A-Dijagnostika

Zašto ime “A-dijagnostika”? Zato što se “A-dijagnostika” u potpunosti temelji na zakonitostima koje vrijede za atom. A-dijagnostika može precizno dijagnosticirati energetsko stanje čovjeka, nivoe aure i aktivnost čakri na temelju zakonitosti elektronske konfiguracije atoma. Naime, dobili smo potvrdu i dokaz, te originalne slike, kojima možemo potkrijepiti i dokazati da se proces energetskoga čišćenja kod čovjeka odvija na isti način kao što se atom popunjava elektronima po orbitalnima. Zato ćemo u ovoj prezentaciji proces energetskoga čišćenja čovjeka objasniti preko elektronske konfiguracije atoma. Da biste razumjeli ovu prezentaciju trebate nešto znati o elektronskoj konfiguraciji atoma. Mi ćemo nastojati to objasni što je moguće jednostavnije. No imajte na umu da se neke stvari ne mogu reći na jednostavniji način i da traže određeno znanje. Isto tako imajte na umu da se radi o izuzetno složenoj problematici. Hajdemo pogledati kako to izgleda.

“K” ljuska. Ako podignete pogled do vrha slike vidjet ćete da se taj “kvadratić” zove (s). ako prvi energetski nivo atoma gledamo kao cestu koja ide u krug one (s) orbitale bi predstavljala dvije trake na toj cesti. Što to znači? To znači da prvi energetski nivo atoma ili prva ljuska. Dakle. ima samo (s) orbitale. Na lijevoj strani linije vidjet ćete oznaku ”1(K)”. Broj jedan znači da se radi o prvoj ljusci. U svakoj traci vozi se po jedan elektron. Nadalje. A što su to orbitale? Pojednostavnjeno rečeno to su “ceste” kojima se voze elektroni. treba reći da u svaku orbitalu mogu stati po dva elektrona koji su suprotnih spinova. . Na desnom kraju "crvene linije" vidjet ćete mali kvadratić. a slovo (K) je oznaka kojom se označava prva ljuska u atomskom omotaču. Također je važno reći da (s) orbitale imaju kružni oblik.Ako krenete od donjeg dijela slike vidjet ćete “crvenu liniju”. Ta "crvena linija" predstavlja prvi energetski nivo atoma. Na samom desnom kraju slike imamo broj 2 što znači da u prvoj ljusci može biti maksimalno 2 elektrona.

Druga ljuska. a u (p) orbitale može stati 6 elektrona. No za razliku od prve ljuske koja ima samo (s) orbitle. Nju smo obojili narančastom bojom. Dakle. druga ljuska ima još i (p) orbitale.Druga ljuska atoma na slici je (L) ljuska što vidite po oznaci 2(L) na lijevoj strani slike. može primiti dva elektrona u svoje (s) orbitale ali može primiti i još 6 elektrona u svoje (p) orbitale koje ona ima. (L) ljuska. . Za razliku od (s) orbitala gdje se elektron giba po kružnoj putanji u (p) orbitalama elektron se giba slikovito rečeno kao po broju 8. a rekli smo da u svaki “kvadratić” može stati po dva elektrona. a prva ljuska nema. Razlika između (s) i (p) orbitala je u tome što u (s ) orbitale mogu stati samo dva elektrona. (L) ljuska može primiti ukupno 8 elektrona što je prikazano i brojem na desnoj strani slike. Jer kao što možete vidjeti iz slike (p) orbitale imaju 3 “kvadratića”.

ako usporedimo elektronske nivoe sa energetskim nivoima čakri mogli bismo reći da prve dvije čake su u stvari prava “Zemlja”. a da treća čakra već pripada “Nebu”. U stvari. (M) ljusku. . crvena i narančasta su prava “Zemlja”. recimo nešto znakovito a što se odnosi na prve dvije ljuske (K) i (L).Prije nego što krenemo na treću ljusku. Više je nego vidljivo da su prva i druga ljuska “izolirane” od ljusaka iznad njih za razliku od treće ljuske koja je “povezana” s njima. Dakle. a već žuta čakra vuče “Nebu”. Ovako izgleda ako je suditi po atomu.

(p) orbitale imaju oblik osmice. (M) ljuska. ljusku. . a (d) orbitale su u obliku rozete. i 4. Treća ljuska isto ima i svoje (p) orbitale u koje može stati 6 elektrona. Ako pogledate na slici desno kod treće ljuske stoji broj 8 što znači da treća ljuska ima 8 elektrona. a ne računaju se elektroni (d) orbitala kojih ima 10. Sada vam je jasnije zašto smo rekli da treća ljuska u stvari pripada “Nebu”. Ovaj “paradoks” je izuzetno važan sa stajališta atomske fizike jer bi se atom “raspao”. ljuska ovako ne isprepliću. No kao što se to može vidjeti iz slike te orbitale upadaju u 4. pola žute čakre vuče “Zemlji”. Ili još preciznije rečeno. Ovo se lijepo vidi na slici. Također da više ne ponavljamo recimo da sve ljuske imaju i svoje (p) orbitale izuzev prve ljuske koja je specifična i kao što smo vidjeli ima samo (s) orbitale. isto kao prva i druga ljuska ima svoju (s) orbitalu u koju stane 2 elektrona. U stvari da ne ponavljamo više recimo da sve ljuske atoma imaju svoje (s) orbitale. a elektroni bi otišli prema beskonačnosti da se 3.Treća ljuska. Ako čakre usporedimo s atomom rekli bismo da (s) i (p) orbitale žute čakre vuču “Zemlji”. a (d ) orbitale “Nebu”. a druga polovica “Nebu”. Treća ljuska ima i svoje (d) orbitale u koje može stati 10 elektrona. Rekli smo da su (s) orbitale kružnog oblika.

