P. 1
VANREDNI PRAVNI LEKOVI

VANREDNI PRAVNI LEKOVI

|Views: 595|Likes:
Published by Jelena Marinkovic

More info:

Published by: Jelena Marinkovic on Jun 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/23/2015

pdf

text

original

PREDAVANJE 24.12.2011.

GODINE
GLAVA TREĆA

VANREDNI PRAVNI LEKOVI 1. REVIZIJA PROTIV PRESUDE Pojam – Revizija protiv presude je vanredan1, devolutivan, nesuspenzivan, ograničen i dvostran pravni lek protiv presude drugostepenog suda (član 237. stav 1. i član 239. ZPP-a). Uloga revizije u pravnom sistemu je u ostvarenju materijalnopravne pravičnosti, ujednačavanje i unapređenje sudske i uopšte pravne prakse, jačanje poverenja građana u pravosuđe i ostvarivanje pravne sigurnosti, a što sve zajedno doprinosi vladavini prava. Dopuštenost revizije – Revizija se može izjaviti samo protiv pravnosnažne presude donete u drugostepenom postupku (član 237. stav 1. ZPP-a). Ako je presuda postala pravnosnažna usled proteka roka za žalbu u kojem žalba nije izjavljena, usled odricanja od prava na žalbu ili usled odustanka od već izjavljene žalbe, presuda se ne može pobijati revizijom tj. revizija nije dozvoljena. Revizija nije dozvoljena ako vrednost pobijanog dela pravnosnažne presude u imovinskopravnim sporovima ne prelazi 10.000 KM, a u privrednim sporovima 20.000 KM (član 237. stav 2. ZPP-a). Međutim, bez obzira na vrednost pobijanog dela pravnosnažne presude, revizija je dozvoljena, ako bi odlučivanje po reviziji bilo od značaja za primenu prava u drugim slučajevima (član 237. stav 3. ZPP-a). O tome da li bi odlučivanje po reviziji bilo od značaja za primenu prava u drugim slučajevima, ceni Vrhovni sud Republike Srpske. Predviđanje ovakvog izuzetka od pravila o dozvoljenosti revizije, može se pravdati tendencijom da se na najviši sud u Republici Srpskoj prebaci rešavanje spornih pitanja koja su bitna za ujednačavanje pravne prakse. Pravna pitanja o kojima bi Vrhovni sud RS trebalo da rešava tiču se tumačenja apstraktnih pravnih normi čiji rezultat može da bude upotrebljiv u sporovima pred nižestepenim sudovima, tiču se tumačenja neodređenih pravnih pojmova i standarda, kao i opštih načela parničnog postupka. Prema tome, o dozvoljenosti revizije kad je potrebno razmotriti pravna pitanja od opšteg interesa, ujednačiti sudsku odnosno pravnu praksu ili kad je potrebno novo tumačenje prava, odlučuje Vrhovni sud Republike Srpske (član 237. stav 3. u vezi član 247. stav 1. ZPP-a). Revizija nije dozvoljena: 1. ako ju je izjavilo lice koje nije ovlašćeno na podnošenje revizije, 2. ako ju je izjavilo lice koje je odustalo od revizije, 3. ako lice koje je izjavilo reviziju nema pravni interes za podnošenje revizije, 4. ako je revizija izjavljena protiv presude protiv koje se ne može podneti (član 247. stav 2. ZPP-a). Razlozi revizije – Revizija se može izjaviti samo iz tri razloga: (1) zbog povrede odredaba parničnog postupka koja je učinjena u postupku pred drugostepenim sudom (član 240. stav 1. tačka 1. ZPP-a) – to znači da se revizija može izjaviti,
1

U nekim pravnim sistemima (Austrija, Nemačka, Srbija), revizija protiv presude drugostepenog suda je redovan pravni lek.

