Cijena : 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

PETAK, 25. 1. 2013.

G o d i n a L X I X • Broj 23.751

Bura uo~i vanredne Skup{tine Elektroprijenosa BiH

TRI OPERATIVNA PODRU^JA TRI ENTITETSKE GRANICE?!
Vlada FBiH: Nije pro{la premijerova ta~ka
DANAS PRILOG

2-3. strana

Devet ministara protiv Nik{i}a
2. strana

Poljoprivrednici najavili proteste u februaru

OVCE I KOZE ISPRED PARLAMENTA

26. strana

U @I@I
Vlada FBiH: Nije pro{la premijerova ta~ka

2

petak, 25. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

Bura uo~i vanredne Skup{tine
Evidentno je da se `eli razvaliti kompanija napravljena 2006. godine, a indikativno je da se govori o tri operativna podru~ja u entitetskim granicama, kazao je ministar Trhulj
Upravni odbor Elektroprijenosa BiH 10. januara odlu~io je, nakon zahtjeva iz Federacije BiH, kao jednog od akcionara, da sazove vanrednu Skup{tinu kompanije za 12. februar ove godine u Banjoj Luci. No, na predlo`eni dnevni red reagovali su iz Republike Srpske, saznaje Oslobo|enje iz izvora bliskih Evropskoj komisiji, a predsjednik Vlade RS-a Aleksandar D`ombi} 21. januara je predsjedniku UO Ibrahimu ^olakhod`i}u uputio zahtjev za izmjenu i dopunu dnevnog reda predlo`iv{i kao drugu ta~ku razmatranje i usvajanje prijedloga izmjena i dopuna Statuta Elektroprijenosa BiH a.d. Banja Luka.

ZNA^E LI TRI OPERATIVN
menoj podjeli dobiti ove kompanije izme|u akcionara - entiteta. No, tad se u pri~u uklju~uje Stefano Sannino, {ef Direkcije Evropske komisije, koji je organizovao sastanak resornih entitetskih i dr`avnog ministra u Bruxellesu. Sastanak je zavr{en tako {to je zaklju~eno da podje-

Nik{i}: Pitanje tehnike

Devet ministara protiv Nik{i}a
Rekao sam ministrima da }u Parlamentu FBiH dostaviti dopis u kojem }u poslanike izvijestiti da sam predlagao tu ta~ku i da ve}ina ministara to nije htjela podr`ati, poru~io premijer
Vlada FBiH na ju~era{njoj sjednici u Mostaru odbila je uvrstiti na dnevni red to~ku o izglasavanju nepovjerenja Vladi. Predsjednik Vlade Nermin Nik{i} je nakon sjednice izjavio kako je bio predlo`io spomenutu to~ku dnevnog reda, no ve}ina ministara, njih devet, glasovala je protiv njena uvr{tavanja na dnevni red. - Rekao sam ministrima da }u Parlamentu FBiH dostaviti dopis u kojem }u poslanike izvijestiti da sam predlagao tu ta~ku i da ve}ina ministara to nije htjela podr`ati. Vi{e nemam namjeru oko toga otvarati pri~u. Parlament FBiH je taj koji odlu~uje o smjeni Vlade. Vlada, pak, ne}e pasti ako ja podnesem ostavku. U slu~aju ostavke premijera, ne pada Vlada, nego se samo mijenja premijer. Ipak, nadam se da }e se Vlada FBiH rekonstruirati u sljede}ih 15-20 dana. Samo je pitanje tehnike kako }e se to uraditi, izjavio je Nik{i}. Ina~e, na samoj sjednici Vlada FBiH je donijela Uredbu o uvjetima, na~inu kori{tenja i nabavci slu`benih putni~kih automobila u organima Uprave FBiH. - Korisnici ovih automobila podijeljeni su u pet grupa: predsjednik FBiH i premijer, dopredsjednici FBiH i dopremijeri Vlade, ministri i sekretar Vlade, rukovodioci federalnih uprava i federalnih upravnih organizacija, te rukovode}i i ostali dr`avni slu`benici i namje{tenici. Slu`bena vozila razvrstana su u pet klasa, i to u vi{u srednju koja obuhvata putni~ke automobile sa maloprodajnom cijenom do 110.000 KM uklju~uju}i i dodatnu

Bitna deblokada sredstava
Iz RS-a, izme|u ostalog, predla`u promjenu unutra{nje organizacije Elektroprijenosa i to tako da se sada{nje ~etiri organizacione jedinice, Banja Luka, Sarajevo, Tuzla i Mostar, svedu na tri Sarajevo, Mostar i Ba nju Lu ku. Ova kvu te` nju predstavnici RS-a ne kriju jo{ od 2008. godine. - Granice izme|u operativnih podru~ja ne prelaze entitetske granice, stoji u prijedlogu izmijenjenog Statuta Elektroprijenosa BiH. Iz Vlade Federacije BiH za Oslobo|enje su rekli da se detalji u vezi sa Skup{tinom Elektroprijenosa jo{ usagla{avaju. - Bitno je da se do|e do deblokade investicionih sredstava. Kada je u pitanju prijedlog izmjena Statuta - on je za Vladu Federacije neprihvatljiv, re~eSannino: Red poteza potvr|en u Bruxellesu

Prevazila`enje situacije
Desnica Radivojevi}, ministar prostornoga ure|enja, ~iji je glas bio presudan za neuvr{tavanje to~ke o nepovjerenju Vladi na dnevni red, nakon sjednice je izjavio kako je glasao protiv jer jedino Parlament daje i uskra}uje povjerenje Vladi. - Apsurdno je da Vlada glasa sama protiv sebe. Zbog toga sam glasao protiv te ta~ke dnevnog reda. Evidentno je da postoji parlamentarna ve}ina koja bez obzira na dana{nje doga|aje mo`e izglasati nepovjerenje Vladi, rekao je Radivojevi} te dodao kako nije pristupio niti jednoj stranci. Federalni dopremijer Jerko Lijanovi} je kazao kako je cijela inicijativa za smjenom Vlade neutemeljena, te kako stranke koje imaju ministre u Vladi FBiH imaju i ve}inu u oba doma federalnog Parlamenta. - Druga je stvar ako neka od tih stranaka ne `eli podr`avati ovu vladu. Vjerujem da }emo ovu situaciju vrlo brzo prevazi}i i da }e Vlada uskoro nastaviti raditi u punom kapacitetu kao i ranije, rekao je Lijanovi}.

KAD VLADA (NE) PADA Vlada ne}e pasti ako ja podnesem ostavku. U slu~aju ostavke premijera, ne pada Vlada, nego se samo mijenja premijer, objasnio je Nik{i}
opremu, vi{u srednju (automobili sa MPC do 90.000 KM), srednju (vozila s MPC do 70.000 KM), srednju (automobili sa MPC do 60.000 KM), te ni`u srednju klasu koja obuhvata automobile sa MPC do 30.000 KM.

no je za Oslobo|enje ju~er u Vladi FBiH. Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka po~eo je sa radom 1. februara 2006, ali od 2007. godine nikad nije usvojen niti jedan finansijski izvje{taj. Elektroprijenos BiH primjer je dr`avnog preduze}a u BiH koje ne poznaje entitetske granice. No, blo ka da ra da kul mi ni ra la je 2008. od kada se nije ulagalo ni u razvoj firme ni u odr`avanje mre`e, a neraspodijeljenih je oko 250 miliona KM na ra~unu Elektroprijenosa. Situaciju sa Elektroprijenosom BiH lani je dodatno zakomplikovao politi~ki sporazum SDP-a i SNSD-a o prijevre-

ZAKLJU^CI VLADE FBiH Federacija BiH ima zaklju~ke koje je Vlada FBiH postavila kao platformu za sve aktivnosti koje su vo|ene u Elektroprijenosu i to su zaklju~ci Vlade FBiH iz novembra 2011. godine. Tad je jasno re~eno da nikakve promjene u organizaciji kompanije, poput ovog {to se predla`e sa ~etiri na tri operativna podru~ja, vra}anje u entitetske granice, ne dolaze u obzir
la vi{ka dobiti mo`e do}i na red tek nakon {to se ispo{tuju mjere usvojene na Skup{tini akcionara iz februara2012, ta~nije tek nakon {to se promijeni uprava firme, usvoje svi zaostali revidirani finansijski izvje{taji i usvoji plan investicija. Dnevni red koji je sada{nji

Novac Energoinvestu
Pravo na kori{tenje slu`benih automobila, prema utvr|enim klasama, 24 sata dnevno sa voza~em, imaju predsjednik FBiH, premijer, dopredsjednici FBiH i dopremijeri, federalni ministri i sekretar Vlade FBiH i rukovodioci federalnih uprava i federalnih upravnih organizacija, priop}eno je nakon sjednice. Federalna Vlada donijela je odluku kojom daje prethodnu suglasnost za dodjelu dijela sredstava Ministarstva energije, rudarstva i industrije u prora~unu FBiH za 2012. Energoinvestu d.d. Sarajevo od 5.000.000 KM. Usvojen je i dokument “Strategijski pravci razvoja visokog obrazovanja u FBiH 2012 2022. godina” . J. GUDELJ

V I J E S T I

SDPBiH

Taoci gra|ani FBiH
SDPBiH osu|uje novu blokadu federalnih ministara parlamentarne manjine, koji su ju~er na sjednici Vlade FBiH preglasali ministre SDP-a, kako bi skinuli ta~ku dnevnog reda o inicijativi parlamentarne ve}ine za izja{njenje Vlade povodom pokretanja procedure za izglasavanje nepovjerenja Vladi FBiH. “Najave iz SDA da }e u klubu Bo{njaka zloupotrijebiti i instrument vitalnog nacionalnog interesa, kada do|e do glasanja o nepovjerenju Vladi FBiH koja nema demokratski legitimitet, samo je dokaz vi{e da OHR u ovom slu~aju mora iskoristiti mehanizme koji mu stoje na raspolaganju Dejtonskim mirovnim spora zumom te deblokirati procese uspostave vlasti u FBiH. Na`alost, u nelogi~nosti i nedore~enosti Ustava FBiH opstrukcionisti su prona{li dobru priliku da ucjenjuju parlamentarnu ve}inu iz SDP-a, SBB-a, HDZ-a BiH i HDZa 1990, ali i sve gra|ane u FBiH, koji }e i najvi{e osjetiti blokade u kojim nas dr`e SDA i njeni politi~ki saradnici u stvaranju anarhije i haosa. ^injenica da se SDA nije pojavila ni na sastanku u OHRu povodom stanja u Gradu Mostaru, samo dokazuje da se SDA, zahvaljuju}i svom dezorijentiranom lideru koji je

upravo sam sebi dekretom zacementirao poziciju predsjednika SDA i u naredne tri godine, pretvorila u stranku opstrukcije, ~iji je osnovni smisao postojanja postala borba za fotelje i nerje{avanje problema u ovoj zemlji, a samim tim direktni sau~esnik ru{enja institucija BiH. S obzirom na sve navedeno, pozivamo predstavnike me|unarodne zajednice u BiH da inter veniraju i sankcioniraju one koji ve} du`e od pola godine gra|ane FBiH dr`e u tala~kom odnosu. O~igledno da }e parlamentarna manjina predvo|ena SDA nastaviti opstrukcije i da }emo i dalje nepotrebno gubiti dragocjeno vrijeme kako bi se ostvarila osnovna na~ela demokratije koja parlamentarna manjina uporno kr{i i ignori{e”, stoji u saop}enju SDP-a.

OSLOBO\ENJE petak, 25. januar/sije~anj 2013.

U @I@I

3

Elektroprijenosa BiH
Red poteza

NA PODRU^JA TRI ENTITETSKE GRANICE?!
Prema predlo`enom redoslijedu aktivnosti napravljenom u Ministarstvu energije, rudarstva i industrije FBiH, navedenom u mi{ljenju odaslanom ministru Mirku [arovi}u, sve treba po~eti sa promjenom kompletne uprave Elek troprijenosa BiH, raspisati konkurs za {est novih ~lanova (jer samo dva imaju mandat), a Skup{tina treba zadati vr{iocima du`nosti ~lanova Uprave da za najdu`e tri mjeseca izvr{e reviziju finansijskih izvje{taja za period 2007 - 2012. sa konsolidovanim finansijskim izvje{tajem. Skup{tina iste v.d. ~lanova uprave treba zadu`iti da za tri mjeseca naprave desetogodi{nji plan investiranja za period 2013 - 2022. koji }e biti osnova za izradu trogodi{njeg plana 2013 - 2015. Osnov treba biti ve} postoje}i plan za period 2006 - 2015. Paralelno, resorno ministarstvo predla`e da se uradi revizija investicionih ulaganja za period 2006 - 2011. Nakon tri mjeseca i zavr{etka nabrojanih aktivnosti zavr{i}e se i proces imenovanja nove uprave koja treba usvojiti trogodi{nji plan. Ovakvim planom, smatraju u resornom federalnom ministarstvu, bi}e ispo{tovani zaklju~ci sa Skup{tine iz februara pro{le godine, uspostavi}e se puna funkcionalnost kompanije i bez izmjena Statuta. U ovom prijedlogu aktivnosti, izme|u ostalog, je i izrada izmjena zakona o elek troprijenosu, koji bi trebali biti napravljeni u periodu izrade trogodi{njeg plana i kojim bi se raspodjela dobiti vr{ila u roku od pet godina umjesto deset, kako je sad propisano.
Elektroprijenos: RS opet ho}e entitetski prostor

UO Elektroprijenosa predlo`io za vanrednu Skup{tinu ide u navedenom pravcu, ali u njemu nigdje nije predvi|eno razmatranje i usvajanje izmjena i dopuna Statuta Elektroprijenosa BiH.

Povratak u entitete
Ministar energije, rudarstva i industrije FBiH Erdal Trhulj ka`e da predlo`ene izmjene Statuta dokazuju kako Vladi RS-a nije stalo do uspostavljanja funkcionalnosti kompanije, ve} supro-

tno - da se Elektroprijenos vrati u entitetske granice. - Predlo`enim izmjenama Statuta `eli se promijeniti organizacija kompanije Elektroprijenos. Ova kompanija posluje u ~etiri operativna podru~ja koja prelaze entitetske granice. Elektroprijenos je jedna od rijetkih dr`avnih kompanija koja funkcioni{e na taj na~in. Predlo`enim izmjenama se `ele formirati tri podru~ja i ~ak se nala`e da granice tih novih podru~ja ne prela-

D`ombi}evo obrazlo`enje
U obra zlo`enju zahtjeva za dopunu dnevnog reda u pismu UO Elek troprijenosa Aleksandar D`ombi} napominje da je pitanje Statuta i organizacije Elektroprijenosa pokrenuto na prvoj redovnoj sjednici Skup{tine u avgustu 2008. kada je “zaklju~eno da se pitanje usugla{avanja Statuta mora rije{iti u roku od mjesec”, {to dosad evidentno nije u~injeno. - Izuzetno je zna~ajno da se izmjene i dopune Statuta ra zmotre i usvoje na sljede}oj vanrednoj Skup{tini, jer se samo na taj na~in mogu implementirati usugla{eni principi i deblokirati rad kompanije, predla`u iz RS-a, a potpisuje D`ombi}.

ze entitetske granice. Evidentno je da se `eli razvaliti kompanija napravljena 2006. godine, a indikativno je da se govori o tri operativna podru~ja u entitetskim granicama: zna~i li to i tri entitetske granice, kazao je ministar Trhulj za Oslobo|enje. Federalno Ministarstvo energije, rudarstva i industrije je 22. januara, dan nakon {to je dobilo prijedlog iz RS-a o uvr{tavanju izmjena i dopuna Statuta u dnevni red vanredne Skup{tine, dostavilo o~itovanje federalnom premijeru Nerminu Nik{i}u u kojem stoji da nije prihvatljiva dopuna dnevnog reda. - Ovo nema nikakve veze sa postupkom uspostavljanja funkcionisanja kompanije Elektroprijenos. Mi smo jo{ aktom od 14. januara, kojim smo dr`avnom ministru vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirku [arovi}u dali mi{ljenje na njegov prijedlog o realizaciji zaklju~aka iz Bruxel-

lesa, rekli da izmjena Statuta predlagana dosad vi{e puta iz RS-a za nas nije prihvatljiva i da ovo ministarstvo u tom postupku ne mo`e u~estvovati, ka`e Trhulj. Poznato je da su akcionari u Elektroprijenosu dva bh. entiteta Federacija BiH i Republika Srpska, a da ih na Skup{tini predstavljaju entitetski premijeri. Akcionarsko u~e{}e FBiH je 59 posto u Elektroprijenosu, a RS-a 41 posto.

Jednoglasan stav
- Federacija BiH ima zaklju~ke koje je Vlada FBiH postavila kao platformu za sve aktivnosti koje su vo|ene u Elektroprijenosu i to su zaklju~ci Vlade FBiH iz novembra 2011. godine. Tad je jasno re~eno da nikakve promjene u organizaciji kompanije, poput ovog {to se predla`e sa ~etiri na tri operativna podru~ja, vra}anje u entitetske granice, ne dolaze u obzir. Mislim da su takvi zaklju~ci obavezuju}i za na{eg premi-

jera koji predstavlja Federaciju BiH u akcionarskom dru{tvu. Takvi zaklju~ci su jedini sad validni i Vlada ih je jednoglasno podr`ala. Prilikom na{eg izja{njavanja o ovom prijedlogu, mi smo iz Ministarstva od premijera ~isto proceduralno tra`ili da se pisano izjasni da predlo`ena ta~ka o izmjenama i dopunama Statuta ne bude na dnevnom redu predstoje}e vanredne sjednice, ka`e ministar Trhulj. U prijedlogu dnevnog reda koji je utvrdio Upravni odbor Elektroprijenosa BiH za narednu vanrednu Skup{tinu je i izja{njenje UO o razrje{enju ~lanova UO, imenovanju privremenog UO, raspisivanju konkursa za ~lanove nove uprave i UO, ali i usvajanje zaostalih finansijskih izvje{taja sa prijedlogom podjele dobiti, ali i davanje smjernica za izradu plana poslovanja kompanije u naredne dvije godine.
M. \UROVI] RUKAVINA

PRES SDS-a U BANJOJ LUCI

REPUBLIKA SRPSKA

Vlada nacionalnog spasa ili vanredni izbori
Poslanik Srpske demokratske stranke Lazar Mirki} ukazao je na potrebu da i RS krene u borbu protiv kriminala i korupcije te da se napravi vlada nacionalnog spasa, a ako to ne mo`e, da se ide na vanredne izbore, javlja Fena. Smatra da je to rje{enje trenutnog te{kog stanja u RS-u, u kojem se, kako ka`e, nalazi i poljoprivreda. Mirki} i njegov strana~ki kolega Miladin Stani} kritikovali su ju~er na pres-konferenciji u Banjoj Luci Ministarstvo poljoprivrede RS-a, jer nije izmirilo obaveze prema ratarima u 2012. godini od oko 28 miliona KM, ~ime je agrar doveden u jo{ te`u situaciju. - Poljoprivreda je ve} danas u te{koj situaciji, a do}i }e u jo{ te`u, kazao je Mirki} i podsjetio da ratari sada moraju da pla}aju ra~une za regresirano |ubrivo, {to zna~i da }e im ostati manje novaca za ulaganje u proljetnu sjetvu. Kritikovao je i rad Robnih rezer vi, ali i Geodetske uprave te naveo i neke primjere, kako ka`e, zloupotreba kod sudskih poravnanja. I njegov strana~ki kolega Miladin Stani} isti~e da,

[trajk nastavljen u pravosu|u
Prema zvani~nim podacima Ministarstva pravde Republike Srpske, od 2.339 zaposlenih administrativnih radnika u institucijama pravosu|a, {trajkuje 12 posto zaposlenih ili 301 radnik. Sindikat u ovoj oblasti nastavio je 21. januara zapo~eti {trajk, sve do, kako navode, ispunjavanja zahtjeva za pove}anje cijene rada s 100 na 110 KM, a nakon {to je Vlada RS-a smanjila pla}e zaposlenim u pravosu|u za jo{ 10 posto, javlja Fena. Iz Ministarstva pravde tvrde, pozivaju}i se na informacije koje dobijaju od predsjednika sudova, da obustave rada nema u 21 instituciji pravosu|a. Zaposleni u organima uprave ju~er su radili normalno. Radnici svih ministarstava u Vladi RS-a, republi~kih uprava i upravnih organizacija odazvali su se normalnom procesu rada, saop}ili su iz ovih ministarstava. Sindikati policije i uprave u srijedu su stavili odluku o {trajku u stanje mirovanja te najavili pravnu borbu za ostvarivanje prava radnika i na {trajk. Nastava u svim osnovnim i srednjim {kolama u

iako Ministarstvo poljoprivrede RS-a nema sredstva da plati obaveze za podsticaje iz 2012. za ve}inu ratara, ima za one koji, kako ka`e, podr`avaju resornog ministra i “agoniju u kojoj se nala zi agrar”. On je optu`io resorno ministarstvo da novac ima za tajkune te naveo kao negativan primjer to {to aktuelna vlast vr{i dokapitalizaciju privatnih banaka, a koje onda daju zelena{ke kamate. Kritikovao je i novi na~in podsticaja u RS-u, koji podrazumijeva da korisnici tih sredstava mogu s poslovnom bankom da zaklju~e ugovor o pozajmici, ali im se zara~unava i kamata. Stani} je predlo`io Vladi da se uvede paralelan sistem pla}anja obaveza za sve, bilo da su ratari u pitanju ili poslanici i ministri.

RS-u izvodi se redovno, nastavnici su u u~ionicama, a {kolski sat traje 45 minuta, potvr|eno je ju~er iz resornog ministarstva. U prethodna tri dana u pojedinim {kolama ~as je trajao 30 minuta, u skladu sa Uredbom o minimumu procesa rada u {kolama, zbog {trajka jednog broja prosvjetnih radnika, koji su nezadovoljni smanjenjem pla}e od 10 posto u 2013. Ipak, Sindikat obrazovanja ju~er je stavio moratorij na {trajk te najavio da }e nastaviti pravnu bitku za ocjenu uredbi o minimumu procesa rada. Iz Ministarstva prosvjete i kulture navode da podr`avaju prosvjetne radnike, koji su, kako ka`u, rade}i ovaj odgovoran posao stavili obrazovanje u~enika na prvo mjesto.

4

DOGA\AJI

petak, 25. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

IZJAVA DANA
Micanjem spomenika u Pre{evu Srbija je pokazala `elju za razmjenom teritorija, {to mi je Da~i} nagovijestio

Federalna ve}ina tra`ila

BEZ REDOVNIH ZASJEDANJA DO IZBORA NOVE VLADE
Poslanici SDP-a, SBB-a i dva HDZ-a tra`ili da se ne odr`avaju redovne sjednice Predstavni~kog doma do izbora nove izvr{ne vlasti Osmanovi}: To je blokada rada Parlamenta FBiH
Nova parlamentarna ve}ina tra`ila je pisanim zahtjevom 10. januara ove godine od Fehima [kalji}a, predsjedavaju}eg Predstavni~kog doma Parlamenta Federacije BiH, odga|anje odr`avanja redovnih zasjedanja ovog doma sve do okon~anja procedure izbora novog saziva Vlade FBiH!?

[ta ka`e Poslovnik?
Pisani zahtjev upu}en predsjedavaju}em [kalji}u potpisali su predsjednici poslani~kih klubova nove ve}ine: Jasenko Selimovi} za SDPBiH, Mirsad \onlagi} za SBBBiH, Marinko ^avara za HDZBiH i Slavica Josipovi} za HDZ 1990. - S obzirom na to da je 56 poslanika iz klubova SDP-a, SBB-a, HDZ-a BiH i HDZ-a 1990 pokrenulo proceduru izglasavanja nepovjerenja Vladi FBiH, koja ne omogu}ava realizaciju stavova parlamentarne ve}ine, te u tim okolnostima nije mogu}e osigurati efikasan rad Predstavni~kog doma, tra`imo da se do okon~anja procedure izbora nove Vlade FBiH ne zakazuju redovne sjednice Doma, stoji u zahtjevu ~etvorke. Predsjednik Kluba poslanika SDA Ismet Osmanovi} ovakav zahtjev smatra skandaloznim, jer se “njime zahtijeva blokada rada Predstavni~kog doma Parlamenta FBiH” . - Ovakav zahtjev je apsurdan i nije utemeljen na poslovni~kim odredbama. Prema Poslovniku, predsjedavaju}i Doma je du`an najmanje jednom mjese~no sazvati redovnu sjednicu. Poslovni~ke odredbe predvi|aju da sjednicu mo`e sazvati i dopredsjedavaju}i, ali i 20 poslanika. Poslovnik je tako otklonio svaku mogu}u blokadu u radu Predstavni~kog doma. Imamo situaciju da je januar ve} na izmaku, ali da nijedna sjednica nije zakazana, {to zna~i da je direk-

Ha {im Ta~i, premijer Kosova

DOBAR LO[
MOSTAR

ZAO

Kao {to se vi{e-manje i o~ekivalo ni sastanak u OHR-u nije donio rasplet mostarskog ~vora. Tri sata su potro{ena u bijeloj ku}i na Miljacki kako bi se razgovaralo o integracijama gradskih podru~ja. No, kako za stolom nije bila SDA, sve je li~ilo na malu pri~aonicu.

Faksimil zahtjeva ~etvorke

POPIS
Vije}e ministara je napokon donijelo odluku popis stanovni{tva pomjera se za {est mjeseci. Tako }e nas popisivati od 1. do 15. oktobra ove godine, a prema stanju u pono} dan-dva ranije. Valjda }e sada, barem tamo do rane jeseni, prestati domoljubni ispadi i politizacija ovog slu~aja.

SAZIVANJE KOLEGIJA Kako Vlada nije razmatrala izglasavanje nepovjerenja, to mijenja situaciju i zahtijeva novo sazivanje Kolegija Predstavni~kog doma iza nedjelje, ka`e Josipovi}
tno prekr{en Poslovnik. Ako je predsjedavaju}i postupio po zahtjevu ova ~etiri kluba poslanika, to bi zna~ilo da je Parlament blokiran, smatra Osmanovi}. vjerenja, a prema propisima ima rok od 30 dana da to u~ini. Predsjednica Kluba poslanika HDZ-a 1990 Slavica Josipovi} ka`e da su poslanici iz ve}ine ju~er o~ekivali izja{njavanje Vlade o zahtjevima za izglasavanje nepovjerenja. Sad, nakon {to Vlada to nije razmatrala, Josipovi} ka`e da mijenja situaciju i zahtijeva novo sazivanje Kolegija Predstavni~kog doma iza nedjelje. - U januaru nije bilo zasjedanja, ali to ne zna~i i da ne}e biti, ka`e Josipovi}.
M. \UROVI] RUKAVINA

O~ekivanja ~etvorke
Podsjetimo da je [kalji} prije dva dana, o~ekuju}i da }e se Vlada ju~er izjasniti o zahtjevima za izglasavanje nepovjerenja, kao mogu}nost najavljivao vanrednu sjednicu Doma za ponedjeljak. No, takva opcija je sad otpala, jer Vlada ju~er nije razmatrala zahtjeve iz Parlamenta o izglasavanju nepo-

FIKRET ABDI]
Odlukom Predsjedni{tva DNZ-a BiH Fikret Abdi}, Elvira Abdi} - Jelenovi}, Edina Abdi} - Pleho... i da ne nabrajamo - svi Abdi}i su isklju~eni iz stranke. Zanimljivo je u toj cijelo (tu`noj) pri~i da je velikokladu{ki Babo (a onda i familija mu) u ovoj stranci bolje stajao dok je bio iza re{etaka.

VIJEST U OBJEKTIVU
SLOVENIJA
Podatak da je u srijedu na gradske ulice iza{lo 100.000, od, ina~e, 160.000 zaposlenih u slovenskoj javnoj upravi, govori o ozbiljnosti {trajka u ovoj relativno mladoj ~lanici EU. Zbog ~ega se ozbiljno trese Jan{ina vlada, s malo izgleda da se odr`i na vlasti.

Foto: Damir ]UMUROVI]

Donacija IZ-a iz Tomislav-Grada
U povodu ro|endana Muhammeda a.s, Omladinski krug - Med`lis Islamske zajednice iz Tomislav-Grada, u pratnji Edina ef. Kuki}a, ju~er je posjetio Dom za djecu bez roditeljskog staranja na Bjelavama. Tom prilikom ovoj ustanovi uru~ena je robna donacija za djecu. Trenutno se u Domu nalazi 110 djece. Podijeljena su u pet odjeljenja, po uzrastu, od beba do srednjo{kolaca. Ne{to vi{e od pola ukupnog broja djece poha|a osnovnu ili srednju {kolu. Tako|er, dio djece koja su u ovom domu su djeca sa posebnim potrebama. Najmla|i su se posebno obradovali ovoj vrijednoj donaciji i zahvalili na poklonima.

VIJEST U

maraka izdvojilo je Ministarstvo prosvjete i kulture RS-a za program pripreme za polazak u {kolu za 3.000 djece koja ne idu u vrti}e.

BROJU

232.000

OSLOBO\ENJE petak, 25. januar/sije~anj 2013.

INTERVJU
Slobodno se di{e

5

Emd`ad Galija{evi}, na~elnik Op}ine Biha}

Dug ve}i od bud`eta
Zadatak je stabilizirati i uravnote`iti Op}inu Biha}, a krenuo sam od sebe smanjiv{i platu za dvije hiljade KM Naru~io sam procjene i put prema [trba~kom buku bi trebao ko{tati oko milion i pol maraka
Razgovarao: Fahrudin BENDER

Dva mandata zaredom SDP je imao na~elnika u Biha}u i vjerovalo se da }e jo{ dugo ovaj grad biti crven. No, nakon Hamdije Lipova~e i njegovog politi~kog klona Albina Musli}a izgleda da je uni{tena floskula o “mladim esdepeovcima” kao idealnim na~elnicima. Emd`ad Galija{evi} ima radnog iskustva koliko oni godina, a hrabrost je pokazao i samom ~injenicom da je odlu~io preuzeti op}inu koja je u minusu za visinu cijelog jednog bud`eta. I ko bi rekao “~uda da se dese” , da na~elnik SDA spa{ava Biha}, a gra|ani su mu upravo za to i dali mandat. • Tek ste 70 dana na~elnik Biha}a. Je li to dovoljno da se u~ini bilo {ta osim sagledavanja stanja koje ste zatekli? - Do kona~nog stanja }emo do}i tek revizijom za koju smo raspisali javni poziv, za {to je Op}insko vije}e izglasalo odluku. Ugrubo smo do{li do nekih saznanja u Op}ini Biha} koja je ukupno du`na, preliminarno, 22.505.390 maraka. Imamo mnogo kratkoro~nih obaveza, a i onih dugoro~nih koje samo po kreditima iznose 14 miliona maraka. U ovom momentu smo, dakle, du`ni 22 miliona, a punjenje bud`eta za 2012. godinu je bilo oko 17 miliona KM. Veliki je deficit, realni bud`et Biha}a je 17-18 miliona, tako da smo du`ni ve}i iznos od bud`eta. To je stanje kakvo jeste i mi sad moramo realno projicirati.

sina nerealna mjestu i datom vremenu, vr{ili smo u{tede samo tako {to smo plate retroaktivno izjedna~ili sa federalnim zakonom. Hvala i Sindikatu Op}ine, koji je shvatio realnost stanja u kojem se nalazimo. Kada sam do{ao, zadnja podijeljena plata je bila za sedmi mjesec, kasnilo se sa pet pla}a. Evo, danas smo isplatili platu i topli obrok za 12. mjesec, zna~i uspjeli smo. Jo{ gore stanje je bilo u op}inskim firmama, u Sportskoj dvorani su tada prima-

radim mnogo bolje nego {to se radilo do sada, i ja to ~inim. • Je li krivica za stanje isklju~ivo na Va{im prethodnicima? - Ne}u ja re}i “krivica” , nego odgovornost njih koji su bili na ~elu. Bila su to druga vremena, 2006. kada je uveden PDV, bud`et Biha}a je bio 40 miliona. Jesu li s tim sredstvima mogli bolje upravljati - jesu. Jesu li opteretili Op}inu - jesu. Jesu li plate bile neprikladne za ovo dru{tvo - jesu. Da li je to sve bilo u redu - nije. Ja ih

Hvala Sindikatu
• Kako Va{i podre|eni gledaju na to? - Zatekao sam vi{e od 300 zaposlenih na bud`etu, koji su putem politike tu nagurani, ali mi ne}emo pribjegavati rje{enjima da otpu{tamo jer znamo koliko danas zna~i zaposlenje svakom ~ovjeku. Imali su plate ~ija je vi-

li platu tek za tre}i mjesec, evo isplatili smo im za deveti. Tako je bilo i sa Galerijom, Kulturnim centrom, Televizijom. ^inimo sve da stabiliziramo stanje, a pritom da {to manje ljudi ostane bez posla. • Biv{i na~elnici Musli} i Lipova~a nisu spominjali ove probleme?! - Pa uzmite samo to da je od 2004. do 2012. godine ovdje na reprezentaciju potro{eno 640.000 KM, na putne tro{kove 730.000 maraka, onda je jasno koliko su oni brinuli. Gra|ani moraju biti upoznati sa ovim, ali bez obzira na stanje, oni od mene o~ekuju da se potrudim i da

ne bih ni pobijedio, niti bih bio na~elnik da su radili kako treba. Naslu{ali su se gra|ani svega, o silnim projektima plinifikacije op}ine, turisti~kog aerodroma, besplatnog interneta za sve, 40 hiljada radnih mjesta na Cargo @eljavi, dvorane od pet hiljada mjesta, {to nisu dobili. • A {ta su dobili? - Ova op}ina od nekada{nje velike i perspektivne pri~e postala je najzadu`enija op}ina u FBiH, a jo{ nismo adekvatno ni izmjerili tu provaliju. Pao je snijeg, a na nas su se obru{ili kritikama, a ostavili su nam dug prema Komu-

nalnom preduze}u 700 hiljada i firmi koja odr`ava puteve milion KM. Tako je Op}ina svojom nelikvidno{}u i svoje suradnike dovela u te{ku situaciju. Samo studentima 179 hiljada maraka je zate~enog duga, da ne nabrajam sve. Sam op}inski organ, za tonere, papir, gorivo, du`an je milion maraka. Ovoj op}ini vi{e treba dobar ekonomista kao ste~ajni upravnik nego na~elnik kao politi~ka figura. Ali, mi }emo, osim sanacije poku{ati i vi{e, jer Biha}u treba sve, i spor tske dvo ra ne i ure|ena {etali{ta i kulturni doga|aji i infrastruktura za razvoj privrede i turizma i sve. • Blizu milion KM iz evropskih fondova je utro{eno na Nacionalni park Una, dobili smo klupe, ograde, putokaze, korpe, ali ne i put za [trba~ki buk? - Ja se sla`em potpuno da treba porazmisliti o prioritetima. I ja o tom putu stalno govorim, naru~io sam procjene i put bi trebao ko{tati oko milion i pol maraka. Isto nam trebaju i turisti~ki putevi za Golubi}, Lohovo, Klokot. Tu dolazimo do problema jer se mi, kao op}ina, vi{e ne mo`emo ni zadu`iti. Ali, tra`i}emo pare na u{tedama, nadam se da }emo u ovoj godini u{tedjeti oko tri miliona. Kada to ka`em, kre}em od sebe jer sam za 2.000 maraka sebi umanjio platu. Bio sam spreman i na zagarantovani minimalac a da se Op}ina stabilizira. • Smatrate li da je Va{ zadatak pre te `ak da bi us pje {no bio okon~an? - Ne smatram. Zna~i, zadatak je sta bi li zi ra ti i ura vno te `i ti Op}inu Biha}, i poku{ati uraditi i vi{e od toga. U tome mi poma`e i Vije}e i javnost, a doveo sam ozbiljne ljude za saradnike koji su se dokazali u svojim profesijama. To su Sudo Omerdi}, profesor na Ekonomskom fakultetu, Smail Toromanovi}, koji je predsjednik Agronomske

• Va{a poruka ~itateljima Oslobo|enja? - Prije nego formirate mi{ljenje, do|ite u Biha}. To je prelijep grad, sa takvom rijekom, planinama, odmarali{tima, srda~nim i plemenitim ljudima, sa demokratskom tradicijom, par stotina kilometara udaljen od prvih evropskih metropola, sa blizinom mora, grad koji je otvoren za sve. Mo`da ljudi i ne znaju da sam ja uspio i u namjeri da se ovaj grad depolitizira, da se slobodnije di{e. Volio bih da ovo bude i grad u kojem }e se pokrenuti obimna proizvodnja, grad koji }e vidjeti zna~ajna ulaganja a ve} imamo {ta i ponuditi za turizam. Mi }emo ove godine biti svega deset kilometara od EU, mo`da, ovdje bude dobro {oping mjesto, mo`da je mudro ovdje poku{ati i biznis. Bi}emo kreativni i transparentni kao par tneri, srda~ni i iskreni kao doma}ini.

komore Federacije BiH, ina~e najve}i dostupni nam stru~njak za poljoprivredu, pukovnik Sara~evi}, {ef kabineta, koji vrlo disciplinirano vodi ovaj tim, ali i drugi stru~njaci za oblasti koje su u na{em fokusu. Radimo kvalitetno, po{teno, jasno i javno.

Bez predrasuda
• Koliku podr{ku mo`ete o~ekivati od USK-a i FBiH gdje SDP i SBB vode glavnu rije~? - Kao ~ovjek nemam tog optere}enja. Njima je obaveza da pomognu, imam dobre kontakte i nastupam bez predrasuda. Ako je ne{to pozitivno za Biha}, ne}u da vjerujem u mogu}nost postojanja opstrukcija. Ali, ja se bojim da na{a Vlada ne}e mo}i nikome pomo}i. To vi{e nema veze sa strankom, nego ima li kod njih kapaciteta da pomognu nekome. Ako jedna vlada bude ispla}ivala 80 posto samo svojih plata, kome oni uop{te mogu pomo}i? A, opstrukcije po strana~koj osnovi, to nikada i nikome ne bih radio. • Mnogi ka`u da je SDP zauvijek izgubio Biha}? - Te podjele su njihovo unutra{nje pitanje u koje ne ulazim. Kao na~elnik }u se truditi da oni nikad vi{e ne pobijede. Imali su {ansu, dva mandata i dosta je. Ako ni ja ne zadovoljim, neka i mene bira~i kazne ili bilo koga sutra ko bude u poziciji da vodi grad.

TAKORE]I... PROTEST
^lanovi Me|unarodnog ekspertnog tima Instituta za istra`ivanje genocida Kanada uputili su pismo generalnom sekretaru UN-a Ban Ki-moonu u kojem su ocijenili skandaloznim pu{tanje kompozicije “Mar{ na Drinu” na priredbi u zgradi Ujedinjenih nacija, javlja Fena. “Pjesma je za Bo{njake postala jasan i nedvosmislen simbol zlo~ina genocida po~injenog nad njima od srpskih oru`anih formacija, posebno u Podrinju u oba svjetska rata i u toku agresije na Republiku BiH 1992 - 1995”, nagla{ava se u pismu. U ovom institutu vjeruju da }e odgovorni biti sankcionirani za ovu te{ku uvredu te da }e biti uspostavljeni mehanizmi kojim }e se sprije~iti incidenti {to vrije|aju i nanose bol `rtvama genocida tokom slu`benih ceremonija UN-a.

6

DOGA\AJI
VIJESTI
Koncerti u New Yorku

petak, 25. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

Po~ela nova istraga o pogibiji Trajkovskog
Istra`ni tim, koji }e provjeriti sva dosada{nja sa znanja u vezi s pogibijom makedonskog predsjednika Borisa Trajkovskog u avionskoj nesre}i 26. februara 2004. u blizini Mostara, po~eo je rad nakon {to je ministar komunikacija i prometa BiH Damir Had`i} po tpi sao odlu ku o nje govom formiranju, javlja Fena. - Istra`ni tim, u ~ijem je sastavu 15 ~lanova, podijeljen je u pet komisija i one su ve} po~ele da rade, izjavio je za Fenu Omer Kuli}, glavni istra`itelj u sklopu ovog tima i savjetnik ministra Had`i}a. Poja{njava da u radu komisija par ticipiraju predstavnici/eksper ti iz ~etiri zemlje - BiH, Hrvatske, Makedonije i Srbije, te da Istra`ni tim ima i stalnog konsultanta iz SAD-a. Komisije rade neovisno, a zajedni~ki }e sa~initi izvje{taj.

Pri~a o uspjehu bh. muzike
^eka nas ogromno zadovoljstvo, ali i ogromna odgovornost, istakao je kompozitor i profesor na Muzi~koj akademiji u Sarajevu Ali{er Sijari}
Ameri~ko-bosanska fondacija, u saradnji sa Stalnom misijom BiH pri Ujedinjenim nacijama, organizuje 31. januara kon cert mla dih umje tni ka i kompozitora iz BiH u maloj dvorani Carnegie Halla u New Yorku. Bi}e to jedinstvena prilika da se javnosti predstavi bh. umjetnost i to u jednoj od najcjenjenijih i najpoznatijih koncertnih dvorana svijeta. - New York je centar svjetske diplomatije i ovo je odli~na prilika da se predstavimo ne~im lijepim i na pozitivan na~in. U~estvovat }emo i na panel-diskusijama u Washingtonu. Tu }emo poku{ati napraviti spoj civilnog dru{tva i politike. To zna~i da }emo raditi i na ekonomskim vezama SAD-a i BiH, a organizovat }emo nekoliko sastanaka sa ljudima iz State Departmenta, kazao je Mak Kamenica iz Ameri~ko-bosanske fondacije. Kroz saradnju sa Ameri~kobosanskom fondacijom, a sve u svrhu ja~anja kulturnih, obrazovnih i politi~kih veza SAD-a i BiH, organizuje se ovaj koncert koji }e biti odr`an u Carnegie Hallu, a na kojem }e biti izvedena djela bh. kompozitora mla|e generacije. - Bh. kompozitori prvi put }e biti predstavljeni u koncertnoj sa li ko ja ima re no me na me|unarodnom nivou. Ovo je pri~a o uspjehu bh. muzike. Ne moram posebno ni nagla{avati kolika }e to za nas biti ~ast, istakao je kompozitor i profesor na Muzi~koj akademiji u Sarajevu Ali{er Sijari}, ~ija }e djela, uz djela \or|a Jovan~i}a, Igora Kara~e i Dine Ra{idbegovi}a, tako|er, biti izvedena. Pored njih, nastupit }e i Dragan Opan~i}, Vedran Tuce, Ivan [ari} i Naomi Dru{ki}.

Foto: [. SULTANOVI]

Suspendovan policajac GPBiH
Direktor Grani~ne policije Bosne i Hercegovine Vinko Duman~i} je donio rje {e nje ko jim se pri vre me no su spenduje policijski slu`benik C. S. (1983) sa poslova i zadataka koje je obavljao u Jedinici grani~ne policije Trebinje, javlja Fena. U cilju sticanja finansijske koristi, on je u 14. januara 2013 godine, u saradnji sa saizvr{iteljem ^. N, la`no prijavio kra|u svog putni~kog motornog vozila. Istragom je ut vr|eno da je namjeravao {tetu naplatiti preko police osiguranja, a vozilo je prona|eno, saop}eno je iz GPBiH.

REFORMA FISKALNE POLITIKE U Washingtonu }e biti organizirani paneli posve}eni BiH, prvi }e ponuditi nova rje{enja za reformu fiskalne politike na{e zemlje, dok }e u~esnici drugog razmatrati polo`aj `ena u BiH

Kako je najavljeno, 5. i 6. februara, u SAIS Centru za transatlantske odnose pri Johns Hopkins univerzitetu u Washingtonu bi}e organizirani i paneli posve}eni BiH. Prvi panel }e okupiti niz ekonomskih stru~njaka koji }e ponuditi nova rje{enja za reformu fiskalne politike u BiH, dok }e u~esnici drugog panela razmatrati polo`aj `ena u BiH iz gotovo svih aspekata dru{tva. Ove panele }e sve~ano otvoriti predsjednik Federacije BiH @ivko Budimir i Jadranka Negodi}, ambasadorica BiH u SAD-u. - Panel }e biti svojevrsni uvod za me|unarodnu konferenciju koju }emo krajem 2013. organizirati u Sarajevu o istoj temi, istakla je ~lanica UO ABF-a DijaE. GODINJAK na Duvnjak.

I Stranka za BiH i SDA formirale timove za smjenu Vlade TK-a

Podr{ka biv{ih esbebeovaca?
Lagumd`ija primio ambasadore Malezije i Slovenije
Zamjenik predsjedavaju}eg Vije}a ministara i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumd`ija primio je ju~er u nastupnu posjetu ambasadora Malezije u BiH Anuara bin Kasmana. Lagu md`ija je izra zio do bro do {li cu Ka smanu, uz `elju da po li ti ~ki i ekonomski odnosi dviju prijateljskih ze ma lja bu du una pri je|eni. La gu md`i ja je pri mio u ra dnu po sje tu i ambasadora Slovenije u BiH An dre ja Gras sellija. Ministar i ambasador Grasselli su bilateralne odnose BiH i Slovenije ocijenili izuzetno dobrim i izra zili uvjerenje da }e se dosada{nja uspje{na saradnja nastaviti. Ukoliko u narednim sedmicama do|e do smjene Vlade Tuzlanskog kantona, novu parlamentarnu ve}inu u Skup{tini, kako nezvani~no saznajemo, mogli bi ~initi SDA (10), SBiH (3), BPS (2), NS Radom za boljitak (2) i dvojica nezavisnih poslanika. Tako|er, podr{ku ovakvoj ve}ini mogla bi dati jo{ dvojica poslanika. Kako se {pekuli{e, oni ne}e zvani~no biti dio parlamentarne ve}ine, ali bi trebali davati podr{ku kod usvajanja va`nih zakona, te budu}u koaliciju u~initi stabilnijom. Pri~a o rekonstrukciji vlasti u Tuzlanskom kantonu po~ela je prije dvije sedmice. Tada je iz SBB-a isklju~en poslanik Salih [abovi}, a potom je ovu stranku napustio i Alija Azabagi}, jo{ jedan poslanik. Oni su najavili da }e u Skup{tini osnovati klub nezavisnih poslanijedni i drugi, da je stanje jednostavno neodr`ivo, da je do{lo do zasi}enja, kazao je Besim Imamovi}, predsjednik Kantonalnog odbora Stranke za BiH. Prema njegovim rije~ima, i SDP i SDA pozivaju SBiH da se uklju~i u vlast. - Mi }emo tra`iti garanciju da ovo mo`e i}i naprijed. Broj ministarstava, pozicije, to nama uop{te nije bitno, niti nam je vlast bitna. Nama je bitno da mi stvari popravimo. Imamo kapacitet unutar stranke da stvari mo`emo popraviti. Imamo ljude za sve mogu}e pozicije u TK-u i tvrdimo da to mogu puno bolje, kazao je Imamovi}, te dodao da vlast u TK-u vode ljudi koji nisu u stanju i}i naprijed, te da su trenutno vidljivi veliki problemi u obrazovanju i zastoji u privredi.
S. K.

Skup{tina TK-a: Formiranje kluba nezavisnih poslanika

ka, {to je skup{tinsku ve}inu (SDP, SBB, NS Radom za boljitak, BPS) u~inilo nestabilnom. Zvani~nih razgovora o rekonstrukciji vlasti jo{ nema. Me|utim, kako se mo`e ~uti, SDA je ve} osnovala tim koji }e predvoditi okupljanje nove parlamentarne ve}ine. Pregovara~ki tim formira-

la je i Stranka za BiH, ~iji su ~lanovi ju~er odr`ali pres-konferenciju u Tuzli. - Osnovni cilj je da ka`emo da mi nismo navija~i ni SDP-a, niti SDA, nego da smo dobro organizovana politi~ka stranka. Pokazalo se nakon dvije i po godine ovakve vlasti, u kojoj su participirali i

OSLOBO\ENJE petak, 25. januar/sije~anj 2013.

DOGA\AJI
VIJESTI

7

Na dnevnom redu sjednice Vije}a ministara BiH u srijedu

Tek dio zakona iz sporazuma SDP - SNSD?
U Parlamentu BiH potvr|eno da na zasjedanju 31. januara ne}e biti niti jednog iz seta od osam prijedloga izmjena i dopuna zakona, kao ni izmjena onoga o Javnom RTV sistemu
Vije}e ministara BiH na sjednici u srijedu, 30. januara, trebalo bi utvrditi bar dio prijedloga izmjena i dopuna zakona iz seta od ukupno osam akata koji }e se mijenjati u skladu sa dogovorom SDP - SNSD, doznaje Oslobo|enje. Generalni tajnik VM-a Zvonimir Kutle{a potvrdio je za Oslobo|enje kako su iz resornih ministarstava najavili da se izmjene zakona privode kraju. - Jo{ nije definiran dnevni red sjednice Vije}a ministara BiH za srijedu, ali postoji mogu}nost da ovih dana do|u pojedini zakonski prijedlozi koji su ve} pripremljeni i kao takvi budu uvr{teni kao to~ke koje }e se razmatrati. U Generalnom tajni{tvu Vije}a ministara BiH imamo informacije da je pribavljanje mi{ljenja za odre|ene akte ura|eno. Od predlaga~a, resornih ministara i predsjedatelja Vije}a ministara BiH, ovisi koje }e izmjene i dopune zakonskih akata, koji su pro{li procedure, biti stavljene na dnevni red, pojasnio je generalni tajnik Vije}a ministara BiH.

Ekonomija prioritet
^lan Predsjedni{tva BiH Bakir Izetbegovi} razgovarao je ju~er sa ambasadorom Velike Britanije Nigelom Caseyem o aktuelnoj politi~koj i ekonomskoj situaciji u BiH, saop{teno je iz Predsjedni{tva. Kako se navodi, izra`ena je zabrinutost zbog zastoja procesa euroatlantskih integracija, odnosno ispunjavanja uslova za podno{enje kredibilne aplikacije za ~lanstvo u EU i aktiviranje Akcionog plana za ~lanstvo u NATO-u. Izetbegovi} je naglasio da je primarni interes gra|ana BiH unapre|enje ekonomske i socijalne situacije, te da je zato te`i{te potrebno staviti na ekonomska pitanja i posvetiti se iznala`enju konkretnih rje{enja i osiguravanju povoljnih finansijskih sredstava za ubrzani razvoj potencijala u oblasti poljoprivrede, turizma i obnovljivih izvora energije.

Parlament BiH: Sva te{ka pitanja tek u februaru

Foto: D. ]UMUROVI]

Ne mo`e sti}i
Kako je Oslobo|enje prvo izvijestilo, Ured za zakonodavstvo BiH ve} je dao o~itovanja na izmjene i dopune Zakona o Centralnoj banci BiH i izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama BiH. U proceduri je i davanje o~itovanja na prijedlog zakona o postupku zaklju~ivanja i izvr{avanja me|unarodnih ugovora koji je u Ured po{tom stigao u utorak ne{to iza podne. Za o~ekivati je, stoga, da se upravo ovi zakonski akti pojave na narednoj sjednici Vije}a ministara BiH. Mogu}e je da se isto desi i sa izmjenama i dopunama zakona o

Vanjskotrgovinskoj komori, dr`avnoj slu`bi u institucijama BiH, sukobu interesa u institucijama BiH, Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u BiH i Izbornom zakonu BiH. Pribavljanje mi{ljenja za izmjene i dopune ovih akata je pri kraju. Osim Ureda za zakonodavstvo, mi{ljenja na ve}inu akata trebaju dati ministarstva finansija i trezora (nu`nost eventualnog osiguravanja novca za njegovu provedbu) te pravde. No, i ako Vije}e ministara BiH na sjednici 30. januara utvrdi izmjene dijela ili svih osam zakonskih akata iz seta sporazuma SDP SNSD, a koje su naknadno podr`ali i HDZBiH, SDS, HDZ 1990 i SBB, nije realno o~ekivati da se oni narednog dana, u ~etvrtak, 31. januara, pojave na sjednici Predstavni~kog doma Parlamentarne skup{tine BiH. - Nemamo jo{ nikakvih naznaka iz Vije}a ministara BiH glede seta izmjena i dopuna zakonskih rje{enja. Ne postoji realna mogu}nost da se ti akti stave na dnevni red predstoje}e sjednice, jer je nemogu}e organizirati da se o tim materijalima o~ituju nadle`na

povjerenstva, istakao je za Oslobo|enje Veso Vegar, savjetnik predsjedatelja Zastupni~kog doma PS-a BiH Bo`e Ljubi}a.

Podba~aj {estorke
Osim Ustavnopravne komisije, koja se mora o~itovati o svakom zakonskom aktu prvenstveno s ciljem utvr|ivanja uskla|enosti izmjena sa Ustavom BiH, za mnoge od njih upravo to parlamentarno radno tijelo je i nadle`no: Zakon o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH, Izborni zakon BiH, Zakon o dr`avnoj slu`bi u institucijama BiH i Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u BiH. Za izmjene zakona koji se ti~u Centralne banke BiH i Zakona o javnim nabavkama BiH nadle`na je Komisija za bud`et i finansije, Zakona o Vanjskotrgovinskoj komori BiH Komisija za vanjsku trgovinu i carine, a Zakona o postupku zaklju~ivanja i izvr{avanja me|unarodnih ugovora Komisija za vanjske poslove. Na sjednici Predstavni~kog doma PS-a BiH, u ~etvrtak, 31. januara, na dnevnom redu, iako se to o~ekivalo, ne}e biti ni prijedloga iz-

mjena i dopuna Zakona o Javnom radio-televizijskom sistemu BiH koji tretira pitanje uvo|enja RTV kanala na hrvatskom jeziku RTVH, kao ~etvrtog javnog servisa u BiH. Ni ovaj materijal, kako je istakao savjetnik predsjedatelja Zastupni~kog doma PS-a BiH, nije ispunio poslovni~ke odredbe nije razmatran u nadle`nim komisijama kako bi se pojavio na ve} zakazanoj sjednici. - Sastanak Kolegija je u srijedu, 30. januara, a za o~ekivati je da se na ve} utvr|eni dnevni red uvrsti jo{ jedino to~ka o izmjenama i dopunama Zakona o popisu stanovni{tva, doma}instava i stanova u BiH koje je Vije}e ministara BiH predlo`ilo da se razmatra po `urnom postupku, ocijenio je Vegar. Tako }e Parlament BiH sva te{ka pitanja ostaviti za februar. Time je propao nagovje{taj predsjednika {est politi~kih stranaka kako }e sve biti zavr{eno u januaru 2013, a {to je ozvani~eno i kroz Program rada Vije}a ministara BiH koje je definiralo da }e do kraja ovog mjeseca staviti ta~ku na set od osam zakonskih prijedloga iz sporazuma A. TERZI] SDP - SNSD.

Razo~arana britanska ambasada
Duboko smo razo~arani odbijanjem Gradskog odbora SDA Mostar da prisustvuje razgovorima kojima je doma}in bio OHR, saop}eno je ju~er iz Ambasade Velike Britanije u BiH. Ambasada poja{njava da je cilj ovih razgovora rje{avanje upravo onih pitanja za koje su SDA Mostar i druge stranke izjavile da su im va`na. Sve druge glavne stranke koje imaju svoje predstavnike u gradskim strukturama su se uklju~ile u proces i bile su spremne da razgovaraju o mogu}im na~inima da se rije{i trenutna situacija i time omogu}i odr`avanje lokalnih izbora u Mostaru te prona|e usagla{ena osnova kako bi grad krenuo naprijed. Zbog toga podsti~emo SDA Mostar da se pridru`i svim drugim strankama za pregovara~kim stolom, stoji u saop}enju.

Stranka za BiH

Ne zaboraviti genocid
Mla di Stran ke za Bo snu i Hercegovinu, povodom Me|una ro dnog da na sje }a nja na `rtve holokausta, 27. januara, podsjetili su ju~er doma}u i me|unarodnu javnost da ne treba zaboraviti ni tragediju i posljedice genocida i ratnih zlo~ina po~injenih na tlu BiH od 1941. do 1945, kao i od 1992. do 1995. godine. Remzija [eti} je podsjetio da je Generalna skup{tina UN-a 2005. donijela zvani~nu rezoluciju o obilje`avanju Me|unarodnog dana sje}anja na `rtve holokausta, u kojoj je pokazana odlu~nost da se pomogne u spre~avanju genocida ubudu}e, dok je Nermina Be{ovi} pozvala sve dr`avne organe na po{tivanje rezolucije UN-a o sje}anju na `rtve holokausta. Naglasila je da su SBiH i njeni zastupnici u Predstavni~kom domu Parlamenta BiH Beriz Belki} i Azra Had`iahmetovi} 2011. inicirali dono{enje zakona o zabrani negiranja, minimiziranja, opravdavanja ili odobravanja holokausta, zlo~ina genocida i zlo~ina protiv ~oFoto: [. SULTANOVI]

Hitno provesti presudu Sejdi} - Finci
Godina prije izbora nije idealno vrijeme za kompromis, ali BiH nema izbora, rekao je evropski komesar za pro{irenje [tefan Füle u ju~era{njem obra}anju pred Vije}em Evrope u Strasbourgu, javlja Fena. Govore}i o potrebi implementacije presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdi} - Finci, naveo je da je generalni sekretar Vije}a Evrope Thorbjorn Jagland dao do znanja da naredni izbori ne mogu ispuniti evropske standarde ako se ovo pitanje ne rije{i. - Nadalje, Sporazum o stabilizaciji i pridru`ivanju, kao i zahtjev za ~lanstvo u EU su na ~ekanju sve dok se presuda ne provede. Tek kada stupi na snagu SSP, EU }e biti u poziciji da podr`i BiH u rje{avanju nedostataka Dejtonskog sporazuma, isti~e Füle. [ef Delegacije i specijalni predstavnik EU Peter Sorensen dobio je dodatna ovla{tenja i podr{ku Bruxellesa.

vje~nosti, ali nije bilo ve}inske podr{ke u Parlamentu. Mladi SBiH najavili su i skoru javnu tribinu o potrebi dono{enja dr`avnog zakona u BiH o zabrani negiranja, minimiziranja, opravdavanja ili odobravanja holoka-

usta, zlo~ina genocida i zlo~ina protiv ~ovje~nosti, nakon ~ega }e SBiH dati novi prijedlog teksta takvog zakona, kao i inicijativu za dono{enje rezolucije u Parlamentu o genocidu po~injenom u Srebrenici. L. R.

8

OGLASI

petak, 25. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE petak, 25. januar/sije~anj 2013.

OGLASI

9

10
TEOLOGIJA OSLOBO\ENJA

KOMENTARI

petak, 25. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

Ko su balkanski De Gaulle i Adenauer? J
Pi{e: D`evad HOD@I]

Vizionarski, hrabri i po svom humanisti~kom, politi~kom i civilizacijskom potencijalu veliki, epohalni Elizejski sporazum potpisan je osamnaest godina nakon {to su saveznici porazili fa{izam do nogu, sravnali ga sa crnom zemljom. Na{i “saveznici” nisu imali i jo{ nemaju moralne i politi~ke snage za takav posao. Kod nas je, lapidarno govore}i, cijeli problem u tome {to su agresiji, etni~kom ~i{}enju, genocidu i fa{izmu ipak date politi~ke koncesije

u~er je, u povodu pedesete godi{njice Elizejskog sporazuma koji su 22. januara 1963. godine potpisali Charles de Gaulle, u ime Francuske, i u ime Njema~ke kancelar Konrad Adenauer, ovdje, na stranicama Oslobo|enja, odli~nu, kao i obi~no, kolumnu napisao Gojko Beri}. U kolumni je rije~ o tome kako i za{to poruka Elizejskog ugovora da se zahvaljuju}i viziji dvojice velikih ljudi, na zgari{tima neprijateljstva i nad provalijama tri velika francusko-njema~ka rata mogu izgraditi mir, prijateljstvo i suradnja (jo{ uvijek) ne mo`e biti poticajna i ohrabruju}a za Bosnu i Hercegovinu, ali, dodajmo ovdje, i za cijeli Balkan, kako je prije nekoliko dana naglasio njema~ki ambasador u Beogradu, po`eljev{i zajedno sa svojim francuskim kolegom da i narodi Balkana prevazi|u neprijateljstva, postanu prijatelji i postanu ~lanovi Evropske unije. Pa iako je u spomenutoj kolumni njen autor u zavr{nici kriti~ki potcrtao i oportunisti~ko i komformisti~ko dr`anje me|unarodne zajednice u BiH, mislim da naslov Beri}eve kolumne “Prokleta avlija” , iako novinarski efektan, mo`da i ne htiju}i, priziva metafori~ku poruku koja ne odgovara u potpunosti stanju stvari u Bosni i Hercegovini i na Balkanu. U najkra}em, evo za{to. Vizionarski, hrabri i po svom humanisti~kom, politi~kom i civilizacijskom potencijalu veliki, epohalni Elizejski sporazum potpisan

E

je osamnaest godina nakon {to su saveznici porazili fa{izam do nogu, sravnali ga sa crnom zemljom. Na{i “saveznici” nisu imali i jo{ nemaju moralne i politi~ke snage za takav posao. Kod nas je, lapidarno govore}i, cijeli problem u tome {to su agresiji, etni~kom ~i{}enju, genocidu i fa{izmu ipak date politi~ke koncesije. vo ilustracija, posljednja u dugom nizu koji potvr|uje nedemokratski, antievropski i diskriminacijski karakter dejtonskog ustavnog ustrojstva Bosne i Hercegovine. Bakir Izetbegovi}, ~lan Predsjedni{tva BiH, ovih je dana zatra`io od Ustavnog suda BiH ocjenu ustavnosti ~lanova Zakona o praznicima RS-a, kojima se kao zvani~ni praznik 9. januar utvr|uje kao Dan Republike Srpske. “Smatram da svako propisivanje praznika entiteta koji simboliziraju samo jedan, ili samo dva od tri konstitutivna naroda u BiH, predstavljaju mjere koje su sra~unate na razlikovanje, isklju~ivanje, ograni~avanje ili davanje prvenstva, zasnovano na nacionalnom ili etni~kom porijeklu i da imaju za cilj da naru{e ili kompromituju priznavanje, u`ivanje ili vr{enje, pod jednakim uslovima, ljudskih prava i osnovnih sloboda u svim oblastima `ivota” , naveo je Bakir Izetbegovi}. Stvar je sasvim jasna. Republika Srpska kao svoj praznik obilje`ava 9. januar kada je Radovan Karad`i} u Banjoj Luci osnovao “Republiku srpskog naroda” . “Neka Bakir Izetbegovi} slavi {ta ho-

I

}e, {ta me briga. Ja mu ne branim, ali on ne}e nama osporiti da mi proslavljamo {ta mi ho}emo” , ka`e Milorad Dodik i dodaje to je “na{ praznik” i to “ne mo`e niko da dira, pa ni Ustavni sud BiH” .A onda se odmah za rije~ javi i Ivo Miro Jovi}, visoki funkcioner HDZ-a BiH, koji ka`e da je RS ~injenica i da ona ima pravo na obilje`avanje svog praznika. I da se ne zaboravi, sva tri naroda imaju praznike koje treba da slave, a kada se radi o praznicima za hrvatski narod, vizionarski podsje}a Jovi}, to treba da bude 18. novembar, odnosno dan formiranja Herceg-Bosne. li, druga svje`a ilustracija. Ivica Da~i} je nedavno iznio inicijativu kako bi dr`ave na Balkanu trebale sura|ivati jer im je to u zajedni~kom interesu i kako bi trebale poku{ati napraviti balkansko vije}e ~ija bi uloga bila ja~anje dr`ava Balkana. To je inicijativa koja mo`e biti vrijedna pa`nje. Tako|er, treba vjerovati da se politi~ari mogu mijenjati, da se mogu odre}i svojih ranijih stavova i pogleda, da mogu pre}i na drugu stranu obale. Pa ipak, danas Srbiju vode dvojica ljudi od kojih je jedan politi~ki rastao pod strana~kim skutima Slobodana Milo{evi}a, a drugi na velikosrpskom programu Vojislava [e{elja. Ovaj drugi, podsjetimo, i danas nije~e genocid nad Bo{njacima po~injen u toku agresije na Bosnu i Hercegovinu, a potvr|en od me|unarodnih sudskih instanci. Ako se prave usporedbe izme|u na{e bosanskohercegova~ke i balkan-

Z

ske situacije i mogu}nosti da nam Elizejski sporazum sklopljen prije pola stolje}a kao temelj na kojem se danas gradi Evropska unija bude poticaj, inspiracija i poruka, onda bi ova dvojica trebalo da budu ili Charles de Gaulle ili Konrad Adenauer?! Onda bi deveti januar trebalo da bude dan pobjede nad fa{izmom u Bosni i Hercegovini!!! Ima li to smisla? Eto, u tome je razlika izme|u savezni~ke pobjede nad fa{izmom i odnosa me|unarodne zajednice prema Bosni i Hercegovini. ato ovdje navodim rije~i velikog Konrada Adenauera na koje sam nai{ao prelistavaju}i ovih dana jednu monografiju pod naslovom “Konrad Adenauer im Potrait 1917-1966” objavljenu u Kölnu 1996. godine. Rije~ je o sjajnoj fotomonografiji popra}enoj tekstovima Rolfa Sachsea i izabranim citatima, rije~ima i mislima Konrada Adenauera. Na 62. stranici ove monografije nalaze se rije~i velikog njema~kog dr`avnika koje je izgovorio 25. 12. 1951. godine: “Bojim se da ne}e biti mira, da ne}e biti spokoja za ~ovje~anstvo, ako se ne vratimo vje~nim, neprolaznim dobrima, na kojima jedino mo`e biti izgra|ena sre}a ~ovjeka. Bezgrani~na, nesputana egomanija, strast prema eksploataciji i u`ivanju ne donosi sre}u. Pounutra{njenje, prisebnost, rad i briga za drugoga i za op}e dobro jeste ono {to predstavlja na{u prijeku potrebu i {to nas ~ini sretnim.”

POZNAVANJE PRIRODE I DRU[TVA

L

e`ali smo na trosjedu i piljili. Njoj se gledala serija na foks krajmu, meni svjecko prvenstvo u rukometu. Reknem da bi radi mira u ku}i najbolje bilo da ona s trosjeda odgiba u svoje prirodno stani{te. U kuhinju. Ni{ta supruga. Onda reknem da po{tenoj i odgovornoj `eni je mjesto u ku}i i na le|ima. Tu ona popizdi i rekne da sam {ovinista, fa{ista, ultradesni~ar. I doda: “Sa’{ malo sutra gledat’ svjecko u rukometu!” , pa uzme daljinski i okrene mi le|a. I ja njoj okrenem le|a. [to je ostavilo sna`an utisak na mene. Zaspao sam. Sanjao da dobio sam posao u dr`avnoj slu`bi. Pos’o dobar, para lahka. Otkucam se na onoj ma{inici i bog te veselio. Pa obja{njavam, sve u snu, prijateljima da mi je super u slu`bi. A jedan od njih me pita a iz koje stranke je moja zlatna ribica? Ka`em da mi je ribica iz esdepea omogu}ila posao. Onda su me pitali a zar nisam rekao da }u se i{~laniti? “Samo me je pohlepa zadr`ala!” , reknem ja. Kad sam se probudio na na{ional d`eografik je bila edukativna emi-

Zlatna ribica
sija. Nau~nici istra`ivali genetsku sli~nost izme|u ~ovjeka i mi{a. “I {ta su skontali? Ima l’ sli~nosti izme|u mi{a i ~ovjeka?” , pitam `enu. “Skontali da razlike su bezna~ajne! [to se u stvarnom `ivotu da vidjeti na milion primjera” , rekne pogledav{i me. Ni{ta ja. Samo reknem da mogu l’ sad pogledati makar rezultate na eurosportu? “Naravski!” rekla je. “Ima kod nas u ku}i demokratije ili kako se to ve} zove!” . Pogledam rezultate, pa okrenem na Po{teno govore}i. Tema: hrvatski kanal. U studiju sve se pra{i. Reknem da demokratije, osim u na{em stanu, ima i na federalnoj. Jer ne ograni~ava federalna ljucka prava i slobodu mi{ljenja. “A {to bi federalci ograni~avali slobodu mi{ljenja kad ve}ina ljudi ne zna ni {ta je mi{ljenje ni {ta je sloboda!” , rekne supruga. Zaustim da reknem kako ne mo`e{ ljucka prava pro{irit’ ba{ na svakog ~ovjeka, kad supruga prekobaci ekran na TV1. Tamo je bila sjednica Vije}a ministara. Sjede ministri u nekoj sali, lijep i velik luster iznad njih. Skrenem `eni pa`nju na luster, a ona rekne. “Ne zavidim im na sjajnom lusteru. Visi im iznad glava!” Sutradan smo se picnuli i u mjesnoj zajednici dali nekoliko primjedbi na nacrt bud`eta Op}ine Novo Sarajevo. S tim da je Mica predlo`ila da kontejnere ispred na{ih zgrada mogu koristiti samo siroma{ni stanovnici na{e op}ine. [to je odbijeno jer suprotno je slobodi kretanja robe, ideja i ljudi. Iz mjesne smo u na{ Odron. Pa smo raspravljali o prirodi i dru{tvu. Mute je pri~ao kako ove drkad`ije na vlasti pla}amo k’o kraljeve, a neko je ocijenio da drkad`ije i moramo najbolje pla}at’ jer je u pitanju ru~ni rad! Po~ela je potom rasprava i o zajedni~kom `ivotu Srba, Hrvata, Bo{njaka, te Sejdi}a i Fincija u Sarajevu. Mica je kao nebo{njakinja istakla da je njen polo`aj u Sarajevu ugro`en. Jer nema

posla, nema je u organima i tome sli~no. Mi Bo{njaci smo je odmah napali, dokazivali da nije fer jer da i mi smo bez posla, `ivimo na ivici i sli~no tome. Onda se sred graje, Mica okrenula meni i rekla: “Jebem li ga, kako da `ivimo zajedno kad smo toliko razli~iti? Naro~ito oni!” [apnuo sam joj da ne moramo `ivjeti zajedno, al’ mo`emo kod mene razmijeniti razne polo`aje pa na}i onaj koji joj najvi{e odgovara. ^isto da ne kuka. U to je konobar rekao da pro~itao je u na`alost novini da Dino Konakovi}, najbolji ko{arka{ me|u politi~arima, nakon {to je ekspresno diplomirao, po~eo je praviti i vilu na Poljinama, naselju guzonja. “A iz koje stranke je njegova zlatna ribica?” , pitao je Mute. “Iz stranke demokracke akcije!” , rekne Mica. Javim se za rije~. Reknem da Dino je fini mladi} koji odli~no govori engleski, italijanski i rumunski jezik, da sve {to ima zaslu`io je. I da dok nam je takve omladine ne moramo brinuti za budu}nost. Svi su rekli da ne jedem govna. Tako da nisam.

Pi{e: Asaf BE^IROVI]

Mica je predlo`ila da kontejnere ispred na{ih zgrada mogu koristiti samo siroma{ni stanovnici na{e op}ine. [to je odbijeno jer suprotno je slobodi kretanja robe, ideja i ljudi

OSLOBO\ENJE petak, 25. januar/sije~anj 2013.

KOMENTARI
VIJESTI

11

I TO JE AMERIKA

I mi imamo san, ali...
N
Pi{e: Mirela DAUTBEGOVI]

Mo`emo samo sanjati da na dan polaganja zakletve predsjednika pristi`u autobusi iz raznih krajeva, da narod masno pla}a smje{taj da bi u`ivo vidio predsjednike... Pred na{u predsjedni~ku palatu, me|utim, mogu sti}i samo {trajka~i, otpu{teni radnici, biv{i borci, poljoprivrednici i drugi obespravljeni i izgladnjeli svijet da bi vlastodr{cima stavili do znanja da su gurnuti u bezna|e

akon {to je tamnoputa, pla ne tar no po zna ta pop-pjeva~ica Beyonce otpjevala ameri~ku nacionalnu himnu “Star-Spangled Banner” , prvi crni predsjednik Sje di nje nih Ame ri ~kih Dr`ava Barack Hussein Obama u ponedjeljak nave~er je na ceremoniji ispred Capitol Hilla u Washingtonu polo`io zakletvu s rukom polo`enom na dvije Biblije, ~ime je ovjerio svoj drugi predsjedni~ki mandat. Prva Biblija je ona na kojoj se zakleo Abraham Lincoln (ukinuo ropstvo), a druga je, simboli~no, Martina Luthera Kinga (borio se za prava crnaca), koji je na isti datum prije pedeset godina izgovorio istorijsku re~enicu: “Ja imam san” . Ovaj tradicionalni na~in polaganja zakletve u demokratskoj Americi nije zakonom propisan. Barack Obama, od oca muslimana, koji se izja{njavao kao ateista, i majke kr{}anke, tako|er, ateiste, izja{njava se kao kr{}anin, ali onaj pomalo liberalnih shvatanja. Ve}ina Amerikanaca (88 posto) i dalje ga smatra muslimanom. Ameri~ki istori~ar i politi~ki komentator Daniel Piper, predsjednik foruma Bliski istok, u svom obimnom ~lanku iscrpno je dokumentovao za{to bi Obama trebao biti musliman. Ovaj se 44. predsjednik SAD-a u svojoj vladavini ima ~ime pohvaliti. Naime, terorista Osama bin Laden je mrtav, smanjena je nezaposlenost, povla~enje vojnika iz Afganistana je zapo~elo... Ipak, s obzirom na visoka o~ekivanja, ovaj demokrata je, ipak, jo{ daleko od idealnog. Nakon (pateti~nog) govora o

kraju rata, ekonomiji, jedinstvu Amerikanaca, neograni~enim mogu}nostima Amerike, Obama se osvrnuo i na pitanje diskriminacije spolova, {to }e re}i na prava `ena i homoseksualaca, najavio borbu “dok na{a homoseksualna bra}a i sestre ne budu u zakonu tretirani kao i svi ostali” . Zbog ovog predsjednikovog stava, `upnik Louie Giglio teatralno se povukao iz inauguracije, tako da je Obama ostao uskra}en za blagoslov. Zbog Obamine borbe za prava slabijeg spola, ali i za slabije uop{teno, oso bi to u Ame ri ci, Newsweek ga je 2008. godine nazvao prvom `enom predsjednicom, zatim slijede: Geraldo Rivera naziva ga prvim latinopredsjednikom, France Presse prvim azijsko-ameri~kim predsjednikom, Washington Post na{om prvom `enom predsjedni com, New York Ma ga zin prvim `idovskim predsjednikom, zatim ponovo Newsweek prvim gay predsjednikom... prvi italijanski predsjednik, indijski, Eskim predsjednik, drvosje~a predsjednik itd. Pravi pravcati (bjelo)svjetski ~ovjek/predsjednik. Za razliku od prethodne, koja je ko{tala 120 miliona ameri~kih dolara, ova inauguracija je bila skromnija, ko{tala je “svega” pedeset miliona. Mjere bezbjednosti bile su poja~ane, svaki pro laz, ulaz, krov obez bje|ivalo je vi{e od 6.000 specijalaca policije, FBI-ja i tajnih slu`bi, svaki {aht bio je zatvoren. ^ak su i svi letovi bili otkazani. Na ulicama barikade od oklopnih vozila. Pozornicu na Capitol Hillu postavljali su ~etiri mjeseca. Odr`ani su parada i

dva bala. Postavljeno je 1.500 pokretnih toaleta. Horst Klein, kuhar iz Kölna, spremio je specijalno jelo za ovu priliku, a pripreme su trajale mjesecima. Na meniju su se na{li: za predjelo jastog i sos od {koljaka, glavno jelo grilovani file bizona s pireom od tikve i crvenim kupusom, a za desert tradicionalna ameri~ka pita od jabuka s javorovim sirupom i sladoledom. Hiljade dolara oti{le su na stajling porodice Obama (Barack, njegova supruga Michelle i dvije k}erke Malia Ann i Sasha). Naravno, odje}a je bila isklju~ivo ameri~kih dizajnera. Huffington Post vrlo kriti~ki tvrdi da je prva dama za tu priliku nosila periku. Gotovo 800.000 hiljada ljudi stiglo je u Washington povodom sve~anosti. Hoteli su bili rezervisani mjesecima unaprijed, a cijene no}enja u hotelima najbli`im Capitol Hillu dosezale su nekoliko hiljada ameri~kih dolara. To li ko pom pe oko je dnog predsjednika, {ta bismo mi trebali sa tri... Mo`emo samo sanjati da na dan polaganja zakletve predsjednika pristi`u autobusi iz raznih krajeva, da narod masno pla}a smje{taj da bi u`ivo vidio predsjednike... Pred na {u pred sje dni ~ku pa la tu, me|utim, mogu sti}i samo {trajka~i, otpu{teni radnici, biv{i borci, poljoprivrednici i drugi obespravljeni i izgladnjeli svijet da bi vlastodr{cima stavili do znanja da su gurnuti u bezna|e. Daleko smo mi od Amerike u svakom pogledu. Kod nas nema zabune - mo`e{ biti Bo{njak, Hrvat, Srbin, ponegdje i ostali, a za prava `ena i homoseksualaca - jo{ }emo se na~ekati...

Promovisano deset doktora nauka
U Rektoratu Univerziteta u Sarajevu, ju~er je rektor-promotor, prof. dr. Muharem Avdispahi} promovisao deset doktora nauka. Na ~ast doktora metodi~kih nauka iz oblasti fizike promovisan je Vanes Me{i}, odgojnih nauka @eljko Filipovi}, doktora tehni~kih nauka Mladen Burazor, farmaceutskih Bashkim Kastrati, ekonomskih Jasmina Selimovi}, D`afer Alibegovi} i Izet Bajramba{i}, odbrane i sigurnosti Taib Spahi}, politi~kih nauka Jasna Jelisi} te medicinskih nauka \emil Omerovi}. - Mi obra zujemo ljude za evropski prostor visokog obrazovanja i istra`ivanja, za evropsko tr`i{te rada, kazao je Avdispahi}, ukazav{i na vrijednost doktorske titule.

Zabrinjava broj nasilja nad djecom
Nasilje nad djecom u obitelji prisutno je u zabrinjavaju}em broju u BiH, a velika je razlika u broju po~injenih i prijavljenih slu~ajeva. Izra`eno je psihi~ko nasilje, te osje}aj zanemarivanja od roditelja, posebno djevoj~ica uzrasta 11, 13 i 16 godina. Poka zalo je to istra`ivanje provedeno na uzorku od vi{e od 4.000 djece i njihovih roditelja u BiH, a u okviru Balkanske epidemiolo{ke studije o zlostavljanju i zanemarivanja djece (BECAN). Projekt BECAN implementiran je u devet dr`ava Balkana (BiH, Srbija, Albanija, Makedonija, Bugarska, Gr~ka, Hrvatska, Rumunija, Turska), u okviru Sedmog okvirnog programa za istra`ivanje i tehnolo{ki ra zvoj EU, a u BiH ga provodi Fakultet politi~kih nauka u Sarajevu.

U OBJEKTIVU Sanjati Liverpool
Bibliotekarka transportuje sudske knjige u tek renoviranoj Centralnoj biblioteci u Liverpoolu. ^etiri miliona knjiga je vra}eno u biblioteku koja }e ponovo biti otvorena u maju. Sam program restauracije ko{tao je 55 miliona funti. Zgrada bi bli ote ke sa gra|ena je 1860. godine u historijskoj ~etvrti William Brown i u njoj se nalazi i Gradski muzej. Centralna biblioteka najve}a je od ukupno dvadeset i dva objekta ovog tipa u Liverpoolu. Iako nikad nije posjetio ovaj grad, poznat i po svom spor tskom identitetu, {vicarski psihoanaliti~ar Carl Jung je sanjao Liverpool na vrlo `iv na~in, nakon ~ega je to analizirao u jednom od svojih radova.

164 miliona za zbrinjavanje radnika
Republika Srpska je od 2004. do danas iz entitetskog bud`eta izdvojila 164.212.328 KM za zbrinjavanje 57.493 radnika iz 343 preduze}a koja su oti{la u ste~aj ili likvidaciju. I ju~er je na sjednici u Banjoj Luci entitetska vlada donijela jo{ jednu u nizu odluka o odobravanju sredstava iz Programa socijalnog zbrinjavanja tih radnika, koji su ostvarili pravo na penziju, a u iznosu od 3.374.538,12 KM. Ovim sredstvima bit }e zbrinuto 911 radnika iz 53 preduze}a, koji su procesom ste~aja ostali bez zaposlenja, javlja Fena. U RS-u je od po~etka 2008. do polovine 2011. godine pokrenuto oko 420, a zaklju~eno oko 370 ste~ajnih postupaka, dok je od dono{enja Zakona o ste~ajnom postupku oko 50.000 radnika ostalo bez zaposlenja po ovom osnovu.

REUTERS/Phil Noble

12

DOGA\AJI
VIJESTI

petak, 25. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

Austrijski ambasador u Te{nju
Ambasador Austrije u BiH Donatus Köck, trgovinski savjetnik Ambasade Sigmund Nemeti i njegov zamjenik Christoph Pfeif fer boravili su u Te{nju. O trenutnim aktivnostima i planovima goste je upoznao na~elnik Suad Huski}. Tokom sastanka razgovarano je o mogu}nostima saradnje, prije svega privredne, ali i one u oblasti kulture i turizma izme|u Te{nja i gradova prijateljske Austrije. Ambasador Köck je iska zao zadovoljstvo onim {to je vidio, te istakao kako se nada da je ovo samo po~etak dobre saradnje. Köck je predstavljanje Te{nja ocijenio kao najbolje prezentovanje jedne bh. op}ine koje je vidio u toku 3,5 godina svog rada u BiH. - Razmijenili smo informacije koje bi mogle biti zanimljive za potencijalne investitore, {to je i bila krajnja namjera ovog susreta - dolazak novih investitora u Te{anj, kazao je Huski}. M. B.

^etrnaest godina nakon ekshumacije na Petrova~koj krivini

Ukopan had`i Ra{id Had`i}
Rije{ena enigma broj 9 iz Zahidinih snova Od 27 prona|enih tijela iz grobnice na Trebevi}u jo{ dva su neidentifikovana
lo dovoljno krvi, pa da proces identifikacije DNK analizom zato nije mogao biti obavljen...” Zahida je bila {okirana. “Za{to nam nisu rekli da je to problem? Majka i daid`a su bili jo{ `ivi, ponovo bi dali krv za svog brata” , kazuje Zahida, koja je nakon takve tvrdnje bila spremna zatra`iti da se i ostaci njene majke ekshumiraju, da bi se uzeo uzorak za DNA analizu. “Znam da se majka ne bi ljutila zbog toga.”

Ombudsmeni zaprimili 3.124 `albe
Prema statistici prispjelih `albi u 2012. i razlozima obra}anja gra|ana Instituciji ombudsmena za ljudska prava BiH, proisti~e da se gra|ani obra}aju u najve}oj mjeri zbog povreda gra|anskih i politi~kih prava, a vezano za postupke u pravosu|u i upravi, kao i u oblasti socijalno-ekonomskih i kulturnih prava, javlja Fena. @albe podnesene na rad pravosudnih institucija u najve}em broju slu~ajeva karakteri{e dugotrajnost sudskih postupaka, nedjelotvorno provo|enje sudskih odluka, pravna nesigurnost i neujedna~enost sudske prakse, navode iz Institucije. Najvi{e predmeta, od ukupno 3.124 zaprimljena, odnosi se na diskriminaciju, pristup informacijama, ostvarivanje prava na penziju, imovinskopravne odnose, policiju, prava djeteta, Vladina i ministarska imenovanja, osobe sa invaliditetom i druge oblasti.

U subotu, 19. januara, na gradskom groblju Vlakovo obavljena je d`enaza i ukop had`i Ra{ida (Sulejman ef.) Had`i}a, o kojem je Oslobo|enje pisalo nekoliko puta, tada kao o jo{ neprona|enom stanovniku sarajevskih Vraca kojeg su nepoznate osobe u uniformi VRS-a, 11. juna 1992, odvele iz njegove ku}e u Smederevskoj ulici. “Kada smo prije mjesec pozvani u Viso~ka groblja, tu`ilac iz Kantonalnog tu`ila{tva Ned`ad ]orovi} mi je otvoreno rekao da postoji krivica svih u procesu tra`enja zbog toga {to se ovoliko godina ~ekalo na identifikaciju” , ka`e nam Zahida Mo}evi}, Ra{idova sestri~na, primje}uju}i da se upravo tog dana kada je izvr{ena identifikacija, 21. decembra, navr{ilo pet godina otkako je umrla njena majka. “U grob je oti{la sa `ivom ranom. Jer, samo je `udila za tim da joj prona|u brata, a eto, njen je brat 14 godina kao NN le`ao na viso~kom groblju” , kazuje Zahida, koju smo upoznali na jednom od su|enja Veselinu Vlahovi}u Batku, kada je do{la da razgovara s tu`iocem Behaijom Krnji}em, te da mu prenese pri~e koje je ~ula o odvo|enju daid`e.

Toliko godina
No, umjesto toga, s nove, klju~ne kosti je uzet uzorak, i analiza u Tuzli je pokazala da je pod brojem 9 zaista tijelo njenog daid`e. Naravno da su sada u njenoj porodici malo mirniji, ali Zahida ne krije gor~inu: “Za{to se moralo ~ekati ovoliko godina?” Ina~e, u Petrova~koj krivini, u istoj masovnoj grobnici, prona|eni su: Josip (1924.) i @eljko, 1954, Antoli}, otac i sin, Otilija Balvanovi} (1929.) i njeni sinovi, Amir (1954.) i Emir (1963.), Muhidin Bjelan, 1951, Red`ep ]ehaji}, 1929, Goran ^engi}, 1946, Husnija ^erimagi}, 1930, Ramiz D`ino, 1944, Muharem D`onli}, 1925, Safet Graci}, 1931, Sulejman Halilovi}, 1931, Sadik Hazrolaj, 1935, Hajrudin Husanovi}, 1940, Josip Juki}, 1961, @elimir Kne`evi}, 1955, supru`nici Melita 1937. i Miljenko, 1929, Kre{i}, Haris Muderizovi}, 1967, Kemal Nuhanovi}, 1951, Fadil Pori~anin, 1934, Faruk Rov~anin, 1960, Midhat [ibonji}, 1938, Mule [abanovi} 1967, i, eto, za sada posljednji je Ra{id Had`i}, 1931. Jo{ dvije osobe iz te grobnice prona|ene 1999. su neidentifikovane, ali su, sa Petrova~ke krivine, identifikovani i Ivan [agolj, 1934. i Ned`ad Ti~i}, 1958, ekshumirani iz grobnice nedaleko od prve pomenute, tri godine kasnije. Najve}i broj ovih imena pominje se u optu`nici protiv Veselina Vlahovi}a Batka.
Edina KAMENICA

[ta si vidjela?
“U Visokom me inspektor pita {ta ja znam o mogu}im zlo~incima i ja mu ka`em ono {to sam ~ula, a on ponavlja nekoliko puta: Jesi li ti to vidjela? Kao da sam ja iz Bu~a Potoka mogla vidjeti {ta se de{avalo u Smederevskoj tog junskog dana i kao da ne postoje ljudi koji su i tada tamo `ivjeli a `ive i danas” , govori Zahida, koja je godinama tragala za daid`om, pa je bila i 1999. u viso~koj mrtva~nici nakon {to je otkrivena grobnica na Petrova~koj krivini, na Trebevi}u. Do{av{i do hrpe kostiju pored broja 9, bila je sigurna da pripadaju Ra{idu Had`i}u. “Prepoznala sam komadi}e bordo pulove-

Zahida Mo}evi}

ra, koji mu je plela moja majka, a vunicu sam ja donijela iz Njema~ke. Prepoznala sam i dijelove ~e{lja {to je daid`i poklonio moj suprug. No, meni je najva`nije bilo to {to je moje srce tada tako lupalo. Jako sam voljela daid`u, a i on nas, djecu svoga brata i sestara. Pazio nas je kao svoju i mo`da se zbog nas nije ni o`enio” , pri~a Mo}evi}, napominju}i da je to tijelo tada bilo bez glave. Oslobo|enje je o ovome objavilo tekst, a tra`e}i komentar u Institutu za nestale BiH, Amor Ma{ovi} je prona{ao u evidenciji podatke o Ra{idu Had`i}u i primjedbu ICMP-ija “da nije bi-

Dvadeseta godi{njica zlo~ina u mjestu Poljak

Za stradanje vi{e od dvadeset civila ovog mjesta jo{ niko nije odgovarao
Predstavnici srebreni~kih udru`enja i ~lanovi porodica ubijenih u naselju Poljak kod Srebrenice obilje`ili su 20. godi{njicu stradanja vi{e od 20 nedu`nih bo{nja~kih civila iz ovog mjesta. Naime, 24. januara 1993. pripadnici srpske vojske su upali u ovo selo, te ubili dvadesetak stanovnika, a me|u njima i `ene i djecu. - Nadam se da }e neko povesti ra~una o ovim zlo~inima da ne pro|u neka`njeno. Mi }emo svake godine obilje`avati ovo stradanje i ne}emo ovo zaboraviti. Za ovakve zlo~ine skoro da se i ne zna, jer se samo govori o 1995. godini, kazao je Salko Nuki}, predsjednik Mjesne zajednice Poljak, dodaju}i da je do 1995. se skloniti, nije im pao u ruke. Na`alost, nije izdr`ao, ispri~ala je ju~er Mujesira. Hatid`a Mehmedovi}, predsjednica Udru`enja Srebreni~ke majke, kazala je da jo{ niko nije odgovarao za ovaj zlo~in. - Dvije `ene sa malom djecom su odvedene i gubi im se svaki trag. Dvadesetero je poklano i pobijeno. Mi svi pri~amo samo o 1995. godini, a sva de{avanja prije `ele da se bace u zaborav. To se ne smije ~initi, jer je svaki `ivot isti, svaki `ivot je vrijedan. Ovo se ne smije zaboraviti, kazala je Hatid`a Mehmedovi}, navode}i da }e u mjestu Poljak biti izgra|eno spomen-obilje`je posve}eno nedu`no ubijenim. S. K.

SREBRENI^ANE SU UBIJALI I 1993.

Poplave u Bile}i i Trebinju
Usljed ki{e u pojedinim naseljima u Bile}i i Trebinju te Popovom polju do{lo je do poplava. Voda koja je izbila u Dubokom dolu, u bile}kom mjestu Kovnica, ne prijeti i ne ugro`ava naselje i objekte, tvrde iz Uprave Civilne za{tite, javlja Fena. Poplave i ove godine nisu zaobi{le neka trebinjska sela. Iz Civilne za{tite navode da je u prekidu lokalni put prema Veljoj gori, kao i lokalni put Struji}i - Ora{je u Popovom polju. Na podru~ju op}ine Gacko bez struje su sela Sastavci i Izgori.

Mujesira Nuki} (desno) izgubila je majku i brata

ubijeno nekoliko stotina Srebreni~ana, {to je bio uvod u genocid. Mujesira Nuki} je u Poljaku 1993. godine izgubila majku Hamidu i brata Mustafu Selimovi}a.

- Ubili su mi i strinu, njenog sina i od tetke k}erku. Petero. Strinu i majku su u ku}i ubili. Nisu od metka stradali, nego od ruke ~etni~ke. Brat mi je pogo|en iz rafala i uspio

OSLOBO\ENJE petak, 25. januar/sije~anj 2013.

DOGA\AJI
VIJESTI

13

Zavr{eno su|enje Veselinu Vlahovi}u Batku

Presuda 15. marta
@elim da se zlo nikad vi{e ne ponovi, kazao je ju~er Veselin Vlahovi}
Informacijom o tome da }e presuda u predmetu protiv optu`enog Veselina Vlahovi}a Batka biti izre~ena u petak, 15. marta, ju~er je, nakon ne{to malo vi{e od 22 mjeseca rada, zavr{en glavni pretres vo|en na osnovu najopse`nije optu`nice za ratne zlo~ine na Sudu BiH, a u kojoj se optu`eni tereti za 34 smrti, 11 nestanaka, 13 silovanja, 5 mu~enja, 43 zlostavljanja, plja~ke... u sarajevskim naseljima Grbavica, Vraca i Kova~i}i. “@ao mi je svih `rtava, uklju~uju}i i Bo{njake i Srbe i Hrvate, i `elim da se zlo nikad vi{e ne ponovi” , kazao je u zavr{noj rije~i Veselin Vlahovi} Batko. ~enja u sudnici, tako i ranije, u istrazi dr`avnog Tu`ila{tva, odnosno pred raznim policijskim, pravosudnim organima, agencijama. Da je i tu`ilac Behaija Krnji} bio nesiguran u utvr|ivanju ~injenica u ovom slu~aju, nagla{ava Lazarevi}, govori i to da ime, navodnog, Vlahovi}evog pomaga~a u ovom krivi~nom djelu sada{nja optu`nica ne sadr`i, a u ranijoj to je bio Miro @drale. Govore}i o tome ko ih je zapravo izveo iz ku}e te no}i i poveo prema polo`ajima Armije BiH, svjedoci su nekada navodili tri, nekada dva lica, jednom su bili sigurni da je to Vlahovi}, drugi put su govorili o NN, a advokat isti~e i razlike oko toga kada su oni prvi put vidjeli Vlahovi}a, odnosno kako su znali da je on u~inio krivi~no djelo: “Stra{no je da ubica djeteta ostane neka`njen, ali je stra{no i to da Vlahovi} bude ka`njen a da nije to u~inio. Jo{ je ve}i grijeh optu`iti nekoga za takvo ne{to, bez dokaza, ma kako se on zvao, Veselin Vlahovi}, Bo`i}, Aleksi}...” , rekao je advokat, nagla{avaju}i i kontradiktornosti oko toga kada je, zapravo, Fehma
Vlahovi} u sudnici

Rije{iti granicu kod Kostajnice
Potpredsjednik Republike Srpske Enes Suljkanovi} razgovarao je ju~er s na~elnikom Op}ine Kostajnica Dragom Bundalom o polo`aju povratnika, kao i o investicijama koje su neophodne da bi se razvila ova lokalna zajednica. Suljkanovi} je obe}ao da }e pomo}i koliko je u njegovoj mo}i i da }e poku{ati da dovede potencijalne ulaga~e u ovu op}inu, saop}eno je iz kabineta entitetskog potpredsjednika. Tako|er, razgovarano je i o problema u vezi s granicom izme|u BiH i Hrvatske, a Suljkanovi} je obe}ao da }e o toj temi razgovarati s ministrom vanjskih poslova BiH Zlatkom Lagumd`ijom i ministrom za promet i komunikacije BiH Damirom Had`i}em.

Pecar, strina Azrina, vidjela prvi put Vlahovi}a. Jedan od Pecara je, naime, tvrdio da im je ona dan nakon ubistva rekla da je to djelo Vlahovi}a, koji je, navodno, dolazio kod nje uo~i rata, u radnju, da mijenja ~ekove, da bi sama Fehma na su|enju rekla da je Vlahovi} dolazio kod njenog kolege, a da ga ona nije vidjela.

Fotodokumentacija
No, Krnji} je, nakon izlaganja Lazarevi}a, stavio primjedbu na uzimanje kao relevantne dokumentacije internog karaktera: “Zahtjev za provo|enje istrage ne mo`e biti dokaz koji ukazuje na stepen sumnje vezane za neko djelo, on se stalno mijenja” , tvrdi tu`ilac, koji se usprotivio i uvo|enju u dokazni materijal izjava koje su neke osobe davale policijskim organima: zato {to ih te osobe u sudnici nisu mogle potvrditi kao svoje, a nisu

Protivrje~nosti
Ina~e, Radivoje Lazarevi}, koji je s Radetom Goli}em branio optu`enog, ju~era{nji, peti dan izno{enja njihove zavr{ne rije~i, posvetio je analizi ta~ke 30 optu`nice. U njoj Vlahovi}a terete za smrt djevoj~ice Azre Pecar i njene nane Di{e 14. juna 1992. u blizini Jevrejskog groblja. Advokat je ukazao na brojne protivrje~nosti u iskazima ~lanova porodice Pecar, kako tokom svjedo-

mogle biti ni ispitivane, ni od tu`ila{tva ni od odbrane. Tu`ilac je objasnio i slu~aj iz ta~ke 66, u kojoj se govori o silovanoj `eni ~ijeg mu`a je, prema optu`nici, Vlahovi} zaklao. Lazarevi} je tvrdio kako svjedokinja nije prona{la mu`evljevo tijelo bez glave, a Krnji} je skrenuo pa`nju sude}em vije}u na fotodokumentaciju, u kojoj se govori o tom tijelu bez lobanje. Supruga je, ina~e, tijelo prepoznala samo po odje}i i po obu}i. Imaju}i u vidu to da je Vlahovi}eva odbrana vi{e puta istakla kako je nezakonito donositi presudu isklju~ivo na osnovu za{ti}enog svjedoka, a takvih je primjera, smatraju, mnogo, tu`ilac je istakao da svjedoka o kojima odbrana govori, a na koje se odnosi zakon, nije ni bilo. Sude}e vije}e u sastavu Mira Smajlovi}, Enida Had`iomerovi} i predsjedavaju}i Zoran Bo`i} sada E. KAMENICA preuzima rije~.

Ja~anje saradnje s Njema~kom
Ministar odbrane BiH Zekerijah Osmi} primio je ju~er u nastupnu posjetu veleposlanicu Savezne Republike Njema~ke u BiH Ulrike Mariju Knotz i vojnog izaslanika SR Njema~ke akreditiranog u BiH, pukovnika Ruper ta Steegera, javlja Fena. Osmi} je najprije zahvalio vladi Njema~ke, a posebno Ministarstvu odbrane na podr{ci koju pru`a OSBiH u razli~itim projektima, naro~ito kada su u pitanju obuka i usavr{avanje. Knotz je istakla da su Ministarstvo odbrane i Oru`ane snage BiH uzor i izuzetan primjer uspje{nog reformskog procesa te da su va`ni za pristupanje BiH NATO-u i EU. Naglasila je tako|er da Njema~ka podr`ava BiH na njenom putu ka euroatlantskim integracijama, isti~u}i da se nada da }e i posljednji uslov za dobijanje MAP-a uskoro biti ispunjen.

Nastavak su|enja grupi optu`enoj za zlo~ine po~injene u op}ini Had`i}i

SVJEDOK ZNAO DA JE OSLOBO\EN, ALI NE I OD ^EGA
U crkvi u Kazinoj Bari odr`avani sastanci Srpske demokratske stranke Svi stanovnici srpske nacionalnosti naseljeni u Had`i}ima dobili su pje{adijsko oru`je od ~lanova SDS-a
- Poznato mi je da su u maju 1992. godine u crkvi u Kazinoj Bari odr`avani sastanci Srpske demokratske stranke, ali ja nisam bio na njima. Bio sam ~lan te partije dva mjeseca i za to sam vrijeme platio ~lanarinu. Poslije sam prestao biti njihov ~lan, rekao je tokom drugog dana svjedo~enja Slavoljub Krivi}, u nastavku su|enja Mustafi \elilovi}u, Fadilu ^ovi}u, Mirsadu [abi}u, Be}iru Huji}u, Halidu ^ovi}u, [erifu Me{anovi}u i Nerminu Kalemberu, te Neziru Kazi}u, koji se terete za zlo~ine po~injene na podru~ju op}ine Had`i}i.

Saop}enje Tu`ila{tva BiH
Iz Tu`ila{tva BiH ju~er je saop}eno da je istraga protiv nekoliko osoba osumnji~enih za zlo~ine u Silosu u Tar~inu jo{ u toku, dok je predmet koji se vodi protiv 11 osoba, a koji su osumnji~eni za ista djela, proslije|en Kantonalnom tu`ila{tvu u Sarajevu. Tako|er, donesena je odluka o neprovo|enju istrage protiv nekoliko osoba protiv kojih nisu postojali dokazi o po~injenju krivi~nog djela.
Optu`eni u sudnici

Nu`ne stabilne finansije Crvenog kri`a
Povodom 100 godina djelovanja u BiH i 15 godina uspje{nog rada Crvenog krsta/kri`a u FBiH, prvi zamjenik predsjedavaju}eg Predstavni~kog doma PSBiH Denis Be}irovi} primio je delegaciju Crvenog kri`a FBiH. Generalni sekretar Namik Hod`i} i stru~na saradnica za zdravstvo Crvenog kri`a FBiH Nevenka Milanovi} upoznali su Be}irovi}a o provedenim aktivnostima i uspjesima te projektima koji trebaju da se realizuju u 2013. Istovremeno, izrazili su o~ekivanja da }e institucije BiH prepoznati potrebu da kroz stabilno bud`etsko finansiranje i kvalitetan zakonski okvir polo`aj Crvenog krsta/kri`a BiH kao organizacije koja vr{i zna~ajnu javnu funkciju dostigne bar poziciju kakvu imaju istovjetne organizacije u neposrednom okru`enju.

Dane donio metke
Svjedok je i ju~er ponovio da su skoro svi stanovnici srpske nacionalnosti, koji su bili naseljeni na podru~ju op}ine Had`i}i, dobili pje{adijsko oru`je od ~lanova SDS-a, te da su se naoru`avanjem stanovni{tva najvjerovatnije bavili ~lanovi te stranke, me|u kojima je bio i Dane ^i~i}, koji je njemu donio pu{ku i metke. Odgovaraju}i na pitanja odbrane, Krivi} je kazao da se nikada nije prijavio u rezervni sastav polici-

je Teritorijalne odbrane BiH, iako su bili upoznati sa odlukom Predsjedni{tva BiH. On je, tako|er, pojasnio da mu je poznato da je Predsjedni{tvo donijelo odluku o obustavljanju vo|enja krivi~nog postupka protiv njega i ostalih zatvorenika, dodav{i kroz osmijeh da ne zna od ~ega je bio oslobo|en. Podsje}amo, Slavoljub Krivi} je tokom prvog dana svjedo~enja, izme|u ostalog, kazao da je u junu 1992. godine zatvoren najprije u O[

9. maj, u Pazari}u, te da je potom odveden u kasarnu Krupa i Silos, te da je u dva navrata odlazio na radove u Hrasnicu, gdje je, prema njegovim rije~ima, tako|er, bio zatvor u kojem su bili smje{teni zatvorenici srpske nacionalnosti.