Bez nekog znanja iz slike je vidljivo da (d) orbitale četvrtog nivoa upadaju u peti nivo. zelene čakre kod čovjeka ako atom usporedimo s čovjekom. No kao što je vidljivo iz slike tek aktivnost četvrtog nivoa ili četvrte čakre. (N) ljuske u atomu. tek na četvrtom nivou imamo (f) orbitale. .Iz slike elektronske konfiguracije atoma možete vidjeti da stvari postaju složenije što se podižemo na više energetske nivoe atomskog omotača. Zato nećemo ponavljati opis koji smo prije objasnili jer mislimo da je to dovoljno za daljnje praćenje izlaganja i obratit ćemo pažnju samo na bitne stvari. Dobili smo "onu povezanost" ili prelaz sa trećeg nivoa na četvrti što rezultira određenom stabilnošću. a to se onda odrazi i na smirenost što daje privid da smo “nešto” napravili. nivoa. može nešto vrjednije napraviti i očistiti obzirom na raspored svojih orbitala. a (f) orbitale koje postoje tek od ovog četvrtog nivoa upadaju u šesti nivo. “zelenog” nivoa". zelene čakre. ako očistimo prve tri čakre koje vuču “Zemlji”. Tako govori slika elektronske konfiguracije atoma. Drugim riječima. Došli smo do 4. Napomenimo da u (f) orbitale može stati 14 elektrona. nismo dobili “ništa” vrijedno. Dakle. ako očistimo prvi drugi i treći nivo u čovjeku. Sve prave stvari su ostale za čistiti. Naime pogledajte sliku i naročito raspored orbitala četvrtog nivoa. Tek (f) orbitale četvrtog nivoa imaju pristup šestom izuzetno važnom nivou kada se govori o čakrama i energetskom čišćenju.

No s druge strane (naše iskustvo) svi koji su ovaj energetski put imali prohodan i čist imali su velike zdravstvene probleme. No s druge strane ako gledamo (s) orbitale koje ima svaki nivo te ako atom usporedimo s čovjekovim čakrama.Druge orbitale su od ljusaka ispod nje. na svim nivoima.No i izuzetno važna četvrta čakra ili zelena člakra. To znači da je “dovoljno” očistiti 5. a ne diraju sedmi nivo. nivo da bismo očistili “gotovo sve”. .nivo (Q) ljusku. a gdje su (p). barem kad govorimo o energetskim nivoima vezanim uz čakre. Imali su zdravstvene probleme jer su “radili” samo u (s) orbitalama. Da. Napomena: Pogledajte 7. Zato i jest tako važno očistiti prvi nivo cijelom njegovom “dužinom” od glave do pete. Tek (f) orbitale petog nivoa (plavog nivoa) dosežu sedmi nivo u atomu. Jer iz slike je vidljivo da (f) orbitale četvrtog nivoa atoma dosežu samo do šestog nivoa. Pojednostavnjeno rečeno kako se starenjem energetska aktivnost prebacuje na više čakre ista je stvar i s orbitalama. vidimo da prva čakra preko (s) orbitala ima pristup na sve nivoe do samog sedmog nivoa. to je taj paradoks. (d) i (f) orbitale? Njima je bilo dobro dok nisu na red došle i ove druge orbitale. Ovo je izuzetno važno zbog prenosa energije s nivoa na nivo. “zaostaje” za snagom plave čakre. tj. Rekli bismo očistiti (s) orbitale. ona ima samo svoje (s) i (p) orbitale. Pojednostavnjeno rečeno što je veći energetski nivo veća je snaga i važnost energija.