1

ZPP-a). 2 . običaja. ZPP-a). Ako prvostepeni sud oceni da je revizija nepotpuna ili neblagovremena.kako kad se radi o apsolutnoj. stav 2. revizijski sud može okončati rešenjem ili presudom. tačka 3. stav 2. ali ne mora da u roku od osam dana od dana kad joj je revizija dostavljena. prvostepeni sud dostavlja protivnoj stranci (član 245. trebalo bi uzeti da su apsolutne povrede odredaba parničnog postupka razlog za reviziju i kad su učinjene u postupku pred prvostepenim sudom. Odluke revizijskog suda – Postupak po reviziji protiv presude.jeste postupak kontrole dopuštenosti revizije. uzansi. stav 1. prvostepeni sud dostavlja reviziju i odgovor na reviziju sa svim spisima predmeta. Međutim. ZPP-a). nepotpunu ili neblagovremenu. odbaciće je rešenjem bez održavanja ročišta (član 244. ZPP-a). stav 3. 2. (2) zbog pogrešne primene materijalnog prava – ovaj revizijski razlog je ključni razlog. ako utvrdi da postoji povreda odredaba parničnog postupka i obzirom na prirodu povreda – relativne povrede koje su uticale na pravilnost presude (član 249. opšti uslovi poslovanja i sl. po službenoj dužnosti tj. ZPP-a). podnese sudu odgovor na reviziju (član 245. (3) zbog prekoračenja tužbenog zahteva (extra petita) kad je ta povreda učinjena u postupku pred drugostepenim sudom (član 240. ZPP-a) koja može. ZPP-a). Revizijski sud je na ovaj način ograničen samo na kontrolu pravnih pitanja. jer je priroda tih povreda takva da presudu uvek čine ništavom. stav 1. Razlog za reviziju nije pogrešno ili nepotpuno utvrđeno činjenično stanje (član 240. revizijskom sudu (član 245. Revizija se podnosi uvek prvostepenom sudu u dovoljnom broju primeraka za sud i protivnu stranku (član 243. a primerak revizije i odgovora na reviziju dostavlja i drugostepenom sudu. ako to nije učinio prvostepeni sud (član 247. ZPP-a). Kad protekne rok za odgovor na reviziju ili kad primi odgovor na reviziju. opštih pravnih akata kao što su kolektivni ugovori. Granice ispitivanja drugostepene presude – Revizijski sud ispituje pobijanu presudu samo u onom delu u kojem se ona pobija revizijom. O reviziji odlučuje Vrhovni sud Republike Srpske (član 238. jer se ispravljanjem grešaka nižestepenih sudova u primeni prava ostvaruje svrha revizije kao pravnog leka. Primerak blagovremene i potpune revizije. podzakonskih akata. stav 1. ZPP-a) i to bez rasprave (član 246. Druga faza – jeste postupak o osnovanosti revizije. a obzirom da i u postupku po vanrednim pravnim lekovima važi načelo dispozicije. revizijski sud: 1. ZPP-a). ex officio revizijski sud pazi na primenu materijalnog prava i povrede odredaba parničnog postupka koje se tiču stranačke sposobnosti i zastupanja (član 241. tarifa. ukida drugostepenu presudu (u celini ili delimično) i vraća predmet istom ili drugom veću drugostepenog suda na ponovno suđenje. Rešenjem. Postupak po reviziji – ima dve faze: Prva faza . ZPP-a). Pod materijalnim pravom podrazumeva se svaka pravna norma bez obzira da li potiče iz zakona. stav 1. ZPP-a). odbacuje reviziju kao nedozvoljenu. tako i kad se radi o relativnoj povredi odredaba parničnog postupka koja je učinjena u postupku pred drugostepenim sudom.