Novi svjedoci
Su|enje }e biti nastavljeno 30. januara ove godine saslu{anjem novih svjedoka Tu`ila{tva BiH. Prema optu`nici, \elilovi} i osta-

li optu`eni u ovom predmetu su od maja 1992. do januara 1996. godine svjesno i voljno u~estvovali u sistemskom udru`enom zlo~ina~kom poduhvatu u okviru kojeg su po~inili krivi~no djelo ratni zlo~in protiv civilnog stanovni{tva i krivi~no djelo ratni zlo~in protiv ratnih zarobljenika srpske nacionalnosti u objektima Silos u Tar~inu, O[ 9. maj u Pazari}u i u magacinu kasarne Krupa u Zoviku.
A. BRKI] - ^EKI]

14

CRNA HRONIKA
U po`aru koji je u srijedu izbio u Gornjim Ga}anima kod Prijedora potpuno je izgorjela ku}a u vlasni{tvu Z. T, potvr|eno je iz CJB-a Banja Luka. Vatru su lokalizovali i sprije~ili njeno dalje {irenje na okolne objekte pripadnici Vatrogasne jedinice Prijedor, a uvi|ajem koji je potom obavljen utvr|eno je da je do po`ara do{lo usljed kratkog spoja na elektri~nim instalacijama. [teta pri~injena u po`aru procijenjena je na 15.000 KM.

petak, 25. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

Prijedor: Izgorjela ku}a

Uhap{en po potjernici

Slu`benici Policijske stanice Prijedor 2 u srijedu su u Ulici narodnog fronta uhapsili S. M. iz Prijedora, za kojim je na snazi bila Centralna potjernica Osnovnog suda Prijedor. Kako je saop}eno iz CJB-a Banja Luka, za S. M. je potraga bila raspisana zbog krivi~nog djela obmana pri dobijanju kredita ili drugih pogodnosti. Nakon privo|enja, osumnji~eni je predat policijskim slu`benicima Sudske policije Banja Luka.

Razbojni{tvo u strogom centru Sarajeva

Kantonalni sud Sarajevo

Su|enje [krbi odgo|eno zbog bolesti bebe
Policajci koji su Danu [krbu trebali privesti iz tuzlanskog KPZ-a obavijestili predsjedavaju}eg Vije}a da je optu`ena na Pedijatrijskoj klinici jer joj dijete ima povi{enu temperaturu
Oplja~kani CM: Napada~ se izgubio me|u prolaznicima

Iz CM-a oplja~kane 3.000 maraka
Maskirani plja~ka{ naredio uposlenicima da legnu na pod, a onda uzeo novac
Za sada nepoznati razbojnik u srijedu nave~er, uo~i zatvaranja CM-a (Cosmetic market) u Ulici mar{ala Tita, u strogom centru Sarajeva, oplja~kao je oko 3.000 maraka dnevnog pazara. Istog dana policiji je prijavljeno jo{ jedno razbojni{tvo u Ulici Zaima [arca, gdje je Edin [. svom poznaniku D`enanu K. oteo mobitel i pobjegao. Kako nezvani~no saznajemo, drski razbojnik, koji je oplja~kao prodavnicu u centru grada, izabrao je trenutak kada u prodavnici nije bilo mu{terija. U hodniku je vjerovatno navukao fantomku na lice, a zatim utr~ao u prodavnicu s pi{toljem u ruci. Jedna od radnica, koja je bila za kasom, prestravila se kada je vidjela napada~a koji joj je uperio pi{tolj u glavu i naredio da se zavu~e ispod stola na kojem se nalazila kasa. Plja~ka{ je potom i drugim radnicima naredio da legnu na pod, a potom je iz kase uzeo dnevni pazar. Izlaze}i iz prodavnice, napada~ je, kako se pretpostavlja, u hodniku skinuo fantomku i istr~ao na ulicu, gdje se izgubio me|u mno{tvom prolaznika. Da li ga je pritom snimila neka od nadzornih kamera sa susjednih objekata, {to bi mo`da moglo pomo}i policiji u njegovom otkrivanju i pronalasku, ostaje da se vidi. Policijski slu`benici rade na rasvjetljavanju oba razbojni{tva kao i pronalasku izvr{ilaca, saop{teno je iz policije. Podsjetimo, u pro{loj godini u KS-u zabilje`eno je 568 razbojni{tava. Policajci su Kantonalnom tu`ila{tvu podnijeli izvje{taje protiv 240 osoba (62 vi{e nego godinu ranije), od kojih je 196 povratnika u vr{enju krivi~nih djela. U protekloj godini razbojni{tva su naj~e{}e ~injena na ulici, u prodavnicama, sportskim kladionicama, a razbojnici su uglavnom otimali mobitele, novac, nakit, ta{ne... D. P.

Sudski proces koji je nakon vi{e od tri mjeseca u Kantonalnom sudu Sarajevo trebao biti nastavljen protiv Dane [krbe, optu`ene da je krajem februara pro{le godine na svirep na~in ubila fotografa Muju Bukvi}a, ju~er je odgo|en zbog bolesti njenog djeteta. Predsjedavaju}i Sudskog vije}a Jasenko Ru`i} je kazao da ga je putem telefona policija TK-a, koja je trebala [krbu iz tuzlanskog KPZa privesti na su|enje, obavijestila da se [krba nalazi na Pedijatrijskoj klinici bolnice u tom gradu, jer joj dijete ima povi{enu temperaturu, te je potrebno izvr{iti pretrage. Sudija Ru`i} je potom novo ro~i{te zakazao za 14. februar. Posljednje ro~i{te, podsje}amo, odr`ano je i prekinuto 8. oktobra pro{le godine, jer je [krba tada bila u visokoj trudno}i, a i sama je izjavila da zbog zdravstvenog stanja ne mo`e pratiti su|enje. Krajem tog mjeseca rodila je sina, te je

Dana [krba: Optu`ena za svirepo ubistvo fotografa

su|enje prekinuto. [krba je optu`ena, podsje}amo, da je 23. februara 2012. do{la do Bukvi}eve fotografske radnje u Ulici Omladinskih radnih birgada na Dobrinji, te zajedno sa njim si{la u podrumske prostorije. Potom je, kako se navodi u optu`nici, koriste}i stanje intimnosti i Bukvi}evo povjerenje, dok se nalazila na

njegovim le|ima, a on potrbu{ke le`ao na du{eku, uhvatila ga za glavu te skalpelom {est puta ubola u vrat i tako nanijela povrede opasne po `ivot. Bukvi} je ubrzo preminuo usljed iskrvarenja, a [krba je nje go vo ti je lo okre nu la na le|a, pokrila dekom i pobjegla iz radnje. L. S.

BR^KO Dan nakon eksplozije mine na obali rijeke Save

Ferhat Duranovi} preminuo u bolnici
Ferhat Duranovi} (54) iz Br~kog, kojem su u srijedu, nakon minske nesre}e na obali rijeke Save u Vu~ilovcu kod Br~kog, amputirane obje noge, preminuo je ju~er ujutro, potvr|eno je iz policije i sa Odjeljenja intenzivne njege u Op{toj bolnici u Br~kom. Na~elnik Odjeljenja hirurgije u toj zdravstvenoj ustanovi Dragan Ninkovi} preksino} je, podsjetimo, nakon operacije izjavio da je 54-godi{njak dovezen u kriti~nom stanju, te da su jedino rje{enje bile amputacije iznad koljena. Nakon operacije, Duranovi} je smje{ten na Odjeljenje intenzivne njege, gdje je priklju~en na respi-

Foto Ebrcko.net

rator, ali ljekari mu nisu mogli pomo}i i on je ju~er izgubio bitku za `ivot. Kako smo ve} objavili, eksplozija mine zaostale iz proteklog rata odjeknula je u srijedu oko podneva stotinjak metara od crpne

stanice "\uri}i" na ulazu u Vu~ilovac, gdje je Duranovi} s prijateljem do{ao na pecanje. Stradali je, kako se moglo ~uti, bio na privremenom radu u Austriji, a u Br~ko je nedavno do{ao na odL. S. mor.

OSLOBO\ENJE petak, 25. januar/sije~anj 2013.

CRNA HRONIKA
Prnjavorska policija provjerava navode S. M. iz Donjih Pala~kovaca koji im je prijavio da ga je Mostarac A. H. prevario i o{tetio za 250 KM, te }e izvje{taj nakon kompletiranja biti dostavljen nadle`nom tu`ila{tvu. Naime, S. M. je naveo da je 15. januara sa A. H, putem interneta, dogovorio razmjenu mobitela, te je on Mostarcu poslao svoj ZTE Blabe 3, a on je njemu trebao proslijediti samsung. Me|utim, A. H. to nikad nije u~inio, te je tako po~inio prevaru.

15

Mostarac prijavljen zbog prevare

Polupao staklo, pa pokupio cigarete

Slu`benici Policijske stanice Bile}a u ~etvrtak su Okru`nom tu`ila{tvu Trebinje dostavili izvje{taj protiv A. V. iz Bile}e, zbog sumnje da je po~inio te{ku kra|u. On se, naime, tereti da je prije 10-ak dana u bile}kom naselju Dubrave polomio staklo na ulaznim vratima jedne trgovine, te ukrao ve}u koli~inu alkoholnih pi}a i cigareta. Ukupna vrijednost ukradene robe iznosi oko 10.660 KM, saop}eno je iz CJB-a Trebinje.

^

etrdesettrogodi{njem psihi~kom bolesniku Miroslavu Dropcu, koji je u utorak ubio majku Nevenku Drobac (75), po prijedlogu Tu`ila{tva, Okru`ni sud Banja Luka odredio je jednomjese~ni pritvor, te mjeru obaveznog lije~enja u Psihijatrijskoj klinici na Sokocu. Pritvor mu je odre|en zbog bojazni od bjekstva, te`ine djela i realne opasnosti od reme}enja reda i mira ukoliko bi se branio sa slobode.

Odre|en pritvor osumnji~enom za ubistvo majke u Prijedoru

Miroslav Drobac upu}en na Psihijatriju
Sud prihvatio prijedloge Tu`ila{tva koje je tra`ilo pritvaranje i obavezno lije~enje Dropca•Majku Nevenku ubio kada mu je do{la u posjetu
ti, a naknadno se ispostavilo da je Drobac nakon {to je zaklao majku, onako krvav i s no`em u rukagarderobu, a potom krenuo prema jednom od gostiju sa velikim kuhinjskim no`em u rukama. da su poku{ali da razgovaraju s Miroslavom Dropcem, on je nesuvislo ponavljao da je sve uradio po nare|enju Isusa Hrista i Egip}ana. Vidjev{i da se radi o psihi~ki bolesnoj osobi, policajci su obavijestili nadle`nu medicinsku ustanovu, ~iji su ljekari odvezli Dropca. Ina~e, Miroslav Drobac i njegova majka Nevenka izbjegli su iz Hrvatske u RS. Miroslav je `ivio u Prijedoru kod ro|aka, a njegova majka u Banjoj Luci. Nakon {to mu je ro|ak umro, Miroslav je ostao sam u stanu u Prijedoru. Prije dolaska u Prijedor, on se, navodno, lije~io u Hrvatskoj. Me|utim, o~ito je da se nakon smrti ro|aka niko nije brinuo o njegovom psihi~kom zdravlju. Majka ga je povremeno posje}ivala i finasirala, a kako se moglo ~uti od kom{ija, nedavno mu je, tako|er do{la u posjetu. D. P.

Nesuvisle izjave
Podsjetimo, Drobac je uhap{en u utorak kasno poslijepodne nakon {to je ljekaru na Odjelu neuropsihijatrijske klinike u Prijedoru, priznao da je u prijepodnevnim satima ubio majku. Nakon {to je ljekar prenio {ta mu je pacijent ispri~ao, policija je oti{la do stana u Ulici akademika Jovana Ra{kovi}a u kojem je Drobac `ivio, i na podu u kuhinji prona{la tijelo Nevenke Drobac. Tokom uvi|aja utvr|eno je da je starica ubijena izme|u 7 i 11 sa-

PRI^AO SAM SA SOBOM Stanari zgrade u kojoj je Drobac `ivio ispri~ali su novinarima da se iz stana ~esto znalo ~uti kako naglas pri~a sam sa sobom
ma, oti{ao u jedan, a potom i drugi kafi}, gdje je prijetio gostima. U tom drugom kafi}u - Metropolisu, koji se nalazi u Ulici Milo{a Obrenovi}a, sa sebe je skinuo Vidjev{i {ta se de{ava, vlasnik Metropolisa je pozvao policiju, koja je zatekla Dropca u kafi}u. Naredili su mu da baci no` i legne na pod, {to je on i u~inio. Ka-

Lije~enje u Hrvatskoj
U razgovoru s novinarima, stanari zgrade u kojoj je Drobac `ivio ispri~ali su novinarima da se iz stana ~esto znalo ~uti kako naglas pri~a sam sa sobom.

Pretres u Brizniku kod Zenice

Sarajevo
U ku}i Izudina Borovine, od kojeg su oduzeta ~etiri paketi}a marihuane, na|eni automatska pu{ka, municija i bombe
Sarajevska policija uhapsila je u srijedu Izudina Borovinu (35) i Vedada Ahmethod`i}a (21) zbog posjedovanja i preprodaje marihuane, a prilikom pretresa ku}e koju Borovina koristi na|eni su oru`je i bombe. Naime, inspektori Odjeljenja za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga MUP-a KS-a do{li su do saznanja da se Borovina ve} du`e vremena bavi preprodajom droge. Nakon {to su ga zaustavili i pretresli, inspektori su kod njega prona{li ~eti-

Prona|ene pu{ke, Privedeni zbog dilanja droge dijelovi oru`ja i municija
Slu`benici Odsjeka kriminalisti~ke policije PU Zenica dostavi}e Kantonalnom tu`ila{tvu ZDK-a izvje{taj protiv Omera (60) i Adnana (28) Hod`i}a zbog sumnje da su po~inili krivi~no djelo nedozvoljeno dr`anje oru`ja ili eksplozivnih materija. Naime, u Policijsku stanicu Crkvice 21. januara stigla je anonimna dojava gra|anina da dvije osobe inicijala A. T i A. H. iz Zenice posjeduju odre|enu koli~inu nelegalnog vatrenog oru`ja i municije u mjestu Briznik. Policija je, kako stoji u saop}enju, provjerama do{la do saznanja da se A. T. i A. H. mogu dovesti u vezu sa vr{enjem krivi~nih djela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga i imovinskim deliktima, te da se ~esto mogu vidjeti u dru{tvu sa osobama iz kriminalnog miljea. Na osnovu naredbi Op}inskog suda u Zenici, policija je izvr{ila pretres porodi~nih ku}a, podrumskih prostorija, pomo}nih objekata, te putni~kih mori paketi}a marihuane. Kasnijim pretresom ku}e koju koristi u op}ini Novi Grad, na|eni su automatska pu{ka, ~etiri okvira, 20 pu{~anih metaka i dvije ru~ne bombe. Istog dana policajci Prve PU su u Alipa{inoj ulici priveli Vedada Ahmethod`i}a (21) nakon {to su kod njega prona{li paketi} marihuane. Borovina i Ahmethod`i} su predati u Odsjek za zadr`avanje osoba li{enih slobode MUP-a Kantona Sarajevo. D. P.

Potraga za provalnicima

Oru`je oduzeto od Omera i Adnana Hod`i}a

Iz Muftijstva tuzlanskog ukradeni laptop i fotoaparat
Mi. D.

tornih vozila, koje koriste ove osobe i u onima koje su vlasni{tvo Omera Hod`i}a, a koje koristi njegov sin Adnan prona{la oru`je i municiju. Preciznije, prilikom pretresa oduzete su po dvije poluautomatske i lova~ke

pu{ke, vazdu{na pu{ka, tri cijevi od pu{aka, cijev od pi{tolja, 18 tromblonskih nastavaka za pu{ku, {est opti~kih ni{ana, vi{e dijelova pu{aka i pi{tolja, te 500 metaka razli~itog kalibra.

Za sada nepoznate osobe prekju~er ujutro provalile su u prostorije Muftijstva tuzlanskog, koje se nalazi u Turalibegovoj ulici u Tuzli, te ispreturale stvari i odnijele laptop i fotoaparat. Kako se nezvani~no moglo ~uti, laptop je vlasni{tvo nedavno izabranog

muftije tuzlanskog Vahida-efendije Fazlovi}a. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona re~eno je da policija radi na pronalasku i hap{enju po~inilaca ovog krivi~nog djela, te da je o doga|aju obavije{teno i Tu`ila{tvo TK-a. D. O.

16

REGION

petak, 25. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

Kolo sre}e se okre}e

Poslije Obame kod sudije!
Tadi} je trebao da bude saslu{an u ponedjeljak. Me|utim, njegov advokat je zamolio da se saslu{anje odgodi zato {to je oti{ao na inauguraciju ameri~kog predsjednika
Boris Tadi}, po~asni predsjednik Demokratske stranke i biv{i predsjednik Srbije, trebao bi danas da se pojavi pred istra`nim sudijom kako bi dao iskaz o tu`bi za zloupotrebu polo`aja koju je protiv njega podnio penzionisani general i biv{i na~elnik slu`be vojne bezbjednosti Aco Tomi}, tvrdi beogradski Kurir. Tomi} je optu`io Tadi}a da je tokom vanrednog stanja nakon ubistva premijera Zorana \in|i}a kao ministar odbrane, van ovla{}enja, donio ukaz da se on vanredno penzioni{e.

Boris Tadi}: Vanredno penzionisao generala

Namje{taljka
- On je to uradio da bi Tomi}a mogla da uhapsi civilna policija, a ne vojna, u ~ijoj je nadle`nosti do tada bio. Nakon hap{enja Tomi} je nekoliko mjeseci proveo u pritvoru zbog sumnje da je umije{an u ubistvo premijera Zorana \in|i}a, ka`e Goran Petronijevi}, Tomi}ev advokat. Postupak protiv Tomi}a obustavljen je kasnije zato {to je tu`ila{tvo odustalo od gonjenja. - Tadi} je zloupotrijebio polo`aj tako {to je li~no donio ukaz koji je mogao donijeti samo predsjednik dr`ave na prijedlog visokog savjeta odbrane. Time je generala Tomi}a izlo`io neopravdanom krivi~nom progonu, za koji se vrlo brzo pokazalo da je neosnovan, ~ime je te{ko o{tetio njegova prava i napravio mu {te-

tu, isti~e Petronijevi}. Po izlasku iz pritvora, Tomi} je podnio tu`bu za poni{tavanje akta o prijevremenom penzionisanju. Tu `albu sud je usvojio i proglasio ukaz o penzionisanju neva`e}im. - Kako je u me|uvremenu ispunio uslove za penziju, Tomi} je penzionisan, ali ne po tom ukazu, obja{njava advokat.

Usvojena `alba
Boris Tadi} trebalo je da bude saslu{an u ponedjeljak. Me|utim, njegov advokat je zamolio da se saslu{anje odgodi zato {to je po~asni predsjednik DS-a oti{ao na inauguraciju Baracka Obame, predsjednika SAD-a. - Prihvatili smo odga|anje i saslu{anje je zakazano za sutra, ka`e Tomi}ev zastupnik.

VLADA KOSOVA pla}a popravku srpskih spomenika
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Srednjobosanski kanton JU SM[ "Zijah Dizdarevi}" Ul. Novo naselje br. 7 71270 Fojnica Srednja mje{ovita {kola "Zijah Dizdarevi}" Fojnica u Fojnici, na osnovu odluke Upravnog odbora od 21. 1. 2013. godine, a u skladu sa ~lanom 101. Zakona o srednjoj {koli i odredbama Pravila {kole, raspisuje - da ne postoji zakonska smetnja za imenovanje na funkciju direktora Uz prijavu na konkurs sa biografskim podacima, kandidati treba da prilo`e slijede}e: - diploma o zavr{enom fakultetu (original ili ovjerenu kopiju) - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu za rad u srednjoj {koli - izvod iz mati~ne knjige ro|enih - uvjerenje o dr`avljanstvu - uvjerenje o radnom iskustvu - uvjerenje-certifikat, kao dokazi za isticanje u organizaciji odgojno-obrazovanog rada, te pedago{koj teoriji i praksi - uvjerenje o neka`njavanju Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana ra~unaju}i od dana objavljivanja. Prijave sa kompletnom dokumentacijom dostaviti na adresu: SM[ "Zijah Dizdarevi}", Novo naselje br. 7, 71270 Fojnica. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

Premijer Kosova Ha{im Ta~i donio je odluku da svu {tetu koja je u posljednjih nekoliko dana napravljena na vi{e pravoslavnih grobalja na Kosovu plati Vlada iz bud`eta, prenose mediji u Pri{tini. Grupe za sada neidentifikovanih osoba uni{tile su grobove i nadgrobne spomenike na nekoliko grobalja u vi{e

mjesta na Kosovu, kao odgovor na ukla njan je spo me ni ka ve te ra ni ma Oslobodila~ke vojske Pre{eva, Medve|e i Bujanovca iz centra Pre{eva. Taj vandalizam osudila je me|unarodna zajednica, a kosovska policija pokrenula je istragu, ali za sada nije prona|en nijedan po~inilac.

Nove blokade prelaza Jarinje i Brnjak

KONKURS
za izbor i imenovanje direktora {kole na period od ~etiri godine Pored op}ih uslova propisanih zakonom, kandidat treba da ispunjava i slijede}e uslove: - da ima visoku stru~nu spremu VII stepen, da ispunjava uvjete za nastavnika ili pedagoga u toj vrsti odgojno-obrazovne ustanove - da ima najmanje 5 godina radnog iskustva u srednjoj {koli - da se isti~e svojim radom u odgojno-obrazovnom radu u srednjoj {koli, pedago{koj teoriji i praksi

Srbi ne `ele carinu
Srbi koji su u blokadi dr`ali put u Rudaru kod Zve~ana i u Zubinom Potoku, nezadovoljni prisustvom kosovskih carinika i pograni~ne policije na prelazima Jarinje i Brnjak, razi{li su se ju~er ne{to prije 15 sati. Za vrijeme blokade magistralnog puta Pri{tina Ra{ka u Rudaru je bio dozvoljen prolazak putni~kim i teretnim vozilima koji su prolazili zaobilaze}i velike betonske blokove postavljene na putu tokom no}i. Predsjednik Op{tine Zve~an Dragi{a Milovi}

izjavio je da Srbi sa sjevera `ele da znaju punu istinu o sporazumima iz Bruxellesa, a da su se okupili u Rudaru i djelimi~no blokirali put kada su ~uli da su u konvoju prema sjeveru krenule kosovske speci-

jalne jedinice policije ROSU i grani~na policija i carinici. - Ovaj narod ne}e carinu, ali ho}emo da pla}amo sve da`bine svojoj dr`avi Srbiji, a ne nekoj dr`avi koju ne priznajemo, poru~io je Milovi}.

OSLOBO\ENJE petak, 25. januar/sije~anj 2013.

REGION
Pobuna i u SDS-u
Razmirice su po~ele i u Jan{inoj stranci - u medije je procurilo anonimno pismo u kojem se tvrdi da nezadovoljstvo premijerom raste i da je stranka postala njegov talac. Navodi se da se novac iz stranke prelijeva predsjednikovom bratu Rajku Jan{i, od kojega SDS kupuje promotivne materijale. Navodno mu je za to platila 120.000 eura, a dio toga je zavr{io kod premijera.

17

PO^ETAK KRAJA SLOVENSKE VLADE

VIJESTI

Virant napustio Jan{u
Gra|anska lista, ~iji je vo|a predsjednik slovenskog parlamenta Gregor Virant, donijela odluku o povla~enju iz Vlade, ~ime ona ostaje bez ve}inske podr{ke
Predsjednik slovenskog parlamenta Gregor Virant, ~ija je stranka Gra|anska lista (GL) donijela odluku o povla~enju iz Vlade, ~ime ona ostaje bez ve}inske podr{ke u parlamentu, izjavio je da se zala`e da Slovenija {to prije dobije stabilnu i kredibilnu vladu, ali da je ne mo`e voditi sada{nji premijer Janez Jan{a, kojeg tereti negativni nalaz Protivkorupcijske komisije.

Ugljanin najavio izlazak iz Vlade Srbije
Ministar u Vladi Srbije i predsjednik Stranke demokratske akcije Sand`aka Sulejman Ugljanin izjavio je da vi{e ne}e biti ~lan Vlade Srbije ukoliko do 27. januara ne bude potpisan koalicioni sporazum o njegovom ulasku u Vladu i ne bude popravljen polo`aj Bo{njaka u Srbiji. Ugljanin je u inter vjuu za Anadoliju rekao da su tekstom sporazuma o njegovom ulasku u Vladu Srbije jasno definisani koraci koje treba ~initi da se popravi polo`aj Bo{njaka u Srbiji. Me|utim, do danas taj sporazum niti je potpisan niti se realizuje bilo {ta iz njega. Prvi potpredsjednik Vlade i ministar odbrane Srbije Aleksandar Vu~i} je na izjavu ministra Ugljanina o ugro`enosti prava Bo{njaka izjavio da ne zna u kojem kontekstu je Ugljanin to rekao, ali da je to, ukoliko ima dokaze, ozbiljna stvar, u protivnom ne vidi za{to Ugljanin sjedi u Vladi.

Apsurdna situacija
- Za na{u stranku prihvatljive su sve opcije koje vode do stabilne i kredibilne vlade, vlade ~istih ruku, rekao je Virant u razgovoru za Slovensku televiziju u srijedu kasno nave~er, javlja Fena. - Budu}i da dva ministra koje ta stranka ima u sada{njoj vladi, uklju~uju}i i ministra finansija Janeza [u{ter{i~a, u ponedjeljak parlament obavje{tavaju o svojim ostavkama, a o~ekuju se i ostavke ministara iz Slovenske pu~ke stranke (SLS) i Demokratske stranke umirovljenika, premijer Janez Jan{a koji odbija dati ostavku, uskoro bi se mogao na}i u apsurdnoj situaciji da vodi Vladu u kojoj samo ~etiri ili {est ministara ima pune ovlasti, izjavio je Virant. Dodao je kako bi bilo logi~no da Jan{a to napokon shvati, pa u parlamentu zatra`i glasanje o povjerenju Vladi koje ne bi dobio. - Tako bi se otvorile mogu}nosti da Slovenija brzo dobije potrebnu politi~ku stabilnost i novu Vladu koja }e imati kredibilitet, naglasio je Virant.

Virant: Slovenija {to prije mora dobiti vladu ~istih ruku

Carinici nastavili {trajk
Iako slovenski carinski djelatnici i grani~na policija nastavljaju svoj bijeli {trajk, ju~era{nji carinski postupci na grani~nim prela zima s Hrvatskom na slovenskoj strani odvijaju se br`e nego u srijedu, doznaje se od izvora u slovenskoj carinskoj upravi. Oko 1.400 djelatnika te slu`be zabrinuto je smanjenjem pla}a za ovu godinu zbog mjera {tednje, ali i nejasnom perspektivom jer ne znaju kakav }e status imati nakon ulaska Hrvatske u EU, kada slovenska granica prestaje biti granicom Unije. Zbog najave otka za i smanjenja pla}a oko 100.000 zaposlenih u slovenskom javnom sektoru u srijedu je bilo u {trajku. On nije isklju~io ni mogu}nost da se do politi~ke stabilnosti do|e i stvaranjem ve}ine u sada{njem sastavu parlamenta, koja bi odr`ala neke ve} postavljene projekte, kao {to su reforme, sanacija bankarskog sustava i dovr{enje projekta jedinstvenog holdinga dr`avne imovine. - No, Gra|anska lista ne mo`e pristati na razgovore o toj mogu}nosti sa strankama u sada{njoj opoziciji dok se iz politike ne povu~e ljubljanski gradona~elnik Zoran Jankovi}, koji je za sada samo zamrznuo svoje predsjedni~ko mjesto u opozicionoj stranci Pozitivna

Slovenija (PS) koju je osnovao, a tako|er ga tereti nalaz Protivkorupcijske komisije. Izbor prelazne vlade koja bi izvela klju~ne projekte tako|er bi bilo dobro rje{enje koje bi se brzo moglo provesti, ali bi za takvu vladu trebalo na}i vrlo kredibilnog mandatara i dobre ministre, kazao je Virant.

Makedonac umro od svinjske gripe
[ezdesetdvogodi{nji mu{karac iz Tetova prva je `rtva svinjske gripe u Makedoniji u ovoj godini. Doktor Sanja Marinkovi} sa Infektivne klinike u Skoplju saop{tila je ju~er da je pacijent preminuo u srijedu na toj klinici, nakon {to je primljen sa te{kom klini~kom slikom zbog virusa H1N1. Prema njenim rije~ima, preminuli pacijent imao je vi{e od 20 godina problema sa dijabetesom, bubre`nim bolestima i visokim krvnim pritiskom. Od po~etka ove sedmice u Makedoniji su registrovana nova 22 slu~aja sa komplikacijama zbog razli~itih vrsta gripe, od koji 15 zbog sumnje na H1N1. U Makedoniji je gripa u porastu i od ponedjeljka je registrovano 750 novih slu~ajeva oboljelih.

Mi{ljenje pravnika
Ako Jan{a bude ustrajao na tome da ne}e dati ostavku niti tra`iti glasanje o povjerenju u parlamentu, onda bi, po Virantovim rije~ima, trebalo konsultirati ustavne pravnike kako razrije{iti takvu situaciju i osigurati stabilnost na pravni na~in, ponovnim izborima, te promjenom izbornog sistema i novim zakonom o Vladi.

Istraga u Zagrebu

Eksplozija enigma za policiju
Na centralnom gradskom trgu, u srijedu u no}nim satima, eksplodiralo je neutvr|eno eksplozivno sredstvo, a ne pirotehnika
}u niko nije ozlije|en, a policija je doga|aj okvalificirala kao dovo|enje u opasnost `ivota i imo vi ne op}e opa snom ra dnjom ili sredstvom. Policija zasad nema osumnji~enih za eksplozije, a na nogama je cijeli operativni sastav PUZ-a. I dalje je u toku pregledavanje materijala nadzornih kamera s objekata na Trgu, a policija je obavila i razgovore s o~evicima. Zasad ne mogu potvrditi je li ju~era{nja eksplozija na bilo koji na~in povezana s dvije koje su Zagreb potresle ranije u januaru, a za koje je osumnji~en 53-godi{nji Vojislav Bla`evi}. Na pitanje o sumnjivom automobilu, golfu, koji su nadzorne kamere navodno snimile u blizini mjesta eksplozije, policija nije htjela otkriti nikakve detalje.

Na konferenciji za novinare, odr`anoj ju~er, zagreba~ka policija je otkrila detalje eksplozije koja je potresla sam centar Zagreba, odnosno Trg bana Josipa Jela~i}a. Na cen tral nom grad skom trgu, u srijedu u no}nim satima, eksplodiralo je neutvr|eno eksplozivno sredstvo, a ne, kao {to se u nekim medijima naga|alo, ja~e pirotehni~ko sredstvo tzv. topovski udar, doznaje se u zagreba~koj policiji, javlja Fena. Uvi|ajem je utvr|eno da je do{lo do eksplozije zasad neutvr|enog eksplozivnog sredstva, od koje su nastala o{te}enja na tlu i okolnim objektima, izvijestili su ju~er iz policije koja je isklju~ila mogu}nost da je rije~ o pirotehnici. U eksploziji koja je odjeknula ju~er oko 2.30 sati u blizini spomenika banu Josipu Jela~i-

Nikoli} i Jahjaga uskoro u Bruxellesu
Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga uskoro }e se u Bruxellesu sastati s predsjednikom Srbije Tomislavom Nikoli}em, priop}eno je iz ureda kosovske predsjednice. Kako su izvijestili beogradski mediji, pozivaju}i se na priop}enje iz Pri{tine, Jahjaga je istakla da }e njen susret s Nikoli}em u Bruxellesu biti podr{ka svim procesima dijaloga koji vode dvije vlade i u ostvarivanju tih sporazuma. Savjetnik Jahjage Ramu{ Tahiri je prije nekoliko dana najavio da }e se sastanak odr`ati, najvjerovatnije, tokom februara i dodao da Jahjaga i Nikoli}, me|utim, ne}e mo}i razgovarati izvan tema koje nisu predvi|ene dijalogom Beograda i Pri{tine i ne}e imati mogu}nosti da otvore nova pitanja, ali }e dati podsticaj za rje{avanje onih koja su u dosada{njem dijalogu ve} otvorena.

Policija nije ulazila u detalje o misterioznom vozilu koje su snimile kamere

18

OGLASI

petak, 25. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

Klas d.d. Sarajevo Paromlinska 43 Broj: 350/13 Sarajevo, 24.1.2013. godine Na osnovu ~lana 82. Statuta Privrednog dru{tva za preradu `itarica, bra{na, proizvodnju prehrambenih i konditorskih proizvoda KLAS d.d. Sarajevo, po ukazanoj potrebi direktor dru{tva raspisuje

O G LAS
Za popunu radnog mjesta: 1. Rukovodilac slu`be Marketinga..................................................................................................1 izvr{ilac Uslovi: VSS - VII stepen, diplomirani ekonomista Najmanje: pet (5) godina radnog iskustva na istim ili sli~nim poslovima nakon sticanja VSS, poznavanje rada na ra~unaru, polo`en voza~ki ispit B kategorije 2. Rukovodilac slu`be prodaje i distribucije ...................................................................................1 izvr{ilac Uslovi: VSS - VII stepen, diplomirani ekonomista Najmanje: pet (5) godina radnog iskustva na istim ili sli~nim poslovima nakon sticanja VSS, poznavanje rada na ra~unaru, polo`en voza~ki ispit B kategorije 3. Rukovodilac slu`be finansija i ra~unovodstva ............................................................................1 izvr{ilac Uslovi: VSS - VII stepen, diplomirani ekonomista, certificirani samostalni ra~unovo|a Najmanje: pet (5) godina radnog iskustva na istim ili sli~nim poslovima nakon sticanja VSS, poznavanje rada na ra~unaru. Sva lica zainteresovana za radna mjesta treba da dostave uz prijavu: Svoju biografiju (CV) sa osvrtom na tok kretanja u toku zaposlenja kojim dokazuju uslov o radnom iskustvu na adresu: KLAS d.d. Sarajevo Ul. Paromlinska br. 43 sa naznakom: za konkursnu komisiju Uz prijavu nije potrebno dostavljati bilo kakva druga dokumenta. Oglas ostaje otvoren 10 (deset) dana od dana objavljivanja. Po zaklju~ivanju oglasa, kandidati koji u|u u u`i izbor bit }e obavije{teni o terminima za intervju i tada }e dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova iz oglasa, a kandidati koji ne u|u u u`i izbor ne}e biti obavje{tavani. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. Putem telefona se ne mogu dobiti nikakve informacije vezane za oglas, pa molimo zainteresovane da imaju razumijevanja i postupe po uslovima oglasa.

OSLOBO\ENJE petak, 25. januar/sije~anj 2013.

OGLASI

19

U borbi protiv karcinoma niste sami
Acibadem zdravstvena grupacija sa svojim iskusnim stru~njacima, naprednim tehnologijama i informacijskom infrastrukturom pru`a mogu}nosti kvalitetnog lije~enja oboljelim od karcinoma u 5 radijacijsko onkolo{kih centara u Turskoj koji posjeduju infrastrukturu po me|unarodnim standardima

Karcinom je bolest ~ija je u~estalost u stalnom porastu i od koje nakon bolesti srca i krvnih sudova umire najve}i broj ljudi u svijetu. Prema podacima Me|unarodne agencija za istra`ivanje karcinoma; u 2008. godini otkriveno je 12 miliona novih slu~ajeva oboljelih od karcinoma. Pretpostavlja se da u na{oj zemlji (misli se na Tursku) svake godine od karcinoma oboli pribli`no 150 hiljada ljudi. Me|utim, iako je karcinom jedna od najrasprostranjenijih i najsmrtonosnijih bolesti na{eg doba, medicina iz dana u dan kora~a divovskim koracima kako bi se {to uspje{nije borila sa ovom bole{}u; a najnoviji tehnolo{ki ure|aji razvijeni za potrebe radioterapije smatraju se najva`nijim dostignu}em u ovoj oblasti. Nasuprot me|u ljudima uvrije`enom mi{ljenju o opasnostima koje sa sobom nosi radioterapija, danas se uz pomo} "radioterapije" i "radiohirurgije" posti`u zna~ajni rezultati u lije~enju oboljelih od karcinoma. ^ak je primjenom radioterpije uz pomo} ure|aja koji su rezultat najnovijih naprednih tehnologija, mogu}e pobolj{ati kvalitet `ivljenja oboljelog, skratiti ukupno vrijeme lije~enja, a kod nekih tipova karcinoma mogu}e je ~ak i spasiti `ivot oboljelom! A koji se to ure|aji kod "radioterapije" i "radiohirurgije" koriste za koji tip karcinoma? Odgovor slijedi… RADIOTERAPIJA (ZRA^ENJE) Radioterapija je jedna od oblasti koja se u tehnolo{kom smislu najbr`e razvija u posljednjih nekoliko godina. Radijacijom se uz pomo} modernih metoda i ure|aja koji su rezultat najnovije tehnologije dobijaju izuzetno dobri rezultati u lije~enju tkiva zahva}enih karcinomom. RAPIDARC: Skra}uje vrijeme tretmana na 2-4 minute Za razliku od drugih radioterapijskih ure|aja Rapidarc se vrti oko oboljelog i zra~i oboljelo mjesto ne zahtijevaju}i da se pacijent sam pomjera. Doc. dr. Meriç engöz, specijalista onkolog iz bolnice Acibadem Kozyatagi, ka`e da se uz pomo} ove osobine Rapidarca radioterapija koja, ina~e, traje 15 - 30 minuta skra}uje na trajanje od 2 minute. Doza zra~enja koja se daje pacijentu sa Rapidarc ura|ejem smanjuje na jednu tre}inu, ~ime se smanjuje rizik od nastajanja novog karcinoma povezanog sa radijacijom. Za lije~enje kojeg tipa karcinoma se koristi?

KOJI TEHNOLO[KI URE\AJI SE KORISTE ZA LIJE^ENJE KOJEG TIPA KARCINOMA?
Iako je karcinom ozbiljna bolest ~ija se u~estalost u svijetu stalno pove}ava, mogu}e je spasiti `ivot oboljelog ukoliko se reaguje na vrijeme i na odgovaraju}i na~in. Radioterapija koja se primjenjuje posljednjih godina uz pomo} naprednih tehnolo{kih ure|aja smatra se jednom od najefikasnijih metoda u lije~enju oboljelih od karcinoma. I upravo na tom mjestu u glavama ljudi se javila slijede}e pitanje: Koji tehnolo{ki ure|aji se koriste za lije~enje kojeg karcinoma? I {to je najbitnije, kakvu korist oboljeli imaju od ovih ure|aja? Ova tehnologija poma`e kod lije~enja svih tipova karcinoma. TRIOLOGY: Tehnologija 3 u jedan Triology je ustvari LINAC ure|aj koji predstavlja jednu vrstu linearnog akceleratora koji se koristi kod radioterapije. Pored {to lije~i bez potrebe prikazivanja (vizuelizacije, snimanja), ovaj ure|aj u sebi objedinjuje tri nove tehnologije koje se u radioterapiji koriste tri kao razli~ite metode. 3 radioterapijske metode sadr`ane u ure|aju Triology su slijede}e: IGRT- Radioterapija vo|ena prikazivanjem (snimanjem), IMRTZra~enje ~iji se intenzitet mo`e modulirati i SRT/SRC - Ta~kasto zra~enje. doc. dr. Meriç engöz ka`e kako zahvaljuju}i ~injenici {to su u Triologyu okupljene osobine koje se ina~e nalaze u tri razli~ita ure|aja, stru~njaci mogu za kra}e vrijeme i u najidealnijem omjeru pru`iti adekvatnu intervenciju. Za lije~enje kojeg tipa karcinoma se koristi? Mogu}e ga je koristiti kod svih tipova karcinoma. RADIOHIRURGIJA (BEZ SKALPELA, BEZ KRVI, HIRUR[KI TRETMAN UZ POMO] ZRAKA) Radiohirurgija kod koje se hirur{ka intervencija vr{i tako {to se visoko energetske zrake usmjeravaju na jedno mjesto, onemogu}ava o{te}enje zdravog tkiva. Kod ovog zahvata isti~u se GammaKnife i CyberKnife koji su produkti visoke tehnologije. Ta~kasti udar na tumor sa CYBERKNIFE-om (Svemirskim skalpelom) CyberKnife je prvi i jedini robotsko-radiohirur{ki sistem osmi{ljen kako bi se mogao tretirati karcinom po cijelom tijelu i to sa precizno{}u ve}om od jednog milimetra. Prof. dr. Özyar Enis, specijalista onkolog iz bolnice Acibadem Maslak, navodi kako ova alternativna metoda vrlo precizno uklanja maligne tumore poput i same hirur{ke metode. Ovo predstavlja svjetlo nade pri lije~enju tumora koji se ne mogu tretirati klasi~nom radioterapijom i koji zahtijevaju kompleksne hirur{ke zahvate ili tumora ~ije uklanjanje hirur{kim zahvatom nije uop{te mogu}e. Ovom, kompjuterski upravljanom robotskom tehnologijom zrake se fokusiraju te se visoke doze zra~enja usmjeravaju na kancerogena tkiva na mozgu i tijelu, a zdrava tkiva bivaju maksimalno za{ti}ena od uticaja zra~enja. Sam proces se odvija s pedantno{}u hirur{kog zahvata. Me|utim, za razliku od hirur{kog zahvata pacijent ne trpi bolove i ve} se nave~er tog istog dana mo`e vratiti u normalan `ivot, pa ~ak i na posao. Za lije~enje kojeg tipa karcinoma se koristi? CyberKnife se koristi kod tumora mozga, plu}a, prostate, glave i vrata i raka gu{tera~e kao i karcinoma sa malim brojem metastaza koji se ne mogu tretirati drugim metodama, kod tumora plu}a i jetre kod kojih tumori mijenjaju lokaciju usljed respiratornih kretnji i kretnji crijeva kao i kod tumora koji recidiviraju na ve} ozra~enim podru~jima. GAMMA Knife: Zlatni standard u lije~enju tumora mozga Specijalista za mozak i `iv~ani sistem iz Acibadem Kozyatagi bolnice doc. dr. Selçuk Peker navodi kako se Gamma Knifeom na bezbolan i brz na~in bez potrebe za izvo|enjem rizi~nih hirur{kih zahvata u samo jednoj seansi mogu izlije~iti tumori mozga promjera manjeg od 3,5 cm. Na engleskom "Knife" zna~i no`. Me|utim, Gamma Knife nije no`. Umjesto no`a koji se koristi u hirurgiji, ovim ure|ajem se se uz pomo} gama zraka uni{tava oboljeli dio. Porcije zraka koje izlaze iz 201 gama izvora se fokusiraju na oboljelo podru~je i dok stanice karcinoma bivaju uni{tavane, okolno zdravo mo`dano tkivo biva o~uvano. Primjenjuje se u jednoj seansi i ne zahtijeva anesteziju i intenzivnu njegu, a pacijenti se nakon lije~enja Gamma Knifeom isti dan mogu vratiti svojim domovima. Za lije~enje kojeg tipa karcinoma se koristi? Koristan je kod tretiranja tumora mozga.

20

SVIJET
VIJESTI
Politi~ko i socijalno raslojavanje

petak, 25. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

Belgijski nastavnici ne znaju gdje je Amerika
Budu}i nastavnici u Belgiji iska zali su zabrinjavaju}i nivo neznanja, pa je tako samo jedan od 1.000 anketiranih studenata zavr{ne godine na kar ti svijeta poka zao gdje se nala ze SAD, a polovina ih nije znala ni gdje se nalazi Pacifik, rezultati su najnovijih istra`ivanja. Dvoje od troje ispitanih nije prepoznalo nekada{njeg kineskog komunisti~kog lidera Mao Cetunga kada im je poka zana njegova fotografija, a naj~e{}i odgovor je bio da je to sjevernokorejski lider Kim D`ong Il. Ispitiva~i sa Katoli~kog univer ziteta u Lim bur gu raz gova ra li su sa 1.000 studenata u osam obra zovnih institucija u flamanskom regionu Belgije. Istra`iva~i navode da je ispitivanje, koje je sadr`alo 114 pitanja, izvr{eno jer su studenti ~esto iska zivali ne zna nje pri li kom raz govo ra o op}epoznatim temama. Veliki broj budu}ih nastavnika u Belgiji ima problema sa osnovnim konceptima geografije, politike i historije.

Dva miliona ljudi iselilo iz Britanije
Cameron: Velika Britanija je va`an igra~ u svim pitanjima koja zahtijevaju djelovanje Evrope
Britanski premijer David Cameron upozorio je evropske lidere da je svaki poku{aj guranja evropskih zemalja u dublju politi~ku uniju pogre{an i da Velika Britanija ne}e biti dio toga. Evrope - ja~anju konkurentnosti, borbi protiv terorizma, zaustavljanju klimatskih promjena. I to je vrsta politi~kog djelovanja kakvo trebamo. No, centralizirana politi~ka unija? Ne za mene, ne za Veliku Britaniju", istaknuo je Cameron.

D`amija u Ratu zvijezda
Turska zajednica iz Austrije optu`ila je za rasizam dansku kompaniju za proizvodnju igra~aka Lego, jer jedan od njihovih proizvoda iz edicije "Rata zvijezda" podsje}a na d`amiju. Kriti~ari tvrde da model Jabbina palate vrije|a muslimane, jer podsje}a na d`amiju Aja Sofija u Istanbulu. ^lanovi turske zajednice optu`uju Lego i da za Azijate ka`u da imaju "obmanjiv i kriminalan karakter". Organizacija u svom saop}enju poziva Lego da uputi javno izvinjenje zbog kulturolo{ke bezosje}ajnosti. Legov paket kocki za igru predstavlja palatu sa tornjem, gdje `ivi kriminalac Jabba iz "Rata zvijezda". Osim toga {to li~i na Aja Sofiju, turska zajednica tvrdi i da je igra~ka zasnovana na dizajnu d`amije D`ami alKabir u Bejrutu, dok kula toranj podsje}a na munaru. U saop{tenju turske zajednice dodaje se i da figure sa naoru`anjem, koje dola ze uz palatu, podsje}aju na "teroriste, kriminalce i ubice". Zvani~nik danske kompanije Katharina Sasse istakla je da sporni proizvod kompanije ne predstavlja postoje}e objekte, ljude niti pomenute d`amije ve} je kompletan set ura|en po uzoru na film. "@alimo je {to je na{ proizvod doveo do toga da ~lanovi turske zajednice do|u do pogre{nog zaklju~ka, ali isti~emo da je proizvod samo funkcionalni sadr`aj filmske pri~e iz "Rata zvijezda", navela je Sasse.

Veliki evropski igra~
"Zemlje u Evropi imaju historiju, tradiciju, institucije, `ele vlastiti suverenitet, mogu}nost da same donose odluke, a poku{aj da ih se ugura u centraliziranu politi~ku uniju bio bi velika gre{ka za Evropu i Britanija ne}e biti dio toga", rekao je Cameron u govoru pred poslovnim ljudima na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu. "Velika Britanija je va`an igra~ u svim pitanjima koja zahtijevaju djelovanje

Odljev mozgova
Dok se odvija Svjetski ekonomski forum, iz Velike Britanije dolaze upozorenja da je dva miliona radno sposobnih Britanaca iselilo proteklog desetlje}a i taj je odljev mozgova na{tetio ekonomiji te primorao poslodavce na zapo{ljavanje useljenika. Na odljev mozgova upozorio je zastupnik konzervativne stranke Nick de Bois na temelju statisti~kih podataka koji govore da je u deset

Neki poslovni krugovi dr`e da krivnja za odljev profesionalaca i menad`era le`i u britanskom poreznom sistemu. De Bois pak pi{e da porezi imaju neku ulogu, ali vjeruje da ponajprije valja mijenjati kulturu pona{anja. Britance treba ohrabrivati da ostanu i rade, obogate se, ne kritizirati ih. Slu`beni podaci objavljeni u septembru pokazali su da hiljade Britanaca obrazovanih na najboljim univerzitetima odabiru rad u inostranstvu. godina do 2011, ukupno 3.599.000 ljudi trajno iselilo iz Velike Britanije. Od tog broja njih 1.963.000 bili su Britanci u dobi izme|u 25 i 44 go-

Zemlje u Evropi imaju historiju, tradiciju i institucije

dine. Ti podaci govore da tipi~ni britanski iseljenici nisu penzionisani radnici koji odlu~uju ostatak `ivota provesti u dr`avi s toplom klimom jer iselilo je samo 125.000 penzionera. "Na{i ekonomski najaktivniji ljudi iselili su da bi svoj talent iskazali negdje drugdje", upozorava De Bois. Konzervativni zastupnik je u ~lanku za Telegraph.co.uk napisao kako bi ministri trebali uvjeriti sposobne, mobilne radnike da je Britanija najbolje mjesto na svijetu za `ivot i napredak. Mnogi Britanci koji su iselili obrazovani su stru~njaci.

@ene ulaze u borbene jedinice vojske SAD-a
Time se zavr{ava dosada{nja politika koja nije dozvoljavala oficirkama i vojnikinjama da direktno u~estvuju u ofanzivnim akcijama
va dosada{nja politika koja nije dozvoljavala oficirkama i vojnikinjama da direktno u~estvuju u ofanzivnim akcijama. To, me|utim, ne zna~i da }e u svim rodovima vojske sve pozicije biti odmah otvorene za u~e{}e `ena, ve} }e biti napravljena procjena i raspored Ameri~ka vojska }e ubudu}e prihvatiti da i `ene koje su profesionalno zaposlene u armiji mogu u~estvovati u borbama, {to do sada nije bilo mogu}e, javljaju televizije u SAD-u, navode}i da }e tu odluku zvani~no saop{titi sekretar za odbranu Leon Panetta. Time se zavr{akojom brzinom u kojem rodu }e biti prihva}eno njihovo u~e{}e u borbenim akcijama. Posebno }e kopnena vojska i marinci napraviti procjenu neophodnih fizi~kih standarda, navodi CNN. U nekim rodovima vojske `ene bi mogle ve} do kraja godine da uzmu u~e{}e u borbenim jedinicama, dok }e u drugim, kao {to je pje{adija ili specijalne snage, biti potrebno vi{e vremena. Odlaze}i sekretar za odbranu Leon Panetta postavio je kao cilj januar 2016. godine, do kada bi `ene trebale u potpunosti biti uklju~ene u sve jedinice.

Reuters

Kriv porezni sistem?

Reuters

OSLOBO\ENJE petak, 25. januar/sije~anj 2013.

SVIJET
VIJESTI

21

Prema pisanju britanskog Guardiana

Vatikan izgradio ekonomsku imperiju pomo}u Mussolinija
Mussolinijev zna~aj je bio od dramati~ne va`nosti za finansije Vatikana. "Papstvo je bilo finansijski obezbije|eno. Nikada vi{e ne}e biti siroma{no", pi{e u svojoj knjizi "Novac i uspon savremenog papstva" John Pollard
Uz pomo} poreskih rajeva i novca svojevremeno dobijenog od italijanskog fa{isti~kog diktatora Benita Mussolinija, Vatikan je stvorio me|unarodni portfolio imovine vrijedne oko 600 miliona eura, koji obuhvata nekretnine u Britaniji, Francuskoj i [vicarskoj, pi{e londonski Guardian.

Razbijena mre`a desni~ara
Austrijska policija saop}ila je da je razbila mre`u ekstremnih desni~ara umije{anih u nekoliko desetina krivi~nih djela i privela deset osoba na ispitivanje. U saop}enju se navodi da je najmanje 200 ljudi iz pokrajine Gornja Austrija osumnji~eno za ilegalnu trgovinu oru`jem, provale, ilegalnu prostituciju i ostala krivi~na djela. Policija navodi da je prona{la oru`je, eksploziv, zastave sa nacisti~kim simbolima i neonacisti~ku literaturu tokom pretresa sjedi{ta grupe u selu Deselbrun, oko 200 kilometara zapadno od Be~a. ^lanovi grupe su svojim ilegalnim aktivnostima pri~inili {tetu od najmanje 3,5 miliona eura, dodaje policija. Dr`avni medijski servis ORF prenio je da je policija prvobitno privela 24 osobe.

Svi na Facebook
Poglavar Rimokatoli~ke crkve papa Benedikt XVI apelovao je na katolike da {to vi{e koriste dru{tvene mre`e koje su, kako je ocijenio, prostor za dijalog i debatu i gdje ra zum i odgovornost treba da pobijede "neumjerene" navode i "senzacionalizam". Dru{tvene mre`e, prema njegovim rije~ima, mogu da doprinesu unapre|enju svih vidova dijaloga i debate koji mogu da oja~aju "harmoniju me|u ljudima". Papa Benedikt ima nalog na Twitteru na devet jezika i 2,5 miliona onih koji ga prate, me|u kojima se jedan dio slu`i dru{tvenom mre`om da bi mu uputio uvrede. slu`benih zgrada u kojima su smje{teni, u jednoj od najskupljih londonskih ~etvrti, predstavljaju, me|utim, dio iznena|uju}e tajne komercijalne imperije ~iji je vlasnik Vatikan.
Reuters

Britanski Guardian istra`io je ovu temu i do{ao do zanimljivih zaklju~aka. Iza paravana koji ~ini struktura offshore kompanija, Katoli~ka crkva je godinama gradila me|unarodni potrfolio posjeda, koriste}i novac dobijen od Mussolinija da bi papa zauzvrat priznao fa{isti~ki re`im u Italiji 1929. godine.

Pokrenuta istraga UN-a
UN je pokrenuo istragu o uticaju vazdu{nih udara bespilotnim letjelicama na civile u Pakistanu, Afganistanu, Jemenu, Somaliji i na palestinskim teritorijama.Postoji potreba da se utvrde "odgovornost i od{teta u situaciji kada stvari po|u po zlu", izjavio je novinarima britanski advokat Ben Emerson, koji predvodi istragu. Emerson, specijalni izvjestilac UN-a o ovom pitanju, rekao je da napredak tehnologije bespilotnih letjelica mora da bude pra}en odgovaraju}im pravnim okvirom. Bi}e provjereno ukupno 25 napada u pet zemalja. Emerson je rekao da sve ~e{}a upotreba bespilotnih letjelica "predstavlja veliki izazov za me|unarodni pravni okvir". Istra`ioci }e poku{ati da utvrde razmjere civilnih `rtava, identitete militanata koji su bili mete i zakonitost napada na teritorijama gdje UN formalno nije potvrdio stanje konflikta, prenio je BBC.

Papa voli Bvlgari
Rijetko koji prolaznik u Londonu bi pomislio da prodavnica "Bvlgari", luksuznog proizvo|a~a nakita u New Bond Streetu, ili obli`nje sjedi{te investicione banke "Altium Kapital", imaju nekakve veze sa papom. Blokovi

Nema krize
Od tada je vrijednost ovog Mussolinijevog uloga rasla, tako da sada prelazi sumu od 600 miliona eura. Na vrhuncu trgovanja nekretninama, Katoli~ka crkva je za 15 miliona funti (oko 18 miliona eura) kupila zgradu na adresi Trg Saint James 30 u Londonu. A posjeduje i nekretnine na najmanje jo{ dvije lokacije u centru Londona, kao i stambene blokove u [vicarskoj i Parizu. Mussolinijev zna~aj je bio od dramati~ne va`nosti za finansije Vatikana. "Papstvo je bilo finansijski obezbije|eno. Nikada vi{e ne}e biti siroma{no", pi{e u svojoj knjizi "Novac i uspon savremenog papstva" John Pollard, histori~ar sa Cambridgea. Prema pro{logodi{njem izvje{taju Savjeta Evrope, koji je imao uvid u finansijsku kontrolu Vatikana, sredstva specijalne jedinice Paola Meninija, koji je papin komercijalni bankar, trenutno iznose preko 680 miliona eura.

Bez komentara
Strogo dr`anje u tajnosti fa{isti~kog porijekla papskog bogatstva bilo je opravdano u ratnom i poslijeratnom periodu, ali manje je jasno zbog ~ega Vatikan danas toliko insistira na potpunoj tajnosti svog dana{njeg vlasni{tva nad imovinom, pi{e Guardian. Na sva pitanja koja su na tu temu poslata papskom nunciju u Londonu, nadbiskupu Antoniju Meniniju, njegov por tparol je odgovorio da nema komentara.

Benito Mussolini

Netanjahu ostaje premijer Izraela
Nakon vrlo tijesne predizborne utrke, desni blok, koji predvode partije Likud premijera Benjamina Netanjahua i Izrael betejnu Avigdora Libermana, uz 31 osvojeni mandat i mandate nacionalno-religiozne partije Habait Hajehudi i ultrareligiozne [as i Jahadut Hatora, osvojio je 61 od 120 poslani~kih mjesta u izraelskom parlamentu (Kneset). Jezi~ak izme|u "desnice", s jedne, i "centra" i "ljevice", s druge strane, pretegao je u korist "desnice" poslije prebrojavanja glasova pripadnika izraelske odbrambene vojske (Cahal) na odslu`enju redovnog i obaveznog vojnog roka. Zajedni~ka lista Netanjahua i Libermana dobila vladu u}i samo ako se ona obave`e na radikalne socio-ekonomske reforme. Netanjahu je ve} u kontaktima u vezi sa formiranjem {iroke koalicije, u kojoj }e svakako su{tinsko mjesto imati Lapidova stranka Je{ atid. Prema zakonu, stranka sa najve}im izgledima da formira koaliciju za to ima na raspolaganju {est nedjelja, a najavljeno je da }e ve} idu}e sedmice sa kontaktima zapo~eti predsjednik Izraela [imon Peres. Na izbore je iza{lo gotovo 67 posto od 5,5 miliona registrovanih bira~a, {to je za ~etiri posto vi{e nego na prethodnim izborima. U~estvovale su 32 partije, od kojih }e 11 u}i u parlament.

Yair Lapid, sin Novosa|anina Josefa Tomija, prije izbora najavio je da }e u vladu u}i samo ako se ona obave`e na radikalne socio-ekonomske reforme

Katalonija se proglasila suverenim entitetom
Katalonski parlament usvojio je ju~er dvotre}inskom ve}inom deklaraciju o Kataloniji kao suverenom entitetu, koja se, iako ima simboli~an zna~aj, smatra uvodom u referendum o samoopredjeljenju Katalonije. Deklaraciju su predlo`ile vladaju}a alijansa desnog centra koju ~ine Zbli`avanje i ujedinjenje i njihovi saveznici i Republikanska ljevica Katalonije, a za njeno usvajanje glasalo je 85 poslanika, a protiv je bio 41, dok su dva parlamentarca bila uzdr`ana, prenio je AP. Nacrt deklaracije predvi|ao je da se katalonski parlament saglasi da proglasi demokratski suverenitet naroda Katalonije kao politi~kog i zakonskog entiteta i da se otpo~ne proces koji bi dao gra|anima pravo da odlu~e o formiranju nezavisne dr`ave. Iako simboli~na, deklaracija predstavlja izazov za centralnu vladu u Madridu koja je rekla da }e sudskim putem blokirati svaki korak u pravcu katalonske nezavisnosti.

je 31 mandat, 11 manje nego u dosada{njem sazivu parlamenta. Uspjeh Je{ atida, nove stranke na politi~koj sceni, uop{te

nije iznena|enje na izborima. Lider te partije Yair Lapid, sin Novosa|anina Josefa Tomija, prije izbora je najavio da }e u

Reuters

22

OGLASI
Босна и Херцеговина Комисија за очување националних споменика

petak, 25. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

Bosna i Hercegovina Komisija/Povjerenstvo za o~uvanje nacionalnih spomenika

Na osnovu ~lana 28a. stav 1. Zakona o dr`avnoj slu`bi u institucijama Bosne i Hercegovine («Slu`beni glasnik BiH», broj 19/02, 35/03, 4/04,17/04, 24/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12), ~lana 8. stav 2. i ~lana 16. stav 3. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine («Slu`beni glasnik BiH», broj 26/04, 7/05, 48/05 i 60/10), Komisija za o~uvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, raspisuje

J AV N I O G L A S
za popunjavanje radnog mjesta saradnik za pokretno naslije|e na odre|eno vrijeme (12 mjeseci) Opis poslova i radnih zadataka: prima, evidentira i vr{i obradu dokumentacije potrebne za dono{enje odluka o progla{enju pokretnih dobara nacionalnim spomenicima; priprema dokumentaciju i podatke, te prati stanje i uslove za{tite pokretnih nacionalnih spomenika; vr{i druge poslove po nalogu izvr{nog funkcionera. Uslovi: Pored op{tih uslova propisanih zakonom (navr{enih 18 godina `ivota, dr`avljanstvo BiH, da nisu osu|ivani za krivi~no djelo), kandidat mora ispunjavati i slijede}e posebne uslove: VSS iz oblasti koje su neposredno vezane za za{titu pokretnog kulturno-historijskog naslije|a (historija umjetnosti, etnologija, historija, likovna umjetnost, bibliotekarstvo i sl.); najmanje tri (3) godine radnog iskustva na poslovima vezanim za za{titu pokretnog naslije|a ili sli~nim poslovima (radni sta` prije sticanja visoke stru~ne spreme nije relevantan); aktivno znanje engleskog jezika; poznavanje rada na ra~unarima. Potrebni dokumenti: Prijava za javni oglas vr{i se isklju~ivo putem popunjenog i potpisanog prijavnog obrasca, koji se mo`e dobiti na zahtjev kandidata putem e-maila: aneks8ko@bih.net.ba ili na web stranici www.kons.gov.ba Uz popunjen prijavni obrazac prila`u se sljede}i dokumenti (ovjerene kopije ili originali koji se nakon postupka vra}aju): diploma o zavr{enom odgovaraju}em fakultetu (za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom procesu i dodatak diplomi); uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 3 mjeseca); dokaz o tra`enom radnom iskustvu (potvrde, uvjerenja i sl.); dokaz o tra`enom znanju engleskog jezika). Postupak izbora: Postupak izbora kandidata }e provesti posebna komisija koju imenuje izvr{ni funkcioner, a koja }e obaviti razgovor (intervju) sa svim kandidatima koji ispunjavaju posebne uslove iz ovog oglasa i utvrditi rang-listu najuspje{nijih kandidata. Kona~nu odluku o izboru donosi Komisija za o~uvanje nacionalnih spomenika, na prijedlog komisije za izbor. Sa izabranim kandidatom zaklju~uje se ugovor o radu na period od 12 mjeseci, po~ev od 1.3.2013. godine, odnosno do povratka dr`avnog slu`benika - saradnika za pokretno naslije|e sa nepla}enog odsustva, a najdu`e za period od dvije godine. Izabrani kandidat du`an je, prije potpisivanja ugovora o radu, da donese uvjerenje o neka`njavanju za krivi~no djelo (ne starije od 3 mjeseca). Dostavljanje prijave: Prijavni obrazac sa tra`enom dokumentacijom treba dostaviti najkasnije u roku od 10 dana od dana objave ovog oglasa u dnevnom listu "Oslobo|enje", isklju~ivo putem po{te - preporu~eno, u zatvorenoj koverti, sa naznakom «Javni oglas - saradnik za pokretno naslije|e». Prijave se dostavljaju na adresu: Komisija za o~uvanje nacionalnih spomenika, Sarajevo, Obala Kulina bana 1. Neblagovremene, neuredne i nepotpune prijave, uklju~uju}i i nepotpisan prijavni obrazac i neovjerene kopije dokumenata, ne}e se razmatrati.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 105760 09 Ps Sarajevo, 29. 8. 2012. godine Na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku ("Sl. novine FBiH", br. 53/03, 73/05 i 19/06), objavljuje

-

-

-

OGLAS
OP]INSKI SUD U SARAJEVU, sudija Tatjana Arapovi}, u pravnoj stvari tu`ioca KJKP ZOI 84 Olimpijski centar Sarajevo, ul. Branilaca Sarajeva broj 21, protiv tu`enog Sportsko udru`enje Pain tball-CKP Sa ra je vo, ul. Pa ro mlin ska broj 23, radi duga v.sp. 16.017,32 KM, 29. 8. 2012. godine donio je

-

-

-

PRESUDU
- zbog propu{tanja Tu`eni Sportsko udru`enje Paintball-CKP Sarajevo du`an je tu`itelju KJP ZOI 84, Olimpijski centar Sarajevo d.o.o. na ime glavnog duga isplatiti iznos od 16.017,32 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 1.400,86 KM po dijelu fakture broj 1308 od 5. 12. 2008. godine po~ev od 12. 12. 2008. godine do isplate, - na iznos od 2.502,16 KM faktura broj 225 od 11. 2. 2009. godine po~ev od 18. 2. 2009. godine do isplate, - na iznos od 1.622,21 KM faktura broj 265 od 24.

2. 2009. godine po~ev od 3. 3. 2009. godine do isplate, na iznos od 2.502,16 KM faktura broj 366 od 6. 3. 2009. godine po~ev od 13. 3. 2009. godine do isplate, na iznos od 1.136,93 KM faktura broj 412 od 13. 3. 2009. godine po~ev od 20. 3. 2009. godine do isplate, na iznos od 2.502,16 KM faktura broj 5012 od 6. 4. 2009. godine po~ev od 13. 4. 2009. godine do isplate, na iznos od 142,28 KM faktura broj 560 od 13. 4. 2009. godine po~ev od 20. 4. 2009. godine do isplate, na iznos od 2.989,13 KM faktura broj 690 od 12. 5. 2009. godine po~ev od 19. 5. 2009. godine do isplate, na iznos od 1.219,43 KM faktura broj 691 od 12. 5. 2009. godine po~ev od 19. 5. 2009. godine do isplate,

te da mu isplati tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 720,76 KM, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Sudija Tatjana Arapovi} Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje (~lan 183. stav 1. ZPP-a). Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra objavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj plo~i suda.

OSLOBO\ENJE petak, 25. januar/sije~anj 2013.

SVIJET FINANSIJA

23

Ju`ni tok u Srbiji

Ju`ni tok dobi}e status projekta od nacionalnog zna~aja
Datum po~etka izgradnje gasovoda Ju`ni tok kroz Srbiju jo{ se ne zna, a ~eka se i eksproprijacija zemlji{ta. Prema saznanjima Blica, o~ekuje se da }e izgradnja Ju`nog toka po~eti krajem marta. Ra ni je je mi nis tar ru dar stva Srbi je Mi lan Ba ~e vi} na ja vio da bi iz gra dnja ga so vo da mo gla da po ~ne do kra ja ja nu ara. Vla da Srbi je tre ba lo bi da usvo ji pri je dlog za ko na o Ju `nom to ku ka ko bi se ubrza le pro ce du re i pos tup ci do bi ja nja do zvo la po tre bnih za gra dnju. Usvajanjem zakona u parlamentu Srbije, Ju`ni tok dobi}e status projekta od nacionalnog zna~aja. Time }e se onemogu}iti da visoki zahtjevi za obe{te}e nje za pro la zak ga so vo da uspore gradnju. U Srbiji ima najmanje 50.000 parcela preko

PO^ETKA GRADNJE
Evropska komisija priznala je BiH da ide dobrim koracima u procesima harmonizacije propisa u oblasti fitosanitarne za{tite, rekao je ju~er {ef Sektora operacija za ekonomski razvoj, prirodne resurse i infrastrukturu Delegacije EU u BiH Martin Schieder. U Sarajevu je odr`ana konferencija posve}ena zavr{etku projekta ~iji je cilj bio uspostavljanje integrisanog sistema fitosanitarnog nadzora koji }e mo}i da kreira i provodi politiku za{tite zdravlja bilja u BiH, u skladu sa zakonskim propisima EU i me|unarodnim standardima. Schieder je u obra}anju u~esnicima konferencije istakao da je ovaj projekat pod nazivom “Podr{ka Upravi BiH za za{titu zdravlja bilja” finansirala EU sa 790.450 eura iz sredstava IPA 2008. “Evropska komisija priznala je BiH da ide dobrim koracima kroz procese harmonizacije propisa u oblasti fitosanitarne za{tite” , rekao je Schieder na skupu odr`anom u zgradi Delegacije EU. Prema njegovim rije~ima,

NEPOZNAT DATUM

BiH

EU

BiH na dobrom putu u fitosanitarnoj oblasti

Izgradnja }e Srbiju ko{tati 1,7 milijardi eura

kojih gasovod treba da pre|e. Izgradnja dionice Ju`nog toka kroz Srbiju ko{ta}e 1,7 milijardi eura, bi}e duga 470 kilometara,

a dr`ava }e imati 49 posto udjela u vlasni{tvu, dok }e jedan krak gasovoda biti odvojen za Republiku Srpsku.

Hrvatska

Vi{e od 370.000 nezaposlenih

sistem fitosanitarnog nadzora ima va`nu ulogu u pobolj{anju kvaliteta poljoprivrednih proizvoda, obezbje|ivanjem uskla|enosti proizvoda iz BiH s me|unarodnim standardima za trgovinu biljem i biljnim proizvodima, obuke inspekcijskog osoblja i poljoprivrednika. On je naveo da EU planira da u ovoj godini u BiH realizuje jo{ tri projekta u vrijednosti od oko 2,2 miliona eura, namijenjenih za opremanje fitosanitarnih laboratorija i stvaranju uslova za dosljednu primjenu propisa u oblasti za{tite zdravlja bilja. Zamjenik direktora Uprave za za{titu zdravlja bilja BiH Seid Uzunovi} istakao je da je ovaj projekat obezbijedio funkcionalan sistem koordinacije tijela nadle`nih za kontrolu za{tite zdravlja bilja i kvaliteta poljoprivrednih proizvoda u BiH. On je naveo da su aktivnosti u okviru projekta provedene u cijeloj oblasti za{tite bilja i odnose se na zdravlje bilja, fitofarmaceutska sredstva - pesticide, sjeme i sadni materijal.

Broj osoba evidentiranih u Hrvatskom zavodu za zapo{ljavanje u srijedu je pre{ao 370.000. Na stranici HZZ-a tako|er je objavljeno da slobodnih radnih mjesta ima 5.146, prenosi Business.hr. S obzirom na trenutni podatak o 370.197 nezaposlenih, proizlazi da je od po~etka ovog mjeseca do danas broj nezaposlenih porastao za gotovo 12 hiljada osoba, ili da je svaki radni dan bez posla ostajalo gotovo 800 osoba. Trenutni broj nezaposlenih

predstavlja dnevno stanje nezaposlenih osoba prijavljenih u evidenciji HZZ-a, a broj slobodnih radnih mjesta prikazuje koliko je trenutno raspolo`ivih slobodnih radnih mjesta prijavljenih HZZ-u i ogla{enih na stranici Burza rada HZZ-a. Podaci o trenutnom broju nezaposlenih i broju slobodnih radnih mjesta informativnog su karaktera i ovise o dnevnim doga|anjima koja nisu ravnomjerno raspore|ena tokom mjeseca, poja{njava HZZ.

Zadnji slu`beni statisti~ki podaci, koji su rezultat redovnog mjese~nog izvje{tavanja o stanju na tr`i{tu rada, odnosili su se na decembar 2012. godine, kada je u evidenciji HZZ-a bilo registrirano 358.214 nezaposlenih, {to je u odnosu na novembar vi{e za 3,2 posto ili 11.167 osoba, a u odnosu na decembar 2011. godine vi{e za 13,6 posto ili 42.776 osoba. Stopa registirane nezaposlenosti u decembru je prema{ila 21 posto.

SAD: Ukoliko ne usvoje bud`et

Kongresmeni se odri~u plata
Pred sta vni ~ki dom ame ri ~kog Kon gre sa pot vrdio je na crt za ko na po zna ti jeg pod na slo vom “ako ne ma bu d`e ta, ne ma ni pla ta” , ko jim se u na re dnih ne ko li ko da na od ga|a prijetnja u vezi s granicom zadu`ivanja ze mlje. Nacrt je usvojen sa 285 glasova, dok je protiv glasalo 144 ~lana Predstavni~kog doma Kongresa. Tako|er, navedeni nacrt podrazumijeva mogu}nost zadu`ivanja za ministarstvo financija SAD-a sve do sredine maja. U nacrtu je navedena i mogu}nost neispla}ivanja plata za ~lanove Kongresa ako se do 15. aprila usvoji nacrt bud`eta. Demokratska predstavnica manjina u Predstavni~kom domu ameri~kog Kongresa Nancy Pelosi kazala je da je uslov oko isplate plata “neka neslana {ala.”

BiH je dobila rok od dva mjeseca za usvajanje zakona o gasnom sektoru na dr`avnom nivou, saop{tio je ju~er Sekretarijat Energetske zajednice, organizacije koja okuplja zemlje EU, jugoisto~ne Evrope, Moldaviju i Ukrajinu, prenosi Srna. Sekretarijat je u saop{tenju ponovio ponudu da pomogne BiH u sastavljanju nacrta ovog zakona na dr`avnom nivou, ukoliko za to postoji politi~ka volja. U tekstu se dodaje da }e Sekretarijat, u skladu sa odgovorom koji dobije od vlasti BiH, mo`da predati ovaj slu~aj Savjetu ministara EU. Sekretarijat navodi da je uo~io nekoliko problemati~nih aspekata u entitetskim zakonima o gasnom sektoru. Ukazano je da u Federaciji BiH ne postoji regulatorna agencija, a nijedan entitet nema odgovaraju}a pravila o

Zakon o gasu za dva mjeseca

mre`nim tarifama, procedurama o izuze}u, otvaranju tr`i{ta i tehni~kim regulativama. “Postojanje takvih pravila su{tinsko je ne samo za saradnju u skladu sa obavezama koje je BiH preuzela kao strana iz prihva}enog sporazuma, nego je va`no i za pravnu i regulatornu sigurnost koje su neophodne za privla~enje potrebnih investicija u infrastrukturu, poput Gasnog prstena Energetske zajednice” , navodi se u saop{tenju.

24

OGLASI

petak, 25. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE petak, 25. januar/sije~anj 2013.

OGLASI

25

26

BIZNIS I EKONOMIJA

petak, 25. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

Poljoprivrednici najavili proteste u februaru

Ovce i koze ispred Parlamenta
Ministrica \uri} na samitu u Istanbulu
Federalna ministrica okoli{a i turizma Branka \uri} boravila je u slu`benoj posjeti Republici Turskoj. Na poziv ministra kulture i turizma Republike Turske Ertugrula Gunaya, ministrica \uri} u srijedu je nazo~ila Me|unarodnom samitu ekonomske suradnje crnomorske regije - "Uloga turizma u ekonomskom razvoju regije Crnoga mora i njegova odr`ivost". Ministrica \uri} ju~er je sudjelovala na sve~anoj ceremoniji otvaranja Me|unarodnog sajma turizma-EMITT 2013. koji se od 24. januara odr`ava u Istanbulu, a

Koordinacija poljoprivrednih udru`enja i saveza FBiH tra`i smjenu ministra poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva Jerka Ivankovi}a Lijanovi}a
Poljoprivrednici u Federaciji BiH, koji su okupljeni u Koordinaciji poljoprivrednih udru`enja i saveza, najavili su masovne proteste polovinom februara. Na ju~era{njoj konferenciji za novinare u Sarajevu kao razlog za organizovanje protesta naveli su to {to se predsjednik Federacije BiH proglasio nenadle`nim za smjenu ministra poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva FBiH Jerka Ivankovi}a Lijanovi}a. Oni izri~ito tra`e smjenu ministra.

na kojem se prvi put slu`beno predstavlja i Bosna i Hercegovina, najavljeno je iz Ministarstva okoli{a i turizma FBiH. U svom obra}anju, ministrica \uri} zahvalila je Republici Turskoj i ministru Gunayu na nesebi~noj potpori koju pru`aju turisti~kom sektoru Bosne i Hercegovine, te naglasila da je upravo zajedni~ka suradnja i razmjena iskustava ono {to svakoj dr`avi, u turisti~kom razvoju, jedino mo`e donijeti uspje{nije rezultate, pogotovo kada je rije~ o promociji regije na dalekom azijskom tr`i{tu, poput Kine, Indije i Japana.

Tro{enje novca
^lan Koordinacije D`evad Kova~ je za Oslobo|enje kazao da }e poljoprivrednici blokirati Vladu i Parlament FBiH na na~in da }e dovesti stada ovaca i koza. Tako|er, u ostalim dijelovima FBiH }e poljoprivrednici blokirati putne komunikacije i institucije. On je dodao kako su protesti zakazani za polovinu februara zato {to im treba vremena da na terenu organizuju poljoprivrednike kako bi oni iza{li na proteste. Me hmed Ni k{i}, pred sje dnik Koordinacije, kazao je da poljoprivrednici Ivankovi}u Lijanovi}u zamjeraju nenamjensko i nelegalno tro{enje bud`etskih sredstava, nepo{tivanje zakona o poljoprivredi i nov~anim podr{kama, nepo{tivanje zaklju~aka federalne Vlade i Parlamenta, donesenih radi spre~avanja kriminalnih radnji, te plansko uni15 dana za organizaciju protesta
Foto: S. GUBELI]

I ove godine u Sarajevu

Tri sajma doma}e privrede
Udru`enje Kupujmo i koristimo doma}e (KKD) i ove godine organizuje tri sajma doma}e privrede u Sarajevu. - Cilj Udru`enja je da gra|anima pribli`i proizvode iz BiH i na taj na~in budi svijest o kupovini doma}eg proizvoda. Na sajmove ovog tipa se odazove pedesetak firmi iz cijele BiH i svih industrijskih oblasti, a do sada je ukupno odr`ano 12 ovakvih manifestacija. Naravno, njihovu organizaciju podr`avaju firme koje izla`u, rekao je za Fenu predsjednik Udru`enja KKD Admir Kapo. Sajmovi }e biti odr`ani od 12. do 16. marta ispred BBI centra, od 9. do 13. aprila ispred Merca-

{tavanje doma}e proizvodnje u korist uvozni~kih lobija. Kova~ je istakao da poljoprivrednici namjeravaju podnijeti krivi~nu prijavu protiv ministra Lijanovi}a te da za to imaju dovoljno dokaza.

^ovi} umjesto Lijanovi}a
Potpredsjednik Selja~kog saveza FBiH i ~lan Koordinacije Slavko Martinovi} negirao je navode da je njihov cilj postavljanje Dragana ^ovi}a na funkciju federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva, rekav{i da oni nemaju politi~ku opciju koju preferiraju. Nakon sastanka predsjednika FBiH @ivka Budimira sa predstavnicima Koordinacije i mi-

Admir Kapo

tora na Dobrinji, te od 3. do 7. septembra ispred BBI centra. - Pou~eni iskustvom iz prethodnih godina u organizovanju ovog tipa sajmova i ove godine se nadamo velikom odzivu gra|ana Sarajeva, kazao je Kapo.

nistrom Lijanovi}em, koji je odr`an u srijedu, ministar je obe}ao pove}ati poticaje za koze i ovce sa 20 KM po grlu na 40. Me|utim, poljoprivrednici i dalje nisu zadovoljni. Komentiraju}i ovu odluku ministra, D`evad Kova~ je kazao da poljoprivrednicima ni{ta ne zna~i ni 300 KM jer pos to je odre|ene barijere koje ih spre~avaju da ostvare pravo na poticaje. "Mi smo zadovoljni i sa 20 KM, ali neka skine barijere", kazao je Kova~ te pojasnio da se od poljoprivrednika kao uslov za poticaj na osnovno stado tra`i da imaju ra~un za pla}en PDV na prodato jagnje kako bi dobili poticaj za ovcu, me|utim, poljoprivrednici nisu u sistemu PDV-a. J. Sa.

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kursna - te~ajna lista - broj 017 - 25. 1. 2013. godine.
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.valutu Srednji za devize Prodajni za devize

Nedeljko ^ubrilovi}

Va`no privla~enje stranih kompanija
procesu izvo|enja radova budu anga`ovani doma}i resursi, saop{teno je iz Ministarstva saobra}aja i veza Republike Srpske, prenosi Srna. On je izrazio zadovoljstvo iskustvom ove kompanije u oblasti niskogradnje, s obzirom na to da su bili izvo|a~i radova u nizu projekata izgradnje puteva, autoputeva, mostova, tunela, metroa u velikom broju zemalja. U saop{tenju se navodi da je kompanija "Dogus Construction group" zainteresovana za izgradnju saobra}ajne infrastrukture u Srpskoj, prije svega na izgradnji autoputa Banja Luka - Prnjavor, kao i mosta na Savi. ^lan izvr{nog odbora kompanije Burak Talu ocijenio je da se kao najbolja pokazala praksa da se na projektima anga`uju doma}i resursi i lokalne firme. Sastanku su prisustvovali i direktor "Autoputeva Republike Srpske" Du{an Topi} i predstavnici konsultantske ku}e "Diloit".

EMU 978 EUR 1 Australija 036 AUD 1 Kanada 124 CAD 1 Hrvatska 191 HRK 100 ^e{ka R 203 CZK 1 Danska 208 DKK 1 Ma|arska 348 HUF 100 Japan 392 JPY 100 Litvanija 440 LTL 1 Norve{ka 578 NOK 1 [vedska 752 SEK 1 [vicarska 756 CHF 1 Turska 949 TRY 1 V.Britanija 826 GBP 1 SAD 840 USD 1 Rusija 643 RUB 1 Kina 156 CNY 1 Srbija 941 RSD 100 SDR (Special Drawing Rights) na dan 23. 01. 2013 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 23. 01. 2013 =

1.955830 1.531711 1.458756 25.757369 0.076218 0.261450 0.661560 1.629450 0.565032 0.263160 0.224558 1.571185 0.824538 2.311815 1.461488 0.048529 0.234857 1.747424

1.955830 1.535550 1.462412 25.821924 0.076409 0.262105 0.663218 1.633534 0.566448 0.263820 0.225121 1.575123 0.826605 2.317609 1.465151 0.048651 0.235446 1.751804 USD BAM

1.955830 1.539389 1.466068 25.886479 0.076600 0.262760 0.664876 1.637618 0.567864 0.264480 0.225684 1.579061 0.828672 2.323403 1.468814 0.048773 0.236035 1.756184 1.53704 2.255189

Ministar saobra}aja i veza Republike Srpske Nedeljko ^ubrilovi} istakao je ju~er da je Srpskoj va`no privla~enje velikih stranih kompanija sa iskustvom i finansijskom nezavisno{}u koje bi radile na realizaciji velikih infrastrukturnih projekata. ^ubrilovi} je u razgovoru sa predstavnicima jedne od vode}ih turskih gra|evinskih kompanija "Dogus Construction group" naglasio da je prioritet da u

OSLOBO\ENJE petak, 25. januar/sije~anj 2013.
Promovisan Katalog tekstila, odje}e, ko`e i obu}e BiH
1.576,79 783,42
Dioni~ko dru{tvo

BIZNIS/BERZE
BIFX

27

768,22 1.990,63
Zvani~ni Promj. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice)

SASX-10

925,39 706,40
Vrijednost (KM) Broj transakcija

SASX-30

BIRS

FIRS

ERS10

Sarajevska berza/burza Kursna lista za 24. januar/sije~anj 2012.

KOTACIJA KOMPANIJA Bosnalijek d.d. Sarajevo KOTACIJA FONDOVA ZIF MI Group dd Sarajevo ZIF BIG Investiciona grupa dd Sarajevo ZIF Prof Plus dd Sarajevo KOTACIJA OBVEZNICA FBiH FBiH obveznice ratna potra`ivanja ser. A FBiH obveznice ratna potra`ivanja ser. B FBiH obveznice ratna potra`ivanja ser. C FBiH obveznice ratna potra`ivanja ser. D FBiH obveznice ratna potra`ivanja ser. E PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE Sarajevo osiguranje dd Sarajevo BH Telecom d.d. Sarajevo JP Elektroprivreda BIH dd Sarajevo Hidrogradnja d.d. Sarajevo SEKUNDARNO SLOBODNO TR@I[TE Saniteks d.d. Velika Kladu{a 4,15 -10,75 4,15 4,15 120 498,00 1 4,75 19,97 23,50 2,17 -7,77 2,36 2,17 -9,96 4,75 19,97 23,50 2,17 4,75 19,50 23,50 2,17 1.370 573 50 368 6.507,50 11.207,81 1.175,00 798,56 3 2 2 1 45,00 39,84 38,99 34,90 33,90 -1,10 -1,63 0,91 0,00 0,00 45,00 39,84 39,00 34,90 33,90 45,00 39,84 38,00 34,90 33,90 359 313 30.275 275 277 161,55 124,70 11.804,50 95,98 93,90 1 1 3 1 1 4,17 3,75 3,50 0,00 0,81 -2,78 4,18 3,75 3,50 4,17 3,75 3,50 2.086 482 192 8.701,62 1.807,50 672,00 5 6 1 14,00 0,00 14,00 14,00 150 2.100,00 2

U VTK-u zadovoljni procentom izvoza

Foto: A. KAJMOVI]

Najve}e kompanije

na jednom mjestu
Katalog je jedan od na~ina da se pospje{i ukupna promocija bh. privrede
Vanjskotrgovinska komora BiH uradila je katalog proizvo|a~a ko`e, odje}e i obu}e koji }e distribuirati ekonomskim i diplomatsko-konzularnim predstavni{tvima BiH svuda u svijetu te potencijalnim kupcima ovih proizvoda kao i prodavcima koji to plasiraju na inozemno tr`i{te, kazao je Bruno Boji}, predsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH, na promociji Kataloga tekstila, odje}e, ko`e i obu}e BiH ju~er u Sarajevu.

45 kompanija
Ovo je do sada najve}i katalog koji je Vanjskotrgovinska komora u BiH uradila za neku grupaciju, a u njemu su sadr`ani skoro svi proizvo|a~i iz BiH, ta~nije 45 najve}ih kompanija. Boji} je istakao kako je tekstilna industrija, odnosno proizvo|a~i ko`e i obu}e, u zavidnom polo`aju i svakog dana progresivno djeluju na evropska

i svjetska tr`i{ta. Kako je kazao, ovaj katalog je jedan od na~ina da se pospje{i ukupna promocija bh. privrede. - Kada je rije~ o ovoj grani privrede, moramo istaknuti vrlo lijepu i interesantnu vijest, a to je da je nova bran{a u 2012. prema{ila prag od milijarde KM izvoza, ta~nije, u pro{loj godini smo ostvarili 1,3 milijarde KM izvoza, pri ~emu smo i uvezli 1,3 milijarde KM robe. Uvoz se odnosi i na sirovine, ali i na robe za krajnje potro{a~e budu}i da su u BiH ponajvi{e one zastupljene u prodaji. Polo`aj tekstilne grane, kao jedne od zna~ajnih grana privrede kada govorimo o razmjeni, jako je interesantan, kazao je Zdravko Marinkovi}, direktor Sektora privrede VTKBiH. Marinkovi} je istakao kako su veoma zadovoljni procentom izvoza roba te kako od 2010. uvoz ne raste, uvijek se kre}e od 9,1 do 9,2 posto. Naime, od 2010. do kraja 2012. godine izvoz je porastao za 110 miliona KM.
M. P.

SASE: Za obveznice FBiH 12.280 KM
Tokom ju~era{njeg trgovanja na Sarajevskoj berzi - burzi ostvaren je promet od 46.308,12 KM. Promet na kotaciji iznosio je 25.561,75 KM. Na kotaciji kompanija trgovalo se dionicama Bosnalijeka d.d. Sarajevo u iznosu od 2.100,00 KM. Kurs ovog emitenta iznosio je 14,00 KM. Na kotaciji fondova ostvaren je promet od 11.181,12 KM, najve}i promet je ostvaren dionicama ZIF MI Group d.d. Sarajevo u iznosu od 8.701,62 KM. Kurs ovog fonda iznosio je 4,17 KM. Na kotaciji obveznica trgovalo se obveznicama FBiH za ratna potra`ivanja u iznosu od 12.280,63 KM, saop}io je SASE.

Raste izvoz

Banjalu~ka berza Kursna lista za 24. januar 2012.
Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj. kursa (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM)

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA Elektro Doboj a.d. Doboj Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonji} Grad Telekom Srpske a.d. Banja Luka BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA PIF-ova ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina ZIF Jahorina Koin a.d. Pale ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka 9,31 0,044 4 5,48 7,2 -2 0 0 0,18 0,56 9,31 0,044 4 5,48 7,21 9,31 0,044 4 5,48 7,2 281 1.420 258 125 735 2.616,11 62,48 1.032,00 685,00 5.294,27 0,6 0,42 1,58 0 -0,24 1,28 0,6 0,421 1,59 0,6 0,42 1,58 1.734 25.000 55.827 1.040,40 10.501,60 88.310,90

Cvijanovi} i Kjellerhaug

Uspje{na saradnja
RS-a i Svjetske banke
Ministrica za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske @eljka Cvijanovi} razgovarala je u ~etvrtak s regional nim me na d`e rom Svjetske banke za zapadni Balkan Perom Kjellerhaugom o saradnji s Me|unarodnom finansijskom korporacijom WB/IFC u realizaciji Projekta pobolj{anja poslovnog okru`enja, prenosi Fena. Posebno je razgovarano o mogu}nostima za potpuno novim oblicima saradnje, kroz investicije IFC-a u RS-u i savjetodavnoj pomo}i u tom segmentu, saop{teno

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA Agrohercegovina a.d. Nevesinje Bonel a.d. Banja Luka Kozaraprevoz a.d. Novi Grad UT Leotar a.d. Trebinje Rafinerija nafte a.d. Brod [ipad a.d. Doboj Zvornikputevi a.d. Zvornik Republika Srpska - stara devizna {tednja 4 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 1 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 2 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 3 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 6 0,16(A) 0,3 0,1 0,3(A) 0,06(A) 0,1(A) 0,65 90,69 53,83 52,01 52,61 45,78 0 0 0 0 3,45 0 0 0,09 0,34 0,02 0,75 -0,48 0,16 0,3 0,1 0,3 0,06 0,1 0,65 90,7 54 52,01 52,8 46 0,16 4.320 0,3 2.832 0,1 106.293 0,3 121 0,06 2.210 0,1 286 0,65 1.071 90,5 129.524 53,51 14.890 52,01 3.000 52,51 31.000 45,61 21.830 691,20 849,60 10.629,30 36,30 132,60 28,60 696,15 117.466,26 8.015,59 1.560,30 16.310,10 9.993,36

Foto: Srna

je iz entitetskog resornog ministarstva. Dogovoreno je da se krajem februara ove godine organizuje radni sastanak na kojem bi bili prisutni i predstavnici ostalih ministarstava u entitetskoj vladi kako bi se detaljnije razmatrali novi

oblici saradnje sa IFC-om. Na sastanku u Banjoj Luci je dosada{nja saradnja Vlade RS-a s Me|unarodnom finansijskom korporacijom WB/IFC ocijenjena uspje{nom i re~eno je da }e biti nastavljena i u budu}nosti.

NAFTA

ZLATO

P[ENICA

112,65

$ 0,17 %

1.673,90

$ 0,76 %

767,50

$ 0,94 %

PLIN

SREBRO

KUKURUZ

3,56

$ 0,14 %

31,92 $

1,58 %

716,00

$ 0,66 %

28

SARAJEVSKA HRONIKA

petak, 25. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

Gazin Han

Nastavlja se akcija suzbijanja nelegalnog taksi-prevoza u Kantonu

Taksira se i bez voza~ke dozvole
Gradnja objekta za raseljena lica
Po~elo je betoniranje temelja zgrade namijenjene za smje{taj interno raseljenih porodica na lokalitetu Baruthana - Gazin Han. Prema rije~ima {efa gradili{ta Selvedina Klapuha, iskopani su temelji, nakon ~ega je zapo~eto betoniranje. - Najva`nije je da se radovi odvijaju planiranom dinamikom. Prije svega sru{ili smo staru baraku, uklonili njene ostatke, iskopali temelje i krenuli s betoniranjem. Nadamo se da }emo do kraja mjeseca zavr{iti betoniranje temelja, pojasnio je Klapuh, dodaju}i da }e nakon toga, zapo~eti postavljanje hidroizolacije i zidanje suterena. Podsje}amo, izgradnja ovog objekta radit }e se u dvije faze. Za prvu fazu izgradnje obezbije|eno je 255.000 KM. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS-a obezbijedilo je 155.000 KM, Op}ina Stari Grad 100.000 KM, a Hilfswerk Aus tria In ter na ti onal 10.000 KM. Preostali dio novca trebalo bi da bude obezbije|en u bud`etima donatora za 2013. godinu. U drugoj fazi, zgrada bi trebala da bude zavr{ena i useljena. Kompletan projekat ko{ta oko 700.000 KM.

Tokom akcije iz saobra}aja je isklju~eno tridesetak nelegalnih taksista zbog neposjedovanja licence taksi-prevoznika i dopunske taksi-oznake, isti~e ministar Bubica
O rezultatima dosada{njih aktivnosti koje se provode s ciljem isklju~enja nelegalnih taksiprevoznika iz saobra}aja ju~er su razgovarali ministri saobra}aja i unutra{njih poslova KS-a Jusuf Bubica i Nermin Pe}anac, te zastupnici u Skup{tini KS-a Elmedin Konakovi} i Zaim Backovi} sa predstavnicima Udru`enja taksi-prevoznika Sarajevo Enverom Suljagi}em i Sabahudinom Bilali}em. - Tokom akcije suzbijanja nelegalnog taksiranja iz saobra}aja je isklju~eno tridesetak nelegalnih taksista zbog neposjedovanja licence taksi-prevoznika i dopunske taksi-oznake, istakao je ministar Bubica i najavio da }e se pomenuta akcija nastaviti sve do uklanjanja svih nelegalnih taksi-vozila s ulica Kantona Sarajevo.

Gra|anima apel da koriste usluge taksista koji imaju TA oznaku

Neregistrovana vozila
Zbog neispunjavanja uslova za obavljanje taksi-prevoza, prema podacima Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, u istom periodu za 22 prevoznika doneseno je rje{enje o privremenoj zabrani obavljanja taksi-prevoza. S obzirom na to da je tokom inspekcijskih kontrola utvr|eno da se nelegalni taksi-prevoz obavlja i sa neregistrovanim vozilima, a neki od voza~a ne po-

sjeduju ~ak ni voza~ku dozvolu, iz resornog ministarstva skrenuli su pa`nju gra|anima da prilikom kori{tenja taksi-usluga, a radi svoje sigurnosti, koriste usluge taksi-prevoznika ~ija vozila imaju TA registarske oznake, kao i vidno istaknute taksioznake na vozilima.

Dva inspektora
Zastupnik Konakovi}, koji je prije dvije godine i pokrenuo inicijativu da se divlji taksisti uklone sa ulica, te da se uvede red u ovu oblast, bio je zadovoljan ju~era{njim sastankom. - Problem nelegalnog taksi-

Uklanjanje ukrasa
Novogodi{nji praznici su prili~no iza nas i ve}ina se vratila svojim radnim obavezama. Da je prazni~no ludilo stvar pro{losti mo`e se zaklju~iti i na osnovu gradskih ulica sa kojih se uklanjaju ukrasi. I u narednim danima zasigurno }emo vidjeti radnike kako skidaju ukrase sa drve}a i stubova javne rasvjete.

prevoza meni se uop}e ne ~ini nerje{ivim. Mi sada imamo samo formalni problem {to imamo dva saobra}ajna inspektora od kojih samo jedan radi. Zbog zakonskih osnova policija nije mogla nadzirati nelegalni taksi-prevoz, ali sada u saradnji sa inspektorima rade odli~an posao, {to pokazuju i podaci koje smo dobili. Raduje me {to su se u ovaj posao uklju~ile sve zainteresirane strane, a kako bi se on priveo kraju, ubije|en sam da }e i Skup{tina dati svoju punu podr{ku, zaklju~io je Konakovi}.
S. HUREMOVI]

U krugu preduze}a Famos u Hrasnici

Sa nama u Kamerni

Radnja na uglu
- Predstava “Radnja na uglu” za mene donosi prelijepu i ljupku sliku isto~ne Evrope prije Drugog svjetskog rata. Prikazuje vrijeme kad su ljudi imali manire, po{tovali sebe i druge, po{tovali jezike kojima su govorili, kako svoj, tako i jezike drugih. Ideja, narod, nacija, grupa tada je zna~ila ne{to. Ono {to sam `elio pokazati ovom predstavom jeste da, ako je svijet prije opstao, to je mogu}e i sada, ali samo ako se fokusiramo na nekoliko pravila, principa, kao {to je po{tovanje drugih i razli~itih, solidarnost, briga prema jezicima. Ustvari, mislim da ova predstava pokazuje {ta Bosanci trebaju sada, to je mirna i duhovita pri~a, s lijepim

Otrovano 13 pasa
Poziv nadle`nima da po~nu ka`njavati po~inioce
Stanovnike Hrasnice ju~er ujutro do~ekao je stravi~an prizor. Tokom no}i sa srijede na ~etvrtak otrovano je 13 pasa, a njihovi le{evi su ostavljeni na zelenim povr{inama, gdje su ih prona{li uposlenici koji rade u krugu fabrike Famos. Na`alost, ovo nije prvi slu~aj trovanja pasa, a kako saznajemo, sli~an scenarij nedavno se desio i na Mihrivodama. Pripadnici PU Ilid`a iza{li su na teren i napravili izvje{taj o ovom doga|aju, te obavijestili Higijeni~arsku slu`bu radne jedinice Kafilerija KJKP Rad, koja je uklonila le{eve. - Radnici kafilerije su prvobitno odvezli 12 le{eva, a kada smo mi do{li, zatekli smo i 13. le{. Ovo je pokazatelj da Zakon o za{titi dobrobiti `ivotinja nije

emocijama i nje`nim osje}ajima. To }e dati nadu ljudima u ovim vremenima podjele, pri~a reditelj François Lunel. ^itatelj Oslobo|enja, koji se prvi javi od 10 sati na na{ de`urni telefon 276-982, mo}i }e prisustvovati ovoj predstavi. Dobitnik karte mo`e podi}i najkasnije pola sata prije po~etka predstave.

Trovanje pasa sve u~estalije

donesen radi `ivotinja, ve} zbog drugih interesa. Svakodnevno dobijamo informacije ili ~itamo o mu~enju, zlostavljanju i ubijanju pasa na ulicama na{eg, ali i drugih gradova {irom BiH. Pozivamo sve nadle`ne institucije da kona~no krenu u reali-

zaciju Zakona o za{titi dobrobiti `ivotinja i po~nu ka`njavati po~inioce, jer ne}emo druga~ije stati ukraj tome. @alosno je da gra|ani uzimaju stvar u svoje ruke, kazao je Aldin Pa{i}, potpredsjednik Udru`enja za za{titu `iM. T. votinja Av Mau.

OSLOBO\ENJE petak, 25. januar/sije~anj 2013.

SARAJEVSKA HRONIKA
DE@URNI TELEFON

29

Senaid Memi} u posjeti Op}ini Novi Grad

276-982

Dogovorena zajedni~ka borba protiv poplava
Prioritet }e biti regulacija korita Bosne na grani~nom dijelu dvije op}ine, gdje se naj~e{}e javljaju poplave
Prva zvani~na posjeta na~elni ka Ili d`e Se na ida Me mi }a Op}ini Novi Grad i na~elniku Semiru Efendi}u, realizovana je ju~er. Posjeta je protekla u konstruktivnim razgovorima o realizaciji budu}ih zajedni~kih projekata koji }e jo{ vi{e povezati ove dvije susjedne op}ine. Ipak, najvi{e pa`nje posve}eno je trenutno najaktuelnijem pitanju - regulaciji korita Bosne i aktivnostima za spre~avanje poplava na ugro`enim podru~jima oko vodotoka. {to prije rije{iti kako bi kona~no ovaj projekat mogao biti realizovan u 2013. godini.

Podzemne vode
- Iako smo se nadali da }e do sada biti zavr{ena regulacija korita Bosne, uz sve napore, realizacija projekta je morala biti produ`ena i za ovu godinu. Vjerujemo da }e se do jeseni na ovom podru~ju uspjeti eliminisati poplave, koje bi se nakon regulacije trebale javiti samo u iznimnim, kriti~nim situacijama, kazao je Memi}, ukazuju}i na jo{ jedan problem Ilid`e, a to je pojava podzemnih voda, koje tako|er tra`e veliki anga`man i stru~nost. Ju~era{nji razgovori bili su samo po~etak budu}e dobre saradnje, koja bi trebala rezultirati brojnim zajedni~kim projektima kao {to su tunel DB, izgradnja putnih komunikacija, kontakti privrednika i jo{ mnogo toga va`nog za gra|ane ove dvije Z. T. op}ine.

