PRE MA

NE ZVA NI ^NIM
IN FOR MA CI JA MA,
OKO 1.500
@I RA NA TA
U BiH VRA ]A
KRE DI TE
QSWP!J[EBOKF
www.nezavisne.com • CIJENA 1 KM (SA URA^UNATIM PDV-om) • 40 DIN • 0.5 € • 7.5 HK • 32.5 DEN • BROJ 3872 • PONEDJELJAK 18. MAJA 2009.
Fal si fikatom
do kre dita
BiH zadovoljna
devetim mjestom
D@ET-SET
@IVOT
str. 46
Svjetska elita
na Vrbasu i Tari
Svjetska elita
na Vrbasu i Tari
Svjetska elita
na Vrbasu i Tari
Svjetska elita
na Vrbasu i Tari
Svjetska elita
na Vrbasu i Tari
Svjetska elita
na Vrbasu i Tari
Svjetska elita
na Vrbasu i Tari
PO^ELO SVJETSKO PRVENSTVO U RAFTINGU "BANJALUKA 2009"
str. 3!i 4
F
O
T
O

M
.

R
A
D
U
L
O
V
I
]
Sto ti ne
mi li ona
ne ma
ko da
na pla ti
NAJ VE ]I DU @NI CI ZA VO DU PIO/MIO FBiH
FIR ME OD ZNA ^A JA ZA VLA DU FBiH
str. 5!i 6
AKTUELNO
U banjalu~kom tu`ila{tvu ka`u da su
banke sve ~e{}e na meti prevaranata
str. 8
NORVE[KA
POBJEDNIK
54. IZDANJA
"EUROSONGA"
2 qpofekfmkbl!18. 5. 2009.
Sa do vi}:
Po vu }i
po tjer ni ce
SA RA JE VO - Ta rik Sa do vi},
mi nis tar bez bje dnos ti BiH, na re -
dio je Kan ce la ri ji za sa ra dnju sa
In ter po lom u BiH da odmah
kon ta kti ra Gla vni ured In ter po la
u Li onu i za tra`i po vla ~e nje po -
tjer ni ca pro tiv vi {e oso ba iz BiH,
po ve za nih sa slu ~a jem "Do bro -
vo lja ~ka", na ve de no je u ju ~e -
ra{ njem sa op {te nju Mi nis tar stva
bez bje dnos ti BiH.
U sa op {te nju se na vo di da je
NCB In ter pol Beo grad ra spi si -
va njem ovih po tjer ni ca pre kr{io
~lan tri Sta tu ta In ter po la i po tjer -
ni ce ra spi sao is klju ~i vo iz po li ti -
~kih ra zlo ga.
"Tu`ila{ tvo BiH vo di is tra gu o
tzv slu ~a ju 'Do bro vo lja ~ka'. Ovo
na vo dno kri vi ~no dje lo do go di lo
se na pros to ru BiH, a nje go vi
na vo dni po ~i ni oci su dr`av lja ni
BiH, evi den tno je da je za nji ho -
vo pro ce su ira nje na dle`no pra -
vo su |e BiH, a ne Srbi je. Ovim
po te zom Srbi ja na ru {a va odno se
dvi je dr`a ve", na ve de no je u sa -
op {te nju.
U.V.
Silajd`i}:
Opasni potezi
SA RA JE VO - Ha ris Si laj d`i},
~lan Pred sje dni{ tva BiH, in ten zi -
vi rao je akti vnos ti s ci ljem za {ti -
te dr`av lja na BiH za ko ji ma je
Srbi ja ra spi sa la me |u na ro dne
po tjer ni ce, sa op {te no je ju ~e iz
Si laj d`i }e vog ka bi ne ta.
U sa op {te nju se na vo di da je
to kom kon sul ta ci ja s pred sta vni -
ci ma Mi nis tar stva prav de BiH
za klju ~e no da je po tre bno {to
pri je oba vi jes ti ti In ter pol da BiH
ima pri mar nu na dle `nost nad
slu ~a je vi ma u ko ji ma dr`av lja ne
BiH te re te za dje la po ~i nje na na
te ri to ri ji BiH.
Si laj d`i} je oci je nio da po te zi
Srbi je "no se du go ro ~nu opa snost
i ne iz vje snost po te i dru ge
dr`av lja ne BiH" i na jav lju je da
}e od vi so kog pred sta vni ka za -
tra `i ti da se izja sni i pre du zme
mje re u prav cu im ple men ta ci je
Rim skog spo ra zu ma, ko ji za bra -
nju je ha p{e nje ili pro ce su ira nje
oso ba za dje la iz na dle `nos ti Ha -
{kog tri bu na la bez pret ho dnog
odo bre nja tog tri bu na la. (Srna)
U Briselu o
si tu aci ji u BiH
BRI SEL - Dvo dne vno za sje -
da nje Sa vje ta mi nis ta ra EU, na
ko me }e, izme |u os ta log, bi ti ra -
zma tra na po li ti ~ka i bez bje dno -
sna si tu aci ja u BiH, po ~i nje
da nas u Bri se lu, sa op {te no je iz
EU.
Kris ti na Ga ljak, por tpa rol Ha -
vi je ra So la ne, vi so kog pred sta -
vni ka EU za spo ljnu po li ti ku i
bez bje dnost, re kla je da }e mi -
nis tri inos tra nih po slo va ra zmi -
je ni ti mi{ lje nja o tran sfor ma ci ji
OHR-a u kan ce la ri ju vi so kog
pred sta vni ka EU, ali da ne }e do -
no si ti odlu ku o to me. (Srna)
Doga|aji
SOLT L EJK SI TI - Ame ri ~ki
FBI obja vio je iz vje {taj na 745
stra ni ca u ko jem se de ta ljno ra -
zra |u je pro fil Su lej ma na Ta lo vi }a,
iz bje gli ce iz BiH, ko ji je 12. fe bru -
ara 2007. go di ne u {op ing-cen tru
"Tro li Skver" ubio pet i ra nio ~e ti -
ri oso be, nakon ~ega je likvidiran.
Pre ma za klju ~ci ma age na ta FBI-
ja, to {to je Ta lo vi} iza brao upra vo
"Tro li Skver" je na ne ki na ~in bio
po vra tak u dje tinj stvo jer je kao di -
je te ~es to bo ra vio u ovom {o ping-
cen tru.
Na ime, Ta lo vi} i nje go va po ro di -
ca ne ka da su `i vje li u ne po sre dnoj
bli zi ni "Tro li Skve ra" i, pre ma izja -
va ma svje do ka, Ta lo vi} je sa ses -
trom ~es to bo ra vio u ovom
{o ping-cen tru. [ta vi {e, je dan od
svje do ka je izja vio da su njih dvo je
kao dje ca sko ro sva ki dan bi li u
cen tru, a Ta lo vi} se je dnom ~ak i
po tu kao sa dru gim dje ~a kom zbog
vi deo-igri ca.
Upra vo ovo bi mo glo bi ti obja{ -
nje nje za {to je Ta lo vi} iza brao upra -
vo "Tro li Skver" kao mjes to
krva vog ma sa kra. U iz vje {ta ju se
na vo di da je bio pro ble ma ti ~an kao
ti nej d`er i mno gi se sje }a ju nje go -
vih ra sis ti ~kih i na sil nih izja va. Je -
dna od izja va bi la je da pla ni ra da
"ubi ja bi jel ce, po put Srba".
Me |u tim, ono {to agen ti FBI-ja
ni su us pje li da za klju ~e u ovom iz -
vje {ta ju jes te {ta je bio Ta lo vi }ev
mo tiv, te {ta je na ve lo ovog mla dog
~o vje ka da iz vr{i je dan od naj gnu -
sni jih zlo ~i na u no vi joj is to ri ji SAD.
U raz go vo ri ma ko je su agen ti
FBI-ja oba vi li s Ta lo vi }e vom ro dbi -
nom i ko le ga ma stvo ren je pro fil
ovog mla dog ~o vje ka, a sko ro svi
su ga opi sa li kao pri li ~no usa mlje nu
oso bu, ko ja se ri jet ko dru `i la s ko le -
ga ma na po slu.
D.Ra.
Ma ja PRE DRA GO VI]
BA NJA LU KA - Svjet sko prven stvo u raf tin gu
"Ba nja lu ka 2009", ko je je oku pi lo ta kmi ~a re iz 35
dr`a va, je po ~e lo, a BiH }e naj bo ljim raf te ri ma svi je -
ta bi ti do ma }in do 24. ma ja.
Sve ~a na ce re mo ni ja otva ra nja tre ba lo je da bu de
odr`a na si no}, pod mo tom "Ba nja lu ka - cen tar svi je ta".
Or ga ni za to ri su za sve ~a no otva ra nje prven stva pre dvi -
dje li spe kta ku la ran pro gram. Po ~e tak de fi lea sa oko
2.000 u~e sni ka, me |u ko ji ma su ~la no vi 54 ti ma u pra -
tnji naj mla |ih Ba nja lu ~a na, zva ni ~ni ci Svjet ske raf ting
fe de ra ci je (IRF), ~la no vi gru pe "Afro di zi jak" i mas ko ta
prven stva ^a pi, tre ba lo je da ozna ~e za slu `ni spor tis ti
Ba nja lu ke otva ra njem ku ti je s go lu bo vi ma mi ra. Kao
pret ho dni ca sve ~a ne ko lo ne, ko ja je tre ba lo da se kre }e
od Uli ce olim pij skih po bje dni ka do Trga Kra ji ne, tre ba -
lo je da kre nu bi ci klis ti BSK-a i ma ra to nac @e ljko Bla -
go je vi}. De fi le je za mi{ ljen kao si mu la ci ja raf ting trke,
gdje }e na sva koj ka pi ji bi ti pred stav lje ni spor to vi ko ji
pro mo vi {u Ba nja lu ku. Spe ktakl uve li ~a va ju i dvo ji ca
pa do bra na ca sa zas ta va ma gra da Ba nja lu ka i Svjet ske
raf ting fe de ra ci je. Sce na ri om je pre dvi |e no da ka da po -
vor ka kre ne pre ma Trgu Kra ji ne pro gram po ~ne pro -
mo ti vnim fil mom o Svjet skom prven stvu, a za tim
sli je di pje sma "Mo ja Ba nja lu ka" u izve dbi gru pe "Ba -
nja lu ~an ke", dok je za in to ni ra nje hi mne prven stva za -
du `en hor ma lih raf te ra.
Naj gla mu ro zni ji tre nu tak pre dvi |en je za Trg Kra ji -
ne, gdje je na kon po slje dnjeg go vo ra or ga ni za to ra i gos -
ti ju prven stva bi lo pla ni ra no ga {e nje svih svje ta la na pet
se kun di i spu {ta nje ba nja lu ~kog al pi nis te Pe tra Pe }an ca s
kro va ro bne ku }e "Bos ka", ko ji je ba kljom tre ba lo da za -
pa li va tro met. Na kon sve ~a ne ce re mo ni je otva ra nja
Svjet skog prven stva tre ba lo je da bu de odr`an kon cert
gru pe "Bal ka ni ka".
Sve to je uver ti ra odli ~nom ta kmi ~e nju
ko je }e usli je di ti, a to kom ko jeg }e se 54 ti ma sa pet
kon ti ne na ta na dme ta ti na ri je ka ma Vrbas u Ba nja lu ci i
Ta ra u Fo ~i. Ta kmi ~a ri }e nas tu pi ti u dis ci pli na ma sprint,
he ad to he ad, sla lom i spust.
"Ovo svjet sko prven stvo je je din stve no. Bi }e naj -
ma so vni je do sa da, ta kmi ~e nja }e se odvi ja ti na dvi je ri -
je ke, a ono po ~e mu }e 8. {am pi onat svi je ta i ka njon
Vrba sa bi ti po zna ti jes te no }na sla lom trka. Svi smo po -
no sni na sta zu u ka njo nu Ti je sno, ko ja je za ra zli ku od
dru gih sla lom sta za u svi je tu osvi je tlje na ci je lom du `i -
nom i na la zi se uz ma gis tral ni put. Sta za je ve oma atra -
kti vna ka ko za ta kmi ~a re, ta ko i za gle da oce, i ve} sa da
mo `e mo re }i da }e pre li je pe sli ke sa Vrba sa oti }i u svi -
BA NJA LU KA - Mi lo rad Do dik,
pred sje dnik Vla de RS, i Va len tin
In cko, vi so ki pred sta vnik me |u -
na ro dne za je dni ce u BiH, slo `i li
su se ju ~e u Ba nja lu ci da je po tre -
bno in te nzi vi ra ti na po re na do no -
{e nju za kon skih rje {e nja u skla du
sa zah tje vi ma Evrop ske ko mi si je,
ka ko bi gra |a ni BiH {to pri je mo -
gli ko ris ti ti ove po vlas ti ce.
"Vi {e od 80 od sto gra |a na BiH
svo ju bu du }nost vi di u EU i ja o~e -
ku jem da Vla da RS, sku pa sa par -
tne ri ma iz FBiH i dr`a vnim
in sti tu ci ja ma, ispu ni pre os ta le uslo -
ve da bi se to do go di lo {to pri je", re -
kao je In cko.
U sa op {te nju Bi roa za odno se s
ja vno{ }u Vla de RS na ve de no je da
su In cko i Do dik raz mije ni li mi{ lje -
nja o aktu el noj po li ti ~koj si tu aci ji u
BiH, s akcen tom na r je {a va nje li be -
ra li za ci je vi znog re `i ma BiH sa EU.
Ka ko se na vo di u sa op {te nju, je -
dna od te ma sas tan ka bi lo je i ispu -
nja va nje pre os ta lih uslo va i ci lje va
pos tav lje nih od stra ne Sa vje ta za
im ple men ta ci ju mi ra, ne op ho dnih
za tra n zi ci ju OHR-a u kan ce la ri ju
spe ci jal nog pred sta vni ka Evrop ske
uni je.
"Do dik i In cko na gla si li su spre -
mnost da za je dno s os ta lim in sti tu -
ci ja ma u BiH ra de na ispu nja va nju
ovih uslo va i ci lje va, ka ko bi se BiH
u po tpu nos ti mo gla po sve ti ti evrop -
skom pu tu", is ta knu to je u sa op {te -
nju.
U to ku raz go vo ra Do dik je pot -
vrdio po dr{ku Vla de RS pro ce su
in te gra ci ja BiH u Evrop sku uni ju.
U.V.-V.P.
Vi {e od 80 od sto
gra |a na BiH svo ju
bu du }nost vi di u EU
Baj den su tra u BiH
VA [IN GTON - Po sje ta D`o ze fa Baj de na, ame ri ~kog pot pred sje dni ka
BiH, Srbi ji i Ko so vu po ka zu je `e lju Oba mi ne admi nis tra ci je da se Sje -
di nje ne Dr`a ve po no vo an ga `u ju u ju go is to ~noj Evro pi i do pri ne su
uklju ~e nju ze ma lja re gi je u evroa tlan tsku za je dni cu, na ja vi la je uo~i
po sje te Bi je la ku }a.
"Baj de nova po sje ta ve oma je zna ~aj na za re gi ju i si gu ran sam da }e ubrza -
ti ra zvoj ame ri ~ke po li ti ke pre ma njoj", izja vio je za "Ed Jo seph", stru~ njak
za Bal kan s Uni ver zi te ta "John Hop -
kins" u Va {in gto nu, ko ji je u pre di -
zbor noj kam pa nji bio je dan od
Baj de no vih spo ljno po li ti ~kih sa vje -
tni ka.
Baj den }e, pre ma nje go vim ri je ~i -
ma, po zva ti du `no sni ke u BiH na sa -
ra dnju pre ko etni ~kih crta, u in te re su kon sen zu sa nu `nog za us ta vne
re for me.
On je is ta kao "{i ru po ru ku" ko ju SAD {a lje islam skom svi je tu, pru `a njem
po mo }i mu sli ma ni ma ko ji su bi li izlo `e ni etni ~kom ~i{ }e nju u BiH i na Ko -
so vu devedesetih go di na, te sa da{ njom uspos ta vom "sna `nih i po zi ti vnih
odno sa" s te dvi je dr`a ve.
Baj den bi su tra tre balo da po sje ti Sa ra je vo, gdje bi tre balo da se sas ta ne sa
~la no vi ma Pred sje dni{ tva i Sa vje ta mi nis ta ra BiH, te da odr`i go vor u Skup -
{ti ni BiH. Na jav ljen je i nje gov odvo je ni su sret s Mi lo ra dom Do di kom, pre -
mi je rom RS, te s Ha ri som Si laj d`i }em, ~la nom Pred sje dni{ tva BiH. (Fe na)
FBI o pro fi lu
Su lej ma na
Ta lo vi }a
Baj de no va po sje ta
znak po vrat ka SAD
u ju go is to ~nu Evro pu
Paí t|nq k|ub Ka njon |
qrad Ba nja |u ka obe zb| je d| || su
bes p|a tan pre voz za sve ko j| ze -
|e da pra te Svjet sko prven stvo u
raí t|n qu u Ba nja |u c|. Auto bu s|.
na ko j| ma ce b| t| ozna ka Svjet -
skoq prven stva. kre ta ce |s pred
cen tra| ne po ste. Auto bu s| ce da -
nas | su tra ka Kru p| na vrba su
sao bra ca t| od de vet do 16 •a so -
va. a po |as c| su p|a n| ra n| sva k|h
20 m| nu ta. Sva k|h 20 m| nu ta
auto bu s| ce | 23. ma ja u pe r| odu
od 16.30 do 21.30 sao bra ca t| ka
Ka ra nov cu. qdje ce b| t| odrza na
trka s|a |o ma.
Or qa n| za to r| su obe zb| je d| ||
par k|nq za auto mo b| |e na S|jun -
ka r| u Ka ra nov cu | u kru qu kam -
pa Svjet skoq prven stva u Kru p|
na vrba su.
Pre voz
za po sje ti oce
Zboq odrza va nja Svjet -
skoq prven stva u raí t|n qu b| ce
po tpu no obus tav |jen sao bra caj
na d| je |u ma q|s tra| noq pu ta Ba -
nja |u ka - Jaj ce na re |a c| j| Ka ra -
no vac - Kru pa na vrba su | to
pre ma s|je de cem ra spo re du -
18. maj: od devet do 18 •a so va
na re |a c| j| Kru pa na vrba su - B| -
je || buk (Bo •ac). 19. maj: od
osam do 20 •a so va na re |a c| j|
Kru pa na vrba su - B| je || buk. 22.
maj: od devet do 18 •a so va na
re |a c| j| Ka ra no vac - Pe ka v| ce.
23. maj: od devet do 24 •a sa na
re |a c| j| Ka ra no vac - Pe ka v| ce. Ü
na ve de n|m da n| ma sao bra caj
ce za sva vo z| |a b| t| pre us mje ren
na pu tn| pra vac Ba nja |u ka - Kru -
pa na vrba su - Oa da v| ca -
Mrko nj|c Grad pre ko Ma nja •e.
Re `im
sao bra }a ja
U ~e ti ri
dis ci pli ne
na ri je ka ma
Vrbas i Ta ra
nas tu pi }e
54 ti ma sa pet
kon ti ne na ta
U~e sni ci Svjet skog prven stva
na po slje dnjem tre nin gu
pred po ~e tak ta kmi ~e nja
FO TO M. RA DU LO VI]
Po ~e lo Svjet sko prven stvo
Svjet ska
Za je dno ra di ti na
evrop skom pu tu BiH
3 Doga|aji 18. 5. 2009. qpofekfmkbl
Oli Ren
upo zo rio BiH
PRAG - Oli Ren, evrop -
ski ko me sar za pro {i re nje,
upo zo rio je BiH da mo ra
da kon so li du je vlast ili ri -
zi ku je da po gor {a {an se
za pri klju ~e nje EU.
EU za htije va od BiH da
pri pre mi te me lje za pre -
uzi ma nje uprav lja nja ze -
mljom od me |u na ro dne
za je dni ce, a Ren je is ta -
kao po tre bu za re for ma ma
ko je se ti ~u be zvi znog re -
`i ma za gra |a ne BiH sa
ze mlja ma EU, pre nio je
j u ~e Ra di o Sl o bo dna
Evro pa. (Agen ci je)
Po ja ~a na
kam pa nja
pro tiv
Srpske
BI JE LJI NA - Po ja ~a na
kam pa nja pro tiv RS i pre -
mi je ra Mi lo ra da Do di ka,
ko ja je po slje dnjih da na
kre nu la iz Sa ra je va, uo~i
do las ka pot pred sje dni ka
SAD D`o ze fa Baj de na,
ima za cilj "po us ta lje nom
sa ra jev skom obi ~a ju da
Srpsku i nje nog pre mi je ra
pro gla se de `ur nim kriv ci -
ma za sta nje u BiH".
Ovo je ka za la Mi li ca
Mar ko vi}, po sla nik
SNSD-a u Pred sta vni ~kom
do mu par la men ta BiH.
"U to me po se bno pre -
dnja ~e sa ra jev ski me di ji,
ko ji bom bas ti ~nim na slo -
vi ma i ikon stru isa nim tek -
sto vi ma po ku {a va ju RS
la `no pri ka za ti kao gla -
vnog ko ~ni ~a ra za do bi ja -
nje be zvi znog sta tu sa BiH,
a pred sje dni ka Vla de Mi -
lo ra da Do di ka kao 'du bo ko
kri mi na li zo va nog po li ti ~a -
ra ko ji pro si pa na ci ona lis -
ti ~ku re to ri ku'", re kla je
Mar ko vi }eva. (Srna)
"Omo gu }en
bes ca rin ski
uvoz
{e }e ra"
BA NJA LU KA - SDS
tvrdi da je Ra fi ne ri ji {e }e ra
"Stu den - Agran" iz Br~kog
omo gu }en bes ca rin ski uvoz
50.000 to na si ro vog {e }e ra,
~i me je bud`eti ma na ne se -
na {te ta od {est mi li ona
KM.
"Ali, ovo ni je kraj plja ~ke
jer su Sa vje tu mi nis ta ra
odri je {e ne ru ke da to kom
go di ne Ra fi ne ri ju {e }e ra
'Stu den - Agran' jo{ dva pu -
ta oslo bo di ca ri ne na po
50.000 to na {e }e ra, {to uku -
pno izno si 18 mi li ona KM",
na vo di se u ju ~e ra{ njem sa -
op {te nju iz SDS-a.
Ova stran ka je u sa op {te -
nju po zva la Ni ko lu [pi ri }a,
pred sje da va ju }eg Sa vje ta
mi nis ta ra BiH, da obja sni
lo gi ku po ko joj prav da ju }i
se sma nje nim bud`et skim
pri li vi ma pre dla`e po ve }a -
nje akci za i uda ra na stan -
dard gra |a na. Ko men tar
pred sje da va ju }eg Sa vje ta
mi nis ta ra BiH ju ~e ni smo
us pje li do bi li.
V.P.
Vijesti
jet", re kao je Ale ksan dar Pas tir, di re ktor Svjet skog
prven stva u raf tin gu.
U Raf ting klu bu "Ka njon" iz Ba nja -
lu ke is ti ~u da ni su mo gli ni da sa nja ju ka da su osni va li
klub da }e bi ti or ga ni za to ri Svjet skog prven stva. Za to
su sa zna li 2. ju la 2007. go di ne to kom Svjet skog prven -
stva u Ju `noj Ko re ji. Naj bo lja pre po ru ka za do bi ja nje
naj ve }eg ta kmi ~e nja u svi je tu u ovom spor tu bio je niz
us pje {no or ga ni zo va nih ta kmi ~e nja, me |u ko ji ma je
Evrop sko prven stvo ~i ji je do ma }in Ba nja lu ka bi la
2005. go di ne.
Gra do na ~el nik Ba nja lu ke Dra go ljub Da vi do vi}
ka `e da je ovo je dan od naj ve }ih i naj va `ni jih do ga |a -
ja, ko ji }e odni je ti vi {es tru ku ko rist gra du i BiH.
"Na ma je ~ast {to smo do ma }i ni naj ve }eg spor -
tskog do ga |a ja na kon Olim pij skih iga ra 1984. go di ne.
Ba nja lu ka }e na re dnih da na bi ti cen tar do ga |a nja ka da
je svjet ski raf ting u pi ta nju. Ta ko |e, ima }e mo pri li ku
da pro mo vi {e mo Ba nja lu ku, RS i BiH i ne smi je mo da
do zvo li mo da sve ovo ode u za bo rav na kon za vr{et ka
ta kmi ~e nja. Svjet sko prven stvo }e ima ti po zi ti vne re -
fle ksi je na ra zvoj tu ri zma i to mo ra mo is ko ris ti ti", re -
kao je Da vi do vi}.
Pri pre me za ovu vrhun sku spor tsku ma ni fes ta ci ju
in ten vi zi ra ne su pro {le go di ne, od ka da je ura |e no
mno go po sla, pri je sve ga na in fras tru ktu ri. Ure |e nje
ru te pre dvi |e ne za de fi le obav lje no je ju ~e, pa je Uli ca
kra lja Pe tra Prvog Ka ra |or |e vi }a za ne ko li ko ~a so va
pre tvo re na u "ka njon". Or ga ni za to ri su {i rom gra da
pos ta vi li i in fo-pun kto ve ka ko bi gos ti ma bo ra vak u
Ba nja lu ci u~i ni li {to ugo dni jim.
Prvim rea kci ja ma gos ti ju i u~e sni ka ta kmi ~e nja
Pas tir je izu ze tno za do vo ljan.
"U or ga ni za ci ju je uklju ~e no vi {e od 200 lju di iz
Raf ting klu ba 'Ka njon' i vi {e od 600 vo lon te ra. Vje ru -
jem da }e sve pro te }i pre ma pla nu. Gos ti is ti ~u da ni -
gdje ni su vi dje li ova kve uslo ve za ta kmi ~e nje, {to je
pot vrda da smo do bro ura di li po sao", ka `e Pas tir.
Da je za is ta ta ko pot vr|u ju i ri je ~i u~e -
sni ka. Be nja min As tro ga, ka pi ten ti ma ^i lea, ka `e da
ga je pri ro da odu {e vi la, a nje go vo mi{ lje nje di je li i Ka -
na |an ka Va le ri Pi lot.
"Odu {ev lje ni smo, po se bno no }nom sla lom sta -
zom. Ta ko ne {to ni smo ni ka da do sa da vi dje li i je dva
~e ka mo trku sla lo ma. Bi }e sjaj no", ka za la je ona.
Ja pan ska re pre zen ta ci ja ve} dru gi put bo ra vi u
Ba nja lu ci, a uo~i Svjet skog prven stva tre ni ra li su i na
Vrba su i na Ta ri.
"Pro ve li smo ne ko li ko da na na Ta ri, gdje nam je
bi lo sjaj no. Odu {ev lje ni smo i ri je kom i pri ro dom. [to
se ti ~e Ba nja lu ke, ov dje smo dru gi put. Pro {le go di ne
smo u~es tvo va li na Svjet skom ku pu i ra do smo se vra ti -
li u Ba nja lu ku", re kao je Ta ku ja Ike da, ka pi ten Ja pa na.
U sklo pu Svjet skog prven stva ve ~e ras }e u Ba nja -
lu ci bi ti odr`an i Kon gres IRF-a, na ko jem }e gla vne
te me bi ti svjet ska prven stva u Ba nja lu ci i Ho lan di ji,
ko ja }e naj bo lje raf te re pla ne te ugos ti ti 2011. go di ne.
Na bi ni is pred Kul tur nog cen tra Ban ski
dvor u Ba nja lu ci od ve ~e ras do 23. ma ja bi }e or ga ni zo -
van bo gat kul tur no-za ba vni pro gram, a led }e pro bi ti
etno gru pa "Trag" i gru pa "So pot".
Svjet sko prven stvo odr`a va se pod po kro vi telj -
stvom gra da Ba nja lu ke i Vla de RS, ma ni fes ta ci ju je
po dr`ao i Sa vjet mi nis ta ra BiH, a ge ne ral ni spon zor je
"M:tel".
U~e sni ci
ta kmi ~e nja
im pre si oni ra ni
sta zom za
no }ni sla lom
Me du ía vo r| t| ma za osvaj anje z|a ta u mu skoj kon -
ku ren c| j| su aktu e| n| sam p| on| Bra z|| c|. Oe s| | Ja pan c|. a
tu su | od|| •n| Pu s|. dok se kod ze na naj ve ce san se da ju
svjet sk|m prva k| nja ma Oe h| nja ma. Ka na dan ka ma | Ja -
pan ka ma.
Zen sk| s|o ve na •k| t|m. ko j| je tre ba|o da nas tu p| na SP.
zboq bo |es t| ta km| •ar k| ju •e je ot ka zao u•es ce.
B|H ce na Svjet skom prvenstvu u mu skoj kon ku ren c| j|
pred stav |ja t| t|m Üna Akva r| jus |z B| ha ca. ko jem ce ovo
b| t| dru q| nas tup na SP. Pr| je dv| je qo d| ne b| || su 15. a naj -
bo |j| p|a sman su os tva r| || u spr|n tu. qdje su b| || se dm|. Na
na jve cem raí t|nq ta km| •e nju prv| put ce u•e stvo va t| zen -
sk| t|m B|H | to t|m Paí t|nq k|u ba Ka njon.
Fa vo ri ti
Ta km| •e nja na Svjet skom prven stvu trajace tr| da na. Su tra ce
na sta z| B| je || buk na r| je c| vrbas b| t| vo ze n| spr|nt | he ad to he ad (od
10 do 16 •a so va). Spust na r| je c| Ta r| u Fo •| na pro qra mu je 21. ma ja
sa po •et kom u 9.30. a 23. ma ja ce u ka njo nu T| je sno na vrba su b| t|
vo zen s|a |om. Start prve trke s|a |o ma je u 17.30.
Ta kmi ~ar ski pro gram
In fo-pun kto vi
na uslu zi po sje ti oci ma
FO TO S. ILI]
Po slje dnje pri pre me za
sve ~a nu ce re mo ni ju otva ra nja
F
O
T
O

M
.

R
A
D
U
L
O
V
I
]
u raf tin gu "Ba nja lu ka 2009"
eli ta na Vrba su
i Ta ri
4 Doga|aji qpofekfmkbl!18. 5. 2009.
Pro fe so ri
tra `e
sas ta nak s
mi nis trom
BA NJA LU KA - Gru pa
pro fe so ra Te hno lo {le {ko le iz
Ba nja lu ke, na kon pet da na
{traj ka gla |u za je dno sa Ste -
va nom Mi li }em, pred sje dni -
kom Gran skog sin di ka ta
sre dnjeg obra zo va nja Repu-
blike Srpske, za tra `i la je ju -
~e sas ta nak sa An to nom
Ka si po vi }em, mi nis trom
pros vje te i kul tu re RS.
U sa op {te nju gru pe pro fe -
so ra se na vo di da se mo `e
pre va zi }i sta nje ko je ne od -
go va ra za po sle ni ma u ovoj
{ko li, nas ta vnom pro ce su i
pro fe so ri ma ko ji oprav da no
{traj ku ju. Gru pa pro fe so ra
po ~e la je {trajk gla |u jer ni -
su do bi li od go vo re od Mi -
nis tar stva pros vje te i kul tu re
Republike Srpske na nji ho vo
pi ta nje da li }e Vo ji slav Pe -
ri}, di re ktor ove {ko le i ka da
bi ti smi je njen. Oni ga pro zi -
va ju za ne za ko ni te ra dnje.
B.D.
"Os tav ka
odraz
ra spa da"
BA NJA LU KA - PDP sma -
tra da os tav ka Bra ne Stu pa ra,
di re kto ra In ves ti ci ono-ra -
zvoj ne ban ke RS, pred stav lja
odraz ra spa da po li ti ke vla da -
ju }eg SNSD-a.
"Ve} dru gi di re ktor ko ji je
u krat kom ro ku po dnio os -
tav ku na ~el no mjes to ove fi -
nan sij ske in sti tu ci je, i
re do vno bez obja{ nje nja,
pred stav lja bje `a nje od od -
go vor nos ti i spa sa va nje vlas -
ti te ko `e od o~i gle dnog i
sna `nog po li ti ~kog pri tis ka",
na vo di se u ju ~e ra{ njem sa -
op {te nju PDP-a.
Stu par je u pe tak is ta kao
da je po dnio os tav ku ka ko bi
se po sve tio iza zo vni jem po -
slu van ja vnog se kto ra.
B.D.
Ra di oni ca
o vo dnim
re sur si ma
SA RA JE VO - Tro dne vna
me |u na ro dna ra di oni ca o
uprav lja nju pre ko gra ni ~nim
vo dnim re sur si ma u ju go is to -
~noj Evro pi, ~i ji su do ma }i ni
Se kre ta ri jat Vi je }a za re gi -
onal nu sa ra dnju (RCC) i
Eko nom ska ko mi si ja Uje di -
nje nih na ci ja za Evro pu
(UNE CE), bi }e otvo re na da -
nas u Sa ra je vu.
Cilj "Me |u na ro dne ra di oni -
ce o in te gri ra nom uprav lja nju
pre ko gra ni ~nim vo dnim re -
sur si ma u ju go is to ~noj Evro -
pi" je da pod sta kne raz go vo re
o sa ra dnji na po lju pre ko gra -
ni ~nih vo do to ka u re gi onu.
Ra di oni cu }e otvo ri ti Hi do
Bi{ }e vi}, ge ne ral ni se kre tar
RCC-a, Pa tri ce Ro bi neau, vi {i
sa vje tnik iz vr{nog se kre ta ra
UNE CE, Re uf Ha d`i be gi},
po mo }nik mi nis tra vanj ske
trgo vi ne i eko nom skih odno -
sa BiH, Fritz Holzwar th, di re -
ktor za vo de u Mi nis tar stvu
za za {ti tu oko li {a Nje ma ~ke,
i Mi tja Bri celj, ~lan Me |u -
na ro dne ko mi si je za sliv ri je -
ke Sa ve. (Fe na)
Vijesti
N. KRSMAN
SA RA JE VO - Dej ton ski spo ra zum
ni je izvor svih pro ble ma u BiH i ta kvo
po li ti ~ko mi{ lje nje tre ba pro mi je ni ti.
Ka zao je ovo ju ~e Va len tin In cko, vi -
so ki pred sta vnik u BiH, go vo re }i na se si ji
"Kru ga 99" na te mu "Kon tro ver ze Dej ton -
skog spo ra zu ma".
"Sva ki dan vi dimplas ti ~ne
bo ce ba ~e ne u ri je ku Mi ljac ku i dru ge ri je -
ke u BiH. Ni su za to kri vi Dej ton ski spo ra -
zum ni Mi lo rad Do dik, pre mi jer RS. Bo ce
su u ri je ci jer se ne ~is ti pred vlas ti tim pra -
gom, a pro blem se tra `i kod ne kog dru -
gog", re kao je In cko i do dao da vi {e pa` nje
tre ba po sve ti ti pra kti ~nom uprav lja nju.
In cko je na gla sio da su za sta nje u
BiH od go vor ni i pred sta vni ci me |u na ro -
dne za je dni ce, ali i sa mi gra |a ni ko ji ima ju
bon ska ovla {te nja na sva kim izbo ri ma, ka -
da mo gu ka zni ti po li ti ~a re i svo jim gla som
u~i ni ti da si tu aci ja bu de bo lja.
Go vo re }i o us ta vnoj re for mi, In cko je
na gla sio da se tre ba obe zbi je di ti da BiH
efi ka sni je fun kci oni {e, te da se sva ki na rod
osje }a la go dno i do bro u svo joj dr`a vi.
"Kon sen zus je mo gu} i on
do no si re zul ta te", ka zao je In cko.
Po no vio je stav ko ji je sa op {tio ~la no -
vi ma Par la men tar ne skup {ti ne BiH da
evrop ske in te gra ci je mo ra ju bi ti odvo je ne
od dne vno po li ti ~kih ma ne va ra u BiH ka ko
bi bi li ispu nje ni uslo vi EU.
"Tre ba ubrza ti do no {e nje za ko na ko ji
se ti ~u EU u bh. par la men tu, te oja ~a ti za -
je dni ~ku ko mi si ju za evroa tlan tske in te -
gra ci je da bi ra di li br`e i efi ka sni je", ka zao
je In cko. Pod sje tio je da BiH ka sni u li be -
ra li za ci ji vi znog re `i ma iako je od 174
uslo va pre os tao jo{ 21, od ~e ga su ~e ti ri
kom pli ko va na za ko na. Na gla sio je da je
pri li kom po sje ta Za gre bu i Beo gra du
shva tio da oni po dr`a va ju cje lo vi tu i su ve -
re nu BiH, a vrlo do bro ra de da ispu ne sop -
stve ne oba ve ze pre ma EU.
"Zva ni ~ni Beo gradje spre -
man da ispu ni oba ve ze pre ma Ha {kom tri -
bu na lu i usva ja evrop ske za ko ne. Oni
stva ra ju ne ku no vu Srbi ju i po red to ga {to
ima onih ko ji mi sle dru ga ~i je", re kao je In -
cko. Na gla sio je da me |u na ro dna za je dni -
ca ima je din stven stav pre ma BiH, {to
pot vr|u je is to vre me na po sje ta pot pred sje -
dni ka SAD D`o ze fa Baj de na i vi so kog
pred sta vni ka EU za spo ljnu po li ti ku i bez -
bje dnost Ha vi je ra So la ne.
Za greb i
Beo grad
vrlo do bro
ra de da
ispu ne
sop stve ne
oba ve ze
pre ma EU
Vi so ki pred sta vnik u BiH Va len tin In cko go vo rio na se si ji "Kru ga 99"
Dej ton ski spo ra zum ni je izvor
svih pro ble ma Bosne i Hercegovine
Sel ma VE LI]
SA RA JE VO - Naj ve }i du `ni ci za do pri no se
Za vo du PIO/MIO FBiH su fir me ko je su pro gla {e -
ne od in te re sa za Vla du FBiH, ~i ji se dug na go mi -
lao na sto ti ne mi li ona KM.
Pre ma po da ci ma iz PIO, ko ji da ti ra ju jo{ iz 2005.
go di ne, du go va nja ne ko li ci ne ovih fir mi su ve }a od
310 mi li ona KM.
Ko li ko dug fir mi od in te re sa za FBiH za do pri no -
se za pen zij sko-in va lid sko osi gu ra nje izno si ta ~no do
da nas, na dle `ne in sti tu ci je ili ne ma ju ili ne `e le da sa -
op {te.
Adem Bo ri}, di re ktor Za vo da PIO, sma tra
ka ko je iz mje na za ko na je di ni me ha ni zam ko ji ove
fir me mo `e na tje ra ti da izmi re svo je oba ve ze.
"U iz mje na ma Za ko na o na pla ti do pri no sa tre ba -
lo bi da sto ji ka ko ni ko me sta` ne }e bi ti uve zan dok
fir ma ne izmi ri dug. Ra ni je je bi la pra ksa da fir ma
pla ti je dnu od na pri mjer se dam ra ta du ga i da ra dni -
ci ma bu de uve zan sta`", ka `e Bo ri}.
Ha mid Ti pu ra iz Za vo da PIO ka `e ka ko po Za -
ko nu o do pri no si ma obra ~u ne kon tro li {e i do pri no se
na pla }u je Po res ka upra va FBiH, te da zbog to ga Za -
vod ne ma svje `ih po da ta ka.
U Po res koj upra vi FBiH su nam ka za li
ka ko su du go va nja taj ni po da ci, te da ih ne mo gu
izno si ti u ja vnost bez sa gla snost du `ni ka.
Ti ho mir ]u rak, po mo }nik fe de ral nog mi nis tra fi -
nan si ja za uprav lja nje du gom, ka `e ka ko je is klju ~i vo
ri je~ o od go vor nos ti nad zor nih i upra vnih odbo ra ko je
je ime no va la Vla da FBiH.
"^i nje ni ca je da su ove fir me na go mi la le
ogro mna du go va nja. I ra ni je je bi lo pra vi lo da ne
upla }u ju do pri no se, ne go sa mo da is pla }u ju pla }e.
Ni je bi lo ri je~ sa mo o spo ra di ~nim slu ~a je vi ma. Ovo
su ve li ki fi nan sij ski i po li ti ~ki pro ble mi", is ta kao je
]u rak.
Pre ma po slje dnjim po da ci ma Za vo da PIO, dug
"Kri va je" iz Za vi do vi }a izno si oko se dam mi li ona
KM, KTK Vi so ko 8,2 mi li ona KM, "Agro ko mer ca"
iz Ve li ke Kla du {e 27 mi li ona KM, sa ra jev ske "Hi dro -
gra dnje" 5,5 mi li ona KM, a "He po ka" iz Mos ta ra
v| so k| pred sta vn|k ka zao
je da Bosna | Herceqov|na mo ra
|s ko r|s t| t| pr| vre dne re sur se ko je
|ma. a sam je po kre nuo |n| c| ja t| vu
u nje ma •koj am ba sa d| da se or -
qa n| zu ju tu r|s t| •ke po sje te Bosn| |
Herceqov|n| za pen z| one re |z
Nje ma •ke.
On| b| mo q|| do c| da ob| du
drza vu u ko joj se jos ko r|s t| mar -
ka kao p|a te zno sred stvo | jos
mo qu po p| t| ka íu za sa mo je dnu
mar ku. ka zao je ln cko | do dao
da Bosna | Herceqov|na |ma bo -
qa tu tu r|s t| •ku po nu du.
Ka fa za
nje ma ~ke
pen zi one re
Va len tin In cko: Gra |a ni
ima ju bon ska ovla {te nja
na sva kim izbo ri ma
Naj ve }i du `ni ci Za vo du PIO/MIO FBiH fir me od zna ~a ja za
F
O
T
O

N
.