ZPP-a). preinačuje drugostepenu presudu. ako utvrdi da je materijalno pravo pogrešno primenjeno (član 250. To znači da nije dopuštena revizija protiv rešenja kojim se rešava o sukobu nadležnosti. ZPP-a) ako utvrdi da je u postupku pred prvostepenim ili drugostepenim sudom odlučeno o zahtevu koji nije u sudskoj nadležnosti ili o zahtevu o kojem je već ranije pravnosnažno presuđeno ili o zahtevu od kojeg se tužilac odrekao ili o zahtevu o kojem je već ranije zaključeno sudsko poravnanje. ZPP-a). stav 4. stav 2. 2. ukida prvostepenu i drugostepenu presudu i odbacuje tužbu (član 224. 3. Međutim. stav 1. 4. ukida drugostepenu presudu i vraća predmet istom ili drugom veću drugostepenog suda na ponovno suđenje (član 249. REVIZIJA PROTIV REŠENJA Revizija protiv rešenja je vanredan pravni lek protiv rešenja drugostepenog suda kojim je postupak pravnosnažno završen (član 254. obzirom na prirodu povrede. kao tužilac ili tuženi učestvovalo lice koje ne može biti stranka u postupku ili ako stranku u postupku koja je pravno lice nije zastupalo ovlašćeno lice ili ako parnično nesposobnu stranku nije zastupao zakponski zastupnik ili ako zakonski zastupnik odnosno punomoćnik stranke nije imao potrebno ovlašćenje za vođenje parnice ili preduzimanje pojedinih radnji u postupku pod uslovom da vođenje parnice ili preduzimanje pojedinih radnji u postupku nije naknadno odobreno (član 249. ZPP-a). 5. odbija reviziju kao neosnovanu i potvrđuje drugostepenu presudu. prvostepenom i drugostepenom sudu (član 252. Presudom. ako utvrdi da je njom prekoračen tužbeni zahtev (član 251. stav 3. stav 2. Revizija protiv rešenja drugostepenog suda kojim je postupak pravnosnažno završen nije dozvoljena u sporovima u kojima ne bi bila dozvoljena revizija protiv pravnosnažne presude (član 254. ZPP-a). Svoje odluke revizijski sud dostavlja strankama. ZPP-a) ako je u postupku pred prvostepenim ili drugostepenim sudom. ZPP-a). 2. revizijski sud: 1. U postupku po reviziji protiv presude shodno se primenjuju pravila postupka po žalbi protiv presude. preinačuje pobijanu presudu. tačka 4. ukida u celini ili delimično presudu drugostepenog suda i predmet vraća na ponovno suđenje drugostepenom sudu i to istom ili drugom veću drugostepenog suda. stav 3. ako utvrdi da ne postoje razlozi zbog kojih je revizija izjavljena (član 248. protiv rešenja o prekidu postupka. stav 1. osim pravila o održavanju rasprave pred drugostepenim sudom (član 253. ZPP-a). ZPP-a). protiv rešenja o troškovima postupka osim ako troškovi postupka nisu poseban predmet spora. ZPP-a) ili ukida prvostepenu i drugostepenu presudu i odbacuje tužbu (član 249. ako nađe da je zbog pogrešne primene materijalnog prava ili zbog povrede odredaba parničnog postupka. ZPP-a). stav 1. činjenično stanje pogrešno ili nepotpuno utvrđeno i da zbog toga nema uslova za preinačenje pobijane presude (član 250. ZPP-a). stav 2.3. U postupku po reviziji protiv rešenja shodno se primenjuju pravila o postupku po reviziji protiv presude (član 254. ZPP-a). revizija je uvek dozvoljena protiv rešenja drugostepenog suda kojim se izjavljena žalba odbacuje ili kojim se potvrđuje rešenje prvostepenog suda o odbacivanju revizije (član 254. 3 . ZPP-a).

