P. 1
Upravni Spor Skripta

Upravni Spor Skripta

|Views: 37|Likes:
Published by Amina Hadzimusic

More info:

Published by: Amina Hadzimusic on Jul 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/26/2014

pdf

text

original

(ZAKON O UPRAVNOM SPORU – Sl. novine FBIH 9/05) Šta je upravni spor? To je spor o zakonitosti upravnog akta.

Upravni spor predstavlja sudsku kontrolu upravnih akata. Radi ostvarivanja sudske zaštite prava građana, poduzeća, ustanova i drugih pravnih lica u Federaciji, te radi osiguranja zakonitosti, sudovi u upravnim sporovima odlučuju o zakonitosti upravnih akata kojima organi uprave i institucije koje imaju javne ovlasti rješavaju o pravima i obavezama građana i pravnih lica u pojedinačnim upravnim stvarima. Ko sve može pokrenuti upravni spor?
1. građanin pojedinac ili pravno lice - ako smatra da mu je upravnim aktom 2. 3.

4. 5. 6.

povrijeđeno neko pravo ili neposredni lični interes zasnovan na zakonu, zainteresirano lice - to je pojedinac ili pravno lice koji su učestvovali u upravnom postupku radi zaštite svojih prava ili pravnih interesa, organ uprave, služba za upravu, naselje ili grupa osoba i sl., iako nemaju svojstvo pravnog lica - ako mogu biti nosioci prava i obveza o kojima se rješavalo u upravnom postupku. tužitelj ili dr. ovlašteni organ - ako je upravnim aktom povrijeđen zakon u korist građanina. pravobranilac - ako je upravnim aktom povrijeđen zakon na štetu Federacije, kantona, grada ili općine koju on po zakonu zastupa. ombudsmen - ako ocijeni da je konačnim upravnim aktom povrijeđeno ljudsko dostojanstvo, osnovna prava i slobode zagarantovane ustavom i međunarodnim konvencijama.

Presude u upravnom sporu One su obavezne prema svakom. Njih moraju uvažavati kako organi uprave, tako i druge stranke koje učestvuju u upravnom sporu. Sve odluke koje se donesu u upravnom sporu su pravomoćne, jer se protiv njih ne može koristiti pravo žalbe. Da li u upravnom sporu ima zainteresirana stranka? POSTOJI! Treća osoba kojoj bi poništenje osporenog upravnog akta neposredno bilo na štetu (zainteresirana osoba) ima u sporu položaj stranke. Npr. stranke su: nosilac stanarskog prava i korisnik koji je tokom rata dobio privr. rješenje. Vodi se spor između njih. Postoji treća, zainteresovana strana, vlasnik stana, koji je također zainteresovan da taj stan ostane njemu.

NADLEŽNOST
Upravne sporove rješava kantonalni sud prvostepenog organa koji je pobijano rješenje donio. i to prema sjedištu