Realizovat }e se mnogi zajedni~ki projekti

Zajedni~ki zahtjev
- Na granici izme|u na{e dvije op}ine nalazi se podru~je na

kojem svake godine imamo problem sa poplavama. Mada se krenulo sa projektom regulacije korita Bosne, koji finansira i realizuje Agencija za vodno podru~je rijeke Save, sve te~e usporeno zbog pote{ko}a oko imovinskopravnih odnosa i zato kasni izdavanje odgovaraju}ih dozvola. Iako je Agencija obezbijedila kreditna sredstva, ovi pro-

blemi ponajvi{e ote`avaju nastavak zapo~etog projekta, istakao je Efendi}. Na~elnici su se dogovorili da upute zajedni~ki zahtjev Ministarstvu prostornog ure|enja i okoli{a KS-a za izdavanje urbanisti~ke saglasnosti za regulaciju ovog dijela vodotoka Bosne. Imo vin sko pra vni odno si na ovom podru~ju }e se nastojati

Organizacioni odbor zapo~eo pripreme

Jubilarna 20. godi{njica 105. motorizovane brigade
U Op}ini Centar odr`an je prvi sastanak Organizacionog odbora za obilje`avanje jubilarne 20. godi{njice 105. motorizovane brigade Armije RBiH. Sastanak je vodio dopredsjedavaju}i Op}inskog vije}a Centar Ned`ad Ajnad`i}, koji je i predsjednik Organizacionog odbora. Op}in sko vi je }e Cen tar je 1998. godine donijelo odluku da se 18. februar proglasi Danom 105. motorizovane brigade Armije RBiH, ~ije je sjedi{te bilo na podru~ju Centra i da se taj dan, kada je ratne 1993. formirana ova brigada, obilje`ava svake godine, a da jubilarne godi{njice imaju manifestacioni karakter. I na taj na~in se `eli sa~uvati uspomena na slavnu 105. brigadu ~iji su hrabri borci u~estvovali u svim bitkama za odbranu Sarajeva od agresije 19921995. i na mnogim rati{tima u Bosni i Hercegovini. Kroz njene redove je pro{lo sedam hiljada boraca, od kojih je 312 poginulo i dvije hiljade ranjeno. Naredni sastanak Organizacionog odbora }e biti odr`an 29. januara 2013. godine.
Zürich/Banja Luka 20.45 Beograd 6.20 i 16.35, Zagreb 6.30 i 15.30, Copenhagen 7.00, Vienna 7.40 i 15.05, München 13.15, Ljubljana 13.25, Banja Luka/Zürich 14.15, Ancona 17.55, Istanbul 17.00 i 18.55

MUP 122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 Pomo} ovisnicima 062/761-415 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 715-680 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 592-095, 592-096, 592-097, 061/487-787 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebne usluge Mar tinovi} 061 191 010 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Uprava za inspekcijske poslove KS 770-156, od 8 do 14 sati, 061/252-252, od 14 do 22 sata Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 580-999 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS Pozivni centar 090 292 100

VA@NIJI TELEFONI

DE@URNE APOTEKE

BA[^AR[IJA 272-300 MARINDVOR 714-280 NOVO SARAJEVO 713-831 HITNA 716-331 ILID@A 762-180 DOBRINJA 766-380 ILIJA[ 428-810 HAD@I]I 428-220 VOGO[]A 424-250 INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 223-399

PORODILI[TA

Sa~uvati uspomene na slavnu brigadu

8 4
Bosanska Dubica svaki dan u 14.30 sati, Hrenovica svaki dan u 6.30, kao i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Zvornik svaki dan u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, Bugojno svaki dan u 10, 14, 17.30 i 19 sati, Gora`de svaki dan u 8, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 7.10, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, Sanski Most svaki dan u 15.30 sati, Te{anj svaki dan u 7 i 13.15 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.35,

DJEVOJ^ICA DJE^AKA

VOZOVI
Polasci iz Sarajeva:
Zagreb 11.17, Plo~e 6.51, Zenica 4.47, 7.09, 12 i 19.24, Konjic 7.17, 15.30 i 19.26, Banja Luka 15.54

Odlasci:

Dolasci u Sarajevo iz:

Zagreb 18.12, Plo~e 21.13, Zenica 6.45, 9.26, 13.57 i 20.57, Konjic 6.40, 10.43 i 18.55, Banja Luka 9.48

AUTOBUSI
Antwerpen, Bruxselles, Liege, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Roterdam i Amsterdam utorkom i subotom u 8 i ~et vrtak u 16 sati, Den Hag utorkom u 8 sati, Utrecht subotom u 8 i ~etvrtkom u 16 sati, Pariz petkom u 9 sati, Berlin ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Dor tmund, Essen i Dusseldorf ponedjeljkom, utorkom, srijedom,

AVIONI Dolasci:

Ancona 10.35, Beograd 11.25 i 21.40, München 12.35, Ljubljana 12.55, Vienna 14.20 i 21.40, Zagreb 15.00 i 22.00, Copenhagen 15.00, Istanbul 18.00 i 23.00,

~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Karlsruhe i Stut tgart svaki dan u 8 sati, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Munchen svaki dan u 8 i subotom u 17 sati, Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svaki dan u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~etvrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15 sati, Pula i Rijeka petak i nedjelja u 6 sati, Split svakim danom u 10 i 21 sat, Zagreb svakim danom u 6.30, 12.30 i 22 sata, Herceg-Novi petkom u 11 sati, Br~ko svakim danom u 6.30, 14 i 15.35 sati, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12.15 sati,

16, 17 i 18 sati, Tuzla radnim danima u 9.30, Travnik svaki dan u 7.30, 9.15, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 19 i 22 sata, Velika Kladu{a svaki dan, osim subotom, nedjeljom i praznicima u 15.30 sati, Visoko svaki dan u 8.45, 10.45 i 15.15 sati, Visoko - Kakanj svaki dan u 5.30, 6, 7, 8, 8.30, 9.30, 10, 11.30, 12, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16, 16.30, 17.30, 18, 19.30 i 20 sati, Zenica svaki dan, osim subotom, nedjeljom i praznicima u 5.30 sati via Visoko i Kakanj, Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj, Zenica ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30 i 17.30 sati autoputem, Zenica svaki dan 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 sati autoputem.

30

SARAJEVSKA HRONIKA

petak, 25. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

Ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS-a Muamer Bandi}

UO Slu`be za zapo{ljavanje nije ispunjavao obaveze
Iznose}i neistine da su razrije{eni zbog rada, a ne nerada poku{avaju u drugi plan staviti ~injenicu da nisu shvatili nadle`nost UO i prioritete u radu, istakao je Bandi}
Predsjednik i ~lanovi Upravnog odbora JU Slu`ba za zapo{ljavanje Kantona Sarajevo koji su imenovani rje{enjem Vlade KS-a, prijevremeno su razrije{eni du`nosti zbog neizvr{avanja upravlja~kih obaveza koje su propisane Statutom ove slu`be. Ovo je u razgovoru za Oslobo|enje istakao ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS-a Muamer Bandi}, nakon {to su se u pojedinim medijima pojavile dezinformacije kada je u pitanju razrje{enje du`nosti UO. koji su u postupku ste~aja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije ostali ili ostaju bez posla, ~iji je rok bio juli 2012. Tako|er, nisu dostavili nacrt programa rada JU Slu`be za zapo{ljavanje za 2013. godinu, kao ni nacrt finansijskog plana prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za 2013. godinu, ~iji je rok bio septembar 2012. godine. Vlada KS-a nije dobila ni informaciju o istra`ivanju tr`i{ta rada na podru~ju Kantona Sarajevo, {to su trebali dostaviti u novembru 2012. godine. - Upravni odbor, od svog imenovanja 17. septembra 2012. do 31. decembra pro{le godine, nije dostavio navedene dokumente. Dio tih dokumenata trebali su dostaviti prethodni sazivi UO, a s obzirom na to da nisu, to je bila obaveza UO koji je sada smijenjen. Jednostavno trebali su dinamiku svog rada uskladiti sa zakonom i Pravilnikom, objasnio je Bandi}. Ako se u nekom primjerenom roku, za mjesec ili mjesec i pol ponovo ne dostave dokumenti ista sudbina zadesit }e i novi Upravni odbor. U Statutu JU Slu`be za zapo{ljavanje KS-a, ~lan 19. stoji da }e Vlada KS-a razrije{iti predsjednika i ~lanove UO i prije isteka vremena za koje je imenovan, izme|u ostalog, ukoliko ne izvr{ava svoje upravlja~ke obaveze, a koje su bile propisane zakonom kada je napravljen godi{nji program.

Mjesec za novi UO
Upravni odbor resornom ministarstvu, odnosno Vladi nije dostavio izvje{taj o radu i finansijskom poslovanju JU Slu`be za zapo{ljavanje KS-a za 2012. godinu, za {ta je rok bio april pro{le godine, zatim izvje{taj o provo|enju programa mjera za socijalno zbrinjavanje zaposlenika

Bandi}: Ako je radio prema zakonu, Kamo~aji ostaje

Foto: D. ]UMUROVI]

Rad ustanove
- Ovakvim postupanjem UO je pokazao neodgovornost prema poslovima iz svoje nadle`nosti koji su u kona~nici od zna~aja za cjelokupan rad ove ustanove. Tokom cijelog mandata za ovakav odnos sada ve} razrije{eni UO je primao naknadu, a da se

pri tome nije zapitao da li je obavezan raditi u skladu sa navedenim propisima i po tom osnovu sa~injenom programu rada ove ustanove za 2012. godinu. Iznose}i neistine da su razrije{eni zbog rada, a ne nerada poku{avaju u drugi plan staviti ~injenicu da nisu shvatili nadle`nost

UO i prioritete u radu, istakao je Bandi}. Za svoje mjesto, ako je radio u skladu sa Zakonom ne mora se brinuti direktor Slu`be Igor Kamo~aji, jer, kako je kazao ministar Bandi}, on sigurno ne}e govoriti UO {ta i kako da radi.
M. TATAREVI]

Humanitarna akcija u MZ Bardak~ije

Za SDA odluka CIK-a o~ekivana

Jo{ jedna izgubljena bitka SDP-a
Od o~ekivanog politi~kog benefita u SDP-u su dobili samo {tetu, naglasio je Ajnad`i}
Predstavnici SDA u Op}inskom vije}u Centar kazali su ju~er kako je odluka CIK-a BiH kojom je odbijena `alba SDP-a sasvim o~ekivana. Kako je za Oslobo|enje istakao Ned`ad Ajnad`i}, {ef Kluba vije}nika SDA u OV Centar, ovo se mo`e smatrati jo{ jednom izgubljenom politi~kom bitkom SDP-a. Ajnad`i}, koji je ujedno i predsjednik Komisije za izbor i imenovanja u Centru, ponovio je jo{ jednom kako ni u jednom trenutku nije bilo naru{avanja principa tajnosti i samostalnog odlu~ivanja. - Po tre}i put pozivamo SDP da prihvati ulogu opozicije u Vije}u te da zajedno radimo za napredak op}ine Centar. Od o~ekivanog politi~kog benefita u SDP-u su dobili samo {tetu, naglasio je Ajnad`i}. Ulaganje `albe Apelacionom odjelu Suda BiH, prema rije~ima Ajnad`i}a, samo }e prolongirati formiranje Gradskog vije}a. - Predla`em predstavnicima SDP-a da ne ula-

Gra|ani iskazali solidarnost

Siroma{ni dobili pakete sa hranom
Humanitarna akcija u Mjesnoj zajednici Bardak~ije tokom koje su gra|ani i ovaj put iskazali solidarnost i darovali prehrambene artikle za porodice slabijeg imovinskog stanja uspje{no je okon~ana. Akcija je trajala od 25. decembra pro{le do 15. januara ove godine, a uru~ivanje

Princip tajnog glasanja nije bio naru{en

`u `albu Apelacionom odjelu i da ne gube vrijeme. Oni bi trebali zajedno sa nama da podupru proces formiranja Gradskog vije}a, zaklju~io je S. Hu. Ajnad`i}.

paketa porodicama uprili~eno je ju~er u prostorijama MZ Bardak~ije. - Paketi sadr`e osnovne prehrambene namirnice bra{no, ulje, {e}er, konzerve i drugo koje }e sigurno dobro do}i onima kojima je to najpotrebnije kazala je Mersiha Delali}, sekretar Mjesne zajednice.

Isklju~enja struje
Zbog odr`avanja energetskih postrojenja danas }e bez elektri~ne energije ostati: od 8 do 16 sati Kakrinje, Prijepolj~eva, Goloderica 2, Sokolovi}-Kolonija, Abdurahmanova, Had`iabdinica, Mahmutovac i Sokolovi}-Kolonija 11, a od 8 do 14 Rakovica Kamenolom 2. Od 8.30 do 15.30 sati napajanja ne}e imati Goloderica 2, a od 9 do 10.30 Tar~in {kola. U terminu od 9 do 14 sati bez elektri~ne energije }e ostati Dobrinja 42, a od 9 do 15 Had`i}i, Crna Rijeka 1, 2, 3 i 4, [ehovi}i, Drin~i}i, Rezervoar Brezice, Faleti}i 1, Safeta Zajke 3, Hladivode 1 i Pod Hridom. Od 9 do 16 sati bez struje }e ostati Ko{evsko Brdo 2, a od 10.30 do 12 Barit. U terminu od 12 do 13.30 napajanja ne}e imati Tar~in Silos, a od 13.30 do 15 sati Tar~in ekonomija.

OSLOBO\ENJE petak, 25. januar/sije~anj 2013.

OGLASI

31

32

KULTURA

petak, 25. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

KULTURA
U potrazi za identitetom

33

U Domu za kulturu Blagaj

IZLA@E SEDAM UMJETNIKA U MOSTARU

Ovo je sloboda!
U barbarizmu SMS kulture i iracionalisti~kih vapaja za sre}om okupio se duh u zajedni~koj istini biti tu, dati sebe i iritirati prostor oko sebe izazivaju}i poglede k slici, poglede k umjetni~kom djelu, jer samo ono ne zna za la` i licemjerstvo

[TA ZNA^I BITI BOSANAC?
Ivana Horvat imala je ~etiri godine kada je iz ratnog pakla Bosne i Hercegovine izbjegla u Ameriku. Odrasla je kao Amerikanka i odgojena u ameri~kom duhu. Nakon vi{e od decenije vratila se u rodni grad u potrazi za svojim identitetom i odgovorom na pitanje “[ta zna~i biti Bosanac?” . - Film radnog naziva “Finding Bosnia” pozitivna je pri~a o na{oj dr`avi kakva je bila nekada i kakva je danas. Film prati moje odrastanje nakon bijega iz BiH i moj ponovni

Projekti restauracije dvije crkve
U Domu za kulturu Blagaj danas }e u 14.50 sati Komisija za o~uvanje nacionalnih spomenika BiH uprili~iti zavr{nu ceremoniju na kojoj }e biti predstavljeni rezultati projekta restauracije srpske pravoslavne crkve Sv. Vasilija Ostro{kog i katoli~ke crkve Presvetog Trojstva koje se nalaze u Blagaju kod Mostara. Prisutnim zvanicima }e se obratiti veleposlanik SAD-a u BiH Patrick S. Moon, `upnik @upe Presvetog Trojstva Blagaj-Buna don Nikola Menalo, episkop zahumsko-hercegova~ki i primorski njegovo preosve{tenstvo Grigorije, glavna savjetnica Grada Mostara Radmila Komadina i izvr{na du`nosnica Komisije za o~uvanje

nacionalnih spomenika BiH Mirela Mulali}-Handan. U sklopu ceremonije bit }e otvorena i izlo`ba panoa nacionalnih spomenika s fotografijama svih projekata financiranih od Specijalnog fonda ameri~kog za veleposlanika naslije|e, uklju~uju}i i likovne radove u~enika osnovnih {kola koji su sudjelovali u edukativnoj komponenti projekta “Moja BiH moje naslije|e” . Projekt implementira Komisija uz pomo} Specijalnog fonda ameri~kog veleposlanika u BiH za za{titu kulturnog naslije|a. Prije po~etka zavr{ne ceremonije na kojoj }e biti predstavljeni rezultati projekta restauracije crkava isAn. [. te }e biti obi|ene.

Ne{to vrije
- Tek kada do|emo i kada `iriramo jednu ovakvu izlo`bu, vidimo da u Mostaru postoji veliki broj mladih autora koji ne samo da egzistiraju nego zaista i rade. To je ne{to {to se doga|a u ateljeima, negdje tamo iza kulisa, ne{to {to vrije, a onda u jednom trenutku na jednoj ovakvoj izlo`bi ~ovjek postane svjestan toga. To je ne{to {to moramo ra zvijati i uvidjeti kao ~injenicu, kazala je \enita Ku{tri}. Dolores Peri}-Veledar, Tonina Tar~ukija i Denisa Vuka, dakle sedmero njih, koje je Ja{arevi} skupno ocijenila kao “sedam umjetnika i umjetnica koji jesu u opasnom kolu `ivotnih tokova i koji zaista prometejski i nadljudski u sjeni kamena prkose svojim umjetni~kim veli~inama kao da je u`arjeli zenit, a ne mrkla no} pre`ivjele bijede, obasjavaju nas ljepotom pokreta i ideje predskazuju}i da je ovo samo jedan korak naprijed u mno{tvu bezglavih sijena.

Kanadi, BiH, Hrvatskoj i Crnoj Gori. Ve}ina radnje de{ava se u Sarajevu, gdje je Ivana ro|ena. Po~etkom rata pobjegla je s majkom van BiH i zavr{ila u Oregonu u Kaliforniji. U BiH je bila jednom kada je imala 13 godina i sada se sa 25 godina vratila kako bi prona{la sebe. - Trebala sam se u oktobru vratiti u SAD, ali sam produ`ila svoj boravak. Bit }e mi te{ko oti}i. Za razliku od Amerike, `ivot u BiH je spontaniji, ljudi su otvoreniji i mnogo vi{e se dru`e. To je ne{to

Mostarski Centar za kulturu udoma}io je drugu izlo`bu ~lanova Udru`enja likovnih umjetnika Format. Govore}i o smislu, su{tini i ciljevima ULU-a Format, Merima Ja{arevi}, sociologinja umjetnosti i autorica katalo{kog teksta, pozvala se na citat Kasima Prohi}a.

Pozitivna pri~a u kojoj }e se svako mo}i prona}i

U Meeting Pointu

U barbarizmu
- Treba u sebi na}i toliko snage da se istini, tragici svog `ivota okrenemo cijelim svojim bi}em, da u|emo u opasno kolo `ivotnih tijekova, ali ne da time priznamo svoj poraz i nemo} pred objektivnom stihijom, nego da izdr`imo prometejski i nadljudski sve ono {to poku{ava zatrti na{ trag, na{e mjesto u op}oj `ivotnoj tragici, istaknula je, zaklju~uju}i kako je va`nost ove izlo`be i u na{oj neizbje`noj zbilji i vremenu kojemu je znakovita odsutnosti duha, nekultura, “ludilo barbarskog komuniciranja, ~in kada odumire ~ovjek i njegovo bi}e, opasno okru`enje bezglavih sjena, to je vrijeme reto-

Stvarnost
Ovo je sloboda. Ovo je napredak!” , ustvrdila je ova neobi~na osoba koja je ovako izravnim, gotovo presu|uju}im i konciznim dijagnozama na{e stvarnosti, ~in otvaranja izlo`be u~inila doista nesvakida{njim. Izbor predstavljenih radova ULU-a Format uradile su povjesni~arka umjetnosti Amila Puzi} i magistrica slikarstva \enita Ku{tri}.
D. MARIJANOVI]

Monah
U sarajevskom kinu Meeting Point publika je u prilici pogledati triler pro`et misterijom i tragedijom “Le Moine” (Monah) redatelja Dominika Molla. U filmu, koji se prikazuje do 26. sije~nja, naslovnu ulogu tuma~i Vincent Cassel. Prati uspon i pad kapucinskog redovnika u Madridu u 17. stolje}u. Dok rijeke ljudi iz svih krajeva zemlje dolaze da ~uju Ambrosia, najpoznatijeg propovjednika u zemlji, koji je kao beba ostavljen na stubi{tu samostana i odgojen u strogom kapucinskom duhu, odre|eni su redovnici ispunjeni zavi{}u zbog njegova uspjeha. Brat Ambrosio, uvjeren u svoju krepost i po{tenje, misli da je siguran od isku{enja sve dok neobja{njivi doga|aji ne unesu strah me|u samostanske zidine. Jesu li oni povezani s neo~ekivanim dolaskom Valerija, redovni~kog novaka koji posjeduje ~udesan dar lije~enja Ambrosijevih u`asnih glavobolja i skriva svoje unaka`eno lice ispod vo{tane maske? Film se prikazuje u 20 sati. An. [.

rika vo|a plemena, me|u {ibljem totema u apsolutnoj slobodi neslobode… U barbarizmu SMS kulture i iracionalisti~kih vapaja za sre-

}om danas se okupio duh u zajedni~koj istini - biti tu, dati sebe i iritirati prostor oko sebe izazivaju}i poglede k slici, poglede k umjetni-

~kom djelu, jer samo ono ne zna za la` i licemjerstvo.” Kao da je podijelila misli sa autorima koji su se ovdje predsta-

vili radovima i sa okupljenima, koji su pogledali odabrane uratke D`enite Huseinovi}, Azre Imamovi}, Selme Loose, Anela Pale,

povratak u kojem `elim otkriti korijene i onu bosansku stranu sebe, koja je postojala, ali je nisam poznavala, rekla je u razgovoru za Klix.ba Ivana Horvat, koja je redateljica, scenaristica i snimateljica ovog filma. U filmu se pojavljuju mnoge ikone BiH iz modernog vremena i perioda biv{e Jugoslavije i govore o tome kako oni do`ivljavaju dr`avu BiH. Me|u njima su Faruk Had`iosmanovi}, Mirza Tanovi} i Berin Tuzli}. Rije~ je o dokumentarcu koji je snimljen na Ivanin na~in, spontan i pun dijaloga. - Prilazila sam ljudima na ulici, u kafi}ima, taksiju i razgovarala s njima. @eljela sam nau~iti o svojoj zemlji i svemu {to se de{avalo. Ovaj dokumentarac ne govori o ratu. To je pozitivna pri~a u kojoj }e se svako mo}i prona}i, rekla je Horvat. Film je sniman u Francuskoj,

{to mi nedostaje i {to mi se svi|a na na{im prostorima. Tra`ila sam i posao kako bih ostala, ali nisam uspjela, tako da }u se vratiti u Ameriku i zavr{iti film pa }u vidjeti {ta i kako dalje, kazala je Horvat. U filmu se bavila raznim temama. - Shvatila sam da je pitanje identiteta ovdje veoma kompleksno. Nisam razumjela da ime mo`e odrediti ~ovjeka i to mi je bilo dosta problemati~no. Tako|er, bavila sam se pitanjem nostalgije. Snimala sam na{u dijasporu koja je emotivno vrlo vezana za BiH, istakla je Horvat. Dokumentarac “Finding Bosnia” }e biti zavr{en do 2014. Planirano je njegovo prikazivanje na SFF-u i drugim festivalima. Ivanin cilj bio je i da Amerikanci saznaju kakva je zemlja BiH i {ta sve mo`e ponuditi.

SPKD Prosvjeta Sarajevo

18 stipendija
Danas }e se u 11 sati u prostorijama SPKD-a Prosvjeta Sarajevo (Sime Milutinovi}a Sarajlije 1) odr`ati prigodan program i dru`enje povodom obilje`avanja praznika Svetog Save, velikog prosvjetitelja. Nakon programa bit }e uru~en i dio stipendija stipendistima Prosvjete za {kolsku 2012/2013. Srpsko prosvjetno i kulturno dru{tvo Prosvjeta Sarajevo u okviru svojih skromnih materijalnih mogu}nosti nastavlja tradiciju stipendiranja u~enika i studenata. Na taj na~in, slijede}i jednu od osnovnih misija Dru{tva ustanovljenu po~etkom pro{log stolje}a, i ove godine bit }e uru~eno 18 stipendija. Pri go dan mu zi ~ko-scen ski program priredit }e daroviti stipendisti Prosvjete.

kademski slikar Du{ko Abramu{i} predstavio je u klubu Plava paleta Udru`enja gra|ana za kulturnu reanimaciju Armagedon Zenica djela iz svog najnovijeg opusa “Figuracije” nastalog u posljednju godinu. Svi koji su imali priliku vidjeti deset novih Abramu{i}evih djela imali su samo rije~i hvale za njegov rad iz najnovijeg opusa koji je do{ao nakon ciklusa pejza`a i enterijera. Izlo `bu je otvo rio aka dem ski sli kar Mu ha med Baj ra mo vi} iz Ze ni ce ko ji je tom prilikom kazao kako su dva razloga za ra dost, prvi {to u klu bu Pla va pa le ta gos tu je li ko vni stva ra lac sa svo jim dje li ma, a dru gi {to se u gra du Ze ni ci nas tavlja tradicija izlaganja na javnim prosto ri ma. “Iako je po vokaciji puno bli`i neposrednom prostoru i prirodi, Du{ko Abramu{i} se oku{ao u aktima. Svojim likovnim ostvarenjima rje{ava te svoje figure na jedan ekspresivan na~in” , rekao je Bajramo vi}. Abramu{i} je objasnio kako se odlu~io na aktove zbog dru{tvenih doga|anja i njego-

A

Armagedon u Zenici

Odu{evila nova djela Abramu{i}a
Izlo`ba je ujedno i pripremna za onu koja }e uslijediti u Vitezu, nakon ~ega seli u Hrvatsku, istakao je umjetnik

Akademski slikar Du{ko Abramu{i}

vog odnosa prema dru{tvu i situaciji u kojoj se nalazimo danas. “Ovo je istra`ivanje pokreta i likovnosti kroz psihologiju lika. Tehnika je akril na papiru uz upotrebu kola`a. Slike, dakle, nisu portreti osoba nego su vi{e psiholo{ko predstavljanje raspolo`enja. Ovo je uje dno i pri pre ma za izlo `bu ko ja }e uslijediti u Galeriji u Fran{iznom centru u Vitezu, nakon ~ega seli u Hrvatsku” , istakao je Abramu{i}. S obzirom na ~injenicu da je sve vi{e slikara a sve manje umjetnika, veli, poku{ava animirati javnost jer mu je `elja otvoriti {kolu crtanja i slikanja u Zenici. Prvi ~ovjek zeni~kog Armagedona, knji`e vnik Emir So ko lo vi} na gla sio je da imaju namjeru realizirati projekte kao {to su pred stav ljan je rok-po ezi je i do ku mentarnih filmova. Tako|er, postoji ambicija da ugoste i autore iz zemalja iz okru`enja. Plava pale ta bi tre bala biti stjeci{te umjetnika, a otvorit }e vrata i onim neafirmisanim umjetnicima koji imaju {ta pokazati.
Mi. DAJI]

Galerija Novi hram

Novi svjedoci holokausta
U Galeriji Novi hram u Sarajevu otvorena je izlo`ba “Novi svjedoci holokausta” Muzeja holokausta iz Skoplja, ~ime je zapo~elo obilje`avanje Me|unarodnog dana sje}anja na `rtve holokausta. - Ovogodi{nje obilje`avanje 27. januara posvetili smo Makedoniji zato {to se ove godine navr{ava 70 godina od odvo|enja 7.144 makedonska Jevreja u logor Treblinka, gdje su svi likvidirani. To je bio masovan zlo~in i pogotovo boli zato {to se desio u jednom danu, rekao je Jakob Finci, predsjednik Jevrejske zajednice u BiH. Izlo`enu kolekciju ~ini tridesetak slika ~iji su autori 15 umjetnika iz Makedonije. Kroz Muzej holokausta i Fond za sje}anje na holokaust orga ni zi ra na je li ko vna ko lo ni ja na ko joj su ti umjetnici pos tali novi svjedoci holokaus ta. - Autori su mladi makedonski umjetnici koji su zavr{ili likovnu akademiju, razli~itih su etni~kih backgrounda zato {to smo htjeli da upravo oni budu na{i ambasadori u vezi sa sje}anjem na holokaust i na{i promotori za spre~avanje genocida. Proveli su dvije sedmice u Bitolju u likovnoj koloniji gdje su slu{ali predavanja o `ivotu i tragediji Jevreja i predstavili svoje vi|enje holokausta da se nikad ne bi ponovio u budu}nosti, kazao je Goran Sadikarijo, direktor Muzeja holokausta iz Skoplja. Obilje`avanje Me|unarodnog dana sje}anja na `rtve holokausta nastavljeno je komemoracijom i zatvorenom projekcijom filma o holokaustu “Tre}e poluvrijeme” u kinu Meeting point.

34

OGLASI
RECRUITMENT OF TRAINEES

petak, 25. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

Bosnia and Herzegovina Agency for Statistics (BHAS), Federal Institute of Statistics of Bosnia and Herzegovina (FIS) and Republika Srpska Institute of Statistics (RSIS) are cooperating with Statistics Sweden (SCB) in a statistical project financed by Swedish International Development Cooperation Agency (Sida). Under the umbrella of this cooperation, Sida will be providing the opportunity for 12 newly graduated university students to work on trainee basis at BHAS, FIS and RSIS for the duration of one year. Four positions will be filled at each statistical institution. Thus, there will be eight positions in Sarajevo (BHAS - and FIS) and four in Banja Luka (RSIS). The successful candidates will be contracted by SCB throughout the tenure of the assignment. The general Bosnia and Herzegovina government regulations on state and entity levels for trainees will be adhered to in most instances but the contract will be governed by Swedish law. Salary and other monetary benefits will be at the same level for all positions. After completing the 12-month assignments trainees are eligible to attend the state exam which is a precondition for employment in the government sector on state and entity levels. Trainee requirements • Citizenship of Bosnia and Herzegovina • Final university certificates with majors in the fields of economics (BHAS - 2 trainees, FIS -3 trainees and RSIS -1 trainee), mathematics (FIS -1 and RSIS -1), agriculture (BHAS -1), law (RSIS 1) and journalism/communications (BHAS -1 and RSIS -1) • Some knowledge of statistics preferred but not mandatory • Good command of English in speaking and writing • Good command of general PC applications Application process The applicant shall provide the following: • Letter of intention in English including preferred start-up date • Curriculum vitae in English • Proof of finalised studies (VII degree or I, II or III cycle of Bologna system) • Full contact details The deadline for application is 8 February 2013. Shortlisted applicants will be informed when the interviews will be conducted. The interviews will in part be held in English. Completed and signed applications for the positions at BHAS and FIS shall be sent or handed over to: Ms Veronica Andersson, Statistics Sweden c/o Ms Jasna Samard`i} Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina Zelenih beretki 26 71000 Sarajevo Completed and signed applications for the positions at RSIS shall be sent or handed over to: Ms Veronica Andersson, Statistics Sweden c/o Ms Biljana Vukli{evi} Republika Srpska Institute of Statistics Veljka Mla|enovi}a 12d 78000 Banja Luka

"ASA OSIGURANJE" d.d. Sarajevo Bulevar Me{e Selimovi}a br. 16 71 000 Sarajevo Na osnovu ~lana 269. ta~ka 10. Zakona o privrednim dru{tvima ("Sl. novine FBiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09 i 63/10), ~lana 61. pre~i{}enog teksta Statuta Dru{tva za osiguranje ASA OSIGURANJE d.d. Sarajevo broj OPU-IP-235/09 od 25.6.2009. god, Nadzorni odbor Dru{tva na svojoj 42. sjednici odr`anoj 24.1.2013. godine donio je Odluku broj: I-101/13 od 24.1.2013. godine o sazivanju XIII Skup{tine Dru{tva i ovim putem daje

O B AV J E [ T E N J E
o sazivanju XIII Skup{tine dioni~ara Dru{tva za osiguranje ASA OSIGURANJE d.d. Sarajevo XIII Skup{tina dioni~ara Dru{tva za osiguranje ASA OSIGURANJE d.d. Sarajevo odr`at }e se 14.2.2013. godine (~etvrtak) u Sarajevu u prostorijama Dru{tva, Bulevar Me{e Selimovi}a br. 16 sa po~etkom u 9 sati. Za Skup{tinu se predla`e slijede}i:

DNEVNI RED
1. Izbor predsjednika Skup{tine i dva ovjeriva~a zapisnika, kao i zapisni~ara Skup{tine; 2. Dono{enje odluke o pove}anju osnovnog kapitala Dru{tva; 3. Dono{enje odluke o tre}oj emisiji dionica putem zatvorene prodaje. Pravo odlu~ivanja u Skup{tini ima dioni~ar koji se na listi dioni~ara kod Registra nalazio 30 dana prije datuma odr`avanja Skup{tine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan. Dioni~ar ili grupa dioni~ara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa mogu pisano predlo`iti izmjenu dnevnog reda ili prijedlog odluka Skup{tine u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog obavje{tenja. U radu i odlu~ivanju XIII Skup{tine dioni~ara mogu u~estvovati svi dioni~ari dru{tva u skladu s Zakonom, li~no ili putem ovla{tenog punomo}nika, po osnovu pisane i ovjerene punomo}i. Svi dioni~ari, odnosno punomo}nici dioni~ara dru{tva su du`ni dostaviti prijavu za u~e{}e u radu i odlu~ivanju XIII Skup{tine dioni~ara najkasnije 3 (tri) dana prije dana odre|enog za odr`avanje Skup{tine. Prijava se podnosi neposredno ili preporu~eno po{tom na gore nazna~enu adresu. Svi u~esnici na XIII Skup{tini obavezni su dostaviti i kopiju identifikacijskih isprava. Glasanje u Skup{tini obavlja se glasa~kim listi}ima Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 033/774-753. Predsjednik Nadzornog odbora Hajrudin Smaji}, s.r.

Dioni~ari ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo i ZIF "EUROFOND-1" d.d. Tuzla, ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo, ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo, ZIF "CROBIH" d.d. Mostar sa u~e{}em od 70,43 % u kapitalu "Iris Computers" d.d. Sarajevo i Nadzorni odbor "Iris Computers" d.d. Sarajevo objavljuje:

"DITA" d.d. TUZLA Ul. HUSINSKIH RUDARA BB, 75000, TUZLA
UVOD: Imaju}i u vidu ~injeni~no stanje u Dru{tvu, a koje je vezano za: na~in rada i pona{anja dioni~ara "LORA" d.o.o. Sarajevo, a koje se odnosi na: netransparentno upravljanje Dru{tvom (kao d.j.l.); nezakonit odnos/pona{anje prema dokumentima vezanim za finansijsko poslovanje, zatim nepo{tivanje Zakona o radu, nepo{tivanje principa sindikata kao i NOSIOCA MATERIJALNOG INTERESA, zatim nepo{tivanja odredbe ~lanova 4. i 6. PRAVILNIKA O UPRAVLJANJU DD («Slu`bene novine Federacije BiH», broj 19/10. /07.04.2010./). zatim Statut Dru{tva jer nije ure|en po Zakonu i Pravilniku o upravljanju d.d., (nije primijenjen ~lan 71. Pravilnika o upravljanju DD). Na ovaj na~in je "LORA" d.o.o. Sarajevo kao dioni~ar Dru{tva naru{avao-uni{tio Kodeks Korporativnog upravljanja, itd. a {to }e se i na ponovnoj vanrednoj Skup{tini manifestovati. Na osnovu toga, a u skladu sa odredbom stava 4. a u s vezi sa stavom 1. podta~ka 1. ~lana 244. zatim u skladu sa ~l. 245. stav. 2. ZAKONA O PRIVREDNIM DRU[TVIMA (Sl. nov. FBiH br: 23/99; 45/00; 02/02; 06/02; 29/03; 68/05; 91/07; 84/08; 88/08; 08/09; i 61/10.), KAO I NA OSNOVU ^INJENICE DA JE 28.12.2012. G. BILA VAREDNA SKUP[TINA, dioni~ari iznad 10% dionica sazivaju:

dioni~arima "Iris Computers" d.d. Sarajevo Obavje{tavamo dioni~are "Iris Computers" d.d. Sarajevo da je obavje{tenje o sazivanju skup{tine "Iris Computers" d.d. Sarajevo objavljeno 19.1.2013. godine u dnevnim novinama Oslobo|enje nezakonito objavljeno od nelegitimnih osoba. Dana 19.1.2013. godine predsjednik Nadzornog odbora "Iris Computers" d.d. Sarajevo koji je smijenjen na Skup{tini "Iris Computers" d.d. Srajevo 8.8.2012. godine, a ~iji je mandat istekao 17.9.2011. godine, sazvao je skup{tinu "Iris Computers" d.d. Sarajevo za 14.2.2013. godine. Napominjemo da je na Skup{tini 8.8.2012. godine razrije{en i imenovan novi Nadzorni odbor i Odbor za reviziju. Predsjednik Nadzornog odbora kojem je istekao mandat 17. 9. 2011. godine nezakonito je sazvao Skup{tinu i ovim putem obavje{tavamo dioni~are da je Skup{tina zakazana za 14. 2. 2013. godine sazvana od nelegitimne osobe. Zahtjev za upis predsjednika i ~lanova Nadzornog odbora predat je za upis u registar Komisiji za vrijednosne papire FBiH, koji je u toku. Nadzorni odbor

OBAV J E [ T E NJE

PONOVNU VANREDNU SKUP[TINU PD "DITA" DD TUZLA,
Obavje{tavaju se dioni~ari PD "DITA" d.d. Tuzla da }e se PONOVNA VANREDNA SKUP[TINA DIONI^ARA ODR@ATI 15.2.2013. g. (petak) u 16 sati u prostorijama kongrasne sale Hotela "TUZLA" u Tuzli. Za dnevni red se predla`e: 1. Izbor/imenovanje radnih tijela PONOVNE vanredne skup{tine i to: predsjednika i dva dioni~ara ili njihovih punomo}nika za ovjeriva~e zapisnika, a funkciju zapisni~ara }e obavljati dioni~ar/punomo}nik koji }e biti prisutan na Skup{tini; 2. Dono{enje odluke o utvr|ivanju odgovornosti dioni~ara: "LORA" d.o.o. Sarajevo, zbog ~injenica navedenih u UVODU a {to se najbolje manifestuje u potvr|ivanju odredbe ~lana 6. stav 2. pdt~. (2.) ZOPD, i stoga su izazvali uni{tenje KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA u PD "DITA"; 3. Dono{enje odluke o smjeni ~lanova Nadzornog odbora dru{tva zbog Odluke o odgovornosti dioni~ara "LORA" d.o.o. Sarajevo jer je u UVODU ovog obrazlo`enja utvr|eno postojanje odredbe ~l. 259. stv. 5. pdt~. (1) i (4) ZOPD; 4. Dono{enje odluke o imenovanju Nadzornog odbora jer je Odlukom iz ta~ke 2. utvr|ena odgovornost za dioni~ara "LORA" d.o.o. Sarajevo, NOMINUJU SE: MUTEVELI] [EFKIJA, BUSULAD@I] EMIMNA I [LJIVI] HAZIM. 5. Dono{enje odluke o izboru nezavisne REVIZORSKE KU]E za reviziju poslovanja zadnjih 5. godina, a po potrebi i od dana preuzimanja Dru{tva od "LORE" d.o.o. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Odbor za glasanje, imenovan je Odlukom o sazivanju vanredne Skup{tine, u sastavu Husi} Esad, predsjednik, Konji} Admir, ~lan, i [ljivi} Hazim, ~lan. Pravo u~e{}a u radu i odlu~ivanju imaju dioni~ari koji se nalaze na listi dioni~ara po spisku iz RVP-Sarajevo, zaklju~no 30 dana prije zakazanog odr`avanja PONOVNE vanredne Skup{tine. Dioni~ar mo`e li~no ili putem punomo}nika po obostranoj potpisanoj punomo}i u~estvovati u radu i odlu~ivanju na PONOVNOJ vanrednoj Skup{tini. Punomo} i prijava se dostavljaju e-mailom (udaubh@gmail.com), li~no ili preporu~enom po{tom na adresu NMI - DITA Tuzla, najkasnije do 12.2.2013. g. Dioni~ari ili njihovi punomo}nici imaju pravo uvida u sva dokumenta vezana za PONOVNU vanrednu Skup{tinu ili u druga dokumenta utvr|ena po Zakonu. Svi materijali za vanrednu Skup{tinu se nalaze u prostorijama SINDIKATA "DITE" d.d. Tuzla. Dioni~ar ili punomo}nici ili grupa dioni~ara sa najmanje 5,0% dionica sa pravom glasa imaju pravo pisano predlo`iti izmjenu/dopunu dnevnog reda ili prijedlog odluka za Skup{tinu, po svim ta~kama dnevnog reda, u roku od 8 dana, od dana objave ovog obavje{tenja. (op.a. U slu~aju nemogu}nosti, (zbog stanja u dru{tvu), kod ovjere dokumenata sa PONOVNE vanredne Skup{tine, izradit }e se novi pe~at sa oznakom "SD". Pe~at }e slu`iti samo za ovjeru dokumenata vezanih za KVP i Sud.) OVLA[TENI SAZIVA^I: 1. MANJISKI DIONI^ARI (PO SPISKU) 2. [AHMANOVI] ABDULAH 2. O[TRAKOVI] ALMIR 3. SODASO-holding d.d. Tuzla u ste~aju 4. AA KAPITAL BROKERS d.d. Biha} 3,4307% 2.4466% 1.6885% 1.5745% 0.8704%

OSLOBO\ENJE petak, 25. januar/sije~anj 2013.

OGLASI

35

36

SCENA

petak, 25. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

(Ne)normalni Bala{evi} sutra u Slogi

Opro{tajni koncert
Zadnji put kada su svirali, sarajevska Sloga je do`ivjela rekordan broj posjetilaca. Veliki broj ljudi ostao je pred vratima Cinemas Cluba, koji uz najbolju volju, ali iz sigurnosnih razloga, nije mogao primiti vi{e ljudi. No} je, kako prili~i Bala{evim refrenima i strofama, bila ~arobna, cijela Sloga uglas, jo{ jednom i po ko zna koji put, na pijedestal je digla magiju najljep{ih stihova... pa su po`eljeli da Slogu jo{ jednom vide kako slatko u`iva. Muzi~ka grupa (Ne)normalni Bala{evi} }e ve~eras u 22 sata u Slogi dati sve od sebe da bude vjerna jedinstvenom i neponovljivom \oletu. Radi se o tribute bendu, koji dolazi iz Bala{evi}eve rodne i opjevane Vojvodine, a koji Vasu Lada~kog i brojne druge \oletove likove uvje`bava samo nekoliko ulica dalje od legendarne Ulice Jovana Cviji}a i sprema se za jo{ jednu posjetu na{em gradu. Sarajlijama o~ito nikad nije dosta opijaju}ih Bala{evih stihova, a kad ih izvodi bend koji spada me|u Bala{eve najve}e fanove, koji `ivi du{u Bala{evih pjesama, onda stalni zahtjevi za njihov ponovni dolazak u Sarajevo nisu ni{ta ~udno. Jer \oleta slu{aju svi, slu{aju ga i Mirke, Bube, Olivere, Lenke, narodnjaci i ~arobnjaci, brakolomci i oni sa mjesecom u o~ima, do|o{ke, luzeri, stari i neki novi klinci.... Na akusti~nim instrumentima ovi Novosa|ani, njegovi najvru}i fanovi, ve} godinama uz svesrdnu podr{ku publike izvode isklju~ivo Bala{evi}eve pjesme. Bend, koji je rasprodao najbolje klubove na ovim prostorima, nakon duge pauze, svirat }e svoj opro{tajni koncert, jer izlazi njegov prvi album i on nastavlja sa autorskim radom. D`. B.

He'll be back

Ivana Banfi} se rije{ila silikona

SCHWARZENEGGER
snima nastavak Terminatora

Dobro su me slu`ili
Pjeva~ica je blistala u svom prvom medijskom pojavljivanju nakon operativnog zahvata kojim je, nakon 18 godina, uklonila silikone iz svojih grudi. - Osje}am se super, pacijent je pre`ivio, na{alila se Ivana Banfi} (43) u Glazbenom showu Dalibora Petka. Ka`e da je implantate htjela izvaditi u miru i tajnosti, ali da je to bilo nemogu}e jer se u Hrvatskoj sve brzo sazna. - To je ne{to {to me pratilo cijeli `ivot. Pri~ala sam prije dvadesetak godina o tom korektivnom zahvatu, kad je to bila tabu-tema. Otada su me `ene za-

Koliko ste puta u {ali ~uli nekoga ili ~ak sami izgovorili famoznu Terminatorovu re~enicu "I'll be back", ali nijednom ona nije zvu~ala tako ozbiljno i istovremeno smije{no kao kad je izgovori Arnold Schwarzenegger (65). E pa pripremite se za novu

dozu Arniejeva engleskog s njema~kim naglaskom jer se snima novi nastavak filma o najpoznatijem kiborgu ubojici. Schwarzenegger je potvrdio da }e sudjelovati u snimanju filma koji }e re`irati Justin Lin. Ipak, nije otkrio ho}e li Terminatora glumiti on

sam ili }e anga`irati nekog drugog glumca. Biv{i body builder najavio je i snimanje nastavka filma "Blizanci" s Dannyem DeVitom i Eddyem Murphyem kao novim ~lanom ekipe te novi nastavak "Konana".

ustavljale na cesti i zvale na telefon da im ispri~am iskustva. Znale su me tra`iti i da ih opipaju, smije se Ivana. Na{alila se kako je silikone htjela sa~uvati za uspomenu svojim unucima, ali kad je vidjela {ta je to, kratko je rekla: "Ajme meni, majko mila". Petko i Banfi}ka pjesmama iz Ivanine karijere napravili su humoristi~an opro{taj od silikona. - Bila bih neiskrena i prema sebi i prema drugima da ka`em da me nisu slu`ili, zaklju~ila je Ivana. U showu je promovirala svoju novu pjesmu "Zlatno pravilo" i najavila novi album.

OSLOBO\ENJE petak, 25. januar/sije~anj 2013.

SCENA
Posljednja pjesma To{e Proeskog

37

Sve je ovo premalo za kraj
Posljednja pjesma tragi~no nastradale makedonske zvijezde To{e Proeskog koja je u demo-verziji prona|ena u njegovom starom laptopu bila je najavljena za njegov ro|endan, 25. januara, ali zbog nesretnog doga|aja nikad nije objavljena. Kako je objavio hrza sebe. Na`alost, zbog tragi~nog doga|aja nikada je nije snimio u studiju. Iskreno, i ja sam bila veoma iznena|ena i dirnuta kad su mi rekli da su je prona{li u njegovom starom kompjuteru i da ju je otpjevao uz klavir. Sam, za svoju du{u. ^ak se na snimci ~uje i la-

Rumunska zvijezda Inna

Sarajevo Spring Music Fest

Inna predstavlja

novi singl
vatski portal Show Bizz, tekst pjesme "Sve je ovo premalo za kraj", koju je pokojni pjeva~ otpjevao sam za klavirom, napisala je Jelena Trifunovi}, dok je aran`man uradio Nik{a Brato{. - To{e je bio odu{evljen numerom, koju je kupio kad je njegov posljednji album ve} bio gotov. Svidjela mu se i `elio je da je ima ve` pasa jer mu je vjerojatno prozor bio otvoren. Tako|er, re~eno mi je da je samo pola strofe otpjevao, a da su dijelove morali kompjuterski da ~iste i obra|uju. Nisam ~ula finalnu verziju, ali ne sumnjam da je ~arobna i veoma dirljiva, ka`e Jelena, koja je ina~e autor mnogih hitova srbijanskih najve}ih zvijezda.

Sarajevo je od ove godine bogatije za jo{ jednu muzi~ku manifestaciju. Prvi Sarajevo Spring Music Fest po~inje 12. aprila u Domu mladih, a Sarajlijama }e se predstaviti mnogi poznati svjetski muzi~ari, me|u kojima je mlada rumunska zvijezda Inna. Ova Rumunka }e svoj novi singl "More Than Friends", objavljen 18. januara, premijerno izvesti upravo na Sarajevo Spring Music Festu. Osim atraktivne Rumunke, nastupit }e i njema~ki DJ Tomcraft, italijanski DJ Outwork, duo Silicone Soul iz Velike Britanije, DJ Tarkan iz Turske te nekoliko doma}ih i regionalnih DJ-eva. Karte za ovaj proljetni festival su ve} pu{tene u prodaju. Iz agencije Ed Booking isti~u kako je u prodaju prvo pu{teno 350 ulaznica po cijeni od 18 KM. - Uz ulaznice poklanjamo originalni CD DJ Tarkana, koji }e, tako|er, nastupiti te ve~eri. Zatim ide u prodaju kontingent B ulaznica po cijeni od 27 KM, a na dan koncerta cijena }e iznosti 37 KM. Osim toga, postoji i 140 VIP ulaznica po cijeni

od 320 i 480 KM, navode organizatori. Ulaznice }e se, osim online putem portala Kupikartu.ba, mo}i nabaviti i u Sarajevu, u City Pubu, na platou Skenderije, u Bosanskom kulturnom centru te u uli~noj prodaji, zatim u MG Travel u Banjoj Luci, u agenciji Putnik u Tuzli, u agenciji Dar prirode u Zenici te u Fortuna Trade Toursu i hotelu Ero u Mostaru. D`. B.

Nakon raskida sa Selenom Gomez

Shakira i Pique postali roditelji

Sinu dali ime Milan
Kolumbijska pop-pjeva~ica Shakira (35) i njen de~ko Gerard Pique (25) postali su roditelji malenog dje~aka Milana. Shakira je bebu rodila u utorak u [paniji, a ime je, priznaje, odabrala prema slavenskoj mitologiji, javlja LA Times. - Presretni smo {to mo`emo objaviti da se u Barceloni rodio Milan Pique Mebarak. Mali Milan postao je, kao i otac, ~lan Barcelone po ro|enju, napisala je Shakira na svojoj internet-stranici, gdje je obo`avateljima ujedno i objasnila za{to je za prvo dijete odabrala upravo to ime. - Milan u slavenskoj mitologiji zna~i drag i milostiv, u rimskoj izdr`ljiv i `eljan, a na sanskrtu ujedinjen, objasnila je slavna Kolumbijka. Uo~i poroda Shakira je tvitom obo`avatelje zamolila da je u svojim molitvama prate na njoj vrlo va`an dan u `ivotu. Sretni roditelji objavili su da se majka i beba nakon poroda osje}aju izvrsno. Sretni su i obo`avatelji koji su u prvi mah pomislili da je posrijedi mo`da jo{ jedna {ala slavnog para. Naime, Pique je u decembru na {panski praznik Dia de los Inocentes, koji je varijanta na{eg prvog aprila, objavio da je Shakira rodila. Vijest su prenijeli svi svjetski mediji, a par je onda demantirao objavu.

Justin Bieber se ponovo zaljubio
Pjeva~ Justin Bieber (18) je neposredno prije Nove godine prekinuo vezu sa Selenom Gomez (20). No, ovaj pjeva~ nije dugo tugovao za biv{om djevojkom. Navodno ljubi mla|ahnu Kylie Jenner (15), polusestru trudne starlete Kim Kardashian (32). Zvijezda TV realitya, model, dizajnerica i gostuju}a ~lanica `irija u America's Next Top Model pokrenula je {u{kanja o vezi s pjeva~em nakon {to je na Instagramu objavila fotografiju na kojoj se dr`e za ruke. Prema pisanju stranih medija, par se poznaje ve} neko vrijeme, a njezina sestra Kendall (17) u vezi je s Bieberovim prijateljem, reperom Lilom Twistom. Kylie i Kendall nedavno su za ~asopis Teen Vogue otkrile svoje tihe patnje me|u slavnima. - Obo`avam Pattinsona i sagu "Sumrak". @ao mi je {to je sagi do{ao kraj, priznala je Kylie dok je Kendall otkrila da se njoj jako svi|a Ryan Gosling.

38

OGLASI

petak, 25. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

BOSNA I HERCEGOVINA Ministarstvo civilnih poslova Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vije}a ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH" broj 37/03), ~lana 6. Odluke o po~etku rada i utvr|ivanju sjedi{ta Centra za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja ("Slu`beni glasnik BiH", broj 9/08) i Odluke o utvr|ivanju kriterijuma za izbor i imenovanje direktora Centra za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja, broj: 04-07-3-77-1-DP/13 od 22.1.2013. godine, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine r a s p i s u j e

za izbor i imenovanje direktora Centra za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja Direktor Centra za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja .......................... 1 izvr{ilac 1. Du`nosti i nadle`nosti Direktor Centra za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja (CIP) rukovodi radom CIP-a u skladu sa Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini, Zakonom o upravi i Zakonom o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine. Direktora CIP-a imenuje Upravni odbor CIP-a na mandat od ~etiri godine. 2. Op{ti uslovi Kandidat za direktora CIP-a mora ispunjavati sljede}e op{te uslove: - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, stariji od 18 godina, - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be u institucijama Bosne i Hercegovine, odnosno entiteta kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, - da protiv njega nije pokrenut krivi~ni postupak za krivi~no djelo za koje je predvi|ena kazna zatvora tri i vi{e godina ili da mu nije izre~ena zatvorska kazna za krivi~no djelo u~injeno s umi{ljajem u skladu sa krivi~nim zakonima u Bosni i Hercegovini, - da se na njega ne odnosi ~lan IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine. 3. Posebni uslovi Pored op{tih uslova, kandidat za direktora CIP-a mora ispunjavati i sljede}e posebne uslove, i to: - visoka stru~na sprema (VII stepen obrazovanja, odnosno zavr{en prvi ciklus visokog obrazovanja u kojem je ste~eno 240 ECTS bodova) - prednost kvalifikacija drugog i tre}eg ciklusa; - pet godina radnog iskustva, od ~ega najmanje tri godine u oblasti visokog obrazovanja ili poslovima koji su vezani za oblast visokog obrazovanja; - iskustvo u strate{kom i operativnom planiranju, upravljanju ljudskim resursima i razvoju, obuci osoblja, finansijskom menad`mentu i menad`mentu projekata, informacija i podataka; - iskustvo u evropskoj oblasti visokog obrazovanja, posebno u aktivnostima na informisanju i priznavanju kvalifikacija; - iskustvo u reformi visokog obrazovanja u BiH; - poznavanje jednog svjetskog jezika; - posjedovanje dobrog standarda kori{tenja informacionih tehnologija. 4. Potrebni dokumenti Uz prijavu na javni oglas kandidat je du`an prilo`iti: 1. biografiju sa adresom i kontakt-telefonom, 2. ovjerenu kopiju va`e}e li~ne karte, 3. uvjerenje o dr`avljanstvu BiH (ne starije od 6 mjeseci), 4. ovjerenu kopiju fakultetske diplome (nostrifikovanu diplomu, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj drugoj dr`avi - biv{oj republici SFRJ, nakon 6.4.1992. godine), odnosno za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom procesu uz fakultetsku diplomu i dodatak diploma, iznimno, samo u slu~aju da visoko{kolska ustanova dodatak diplomi nije uop{te izdavala, ni za jednog diplomca, kandidat je du`an da uz ovjerenu kopiju fakultetske diplome dostavi uvjerenje visoko{kolske ustanove da dodatak diplomi nije uop{te izdat, ni za jednog diplomca), 5. dokaz o tra`enom radnom iskustvu (potvrda, uvjerenje), 6. dokaz o iskustvu u strate{kom i operativnom planiranju, menad`mentu ljudskim resursima i razvoju i obuci osoblja, finansijskom menad`mentu i menad`mentu projekata, informacija i podataka (potpisana izjava), 7. dokaz o iskustvu u evropskom podru~ju visokog obrazovanja, posebno u aktivnostima na informisanju i priznavanju kvalifikacija (potpisana izjava), 8. dokaz o iskustvu u reformi sistema visokog obrazovanja u BiH (potpisana izjava), 9. dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika, 10. dokaz o posjedovanju dobrog standarda kori{tenja informacionih tehnologija, 11. dokaz da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak (ne stariji od 3 mjeseca), 12. izjavu da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be u institucijama BiH, odnosno entiteta kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije (ovjerena od nadle`nog organa), 13. izjavu da se na njega ne odnosi ~lan IX 1. Ustava BiH (ovjerena od nadle`nog organa), 14. izjavu da nije na funkciji u politi~koj stranci (ovjerena od nadle`nog organa). Dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji. Napomena - dokumenti prilo`eni uz prijavu na javni oglas ne}e se vra}ati kandidatima, s obzirom na odredbe ~lana 16. Zakona o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vije}a ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine. 5. Ostale napomene Kandidati sa liste sa u`im izborom bi}e pozvani na intervju od Komisije za izbor. Prije intervjua svaki kandidat je du`an Komisiji za izbor dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatu, te popuniti izjavu u kojoj }e iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slu~aju da do|e do njegovog imenovanja. 6. Podno{enje prijava Javni oglas se objavljuje u "Slu`benom glasniku BiH", "Slu`benom glasniku Br~ko distrikta BiH" i dnevnim listovima: "Euroblic", "Oslobo|enje" i "Dnevni list". Javni oglas ostaje otvoren 14 dana od dana posljednjeg objavljivanja u dnevnim listovima, odnosno "Slu`benom glasniku BiH" ili "Slu`benom glasniku Br~ko distrikta BiH". Prijave sa tra`enim dokumentima dostavljaju se li~no ili preporu~enom po{iljkom, na adresu: Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine 71000 Sarajevo, Trg BiH broj 1, sa naznakom "Javni oglas za direktora CIP-a" Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave ne}e se razmatrati.

J AV N I O G L A S

Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okolice Tuzlanskog kantona u saradnji sa "Kokaprodukt" d.o.o. Gra~anica upu}uje

za u~e{}e javnosti u postupku izdavanja okolinske dozvole 1. Predlo`ena aktivnost: Pogon/postrojenje-pogon za uzgoj brojlera - naselje Stjepan-Polje, op}ina Gra~anica. 2. Organ uprave odgovoran za dono{enje okolinskih dozvola: Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okolice TK. 3. Tok postupka: a) Na~in u~e{}a javnosti: Dostava u pisanoj formi primjedbi, informacija, analiza ili mi{ljenja relevantnih za date aktivnosti; b) Organ uprave nadle`an za dobijanje relevantne informacije, vr{enje uvida u dokumentaciju, podno{enje primjedbi, mi{ljenja i sugestija, kao i za izradu nacrta okolinske dozvole: Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okolice TK, Aleja Alije Izetbegovi}a br. 2 Tuzla i c) Rok za podno{enje primjedbi i pitanja: 30 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

POZIV

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 65 0 P 227862 12 P Sarajevo, 15. 1. 2013. godine VOLKSBANK BH DD SARAJEVO OP]INSKI SUD SARAJEVO, sudija Milica Filipovi}, postupaju}i u pravnoj stvari tu`itelja VOLKSBANK BH DD Sarajevo protiv tu`enih POPOVI] MITAR iz Doboja, ul. Bra}e Jugovi}a br. 57 i dr, radi isplate duga, vrijednost predmeta spora 30.720,66 KM na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku ("Sl. novine Federacije BiH", broj 53/03, 73/05, 19/06 - u daljem tekstu ZPP-a)

OB J AV L J U J E /dostava tu`be na odgovor/
ZA TU@ENOG: POPOVI] MITAR, ul. BRA]E JUGOVI]A br. 57, DOBOJ i JOVI] @ELJKO iz Doboja, ul. Ozrenskih srpskih brigada bb. Dana 16. 1. 2012. godine tu`itelj je kod ovog suda podnio tu`bu protiv tu`enog MITAR POPOVI] I DR. radi naplate nov~anog potra`ivanja po osnovu Ugovora o kreditu broj: 70748/R od 19. 5. 2010. godine. Tu`bom je predlo`eno da sud donese odluku kojom }e nalo`iti tu`enim da isplate dug tu`itelju u iznosu od 30.720,66 KM sa zakonskim zateznim kamatama, kao i tro{kove postupka. Ovim putem, tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor shodno odredbi ~lana 69. ZPP-a. Tu`eni je du`an najkasnije u roku

od 30 dana dostaviti sudu pisani odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku - dva istovjetna primjerka (~lan 70. stav 1. i ~lan 334. stav 5. ZPP-a). Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lan 334. stav 2. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pisani odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama Federacije BiH i na oglasnoj tabli suda, te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Sudija Milica Filipovi}

OSLOBO\ENJE petak, 25. januar/sije~anj 2013.

POMO] U KU]I

39

DO ^ISTOG NAMJE[TAJA U NEKOLIKO KORAKA

NOVOSTI I PREPORUKE

Voda ~isti
sve tkanine
Za razli~ite vrste namje{taja, koriste se i razli~ite tehnike uklanjanja ne~isto}a
Pitate se kako o~istiti tapecirani namje{taj? Ovakve garniture, kreveti, fotelje, klupe i stolice mogu se prati bez velikih te{ko}a. Sve tkanine (osim bar{una) dobro podnose vodu pa ih mo`ete oprati mlakom vodom u kojoj ste napravili bogatu pjenu od teku}eg deterd`enta. Namje{taj presvu~en bar{unom o~istite tako da ga dobro i{~etkate solju, a nakon toga ~istom ~etkom. Na mjestima gdje ste primijetili mrlju malo du`e ~etkajte kako biste je {to efikasnije uklonili. Namje{taj presvu~en sintetskim bar{unom o~istite mje{avinom vode i amonijaka (na litar vode stavite ka{iku amonijaka) i ~vrstom ~etkom. Ko`ni namje{taj istrljajte krpom namo~enom u pivo, pa ula{tite suhom. Tako }e ko`a biti i nahranjena i sjajna. Namje{taj presvu~en umjetnom ko`om (pogotovu ako je svijetle boje) treba oprati ovako: u toplu vodu stavite malo {ampona za kosu i mekom spu`vom operite sve dijelove tog namje{taja. ^istom krpom i vodom uklonite sa-

Korisna klementina

punicu, a na kraju suhom krpom osu{ite umjetnu ko`u. Mrlje na tapeciranom namje{taju obi~no se ~iste specijalnim hemijskim sredstvima, no upamtite da nakon takvog ~i{}enja o~i{}ene dijelove treba odmah osu{iti (su{ilom za kosu) da ne ostanu ru`ne bijele mrlje. Mrlje na namje{taju presvu~enom bar{unom, pogotovo one od vina ili likera, uklonite pomo}u soli koju }ete zatim i{~etkati o{trom ~etkom nakon nekoliko minuta. Mrlje na ko`nim presvlakama prvo uklonite vodom i deterd`entom, a onda cijeli ko`ni namje{taj prebri{ite krpom namo~enom u malo vazelinskog ili obi~nog ulja.

Sezona je klementina, vo}a koje mnogi vole, ali nisu ni svjesni koje sve zdravstvene blagodati dobivaju s tim ukusnim plodom. Osim {to su vrlo ukusne, iznimno su dobre za zdravlje. Njihove blagodati su brojne. Klementine su bogat izvor vitamina C koji spre~ava infekcije respiratornog sistema te pojavu prehlade pa ~ak i gripe. Ovo vo}e se posebno preporu~uje svima koji su poja~ano izlo`eni stresu. Klementine su izvor potasiuma, a to zna~i da spre~avaju nastanak upalnih procesa u usnoj {upljini, posebno zuba. Klementine sadr`avaju kolin, vitamin B koji poma`e zdravom funkcioniranju jetre. Nezdrava hrana i alkohol te mnogi drugi {tetni ~imbenici svakodnevno naru{avaju zdravlje jetre, stoga je nu`no preventivno djelovati, a klementine u tome mogu pomo}i. Folna kiselina je dio obitelji vitamina B, a nalazi se u klementinama. Nedavna istra`ivanja pokazuju kako je folna kiselina iznimno va`na za normalno funkcioniranje mozga.

LJEPOTA, KOZMETIKA

MODA, STIL, TRENDOVI

Moderna i sa oblinama
Ku}ni tretman
Dobar tretman lica odr`at }e zdrav tonus i boju ko`e sedmicama, stoga odvojite vrijeme za temeljitu njegu lica barem svaka dva mjeseca. Kozmeti~ari savjetuju da izbjegavate tretmane lica sedam dana prije ili tokom menstruacije, jer je to period kad je ko`a najosjetljivija. Poku{ajte kod ku}e: 1. korak: O~istite lice. Po~nite s toplom kupkom. Sredstvo za ~i{}enje lica na bazi ulja je najbolji izbor jer }e osloboditi ko`u masno}a i prljav{tine. Masirajte lice najmanje tri minute. Sigurnim pokretima prstiju masirajte od centra lica prema van ne povla~e}i ko`u. Budite nje`ni oko o~iju i uklonite uljni proizvod toplim i ~istim ru~nikom. 2. korak: Piling. Nanesite sredstvo za piling na vla`nu ko`u i lagano masirajte potezima prema gore. Ne koristite previ{e sredstava i nemojte jako trljati ko`u da je ne biste o{tetili. Isperite toplom vodom. Nemojte stavljati piling vi{e od jednom sedmi~no. 3. korak: Maska. Koristite masku za va{u vrstu ko`e, a mo`ete je i sami napraviti. Umije{ajte pivski kvasac i vodu u tijesto pa }ete dobiti masku za masnu ko`u, a pire od avokada pravi ~uda na suhoj ko`i. Opustite se staviv{i na kapke mlake vre}ice biljnog ~aja (kamilica je najbolji izbor). Nakon 15-20 minuta temeljito isperite masku, a zatim tridesetak sekundi pritisnite hladni i ~isti ru~nik na ko`u da bi se zatvorile pore i izbjegle infekcije. 4. korak: Nahranite ko`u. Nanesite serum s hijaluronskom kiselinom, stavite omiljenu kremu za podru~je oko o~iju te hidratantnu kremu.

Nema potrebe da se stidite svojih oblina, jer i vi mo`ete izgledati moderno. Postoje razni savjeti za one koji imaju ve}i gornji dio tijela. Pravi izbor haljine }e od vas napraviti damu koja izgleda moderno i privla~no. Donosimo nekoliko savjeta za sve vas koji imate malo ja~e obline. Nemojte nositi tamne boje. Birajte haljine svjetlijih boja. Haljine tamnih boja mogu naglasiti gornji dio tijela, zbog ~ega se mo`ete doimati ve}im nego {to to zapravo jeste. Nosite haljine neutralnih boja od kojih }ete izgledati vitkije. Osim toga, obratite pa`nju i na veli~inu (nikada ne uzimati haljinu ili bilo koju drugu odje}u broj manju jer to igra va`nu ulogu u ukupnom izgledu). Izaberite suknje olovka kroja ili ravne suknje. Uparite ih sa komotnim i lepr{avim bluzama od svile ili {ifona. Naglasite svoj izbor no{enjem modernog {ala ili marame, te }ete tako dobiti kombinaciju koja je odli~na za sve prilike. Odaberite nje`ni nakit, kao {to su tanki lan~i}i ili mali privjesci. Izbjegavajte no{enje ve}ih komada nakita (te{ke nau{nice ili ogromni privjesci), ako imate obline.

Kuskus s piletinom i komora~em
Potrebno:
400 g kuskusa 6 manjih pile}ih bataka bez ko`ice 2 komora~a 200 g zelene buranije 4 manje prase 2 luka ka{i~ica bibera u zrnu ka{i~ica sjemenki anisa puter maslinovo ulje so

Priprema:
U {erpu staviti batake, na~etvero prerezan oguljen luk, biber, pola ka{i~ice anisa, litar vode, posoliti i kuhati pokriveno oko 35 minuta nakon {to provri. Ubaciti na kockice izrezan komora~, po du`ini prerezane prasu i buraniju, te kuhati jo{ 10 minuta. Kuskus preliti s 4 dl vrele posoljene vode i 2 ka{ike ulja, poklopiti, ostaviti da nabubri te umije{ati komadi} putera, zatim raspodijeliti u tanjire, dodati batake i povr}e, posuti anisom i poslu`iti.

40

OGLASI

petak, 25. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE petak, 25. januar/sije~anj 2013.

KORAK NAPRIJED
Speccy 1.20.446
Speccy }e vam obezbijediti detaljnu statistiku o bilo kojem dijelu va{eg hardvera u okviru ra~unara, uklju~uju}i procesor, mati~nu plo~u, RAM, grafi~ku karticu i hard diskove, opti~ke driveove i audiopodr{ku. Pored toga, Speccy dodaje temperature razli~itih komponenti ukoliko postoji neki problem. Na prvi pogled Speccy mo`e da izgleda kao aplikacija za administratore sistema i napredne korisnike. Speccy mogu da upotrebljavaju i obi~ni korisnici u svakodnevnom `ivotu. Ukoliko vam je potrebno vi{e memorije u sistemu, mo`ete da provjerite koliko ima slobodnih memorijskih slotova u okviru va{eg ra~unara, odnosno koliko je memorije ve} instalirano.

41

GPU-Z 0.6.7
GPU-Z je alat koji je dizajniran da vam obezbijedi sve informacije o va{oj videokartici i grafi~kom procesoru. Podr`ava NVIDIA i ATI kartice, prikazuje informacije o adapteru, grafi~kom procesoru i monitoru. Tako|er, donosi validaciju rezultata i ne zahtijeva nikakvu instalaciju. Implementirana je podr{ka za Windows 2000/XP/Vista/7 operativne sisteme u 32bitnim i 64-bitnim verzijama. Nova verzija odnosi o~itavanje za jedinice mapiranja tekstura, pozicija prozora je vra}ena poslije startovanja softvera, dok kada je GPU-Z minimizovan, tray ikona pokazuje podatke koje o~itavaju senzori. Dodata je podr{ka za AMD Tahiti LE, HD 7870M, HD 8000M serije, kao i za NVIDA GTX 670MX, 730M.

AMD anga`uje stru~njake konkurencije
AMD je anga`ovao dva vi{a in`enjera sa iskustvom u radu ste~enim u kompanijama Apple i Qualcomm. Ovo anga`ovanje je potvr|eno od kompanije AMD, koja je dodala da }e nova anga`ovanja pomo}i ovoj kompaniji da se pro{iri na nova tr`i{ta. Charles Mata sa iskustvom u dizajnu ugra|enih i ~ipova male snage pre{ao je iz kompanije Qualcomm, dok je Vayne Meretsky prethodno u kompaniji Apple imenovan za potpredsjednika razvoja softverske intelektualne svojine. Uprkos tome {to AMD i dalje generi{e oko 80 posto prihoda od PC tr`i{ta, ova kompanija se fokusira na segmente na kojima nije zastupljena.

Supertanki PS3 u crvenoj i plavoj boji
Svijet vi{e nije crn i bijel sa supertankom PS3 konzolom. Japansko odjeljenje kompanije Sony objavilo je informaciju o nekoliko novih kolor-opcija - Azurite Blue i Garnet Red verzijama koje se isporu~uju u okviru CECH-4000 PlayStation 3 konzola. Ova najava je uslijedila nakon {to je njema~ko odjeljenje kompanije Amazon objelodanilo u svojoj ponudi dvije varijacije. Kada je rije~ o verzijama za evropsko tr`i{te, ove konzole superslim PS3 paket u ove dvije boje }e ko{tati 329,95 eura, pri ~emu }e konzola posjedovati ugra|eni hard disk kapaciteta 500 GB, dva Dualshock 3 kontrolera, a datum njenog pojavljivanja je 20. februar.

[panska kompanija Geeksphone

Keon i Peak: Prvi Firefox telefoni
[ta Firefoxovi telefoni nude bolje od jeftinog Android telefona, zapitao se Nick Dillon, vi{i analiti~ar u konsultantskoj firmi Ovum
Mozilla je objavila detalje prvih smartphonea koji }e raditi sa Firefox operativnim sistemom. Ure|aje }e proizvoditi mala {panska kompanija Geeksphone. Platforma je zasnovana na HTML5 programskom jeziku i navodno nudi kreatorima softvera vi{e slobode od drugih. Me|utim, suo~i}e se sa `estokom konkurencijom u vidu sistema koji uskoro dolaze: Blackberry 10, Ubuntu, Tiyen i Sailfish }e do kraja 2013. tako|er predstaviti svoje smartphonee, priklju~iv{i se tako tr`i{tu koje ve} okupiraju Android, iOS, Windows Phone, Blackberry 7 i Symbian, izme|u ostalih. Analiti~ari smatraju da nema dovoljno mjesta da svi pre`ive. Dva nova Firefox ure|aja zovu se Keon i Peak. Keon je bazi~niji model, sa ekranom od 3,5 in~a, kamerom od 3 MP i Qualcommovim Snapdragon S1 procesorom. Peak ima ve}i displej od 4,3 in~a, kameru od 8 MP i ja~i Snapdragon S4. Mozilla je objavila da }e telefoni biti na tr`i{tu od sljede}eg mjeseca, ali ne i po kojoj cijeni. Samo je nagla{eno da }e ure|aji biti jeftiniji od mnogih alternativa. Mozilla Foundation ve} koristi Firefox za svoj web preglednik - softver koji funkcioni{e kao open source projekat. Isti princip pristupa~nosti bi}e primijenjen i na operativni sistem za telefone, a Mozilla isti~e ~injenicu da }e, osim u njenoj radnji, programeri mo}i da reklamiraju svoje aplikacije preko sopstvenih siteova ili drugih prodavnica po `elji. Jednostavna priroda sistema zna~i da aplikacije mogu glatko da rade i {tede bateriju. Me|utim, jedan analiti~ar se zapitao da li }e to biti dovoljno da u~ini Firefox OS uspje{nim jer ove pogodnosti nude i drugi. - Firefox poku{ava da od weba napravi prodavnicu aplikacija i da otvorenost weba uvede u telefone. Ali pitanje je {ta on nudi bolje od jeftinog Android telefona? Na Androidu imate preinstalirane Google servise i 700.000 aplikacija u radnji, a to Firefox OS ne}e imati, ka`e Nick Dillon, vi{i analiti~ar u konsultantskoj firmi Ovum. Ako se, pak, Firefox OS poka`e kao uspje{an, on bi podstakao stvaranje HTML5 aplikacija, koje bi, po prirodi, trebalo da rade na bilo kojem smartphoneu i tako znatno olak{aju posao programerima.

10 najboljih lokacija

Najprodavaniji telefoni svih vremena
Najgledaniji video na YouTubeu "Gangnam Style" pop-zvijezde PSY-a iz Ju`ne Koreje, ovom siteu donio je prihod od osam miliona dolara. Kako prenosi portal Business Insider, pre|a{nje analize su pokazale da je PSY zaradio 7,9 miliona dolara od ove pjesme {irom svijeta, uklju~uju}i kupovinu pjesama sa iTunesa i servisa koji su dostupni samo u Koreji. "Gangnam Style" ima 1,23 milijarde pregleda na YouTubeu. Kreator YouTubea zadr`ava pravo na polovinu od tog iznosa, dok su PSY i njegova izdava~ka ku}a zaradili oko ~etiri miliona dolara od tog sitea.

Koliko je zaradio "Gangnam Style"?

Znate li gdje je najbr`i internet na svijetu?
Objavljena je lista na kojoj se nalazi 10 lokacija na svijetu s najbr`om internetskom vezom. Neke dr`ave o~ekivano se nalaze pri vrhu, no pojedine su nas vrlo iznenadile. Bloomberg je objavio rezultate istra`ivanja Akamai Technologiesa ~iji je cilj bio otkriti koje zemlje imaju najbr`i internet na svijetu. Istra`ivanje je provedeno od

juna do septembra pro{le godine, a imena pojedinih dr`ava koje su se na{le me|u prvih deset poprili~no su iznena|uju}a. O tome dovoljno govori i podatak da se Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave nalaze tek na 14. mjestu, jer je zbog veli~ine zemlje jednako brz internet na svim lokacijama te{ko ostvariva misija. Nije poznato na kojem se mjestu nalazi Bosna i Hercegovina.

Pu{ten u prodaju prije vi{e od sedam godina, telefon 1110 kompanije Nokia najprodavaniji je model telefona svih vremena, sa gotovo 250 miliona prodatih primjeraka. Brojnim mla|im generacijama ovo je bio jedan od prvih mobilnih telefona koje su koristili, a njegova pouzdanost i nesalomivost i dalje se prepri~avaju. To svakako potvr|uje gotovo ~etvrt milijarde prodatih primjeraka.

Listom dvadeset najprodavanijih telefona, koju je objavio britanski list Daily Telegraph, dominiraju modeli kompanije Nokia koji su, primjera radi, zauzeli devet od deset prvih mjesta. Najnoviji telefon na listi je Samsungov Galaxy S III koji je predstavljen 2012. godine i ve} je prodato ~etrdeset miliona. Apple iPhone 4S nalazi se tek na 12. mjestu sa prodatih 60 miliona ure|aja.

42

OGLASI

petak, 25. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE petak, 25. januar/sije~anj 2013.

FELJTON
NA DANA[NJI DAN
Sjeverne nizozemske pokrajine Holandija, Zelandija, Utreht, Gelderlend, Frizija, Gro1579. ningen i Overajsel proglasile Utrehtsku uniju radi suprotstavljanja {panskoj vlasti. Unija se 1581. otcijepila od [panije, a Vestfalskim mirom 1648. dobila nezavisnost i potom prihvatila naziv Holandija prema najve}oj i najbogatijoj provinciji.

43

IVAN ORLI]: SUHA KI[A, VRU]I MRAZ (22)

Podjela ^ehoslova~ke
Po kolapsu komunisti~kog re`ima trebalo je izgraditi novi politi~ki gospodarski i pravni sustav. Bio je to gordijski ~vor transformacije. Nefunkcionalnost sustava tek se tada pokazala u svojoj punoj ulozi
Najva`nija promjena je u tome {to se smanjuju oblasti, koje podlije`u pravu veta. ^e{ka je izgubila mogu}nost samostalno blokirati neke prijedloge. Pravo veta se ukida u cjelini od sedamdeset oblasti. Naj~e{}i su ekologija, energetika i pitanja u svezi sa uvoznom radnom snagom. Dobra strana svega je br`e odlu~ivanje. Unija }e, naprimjer, omogu}avati da se donesu pravila za uvoznu radnu snagu, ekonomske limite, s tim u svezi, i protiv volje ^eha. Izmjena je pozitivna u tome da jedna dr`ava ne}e mo}i imati pravo da sama odlu~uje, a da se ostale sa time ne suglase. U onim najva`nijim oblastima, kao {to su porezi, obrana, vanjska politika, pravo veta ostaje. Da li uistinu ^e{ka gubi suverenitet, kako je rekao Václav Klaus? U ve}ini oblasti svakako ne. Ali u onim izmijenjenim, poput ekologije, energetike itd. relativno da. mljama", mogle bi vremenom biti organizirane zajedni~ke europske ambasade od zemalja ~lanica, EU ambasade. Autori Lisabonskog ugovora tako|er `ele u~initi i efikasnijom policiju Europol, koja je za sad slaba. Govori se o tome, da bi Europol trebao dobiti ovla{tenja ameri~kog FBI-ja, biti elitna policija, koja operira bez obzira na granice ~lanskih dr`ava i koja pronalazi najte`e zlo~ince. Lisabon, tako|er, uvodi europskog dr`avnog predstavnika, koji ima odgovornost u obra~unu sa najkrupnijim kriminalom, naprimjer, sa me|unarodnom mafijom. O prakti~nom funkcioniranju Svaka stvarna kritika bila je onemogu}ena i zamijenjena takozvanom "konstruktivnom kritikom", kako bi se mogli nazvati blaga upozorenja na op}e znane banalne probleme. Vojni~ki i ekonomski ^e{ka je bila vezana tada{njim Sovjetskim savezom, u okviru Savjeta za uzajamnu gospodarsku pomo} i Var{avskim ugovorom. Prethodni re`im je i tehnolo{ki zaostajao, stagnirao je `ivotni standard, a i problemi funkcioniranja Federacije bili su ne mali. Bilo je to te{ko naslije|e. No, prije dvadeset godina, niko nije mogao u ^e{koj ni sanjati da }e ta zemlja biti ~lanica NATO-a, organizacije koja je do tada kritizirana kao imperijalisti~ki pakt, da }e iz zemlje oti}i sovjetske okupacijske jedinice i da }e ^e{ka u}i u Evropsku uniju. Slovaci, siguran sam, tada nisu vjerovali da }e ostvariti nezavisnu dr`avu. Bez obzira na velike {tete, koje je transformacija donijela gospodarstvu i koja se mjeri u milijardama kruna, ~e{ka ekonomika raste, a gra|anske slobode dostigle su najvi{u razinu u povijesti zemlje. Bez obzira na politi~ke i korupcijske afere, demokracija je u ^e{koj postala stvarnost. U doba Bar{unaste revolucije ^esi su vjerovali da }e se komunisti~ka diktatura u vrijeme ^ehoslova~ke brzo promijeniti u demokratski i prosperitetni re`im u zemlji. To se, ipak, nije desilo. Nakon postrevolucionarne euforije do{la je dru{tvena depresija. I u tome ^esi nisu bili sami. Ne samo u ^ehoslova~koj nego i ostalim postkomunisti~kim zemljama, prelaz s komunizma ka demokraciji i tr`i{nom gospodarstvu bio je te`ak i mukotrpan, a njegov ishod nesiguran. Po kolapsu komunisti~kog re`ima trebalo je izgraditi novi politi~ki gospodarski i pravni sustav. Bio je to gordijski ~vor transformacije. Nefunkcionalnost sustava tek se tada pokazala u svojoj punoj ulozi. Lo{i pravni sustav ko~io je dinamiku gospodarskog razvoja. Gospodarska stagnacija bila je sve ve}a, ljudi su postajali sve nezadovoljniji. Time se radikalizirala i politi~ka scena. Niko se ni s kim ni{ta nije mogao dogovoriti, a politi~ki sistem je postao potpuno neupotrebljiv. Nedostajali su kvalitetni zakoni, nedostajala je kvalitetna dr`avna administracija. Gospodarski sustav je ko~io konsolidaciju politi~kog i obrnuto. ^e{koj su zapravo hitno bila potreban nova pravila igre. To se i ostvarilo po listopadu 1989. godine sa podjelom ^ehoslova~ke, koja je bila brza i u cjelini uspje{na. Politi~ke elite su se prihvatile posla, svaka u svojoj zemlji.
(Sutra: Slobodno tr`i{te)

Poljski parlament (Sejm) proglasio nezavisnost Poljske i svrgnuo ruskog cara Niko1831. laja I s poljskog prijestola. Veliki dio Var{avskog vojvodstva, pod nazivom Poljsko kraljevstvo, priklju~en je 1815. Rusiji, a ruski car postao je i kralj Poljske. Rusi su u septembru ugu{ili poljski ustanak, ukinut je ustav i raspu{ten Sejm.

Umro najpoznatiji ameri~ki gangster Al KapU rusko-turskom ratu potopljen turski one. Organizator brod nakon {to su ga Rusi pogodili torpepodzemlja u ^ikdom. To je bio prvi brod pogo|en i potopljen tim podvodagu i {ef jednog nim oru`jem. od najve}ih ganRo|ena engleska knji`evnica Adelina Virgsterskih gangod`inija Vulf, autor psiholo{kih romana u va, bio je u zatvokojima je koristila tehniku unutra{njeg monologa i toka ru (1931-39) zbog svijesti. Ubraja se me|u najbolje engleske romanopisce utaje poreza.

1947.

Al Kapone

1878. 1882.

20. vijeka. U nastupu depresije izazvane Drugim svjetskim ratom izvr{ila je samoubistvo 1941. (“Izlet na svjetionik”, “Gospo|a Delovej”, “Talasi”). U Po`areva~kom zatvoru umro revoluci1899. onar i publicista Vasa Pelagi}, jedan od prvih pobornika ideje socijalizma u Srbiji i na Balkanu. Bio je plodan i popularan pisac, a radovi objavljeni za njegovog `ivota {tampani su u 250.000 primjeraka. U Beogradu po~eo izlaziti dnevni list Politika, ~iji je osniva~ i prvi urednik bio Vladi1904. slav Ribnikar. Osnovana Liga naroda, prete~a Ujedinjenih nacija.

Zajedni~ka politika
Psiholo{ki, najva`nija je promjena, gubitak mogu}nosti, da se ka`e "ne". Ne mo`e se ponoviti niti predsjedanje ^e{ke Republike Europskom unijom. Sustav prema kojem se dva puta godi{nje mijenja zemlja, koja {efuje Europskom unijom, vi{e ne opstaje. Umjesto toga, ~lanske zemlje }e izabrati na dvije i po godine svog predsjednika. Time, naravno, ni na koji na~in ne gube na zna~aju predsjednici pojedinih dr`ava sa svojim ovlastima. Uloga europredsjednika je organizacijska i reprezentativna. A klju~no ulogu i dalje imaju {efovi dr`ava ~lanica. Lisabonski ugovor, tako|er, uvodi funkciju europskog ministra vanjskih poslova, koji treba da reprezentira zajedni~ku vanjsku politiku zemalja ~lanica. Takav ministar bit }e ja~i partner za razgovor Europe sa velikim svjetskim igra~ima, poput Kine ili Ruske Federacije. Jo{ se, zapravo, ne zna kako }e ova funkcija djelovati i {to je njen funkcionalni smisao. Dosada{nja vanjska politika velikih dr`ava, poput Francuske, Njema~ke, ne daje povoda misliti, da }e se oni odre}i vlastitih interesa u vanjskoj politici kroz taj europski pristup. Na drugoj strani, u "manje va`nim ze-

1919. 1978. Umro bh. piU francuskom gradu [amoni otvorene sac Skender Kul1924.Prve zimske olimpijske igre. enovi}, autor Tajland u Drugom svjetskom ratu objavio po eme “Stojan1942.rat Velikoj Britaniji i SAD-u. ka majka Kne{pPredsjednik SAD-a D`on Kenedi odr`ao u oljka” . Poslije 1961. Stejt departmentu u Va{ingtonu prvu konDrugog svjetferenciju za novinare koju je televizija prenosila u`ivo. Kenedi je odgovorio na 31 pitanje. General Idi Amin vojnim udarom oborio s 1971. vlasti predsjednika Ugande Miltona Obotea i potom se proglasio za predsjednika. Kineske vlasti preina~ile u do`ivotnu robiju smrtnu kaznu izre~enu istog dana 1981. 1983. Mao Cedungovoj udovici \ang Chin. Skup{tina (Sobranje) Makedonije, jedne od republika SFR Jugoslavije, usvojila je 1991. deklaraciju o nezavisnosti i platformu za pregovore o budu}nosti Jugoslavije. Parlamentarna skup{tina Savjeta Evrope primila Rusiju u ~lanstvo te organizacije i 1996. pored o{trih kritika zbog ruskog vojnog anga`ovanja u ^e~eniji. Od te{kih povreda zadobijenih prilikom 1997. poku{aja samoubistva 16. januara, na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu umro biv{i pot- 2009. predsjednik Republike Srpske Nikola Koljevi}. U seriji zemljotresa u Kolumbiji, koji je pogodio regiju uzgajiva~a kafe, poginulo je oko 2.000 ljudi, a stotine hiljada ostalo je bez domova. Miroslav Laj~ak

Skender Kulenovi}

te nove funkcije tek }emo ~uti. Od 2014. smanjit }e se i broj europovjerenika za tre}inu. Svaka zemlja imat }e svog europovjerenika u roku dva puta po pet godina, a u tre}em roku bit }e bez njega.

skog rata bio je direktor Drame u Sarajevskom pozori{tu i urednik beogradske izdava~ke ku}e Prosveta.

Naslije|e i budu}nost
^e{ka ima iza sebe dvadeset godina demokracije. No, pitanje je stoji li ona na ostacima nekada{njeg demokratskog sna ili ^esi doista `ive u stabilnoj i slobodnoj zemlji. ^esi su naslijedili iz vremena socijalisti~ke ^ehoslova~ke nefunkcionalni politi~ki sustav, koji je bio, manje vi{e, vi{e decenijski diktat sovjetskog vo|enja iz Kremlja. Izbori su bili karikature izbora, po{to je postojao samo jedan kandidat, Narodni front. Ekonomika je bila centralizirana i centralno planirana i nije mogla pokriti potrebe bilo kojeg ozbiljnijeg zahtjeva stanovni{tva. Infrastruktura u zemlji bila je fatalno zastarjela.

Dr. sci. Ivan Orli} ro|en je u Sarajevu. Zavr{io je studije ekonomije i menad`menta u Sarajevu, Tokiju i Bledu, a doktorirao u Sarajevu, socioekonomskom analizom “Mediteran i BiH”. U mladosti bio aktivista SSOBiH, zastupnik u Skup{tini SR Bosne i Hercegovine. Kasnije gospodarstvenik, poduzetnik i diplomata. Prvi je rezidentni veleposlanik BiH u ^e{koj Republici, od kraja 2005. do po~etka 2010. Veleposlanstvo BiH u Pragu u to je vrijeme progla{eno najboljim diplomatsko-konzularnim predstavni{tvom BiH. Objavio je knjigu “S ambasadorom na kavi, kahvi, kafi” (izdava~ HKD-a Napredak, 2011). Ova memoarska esejistika, ~ije dijelove feljtoniziramo, govori o odnosima ^e{ke, Slova~ke i BiH, kulturolo{ki, ekonomski, diplomatski i ulozi aktualne bh. diplomacije u tome.

Visoki predstavnik u BiH Mirosav Laj~ak potvrdio je tokom boravka u BratisPripadnici SFOR-a u Vi{egradu uhapsili lavi da prihvata Mitra Vasiljevi}a, optu`enog za ratne zlo~iponudu slovane u ratu u BiH. Osu|en na 15 godina zatvora za zlo~ine ~kog premijera protiv ~ovje~nosti i kr{enja zakona i obi~aja ratovanja poRo be r ta Fica da ~injena na podru~ju Vi{egrada 1992. godine. Nakon dvije preuzima dutre}ine odslu`ene zatviorske kazne u martu 2010. pu{ten `nost ministra na slobodu. vanjskih poslova Umrla Doroti Karington, britanska istoriSlova~ke. Ovim ~arka, antropolog i knji`evnica poznata po je ~inom zvanisvojim knjigama o ostrvu Korzika gdje je `ivjela. ~no obznanio da U stampedu tokom hodo~a{}a ka hramu vi{e ne}e obavljboginje Mande Devina na zapadu Indije, ati du`nost poginulo je najmanje 258 hindusti~kih hodo~asnika, predstavnika uklju~uju}i `ene i djecu. me|unarodne za jednice u naNa prvim parlamentarnim izborima na ter{oj zemlji. Ovu itorijama pod palestinskom upravom pobdu`nost obavijedio islamski radikalni pokret Hamas, koji je formirao ljao je od 2007. novu vladu na ~ijem je ~elu istaknuti lider tog pokreta Ismail Hanije. godine.

1999. 2000. 2002. 2005. 2006.

44

SPORT

petak, 25. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

I Mensur Mujd`a otpao za me~ protiv Slovenije

BOLE ME LE\A,
ne smijem rizikovati
Moram mirovati kako bih u potpunosti sanirao povredu, te sam zbog toga ve} presko~io dva duela, a u subotu }u i tre}i, ka`e desni bo~ni Freiburga, koji je dobio neugodan udarac u le|a na me~u protiv Furta • Mujd`i `ao {to ne}e igrati u Ljubljani

[odi} oti{ao,
Hand`i} produ`io
Neboj{a [odi} peti je fudbaler koji je ove zime napustio Rudar iz Prijedora. Iskusni 28-godi{njak karijeru }e nastaviti u Zvijezdi iz Grada~ca, s kojom }e poku{ati izboriti opstanak u elitnom razredu bh. fudbala. Desni bo~ni koji je osim Rudara, nastupao za Mladost iz Apatina, Hajduk iz Kule, te banjalu~ki Borac u Grada~ac je stigao kao slobodan igra~ i bio je `elja trenera Milomira Odovi}a. Osim [odi}a, Prijedor~ane su ove zime napustili Emilko Jankovi}, Vladimir Karali}, Du{ko Sakan i Damir Rov~anin. S druge strane, ugovor sa Rudarom produ`io je iskusni napada~ Haris Hand`i}. S. [.

Nakon Sejada Salihovi}a, koji ne}e nastupiti protiv Slovenaca zbog povrede meniskusa, u Ljubljani ne}e biti ni desnog bo~nog Mensura Mujd`e. Odbrambeni igra~ bh. selekcije, naime, ve} du`e vrijeme vu~e povredu le|a, te }e presko~iti me~ Freiburga u subotu, kao i provjeru sa Slovencima.

Spreman za Grke
I dok je Josip Kvesi} zamjena za Salihovi}a, selektor BiH ne}e pozivati naknadno igra~e umjesto Mujd`e, s obzirom na to da na desnoj strani ima Vranje{a, Vr{ajevi}a, te po potrebi Be{i}a, s tim {to nije isklju~eno da se ipak predomisli, te na dana{nji spisak uvrsti Edina Vi{}u. Mujd`a je ove sedmice, iz predostro`nosti, propustio nekoliko treninga, te dvije utakmice. U pro{lom kolu nije nastupio protiv Mainza (sjedio na klupi), a ukoliko i u subotu bude na klupi, Su{i} }e od njega zahtijevati da do|e u Ljubljanu, ali ne da bi igrao, ve} zbog atmosfere. “Ve} neko vrijeme imam tu neugodnu povredu le|a, koju sam dobio u susretu protiv Furta. Tada sam nezgodno pao na le|a i jo{ se nisam u potpunosti oporavio. Moram mirovati kako bih u potpunosti sani rao ovu po vre du, te sam zbog toga ve} presko~io dva duela, a u subotu }u i tre}i” , ka`e nam Mujd`a, te dodaje ka-

AFRI^KI KUP NACIJA Zelenortski Otoci i Maroko podijelili bodove

Mensur Mujd`a: Slovenija je idealna provjera

Parker (JAR) okru`en igra~ima Angole

Reuters

Trijumf Ju`noafrikanaca u me~u protiv Angole
Strijelci u pobjedi doma}ina takmi~enja bili su Siyabonga Sangweni u 30. i Lehlohonolo Majoro u 62. minuti
Fudbaleri Ju`ne Afrike savladali su Angolu rezultatom 2:0 i tako u drugom krugu grupe A do{li do svoje prve pobjede koja im je barem privremeno donijela prvo mjesto na tablici. Strijelci u trijumfu doma}ina takmi~enja bili su Siyabonga Sangweni i Lehlohonolo Majoro. Angolci su utakmicu otvorili dobrom prilikom u ~etvrtoj minuti, ali Mateus nije uspio iznenaditi doma}ine. Nakon te neiskori{tene {anse, reprezentativci Ju`ne Afrike preuzeli su inicijativu na terenu, a odbrana Angole popustila je nakon pola sata igre kada je Ju`nu Afriku u vodstvo doveo Sangweni, koji poluvolejem donosi prednost svojoj ekipi. Nakon 15 minuta igre u drugom poluvremenu Ju`na Afrika preko Majora u 62. minuti udvostru~uje svoje vodstvo za kona~nih 2:0. U drugoj utakmici gupe A Zelenortski Otoci i Maroko odigrali su 1:1. Nakon tog remija obje ekipe prije posljednjeg kola imaju po dva boda. Zelenortski Otoci su poveli nakon 36 minuta igre golom Platinija. Maroko je u drugom poluvremenu preuzeo inicijativu na terenu, ali nije mogao probiti odbranu protivnika sve do 77. minute kada je to kona~no uspio Youssef el-Arabi, koji je do kraja utakmice mogao posti}i i pobjedonosni pogodak, ali nije uspio u tome. Rezultati: JAR - Togo 2:0 (Sangweni 30, Majoro 62), Maroko - Zelenortski Otoci (ElArabi 77 - Platini 36).

ko nije u stanju igrati protiv Slovenaca. “Nema smisla da igram, jer nisam nastupio ni za klub, a sve kako bi se u potpunosti oporavio. Ne osje}am se, zaista, spremnim da istr~im na teren i mislim da ne bih trebao rizikovati” , smatra desni bo~ni na{e reprezentacije, te dodaje kako se nada da }e za me~ protiv Gr~ke biti u potpunosti spreman. “^es to pred oku pljan je imam nekih sitnih povreda, koje mi remete ritam, a igraju}i za reprezentaciju sam se i povrijedio (protiv Francuske,

op.a). Bilo je pehova, ali nadam se da }e me oni zaobi}i uo~i Gr~ke, jer nam je taj susret itekako bitan” , nagla{ava Mujd`a, koji Slovence smatra idealnom provjerom uo~i Grka.

Neugodni Slovenci
“Slovenci su uvijek neugodan protivnik, ali vjerujem da mo`emo pobijediti u Ljubljani. [teta {to ne mogu igrati, jer znam da }e atmosfera biti sjajna, jer }e siguran sam, biti veliki broj na{ih navija~a” , rije~i su Mensura Mujd`e.
J. LIGATA

M

e|unarodna prijateljska utakmica izme|u [irokog Brijega i zagreba~kog Dinama bit }e odigrana u subotu (14 sati) na stadionu Pecara. Sav prihod od prodaje ulaznica namijenjen je za pomo} Humanitarnoj udruzi “Fra Mladen Hrka}” . U proteklih pet mjeseci svog djelovanja Udruga je pomogla vi{e od 90 osoba sa zdravstvenim pote{ko}ama s podru~ja BiH koje su boravile na lije~enju u Zagrebu kroz razli~ite oblike pomo}i kao {to su smje{taj, prevoz, prehrana i administracija. Cijene ulaznice kre}u se od 5 do 7 maraka, a mo}i }e se kupiti na vi{e prodajnih mjesta u Mostaru i [irokom Brijegu. Iz Udruge napominju kako se pozivom na broj 17000 doniraju dvije KM za pomo} u radu Udruge koja poma`e osobama sa zdravstvenim pote{ko}ama iz BiH.

[iroki - Dinamo u
humanitarne svrhe

OSLOBO\ENJE petak, 25. januar/sije~anj 2013.
ijevi bo~ni igra~ FK @eljezni~ar Josip Kvesi}, kako smo i ekskluzivno objavili, na{ao je svoje mjesto me|u 19 igra~a koje je selektor nogometne reprezentacije BiH Safet Su{i} pozvao za prijateljski me~ protiv Slovenije, koji se igra 6. februara u Ljubljani, na stadionu Sto`ice.

SPORT

45

L

Lijevi bo~ni @elje presretan zbog poziva u A tim

Spreman za provjeru
Iako }e Su{i} tek danas i zvani~no objaviti spisak, imena svih 19 igra~a se ve} znaju. Selektor nam je ve} ranije najavio da na spisku ne}e biti Zvjezdana Misimovi}a i Ibrahima [ehi}a, a u me|uvremenu su otpali Sejad Salihovi} i Mensur Mujd`a, {to je i stvorilo priliku mladom Josipu Kvesi}u za dokazivanje. Lijevi bo~ni aktuelnog prvaka BiH priznaje nam kako se potajno nadao pozivu, ali nije ga o~ekivao ve} sada. “Imao sam nadu da }e se selektor odlu~iti ba{ za mene, jer znam da se raspitivao za moje kvalitete kod trenera u klubu i mladoj reprezentaciji. Iako sam sve to znao, ipak sam malo iznena|en {to sam pozvan za me~ protiv Slovenaca” , ka`e nam Kvesi}, koji je pun vjere u svoje kvalitete. “Da nije tako, ne bih se ni odazvao na okupljanje. Utakmica protiv Slovenije, ukoliko dobijem priliku za igru, idealna je prilika da se doka`em selektoru Su{i}u i da se probam nametnuti kako bi me imao u vidu i za slijede}e me~eve. Ne `elim da mi susret u Ljubljani bude i posljednji, ve} prvi u nizu.” Kvesi} tvrdi kako je Slovenija jaka ekipa, sa sjanim pojedincima i odli~nim selektorom, ali da uprkos tome, vjeruje da BiH mo`e slaviti u Ljubljani. Garant za to je, tvrdi, forma D`eke, Pjani}a, Spahi}a... “Bitno je ne izgubiti, kako bismo sa {to vi{e samopouzdanja do~e-

KVESI]: DA]U SVE OD SEBE

DA SE NAMETNEM SU[I]U

Nogometa{ @eljezni~ara smatra kako }e mu poziv za A selekciju mnogo zna~iti u nastavku karijere, te dodaje da }e spreman do~ekati provjeru protiv Slovenaca, uprkos ~injenici da je @eljezni~ar tek prije nekoliko dana startovao sa pripremama za novu sezonu
kali Grke” , dodaje Kvesi}, sav sretan {to }e imati priliku dijeliti svla~ionicu sa svim na{im zvijezdama. “Do ju~er sam ih, prakti~no, gledao na TV-u, a sad }u igrati s njima. To je zaista velika stvar za mene i jako sam ponosan.” Lijevi bo~ni @eljezni~ara smatra kako }e mu poziv za A selekciju mnogo zna~iti u nastavku karijere, te dodaje da }e spreman do~ekati provjeru protiv Slovenaca, uprkos ~injenici da je @eljezni~ar tek prije nekoliko dana startovao sa pripremama za novu sezonu.

Spisak
Ina~e, na dana{njem spisku selektora Safeta Su{i}a za me~ protiv Slovenaca trebali bi se na}i: Asmir Begovi}, Asmir Avduki}, Emir Spahi}, Ervin Zukanovi}, Ognjen Vranje{, Josip Kvesi}, Toni [unji}, Muhamed Be{i}, Miralem Pjani}, Senad Luli}, Avdija Vr{ajevi}, Adnan Zahirovi}, Muamer Svraka, Haris Medunjanin, Senijad Ibri~i}, Ivan Sesar, Miroslav Stevanovi}, Edin D`eko i Vedad Ibi{evi}. J. LIGATA

Josip Kvesi} raduje se igranju uz D`eku, Ibi{evi}a, Spahi}a..

