prema stavu žalbenog suda.

12.kao isprave. stav 2. po oceni Vrhovnog suda ne predstavlja takav nedostatak koji ugovor čini apsolutno ništavim. o čijim su se bitnim elementima stranke saglasile slobodno izražavajući svoju volju. jer ne sadrže razloge o odlučnoj činjenici za ocenu punovažnosti pobijanog ugovora. Gž. O svim preduzetim radnjama se sačinjava zapisnik koji potpisuju svi učesnici u smislu odredaba člana 183-186. ZPP. ako su ugovorači takav zapisnik potpisali i ukoliko su za punovažnost takvog ugovora ispunjeni svi ostali zakonski uslovi. te kako ju je i na koji način izgubio. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu. ZPP. ukinuo nižestepene presude i odlučio kao u izreci. stav 2. 2379/98 od 15. Nepostojanje posebne pismene isprave o ugovoru. i 5. Zakona o nasleđivanju važećeg u vreme zaključenja ovog ugovora. Imajući u vidu da su nižestepeni sudovi propustili da prethodno utvrde da li je primalac izdržavanja u vreme zaključenja ugovora o doživotnom izdržavanju bio sposoban za rasuđivanje i slobodno i ozbiljno izražavanje volje. ZVP. u vezi člana 166-174. u pogledu sposobnosti primaoca izdržavanja za rasuđivanje u vreme zaključenja ugovora i da je u pogledu ovih okolnosti zbog pogrešne primene materijalnog prava činjenično stanje nepotpuno utvrđeno. ukoliko je njegova potpuna sadržina uneta u zapisnik. navedenog Zakona o nasleđivanju. niti na pismeno traženje suda podneo dokaz da je menicu nesumnjivo posedovao. stav 4. ali je po stanovištu Vrhovnog suda sud ovlašćen i da sačini takvu ispravu prema odredbama člana 166. Procesno pravni aspekt intervencije suda prilikom zaključenja ugovora o doživotnom izdržavanju propisan članom 183-186. tačka 13. godine) Ne može se odbaciti predlog za poništenje menice zbog toga što predlagač nije naveo dokaz u predlogu. SUDSKI DEPOZIT (Član 211. Ovakav stav prvostepenog suda nema podlogu u Zakonu o vanparničnom postupku Srbije ni u zakonu o menici.1999. pa da potom ocene da li je pobijani ugovor zaključen u zakonom propisanoj formi.119 - . (Vrhovni sud Srbije. pobijani ugovor će tek tada proizvoditi pravno dejstvo pod uslovom da je zaključen u zakonom propisanoj formi u smislu člana 117. ZVP. i člana 395. Kada vlasnik stana odbija da primi zakupninu. stav 4.VANPARNIČNI POSTUPAK stupka iz člana 354. stav 1. Ugovor o doživotnom izdržavanju mora biti sačinjen u pismenoj formi. koji traže samo iznošenje činjenica da postoji verovatnoća da je predlagač menicu posedovao i da je ona izgubljena ili uništena. potpisan od strane ugovorača a prilikom overe sudija mora pročitati ugovor i upozoriti ugovornike na posledice ugovora. ZVP. do 174. i 5.224) 372. . Vrhovni sud je na osnovu ovlašćenja iz člana 394. ZVP odnosi se na potvrđivanje sadržine ugovora o doživotnom izdržavanju . u smislu člana 117. sačinjen u smislu člana 183-186. 1427/84) 371. zakupac stana može taj iznos zakupnine predati u sudski depozit. ili da sadržinu takvog ugovora unese u zapisnik. Ukoliko je primalac izdržavanja u vreme zaključenja pobijanog ugovora bio sposoban za rasuđivanje i slobodno i ozbiljno izrazio svoju volju prilikom njegovog zaključenja i postizanja saglasnosti o bitnim elementima ovog ugovora propisanim zakonom. Rev.