1

3. Šta je organ u smislu ZUS-a? Pod organom. sudu se treba pružiti dokaz da je prethodno podnesen zahtjev upravnoj inspekciji i da ni ona nije postupila po zahtjevu u roku 30 dana od dana kada je isti njoj podnesen. Protiv čega se pokreće upravni spor? Upravni spor može se voditi samo protiv upravnog akta.: 1. Izuzetno.U upravnim sporovima sudi sudija pojedinac. da se njime rješava o pravu ili obavezi pojedinca. Ako upravna inspekcija ne poduzme nikakve mjere u roku od 30 dana. stranka se mora pismeno obratiti upravnoj inspekciji. 2. da ga je donio nadležni organ. odnosno pravnog lica. 2. u slučaju šutnje administracije. o čemu odlučuje predsjednik vijeća za upravne sporove. tj. Nije izričito predviđeno zakonom. Dakle. npr. rješenje o tome i tome nije upravna stvar itd.) Upravni spor može se pokrenuti protiv konačnog upravnog akta. protiv I . i 3. 2. u složenim predmetima upravnog spora sudi se u vijeću od trojice sudija. ali kada se podnosi takva tužba. odnosno o žalbi stranke. Dakle. ako zakonom nije dopuštena žalba na taj akt u upravnom postupku. 3. gradonačelnik i općinski načelnik. šutnje administracije. nije donio odgovarajući upravni akt u upravnom postupku. tada stranka može podnijeti tužbu sudu kojom će pokrenuti upravni spor. a ne donese ga ni po zahtjevu upravne inspekcije kojoj se stranka obratila.stepenog upravnog akta. Šta kada drugostepeni organ ćuti? Ako u upravnom postupku drugostepeni organ nije u roku od 30 dana (ili u posebnim propisom određenom kraćem roku) donio rješenje po žalbi stranke protiv prvostepenog rješenja. polazi se od sudske prakse. 2 . Sukob nadležnosti između kantonalnih sudova u pogledu rješavanja upravnog spora rješava Vrhovni sud Federacije. stranka može pokrenuti upravni spor kao da joj je žalba odbijena. institucije koje imaju javne ovlasti kad u vršenju javnih ovlasti rješavaju u upravnim stvarima (npr. organi uprave i upravne ustanove Federacije i kantona. Šutnja administracije Šutnja administracije postoji kad nadležni organ o zahtjevu. Federalni zavod za PIO). u smislu ovog zakona. trebaju biti ispunjena 3 elementa da bi se radilo o upravnom aktu: 1. da se radi o upravnoj stvari (nema definicije šta se smatra upravnom stvari. podrazumijevaju se: 1. prije nego se podnese tužba za pokretanje upravnog spora zbog tzv. protiv upravnog akta koji je donešen u II stepenu. te gradske i općinske sužbe za upravu. Upravni akt je akt nadležnog organa kada on rješava o izvjesnom pravu ili obavezi pojedinca ili pravnih lica u nekoj upravnoj stvari.

postupak je isti kao i u slučaju šutnje drugostepenog organa. odnosno zakonodavno tijelo kantona . a ovaj prvostepeni organ nije u roku od 60 dana (ili u posebnim propisom određenom kraćem roku) donio rješenje po zahtjevu. ako se radi o šutnji prvostepenog organa protiv čijeg rješenja stranka može izjaviti žalbu. Međutim. ako akt sadrži takve nedostatke. 3. može se voditi upravni spor kad je nadležni organ pri donošenju upravnog akta: a) prekoračio granice svoje nadležnosti ili b) upravni akt nije donio neposredno na osnovu ustavnih ovlaštenja. odnosno nejasnoće koji sprečavaju ocjenu njegove zakonitosti ili nedostatke koji ga čine ništavim 3 . protiv akata donešenih u stvarima u kojima je sudska zaštita osigurana izvan upravnog spora. i 3. a ne donese ga ni po zahtjevu upravne inspekcije kojoj se stranka obratila. stranka može pokrenuti upravni spor. a naročito ako činjenično stanje nije potpuno i pravilno utvrđeno. Protiv kojih akata se ne može voditi upravni spor? Upravni spor se ne može voditi: 1. 2. 3. Protiv rješenja drugostepenog organa stranka može pokrenuti upravni spor. u stvarima iz tač. stranka ima pravo obratiti se svojim zahtjevom drugostepenom organu. a može ga. ili što je iz utvrđenih činjenica izveden nepravilan zaključak u pogledu činjeničnog stanja. mogla poslužiti zaštita zakonitosti). Zakonski razlozi za pobijanje upravnog akta Upravni akt se u upravnom sporu može pobijati iz sljedećih razloga: 1. 4. pod gore opisanim uvjetima pokrenuti i ako drugostepeni organ ne donese rješenje u propisanom roku. Drugostepeni organ će nakon toga provesti postupak po zakonu.skupština. 2. Ako se radi o šutnji prvostepenog organa protiv čijeg rješenja nije dozvoljena žalba . ako u aktu nije nikako ili nije pravilno primijenjen zakon. Izuzetno. protiv akata donešenih u stvarima o kojima se po izričitoj odredbi zakona ne može voditi upravni spor (ovdje bi npr. u stvarima o kojima neposredno na osnovu ustavnih ovlaštenja odlučuju domovi Parlamenta Federacije BiH ili predsjednik i dopredsjednik Federacije BiH. ako se u upravnom postupku koji je aktu prethodio nije postupilo po pravilima postupka. 2. propis zasnovan na zakonu ili opći akt.Šta kada prvostepeni organ ćuti? Ovdje postoji razlika da li je protiv rješenja prvostepenog organa koji šuti dozvoljena ili nije dozvoljena žalba. To znači da. ako je akt donešen od strane nenadležnog organa. ako prvostepeni organ nije u roku od 30 dana (ili u posebnim propisom određenom kraćem roku) donio rješenje.