PRVI ME^ U NIZU Utakmica protiv Slovenije, ukoliko dobijem priliku za igru, idealna je prilika da se doka`em selektoru Su{i}u i da se probam nametnuti kako bi me imao u vidu i za slijede}e me~eve. Ne `elim da mi susret u Ljubljani bude i posljednji, ve} prvi u nizu, ka`e Kvesi}

Stru~ni {tab Slavije sla`e tim za prolje}e

Mojovi} i Jovanovi} sti`u na probu
Imamo realne {anse da stignemo konkurente, ali sve je do nas Sarajevo je mnogo izgubilo odlaskom Sesara
Dok igra~i i stru~ni {tab Slavije pod vodstvom trenera Milomira [e{lije u miru obavljaju pripreme za proljetni dio sezone, u Upravi kluba aktivno rade na dovo|enju novih fudbalera koji bi mogli biti poja~anja ako zadovolje ukus struke. Strateg tima iz Lukavice ka`e da ovih dana o~ekuju neka nova imena koja }e do}i na probu, a posebna pa`nja }e biti usmjerena na dva veznjaka. “Radi se o ofanzivnom veznom igra~u Marku Jovanovi}u iz Smedereva, te o potencijalnom mladom bh. reprezentativcu Nikoli Mojovi}u iz fo~anske Sutjeske, kluba u kojem je ina~e ponikao, a kasnije je nastupao i za novosadske Vojvodinu i Proleter te zvorni~ku Drinu. On igra na poziciji zadnjeg veznog. Njih }emo imati priliku testirati ve} u nedjelju, kada smo u Had`i}ima planirali odigrati me~ izme|u sebe, te u susretu s Olimpicom, s kojim smo dogovorili utakmicu 30. januara” , kazao nam je [e{lija. Pored svog tima, trener Slavije se osvrnuo i na najbli`e konkurente na premijerliga{koj tabeli. “Ekipa se nije opustila tokom duge pauze, svi su do{li na pripreme i u dobro smo fizi~koj spremi. Najbolje igra~e jo{ uspijevamo zadr`ati i to je vrlo va`no za nas. Na{ trenutno najve}i konkurent Olimpic uspio je zasad, kao i mi, sa~uvati najja~i sastav i jo{ se uz to poja~ati, {to je veliki plus za njih. Na{i pratioci Zrinj ski i [i ro ki Bri jeg ta ko|er }e biti nezgodni” , smatra [e{lija, prokomentarisav{i i drugoplasirano Sarajevo, koje ima (ne)dosti`nih sedam poena vi{ka u odnosu na Lukavi~ane: “Mnogo su oslabljeni odlascima najboljih igra~a Husejinovi}a, Belo{evi}a, Sesara... I pored neki poja~anja koja su doveli, treneru Jovi}u ne}e biti nimalo lako sastaviti bar pribli`no kvalitetan tim poput onog koji je imao jesenas. Po mom mi{ljenju, tim s Ko{eva je najvi{e izgubio odlaskom kreatora igre Ivana Sesara. Uz dobar raspored i malo neizostavne sportske sre}e, imamo realne {anse da uhvatimo priklju~ak ~ak i za to drugo mjesto. Sve je do nas” , rekao je MiM. KADI] lomir [e{lija.

Bilbija: Sve }e se znati do 1. februara

[e{lija vjeruje da Slavija mo`e do euroscene

Nemanja Bilbija, doskora{nji kapiten mlade fudbalske reprezentacije BiH, na{ao se na transfer-listi novosadske Vojvodine, a istovremeno su po~ele {pekulacije o njegovom povratku u Borac. Da su Banjalu~ani zainteresovani za ovog napada~a, u srijedu nam je potvrdio Darko Ljubojevi}, sportski direktor Borca. Me|utim, dogovor dvije strane jo{ nije postignut. “Svi me pitaju za Borac, a izgleda da ja najmanje znam. Za sada nema ni{ta konkretno, a sve }e biti poznato do 1. februara” , rekao nam je Bilbija, ne `ele}i potvrditi, ali ni demantovati pregovore sa Borcem. Bilbija je pro{ao sve selekcije banjalu~kog premijerliga{a, odakle je pre{ao u Vojvodinu. Ipak, u srpskom superliga{u nije se naigrao, a struka Novosa|ana odlu~ila je da vi{e ne ra~una na na{eg internacionalca koji je dobio slobodno da prona|e novi klub. S. [.

46

SPORT

petak, 25. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

Prijateljska utakmica

Faris Hand`i} po odlasku ponajboljih igra~a Sarajeva

Mislim da nismo slabiji
Armin Hod`i} postigao je pobjedonosni gol za plave

Ima}emo vremena da se uigramo kroz dovoljan broj kontrolnih utakmica, izjavio je mladi 17-godi{nji veznjak bordo sastava

@eljo savladao Vele` sa 2:1
Mostarci poveli golom Merzi}a, a plavi preokrenuli pogocima Obu~ine i Hod`i}a
Golovima novajlije Dejana Obu~ine, te mladog napada~a Armina Hod`i}a, @eljezni~ar je u prvoj prijateljskoj utakmici odigranoj u sklopu priprema za prolje}e, savladao Vele` rezultatom 2:1. Prvo poluvrijeme, u kojem su nastupili najja~i sastavi, okon~ano je rezultatom 0:0, da bi u drugom dijelu na teren istr~ale druge postave. Mostarci su poveli sa 1:0, golom Samira Merzi}a, ali su plavi ipak uspjeli slaviti. Poravnao je Obu~ina, a pobjedonosni gol djelo je Hod`i}a. Tim sa Grbavice u ovom me~u nastupio je bez bolesnog kapitena Muamera Svrake, te povrije|enih Benjamina ^oli}a, Velibora Vasili}a, Aleksandra Nikoli}a i Riada Baji}a, a ekipi se tek kasno sino} priklju~io i Nermin Zoloti}. @eljo je u prvom dijelu susreta protiv Vele`a nastupio u sastavu: Antolovi}, Stani}, Kerla, Bogi~evi}, Kvesi}, Jamak, Tomi}, Selimovi}, Adilovi}, Brkovi} i Bekri}, dok su u drugom dijelu zaigrali: Bukvi}, E. ^oli}, Yoshi, Hasanovi}, ]utuk, Hota, Sadikovi}, Obu~ina, Smaji}, Hod`i} i Pehilj. Za Vele` su igrali: Bobi}, Kazazi}, Nuhi}, Hebibovi}, Merzi}, Kodro, Zvoni}, Vladavi}, Serdarevi}, Pliska, Oki}, a priliku su dobili i O{trakovi}, [i{i}, [kalji}, Hajdarovi}, Mahini}, Leti} i Zolj. Slijede}u provjeru plavi imaju u subotu protiv Gabele.
J. Li. - A. D.

Mladi veznjak Sarajeva Faris Hand`i} (17) izjavio je da su fudbaleri spremno do~ekali start priprema za proljetni dio prvenstva jer su se pridr`avali uputa stru~nog {taba o odr`avanju fizi~ke kondicije u zimskoj pauzi. Prema njegovim rije~ima, bordo sastav po~eo je trena`ni proces me|u prvim ekipama prije dvije sedmice, a danas }e odigrati prijateljsku utakmicu sa liderom Prve lige FBiH Vitezom na pomo}nom terenu Ko{eva u 15 sati. "Treniramo dva puta dnevno. Ju~e smo vje`bali prijepodne u teretani, dok smo u popodnevnim satima trenirali na pomo}nom terenu Ko{eva. Nadam se ve}oj minuta`i u ekipi. Trudi}u se da se nametnem stru~nom {tabu", izjavio je Hand`i}, koji je zabilje`io dva nastupa u jesenjoj polusezoni BH Telecom Premijer lige BiH. On je ulazio u igru u prvenstvenim me~evima sa GO[K-

Faris Hand`i}: Danas provjera protiv Viteza

om (4:0) na doma}em terenu i protiv Travnika (0:1) u gostima. Talentovanog veznog igra~a pohvalio je {ef stru~nog {taba u duelu sa vezirima kada je Hand`i} u drugom poluvremenu odskakao borbeno{}u u blijedoj partiji bordo momaka. Kada smo ga pitali {ta misli o u~inku protekle jeseni, kazao je da je ostao `al za prokockanim prvim mjestom na zavr{etku jeseni. "Poklekli smo u posljednjoj utakmici protiv Radnika, u kojoj smo porazom izgubili vode}u poziciju. Motivisani smo u poku{aju da se vratimo na vrh. Oti{li su Ivan Sesar i Said Husejinovi}, ali su dovedeni kvalitetni fudbaleri. Pauza je duga. Ima}emo vremena da se uigramo kroz dovoljan broj kontrolnih utakmica. Mislim da sada nismo slabiji." Drugoplasirana ekipa na{eg prvenstva je u prvih {est kola ~e-

tiri puta gost kod ^elika, Gradine, GO[K-a i Vele`a, dok je doma}in prijedorskom Rudaru i Olimpicu. "Imamo te`i raspored nego jesenas. Trebamo dobro startovati. Na{a `elja je da igramo bolje i ostvarimo cilj, a to je osvajanje titule." Hand`i} je juniorski reprezentativac BiH. Nedavno je boravio u kampu U19 selekcije na{e zemlje, koja je imala vi{ednevno okupljanje u okviru priprema za novi ciklus kvalifikacija za Evropsko prvenstvo. "Posljednjih godina ranije se po~injemo spremati za novi ciklus. Protivnici u kvalifikacijama su doma}in turnira [vedska, Azerbejd`an i Republika Irska. Oni nisu kvalitetniji od nas. Velike su {anse da se plasiramo u elitni krug", smatra Hand`i}.
Z. RA[IDOVI]

Ultimatum igra~a Casillas slomio Reala: Mourinho ili mi
kost u {aci
U Realu u posljednje vrijeme ne ide sve po planu. Razdor unutar ekipe sve je ve}i, a {panski mediji naga|aju o ~emu su s predsjednikom Florentinom Perezom iza zatvorenih vrata u utorak razgovarali Iker Casillas i Sergio Ramos. Marca tvrdi da su otkazali poslu{nost Joseu Mourinhu. Najkra}e re~eno, igra~i su predsjedniku i glavnom direktoru Joseu Angelu Sanchezu do{li s jednostavnim ultimatumom: "Birajte izme|u nas i njega!” Vodstvu kluba {panski reprezentativci su izlo`ili stav da vi{e ne `ele igrati za portugalskog trenera i da }e ve}ina va`nih igra~a predstoje}eg ljeta zatra`iti transfer ostane li Mourinho u klubu. Madridski sportski dnevnik preko svojih insidera saznaje da igra~i ra~unaju kako im Portugalac od ljeta vi{e ne}e biti trener. A, pitanje je ho}e li mu do tada biti vjerni... Vanrednu pres-konferenciju u ~etvrtak je odr`ao

Perez, koji je demantovao medijske navode. "Taj ~lanak je obi~na la` kojom se `eli destabilizovati klub", poru~io je Perez.

Iker Casillas, golman Real Madrida, zaista nema sre}e. Nakon {to je izgubio status standardnog prvotimca, zadesio ga je novi peh - povreda. U ~etvrtak je iz Reala plasirana vijest da golmana {panske reprezentacije o~ekuje pauza od 12 sedmica i to zbog povrede koju je zadobio u srijedu nave~er. Naime, u 17. minuti revan{utakmice ~etvrtfinala Kupa kralja protiv Valencije nespretno ga je nagazio saigra~ Alvaro Arbeloa.

Obojica su istovremeno krenula na intervenciju pred golom pa je do{lo do sudara, a Casillas je morao napustiti igru. Testovi kojima se tokom no}i podvrgnuo u Madridu pokazali su prelom prve metakarpalne (pal~ane) kosti u {aci lijeve ruke. Iako je pred [pancem jo{ prili~an broj pregleda, u lije~ni~koj slu`bi kluba pretpostavljaju da bi se Casillas na teren mogao vratiti tek krajem aprila.

Yann M'Villa u Rubin Kazanu
Yann M'Villa, reprezentativac Francuske, karijeru }e nastaviti u ruskom prvoliga{u Rubina iz Kazana. Veznjak i njegov dosada{nji klub Rennes dogovorili su sve uslove transfera, {to je objavljeno na slu`benoj stranici francuskog kluba: "Rennes, Rubin Kazan i Yann M'Vil la su pos ti gli do go vor oko transfera francuskog reprezentativca. Nakon {to je pro{ao uobi~ajene ljekarske pretrage, veznjak je od srijede nave~er slu`beno igra~ Rubina", objavljeno je na stranici Rennesa. Dvadesetdvogodi{nji igra~, za kojeg se vjeruje da }e Rubin ko{tati oko 11,5 miliona eura, bio je povezivan s razli~itim engleskim premijerliga{ima, ali na kraju ipak nije mogao odoljeti na zov ruskog novca.

OSLOBO\ENJE petak, 25. januar/sije~anj 2013.

SPORT

47

Ve~eras polufinale Svjetskog rukometnog prvenstva

Hrvati na evropske prvake Dance
Moramo biti ~vrsti u odbrani ba{ kao protiv Francuza. Mislim da ih na taj na~in mo`emo savladati, smatra Horvat • Sad moramo shvatiti da smo u stanju pobijediti svakoga, izjavio je Kavti~nik
Poraz Francuske u ~etvrtfinalu Svjetskog prvenstva, po svemu sude}i, zna~i i kraj pri~e o jednoj velikoj generaciji koja je dominirala svjetskom rukometnom scenom dugo vremena. Francuzi nisu imali ideje ni snage. Hrvatska mladost je na drugoj strani bila br`a, bolja, efikasnija.

Na redu i Danci?
“Razo~aran sam, a kako i ne bih bio. Nismo pokazali ni{ta. Jednostavno, nismo dovoljno `eljeli” , kazao je francuski rukometa{ Thierry Omeyer nakon susreta. Jedan od najboljih igra~a Hrvatske u me~u s Francuzima Zlatko Horvat najavio je pobjedu i protiv Danske u polufinalu. “Dan ska }e bi ti ja ko te `ak suparnik. Imaju jake odbrane i brze tranzicije u napad. Moramo biti ~vrsti u odbrani ba{ kao pro tiv Fran cu za. Mi slim da ih na taj na~in mo`emo savladati” . S druge strane, u Danskoj, koja je izbacila Ma|arsku, smatraju da protiv Hrvatske moraju biti bolji. “Protiv Ma|arske smo gubili svoju brzinu kako je me~ odmicao. Sretni smo zbog pobjede, ali protiv Hrvatske morati igrati bolje” , upozorio je danski selektor Wilbek. [panija je nakon pobjede nad

Polufinale
Hrvati preko Francuza stigli u polufinale

[panija - Slovenija (19.15 sati) Danska - Hrvatska (21.30) se prvi put u historiji plasirati u polufinale. “Sedam utakmica, sedam pobjeda - stopostotni smo. Sada moramo shvatiti da smo u stanju pobijediti svakoga” , kazao je Vid Kavti~nik, strijelac dva gola u pobjedi Slovenaca. Iako su [pan ci fa vo ri ti jer su do ma }i ni i igra ju pred svojom pu bli kom, si gur no im ne }e ne dos ta ja ti ni ona ma la po mo} su di ja ko ji su uvi jek na stra ni do ma }i na, Slo ven ci se ne na mje ra va ju pre da ti. Ako bu du igra li ta ko ~vrstu od bra nu kao pro tiv Ru sa, la ko se mo `e do go di ti da izne na de i or ga ni za to re ovog {am pi ona ta.

Njema~kom nastavila svoj put prema finalu, gdje ih ~ekaju `ilavi Slovenci, protiv kojih su [panci favoriti.

Jake odbrane
Trener [panije smatra da je presudila jaka odbrana, {to bi im moglo biti od koristi i protiv Slovenije.

“Na{i su rivali odigrali odli~no prvo poluvrijeme. U drugom dijelu smo promijenili obranu na 6-0 i uspjeli pobijediti” , rekao je Rivera nakon dvoboja s Nijemcima. Slovenija je na dramati~an na ~in do {la do po bje de nad Rusijom i tako nastavila niz pobjeda na ovom prvenstvu, te

Danas Izbor sportiste 2012. Sportskog saveza BiH

Uo~i nove sezone Formule 1
Timo Glock je ostao bez posla

Ko }e naslijediti Amela Meki}a?
@iri je imao izuzetno odgovoran zadatak da odabere najbolje od najboljih, s obzirom na to da je pristigao veliki broj prijava • Manifestacija u Narodnom pozori{tu po~inje u 20 sati
Sportski savez Bosne i Hercegovine }e i ove godine, po 68. put, proglasiti najbolje sportiste, koji su u protekloj godini ostvarili rezultate po kojima }e se pamtiti sportska 2012. godina. Pored ustaljene tradicije izbora najuspje{nijih sportistkinja i sportista, te najuspje{nije ekipe i dr`avne selekcije, proglasit }e se i najuspje{niji sportista student, najuspje{niji junior i juniorka, kao i trener sa najboljim rezultatima, dok }e progla{enje sportiste godine predstavljati centralni ~in ove manifestacije. @iri, na ~ijem je ~elu proslavljeni bh. fudbalski reprezentativac Muhamed Konji}, imao je izuzetno odgovoran zadatak da u okviru ustanovljenih kriterija odabere najbolje od najboljih, s obzirom na to da je pristigao veliki broj prijava za sportiste koji su ostvarili zapa`ene rezultate na me|unarodnoj i doma}oj sceni u 2012. godini. Pored ovih priznanja, dodijelit }e se i specijalna priznanja za fair play, posebno priznanje “Mirza Dekroviteljstvom ~lana Predsjedni{tva BiH gospodina @eljka Kom{i}a. Predsjednik Sportskog saveza BiH Vinko Zori} naglasio je da ova manifestacija predstavlja sumiranje rezultata ostvarenih u protekloj godini, {to za starije ~ini priznanje, a mladima poticaj za jo{ bolje rezultate, ~ime }e se afirmisati ukupna dostignu}a bh. sporta i dru{tva u cjelini. Zori} je izrazio o~ekivanja da }e mnogi od sada{njih nosilaca priznanja postati ambasadori bh. sporta i promovisati uspjehe na{eg sporta na najbolji na~in. “@elimo u ovoj godini stvoriti uslove da se bh. sport oslobodi administrativnih stega, te da Sportski savez BiH u potpunosti preuzme ulogu u bh. sportu koja mu u su{tini i pripada, {to }e sigurno rezultirati zna~ajnijim rezultatskim iskorakom na{ih sportista na me|unarodnoj i doma}oj sceni - {to nam je svima i kona~an cilj” , istakao je Vinko Zori}.
I. U[TOVI]

Glock otjeran iz Marussije

@eljko Kom{i} uru~io je pro{le godine priznanje Amelu Meki}u

liba{i}” , specijalno priznanje za doprinos popularizaciji i razvoju sporta u BiH, te progla{enje sportskih nada u mu{koj i `enskoj konkurenciji, kao i novoustanovljeno priznanje Ambasador bh. sporta i nagrada za `ivotno djelo. Na sjednici Upravnog odbora Sportskog saveza BiH izvr{ena je rekapitulacija priprema za zavr{ni ~in pro-

gla{enja najboljih sportista BiH u 2012. Predsjednik Organizacionog odbo ra ma ni fes ta ci je Izbo ra sportiste godine Dino Fejzi} je istakao da su u kratkom roku i sku~enom finansijskom okviru izvr{ene sve pripreme da se pogla{enje obavi danas u Narodnom pozori{tu u Sarajevu, sa po~etkom u 20 sati i pod visokim po-

Ekipa Formule 1 Marussia potvrdila je informaciju kako u novoj sezoni ne}e ra~unati na njema~kog voza~a Timu Glocka. Tra`i se njegova zamjena koja }e donijeti i sponzorski novac. Glock, koji za Marussiju vozi od ulaska te ekipe u svijet Formule 1 2010, ostao je bez svog mjesta za upravlja~em, iako je nedavno produ`io svoj ugovor sve do kraja 2014. godine. Marussia je objavila sporazumni raskid ugovora, a vrlo je izgledno kako }e njegovo mjesto zauzeti voza~ s ~vrstim financijskim zale|em, odnosno zainteresovanim sponzorima. Drugi bolid Marussije pripada novaku Maxu Chiltonu.

48

SPORT

petak, 25. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

AUSTRALIAN OPEN Ferrer pao bez ispaljenog metka

\okovi} u svom 10.
Pomalo paradoksalno, \okovi} je najuvjerljiviju i najbr`u pobjedu na ovogodi{njem turniru ostvario protiv nominalno najte`eg protivnika
Najbolji svjetski teniser Novak \okovi} prvi je finalist Australian Opena. U polufinalu je za samo 89 minuta pomeo [panca Davida Ferrera sa 6:2, 6:2, 6:1. ^etvrti nosilac je u ~etvrtak u Melbourneu bio uglavnom samo promatra~, potpuno nemo}an da na bilo koji na~in ugrozi 25-godi{njeg Srbijanca. Dovoljno }e re}i podatak da je branilac naslova iskoristio svih sedam breaklopti u me~u, dok Ferrer nije dobio nijednu priliku za oduzimanje servisa protivniku. Napravio je u tri kratka seta 32 neforsirane pogre{ke (\okovi} 16) i imao daleko manje direktnih poena (30-11). Pomalo paradoksalno, \okovi} je najuvjerljiviju i najbr`u pobjedu na ovogodi{njem turniru ostvario protiv nominalno najte`eg protivnika. Protiv Stanislasa Wawrinke je u osmini finala bio na konopcima, slomio je [vicarca nakon vi{e od pet sati igre, ali taj mu me~ o~ito nije odnio energiju, a sada su pred njim dva dana odmora prije nedjeljnog finala u kojem ~eka boljeg iz ogleda Rogera Federera i Andya Murraya. Ferreru je ovo bio peti poraz u polufinalu Grand Slama, a pritom ga je tre}i put na putu do zavr{nog me~a zaustavio \okovi}. Ukupno su ova dvojica tenisera odigrala 15 me|usobnih me~eva, a Srbin sada vodi s 10-5 u pobjedama. \okovi} }e u Melbourneu igrati svoje deseto finale na Grand Slamu i loviti {esti naslov, odnosno ~etvrti na A. M. Australian Openu.

Grand Slam finalu
Srbijanski teniser proslavlja pobjedu nad Ferrerom
Reuters

Dostignut rekord Lendla
Pobjedom protiv Ferrera \okovi} je u{ao u historiju Australian Opena. Prvi igra~ na ATP listi je izjedna~io rekord ~uvenog Ivana Lendla (od 1989. do 1991. godine) od 20 uzastopnih trijumfa na ovom Grand Slam turniru. Istovremeno, Novak je nanio i najte`i poraz nekom od {panskih tenisera u polufinalu Grand Slam turnira kada se ra~unaju me~evi u Open eri.

NBA Lakersi pali kod Memphisa

Warriorsi sredili i Thundere
Za {ta je sposobna, mlada je ekipa Golden State Warriorsa u ponedjeljak pokazala protiv LA Clippersa, tada vode}e ekipe Zapadne konferencije NBA lige. Ko{arka{i Marka Jacksona dva su dana kasnije na svom parketu nadigrali trenutno vode}u ekipu Zapada i aktuelne liga{ke viceprvake Oklahoma City Thundere 104:99. Isto kao i protiv Clippersa, najbolji {uter lige Stephen Curry i dru{tvo pobjedu su izborili u zavr{nici utakmice, anulirav{i prednost gostiju od osam ko{eva u posljednjoj ~etvrtini. Curry ovaj put nije {uterski briljirao kao protiv Clippersa, ali je odveo ekipu do pobjede s 31 ko{em i sedam asis-

AUSTRALIAN OPEN Stephens i [arapova nedostojne protivnice

LeBron James ostvario 34. triple-double u~inak u karijeri • Mirza Teletovi} sa klupe odgledao pobjedu Netsa
tencija. Po obi~aju su ga odli~no pratili David Lee s 22 ko{a i 12 skokova te Klay Thompson s 19 ko{eva uz malo potro{enih lopti. U gostuju}oj ekipi Durant je bio izvrstan s 33 ko{a, pet skokova i devet asistencija. Osim {to su bili odli~ni u napada~kom dijelu igre, Curry i Thompson, ina~e {uterski najprecizniji bekovski par u NBA ligi, u potpunosti su onemogu}ili Rusella Westbrooka, koji je ubacio samo deset poena uz 3-16 {ut iz igre. Sedmi uzastopni gostuju}i poraz, ~etvrti zaredom ukupno te deseti u posljednjih 12 utakmica upisali su LA Lakersi na gostovanju kod Memphis Grizzliesa, koji su slavili 106:93. Darrell Arthur ubacio je 20, Mike Conley 19 poena za pobjednike. Kobe Bryant svoju je kvotu ispunio s 29 ko{eva. Produ`etak je trebao najboljoj ekipi Isto~ne konferencije, Miami Heatu, da na svom parketu nadigra nejake Toronto Raptorse 123:116. Dwayne Wade ubacio je za pobjednike 35 ko{eva, dok je LeBron James ostvario 34. triple-double u~inak karijere s 31 ko{em, deset skokova i 11 asistencija. Brooklyn Netsi savladali su Minnesotu rezultatom 91:83, a bh. reprezentativac Mirza Teletovi} odgledao je me~ sa klupe. NBA liga, srijeda: Charlotte - Atlanta 92:104, Miami - Toronto 123:116, produ`etak, Memphis - LA Lakers 106:93, Minnesota - Brooklyn 83:91, Chicago - Detroit 85:82, Houston - Denver 95:105, San Antonio - New Orleans 106:102, Utah - Washington 92:88, Sacramento - Phoenix 96:106, Portland - Indiana 100:80, Golden State - Oklahoma City 104:99.

Na Li s lako}om izborila finale

Reuters

LA Lakersi nastavili sa lo{im partijama

Reuters

Braniteljica naslova, Bjeloruskinja Viktorija Azarenka, i Kineskinja Na Li borit }e se za naslov na Australian Openu, prvom Grand Slam turniru godine. Li je za sat i 33 minute u polufinalu deklasirala drugu nositeljicu Mariju [arapovu sa 6:2, 6:2. Ruskinja je u prvih pet me~eva izgubila samo devet gemova i nakon ispadanja Serene Williams mnogi su je vidjeli prvom favoritkinjom za naslov. Ipak, tako nije mislila uskoro 31-godi{nja Kineskinja koja je sjajno napadala servis protivnice i sna`nim je udarcima s osnovne crte u~inila potpuno nemo}nom. Iskoristila je pet od deset prilika za break u cijelom me~u, za razliku od [arapove, koja je tek jednom uspjela oduzeti servis protivnici. Bio je ovo 13. me|usobni me~ ovih teniserki i peta pobjeda za Na Li, s time da je [arapova dobila sva tri lanjska dvoboja. U drugom polufinalu braniteljica naslova i prva igra~ica svijeta Viktorija Azarenka nadigrala je najve}u senzaciju turnira, Amerikanku Sloane Stephens, sa 6:1, 6:4. Me~ je trajao sat i 41 mi-

AZARENKA I NA LI U FINALU

nutu, a 19-godi{nja Stephens jo{ se jednom pokazala tvrdim orahom, posebno u drugom setu u kojem je triput oduzimala servis protivnici. No, to joj ipak nije bilo dovoljno da, nakon izbacivanja Serene Williams u ~etvrtfinalu, napravi novo iznena|enje. Azarenka je ispustila pet me~-lopti pri vodstvu 5:3 u drugom setu, ali je iskoristila {estu u sljede}em gemu na servis protivnice za tre}i Grand Slam finale karijere nakon lanjskog Australian Opena i US Opena (poraz od Serene). Uo~i posljednjeg gema Bjeloruskinja je zatra`ila pomo} lije~nika u svla~ionici, a obja{njenje je bilo prili~no dramati~no. “Nisam mogla disati. Osje}ala sam bolove u prsima. Mislila sam da }e me pogoditi sr~ani udar” , rekla je Azarenka, koju je o~ito slomila velika vru}ina u Melbourneu, ali ne dovoljno da izgubi me~. Spomenimo jo{ da su Azarenka i Na Li dosad odigrale devet me|usobnih me~eva, a Bjeloruskinja vodi s 5:4. Pritom je slavila u ~etiri posljednja A. M. ogleda.

OSLOBO\ENJE petak, 25. januar/sije~anj 2013.

OGLASI

49

POSLJEDNJI POZDRAVI, SJE]ANJA I SMRTOVNICE
za objavljivanje u dnevnim novinama Oslobo|enje mogu se predati u poslovnicama BH Po{ta {irom Bosne i Hercegovine

I U NAJTE@IM TRENUCIMA S VAMA - VA[E OSLOBO\ENJE
Naziv po{te Biha} Biha} Cazin Velika Kladu{a Adresa Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 07-19 07,30-15,30 09-19 08-16,30 07-19 07,30-15,30 07-19 07,30-15,30 07-19 07,30-15,30 07-16 07-14 07-19 07,30-15,30 07-16 07-14 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-18 08-18 08-20 08-18 08-18 08-18 08-18 08-18 07-20 08-16 07-20 08-16 08-16 08-15 07-20 08-15 08-15 07-20 07-20 08-15 07-20 09-20 Naziv po{te Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Ilid`a Had`i}i Vogo{}a Ilija{ Travnik Novi Travnik Bugojno Gornji Vakuf Fojnica Donji Vakuf Tuzla Tuzla Adresa Put `ivota bb Grbavi~ka 1 Behd`eta Muteveli}a bb D`emala Bijedi}a 37 Safet bega Ba{agi}a bb Zelene beretke 15 Trg solidarnosti 37 Safeta Had`i}a 107 Trg ZAVNOBIH-a 17 Bul. branilaca Dobrinje bb Rustempa{ina 13 Had`eli 116 Jo{ani~ka 32 29. februara 4 Prnjavor 11 Trg Zlatnih ljiljana bb Nugle II Javi} bb Doktora Raljevi}a bb Ul. 14. Septembra Aleja bosanskih vladara 29 Musala 2 Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 07-20 07-20 09-16 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07-20 07-20 08-15 08-18 08-15 08-19 08-15 08-19 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 09-16 08-15 07-20 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 Naziv po{te Tuzla Tuzla Tuzla Kalesija @ivinice Kladanj Banovi}i Lukavac Gra~anica Srebrenik Grada~ac Zenica Zenica Zenica Zavidovi}i Kakanj Maglaj Te{anj Visoko Vare{ Olovo Breza Br~ko Adresa A. Herljevi}a 10 Rudarska 37 Bosne Srebrne bb Oslobodilaca bb Mar{ala Tita bb Patriotske lige 1 Banovi}i Borisa Kidri}a bb M. Vehbi ef. [emsekadi}a Kulina bana bb H. kapetana Grada{~evi}a 23 Masarikova 46 Kralja Tvrtka I br. 2 Lond`a 83 Patriotske lige bb Zgo{}anska 44 S. Omerovi}a 8 Trg Alije Izetbegovi}a ^ar{ijska 75 Put mira 15 H. kapetana Grada{~evi}a bb Hasana Kjafije 6 Bulevar mira bb Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 08-16 08-15 08-15 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 07-17 08-15 07-17 07-17 07-20 07-20 08-20 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 08-16 08-16 07:30-16 08-17 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 -

Bosanska 3 Bosanskih Kraljeva Trg zlatnih ljiljana Ibrahima Mr`ljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 Bosanski Bosanska 115 Petrovac Sanski Most Banjalu~ka 2 Klju~ Kulina bana 11 Gora`de Ferida Dizdarevi}a 3 Ustikolina Ustikolina Pra~a Trg Kemala Hrve bb Mostar Tekija bb Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar Mar{ala Tita 51a (Sj. logor) Konjic Mar{ala Tita bb Jablanica Pere Bili}a 24 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Sarajevo Mar{ala Tita 12 Sarajevo ^emalu{a bb Sarajevo Patriotske lige 40 Sarajevo Livanjska 1 Sarajevo Vi{njik 40 Sarajevo Zmaja od Bosne 88

50

MALI OGLASI
NEKRETNINE
IZDAJEM dvosoban namje{ten stan Ilid`a-Lu`ani samcu/ici 400KM+re`ije. Tel. 061/177-610.k IZDAJEM komfornu sobu studenticama ili zaposlenoj `eni strogi Centar. Tel. 063/931-407.k IZDAJEM jednokrevetnu sobu samcima na Stupu, cijena 180 KM, re`ije ura~unate. Tel: 033/452-995.k IZDAJEM nov poslovni prostor 40m2 do po{te na Ba{~ar{iji cijena 450KM. Tel. 061/925-106.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru, centar, Mejta{, za jednu ili dvije osobe, nov samostalan objekat, sa nus prostorijama. Mob. 061/869-396.k 2448.k POVOLJNO izdajem ku}a, prizemlje+sprat, 4 sobe, kuhinja, mokri ~vor+nus prostorije, namje{teno, strogi centar, Mejta{. Mob. 061/869-396.k IZDAJEM jednokrevetnu ili dvokrevetnu sobu djevojkama za stanovanje. ul. Mula Mustafe Ba{eskije br. 3/II, Sarajevo. Mob. 061/252-663.k IZDAJEM dvokrevetnu komfornu sobu, Bjelave, upotreba kuhiinje i interneta. Tel. 443-938, 062/224-836.k IZDAJEM sprat ku}e u Donjm Vele{i}ima sve zasebno voda, struja, plin i ulaz tek renoviran namje{ten komplet cjena 200KM. Tel.061/305-132.k IZDAJEM gara`u kod Drvenije mosta. Mob. 061/157-677 i 033/218-490.k IZDAJEM dvoiposoban namje{ten stan sa centralnim grijanjem, II sprat, internet, Trg Heroja. Tel. 544-863, 061/809336.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, Marin dvor. Mob. 066/775-459.k IZDAJEM trosoban namje{ten stan, kod okretaljke Jezero. Tel. 442-998, 061/525-795.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, centar. Mob. 061/654-738, 0627562-244.k IZDAJEM manju ku}u, praznu, bez grijanja, B. potok, Sisovi}a 39. Tel. 618-384.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru, Trebevi~ka 64, N. Sarajevo. Mob. 062/203680.k IZDAJEM gara`u na Grbavici I, kod {kole, Grbavi~ka. Mob. 062/623-640.k BA[^AR[IJA, trosoban 75m2, renoviran, namje{ten, eta`no, zaposlenim. Mob. 061/350-448.k IZDAJEM dvoiposoban namje{ten stan, 69m2, parno grijanje, 300 KM, Saraj polje. Tel. 212-022, 061/502-773.k IZDAJEM gara`u, centar grada, [trosmajerova. Tel. 200-227, 061/908-587.k IZDAJEM garsonjeru, sve po dogovoru, poseban ulaz, osebno struja, I. Samakovlije 155. Tel. 242-378, 060/319-13610.k LJEKARIMA na specijalizaciji ili bra~nom paru, izdajem dvosoban namje{ten stan. Mob. 061/871-218.k IZDAJEM gara`u na du`i period, Radi}eva, kod BBI. Mob. 061/388-858.k IZDAJEM namje{ten stan na Vrbanju{i (Ba{~ar{ija). Tel. 061/191-781.k IZDAJEM dom odmora i oporavka u prirodi u Ledi}ima, 8 le`aja, kamin sala, dnevni boravak, kuhinja, sanitarije. Mob. 061/131-726.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru za jednu osobu, Donji Vele{i}i, poseban ulaz, centralno grijanje. Mob. 061/530-045.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan na Alipa{ino B faza, 300KM. Tel. 061/842-989.k IZDAJEM gara`u, ul. Patriotske lige, preko puta pijace Ciglane. Mob. 061/593730.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan na ^obaniji, cijena 300KM + re`ija. Mob. 061/209-334.k IZDAJEM gara`u u Papagajci. Mob. 061/140-442.k IZNAJMLJUJEM namje{ten stan u centru strancu ili zaposlenom br.paru. Tel: 062/169-663.k IZDAJEM gara`u, povoljno, Bulevar M. Selimovi}a 43. Tel. 654-204.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, grijanje,. Tel. 062/692-255.k SOBA studenticama, I god. studia, kod Holiday Inna, prekoputa kampusa. Tel. 00387/62-279-428, 00387/33-214-595.k IZDAJE se soba sa upotrebom kuhinje, centralno grijanje blizu fakulteta, tramvaj. Tel: 063/454-517. k IZDAJEM 2 poslovna prostora u zgradi Papagajka povr{ine 40m2 drugi 20m2. Tel. 033/535-165 i 061/141-676.k POSLOVNI prostor zgrada Lorisa, 70m2, I sprat, 700 KM, pos. prostor u Hrasnom, D`amijska, 250m2, V sprat, sve novo luksuzno. Tel. 066/999-944.k IZDAJEM luksuzno opremljen apartman 120m2, lokacija 300 m od OHR-a, priklju~ak interneta, kablovska i mjesto za parking. Apartman se izdaje isklju~ivo strancima. Mob. 061/405-622.k IZDAJEM nenamje{ten stan 75m2, na du`e vrijeme, 2 kupatila, 2 balkona, 2 lo|e, ul. Patriotske lige 46. Mob. 061/744523.k IZDAJEM poslovni prostor 15m2 u Centru grada. Tel: 757-908.k IZDAJEM manju garsonjeru. Tel. 033/204-706.k IZDAJEM namje{ten stan, privatna ku}a, poseban ulaz. Tel:062/255-827.k IZDAJEM dva jednosobna polunamje{tena stana, na Bistriku, ul. Iza ba{}e 4. Mob. 061/103-258, 225-632.k IZDAJEM prostor za nadogradnju noktiju, kozmeti~ki salon.Tel: 061/809319.k SLATINA kod porodili{ta Jezero, pos. prostor pogodan za ssve namjene, 190m2, 2.500 KM/m2. Mob. 061/170-254.k IZDAJEM stan u privatnoj ku}i 1200 kvadrata.Tel. 033/440-747.k IZDAJEM pos. prostor 25m2, Zelenih beretki 12. Mob. 061/252-663.k IZDAJEM pos. prostor 60m2, ^ekalu{a 10. k IZDAJEM gara`u u Trnovskoj 4 Kova~i. Tel: 204-678.k IZDAJEM sprat ku}e famelijarnoj porodici ili studentima. Tel: 655-787 ili 061/778-245.k IZDAJEM komfornu sobu na Mejta{u, iznad pijace Markale, `enskoj osobi. Tel. 225-747, 063/947-075.k IZDAJEM gara`u, privatna ku}a, na Grbavici I. Mob. 063/639-213.k

petak, 25. januar/sije~anj 2013.
MARIN Dvor, K. Tvrtka, 1 sprat, 128m2, uknji`en, (140m2 fizi~ki), 2.000 KM/m2. Mob. 062/383-064.k PRODAJEM dvosoban stan 65m2, bez ulaganja, ul. Zmaja od Bosne 36/7. Mob. 061/566-689.k PRODAJEM gara`u 12m2, vl. 1/1, centar, Kranj~evi}eva ispod Konzuma. Mob. 061/869-396.k DVOSOBAN 58m2, Alipa{ino, B. Zenunija, 4 kat, 95.000 KM. Mob. 061/320439.k CIGLANE, trosoban, cen. gr. 80m2+ostaba, balkon, namje{ten, 200.000 KM. Mob. 062/619-361.k PRODAJEM 700m2 gra|evinskog zemlji{ta u Ned`ari}ima, ul. Branislava Nu{i}a br. 46. Mob. 061/191-521.k PRODAJEM staru Bosansku ku}u u Starom gradu. Mob. 062/153-603.k PRODAJEM ve}u ku}u na tri nivoa sa zemlji{tem od 1.117m2 Ilid`a. Tel. 440747 i 064-4484-083.k STAN u centru Vogo{}e, 113m2, cijena 1050KM/m2, petosoban, dvoeta`ni. Tel. 061/733-956.k KU]A Kova~i 150m2 gara`a ba{ta 250m2. Tel. 061/299-911.k CENTAR 75m2, 80m2, 147m2, 79m2. Tel. 061/299911.k CIGLANE 79m2, H. Kulenovi}a. Tel. 062/758-330.k KU]A Pofali}i p+1 na 350m2 placa. Tel. 061/299-911.k BREKA 105m2, dvoeta`ni 79m2 48m2. Tel. 063/157-832.k STAN ^. Vila 96m2, 60m2. Tel.063/157832.k STAN ~etverosoban (94m2+42m2), sa dva wc i terasom. Tel. 061/733-956.k EKSTRA povoljno - ku}a i 1,5 dunum zemlje u Bla`uju, papiri uredni, cijena 65.000 KM. Mob. 061/913-140.k DALMATINSKA Centar stan 121 m2 vp. Mogu}a stambeno pos. kombinacija. Tel:033/221-533.k PRODAJEM dvoiposoban stan 74m2, II sprat, kod doma armije. Tel. 445-370. poslije 15 sati.k PRODAJEM ku~u i dulum zemlje, cijena po dogovoru, Ul. Remze ahmetovi}a 250. Tel. 062/295-492.k TOPAL Osman Pa{e 66m2 1. sprat, kancelarijski prostor. 700KM. MARIJIN Dvor, K. Tvrtka, dva stana, 96m2, 1 sprat, 2.200 KM/m2 i 128m2, 1 sprat, 2.000 KM/m2. Mob. 062/383064.k DOBRINJA 5, Trg G. Prato, 7 sprat, 77m2, 105.000 KM. Mob. 062/383-064.k PRODAJEM dvosoban stan, C faza Alipa{ino polje, ul. Bosanska br. 1, 59m2 po 1.200KM/m2. Mob. 062/215-030 ili 061/235-257. ^ENGI] V. ul. F. Be~irbegovi}a, 56m2, 5 sprat, 1.800 KM/m2. Mob. 062/383064.k CIGLANE, Husrefa Red`i}a/ A. Hume, 79m2 + 2 lo|e + 2 ostave, funkcionalan, useljiv. Mob. 061/214-856.k GRBAVICA 1, Grbavi~ka, odli~an, jednosoban 40m2, sre|en, centralno, 1 sprat. Odmah useljiv. Mob. 061/214-856.k

OSLOBO\ENJE

OTOKA, ul. `rtava fa{isma, 39m2, sre|en, funkcionalan, Lo|a, 6m2, IV sprat, lift. Mob. 061/214-852.k VIKENDICA sa placem za ku}u na dobrom mjestu, svi priklju~ci do placa, fiksno 20.000KM, Mi{evi}i. Mob. 061/268442.k PRODAJEM stan 72m2, ul. Muse ]azima ]ati}a br. 18/III. Tel. 033/458-700 i Mob. 061/906-641.k BREKA, prodajem stan, 3 sprat, 70m2, I. Mujezinovi}a, 180.000 KM. Mob. 062/316-379.k DVOSOBAN stan 60m2, dva balkona po 40m2+WC+odvojeno kupatilo, kod stanice Pofali}i, 128.000 KM. Mob. 061/205000.k CENTAR, Skenderija, 75m2, cen. grij. lift, balkon, 82.000 eura. Mob. 061/205235.k STAN 160m2, potpuno renoviran, strogi centar. Mob. 062/766-946, iza 16 sati.k KU]A, ul. Sarajevskih gazija 7, Stari Grad. Tel. 240-895.k PRODAJEM stan na Ko{evskom brdu, 42m2, 82.400KM, II sprat, extra stanje. Mob. 061/136-705.k MUSE ]azima ]ati}a, 57m2, dobar trosoban, terasa, tavan sa mogu~no{}u pro{irenja. Mob. 061/214-852.k PRODAJEM dvosoban stan u strogom centru, M. dvor, ul. Dolina 4/IV, 68m2. Mob. 061/897-720.k PRODAJEM stan na Dobrinji IV, extra sre|en, 52m2. Mob. 061/510-371.k ALIPA[INO P, S. Fra{te 67m2, 5 sprat, 1.400 KM/m2. Mob. 062/383-064.k ^ENGI] V. F. Be~irbegovi}a, 60m2, 5 sprat, potpuno adaptiran, 1.950 KM/m2. Mob. 062/383-064.k PRODAJEM se stan Ilid`a- Pejton 61m2 cijena povoljna. Tel. 061/284-875.k STAMBENO poslovni prostor dim. 12x8 parking 422m2 novogradnja Ilid`a. Mob:061/552-542.k VI[E gra|. placeva na podru~ju grada od 500m2 Tel. 061/299.-911.k CENTAR, M. Kantard`i}a, 27m2, 4 sprat, 63.000 KM. Mob. 062/383-064.k POLJINE, zemlja 8+2 duluma, pogodna za gradnju, povoljno. Mob. 066/669696.k MALE[I]I donji, dva duluma zemlje pod vo}em, mo`e i gradnja, voda, struja, put, povoljna. Mob. 061/217-897.k PRODAJEM ku}u hitno, prizemlje+sprat+potkrovlje+ba{ta 350m2, urbanisti~ka+gra|evinska dozvola, voda, struja, 29.000 eura. Abdurahmana Muharemije br. 76, naselje Bare.k PRODAJEM vikend ku}u sa oku}nicom oko 1800m2 gara`om, potokom priklju~cima. Tel. 543-043.k PRODAJEM dvosoban stan na Dobrinji 3, cijena 75.000KM. Tel. 061/146-298.k PRODAJEM stan 85m2, Kralja Tvrtka, I sprat. Tel. 063/025-896.k PRODAJEM trosoban stan sa 2 balkona, ekstra lokacija, pogodan za sve namjene. Tel. 070/203-976.k DONJE Ciglane, Trg Merhemi}a, 95m2, trosoban, vrt 50m2, renoviran, pl. eta`no, 3.000 KM/m2. Mob. 061/899-209.k

PRODAJA
PRODAJEM dvosobne stanove u Ned`aricima-Tibra Pacific, 67m2, cijena povoljna. Mob. 061/245-976, 061/375-640.sms PRODAJEM garsonjere na Stupu, novogradnja-Tibra Pacific, cijena povoljna. Mob. 061/245-976, 061/375-640.sms IZUZETNO povoljno prodajem gra|evinsko zemlji{te u Rajlovcu, kod Robota, za izgradnju poslovnog, proizvodnog ili skladi{nog objekta. 065/865555.sms FERHATOVI]A, trosoban, 64m2/iv, c.g. dva balkona, ^ekalusa 90m2/l, cekalusa 130m2/vp, logavina 38m2/l Tel: 061/350-682.sms NAHOREVSKA, sprat kuce 66m2+dvije terase+potkrovlje, ba{ta, gara`a, podrum. Tel: 062/183-314.sms PRODAJEM troiposoban stan,90m2, Malta: Tel: 061/072-845.sms VRBANJU[A devastirana ku}a 60m2, plac 135m2 33000 KM. Tel: 061/350682.sms Breka. Prodaja trosobnog stana na II spratu, 78m2 + 6 m2 balkon. Tel: 061/205-705.sms PRODAJEM dvoiposoban stan 64m2+dva balkona Dolac Malta. Mob. 066/226-357.sms PRODAJA, Grbavica 53m2/VP 1.700/m2, K. Kapetanovica 51m2/ll, Aleja Lipa 72m2/l, Dobojska 50m2/P 60.000 KM. Tel: 062/183-314.sms PRODAJEM stan adaptiran, p.v.c., u svakoj sobi klima, blindirana vrata, elektro-vodovodne instalacije promjenjene u fulu sredjen 52m2. u ul. Aleja Lipa. Mob. 062/296-496.sms HRASNO, A. lipa, 12 sprat (zadnji), 53m2, renoviran, 115.000 KM, Marin dvor, K. Tvrtka, 96m2, 1 sprat, 2.200 KM/m2. Mob. 062/383-064.k IMANJE Grdonj: parcela 31.000m2 sa 3 ku}e i parcela 800m2 Brusulje, Vikden ku}a Pale Potoci Kriva~e Brezik. parcela 4.000m2 Kasindo -Lukavica parcela 30.000m2 Tilava Lukavica www.neras?teol.net. Tel. 066/488-818.k NOVO Sarajevo 55,44 i 35m2 Hrasno 53 i 65m2 Vele{i}i 35m2 Dobrinja 55,68 i 89 m2 Ilid`a 55m Mojmilo 55m2. www.neras?teol.net. Tel. 061/375-787.k PRODAJEM stanove Dobrinja I 55m2 74.000 KM, Vraca- Tranzit - 73m2 115.000KM, Ko{ev. Brdo 31m2 43.000 KM, Isto~no Sarajevo 60m2 80.000KM, www.neras?teol.net. Tel. 065/294-840.k DOBRINJA V, S. Filipovi}a, potkrovlje, 77m2, 1.500 KM/m2, Dobrinja III, Trg Sar. olimpijade, 30m2, 2 sprat, 1.800 KM/m2. Mob. 062/383-064.k HRASNO, 38m2, suteren, dobro stanje, 65.000 KM, Centar, E. Mulabdi}a, 93m2, potpuno i luksuzno adaptiran, 2 sprat, 3.000 KM. Mob. 062/383-064.k DOBRINJA C-5, E. Cocali}a, 56m2, 2 sprat, 1.400 KM/m2, Dobrinja I, Trg sabora bosanskog, 2 sprat, 76m2, odli~no stanje, 1.250 KM/m2. Mob. 062/383064.k

ZAMJENA
MIJENJAM-za Sarajevo ili PRODAJEM dvoiposoban stan 69m2 u Od`aku sa cent.gr. i gara`om. Tel: 063/340989.sms SARAJEVO-Zagreb, stan u centru Sarajeva, za trosoban u centru Zagreba, na potezu tramvaja. Tel. 00387/62-279-428, 00387/33-214-595.k PRODAJEM mijenjam stan 81m2 dva balkona, eta`no grijanje plin, struja Marijin Dvro Kralja Tvrtka. Tel. 033/668-460.k

POTRA@NJA
TRA@IM ZA iznajmiti namje{tenu garsonjeru, na potezu Pofali}i-^engi} Vila. Mob: 063/789-212.k AGENCIJI potrebno vi{e stanova u Vogo{}i, za poznate klijente. Mob. 061/579493.k TRA@IM ku}u u najam ili na ~uvanje. Odgovara samo SELO ili PLANINA. Tel: 065/449-120.sms AGENCIJI potrebno vi{e stanova za poznate klijente. Tel. 033/654-793.k POTREBAN dvosoban namje{ten stan, u Hrasnici, sa grijanjem, internet konekcijom i kablovskom, na period od 3-4 mjeseca. Tel. 033/225-431, 033/209-955.k AGENCIJI potrebni stanovi za izdavanje i prodaju, lijenti poznati.Tel. 061/360084.k TRA@IM ZA iznajmiti namje{tenu garsonjeru, na potezu Pofali}i-^engi} Vila.k AGENCIJI potrebno vi{e stanova u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061/437-732 i 061/214-306.k POTREBNO vi{e stanova za prodaju i izdavanje u kantonu Sarajevo. Tel: 062/200-777, 033/203-127.k POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmljivanje.Tel: 061/214-306 i 061/437-732.k

PONUDA
IZDAJEM dvosoban lijepo namje{ten stan na Mejta{u, blizu Katedrale, stambena zgrada, centralno grijanje, adsl. i telefon, mjese~na kirija 500 KM+re`ije. Kontakt: 033/211-101. 000 IZDAJE se stan na Stupu kod omw pumpe. novogradnja dvosoban, namje{ten,kablovska tv, internet itd cijena 400km. kon tel. 061/811-759.sms IZDAJEM garsonjeru na Mejta{u namje{tenu 300km. Tel: 061/158-868.sms IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, privatna ku}a, poseban ulaz, Vraca. Tel. 033/972-299.k IZDAJEM namje{teno garsonjeru 30m2 i stan 60m2 ul. Bjelave. Tel. 061/356-535.k IZDAJEM sobu sa grijanjem kablovska tv kod Hitne pomo}i mu{karcu zaposlenom. Tel. 033/659-895 i 062/619-677.k

OSLOBO\ENJE petak, 25. januar/sije~anj 2013.
PRODAJA
ALIPA[INO polje, N. Smailagi}a 58m2, dvosoban, 6 sprat, 75.000 KM. Mob. 061/150-519.k GRBAVICA II, H. ^emerli}a, 53m2, dvosoban, 6 sprat, lift, plin, 95.000 KM. Mob. 061/247-777.k KO[EVSKO brdo, B. Begi}, 49m2, dvosoban, VP, cen. gr. 1.800 KM/m2. Mob. 066/340-748.k ^ENGI] V. D`emala Bijedi}a, 53m2, dvosoban, 3 sprat, cen. gr. balkon, 1.750 KM/m2. Tel. 033/956-098.k ALIPA[INO P. N. Smailagi}a 67m2, dvoiposoban, 8 sprat, dvostran, balkon, 1.250 KM/m2. Mob. 062/295-919.k DOLAC M. M. Maruli}a 64m2, dvoiposoban, 1 sprat, 2 balkona, 2.300 KM/m2. Tel. 711-665.k STUP, novogradnja, 36m2, 7 sprat, 53.000 KM. Mob. 061/526-243.k PRODAJEM stan 66m2, veoma povoljno, Ul. Avde Jabu~ice, mo`e i zamjena za Trebinje, bez posrednika. Tel. 033/810572, 061/438-855.k PRODAJEM dvosoban stan 53m2 sa centralnm grijanjem, Otoka, Grada~a~ka. Tel. 061/319-540.k PIONIRSKA dolina, novogradnja, 69m2+parking, trosoban. Tel. 033/222508.k TRI dunuma zemlji{ta na Poljinama za ku}u na najatraktivnoj lokaciji. Tel: 061/141-548.k BJELAVE, kod bolnice Ko{evo, prodajem jednosoban stan 33m2, 2.200KM/m2. Tel. 060/312-1318.k PRODAJEM zemlji{te u ^elebi}ima kod Konjica. Tel. 036/730-105.k VRLO povoljno prodajem zemlje 960m2 na Palama 800 m iznad Simpa. Mob: 061/571-129.k PRODAJEM ~etverosoban stan, Kvadrant, ^. Vila i troiposoban stan kod Merkatora, ul. Lo`ioni~ka, N. Sarajevo. Tel. 033/677-582, 064/4345-441.k PRODAJEM ili mijenjam ~etverosoban stan u centru, ul. M.M. Ba{eskije br. 3, kod Vje~ne vatre, za jednosoban uz doplatu, centar. Mob. 061/252-663.k PRODAJEM stan 52m2, Alip.polje, namje{en, 5 sprat, u odli~nom stanju, Trg nezavisnosti broj 6, cjena prihvatljiva po dogovoru. Mob. 063/322-310 Me|ugorje.k PRODAJEM [kodu felicija, 99. god. 75 km, 4 vrata, 120.000 km, odli~no tehni~ko stanje, dosta novih dijelova. Mob. 061/388-858.k OPEL Corsa 1,2 benzin, 98. god. Mob. 061/375-168.k KOMBI Citroen, povi{eni, putni~ki, registrovan, u dobrom stanju, mo`e zamjena za manji auto. Mob. 061/268-442.k ALFA romeo 145 1,6 god. 1996. benzin, plin. Tel. 062/257-789.k POLO 1.4 TDI 2003. full oprema crni metalik pre{ao 177.500. Tel. 066/376807.k PRODAJEM neispravan foto-aparat Samsung, ne mo`e se zatvoriti poklopac, cijena po dogovoru. Mob. 061/653-627.k PRODAJA drva i uglja. Tel: 061/247-186 i 061/785-535.k PRODAJEM uvezane revije Bosna, Globus, nacional.Tel:524-973.k PRODAJEM telefon Nokia nov sa dvije kartice 150km. Tel.033/546-766.k PRODAJEM stomatolo{ki RTG aparat Kgenus Gotzen 2007, ispravan. Tel: 061/789-290.k PRODAJEM rakiju jabukova~u 50 stepeni na veliko 12 KM ~ista. Tel. 061/249631.k PRODAJEM dva albuma zna~ki. Tel. 062/326-072.k Potrebna `ena, sa poznavanjem francuskog jezika, za ku}ne poslove u gradi}u na Azurnoj obali. Stan i hrana obezbje|eni, plata po dogovoru. Samo ozbiljne ponude. Kontakt: kevinalvin@sfr.fr POTREBNE radnice za rad za ro{tiljem u }evabd`inici u Zenici, mo`e i bez iskustva. Tel. 062/225-466, od 8-16 sati.k ISKUSAN radnik tra`i zaposlenje na marketingu u administraciji trgovina sa znanjem jezika ra~unara. Tel: 066/999012.k

MALI OGLASI
NAJPOVOLJNIJE u gradu iznajmljujem stolice za razne namjene, cijena do 20 kom - 1,5KM, a 20 stolica i vi{e - 1KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/224-704 i 061/367-097.k BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vrata i blindiranih. Mob. 061/233-078.k NUDIMO sve vrste ogreva, iscjepana bulova i grabova drva, ugalj kreka, orah kocka, bukovi briketi. Tel. 061/203-119.k TELEFONIKO servis popravlja stare nove be`i~ne obi~ne tel. Tel. 061/141-676.k ELEKTRO SERVIS vr{imo opravku elektro ure|aja, ma{ine alatljike, stomatolo{ka, frizerska, ku}anska elektro oprema. Tel 033/213-040, Mob. 066/ 889-246.k PROFESOR engleskog daje instrukcije, cijena 1 ~as/10 KM, radim prevode. Mob: 061/654-941.k ISCJELJENJE duhovnim pomo}u u~enja Brune Groninga, medicinski dokazivo. Tel. 062/256-376.k RADIM zidarske, poslove malterisanje, kre~enje, keramiku, laminat, zvati na Tel: 062/693-066.k ELEKTRI^AR - vodoinstalater, radi nove i popravlja stare instalacije, bojlere, el. pe}i, indikatori, interfoni, ot~epljenja kanalizacije i sav sanitar u kupatilu. Mob. 061/132-149.k VODOINSTALATER sa 30 god iskustva vr{i opravku instalacija, monta`u sanitarni ure|aja i pro~epljuje odvode. Tel. 033/535-659, 062/139-034.k VR[IMO usluge prevoza svih vrsta roba kao i selidbe iz Europe i BiH, kombi kamion. Tel. 033/232-162 i 061/266-764 i 061/108-779.k PREKUCAVAM sve vrste materijala, brzo, kvalitetno, povoljno, kompjuterska obrada. Tel. 061/533-326.k VODOINSTALATER vr{i sve vrste opravki, monta`u sanitarije, o~epljenja kanala. Mob. 061/779-969.k UNI[TAVAMO `ohare, mrave, mi{eve, moljce, stjenice i dr. gamad 100% efikasno u va{em stambenom ili poslovnom prostoru. Mob. 061/243-891.k ^ISTIM i odr`avam urednim va{ stambeni prostor, brzo, kvalitetno, pedantno, po{teno. Mob. 062/760-012.k SERVIS Zdravlja, uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, muhe, stjenice, komarce, mi{eve. Tel. 033/219-761 i 033/216-373.k OBAVLJAM sve vrste poslova, kre~enje, malterisanje, zidanje itd.Tel. 061/382219.k KOMBI prevoz razne robe, selidbe, ispomo} radne snage po dogovoru. Tel. 061/513-948.k INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i, ~as 9KM. Tel. 033/621-976.k DAJEM instrukcije iz matematike, za sve {kole i fakultete. Mob. 061/534-231.k INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog, za sve uzraste, prevodi. Mob. 065/572-966.k INSTRUKCIJE iz matematike i fizike. Tel. 033/457-066.k ELEKTRI^ARSKE usluge TEA pe}i, el. bojleri, el. indikatori, plafonjere, lusteri i ostali el. aparati. Tel. 061/048-497.k OZBILJNA gospo|a ~isti stanove, ku}e, poslovne prostore. Tel. 440-747.k i 065/327-328.k UGRADNJA, prodaja, remont alnasera, alternatora, motora brisa~a i motora ventilatora. Mob. 061/365-193.k KOMBIJEM ve}im povoljno vr{im prevoz: selidbe, kabasti otpad, {ure. Mob. 062/423-123.k U^ENICIMA, srednjo{kolcima, instrukcije iz matematike, fizike, mehanike, ma{inskih elemenata. Tel. 625-196, Ilid`a.k SERVIS svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku}anskih aparata, dolazak besplatan. Mob. 061/551-035.k KOMBIJEM ve}im povoljno vr{im prevoz: selidbe, kabasti otpad, {ute. Mob. 061/268-847.k

51

VR[IMO usluge prevoza svih vrsta roba, kao i selidbe iz Evrope i BiH, kombi kamion. Tel. 232-162, 061/266-764, 061/108-779.k KVALITETNO ru~no vodeno pranje }ilima i itisona. Dolazak na adresu po }ilime i itisone je besplatan. Tel 033/221945.k ^ISTIMO stanove, ku}e i poslovne prostore. Mob. 062/304-018. BLINDIRANA vrata, kovane ograde, giteri, rosfraj, inoks, radimo kvalitetno i pouzdano. Tel. 061/221-668.k TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu, original daljinski za sve TV aparate. Tel. 650-867, 061/188-410.k RADIM sve zidarske poslove, kre~enje, malterisanje, radim kamen, zvati na. Tel: 061/549-803.k VODOINSTALATAR opravlja i ugra|uje ~esme, vodokotli}e, ventile, sifone, penzionerima jeftinije usluge. Mob. 061/205-803 i 066/973-793.k POVOLJNO peglam, perem ve{ po potrebi i ~i{}enje. Cijena po dogovoru. Mob. 061/510-371.k MOLER moluje stanove jednosoban oko 100KM, dvosoban oko 150KM, trosoban oko 200KM. Tel. 062/073-760, 033/630-332.k RADIM zidarske, molerske radove i ostalo.Tel:061/382-219.k KLIMATIZIRANIM kombijem i autom vr{im prevoz putnika, na svim destinacijama. Mob: 062/214-690.k PARKETAR, postavlja, brusi, lakira parket, postavlja {ipod i laminat. Mob. 062/177-796.k PRU@AM ra~unovodstvene usluge po sistemu agenciskog vo|enja knjiga, kako za preduzetnike, tako i za pravna lica. Posjedujem kompletnu opremu sa kvalitetnim licenciram finansijskim programom za pru`anje navedenih usluga. Tel:061/201-685.k INSTRUKCIJE iz matematike osnovcima i srednjo{kolcima. Sarajevo. Tel. 062/672-858.k TAPETAR, dekorater, presvla~i i popravlja namje{taj u radionici ili kod vas uz garanciju. Mob. 061/156-728 i 061/926560.k PREVOZ stvari namje{taja i ostalog ve}im kombijem sa radnom snagom. Tel. 061/227-189 i 070/248-381.k BRUSIM, lakiram, postavljam parkete, podove, bezpra{insko ma{inom uz garanciju. Tel. 033/510-228, 061/359-500.k MONTER centralnog grijanja radi instalacije za centralno grijanje. Tel: 061/552-556.k RADIM centralno-eta`no grijanje, plinske instalacije i mijenjam konvektore, veoma povoljno. Mob. 061/522-476, 600514.k KERAMI^AR, zvati na tel: 061/460606.k PRI^AJTE engleski obuka i vje`be govornog engleskog u svim prilikama. Tel. 061/519-089.k OBAVLJAM poslove zidarske, kre~enje, malterisanje i ostalo po potrebi. Tel: 061/382-219.k POMA@EMO pri lije~enju raznih bolesti: nesanica, nervoza, glavobolja, reuma, i{ijas, struna, depresija, sterilitet, veoma uspje{no. Tel. 062/723-575.k PREVOZ putnika u Neum na jednodnevni izlet, za samo 24.95KM po osobi. Putuj te sigurno i jeftino u luksuznom T5 Kombiu.Tel: +38762606611.k IZNAJMLJUJEM stolice i stolove za razne namjene, cijena do 20 kom - 1,5 KM, a 20 stolica i vi{e - 1KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/563-292.k BRAVAR i varilac, profesionalna izrada i monta`a svih vrsta bravarskih radova. Mob. 061/141-659.k

USLUGE
“VITALIS” ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172948. 001

OSTALO
SEZONSKA rasprodaja stolica, fotelja, dvosjeda, stolova, korpi i drugih proizvoda pletenog namje{taja. Cijene izuzetno povoljne. Tel.061/200894 i 033/525966.sms DOMA]E vino i loza gro`|a vrhunskog kvaliteta. pakovanje po dogovoru. Tel: 061/251-809.sms PRODAJEM monta`ne tribine ~eli~na konstrukcija trajno za{ti}ena 320 sjedi{ta. Tel. 610-151. 2455 PRODAJEM bukova iscjepana drva 75KM/1m. Tel. 061/691-621.Edin.k PRODAJEM plinsku pe} Emina i plinski {poret i {poret na drva. Tel. 062/480365.k PRODAJEM plinsku u odli~nom stanju pe} mo`e na zid i u dimnjak cijena 100KM. Tel:061/553-633.k ZBOG zatvaranja salona, vr{im raspodaju vjen~anica, povoljno. Mob. 061/106540.k PRODAJEM stajsko gnojivo. Mob: 061/515-235.k PRODAJEM sadnice lipe visine 2 do 4m i raznog drugog drve~a. Tel. 066/092978.k PRODAJEM kacu i lulu od kazana za pe~enje rakije. Tel. 061/367-103.k PRODAJEM skoro novu bundu od nerca br. 40. Tel:033/203-594.k PRODAJEM {ubaru i okovratnik polarna lisica. Tel. 033/648-321.k PRODAJEM braon bundu br. 38. Tel. 033/648-231.k PRODAJEM nova invalidska kolica, cjena po dogovoru. Mob: 061/199-328, od 8-13 sati. k PRODAJEM sjedi{ta i druge djelove konbija I2. Tel. 061/367-103.k DJELOVI auto zastava 101 balkonska vrata. Tel. 061/530-314.k PRODAJEM djelovi konbija 12 Folcvagen. Tel. 061/367-103.k PRINT ma{ina Rodin Solvent 6184 A, {irina {tampe 180 cm. Tel. 553-865, 061/895-017.k PRODAJEM povoljno pelene za odrasle br. 3. Tel. 612-776.k PRODAJEM bundu `ensku, krzno lisice, uvoz iz Austrije, kratka nova, cijena 600KM, za 180KM, dovozim li~no. Mob. 061/145-504.k PLINSKA pe} na priklju~ak na dimnjak ispravna 50Km. Tel. 062/827-908.k

KUPOVINA
KUPUJEM apartman ili manji stan na makarsko splitsko zadarskoj rivijeri. Tel: 063/675-202.sms KUPUJEM 5-10 dunuma zemlje/obradive povrsine/sume. Voda obavezna. Placam max 3000 KM/dulum. Tel: 065/449-120.sms DUKATE kupujem, zlato lomljeno, ispravno, {orvane,najbolje pla}am do 40e/gr.Isplata i dolazak odmah.Kupujem i ordenje,sablje, bode`e,vojna odlikovanja,srebro. Tel: 061/377-500.sms AGENCIJA kupujem staru deviznu stednju ratnu odstetu stare njema~ke marke DM i isplata odmah cijela BIH prodajem cetifikate povoljno. Tel: 063/351572.sms KUPUJEM sve vrste dionica i akcija sa Sarajev. i Banjal. berze i prodajem certifikate za otkup stana u F.BiH.Tel: 061/188-488.sms STARU deviznu {tednju ratnu od{tetu obveznice, isplata odmah cijela BiH. Tel.061/517-897.k AGENCIJA kupuje stanove za svoje poznate klijente. Tel. 033/654-793.k KUPUJEM stare devizne {tednje i dionice po povoljnoj cijeni. Tel.065/869-608.k KUPUJEM umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit i ostala. Tel. 033/456-505 i Mob. 061/214-405.k KUPUJEM stare satove, zidne, |epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033/456-505 i 061/214-405.k KUPUJEM papire saobra}ajnu od kamp prikolice ili sli~nu rashodovanu Tel. 061/224 -104.k KUPUJEM sve vrste dionica akcija i obveznica sa Sarajevske i Banjalu~ke berze. Tel. 061/188-488.k KUPUJEM mjenja~ za konbija Folcvagena. Tel. 061/367-103.k KUPUJEM vez sa srmom, suhozlatice, ~avrme, zidne satove austrougarske, demirlije, pe{kune, }ilime pirotske i sarajevske }ilimare. Mob. 061/159-507.k AGENCIJA kupuje ili izdaje stanove, uz proviziju 3/%, isplata odmah. Mob. 061/170-254.k KUPUJEM obveznice devizne {tednje i ratne {tete, isplata odmah. Mob. 061/526918.k KUPUJEM nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji. Tel. 654-793.k KUPUJEM japanska i ostala rashodovana i havarisana vozila. Mob. 063/459893.k KUPUJEM mjenja~ konbija T2. Tel: 061/367-103.k KUPUJEM staru deviznu {tednju Jugo i Privrednu banku, isplata odmah. Mob. 066/723-731.k

SANITETSKI prevoz nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob: 061/482-882. 001

“DOM VITALIS” smje{taj za starije i nemo}en osobe. Mob. 061/172948. 001

MIKADO Al. `aluzine, trakaste, rimske, panele zavjese i Dekori, vanjsek PVC i al.roletne. gara`na rolo i harmonika vrata. Tel. 033/789999 i 061/551-515. 2073

MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604. 2280

“KIRBY” - Dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, resa, namje{taja, auta, pranje portala. Itisoni 1m/1,5 KM. Generalno ~i{}enje od 5 KM - 1 h. Firma “GLANZ”. Tel. 061/350-688. 1973

KOMBI prijevoz, selidbe, klavire, kabaste stvari radna snaga po dogovoru. Tel. 061/841-309. 2009

VO\ENJE poslovnih knjiga za d.o.o, obra~un plata, zavr{ni ra~un. Mob. 061/188-011, agencija. 2581

NAMJE[TAJ
STAKLENI sto 100x100 cm, sa metalnim postoljem. Mob. 062/858-258.k PRODAJEM nov kau~ crvene boje. Tel. 061/211-508.k PRODAJEM 2 ormara stara 6 mjeseci, novi. Tel. 033/665-091.k

AUTOPREVOZNIK-kombi prevoz: robe, stvari, selidbe, {uta, mo`e inostranstvo. Mob. 062/421-050, 033/541-878. 2077 MOLER radi molersko farbarske radove ~isto kvalitetno i povoljno. Tel: 062/419501.sms MASA@A je od su{tinskog zna~aja za nase fizicko,emocionalno i duhovno zdravlje.Priu{tite sebi masa`u.. 62074096.sms MASA@A-oaza potpune relaksacije,harmonija za du{u i tijelo,oslobadjanje od stresa. Tel: 063/848-921.sms SERVIS ra~unara na vasoj adresi, otklanjanje kvarova vrlo povoljno,dolazak besplatan. Mob: 061/524-779.sms IZRADA i monta`a kuhinja, plakara, stolova. Tel.: 062 466 093 ELEKTRI^AR i vodoinstala- ter vrste opravke ku}nih aparata i instalacija. Tel:061/552-628.sms PRAVIMO doma}e torte i kola~e po narud`bi, dostava na adresu. Mob: 061/229961.sms SERVIS ra~unara na va{oj adresi, otklanjanje kvarova, vrlo povoljno, dolazak besplatan. Mob: 061/524-779.sms REPARIRAM sve vrste aku baterije za aku alate, prodajem aku busilice. Mob: 061/761-393.sms TEPSER S.O.D. profesionalnim ma{inama ~istimo: namje{taj, unutra{njost, auta, tepihe (rese), itisone i kamene podove (za{tita). Tel. 061/524-461 i 033/200003. 2467 KOMBI prevoz najjeftinije u gradu, vr{im sve usluge, prevoz kombijem. Mob. 062/134-827.k ZIDASKO - tesarski radovi, zidanje, maltanje, betoniranje i {alovanje. Radimo sve vrste krovova povoljno. Mob. 062/134827.k

VOZILA
PRODAJEM Zastavu 128 u veoma dobrom stanju povoljno. Tel. 033/668460.k MERCEDES 2001 automatik 270 CDI 8500 eura. Tel: 061/795-472.sms PRODAJEM Opel vektru 18 g p 96 i Audi 20 g p 92 benzin plin tek registrovani. Tel: 062/752-598.sms AUDI A-4 dizel 1.9 TDI,karavan,g2001,uvezen-tek registrovan,perla-metalik,ful-oprema:Al-felge,zimske savaeskimo gume,cd-mp-9.300 KM, Citroen C-4 1.6 HDI. Tel: 061/162-382.sms NISAN Mikra prvI vlasnik, 2007. god. kupljena u BIH, cjena 9.800 KM. TEL. 061/526-308.sms RENAULT Rapid 1,4, benzin, put. vozilo, 97. god. registrovan do 8/2013. god. cen. brava. Mob. 061/219-909.k PRODAJEM Alfu 146, Tvin Spurk, 2000 godina, nije registrovana, cijena 5.000 KM. Mob. 061/201-200.k

PRODAJEM plinsku pe}, Holandija, 6 kw, zidna. Tel. 531-031.k PRODAJEM proto~ni plinsi bojler, za dimnjak, noviji. Tel. 531-031.k PRODAJEM plinsku pe} Emina za dinjak. Tel. 531-031.k PLINSKI kombi bojler Valiant, 24 kw, fasadni za cen. grijanje, povoljno. Mob. 061/546-018, 033/210-534.k PRODAJEM ambala`u sarajevske pivare, povoljno. Tel. 061/745-586 Ilid`a.k PRODAJEM `enke belgijskog orija{a, veterinarski tretirane. Tel. 064 4257291.k PRODAJEM skije sa komplet opremom i snoubord. Mob. 061/809- 763.k PRODAJEM 200 kom cigle, cijena fiksno 100KM. Tel. 062/315-540.k PRODAJEM 100% efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara i `utih mrava u va{em stambenom ili poslovnom prostoru. Mob. 061/243-891.k

ZAPOSLENJE
POTREBNA djevojka za nadogradnju noktiju. Tel: 063/898-988.sms POTREBNI saradnici u [vedskoj katalo{koj prodaji (uslovi odli~ni). Mob. 062/940-550.k RESTORANU, Op{tina S. Grad potrebna kuharica. Tel. 061/173-835.k

BRA^NE PONUDE
MUSLIMAN iz Sarajeva, udovac, dobrosituiran ali usamljen, nepu{a}, `eli upoznati slobodnu `enu do 60 godina radi braka i ljep{eg `ivota udvoje. Mob. 060/320-1803.k

52

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI POZDRAV

petak, 25. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

Dvadeset petog januara 2013. navr{avaju se tri godine od smrti na{eg oca

jedinom bratu, ujaku i {uri

SLOBODAN BOBO PU[ARA

DU[ANA (JOVE) SPASOJEVI]A
nosilac Partizanske spomenice 1941. dobitnik [estoaprilske nagrade grada Sarajeva

Ljubav, bol i tuga su beskrajni. Uvijek }e{ biti sa nama. Volimo te. Tvoji: Milena, Slobodanka, Ognjen i Jusuf
2074

Toga dana u 15 ~asova posjetit }emo njegov grob i polo`iti cvije}e. S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomene na njegov plemeniti lik. Porodica
AX

SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom kolegi i prijatelju

Danas se navr{ava sedam tu`nih dana otkako nije sa nama na{a voljena supruga, mama, sestra i baka

JOSIP RAGU@
1995 - 2013.

SULEJMANU RED@I]U

SPOMENKA TRAVAR

S ljubavlju, tvoji: Jana, Melita i El|o
2611

Neka mu je lahka zemlja bosanska. Mustafa Kulenovi} sa porodicom
2614

Dvadeset petog januara 2013. godine navr{ava se 6 tu`nih mjeseci od kada nas je napustila na{a draga

Hvala ti za svu ljubav, nje`nost i dobrotu koju si nam podarila za `ivota.
POSLJEDNJI POZDRAV

cijenjenom nau~niku

Ma koliko suze teku po na{im licima na kraju se sjetimo da si nas ostavila mirno i spokojno kako si i `ivjela. Danas, 25. januara 2013. godine, u 12 sati posjeti}emo grob na{e drage Spomenke, u sarajevskom groblju Sveti Marko - Miljevi}i. Vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima. Tvoja porodica
2076

SILVIJA OTA[EVI]

Sa tugom i ljubavlju, njeni najmiliji Irena, Fabijan i Markus
111

akademik, prof. dr. sc. SULEJMAN RED@I]

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE

dragoj prijateljici

Dvadeset petog januara 2013. navr{ilo se dvadeset godina od kada nije sa nama na{a draga

Pro{la je godina od kada nas je napustila na{a voljena
S neizmjernim po{tovanjem i neizmjernom tugom, Azijada i Hilmija [uljak
2078

HIBI BA[I]

TANJA LJUBOJE

ZVONKO KARA^I]

D@ENANA [EHU, ro|. KEMURA
25. 1. 2012 - 25. 1. 2013.

Obitelj Korene
2615

Tvoji: suprug Slavko, k}erka Ljiljana, sin Vanja sa svojim porodicama
AX

Zate~eni vije{}u o smrti na{eg dragog Zvonka, izjavljujemo sau~e{}e na{oj prijateljici Dani. Sunita, Mirela, Zoran i Nihad
2613

S ljubavlju i tugom, porodica
2599

OSLOBO\ENJE petak, 25. januar/sije~anj 2013.
SJE]ANJE na dragog sina i brata

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
SJE]ANJE

53

HARUN ARIFAGI]
1987 - 2013.

OSMAN (FERIZA) KASTRAT
1929 - 1993.

Dvadeset petog januara 2013. navr{ava se 20. godina otkako je na{ dragi rahmetli Osman Kastrat iz Gusinja preselio na ahiret. Sa dubokom tugom ali i ponosom bio si i ostao na{ uzor. Sa tugom u srcu i suzom u o~ima. Mama Nad`a i brat Hajdar
2610

Tvoja dobra djela, po{tenje, besjede i muhabet jo{ uvijek se spominju u tvome kraju i tvojoj ~ar{iji. Uz vje~ni rahmet neka ti dragi Allah d`elle {anuhu podari d`ennet. Vje~no zahvalni: supruga Zinka, sinovi Ismet, D`evdet, Safet, Senad, Sehad, k}erka Senada, brat Halim, sestra Elmaza, zet, snahe, unu~ad i ostala rodbina
111

SJE]ANJE

Prije sedam godina svoje blage o~i sklopio je na{ voljeni

POSLJEDNJI POZDRAV na{em cijenjenom dugogodi{njem saradniku

dr. DIVNA PETKOVI]
1960.

LJUBICA PETKOVI], ro|. ALEKSI]
1973.

SIMEON PETKOVI]
1973.

NAIL OMERAGI]
27. 1. 2006 - 27. 1. 2013.

SONJA LISAC, ro|. PETKOVI]
1973.

Njegova toplina i plemenitost ispunjavaju nam vrijeme od tada. Sa ljubavlju i po{tovanjem,

akademiku SULEJMANU RED@I]U
Upravni odbor FONDEKA i Uredni{tvo revije "Fondeko svijet"
2607

Sin, unuk i sestri} Mi{o ^engi} sa obitelji
2572

njegovi: Saliha, Lejla, Senad, Sabrina, Tarik i Hamza
2598

POSLJEDNJI POZDRAV majci na{e kolegice

Vijest da je umro jedan od istaknutih ~lanova Savjeta Bo{nja~ke zajednice kulture "Preporod"

VASVIJA NAFIJA [E^I]

akademik prof. dr. SULEJMAN RED@I]

Izaziva osje}anje istinske tuge i boli. Svjesni smo velikog gubitka za bosanskohercegova~ku znanstvenu zajednicu u kojoj je akademik prof. dr. Sulejman Red`i} u svom predanom radu podario velike doprinose. Kolektiv Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
001

Mati~ni odbor BZK "PREPOROD"
001

OSMRTNICE, OGLASE, NATJE^AJE MO@ETE PREDATI U VA[EM GRADU

POSLJEDNJI POZDRAV na{em dragom

POSLJEDNJI POZDRAV na{em po{tovanom i voljenom direktoru i prijatelju

OSLOBO\ENJE
DOO NOVOTEKS KISELJAK
Tel: 387/30/877-212

MICHAEL WENZLER
1953 - 2013.

IVICI DEV^I]U
Hvala ti za iskreno prijateljstvo. Hikmet Kurto sa porodicom
2596

Ex-World Learning sarajevski tim: Aida, Amra, Andi, Bojana, Cem, Hejdi, Lejla, Maja, Sabina i Selma
2600

54

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

petak, 25. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

Dvadeset petog januara 2013. navr{avaju se tu`ne 22 godine od prerane i surove smrti na{e k}erke i sestre

SJE]ANJE Dvadeset {estog januara 2013. navr{avaju se tri godine od smrti mog jedinog sina

profesor DRAGICA KALABA
iz Sarajeva

VLADIMIRA (SVETOZARA) MARJANOVI]A
Sa ljubavlju koju ni smrt ne prekida i tugom koju vrijeme ne lije~i ostaje{ u na{im srcima i mislima. Porodica

Toga dana posjeti}emo njenu vje~nu ku}u, okititi cvije}em i zaliti suzama. Vje~no o`alo{}eni roditelji i brat
2595

2558

POSLJEDNJI POZDRAV dragom prijatelju

SJE]ANJE Sa po{tovanjem, ljubavlju i zahvalno{}u sje}amo se na{ih dragih roditelja

akademik prof. dr. SULEJMAN RED@I]

had`i ALIJE RESULOVI]A
1927 - 2013.

i

D@EMILE RESULOVI], ro|. [ARI]
1970 - 2013.

Po{to smo ostali rano bez na{eg dragog oca, majka je posvetila ~itav `ivot nama - djeci, podnose}i dostojanstveno i hrabro sve neda}e u `ivotu, zbog ~ega smo joj posebno zahvalni.

Porodica Dinarevi}
2594

Sa ljubavlju ~uva}emo uspomenu na Vas. Va{i Nevzeta i Ismet
2566

Dvadeset osmog januara 2013. navr{i}e se godina od kada je umrla na{a draga

TU@NO SJE]ANJE Dvadeset pet godina mislimo, volimo i sje}amo se na{eg dragog

BRANKA KOSORI], ro|. ^E^AR
ro|ena 1939. godine u Sarajevu

prof. dr. ALEKSANDAR STAJI]
25. 1. 1988 - 25. 1. 2013.

U subotu, 26. januara 2013. godine, okupi}emo se na gradskom groblju u Banjaluci, polo`iti cvije}e na njen grob te sa familijom, prijateljima i kom{ijama odr`ati pomen. S ljubavlju i po{tovanjem ~uva}emo sje}anje na Tebe, Tvoj mili lik i Tvoju neizmjerno dobru du{u. Vje~no o`alo{}eni: tvoji sinovi Dragan i Darko, brat Ranko sa porodicom, unuke Tamara, Tina i Milica, sestri~ina Verica sa porodicom, te ostala rodbina, kumovi, kom{ije i prijatelji

Sa po{tovanjem se sje}amo Tvoje velike ljubavi i po{tenja, dobrote za sve ljude. Zauvijek u na{im srcima. Tvoji: Nevenka, Anja sa Acom
2486

2593

TU@NO SJE]ANJE U srijedu, 30. januara 2013, navr{ava se 20 godina od smrti na{e drage Dvadeset petog januara 2013. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti na{e drage i plemenite

MILKE (MILKICE) BEL^AK
ro|. 2. 7. 1915. god. u Sarajevu Tvoja dobrota i plemenitost ~esta su tema na{ih razgovora. U subotu, 26. januara 2013. godine, u 14 sati }emo se okupiti na njenom vje~nom po~ivali{tu u groblju Sv. Mihovila u Sarajevu. S ljubavlju i po{tovanjem! Obitelj Terke{
111

SAMIJE ([EMSE i ZAIMA) KA@INI]

Uvijek }e{ biti sa nama. Hatma-dova }e se prou~iti istog dana u Begovoj d`amiji. Tvoji najmiliji: bra}a Azim sa porodicom, Ahmet, Smajo i Hivzija, sestre Sabira i Safija sa porodicom
2148

OSLOBO\ENJE petak, 25. januar/sije~anj 2013.
SJE]ANJE SJE]ANJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
SJE]ANJE

55

na na{e drage roditelje

na na{e drage

ELEDIN EDO KU^KOVI]
januar 2007- januar 2013.

KATARINA JOVANOVI]

SIMO JOVANOVI]

RABIJA MECAN, ro|. LIPA
20. 1. 2006 - 20. 1. 2013.

IZET MECAN
25. 1. 2000 - 25. 1. 2013.

Sje}anje ostaje zauvijek. Porodica
2070

Neizmjerno vas vole, va{a djeca
2554 2588

Porodica

IN MEMORIAM

TU@NO SJE]ANJE

na na{eg kuma

Danas se navr{ilo {est godina otkako nije sa nama na{a draga

STOJANKA TISA
Ro|ena 1937. u Sarajevu - umrla 17. 1. 2013. u Beogradu

FADILA BUCU DOBRA^U

Draga Stojanka, tvoj tih i dostojanstven odlazak ne zna~i i na{ zaborav. Hvala ti na iskrenom prijateljstvu koga }emo se sa ponosom sje}ati. Tvoje: dr. Nada Kne`evi} i Sretenka U}ukalo Kosmajac
2592

FAHIRA KAPETANOVI], ro|. PA[I]
1944 - 2007.

Njegovi: Edo E., Maid, Amir, Edo A., Proha, Bibo i Mauro
2064

S ljubavlju i po{tovanjem,
SJE]ANJE
SJE]ANJE

na supruga, oca i djeda

na mog dragog

njeni: Rizo, Mirza, Ne}ko, Neno i Alma
2584

AHMEDA (HAMIDA) ORU^EVI]A
25. 1. 2011 - 25. 1. 2013.

RADIVOJA \ORDANA
25. 1. 2008 - 25. 1. 2013.

POSLJEDNJI POZDRAV

dragoj prijateljici

Te{ko je rije~ima iskazati bol i tugu.

prof. JASMINKI SPAHO, ro|. [EHOVI]
2525

Porodica
2589

@ivot nestaje u trenutku, ali sje}anje ostaje zauvijek. Tvoja Dragica i svastike Danica i Milica sa porodicama

Dvadeset petog januara 2013. godine navr{ava se 40 dana od smrti moje majke

POSLJEDNJI POZDRAV

i posljednje hvala za prijateljstvo i dru`enje u lijepim i te{kim vremenima. Tanja, Zora, Jelena, Rajna, Nada i Milena
2571

majci na{e prijateljice Lejle

[TEFICE KONJI^ANIN, ro|. KREKOVI]

TAMARA ISAKAGI], ro|. DERVI[EVI]

POGREBNE USLUGE MARTINOVI] SARAJEVO
Kompletne pogrebne usluge za sve konfesije. Usluge obavljamo na svim gradskim grobljima, kao i na grobljima {irom BiH. Dovozimo umrle iz cijele Europe u roku 24 sata. Obavljamo ekshumacije i kremiranje. Vr{imo preuzimanje 0-24 svakim danom, sa uslugama na{e mrtva~nice. Kada Vam je najte`e, mi smo tu da Vam pomognemo! Tel. 00 387 33 468-380 Mob. 00 387 61 191-010
2079

S ljubavlju i po{tovanjem, ~uvam uspomenu na tebe. Tvoj sin Damir
2067

Diana, Vanja, Mersiha, Suzana A., Suzana D., Tihana, Vema, Mariana, Ru`a, Nina, Ermina, Sabina, Mirna, Amneris i Catalina
2069

56

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
NEDJELJKA NE\A KNE@EVI]

petak, 25. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Draga Ne|o! S dubokim bolom, s neizmjernim po{tovanjem, oprostili smo se od tebe. O`alo{}eni smo. Tvoji prijatelji, generacije u~enika, sje}a}e se vedrog lika, prijateljstva koje si u svakoj prilici izra`avala, korektnog odnosa, dostojanstvenog dr`anja i ljepote, obrazovanja koje si nesebi~no prenosila na u~enike, ponekad bila i stroga, a bila si im istovremeno i prijatelj i drug. Krasilo te po{tenje i ljubav prema svom pozivu. Te osobine ispoljavala si svakodnevno prilikom preno{enja znanja na u~enike. Pedago{ko-obrazovni posao radila si sa puno entuzijazma, razvijala si kod u~enika samopouzdanje i sigurnost, pru`ala im podr{ku i podsticala interesovanje za u~enje, ~itanje, razmi{ljanje i razumijevanje. Mi, tvoji prijatelji, sje}a}emo se tvoje vedrine, optimizma i podr{ke koje si u dru`enju nesebi~no ispoljavala. Sada je, draga Ne|o, puno boli i tuge u nama. Te{ko je rije~ima iskazati koliko nedostaje{ svojim najbli`im, a jo{ te`e pomiriti se sa tim da ostaju samo uspomene na djetinjstvo, djevoja{tvo i mladost, na zrele godine kad si upoznala odgovorni posao obrazovanja i bila uvijek privr`ena svojim radnim obavezama. Ponosni smo {to si nam bila kolegica i prijatelj. Tvoji: Enisa, Fika, Jelena Lela i Nada
88104

IBRAHIM (SMAILA) BE[LAGI]

iznenada preselio na ahiret 13. januara 2013. u 62. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 25. januara 2013. godine, u 14.45 sati (poslije ikindija-namaza) u Gornjoj d`amiji u Doboju. O`alo{}eni: supruga Maida, k}erka Azra, sin Emir, brat Sakib, sestra Zemka, familije Be{lagi}, Kamari}, Kalaba, Janju{evi}, Bruskeland, Brki} i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji. Ku}a `alosti u Doboju je u ulici Solunskih dobrovoljaca S-100, ulaz 29/34.
2071

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Dvadeset petog januara navr{ilo se {est mjeseci od kada nije sa nama voljena majka, baka i prabaka

IVICA (IVANA) DEV^I]

FAHRA (SALIHA) MORNJAKOVI], ro|. [ABANOVI]
preselila na ahiret u srijedu, 23. januara 2013, u 76. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 25. januara 2013. godine, u 13.30 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: k}erka Merima, sestra Hafa, unuke Belma i Melika, praunuk Jasmin, sestri~na Emira, sestri}i Emir i Esad, te porodice ^akar, Zaimovi}, Pavlovi}, ]ori}, Klju~i} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u Bakijskoj d`amiji.
000

preminuo 22. januara 2013. u 80. godini. Sahrana }e se obaviti 25. januara 2013. godine u 13 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: supruga Mira, k}erka Elizabeta, zet Mugdim, brat Vlatko, sestre Sonja i Mira, brati}i Ivica i Pjer, sestri}i Karlo, Igor i @eljko, sestri~ina Mirna, Karin i Goga, Kulenovi} Sini{a, te porodice Dev~i}, Penji}, Überbacher, Mali}, Medvidovi}, ^impo, Ibi{evi}, Ani~i}, Glavota, Golemac, Nerber, Riter, Kurto, Muratovi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije
2591

BORKA DAMJANOVI]
Draga na{a majko, te{ko se pomiriti sa istinom da smo ostali bez tebe. Ti si ostavila tragove koji se ne bri{u, sje}anja koja ne blijede i dobrotu koja se pamti. Znaj da dok `ivimo mi, `ivjet }e{ u nama, jer si svu svoju ljubav dala nama. Sin Mi{o, k}erka Savka, zet Mirko, Branko Mu~ibabi} sa Sonjom, Petrom i Viktorom, Sandra Ra{eti} sa Sa{om, Nadom i Marinom, Maja ^amur sa Sa{om, Anom i Viktorom, Goran i Maja, Tamara
2606

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo porodicu i prijatelje da je na{ dragi suprug, otac i djed

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

DAMJAN (KOSTE) ARNAUTOVI]
preminuo 23. januara 2013. u 73. godini.

TU@NO SJE]ANJE

FAZILA (ESADA) PU[KA - SMAJI]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 24. januara 2013, u 60. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 25. januara 2013. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo.

Sahrana }e se obaviti 25. januara 2013. godine u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga An|a, sinovi Risto i Boris, snahe Sanja i Snje`ana, unuka Ena, prodice Cvjetkovi}, Adilovi}, Loskant, Peri}, Dizdarevi}, Mikuli}, Rondi}, te ostala mnogobrojna porodica i prijatelji
000

SADIK (ALIJE) HAD@I]
25. 1. 2006 - 25. 1. 2013.

EMINA (had`i DERVI[A) HAD@I], ro|. MULAGI]
1. 1. 2008 - 25. 1. 2013.

POSLJEDNJI POZDRAV

O`alo{}eni: sin Mirza, k}erke Samra, Nermina, brat Enver sa porodicom, zaovi~ne Sukejna i Jasmina, Karovi} Adila sa porodicom, Bav~i} Aj{a sa porodicom, te porodice Pu{ka, Smaji}, Mori}, Ramusovi}, Mangafi}, kao i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindija-namaza (14.30 sati) u d`amiji Dobrinja (Dobrinja III). RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH

FAHRA MORNJAKOVI]
Vesna, Zoran, Sanda, Sa{a i baka
111

S ljubavlju i po{tovanjem, porodica
2561

000

OSLOBO\ENJE petak, 25. januar/sije~anj 2013.

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

57

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a majka, sestra, nana i pranana

DUND@A POLJO, ro|. HUREMOVI]

preselila na ahiret u ~etvrtak, 24. januara 2013, u 89. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 25. januara 2013. godine, u 14.30 sati na mezarju Ravne Bakije. O`alo{}eni: sinovi Sakib i Mujo, k}eri Sabaheta, Remika, Munevera, Mubera i Amela, unu~ad Amra, Sandra, Sanela, Alen, Ajla, Sanela, Zlatko, Damir, Sandro, Minea i Kenan, praunu~ad Borut, Nadan, [tefani, Anamaria, Ivana, Amar i Mirza, nevjeste Enila i Stana, zetovi Zlatko, Sead, Behd`et, Zdenko i Felix, brat Reuf, te porodice Poljo, Huremovi}, Mujezinovi}, Ferhatbegovi}, Kravi}, D`igoli, Bla`evi}, Kahved`i}, Perendija, Arnautovi}, Had`ibegi}, Mangelbegler, Dedi}, Brki} i ostala rodbina i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u Bakijskoj d`amiji.
002

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em prijatelju

ZULIJA (SALKE) KARAHOD@A, ro|. DRAGOVI]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 24. januara 2013, u 78. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 25. januara 2013. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: sinovi Mirsad i Senad, k}erka Mirsada, snahe Safija i Rasma, zet Zahid, unu~ad Nermin, Armin, D`eneta, Lejla, Ermin i Arnela, brat Vejsil sa porodicom, sestre [emsa i Ned`iba sa porodicama, djever Nezir sa porodicom, jetrva Zada sa porodicom, te porodice Karahod`a, Dragovi}, Uglje{a, Do{lo, Prando, Hukara, Bi~evi}, Kuni}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana ku}i merhume u 14 sati, Zabosnice 8, Ilid`a. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

HRUSTEM-beg (OSMAN-bega) MEDO[EVI]

preselio na ahiret u ~etvrtak, 24. januara 2013, u 96. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 25. januara 2013. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz obezbije|en ispred Careve d`amije sa polaskom u 13 sati do groblja i nazad. O`alo{}eni: sinovi Rifet i Safet, k}erka Refija, unuci Jasmin, Damir i Edin, unuka Aida, praunuk D`an, praunuka Albina, snaha Jasna, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, te porodice Medo{evi}, Herenda, Tabakovi}, Bo{kovi}, Mo}evi}, Arslanagi}, [erifovi}, Bajraktarevi}, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i `alosti, Ul. Ismeta Mujezinovi}a br. 12/prizemlje.
002

IVICI DEV^I]U

od Karla i Ivice Murga
2602

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

had`i RAMIZA-hanuma (MEHE) FO^AK - ABLAKOVI], ro|. SPAHI]
preselila na ahiret u srijedu, 23. januara 2013, u 90. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 26. januara 2013. godine, u 12.30 sati na mezarju Hambina carina - [iroka~a. O`alo{}eni: k}erka Zefira, sin Rasim, zetovi Sakib, Jahija, Sa{a i Kenan, snahe Mersa i Milada, unuke Vahdeta, Tahija, Jasmina, Naida i Ilma, unuk Tarik, praunu~ad Tasnim, Hilal, Eman, Lina, Benjamin i Kan, te porodice Ablakovi}, Fo~ak, Spahi}, ]ati}, Feriz, Halvad`ija, Vikalo, Musi}, Pleh, D`indo, Vanderberg, Majstorovi}, @iga, Palini}, Halilovi}, Musli}, Had`ihalilovi}, Bajramovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije podne-namaza (12.30 sati) u d`amiji Bakareva - Bistrik. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

TAJIBA HAD@I], ro|. [LJIVO

BE]IR (ABDURAHMANA) HASANBEGOVI]

preselila na ahiret u srijedu, 23. januara 2013, u 87. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 25. januara 2013. godine, u 13.30 sati na mezarju Ni{an - Jar~edoli. O`alo{}eni: k}erke Sabaheta, Hidajeta i Rizajeta, brat Safet, zetovi E{ref Spahi} i Mustafa Mujo Klepo, unuci Ermin, Ajdin, Mirza i Emir, unuke Alma, Anesa i Nejla, praunu~ad Hamza i Lejla, snahe Fehma, Zaha i Munira, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, amid`i}i i amid`i~ne, daid`i}i i daid`i~ne, teti}i i teti~ne, djever Mustafa sa djecom, te porodice Had`i}, [ljivo, Serdarevi}, Spahi}, Klepo, D`in, Kukavica, Bi{evac, Ja`i}, Fisovi}, Adilovi}, Merina, ^olpa, Perviz, Budimli}, Kari}, Pilav, Pekmez, Kurtovi}, Jonuz, Sabljica, Kunduklija, Rid`al, Tuzlak, Spaho, Babi}, Hasanovi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.30 sati u porodi~noj ku}i u Ulici Gornje Tr~ivode br. 50.
000

preselio na ahiret u srijedu, 23. januara 2013, u 70. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 25. januara 2013. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Sabaheta, sin Abdulkader, snaha Enisa, unuci Dino i Edim, brat Salko Gotovu{i}, brati}i Arslan, Damir, Senaid i brati~na Senida, tetki}i i tetki~ne Salko, Meliha, Asim, Mirsad i Mersid, svastike Satka i Nusreta sa djecom Erdal, Denis, Merdim, Ermina, Rejhan i Jasmina, te porodice Hasanbegovi}, ^i~i}, Jahinbegovi}, ]atovi}, Gotovu{i}, Ibi{begovi}, Dervovi}, Asimovi}, [akovi}, Rujevi}, Meki}, Crnovr{anin, ]orovi}, Begovi}, Vujinovi}, Ha{imbegovi}, Tari}, Prohi}, Loni}, Muratovi}, Gusinac, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu rahmetlije u 14 sati, Ul. prvomajska 17/III. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

58

PREDAH

petak, 25. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
21. 3. - 20. 4.

Pomisao da se nalazite ispred drugih odslikava va{u potrebu za dominacijom ili potrebu da zavedete nova pravila poslovanja. Neprijatnost koja vas o~ekuje predstavlja logi~an slijed doga|aja i reakciju na va{e pona{anje. Ne mo`ete lako promijeniti ne~iju volju i mi{ljenje, ponekad ni upornost nije dovoljna. Izbjegavajte stresne situacije koje vas suvi{e iscrpljuju. Postoje iznenadni doga|aji na poslovnoj sceni koji vas ometaju da u potpunosti ostvarite namjere. Potrebno je da prona|ete neko zaobilazno rje{enje. Emotivni izazov ili nova avantura mo`e imati i negativne posljedice. Ponekad zabranjeno vo}e donosi gorak ukus. Prijat }e vam vi{e sati zdravog sna, obratite pa`nju na svoje snove.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI
Ispo{tujte ne~iju ulogu u poslovnoj saradnji, jer korisne informacije mogu da vam obezbijede odre|ene olak{ice koje vam nedostaju. Izbjegavajte novu raspravu sa voljenom osobom, nema potrebe da se dokazujete na pogre{an na~in ili protiv ne~ije volje. Obratite pa`nju na uredniji na~in `ivota.
23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

Nema razloga da strogo forsirate poslovno-finansijske planove, jer nova orijentacija u razmi{ljanju i djelovanju donosi bolju satisfakciju. Zatra`ite ne~ije stru~no mi{ljenje ili prakti~an savjet. Nepotrebno isku{avate partnerovo strpljenje, mo`ete za`aliti zbog nekih izgovorenih rije~i ili ishitrenih postupaka. Priu{tite kvalitetnije uslove relaksacije. Djelujete neskromno u poslovnim nastupima i ne dozvoljavate da se neko suprotstavlja va{im zahtjevima. Zbog va{eg autoritativnog pona{anja uslijedi}e razli~iti komentari i rije~i kritike. Nema potrebe da pri~ate o stvarima koje ne poznajete dovoljno ili da se energi~no suprotstavljate svom partneru bez dobrog povoda. Slobodno vrijeme posvetite omiljenom hobiju. Va{ na~in razmi{ljanja u ovom trenutku predstavlja pun pogodak. Poslovni stil koji zagovarate pozitivno uti~e na va{u popularnost u dru{tvu saradnika. Smi{ljate novi izgovor za neka neispunjena obe}anja, ali va{ partner ima jasne zahtjeve i ne}e dozvoliti da ga pomjerate u drugi plan. Poti~ite vedro i optimisti~ko raspolo`enje. Va{ entuzijazam nailazi na izvjesno negodovanje u dru{tvu saradnika, prati vas nerazumijevanje sa jednom uticajnom osobom. Nema potrebe da rizikujete oko poslovno-finansijskih pregovora ili u situacijama kada postoji neki vid zabrane. Stvari nisu tako jednostavne, kao {to biste `eljeli da ih predstavite pred bliskom osobom. Potrebne su vam razli~ite mjere opreza. Va`no je da prihvatite sve nu`ne okolnosti u poslovno-finansijskoj saradnji, kao i da ispo{tujete osnovni protokol u odnosu prema saradnicima. Ponekad djelujete previ{e sitni~avo, nema potrebe da komplikujete zajedni~ki dogovor. Djelujete uznemireno, {to predstavlja lo{ predznak u susretu sa voljenom osobom. Izbjegavajte stresne situacije. Obratite pa`nju na ne~iju primjedbu, nema razloga da se pona{ate kao preveliki optimista u poslovnim susretima. Umjerenost predstavlja najbolje rje{enje, zatra`ite na vrijeme ne~iji savjet ili stru~no mi{ljenje. Izbjegavajte osobu koja vas ~esto nepotrebno optere}uje teatralnim pona{anjem. Va`no je da sa~uvate psiholo{ku ravnote`u. Uporno zagovarate profesionalne ciljeve i imate odre|ene zahtjeve od kojih ne `elite lako da odstupite. Sve se svodi na sposobnost dobre procjene i uspje{nog djelovanja na razli~itim nivoima. Nema potrebe da isku{avate osobu sa kojom se nalazite u ljubavnoj ili prijateljskoj vezi. Sa~uvajte prisebnost duha i zrno mudrosti. Stalo vam je da ostavite veliki utisak na okolinu ili na jednu uticajnu osobu. Potrudite se da sa~uvate pravu mjeru vrijednosti i dobre kriterijume u poslovnim pregovorima. Budite dovoljno promi{ljeni i uzdr`ani. Prenesite dobro raspolo`enje i emotivnu inspiraciju i na svog partnera. Neka va{a osje}anja budu ispred glasa razuma. Prate vas dobre okolnosti i faktor sre}e, o~ekuje vas zapa`eni uspjeh na razli~itim stranama. Va`no je da se pravilno organizujete, postoje rezultati koji istovremeno potvr|uju va{e intelektualne i prakti~ne sposobnosti. Neko umije da vas ispuni emotivnim zanosom. Poti~ite pozitivnu orijentaciju u raspolo`enju i mi{ljenju.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

OGLASNA SLU@BA: Tel/fax: 205-938 GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba Vildana SELIMBEGOVI] VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: DIREKTOR: 1602000000317116, Ned`ad [ADI] UNICREDIT BANK DD, UREDNI[TVO: transakcijski ra~un broj: Safet HUREMOVI], Mirza ISLAMOVI], 3383202250044019, Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], SPARKASSE BANK DD Sarajevo, Daniel OMERAGI], Jakub SALKI], Mirela transakcijski ra~un broj: SEKULI], Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO 1990490005630121, POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski PRODAJA: ra~un broj: 1872000000045887, Fax: 465-727, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, Tel: 276-967, 455-558 filijala Sarajevo, transakcijski ra~un broj: e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba 5715000000017279 MARKETING: Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” Meliha Hod`i} Zorica Pand`i}, {ef DTP-a Fax: 472-901 [tampa: Unioninvestplastika dd, Tel: 472-899, 468-161, Semizovac bb 276-968, 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018; Uprava 234-718, fax: 461-007; Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903,

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: mekost, aladar, ris, vo, ozal, f, kanape, ab, raj, nekar, okata, ita, karitas, strv, rokeri, tatari, asas, jo{ika, tnt, alt, zaspati, poeta, kotur, arka, mez, la, ~, amputirat, izravnavati.

Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142

nim vijencem, a 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiH-a. Oslobo|enje je 1989. godine progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`im uslovima" agencije Inter Press i Service, nagradu "za zajedni~ki rad novinara razli~itih nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" fondacije Alfons Komin (Barselona), nagradu "za borbu protiv ksenofobije" Kluba evropskih rektora, nagradu za ljudska prava "Saharov" Evropskog parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih novinara, Medalju ~asti Fakulteta za novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja novina (FIEJ), Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju listovima koji se bore za istinu dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD).

Vije}e za {tampu u Bosni i Hercegovini Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH www.vzs.ba Prvi broj Oslobo|enja {tampan je 30. avgusta Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista, obratite se VZ[ u BiH 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je 1963. e-mail: info@vzs.ba, godine Ukazom predsjednika Tita odlikotel: +387 33 272 270 vano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlat- tel/fax: +387 33 272 271

Danas obla~no sa snijegom, na jugu Hercegovine sa ki{om. Poslije podne na jugu prestanak padavina i smanjenje obla~nosti. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, na zapadu jak sjeveroisto~ni, na jugu Hercegovine prije podne slab, promjenljivog pravca, poslije podne u ja~anju i skretanju na sjeveroisto~ni. Ujutro }e temperatura biti u intervalu od -3 do 3, na jugu Hercegovine od 4 do 8 °C, tokom dana u osjetnijem padu. Sutra obla~no, na sjeveru i istoku zemlje sa slabim snijegom. U nedjelju prije podne prete`no obla~no, u sjevernim i isto~nim predjelima sa slabim snijegom. U ponedjeljak prije podne prete`no sun~ano, poslije podne novo prolazno naobla~enje zahvati}e zapadne predjele, a do kraja dana i ve~eri ve}i dio zemlje. U utorak prete`no sun~ano. U Sarajevu obla~no sa snijegom. Puha}e slab, sjeverni vjetar. Minimalna temperatura -3, maksimalna dnevna 0 °C.

Na ve}em dijelu Balkanskog poluostrva, u oblasti Crnog mora i u vi{im predjelima Britanskih ostrva danas }e biti obla~no sa snijegom, a o~ekuju se i obilnije snje`ne padavine. Ki{a i pljuskovi se o~ekuju u oblasti Atlantika i na Pirinejskom poluostrvu, a obilnijih pljuskova sa grmljavinom bi}e na jugu Balkana i u oblasti Egejskog mora. U ostalim predjelima suho. Vjetar olujnih ja~ina o~ekuje se u oblasti Atlantika, Sredozemlja i Crnog mora. Najhladniji glavni evropski grad bi}e Oslo sa ~ak -16, najtopliji Lisabon sa 16 °C. Na Balkanu obla~no i osjetno hladnije sa snijegom, a ponegdje i sa obilnijim snje`nim padavinama. Na jugu Jadrana, na jugu Balkana i u oblasti Egejskog mora bi}e i obilnijih pljuskova sa grmljavinom. Poslije podne na Jadranu razvedravanje i ja~anje bure. U ostalim predjelima sjeverozapadni vjetar u poja~anju, a na jugu Balkana i u oblasti Egejskog mora o~ekuje se jak ju`ni vjetar. Temperatura od -2 do 5, tokom dana u daljem padu, a na jugu Jadrana i jugu Balkana do 14 °C.

60

KULTURNI VODI^
MEETING POINT
MONAH
misterija, drama re`ija: Dominik Moll, uloge: Vincent Cassel, Déborah François... po~etak u 20 sati. djela nastala od 2009. do 2013. godine, realizirana u razli~itim medijima: svjetlosna instalacija, video instalacija, performans, skulptura i fotografija. Umjetni~ka djela prezentirana na izlo`bi provociraju i propituju strukturu funkcioniranja dana{nje kulture, identiteta, roda, umjetnosti, ali i dru{tva u cjelini. Izlo`ba je za sve posjete otvorena do 9. februara.

petak, 25. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

SARAJEVO

ANA KARENJINA
drama, re`ija: Joe Wright, uloge: Keira Knightley, Jude Law, Aaron Taylor-Johnson... po~etak u 16, 18.30, 20 i 21 sat.

GALERIJE
ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA
Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 sati.

KRITERION
BITI FLYNN

PET LEGENDI
animirana avantura, re`ija: Peter Ramsey, glasovi: Hugh Jackman, Alec Baldwin, Isla Fisher... po~etak u 14 sati.

KINA
KINOTEKA
ORLOVI RANO LETE
dje~iji, re`ija: Sofija Jovanovi} Soja, uloge: Pavle Jovanovi}, Pavle Pola~ek, Ljub~e Popovi}... po~etak u 19 sati.

drama, re`ija: Paul Weitz, uloge: Robert De Niro, Paul Dano, Olivia Thirlby... po~etak u 18 sati.

GABRIJEL
Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati.

CENTAR ZA KULTURU
Retrospektivna izlo`ba slika i bareljefa Kemala Kebe, umjetnika koji je u Javuz sultan Selimovom mesd`idu, kod Starog mosta, imao atelje od 1987. do 1992. godine, u kojem je bila stalna prodajna izlo`ba njegovih radova.

360
drama, re`ija: Fernando Meirelles, uloge: Anthony Hopkins, Jude Law, Rachel Weisz... po~etak u 20.20 sati.

NOVI HRAM
Izlo`ba “Novi svjedoci Holokausta” Muzeja Holokausta iz Skoplja. Izlo`ba je za sve posjete otvorena do 5. februara.

POZORI[TA
BOSANSKO NARODNO
MALI PRINC
premijera, autor: Antoine de Saint-Exupéry, re`ija: Miroljub Mijatovi}, igraju: Haris Had`isejdi}, Kenan Kasum, Tahir Kavaz, Ishak Jalimam, Ena Be~irovi}, Ena Pa{ali}, Kerim Demiri, Amina ]uri}, Ajla Valjevac, Dino Brljevac, Adna Hasani}, Igda Jari}, Tanja Muratovi}, Sven Zrni}, Ajna Kadri}, An|ela Ili} po~etak u 19 sati.

BANJA LUKA

BLACKBOX
Izlo`ba “Muha u crnoj kutiji” promovi{e ovaj vid saradnje izme|u umjetnika i {tamparije, te ponovo popularizuje Ukiyo-e kao vid umjetnosti multioriginala.

CINEMA CITY
GANGSTERSKI ODRED
akcioni triler, re`ija: Ruben Fleischer, uloge: Sean Penn, Ryan Gosling, Emma Stone... po~etak u 22.15 sati.

POZORI[TA
KAMERNI
RADNJA NA UGLU
romanti~na komedija, autor: Mikós László, re`ija: François Lunel, igraju: Dragan Jovi~i}, Muhamed Had`ovi}, Vanesa Glo|o, Senad Alihod`i}, Amar Selimovi}, Aida Bukva, Boris Ler, Rade ^olovi}, Ravijojla Jovan~i}-Le{i}, Nedim D`inovi} po~etak u 20 sati.

MUZEJI
HISTORIJSKI
Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

NEMOGU]E
drama, re`ija: Juan Antonio Bayona, uloge: Naomi Watts, Ewan McGregor, Tom Holland... po~etak u 15.15 sati.

KINA
MULTIPLEKS PALAS
GANGSTERSKI ODRED
akcioni triler, re`ija: Ruben Fleischer, uloge: Sean Penn, Ryan Gosling, Emma Stone... po~etak u 19 sati.

BO[NJA^KI
Otvoren za posjete od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Obilasci uklju~uju Gazi Husrev-begov hamam, postavku umjetni~kih djela U fokusu kolekcije, galerije Mersad Berber i Ismet Rizvi}, te biblioteku. Posjete u pratnji vodi~a od ponedjeljka do petka od 12.30 do 16 sati. Grupne posjete najaviti na 033/279-800 ili info@bosnjackiinstitut.ba.

MUZEJI
GRADA ZENICE
Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17 sati, a subotom po dogovoru (tokom ljeta). Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati.

HOBIT: NEO^EKIVANO PUTOVANJE 3D
fantazijski spektakl, re`ija: Peter Jackson, uloge: Martin Freeman, Ian McKellen, Richard Armitage... po~etak u 13, 16.30 i 19.50 sati.

MLADI
KAPETAN D@ON PIPLFOKS
autor: Nenad Veli~kovi}, re`ija: Ka}a Dori}, igraju: Admir Glamo~ak, Drago Buka, Mario Drma}, Damir Kustura, Mirza Dervi{i}, Adnan Goro, Nermin Tuli}, Mirza Tanovi}, Ismir Fazli}, Suada Ahmeta{evi}, Narda Nik{i}, Alma Merunka po~etak u 19 sati.

HAOS U KU]I: MATORCI DOLAZE
komedija, re`ija: Andy Fickman, uloge: Lisa Addario, Billy Crystal, Lowell Ganz... po~etak u 18 i 19.30 sati.

ART-KU]A SEVDAHA
Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati. Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“. Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati.

ZAMBEZIA 3D
animirana avantura, re`ija: Wayne Thornley, glasovi: Leonard Nimoy, Abigail Breslin, Jeff Goldblum… po~etak u 11 sati.

BIHA]

\ANGOVA OSVETA
akcioni triler, re`ija: Quentin Tarantino, uloge: Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio... po~etak u 15.45, 19 i 22.15 sati.

GALERIJE
COLLEGIUM ARTISTICUM
Izlo`ba “Inicijacija u salonu za proslave” u kojoj su svoje umjetni~ke sposobnosti pokazali: Jusuf Had`ifejzovi}, Edo Vejselovi}, Emir Kapetanovi}, Emir Muteveli}, Emina Huski}, Iva Sim~i}, Jasmina Gavrankapetanovi}-Red`i}, Vladimir Stani{evi}, Nikola Jezdovi}D`onka, Samir Sadikovi}-Babo D`on, Kenan Ha{inbegovi}, Demis Sinan~evi}, Sa{a [kori}, Slavica Marin, Nardina Zubanovi}, Rikardo Dru{ki}, grupa YAGE. Izlo`ba je za sve posjete otvorena da 13. februara.

SARAJEVO
Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 18781918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.

PIJEV @IVOT 3D
avanturisti~ka drama, re`ija: Ang Lee, uloge: Suraj Sharma, Irrfan Khan, Adil Hussain… po~etak u 15 sati.

U POTRAZI ZA NEMOM 3D
animirana avantura, re`ija: Andrew Stanton i Lee Unkrich, glasovi: Vi{nja [iki}, Suzana Nikoli}, Tarik Filipovi}... po~etak u 15.30 sati.

JACK REACHER
akcioni triler, re`ija: Christopher McQuarrie, uloge: Tom Cruise, Rosamund Pike, Richard Jenkins... po~etak u 17.30, 20 i 22.30 sati..

OLIMPIJSKI
Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“. Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati.

KINA
UNA
GANGSTERSKI ODRED
re`ija: Ruben Fleischer, uloge: Sean Penn, Ryan Gosling, Emma Stone... po~etak u 18 i 20.30 sati.

ANA KARENJINA
drama, re`ija: Joe Wright, uloge: Keira Knightley, Jude Law, Aaron Taylor-Johnson... po~etak u 17.30, 20 i 22.30 sati.

KR[ I LOM 3D
animirana avantura, re`ija: Rich Moore, glasovi: John C. Reilly, Jack McBrayer, Jane Lynch... po~etak u 12.40 i 14.55 sati.

ARS AEVI ART DEPO
Stalna postavka Kolekcije Ars Aevi/Muzeja savremene umjetnosti Sarajevo, najzna~ajnije kolekcije internacionalne savremene umjetnosti u regionu Jugoisto~noj Evrope, i projekata budu}eg Muzeja arhitekte Renza Piana. Galerija se nalazi u Centru Skenderija, u ul. Terezije bb. Galerija je otvorena od 10 do 22 sata.

ZENICA

ZERO DARK THITRY
drama, re`ija: Kathryn Bigelow uloge: Jessica Chastain, Joel Edgerton, Chris Pratt... po~etak u 21.15 sati.

U POTRAZI ZA NEMOM 3D
animirana avantura, re`ija: Andrew Stanton i Lee Unkrich, glasovi: Vi{nja [iki}, Suzana Nikoli}, Tarik Filipovi}... po~etak u 13 i 15.10 sati.

TUZLA KINA
MULTIPLEX EKRAN
JACK REACHER
akcioni triler, re`ija: Christopher McQuarrie, uloge: Tom Cruise, Rosamund Pike, Richard Jenkins... po~etak u 15.30, 18 i 20.30 sati.

U DOBRU I ZLU
romanti~na komedija, re`ija: David O. Russell, uloge: Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Robert De Niro... po~etak u 15.45, 18, 20.15 i 22.30 sati.

RAIFFEISEN
Grupna izlo`ba mladih umjetnika: Alen Burazerovi}, Alma Ga~anin, Anesa Kadi}, Amila Berisali}, Adi Karailo, Iman Gavrankapetanovi} i Mustafa ^ohad`i}. Galerija se nalazi u zgradi Centrale Raiffeisen banke, u ul. Zmaja od Bosne bb, otvorena je radnim danom od 8 do 16 sati.

\ANGOVA OSVETA
akcioni triler, re`ija: Quentin Tarantino, uloge: Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio... po~etak u 17.05, 20.20 i 23.30 sati.

POZORI[TA
NARODNO RS

110795
Stalna postavka eksponata ~iji je cilj o~uvati sje}anje na tragediju u Srebrenici i 8.372 osobe koje su tragi~no stradale u genocidu. Galerija se nalazi u ul. Fra Grge Marti}a 2/III. Otvorena radnim danima od 10 do 18, a subotom od 10 do 16 sati, najave na telefon 033/953-170.

ANA KARENJINA
drama, re`ija: Joe Wright, uloge: Keira Knightley, Jude Law, Aaron Taylor-Johnson... po~etak u 17.20, 20 i 22.40 sati.

U POTRAZI ZA NEMOM 3D
animirana avantura, re`ija: Andrew Stanton i Lee Unkrich, glasovi: Vi{nja [iki}, Suzana Nikoli}, Tarik Filipovi}... po~etak u 13 i 15 sati.

POZORI[TA
NARODNO
SUMNJIVO LICE
autor: Branislav Nu{i}, re`ija: Nijaz Alispahi} igraju: Milenko Iliktarevi}, Milica Kero{evi}, Nikolina Ba{karad, Midhat Ku{ljugi}, Nenad Tomi}, Zlatko Jugovi}, Nermin Omi}, Adnan Omerovi}, Enver Hasi}, Sini{a Udovi~i}, Besim Tufek~i}, Nedim Malko~evi} po~etak u 19.30 sati.

RAZVOJNI PUT BORE [NAJDERA
autor: Aleksandar Popovi}, re`ija: Du{an Petrovi}, igraju: Aleksandar Stojkovi}, Boris [avija, Ljubi{a Savanovi}, @eljko Erki}, Goran Joki}, Vladimir \or|evi}, Sla|ana Zrni}, Nikolina Jelisavac, Sandra Ljubojevi}, Goran Simi} po~etak u 20 sati.

ATELJE ZEC
Izlo`ba slika i grafika iz ciklusa “Ku}a od kamena”. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

U DOBRU I ZLU
romanti~na komedija, re`ija: David O. Russell, uloge: Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Robert De Niro... po~etak u 17.35 i 19.55 sati.

\ANGOVA OSVETA
akcioni triler, re`ija: Quentin Tarantino, uloge: Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio... po~etak u 17 sati.

UMJETNI^KA
Samostalna izlo`ba Nele Hasanbegovi} “Govor bjeline”. Hasanbegovi} prezentira

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJE petak, 25. januar/sije~anj 2013. Operacija Pilot
20.30 BHT

TV PROGRAM
SE RI JE

61

Don Alehandro `eli da Laura bude njegova ljubavnica, ali ona to odbija po cijenu `ivota. Zbog sabotiranja posla u Italiji, don Alehandro hladnokrvno ubija Ramira, koji mu je ubio roditelje dok je jo{ bio dijete. Za njega va`i samo jedno pravilo "ko grije{i, pla}a `ivotom". Mafija sumnja u Raffaela te mu prislu{kuju telefon...

Asi

12.15 FTV

Nakon svih peripetija kroz koje su pro{li, Demir i Asi }e se ponovo vjen~ati, te }e tako i njihova k}i Asja najzad dobiti pravu porodicu. Kerim i Defne nakon vjen~anja se odlu~uju nastaniti u Istanbulu gdje }e im se roditi i njihovo dijete. I Aslan je tako|er prona{ao pravu ljubav te }e i on nastaviti tradiciju vjen~anja sa svojom `enidbom sa doktoricom Ind`i.

Dobri pastir
Good Shepherd, 2006.

00.30 PINK

DRAMA

Pod sretnom zvijezdom
17.15 TV1/MRE@A

Re`ija: Robert De Niro Uloge: Matt Damon, Angelina Jolie, Robert De Niro

Za vrijeme studija Edward Wilson postao je ~lan tajne organizacije Scull & Bones zaljubio se u gluhonijemu djevojku Lauru, ali zavela ga je sestra njegovog prijatelja, lijepa Clover. Clover je trudna i Edward se mora o`eniti. Ipak, Laura }e ostati njegova jedina ljubav. U doba Drugog svjetskog rata Edward }e izdati profesora knji`evnosti, koji je bio simpatizer nacista, a to }e na njega skrenuti pozornost agenata za vanjskopoliti~ku sigurnost - za~etnika budu}e CIA. Nakon vjen~anja, Edward dobiva prvi zadatak, odlazi u London...

14. Kre{o ka`e Suzani da je vratio Martinu stan koji je zatim poderao ugovor. Dinu mu~e Nerini planovi koji su sasvim suprotni njezinima. Misliv{i kako ju je vidio u gradu, Martin se za~udi kada prona|e Enu doma u ogrta~u. Zora se povjeri Neri kako joj se ~ini da Suzana pred njom ne{to taji. Zlatko se uputi prona}i obiteljsku zemlju. Ivo i Adam na fakultetu sretnu Enu koja im najavi svoj dolazak na obiteljski ru~ak. Beti predlo`i Suzani da sve zajedno nagovore Ninu da prihvati nasljedstvo. Zlatko je odlu~io tajiti Marini prave rezultate njezine operacije. Sivlija ka`e Beti kako }e smisliti na~in da se Martin vrati. Slaven poku{ava nagovoriti Adama da razgovaraju.

Hladne du{e
22.30 BHT
Cold Souls, 2009.

FIL

M

Relikvija
23.25 RTRS
The Relic, 1997.

FIL

M

KOMEDIJA/DRAMA
Re`ija: Sophie Barthes Uloge: Paul Giamatti, Emily Watson, Dina Korzun, David Strathairn

HOROR
Re`ija: Peter Hyams Uloge: Penelope Ann Miller, Tom Sizemore, Linda Hunt, James Whitmore, Clayton Rohner, Chi Muoi Lo

Sulejman Veli~anstveni
20.00 OBN

Glumac u egzistencijalnoj krizi odva`i se na riskantan zahvat. Naletjev{i na ~lanak o tvrtki koja izvla~i i dubokim zamrzavanjem pohranjuju ljudske du{e, Paul pomisli da je prona{ao klju~ za sre}u za kojom je tragao. Komplikacije po~inju kada postane `rtva "trgovanja du{ama". Nadaju}i se da }e vratiti svoju ukradenu du{u, koju je dobila ambiciozna, ali nedarovita glumica u sapunicama, Paula put odvodi u Rusiju.

Istra`iva~ iz prirodnja~kog muzeja u Chicagu vra}a se iz Ju`ne Amerike sa sanducima koji sadr`e njegove pronalaske. Kada sanduci stignu u muzej, a ne i njihov vlasnik, otkri}e se da je u njima veoma malo sadr`ine. Policija ujedno otkriva i jezivo ubistvo na brodu koji je prevozio taj teret, a potom jo{ jedno u samom muzeju.

Ibrahim odlu~i napustiti proslavu zaruka i vratiti se u lova~ku vilu, {to razljuti Sulejmana. On naredi svojim vojnicima da uhite Ibrahim-pa{u i odvedu u tamnicu. Sutradan ga dovode pred sultana koji je spreman oduzeti mu `ivot. Hatid`e saznaje da joj je suprug uhap{en. Isprva optu`i ostale sultanije zbog skrivanja tog doga|aja, a kasnije zamoli majku da spasi Ibrahimu `ivot. Efsun i Mustafa nastavljaju ljubovati unato~ najavljenom vjen~anju… Sulejman kazni Ibrahim-pa{u tako {to ga vra}a na staru du`nost, smatraju}i da ga je tim potezom u~inio svojim robom za cijeli `ivot.

Cura sa zadatkom 2: Lijepa i naoru`ana
22.55 NOVA KOMEDIJA
Re`ija: John Pasquin Uloge: Sandra Bullock, Regina King, Enrique Murciano Miss Congeniality 2: Armed and Fabulous, 2005.

FIL

Rat za krv
22.40 HRT1 HOROR
Re`ija: Michael i Peter Spierig Uloge: Ethan Hawke, Willem Dafoe, Sam Neill, Claudia Karvan, Michael Dorman, Isabel Lucas, Jay Laga´aia Daybreakers, 2009.

FIL

M

M

Sve }e biti dobro
13.50 FTV

Agentica FBI Gracie Hart, nakon {to je uspje{no rije{ila opasnost na izboru za miss Amerike preru{iv{i se u natjecateljicu, postala je medijska li~nost. Gracie sad vi{e vremena provodi u salonima ljepote nego na streljani te istodobno promovira svoju knjigu. Kad njezina prijateljica, pobjednica Cheryl i Stan budu oteti u Las Vegasu, Gracie se vra}a u akciju da bi ih spasila. Udru`uje se s pravim facama FBI, koji ne `ele izgubiti svoju maskotu, a i boje se da ona vi{e nije u formi kao prije...

Primarijus [mit obavje{tava osoblje bolnice da vi{e ne sumnja da je Nevenka ukrala Antonov novac {to dodatno poja~a nezadovoljstvo kod lije~nice Aleksandre i Antona. Glavna sestra Tamara pronalazi Antonov nov~anik. Zoran odbije Kre{inu ponudu da zajedno po{alju projekt Palisada na natje~aj. Danijel se dolazi ispri~ati Bebi}ima, poku{avaju}i uvjeriti Sun~icu da mu je stalo da budu u dobrim odnosima. Kristina ne `eli priznati Mili da je u vezi sa Slavenom Bebi}em. Ivana [ari} govori susjedi i da je prona{la dodatni posao kod jedne gospo|e...

Vru}e loptice
22.40 TV1 KOMEDIJA
Re`ija: Robert Ben Garant Uloge: Dan Fogler, Christopher Walken, George Lopez Balls of Fury, 2007.

FIL

Godine 2019. zemljom vladaju vampiri, koji se klone smrtonosnih sun~evih zraka, a koji su stvorili tehnolo{ki razvijeno dru{tvo. Vampiri ~ine ~ak 95 posto zemaljske populacije, a 5 posto ljudi slu`e im kao izvor krvi koja se iz njih crpi u "industrijskim postrojenjima". Proizvodnju krvi nadzire korporacija kojom vlada Charles Bromley, za kojeg radi i znanstvenik Edward Dalton. Mu~en savje{}u i egzistencijalnim dvojbama, Edward }e doznati za postojanje pokreta otpora. Dok se zalihe ljudske krvi ubrzano smanjuju Edward }e otkriti da su Lionel i Audrey Bennett prona{li na~in za lije~enje vampirizma...

M

Nuklearna opasnost
21.25 NOVA AKCIJA
Re`ija: Stanley Tong Uloge: Jackie Chan, Jackson Liu, Annie Wu, Bill Tung, Yuri Petrov Jackie Chan's First Strike,1996.

FIL

M

Randy je harizmati~ni stolnotenisa~, ~iji `iv~ani slom na Olimpijadi, izazove smrt njegova oca. Proganjan krivnjom, on iz izuzetnog sporta{a postaje tek biv{im prvakom. Kada ga FBI anga`ira da im pomogne uhvatiti velikog gangstera, klju~nim postaje njegov talent za igranje ping-ponga. Osveta ubijenog oca, nova ljubav i pronalazak smisla `ivota - sve je to pred Randyem u filmu gdje je za pobjedu dovoljna tek jedna maju{na loptica…

Chan Ka Kui je policajac koji sudjeluje u operaciji protiv me|unarodne grupe {pijuna. Kad jedna od njih Jackson Tsui pobjegne, Chan dobije zadatak da ja uhvati. Chan odlazi na put oko svijeta. U ovoj avanturi u Australiji }e mu se pridru`iti i AnnieTsui, Jacksonova sestra.

62
BHT

TV PROGRAM
07.00 Dobro jutro 08.00 Vijesti Program za djecu 08.05 [ta ste danas uradili 08.15 Poko 08.35 Super {pijunke 08.55 Pocoyo 09.00 Grimove bajke: Ivan i Ivana 09.25 Mia i ja 10.00 Vijesti 10.05 Sve }e biti dobro, serija, 9. epizoda 10.50 Zauvijek susjedi, humoristi~ka serija (r) 12.00 Dnevnik 1 12.15 Asi, serija, (r) 13.50 Sve }e biti dobro, serija 14.35 Dnevnik D (r) 14.55 Dokumentarni ~etvrtak: [irina nevi|ena, dok. film (r)

petak, 25. januar/sije~anj 2013.

OSLOBO\ENJE

07.00 Dobro jutro 08.00 Vijesti 08.15 Gorko-slatko, 28/228 (r) Program za djecu i mlade 08.45 Robot Robi, animirana serija, (r) 08.55 Bajke o `ivotinjama, obrazovna serija, (r) 09.10 Frenderi u saobra}aju, animirana serija (r) 09.20 Trolove bajke, animirana serija, (r) 09.45 Mini school 10.00 Vijesti 10.10 Obalska stra`a, igrana serija, 53/61 11.00 Popularna muzika stolje}a: Pjesme stolje}a, 7/8 (r) 12.00 Vijesti 12.15 Ekologika (r) 12.50 Sevdi Mustafa Band, koncert (r) 14.15 Vijesti Program za djecu i mlade 14.30 Robot Robi, animirana serija 14.40 Bajke o `ivotinjama, obrazovna serija, 5/52 14.55 Pravda za svako dijete, 3/5 15.25 BeHa Teens 15.30 Mini school 15.45 Robinja Isaura, serija, 68/167 (r) 16.30 Hronika regija: Krajina 16.55 Vijesti 17.00 BH gastro kutak, kulinarski show 17.30 Kona~no petak 18.45 Business News 19.00 Dnevnik Sport Vrijeme 19.35 Gorko-slatko, igrana serija, 29/228 20.00 Dizajn, strana dok. serija, 3/4 20.30 Operacija “Pilot”, igrana serija, 3/4 21.20 Dimenzija vi{e, program iz kulture 21.50 Business News 22.00 Dnevnik 22.30 Hladne du{e, film 00.10 Dizajn, strana dok. serija, 3/4 (r) 00.35 Hronika regija: Krajina (r) 01.00 Kona~no petak (r)

FTV

06.00 06.30 09.00 09.10

RTRS

10.00 10.35 11.25 11.30 12.00 12.15

Info kanal Jutarnji program Vijesti Su|enja u Hagu, pregled Mala TV Bili jednom jedni istra`iva~i, crtana serija Kvizolog, kviz za djecu (r) Enciklopedija velikih li~nosti, obrazovni program Ljetne ljubavi, omladinska serija Dnevnik 1 Li san, vjetar palate, serija (r)

06.10 Predaj se srce, igrana serija,17/94 (r) 07.00 Promo 07.05 Tek ro|eni, igrana serija, 9/26 08.05 Red magazin, showbiz magazin 08.35 Portreti nacija, historijski serijal, 13. ep. 09.00 Promo 09.05 Vjetar u le|a, igrana serija, 33. ep. (r) 10.00 Promo 10.05 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 13/75 (r) 11.00 Bliznakinje, igrana serija, 47. ep. (r) 12.00 Makeover - upoznaj novog sebe 12.15 Ja biram goste, dijalo{ka emisija (r)

TV1

06.00 Bandini, serija, 257. ep. 06.45 Tiha oluja, serija, 35. ep. 07.48 TV-izlog 08.10 Take{ijev dvorac, zabavno-sportski TV-show 08.28 Bumba, crtani film 15 i 16. ep. 08.40 Nodi, crtani film, 9. ep. 09.00 Moji d`epni ljubimci, crtani film, 19. ep. 09.15 Bratz, crtani film, 29 i 30. ep. 09.51 Bakugan, crtani film, 147. ep. 10.15 Beyblade, crtani film, 29. ep. 10.38 Virus attack, crtani film, 59. ep. 10.52 Winx, crtani film, 49. ep.

HAYAT

06.00 Nasljednici, telenovela (r) 07.00 Udri mu{ki, jutarnji program 09.45 Ljubav, navika, panika, serija 10.15 Kuvanje i muvanje, emisija 11.00 Info top, vijesti 11.05 Vremenska prognoza 11.25 Balkanska posla, reality emisija 12.30 Brze pare, kviz 13.30 Nasljednici, telenovela 14.30 Sudnica, reality emisija

PINK

06.10 Iron man, crtani film 06.20 Chaotic, crtani film 06.55 Wolverine i x-man, crtani film 07.20 Ma|ioni~ar, crtani film 07.40 Kornja~a Hero, crtani film 08.05 Bebe dinosauri, crtani film 08.20 Casper u {koli strave, crtani film 08.35 Princ iz Bel Aira, humoristi~na serija (r) 09.05 Gorki `ivot, turska serija (r) 10.20 Stol za 4, kulinarski show (r) 10.55 Oluja u raju, meksi~ka sapunica 11.55 OBN Info 12.05 Ru`a vjetrova, hrvatska sapunica (r)

OBN

Lud, zbunjen, normalan
21.00
15.20 Vijesti 15.30 Zauvijek susjedi, humoristi~ka serija 16.00 Bumerang, 23. ep. 16.40 Poko, crtana serija 17.00 Federacija danas 17.25 Ljubav i kazna, 12. ep. 18.55 Grimove bajke: Ivan i Ivana Moj auto Stanje na putevima Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 TV Bingo Show 21.00 Lud, zbunjen, normalan, serija 21.25 Svjetsko prvenstvo u rukometu: Hrvatska - Danska, polufinale, prijenos 23.00 Dnevnik 3 Finansijske novosti Stanje na putevima 23.30 Svjetsko prvenstvo u rukometu: [panija - Slovenija, polufinale, snimak 01.00 Ljubav i kazna, 12. ep. 02.25 Bumerang, 23. ep. 03.05 Dnevnik 3 (r)

Strasti

14.10

Medicinska istraga

Bumba
11.20 11.45 12.00 13.00 14.30 15.45 16.20 16.30 16.35 17.00 18.05 19.00 20.00 20.05 21.05 23.55 00.00 00.40 01.00 03.00

00.30

08.28

Simar

17.15

Red Carpet

22.20

13.30 Muzi~ki program 14.00 Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika 14.10 Strasti, serija 15.00 U fokusu 16.00 Tamo daleko, putopisni serijal 16.30 Srpska danas 17.15 Mu}ke, serija 18.00 Banjalu~ka panorama 18.35 TV Bingo 19.30 Dnevnik 2 Sport 20.10 Nekad bilo 21.15 Film 22.50 Dnevnik 3 23.10 Sport 23.25 Relikvija, film 01.10 Nekad bilo (r) 02.10 Dnevnik 2 (r) 02.35 U fokusu (r) 03.25 Banjalu~ka panorama (r) 04.00 Film (r) 05.30 Tamo daleko, putopisni serijal (r)

14.00 Promo 14.05 Predaj se srce, igrana serija, 18/94 15.00 Promo 15.05 Vjetar u le|a, serija 16.00 Portreti nacija, historijski serijal 17.00 Vijesti u 17 17.15 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 14/75 18.12 Red magazin, showbiz magazin 18.45 Makeover - skockaj se za 5 19.00 Dnevnik 20.00 Bliznakinje, igrana serija, 48. ep. 21.00 Junska no}, igrana serija, 63/103 22.00 Ve~ernje vijesti 22.25 Makeover - upoznaj novog sebe 22.40 Vru}e loptice, igrani film 00.30 Medicinska istraga, igrana serija, 1. ep. 01.15 Dnevnik (r) 02.15 Red magazin, showbiz magazin (r)

TV-izlog Vijesti Bandini, serija, 257. ep. Kad li{}e pada, serija, 112. ep. Tiha oluja, serija TV-izlog ZMBT profili Sport centar Take{ijev dvorac, zabavno-sportski TV-show Krv nije voda, serijski program, 50. ep. Tajna na{e kuhinje, zabavni program Vijesti u 7, info. program Kolo sre}e Bandini, serija, 258. ep. ZMBT 5, show u`ivo Sport centar Tajna na{e kuhinje, zabavni program Muzi~ki program Astro Num Caffe, u`ivo Reprizni program Hayat TV-a Vijesti u 7, info. program

16.00 Info top, vijesti 16.20 Mala nevjesta, serija (r) 17.15 Simar, indijska serija 18.00 Ful dobar sport, sportska emisija 18.15 Info top, centralne vijesti 18.40 Vremenska prognoza 18.45 Preljubnici, reality emisija 19.50 Mala nevjesta, serija 21.00 Grand show, muzi~ki show 23.00 Ami G show, talk show 00.15 City Exclusive, showbiz emisija 00.30 Dobri pastir, ameri~ki film 02.30 Sudnica, reality emisija (r)

13.00 Top shop 13.20 Nakusha, indijska serija (r) 14.10 Odba~ena, indijska serija (r) 15.05 Larin izbor II, hrvatska sapunica (r) 16.00 Sulejman Veli~anstveni, turska serija (r) 17.00 OBN Info 17.10 Pravda za sve, ameri~ka serija (r) 18.05 Ru`a vjetrova, hrvatska sapunica 18.50 OBN Info 19.10 OBN Sport 19.15 In Magazin, show magazine 20.00 Sulejman Veli~anstveni, turska serija 21.00 Odba~ena, serija 22.20 Red Carpet, zabavni program 23.40 Vox populi 23.50 Sulejman Veli~anstveni, turska serija (r) 00.45 Odba~ena, serija (r) 01.55 OBN Info (r)

Ljubav i kazna
17.25 FTV
Zbog susreta Jasemin i ^i~ek na promotivnom koktelu u holdingu Sava{u srce padne u pete. ^i~ek je slomljena jer misli da je Sava{ zaljubljen u Jasemin. Dok Sava{ smi{lja plan za rastavu od ^i~ek, Jasemin ~eka da je Sava{ zaprosi. Sava{ radi pritisak na majku da objavi kako je ^i~ek izgubila dijete. D`em se sprema zaprositi Nadju, ali do`ivi razo~aranje. Sava{ev brat Mustafa ovaj put stvara probleme u Vanu.

SE

RI

JA

TV SA

07.00 Sarajevsko jutro, u`ivo 10.00 Pingu (r) 10.5 Graditelj Bob (r) 10.15 Barimba (r) 10.25 Jednom davno (r) 10.55 Pusti muziku (r) 11.15 Sevdah 11.50 Sarajevo plus (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.10 TVSA dokumenti (r) 14.05 Legenda o Bruce Lee ju 16.00 Vijesti TVSA 16.05 Strasti (r) 17.00 Dobre vibracije, u`ivo 18.15 Tarih 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Pingu 19.5 Graditelj Bob 19.15 Barimba 19.25 Jednom davno 20.00 Izbor sportiste godine BiH, direktno 21.15 Vijesti TVSA 21.20 Obavezan smjer 22.00 Strasti, 23.00 Voice of America 23.15 Sarajevo, a u njemu Bosna 00.05 Film u pono}: Pravi prijatelj

TV TK

07.00 Jutarnji program 09.05 Vjetar u le|a, serija (r) 10.05 Pod sretnom zvijezdom, serija (r) 11.00 Bliznakinje, serija (r) 12.00 Vijesti 12.20 Glas Amerike 13.00 Lavirint 14.00 End`i Bend`i 14.15 Vjerski program 15.00 Vjetar u le|a, serija 16.00 Dnevnik 1 16.20 Za svaku bolest trava raste 16.30 Ritam kantona 17.15 Pod sretnom zvijezdom, serija 18.15 Sport vikend 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 2 19.30 Za svaku bolest trava raste 20.00 Bliznakinje, serija 21.00 Bingo show, zabavno-muzi~ki program 22.15 Dnevnik 3 22.40 Vru}e loptice, film 00.30 Pod sretnom zvijezdom, serija (r) 01.30 Glas Amerike

MRE@A

09.05 Vjetar u le|a, igrana serija, ep. 33 (r) 10.05 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, ep. 13/75 (r) 11.00 Bliznakinje, igrana serija, ep. 47 (r) 15.05 Vjetar u le|a, igrana serija, ep. 34/65 17.15 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, ep. 14/75 20.00 Bliznakinje, igrana serija, ep. 48 22.40 Vru}e loptice / Balls of Fury, igrani film

TV MOSTAR

09.05 Vjetar u le|a, igrana serija, ep. 33 (r) 10.05 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, ep. 13/75 (r) 11.00 Bliznakinje, igrana serija, ep. 47 (r) 15.05 Vjetar u le|a, igrana serija, ep. 34/65 17.15 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, ep. 14/75 20.00 Bliznakinje, igrana serija, ep. 48 22.40 Vru}e loptice / Balls of Fury, igrani film

TV ZENICA

09.05 Zenica danas (r) 09.30 Glas Amerike, repriza 10.00 Pod sretnom zvijezdom, serija (r) 11.00 Bliznakinje, serija (r) 12.00 Iz dana u dan12.05 Igrana serija 13.00 Vijesti 13.05 Opaka priroda sa Dejvom, dok. program 14.00 Iz dana u dan 14.05 O tome se govori (r) 15.00 Vijesti 15.05 Vjetar u le|a, serija 16.05 Popodne s vama 17.00 Iz dana u dan 17.15 Pod sretnom zvijezdom, serija 18.17 Dje~iji program 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki program 20.00 Bliznakinje, serija 21.02 Zakupljen termin: Joys Meyer 21.30 Sfera, emisija iz kulture 22.40 Vru}e loptice, igrani film 00.30 Zenica danas (r) 01.00 Odjava programa

TV KAKANJ

08.00 Sevdah i vrijeme 08.30 Ma~ak Mika 09.00 Zorro 09.10 Vjerski program 09.30 Mala d`amija u Preriji, serija 10.00 Ludo srce, serija 11.00 Velike misterije 12.00 Mala d`amija u Preriji, serija 12.30 Do`ivotna kazna, serija 13.10 Ni{ta nije slu~ajno 14.00 Ju~e, film 15.30 Ma~ak Mika 16.00 Ludo srce, serija 17.00 Flash vijesti 17.05 Puls 18.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 19.00 Denis napast, crtani film 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Hutba 21.00 Put istine 22.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 23.00 Glas Amerike

TV VOGO[]A

07.00 Sa sevdahom u srcu 08.30 Hronika Jablanice (r) 09.00 Istina, emisija o povratku (r) 09.30 Dom2, emisija o ure|enju enterijera i eksterijera (r) 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 Glas Amerike (r) 11.00 Info blok 13.00 Hronika Jablanice (r) 13.40 Istina, emisija o povratku (r) 14.20 Dom2, emisija o ure|enju enterijera i eksterijera (r) 15.00 Tvoja sam sudbina, serija (r) 16.00 Otvoreni program, u`ivo 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS Music 19.30 I.R.I.B. 20.00 Hronika op}ine Stari Grad 20.30 Ba{tine 21.00 Tvoja sam sudbina, serija 21.50 Info IC Kakanj 22.30 Vogo{}anska hronika (r) 23.00 Glas Amerike 23.30 Otvoreni program (r)

TV USK

08.05 Velikani na{e pro{losti, dok. program 09.05 Vjetar u le|a, serija (r) 10.00 Vijesti 10.05 Od deset do dvanaest, revijalni program, `ivo 12.00 Vijesti 12.09 U fokusu (r) 14.30 Vijesti 14.35 Istina (r) 15.05 Vjetar u le|a, serija 16.00 Kad priroda uzvrati udarac, dok. program (r) 17.00 Muzi~ki tv poster 17.16 Pod sretnom zvijezdom, serija 18.15 Ba{tina, dok. program 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 1 19.39 Muzi~ki program 20.05 Bliznakinje, serija 21.00 Sestre Eliot, serija 21.50 @ene, ljudi, ostali, serija 22.20 Dnevnik 2 22.40 Igrani film

TV SLON

16.02 Vijesti 16.10 Ko zna, zna, zabavno obrazovni program (r) 16.40 TV Liberty 17.17 Mala {kola saobra}aja, obrazovni program 17.20 Meridijanima 18.00 Crno i bijelo 18.15 Vremenska prognoza 18.20 Agro-kutak 18.24 Mala {kola saobra}aja 18.36 Teletrgovina... 19.00 SMS Muzi~ki Salto, muzi~ki program 19.30 Sanjalica, program za djecu 19.33 Mala {kola saobra}aja 19.35 Teletrgovina... 19.52 “Mala {kola saobra}aja”, obrazovni program 20.00 Kviz Extra 20.30 Pitajte, tra`imo odgovore 20.55 Tri u jedan, muzi~ki program 21.10 Op~injeni, serija 22.05 Extra jukebox time23.00 Slon extra Info

TV BN

06.30 Jutarnji program 08.30 Igrana serija 10.00 Novosti 10.05 Film 12.00 Novosti u podne 12.15 Puls 14.00 Novosti 14.05 Zabranjena ljubav, serija (r) 15.00 Larin izbor, serija (r) 16.00 Dnevnik 1 16.20 Ru`a vjetrova, serija (r) 17.10 Ru`a vjetrova, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Larin izbor, serija 18.30 Ru`a vjetrova, serija 19.30 Dnevnik 2 20.15 Serija 21.00 ]irilica 22.30 Dnevnik 3 23.00 Loto 23.10 Zabranjena ljubav, serija 23.55 Visoki ulozi, film 01.30 Zvjezdano nebo

TV ATV

07.30 Dolina sunca, serija 08.55 Vijesti 09.00 Moji ku}ni ljubimci 09.15 Bratz 09.50 Bakugan 10.15 Beyblade 10.40 Virus Attack 10.50 Winx 11.55 Vijesti 12.00 Bandini, serija 13.00 Kad li{}e pada, serija 14.30 Tiha oluja, serija 16.00 Vijesti 16.15 Magazin 16.30 Sport centar 16.35 Take{i zamak, nind`a ratnici 17.00 Krv nije voda, serija 18.00 Dolina sunca, serija 19.00 ATV vijesti 19.55 Bandini, serija 21.00 Ve~e sa Ivanom Ivanovi}em 22.30 Ve~ernje vijesti 23.00 Exkluziv 23.30 Pogled sa Ajfelovog tornja 16+, film 01.30 Zauvijek susjedi, serija 02.00 No}ni program

OSLOBO\ENJE petak, 25. januar/sije~anj 2013.
07.00 Dobro jutro, Hrvatska 09.57 ZABA - 90 sekundi (r) 10.00 Amerika: Pogled odozgo - Maine, dokumentarna serija 10.47 Vijesti iz kulture (r) 10.55 Skica za portret (r) 11.12 Novi dom, novi `ivot - dok. serija 11.34 Novi dom, novi `ivot - dokumentarna serija 12.00 Dnevnik 1 12.15 Sport 12.18 Vrijeme 12.21 TV Kalendar (r) 12.36 Prkosna ljubav, serija 13.23 Dr. Oz 2, talk-show 14.06 Fotografija u Hrvatskoj (r) 14.20 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.29 Vrijeme sutra 14.33 Drugo mi{ljenje 15.04 Znanstvena petica 15.37 Ma~ak pod {ljemom, dramska serija 16.35 Skica za portret: (r) 16.45 Hrvatska u`ivo 17.30 HAK - promet info 17.34 Na{i i Va{i 2, humoristi~na serija (r) 18.21 Iza ekrana 18.52 manjinski MOZAIK: Judaika svjedo~anstvo i simbolika 19.10 Tema dana 19.30 Dnevnik 19.57 Sport 20.03 Vrijeme 20.07 ZABA - 90 sekundi 20.11 Hit show Marka Tolje 21.15 Po~ivali u miru, serija 22.02 Dnevnik 3 22.22 Vijesti iz kulture 22.30 Sport 22.33 Vrijeme sutra 22.35 HAK - promet info 22.40 Filmski maraton: Rat za krv, australsko-ameri~ki film 00.15 Filmski maraton: Predmet obo`avanja, ameri~ki film (r) 02.02 SP u rukometu: Hrvatska - Danska, snimka polufinala (r) 03.22 Dr. Oz 2, talk-show (r) 04.02 Drugi format: Kako stanujemo? (r)

TV PROGRAM
07.15 Speed Racer, crtana serija 07.40 TV izlog 07.55 Moja majka, serija 08.55 TV izlog 09.10 Kako vrijeme prolazi, serija (r) 10.10 Walker, teksa{ki rend`er, serija (r) 11.05 TV izlog 11.20 Ninja ratnici, serija (r) 11.50 In magazin (r) 12.40 Larin izbor, serija (r) 13.40 Sila, serija (r) 15.00 Walker, teksa{ki rend`er, serija 16.00 Ninja ratnici, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 In magazin 18.05 Kako vrijeme prolazi, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Lud, zbunjen, normalan, serija 21.25 Nuklearna opasnost, igrani film 22.55 Cura sa zadatkom 2: Lijepa i naoru`ana, film 01.10 Planinski ratnici, film (r)

63
S

HRT1

07.03 Mala TV: TV vrti}: Krti} se izgubio (r) Oblutkov doru~ak iznena|enja, crtani film Po{tar Pat: Izlo`ba ku}nih ljubimaca, crtani film (r) 07.35 Vesele trojke, crtana serija (r) 07.58 Teletubbies, animirana serija 08.22 @ivot s Derekom 3, serija za djecu 08.45 Vremeplovci, serija za mlade 09.10 [kolski sat: Dan prije no}i...muzeja Puni krug 09.58 Ljubavni san, ameri~ki film (r) 11.25 Kitzbühel: Svjetski skija{ki kup superG, prijenos 12.50 Dolina sunca, serija (r) 13.33 Ljubavne pjesme, ameri~ki film (r) 15.12 [kolski sat: Dan prije no}i...muzeja (r) Puni krug (r) 16.00 Regionalni dnevnik 16.34 Dolina sunca, serija 17.17 Crtani film 17.39 Briljanteen 18.20 Opera box 18.53 SP u rukometu: [panjolska Slovenija, prijenos polufinala 1.poluvremena 19.38 SP u rukometu: [panjolska - Slovenija, prijenos polufinala 2.poluvremena 20.30 SP u rukometu emisija 21.20 SP u rukometu: Hrvatska - Danska, prijenos polufinala 1.poluvremena 22.09 SP u rukometu: Hrvatska - Danska, prijenos polufinala 2.poluvremena 23.00 SP u rukometu emisija 23.31 Opera box (r) 00.03 Zagreb: EP u umjetni~kom klizanju 2013. - plesni parovi, snimka 00.56 Retrovizor: Po{teno i prema zakonu 1, serija (r)

HRT2

NOVA

07.30 Rijekama ka zapadu, dok. program 08.30 Kontekst, talk-show 09.00 Evropski san, dok. program 09.30 Arapi kri{}ani, dok. program 10.30 Kontekst, talk-show 11.00 AJE program 14.00 Pri~e sa Istoka Kina: Neprirodna selekcija, dok. program 14.30 Balkan bluz, II dio, dok. program 15.00 Moj `ivot, dok. program 15.30 Kontekst, talk-show 16.00 Vijesti, info. program 17.00 Druga strana Srbije, dok. program 17.30 Kontekst, talk-show 18.00 Vijesti, info. program 19.05 Arapi kri{}ani, dok. program 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Kontekst, talk-show 22.00 Vijesti 23.05 Kontekst, talk-show 23.30 Pri~e sa Istoka Kina: Neprirodna selekcija, dok. program

AL-JAZEERA B.

08.15 Jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Dome, slatki dome, serija (r) 09.45 Gastronomad (r) 10.00 Vijesti 10.05 Razglednica, dok. program 10.35 Enciklopedija za radoznale (r) 11.00 Vijesti 11.05 Slagalica, kviz (r) 11.30 Za sva vremena (r) 12.00 Dnevnik 12.15 Sport plus 12.25 Vrijeme 12.30 Matematika u srcu 2 (r) 13.00 Tema Srbije na vezi (r) 13.45 Avantura, sportski program (r) 14.00 Svijet zdravlja 14.30 Mjesto za nas, dok. program (r) 15.05 Ovo je Srbija 16.00 Bolji `ivot, serija (r) 16.45 Gastronomad (r) 17.00 Dnevnik RT Vojvodina 17.20 [ta radite, bre, info 17.45 Beogradska hronika 18.25 Slagalica, kviz 18.45 Nova zanimanja: Broker 19.00 Srbija na vezi 19.17 Vrijeme 19.30 Dnevnik 20.05 Bolji `ivot, serija (r) 21.00 Veliki izazov, kviz 22.05 Trista trinaesta, dok. program (r) 23.00 Oko, info (r) 23.33 Evronet, dok. program 23.40 Dnevnik

RTS

09.05 10.00 10.15 10.30 11.00 11.05 11.35 12.05 12.35 13.00 13.05 13.35 14.05 14.35 15.00 15.10 15.30 15.45 16.00 16.30 17.00 18.00 18.05 18.55 19.30 20.10 21.30 22.00 22.30 23.00 23.30

RTCG

Dokumentarni serijal Dnevnik u 10,00 Muzika Znam da zna{, kviz Vijesti Dokumentarna emisija Muzika Obrazovna emisija Muzika Vijesti Dokumentarna emisija Muzika Obrazovna emisija Muzika Vijesti na albanskom Dnevnik na gestovnom jeziku Dnevnik 1 Dijaspora vijesti Dokumentarna emisija Obrazovni program Crna Gora u`ivo Vijesti Sat tv Znam da zna{, kviz Dnevnik 2 Robin Hud Stil Dnevnik 3 Argument Sav taj sport Muzika

Hrvatska - PORT Danska
21.25 FTV

U drugom polufinalu igrat }e sjajna reprezentacija Hrvatske i selekcija postojbine ovog sporta, Danska. Bit }e to veliki okr{aj, gdje je Hrvatska favorit, jer je na ovom Mundijalu pokazala vi{e od Danaca, no ipak, treba biti oprezan.

Dizajn
20.00 BHT

D SE OK RI . JA

Holan|anin Gerrit Thomas Rietveld 1918. je napravio stolicu od sedamnaest komada drveta. Pet godina kasnije, obojio ju je u osnovne boje. Nazvana je crveno-plavom stolicom i donijela je preokret u poimanju namje{taja, ali i arhitekture. Simbol avangardnog pokreta De Stijl, ova stolica s nevidljivim spojevima za Rietveld je, prije svega, lijep i jednostavan komad namje{taja: dvije plohe na nekoliko letvica.

DISCOVERY

06.00 Kako se pravi? 06.25 Trgovci automobilima 07.15 Ameri~ki ~operi 08.10 Prljavi poslovi 09.05 Opasan lov 09.55 Pre`ivljavanje 10.50 Kako to rade? 11.15 Kako se pravi? 11.40 Vrhunsko graditeljstvo: ^eli~na planina 12.35 Peta brzina- 2 epizode 13.30 Trgovci automobilima 14.25 Ameri~ki ~operi 15.20 Razotkrivanje mitova: Le~enje mamurluka 16.15 Prljavi poslovi 17.10 Opasan lov 18.05 Pre`ivljavanje 19.00 Kako se pravi? - 2 epizode 20.00 Najte`i poslovi na svijetu 21.00 Sam u divljini 22.00 Australijska federalna policija- 2 epizode 23.00 Istraga zlo~ina- 2 epizode

N. GEOGRAPHIC

12.30 Na tragu NLO: Zona slijetanja vanzemaljaca 13.25 Iznutra: D`inovi prirode 14.20 Gra|evinska zona: Nort Bran~ popravni zavod 14.45 Sekunde do katastrofe: Bomba u Oklahoma Sitiju 15.15 Ratovi helikoptera: SAS spasavanje na Foklandima 16.10 Megafabrike: Tenkovi 17.05 Avionske nesre}e 18.00 Lov na lovce: Invazija ajkula 19.00 Iznutra: Drugi svjetski rat: ep. 2 20.00 Nacisti~ko podzemlje: Hitlerova Pustinjska Lisica 21.00 Iznutra: Drugi svjetski rat 22.00 Nacisti~ko podzemlje 23.00 Avionske nesre}e: Mrtav umoran 23.55 Iznutra: Drugi svjetski rat

08.30 Tenis, Australian Open, polufinale mu{karci 09.30 Tenis, Australian Open, u`ivo, polufinale mu{karci 12.00 Fudbal, KAN Ju`na Afrika, Gana - Mali 13.30 Tenis, Australian Open, polufinale mu{karci 15.45 Fudbal, KAN Ju`na Afrika, u`ivo, Zambija - Nigerija 18.00 Ski skokovi, SK Vikersund, Norve{ka, u`ivo 19.00 Fudbal, KAN Ju`na Afrika, u`ivo, Burkina Faso Etiopija 21.00 Umjetni~ko klizanje, E[ Zagreb, Hrvatska, u`ivo 22.00 Tenis, Game, Set and Mats 22.30 Tenis, Australian Open, polufinale mu{karci 23.45 Ski skokovi, SK Vikersund, Norve{ka 00.45 GTA Race to Dubai 01.00 Tenis, Game, Set and Mats

EUROSPORT

03.00 Fudbal, KAN Ju`na Afrika, Gana - Mali 04.30 Fudbal, KAN Ju`na Afrika, Niger - DR Kongo 06.00 Tenis, Australian Open, polufinale mu{karci 07.15 Tenis, Australian Open, u`ivo, finale dublova `ene 09.00 Fudbal, KAN Ju`na Afrika, Gana - Mali 10.00 Fudbal, KAN Ju`na Afrika, Niger - DR Kongo 11.00 Snowboard 11.30 Alpsko skijanje, SK Kitzbühel, Austrija, u`ivo 13.00 Tenis, Australian Open, polufinale mu{karci 15.00 Snowboard 17.00 Bowls 19.00 Tenis, Australian Open, finale dublova `ene 20.30 Fudbal, Bundesliga, u`ivo 22.30 Tenis, Game, Set and Mats 23.00 Fudbal, KAN Ju`na Afrika, Zambija Nigerija 00.00 Bowls 01.00 Tenis, Australian Open, polufinale mu{karci

EUROSPORT 2

06.00 07.00 07.30 10.00 11.45 13.15 13.30 14.10 16.00 18.00 18.15 18.30 18.45 19.15 20.00

SPORT KLUB

21.45 22.15 00.00 00.30 02.15 03.45 05.45

TWS Svijet fudbala Turski kup League 2: AFC Wimbledon - Port Vale Euroleague: Fenerbahce - Khimki NBA Live NBA Action Euroleague: Caja Laboral - Barcelona Fudbal Copa del Sol: CSKA - Rosenborg, direktno Vijesti Premier League News NBA Live Svijet fudbala Najava FA Cup Euroleague: Panathinaikos - Real Madrid, direktno Najava [panske lige Euroleague: CSKA Unicaja Najava Premier League Fudbal Copa del Sol: Shakhtar - Goteborg NBA Classic Game: Orlando Houston EBEL: Sportski Vremeplov

09.00 Ko{arka Aba: Cedevita Olimpija 11.00 Fudbal: Aston Villa Bradford City 13.00 Fudbal [panski Kup 15.00 Fudbal: Swansea City - Chelsea

ARENASPORT 1

Fudbal

20.30

18.00 Ko{arka Srpska Liga: Konstantin - Vr{ac, prenos 20.30 Fudbal Francuska: Valenciennes - Lyon, prenos 22.30 Fudbal - Italijan: Preview 23.00 Ameri~ki Fudbal NFL: Game Day 00.00 Poker Big Game 6

07.00 Ko{arka NCAA: Pittsburgh Providence 09.00 Fudbal Brazislka Paulista: 11.00 Ko{arka - ABA liga: Highlights 11.30 Ko{arka, Endesa Liga: Highlights 12.00 Ameri~ki fudbal, NFL: Divisional Play Off Houston - New England 14.30 ESPN Winter X Games 2012 Europe: Ep04 15.30 Box: KOTV Classics Ep 73. 16.30 Rukomet, EHF Liga {ampiona: Viborg - Budu}nost 18.00 Odbojka, CEV Liga {ampiona (@): Baku - Cannes 20.00 Ko{arka, Endsa Liga: Unicaja - Real Madrid 22.00 Box: Salido - Garcia 00.00 Ameri~ki fudbal NFL: Divisional Play Off Baltimore - Denver 02.30 ESPN Winter X Games 2012 Europe: Ep03

ARENASPORT 2

VIASAT HISTORY

07.00 Tajm tim godina XI 08.00 Napoleon 09.00 Ko si zapravo ti? 10.10 Osvaldov duh 11.40 Ka}u{a - mala `ena u velikom ratu 12.25 Impresionisti 13.35 Najgori poslovi u istoriji 14.35 Tajm tim godina XI 15.35 Ko si zapravo ti? 16.45 Tajm tim godina XII 17.45 Najgori poslovi u istoriji 18.50 Farma iz rata 19.55 Hrvatski vladari 20.50 Gerouov zakon 22.00 Napoleon 23.00 Tajm tim godina XII 01.00 Raspu}in, |avo u ljudskom obliku 02.00 Srednji vijek 03.00 Alen Prost, trka kroz `ivot 04.00 Sve Kenedijeve `ene 04.55 Susret sa Simon Vejl 05.55 Impresionisti

ANIMAL PLANET

11.20 Spa{avanje divljih `ivotinja 11.50 U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan 12.45 Policija za `ivotinje 13.40 Netaknuta ostrva 14.30 @ivotinjska boji{ta 15.00 Upoznajte divljinu 15.30 Sve o psima 16.25 Planeta beba: Spa{avanje vrsta 17.20 Nevaljali ljubimci 18.15 @ivot majmuna 18.40 Veterinar sa pla`e Bondaj 19.10 Spasilac iz divljine: Opasnost u destileriji 19.35 @ivotinjska boji{ta: Vazduh 20.05 Netaknuta ostrva: Karibi 21.00 Napad ajkule - dosije 3 21.55 Ratovi insekata: Super ubice 22.50 Policija za `ivotinje 23.45 Krokodili i njihov plijen

UNIVERSAL

06.20 Urgentni centar 08.20 Ubistva u Midsameru 10.20 Voker, teksa{ki rend`er 12.20 Kraljevski bolesnici 13.20 Monk 14.20 Voker, teksa{ki rend`er 16.20 Ubistva u Midsameru 18.20 Kraljevski bolesnici 19.20 Monk 20.20 Havaji 5-0 21.20 Bra}a i sestre 23.20 Zakon i red: Zlo~ina~ke namjere 00.20 Havaji 5-0 01.20 Opasna tajna 02.20 Kraljevski bolesnici 03.20 Havaji 5-0 04.15 Urgentni centar

TV1000

06.00 Otkucaji srca, igrani film 08.00 LOL, igrani film 10.00 Bat 21, igrani film 12.00 Olovni vojnici, igrani film 14.00 Lambada, igrani film 16.00 Grejs vi{e nema, igrani film 18.00 Ostrvo gusara, igrani film 20.00 Svjetlost dana, igrani film 22.00 Osinje gnijezdo, igrani film 00.00 Rajlijev `ivot, igrani film 01.00 Prijatelji sa povlasticama, igrani film 02.00 Seksi tijela, igrani film

FOX LIFE

11.10 Ludnica u Klivelendu 11.40 Brza italijanska kuhinja 11.50 Tijelo je dokaz 12.40 D`ordan 13.30 Vodi~ za stil Tima Gana 14.20 Porodi~no blago D`ina Simonsa 14.45 Porodi~no blago D`ina Simonsa 15.10 Tra`im Devojku 15.35 Houp i Fejt 16.05 Houp i Fejt 16.30 Sre~ni zavr{eci 16.55 Kako sam upoznao va{u majku 17.20 @ivot u autu 17.45 Ukrasi moj dom 18.15 Ludnica u Klivelendu 18.45 Seks i grad 19.15 Seks i grad 19.55 D`ordan 20.55 Projekat modna pista, Reality,2006 21.50 Majke plesa~a 22.45 [tiklama do vrha 23.40 Seks i grad 00.45 @ivot u autu

FOX CRIME

06.40 Novi stari slu~ajevi 07.35 Zlo~in 08.25 Pariski forenzi~ari 09.25 Nepogrje{ivi instinkt 10.10 Frikovi 11.00 Pisac i detektiv 12 11.50 Novi stari slu~ajevi 12.50 Zlo~in 13.40 Pariski forenzi~ari 14.35 Kraljevi bjekstva 15.35 Transporter 16.30 Pisac i detektiv 12 17.25 Nepogrje{ivi instinkt 18.15 Policajci iz Detroita 19.05 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere 19.55 Novi stari slu~ajevi 20.55 Bostonski advokati 21.55 Pariski forenzi~ari 22.55 Zlo~in 23.50 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere 00.40 Brojevi 01.25 Policajci iz Detroita 02.15 Nepogrje{ivi instinkt

HBO

06.00 Luda bo`i}na zvona, film 07.25 Ma~ak u ~izmama, film 08.55 Justin Bieber: Nikad ne reci nikad, film 10.40 Alvin i vjeverice 3, film 12.05 Upoznat }e{ visokog, tamnog stranca, film 13.40 Sati, film 15.35 Ta luda ljubav, film 17.30 Filmovi i zvijezde V, ep. 4, serija 17.55 Nepoznati, film 20.05 Ku}a la`i, ep. 12, serija 20.35 Djevojke II, ep. 2, serija 21.05 Protuudar II, ep. 6, serija 21.55 Svr{etak parade, ep. 3, serija 22.55 Nemogu}a misija: Protokol duh, film 01.05 Otok doktora Moreaua, film 02.40 Dimna zavjesa, film 04.10 Jedno obi~no pogubljenje, film

CINESTAR

10.36 Nemogu}e 10.44 Gangsterski odred 11.00 Ispovjesti jedne sponzoru{e, igrani film 12.30 Jadnici 12.38 Prelomilo se u ~etrdesetima, igrani film 13.00 Romulus, igrani film 14.47 Zero Dark 30 14.48 Filmske vijesti 15.00 Mafija{ice, igrani film 16.38 Nemogu}e 17.00 Vra`ja sre}a, igrani film 18.45 Zero Dark Thirty 19.00 Nepodno{ljivi Boudu, igrani film 2005 20.46 Zero Dark 30 20.47 Filmske vijesti 21.01 Zmajev poljubac, igrani film 22.42 Prelomilo se u ~etrdesetima 22.50 Filmske vijesti 23.00 Zrak koji di{em, igrani film 00.36 Jadnici 00.44 Nemogu}e

Lijevi bo~ni @elje presretan zbog poziva u A tim

Kvesi}: Da}u sve od sebe da se nametnem Su{i}u

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
45. strana

petak, 25. januar/sije~anj 2013.

Ambasador Moon obe}ao pomo} Ambasade SAD-a u anga`manu oko oporavka privrede i pronalaska potencijalnih investitora
Ambasador SAD-a u BiH Patrick Moon posjetio je ju~er Op{tinu Trebinje, gdje se susreo s na~elnikom Op{tine Slavkom Vu~urevi}em, javlja Fena.

ZBLI@AVANJE S MOSTAROM I DUBROVNIKOM
SDA ih razo~arala u Mostaru
Duboko smo razo~arani odlukom Grad skog odbo ra SDA Mostar da ne u~estvuju u ju~era{njim razgovorima o Mostaru ~iji je doma}in bio Ured visokog predstavnika. Umjesto konstruktivnog rada, Grad ski odbor SDA Mos tar iz bje gava od govor nost, okrivljuju}i me|unarodnu zaje dni cu. O~e ku je mo da sve stan ke, uklju ~u ju }i i SDA Mos tar, kon stru kti vno u~es tvu ju u pro ce su ko jeg vo di Ured vi so kog pred stavni ka. Vi{e od tri mjeseca nakon {to su lo kal nih izbo ri odr`a ni u os ta lim op {ti na ma, gra|ani Mos ta ra i da lje ~e ka ju da lo kal ni li de ri preu zmu od go vornost i postignu konsenzus o na pret ku u im ple men ta ci ji Odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. O~ekujemo da stranke postu pe na pravi na ~in i da in te re se gra|ana Mos ta ra stave na prvo mjes to, te da po {tu ju sud ske odlu ke i u~es tvu ju u pro ce su ko jeg vo di Ured vi so kog pred stavni ka, sao p}e no je ju~er iz Ambasade SADa u BiH.

Ambasador SAD-a ul BiH posjetio Trebinjel

Uklanjanje barijera
Nakon susreta u izjavi za medije Moon je kazao da }e Ambasada SAD-a u BiH u~initi sve {to je u njenoj mo}i kako bi se Trebinje zbli`ilo s Dubrovnikom te da }e se zalagati za uklanjanje barijera za ekonomski razvoj ovoga kraja. Tako|er, Moon je kazao da je zadovoljan pro{logodi{njim pomacima u normalizaciji odnosa dvaju susjednih gradova, kada su predstavnici tada{nje vlasti Trebinja posjetili Dubrovnik, te izarazio nadu da }e se u ovoj godini posti}i konkretniji napredak i kada je u pitanju vlast, ali i po pitanju poslovne saradnje na podru~ju turizma, kao i saradnje me|u obi~nim gra|anima. Kada je rije~ o putu BiH prema ~lanstvu u Evropsku uniju, Moon je istaknuo kako }e SAD u~initi sve {to je u njihovoj mo}i da se postigne napredak na tom planu. Govore}i o ju~era{njem susretu, na~elnik Vu~urevi} je kazao kako je ambasadora Moona upoznao s trenutnom politi~kom i ekonomskom situaci-

"Srbi i Hrvati bra}a"
Grafit je napisan }irilicom i predstavlja poruku o boljim odnosima dva naroda, prenosi agencija Anadolija. Grafit se nalazi na zidu zgrade Rektorata Univerziteta u Beogradu, na Studentskom trgu u centru grada. Iznad teksta "Srbi i Hrvati bra}a", uz nacrtano srce, neko je dopisao "Ja volim svog Hrvoja". Jedan od prodava~a uli~nih knjiga iz tog dijela Beograda rekao je da je do{lo vrijeme da se i takvi grafiti mogu ispisivati u glavnom gradu Srbije. Za kratko vrijeme, ova je vijest na internetu imala izuzetno veliki broj komentara, i to vrlo razli~itog karaktera.

Moon obe}ao punu pomo} i podr{ku

jom na podru~ju op{tine Trebinje i s njezinim odnosima sa susjednim op{tinama - Mostarom, Dubrovnikom i HercegNovim. - Zaklju~ili smo kako ne postoji nijedan razlog da se privredni, kulturni i svaki drugi oblik saradnje izme|u Mostara i Trebinja ne razvija u pravom smjeru. Ambasador Moon obe}ao nam je pomo} Ambasade SAD-a, da }e se anga`irati oko

oporavka privrede i pronalaska potencijalnih investitora koji bi mogli investirati na ovom podru~ju, kazao je Vu~urevi}.

Kissinger zatra`io akciju protiv Irana
Biv{i ameri~ki dr`avni sekretar Henry Kissinger upozorio je ju~e da se nuklerni Iran pribli`ava i zatra`io je od svjetskih sila da odlu~e kako da {to ranije reaguju na tu prijetnju. “Ve} 15 godina stalne ~lanice Vije}a sigurnosti tvrde da je nuklearni Iran neprihvatljiv, ali on se pribli`ava”, izjavio je Kissinger u Davosu. “Mislim da }e se to desiti u veoma skoroj budu}nosti. U narednih nekoliko godina svijet }e biti u isku{enju kako da reaguje, ili da se suo~i s posljedicama nereakcije”, izjavio je Kissinger. Nagla{avaju}i da bi jednostrana intervencija Izraela bila “o~ajni~ka posljednja opcija”, Kissinger je upozorio da Iran koristi pregovore kao na~in da dobije na vremenu kako bi dovr{io svoj nuklearni program. “Posljedica iranskog nuklearnog programa bila bi ta da bi i druge zemlje u regiji tako|er `eljele proizvesti nuklearno oru`je, i kada nuklearno oru`je postane skoro isto kao konvencionalno, u odre|enom momentu suo~ili bismo se s nuklearnim ratom koji bi predstavljao prekretnicu u ljudskoj historiji”, izjavio je Kissinger.

Zahvalnost
Na kraju, Vu~urevi} je izrazio zahvalnost Ambasadi SAD-a na opredijeljenosti da pomogne u realizaciji projekata na ovom podru~ju i na posredovanju u uspostavljanju boljih odnosa s Dubrovnikom.

POSLJEDNJE VIJESTI
PODR[KA KOALICIJI 1. MART - ^lan Predsjedni{tva BiH Bakir Izetbegovi} primio je aktiviste Koalicije 1. mart. Na sastanku je koordinator Koalicije Emir Suljagi} predstavio aktivnosti i ciljeve ove organizacije, koja okuplja vi{e od 30 udru`enja povratnika u RS. U razgovoru je naro~ita pa`nja posve}ena potrebi dono{enja sistemskih rje{enja u oblasti zdravstvene za{tite i osiguranja povratnicima u FBiH. Izetbegovi} je podr`ao aktivnosti Koalicije, te istakao potrebu da se zakonskim rje{enjima olak{a proces povratka u RS. DAVIDU HEADLEYJU 35 GODINA ZATVORA Amerikanac pakistanskog porijekla David Headley osu|en je pred Sudom u Chicagu na 35 godina zatvora zbog uloge u planiranju smrtonosnih napada u Mumbaju 2008. godine. Vi{e od 160 ljudi ubijeno je u napadima u Mumbaju 2008. godine. INDIJKE DOBILE NO@EVE DA SE MOGU ODBRANITI - Jedna ekstremno desna stranka u Indiji po~ela je da dijeli hiljade no`eva `enama u Mumbaju na zapadu zemlje kako bi im pomogla da se brane u slu~aju napada, nakon {to je u decembru grupa mladi}a silovala studenticu u Nju Delhiju. "Kao {to re`ete povr}e, odsijecite ruku osobi koja vas napadne", poru~io je svojim pristalicama Ajay Chowdhary, ~elnik stranke Shiv Sena.

Prijem za predstavnike medija u Ambasadi Turske

Nepravedno nas optu`uju za pristrasnost
Na ju~era{njem prijemu za predstavnike medija, ambasador Republike Turske u BiH Ahmet Jildiz je rekao da je ulazak BiH u NATO i EU jedini ispravan put te da Turska podr`ava na{u zemlju u tom smjeru. - Kad sam do{ao u BiH, na prvoj sjednici PICa vidio sam pesimizam i me|u gra|anima, {to mi je bilo neshvatljivo jer sam tada do{ao s diplomatske pozicije iz Mosula u Iraku. Iako nas kritikuju ili optu`uju za pristrasnost jednom bh. entitetu, jednom narodu ili politi~koj partiji, mi mislimo da smo u pravu, jer podr`avamo razvoj i napredak dr`ave BiH, rekao je Jildiz i dodao da je i dalje optimist kada je rije~ o BiH. Na njegovu konstataciju da je ta~no da Turska nije dovoljno prisutna u RS-u, novinari su odgovorili kontrapitanjem da je ekonomska razmjena Srbije i Turske mnogo ve}a nego {to je to u bilansu Turske i BiH, iako se Turska kritizira da je posebno blagonaklona i posve}ena BiH. - Druga~ija je investiciona politika u BiH zbog

Bugarska: Referendum o nuklearki
entiteta i entitetske granice, nego u susjednim dr`avama. [to se konkretne pomo}i ti~e, iznosi izdvojeni iz dr`avnog bud`eta Turske za pomo} BiH su neuporedivo ve}i od pomo}i drugih zemalja, me|u kojima su i bliskoisti~ne dr`ave, istakao je ambasador Jildiz i potvrdio da }e trilateralni sastanak ~elnika Srbije, BiH i Turske biti odr`an u prvoj polovini ove godine. Na prijemu je predstavljen savjetnik za medije Ambasade Turske u BiH Ergin Luma, uz ocjenu da }e njegov anga`man doprinijeti jo{ boljoj saradnji s medijima u BiH. Bugari }e u nedjelju na referendumu odlu~ivati da li je zemlji potrebna nova nuklearna elektrana, a najnovija istra`ivanja javnog mnijenja pokazuju da }e ve}ina gra|ana podr`ati izgradnju druge nuklearke. Izgradnja druge nuklearne elektrane u zastoju je zbog nesuglasica izme|u Bugarske i Rusije, ~ija firma Atomstrojeksport gradi nuklearku kapaciteta 2.000 megavata, a u vezi sa kona~nom cijenom projekta koji }e iznositi izme|u {est i 11 milijardi eura.

SUBOTA,

TRNJE I RU@E

Prije spavanja
Ukoliko imate MTV, ili Comedy Central Extra, onda se svaku no} mo`ete po{teno ismijati pije spavanja. A {to mo`e biti smje{nije od ljudi koji nesvjesno, pogonjeni samo vlastitom glupo{}u, prave budale od sebe? Glavno "pogonsko gorivo" serijala Ridiculousness je voditelj Rob Dyrdek, koji svojim jedinstvenim stilom, ritmom i zaraznom energijom uokviruje sve ove nevi|ene lomove, padove i podvale koji su se namjerno ili slu~ajno na{li na nekom od internet videoservisa. Snimljena na setu u studiju, s publikom sastavljenom od fanova i slavnih gostiju kao {to su Lil Jon, Wiz Khalifa, Tyler iz Odd Future, kao i Robovi roditelji, serijal Ridiculousness donosi najbolje s interneta na MTV, i time podi`e obi~nu emisiju s video snimkama na jedan zaista vi{i nivo.

SPORT SPORT

Maribor: Veleslalom (`), 1. utrka
09.55 BHT 1

SVJETSKI KUP U ALPSKOM SKIJANJU

Maribor: Veleslalom (`), 2. utrka
13.10 BHT 1

SVJETSKI KUP U ALPSKOM SKIJANJU

Tina Maze na svoju planinu Pohorje dolazi kao uvjerljivo vode}a skija{ica Svjetskog kupa. Konkurenciju na 49.j Zlatnoj lisici }e imati u Viktoriji Rebensburg i Ani Feninger, ali s obzirom na to kako ove sezone skija Slovenka, jedina prava konkurencija je ona sama sebi.
SPORT

Preporu~ujemo

Utakmica za 3. mjesto
18.55 FTV

Sav taj folk
Sav taj folk je politi~ki dokumentarni serijal koji je ura|en u produkciji televizije B92 i koji se bavi fenomenom nastanka turbofolka na prostoru Srbije i biv{e Jugoslavije, poku{avaju}i da otkrije uzroke koji su doveli do nastanka ovog po mnogima osporavanog i umjetni~ki nevrijednog muzi~kog pravca. Autor serijala je Radovan Kupres. Serijal se sastoji od osam tematski razli~itih cjelina koje hronolo{ki prate nastanak i razvoj turbofolka od kraja osamdesetih pa do perioda poslije petooktobarskih promjena. Svaka epizoda nosi naziv nekog od najupe~atljivijih folk-hitova u periodu kojim se bavi. Prva epizoda ovog dokumentarnog serijala bit }e emitirana na Federalnoj televiziji 29. januara, u 20.35 sati. Osamdesete godine i predistorija turbofolka. Ja~anje uticaja neofolk-kulture i fenomen Lepe Brene kao svojevrsne prete~e onoga sto }e se na estradi doga|ati u 90-im. Istovremeno, sa ekspanzijom neofolka, Srbija je zahva}ena nezapam}enim talasom politi~kog populizma. Pojava Slobodana Milo{evi}a, bu|enje kosovskog mita i tzv. doga|anje naroda. Izme|u ostalih, u~estvuju: Zoran Hristi}, Borka Pavi}evi}, Lepa Luki}, Predrag Cune Gojkovi}, Miroslav Ili}, ^edomir Jovanovi}, Sr|an Gile Gojkovi}.

SVJETSKO PRVENSTVO U RUKOMETU

NEDJELJA,

SPORT SPORT SPORT SPORT

Maribor: Slalom (`), 1. utrka
09.10 BHT 1

SVJETSKI KUP U ALPSKOM SKIJANJU

Maribor: Slalom (`), 2. utrka
12.10 BHT 1

SVJETSKI KUP U ALPSKOM SKIJANJU

Iako je Tini Maze skijali{te na Phoroju prakti~no dvori{te, Amerikanka Mikaela [ifrin }e tra`iti svoju tre}u uzastopnu slalomsku pobjedu, a 4. u posljednjih pet trka. Time bi se dodatno u~vrstila u poretku discipline, ali i Slovenka }e pred svojim navija~ima tra`iti novi trijumf ove sezone.

Finale
17.10 FTV

SVJETSKO PRVENSTVO U RUKOMETU

PETAK,

Felix Sturm – Sam Soliman
23.00 FTV

NO] BOKSA

PROGRAME koje objavljujemo u Anteni dobivamo od TV ku}a. Svaka izmjena ili neta~nost stvar je istih, a ne na{ega priloga.

3

LICE S NASLOVNICE

Premijera pete sezone turske serije je 28. januara u 22 sata, a {ta }e Polat uraditi nakon {to izgubi suprugu i dijete, s kim se obra~unava i ho}e li se pomiriti sa svojom desnom rukom Memetijem, saznat }e se uskoro
Za najgledaniju tursku seriju svih vremena "Dolina vukova" u posljednje vrijeme vlada nezapam}en interes. Prije objavljivanja termina po~etka emitiranja ove serije u programu Hayat TV-a, veliki broj gledatelja telefonskim pozivima, e-mailovima i putem dru{tvenih mre`a slao je upite ovoj televizijskoj ku}i u vezi s po~etkom emitiranja serije, svi su nestrpljivo `eljeli znati kojeg datuma serija po~inje.

KRENU U LOV

Vrijeme je da vukovi

Od ponedjeljka na Hayat TV-u

@ivot tajnog agenta
"Dolina vukova" je najuspje{niji turski projekt koji je re`irao Osman Sinav, najpoznatiji turski reditelj. Tokom emitiranja ove serije, ulice u Turskoj, ali i svim drugim zemljama u kojima je prikazivana, bile su puste. Svi su s nestrpljenjem i{~ekivali nove epizode. Serija prati `ivot tajnog agenta dr`avne sigurnosne slu`be, koji je nakon promjene vizuelnog identiteta uba~en u tursku mafiju. On poku{ava otkriti i sabotirati njihove tajne planove, koji svakim danom uni{tavaju Tursku. Put osvete bit }e pro`et avanturama, borbama, stra{}u, ali i neo~ekivanim ljubavnim zapletom. Ro|en kao Efe Karahanli, sin mo}nog mafija{kog {efa, Ali D`andan kidnapiran je od tajne vladine slu`be sigurnosti, koja ga je podigla i ubacila u redove mafije s potpuno

novim identitetom i obu~ila svemu {to }e na kraju dovesti do toga da on postane Polat Alemdar. U namje{tenoj saobra}ajnoj nesre}i Ali strada, a njegovi najmiliji vjeruju u to. Podvrgava se plasti~noj operaciji i oporavlja, uzimaju}i lik Polata Alemdara, njegovu izmi{ljenu pro{lost i emocije. Nikada ne postavljaju}i pitanje za{to je morao napustiti `ivot kao Ali D`andan i zaboraviti pro{lost i svoju jedinu ljubav, Polat je odlu~an u tome da svojoj zemlji slu`i kako niko nikad nije slu`io. Cilj njegove misije je raskrinkavanje mafije na ~ijem je ~elu niko drugi nego njegov otac Mehmet Karahanli, koji je

4

ujedno i {ef tajnog udru`enja Vije}e vukova. Serija je potresla svijet i otkrila neke od najtamnijih i najskrivenijih tajni. Svjetska politika, najbogatiji ljudi, akcija, pirotehnika, adrenalin. U posljednjoj epizodi pojavljuju se Sharon Stone i Andy Garcia, {to pokazuje dokle se`e popularnost ove serije koja je, prema svemu sude}i, potresla i Hollywood. Od svih turskih serija i projekata ikad snimljenih, "Dolina vukova" ima najve}i broj fanova na dru{tvenoj mre`i Facebook - gotovo dva miliona. Snimljena su i dva filma "Dolina vukova - Palestina" i Dolina vukova - Irak". Iako kontroverzna, na kino-blagajnama

postigla je uspjehe kakve ne pamti turska kinematografija. Sigurno je da }e bh. publika u`ivati u ovoj najgledanijoj turskoj seriji, s toliko akcijskih scena, pirotehnike i adrenalina. Radnja je povukla i odre|ene politi~ke konotacije, {to je pove}alo zanimanje za ovaj televizijski fenomen.

Izme|u dobra i zla
"Dolina vukova" u septembru pro{le godine u Turskoj je oborila sve rekorde gledanosti i o tome su izvje{tavale tamo{nje novinske agencije. Serija emitirana na turskoj televiziji je sakupila vi{e gledatelja od "Sulejmana Veli~anstvenog", koji je do

tada imao najvi{e rejtinge. Izme|u dobra i zla, prijatelja i du{mana, ljubavi, uspomena i nade da je njegova misija ve}a od samog `ivota, Polat herojski slu`i svojoj zemlji i prijateljima, ne zaboravljaju}i ko je, ne napu{taju}i one koji su mu sve u `ivotu i koje voli. Svojom hrabro{}u, po{tenjem i iskrenim emocijama glavni lik probudit }e ono najljep{e u ~ovjeku. Vrijeme je da vukovi krenu u lov. Premijera pete sezone najgledanije turske serije svih vremena "Dolina vukova" je u ponedjeljak, 28. januara, na programu Hayat TV-a, odmah nakon "Krv nije voda", u 22 sata. Serija }e se emitirati od ponedjeljka do ~etvrtka u ovom terminu. [ta }e Polat uraditi nakon {to izgubi suprugu i dijete? S kim se obra~unava i ho}e li se pomiriti sa svojom desnom rukom Memetijem, saznat }e se uskoro. Glavni glumci su Necati Sasmaz i Ozgu Namal, a uloge su ostvarili i Necati Sasmaz, Ozgu Namal, Erdem Erginej, Kerem Firtina...

5

Emisija Za.druga

Kre{o Sekuli}, urednik emisije

Da li smo bezbjedni?
Jako dugo se na povremene tu~e i konflikte gledalo kao na sastavni dio odrastanja, odnosno smatralo se da je to neizosta vni dio {kol skog `i vo ta, me|utim porast upotrebe oru`ja u tu~ama, sve ve}a brutalnost, nerazmjernost u tu~ama gdje grupa napada pojedinca, kao i besmisleni povodi za okr{aje ukazuju na to da je kultura nasilja ozbiljan dru{tveni problem. Broj krivi~nih djela je u porastu posljednjih pet godina. Posebno zabrinjava porast nasilja me|u maloljetnicima. Sve ~e{}e se prijavljuju i djela koja izvr{avaju djevojke. "Pravila" vi{e nema. Zbog ~ega je pove}an broj nasilja i koji su faktori koji imaju uticaja? Kako da se za{titimo? Da li }emo izbje}i sukob ukoliko pre{utimo, poku{amo pobje}i ili je, ipak, najbolje postati spretniji u borila~kim vje{tinama i poku{ati se odbraniti od napada~a? Na ova i jo{ mnoga druga pitanja odgovaraju Mi-

Zabrinjava porast nasilja me|u maloljetnicima, a sve ~e{}e se prijavljuju i djela koja izvr{avaju djevojke
roslav \uri}, {ef odsjeka za sprje~avanje maloljetni~ke delinkvencije u CJB BL, Predrag Vuksan, zamjenik upravnika KPD Tunjice i dugogodi{nji terapeut, kao i Veselko Vu~i}, instruktor Krav mage, borila~ke vje{tine koja u~i samoodbrani u uli~nim tu~ama. Saznat }e se i koji su motivi napada~a, {ta je to {to ga podstakne na nasilje, kao i po kojem principu biraju `rtve. Svoju ispovijest podijeliti }e osu|enik koji odslu`uje zatvorsku kaznu. Kre {o Se ku li}, no vi nar RTRS-a, kao i urednik ove emisije, prvi put }e ispri~ati potpunu verziju kobne novogodi{nje no}i u Beogradu, kada je 31. decembra u glavnom gradu Srbije, dok su na Trgu odbrojavali posljednje sekunde 2012. godine, osmoro ljudi izbodeno, me|u kojima i novinar RTRS-a. Emisija Za.druga o temi "Da li smo bezbjedni?" bit }e emitirana na RTRS-u, u 16 sati, 26. januara.

"Priya", indijska televizijska dramska serija

Uskoro dio va{eg `ivota
I
ndijska televizijska dramska serija"Priya" je produkcijski u potpunosti razli~ita od dosada{njih indijskih serija koje se emitiraju na malim ekranima u BiH. Ova serija emitira se i na Sony Entertainment Televiziji u Singapuru, u Africi, Velikoj Britaniji, SAD-u i u Australiji, a u BiH, ekskluzivno u programu Hayat TV-a, emitirat }e se od utorka, 29. januara. "Priya", zasnovana na hindu-romanu "Patrani", pri~a je o braku izme|u dvoje ljudi koji su potpuni stranci. Priya je sretna, uspje{na i bezbri`na `ena u ranim tridesetim, koja nije sigurna `eli li se ikada udati. Predaje na fakultetu i zadovoljna je svojim ugodnim `ivotom. Ram Kapoor je tajkun u ranim ~etrdesetim, bezobzirni biznismen koji smatra da mu je kasno za brak. Ovaj bogata{ ne sluti {ta }e mu se dogoditi... Priya i Ram susre}u se zahvaljuju}i manjoj saobra}ajnoj nesre}i koja je vi{e {tete nanijela njihovom egu, nego vozilima. Slijedi ~itav niz prepirki i razmirica, no sudbina ima neke druge planove za njih… Ho}e li se zaljubiti? Odgovor }e se dobiti gledanjem ove serije, ~ija je premijera u programu Hayat TV-a u utorak, 29. januara, u 19.55 sati. Ova indijska serija bit }e emitirana svakog dana, od ponedjel jka do nedjelje, u 19.55 sati. "Priya" je postala jedna od najgledanijih serija u 2011. i Sony Entertainment Television India s ovom serijom bio je na 2. mjestu. Serija je snimana u Mumbaiju, u Indiji. Dio epizoda snimljen je u Sydneyu, Australija, krajem 2011. i u Dubaiju sredinom 2012. godine. Kao specijalni gost u jednoj od epizoda pojavljuje se Ronit Roy, indijski glumac koji tuma~i glavnu ulogu u najgledanijoj telenoveli "Bandini". Serija je pro gla {e na

Pri~a o braku dvoje ljudi koji su potpuni stranci zasnovana je na romanu "Patrani", a bit }e prikazivana od 29. januara na Hayat TV-u
kao apsolutni hit po mnogim news kanalima, novinama, forumima i blogovima. Producent serije Ekta Kapoor tvrdi: - Kada smo po~eli s emi ti ra njem "Priye", plan je bio da snimimo samo 150 epizoda. No, sre}om, serija je odli~no primljena. Postigla je nevjerovatan uspjeh od premijere i postala jedna od najgledanijih u 2011. godini. Glavni likovi serije osvojili su svoju prvu nagradu Dadasaheb Phalke za uloge u ovoj seriji. "Priya" je osvojila ~etiri Indian Television Academy nagrade, 3 Apsara Film & Television Producers Guild nagrade, pet nagrada Indian Telly, tri FICCI Frames Excellence Honours, tri nagrade publike i jo{ nekoliko presti`nih nagrada razli~itih kategorija. Seriju je re`irao Swapna Joshi/ Wagmarhe, a uloge tuma~e: Saakshi Tanwar, Ram Kapoor, Eva Grover, Jay Kalra.

Dokumentarni program

Dokumentarni ~etvrtak

Uloga javnih medija
Emisija u produkciji Dokumentarnog programa BHT1 govori o ulozi javnih medija u izgradnji civilnog dru{tva u BiH. Analiziraju se i krupne promjene na globalnom medijskom tr`i{tu u posljednjih nekoliko godina, kao i posljedice tih promjena na funkcioniranje i ulogu javnih emitera u na{oj zemlji i svijetu. O ovoj temi govore iskusni novinari i dugogodi{nji televizijski profesionalci, me|u kojima je i reporter BBC-a Joe Casey, ~ija je pri~a o zlostavljanju pacijenata u jednoj britanskoj bolnici pokrenula lavinu reakcija u tamo{njoj javnosti, ali i sudske procese protiv nesavjesnih medicinskih radnika. U kojoj mjeri javni mediji zaista mogu postati pokreta~ pozitivnih dru{tvenih promjena? Ovaj dokumentarni program bit }e emitiran u srijedu, 30. januara, u 21.30 sati na BHT1.

Heidlerov krug
Dokumentarni film "Heidlerov krug" prati sje}anja Krune Heidlera iz najranijeg perioda njegovog djetinjstva u Sarajevu. Kruno Heidler, ro|en u Vitezu 1932. godine, pripada prvoj generaciji {kolovanih filmad`ija (tonski snimatelj). U svome odrastanju promijenio je 39 adresa. Uglavnom je `ivio u Zagrebu, bio producent, pravio filmove i bavio se umjetni~kom fotografijom. Sad `ivi u \ur|evcu. Ovim filmom Kruno se vratio na prostore odrastanja i sje}a se prvih ljubavi, igara, sitnih dje~ijih lopovluka. Krunino djetinjstvo je "svjetlosnim godinama" druga~ije od dana{njeg (internet) djetinjstva i zasigurno }e se mla|e generacija upitati: "A kako su ove prethodne generacije uop}e mogle `ivjeti i ostati u pameti bez kompjutera, iPoda, iPhonea, mobitela...". "Heidlerov krug" autora Ned`ada Begovi}a bit }e emitiran 31. januara, u 20.30 sati na Federalnoj televiziji.

7

Na|a Had`ali}, novinarka Red magazina

Mala i efikasna redakcija
Od po~etka rada van informativnog programa interesirale su je specifi~ne pri~e koje su neobi~ne, dinami~ne, nesvakida{nje
Novinarka Na|a Had`ali}, iz redakcije vanjske politike pre{la je u zabavnu, ta~nije u tim Red magazina, projekta TV1 koji je startao po~etkom novembra pro{le godine. "Volim svoj posao. U`ivala sam rade}i i u informativnoj redakciji, ali godi mi ova promjena. Desila se sasvim spontano. To je bilo kao ljubav na prvi pogled. I TV1 i ja shvatili smo kako najbolje mo`emo iskoristiti moje kapacitete. Napokon mogu da se u potpunosti izrazim." Od po~etka rada van informativnog programa interesirale su je specifi~ne pri~e "one koje su neobi~ne, dinami~ne, nesvakida{nje. I kada sam radila teme koje su 'obi~nije' uvijek sam poku{avala i poku{avam da im pri|em na druga~iji na~in, da poka`em gledateljima neku drugu stranu iste teme. Izdvojila bih meni najdra`e Neobi~na imena u BiH, Kuda idu izgubljene ~arape, Zaljubljenost..." Rad na terenu ponekad je i iscrpljuju}i. Koncerti i svirke nave~er, promocije, dru{tvena de{avanja koja magazin prati ne promi~u njezinom novinarskom peru. Kako se sti`e sve, ka`e: "Mi smo mala, ali do sada efikasna redakcija u kojoj nas povezuje pozitivna energija. Istina je da imamo mnogo obaveza i da su snimanja ponekad iscrpna, ali nekako sve to nadoknadimo zadovoljstvom koje osjetimo nakon emitovanog priloga" ka`e Na|a Had`ali}, koja je uradila i dosta intervjua s poznatim osobama, me|u kojima su bili Kaliopi, Bajaga, Dino [aran... Showbizz emisija Red magazin emitira se na TV1 od ponedjeljka do petka u 18.15 sati, a ima i svoje sedmi~no izdanje Red weekly, koje se emitira svake nedjelje u 16 sati i donosi rezime najboljih pri~a iz protekle sedmice.

TAJNE BILJAKA
Biljke su uporne da zau zmu i naj ma nji centimetar na mjestima gdje je `ivot jo{ mogu}. Jedna od njih je uro~njak. Mala krsta{ica, sitna i diskretna, svake se godine probije iz zemlje na samo nekoliko dana. Niko, ili skoro niko, ne pri mje }u je njen

URO^NJAK
povratak. I, kako je do{la, tako }e i oti}i. Ipak, nisu svi nezainteresirani za sudbinu uro~njaka. Na globalnom planu, jo{ od 70ih godina, on zaokuplja pa`nju cijele jedne znanstvene zajednice. Vi{e se i ne broje napreci kojima je doprinio, bilo da se radi o istra`ivanjima karcinoma ili razvoju geneti~ki modifikova nog or ga ni zma (GMO). Tre}a od ~etiri emisije strane dokumentarne serije "Plants secret / Tajna biljaka" bit }e emitirana u subotu, 26. januara, u 18 sati na BHT1.

8

Strana dokumentarna serija:

Dokumentarni program

Podna lampa ARCO
Podna lampa ARCO, koju su 1962. dizajnirala bra}a Castiglioni, pre`ivjela je razli~ita vremena i trendove i nikada nije iza{la iz mode. Zahvaljuju}i svom karakteristi~nom luku, postolju od bijelog kararskog mermera i kugli od blistavog aluminija, ona je nezaobilazan primjer savremenog dizajna. Inspiru{u}i se osnovnom, su{tinskom komponentom ARCO lampe, a to je luk, kugla i krug, film otkriva razloge zbog kojih je jedan tako jednostavan predmet postao arhetip. S emisijom posve}enoj ~uvenoj lampi ARCO zavr{ava se strana dokumentarna serija "Design / Dizajn", koja je na programu BHT 1 u petak, 1. februara, u 20 sati.

DIZAJN

Real

^uvena svjetiljka i njezini tvorci Achille i Pier Giacomo Castiglioni

U ovom dokumentarno-sportskom filmu u pet pri~a oslikana je strast pre ma je dnom od najboljih nogometnih klubova na svijetu - Real Madridu. Djelomice u igranoj, a djelomice u do ku men tar noj for mi, ovaj film je ne{to {to svaki navija~ Real Madrida mora pogledati, jer u njemu se pojavljuju najve}e legende ovog kluba, te malo poznati detalji iz njegove pro{losti. U filmu redatelja i scenariste Borja Mansoa po jav lju ju se Da vid Beckham, Iker Casillas, Roberto Carlos, Zinedine Zidane, Emillio Butragueno, Alfredo di Stefano i Ronaldo. Premijerno }e biti emitiran na Federalnoj televiziji u subotu, 26. januara, u 14 sati.

19.35 BHT 1

SERIJA

Subota
Gorko - slatko
Ho}e li do}i kraj Leninom i Lucijinom prijateljstvu sada kad je istina ugledala svjetlo dana. Njihovu sva|u prekida Tuccio, koji im saop{tava da je Gedija hitno preba~en u bolnicu. Rosi saznaje od Ciccija {ta je uzrok otpu{tanja njene majke. Kada je razmislila o tro{kovima za popravak motora, jasno joj je i ko je glavni krivac...

Svijet bez kraja
13.05 FTV

Vrijeme je previranja u Engleskoj. Kralja Edwarda II je u bici porazila njegova supruga kraljica Isabella i na prijesto postavila njihovog sina koji postaje Edward III. Pod pokroviteljstvom kraljice, sir Roland se vra}a u Kingsbridge kao novi namjesnik Shiringa i hapsi prethodnog namjesnika zbog izdaje, ali pristaje da po{tedi `ivote njegova dva sina: Ralpha, kojeg postavlja za svog pomo}nika, i Merthina, kojeg {alje kao pripravnika kod stanovitog Elfrica. On hapsi i Edmunda Woolera, ali njegovu slobodu otkupljuju k}erka Caris i sestra Petranilla.

Po~ivala u miru
20.10 FTV

Novinarka Lucija i umirovljeni zatvorski ~uvar Martin, istra`uju}i pokopane na zatvorskom groblju Vukov{}ak, nailaze na neobi~nu pri~u o dvije prodava~ice iz kvartovske samoposluge koje su po~inile oru`anu plja~ku po{te. Poku{avaju saznati {to je navelo Dijanu Mari} i Saru Rogoz, dvije naizgled obi~ne `ene, na tako riskantan i nasilan ~in. S obzirom na to da je rije~ o `enskom dijelu zatvora, u istrazi im jo{ jednom poma`e `ivopisna ~uvarica Josipa. Lucija slavi ro|endan i dobije poklone koji je u potpunosti zbune. No, na njezinu adresu sti`e i nova prijetnja uz jasan zahtjev da se ostavi groblja, mnogo zlosutnija od prethodne.

Lisice
20.10 RTRS

10

Serija "Lisice" je savremena pri~a o ~etiri drugarice: Mimi, Branki, Sta{i i Na|i, koje bezuspje{no poku{avaju da na|u princa svog `ivota. Po{to ulaze u tridesete godine, podizane i vaspitavane u ovoj sredini, smatraju da je godina koja im predstoji posljednja {ansa da na|u mu`a. "Lisice" su pri~a o potjeri za sre}om, pri~a o bje`anju od ustaljenog `ivota odraslih, pri~a o novoj osje}ajnosti. Djevojke se svakodnevno okupljaju u kafi}u Foks, ~iji je vlasnik Mima. Tokom serije, one zapravo tra`e ljubav, pravu i iskrenu, do kraja `ivota... One tra`e princa, ali usput `ive svoje obi~ne `ivote.

06.30 Operacija "Pilot", igrana serija, 3/4 (r) 07.30 Gorko-slatko, igrana serija, 29/228 (r) 08.00 Vijesti 08.15 Tribunal 08.45 Dimenzija vi{e, program iz kulture (r) Program za djecu i mlade (r) 09.15 BeHa Teens 09.20 Pravda za svako dijete, 3/5 09.55 Maribor: Svjetski kup u alpskom skijanju: Veleslalom (`), 1. utrka, prijenos 11.00 Govor ti{ine, emisija za osobe sa o{te}enim sluhom i govorom 12.00 Vijesti 12.15 EURO panorama 12.40 Pod krovom, magazin 13.10 Maribor: Svjetski kup u alpskom skijanju: Veleslalom (`), 2. utrka, prijenos 14.15 Bar kod, potro{a~ki magazin 14.45 Vijesti 15.00 Olimpijski magazin 15.30 Jednooki Jack, igrani film 18.00 Tajne biljaka, dokumentarna serija, 3/4 19.00 Dnevnik 19.35 Gorko-slatko, igrana serija, 30/228 20.00 Blagdan kao nekad, ameri~ki igrani film 21.30 Veliki ekran, filmski magazin 22.00 Vijesti 22.15 Pri~a o Victoru Davisu, igrani film 23.45 Blagdan kao nekad, igrani film (r) 01.10 Pregled programa za nedjelju

BHT 1

07.00 Obale pri~aju, rijeka slu{a: Rijeka Dra`enka, dok. program, 1. dio 07.25 Vran planina, dok. program 08.00 Vijesti Program za djecu 08.05 Mali {lager 08.30 Poko, crtani film 08.45 Kako to, crtani film 09.00 Lutkokaz, crtani film 09.25 Poko, crtani film 09.40 Ben i Holi, crtani film 09.50 Grimove bajke: ^arobne cipele 10.15 Pocoyo, crtani film 10.20 Mali princ, crtani film

FTV

06.00 Strasti, serija (r) 07.30 Muzi~ki spotovi 08.00 Vijesti Mala TV 08.15 Bili jednom jedni pronalaza~i, crtana serija 09.05 Viva pinjata, crtana serija 10.00 Nid`o radoznalac, ekologija 10.25 Duboko u {umi, film 11.40 Muzi~ki spotovi 12.00 Dnevnik 1 12.15 Igraju}i, pjevaju}i..., emisija izvornog narodnog stvarala{tva 13.15 Gastronomad, riba na jerusalemski (r)

RTRS

FILM
FILM FILM FILM

Apocalypto
21.30 OBN

Apocalypto, 2006. AKCIJA/DRAMA Re`ija: Mel Gibson Uloge: Rudy Youngblood, Dalia Hernandes, Jonathan Brewer..