(b) postupak se može ponoviti ako nekoj stranci nezakonitim postupanjem nije bila data mogućnost da raspravlja pred sudom (član 255. tačka 1. stav 2. (2) Razlozi koji se temelje na postojanju krivičnih dela – Ova grupa razloga se odnosi na krivična dela izvršena u parničnom postupku. U tom smislu. Procesna legitimacija – Ponavljanje postupka može predlogom tražiti stranka (član 255. PREDLOG ZA PONAVLJANJE POSTUPKA Pojam – Predlog za ponavljanje postupka je vanredan pravni lek i to devolutivan (obzirom da o njemu odlučuje neposredno viši . kao i u toku postupka nastavljenog podnošenjem vanrednog pravnog leka (član 369. a koji ima za cilj ukidanje pravnosnažne sudske odluke. Odluke protiv kojih se može izjaviti predlog za ponavljanje postupka – Ponavljanje postupka je moguće ako je postupak okončan pravnosnažnom odlukom suda (član 255. da bi se dozvolilo ponavljanje postupka. (c) postupak se može ponoviti ako je u postupku kao tužilac ili tuženi učestvovalo lice koje ne može biti stranka u postupku ili ako stranku koja je pravno lice nije zastupalo ovlašćeno lice ili ako parnično nesposobnu stranku nije zastupao zakonski zastupnik ili ako zakonski zastupnik ili punomoćnik stranke nije imao potrebno ovlašćenje za vođenje parnice ili za pojedine radnje u postupku ukoliko vođenje parnice odnosno vršenje pojedinih radnji u postupku nije bilo naknadno odobreno (član 255. a to znači da može tražiti i univerzalni sukcesor stranke. postojanje krivičnog dela mora biti utvrđeno pravnosnažnom presudom. kao i one odredbe parničnog postupka kojima se uređuje stranačka i parnična sposobnost. Razlozi za ponavljanje postupka – propisani odredbama ZPP-a (član 255. procesnu legitimaciju za ponavljanje postupka ima i umešač koji u parnicu može stupiti u toku celog postupka sve do pravnosnažnosti odluke o tužbenom zahtevu. a to znači onom pravnosnažnom odlukom suda (presudom ili rešenjem) koja je podobna za materijalnu pravnosnažnost. ZPP-a). ZPP-a). ali nesuspenzivan. iako to ZPP ne uređuje izričito. isključen (član 255. Propisivanjem mogućnosti izjavljivanja ovog vanrednog pravnog leka.drugostepeni sud). ZPP-a). zakonodavac daje prednost materijalnoj pravičnosti u odnosu na pravnu sigurnost koja se ustanovljava institutom pravnosnažnosti sudske odluke. nepotrebno je da se ustanovi kauzalna veza između izvršenog krivičnog dela i sadržaja presude koja se pobija predlogom za ponavljanje 4 . tačka 3. Međutim. ZPP-a). To je vladajući stav u pravnoj doktrini i sudskoj praksi. a pre svega načelo obostranog saslušanja stranaka. tačka 2. U ovu grupu razloga se svrstavaju sledeći razlozi za ponavljanje postupka: (a) postupak se može ponoviti ako je pri donošenju odluke učestvovao sudija koji je po zakonu morao biti izuzet tj. tačka 1. Međutim. S druge strane. uredno zastupanje i pravo na vođenje parnice ili preduzimanje pojedinih parničnih radnji u parničnom postupku. do 6. ZPP-a). ZPP-a). procesnu legitimaciju za izjavljivanje ovog pravnog leka imaju i lica na koja se prostiru subjektivne granice pravnosnažnosti presude.3.) mogli bi se svrstati u tri grupe: (1) Razlozi koji se temelje na povredama odredaba parničnog postupka – Ovom grupom razloga se štite osnovna načela parničnog postupka.