2. Tužba se predaje neposredno ili preporučenom poštom. čak i kod općinskog suda. uz zahtjev za odgađanje izvršenja. stranka nema prava na žalbu. tada se računa da je tužba predata u roku. a ako im akt nije dostavljen. Tužba se podnosi u roku od 30 dana od dana dostavljanja upravnog akta stranci koja podnosi tužbu. obraćala organu uprave za odgodu izvršenja i nije uspjela. tužba bude predata drugom organu ili sudu. ako povodom tog rješenja namjerava pokrenuti upravni spor i ako su pri tome ispunjeni sljedeći uslovi: 1. Taj organ ili sud će je proslijediti nadležnom sudu . Pokretanje upravnog spora Upravni spor pokreće se tužbom. prije toga. Stranka može od organa uprave koji je donio rješenje tražiti odgodu izvršenja. tužbu mogu podnijeti u roku od 60 dana od dana dostavljanja upravnog akta stranci u čiju je korist upravni akt donesen. Sadržaj tužbe 4 . Ako sud odbije odgodu. Organ koji je donosio rješenje povodom kojeg je pokrenut upravni spor nije i ne može biti stranka u postupku. Rok od 30 dana od dana dostavljanja upravnog akta važi i za nadležnog pravobranioca i ombudsmena kada su ovlašteni za podnošenje tužbe ako im je upravni akt dostavljen. Međutim. uz tužbu mora dostaviti dokaz da taj isti zahtjev nije već podnosila organu uprave. Tužena strana To je organ čiji se upravni akt osporava. Ako se to može pripisati neukosti stranke.5. on je samo tužena strana. Može se desiti da. tako što će u tužbi zatražiti da sud odgodi izvršenje i tada sud hitno postupa (o zahtjevu za odgodu se rješava u roku od 3 dana). tada ne može isti zahtjev isticati u tužbi sudu . sud će ovaj zahtjev odbaciti. da se tim odlaganjem ne nanosi šteta drugoj stranci. da odlaganje nije protivno javnom interesu i 3. da je stranka koja traži odgodu. Stranka može i od suda kojem podnosi tužbu i pokreće upravni spor tražiti odgodu izvršenja rješenja. ako je nadležni organ rješavajući po slobodnoj ocjeni prekoračio granice ovlaštenja koja su mu data pravnim propisima i suprotno cilju u kome je ovlaštenje dato. Zbog toga. Ako uz zahtjev za odgodu koji je stranka podnijela sudu nije dostavljen i ovaj dokaz. jer je rok od 3 dana (u kojem sud o zahtjevu mora odlučiti) prekratak da se stranka opominje da ispravi nedostatke . organu uprave dostavila i dokaz da je pokrenut upravni spor kod nadležnog suda. iz neznanja ili omaškom. ako osoba podnosi zahtjev za odgodu sudu. ako se stranka. Odgoda izvršenja pobijanog rješenja Kada stranka podnese tužbu i pokrene upravni spor. Može se izjaviti na zapisnik. to ne odgađa izvršenje upravnog rješenja povodom kojeg je spor pokrenut.