Pri~a o Victoru Davisu
22.15 BHT 1

Victor, 2007. KOMEDIJA Re`ija: Jerry Ciccoritti Uloge: Mark Lutz, Ron Lea, Polly Shannon, Sasha Roiz

Istinita `ivotna pri~a o velikom kanadskom pliva~u, dje~aku iz radni~ke klase koji je, zahvaljuju}i hrabrosti i odlu~nosti, pobijedio fizi~ke i psihi~ke izazove i dostigao vrhunac u sportu postav{i olimpijski {ampion i svjetski rekorder.

Lud, zbunjen, normalan
18.25

Viva pinjata
09.05

Ubistvo dolazi s ki{om
23.30 OBN

10.45 U zmajevom gnijezdu 11.10 Harveytoons 11.25 Mozaik religija, vjerski program 12.00 Dnevnik 1 12.15 Asi, igrana serija, 142. ep. 13.05 Svijet bez kraja, igrana serija, 1. ep. 14.00 Real, dok. film 15.40 Vijesti 15.50 Michael Palin: Put oko svijeta za 80 dana, dok. serija, 7. ep. 16.45 Super pas, film 18.15 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija 18.55 Rukomet: Svjetsko prvenstvo: prijenos utakmice za tre}e mjesto 19.45 Dnevnik 2 (u pauzi utakmice) 20.30 Super Loto, prijenos izvla~enja 20.40 Po~ivali u miru, igrana serija, 4. ep. 21.35 Pla}enici, film 23.25 Dnevnik 3 23.40 O{amari je, Francuskinja je, film 01.20 Svijet bez kraja, igrana serija, 1. ep. 02.10 Dnevnik 2 (r)

13.30 Supersnaga, dokumentarni film (r) 15.30 Kabare ~asna dokolica, vino (r) 16.00 Za.druga, emisija za mlade 16.30 Poprokaut, muzi~ka emisija (r) 17.00 Vijesti 17.05 Vremenska prognoza 17.10 Ah, ta planeta 17.40 Bosnalijekova TV ordinacija 18.30 Art ma{ina, emisija iz kulture 19.30 Dnevnik 2 Sport 20.10 Lisice, serija 21.05 @ene sa {estog sprata, film 22.55 Dnevnik 3 23.15 Sport 23.25 Po~etnici, serija 00.15 Supersnaga, dokumentarni film (r) 02.15 Dnevnik (r) 02.40 @ene sa {estog sprata, film (r) 04.25 Po~etnici, serija (r) 05.15 Strasti, TV novela (r)

I Come with the Rain, 2009. KRIM. TRILER Re`ija: Anh Hung Tran Uloge: Josh Hartnett, Tran Nu Yen-Khe, Byung-hun Lee...

Kline, biv{i policajac losan|eleske policije, postao je privatni detektiv. Sada putuje u Hong Kong u potrazi za Shitaom, nestalim sinom kineskog milijardera. Kontaktirav{i Menga Zija, prijatelja i nekada{njeg kolegu u policiji Hong Konga, Kline slijedi blijedi trag koji je ostavio Shitao. Put ga vodi do lokalnog gangstera Sua Dongpa i njegove prelijepe, ali o drogi ovisne prijateljice Lile. No, Klineovu pa`nju odvla~e uspomene na serijskog ubojicu Hasforda, ~ija je "obrada tijela" razlog zbog kojeg je Kline napustio policiju.

Obra~un s Jakuzom
20.05 NOVA

Into the Sun,2005. AKCIJA Re`ija: Mink Uloge: Steven Seagal, Matthew Davis, Takao Osawa, Eddie George

Kada guvernera Tokija ubiju tijekom izborne kampanje, biv{i agent CIA Travis Hunter mora prona}i krivca. U tome mu poma`e agent FBI-ja Sean, koji je novajlija. Travis ima sjajne veze s podzemljem, jer je odrastao u Japanu, a ujedno je i stru~njak za borila~ke vje{tine i ma~eve. U istrazi Travis otkrije da se vodi rat me|u starim tradicionalistima Jakuze i novom generacijom, koju predvodi poreme}eni Kuroda. Kada jedan od Kurodinih ljudi ubije Travisovu zaru~nicu Nayako na brutalan i kukavi~ki na~in, ovaj slu~aj istrage ubojstva postane osoban te on kre}e u osvetu...

26. januar 2013.
FILM

Jednooki Jack
15.30 BHT 1

One Eyed Jack, 1961. VESTERN Re`ija: Marlon Brando Uloge: Marlon Brando, Karl Malden, Pina Pellicer, Katy Jurado

Bje`e}i od potjere, poslije plja~ke banke u New Mexicu, Dad Langvort ugrabi priliku da se do~epa plijena i ostavlja svog kompanjona Ria na cjedilu. Poslije mnogo godina, Rio bje`i iz zatvora i kre}e u potjeru za prijateljem koji ga je izdao. Sve to vrijeme, Dad `ivi mirnim `ivotom kao cijenjeni {erif u malom kalifornijskom gradu, ali u stalnom strahu od osvete...

Stolje}e je {esnaesto, u kasno doba civilizacije Maya. Lovac Jaguarova [apa `ivi sa sinom i trudnom `enom. Jednoga jutra njihovo selo napadaju ratnici pale}i ku}e i ubijaju}i ljude. Jaguarova [apa u zadnji tren uspijeva spustiti `enu i sina u jednu duboku pe}inu, ostaviv{i u`e na vrhu kako bi se oni kasnije mogli uspeti. Tokom prepada ubijen je i otac Jaguarove [ape, a on je zarobljen. Jedan od napada~a prere`e u`e...
FILM

Obo`avatelji
21.00 MRE@A

Fanboys, 2009. KOMEDIJA Re`ija: Kyle Newman Uloge: Sam Huntington, Chris Marquette, Dan Fogler

^etvorica prijatelja putuju diljem Amerike ne bi li na vrijeme ispunili posljednju `elju svog umiru}eg prijatelja, a to je da prije svjetske premijere pogledaju epizodu 1 "Ratova zvijezda" - "Fantomsku prijetnju" i to na ran~u Skywalker. No vremena je sve manje, a o~ekivanja je previ{e.
FILM

06.10 Tek ro|eni, serija, 6/26 07.05 Tek ro|eni, serija, 7/26 08.05 Pod sretnom zvijezdom, serija, 10/75 (r) 09.05 Pod sretnom zvijezdom, serija, 11/75 (r) 10.05 Pod sretnom zvijezdom, serija, 12/75 (r) 11.00 Pod sretnom zvijezdom, serija, 13/75 (r) 12.00 Makeover upoznaj novog sebe 12.15 Blizankinje, serija, 48 (r) 13.10 Vru}e loptice, igrani film

TV1

06.00 Bandini, serija, 258. ep. 06.41 Tiha oluja, serija, 36. ep. 07.29 Bratz, crtani film, 15. - 17. ep. 08.50 Virus attack, crtani film, 47. i 48. ep. 10.00 Pokemoni, crtani film, 20. ep. 10.27 Gormiti, crtani film, 13. ep. 10.48 Ben 10 Ultimate Alien,crtani film, 5. i 6. ep. 11.28 Winx 5, crtani film, 14. ep. 12.00 Bandini, serija, 255. ep. 13.20 Bandini, serija, 256. ep.

HAYAT

07.00 Seljaci,serija 10.00 Gold music, muzi~ki show 11.30 Vikend vizija, emisija 13.00 Hrabri ljudi, reality emisija 10.05 Grand show, zabavno muzi~ka emisija (r) 15.45 Sve za ljubav, reality emisija (r) 17.00 Show Time, zabavna emisija 18.00 Kuku Vasa, serija 18.30 Info top, centralne vijesti, informativni program 19.00 Vremenska prognoza

PINK

06.10 Iron man, crtani film 06.35 Chaotic, crtani film 07.00 Wolverine i x-man, crtani film 07.20 Ma|ioni~ar, crtani film 07.40 Kornja~a Hero, crtani film 08.10 Bebe dinosauri, crtani film 08.25 Casper u {koli strave, crtani film 08.40 Top shop 09.00 In Magazin, show magazine (r) 09.30 Odba~ena, indijska serija (r) 11.15 Da, to sam ja, zabavni program (r) 12.00 Bakina kuhinja, kulinarski show

OBN

@ene sa {estog sprata
21.05 RTRS

Zakuhajmo zajedno
18.15

Pokemoni
10.00

Kursad`ije
20.00

Bakina kuhinja
12.00

Les femmes du 6eme etage, 2011. DRAMA/KOMEDIJA Re`ija: Phillippe Le Guay Uloge: Fabrice Luchini, Sandrine Kiberlain, Natalia Verbeke

@an-Luj je ozbiljan, ali napet berzanski broker, o`enjen Suzanom, krutom `enom svjesnom svoje klase, i otac dvojice arogantnih tinejd`era. On `ivi stabilnim, ali dosadnim `ivotom. Sve dok mu spletom okolnosti, Mari, {armantna ku}na pomo}nica, ne otkrije jedan novi svijet - odjeljak za poslugu na {estom spratu zgrade u kojoj @an-Luj `ivi i ~iji je vlasnik. Tu `ivi grupa veselih {panskih ku}nih pomo}nica koje }e pomo}i @an-Luju da se otvori prema jednoj novoj civilizaciji i pogledu na `ivot...
FILM

15.05 Ja biram goste, dijalo{ka emisija (r) 16.45 Makeover upoznaj novog sebe 17.00 Vijesti u 17 17.15 Medicinska istraga, serija 18.15 Zakuhajmo zajedno, kulinarski show 19.00 Dnevnik TV1 20.00 Bliznakinje, serija 21.00 Obo`avatelji, film 22.40 Nomad, film
DRAMA Re`ija: Sergey Bodrov

Hamlet
00.05 HRT1

Hamlet, 1990. DRAMA Re`ija: Franco Zeffirelli Uloge: Mel Gibson, Glenn Close, Alan Bates, Paul Scofield

Kraljevi} Hamlet tuguje zbog smrti svoga oca, danskog kralja. Jo{ ga vi{e izjeda spoznaja da majka nije ni dva mjeseca oplakivala mu`a, a ve} se preudala za njegova brata, Hamletovog strica Klaudija. Jedne ve~eri dvorska stra`a obavje{tava Hamleta da im se po no}i ukazuje duh preminulog kralja. Hamlet odlu~i no} provesti na stra`i kako bi provjerio istinitost tih tvrdnji. I njemu se uka`e duh oca koji mu kazuje da ga nije ubio ugriz zmije, ve} ga je otrovao ro|eni brat. Hamleta obuzimaju gnjev i mr`nja te on odlu~i osvetiti se...

Kazahstancima prijeti invazija mo}nog neprijatelja - Jungara. Usprkos ~injenici da }e se sami te{ko odbraniti, nisu motivirani za ujedinjenje zara}enih plemena. Mitski kazahstanski ratnik Oraz upozorava okupatore da }e se roditi dijete koje }e naposljetku ujediniti plemena i povesti ih u bitku. Kada to ~uje, poglavar Jungara nare|uje da se budu}i heroj prona|e i smakne. Oraz regrutira po jednog momka iz svakog kazahstanskog plemena i podu~ava ih umije}u ratovanja, odanosti i prijateljstvu...

00.30 Daybreakers, film 02.00 Dnevnik TV1 (r) 03.00 Zakuhajmo zajedno, kulinarski show 03.40 No}ni program

13.48 Sport centar 14.00 ZMBT televoting 14.06 Biometeorolo{ka prognoza 14.07 Stanje na putevima 14.08 Autoklub, automagazin 14.30 Svi na selo 15.00 Vremenska prognoza 15.02 ZMBT 5, (r) 18.00 Hayat production, zabavno-muzi~ki program 19.00 Vijesti u 7, info-program 19.28 Vremenska prognoza 19.29 Biometeorolo{ka prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.50 Jingl ZMBT 19.55 Bandini, serija, 259. ep. 20.55 ZMBT 5, nominacije 23.00 Soba za Romeo Brassa, film 00.58 Sport centar 01.00 Jingl ZMBT 01.05 Astro Num Caffe, u`ivo Reprizni program Hayat TV-a 03.00 Vijesti u 7, info-program

19.05 Preljubnici, reality emisija 20.00 Kursad`ije, humoristi~ni serijal 21.00 Zvezde Granda, muzi~ko takmi~arski show 00.00 Sommersby, ameri~ki film
DRAMA Re`ija: Jon Amiel

Iako su sumje{tani bili uvjereni da je poginuo u Gra|anskom ratu u kojem se borio od po~etka 1861, ju`njak Jack Sommersby vra}a se nakon {est godina ku}i. Izazvav{i odu{evljenje me|u poznanicima, Jack ipak strepi kako }e ga primiti supruga Laurel i sin Robert, koji je u vrijeme njegovog odlaska bio premali da bi ga se sjetio. Jack nai|e na potporu obitelji sretan {to se vratio normalnom `ivotu. Jedini razo~aran Jackovim povratkom je Laurelin udvara~ Orin, dok Laurel primje}uje da joj se suprug promijenio. Od arogantnog i samo`ivog ~ovjeka postao je iznimno bri`an i susretljiv. Sli~ne promjene zamijete i ostali Jackovi prijatelji, od kojih dio njih posumnja da je zapravo rije~ o strancu koji je preuzeo Jackov identitet...

01.45 Gold music, muzi~ka emisija (r)

12.50 In Magazin, show magazine (r) 13.30 Sulejman Veli~anstveni, turska serija (r) 14.30 Sulejman Veli~anstveni, turska serija (r) 15.30 Sulejman Veli~anstveni, turska serija (r) 16.30 Sulejman Veli~anstveni, turska serija (r) 17.30 Dejana talk show 18.50 OBN Info 19.10 OBN Sport 19.15 In Magazin, show magazine 20.00 Odba~ena, indijska serija 21.30 Apocalypto, igrani film /16/ 23.30 Ubojstvo dolazi s ki{om, igrani film /12/ 01.40 Odba~ena, indijska serija (r) 02.45 OBN Info (r) 03.00 OBN Sport (r) 03.05 In Magazin, show magazine (r) 03.40 Play off LP: Fenerbahce Spartak, snimka utakmice 05.25 ^uvari planete

11

Subota
TV SA
07.00 Strasti, serija (r3) 10.00 Jednom davno 10.30 Sirene 11.00 Ime moje {kole 11.45 Legenda o Bruce Lee ju (r) 12.30 Darovi prirode (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.10 Sarajevska hronika 14.00 Obavezan smjer (r) 14.40 Ritam Srebrenice 15.00 Autoshop magazin 16.00 Vijesti TVSA 16.05 Ljetne ljubavi 16.30 Ljetne ljubavi 17.00 Mlada Pocahontas 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Jednom davno (r) 19.30 Sirene (r) 20.00 Lovac na potezu, film 22.00 Dangube 22.30 Djevojka tvojih snova, film

TV TK

07.05 Program za djecu 10.00 Putokaz, obrazovni program 10.30 Sport vikend 11.00 Hod vijekova 11.30 Bilans 11.50 Iz dana u dan 12.00 Vijesti 12.20 VoA 13.00 Mozaik 14.00 Kaffe Istanbul 14.45 Pe~at u vremenu 15.15 Medvjedi}i dobra srca 16.00 Dnevnik 1 16.20 Pjesmom o Bosni 17.00 Svijet tajni, serija 17.30 Moj dom 18.00 Na selu na sijelu 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 2 19.30 Za svaku bolest trava raste 20.00 Bliznakinje, serija 21.00 Obo`avatelji, film 22.40 Nomad, film

MRE@A

12.15 Blizankinje, igrana serija, 48. ep. (r) 13.10 Vru}e loptice, igrani film 20.00 Bliznakinje, igrana serija, 49. ep. 21.00 Obo`avatelji, igrani film 22.40 Nomad, igrani film

TV MOSTAR

12.15 Blizankinje, igrana serija, 48. ep. (r) 13.10 Vru}e loptice, igrani film 20.00 Bliznakinje, igrana serija, 49. ep. 21.00 Obo`avatelji, igrani film 22.40 Nomad, igrani film

TV ZENICA

08.05 Najbolje od planete 09.00 Odlika{i 09.30 Program za djecu 11.30 Putopisi 12.15 Bliznakinje, serija mre`a 13.10 Vru}e loptice, film mre`a 15.00 Vijesti 15.10 Nije te{ko biti ja, repriza 16.00 Sfera, emisija iz kulture (r) 16.30 Frej`er,humoristi~ka emisija (r) 17.05 Biografija, dok. program, 18.00 Ba{tina BiH, 19.00 Vijesti 20.00 Igrana serija, mre`a TV izlog 21.00 Obo`avatelji, film 23.00 Vijesti 23.15 Muzi~ki spotovi 00.00 Istina 00.30 Oni dolaze 01.00 O tome se govori (r)

TV KAKANJ

09.10 Na{a realnost 10.00 7 dana u Vogo{}i 10.30 Te{anjska hronika 11.00 TV Liberty 11.30 Budimo humani 12.00 Svjedok prirode 12.30 Ja sam tvoja sudbina 14.30 Princeza [eherzada 15.00 Pad leta 29 15.30 Okr{aj, film 17.00 Flash vijesti 17.05 Put istine 18.00 Majstori kuhinje 18.30 Pad leta 29 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.15 Dom2 21.00 Odjeljenje za istragu 22.00 Razotkriveni 23.00 Nau~ni forum 23.30 Autoshop Magazin 00.00 Vijesti (r) 00.15 Utrka, film

06.48 07.03 07.28 07.58 08.15

HRT 1

09.40 10.00 10.30

TV Kalendar Knjiga ili `ivot (r) Iza ekrana (r) Hrvatska kronika BiH Kinoteka - ciklus klasi~nog vesterna: Na odmetni~kom putu, ameri~ki film Fotografija u Hrvatskoj Ku}ni ljubimci Skica za portret: [ime Vulas

06.30 06.45 06.50 07.15 07.30 08.15 09.00 09.30 09.55

HRT 2

Po{tar Pat Moj mali planet Hamtaro Ru`ica [areni} Merlin 3, serija za djecu i mlade (r) Novi klinci s Beverly Hillsa 3, serija TV vrti}: Rekord Teletubbies Maribor: Svjetski skija{ki kup veleslalom, prijenos 1. vo`nje

06.05 Zauvijek susjedi, serija (r) 07.15 Angie, serija 07.45 Gormiti (r) 08.10 Pokemoni (r) 08.35 Pokemoni 09.00 Winx Club 09.25 Bratz 09.50 Power Rangers Samurai, serija 10.15 Larin izbor, serija (r) 12.15 Harry Potter i zato~enik Azkabana, film

NOVA

AL JAZEERA B.
08.00 Pri~e sa istoka Kina: Neprirodna selekcija, dok. program 08.30 Kontekst, talk-show 09.00 Arapi kri{}ani, dok. program 10.00 Kontekst, talk-show 10.30 Moj `ivot, dok. program 11.00 Kontekst, talk-show 11.30 Evropski san, dok. program 12.00 AJE program 14.00 Rijekama ka zapadu, dok. program 15.00 Kontekst, talk-show 15.30 Balkan bluz, II dio, dok. program 16.00 Vijesti 17.00 Umjetnost kao spas Maestrove k}eri, dok. program 17.30 Kontekst, talk-show 18.00 Vijesti 19.05 Pri~e sa Istoka Tajland: Cijena zdravlja 19.30 Afrika pod istragom, ep.1, dok. program 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Aljazeera Business 22.00 Vijesti 23.05 AlJazeera Business

10.00 10.05 11.00 11.05 11.30 12.15 12.30 13.00 13.30 14.05 14.50 14.55 15.45 15.48 16.35

RTS

Scott and Bailey
22.25

Teletubbies
09.30

Pokemoni
08.35

12

10.45 Vijesti iz kulture (r) 11.00 Normalan `ivot, emisija o obitelji 12.00 Dnevnik 1 12.15 Sport 12.20 TV Kalendar (r) 12.35 Veterani mira, emisija za branitelje 13.20 Duhovni izazovi 13.50 Prizma 14.35 Eko zona 15.05 Reporteri: Kalkuta gospodarsko ~udo 16.00 Ledena prostranstva Arktika, dok. serija 17.00 Vijesti 17.11 HAK - promet info 17.15 Znanstvene vijesti 17.20 Kulturna ba{tina 17.35 Na Rije~kom karnevalu, emisija pu~ke i predajne kulture 18.05 Lijepom na{om 19.10 Tema dana 19.30 Dnevnik 19.59 Sport 20.10 LOTO 7/39 20.15 Lea i Darija, hrvatski film 21.45 Dnevnik 3 22.05 Vijesti iz kulture 22.13 Sport 22.16 Vrijeme sutra 22.25 Scott and Bailey 1, serija 00.05 Filmski maraton: Hamlet, film 02.15 Barquero, film (r)

11.00 Zagreb: EP u umjetni~kom klizanju 2013. plesni parovi, snimka (r) 11.20 Kitzbühel: Svjetski skija{ki kup spust, prijenos 12.50 Zagreb: EP u umjetni~kom klizanju 2013. plesni parovi, snimka 13.10 Maribor: Svjetski skija{ki kup veleslalom, prijenos 2. vo`nje 14.30 Obrtnik i partner 15.00 Vinkova~ke jeseni Smotra KUD-ova 16.00 Zagreb: EP u umjetni~kom klizanju 2013. slobodni program, prijenos 16.55 Ko{arka, ABA Liga: Zadar - Cedevita, prijenos 18.50 SP u rukometu utakmica za 3. mjesto 20.40 Wasteland, dok. film 22.25 ^itulja za Eskobara, film 23.50 Peti dan, talk show (r) 00.50 Po{teno i prema zakonu 1, serija 01.35 Ludi od ljubavi 1, serija

14.50 Nuklearna opastnost, film (r) 16.10 Zauvijek susjedi, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.10 Provjereno, info-magazin (r) 17.50 Lud, zbunjen, normalan, serija (r) 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Obra~un s Jakuzom, film 21.55 @ena ma~ka, film 23.50 Smrtonosna bitka: Istrebljenje, film 01.35 Usamljeni za{titnik, film (r)

17.00 18.00 18.30 19.00 19.30 20.05 21.00 22.40 23.10 23.40

Vijesti @ikina {arenica Vijesti Gra|anin, info Knjiga utisaka, dok. program Gastronomad, (r) Plava ptica-specijal, program za decu Dnevnik Uvi|aj, info Vi i Mira Adanja Polak Vijesti Jelen top deset, (r) Vijesti Bolji `ivot, serija (r) U susret osam vijekova manastira mile{eve Petkazanje, dok. program Muzi~ki program Kvadratura kruga Slagalica, kviz Dnevnik Bolji `ivot, serija (r) Ustani~ka ulica, film Bez vize Rokovnik, muzi~ki program Medalje zauvijek, sportski program

08.00 Vijesti 08.05 Jutarnji program 09.45 Uvijek subotom: Mihailo Radoi~i} 10.00 Vijesti 10.05 Znam da zna, kviz (r) 10.30 Argument (r) 11.00 Dje~iji tv arhiv: |e to ima 11.30 Robin Hud, serija (r) 12.45 Muzika 13.00 Tv arhiv 14.00 Vijesti 14.05 Mozaiku 15.05 Sat tv 15.30 Dnevnik 1 16.10 Zapis: 16.40 Vi{e od igre 17.30 Agrosaznanje 18.30 Svoja i {ik, magazin za `ene 19.10 Sat tv blic biznis i dijaspora 19.30 Dnevnik 2 20.05 Dokumentarna dinastija Petrovi} 2/8, serija 20.40 Muzika 21.00 Sat tv 21.30 Sat tv blic biznis i dijaspora 22.00 Dnevnik 3 22.30 Muzika 23.00 Svoja i {ik, magazin za `ene 23.30 Sportska subota 00.00 Vijesti

RTCG

DISCOVERY

06.00 Kako se pravi? 06.25 Automobili 07.15 Peta brzina 08.10 Megagraditelji 09.05 Mo}ni brodovi 09.55 Izumi i otkri}a koji su promijenili svijet 13.30 Vrhunsko graditeljstvo 14.25 Ljudskih ruku djelo Azija 15.20 Megagraditelji: MGM grad u gradu/ Grad glica 16.15 Kako se pravi? 17.10 Krizne situacije: Cirkus Sunce 18.05 Razotkrivanje mitova 19.00 Kako se pravi? 20.00 Tragom aukcija 21.00 Kraljevi aukcija 22.00 Bezbednost sportskih doga|aja 23.00 ^ovjek sa natprirodnim mo}ima 00.00 Ros Kemp: Borba za Amazon

N. GEOGRAPHIC
08.50 Lov na lovce 09.45 Gra|evinska zona 10.10 Sekunde do katastrofe 10.40 Nisam znao, 1. ep. 11.00 Pristup 360˚ svetskoj ba{tini: Kilimand`aro 11.55 Nisam znao, 2 ep. 12.30 Poznati kosmos 13.25 Grad prevaranata: Marake{ 14.20 Opake tune 15.15 Opasni susreti: Ajkula iz ambisa 16.10 Opasni susreti: Ljigava ~udovi{ta 17.05 Opasni susreti: Divlja svinja 18.00 Ro|enje Britanije 19.00 Ljudsko porodi~no stablo 21.00 De{ifrovanje Stounhend`a 22.00 Dje~ak star dva miliona godina 23.00 Ko je potopio Bizmarka? 23.55 De{ifrovanje Stounhend`a

VIASAT HISTORY

07.00 Tajm tim godina XI 08.00 Napoleon 10.55 Misterije olupina na dnu okeana 11.55 @ivo oru`je 12.55 Napoleon 14.55 ]elija 15.55 Farma iz rata 17.05 Najgori poslovi u istoriji 18.05 Gra|evinska ~udesa: zaboravljeni kineski grad 19.00 Lovci na mitove 20.00 Misterije olupina na dnu okeana 21.00 Putovanje u Mra~no doba 22.00 Hrvatski vladari 22.50 Osvaldov duh 00.25 Trambo 02.00 Srednji vijek 03.00 Silverado 04.00 Sto godina Holivuda 05.00 Legenda o Stenliju Donenu 06.00 Komeda - muzika jednog `ivota

ANIMAL PLANET

06.00 Posjed merkata slijede}a generacija 06.25 Sve o ljubimcima 07.15 Lovac na krokodile 08.10 ^udna stvorenja Nika Bejkera: Mravojedi 09.05 @ivot majmuna 09.30 Dik i Dom u svijetu `ivotinja 10.00 Ro|eni lovci: Snaga 10.25 Upoznajte divljinu 10.55 Divljine Latinske Amerike 11.50 Ta prelijepa Afrika- 6 epizoda 17.20 Planeta mutanata- 2 epizode 19.10 Tigrov napad 1 20.05 Divljine Latinske Amerike 21.00 Nevaljali ljubimci 21.55 Karina: Uzbudljivi safari- 2 epizode 22.50 Divlje i bez cenzure 23.45 Tigrov napad

26. januar 2013.
TV VOGO[]A
07.00 Sa sevdahom u srcu 08.30 Hronika op}ine Stari Grad (r) 09.00 Hronika Jablanice (r) 09.30 Putopisi (r) 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 VoA (r) 11.00 Tvoja sam sudbina, serija 15.00 Hronika op}ine Stari Grad (r) 15.30 Hronika Jablanice (r) 16.00 Putopisi (r) 16.30 7 dana u @ivinicama 17.00 Ba{tine 17.30 Sa sevdahom u srcu 18.00 7 dana u Vogo{}i 18.30 SMS Music 19.30 I.R.I.B. 20.00 Ritam Srebrenice 20.30 Putopisi 21.00 \avolji ko{mar, film 22.30 Reporta`a 23.00 Nije te{ko biti ja 00.00 Putopisi (r)

TV USK

08.00 Ponovno otkrivanje svijeta 09.00 Alternativna medicina (r) 10.00 Vijesti 10.05 Program za djecu 10.30 Sveci i grje{nici, 6/8 11.20 Hronika kraji{kih gradova 12.00 Vijesti 12.15 Bliznakinje, serija 13.10 Igrani film 15.00 Vijesti 15.05 Skrivena palma, serija 6/8 16.00 Opstanak 16.50 Za svaku bolest trava raste 17.15 Eko kviz 17.45 Autoshop magazin 18.15 O nama 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 Bliznakinje, serija 21.00 Igrani film 22.55 Vijesti 23.00 Igrani film

TV SLON

13.02 Op~injeni, igrana serija (r) 369. 370. 371 15.40 Folk-Top 10, muzi~ka emisija 16.30 Nije te{ko biti ja, zabavno muzi~ki program 17.25 Virtual-road magazin, magazin o automobilizmu 18.00 Crno i bijelo, vikend izdanje 18.25 Vremenska prognoza 18.34 Teletrgovina... 18.52 Kviz znanja, obrazovni program 20.00 Kviz Extra 20.30 [e}ernica, revijalni program 22.35 Teletrgovina... 23.00 Slon extra Info 23.29 Pregled programa za sutra

TV BN

06.30 Jutarnji program 08.30 Serija 12.30 Familijarna namje{taljka 13.20 ]irilica 15.00 Subotom u 3 16.00 Dnevnik 1 16.20 Subotom u 3 17.50 Kao kod svoje ku}e 19.30 Dnevnik 2 20.05 Nijesmo mi od ju~e 21.10 Ni{ta li~no 22.15 Dnevnik 3 22.15 Kanjon pusto{i, film 00.00 Crveno,edukativno-zabavna emisija 01.00 Zvezdano nebo

ATV

DOK. DOK. FILM FILM FILM FILM

Tragom aukcija
20.00 DISCOVERY

07.00 Farma, emisija o agraru 08.00 Jutarnji program 09.55 Vijesti 10.00 Pokemoni 10.30 Gormiti 11.00 Ben Ten, Ultimate Alien 11.30 Winx 11.55 Vijesti 12.00 Bandini, serija 13.00 Bandini, serija 14.30 Auto {op magazin 15.00 Stil 15.30 Exkluziv 16.30 Ve~e sa Ivanom Ivanovi}em 18.00 Dolina sunca, serija 19.00 Vijesti 19.55 Bandini, serija 21.00 Svijet bez kraja 16+, serija 23.00 Soba za Romea Brassa, film 01.00 No}ni program

Ljudsko porodi~no stablo
19.00 N. GEOGRAPHIC

08.30 Tenis, Australian Open, polufinale `ene 09.15 Tenis, Game, Set and Mats 09.30 Tenis, Australian Open, u`ivo, finale `ene 11.30 Alpsko skijanje, SK Kitzbühel, u`ivo 12.45 Alpsko skijanje, SK Maribor, u`ivo 14.15 Nordijsko kombinovano skijanje, SK Klingenthal 15.15 Nordijsko kombinovano skijanje, SK Klingenthal, u`ivo 16.00 Ski skokovi, SK Vikersund, u`ivo 17.45 Tenis, Game, Set and Mats 18.00 Fudbal, KAN Ju`na Afrika, Obala Slonova~e - Tunis 18.45 Fudbal, KAN Ju`na Afrika, Al`ir - Togo, u`ivo 21.00 Umjetni~ko klizanje, E[ Zagreb, Hrvatska, u`ivo 22.00 Umjetni~ko klizanje, E[ Zagreb, Hrvatska 23.00 Tenis, Australian Open, finale `ene 00.45 Tenis, Game, Set and Mats

EUROSPORT

06.00 Tenis, Australian Open, polufinale mu{karci 08.00 Snowboard 09.00 Ski skokovi, SK Vikersund, Norve{ka 10.00 Alpsko skijanje, SK Maribor, Slovenija, u`ivo 11.00 Ski skokovi, SK Vikersund, Norve{ka 12.00 Snowboard 12.30 Nordijsko kombinovano skijanje, SK Klingenthal, Njema~ka, u`ivo 13.15 Alpsko skijanje, SK Kitzbühel, Austrija 14.15 Tenis, Australian Open, finale `ene 15.30 Fudbal, Bundesliga, u`ivo 17.30 Fudbal, Bundesliga, pregled 18.00 Fudbal, Bundesliga, u`ivo 20.00 Bowls 21.30 Freestyle skijanje 22.30 Tenis, Game, Set and Mats 22.45 Fudbal, KAN Ju`na Afrika, Obala Slonova~e - Tunis 00.00 Bowls 01.00 Tenis, Australian Open, finale `ene

EUROSPORT 2

06.00 [panska liga: 09.30 Euroleague: Efes - Zalgiris 11.00 SK Studio, direktno 13.00 NBA Weekly 13.45 FA Cup: Stoke Manchester City, direktno 16.00 FA Cup: Brighton - Arsenal, direktno 18.00 Na dana{nji dan

SPORT KLUB

09.00 Ko{arka Endesa liga: Bilbao Gran Canaria 11.00 Fudbal Francuska liga: Valenciennes Lyon 13.00 Hokej NHL: Minnesota Detroit 15.00 Motosport Mundial: Magazin

ARENA SPORT 1

Braga - Benfica
21.15

Olimpija - Igokea
19.00

18.30 FA Cup: Manchester United Fulham, direktno 20.30 Pregled Euroleague 21.15 Portugalska liga: Braga - Benfica, direktno 23.15 NBA Live 23.30 NBA Action 00.00 [panska liga 01.45 FA Cup 03.30 Belgijska liga: Lokeren Anderlecht 05.15 Na dana{nji dan 05.30 Premier League Magazin

17.00 Fudbal Francuska liga: Rennais - Marseille prenos 19.00 Ko{arka Aba liga: Olimpija Igokea prenos 21.00 Ko{arka Aba liga: Buducnost Krka prenos 23.00 Fudbal Italijanska liga: Lazio - Chievo

07.00 Ko{arka Aba Liga: Missouri - Florida 09.00 Fudbal Brazislka Paulista: 11.00 ESPN Documentary: 12.00 Ameri~ki Fudbal NFL: Polufinale 1 Atlanta San Francisco 14.30 ESPN Winter X Games 2012 Europe: Ep05 15.30 Ameri~ki Fudbal NFL: Game Day 16.00 KOTV Magazin 16.30 Ko{arka Aba Liga: Highlights 17.00 Ko{arka Aba Liga: Zadar - Cedevita 19.00 Motosport Mundial: Magazin 19.30 Fudbal Foot Brazil: Preview 20.00 Fudbal Brazislka Paulista: 22.00 Hokej NHL: Colorado San Jose 00.30 Ameri~ki Fudbal NFL: Divisional Play Off Houston New England

ARENA SPORT 2

Igre irvasa

21.00 UNIVERSAL

Din Spenli
20.00 TV1000

Charlie St. Cloud
20.05 HBO

Riddickove kronike
21.00 CINESTAR

UNIVERSAL

06.00 Ubistva u Midsameru 10.00 Voker, teksa{ki rend`er 15.00 Titanik 2, igrani film 17.00 Veliko stopalo, igrani film 19.00 Bra}a i sestre 21.00 Igre irvasa, igrani film 23.00 Uhvati Kartera, igrani film 01.00 Odgovori na ovo!, igrani film 03.00 Veliko stopalo, igrani film 05.00 Erika

TV1000

06.00 Bat 21, igrani film 08.00 Lambada, igrani film 10.00 Plavi slon, igrani film 12.00 Ostrvo gusara, igrani film 14.00 D`et leg, igrani film 16.00 Svjetlost dana, igrani film 18.00 Film subotom uve~e: Pan Tadeu{, igrani film 20.00 Din Spenli, igrani film 22.00 Hanibal, igrani film 00.20 Savr{en odmor, igrani film 01.25 Rajlijev `ivot, igrani film 02.25 Gledaj me, igrani film

FOX LIFE

06.00 Brza italijanska kuhinja 06.10 Sudije za stil 06.35 Houp i Fejt 07.00 Najgora nedjelja mog `ivota 08.00 Gimnazijske traume 09.40 [tiklama do vrha 12.10 Seks i grad 14.20 Sudije za stil 15.10 Ru`na Beti 16.55 Ludnica u Klivelendu 17.45 Houp i Fejt 18.15 D`ordan 21.00 Sara Rasel 22.50 Seksualno vaspitanje 23.45 Jednom davno 00.40 Houp i Fejt

FOX CRIME

06.20 Rimski forenzi~ari 07.20 Opasni cimeri 08.10 Put osvete 10.40 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere 12.20 Ubrzana istraga 14.10 Novi stari slu~ajevi 17.00 Rimski forenzi~ari 19.00 Tihi svjedok 19.55 Forenzi~ki Institut 20.55 Zlo~ina~ki umovi 21.55 Kraljevi bjekstva 22.50 Trinaesti apostol 23.55 Rimski forenzi~ari 00.55 Tihi svjedok 01.50 Brojevi 03.25 Put osvete 05.50 Igra sudbine

HBO

06.00 Bo`i}na pri~a, film 07.35 Medvjed Yogi, film 08.55 Pitanje ukusa: Kuhinja Paula Liebrandta, film 10.10 Jack, film 12.00 Drvo `ivota, film 14.15 Auti 2, film 16.00 Pri~a o dupinu, film 17.50 Igra pobjednika, film 20.05 Charlie St. Cloud, film 21.45 Zlo~esta u~iteljica, film 23.20 Crvenkapica, film 01.00 Sveti ratnik, film 02.25 Pravi seks, ep. 31, serija 03.00 Stra{ilo, film 04.45 Te`ina naroda, ep. 1, serija

CINESTAR

09.00 Ma~ak u ~izmama, film 10.12 Prave mu}ke 10.20 Prelomilo se u ~etrdesetima, film 10.28 Jadnici 10.36 Lincoln 10.41 Filmske vijesti 10.59 Leif Ericson, film 12.29 Nemogu}e 12.37 Parker 12.45 Filmske vijesti 13.00 Nepodno{ljivi Boudu, film 14.49 Zero Dark 30 14.50 Filmske vijesti 15.00 Mjesec i zvijezde, film 16.51 Filmske vijesti 17.00 Zrak koji di{em, film 18.38 U dobru i u zlu 19.01 Pukotina, film 20.51 Filmske vijesti 21.00 Riddickove kronike, film 23.01 Zero Dark 30 23.03 Filmske vijesti 23.15 Parfem - povijest jednog ubojice, film 01.41 Lincoln

13

19.35 BHT 1

SERIJA

Nedjelja
Gorko - slatko
12.45 FTV

Svijet bez kraja

FILM
FILM FILM FILM

Zbog Gedijinog zdravstvenog stanja, Lu~ija se suprotstavlja najprije doktoru Palmiziju, a zatim i Kafiju. U me|uvremenu, Injacija nudi Kafiju deset hiljada eura da nestane iz Lu~ijinog `ivota.

Elfric i Caris stupaju u brak, ali ne ba{ sretan. Iako poku{ava biti bri`na supruga, Caris ne voli Elfrica. Nakon {to poku{a prona}i posao Merithu, koji je pripravnik kod njenog mu`a, Elfric ju pretu~e i oboje ih izbacuje na ulicu. Vrijeme je proljetnog festivala u selu. Gwenda od Saxona biva prodana lokalnom farmeru u zamjenu za jednu kravu. Sir Roland se `eni, a Ralph shvata da je privla~an nekolicini `ena. Carisina dobra prijateljica Mattie Wise biva pogubljena pod optu`bom da je vje{tica. Pri pogubljenju, most na kojem se nalazio dio ljudi koji je pratio pogubljenje se obru{ava. U Londonu kralj Edward III preuzima kontrolu nad dr`avom...

Petar Veliki
20.00 BHT1

Bolest sve vi{e savladava cara, ali ga mori i ~injenica da nakon smrti nema kome povjeriti Rusiju. Ho}e li Katerina postati carica i nakon {to je mu` zatekne u krevetu sa ljubavnikom? Strah je jo{ vi{e obuzme kada car na dvor pozove Mariju Cantemir i njenog brata...

06.30 Tajne biljaka, strana dokumentarna serija, 3/4 (r) 07.30 Gorko-slatko, igrana serija, 30/228 (r) 08.00 Vijesti 08.15 EURO panorama (r) 08.45 Veliki ekran, filmski magazin (r) 09.10 Maribor: Svjetski kup u alpskom skijanju: Slalom (`), 1. utrka, prijenos 10.10 Thinking Box, magazin za mlade 11.10 Duhovni mostovi, emisija o religiji 12.00 Vijesti

BHT 1

07.00 Obale pri~aju, rijeka slu{a: Rijeka Dra`enka, dok. program, 2. dio 07.25 Zvijezda planina, dok. program 08.00 Vijesti Program za djecu 08.05 Mali {lager 08.30 Poko, crtani film 08.45 Kako to, crtani film 09.00 Lutkokaz, crtani film 09.25 Pocoyo, crtani film 09.30 Ben i Holi, crtani film 09.40 Barbie: Princeza i skitnica 11.00 Mali princ, crtani film 11.25 Sedmica, magazin iz kulture

FTV

06.00 Strasti, TV novela (r) 08.00 Vijesti 08.10 Pregled nedjelje za osobe sa o{te}enim sluhom 08.30 Kako to oni rade?, dokumentarni program 09.00 S Jahorine s ljubavlju, otvoreni program 11.00 Kvizolog, kviz za djecu 12.00 Dnevnik 1 12.15 Snop, emisija za poljoprivrednike 13.00 Zapis o selu 13.30 Pri~aj ne{to narodno, Olivera Katarina

RTRS

Kad jaganjci utihnu
22.00 HRT2

The Silence Of The Lambs, 1991. TRILER Re`ija: Jonathan Demme Uloge: Jodie Foster, Anthony Hopkins, Scott Glenn, Ted Levine

Sivi kamion crvene boje
20.50 FTV

Sivi kamion crvene boje, 2004. KOMEDIJA Re`ija: Sr|an Koljevi} Uloge: Sr|an Todorovi}, Dragan Bjelogrli}, Aleksandra Balmazovi}

Ljubav i kazna
17.50 FTV

Crta
21.00

Poko
08.30

S Jahorine s ljubavlju
09.00

Vlasnik agencije Bora progoni Sava{evu sestru Nazan. Ho}e li Sava{ saznati da je Omer njegov sin? Kakav }e savjet svekrva [ahnur dati snahi ^i~ek koja pati zbog ljubavi? [to Bora o~ekuje od Nazan?

Veterinar
17.10 BHT1

14

Gigi Garulli, iskusni veterinar, `ivi u prekrasnoj vili sa suprugom i dvoje djece. Radi kao kontrolor kvaliteta sto~ne hrane u tvornici, ~iji je vlasnik njegov punac, koji ga ba{ i ne voli. U tvornicu sti`e meso sumnjivog kvaliteta, ali Gigi izdaje nalog za njegovu distribuciju. Ovaj propust dovest }e do smrti mnogih `ivotinja, a potro{a~i hrane }e organizovati proteste protiv fabrike. Kako se ovom po{tenom i dobrom veterinaru potkrala gre{ka? Ili je, ipak, neko krivotvorio laboratorijske nalaze? Gigi u zatvoru ~eka presudu dok se u njegovoj ku}i porodica raspada...

12.10 Maribor: Svjetski kup u alpskom skijanju: Slalom (`), 2. utrka, prijenos 13.15 TV Liberty 13.45 Izazovi poljoprivrede 14.15 Putevi zdravlja, magazin 14.45 Smanji gas!, emisija o saobra}aju 15.15 Vijesti 15.25 Atlantis, strani dokumentarni program 16.40 Majstori kuhinje, 3/5 17.10 Veterinar, italijanska mini serija, 1/2 19.00 Dnevnik 19.35 Gorko-slatko, igrana serija, 31/228 20.00 Petar Veliki, igrana serija, 4/4 21.00 Crta, politi~ki magazin 22.00 Vijesti 22.15 BHT sport 22.30 Veterinar, italijanska mini serija, 1/2 (r) 00.10 Atlantis, strani dokumentarni program (r)

12.00 Dnevnik 1 12.15 Ekovizija, dok. program 12.45 Svijet bez kraja, igrana serija, 2. ep. 13.40 Pla}enici, igrani film 15.30 Vijesti 15.40 Ljubav i kazna, igrana serija, 13. ep. 17.10 Rukomet: Svjetsko prvenstvo: prijenos finala 19.00 Mali princ, crtana serija 19.30 Dnevnik 2 20.10 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija 20.50 Sivi kamion crvene boje, srbijanski igrani film 22.35 Po~ivali u miru, igrana serija, 4. ep. 23.30 Dnevnik 3 23.45 Rukomet: Svjetsko prvenstvo: snimak finala 01.35 Svijet bez kraja, igrana serija, 2. ep. 02.30 Ljubav i kazna, igrana serija, 13. ep. 04.00 Dnevnik 2 (r)

14.00 Rije~ vjere 14.30 Stupovi duhovnosti 15.00 Gastronomad, peking{ko pile Muzi~ki program 15.30 Od zlata jabuka, putopis 16.00 Igraju}i, pjevaju}i, emisija izvornog narodnog stvarala{tva 17.00 Vijesti 17.10 7 u 1, otvoreni kola`ni program 18.30 Lisice, serija 19.30 Dnevnik 2 Sport 20.10 Svetosavska akademija, direktan prenos 21.30 Odgovor. No1 22.10 Dok. program 22.40 Dnevnik 3 22.55 Vremenska prognoza 23.00 Sport 23.10 Po~etnici, serija 00.00 Kako to oni rade?, dok. program 00.25 Stupovi duhovnosti 00.50 Pri~aj ne{to narodno, Olivera Katarina (r) 01.20 Zapis o selu (r) 01.45 Rije~ vjere (r) 02.10 Dnevnik 2 (r) 02.35 S Jahorine s ljubavlju (r)

Nakon {to slu~ajno zatrudni i razo~ara se u svojoj beogradskoj okolini, mlada rokerica Suzana odlu~i otputovati u Dubrovnik, ne bi li tamo mo`da prona{la sre}u. Na autocesti, stopiraju}i, naleti na Ratka, nekvalificiranog voza~a kamiona, daltonistu, koji prevozi teret iz Srbije u Bosnu. Uprkos po~etnoj odbojnosti i ga|enju, Suzana i Ratko polako se po~nu zbli`avati. Njihov put bit }e sve neobi~niji i neugodniji; oni }e svako malo nailaziti na ne ba{ prijateljski nastrojene ljude, a polako }e postajati svjesni da se sprema rat.

Jesse Stone: No}ni prijelaz
23.45 NOVA

Jesse Stone: Night Passage, 2006. KRIMINALISTI^KI FILM Re`ija: Robert Harmon Uloge: Tom Selleck, Saul Rubinek, Stephanie March, Mike Starr

Jesse Stone nedavno je preselio u gradi} u Massachusettsu koji skriva svoje tajne. Kada postane kandidat za nasljednika policijskog upravitelja, Stone se bori s alkoholizmom i rastavom te privu~e pozornost gradskog vije}nika Hastya Hathawaya. Gradski vje}nik Hasty nada se kako Jesse Stone ne}e primijetiti njegove ne~asne namjere.

Batman zauvijek
01.55 NOVA

Batman Forever, 1995. AKCIJA Re`ija: Joel Schumacher Uloge: Val Kilmer, Tommy Lee Jones, Jim Carrey, Nicole Kidman

Batman zaustavlja tala~ku krizu koju je prouzro~io Two-Face, alter ego fizi~ki i emocionalno unaka`enog tu`itelja Harveya Denta. Edward Nygma, istra`iva~ u Wayne Enterprises, razvija ure|aj koji spaja televiziju izravno u ljudski mozak. Bruce Wayne odbije napravu, a Nygma daje otkaz. Nakon {to je upoznao psihijatricu dr. Chase Meridian, Wayne je poziva na dobrotvornu priredbu. Two-Face i pomo}nici upadaju unutra i ubijaju akrobatsku obitelj, Lete}e Graysone...

27. januar 2013.
SOK.

Trag u pijesku
15.30 FTV

Serijal "Sahara" po~inje svoju pri~u na Gibratlaru od kuda se doma}in programa Michael Palin preko Maroka zapu}uje prema unutra{njosti Sahare. Da bi do{ao do tamo, on mora pre}i planinske vrhove Atlasa i sti}i do Marake{a. U Al`iru posje}uje kamp u Samari u kojem su smje{teni prognanici iz podru~ja zapadne Sahare. Poslije Mauritanije hvata voz za ^om, a potom se upu}uje prema Ataru, gdje sre}e Britanca, voza~a relija Pariz - Dakar, gdje i zavr{ava prva faza njegovog putovanja.

Clarice Starling mlada je agentica FBI-ja koja jo{ prolazi obuku. Njezin pretpostavljeni Jack Crawford joj povjeri neobi~an zadatak. Kako je Clarice s izvrsnim ocjenama diplomirala psihijatriju, Crawford `eli da mu pomogne u rje{avanju slu~aja masovnog ubojice koji `enske `rtve masakrira i onda im skida dio ko`e. Taj je zlo~inac, kojem identitet jo{ nije poznat, u medijima prozvan Buffalo Bill...
FILM

Voda

22.40 MRE@A

Water, 2005. DRAMA Re`ija: Deepa Mehta Uloge: Lisa Ray, Seema Biswas, Kulbhushan Kharbanda

Smje{tena u vrijeme indijske borbe za neovisnost protiv britanske kolonijalne vlasti, ova pri~a govori o grupi udovica koje svoj preostali `ivot provode u hramu svetog grada Varanasija. Jedna mlada udovica `eli pobje}i takvom restriktivnom `ivotu, pa kad se zaljubi u siroma{nog zagovornika Mahatme Gandhija, u~init }e sve ne bi li ta ljubav usprkos preprekama uspjela.
FILM

06.10 Tek ro|eni, igrana serija, 8/26 07.00 Promo 07.05 Tek ro|eni, igrana serija, 9/26 08.00 Promo 08.05 Vjetar u le|a, igrana serija, 30. ep. (r) 09.00 Promo 09.05 Vjetar u le|a, igrana serija, 31. ep. (r) 10.00 Promo 10.05 Vjetar u le|a, igrana serija, 32. ep. (r) 11.00 Okusi kultura, serijal o hrani, 7. ep. 11.30 Zakuhajmo zajedno, kulinarski show

TV1

06.00 Bandini, serija, 259. ep., (r) 06.45 Tiha oluja, serija, 37. ep., (r) 07.29 Moj dom 07.56 Svi na selo, (r) 08.22 Moji d`epni ljubimci, crtani film, 8. i 9. ep. 09.00 Virus attack, crtani film, 49. i 50. ep. 09.12 Bratz, crtani film, 18. i 19. ep. 10.00 Pokemoni, crtani film, 21. ep. 10.29 Gormiti, crtani film, 14. ep. 10.53 ZMBT 5, nominacije 13.00 Strongman Champions League

HAYAT

07.00 Zvezde Granda, muzi~ko takmi~arski show 10.00 Gold Express, muzi~ka emisija 12.00 Dr`anje za vazduh, film iz regiona
DRAMA Re`ija: Zdravko [otra

PINK

Topla lirska pri~a o ljubavi i nesporazumima, sje}anjima i dje~a~kim snovima. Kroz pri ~u se sa gle da va sva ljepota i ~isto}a nje`nih du{a, prvi poslijeratni dani, dani poleta, entuzijazma i nevinosti.

06.40 Iron man, crtani film 07.00 Chaotic, crtani film 07.25 Wolverine i x-man, crtani film 07.45 Ma|ioni~ar, crtani film 08.10 Kornja~a Hero, crtani film 08.35 Bebe dinosauri, crtani film 08.50 Casper u {koli strave, crtani film 09.00 Princ iz Bel Aira, humoristi~na serija (r) 09.30 In Magazin, show magazine 10.15 Odba~ena, indijska serija (r)

OBN

Vjetar u le|a
10.05

Bandini
14.00

Sa Tanjom na ti
22.30

Lonci i poklopci
12.00

Ljubav nema pravila
21.30 NOVA

Something's Gotta Give, 2003. ROM. KOMEDIJA Re`ija: Nancy Meyers Uloge: Jack Nicholson, Diane Keaton, Keanu Reeves

Iako ve} u {estom desetlje}u `ivota, njujor{ki glazbeni mogul Harry Langer ima libido mladi}a stoga je neprestano u dru{tvu lijepih mladih djevojaka. Ali na jednom od svojih spojeva Harry do`ivi sr~ani udar, i to ba{ u ku}i djevoj~ine majke. Dok ga njeguju djevojka Marin, njena majka Erica i zgodni mladi doktor Julian, Langer }e do`ivjeti neo~ekivan i dotad nevjerojatan preokret - shvatit }e kako ga privla~e i `ene njegovih godina!
FILM

Winnetou: Der Oelprinz
17.20 HRT1

Der Oelprinz, 1965. DRAMA Re`ija: Harald Philipp Uloge: Stewart Granger, Pierre Brice, Harald Leipnitz, Terence Hill

Njegovo ime nitko ne zna, poznat je pod nadimkom Princ nafte. On je lukavi prevarant koji prodaje nepostoje}a naftna polja da bi s tim sredstvima kupovao stvarna nalazi{ta nafte ili gdje je vrlo vjerojatno mogu}e da je ima. Ne odgovara mu da bijelci prolaze njegovom zemljom. Old Surehand osigura karavani vodi~a kako bi ih sigurno odveo do njihovog cilja, ali naftni Princ se pobrine da se karavani podmetne la`ni vodi~...

12.00 Kapital, biznis magazin 12.30 Euroleague magazin 13.00 Promo 13.05 Kako vrijeme prolazi, igrana serija, 69. ep. (r) 15.00 Promo 15.05 Bliznakinje, igrana serija, 49. ep. (r) 16.00 Red Weekly, showbiz magazin 17.00 Vijesti u 17 17.15 Obo`avatelji, igrani film 19.00 Dnevnik TV1 20.00 Bliznakinje, igrana serija, 50. ep. 21.00 Kako vrijeme prolazi, igrana serija, 70. ep. 22.40 Voda, igrani film 00.20 Otok smrti, igrana serija, 10/13 01.00 Nomad, igrani film 02.30 Dnevnik TV1 (r) 03.30 Kapital, biznis magazin (r) 04.00 No}ni program

13.58 Stanje na putevima 14.00 Bandini, serija, 255. ep., (r) 14.45 Bandini, serija, 256. ep., (r) 15.30 Bandini, serija, 257. ep., (r) 16.10 Bandini, serija, 258. ep., (r) 17.00 Bandini, serija, 259. ep., (r) 17.58 Vremenska prognoza 18.00 Glam Blam, zabavni program 19.00 Vijesti u 7, info-program 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.55 Bandini, serija, 260. ep. 20.55 Krv nije voda, serija, 83. ep. 21.47 Most zmajeva, igrani film 23.24 Sport centar 23.26 ZMBT televoting 23.31 Glam Blam, zabavni program 00.16 Muzi~ki program 01.13 Astro Num Caffe, u`ivo Reprizni program Hayat TV-a 03.00 Vijesti u 7, info-program

13.40 AmiG show, talk show (r) 15.00 Nedeljno popodne kod Lee Ki{, zabavna emisija 17.00 Dobar kom{ija, zabavna emisija 18.30 Info top, centralne vijesti, informativni program 18.50 Vremenska prognoza 18.51 Preljubnici, reality emisija 20.10 Kursad`ije, humoristi~ni, serijal 21.00 Trenutak istine, kviz 22.30 Sa Tanjom na ti, talk show 23.30 Grandovo narodno veselje, muzi~ko zabavni show (r) 01.00 VIP ROOM, muzi~ko zabavni show

12.00 Lonci i poklopci, kulinarski show 13.00 Telering, talk show 14.00 Reflex, talk show (r) 15.00 Sulejman Veli~anstveni, turska serija (r) 16.00 Red Carpet, zabavna emisija (r) 17.25 Dejana talk show 18.50 OBN Info 19.10 OBN Sport 19.50 In Magazin, show magazine 20.00 Odba~ena, indijska serija 21.30 TBA 22.20 Da, to sam ja, zabavni program 23.20 Odba~ena, indijska serija (r) 01.00 TBA 02.00 OBN Info (r) 02.20 OBN Sport (r) 02.25 In Magazin, show magazine (r) 03.00 Play off Liga prvaka: Dinamo-Maribor, snimka utakmice 04.50 ^uvari planete, dokumentarni program

15

Nedjelja
TV SA
07.00 Strasti, serija (r2) 09.00 Jednom davno 09.30 Sirene 10.00 Ime moje {kole, obrazovni program (r) 11.00 Kike tike ta~ke, u`ivo 12.00 Legenda o Bruce Lee ju (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.05 Darovi prirode 13.35 TVSA ribolov 14.05 Lovac na potezu, film (r) 16.00 Vijesti TVSA 16.05 Ljetne ljubavi 16.30 Ljetne ljubavi 16.55 Jednom davno (r) 17.25 Sirene (r) 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Kike tike ta~ke (r) 20.00 Bosna u sevdahu 21.05 Sarajevo art 21.35 Tiho vjen~anje, film 23.35 Autoshop magazin

TV TK

07.05 Program za djecu 10.00 Na selu na sijelu 10.45 Vrata tajni, serija 11.30 Moj dom 12.00 Vijesti 12.20 Udarni talas, dok. program 13.05 Kako vrijeme prolazi, serija 15.00 Portreti nacija 15.25 Auto Show magazin 15.40 Top shop 16.00 Dnevnik 1 16.20 Nedjeljni kola` 17.45 Auto Show 18.00 Svjetla pozornice 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 2 19.30 Za svaku bolest trava raste 20.00 Bliznakinje, serija 21.00 Kako vrijeme prolazi, serija 22.40 Voda, film

MRE@A

13.05 Kako vrijeme prolazi, igrana serija, 69. ep. (r) 15.05 Bliznakinje, igrana serija, ep. 49 (r) 20.00 Bliznakinje, igrana serija, 50. ep. 21.00 Kako vrijeme prolazi, igrana serija, 70. ep. 22.40 Voda/Water, igrani film 00.20 Otok smrti, igrana serije, 10/13

TV MOSTAR

13.05 Kako vrijeme prolazi, igrana serija, 69. ep. (r) 15.05 Bliznakinje, igrana serija, ep. 49 (r) 20.00 Bliznakinje, igrana serija, 50. ep. 21.00 Kako vrijeme prolazi, igrana serija, 70. ep. 22.40 Voda/Water, igrani film 00.20 Otok smrti, igrana serije, 10/13

TV ZENICA

08.05 Dokumentarni program 09.00 Animirani film 10.30 Odlika{i (r) 11.00 Bonaventura, 12.00 Drezdenovi dosijei, igrana serija 13.05 Kako vrijeme prolazi, serija 15.00 Bliznakinje, serija 16.00 Selu u pohode (r) 17.00 O tome se govori, repriza 18.00 Autoshop 19.00 Istina, humanitarne akcije 20.00 Bliznakinje, serija 21.00 Kako vrijeme prolazi, serija 22.40 Voda, igrani film 00.20 Autoshop 00.50 Ljudi i vrijeme 01.20 Razglednica (r) 02.00 Obavj{etenje 02.15 Sredinom

TV KAKANJ

08.30 Te{anjska hronika 09.00 Denis napast 09.10 Vjerski program 09.30 Okeanske dubine 10.00 Sveznadar 10.30 BH RITAM 12.00 Svjedok prirode 12.30 Ja sam tvoja sudbina, serija 14.30 Princeza [eherzada 15.00 Pad leta 29, serija 15.30 Sportski program 17.00 Sveznadar 18.00 Majstori kuhinje 18.30 Pad leta 29, serija 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Info IC 21.00 Italijanski posao, Pineto filmsko ve~e 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Sportski program

07.30 TV Kalendar 07.45 Duhovni izazovi (r) 08.20 Zlatna kinoteka: Stvar iz drugoga svijeta, ameri~ki film (r) 09.50 Vijesti iz kulture (r) 10.00 ni DA ni NE 10.55 Ubojstvo, napisala je - serija 11.40 TV Kalendar (r) 12.00 Dnevnik 1 12.15 Sport 12.30 Plodovi zemlje

HRT 1

Ubojstvo, napisala je
10.55

13.25 14.00 15.05 15.40 16.30 17.00 17.11 17.20

18.50 19.10 19.30 19.59 20.10 20.15 21.15 21.55 22.45 23.05 23.13 23.18 23.25

00.55 02.35

03.50 04.10

16

Split: More Nedjeljom u dva Mir i dobro Divlji u srcu 4, serija Vrtlarica Vijesti HAK - promet info Ciklus filmova prema Karlu Mayu Winnetou: Der Oelprinz, njema~ko-hrvatski film TV Kalendar (r) Tema dana Dnevnik Sport LOTO 6/45 Sve u 7!, kviz Stipe u gostima 5, humoristi~na serija Damin gambit, talk show Dnevnik 3 Vijesti iz kulture Sport HAK - promet info Der Oelprinz, njema~ko-hrvatski film (r) Strani igrani film (r) Ubojstvo, napisala je serija (r) Jelovnici izgubljenog vremena Divlji u srcu 4, serija (r)

06.20 Normalan `ivot, emisija o obitelji (r) 07.10 Moomini 07.35 Gradi} Wakkaville (r) 08.00 Nikolaj Demidenko i Var{avska filharmonija pod ravnanjem Antonija Witta 09.10 Maribor: Svjetski skija{ki kup slalom, prijenos 1. vo`nje 10.10 Kitzbühel: Svjetski skija{ki kup slalom, prijenos 1. vo`nje 10.57 Zagreb: Misa, prijenos 12.00 Biblija 12.10 Maribor: Svjetski skija{ki kup slalom, prijenos 2. vo`nje 12.55 Merkatska dinastija 2, dok. serija (r) 13.25 Kitzbühel: Svjetski skija{ki kup slalom, prijenos 2. vo`nje 15.00 Zagreb: EP u umjetni~kom klizanju 2013. revija pobjednika, prijenos 16.00 Olimp emisija o sportu 16.55 SP u rukometu emisija 17.05 SP u rukometu finale 18.50 SP u rukometu emisija 19.10 [portski prijenos ili snimka 19.30 Glamurozne slastice 1, dok. serija (r) 20.00 Ponos Hrvatske 2012., prijenos 22.00 Ciklus kultnih filmova: Kad jaganjci utihnu, film 23.55 In Music Festival Jarun: Retro Stefson 01.05 Po{teno i prema zakonu 1, serija 01.50 Ludi od ljubavi 1, serija

HRT 2

06.10 Zauvijek susjedi, serija (r) 07.20 Angie, serija 07.50 Gormiti 08.15 Pokemoni (r) 08.40 Pokemoni 09.05 Winx Club 09.30 Bratz 09.55 Power Rangers Samurai, serija 10.20 Larin izbor, serija (r) 12.20 Pustolovine Plutona Nasha, igrani film

NOVA

AL JAZEERA B.
08.00 AlJazeera Business 08.30 Kontekst, talk-show 09.00 Rijekama ka zapadu, dok. program 10.00 Kontekst, talk-show 10.30 AlJazeera Business 11.00 Kontekst, talk-show 11.30 AlJazeera Business 12.00 AJE program 14.00 Arapi kri{}ani, dok.program 15.00 Kontekst, talk-show 15.30 Pri~e sa istoka Tajland: Cijena zdravlja 16.00 Vijesti 17.00 AlJazeera Business 17.30 Kontekst, talk-show 18.00 Vijesti 19.05 Balkan bluz, II dio, dok.program 19.30 Umjetnost kao spas Knji`are Kalkute, dokumentarni program 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 AlJazeera Svijet 22.00 Vijesti 23.05 AlJazeera Svijet 23.30 Afrika pod istragom, dok. program

10.00 10.05 11.00 11.05 12.00

RTS

12.25 13.00 13.30 14.10 14.50 15.15 16.03

Sila
23.45

17.00 17.05

14.10 Batman zauvijek, igrani film 16.30 Zauvijek susjedi, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.10 In magazin vikend 17.55 Nad lipom 35, humoristi~no-glazb eni show 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Sila, serija 21.30 Ljubav nema pravila, igrani film 23.45 Jesse Stone: No}ni prijelaz, igrani film 01.25 Batman zauvijek, igrani film (r)

17.30 18.27 19.00 19.17 19.30 20.05 21.00 22.00 23.00 23.30

Vijesti @ikina {arenica Vijesti Muzi~ki program Srpske sportske legende, sportski program Moj ljubimac, zabavni program Dnevnik Balkanskom ulicom Vrijeme je za bebe Gastronomad Sat Na putu za montevideo, serija (r) Vijesti Zadnja ku}a, Srbija 3, dok. program Muzi~ki program Sasvim prirodno, reporta`a Slagalica, kviz Vrijemetanje na putevima Dnevnik Na putu za montevideo Igrani program (r) Novi tabloid, zabavni program D`ez face Trag u prostoru, dok. program

08.00 Vijesti 08.05 Kad pro{etam Crnom Gorom 10.00 Vijesti 10.05 Agrosaznanje 11.00 Vi{e od igre (r) 12.00 Vijesti 12.05 Mostovi 13.00 Putevi `ivota 13.30 Abs, automobilizam, bezbjednost, saobra}aj 14.00 Vijesti 14.05 Pazarni dan 15.05 Sat tv blic biznis i dijaspora 15.30 Dnevnik 1 15.45 Muzika 16.00 Svoja i {ik, magazin za `ene (r) 16.45 Emisija 17.05 Rukomet, finale 19.30 Dnevnik 3 20.00 Okvir 21.00 Profil 21.30 Sat tv blicbiznis 22.00 Dnevnik 3 22.30 Art magazin 23.00 Rukomet, finale, snimak 00.30 Sti`u bebe

RTCG

DISCOVERY

06.00 Kako se pravi? 06.25 Kako to rade? 07.15 Dodaj gas 08.10 Razotkrivanje mitova 09.05 U djeli}u sekunde 09.55 Vrhunsko graditeljstvo 10.50 Ameri~ke drvosje~e 11.40 Prljavi poslovi 12.35 Kraljevi aukcija 13.30 Tragom aukcija 14.25 Let iznad Aljaske 15.20 Zlato Beringovog mora 16.15 Ameri~ki ~operi 17.10 Pre`ivljavanje 18.05 Pre`ivljavanje udvoje 19.00 Kako se pravi? 20.00 Ber Grils: Misija na Everest 21.00 @eljeli ste da znate 23.00 Pozadina avionskih nesre}a: Terorizam 00.00 ^udo da sam `iv

N. GEOGRAPHIC

07.00 Megafabrike 07.55 Nesre}a Kosta Konkordije: Godinu dana kasnije 08.50 Snimci Kosta Konkordije 09.45 Gra|evinska zona 10.10 Sekunde do katastrofe 10.40 Povjerljivo 11.35 Nisam znao, 2. ep. 12.30 Poznati kosmos 13.25 Superautomobili: Nisan GT-R 14.20 Auto-otpad: Ameri~ki mi{i}i 15.15 Drugi svjetski rat 18.00 Ro|enje Britanije: Zlatna groznica 19.00 Aba`ur za lampu od ljudske ko`e 20.00 Hitlerov G.I. logor smrti 21.00 Nacisti~ki hram Sudnjeg dana 22.00 Istorijske zavjere 23.00 Avionske nesre}e 23.55 Nacisti~ki hram Sudnjeg dana

VIASAT HISTORY

07.00 Tajm tim godina XI 08.00 Impresionisti 10.20 Umjetni~ki `ivot: futuristi~ka revolucija 11.25 Impresionisti 13.45 Saga o vikinzima 14.55 Farma iz rata 16.00 Tajm tim godina XII 18.00 Dan poslije duge no}i 19.00 Rutka - Dnevnik Holokausta 20.00 Dnevnik Ane Frank 21.50 Su|enje nacistima u Nirnbergu 01.20 Dnevnik Ane Frank 03.05 Prohorovka: Kro}enje tigra 03.35 Su|enje nacistima u Nirnbergu

ANIMAL PLANET

08.10 ^udna stvorenja Nika Bejkera 09.05 @ivot majmuna 09.30 Dik i Dom u svijetu `ivotinja 10.00 Ro|eni lovci 10.25 Upoznajte divljinu 10.55 Divljine Latinske Amerike: Pantanal 11.50 Planeta mutanata 13.40 [amvari 14.35 Spa{avanje divljih `ivotinja 15.30 Naslije|e ameri~ki ljubimci 16.25 Trofejne ma~ke 17.20 Spasilac iz divljine 18.15 Slu`ba za spa{avanje aligatora 19.10 Tigrov napad 20.05 Divljine Latinske Amerike 21.00 Najd`el Marven - Neotkrivena Kina 21.55 Ljubitelj ajkula 22.50 Divlje i bez cenzure 23.45 Tigrov napad

27. januar 2013.
TV VOGO[]A
08.30 Ritam Srebrenice (r) 09.00 I.R.I.B. (r) 09.30 Svjetlo istine 10.15 Religija u slu`bi `ivota 11.00 Indonezija 12.00 Poljoprivreda i ekologija 13.00 KK Vogo{}a - KK Mladost, snimak 15.00 Dok. program 16.00 TV Zehra 17.00 Ritam Srebrenice (r) 17.15 Na{a snaga 17.40 Sa sevdahom u srcu 18.00 7 dana u Vogo{}i 18.30 SMS Music 19.30 I.R.I.B. 20.00 So{ka fronta 21.00 Te{anjska hronika 21.30 Hronika USK 22.00 KK Vogo{}a - KK Mladost, snimak 23.30 Na{a snaga 00.00 \avolji ko{mar, film

TV USK

09.25 Na{a snaga 10.00 Vijesti 10.05 Hronika kraji{kih gradova (r) 10.40 Autoshop magazin (r) 11.15 Eko kviz (r) 12.00 Vijesti 12.10 Moje dijete 13.05 Kako vrijeme prolazi, serija (r) 15.00 Vijesti 15.05 Bliznakinje, serija (r) 16.00 Za svaku bolest trava raste 16.30 Nedjeljom zajedno 18.15 @ivjeti zdravo 18.40 Bajke iz cijelog svijeta 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.00 Bliznakinje, serija 21.00 Kako vrijeme prolazi, serija 22.35 Vijesti 22.40 Igrani film 00.20 Otok smrti, serija

TV SLON

13.02 Op~injeni, igrana serija (r) 372, 373 14.45 Pitajte, tra`imo odgovore 15.20 PuTopisi, dok. program (r) 16.00 [e}ernica, revijalni program (r) 18.03 Vremenska prognoza 18.10 Kviz znanja, obrazovni program 19.10 Ko zna, zna 19.40 Teletrgovina... 20.00 Kviz Extra 20.30 Heroji ulice, dok. program 21.00 Teletrgovina... 21.25 Planet Croatia, dok. program 22.05 Top 7, muzi~ki program 23.00 Slon extra Info 23.29 Pregled programa za sutra

TV BN

08.00 Zvuci zavi~aja 09.00 Price zavi~ajne 09.30 Ni{ta li~no (r) 10.30 Selo 11.00 JV komerc: Cvr~ak na sat 12.00 Zvuci zavi~aja 13.00 BN music 14.00 Bez maske 14.30 Balkanske prevare (r) 15.00 Ni{ta li~no 16.00 Dnevnik 1 16.20 Nedeljno popodne 19.30 Dnevnik 2 20.05 Balkanske prevare 20.45 Boomerang, film 22.45 Let u budu}nost, film 00.30 Satelitski program

ATV

Ber Grils: Misija na Everest
20.00 DISCOVERY

07.00 Svijet poljoprivrede 08.00 Jutarnji program 09.55 Vijesti 10.00 Pokemoni 10.30 Gormiti 11.00 Ben Ten, Ultimate Alien 11.20 Ben Ten, Ultimate Alien 12.00 Sukob generacija, film 14.00 Bandini, serija 15.00 Bandini, serija 16.00 Bandini, serija 17.00 Bandini, serija 18.00 Dolina sunca, serija 19.00 ATV vijesti 19.55 Bandini, serija 21.00 Krv nije voda, serija 22.00 Most zmajeva, film 00.00 Super '70, muzi~ki program

DOK. DOK. SERIJA FILM FILM FILM

Tigrov napad

19.10 ANIMAL PLANET

08.30 Tenis, Australian Open, polufinale mu{karci 09.15 Tenis, Game, Set and Mats 09.30 Tenis, Australian Open, u`ivo, finale mu{karci 12.30 Alpsko skijanje, SK Maribor, Slovenija, u`ivo 13.15 Alpsko skijanje, SK Kitzbühel, Austrija, u`ivo 14.15 Ski skokovi, SK Vikersund, Norve{ka, u`ivo 16.15 Nordijsko kombinovano skijanje, SK Klingenthal, Njema~ka 17.30 Tenis, Game, Set and Mats 17.45 Fudbal, KAN Ju`na Afrika, u`ivo, Maroko Ju`na Afrika 20.00 Tenis, Australian Open, finale mu{karci 21.30 Tenis, Game, Set and Mats 21.45 Brzo klizanje, S[ Salt Lake City, USA, u`ivo 00.15 Ski skokovi, SK Vikersund, Norve{ka

EUROSPORT

09.15 Alpsko skijanje, SK Maribor, Slovenija, u`ivo 10.15 Alpsko skijanje, SK Kitzbühel, Austrija, u`ivo 11.00 Ski skokovi, SK Vikersund, Norve{ka 11.30 Nordijsko kombinovano skijanje, SK Klingenthal, Njema~ka, u`ivo 12.15 Alpsko skijanje, SK Kitzbühel, Austrija 13.00 Ski skokovi, SK Vikersund, Norve{ka 14.00 Tenis, Australian Open, finale mu{karci 15.30 Fudbal, Bundesliga, u`ivo 19.30 Nordijsko kombinovano skijanje, SK Klingenthal, Njema~ka 20.00 Snowboard 21.00 Snowboard 21.30 Freestyle skijanje 22.30 Tenis, Game, Set and Mats 22.45 Fudbal, KAN Ju`na Afrika, Maroko Ju`na Afrika 00.00 Bowls 01.00 Australian Open

EUROSPORT 2

06.00 [panska liga: Celta - Sosiedad 09.30 Fudbal Mondijal Magazin 10.00 Pregled Euroleague 10.30 Portugalska liga: Braga - Benfica 12.15 SK Studio, direktno 13.00 FA Cup: Brentford - Chelsea, direktno

SPORT KLUB

09.00 Fudbal Aba liga: Zadar - Cedevita 11.00 Ameri~ki Fudbal NFL: Game Day 12.00 Ko{arka Endesa liga: Barcelona - Bilbao prenos 15.00 Fudbal Italijanska liga: Catania - Fiorentina prenos

ARENA SPORT 1

Boston - Miami
19.00

Louisville Georgetown
21.00

15.00 FA Cup: Leeds Tottenham, direktno 17.00 FA Cup: Oldam Liverpool, direktno 19.00 NBA: Boston Miami, direktno 21.15 Portugalska liga: Estoril - Olhanense, direktno 23.30 [panska liga: Barcelona Osasuna 01.15 NBA Classic Game: LA Lakers Sacramento 03.15 [panska liga: Athletic Bilbao Atletico Madrid

17.00 Ko{arka Aba liga: [iroki - Cibona 19.00 Ko{arka Aba liga: Crvena Zvezda Mzt Skopje prenos 21.00 Ko{arka NCAA liga: Louisville Georgetown 23.00 Fudbal Italijanska liga: Bologna - Roma 01.00 NFL: Probowl prenos

06.00 Ko{arka ABA liga: Budu}nost - Krka 08.00 Odbojka Cev Liga {ampiona `ene: Baku - Cannes 10.00 Box: Salido - Garcia 12.00 Ameri~ki fudbal, NFL: Polufinale 2 New England Baltimore 14.30 Motosport Mundial: Magazin 15.00 Ko{arka ABA liga: Olimpija - Igokea 17.00 Hokej NHL: Colorado San Jose 19.00 Ko{arka Endesa Liga: Joventut - Unicaja 21.00 Box - Fights Of The Century: Muhammad Ali vs Joe Frazier 21.30 Box - Fights Of The Century: Legendary Champions Pt. 22.00 KOTV Magazin 22.30 Fudbal Brazislka Paulista: Winter X Games 2012 Europe: Ep05

ARENA SPORT 2

Bra}a i sestre
21.00 UNIVERSAL

Razotkriveno
20.00 TV1000

Crni sati
20.05 HBO

Kronike mutanata
19.45 CINESTAR

UNIVERSAL

06.00 Ubistva u Midsameru 10.00 Voker, teksa{ki rend`er 14.00 Monk 19.00 Titanik 2, igrani film 21.00 Bra}a i sestre 23.00 Igre irvasa, igrani film 01.00 Uhvati Kartera, igrani film 03.00 Ubistva u Midsameru 05.00 Erika

TV1000

06.20 Plavi slon, igrani film 08.00 D`et leg, igrani film 10.00 Stela, igrani film 12.00 Pan Tadeu{, igrani film 14.00 Napu{taju}i Las Vegas, igrani film 16.00 Din Spenli, igrani film 17.40 Nema me, igrani film 20.00 Razotkriveno, igrani film 22.00 Mjehur od sapunice, igrani film 00.00 Napaljene doma}ice, igrani film 01.15 Savr{en odmor, igrani film 02.20 Seksi slatkice, igrani film

FOX LIFE

07.00 Najgora nedjelja mog `ivota 08.00 Gimnazijske traume 09.40 [tiklama do vrha 11.20 Seks i grad 14.35 Sara Rasel 16.15 D`ordan 17.05 Projekat modna pista, Reality, 2006 17.55 Houp i Fejt 18.25 D`ordan 20.15 Tijelo je dokaz 21.10 Seks i grad 22.10 Seksualno vaspitanje 23.05 Majke plesa~a 00.00 Kako je biti Erika 00.55 Houp i Fejt 01.25 Gimnazijske traume 03.05 Ru`na Beti

FOX CRIME

06.20 Rimski forenzi~ari 07.20 Opasni cimeri 08.10 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere 10.40 Put osvete 13.15 Novi stari slu~ajevi 15.05 Ubrzana istraga 17.00 Transporter 17.55 Trinaesti apostol 19.00 Mladi Montalbano 20.55 Pariski forenzi~ari 21.55 Bostonski advokati 22.50 Dekster 23.55 Rimski forenzi~ari 00.55 Ubrzana istraga 02.40 Brojevi 05.00 Pariski forenzi~ari 05.50 Opasni cimeri

HBO

06.00 Robin Hood, film 08.35 Charlie St. Cloud, film 10.15 Filmovi i zvijezde V, ep. 4, serija 10.45 Scooby Doo: Legenda o fantosauru, film 12.00 Nedjelje kod Tiffanyja, film 13.25 Country u srcu, film 15.20 Preveliki da propadnu, film 17.00 Hollywood: Na snimanju X, ep. 4, serija 17.30 Robin Hood, film 20.05 Crni sati, film 21.35 Protuudar II, ep. 6, serija 22.20 Put bez povratka 5, film 23.50 Lov na vje{tice, film 01.25 To je rock'n'roll!, film 03.15 Crni sati, film 04.45 Te`ina naroda, ep. 2, serija

CINESTAR

09.00 Mjesec i zvijezde, film 10.46 Filmske vijesti 11.00 Raspad, film 12.56 Lincoln 13.01 Filmske vijesti 13.15 Parfem - povijest jednog ubojice, film 15.47 Filmske vijesti 16.01 Crkni, film 17.40 Prelomilo se u ~etrdesetima, film 17.48 Filmske vijesti 18.00 Zemlja obe}anja, film 19.37 Filmske vijesti 19.45 Kronike mutanata, film 21.37 Filmske vijesti 21.46 Oko, film 23.30 Filmske vijesti 23.45 Sjene, film 01.55 Jadnici 02.03 Filmske vijesti 02.15 @ena po narud`bi, film 03.46 Filmski noviteti, film

17

18.00 BHT 1

SERIJA

Ponedjeljak
Robinja Isaura
17.15 TV1/MRE@A

Pod sretnom zvijezdom

Perpetua do~ekuje Miguela, Isauru i Pedrinha. Pukovnik Sebastian i narednik dolaze kod Tomasije. Pukovnik `eli podi}i optu`nicu protiv Gioconde i Tomasije zbog otmice. Perpetua pita Miguela za{to ne dopu{ta Alvaru da se udvara Isauri, jer je njen sin izvanredna prilika za svaku djevojku. Ka`e mu i da takvim stavom stvara priliku za razna naga|anja. Perpetua pita Isauru da li se mo`da zavjetovala da }e postati ~asna sestra, pa se ne mo`e udati. Rosa se u potpunosti oporavila. Chico je poziva u Leonciovo ime i ona ide na hacijendu. Branca i Estela i po~inju da prave svoje kombinacije oko tajni Isaurine porodice.

15. Suzana se zaprepasti ~uv{i kako je Nini uvjet za nasljedstvo da prona|e Mikija. Nitko nije previ{e odu{evljen Betinim planom da vrati Martina. Ena se zabrine saznav{i kako joj mama mora na jo{ jednu skupu operaciju. Kre{o ne mo`e vjerovati da Nina ne `eli prona}i Mikija kako bi dobila 10 milijuna dolara. Tonka i Nina raspravljaju o mogu}em razlogu Suzaninog pada u nesvijest. Beti se na|e s Martinom u restoranu nudiv{i mu posljednju priliku da odustane od razvoda...

Plava krv
21.35 FTV

Murat se tu~e s drugom u {koli, nakon ~ega ima ozbiljan razgovor s djedom. Nisanina majka Rana poti~e k}erku da razmisli o planiranju jo{ jednog djeteta. Rana, Nisanina majka, iskusna `ena, primje}uje koliko pa`nje izgledu posve}uje privla~na nastavnica klavira njenog unuka, te poti~e i svoju k}er Nisan da vi{e pa`nje posveti svome mu`u Orhanu. Gune{ odlazi u posjetu bratu Aliju koji ve} du`e vrijeme provodi u samici. Obavje{tava ga da je postala advokat i istovremeno tra`i od njega dopu{tenje da izvr{e ekshumaciju Alijeve ubijene `ene da bi kona~no dokazali njegovu nevinost...

17.25 FTV

FILM

Ljubav i kazna

18

Jasemin je odlu~na u tome da skriva sina sve dok od Sava{a ne dobije bra~nu ponudu. Sava{a mu~i {to ne mo`e ponuditi brak Jasemin. Biv{i zaru~nik Mehmet namjerava ponovno osvojiti Jaseminino srce. Sava{eva sestra Nazan bje`i s vlasnikom agencije Borom i zatra`i pomo} od ^i~ek.

07.00 Dobro jutro 08.00 Vijesti 08.15 Gorko-slatko, serija (r) Program za djecu i mlade 08.45 Robot Robi, animirana serija (r) 08.55 Bajke o `ivotinjama, obrazovna serija (r) 09.10 Gombijev zeleni otok, animirana serija 09.25 Matematika, obrazovna serija 09.40 Mini school 10.00 Vijesti 10.10 Obalska stra`a, serija, 54/61 11.00 Petar Veliki, serija, 4/4 (r) 12.00 Vijesti 12.15 Smanji gas!, emisija o saobra}aju 12.45 Putevi zdravlja, magazin (r) 13.15 Crta, politi~ki magazin (r) 14.15 Vijesti Program za djecu i mlade 14.30 Robot Robi, animirana serija 14.40 Bajke o `ivotinjama, obrazovna serija 14.55 Nema problema 15.15 Frenderi u BiH, animirana serija 15.25 Mini school 15.45 Robinja Isaura, serija (r) 16.30 Hronika regija: Sjeveroisto~na Bosna 16.55 Vijesti 17.00 BH gastro kutak, kulinarski show 17.30 BHT popodne, dnevni magazin 18.00 Robinja Isaura, serija, 69/167 18.45 Business News 19.00 Dnevnik 19.35 Gorko-slatko, serija, 32/228 20.00 Zajedno, drama 21.00 Klasi~ne destinacije: Njema~ka, dok. serija 21.30 Global, emisija o zbivanjima u svijetu 22.00 Tre}a strana, info. program 23.00 Dnevnik 23.30 Zajedno, drama (r) 00.25 Hronika regija (r)

BHT 1

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 08.00 Vijesti 08.05 Abecda zdravlja, obrazovni program Program za djecu 08.35 [ta ste danas uradili? 08.45 Poko, crtani film 09.00 Super {pijunke, crtani film 09.25 Mia i ja, crtani film 09.50 ^arli ^aplin 10.00 Vijesti 10.05 Sve }e biti dobro, igrana serija, 10. epizoda 11.00 Zauvijek susjedi, igrana serija 11.35 Crtana serija

FTV

06.00 06.30 09.00 09.10

RTRS

10.00

10.25

10.35 11.25 12.00 12.15 12.50 13.25 13.45

Info kanal Jutarnji program Vijesti Su|enja u Hagu, pregled Mala TV Bili jednom jedni istra`iva~i, crtana serija Enciklopedija velikih li~nosti, obrazovni program Gradnja imperije, dok. serija Ljetne ljubavi, omladinska serija Dnevnik 1 Odgovor. No1 (r) Od zlata jabuka (r) Ah, ta planeta (r) Muzi~ki spotovi

FILM
FILM FILM

Muzi~ka kutija
22.40 MRE@A

Music Box, 1989. DRAMA Re`ija: Costa-Gavras Uloge: Jessica Lange, Armin Mueller-Stahl, Frederic Forrest, Donald Moffat, Lukas Haas

Heroina pakla
1.15 PINK

Heroine Of Hell, 1996. KRIMI-DRAMA Re`ija: Nietzchka Keene Uloge: Dermot Mulroney, Wendy Phillips, Catherine Keener

Zauvijek susjedi
11.00

Presing
20.10

12.00 Dnevnik 1 12.15 Asi, igrana serija, 142. ep. 13.05 Sve }e biti dobro, igrana serija, 11. epizda 14.00 Sedmica, magazin iz kulture (r) 14.30 Zelena panorama, program za agrar 15.05 Vijesti 15.15 Zauvijek susjedi, igrana serija 15.50 Bumerang, igrana serija 17.00 Federacija danas 17.25 Ljubav i kazna, igrana serija, 14. ep. Moj auto Stanje na putevima Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Po{teno, dijalo{ka emisija 21.05 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija 21.35 Plava krv, igrana serija, 1. ep. 23.05 Dnevnik 3 23.35 Ljubav i kazna, igrana serija, 14. ep. 01.05 Bumerang, igrana serija 01.50 Dnevnik 3

14.00 Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika 14.10 Strasti, TV novela 15.00 U fokusu 15.50 Tribunal 16.30 Srpska danas 17.15 Mu}ke, serija 17.50 Li san, vjetar palate, serija 19.05 Malac znalac, kviz za djecu 19.30 Dnevnik 2 Sport 20.10 Presing, talk show 21.35 Zduha~, zna~i avantura, serija 22.10 U prolazu 22.40 Dnevnik 3 23.00 Sport 23.15 Klasika, emisija ozbiljne muzike 23.40 Koncert (r) 00.40 Gradnja imperije, dokumentarni program (r) 01.30 Dnevnik 2 (r) 01.55 U fokusu (r) 02.45 Presing, talk show (r) 04.05 U prolazu (r) 04.30 Zduha~, zna~i avantura, serija (r) 05.00 Muzi~ki spotovi

Magda je umjetnica-slikarica i ona ima dosta problema sa mu{karcima, sa vje~nim napu{tanjem, i ljudima koji se uvijek izvuku nakon {to joj u~ine ne{to lo{e. Dok je ona u potrazi za duhovnom pravdom za one koje ~ine lo{e stvari, otkriva da je njezin posljednji ljubavnik u vezi sa drugom `enom u koju se zaljubio. Ona mu ukrade automobil i besciljno se uputi na put, na sjever. Po~inju joj se privi|ati pakleni snovi. Mora se vrati svom slikanju da bi dobila odgovore na ono {to je progoni.

Uli~ni borac
22.55 NOVA

Street Fighter, 1994. AKCIJA Re`ija: Steven E. de Souza Uloge: Jean-Claude van Damme, Raul Julia, Ming-Na, Kylie Minogue

Savezni~ke snage pod vodstvom pukovnika Williama Guilea imaju zadatak locirati i spasiti 63 javna radnika, koji su taoci generala odmetnika M. Bisona. Njihov se plan zamalo ne izjalovi u posljednji trenutak kad se izvjestiteljica Chun-Li Zang uplete i `eli ne{to vi{e od same pri~e.

Za{titnik
23.00 HAYAT

Fist of Fury Part 2, 1977. AKCIJA Re`ija: Iksan lahardi, Tso Nam Lee Uloge: Lieh Lo, Ti Fung, Kun Li

Nakon Chen Zhenove ekgezkucije u [angaju, Japanci se boje da }e njegova smrt ujediniti kineske kung fu {kole protiv njih. Upla{eni i dezorijentirani, Japanci daju nalog za uni{tenje svih kineskih {kola kung fua. Izvr{itelj destrukcije trebao bi biti Miyamoto, upravnik Hong Ku {kole. U me|uvremenu, jedan usamljeni kineski borac saznaje sve o uni{tenju {kole kada ode u [angaj da posjeti Chen Zenov grob. U pitanju je Chen Zenov brat Chen Shen. On odlu~i uzeti stvar u svoje ruke i spasiti kinesku kung fu tradiciju...

28. januar 2013.
SERIJA

10.10 BHT 1

SERIJA

Obalska stra`a

Sulejman Veli~anstveni
20.00 OBN

Ekipa istra`uje smrt Tho ma sa Rot ha usa. U isto vrijeme, Unterbauru i drugim vlasnicima brodova ukraden je brod, a o kradljivcu ni traga. Da li su ti slu~ajevi mo`da povezani?

56. Sulejman kazni Ibrahim-pa{u tako {to ga vra}a na staru du`nost, smatraju}i da ga je u~inio robom za cijeli `ivot. Mahidevran saznaje da je Mustafina miljenica Efsun u dosluhu sa Hurem. Ajaz-pa{a po`ali se sultanu na Ibrahimovu novu odluku oko financija, a Hatid`e se po`ali Gulfem da se Ibrahim-pa{a sve vi{e udaljava od nje.

Ma|arski imigrant Mike Laszlo postigao je velik uspjeh otkada je prije 50 godina do{ao u Ameriku. Posebno je ponosan na k}er Aaa, koja je postala uspje{na odvjetnica. No nakon {to Rusi otkriju neke tajne dosjee, Mike sazna da je optu`en za ratne zlo~ine. Uvjeren da je rije~ o komunisti~kom planu da ga se diskreditira, Mike `eli da ga k}i brani na sudu.
FILM

Prijatelji
13.30 HRT 2

Pals, 1987. KOMEDIJA Re`ija: Lou Antonio Uloge: George C. Scott, Don Ameche, Sylvia Sidney

Jack Stobb nekad je bio vojnik. @ivi s majkom koja je vitalna i autoritativna. Iako je ve} zaslu`io mirovinu, ne mo`e `ivjeti bez majke. Njegov najbolji prijatelj i susjed Art Riddle tako|er je bio u vojsci te se kao i Jack dosa|uje i gubi dane ne rade}i ni{ta. Zajedno redovito odlaze u posjet svojim kolegama iz vojske, Betty i Hermanu, bra~nom paru koji namjerava prodati posao - ~arter-jedrilice i odseliti djeci i unucima. Art se dosjeti da bi oni mogli kupiti posao, ali nemaju novaca. I, kao dar s neba, u jednom napu{tenom automobilu nalaze kov~eg s uredno slo`enim buntovima dolara: ukupno tri miliona i {esto hiljada. Iako znaju da to ne mo`e biti po{ten novac i da }e ih onaj ~iji je sigurno proganjati, izazov je prevelik...
FILM

06.10 Predaj se srce, serija, 18/94 (r) 07.00 Promo 07.05 Tek ro|eni, serija, 10/26 08.05 Red magazin, showbiz magazin 08.35 Kapital, biznis magazin 09.00 Promo 09.05 Vjetar u le|a, serija, 34. ep. (r) 10.00 Promo 10.05 Pod sretnom zvijezdom, serija, 14/75 (r) 11.00 Bliznakinje, serija, 50. ep. (r) 12.00 Makeover upoznaj novog sebe 12.15 Kapital, biznis magazin

TV1

06.00 Bandini, serija, 260. ep., (r) 06.57 Tiha oluja, serija, 38. ep., (r) 07.53 TV-izlog 08.09 Take{ijev dvorac, zabavno-sportski TV-show 08.28 Bumba, crtani film, 17 i 18. ep. 08.40 Moji d`epni ljubimci, crtani film, 19. ep. 09.00 Moji d`epni ljubimci, crtani film, 20. ep. 09.15 Bratz, crtani film, 31. i 32. ep. 09.51 Pokemoni, crtani film, 5. ep. 10.15 Beyblade, crtani film, 4. ep. 10.38 Virus attack, crtani film, 8. ep.

HAYAT

06.00 Nasljednici, telenovela (r) 07.00 Udri mu{ki, jutarnji program 09.45 Ljubav, navika, panika, serija 10.15 Kuvanje i muvanje, emisija 11.00 Info top, vijesti, informativni program 11.05 Vremenska prognoza 11.10 Balkanska posla, reality emisija 12.30 Brze pare, kviz 13.30 Nasljednici, telenovela 14.30 Sudnica, reality emisija

PINK

06.00 Iron man, crtani film 06.20 Chaotic, crtani film 06.40 Wolverine i x-man, crtani film 07.00 Ma|ioni~ar, crtani film 07.25 Kornja~a Hero, crtani film 07.50 Bebe dinosauri, crtani film 08.00 Casper u {koli strave, crtani film 08.15 Princ iz Bel Aira, serija (r) 08.45 Gorki `ivot, turska serija (r) 10.20 Stol za 4, kulinarski show (r) 10.55 Oluja u raju, meksi~ka sapunica

OBN

Pod sretnom zvijezdom
17.15

Kad li{}e pada
12.53

Mala nevjesta
19.50

Princ iz Bel Aira
08.15

Why Did I Get Married?
20.00 HRT 2

Why Did I Get Married?, 2007. KOMEDIJA Re`ija: Tyler Perry Uloge: Tyler Perry, Janet Jackson, Malik Yoba, Jill Scott, Sharon Leal

^etiri bra~na para, svi prijatelji s fakulteta, odlu~e zajedno provesti kra}i zimski odmor u prekrasnoj planinskoj drvenoj ku}ici u Coloradu. Iako spremni na odmor, svi oni sa sobom ponesu i svoje probleme: Dianein suprug Terry zasi}en je njezinim ambicijama, prezaposleno{}u i izbjegavanjem seksa; Gavinova supruga, psiholog Patricia, zaokupljena je objavljivanjem svoje najnovije knjige; brak Angele i Marcusa djeluje vrlo burno, na trenutke i ru`no; pretila Sheila trpi potcjenjivanje svog supruga Mikea, koji je otvoreno prezire zbog debljine...
SERIJA

Gorko - slatko
19.35 BHT 1

Policija uhapsi Turija u Lumeranskoj luci. Lu~ija predla`e Kafiju da preseli kod nje, kako bi ona mogla da se brine o njegovom sinu Gediji.