U
G
L
J
E
[
A

Na pla tom
du ga mo gle
bi bi ti
po ve }a ne
skro mne
pen zi je
FO TO N.
UGLJE [A
Sto ti ne mi li ona
U iz mje na ma
Za ko na o na pla ti
do pri no sa tre ba lo
bi da sto ji ka ko
ni ko me sta` ne }e
bi ti uve zan dok
fir ma ne izmi ri dug,
ka zao Bo ri}
BA NJA LU KA - Pot pred sje dnik
De mo rat skog na ro dnog sa ve za
(DNS) Ne de ljko ^u bri lo vi} po no vo
je ju ~e iza bran za pred sje dni ka
Grad ske or ga ni za ci je u Banjaluci.
Na izbor noj sjednici Skup {ti ne
stran ke de le ga ti su osim ^u bri lo vi }a,
ko ji je mi nis tar sao bra }a ja i ve za u
Vla di RS, ju ~e iza bra li i no vi saziv
Grad skog odbora. ^u bri lo vi} je na ja -
vio da }e DNS u bu du }em ma nda -
tnom pe ri odu ra di ti na pri pre mi za
op {te izbo re na ni vou RS i BiH i izra -
zio o~e ki va nje da }e biti po ve }a n
broj po sla ni ka te stran ke na en ti tet -
skom i dr`a vnom ni vou.
On je re kao da su na izbor noj sjed-
nici Skup {ti ne ba nja lu ~kog GO DNS-
a su mi rani re zu lta ti iz pret ho dnog
man da tnog pe ri oda, ko ji su ocije nje ni
od Gla vnog odbo ra stran ke kao do bri.
''Ima li smo 60 od sto po ve }a nje na za -
dnjim lo kal nim izbo ri ma u odno su na
pret ho dne op {te izbo re, kao i zna ~aj ne
akti vnos ti kod for mi ra nja mje snih
odbo ra'', re kao je ^u bri lo vi}. On je
na ja vio da }e se DNS za la ga ti da iz
bu d`e ta gra da bude vi {e iz dvo jeno za
sta no vni{ tvo i grad Ba nja lu ku, pri je
sve ga u oblast zdrav stva, u smje {ta j
stu de na ta i u sfe ru spor ta.
''Ne ma mo nije dan spor tski ko le ktiv
po ko jem bi Ba nja lu ka bi la pre po -
zna tlji va, a si gur no da ovaj grad ima
po ten ci ja la. Ne ka da je Ba nja lu ka
ima la evrop ske prva ke i olim pij ske
po bje dni ke", ka zao je ^u bri lo vi}.
V.P.
5 Doga|aji 18. 5. 2009. qpofekfmkbl
Ja pan ka ni je
do ni je la
svinj ski grip
SA RA JE VO - Ja pan ska dr`av -
ljan ka, ko ja je u su bo tu pri mlje na
na Odje lje nje in fe kti vne nje ge
sa ra jev ske bol ni ce "Ko {e vo", ni -
je za ra `e na svinj skom gri pom.
"Iz na {e mi kro la bo ra to ri je do -
bi li smo na la ze da se ne ra di o ti -
pu A. Ovaj na laz }e i}i na
ana li zu u Lon don, ali lje ka ri
tvrde da se sa si gur no{ }u mo `e
re }i da Ja pan ka ni je za ra `e na
svinj skom gri pom", ka za la je Bi -
lja na Jan dri}, gla sno go vor ni ca
Kli ni ~kog cen tra "Ko {e vo".
Dr`av ljan ka Ja pa na u bol ni cu
"Ko {e vo" je do {la ko li ma Hi tne
po mo }i. Ima la je ja ke bo lo ve,
hu nja vi cu i po vra }a la je. Ju ~er
joj je sta nje bi lo zna tno bo lje.
D.Mu.
Su tra za vr{ne
ri je ~i Lu ki }i ma
HAG - Izno {e njem za vr{nih ri -
je ~i tu `i la{ tva i od bra ne su tra }e
u Ha {kom tri bu na lu bi ti nas tav -
lje no su |e nje Mi la nu i Sre do ju
Lu ki }u, op tu `e nim za zlo ~i ne
po ~i nje ne nad mu sli man skim
sta no vni{ tvom u Vi {e gra du
1992. go di ne, ko je bi tre ba lo da
bu de za vr{e no ove se dmi ce.
Tu `i la{ tvo je u svom za vr{nom
po dnes ku, objav lje nom 15. ma ja,
za tra `i lo ka zne do `i vo tnog za -
tvo ra za obo ji cu, na vo de }i da su
oni, kao vo |e pa ra voj nih for ma -
ci ja "Bi je li or lo vi", "^e tni ~ki
osve tni ci" ili "Obre no va ~ka gru -
pa", ima li zna ~aj nu ulo gu u vi -
{es tru kim ubis tvi ma. (Srna)
Vijesti
Li po va ~a na ~e lu
SDP Biha}
BI HA] - Ham di ja Li po va ~a,
na ~el nik op}i ne Bi ha}, iza bran je
za no vog pred sje dni ka Kan to nal -
nog odbo ra SDP Bi ha}.
Za nje gov izbor gla sa la je ve }i na
de le ga ta ko ji su iza bra ni iz osam
op}in skih or ga ni za ci ja SDP-a s po -
dru ~ja ovog kan to na. U svom ina ugu -
ral nom go vo ru Li po va ~a je na ja vio
no vi ne i ener gi ~ni ji pris tup u po li ti ci.
"SDP se mo ra osla nja ti na lju de
ko ji su naj ve }i po ten ci jal na {e
stran ke u sva koj od osam op}i na
kan to na. SDP se ni ko ga ne }e rje {a -
va ti, uve{ }e mo u po li ti ku no ve lju -
de, ali }e mo vra ti ti i ne ke ko ji su se
u pret ho dnom pe ri odu iz ne kih ra -
zlo ga po vu kli iz po li ti ~kog `i vo ta",
re kao je Li po va ~a.
Z.^.
Ima li smo 60 od sto
po ve }a nje na za dnjim
lo kal nim izbo ri ma
M. ^U BRO
SA RA JE VO - Mi nis tar stvo fi nan si ja BiH jo{ ni je
apli ci ra lo za kre dit od 500 mi li ona KM za po mo} po -
vrat ku, jer je po tre bno prvo ura di ti kon kre tne pro je -
kte ko ji bi bi li fi nan si ra ni ovim nov cem.
"Upu ti li smo do pi se ne ko li ci ni naj ve }ih svjet skih fi -
nan sij skih in sti tu ci ja, tra `e }i kre di te za re ali za ci ju ove stra -
te gi je po put Svjet ske ban ke, Evrop ske ban ke za obno vu i
ra zvoj, Evrop ske in ves ti cij ske ban ke, ra znih ra zvoj nih fon -
do va. Od go vo ri li su da `e le vi dje ti kon kre tne pro je kte ko ji
}e bi ti fi nan si ra ni ovim sred stvi ma. Za du `e nje ne bi tre ba -
lo bi ti pro blem jer mi ni smo pre za du `e na ze mlja, ali mo ra -
mo ima ti pro je kte ko jih za sad ne ma", ka zao je Fu ad
Ka su mo vi}, za mje nik mi nis tra fi nan si ja i tre zo ra BiH.
Vi je }e mi nis ta ra i par la ment BiH usvo ji li
su stre te gi ju re ali za ci je Ane ksa 7, ko jom je, izme |u os ta -
log, pre dvi |e no kre di tno za du `i va nje za po mo} po vrat ku.
Slav ko Ma rin, za mje nik mi nis tra za ljud ska pra va i
iz bje gli ce BiH, po ja snio je da pro je kti ko je tra `e svjet ske
fi nan sij ske in sti tu ci je ni su mo gli bi ti na prav lje ni jer je par -
la ment tek ne da vno iz gla sao stre te gi ju po vrat ka.
"Stra te gi ja je po li ti ~ka pla tfor ma ko jom
se pot vr|u je opre di je lje nost da do 2014. go di ne po ku {a -
mo za vr{i ti po vra tak. Sa da sli je di izra da kon kre tnih pro -
gra ma u ko ji ma }e mo ka za ti u kom ro ku i s ko li ko
sred sta va pla ni ra mo za vr{i ti po vra tak u Der ven ti, Sto cu,
Vla se ni ci i ta ko da lje. Da kle, imat }e mo vrlo pre ci zne pro -
gra me ko je }e mo upu ti ti par la men tu. To tre ba da ura di mo
u na re dna tri mje se ca, ali vje ru jem da }e mo to na pra vi ti
pri je, ka ko bi smo fi nan sij skim in sti tu ci ja ma mo gli po sla ti
do ku men te ka ko }e mo tro {i ti no vac", re kao je Ma rin.
Pred sje dni ci SDA, SNSD i HDZ BiH to kom prud -
skog pro ce sa za tra `i li su od Vi je }a mi nis ta ra BiH da
uzme kre dit od 500 mi li ona KM za po mo} po vrat ku.
Usva ja njem re vi di ra ne stre te gi je po vrat ka po ~e la je re -
ali za ci ja ovog do go vo ra.
BiH jo{ ni je
apli ci ra la za
500 mi li ona
maraka
kre di ta za
po vra tak
Ne ma ju
kon kre tne
pro je kte
^u bri lo vi} po no vo
pred sje dnik GO DNS-a
Pre ci zni pro gra mi utro {ka nov ca
bi }e za vr{e ni za ma nje od tri mje se ca
Slav ko Ma rin
Vla du Federacije Bosne i Hercegovine
D| re ktor Za vo da PlO
|s t| •e da je na p|a ta du qo va -
nja za do pr| no se do n| je |a v| -
ses tru ku ko r|st.
lzm| re njem du qa pen z| je
b| b| |e ve ce. pr| vre da b| sta |a
na no qe. a na kon to qa b| -
smo mo q|| qo vo r| t| o sma -
nje nju sto pe do pr| no sa.
|s ta kao je Bo r|c | pod sje t|o
ka ko u FB|H za oko 70.000
|ju d| n| je uve zan ra dn| staz.
Mo gu }nost
za sma nje nje
do pri no sa
E| v| ra Ab d|c-Je |e no -
v|c. de |e qat u Do mu na ro da
Par |a men ta FB|H. tvrd| ka ko
je ne |o q| •no da su naj ve c|
du zn| c| í|r me ko je su od |n te -
re sa za v|a du Federac|je
Bosne | Herceqov|ne.
To zna •| da se v|a sn| c| pr| -
va tn|h po du ze ca mo ra ju
drza t| za ko na. a da za v|a du
FB|H. ko ja je kre |ra |a za ko ne.
to n| sta ne zna •|. oc| je n| |a je
Ab d|c-Je |e no v| ce va.
Za kon ne va `i
za Vla du
Federacije BiH
oko 860.000 KM. Me |u tim, za ve }i nu fir mi Za vod
PIO ne ma po dat ke. Ha mid Ti pu ra obja{ nja va da ta
pre du ze }a ni su pri jav lje na u skla du s odre dba ma Za -
ko na o na pla ti i dje li mi ~nom otpi su do pri no sa za so -
ci jal no osi gu ra nje, ni ti su po dni je la za hti jev za bi lo
ka kav obra ~un.
"Ri je~ je o fir ma ma: 'Sa ra je vo osi gu ra -
nje', 'Ener go in vest' d.d., 'Unis', 'Ener go pe trol' d.d.,
'[i pad ek sport im port', Fa bri ka du ha na Sa ra je vo, 'In -
ter {ped', 'Bo sna li jek' i 'Air Bo sna' sve iz Sa ra je va, te
'Alu mi nij' i Fa bri ka du ha na Mos tar. Ne ma mo po dat ke
jer ni su pri jav lje ne u skla du sa za ko nom", re kao je
Ti pu ra.
Za ve }i nu fir mi PIO ne ma po dat ke
jer ni su pri jav lje ne u skla du sa za ko nom
ne ma ko
6 qpofekfmkbl!18. 5. 2009. Doga|aji
Na ci onal na ne ra vno pra vnost u
ra spo re du ru ko vo di la ca u dr`a vnim
in sti tu ci ja ma pos to ji, ali je za to
od go vor na po li ti ka.
Ne ven AK[A MI JA, di re ktor
Agen ci je za dr`a vnu slu `bu BiH
Od 1995. go di ne pa do da nas u BiH
se mno go to ga pro mije ni lo na bo lje,
ali je sa da ne op ho dno kre nu ti
sa ozbi ljnim pro mje na ma.
Vi ktor JA KO VI^,
prvi am ba sa dor SAD u BiH
Rekli su
Na ci onal ni
su do vi odbi li
vi {e tu `bi
Ma ja RE NER
SA RA JE VO - Agen ci ja za pri va ti za ci ju
FBiH (APF) vje ro va tno }e mo ra ti pred me -
|u na ro dnim su do vi ma u Stra zbu ru, Pa ri zu
i Bri se lu po dni je ti tu `be za na pla tu 77 mi li -
ona do la ra pri je ra tnih po tra `i va nja fir mi iz
FBiH, ka `e Fi kret Ta li}, po mo }nik di re kto -
ra APF-a.
Ova sred stva BiH po tra `u je od pre du ze }a
iz Srbi je, Hrvat ske, Ma ke do ni je i Crne Go re.
Ta li} pro cje nju je da }e go di na ma
tra ja ti sud ski pro ce si na pla te tih po tra `i va nja,
ko ji su jo{ 2007. go di ne po kre nu ti u su do vi ma
ovih dr`a va. Do da je da }e is ho di spo ro va bi ti
ne ga ti vni po FBiH zbog ~e ga }e se i obra ti ti
me |u na ro dnim su do vi ma.
Is ta kao je da je sa mo u su du u Crnoj Go ri
do ne se na pre su da ko jom se na la `e po vrat nov ca,
ali je na nju ulo `e na `al ba i spor ni je okon ~an.
"Tu `e na je fir ma '4. no vem bar'
Moj ko vac ko ja du gu je fir mi 'Unis Gi nex' Go -
ra `de. To je je di na tu `ba po dne se na u Crnoj
Go ri. Ri je~ je o 4.000 eura po tra `i va nja. Izu -
ze tno je ma li iznos u odno su na os ta le, ali je to
na ne ki na ~in pri zna nje Ane ksa G", do dao je
Ta li}.
On je na po me nuo da je 26 tu `bi za na pla -
tu po tra `i va nja po dne se no jo{ 1. ju na 2007.
go di ne, dan na kon is te ka ro ka po Ane ksu G
Okvir nog spo ra zu ma o su kce si ji, ali su su do vi
u Srbi ji odbi li de set tu `bi kao ra zlog na vo de }i
zas tar je lost.
"U Srbi ji da ju pre dnost svom za ko nu o
obli ga ci onim odno si ma i ne pri zna ju pre kid
zas ta re, ka ko je re gu li sao Aneks G. Na odbi ja -
ju }e pre su de po dni je li smo `al be i do bi li tri
odbi je ni ce. Za to smo po dni je li tri re vi zi one tu -
`be i ~e ka mo. Je dna je `al ba usvo je na, ali ne
zbog na {eg zah tje va, ve} sa mo ne kih for mal -
nih pro pus ta", re kao je Ta li}.
Do dao je da os ta le tu `be ni su
za vr{e ne, te da APF-u, u slu ~a ju odbi ja nja,
pre os ta je sa mo da za tra `i re vi zi ju pre su da, ka -
ko bi is ko ris tio sve pra vne li je ko ve u su do vi -
ma ovih ze ma lja, za {to je APF i
Pra vo bra ni la{ tvo ne da vno za du `i la Vla da
FBiH pri je ne go {to odu pred me |u na ro dne
su do ve. On sma tra da }e tek ta da pre su de bi ti
u ko rist FBiH jer }e bi ti tra `e na pri mje na Ane -
ksa G.
"U slu ~a ju na pla te po tra `i va nja no vac ide
FBiH, s ob zi rom na to da se na la zi u pa si vnom
po dbi lan su fir mi. Vla da odlu ~u je ka ko }e ga
is ko ris ti ti", na po me nuo je Ta li}.
Federacija Bosne
i Hercegovine
po tra `u je du go va nja
od pre du ze }a iz Srbi je,
Hrvat ske, Ma ke do ni je
i Crne Go re
Na pla ta 77 mi li ona
do la ra tra ja }e go di na ma
Agen ci ja za
pri va ti za ci ju
FBiH pla ni ra
po dni je ti tu `be
me |u na ro dnim
su do vi ma
zbog pri je ra tnih
du go va nja
F| kret Ta ||c je na po me nuo da je u Srb| j| po dne se na 21. u
Hrvat skoj •e t| r|. a u Ornoj Go r| | Ma ke do n| j| po je dna tu zba za na -
p|a tu po tra z| va nja. Aqen c| ja za pr| va t| za c| ju FB|H do sa da je |ma |a
460.000 KM tro sko va zboq ov|h pro ce sa.
Tu zbe se odno se na po tra z| va nja í|r m| Ün|s G| nex Go ra zde.
BNT ho| d|nq No v| Tra vn|k. Pu dn| c| uq|ja Gra •a n| ca - Gor nj| va kuí.
te sa ra jev sk| Ün|s Pro mex. Fa mos ho| d|nq. Bo sna || jek | Zrak.
a tu ze ne í|r me su Ho| d|nq Kru s|k va |je vo. beo qrad sk| SDPP. pre -
ko ko jeq su pr| je ra ta ra de n| po s|o v| sa |nos tran stvom. Po || es ter
Pr| boj. 1. par t| zan Üz| ce. M| |o je Za k|c Kru se vac. FFB Beo qrad.
lMK 14. okto bar Kru se vac. 4. no vem bar Moj ko vac. Su ve n|r
Sa mo kov u Ma ke do n| j|. te Ðu ro Ða ko v|c S|a von sk| Brod
Tu `e no de se tak fir mi
"Bosnalijek"
Radnici "Zraka" Sarajevo
FOTO NN
7 18. 5. 2009. qpofekfmkbl
So ci jal ne
pro da vni ce
Si ro ti njo, i bo gu si te {ka. Ni od du go o~e ki va nog otva ra nja so ci -
jal nih pro da vni ca ne ma ni {ta jer, ka ko ka `u u re sor nom mi nis tar -
stvu, to ne bi da lo od go va ra ju }e re zul ta te.
Bi tno je da su kan ti ne po ra znim in sti tu ci ja ma da le re zul ta te.
^i no vni ci po zna tno ni `im ci je na ma u tim kan ti na ma mo gu da do -
ru ~ku ju, ru ~a ju, pi ju ka fe, vis ki je
jer ka ko bi oni za bo ga od one
"crka vi ce" {to pri ma ju pla }a li pu ne
ci je ne. Sta ra izre ka da sit gla dno -
me ne vje ru je naj bo lje osli ka va do -
go vo re oko otva ra nja so ci jal nih
pro da vni ca.
O~i gle dno da so ci jal ne pro da vni ce, ko je u Evro pi da ju re zul ta te,
kod nas iz gle da ju neo zbi ljno. U Aus tri ji, Slo ve ni ji pa ~ak i [vaj -
car skoj ta kve vrste prodavnica uve li ko fun kci oni {u i, gle ~u da,
"da ju re zul ta te". Kod nas ni su ni po ~e le, a mi ve} zna mo da od
tog ne ma ni {ta!
O bor bi pro tiv si ro ma{ tva pri ~a se naj vi {e to kom izbor ne go di -
ne. O si ro ti nji se pri ~a i te oret ski, uop {te no. Me |u tim, kad joj tre -
ba kon kre tno po mo }i, on da ugla vnom ne ma ni {ta.
Si ro ti nja je po ko zna ko ji put izne vje re na. Dr`a va sa mo da se
odre kla PDV-a na na mir ni ce ko je bi se pro da va le u so ci jal nim
pro da vni ca ma da lo bi re zul ta te, ali ka ko se odre }i 17 od sto ka da
je "ze mlja u kri zi" i jo{ kad nam MMF ka `e da tre ba da u{te dimo
146 mi li ona KM.
A, {te di }e se opet, gle ~u da, na oni ma ko ji ima ju naj ma nje.
ZA ILI PROTIV
Pi {e:
Uro{ VU KI]
Pro test zbog
pre su da
MOS TAR - Sto ti nak mje {ta -
na na se lja Bi je lo Po lje kod
Mos ta ra odr`a lo je ju ~e u po -
dne mir ni pro test zbog, ka ko su
na ve li, skan da lo zne pre su de
Su da BiH u slu ~a ju ~e tvo ri ce
biv {ih pri pa dni ka HVO-a, ko ji
su osu |e ni na uku pno 80 go di -
na za tvo ra za ra tne zlo ~i ne.
Sud BiH je 20. fe bru ara Mar -
ka Ra di }a, Dra ga na [u nji }a,
Da mi ra Bre ka la i Mir ka Vra ~e -
vi }a pro gla sio kri vim za zlo ~in
pro tiv ~o vje ~nos ti po ~i njen u
lo go ru "Voj no" kod Mos ta ra i
osu dio ih na uku pno 80 go di na
za tvo ra. U~e sni ci pro tes ta, ko ji
su 10 mi nu ta blo ki ra li ma gis -
tral ni put M-17, upo zo ri li su da
je po ra `a va ju }a ~i nje ni ca da se
Ra di }u i os ta li ma su di lo po za -
ko nu iz 2003. go di ne, dok se
Bo{ nja ci ma su di po za ko ni ma
iz vre me na kad su dje la za ko ja
ih te re te po ~i nje na.
''Su di ja je ovu pre su du do nio
pod ne ~i jim pri tis kom. Mi se s
tim ni ka da ne }e mo po mi ri ti",
sma tra pred sje dnik mos tar ske
HVI DR-e, i do da je da Sud BiH
ni je usvo jio nije dan ar gu ment
od bra ne.
Na pro tes tu je oci je nje no da
se BiH mo ra gra di ti na pra ve -
dnos ti i is ti ni. (Srna)
Bi tno je da su
kan ti ne po ra znim
in sti tu ci ja ma da le
re zul ta te
V. PO PO VI]
BA NJA LU KA - Ne de ljko ^u bri lo vi}, mi nis tar
sao bra }a ja i ve za RS, na ja vio je da }e su tra u Ba nja -
lu ci bi ti po tpi san ugo vor o for mi ra nju za je dni ~kog
kon ce si onog pre du ze }a izme |u pre du ze }a "Auto pu -
te vi RS" i aus trij ske fir me "[tra bag".
"Bi }e po tpi san i dru gi ugo vor ko ji }e de fi ni sa ti me -
|u so bne oba ve ze unu tar tog kon ce si onog ugo vo ra", re -
kao je ^u bri lo vi} i is ta kao da to za pra vo zna ~i de fi ni sa nje
na ~i na fi nan si ra nja.
Na gla sio je da je ovim ugo vo rom za {ti }e na
Srpska, ta ko da njen pro ce nat u~e{ }a os ta je 10 od sto, bez
ob zi ra na ula ga nja ko ja }e vr{i ti, ma da je "[tra bag" in sis -
ti rao da RS uzme pro cen tu al no u~e{ }e u fi nan si ra nju ako
`e li da os ta ne fi ksan dio od 10 od sto.
^u bri lo vi} je re kao da rje {a va nje imo vin -
skih ugo vo ra na di oni ci autopu ta Ba nja lu ka - Do boj ide
do bro, jer se tom po slu pris tu pi lo or ga ni zo va no, a za hva -
lju ju }i is kus tvi ma ste ~e nim to kom rje {a va nja di oni ce
Gra di {ka - Ba nja lu ka.
"To kom prva tri da na pre go va ra nja po tpi sa li smo vi -
{e od 120 ugo vo ra za izu zi ma nje ze mlje. Mo gli bi smo
ve} ovog lje ta '[tra ba gu' da po nu di mo da u|e u po sao, ali
ne smi je mo do }i u si tu aci ju da ima imo vin ske pro ble me i
ne mo `e da ra di. U pi ta nju su me |u dr`a vni ugo vo ri ko ji
po dli je `u vi so kim san kci ja ma, bu d`et bi bio ugro `en,
ima li bi smo pe na le i po slje di ce", na veo je ^u bri lo vi}.
On je pre ci zi rao da bi tre ba lo da bu de ri je {e no uku -
pno oko 1.560 imo vin skih odno sa.
On je re kao da }e di oni ca Gra di {ka - Ba nja lu ka bi ti
za vr{e na sa mi ni mal nim za ka{ nje njem u odno su na pre -
dvi |e ni rok, osim mos ta sa Hrvat skom, zbog ~e ga se o~e -
ku je sas ta nak sa re sor nim mi nis tar stvom ove ze mlje.
"Ova di oni ca tre ba da bu de za vr{e na do 29. ja nu ara 2010.
go di ne. Mo gu }e je ka{ nje nje, ali ne pre ve li ko, kao {to se
do sa da de {a va lo, zbog vre men skih uslo va i uvo |e nje
izvo |a ~a ra do va u po sao. Ci je na os ta je ka ko je to ugo vo -
rom pre ci zi ra no", re kao je ^u bri lo vi}.
On je pod sje tio da je sas ta nak sa hrvat skom
stra nom dva pu ta od ga |an zbog lo kal nih izbo ra u Hrvat -
skoj, izra ziv {i na du da }e taj sas ta nak us ko ro bi ti odr`an.
Ne de ljko ^u bri lo vi}, mi nis tar sao bra }a ja i ve za RS
Su tra po tpi si va nje
ugo vo ra sa "[tra ba gom"
Pre ci zi rao da bi tre ba lo da bu de
ri je {e no oko 1.560 imo vin skih odno sa
Okru `no tu `i la{ tvo Ba nja lu ka ima lo ~e ti ri pu ta vi {e is tra ga
u ve zi sa apli ci ra njem u ban ka ma
Sve ~e{ }e fal sifi ko va nje
do ku me na ta za kre dit
Doga|aji
Bo ja na DIV LJAK, Uro{ VU KI]
BA NJA LUKA - Okru `no tu `i la{ tvo Ba -
nja lu ka je u to ku pro {le go di ne u odno su na
pret ho dnu ima lo ~e ti ri pu ta vi {e is tra ga u ve -
zi s fal si fi ko va njem do ku me na ta pri li kom
apli ci ra nja za do bi ja nje kre di ta.
Pot vrdi la je to Ma ja \a ko vi}-Vi do vi}, por -
tpa rol ba nja lu ~kog Okru `nog tu `i la{ tva, na vo -
de }i da je ta kvo fal si fi ko va nje sve u~es ta li ja
po ja va.
Ona je do da la da je za ovo kri vi ~no dje lo
za dvi je go di ne pra vo sna `no osu |e no 42 li ca.
"U 2007. go di ni Tu `i la{ tvo je vo di lo
is tra gu pro tiv 34 li ca, a u 2008. go di ni za is to
kri vi ~no dje lo fal si fi ko va nja do ku me na ta pri li -
kom di za nja kre di ta Tu `i la{ tvo je otvo ri lo is tra gu
pro tiv 124 li ca", ka za la je \a ko vi}-Vi do vi }e va.
Ona je is ta kla da su u po slje dnje dvi je go -
di ne ~e ti ri li ca osu |e na na za tvor sku ka znu, te
da su naj ~e{ }e fal si fi ko va ni uvje re nje o za po -
sle nju i pla tna lis ta.
Ma ri na Mar ja no vi}, ru ko vo di lac
Slu `be mar ke tin ga i ko mu ni ka ci ja Vol ks ban ke,
ka za la je da je broj pre va ra ili po ku {a ja pre va re
ma li u odno su na broj kre di tnih zah tje va ko ji se
na va li dan na ~in rje {a va ju.
"Zbog uo~e nih slu ~a je va pre va re, slu`be -
ni ci ban ke na ro ~i to u po slje dnje vri je me pro vje -
ra va ju vje ro dos toj nost do ku me na ta. Taj pro ces
mo`da za hti je va vi {e vre me na, ali se ra di s ci -
ljem za {ti te i ban ke i kli je nata", na gla si la je
Mar ja no vi }e va.
U LRC kre di tnom bi rou u Sa ra je vu su re kli
da je bi lo pri ja va od stra ne gra |a na na pre va re
pri li kom do bi janja kre di ta, ali da ne ma ju pre ci -
zne po dat ke.
Po red fal si fi ko va nja do ku me na ta,
pri li kom di za nja kre di ta ve li ki pro blem ima ju i
`i ran ti ko ji sve ~e{ }e mo ra ju ot pla }i va ti tu |e
kre di te.
Pre ma ne zva ni ~nim in for ma ci ja ma oko
1.500 `i ra na ta u BiH vra }a kre di te, dok su u
ban ka ma ka za li da je taj broj ma nji i da izno si
oko dva do tri od sto od uku pno pla si ra nih kre -
di ta.
Ve sna Be ra, di re kto ri ca Se kto ra za
kre di tne ri zi ke Vol ks ban ke, re kla je da pro blem
nas ta je on da ka da du`nik ni je u mo gu }nos ti da
vra }a kre dit i to naj ~e{ }e zbog gu bit ka po sla.
"Broj slu ~a je va ka da je na {a ban ka mo ra la
da se po zo ve na in sti tut obe zje |e nja kre di ta pu -
tem `iran ta je vrlo ma li i to dva-tri od sto od
uku pno pla si ra nih kre di ta, ta ko da ne ga ti vnih
is kus ta va ne ma u ono li kom bro ju ka ko se to
~es to zna pred stav lja ti u ja vnos ti", na ve la je Be -
ra. Upo zo ri la je `iran te da mo ra ju bi ti svje sni
da su pre uze li je dnu vrstu od go vor nos ti.
Edvi nas Na vic kas, di re ktor Bal kan In ves -
tmen ban ke, ta ko |e je pot vrdio da su za bi -
lje`eni slu ~a je vi da kre di te umjes to du`ni ka
vra }a ju `iran ti, ali da ni je ri je~ o za bri nja va ju -
}em bro ju.
"Na {a ban ka po sve }u je po se bnu
pa`nju svim po je di na ~nim kli jen ti ma, ta ko da
su na {i za po sle ni ci ve} kon ta kti ra li kli jen te za
ko je je pro ci je nje no da ima ju pro ble me u ot pla ti
kre di ta", ka zao je Na vic kas.
Jo van ^i zmo vi}, pre dsje dnik Advo kat ske
ko mo re RS, sma tra da je `i ran ti ma ko ji su do {li
u si tu aci ju da mo ra ju ot pla }i va ti kre di te sva ka
bor ba be zus pje {na.
"Sva pa met kod pre uzi ma nje oba ve ze, ga -
ran ci ja kod dru go ga tre ba la je bi ti u mo men tu
po tpi si va nja ugo vo ra pre ma ban ka ma", is ta kao
je ^i zmo vi}.
Pre ma
ne zva ni ~nim
in for ma ci ja -
ma, oko 1.500
`i ra na ta
u BiH vra }a
kre di te
^u bri lo vi}:
Di oni ca
Gra di {ka
- Ba nja lu ka
do
29. ja nu ara
2010.
go di ne
Ma ja \a ko vi}-Vi do vi},
po rtpa rol ba nja lu ~kog
Okru `nog tu `i la{ tva,
ka za la je da su u
po slje dnje dvi je go di ne
~e ti ri li ca osu |e na na
za tvor sku ka znu
Ban ka. u s|u •a ju smrt| duzn| ka.
svo je po traz|va nje na p|a cu je me ha n| zm| -
ma obez bje de nja kre d| ta. re k|a je Ma r| na
Mar ja no v|c. ru ko vo d| |ac S|uzbe mar ke t|nq
| ko mu n| ka c| je vo| ks ban ke.
v| do v| obez bje de nja u za v| sno st| od
vrste | v| s| ne kre d| ta mo qu b| t| su duzn| c|.
z|ran t|. jem c|. h| po te ka ||| dru q| ko |a te ra ||.
po ja sn| |a je Mar ja no v|ceva.
Ona je do da |a da uko || ko po traz|va nje
n| je mo qu ce na p|a t| t| na ovaj na •|n. za -
kon sk| na s|je dn| c| pre m| nu |oq su duzn|
|zm| r| t| pre os ta || |znos du qo va nja u v| s| n|
na s||je de ne |mo v| ne.
Smrt du `ni ka
U ban ka ma tvrde da
pro vje ra va ju vje ro dos toj nost
do ku me na ta
F
O
T
O

A
R
H
I
V
A
8 qpofekfmkbl!18. 5. 2009.
Ubio 12 zmi ja
SRE BRE NI CA - Iso Su -
lji} iz Sre bre ni ce je u pro te -
klih de set da na ubio 12
zmi ja u cen tru gra da, a ju ~e
je ubio dvi je u Uli ci Re ufa
Sel ma na gi }a.
"Je dna je bi la na ula zu u
pro da vni cu a dru ga se sa -
kri la u {u pu Haj ri je Ba ji}.
Obje su bi le du ge po 120
cen ti me ta ra", re kao je Iso,
ko ji je pro {log lje ta ubio 19
zmi ja.
Ka ko je ka zao, naj ~e{ }e
ih je pro na la zio dok je ko -
m{i ja ma ko sio dvo ri {ta i
ba {te.
"Bi lo je pos ko ka, {ar ki i
bje lou {ki. Ne znam je su li
sve otro vni ce, ali ih re dom
ubi jam. Zmi ja je zmi ja", re -
kao je Iso.
Zmi je su se ove go di ne u
cen tru Sre bre ni ce po ja vi le
ve} prvog to plog fe bru ar -
skog da na jo{ dok se sni jeg
ni je bio ni oto pio. (Fe na)
Mli je ko
Grad skoj
na ro dnoj
ku hi nji
ZE NI CA - Pred sta vni ci
hu man ti ra ne or ga ni za ci je
' ' Crve nog po lu mje se ca
ZDK'' su, u okvi ru svog pro -
gra ma ''Bo{ njak Bo{ nja ku'',
uru ~i li 150 li ta ra mli je ka za
po tre be Grad ske na ro dne
ku hi nje, ko ja je smje {te na u
us ta no vi ''Dom po ro di ca u
Ze ni ci''.
''Vri je dnost uku pne do na -
ci je je oko 1.250 KM, a mli -
je ko smo obe zbi je di li iz
vlas ti tih sred sta va'', ka zao je
Ibra him Ha d`i mu ho vi}, di -
re ktor Kan to nal nog Crve -
nog po lu mje se ca. (Ze da)
Du go va nja
pre mato pla ni
300.000 KM
BI JE LJI NA - Re do vni
re mont Grad ske to pla ne u
Bi je ljin i je ne iz vjes tan jer
je ovom pre du ze }u do sa da
oba ve ze izmi ri lo sve ga 40
od sto ko ri sni ka uslu ga.
"Fi zi ~ka i pra vna li ca
nam za pro te klu grij nu se -
zo nu du gu ju 300.000 ma-
raka", re kao je Du {ko Ili},
di re ktor Grad ske to pla ne.
On je ta ko |e do dao da pre -
du ze }e do bav lja~u za ugalj
du gu je 103.000 KM. Ili} je
re kao da na ape le za pla }a -
nje oba ve za od de cem bra
2008. go di ne ni su re ago va -
li ni du `ni ci kao {to su bi -
je ljin ska O[ "Sve ti Sa va",
zgra da CJB Bi je lji na i Pe -
da go {ki fa kul tet u Bi je lji ni,
u ~i je ime oba ve ze pla }a
tre zor RS.
"Po tra `i va nja od ove tri
in sti tu ci je su vi {e od 80.000
maraka", is ta kao je Ili} i
do dao da se na la ze u ne za -
vi dnom po lo `a ju zbog po -
tra `i va nja.
O.S.
BI JE LJI NA - Lje tna se zo na
ku pa nja po ~e la je to kom vi ken da
na ba ze ni ma spor tsko-re kre ati -
vnog kom ple ksa Ba nja Dvo ro vi
kod Bi je lji ne.
"Svih pet ba ze na, dva dje ~ja, dva
ve }a i je dan olim pij ski, je ofar ba no
i te hni ~ki pri pre mlje no", re kao je
Sve ti slav Lo pan di}, di re ktor ovog
kom ple ksa, i na gla sio da ci je na ula -
zni ca os ta je kao i pro {le go dine te
da }e odra sli pla }a ti ~e ti ri KM, a za
dje cu sta ro sne do bi do 12 go di na
dvi je KM.
Ba ze ni Ba nje Dvo ro vi se pu ne
lje ko vi tom ter mo mi ne ral nom vo -
dom, dok se olim pij ski ba zen kom -
bi nu je s pit kom vo dom. Lo pan di}
je ka zao da }e ba ze ni bi ti otvo re ni
od 10 do 19 ~a so va. Osim ba ze na
po sje ti oci }e mo }i ko ris ti ti i spor -
tske te re ne za ma li fu dbal, ru ko met,
ko {ar ku, odboj ku i te nis.
O.S.
BR^KO - U okvi ru tro dne -
vnih ma ni fes ta ci ja po vo dom 17.
go di{ nji ce for mi ra nja Prve po -
sav ske bri ga de Voj ske RS u
Br~kom su ju ~e de le ga ci je bo ra -
~kih udru `e nja po sje ti le vi {e po -
ro di ca po gi nu lih bo ra ca i ra tnih
voj nih in va li da i uru ~i le im
skro mne po klo ne.
Pa ras to si za 437 po gi nu lih
pri pa dni ka ove je di ni ce odr`a ni su
u su bo tu na gro blji ma gdje su pri -
slu `e ne svi je }e i po lo `e ni bu ke ti.
"I u ovoj pri li ci mi se uz mo li -
tve ni po men sje }a mo svih 2.400
pri pa dni ka na {e voj ske ko ji su pa li
za od bra nu tzv. ko ri do ra `i vo ta
kroz Po sa vi nu. S po no som is ti ~em
da ni pro tiv je dnog pri pa dni ka
Prve po sav ske bri ga de, for mi ra ne
20. ma ja 1992. go di ne u Br~kom,
ni je po dne se na pri ja va za ne po {to -
va nje nor mi ra to va nja ili kri vi ~na
dje la ra tnog zlo ~i na", re kao je
pred sje dnik Skup {ti ne Bo ra ~ke or -
ga ni za ci je Republike Srpske u
Br~kom Jo van Pu di}.
Pu di}, ko ji je u je dnom da nu
os tao bez si na i bra ta, ko ji su ubi je ni
i ma sa kri ra ni na kon za ro blja va nja
na li ni ji od bra ne Br~kog, ne skri va
ogor ~e nje zbog ra da pra vo su dnih
or ga na. O "dis kri mi na tor skom
odno su ha {kog tri bu na la i do ma }eg
pra vo su |a pre ma zlo ~i ni ma nad
Srbi ma" ju ~e je go vo rio pro fe sor
Beo grad skog uni ver zi te ta i ek spert
za me |u na ro dni te ro ri zam Dar ko
Tri fu no vi}.
N.Ta.
Panorama
Po ~e lo ku pa nje
na ba ze ni ma
Ba nje Dvo ro vi
N. TA NA SI]
BR^KO - Biv {i ma tu ran ti, a sa da 59-go di{ nja -
ci, na kon 40 go di na za vr{et ka Gi mna zi je u Br~kom
po no vo su se oku pi li u toj obra zo vnoj us ta no vi.
Na prvu pro ziv ku od {kol ske 1968/1969. go di ne ja -
vi lo se dva de se tak od 50 po zva nih, a {kol ski ~as je vo -
dio ra zre dni star je {i na je dnog od tri odje lje nja Ste vo
Mi haj lo vi}, ta da pro fe sor fis kul tu re.
"Naj vi {e nas je obra do va lo pri sus tvo je -
dnog od naj dra `ih i is to vre me no naj sta ri jih pro fe so ra u
Br~kom Ni ko le Bo si }a, ko ji nas je u~io je zi ku i pi sme -
nos ti, a i po red 82 go di ne na ple }i ma po no vo je pro veo
ne za bo ra van dan s na ma u dru{ tvu", ka `e Na ta li ja To -
mi}, je dan od or ga ni za to ra ovog sas tan ka biv {ih ma tu -
ra na ta.
Me |u pri su tni ma, da nas vrlo us pje {nim lju di ma,
bi lo je su di ja, do kto ra na uka, in `e nje ra i pro fe so ra ko ji
`i ve ra su ti na tlu biv {e Ju go sla vi je, ali i Evro pe. Na oku -
plja nje je do {la i obo lje la Br~an ka D`e mi la ]u ru vi ja.
"Do {la sam na pro ziv ku i vi |e nje, a zbog
pri pre ma za put u Beo grad, gdje imam za ka za nu te ra pi -
ju, ni sam os ta la na dru gar skoj ve ~e ri, ali bi }e pri li ke",
ka za la je ona.
Uz sje }a nje i po {tu za se dam pre mi nu lih iz ge ne ra -
ci je, evo ci ra ne su uspo me ne, a na dru gar skoj ve ~e ri, uz
tam bu ra {e, zai gra lo se i za pje va lo.
"Do go vo ri li smo da se do 50. go di{ nji ce sva ke go -
di ne u ma ju vi di mo u Br~kom, uz oba ve zu da o to me
oba vi jes ti mo mno ge od su tne ka ko bi nas za na re dnih 10
go di na bi lo vi {e", ka za la je To mi }e va.
Ni pro tiv je dnog
pri pa dni ka bri ga de ni je
po dne se na pri ja va
Odra sli }e pla }a ti
~e ti ri KM, a dje ca do 12
go di na dvi je KM
Ja smi na [A RAC
TU ZLA - Na pla ta par kin ga u Tu zli po ~et }e da nas
ka da }e u fun kci ji bi ti 32 par king-apa ra ta, pot vr|e no
je u pre du ze }u "Sao bra }aj i ko mu ni ka ci je" Tu zla.
Obe zbi je |e no je 1.236 par king mjes ta u tri na pla tne
zo ne. U na ju `em cen tru gra da po la sa ta par ki ra nja }e ko -
{ta ti je dnu KM, u dru goj zo ni, ko ja obu hva ta par ki ra li {ta
kod zgra de "ci pe li }i" i MUP-a TK, na se lje Sla ti na, te dio
na se lja Bu le var kod zgra de op}i ne Tu zla }e se za taj iznos
mo }i par ki ra ti sat vre me na, a za par ki ra nje kod sta di ona
"Tu {anj", `e lje zni ~ke sta ni ce i na par ki ra li {tu Te nis za sat
vre me na }e vo za ~i iz dva ja ti po la mar ke.
Dne vna par king kar ta ko {ta }e 4, 6 i 12
KM, ovi sno o zo ni, a mje se ~na 50, 80 i 160 KM.
Za ni mlji vo je da }e se par ki ra nje auto mo bi la na pla }i -
U br~an skoj Gi mna zi ji oku pi li se biv {i ma tu ran ti
Sje }a nje na Prvu
po sav sku bri ga du
Po tpi si va nje ugo vo ra
do 20. av gus ta
BI JE LJI NA - Za vi sno elek tro dis tri bu ti vno pre du ze }e (ZEDP) "Elek -
trobi je lji na" po zva lo je po tro {a ~e da naj ka sni je do 20. av gus ta po tpi {u
ugo vo re o re pro gra mu du ga za utro {e nu elek tri ~nu ener gi ju.
Po tro {a ~i mo gu za klju ~i ti ugo vor o pla }a nju du ga za te ~e nog na dan po -
tpi si va nja u vi {e mje se ~nih ra ta, a ka ma te nas ta le na kon po tpi si va nja
ugo vo ra o re pro gra mu du ga bi }e otpi sa ne po nje go vom izmi ri va nju.
U za vi snos ti od izno sa du ga i ka te go ri je po tro{ nje, po tro {a ~i mo gu svo -
je oba ve ze re pro gra mi ra ti na 24 i 38 mje se ci, a do ma }in stva ko ja su ko ri -
sni ci Vla di nog Pro gra ma so ci jal no ugro `e nih ka te go ri ja po tro {a ~a
elek tri ~ne ener gi je na 48.
O os ta lim uslo vi ma re pro gra ma du ga po tro {a ~i se mo gu in for mi sa ti u
Uslu `nom cen tru Ra dne je di ni ce "Elek tro dis tri bu ci je" po te ri to ri jal noj
pri pa dnos ti.
Vla da RS je, na ini ci ja ti vu Mje {o vi tog hol din ga "Elek tro pri vre da RS",
do ni je la odlu ku o po kre ta nju no vog ci klu sa po tpi si va nja ugo vo ra o re pro -
gra mu du ga za utro {e nu elek tri ~nu ener gi ju. (Srna)
F
O
T
O

D
.