No imamo nivoe “Zemlje” i nivoe “Neba”. a drugi dan na nivoima “Neba”. a drugi dan se spušta dolje. Bitno je napomenuti da ta dva elektrona imaju suprotni spin. ako dobijemo samo jednu sliku neke energije u procesu izrade slika to znači da se radi o (s) orbitalama gdje je energija prošla samo u tijelu. . crvenoj energiji. Elektrone “pretvorene” u energetske nivoe. odnosno pod nivoe. Upravo 48 sati je vrijeme potrebno da se energija u tijelu potpuno okrene po svim nivoima i pod nivoima. To je 48 sati. Rekli smo da one mogu primiti maksimalno 2 elektrona. Ta dva elektrona svojom vrtnjom oko jezgre atoma stvaraju dva pod nivoa u okviru prvog nivoa. Jedan dan crvena energija ide u tijelu gore. potrebno dva dana da se u potpunosti okrene preko svih nivoa i pod nivoa. Zato i imamo dva suprotna spina elektrona. Upravo zato je izuzetno važno dobiti sliku neke energije (boje) i u tijelu i u glavi u isto vrijeme. a drugi dan preko gleave. Dakle. možemo gledati i kao “dane”. Ili drugim riječima rečeno. Ako prvi nivo atoma usporedimo sa prvom čakrom kod čovjeka. Dakle mogli bismo reći da je potreban jedan dan da se crvena energija okrene na nivoima “Zemlje”. Isto vrijedi i za analizu samo jedne slike ako na njoj vidimo samo tijelo ili glavu u nekoj boji. Vratimo se na prvi nivo i njegove (s) orbitale. onda je prvoj čakri.Vratimo se ponovno na sliku elektronske konfiguracije atoma dolje. jedan dan preko tijela. a ne i u glavi ili obrnuto. Što u slučaju prvog nivoa iznosi dva dana.

Prvi nivo je izuzetno važan. a čovjek ju preko nogu ili tabana uzima u tijelo. Važan je zbog toga što ako je on blokiran ili nema protok kako treba nema pravilnog prijenosa energije. predaje prvom energetskom nivou ili (s) orbitalama da bi se onda mogla prebaciti na drugi nivo i ići dalje. Dakle. Sa stajališta dijagnostike prvi nivo je lako prepoznati na slikama. Naime energija se iz jezgre atoma ili duše ako govorimo o čovjeku. odnosno prvu čakru ako usporedimo s čovjekom. vidjet ćemo da to poprima oblik koji može “stati” u tijelo čovjeka. Isto vrijedi i za godine. Na slici desno vidimo drukčiju situaciju. To znači da energije imaju problema na gornjim nivoima. Iz ovoga je lako zaključiti ako čovjek. Upravo vodik i helij zaslužni su za stvaranje energije Sunca. nivoima “Neba”. Crvena energija je energija Zemlje. Na slici lijevo vidimo kuglu na mjestu pete čakre. Upravo zbog navedenoga ove prve dvije godine. Treba istaći da je na desnoj slici kugla na mjestu pete čakre u vratu postavljena malo desno. ima bilo koje zdravstvene probleme do druge godine života vjerojatno je problem u prvoj čakri ili (s) orbitalama prvog nivoa. U prethodnom izlaganju govorili smo o danima. Također vidimo kuglu na mjestu izuzetno važne pomoćne čakre na srcu. Prva čakra u čovjeka ili (s) orbitale su energetski motor. a helij drugi koji ima popunjene obje (s) orbitale. No ako krug izdužimo tako da dobijemo elipsu ili kuglu da dobijemo “jaje”. Isto tako se vide i pomoćne čakre na dlanovima i koljenima kao i kugla u glavi. Budući da nad bubrežna žlijezda upravlja prvom čakrom jasan je putokaz gdje treba tražiti uzrok problema. izuzetno su važe dok se crvena energija ne okrene preko svih nivoa i pod nivoa. Zato što elektron vrtnjom oko atoma po (s) orbitalama "daje" izgled kugle. Zbog navedenoga kugle na slikama su jednostavan i nepogrešiv način da dijagnosticiramo aktivnost prve čakre ili (s) orbitala. Ako je ovaj nivo blokiran onda ništa u čovjeku ne radi kako treba jer nema pravilnog prijenosa energije na samom početku. prve dvije godine života “kolo” vodi crvena energija ili (s) orbitale. prvi nivo ili (s) orbitale. Rekli smo da (s) orbitale "daju" oblik kugle. Upravo simbol prve čakre je krug ili kugla. Također se vidi da je kugla na mjestu treće čakre jajajolikog oblika što znači da energija ima protok ali ne još uvijek onako kako treba. A to Sunce energiju preko infra crvenog zračenja daje Zemlji. Netko će reći da čovjek nema oblik kugle i kako je onda moguće da se energija prve čakre vrti u čovjeku po zakonitostima (s) orbitala. života kako kažu znanstvenici. S orbitale su kružnog oblika ili bolje rečeno oblika kugle ako ih gledamo trodimenzionalno. Nije ni čudo što je vodik u periodičnom sistemu elemenata prvi i ima popunjenu samo jednu (s) orbitalu.Recimo još o prvom nivou ili (s) orbitalama. To su jedna ili dvije slike koje se javljaju u procesu izrade slika. Na kraju ove prezentacije ćemo jednostavnom i nedvosmislenom matematikom pokazali da je jednoj čakri potrebno dvije godine da se energija okrene preko svih nivoa i pod nivoa. možemo gledati kao dvije godine. odnosno dijete. Naravno kvantna mehanika govori o vjerojatnosti elektrona da se nađe u određenim mjestima u omotaču toma itd. Dakle. Na slikama dolje možete vidjeti primjere. .

