P. 1
Projektovanje u Pejzaznoj Arhitekturi Skripta

Projektovanje u Pejzaznoj Arhitekturi Skripta

|Views: 729|Likes:
Published by Jovica Sjeničić

More info:

Published by: Jovica Sjeničić on Jul 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/06/2014

pdf

text

original

Planiranje sistema zelenila 1. Faktori koji utiču na stvaranje sistema zelenih površina su prir,antropog,soc-ekon.

Danas se pod razv.gradova podrazum rekonstrukc postojeć urb.celina.Problem je urb.nasleđe koje se zadrž i uklapa u novoprojekt. rešenje.Optimalni uslovi stanovanja,odmora,sporta,društvenog I kulturnog života jedino su ostvarivi u novoplaniranim gradovima I naseljima.Dodir s prirodom obezbeđuje zdravije I udobnije stanovanje.Stanovanje-stan,kuća+okolni prostor.Radi odmor su isprepleteni I povezani. Životna sredina nije statična već dinamičan sistem u kome su svi odnosi I pojave povezani u jedinstven proces. Komponente živ.sred su neodvojiveintegrisane.Voda, vazduh,zemljište,sunce su skup baznih elemenata ekosistema.Međusobna zavisnost je osnov vrednovanja prostora u cilju određivanja njegovog karaktera i upotrebne vrednosti. Dejstvo na čoveka posredno i neposredno je višestruko kompleksno. Čovek kao deo kompleksnog sistema podnosi promene u sistemu.Tako ga treba zadovoljiti u istorijskom,ekološkom,funkcionalnom i estetskom smislu. Prirodni faktori su ekološka osnova sist.zelenila i bitno utiču na karakter i raspored zel.površ. i odr njegovo strukturno i kompoziciono rešenje. *geografski činioci - geog.položaj,elem reljefa, ekspozicija, nagib,plastika terena *geologija-sastav zemljišta,rudna nalazišta,nosivost tla *pedologija-karakter i sastav površ sloja *hidrografija-stanje podzemnih i nadzemnih voda *klima-T,padavine,vlažnost vazduha,oblačnost,magla,osunčanost,vetrovi *vegetacija-prirodne zajednice i vešt.podignute populacije,potencijalna vegetacija i tipovi staništa Antropogeni i socijalno-ekonomski faktori su u jednoj grupi jer su uslovljeni čovekovom delatnošću *kategorija,veličina i funkcionalni tip naselja *fizička struktura naselja *istorijski razvoj *stepen urbanizacije *stepen zagađenosti *postojeće zel.površine *društvene potrebe *životni standard društva *vlasništvo zemlje Socijalni odnosi i ritam njihovih promena opredeljuje karakteristike gradova Vladajući društv.-ekonomski odnosi opredeljuju ukupnu org.prostora i namenu zemljišta. otuđenost gradskog stanovništva

pokretljivost-novi odnosi i kontakti pešačke zone 2. Prirodni faktori, kao bitan uslov pri organizaciji sistema zelenila *geografski činioci - geog.položaj,elem reljefa, ekspozicija, nagib,plastika terena *geologija-sastav zemljišta,rudna nalazišta,nosivost tla *pedologija-karakter i sastav površ sloja *hidrografija-stanje podzemnih i nadzemnih voda *klima-T,padavine,vlažnost vazduha,oblačnost,magla,osunčanost,vetrovi *vegetacija-prirodne zajednice i vešt.podignute populacije,potencijalna vegetacija i tipovi staništa GEOGRAFSKI-geog.širina dovodi do stvaranja različitih mikroklimatskih uslova ali se isti razlikuju na istim geog.širinama zavisno od ostalih prirod.faktora(osunčanost,padavine) KONFIGURACIJA TERENA-reljef određuje fizički razvoj naselja .Njegovon analizom se ukazuje na izbor lokacija za stanove,zel.površ,vidikovce Pokrenut reljef ≠ nizija raznolikost funkcionalnih struktura grada. utiče na –položaj vodenih površina i tokova organizaciju vegetacije mikroklimu naselja Kao ekološki faktor i na tip staništa Istaknuti oblici terena jaruge,nasipi,klizišta,uvale-pod zelenilo stene,pećine,vrtače-posebno istaći KLIMA -zoniranje gradske teritorije -tip gradnje -izbor građ.materijala -optimalne sanitarno-higijenske uslove -karakter ozelenjavanja -izbor biljnih vrsta -način održavanja zelenila Razlikuje se u izgrađenim i neizgrađenim delovima.Poseban uticaj:reljef,voda,šuma... Tempeartura vazduha zavisi od *prirodnih uslova(nadm.visina,geog.širina,reljef,ekspozicija,sastav atmosf) *veštački stvorenih uslova(stepen izgrađenosti,način grupisanja zgrada,prisustvo zelenih površina) -apsorbovanje i refleksija

-konvektivno kretanje vazduha -vrste različite krupnoće listova -veličina zelenog masiva Insolacija Radijacioni režim i insolacija utiču na *orijentacija objekta *lokacija za naselje *principi ozelenjavanja *senka Vetar(vazdušna strujanja) Bitno za lociranje i planiranje naselja i pojedinih elemenata zelenila.Važno: pravac i jačina dominantnih vetrova+lokacija/položaj industrije Dejstvo vetra *pozitivno(provetravanje,rashlađivanje) *negativno(snaga) Vetrozaštitni pojasevi upravno na pravac dominantnog vetra Kretanje vazduha od zel.površ. ka izgrađenim površ. Pažnja u načinu raspoređ objekata koso ili upravno Padavine i vlažnost vazduha Važno za projekte gradske kanalizacije,odvodnjavanje,snabdevanje vodom,rekreaciju,poljoprivreda,promet na rekama,turizam,regulacija reka,održavanje zel.površina. -god.kol.padavin -raspor.pad. po mesec.(vegetacioni period)*tip staništa*izbor vrst žbnj i drvća -kol.i duž. snega -pojava i trajanj magle Vlaž zavisi od:*pokrivač.tla,blizine vod i šum*reljfa*nadm.vis*T*intenz.isparavnja Međsbni utic klim i zel.površ. Praviln raspoređ zel.pov. poboljšav mikroklim.uslove i to posebno ako su povez u jedinstven sistemod praviln izabranih vrsta.Bitna je veličina masiva,gustina zasada,vrsta drveća. Geologija-o nastanku geol.slojeva, o njihovoj stabilnosti i moguć.za gradnju ili podizanj.zel.pov’na. Nosivost zemlj.-visina izgradnje,mala nosivost-podizanj zelenila,sportski tereni,glinovita zemlj-klizišta. Pedologija-zemlj je kompon.život.sredine.Urbanizac,industrijalizac smanjuju zemljišni fond i to kako na P-ni tako i u funkcionalnosti.Izbor bilj. vrstazemlj.uslovi.Agrotehničk.mere-drenaža+humus,struktura ali to je opravdano samo za manje zel.površ.Nepovoljni za vegetac. su nasipi(heterog.sastava,siromaš hranljivim mat.) i zaslanj.zemljišta. Hidrografija-voda za snabdevanje grada za piće,za odmor i rekreac. Gradovi osnivani na obalama pa je na njima sva industr i saobrać a trebalo bi da su tu

i tip staništa i potencijalnu vegetac.širenje grada na slobodne i rubne zone.18.16-17v.sistemu(rad.//Moskv-sl.st.strujanja ka gradu i bliži kontakt grada sa vodom.stanovanje. Razvoj sistema zelenila kroz istorijsku retrospekciju *atrijumska i peristilska dvorišta Grčke i Rima *manastirski vrtovi i parkovi oko zamkova-sr.*Pariz-uništeno 15.zgrada. stanovn.Vitruvi (arhit. strateški . u gradu.i izgradnja gradova.Ovu zonu treba povezati sa centrom-da se grad otvori prema reci-vazduš.uslovi. van njih netaknuta priroda *mali br. Kapitlzm.uklapanje šume okolo +Renesansa: *urbanizam-detalj.odnosa sistema zelenila i razl. 3. Vremenom vrtove guta stamb.vek p.gradnja.Ona određ. +Grčka .centar) .a oko centragrada uzoni 3milje ostaci tadašnjeg pošumljavnja-Hajdpark. *izbor mesta i prirod.uticaj gradskog života na zdravlje ljudi +Rim .predela u gradsku sredinu.revoluc.locirana šetališta.vek *bogati geometrijski parkovi *pejzažni parkovi-Engleska +Mesopotamija 3.*zbijena gradnja unutar zidina.površ su faktori poboljšanja mikroklim i zemljišta.elemenata.i 4.Treba je potencirati zbog prostornog i estetskog efekta.-odnos izgrađ..v-veličina gradova. i neizgrađ. a prvi put u grčkoj i rimu . Sistem zelenila kao elemenat funkcionalno-prostorne organizacije naselja *Funkc-prostorna orgnzcija.kanali.zel.Hipokrat (lekar): *negativ.pri izgradnjibulevari.Veće vod.F-ional. Vegetacija-poboljšanje mikrokl (sastav i čistoća vazduha.faktori +Srednji vek: *fortifikacija(zidovi.Bilj pokrivač je osetljiv na promenu vod i vazd režima.nasipi).uzajamna veza grada i okoline.): *planir. površina 50:50.zona grada Stanovanje. Povezanost neprekidnost zelenila! Odnos sistema zelenila premaFunkc.P-na +Kasni feudlzm-vrtovi pri dvorovima i posedima bogataša. +Indust. +Utopizam(tomas mor)-optimal.estaetska izražajnost).//Pariz-17.saobrać+gradsk.n. rad.870ha šume.U kompozic vrtova jedan je od najbogatijih prirod. *klimat.Postojeća vegetacija se uvek čuva a u nju uklapa novoprojektov zelenilo.saobraćaj.gradova i smešta ih u okvir zelenila.v.://Lond-Elizbta ukida izgrad.stamb.gradova i sist.e.Javniog karakt.uređ.pojas šuma koji je delom korišć.sist..degradirano 4. *strukrno-funkcnlni model zelenila Zahtevaju istraž.kao bulevari.zelenila tj.odmor. oblik i način života.velič.ko parz-što je orijentisalo gradnju i uvođenje prirod.redukcija buke.

zel.zel.*jako veliki(180-200hilj).naruš.st.grada.fakt.pojasevi.*veliki(75hilj-).standrd.naselja predstavlja komplex prostorno povezanih gradskih i prigrad.i br.sr.kao osnova za budući sis. to su:*kategorija naselja.*povezuje(ravnomerno i neprekidno)prostorno i organizaciono u jedinstveni sistem.odnosi ukup.*otkrivanje mogućnosti za njihovo prostorno i fnkc.+otuđenostpokretljivostpešačke zone.*istor.makrostrukture.P.organizc.razvoj.gust.komunal.naselja. svih kategroija sa odrđ.a preko prigradsk.*Ind-sanitarzašt. 7.zel=razl.*živtn.i kvaltt)*stvara i neguje u okviru kompleexnog zel.funkcionlne zone u jedinstv.st%teritor(ind.zel.unutargradskih i vangradskih parkova i vrtova za dnevni i sedmič.kateg.zone otežavaju postavljanje sist.*vlasništvo zemlje.određ.živ.P.skladišta.*odmarališta-okolina sportskih objkta.funkcnlni.:*Optimalna sr-nova .Čine je arhit.Rekonstrukc-zaštićenost ovih zona +Postojeće zel.sr-nastaju se.a koje su po principu ravnomernosti i neprekidnsti povezane međusobno ali i sa gradsk. i velikivel.živ.strukt.//Način izgradnje.pov.zel.potrebe.*bude skladan sa prirod.živ:sr(ekolšku. Uticaj socijalno-ekonomskih faktora pri formiranju sistema zelenila Ovi FAKTORI spadaju u istu gr.P naselja(bugari).veza sa prirod.karakt.sa antrpg.jer su uslovljeni čovek.predela.*stvara optim. +Kategorije naselja-kvantit.*odgovara savremenim svetskim normama(količ.zel.starih delova grada/podizanju novih.a u celini formirju zel.P:*stanje postoj.*društv.prostora i namena zemljšta.kompozic.normativi se povećavaju zavisno od štetnosti).*poljop.*step. 6.tip aslj.P//Indstrija.*administrativna+klimatska mesta i letovališta.sve zel.Prema velič.zel-ostvaruje vezu naselja i okoline.zel.*kultrprosvet.pod uticajem čovekove sr.delove.koje se nalaze ne terit.st.celinu.za gradnju.P-za rekonstrkc.*mali(10-30hlj)//Jako.i namenom.Prethodno se obavi vrednovanje i analizapojed.///gradski sis.P i mogućnost njihove rekonstr.//socijalni odnos i ritam njihovih promenakarakteristike gradova//vladajući društv-ekon. +Fizička stukt.kateg.delatnost.zel-predst.obj.i prirodni ambijent.Ptamo gde je nepovolj.5.*Namena-*razdvaja grads.objedinjuje razl.*stepen urbanzcje.*sr(20-75).i saobrć)zel.zel.lociranje zel.spratnosttip sist.društv.*admintrgovačka-ozeleniti centr.odmor.parametri i struktura.*fizič.funkc.društva.zel.nslj.:*indstrska.sr.i estetsku).v.*postojeće zel.Sist.faktrima. Razvoj sistema zelenila kroz istorijsku retrospekciju = 3.naselja-izgrađeni grdski ambijent koncipiran kao živ.povezivanje sa novim elem.parkšumama(rusi) *sist.infra stu.rekultivacije. Pojam i razvoj sistema zelenila *sist.zagađ.P.delatnošću.P.sr. +Ugrož.u odnosu na postojeće zahteve u novoj koncepciji. +Funkcnilni tip naselja-prema prirod.eko.zel.

-povećanje br.f&f) Aerozagađ-smanjen zel.zel~10-15min hoda/1h vožnje).Gasovi motor.Oštećuju zemlj iskl.-pojas zel.turizam.*Komunal.problem i protivrečan zadatak-iskorišć.sport.koncepc.smrtnost.zemljišta i šumsk.ribolov.HgA.Korodir.rada i narušava zdravlje.zagađ.turizam.sa drug.zasada.prir. Buka-s razvojem motorizacije.Povećava krvni prit.i intelektualna.(200-500m-potpono apsrb.ozon.i psihu premor.*Korišćenjempogorš.sr gust(7-8.klim. Zagađ.Step.sr Zaštita-sprečavanje zagađ.nervoz.*šetnja.resur destrukcija//Hemija u polj. Autosaobraćaj olakšava to kretanje st.blokov.Uztiče na centr.ind.đubr.ekološ.-okolne šume u park šume. *Svakodnevni odmor-radna sposobnostslobodno vreme~4h(ženama je iskidano i retko kad se može racio.Racional.i plodnost.P-ski kopovi.min.2.P izolovana od buke.voz.eleni zasadi kao zaštita:*dir-upijaju zvučne talase i *indir-ne proizvoditi štet.otpadne i podzemne=zagađenje-posebno opasno jer su izvor pitke vode. Ka rekreat.vrednosti.*zel.neprijatelji.P za odmor(plaže. Šumska .Proporcionalno širini pojasa:1. +Dinamika društvenih potreba-Odmor je osnovna potreba u živ.brži puls i disanje.kamp.zaslanjivanje.//Sprečavanjeorganizovano uklanj.zvuke///*Efekat zaštite-zavisi od gust.nekval.obj.satvrste u pojasu.nerv.P-vegetacija!.Degradac.a neprečišćene.putovanja.*udalje.2)oblik izvora(način rasprost)i karakt.plivanje.i dubine zasada.iscrp.park-šume) *Sedmični odmor-najvažnija zdravstveno-higijenska kategorija2slobodna dana krajem nedelje.pri istovrem.sis.od stana.hobi.zelenila:1)lokacija izvora buke lokac.*pešačka dostupnost(prim.i kvant.vode.širina i struktura zel.Prodor kroz zemlj.resur(zemlje.ošteć.odražava se na:*porast atm.prirod. sve više vikend naselja.vremena:-proširiti gradske zel.vode.čoveka i stalno se povećava kval.oštećenje rastinja.socijal.Cl.pojasa.smanjuje prodkut.HF.guma.razaranje građ.tj.atmnormativi sa korekc.resur. masovno kretanje st.najotr:SO2.koriste se biološkiprirod.eroz.3.mat.masiva. Lokacija ind.spomenke.1013dB).veći%CO2.kval.trajna degrad.*izvor zagađlokac.fakt-pogubno.zemlj-gube svoj prvobit.Oštećuje se tkanina.min.*hem.poljop.učešće u društvenom životu.pestic.funkcionisanja ekološ.razvoja-optimizacija uzajamnog delovanja društva i prirode.Pb.korišć.održavanju kvaliteta pirod.zona.kombin.pa taloženje.i degrad.emitovanja(konstrukc i vrste) Zagađenje voda-veće potreb.tamne fasade zgrada.drveće)*Buka-sis.zemljišta za polj.i nauč-tehničk. oslobađ.*Rast zagađ.koefc.*Slož.mesta stanovanja.Povećana oboljenja.između zel.//Povećanje slob.(40m-17-23dB).zagađenostisanitr-zašt.Za bilj.šiblje.otpada.atm.satava i rasporeda biljka.//Bitno:*atraktivnos rekre.buku od magistr-upiju 26%74%odbiju i razensu)sitnolisno(bliže izvoru) i spratnost(trava.maje opasni pestic.//Rekultivac-ponovno uspost.boje se razlažu.otpadaka.pokrvač-veća potrošnja O2.Exploat.Čovekova delatnost-fizič.atm.P.za vodomveće iskorišćenje-ispuštanje u vodotoke.centrima van grada.herbcda.karakter.iskoristiti):*bliz.sis.koža.razdražlj.

komplexa u neposrednoj okolini grada. -težnju za formiranjem vikend zona i kuća za odmor. -nepravilna lokacija ind..spomen. gradski centar „Funkcionalni sistem“ RAD . *Godišnji odmor-duži boravak na jednom mestu.P ind. a ima odraz na model sistema zelenila.P i optimalno planiranje njihove prostorne organizacije.zona ili preduzeća budu uključene u sistem zelenila naselja.mat. *veze aktivnosti-u okviru odmora uslovljavaju teritorijalni raspored i f-onalnu organizaciju objekata za odmor – povezujći sa elementima sistema zelenila. -proširivanje turističkih kapaciteta i njihove atraktivnosti. Izraženo u m2. rad. *vlasništvo zemlje-je soc-ekonomski faktorsistem zelen. -odsustvo sanitarno-zaštitnih zona *Poboljšanje sanitarno-higijenskih uslova komplexom urbanističkih. povećava se kreativna sposobnost čoveka. U blizini samo slične ind.*nacionalizovano zemljište omogućuje lakše izdvajanje neophodnih P za posizanje parkova. tehničkih i biotehničkih mera. -zone za rad treba da budu odvojene od zona stanovanja – zaštitnim zonama ili pojasevima. koje odgovaraju određenim normativnim zahtevima u zavisnosti od karaktera proizvodnje i stepena štetnosti.Zahteva se otkrivanje novih resursa. -teritorije za potrebe taloženja otpada..standard društva određuje mogućnost za realizaciju sist. Rekreativne mogužćnosti sistema zelenila izražene su kroz pokazatelj zadovoljenosti određenom količinom javnih zel. Narasle potrebe se izražavaju kvantitativno i kvalitativno.mikroklima(komfor) t=17°-22°C -Dužina i raznovrsnost-vikend odmora određeni su slobodnim vremenom.zel.negativan uticaj radne zone: -produkcija štetne mat. -grupianje ind. *životni standard društva-je bitan soc-ekon. Širina zaštitne zone 50-100m (7-8km Severin?). *šrivatno-ogromne razlike u opremljenosti kvartova bogatih i siromašnih 8. tehnološko.preduzeća i rastojanje između njih. novih područja za rekreaciju. Njihova koncepcija i uređenje zavise od karaktera proizvodnog procesa. *socijalni aspekt-zbog rekreacije u prirodnoj sr.zahtevi: -zel. Obnavljaju se čovekove fizičke i psihičke snage. -nesavršena tehnologija za prečišćavanje štet. Lociranje . Materij. rekonstrukciju postojećih zel.P sa prirodno formiranom sredinom. saobra}aj. -urbanističke mere-zelene zaštitne zone i pojasevi. +Koncepcija sistema zelenila . a rešavaju se pri planiranju i izgradnji novih objekata. poboljšava zdravstveno stanje. To su sredstva koje društvo može da izdvoji za potrebe ozelenjavanja i uređenje slobodnog prostora.faktor koji određuje interes i mogućnosti društva. Odnos sistema zelenila prema pojedinim podsistemima: stanovanje.sr. odmor. Neophodne su zaštitne zone. -uređenje istorijskih i dr. materijalnom osnovom i karakterom prebivališta -Organizacija-vikend odmora se svodi na: -težnju za odmorom u prir.P/stan. Zahteva veća proširenja javnih zel.

više slobodnog vremena . . Sistem zelenila se određuje u zavisnosti od karaktera i veličine grada. Bolje izolovanje pešaka od kolskog saobraćaja. *zahtevi i potrebe stanovništva u odnosu na karakter zanimanja.Zelenilo: štiti stambeni blok od buke i vetra.industrijska zona. Važan je izbor vrsta drveća. prilazi dečijim igralištima i mirnim odomorima – ne smeju se ukrštati sa kolovozima. -odvajanje pešačkih zona i ulica od brzih saobraćajnica .Porast standarda . -pešački prostori. -lokaciji stambene zone u odnosu na strukturu naselja. GRADSKI CENTAR . vlaknasta leteća semena) .udobnost. *prirodne. Efikasnost zaštitnog pojasa zavisi od pravilnog izbora biljnih vrsta (otpornost na zagađenje zemljišta i vazduha). lokalnih klimatskih i sanitarnih uslova i blizine odmarališta (manji grad 10-12% stanovnika koristi odmor. zaobilazi vredne teritorije. dečije ustanove i igrališta. Neke vrste imaju negativan uticaj na proizvodni proces (obilan cvetni prah. bolji mikroklimat ulice. garaža. Podizanje drvoreda i zaštitnih zelenih traka između kolovoza i trotoara. -izolacija gradskog parka od stambene zone. -prirodnoklimat.. masiva. Stvara povoljni radijacioni režim. *stanovništvo talno i povremeno. veći grad 30%) stalni broj stanovnika+pridošlo stanovništvo Potrebni podaci: *veličina i karakter razvoja grada u odnosu na susedne. znamenitosti.zavisi od karaktera proizvodnje i proporcionalno raste sa stepenom štetnosti industrije. Sva industrija se koncenttriše na jednom mestu .).stanovnika i njegove prigradske zone... -izgradnjom saobraćajnice uništavaju se zelene zone// *uslovi* sistema zelenila na nivou generalnog plana: -ukupna saobraćajna šema ne sme da ometa jedinstvo sistema zelenila (bez presecanja. Funkcionalni zahtev: -optimalni mikroklimatski uslovi. br. -povezivanje stambenih objekata pešačkim zelenim zonama sa dečijim ustanovama (obdaništima i školama) pešački saobraćaj . da stvori mikroklimatske i sanitarno-higijenske uslove// *konflikti* zelenilo . olakšava zoniranje površine. -presecanje zelenih zona.*izolacija* pešačkog kretanja i okoline stambene zone od nepovoljnog uticaja buke i automobilskog zagađenja.5h) Duži odmor: u okviru uže i šire prigradske zone.saobraćaj: -povezanost i neprekidnost. ali nikako(!) objekte za odmor. lepši izgled uličnih prostora. skladišta. -ako u sistemu zelenila izostaje blokovski prak. ODMOR . potrebama i mentalitetu stanovnika. pojedinačna stabla. -stvaranje mirnijih i intimnijih kutaka. STANOVANJE . Vodi se računa o: -navikama. *raspored mesta za odmor prema prirodnom karakteru (u odnosu na vreme potrebno za dolazak 1-1.funkcija mu je organizovanje društvenog životastanovništva gde će se ostvariti kulturne potrebe i različiti socijalni kontakti.izvan zona stanovanja. Uslovima naselja.depoa. -prisustvo vrednih grupa drveća. +Stepen ozelenjenosti . stadione.. SAOBRAĆAJNI SISTEM .organizacija masovnog odmora (dužeg ili kraćeg) gradskog stanovništva.u preciznoj industriji. -raščlanjivanje slobodnih prostora.. istorijske i umetničke i dr. zdravstvene ustanove. kompenzuje se rejonskim ili drugim zelenim površinama.

organizaciji prilaza trgovačkim objektima i obezbeđivanje mikroklimatskih uslova. 2.odvajanje centra od drugih funkcionalnih zona. a povezuje se i sa zelenim zasadima u rubnoj zoni grada (park-šume. Otvoreni prostori .Ostvaruju trgovačke funkcije i snabdevanje stanovnika.. Za odmor i neformalne socijalne kontakte !fenološke pojave drveća i šiblja! 1.prijatan i lak pristup ovim objektimatakođe i kao mesta odmora *trgovačke zone . *kulturno-prosvetna zona . a mana-prostorna nepovezanost umanjuje bioklimatsku funkcionalnost. Vašington). Poboljšava mikroklimatske uslove u gradovima sa jakim vazdušnim strujanjima (2-3pojasa zavisno od jačine i pravca vetra). Keln). Mesta za kraći odmor uz vodene površine i druge dekorativne elemente i opremu. Tipovi sistema zelenila Najčešća klasifikacija: Prstenasti (pojasni) od17v. Funkcije ovih sistema: 1.gradova-Boston.otvoreni prostori sa pešačkim promenadama. preko raznih kategorija zelenih površina dolazi do samog centra grada. 3. Najpotpuniji je jer . Može biti uspešan u malim gradovima u kojima se ne predviđa industrija. potreba za njim 3. zaštitni pojasevi). karakter kompozicije i struktura zasada naglašavaju značaj gradskog centra. drvoredi) sa parkovima i zaštitnim pojasevima. zahtevi zelenila .zadovolj. Zelenilo se prostire do samog centra grada u vidu širokih klinova.Radijal-provetravanje. stilska usaglašenost i maksimalno opterećenje.Mozaični-ravnomerno. obezbeđenost njime 4. Prednost-kratak radijus opsluživanja. Antropogeni faktori u organizaciji sistema zelenila = 7.// Linijski (trakasti) -u naseljima sa geometrijskim rešenjem ulične mreže (SAD-veliki br. Čak i različite funkcionalne zone centra se razlikuju po specifičnosti načina ozelenjavanja.Prsten-zaštita od vetra.//Mozaični („zelene fleke“) slobodno rasprostranjene zelene površine po celoj teritoriji naselja. zelenilo 9.-zidine zamenjuju zeleni pojasevi (Ring-Beč. Kružni bulevar-Pariz.2/2 19v. Ravnomerno raspoređeno zelenilo po svim delovima grada. Obezbeđuje najbolju prirodnu ventilaciju grada. „funkcionalni sistem“ 2.// Radijalni (klinasti) -nastao u gradovima gde su bitni fizičkogeografski uslovi (nor. gde čist vazduh iz rubnih zona. široko rasprostranjeno u SAD.potčinjeno zel. Uticaj socijalnoekonomskih faktora pri formiranju sistema zelenila 10. Koncentrični zeleni pojasevi opasuju grad u jednom ili više pojaseva.odmora.// Kombinovani -Rešava sve probleme povezuje ravnomerno raspoređene zel P stambenih blokova. negativni uticaji 5. Zeleni klinovi često prate vodene tokove (tim je još bolje provetravanje naselja). bez obzira na mogućnost poboljšanja mikroklime.19v.u Eur. zelenim koridorima (bulevari.rečne doline)koji su uticali na strukturu naselja pa i na sistem zelenila. ne obezbeđuje potrebnu količinu zelenih površina.