\
U
R
K
O
V
I
]
Za je dno
po sli je 40
go di na
Do go vo ri li smo da se do 50.
go di{ nji ce sva ke go di ne u ma ju vi di mo
Prva pro ziv ka od
{kol ske 1968/1969.
go di ne
Na po dru ~ju
Obe zbi je |e no je 1.236 par king mjes ta u tri na pla tne zo ne.
U na ju `em cen tru gra da po la sa ta par ki ra nja }e ko {ta ti
je dnu KM. Za ni mlji vo je da }e se par ki ra nje auto mo bi la
na pla }i va ti i sta na ri ma kod obi lje `e nih par ki ra li {ta
U cen tru gra da
par ki ra nje }e
bi ti bes pla tno tek
po sli je 22 ~a sa
FO TO NN
Od
na pla ta
18. 5. 2009. qpofekfmkbl 9 Panorama
Z. ^E KI]
BI HA] - Ra sim Re ka no vi} iz se la Bre ko vi ca
kod Bi ha }a, je dan je od naj ve }ih uz ga ji va ~a kor ni {o -
na na pros to ri ma Un sko-san skog kan to na.
On je za si jao ove go di ne pe tna est du nu ma tom vr-
stom kras ta va ca. "Uko li ko me po slu `e vre men ske pri li -
ke, o~e ku jem urod od oko 75 to na kor ni {o na. Naj ve }a
po go dnost je {to za sve proi zvo de imam za ga ran to van
ot kup", is ta kao je Re ka no vi}.
On je na veo ka ko je sklo pio ko ope ran tski
ugo vor sa ze mljo ra dni ~kom za dru gom "Agro mer kan ti -
li ja" iz Ve li ke Kla du {e ko ja }e ot ku pi ti nje gov cje lo ku -
pan go di{ nji urod. Ot ku pna ci je na ki lo gra ma kor ni {o na,
pre ma nje go vim ri je ~i ma, izno si oko je dne mar ke.
Re ka no vi} je is ta kao ka ko je uz po mo} po me nu te
za dru ge ri je {io sis tem na vo dnja va nja za si ja nih po vr{i na,
te da }e u na re dnom pe ri odu an ga `i ra ti pet ra dni ka na
uz go ju i odr`a va nju ove kul tu re.
"Od po ljo pri vre de se mo `e `i vje ti, ali tre ba na por -
no ra di ti. Ja i mo ja su pru ga zo rom us ta je mo, a prvim su -
mra kom li je `e mo. Ako ne }e{ ra di ti, ne }e{ ni {ta ni
ima ti", za klju ~u je ovaj bi ha }ki po ljo pri vre dnik.
U po slje dnjih ne ko li ko go di na sve je ve }i
broj po ljo pri vre dnih proi zvo |a ~a u Un sko-san skom kan -
to nu ko ji se odlu ~u ju uz ga ja ti kor ni {o ne. Ovom vrstom
kras ta va ca, ko ja je ve oma tra `e na na tr`i {tu, naj vi {e po -
vr{i na za si ja no je u op}i ni Ca zin, oko 350 du nu ma.
va ti i sta na ri ma stam be nih obje ka ta kod obi lje `e nih par ki -
ra li {ta, po put Klos ter ske uli ce u cen tru gra da, zgra de "ju -
pi ter", te zgra de "Cen tro tek sti la" u na se lju Sla ti na.
Sta na ri ma je omo gu }e na po vla {te na mje se ~na kar ta od 10,
16 i 32 KM. "Ova kva odlu ka je dis kri mi na tor ska, tu `i vi -
mo, a mo ra mo da pla }a mo par ki ra nje. Po red svih re `i ja
ko je pla }a mo, ovo je jo{ je dan no vi atak", ka `e je dan od
ne za do vo ljnih sta na ra. Za sa da ni je po zna to ho }e li svo je
pra vo sta na ri za hti je va ti ne kim kon kre tnim pos tup ci ma.
O ta kvom odno su pre ma gra |a ni ma ko ji `i -
ve u bli zi ni obi lje `e nih, ja vnih par kra li {ta, u pre du ze }u JP
"Sao bra }aj i ko mu ni ka ci je" Tu zla ni su `e lje li go vo ri ti. Oni
se po zi va ju na po {ti va nje odlu ke Op}in skog vi je }a Tu zla.
Na vo zi la na ko ji ma ne bu du is ta knu te pla }e ne par king
kar te stav lja }e li si ce za auto mo bi le, ~i ja de mon ta `a ko {ta 15
KM, dok vo za ~i ma ko ji odbi ju pla ti ti ka znu za ne pro pi sno
par ki ra nje, sli je di pre kr{aj na pri ja va u izno su od 40 KM.
U op}i ni Tu zla is ti ~u da }e se par king pla }a ti
u in ter va lu od se dam do 16 sa ti, izu zev u cen tru gra da gdje
}e par ki ra nje bi ti bes pla tno tek po sli je 22 sa ta. Ta ko se ra -
~u ni com mo `e pro ci je ni ti da, uko li ko sva par king mjes ta
bu du is ko ri {te na osam sa ti dne vno, JP "Sao bra }aj i ko mu -
ni ka ci je" }e in ka si ra ti oko dva mi li ona KM go di{ nje.
"Sred stva }e bi ti utro {e na za uspos tav lja nje ze le nog
va la na ju `noj sao bra }aj ni ci, nat kri va nje ko ri ta ri je ke Ja le,
te pos tav lja nje vi deo-nad zo ra na pje {a ~kim zo na ma, {e ta -
li {u Sla na ba nja, Pa non skom je ze ru te fre kven tnim sao bra -
}aj ni ca ma", is ti ~e Ve dran La ki}, di re ktor JP "Sao bra }aj i
ko mu ni ka ci je".
Ja vni po ziv za izra`ava nje in te re sa
za op}ine u Bo sni i Her ce go vi ni za u~es tvo va nje u Pro gra mu za kul tu ru i ra zvoj MDG-F-a:
"Una pre|enje kul tur nog ra zu mi je va nja u BiH"
(ref. MDGF/AA/01)
Pro gram za kul tu ru i ra zvoj MDG-F-a ovim pu tem upu}uje po ziv op}ina ma u Bo sni i Her ce go vi ni (BiH) za izra`ava -
nje in te re sa da bu du par tne ri u pro gra mu za "Una pre|enje kul tur nog ra zu mi je va nja u BiH". Pro gram kul tu ra i ra zvoj u
BiH je za je dni~ka ini ci ja ti va UN DP-a, UNES CO-a i UNI CEF-a i fi nan si ra na od stra ne [pan skog fon da za pos ti za nje
mi le ni jum skih ra zvoj nih ci lje va (MDG-F). Tra ja nje pro gra ma je 3 go di ne, a uku pni bud`et izno si 8 mi li ona USD.
Sve uku pni cilj ovog ja vnog po zi va je oda bir 10 par tner skih op}ina
1
ko je }e u~es tvo va ti u 4 kom po nen te ovog pro gra -
ma: una pre|enje kul tur nog ra zu mi je va nja, una pre|enje kul tur ne in dus tri je, una pre|enje kul tur ne ba {ti ne, kao i una -
pre|enje me|ukul tur nog obra zo va nja. Za in te re si ra ne op}ine tre ba ju for mu li ra ti i izra zi ti svo ja vi|enja i pri ori te te u
smi slu ka ko na gla sak na kul tu ri mo`e pro mo vi ra ti odr`iv i je dnak ra zvoj u nji ho voj za je dni ci. Oda bra ne par tner ske
op}ine }e do bi ti po mo} za im ple men ta ci ju pri ori te tnih pro je ka ta u pe ri odu od sep tem bra 2009. do sep tem bra 2011. go di ne.
Po dno {e nje pri ja va i ro ko vi
MDG-F Pro gram za kul tu ru i ra zvoj po zi va sve op}ine u BiH na u~e{}e u ovom po zi vu za izra`ava nje in te re sa. Uput -
stva za po dno si oce zah tje va i pa ket za pri ja vu se mo gu do bi ti pu tem slje de}e e-ma il adre se: re gis try@un dp.ba ili se
mo gu di rek tno pre uze ti sa slje de}ih in ter net stra ni ca: www.un dp.ba-ten ders ili www.mcp.gov.ba/kon kur si ili
www.fbih vla da.gov.ba ili
www.vla dars.net/sr-SP-Cyrl/Vla da/Mi nis tar stva/mpk/Kon ku ren tski Po zi vi/ja vni po zi vi/Pa ges/Pre gle dJa vni hPo zi va.aspx
Sve pri ja ve (mo li mo vas da is klju~ivo ko ris ti te obras ce za pri ja vu ko je je obe zbi je dio MDGF Pro gram) se tre ba ju dos -
ta vi ti u 4 {tam pa na pri mjer ka, kao i 1 pri mje rak u elek tron skom for ma tu (na CD-u ili USB ure|aju) Pro jek tnom
ure du MDG-F-a naj ka sni je do 15.07.2009. (sri je da), 17 sa ti, na slje de}u adre su:
MDG-F Pro jek tni ured
Mar {a la Ti ta 28
71000 Sa ra je vo
Bo sna i Her ce go vi na
Za do da tne in for ma ci je i po ja{ nje nja mo li mo vas da va {e zah tje ve upu ti te pi sa nim pu tem na fax + 387 33 552 330 ili
na e-ma il re gis try@un dp.ba;
Va {a pi ta nja }e se evi den ti ra ti, a od go vo ri }e vam bi ti dos tav lje ni u pi sa noj for mi. Va {e pi ta nje i od go vor na nje ga }e
auto mat ski bi ti dos tu pni os ta lim po ten ci jal nim po dno si te lji ma zah tje va.
1
Podobni podnosioci zahtjeva su: 1) Op}ine (pojedina~ne administrativne jedinice samouprave); i 2) Konzorcijum op}ina
(maksimalan broj od 4 op}ine koje su u mogu}nosti da promoviraju me|u-op}insku saradnju i zajedni~ko finansiranje. Na-
pominjemo da u slu~aju uspješnog odabira konzorcijuma, ukupan broj op}ina }e u kona~nom zbiru biti ve}i od 10);
Otvo re ni da ni/Otvo re ne ra di oni ce za bo lju pri pre mu pri ja va }e se or ga ni zi ra ti i is ko ris ti ti za pru`anje de ta ljni jih
in for ma ci ja i od go va ra na pi ta nja:
Prvi krug Otvo re nih da na }e se odr`ati u ter mi ni ma: Dru gi krug Otvo re nih da na }e se odr`ati u ter mi ni ma:
- U Sa ra je vu, 02.06.2009, od 10 do 16 sa ti - U Sa ra je vu, 30.06.2009, od 10 do 16 sa ti
- U Ba njalu ci, 04.06.2009, od 10 do 16 sa ti - U Ba njalu ci, 02.07.2009, od 10 do 16 sa ti
(Adre se/mjes ta Otvo re nih da na/Otvo re nih ra di oni ca }e bi ti objav lje ne u lo kal nim no vi na ma, kao i na in ter net stra ni ci:
www.un dp.ba-ten ders
Ra sim Re ka no vi}, je dan od uz ga ji va ~a po se bne vrste kras ta va ca
O~e ku je urod od oko
75 to na kor ni {o na
Ot ku pna ci je na ki lo gra ma
kor ni {o na izno si oko je dne mar ke
Na par ce li u se lu Bre ko vi ca kod Bi ha }a
F
O
T
O

N
N
Tu zle u fun kci ju stav lje na 32 par king apa ra ta
Na ne pro pi sno
par ki ra ne
auto mo bi le
stav lja }e li si ce
Dne vna par king kar ta ko {ta }e
4, 6 i 12 marka, ovi sno o zo ni
da nas
par ki ra nja
FORUM PLUS
10 qpofekfmkbl!18. 5. 2009.
Intervju
Po{tovani ~itaoci, u rubrici
Forum plus mo`ete da
izrazite svoje mi{ljenje o aktuelnim
doga|ajima i temama.
Va{e odgovore {aljite na e-mail:
odgovori@nezavisne.com
Dana{nje pitanje:
Ko li ko zna ~i {to }e
kroz Republiku Srpsku
pro }i krak ga so vo da
"Ju `ni tok"?
Sta tre ba da o•e ku je -
mo od nje qo ve po sje te?
Gra da n| ma B|H n| je n|
do nj|h. a ka mo || da ra -
zm|s |ja ju jos ko ce |h po -
sje t| t|.
Ti ho, Pri je dor
O•e ku jem da sa na -
d|e zn|m v|as t| ma pos t| -
qnu ne k| do qo vor ka ko
b| se po mo q|o qra da n| -
ma B|H. jer su u ve oma
te skoj eko nom skoj s| tu -
ac| j|. Me du t|m. m| s||m da
ce akce nat po sje te Dzo -
ze ía Baj de na b| t| |s k|ju •| -
vo po || t| •k|.
Sa mir11@
gma il.com
Sta mo ze mo o•e k| va t|?
Jes te da je na ja va po sje -
te Baj de na vec uzne m| r| -
|a ja vnost. a|| ne ce b| t|
n| sta zna •aj no. Mo zda
ce se po kre nu t| p| ta nja o
us ta vn|m pro mje na ma.
a|| q|a vna r| je• je na do -
ma c|m po || t| •a r| ma.
Mi to V., Mos tar
N|je dan ame r| •k| zva n| -
•n|k nam n| sta do bro n| -
je do n|o. vje ro va tno taj
•o vjek m| s|| ka ko smo
m| ov dje d|v |ja c| | ka ko
jos ra tu je mo. Po sje ta
ame r| •koq pot pred sje -
dn| ka ce se de s| t|. a|| ne
o•e ku jem n| sta.
Mi tar, Bi le }a
Ako |ma mo do bru stra -
te q| ju za raz qo vor vje ro -
va tno mo ze mo o•e k| va t|
ne ka kvu vrstu po mo c|.
Sta nam je pot pred sje -
dn|k Ame r| ke do n|o zna -
ce mo za ko j| dan ka da
se na s| na d|e zn| oq|a se.
a s| qur no ce za v| sno od
na c| ona| nos t| m|s |je nja o
po sje t| b| t| po d|je |je na.
Ha sim, Ze ni ca
Sta mo ze mo o•e k| vat| od
Ame r| ka na ca ne qo ne ka kve
u| t| ma tu me | zah tje ve. Su -
mnjam da do |a z| ka ko b|
nam do n|o ne ko || ko m| || ona
da se ma |o opo ra v| mo. Ne
znam sa mo ka ko ce te c| raz -
qo vo r| s nj|m jer s je dne stra -
ne je on. a s dru qe du bo ko
po d|je |je n| na s| zva n| •n| c|.
Si mo kos1967@
yahoo.com
[ta
o~e ku je te
od po sje te
ame ri ~kog
pot pred -
sje dni ka
D`o ze fa
Baj de na
BiH?
Ha lid Ga ni ja, pred sje dnik Uni je sa mos tal nih sin di ka ta po li ci je Federacije BiH
ta po li ci je FBiH bi la do ma }in ova ko emi nen tnog me |u na ro -
dnog sku pa na ko jem u~es tvu je 17 ze mlja iz Evro pe. Ovo je na
je dan na ~in pro mo ci ja dr`a ve BiH, gra da Sa ra je va i pro mo ci ja
po li cij skog sin di ka ta FBiH. Za vr{na re zo lu ci ja ovog sas tan ka
}e oti }i u Vi je }e Evro pe, gdje }e se tra `i ti odre |e ne akti vnos ti u
odno su pre ma po li ci ji i po li cij skim sin di ka ti ma.
NN: Te ma kon fe ren ci je je "Eko nom ska kri za i nje ni
efe kti na rad po li cij skih slu `be ni ka i pri pa dni ka dru gih si -
gur no snih agen ci ja, kao i njen uti caj na even tu al ni po rast
kri mi na la". Ko li ko za is ta eko nom ska kri za uti ~e na rad po -
li ci je?
GA NI JA: Na `a lost, kri za i re ce si ja se ve} osje }a ju u BiH.
Bu d`e ti Sa ra jev skog, Her ce go va ~ko-ne re tvan skog, Sre dnjo bo -
san skog, kao i bu d`et Fe de ra ci je BiH su sma nje ni u odno su na
2008. go di nu. To sma nje nje sva ka ko je uti ca lo na sred stva ko ja
su bi la pla ni ra na za ma te ri jal no-te hni ~ke tro {ko ve i opre ma nje
po li ci je. Tu su i sred stva iz ko jih se is pla }u ju pla }e po li cij skim
slu `be ni ci ma, to pli obrok i pla }a nje pre ko vre me nog i no }nog
ra da. Ako po li ca jac ni je do bro pla }en, on ne mo `e ni do bro ra -
di ti. Uko li ko ne bu de nov ca za pla }a nje no }nog ili pre ko vre me -
nog ra da, os ta vi li smo pros tor za kri mi nal ce jer ne }e bi ti
po li ca ja ca na te re nu.
NN: Ko li ke su sa da pro sje ~ne pla te u FBiH za po li caj ce
i {ta }e te ako bu du sma nje ne?
GA NI JA: Ve} su odre |e ne `u pa ni je ili kan to ni u svo jim
pro ra ~u ni ma sma nji li pla }e za ne kih 15 do 20 pos to i ve }i na
kan to na je sma nji la osno vi cu za to pli obrok po li caj ci ma. Ve }i -
na kan to na je sma nji la sred stva za ma te ri jal no-te hni ~ke tro {ko -
ve i opre ma nje po li ci je. Pla }e po li cij skih slu `be ni ka su u pro -
sje ku ma nje od pro sje ka pla ta u FBiH, a to je ma nje od 700
KM. To je ja ko sla bo za po slo ve ko ji oni obav lja ju, ko ji su vrlo
zah tje vni i ri zi ~ni. Ako do |e mo u si tu aci ju da nam se ot ki da od
tih 700 KM, on da je to po ru ka gra |a ni ma o ka kvoj }e se po li ci -
ji ra di ti i ka kva }e si gur nost bi ti.
NN: [ta zna ~i da ne }e bi ti nov ca za ma te ri jal no-te hni -
~ka sred stva? Da li }e se u~es ta lo de {a va ti da po li ci ja odus -
ta ne od po tje re zbog ne dos tat ka ben zi na?
GA NI JA: Na ra vno da se mo `e de {a va ti. Ako ne ko ogra ni -
~i go ri vo i ka `e: mo `e te za smje nu po tro {i ti 10 li ta ra go ri va,
po sli je tro {e nja auto }e se uga si ti. Sa da ima ta kvih slu ~a je va. U
Sre dnjo bo san skom kan to nu za du `u ju 100 li ta ra naf te po vo zi lu
za mje sec da na. Tih 100 li ta ra naf te mo gu da po tro {e za pet da -
na, a mo gu da ih po tro {e za 30 da na. Pro blem je i sa na bav kom
ma te ri jal no-te hni ~kih sred sta va, po se bno sa vre me ne opre me
ko jom }e se po li cij ska efi ka snost i ek spe di ti vnost po ve }a ti i po -
bolj {a ti. Svi zna mo da se da nas bo ri mo pro tiv slo `e nog i su vre -
me nog kri mi na la. Sred sta va za na bav ku ove opre me ne ma.
NN: Ako bu de sma nji va nja pla ta, da li bi u ovoj go di ni
mo glo do }i do {traj ko va po li ca ja ca u ve }oj raz mje ri?
GA NI JA: Da li }e to bi ti {traj ko vi ve }ih ili ma njih raz mje -
ra - to ne zna mo, ali }e si gur no po li cij ski slu `be ni ci u to ku
2009. go di ne os tva ri ti svo ja za kon ska pra va u smi slu za {ti te
svo jih pla ta. Ve} pro {le go di ne smo ima li pro te sni skup is pred
zgra de Vla de HNK. Pri je par go di na smo ima li u Bi ha }u ta kav
pro tes tni skup. Za sa da ne ma mo na jav lje nih {traj ko va, ali {ta }e
vri je me do ni je ti, ka ko }e se da lje odvi ja ti si tu aci ja, vi dje }e mo.
Ve }i na vla da }e ura di ti svo je re ba lan se bu d`e ta u na re dnih mje -
sec da na i tek ta da }e mo vi dje ti {ta }e bi ti.
NN: Osim nov ~a no, po li caj ci su ne za {ti }e ni i fi zi ~ki.
Ima li do vo ljno po {to va nja za pro fe si ju po li ca ja ca?
GA NI JA: Mi slim da ne ma do vo ljno po {to va nja, na `a lost,
od di je la gra |a na ko ji ni su za za kon sva ka ko. Me |u tim, iz gle da
da ne ma po {to va nja ni od dru ge stra ne, od po slo dav ca. Pi ta nje
je ka ko po slo da vac, ka ko iz vr{na vlast, ni je is ka za la ne ku ek -
stra za in te re si ra nost za si gur nost po li ca ja ca, pa ta ko i za si gur -
nost svo jih gra |a na.
Ma nje nov ca -
ma njepo li ci je
na te re nu
Raz go va rao: Da vud MU MI NO VI]
o li ci ja u FBiH ve} osje }a po slje di ce re ce si je i
eko nom ske kri ze, ali }e po li cij ski slu `be ni ci izbo -
ri ti da za {ti te svo je pla te, upo zo ra va Ha lid Ga ni ja,
~el nik sin di ka ta po li ci je Federacije Bosne i Herce-
govine. U in ter vjuu za "Ne za vi sne" is ti ~e da po li -
caj ci ima ju pla te ispod pro sje ka, te da }e, uko li ko
se uki nu sred stva za no }ni i pre ko vre me ni rad,
kri mi nal ci ima ti vi {e pros to ra.
NN: U Sa ra je vu je za vr{e no za sje da nje Iz vr{nog ko mi -
te ta Vi je }a evrop skih po li cij skih sin di ka ta (CESP). Ko li ko
je odr`a va nje ovog sku pa va `no za sin di ka te po li ci je FBiH?
GA NI JA: Ovo je prvi put da je Uni ja sa mos tal nih sin di ka -
Uko li ko ne bu de nov ca
za pla }a nje no }nog ili
pre ko vre me nog ra da,
os tav lja mo pros tor za
kri mi nal ce jer ne }e bi ti
po li ca ja ca na te re nu,
upo zo rio Ga ni ja
P
Ve }i na kan to na sma nji la
sred stva za opre ma nje po li ci je
Ga ni ja:
^e ka mo
re ba lan se
bu d`e ta
da vi di mo
{ta }e mo
pre du ze ti
FO TO D@.
TOR CHE
18. 5. 2009. qpofekfmkbl 11
Forum
Pus ta se la
Broj na se la u BiH os ta ju bez sta no vni{ tva. Omla di na sa se la bo lje
uslo ve `i vo ta ugla vnom pro na la zi u okol nim gra do vi ma. Pro blem je ve -
li ki i za bri nja va ju }i jer ne mo gu svi `i vje ti u gra du, a se la i bav lje nje po -
ljo pri vre dnom da bu du na po tpu noj mar gi ni. Zbog ta kvih stva ri nam i
pro pa da do ma }a po ljo pri vre dna proi zvo dnja, pa mo ra mo uvo zi ti vo }e i
po vr}e pu no pes ti ci da. Ova kav trend i na ~in `i vo ta po se bno je pos tao
po pu la ran u po slje dnjih de se tak go di na.
So ci olo zi upo zo ra va ju da je u broj nim se li ma ne mo gu }e obe zbi je di ti
uslo ve za `i vot, ali za to bi tre ba lo da se vi {e po bri nu na dle `ne vlas ti.
Sta no vni ci ma se la u BiH po tre bno je
obe zbi je di ti osno vne uslo ve za `i vot ka ko
bi mo gli obra |i va ti ze mlju, te se ba vi ti
sto ~ar stvom, ra tar stvom i vo }ar stvom.
Na {e na dle `ne vlas ti tre ba da se za pi -
ta ju na ko ji na ~in }e ri je {i ti ovaj pro -
blem, jer ako se trend mi gra ci je
sta no vni{ tva sa se la u BiH nas ta vi i u
na re dnom pe ri odu uni {ti }e mo po ljo pri vre dnu proi zvo dnju bez ko je ne
mo `e da fun kci oni {e je dna dr`a va. S dru ge stra ne sti ~e se uti sak da
omla di na ko ja se do se lja va u okol ne gra do ve mi sli da se u nji ma ne mo -
ra ni {ta ra di ti, a da se mo `e su per `i vje ti. Na bi ro ima za za po{ lja va nje je
sve vi {e mla dih, a da obra |u je ze mlju ne }e ni ko. Ka `u da je `i vot se lja ka
te {ak, {to jes te is ti na, ali je i `i vot u gra du bez po sla ta ko |e ve oma go -
rak. Tre ba lo bi na po kon ne {to ura di ti za ra zvoj se la, obe zbi je di ti po tre -
bnu in fras tru ktu ru i stvo ri ti nor mal ne uslo ve za rad, {to bi za efe kat
ima lo os ta nak u ru ral nim po dru ~ji ma, umjes to pa ko va nja ko fe ra i uzi -
ma nja kar te u je dnom prav cu za grad.
STAV
Pi {e:
Bo ja na DIV LJAK
NEWSWEEK
Obama
o Obami
TIME
Kakva nas
zanimanja o~ekuju
u budu}nosti
Press
HE RALD SUN
Esma Vo lo der, Aus tra li jan ka
po ri je klom iz Bo sne i Hre ce go vi -
ne, ko ja je iza bra na za mis su pre -
mo del na {la se u cen tru skan da la
na kon {to su taj van ski or ga ni za -
to ri op tu `i li aus tra lij sku mo dnu
agen ci ju da su im po dme tnu li
aus tra lij ske mo de le kao me |u na -
ro dne ta kmi ~ar ke.
Izbor ko ji je to kom vi ken da
odr`an u gra du Ta i~ung na kra ju je
do ve den u pi ta nje jer je aus ta lij ska
mo dna agen ci ja na vo dno do ve la de -
vet in ter na ci onal nih ta kmi ~ar ki ko je
su pred stav lja le BiH, Hrvat sku,
Fran cus ku, [ri Lan ku i dru ge ze -
mlje, a za pra vo je ri je~ o aus tra lij -
skim mo de li ma.
Or ga ni za tor ka sa da tvrdi da su je
Aus tra li jan ci pre va ri li.
"Ja sam pre ve ra na... Uop {te ni sam
zna la za ovo. Osje }am se glu po i
izi gra no", izja vi la je Hu ang ^i-hui,
or ga ni za tor ka ta kmi ~e nja.
Hu ang do da je da je aus tra lij skoj
mo dnoj agen ci ji po vje ri la za da tak
da re gru tu je me |u na ro dne ta kmi -
~ar ke za ovaj izbor, ali pri zna je da
ni je pro vje ra va la pa so {e ta kmi ~ar ki
ka ko bi ut vrdi la ~i je su dr`av ljan ke.
Pred sta vnik aus tra lij ske mo dne
agen ci je odba cio je sve op tu `be taj -
van skih or ga ni za to ra, ali bez ob zi ra
na to, ni je `e lio da pru `i do kaz da je
za is ta ri je~ o stra nim dr`av ljan ka -
ma.
Vo lo der je izaj vi la da su nje ni ro -
di te lji iz bje gli iz Bo sne i Her ce go -
vi ne i sto ga i za nju sma traju da je
iz BiH.
Ovo ni je prvi put da se izbo ri na
Taj va nu za vr{a va ju skan da lom. Na -
ime, 2003. go di ne mis Taj van Liu
An-na je odu ze ta ti tu la jer se na kra -
ju ispos ta vi lo da je po bje dni ca po -
dmi ti la su di je. Na kon ovo ga, ti tu la
je pri pa la nje noj prvoj pra ti l ji, ko ja
je ta ko |e op tu `e na da je ra di la kao
hos te sa u ja pan skim ba ro vi ma. Me -
|u tim, njoj ipak ni su odu ze li ti tu lu.
Na dle `ne
vlas ti tre ba da se
za pi ta ju na ko ji
na ~in }e ri je {i ti
ovaj pro blem
Mis po ri je klom iz BiH
u cen tru skan da la
Iz pozadine
Ne pres ta no se ma ni pu li {e s na ro dom, pe ru im
se moz go vi, kao {to se kod nas mu sli man ski
vjer ni ci stal no po zi va ju na Ku ran
Pi {e:
Sead FE TA HA GI]
no gi se da nas pi ta ju ka ko je mo gao
obra zo va ni i kul tur ni nje ma ~ki na -
rod da ta ko du go sli je po slu {a Hi -
tle ra. Nje go vi go vo ri, ko ji
mno gi ma da nas iz gle da ju ko mi ~ni,
stva ra li su kod pu ka ta kvu eufo ri ju
da su za nje ga bi li spre mni da ti `i -
vot. I da va li su ga. Po sli je okon ~a nja Dru gog
svjet skog ra ta nje ma ~ka vla da sve do da nas na
ra zne na ~i ne per ma nen tno uka zu je svo me sta -
no vni{ tvu po gu bnost Hi tle ra i na cis ti ~ke dok -
tri ne. A sve se to mo glo de {a va ti za to {to je
po kre nu ta ma {i ne ri ja pro pa gan de, ispi ra nja
moz ga. Stru~ nja ci ka `u da je Ge bels, Hi tle rov
mi nis tar pro pa gan de, na ra spo la ga nju imao te -
le vi zi ju, rat bi tra jao mno go du `e.
No, ni je u pi ta nju sa mo Hi tler i Dru gi
svjet ski rat, ne go je cje lo ku pan na{ `i vot i `i -
vo ti svih pro {lih ge ne ra ci ja ne pres ta no pod fo -
ku som pro pa gan de. Mo }ni ci ima ju to sred stvo
da nam odre |u ju na ~in na {eg `i vo ta, a mi naj -
~e{ }e sli je po vje ru je mo to {to nam se ka `e. Na
{i rem pla nu ni je po zna to da su kr{}an ski mo -
}ni ci u tre }em vi je ku cen zu ri sa li Bi bli ju, pa je
mi u tom cen zu ri sa nom obli ku i da nas ~i ta mo.
A vjer ni ci i ne ~i ta ju ci je lu Bi bli ju, ne go im
po sre dni ci izme |u Bo ga i njih - sve {te ni ci,
uka zu ju {ta da u~e na pa met. Re kli su mi ne ka
sve {te na li ca da ne tre ba na ro du da ti da i{ ~i ta -
va ju ci je lu Bi bli ju, jer u njoj ima dos ta kon tro -
ver zi, kao i di je lo va ko ja ni su do bra, kao ono
"oko za oko".
Ne pres ta no se ma ni pu li {e s na ro dom, pe ru
im se moz go vi, kao {to se kod nas mu sli man -
ski vjer ni ci stal no po zi va ju na Ku ran. Ma da je
ova sve ta knji ga pre ve de na na na{ je zik, je dna
od dok tri na u isla mu je da se Ku ran u~i na
arap skom. A ko }e tu ma ~i ti {ta ta mo pi {e ne go
ho d`e. Na stra nu ko li ko su na {e ho d`e za to
ospo so blje ne, me |u tim, su {ti na je u to me da
ho d`e tu ma ~e Ku ran ona ko ka ko nji ma od go -
va ra, za pra vo vr{e svo ju pro pa gan du.
Ali mno go je izra zi ti ja pro pa gan da izvan
vjer skih kru go va, {to ih vr{e po li ti ~a ri. Go to vo
ne ma oblas ti ljud ske dje la tnos ti a da vla da ju }i
kru go vi, ne mo ra ju bi ti po li ti ~a ri, ne dr`e
svjet sko sta no vni{ tvo pod svo jom {a pom. Ako
iz cen tra svjet ske mo }i kre ne pri ~a da su za
sva zla na ovom svi je tu kri vi ta li ba ni, kre nu }e
se u krva ve ra to ve u Ira ku, Av ga nis ta nu, Pa -
kis ta nu. Ako je sta lo us kom kru gu svjet ske eli -
te da odre |e na far ma ce ut ska in dus tri ja do bi je
za mah, lo vu za pra vo, on da }e pre ko svih mo -
gu }ih svjet skih pro pa gan dnih sred sta va sva -
kog da na na rod bom bar do va ti o opa snos ti od
svinj ske gri pe. Svi su na no ga ma, a umrlo je
{ez de se tak lju di, a {to mi li oni umi ru u Afri ci,
ni ko me u tom sku pu mo }ni ka ni je sta lo. Dru ge
bo les ti, za ra zne ta ko |e, ko se sto ti ne hi lja da
lju di, ali o to me svjet ska pro pa gan dna ma {i ne -
ri ja {u ti.
Gdje se god na |em u sku pi ni lju di, na
uli ci, u tram va ju, u ka fa ni, lju di pre pri ~a va ju
"is ti ne" ko je su ~u li na te le vi zi ji, ma nje u no -
vi na ma. Svi su kod nas po tpa li pod trend pri -
va ti za cij ske po ma me, pa i no vi na ri tru be
ka ko je to izlaz za mno ga pre du ze }a, ma da
nam stvar nost go vo ri ka ko su mno ga pri va ti -
zo va na pre du ze }a pa la pod ste ~aj. Ali mo }ni -
ci ka pi ta lis ti ~kog ra ja svim sred stvi ma
for si ra ju pri va tni po sjed, ka ko bi la k{e ima li
kon tro lu, la k{e do bi li fir me na ras pro da ji.
Ako ki hnu u Ame ri ci, mi se tre se mo, kao {to
je du bi oza ta mo{ njih ba na ka uti ca la da se na -
{i lju di otpu {ta ju s po sla. Ako se sve vi {e za -
du `u je mo, MMF nam da je ve li ki kre dit, a da
bi na prvom mjes tu mo gli ot pla }i va ti do sa -
da{ nje du go ve, sve vi {e pos ta je mo vla sni{ tvo
tih svjet skih mo }ni ka. Jo{ kad i pri ro dne lje -
po te pro da mo, pos ta }e mo ro bo vi ne kih ne po -
zna tih go spo da ra.
A sve je to za to {to su nam is pra ni moz -
go vi. Sva ko dne vno smo za su ti mno go broj nim
re kla ma ma, ko je su naj ~e{ }e izraz glu pos ti. U
te le vi zij skoj re kla mi pla vu {a vo zi bi cikl, ko sa
joj le pr{a, i vi ~e: "Moj staj ling to mo `e iz -
dr`a ti." Bo `e mi li, ka kva stu pi dnost! Ali ne -
pres ta nim po nav lja njem to ula zi u na {u svi jest
i pod svi jest, te kad se na |e mo u pri li ci ku pu -
je mo ne ki pre dmet, ko ji nam ~es to i ni je ba{
po tre ban. Nad na ma go spo da re d`am bo pla -
ka ti, sto ti ne le ta ka u na {im po {tan skim san du -
~i }i ma, re kla mne pro da je, re kla mna sni `e nja,
no vin ski, ra dio-te le vi zij ski ogla si. Mi ne ma -
mo svoj `i vot, ne go `i vi mo po uzo ru ka ko
nam dru gi na me }u. A sve u ci lju go spo da re -
nja na {im nov cem, na {im uku si ma, na {im
mi{ lje njem.
Go to vo da ni je mo gu }e ota ra si ti se tog
ata ka na na {u auto no mnost. Ako je mo da {pi -
cas tih ci pe la, on da tre ba svi da je sli je di mo, a
kad do |u na red tu pe ci pe le, on da to tre ba da
pri hva ti mo, jer je mo da za pra vo di ktat onih
ko ji pro fi ti ra ju nad na {im sli je pim po vo |e -
njem za vla da ju }im tren dom.
Je di no oni lju di ko ji su kod se be ra zvi li
mo} kri ti ~kog pro su |i va nja mo gu se une ko li -
ko od hrva ti vla da ju }oj ide olo gi ji bes kom pro -
mi snog pro fi ta. Ta kvih je ve oma ma lo, po {to
je la k{e slu {a ti tu |a na re |e nja, ne go se sam
bo ri ti pro tiv ma ti ce.
M
Pra nje moz ga
Sva ko dne vno
smo za su ti
mno go broj nim
re kla ma ma,
ko je su naj ~e{ }e
izraz glu pos ti
Svi su
kod nas po tpa li
pod trend
pri va ti za cij ske
po ma me
Esma Vo lo der
izja vi la da su nje ni
ro di te lji iz bje gli iz BiH
i sto ga i za nju
sma traju da je iz BiH
12 qpofekfmkbl!18. 5. 2009.
Oplja ~ka na
"Lu tri ja BiH"
SA RA JE VO - Dvi je ne po zna -
te oso be oplja ~ka le su pod pri je -
tnjom pi {to ljem Po slo vni cu
"Lu tri je BiH" na Trgu he ro ja u
Sa ra je vu.
Pre ma ne zva ni ~nim in for ma ci -
ja ma, plja ~ka {i su u su bo tu ukra -
li oko 3.000 ma ra ka u ra znim
apo eni ma.
Ra zboj ni ci su se pri je plja ~ke
sa kri li, te su ~e ka li da upo sleni ce
"Lu tri je BiH" ot klju ~a ju i otvo re
ovu po slo vni cu.
"Na pa da ~i su bi li mas ki ra ni. U
Po slo vni cu 'Lutrije BiH' su u{li
ne du go po otva ra nju. Je dan od
njih je u ru ci dr`ao pi {tolj", ka -
za li su iz po li ci je i do da li da ova
po slo vni ca "Lu tri je BiH" ni je
po kri ve na vi de o-nad zo rom.
D.Mu.
Si tro enom
uda rio
mo to ci klis tu
GRA DI [KA/BO SAN SKA
GRA DI [KA - Mo to ci klis ta
Ahmo Ri zva no vi} (67) iz Gra di -
{ke/Bo san ske Gra di {ke po vrije -
|en je ka da ga je na mo to ciklu
dok je vo zio uda rio si tro en ko -
jim je uprav ljao M.S.
U CJB Ba nja lu ka ka `u da se
ne zgoda do go di la oko de set ~a so -
va u su bo tu na lo kal nom pu tu u
mjes tu @e ra vi ca ka da je M.S. vo -
zi lom uda rio Ri zva no vi }a na mo -
tociklu ko ji je na kon za do bi je nih
te {kih tje le snih po vre da pre ve zen
u Op {tu bol ni cu u Gra di {ku.
U bol ni ci su re kli da je Ri zva -
no vi} upu }en na Odje lje nje or to -
pe di je i tra uma to lo gi je Kli ni ~kog
cen tra Ba nja lu ka.
U ba nja lu ~koj bol ni ci su na ve -
li da je Ri zva no vi} pri mljen s
pre lo mom de sne pot ko lje ni ce
na kon ~e ga je ope ri san i na la zi
se van `i vo tne opa snos ti.
U.V.
Go di nu za tvo ra
zbog kra |e
ko zme ti ke
ZE NI CA - Aida Ve li} (31) i
Ke mal ]e mal (34) iz Ze ni ce osu -
|e ni su na po go di nu da na za tvo ra
zbog ra zboj ni ~ke kra |e ko zme ti -
ke u pro da vni ci trgo va ~kog lan ca
"Bin go" u Ze ni ci, ~i ja je vri je -
dnost pro ci je nje na na 126 KM.
Ve li} i ]e mal su na ro ~i {tu za
izja{ nje nje ne gi ra li kri vi cu, ali su
u me |u vre me nu pos ti gli na go -
dbu o vi si ni ka zne s Tu `i la{ tvom
ZDK, s ko jim se sa gla sio i Kan -
to nal ni sud u Ze ni ci.
Na ve de ni su oko po dne va 11.
mar ta u{li u trgo vi nu, u d`e po ve
po ~e li trpa ti ko zme ti ~ke proi -
zvo de, kre me i par fe me.
Za po sle ni su ih pri mije ti li, a ka -
da su po ku {a li da upo zo re kra -
dljiv ce da to ne ~i ne, do {lo je do
pre pir ke i na gu ra va nja, na kon ~e -
ga je Aida Ve li} no `em la k{e po -
vri je di la je da nog trgov ca. (Ze da)
Hronika
Policijski
bilten
KAL GA RI - Pu {ta nje El vi ra
Po bri }a (37), osu |e ni ka iz BiH,
na slo bo du od stra ne ka nad skih
imi gra ci onih vlas ti iza zva lo je
broj ne kon tro ver ze, ka ko u Kal -
ga ri ju, ta ko i {i rom Ka na de, jer
mno gi sma tra ju ne pri hva tlji vim
da osu |e ni za dvos tru ko ubis tvo
slo bo dno {e ta uli ca ma Kal ga ri ja.
Upra vo zbog o{ tre rea kci ja ka -
nad ske ja vnos ti, El vir Po bri} je
pre ko svog advo ka ta obja vio sa op -
{te nje za ja vnost u ko jem na vo di
da ne pred stav lja ni ka kvu opa -
snost.
"On za is ta ne pred stav lja opa -
snost", izja vio je Ge vin Grant,
advo kat El vi ra Po bri }a.
Po bri }a je sud u BiH pro gla sio
kri vim za dvos tru ko ubis tvo, na kon
~e ga je po slat na iz dr`a va nje ka zne.
Me |u tim, on je po bje gao iz za tvo ra
i na kon tri go di ne nas ta nio se u Ka -
na di. Uha p{en je 28. apri la na
osno vu me |u na ro dne po tjer ni ce.
Grant, ko ji ne smi je da ot kri va
de ta lje Po bri }e vog slu ~a ja, ka `e
da je Po bri} u Ka na di uzo ran gra -
|a nin.
"Bez na mje re da dis ku tu jem o
slu ~a ju, `e lim da na gla sim da je
Po bri} go di na ma mir no `i vio u Ka -
na di sa po ro di com, nje go va dje ca
su ro |e na u Ka na di. Ima sop stve ni
bi znis, ure dan je po res ki ob ve znik,
u Ka na di ne ma ni ka kav do si je, sve
vri je me je `i vio pod svo jim ime -
nom", ka zao je nje gov advo kat.
Po bri} je u sri je du pu {ten na slo -
bo du do na re dnog sa slu {a nja, ali
po li ci ja je o nje go vom pu {ta nju na
slo bo du oba vi je {te na tek tri da na
ka sni je.
"Mi slim da je ovo na kna dno oba -
vje {ta va nje kraj nje ne pri hva tlji vo",
izja vio je Dejv Bron ko ni je, gra do -
na ~el nik Kal ga ri ja.
On do da je da gra |a ni `i ve u uvje -
re nju da su vlas ti i po li ci ja in for mi -
sa ni o ova kvim slu ~a je vi ma.
I po li ci ja se na {la u nez go dnoj si -
tu aci ji, a D`on Doks, pred sje dnik
Po li cij skog udru `e nja Kal ga ri ja, o
sve mu to me ka `e:
"Ako je ne ka oso ba pro gla {e na
kri vom za dvos tru ko ubis tvo, za tim
po bje gla iz za tvo ra i ile gal no u{la u
Ka na du, on da se ona mo ra sma tra ti
pri je tnjom po bez bje dnost gra |a na."
D.Ra.
Dvos tru ki ubi ca
pu {ten na slo bo du
La `na do ja va za
dis ko te ku "Skaj"
TRE BI NJE - Po li cij skoj sta ni ci Tre bi nje je pre ksi no}, po la ~a sa
iza po no }i, do jav lje no da je u dis ko te ci "Skaj" u ovom gra du pos -
tav lje na bom ba.
Pre ma in for ma ci ja ma iz Cen tra ja vne bez bje dnos ti Tre bi nje, u pi ta nju
je bi la la `na uzbu na, ko ja je te le fo nom do jav lje na ano ni mno.
Po li ci ja je odmah po do ja vi obe zbi je di la li ce mjes ta, na ko je su sti gli i
va tro gas ci i sa ni tet sko vo zi lo. Kon tra di ver zi oni pre gled, ko ji su oba vi li
pri pa dni ci tre binj skog Cen tra, ut vrdio je da se ra di o la `noj do ja vi.
V.D.
ORA [JE - Na di oni ci ma gis -
tral ne ces te Tu zla - Ora {je, na do -
mak na se lju Du si ne, pre ksi no} je
iz vr{e no drum sko ra zboj ni{ tvo
nad hrvat skim dr`av lja ni nom
Iva nom Mar ti }em (56), re ~e no
je ju ~er u MUP-u Po sav ske `u -
pa ni je.
"On se vo zio sku pa sa svo jim po -
zna ni kom Ivom Ma tu zo vi }em (60)
u mer ce de su. Na vo dno su im ra -
zboj ni ci s audi jem ta mne bo je pre -
sje kli put, ta ko da je vo za~
Ma tu zo vi} sa svo jim auto mo bi lom
mo rao sta ti. Ta da su vo zi lu pri {la
tro ji ca na oru `a nih mla di }a i pod
pri je tnjom oru `ja od Mar ti }a ote li
oko 4.500 eura, dva di ja man tna
prste na, sku po cje ni ro leks sat vri je -
dan oko 20.000 ma ra ka i oso bna
do ku men ta. Na {i su is tra `i te lji s
o{te }e nim hrvat skim dr`av lja ni nom
oba vi li oba vi je sni raz go vor, a vi {e
po tan kos ti, bar za sa da, ne mo `e mo
izni je ti u ja vnost", ka za li su iz
MUP-a.
Ra zboj ni ci su sa pli je nom po bje -
gli u prav cu Lon ~a ra u Re pu bli ci
Srpskoj.
N.Tr.
Ote li i dva
di ja man tska prste na
Al bi na SOR GU^
SA RA JE VO - Pos tup ci pro tiv ma lo lje tnih oso ba
zbog la `nog pri jav lji va nja o pos tav lje nim bom ba ma
u {ko la ma naj ~e{ }e se obus tav lja ju.
Sta ri jim po ~i ni oci ma izri ~u se uslo vne osu de
ovih kri vi ~nih dje la ko ja se sko ro sva ko dne vno de {a -
va ju.
Edi na Pi ri ja, por tpa rol Kan to nal nog tu `i la{ tva u
Sa ra je vu, ka `e da se la `no pri jav lji va nje o pos tav lje noj
bom bi u za ko nu ka ra kte ri {e kao ugro `a va nje si gur nos -
ti, za {ta je pre dvi |e na ka zna od {est mje se ci do pet
go di na.
Ona obja{ nja va da tu `i oci odlu ke o
obus ta vi pos tup ka pre ma ma lo lje tni ci ma do no se po
na ~e lu opor tu ni te ta, jer se ra di o oso ba ma ko je su prvi
J. [A RAC
TU ZLA - Kan to nal ni tu `i lac Ke nan Ba li} pre -
dlo `io je odre |i va nje je dno mje se ~nog pri tvo ra
Emi ru D`i ni }u (37) i Edi nu ^e ha ji }u (36), pri pa -
dni ci ma Or ga ni za ci je de mo bi li sa nih bo ra ca (ODB)
Tu zla, te El da ru Sal ki }u (21), zbog otmi ce Ja smi na
S. (22) iz Tu zle.
Njih su mnji ~e da su na okru tan na ~in {est da na
dr`a li za to ~e nog u pros to ri ja ma ODB-a Tu zla.
Uha p{e ni su u pe tak po sli je po dne, a u otmi cu
je umi je {an jo{ je dan mla di}, ~i ji iden ti tet u MUP-u TK
ni su htje li ot kri ti jer je za njim ra spi sa na po tra ga.
Iz po uz da nih izvo ra do zna je mo da je po vod otmi ci
i fi zi ~kom zlos tav lja nju Ja smi na S. bio {to je pri pa dni ci -
ma ODB-a odbio in sta li ra ti pro gram za za {ti tu od pri -
slu {ki va nja mo bi te la.
Ja smin S. je u pros to ri je ODB-a u stro gom
cen tru Tu zle, kod Ka pi je, 9. ma ja do {ao ka ko bi in sta -
li rao pro gra me i umre `io kom pju te re ko je su D`i ni} i
ko le ge dan ra ni je ku pi li. Na kon {to je za vr{io taj po sao
D`i ni} je od nje ga tra `io da s In ter ne ta ski ne pro gram
za one mo gu }a va nje pri slu {ki va nja te le fo na. Za uz vrat
mu je po nu dio do `i vo tnu fi zi ~ku za {ti tu. Me |u tim, na -
kon {to mu je re kao da je na te le fon ne mo gu }e in sta li -
ra ti ta kav pro gram, Ja smi na S. su ve za li li si ca ma i {est
sa ti ga fi zi ~ki mu ~i li.
U is ka zu ko ji je Ja smin S. dao po li ci ji, na kon
{to je pu {ten iz za to ~e ni{ tva, na veo je da su ga tu kli ru -
ka ma i no ga ma, drve nom dr{kom me tle, ko su mu pa li li
upa lja ~em. Osim to ga, heft ma {i nom su mu pro bi ja li
ko `u na ru ka ma, te no `ne pal ~e ve. To kom mu ~e nja je,
tvrdi Ja smin S., u vi {e na vra ta gu bio svi jest.
Po tom je na veo da su ga na kon pet da na pro ve de -
nih u pros to ri ja ma ODB-a Tu zla odve zli u pri grad sko
na se lje Gor nja Tu zla, gdje je pro veo je dan dan, a na kon
to ga su ga pus ti li. No, pri je ne go {to }e ga oslo bo di ti za -
pri je ti li su mu da slu ~aj ne smi je pri ja vi ti po li ci ji.
Me |u tim, Ja smin S. se u pra tnji svog oca naj pri je
obra tio tu zlan skom ure du SI PA, po tom Kan to nal nom
tu `i la{ tvu Tu zla, ko je je iz da lo na re dbu za pre tres i ha -
p{e nje osu mnji ~e nih. Po li ci ja je pre tre som pros to ri ja
ODB-a Tu zla pro na {la tra go ve ko ji pot vr|u ju na vo de
Ja smi na S. o zlos tav lja nju i za to ~e ni{ tvu. Od D`i ni }a je
odu zet ga sni pi {tolj, a od ^e ha ji }a re vol ver ma gnum.
Pre dlo `en pri tvor za pri pa dni ke ODB-a Tu zla
zbog otmi ce Ja smi na S.
Heft ma {i nom mu
pro bi ja li pal ~e ve
ZE NI CA - Op tu `ni ca pro tiv Si fe -
ta D`i ni }a (54) iz Za vi do vi }a za ubis -
tvo su gra |a ni na Emi ra Ka la bi }a (33)
pot vr|e na je u Kan to nal nom su du u
Ze ni ci.
D`i ni }a op tu `ni ca te re ti da je 8.
mar ta hi ci ma iz pi {to lja ubio Ka la bi }a.
Po me nu te ve ~e ri D`i ni} je do {ao
na vra ta Azre Ka raj bi}, s ko jom je pri je
`i vio u van bra ~noj za je dni ci.
@e na ni je `e lje la otvo ri ti vra ta a
na njen po ziv ubrzo se pred zgra dom
po ja vio Ka la bi}, s ko jim je bi la u ve zi.
Do {lo je do na gu ra va nja, a D`i ni} je u
je dnom tre nut ku iza po ja sa izva dio be -
re tu i ispa lio ne ko li ko hi ta ca od ko jih je
je dan Ka la bi }a po go dio u gla vu. Mla -
di} je stra dao na li cu mjes ta.
Ubi ca je po tom kre nuo na vra ta
biv {e par tne ri ce, te je ispa lio jo{ je da n
hi tac, ko ji je pro bio vra ta, ali je zrno
za vr{i lo u po du, te su Azra i nje na dje -
ca os ta li ne po vri je |e ni.
D`i ni }a je po li ci ja li {i la slo bo de, a
tre nu tno se na la zi u pri tvor skoj je di ni ci
KPZ-a u Ze ni ci.
Izja{ nje nje o op tu `ni ci za ka za no je
za kraj ma ja. (Ze da)
Sifet D`i ni} op tu `en za
ubis tvo Emira Ka la bi }a
Su mnji ~e ih da su ga na okru tan
na ~in {est da na dr`a li za to ~e nog
Tu `i oci
ugla vnom
odus ta ju od
pri pre mnog
pos tup ka za
ma lo lje tni ke,
jer sma tra ju
da ne }e
po no vi ti to
kri vi ~no
dje lo, ka `e
Edi na Pi ri ja
D`i ni } se
tre nu tno
na la zi u
pri tvor skoj
je di ni ci
KPZ-a
u Ze ni ci
[ko le i po slo vni obje kti na
Obus tava
Iz zgrade Fonda PIO u Palama
nedavno evakuisani ljudi zbog la`ne dojave
F
O
T
O