Ako ona ne pruži dovoljno dokaza. Ako tužitelj izjavi da je naknadno donešenim upravnim aktom zadovoljan ili ako ne da izjavu u roku 15 dana. a ima pravo na žalbu na prvostepeno rješenje. ako je tužba neblagovremena. 6. broj i datum upravnog akta protiv koga je tužba podnešena. sud će nastaviti postupak. Ako tužitelj izjavi da novim upravnim aktom nije zadovoljan. Ovdje je bitno da je činjenično stanje potpuno drugačije i da je postojalo ranije. Kada se podnosi tužba. U tužbi se ne mogu navoditi nove činjenice i dokazi. Ako nadležni organ za vrijeme sudskog postupka po podnesenoj tužbi naknadno donese drugi upravni akt kojim se mijenja ili stavlja van snage upravni akt protiv koga je upravni spor pokrenut. 7. Sud će u tom slučaju pozvati tužitelja da u roku od 15 dana pismeno izjavi da li je naknadno donešenim upravnim aktom zadovoljan ili ostaje pri tužbi i u kom obimu. dakle teret dokazivanja je na strankama.Tužba mora sadržavati: 1. 2. a prstoznakom se inače u upravnom postupku akt može potpisati samo u slučaju kada nepismena stranka daje punomoć). pismeno izvijestiti i sud pred kojim je spor pokrenut. nadležni sud će donijeti rješenje o obustavljanju postupka. potpis podnosioca (ako je nepismen – tužbu će potpisati drugo lice i naznačiti u čije ime je potpisuje. taj organ je dužan. ali ga tužilac nije mogao ranije istaći. u kom slučaju nadležni sud rješenjem obustavlja postupak. 5. i ako već postoji pravomoćna sudska odluka o istoj stvari. a to pravo nije iskoristila. a oni su takvi da sprečavaju rad suda. Odbacivanje tužbe 1. 3. Tužilac može odustati od tužbe sve do donošenja sudske odluke po tužbi. Svaka stranka je dužna dokazati činjenice na koje se poziva. o čemu se sudu podnosi pisani podnesak ili daje izjava na zapisnik kod suda. 3. ako akt koji se tužbom osporava nije upravni akt. jer se tužba dostavlja drugoj strani ili stranama na odgovor. sud ih ne izvodi dodatno ex officio. uz jedan izuzetak – može ako stranka uz tužbu priloži izuzetno jak dokaz koji dovodi u pitanje činjenično stanje utvrđeno u upravnom postupku. prijevremena (ćutanje administracije) i podnesena od neovlaštenog lica. kratko izlaganje zbog čega se tuži i u kom pravcu i obimu se predlaže poništavanje upravnog akta. Sud će rješenjem odbaciti tužbu: ako je tužba nepotpuna ili nerazumljiva. 2. odnosno da li tužbu proširuje i na novi upravni akt. uz nju se dostavlja obavezno i akt koji se pobija . ali tek nakon što tužilac ni u naknadno ostavljenom roku ne ukloni ove nedostatke. ako je očigledno da se upravnim aktom ne dira u pravo tužioca (ne odnosi se na njega). ako se radi o stvari o kojoj se ne može voditi upravni spor. 4. pored tužioca. 5 . ako je stranka podnijela tužbu. Tužba se dostavlja u dva ili u potrebnom broju primjeraka. ime i prezime tužioca i druge lične podatke. 4.

U tom slučaju sud mora udovoljiti zahtjevu stranke i zakazuje javnu raspravu. Zapisnik potpisuju predsjednik vijeća odnosno sudija pojedinac i 6 . Ovaj zahtjev se može istaći samo u tužbi ili odgovoru na tužbu. sud će raspraviti spor i bez prisustva stranaka. ako je predmet višestranački. sudija pojedinac. Takva rasprava ne bi trebala trajati duže od 1/2 sata. Ako taj organ ne dostavi sudu spis u ostavljenom roku (kojeg određuje sud. pa zastupniku tužene strane i zainteresiranim osobama da obrazlože svoja gledišta. Tužba se. Izostanak stranke sa rasprave ne zadržava rad suda. Kod nejavne sjednice nema rasprave. Tužilac taj zahtjev može istaći samo u tužbi. U pozivu za raspravu sud će obavijestiti stranke da su na raspravi dužne predočiti sve dokaze o činjenicama na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i navode. po sudiji pojedincu ili na sjednici. Poslije toga daje se riječ tužitelju da obrazloži tužbu. Kada sud ocijeni da nema više razloga da prisustvuje sjednici pušta ga da ide i nastavlja svoj rad. a predmet se ne može riješiti bez spisa. Tužilac može tražiti da prisustvuje nejavnoj sjednici. već će se njihovi podnesci pročitati. Tužba se može riješiti i bez spisa ako stranka osporava rješenje samo sa aspekta primjene materijalnog prava. Raspravom rukovodi sudija pojedinac. odnosno predsjednik vijeća. pa tada sud ima pravo i obavezu da podnese prijavu disciplinskoj komisiji protiv službenog i odgovornog lica u tom organu. Tok rasprave Raspravom rukovodi predsjednik vijeća. kako bi u određenom roku ovaj organ (tužena strana) dostavio upravni spis kantonalnom sudu. U tom smislu. Nejavna sjednica / javna rasprava i odlučivanje suda O upravnim sporovima sud rješava u pravilu nejavno. O raspravi se vodi zapisnik u koji se unose samo bitne činjenice i okolnosti i dispozitiv odluke. predočiti mu stvar i odgovor na tužbu. dostavlja i drugim strankama na odgovor. Stranke u sporu mogu zatražiti da se u predmetu održi javna rasprava. ako ima takvih lica. Na raspravi prvo dobija riječ član sudskog vijeća koji je izvjestitelj. Zbog izostanka stranaka sa rasprave ne može se uzeti da su stranke odustale od svojih zahtjeva. Sudija mora pozvati ovakvog tužioca.Dostava upravnih spisa po tužbi Sud je dužan tužbu dostaviti organu uprave koji je donio upravni akt na odgovor. ne dajući svoje mišljenje. koji izlaže stanje i suštinu spora. O pokretanju disciplinskog postupka obavještava se Vlada FBiH ili Vlada kantona. Ako na raspravu ne dođe ni tužilac ni tužena strana. Raniji zakon nije imao nejavnu sjednicu. bez obzira da li stvar rješava pojedinac ili vijeće. a koji ne može biti kraći od 10 niti duži od 20 dana). može mu dozvoliti da nešto dodatno kaže ako ima ili da iznese neke nove dokaze. time organ uprave povrijeđuje službenu dužnost. odnosno predsjednik vijeća odredit će dan rasprave i na raspravu pozvati stranke i zainteresirana lica.