Zelenilo preovlađuje iz vrtova. Sadovi . kupatila na rekama. Brnjačka. Elementi vrta: nastrešnice sa lozom. dvorce i letnjikovce sa vrtovima (lekovito bilje. i drugi gradovi ovim putem.P .. šume. Kovilj. 11. Javno zelenilo samo pored važnih objekata (groblja i obale). a ne druge gradove Turska dominacija .).Dinastija Nemanjića gradi manastire.čine osnove sistema zelenila. stolom. Savu. Dvorski park . povrtnjaci. tesnu vezu sa prigradskom zelenom zonom. Poneki skver.predlog da se ti delovi pošume vegetacijom koja dobro uspeva na vlažnom tlu. Očuvati konture starog Beograda. Gradski park . Zeleni pojas oko grada i unutrašnje zelenilo alejama povezano sa zelenim pojasom. livade. Izvan zidina ostaju voćnjaci.// Spotr i rekreacija. soliterno visoko drvo.skupo zemljište. Emilijan Josimović . Zelenilu se ne daje značaj . Nepovoljno locirane zel.14v-jak uticaj vizantije . Sanacija priobalnog dela . 19v. Stvara neprekidan sistem.Topčider (tramvaj od Teraziija). groblja.Mali prostor.minimalni sanitarno-higijenski doprinos Projektovanje i rekonstrukcija zelenih površina .ruši se ograda  Pionirski. „Teferiči“-izletišta van grada vrlo atraktivna. Slike. ikone (predstave iz raja. despot Stefan Visoki . Srem. Stihija izgradnje objekata  javne zel. uništava se sve tursko.-1804. Ideje se postepenorealizuju. blaža klima sa hladovinom vile „Vinogradi“.Josimovića i razvoj zelenila u Srbiji Srenjevekovna Srpska država . Javni objekti su okruženi zelenilom.kulminacija države 1402. sa vrtno-arhit. Železnička u Manjež 1926.Nastavak podizanja parkova. *Studentski trg 1928. Banje i banjski parkovi (Sokobanja. sa posebnim osvrtom na rad E. Razvoj sistema zelenila u Jugoslaviji.prelomi turskih šančeva. mesta za odmor i meditaciju. preuređen.između tvrđave i varoši. Dominira „Domaći vrt“ . ostrva. Košutnjak (1903. Podižu se drvoredi.obezbeđuje poboljšanje klimatskih i higijenskih uslova i ponovo opslužuje stanovnike mestima za blisku rekreaciju.ograđen visoki zidom . obala. idealni predeli) .teoretičar urbanista (1876) „Regulacioni plan Beograda“ predlog za sistem zelenila BGD-a. Uzidani gradski centar. Obnovljena srpska država ..intiman prostor.propast carstva uređuje Beograd. Banat. Pijace se pretvaraju u park/skver. Cvetne leje u centralnom delu (oivičene belim oblutkom). Vrt se otvara prema ulici i susedu i postaje mesto okupljanja. industrija  vrtovi samo kod bogatih Vreme i posle II svetskog rata . Planiranje naselja u ortogonalnom sistemu.P.1521. AR.) lovište Obrenovića Između dva svetska rata . klupom.završene terase za šetališta i sport sa vizurama na Dunav.. izletišta (brda pod voćnjacima i vinogradima) Beograd . drvored ispred javnog objekta su.totalna rekonstrukcija. kresana živica na ulazu. Gradski parkovi . *Kalemegdan završen 1925.-1427.-1927. Promena u orijentalnom stilu. elementima).-1929.

P. glavna osa potčinjeno potrebama arhitektonske kompozicije. Reljef je najstabilnija komponenta (pozitivnih oblika-uzvišenja. vodeći računa o estetskim i funkcionalnim zahtevima objekta.*određivanje vizuelnih veza unutar teritorije i izvan.mali.izabrati najpogodnije sa najživopisnijim pogledom. Konfiguracija terena diktira obradu teritorija za zel.//2 varijante kompozicionog rešenja.vetrozaštitni nasipi (povećan komfor) i vodozaštitni. -zatvoreni i poluotvoreni masivi.dekorativno uramljivanje. zemljište. *funkcionalni komunikacije (horizontalna i vertikalna povezivanja).locirani u brdovitim područjima.// -Tačke za posmatranje .depresije manjih dimenzija. dečije parkove . zaštita od sunca  ovo se obično radi za memorijalne parkove. -slobodna . Prostor je ograničen padinama koje određuju pravac ose. vidikovci. Analizira se za vel. Ovim se rešavaju zadaci: *estetski . Efekat dominiranja ravnice.12. -zakloni. Reljef utiče na klimu: -cirkulac. horizontalne površine.t°režim.prolazi po nižim kotama. *Na padinama . *terasiranje: -ivice terasa su tačke (najatraktivnije sagledavanje pejzaža). *Na jaružastoj teritoriji (jaruge i uvale) . *Na degradiranim teritorijama (iskop rude. Poljana sa elementima mikroreljefa oivičena obodno. Ekološka i prostorna svojstva diktiraju određeni prilaz u oceni teritorije sa etapama:*izdvajanje teritorijalnih jedinica. zanemarljiv pad (Versaj): -vizure na sve strane. vedro i svečano raspoloženje. Ekspozicija i nagib utiču na raspodelu sunčeve radijacije. Dobija se: Statički karakter.potčinjeno mogućnostima teritorije. -orijentacija vizura i staza.zel. deponija.*poseban je izbor kriterijuma. *tehnički . To opredljuje načine korišćenja. Trasiranje puteva  spoljne vizure *U brdskim dolinama . majdan. duž reka i velikih vodenih površina . -Komponovati prednji plan .vazd.način plastičnog oblikovanja reljefa putem veštačkog stvaranja njegovih oblika.narušene).kreativnih rešenja. Kompozicioni razvoj: *odozgo naniže ka padini: -vršni deo se sagledava ododzdo.brežuljci . Kompozicija: -centralna . Ovim se određuje i zemljište i vegetacija. -Glavni prostorni element naglasiti sa ostalim. -povezivanje staza stepenicama *Na brdima (brežuljcima) . -drvenaste vrste za akcente. Negativan oblik .karakter korišćenja u prošlosti. Korišćenje prirodnih elemenata u pejzažnoj kompoziciji – reljef Prostorna struktura vrtno-parkovskog pejzaža izražava sintezu fizičkih i prostornih kvaliteta njegovih kompozicionih elemenata.centralna tačka je na vrhu ili u vršnom delu brda. amfiteatri.jako izdužena podužna osa .negativnihudubljenja i neutralan-5-7%). Treba znati vrste degradacije i tehnološke potrebe rekultivacije.masa. a vizure odozgo (široki ugao sagledanja). -skulpturalni reljef.a i za male zbog event. Pozitivan .vidikovci i amfiteatri Geoplastika . Vizuelne veze po podužnoj osi i po poprčnim osama otvora.izduženo sa obalom (Kalemegdan). -izolacija.jako izražena. zemljokopi) specifičnost .P(nepogodne.vodene P. mir i monumentalnost. *Ravnica u prvom planu ističe u pozadini glavni prostorni element. Parkovi (podela prema preovlađujućim oblicima reljefa): *Na ravnom reljefu . -putevi trasirani po terasama i slobodno duž padine (vsmenjuju se unutrašnje i spoljne vizure). vode.

stvaranje potoka. pretvaraju se u stepeništa . Vodeno stepenište . Obodom vodenih P ograničavaju i zatvaraju prostor.ne trasirati blizu obale i na istom rastojanju od vode. lociraju se paralelno sa obalonom linijom  lepeza perspektiva sa vidikovca ili mosta. prisustvo lonijskih kompozicionih elemenata . povećavaju rok korišćenja vodene P.13. ostrva i grebeni . obliku i visini. Ako se formira na zemljištima nepovoljnim za izgradnju (sanacija terena): -u cilju snižavanja podzemnih voda (gradnja vodenih P i ostrva). dominanta. prolaze pored vidikovaca. *aleje i staze .za odvođenje vode iz fontane u vodnu P na nižem nivou. i na estetiku *centralni sadržaj i *distanca .obostrano. jezera .naglašavaju vodeno ogledalo i postavljaju se na različitom rastojanju od vodene P. +Građevinski objekti brane. *Stvaranje kulisa . odvodi za suvišnu vodu .fon za sagledavanje. Sakrivaju prostor.horizontalne ravne linije i vertikale zelenila. *ostrva .oblik im je određen reljefom.sprečavanju jako isparavanje i zamuljivanje.kanala.šire i sužavaju perspektivu. ribnjaci. širine. slivna P.dekorativno .sagledivost.od zasada  smenjivanje efekta svetla i senke. moćan pad vodenog toka.otvorene vodene P sa ravnim obalama odražavaju mnogo svetlosti i neboutisak širokog i svetlog vodenog prostora.kaskade u geom.bitno: ugao pada zraka na P jednak je uglu refleksije. povećavaju visinu obala. *odnos parka i vodene P . -na mestu bivših majdena kamena. (na malim padovima sa stenovitim koritom).k. +Staze . daje akcenat. rudnih kopova. konture. posebno za geometrijski stil. *Oblici obala vodenih P* . Fontane u geometrijskim parkovima .ekološki zahtevi biljaka. *Poljane . jačina. Reka i potok . h=1. *akumulacije. umanjuju eroziju zemljišta. Korišćenje prirodnih elemenata u pejzažnoj kompoziciji – voda Vodamikroklimuveća vlažnost.vodene strujnic. kod vodopada (visina. parkovima). uz liticeskraćenje/ *dekorativni efekat zavisi od: veličine i snage vodenog toka. refleksija. nivo vode i reflektujući objekat /livada na čistini . niža t°. Razlikuju se po arhitekturi i skulpturalnoj kompoziciji. (visok. Kompozicija: *Obalni masivi . vodena pena.treba da prostorno dele vodenu P i ne smeju narušiti celinu vodenog ogledala. Lokacija . Daje utisak izdužene vodene Pvizure su po podužnoj osi. +Izbor biljnih oblika . konturu vodene P ne treba obuhvatiti pogledom. mostovi. brzina) *Oblici vodenih P i elementi sa vodom* Izvor (vrelo) .52m. osobine zemljišta. v. izdvajaju se vidikovci koji se orijentišu ka vodopadima. Masivi se prosecaju radi vizura. *odraz u vodenom ogledalu . par se formira oko vodene P i orijentisan je ka njoj.trasiraju se staze kroz najinteresantnije delove. Vodopadi i kaskade . moći strujnica. obavezna su hidrološka istraživanja šire teritorije parka: da li je obezbeđen izvor za snabdevanje vodene P.ogleda se nebo široko. Poluostrva. širi.voda u pokretu.

skverovima.vezana za geometrijski stil.?: radi čega? šta treba da izražava? veličina.niske).3-5 stabla (2-3 u jednu jamu) na rastojanju pola do jednog metrazajedničku krunu. Gnezdasta sadnja . a čine je minimalno tri primerka drveća ili šiblja (drveće. *veće grupe . -akcente i dominante. ariš) *bosketi . br. Bitan položaj zbog sagledavanja. ariš. boja i mozaik lista. *zeleni zidovi . širina 100-150m .unutrašnji *aleja . čempres). perena P=10ha.5m.5m do 2-8m -Trave: travnjaci za redocno korišćenje i livade 1-2 puta godišnje *parterni najznačajnija paradna mesta. vrba. šiblja. sanitarnohigijenski značaj (t°. struktura i boja kore (lipa. za park 100-200 stabala *masiv . Koriste se biljke interesantnog oblika krune. odvaja namenu površina. *livadski . Originalna struktura stabla i grananja. -ispunjavaju igrom svetla i senke.habitus (veličina i oblik vrste. napred niže i biološki kompatibilne.buka prašina). cvetovi i cvasti. šire i žalosne ka livadi.prostorna dominanta.periferni-zaštitni(vetar.20-50stabala jedne vrste *šumica -zasad P 0. Individualnost . sastav vrsta? Pravila .5-1. Oblik je uslovljen genetikom i uslovima sredine *grupa . *dva reda obavezno . Tipovi strukturnih elemenata su: *soliter . -deli i raščlanjuje parkovski prostor. hrast.. Biološki je trajna zajednica drveća.zavisi od broja i kompozicije.u redu 0.ima sitaknut položaj. kedar. šumice *pojedinačna gurpa slično kao i soliter . iste starosti.4-14m. fon cvetnoj kompoziciji *običan .slobodnorastuće7oblikovano u 1/> redova dekorativno. šiblje ili mešovito).parkovima. Senoljubive vrste: spor rast(lipa. razređena struktura ista vrsta. uramljuju otvorne deo kompozicije. To su krupne. -stvara siluetu zelene P. mogu se kombinovati drvenaste i žbunaste vrste biološki usaglašene. platan. prvailan raspored i veštački oblik kresanjem. Šišani zeleni zidovi h= od 0. prašina.livade i poljane slobodnih oblika. ulica:*dvoredno+travna traka=13. oblik.sadnja u liniji. brest. Projektovanje grupe .rast 1-2m . bliskeparkovski masivi. načinu nege (kresane ili ne).5-1. . -formira poljane. plodovi i plodne cvasti) stalne promene pri rastu habitusa i u odnosu na godišnja doba. breza.14. *jednoredno>=8m. zahtevi za zemljištem i klimom.. Najčešće se koriste šišane forme. Podela: po visini(visoke. javor. oblik stabla i način granjanja.vegetacija Osnovni element parkovske kompozicije: -Drveće . topola. -obogaćuju kolorit. izražena masa krune. Stvara: -prednji i srednji plan pejzaža. redova sadnje (30-50cm između redova i sadnica). buka) autohtone i visoke vrste i 2. Strožije krune ka objektu. zapadna tuja) i brz rast (brest.najveća i najkompaktnija strukturna jedinica. oblik. Pozadi više. boja i mozaik lista. smrča.zelene P na ulicama. jela.razlikovanje od okoline.izolacija 1. sofora. smrča.. *4reda=21m. -Žbunje: *žive ograde . divlji kesten. Zakoni razvoja. sadnja u ritmičnim redovima oko staza koje se usmeravaju ka centru ili dominanti kompozicije.ograničavajuće.5ha. sa šibljem s doda još 1m. Korišćenje prirodnih elemenata u pejzažnoj kompoziciji .sr.šišani masivi drveća i šiblja u geometr. *drvoredi . dobro razvijene biljke. Izbor vrsta .u grupi ne sme biti 3 ili više stabala u redu i rastojanja između stabala ne treba da su ista.kombinacija jedne ili više vrsta drveća koje se nalaze izolovano na otvorenom prostoru neke zelene P.visoke žive ograde gusto sađenog drveća/šiblja okresane.maskirajuće. ravan zeleni tepih..

Mešovite .prirodna livada sa poljskim cvećem. ili uz ogradu visoke pa sve niže. *ređe . prozori. Leje uokvirene travnjakom duž staza ili u parteru uokvirene bordurom. arhit. *zrela 50-60 god .kontrasti sa fonom. *orezane . Vrši se gusta sadnja. pojedinačno. kostur masiva i grupa. dobu cvetanja. tuf) imitir prirodu i biljni mat.ili su pored vode ili u vodi (lokvanj.šine. Izbor vrsta zavisi od odnosa prema svetlu. zlatica. Na najposećenijim mestima (ulazi. za grupe +Brzina rasta . platoi. Elementi kompozicije . *guste . osunčanost // Kompozicija (problemi) . kombinacija.svrha: zasenčenje objekata/trotoara. +travnjak perene u lejama. Podređenst pojedinačnih elemenata jedan drugom i celini koja pruža jedinstvo umetničkog izraza.sastav. u sredini najviše. +Uslovi staništa-insolacija . Kompozicija . kombinuju se sa lukovicama i sezonskim.veštači oblici +Prozračnost krune . Parteri . *Prateće vrste . 25god) i za zrelo doba. 2%10ha. grupišu se kao perenjaci naslonjeni uz živicu. objekti. tritoma). dobu cvetanja. travnjak -Cveće: jednogodišnje i višegodišnje.zasadi od više grupa perena različiti u boji.kompozicija kamena i bilja. perunika. peščar. Izbor biljnih vrsta .korišć.*I teritorija. cvetanje uslovljava kompoziciju.P ogran. *sezonsko .mauritanski . Od veštine korišćenja (I+II+III) zavisi i uspeh . blago nagnut unazad ka terenu. nijanse. trgovi žardinjere. Pri izradi kompoz. okvir travnjaka ili u alpinumu.zemljište. cvetbi masivi sa perenama .tazl. Zavisi od kategorije zel. perioda njihovog razvoja: -za mlađi uzrast (do 20. +oko vodenih P .sade se i odrasle +Otpornost na zagađenje .kamen u suvo sa velikim spojevima. okolina.Močvarne biljke“ pored vode i u vodi (rpgpz. velike fleke u grup. Tvrd kamen (granit. žuta perunika.dopuna u boji. +miks-border .*žalosne . *odnos sa drugim biljkama. a okolo sve niže. samostalnim grupama (3-5 kom). visini. *vrste po ekološkim uslovima. *smena kolorita tokom godine.uz ulice i ind. znati dužinu cvetanja i kombinaciju boja. *II boje. svetlost.vrste perena u jednoj leji. *kompozicija boja.vrsta <=3-4.kolorit.direktan uticaj vode . objekata. i monument. +perenjaci . *III linijske i vazdušne perspektive. a onda proređuje. obale.pojedniačno/grupe. *perene .30-50m2 (20-60%).sanitarno-hig. 0. pravougaoni oblik od 1:3 do 1:7 ispred reprezent. autohtone ili 2. *raspored po visini. vegetacija. šljunak. izgledu lista. „. razdvojenost +Oblik krune . rogozina). značaj. u cvetnom masivu 10m2. raskrsnice). senka. Uslovi: *kontinuitet cvetanja. krečnjak.specijalni perenjak .. fon: pesak. lotos.*mlada sadnica 1-2m2(100-200kom/ha = 2-4% površine).Promene tokom razvoja i usled mera nege.P. aleje. terase. mogu se kombinovati sa nižim šibljem.zaštita i fon. vlažnost.dekorativne kompozicije na ravnom terenu od niskih biljaka inertnih materijala i vode. P=10-15% P zasada. rešenja utvrditi 2 osn. visini. *Vodeće vrste . +suvi zidovi . 3%skver. vodena P.sadnji >=3m2..P 1%>10ha. niski četinari).znač.1. bulevar. raspored. objekti) i kompoziciono najvažnijim (poljane. promena u godišnjim dobima +Veličina .5%zel.br. Projekcija krune . uz tramvaj. Spojevi ispunjeni zemljiom za sadnju.igra svetla i senke +Boja lista i kore . +alpinum . alohtone. %učešća cvetnjaka na zel.razl.izbor prema boji.proleće-jesen bogatstvo boja. 2-3kom/m2 ili nekoliko desetina/m2.(planinskog područja.

proces prostorne organizacije i kreativnog rešenja objekta. Organizaciono-metodske etape razrade projekta: *priprema i utvrđ.zadatka. *detaljno istraživanje i valorizacija. opštine.projektant .uslova komplexa i *razradu kompozicionog rešenja i strukture objekta. kvalitet el. sastav vrsta. rasadnici sa sadnim mat. Vrste projekata i postupnost projektovanja . Rešenje obezbeđuje: *usklađenost funkcional. obim i sadržaj projekta sastavlja naručioc investitor. poštovanje rokova i normi i sklad projekta sa željama naručioca.osobinama. Projektni zadatak . predlog rešenja u skici.zadatka. **granice komplexa. i objekata.nameni. *umetničko-estetska. stvorenih . .15. *arhitekt. uticaj na mikroklimu). *dugovečnost objekta. nivelacija. *urbanistička. *arh-umetn. ulice. predlaganje novih sadržaja/funkcija. *raspor. *razrada proj. *predmer i predračuni. zalivanje)). detalji (1:200/100/50/20). *obrazloženje projektnog rešenja.je osnova za razradu projektnih skica i izradi predračunskih vrednosti projektnih radova.i saobraćajnim vezama. +Program . Uključuje: *proučavanje prirod. * specif. deponije zemljišta.kompoz.rukovodi projektom.izdvajanje fitocenoza . *tehnička.kompoziciona. predprojektna ocena i analiza kompleksa. prilozi.postojeće stanje zasada. najbliži izvori vode. **Tehničko-ekonomska analiza (organizacija građ. reke. reljefu (pristupačnost.zad:rešenje o dodeli parcele. regiona sa funkc.objekata.snimak terena.izdvajanje teritorijalnih jedinica sa slič. karakter (sadržaje) i granice objekta. odgovara za kvalitet projekta. kompozic. Određuje namenu(stil). +Granske karte (kate veget i zemlj). transportne mogućnosti. +Gl. +Analiza prostorne strukture . +prilozi proj. i manje 1:250/200). konture masive.sakupljanje podataka o: klimi i mikroklimi opisno i tabelrano (t°. granice prema prirodnim karakteristikama . *konstrukcije. podzemni i nadzemni objekti. *rekonstrukcija postojećih zel. Razdrada projekta: *raspored. *proj. +Rezultat je utvrđivanje i redukcija zahteva.opis i ocena. padavinr. urbanističkom stanju (opis stamb.P. .zelenila. okviran predračun. geodet.položaj objekat u okviru grada. mogućnost korišćenja). poljane. opisi i tabele.P razl. podaci o uslovima izgradnje.sad. odvodnjavanje. *realizacija projekta u najkraćem roku i minimalni troškovi. Rešavaju se pitanja: +naučnoistraživačka. 50-100ha1:1000/2000. potencijalna vegetacija). vlažnost vazduha. novih zel. *tehnika uređenja i sadnje. sastavlja predračunske troškove i projektni program. +Komplexna ocena teritorije. razrada projektnog rešenja Projektovanja-slož. 30-50ha-1:500/1000. geološkim i pedološkim uslovima (karte. Tematika radova je: *projektovanje sistema zelenila.projektni zadatak.istraživanje .radova: najliži izvor građ.morfologija reljefa. koordinira razradu svih projektnih materijala. dendrološko istraž.mat. jezera. meliorativne i hidrotehničke mere (drenaža. kamenolomi. zbog vegetacije).proj. +Predprojektna ocena (valorizacija) .projekat i radna karta (1:500/1000.od kvaliteta projekta zavisi kvalitet zel. susedne zgrade. kategorija. >200ha-1:5000). pejzaž-dendrološka istraživanja.P. vetrovi). manje grupe.mat. soliteri. +Geodatski plan idejni projekat (30ha-1:500.zadatak.zgrada i dr. gl. vegetaciji (fitogeog. hidrologiji (prisustvo vodenih tokova i P. zavisno od finansijskih i tehničkih mogućnosti. *zoniranje. +Plan lokacije . Proces projektovanja .