S
.

P
I
N
J
A
G
I
]
18. 5. 2009. qpofekfmkbl 13 Hronika
Fe de ral na upra va po li ci je Fe de ral nog mi nis tar stva unu tra{ njih po slo -
va/Fe de ral nog mi nis tar stva unu tar njih po slo va vr{i pri jem 13 (tri na est)
ka de ta u po~e tnom ~inu mla|eg in spe kto ra kao dru gi ni vo pris tu pa nja za
kan di da te sa VII ste pe nom {kol ske spre me i to:
- 4 (~eti ri) di plo mi ra na kri mi na lis ta;
- 3 (tri) di plo mi ra na pra vni ka;
- 2 (dva) di plo mi ra na eko no mis ta;
- 3 (tri) di plo mi ra na in`inje ra elek tro te hni ke, i to:
2 (dva) smjer ra~unar stvo i in for ma ti ka i
1 (je dan) smjer auto ma ti ka-elek tro ni ka;
- 1 (je dan) sa dru gim fa kul te tom dru{ tve nog smje ra.
Kan di da ti ko ji se pri jav lju ju na ja vni kon kurs za po pu nu upra`nje nih ra dnih
mjes ta mo ra ju ispu nja va ti op}e i po se bne uvje te.
Op}i uvje ti za kan di da te:
a) dr`av ljan stvo Bo sne i Her ce go vi ne;
b) `ivo tna dob izme|u 18 i 35 go di na,
c) VII ste pen {kol ske spre me;
d) lje kar sko uvje re nje ne sta ri je od tri mje se ca kao do kaz o fi zi~koj i psi hi~koj
spo so bnos ti za rad;
e) da kan di dat ni je otpu {ten iz in sti tu ci je dr`a vne upra ve ili iz voj ne slu`be u
Bo sni i Her ce go vi ni kao re zul tat dis ci plin ske san kci je;
f) da pro tiv kan di da ta ni je po kre nut kri vi~ni pos tu pak i da ni je izre~ena pra vo -
sna`na ka zna za tvo ra za kri vi~no dje lo, osim za kri vi~na dje la pro tiv bez bje -
dnos ti sao bra}aja u skla du s kri vi~nim za ko no dav stvom;
g) da kan di dat ni je op tu`en od stra ne Me|una ro dnog kri vi~nog tri bu na la za
biv {u Ju go sla vi ju i da se ni je odbio pri ja vi ti pred Tri bu na lom.
Po se bni uvje ti za kan di da te:
a) da ima za vr{en fa kul tet i smjer tra`en ovim kon kur som,
b) da ima po lo`en vo za~ki ispit "B" ka te go ri je.
Uz pri ja vu na kon kurs kan di da ti su du`ni dos ta vi ti slje de}u do ku men ta ci ju:
- uvje re nje o dr`av ljan stvu, ne sta ri je od tri mje se ca (ori gi nal ili ovje re na fo to ko pi ja),
- izvod iz ma ti~ne knji ge ro|enih, ne sta ri ji od tri mje se ca
(ori gi nal ili ovje re na fo to ko pi ja),
- di plo ma o za vr{e noj {kol skoj spre mi (ori gi nal ili ovje re na fo to ko pi ja di plo me),
- lje kar sko uvje re nje (ne sta ri je od tri mje se ca),
- izja va kan di da ta ovje re na u op}ini ili su du, pot vrda ili uvje re nje po slod vca-
dr`a vnog or ga na ili in sti tu ci je da kan di dat ni je otpu {ten iz or ga na dr`a vne
slu`be kao re zul tat dis ci plin ske san kci je na bi lo ko jem ni vou vlas ti Bo sne i
Her ce go vi ne ili voj ne slu`be,
- uvje re nje o ne vo|enju kri vi~no ga pos tup ka iz da no od na dle`nog su da
(ne sta ri je od tri mje se ca),
- izja va kan di da ta ovje re na u op}ini ili su du ko jom kan di dat pot vr|uje da ni je
op tu`en od Me|una ro dnog kri vi~nog tri bu na la za biv {u Ju go sla vi ju i da se
ni je odbio po ja vi ti pred Tri bu na lom,
- ovje re na fo to ko pi ja vo za~ke do zvo le "B" ka te go ri je,
- ovje re na fo to ko pi ja CIPS-ove li~ne kar te,
- ovje re na fo to ko pi ja pri ja ve pre bi va li {ta CIPS-a,
- za kan di da te ko ji ma je odbi je na cer ti fi ka ci ja u skla du s ~la nom 133 Za ko na o
po li cij skim slu`be ni ci ma ("Slu`be ne no vi ne Fe de ra ci je BiH", broj 27/05. i
70/08), du`ni su i po red na ve de ne do ku men ta ci je dos ta vi ti i slje de}u do ku -
men ta ci ju:
- ovje re nu pi sanu izja vu kan di da ta u op}ini ili na su du ko jom do ka zu je da mu
ni je odbi je na cer ti fi ka ci ja i da mu ni je do zvo lje no pri vre me no ovla {te nje od
UN/IP TF-a;
- pri mje rak re le van to nog do ku men ta UN/IP TF-a ko jim se pot vr|uje odbi ja nje
cer ti fi ka ci je;
- za kan di da te ko ji ma je do zvo lje na cer ti fi ka ci ja ne po dli je`u op}im uvje ti ma
iz ta~ke b).
Po pu nje ne pri ja ve na kon kurs s po tre bnom do ku men ta ci jom (ori gi na le ili ovje -
re ne fo to ko pi je do ku me na ta) kan di da ti mo gu pre da va ti li~no na pi sar ni ci Fe de -
ral ne upra ve po li ci je Fe de ral nog mi nis tar stva unu tra{ njih po slo va/Fe de ral nog
mi nis tar stva unu tar njih po slo va, Uli ca Me hme da Spa he broj 7, 71000 Sa ra je vo,
sva kim ra dnim da nom od 8 do 16 sa ti, kao i pre po ru~enom po {tom na adre su:
Fe de ral na upra va po li ci je, Fe de ral no mi nis tar stvo unu tra{ njih po slo va/Fe -
de ral no mi nis tar stvo unu tar njih po slo va, Uli ca Me hme da Spa he broj 7,
71000 Sa ra je vo, uz oba ve znu na zna ku "Ko mi si ja za pro vo|enje ja vnog
kon kur sa za pri jem ka de ta za po ha|anje osno vne po li ci jes ke obu ke u
po~e tnom ~inu mla|eg in spe kto ra za po tre be Fe de ral ne upra ve po li ci je Fe -
de ral nog mi nis tar stva unu tra{ njih po slo va - Fe de ral nog mi nis tar stva unu -
tar njih po slo va”
Pri ja ve dos tav lje ne na dru gi na~in i pri ja ve ko je su ne bla go vre me ne, ne po tpu ne
i ne ure dne pri ja ve ne}e se uze ti u ra zma tra nje.
Sa mo kan di da ti ko ji ispu nja va ju op}e i po se bne uvje te i ko ji su pri lo`ili svu
po tre bnu do ku men ta ci ju ima ju pra vo pris tu pa tes ti ra nju ko je uklju~uje test
op}eg zna nja (uklju~uje i pi sme ni rad), test tje le sne spo so bnos ti, li je~ni~ki pre -
gled, psi ho lo {ki pre gled (uklju~uju}i test i raz go vor) i dru gi test ko ji po li cij ski
or gan sma tra po tre bnim ili oprav da nim.
Oba vje {te nje o da tu mu, vre me nu i mjes tu tes ti ra nja na ve de nih kan di da ta vr{it
}e se is klju~ivo na ogla snoj plo~i Fe de ral ne upra ve po li ci je Fe de ral nog mi nis -
tar stva unu tra{ njih po slo va/Fe de ral nog mi nis tar stva unu tar njih po slo va, na veb
stra ni ci www.fup.gov.ba. In for ma ci je kan di da ti mo gu do bi ti na te le fon broj
033/280-020 lok. 3421.
Kan di dat ko ji ne pro|e je dan od tes to va is kju~uje se iz dalj eg pro ce sa oda bi ra.
Fe de ral na upra va po li ci je Fe de ral nog mi nis tar stva unu tra{ njih po slo va, na svo -
joj ogla snoj plo~i u sje di {tu i na veb stra ni ci www.fup.gov.ba obja vit }e lis tu sa
re zul ta ti ma pos ti gnu tim na sva kom tes tu, kao i ko na~ne re zul ta te svih kan di da -
ta ko ji su pris tu pi li tes to vi ma, naj ka sni je u ro ku od 30 da na od da na po slje -
dnjeg tes ti ra nja.
Na bo do vnoj lis ti se na vo de i kan did ti ko ji su us pje {no za vr{i li tes ti ra nje i kan -
di da ti ko ji su pre dlo`eni za za po{ lja va nje.
Kan di dat ko ji je pris tu pio tes ti ra nju ima ne ome tan pris tup re zul ta ti ma svo jih tes to va.
U ro ku od 8 (osam) da na od da na objav lji va nja lis te sva ki kan di dat mo`e izja -
vi ti `al bu Po li cij skom odbo ru za po li cij ske slu`be ni ke Fe de ra ci je Bo sne i Her -
ce go vi ne. Ko mi si ja za izbor na ogla snoj plo~i Fe de ral ne upra ve po li ci je
Fe de ral nog mi nis tar stva unu tra{ njih po slo va u sje di {tu, kao i na veb stra ni ci
www.fup.gov.ba obja vit }e ko na~nu lis tu kan di da ta pre dlo`enih za za po{ lja va nje.
Kon kurs os ta je otvo ren 30 (tri de set) da na od da na objav lji va nja ja vnog kon kur -
sa u dne vnoj {tam pi.
Oda bir za pri jem kan di da ta za ~in mla|eg in spe kto ra u Fe de ral noj upra vi po li -
ci je Fe de ral nog mi nis tar stva unu tra{ njih po slo va vr{it }e se u skla du sa Za ko -
nom o po li cij skim slu`be ni ci ma Fe de ra ci je Bo sne i Her ce go vi ne i Pra vil ni kom
o na~inu i ra spo re du tes ti ra nja kan di da ta i sis te mu bo do va nja u pro ce su oda bi ra
po li cij skih slu`be ni ka Fe de ral ne upra ve po li ci je Fe de ral nog mi nis tar stva unu -
tra{njih po slo va.
Pri li kom oda bi ra kan di da ta ru ko vo di lac Fe de ral ne upra ve po li ci je }e se po se -
bno ru ko vo di ti odre dba ma ~la na 4 Za ko na o po li cij skim slu`be ni ci ma Fe de ra -
ci je Bo sne i Her ce go vi ne ko jim je re gu li sa no da stru ktu ra po li cij skih
slu`be ni ka u po li cij skom or ga nu odra`ava na ci onal nu stru ktu ru sta no vni{ tva iz
1991. go di ne.
Oda bra ni kan di da ti po ha|aju osno vnu obu ku kao ka de ti na Po li cij skoj aka de -
mi ji Fe de ral nog mi nis tar stva unu tra{ njih po slo va - Fe de ral nog mi nis tar stva
unu tar njih po slo va Sa ra je vo u tra ja nju od 6 ({est) mje se ci od ~ega su 4 (~eti ri)
mje se ca te orij ske obu ke i 2 (dva) mje se ca pra kti~ne nas ta ve.
Po za vr{et ku osno vne obu ke ka de ti pre uzi ma ju du`nost po li cij skih slu`be ni ka i
na la ze se na pro bnom ra du u tra ja nju od 12 (dva na est) mje se ci.
Kan di da ti ma ko ji ne bu du iza bra ni do ku men ta ci ja se ne}e vra}ati, osim na li~ni
zah tjev kan di da ta.
KO MI SI JA ZA IZBOR
Na osno vu ~la na 49 Za ko na o po li cij skim slu`be ni ci ma Fe de ra ci je Bo sne i Her ce go vi ne ("Slu`be ne no vi ne Fe der ci je BiH", broj 27/05. i 70/08) i Odlu ke di re kto ra Fe de ral ne upra ve po li ci je Fe de ral nog mi nis tar stva unu tra{ njih po slo va - Fe de ral -
nog mi nis tar stva unu tar njih po slo va, broj 09-34-2-148/09. od 02.04.2009. go di ne Ko mi si ja za pro vo|enje ja vnog kon kur sa za pri jem ka de ta za po ha|anje osno vne po li ci jes ke obu ke u po~e tnom ~inu mla|eg in spe kto ra za po tre be Fe de -
ral ne upra ve po li ci je Fe de ral nog mi nis tar stva unu tra{ njih po slo va - Fe de ral nog mi nis tar stva unu tar njih po slo va o b j a v l j u j e
JA VNI KON KURS
za upo{ lja va nje i pri jem ka de ta u po~e tnom ~inu mla|eg in spe kto ra kao dru gi ni vo pris tu pa u Fe de ral noj upra vi po li ci je Fe de ral nog mi nis tar stva unu tra{ njih po slo va/
Fe de ral nog mi nis tar stva unu tar njih po slo va
put po ~i ni le kri vi ~no dje lo ili je ri je~ o dje ci do 14
go di na, ko ja su kri vi ~no ne od go vor na.
"Tu `i oci ugla vnom odus ta ju od pri pre mnog pos -
tup ka za ma lo lje tni ke, jer sma tra ju da vi {e ne }e po no vi -
ti to kri vi ~no dje lo, ali je te {ko i do ka za ti po ~i nje nje tih
kri vi ~nih dje la, jer po zi vi ugla vnom sti `u sa go vor ni ca
ili ko ris te SIM kar ti ce ko je ka sni je ba ce", obja sni la je
Pi ri ja.
Pro {le go di ne u Kan to nal nom tu `i la{ tvu u
Sa ra je vu obus tav lje ni su pos tup ci pro tiv tri ma lo lje tni -
ka, a na uslo vne ka zne u ovom kan to nu osu |e ni su
Amel ]a to vi} i Emir Ja {a re vi} zbog la `ne do ja ve o
pos tav lje noj bom bi u Pe toj gi mna zi ji.
Kan to nal no tu `i la{ tvo u Sa ra je vu po di glo je op tu -
`ni cu i pro tiv Ab du la ha Ka pi d`i }a zbog la `nog pri jav -
lji va nja o bom bi u te le vi zi ji Ha jat.
"Ka pi d`i} je pri znao kriv nju za la `nu
do ja vu u 'Ha ja tu', a 26. ma ja sud }e ra zma tra ti spo ra -
zum ko ji je pos ti gao s Tu `i la{ tvom", re kli su u Op}in -
skom su du u Sa ra je vu.
MUP Kan to na Sa ra je vo od po ~et ka go di ne evi den -
ti rao je de vet la `nih do ja va, a u pro {loj go di ni 28.
"MUP KS je ovoj go di ni za pri mio de vet pri ja va da
su {kol ske us ta no ve i pre du ze }a za pri mi li ano ni mne
do ja ve o ek splo zi vnoj na pra vi. Ra svi je tlje na su tri slu -
~a ja i ra di lo se o ma lo lje tnim oso bama odno sno u~e ni -
ci ma", ka zao je Ir fan Ne fi}, por tpa rol MUP-a KS.
Osam la `nih do ja va odno si lo se na {ko le, a je dna
na Asfal tnu ba zu Mi so ~a u Ili ja{u kod Sa ra je va.
Se fir Ba ru ~i ja, por tpa rol MUP-a Sre dnjo bo san skog
kan to na, is ti ~e da je na po dru ~ju ovog kan to na pro blem
la `nog pri jav lji va nja o bom ba ma izu ze tno zas tu pljen i
ape lu je na gra |a ne da to ne ra de.
"Na po dru ~ju SBK ove go di ne evi den ti -
ra no je 12 la `nih do ja va, ali su bi la i dva slu ~a ja ka da je
bom ba pro na |e na. Bom ba bez upa lja ~a pro na |e na je
to ale tu Sre dnje eko nom ske {ko le, a u Po li cij skoj sta ni ci
u Tra vni ku pro na |e na je bom ba sa upa lja ~em", ka zao je
Ba ru ~i ja.
I na po dru ~ju Is to ~nog Sa ra je va ~es te su la `ne do -
ja ve o pos tav lje nim ek splo zi vnim na pra va ma. Od po -
~et ka go di ne za bi lje `e no ih je de set.
"Pet la `nih do ja va bi lo je u Tr`nom cen tru 'Tom',
dvi je u dis ko te ci 'Ro deo', te po je dna u pi ce ri ji 'Kan co -
na', pro da vni ci bi je le te hni ke 'Ale ksan dri ja' i zgra di
'Elek tro dis tri bu ci je'", ka za la je Dan ka Te {i}, por tpa rol
Cen tra ja vne bez bje dnos ti Is to ~no Sa ra je vo.
Mla di}
ne `e li da
ot kri je ka ko
je ra njen
SA RA JE VO - Dva de se t~e -
tve ro go di{ nji Al mir Bu blin
ra njen je u Sa ra je vu, ali po li -
ci ji ni je `e lio ot kri ti na ~in na
ko ji je po vri je |en, ni ti ko je
na nje ga pu cao.
Bu blin je u pra tnji pri ja te lja
De ni sa S. u ne dje lju oko pet
sa ti uju tru lje kar sku po mo}
tra `io u sa ra jev skoj bol ni ci
"Ko {e vo".
"Oni su ima li je dnu pri ~u,
za ko ju su po li caj ci ut vrdi li da
je la `na. Po ku {a va ju za ta {ka ti
ovaj slu ~aj. Po li ci ja ra di na ut -
vr|i va nju ~ inje ni ca, ali pri je
ne go {to se za vr{i ope ra ci ja i
pri je ne go {to ra nje nog de ta -
ljno ne ispi ta mo, ne }e mo
ima ti vi {e in for ma ci ja. Sa da
zna mo sa mo da je po go |en u
ko lje no iz va tre nog oru `ja",
ka zao je Ir fan Ne fi}, gla sno -
go vor nik MUP-a Kan to na Sa -
ra je vo.
Bu blin je za do bio pros trel nu
ra nu ko lje na i ju ~er je ope ri -
san na Odje lje nju or to pe di je
Kli ni ~kog cen tra.
D.Mu.
Po || c| ja sva k| put mo ra |za c| na || ce mjes ta za sva -
ku pr| ja vu o pos tav |je noj ek sp|oz |vnoj na pra v|.
Ü sv|m s|u •a je v| ma po || c| ja obez bje du je || ce mjes ta. |z -
vrs| eva ku ac| ju |ju d|. te KDZ pre q|ed. Ove pro vje re stvara ju
tro sko ve | po || c| j| | |n stu c| ja ma u ko j| ma je pr| jav |je no da se
na |a z| bom ba. Po || c| ja za ove pro vje re an qa zu je ve c| broj
po || ca ja ca. ko j| b| vr| je me ko je ut ro se na pro vje re |a zn|h do -
ja va. mo q|| |s ko r|s t| t| za ras vje t|ja va nje dru q|h kr| v| •n|h dje -
|a. ka zao je Se í|r Ba ru •| ja |z MÜP-a Sre dnjo bo san skoq
kan to na.
Os|m te hn| •ke opre me. u ov|m s|u •a je v| ma ne r| jet ko se
ko r|s te | ps| tra qa •|.
Po li ci ja ne po tre bno tro {i vri je me
Ano ni mni
po zi vi
sti `u sa
go vor ni ca
ili SIM
kar ti ca
me ti la `nih do ja va o pos tav lje nim ek splo zi vnim na pra va ma
pos tup ka ili uslo vna
ka zna za"bom ba {e"
14 qpofekfmkbl!18 . 5. 2009.
Srbi ja ni je
spre mna za
gej pa ra du
BEO GRAD - Ve }i na gra |a -
na, vi {e od 82 od sto, sma tra
da Srbi ja ni je spre mna za gej
pa ra du, po ka za li su re zul ta ti
naj no vi je an ke te.
Od uku pno 438 ispi ta ni ka,
na pi ta nje da li je Srbi ja spre -
mna za gej pa ra du, njih 360
(82,19 od sto) od go vo ri lo je
ne ga ti vno, dok je po zi ti van
stav ima lo njih 65 (14,85 od -
sto). Bez sta va je bi lo sve ga
2,96 od sto an ke ti ra nih, odno -
sno njih 13. (Agen ci je)
"No va era"
u odno si ma
sa SAD
BEO GRAD - Mi nis tar za
di ja spo ru Srbi je Sr|an Sre -
}ko vi} izja vio je da je po sje ta
pot pred sje dni ka SAD D`o ze fa
Baj de na ide al na pri li ka za
otva ra nje no ve ere u odno si -
ma Srbi je i SAD.
"Cilj je da bu de mo eko nom -
ski i po li ti ~ki li der u re gi onu,
za {ta je ne op ho dna po dr{ka
ame ri ~ke admi nis tra ci je", re -
kao je on. Na veo je da je "za -
to iz gra dnja par tner skih
odno sa s naj mo }ni jom si lom
da na{ nji ce na ci onal ni i dr`a -
vni in te res". (B92)
Region
BEO GRAD - Dr`a vni se kre tar
Mi nis tar stva za Ko so vo i Me to hi ju
Oli ver Iva no vi} re kao je ju ~e, po -
vo dom po zi va Srbi ma da se vra te
u po li ci ju Ko so va, da vlas ti u Beo -
gra du in sis ti ra ju da se Srbi ma
omo gu }i da bu du u po se bnom ko -
man dnom lan cu po li ci je.
Iva no vi} je ka zao da je to ve oma
va `no zbog to ga {to ta da "ne bi bi li
sas ta vni deo in sti tu ci ja ko je su pro -
gla si le ne za vi snost".
Pre ma nje go vim ri je ~i ma, bez bje -
dnost u izo lo va nim srpskim sre di na -
ma na Ko so vu u ve li koj mje ri za vi si
od to ga da li }e bi ti Srba u ko sov skoj
po li ci ji.
"Ve oma je ja sno da be zbe dnost u
izo lo va nim sre di na ma za vi si u ve li -
koj me ri i od to ga ho }e li Srba bi ti u
ko sov skoj po li ci ji. Ali, taj po vra tak
ne sme da se do go di ha oti ~no ni
spon ta no", re kao je Iva no vi}.
Pre ma nje go vim ri je ~i ma, va `no je
da EULEKS omo gu }i da even tu al na
in te gra ci ja Srba u po li ci ju Ko so va ne
po dra zu mi je va in te gra ci ju u in sti tu -
ci je ne za vi snog Ko so va. Po li caj ci ma
srpske na ci onal nos ti dat je rok do 15.
ma ja da se vra te na po sao i ta ko nas -
ta ve da pri ma ju pla tu. Po li caj ci sr-
pske na ci onal nos ti na Ko so vu, ko ji
od pro gla {e nja ne za vi snos ti 17. fe -
bru ara pro {le go di ne ne do la ze na
po sao, od pet ka ne }e do bi ja ti pla te
jer im je odre |e na ne pla }e na su spen -
zi ja. Oko 300 po li ca ja ca Srba do sad
je, i po red su spen zi je, pri ma lo pla te.
Po li ci ja Ko so va da la im je rok da se
u slu `bu vra te do 30. ju na i sa op {ti la
da }e u su pro tnom bi ti otpu {te ni, a u
po li ci ju pri mlje ni no vi po li caj ce sr-
pske na ci onal nos ti. (Be ta)
O`e nio se
mi nis tar Bajs
ZA GPEB - Da m|r Bajs. 46-qo -
d|s nj| m| n|s tar tu r| zma Hrvat ske.
|zre kao je svo je su dbo no sno da
bje |o var skoj doktor|c| Sm| |ja n|
Su na r|. Da| ma t|n k| |z Sr| me kod
S| be n| ka.
M| n|s tar | doktor| ca b| || su v| se
qo d| na u ve z|. a vjen •a nje je
obav |je no u crkv| sve te Ka ta r| ne
u Za qre bu. (Aqen c| je)
Po se ban la nac
ko man do va nja
za Srbe
Po li caj ci ima ju rok
do 30. ju na da se vra te u
slu `bu
Ko mu ni zam je bio obor, ogra |en za pa {u
sta da. Ima za sva ku ov cu, sa mo da ne di ra
i ne ru {i ogra du. Sa da se ~i ni da je ceo
svet va{, ali ne ma te ula zni cu da bis te ga
obi {li.
Bra ni slav LE ^I], biv {i mi nis tar
kul tu re Srbi je
Policija
Srbija 92
Hrvatska 92,112
Crna Gora 92
Vatrogasci
Srbija 93
Hrvatska 93,112
Crna Gora 93
Hitna pomo}
Srbija 94
Hrvatska 94,112
Crna Gora 94
Pomo} na putu
Srbija 987
Hrvatska 987
Crna Gora 987
Telefonske
informacije
Srbija 988
Hrvatska 988
Crna Gora 988
Informator
NO VI SAD - Ko me sar za pro {i re nje EU Oli
Ren vr{i pri ti sak na pot pred sje dni ka Evrop ske ko -
mi si je za du `e nog za pra vo su |e @a ka Ba roa da pro -
ce du ra za vi znu li be ra li za ci ju sa Srbi jom bu de
po kre nu ta pri je odlas ka evrop ske admi nis tra ci je na
go di{ nje odmo re.
Po zi va ju }i se na vi so ko po zi ci oni ra nog ek sper ta EU
za vi znu li be ra li za ci ju za pa dnog Bal ka na, no vo sad ski
me di ji na vo de da su Ren i Ba ro u{li u klin~ u ve zi s
odre |i va njem ro ka za usva ja nje pri je dlo ga Evrop ske
ko mi si je za stav lja nje Srbi je na {en gen sku lis tu.
Is ti izvor na vo di da Ren `e li po sva ku ci je nu da po -
kre ne ovu pro ce du ru pri je go di{ njih odmo ra.
"Zbog to ga je Ren odlu ~io da kre ne u ja vni pri ti sak
na Ba roa, ali i po je di ne ~la ni ce EU, ko je su re zer vi sa ne
pre ma brzoj li be ra li za ci ji vi znog sao bra }a ja sa Srbi jom.
Ko me sar EU po tpu no je svjes tan ka kve bi po li ti ~ke po -
slje di ce mo glo da ima odla ga nje pro ce du re do las ka
Srbi je na po zi ti vu {en gen sku lis tu i to za sve dr`a ve za -
pa dnog Bal ka na", na veo je ek spert EU za vi znu li be ra li -
za ci ju. (Srna)
Ren i Ba ro u klin ~u
zbog {en gen ske lis te
Ren `e li Srbi ju na bi je loj lis ti
U@I CE - Sao bra }aj ni po li ca jac Ran ko \e ri} (24) za do bio je ra no ju ~e
u Po `e gi te {ke tje le sne po vre de, ka da je na nje ga na le tio vo za~ d`i pa,
ko jeg je ju ri la po li ci ja.
Vo za~ d`i pa to jo ta Bo gdan Ran ge lov (20) iz Ari lja na le tio je na sao bra }aj -
nog po li caj ca na du `nos ti i na nio mu te {ke tje le sne po vre de. Pret ho dno, pa -
tro la Sao bra }aj ne po li ci je na ma gis tal nom pu tu Po `e ga - U`i ce, oko 3:30
uju tro, uo~i la je da d`ip u ne pre gle dnoj kri vi ni pre ti ~e te re tno vo zi lo i po ku -
{a la da ga za us ta vi uz po mo} zvu ~ne i svje tlo sne si gna li za ci je.
Vo za~ ni je stao, ve} je okre nuo auto i u{ao u Po `e gu, gdje je u Uli ci Jug
Bo gda no voj uda rio i o{te tio par ki ra ni auto mo bil i po tom nas ta vio bi jeg ka
izla zu iz Po `e ge. Na arilj skoj na pla tnoj ram pi ga je sa ~e kla dru ga sao bra }aj -
na po li cij ska pa tro la ko ja se u me |u vre me nu uklju ~i la u po tje ru.
\e ri}, ko ji je sta jao uz me tal nu
ogra du, uz po mo} svje tlo sne si -
gna li za ci je po ku {ao je da za us ta vi
auto mo bil, ali vo za~ d`i pa ni je
stao, ve} ga je uda rio i po bje gao.
Ran ge lo vu, ko ji se sam ja vio po li -
ci ji oko 5:20, al ko tes tom je ut vr|e no da u krvi ima 1,17 pro mi la al ho ho la i
odre |e no po li cij sko za dr`a va nje do 48 sa ti.
Na po dru ~ju Po li cij ske upra ve U`i ce ra no ju ~e evi den ti ra na su jo{ dva na -
pa da na po li caj ce na du `nos ti, u ko ji ma ni je bi lo po vri je |e nih.
Di re ktor po li ci je Mi lo rad Ve ljo vi} izja vio je da po li ci ja vi {e ne }e to le ri sa ti
sve u~es ta li je na pa de na pri pa dni ke MUP-a i da }e pri mje nji va ti sve za kon -
ske mje re u nji ho voj za {ti ti.
"Tra `i }e mo od pra vo su dnih or ga na da se u tom de lu po o{ tri ka zne na po li -
ti ka u ci lju za {ti te pri pa dni ka MUP-a", ka zao je Ve ljo vi}. (B92)
Na pa di na po li caj ce
na du `nos ti
ZA GREB - Gra |a ni Hrvat ske bi ra li su ju ~e no vu
lo kal nu vlast. Na ovim izbo ri ma gra |a ni su prvi put
di rek tno bi ra li pred sje dni ka op {ti na, gra do na ~el ni ke i
`u pa ne.
Pre ma zva ni ~nim po da ci ma, do 16 ~a so va gla sa lo je
32,66 od sto, odno sno 1.172.280 bi ra ~a.
Po ocje ni ne vla di nog udru `e nja GONG, na ve }i ni bi -
ra ~kih mjes ta dan je pro ti cao u sno{ lji vom i de mo krat -
skom okru `e nju, ali po sma tra ~i su do jav lji va li i o uo~e nim
ne pra vil nos ti ma. Na ne kim bi ra ~kim mjes ti ma na po dru -
~ju Kis ta nje/Ko min pred sta vni ci stra na ka, odno sno ne za -
vi snih lis ta obja{ nja va li su bi ra ~i ma za ko ga da gla sa ju ili
su vo di li evi den ci ju o to me ko je gla sao.
U Vo di ca ma je je dan bi ra ~ki odbor do -
zvo lja vao gla sa nje bez li ~ne kar te, dok na je dnom mjes tu
ni je bi la osi gu ra na taj nost gla sa nja.
U Do njem Lap cu je dan te is ti bi ra~ je vi {e pu ta do la -
zio s ne ko li ko ra zli ~i tih bi ra ~a ka ko bi im, na vo dno, po -
mo gao gla sa ti.
Na bi ra ~kom mjes tu u No vom Za gre bu po sma tra ~i -
ma GONG-a, ko ji su za tra `i li da sa bi ra ~kog mjes ta bu du
uklo nje ni krst i sli ka Fra nje Tu |ma na, gru pa mu {ka ra ca je
Tu |man,
Vo za~ d`i pom
na le tio na po li caj ca
Ren i Ba ro
U Hrvat skoj
Prvi put gra |a ni
Hrvat ske ne po sre dno
bi ra li lo kal nu vlast
Vi {e od ~e ti ri mi li ona gla sa ~a
bi ra lo kal ne or ga ne vlas ti
F
O
T
O