Jasno je što znači 6. Dakle kada vidimo u procesu izrade slika 5 slika znamo da da su očišćene (s) orbitale prvog nivoa i (s) orbitale drugog nivoa. Treba reći da drugu čakru kontroliraju spolne žlijezde.Pređemo li na drugi nivo atoma ili drugu čakru kod čovjeka. narančasta čakra. itd slika. toliko povezane da se doimaju jednom čakrom. Upravo ovo je razlog što su prva čakra. No ovaj put (s) orbitale drugog nivoa. Dakle kada vidimo 3 ili 4 slike u procesu izrade slika znamo da se radi o (s) orbitalama drugog nivoa. 7. koje su kružnog oblika ili bolje reći "pravocrtnog" ako smo ih toliko izdužili da su po obliku ljudskog tijela. Kada se očiste (s) orbitale drugog nivoa tek onda na pred dolaze (p) orbitale drugog nivoa. Doslovno možemo reći da prva čakra vrti ponovno no sada s većom snagom koju joj daje veća energija drugog nivoa. Gibanje elektrona oko jezgre atoma u (p) orbitalama ima drukčiji izgled u odnosu na (s) orbitale. . Zamislite broj 8 ali da je trodimenzionalan. Jer kada očistimo (s) orbitale prvog nivoa čekaju nas (s) orbitale drugog nivoa. Gledamo li u danima ovo su 4 dana ili u godinama onda se radi o 4 godine. narančastu čakru. vidjet ćemo da su nam opet na redu (s) orbitale. crvena čakra i druga čakra. te da su na red došle (p) orbitale drugog nivoa i to jedna od njih. P orbitale mogu primiti 6 elektrona To je 6 dana ili godina.

.. Zašto? Zato što su prvi i drugi nivo ili prva i druga čakra u stvari prava “Zemlja”.. Rekli smo da drugu čakru kontroliraju spolne žlijezde. Jer većina onih koji su imali iznimno dobar protok na ova prva dva nivoa i naizgled super q-slike prije ili kasnije upali bi u velike probleme... Roditelji to uglavnom pripisuju njihovom nestašluku i nepovoljnim vremenskim uvjetima.Da nekako zaokružimo sve ovo što je bilo rečeno o prva dva nivoa ili (s) i (p) orbitalama. energija druge čakre fizikalno komplementarna sa plavom bojom. Gledamo li u danima to je 10 dana. U suprotnom je suprotno. Prva dva nivoa pretvoreni u elektrone imaju 10 elektrona. Jasno je da spolni hormoni pripremaju tijelo za pubertet.. Ako kažemo da je narančasta boja. a plava energija kontrolira dišni sustav. jasno je zašto djeca od druge do desete godine imaju problema sa prehladama i grlom. No pogledamo li bolje sliku dolje vidjet ćemo da iznad te smirenosti čeka u pripremi mnogo toga. Jasno je da ne mora to biti baš tako no iskustvo izrade slika velikog broja ljudi govori nam da nije zlato sve što sjaji.. Netko bi sa mirnoćom bio zadovoljan. a u godinama 10 godina. Dakle ako dijete od druge do desete godine ima određene zdravstvene probleme uzrok prije svega treba tražiti u poremećenom radu druge čakre. Sa stajališta dijagnostike kada vidimo 10 slika to znači da su trenutno energetski podignute (s) orbitale prvog nivoa. (s) orbitale) drugog nivoa i (p) orbitale drugog nivoa. Rekli bismo da čekaju veliki problemi.. Ako su one očišćene od pete do glave to rezultira mirnoćom . No nije to u pitanju. Kao što se vidi iz slike dolje "odvojene” su od "ostatka".

Ako u ovom procesu postoji prepreka ili zastoj javlja se bolest. Znači da bi u ovom slučaju trebalo tražiti krivca u poremećenom radu druge čakre. Iz slike dolje je vidljivo da nema razlike između drugog i trećeg nivoa. I tek ako je sve u redu. A kako smo rekli da gotovo da i nema razlike između prve i druge čakre to znači da je u sve to uključena i prva čakra. Uostalom čovjek postaje punoljetan sa 18 godina. . Ili 18 dana ili 18 godina. Naravno da to nije slučajno. Da ne objašnjavamo bez potrebe recimo da je iz slike dolje vidljivo kako treći nivo može primiti također 8 elektrona kao i drugi nivo što zajedno sa dva elektrona prvog nivoa iznosi 18 elektrona. onda se predaje (s) orbitalama trećeg nivoa.. Naime čakra ispod zadužena je da svojom aktivnošću i snagom čisti nivoe iznad nje. Ako gledamo godine prve tri čakre su učinile svoje. Treći nivo ili žutu čakru kod čovjeka kontrolira gušterača. Dakle ako netko ima ozbiljnijih zdravstvenih problema od 10 do 18 godine problem treba tražiti na trećem nivou. Ovo je temelj prijenosa energije u atomu i čovjeku i ne može se zaobići. Jednostavno rečeno kompletna “Zemlja”.. Zato roditelji oprez. Ili još bolje rečeno energija se uvijek prenosi iz jezgre ili duše na prvi nivo koji ju dalje predaje drugom itd. Zašto je to tako? Razlog je u prijenosu energije. Ako je sve u redu i nema zastoja i nema se što za čistiti energija se dalje predaje (p) orbitalama drugog nivoa. I jedan i drugi nivo imaju (s) i (p) orbitale.Hajdemo se podignuti na treći energetski nivo. Primjera radi ako želite prenijeti energije (s) orbitala prvog nivoa do (s) orbitala trećeg nivoa onda energija najprije treba biti predana (s) orbitalama drugog nivoa. “Zemlja” je učinila svoje. žutom nivou. nema zastoja i nema se što čistiti. No stvari nisu tako jednostavne kakvim se na prvi pogled doimaju.