odvodnjavanje. *nivelacioni plan (nove kote. radi se na visokom grafičkom nivou). *sinhron plan (podz. instalacije). *kompozicioni plan zelenila (postojeće i novo). stena. brežuljci). blata). rezultati se formiraju u vidu izvođačkog projketa sa: *situaciono-kompozicionim planom (osnovni crtež projekta = geodtski snimak sa neophodnim karakteristikama. vodopad.zemljanih radova.predmer radova sa tabelama. potoci. Faze: (1) idejni projekat . (2) glavni projekat . *tehnički opis obrazloženje rešenja. *završni predračun troškova. soliter. poluotvoren (proređene šume). dalekovodi). poprečni profili). objekti (zgrade.prostor. +Razrada projektnog rešenja na osnovu projektnog zadatka i rezultata predprojektne analize.generalno rešenje sa predmerom i predračunomza razgovor sa investitorom. pojedinačni objekti (vidikovac. funkcionalni (namena i sklad organizacije). Sadržaj projektne dokumentacije i sinhron plan Opšti deo: *uverenja i potvrde o ispunjenosti uslova za projektovanje i vršenje tehničke kontrole. *kompoz. *sinhron plan. 1 2 3 4 5 6 7 vrste projekata i postupnost projektovanja projektni zadatak i program predprojektna ocena (valorizacija) predprojektna ocena po faktorima pejzažna analiza teritorije razrada projektnog rešenja kategorije projekata . otvoren (poljane. *nivelacioni plan sa poprečnim presecima i tabel. putevi. +Pejzažna analiza teritorije završna etapa ocenjivanja. površinske (padine. *predračun radova sa opisima pojedinih pozicija. *predlog organizacije gradnje. +Predprojektna ocena teritorije po faktorima . sanitarno-higijenski (komfor za čoveka). potok. *perspektivni prikazi. *projektni zadatak (potpisan od strane investitora. tehnološki (mogućnost uređenja teritorije). uslova sredine. *postojeća veg. staze).u cilju izbora najpovoljnije varijante: estetski (lepota komplexa). obl. sečine. *predlog izbora bilj. izvor). *detaljni listovi u R. *geodetski snimak terena Poseban deo: *analize položaja i dr. prirodozaštitni (izdržljivost na antropogeni uticaj).vrsta na osnovu istraživanja stanišnih uslova. brdašca). *urbanistički uslovi u textualnom i grafičkom prilogu. Grafički deo: *situacioni plan sa el.ršenja (staze.plan zelenila (razvijena ideja situacionog plana u pogledu zelenila). pustare). *poprečni profili (obračun zemljanih radova). vodene P (jezera. +Tipovi teritorijalnih jedinica: zatvoren (šume). *detalji.objekata. igrališta). pećina. uvale. a sadrži: -text. *tehnički opis. *obračunski deo .po usvajanju idejnog. 16.reljefa (jaruge. reke. +Tipovi pejzažnih jedinica:linijske strukture (korito doline. *radna karta. reke. podloge).i nadz.deo. putevi.

faxa . namenjenoj P. -zabavni.//*Gradski park: (višefunkcionalni 50-60m2/st): -cnetralni park kulture i odmora.manji komplexi zelenila za kratkotrajni odmor i čekanje *2.istrž. voće.stanovanje.potencijalom savremenih gradova.sa obj.objekata za zabavu i amift.duž puteva i železničkih pruga (snežni i pešč.objedinjuje veći br.P stamb. .korišć): -sportski.//*Zel.nanosi): vetroz.zel. odmor i sport radnika. -memorijalni.ist. i do 50% teritorije.//*Botanički .zajednica .za kolekt/indiv.//*Zoološki .život.naučni rad van objekta.Ograničenog korišćenja . kao i estetiku sredine.dostupna svim stanovnicima.objekata. i dr.//*Istorijski .>35-40% uslovljeni socijalno-inform. mesto za odmor gradskog st. Sadnja sa obe strane trotoara zaštita (prašina. trgovima.ustanova.P blokova sa individ/vilnom gradnjom . i stamb. Klasifikacija zelenih površina je način sistematizacije zel.događaja muzeji/izložbeni prostori.//*Zel. ograničenog režima korišćenja://*Sportski park .izolacija. čuvanje. zabavu)//*Skver:manji gradski sad. objekti i platoi za decu. cvetni kombinati.pojasevi.resursa autohtone i alohtone flore.nauč. igra i fiskultura. .//Dečiji .narodne arhitekture. odmor i rekreac.kult-prosv. vodozašt. povrće.//*Etnografski .P ind.8 9 10 opšti deo tekstualni deo grafički deo 17. sport. sportskih i sl.spomenici. dopuna je mreži parkova i sadova.//*Zabavni . kulturno-prosvetna ustanova. lečilišta.Javnog korišćenja . bez zabavnih. istraživanje i prikazivanje.P oko škola.//*Zaštitni pojasevi .naučno-istraživačka.//*Zel.//*Zel. automobilske ulice. buka. zoo. istorijski.//*Zelenilo bolnica i dr. oko javnih obj.specijalizovani gradski parkovi (botanički.između stanovanja i industrije.P.individualne dekorativne parcele.odmor i igra dece u sr. Proučavanje bilj. Na spec. reonski i blokovski (specijalizovani .fizička kultura. posebno dece.obj. ispred ind. sport.saobraćajn ica sa većom zel.P.Specijalne namene://*Sanitarno-zaštitne zone .nezavisno od veličine naselja na osnovu sačuvanih spomenika kulture i arhitekture (posvećeni ist. Funkcija: tranzitno kretanje i kraći odmor.bliskoj prirodnoj.ust. *3. u stambenom komplex. izložbeni) opslužuju gradsko st. -izložbeni //*Gradski sad: blokovski park (manja zel.//*Memlorijalni .//*Zelenilo ulica i magistrala . rasdnici.odmor radnika i zaštita od nepovoljnih uticaja. mesto odmora.zdravst.pešačke ulice i aleje tip bulevara.sa spomenicima u cilju očuvanja i stalne izložbe.bulevari-kejovi).//*Izložbeni . Do 50-60% ukupne P. groblja. gradskim ulicama. sakuplja.na osnovu sačuvanih obj.zone. sunce). sport i igra.P u zavisnosti od veličine i funkcije.šetnja i odmor u prirodnom okruženju.//*Zel. sanitrno-estetski značaj (u gradovima sa vodom .P ogran.događajima i istaknutim ličnostima).//*Zelenilo oko adminis. Zelene P: *1. protivpožarni zasadi. sport i odmor. na saobraćajnicama. glavni deo sa spomenikom. Stvara povoljnije uslovi stanovanja. mesta odigravanja ist.komplexa . Mesta za kratkotrajan odmor. -dečiji.P pri naučno-istraživačkim ustanovama .//*Bulevar .javnih zgrada . -gradski.

II gr.mater.1/3popločano.sa materijalom i dečijim kreacijama. Udaljiti od stambenih zona. Zauzima velike P pa se koriste za garaže.bet)=400m2 (4)živa priroda . Vrste su pionirske sa manje zahteva prema uslovima sredine. nizvodno od grada. *provetravanje . za male P .Veće P su pejzažno oblikovane.trotinet 100m2 beton. Organizacija ind. slobodne P za odmor.16-24mes (3m2/dete) uz zgradu terasa u ravni. privredni značaj (trava-seno).mat. široki 40m. (ljuljaške sa gumenim sedištem. jednostavan oblik igre. Klase ind.obezbediti: sunce i čist vazduh.100db(500m). smanjene P koje reflektuju sunč. prakinge (40% pod zelenilom).osveženje. suprotno od pravca duv.18.i hem. *Veličina i namena: 15m2/dete predškolsko.i emoc. brežuljak za tunel/cevi + pločnik 100m2(kam. zasenčene.ind 5-8km. Funkcije zelenila:povoljnija mikro klima. travnjal.staza za tricikl). oivičeno niskim. *gradilište .Za metalur.emisije 8-10km. Zel. . 7-8redova . koji nemaju škodljive emisije. 19. Uređenje unutarfabričkih komplexa protivpožarna i maskirna f-ja. II .domin. penjalice . prva iskustva. Travnjaci i visoko rastinje oko objekata i obodom komplexa. raazvoj kretanja i ovladavanje telom. kontakt dece u igri.2-3god (6m2/dete) travnato 2/3. Zelene površine industrijskih zona i fabričkih kompleksa Podela industrija: I . i stambene zone. min40%P. psiho. *živa priroda sa alatom i kućicom za život.pešački pravci isto II). Biraju se vrste visokootporne na gasove.zone.travnjak). balanseri .80db(150m). prilazni pravci zanimljivi. skladišta.29 i 34cm. tobogan 40°.širina 7.geometrijski. .ind. peščanik 30m2 (3)gradilište .100m2(50bašta+50životinje) (5)travnjak+drveće .el. Izbegavati pravolinijske zasada pored puteva i objekata. Lišćari za protivpožarne pojaseve.vetrova. zator .20 panjića h=1050cm i r=20cm).zeleni pojasevi sa prekidima.II(500).I grupa 6-16mes -terase vezane za sobe. bočno . normativi. Zelenilo je: spoljno (javno) i unutrašnje (ograničeno).P su u sistemu zelenila grada. brežuljak 20-30°. (2)sprave 250m2 zastor (tenis.E i koje emituju prašinu. (1)igre loptom 150m2=80m2čvrst zastor(gumirani asf)+70m2(trava/nabijena zemlja). drvoredi+biljne grupe+arx.hlad. travnato.5-21m. depoe. Jasle . prostorom i orijentacija. protivpožarna.uzrast i potrebe . *sanitarnozaštitni pojasevi . paralelni domin. sadržaji. ritmičke vežbe trčanje 200m2 ravna travna P. estetika.III(300). i širina zone I(1000m). Veličina i osobine .šiblje. Posebna pažnja na bezbednost saobraćaja (krivine.travnjak 300m2.IV(100). dim.prateće. mogu se uklj.cigl. Listopadno drveće maljavog lišća. bezbedan boravak. 100 dece-4vaspitne grupe=1500m2(min). stvaranje. Sredinom glavne vrste. prašinu.tartan. hemij. Ograda je ili maskirana ili vidljiva od ugla do ugla. staze bic. Kompleksi dečijih ustanova .između izvora zagađ.roške.V(50). i metalurš. asfalt.za igru dece. *klupe h=27cm.objekti koji emituju štet. zaštita. raskrsnice). zelenilo uslovi za zdravst-higij.zone: *sanitarnozaštitne zone .tobogan i užad.obj. u stambenu zonu. odmor i igra (5)oprema: *sprave mekši mat. III gr. čvrsto 1/3 (betno .vetru (i gl.*izolacija od buke 120db(3km). principi: kompozicioni plansituacioni plan.

P.Jvnog korišćenja P≥2ha. Miran odmor 0. -travnjaci za igru i odmor. Veza sa društvenim centrima.igralište. i sanit-hig). *blokovsko zelenilo. izletišta. širi se rekreacija. II 4-6. dimenzionisanje. Zelenilo koje odvaja ove zone treba da ih ujedno i objedinjuje. Def. Peščanik i bazen da su osunčani. značaj. i radi provetravanja. *šetnja i *sport. Pešačke ulice prilaz vozilima. Socijalni značaj neutralisanjespecifičnih uslova života. Platoi za sušenje veša (od15-20do80-100m2) i smeće(4-20m2). 2-2. -sportsko igralište(rekreac i trim staze).Igrališta za decu tkđe. *Podela po teritorijalnim karakteristikama: gradski(u zoni grada). *miran odmor. dr.5-3m širine. park je veći masiv zasada koji poboljšava mikroklimatske uslove i organizuje odmor i rekreaciju.Platoi su udaljeni 10-15m od igrališta za decu. Klupe i zelenilo u betonskim žardinjerama.pejzaž) i ravne popločane P(geometrijske konture). objedinjuju razl.1m2/st (1-3 osobe 10-20m2.funkcionalno zoniranje. selidba + parking.Trasiranje staza. *Po funkcionalnoj nameni: višefunkcionalni i specijalizovani.8-1m2/st (I do 3. školama (i međusobne veze) dr.kompozicije(podržavaju lokal. Park .zajednica. miran odmor i šetnja platoi(rekreacija i mikroklima): *aktivni odmor(sportski tereni).*Kompozicija*-pravci:pejzaž. maximalno do 100m2).5% cvetnjaci oko platoa za odmor i objekata.12-14god). organizacija: namena . Gradski park .Zelenilo-vizuelna izolacija i insolacija.dvorišni masivi(izol. kombinovano: igrališta i sport. *zelenilo ulica i magistrala. sadržaji Park je u savremenom gradu najvažniji element sistema zelenila . Fontane i bazeni .živ. sanitet. 20%zatvoreno. masovna okupljanja-pejzažni stil~prirodnom-najvećim delom. -dečije igralište.poboljš.. prigradski(u prigrad-rubnoj zoni).za odmor učenika.Sadržaj:-prostor za miran odmor. *zaštitne zone. III 7. kompozicija.izolovana.lokacija. izolacija drv. Kompozicija zelenila: *stanovanje . vertikalno ozelenjavanje. kompozicija. sankanje. i mikroklim. *zelenilo centra mesne zajednice. za predškolski uzrast 15-20m od zgrade. dostupnost. 21. sredina bliska prirodi za celodnevni odmor. Dečija igrališta 0. Zelene površine stambenih zajednica . Stambena zona = komplex stamb. 70%poluotvoren. Stabla za penjanje.zasadima . botanički i zoo vrt. Vizuelno estetska f-ja.20.f-nalne zone.dekorativno.tereni (600-1800m2). strukturni elementi zelenila Stambena zajednica je osnovna organizovana društvena urbanistička jedinica.blokovima. Elementi sistema zelenila: *rejonski park.socijalni i sanit-hig.Izolovano žbunjem i drvećem.10%otvoreno. odraslih. Zoniranje: *stanovanje. služe i igri dece . Sportski centar izolacija. Imaju tendenciju razvoja. kružna staza za trčanje+prepreke. Locira se oko zgrada. *po . trava za gaženje. međunaseljski(van rubne zone) [park-šume.mesto svakodnevnog odmora i neophodan element prirode. sprtskim komplexima. Izbor vrsta i raspored-dinamika-četinari(zimski pejzaž) 200-250sadnica 1500-2000žbunova/ha.i žbun. rekreacija 16-20m2/st. nacionalni]. provetravanje. Slobodne P . Pešačke staze najkraćih pravaca 1.gradskim zel.dece.sr.

hrana./komplex dobija svoje mesto najodgovarajuće njegovoj nameni. Stilovi u kompoziciji: *geometrijski*-geometr. Gledališni objekti otvorenog ili poluotv-paviljoni. -glavna alejapovezuje gl. -šetna. Parkovski sadržaji . blokovski. trase staza. -šetalište.duž kretanja. Oživljavati umrtvljene teritorije.(150-200m) sa srednjom zelenom trakom. rezrvati. +Sporedni tkđ. trasiranje puteva. lakše ali skupo održavanje. pešačke dostupnosti. slobodan stil~gradski park. vrednim objektima na oba kraja.(7-12).br. masovnog okupljanja. *ekonomski deo(2-3). +zima 30% od letnje posete. u odnosu na prolaznost. jednobraznost. konfigurac.zel. uticaj prirodnih uslova na kompoziciju: plastika reljefa . +proleće i jesen 50-60%. Izbegavati zgrade i obj. voda(reka. Prav deo puta sa drvoredom i kompozicijom.rešenje.terena. lociranje objekata. sportski parkovi. park šume. lokacija i dostupnost . simetrija~izložbeni i memorijalni parkovi. vegetacija(postojeća). mogu i dvosmerne staze sa cvetnim trakama po sredini. korišćenja saobraćaja. -saobraćaju + posećenosti. glavna .pošta.smena pejzaža. Dimenzije: ≥60m2/posetiocu: +leto i praznik: mali grad(8-10%uk. na sredini može muzički paviljon. drugostepene . -dr. *zona ulaza*: +Glavni ulaz lociran u odnosu na saobrać. nacionalni.svečani trg(u geometrijskom centru) i spomenik(u dubini komplexa). vodi ka centru.jezero) živopisno u komb sa veg. stvaranje vizura (otvorene i zatvorene). bolje crvenkasto šiblje sa fonom od breza. -krivolinijska. prolaznost. Postoje i kompozicione ose.P. Funkcionalno zoniranje zavisi od položaja prema: -stambenom komplexu. dužina tsaze 30’sporog hoda + . vršiti izdvajanje i zaštitu komplexa. jači kontrasti. parkovi ograničene teritorije.ulaz sa centralnim delom i obezbeđuje kretanje gl. *sport (15-20). a zelenilo se postavlja simetrično duž nje(obično jedna vrsta. staza. Topijarstvo. ulazi. -tranzitna(300m) dinamika zelenila se postiže jednobraznom formom krune koja se smenjuje sa piramidalnom. individualni saobraćaj(tranzit kroz park)-parkinzi. Odnos veličina funkc.wc). zona *miran odmor i šetnja (53-63%). Intenzitet posete zavisi od: udaljenosti. Može biti više centara kompozic. Izbor stila zavisi od reljefa.putevi i staze 5-20%P funkcija i estetika. Ravno .geom.otvoriti vizure ili oivičiti grupama drvećšiblje. -kružna staza-park>3ha. platoa. veći grad(10-14). očuvanje prirode. pokrenuto-pejzažni daje slobodu stvaraocu i dolazi do izražaja njegova kreativnost 22. Proteže se zavisno od reljefa.mase posetilaca(≥10m). *masovna zabava i sport(10-15). javnog saobraćaja(raspored stanica). zastori:pločast mat/tartan. obezbediti mogućnost susreta i opsluživanje posetilaca(telefon.(promenada)glavna aleja. stroge konture. *Centar kompozicije*objekat(na ulazu). *Kompozicija*raščlanjivanje teritorije na srazmerne delove. dečija igral. intimnost. *pejzažni* približan prirod. način projektovanja. materijali Zoniranje:svaki obj. veličine parka. zemljište pogodno za šumsku veget.oblicima.javnom značaju: gradski.osnovno mesto za podnevni i kraći odmor (potreba za izlaskom iz grada). +Aleje. botaničke bašte. *Lociranje: postojeći zasadi. pravilnog stabla i krune). vodene P. *mešoviti*geom i pejz po potrebi. reonski. vizure. stanice.. najveći grad(14-15).štampa.st).funkcije.paralelne sa glavnom ili pod uglom.ribnjak.

poljanem paviljoni.(elementi): fontane.da je najpovoljniji. platoi za igru. otvorene scene sa gledalištem. -objekti-bazeni. Zona mirnog odmora . Zelenilo bolničkih kompleksa i drugih zdravstvenih ustanova radosna i vedra sr. pokrivene aleje. +cigla.klupe za odmor.tenis-ograda maskirana 4m. fitoncidne.4m2/st.// Nastrešnice i paviljoni . plaže. izbor bilj. kuglanje. 80.P. Zastori puteva i staza.svetlo. četinari i cveće(dekor): hladovina.mat. //Trejaže i pergole-laki obj.sanit-hig.-proplanci. -igrališta.mesto sa klupama pojedinačnim/grupnim sa raznovrsnim sadržajem koji opušta.mat. drveta i pokriveni puzavicama. -samostal. razl.obj. ravni udobni. pergole. obično su krivolinijske(reljef-prate ga). Zelenilo .zasena. travnjak otporan na gaženje. raampe. obaveštajni znaci 23. gusti masivi drveće i žbunje+livade. Ploče (30x30 i 50x50.podužni 8%. Mali dekor.paviljoni.prašina). mikroklim.500m2/postelja~200m22.akt.bez puno krivina. rekreira. medonosne. pogled na otvoren. nealergogene.ograde.parkovski mobilijar. širine 6-8m. kao filteri ka zoni mirnog odmora. poprečni 3%. Parkovi u gradu pored kružne obično imaju i dijagonalne .namene. izbeći nagle uspone.bazeni.beton+(P raz. zaštita(buka.period. vodene P ukloplj. udobne za šetnju.dinamika. Ponekad mlaznice osnova cele kompozicije.korišćenja. baktericidne. telefoni. Ograde: prema nameni: *uključene u kompozic. kaskade. Platoi za odmor. odmorišta. veselost boja.tranzitne staze(pešačke aleje).krečnjak.alejom. +od biljnog mat+ (slobodnorastuće. -livade za šetnju.Veget-sa spolj str. od metala. 1000ljudi=12bolničkih postelja. Izbegavati masovno zadržavanje građana.ulazpovezan sa gl. *ograde parkova. max otporni.vrsta autoht. i pejz. arhit.peščar). lepezast prostor. formiraju zelene zidove. žardinjere. Zone sports i masov. -odmorište. odvajanje namena P. pergole.5-7cm) u kombinaciji sa betonom.perfekt. oblikovanje. Mali vrto-arh.krivine.zaštita od kiše.. Autentične (umetničke) rešavaju se zajedno sa ulazom: +metalne+(livene/kovane). gusta mreža staza i puteva u sklopu sa reljefom. debele 3. „čekaonice“ . +dekorativne+(oko spomenika. škrape + pešački mostići. U skladu sa okolnim građ.veća polovina parka. jarboli.povezuju kružni put sa centralnim delom.svetiljke. travnjaka}=psihološke) Elementi za oblikovanje reljefa: stepenice. *spec. +kamene+(granit. u senci drveća odogvarajući stolovi i dr. kar. najmirniji deo. prilazi vodenim P. vrste svetlo i senka bez trnja i neotrovne. potporni zidovi.šah. ali različite distance .gust zaštitni pojas.strukture) i kombinacija razl. kartanje.sa reljefom. dekor. cvetnjaka.trgovinskepaviljoni i kiosci.//Dekoart. Dečiji sektor obavezno prema uzrastu dece.celinu zgrada. Padovi . -sporedni putevi i staze. zastori bez prašine. blizu ulaza. ne žalosne forme. trase jednostavne.bazeni. kanali(dekorativni i sportski). odvajanje saobraćaja od centra. vidikovci.kulturno-uslužne-odmor. hladnjake. *delova ogranič. a ih locirati uz sporedne ulaze. Pravolinijski rešeno sa stazama i čvrstim zastorima. vodene P. 2. i pored vode. šišane žive ograde).održavani parkovski travnjaci po kojima dozvoljeno hodanje. sprave. vaze. boja ne jaka u odnosu na veg.keramika.dugovečni. sa unutraš. oprema.vodene P i fontanečesto je voda samo dopuna skulpture ili mesto za akvatične biljke.1.veća transpiracija i duži veget. -za penzose. kiosci. Norme: zgrade 10%uk. bez prašine.