N
N
18. 5. 2009. qpofekfmkbl 15 Region
Ku }e gra de
po lu dra gim
ka me njem
ME DvE ÐA - Ü oko || n| Tu |a -
ra. a|| | na s| rem po dru •ju
ovoq s| ro ma snoq kra ja. na
Pe tro voj qo r| | Pa so va •| kod
Me dve de. mje sta n| po |u dra -
q|m ka me njem z| da ju ku ce |
oqra de.
P|je• je pr|je sve qa o opa |u
ko j| je. pre ma ocje na ma
stru• nja ka. naj kva || te tn| j| na
sv|je tu. (Aqen c| je)
Jo va no vi} opet
na ~e lu LDP-a
BEO GPAD - Na dru qoj re do -
vnoj sjedn|c| Skup st| ne L| be ra| -
no-de mo krat ske par t| je za
pred sje dn| ka stran ke po no vo je
|za bran Oe do m|r Jo va no v|c.
Za za mje n| ka pred sje dn| ka
|za bran je Ne nad M| ||c. dok ce
pot pred sje dn| c| b| t| Na ta sa M| -
c|c. Ju d| ta Po po v|c | Ne boj sa
Pan de |o v|c. Na sjedn|c| Skup st| -
ne je pred stav |jen | ma n| íest te
par t| je Do qo vor za bu du cnost -
Srb| ja da ra d|. (B92)
Sin di ka lac
pri je tio
no vi na ri ma
POD GO RI CA - Biv {i pred -
sje dnik Sin di ka ta Crne Go re i
aktu el ni pred sje dnik Skup {ti ne
te or ga ni za ci je Da ni lo Po po vi}
prije tio je no vi na ri ma pod go ri -
~kog dne vni ka "Vi jes ti" zbog
objav lji va nja tek sto va o is tra zi
po slo va nja Sin di ka ta i nje go ve
fir me, obja vio je taj list.
On je po zvao re da kci ju i za -
prije tio autor ki tek sta da }e do -
}i u re da kci ju lis ta i "sve po bi ti
zbog haj ke ko ju taj list mje se -
ci ma vo di pro tiv nje ga". "Ma
do }i }u vam ja ta mo, breee,
sve ima da vas po bi jem", pre -
no se "Vi jes ti" dio raz go vo ra
pred sje dni ka Skup {ti ne Sin di -
ka ta Crne Go re sa no vi nar -
kom. (Be ta)
Po ~i nje
re vi zi ja
bu d`e ta
za 2008.
BEO GRAD - Dr`a vna re vi -
zor ska in sti tu ci ja po ~i nje pro -
vje ru za vr{nog ra ~u na bu d`e ta
Srbi je za 2008, iako ovoj in sti -
tu ci ji jo{ ni su obe zbije |e ne ni
pros to ri je ni opre ma za rad.
Izvje{ taj dr`a vnog re vi zo ra
tre ba lo bi da bu de dos tav ljen
par la men tu na usva ja nje naj ka -
sni je do sep tem bra, i to }e po -
slije se dam go di na bi ti prvi
za vr{ni ra ~un o ko jem }e se
izja{ nja va ti Skup {ti na Srbi je.
Pred sje dnik Sa vje ta DRI Ra -
do slav Sre te no vi} je re kao da
}e 10 vrho vnih re vi zo ra ispi ti -
va ti fi nan sij ske izvje {ta je svih
bu d`et skih ko ri sni ka. (B92)
Obje sio se
ma tu rant
BJE LO VAR - Ma tu rant Tu -
ris ti ~ko-ugos ti telj ske i pre hram -
be ne {ko le u Bje lo va ru u ra nim
ju ~e ra{ njim sa ti ma pro na |en je
obje {en.
Tra ge di ja ko ja se do go di la u
pri grad skom Ra dni ~kom na se -
lju {o ki ra la je ci je li Bje lo var, a
po se bno sre dnjo {kol ske ko le ge
pre mi nu log 17-go di{ njeg D.^.,
tim vi {e {to je pro sla va za vr{et -
ka sre dnjo {kol skog obra zo va -
nja, po pu lar na "No ri ja da" u
Bje lo va ru, pro {la bez ve }ih za -
bi lje `e nih in ci de na ta.
Sli ~an slu ~aj do go dio se
2006. go di ne kad je sa mo ubi -
stvo po ~i ni la biv {a u~e ni ca
Me di cin ske {ko le u Bje lo va -
ru. (Agen ci je)
Vijesti
Ce ri}: U Srbi ji pos to ji sa mo je dna IZ
pri je ti la fi zi ~kim na si ljem. Uje dno su, na kon {to je krst
ski nut, vr{i li pri ti sak na pred sje dni ka Bi ra ~kog odbo ra da
ga vra ti na zid.
U Vrsi ma je po sma tra ~i cu GONG-a stric na ~el ni ce
op {ti ne izvu kao s bi ra li {ta i vi kao na nju jer je ne ko uklo -
nio pla kat HDZ-a, ko ji se na la zio na kom bi ju par ki ra nom
u bli zi ni bi ra ~kog mjes ta. U Do li ~ev Dra gi ni pred sje dnik
Bi ra ~kog odbo ra, ni nje gov za mje nik ni su bi li pri su tni na
bi ra ~kom mjes tu.
U Ba {koj Vo di do go dio se fi zi ~ki obra ~un na
bi ra li {tu, a in ter ve ni sa la je i po li ci ja. Na bi ra ~kom mjes tu u
Za me tu pred sje dnik Bi ra ~kog odbo ra po ku {ao je su ge ri sa -
ti po sma tra ~i ci da ode na ne ko dru go bi ra ~ko mjes to na
otva ra nje, a na je dnom bi ra ~kom mjes tu u Osi je ku ~lan
Bi ra ~kog odbo ra ver bal no je vri je |ao po sma tra ~i cu
GONG-a. Bi ra ~ki odbor u Gor njem Ke gin cu do bio je lis -
ti }e ne ko li ko da na pri je, a na je dnom bi ra ~kom mjes tu u
Sis ku bi ra ~i su zao kru `i va li gra fi tnim olov ka ma, a ne he -
mij skim.
Za bi lje `en je i je dan in ci dent - za dar ska po li ci ja sa op -
{ti la je da su u Ben kov cu o{te }e na dva auto bu sa sa beo -
grad skim, odno sno rum skim ta bli ca ma, ko ji su do ve zli
bi ra ~e iz Srbi je.
Ka ko jav lja ju agen ci je, u auto bu si ma ni je bi lo ni ko ga,
a po slje di ca na pa da su po lu pa ni pro zo ri i ma te ri jal na {te ta
od oko 1.100 evra.
Pred sje dnik Sa mos tal ne de mo krat ske srpske stran ke
Mi lo rad Pu po vac na vo di da je ri je~ o ma njem in ci den tu.
Na lo kal nim izbo ri ma u Hrvat skoj gla -
sa lo je oko 5.000 iz bje glih Srba, ko ji su na gla sa nje oti {li
or ga ni zo va no, {to je dva pu ta vi {e u odno su na pret ho dne
lo kal ne izbo re odr`a ne 2005. go di ne. Naj zna ~aj ni ja po li ti -
~ka sna ga Srba u Hrvat skoj, Sa mos tal na de mo krat ska sr-
Do 16 ~a so va
gla sa lo 32,66
od sto bi ra ~a
pska stran ka, ko ja sad ima tri po sla ni ka u Sa bo ru, o~e ku je
da }e osvo ji ti ap so lu tnu vlast u naj ma nje 22 op {ti ne, a da
}e u~es tvo va ti u vlas ti u jo{ naj ma nje 30 op {ti na i gra do -
va, ugla vnom u po vra tni ~kim po dru ~ji ma i u is to ~noj
Sla vo ni ji.
Ina ~e, s ob zi rom na to da gra |a ni ovo ga pu ta di rek -
tno gla sa ju za pred sje dni ke op {ti na, gra do na ~el ni ke, `u -
pa ne i nji ho ve za mje ni ke, uko li ko ni je dan kan di dat ne
do bi je ve }i nu gla so va u prvom kru gu izbo ra, za dvi je ne -
dje lje bi }e odr`an dru gi krug izbo ra, u ko ji idu dva kan di -
da ta sa naj vi {e osvo je nih gla so va.
Gla sa ~ka mjes ta bi la su otvo re na do 19
~a so va, a prvi ne zva ni ~ni re zul ta ti o~e ki va ni su ve} oko
21 ~as. Pro cje ne uo~i izbo ra po ka zi va le su da }e HDZ iz -
gu bi ti vlast u ve }im gra do vi ma Hrvat ske. (B92)
BEO GRAD - Re isu-l-ule ma Islam ske za je dni ce Bo sne i
Her ce go vi ne Mus ta fa Ce ri} po ru ~io je, uo~i da na{ nje po sje te
San d`a ku, da u Srbi ji ne ma su ko ba me |u mu sli ma ni ma, da
pos to ji sa mo je dna tra di ci onal na Islam ska za je dni ca i da
Bo{ nja ci ko ji tu `i ve tre ba da po {tu ju za ko ne dr`a ve Srbi je.
"Obi la zim San d`ak u okvi ru svo je re do vne akti vnos ti. Ri je~
je o ru tin skoj po sje ti, od ko je ne tre ba pra vi ti ni ka kav do ga |aj jer
to ni {ta ne }e pro mi je ni ti u do sa da {jim odno si ma No vog Pa za ra,
San d`a ka i Sa ra je va", re kao je Ce ri} pred po sje tu ko ja je izno va
po di gla ten zi je izme |u dvi je ri val ske mu sli man ske za je dni ce u
San d`a ku. Re is Ce ri}, ko ji }e obi }i sva ve }a mjes ta u toj oblas ti,
ka `e da ima ra zu mi je va nja za one ko ji se iz ne kog ra zlo ga ne sla -
`u s in sti tu ici onal nim i du ho vnim us troj stvom Islam ske za je dni -
ce, ali do da je da je to nji ho vo de mo krat sko pra vo, kao i da ta kve
gru pe lju di pos to je u svim dr`a va ma i sis te mi ma, pa i u BiH. On
ne is klju ~u je mo gu }nost da bi to kom nje go ve po sje te mo glo do }i
do in ci den tnih si tu aci ja s ob zi rom na to da, ka ko ka `e, pos to ji
gru pa lju di ko ja se pro ti vi pos to je }im odno si ma unu tar IZ.
Ipak, is ti ~e, on je op ti mis ta jer mu je po zna to da je ve -
}i na mu sli ma na u San d`a ku opre di je lje na za "do bre odno se s
BiH". Ce ri} je oci je nio da bi ti do bri odno si tre ba lo da bu du vrlo
va `ni za Srbi ju jer su ga ran ci ja sa ra dnje, mi ra i sta bil nos ti ne sa -
mo u San d`a ku i Srbi ji, ve} i u ~i ta vom re gi onu.
"Ako iko mo `e da bu de fa ktor te sta bil nos ti u re gi onu, po se -
bno San d`a ku, on da je to Sa ra je vo", tvrdi re is. "Mi, Bo{ nja ci iz
BiH, `e li mo da ka `e mo Bo{ nja ci ma u Srbi ji, po se bno u San d`a -
ku, da smo s nji ma i uz njih, da ni su os tav lje ni, da smo je dan na -
rod ko ji `i vi u dvi je dr`a ve, mi u Bo sni oni u Srbi ji. @e lim da im
ka `em da po {tu ju za ko ne dr`a ve Srbi je, da ra de ko li ko zna ju i
umi ju da svoj po lo `aj u Srbi ji ute me lje na prin ci pi ma ljud skih
pra va i de mo kra ti je i da u os tva ri va nju svo jih pra va bu du so li dar -
ni i je din stve ni", po ru ~io je Ce ri}.
Os vrnuv {i se na re or ga ni za ci ju Islam ske za je dni ce
na kon ra spa da ne ka da{ nje SFRJ, Ce ri} je re kao da se po dra zu mi -
je va lo da Bo{ nja ci u Srbi ji bu du sas ta vni dio BiH u smi slu etni -
~kog, na ci onal nog i vjer skog iden ti te ta. (Agen ci je)
krst i tu ~a
na bi ra li {ti ma
Ce ri}: Bo{ nja ci ko ji tu `i ve tre ba
da po {tu ju za ko ne dr`a ve Srbi je
Ni Ce ri} ne is klju ~u je mo gu }nost
su ko ba to kom po sje te
F
O
T
O

