P. 1
Autonomni Nervni Sistem

Autonomni Nervni Sistem

|Views: 364|Likes:
Published by JOXAN91JOXAN
medicina
medicina

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: JOXAN91JOXAN on Jul 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/28/2015

pdf

text

original

1

AUTONOMNI NERVNI SISTEM Autonomni nervni sistem (ANS) usklađuje aktivnost unutrašnjih, visceralnih organa i prilagođava tu aktivnost uslovima u kojima se organizam nalazi u datom trenutku. ANS je i regulatorni sistem koji održava stalnost unutršnje sredine, tj. homeostazu. Razlike između somatskog i autonomnog nervnog sistema 1. Organ efektor: u ANS efektori su glatki mišići, srčani mišić i žlezde a u somatskom nervnom sistemu (SNS) to su isključivo poprečno-prugasti mišići. 2. Sve funkcije ANS su u osnovi nesvesne, iako se neke do izvesnog stepena mogu voljno modifikovati. Kod SNS samo se somatski refleksi odigravaju bez učešća volje, dok su sve ostale aktivnostu svesne. 3. Nervno-efektorne sinapse: U SNS jedna skeletne mišićna ćelija ostvaruje samo jednu sinapsu sa ogrankom aksonskog završetka, a transmiter je Ach. U ANS sinapsa između eferentnog neurona i glatke mišićne ćelije naziva se sinapsa u prolazu. Ogranak presinaptičkog završetka sadrži proširenja (varikozitete), “nanizane” u pravilnim razmacima i u varikozitetima se nalaze vezikule sa neurotransmiterom. On se pruža paralelno sa glatkom mišićnom ćelijom i sa njom ostvaruje veći broj sinaptičkih kontakata. Širenje akcionog potencijala duž aksonskog završetka izaziva sukcesivno oslobađanje neurotransmitera iz varikoziteta. Neurotransmiteri periferne sinapse ANS mogu da budu različiti i da izazivaju ekscitatorno ili inhibitorno postsinaptičko delovanje. 4. Struktura eferentnog puta: eferentni put SNS čini jedan neuron čije je telo u sivoj masi centralnog nervnog sistema, a vlakno je mijelinizirano. Kod ANS taj put se sastoji od 2 neurona: telo prvog se takođe nalazi u sivoj masi određenih delova kičmene moždine iili moždanog stabla; njegov akson napušta CNS i u autonomnoj gangliji koja je uvek izvan CNS, gradi sinapsu sa drugim neuronom eferentnog puta. Akson drugog neurona se završava u organu efektoru i sa njim gradi sinapsu. Prvi neuron eferentnog puta se naziva preganglijski, a drugi ganglijski neuron. Preganglijska vlakna su mijelinizirana iz grupe B, dok su postganglijska nemijelinizirana, tipa C, i tanja su od preganglijskih. Od svih visceralnih struktura samo je srž nadbubrežne žlezde inervisana preganglijskim vlaknima. 5. Način vršenja kontrole nad efektornim organom . Skeletni mišić se kontrahuje samo ako je stimulisan svojim motornim neuronom. Uloga ANS nije tako jednostavna, jer neki organi se kontrahuju ili vrše sekreciju i u odsustvu inervacije, dok se drugi aktiviraju samo preko autonomne inervacije. Tako uloga ANS u regulaciji rada srca nije da započinje kontrakcije, jer srce i kada je
potpuno denervisano ili čak izvađeno iz organizma nastavlja da se kontrahuje još izvesno vreme. To je zbog toga što srce poseduje centre za samostalnu aktivnost, pa je uloga ANS samo u tome da moduliše aktivnost srca. S druge strane, postoje glatki mišići, kao što su unutrašnji mišići oka (m.m. dilatator et sphincter pupillae, m. cilliaris - to su višejedinični mišići) čiju kontrakciju započinju isključivo postganglijska autonomna vlakna, tako da oni funkcionišu slično poprečno-prugastim mišićima (samo što im kontrakcija duže traje).