spolja .jela. brzorast. prilazi. font. sporedni .org.kiosci). stolicee. aleje i platoi(sunce-senka). u okviru stamb.(komb.vrste.igra svetla i senke. ulica .korišćenje. staze 35) zastori . intervali koji otkrivaju perspektive.pešačkog kretanja.kompozicije. +izbor vrsta . uključenje u pejzaž (beli bor+ breza). brzi efekat .obj. danas slobodne konture sa perenama.gustina .vrt. staze-širina gl=4-6m. Tipovi: *skv. berberis). Javne zgrade . aleje 8-12m(široko razgr. fon:reljef. -racio. orezane(lipa. kolorit Tipovi zasada: *grupe . Trg. *planiranje: elementi(spomnci. *memorijalni. obj 0.objekata. voda .+dekora. pored aleje . pokošena trava.fontane. staze). okolni obj.postojani.jedna vrsta. tucanik. sadržaji i kompozicija =mirnije zel.spomenici. vodene P. 25. pešačke i stambene ulice +bulevari . *cvetnjaci . Skver . *stamb.[poliklinike. trgovi. dopuna u regul. izbor biljnih vrsta. dekorativni. fontana. poluo. zemlja.harmonična ili kontrastne forme boje. ose.. dom. *ispred javnih gradskih obj. retke . reljef. podela: otvor(parternog tipa: travnjak. 70%zelenilo. *oko spomenika arhitekture. Izbor i raspored: vreme cvetanja.reona i blokova. odvojeni su od kolovoza nasipom/zidom/zasadom (u useku h=56m).centara i u sredini.tipovi zasada.pejzaža(retki su)) cvetnjaci 24% kompozic. (zelenilo 60-65%.trava.parteri. fon priodni ili vešt. 10%objekti 24.ploče.šiblje.5.stvoren. mesto.opadanje lišća.platoi.betons. Biljni elementi u parkovskoj kompoziciji . klupe.forme (pramid.šiblje. Stambene zajednice . .jezerca.vreme cvetanja. *zaštitni zasadi oko parka .rizla.atrijum. odmorišta. sporedne=1. *poljane .drvo). veličina. klima. fon:trava.f-ija predvorja .cvetnjak. ulica. staze.zdrvlja. prilagoditi postojeću veg. dopuna arh. ulaz naglašen žbunjem. *u okviru obj.posetilaca. kaskade + mobilijar. naglašena zgrada. nema zaštitnu f-iju od buke/prljavštine. balans .+prozračnost: guste. dekor.parternog i visokih zasada koji stvaraju odvojene celine). piramidalna.P javnog korišćenja ≤2ha za kraći odmor i dekorativno formiranje gradskih trgova.ulica su. glavni plato . karakteristike. cveće. ugaženi.zavisno od okolnog sadržaja.ovalna jajasta.+kolorit-promena vremenom. 26. inertni materijal. travnjak. duž glavne ulice u centru. Fokusna tačka prostorne kompozicije: -funkci. Pešačke zone.bazeni. adminis-poslovnog centra grada. -mesta odmora.*lociranje: u zaštitnoj zoni magistrale.5-4m. namena skvra. fontane.travni pokrivači: mauritanski(slobodnorastući).udubljenja i ispupčenja. zatvor(visoko drveće i žbunje kao izolacija od grad.sanatorijumi]. 20%saobraćajnice.žalosna).sklpture. javnih i admin.jedinstvo celine i delova.tuja.nekad parteri.namene.zeleni zidovi.potrebama. *drvoredi . sanatorijumi obično van grada.saobrać(Slavija).saobrać. skulpture. -umetnička vrednost kompon. unutra .ispred trgov.odnos elem(platoi staze i zasadi):kapacit. kombinacija boja.zaštita i dobar fon.specifič.

provetravanje - intervali; ulazi (na kraćim i dužim str - 100-150m); prekidi otvoreni zel.parteri. +kej - aleja duž obale. *popreč.prof.rešava se zavisno od:vodenog režima reke, karaktera reljefa i prisutinh zasada. linijski+parterni karakter (sagledavanje suprotne obale).+Urbanistički: oslobađanje od saobraćaja i ind; nameniti rekreaciji i urb.f-ijama; približiti stanovnicima; centralna osa sistema zelenila. (Pirot-dvostruki drvored lipa; Novi bgd, zemun). vrste: vrba,topola, jova,taxodiu,neki hrastovi. +centar - (Trg): *organizacija javnog života stanovnika, masovno okupljanje, trgovine, demonstracije. Zone: *admi.društveni - gl.trg, kretanje usmereno kanjemu.jasno i jednostavno(travnjak+široke krošnje). arhitektura:zelene mase, ravnoteža. usmeriti i naglasiti. *kultur-prosvetna - više otvorenih prostora povezanih pešačkim promenadama. stilska usaglašenost i kratkotrajni odmor. *trgovačka organizacija prilaza, platoi, zaštita od sunca i vetra, kratkotrajan odmor, susreti, dekoracija. *pešačke ulice - pasaži - veliki br.posetilaca; drvored+travnjak+parterno zel+grupe(senka)+skulpture+vodeni elementi 27. Individualno zelenilo stambenih objekata i vikend kuća =slobodne površine elementi zelenila grada. sanitarno-hig.i psih.značaj. povezivanje sa prirodom (vrt kao deo stana): *obj.u nizu; *porodični vrt; *oko vikendica. Principi uređenja: funkcionalno, racionalno i estetski (zavisi od: velič.i sastava i uzrasta porodice, profesija, mater.mogućnosti,zdravstvenog stanja, hobi, položaj i veličina parcele). Kompozic - sklad sa arh.objekta, sredinom, dostupnim materijalima i enterijerom kuće. Oblik i velič.parcele - zavisi od konfig.terena. Ravan-izdužena-pravlina; Nagnut-široka-nepravilna. Idealno pravilna odnos str 2:3, duža strana SJ. Položaj kuće najbolje na sredini(SI zbog senke)položaj vrta. Zoniranje funkc.zone: +predvrt - ispred kuće, dekorativno otvoren ka ulici. f-ja - obezb.prilaz od ulaza na parcelu (garaža/ekon.deo); drveće,šiblje,travnjak - ističu/kriju kuću; zaštita od ulice. Prilaz garaži 3m, bolje 2trake nego beton. Ovde je i ekonomski vrt(deo), a zelenilom se odvajaju namene P;+miran odmor (i igra dece) iza kuće, osunčano za igru + tobog,peščan,ljulj,klac,penjalice(drvo). 1,5m2pešč/detetu; bazen 20cm dubine, sportski teren, odmor odraslih, bazen i mesto za sunčanje; +povrt.i voćnjak povrt.zaklonjen, sunč.str, zavetrina, udaljeno od mesta za odmor. odvojiti ogradom. voćnjak uz ivicu vrta, neprimetan prelaz od dekorat.ka voćnjaku. +vrtno-arh.elem terasa,zidovi,staze,platoi,stepenice,ograde,pergole,paviljoni,skulpture,osvetljenje ,nameštaj. +veget. razdvaja,naglašava,zaklanja. puzavice - veza spolja i unutra; dekorativnost, travnjaci. *obj.u nizu - dekorativni predvrtovi. popločane staze+cveće+šiblje. grupe - ram za objekat. eliminisanje ograda; *porodični vrt ≤600m2 pravilnog oblika, veći deo parcele iza zgrade. dnevni boravak suprotno gl fasadi (JI/JZ) ; *oko vikendica - bogatstvo drveća i šiblja, prostrani travnjaci. 28. Memorijalni i etno parkovi

Memorijalni - ovekoveče nezaboravne događaje. javni. služe: odmor, svečanosti, mitinzi. Tematska podela: *istaknutim ličnostima; * istor.događajima; *mešovitog tipa; *spomenici istor.i kulture.(piskjarevsko groblje-st.petersburg, park partizana-mostar; park prijateljstva) Za ove parkove bitna lokacija DominantE. Obj.koji nije u skladu sa namenom komplexa, vizuelno se izoluje. Sinteza arhitekture, skulpture i vrtno-park.umetnosti. Monumentalnost, raspoloženje, šema staza, karakt.vegetac, geometrijski stil; manje f-onalnih zona, ravan reljef, platoi za masovno okupljanje. Šema kretanja je kružnagl.ulaz memorijal.obj. Ne presecaju se pravci i ne idu u susret jedan drugom. Zsadi: arhoblici i forme, šišani bosketi, žive ograde, zeleni zidovi, parter.travnjaci, niski cvetnjaci. Kolorit: kombinacija kamen-metal sa travom. Sistem vodenih P. Osvetljenje. Etnografski parkovi - izložbe tj.muzeji na otvorenom. odnos prema kulturnom nasleđu. Kolekc.arh.narodnog stvaralaštva određene epohe, prikazan u verodostojnoj prirodnoj sredini, pa je zaštitna zona mnogo šira. +Muzeji narod.stvaralaštva i načina živoa - etno-sela. Spoenici materijalne i duhovne kulture. Prenošenj.obj ih oštećuje-NE! 29. Botaničke bašte i zoo vrtovi Botanič.baš-naučno istraživačka i kult-prosv.ustanova čije se zel.P koriste za prouč.biljaka i odmor gradskog st. Delatnost:prouč.biologije biljaka; zašt.autoht.vflore; očuvanje kulturnih bilj; širenje asortimana (aklimatizac.i selekcija); prikaz prirod.bogatstva i lepota bilj.sveta, učilišno-vaspitni rad sa đacima i studentima. Prikazano domaće i str.rastinje po grupama. Lokacija: rubni deo gradskog parka, povoljni klimatski uslovi (vetar,reljef,voda,zemljište,veg), pogodna saobraćajna veza (sređeni ulaz i parking). Funkcionalno zoniranje izložbena, experimentalna, rasadnik, oranžerija, ekonomska. +Izložbena (botanič-geogrfka; sistematska; ekološka; pejzaž-dekorativna). Pejzaži - vrste koje se formiraju i povezuju (šumski, parkovski, planinski, livadski, vrtni). Neophhodni putevi za mehanizaciju - neophodno zbogsistema nege i zaštita. Sagledivost se postiže: -raspored exponata na osnovu expozicione struktre¸mreža staza - šema kretanja; -akcenti u određenim tematskim delovima; -kompozicija neizložbenih delova. Mreža puteva i staza radijalni i kružni tokovi.*jednosmerne šetne - kružne, perifeijom expozicione zone (park>100ha). *pešačke prate reljef (široke min 3m). *sekundarne pešačke (unutar izlož.zone. široke 0,7-3m). Kompozic.zelenila na osnovu tematske sturkture i kretanja. Određuju se kompozicioni centri i ose; trase puteva i staza; raspored ulaza; platoi za odmor. Zoo vrt - kultur-prosv i naučna ustanova sa slobodnim i zel.P za čuvanje, prikaz, i istraž.životinja, kao i mesto odmora st.Veze saobraćaj sa svim delovima grada, bus i želez.st, pristaništem,međugradsk.putevima, stanice i parkinzi. Lokacija izolovanost od magistral.saobrać, garaža, ind. Suvo dobro drenirano zemlj, prirod.veg, prirod.vodeni tok. Funkc.zoniranje:izložbena(50-60%), odmor(30-40), nauč-istržvčka, sanitarno-veterinarska;administr-upravna. +Izložbena - tipovi predela(šumski, parkovski,livadski, jezerski,stepski, planisnki). ~Parkovski tipovi(otvor.prostor poljana i livada, masivi, šumice, grupe/drv-

žbu.veg/,jezera/kanali,kaskade). Objekti: kavezi, ograđeni prostori, gledališta. organski povezani sa okolnim pejzažom. Odmor centralni deo na gl.maršrutama. U međuprostoru izložbene zone. mesto odmora povezan sa gl.ulazima, +osn.obj.(kafei, paviljoni). Kompozic.zelenila rovovi za izolaciju životinja, kanali sa vodom, ispusti reljefa, platforme, viseći mostovi, veštačke vodne P, jezera sa ostrvima. Izbor vrsta: odgovara prirodnom predelu svake zonejedinstvena kompozicija. Vrste: osnovne domaće karakteristične za prirodno stanište. 30. Dečiji i zabavni parkovi Zabavni - javni, aktivni odmor i zabava. Objekti locirani u grupama po vrsti zabave, lakša organizacija i orijentacija. Grupa - platoi povezani pešačkim stazama i okruženi drve-žbunastim zasadima; odvojeni travnjakom ili grupom. Centar kompozicije glavna aleja/plato; zastori, provetravanje, senka(Prater-Beč; Diznilend;Tivoli-Kopenhagen) Dečiji - igra,zabava,sport,kultur-prosvet. Može biti deo gradskog. Povoljni higsanitar. i mikroklim.uslovi. Zaštita: od saobraćaja(100m širine);vetra;buke(10m);prašine. Nisu prolazni, što manje ulaza. Zemljište, reljef,dečija psihologija.Veličina: 60-100m2/posetiocu. Funkcionalne zone: -centralna(event.objekat); -sport-fisk; igra i zabava; botanički sektor; -za predškol.uzrast; -miran odmor; -ekonomski deo; -vaspitni rad i likovno obrazovanje(hvidovr-kopenhagen) po uzrastnom dobu dece. ulaz - plato za roditelje sa decom, u kolicima i igralište a decu od 6g, sa stazama za roške,bice,auto. na izvesnom odstojanju od ulaza - plato i el.za decu 7-14g sa travnim igralištem, bazen za plivanje i P za igru. fudb.igralište - buka i takmičenje.
31.

Organizacija slobodnih površina u stambenom bloku: dečija igrališta, prostori za miran odmor, pešačke i komunalne površine = 20.

Zelene površine magistrala i gradskih ulica - zoniranje uličnog prostora, funkcionalnost, tehničke norme sanitar-higij. i mikrokl.; estetski uslovi. Zoniranje: * z.saobraćaja (kolovoz); *pojas zelenila(zasadi - zaštita od nepovolj.utic;suncepešak,zastor-niža t°;od buke i prašine); *z.pešač.saobrać; *pojas objekata. Zaštita od buke - širina pojasa u granicama regul.linije. *brze saobrćnce 35m; *magistr.ul.(gradskog i reon.značaja sa tramvajem) 25m; *magistr.ul.(gradsk.bez tramv) 22m; *magistr.ul.(reon.znač.bez tramv) 18m; *stamb.ul. 9m. Efikasno:dvospratni drvenasti i žbunasti zasadi, žbunje potpuno pokriva prostor između drveća; gusta kruna sa velikom lisnom masom; šiblje koje podnosi senku. 3-6redova <512db. Tehn.norme 12m minrazmak između građevinskih linija. ≤6m širine kolovoza. drvoredi od uobičajenih vrsta. ako je manja širina onda drvored samo sa osunčane strane. Niske zgrade - retka kruna; visoke zgrade - više deblo. Kod jednostranih: trotoar je 6m širok, kolovoz 6m, kontra trotoar ≥3m(ulič.osvetljenje). Razdelne trake razdvajanje kretanja suprotnih smerova 3-4m širine. Osnovni el. je travnjak. *3m širine (travnj+razvučene grane šiblja); *4m širine (2-3 reda šiblja
32.

zgrada.fiskulturno-rekreativni *Organizacija 25-35m2/učeniku . Kompleks 15m od škole stil . pravac.6ha gde nema kolovoza . Kompleks školskog dvorišta . jame na travi. Kompozicija . jedna vrsta.dvorište i sportski tereni (geometrijski i pejzažni) *Školsko dvorište 4m2/učeniku uz glavni ulaz izolovano od ulice školski izlaz/ulaz veličina-oblik zastor. objekta i trotoara. pod rešetkom. 33.jedna smena >6m2 (10-15m2) Mirne P-ne bliže su učionicama. stambene 2. Prozore ne okretati ka severu.5m). Trotoari za pešake lokalni kolovoz/zelena traka 6m između kolovoza i trotoara.otvoriti vizuru ka gradu. Srednje trake razdeljuju suprotne smerove. padovi podela prostora *Sportski tereni veza sa salom da ne smeta nastavi izolacija od ulice *Normativi za aktivnost: . a ivične imaju sanitarno-hig-značaj. sadržaj. kandelabri 70cm od ivice kolovoza.2-1. a pad 0. drveće uske krošnje sa žbunjem).zasadi. pa samo ponegde (stanice. instalacije podzemne i nadzemne.vetar. bučni deo terena . Popreč. prilazima i mostovima. smena fenoloških aspekata.pad(1-1.5m. Dubinski planovi .5-5%. baštice >6m.profil h=15cm. drveće na padinama nasipa.visine 1. dinamika(promena na 50m). uslovi isti za sve +vidljivost!. reonsk.5% do ≤6%). Popreč.nasipa i useka. Magistr. Pažnja! . Visinsko raščlanjivanje cvetnim zidovima koji se ne sade sa kolovozne strane. pešački prelazi).značaja 3m. Vrste: guste krošnje. prekidi ispred značaj.Zone.dalje. travnjak+šiblje (h=70-75cm). Brzina auta ne dozvoljava sagledavanje cvetnjaka.karakter ulice. *učvršćivanje kosina. šiblje u vidu bordura. domin. raskrsnice. zelenilo Psihofizički razvoj deteta Praktični deo nastave: .ul (širina trot >4m.3-11.stručno-ogledni deo .iz položaja pešaka. Raskrsnice i prilazi P=2. drvored na 5-15m. Kompozicija zelenila parterni karakter.

tenisit padovi . rasadnik najpoznatije vrste terarijum za zoologiju insektarijum akvarijum kućica za ptice *Platoi . Zelene površine specijalne namene 1.5-1% + drenaža *Školski vrt 4. izolovanom delu sopstvena kreacija učenika povrtnjak.košarkaško (2) . gimnastika. element igre .0.izolacija kompleksa tampon .letnje učionice Ekonomsko dvorište kotlarnica..travni poligon (2) . sanitarno-zaštitne zone . hodanje. sportske igre *Igralište 1. nošenje.uz izlaz iz sale .meki asfaltni/tartan.0m2/učeniku dopuna nastavi biologije u mirnijem.5m2/učeniku (travno) *Vežbalište 8. trčanje.10-14god . voćnjak.univerzalno travno igralište . puzanje.jama za skokove .5m2/učeniku *Saržaj: .odbojkaško (2) .skakanje.atletska staza (4x80m) .širok i gust (četinari i lišćari) vrste su bez bodlja i neotrovne drvo 100-200/ha žbun 1200-1500ha egzote *Ispred skulptura slična arhitekturi zgrade 34.7-10god . penjanje.atletika. kuhinja .vratilo * univerzalno igralište zastori .izolovano *Zelene površine obodno . cvetnjak.između industrije i stanovanja .

šumsko-privrednih . groblja 35. Može biti šumsko-parkovskog tipa. prašine i snežnih nanosa. sa funkcijom zaštite gradske teritorije od vetrova.dozvoljeni . cvetni kombinati 7. ali istovremeno i kao rezervna P-na za kasnije plansko širenje.vetar. protivpožarni zasadi 6. da se smanji dužina unutargradskih zelenih veza. poboljšanje organizacije rekreacije stanovnika i formiranja umetničkog lika naselja Zauzima velike P-ne koje bi se inače koristile ekonomičnije.Planiranje Smanjiti površinu i postojanje zaštitnog pojasa da se zeleni masiv sa periferije približi gradu. Veličina zaštitnog pojasa . Nije smetnja širenju grada. Zabrana izgradnje bilo kakvog objekta osim: . vezivanje zamljišta Zaštitni pojasevi se formiraju kao višefunkcionalni biljni kompleksi u granicama građevinske zone. Plan i izbor vrsta Ekološki funkcionalni podsistemi sa funkcijom . zaštitni pojasevi . ako se formira na račun prigradskih šuma i parkovskog tipa ako se formira na račun novozasađenih zasada.2. vetrozaštatni za naselja 4. učvršćuju 5.širina zavisi od veličine naselja.duž puteva i pruga od vetra i snega 3. zagađenje. zagađenje.stanovnika (koriguje) 5-10km oko većih gradova >500m srednjih i većih 60m ostalih malih Vetrozaštitni pojas . lokalnih uslova. vodozaštitne zone .rekreativnih .+ br.saobraćajnih i komunalnih za prigradsku zonu Sastav . asadnici.. Služe za ograničavanje divlje gradnje i prekomerno širenje naselja u horizontalnom smislu.postojeći zasadi visokog rastinja. Vetrozaštitni i vodozaštitni (planiranje i izbor vrsta) pojasevi.smanjivanje nepovoljnih uslova makrosredine . da bi se što više pojačao proces izmene vazduha.umanjuju isparenja. prečišćavanja i dotoka svežeg vazduha sa periferije ka centru. voćnjaci .. odnosno dotok svežeg vazduha do centralnih zona grada.

P-ne i voćnjaci 4. kamen) saniranjem se povećava teritorija namenjena odmoru Vetrozaštitni: I .. zaštitna . II .Projektovaju prethodi: . podignute u cilju regulisanja vodnog režima i obezbeđivanja visokog nivoa uređenja priobalnih teritorija.sanitarno-zaštitni rasadi 2.objekti Navetrena strana .. Podela na funkcionalne zone pri projektovanju: 1. .prigradski parkovi (odmor i sport) 3.Analiza: . spec.za lakši povetrarac provetravanje Vodozaštitni pojas → zemljište efikasnije upija padavine → sprečene poplave *zemljozaštitna *obaloutvrdna *vodozaštitna f-ja Vodozaštitne zone podrž. → izbor vrsta.na pravac dominantnog vetra.može i plaža 8. zelene P-ne duž reka i akumulacija.poljoprivreda Nepogodna područja (plavljena.do 25ha 3000m . rekreativna . šumske zasade eksploatisati 3. trska. formirati gajeve i šumarke . Kompoziciono rešenje pratećeg zelenila puteva u prigradskoj zoni .smenjivati sa otvorenim livadama i poljima 6.objekti i mesta za odmor uzvodno Podvetrena strana . zabarena.geologije. pojas vod. ne gusti zasadi uz tok .P-na vodotoka /ha/ >100m .poljop. komunalno-tehnička .pedologije.≥ 1000ha Vodozaštitne mere: 1. . sadnja vsta u skladu sa privremenim korišćenjem zemljišta 4.klime. neophodne hidrofilne (jova.geomorfologije. pokrovnost ≥30% (i više ka vodenoj P-ni) 2. . erodirana. zasadi od raznovrsnog drveća u različitim kobinacijama zavisno od zemljišnih uslova i pozitivnog uticaja na hidrološki režim i mikro klimu 7.komunalni objekti i industrija nizvodno Sredina . ševar) 36. pošumiti najpre priobalne teritorije. a onda malovredna poljoprivredna zemljišta 5.biologije područja.zasad ≥10m pod travom 9. . vrba. poljoprivredna .tok . Širina pojasa .

uz četinare) . danas se koriste samo na ulazima i izlazima iz naselja i za naglašavanje promene pravca puta. za usmeravanje pažnje putnika Udaljenost od trase puta minimum 4.5-5m . način sadnje. delova dužine 100-120m pod uglom od 30° u odnosu na osu Jednorodnost fona ove zone se otklanja sadnjom (npr. slobodni . održavanje sadnog materijala -Radovi se sagjledavaju sa gledišta: životne sredine. šumski komplexi. Rekonstrukcija puta → sačuvti vrena stabla *Drvoredi Do skoro su bili jedini oblik ozelenjavanja.brže zamaranje Uveče bacaju senku na put i smenu osvetljenih i zasenčenih delova Moraju se prekinuti na mestima proširenja.-Dugoročno planiranje Dolazi do proširenja i promene trase -Projekat sadrži tehničke podatke: lokalitet. i snegozaštitni pojasevi. travne i cvetno obliovane uske ivice outnih bankina. karaktera saobraćaja. predlog mehanizacije za sadnju. mogućnosti održavanje *Kompoziciono rešenje Zadatak je povezivanje putnog pojasa sa karakteristikama lokalnog prirodnog okruženja Izbegavanje većeg narušavanja predela pri trasiranju puta i harmonično uklapanje linije puta u okolni predeo. primoravaju vozača da usmeri pogled na trasu puta .ažurni zasadi -Pojedinačna sadnja vetro. škarpe useka i nasipa. -Monotonija → smanjena pažnja vozača -Gepmetrizacija je strana prirodnostri Biljni zasadi: drvoredi.dekorativni lišćari *Slobodni ažurni zasadi Nalaze primenu temo gde se obezbeđuju bankine ≥2m Kroz teren nekoristan za poljoprivredu . ali pošto grubo dele prostor. Ako preseca ili tangira vodeni tok ili P-nu. treba rekonstruisati drvored i povezati put sa novim elementima predela *Snegozaštitni pojasevi Samo tamo gde su neophodni Shodno reljefu i pravcu dominantnih vetrova Istražiti mogućnost stvaranja prodora u spoljnoj liniji snegozaštitnih pojasa u vidu poj.bezbedno Vizuelno stvaraju neprozirne zelene zidove koji zatvaraju pogled na okolne predele.

nepoželjno snižava umetničku vrednost pejzaža monotono i pogoršanih uslova.zasadi u skladu sa pejzažnim → racionalno = -voćnjak -medicinski -medonosne -tehnički +Platon (odmorišta9 +Putne oznake (ne suviše) 37. plod 4-5god → 15-20m *Funkcionalnost . neophodno za sagledavanje okolnog predela Brzina kretanja vozila određuje: -dimenzije kompozicije -širinu međuprostora *Pošumljavanje Bez tesne veze sa oblikovajnem puta. list. strane stvara neprijatne utiske Srednja brzina 60-70km/h sa vremenskim intervalom sagledavanja od 2.izolacija .5-3.Ukrašava objekte .raščlanjivanje . vertikalnim elementima .maskiranje .estetika .puzavim biljakama. dužine intervala između zasada je 140m.promena karaktera ozelenjavanje može biti minimum na 2-3km. cvet.Gde preseca ili tangira šumski fon Vodene P-ne ili tokove → Ako prelazi kroz predele sa pejzažnim motivima U brdovitim i planinskim područjima posebno za zamenu i prekid drvoredima Ponavljanje na velikim dužinama istih rešenja .Približava prirodu stanu povezujući zelenilo enterijera sa slobodnim zelenim prostorom . Veliki broj koloritnih i prostornih akcenata . Principi pri izboru vrsta za vertikalno zelenilo .mikroklima . Na terenima nepogodnim za druge namene dopuniti dekorativnim po fenološkim osobinama +Ekonomično . potpornih zidova i dr.5min . sa dr.Mala ulaganja → visok dekorativni efekat Vertikalno zelenilo podrazumeva funkcionalno i estetsko obogaćivanje fasada objekata. Min.

partenocisus.*Kompozicija .severna strana (hedera. partenocisus.varijacije usled promene reljefa + informisanje o režimu buke i čistoći vazduha Klima i Mikroklima .grupe puzavica jedne vrste na 2-2. vlažnosti vazduha. periploca) . Značaj analize uslova sredine kao analitičko-studijskog dela projekta Proučavanje prirodnih uslova Kompletno terensko istraživanje Zbir i sistematizacija komponenata predela *Klima . hedera.zasenčenje stanova.zelena fleka *Izbor vrsta u skladu sa: .nekoliko vrsta puzavica u određenoj naizmeničnosti: -vertikalni elementi. peskovito.funkcionalni zahtevi .južna i zapadna strana .zaštita od sunčeve radijacije (50%) (vitis. campsis) 38. vetrovima → sastav biljnog materijala zaštita od vetra lociranje pojedinih objekata *Pedologija i Geologija → pogodnost za rast vegetacije -šumsko uzgojna svojstva -uslovi . poligonum. kretanju t°. mehanička i hemijska svojstva *Reljef→ fizička pristupačnost → odvodnjavanje (nivelacija) *Hidrografsko istraživanje -prisustvo vodenih tokova i površina -režim podzemnih voda -oticanje površinskih voda .5m .zaštita od prašine i buke (partenocisus.svetloljubive vrste i otporne na sušu (lonicera. -zeleni pojasevi . balkona (vitis. aristolohia) . lonicera) . aristolohia) Expozicija zgrada uslovljava izbor vrsta: .opisi i tabele o padavinama.jedna vrsta puzavica . slano.jako kamenito. -pojedinačne zelene fleke. podzemne vode -analize i kartiranje -tekstovi i tabele -tipovi zemljišta i njihova fizička.kao i za sve dekorativne .