N
N
odr`a ni lo kal ni izbo ri
Prv| je od po || t| •a ra q|a sao lvo Sa na der
u osam sa t| na b| ra •kom mjes tu na Pa dn| -
•kom do |u u Za qre bu. za je dno sa su pru qom
M|r ja nom. M| |an Ban d|c q|a sao je u Nje qo se voj
u|| c|. a Jo s|p Kre qar u Ða •kom do mu u Trnjan -
skoj u|| c|. Zo ran M| |a no v|c q|a sao je u 10 sa t|
na B| je n| ku. Pred sje dn|k Stje pan Me s|c q|a sao
je u 12 sa t| u Kra j| skoj u|| c|. To kom ju tra na b| ra -
|| sta |za s|| su kan d| da t| | u dru q|m qra do v| ma.
Po li ti ~a ri oba vi li
gra |an sku du `nost
16 qpofekfmkbl!18. 5. 2009.
Ekonomija
OlJENA (KM) PPOMJENA DOBlTNlK/GÜBlTNlK SEDMlOE
11.00 43.28%
So da so-ho| d|nq Tu z|a 6.00 -33.33%
Ob ve zn| ce PS - |zm| re nje
ra tne ste te dru qa em| s| ja
OlJENA (KM) PPOMJENA DOBlTNlK/GÜBlTNlK SEDMlOE
25.00 50.44%
Fa br| ka du va na Ba nja |u ka 0.32 -20.00%
Kretanje cijene akcija
RiTE Gacko
Kretanje cijene akcija
"Telekoma Srpske" Banjaluka
Kretanje cijene dionica
"BH Telecoma" Sarajevo
Kretanje cijene dionica
"Bosnalijeka" Sarajevo
GP Put Sa ra je vo
Odbi jen
zah tjev
vla sni ka
DI "Sa na"
SAN SKI MOST - Agen ci ja za
pri va ti za ci ju USK odbi la je zah -
tjev tur ske kom pa ni je "Se ha In -
dus tri al Ja tir mi lar" iz Is tan bu la da
po ni {ti svo ju odlu ku o po kre ta nju
pos tup ka ras ki da ku po pro daj nog
ugo vo ra za ve }in ski ka pi tal u DI
"Sa na" iz San skog Mos ta.
Agen ci ja na vo di ka ko je u pro -
te klih dva de set mje se ci, od ka da
je po tpi san ku po pro daj ni ugo vor,
ima la dos ta ra zu mije va nja pre ma
tur skim kup ci ma, ali da to ni je re -
zul ti ra lo ispu nja va njem nji ho vih
oba ve za pre uze tih ugo vo rom.
Ku pac se oba ve zao da }e u prve
dvi je go di ne za po sli ti 108 ra dni -
ka, ali tu oba ve zu ni je ispu nio, a
ni je po kre nuo proi zvo dnju, ni ti je
izmi rio du go va nja za ra dni ke ko ji
su ste kli uslo ve za pen zi oni sa nje.
Z.^.
Zvani~na kotacija
Kotacija fondova
Slobodno tr`i{te
26/6/311:/
26/6/311:/
Slu`beno berzansko tr`i{te - lista B
Slu`beno berzansko tr`i{te - akcije IF-ova
Slobodno tr`i{te
Obveznice i ostale HOV
"Zep ter fond"
oja ~ao za
30 od sto
BA NJA LU KA - Na pro {lo se -
dmi ~nom trgo va nju na Ba nja lu -
~koj ber zi os tva ren je pro met od
1.771.796,01 KM, kroz 526 tran -
sa kci ja.
Na slu`be nom ber zan skom tr`i -
{tu B lis ta naj ve }i pro met os tva ren
je akci ja ma "Te le ko ma Srpske" u
vri je dnos ti od 841.776,86 KM.
Nji ho va ci je na po slje dnjeg da na
trgo va nja bi la je 1,17 KM, za
5,41 od sto vi {a u odno su na kraj
pret ho dne se dmi ce.
Na slo bo dnom ber zan skom tr`i -
{tu naj ve }i pro met os tva ren je
akci ja ma Ri TE Gac ko u vri je -
dnos ti od 29.276,20 KM. Akci je
ovog pre du ze }a ima le su se dmi ~ni
rast ci je ne od 11,11 od sto na 0,20
KM.
Na ko ta ci ji fon do va os tva ren je
pro met od 307.052,57 KM, a naj -
tra `e ni je su bi le akci je ba nja lu -
~kog "Kris tal in ves ta", ko ji ma je
trgo va no u vri je dnos ti od
125.386,02 KM. Ovaj fond za -
vr{io je se dmi cu s ci je nom akci ja
od 5,76 KM, za 10,77 vi {om u
odno su na kraj pret ho dne se dmi -
ce. Do bi tnik se dmi ce je ba nja lu ~ki
"Zep ter fond" s ras tom ci je ne
akci ja od 30 od sto na 6,50 KM, a
ni je dan fond ni je imao pad vri je -
dnos ti akci ja.
Vri je dnost BIRS je po ra sla za
2,65 od sto na 953,81 po en, FIRS
je sko ~io za 11,28 od sto i izno si
1.899,33 po ena, a ERS10 je po -
ras tao za 5,59 od sto na 762,48 po -
ena.
Z.D.
Iza UNIS-a
do bra
se dmi ca
SA RA JE VO - Na pro {lo se -
dmi ~nom trgo va nju na Sa ra -
jev skoj ber zi os tva ren je
pro met od 1.353.860,62 KM,
a u sklo pu 388 tran sa kci ja
pro me to va no je 162.512 di -
oni ca.
Na ko ta ci ji kom pa ni ja trgo -
va no je u izno su od
205. 655, 83 KM, a naj ve }i
pro met os tva ren je di oni ca ma
sa ra jev skog "Bo sna li je ka",
ko ji ma je trgo va no u vri je -
dnos ti od 158.382,52 KM.
Nji ho va ci je na po slje dnjeg da -
na pro {lo se dmi ~nog trgo va nja
bi la je 15 KM.
U se gmen tu re do vnih emi te -
na ta naj li kvi dni je su bi le di -
oni ce sa ra jev skog UNIS-a,
ko ji ma je trgo va no u vri -
jednos ti od 241.200 KM. Ovo
pre du ze }e pro {lu se dmi cu je
za vr{i lo sa ci je nom di oni ca od
5,90 KM. Di oni ca ma fon do va
trgo va no je u vri je dnos ti od
309.812,60 KM, a naj vi {e je
trgo va no di oni ca ma sa ra jev -
skog "Na pri je da", u izno su od
170.972 KM. Nji ho va ci je na
na za tva ra nju pro {lo se dmi -
~nog trgo va nja bi la je 3,75
KM.
Vri je dnost BIFX-a pa la je za
0,88 od sto na 1.639,80 po ena,
SASX-10 in deks bi lje `i se -
dmi ~ni pad za 0,94 od sto i
izno si 970,02 po ena, dok je
SASX-30 in deks po ras tao za
0,81 od sto na 1.099,97 po ena.
Z.D.
Pre drag KLIN COV
BA NJA LU KA - Akci je za tvo re -
nih in ves ti ci onih fon do va (ZIF) u RS
od po ~et ka ovog mje se ca po ra sle su
pro sje ~no za 37 od sto, {to je skok ko ji
ni je za bi lje `en jo{ od "zla tnog do ba"
Ba nja lu ~ke ber ze, ko je je okon ~a no
pri je dvi je go di ne.
^el ni ci dru {ta va za uprav lja nje
ZIF-ovi ma i dru gi ber zan ski stru~ nja ci
ima ju opre ~na mi{ lje nja o uzro ci ma
izne na dnog op ti mi zma na tr`i {tu ka pi -
ta la RS kao i pro cje ni nje go ve du go traj -
nos ti. Dok je dni sma tra ju da rast
in de ksa fon do va FIRS od po ~et ka go di -
ne za 20 od sto po ka zu je da ber za kre }e
pu tem opo rav ka, dru gi su uvje re ni da to
pred stav lja sa mo kra }i pre dah do no vog
pa da ci je na.
Vla dan Jo vi}, di re ktor
Dru{ tva za uprav lja nje in ves ti ci onim
fon do vi ma (DU IF) VIB, sma tra da su
ber zu po gu ra le po zi ti vne vi jes ti iz SAD
u ko ji ma pro ve ja va na da da se bli `i kraj
fi nan sij ske i eko nom ske kri ze.
"To je stra ne i do ma }e in ves ti to re
po ta klo na ula ga nja i na na {em tr`i {tu,
{to je zbog nje go ve plit ko }e os ta vi lo
trag kroz rast ci je na fon do va, ali i ne kih
Sekundarno slobodno tr`i{te
Vanberzanske transakcije
"Bi ra~" na re dne
go di ne po ve }a va
proi zvo dnju
ZVOR NIK - Ge ne ral ni di re ktor Fa bri ke gli ni ce "Bi ra~" iz Zvor ni ka
Vir gi nu jus Va je ga izja vio je ju ~e da za ovu go di nu pla ni ra ju da proi -
zve du oko 120.000 to na gli ni ce, a da za na re dne go di ne o~e ku ju po ve }a -
nje proi zvo dnje na oko 342.000 to na gli ni ce go di{ nje.
Va je ga je re kao da su pro je kto va ne mo gu }nos ti fa bri ke 600.000 to na gli ni -
ce na go di{ njem ni vou, {to je svrsta va u ve li ke evrop ske proi zvo |a ~e u ovoj
oblas ti.
Zbog pa da po tra` nje za gli ni com usljed glo bal ne eko nom ske kri ze "Bi ra~"
se okre nuo po ve } anju proi zvo dnje ze oli ta. Is ti ~u }i da je kva li te tom i si gur -
no {}u ispo ru ka svo jih proi zvo da Fa bri ka gli ni ce "Bi rac" pos ta la ve oma po -
uz dan po slo vni par tner na tr`i {tu ze oli ta, Va je ga je re kao da je tre nu tna
po tra`nja ovog proi zvo da u svi je tu ve}a za 15 do 20 od sto od po nu de.
"Fa bri ka je 2004. go di ne ima la pro da ju od 14.000 to na, dok se ove go di ne
o~e ku je pla sman od oko 65.000 to na ze oli ta", re kao je Va je ga.
On je na gla sio da je fa bri ka, za hva lju ju }i ula ga nji ma vla sni ka fa bri ke, li -
tvan ske gru pa ci je "Ukio", te an ga`ova nju i pra vil noj ori je na ta ci ji Upra vnog
odbo ra i me nad`men ta pre du ze }a, ko ji su ma ksi mal no bi li i os ta li po sve }e -
ni eko no mi ~nos ti ra da, pro {le go di ne os tva ri la uku pne u{te de od 17,4 mi li -
ona KM.
Va je ga je odba cio op tu `be da je gru pa ci ja "Ukio" pu tem ni za po ve za nih
pre du ze }a od pri va ti za ci je do da nas izni je la iz RS naj ma nje 800 mi li ona do -
la ra. (Srna)
Akci je za tvo re nih
Aktu el ni
SASE
-0,88%
BIFX
+0,81%
SASX-30
-0,94%
SASX-10
BLSE
+2,65%
BIRS
+11,28%
FIRS
+5,59%
ERS10
Dok dio
stru~ nja ka
sma tra da rast
in de ksa fon do va
po ka zu je
da ber za
kre }e pu tem
opo rav ka,
dru gi su
uvje re ni da to
pred stav lja
sa mo kra }i
pre dah
do no vog
pa da ci je na
Banjalu~ka berza
FOTO NN
Izvještaj sa
svjetskih berzi ($)
17 Ekonomija
"Ju `ni tok"
Plan da Evro pa, pa ti me i na {a ze mlja pres ta ne bi ti ovi sna o je dnom
prav cu snab di je va nja ga som, ono me ko ji ide pre ko Ukra ji ne, pos ta je re -
al nost.
Ru si ja je spo ra zu mom u So ~i ju sa Ita li jom, Bu gar skom, Srbi jom i
Gr~kom, na pra vi la ko rak od se dam mi lja u re ali za ci ji pro je kta "Ju `ni
tok" po ka zav {i izu ze tnu la ko }u do go va ra nja sa ze mlja ma pre ko ko jih je
tra sa bu du }eg ga so vo da pla ni ra na.
Ti me je za da la te `ak uda rac ri val skom pro je ktu EU "Na buc co" ko ji je,
uprkos ame ri ~koj po dr{ci, od po ~et ka na ila zio na te {ko }e.
Iz gra dnjom "Ju `nog to ka" 2015. go di ne de fi ni ti vno }e otpas ti mo gu -
}nost smrza va nja, ka kvu smo
ima li pro te kle zi me zbog ga -
so vo dnog spo ra Ru si je i
Ukra ji ne.
Osim to ga, 20 mi li jar di ku -
bi ka pri ro dnog ga sa ko ji }e
pro ti ca ti u na {oj ne po sre dnoj
bli zi ni, kroz su sje dnu Srbi ju,
do ni je }e ne su mnji ve bla go de ti i na {oj ze mlji. Bi }e mo u mo gu }nos ti da
se na ka ~i mo na jo{ je dan ga so vo dni pra vac, a {to }e zna ~i ti ve }u si gur -
nost u snab di je va nju ga som, omo gu }i ti ve }e ko ri {te nje ovog eko nom ski
is pla ti vog i eko lo {ki ~is tog ener gen ta, te obe zbi je di ti ener get sku sta bil -
nost ze mlje. Ta ko |e, u per spe kti vi mo `e nam omo gu }i ti i no ve ener get -
ske ve ze sa su sje di ma.
Ja sno je da }e tra su "Ju `nog to ka", u pro las ku kroz sva ku ze mlju,
odre |i va ti po tro{ nja.
O ovom klju ~nom kri te ri ju, za si gur no, tre ba }e vo di ti ra ~u na i u BiH s
ob zi rom na pos to ja nje vi {e ga so vo dnih pro je ka ta me |u ko ji ma ne pos to -
ji ko or di na ci ja.
BOJA NOVCA
Pi {e:
Bo ri vo je SI MI]
B. SI MI]
SA RA JE VO - Pri vre dna ko mo ra Kan to na
Sa ra je vo na la zi se u izu ze tno te {koj fi nan sij skoj
si tu aci ji zbog ~e ga su pla te skre sa ne, a broj ra dni -
ka sma njen.
"Bu du }i da fun kci oni {e mo na prin ci pu do bro vo -
ljnog ~lan stva, kom pa ni je gu be in te res za ~lan stvo i
pod iz go vo rom re ce si je ve li ki broj njih se i{ ~la nju je",
ka `e Ke mal Gre bo, pred sje dnik Ko mo re.
Tvrdi da je broj za po sle nih u po slje dnje dvi je
go di ne sa 37 sma njen na 29, dok je po slo va nje ma -
ksi mal no ra ci ona li zi ra no. Pla te su skre sa ne za 30
pos to, uma nje ni su to pli obro ci, uki nu ta slu `be na pu -
to va nja, osim onih ko ja ne ko dru gi pla }a, dok su tro -
{ko vi re pre zen ta ci je sve de ni na ka fe u to ku sje dni ca.
"Li kvi dnost Ko mo re bi }e upi tna
uko li ko se te {ka situaci ja nas ta vi u na re dnih ne ko li ko
mje se ci", tvrdi Gre bo.
Po ja{ nja va da su sve ko mo re u FBiH u te {koj si -
tu aci ji zbog prin ci pa do bro vo ljnog ~lan stva za ra zli -
ku od Spo ljno trgo vin ske ko mo re BiH, Obrtni ~ke
ko mo re FBiH i Pri vre dne ko mo re RS, gdje je ~lan -
stvo oba ve zno. Osim to ga, ko mo re, ka ko ka `e, ni su
za ni mlji ve kom pa ni ja ma jer ne ma ju ja vna ovla {te nja
od dr`a ve za odre |e ne po slo ve.
"Mi ne ma mo ovla {te nja kao, na pri mjer, Sto ma -
to lo {ka ko mo ra ko ja iz da je do zvo le za zu bne or di na -
ci je", obja{ nja va Gre bo.
Ko mo ra sve ma nje mo `e ra ~u na ti na za ra du od
ko mer ci jal nih uslu ga ko je su u uku pnim pri ho di ma
dos ko ra u~es tvo va le sa 30 pos to.
"Par tne ri sa ko ji ma smo do sad ima li
ugo vo re ve za ne za edu ka ci ju iz bje ga va ju ugo va ra nje
s Ko mo rom, ne go idu di rek tno 'in ha us', ~i me sni `a -
va ju ci je nu uslu ge. Zbog to ga ima mo ozbi ljnih pro -
ble ma u or ga ni za ci ji edu ka ci ja", ka `e Gre bo.
Ta ko |e, ne ma vi {e pri ho da ni od iznaj mlji va nja
sa la, bu du }i da se po ja vi la kon ku ren ci ja u vi du ho te -
la ko ji uz za kup pros to ra nu de i ru ~ko ve i dru ge sa -
dr`a je i bo nu se. Osim to ga, tvrdi Gre bo, Aso ci ja ci ja
po slo da va ca pre uze la je ulo gu ko mo ra, zbog ~e ga je
Pri vre dna ko mo ra KS upu ti la pi smo om bud sma ni ma
FBiH ka ko bi na dle `nos ti bi le raz gra ni ~e ne.
Fofshfou Djkfob Qspnkfob
Nafta
Prirodni gas
55,98
4,098
-2,61
-0,194
Nfubmj Djkfob Qspnkfob
Zlato
Srebro
931,30
13,99
2,90
-0,02
Tra su ga so vo da
odre |i va }e po tro{ nja, a
o ovom klju ~nom kri te ri ju,
za si gur no, tre ba }e vo di ti
ra ~u na i u BiH
dru gih akci ja. Ovo je sa mo je dan ma li
ko rak ka opo rav ku tr`i {ta, jer tra` nja
ni je na vi so kom ni vou, a i po slo vni re -
zul ta ti kom pa ni ja u prvom kvar ta lu
ove go di ne ni su ohra bru ju }i", is ti ~e
Jo vi}.
Di re ktor DU IF-a "Zep ter
in vest" Ne nad To mo vi} ka `e da je
skok ci je ne akci ja tog fon da do ne kle
bio o~e ki van, jer je u za dnja dva mje -
se ca ra sla i nje go va ne to vri je dnost.
On je izra zio na du da }e u pred sto je -
}em pe ri odu do }i do sma nje nja dis -
kon ta izme |u ne to vri je dnos ti akci ja i
tr`i {ne ci je ne "Zep ter fon da", s ob zi -
rom na to da }e, ka ko na po mi nje, os -
tva ri ti zna ~aj ne pri ho de po osno vu
di vi den de u to ku 2009. go di ne.
"Na dam se da su aktu el na de {a va -
nja pre kre tni ca na tr`i {tu, po se bno ako
bu de pri tis ka na pro da ju. Ubu du }e ne
tre ba o~e ki va ti sva ko dne vni rast ci je na
akci ja od 10 od sto, ali ma nji po ma ci
su mo gu }i", re kao je To mo vi}.
Ste vo Ra di}, di re ktor DU -
IF-a "In vest No va", tvrdi, pak, da za
uzlet akci ja na ber zi ne ma re al nog
ute me lje nja zbog ~e ga je ubije |en da
}e ve oma brzo usli je di ti nji ho vo pri -
ze mlje nje. On vje ru je da je "ze le ni ta -
las" po naj vi {e pod sta knut op ti mis ti -
~nim to no vi ma ko je su {i ri li ~el ni ci
in sti tu ci ja na tr`i {tu ka pi ta la RS pred i
u to ku Me |u na ro dne kon fe ren ci je Ba -
nja lu ~ke ber ze, te re la ti vno do brim
po slo vnim re zul ta ti ma "Elek tro pri vre -
de RS".
"Ne vi dim, me |u tim, dru ge in di -
ka to re za bu du }i rast, zbog ~e ga mi -
slim da ni smo svje do ci pre kre tni ce.
Ovaj rast akci ja je pri vre me nog ka ra -
kte ra i o~e ku jem no vi pad ci je na, jer
na pros to ne vi dim zna ~aj ni je pri vre -
dne akti vnos ti ni ti in ves ti ci je u eko no -
mi ji, kao ni ne ke po se bne in ter ven ci je
Vla de RS i Cen tral ne ban ke BiH", na -
gla sio je Ra di}.
Ne ko li ko ber zan skih po sre dni ka
ko je smo kon ta kti ra li, ta ko |e, ne vje -
ru je da pos to je }i rast ozna ~a va pre kre -
tni cu za bo lje da ne Ba nja lu ~ke ber ze,
ali svo je pro cje ne ni su `e lje li ja vno sa -
op {ti ti "ka ko ne bi kva ri li pro bu |e nu
na du".
Pre du ze }a gu be
in te res za ~lan stvo
"F-AC Sa ra je vo"
bi lje `i rast pro da je
SA RA JE VO - Auto-ku }a "F-AC Sa ra je vo" za bi lje`ila je u
prva ~eti ri mje se ca ove go di ne rast pro da je no vih auto mo bi la
iz po ro di ca "Ford", "Maz da", "Vol vo" i "Land Ro ver", ~iji je
ovla {te ni dis tri bu ter za BiH.
U ovom pe ri odu pro da no je uku pno 436 no vih auto mo bi la ovih
pres ti`nih bren do va, a naj zna~aj ni je re zul ta te os tva ri li su mo de li
kompanije "For d" sa 316 pro da tih auto mo bi la.
U prva ~eti ri mje se ca 2009. go di ne pro da no je i 76 no vih auto -
mo bi la mar ke maz da, 18 auto mo bi la land ro ver, te 19 auto mo bi la
mar ke vol vo.
Z.D.
In deks fon do va
od po ~et ka go di ne
po ras tao 20 od sto
in ves ti ci onih fon do va u RS bi lje `e sna `an rast ci je ne
uzlet (ni)je pre kre tni ca
18. 5. 2009. qpofekfmkbl
Te {ka fi nan sij ska
si tu aci ja u
Pri vre dnoj ko mo ri
Kan to na Sa ra je vo
Zbog do b ro vo ljnog ~lan stva
pri vre dne ko mo re u
FBiH os ta le bez nov ca
FO TO NN
Ko mo re ni su za ni mlji ve
fir ma ma jer ne ma ju ja vna
ovla {te nja od dr`a ve za
odre |e ne po slo ve, ka `e Gre bo
Ke ma| Gre bo na vo d| da
od de set pr| vre dn|h ko mo ra u Fe -
de ra c| j| B|H po |o v| na qo to vo n| ka -
ko ne ra d|. To su ko mo re u Jaj cu.
Po su sju. L| vnu. Go ra zdu | Ora sju.
a os ta |e te sko |z vrsa va ju í| nan s|j -
ske oba ve ze.
Ne ra di po lo vi na
ko mo ra u FBiH
18 qpofekfmkbl!18. 5. 2009. Ekonomija
Ras te
trgo vin ski
de fi cit SAD
VA [IN GTON - Ame ri ~ki ma -
njak u ra zmje ni sa svije tom po -
ve }ao se u mar tu prvi put po slije
osam mje se ci zbog sko ka uvo za
naf te, ko ji na go vje {ta va opo ra -
vak pri vre de, ali je sla ba po tra` -
nja na stra nim tr`i {ti ma uze la
da nak ame ri ~kom izvo zu.
Pre ma po da ci ma Mi nis tars tva
trgo vi ne u Va {in gto nu, spo ljno -
trgo vin ski de fi cit je po ras tao na
27,6 mi li jar di do la ra u mar tu,
po {to se sma nji vao u sva kom od
pret ho dnih se dam mje se ci i u fe -
bru aru pao na naj ni `i ni vo u de -
vet go di na. I uvoz i izvoz su se
na glo uma nji li od ju la pro {le go -
di ne zbog svjet ske fi nan sij ske
kri ze, ko ja je za o{ tri la kre di ti ra -
nje i na tje ra la sta no vni{ tvo i fir -
me da ma nje tro {e. (Re uters)
Re kor dan
izvoz `i ta
iz Ru si je
MOS KVA - Ru si ja bi ove go -
di ne mo gla da os tva ri re kor dan
izvoz `i ta ri ca, sa op {tio je pred -
sje dnik Rus ke uni je za `i to Ar -
ka dij Zlo ~ev ski.
"Ra ~u na mo da do 1. ju la izve -
ze mo vi {e od 20 mi li ona to na, a
mo gu }e i 21 mi li on to na `i ta", re -
kao je Zlo ~ev ski na gla siv {i da je
to naj ve }i obim izvo za u is to ri ji.
Dosa d je ma ksi mal ni izvoz `i -
ta Ru si ja os tva ri la 2002/2003.
go di ne, ka da je na svjet sko tr`i -
{te pla si ra la 15,8 mi li ona to na.
Ru si ja je sa da ~et vrti po ve li ~i ni
izvo znik `i ta u svije tu, po slije
SAD, EU i Ka na de. (Agen ci je)
Ose ka tu ris ta
u Ve li koj
Bri ta ni ji
LON DON - Broj inos tra nih tu -
ris ta ko ji su po sje ti li Ve li ku Bri -
ta ni ju u prva tri mje se ca ove
go di ne bio je 13 od sto ma nji ne -
go u is tom pe ri odu 2008, dok je
is to vre me no 19 od sto ma nje Bri -
ta na ca pu to va lo u in os tran stvo,
po ka za li su naj no viji sta tis ti ~ki
po da ci.
Ve li ku Bri ta ni ju je od ja nu ara
do mar ta po sje ti lo 6,28 mi li ona
tu ris ta, u po re |e nju sa 7,19 mi li -
ona pro {le go di ne, a naj ve }i pad
po sje ta za bi lje `i li su gos ti iz Sje -
ver ne Ame ri ke i is to ~ne Evo pe.
Bri tan ci su iz dvo ji li 6,76 mi li jar di
fun ti za pu to va nja van gra ni ca ze -
mlje, a naj ve }i pad broja pu to va -
nja za bi lje `en je ka des ti na ci ja ma
u Sje ver noj Ame ri ci. (Re uters)
"Thyssen Krupp"
za ro nio u gu bi tak
DI ZEL DORF - Nje ma ~ka in dus trij ska gru pa ci ja "Thyssen Krupp"
sa op {ti la je da je u dru gom kvar ta lu svo je fis kal ne go di ne, ko ja je po -
~e la u okto bru, ze bi lje `i la ne to gu bi tak kao po slje di cu dra ma ti ~nog
pa da tra` nje ~e li ka usljed re ce si je i pro gno zi ra la ope ra ti vni gu bi tak u
cije loj go di ni.
Naj ve }i nje ma ~ki proi zvo |a~ ~e li ka iz gu bio je u dru gom kvar ta lu 362
mi li ona evra u po re |e nju s ne to pro fi tom od 502 mi li ona evra u is tom pe -
ri odu 2008. go di ne. Uku pna pro da ja je u pe ri odu od ja nu ara do mar ta pa la
za 25 od sto na 9,9 mi li jar di evra sa 13,2 mi li jar de evra u dru gom kvar ta lu
pret ho dne go di ne. "Thyssen Krupp" je uka zao da je tra` nja ~e li ka u pa du,
kao po slje di ca sma nje ne akti vnos ti u gra |e vi nar stvu i pa da proi zvo dnje
auto mo bi la i ma {i na. Kom pa ni ja je zbog ta kvog ra zvo ja do ga |a ja odlu ~i la
da za go di nu da na pro du `i rok za po ~e tak iz gra dnje po go na za ner |a ju }i
~e lik u proi zvo dno-pre ra |i va ~kom kom ple ksu, vrije dnom 4,65 mi li jar di
do la ra, ko ji gra di u ame ri ~koj dr`a vi Ala ba ma. Bi lo je pre dvi |e no da iz -
gra dnja tog po go na otpo ~ne u pro lje }e 2010. go di ne. (Agen ci je)
REVIZOR
Na kon Ohrys|e ra | naj ve c|
ame r| •k| pro| zvo da• auto mo -
b| |a Ge ne ra| Mo tors za tva ra
pro da vn| ce auto mo b| |a s| rom
SAD zboq kr| ze u auto mo b|| -
skoj |n dus tr| j|. Ge ne ra| Mo -
tors ce odmah sta v| t|
ka ta nac na 1.100 pro da vn| -
ca. a do kra ja sep tem bra na -
re dne qo d| ne za tvo r| ce jos
2.400 zas tu pn| sta va.
Pus k| pre m| jer v|a d| m|r Pu t|n
po ku sao je pod sta c| po srnu |u
auto mo b|| sku |n dus tr| ju. po ka -
zav s| se pred no v| na r| ma u
So•|ju u svo joj no voj |a d| n| v|.
auto mo b| |u do maceq pro| -
zvoda•a Av to vaz. Auto mo b||
u mas k|r n|m bo ja ma odu da ra
od vo z| |a mno q|h m| n|s ta ra u
Pu t| no voj v|a d|. ko j| ma su om| -
|je n| mer ce des | por se.
VAR [A VA - Pet go di na na kon
pri klju ~e nja Evrop skoj uni ji Polj -
ska je i da lje op te re }e na mre `om
auto pu te va za os ta lih iz ko mu nis ti -
~ke pro {los ti te ze mlje, za pu {te nih
do te mje re da odbi ja ju po ten ci jal -
ne stra ne in ves ti to re pri vu ~e ne eko -
nom skom izve dbom te ze mlje.
"Iz gu bio sam na de se ti ne kli je na -
ta {i rom Polj ske po naj vi {e zbog ka tas -
NJU JORK - Ana li ti~ari ame ri ~ke ban ke
Gol dman Sac hs vje ru ju da }e do 2015. go di ne
~eti ri naj ve}e pri vre de na svi je tu bi ti ki nes ka, in -
dij ska, ame ri~ka i ja pan ska.
Iako si tu aci ja u ko joj bi tri od ~eti ri naj ve}e
eko no mi je na svi je tu bi le iz Azi je iz gle da kao stva -
ra nje no vog svjet skog po ret ka, Ki {o re Ma hbu ani iz
"Lee Ku an Yew Scho ol of Pu blic Po licy" na Na ci -
onal nom uni ver zi te tu u Sin ga pu ru is ti~e da je to za -
pra vo vra}anje sta rog po ret ka. Ma hbu ani je re kao
da su sve do 1820. go di ne dvi je naj ve}e eko no mi je
na svi je tu bi le ki nes ka i in dij ska, da bi tek u 19. i 20.
vi je ku pri mat pre uze le prvo Evro pa, a za tim Sje ver -
na Ame ri ka. On to raz do blje na zi va istorijskom de -
vi ja ci jom.
Rast sa mo po uz da nja pri su tan u
azij skim ze mlja ma mo`e se, kao i ve}ina do ga|anja
iz pro te klih go di nu da na, do ves ti u ve zu s tre nu tnom
eko nom skom kri zom. Ma hbu ani is ti~e da je Za pad
dosa d os tav ljao utisak da zna ju uprav lja ti svi je tom i
stvo ri ti naj bo lje eko no mi je, ali da to me vi {e ni ko ne
mo`e vje ro va ti.
Arin dam Ba ta ~ar ja iz "Bos ton Con sul ting Gro -
upa", pak, tvrdi da je pre dnost ve li kih kom pa ni ja iz
brzo ras tu}ih eko no mi ja, kao {to su in dij ska "Ta ta" i
bra zil ski proi zvo|a~ le tje li ca "Em bra er", u to me {to
do la ze iz ve li kih ze ma lja ko je su si ro ma {ne, a za to
{to su si ro ma {ne ima ju izu ze tan ta kmi ~ar ski DNK,
ko ji ni je ne {to {to se mo`e sres ti na Za pa du.
Tre ba is ta }i da pos to ji su pro tno
gle di {te, ko je is ti~e da su azij ske ze mlje po put Ju`ne
Ko re je i Ki ne pro spe ri ra le za hva lju ju}i jef ti noj proi -
zvo dnji i izvo zu proi zvo da u SAD i Evro pu. Sa da
ka da je po tro{ nja na Za pa du dras ti ~no sma nje na, te
ze mlje vi {e ne ma ju tr`i {te za svo je proi zvo de.
Pris tu no je i mi{ lje nje da azij ske pri vre de iz tre -
nu tne re ce si je ne}e iza}i kao po bje dni ci upra vo za to
{to su se iz gra di le ka ko izvo zni ci, a ne kao kon zu -
men ti. (Bu si ness)
Ana li ti ~a ri pre dvi |a ju pre ra spo dje lu eko nom ske mo }i
Azi ja us ko ro vla dar
svjet ske eko no mi je
Pro blem pri vre de
azij skih ze ma lja jes te
nji ho va izvo zna za vi snost
tro fal nog sta nja pu te va. Ka ko se in -
ten zi vi ra drum ski sao bra }aj, tran sport
je pos tao pre te `ak i pre opa san, ta ko
da sam svo je akti vnos ti ogra ni ~io na
Var {a vu", ka `e Ma rek Za kr`ev ski,
uvo znik i ve le trgo vac tek sti lom iz In -
di je.
Pre ma po da ci ma na ci onal ne
upra ve za pu te ve GDDKiA, ta ze mlja
s 38 mi li ona sta no vni ka, ko ja za uzi ma
po dru ~je je dna ko 85 od sto Nje ma ~ke,
ima tek 766 ki lo me ta ra auto pu te va.
"Od 1. ma ja 2004. za sao -
bra }aj je otvo re no 215 ki lo me ta ra
auto pu te va. Do da tnih 225 ki lo me ta ra
jo{ se gra di", ka zao je por tpa rol
GDDKiA Ar tur Mru ga si evi~.
Polj ski po li ti ~ki ~el ni ci i ja pan ski
pre du ze tni ci ne da vno su se slo `i li da
ne do vo ljna ra zvi je nost lo kal ne mre `e
auto pu te va pred stav lja ogro mnu pre -
pre ku ko ja obes hra bru je di rek tna stra -
na ula ga nja u tu ze mlju.
"Iako pla no vi za iz gra dnju auto -
pu te va pos to je, oni se ne re ali zu ju.
Ne ade kva tna in fras tru ktu ra auto pu te -
U skla du s ~la nom 38 Za ko na o pre uzi ma nju akci onar skih dru {ta va ("Sl. gla snik RS" br. 65/08) NIGD "Dne vne ne za -
vi sne no vi ne" Ba njalu ka DOO, MB: 1885421, sa sje di {tem u Uli ci bra}e Pi {te lji}a br. 1, Ba njalu ka, zas tu pa nog po di -
re kto ru @e ljko Ko pa nja, JMB: 2110954103924, sa adre som sta no va nja u Uli ci Si me Ma ta vu lja br. 5, Ba njalu ka, kao
po nu di lac obj av l j u j e
IZ VJE [TAJ O JA VNOJ PO NU DI ZA PRE UZI MA NJE
akci ja "GLAS SRPSKE" AD BA NJALU KA
NIGD "Dne vne ne za vi sne no vi ne" Ba njalu ka DOO, MB: 1885421, sa sje di {tem u Uli ci bra}e Pi {te lji}a br. 1, Ba njalu -
ka, zas tu pa nog po di re kto ru @e ljko Ko pa nja, JMB: 2110954103924, sa adre som sta no va nja u Uli ci Si me Ma ta vu lja br.
5, Ba njalu ka, (u da ljem tek stu: po nu di lac), obja vio je ja vnu po nu du za pre uzi ma nje akci ona ri ma "GLAS SRPSKE" AD
Ba njalu ka, Ul. Sken de ra Ku le no vi}a br. 93, Ba njalu ka u dne vnom lis tu "Ne za vi sne no vi ne" DOO od 13.04.2009. go di ne.
Ni je bi lo iz mje na na po~e tnoj po nu di za pre uzi ma nje objav lje noj na pret ho dni na~in.
Ni je bi lo akci ja sa spor nim ~inje ni ca ma de po no va nja ni ti je bi lo po vla~enja de po no va nih akci ja.
Po nu di lac je ovim pre uzi ma njem is pla tio i pre uzeo 509.541 akci ju.
Na kon po nu de po nu di lac tre nu tno ra spo la`e sa 1.765.762 akci je s pra vom gla sa emi ten ta "GLAS SRPSKE" AD Ba -
njalu ka ili 61,9875% od uku pnog bro ja emi to va nih akci ja s pra vom gla sa.
Po nu di lac:
NIGD "Dne vne ne za vi sne no vi ne" Ba njalu ka DOO
zas tu pan po pu no mo}ni ku:
"MO NET BRO KER" AD Ba njalu ka
LJU BLJA NA - Slo ve na ~ka pre du ze }a su pro {le go di ne os tva ri la uku -
pan ne to pro fit od 1,7 mi li jar di evra, {to je 52 od sto ma nje u odno su na
2007. go di nu, sa op {ti la je Slo ve na ~ka agen ci ja za ja vne po dat ke i sro -
dne uslu ge (AJ PES).
Naj ve }i pad ne to pro fi ta su za bi lje `i le slo ve na ~ke kom pa ni je u se kto ru fi -
nan si ja i osi gu ra nja, ko je su ima le i naj ve }i po je di na ~ni ne to gu bi tak za ra -
zli ku od 2007, ka da su os tva ri le ve li ke pro fi te. Izvje {taj u ko jem su
obu hva }e ni po da ci o po slo va nju 51.997 pre du ze }a, ili 6,6 od sto vi {e ne go
2007, po ka zao je da su is to vre me no uku pni pri ho di tih fir mi pro {le go di ne
po ra sli 11 od sto na 85,5 mi li jar di evra, dok su tro {ko vi po ve }a ni za 14 od -
sto. (Agen ci je)
Pre po lov ljen pro fit
slo ve na ~kih pre du ze }a
G|o ba| na eko nom ska kr| za se | te ka ko osje t| |a na d| -
rek tn|m stra n|m u|a qa nj| ma. a pre ma po da c| ma sta t|s t| •ke
aqen c| je Evrop ske un| je Euros tat. vr| je dnost d| rek tn|h stra n|h
|n ves t| c| ja u EÜ doz| vje |a je dra ma t| •an pad od 57 od sto. Os -
ta tak sv| je ta je pro s|e qo d| ne u EÜ u|o z|o 173 m| || jar de evra.
za ra z|| ku od 400 m| || jar d| qo d| nu ra n| je. ln ves t| c| je ko je su ot| -
s|e |z EÜ u os ta tak sv| je ta sma nje ne su za 28 od sto sa 496
m| || jar d| |z 2007. na 354 m| || jar de evra u 2008. qo d| n|. D| rek tna
stra na u|a qa nja unu tar EÜ ta kode su doz| vje |a b| tno sma nje -
nje od 42 od sto.
Kri za skre sa la in ves ti ci je
Iz gu bio sam
na de se ti ne
kli je na ta {i rom
Polj ske
po naj vi {e zbog
ka tas tro fal nog
sta nja pu te va,
ka `e Ma rek
Za kr`ev ski,
uvo znik i
ve le trgo vac
tek sti lom
iz In di je
Stra na ula ga nja u Polj sku
Auto pu te vi
in ves ti to re
Iako pla no vi
za iz gra dnju
auto pu te va
pos to je, oni
se ne re ali zu ju,
ka`u japanski
investitori
Tus ko va vla da obe }a la
gra dnju 900 ki lo me ta ra
no vih auto pu te va do
2012. go di ne
18. 5. 2009. qpofekfmkbl 19 Ekonomija
KAN BE RA - Aus tra li ja pla -
ni ra da iz gra di naj ve}u svjet -
sku so lar nu elek tra nu s
proi zvo dnim po ten ci ja lom od
1.000 me ga va ta, ko ja bi dr`avu
ko {ta la 1,4 mi li jar de aus tral -
ijskih do la ra.
Aus tralij ska elek tra na bi ima la
tros tru ko ve}i proi zvo dni ka pa ci tet
od pos to je}e naj ve}e so lar ne elek -
tra ne u Ka li for ni ji, a po je di nos ti o
gra dnji bi}e objav lje ne do kra ja
go di ne.
Pre mi jer Aus tra li je Ke vin Rad
obja snio je da je svrha pro je kta da
is ko ris te {to vi {e sun~eve ener gi je
- naj ve}eg aus tra lij skog pri ro dnog
re sur sa. Je dan od ci lje va je i po ku -
{aj da Aus tra li ja pos ta ne vo de}a
ze mlja u proi zvo dnji obnov lji ve -
~is te ener gi je.
Kraj nji re zul tat pro je kta mo gla
bi bi ti mre`a so lar nih pos tro je nja
{i rom ze mlje, a lo ka ci je bi bi le
oda bra ne u skla du s pos to je}om
mre `om da le ko vo da i bro jem
sun~anih da na u odre|enom di je lu
ze mlje. (Bu si ness)
Aus tra li ja gra di
naj ve }u so lar nu
elek tra nu
NEZVANI^NO
Elek tra na bi
ima la tros tru ko ve }i
proi zvo dni ka pa ci tet
od pos to je}e naj ve}e
u Ka li for ni ji
TO RI NO - Ita li jan ski FI AT }e 20. ma ja
pred sta vi ti du goo~e ki va ni plan za pre uzi ma nje
nje ma ~kog "Ope la", ko ji se na la zi u vla sni{ tvu
po srnu log ame ri ~kog gi gan ta "Ge ne ral Mo -
tor sa", izja vio je Ser |o Mar ki one, iz vr{ni di re -
ktor fa bri ke iz To ri na.
"Plan je spre man i mi }e mo ga pred sta vi ti 20.
ma ja", re kao je Mar ki one, ~i ja je kom pa ni ja u
pre go vo ri ma i s ame ri ~kim "Chrysle rom", u na -
mje ri da preu zme ne ke ro bne mar ke tog ame ri -
~kog proi zvo |a ~a auto mo bi la, ko ji je ob javio
ban krot.
Mar ki one je re kao da }e o pla no vi -
ma za pre uzi ma nje "Ope la" i aran `ma nu s
"Chrysle rom" oba vi ti raz go vo re s pred sta vni ci ma
Sin di ka ta FI AT-a i Vla di nim fun kci one ri ma.
"Mi po ku {a va mo da sin hro ni zu je mo ka len -
dar na {ih akti vnos ti", ka zao je Mar ki one.
Obja sniv {i da se, kad je rije~ o auto mo bil -
skom tr`i {tu, sa da vo di igra na evrop skom ni vou,
Mar ki one je uka zao da zbog to ga mo ra u Ri mu
oba vi ti kon sul ta ci je i sa svim va `nim ita li jan skim
po li ti ~kim par ti ja ma u ci lju do bi ja nja po dr{ke za
{i re nje po slo va u Evro pi i SAD.
Ana li ti ~a ri is ti ~u da FI AT `e li, po mo -
}u sa ra dnje s po srnu lim "Chrysler om" i pre uzi ma -
njem one mo }a log "Ope la", da stvo ri dru go naj ve }e
svjet sko auto mo bil sko tr`i {te, s go di{ njim pro me -
tom od {est do se dam mi li ona vo zi la. "Chrysler" je,
ka ko ocje nju ju po zna va oci si tu aci je, na pu tu da us -
ko ro uspje {no za vr{i udru `i va nje s FI AT-om i to bi
mo glo da se do go di do kra ja mje se ca, do ka da ina -
~e is ti ~e rok ko ji je ame ri ~ka vla da da la tre }em po
ve li ~i ni proi zvo |a ~a u SAD da na |e stra te {kog par -
tne ra. Pre uzi ma nje "Ope la" mo glo bi, me |u tim, da
do |e u pi ta nje jer tu kom pa ni ju `e li da preu zme i
rus ko-ka nad ski proi zvo |a~ auto-di je lo va "Ma gna",
a pre ma ne kim na go vje {ta ji ma ta kav aran `man je
spre mna da po dr`i i Vla da pre mi je ra Ru si je Vla di -
mi ra Pu ti na. (Agen ci je)
va iza zi va zas to je u sao bra }a ju, ko ji
od ga |a ju ispo ru ku si ro vi na ili {te te
tran spor to va nim proi zvo di ma. Ta si tu -
aci ja ne pod sti ~e ra zvoj ula ga nja",
sma tra ju po ten ci jal ni ja pan ski in ves ti -
to ri.
U od sus tvu gla vnih
auto pu te va ka mi oni ko ji pre vo ze te -
{ke te re te pri si lje ni su ko ris ti ti obi ~ne
sao bra }aj ni ce, ko je ~es to ima ju sa mo
dvi je tra ke i ko je brzo pro pa da ju pod
nji ho vim ve li kim te re tom. Ma lo broj -
ne auto pu te ve sa gra |e ne na kon pro -
pas ti ko mu nis ti ~kog re `i ma 1989. ne -
pre ki dno je po tre bno po prav lja ti.
Po te {ko }e u ot ku pu ze -
mlji {ta za gra dnju auto pu te va od ma -
lih vla sni ka, re gu la ci je u ve zi sa
za {ti tom oko li ne, te kom pli ko va ne
ten der ske pro ce du re do pri no se ta -
kvom sta nju polj skih auto pu te va, iako
je fi nan si ra nje ra zvo ja mre `e auto pu -
te va ve li ko du {no. Polj ska je na mi je -
ni la 27,5 mi li jar di evra za gra dnju
auto pu te va u raz do blju od 2008. do
2012. go di ne, a go to vo tre }i na tro {ko -
va bi }e fi nan si ra na iz evrop skih stru -
ktur nih fon do va za ra zvoj.
Li be ral na vla da pre mi je ra
Do nal da Tus ka, na vlas ti od je se ni
2007. go di ne, obe }a la je gra dnju 900
ki lo me ta ra no vih auto pu te va do 2012.
ka ko bi spre mni do ~e ka li Evrop sko
fu dbal sko prven stvo, ko jem }e Polj -
ska bi ti do ma }in za je dno s Ukra ji -
nom. (Bu si ness)
Rus ke an ti kri zne
mje re naj ne efi ka sni je
MOS KVA - Efi ka snost an ti kri znih mje ra je u Ru si ji naj ni `a u po re -
|e nju sa dru gim ze mlja ma, po ka za li su re zul ta ti is tra `i va nja odi tor -
sko-kon sul tan tske kom pa ni je FBK.
Kom pa ni ja je ana li zi ra la an ti kri zne mje re u osam dr`a va - Ve li koj Bri ta -
ni ji, Nje ma ~koj, SAD, Fran cus koj, Ka na di, Ka zah sta nu, Ukra ji ni i Ru si ji i
ut vrdi la da se Ru si ja, pre ma in de ksu an ti kri zne efi ka snos ti ko ji je ut vrdi la
FBK, na {la na po slje dnjem mjes tu. Di re ktor za stra te {ke ana li ze u FBK-u
Igor Ni ko la jev je uka zao da je u Ru si ji do {lo do naj ve }eg sma nje nja obi ma
izvo za i spo ljno trgo vin skog pro me ta u cje li ni, kao i do naj br`eg ras ta cije -
na. Sa dru ge stra ne, Ru si ja je po tem pu sma nje nja zla tnih re zer vi na dru -
gom mjes tu, po slije Ve li ke Bri ta ni je. Ru si ja je u de cem bru 2008. i ja nu aru
ove go di ne za uzi ma la pre tpo slje dnje mjes to na toj lis ti.
"Pri li ~no je te {ka si tu aci ja i u Ukra ji ni, ali je u 'bor bi' za po slje dnje mjes to
ona iz gu bi la u ko rist Ru si je", uka zao je Ni ko la jev.
Naj vi {i in deks an ti kri zne efi ka snos ti bi lje `i se u Ve li koj Bri ta ni ji.
"U toj ze mlji su os tva re ni re la ti vno naj bo lji po ka za te lji me |u tih osam
dr`a va - izvo za, spo ljno trgo vin skog pro me ta i trgo vi ne na ma lo, in de ksa
akci ja, obi ma in dus trij ske proi zvo dnje i in de ksa proi zvo |a ~kih cije na. Zna -
tan pro blem za tu ze mlju pred stav lja lo je je di no su vi {e brzo sma nje nje zla -
tnih re zer vi", uka za li su stru~ nja ci FBK-a. (Agen ci je)
^e {ku gu {i sve ve }a
ne za po sle nost
PRAG - Kri za u ^e {koj uzi ma da nak na tr`i {tu ra da i pre ma po da -
ci ma Mi nis tar stva ra da i so ci jal nih pi ta nja u apri lu je bi lo 140.000 ne -
za po sle nih vi {e ne go u is tom mje se cu pret ho dne go di ne.
Sto pa ne za po sle nos ti dos ti gla je 7,9 od sto, a u apri lu pro {le go di ne bi la je
5,2 od sto. U mar tu ove go di ne sto pa ne za po sle nos ti bi la je 7,7 od sto i ana li -
ti ~a ri su ne pri ja tno izne na |e ni brzi nom i ra zmje ra ma otpu {ta nja ra dni ka u
~e {koj pri vre di.
"Si tu aci ja na tr`i {tu ra da je za is ta vrlo ozbi ljna, o ~e mu svje do ~i sta tis ti ka
bro ja otpu {te nih u in dus tri ji, gdje se broj za po sle nih u odno su na mart sma -
njio za 9,9 od sto. Broj ne za po sle nih jo{ }e ras ti, kul mi na ci ja je tek pred na -
ma", ka za la je ana li ti ~ar ka He le na Hor ska. Stru~ nja ci pre dvi |a ju da }e
sto pa ne za po sle nos ti u ^e {koj dos ti }i do kra ja go di ne de vet od sto, a po ~et -
kom na re dne i dvo ci fre nu broj ku. Bez po sla }e po tim pro ra ~u ni ma bi ti vi -
{e od 500.000 lju di. Sa da{ nji ta las otpu {ta nja zbog glo bal ne kri ze naj vi {e
po ga |a re gi one u ko ji ma je ne za po sle nost iona ko bi lo ve li ka, kao {to je sje -
ver ^e {ke, gdje sto pa ne za po sle nos ti pre la zi 15 od sto. Naj ma nje pro ble ma
prilikom nala`enja po sla i u da na{ njoj re ce si ji ima u prijes to ni ci Pra gu, gdje
sto pa ne za po sle nos ti izno si sve ga 2,7 od sto. (Be ta)
FI AT stva ra dru go po
ve li ~i ni svjet sko tr`i {te
pro pa da ju zbog lo {e sao bra }aj ne in fras tru ktu re
tje ra ju stra ne
Pre ma
po da ci ma
na ci onal ne
upra ve za
pu te ve, Polj ska
ima tek 766
ki lo me ta ra
auto pu te va
Tran sport u Polj skoj
skup i opa san
F
O
T
O