tačka 1. Prema tome. Isto važi i za nove dokaze koji su morali postojati najkasnije u momentu kad je sudska odluka postala pravnosnažna. ZPPa) ili razlog koji se odnosi na nove činjenice ili nove dokaze (član 255. U ovu grupu razloga se svrstavaju sledeći razlozi za ponavljanje postupka: (a) postupak se može ponoviti ako se odluka suda zasniva na lažnom iskazu svedoka ili veštaka ili na ispravi koja je falsifikovana ili u kojoj je overena neistinita sadržina (član 255. Subjektivni rok je 30 dana i računa se od dana kad je stranka saznala za postojanje razloga za ponavljanje postupka odnosno od dana kad je stekla mogućnost da taj razlog upotrebi. ZPP-a) pre nego što je raniji postupak završen pravnosnažnom sudskom odlukom. što znači subjektivno nove činjenice koje su postojale do momenta zaključenja glavne rasprave. tčka 1. to bi trebalo dozvoliti da postojanje presude ovog suda može biti razlog za ponavljanje postupka. ZPP-a) bez uspeha izneti u ranijem postupku. protivne stranke ili trećeg lica (član 255. Nove činjenice i novi dokazi mogu biti razlog ponavljanja postupka samo ako su podobni da proizvedu povoljniju odluku za predlagača da ih je on upotrebio (istakao ili predložio) u ranijem postupku. a stranka se na njih nije pozvala jer nije znala za njihovo postojanje. U svakom slučaju ne bi trebalo dozvoliti ponavljanje postupka ako je krivično delo izvršila stranka koja predlaže ponavljanje postupka. Dakle. tačka 6. ZPP-a). ZPP-a). Rokovi za izjavljivanje predloga za ponavljanje postupka – Za ponavljanje postupka važe subjektivni i objektivni rok. tačka 5. tačka 4. (4) Razlozi koji se odnose na postojanje presude Evropskog suda za ljudska prava – ZPP ne uređuje ovu grupu razloga. zakonskog zastupnika ili punomoćnika stranke. (3) Razlozi koji se odnose na nove činjenice ili nove dokaze – U praksi se ponavljanje postupka najviše predlaže zbog postojanja novih činjenica ili novih dokaza. ZPP-a). do 3. ali obzirom da je Evropska konvencija o ljudskim pravima i osnovnim slobodama sastavni deo unutrašnjeg pravnog sistema Republike Srpske i da su po toj Konvenciji odluke Evropskog suda za ljudska prava obavezujuće za države članice konvencije. Pravilo o subsidijarnosti razloga za ponavljanje postupka i preklizija – (član 256. (b) postupak se može ponoviti ako je do odluke suda došlo usled krivičnog dela sudije. 5 . zakonodavac bi trebalo da dozvoli da se za ponavljanje postupka može koristiti i presuda Evropskog suda za ljudska prava o istom ili sličnom pravnom odnosu. a ne samo ona presuda koja se odnosi na povredu Konvencije u konkretnoj parnici. tačka 6. jer se na taj način čuva osnovni princip u vršenju pravosuđa – nepristrasnost u suđenju. Nove činjenice kao razlog za ponavljanje postupka su samo nova reperta. ZPP-a) Ponavljanje postupka nije dopušteno ako su razlozi koji se temelje na povredama odredaba parničnog postupka (član 255. ponavljanje postupka se može dozvoliti ako stranka bez svoje krivice nije mogla da iznese razlog koji se temelji na povredama odredaba parničnog postupka (član 255. a to zato što presude ovog suda imaju precedentno dejstvo. postupak se može ponoviti ako stranka sazna za nove činjenice ili nađe ili stekne mogućnost da upotrebi nove dokaze na osnovu kojih je za stranku mogla biti doneta povoljnija odluka da su te činjenice ili dokazi bili upotrebljeni u ranijem postupku (član 255.postupka. Međutim.

tačka 2. 7. 2. u slučaju kad se odluka suda zasniva na lažnom iskazu svedoka ili veštaka ili na ispravi koja je falsifikovana ili u kojoj je overena neistinita sadržina ili kad je do odluke suda došlo usled krivičnog dela sudije. stranka nema pravo da traži ponavljanje postupka. ZPP-a) je pet godina i računa se od dana pravnosnažnosti sudske odluke. stav 2.Subjektivni rok (član 257. prvostepenom sudu (član 259. od dana kad je odluka dostavljena tom licu. ZPP-a. Objektivni rok (član 257. a ako se krivični postupak ne može sprovesti onda od dana kad je stranka saznala za obustavu tog postupka ili za okolnosti zbog kojih se krivični postupak ne može pokrenuti. (2) okolnosti iz kojih proizlazi da je predlog podnet u zakonskom roku. ZPP-a) teče za svaki razlog ponaosob i on počinje da teče: 1. ZPP-a). taj će se rok računati od pravnosnažnosti odluke. Ako bi subjektivni rok u navedenim slučajevima počeo da teče pre nego što je odluka postala pravnosnažna. u slučaju kad stranci nezakonitim postupanjem nije bila data mogućnost da raspravlja pred sudom. bez održavanja ročišta. do 5. od dana kad je odluka dostavljena stranci. Ako oceni da je predlog neblagovremen. stav 2. Sadržina predloga za ponavljanje postupka – Osim onoga što svaki podnesak mora sadržati. od dana kad je stranka mogla izneti sudu nove činjenice odnosno nove dokaze – dokazna sredstva. od dana kad je odluka dostavljena stranci. stav 3. ako protiv nje nije bio izjavljen pravni lek odnosno od dostavljanja pravnosnažne odluke višeg suda izrečene u poslednjem stepenu (član 257. od dana kad je stranka saznala za pravnosnažnu presudu u krivičnom postupku. 6. u slučaju kad stranku koja je pravno lice nije zastupalo ovlašćeno lice ili kad parnično nesposobnu stranku nije zastupao zakonski zastupnik. predlog za ponavljanje postupka naročito mora da sadrži: (1) zakonski osnov po kojem se traži ponavljanje. stav 1. tačka 1. U ovoj fazi prvostepeni sud. od dana kad je stranka saznala za ovaj razlog. 3. protivne stranke ili trećeg lica. u slučaju kad zakonski zastupnik ili punomoćnik stranke nije imao potrebno ovlašćenje za vođenje parnice ili za pojedine radnje u postupku. 5. zakonskog zastupnika ili punomoćnika stranke. prvostepeni sud će 6 . odlučuje o blagovremenosti. (4) okolnosti iz kojih proizlazi verovatnost da bi u ponovljenom postupku za predlagača mogla biti doneta povoljnija odluka (član 259. stav 1. u slučaju kad je u donošenju odluke učestvovao sudija koji je po zakonu morao biti izuzet tj. u slučaju kad je u postupku kao tužilac ili tuženi učestvovalo lice koje ne može biti stranka u postupku. Kad protekne objektivni rok. ZPP-a). od dana kad je stranka saznala za ovaj razlog. ZPP-a). isključen. osim ako se ponavljanje traži iz razloga koji se temelje na povredama odredaba parničnog postupka i to iz razloga u članu 255. i 3. Predlog za ponavljanje postupka se uvek podnosi sudu koji je doneo odluku u prvom stepenu tj. u slučaju kad stranka sazna za nove činjenice ili nađe ili stekne mogućnost da upotrebi nove dokaze na osnovu kojih je za stranku mogla biti doneta povoljnija odluka da su te činjenice ili dokazi bili upotrebljeni u ranijem postupku. nepotpun ili nedozvoljen. potpunosti i dozvoljenosti predloga za ponavljanje postupka. Postupak odlučivanja po predlogu za ponavljanje postupka – Odlučivanje o predlogu za ponavljanje postupka odvija se u tri faze: Prva faza se tiče ispitivanja dopuštenosti predloga za ponavljanje postupka. 4. (3) dokaze kojima se potkrepljuju navodi predlagača.