Sportski objekti se lociraju kompaktno .treninzi. i dekorativna vrednost) =dekorativni zasadi u okolini (opis i analiza) autohtone vrste i egzote =potencijalna vegetacija okoline .živopisne poljane za igru.buka. Otvoreni i zatvoreni sportski objekti 2. Sami se izoluju od stambenih objekata . *Sportski park gradskog reona .zdravstveno stanje. Rekreativne aktivnosti u zavisnosti od uzrasta korisnika i mesta za njihovu organizaciju Karakter korišćenja . sanitarnohigijenskim i mikroklimatskim zahtevima. paltoi za miran odmor. Lociranje svih objekata se ostvaruje vodeći računa o urbanističkim. dečije P-ne za igru.optimalna sredina za aktivan odmor stanovnika . Koristi se reljef terena >50% biće pod zelenilom.namenjeni određenom krugu posetilaca .fitografska i dendrološka istraživanja Izdvajanje fitocenoza .→ drenaža zalivanje stvaranje vodenih P-na *Vegetacija .objedinjuju polja za treniranje i borilišta u komplexe razdeljene zelenilom 2. Zona za sportsku igru i zabavu 1. o funkcionalnim i metodološkim karakteristikama i zahtevima komfora i bezbednosti. travnjaci otporni na gaženje. rekreacija zdravstvenih grupa *Funkcionalne zone: 1. sportske igre i zabava. Slobodnije rešenje . Bočne strane fasada se postave ka igralištu.oni koji opslužuju širok krug stanovnika . *Sportski park stambenog kompleksa . vitalnost. zasenčene šetne staze i aleje.komplexi ograničenog korišćenja Sportski objekti javne namene su normirani za celodnevno. povremeno korišćenje.podela sportskih komplexa: . sistemsko.da nisu izmenjeni uslovi 39.aktivna rekreacija i sport .opis i ocena → spontana pojava određene vegetacije =dendrološka istraživanja inventar postojećih zasada ili pejzažna taksacija (po grupama ili pojedinačno .

-aktivan odmor sa igralištima -platoi -poljane za sport i rekreaciju -miran odmor sa mrežom šetnih staza i platoa -dečija zona i korišćenje prirodnog reljefa 4. Zona objekata za treniranje 3.-Učilišno . voda.rekreacija širokog kruga stanovnika Mesto slobodnog aktivnog odmora → sport *Gradski sportski parkovi Namenjeni stadionima . tj. SI i SZ obale vodenih P-na kako bi imali najbolju insolaciju. čamci.plaže. brodskih maršruta. kafei. ne treba je presecati komunikacijama obavezna izolacija od saobraćajnica zelenilom 3. ribolov *Parametri za projekat plaža: .Ekspozicije jug. Oprema i uređenje kupališta i plaža *Izbor mesta . severne.terenske aktivnosti -Zdravstveno .Bliže ulazima.mreža šetnih aleja prostori za odmor reljef. Udaljeno 100-150m od ispusta za prečišćavanje otpadne vode. u obalnom pojasu . veslačkih stanica.uključuju sportsku aremu sa tribinama. Glavni manifestacioni sportski objekti 2. Administrativno-upravna zona 1. Veza sa celom teritorijom 40. U prisustvu vode.Širina priobalnog pojasa na mestima organizacije plaža ≥50m . veza sa stanicama i parkinzima 2. Vezano za objekte manifestacione zone. U dubini parka izolovano od objekata masovne posete i od izvora gradske buke. vegetacija Zoniranje teritorije po grafikonu kretanja . pristništa. JZ i JI.Pad obale 1:10 do 1:7 . zona za odmor.Funkcionalne zone: 1. Zona za odmor i opštefizičku pripremu 4. sportske objekte za različite vrste sportova za takmičenja i treninge Mesta aktivnog odmora stanovnika Planiranje .

P-ne za odbojku .mestu . *Koeficijent smene korišćenja plaže = 1.1-0.ambulanta .10m2/j.5m/j.Dubina vode na 60% P-ne ne treba da je viša od 1.3-0. Zaštita kupača od neprijatnih vazdušnih strujanja. razl. garderobe .mesta za kupanje decembar . Park-šume . česme.5. bife . ležaljke.k.svlačionice. oblika i veličina sa preovlađivanjem slobodnog prostora. zelenilo Osnova su zelenog pojasa gradova Često se usled porasta gradova → gradski park . Ako je poprečni nagib podvodnog dela plaže >1:20. a za njihovu igru 0. Nagli pad dna izaziva brzu promenu toplote vodene mase. a u njihovom planiranju računa se da će 10% gradskog stanovništva koristiti odmor na vodi.administrativno-upravna zgrada .Dubina vode na delovima za plivanje dece ne treba da je viša od 0. širina vodenog prostora do dubine dostupne za kupanje jako se skraćuje.kiosk za piće.uređenje.4m Dno na mestima za kupanje je blago nagnuto. zabavu.50.Pad dna 1:20 do 1:50 . JI i JZ ekspozicijama.Brzina toka na mestima masovnog kupanja 0. naslonjače .5m/sec .P-na vodotoka 8. miran odmor.P-na peska ili travnog pokrivača 5-7m2 na jedno kupališno mesto . lociranje na J.ulazi u vodu .služba za spasavanje *Ozelenjavanje Livadski izdržljivi travnjaci Drveće i žbunje za raščlanjivanje prostora na delove.Dužina obalnog pojasa je 0. →izolovanost kupača →racionalno korišćenje pojedinih delova plaže za igru. peščano ili šljunkovito.toaleti . oprema.mestu .klupe. suncobrani.7m.zasenčene P-ne .kiosk za plivački pribor . 41..4m .k.kompleti tuševa .7m. Dubina vode se postepeno povećava do ≤1. *Oprema: .

objekti za opsluž.horizontalno i vertikalno daljinske vizure i vizuelni prodori Preovlađuju prirodni motivi 3.800m2/posetiocu -Mali i srednji .sistem pešačkih i biciklističkih staza . šumske livade Raznodobne sastojine Razuđene ivice . Najpogodnije su mešovite šume raznih visinskih kategorija sa dosta vrsta *Rekonstrukcija 1.specijalne staze za jahanje .meka podloga (slobodnije.poljane za igru.trasiranje mreže → živopisni pejzaži . Obezbeđenje saobraćajnih uslova => .određeni broj puteva i staza ka unutra .600-700m2/posetiocu Optimalna veličina se odražava njenom dispozicijom i njenim položajem u odnosu na saobraćajnice *Funkcionalne zone: I Zona masovnih aktivnosti . Rešavanje odnosa svetlo-senka => Promena šuma → park-šuma Uklanja se prestarelo drveće → slobodne P-ne.glavni deo . proplanci.pored glavnih saobraćajnica . rekreacija) . Dopuna aktivnosti + oprema => Planiraju se objekti i njihov raspored. sportska igrališta .vodene P-ne *Lokacija Rubna naselja sa šumskom vegetacijom. nastrešnice.šetnja i aktivan odmor .Normativ: -Veliki grad .posećenost .objekti za održavanje ( mesta za odmor na klupama.održavanje . posetilaca II Zona mirnog odmora .tvrd zastor (samo za ekonomske potrebe) . Izrada kompozicije i veze park-šume sa okolnim predelom Trasiranje puteva i rekonstrukcija rastinja → namena -trase za trčanje .parkinzi u perifernim delovima . oznake za orijentaciju) 2.

zoniranje Bogati .prirodne lepote predela.udobne. upoznavanje sa rastinjem .Vidljive sa veće udaljenosti. Udaljene međusobno. vatru. Bolje više manjih na rastojanju.definicija. intimnosti i komunikacija. Kroz park-šumu . a mogu biti jedna naspram druge na 1. lociraju se na udaljenoosti 15-20min brzog hoda.kroz senku i sunce. . . kao na planinskim stazama). već se bira lokalitet). . kapela reprezentativno za porodicu Prostor za izražavanje poštovanja .da se izbegne današnji karakter . Groblja .a pre svega: tamo gde ima -prirodnih vrednosti i gde postavljamo neku -društvenu aktivnost za duži boravak. .visoka proizvodnja O2. Za -zaštitu od nepogoda. 4. .dostojno uređeno.očuvati odnos svetlo-senka. mestima za sunčanje.naučne i dr. vrste. staze. jednostavnog oblika (sl. obrađena oblovina. Raspoređuju se zavisno od terena i duž trase.sačuvati solitere (seča okolo) *Voda: .efekti žuboreće vode 42.postavlja se na udaljenim mestima. jahanje -pionirski logor -prostor za narodna veselja *Kondicione staze za trčanje . Unutrašnji prostor počinje da se uređuje prema jedinstvenom planu . nepotrebne su klupe radi više prostora.trim staze sl. stazama za trčanje sa elementima za kondicioni trening *Oprema .5-2.Klupe .izgradnja spomenika.planinski potok ili ravničarska reka . stazom i van staze.zadržati efektne vizure.danju i pred odlazak na posao se trči i koriste se gradske ulice koje nisuhigijenske. grobnica.rekreativni i društveni značaj . .Nastrešnica .0m. na proplancima.Orijentacione table . . . .negovati travnjak (ne zasniva se nov.vodeno ogledalo .-naučne i programske staze -staze za bicikliste. od vizura.sačuvati semensko rastinje. Za duži boravak + nastrešnica.funkcije: . Konačna rekonstrukcija vegetacije *Park šuma . visinske razlike. užinu.

vlažnost zemljišta (ne suviše do 2m. . ni nagnuto) .formiranje proplanka za razvejavanje pepela .uređenje šumskih grobalja *Planiranje: .generalnim urbanističkim planom: 1. vek počivanja (rotacioni turnus) 100. udaljeno od gl.tip staništa i najpovoljniji predlog izbora biljnih vrsta 2. Prirodni uslovi: . .znatna udaljenost groblja od površinskih voda i izvorišta pitke vode.sanitarno-higijenski f. saobraćajnice (min 300m).zdrava lokacija.geografski faktori .van stambene zone (min 500m).00m2 → za urne 0.64m2/urni .hidrološki f. nadmorska visina (ni ravno.(neukusno).izgradnja vrtova sećanja. sigurnost u odnosu na zarazu.biotički f.. -vetrovi prema naselju .dobra poroznost zemljišta sa prisustvom O2 koji pomaže raspadanje. Putevima povezano sa naseljem. otkloniti sve mogućnosti širenja zaraze: .socijalni f. .poboljšanje izgleda postojećih .mat.broj stanovnika po groblju.lokacija .000 stanovnika ┐ 11% stopa smrtnosti├→ 30ha (bruto od 3m2 po stanovniku) 25 god vek počivanja ┘ neto P: grobnog mesta = 2.pravilan izbor lokacije u odnosu na nivo podzemnih voda.stopa smrtnosti planira kapacitet budućeg groblja .edafski f. .nivo podzemnih voda sa max i min kotama (na dubini >3m) . ako je organizovano sahranjivanje kremacijom . . .NE! . .klimatski f. putevima). . stopa smrtnosti. *Obezbediti uslove za raspadnutu org. ocedno i lako) . voda iz vodovoda (ne bunar) 3.udaljenost groblja od grada ≤15km .razrada problematike novih grobalja . nagib i expozicija.Posebni uslovi: .teren. a koji ne presecaju gl. saobraćajnice (prilazi groblju ne ometaju normalan saobraćaj na gl. Stvoreni uslovi: .demografski f. . *Kompozicija: .veličina groblja .

zapuštena grobna mesta .zatravit 3. .etički. ruža 4. Tu se smeštaju i mesta za odmor pored ulaza. namenom .travne trake ili cvetne leje sa položenom memorijalnom kamenom pločom .Kramacija .kapacitet grobnih mesta .leje perena.parcele sa grobnim mestim . jedinstveno uređenje . pod kamen u cvetnoj leji ili travnjaku kolumarijum .mogućnost širenja *Funkcionalno zoniranje . sporedne staze .bruto P: grobnog mesta = 3.Okolinu poboljšavamo formiranjem zelenog pojasa od grupe drveća i šiblja sa trasom rekreacionih staza.zaslužni građani .neukusno (prozorčić. jedinstvena obeležja *Vrtovi sećanja* .grobna mesta 20% . a jedinstveno uređeno groblje . u urne i i razvejavanjem.38m2 → za urne 1.parcele sa spec.zaštitni zeleni pojas i parkovski oblikovan prostor 16% .odmor sa klupama 2. higijenski i ekonomski.pojedinačne memorijalne ploče i uređenje grobova u sekcijama .saobraćajne P-ne *Odnos P-na za sahranjivanje prema ostalim (60:40 do 40:60%) 60% . venčić) .22m2/urni .vrt sećanja .trg za ispraćaj sa objektima visoko gradnje 1% .Zahvati poboljšanja: 1.ostali sadržaji *Problematika novih grobalja Pretpostavka o kremiranju ili ne kremiranju *sekcije (pravilne i nepravilne): .slobodno izabrani spomenici i njihovo uređenje .proplanak za razvejavanje pepela *vegetacija je karakteristična za groblja.P-ne za saobraćajnice 3% .određena 3 tipa spomenika.visoko zelenilo raščlaniti na manje vizuelne celine više grobova uklonjeno .servisne P-ne . a vodi se računa o veličini zbog objekata senka + zelena boja različitih nijansi → mir *Postojeća groblja* .

formiranje programa . Formiranje projektnog zadatka .prostorni inventar .pronalaženje projektantskog posla .kompletiranje osnovne podloge . Proplanak oivičen četinarima.upozavanje sa osn. a u jednom delu se postavlja ploča sa imenima *Obredni prostor* Prostorije: hladnjače. Pokrivači tla ili cvetne leje.snimanje i analiza postojećeg stanja 3. Obredni kamen i centralni simboli u vidu luči. info. Faze procesa projektovanja Proces projektovanja se može odvijati na više načina: * U hodu sa izvođenjem radova .usled potpisivanja ugovora za izradu kompletnog projekta -Redosled koraka . izrazito cvetno šiblje ili cveće -grobovi pojedinačni ili skupine -staze su travni puteljci sa nešto kamena.usled nedostatka novca *Celovito . samo glavne su od čvrstog materijala -neravnine savladane terasama i škrapama sa prirodnim stepeništem -orijentacija oznaka groba brojem sekcije na glavnom planu groblja -optimalni uslovi retka mešana šuma sa podzemnom vodom max ispod 2m od nivo zemlje -lociraju se uglavnom na brežuljkastom terenu brdskih područja TEHNIKA PEJZAŽNOG PROJEKTOVANJA 43.Sadržaj: 1. Istraživanja i analize . Vaze. Konceptualizacija rešenja .formulisanje projektnog zadatka . kapele Nadovezano na okolinu . zatravnjen.samo onda kad investitor nije na vreme naručio projekat ili su neophodne ispravke prvobitnog projekta *Deo po deo projekta . danas samo memorijalne ploče. o projektu .zeleni pojas Poštovanje kompozicionih i saobraćajnih uslova Parkinzi i staze od čvrstog materijala *Šumska groblja* Nekad uz spomenike.plan rada na projektu 2.Razvejavanje na proplanku na zavetrenom mestu.

. .funkcionalna šema konkretnog prostora . Uslovi za uređenje lokacije. Uslovi za izradu projekta (šta prethodi početku projektovanja) +Pripremni poslovi: *Pronalaženje projektantskog posla* . što je slučaj kod iskusnih projektanata. od vrste objekta projektovanja.) .) .šema . 44. jer je često vraćanje na prethodni korak Ponekad se faze preskoče ili odrade rutinski..prikupe se pre ugovaranja i početka projekta (lokacija.upoznati urbanističke planove.razrada idejnog rešenja u izvođačke crteže . od projektanta Raspored poslova nije linearan.prezentacija rešenja 5. Projekti koji odstupaju od planova nisu odobreni .razrada osnovnih ideja .koncepcija rešenja 4.praćenje oglasa u novinama .projektovanje elemenata prateće infrastrukture . od konkretne situacije. Mali prostor moe i samostalno da se meri . veličina prostora..oglašavanje u medijima .saradnja sa izvođačkim firmama . infrastruktura.razgovor sa investitorom .traži se geodetska podloga (postojeća ili nova) u odgovarajućoj razmeri..opremanje glavnog projekta Redosled koraka zavisi od niza okolnosti. stanje.razarda kompozicije .informisanost o zbivanjima u stručnom krugu .obilazak terena sa investitorom (tip objekta..učešće na konkursima (afirmacija) Ponekad je potrebno ponuditi i idejno rešenje da bi se dobio posao za izradu kompletnog projekta *Prokupljanje osnovnih informacija o potencijalnom projektu (objektu)* .kompozicioni plan .vodilja . zahtev investitora. Kompoziciono oblikovanje (finalizacija rešenja) .idealna teorijska funkc.....oblikovanje detalja . vrsta posla.pronaći investitora i ponuditi mu usluge. Izrada tehničke dokumentacije .

dogovor o ceni projekta. Dostavljamo pismenu ponudu sa vrstom i obimom usluga i cenom usluga.osnove Geodetska podloga ne sadrži sve bitne elemente Vlasnički list je često jedini (1:500) Prilagodimo podlogu odgovarajujćoj razmeri: mali objekti 1:50.vođa tima) .konkursni materijal.odredi se radni tim . .da investitor definiše cilj i napiše projektni zadatak . osnovne smernice projektant stavlja na papir .potrebe angažovanja drugih stručnjaka .plan nabavke potrebnog materijala i dr.broja dnebnica za rad na terenu .procene obima posla i utrošenog vremena .projektant definiše cilj projekta .posebno bitno za velike projekte .vremenski plan (početak rada.*Određivanje cilja projekta* *Formulisanje projektnog zadatka* . 1:100 ..iskustva .materijalnih troškova . = 5-12% predračunske vrednosti za izvođenje objekta ≈ 5% za velike i jednostavne prostore ≈ 10-12% za manje objekte Procena unapred: ako investitor traži.podela posla u radnom timu ..u razgovoru sa klijentom. troškova 45. trajanje pojedinih faza.formira se strategija projekta .angažovanje stručnjaka (glavni projektant . to je projektni zadatak na osnovu kog radi projektant + može i.zatim se pristupa *Potpisivanju ponude i ugovora (pismeno) .veličine i vrste projekta . Istraživanje i analiza lokacije *Prostorni invetar* Kompletiranje bazne podloge ...konačni tekst potpisuje investitor. .završetak posla) . za idejno rešenje bez predračuna na osnovu: .istovremeno sa formulisanjem projektnog zadatka .slika mogućeg stanja je u glavi projektanta . pretpost.detaljni dogovor projektanta i klijenta .projektant i investitor* +Plan rada na projektu ....

. Analizira se sama lokacija 2. problem: sadnja zelenila ka ulici. obrasla šibljem. 1:1000 Proverimo tačnost podloge obilaskom terena. padomer.. *probleme i *potencijale ANALIZA zahteva misaono rasuđivanje i predviđanje i sastoji se od: konstatacija: tačka sa koje je otvoren pogled na crkvu.srednji objekti 1:200.namena okolnog zemljišta .pristup lokaciji . [analiza: potencijal: vizura ka crkvi se ne sme zatvoriti. 1:250 veliki objekti 1:500.) uz sve ovo i literatura (podasi o lokaciji) 4. blok za skice. Prostorni kontekst (položaj lokacije i okoline): .prisustvo zagađenja . staza za sankanje da je bez šiblja. potrebe korisnika.materijali i teksture .] Sve beležiti direktno na radnom crtežu *Elelmenti za analizu 1.arhitektonski stil okolnih objekata . odnos korisnika prema prostoru 3. potenc/probl: za sankalište zimi. olovka. severna kosina 20-30% nagiba.buka i farovi sa ulice . pogled iskoristiti mestom za sedenje.ulica je bučna.studije pre projektovanja .blizina institucija ..pravna ograničenja za gradnju . 1.karakter susedstva . Teren obići više puta: u različite dane i različito doba dana *Projekat ili rekonstrukcija velikog i značajnog prostora: . beležnica. Analizira se: neposredna okloina. fotoaparat. Potrebno je utvrditi *karakter prostora.kapacitet (opterećenost) prostora . Ucrtavamo nešto što nedostaje. gl. metar. Terenski rad projektanta (geodetska podloga.bioekološke osnove (precizna podloga postojećeg stanja. tekstualna objašnjenja i tabele) CILJ analize je registrovanje i analiza svih važnih elemenata koji mogu opredeliti rešenje.ankete među stanovnicima . *Analiza stanja* Utvrđivanje onih karakteristika prostora koje mogu da utiču na rešenje ili ukažu na pravac rešavanja..

vrste . Vegetacija: . bare.3m (u visini grudi) .nivo podzemnih voda i sezonske promene .opšte karakteristike klime (iz literature) .razvijenost vegetacije 2.potencijal retenzije 4.visina .preporuka (ukloniti ili zadržati) . zabarena mesta .locirati postojeće biljke na planu . Klima i mikroklima: .karakteristike habitusa .oseditost 5. Zemljište: .vlažna. zrelost i visinu) 6.tip zemljišta .najosunčaniji delovi terena .blizina i veze sa zelenilom .zone različitih kategorija nagiba .bolesti i štetočine .za veće P-na pod vegetacijom (odrediti granice različitih biljnih formacija gustinu krošnji. Topografija (reljef): .kiselost ili baznost → plodnost .dubina .nadmorska visina (min i max) ..ograničenje za razvoj stabla .površinske vode (potoci.zone u pretežnoj senci .visina debla čistog od grana .postojeća drenaža (prirodna ili veštačka) .izrazite strmine i erozija .izraženi elementi obližnjeg reljefa .sezonske promene ↑ (plavljenje) .energija (izraženost) reljefa .) .plodnost . Hidrološke odlike (terena i drenaža): .depresije u terenu 3.prečnik 1..prečnik krune .linije vododelnica i pravci površinskih oticanja ..mišljenje klijenata .

narušeni delovi pejzaža .postojanje mrazišta .odrediti trase podzemnih vodova (gas.potencijal nove veze sa okolinom .podrumski prozori (sa visinom) . Postojeće zgrade: . hidrotehnički uređaji. pasivan odmor. Elementi instalacija: .materijali . Korišćenje pojedinih delova prostora: . kandelabre.) .biciklistički prilazi (postojeći ili potencijalni) ..prisustvo ivičnjaka .glavni i sporedni prilazi ..položaji vrata i prozora u prizemlju .različito korišćenje u različito vreme 12.pešačko kretanje u prostoru . parkiranje) . ulične svetiljke .stanje 10. vodovod...mesta najizloženija vetru 7.arhitektonski stil .dimenzije staza i platoa .trase i visine nadzemnih vodova . Komunikacije: .parkinzi .materijali . Površine pod zastorima: ..dimenzije 9.ucrtati bandere.stanje .) .šahte.tip objekta (česma.položaj razvodnih ormarića za struju . struja.materijali fasada .položaj prilaznih puteva . sistemi za navodnjavanje 11.vrsta korišćenja (rekreacija.problemi održavanja (divlje deponije i dr. zid.spratnost (visina objekata) .) . Mali građevinsko-arhitektonski elementi: .položaj osvetljenja na zgradama .vizure iz zgrade na okolinu (zaklon ili ne) 8.najčešći pravci vetrova .