crvena čakara. Narod bi to pojednostavnio i rekao do Isusovih godina. treba imati nesmetan protok ili prijenos energije na prva tri nivoa i na (s) orbitalama četvrtog nivoa cijelom dužinom tijela da bi čovjek bio u ravnoteži i da bi mu materijalno tijelo funkcioniralo kako treba. kontrolira prije svega krvne žile. Ove orbitale mogu primiti 10 elektrona . Kao što vidite do Isusovih godina zakonitost energetskih nivoa je kao što se vidi iz slike relativno jednostavna. recimo da njegova aktivnost traje od 18 godine do 36. Zašto do 36-e godine vidite iz broja elektrona na desnoj strani slike. Recimo i to da četvrtu čakru kontrolira žlijezda timus u prsima.a elektroni se gibaju slikovito rečeno kao po rozeti u ovim orbitalama. plavi nivo. a četvrta čakra. Plava čakra kontrolira dišni sistem. godine.Da ne ponavljamo objašnjenja za druge energetske nivoe. zelena čakra. za četvrti nivo. Iz slike se lijepo vidi koliko su energije petog nivoa isprepletene s drugim nivoima. Četvrti nivo ili zeleni nivo ima neke specifičnosti. Dakle zelena čakra je ta koja sve drži u ravnoteži i to sa svojim (s) orbitalama. cirkulaciju i imunitet. . S orbitale četvtog nivoa popunjavaju se prije nego (d) orbitale trećeg nivoa. Ako smo rekli da su (s) orbitale simbol prve čakre onda bi ovo značilo da prva čakra. na četvrtom nivou se prvi put javljaju (d) orbitale koje nismo imali na prva tri nivoa. Prvi problemi nastaju kada na red dođe peti nivo. Kao što se vidi iz slike dolje. Zato ljudi uglavnom i nemaju nekih većih zdravstvenih problema do ovih godina. Također ima još jedna specifičnost. Da nije ove fizikalne zakonitosti atom bi se raspao. zeleni nivo. a nju kontrolira štitna žlijezda.

. Što zbog nas. energija prelazi na viši nivo. Očito je problem u (f) orbitalama zelene čakre koje sežu visoko na šesti nivo... Šesti nivo. Ako kažemo da zelena čakra kontrolira cirkulaciju onda vam je jasno zašto onda ljudi poslije 55.. Ostaje vam da "brojite orbitale". što zbog drugih. teško da će izbjeći probleme kada na red dođe šesti nivo. 56. Što god napravili misli ne možete izbjeći. Onda ne pomaže ni energetska terapija ni farmakologija.. Kada se za dvije godine "izvrte" (s) orbitale ljubičastog nivoa i prođu misli nesanica itd. S orbitale ljubičaste čakre u prijevodu bi značilo crvena preko ljubičaste. Zatim se energija predaje (f) orbitalama četvrtog nivoa koje u ovom slučaju sežu visoko do šestog nivoa. No u 55. U stvari priprema za ovo počinje već prije za vrijeme aktivnosti (p) orbitala petog nivoa. Zašto baš ove godine? Zbrojite elektrone na desnoj strani slike i pretvorite ih u godine. što zbog naše karme tih se misli za 55 godina sakupilo mnogo. ljubičasti nivo ili bolje rečeno njegove (s) orbitale. godine često imaju visoki krvni tlak. ljubičasta čakra.Ako je netko imao sreće da mu je energetski ustroj tijela takav da nije imao baš nikakvih problema i za vrijeme aktivnosti pete čakre. Svaki dan jedna orbitala dok se energija ne "izvrti" preko nje. To se događa točno u 55. i 56 godini. .. bavi se našim mislima. To su (f) orbitale zelene čakre koje dosežu šesti nivo. Gledano po godinama to traje dvije godine. godini (s) orbitale ljubičastog nivoa preuzimaju vodstvo i energiju predaju dalje orbitalama iznad njih.. plavog nivoa.