pa presuda u svemu zamjenjuje poništeni upravni akt u slijedećim slučajevima: a) kada sud rješava spor na podlozi činjenica koje su utvrđene u upravnom postupku.kada ocijeni da će on brže i efikasnije provesti postupak i odlučiti o upravnoj stvari. Kad je tužba podnesena zbog šutnje uprave. te sam rješiti upravnu stvar. Vijećanje i glasanje vrši se bez prisustva stranaka. sud će je pisano obavijestiti o datumu za preuzimanje odluke. Pošto se zapisnik potpiše. poništit će osporeni upravni akt i prvostepeni upravni akt ako je i on sadržavao iste nedostatke. stranke napuštaju raspravu. tuženom organu na ponovno rješavanje ili 2. Zakonitost osporenog upravnog akta sud ispituje u granicama zahtjeva iz tužbe i pri tom je vezan razlozima tužbe. poništit će ga. po pravilu. Ako se tužba uvažava. Presudom se tužba uvažava ili odbija kao neosnovana. presudom će uvažiti tužbu i odrediti u kojem smislu će nadležni organ donijeti rješenje. b) kada sud na raspravi utvrdi drugačije činjenično stanje te sam rješi upravnu stvar. Kada odlučuje u vijeću sud donosi presudu odnosno rješenje većinom glasova sudskog vijeća. može i u roku od 30 dana). Sud rješava spor. O vijećanju i glasanju vodi se poseban zapisnik koji potpisuju svi članovi vijeća i zapisničar. Ako jedna od stranaka nije prisustvovala raspravi. a ako su razlozi ništavosti sadržani i u prvostepenom upravnom aktu. sud može. a odluka se upisuje u zapisnik (ne mora odmah. Ako sud po zahtjevu iz tužbe utvrdi da je osporeni upravni akt ništavan. Dostava/preuzimanje odluke Ako je održana rasprava.zapisničar. po pravilu. Ako nadležni organ ne postupi po ovoj presudi suda. poništit će i taj akt. presudom se upravni akt poništava i upravna stvar se rješava. sud će donijeti odluku i izraditi pisani otpravak najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja rasprave. na raspravi ili preko jednog člana sudskog vijeća ili preko drugog suda. poništiti osporeni upravni akt i prvostepeni upravni akt ako je i on sadržavao iste nedostatke i predmet vratiti: 1. U ovom slučaju. Kad je u predmetu odlučivano nejavno (na sjednici ili po sudiji pojedincu). ako su za to ispunjeni uvjeti. sud utvrđuje činjenično stanje. odgovorno lice u tom organu čini tešku povredu službene dužnosti protiv koje je nadležni sud dužan pokrenuti disiplinski postupak. Nakon zaključenja rasprave sud će prisutne stranke obavijestiti o datumu kada su dužne preuzeti odluku. na podlozi činjenica koje su utvrđene u upravnom postupku. Sud rješava spor presudom. prvostepenom organu na ponovno rješavanje . Na raspravu se poziva i stranka. Kada sud na održanoj javnoj raspravi utvrdi drugačije činjenično stanje u odnosu na činjenično stanje utvrđeno u upravnom postupku i otkloni povrede pravila upravnog postupka. a sud nađe da je opravdana. odnosno njihovi zastupnici 7 . Stranke.