13.00 Promo 13.05 Tek ro|eni, serija, 10/26 (r) 14.00 Promo 14.05 Predaj se srce, serija, 19/94 15.00 Promo 15.05 Vjetar u le|a, serija, 35/65 16.00 Red Weekly, showbiz magazin 17.00 Vijesti u 17 17.15 Pod sretnom zvijezdom, serija, 15/75 18.15 Red magazin, showbiz magazin 19.00 Dnevnik TV1 20.00 Bliznakinje, serija, 51. ep. 21.00 Specijal TV1 22.00 Ve~ernje vijesti 22.25 Makeover upoznaj novog sebe 22.40 Muzi~ka kutija / Music Box, igrani film 00.30 Specijal TV1 01.20 Dnevnik TV1 (r) 02.20 Red magazin, showbiz magazin (r) 02.50 No}ni program

10.52 Winx, crtani film, 50. ep. 11.22 TV-izlog 11.45 Vijesti 12.00 Bandini, serija, 260. ep., (r) 12.53 Kad li{}e pada, serija, 113. ep. 14.37 Muzi~ki program 15.00 TV-izlog 15.32 Glam Blam, zabavni program (r) 16.30 Sport centar 16.37 Take{ijev dvorac, TV-show 17.05 Krv nije voda, serija, 50. ep. 18.06 Po spisku, talk show 19.00 Vijesti u 7, info. program 19.49 ZMBT televoting 19.55 Bandini, serija, 261. ep. 20.50 ZMBT televoting 20.55 Krv nije voda, serija, 84. ep. 22.00 Dolina vukova, serija,1. ep. 23.00 Za{titnik, igrani film 00.49 Sport centar 00.52 ZMBT profili 01.13 Astro Num Caffe, u`ivo Reprizni program Hayat TV-a 03.00 Vijesti u 7, info. program

16.00 Info top, vijesti, informativni program 16.20 Mala nevjesta, indijska serija (r) 17.15 Simar, indijska serija 17.45 Savr{eno skladan svijet, emisija 18.15 Info top, centralne vijesti, informativni program 18 40 Vremenska prognoza 18.45 Preljubnici, reality emisija 19.50 Mala nevjesta, indijska serija 21.00 Akademci, humoristi~ni serijal 21.30 Grand: Narod pita, zabavna emisija 23.00 Paparazzo lov, reality emisija 00.00 City Exclusive, show biz emisija 00.15 Sudnica, reality emisija (r) 01.15 Heriona pakla, ameri~ki film

11.55 OBN Info 12.05 Ru`a vjetrova, hrvatska sapunica (r) 13.15 Nakusha, indijska serija (r) 14.10 Odba~ena, indijska serija (r) 14.40 Odba~ena, indijska serija (r) 15.00 Larin izbor, hrvatska serija (r) 16.00 Sulejman Veli~anstveni, turska serija (r) 17.00 OBN Info 17.10 Stol za 4, kulinarski show 17.40 Nakusha, indijska serija 18.05 Ru`a vjetrova, hrvatska sapunica 18.50 OBN Info 19.10 OBN Sport 19.15 In Magazin, show magazine 20.00 Sulejman Veli~anstveni, turska serija 21.00 Larin izbor, hrvatska sapunica 22.00 Odba~ena, indijska serija 23.00 Reflex, talk show 00.05 Vox populi 00.15 Sulejman Veli~anstveni, turska serija (r)

19

Ponedjeljak
TV SA
07.00 Sarajevsko jutro, u`ivo 10.00 Program za djecu (r) 10.50 Top lista 11.10 Bosna u sevdahu (r) 12.30 Darovi prirode (r) 13.00 Vijesti 13.10 Sarajevo art (r) 13.40 Tiho vjen~anje, film (r) 15.25 Liberty TV 16.00 Vijesti 16.05 Strasti, (r) 17.00 Dobre vibracije, u`ivo 18.15 Tarih 18.30 Dnevnik 19.00 Program za djecu 20.00 Sport magazin, u`ivo 20.45 Tarih (r) 21.00 Vijesti TVSA 21.05 Glavni osumnji~eni, 22.05 Strasti, 23.00 Voice of America 23.15 Sex i ljubav

TV TK

07.00 Jutarnji program 09.05 Vjetar u le|a (r) 10.05 Pod sretnom zvijezdom (r) 11.00 Bliznakinje (r) 12.00 Vijesti 12.20 Portreti nacija 13.00 Top ten stars 14.00 U no}nom vrtu 14.20 Fragolanija 15.00 Vjetar u le|a 16.00 Dnevnik 1 16.15 Za svaku bolest trava raste 16.30 Sport 7 17.15 Pod sretnom zvijezdom 18.15 360 stepeni 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 2 19.30 Za svaku bolest trava raste 20.00 Bliznakinje 21.00 Divlji zapad 21.50 Dnevnik 3 22.05 Tribunal 22.40 Muzi~ka kutija, film

MRE@A

09.05 Vjetar u le|a, igrana serija, ep. 34 (r) 10.05 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, ep. 14/75 (r) 11.00 Bliznakinje, igrana serija, ep. 50 (r) 15.05 Vjetar u le|a, igrana serija, 35/65 17.15 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, ep. 15/75 20.00 Bliznakinje, igrana serija, 51. ep. 22.40 Muzi~ka kutija / Music Box, igrani film

TV MOSTAR

09.05 Vjetar u le|a, igrana serija, ep. 34 (r) 10.05 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, ep. 14/75 (r) 11.00 Bliznakinje, igrana serija, ep. 50 (r) 15.05 Vjetar u le|a, igrana serija, ep. 35/65 17.15 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, ep. 15/75 20.00 Bliznakinje, igrana serija, ep. 51 22.40 Muzi~ka kutija / Music Box, igrani film

TV ZENICA

08.00 Jutarnji program 09.00 Jutarnje vijesti Radio Zenice 09.05 Zenica danas (r) 09.30 VoA 10.00 Pod sretnom zvijezdom 11.00 Bliznakinje 12.00 Iz dana u dan 12.05 Serija 13.00 Vijesti 13.05 Biografije (r) 14.00 Iz dana u dan 14.05 Auto shop (r) 14.30 Sfera (r) 15.00 Vijesti 15.05 Vjetzar u le|a 16.00 Popodne s vama 17.00 Iz dana u dan 17.15 Pod sretnom zvijezdom 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki spotovi 20.00 Blizankinje 21.02 Ze sport 21.30 TV Liberty 22.40 Muzi~ka kutija, film

TV KAKANJ

09.10 Vjerski program 09.30 Mala d`amija u Preriji 10.00 Ludo srce 11.00 Info IC 11.30 Putovanja 12.00 Mala d`amija u Preriji 12.30 Do`ivotna kazna 13.00 Odjeljenje za istragu 14.00 Vrijeme je za odmor 15.00 Ma~ak Mika 15.30 Dom2 16.00 Ludo srce 17.00 Flash vijesti 17.05 Bografije 18.00 Ja sam tvoja sudbina 19.00 Zorro, crtani film 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 IC sport 21.00 Putopisi 21.25 Budimo humani 22.00 Ja sam tvoja sudbina 23.00 VoA 23.30 Do`ivotna kazna

07.00 Dobro jutro, Hrvatska Vijesti 10.00 Amerika: Pogled odozgo, dok. serija 10.55 Vijesti iz kulture (r) 11.05 Live Here Buy This, dok. serija 12.00 Dnevnik 1 12.15 Sport 12.20 TV Kalendar (r) 12.35 Prkosna ljubav, serija

HRT 1

06.15 Prkosna ljubav, serija 07.00 Mala TV: TV vrti}: Tanjuri Brlog: Podolci ^arobna plo~a: ^uvari prirode `ivjeti zdravo 07.30 Vesele trojke, crtana serija 07.55 Teletubbies, animirana serija 08.20 @ivot s Derekom 3, serija za djecu

HRT 2

06.20 Zauvijek susjedi, serija (r) 06.50 Pinky i Mozgalo 07.15 Speed Racer 07.55 Moja majka, serija 10.00 Kako vrijeme prolazi, serija (r) 11.05 TV izlog 11.20 Walker, teksa{ki rend`er, serija (r) 12.20 Ninja ratnici (r) 12.50 IN magazin vikend (r) 13.40 Sila, serija (r)

NOVA

AL JAZEERA B.
07.30 Umjetnost kao spas Knji`are Kalkute, dok. program 08.00 AlJazeera Svijet 08.30 Arapi kri{}ani, dok. program 09.30 Pri~e sa Istoka Tajland: Cijena zdravlja, dok. program 10.00 Afrika pod istragom, dok. program 10.30 AlJazeera Svijet 11.00 AJE program 14.00 Moj `ivot, dok. program 14.30 AlJazeera Svijet 15.00 Arapi kri{}ani, dok. program 16.00 Vijesti 17.00 Afrika pod istragom, dok. program 17.30 AlJazeera Svijet 18.00 Vijesti 19.05 Sportski Magazin 19.30 Moj `ivot, dok. program 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Recite AJ, talk-show 22.00 Vijesti 23.05 Recite AJ, talk-show 23.30 Sportski Magazin

08.00 08.15 09.00 09.04

RTS

09.30

Dr. Oz
13.30

Dva i pol mu{karca
23.30

Pinky i Mozgalo
06.50

10.00 10.05 10.35 11.05 11.10 11.30 12.00 12.30 13.00 14.00 14.30 15.00 16.00 16.45 17.00 17.20 17.45 18.25 18.45 19.00 19.30 20.05 20.50 22.30 22.35 23.05

20

13.30 Dr. Oz, talk-show 14.20 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.29 Vrijeme sutra 14.35 Tre}a dob, emisija za umirovljenike 15.05 Glas domovine 15.40 Ma~ak pod {ljemom, dramska serija 16.45 Hrvatska u`ivo 17.40 HAK - promet info 17.45 Na{i i Va{i 2, humoristi~na serija 18.20 8. kat, talk-show 19.05 Najava programa 19.10 Tema dana 19.30 Dnevnik 19.59 Sport 20.09 ZABA - 90 sekundi 20.10 TV Bingo 20.35 Potro{a~ki kod 21.10 Nulta to~ka, politi~ki talk-show 22.20 Dnevnik 3 22.40 Vijesti iz kulture 22.48 Sport 22.53 HAK - promet info 23.00 Na rubu znanosti 23.55 Ludnica u Clevelandu 2, humoristi~na serija 00.15 Obiteljski igrani film (r) 02.10 Otac i sin, serija (r) 02.55 Eureka 4, serija (r) 03.40 Dr. Oz, talk-show (r) 04.25 Reprizni program

08.45 Vremeplovci, serija za mlade 09.10 [kolski sat 10.00 Dolina sunca, serija (r) 11.40 Ciklus filmskog spektakla (r) 13.30 Prijatelji, ameri~ki film (r) 15.10 [kolski sat (r) 16.00 Regionalni dnevnik 16.35 Dolina sunca, serija 17.25 Lijepom na{om (r) 18.25 Direkt: Nestali 19.00 Mala TV: (r) TV vrti}: Tanjuri Brlog: Podolci ^arobna plo~a: ^uvari prirode `ivjeti zdravo (r) 19.30 Glamurozne slastice 1, dok. serija (r) 19.55 Ve~eras 20.00 Why Did I Get Married?, ameri~ki film 22.00 Otac i sin, serija 22.45 Zlo~ina~ki umovi 6, serija 23.30 Dva i pol mu{karca 7, humoristi~na serija 23.55 Eureka 4, serija 00.40 Retrovizor: Dr. House 7, serija 01.25 Ludi od ljubavi 1, serija 02.10 Seks i grad 2, serija

15.00 Walker, teksa{ki rend`er, serija 16.00 Ninja ratnici, serija 16.30 Zauvijek susjedi, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kako vrijeme prolazi, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Sila, serija 21.30 Larin izbor, serija 22.35 Ve~ernje vijesti 22.55 Uli~ni borac, film 00.55 Jesse Stone: No}ni prijelaz, film (r)

Jutarnji dnevnik Jutarnji program Vijesti Pripovedanje Radoja Domanovi}a: "Demon", serija (r) Pripovedanje Radoja Domanovi}a: "Policijska mudrost", serija (r) Vijesti Lov i ribolov (r) Eko karavan Vijesti Slagalica, kviz (r) Srbija na vezi (r) Dnevnik Kad zazvoni Novi tabloid (r) Bez vize, program za dijasporu (r) Srpski isto~nici (r) Ovo je Srbija Bolji `ivot, serija (r) Gastronomad (r) Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre, info Beogradska hronika Slagalica, kviz Nova zanimanja Srbija na vezi Dnevnik Bolji `ivot, serija (r) Potera za sre}kom, film Vijesti Oko, info TV minijature (r)

06.30 Jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Ju`ni Pacifik, dokumentarni serijal ( bbc) 3/6 10.00 Dnevnik u 10,00 10.15 Sti`u bebe (r) 11.00 Vijesti 11.05 Nau~no-obrazovni program 12.00 Vijesti 12.05 NVO sektor 12.35 Muzika 13.00 Vijesti 13.05 Art magazin 13.35 Muzika 14.00 Vijesti 14.05 Dokumentarna dinastija Petrovi} (r) 2/8, serija 14.40 Muzika 15.00 Lajmet 15.10 Dnevnik na gestovnom jeziku 15.30 Dnevnik 1 16.00 Okvir (r) 17.00 Crna Gora, u`ivo 18.00 Vijesti 18.05 Obrazovna emisija 18.30 Muzika 18.55 Znam da zna{, kviz 19.30 Dnevnik 2 20.05 Let ka zvijezdama 22.00 Dnevnik 3 22.30 U centar 23.00 Cg sport 23.30 Muzika

RTCG

DISCOVERY

06.00 Kako se pravi? 06.25 Trgovci automobilima 07.15 Ameri~ki ~operi 08.10 Prljavi poslovi 09.05 Opasan lov 09.55 Pre`ivljavanje 10.50 Kako to rade? 11.15 Kako se pravi? 11.40 Vrhunsko graditeljstvo 12.35 Auta po mjeri 13.30 Trgovci automobilima 14.25 Ameri~ki ~operi 15.20 Razotkrivanje mitova 16.15 Prljavi poslovi 17.10 Opasan lov 18.05 Pre`ivljavanje 19.00 Kako se pravi?- 2 epizode 20.00 Prevaranti na djelu- 4 epizode 22.00 Pre`ivljavanje 00.00 Pri~a o bandama sa Rosom Kempom: Sent Luis

N. GEOGRAPHIC

07.00 Megafabrike: MV Agusta 07.55 Grad prevaranata: Marake{ 08.50 Opake tune 09.45 Gra|evinska zona 10.10 Sekunde do katastrofe 10.40 Unutar 11.septembra 11.35 Nisam znao, 2. ep. 12.30 Na tragu NLO 13.25 Ratovi helikoptera 14.20 D`inovski rudnik pjeskovite nafte 14.45 Sekunde do katastrofe 15.15 Ratovi helikoptera 16.10 Megafabrike: Helikopteri Apa~ 17.05 Avionske nesre}e 18.00 Lov na lovce 19.00 Avionske nesre}e 20.00 Opake tune 21.00 Avionske nesre}e 22.00 Opake tune 23.00 Avionske nesre}e 23.55 Avionske nesre}e

VIASAT HISTORY

07.00 Tajm tim godina XII 08.00 Drugi svjetski rat u boji 09.00 Ko si zapravo ti? 10.05 Dnevnik Ane Frank 11.50 Gra|evinska ~udesa: zaboravljeni kineski grad 12.40 Stopama Gustava Malera 13.40 Rim nije izgra|en za jedan dan 14.40 Tajm tim godina XII 15.40 Ko si zapravo ti? 16.50 Misterije olupina na dnu okeana 17.50 Rim nije izgra|en za jedan dan 18.50 Giganti gotike pogled u nebo 20.00 Farma iz rata 21.05 42 na~ina da se ubije Hitler 22.00 Drugi svjetski rat u boji 23.00 Misterije olupina na dnu okeana 00.00 Tajm tim godina XII 01.00 Rim nije izgra|en za jedan dan

ANIMAL PLANET

08.10 Planeta beba 09.05 Netaknuta ostrva: Karibi 10.00 Policija za `ivotinje 10.55 Spasilac iz divljine 11.20 Spa{avanje divljih `ivotinja 11.50 Klinika za `ivotinje - Aljaska 12.45 Policija za `ivotinje 13.40 Netaknuta ostrva 14.35 @ivotinjska boji{ta 15.00 Upoznajte divljinu 15.30 Sve o psima 16.25 Lovac na krokodile 17.20 Preslatki ljubimci 18.15 @ivot majmuna 18.40 Veterinar sa pla`e Bondaj 19.10 Spasilac iz divljine 19.35 @ivotinjska boji{ta 20.05 Netaknuta ostrva 21.00 Karina 21.55 Nevaljali ljubimci 22.50 Policija za `ivotinje 23.45 Pre`ivjeti napad

28. januar 2013.
TV VOGO[]A
07.00 Sa sevdahom u srcu 08.30 Na{a snaga 09.00 Nije te{ko biti ja (r) 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 Ba{tine (r) 11.00 Info blok 13.00 So{ka fronta 13.45 USK 14.15 Nije te{ko biti ja (r) 15.00 Tvoja sam sudbina, serija 16.00 Otvoreni program, u`ivo 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS Music 19.30 I.R.I.B. 20.00 TV Fiva 21.00 Tvoja sam sudbina, serija 21.50 Liberty TV 22.30 Vogo{}anska hronika (r) 23.00 Glas Amerike 23.30 Otvoreni program (r) 01.30 Vogo{}anska hronika (r)

TV USK

08.05 Velikani na{e pro{losti 09.05 Vjetar u le|a, serija (r) 10.00 Vijesti 10.05 Od deset do dvanaest, u`ivo 12.00 Vijesti 12.09 Igrani film 14.30 Vijesti 14.35 Duhovni svijet (r) 15.05 Vjetar u le|a, serija 16.00 Ponovno otkrivanje svijeta (r) 16.55 Muzi~ki tv poster 17.16 Pod sretnom zvijezdom, serija 18.15 Avanture [irli Holms, serija za djecu 18.50 Crtani film 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.00 Bliznakinje, serija 21.00 Time out 22.00 Sport 22.20 Dnevnik 2. 22.40 Igrani film

TV SLON

16.02 Vijesti 16.10 Heroji ulice (r) 16.40 Planet Croatia 17.17 Mala {kola saobra}aja 17.30 Meridijanima 18.00 Crno i bijelo 18.22 Mala {kola saobra}aja 18.33 Teletrgovina 19.00 SMS Muzi~ki Salto 19.30 Sanjalica 19.33 Mala {kola saobra}aja 19.38 Teletrgovina 19.52 Mala {kola saobra}aja 20.00 Kviz Extra 20.30 Zdravlje 20.55 Tri u jedan 21.10 Op~injeni, serija 22.05 Nije te{ko biti ja, zabavno muzi~ki program 23.00 Slon extra Info

TV BN

06.30 Jutarnji program 08.30 Igrana serija 10.00 Novosti 10.05 Film 12.00 Novosti u podne 12.15 Kao kod svoje ku}e (r) 14.00 Novosti 14.05 Zabranjena ljubav, serija (r) 15.00 Larin izbor, serija (r) 16.00 Dnevnik 1 16.20 Ru`a vjetrova, serija (r) 17.10 Ru`a vjetrova, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Larin izbor, serija 19.30 Dnevnik 2 20.15 Serija 21.00 BN koktel 22.30 Dnevnik 3 23.00 Zabranjena ljubav, serija 23.45 Ju`noameri~ki zmaj, film

ATV

Prevaranti na djelu

DOK. DOK. SERIJA SERIJA SERIJA SERIJA

07.45 Dolina sunca, serija 08.30 TV izlog 09.00 Moji ku}ni ljubimci 09.15 Bratz 09.50 Bakugan 10.15 Beyblade 10.40 Virus Attack 10.50 Winx 11.55 Vijesti 12.00 Bandini, serija 13.00 Kad li{}e pada, serija 14.30 Bojno polje, dok. program 16.00 Vijesti 16.15 Magazin 16.30 Sport centar 16.35 Take{i zamak 17.00 Krv nije voda, serija 18.00 Dolina sunca, serija 19.00 ATV vijesti 19.55 Bandini, serija 21.00 Krv nije voda, serija 22.00 Exkluziv 22.30 Tito i Dra`a, serija 23.00 Za{titnik, film 00.30 Sport centar

20.00 DISCOVERY

Veterinar sa pla`e Bondaj

18.40 ANIMAL PLANET

08.30 Fudbal, KAN Ju`na Afrika, Maroko Ju`na Afrika 10.00 Umjetni~ko klizanje, E[ Zagreb, Hrvatska 11.00 Ski skokovi, SK Vikersund, Norve{ka 12.15 Fudbal, KAN Ju`na Afrika, Maroko Ju`na Afrika 13.30 Tenis, Australian Open, finale mu{karci 15.00 Ski skokovi, SK Vikersund, Norve{ka 16.30 Fudbal, KAN Ju`na Afrika, Maroko Ju`na Afrika 17.45 Fudbal, KAN Ju`na Afrika, Niger - Gana, u`ivo 20.00 Eurogoals 20.30 All sports 21.00 Watts 21.15 Hrvanje, PRO 22.45 Tenis, Australian Open, finale mu{karci 00.15 Fudbal, KAN Ju`na Afrika, Niger - Gana

EUROSPORT

08.00 Tenis, Australian Open, finale `ene 09.30 Snowboard 10.00 Nordijsko kombinovano skijanje, SK Klingenthal, Njema~ka 10.30 Alpsko skijanje, SK Maribor, Slovenija 11.30 Alpsko skijanje, SK Kitzbühel, Austrija 12.30 Ski skokovi, SK Vikersund, Norve{ka 14.00 Tenis, Australian Open, finale `ene 15.30 Tenis, Australian Open, finale mu{karci 17.00 Fudbal, KAN Ju`na Afrika, Kejp Verde - Angola 18.00 Fudbal, KAN Ju`na Afrika, DR Kongo - Mali, u`ivo 20.00 Tenis, Australian Open, finale mu{karci 22.00 Bowls 23.30 Eurogoals 00.00 Fudbal, Bundesliga 01.30 Tenis, Australian Open

EUROSPORT 2

06.00 06.15 06.30 07.00 07.30

SPORT KLUB

09.30 11.15 13.00

15.00 15.15 15.45 16.00

18.00

19.45 20.00 20.15 21.30

23.30 00.30 01.00 02.00

Sportski vremeplov Na dana{nji dan M7 - Multisport Red Bull racing Story Spirit of Yachting World Sailor of the World Odbojka Serie A1: Cuneo - Trentino NBA: Boston - Miami Fudbal Copa del Sol: Olimpija Goteborg, direktno NBA Live NBA Weekly Na dana{nji dan Fudbal Copa del Sol: CSKA Stromsgodset, direktno Ko{arka VTB liga: Donetsk - Khimki, direktno Vijesti Premier League News Pregled [panske lige [panska liga: Sevilla - Granada, direktno Pregled Premier League Euroleague Magazin Pregled holandske lige Vijesti

09.00 Ko{arka Aba liga: Olimpija - Igokea 11.00 Fudbal Francuska liga: PSG - Lille 13.00 Fudbal Italijanska liga: Inter - Torino 15.00 Arsenal TV 17.30 Fudbal Italijanska liga: Juventus - Genoa 19.00 Fudbal Francuska liga, emisija 19.30 Emisija “U Obru~u“ 20.30 Ko{arka Aba liga: Radni~ki - Partizan prenos 23.00 Fudbal Italijanska liga: Highlights 00.00 Poker Big Game

ARENA SPORT 1

Big Game
00.00

07.00 Uefa - Masters Of European Football Ep 07 07.30 Uefa - Masters Of European Football Ep 08 08.00 Uefa - Masters Of European Football Ep 09 08.30 Uefa - Masters Of European Football Ep 10 09.00 Ko{arka Aba Liga: Olimpija - Igokea 11.00 Fudbal Francuska Liga: PSG - Lille 13.00 Fudbal Italijanska Liga: Inter - Torino 15.00 Klupske Tv Arsenal Tv 17.00 Fudbal Italijanska Liga: Juventus - Genoa 19.00 Fudbal Francuska Liga: Emisija 19.30 Ko{arka - emisija: U obru~u 20.30 Ko{arka Aba Liga: Radni~ki - Partizan 22.30 Uefa Great Matches Of European Football Ep 01 23.00 Fudbal Italijanska Liga: Highlights

ARENA SPORT 2

Havaji 5-0

20.20 UNIVERSAL

Kako je biti Erika
20.55 FOX LIFE

Zlo~ina~ki umovi
20.55 FOX CRIME

Svr{etak parade
20.05 HBO

UNIVERSAL

06.20 Urgentni centar 08.20 Ubistva u Midsameru 10.20 Voker, teksa{ki rend`er 12.20 Kraljevski bolesnici 13.20 Monk 14.20 Voker, teksa{ki rend`er 16.20 Ubistva u Midsameru 18.20 Kraljevski bolesnici 19.20 Monk 20.20 Havaji 5-0 21.20 Zakon i red: Zlo~ina~ke namjere 23.20 Bra}a i sestre 00.20 Havaji 5-0 01.20 Opasna tajna 02.20 Kraljevski bolesnici 03.20 Havaji 5-0 04.15 Urgentni centar

TV1000

06.00 Stela, igrani film 08.00 Napu{taju}i Las Vegas, igrani film 10.00 Ostani uz mene, igrani film 12.00 Nema me, igrani film 14.30 Druga {ansa, igrani film 16.30 Razotkriveno, igrani film 18.00 Tajanstveni junaci, igrani film 20.00 Pobuna u koko{injcu, igrani film 22.00 Potpuni do`ivljaj, igrani film 00.00 Djevojke sa autobuske stanice, igrani film 01.25 Napaljene doma}ice, igrani film 02.40 Same u stanu, igrani film

FOX LIFE

09.05 [tiklama do vrha 09.55 D`ordan 10.45 Ukrasi moj dom 11.10 Ludnica u Klivelendu 11.40 Brza italijanska kuhinja 11.50 Projekat modna pista 12.40 Majke plesa~a 13.30 Tori i Din: Vjen~anje iz bajke 14.20 Porodi~no blago D`ina Simonsa 15.10 Tra`im Devojku 15.35 Houp i Fejt 16.30 Mi i oni 16.55 Kako sam upoznao va{u majku 17.20 @ivot u autu 17.45 Ukrasi moj dom 18.15 Ludnica u Klivelendu 18.45 Seks i grad 19.55 D`ordan 20.55 Kako je biti Erika 21.50 Ludnica u Klivelendu 22.45 [tiklama do vrha 23.40 Seks i grad 00.10 Seks i grad

FOX CRIME

06.40 Novi stari slu~ajevi 07.35 Zlo~in 08.25 Pariski forenzi~ari 09.25 Nepogrje{ivi instinkt 10.10 Policajci iz Detroita 11.00 Pisac i detektiv 12 11.50 Novi stari slu~ajevi 12.50 Zlo~in 13.40 Pariski forenzi~ari 14.35 Bostonski advokati 15.35 Rimski forenzi~ari 16.30 Pisac i detektiv 12 17.25 Kraljevi bjekstva 18.15 Policajci iz Detroita 19.05 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere 19.55 Novi stari slu~ajevi 20.55 Zlo~ina~ki umovi 22.00 Dekster 22.55 Zlo~in 23.50 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere 00.40 Brojevi 01.25 Policajci iz Detroita 02.15 Kraljevi bjekstva

HBO

06.00 Nedjelje kod Tiffanyja, film 07.25 Country u srcu, film 09.20 Preveliki da propadnu, film 10.55 Medvjedi} Winnie, film 12.00 Europske filmske nagrade 2012., film 13.30 Superman 4, film 15.00 [trajk na Bo`i}, film 16.25 Put, film 18.30 Druga Zemlja, film 20.05 Svr{etak parade, ep. 4, serija 21.05 Ku}a snova, film 22.35 Krivnja, film 00.05 Djevojke II, ep. 2, serija 00.35 Ku}a la`i, ep. 12, serija 01.05 Kung fu frka, film 02.45 Elitni ubojice, film 04.45 Te`ina naroda, ep. 3, serija

CINESTAR

09.00 Van Wilder 2, film 10.40 Prelomilo se u ~etrdesetima, film 10.48 Filmske vijesti 11.01 Tata budi kul, film 12.39 Jadnici 12.59 Dvojnik, film 14.37 Lincoln 14.43 Filmske vijesti 15.00 @ena po narud`bi, film 16.34 Prelomilo se u ~etrdesetima, film 16.46 Zero Dark 30 17.00 Hej, film 18.45 Parker 19.00 Sjever, film 20.44 Filmske vijesti 21.00 Prona|ena, film 22.47 Filmske vijesti 23.00 Kad bi samo..., film 00.38 Lincoln 00.43 Parker 00.59 Ze film, film 02.42 Filmski noviteti

21

18.00 BHT1

SERIJA

Utorak
Robinja Isaura
Elena dobija napad histerije kada ~uje da }e odrediti datum njenog vjen~anja, zbog ~ega je pukovnik o{amari. Enrique treba odgoditi odlazak u komunu. Tomasija smi{lja plan kako da po mo gne Ele ni i svom ro|aku Diogu. Gioconda predla`e da Diogo otme Elenu pred crkvom. Malvina dolazi Leoncijevoj ku}i, a tamo zatekne Rosu kako priprema doru~ak. Njih dvije se po~nu sva|ati, a Leoncijo sprije~i Malvinu da udari Rosu. Alvaro vi{e nije mogao slu{ati Brancu da govori ru`ne stvari o Isauri i izjavljuje da on voli Isauru. Alvaro `eli organizovati ples u ~ast dolaska velikog pjesnika, i pozvati Isauru, zbog ~ega je Branca bijesna...

Pod sretnom zvijezdom
17.15 TV1/MRE@A

16. Kre{o je iznena|en Nininom naglom odlukom da prihvati dar Mikijeve tete. Eni se ne svi|a haljina koju joj je Slaven kupio za upoznavanje s njegovom majkom. Zora se ne mo`e prestati ~uditi koliko se Suzana brine o Marti. Zlatko je zabrinut zbog Marinine `elje da prona|e posao. Kre{o savjetuje Nini da u znak zahvale po{alje Mikijevoj teti pismo. Ena zahtijeva od Slavena da joj ispri~a razlog zbog kojeg on i Adam ne razgovaraju. Tonka sretne Adama koji joj savjetuje da ne odustaje tako lako od posla i da se poku{a ponovno zaposliti...

Plava krv
21.30 FTV

Kako Orhan svojoj `eni nije odao sve detalje oko porijekla djeteta koje su uzeli kao svoje, ona ne shvata napetost koju pokazuje njen mu`. Orhan tra`i od Nisan da po{alju Murata na {kolovanje u Pariz, {to ona kategori~ki odbija. Ali zapada u tu~u nakon {to ga nekada{nji poznanik okvalifikuje kao ubicu. Sulejman poma`e Aliju tako {to pristaje da ga saslu{a... Ali prvi put vidi Murata, i u njegovom osmijehu prepoznaje svoju `enu Elif. Ali dolazi Orhanu, koji priznaje da su nelegalno usvojili dijete, ali ga i uvjerava da je Alijev sin umro nakon mjesec...

Ljubav i kazna
17.25 FTV

22

Bora na burzu ula`e novac koji pripada agenciji. D`em pazi zbog ljubavi saznaje va`ne informacije o Nadji. Sava{ev tast Ahmet vra}a se s novom prijetnjom. ^i~ekino veliko zanimanje dovede Sava{a u te{ku situaciju. Jasemin sa Sava{em provodi vikend koji je kao medeni mjesec, no potresena je tom vije{}u.

07.00 Dobro jutro 08.00 Vijesti 08.15 Gorko-slatko, serija (r) Program za djecu i mlade (r) 08.45 Robot Robi, animirana serija, 6/52 08.55 Bajke o `ivotinjama, serija, 6/52 09.10 Nema problema 09.30 Frenderi u BiH, animirana serija 09.40 Mini school 10.00 Vijesti 10.10 Obalska stra`a, serija 11.00 TV Liberty (r) 11.30 EURO panorama (r) 12.00 Vijesti 12.15 Global, (r) 12.45 BH gastro kutak, kulinarski show (r) 13.15 Tre}a strana, info. program (r) 14.15 Vijesti Pro. za djecu i mlade 14.30 Robot Robi, animirana serija, 7/52 14.40 Bajke o `ivotinjama, obrazovna serija, 7/52 14.55 Words on the Streets, obrazovna serija, 4/10 15.20 Dje~ji festivali 15.45 Robinja Isaura, serija (r) 16.30 Hronika regija: Banja Luka 16.55 Vijesti 17.00 Dru{tvo znanja, dok. serija 17.30 BHT popodne, dnevni magazin 18.00 Robinja Isaura, serija 18.45 Business News 19.00 Dnevnik 19.35 Gorko-slatko, serija, 33/228 20.00 Josip Pejakovi}: U ime naroda 20.40 Nogomet: Engleska Premier liga: Stoke City - Wigan Athletic, prijenos 22.45 Dnevnik 23.20 Detektiv Di i misterija fantomskog plemena, film 01.25 Hronika regija: Banja Luka (r) 01.50 BHT popodne, dnevni magazin (r)

BHT 1

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 08.00 Vijesti Program za djecu 08.05 [ta ste danas uradili? 08.15 Poko, crtani film 08.30 Super {pijunke, crtani film 08.50 Pokoyo, crtani film 09.00 Mia i ja, crtani film 09.25 Harveytoons, crtani film 09.50 ^arli ^aplin 10.00 Vijesti 10.05 Sve }e biti dobro, igrana serija, 11. ep. 11.00 Zauvijek susjedi, igrana serija 12.00 Dnevnik 1 12.15 Plava krv, igrana serija, 1. ep. 13.45 Sve }e biti dobro, igrana serija, 12. epizda 14.30 Po{teno, dijalo{ka emisija 15.30 Vijesti 15.40 Zauvijek susjedi, igrana serija 16.10 Bumerang, igrana serija 17.00 Federacija danas 17.25 Ljubav i kazna, igrana serija, 15. ep. 19.10 Super Loto, prijenos izvla~enja Moj auto Stanje na putevima Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.05 Paralele, vanjskopoliti~ki magazin 20.35 Republika dokumentarna: Sav taj folk, dok.serija, 1. ep. 21.00 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija, 12+ 21.30 Plava krv, igrana serija, 2. ep. 23.05 Dnevnik 3 23.35 Ljubav i kazna, igrana serija, 15. ep. 01.05 Bumerang, igrana serija 01.50 Ha{ki dnevnik 02.20 Dnevnik 3 02.50 Pregled programa za srijedu

FTV

06.00 06.30 09.00 09.10

RTRS

10.00

10.25

10.35 11.25 12.00 12.15 13.30 14.00

Info kanal Jutarnji program Vijesti Su|enja u Hagu, pregled Mala TV Bili jednom jedni istra`iva~i, crtana serija Enciklopedija velikih li~nosti, obrazovni program Gradnja imperije, dok. serijal Ljetne ljubavi, omladinska serija Dnevnik 1 Li san, vjetar palate, serija (r) U prolazu (r) Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika

FILM
FILM FILM FILM

Opasna {ifra
20.00 HRT2

Mercury Rising, 1998. AKCIJA Re`ija: Harold Becker Uloge: Bruce Willis, Alec Baldwin, Miko Hughes, Chi McBride, Kim Dickens, Robert Stanton, L. L. Ginter

Detektiv Di i misterija fantomskog plamena
23.20 BHT1

Di Renjie, 2010. AKCIJA Re`ija: Hark Tsui Uloge: Tony Leung Ka Fai, Chao Deng, Carina Lau, Bingbing Li

Mu}ke
17.10

14.10 Strasti, serija 15.00 U fokusu 15.55 Ponovno otkrivanje rijeke Jang Ce, dokumentarni program 16.30 Srpska danas 17.10 Mu}ke, serija 17.50 Li san, vjetar palate, serija 19.05 Malac znalac, kviz za djecu 19.30 Dnevnik 2 Sport 20.10 Srbi u Albaniji, dokumentarni film 20.40 Dokumentarni film 21.10 Slobodna zona 22.30 Dnevnik 3 22.50 Sport 23.05 Sre}an put, film 00.55 Gradnja imperije, dokumentarni serijal 01.40 Srbi u Albaniji, dokumentarni film (r) 02.05 Dokumentarni film (r) 02.30 Slobodna zona (r) 03.45 Dnevnik 2 (r) 04.10 U fokusu (r) 05.00 Ponovno otkrivanje rijeke Jang Ce, dokumentarni program (r) 05.30 Muzi~ki spotovi

Godina je 690, vladavina dinastije Tang. U glavnom gradu rekonstrui{e se velika pagoda. Bli`i se dan kada }e na prijesto do}i prva kineska carica Wu Zetian. Niz nepredvi|enih doga|aja prijeti da osujeti njeno osvajanje vlasti. Budu}a carica anga`uje detektiva Deeja kako bi rije{io problem: njen izbor je neobi~an, jer je nekoliko godina ranije uhapsila Deeja zato {to je kritikovao njene vladarske pretenzije.

Lutaju}a ru`a
00.30 TV1

Rambling Rose, 1991. DRAMA Re`ija: Martha Coolidge Uloge: Laura Dern, Robert Duvall and Diane Ladd

Djevojka Rouz dobija posao slu`avke u bogatoj porodici Hajlijer. Njena pojava, fizi~ki izgled i osobine predstavljaju pravi magnet za mu{karce u njenom okru`enju i Rouz je potpuno svjesna utiska koji ostavlja na mu{ki svijet. Neke doga|aje ne}e mo}i da izbjegne i upast }e u nevolje.

San za `ivotom JM Barrieja
23.10 OBN

Finding Neverland, 2004. DRAMA Re`ija: Marc Forster Uloge: Johnny Depp, Kate Winslet, Julie Christie, Radha Mitchell

Pri~a o J.M. Barrieu i prijateljstvu s obitelji koja ga je inspirirala da napi{e Petra Pana... Nakon {to je njegova nova drama do`ivjela potpun neuspjeh, James Matthew Barrie u {etnji parkom upozna ~etiri dje~aka i njihovu majku, udovicu Sylviju. Sljede}ih nekoliko mjeseci Barrie se svakodnevno igra s dje~acima i dobije ideju za novu pri~u. U isto vrijeme produbljuje se njegovo prijateljstvo sa Sylvijom {to ljuti njegovu `enu Mary...

29. januar 2013.
SERIJA

10.10 BHT1

SERIJA

Obalska stra`a

Sulejman Veli~anstveni
20.00 OBN

Nadja je do`ivjela nesre}u i ne sje}a se ni~ega {to se desilo u posljednje ~etiri godine. Ekipa Obalske stra`e je ustanovila da ju je neko poku{ao ubiti. Sve ukazuje na to da je glavni osumnji~eni porodi~ni prijatelj Janssen. Me|utim, istraga se nastavlja i stvari se mijenjaju...

57. Mahidevran je, uz pomo} ostalih robinja, uhvatila Efsun u klopku i ucijeni je. Efsun se odmah povjeri Hurem koja joj predlo`i novi plan - uvjeriti Mahidevran da Hurem kuje planove o raskidu zaruke Mustafe i Ajbige. Daje se raspituje kod Zumbula-age o prikladnom mu{karcu za kalfu Nigar.

Pripadnici ameri~ke Agencije za nacionalnu sigurnost osmislili su kompleksnu komunikacijsku {ifru Mercury kako bi mogli sigurno komunicirati sa tajnim agentima diljem svijeta. Kako bi se uvjerili da ju je nemogu}e de{ifrirati, umetnuli su je u kri`aljku dostupnu gra|anima. Nakon nekog vremena na njihov se broj javi autisti~ni devetogodi{njak Simon Lynch sa de{ifriranom porukom...
FILM

Ima li pilota u avionu?
01.00 PINK

Airplane, 1980. KOMEDIJA Re`ija: Jim Abrahams, David Zucker, Jerry Zucker Uloge: Robert Hays, Julie Hagerty, Leslie Nielsen

Ted Striker je traumatizirani ratni pilot koji voli zaviriti u ~a{icu, a ovaj put ukrca se u putni~ki zrakoplov s namjerom da ponovno osvojio biv{u djevojku i stjuardesu. Zbog trovanja hranom, posada i piloti aviona onemo}aju pa na Teda padne te`ak zadatak prizemljenja aviona. Uz pomo} kontrolora leta i Tedovog biv{eg ratnog zapovjednika, koji ga navode sa zemlje, on mora svladati strah i spasiti `ivote.
FILM

06.10 Predaj se srce, serija, 19/94 (r) 07.00 Promo 07.05 Tek ro|eni, serija, 11/26 08.05 Red magazin, showbiz magazin 08.35 Euroleaguue magazin 09.00 Promo 09.05 Vjetar u le|a, serija, 35. ep. (r) 10.00 Promo 10.05 Pod sretnom zvijezdom, serija, 15/75 (r) 11.00 Bliznakinje, serija, 51. ep. (r) 12.00 Makeover upoznaj novog sebe

TV1

06.00 Bandini, serija, 261. ep. 06.45 Kad li{}e pada, serija, 111. ep. 07.48 TV-izlog 08.10 Take{ijev dvorac, TV-show 08.40 Moji d`epni ljubimci, crtani film 09.00 Moji d`epni ljubimci, crtani film. 09.15 Bratz, crtani film 09.51 Pokemoni, crtani film. 10.15 Beyblade, crtani film 10.38 Virus attack, crtani film 10.52 Winx, crtani film 11.20 TV-izlog 11.45 Vijesti 12.00 Bandini, serija, 261. ep.

HAYAT

06.00 Nasljednici, telenovela (r) 07.00 Udri mu{ki, jutarnji program 09.45 Ljubav, navika, panika, serija 10.15 Kuvanje i muvanje, emisija 11.00 Info top, vijesti 11.05 Vremenska prognoza 11.10 Balkanska posla, reality emisija 12.30 Brze pare, kviz 13.30 Nasljednici, telenovela

PINK

06.00 Iron man, crtani film 06.20 Chaotic, crtani film 06.40 Wolverine i x-man, crtani film 07.00 Ma|ioni~ar, crtani film 07.25 Kornja~a Hero, crtani film 07.50 Bebe dinosauri, crtani film 08.00 Casper u {koli strave, crtani film 08.15 Princ iz Bel Aira, humor. serija (r) 08.45 Gorki `ivot, turska serija (r) 10.20 Stol za 4, kulinarski show (r) 10.55 Oluja u raju, sapunica 11.55 OBN Info 12.05 Ru`a vjetrova, sapunica (r)

OBN

Otok
21.00

Bandini
12.00

Sve za ljubav
21.00

Vox populi
23.00

Sre}an put
23.05 RTRS

Bon Voyage, 2003. KOMEDIJA/DRAMA Re`ija: Jean-Paul Rappaneau Uloge: Gerard Depardieu, Isabelle Adjani, Virginie Ledoyen

U junu 1940. u hotelu Splendid u Bordou okupili su se politi~ari, novinari, zvani~nici, obi~ni ljudi i {pijuni. Mladi pisac Frederik sre}e svoju veliku staru ljubav, ~uvenu, ali i razma`enu glumicu Vivijen, koja se radi sopstvene egzistencije odlu~uje za vezu sa lukavim ministrom Boforom. Istovremeno, u hotel sti`u mlada studentkinja Kamil i njen stari profesor, koji od novinara i Nijemaca moraju da sa~uvaju tajno hemijsko oru`je...
FILM

Kobra
22.55 NOVA

Cobra, 1986. AKCIJA/TRILER Re`ija: George Pan Cosmatos Uloge: Sylvester Stallone, Brigitte Nielsen, Reni Santoni

Banda neofa{isti~kih kriminalaca, predvo|ena Nightom Slasherom, provaljuje u ku}e i automobile, ubijaju}i ljude bez povoda. Kada jedan od pripadnika bande poku{a orobiti maleni du}an, ~ije mu{terije uzme kao taoce, na mjesto zlo~ina je pozvan beskompromisni policajac Marion Cobretti, koji rije{iv{i slu~aj dolazi do korisnih informacija o Nightu Slasheru. Kasnije te no}i, do|e do jo{ jednog ubojstva, kojem svjedo~i mlada Ingrid Knutsen, a jedini tko je mo`e za{titi je Cobra.

12.15 Euroleaguue magazin 13.00 Promo 13.05 Tek ro|eni, serija, 11/26 (r) 14.00 Promo 14.05 Predaj se srce, serija, 20/94 15.00 Promo 15.05 Vjetar u le|a, serija, 36/65 16.00 Specijal TV1 17.00 Vijesti u 17 17.15 Pod sretnom zvijezdom, serija, 16/75 18.15 Red magazin, showbiz magazin 19.00 Dnevnik TV1 20.00 Bliznakinje, serija, 52. ep. 21.00 Otok, serija, 19/26 22.00 Ve~ernje vijesti 22.25 Makeover upoznaj novog sebe 22.40 CSI: New York (s7), serija, 21 23.30 CSI: New York (s7), serija, 22. ep. 00.30 Lutaju}a ru`a, igrani film 02.00 Dnevnik TV1 (r) 03.00 Red magazin, showbiz magazin (r) 03.35 No}ni program

13.00 Kad li{}e pada, 114. ep. 14.35 TV-izlog 15.10 Hayat production, zabavno-muzi~ki program 15.55 Sport centar 16.00 Krv nije voda, 51. ep. 17.00 Dolina vukova, serija, V sezona 1. ep. 18.05 Po spisku, talk show 19.00 Vijesti u 7, inf. program 19.49 Jingl ZMBT 19.55 Priya, serija, 1. ep. 20.55 Jingl ZMBT 21.00 Krv nije voda, serijski program, 85. ep. 22.00 Dolina vukova, serija, V sezona 2. ep. 23.00 Ljudi rata, film 00.43 Sport centar 00.45 ZMBT televoting 01.13 Astro Num Caffe, u`ivo Reprizni program Hayat TV-a 03.00 Vijesti u 7, inf. program 03.40 Po spisku, talk show 04.20 Krv nije voda, 85. ep., (r)

14.30 Sudnica, reality emisija 16.00 Info top, vijesti 16.20 Mala nevjesta, indijska serija 17.15 Simar, indijska serija 18.15 Info top, centralne vijesti 18.40 Vremenska prognoza 18.45 Preljubnici, reality emisija 19.50 Mala nevjesta, indijska serija 21.00 Sve za ljubav, reality emisija 22.30 Trenutak istine, kviz 23.45 City Exclusive, showbiz emisija 00.00 Sudnica, reality emisija (r) 01.00 Ima li pilota u avionu?, ameri~ki film

12.55 13.15 14.10 14.40 15.00 16.00

17.00 17.10 17.40 18.05 18.50 19.10 19.15 20.00 21.00 22.00 23.00 23.10

00.30

01.20 02.10 02.30 02.35

Top shop Nakusha, serija (r) Odba~ena, serija (r) Odba~ena, serija (r) Larin izbor, sapunica (r) Sulejman Veli~anstveni, serija (r) OBN Info Stol za 4, kulinarski show Nakusha, serija Ru`a vjetrova, hrvatska sapunica OBN Info OBN Sport In Magazin, show magazine Sulejman Veli~anstveni, serija Larin izbor, hrvatska sapunica Odba~ena, indijska serija Vox populi San sa `ivotom J.M.Barrieja, igrani film Sulejman Veli~anstveni, turska serija (r) Odba~ena, indijska serija (r) OBN Info (r) OBN Sport (r) Vox populi (r)

23

Utorak
TV SA
07.00 Sarajevsko jutro 10.00 Pingu 10.05 Graditelj Bob 10.15 Barimba 10.25 Jednom davno 10.50 Pusti muziku 11.10 Glavni osumnji~eni 12.00 Crveni orkesta 13.00 Vijesti 13.10 Sport magazin 14.00 Djevojka tvojih snova, film 16.00 Vijesti 16.05 Strasti 17.00 Dobre vibracije 18.15 Tarih 18.30 Dnevnik 19.00 Pingu 19.05 Graditelj Bob 19.15 Barimba 19.25 Jednom davno 20.00 @ivot i zdravlje 20.50 Tarih 21.00 Vijesti 21.05 Dubra Venedik 22.05 Strasti 23.00 Voice of America 23.15 Film

TV TK

10.05 Pod sretnom zvijezdom 11.00 Bliznakinje 12.00 Vijesti 12.05 Top shop 12.20 Glas Amerike 12.45 Top shop 13.00 Sport 7 14.00 U no}nom vrtu 14.20 Fragolanija 14.45 Top shop 15.00 Vjetar u le|a 16.00 Dnevnik 1 16.20 Za svaku bolest trava raste 16.30 Pe~at u vremenu 17.15 Pod sretnom zvijezdom 18.15 Putokaz 19.00 Dnevnik 2 19.30 Za svaku bolest trava raste 20.00 Bliznakinje 21.00 Prepreke 21.45 Dnevnik 3 22.00 Liberty TV 22.40 CSI: New York

MRE@A

09.05 Vjetar u le|a, igrana serija, ep. 35 (r) 10.05 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, ep. 15/75 (r) 11.00 Bliznakinje, igrana serija, ep. 51 (r) 15.05 Vjetar u le|a, igrana serija, ep. 36/65 17.15 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, ep. 16/75 20.00 Bliznakinje, igrana serija, ep. 52 22.40 CSI: New York (s7), igrana serija, ep. 21 23.30 CSI: New York (s7), igrana serija, ep. 22

TV MOSTAR

09.05 Vjetar u le|a, igrana serija, ep. 35 (r) 10.05 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, ep. 15/75 (r) 11.00 Bliznakinje, igrana serija, ep. 51 (r) 15.05 Vjetar u le|a, igrana serija, ep. 36/65 17.15 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, ep. 16/75 20.00 Bliznakinje, igrana serija, ep. 52 22.40 CSI: New York (s7), igrana serija, ep. 21 23.30 CSI: New York (s7), igrana serija, ep. 22

TV ZENICA

08.00 Jutarnji pro 09.00 Jutarnje vijesti 09.05 Zenica danas 09.30 Glas Amerike 10.00 Pod sretnom zvijezdom11.00 Bliznakinje 12.00 Iz dana u dan 12.05 Igrana serija 13.00 Vijesti 13.05 Putopisi 14.00 Iz dana u dan 14.05 Ze sport 14.30 TV Liberty 15.00 Vijesti 15.05 Vjetzar u le|a 16.05 Popodne s vama 17.00 Iz dana u dan 17.15 Pod sretnom zvijezdom 18.17 Dje~iji pro. 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki spotovi 20.00 Bliznakinje 21.20 Snimak sjednice Vije}a op}ine Zenica

TV KAKANJ

09.00 Zorro 09.10 Vjerski pro. 09.30 Mala d`amija u Preriji 10.00 Ludo srce 11.00 [ta uzrokuje bolest 12.00 Mala d`aija u preriji 12.30 Do`ivotna kazna 13.00 Put istine 14.00 Biografije 15.00 Ma~ak Mika 15.30 Reporta`e sa Zemlje mira 16.00 Ludo srce 17.00 Flash vijesti 17.05 Budimo humani 17.30 TV Liberty 18.00 Ja sam tvoja sudbina 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.30 BH Ritam 22.00 Ja sam tvoja sudbina 23.00 Glas Amerike 23.30 Do`ivotna kazna

07.00 Dobro jutro, Hrvatska 07.05 Vijesti 10.00 Amerika: Pogled odozgo, dok. serija 10.55 Vijesti iz kulture (r) 11.05 Live Here Buy This, dok. serija 11.31 Live Here Buy This, dok.serija 12.00 Dnevnik 1 12.20 TV Kalendar (r) 12.35 Prkosna ljubav, serija 13.30 Dr. Oz, talk-show

HRT 1

06.15 Prkosna ljubav, serija 07.00 TV vrti}: Pid`ama Ninin kutak: Lutke iznena|enja Koki: Koki posprema, crtani film Danica i pjetli} 07.30 Vesele trojke, crtana serija 07.55 Teletubbies, animirana serija 08.20 @ivot s Derekom 3, serija za djecu

HRT 2

07.15 07.40 07.55 09.10 10.10 11.05 11.20 11.50 12.40 13.40 15.00

NOVA

AL JAZEERA B.
07.30 Sportski Magazin 08.00 Afrika pod istragom, dok. program 08.30 Kontekst, talk-show 09.00 Arapi kri{}ani, dok. program 10.00 Sportski Magazin 10.30 Kontekst, talk-show 11.00 AJE program 14.00 Sportski Magazin 14.30 Rijekama ka zapadu, dok. program 15.30 Kontekst, talk-show 16.00 Vijesti 17.00 Sportski Magazin 17.30 Kontekst, talk-show 18.00 Vijesti 19.05 Evropski san, dok. program 19.30 Balkan bluz, III dio, dok. program 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Kontekst, talk-show 22.00 Vijesti 23.05 Kontekst, talk-show 23.30 Moj `ivot, dok. program 00.00 Rijekama ka zapdu, dok. program 01.00 Kontekst, talk-show

Speed Racer TV izlog Moja majka, serija Kako vrijeme prolazi, serija (r) Walker, teksa{ki rend`er, serija (r) TV izlog Ninja ratnici, serija In magazin (r) Larin izbor, serija (r) Sila, serija (r) Walker, teksa{ki rend`er, serija

08.00 08.15 09.00 09.04 09.34 10.05 10.10 10.35 11.05 11.30 12.00 12.25 12.50 13.50 14.00 14.30 15.00 16.00 16.45 17.00 17.20 17.45 18.25 18.45 19.00 19.30 20.05 20.50 21.40 21.45 22.45 22.50 23.20 23.28 23.35 23.50

RTS

Prkosna ljubav
12.35

Vesele trojke
07.30

Larin izbor
21.30

24

14.20 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.29 Vrijeme sutra 14.35 Me|u nama 15.05 Kulturna ba{tina 15.20 Fotografija u Hrvatskoj: Predrag Dubrav~i} 15.40 Ma~ak pod {ljemom, dramska serija 16.45 Hrvatska u`ivo 17.40 HAK - promet info 17.45 Na{i i Va{i 2, humoristi~na serija 18.20 8. kat, talk-show 19.05 Najava programa 19.10 Tema dana 19.30 Dnevnik 19.59 Sport 20.06 Vrijeme 20.08 Ve~eras... 20.09 ZABA - 90 sekundi 20.10 Paravan 21.05 Ciklus hrvatskog filma: Abeceda straha 22.50 Dnevnik 3 23.23 HAK - promet info 23.30 Idlewild, ameri~ki film 01.25 Obiteljski igrani film (r) 03.05 Otac i sin, serija (r) 03.50 Eureka 4, serija (r) 04.35 Dr. Oz, talk-show (r) 05.20 Reprizni program

08.45 Vremeplovci, serija 09.10 [kolski sat Navrh jezika 10.00 Dolina sunca, serija 11.15 Obrtnik i partner (r) 11.45 Strani igrani film hit (r) 13.35 Dugi bijeg ku}i, film 15.10 [kolski sat (r) Navrh jezika (r) 16.00 Regionalni dnevnik 16.35 Popuna 16.55 Moskva: Svjetski skija{ki kup paralelni slalom 18.50 Crtani film 19.00 Mala TV: (r) TV vrti}: Pid`ama Ninin kutak: Lutke iznena|enja (r) Danica i pjetli} 19.30 Glamurozne slastice 1, dok.serija (r) 20.00 Opasna {ifra, film 21.50 Otac i sin, serija 22.35 Zlo~ina~ki umovi 6, serija 23.20 Dva i pol mu{karca 8, humor. serija 23.45 Eureka 4, serija 00.30 Retrovizor: Dr. House 7, serija 01.15 Retrovizor: Ludi od ljubavi 1, serija 02.00 Retrovizor: Seks i grad 2, humor. serija 02.30 No}ni glazbeni program

16.00 Ninja ratnici, serija 16.30 Zauvijek susjedi, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 In magazin 18.05 Kako vrijeme prolazi, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Sila, serija 21.30 Larin izbor, serija 22.35 Ve~ernje vijesti 22.55 Kobra, igrani film 00.30 Spremne na ubojstvo, igrani film 02.20 Sheena, kraljica d`ungle, serija 03.15 Ezo TV, tarot show

Jutarnji dnevnik Jutarnji program Vijesti Pripovedanje Radoja Domanovi}a (r) Pripovedanja Radoja Domanovi}a (r) Vijesti Kvadratura kruga (r) Putopis, reporta`a Slagalica, kviz (r) Srbija na vezi (r) Dnevnik Matematika u srcu 2 Trezor Vjerski kalendar (r) Gra|anin, info (r) Dobro je znati Ovo je Srbija Bolji `ivot, serija (r) Gastronomad (r) Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre, info Beogradska hronika Slagalica, kviz Nova zanimanja Srbija na vezi Dnevnik Bolji `ivot, serija (r) Pjesma bez granica Vijesti Upitnik, dok. pro. Vijesti Oko magazin, info (r) TV minijature Evronet Dnevnik Muzi~ki program (r)

06.30 Jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Ju`ni Pacifik, 4/6 10.00 Dnevnik u 10,00 10.15 Muzika 10.30 Znam da zna{, kviz (r) 11.05 Cg.sport 11.35 Muzika 12.00 Vijesti 12.05 Sat tv 12.35 A tempo 13.15 Dok. emisija 14.00 Vijesti 14.05 U centar (r) 14.35 Sat TV i blic biznis 15.00 Lajmet 15.10 Dnevnik na gestovnom jeziku 15.30 Dnevnik 1 16.00 Dok. emisija 16.30 Muzika 17.00 Crna Gora, u`ivo 18.00 Vijesti 18.05 Obrazovna muzika 18.35 Sat tv dijaspora 18.55 Znam da zna{, kviz 19.30 Dnevnik 2 20.05 Otvoreno 21.00 Sat tv 21.30 Obrazovna emisija 22.00 Dnevnik 2 22.30 U centar 23.00 Dok. emisija 23.30 Muzika 00.00 Crna Gora, u`ivo

RTCG

DISCOVERY

06.00 Kako se pravi? 06.25 Trgovci automobilima 07.15 Ameri~ki ~operi 08.10 Prljavi poslovi 09.05 Opasan lov 09.55 Pre`ivljavanje 10.50 Kako to rade? 11.15 Kako se pravi? 11.40 Vrhunsko graditeljstvo 12.35 Generalka 13.30 Trgovci automobilima 14.25 Ameri~ki ~operi 15.20 Razotkrivanje mitova 16.15 Prljavi poslovi 17.10 Opasan lov 18.05 Pre`ivljavanje 19.00 Kako se pravi? - 2 epizode 20.00 Razotkrivanje mitova 21.00 Izazov na to~kovima 22.00 Pozadina avionskih nesre}a 23.00 Oru`je i ljudi koji su ga izumeli 00.00 @eljeli ste da znate

N. GEOGRAPHIC

07.00 Megafabrike: Mini 07.55 Megafabrike: Nisan GT-R 08.50 Auto-otpad: Ameri~ki mi{i}i 09.45 Gra|evinska zona 10.10 Sekunde do katastrofe 10.40 Unutar 11.septembra 11.35 Nisam znao, 2. ep. 12.30 Na tragu NLO 13.25 Ratovi helikoptera 14.20 Gra|evinska zona 14.45 Sekunde do katastrofe 15.15 Ratovi helikoptera 16.10 Megafabrike: Ferari 17.05 Avionske nesre}e 18.00 Lov na lovce 19.00 Megafabrike: Korveta ZR1 20.00 Auto-otpad 21.00 Superautomobili: Pagani 22.00 Auto-otpad 23.00 Pista na rijeci Hadson 23.55 Superautomobili: Pagani

VIASAT HISTORY

07.00 Tajm tim godina XII 08.00 Drugi svjetski rat u boji 09.00 Ko si zapravo ti? 10.10 Su|enje nacistima u Nirnbergu 12.40 Stopama Berlioza 13.40 Rim nije izgra|en za jedan dan 14.40 Tajm tim godina XII 15.40 Ko si zapravo ti? 16.50 Tragovima Tintina 17.50 Rim nije izgra|en za jedan dan 18.50 Tajm tim godina XII 20.00 Lovci na mitove 21.00 Krakatau - poslednji dani 22.00 Drugi svjetski rat u boji 23.00 Tragovima Tintina 00.00 Tajm tim godina XII 01.00 Rim nije izgra|en za jedan dan 02.00 Azijske monarhije 03.00 Mao - kineska pri~a 04.05 Drugi svjetski rat u boji

ANIMAL PLANET

08.10 Lovac na krokodile 09.05 Netaknuta ostrva 10.00 Policija za `ivotinje 10.55 Spasilac iz divljine 11.20 Spa{avanje divljih `ivotinja 11.50 [amvari 12.45 Policija za `ivotinje 13.40 Netaknuta ostrva 14.35 @ivotinjska boji{ta 15.00 Upoznajte divljinu 15.30 Sve o psima 16.25 @ivotinje na aerodromu 17.20 Paklene ma~ke 18.15 @ivot majmuna 18.40 Veterinar sa pla`e Bondaj 19.10 Spasilac iz divljine 19.35 @ivotinjska boji{ta 20.05 Netaknuta ostrva 21.00 Spa{avanje divljih `ivotinja 21.55 Donald [ulc stru~njak za otrove 22.50 Policija za `ivotinje

29. januar 2013.
TV VOGO[]A
07.00 Sa sevdahom u srcu 08.30 Te{anjska hronika (r) 09.00 TV Fiva (r) 09.30 Liberty TV (r) 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 Glas Amerike (r) 11.00 Info blok 13.00 Te{anjska hronika (r) 13.40 TV Fiva (r) 14.20 Liberty TV (r) 15.00 Tvoja sam sudbina 16.00 Otvoreni pro. 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS Music 19.30 I.R.I.B. 20.00 Info IC NTV IC Kakanj 20.30 Basket.ba specijal 21.00 Tvoja sam sudbina 21.50 Auto Shop Magazin 22.30 Vogo{}anska hronika (r) 23.00 Glas Amerike 23.30 Otvoreni pro.

TV USK

08.05 Velikani na{e poro{losti 08.50 Pro. za djecu 09.15 TV {kola 10.00 Vijesti 10.05 Od deset do dvanaest 12.00 Vijesti 12.09 Moje dijete (r) 13.00 Time out 14.00 Sport (r) 14.30 Vijesti 14.35 Avanture [irli Holms 15.05 Vjetar u ledja 16.00 Pismo glava 17.16 Pod sretnom zvijezdom 18.15 TV {kola 18.50 Crtani film 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki pro. 20.00 Bliznakinje 21.00 TV intervju 21.40 Tragovi sudbina, dok. program 22.20 Dnevnik 2 22.40 CSI New York

TV SLON

16.02 Vijesti 16.10 Zdravlje 16.40 TV Liberty info. pro. 17.17 "Mala {kola saobra}aja" 17.20 Meridijanima 18.00 Crno i bijelo 18.15 Vremenska prognoza 18.22 "Mala {kola saobra}aja" 18.33 Teletrgovina... 19.00 SMS Muzi~ki Salto 19.30 Sanjalica 19.33 "Mala {kola saobra}aja" 19.38 Teletrgovina... 19.52 "Mala {kola saobra}aja" 20.00 Kviz Extra 20.30 PuTopisi 20.55 Tri u jedan 21.10 Capri 22.05 Extra jukebox time, muzi~ka emisija za mlade 23.00 Slon extra info

TV BN

06.30 Jutarnji program 08.30 Igrana serija 10.00 Novosti 10.05 Film 12.00 Novosti u podne 12.15 BN koktel 14.00 Novosti 14.05 Zabranjena ljubav, serija (r) 15.00 Larin izbor, serija (r) 16.00 Dnevnik 1 16.20 Ru`a vjetrova, serija (r) 17.10 Ru`a vjetrova, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Larin izbor, serija 19.30 Dnevnik 2 20.15 Serija 21.00 Crno na bijelo 22.30 Dnevnik 3 23.00 Zabranjena ljubav, serija 23.45 ^ovjek iz voza, film

ATV

Razotkrivanje mitova
20.00 DISCOVERY

07.45 Dolina sunca 08.30 TV izlog 09.00 Moji ku}ni ljubimci 09.15 Bratz 09.50 Bakugan 10.15 Beyblade 10.40 Virus Attack 10.50 Winx 11.55 Vijesti 12.00 Bandini 13.00 Kad li{}e pada 15.00 Vijesti 16.00 Sport centar 16.05 Krv nije voda 17.00 Dolina vukova 18.00 Dolina sunca 19.00 ATV vijesti 19.55 Priya 21.00 Krv nije voda 22.00 Ve~ernje vijesti 22.20 Exkluziv 22.35 Tito i Dra`a 23.00 Ljudi rata, film 00.30 Sport centar 00.35 Zauvijek susjedi, serija 01.00 No}ni program

DOK. DOK. SERIJA SERIJA SERIJA FILM

Megafabrike: Korveta ZR1

19.00 N. GEOGRAPHIC

08.30 Watts 08.45 Ski skokovi, SK Vikersund, Norve{ka 10.00 Tenis, Australian Open, finale mu{karci 11.15 Fudbal, KAN Ju`na Afrika, Niger - Gana 12.45 Ski skokovi, SK Vikersund, Norve{ka 14.00 Tenis, Australian Open, finale `ene 15.15 Tenis, Australian Open, finale mu{karci 16.30 Fudbal, KAN Ju`na Afrika, Niger - Gana 17.45 Fudbal, KAN Ju`na Afrika, Burkina Faso Zambija, u`ivo 20.00 Fudbal, KAN Ju`na Afrika, Etiopija - Nigerija 21.00 Boks 23.00 GTA Race to Dubai 23.15 Ski skokovi, SK Vikersund, Norve{ka 00.15 Fudbal, KAN Ju`na Afrika, Burkina Faso Zambija

EUROSPORT

06.00 Ski skokovi, SK Vikersund, Norve{ka 07.30 Eurogoals 08.00 Snowboard 09.00 Alpsko skijanje, SK Kitzbühel, Austrija 10.00 Tenis, Australian Open, finale `ene 11.15 Tenis, Australian Open, finale mu{karci 13.00 Alpsko skijanje, SK Maribor, Slovenija 13.45 Alpsko skijanje, SK Kitzbühel, Austrija 14.30 Snowboard 15.30 Ski skokovi, SK Vikersund, Norve{ka 17.00 Bowls 18.00 Fudbal, KAN Ju`na Afrika, Etiopija - Nigerija, u`ivo 20.00 Ko{arka, Euroleague, pregled 20.30 Ko{arka, Eurocup, u`ivo 22.15 Fudbal, KAN Ju`na Afrika, Etiopija - Nigerija 23.15 Fudbal, Bundesliga 00.15 Tenis, Australian Open, finale mu{karci

EUROSPORT 2

06.00 Sailing 34 America Cup 06.30 [panska liga: Mallorca - Malaga 09.30 Pregled belgijske lige 10.30 Pregled Eurolegaue 11.15 Na dana{nji dan 11.30 Holandska liga: 13.30 NBA Live 13.40 Fudbal Copa del Sol: Shakhtar Rosenborg 15.30 Pregled holandske lige 16.30 Segunda division: Barcelona B Real Madrid B 18.15 Pregled Premier League 19.15 Vijesti 19.20 Premier League News 19.30 Na dana{nji dan 19.40 NBA Live 19.45 SK Studio, direktno 20.45 Coppa Italia: Lazio - Juventus, direktno 22.45 Sedmica pred vama 23.00 NBA Weekly 23.30 Pregled Euroleague 00.00 EBEL LIGA: Telemach Olimpija Dornbirner 01.45 Premier League: Aston Villa Newcastle 03.30 Euroleague Magazin

SPORT KLUB

09.00 Ko{arka Aba liga: Crvena Zvezda Mzt Skopje 11.00 Fudbal Francuska liga: Valenciennes Lyon 13.00 Fudbal Italijanska liga: Parma - Napoli 15.00 Liverpool TV 17.00 Uefa - Great Matches Of European Football

ARENA SPORT 1

Fudbal
21.00

18.00 Fudbal Italijanska liga: Bologna - Roma 20.30 Fudbal - Gr~ka liga: Highlights 21.00 Fudbal [panski Kup: Emisija 21.30 Fudbal [panski Kup: Polufinale 1 prenos 23.30 [panski Kup: Emisija 00.00 Poker Big Game 6 01.00 Hokej NHL: Philadelphia New York Rangers prijenos

07.00 Fudbal Italijanska Liga: Highlights 08.00 Uefa - Great Matches Of European Football Ep 01 i 02 09.00 Ko{arka Aba Liga: Crvena Zvezda Mzt Skopje 11.00 Fudbal Francuska Liga: Valenciennes Lyon 13.00 Fudbal Italijanska Liga: Parma - Napoli 15.00 Klupske Tv Liverpool Tv 17.00 Uefa Great Matches Of European Football Ep 03 i 04 18.00 Fudbal Italijanska Liga: Bologna - Roma 20.00 The Football Review 20.30 Fudbal - Gr~ka Liga: Highlights 21.00 Fudbal [panski Kup: Emisija 21.30 Fudbal [panski Kup: Polufinale 1 23.30 Fudbal [panski Kup: Emisija

ARENA SPORT 2

Skandal

21.20 UNIVERSAL

D`ordan

19.55 FOX LIFE

Policajci iz Detroita

18.15 FOX CRIME

Poltergeist
20.05 HBO

UNIVERSAL

06.20 Urgentni centar 08.20 Ubistva u Midsameru 10.20 Voker, teksa{ki rend`er 12.20 Kraljevski bolesnici 13.20 Monk 14.20 Voker, teksa{ki rend`er 16.20 Ubistva u Midsameru 18.20 Kraljevski bolesnici 19.20 Monk 20.20 Havaji 5-0 21.20 Skandal 23.20 Bra}a i sestre 00.20 Havaji 5-0 01.20 Opasna tajna 02.20 Kraljevski bolesnici 03.20 Havaji 5-0 04.15 Urgentni centar

TV1000

06.00 Ostani uz mene, igrani film 08.00 Druga {ansa, igrani film 10.00 Bez zlih namjera, igrani film 12.00 Tajanstveni junaci, igrani film 14.00 Loh Nes, igrani film 16.00 Pobuna u koko{injcu, igrani film 18.00 Podmornica U-571, igrani film 20.00 Uljezi, igrani film 22.00 No} ve{tica, igrani film 00.00 Strasni trenuci, igrani film 01.15 Djevojke sa autobuske stanice, igrani film 02.40 Vru}e i seksi, igrani film

FOX LIFE

08.10 Mi i oni 08.40 Kako sam upoznao va{u majku 09.05 [tiklama do vrha 09.55 D`ordan 10.45 Ukrasi moj dom 11.10 Ludnica u Klivelendu 11.40 Brza italijanska kuhinja 11.50 Kako je biti Erika 12.40 Ludnica u Klivelendu 13.30 Tori i Din: Vjen~anje iz bajke 14.20 Porodi~no blago D`ina Simonsa 15.10 Tra`im djevojku 15.35 Houp i Fejt 16.30 Mi i oni 16.55 Kako sam upoznao va{u majku 17.20 @ivot u autu 17.45 Ukrasi moj dom 18.15 Ludnica u Klivelendu 18.45 Seks i grad 19.55 D`ordan 20.55 Pohlepni 22.45 [tiklama do vrha 23.40 Seks i grad

FOX CRIME

06.40 Novi stari slu~ajevi 07.35 Zlo~in 08.25 Pariski forenzi~ari 09.25 Kraljevi bjekstva 10.10 Policajci iz Detroita 11.00 Pisac i detektiv 12 11.50 Novi stari slu~ajevi 12.50 Zlo~in 13.40 Pariski forenzi~ari 14.35 Trinaesti apostol 15.35 Rimski forenzi~ari 16.30 Za{titnica svjedoka 17.25 Kraljevi bjekstva 18.15 Policajci iz Detroita 19.05 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere 19.55 Novi stari slu~ajevi 20.55 Tihi svjedok 21.55 Forenzi~ki Institut 22.55 Zlo~in 23.50 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere 00.40 Brojevi 01.25 Policajci iz Detroita 02.15 Kraljevi bjekstva

HBO

06.00 [trajk na Bo`i}, film 07.25 Put, film 09.30 Druga Zemlja, film 11.00 Svr{etak parade, ep. 4, serija 12.00 Kako je Gru ukrao mjesec, film 13.30 Pepeljugina pri~a 3, film 15.00 Filmovi i zvijezde V, ep. 4, serija 15.25 Martovske ide, film 17.05 Vodono{a, film 18.35 Kung Fu Panda 2, film 20.05 Poltergeist, film 22.00 \avolji dvojnik, film 23.45 Protuudar II, ep. 6, serija 00.35 Ceremonija, film 02.05 Hollywood: Na snimanju X, ep. 4, serija 02.35 TV vijesti, film 04.45 Te`ina naroda, ep. 4, serija

CINESTAR

09.00 Prona|ena, film 10.43 Divna stvorenja 11.00 Kralj slonova, film 12.31 Prelomilo se u ~etrdesetima, film 12.39 Jadnici 13.00 Ze film, film 14.47 Zero Dark 30 15.00 Misterije u Pittsburghu, film 16.38 Jadnici 16.59 Lome}i srce, film 18.40 Lincoln 18.59 Na sedmom nebu, film 20.34 Prelomilo se u ~etrdesetima, film 20.42 Divna stvorenja 21.00 Roger Dodger, film 22.48 Zero Dark Thirty 23.00 Jakuza, film 01.00 Platno smrti, film 02.32 Filmski noviteti, film

25

18.00 BHT1

SERIJA

Srijeda
Robinja Isaura
Malvina je odlu~ila da se vrati u suprugovu ku}u. Leoncio je slatkorje~ivo{}u nastoji uvjeriti u svoju ljubav, jer mu je potrebna finansijska sigurnost. Martinho i Raimundo se pribli`avaju odbjegloj robinji. Isaura se nalazi u nedoumici, re}i Alvaru istinu o sebi, ili ne. Tomasia ima jo{ jednu no}nu moru u kojoj joj Leoncio prijeti da }e ubiti Dioga. Sebastian poziva Rosu da do|e `ivjeti na njegovom imanju.

Pod sretnom zvijezdom
17.15 TV1/MRE@A

17. U epizodnoj ulozi pojavljuje se rije~ki dopisnik IN magazina Davor Gari}. Suzana je pogo|ena vije{}u da je Nina ipak odlu~ila prihvatiti nasljedstvo. Silvija se po`ali Faniki da je Beti u depresiji. Suzana i Zora poku{avaju suo~iti Egona s njegovim problemom, te ga uvjeriti da treba pomo}. Frane odugovla~i re}i Dini da mora natrag u Irak. Tonku zanima ho}e li Nina i dalje ostati raditi na fakultetu. Ena obraduje Marinu vije{}u da joj je prona{la posao i da po~inje odmah. Dina uvjerava Neru kako }e s Tonkom kao fotografkinjom na reviji pro}i sve u redu...

Plava krv
21.35 FTV

Nakon {to je okon~ao studije u Italiji, u vilu se vra}a Mehmet, mla|i sin Selima Re{ata. Murat i Ali se polako po~inju zbli`avati. Sti`e pozivnica za sajam nakita u Holandiji. Orhan `eli da Mehmet ide na sajam, me|utim, Selim Re{at odlu~uje da ide Orhan. Orhan to ne `eli, ali ne mo`e se suprotstaviti ocu. Gune{ upoznaje Murata. G|a Rana `eli vratiti ku}u koja je nekad pripadala njenoj porodici, te unajmljuje advokata Serdara. Mehmet govori Orhanu kako ne `eli raditi s draguljima, ve} se baviti poslom koji on odabere.

Ljubav i kazna
17.25 FTV

26

Telefonski poziv upu}en Jasemin uzrokuje nove napetosti izme|u nje i Sava{a. La`na bliskost ^i~ekinih roditelja dovodi Sava{a u te{ku situaciju. Sava{ se odlu~io rastati od ^i~ek i o`eniti se s Jasemin, no do~eka ga o{tra maj~ina reakcija. Jaseminin biv{i zaru~nik Mehmet napravi neo~ekivan potez da bi joj se pribli`io. Dok vlasnik agencije Bora o~ijuka sa Sava{evom sestrom Nazan, ne odustaje ni od veze sa svojom partnericom Sevgi. Sava{ ~eka Nadjin povratak iz Italije da bi ostvario planirano ulaganje. ^i~ekin otac Ahmet bez Sava{eva znanja pritisne Palu da bi obavio posao s drogom...

07.00 Dobro jutro 08.00 Vijesti 08.15 Gorko-slatko, serija (r) Program za djecu i mlade (r) 08.45 Robot Robi, animirana serija, 7/52 08.55 Bajke o `ivotinjama, obrazovna serija 09.10 Words on the Streets, obrazovna serija, 4/10 09.35 Dje~ji festivali 10.00 Vijesti 10.10 Obalska stra`a, serija 11.00 Nova avantura, magazin 12.00 Vijesti 12.15 Dru{tvo znanja, dok. serija (r) 12.45 Pod krovom, magazin 13.15 Bar kod, potro{a~ki magazin (r) 13.45 Josip Pejakovi}: U ime naroda (r) 14.15 Vijesti Program za djecu i mlade 14.30 Robot Robi, animirana serija 14.40 Bajke o `ivotinjama, obrazovna serija 14.55 Pravi pas, drama 15.10 Rasmus Holmus, dok. film 15.25 Mini school 15.45 Robinja Isaura, serija, 70/167 (r) 16.30 Hronika regija: Hercegovina 16.55 Vijesti 17.00 Euroimpuls, magazin 17.30 BHT popodne, dnevni magazin 18.00 Robinja Isaura, serija 18.45 Business News 19.00 Dnevnik 19.35 Gorko-slatko, igrana serija, 34/228 20.00 Japan, car i vojska, dok. program 21.00 Biznis magazin 21.30 Uloga javnih medija, dok. program 22.00 Dnevnik 22.30 Na tajnom zadatku, film 00.00 Hronika regija: Hercegovina (r) 00.25 BHT popodne, dnevni magazin (r) 00.55 Pregled programa za ~etvrtak

BHT 1

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 08.00 Vijesti Program za djecu 08.05 [ta ste danas uradili? 08.15 Poko, crtani film 08.30 Super {pijunke, crtani film 08.55 Pocoyo, crtani film 09.00 Grimove bajke: Crvenkapice 09.25 Mia i ja, crtani film 09.50 ^arli ^aplin, crtani film 10.00 Vijesti 10.05 Sve }e biti dobro, igrana serija, 12. ep. 11.00 Zauvijek susjedi, igrana serija 11.35 Crtana serija 12.00 Dnevnik 1

FTV

06.00 06.30 09.00 09.10

RTRS

10.00

10.25

FILM

10.35 11.25 12.00 12.15 13.30

Info kanal Jutarnji program Vijesti Su|enja u Hagu, pregled Mala tv Bili jednom jedni istra`iva~i, crtana serija Enciklopedija velikih li~nosti, obrazovni program Gradnja imperije, dok. program Ljetnje ljubavi, serija Dnevnik 1 Li san, vjetar palate, serija (r) Srbi u Albaniji, dokumentarni film (r)

FILM
FILM FILM

Ugovor
23.40 OBN

The Contract, 2006. TRILER/DRAMA Re`ija: Bruce Beresford Uloge:Morgan Freeman, John Cusack, Jamie Anderson...

Na tajnom zadatku
22.30 BHT1

Bad Apple, 2004. KOMEDIJA Re`ija: Adam Bernstein Uloge: Chris Noth, Colm Meaney, Mercedes Ruehl

Tajni agent FBI se poku{ava ubaciti u mafija{ki klan, ali se zaljubljuje u sestru opasnog mafija{a. Zapo~inje smrtonosna igra ma~ke i mi{a sa veoma neizvjesnim ishodom.

Odgovorite ljudima
20.10

Malac znalac
19.05

Porijeklom iz Amerike
00.45 PINK

12.15 Plava krv, igrana serija, 2. ep. 13.45 Sve }e biti dobro, igrana serija, 13. ep. 14.30 Paralele, vanjskopoliti~ki magazin 15.05 Vijesti 15.15 Zauvijek susjedi, igrana serija 16.10 Bumerang, igrana serija 17.00 Federacija danas 17.25 Ljubav i kazna, igrana serija, 16. ep. Moj auto Stanje na putevima Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Odgovorite ljudima, dijalo{ka emisija 21.05 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija 21.35 Plava krv, igrana serija, 3. ep. 23.05 Dnevnik 3 23.35 Ljubav i kazna, igrana serija, 16. ep. 01.05 Bumerang, igrana serija 01.50 Dnevnik 3 (r) 02.20 Pregled programa za ~etvrtak

14.10 Strasti, TV novela 15.00 U fokusu 15.55 Budimo ljudi 16.30 Srpska danas 17.15 Mu}ke, serija 17.50 Li san, vjetar palate, serija 19.05 Malac znalac, kviz za djecu 19.30 Dnevnik 2 Sport 20.10 Intervju 21.15 Istra`itelji iz Majamija 10, serija 22.00 Ra~unica, emisija za potro{a~e 22.30 Dnevnik 3 22.50 Sport 23.05 Poprokaut, muzi~ka emisija 23.35 Ciklus nagra|enih dokumentarnih filmova, sjaj prostitucije 01.25 Istra`itelji iz Majamija 10, serija (r) 02.05 Dnevnik 2 (r) 02.30 U fokusu (r) 03.20 Ra~unica, emisija za potro{a~e (r) 03.50 Sjaj prostitucije, dokumentarni film (r) 05.40 Muzi~ki spotovi

Made In America, 1993. KOMEDIJA Re`ija: Richard Benjamin Uloge: Whoopi Goldberg, Ted Danson, Nia Long, Jennifer Tilly

Afroameri~ka studentica Zora vjeruje kako joj je otac umro dok je jo{ bila vrlo mala. Istina je da je Zora za~eta umjetnom oplodnjom, no majka Sarah nikad nije smogla snage to joj priznati. Kad Zora napokon igrom slu~aja dozna istinu, odmah se baci u potragu za svojim biolo{kim ocem. U banci sperme dozna njegovo ime i ve} nakon nekoliko sati pokuca na vrata njegove ku}e. Tek tada uslijedi {ok: Hal Jackson je bijelac i k tome jo{ prili~no bahat i samodopadan prodava~ automobila. Zora je zaprepa{tena, no vijest najvi{e pogodi njezinu majku Saru...

Prljava posla
23.00 HAYAT

Knock Off, 1998. AKCIJA Re`ija: Hark Tsui Uloge: Jean Claude van Damme, Rob Schneider, Paul Sorvino

Godina je 1997. Hong Kong }e ubrzo biti pripojen Kini. No dok se to ne dogodi, svi poslovi na crno cvatu. Posebno je razgranata ilegalna proizvodnja ameri~ke i zapadnoeuropske robe {iroke potro{nje na koju se stavljaju poznate marke. Marcus Ray nekad se i sam bavio time, no sad se udru`io s prijateljem Tommyjem Hendricksom kako bi legalno proizvodio odje}u za poznatu tvrtku traperica. Ali, sti`e predstavnica te tvrtke Karen i zaprijeti im da }e zavr{iti u zatvoru jer je polovica njihove zadnje po{iljke u Ameriku bila nekvalitetna, proizvedena na crno...

30. januar 2013.
SERIJA

10.10 BHT1

SERIJA

Obalska stra`a

Sulejman Veli~anstveni
20.00 OBN

Marianne Herbst vjeruje da je njen mu`, koji se prije deset godina utopio za vrijeme oluje, jo{ `iv. Na to ukazuju i stvari koje su se desile u posljednjih nekoliko godina. Ekipa Obalske stra`e ponovo preuzima slu~aj kako bi se kona~no utvrdilo da li je Peter Herbst jo{ `iv ili je sve samo plod ne~ijeg pakosnog plana.

58.Kako bi se pobrinule za raskid dogovorenog braka izme|u Mustafe i Ajbige, Hurem naredi Efsun da slijede}e ve~eri ulije otrov u prin~evo jelo. Najmla|i sultanov sin neprekidno pla~e, pa njegova majka Hurem pozove lije~nika da utvrdi razlog. Unato~ zabrani, Ajbige odlu~i posjetiti Bali-bega u njegovim odajama...

Ray Keene je U~itelj i trener ko{arke i baseballa, a kad policija uhiti njegovog sina zbog pu{enja trave, Ray ga pozove na kampiranje kako bi postali prisniji. U me|uvremenu, FBI uhiti pla}enog ubojicu Franka Cardena. Dok Frank putuje uz pratnju FBI-evih agenata, njegovi ga ljudi poku{avaju spasiti, ali upadne u rijeku. Ray poma`e ozlije|enom agentu i Franku koji je u lisicama da izi|u iz rijeke...
FILM

20.000 milja pod morem 1
22.40 MRE@A

20.000 Leagues Under the Sea 1, 1997. DRAMA Re`ija: Rod Hardy Uloge: Michael Caine, Patrick Dempsey, MIa Sara, Bryan Brown

Godina je 1886. Pred o~ima ameri~kih ribara odvija se nevjerovatna scena, nepoznata morska neman uni{tava brod na moru. Ekspert za tajne mora profesor Pierre Arronax i mornar Ned Land pozvani su kako bi otkrili istinu o ~udovi{tu koje krstari morima. No njihova prava avantura tek po~inje…
FILM

06.10 Predaj se srce, serija, 20/94 (r) 07.00 Promo 07.05 Tek ro|eni, serija, 12/26 08.05 Red magazin, showbiz magazin 08.35 Zakuhajmo zajedno, kulinarski show 09.00 Promo 09.05 Vjetar u le|a, serija, 36. ep. (r) 10.00 Promo 10.05 Pod sretnom zvijezdom, serija, 16/75 (r) 11.00 Bliznakinje, serija, 52. ep. (r) 12.00 Makeover - upoznaj novog sebe 12.15 Zakuhajmo zajedno, kulinarski show

TV1

06.00 Priya, serija, 1. ep. 06.45 Kad li{}e pada, serija, 112. ep. 07.48 TV-izlog 08.10 Take{ijev dvorac, zabavno-sportski TV-show 08.40 Moji d`epni ljubimci, crtani film, 21. ep. 09.00 Moji d`epni ljubimci, crtani film, 22. ep. 09.15 Bratz, crtani film, 35. i 36. ep. 09.51 Pokemoni, crtani film, 7. ep. 10.15 Beyblade, crtani film, 6. ep. 10.38 Virus attack, crtani film, 10. ep.

HAYAT

06.00 Nasljednici, telenovela (r) 07.00 Udri mu{ki, jutarnji program 09.45 Ljubav, navika, panika, serija 10.15 Kuvanje i muvanje, emisija 11.00 Info top, vijesti 11.05 Vremenska prognoza 11.10 Balkanska posla, reality emisija 12.30 Brza pare, kviz 13.30 Nasljednici, telenovela

PINK

06.00 Iron man, crtani film 06.20 Chaotic, crtani film 06.40 Wolverine i x-man, crtani film 07.00 Ma|ioni~ar, crtani film 07.25 Kornja~a Hero, crtani film 07.50 Bebe dinosauri, crtani film 08.00 Casper u {koli strave, crtani film 08.15 Princ iz Bel Aira, humoristi~na serija (r) 08.45 Gorki `ivot, turska serija (r) 10.20 Stol za 4, kulinarski show (r) 10.55 Oluja u raju, meksi~ka sapunica 11.55 OBN Info

OBN

Red magazin
18.15

Dolina vukova
17.00

Bra~ni sudija
21.00

Odba~ena
22.00

Showtime
22.55 NOVA

SHOWTIME, 2002. AKCIJA/KOMEDIJA Re`ija: Tom Dey Uloge: Robert De Niro, Eddie Murphy, Rene Russo

Kada u slu~ajnoj patroli policajac Trey Sellars nabasa na tajnu operaciju detektiva Mitcha Prestona, svojim postupcima uni{ti mjesece i mjesece truda da se razbije banda me|unarodnih dilera droge. Mitch se jo{ nekako i uspijeva suzdr`ati, sve dok se odjednom sa svih strana ne po~nu pojavljivati ~lanovi televizijske ekipe. Osjetiv{i kemiju izme|u Sellarsa i Prestona, producentica Chase Renzi ponudi im zajedni~ki nastup u seriji...
FILM

Away We Go
20.00 HRT2

Away We Go, 2009. KOMEDIJA Re`ija: Sam Mendes Uloge: John Krasinski, Maya Rudolph, Allison Janney

Verona i Burt, tridesetogodi{nji Amerikanci, iako `eljni djeteta, vrlo se iznenade kada ona otkrije da je u drugom stanju. Naime, nikako se ne mogu pomiriti s ~injenicom da `ive u neuglednom provincijskom gradi}u koji im se uop}e ne ~ini kao idealno mjesto za odgajanje djeteta. Burtovi roditelji, jedini koji su im uistinu najbli`i ~lanovi obitelji, iznenada im priop}avaju da se sele u belgijski Antwerpen, u kojemu }e ostati oko dvije godine. Stoga se Verona i Burt, ne vide}i drugi izlaz, odlu~e preseliti i prona}i prikladnije mjesto stanovanja...

13.00 Promo 13.05 Tek ro|eni, serija, 12/26 (r) 14.00 Promo 14.05 Predaj se srce, serija, 21/94 15.00 Promo 15.05 Vjetar u le|a, serija, 37/65 16.00 Otok, serija, 19/26 (r) 17.00 Vijesti u 17 17.15 Pod sretnom zvijezdom, serija, 17/75 18.15 Red magazin, showbiz magazin 19.00 Dnevnik TV1 20.00 Bliznakinje, serija, 53. ep. 21.00 Junska no}, serija, 62/103 22.00 Ve~ernje vijesti 22.25 Makeover - upoznaj novog sebe 22.40 20,000 milja pod morem 1, igrani film 00.30 Iznajmljene usne, igrani film 02.00 Dnevnik TV1 (r) 03.00 Red magazin, showbiz magazin (r) 03.35 No}ni program

10.52 Winx, crtani film, 52. ep. 11.20 TV-izlog 11.45 Vijesti 12.00 Priya, serija, 1. ep. 13.00 Kad li{}e pada, 115. ep. 14.30 TV-izlog 15.05 Muzi~ki program 15.55 Sport centar 16.00 Krv nije voda, 52. ep. 17.00 Dolina vukova, serija, V sezona, 2. ep. 18.05 Po spisku, talk show 19.00 Vijesti u 7, inf. program 19.55 Priya, serija, 2. ep. 20.55 ZMBT televoting 21.00 Krv nije voda, 86. ep. 22.00 Dolina vukova, serija, V sezona, 3. ep. 23.00 Prljava posla, film 01.25 Sport centar 01.30 Astro Num Caffe, u`ivo Reprizni program Hayat TV-a 03.00 Vijesti u 7, inf. program 03.40 Po spisku, talk show 04.20 Krv nije voda, 86. ep.

14.30 Sudnica, reality emisija 16.00 Info top, vijesti 16.20 Mala nevjesta, indijska serija (r) 17.15 Simar, indijska serija 18.00 Savr{eno skladan svijet, emisija 18.015 Info top, centralne vijesti 18.40 Vremenska prognoza 18.45 Preljubnici, reality emisija 19.50 Mala nevjesta, indijska serija 21.00 Bra~ni sudija, reality emisija 22.30 Zvezdara, serija 23.30 City Exclusive, show biz emisija 23.45 Sudnica, reality emisija (r) 00.45 Porijeklom iz Amerike, ameri~ki film

12.05 Ru`a vjetrova, hrvatska sapunica (r) 12.55 Top shop 13.15 Nakusha, indijska serija (r) 14.10 Odba~ena, indijska serija (r) 14.40 Odba~ena, serija (r) 15.00 Larin izbor, hrvatska sapunica (r) 16.00 Sulejman Veli~anstveni, turska serija (r) 17.00 OBN Info 17.10 Stol za 4, kulinarski show 17.40 Nakusha, serija 18.05 Ru`a vjetrova, hrvatska sapunica 18.50 OBN Info 19.10 OBN Sport 19.15 In Magazin, show magazine (r) 20.00 Sulejman Veli~anstveni, turska serija 21.00 Larin izbor, hrvatska sapunica 22.00 Odba~ena, serija 23.00 Vox populi 23.05 MMA, sportski magazin 23.40 Ugovor, igrani film 00.30 Sulejman Veli~anstveni, turska serija (r) 01.20 Odba~ena, serija (r)

27

Srijeda
TV SA
07.00 Sarajevsko jutro, u`ivo 09.00 23. Radna sjednica Skup{tine KS (vijesti u pauzama sjednice), direktno 17.00 Dobre vibracije, u`ivo 18.15 Tarih 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Pingu 19.05 Graditelj Bob 19.15 Barimba 19.25 Jednom davno 20.00 Ulica, 21.00 Vijesti TVSA 21.05 U povjerenju: frizura 22.00 Strasti, 23.00 Voice of America 23.15 Pandorina kutija, film

TV TK

12.00 Vijesti 12.05 Top shop 12.20 Glas Amerike 12.45 Top shop 13.00 Prepreke 14.00 U no}nom vrtu 14.15 Fragolanija 14.45 Top shop 15.00 Vjetar u le|a, serija 16.00 Dnevnik 1 16.20 Za svaku bolest trava raste 16.30 Dijagnoza 17.15 Pod sretnom zvijezdom, serija 18.15 Agro kanal 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 2 19.30 Za svaku bolest trava raste 20.00 Bingo show 21.10 Bliznakinje, serija 22.00 Dnevnik 3 22.15 Bojno polje, dok. program 22.40 20.000 milja pod morem 1. dio, film 00.30 Pod sretnom zvijezdom, serija (r)

MRE@A

09.05 Vjetar u le|a, igrana serija, ep. 36 (r) 10.05 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, ep. 16/75 (r) 11.00 Bliznakinje, igrana serija, ep. 52 (r) 15.05 Vjetar u le|a, igrana serija, ep. 37/65 17.15 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 17/75 20.00 Bliznakinje, igrana serija, 53. ep. 22.40 20 hiljada milja pod morem 1 / 20,000 Leagues Under the Sea 1, igrani film

TV MOSTAR

09.05 Vjetar u le|a, igrana serija, ep. 36 (r) 10.05 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, ep. 16/75 (r) 11.00 Bliznakinje, igrana serija, ep. 52 (r) 15.05 Vjetar u le|a, igrana serija, ep. 37/65 17.15 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, ep. 17/75 20.00 Bliznakinje, igrana serija, ep. 53 22.40 20,000 milja pod morem 1 / 20,000 Leagues Under the Sea 1, igrani film

TV ZENICA

12.00 Iz dana u dan 12.05 Igrana serija 13.00 Vijesti 13.05 Odlika{i, repriza 13.30 Frej`er, humoristi~ka serija 14.00 Iz dana u dan 14.05 Selu u podne, repriza 14.45 Za svaku bolest trava raste 15.00 Vijesti 15.05 Vjetzar u le|a, serija 16.05 Popodne s vama 17.00 Iz dana u dan 17.15 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija 18.17 Dje~iji program 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki spotovi 20.00 Bliznakinje, igrana serija 21.02 Nije te{ko biti ja Obavje{tenja 22.40 20 hiljada milja pod morem, igrani film 00.30 VOA

TV KAKANJ

08.00 Sevdah i vrijeme 08.30 Ma~ak Mika 09.00 Zorro 09.10 Vjerski program 09.30 Mala d`amija u preiji, serija 10.00 Ludo srce, serija 11.00 Reporta`e sa Zemlje mira 12.00 Mala d`amija u preriji, serija 12.30 Do`ivotna kazna, serija 13.00 Dru`ina, film 15.00 Ma~ak Mika 16.00 Ludo srce, serija 17.00 Flash vijesti 17.05 IC Sport 17.30 Putopisi 18.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 19.00 Zorro 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Autoshop Magazin 21.00 Vrijeme je za odmor 22.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 23.00 Glas Amerike

07.00 Dobro jutro, Hrvatska 07.05 Vijesti 10.00 Amerika: Pogled odozgo, dok.serija 10.55 Vijesti iz kulture (r) 11.05 Live Here Buy This, dok. serija 11.31 Live Here Buy This, dokumentarna serija 12.00 Dnevnik 1 12.15 Sport 12.18 Vrijeme 12.20 TV Kalendar (r)

HRT 1

07.00 Mala TV: TV vrti}: Je` Baltazar: Hik, crtani film Ema, hrvatska drama za djecu 07.30 Vesele trojke, crtana serija 07.55 Teletubbies, animirana serija 08.20 @ivot s Derekom 3, serija za djecu 08.45 Roman Mysteries 1, serija za djecu i mlade

HRT 2

07.15 Speed Racer, crtana serija 07.40 TV izlog 07.55 Moja majka, serija 08.55 TV izlog 09.10 Kako vrijeme prolazi, serija (r) 10.10 Walker, teksa{ki rend`er, serija (r) 11.05 TV izlog 11.20 Ninja ratnici, serija (r) 11.50 In magazin (r) 12.40 Larin izbor, serija (r) 13.40 Sila, serija (r)

NOVA

AL JAZEERA B.
07.30 Afrika pod istragom dok. program 08.00 Umjetnost kao spas - Knji`are Kalkute, dok. program 08.30 Kontekst, talk-show 09.00 Moj `ivot, dok. program 09.30 Balkan bluz, III dio, dok. program 10.00 Evropski san, dok. program 10.30 Kontekst, talk-show 11.00 AJE program 14.00 Pri~e sa istoka Tajland: Cijena zdravlja 14.30 Arapi kri{}ani, dok. program 15.30 Kontekst, talk-show 16.00 Vijesti 17.00 Moj `ivot, dok. program 17.30 Kontekst, talk-show 18.00 Vijesti 19.05 Rijekama ka zapadu, dok. program 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Kontekst, talk-show 22.00 Vijesti 23.05 Rijekama ka zapadu, dok. program

Ludnica u Clevelandu 2
00.05

Dolina sunca
16.35

Sila
20.05

28

12.35 Prkosna ljubav, serija 13.30 Dr. Oz, talk-show 14.20 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.29 Vrijeme sutra 14.35 Ekumena, religijski program 15.05 Indeks, emisija o {kolstvu 15.35 Ma~ak pod {ljemom, dramska serija 16.45 Hrvatska u`ivo 17.40 HAK - promet info 17.45 Na{i i Va{i 2, humoristi~na serija 18.20 8. kat, talk-show 19.05 Najava programa 19.10 Tema dana 19.30 Dnevnik 19.59 Sport 20.10 LOTO 7/39 20.15 Globalno sijelo 20.45 Susreti s autizmom, dok. serija 21.40 Horizonti, vanjskopoliti~ki magazin 22.35 Dnevnik 3 22.55 Vijesti iz kulture 23.03 Sport 23.06 Vrijeme sutra 23.08 HAK - promet info 23.15 Drugi format 00.05 Ludnica u Clevelandu 2, humoristi~na serija 00.25 obiteljski igrani film (r) 02.20 Eureka 4, serija (r)

09.10 [kolski sat Izazovi - EBU dokumentarci 11.45 Strani film - hit (r) 13.35 Shiloh 3: Spas za Shiloha, ameri~ki film 15.10 [kolski sat (r) Izazovi - EBU dokumentarci (r) 16.00 Regionalni dnevnik 16.35 Dolina sunca, serija 17.25 Kraljevi ulice - 25 godina, snimka koncerta 18.25 Dokumentarni program (r) 19.00 Mala TV: (r) TV vrti}: Je` (r) Baltazar: Hik, crtani film (r) Ema, hrvatska drama za djecu (r) 19.30 Glamurozne slastice 2, dok. serija (r) 20.00 Away We Go, film 21.40 Top Gear 14, dok. serija 22.30 Zlo~ina~ki umovi 6, serija 23.15 Dva i pol mu{karca 8, humoristi~na serija 23.40 Eureka 4, serija 00.25 Retrovizor: Dr. House 7, serija 01.10 Retrovizor: Ludi od ljubavi 1, serija

15.00 Walker, teksa{ki rend`er, serija 16.00 Ninja ratnici, serija 16.30 Zauvijek susjedi, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 In magazin 18.05 Kako vrijeme prolazi, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Sila, serija 21.30 Larin izbor, serija 22.35 Ve~ernje vijesti 22.55 Showtime, film 00.45 Kobra, igrani film (r) 02.20 Sheena, kraljica d`ungle, serija

09.00 Vijesti 09.04 Pripovedanje Radoja Domanovi}a: Nigdje spasa, serija (r) 09.35 Blagdani, serija (r) 10.05 Vijesti 10.10 Trag, dok. program 10.40 Zadnja ku}a, Srbija 3, dok. program (r) 11.10 Slagalica, kviz (r) 11.30 Srbija na vezi (r) 12.00 Dnevnik 12.30 Matematika u srcu 3 13.00 Trista trinaesta: Podario sam im imperiju bez kraja, dok. program (r) 14.00 Leti, leti pjesmo moja mila 14.30 Sve boje `ivota 15.30 Ovo je Srbija 16.15 Bolji `ivot, serija (r) 17.00 Dnevnik RT Vojvodina 17.20 [ta radite, bre, info 17.45 Beogradska hronika 18.25 Slagalica, kviz 18.45 Nova zanimanja 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 20.05 Bolji `ivot, serija (r) 20.50 Svjedok 21.55 Vijesti 22.00 Ciklus etnolo{kog filma: Duduk, Cevare, gajde, 22.30 Od ti do vi: Nemanja Radulovi} 23.00 Oko

RTS

06.30 09.00 09.05 10.00 10.15 10.30 11.00 11.05 11.35 12.00 12.05 12.35 13.00 13.05 14.05 15.00 15.10 15.30 16.00 17.00 18.00 18.05 18.30 18.55 19.30 20.05 21.00 21.30 22.00 22.30 23.00 00.30

RTCG

Jutarnji program Vijesti Ju`ni Pacifik, 5/6 Dnevnik u 10,00 Muzika Znam da zna{, kviz (r) Vijesti Obrazovna emisija Muzika Vijesti Dok. emisija Muzika Vijesti Sa koncertnih podijuma Obrazovna emisija Lajmet Dnevnik na gestovnom jeziku Dnevnik 1 Otvoreno Crna Gora, u`ivo Vijesti Obrazovna emisija Muzika Znam da zna{, kviz Dnevnik 2 Dok. emisija Let ka zvijezdama, special Obrazovna emisija Dnevnik 3 U centar Ko{arka, EC: Bud Budiveljnik, snimak Crna Gora, u`ivo

DISCOVERY

06.00 Kako se pravi? 06.25 Trgovci automobilima 07.15 Ameri~ki ~operi 08.10 Prljavi poslovi 09.05 Opasan lov 09.55 Pre`ivljavanje 10.50 Kako to rade? 11.15 Kako se pravi? 11.40 Vrhunsko graditeljstvo 12.35 U potrazi za zabavom 13.30 Trgovci automobilima 14.25 Ameri~ki ~operi 15.20 Razotkrivanje mitova 16.15 Prljavi poslovi 17.10 Opasan lov 18.05 Pre`ivljavanje 19.00 Kako se pravi? 20.00 Sam u divljini 21.00 Vi{e od pre`ivljavanja sa Lesom Straudom: Papua Nova Gvineja 22.00 Dajnamo, ~udesni ma|ioni~ar 00.00 Prevaranti na djelu

N. GEOGRAPHIC

07.55 Istra`ivanje planete Zemlje 08.50 Evropski NLO 09.45 Gra|evinska zona: Sirs Tauer 10.10 Sekunde do katastrofe 10.40 Unutar 11.septembra 11.35 Nisam znao, 2. ep. 12.30 Na tragu NLO 13.25 Dosjei tajne slu`be 14.20 Najve}e naftne platforme 14.45 Sekunde do katastrofe 15.15 Povjerljivo: Dosjei tajne slu`be 16.10 Megafabrike: Kamioni 17.05 Avionske nesre}e 18.00 Lov na lovce: Crna smrt 19.00 Komete: Nezaustavljiva sila 20.00 Evropski NLO 21.00 Istra`ivanje planete Zemlje 22.00 Evropski NLO 23.00 Avionske nesre}e 23.55 Istra`ivanje planete Zemlje

VIASAT HISTORY

07.00 Tajm tim godina XI 08.00 Drugi svjetski rat u boji 09.00 Ko si zapravo ti? 10.10 Su|enje nacistima u Nirnbergu 11.15 42 na~ina da se ubije Hitler 12.10 Prohorovka: Kro}enje tigra 12.40 Stopama @aka Ofenbaha 13.40 Rim nije izgra|en za jedan dan 14.40 Tajm tim godina XI 15.40 Ko si zapravo ti? 16.50 Lovci na mitove 17.50 Rim nije izgra|en za jedan dan 18.50 Tajna nestalog {pijunskog aviona 20.00 Projekat Mendela 21.05 Pol Pot 22.00 Drugi svjetski rat u boji 23.00 Lovci na mitove 00.00 Tajm tim godina XI 01.00 Rim nije izgra|en za jedan dan

ANIMAL PLANET

09.05 Netaknuta ostrva 10.00 Policija za `ivotinje 10.55 Spasilac iz divljine 11.20 Spa{avanje divljih `ivotinja 12.45 Policija za `ivotinje 13.40 Netaknuta ostrva 14.35 @ivotinjska boji{ta 15.00 Upoznajte divljinu 15.30 Sve o psima 16.25 ^udna stvorenja Nika Bejkera 17.20 Psi - jedna rasa, jedna pri~a 18.15 @ivot majmuna 18.40 Veterinar sa pla`e Bondaj 19.10 Spasilac iz divljine 19.35 @ivotinjska boji{ta 20.05 Netaknuta ostrva: Hebridi 21.00 Ljubitelj ajkula 21.55 Poslednji kineski slonovi 22.50 Policija za `ivotinje 23.45 Zastra{uju}i susreti sa `ivotinjama

30. januar 2013.
TV VOGO[]A
09.30 Basket.ba specijal, sportski program (r) 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 Glas Amerike (r) 11.00 Info blok 13.00 Na{a realnost sa Dritom Haziraj 14.00 Info IC Kakanj (r) 15.00 Tvoja sam sudbina, serija (r) 16.00 Otvoreni program, u`ivo 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS Music 19.30 I.R.I.B. 20.00 Magazin Plus, Viso~ka hronika 21.00 Tvoja sam sudbina, serija 21.50 Dom2, emisija o ure|enju enterijera i eksterijera 22.30 Vogo{}anska hronika (r) 23.00 Glas Amerike 23.30 Otvoreni program (r)

TV USK

10.00 Vijesti 10.05 Od deset do dvanaest, revijalni program, `ivo 12.00 Vijesti 12.09 TV intervju (r) 13.00 Igrani film 14.30 Vijesti 14.35 Gradovi svijeta (r) 15.05 Vjetar u le|a, serija 16.00 Tragovi sudbina, dok. program (r) 17.00 Muzi~ki TV poster 17.16 Pod sretnom zvijezdom, serija 18.15 Od lutaka do osna`enja 18.30 Eko kutak 18.50 Crtani film 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.00 Bliznakinje, serija 21.00 Kultura 21.30 TV Liberty 22.20 Dnevnik 2 22.40 Medicinska istraga, serija 23.40 Otok smrti, serija

TV SLON

18.00 Crno i bijelo 18.15 Vremenska prognoza 18.22 "Mala {kola saobra}aja", obrazovni program 18.30 Aforizmi 18.33 Teletrgovina... 19.00 SMS Muzi~ki Salto, muzi~ki program 19.30 Sanjalica, program za djecu 19.33 "Mala {kola saobra}aja", obrazovni program 19.38 Teletrgovina... 19.52 "Mala {kola saobra}aja", obrazovni program 20.00 Kviz Extra 20.30 Sredinom sedmice 20.55 Tri u jedan, muzi~ki program 21.10 Capri, igrana serija 22.05 FOLK -Top 10, muzi~ka emisija 23.00 Slon extra info

TV BN

06.30 Jutarnji program 08.30 Igrana serija 10.00 Novosti 10.05 Film 12.00 Novosti u podne 12.15 Crno na bijelo (r) 14.00 Novosti 14.05 Zabranjena ljubav, serija (r) 15.00 Larin izbor, serija (r) 16.00 Dnevnik 1 16.20 Ru`a vjetrova, serija (r) 17.10 Ru`a vjetrova, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Larin izbor, serija 19.30 Dnevnik 2 20.15 Serija 21.00 Stav i kontrastav 22.30 Dnevnik 3 23.00 Zabranjena ljubav, serija 23.45 Strah i drhtaji, film 01.30 Zvjezdano nebo

ATV

Dajnamo, ~udesni ma|ioni~ar
22.00 DISCOVERY

07.45 Dolina sunca, serija 08.30 TV izlog 08.55 Vijesti 09.00 Moji ku}ni ljubimci 09.15 Bratz 09.50 Bakugan 10.15 Beyblade 10.40 Virus Attack 10.50 Winx 11.55 Vijesti 12.00 Priya, serija 13.00 Kad li{}e pada, serija 15.00 Vijesti 16.00 Sport centar 16.05 Krv nije voda, serija 17.00 Dolina vukova, serija 18.00 Dolina sunca, serija 19.00 ATV vijesti 19.55 Priya, serija 21.00 Krv nije voda, serija 22.00 Ve~ernje vijesti 22.20 Exkluziv 22.35 Tito i Dra`a, serija 23.00 Prljava posla, film 00.30 Sport centar 00.35 Zauvijek susjedi, serija

DOK. DOK. SERIJA SERIJA SERIJA SERIJA

Projekat Mendela
20.00 VIASAT HISTORY

08.45 Tenis, Australian Open, finale mu{karci 10.15 Fudbal, KAN Ju`na Afrika, Etiopija - Nigerija 11.15 Fudbal, KAN Ju`na Afrika, Burkina Faso Zambija 12.45 Tenis, Australian Open, finale `ene 14.00 Tenis, Australian Open, finale mu{karci 15.30 Fudbal, KAN Ju`na Afrika, Etiopija - Nigerija 16.30 Fudbal, KAN Ju`na Afrika, Burkina Faso Zambija 17.45 Fudbal, KAN Ju`na Afrika, Al`ir - Obala Slonova~e, u`ivo 20.00 Fudbal, KAN Ju`na Afrika, Togo - Tunis 21.00 All sports 21.35 Konji~ki sport 22.35 Riders Club 22.40 Golf, U.S. PGA Tour 23.40 Golf Club 23.45 Yacht Club 23.50 All sports 00.00 KAN Ju`na Afrika, Al`ir - Obala Slonova~e

EUROSPORT

06.00 Ko{arka, Eurocup 08.00 Tenis, Australian Open, finale `ene 10.00 Ski skokovi, SK Vikersund, Norve{ka 11.30 Snowboard 12.00 Fudbal, KAN Ju`na Afrika, Etiopija - Nigerija 12.45 Fudbal, KAN Ju`na Afrika, Burkina Faso Zambija

EUROSPORT 2

Hrvanje, PRO
20.00

14.30 Fudbal, Bundesliga 15.30 Ko{arka, Euroleague, pregled 16.00 Ko{arka, Eurocup, u`ivo 17.45 GTA Race to Dubai 18.00 Fudbal, KAN Ju`na Afrika, u`ivo, Togo - Tunis 20.00 Hrvanje, PRO 21.30 Boks 23.00 Fudbal, KAN Ju`na Afrika, Al`ir - Obala Slonova~e 00.00 Snuker, London, UK, finale

06.15 Premier League: Stoke - Wigan 09.30 Pregled holandske lige 10.30 Pregled Premier League 11.30 Pregled [panske lige 12.30 Na dana{nji dan 12.45 NBA Live 13.00 Fudbal Copa del Sol: Molde Shanghai, direktno 15.00 Premier League: QPR Manchester City 17.00 KHL: Dynamo Minsk Traktor, direktno 19.15 Sedmica pred vama 19.30 Premier League News 19.45 SK Studio, direktno 20.45 Premier League: Arsenal - Liverpool, direktno 22.45 Pregled FA Cup 23.15 Premier League: Reading - Chelsea 01.00 Fudbal mondijal magazin 01.30 Pregled championship 02.00 TWS 03.00 Premier League: Fulham - West Ham 04.45 Premier League: Sunderland Swansea

SPORT KLUB

09.00 Ko{arka Aba liga: Budu}nost - Krka 11.00 Fudbal Francuska liga: Rennais Marseille 13.00 Fudbal [panski Kup 15.00 Klupske TV Arsenal 17.00 Uefa - Great Matches Of European Football

ARENA SPORT 1

Catania - Fiorentina
18.00

18.00 Fudbal Italijanska liga: Catania Fiorentina 20.00 Fudbal Goalisimo 21.30 Fudbal [panski Kup: Polufinale 2 prenos 23.30 Fudbal Gr~ka liga: Highlights 00.00 Poker Big Game 6 02.00 Hokej NHL: Chicago Minnesota

07.00 Fudbal Francuska Liga: Highlights 08.00 Uefa - Great Matches Of European Football Ep 03 i 04 09.00 Ko{arka Aba Liga: Budu}nost - Krka 11.00 Fudbal Francuska Liga: Rennais - Marseille 13.00 Fudbal [panski Kup: Polufinale 1 15.00 Klupske Tv Arsenal 360 15.30 Fudbal Klupske Tv Arsenal World 16.00 Fudbal: Ac Milan Report 16.30 The Football Review 17.00 Uefa - Great Matches Of European Football Ep 05 i 06 18.00 Fudbal Italijanska Liga: Catania - Fiorentina 20.00 Fudbal Goalisimo: 21.00 Fudbal - Foot Brazil: Highlights 21.30 Fudbal [panski Kup: Polufinale 2 23.30 Fudbal Gr~ka Liga: Highlights

ARENA SPORT 2

Kraljevski bolesnici

18.20 UNIVERSAL

Jednom davno
20.55 FOX LIFE

Inspektor Kolijandro

20.55 FOX CRIME

Djevojke
21.35 HBO

UNIVERSAL

06.20 Urgentni centar 08.20 Ubistva u Midsameru 10.20 Voker, teksa{ki rend`er 12.20 Kraljevski bolesnici 13.20 Monk 14.20 Voker, teksa{ki rend`er 16.20 Ubistva u Midsameru 18.20 Kraljevski bolesnici 19.20 Monk 20.20 Havaji 5-0 21.20 Superciklon, igrani film 23.20 Skandal 01.20 Opasna tajna 02.20 Kraljevski bolesnici 03.20 Havaji 5-0 04.15 Urgentni centar

TV1000

06.00 Bez zlih namjera, igrani film 08.00 Loh Nes, igrani film 10.00 Elmove avanture u zemlji gun|anja, igrani film 12.00 Podmornica U-571, igrani film 14.00 Praznici sa Ejpril, igrani film 15.40 Amin, igrani film 18.00 Uljezi, igrani film 20.00 Miral, igrani film 22.00 Ta~ka 45, igrani film 00.00 Nevaljale `enske, igrani film 01.15 Strasni trenuci, igrani film 02.30 Ispunjena, igrani film

FOX LIFE

07.45 Prva petorka 08.10 Mi i oni 08.40 Kako sam upoznao va{u majku 09.05 [tiklama do vrha 09.55 D`ordan 10.45 Ukrasi moj dom 11.10 Ludnica u Klivelendu 11.40 Brza italijanska kuhinja 11.50 Pohlepni 13.30 Tori i Din: Vjen~anje iz bajke 14.20 Porodi~no blago D`ina Simonsa 15.10 Tra`im Devojku 15.35 Houp i Fejt 16.30 Mi i oni 16.55 Kako sam upoznao va{u majku 17.20 @ivot u autu 17.45 Ukrasi moj dom 18.15 Ludnica u Klivelendu 18.45 Seks i grad 19.55 D`ordan 20.55 Jednom davno 21.50 Seks i grad 22.45 [tiklama do vrha 23.40 Seks i grad

FOX CRIME

06.40 Novi stari slu~ajevi 07.35 Zlo~in 08.25 Pariski forenzi~ari 09.25 Kraljevi bjekstva 10.10 Policajci iz Detroita 11.00 Za{titnica svjedoka 11.50 Novi stari slu~ajevi 12.50 Zlo~in 13.40 Pariski forenzi~ari 14.35 Tihi svjedok 15.35 Forenzi~ki Institut 16.30 Za{titnica svjedoka 17.25 Kraljevi bjekstva 18.15 Policajci iz Detroita 19.05 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere 19.55 Novi stari slu~ajevi 20.55 Inspektor Kolijandro 22.55 Zlo~in 23.50 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere 00.40 Brojevi 01.25 Policajci iz Detroita 02.15 Kraljevi bjekstva 03.00 Bjekstvo iz zatvora

HBO

06.00 Pepeljugina pri~a 3, film 07.30 Martovske ide, film 09.10 Vodono{a, film 10.35 Kung Fu Panda 2, film 12.05 @ivot poslije `ivota, film 14.10 Charlie St. Cloud, film 15.45 Gregov dnevnik: Rodrickova pravila, film 17.20 [trumpfovi, film 19.00 Svr{etak parade, ep. 4, serija 20.05 Crni sati, film 21.35 Djevojke II, ep. 2, serija 22.05 Dimna zavjesa, film 23.35 Profesionalac, film 01.10 Kako se rije{iti {efa?, film 02.50 Otok doktora Moreaua, film 04.25 Crni sati, film

CINESTAR

09.00 Platno smrti, film 10.45 Lincoln-dok., film 11.00 Anna Nicole, film 12.29 Jadnici 12.37 Prelomilo se u ~etrdesetima, film 12.45 Filmske vijesti 13.00 Bo`ji sin, film 14.28 Ivica i Marica: Lovci na vje{tice 14.41 Divna stvorenja 15.00 Prodigy, film 17.06 Filmske vijesti 17.16 Plitka zemlja, film 18.56 Parker 19.00 Divna stvorenja 19.15 Jakuza, film 21.09 U dobru i u zlu 21.17 Filmske vijesti 21.30 Otkucaj smrti, film 23.06 Topla tijela 23.15 Filmske vijesti 23.30 Dan sudbine, film 01.15 Vojna zavjera, film

29

18.00 BHT 1

SERIJA

Cetvrtak
Robinja Isaura
17.15 TV1/MRE@A

Pod sretnom zvijezdom

Leoncio i Chico dogovaraju zasjedu za dr. Dioga, sa namjerom da ga ubiju. Alvaro ipak uspijeva ubijediti Miguela, Isauru i Pedrita da do|u na ples u njegovu ku}u. Elena poku{ava umoliti oca da je ne udaje za dr. Paula, ali ne uspijeva. Zato {alje Rosu u groficinu ku}u da Diogu odnese poruku. Djeca u zajednici i dalje misteriozno nestaju. Belchior dolazi obavijestiti Tomasiju o Leoncijevim planovima.