. Šesti nivo traje od 54.U stvari sa stajališta energetskih terapija najteži je prijelaz preko plavog nivoa. godine bez nekih većih zdravstvenih problema to znači da je on imao glavni energetski poremećaj na sedmom nivou. To ćete saznati jednostavno ako zbrojite elektrone i pretvorite ih u godine. No ako bolje pogledamo sedmi nivo vidjet ćemo da se tu nalaze (d) orbitalele ljubičastog nivoa i (f) orbitale plavog nivoa. godine. Ako netko živi do 86. Ovo su izuzetno vrijedne orbitale i pitanje je koliko ih i u kojoj mjeri ljudi koriste. Bilo bi prepotentno reći da se na isti način može i odrediti vrijeme smrti. Dakle ako znademo u kojoj godini osoba umrla znademo i u kojim orbitalama je bio problem. Naravno da je to u Božjim rukama no mogli bismo bismo o tome raspravljati. bijelom nivou. Zašto? Zato što energetskim podizanjem petog nivoa energija se predaje šestom i na taj način čini maksimalni pritisak na njega. Upravo je ovo period kada većina ljudi ima određene zdravstvene probleme. do 86. petog nivoa. Samo podizanje šestog nivoa nije toliko strašno sa stajališta energetske terapije jer energija i u atomu i kod čovjeka lako izlazi vani.

Također je zanimljivo da ako znademo u kojim orbitalama je problem onda možemo tražiti energetske ali i farmakološke načine za pokretanje energije po točno određenim orbitalama. da budemo zlatni. Ako se naprave slike u ranoj mladosti može se na vrijeme reagirati. Napomenimo da zlato u periodičnom sistemu elemenata ima redni broj 79. Isto kao što (f) orbitale šestog nivoa otvaraju treće oko. ljubičastog nivoa. Iskustvo izrade slika nam govori da se ova zakonitost lijepo može vidjeti na slikama i jednostavno dijagnosticirati. Ako pogledamo sliku dolje i izbrojimo elektrone vidjet ćemo da je dovoljno očistiti energetske nivoe i orbitale do (p) orbitala šestog. No ostalo ostalo je iznad toga jako mnogo i to važnih orbitala za čistiti. . To znači da ima 79 elektrona.Nakon ovog kratkog izlaganja koje nije moglo biti krače može se zaključiti da je svaka bolest vezana za određeni energetski nivo ili nivoe. odnosno za pojedine orbitale i specifičnosti kruženja energije po zakonitostima tih orbitala. Dakle pogledamo li sliku i raspored orbitala vidjet ćemo da osoba koja ima otvoreno treće oko ima jako dobar i čist protok do (d) orbitala šestog nivoa.

Kako se "poklapaju" dani i godine isto tako možemo povećati ili smanjiti vremenski razmak. No ove iznimke bilo bi jako teško ovdje objasniti. čovjek bi onda živio kao Metuzalem 500 godina teoretski. No to je neka druga problematika. . h i i orbitale. Pojednostavnjeno. Na ovaj način stvoreni su umjetni atomi. Samo treba znati referentnu točku od koje polazimo. Uostalom poslije popunjenih 105 elektrona dodavanjem svakog drugog elektrona rezultira raspadom jer se atom ne može održati. godine je upravo početak takvog procesa. To je točno. godine kreće novi ciklus na novoj razini po istim zakonitostima. Zato uz navedene orbitale imamo još i g. a poslije 106. Ova zakonitost elektornske konfiguracije atoma je univerzalna i preko nje se može izračunati bilo što. One se odnose na ove umjetno stvorene atome.Sigurno da ima i onih koji će reći kako postoje primjeri gdje ljudi žive preko 106 godina. Recimo kratko da se radi o fenomenima koji su po prirodi čisti na svim nivoima i nemaju većih problema na bilo kojim orbitalama. Život preko 106.