i to: 1. 3. d) označenje stranaka e) kratko označenje predmeta spora i akta koji pobija. putem pošte ili na drugi način određen zakonom.protiv ove presude žalba nije dopuštena. a strankama se dostavlja ovjeren prepis. Original presude se čuva u sudu. uvod a) naziv suda. Nema pozivanja u ime naroda ili u ime FBiH u ovom postupku. Vrhovnom sudu Federacije – zbog: a) povrede federalnog zakona ili drugog federalnog propisa ili b) povrede pravila federalnog zakona o postupku koja je mogla biti od uticaja na rješenje stvari putem kantonalnog suda. stranka može podnijeti zahtjev za vanredno preispitivanje sudske odluke. 4. 2. 2. Odluke suda donesene nejavno (na sjednici ili po sudiji pojedincu) sud će dostaviti strankama neposredno u sudu. Pouka o pravnom lijeku . Zahtjev za vanredno preispitivanje ne može se podnijeti zbog povrede pravila postupka koja se odnose na pogrešno ili nepotpuno utvrđeno činjenično stanje!!! 8 . 1. te im sud neće dostavljati odluku po drugim zakonskim pravilima o dostavi pismena. Zahtjev za vanredno preispitivanje sudske odluke Protiv pravomoćne odluke kantonalnog suda donesene u upravnom sporu. Sadržaj presude/rješenja 1. b) broj i datum. izreka. dužni su sami preuzeti odluku u zgradi suda. c) sastav suda.ili punomoćnici. potpis sudije/predsjednika vijeća. Kantonalnom sudu – zbog: a) povrede kantonalnog zakona ili drugih kantonalnih propisa ili b) povrede pravila ???federalnog – kantonalnog??? zakona o postupku koja je mogla biti od uticaja na rješenje stvari. obrazloženje. f) dan kada je održana sjednica. PRAVNI LIJEKOVI Žalba – nema je! Protiv odluke kantonalnog suda donesene u upravnom sporu ne može se izjaviti žalba.

3. 2. ako je isprava na kojoj se zasniva sudska odluka lažna ili ako je svjedok. 6. Ponavljanje postupka može se tražiti najkasnije u roku od 30 dana od dana kad je stranka saznala za razlog ponavljanja. ako je do odluke suda došlo usljed kriv. Rješenjem se odbacuje neblagovremen. odnosno nadležnom drugostepenom kantonalnom sudu. a ta presuda je kasnije ukinuta pravomoćnom sudskom odlukom. ako stranci. ako je odluka zasnovana na presudi donesenoj u krivičnoj ili građanskoj stvari. Dakle. Stranka može tražiti održavanje javne sjednice i tome se ne mora udovoljiti jer ovdje se načelno odlučuje na nejavnim sjednicama. 9 . odnosno nadležni kantonalni sud. Kako odlučuje nadležni sud po ovom zahtjevu? Zahtjev se prvo dostavlja strankama i određuje im rok u kojem trebaju odgovoriti. ako stranka sazna za nove činjenice ili stekne mogućnost da upotrijebi nove dokaze na osnovu kojih bi spor bio povoljnije riješen za nju da su te činjenice/dokazi bili izneseni ili upotrijebljeni. O zahtjevu za vanredno preispitivanje odlučuje nadležni sud u vijeću od trojice sudija. u roku od 30 dana od dana dostavljanja stranci te sudske odluke. djela sudije ili zaposlenika u sudu.Zahtjev za vanredno preispitivanje se upućuje drugostepenom sudu preko prvostepenog suda. 5. nedopušten ili neovlašten zahtjev. 4.). izmjeniti – čime sud zapravo sam rješava po tužbi. ako stranka nađe ili stekne mogućnost da upotrijebi raniju sudsku odluku donesenu u istom upravnom sporu.najčešća. ili je odluka isposlovana prevarnom radnjom zastupnika ili punomoćnika jedne od stranaka koja radnja predstavlja krivično djelo. a odluka suda se zasniva na tom iskazu. Vrhovni sud Federacije BiH. Ako ga uvažava – pobijanu kantonalnu odluku će: a. Ponavljanje (obnova) postupka Postupak okončan presudom ili rješenjem nadležnog suda ponoviće se na zahtjev stranke iz slijedećih razloga: 1. Kada o zahtjevu za vanredno preispitivanje odlučuje kantonalni sud. donosi presudu kojom odbija ili uvažava zahtjev. vještak ili stranka prilikom saslušanja pred sudom dao lažan iskaz. Ako ovaj zahtjev nema navedenih formalnih nedostataka. zahtjev se predaje kantonalnom sudu protiv čije odluke se podnosi zahtjev. ukinuti – čime predmet vraća na ponovni postupak ili b. može izmjeniti rješenje/pres. odnosno zainteresiranom licu nije bila data mogućnost da učestvuje u upravnom sporu . Kantonalni sud zahtjev i spise u roku od 3 dana dostavlja Vrhovnom sudu FBiH. odnosno u objektivnom roku od 5 godina od pravomoćnosti sudske odluke. (U upravnom postupku/sporu nema preinačenja. 2. taj sud odlučuje u vijeću sastavljenom od trojice sudija koji nisu učestvovali u donošenju odluke.