N
N
Ita li jan ska kom pa ni ja
pred stav lja plan za
pre uzi ma nje "Ope la"
Ka da je rije~ o
auto mo bil skom tr`i {tu,
igra se sa da vo di na evrop skom
ni vou, ka `e Mar ki one
20 qpofekfmkbl!18. 5. 2009.
Reporta`a
Pri pre mio: Bo ris \U RI]
va kog ju tra taj lan dske no vi -
ne su ispu nje ne u`a snim pri -
zo ri ma. Sli ke le {e va u
lo kva ma krvi, u`a sna sa mo -
ubis tva i `rtve gan gster skih
okr{a ja "ukra {a va ju" sva ko -
dne vno na slo vni ce. Po dje -
dna ko ~es to se vi de i sli ke sao bra }aj nih ne sre }a
sa ne sre }nim vo za ~i ma ko ji be `i vo tno vi se iz
svo jih auto mo bi la.
Ne da vno je u ne dje ljnom iz da nju po pu lar -
nih no vi na "Kao Sod" iza {la na slo vni ca s uzne -
mi ra va ju }im sa dr`a jem, sli kom nar ko-di le ra
ubi je nog u to ale tu, us trije lje nog bra ~nog pa ra u
nji ho vom d`i pu i pre va ran ta ko ji je no sio pi lot -
sku uni for mu da bi va rao pro da va ~e i `e ne.
"Oni sa mo po ku {a va ju pro da ti no vi ne. Sli ke
pri vla ~e pa` nju, zar ne", obja{ nja va Ra ~a nei Pu -
vong, di ler auto-di je lo va.
Gru pa aka de mi ka je upu ti la pe ti ci ju ve }im
no vi na ma na Taj lan du da za us ta ve sa pri ka zi va -
njem tog mor bi dnog vo aje ri zma. Pro fe so ri sa
{est taj lan dskih uni ver zi te ta su pred sta vi li po -
zna te ar gu men te. Po red po zi va nja na lo{ ukus
oni na vo de da lo {e sli ke kva re dje cu i be spo tre -
bno sra mo te `rtve na sil nih kri mi na la ca.
Ju bol Ben d`a ron kij, re kto r ^u la lon gkorn
uni ver zi te ta, ne sla `e se da }e ova kam pa nja
"ukro ti ti" no vi ne i do ves ti do us pje ha.
"Ne ka `e mo da }e mo bi ti us pje {ni. Iz da va ~i
mi sle da ove sli ke do no se ve li ku za ra du. Te {ko
je pro mije ni ti to uvje re nje", ka `e Ben d`a ron -
kijeva.
Ona je bi la u`a snu ta sli ka ma iz gor je lih ti je -
la is pred iz gor je le ple sne ha le "San ti ka", {to su
pre nije le sve svjet ske agen ci je po ~et kom go di ne.
Ta ko |e je bi la u`a snu ta sli ka ma sa mo ubi ce ko ji
se obje sio ispod Ra ma 4 mos ta. Fo to gra fi ja je
pri ka zi va la odru blje nu gla vu ~o vje ka, ~i je se ti -
je lo odvo ji lo na kon sko ka, ka ko se nji {e iznad
zna ti `e ljnih po sma tra ~a.
"Sa mo gla va ka ko se nji {e i vi si ta ko! U`a -
sno! Ni smo mo ra li vi dje ti ta kvu sli ku", obja{ nja -
va Ju bol.
Ipak, kao {to je slu ~aj s ame ri ~kim i dru gim
za pa dnim no vi na ma, ta ko se i mno ge taj lan dske
no vi ne bo re sa kri zom. Naj po pu lar ni je taj lan -
dske no vi ne "Tai Rat" sva ki dan pro da ju pre ko
1,2 mi li ona pri mje ra ka i ima ju oko 25 mi li ona
re do vnih ~i ta la ca, ko ji ~es to da ju no vi ne pri ja te -
lji ma i ro |a ci ma. Ove no vi ne objav lju ju kom bi -
na ci ju no vos ti, po li ti ~kih ko men ta ra, tra ~e va i
~u dnih pri ~a, a je dna od njih je o ra ta ru ko ji je
po lu dio i sa mu raj skim ma ~em po vri je dio po la
se la.
Osim odre |e nih po slo vno us mje re nih pu -
bli ka ci ja, ve }i na no vi na pra ti sen za ci ona lis ti ~ki
duh "Tai Ra ta".
"Na Taj lan du ima mo ru ral ne i ur ba ne lju de,
ko ji ima ju ra zli ~i te ni voe obra zo va nja", obja{ -
nja va Ki sa da Ka mjung, stu den tkinja ko ja spre -
ma do kto rat iz kom pa ra ti vne knji `e vnos ti.
"Ne svi |a ju mi se te sli ke. Za mi sli te ka ko
iz gle da do ru ~ko va ti uju tro i gle da ti te pri zo re",
do da je ona.
To le ran ci ja taj lan dskih ~i ta la ca mo `da iz -
gle da su pro tno od ste re oti pa uvi jek na smi ja nih i
mi ro lju bi vih bu dis ta ka kvim ih sma tra ju na Za -
pa du. Ali, jo{ od prvih da na {ko le taj lan dska dje -
ca u~e da su ro |e nje, sta re nje, bol i smrt
ne iz bje `ni dio `i vo ta. Mo `da se Taj lan |a ni ne
osje }a ju ta ko ne pri ja tno ka da gledaju smrt u o~i.
S
Gru pa
aka de mi ka je
upu ti la pe ti ci ju
ve }im no vi na ma
na Taj lan du
da prestanu sa
pri ka zi va njem
mor bi dnog
vo aje ri zma.
Pro fe so ri sa {est
taj lan dskih
uni ver zi te ta su
pred sta vi li
ar gu men te da
po red po zi va nja
na lo{ ukus one
kva re dje cu
i be spo tre bno
sra mo te `rtve
na sil nih
kri mi na la ca
Taj lan dske no vi ne se na bi za ran
na ~in bo re pro tiv kri ze
Odru blje ne gla ve
do no se pri ho de
Naj po pu lar ni je
taj lan dske
no vi ne "Tai
Rat" sva ki dan
pro da ju pre ko
1,2 mi li ona
pri mje ra ka
Sli ka
sa mo ubi ce
ko ji se obje sio
ispod Ra ma 4
mos ta je
pri ka zi va la
odru blje nu
gla vu ~o vje ka
~i je se ti je lo
odvo ji lo
na kon sko ka
18. 5. 2009. qpofekfmkbl 21
Oba ma
na vi jao
na uta kmi ci
za k}er ku
vA SlN GTON - Ba rak Oba ma
na krat ko je za ne ma r|o svo je
pred sje dn| •ke du znos t| da b|
ne pr| m|je cen po sma trao. a|| |
q|a sno na v| jao. na íu dba| skoj
uta km| c| u ko joj je u•es tvo va |a
nje qo va m|a da kcer ka Sa sa.
Ma |a Sa sa se od|| •no po ka za -
|a | uspje |a •ak da uba c| po -
bje dn| •k| qo|. (Aqen c| je)
22 qpofekfmkbl!18. 5. 2009.
Svijet
@e ne u par la men tu
Ü Ku vaj tu ce u na c| ona| nom par |a men tu prv|
put me du 50 po s|a n| ka sje d| t| | •e t| r| ze ne. po -
ka za || su re zu| ta t| par |a men tar n|h |zbo ra.
Po la to ne ek splo zi va
Eq| pat ska po || c| ja pro na s|a je ju •e po |a to ne
TNT ek sp|o z| va | sk|a d| ste oru zja u b|| z| n| qra n| -
ce s po ja som Ga ze.
Po bu nje ni ci
di gli u
vaz duh dva
cje vo vo da
LA GOS - Ni ge rij ski po bu -
nje ni ci sa op {ti li su ju ~e da su u
Es kra vo su, u del ti Ni ge ra, di gli
u vaz duh dva naf to vo da i ga so -
vo da i da }e pre mjes ti ti bri tan -
skog ta oca u po dru ~je ko je je
ne da vno bi lo po pri {te `es to kih
su ko ba.
"Po no vo smo po ~e li na pa de
na naf tnu in fras tru ktu ru. Di gli
smo u vaz duh dva gla vna naf -
to vo da i cje vo vo da, ko ji su
ne da vno po prav lje ni", na veo
je u sa op {te nju Po kret za
eman ci pa ci ju del te Ni ge ra
(MEND). (Roj ters)
Pa les ti nac
po gi nuo
u tu ne lu
EL-ARI[ - Je dan Pa les ti nac
je po gi nuo ka da se obru {io tu -
nel izme |u Egip ta i po ja sa Ga -
ze, sa op {ti la je egi pat ska
po li ci ja.
Po li ci ja je pre ci zi ra la da se je -
dan Pa les ti nac ugu {io, a da je
vi {e dru gih oso ba pre `i vje lo tu
ne sre }u. Pa les tin ci ko ris te te tu -
ne le za dos tav lja nje osno vnih
na mir ni ca sta no vni ci ma po ja sa
Ga ze ko ja je pod izra el skom
blo ka dom od do las ka na vlast
ra di kal nog po kre ta Ha mas, ali i
za {verc oru `jem. (Be ta)
Avi on u
ne vo lji
ate ri rao
na ave ni ju
SAN HO SE - Ma li tu ris ti ~ki
avi on, ko ji se na {ao u ne vo lji,
sle tio je u su bo tu uve ~e na je -
dnu ave ni ju u San Ho seu, gla -
vnom gra du Kos ta ri ke.
Pi lot na obu ci, mla di} star 21
go di nu, pro {ao je ne po vrije |en,
is to kao i vo za~ auto mo bi la u
~i ji je krov le tje li ca uda ri la prije
ne go {to se za us ta vi la na tlu.
Ne is ku sni pi lot po le tio je s je -
dnog aero dro ma u gla vnom
gra du kad je mo tor avi ona ot -
ka zao. (Be ta)
Vijesti
TEL AVIV - Izra el ski pre mi -
jer Be nja min Ne ta nja hu mo -
gao bi bi ti spre man da po dr`i
mi ro vni pro ces ko ji bi vo dio
pre ma ne za vi snoj pa les tin skoj
dr`a vi, ka zao je nje gov mi nis -
tar od bra ne.
Ehud Ba rak, du go go di{ nji ri -
val, a sa da ~lan izra el ske vla da -
ju }e ko ali ci je, go vo rio je pred
prvi su sret pre mi je ra s ame ri -
~kim pred sje dni kom Ba ra kom
Oba mom u Va {in gto nu. On je
ka zao izra el skoj te le vi zi ji da bi
re gi onal ni do go vor mo ga bi ti
pos ti gnut u na re dne tri go di ne.
Ne ta nja hu dosa da ni je bio vo -
ljan da ras prav lja o rje {e nju ko je
uklju ~u je dvi je dr`a ve, re kav {i sa -
mo da `e li "no vi pris tup". (BBC)
De mon stra ci je
pro tiv Ki ne
TAJ PEJ - De se ti ne hi lja da lju di iza {lo je ju ~e na uli ce taj van ske pri -
jes to ni ce Taj pej de mon stri ra ju }i pro tiv po li ti ke pri bli `a va nja s Ki nom i
bra ne }i su ve re ni tet tog os trva.
Pro tes tnu {e tnju, ko ja }e se za vr{i ti is pred pred sje dni ~ke pa la te, or ga ni zo -
va la je De mo krat ska na pre dna stran ka, ko ja se za la `e za ne za vi snost os trva.
"Re ci te NE Ki ni! Re ci te DA Taj va nu", uzvi ki va li su de mon stran ti uz di -
gnu tih pe sni ca i u pra tnji oko
4.000 po li ca ja ca.
De mon stran ti `e le da od bra ne
su ve re ni tet Taj va na, ko ji je, pre -
ma nji ho vom mi{ lje nju, u opa -
snos ti od do las ka na ~e lo ze mlje Ma Jing-`ua u ma ju 2008.
"On je pri je izbo ra uvje ra vao lju de da ne }e pro da ti Taj van ni po ko ju ci je -
nu. Ali, ~i nje ni ca je da se Taj van od pro {le go di ne po ni zio u tri run de pre go -
vo ra s Ki nom", re kao je biv {i pre mi jer Su Ceng-~ang.
Od Ma ovog do las ka na vlast odno si Pe kin ga i Taj pe ja su se po bolj {a li. Na -
kon obno ve vaz du {nog sao bra }a ja, no va taj van ska vla da ra di na pri vla ~e nju
ve }eg bro ja ki nes kih tu ris ta i ola k{a va nju in ves ti ci ja. (AFP)
Po dr{ka Izra ela
ne za vi snoj Pa les ti ni
KO LOM BO - [ri lan kan ski Oslo bo di la ~ki ti gro -
vi ta mil skog Ela ma (LTTE) obja vi li su ju ~e za vr{e -
tak svo je oru `a ne bor be u sje ve ro is to ~nom di je lu [ri
Lan ke gdje su, ka ko tvrdi voj ska, stje ra ni u ugao na
po dru ~ju ma njem od je dnog kva dra tnog ki lo me tra.
U sa op {te nju pos tav lje nom na in ter net stra ni ci "Ta -
mil skih ti gro va", LTTE na -
vo di da je 26-go di{ nji rat
sa {ri lan kan skom vla dom
do {ao do "gor kog kra ja"
te na vo de da po la `u svo je
oru `je da bi spa si li na -
rod.
" Os t a j e
nam sa mo je dan
izbor ka da je u pi -
ta nju ne pri ja telj
ko ji ubi ja na{ na -
rod: odlu ~i li smo
da na {e oru `je uti -
hne. Izra `a va mo `a -
lje nje {to su iz gu blje ni
`i vo ti", na veo je Sel va -
ra sa Pa tma na tan, por -
tpa rol se pa ra tis ti ~kog
po kre ta.
Oslo bo di la ~ki ti gro vi
ta mil skog Ela ma bo ri li su
se za ne za vi snost nji ho ve re gi je, do mo vi ne ta mil ske
ma nji ne, od 1983. go di ne.
[ri lan kan ska voj ska je slu `be no sa op {ti la da su svi
ci vi li sa da spa {e ni s po dru ~ja na ko jem su po bu nje ni ci,
a ju ~e je oko 12.000 ci vi la po bje glo ta ko da je njih broj
na ras tao na 72.000 u ro ku od sa mo 72 ~a sa.
Na kon vi {e mje se ~ne
ofan zi ve vla di ne sna ge su u
su bo tu uju tro u po tpu nos ti
ste kle kon tro lu nad ci je lom
oba lom [ri Lan ke, prvi put
na kon dvi je de ce ni je. Pre -
os ta li bor ci "Ta mil skih
ti gro va", ko ji su ne kad
kon tro li sa li de fa kto
dr`a vu u dr`a vi na sje -
ve ro is to ku [ri Lan ke,
os ta li su od sje ~e ni na
us kom ko ma du ko pna,
bez mo gu }nos ti za bi -
jeg mo rem. Oni su i
ju ~e po ku {a va li da se
bo re s pre mo }nom
dr`a vnom voj skom. U
re do vi ma LTTE na la zi li su
se, na ime, bor ci va spi ta ni na
kul tu ri bor be bez pre da je.
Voj ska [ri Lan ke sa op -
Ne ta nja hu
spre man da po dr`i
dvi je dr`a ve
MO GA DI[ - Naj ma nje 75 lju di je ubi je no u
su ko bi ma tvrdo kor nih i umje re nih isla mis ta u
So ma li ji, a o~e vi ci tvrde da su tvrdo kor ne sna ge
Al [a bab ju ~e za uze le stra te {ki va `an grad D`o -
uhar, sje ver no od Mo ga di {a.
"Gru pa Al [a bab za uze la je D`o uhar", izja vio
je mje {ta nin tog gra da Isma il Fa rah. "Ubi je no je
naj ma nje se dmo ro lju di, me |u ko ji ma ~e tvo ro ci vi -
la."
D`o uhar, ko ji je 2005. go di ne iza bran za
pri vre me no sje di {te pre la zne vla de So ma li je, uda -
ljen je 90 ki lo me ta ra od Mo ga di {a i po ve zu je so ma -
lij sku pri jes to ni cu s ne mir nim cen tral nim di je lom
ze mlje.
Pro vla di ne sna ge i gru pe za za {ti tu ljud skih
pra va sa op {ti le su, u me |u vre me nu, da je naj ma nje
68 lju di po gi nu lo u su ko bi ma umje re nih isla mis ta i
bo ra ca Al [a ba ba, dok je 3.300 njih zbog na si lja
po bje glo iz svo jih do mo va. "Ubi li smo 47 bo ra ca
Al [a ba ba, me |u ko ji ma je dnog bi jel ca", izja vio je
[e ik Ab du la hi [e ik Abu Ju suf, por tpa rol umje re ne
gru pe Ahlu Su na Val d`a ma ka. "S na {e stra ne, ima -
mo tro ji cu mrtvih i 10 ra nje nih."
Or ga ni za ci ja "El man pis end hju men raj -
ts", sa sje di {tem u Mo ga di {u, sa op {ti la je da je u
pe tak i su bo tu u okr{a ji ma ubi je no 18 ci vi la, dok je
3.300 njih na pus ti lo do mo ve. (Srna)
Hi lja de lju di na pus ti le
svo je do mo ve
U su ko bi ma u
So ma li ji 75 mrtvih
ti gro vi"
De mon stran ti bra ne
su ve re ni tet Taj va na
F
O
T
O

A
F
P
Tvrdo kor ne
sna ge Al [a bab
za uze le stra te {ki
va `an grad D`o uhar
F
O
T
O

A
F
P
U [ri Lan ki okon ~an ra tni
su kob dug ~et vrt vi je ka
Pri pa dni ce
"Ta mil skih
ti gro va"
Izbo ri
u Li tva ni ji
vl LJNÜS - Ü L| tva n| j| su ju •e
odrza n| pred sje dn| •k| |zbo r|.
na ko j| ma naj ve ce |z q|e de za
po b.e du |ma Da || ja Gr| ba us -
kaj te (53). sa das nj| evrop sk|
ko me sar za bu dzet.
Pre ma | s tra z| va nj | ma j a -
vnoq mnje nja. Da || ja Gr| ba -
us kaj te |ma san se da bu de
|za bra na vec u prvom kru qu
|zbo ra. (Be ta)
Pa ra da na Ku bi
HA vA NA - Na Ku b| je prv|
put odrza na qej pa ra da. a po -
vor ku je pre dvo d| |a kcer ka ne -
ka das njeq pred sje dn| ka
F| de |a Kas tra.
Ha va nom su mar s| ra |e sto t| -
ne |e zb|j k| | ho mo se ksu a|a ca.
Ma r| je |a Kas tro je d| re ktor
Oen tra za se ksu a| no obra zo -
va nje. ko j| se bo r| za pra va se -
ksu a| n|h ma nj| na. Ü sv| je tu se
ob| |je za va Me du na ro dn| dan
bor be pro t|v ho mo ío b| je. (B92)
18. 5. 2009. qpofekfmkbl 23 Svijet
Mi tro po lit
ra{ ~i njen
zbog kra |e
ATI NA - Sve ti si nod
Gr~ke pra vo sla vne crkve
ra{ ~i nio je mi tro po li ta Ati -
ke Pan te le imo na Be ze ni ti sa
(71) i vra tio ga u sta tus mo -
na ha, jer mu je dr`a vni sud
pro {le go di ne izre kao {es -
to go di{ nju ka znu za tvo ra
zbog pri sva ja nja nov ca ma -
nas ti ra sve tog Je fre ma.
To je prvi put u po slje -
dnjih 50 go di na da je ra{ ~i -
njen ar hi je rej u Gr~koj.
Zlo upo tre blja va ju }i slu `be -
ni po lo `aj, mi tro po lit je za
se be za dr`ao 200.000 do la -
ra ma nas tir skog nov ca. Na
nje go vom ban ko vnom ra -
~u nu na |e no je vi {e mi li -
ona evra ne po zna tog
po ri je kla. (Srna)
Uha p{en
vo |a Ka mo re
NA PULJ - Ra fa ele Ama -
to, vo |a na pulj ske ma fi je
Ka mo re, uha p{en je u za je -
dni ~koj akci ji {pan ske i ita -
li jan ske po li ci je u Ma la gi,
na ju gu [pa ni je.
Ama to, ko ji je bio u bjek -
stvu od 2006. go di ne, va `na
je fi gu ra u obra ~u ni ma
ovog ma fi ja {kog kla na u
oblas ti Na pu lja, ko ji je od -
go vo ran za de se ti ne ubi je -
nih po slje dnjih go di na, a
~i je su akti vnos ti za bi lje `e -
ne i u fil mu "Go mo ra" iz
2008. go di ne. Pri je oko pet
go di na Ama to se us pje {no
odvo jio od do mi nan tnog
kla na Di La uro i pre uzeo
kon tro lu nad tr`i {tem nar -
ko ti ka u sje ver nom Na pu lju
i oko li ni. (Srna)
U ek splo zi ji
18
po vri je |e nih
KA TMAN DU - Naj ma -
nje 18 lju di po vrije |e no je
u ek splo zi ji vo za u Ne pa lu,
sa op {ti la je po li ci ja.
Ek splo zi ja se do go di la u
va go nu je di nog vo za u toj
ze mlji ko ji po ve zu je grad
D`a na kpur, na ju gu Ne pa -
la, s D`a ja na ga rom, u is to -
~noj in dij skoj dr`a vi Bi har.
"Je dna oso ba je u kri ti -
~nom sta nju, dok su os ta le
za do bi le ma nje povrede. Is -
tra ga je u to ku", izja vio je
pred sta vnik lo kal ne po li ci je
Ja dav Ha nal. (Agen ci je)
Vijesti
{ti la je da su "Ta mi li" u {est ~a ma ca po ku {a li sa mo ubi -
la ~ki pro boj pre ko la gu ne Nan thi ka dal. U po ku {a ju je
ubi je no se dam de se tak "ti gro va".
Vo |a "ti gro va" Ve lu pi lai Prab ha ka ran ni -
je uha p{en, ni ti mu je po zna ta su dbi na. On je svo je vre -
me no izja vio da ni ka da ne }e bi ti uha p{en `iv.
Ma hin da Ra ja pa ksa, pred sje dnik [ri Lan ke, u su -
bo tu je obja vio da su po bu nje ni "Ta mil ski ti gro vi" u
po tpu nos ti voj no po ra `e ni.
"Po no san sam {to mo gu izvi jes ti ti da su oru `a ne
sna ge [ri Lan ke u akci ji bez pre se da na ko na ~no voj no
po ra zi le LTTE", ka zao je Ra ja pa ksa to kom bo rav ka na
sa mi tu G11 u Jor da nu.
"Vra }am se u ze mlju ko ja je u po tpu nos ti oslo bo -
|e na var bar skih 'Ta mil skih ti gro va'", ka zao je.
Ka da se vra tio u su bo tu na ve ~e po izlas ku iz avi -
ona, po lju bio je ze mlju. Na jav lje no je da }e se pred sje -
dnik obra ti ti ja vnos ti i u do mo vi ni slu `be no pro gla si ti
po bje du i na ci onal ni pra znik.
Hi lja de sta no vni ka [ri Lan ke pre pla vi -
lo je ju ~e uli ce, ple {u }i i ispa lju ju }i va tro met.
Bri tan ski pre mi jer Gor don Bra un upo zo rio je na
ozbi ljne po slje di ce, uko li ko hu ma ni tar nim or ga ni za ci -
ja ma ne bu de do zvo ljen pris tup iz bje gli ca ma.
U za vr{noj ofan zi vi voj ske [ri Lan ke ko ja je
po ~e la sre di nom ja nu ara ove go di ne ubi je no je
7.000 ci vi la, a oko 17.000
ih je ra nje no, pre ma po -
da ci ma UN-a. Oko
250.000 ih je po bje -
glo iz zo ne su ko ba
po slje dnjih ne dje -
lja.
U 26-go di{ -
njem ra tu "Ta mil -
skih ti gro va" i Vla de
[ri Lan ke ubi je no je
uku pno oko 70.000
lju di. (Agen ci je)
LON DON - Je dan bri tan ski ti nej d`er obje lo da nio je
na ko ji na ~in su ga islam ski ek stre mis ti re gru to va li u d`a -
mi ji i pri pre ma li za sa mo ubi la ~ke na pa de u Bri ta ni ji ka da
je imao 15 go di na.
U prvom ova kvom svje do ~e nju "iz prve ru ke" mla di} je
opi sao da je nje mu pri {la gru pa isla mis ta u je dnoj d`a mi ji u
ju `nom Lon do nu ka da je imao 15 go di na i uba ci la ga u gru pu
od 50 re gru ta, ko je su obu ~a va li za sa mo ubi la ~ke na pa de. On
je obja snio da su im po ka za li vi deo-snim ke "mu ~e ni ka" i
ohra bri va li ih da pu tu ju u Pa kis tan da pro |u te ro ris ti ~ku obu -
ku. Mla di}, ko ji se pred sta vio kao Adam, re kao je da su im na -
kon pri ka zi va nja snim ka re kli da svi tre ba da se pri pre me za
smrt mu ~e ni ka.
"Znam da su ne ki pris ta li da idu u Pa kis tan na obu -
ku, ne ki su `e lje li da idu. Nji hov ko na ~ni cilj bio je obu ka za
izvo |e nje ope ra ci ja u Bri ta ni ji", re kao je mla di}. Adam, ko ji
sa da ima 18 go di na, na pus tio je gru pu po sli je go di nu da na.
Su dbi na os ta lih re gru ta ni je po zna ta. "Sve je to bi lo pri li ~no
{o kan tno. Po mi slio sam da ne `e lim ni ko ga da ubi jem. Bio
sam ljut, ali to ni je bio na ~in rje {a va nja pro ble ma", re kao je
Adam.
Ka da su ek stre mis ti uze li Ada ma pod svo je u
d`a mi ji u Sto kve lu 2005. on je po ~eo da bje `i iz {ko le, imao je
ve oma ma lo pri ja te lja i tre bao mu je pra vac u `i vo tu. "Ve }i na
lju di mi sli da te ro ris ti re gru tu ju u po se bnim pros to ri ja ma ili
kam po vi ma, ali se sve ve }i nom de {a va u d`a mi ja ma. Vi ide te
na mo li tvu i ta mo bu de ma la gru pa lju di, ma lo iz dvo je na, ko ja
raz go va ra o d`i ha du", re kao je Adam. Do dao je da su po ~e li
da mu go vo re o Ira ku i ka ko ta mo lju di gi nu. Po ~e li su da ga
po zi va ju na re li gij ske dis ku si je. "Po ka za li bi sni mak lju di ko ji
su se hva li li {ta su ura di li u na pa di ma 7. ju la i 11. sep tem bra i
vrlo su ja sno sve pri zna va li", ka `e Adam. Re ~e no mu je da su
"na pre dni ji re gru ti" ve} po sla ti u kam po ve za obu ku u Je zer -
sku oblast u Hem p{i ru. Po zna to je da su u d`a mi ju u Sto kve lu
do la zi li Mu ktar Ibra him i Hu sa in Osman, ~la no vi gru pe ko ji
ni su us pje li da izve du bom ba {ke na pa de u mre `i grad skog
sao bra }a ja u Lon do nu 21. ju la 2005. go di ne, dvi je ne dje lje na -
kon na pa da 7. ju la u pod ze mnoj `e lje zni ci, ka da su po gi nu le
52 oso be. (Srna)
Isla mis ti voj ni ke re gru tu ju
u bri tan skim d`a mi ja ma
Adam re gru to van
kad je imao 15 go di na
"Ti gro vi"
izra zi li
`a lje nje
zbog
iz gu blje nih
`i vo ta
"Ta mil ski
po lo `i li oru `je
Sve se ve }i nom de {a va u d`a mi ja ma
FO TO NN
"Ti gro vi" su
sa op {ti li da je rat
s Vla dom [ri
Lan ke do {ao do
"gor kog kra ja" te
da po la `u oru `je
ka ko bi
spa si li na rod
Slav lje u [ri Lan ki
Voj ska
naj zad
po bi je di la
Vo |a "ti gro va"
u bjek stvu
FO TO AFP
24 qpofekfmkbl!18. 5. 2009.
Izlo `ba
keramike
Ha li de Emri}
BU GOJ NO - Izlo `ba umje tni -
~ke ke ra mi ke Ha li de Emri}
otvo re na je u su bo tu u ga le ri ji
Kul tur no-spor tskog cen tra u Bu -
goj nu u okvi ru obi lje `a va nja 20.
ma ja, Da na op {ti ne Bu goj no.
Po sje ti oci izlo `be do sre di ne
se dmi ce mo gu vi dje ti na de set -
ine su ve ni ra nas ta lih u ke ra mi -
~koj la bo ra to ri ji "Ser ha tArt",
grbo ve oko ~e trde set gra do va
Fe de ra ci je BiH i umje tni ~ku ke -
ra mi ku, ugla vnom iz ko le kci je
"Una iz mog sna".
"Po se bno mjes to na izlo `bi za -
uzi ma ju grbo vi gra do va ko je
smo ura di li u okvi ru pro je kta, ~i -
ju re ali za ci ju je po mo glo Mi nis -
tar stvo za tu ri zam i oko li{ FBiH.
Sas ta vni dio izlo `be su va ze i
zdje le ra |e ne spe ci jal nom te hni -
kom por tu gal skog osli ka va nja
na gli ni, kao i ru ~no ra |e ni na -
kit", is ta kla je Ha li da Emri}.
Ova umje tni ca iz Bu `i ma ve}
je ima la dva de se tak izlo `bi u
BiH, a svo jim ra do vi ma se pred -
sta vi la u Lju blja ni i Ko pru.
To kom ju na or ga ni zo va }e izlo -
`be u jo{ ne ko li ko gra do va Fe -
de ra ci je BiH, ko je je pro je ktom
oba ve zna po sje ti ti.
Pro mo ci ja grba op {ti ne Bu goj -
no bi }e odr`a na 20. ma ja u okvi ru
cen tral ne sve ~a nos ti obi lje `a va nja
Da na op {ti ne. (Agen ci je)
Knji ge ni ko
ne ku pu je
PRNJA VOR - U ve }i ni prnja -
vor skih knji `a ra trgov ci se i ne
sje }a ju ka da je ne ko do {ao da
ku pi knji gu. Is ti ~u da jo{ sa mo
ku pu ju le kti re, te sli ko vni ce i bo -
jan ke za dje cu pred {kol skog
uzras ta.
"Even tu al no se pro da ju knji ge
za le kti ru, i to sa mo on da ako ih
ne ma u {kol skim bi bli ote ka ma.
Knji ge da nas ku pu ju sa mo oni
ko ji mo ra ju", re kao je Dra gan
\u ri}, di re ktor Iz da va ~kog pre -
du ze }a "Gra fo mo ta ji ca".
Do dao je da su bro {i ra na iz da -
nja jef ti ni ja u odno su na ne ke
dru ge knji `ne uve ze, ali da za
knji ge vi {e ni ko ni je za in te re so -
van. Ci je ne knji ga kre }u se od
dvi je i po do 40 KM, a stru ~na li -
te ra tu ra ko {ta sve ga je dnu KM!
T.R.
Rut Pa del
pre da je
na Ok sfor du
LON DON - Rut Pa del, ~u ku -
nu nu ka ^ar lsa Dar vi na, iza bra na
je za prvu pro fe sor ku po ezi je na
Uni ver zi te tu Ok sford.
Rut Pa del je iza bra na na pet go -
di na i prva je `e na na tom po lo -
`a ju od kada je 1708. go di ne ta
ka te dra osno va na.
Zbir ka nje nih pje sa ma o sla -
vnom pri ro dnja ku pod na slo vom
"Darwin A Li fe in Po ems" do bi la
je izvan re dne kri ti ke kad je
objav lje na po ~et kom go di ne. Pje -
sni ki nja je izja vi la da joj je cilj da
no vi po lo `aj is ko ris ti da obje di ni
po ezi ju i na uku. (Agen ci je)
Kultura
KLJU^ - ^et vrta smo tra na ro -
dnih iga ra i obi ~a ja "Klju~ 2009",
na ko joj je svo je umi je }e po ka za lo
15 fol klor nih an sam ba la, odr`a na
je u su bo tu u Do mu kul tu re u
Klju ~u.
"Ciljevo smo tre su prven stve no
dru `e nje, upo zna va nje i raz mje na is -
kus ta va me |u ~la no vi ma. Smo tra je
re vi jal na i na njoj su po ka za ne na ro -
dne no{ nje i igre {i rom BiH", re kao
je Alen [es ti}, je dan od or ga ni za to -
ra.
U~es tvo va li su "Na {a mla dost" iz
Klju ~a, "Ha san-beg Bi{ }e vi}" iz Bi -
ha }a, "Mla dost" iz Za lu `a na, "Ra -
hi}" iz Br~kog, "Bje la {ni ca" iz
Sa ra je va, "Ivan Pla ni na" iz Sa ra je va,
"Pe tar Prvi Ka ra |or |e vi} Mrko nji}"
iz Mrko nji} Gra da, BZK "Pre po rod"
iz Vi te za, "To no Hro vat" iz Ve li ke
Kla du {e, GFA "Di ja mant" iz Jaj ca,
FA "Pa no ni ja" iz Tu zle, "Ne re tva" iz
Ja bla ni ce, "Se ha ra" iz Bi ha }a, "San -
ski bi se ri" iz San skog mos ta i BZK
"Tr`a ~ke ra {te le" iz Bi ha }a.
U op {ti ni Klju~ se tog da na na {la i
mi nis tri ca obra zo va nja i na uke u Fe -
de ra ci ji BiH Me li ha Ali}. Re kla je
da su ova kva de {a va nja izu ze tno va -
`an se gment u obra zo va nju mla dih
lju di.
I na ~el nik op {ti ne Klju~ Osman
^e ha ji} je is ta kao ka ko je ova ma ni -
fes ta ci ja bi tna za grad.
"Sva ke go di ne do la zimo u Klju~ i
uvi jek se pred stav lja mo ra zli ~i tim
igra ma. Ove go di ne smo do {li s
igrom ko ja se zo ve 'Pi ko{', {to u pre -
vo du zna ~i ko ~i ja{. Igra se, ta ko |e,
zo ve 'Bor ba za dje voj ku', a po ti ~e iz
Ma |ar ske", re kla nam je Ke ri ma
Ho d`i} iz Ve li ke Kla du {e.
Bo jan D`e laj li ja iz Za lu `a na ka `e
da su se pred sta vi li igra ma iz Kra ji -
ne i da mu je izu ze tno dra go {to se
na ova kvim smo tra ma dru `e svi
mla di iz BiH.
Or ga ni za tor je Kul tur no-umje tni -
~ko dru{ tvo "Na {a mla dost" iz Klju -
~a.
D.L.
Klju~ u zna ku fol klo ra
FO ^A - U Grad skom na ro dnom po zo ri {tu
u Fo ~i ve ~e ras }e gos to va ti Na ro dno po zo ri {te
Re pu bli ke Srpske. Ba nja lu ~a ni }e se fo ~an skoj
pu bli ci pred sta vi ti vi {es tru ko na gra |i va nim
ko ma dom "Na ro dni po sla nik", ko ji je pre ma
tek stu Bra ni sla va Nu {i }a re `i rao Ni ko la Pe ja -
ko vi}.
Pre ma ri je ~i ma Ra deta Si mo vi }a, di re kto ra
Na ro dnog po ro zi {ta RS, to je pred sta va ko ja je
prvi put u is to ri ji Na ro dnog po zo ri {ta RS, odno -
sno Ba nja lu ke, uvr{te na u zva ni ~nu kon ku ren ci ju
fes ti va la "Ste ri ji no po zor je" u No vom Sa du.
"Ta ko se ne ka ko fi no na {ti ma lo da
odmah po slije 'Mostarskog prolje}a' i Fo ~e pred -
sta va ide u Do boj i pu tu je na 'Ste ri ji no po zor je'",
izja vio je Ra de Si mo vi}.
Glu ma ~ku eki pu pre dvo de @e ljko Stje pa no -
vi} i Ni ko li na \or |e vi}, a u pred sta vi igra ju i Na -
ta {a Ivan ko vi}, Ale ksan dar Stoj ko vi}, Bo ris
[a vi ja, Lju bi {a Sa va no vi}, Anja Sta ni}, \ur |a
Vu ka {i no vi}, @e ljko Er ki} i Zla tan Vi do vi}.
Sce no gra fi ju po tpi su je Dra ga na
Pur ko vi}-Ma can, dok je kos ti me ra di la Iva na Jo -
va no vi}.
D.Vu.
"Na ro dni po sla nik"
ve ~e ras u Fo ~i
Nakon Mostara i Fo~e,
predstava putuje u Doboj
i Novi Sad
Dra ga na ZEC
BA NJA LU KA - Me |u na ro dna ma ni fes ta ci -
ja "No} mu ze ja", ko ja se tra di ci onal no pro slav -
lja u 42 evrop ske ze mlje i pre ko 2.000 mu ze ja,
obi lje `e na je u su bo tu i u mu ze ji ma {i rom BiH.
Ba nja lu ~a ni su i ove go di ne ima li pri li ku da
u`i va ju u bo ga tom pro gra mu Mu ze ja RS i Mu ze ja
sa vre me ne umje tnos ti RS, ko ji su se tra di ci onal no
pri klju ~i li svjet skoj kul tur noj ma ni fes ta ci ji.
"Ove go di ne su pro gram za 'No} mu ze ja'
osmi sli li Du {an Pa {i}, aka dem ski va jar, Mil ka Ra -
do ja, vi {i kus tos ar he olog, i Dra ga na Ra do ja, te -
hni ~ar. Ma ni fes t a ci j a j e po ~e l a oku pl j a nj em
ma li {a na na Trgu Kra ji ne, da bi po tom pris ti gli is -
pred Mu ze ja RS, gdje je pro gram zva ni ~no za po -
~eo i tra jao do je dan ~as iza po no }i", na ve la je Na -
ta {a Ole njuk, kus tos pe da gog Mu ze ja RS, do dav {i
da je i ove go di ne mu zej akce nat sta vio na naj mla -
|e po sje ti oce.
Pre ko 200 u~e ni ka iz osno vnih i sre -
dnjih {ko la, kao i stu de na ta Aka de mi je umje tnos ti,
po ka za lo je svo je umje tni ~ke spo so bnos ti kroz glu -
mu, mu zi ku, ples i li ko vno stva ra la{ tvo.
"U pro gra mu smo ima li u~e ni ke iz osno vnih
{ko la 'Ge or gij Stoj kov Ra kov ski', 'Ivo An dri}',
'Bran ko ]o pi}' i 'Vuk Ste fa no vi} Ka ra d`i}', a u
Mu ze ju RS se mo gla po gle da ti i izlo `ba radova
u~e ni ka Te hno lo {ke {ko le", is ta kla je Ole nju ko va,
do dav {i da su na kra ju pro gra ma odr`a ni kon cert i
izlo `ba ra do va su de na ta Aka de mi je umje tnos ti u
Ba nja lu ci.
Uli ~ni sa jam
po ~et kom ju la
BA NJA LU KA - Uli ~ni sa jam knji ge u Ba nja lu ci bi }e odr`an u prvoj
po lo vi ni ju la, po ru ~u ju u Iz da va ~koj ku }i "Be sje da", je dnom od or ga -
ni za to ra saj ma.
"Uli ~ni sa jam or ga ni zu je mo u sa ra dnji s gra dom Ba nja lu ka, Mi nis tar -
stvom pros vje te i kul tu re RS i Mi nis tar stvom ci vil nih po slo va u Vi je }u mi -
nis ta ra BiH", re kao je Ne nad
No va ko vi}, di re ktor Iz da va ~ke
ku }e "Be sje da".
Na saj mu }e bi ti pri su tno 35
iz da va ~kih ku }a iz BiH i ze ma lja
u okru `e nju, ra spo re |e nih na 11
{tan do va.
"Uslov za do bi ja nje {tan da je da je iz da va ~ka ku }a to kom po slje dnjih go -
di nu da na iz da la naj ma nje 10 knji `e vnih na slo va, kao i da }e ci je ne knji ga
to kom tra ja nja saj ma bi ti sni`ene za 50 od sto. Ovim po te zom `e li mo da pri -
vu ~e mo ~i ta oce da ku pu ju knji ge i to kom fi nan sij ske kri ze", is ti ~e No va ko -
vi}.
Na ovo go di{ njem saj mu su do la zak ve} pot vrdi le iz da va ~ke ku }e "Clio" iz
Beo gra da, "Ma te" iz Za gre ba, "Ra bic" iz Sa ra je va...
N.K.
Pro mo vi sa ne zbir ke
pje sa ma Dra ga In |i }a
VI [E GRAD - U or ga ni za ci ji
Na ro dne bi bli ote ke "Ivo An -
dri}" u Vi {e gra du pro mo vi sa ne
su dvi je zbir ke pje sma u`i ~kog
pje sni ka Ha d`i Dra ga In |i }a,
"^e kam izla zak sun ca" i "Mo -
nah i Aj {a".
O naj no vi jim In |i }e vim zbir ka -
ma pje sma, je da na es toj i dva na es toj
po re du, go vo rio je re cen zent Ra de
Vu }i }e vi} iz Po `e ge. On je na gla sio
da svo jom po ezi jom Ha d`i Dra go
In |i} os tva ru je spe ci jal ne pje sni ~ke
ve ze izme |u raz dvo je nog vi {e grad -
skog i zla ti bor skog kra ja.
Po red Ha d`i Dra ga In |i }a svo je
sti ho ve ~i ta li su i u`i ~ki pje sni ci
Ivan R{u mo vi}, Slo bo dan Ris to vi}
i Bi lja na Di ko vi}, te Mi lad Obre -
no vi} iz Ro ga ti ce i Pe tro ni je [i -
m{i} iz Vi {e gra da.
D.Vu.
Na saj mu }e bi ti
pri su tno 35 iz da va ~kih
ku }a iz BiH i ze ma lja
u okru `e nju
Ciljevi smo tre su
prven stve no dru `e nje,
upo zna va nje i raz mje na
is kus ta va me |u
~la no vi ma
Umi je }e
po ka za lo 15
an sam ba la
FO TO NN
Noc mu ze ja je u su bo tu uz bo qat
ku| tur no-umje tn| •k| pro qram ob| |je ze na | u Pr| -
je do ru | u B| je |j| n|. dok ce ze n| •ka ma n| íes ta c| -
ja zva n| •no za po •e t| da nas nj|m otva ra njem
sre dnjo vje ko vne |s to r|j ske zb|r ke na tvrda v|
vran duk | pro mo c| jom knj| qe pr| •a |z sre dnjo -
vje ko vne Bo sne.
Mu zej Sa ra je va. ko j| ove qo d| ne pro s|av |ja
60. ro den dan. u No c| mu ze ja je svo j|m po -
sje t| oc| ma bes p|a tno otvo r|o de pan dan se do
po no c|. Sa raj || je su |ma |e pr| || ke da uz| va ju | u
mu z| •kom pro qra mu. a Noc mu ze ja se nas -
tav |ja ob| |je za va t| | da nas. na Svjet sk| dan mu -
ze ja. pro mo c| jom mo der n| za c| je ra da mu ze ja.
odno sno pred stav |ja njem d| q| ta| ne qra de.
Pro qra mom || ko vnoq | mu z| •koq sa drza ja.
kao | otva ra njem sv|h pos tav k| do ka sn|h no -
cn|h •a so va. Mu zej Her ce qo v| ne u Tre b| nju je
dru qu qo d| nu za re dom ob| |je z|o Noc mu ze -
ja.
Ma n| íes ta c| ja je po •e |a otva ra njem |z|o zbe
s|| ka m|a de umje tn| ce |z Beo qra da Du san ke
Ko mne n|c. Ü dvo r| stu Mu ze ja Her ce qo v| ne je
odrza na | ra d| on| ca pod na z| vom Anar h| •n|
pr|s tup umje tnos t|. u okv| ru ko je je umje tn| ca
pre zen to va |a nas ta nak umje tn| •koq dje |a ap -
strak tnoq sa drza ja. s|o bo dn|m na no se njem
bo ja | ma te r| ja |a. Za vrsn| pro qram ve •e r| b|o
je re zer v| san za kon cert k|a s| •ne mu z| ke. na
ko jem se pred sta v|o m|a d| tre b|nj sk| p| ja n|s ta
Mar ko Ko va•.
Bo gat pro gram
"No}
~et vrti
Uver ti ra za
Svjet ski
dan mu ze ja
Vi {e od 200 u~e ni ka
uklju ~e no u pro gram
FO TO M. RA DU LO VI]
18. 5. 2009. qpofekfmkbl 25 Kultura
Vijesti
"Pre da tor"
pred
Mos tar ci ma
MOS TAR - Knji ga "Pre da -
tor" srbi jan skog knji `e vni ka,
pre vo di oca, ure dni ka i pu bli -
cis te Vla di mi ra Ar se ni je vi }a
pred stav lje na je u su bo tu u
sklo pu pro gra ma "Buybo ok
u`i vo", u OKC "Abra {e vi}" u
Mos ta ru.
Ri je~ je o knji zi ko ja obje -
di nju je pri ~e ne ko li ko ju na -
ka ko je, u cje li ni, po ve zu je
usa mlje nost i ne mo} u glo -
ba li zo va nom ur ba nom svi je -
tu.
Ar se ni je vi} je ro |en 1965.
u Pu li, a da nas `i vi i ra di u
Beo gra du. Ure dnik je pri
beo grad skom VBZ-u, ali se
ba vi i pre vo |e njem sa en gles -
kog je zi ka.
Za svoj prvi ro man "U po -
tpa lu blju", objav ljen 1994,
do bio je NIN-ovu na gra du i
ta ko pos tao naj mla |i do bi tnik
te na gra de ika da. (Agen ci je)
Bu ga ri ma
gran pri
"Zla tne is kre"
KRA GU JE VAC - Gran pri
11. me |u na ro dnog lut kar skog
fes ti va la "Zla tna is kra", ko ji se
odr`a vao u Kra gu jev cu, do di -
je ljen je pred sta vi "Pri ~a o ga -
le bu i ban di ma ~o ra"
Pres to ni ~kog lut kar skog po zo -
ri {ta iz So fi je.
Dru ga na gra da pri pa la je
pred sta vi "Trno va ru `i ca" an -
sam bla Lut ko vnog gle da li{ ~a
iz Lju blja ne, a tre }a pred sta vi
"Puk", Po zo ri {ta mla dih iz No -
vog Sa da.
Na fes ti va lu su do di je lje ne i
tri glu ma ~ke na gra de: Ma ji
Be `an skoj i Ru me nu Ga va no -
zo vu za ulo ge u pred sta vi "Pri -
~a o ga le bu i ban di ma ~o ra", te
an sam blu za ani ma ci ju lut kar -
skog po zo ri {ta iz ki nes kog
gra da ^en ^oa. (Agen ci je)
"Ste ri ji no
po zor je"
od 23. ma ja
NO VI SAD - Pe de set ~et -
vrto "Ste ri ji no po zor je", na
ko me }e bi ti izve de no oko 30
pred sta va u srpskoj i inos tra -
noj pro du kci ji, bi }e odr`a no
od 23. ma ja do 5. ju na u No -
vom Sa du.
Di re ktor "Ste ri ji nog po zor -
ja" Ivan M. La li} re kao je da
}e na ovo go di{ njem fes ti va lu,
u okvi ru se le kci je na ci onal ne
dra me bi ti izve de no 17 pred -
sta va, me |u ko ji ma }e ne ko -
li ko bi ti pre mi jer no izve de no.
Od pre mi je ra je iz dvo jio
ko mad Fi li pa Vu jo {e vi }a
"Ro nal de, ra zu mi me" u re `i ji
Ane To mo vi}, ko ji je do bi -
tnik na gra de za naj bo lji
dram ski tek st na kon kur su
"Ste ri ji nog po zor ja" za 2008.
go di nu, te ko mad Ma je Pe le -
vi} "Mo `da smo mi Mi ki
Ma us" u re `i ji Ma tja `a Po -
gra je, ko ji je do bi tnik ano ni -
mnog kon kur sa "Ste ri ji nog
po zor ja" za ori gi nal ni dram -
ski tek st na srpskom je zi ku
2007. go di ne.
"Ste ri ji no po zor je" }e 23.
ma ja sve ~a no otvo ri ti pred -
sta va "Ma ra ton ci tr~e po ~a sni
krug" Po zo ri {ta na Te ra zi ja -
ma. (Agen ci je)
Da vor Ja nji} otva ra "Krat ko fil"
ze ja sa vre me ne umje tnos ti RS.
Ona je do da la da je MSU RS na ovaj na ~in po -
ku {ao da ani mi ra i mla |u pu bli ku kroz sa vre me ni ji
i ur ba ni ji pris tup pre ko mu zi ke i ple sa.
"Pro gam je po ~eo sa 'So pot sa un dsis tem DJ' se -
tom, po tom su nas tu pi le dje voj ke iz stu di ja 'Ori ana
i Oria', ko je se ba ve ori jen tal nim ple som na je dan
nov na ~in, a na kon to ga je bend 'So pot' pro mo vi sao
no vi al bum 'Equili bri um'"', na ve la je [es ti }e va.
Ba nja lu ~a ni su is pred MSU RS ima li
pri li ku da ~u ju i DJ Se lec ta, te da vi de ta ~ku Ni ne
\e ka no vi} - `on gli ra nje s va trom, dok su u mu ze ju
za in te re so va ni mo gli po gle da ti izlo `bu skul ptu ra
beo grad skog umje tni ka Zdrav ka Jo ksi mo vi }a.
Skul ptu re su pri vu kle pa` nju i La za ra Po pe ra,
di re kto ra Fran cus kog kul tur nog cen tra u BiH. Izra -
ziv {i za do volj stvo or ga ni za ci jom ma ni fes ta ci je ko -
ja je pri je de set go di na za po ~e la u Fran cus koj, da
bi se po tom pro {i ri la po ci je loj Evro pi, Po per je ot -
krio da ga je u Ba nja lu ci naj vi {e za in te re so va la
izlo `ba Zdrav ka Jo ksi mo vi }a.
"Ra ni je sam ~uo za Jo ksi mo vi }a, ali ni -
sam imao pri li ku da vi dim nje go ve ra do ve u`i vo,
ne go sa mo pu tem ka ta lo ga. Svi |a mi se ka ko je
pos tav ka na prav lje na i na dam se da }e ovaj mu zej
us pje ti da ot ku pi ne ke od nje go vih ra do va kao bi
pos ta li dio fun du sa", is ta kao je Po per.
Is ta kao je da se MSU RS po ka zao kao pra vi
par tner Fran cus ke u "No }i mu ze ja", te da mu je
po se bno za do volj stvo {to i u kri znim vre me ni ma
sve ve }i broj lju di is traj no nje gu je lju bav pre ma
umje tnos ti i po sje }u je do ga |a je ove vrste.
D. ZEC
BA NJA LU KA - Tre }i me |u na ro dni fes ti val krat -
kog fil ma "Krat ko fil 2009", ko ji }e biti odr`a n od 16.
do 20. ju na na kro vu Na ro dnog po zo ri {ta RS u Ba nja -
lu ci, sve ~a no }e otvo ri ti glu mac Da vor Ja nji}.
Ba nja lu ~ka pu bli ka i ove go di ne o~e ku je broj ne gos te,
kao i bo gat fil mski pro gram sa akcen tom na skan di nav skim
os tva re nji ma. Prvi put Ba nja lu ~a ni }e ima ti pri li ku da ~u ju
ri mur mu zi ku iz 12. i 13. vi je ka, ko jom }e se pred sta vi ti
pje va~ Ste in dor An der son i am bi jen tal ni bend "Si gur Ros".
"U okvi ru 'Fo ku sa na Island - Da ni islan dske
ku l tu re u Ba nja lu ci', izme |u os ta log, pri ka za }e mo izlo `bu
Ra gna ra Ar ke lrso na Ra ksa", re kla je Bi lja na Ma ti je vi},
por tpa rol ovog fes ti va la.
Do da je da }e knji`e vnost, ki ne ma to gra fi ju, ku hi nju i
obi ~a je, kao i za ni mlji vos ti ko je ra ni je ni su zna li, Ba nja lu -
~a ni na pra vi na ~in to kom fes ti va la ot kri va ti uz pre da va ~a
Di mi tri ja Vu ja di no vi }a, di re kto ra "Bal kan kult" fon da ci je,
ko ja je "Krat ko fi lov" par tner i pred sta vnik beo grad skog
fes ti va la "Nor dij ska pa no ra ma".
Po red re do vne se kci je fes ti va la u okvi ru ko je
}e biti pri ka zani fil mo vi sa Ober ha uze na, ove go di ne }e bi ti
pred stav lje ni i fil mo vi sa no vog fes ti va la "Frik" iz Sko plja,
a bu du }i fil mski ra dni ci }e ima ti pri li ku da sa zna ju {ta i ka -
ko ra de nji ho ve ko le ge sa naj po zna ti je aka de mi je za film iz
u Evro pi, FA MU iz Pra ga.
Lju bi te lje krat kog fil ma u pet fes ti val skih da na o~e ku -
ju i pro gra mi Up sa la film fes ti va la, Nor ve {kog fes ti va la
krat kog fil ma iz Osla, fin skog Ta me pre fes ti va la krat kog
fil ma, kao i fil mo vi iz Dan skog fil mskog in sti tu ta i Fil -
mskog cen tra iz Rej kja vi ka.
O na gra da ma }e ove go di ne odlu ~i va ti `i ri ko ji sa ~i -
nja va ju ugle dni fil mski stva ra oci.
Po sje ti oci su to kom ma ni fes ta ci je mo gli da po -
gle da ju i izlo `bu re tro spe kti ve je dnog od naj po zna -
ti jih ba nja lu ~kih aka dem skih sli ka ra Bo `i da ra -
Bo `e Ni ko li }a, u okvi ru ko je je pred stav lje no 99
nje go vih akva re la, ulja na pla tnu i gra fi ka, kao i
izlo `bu fo to gra fi ja Udru `e nja Po lja ka pod na zi vom
"Pu te vi ma za slo bo du".
Na sa mo ne ko li ko ko ra ka od Mu ze ja RS, Mu -
zej sa vre me ne umje tnos ti je po sje ti oci ma po nu dio
ne za bo ra vnu za ba vu uz ba nja lu ~ki bend "So pot", te
ple sne ko ra ke dje vo ja ka iz stu di ja "Ori ana i Oria".
"Pri je ~e ti ri go di ne smo do bi li po ziv
za ovu ma ni fes ta ci ju i prvi smo na ni vou BiH obi -
lje `i li 'No} mu ze ja' na je dan skro man na ~in. Ovo
je ~et vrta go di na i pro gram je dru ga ~i ji", is ta kla je
Bran ka [es ti}, slu `be nik za odno se s ja vno{ }u Mu -
Mu zej RS
akce nat
sta vio na
naj mla |e
po sje ti oce
Akce nat na
skan di nav skim os tva re nji ma
mu ze ja"
put u Ba nja lu ci
Ba nja lu ~a ni su i ove go di ne ima li
pri li ku da u`i va ju u bo ga tom
pro gra mu Mu ze ja RS i Mu ze ja
sa vre me ne umje tnos ti RS
Da vor
Ja nji}
Izlo `ba skul ptu ra
Zdrav ka Jo ksi mo vi }a
26 qpofekfmkbl!18. 5. 2009.
Sarajevo
FILMOVI
APO LO
An de || | de mo n|
Tom Hen ks. Ju an
Mek qre qor
Pe z| ja: Pon Hauard
(18. 20.30 h)
ME ETlNG PO lNT
An de || | de mo n|
Tom Hen ks.
Ju an Mek qre qor
Pe z| ja: Pon Hauard
(18. 20.30 h)
PREDSTAVE
NA PO DNO PO ZO Pl STE
Ka || qu |a
Pe z| ja: Laj |a Ka| k•| ja
(20 h)
IZLO @BE
GA LE Pl JA GA BPl JEL
Po zo r| sn| p|a kat
Ka mer noq tea tra 55
MÜ ZEJ KNJl ZE vNOS Tl
l PO ZO Pl SNE
ÜMJE TNOS Tl
Sta| ne pos tav ke ra dn|h
so ba S|| v| ja Stra h| m| ra
Kranj •e v| ca. Ha sa na
K| k| ca. Ka| m| je Ba ru ha
| Pe tra Ko •| ca
BPÜ SA BE ZlS TAN
Sta| na pos tav ka:
Pa zvoj Sa ra je va od
pret h|s to r|j skoq do
aus tro uqar skoq pe r| oda
P|e te n| ne s Bje |a sn| ce
MÜ ZEJ SA PA JE vA
Sta| na pos tav ka:
Sa ra je vo 1878 - 1918
Vodi~
Ni had MA \AK, za {ti tar
Da li }e bi ti sa ni ra na
auto bus ka okre tni ca
u No vo pa zar skoj uli ci?
Ovih da na }e mo sa ni ra ti ru pe, ali ni smo
pla ni ra li ve }e ra do ve zbog ne dos tat ka
sred sta va.
Al ma ZI LI],
sa vje tni ca u Di re kci ji za ces te KS
Tre be vi} bi u to ku ove go di ne
tre balo da bude po tpu no o~i{ }en
od mi na pre os ta lih iz po slje -
dnjeg ra ta u BiH.
Iz op}i ne Sta ri grad na vo de da je
do sa da za vr{e no 37 pro je ka ta de -
mi ni ra nja na Tre be vi }u, te da je u
to ku ~i{ }e nje od mi na na tri lo ka -
ci je.
Za dvi je pre os ta le lo ka ci je, ka ko
na po mi nju, u ovom mje se cu o~e -
ku je se ra spi si va nje ten de ra za
izvo |a ~a ra do va.
Du {an Ga vran, di re ktor BH
MAC-a, ka `e da se de mi ni ra nje na
Tre be vi }u odvi ja na tri mjes ta na
lo ka li te tu Pi ti nih sti je na.
"Ovo je naj te `a lo ka ci ja zbog to -
ga {to de mi ne ri mo ra ju ko ris ti ti
ko nop ce i bu kval no ska ka ti s ka -
me na na ka men ka ko bi ~is ti li te -
ren. Za sa da, na sre }u, ni je bi lo ni -
ka kvih kom pli ka ci ja, ta ko da o~e -
ku je mo da }e u na re dnih 20 do 30
da na ovaj te ren bi ti upo tpu nos ti
o~i{ }en", re kao je Ga vran.
Is ti ~e da je du go vre me na tre ba -
lo za pro na la zak fir me ko ja }e de -
mi ni ra ti te ren na Pi ti nim
sti je na ma.
Pro je kat de mi ni ra nja ove lo ka ci je
ko {ta vi {e od 300.000 KM, a Ga -
vran ka `e da }e za pre os ta le dvi je
lo ka ci je iznos bi ti du plo ma nji.
"BH MAC sve to kon tro li {e, mi
smo za du `e ni da pro je ktu je mo i
iz da je mo ovla {te nja. Mi slim da }e
Tre be vi} do kra ja ovog lje ta bi ti u
po tpu nos ti de mi ni ran, te da }e
pred sta vni ci Ci vil ne za {ti te i vlast
u op}i ni Sta ri grad do bi ti cer ti fi kat
da je to po dru ~je bez bje dno", ka -
zao je Ga vran.
Pre ma okvir nim pro cje na ma Ga -
vra na, na Tre be vi }u je do sa da de -
mi ni ra no do mi li on kva dra tnih
me ta ra.
M.L.
Mir sa da LIN GO
Vi {e od 700 osno va ca na se lja Osjek, Otes i
Azi }i ni u na re dnoj {kol skoj go di ni nas ta vu naj vje -
ro va tni je ne }e po ha |a ti u no voj {kol skoj zgra di,
jer ne ma sred sta va za nje no opre ma nje i ure |e nje.
Gra dnja {ko le u Osje ku po ~e la je 2007. go di ne, a
dosa da je utro {e no oko dva mi li ona KM. No vi {kol -
ski obje kat je ne op ho dan jer ve li ki broj u~e ni ka iz
ovih na se lja ide dva i po ki lo me tra do naj bli `e {ko le.
Pre ma ri je ~i ma Aide Lu sni ~ki}, po -
mo }ni ce na ~el ni ka op}i ne Ili d`a za obra zo va nje, kul -
tu ru i sport, sa ma iz gra dnja zgra de tre ba lo bi da bu de
za vr{e na do kra ja ju na.
"Me |u tim, pro blem je {to vi {e ne ma mo sred sta -
va da u po tpu nos ti za vr{i mo {ko lu. Ni smo ure di li
vanj ski pros tor, ne ma mo opre mu za {ko lu, a ne ma iz -
gle da da no vac na ba vi mo i to za vr{i mo do po ~et ka
ove {kol ske go di ne", obja sni la je Lu sni ~ki }e va.
U~e ni ci ma od ~et vrtog do osmog ra zre da naj bli -
`a {ko la je uda lje na dva i po ki lo me tra.
"To su ma la dje ca od ~et vrtog do osmog ra zre da i
ni je bez bje dno da im je {ko la to li ko uda lje na od
mjes ta sta no va nja. Pos to ji po dru ~na {ko la u Osje ku
za dje cu od prvog do ~et vrtog ra zre da, ali je i to ja ko
neu slo vno", na gla {a va Lu sni ~ki }e va.
Op}i na Ili d`a i Mi nis tar stvo obra zo va nja i na uke
KS 2007. go di ne su po tpi sa li ugo vor o su fi nan si ra nju
iz gra dnje ove {ko le.
Sre }ko @mu ki}, sa vje tnik u Mi nis tar -
stvu, obja{ nja va da je bi lo pla ni ra no da {ko la bu de iz -
gra |e na do sep tem bra, ali da je bu d`et za ovu go di nu
zna ~aj no uma njen, te da je re ba lans bu d`e ta je di na
{an sa za za vr{e tak pro je kta.
"Pro blem nam je ne dos ta tak sred sta va u izno su
od mi li on i po kon ver ti bil nih ma ra ka. Vanj sko ure |e -
nje po dra zu mi je va i uvo |e nje vo de i stru je u {ko lu, a
ne ma mo ni mo bi li jar, tre ba ju nam klu pe, sto li ce, or -
ma ri }i, ta ble i dru ga opre ma", obja snio je @mu ki}.
Pla ni ra no je da no vi obje kat {ko le ima pet spe ci -
ja li zo va nih ka bi ne ta, osam u~i oni ca, bib li ote ku, sa lu
za tje le sni od goj i svla ~i oni ce, vi {e na mjen sku sa lu,
zbor ni cu, te pra te }e pros to ri je za admi nis tra ti vne ra -
dni ke.
Ne ma nov ca
za {ko lu
u Osje ku
De mi ni ra nje Pi ti nih
stije na pri kra ju
Vi {e od 700 u~e ni ka ne }e od sep tem bra
pre }i u no vu zgra du
U Fer ha di ji 107
ko mu nal nih re da ra
Grad ska upra va pla ni ra, u su ra dnji sa op}i na ma Cen tar i Sta ri grad,
an ga `o va ti 107 ko mu nal nih re da ra u Fer ha di ji.
Oni bi, ka ko je re ~e no u Grad skoj upra vi, sa ko mu nal nim in spe kto rom
sva ko dne vno obi la zi li Fer ha di ju i ukla nja li bes pra vno pos tav lje ne {tan do ve
sa ro bom, te lje tne ba {te ko je su ne pro pi sno pos tav lje ne i ome ta ju {e ta ~e.
Re da ri }e bi ti iz Ko mu nal nog pre du ze }a "Rad".
Lo kal ne vlas ti su ra ni je po kre nu le akci ju ure |e nja Fer ha di je, oda kle je ve -
}i na {tan do va uklo nja na. Me |u tim, oso be ko je neo vla {te no pro da ju na uli ci
vra }a ju se na kon odlas ka in spe kto ra, pa je sva ko dne vna kon tro la ne op ho -
dna.
M.L.
Do kra ja lje ta
o~e ku je se da Tre be vi}
bu de o~i{ }en od mi na
F
O
T
O