izrada površinske drenaže Situacioni plan: *Situacija parternih građevinskih elemenata. drenažni elementi +izvođenje zemljanih radova. Nivelacioni plan: *Situacija građevinskih elemenata.aktivnosti u prostoru . radovi na izgradnji građevinskih elemenata Plan zelenila: *Situacioni položaj biljaka. iskotirana rastojanja.utisci o prostoru (svetli .ponašanja postojećih .buka (gde se čuje?) . Korisnici: .zadovoljava → izrada tehničke dokumentacije To je tehnička dorade rešenja i priprema projekta u oblik koji je pogodan za izvođenje radova. građevinske i regulacione linije +Geodetska obeležavanja. visinske razlike. padovi.tamni.mirisi (prijatni ili neprijatni) 15. Izrada tehničke dokumentacije .tačke sa najboljim pogledom na interesantne detalje . oprema.budžet namenjen budućem održavanju 46.sadržaj. Vizure: . uslovi Kompoziciono rešenje .13.intimno) .šta su granice celina? .kućni ljubimci . iskotirana rastojanja između elemenata.utvrditi postojanje prostornih celina . vrsta materijala. dimenzije staza i platoa.vizure iz okoline na određeni prostor 14.način održavanja prostora .pogodni za izvođenje radova Zbog različitih grupa radova i različitih izvođačkih firmi. izohipse. *Razrada idejnog rešenja u tehničke crteže* . postoji više crteža sa svojim sadržajem i služe za različite radove. kote. sa terasa .mesta sa pogledom na ružne detalje u okolini .prostorno lociranje grupa .vreme boravka pojedinih grupa . javno . Prostorne celine i osećaji (opažanja): .anketiranje potencijalnih .vizure iz kuća. vrste i količina sadnog . Rešavaju se tehnička i konstrukciona pitanja.

segmenti projekta sa sadržajem elemenata infrastrukture Neophodan stalni kontakt ing-a sa pejzažnim projektom. izgradnja građevinskih elemenata. niskogradnje + Idejno rešenje pejzažnog projekta .projekat potpisuje odgovorni projektant (sa volašćenjem za projektovanje) . *Zakonski propis mora da ispuni: . obavezan u svim slučajevima.Podprojekti . hidrograđ. da bi se rešenje instalacija uskladilo sa ostalim elementima prostota. Ostali projekti se izrađuju po potrebi ili po zahtevu investitora. kote stepenica +Zemljani radovi.. * osvetljenja: noćni efekti u kompoziciji). ugradnja mobilijara *Projektovanje elemenata prateće infrastrukture* Osvetljenje. *raspored hidranata na P-ni: -potrebe pojeinih vrsta za vodom.rešenja u projektu moraju da budu usklađena sa regulacionim planom . +Izvođenje radova na ozelenjavanju. Kompletiraju projekat. urađen po pravilima sa određenim sadržajem. Glavni projekat treba da je sadržajan i detaljan toliko da se na osnovu njega mogu izvesti svi radovi.materijala.projektna dokumentacija treba da je izrađena u firmi koja je registrovana za poslove projektovanja (ispunjava uslove predviđene zakonom o izgradnji objekata) . Preseci: *Poprečni i podužni profili puteva i staza.ing elektro. kanalizacija. konstruktivni detalji.je jedini koji je za izvođenje objekata. prikazi useka i nasipa. elemenata.projekat podleže tehničkoj kontroli od strane druge firme (registrovane za . hidrantska mreža. izrada potpornih zidova i stepenica Detalji: *Uveličani detalji. Projekat treba da je usklađen sa planovima. *Uslovi za izradu tehmičke dokumentacije glavnog projekta* +Glavni projekat . Posebno važan je sklad: podzemnih ili nadzemnih instalacija sa predviđenim rasporedom sadnje drveća. detalji mobilijara +Popločavanje. detalji arhit. (npr. *Opremanje* (tehničke dokumentacije) Okvir delovanja projektovanja je regulisan određenim pravilima i zakonima o planiranju prostora i o gradnji objekata. vodovod. škarpe. kolske saobraćajnice.ima stručnjake sa ovlašćenjem za projektovanje . U PA služi za izvođenje radova i pribavljanje građevinske dozvole. Tehnička dokumentacija Za glavni projekat podrazumeva i određene odgovornosti koja proizilazi iz stručnosti firmi i lica koji je izrađuju. Stručnjaci .

. samo za specifične objekte: spomen parkove. Idejni Sličnog je karaktera kao i generalni ali: .Retko se radi . .Opravdava izgardnju.ima položen stručni ispit 47. Glavni . U PA se ne radi.Izrada studija i analiza (uklapanje objekta u prostor.Za pribavljanje građevinske dozvole . dovoljan je glavni. . Kategorije projekata (nivo obrade i sadržaji) Kod nas Zakon o izgradnji objekata 1995 Postoji 5 kategorija objekata.Razrađuje detalje koji nisu obuhvaćeni glavnim (nedovoljno detalja) ..izvođači radova. velike turističke centre.Sadrži tehničku dokumentaciju (pravni dokumenti. Generalni . u zonama zaštite prirode ili kao idejno rešenje u traženju najboljih varijanti (konkurs).tehničku kontrolu) *Odgovorni projektant . uticaj na životnu sredinu.Retko se radi.) .ima dve godine radnog iskustva . oko kulturnih dobara. Projekat izvedenog objekta Pri (opravdanom) odstupanju od glavnog u toku radova sadrži: .ima visoku školsku spremu odgovarajuće struke .izvedeno stanje (za održavanje i korišćenje) .U skladu sa aktom o uređenju prostora koji proizilazi iz regulacionog plana .ovlašćen ako: . .Za značajne objekte. grafički i tekstualni prilozi) Izvođački . zaštita prirode i kulturnih dobara.Da bi se došlo do osnovne koncepije koja će biti detaljno razrađena na nivou glavnog projekta.Za potrebe izgradnje (na osnovu njega se radi u PA) .Radi se prilikom izvođenja radova na složenim građevinskim objektima i rade inženjeri .Obavezan za važne objekte za koje građevinsku dozvolu daje nadležno republičko ministarstvo.Sadrži preciznije podatke o mikrolokaciji objekta i njegovu detaljniju koncepciju kao i približnu procenu troškova izgradnje..

pravo korišćenja zemljišta 3. potvrda o ispunjenju uslova za odgovornog projektanta i za vršioca kontrole 10. Različita istraživanja i analize 4. slaže i koriči (A4). *prikazuju proračun materijala i troškove za izgradnju.kontrole. rešenje firme o odgovornom projektantu i o vršiocu unutrašnje kontrole 8. pa ga na kraju predstavnik investitora potpiše. Kompletno se kopira (određen broj primeraka). potvrda o izvršenoj kontroli *II Tekstualni deo Tekstualni opis: *objašnjavaju rešenje i način izvođenja objekta. Opšti opis radova 1. Zadatak piše investitor .firme. Sadržaj glavnog projekta Minimum određuje pravilnik ministarstva. i 7.U PA glavni je najznačajniji. usklađenost projekta sa urbanističkim planom. Projektni zadatak reguliše odnose između investitora i projektanta. radovi i cene) III Grafički deo (vizuelni prikaz. registracija firme tehn. skald sa urbanističkim planom (nadležni organi) 4. izjava projektanta o skladu projekta sa: odgovarajućim propisima i urbanističkim planom 12. investitor i saglasnost 2. izjava izvršioca kontrole o izvršenoj unutrašnjoj kontroli 13. Predmer radova i predračun troškova 5. sklad sa zakonom o zaštiti projekta (ovlašćeni organi) 5. tehn. izjave i prateći dokumenti o podacima za: investitora. Tehnički opis rešenja 3. na osnovu njega se izvode radovi. firme tehn. Projektni zadatak . Želje se usklađuju sa urbanističkim planom. tako da sadrži 3 celine: I Opšti deo (potvrda pravne valjanosti) II Tekstualni deo (rešenje. i izvođački detalji) *I Opšti deo Potvrde. 1. ali pre je idejno rešenje (nije zakonski regulisano): varijante za uređenje i prezentacija investitoru. *Sadržaj: 1.naručilac prijekta. registracija projektantske firme 6. materijal. Projektni zadatak 2. tehnička dokumentacija glavnog projekta. i 9. projekt. Investitor i glavni projektant zajednički sastavljaju tekst projektnog zadatka. Tekst projektnog zadatka sadrži: . kontrole 11.dokument u kome su definisani okviri u kojima će projektant stvarati rešenje.

cilj . visina. Tehnički opis rešenja . 3.uslovi sredine + snimak postojećeg zelenila.kao samostalno poglavlje ili u okviru specifikacije radova zajedno sa predračunom troškova 3).predmer (obračun) zidova.-opis lokacije i granice prostora -na osnovu čega se radi projekat -koji su urbanistički uslovi i buduća namena -potrebni sadržaji koji se osmisle projektom -tehn. lokacija. daje sveobuhvatan i detaljan opis predviđenog stanja. prečnik krošnje.kalkulacija zemljanih masa T2 ..snimak postojećeg stanja sa predlogom sanacije.6 tabela: T1 .svi radovi su svrstani u 8 grupa: I-pripremni radovi II-zemljani radovi III-izgradnja podloga. visina stabla čistog od grana. opis zdravstvenog stanja stabla.predlog sanacije i uklapanje u novoprojektovano rešenje. ocena vitalnosti i dekorativnosti]. detaljnijeopisuje ponuđeno rešenje. Grafički prikaz . Prilaže se tabela .manual . Specifikacija radova i predračun troškova . *vizuelne studije. rigola i zastora IV-radovi na izgradnji građ.specifikacija sadnog materijala 2). Predprojektne (Različita istraživanja i) analize . regulacija. [*analiza kapaciteta. Predmer materijala .piše projektant. Predmer radova i predračun troškova . *anketa o korisnicima. prsni prečnik. elemenata V-ugradnja mobilijara .određena istraživanja za rekonstrukciju (bioekološka osnova . vrsta.za dobijanje vrsta i količina materijala za realizaciju projekta → spisak i opis radova → cena koštanja svakog rada posebno → ukupna cena realizacije celog projekta.predmer stepenica T4 . Opis radova . ivičnjaka. *istorijske analize] 4. [redni broj.analiza postojećeg stanja) .zahtevi koje treba ispoštovati -želje investitora oko kompozicionog rešenja -zahtevi komunikacijskih i arhitektonskih objekata i izbor materijala -zahtevi u pogledu rešenja zelenila -zahtevi u vezi rešenja opreme -okvirni sadržaj priloga 2. T3 . kompozicija.. Sadrži osvrt na postojeće stanje. Opis: sadržaja. nivelacija. Tekst sadrži 4 glavne celine: 1).predmer zastora (izrađenih površina) T5 .predmer zelenila T6 .-arh.obračunske tabele sa vrstama i količinom materijala .popis stabala sa karakteristikama.

padovi. Tu su: mreža hidranata.prezentacioni list idejnog rešenja.sa planom sanacije. Za izvođenje radova na popločavanju. do građevinskih elemenata.staze i platoi. mobilijar i položaji. Često se spaja sa nivelacionim planom.prikaz promena u terenu → zemljani radovi elemenata koji se ne vide u osnovi 10. odnosno elemenata na nivou površine terena -elementi situacije (staze. Snimak postojećeg stanja . Situacioni plan . platoi) -elementi nivelacije (izohipse. kanalizacija. 3. regulacioni elementi. dalekovod.osnova za rad. PTT 9. Nivelacioni plan . Kompozicioni plan . cena realizacije cele pozicije. skida odgovornost sa projektanta za odstupanje kota ili površina u odnosu na stvarno stanje koje bi se moglo desiti prilikom izvođenja radova.izvođački plan sadnje.Izgledi terena .to je plan trasa instalacija usklađen sa drugim elementima prostora. objekti.Sinhron plan .pozicija. Izvod iz regulacionog plana . sa ugradnjom. 4).radi jasnog prikaza konstrukcije i strukture nekog dela prostora ili građevinskih elemenata. jedinačna cena koštanja. prikazuje sve lemente prostora (iz vazduha) 5. U okviru svake pozicije se navode količine utrošenog materijala. kablovska. Plan zelenila . Za lociranje zelenila se koristi metod mreže kvadrata. Geodetska podloga . popločavanje. a često se daje i cena po jedinici površine.daje detaljan prikaz svih elemenata nivelacije. Kompozicija . kanali) 6. broj komada i sl.VI-sadnja sadnica VII-formiranje travnjaka VIII-održavanje zelenila u garantnom roku U okviru jedne grupe je veći broj operacija . škrape. nije neophodno da bude u glavnom projektu.kontroliše usklađenost projekta sa planom 2. gasovod. građevinski elemeti partera.pojam i definicija . zelenilo za uklanjanje. vodovod. kote. 7. Ucrtavaju se rastojanja između stabala. projekat potpune ili delimične rekonstrukcije 4. Rekapitulacija troškova . toplovod. prikazuje biljni materijal sa precizno ucrtanim mestima sadnje. Služi kao priprema za itvođenje ozelenjavanja na terenu. Ovaj list može da izostane → direktno na ompozicionom planu. Detalji . Preseci . Daje se ukupna cena za realizaciju celog objekta. 8. *III Grafički deo 1. stepenice) -elementi drenaže (rigole. Oznake i površine. slivnici. postoji 3 vrste detalja: -uveličani detalji planova -konstruktivni detalji -detalji mobilijara 48. izgradnji građevinskih elemenata i postavljanju opreme. električne instalacije.na kraju predmera i predračuna ponove se sumarne vrenosti koštanja svih radova po osnovnim grupama. Plan instalacija .

umetnička ideja . tako da čine skladnu celinu.predstavlja uspostavljen odnos glavnih i drugostepenih komponenti. vegetacije. maršrute kretanja da ne bi došlo do dosade i nesagledivosti. *uklapanje idejnog rešenja. . Završni oblik . a objekte PA prisustvo ideje. arhitekture.volumenima.klima i mikroklima . 49. dinamikom u vremenu i prostoru. jer samo zrelost biljnog materijala daje sklad ideje. ne određuju fizički vertikalnu ravan. travne i cvetne P-ne. raspored. . bojom.odlikuje ga razlika od prirodnog pejzaža.Prostorna pejzažna kompozicija se formira od reljefnih oblika terena. sjedinjavanje. Prostorna kompozicija -određuje princip raščlanjivanja elemenata -obezbeđuje jedinstvo elemenata -određuje glavne i periferne centre -stvara smisaone veze i perspektive U PA .*o umetnički vrednim delovima prirodnog predela. U ravni zemlje.zamisao . sastav.dela pejzažne umetnosti je period po završetku stadijuma rasta zelenila.biljni materijal . kombinacije. platoe. a takođe i formiranje umetničkog dela.Kompozicija u ravni je arhitektonsko pejzažno rešenje komplexa.Stvoriti opt.ekološka sredina . *posle ide rekonstrukcija (povoljno na 8-10 godina) Kompozicija koristi umetnička sredstva koja odgovaraju ideji i karakteru dela. Izražajnost . svojim varijacijama u visini i vrsti. *o dvostadijumskom procesu razvića biljnog materijala: *rast 20-40god i *zrelost 200-300god. oblicima. Ove dve kompozicije se dopunjuju. tačaka i linija koji.uskladiti broj i razmeru komponenata. *Stvaralački proces* .psihološki karakter posetilaca.reljef .prostorno-vremenska dinamika životnih procesa Briga . . kompozicijom. U PA . formiraju staze.označava raspored prostornih formi u određenoj kombinaciji i formiranje harmoničnog jedinstva organizovanog prostora. pokrivači tla i nisko šiblje.Kompozicija označava spajanje. Pejzažni arhitekta treba da ima istančan ukus i da odredi granicu ukusa. već je označe i organizuju prostor tako da otkrivaju vizure. Stilovi u pejzažnoj kompoziciji u svetu i kod nas . prirodnih i stvorenih. . . vodene. sastavljeno od raznih oblika. skulpturnih i drugih elemenata složenih u jednu celinu prema umetničkoj zamisli. PA operiše sa živim elementima .

Le Notr.mreža poprečnih i podužnih linija. skulpture.v. Pojava .-19. pravougaonika. Prvo .Le Notr. Kasnije . *Podela prostora . Prvo . alohtone .renesansa i barok Italije (14.na presecima krugovi i kvadrati..Slobodna kompozicija sa akcentom na planiranje drveća i žbunja.emocionalna privlačnost.samo odgovarajuće.Stil .v. livade.. III Mešoviti I Geometrijski (pravilan) stil Geometrizacija u kompoziciji. . barok . Savremeni ≠ klasični → asimetrija II Pejzažni (slobodan.v. Francuska . zeleni zidovi. I Geometrijski. grupe.označava jedinstvo. a ne staza.polovina 18. *Topijarstvo. a ne arhitektonski .povezanih strogim pravim linijama.Engleska.utvrđena glavna osa simetrije...polovina17. i 1. Rusija .Živopisna plastika reljefa i olika vodenih P-na. III Mešovit (kombinovani stil) Geometrijski su rekonstrukcijom jako izmenjeni → pojava mešovitih stilskih . monumentalnost.Gornji i Donji park Petrovog dvorca. U Francuskoj još složenije . Stilske karakteristike kompozicije su određene stilskom epohom razvoja društva i kulturom. kasnije .harmoničan odnos veličina otvorenog prostora i gustih masiva .Soliteri . asimetričan raspored. jak uticaj 2. biljni elementi. Sistem kvadrata. Ponikao u epohi prosvećenosti koja se karakteriše konkretnim promenama. pa . osnovna idejno-umetnička karakteristika kompozicione strukture jednog umetničkog dela. masivi.Rusija.izrazita dominanta. svečanost.Autohtone vrste . krrugova.Stari Egipat i Grčka. veza arhitekture i slobodnog prostora. *Karakteristike: -geometrizovana planska i prostorna izgradnja -sistem osa -pravilni oblici staza -stroge konture vodenih P-na i travnjaka -veštački oblik krune -simetričan raspored skulptura U strogoj geometriji postavljena je podela na otvorene i zatvorene prostore. II Pejzažni. elipsi.polovina 18. prirodan) stil 2. . veka = podražavanje prirode *Suština: maksimalno korišćenje postojećih i potencijalnih prirodnih karakteristika teritorije i maskiranje ružnih delova.).

pravolinijski i čine glavnu osu simetrije. Prednji plan . objekata. treba težiti jačem izražavanju svojstvenosti.v. Izdvajaju i naglašavaju vizuelno karakteristike biljnih oblika.dejstvo boje objašnjava se zakonitostima promene boje u prirodi. i u skladu sa teorijom kolorita . potreba..Oblik . Prihvataju glavnu masu posetilaca i odvode je u unutrašnjost parka. lokalnim uslovima vremena. Kolorit biljnog materijala u parkovsoj kompoziciji (kao bitan element pri izboru vrsta i komponovanju biljnog materijala) Boja . psihu i druga čula čoveka. ------------------------------------------------------------------------------------------Nezavisno od izbora stila. Primena .Francuska. vrsta odmora i ekonomske situacije.pasivne hladne boje.parkovskog pejzaža . širenje . Crvena . *Boja . bočni (sporedni) deo .u skladu sa zakonom boja. Zadnji plan . Žuta veselost. Ljubičasta .1.polovina 20.centralni (glavni) deo . svuda . -osvetljenost -refleksija susednih boja .rešenja i kombinacija 2 stila u jednoj kompoziciji (geometrijskih i slobodnih linija i oblika) ..Engleska 2. kompoziciona rešenja treba da odgovaraju duhu vremena. Zemljine P-ne.polovina 19. *Vegetacija .umirujuća *Kompozicija . cvetne. *Funkcionalnost. *Glavne staze presecaju park podužno . stimulans. *Estetika. karakteru i suštini lokalnog predela. Zimzelene. Ona prati čoveka svuda: boja biljaka. lokalnim uslovima predela. 50. On treba da ponikne prirodno iz postojećih prirodnih uslova. Od ove staze se granaju sekundarne staze prirodnih oblika. Zelena . Opažanje svetlosti i boje bitno utiče na funkcije. Plava . *Estetsko i psihološko .mir..geometrijski. funkcionalnim i estetskim zahtevima. *Ekonomičnost.veka.na velikim P-nama sa različitim sadržajima i funkcijama. boje i strukture P-ne i karaktera osvetljenja. Izbor stila je uslovljen određenim funkcionalnim ciljevima i za to povoljnim prirodnim uslovima.fizička ravnoteža.pejzažni Počinje . travne vrste 5-9 varijacija.se zajedno posmatra isticanje dubine i širine prostora.od boje susednog objekta ili fona.treba da bude osnova za stvaranje parka našeg doba.je rezultat fiziološkog dejstva svetlosnih zraka na mrežnjaču oka. U svakoj prirodno-klimatskoj zoni zemlje.uzbuđenje. Boja zavisi od strukture biljaka.zasadi toplih boja. Jedinstvo nauke i umetnosti .je komponovana kao kod pejzažnih i formira okvir centralnom delu. neba. Koloritni efekti zasada zavise od uzajamnih odnosa formi i boje biljaka i fona.

Analiza terena -odrediti najviše kote terena -odrediti najniže kote terena -registrovati postojeće vodotoke i drenažne elemente -uočiti mesta retenzije i sl. -utvrditi linije glavnog pada (nagib) -odrediti linije vododelnica na planu -odrediti linije prirodnog oticanja vode -merenjem % pada određenog mesta najvećeg nagiba klasifikovati delove terena po nagibu (do 1%) (1-5%) (5-10%) (10-15%) (15-25%) (>25%) II . narandžasta-plava.nivelacionog projekta je izrada nivelacionog plana Nivelacioni plan .Prostorno-funkcionalni koncept rešenja III .je deo projekta tj.Analiza terena II . zelena+plava=umirujuće] 51.Prostorno-funkcionalni koncept rešenja Odrediti kako postojeći reljef utiče na moguće namene prostora. šta obuhvata i elementi nivelacionog rešenja) Cilj . Ravnotežom koloritnog rešenja što zavisi od: -izabranih boja -intenziteta boja -kombinacija boja -odnos boja prema fonu [crvena-zelena+žuta=izražajnost.Izrada nivelacionog rešenja V .-suprotstavljanje boja -položaj u prostoru -velika P-na različitih boja -forma i textura bojene P-ne *Dinamična harmonijska kompozicija: crvena-zelena. Nivelacioni plan (zašto se radi. Treba zadovoljiti 2 bitna elementa: . žuta+zelena=optimizam. Obuhvata rad u nekoliko faza: I .Izrada generalne šeme drenaže terena IV . grafički prilog tehničke dokumentacije Sadržaj .rešenje nivelisanja i drenaže služi: -za izvođenje zemljanih radova -za nivelisanje P-na pod zastorima -za postavljanje drenažnih elemenata Nivelacija kao deo procesa projektovanja Počinje još u fazi istraživanja i analize lokacije.Finalizacija nivelacionog plana I . žutaljubičasta *Harmonična koloritna kompozicija.

izohipsama se daje željeni oblik V .za retenzije. definisati namene P-na zavisno od reljefa /zaravni se registruju. platoi. crtež konačnog oblika izohipsi 4. prihvatljivo za zelene P-ne. ulaza u zgrade. odrediti zone retenzije u koje se usmerava površinska voda 2. 2. odrede se trase i padovi glavnih kolskih i pešačkih komunikacija koji povezuju nivoe glavnih P-na 4. a onda sledi preciznije nivelisanje u završnoj fazi. početne fiksne kote se registruju na koje se oslanja nivelaciono rešenje. definisati prostore gde se ne vrši nivelisanje (oko drveća i već postojećih delova drenaže) 2. močvare (1-5%) za zgrade.odnos masa useka i nasipa 10. locirati linije površinskog oticanja vode IV . crtež potrebnih preseka . sportske P-ne. preliminarni obračun kubature zemljanih masa .dobra je drenaža i nisu potrebni veliki zemljani radovi (5-10%) formirana komunikacija bez problema (10-15%) nepogodno za građevinske elemente. kao i P-ne pod karakterističnim padovima i razmotri se pristup saobraćajnica/. parkinge. crtaju se preliminarne škarpe useka i nasipa i njihove izohipse 7. nivoi (okvirne grube kote) primarnih novoprojektovanih prostora (rade se prema srednjoj koti terena da bi usek =nasip) 3.Finalizacija nivelacionog plana Prethodne faze se ponavljaju dok se ne dođe do finalnog rešenja.25%max za košenje travnjaka mašinama (>25%) pošumljavanje. rekreacija (sankanje) III .1. To su tačke okolnih izgrađenih puteva. definišu se mesta gde će površinska voda oticati u slivnike 8. To su one kote koje se ne smeju menjati. pešačke komunikacije sa rampama ili stepenicama (15-25%) samo za zelenilo .Izrada generalne šeme drenaže terena Skicira se šema drenaže kroz dva koraka 1. veštačke bare. izračunavanje i ucrtavanje padova 3. Finalizacija = definitivni izgled nivelacionog plana. ucrtati linije za najpogodnije kretanje vode i odrediti tip elemenata za površinsku drenažu 9. Ova faza ima 10 koraka: 1. sportske terene . (do 1%) slaba drenaža .Izrada nivelacionog rešenja Grubo se odrede osnovne nivelete (visinski nivoi). na zaravnjenim prostorima (odrede se kote na uglovima) 6.profila . odrede se kote sekundarnih P-na koje se vezuju za nivoe saobraćajnica 5. precizno izračunavanje i upisivanje karakterističnih kota 2. 1. pa se odrede veze između njih.površinski. precizno se odredi nagib .