u kom pravcu i obimu se predlaže izmjena presude. Ako se ponavljanje postupka dozvoli. Presudom kojom se ponavljanje postupka dozvoljava riješiće se i o glavnoj stvari. O tužbi za ponavljanje postupka odlučuje sudija pojedinac bez održavanja rasprave. sud je dužan u ovim slučajevima 10 . pa tužilac podnese novu tužbu. OBAVEZNOST PRESUDA I SHODNA PRIMJENA ODREDABA ZPP-a Kad sud poništi osporeni upravni akt predmet se vraća u stanje u kome se nalazio prije nego što je poništeni akt donesen. Nadležni organ je pri tome vezan pravnim shvatanjem suda i primjedbama suda u pogledu postupka. Ako nadležni organ poslije poništenja osporenog upravnog akta donese upravni akt protivno pravnom shvatanju suda. a najkasnije u roku od 15 dana od dana dostavljanja presude. da stranka nije učinila bar vjerovatnim postojanje zakonskog osnova za ponavljanje. Protiv odluke suda donesene po tužbi za ponavljanje postupka mogu se podnijeti pravni lijekovi koji su dozvoljeni u glavnoj stvari. nadležni organ dužan je da ga donese bez odlaganja. odnosno rješenja donesenog u postupku čije se ponavljanje traži. sud presudom rješava o tužbi za ponavljanje postupka. presuda ili rješenje doneseno u postupku čije se ponavljanje traži. zakonski osnov ponavljanja (razlog) i dokazi odnosno okolnosti koje čine vjerovatnim postojanje tog osnova. Ranije procesne radnje na koje ne utiču razlozi ponavljanja postupka neće se ponavljati. da je tužbu podnijelo neovlašteno lice ili 2. Ako sud ne odbaci tužbu zbog navedenih nedostataka dostavit će je protivnoj stranci i zainteresiranim licima i pozvati ih da u roku od 15 dana odgovore na tužbu. 2. 4. staviće se van snage ranija sudska odluka u cjelini ili djelimično. Pravne lijekove u upravnom sporu može podnositi i ombudsmen kada u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti nađe da je sudskom odlukom povrijeđeno ljudsko dostojanstvo odnosno prava i slobode utvrđene Ustavom Federacije i instrumentima Aneksa tog Ustava . ili protivno primjedbama suda u pogledu postupka. okolnosti i dokazi iz kojih proizilazi da je tužba podnesena u roku. U tužbi se mora naročito navesti: 1. da tužba nije blagovremena ili 3.Ponavljanje postupka pokreće se tužbom. Po isteku roka za odgovor na tužbu. 3. Ako prema prirodi stvari koja je bila predmet spora treba umjesto poništenog upravnog akta donijeti novi upravni akt. Tužba se podnosi istom sudu koji je nadležan za rješavanje. O tužbi za ponavljanje postupka rješava sud koji je donio odluku na koju se odnosi razlog za ponavljanje postupka i to sudija pojedinac koji nije učestvovao u donošenju te odluke. Sud će odbaciti tužbu rješenjem ako utvrdi: 1.