odredi pripremno ročište (član 264. stav 1. ZPP-a). Protiv rešenja kojim se usvaja predlog. ZPP-a). drugostepeni sud može usvojiti predlog za ponavljanje postupka i tada dozvoljava ponavljanje postupka i ukida odluku donetu u ranijem postupku (član 263. i 5. ODNOS IZMEĐU PREDLOGA ZA PONAVLJANJE POSTUPKA I REVIZIJE ZPP počiva na jedinstvenosti pravnog leka. To znači da. Druga. Ako stranka izjavi reviziju iz nekog drugog razloga i istovremeno ili posle toga podnese predlog za ponavljanje postupka zbog razloga iz člana 255. Ponovno odlučivanje o glavnoj stvari odvija se po pravilima koja važe za parnični postupak.ga odbaciti rešenjem (član 260. 1. drugostepeni sud je dužan da spise sa dovoljnim brojem overenih prepisa svoje odluke. a protiv tog rešenja žalba je dozvoljena i podnosi se drugostepenom sudu koji o žalbi odlučuje u veću od trojice sudija (član 263. Ako oceni da je predlog neosnovan. a u ponovnom postupku je dopušteno iznositi nove činjenice (nova reperta) i nove dokaze (nova producta). održaće raspravu (član 262. drugostepeni sud će doneti rešenje kojim odbija predlog za ponavljanje postupka. s jedne strane zakon dopušta istovremeno izjavljivanje dva vanredna pravna leka. Treća faza se odnosi na odlučivanje o predmetu spora. O osnovanosti predloga za ponavljanje postupka odlučuje drugostepeni sud i to sudija pojedinac koji nije učestvovao u donošenju drugostepene odluke u ranijem postupku (član 258. ZPP-a). ZPP-a). stav 2. nalaže jedinstveno odlučivanje. ZPP-a). nužno je bilo urediti njihov odnos kako bi se sprečila mogućnost donošenja kontradiktornih odluka. stav 2. U ponovnom postupku pred prvostepenim sudom ne može postupati sudija koji je odlučivao u ranijem postupku (član 264. do 6. vrati prvostepenom sudu (član 263. Rešenjem. Drugostepeni sud odlučuje o predlogu po pravilu bez održavanja rasprave (član 262. ZPP-a). nakon što odluči o predlogu usvajajući ga ili odbijajući ga. ZPP-a) po pravilima za održavanje rasprave u postupku po žalbi (član 218. tačka 4. U roku od osam dana po prijemu odgovora na predlog ili po isteku roka za odgovor na predlog. ZPP-a koji su potkrepljeni pravnosnažnom presudom donetom u 7 . prvostepeni sud je dužan da najdocnije u roku od osam dana od dana prijema rešenja drugostepenog suda. ZPP-a). ZPP-a). tač. ZPP-a). prvostepeni sud će predlog sa svim spisima dostaviti drugostepenom sudu (član 261. Ako drugostepeni sud oceni da je održavanje rasprave neophodno. žalba nije dozvoljena (član 263. a s druge strane. O predlogu za ponavljanje postupka. Kako se kod ova vanredna pravna leka podudaraju razlozi za izjavljivanje. ZPP-a). drugostepeni sud odlučuje rešenjem. sud će prekinuti postupak povodom predloga za ponavljanje postupka do završetka postupka po reviziji (član 265. stav 1. a ne i predlog za ponavljanje postupka (član 265. ako stranka izjavi reviziju iz razloga što je u prvostepenom ili drugostepenom postupku odlučeno o zahtevu o kojem je već ranije pravnosnažno odlučeno ( res iudicata) ili koga se tužilac već odrekao ili o kojem je zaključeno sudsko poravnanje i istovremeno ili posle toga podnese predlog za ponavljanje postupka iz bilo kojeg razloga iz člana 255. ZPP-a). stav 1. potpun i dozvoljen. ako u roku za izjavljivanje revizije stranka podnese predlog za ponavljanje postupka samo iz razloga iz kojih se može izjaviti i revizija. U svakom slučaju. ZPP-a. 4. do 220. ZPPa). Druga faza se tiče ispitivanja osnovanosti predloga za ponavljanje postupka. ZPP-a). stav 1. smatraće se da je stranka izjavila samo reviziju. stav 2. prvostepeni sud će ga dostaviti protivnoj stranci koja ima pravo da u roku od 15 dana odgovori na predlog (član 260. stav 2. Postoje de facto tri pravne situacije: Prva. stav 3. stav 4. Kad je drugostepeni sud rešenjem usvojio predlog za ponavljanje postupka. stav 1. Ako je predlog blagovremen. stav 2. ZPP-a).