18. Suzanu zbuni Kre{ino sumnji~avo propitkivanje. Nina, Suzana i Tonka poku{avaju oraspolo`iti Beti koja ne ustaje iz kreveta. Kre{o se `ali Martinu na situaciju sa Suzanom, ali nije sretan njegovom sumnjom da ima drugoga. Suzana koristi zadnju {ansu da odgovori Ninu od nasljedstva i tra`enja Mikija. Na Enin savjet Marina iznenadi Zlatka obnovljenom garderobom. Kre{o je iznena|en Nininim na~inom razmi{ljanja. Dina i Ivo iznena|eni su Eninim dr`anjem pri upoznavanju s Nerom...

Plava krv
21.35 FTV

Serra dolazi na aerodrom ispratiti Orhana. Mehmet poziva Gune{ u lunapark. Gune{ u po~etku odbija poziv, ali pristaje kad sazna da }e i}i i Murat. Kako bi platila advokata Serdara, g|a Rana mu odlu~uje dati bro{ koji je naslijedila od svoje nane. Gonul nudi Mehmetu svoju u{te|evinu da mo`e pokrenuti posao s barom. Mehmet je dirnut tim gestom, ali ne mo`e prihvatiti. Policija ponovo istra`uje slu~aj ubistva Alijeve supruge Elif. Orhan saznaje da je Ali pri~ao Muratu o Elif. Odlazi njemu i moli ga da ode od njih. Ali se ne `eli udaljavati od Murata, i odbija Orhana. U vili se priprema proslava povodom Muratovog ro|endana. Nisan je kupila radni sto za Murata, ali ga niko u vili ne zna sastaviti...

Ljubav i kazna
17.25 FTV

30

Meci nepoznatog porijekla jako uznemire Sava{a i njegovu obitelj. Kad Sava{ propusti jo{ jedan dogovor, Jaseminino povjerenje ponovno je jako naru{eno. Promi{ljene informacije koje daje ^i~ekin otac Ahmet dovede Sava{a i njegova ujaka Palu na suprotne strane. Kad sva Borina ulaganja na burzi propadnu, agencija se na|e u vrlo te{koj situaciji. Sava{eva sestra Nazan sasvim se predala Borinoj ljubavi.

07.00 Dobro jutro 08.00 Vijesti 08.15 Gorko-slatko, serija (r) Program za djecu i mlade (r) 08.45 Robot Robi, animirana serija 08.55 Bajke o `ivotinjama, obrazovna serija 09.10 Pravi pas, drama 09.25 Rasmus Holmus, dokumentarni film 09.40 Mini school 10.00 Vijesti 10.10 Obalska stra`a, igrana serija, 57/61 11.00 Japan, car i vojska,dok. program (r) 12.00 Vijesti 12.15 Euroimpuls, magazin (r) 12.45 BH gastro kutak, kulinarski show (r) 13.15 Uloga javnih medija, dok. program 13.45 Biznis magazin (r) 14.15 Vijesti Program za djecu i mlade 14.30 Robot Robi, animirana serija 14.40 Bajke o `ivotinjama, obrazovna serija 14.55 Frenderi u saobra}aju, animirana serija 15.05 Trolove bajke, animirana serija 15.30 Mini school 15.45 Robinja Isaura, serija (r) 16.30 Hronika regija: Centralna Bosna 16.55 Vijesti 17.00 Ekologika 17.30 BHT popodne, dnevni magazin 18.00 Robinja Isaura, serija 18.45 Business News 19.00 Dnevnik 19.35 Gorko-slatko, serija 20.05 Tamara Drewe, igrani film /12+/ 22.00 Dnevnik 22.25 Business News 22.30 Popularna muzika stolje}a: Moderni pop, 8/8 23.20 Hronika regija: Centralna Bosna (r) 23.45 BHT popodne, dnevni magazin (r) 00.15 Pregled programa za petak

BHT 1

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 08.00 Vijesti Program za djecu 08.05 [ta ste danas uradili? 08.15 Poko, crtani film 08.30 Super {pijunke, crtani film 08.55 Pocoyo, crtani film 09.00 Grimove bajke: Trnoru`ica 09.25 Mia i ja, crtani film 09.50 ^arli ^aplin, crtani film 10.00 Vijesti 10.05 Sve }e biti dobro, igrana serija, 13. ep. 11.00 Zauvijek susjedi, igrana serija 12.00 Dnevnik 1

FTV

06.00 06.30 09.00 09.10

RTRS

10.00

10.25

FILM

10.35

11.30

12.00 12.15 13.30

Info kanal Jutarnji program Vijesti Su|enja u Hagu, pregled Mala TV Bili jednom jedni istra`iva~i, crtana serija Enciklopedija velikih li~nosti, obrazovni program Gradnja imperije, dokumentarni program (r) Ljetne ljubavi, omladinska serija Dnevnik 1 Li san, vjetar palate, serija (r) Za.druga

FILM
FILM FILM

Tamara Drewe
20.05 BHT 1

Tamara Drewe, 2010. KOMEDIJA Re`ija: Stephen Frears Uloge: Gemma Arterton, Luke Evans, Dominic Cooper, Luke Evans

20.000 milja pod morem 2
22.40 MRE@A

20.000 Leagues Under the Sea 2, 1997. DRAMA Re`ija: Rod Hardy Uloge: Michael Caine, Patrick Dempsey, MIa Sara, Bryan Brown

Pred o~ima ameri~kih ribara odvija se nevjerovatna scena; nepoznata morska neman uni{tava brod na moru. Ekspert za tajne mora profesor Pierre Arronax i mornar Ned Land pozvani su kako bi otkrili istinu o ~udovi{tu koje krstari morima. No njihova prava avantura tek po~inje…

Bumerang
16.10

Pe~at
20.10

Crveno usijanje
21.05 RTRS

12.15 Plava krv, igrana serija, 3. ep. 13.45 Sve }e biti dobro, igrana serija, 14. ep. 14.30 Odgovarite ljudima, dijalo{ka emisija (r) 15.30 Vijesti 15.40 Zauvijek susjedi, igrana serija 16.10 Bumerang, igrana serija 17.00 Federacija danas 17.25 Ljubav i kazna, igrana serija, 17. ep. Moj auto Stanje na putevima Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Dnevnik D 20.30 Dok. ~etvrtak: Haidlerov krug, dok. film 21.05 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija 21.35 Plava krv, igrana serija, 4. ep. 23.05 Dnevnik 3 23.35 Ljubav i kazna, igrana serija, 17. ep. 01.05 Bumerang, igrana serija 01.50 Dnevnik 3 (r) 02.20 Pregled programa za petak

14.00 Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika 14.10 Strasti, TV novela 15.00 U fokusu 15.55 Kvadrat na znanje, obrazovni program 16.30 Srpska danas 17.15 Mu}ke, serija 17.50 Li san, vjetar palate, serija 19.05 Malac znalac, kviz za djecu 19.30 Dnevnik 2 Sport 20.10 Pe~at, politi~ki magazin 21.05 Crveno usijanje, film 22.55 Dnevnik 3 23.15 Sport 23.25 Finansijske novosti 23.30 Crna udovica, film 01.05 Gradnja imperije, dokumentarni program 01.50 Crveno usijanje, film (r) 03.35 Dnevnik 2 (r) 04.00 U fokusu (r) 04.50 Pe~at, politi~ki magazin (r) 05.35 Kvadrat na znanje, obrazovni program (r)

Red Heat,1988. AKCIJA/KOMEDIJA Re`ija: Walter Hill Uloge: Arnold Schwarzenegger, James Belushi, Peter Boyle

Napet i uzbudljiv akcijski policijski film o ruskom i ameri~kom policajcu koji se na|u na istom zadatku. Osim {to pripadaju razli~itim kulturama, me|usobno su vrlo razli~iti, a razlike me|u njima dovode do niza komi~nih situacija.I u Rusiji postoji opasnost od droge. I tamo postoji podzemlje koje se bogati i jedan od njih, Viktor, bje`i u Ameriku po po{iljku u Chicagu. Ruski policajac Danko poslan je za njim i dobija ameri~kog partnera, ali i probleme.

Alex i Emma
20.00 HRT2

Alex And Emma, 2003. KOMEDIJA Re`ija: Rob Reiner Uloge: Luke Wilson, Kate Hudson, Sophie Marceau, David Paymer

Alex Sheldon nije prebolio svoju strasnu ljubav Polinu. Iako je potpisao ugovor za drugi roman, pisanje mu ne ide. Umjesto toga, kockao se i zadu`io, pa su mu za vratom utjeriva~i dugova. Alex zna da bi svi njegovi problemi bili rije{eni kad bi zavr{io roman i dobio honorar. Stoga daje oglas za stenografkinju. Na oglas se javlja Emma Dinsmore, djevojka koja o svemu ima svoje mi{ljenje i koja romane ~ita samo ako joj se svidi kraj. Alex jedva smi{lja radnju romana, a gotovo sve {to smisli nailazi na kriti~ke procjene njegove stenografkinje...

31. januar 2013.
SERIJA

10.10 BHT 1

SERIJA

Obalska stra`a

Sulejman Veli~anstveni
20.00 OBN

Ekipa istra`uje smrt jedrili~ara Leifa. Njegov veliki suparnik Sven je jedan od glavnih osumnji~enih. Ali, ni ostali nisu sasvim nedu`ni, kako se na po~etku ~inilo.

59. Vijest o Mustafinom naglom oboljenju uznemiri sultana i Mahidevran. Kada dozna da je princ bolestan, Hurem odjuri u njegovu sobu, a tamo zatekne uplakanu Mahidevran u Sulejmanovom zagrljaju. Ujedno sazna da je princa spasila upravo Efsun. U tekiju sti`u Ibrahimovi pomo}nici, koji na silu odvla~e Matrak~ija...

Nakon vi{egodi{njeg odsustva, Tamara Drewe se vra}a u rodno mjesto, tjelesno i karakterno izmijenjena, zahvaljuju}i estetskoj operaciji nosa. Tamarin povratak pobudit }e interes mje{tana, njezine nekada{nje ljubavi Andyja, zgodnog zgubidana, i Nicholasa Hardimenta, pisca i serijskog preljubnika, za ~iju vjernu `enu Beth interes pokazuje Glen, ameri~ki pisac u krizi inspiracije.
FILM

Hip-hop makro
01.00 PINK

Hustle And Flow, 2005. DRAMA Re`ija: Craig Brewer Uloge: Terrence Howard, Ludacris, Anthony Anderson

Nezadovoljan svojim `ivotom sitnog muljatora i ne pretjerano uspje{nog svodnika, DJay sanja o pravom uspjehu u `ivotu, kao i glazbenoj karijeri repera. Uz pomo} prijatelja Keya i Shelbya, DJay po~inje snimati hiphop pjesme, u kojima se jasno vidi njegov dar za tekstove, koji obiluju frustracijama i nadanjima malog ~ovjeka na ulici. Kada sazna kako se u ~etvrt na zabavu vra}a slavni memfi{ki reper Skinny Black, DJay mu odlu~i pristupiti i zamoliti ga za pomo}, no zabava ne zavr{ava onako kako je to itko htio. ^ini se da se DJay jednostavno nikako ne uspijeva izvu}i iz za~aranog kruga `ivota na ulici...
FILM

06.10 Predaj se srce, serija, 21/94 (r) 07.00 Promo 07.05 Tek ro|eni, serija, 13/26 08.05 Red magazin, showbiz magazin 08.35 Ekstremni sportovi, sportski serijal, 54. ep. 09.00 Promo 09.05 Vjetar u le|a, serija, 37 (r) 10.00 Promo 10.05 Pod sretnom zvijezdom, serija, 17/75 (r) 11.00 Bliznakinje, serija, 53 (r) 12.00 Makeover - upoznaj novog sebe

TV1

06.00 Priya, serija, 2. ep. 06.45 Kad li{}e pada, 113. ep. 07.48 TV-izlog 08.10 Take{ijev dvorac, zabavno-sportski TV-show 08.40 Moji d`epni ljubimci, crtani film, 22. ep. 09.00 Moji d`epni ljubimci, crtani film, 23. ep. 09.15 Bratz, crtani film, 37. i 38. ep. 09.51 Pokemoni, crtani film, 8. ep. 10.15 Beyblade, crtani film, 7. ep. 10.38 Virus attack, crtani film, 11. ep.

HAYAT

06.00 Nasljednici, telenovela (r) 07.00 Udri mu{ki, jutarnji program 09.45 Ljubav, navika, panika, serija 10.15 Kuvanje i muvanje, emisija 11.00 Info top, vijesti 11.05 Vremenska prognoza 11.10 Balkanska posla, reality emisija 12.30 Brze pare, kviz 13.30 Nasljednici, telenovela

PINK

06.00 Iron man, crtani film 06.20 Chaotic, crtani film 06.40 Wolverine i x-man, crtani film 07.00 Ma|ioni~ar, crtani film 07.25 Kornja~a Hero, crtani film 07.50 Bebe dinosauri, crtani film 08.00 Casper u {koli strave, crtani film 08.15 Princ iz Bel Aira, humoristi~na serija (r) 08.45 Gorki `ivot, turska serija (r) 10.20 Stol za 4, kulinarski show (r) 10.55 Oluja u raju, meksi~ka sapunica 11.55 OBN Info

OBN

Ekstremni sportovi
12.15

Kad li{}e pada
06.45

Zabranjeni forum
22.00

Stol za 4
17.10

Striptiz
23.55 NOVA

Striptease, 1996. KRIM. DRAMA Re`ija: Andrew Bergman Uloge: Demi Moore, Armand Assante, Ving Rhames

Erin Grant je izgubila posao, a time i skrbni{tvo nad svojom k}eri Angelom. Nekad je Erin radila za FBI, a danas se bori za svaki nov~i} i nemaju}i drugog izlaza zaposli se u striptiz-baru u Miamiju kao plesa~ica. Me|u njenim obo`avateljima je i kongresmen David Dilbeck, koji je u stanju u~initi sve da bi lijepu striptizetu imao kraj sebe...
FILM

Doktor Mladen
23.25 HRT1

Doktor Mladen, 1975. DRAMA Re`ija: Midhat Mutapd`i} Uloge: Ljuba Tadi}, Pavle Vujisi}, Ljubi{a Samard`i}, Husein ^oki}

Doktor Mladen Stojanovi}, lije~nik iz Prijedora, vo|a je pobunjenika na Kozari i vrlo karizmati~na li~nost koja je uspjela okupiti mnogo seljaka iz okolnih mjesta. Za spas Kozare od naprijateljskih postrojbi, on organizira veliku obranu u kojoj sudjeluje vi{e tisu}a ljudi, a sam predvodi onu najja~u. Njegov na~in ratovanja urodi plodom, jer uz sva nastojanja, neprijatelj nikako ne mo`e uloviti takozvanog Crvenog doktora...

12.15 Ekstremni sportovi, sportski serijal, 54. ep. 13.00 Promo 13.05 Tek ro|eni, serija, 13/26 (r) 14.00 Promo 14.05 Predaj se srce, serija, 22/94 15.00 Promo 15.05 Vjetar u le|a, serija, 38/65 16.00 Junska no}, serija, 62/103 (r) 17.00 Vijesti u 17 17.15 Pod sretnom zvijezdom, serija, 18/75 18.15 Red magazin, showbiz magazin 19.00 Dnevnik TV1 20.00 Bliznakinje, serija, 54. ep. 21.00 Ja biram goste, dijalo{ka emisija 22.25 Ve~ernje vijesti 22.40 20 hiljada milja pod morem 2, igrani film 00.30 Ja biram goste, dijalo{ka emisija (r) 01.50 Dnevnik TV1 (r) 02.50 Red magazin, showbiz magazin (r) 03.25 No}ni program

10.52 11.20 11.45 11.58 11.59 12.00 13.00 14.30 15.05 15.55 16.00 17.00

18.05 19.00 19.55 20.54 20.59 22.00

23.00 00.49 00.51 01.00

03.00 03.40 04.15

Winx, crtani film TV-izlog Vijesti Stanje na putevima Biometeorolo{ka prognoza Priya, 2. ep. Kad li{}e pada, 116. ep. TV-izlog Muzi~ki program Sport centar Krv nije voda, 53. ep. Dolina vukova, serija, V sezona, 3. ep. ZMBT Vijesti u 7, inf. program Priya, serija, 3. ep. ZMBT televoting Ispuni mi `elju Dolina vukova, serija, V sezona, 4. ep. Nema povla~enja, nema predaje, film Sport centar ZMBT televoting Astro Num Caffe, u`ivo Reprizni program Hayat TV-a Vijesti u 7, inf. program ZMBT Ispuni mi `elju

14.30 Sudnica, reality emisija 16.00 Info top, vijesti 16.20 Mala nevjesta, indijska serija (r) 17.15 Simar, indijska serija 18.00 24 sata s kraljevstvom, dok. emisija 18.15 Info top, centralne vijesti 18.40 Vremenska prognoza 18.45 Preljubnici, reality emisija 19.50 Mala nevjesta, indijska serija 21.00 Trenutak istine, kviz 22.00 Zabranjeni forum, talk show 23.50 City Exclusive, showbiz emisija 00.05 Sudnica, reality emisija (r) 01.00 Hip hop makro, ameri~ki film

12.05 Ru`a vjetrova, hrvatska sapunica (r) 13.00 Top shop 13.20 Nakusha, indijska serija (r) 14.00 Odba~ena, indijska serija (r) 14.40 Odba~ena, indijska serija (r) 15.00 Larin izbor, hrvatska sapunica (r) 16.00 Sulejman Veli~anstveni, turska serija (r) 17.00 OBN Info 17.10 Stol za 4, kulinarski show 17.40 Nakusha, serija 18.05 Ru`a vjetrova, hrvatska sapunica 18.50 OBN Info 19.10 OBN Sport 19.15 In Magazin, show magazine (r) 20.00 Sulejman Veli~anstveni, turska serija 21.00 Larin izbor, hrvatska sapunica 22.00 Odba~ena, serija 23.00 Vox populi 23.10 Telering, talk show (r) 00.10 Sulejman Veli~anstveni, turska serija (r) 01.00 Odba~ena, serija (r)

31

Cetvrtak
TV SA
10.00 Pingu (r) 10.5 Graditelj Bob (r) 10.15 Barimba (r) 10.25 Jednom davno (r) 10.55 Pusti muziku (glasajte) 11.15 U povjerenju: frizura (r) 12.05 Ulica, (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.10 Sarajevo, a u njemu Bosna (r) 13.55 Pandorina kutija, film (r) 16.00 Vijesti TVSA 16.05 Strasti, serija (r) 17.00 Dobre vibracije, u`ivo 18.15 Tarih 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Pingu 19.05 Graditelj Bob 19.15 Barimba 19.25 Jednom davno 20.00 Sarajevo plus, u`ivo 21.00 Vijesti TVSA 21.05 TVSA dokumenti 22.00 Strasti, 23.00 Voice of America

TV TK

12.00 Vijesti 12.05 Top shop 12.20 Glas Amerike 12.45 Top shop 13.00 Dijagnoza 14.00 U no}nom vrtu 14.15 Fragolanija 14.45 Top shop 15.00 Vjetar u le|a, serija 16.00 Dnevnik 1 16.20 Za svaku bolest trava raste 16.30 Mozaik, iz kulture 17.15 Pod sretnom zvijezdom, serija 18.15 Hod vijekova, dok. program 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 2 19.30 Za svaku bolest trava raste 20.00 Bliznakinje, serija 21.00 Lavirint 21.45 Dnevnik 3 22.00 Bojno polje, dok. program 22.40 20.000 milja pod morem 2. dio, film

MRE@A

09.05 Vjetar u le|a, igrana serija, 37. ep. (r) 10.05 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 17/75 (r) 11.00 Bliznakinje, igrana serija, ep. 53 (r) 15.05 Vjetar u le|a, igrana serija, ep. 38/65 17.15 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, ep. 18/75 20.00 Bliznakinje, igrana serija, 54. ep. 22.40 20 hiljada milja pod morem, igrani film

TV MOSTAR

09.05 Vjetar u le|a, igrana serija, 37. ep. (r) 10.05 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 17/75 (r) 11.00 Bliznakinje, igrana serija, ep. 53 (r) 15.05 Vjetar u le|a, igrana serija, ep. 38/65 17.15 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 18/75 20.00 Bliznakinje, igrana serija, 54. ep. 22.40 20 hiljada milja pod morem, igrani film

TV ZENICA

08.00 Jutarnji program 09.05 Zenica danas 09.30 Glas Amerike 10.00 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija 11.00 Blizankinje, igrana serija 12.00 Igrana serija 13.00 Vijesti 13.05 Bonaventura 14.00 Iz dana u dan 14.05 Nije te{ko biti ja 15.00 Vijesti 15.05 Vjetzar u le|a, serija 16.05 Popodne s vama 17.00 Iz dana u dan 17.15 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija 18.17 Dje~iji program 19.00 Zenica danas 20.00 Bliznakinje, igrana serija 21.00 O tome se govori, inf.program 22.40 20 hiljada milja pod morem 2, igrani film 00.30 VOA

TV KAKANJ

09.30 Mala d`amija u preriji, serija 10.00 Ludo srce, serija 11.00 Dom2 12.00 Mala d`amijau Preriji, serija 12.30 Do`ivotna kazna, serija 13.00 Majstori kuhinje 13.30 Autoshop Magazin 14.00 BH Ritam 15.30 Ma~ak Mika 16.00 Ludo srce, serija 17.00 Flash vijesti 17.05 Vrijeme je za odmor 18.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 19.00 Zorro 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 [ta uzrokuje bolest 21.15 Puls 22.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 23.00 Glas Amerike 23.30 Do`iva kazna, serija 00.00 Vijesti IC (r) 00.20 Program za Ameriku

07.00 Dobro jutro, Hrvatska 07.05 Vijesti 10.00 Amerika: Pogled odozgo, dok. serija 10.55 Vijesti iz kulture (r) 11.05 Live Here Buy This, dok. serija 11.31 Live Here Buy This, dokumentarna serija 12.00 Dnevnik 1 12.15 Sport 12.18 Vrijeme 12.20 TV Kalendar (r)

HRT 1

07.00 Mala TV: TV vrti}: Korjenje Oblutak: Oblutkova nestala ~arapa, crtani film Po{tar Pat: Magi~na frula, crtani film 07.30 Vesele trojke, crtana serija 07.55 Teletubbies, animirana serija 08.20 @ivot s Derekom 3, serija za djecu

HRT 2

06.50 Pinky i Mozgalo, crtana serija 07.15 Speed Racer, crtana serija 07.40 TV izlog 07.55 Moja majka, serija 08.55 TV izlog 09.10 Kako vrijeme prolazi, serija (r) 10.10 Walker, teksa{ki rend`er, serija (r) 11.20 Ninja ratnici, serija (r) 11.50 In magazin (r) 12.40 Larin izbor, serija (r)

NOVA

AL JAZEERA B.
07.30 Umjetnost kao spas - Knji`are Kalkute, dok. program 08.00 Afrika pod istragom, dok. program 08.30 Kontekst, talk-show 09.00 Arapi kri{}ani, dok. program 10.00 Moj `ivot, dok. program 10.30 Kontekst, talk-show 11.00 AJE program 14.00 Rijekama ka zapadu, dok. program 15.00 Pri~e sa istoka Tajland: Cijena zdravlja, dok. program 15.30 Kontekst, talk-show 16.00 Vijesti 17.00 Afrika pod istragom, dok. program 17.30 Kontekst, talk-show 18.00 Vijesti 19.05 Evropski san, dok. program 19.30 Pri~e sa istoka Tajland: Cijena zdravlja 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Kontekst, talk-show 22.00 Vijesti 23.05 Kontekst, talk-show

08.00 08.15 09.00 09.04

RTS

10.00 10.05 10.35 11.05 11.10 11.30 12.00 12.30 13.05 14.00 14.45 15.15 16.00 16.45 17.00 17.20 17.45 18.25 18.45 19.30 20.05 20.50 22.00 22.05 22.20 22.45 23.10 23.43 23.50

8. kat
18.20

Vesele trojke
07.30

Speed Racer
07.15

32

12.35 Prkosna ljubav, serija 13.30 Dr. Oz, talk-show 14.20 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.29 Vrijeme sutra 14.35 Trenutak spoznaje 15.05 Pozitivno 15.40 Ma~ak pod {ljemom, dramska serija 16.45 Hrvatska u`ivo 17.45 Na{i i Va{i 2, humoristi~na serija 18.20 8. kat, talk-show 19.05 Najava programa 19.10 Tema dana 19.30 Dnevnik 19.59 Sport 20.06 Vrijeme 20.10 Sabatina, dok. film 20.45 Spektar, unutra{njopoliti~ki magazin 21.35 Paralele, vanjskopoliti~ka emisija 22.05 Pola ure kulture 22.45 Dnevnik 3 23.05 Vijesti iz kulture 23.13 Sport 23.16 Vrijeme sutra 23.25 Doktor Mladen, bosanskohercegova ~ki film 01.05 Ludnica u Clevelandu 2, humoristi~na serija 01.25 @ivot u ulici Liberty, film (r) 02.50 Eureka 4, serija (r)

08.45 Roman Mysteries 1, serija za djecu i mlade 09.10 [kolski sat Kokice 10.00 Dolina sunca, serija (r) 11.45 Strani film - hit (r) 13.45 @ivot u ulici Liberty, film (r) 15.10 [kolski sat (r) Kokice (r) 16.00 Regionalni dnevnik 16.35 Dolina sunca, serija 17.25 Susreti s autizmom, dok. serija (r) 18.15 Globalno sijelo (r) 19.00 Mala TV: (r) TV vrti}: Korjenje (r) Oblutak: Oblutkova nestala ~arapa, crtani film Po{tar Pat: Magi~na frula, crtani film (r) 19.30 Glamurozne slastice 2, dok. serija (r) 20.00 Alex i Emma, film 21.35 Nove avanture stare Christine 5, serija 22.00 Nove avanture stare Christine 5, serija 22.25 Zlo~ina~ki umovi 6, serija 23.10 Dva i pol mu{karca 8, humoristi~na serija 23.35 Eureka 4, serija 00.20 Retrovizor: Dr. House 7, serija 01.05 Ludi od ljubavi 1, serija

13.40 Sila, serija (r) 15.00 Walker, teksa{ki rend`er, serija 16.00 Ninja ratnici, serija 16.30 Zauvijek susjedi, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 In magazin 18.05 Kako vrijeme prolazi, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Sila, serija 21.30 Larin izbor, serija 22.30 Provjereno, info.magazin 23.35 Ve~ernje vijesti 23.55 Striptiz igrani film 02.00 Showtime, film (r)

Jutarnji dnevnik Jutarnji program Vijesti Pripovedanje Radoja Domanovi}a: Dosadan ~ovjek, serija (r) Vijesti Sasvim prirodno (r) Moja lijepa Srbija Vijesti Slagalica, kviz (r) Srbija na vezi (r) Dnevnik Matematika u srcu 3, {kolski program 2. Trezor: interakcija u trezoru drugi put Trend setter (r) 7 RTS dana Ovo je Srbija Bolji `ivot, serija (r) Gastronomad (r) Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre, info Beogradska hronika Slagalica, kviz Srbija na vezi Dnevnik Bolji `ivot, serija (r) Da, mo`da, ne Vijesti 7 RTS dana (r) Gradske pri~e Antisemitizam Oko magazin Evronet Dnevnik

06.30 09.00 09.05 10.00 10.15 11.00 11.05 12.00 12.05 12.35 13.00 13.05 14.00 14.05 14.35 15.00 15.10 15.30 15.45 16.00 16.30 17.00 18.00 18.05 18.30 18.55 19.30 20.05 20.30 21.00 21.30 22.00 22.30 23.00 23.30

RTCG

Jutarnji program Vijesti Ju`ni Pacifik, 6/6 Dnevnik u 10,00 Znam da zna{ (r) Vijesti Nau~noobrazovni program Vijesti Let ka zvijezdama, special Sat tv Vijesti Dok. emisija Vijesti U centar (r) Muzika Lajmet Dnevnik na gestovnom jeziku Dnevnik 1 Sat tv Muzika Dok. emisija Crna Gora, u`ivo Vijesti Sat tv Sat tv Znam da zna{, kviz Dnevnik 2 Sat tv Muzika Obrazovna emisija Dok. emisija Dnevnik 3 U centar Sat tv Muzika

DISCOVERY

06.25 Trgovci automobilima 07.15 Ameri~ki ~operi 08.10 Prljavi poslovi 09.05 Opasan lov 09.55 Pre`ivljavanje 10.50 Kako to rade? 11.15 Kako se pravi? 11.40 Vrhunsko graditeljstvo 12.35 Automobili 13.30 Trgovci automobilima 14.25 Ameri~ki ~operi 15.20 Razotkrivanje mitova 16.15 Prljavi poslovi: ^uvar pingvina 17.10 Opasan lov 18.05 Pre`ivljavanje 19.00 Kako se pravi? 20.00 Strastveni ribolovci 21.00 ^udovi{ta iz rijeke 22.00 Stru~njaci za pre`ivljavanje 23.00 Nevolje u raju 00.00 Najbolji ostaju: Vazduhoplovna jedinica za specijalne operacije

N. GEOGRAPHIC

07.00 Megafabrike 07.55 Sekunde do katastrofe 08.50 Ameri~ki Cigani 09.45 Gra|evinska zona 10.10 Sekunde do katastrofe 10.40 Ratovi helikoptera 11.35 Nisam znao, 2. ep. 12.30 Na tragu NLO 13.25 Dosijei tajne slu`be: Zaklju~avanje UN 14.20 Gra|evinska zona 14.45 ^ernobiljska havarija 15.15 Dosjei tajne slu`be: Zaklju~avanje UN 16.10 Megafabrike: John Deere 17.05 Avionske nesre}e 18.00 Lov na lovce 19.00 Sekunde do katastrofe 20.00 Ameri~ki Cigani 21.00 ]okirani u inostranstvu 22.00 Ameri~ki Cigani 23.00 Istra`ivanje avio nesre}a

VIASAT HISTORY

07.00 Tajm tim godina XI 08.00 Drugi svjetski rat u boji 09.00 Ko si zapravo ti? 10.10 Dan poslije duge no}i 11.10 Umjetni~ki `ivot: futuristi~ka revolucija 12.10 U krupnom kadru 12.40 U potrazi za Hajdnom 13.40 Rim nije izgra|en za jedan dan 14.40 Tajm tim godina XI 15.40 Ko si zapravo ti? 16.50 Varvari Terija D`onsa 17.50 Rim nije izgra|en za jedan dan 18.50 ]elija 19.55 Pri~a o struji 21.05 Lovci na mitove 22.00 Drugi svjetski rat u boji 23.00 Varvari Terija D`onsa 00.00 Tajm tim godina XI 01.00 Rim nije izgra|en za jedan dan 02.00 Azijske monarhije 03.00 Mao - kineska pri~a

ANIMAL PLANET

09.05 Netaknuta ostrva 10.00 Policija za `ivotinje 10.55 Spasilac iz divljine 11.20 Spa{avanje divljih `ivotinja 11.50 Slu`ba za spa{avanje aligatora 12.45 Policija za `ivotinje 13.40 Netaknuta ostrva 14.35 @ivotinjska boji{ta 15.00 Upoznajte divljinu 15.30 Sve o ma~kama 16.25 Spasila~ka ekipa veterinara 17.20 Izuzetni psi 18.15 @ivot majmuna 18.40 Veterinar sa pla`e Bondaj 19.10 Spasilac iz divljine 19.35 @ivotinjska boji{ta 20.05 Ta prelijepa Afrika 21.00 Avanture Ostina Stivensa 21.55 Maksove velike potrage 22.50 Policija za `ivotinje 23.45 Nakon ujeda

31. januar 2013.
TV VOGO[]A
09.15 Magazin Plus (r) 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 Glas Amerike (r) 11.00 Info blok 13.00 Sevdi{imo zajedno (r) 14.00 Sedam dana u @ivinicama 14.30 Magazin Plus, Viso~ka hronika (r) 15.00 Tvoja sam sudbina, serija (r) 16.00 Otvoreni program, u`ivo 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS Music 19.30 I.R.I.B. 20.00 Vije}nici su pitali, odgovorite... 20.20 Snimak sjednice Op}inskog vije}a Vogo{}a 21.50 Istina, emisija o povratku 22.30 Vogo{}anska hronika (r) 23.00 Glas Amerike 23.30 Otvoreni program (r)

TV USK

10.00 Vijesti 10.05 Od deset do dvanaest, revijalni program, `ivo 12.00 Vijesti 12.09 Divlja ostrva, dok. program 13.00 Svijet tajni, serija 13.40 Tv liberty 14.30 Vijesti 14.35 Kultura (r) 15.00 Vjetar u le|a, serija 16.00 Sje}anje i opro{taj, 2/4 16.53 Najvoljenije `ene svijeta, dok. program 17.16 Pod sretnom zvijezdom, serija 18.15 Istina, dok. program 18.50 Crtani film 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.00 Bliznakinje, serija 21.00 U fokusu 22.20 Dnevnik 2 22.40 CSI Las Vegas (12. sezona) 23.35 CSI Las Vegas (11. sezona )

TV SLON

18.00 Crno i bijelo 18.15 Vremenska prognoza 18.22 "Mala {kola saobra}aja", obrazovni program 18.33 Teletrgovina... 19.00 SMS Muzi~ki Salto, muzi~ki program 19.30 Sanjalica, program za djecu 19.33 "Mala {kola saobra}aja", obrazovni program 19.38 Teletrgovina... 19.52 "Mala {kola saobra}aja", obrazovni program 20.00 Kviz Extra 20.30 Ko zna, zna, zabavno obrazovni program 20.55 Tri u jedan, muzi~ki program 21.10 Capri, igrana serija 22.05 Extra DJ, muzi~ka emisija za mlade 23.00 Slon extra Info

TV BN

06.30 Jutarnji program 08.30 Igrana serija 10.00 Novosti 10.05 Film 12.00 Novosti u podne 12.15 Rec vise 13.00 Nijesmo mi od ju~e 14.00 Novosti 14.05 Zabranjena ljubav, serija (r) 15.00 Larin izbor, serija (r) 16.00 Dnevnik 1 16.20 Ru`a vjetrova, serija (r) 17.10 Ru`a vjetrova, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Larin izbor, serija 19.30 Dnevnik 2 20.15 Serija 21.00 Puls 22.30 Dnevnik 3 23.00 Zabranjena ljubav, serija 23.45 Elektricne senke, film 01.30 Zvjezdano nebo

ATV

DOK. DOK. SERIJA SERIJA SERIJA FILM

^udovi{ta iz rijeke
21.00 DISCOVERY

07.45 Dolina sunca, serija 08.30 TV izlog 08.55 Vijesti 09.00 Moji ku}ni ljubimci 09.15 Bratz 09.50 Bakugan 10.15 Beyblade 10.40 Virus Attack 10.50 Winx 11.55 Vijesti 12.00 Priya, serija 13.00 Kad li{}e pada, serija 15.00 Vijesti 16.00 Sport centar 16.05 Krv nije voda, serija 17.00 Dolina vukova, serija 18.00 Dolina sunca, serija 19.00 ATV vijesti 19.55 Priya, serija 21.00 Kursad`ije 22.00 Ve~ernje vijesti 22.30 Exkluziv 23.00 Nema povla~enja, nema predaje, film 00.30 Sport centar 00.35 Zauvijek susjedi, serija 01.00 No}ni program

Pri~a o struji

19.55 VIASAT HISTORY

08.30 Fudbal, KAN Ju`na Afrika, Al`ir Obala Slonova~e 10.00 Snuker, Berlin, Njema~ka, u`ivo 13.00 Fudbal, KAN Ju`na Afrika, Al`ir Obala Slonova~e 14.15 Snuker, Berlin, Njema~ka

EUROSPORT

06.15 Ko{arka, Eurocup 08.00 Snuker, London, UK, finale 10.00 Fudbal, KAN Ju`na Afrika, Al`ir Obala Slonova~e 11.30 Fudbal, KAN Ju`na Afrika, Togo - Tunis 12.45 GTA Race to Dubai 13.00 Snowboard 13.30 Snuker, Berlin, Njema~ka

EUROSPORT 2

Berlin, Njema~ka
19.15

Snowboard
18.00

15.00 Snuker, Berlin, Njema~ka, u`ivo 18.00 Fudbal, KAN Ju`na Afrika, Al`ir Obala Slonova~e 19.15 Snuker, Berlin, Njema~ka 20.00 Snuker, Berlin, Njema~ka, u`ivo 23.00 Poker 00.00 Rvanje, PRO 00.30 Rvanje, PRO

15.00 Fudbal, KAN Ju`na Afrika, Al`ir Obala Slonova~e 16.30 Fudbal, KAN Ju`na Afrika, Togo - Tunis 18.00 Snowboard 18.30 Ski skokovi, SK Vikersund, Norve{ka 20.00 Obaranje ruku 20.30 Kuglanje 21.30 STIHL timbersports 22.30 Street Work out 23.00 Hrvanje, PRO 00.30 Fudbal, Bundesliga

06.30 Euroleague Magazin 07.00 Pregled FA Cup 07.30 Pregled Championship 09.30 Holandski kup: PSV - Feyenoord 11.15 Premier League: Manchester United Southampton 13.00 Fudbal Copa del Sol: Stromsgodset Goteborg, direktno 15.00 NBA Live 15.15 Sportski vremeplov 15.20 Premier League golovi 16.00 Fudbal Copa del Sol: Shakhtar CSKA, direktno 18.00 Premier League Magazin 18.45 Euroleague: Zalgiris - Alba, direktno 20.45 Euroleague: Real Madrid CSKA, direktno 22.30 NBA Action 23.00 Pregled Premier League 00.00 Premier League News 00.15 Holandski kup: Vittese - Ajax 02.00 Svijet fudbala 02.30 Euroleague: Besiktas - Maccabi

SPORT KLUB

09.00 Ko{arka Endesa liga: Barcelona - Bilbao 11.00 Fudbal Francuska Liga: Nice - Bordeaux 13.00 Fudbal [panski Kup 15.00 Arsenal TV 18.00 Fudbal Italijanska liga: Chievo - Lazio 20.00 Ko{arka Aba liga: Radni~ki - Partizan 22.00 Fudbal [panski Kup: Polufinale 1 00.00 Poker Big Game 01.00 Hokej NHL: Pittsburgh New York Rangers prenos

ARENA SPORT 1

Chievo - Lazio
18.00

07.00 Fudbal Goalisimo: 08.00 Uefa - Great Matches Of European Football Ep 05 i 06 09.00 Ko{arka Endesa Liga: Barcelona Bilbao 11.00 Fudbal Francuska Liga: Nice - Bordeaux 13.00 Fudbal [panski Kup: Polufinale 2 15.00 Fudbal Klupske Tv Arsenal Tv 17.00 Uefa - Great Matches Of European Football Ep 07 i 08 18.00 Fudbal Italijanska Liga: Chievo - Lazio 20.00 Ko{arka Aba Liga: Radni~ki Partizan 22.00 Fudbal [panski Kup: Polufinale 1 00.00 Poker Big Game 6 Ep 35 01.00 Hokej NHL: Pittsburgh New York Rangers

ARENA SPORT 2

Monk

19.20 UNIVERSAL

Tijelo je dokaz
20.55 FOX LIFE

Transporter
20.55 FOX CRIME

Hanna

20.05 HBO

UNIVERSAL

06.20 Urgentni centar 08.20 Ubistva u Midsameru 10.20 Voker, teksa{ki rend`er 12.20 Kraljevski bolesnici 13.20 Monk 14.20 Voker, teksa{ki rend`er 16.20 Ubistva u Midsameru 18.20 Kraljevski bolesnici 19.20 Monk 20.20 Havaji 5-0 21.20 No} dama, igrani film 23.20 Superciklon, igrani film 01.20 Opasna tajna 02.20 Kraljevski bolesnici 03.20 Havaji 5-0 04.15 Urgentni centar

TV1000

06.00 Elmove avanture u zemlji gun|anja, igrani film 08.00 Praznici sa Ejpril, igrani film 09.50 Vojni~ine, igrani film 11.50 Amin, igrani film 14.10 Putovanje `ivota, igrani film 16.10 Slu~aj Farevel, igrani film 18.00 Miral, igrani film 20.00 Pono}ni ekspres, igrani film 22.00 Gospodar muha, igrani film 00.00 Sre}ne sise, igrani film 01.15 Nevaljale `enske, igrani film 02.30 Bez skrivene istine, igrani film

FOX LIFE

08.10 Mi i oni 08.40 Kako sam upoznao va{u majku 09.05 [tiklama do vrha 09.55 D`ordan 10.45 Ukrasi moj dom 11.10 Ludnica u Klivelendu 11.40 Brza italijanska kuhinja 11.50 Jednom davno 12.40 Seks i grad 13.30 Tori i Din: Vjen~anje iz bajke 14.20 Porodi~no blago D`ina Simonsa 15.10 Rajlijev @ivot 15.35 Houp i Fejt 16.30 Mi i oni 16.55 Kako sam upoznao va{u majku 17.20 @ivot u autu 17.45 Ukrasi moj dom 18.15 Ludnica u Klivelendu 18.45 Seks i grad 19.55 D`ordan 20.55 Tijelo je dokaz 21.50 D`ordan 22.45 [tiklama do vrha 23.40 Seks i grad

FOX CRIME

06.40 Novi stari slu~ajevi 07.35 Zlo~in 08.25 Pariski forenzi~ari 09.25 Kraljevi bjekstva 10.10 Policajci iz Detroita 11.00 Za{titnica svjedoka 11.50 Novi stari slu~ajevi 12.50 Zlo~in 13.40 Pariski forenzi~ari 14.35 Inspektor Kolijandro 16.30 Za{titnica svjedoka 17.25 Kraljevi bjekstva 18.15 Policajci iz Detroita 19.05 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere 19.55 Novi stari slu~ajevi 20.55 Transporter 21.55 Kraljevi bjekstva 22.55 Zlo~in 23.50 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere 00.40 Brojevi 01.25 Policajci iz Detroita 02.15 Kraljevi bjekstva 03.00 Bjekstvo iz zatvora

HBO

06.00 @ivot poslije `ivota, film 08.05 Charlie St. Cloud, film 09.45 [trumpfovi, film 11.25 Dvanaest mu{karaca za Bo`i}, film 12.50 Uti{ana pjesma: Pad afganistanske zvijezde, film 13.25 Prozirne la`i, film 14.55 Debela mama: kakav otac, takav sin, film 16.40 Obitelj skorojevi}a, film 18.15 Super 8, film 20.05 Hanna, film 21.55 Tata je snimao bezobrazne filmove, film 22.55 Br`i od pravde, film 00.30 To je rock'n'roll!, film 02.20 Cannery Row, film 04.20 Zlo~esta u~iteljica, film

CINESTAR

09.00 @ivot i smrt Petera Sellersafilm 11.14 Nothing too Good for a Cowboyfilm 12.49 Parker 13.00 Dan sudbinefilm 14.39 U dobru i u zlu-dok 14.59 Above & Beyondfilm 16.31 Prelomilo se u ~etrdesetimafilm 16.40 Posljednja bitka 17.00 Vojna zavjerafilm 18.34 Ivica i Marica: Lovci na vje{tice 18.42 Lincoln 19.01 Knjiga ljubavifilm Brown 20.29 Prelomilo se u ~etrdesetima 21.00 Dvorska urotafilm 23.16 Zero Dark Thirty 23.31 Peteov meteorfilm 01.15 Parker 01.30 Pri~a o Jacku i Rosefilm 03.19 Filmski noviteti

33

20.30 BHT 1

SERIJA

Petak
Operacija Pilot
Laura i Raffalo spu{taju se na aerodrom u Medellin. Ona ne zna {ta se desiti sa njenim sinom, koji je u rukama Trujillovih ljudi. Giulio, operater u policiji, uspijeva locirati njihov avion i spasila~ka ekipa odlazi na teren. Akcija je uspje{no izvr{ena i Laura se sretna vra}a ku}i sa sinom. Moli Raffaela da ne odlazi iz njenog `ivota, na {to on rado pristaje...

Pod sretnom zvijezdom
17.15 TV1/MRE@A

19. Adamu te{ko pada dru`enje s Enom na fakultetu. Ivo se kod Dine raspituje za Martu, ali mu ona ka`e kako je zauzeta. Marina prepri~ava Zlatku {to joj je sve za posao dogovorila Ena. Vedran se poku{ava ispri~ati Tonki i uvjeriti ju da ne konzumira drogu. Zora ka`e Egonu da se vra}a na fakultet kao prodekanica. Marina `eli da se Ena i Zlatko napokon upoznaju. Suzana je zabrinuta jer joj se Marta ne javlja na telefon. Kra{o prizna Martinu kako mu je Suzana lagala za posjet ginekologu...

Plava krv
21.35 FTV

Orhan i Serra su zapo~eli ljubavnu vezu. Dok oni u`ivaju u strasnim trenucima, princeza Rana zavr{ava u Hitnoj pomo}i zbog pre`ivljenog {oka. Ali je sve vrijeme od pomo}i Nisan. Orhan sti`e kasnije u bolnicu, ve} iziritiran stalnim Alijevim prisustvom. Selin obavje{tava Alija da ho}e da ide u Njema~ku, nadaju}i se da }e je on zaustaviti. Murat se zbli`ava sa Alijem i ponuka ga da otvori MSN da bi mogli chatati, {to ovaj spremno prihvata. Gune{ i Mehmet polako kora~aju putem zaljubljenih, dok Orhan prekida sa Serrom. Nisan `eli provjeriti za{to Serra ne}e vi{e da radi kod njih. Odlazi sa Orhanom njoj ku}i i uspijeva je uvjeriti da nastavi poduku njihovog sina jedinca. Jedan inspektor po~inje da istra`uje slu~aj ubistva Alijeve supruge, pretpostavljaju}i da }e se taj na}i u Alijevoj blizini. Selim Re{at prvi put svra}a u Mehmetov kafi}, ostaju}i i dalje pri tome da to nije primjereno mjesto za rad za njihovu porodicu...

07.00 Dobro jutro 08.00 Vijesti 08.15 Gorko-slatko, igrana serija, 35/228 (r) 08.45 Trolove bajke, animirana serija, 17/25 (r) 09.10 Robinja Isaura, igrana serija, 72/167 (r) 10.00 Vijesti 10.10 Obalska stra`a, igrana serija, 58/61 11.00 Popularna muzika stolje}a: Moderni pop, 8/8 (r) 12.00 Vijesti 12.15 Ekologika (r)

BHT 1

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 08.00 Vijesti Program za djecu 08.05 [ta ste danas uradili? 08.15 Poko, crtani film 08.30 Super {pijunke, crtani film 08.55 Pocoyo, crtani film 09.00 Grimove bajke: Ivica i Marica 09.25 Mia i ja, crtani film 09.50 ^arli ^aplin 10.00 Vijesti 10.05 Sve }e biti dobro, igrana serija, 14. ep. 11.00 Zauvijek susjedi, igrana serija 11.35 Crtana serija 12.00 Dnevnik 1 12.15 Plava krv, igrana

FTV

06.00 Info kanal 06.30 Jutarnji program 09.00 Vijesti 09.10 Su|enja u Hagu, pregled Mala TV 10.00 Bili jednom jedni istra`iva~i, crtana serija 10.35 Kvizolog, kviz za djecu (r) 11.25 Enciklopedija velikih li~nosti, obrazovni program 11.30 Ljetne ljubavi, omladinska serija

RTRS

FILM
FILM FILM FILM

John Q
23.50 NOVA

John Q, 2002. KRIMINALISTI^KI Re`ija: Nick Cassavetes Uloge: Denzel Washington, Robert Duvall, James Woods, Anne Heche, Eddie Griffin

Izvini na mom francuskom
22.55 BHT 1

Un chat un chat, 2009. KOMEDIJA Re`ija: Sophie Fillières Uloge: Chiara Mastroianni, Agathe Bonitzer, Malik ZidiMateo

Trolove bajke
08.45

Mia i ja
09.25

Li san, vjetar palate
12.15

Ljubav i kazna
17.50 FTV

34

D`em zaprosi Nadju. Biv{i zaru~nik Mehmet i dalje progoni Jasemin pa je ona uznemirena. ^i~ekina vatrena ljubav postaje veliki teret na Sava{evim le|ima. Jedna je Sava{eva rije~ dovoljna da Jaseminino srce posko~i... Ho}e li ^i~ek Sava{u priznati svoju ljubav?

12.45 Retrovizor, muzi~ki program 13.15 BH gastro kutak, kulinarski show 13.45 Tenis: Davis Cup 2013: Bosna i Hercegovina Luksemburg, prijenos 18.45 Business News 19.00 Dnevnik 19.35 Gorko-slatko, igrana serija, 36/228 20.00 Dizajn, dokumentarna serija, 4/4 20.30 Operacija "Pilot", igrana serija, 4/4 21.30 Dimenzija vi{e, program iz kulture 22.00 Dnevnik 22.25 Business News 22.30 Hronika regija: Krajina 22.55 Izvini na mom francuskom, igrani film 00.40 Dizajn, strana dokumentarna serija, 4/4 (r) 01.05 Pregled programa za subotu

13.45 14.30 14.50

15.20 15.30 16.00 17.00 17.25

19.30 20.10 21.05

21.35 22.30 23.00

00.00 01.40

03.10

serija, 4. ep. Sve }e biti dobro, igrana serija, 15. ep. Dnevnik D Dok. ~etvrtak: Haidlerov krug, dok. film Vijesti Zauvijek susjedi, igrana serija Bumerang, igrana serija Federacija danas Ljubav i kazna, igrana serija, 18. ep. Moj auto Stanje na putevima Finansijske novosti Dnevnik 2 TV Bingo Show, prijenos izval~enja Lud, zbunjen, normalan, igrana serija Plava krv, igrana serija, 5. ep. Dnevnik 3 No} Boksa: Felix Sturm - Sam Soliman, prenos Crni pas, ameri~ki igrani film Ljubav i kazna, igrana serija, 18. epizoda Bumerang, igrana serija

12.00 Dnevnik 1 12.15 Li san, vjetar palate, serija (r) 13.30 Muzi~ki program 14.00 Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika 14.10 Strasti, TV novela 15.00 U fokusu 16.00 Reporta`a 16.30 Srpska danas 17.15 Mu}ke, serija 18.00 Banjalu~ka panorama 18.35 Tv bingo 19.30 Dnevnik 2 Sport 20.10 Nekad bilo 21.15 Slatko od snova, film 22.55 Dnevnik 3 23.15 Sport 23.30 Zamjena, film 01.20 Nekad bilo (r) 02.20 Dnevnik 2 (r) 02.45 U fokusu (r) 03.35 Banjalu~ka panorama (r) 04.10 Slatko od snova, film (r) 05.45 Muzi~ki spotovi (r)

Célimene ima 35 godina. Spisateljica je, ali vi{e ne pi{e. Nema inspiracije. Vi{e joj se dopada kada je zovu Nathalie. Normalno. Njen sedmogodi{nji sin Adam primorava je da ostane ~vrsto na zemlji. Logi~no. Njen stan se adaptira, te Célimene, u me|uvremenu, `ivi kod majke. Te{ko. Anaïs ima 17 godina. Ona je mlada, posjeduje mladala~ku aroganciju. Slijedi Célimene, krade joj po{tu, ~eka je posvuda. Zabrinjavaju}e. Anaïs `eli uvjeriti Célimene da ba{ ona bude tema njenog narednog djela. Ni{ta ih ne spaja, ali ih ni{ta ni ne razdvaja, tvrdoglavost jedne se su~eljava sa zatvoreno{}u druge...

Crni pas
23.15 FTV

Black Dog, 1998. AKCIJA Re`ija: Kevin Hooks Uloge: Patrick Swayze, Randy Travis, Meat Loaf, Gabriel Casseus

Biv{i zatvorenik Jack Crews kre}e u posao prevoza oru`ja iz Atlante u New Jersey u starom kamionu. U po~etku ni ne zna {ta prevozi, a kad sazna, po~ne se susretati s nizom problema. Postane meta FBI, a promatraju ga i poslodavac i neuravnote`eni voza~ kamiona Red, koji mu na cesti po~inje namje{tati suparnike

Univerzalni vojnik
00.30 TV1

Universal Soldier, 1992. AKCIJA Re`ija: Roland Emmerich Uloge: Jean-Claude van Damme, Dolph Lundgarem, Ally Walker

Tokom Vijetnamskog rata, ameri~ki vojnik Luc Deveraux naleti na manijakalnog vojnika Andrewa Scotta, koji izgleda da provodi vlastiti genocid. Luc poku{ava stati na put pokolju, ali svoj hrabar ~in pla}a `ivotom. Vlada odlu~i zamrznuti njihova tijela, kao dio tajnog projekta o stvaranju univerzalnih borbenih robota. Mnogo godina kasnije, Luc je takore}i savr{eni robot-ubica, ali mu povremena sje}anja na prethodni `ivot ne daju mira...

1. februar 2013.
SERIJA

10.10 BHT 1

SERIJA

Obalska stra`a

Sulejman Veli~anstveni
20.00 OBN

Richard Lindberg je ubijen na svom brodu. Iako je sve izgledalo kao obi~na nezgoda, nakon detaljne istrage je utvr|eno da je rije~ o ubistvu. Mnogi su imali motiv, ali samo je jedan po~inilac. Ekipa Obalske stra`e poku{ava saznati ko je to.

60. Efsun je odbila poslu{ati Hurem i dovr{iti svoju misiju - ubiti princa Mustafu, dok ljubomorna Hatid`e iskali bijes na Ibrahim-pa{i jer osje}a da se njegova ljubav ugasila. Vjerska ekscelencija obavijesti svoje u~enike da je kucnuo ~as kada }e napokon stati Ibrahim-pa{i na put...

John Q. Archibald radi u tvornici i skrbi za svoju obitelj. Njegova `ena Denise i njihov sin Michael sve su mu na svijetu. No kada se Michael razboli i kada mu bude potrebno hitno presaditi srce, zahvat koji ne mo`e platiti i njegovo osiguranje ne `eli pokriti, on se odlu~i poduzeti sve {to mo`e da bi odr`ao sina na `ivotu. U o~ajni~kom poku{aju John Q. se zabarikadira u Hitnu slu`bu i uzima taoce...
FILM

Upoznajte Fockerove
01.30 PINK

Meet The Fockers, 2004. KOMEDIJA Re`ija: Jay Roach Uloge: Robert de Niro, Ben Stiller, Dustin Hoffman, Barbra Streisand

Nakon {to je mu{koj medicinskoj sestri Gregu Fockeru ipak dao dopu{tenje da mu o`eni k}er Pam, biv{i agent CIA Jack Byrnes `eli upoznati i Gregove roditelje pa zajedno sa suprugom Dinom putuje u Miami, gdje Fockeri `ive. Susret dviju obitelji potvr|uje ono {to je Jack slutio od samog po~etka, a to je da ih ne povezuje ama ba{ ni{ta, ali }e se ipak potruditi na}i zajedni~ki jezik, zbog sre}e svoje djece.
FILM

06.10 Predaj se srce, serija, 22/94 (r) 07.00 Promo 07.05 Tek ro|eni, serija, 14/26 08.05 Red magazin, showbiz magazin 08.35 Portreti nacija, historijski serijal, 14. ep. 09.00 Promo 09.05 Vjetar u le|a, serija, 38. ep. (r) 10.00 Promo 10.05 Pod sretnom zvijezdom, serija, 18/75 (r) 11.00 Bliznakinje, serija, 54. ep. (r) 12.00 Makeover - upoznaj novog sebe 12.15 Ja biram goste,

TV1

06.00 06.45 07.48 08.10

HAYAT

08.28 08.40

09.00

09.15 09.51 10.15 10.38

Priya, serija, 3. ep. Dolina vukova,1. ep. TV-izlog Take{ijev dvorac, zabavno-sportski TV-show Bumba, crtani film 19 i 20. ep. Moji d`epni ljubimci, crtani film, 23. ep. Moji d`epni ljubimci, crtani film, 24. ep. Bratz, crtani film, 39. i 40. ep. Pokemoni, crtani film, 9. ep. Beyblade, crtani film, 8. ep. Virus attack, crtani film, 12. ep.

06.00 Nasljednici, telenovela (r) 07.00 Udri mu{ki, jutarnji program 09.45 Ljubav, navika, panika, serija 10.15 Kuvanje i muvanje, emisija 11.00 Info top, vijesti 11.05 Vremenska prognoza 11.10 Balkanska posla, reality emisija 12.30 Brze pare, kviz 13.30 Nasljednici, telenovela 14.30 Sudnica,

PINK

06.00 Iron man, crtani film 06.20 Chaotic, crtani film 06.40 Wolverine i x-man, crtani film 07.00 Ma|ioni~ar, crtani film 07.25 Kornja~a Hero, crtani film 07.50 Bebe dinosauri, crtani film 08.00 Casper u {koli strave, crtani film 08.15 Princ iz Bel Aira, humor. serija (r) 08.45 Gorki `ivot, serija (r) 10.20 Stol za 4, kulinarski show (r) 10.55 Oluja u raju, sapunica 11.55 OBN Info 12.05 Ru`a vjetrova, sapunica (r) 13.00 Top shop

OBN

Junska no}
21.00

ZMBT 5
21.05

Ami G show
22.30

Red Carpet
22.30

Spaliti nakon ~itanja
22.40 MRE@A

14.00 14.05 15.00 15.05 16.00

Burn After Reading, 2008. KOMEDIJA Re`ija: Ethan Coen, Joel Coen Uloge: George Clooney, Frances Macdormand, Brad Pitt

Osbourne Cox je operativac CIA kojem ru`e ne cvjetaju ni u poslu ni u braku. Harry Pfarrer je pak policajac koji misli samo na sebe. On stalno vara `enu i to ~ak sa zakonitom suprugom upravo Osbournea Coxa. Kad Ozzya otpuste s posla, on odlu~i razotkriti dobro ~uvani svijet tajne obavje{tajne agencije o kojem zapravo i nema ba{ previ{e za re}i. No kada dokument dospije u krive ruke, one Harryeve ljubavnice Linde i njenog kolege Chada, koji }e stvar ponuditi ni vi{e ni manje nego Rusima, `ivot }e se svima dodatno zakomplicirati.
FILM

17.00 17.15

18.12 18.45 19.00 20.00 21.00 22.00 22.25 22.40 00.30

Zamjena
23.30 RTRS

The Changeling, 1980. HOROR Re`ija: Peter Medak Uloge: George C. Scott, Trish van Devere, Melvyn Douglas

Nakon saobra}ajne nesre}e u kojoj mu poginu `ena i k}erka, kompozitor John Russell shrvan tugom na nagovor prijatelja iznajmljuje staru ku}u. No John nije svjestan da nije sam u ku}i, naime ku}u dijeli sa duhom ubijenog djeteta... Po~inje mu se doga|ati niz misterioznih doga|aja koji su povezani sa pro{lo{}u ku}e i biv{im vlasnicima.

02.00 03.00

02.35

dijalo{ka emisija (r) Promo Predaj se srce, serija, 23/94 Promo Vjetar u le|a, serija, 39/65 Portreti nacija, historijski serijal, 15. ep. Vijesti u 17 Pod sretnom zvijezdom, serija, 19/75 Red magazin, showbiz magazin Makeover - upoznaj novog sebe Dnevnik TV1 Bliznakinje, serija, 55. ep. Junska no}, serija, 63/103 Ve~ernje vijesti Makeover - upoznaj novog sebe Spaliti nakon ~itanja, igrani film Univerzalni vojnik, igrani film Dnevnik TV1 (r) Red magazin, showbiz magazin (r) No}ni program

10.52 Winx, crtani film, 54. ep. 11.20 TV-izlog 11.45 Vijesti 11.58 Stanje na putevima 11.59 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Priya, 3. ep. 13.00 Kad li{}e pada, 117. ep. 14.30 TV-izlog 15.05 ZMBT profili 15.55 Sport centar 16.00 Krv nije voda, serijski program, 53. ep. 17.00 Take{ijev dvorac, zabavno-sportski TV-show 18.05 Tajna na{e kuhinje, zabavni program 19.00 Vijesti u 7, inf. program 20.00 Kolo sre}e 20.05 Priya, 4. ep. 21.05 ZMBT 5, show u`ivo 23.55 Sport centar 00.00 Tajna na{e kuhinje, zabavni program 00.40 Muzi~ki program 01.00 Astro Num Caffe, u`ivo Reprizni program Hayat TV-a 03.00 Vijesti u 7, inf. program 03.45 ZMBT 5, show

16.00 16.20 17.15 18.00

18.15

18.40 18.45 19.50

21.00

22.30

00.15

00.30

01.30

reality emisija Info top, vijesti Mala nevjesta, indijska serija (r) Simar, indijska serija Ful dobar sport, sportska emisija Info top, centralne vijesti Vremenska prognoza Preljubnici, reality emisija Mala nevjesta, indijska, serija Grand show, muzi~ki show Ami G show, talk show City Exclusive, showbiz emisija Sudnica, reality emisija (r) Upoznajte Fokerove, ameri~ki film

13.20 14.00 14.40 15.00 16.00

17.00 17.10 18.05 18.50 19.10 19.15 20.00

21.00 22.30 23.45 23.50

00.45 02.00 02.20 02.25 02.35 03.10 05.00

Nakusha, serija (r) Odba~ena, serija (r) Odba~ena, serija (r) Larin izbor, sapunica (r) Sulejman Veli~anstveni, turska serija (r) OBN Info TBA Ru`a vjetrova, hrvatska sapunica OBN Info OBN Sport In Magazin, show magazine Sulejman Veli~anstveni, turska serija Odba~ena, serija Red Carpet, zabavni program Vox populi Sulejman Veli~anstveni, turska serija (r) Odba~ena, serija (r) OBN Info (r) OBN Sport (r) Vox populi (r) In Magazin, show magazine (r) Liga prvaka ^uvari planete, dokumentarni program

35

Petak
TV SA
10.00 Pingu 10.05 Graditelj Bob 10.15 Barimba 10.25 Jednom davno 10.50 Pusti muziku 11.10 Sevdah 11.50 Sarajevo plus 13.00 Vijesti 13.10 TVSA dok. (r) 14.05 Legenda o Bruce Lee ju 16.00 Vijesti 16.05 Strasti, (r) 17.00 Dobre vibracije 18.15 Tarih 18.30 Dnevnik 19.00 Pingu 19.05 Graditelj Bob 19.15 Barimba 19.25 Jednom davno 20.00 Crveni orkestar 20.45 Tarih (r) 21.00 Vijesti 21.05 Obavezan smjer 22.00 Strasti, 23.00 Voice of America 23.15 Doma}i dok. pro. 00.00 Dje~ija soba, film

TV TK

11.00 Bliznakinje 12.00 Vijesti 12.05 Top shop 12.20 Glas Amerike 12.45 Top shop 13.00 Lavirint 14.00 End`i Bend`i 14.15 Vjerski pro. 14.45 Top shop 15.00 Vjetar u le|a 16.00 Dnevnik 1 16.20 Za svaku bolest trava raste 16.30 Ritam kantona 17.15 Pod sretnom zvijezdom 18.15 Sport vikend 19.00 Dnevnik 2 19.30 Za svaku bolest trava raste 20.00 Bliznakinje 21.00 Bingo show 22.15 Dnevnik 3 22.40 Spaliti nakon ~itanja, film 00.30 Pod sretnom zvijezdom 01.30 Glas Amerike

MRE@A

09.05 Vjetar u le|a, igrana serija, ep. 38 (r) 10.05 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, ep. 18/75 (r) 11.00 Bliznakinje, igrana serija, ep. 54 (r) 15.05 Vjetar u le|a, igrana serija, ep. 39/65 17.15 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, ep. 19/75 20.00 Bliznakinje, igrana serija, ep. 55 22.40 Spaliti nakon ~itanja, igrani film

TV MOSTAR

09.05 Vjetar u le|a, igrana serija, ep. 38 (r) 10.05 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, ep. 18/75 (r) 11.00 Bliznakinje, igrana serija, ep. 54 (r) 15.05 Vjetar u le|a, igrana serija, ep. 39/65 17.15 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, ep. 19/75 20.00 Bliznakinje, igrana serija, ep. 55 22.40 Spaliti nakon ~itanja, igrani film

TV ZENICA

09.00 Jutarnje vijesti 09.05 Zenica danas 09.30 Glas Amerike 10.00 Pod sretnom zvijezdom 11.00 Bliznakinje 12.00 Iz dana u dan 12.05 Igrana serija 13.00 Vijesti 13.05 Opaka priroda sa Dejvom 14.00 Iz dana u dan 14.05 O tome se govori 15.00 Vijesti 15.05 Vjetar u le|a 16.05 Popodne s vama 17.00 Iz dana u dan 17.15 Pod sretnom zvijezdom 18.17 Dje~iji pro. 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki pro. 20.00 Blizankinje 21.02 Zakupljen termin: Joys Meyer 21.30 Sfera 22.40 Iigrani film 00.30 VOA

TV KAKANJ

08.00 Sevdah i vrijeme 08.30 Ma~ak Mika 09.00 Zorro 09.10 Vjerski pro. 09.30 Mala d`amija u Preriji 10.00 Ludo srce 11.00 Velike misterije 12.00 Mala d`amija u Preriji 12.30 Do`ivotna kazna 13.10 Ni{ta nije slu~ajno 14.00 Pritisak, film 15.30 Ma~ak Mika 16.00 Ludo srce 17.00 Flash vijesti 17.05 Puls 18.00 Ja sam tvoja sudbina 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik 20.00 Vijesti IC 20.20 Hutba 21.00 Put istine 22.00 Ja sam tvoja sudbina 23.00 Glas Amerike 23.30 Do`ivotna kazna

07.00 Dobro jutro, Hrvatska 07.05 Vijesti 10.00 Amerika: Pogled odozgo, dok. serija 10.55 Vijesti iz kulture (r) 11.05 Live Here Buy This, dok. serija 11.31 Live Here Buy This, dok. serija 12.00 Dnevnik 1 12.15 Sport 12.18 Vrijeme 12.20 TV Kalendar (r) 12.35 Prkosna ljubav,

HRT 1

06.15 Prkosna ljubav, serija 07.00 Mala TV: TV vrti}: Policajac Tugomir Fleks: Nestala sjena, crtani film Baltazar: O mi{u i satovima, crtani film 07.30 Vesele trojke, crtana serija 07.55 Teletubbies, animirana serija

HRT 2

06.50 07.15 07.40 07.55 08.55 09.10 10.10 11.05 11.20 11.50 12.40 13.40

NOVA

AL JAZEERA B.
07.30 Rijekama ka zapadu, dok. program 08.30 Kontekst, talk-show 09.00 Evropski san, dok. program 09.30 Arapi kri{}ani, dok. program 10.30 Kontekst, talk-show 11.00 AJE program 14.00 Pri~e sa Istoka Tajland: Cijena zravlja, dok. program 14.30 Balkan bluz, III dio 15.00 Moj `ivot, dok. program 15.30 Kontekst, talk-show 16.00 Vijesti 17.00 Afrika pod istragom, dok. program 17.30 Kontekst, talk-show 18.00 Vijesti 19.05 Arapi kri{}ani, dok. program 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Kontekst, talk-show 22.00 Vijesti 23.05 Kontekst, talk-show 23.30 Pri~e sa Istoka Tajland: Cijena zdravlja, dok. program

Pinky i Mozgalo Speed Racer TV izlog Suze Bospora, serija TV izlog Kako vrijeme prolazi, serija (r) Walker, teksa{ki rend`er, serija (r) TV izlog Ninja ratnici, serija (r) In magazin (r) Larin izbor, serija (r) Sila, serija (r)

08.00 08.15 09.00 09.05 09.45 10.00 10.05 10.35 11.00 11.05 11.25 12.00 12.30 13.00 13.45 14.00 14.30 16.00 16.45 17.00 17.20 17.45 18.25 18.45 19.00 19.30 20.05 20.50 22.00 23.00 23.33 23.40 23.55

RTS

Po~ivali u miru
21.15

Baltazar
07.00

Zauvijek susjedi
16.30

13.30 14.20 14.29 14.35 15.05 15.40 16.45 17.40 17.45 18.20 18.50 19.05 19.10 19.30 19.59 20.06 20.08 20.09 20.10 21.15 22.20 22.40 22.48 22.51 22.53 23.00 23.10 00.55 02.45 04.35 05.20

36

serija Dr. Oz, talk-show Vijesti uz hrvatski znakovni jezik Vrijeme sutra Drugo mi{ljenje Znanstvena petica Inspektor Vinko, dramska serija Hrvatska u`ivo HAK - promet info Na{i i Va{i 2, humoristi~na serija Iza ekrana manjinski MOZAIK Najava programa Tema dana Dnevnik Sport Vrijeme Ve~eras... ZABA - 90 sekundi Hit show Po~ivali u miru, serija Dnevnik 3 Vijesti iz kulture Sport Vrijeme sutra HAK - promet info Eurojackpot Filmski maraton, petak 1.film Filmski maraton, petak 2. film Filmski maraton, petak 3.film Dr. Oz, talk-show (r) Reprizni program

08.20 @ivot s Derekom 3, serija za djecu 08.45 Roman Mysteries 1, serija za djecu i mlade 09.10 [kolski sat Puni krug 10.00 Dolina sunca, serija (r) 10.45 Reprizni program (r) 11.40 Strani igrani film - hit (r) 13.15 Briljanteen 14.00 Tenis, Davis cup: Italija - Hrvatska, prijenos 18.55 Ve~eras 19.00 Napomena: Hokej, EBEL liga: Medve{~ak - ?, prijenos 21.30 Knjiga ili `ivot 21.55 Opera box 22.30 Majstorski ciklusi HRT-a 23.35 Colpo di fumine, mini-serija 01.15 Retrovizor: Dr. House 7, serija 02.00 Retrovizor: Ludi od ljubavi 1, serija 02.45 Retrovizor: Seks i grad 3, humoristi~na serija 03.15 No}ni glazbeni program

15.00 Walker, teksa{ki rend`er, serija 16.00 Ninja ratnici, serija 16.30 Zauvijek susjedi, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 In magazin 18.05 Kako vrijeme prolazi, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Lud, zbunjen, normalan, serija 50, 21.25 Nepomirljivi, film 23.50 John Q, igrani film 02.05 Striptiz igrani film (r) 04.00 Ezo TV, tarot show

Jutarnji dnevnik Jutarnji program Vijesti Ro|aci, serija (r) Gastronomad (r) Vijesti Razglednica, dok. pro. Na skriveno te vodim mjesto Vijesti Slagalica, kviz (r) Bogovazdizno srpsko pojanje, (r) Dnevnik Matematika u srcu 3 Magazin Srbija na vezi (r) Avantura, (r) Svijet zdravlja @ivot i standardi (r) Bolji `ivot, serija (r) Gastronomad (r) Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre, info Beogradska hronika Slagalica, kviz Nova zanimanja Srbija na vezi Dnevnik Bolji `ivot, serija (r) Neka pjesma ka`e Trista trinaesta Oko, info TV minijature (r) Evronet, dok. pro. Dnevnik Dokumentarni pro.

06.30 Jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Dokumentarni serijal bbc 10.00 Dnevnik u 10,00 10.15 Muzika 10.30 Znam da zna{, kviz 11.00 Vijesti 11.05 Dok. emisija 11.35 Muzika 12.00 Vijesti 12.05 Obrazovna emisija 12.35 Muzika 13.00 Vijesti 13.05 Dok. emisija 13.35 Muzika 14.00 Vijesti 14.05 Obrazovna emisija 14.35 Muzika 15.00 Lajmet 15.10 Dnevnik na gestovnom jeziku 15.30 Dnevnik 1 15.45 Sat tv 16.00 Dok. emisija 16.30 Obrazovni program 17.00 Crna Gora, u`ivo 18.00 Vijesti 18.05 Sat tv 18.55 Znam da zna{, kviz 19.30 Dnevnik 2 20.10 Robin Hud, serija 21.30 Obrazovna emisija 22.00 Dnevnik 3 22.30 Argument 23.00 Sav taj sport 23.30 Muzika 00.00 Vijesti

RTCG

DISCOVERY

06.25 Trgovci automobilima, 2. ep.07.15 Ameri~ki ~operi 08.10 Prljavi poslovi 09.05 Opasan lov 09.55 Pre`ivljavanje 10.50 Kako to rade? 11.15 Kako se pravi? 11.40 Vrhunsko graditeljstvo 12.35 Peta brzina, 2. ep.13.30 Trgovci automobilima 14.25 Ameri~ki ~operi 15.20 Razotkrivanje mitova 16.15 Prljavi poslovi 17.10 Opasan lov 18.05 Pre`ivljavanje: Kompilacija najboljeg 2 19.00 Kako se pravi?, 2. ep.20.00 Najte`i poslovi na svijetu: Klovn na rodeu 21.00 Superljudi Stena Lija, 2. ep.23.00 Istraga zlo~ina, 2. ep.

N. GEOGRAPHIC

08.00 Iznutra: Drugi svjetski rat 08.55 Nacisti~ko podzemlje 09.50 Gra|evinska zona 10.15 Sekunde do katastrofe 10.45 Ratovi helikoptera 11.40 Nisam znao da... 12.35 Igra bespilotnih letjelica 13.30 Lov na lovce 14.25 Berlinski `eljezni~ki terminal 14.50 Pakao u Gvadalahari 15.30 Dosijei tajne slu`be 16.25 Megafabrike 17.20 Avionske nesre}e 18.15 [umski uljez 19.10 Iznutra: Drugi svjetski rat 20.05 Nacisti~ko podzemlje 21.00 Hitlerov tajni napad na Ameriku 21.55 Hitlerov arhitekta 22.50 Istra`ivanje avio nesre}a 23.45 Hitlerov tajni napad na Ameriku

VIASAT HISTORY

08.00 Drugi svjetski rat u boji 09.00 Ko si zapravo ti? 10.05 Mao - kineska pri~a 11.10 Djeca Staljingrada 11.40 Giganti gotike pogled u nebo 12.40 U potrazi za Hajdnom 13.40 Rim nije izgra|en za jedan dan 14.40 Tajm tim godina XI 15.40 Ko si zapravo ti? 16.50 Tajm tim godina XII 17.50 Rim nije izgra|en za jedan dan 18.50 Farma iz rata 20.00 Lovci na mitove 21.00 Tajna nestalog {pijunskog aviona 22.00 Drugi svjetski rat u boji 23.00 Tajm tim godina XII 00.00 Tajm tim godina XI 01.00 Rim nije izgra|en za jedan dan

ANIMAL PLANET

09.05 Ta prelijepa Afrika 10.00 Policija za `ivotinje 10.55 Spasilac iz divljine 11.20 Spa{avanje divljih `ivotinja 11.50 U posjeti `ivotinjama 12.45 Policija za `ivotinje 13.40 Ta prelijepa Afrika 14.35 @ivotinjska boji{ta 15.00 Upoznajte divljinu 15.30 Sve o ma~kama 16.25 Planeta beba 17.20 Nevaljali ljubimci 18.15 @ivot majmuna 18.40 Veterinar sa pla`e Bondaj 19.10 Spasilac iz divljine 19.35 @ivotinjska boji{ta 20.05 Ta prelijepa Afrika 21.00 Kako izbje}i i pre`ivjeti napad ajkule 21.55 Ratovi insekata 22.50 Policija za `ivotinje 23.45 Mjesto zlo~ina nad `ivotinjama

1. februar 2013.
TV VOGO[]A
08.30 Sedam dana u Maglaju 09.00 Istina 09.30 Dom2 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 Glas Amerike (r) 11.00 Vije}nici su pitali, odgovorite 11.20 Snimak sjednice 13.00 Sedam dana u Maglaju 13.40 Istina 14.20 Dom2 15.00 Tvoja sam sudbina 16.00 Otvoreni pro. 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS Music 19.30 I.R.I.B. 20.00 Sedam dana u Maglaju 20.30 Hronika Jablanice 21.00 Tvoja sam sudbina 21.50 Ba{tine 22.30 Vogo{}anska hronika (r) 23.00 Glas Amerike 23.30 Otvoreni pro.

TV USK

08.05 Velikani na{e pro{lost 09.05 Vjetar u le|a 10.00 Vijesti 10.05 Od deset do dvanaest 12.00 Vijesti 12.09 U fokusu 14.30 Vijesti 14.35 Istina 15.05 Vjetar u le|a 16.00 Kad priroda uzvrati udarac 17.00 Muzi~ki tv poster 17.16 Pod sretnom zvijezdom, serija 18.15 Ba{tina, dok. program 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 1 19.39 Muzi~ki program 20.05 Bliznakinje, serija 21.00 Sestre Eliot, serija 21.50 @ene, ljudi, ostali, serija 22.20 Dnevnik 2 22.40 Igrani film

TV SLON

16.02 Vijesti 16.10 Ko zna, zna 16.40 TV Liberty 17.17 "Mala {kola saobra}aja 17.20 Meridijanima 18.00 Crno i bijelo 18.15 Vremenska prognoza 18.20 "Mala {kola saobra}aja" 18.30 Aforizmi 18.33 Teletrgovina... 19.00 SMS Muzi~ki Salto 19.30 Sanjalica 19.33 "Mala {kola saobra}aja 19.35 Teletrgovina... 19.52 "Mala {kola saobra}aja 20.00 Kviz Extra 20.30 "Pitajte, tra`imo odgovore" 20.55 Tri u jedan 21.10 Capri 22.05 Extra jukebox time 23.00 Slon extra Info

TV BN

06.30 Jutarnji program 08.30 Igrana serija 10.00 Novosti 10.05 Film 12.00 Novosti u podne 12.15 Puls 14.00 Novosti 14.05 Zabranjena ljubav, serija (r) 15.00 Larin izbor, serija (r) 16.00 Dnevnik 1 16.20 Ru`a vjetrova, serija (r) 17.10 Ru`a vjetrova, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Larin izbor, serija 18.30 Ru`a vjetrova, serija 19.30 Dnevnik 2 20.15 Serija 21.00 Cirilica 22.30 Dnevnik 3 23.00 Loto 23.10 Zabranjena ljubav, serija 23.55 Koliba straha 2, film 01.30 Zvezdano nebo

ATV

Najte`i poslovi na svijetu
20.00 DISCOVERY

07.30 Dolina sunca 08.55 Vijesti 09.00 Moji ku}ni ljubimci 09.15 Bratz 09.50 Bakugan 10.15 Beyblade 10.40 Virus Attack 10.50 Winx 11.55 Vijesti 12.00 Priya 13.00 Kad li{}e pada 15.00 Vijesti 16.00 Sport centar 16.05 Krv nije voda, serija 17.00 Dolina vukova, serija 18.00 Dolina sunca, serija 19.00 ATV vijesti 20.05 Priya, serija 21.00 Ve~e sa Ivanom Ivanovi}em 22.30 Ve~ernje vijesti 23.00 Exkluziv 23.30 Rane 16+, film 01.30 Zauvijek susjedi, serija 02.00 No}ni program

DOK. DOK. SERIJA SERIJA SERIJA SERIJA

Ratovi insekata
21.55 ANIMAL PLANET

08.30 Sanke, SK Oberhof, Njema~ka 09.00 Sanke, SK Winterberg, Njema~ka 09.30 Fudbal, KAN Ju`na Afrika, Togo - Tunis 10.30 Snuker, Berlin, Njema~ka 11.15 Cross-country skijanje, SK Sochi, Rusija, u`ivo 13.00 Fudbal, KAN Ju`na Afrika, Al`ir Obala Slonova~e 14.00 Snuker, Berlin, Njema~ka 15.00 Snuker, Berlin, Njema~ka, u`ivo 18.00 Ski-skokovi, SK Harrachov, ^e{ka, u`ivo 19.00 Cross-country skijanje, SK Sochi, Rusija 19.45 Snuker, Berlin, Njema~ka 20.30 Snuker, Berlin, Njema~ka, u`ivo 23.45 GTA Race to Dubai 00.00 Sanke 00.45 Ski-skokovi, SK Harrachov, ^e{ka

EUROSPORT

04.30 Ski-skokovi, SK Vikersund, Norve{ka 06.00 Snuker, Berlin, Njema~ka 08.00 Fudbal, KAN Ju`na Afrika, Al`ir Obala Slonova~e 09.45 Fudbal, KAN Ju`na Afrika, Togo - Tunis 11.30 Snuker, London, UK, finale 13.00 Ski-skokovi, SK Vikersund, Norve{ka 14.00 Fudbal, KAN Ju`na Afrika, Etiopija Nigerija 15.15 Fudbal, KAN Ju`na Afrika, Maroko Ju`na Afrika 16.30 Cross-country skijanje, SK Sochi, Rusija 18.00 Fudbal, 2. Bundesliga, u`ivo 20.00 Fudbal, Bundesliga, najava kola 20.30 Fudbal, Bundesliga, u`ivo, Werder Bremen Hannover 96 22.30 Ski-skokovi, SK Vikersund, Norve{ka 00.00 Cross-country skijanje, SK Sochi, Rusija 01.00 Snuker, Berlin

EUROSPORT 2

06.00 Premier League: Norwich Tottenham 09.30 Euroleague: Barcelona Montepaschi 11.30 Premier League Magazin 12.00 Na dana{nji dan 12.15 NBA Action 12.45 NBA Live 13.00 Davis Cup: Switzerland Czech, direktno 19.00 Pregled Premier League 20.00 Premier League News 20.15 NBA Live 20.20 Svijet fudbala 21.00 Euroleague: Panathinaikos Bamberg, direktno 22.45 Najava [panske lige 23.15 Najava Premier League 23.45 Euroleague: Unicaja - Efes 01.30 Fudbal Copa del Sol: Olimpija Rosenborg 03.15 Euroleague: Caja Laboral Khimki 05.00 TWS

SPORT KLUB

09.00 Ko{arka Aba liga: [iroki - Cibona 11.00 Fudbal Gr~ka liga: Atromitos Panathinaiskos 13.00 Fudbal, Brazislka Paulista: Mirassol Corinthinas 15.00 Fudbal [pancki kup: Polufinale 2

ARENA SPORT 1

Toulouse - PSG
20.30

18.00 Ko{arka, Srpska liga prenos 20.30 Fudbal, Francuska liga: Toulouse - PSG, prenos 22.30 Fudbal [panski kup: Highlights 23.00 Ameri~ki Fudbal NFL: Game Day 00.00 Poker Big Game 6 01.00 Hokej NHL: Philadelphia Washington, prenos

07.00 ESPN Documentary: Four Days In October 08.00 Uefa - Great Matches Of European Football Ep 07 i 08 09.00 Ko{arka Aba Liga: Siroki - Cibona 11.00 Fudbal Gr~ka Liga: Atromitos Panathinaiskos 13.00 Fudbal Brazislka Paulista: Mirassol Corinthinas 15.00 Fudbal [panski Kup: Polufinale 2 17.00 UEFA - Great Matches Of European Football Ep 09 i 10 18.00 Ko{arka Srpska Liga: 20.00 Fudbal Francuska Liga: Preview 20.30 Fudbal Francuska Liga: Toulouse - PSG 22.30 Fudbal [panski Kup: Highlights 23.00 Ameri~ki Fudbal NFL: Game Day 23.30 NFL: Extra 23.45 Endesa Liga: Highlights

ARENA SPORT 2

Ubistva u Midsommeru
16.20 UNIVERSAL

Kugar Taun
18.30 FOX LIFE

Bostonski advokati

20.55 FOX CRIME

Prosvjetljenje
20.05 HBO

UNIVERSAL

08.20 Ubistva u Midsommeru, serija 10.20 Voker, teksa{ki rend`er 12.20 Kraljevski bolesnici, serija 13.20 Monk, serija 14.20 Voker, teksa{ki rend`er 16.20 Ubistva u Midsommeru, serija 18.20 Kraljevski bolesnici, serija 19.20 Monk, serija 20.20 Havaji 5-0 21.20 Bra}a i sestre, serija 23.20 Skandal 01.20 Opasna tajna 02.20 Kraljevski bolesnici, serija 03.20 Havaji 5-0 04.15 Urgentni centar, serija

TV1000

08.00 Putovanje `ivota, igrani film 10.00 Korak ispred, igrani film 12.00 Slu~aj Farevel, igrani film 14.00 [kolski dani, igrani film 16.00 Sokolovi, igrani film 18.00 Pono}ni ekspres, igrani film 20.00 Pirana 2: mrestili{te, igrani film 22.00 Drumska kafana, igrani film 00.00 Same djevojke, igrani film 01.15 Sretne cice, igrani film 02.30 O~arana, igrani film

FOX LIFE

08.15 Mi i oni 08.45 Kako sam upoznao va{u majku 09.10 [tiklama do vrha 10.00 D`ordan 10.50 Ukrasi moj dom 11.20 Ludnica u Klivlendu 11.45 Brza italijanska kuhinja 11.55 Tijelo je dokaz 12.45 D`ordan 13.35 Tori i Din: Vjen~anje iz bajki 14.25 Porodi~no blago D`ina Simonsa 15.20 Rajlov `ivot 15.45 Houp i Fejt 16.35 Mi i oni 17.05 Kako sam upoznao va{u majku 17.30 @ivot u autu 17.55 Ukrasi moj dom 18.30 Kugar Taun 19.00 Seks i grad 20.00 D`ordan 20.55 Projekat modne piste 21.50 Majke plesa~ica 22.45 [tiklama do vrha 23.40 Seks i grad

FOX CRIME

06.40 Novi stari slu~ajevi 07.35 Zlo~in 08.25 Pariski forenzi~ari 09.20 Kraljevi bjekstva 10.10 Policajci iz Detroita 11.00 Za{titnica svjedoka 11.45 Novi stari slu~ajevi 12.45 Zlo~in 13.35 Pariski forenzi~ari 14.35 Kraljevi bjekstva 15.30 Transporter 16.30 Za{titnica svjedoka 17.15 Kraljevi bjekstva 18.05 Policajci iz Detroita 19.00 Red i Zakon: Zlo~ina~ke namjere 19.50 Smrt u raju 20.55 Bostonski advokati 21.55 Pariski forenzi~ari 22.55 Zlo~in 23.45 Red i Zakon: Zlo~ina~ke namjere

HBO

06.00 Superman 4, film 07.25 Dje~ak koji je bio car, film 08.55 Mala velika liga, film 10.50 Planet majmuna: Postanak, film 12.35 Titeuf, film 14.00 Pravi ~elik, film 16.05 Moja ljubavna pjesma, film 17.45 Filmovi i zvijezde V, ep. 5, serija 18.10 Thor, film 20.05 Prosvjetljenje II, serija 20.35 Djevojke II, ep. 3, serija 21.05 Protuudar II, ep. 7, serija 21.50 Svr{etak parade, ep. 4, serija 22.50 Stvar, film 00.30 Zajedno je previ{e, film 02.05 Ubojica s interneta, film 03.30 Ljubav Jessice Stein, film 05.05 Ludosti na Facebooku, film

CINESTAR

09.00 Pri~a o Jacku i Rose, igrani film 10.54 Prelomilo se u ~etrdesetima, igrani film 11.02 Filmske vijesti 11.15 Peteov meteor, igrani film 13.14 Dvorska urota, igrani film 15.34 Filmske vijesti 15.45 @eljezni grad, igrani film 17.30 Laurin osmijeh, igrani film 19.10 Topla tijela 19.29 Isteklo, igrani film 21.20 Filmske vijesti 21.30 Sahara, igrani film 23.36 Ivica i Marica: Lovci na vje{tice 23.44 Filmske vijesti 00.00 Metak sudbine, igrani film 01.45 Huligani, igrani film 03.32 Filmski noviteti

37

ENIGMATIKA

SEDMI^NI HOROSKOP
20. mart - 19. april 19. april - 21. maj 21. maj - 21. juni 21. juni - 22. juli

Potrebni su vam mudrost i strpljenje prije nego {to predstavite poslovne planove pred saradnicima. Ne mo`ete da ignori{ete ne~iji uticaj ili zahtjeve, bez obzira na druga~ije stavove o zajedni~kim interesima. Potrudite se da bolje prilagodite pona{anje u ljubavnom odnosu. Mudro sa~ekajte da partner prvi progovori i da vam povjeri svoje dileme.

Razli~iti stavovi ili druga~ija poslovna orijentacija u odnosu sa saradnicima djeluje kao ote`avaju}i faktor i to se odra`ava na zajedni~ke dogovore i rezultate. Potrebni su vam bolji uslovi kako biste ostvarili ciljeve. Djelujete zabrinuto u ljubavnom odnosu. Iznenadne promjene u partnerovom pona{anju u vama pobu|uju i dodatnu sumnju.

Poslovna strategija koju provodite donosi samo djelimi~ne rezultate, {to vam ne uliva naro~ito samopouzdanje pred saradnicima. Potrudite se da budite dovoljno promi{ljeni pred osobom koja mo`e da vas okarakteri{e na pogre{an na~in. Imate potrebu da promijenite ustaljeni ritual u partnerskom odnosu ili da uti~ete na tok doga|aja.

U susretu sa saradnicima provijava zajedni~ko nepovjerenje ili pritajeni sukobi zbog razli~itih poslovnih interesa. Neko vas indirektno sputava da ostvarite namjere, zbog toga trpite izvjesnu nepravdu ili gubitak. Potreban vam je neko da vas emotivno inspiri{e i oraspolo`i. Od voljene osobe o~ekujete vi{e pa`nje i nje`nosti nego {to dobijate.

22. juli - 23. august

23. august - 22. septembar

22. septembar - 23. oktobar

23. oktobar - 22. novembar

Zadovoljni ste zbog novih informacija koje kru`e na poslovnoj sceni, prepoznajete mogu}i dobitak ili potencijalni uspjeh. Stalo vam je da djelujete ubjedljivo pred saradnicima koji sumnjaju u va{e profesionalne sposobnosti. Osje}ate novi emotivni uzlet i `elite da ostvarite namjere, bez obzira na povremeno nerazumijevanje okoline.

U skladu sa perfekcionisti~kim zahtjevima djelujete zabrinuto zbog ne~ijih komentara, ali prvi utisak umije lako da zavara. Potrebno je da se vje{to prilagodite na razli~ite uslove poslovanja i da ostanete dosljedni u namjerama. Ponekad razli~ita vi|enja stvari mogu da uslove ljubavni razlaz, ali i da stvore novu priliku za emotivno zbli`avanje.

Nove informacije i doga|aji na poslovnoj sceni potvr|uju sva va{a ambiciozna o~ekivanja. Djelujete vrlo zahtjevno i spremni ste da preuzmete vode}u ulogu pred saradnicima. U posljednje vrijeme vodite aktivan dru{tveni `ivot i rado se pojavljujete na javnim mjestima. Pri`eljkujete nove ili neobi~ne emotivne kontakte na razli~itim stranama.

Ponekad treba prihvatiti te`e okolnosti, kako biste eliminisali mogu}nost ucjenjivanja ili poslovne kontakte koji ne zadovoljavaju va{e osnovne kriterijume. U ljubavnom odnosu poku{avate pravilno da sagledate razli~ite aspekte partnerovog pona{anja, nema potrebe da reagujete na osnovu prvog impulsa, ve} sa~ekajte da se sti{aju strasti.

22. novembar - 21. decembar

21. decembar - 20. januar

20. januar - 18. februar

18. februar - 20. mart

38

Prihvatili ste dodatne obaveze i aktivnu ulogu u novim doga|ajima na poslovnoj sceni. Potrebno je da se pravilno informi{ete prije nego {to jasno defini{ete poslovne interese. Ponekad vam nedostaju strpljenje i odre|eni diplomatski maniri. Zaboravite na la`ne obzire ili na strogi glas razuma u ljubavnom `ivotu i slijedite osje}anja.

Stalo vam je da se informi{ete o novim doga|ajima na poslovnoj sceni i da uti ~e te na ne ~i je mi {ljen je. Me|utim, taktika na kojoj insistirate ne donosi pozitivne rezultate. Suvi{e je rano da donosite ocjenu o pona{anju bliske osobe ili zaklju~ak o stvarima koje nisu po va{oj volji. Ne dopada vam se saznanje da neko drugi bira ili odlu~uje u va{e ime.

Udru`ite poslovne interese sa provjerenim timom koji obe}ava uspje{nu saradnju. Zbog emotivne nesigurnosti povremeno imate potrebu da provjeravate partnera. Poku{avate da utvrdite sve sli~nosti koje postoje u emotivnom privla~enju i razlike koje vas udaljavaju. Va`no je da zajedni~ki odgovorite na sve ljubavne dileme.

Uz svu a`urnost i odgovornost koju izra`avate, ne mo`ete u potpunosti da udovoljite svim saradnicima. Neko vas nagovara da nastavite sa zapo~etim poslovima i da se ne obazirete na popratne komentare. ^ini vam se da prolazite kroz novi ljubavni suton. Nedostaju vam ve}i izlivi emocija i strasti u ljubavnom odnosu.