120 - . godine JP "Informatika" izvestila je protivnika predlagača da visina zakupnine za predmetni stan iznosi 4. godine ovaj sud je dozvolio uplatu zakupnine za predmetni stan u sudski depozit predlagaču B. Rešenjem poslovni broj P-____/97 od 18. godine. (danas ulica K. (Iz rešenja Okružnog suda u Čačku Gž.10.02. Protivnik predlagača je zemljišno . a čl. Odredbom čl. odredbom čl. Odredbe čl. predlagač ima pravo da položi novac u depozit suda primenom člana 211.. 348-362. Zakona o vanparničnom postupku koji govori o sudskom depozitu i polaganju novca u sudski depozit.06. 211. 1381/04. br. govore o poslovanju sredstvima iz depozita suda. Gž. a kako nema mogućnosti da svoju obavezu ispuni jer protivnik predlagača odbija da dalje primi zakupnine.12. godine. H. sud je pravilno primenio materijalno pravo. Neosnovano je isticanje u žalbi da je sud pogrešno primenio materijalno pravo kada nije uzeo u obzir odluke čl.12. pa se ne radi o pogrešnoj primeni materijalnog prava u konkretnom slučaju. uz ispunjenje zakonskih uslova. Na ovako pravilno i potpuno utvrđeno činjenično stanje prvostepeni sud je pravilnom primenom materijalnog prava ispravno postupio kada je predlog predlagača u celosti usvojio.00 dinara mesečno za period od januara do juna meseca 2005. a namenjen za protivnika predlagača.2003. Sudskog poslovnika. Kada je pravnosnažnom parničnom presudom predlagač obavezan da plati protivniku predlagača utvrđeni novčani iznos a protivnik odbije prijem. B. 211. Na bazi pravilno utvrđenog činjeničnog stanja.1987. godine.S. B. E. Zakona o vanparničnom postupku je propisano da se u sudski depozit mogu predati novac. 215. godine) . E.3. ali je od strane protivnika predlagača obaveštena da se s obzirom na to da se nalazi u inostranstvu obrati njenom punomoćniku u zemlji. nasledivši bivšeg vlasnika. kada je poverilac nepoznat ili je neizvesno ko je poverilac ili gde se nalazi. u obavezi je da za isti plaća i zakupninu. Sudskog poslovnika. zaključila ugovor o korišćenju stana u ulici N. A.2005. a tada nema mesta primeni člana 348-362.VANPARNIČNI POSTUPAK Iz obrazloženja: U prvostepenom postupku je utvrđeno daje dana 13. broj 6.635. godine) 373. Sudskog poslovnika koji govori o poslovanju sredstvima iz depozita. koja je preminula 9. F. Iz obrazloženja: Rešenjem prvostepenog suda primljen je na žiro račun suda u depozit novac predlagača. Zakona o vanparničnom postupku. pok. 348-362. Drugostepeni sud je odbio kao neosnovanu žalbu protivnika predlagača i potvrdio je prvostepeno rešenje. Predlagač je pravni sledbenik svoje majke pok. hartije od vrednosti. Postupajući po tome. Naime. Predlagač se putem svog punomoćnika obraćala pismenim putem lično protivniku predlagača sa ponudom da dalje uplate zakupnine. Obaveštavanjem o visini zakupnine od 30. 4430/05 od 28.2004.1998. predlagač se pismeno obratila punomoćniku protivnika predlagača ali nikakav pismeni odgovor nije dobila. M. Kako u konkretnom slučaju predlagač koristi predmetni stan. istog zakona propisano je da će sud ukoliko ne odbaci predlog predlagača doneti rešenje o prijemu predmeta odnosno novca u sudski depozit. ZOO regulisano je da u situaciji kada je poverilac u docnji. M. dužnik može položiti stvar koju duguje kod suda za poverioca. Između učesnika se pred ovim sudom po predlogu predlagača vodi vanparnični postupak poslovni broj P-____/04 radi određivanja zakupca i donošenja rešenja koja zamenjuje ugovor o zakupu stana. svoju majku. kao i druge isprave koje se mogu unovčiti kada je to zakonom ili drugim propisima predviđeno. a u korist protivnika predlagača F. nalazeći da ima mesta primeni čl. M. pok. (Iz rešenja Okružnog suda u Novom Sadu. to su se stekli svi zakonom propisani razlozi gore citirani za polaganje novca u sudski depozit.knjižni vlasnik predmetnog stana.) sa SIZ-om stanovanja grada N.2005. od 21. na nepoznatom mestu boravišta. 327.