Podela ANS Postoje 2 načina podele ANS: anatomski i farmakološki. Anatomska podela je izvršena na osnovu lokalizacije tela preganglijskog neurona eferentnog puta i prema njoj se ANS deli na simpatikusni i parasimpatikusni deo. Kod simpatikusnog dela ANS tela preganglijskih neurona se nalaze u određenim torakalnih (T) i lumbalnim (L) segmentim kičmene moždine, pa se simpatikus naziva i torakolumbalni deo ANS. Kod parasimpatikusnog dela ANS tela preganglijskih neurona su smeštena u jedrima određenih glavenih živaca, kao i u određenim skralnim (S) segmentima kičmene moždine, pa se parasimpatikus naziva i kraniosakralni deo ANS. XVII i XVIII predavanje 2006. B. PLEĆAŠ

neksusima (gap junctions). Farmakološka podela ANS izvršena je na osnovu neurotransmitera koji se oslobađa iz završetaka postganglijskog neurona. Takav tip mišića su unutrašnji mišići oka (sfinkter i dilatator zenice i cilijarni mišić). transmitera nervno-efektorne sinapse. enkefalin. U autonomnim ganglijama je otkriveno više neuropeptida (LHRH. uterusu. tj. Na tim mestima je smanjen električni otpor. Jedan od njih. Inervacija jednojediničnih glatkih mišića je često ograničena na male regione mišića koji sadrže pejsmejker ćelije (ćelije koje imaju sposobnost spontane depolarizacije). Ovaj tip mišića je najviše zastupljen u zidovima šupljih organa . jeste podela na osnovu odnosa među membranama susednih ćelija. somatostatin). Po tom kriterijumu glatke mišićne ćelije se dele na jednojedinične i višejedinične. to je slučaj sa ganglijama simpatikusnog stabla. značajan sa aspekta regulacije aktivnosti glatkih mišićnih ćelija. B. pa se razdraženje lako i brzo prenosi sa jedne na drugu ćeliju i mišić prestavlja funkcionalni sincicijum. iako je noradrenalin. preko poganglijskog neurona. tzv. preko susednih mišićnih ćelija. pored nikotinskih imaju i muskarinske receptore preko kojih ACh izaziva spori EPSP. Smatra se da oni deluju kao neuromodulatori. pa se razdraženje ne može prenositi sa ćelije na ćeliju. Neurotransmiter preganglijskog neurona ili neurotransmiter autonomne ganglije je uvek acetilholin. preko kojh dopamin oslobođen iz malih interneurona prisutnih u ganglijama izaziva spori IPSP. mijenterične i submukozne pleksuse. ceo mišić reagije na stimulaciju kao jedna jedinica. Ganglijske ćelije sadrže i dopaminske receptore D2 tipa. Pošto kod jednojediničnih glatkih mišića sva vlakna podležu sinhronizovanoj električnoj i mehaničkoj aktivaciji. Kod jednojediničnih mišića ANS samo moduliše postojeće kontrakcije.2 Po novijim podelama ANS pripada i enterični nervni sistem koji uključuje neurone i nervna vlakna u zidu gastro-intestinalnog trakta. Sva parasimpatikusna postganglijska vlakna su acetilholinska. bez obzira da li je reč o simpatikusu ili parasimpatikusu. XVII i XVIII predavanje 2006. Svaka mišićna ćelija višejediničnog glatkog mišića ostvaruje sinapsu sa nervnim vlaknom i po tome je slična vlaknu skeletnog mišića. dok se većina ostalih vlakana aktivira indirektno. On preko nikotinskih receptora izaziva EPS na postsinaptičkoj membrani i to je glavni put transmisije u gangliji. glavni neurotransmiter. Kod njih ANS započinje kontrakciju. Manji deo čine acetilholinska simpatikusna vlakna koja inervišu znojne žlezde i krvne sudove skeletnih mišića. U njima se. Pored ovih glavnih transmitera postganglijska vlakna oba dela ANS sadrže različite neuropeptide i purinske derivate kao kotransmitere. Noradrenalinski sistem se često kraće zove adrenalinski. Po ovoj podeli ANS se deli na acetilholinski deo čiji je transmiter acetilholin i noradrenalinski deo čiji je transmiter noradrenalin. integrišu i svi uticaji sa viših autonomnih nervnih centara i efektora. a ne izaziva ih. izvesni ganglijski neuroni. Pejsmejker ćelije su odgovorne za tonus ovih glatkih mišića. Koji će se put transmisije u autonomnoj gangliji aktivirati pored onog glavnog preko nikotinskih receptora zavisi od aferentnih uticaja. ali je svima zajedničko da je transmiter preganglijskog neurona acetilholin. dok je kod simpatikusnog nervnog sistema najveći broj postganglijskih vlakana noradrenalinski. Višejedinični mišići nemaju spojeve između membrana susednih ćelija. PLEĆAŠ .arterijama. ureterima. Kod jednojediničnih mišića membrane ćelija su na pojedinim mestima spojene poroznim vezama . neurotenzin. supstanca P. a ne adrenalin. Glatki mišići kao efektori ANS Glatke mišićne ćelije su vrlo heterogena populacija ćelija i mogu se grupisati na osnovu različitih kriterijuma. digestivnom traktu. Autonomne ganglije U autonomnim ganglijama se odigrava sinapsa između preganglijskih i ganglijskih neurona. Među autonomnim ganglijama postoje velike razlike. Međutim.

simpatikus predstavlja anatomsku celinu. vagus je jedini izvor parasimpatikusne inervacije za organe grudne duplje i većinu organa trbušne duplje. okulomotoriusa). ali ona nije uslov za aktivaciju ATP-aze). Tela preganglijskih neurona su smeštena u intermediolateralnim rogovima sive mase kičmene moždine u nivou 8C ili 1T do 2L ili 3L segmenta . (Fosforilacija i defosforilacija miozina se javlja i u skeletnim mišićnim ćelijama. U zavisnosti od tipa glatkih mišićnih ćelija. Vlakna III. na potencijal membrane u mirovanju nadovezuju se različiti tipovi talasa: • spore fluktuacije potencijala od nekoliko mV koje liče na talase • tipični šiljci akcionog potencijala. facijalisa). Povezivanje ekscitacije i kontrakcije u glatkim mišićnim ćelijama je daleko (oko 50 puta) spoprije nego u skeletnim mišićima. i 4. Sakralni parasimpatikus. B. U sastavu kičmenog živca napuštaju kičmeni kanal. IX (n. PLEĆAŠ . Sarkolema sadrži volatažno-zavisne i hemijski-zavisne kanale za Ca kroz koje taj jon ulazi u ćeliju. preduslov za aktivaciju miozinske ATP-aze je fosforilacija miozina. Vlakna sakralnog parasimpatikusa polaze iz bočnih rogova sive mase 2. U periodima kada je mišić u relativnom mirovanju. Raspored vlakana koja polaze iz CNS je segmentalan. Zbog takvog položaja ganglija vlakno postganglijskog neurona je znatno kraće od vlakna preganglijskog neurona. kao i pumpe koje izbacuju Ca u ECT. Kod glatkih mišićnih ćelija koje se normalno nalaze u tonusu potencijal membrane u mirovanju je nestabilan. vagusa). potencijal membrane iznosi oko -50 mV. a n. Ca se vezuje za kalmodulin i nastali kompleks aktivira kinazu koja katalizuje fosforilaciju miozina (glatke mišićne ćelije ne sadrže troponin) . Kontrakcija je posledica uspostavljanja poprečnih mostova i klizanja aktina preko malog broja miozinskih filamenata. Kranijalni parasimpatikus čine neuroni čija vlakna obrazuju parasimpatikusne grane 4 para glavenih živaca: III (n. Relaksacija nastaje kao posledica pada koncentracije Ca u citosolu. VII i IX nerva daju inervaciju za strukture glave i vrata. To se dešava kada brzina defosforilacije miozina nadmaši brzinu fosforilacije. iako aktin i miozin nisu organizovani u sarkomere. dovodeći do relaksacije. 3. pa se nazivaju terminalne.3 Električna svojstva glatkih mišićnih ćelija. VII (n. a drugi deo prolazi neprekinut. Za razliku od skeletnih mišićnih ćelija. mobilizacijom iz slabo razvijenog sarkoplazminog retikuluma. Glavnu ulogu u započinjanju kontrakcije ima porast intracelularne koncentracije Ca jona. a zatim se odvajaju i kao bela spojnična grana (ramus komunikans albus) ulaze u ganglione simpatikusnog stabla u kojima se jedan deo preganglijskih vlakana prekida. Sakralni parasimpatikus inerviše završni deo debelog creva i urogenitalne organe male karlice. a ganglije su smeštene u blizini CNS pa se nazivaju paravertebralne ili su nešto udaljenije i to su prevertebralne ganglije. odnosno intramuralne ganglije. ali i ulaskom iz ECT. Glavni deo postganglijskih vlakana koja polaze iz simpatikusnog stabla čine vlakna koja se priključuju kičmenim živcima kao siva spojnična grana i zajedno sa njihovim granama stižu do efektora. smanjuje se količina fosforilisanog miozina. Simpatikusni deo ANS-a Za razliku od parasimpatikusa.S segmenta kičmene moždine i pridružuju se prednjim korenovima kičmenih živaca koja polaze iz ovih segmenata. Parasimpatikusni deo ANS-a Za parasimpatikusni deo ANS je karakteristično da su njegove ganglije locirane u blizini ili u zidu samog efektora. glosofaringeusa) i X (n. XVII i XVIII predavanje 2006. Zbog toga je generalno uzevši postganglijsko vlakno simpatikusa znatno duže od preganglijskog.

uobičajenim uslovima za organizam. ždrelo i grkljan). torakalne (1012). ali je kvalitet pljuvačke različit ako je sekrecija stimulisana simpatikusom odnosno parasimpatikusom. tj. za jednu veliku oblast organizma tzv. Npr. Cilijarni mišić oka i krvni sudovi spoljašnjih genitalija imaju samo parasimpatikusnu inervaciju. Splanhnikusni živci su ustvari preganglijksa vlakna koja se nisu prekinula u tr. Neto efekat zavisi od gustine datih tipova receptora. Grudni simpatikus. Postganglijska vlakna daju inervaciju za abdominalne organe (deo digestivnog kanala. mišići podizači dlake. ima i izuzetaka. Ovakva kontrola je naročito izražena u srcu. U organima koji su inervisani samo jednim delom ANS često postoje 2 antagonistička tipa receptora. gornji. Vratni ganglioni. dok parasimpatikus usporava rad srca i smanjuje jačinu kontrakcija. simpatikusni i parasimpatikusni ulazi se nikad ne aktiviraju istovremeno. štitna žlezda. Ganglije se dele na cervikalne (3). što može da bude zamena za dvojnu inervaciju. kao i za srce. a drugi funkcioniše na nivou ciljnog organa. tj. splanhnikusnu oblast. dok srž nadbubrežne žlezde. Postoje 2 mehanizma koji koordiniraju takvu recipročnu aktivnost: jedan je pod kontrolom viših autonomnih centara. XVII i XVIII predavanje 2006. Muskarinski receptori su nađeni na noradrenalinskim sinaptičkim terminalima i njihovim posredstvom ACh inhibira oslobađanje noradrenalina. Karakteristike kontrole ANS-om Većina visceralnih organa je inervisana i parasimpatikusnim i simpatikusnim nervnim vlaknima. bubrege i koru nadbubrežne žlezde). Međutim. daju simpatikusnu inervaciju za autonomne strukture glave i vrata (koža. B. splanhnikus major et minor). lumbalne (4) i sakralne (4-5). drugi je suprimiran. slezinu. efekti simpatikusa i parasimpatikusa su najčešće antagonistički: jedan povećava. posebno ako je promena štetna ili opasna po organizam. U organima u kojima postoji dvojna autonomna inervacija. Preko α receptora cirkulišući adrenalin izaziva vazokonstrikciju. pored grudnih ganglija simpatikusnog stabla. a drugi smanjuje aktivnost datog organa. Najizrazitiji primer je uticaj na srce: simpatikusna inervacija ubrzava rad srca i povećava snagu kontracija srčanog mišića. Tako su α2 receptori nađeni na acetilholinskim postganglijskim nervnim završecima i preko njih noradrenalin inhibira oslobađanje acetilholina.. simpatikusu. Simpatikus i parasimpatikus mogu imati i sinergističko delovanje. Ova dva lanca obično između sebe ne komuniciraju. Ova vlakna se prekidaju u donjem mezenteričnom ganglionu (naziva se i hipogastrični) i nekoliko sitnijih gangliona. U kojim uslovima se obično aktiviraju simpatikusni odnosno parasimpatikusni sistem? Simpatikus je uključen u koordinaciju odgovora organizma na promenjene uslove spoljašnje sredine. u arteriolama koje imaju samo simpatikusnu inervaciju postoje α i β adrenalinski receptori. krvni sudovi. a postganglijska vlakna inervišu organe male karlice (mokraćnu bešiku. kad je jedan aktiviran. Kod organa koji su pod kontrolom oba dela ANS. srednji i donji. delovanje u istom smislu. Lokalna recipročna kontrola se ostvaruje posredstvom presinaptičkih noradrenalinskih i acetilholinskih receptora. obrazuje i 2 velika živca: veliki i mali utrobni živac (n. znojne i pljuvačne žlezde.4 Paravertebralnih ganglija ima 21-23 para i one obrazuju 2 lanca simpatikusnog nervnog stabla (trunkus simpatikus) koja se pružaju od baze lobanje do prednje strane trtične kosti. znojne žlezde i većina krvnih sudova imaju samo simpatikusnu inervaciju. oba dela ANS stimulišu lučenje pljuvačke. Tako npr. Ona prolaze kroz njega i prekidaju se u prevertebralnim ganglijama: celijačnom ganglionu i gornjem mezenteričnom ganglionu. PLEĆAŠ . Parasimpatikus je više uključen u koordinaciju autonomnih funkcija u bazalnim ili normalnim. Od lumbalnih segmenata kičmene moždine polaze preganglijska vlakna koja prolaze kroz simpatikusno stablo neprekinuta i obrazuju nerve splanhnici abdominales et pelvini . a preko β vazodilataciju. rektum i reproduktivne organe).

XVII i XVIII predavanje 2006. inflamacije i nekroze (propadanja) tkiva Slabo se adaptiraju. nadražaji koji izazivaju difuznu stimulaciju receptora za bol u unutrašnjim organima mogu da prouzrokuju vrlo jak bol. termoreceptori. Razlozi za to su: 1. Jedna od najvažnijih razlika između somatskog i visceralnog bola jeste da visokolokalizovani tipovi oštećenja unutrašnjih organa retko izazivaju jak bol. Npr. izazivaju svi stimulusi koji istovremeno ekscitiraju receptore za bol u difuznim oblastima unutrašnjih organa. Centri autonomnih refleksa nalaze se u kičmenoj moždini.5 Aktivacija simpatikusa izaziva mnogo generalizovaniji odgovor nego aktivacija parasimpatikusa. eferentni put i efektor. Međutim. Autonomni refleksi mogu da budu pokrenuti ne samo informacijama sa visceralnih receptora. stimulacija receptora za bol rožnjače izaziva lučenje suza. Najverovatnije ih ekscitiraju hemijski medijatori bola. moždanom stablu i hipotalamusu. već i informacijama sa somatskih receptora. Prag za bol je relativno visok. mehanoreceptori. javlja se jak bol. prenose informacije koje dovode do svesnog senzibiliteta. kod koga se sistemi organa aktiviraju nezavisnije. Visceralni bol. Slično je i sa jakim bolom koji prati infarkt miokarda.. aferentni put. Veza između somatskog aferentnog vlakna i autonomnog centra uspostavlja se preko kolaterala aferentnog vlakna. nervni centar. Aferentna vlakna koja polaze sa ovih receptora većinom aktiviraju autonomne reflekse. hemoreceptori i osmoreceptori. efekti noradrenalina kao transmitera dopunjeni su efektima cirkulišućih kateholamina koji se pri aktivaciji simpatikusa oslobađaju iz srži nadbubrežne žlezde. Refleksni luk ima iste komponente kao i refleksni luk somatskih refleksa: receptor. a eferentni put autonomnom nervnom sistemu. Ako se koža preseče. npr. To su: receptori za bol. B. prem tome. ishemija izazvana prekidom dotoka krvi u veliku oblast creva. Visceralni bol Visceralni bol je bol iz različitih unutrašnjih organa grudne i trbušne duplje. Kod takvih refleksa aferentni put pripada somatskom. stimulacija receptora za dodir bradavice dojke refleksno stimuliše sekreciju horoma prolaktina. ali se smanjuje u uslovima hiperemije (povećanog dotoka krvi). ona koja prenose informacije sa visceralnih receptora za bol. Primera za ovaj tip refeleksa ima nekoliko: u periodu laktacije. Receptori ANS se nazivaju visceralnim receptorima. S druge strane. hirurg može da preseče crevo kod svesnog pacijenta i da se pri tome ne javi jak bol. tj. To su: • ishemija (redukovano snabdevanje krvlju) • hemijsko oštećenje površine unutrašnjih organa • spazam (grč) glatke muskulature zida unutrašnjih organa • istezanje šupljih organa Karakteristike visceralnih receptora za bol • • • • • Po građi su slobodni nervni završeci Gustina u unutrašnjim organima je manja nego gustina receptora za bol u somatskim strukturama. PLEĆAŠ . istovremeno stimuliše veliki broj receptora za bol i može da izazove ekstremno jak bol. Autonomni refleksi Refleksi predstavljaju osnovu funkcionisanja autonomnog nervnog sistema. izuzev u slučaju organa inervisanih vagusom. a samo neka imaju senzornu funkciju. visok stepen divergencije u simpatikusnom ganglionu 2.

Vlakna pripadaju tipu C nervnih vlakana koja prenose spori. zastoj srca. Jaka hipoglikemija se manifestuje mentalnim poremećajima. dok su autonomne strukture otpornije. kora velikog mozga je najosetljivija na hipoglikemiju. regulaciju krvnog pritiska. hronični. Moždanice XVII i XVIII predavanje 2006. METABOLIZAM MOZGA Metabolizmu nervnog tkiva je veoma intenzivan. Mozak je izuzetno osetljiv na nedostatak kiseonika (hipoksiju). Ovi simptomi nastaju zato što veliki broj vlakana ulazi u sastav spinoretikularnog puta i aktiviraju određene autonomne centre retikularne formacije: za povraćanje. Neuroni ne mogu da sintetišu glukozu i depoi glikogena u u glija ćelijama su minimalni. znojenjem i padom krvnog pritiska. on prima oko 15% krvi koju leva komra srca ispumpa u minutu. Tela ovih neurona se nalaze u spinalnim ganglijama. npr. komom i konvulzijama. Mehanizam odgovoran za odražavanje bola je verovatno taj što primarni senzorni neuroni sa visceralnih organa i površine tela konvergiraju na iste sekundarne neurone puta za bol u kičmenoj moždini. Iz supstancije gelatinoze informacije se prenose do talamusa spinotalamičkim putem. mozak izuzetno može da koristi i ketonska tela (produkti metabolizma masnih kiselina) kao izvor energije.Zbog toga.. i u mirovanju troši oko 20 % ukupne potrošnje kiseonika u organizmu. povraćanjem. Odražavanje ili reflektovanje bola Reflektovani bol je bol koji nastaje u unutrašnjim organima. a oseća se na površini tela u somatskim strukturama koje topografski ne odgovaraju položaju tog organa. Tako prekid moždane cirkulacije u trajanju od 10 sekundi izaziva gubitak svesti.6 Put za prenošenje visceralnog bola Aferentna vlakna puta za visceralni bol ulaze u sastav simpatikusnih i parasimpatikusnih nerava. mučni bol. ZAŠTITNI APARAT CNS CNS je zaštićen od mehaničkih povreda skeletom. B. Kora mozga je najosetljivija na hipoksiju. a onaj iz bubrega u predelu struka. na ćelijama supstancije gelatinoze. ali manje nego na nedostatak kiseonika. Modifikovanje informacija sa visceralnih receptora za bol vrši se na isti način kao kod somatskog senzibilitata. vegetativne funkcije se oporavljaju i normalizuju. Poznato je da se bol srca odražava najčešće na unutrašnju stranu leve ruke. disanje. moždanicama i likovorom. Odraženi bol se uvek oseća u strukturi koja potiče iz istog embrionalnog segmenta kao i struktura iz koje bol potiče. Prekid moždane cirkulacije u trajanju od 8 do 12 minuta izaziva smrt. Za vreme dugotrajnog gladovanja. i zavisno od intenziteta može da bude praćen je mukom. a aksoni završavaju u zadnjim rogovima sive mase kičmene moždine. Informacije sa receptora za bol grudne i trbušne duplje prenose se aferentnim nervima koji se pridružuju zadnjim korenovima kičmenih živaca (1T do 2L). u nedostatku dovoljnih količina glukoze. Bol iz žučne kese može da se oseća u desnom ramenu. posle stanja koja rezultuju produženom hipoksijom. dok intelektualne sposobnosti mogu trajno da ostanu oštećene. Iako nervni sistem čini oko 2% telesne mase. tako da neuroni isključivo zavise od preuzimanja glukoze iz krvi. ali može i na desnu ruku ili na predeo stomaka. istim putem koji prenosi informacije somatskog senzibiliteta. Bol iz visceralnih organa je slabo lokalizovan. Mozak je osetljiv i na smanjenje nivoa glukoze u krvi. PLEĆAŠ . U odnosu na druge delove CNS. U fiziološkim uslovima glukoza predstavlja glavni i gotovo isključivi energetski izvor za mozak.

Kvantitativno daleko veći značaj ima HE barijera čija je površina oko 5000 puta veća od površine HL barijere. Dodatne količine se sekretiraju iz međućelijske tečnosti mozga preko cele ependimalne površine komora i arahnoidalne membrane. otklanja izvesne metabolite iz CNS 3. periciti i astrociti) i jedna acelularna komponenta (bazalna membrana). u ishrani CNS 2. Sadrži vrlo malo proteina. pa su praktično srasle i efikasno sprečavaju intercelularni transport (transport između ćelija).02% i to uglavnom albumina poreklom iz plazme. bezbojna tečnost koja ispunjava subarahnoidalni prostor. Male količine dolaze iz iz mozga kroz perivaskularne prostore moždanih krvnih sudova. sekretira se iz kapilara horioidnih pleksusa zidova komora bočnih komora (I i II).jon zbog negativnog naelektrisanja prati Na jon. PLEĆAŠ . Površinski napon tečnosti između ove dve opne ne dozvoljava njihovo razdvajanje. Horioidni pleksusi su izizetno vaskularizovane strukture smeštene u zidovima moždanih komora. Srednja opna je paučinasta opna (arahnoidea). Moždane barijere U mozgu postoje dve barijere: krvno-moždana ili hemo-encefalna (HE) između krvi i međućelijske tečnosti mozga i krvno-likvorska ili hemo-likvorska (HL) između krvi i cerebrospinalne tečnosti. moždane komore i centralni kanal kičmene moždine. likvor otiče u brojne resice arahnoidee koje se pružaju u venske sinuse. Iz subarahnoidalnog prostora na gornjoj površini mozga. Masa mozga iznosi oko 1400 g. a pokrivene su tankim slojem epitela. a jone K + i HCO3. likvor ima nešto manju koncentraciju Na+.. a manje K+ i glukoze. Unutrašnja opna je meka moždanica (pia mater). dok završeci astrocita u obliku stopa naležu spolja na bazalnu membranu. Transportni sistemi prenose manju količinu glukoze u likvor. Cerebrospinalna tečnost (likvor) Likvor je bistra. U odnosu na krvnu plazmu. Transport kroz endotel barijere se obavlja transcelularno kroz 2 ćelijske membrane i citoplazmu. Organizovani su tako da bazalna membrana pokriva endotelne ćelije i pericite. po potrebi. Glavna komponenta HE barijere jeste endotel kapilara. Spoljašnja. XVII i XVIII predavanje 2006. dok mozak potopljen u likvor ima masu svega 50 g. a pH odgovara vrednosti pH venske krvi. veću koncentraciju Cl . Ovakve veze propuštaju samo izvesne male molekule i jone (npr.7 CNS obavijaju 3 vezivne opne . Osmolalitet likvora je isti kao kod krvne plazme. Cl. Između arahnoidee i pie postoji subarahnoidalni prostor kroz koji cirkuliše likvor.vraća u kapilare. Krvni sudovi meke moždanice ishranjuju CNS direktno ili preko likvora. a dnevno se produkuje oko 500 ml. HE barijeru čine 3 komponente (endotel moždanih kapilara. Uloge likvora: 1. a voda na osnovu osmotskog gradijenta ova dva jona. preko 50%. Najveći deo likvora. B. CNS bukvalno lebdi u likvoru kao u jastuku. Ukupna količina likvora iznosi oko 200 ml. može da se punktira likvor. Ovaj prostor je na izvesnim mestima proširen u cisterne iz kojih. svega 0. pre svega od udara u lobanju tokom normalnih dnevnih aktivnosti. Li u terapiji manične depresije). zaštitna uloga. Sekrecija likvora je aktivan proces koji najviše zavisi od aktivnog transporta Na + kroz epitelne ćelije.moždanice. Time je zaštićen od mehaničkih povreda. najjača opna je tvrda moždanica (dura mater) i ona je čvrsto srasla za skelet. Membrane susednih ćelija su spojene “tesnim vezama” (zonule okludens).

Gotovo su nepropustljive za proteine i sve supstance koje se u krvi nalaze vezane za proteine. 2. dok eritromicin prolazi kroz moždane barijere. pa se pored brojnih homeostatskih mehanizama koji održavaju konstantan sastav ECT u organizmu. imaju jak efekat na nervno tkivo ako se ubrizgaju u likvor. Ona sprečava i prelazak neurotransmitera iz krvi u nervno tkivo. već epitel koji pokriva horioidni pleksus. PLEĆAŠ . Propustljivost zavisi od istih faktora od kojih zavisi i permeabilnost ćelijske membrane. Barijere sprečavaju prelazak brojnih neurotransmitera iz IST i likvora u krv . Takođe. Mg i H jona. Kapacitet nosača se povećava tokom gladovanja.8 HL barijera postoji u horioidnim pleksusima. a to su: • koeficijent rastvorljivosti supstance u mastima i vodi • veličina molekula • naelektrisanje Obe barijere su veoma permeabilne za vodu. u endotelnim ćelijama postoje transportni sistemi: • Glukoza se transportuje olakšanom difuzijom. Od kliničkog značaja je permeabilnost membrane za lekove. Zato neki lekovi koji ne prolaze HE barijeru. Za fiziološke sastojke krvi koji teško prolaze kroz HE barijeru prostom difuzijom. Oko 1% zapremine mozga je izvan barijere. u CNS se razvio još jedan dodatni zaštitni mehanizam. a time i njihovo nespecifično delovanje na periferiji. HE barijera ne postoji u svim delovima mozaga. Za aminokiseline postoji više tipova transportnih proteina. nju ne čini endotel kapilara. lekovi.U endotelnim ćelijama postoji i transportni sistem za glukozu koji zavisi od insulina. Uloge barijera: 1. Osnovno svojstvo moždanih barijera je njihova selektivna propustljivost. barijera novorođenčeta propušta žučne boje. npr. S druge strane. penicilin ne prolazi. ali i obrnuto. kateholamini. O2 i većinu liposolubilnih supstanci. Međutim. B. barijere praktično ne propuštaju žučne boje i kateholamine iz krvi.. kada nervno tkivo može da koristi ketonska tela kao izvor energije. pa je njena propustljivost kod novorođenčadi znatno veća nego kod odraslih. Barijere štite nervno tkivo od endogenih i egzogenih štetnih ili toksičnih supstanci (žučne boje. su vrlo permeabilni. mikroorganizmi). Transport kroz barijere se obavlja u oba pravca: iz krvi u IST ili likvor. CO 2.. a neophodni su za normalno funkcionisanje nervnog tkiva. Npr. kao i meka moždanica.. Razvoj HE barijere se završava u prvim godinama života. pa zato jaka žutica posle rođenja može da dovede do oštećenja mozga. Epitelne ćelije su spojene tesnim vezama. Kod odraslih. Ca. • Barijere imaju nosače i za ketonska tela. Smer je određen položajem transportnih proteina u membrani ćelija koje izgrađuju barijeru. Neuroni su izuzetno osetljivi na male promene koncentracija K. • Aminokiseline se transportuju olakšanom difuzijom ili sekundarnim aktivnim transportom sa Na+. Međutim. Održavanje konstantnog sastava sredine u kojoj žive neuroni. brojnih neurotransmitera iz IST mozga i likvora u krv. 3. To su: • neurohipofiza sa delom hipotalamusa koji se zove eminencija medijana XVII i XVIII predavanje 2006. sloj ependima ćelija koje oblažu zidove moždanih komora. pa sve supstance koje uđu u likvor lako difunduju u IST mozga i obrnuto. pa ograničava prelazak izvesnih supstanci. Specifičan transportni protein je lokalizovan uglavnom na spoljašnjoj površini membrane endotelne ćelije. i barijera deluje u oba pravca. permeabilitet barijera može da se poveća kod nekih oboljenja koja oštećuju barijere. Npr.

U svim ovim strukturama perivaskularni prostor je u direktnom kontaktu sa nervnim tkivom a kapilari su fenestrirani. • XVII i XVIII predavanje 2006. U arei postremi se nalaze receptori za određene sastojke plazme na koje organizam reaguje povraćanjem. npr.9 area postrema i još neke strukture raspoređene oko moždanih komora. B. PLEĆAŠ . receptori za angiotenzin II koji učestvuje u regulaciji ravnoteže Na i vode u organizmu.. Odsustvo HE barijere u ovim regionima je u skladu sa njihovim fiziološkim ulogama. Iz neurohipofize hormoni oksitocin i vazopresin treba da se oslobode u sistemsku cirkulaciju. pa se svi ti organi zovu cirkumventrikularni organi. U cirkumventrikularnim organima nalaze se hemoreceptori za određene supstance.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->