organ. kao i odrediti zakonske sankcije za slučaj neizvršenja rješenja. radnja. 3. Ako nadležni organ poslije poništenja upravnog akta ne donese novi upravni akt u propisanom roku ili ga donese protivno primjedbama suda u pogledu činjeničnog stanja. Ovim pravnim sredstvom se dozvoljava da se pobijaju akti koji se inače ne mogu pobijati (jer to uglavnom nisu upravni akti. pa ne postoji mogućnost pokretanja upravnog spora). odnosno pravno lice kod kojeg je ta radnja učinjena. Takva presuda u svemu zamjenjuje upravni akt nadležnog organa. Zahtjev zbog nezakonite radnje može se podnijeti sve dok radnja traje. 2. odbit će zahtjev rješenjem. U protivnom. Protiv ovog rješenja.poništiti osporeni upravni akt i sam riješiti stvar presudom. tada postoji mogućnost da kantonalni sud donese rješenje kojim će zabraniti dalje postupanje ili nepostupanje ili će naložiti da se postupi na određeni 11 . ako je u toj stvari potpuno i pravilno utvrđeno činjenično stanje. zahtjev da se otkloni zapreka ili ograničenje slobode/prava. Kad sud nađe da je zahtjev osnovan donijet će rješenje kojim će zabraniti daljnje vršenje nezakonite radnje i odrediti mjere koje treba preduzeti. odnosno odgovornom licu koje je to učinilo. O zahtjevu se odlučuje rješenjem. kao i 4. ponašanje službenog ili odgovornog lica koji svojim radnjama onemogućava stranci da ostvari ustavom zagarantovana prava i slobode. U zahtjevu se treba navesti: 1. Zahtjev se smatra hitnim i rok rješavanja je 15 dana. dokazi o tome. pa zbog toga sud ne može donijeti presudu koja u svemu zamjenjuje upravni akt nadležnog organa. ostavljajući rok za izvršenje. Ukoliko ovaj Zakon ne sadrži odredbe o postupku u upravnim sporovima shodno će se primjenjivati odgovarajuće odredbe Zakona o parničnom postupku!!! POSTUPAK ZAŠTITE SLOBODA USTAVOM FEDERACIJE I PRAVA POJEDINACA ZAJAMČENIH Ovo je sui generis pravno sredstvo. pod uslovom da nije zajamčena druga sudska zaštita protiv takvih akata. ali se može podnijeti zahtjev za vanredno preispitivanje sudske odluke Vrhovnom sudu Federacije u roku od 8 dana od dana dostavljanja rješenja stranci. Zahtjev pored pojedinca može podnijeti i ombudsmen. odgovorno lice u tom organu čini tešku povredu službene dužnosti protiv koje je nadležni sud dužan pokrenuti disciplinski postupak. ako sud nađe da je zahtjev neosnovan. a kojima se krše prava pojedinaca iz ustava i međunarodnih konvencija i sporazuma. podaci o službenom licu. Osim pojedinačnih akata. Mora se dostaviti i drugoj strani na odgovor osim ako očigledno proizilazi da su kršena ljudska prava. ovaj postupak se odnosi i na pojedinačne radnje tj. Ako se to zaista utvrdi. mjesto i vrijeme kada je radnja učinjena. Ovakav zahtjev rješava kantonalni sud i to sudija pojedinac ili vijeće. ne može se izjaviti žalba. da bi se uspostavilo zakonito stanje.

a ako on to neće da izvrši. onda sud može sam ili putem općinskih sudova da na zahtjev stranke preuzme izvršenje tog rješenja. Radnje naložene rješenjem treba da izvrši onaj kod koga se te radnje čine ili ne čine.način i utvrditi određene mjere u određenom roku kako bi se otklonile te negativne posljedice. 12 . Postoji i mogućnost novčanog kažnjavanja za neizvršenje naložene radnje (200-800 KM).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->