Od 001. Također je jako važno uskladiti "klikove" mišom da budu ujednačeni i bez većih prekida ako radite ručno ili pak uzeti neki program i automatizirati sve. Kratko rečeno u toj smo prezentaciji iz inicijalne slike radili video. Ovo je bila "Q-efekti" metoda izrade q-slika.webs. onda to pronađite po broju slike i ponovite postupak kao kod inicijalne slike. Analiza slika je pokazala da se energetsko čišćenje odvija doslovno orbitalu po orbitalu ako čovjeka usporedimo s atomom.com možete pronaći objašnjenje načina za izradu slika. Na sreću zahvaljujući velikom broju uzastopnih snimanja uhvatili smo potpuno prazne slike koje mogu ne dvosmisleno potvrditi prije iznesenu tvrdnju. No budite oprezni jer ako ne radite s programom koji automatizira ovaj proces već ručno vrlo lako možete pogriješiti na kojem ste nivou. Uvijek na kameri pogledajte koji broj stoji kod “Frame captured” da znate od kojeg broja slike ćete računati nivoe. vidite situaciju na trečem nivou itd. Zato budite oprezni. slike vidite situaciju na prvom nivou. Sada vam je jasno zašto video treba imati oko 1000 slika. do 318. Na stranicama koje slijede pogledajte kako to izgleda. Iskustvo izrade slika. odnosno pod nivo ili bolje rečeno posebno stanje u nekoj orbitali. do 106. Rijetko i teško se dobivaju. Jako je bitno da vam video bude dovoljno dugog trajanja da možete dobiti oko 1000 slika kada ih izvadite iz videa kao pojedinačne slike. Postupak dijagnostike je više nego jednostavan. Zatim smo iz videa izvukli slike. Za A-dijagnostiku je dovoljno napraviti video iz inicijalne slike i zatim izvuči sve slike da se mogu analizirati.Kako dokazati prije iznesene tvrdnje? Lako. Primjera radi samo vrijeme kada kliknete "ok" da potvrdite početak snimanja kamerom do početka dok mišom dođete do prozora programa kojeg koristite za promjenu boja na desktop-u može vam proći 100 i više slika. Za primjer ćemo uzeti potpuno prazne slike. Ako vas pak zanima posebno neki nivo. preko 1000 snimanja jednog čovjeka. do 212. . a znače da je "nešto" u potpunosti energetski očišćeno. Od 212. odabrali one koje želimo i ponavljali postupak. a po snimanju je bilo oko 3000 slika koje je trebalo pregledati. Na web adresi www. Od 106.qefekti. Objašnjenje je u obliku video prezentacije. vodite situaciju na drugom nivou. pokazali su da u stvari jedna slika izvađena iz videa predstavlja jednu “atomsku orbitalu”. dakle milijuni slika.!! Kako dati nedvosmisleni dokaz da je to tako? Jednostavno.

Na slici dolje pogledajte isječak koji smo napravili da vam pokažemo kako izgledaju potpuno prazne slike kada se očiste (s) orbitale jednog nivoa. . Jer rekli smo da u (s) orbitale mogu stati dva elektrona.Ako smo rekli da se čovjek energetski čisti na način kako atom popunjava orbitale elektronima. Po brojevima 667 i 668 lako možemo zaključiti da se radi o (s) orbitalama šestog nivoa. Pogledati: Frame667 i Frame668. onda bismo primjera radi. trebali dobiti dvije potpuno prazne slike kada očistimo (s) orbitale.

a nekad na 79. slici. primjera radi crvena se dobije na 25. A rekli smo prije da drugi nivo “počinje” od 106. slike. Dvije slike se odnose na (s) orbitale prvog nivoa. To bi bilo idealno stanje stvari.Kako bi izgledala situacija da imamo potpuno prazne slike prvog i drugog nivoa? Trebalo bi ih biti 10. . slike i traje do 212. Matematički postoji razlika no na slikama se neovisno o njihovom broju vidi prijelaz s jednog nivoa na drugi. Upravo koliko ih vidite dolje. Ako pogledate brojeve koji se odnose na slike vidjet ćete da je to negdje oko 250. dvije se odnose na (s) orbitale drugog nivoa i 6 slika se odnosi na (p) orbitale drugog nivoa što je ukupno 10 slika. Nadalje nekad. Brojevi o kojima je bilo riječi samo su okvir. Uostalom i kvantna mehanika govori o vjerojatnosti elektrona da se nađe na nekom mjestu u omotaču atoma. Što želimo reći. Ali jako dobar i precizan okvir. ili nekoj drugoj u okviru nekog nivoa ovisno o trenutnom energetskom ustroju i o tome preko kojih orbitala je u tom trenutku crvena ili neka druga energija najviše aktivna.