1537/03 od 19. tako da će nakon konačnog razjašnjenja ko je novi poverilac.2003. prvostepeni sud je pravilno utvrdio da je među strankama sporna okolnost ko je poverilac obaveze da zahteva isplatu zakupnine. Izloženo pravno stanovište kao i date razloge prvostepenog suda u svemu prihvata i ovaj sud kao drugostepeni. sa obrazloženjem da se u konkretnom slučaju sud ne upušta u raspravljanje spornih činjenica a to je da li je povređeno preče pravo kupovine ovde predlagača jer je to predmet posebnog parničnog postupka koji se među strankama vodi. posebnim rešenjem. Sud će. pogrešno i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje kao i pogrešnu primenu materijalnog prava. S toga je prvostepeni sud pravilno postupio kada je usvojio predlog za otvaranje depozita. godine) 375.121 - . Zakona o vanparničnom postupku. Naime.VANPARNIČNI POSTUPAK 374. ali samo kada je to zakonom ili drugim propisima predviđeno. koja reguliše da se u sudski depozit pored hartija od vrednosti i drugih dragocenosti može predati i novac. da je sada sporno ko je poverilac te obaveze i da sve dok je ova činjenica sporna opravdano je da predlagač vrši uplatu u sudski depozit. polaganje kod suda je predviđeno . dajući pri tome razloge koje u svemu prihvata ovaj sud kao drugostepeni. neosnovani su žalbeni navodi da je izreka osporenog rešenja nejasna. te daje pogrešno primljeno materijalno pravo jer sud nije naveo razloge niti je utvrdio da li postoje uslovi predviđeni Zakonom za otvaranje sudskog depozita u ovoj pravnoj stvari. jer upravo činjenice koje navodi žalilac predlagač osporava. Iz obrazloženja: U konkrenom slučaju predlagač želi da se oslobodi obaveze predajom određenog novčanog iznosa u sudski depozit u korist protivnika predlagača. zbog čega je upravo i pokrenut parnični postupak među istim strankama. pozvati lice u čiju korist su deponovana sredstva da u određenom roku primi ta sredstva. Pž. zbog čega je i predlagač tražio otvaranje sudskog depozita. a pri čemu odredbom člana 216. Međutim. Takođe su neosnovani navodi da je činjenično stanje pogrešno i nepotpuno utvrđeno. Prvostepeni sud mora da ima u vidu odredbu člana 211. Iz obrazloženja: Prvostepeni sud usvaja predlog za otvaranje sudskog depozita. a činjenice koje protivnik predlagača ističe u žalbi moguće je utvrditi samo u parničnom postupku kao kontradiktornom.03. Naime. (Iz rešenja Višeg trgovinskog suda. istome biti predata sredstva iz depozita. Naime. i predmet su ocene parničnog suda. te da predmetno rešenje ima nedostataka zbog kojih se ne može ispitati jer isto ne sadrži označenje lica u čiju se korist deponuju sredstva kao ni uslove pod kojima to lice može preuzeti deponovana sredstva imajući u vidu da je upravo ta sporna okolnost među strankama. i da je za donošenje odluke dovoljno da je protivnik predlagača bio poverilac predlagača. neosnovano se protivnik predlagača u žalbi poziva na bitnu povredu odredaba parničnog postupka. Zakona o vanparničnom postupku je propisano da će sud po deponovanju sredstava pozvati posebnim rešenjem lice u čiju korist je deponovanje izvršeno da u određenom roku primi iz depozita predmete za predaju.

ZOO. 2939/90) 377. Gž.500 dinara na ime ishrane protivnika predlagača koji odbija da taj iznos prima.uvažio žalbu protivnika predlagača. istog zakona. u čiju korist je deponovan novac.inače primalac izdržavanja po ugovoru. negu i čuvanje protivnika predlagača od strane predlagača. Polaganjem ovog iznosa deponent se oslobađa svoje obaveze po ugovoru o doživotnom izdržavanju koji je kao davalac izdržavanja zaključio sa protivnikom predlagača i po kome je. počev od 1.kao drugostepeni . (Iz rešenja Okružnog suda u Novom Sadu. iz sadržine ugovora vidi se da su ugovorne strane ugovorile zajednicu života. ili kad je poverilac potpuno nesposoban. ZVP. pred sudom. sud mora imati u vidu u daljem postupku odredbu člana 218. Osnovan je navod žalbe protivnika predlagača da stranke u ugovoru o doživotnom izdržavanju nisu ugovorile obavezu predlagača kao davaoca izdržavanja da protivniku predlagača kao primaocu izdržavanja plaća novčane iznose. navedenog zakona koja reguliše situaciju ukoliko lice.VANPARNIČNI POSTUPAK kad su ispunjeni određeni uslovi u smislu člana 327. izjavi da isti ne prima kao i odredbu člana 224. a u protivnom da donese rešenje o prijemu novca u sudski depozit. ili kad je izvesno ko je poverilac i gde se nalazi. Šta više. u smislu člana 215. Ukoliko su ispunjeni uslovi za prijem depozita. kad je poverilac u docnji. Naprotiv. Iz obrazloženja: Prvostepeni sud je rešenjem dozvolio otvaranje sudskog depozita po predlogu predlagača i odredio da predlagač. čuvanje i predaja predmeta bliže određuje sudskim poslovnikom. Okružni sud je . 538/91) 376. pored ostalog. Gž. morao prilikom odlučivanja o predlogu predlagača za deponovanje određenog novčanog iznosa u korist protivnika predlagača prethodno da oceni da li su ispunjeni zakonski uslovi za polaganje označenog novčanog dinarskog iznosa u korist protivnika predlagača. Nije osnovan predlog za prijem novca u sudski depozit kada se on odnosi na troškove ishrane. stav 1. . navedenog zakona. a naime. imajući u vidu navedene zakonske odredbe. Stoga je prvostepeni sud. koje bi predlagač imao po ugovoru o doživotnom izdržavanju a primalac izdržavanja nije odbio da izdržavanje prima.122 - . ovog zakona koja predviđa da se prijem u depozit. Protivnik predlagača . odbija da primi bilo koji iznos od predlagača pošto je pokrenuo postupak za raskid ugovora o doživotnom izdržavanju. Protivpredlagač koji je svojim ponašanjem dao povod za pokretanje postupka jer je zapao u poverilačku docnju dužan je da predlagaču naknadi troškove spora i u slučaju kada predlagač povuče predlog za donošenje rešenja o polaganju stanarine u sudski depozit. godine. tada bi došao u docnju shodno članu 235. dužan da se stara o ishrani protivnika predlagača. uplaćuje na tekući račun suda mesečno iznos od 7. brigu. Ukoliko bi poverilac bez osnovanog razloga odbio da primi ispunjenje od strane dužnika. ili je nepoznat. ukinuo rešenje prvostepenog suda i predmet vratio na ponovno odlučivanje. dužan je da rešenjem odbaci predlog u smislu člana 214. februara 1985. a nema zastupnika i tada dužnik može položiti dugovanu stvar kod suda za poverioca. (Iz rešenja Okružnog suda u Kraljevu. U slučaju da oceni da nisu ispunjeni uslovi za otvaranje sudskog depozita.

5682/84) Troškovi čuvanja i rukovanja predmetom depozita padaju na teret predlagača jer protivnik predlagača. Gž. dok ostali razlozi za otvaranje depozita ne postoje. ili je izvesno ko je poverilac ili gde se nalazi ili kada je poverilac poslovno nesposoban a nema zastupnika. Protiv rešenja prvostepenog suda protivnik predlagača je uložio žalbu.123 - . u čiju je korist primljen predmet u depozit. Gž. godine pa ubuduće. P. marta 1984. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu.i tokom postupka . ili je nepoznat. Zakona o vanparničnom postupku da predmet preuzme. kao razlog za otvaranje depozita u predlogu . Prema odredbi člana 327. dužan je i da snosi troškove koji se odnose na troškove prevoza. nije predmet podigao u roku određenom rešenjem niti se u ostavljenom roku izjasnio da li će primiti predmet. U sudski depozit primljen je iznos od 3.navedeno je samo neslaganje i netrpeljivost stranaka. (Iz rešenja Četvrtog opštinskog suda u Beogradu. Prema tome. pozvan u smislu člana 218. Po nalaženju drugostepenog suda žalba je osnovana. 2311/84) 379. pogrešio je prvostepeni sud kada je našao da iz sadržine ugovora o doživotnom izdržavanju postoji obaveza predlagača na plaćanje novčanog iznosa protivniku predlagača. U konkretnom slučaju. Iz obrazloženja: Pobijanim rešenjem prvostepenog suda odobreno je otvaranje sudskog depozita u korist protivnika predlagača. . dok postoje zakonski uslovi. Nisu ispunjeni uslovi za prijem novca u sudski depozit ako je kao jedini razlog u predlogu i tokom postupka navedeno neslaganje i netrpeljivost učesnika. Predlagač.VANPARNIČNI POSTUPAK protivnik predlagača u zajednicu života unosi svoju penziju kao zajednički prihod. (Iz rešenja Okružnog suda u Beogradu. Zakona o obligacionim odnosima dužnik može položiti dugovanu stvar kod suda za poverioca kada je poverilac u docnji.500 dinara na ime alimentacije počev od 1. 9690/85) 378.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->