8 . ZPP-a).krivičnom postupku. s tim što uzima u obzir sve okolnosti i razloge zbog kojih su oba vanredna pravna leka podneta i dokaze koje su stranke predložile (član 265. ZPP-a). rešenje o prekidu postupka povodom revizije ili povodom predloga za ponavljanje postupka. ZPP-a). stav 4. sud će prekinuti postupak po reviziji do završetka postupka povodom predloga za ponavljanje postupka (član 265. donosi revizijski sud (član 267. a koji nastaviti. ZPP-a). a protiv tog rešenja žalba nije dozvoljena (član 267. sud će odlučiti koji će postupak prekinuti. Treća. ZPP-a). stav 3. Ako predlog za ponavljanje postupka bude podnet nakon što je predmet povodom revizije upućen revizijskom sudu. Rešenje o prekidu postupka po reviziji donosi prvostepeni sud. u svim ostalim slučajevima u kojima stranka podnese predlog za ponavljanje postupka i posle toga izjavi reviziju. stav 1. U svim ostalim slučajevima u kojima stranka izjavi reviziju i istovremeno ili posle toga podnese predlog za ponavljanje postupka. ZPP-a). donosi prvostepeni sud (član 267. a protiv tog rešenja žalba nije dozvoljena (član 267. stav 2. ZPP-a). sud će po pravilu prekinuti postupak po reviziji do završetka postupka povodom predloga za ponavljanje postupka. stav 3. stav 1. rešenje o prekidu postupka povodom revizije ili povodom predloga za ponavljanje postupka. predmet već nalazi kod drugostepenog suda povodom predloga za ponavljanje postupka. osim ako nađe da postoje ozbiljni razlozi da postupi drugačije (član 266. rešenje o prekidu postupka po reviziji donosi drugostepeni sud (član 267. ZPP-a). stav 3. ako se u vreme kad je revizija podneta. Ako predlog za ponavljanje postupka stigne prvostepenom sudu pre nego što je predmet povodom revizije upućen revizijskom sudu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->