Nažalost iz tehničkih razloga nismo u mogućnosti napraviti isječak koji bi to zorno prikazano. a poslije narančaste žuta. . Vjerovali ili ne mi smo dobili 504 potpuno prazne slike. A to iznosi 742 dana. Ipak radi se o čovjeku koji je mnogo složeniji od atoma. Kako bi onda izgledale potpuno prazne slike? Koliko bi ih bilo? Dobili bismo 318 potpuno praznih slika. Vjerovali ili ne upravo toliko potpuno praznih slika smo dobili. a uz to radi se i o plavom nivou jer rekli smo da zamišljamo situaciju da je 5 čakri u potpunosti očišćeno. Ovo je bio prikaz same biti “A-dijagnostike". Zašto 318 praznih slika? Ako se vratite na sliku elektronske konfiguracije atoma i na desnoj strani slike zbrojite sve elektrone koji staju u orbitale dobit ćete 106 elektrona. a ne još k tome da ga ima u potpunosti čistog. što zajedno iznosi 318. Dakle ove 504 potpuno prazne slike. To znači da crvena energija mora očistiti svih 106 orbitala. Malo tko uopće prijeđe preko plavog nivoa. Dakle dobili bismo 530 potpuno praznih slika. Rekli smo da atom može primiti 106 elektrona. No i za one koji ne vole baš mnogo razmišljati ili pak ne razumiju ovo što su pročitali na stranicama koje slijede pokušati ćemo objasniti skraćenu i jednostavnu varijantu dijagnostike koja bi trebala biti razumljiva svima. Nedvojbeno i ne dvosmisleno više je nego jasno da se proces energetskoga čišćenja organizma odvija po zakonitostima elektronskih orbitala. No u svakom slučaju slike imamo u našoj bazi podataka. I ove slike imamo u našoj bazi podataka. Detaljnije obrazloženje bi bilo jako teško prikazati i objasniti kroz ovakvu vrstu prezentacije. poslije nje narančasta. Ako kažemo da 14 godina ima 5110 dana onda smo rekli sve. Ako elektrone pretvorimo u dane onda je to 106 dana. Ako jednoj čakri treba 742 dana (to je oko dvije godine) da očisti sve energetske nivoe onda za sedam čakri treba 7 X 742 dana što iznosi 5194 dana.Primjeri s praznim slikama koje ste gledali odnosili su se na jedan pojedinačni nivo ili bolje rečeno neke od njegovih pod nivoa. No hajdemo za pretpostaviti da su kompletno očišćene prve tri čakre ili bolje rečeno energije “Zemlje”. Hajdemo sada zamisliti koliko bismo potpuno praznih slika dobili kada bismo očistili potpuno 5 čakri. Ako čovjeka gledamo kao atom znači da jedna čakra mora potrošiti 7 x 106 dana da bi očistila sve energetske nivoe. uz onih prethodnih 318 potpuno praznih slika su više nego očit dokaz da se proces energetskoga čišćenja čovjeka odvija po istom redoslijedu i zakonitosti kao što atom popunjava elektronske orbitale elektronima. Jasno vam je da trebamo pomnožiti broj 106 koliko elektrona stane u sve orbitale i to očistiti 5 puta za radom.

Rekli smo da ćemo pratiti samo crvenu energiju ili energiju prve čakre. Rekli bismo preko nivoa “Zemlje”. Ako se sjećate slike elektronske konfiguracije atoma koju ste gledali onda znadete da trebate pratiti dvije slike ili bolje rečeno (s) orbitale prvog nivoa. slike i još od 212. slike do 106. Zašto 3 ili 4 objasnili smo u prezentaciji prije. koliko ima elektrona u atomu ili orbitala ili nivoa kako hoćete. No što vrijedi kada se ovaj protok crvene mora prebaciti na drugi nivo na (s) orbitalne drugog nivoa. Nešto bolja situacija je ako dobijete dvije crvene slke od 001. Upute kako to napraviti prije ste mogli pročitati. Gotovo da i nije potrebna analiza drugih energija. Itd. vidimo situaciju na trećem nivou itd. Recimo još da od 001. slike. Suprotnost ovome je situacija da dobijete samo dvije crvene slike od 001. slike do 318. slike do 106. Ovo bi vam trebalo biti dovoljno da prepoznajete nivoe. Ovo je nešto bolje no i dalje nije dobro jer bismo trebali vidjeti po dvije crvene slike i na zelenom. slike do 318. narančastog i žutog. Slijedeća situacije je da dobijete dvije slike od 001. To bi značilo da su (s) orbitale prohodne na svim nivoima. Idealno bi bilo dobit po dvije slike u okviru svih 7 nivoa. U ovoj situaciji prva čakra ima protok preko prva tri nivoa. a o psihičkim da i ne govorimo. Ogromni zdravstveni problemi. No hajdemo reći da smo dobili po 4 crvene slike na svakom nivou. plavom. No sada umjesto 2 crvene slike pratimo 3 ili 4 crvene slike. Ovo bi značilo da crvena energija ima protok na crvenom nivou i drugom nivou narančastom nivou. Ovo znači da crvena energija ima protok samo na svom nivou. . a na drugim nivoima je loš ili ga uopće nema. Samo analiza aktivnosti prve čakre ili crvene boje po atomskim orbitalama je dovoljna za izuzetno kvalitetnu i preciznu dijagnostiku. A to bi pak značilo da crvena energija ima nesmetan protok na svim nivoima. slike a na drugim nivoima ih nema. Što više jako dobro za prvu čakru. Što sada što dalje? Na red dolaze (p) orbitale. Nije loše. Crvenog. plavom ljubičastom i bijelom nivou. Zašto dvije objasnili smo prije. Od 106. Opet smo u situaciju da se bavimo crvenom energijom. i opet od 106. zatim od 106. slike vidimo situaciju na prvom nivou.Za primjer ćemo uzeti prvu čakru ili energiju crvene boje. slike do 212 slike vidimo situaciju na drugom nivou. do 106. Ovo stanje je i dalje loše jer crvena i dalje nema ili joj je loš protok preko nivoa iznad. do 212. Recimo da smo i dobili po dvije crvene slike na svakom nivou. crvenom nivou. slike do 212. Od 212. slike. Dakle jednostavno rečeno: Napravite video file iz inicijalne slike. slike. Dakle broj slika unutar nivoa je 106. do 106. Ovo je bilo idealno stanje za prvu čakru.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful