P. 1
TURSKI Spomenici Vo Skopje, Filipova Snezana, 1999

TURSKI Spomenici Vo Skopje, Filipova Snezana, 1999

|Views: 231|Likes:
Published by Snezhana Filipova
Pregled na najvaznite turski spomenici vo Skopje
Pregled na najvaznite turski spomenici vo Skopje

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Snezhana Filipova on Jul 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/26/2015

pdf

text

original

Dr. Filipova Sne`ana Tekst za Proekt Turski spomenici vo Skopje realiziran 1999 g.

SKOPSKO KALE Lokalitetot Kale - Skopje le`i vo centarot na gradot, pokraj leviot breg na rekata Vardar. Ima forma na triagolnik, odgore e zaramnet, so izrazit pad kon jug. Se izdiga do 45 m. nad nivoto na Vardar. Zapadnata strana mu e najvisoka i re~isi vertikalna. Ju`nata e poniska i pomalku strmna, a dolnata severo-isto~na strana e najniska i lesno pristapna, zatoa na taa strana vo site periodi bile gradeni najsilni odbrambeni zidovi. Vaka prirodno za{titeno, mestoto bilo pogodno za smestuvawe na utvrdena naselba. Kaleto za prv pat bilo naseleno vo docniot Neolit, na preminot od 4-ot vo 3-ot mileum pred n.e. So arheolo{kite iskopuvawa prevzemeni vo tekot na 1953 i 1967 godina se konstantirani tragi od ova vreme, so obele`ja na kulturata SalkucaBubaw-Hum. "Vnatre{niot zid" otkrien vo celost pri iskopuvawata vo 1967 godinane se gleda odnadvor. Toa e vsu{nost glavniot gradski zid vo site etapi od postoeweto na Skopje, skrien od pogledite so dominantniot nadvore{en zid so golemi neramni povr{ini graden vo docnoturski opus, koj bil samo pomo{en fortifikacionen element predzid.1 Kaleto povtorno e zaposednato nekade vo 7 - 6 v. pred n.e., i ovaa naselba traelea se do preminot od 4-ot vo 3-ot vek pred n.e. Vo postarata faza naselbata se {irela preku celoto plato zavzemaj}i povr{ina od okolu 2 ha. Vo pomladata faza, obnovena verojatno vo klasi~niot period, vo sredinata ili vo doceniot 5 i 4 vek pred n. e. , zidovite se povle~eni samo okolu najvisokiot del (okolu severnata polovina). Ovoj zid e graden vo nova tehnika, prifatena od Egeja i
1

Ivan Mikul~i}, Skopje so okolnite tvrdini, Skopje 1982, 120.

1

helenskiot svet. Povtorno }e bide zaposednato duri vo 10 v. kako srednovekoven vizantiski grad.2 Sepak ima i poinakvi mislewa, spored koi tvrdinata e obnovena za vreme na vizantiskiot car Justinijan. Spored zastapnicite na ova mislewe, gradskiot bedem dolg 121 m., izgraden od golemi blokovi kamen najverojatno nastanal vo tekot na 6 i 7 vek, vo vreme na kontinuiranite vojni na Vizantija so Pe~enezite, Uzite, Kumanite, Normanite, Bugarite i Slovenite. 3 Ostatocite od za~uvanata kru`na severo - isto~na kula se od 11 v. ^elniot "kiklopski" zid so monumentalnata faza so golemi kamewa e od 11 v. Pod nego e zabele`liva postara faza so zid od kr{en kamen. Zapadnata kula e od 13-14 v., i vo nea se najdeni ostatoci od freski. Od srednovekovnite ostatoci, najmarkanten e severo-isto~niot gradski zid, za~uvan vo severnata polovina na nekoga{niot poteg. Toa e ~elniot zid, postaven na najlesno pristapnata strana. Prednata strana
2

Od naseluvaweto na Slovenite pa se do krajot na 10 v. gradot Skopje ne se spomnuva vo izvorite, a nemame ni arheolo{ki naodi od podra~jeto od ovoj period. Negovata istorija po~nuva so vladeeweto na carot Samoil, vo ramkite na ~ie carstvo Skopje pretstavuvalo edna od pova`nite strategiski to~ki-tvrdini-gradovi. Po sudirot so vizantiskata vojska kaj Skopje, gradot bil predaden na Vasilij Vtori vo 1014 godina Od 1018 godina koga Vizantija kone~no go pobedila carot Samoil i negovite naslednici, Skopje e obnoveno i stanuva sedi{te na edna pogolema teritorijalna upravna vizantiska edinica tema. 11 vek. e mnogu buren period za gradot, koga se organizirani dve vostanija (v0 1040 i 1072 godina ), zavzemawe od strana na normancite vo 1082 godina -1088 godina , i pak vo 1097 godina , pusto{ewe (1093 ra{kiot `upan Vukan). Vo tekot na 12-ot vek vladee dolg mir, a od krajot na ovoj vek i niz celiot 13 v. centralnata vizantiska vlast e razni{ana {to ja koristat sosedite Srbi i Bugari pa Skopje preminuva od srpski vo bugarski race, potoa despotot od Epir i Bugarite naizmeni~no vladeat so nego, a istotaka i carevite od Nikeja, naslednici na centralnata vizantiska vlast, ne propu{tile da go stavat svojot pe~at. Od 1282 se do doa|aweto na Turcite vo 1391 godina gradot e vo sklop na Srpskata dr`ava. Blago na putevima Jugoslavije (Enciklopedisko-turisti~ki vodi~), Jugoslavija Pablik, 1983, 562.
3

2

1967.) opfa}a delovi od severo-zapadniot i ju`niot ziden poteg.e oblo`ena so mnogu stotina spolii. iznesuva 9 m. ]e ja spomneme i kulata na severniot zid koja ima trapezna osnova.. ~ii vnatre{nost bila malterisana i ukrasena so freski na sveti voini. "Kale. 85 m. dodeka kulata na jugo-isto~niot agol na gradot ima nepravilna sedumagolna osnova. Komnenovskiot period (12 v. a vo turskiot period bila razurnata i zameneta so kru`na topovnica. 3 . Vo severo-zapadniot agol na gradot e otkriena golema prostorija. a sekako so pokrivnata drvena konstrukcija imala plus okolu 3-4 m. se konstatirani na severo-isto~niot i ju`niot zid. vo "kiklopski stil". Pred zidot na severo-zapadniot poteg e izgradena i nova kula so ~etvrtesta osnova postavena isto~no od starata. Za~uvani se i dve triagolni kuli i edna kula so kvadratna osnova na severo-isto~niot zid. 48-50. zidovite se debeli 2.. A P 9.45 m. Upotrebenite blokovi formiraat pravilni vodoramni nizi vo tehnika na opus kvadratum. koja bila zasvodena. izvle~eni delumno od urnatinite na Skupi. rimski steli. travertinski kvaderi. verojatno patroni na gradot. Najstarite elementi od 10 v. ari i arhitektonski delovi od rimski period. vnatre{nata prostorija ima dijametar od 3. Dijametarot na kulata za~uvana vo visina od 11. {to po funkcija i forma potsetuva na sobornite ili prestolni (vite{ki) sali od toa vreme. Ivan Mikulčić. Na nejzinata ju`na strana se nadovrzuvale drugi prostorii. Na mestoto na najstarata fortifikacija prvobitno se nao|ala kula so ovalna osnova. Zidi{tata pred kulata se pro{ireni i formiraat ~etvrtesta prostorija. Vnatre{niot prostor na kulata bil podelen na 3 kata. Zatoa Bo{ko Babi} smetal deka mo`ebi severo-isto~nata kula bila slu`ben stan na zapovednikot na gradot.. ~ij ~elen zid e vovle~en za 0.10 m. mo`ebi glavnata gradba vo gradot. 4 Prvobitnite gr~ko-vizantiski natpisi na svetcite podocna bile prekrieni so staroslovenski imiwa. a po nejzinoto urivawe e izgradena kru`na kula. verojatno vo tekot na 13 v.95 m. Od 1953 godina ovde bil 4 Boško Babić. Skopje". navnatre od postarata.

Na 60 m. a vo 1965 godina pri ras~istuvawe na terenot na ova mesto so bageri bil sramnet i zapadniot gradski zid na toj sektor. Delovite od ju`niot gradski zid poteknuvaat od 13 i 14 v. no zemjotresot vo 1963 celosno ja razurnal muzejskata zgrada. gore zasvodena i so podvi`en most preku rovot. Na tvrdinata vo 1699/1700 godina bil postaven natpis. na koj mo`e da se pro~itaat poslednite zborovi. izgradena na zapadniot kraj od ovoj zid. Toj dobil pogolema funkcija vo turskiot period. Koga neprijatelot juri{al i nasleguval vo odbrambeniot rov pred predzidot. Skopskiot goren grad (Kale) vo turskiot period po~nuvaj}i od osvojuvaweto na gradot vo 1392 godina s# do 1951 godina slu`el za smestuvawe na gradskiot garnizon. Predzidot nemal kuli.smesten Arheolo{kiot Muzej i Republi~kiot Zavod za za{tita na spomenicite na kulturata. kade nekoga{ izleguval zid kon dolniot grad. Najvpe~atliv e zidot okolu ju`nata porta. branitelite po drveni skali sleguvale od me|ubedemskiot prostor vo {ahtata. Duri vo docnoturskiot period namesto jugoisto~nata kula-topovnica bila izgradena golema kru`na kula so topovski otvori na jugo-isto~niot del od predzidot. a se odnesuvaat na gradewe 4 . kade stojat 3 kuli. Takanare~enata {ahta za protivnapad-ispadna porta e vkopana 7. Predzidot (nadvore{niot zid) e visok od 6-12 m. koga glavniot gradski zid ja zagubil svojata dotoga{na uloga. ju`no od toga{ postavenite mali poterni. pod nivoto na me|ubedemskiot prostor. koj denes e izvaden i e dosta o{teten. sega bila oformena mala polukula da go kontrolira vlezot od ju`nata strana na Kaleto. Taa stanala glaven vlez na Kaleto vo turskiot period. Toga{ e zazidana i ispadnata porta. 3 m. Na zapadniot kraj na predzidot. So toa sosema se uni{teni srednovekovnite sloevi. pred nekoga{nata porta e izgradena nova porta. ja otvarale portata i so nenadeen ispad vo rovot vnesuvale zabuna me|u napa|a~ite.

Me|u objektite koi bile izgradeni vo sklop na tvrdinata se nao|ala i upravnata zgrada i stanot na H ’vzi-pa{a. 224-5.Tolkava prefinetost i umetnost vo obrabotkata na kamenot ne mo`e da se vidi vo nitu eden drug grad. Osmanliski Spomenici vo Skopje. tri visoki kapii svrteni na jugo-isto~nata strana so predvorja ~uvani od mnogu stra`ari.Bogoevi}. Skopje 1998. 5 5 .(obnova) na tvrdinata vo navedenata godina. Za izgledot na gradot i tvrdinata iscrpen opis so voodu{evuvawe od izgledot dava patepisecot Evlija ^elebija. posledniot upravnik (nazir) na Skopskiot sanxak. a vo lakot na portata e vgraden natpis {to se odnesuva na vremeto koga e obnovena kapijata.. Osmanliski Spomenici vo Skopje. dvojni bedemi. 224-5. na isto~nata strana na Kaleto se nao|a porta kon koja se pristapuva preku drven most. (odnosno 1446 godina spored pravoslavnoto smetawe na vremeto).Bogoevi}." 5 Kao {to rekovme pogore. drven most na ~ekrk. ". 6 Kumbaraxi.6 Lidija Kumbaraxi. Evlija ^elebija naveduva duri 70 bastioni koi postoele pri negovata poseta na gradot. koj go spomenuva i ^elebija: "Murad sin na Mehmed-han vo godinata 850".

i vo 17 v. Ima mnogu ednostaven izgled. odnosno objekti {to gi nadvi{uvaat muslimanskite duhovni hramovi. Zapo~nal proces na podigawe novi crkvi. a na zapadnata strana e podignata galerija za `enite verni~ki. graditeli. Od krajot na 16 v. i ostanatite politi~ki okolnosti sozdale mo`nosti za pojava na prerodbata. Vo tie tajfi -rabotilnici zanaetot se predaval od koleno na koleno. postoi centar na rezbarskata aktivnost vo Prilepsko-slep~anskiot kraj. Spas vo Skopje. {to e rezultat na toga{nata zabrana na turskite vlasti da se podignuvaat visoki hristijanski objekti. zografi i konopisci od malorekanskiot kraj. Vo 2/2 na 18 v. Ima mala visina. koi trebalo da dobijat vnatre{na dekoracija. 6 . taa stanuva glaven centar na sakralnoto rezbarstvo. zografi. Dene{niot izgled go dobila vo 19-ot v. po golemiot po`ar od 1689 godina. sredniot brod e zasveden. a brojot na majstori se zgolemuval spored potrebite. a vo celiot 19 v. rabotele tajfi na rezbari. a osobeno vo prvite decenii na 19 v. CRKVA SVETI SPAS Isto~no od skopskata tvrdina se nao|a eden od najzna~ajnite spomenici na kulturata na gradot Skopje. kako i site hristijanski gradbi od toa vreme na ova podra~je.Ekonomskiot podem na naselenieto na Balkanot od krajot na 18. rezbarstvoto vo Makedonija se vrzuva za mija~kite rezbari. Toa baralo anga`irawe na pove}e majstori.. Eden od najstarite rodovi koi se zanimavale so ovoj zanaet bil rodot Renzovci-Zografski od s. na Sveta Gora monasite intenzivno rabotat na drvorezot i vo 18 v. Treson~e. za da se dobie dekorativen izgled. Vo 15-16 v. trobrodnata pravoslavna crkva Sv. ikonopisci i rezbari {to se organizirale vo tajfi spored disciplinite. Gradena e od kameni blokovi kombinirani so cigla. Najverojatno e izgradena kon krajot na 17 ili po~etokot na 18-ot v.

Prvo se pravoagolnite tabli. Tretiot del go so~inuvaat prestolnite ikoni. pod nego e pronajden drug zid od postara mala crkva ili paraklis na golema crkva." Sprotivno na crkovnite kanoni. pod zemja. ~etvrtiot prazni~nite ikoni i posledniot Raspetieto so Bogorodica. Toj glasel : "Pervi majstor Petre Filipovi~ od Gari. ~i~ko \or|i.) i {irok 6 m. Dene{nata kambanarija e izgradena vedna{ po zaminuvaweto na Turcite posle Balkanskite vojni. koristej}i gi tajnite hodnici na tvrdinata izleguvale do rekata Lepenec i od tamu go nosele kamenot za da ja obnovat crkvata. Sovremeni na ikonostasot se i pove}eto ikoni koi se ~uvaat vo crkvata. me|u religioznite sceni se vmetnati i kompozicii od profan karakter. 2 m. Za ova doznavame od natpisot na ikonostasot koj podocna bil uni{ten. pogolema i od dene{nata. `itelite na toga{noto Kuri maalo pod tvrdinata. visok 4. Makaria od Gali~nik Marko od Gari Debrani od Mala Reka 1824.. Po 1963 godina pri vr{ewe na hidroizolacija na ju`niot zid koj bil delumno razurnat. dekorirani so sceni od Boblijata. vo 1926 godina Angli~anite ponudile 200 000 funti da go prenesat vo Anglija za da go prezentiraat vo nekoi muzei kako remek delo vo umetni~ka izrabotka na drvo. Golemiot ikonostas e eden od najubavite i najdobri primeri na makedonskiot umetni~ki drvorez vo 19 v. Po svojata konstrukcija ikonostasot se deli na 5 horizontalni dela. potoa malite }itabii. izpi{an vrz lenta nad nivnite likovi.Spored edno predanie. Sveti Jovan i zmejovite vo negovoto podno`je. plod na dolgogodi{na rabota na bra}ata Petar (Garkata) glaven majstor i Marko Filipovski(i~) i Makarie Fr~kovski od Gali~nik od 1812-1824 godina . (zavr{en vo 1824 godina ) ovie majstori go izvajale svojot kolektiven avtoportret. prenesenio od posledniot sega pokoen klisar na crkvata.. Vo eden agol na filigranski raboteniot ikonostas dolg 10. a del od prestolnite ikoni se izraboteni vo 1867 godina Spored klisarot \or|i.5 (vo sredi{niot del krstot so Hristovoto Raspetie koj go nadvi{uva dostignuva 7 m. koja 7 . dene{nata crkva ja gradele tajno. }itabii.

Sceni i kompozicii: vo pravoagolni poliwa skutevi pod prestolnite ikoni se pretsaveni slednite bibliski temi: Sozdavaweto na svetot. Sozdavaweto na sonceto i mese~inata. osnova~ na prvata mija~ka rezbarska tajfa. Blagove{tenie. Tancot na Saloma. pretstavuvaj}i nekoi bibliski li~nosti vo narodni nosii od mija~kiot kraj. Isto takva obleka nosat i lu|eto {to rabotat na lozjeto vo kompozicijata Gospodovoto lozje. Vleguvawe vo Erusalim i drugi. Prviot Grev. Gospod mu vdahnuva du{a na Adam. vo @rtva Avramova. Adam i Eva vo rajot. Saloma koja igra na Irodovata Gozba. Pri toa se otkrieni 4 kvadratni metri od fresko`ivopis (od 16 v. Ve~er. Na nekoi drugi kompozicii se izvajani svira~i so tapani i zurli. 7 i 8 februari 1998 g. Ro`destvo. Dolgo vreme sandacite stoele vo trezorite na Narodnata Banka vo Skopje od kade kri{um se zemeni i zasolneti vo ku}ata na Papateodosi. Vo religioznite sceni majstorite vnesuvaat elementi od narodniot `ivot i ambient. slugata na Avram {to go dr`i kowot nosi mija~ka nosija. Bugarskata vlast vo 1943 godina go demontirala i spakuvala vo sandaci ikonostasot so namera da go prenese vo Bugarija. @rtva Avramova. so {amov~e v raka.verojatno izgorela vo golemiot po`ar od 1689 godina predizvikan od avstriskiot general Pikolomini. isto taka nosi vakva nosija. Pla~ot pred rajskite porti. originalnost i lokalna boja vo makedonskata rezba. Vovedenie. Na primer. reporta`a "Sitna za oko. Ikonostasot e i vrvno dostigawe vo tvore{tvoto na Garkata. kako {to e voobi~aeno vo na{ite narodni ora. Gozba na carot Irod. a po 1945 godina e vraten i montiran ikonostasot vo crkvata. Vo dvorot na crkvata e polo`en kameniot kov~eg na Goce Del~ev. 7 8 .)7 Denes tie se gledaat samo vo dolniot del. Begstvo vo Egipet. bidejki se zatskrieni so drvenata konstrukcija na galerijata. Legenda za hananskiot grozd. krupna po vrednost". i negovite sorabotnici. Ova me{awe na bibliski i narodni elementi vnesuva sve`ina.

9 9 . Od 18 i 19 v. silno se ~uvstvuva kaj mija~kite rezbari koi bile narekuvani i teladuri. i e varijanta na isto~no pravoslavnata umetnost ~ii majstori rabotat vo duhot na docnovizantiskata umetnost. ~ove~ki i pti~ji figuri so 8 Dimitar ]ornakov. dinamika i barokna razigranost. i koi glavno se zadovoluvale so izrabotka na floralni i motivi od faunata. Vo oblikuvaweto na figurite Garkata e nedosti`en. po~nuva da se ~uvstvuva i zapadno vlijanie preku italokritski zografi koe gi zafatilo ju`nite delovi na Balkanskiot poluostrov. Ova e karakteristi~no samo za prvite mija~ki rezbarski tajfi. Skopje 1994. Vlijanieto na Atos vo rezbata e najizrazeno po~nuvaj}i od 17 v. vo izvedenata plasti~nost na formite. majstorstvoto vo izrabotkata na ~ove~kite figuri i vo nivnoto komponirawe.n. smokvi.rezbari na italijanski. barokizirana vo duhot na t. " Makedonskata rezba od 18-19 vek"295.8 So golemo majstorstvo i virtuoznost oreovoto drvo e izrezbareno vo dlabok reqef i isten~ena a`urna rezba. Skopje 1984. 27. a od italijanskite nau~ile da ja izrabotuvaat ~ove~kata figura posebno i vklopena vo kompozicii. Silnoto vlijanie na italijanskata barokna umetnost. Kaj Makarie tie se izdol`eni i bez ona dvi`ewe {to go sre}avame kaj Garkata.9 Ona {to makedonskata rezba ja oddeluva od obi~en dekorativen zanaet i ja izdignuva na stepen na umetnost e vmetnuvaweto na `ivotinski. 2-ro izdanie. Se smeta deka ova tvore{tvo e stilski srodno u{te od 17 v. rozi i ptici. Umetni~ko Bogatstvo na Makedonija. Floralnata ornamentika e raznovidna i realisti~na. Retki se drugi mija~ki rezbari koi se nafatile na komponirawe sceni. ~ii majstori rabotele vo Grcija. koja dava vpe~atok na prefineta filigranska izrabotka.Golemata umetni~ka vrednost se sogleduva vo ne`nosta na liniite. Makedonskata rezba. kalinki. Od Atoskite majstori na{ite majstori gi prevzele kako motiv akantusovite i lozovi lisja. Zoe Li~enoska. italo-kritski rabotilnici.

srni. \or|i vo Prizren). 39 10 10 . so edna mala doza na nesvesen primitivizam {to im dava osobena privle~nost. a mnogu pove}e institucijata vakuf pretstavuvale glavni nositeli na arhitektonskite aktivnosti. Vladi~kiot tron i celivalno za ikoni e izraboteno vo 1867 godina Istite majstori rezbari ostavile vredni dela vo u{te nekolku makedonski manastiri i gradbi nadvor od zemjata (Sv. Islamska Umetnost. Arhitekturata vo site islamski zemji bila najrazviena umetni~ka granka.10 Hustref Redzich. Pri{tina. ovci i dr. Sv.golemina od 15-25 sm. kozi.) izvajani so mnogu smisla za nabquduvawe na nivnite oblici i dvi`ewa. Nikola. zaednicko izdanie. kade isto taka gi izrabotile svoite avtoportreti. (eleni. Vladarskiot dvor. Jovan Bigorski. Sv. potoa vo Lesnovo. edicija Umetnost na tlu Jugoslavije. 1982. Scenite se logi~no komponirani. figurite sigurno iscrtani i plasti~no ekspresivno izvajani. {to se dol`i pred s# na verskiot propis za zabrana na slikarsko i vajarsko pretstavuvawe na bo`estvoto i drugite `ivi su{testva.

za koi se pretpostavuva deka se nao|ale pokraj ju`nata i zapadnata strana od dvorot na xamijata. kako na primer vo [arenata xamija vo Tetovo i Gazi Isa Begovata xamija vo Skopje. Monumentalnata kupola postavena vrz nego ima dijametar od 16. so harmoni~ni proporcii na formite i e izraz na ranocarigradskiot stil. kako medresa i imaret.11 @ivopisniot izgled na 11 vrz postar Ibid. kako {to e ozna~eno na natpisot na turbeto. 11 . za~uvani samo vo urnatini. Kvadratniot molitven prostor preku pandantifi preminuva vo dvanaestostran tambur. ovde toa ne e slu~aj.MUSTAFA PA[INATA XAMIJA Najubavata i najimpozantna skopska xamija Mustafa Pa{inata Xamija podignata e vo 1492 godina vo blizina na tvrdinata Kale. Arhitekturata na Mustafa Pa{inata Xamija e ednostavna i skladna. zapovednik na Skopje i vezir na Selim I. koi denes ne postojat. 30 m. Umrel vo 1519 godina i e pogreban vo turbeto izgradeno pokraj severniot zid na xamijata. Vo sklop na kompleksot na xamijata imalo pove}e objekti. Vo 1933 godina {edrvan e izgraden postoe~kiot. 76. Pri toa ukrasot e {rt i podreden na dejstvoto na samiot prostor. {to sporedeno i so istovremenite gradbi vo Carigrad pretstavuva golem konstruktiven uspeh. Ovoj stil ozna~uva jasno izrazena tendencija za golemi prostori vo koi blago po~nuva da se naglasuva tendencijata za tektonsko ras~lanuvawe. Nejzin legator e Mustafa Pa{a. Se nao|a na mesto koe dominira so okolinata. Iako vo ovoj stil preovladuva longitudinalen molitven prostor. Nad vlezot vo xamijata e za~uvan natpisot vo proza na arapski jazik koj zboruva za vremeto na izgradbata. Toj zavzemal visoka pozicija vo Osmanliskata dr`ava vo vremeto na sultanot Bajazit II (1481-1512) i Selim I (1512-1520).

a vo dolnata polovina nad vratite mal polukru`en lak. ~ij dolen i goren zavr{etok li~i na peso~en ~asovnik. koe pretstavuva vertikalen akcent na celiot objekt. Tremot izraboten vo celost od mermer e zasvoden so tri mali kupoli postaveni na niski tamburi noseni od 4 stolba. Vo sklop na minareto se izraboteni 138 spiralno postaveni skali. Portalot na xamijata pretstavuva bogato profilirana mermerna pravoagolna ramka koja postepeno se vovlekuva navnatre. ukraseni so rastitelni motivi nalik na slikanata zidna dekoracija vo vnatre{nosta.xamijata e postignat so toa {to yidovite. Vo prostorot me|u dvata laka e postaven spomenatiot natpis koj zboruva za vremeto na podignuvawe na xamijata. Pred centralniot del na xamijata po celata {irina (18. Vo gornata polovina e izraboten nadvore{en ostar lak so tipi~en troen prevoj. Dvata sredni stolba od tremot vo delot nad bazite imaat dekorativni metalni obra~i. Kapitelite na stolbovite se so stalaktitni ukrasi karakteristi~ni za klasi~niot period od razvojot na osmanliskata arhitektura. Vkupnata visina do temeto na kupolata iznesuva 26... 80 m. Otvoreniot trem nasproti zatvorenata glavna arhitektonska masa pretstavuva efekten kontrapunkt. Od desnata strana na xamijata e postaveno vitko i inzvonredno proporcionalno minare visoko 47 m. Vo negoviot goren del se nao|a izdadeno {erefe pod koe se ni`e dekoracija so stalaktitni ukrasi.) e podignat otvoren trem so tri ostri laka. 12 . Levo i desno od dovratnicite na vlezot vo ramkite na krajnoto vdlabnuvawe na ramkata na portalot se izraboteni po eden poligonalen polu-stolb. od koi sredniot se nao|a tokmu nasproti glavniot vlez. Vkupnata visina na portalot e 10 m. kako i tamburot se izvedeni so naizmeni~ni redovi na kamen i cigla. a na vrvot e izrabotena dekoracija od formi koi potsetuvaat na polu-snegulki. 10 m. Okolu ovaa galerija e postavena bogato perforirana kamena ograda.

Vo gorniot del vdlabnatinata na ni{ata zavr{uva so stalaktitni ukrasi. ~ij dolen i goren zavr{etok li~i na peso~en ~asovnik.Drvenite porti bile izraboteni vo posebna reqefna tehnika nare~ena kündekâri. Vo pravoagolnite poliwa na gorniot kraj se izdlabeni zapisi od kuranot. Ne e poznato kako izgledal prvobitniot mahvil. Vo enterierot na xamijata e zastapena pred se floralna ornamentika. na severo-isto~niot i jugoisto~niot pandantif e otkriena postarata slikana dekoracija koja ima razli~na ornamentika i kolorit od postoe~kata. pa edna re~enica napi{ana dva pati vo dvete poliwa mo`e da se ~ita 4 pati vo razni pravci. Vo vnatre{nosta na xamijata. Konstrukcijata na dene{niot mahvil e drvena. odnosno mali poligonalni formi. Vnatre{nosta na xamijata e osvetlena od pove}e la~ni prozori so tranzeni. Gelenderot i plo~ite {to ja formiraat ogradata na gornata platforma. Minberot e istotaka izraboten od mermer i e postaven na voobi~aenata strana desno od mihrabot. nasproti vlezot se nao|a mihrabot. i za koja se smeta deka e prvobitnata od vremeto na 13 . vo najgolema mera zastapena na pandantifite e od ponovo vreme. izvedena prete`no za vreme na popravkata vo 1933 godina Slednata golema popravka e izvr{ena vo 1968 godina zaradi o{tetuvawata nastanati pri zemjotresot vo 1963 godina Pri toa. koja na vrvot zavr{uva so venec od ornamenti vo vid na 4 laka dekorirani so listovi. postavena na {est stolb~iwa. Slikanata dekoracija. a nad nea levo i desno se izraboteni dve dekorativni rozeti. kako i po edna plo~a pod platformata se ukraseni so ednostaven geometriski reqef od isprepleteni krugovi. {to doveduva mnogu svetlina i ventilacija. Nivniot dene{en izgled vo golema mera go izgubil prvobitniot efekt zaradi naknadni prema~kuvawa so masna boja. Dolnata polovina od levata i desnata strana na ni{ata zavr{uva kako i portalot so po eden tenok polu-stolb. ~ija ni{a e smestena vo profilirana pravoagolna ramka od mermer.

postavena vrz nizok osumstran tambur. a nad ovaa zona se triagolni zapci. Tehnikata vo koja e izrabotena dekoracijata e t. Xamijata opustela po 1912 godina. Ormanetite so~inuvaat arabeska na isprepleteni i stilizirani gran~iwa. istotaka dekoriran so rastitelna ornamentika. Po sredinata na dvete podolgi strani te~e natpis na persiski jazik. se nao|a vo dvorot na xamijata. vo vtoriot od palmeti-drvca i tretiot cvet so dva dolgnavesti lista. Bila o{tetena i vo nea ne se slu`ela slu`ba. malakâri. Sekoja strana ima otvor (prozor) koj zavr{uva so tipi~en ostar lak. Toa e {estostrano i pripa|a na tipot na zatvoreni turbiwa so kupola. Ubavo izraboteniot sarkofag koj go odbele`uba grobot na Umi.gradeweto na objektot. Nad pandantifite po rabot na tamburot se izraboteni tri friza vo malakari tehnika. Nad vlezot se nao|ala plo~a so natpis. Od nadvore{nata strana e oblo`eno so mermer. ^etirite strani na sarkofagot se dekorirani so mnogu plitko izraboten reqef so floralna ornamentika. Turbeto na Mustafa Pa{a se nao|a pokraj jugoisto~nata strana na xamijata. Vo eden period slu`ela i kako voen magacin. koja se sostoi od reqefno izraboteni i potoa naslikani ornamenti. vo blizina na turbeto na tatko $. Zasega ova e edinstven orientalen spomenik vo koj e primeneta ovaa tehnika. 14 . edna od ~etirite }erki na Mustafa Pa{a. Vo vnatre{nosta e negoviot sarkofag. Samite rastitelni motivi se predadeni vo stilot rumi.n. vramen vo pravoagolna ramka. istotaka ukraseni so cvetna dekoracija. sostaveni vo prviot red od sinxir ispolnet so ornamenti.

vo Prilep). denes plo{tadot Makedonija i Starata ^ar{ija. Kameniot Most gi ima site elementi na osmanlisko-turski most. stilskite osobenosti i karakteristi~nite dekorativni elementi uka`uvaat deka se raboti za periodot na golemoto osmanlisko graditelstvo od 15-16 v. kako {to nekoi srednovekovni zidini se imenuvaat so Markovi Kuli (na pr. 15 . so o~igledni arhitektonski i dekorativni elementi {to se karakteristi~ni za turskoto graditelstvo.KAMENIOT MOST Vo centarot na Skopje rekata Vardar ja premostuva star most nare~en Kamen Most. Toj e eden od najva`nite urbanisti~ki motivi na Skopje koj so svojata imponzatnost i ubavina stana i eden od simbolite na gradot. Za Lidija Kumbaraxi e neprifatlivo deka najstarata faza e od Rimski period. odnosno od epohata na Justinijan Veliki. Kumbaraxi. Se sre}ava duri i ideja deka mostot e izgraden od Krali Marko. So vekovi Kameniot Most ja ovozmo`uval komunikacionata vrska na najprometnoto mesto vo Skopje. no i pokraj toa se sre}avaat kontradiktorni mislewa za datiraweto koe ne se baziraat na nau~no sogleduvawe ili istra`uvawe. Spored L. Pri arheolo{kite ispituvawa prevzemeni od Zavodot za Za{tita na spomenicite na kulturata na grad Skopje vo 1972-3 godina ne se pronajdeni dokazi ili indicii za postoewe na postara gradba na ova mesto. pa i pokraj pove}eto nepogodi vo oblik na zemjotresi i poplavi koi go zafa}ale gradot. koga i Skopje do`ivuva najgolema urbanizacija. se odr`al do den denes. Kameniot Most e rastovaren od masoven soobra}aj i stana isklu~ivo pe{a~ki most. Od 1971 godina so izgradbata na sosedniot most Goce Del~ev. . Nedostigaat konkretni istoriski izvori za to~noto vreme na gradeweto. spored koja pretpostavka go dobil i epitetot Du{anov Most. na~inot na gradewe. Izgraden e so inzvonredna grade`na tehnika. tuku samo mislewe. a nitu od periodot na srpsko vladeewe.

mostot go izgradil sultanot Murat Vtori. mo`no e da bila i graditel na mostot. 123-147. Temelite na ovie stolbovi izraboteni od siten re~en kamen i delumno travertinski blokovi so varov malter se visoki od 0. koja vo 15 v. 13 16 . zna~i mo`e da bil graden vo periodot od osvojuvaweto na gradot od Turcite vo 1392 . Kulturno Nasledstvo. "Kameniot Most vo Skopje vo svetlinata na najnovite prou~uvawa". li~nost so najvisoko blagorodni~ko poteklo.terminus ante quem non.80 m. odnosno od periodot na 6 v.Bogoevi}. izvedeni so obloga od grubo obraboteni blokovi od travertin spojuvani so varov malter vo opus quadratum. 32 m.13 Spored Iqov. dlabo~ina vo kosa polo`ba.. a spored plo~a koja bila postavena vo 1909 godina vo ni{ata na mostot po pro{iruvaweto na istiot.terminus post quem non se do 1469 godina. Osmanliski Spomenici. zaradi {to i nastanala kontradiktornosta vo izvorite za graditelot na mostot. So ova mislewe se slo`uva i L. vo vremeto koga sultanot Murat II se povlekol od prestolot vo korist na svojot sin Mehmed Osvojuva~ot. 206. Zna~i pribli`na data bi bila sredinata na 15 v. Vasil Iqov. Spored Iqov. a vo odnos na fasadnite platna na rampite se izdadeni za 0. 12 Kumbaraxi. 1986.12 Vasil Iqov smeta deka mostot e rekonstruiran od 1444-1446 godina. na ovaa faza i pripa|a i del od originalniot temel na stolbot broj 12. ktitorka na mnogu objekti vo gradot. kakov {to e primenet na "Kiklopskiot zid" od Kaleto (koe Ivan Mikul~i} go datira vo 11 v. `iveela i po~inala vo Skopje (pogrebana e vo blizina na mostot).700. Patepisecot Evlija ^elebija spomnuva deka mostot go izgradil sultanot Mehmed Osvojuva~. od najstarata faza. Spored dokumenti doznavame deka Huma [ah Sultan. mnogu se gri`ela za ispravnosta na mostot i zave{tala mnogu golem imot za negovo odr`uvawe. po zemjotresot od 518 godina poteknuvaat semite i sintagmatsklite celini na dvata krajbre`ni stolba.beg vo Skopje.). pronajden na okolu 4 m. Kumbaraxi.Mostot za prv pat se spomenuva vo izvori vo 1469 godina vo dokument {to e vakafname na zadu`bini na Isa .

Zna~i. kako za{tita na minuva~ite bila postavena ograda izrabotena od vertikalno postaveni kameni plo~i. Najmonumentalen e sredi{niot 8-mi stolb. 17 . Od ovoj period se i masivnite pravoagolni temeli vo potegot od 1-8 stolb. vtemeleni vo koritoto na rekata. 30 m. Na stolbovite od dvete strani vo visina od temelite pa skoro do sredinata se nao|aat kako kontrafori izdadeni napred delovi od kamen. 7 jugozapadno (desno) i 4 severoisto~no (levo) od stolbot br. 14 Blago na putevima Jugoslavije. ^elnite zidovi od mostot vo visina na kolovozot zavr{uvaat so profiliran kamenen venec. stolbovi i klunovi. Konstrukcijata na mostot le`ela na 13 stolba vo rekata i na dva bre`ni zida. Najgolemata visina na mostot po~nuvaj}i od gornata povr{ina na temelite zavr{no so portalot iznesuva 11. Od 1896 godina 1897 godina pa se do denes mostot ima samo 11 laka. Upotrebeni se masivni pravoagolni temeli. Vo 1905 godina mostot e pro{iren taka {to na `elezni traverzi (nosa~i) se izgradeni pe{a~ki pateki. so {to se sozdava visinska linija koja na sredinata se prekr{uva. Prose~nata {irina me|u ~elnite zidovi na stolbovite e 6. so postojano zgolemuvawe na rasponot na arkite kon sredinata na objektot od 4. 75 m. 563. a od severo-isto~nata strana i den denes se poluzasipani samo 2 svoda (laka). Do 1971 godina od jugo-zapadnata strana bil celosno zasipan samo eden svod (lak). 05 do 13. nad koj.14 Osnovnata koncepcija e sli~na so pove}eto osmanliski kameni mostovi gradeni na pove}e laci. Standardnite arhitektonskite elementi od koi e komponiran mostot bile prisposobeni na terenot. taka {to mostot ja dobil svojata specifi~na fizionomija. t.n. Kameniot Most spa|a vo grupa na kameni mostovi so pove}e laci (13) {to se potpiraat na stolbovi. 48 m.iskoristen naknadno kako temel vo edna od podocne`nite fazi. 8 (centralniot so ni{ata). koi vo horizontalniot presek formiraat triagolnici ili poliagolnici. Ritamot na lacite od kraevite raste kon sredinata so goleminata na rasponite i po visina.

otkrieni pri arheolo{kite istra`uvawa vo 1972/3 godina . motiv {to ~esto se sre}ava na golem broj islamski objekti vo gradot.Bogoevi}. koi slu`ele da go {titat mostot od urivawe. Vo vnatre{nosta na centralniot stolb postojat dve mali prostorii. pe~ati i t. ~esto zastapeni na pove}e mostovi od 17-18 v. Ni{ata e postavena od nizvodnata strana na mostot pod koja se nao|a bogata dekoracija od stalaktitni ukrasi. Na mamuzata od ~etvrtiot stolb od sprotivvodnata strana (klun br. kako i drugi `ivotni. a pokraj toa i kako zasolni{tite na minuva~ite vo slu~aj na opasnost. Balkonot bil postaven nasproti ni{ata i denes ne postoi.16 15 16 Kumbaraxi. a na {estiot lak od nizvodnata strana i {estiot. ovie prostorii slu`ele za za{tita na mostot i na slu`benite lica koi go ~uvale. star dekorativen motiv poznat u{te od egipetskata umetnost. Iqov) e pretstavena reqefna rozeta. 28. Tie imaat po dva otvori-pu{karnici. od dvete strani na mostot bile izgradeni ni{a za postavuvawe na natpisi vo forma na mihrab koj se nadvi{uva nad stolbot i nivoto na kolovozot. karakteristi~ni za osmanliskata dekorativna plastika. Ibid... petiot i ~etvrtiot lak od sprotivvodnata strana i drugi dekorativni elementi vo forma na disk.mamuzi na mostot. kako i balkon kade umornite minuva~i mo`ele da sednat i da se odmorat. no i java~ na kow. fusnota br. Sredi{niot stolb na mostot e osobeno interesen so plasti~nata razrabotenost i zavr{nite detali. Nad nego. 18 .. karakteristi~ni za osmanliskata umetnost vo 15 i 16 v.n. Spored ^ulpan. Nekoi od niv imaat forma na basamaci (skali) i za niv se smeta deka go opredeluvale nivoto na vodata pri nadojduvaweto i povlekuvaweto. 15 Na ~elniot zid na stolbot br. ednata od nizvodnata strana. 6 od nizvodnata strana se nao|a proekcija na ptica vo let. a drugata od sprotivnata strana. 5 spored V. 208. Osmanliski Spomenici. oddeleni po dol`ina so pregraden zid. In situ se nao|aat samo 8 kameni konzoli (ednata od niv e o{tetena pri pro{iruvaweto na mostot).

1734 i 1817/18. poto~no vo 1579 godina . 19 .Vo tekot na svoeto postoewe mostot bil o{tetuvan od prirodni nepogodi i drugi faktori. 17 Po zemjotresot vo 1963 godina se urnala ni{ata so plo~ata so natpis od 1909 godina. i 1890 godina. {to vo golema mera vlijaelo na promenata na negoviot izgled. 131. 17 Iqov. Vo tek se konzervatorsko-restavratorski intervencii na mostot koi me|udrugoto predviduvaat i vra}awe na avtenti~nata kamena ograda na mostot. fusnota 26. zaradi svojata va`nost postojano bil odr`uvan i popravan. Od dokumenti i zapisi poznati ni se nekolku popravki -vo 2/2 na 16 . No. "Kameniot Most". Nekoi od popravkite se izvr{eni za vreme na velikiot sultanov glaven graditel Hoxa Siann (1489-1588).

no vo dokumentot -vakafnameto na Muezin oxa koe e legalizirano vo 1549/50 godina anot se spomnuva kako ve}e izgraden. upatuva deka bil muezin i profesor vo nekoja carska xamija vo istambul. anot bil zave{tan za xamijata podignata od nego. Vo nego 18 Danilo Kocevski. Ne e poznata to~nata godina koga anot e podignat. a se naveduva deka bil vo slu`ba kaj sultanot Selim Vtori. prizemje i sprat. odnosno sopstvenik na golemite rudnici vo Makedonija i na Kosovo. 20 . Vo po~etok slu`el kako karavan saraj. od koj e ostanat samo eden del. Spored odredeni izvori e graden so sredstva na nekoj Mula Musledin Hoxa. Ima pravoagolen oblik. poznata kako Du}anxik xamija. Lidija Kumbaraxi naveduva deka negovoto ime e Muslihudin Abdul Gani poznat kako Muezin -oxa Al-Ma 'dini. Imeto na legatorot. uka`uva deka bil rudar. koja e urnata i [en|ul \ur~iler amam. no i cvrstina. monumentalnost.Du}anxik xamijata. Toa e edna od retkite gradbi vo Skopje koja celosno odoleala na golemiot po`ar predizvikan od Pikolomini vo 1689 godina. koj bil sin na poznatiot turski nau~nik Abdul Gani (1550 godina ). Vtoriot del od imeto. Anot bil del od golemiot vakaf na ovoj legator koj imal svoi zadu`bini vo pove}e mesta na Rumelija. odnosno na Alah. a zaedno so ostanatiot negov imot vo Skopje. Muezin. podignata od kazanxiite-baakrxii. estetika. Kur{umli An e izgraden kako kompleks vo koj spa|ale i Kazanxilar . Tajnata na najpoznatiot an. so vnatre{en dvor. Al Madini. Zna~i.KUR[UMLI AN Kur{umli An se nao|a vo starata skopska ~ar{ija i spa|a vo najimpozatnite objekti na starata islamska profana arhitektura.18 Anot pleni so svoite proporcii. Nova Makedonija. funkcionalnost. Abdul Gani pak vo prevod zna~i rob na najbogatiot.

Ovaa vrata se upotrebuvala osobeno koga anot }e se zatvorel nave~er. odnosno tapison na podot. Vo desnoto krilo na portata e vklopena edna pomala vrata (yavru kapi) niz koja mo`e da vleze ili izleze samo eden ~ovek. Niz golemata porta se vleguva vo anskiot dvor. pa ne mo`e da se dolovi originalniot izgled. a Kazanxilar xamijata kako xamija na Bakrxiite.maaloto vo koe e izgraden objektot se nareluva Tanri Vermi{. Vo vnatre{nosta e vklopen kvadraten dvor opkru`en so 4 trema na arkadi koi se otvaraat na dvata sprata. a drugiot go so~inuvala {talata i pomo{nite prostorii (za slugite i t. od kade anot 21 . Prostoriite nameneti za odsednuvawe na gostite vo anot se izgradeni vo niza okolu celiot objekt i toa 28 vo prizemjeto i 32 na katot. kako i drugite nemu srodni objekti ima dva dela. Svodnata konstrukcija na tremovite se potpira na masivni stolbci koi se superponirani i kako i kaj ostanatiot del od anot e sostavena od ednostavni ~etiridelni krstesti svodovi. Denes. Svoeto sega{no ime anot koj bil imenuvan kako an na Muezin oxa go dobil vo 19 v. Nad glavniot vlez se nao|ala prostorija nameneta za anxijata. bidej}i ovozmo`uvala kontrolirano vleguvawe vo vnatre{nosta na objektot. za `al. a vo {talata i pomo{nite prostorii mo`elo da se pristapi od isto~nata strana na anot.n. kako i od dvorot na glavniot del. koj odovde imal uvid nad posetitelite na anot. Anot. vnatre{nosta na ovaa soba e modernizirana za da slu`i kako kancelarija i nalepena so nutifeder po zidovite. Glavniot arhitektonski del na anot ima skoro pravilna kvadratna osnova so prizemje i kat. zaradi olovniot pokriv so koj bil pokrien. pomali predmeti.) Glavniot vlez se nao|a od stranata na ~ar{ijata. koi na pravite agli na spratot preminuvaat donekade vo izdol`eni polucilindri~ni svodovi. Postoela i edna tajna soba so vnatre{ni skali koi izleguvale nadvor od objektot. Edniot imal namena za smestuvawe na trgovcite-patnici i nivnata stoka. kako i mali ni{i vo zidovite za ostavawe na gazija. bokali i sl. Sekoja prostorija imala svoj kamin.

se izdlabeni po nekolku {iroki otvori na vnatre{nata strana. Otkako prestanal da se upotrebuva kako an. Prvobitniot oloven pokriv na anot bil simnat vo tekot na Prvata Svetska Vojna i upotreben za voeni celi. kako na primer vo 2/2 na 19 v. Interesno e deka Evlija ^elebija ne go spomnuva ovoj an. kako i na severnata strana. Na katot se pristapuva preku strmni ednokraki kameni skali od ju`nata strana levo i desno od vlezniot koridor. Na izdignatite povr{ini so koi zavr{uva podot na tremovite kon nadvore{nata strana. a potoa anot bil prepokrien so keramidi. koga bil pretvoren vo vilaetski zatvor.mo`el nezabele`ano da se napu{ti pri opasnost vo pravec kon parkingot na dene{niot Muzej. koj prestojuval vo Skopje vo 185 godina naveduva deka na zidovite na anot mo`ele da se vidat ispi{ani so crveni bukvi imiwata na mnogubrojni trgovci od Dubrovnik. Vo po~etokot na 20 vek povtorno slu`el kako an. a edno vreme vo nego bile smesteni i }ur~iite. Vodata vo nea. a od 1924 godina stanal 22 . koi sekako slu`ele za sedewe vrz poslani kilimi. Vo dvorot se nao|a fontana. zatoa {to portite nave~er se zatvarale so golemi sinxiri.{adrvan so ubavo izrabotena kamena ~a{a. Angliskiot arheolog Artur Evans. preku koj minuvale mnogu karvani. koga nivniot an nastradal vo po`ar. kako i za {adrvanot na Du}anxik xamijata se doveduvala preku vodovodot {to go izgradil istiot Muezin oxa. Izgradbata na vakov objekt vo ovoj del na gradot jasno zboruva za intenzivnoto {irewe na Skopskata ~ar{ija vo 16 vek. Vkupnata povr{ina na anot iznesuva 2800 kvadratni metri. Kur{umli An odigral va`na uloga vo razvojot na trgovskiot `ivot vo Skopje. Nekade se spomnuva i kako Sinxirli an. namesto ograda. po Prvata Svetska Vojna slu`el kako magacin za oru`je. objektot dobival razli~ni nameni.. desno pokraj vlezot za ekonomskiot del na anot. Imeto go dobil spored turskiot zbor kur{um {to zna~i olovo od koj bil izraboten pokrivot.

vrz Anot se prevzemeni pomali konzervatorsko-restavratorski intervencii. Pred i po Vtorata Svetska Vojna. koga vo blizinata e podignata zgradata na Muzei na Makedonija. slu`i kako depo na kameni spomenici od antikata do islamskiot period. kako i po zemjotresot od 1963 godina. 23 . a od 1976 godina.lapidarium na Muzejot na Ju`na Srbija. Vo 1955 godina vo nego e otvoren lapidarium na Arheolo{kiot Muzej na Makedonija. Denes Kur{umli An slu`i povremeno i kako scena -koncerten podium na manifestaciite Skopsko kulturno leto i Mlad Otvoren Teatar.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->