66) sa donje strane j 40% (1:2.nacrtati na planu zanišljeni oblik tj. Sadrži grafičku prezentaciju svih elemenata potrbnih za izvođenje zemljanih nivelacija i drenažnih radova. gde se vidi presek linije novog reljefa i visinskih ravni.za penjanje) .5.elementi situacije gabariti objekata sa prizemljem konture izgrađenih P-na položaji građevinskih elemenata granice kompleksa obuhvaćene projektom . . To je deo projekta . Kada se te tačke prenesu u osnovu na liniji profila A-A na planu. pomaže da se vidi bočna forma željenog terena. Projektant ima veliku slobodu. iz bočnih (krajnjih) tačaka konstruiše se profil zamišljenog uzvišenja koristeći zadate nagibe.list glavnog projekta. . .poprečni profili za izračunavanje kubature zemljanih masa duž puteva 52. Ponekad se formiraju radi zaklanjana nepovoljnog pogleda ili kao zaštita od buke. precizno izračunata kubatura zemljišnih masa Nivelacioni plan -rezultat je nivelacije projektovanja.nivelacioni elementi kote karakterističnih tačaka padovi izohipse stepenice škarpe useka i nasipa .5) sa gornje strane . Modelovanje reljefa . neće zatvarati krug.uradi se profil na tipičnom delu budućeg uzvišenja. Gustina izohipsi odgovara nagibu.skicirati formu buduće zemljane figure .drenažni elementi kanali i rigole sa označenim padom slivnici kišne kanalizacije propusti brane . Preporučeni pad u ovom slučaju /za sankanje/ je 60% (1:1. Nivelaciono rešenje se može raditi na planu. Nove izohipse koje se pojavljuju samo na nižoj strani. (ako željeno brdo treba da služi dečijoj igri. ali je lakše u profilu.nacrtanom profilu. već se . treba da ima stepenast pad sa niže strane. vetra.oblik dobijen u profilu se vrati u crtež i nacrtaju se nove izohipse.geoplastika Podrazumeva takva nivelaciona rešenja kojima se na veštački način formiraju sasvim novi oblici reljefa. Formiraju se oblici slični prirodnim i to iz estetskih razloga i simbolike. prašine. granice na kojima se podiže brdo . iz njih se povlače izohipse. Za crtanje novih izohipsi kao polazne tačke se koriste sve karakteristične tačke iz profila. Oblik novih izohipsi treba da je približno paralelan zamišljenom horizontalnom obliku brda.

. rekreacija. * Uticaj na saobraćajnu mrežu * Saobraćajnice i mostovi * Nedostatak je što ih oblikuju hidrotehnički stručnjaci bez višenamenskog oblikovanja . Parkovi i druge zelene P-ne sz locirane na obalama vodenih P-na. On treba da prati vodene tokove i da bude povezan sa ostalim zelenim P-ma grada i rubne zone grada. To su bila jedina mesta na kojima je bilo uslova za život. Oni su kompozicioni centri i čvorišta. Po postanku i značenju. 53. veštački vodopadi.. vodene P-ne i elementi sa vodom dele se u dve grupe: I Prirodne ..prirodni faktor. Izvori postaju centri unutrašnjih kompozicija parka i njihovi akcenti. . Ugrožava grad . Reke . staze. činilac u životu grada. ali i za zaštitu voda i vodotoka.sistem zelenih površina. na obali . *Važno je uređenje rečnih obala. jezere.bazeni. fontane. organizacija radnih zona.. -vodotok. Obalnom zonom se lociraju osnovne šetne staze i vidikovci. male akumulacije.kaskade ispred dvorca). Oblici vodenih površina i elementi sa vodom i njihovo oblikovanje Vodeni resursi prostora opredeljuju njegovu kompoziciju. *raščlanjuje teritoriju grada. Objekti manjih razmera . vidikovci → široke vizure ka morskoj obali (dovode do same obale) -Strma ili sasvim vertikalna obala → vidikovci -Ravna obala → široke staze koje se završe molovima (npr.u planiranju grada učestvuje kao važan faktor. II Veštačke .veštačka jezera.park Petrov dvorca u St. vodopadi. kaskade. degradira kvalitet njegovog života. kanali. *centralna osa razvoja grada) vg/ns na obalama plovnih reka stvaraju vodno-zelene sisteme koji duž glavne ose vodotoka objedinjuju veći broj zelenih P-na i otveraju mogućnost za formiranje većih arhitektonskih prostornih ansambala. platoi. bazeni.crtaju do preseka sa svojom istoimenom starom izohipsom Prelazi se ublažavaju crtanjem blago zaobljenih izohipsi. pristup rekama. saobraćaja i komunalne opreme. Ekološka osnova sistema zelenila utiče na karakter i raspored pojedinih elemenata i određuje kompoziciono rešenje. drvoredi.veće parkovske P-ne. finski zaliv .voda je privlačila čoveka. česme. potoci.mora.razgrađuje njegovu strukturu. odmor. fontane. iskorišćenost za rekreaciju. I Prirodne vodene P-ne . Ovako se obezbeđuje prirodna ventilacija grada. vodopadi. More . Petersburgu sa velikim morskim kanalom koji dolazi do velike palate tj. do čuvene vodene P-ne . reke. pa su procesi urbanizacije usmereni na rečne doline. (npr. Vodotok u gradu treba da bude centralna osa (kičma) budućeg razvoja zelenila.element urbanog pejzaža.

vizure su po podužnoj osi. Dolina ima uravnotežen reljef. Dunav. *Projektovanje parkova* -Pravilno trasiranje staza -Postavljanje vidikovaca ka vodotokovima -Kombinovanje mirne i tekuće vode -Odvajanje staza od vode pored grupa i kroz masive.strma padina. Ovo sprečavaju ekonomski razlozi. Namena .urbanizam . Od reke se razlikuje veličinom. jove.aleja duž obala vodotoka .arterija za dovod vazdušnih masa iz okoline grada.Povezanost u kompoziciju . Zemun. pa ponovo izlaženje pored vode -Staze pored vidikovaca sa kojih se sagledava pejzažna slika Izdužena forma vodene P-ne . To su mesta okupljanja.Nišava . Kompozicioni centar . Sa obe strane dvostruki drvored lipa. Pozitivan efekata je izražen samo u slučaju adekvatnog ozelenjavanja obala . Kej . Razlike u ozelenjavanju obala i kejova u gradu proističu iz namene samih P-na.u okviru obalne zone aktivna (bicikli.urbanistički .orijentisano ka rekama. linijsko i grupno ozelenjavanje. Tendencija .pejzažno planiranje. Banat. *Značaj* . ali sa vizurama ka vodi.sportsko-rekreativni . Izbegava se monotonija.dobro uređen kej.uslovi za odmor i šetnju.uspešan na obali .vrbe.Organski elementi urbanog prostora koji nizom uticaja deluju na okruženje. trim staze) i . Omogućiti uslove za sagledavanje vodotoka. topole.osnova za razvoj čitavog urbanog sadržaja. Kej tangira sam centar grada i vezuje sa skverom i pešačkom gradskom zonom. taksodijumi. Pirot . b<5m. U slučaju motornog saobraćaja obale se ozelenjavaju slično kao autoputevi. Kalemegdan . žiže odakle polazi čitav razvoj grada. (npr.ekološki .s Izbor vrsta: Podnošenje vode .plato (Pobednik) Kompoziciono rešen terasama i potpornim zidovima Ivice terasa su najatraktivnije za sagledavanje pejzaža). Veliko ratno ostrvo.isključiti saobraćaj da se vrednost vodotoka i vode približi stanovništvu. Zemun). .rekreativna i urbana funkcija (Sava. 75-130m vizure na Savu. Prostorno rešenje . šetnje. šetalište sa klupama za odmor. a padine se ozelene najnižim biljkama. Dunav. što pogoduje saobraćajnoj infrastrukturi.je prirodni tok vode koji teče koritom sa manje-više određenim obalama. U slučaju šetališta kombinuje se parterno. Potok . Male reke i vodotoci . Smena utisaka pospešuje interes za šetnju.

pasivna rekreacija (pecanje. . trgovi. U izdvajanju vidikovaca koji se orijentišu na vodopadima.vegetacije. penušanje -slapovi -kamen za prelazak na drugu obala (plićak) -osovina kompozicije parka Veštački potok .biološki .odmor i rekreacija. Reke i potoci sa tekućim stanjem vode se uključuju u strukturu parka. -Veliki kompozicioni značaja -Odnos prema kolnim objektima -Položaj u slobodnom prostoru -U centralnoj perspektivi -Položaj za lociranje *Potrebni su uslovi za jasno sagledavanje svih strana i izdaleka *Osunčanost *Mirna i intimna atmosfera *Unikatne.vodi se računa o karakteru sredine. Fontane . parkovi).prirodno ili veštačko akumulaciono . To je linijski kompozicioni element. Raznolikost staništa. Urušavanje obala se sprečava minimalnom promenom oblika. postojanje stabilnih biocenoza. ribolov. Jezero .sportovi. pa su tu i kanali .dekorativni element. Projektovanje se sastoji samo u trasiranju staza koje prolaze kroz najinteresantnije delove. reljefu i postojećim vrstama. razgledanje). Za sve ovo je neophodna: *renaturalizacija čitave hidrološke mreže grada -pejzažni dizajn -bioinženjerske mere Maksimalno iskoristiti sve prirodne karakteristike: -brz tok.živopisne kompozicije . .igra svetlosti i refleksija . *Veštački formirane vodene P-ne* Potrebno zbog brojnih vizuelnih i drugih funkcija. Veće .oblikovno-pejzažni .najčešće na slobodnim gradskim prostorima (skverovi.smenjivanje pejzažnih slika. simbol identiteta sa delom grada *Kreativno . Krivudavost .povoljan. U zavisnosti koje funkcije treba da ispuni u slobodnom prostoru i koji tip elemenata će najbolje ostvariti tu funkciju.sportski elementi kanui. Manje .razvoj biljnoga svet . sunčanje.

uz korišćenje transformatora.*Opremanje fontana . Tako pumpa neće povući talog sa dna bazena. a u kome sa lampicom određujemo i boju koju želimo da dominira. Mora postojati bezbednosni uređaj koji se isključi u slučaju kvara. II Ometen pad.lociraju se u gradu na trgovima. već se izdiže tako da usisna rešetka bude minimalno 5cm iznad dna bazena. Podvodni snopovi svetla su atrkacija uz lokvanje i lotose. dekorativnog karaktera. niže kote. Postoji 3 osnovna tipa vode koja pada: I Slobodan pad. Održavaju se čišćenjem u određenom intervalu. Odnos protoka po satu ne sme biti veći od zapremine bazena. ako se vrši. Efekat . III Pad u nagibu.utrošak vode. Vizuelni je kontrast ostalim elementima. Filteri za vodu mogu biti prikačeni direktno na ulaz vode u pumpu. Uspostavlja vezu između različitih okruženja. različitih namena. Osnova fontane je najbolje mesto za pumpu. Posebni filteri imaju ulogu u stvaranju različitog spektra boja zavisno kako se postave.pumpa mora da pokreće maju zapreminu. Filtracija vode.pumpe. prskalice (elektronsko-vremenske). Električni kabal i konektori moraju biti propisno izolovani kako bi se sprečio strujni udar. Vodopadi i Kaskade . Potapajuća pumpa se ne postavlja na dno bazena. različitih oblika i dimenzija. Koliko l/h pumpa može da izbaci? Viši mlaz . a za veće fontane .dovoljno jaka sa definisanim pritiskom da bi se postigao željeni efekat (element) raspršivanja. Lociranje se određuje prema tejničkim mogućnostima. ispred javnih objekata i dr.izbor pumpe . najbolje je da usisna i izvodna cev budu na suprotnoj strani. malznice.Ravna statična voda. Kombinacija širokog spektra biljaka i vodenih aranžmana sa izabranom rasvetom . Osećaj mira i spokoja. . Pumpe koriste naizmeničnu struju od 220V ili jednosmernu od 24V. recirkulacioni tip. Oni drže vodu u čistom i svežem stanju. *Pravilo . Različite funkcije. I Slobodan pad . Smanji se dužina cevi za protok vode kako bi snaga pumpe bila veća. Veća za odmor i rekreaciju. slobodnim oblicima. Oprema za osvtljenje se postavlja iza stena i rastinja koji se nalaze u blizini ili se zakopava u zemlju. skverovima. Bazeni .noću. + skulpture Jezera .pumpa može da recirkuliše minimalno pola zapremine vode bazena za sat vremena. Ravne slobodne P-na. Svetlosni efekti su od značaja. Pumpni agregat je u bazenu fontane ili šahtu.stavaraju kod jako izraženog reljefa i velikih vodenih izvora.kompenzacioni rezervoar. Različitih su dimenzija i kapaciteta.pumpa . oblikovano je prirodnim. .direktno sa jedne visine na drugu bez prekida i prepreka.

brzine. Manje zapremine . -strmim padom dna.sistem kaskada gde voda ravnomerno pada sa podesta na podest.gubici minimalni -beton ili PVC folija -prirodni neklesani kamen -pokrivanje ivica -vešt raspored biljaka Veštački potok .koncentriše vodu na određenim tačkama i stvara talase *gruba ivica u kombinciji sa većom zapreminom vode stvara efekat penušanja Površina na koju voda pada takođe utiče na izgled i zvuk padajuće vode. -strukturom materijala dna i obodnih strana grublje od stena i krupnijeg kamena. Ivica preko koje voda pada stvara efekte: *oštra ivica . zvuk. Strmiji pad teži da bude mirniji nego slobodnopadajuća ili ometena voda. Karakter ovog pada zavisi od zapremine.vizuelni rezultat je P-na koja samo svetluca na suncu. -veličina korita.optimalno na dužini nakoliko metara. III Pad u nagibu . Materijal za vodopade i jezerca: -nepropustljiv .Svetlost . Voda se pumpa do vrha zida odakle pada prekrivajući prednji deo zida II Ometen pad . Slično je tekućoj vodi. Sve vrste vodopada obezbeđuju različite scenske efekte i skulpturalne kompozicije. penušavost. Oblici vodenih površina kroz istorijsku retrospekciju . Vodena stepeništa .vodeni zid. Koriste se i padovi terena. Pri formiranju vodopada određena količina vode se gubi iz korita. širem i moćnijempadu vodenog toka.5-2m. a prskanje manje .vodopada se sastoji u visokom.jasne šare na vodi koja se kreće. mostići i kameni prelazi) 54. ako ono nije dobro napravljeno. Svaki vodopad h>1m → veće jezero ili jača pumpa. visine vodopada i P-ne na koju pada voda i interscenski efekti.Padanje vode duž i niz strmo nagnute P-ne. Kaskade se formiraju sa malim padovima vodenih tokova sa stenovitim koritom. Kombinacijom ovih promenjivih se stvaraju različite pojave i zvuci. -svojstva dna i oboda. *kad voda pada na tvrdu površinu stvara se efekat oštrog prskanja vode *ako pada u vodu zvuk je dublji i puniji. visine pada i oblika ugla preko kog voda pada. Jači protok . (uzburkanost. stvaraju se različiti oblici i zvuci. a sa kontrolom zapremine. Turbulentni efekat se stvara: -promenom širine korita.Ponašanje i karakteristike zavise od: -zapremine vode. Jezerca prosečne veličine moraju imati dovoljno vode da bi se ona obrušila sa visine od 60-100cm. -nagiba dna. Takav utisak se stvara pri visini vodopada većoj od 1.voda udara u različite prepreke ili ravni dok pada između dve visine. 5-6 slapova . ali se događa na strmijem nagibu.

vodeni objekat u religiozne svrhe. Zatvorene bašte . kaskadno kroz korito. Italija Uticaj istoka i Grčke. Ovde je fontana Del Ovato. Centralna tačka . Vrtovi dvorova i hramova dekorativni.reljef obalne terase .Sto fontana . kanalima dovođena do gradova i vila. Mavarski vrt Prelivanje vode iz bazena u bazen i žubori kroz otvorene mermerne kanale. prelivala se preko ivica. Mali vodoskoci .zvuk (cvrkzt ptica. Fontane sa jačim mlazevima su centar kompozicije.simetrični bazeni i kanali u sklopu pravilnog geometrijskog stila. do bazena simetrično Francuska Smirenije.n. sa kolonadama i statuama. Persija i Srednji Istok Razlivanje vode u plitke bazene sve do vrha. Reflektuje sve oko sebe. *Hadrijanova vila . Zahvatana iz planinskih potoka i rečica.rasprskuje se voda u tankim mlazevima. vodopadi.penušavo i kristalno glatko (1400 fontana) *Petrov dvorac .finski zaliv .vodene orgulje. plodnost zemlje navodnjavanjem iz Eufrata i Tigra.Firenca → centralna osa. Raznovrsnost .koritaste profilacije.distanca fon za sagledavanje parka Egipat i Mesopotamija Najranije. Različiti oblici: kaskade.Boboli *Vitervo .e. Canopus je vodena P-na za vožnju čamcem. Koristili Nil. *Versaj .vodoskoci u pravilnim ili asimetričnim nizovima . ribe i papirusa. Tigar i Eufrat za navodnjavanje i za vrtne kompozicije Proizvodnja hrane. za piće. Puno odsjaja . Egipatski vrt vrednuju sve kulture. Srednja Evropa Manastiri. kanali. vazduh teran kroz cevi orgulja .sistem fontana.pravolinijski podeljene na kvadrate. prostranije. . Potčinjeno principima kompozicije sa arhitektonskim oblicima. usmerena u rezervoare po okolini. *Vila Lante . široke vodene P-ne. kasnije i Rima. *Vila D Este . vodoskoci. na razmacima su vodoskoci u tankim mlazevima.Centralni sadržaj . vođena cevima pod pritiskom.p.. za kupanje ili kao pojilo.. .Uloga vode kroz istoriju je neprocenjiva. gajenje lotosa.Tivoli 118-138.Tivoli Hidraulika . melodije i topovska kolonada).

Brežuljci. 4. Za velike vodene P-ne.ogledalo 55.sukcesivnost i pravac vizura. Iris sibirica.odražava okolni pejzaž . zvuk .cenjena pokretnost vode. Podloga za umetničko izražavanje.ograničavaju i zatvaraju predeo.Poljane . Danas Pumpe . Zvuk vode i njena energija.nivo gornjih i donjih terasa. povećavaju obalu. Kanal formira kompozicija 22 fontane. Period Zen-budizma .emituje pri pokretu ili kada udari u fiksni objekat ili P-nu. Umiruje ili uzbuđuje. klokotanje. Živopisnija kombinacija . 2. skrivaju karakter reljefa. soliterima. pokrivene obalnom vegetacijom.barske i vodene biljke. Kina Vodene bašte . Čiste. . stene i voda. da presecaju obalni masiv. ribnjaci.simbol su tišine i perfekcije . Uzbudljiva i dramatična. fontane. . . usamljenim masivima.osnova za orijentalne bašte sa ostrvima. nepokretna . 3. pokretna. Kretanje je deli na: 1. odražavaju svetlost i daju utisak širokog i svetlog vodenog prostora.otvorene vodene P-ne sa ravnim obalama.strujnica h>20m . dinamična. vek .žubor Fizička svojstva vode su ta koja utiču na svrhu i metod korišćenja u PA. Mogu biti široke i uske.predstava neba i zemlje (refleksija bazena je mesto gde se nebo i zemlja sastaju). Statua Samsona . Potočić je sa tajnim izvorom. statična. žuborenje. Stavaranje gustih obalnih masiva 2. *Vizuelne karakteristike vode*: refleksija. Carex sp.Studiozan rad . curenje. Oblikovanje vodenih površina vegetacijom Izazov . refleksija . Daje snagu celom prostoru. Stvaranje poljana . Njihova linija prati obalnu liniju. Kapanje. treperenje .Masivi .jezera. Svaki bazen je kopija prirodnog jezera. prskanje. Stvaranje kulisa 3. jezerima i mostovima.principi: 1. grupama. cvećem. Japan Suprotno francuskom shvatanju.recirkulacija vode. huk.Specifičnost vrsta Kompozicija vodenih nasada . kanali. vodopadi.. vodeno ogledalo. iluzija dubine i veličine prostora. mirna. reke. odraz.Kulise .centar. bazeni. promenljiva . Opuštajuće na ljudske emocije.potoci. 3.

Nymphaea alba. Odnos skulpture preme čoveku .puzave perene (Lysimachia nummularia) u slobodnom rastu se orezuje. Poznavanjem prirode vrsta i njihovih karakteristika. obezbediti im uslov približne prirodnom staništu. Od dubine zavisi izbor biljnih vrsta: 1. Pontederia cordata. Ako je moguće udruživanje biljaka u istom kontejneru .privlačno . Grupišu se u one koje cvetaju u isto vreme: Eriophorum angustifolium + Myosotis scorpioides Pontedena cordata + Butomus umbellatus Prolećni aspekt: Menyanthes triifoliata . Najjednostavnije: Carex pendula.svetlo zlatno-zelenog lista.močvarni grašak Caltha palustris .pojedinačna sadnja ili u kontejnerima Ribe . flotantne .biljke koje će sakriti materijal od kojeg je jezerce napravljeno.8m) Visoka vegetacija . Iris pseudoacorus Zalivi i zatoni .močvarna kala Iris pseudocorus 'variegata' . Sa rizomima .5-1. livada) i i sitna skulptura (mali intimni prostor) *žanrovska skulptura (slobodan travnjak. Profil elemenata sa vodom. Kompozicioni principi pri postavljanhu skulpture u slobodnom prostoru Principi postavljanja .uklapanje u okolni prostor. voda . Botomus umbellatus. Iris laevigata. Samo neke cvetaju rano u proleće. a ostale sredinom leta.posmatraču . Izbor vrsta uslovljava način održavanja.karakter i tematika skulpture → namena prostora . Ona stvara tepih između biljaka u močvarnom vrtu. lokvanji i dr. submerzne (oksigeneratori) 45-90cm 3. ostavlja željeni utisak i prenosi poruku posmatraču.veličina prostora i skulpture: *velika skulptura (prostrani travnjak. Lotus sp. šiblja i višegodišnjeg cveća .stilska usaglašenost .autohtone vrste drveća. 56. *Vegetacija u i oko veštačkih vodenih površina* Vodeni vrt . akvatične na 90cm 2.vodeno bilje (za lokvanje dubina 1.letnja atrakcija u bašti sa pojavom cvetova i zanimljivih listova..za povremeno plavljenje.problem je što se plitka voda zegreva tokom leta a neke vrste to ne podnose (Azolla caroliniana). Iris versivolor. Ivaica bazena ili jezerca .dubine 45-60cm .saglediva sa svih strana) i bista .harmonično .dekorativno uz malo pažnje.

*Odnos veličine i oblika* Važno za isticanje i pravi utisak.(samo prednja strana i profil .uveliča perspektivni izgled skulpturalnog dela sa odrazom u vodenom ogledalu. Acer negundo. ne veštačkom → spomenik Neznanom junaku na Avali (prilazna rampa i terasa samo pojačavaju). Eleagnus angustifolia . u blizini skulpture. (Spomenik Zahvalnosti srpskog naroda Francuskoj . Thuja occidentalis.fon . Na glavnom gradskom trgu.dobro rešen prilaz spomeniku.svetli fon . Uz prilaznu stazu.biste . → Galavna aleja prema monumentalnom spomeniku.manje vrsta (1-2). drveće i žbunje. sitna kompozicija Krupne skulpture . Kolijev princip .stavlja se u prvi plan. čak i ako su svi drugi uslovi ostvareni.na uzvišenom položaju. žuto-zelena. Društveni zanačaj (Svaezna skupština . a pozadina je zgrada geografskog instituta).sa ukuopnom visinom (+postolje) u odnosu je 1:3.usmerava pogled prema samom delu i sugeriše posetiocu da ga zapazi i uputi ka njemu.mermer (svetli granit) . cvetajuća (1) Monumentalne .monokulturni masivi.BGD T.pozadina skulpture Od njega zavisi da li će skulptura ostvariti svoju ulogu u jednom prostoru. veliki cvetni masivi u jednoj boji *Fon* . *reljef (daje dominantnost skulpturi .voda . a zelenilo u zadnji) Prirodni uslovi: *osunčanost. Ali ka ulazu je orijentisan svojom frontalnom stranom. upadljive boje i oblici. *Vegetacija* Manje skulpture .veća raznovrsnost.u osovini je glavne prilazne aleje na Kalemegdanu i dobro se sagledava pri ulazu u park. * kontrast .svetli fon (srebrnasto.velike skulpture.pobednik).tamni fon (tamnozeleno): Abies. Ostali uslovi: *Prilaz* . (visina spomenika-H je u centru trga → poluprečnik trga = 3H ili prečnik = 6H) *Odnos sa arhitektonskim objektima* Veliki objekti .najjasnije sagledavanje ako nema travne osnove .drveće i žbunje .najmanja udaljenost posmatrača od spomenika da bi se dobro sagledao . loše orijentisan . . *atmosferske prilike. strana se orijentiše prema glavnoj saobraćajnici.travnjak . Širina prilaza primerena značaju dela. ali zbog tužnog karaktera na prirodnom. Pored šetnih staza dekorativne skulpture. *doba dan. Bitna je orijentacija prema glavnom prilazu ..bronza . .Rosandić-Igrali se konji vrani). bledozelena): Salix alba. Memorijalni veliki spomenik . karakt. žuta. Picea sp.uvek ona strana spomenika sa najkarakterističnijom siluetom koja se lako pamti. sadi se ukrasno cvetno šiblje ili mali cvetnjak.

žbunje visoko ili srednje visoko. Magnolia sp.jasno sagledavanje skulpture 57. pogodna za prostore sa ograničenom vidljivošću.lišćarski masivi.slobodnije i fleksibilnije Vizuelni kavlitet .Biljni okvir . Biljne vrste zavise od: *veličine prostora. Ima veliku P-nu i svečani karakter. jednostavna i jasna rešenja bez šarenila i obilja vrsta.posmatra se sa rastojanja 2-3 visine (sa pijedestalom). *osvetljenja.kao fon *Svetlost* Tonski odnos skulpture i pozadine .kao sastavni deo pejzaža -osvetljenje na otvorenom i izgledne tačke.dopuniti fonom vegetacije. simboličan. Formiranje vegetacijskog okvira . formiranje otvorenih parternih kompozicija.skulpture . *boje i vrste materijala.razmere skulpture se određuju na samom mestu postavljanja.monumentalna skulptura je karakterom vezana za arhitekturu. -biljni elementi. . . platoima.zaklonjen položaj . .Žanrovska . sagledne tačke . -dekorativna plastika. -U Prirodnom predelu .Vodena površina i zidna platna .).okvir .samo lice i profil . *sadržaja i temetike samog dela.malih dimenzija.se spomenik postavlja na prirodno uzvišenje ili visok postament.Portretna skulptura ili bista . Velikih je dimenzija i glavni je element u kompoziciji. pojedinačna stabla lišćara i četinara . mostova . Umetnik treba da pronikne u suštinu prirodne sredine → organska sinteza dela i prirode. Sklad skulpture i okoline. .položaj skulpture uslovljen je oblicima i rasporedom površina II Pejzažni park .. oblikom i formom.dva glavna rastojanja: -u detalju . Najpovoljnija celina se stvara samo onda kada se ljudsko delo nadovezuje na evolutivni razvoj predela. u velikim grupama cveće cvetnjaci u širokim masivima.trgovi i pešačke zone. Pejzaž . *tretiranja plastičnosti forme. u blizini staza i platoa.miran i svečan → izostaviti vrste sa upadljivim lišćem i cvetovima (Malus floribunda. Odnos skulpture prema slobodnom prostoru i zelenilu Dobro ukomponovano jedno drugo ističe.monumentalna .manja je od monumentalne.utisak zavisi od rastojanja sa kojeg se skulptura sagledava. stepeništem. da bi se dobro sagledao na fonu travnjaka i neba. Velike krošnje i visoka debla približavaju spomenik pejzažu. Sastoji se od manjih elemenata sa potpornim zidićima.veličinom. .travni fon . režimom svetlosti → stalno drugačije. I Geometrijski park . Rešava se uopšteno u jedinstvenoj liniji i formi. čiste i mešovite lišćarske i četinarske grupe. glavni element je u kadru posmatrača.stalne promene → smenama godišnjih doba. . vremenskim prilikama.

kao i projektant zelene Pne. *kandelabri . stila materijala. Izbor opredeljuje stil objekta i ulaznih vrata kao i celokupni izgled okoline.vodovi za grejanje na daljinu (toplovod) -plinski vodovi .kablovska televizija. tunele i dr.. visina. lokalni i plinski dalekovod . Lociraju se ispod trotoara ili u travnim trakama sa pažnjom na postojanje drvoreda. *za ulaze . veštačko .koji potpisuju projektanti svih instalacija.su varijacija kandelabra i zidnih svetiljki. Taj broj se stalno povećava.su namenjeni osvetljenju javnih P-na i privatnih okućnica.sinhron plan *Vodovi instalacija ispod ulica* Problem je lociranje velikog broja gradskih instalacija. lokalni i vodovodi za snabdevanje zgrada. prirodno 2. sa različitim brojem svetiljki. a visina. Nije poželjno sve vodove smestiti u jedan kolektor. fenjeri i lampe Danas: savremene sijalice i reflektori. Malih su dimenzija različitog oblika.unutrašnje i spoljašnje Spoljašnje osvetljenje zavisi od: -lokacije svetlosnog tela -položaja svetiljki -vizuelno-tehničkih karakteristika Loše upotrebljeno osvetljenje narušava izgled i otežava kretanje i orijentaciju u prostoru. koje treba naglasiti.postavljaju se na potporne zidove. Dizajn osvetljenja . Vrste svetiljki: *zidne . Osvetljavaju ulaze. Ugrađuju se pored ulaznih vrata na spoljnim zidovima. Povećana sigurnost i povećana estetska vrednost. Sve se to predstavlja grafički u jednom planu Sinhron plan . Različitog oblika. Različitih su oblika i varijanti. kolonade. struju visokog napona i kablovi za tramvaje . Podela na: 1.glavni. broj i jačina sijalica zavisi od dimenzija . Još u fazi izrade projekata potrebno je njihovo tačno definisanje i usaglašavanje sa drvoredima..vodovod . ali se plan poštuje i usaglasi. . Najčešći vodovi koji se lociraju duž saobraćajnica: . 59. Elementi infrastrukture (na zelenim površinama) .kanalizacija za atmosfersku i otpadnu vodu .razvoj tehnologije.kablovi za jaku struju. Izbor zavisi od stila okolnog prostora.58. Osvetljenje Nekad su to bile: ognjišta i baklje. stubove i druge zidne P-ne.glavni.

-osvetljenje pozadine objekta.senka i strukturno svetlo . Snage su 125-500W na dubini i do 20m. 400W.propištanje svetla kroz objekat ili krošnje. Na pod pritiskom. ulice. odozgo i sl. -visoko. *podvodne . -spomenici i ulazi u objekte .osvetljava biljke i druge pejzažne elemente.postiže se oštri kontrast osvetljenog predmeta i okolnh elemenata. Za njihovu ugradnju je neophodna drenaža površinske vode i kućište koje odvaja svetiljku od zemljišta.dobija se efekat siluete. visoke (18-30m).održavanje lako. oko pešačkog prelaza . Koristiti reflektore i specijalne svetiljke. za parking i autoput (6-15m).su najčešći oblik osvetljenja.za bašte i druge otvorene prostore . Voda pH=7-8.stvara se kontrast između gorne i donje mase lista . Izbegavati komplikovane oblike i šarenilo. bazene. praktično su nevidljivi. Stvara blještavu siluetu objekta zbog velikog kontrasta između linije osvetljenosti i temne pozadine. estetski usklađeni sa prirodom. srednje (3-5m). parkinzi. Izdrže pritisak vozila do 5000kg ako je brzina≤50km/h.najpogodnije za oko.izbegavati upadljive stubove i svetiljke. *niske svetiljke. *reflektori . Na pod pritiskom. položaj . Veoma su jaki 38-120W na min rastojanju 0. autoputevi. odozdo. . izvor: živina para. Izrađene su od nerđajućeg čelika i sigurnosnog stakla.ispod nivoa oka . fontane.svetiljke su vrsta reflektora. Kategorije svetlosnih postolja: Prema visini niske (2m-3m). Svetlost se rasipa i ne stvara nikakvu senku. u slučaju drvoreda sa obe su strane → sredinom kolovoza. prolaze i primenjene zbog manjka prostora. Iznad krošji drveća je . Pogodno za pešačke staze i mirna odmorišta u bašti. jezera. rekreacioni objekti -izvor:živina para.širok izbor modela.osvetljavaju parkinge.da je prilagođena visini drveća. Na pod pritiskom. rekreativne P-ne. Osvetljavaju veštačke vodene P-ne. Estetski zahtevi osvetljenja Svetiljke sa stubovima su elementi danju uočljivi.različite šeme -izvor: metalno-halidne.prostora. Za javne zelene P-ne 250. Posebno je važno kod objekata od istorijskog značaja. a kontrast minimalan. Malih su dimenzija pa se lako ugrađuju. Efekti osvetljenja -odozdo. metalno-halidne.interesantno.iznad P-ne zemlje (slično mesečini). Na pod pritiskom. metalno-halidne.8m. sam objekat izgleda . *nagazbe . Izrađene su od otpornih materijala. česme. Stilski mora da odgovara ostalim parkovskim elementima. -visina svetiljke . da ne dođe do korozije jer su tada odsutni oksidansi. parkinzi. a prilagođene različitim projektnim zahtevima. podložne vandalizmu -izvor: fluoroscentna živina para. -odozgo. -direktno. 300. -usmereno. Predmeti su vidljivi.veliki broj tehnika.

promenada. Položaj zavisi od funkcije objekta i aktivnosti ukućana uveče.Tehnički i estetski zadatak. raspored. hoteli. vrtovi . trgovi . Uveče moraju biti dobro osvetljena.dekorativne kompozicije. parkinzi.daje akcenat na oblik i formu objekta uz kontrast P-na oštrim senkama II . Koriste se reflektori sa usmerenim zaracima.najjače su osvetljene glavne staze i mesta intenzivnog okupljanja ljudi.gubi se kontrast (svetlih i tamnih P-na). već kao deo celine. pozorište (fasade i stubovi). Loše postavljeno osvetljenje = kontra efekat. neki slabije. Trgovi obiluju raznim objektima na osnovu čega se opredeljuje osvetljenje.jezera. Ni jedan deo se ne sme posmatrati pojedinačno. Određivanje karaktera P-ne u smislu privatnosti (privatna ili javna) privatne zelene površine .najjače osvetljeni delovi grada.se dobija usmeravanjem svetlosnog izvora ka reflektujućoj P-ni. Neki delovi ovetljeni jače. Osvetljenje zelenih P-na . gradski park . a najslabije .pruža potpuno osvetljenje detalja. tuneli. često su fokusne tačke prostora. Ona će zatim reemitovati svetlost u željenom pravcu .saobraćajni ing → jačina osvetljenja. kaskade . Zelene P-ne osvetljavamo u zavisnosti od više faktor.bogatije. Uz puno svetla se gubi efekat siluete objekta. Usklađenost sa osvetljenjem okoline (staza i zelenih P-na) .skupština. Tip svetiljki u odnosu na okolne objekte i raspored .skrivena mesta. a pozadina je što bliža predmetu. manji plato ispred objekta. javne zelene površine . crkva.broj.vodi se računa o okolnom zelenilu i objektima.Saobraćajnice. Reprezentativni objekti u gadu .kao svetlom oivičena masa.Elektro ing . detalji na njemu. Upotrebom svetla različitog intenziteta i boje . tip svetiljki.fontane. reke. podvožnjaci. Estetski motiv tj.slabiji intenzitet osvetljenja i poseban tip svetiljki. aktivnog života. trase podzemnih i nadzemnih .opasno.okućnice. muzeji. -reflektujuće svetlo.bira se pravi objekat. -postavljanje svetiljki . mostovi . pešački prelazi. To su mesta susreta. Potrebno je uklopiti sve tipove osvetljenja na jednom mestu. položaj i broj.ne remetiti harmoniju. . Najbolje je raditi sa dva izvora svetlosti: I .ni jedan deo ne ostaje u potpunom mraku . manje vodene P-ne . sagledavanje određenog zahteva prostora i kreativnost projektanta. romantični prostori. Ističe se efekat ogledala . Spoljno osvetljenje objekata Efekat važnosti pojedinih delova objekta. veće vodene P-ne . Pomoću podvodnog svetla ili reflektora. Veličina objekta .zavisi od skulpturalnog rešenja ili igre mlazeva. Osvetljava se ulaz u kuću ili garažu. jačina zahtevaju izvesne tehničke proračune.niži kandelabri sa manjim brojem sijalica. slika objekta . Osvetljenje vodenih P-na Mnogo je vodenih P-na. a daleka pozadina .sugeriše pravac kretanja.indirektno osvetljenje. mora .

Za projekat vodovodne mreže razrađuju se idejni i glavni projekti sa potrebnim proračunima (hidrograđevinski inženjeri). restorane.. *Pri projektovnaju vodovodnog sistema neophodno je da se obezbede sledeći zahtevi: -obezbediti dovoljnu količinu vode za svaki punkt -infrastruktura vodosnabdevanja.radi se na osnovu količine vode. Dimenzionisanje cevi zavisi od sledećih uslova: *da se voda ravnomerno troši duž mreže. podzemni sistem je komplex objekata sa namenom da obezbedi dovoljnu količinu vode za piće. vodovodna mreža. zalivanje. kanalizacije i drugih inženjerskih sistema. mašina i aparata za prihvatanje vode iz prirodnih izvora. . različite sportske komplexe. Vodovodni sistem se sastoji od: -vodozahvatni objekti -pumpne stanice (ako su neophodni) -vodozahvatni rezervoari (prate pumpne stanice) -stanice za prečišćavanje -objekti za regulaciju pritiska vode (rezervoari) -glavna i sekundarna vodovodna mreža Vodovodna mreža Osnovni element vodovodnog sistema. Vodovodni sistem . Vodosnabdevanje Zadovoljavanje naselja. U parku i vrtu je važno za bazene i fontane.je komplex objekata.pri minimalnim gubicima mreža treba da ispuni svoju namenu . Vodosnabdevanje zelenih P-na Hidrantska . projektuje se istovremeno i u saglasnosti. Dostavlja vodu od izvora do konzumenta. *u periodu za koji se mreža dimenzioniše da je konstantan intenzitet protoka. Dimenzionisanje vodovodne mreže .. za tehnološke i protivpožarne potrebe.obetbeđenje i dostava neophodnih količina vode potrošačima pri dovoljnom pritisku i minimalnoj proizvodnoj ceni.glavni vodovi provode vodu u većoj količini. Sastoji se od: -primarna. protoka i brzine.vodova 60. Projekat → sistem vodosnabdevanja. 50-70% ukupnih troškova za sistem.vodovodna mreža. da bi se obezbedio neophodan slobodan pritisak pri normalnom radu i u uslovima požara. Lociraju se u gusto naseljenim delovima grada i u višim područjima -sekundarnaPrincip za projektovanje vodovodne mreže . da je prečiste i dostave potrošačima. industrijskih preduzeća i drugih objekata vodom za piće.

sa padom od 2-3% ka glavnom vodu da bi mreža mogla da se brzo isprazni u toku zimskog perioda kada se ne vrši polivane (min R=30mm). odakle se vode do zajedničkog kolektora.nedovoljno sigurno .višekratno korišćenje jedne iste vode.neopravdano projektovanje vodenih P-na sa velikom konzumacijom vode. Obezbeđenje vodom veštačkih vodenih površina Izvor vode -vodovodska mreža sa čistom vodom -vodovodska mreža sa uslovno čistom (industrijskom) vodom -kaptaža potoka -izvlačenje iz bunara -vodeni rezervoari -recirkulacija Vodovod sa vodom za piće .provera kvaliteta. Koristi se u gl. probe za higijensko-epidemiološki institut.sakupljanje kišnice koja se koristi 1-2x godišnje. Cevi se povezuju preko kamenih rigola na atmosfersku kanalizacionu mrežu. Vodosnabdevanje malih vrtnih objekata Česma ← vodovodna mreža.bunari . Voda se zatvara zimi i pri remontu. Suva klima .zaštita). za recirkulaciju Vodovod sa uslovno čistom vodom . Recirkulacija . Hidrantska mreža se formira za sezonsko polivanje. Trasira se magistralni vod od koga se račvaju vodovi prema objektima za zalivanje. a sa većim brojem lula ¾" ili 1".presek zavisi od veličine vodene P-ne: . čista izvorska voda Testiranje vode . Vodeni rezervoari .nemaju mehaničke primese. Česme sa 1 ili 2 lule povezuju se cevima od ½".Određuju se neophodne količine vode i presek cevi. za pokretanje vodoskoka. Za česme na zidovima koriste se obično cevi od 2". Tu se mntiraju dovodni i odvodni ventili (hidrant).8m ispod nivoa terena (ne mrzne .voda iz bližih vodenih tokova . kod fontana. a zatim se vraća u bazen pod velikim pritiskom. Šaht za vodu iz vodovodne mreže.kroz male brane ili kaptiranjem izvora.8-1m).zalivni sistemi po principu zatvorenih i otvoranih drenažnih sistema.5m. Ostale cevi se postavljaju do 0. Vodovodne cevi se montiraju na 0.samo za piće. Odvodnjavanje česama (korita i valovi). Hidranti su postavljeni na nju na određenim mestima na kojima se prikopčaju creva za polivanje. Nije baš efikasno. bistre su ali ne za česme Kaptaža potoka . Dovodne cevi . Voda u mreži je pod pritiskom. gradska mreža). Izvor (bunar. Svaki hidrant opslužuje R=30-40m. Obavezno pri nedostatku drugih mogućnosti Podzemne vode . Voda u bazenu se isisava pumpom-kompresorom. Glavni vod se postavlja ispod dubine zamrzavanja (0.3-0. vrši se crnom čeličnom cevi od 1".

).veza sifona i kanalizacione mreže. 61. da je transportuju do stanica za prečišćavanje. koliko za obnavljanje Plitka voda . Crna čelična cev . Atmosferske vode . Otpadna voda je prirodna iskorišćena za piće. Montiran je kao vertikalna cev na dnu vodene P-ne čiji gornji deo izlazi do nivoa vode.nastaju u domaćinstvu (kuhinja.za regulisanje nivoa vode u bazenu.pušta se jak mlaz.zagađene primesama organskog i mineralnog porekla . toalet. Kod većih bazena .. Komunalne otpadne vode . Manja naselja .-male P-ne . Prelivnik . Zaustvljanje i regulacija dotoka vode se radi putem izgradnje specijalnog šahta. Odvode se u jedinstvenu kanalizacionu mrežu. 2. mikroorganizmima.mogu biti: . pri čemu je promenila fizička svojstva i hemijski sastav + sadrži različite zagađujuće materije. Posle prečišćavanja i hlađenja mogu se uključiti u povratni sistem vodosnabdevanja fabrike ili se ispuste u recepijent. pune saprofitnih i patogenih bakterija. -drenažni sistem. izvesno prečiste i sprovedu do prijemnika.5m za trave i perene). Pokriven je metalnom kapom.olovne ili plastične 8-10 (>10)cm Punjenje bazena . 3. Odvodnjavanje i kanalizacija To je komplex objekata namenjenih da prime otpadne vode.dovodne cevi 10-15cm od gornjeg nivoa vode u bazenu.nepovoljno (1. Zagađene su najviše organskim materijama. *Odvodnjavanje* Visok nivo podzemne vode . Sifon na dnu bazena za celovito odvodnjavanje bazena. Podni sifon se otvara pri čišćenju i pranju bazena (zapušavanje).čelične cevi 1-2" -veće P-ne . Može biti montiran na jednom od zidova bazena..veći presek cevi. industriju. Sportske i dečije P-ne . sanitarno opasne.2".za drvenaste i žbunaste vrste.suve. a onda se obezbeđuje slab dotok.5m podnošljivo . 0. Industrijske otpadne vode .odvodi višak vode da bi se izveli građevinski i agrotehnički . domaćistvo.jedna kanalizaciona mreža za odvođenje sve tri vrste voda. Dovodna cev je veza između prelivnika i kanalizacije. gasovima. kao kod česme u blizini vodene P-ne. Čiste su ali prolaskom kroz atmosferu one se zagađuju prašinom. kupatilo. osnovne staze i putevi.od kiše i topljenja snega.uslovno čiste sa malo primesa Služe za rashlađivanje i povećane su t°-re. Sve to rešavaju građevinski i hidrotehnički inženjeri. Njen presek zavisi od obima bazena i vremena za koje treba da se istoči voda. Ova veza kod malih bazena 5-6m³ kao kod prelivnika . Podela po poreklu i primesama: 1. Vode ostale od pranja ulica i viškova od polivanja zelenih P-na po sastavu su bliske atmosferskim. da se ne bi usisavala zaprljana voda pri pražnjenju vodovodnih cevi.

-zatvoreni .5m. *otpadne vode .vodovi za grejanje na daljinu (toplovod) .1. *Vodovi instalacija ispod ulica* Problem je lociranje velikog broja gradskih instalacija. Kanalizacionu mrežu projektuju inženjeri vodovoda i kanalizacije. travne P-ne) u odnosu na ukupnu zelenu Pnu.koji potpisuju projektanti svih instalacija. -Koeficijent oticanja.za celu vlažnu teritoriju mreža odvodnih i sabirnih kanala i magistralni kolektor koji se uključuje na prijemnik za već objekte i park-šume. lokalni i vodovodi za snabdevanje zgrada. *Kanalizacija na zelenim površinama* Prima atmosfersku i druge otpadne vode sa zelene P-ne i odvodi ih do stanice za prečišćavanje ili u prijemnik.se posebno pažljivo određuje. To je komplex objekata kojim se podzemne vode prikupljaju i odvode ili se snižava njihov nivo.kablovi za jaku struju.za gradske zelene P-ne isti odvodni elementi. Za asfaltne zastore je 0. a za travne P-ne 0.kanalizacija za atmosfersku i otpadnu vodu . suvišna voda od vodenih P-na i česama se odvodi u potoke ili zelene P-ne.vodovod . a onda kanalima u gradske kolektore i veštačke vodene P-ne. vodovodom. kao i projektant zelene Pne.sa P-ne aleja i staza prvo odlaze u rigole pa u šahtove za atmosfersku vodu. platoi. platoa i drugih objekata.90. Kolektori se priključuju na otvoren prijemnik ili u kanalizacionu mrežu.glavni. a revizione na 200-300m. drenažni. -vrste drenažnog sistema-otvoreni . Najčešći vodovi koji se lociraju duž saobraćajnica: . Ona prima i podzemne vode iz drenaže. struju visokog napona i kablovi za tramvaje . Šahte za etmosfersku vodu se prave na 150-200m.po specijalnom projektu kompleksno i usaglašeno sa drenažom.podrazumeva rastojanje od najvišeg nivoa podzemne vode do P-ne terena. Sve se to predstavlja grafički u jednom planu Sinhron plan . Na mreži se rade revizioni šahtovi. -normalno odvodnjavanje. Važno za parkove sa ugostiteljskim objektima i drugim zgradama. Tamo gde nema kanalizacije. Kanalizaciona mreža je projektuje duž aleja. Taj broj se stalno povećava. sabirni i magistralni kanali ili kolektori. Nivo podzemne vode se utvrđuje prema biološkoj koja prethodi fazi projektovanja. vertikalnim planiranjem. .radovi.se radi od betonskih cevi Rmin=150mm. Veličina koeficijenta oticanja zavisi od procentualnog odnosa pojedinih vrsta zastora (aleje. . Pri izgradnji zelenih P-na ova norma je 1. Još u fazi izrade projekata potrebno je njihovo tačno definisanje i usaglašavanje sa drvoredima. -Kanalizaciona mreža.Kišni kanalizacioni sistem *atmosferska kanalizacija .

kablovska televizija. lokalni i plinski dalekovod .-plinski vodovi . Nije poželjno sve vodove smestiti u jedan kolektor.glavni. Lociraju se ispod trotoara ili u travnim trakama sa pažnjom na postojanje drvoreda. ali se plan poštuje i usaglasi... ≠ [] ≈ ≤ > < ≥ % μ π ½ ⅓ ¼ ⅔ ⅛ ⅜ ← ↑ ? ↓ → ↔ ° º ¹ ² ³ .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->