A
R
H
I
V
A
Vanj sko ure |e nje
po dra zu mi je va i
uvo |e nje vo de i stru je
u {ko lu, a tre ba ju nam i
klu pe, sto li ce, or ma ri }i,
ta ble i dru ga opre ma,
ka zao @mu ki}
Ne dos ta je mi li on i po KM
U~e ni ci ma od ~et vrtog
do osmog ra zre da
naj bli `a {ko la uda lje na
dva i po ki lo me tra
FO TO N. UGLJE [A
Gra |e vinski ra do vi na
zgra di tre ba lo bi da bu du
za vr{e ni do kra ja ju na
18. 5. 2009. qpofekfmkbl 27
Banjaluka
FIL MO VI
PA LAS
An de || | de mo n|
Tom Hen ks. Ju an Mek qre -
qor. Ste |a Skar sqjard
Pe z| ja: Pon Hauard
(18.15. 20. 21. 22.45 h)
X-men po •e tak: vo| ve r|n
Hju Dze kmen. Pa jan Pej -
no| ds. De n| Hjus ton
Pe z| ja: Ga v|n Hud
(18.45 h)
Pe vo |u c| onar n| put
Le onar do D|ka pr|o.
Kejt v|n s|et
Pe z| ja: Sem Men des
(21.15 h)
Nad z| ra •|
Ma ||n Aker man.
B| || Gru dup
Pe z| ja: Zek Snaj der (16 h)
Ou do v| sta pro t|v
van ze ma |ja ca
G|a so v|: P|z v| ter spun. Set
Pe qan. Pe ne Ze| ve qer
Pe z| ja: Pob La ter man
(16.15. 14 h)
Ho te| za pse
Ema Po ber ts.
L| za Ku drou. Ke v|n D| |on
Pe z| ja: Tor Fre uden ta|
(18 h)
KONCERTI
BAN SKl DvOP
Kon cert u•e n| ka Mu z| •ke
sko |e v|a do M| |o se v|c
(19 h)
IZLO @BE
BAN SKl DvOP
lz|o zba ío to qra í| ja
|n sta |a c| ja: Buv |ja p| ja ca
Autor: Dra qo vej no v|c
(do 1. ju na)
MÜ ZEJ
PE PÜ BLl KE SPPSKE
Pe tro spe kt| vna |z|o zba
ra do va Bo z| da ra
- Bo ze N| ko || ca
(do 6. ju na)
Sta| na |z|o zbe na
pos tav ka Mu ze ja PS
Ja se no vac s|s tem
us ta sk|h |o qo ra smrt|
MÜ ZEJ SA vPE ME NE
ÜMJE TNOS Tl
Me men to Na da P| vac
(1926 - 2008)
lz|o zba ka r| ka tu ra Pjer
Vodi~
Na po dru ~ju MZ Ada u to ku je
iz gra dnja ka na li za ci je i di je la vo -
do vo da u uli ca ma No va ka Pi va -
{e vi }a i Ve se li bri jeg u vri je dnos ti
od oko 500.000 KM.
U Admi nis tra ti vnoj slu `bi gra da
ka za li su da je ove go di ne iz grad -
skog bu d`e ta pre dvi |e no i iz dva ja -
nje sred sta va za iz gra dnju uli ca
Ve se li bri jeg, Vi da Nje `i }a, kao i
Bra }e Ka vi }a, te re kon stru kci ja Uli -
ce bra }e Ku kri ka.
"Bi }e mo der ni zo van ogra nak Uli -
ce Duj ke Ko mlje no vi }a, i spoj is te
uli ce sa Uli com Vi da Nje `i }a. Uku -
pno }e za sao bra }aj ni ce bi ti iz dvo -
je no 840.000 KM", ka za li su u
Admi nis tra ti vnoj slu `bi gra da.
Za pri pre ma nje i opre ma nje ze -
mlji {ta na pros to ru izme |u Bu le va -
ra Ste pe Ste pa no vi }a, Uli ce Ve ljka
Mla |e no vi }a, te "In ce la" i ri je ke
Vrbas u ovoj go di ni }e bi ti ulo `e no
500.000 KM.
Ka ko ka `u u Admi nis tra ti vnoj
slu `bi gra da, Uli ca Ve se li bri jeg u
ovoj go di ni }e do bi ti no vu ja vnu
ras vje tu u du `i ni od 1.600 me ta ra, a
naj mla |i sta no vni ci }e se obra do va -
ti no vom dje ~jem igra li {tu.
"U ovoj de ce ni ji su iz gra |e ni zna -
~aj ni in fras tru ktur ni obje kti, za ra -
zli ku od pret ho dnog pe ri oda ka da
ni je bi lo zna ~aj ni jih ula ga nja", ka -
zao je De jan Kus tu ri}, pred sje dnik
Sa vje ta MZ Ada.
Po Re gu la ci onom pla nu, u ovoj
MZ pre dvi |e na je iz gra dnja obje -
ka ta am bu lan te, {ko le i dje ~jeg vrti -
}a.
Kus tu ri} pre no si o~e ki va nja mje -
{ta na da do bi ju obje kat osno vne
{ko le, jer oko 600 |a ka sa da osno -
vna zna nja sti ~u u {ko la ma u Vrba -
nji i na Star ~e vi ci.
B.P.
Zna ~aj na ula ga nja
u MZ Ada
Stu den ti pra te rad
par la men ta ra ca
Sa {a RA KI], u~e nik
Da li }e biti gra|eni no vi par -
kin zi oko Grad skog sta di ona?
Iz gra dnjom no vog par kin ga bi }e obe zbi -
je |e no 186 mjes ta za par ki ra nje u dru goj
ta ri fnoj zo ni kod Grad skog sta di ona.
Admi nis tra ti vna slu `ba gra da
Ale ksan dar STI JA KO VI]
Gra |a ni ko ji sva ko dne vno pro la ze kroz La za re -
vo `a le se na sao bra }aj ne gu `ve ko je nas ta ju na ras -
krsni ci Uli ce knja za Mi lo {a i no vo iz gra |e ne Uli ce
Ili je Ga ra {a ni na.
Mi lan De spo ti} iz La za re va sma tra da je po tre bno
pro {i ri ti Uli cu knja za Mi lo {a ka ko bi bile sma njene gu -
`ve.
"Naj ve }e gu `ve su uju tro, ka da lju di idu na
po sao, i po sli je po dne, ka da se vra }a ju. Ta da se stvo re
ve li ke ko lo ne ko je se pro te `u od se ma fo ra kod Po ljo pri -
vre dne {ko le do ras krsni ce kod Uli ce Ili je Ga ra {a ni na,
pa na tom dje lu pu ta pro ve dem do 20 mi nu ta", re kao je
De spo ti}.
Pre ma nje go vim ri je ~i ma, pro blem pred stav lja ju i
se ma fo ri, ko ji su pos tav lje ni je dan bli zu dru gog.
U Admi nis tra ti vnoj slu `bi gra da su is ta kli da se
ovih da na pra ti pro tok sao bra }a ja u Uli ci knja za Mi lo {a,
i to na ukr{ta nji ma ove uli ce s uli ca ma Pro te Ni ko le
Kos ti }a, no vo iz gra |e nog di je la Uli ce Ili je Ga ra {a ni na i
sta rog di je la te uli ce.
"U ci lju po ve }a nja pro to ~nos ti na ovom
prav cu fun kci oni sa nje se ma fo ra na po me nu tim ras krsni -
ca ma bi}e obje di njeno u je din stven ci klus, odno sno bi}e
uspos ta vljen 'ze le ni ta las', ~i me }e do }i do eli mi ni sa nja
'us kih grla' i ~e ka nja, kao i do sma nje nja aero za ga |e nja i
bu ke", ka`e Ne de ljko Vu ~en, {ef Od sje ka za sao bra }aj.
On je pod sje tio da se odvi ja nje sao bra }a ja
na po dru ~ju gra da sva ko dne vno pra ti i vr{e se ko re kci je
si gnal nih pla no va ka ko bi bio po bolj {an ka pa ci tet te
obe zbi je|en ve }i ni vo uslu ge.
"Sa gle da va ju }i sao bra }aj nu mre`u gra da, a uzi ma -
ju }i u ob zir ne do vo ljan broj po pre ~nih ve za, mo`emo
za klju ~i ti da }e no vo iz gra |e na Uli ca Ili je Ga ra {a ni na
ima ti ne mjer lji vo ve li ki zna ~aj. Ne po sre dna po slje di ca
ne do vo ljnog bro ja po pre ~nih ve za do ve la je do kon ce -
tra ci je sao bra }aj nih to ko va na odre |e nom bro ju ras -
krsni ca, po put ras krsni ce Uli ce Ma ri je Di mi} i
za pa dnog tran zita, kod sta re zgra de Vla de RS i kod Po -
zo ri {ta, kao i do po ja ve 'us kih grla'", is ta ko je Vu ~en.
On ka`e da se od no vo iz gra |e nog di je la
Uli ce Ili je Ga ra {a nin o~e ku je da preu zme dio sao bra }aj -
nog op te re }e nja i da, prito m, pre ra spo dje lom to ko va
ras te re ti ras krsni ce u ovom di je lu gra da, te da omo gu }i
bo lju in te gra ci ju La za re va s os tat kom gra da, odno sno
da una pri je di osno vnu uli ~nu mre`u i po bolj {a odvi ja nje
sao bra }a ja.
"Sta no vni ci La za re va vi {e ne mo ra ju da se ote`ano
uklju ~u ju u sao bra }aj uli ca ma Mar ka Li pov ca, Mir ja ne
Jo ta no vi} i dru gim, ve} to mo gu da u~i ne uklju ~u ju }i se
u no vo iz gra |e ni dio Uli ce Ili je Ga ra {a ni na kod crkve
La za ri ce", za klju ~io je {ef Od sje ka za sao bra }aj.
Za vri je me ju tar njeg i po slije po dne vnog
{pi ca Uli ca knja za Mi lo {a pre op te re }e na
"Us ko grlo"
u La za re vu
Iz vr{ni odbor Stu den tske or ga -
ni za ci ja Uni ver zi te ta u Ba nja lu ci
(SOBL) na sje dni ci odr`a noj u
su bo tu do nio je odlu ku o for mi -
ra nju Ra dne gru pe ko ja }e pra ti ti
rad Na ro dne skup {ti ne RS.
Iz vr{ni odbor SOBL je u skla du
sa Sta tu tom ime no vao Ve dra na Jo -
ki }a, stu den ta tre }e go di ne Pra vnog
fa kul te ta, na du`nost ko or di na to ra
Ra dne gru pe za pra va stu de na ta.
Mi ro slav Jan ko vi}, pred sje dnik
SOBL, is ta kao je ka ko }e ova ra dna
gru pa bi ti za du `e na za pra }e nje sje -
dni ca Odbo ra za obra zo va nje, kul tu -
ru i in for mi sa nje i Odbo ra za pi ta nja
mla dih u Na ro dnoj skup {ti ni RS.
"Odlu kom Ko le gi ja Na ro dne
skup {ti ne RS pred sta vni ci ma SOBL
je omo gu }e no da pri sus tvu ju sje dni -
ca ma ovih odbo ra, a po red to ga bi }e
za du `e ni i za pra }e nje os tva ri va nja
pra va stu den ta Uni ver zi te ta u Ba -
nja lu ci", re kao je Jo ki}.
On je na po me nuo da svi za in te re -
so va ni stu den ti mo gu da se pri klju -
~e ra dnim gru pa ma SOBL iz oblas ti
na uke, stu den tskog stan dar da, in for -
mi sa nja, spor ta, kul tu re i za ba ve.
A.St.
U MZ Ada u to ku
iz gra dnja ka na li za ci je i
di je la vo do vo da
U ci lju po ve }a nja
pro to ~nos ti na ovom
prav cu bi}e uspos ta vljen
"ze le ni ta las", re kao
Ne de ljko Vu ~en, {ef
Od sje ka za sao bra }aj
Do za kr~e nja do la zi zbog
ne dos tat ka po pre ~nih ve za izme |u
grad skih uli ca
Se ma fo ri rje {e nje pro ble ma
F
O
T
O

A
R
H
I
V
A
U toku analiza
protoka saobra}aja
28 qpofekfmkbl!18. 5. 2009.
Oglasi
Po{aljite
SMS
poruku na
telefon:
BESPLATNI
MALI OGLASI
Va{ oglas }e se
~itati u cijeloj BiH
065 758 000
061 629 608
PRO DA JA
- Pro da jem ku }u 9,5x9,75 m u No voj va ro {i, Ba -
nja lu ka, Srpskih pi lo ta 3 i 5, dvo ri {te 410 m
2
, dvi je ga -
ra `e, je dno so ban stan 36 m
2
, dva tro so bna sta na po 81
m
2
, 700.000 KM. Te le fon: 065/523-796, 065/511-147.
BK
- Pro da jem ku }u 9x8 m i 540 m
2
ze mlje u Kne `i ci
(stru ja, vo da, te le fon, 1/1), ili mi je njam za od go va ra ju -
}e u Hrvat skoj. Te le fon: 051/307-088. BK
- Pro da jem sre |e nu ku }u na sprat 10x11 m s
man sar dom u Trnu, iza "Pe ru tni ne", na pla cu 500 m
2
.
Te le fon: 065/779-394. BK
- Pro da jem ku }u i pra te }e obje kte na pla cu 3.300
m
2
u Ma hov lja ni ma. Te le fon: 0043/66-45-486-580,
065/761-497. BK
- Pro da jem ili mi je njam ku }u u Za gre bu za dva
sta na u Ba nja lu ci. Te le fon: 051/465-742. BK
- Pro da jem ku }u u San skom Mos tu na pla cu 966
m
2
, ure dna do ku men ta ci ja, bli zu bol ni ce. Te le fon:
051/303-903, 065/371-300. BK
- Pro da jem ku }u u cen tru, plac 550 m
2
(re gu la ci -
oni plan, Po+P+Z+M). Te le fon: 065/549-687. BK
- Pro da jem ku }u i 3.500 m
2
ze mlje u Ra mi }i ma,
95.000 KM. Te le fon: 065/549-687. BK
- Pro da jem ku }e u Ba nja lu ci od 40.000, 70.000,
100.000, 120.000, 200.000, 300.000, 350.000,
400.000, 500.000, 600.000, 750.000, 800.000 i
1.000.000 KM. Te le fon: 065/549-687. BK
- Pro da jem sta ru ku }u u ^e smi, oku }ni ca 10 du -
nu ma, 1/1, stru ja, asfalt, 65.000 KM. Te le fon:
065/687-851. BK
- Pro da jem ku }u na sprat 10x9 m u Dra go ~a ju,
asfalt, auto bus ka li ni ja, ri je ka u ba {ti. Te le fon: 00385-
989-45-35-75, 065/226-968. BK
- Pro da jem no vu ku }u 210 m
2
, plac 360 m
2
. Te le -
fon: 065/520-623. BK
- Pro da jem ku }u u San skom Mos tu. Te le fon:
065/577-468. BK
- Pro da jem na mje {te nu ku }u u Bu d`a ku (tri spra ta
i res to ran u pri ze mlju, dvi je ga ra `e), 450.000 evra ili
mi je njam za obje kat u Beo gra du. Te le fon: 065/623-
901, 051/380-571. BK
- Po vo ljno pro da jem ku }u i vi {e pla ce va na atra -
kti vnoj lo ka ci ji u Gla mo ~a ni ma. Te le fon: 065/541-
558. BK
- Po vo ljno pro da jem ku }u i vo} njak 12 km od
Ba nja lu ke (asfalt, stru ja, grad ska vo da, te le fon), vla -
sni{ tvo 1/1. Te le fon: 065/606-531. BK
- Pro da jem ku }u u Ul. No va ka Pi va {e vi }a i pet
pla ce va po 500 m
2
. Te le fon: 065/510-196, 051/429-
608. BK
- Pro da jem ku }u spra tni cu s pot krov ljem na pla cu
400 m
2
, kraj {ko le u Bu d`a ku, 300.000 KM. Te le fon:
065/682-591. BK
- Pro da jem ku }u spra tni cu s pot krov ljem, oko 220
m
2
stam be nog pros to ra, na Pa pri kov cu, 250.000 KM.
Te le fon: 065/682-591. BK
- Pro da jem ku }u i dva du nu ma ze mlje u De be lja -
ci ma. Te le fon: 065/850-418. BK
- Hi tno i po vo ljno pro da jem ku }u u Ba nja lu ci. Te -
le fon: 065/671-420. BK
- Pro da jem u cen tru Trna spra tni cu sa dvi je ga ra -
`e, cen tral no gri ja nje, na pla cu 500 m
2
, 120.000 KM.
Te le fon: 065/671-420. BK
- Pro da jem na Pa pri kov cu ku }u P+1+M, sa ga ra -
`om i gri ja njem, u odli ~nom sta nju, plac 330 m
2
,
330.000 KM. Te le fon: 066/165-323. BK
- Pro da jem u Pri je ~a ni ma use lji vu ku }u 8,5x9,5 m
(PR+1+M), no vo gra dnja, plac 500 m
2
, (vo da, stru ja,
sep ti ~ka), 70.000 KM. Te le fon: 065/371-611. BK
- Pro da jem pod Star ~e vi com ku }u 10x9 (P+1+M)
no vo gra dnja, sa mo po kri ve na, na pla cu od 700 m
2
,
stru ja, vo da, 170.000 KM. Te le fon: 066/165-323. BK
- Pro da jem u Ra mi }i ma, kod "Elek tro pre no sa"
ku }u ozi da nu do plo ~e, na pla cu oko 350 m
2
(stru ja,
vo da, gra |e vin ska do zvo la), 25.000 KM. Te le fon:
065/371-611. BK
- Pro da jem po red pu ta za Bron za ni Maj dan, na
po ~et ku Sa ra ~i ce, ozi dan i po kri ven vi {e na mjen ski
obje kat 43x14 m, na pla cu 1.300 m
2
, vlas ti ti ve }i par -
king pros tor. Po go dan za sva dbe ni sa lon ili proi zvo -
dnju, 360.000 KM. Te le fon: 065/371-611. BK
- Pro da jem u Li je voj No vo se li ji, po red gla vnog
pu ta, spra tni cu 10x10 m, u pri ze mlju po slo vni pros tor
i je dno so ban stan, plac 1.000 m
2
, 120.000 KM. Te le -
fon: 065/371-611. BK
- Pro da jem u Dra ku li }u ze mlju, 4.400 m
2
, po red
asfal ta (stru ja, vo da), 65.000 KM. Te le fon: 065/371-
611. BK
- Pro da jem u Vrba nji, po red {ko le, dvi je ku }e i
~e ti ri pla ca, uku pno ze mlje 2.650 m
2
, 150.000 KM.
Te le fon: 065/516-927. BK
- Pro da jem ku }u kod mo te la "Na na" na pla cu 700
m
2
, do zvo lje na iz gra dnja po slo vnog obje kta P+2. Te le -
fon: 051/310-017, 063/221-093. BKM
- Pro da jem ku }u u Za lu `a ni ma, pri je pru ge (dva
sta na i ga ra `a), na pla cu 650 m
2
, 140.000 KM. Te le -
fon: 051 /310-017, 063/221-093. BKM
- Pro da jem no vu ku }u 9,5x8,5 m, pra te }e obje kte
i tri dunu ma ze mlje (asfalt i ra svje ta) u No voj To po li,
kod sto ~ne pi ja ce, 78.000 KM. Te le fon: 065/363-252.
BKM
ZA MJE NA
- Mi je njam ku }u na sprat 100 m
2
i 800 m
2
pla ca u
San skom Mos tu za od go va ra ju }e u Ba nja lu ci. Te le fon:
037/687-134. BK
PO TRA@ NJA
- Tra `im ve }u opre mlje nu ku }u ili ve }i tro so ban
na mje {ten stan u Ba nja lu ci ili La kta {i ma. Te le fon:
051/580-020. BK
- Pore bna ku }a na du`i pe ri od za sta no va nje i
odr`a va nje uz pla }anje po vo ljne sta na ri ne u Ba njalu ci.
Te le fon: 065/363-252. BKM
PRO DA JA
- Pro da jem sta no ve i apar tma ne u Her ceg No vom
(Sa vi na, Iga lo). Te le fon: 0038163549230. BK
- Pro da jem stan 54 m
2
u cen tru Bu goj na. Te le fon:
065/495-065. BK
- Pro da jem stan u Ba nja lu ci. Te le fon: 062/988-
504. BK
- Pro da jemstan 72 m
2
+ os ta va, Ul. Mi {e Stu pa ra,
kod ba ze na "Akva", 150.000 KM. Te le fon: 065/583-
108, 065/836-928. BK
- Pro da jem dvo so ban stan 52 m
2
, Obi li }e vo, 3.
sprat, Ul. ca ri ce Mi li ce, 110.000 KM. Te le fon:
065/691-900. BK
- Pro da jem stan 75 m
2
, 1. sprat, ga ra `no mjes to i
os ta va (cen tar). Uku pna ci je na 220.000 KM. Te le fon:
065/691-900. BK
- Pro da jem sta no ve u Ba nja lu ci 42, 48 i 49 m
2
i
ba ra ku 75 m
2
. Te le fon: 065/549-687. BK
- Pro da jem tro so ban stan 71 m
2
, 4. sprat, cen tral -
no gri ja nje, u La kta {i ma. Te le fon: 063/862-465. BK
- Pro da jem dvo so ban stan 57 m
2
, 2. sprat, iza
MU P-a. Te le fon: 065/922-163. BK
- Pro da jem je dno so ban stan 46 m
2
, 1. sprat, u cen -
tru Ba nja lu ke + ga ra `a, 2.400 KM/m
2
. Te le fon:
051/302-724. BK
- Pro da jem re no vi ran stan 40 m
2
, Ko zar ska br. 6,
kod "Gla sa", 85.000 KM. Te le fon: 065/849-556,
051/453-758. BK
- Pro da jem stan u cen tru 38 m
2
, 4. sprat, 2.300
KM/m
2
i ba ra ku 75 m
2
. Te le fon: 065/549-687. BK
- Pro da jem dvo so ban stan 66 m
2
, 4. sprat, lift, Ul.
maj ke Ju go vi }a, kod Eko nom skog fa kul te ta. Te le fon:
061/904-465. BK
- Pro da jem stan 30 m
2
, 4. sprat, Obi li }e vo, Uli ca
Mar ka Kra lje vi }a. Te le fon: 066/235-816. BK
- Pro da jem ve }i ~e tvo ro so ban stan u cen tru Ba -
nja lu ke, zva ti od 12 do 17 ~a so va. Te le fon: 065/520-
038. BK
- Pro da jem dvo so ban stan (+ ga ra `a), Star ~e vi ca.
Te le fon: 065/677-569. BK
- Pro da jem u Bo ri ku dvo so ban stan 63 m
2
, 3.
sprat, 2.300 KM/m
2
. Te le fon: 065/516-927. BK
- Pro da jem u Ul. sve tog Sa ve dvo so ban stan 75
m
2
, no vo gra dnja, 3. sprat, lift, 2.700 KM/m
2
. Te le fon:
065/516-927. BK
- Pro da jem u na se lju G. Lor ke dvo so ban stan 49
m
2
, pri ze mlje. Te le fon: 065/516-927. BK
- Pro da jem svih ve li ~i na go to ve sta no ve i sta no ve
u iz gra dnji, na vi {e lo ka ci ja. Te le fon: 066/165-323. BK
- Pro da jem stan 54 m
2
u Bo ri ku. Te le fon:
065/495-065. BK
- Pro da jem stan 64 m
2
u pri ze mlju u fa zi re no vi ra -
nje za po slo vni pros tor u cen tru. Te le fon: 065/334-
660. BK
- Hi tno i po vo ljno pro da jem u Ul. \u re \a ko vi }a,
Hi se ta, dvo so ban stan 62 m
2
, 2. sprat, lift. Te le fon:
066/165-323. BK
- Pro da jem za go to vi nu na Re brov cu o~u van use -
ljiv dvo so ban stan 62 m
2
, 4. sprat, 70.000 evra. Te le -
fon: 066/165-323. BK
- Pro da jem u Bo ri ku u Ul. Mi {e Stu pa ra tro so ban
stan, 3. sprat, fa sa dna ci gla, 205.000 KM. Te le fon:
065/371-611. BK
- Pro da jem u @u tim zgra da ma nov na mje {ten je -
dno so ban stan 39 m
2
, 2. sprat, 100.000 KM. Te le fon:
065/371-611. BK
- Pro da jem na Pa pri kov cu re no vi ran i lu ksu zno
na mje {ten dvo so ban stan 56 m
2
, pri ze mlje, + ga ra `a,
120.000 KM. Te le fon: 066/165-323. BK
- Pro da jem u Mal ba {i }e voj zgra di, kod "Me di cin -
ske elek tro ni ke", tro so ban stan, 5. sprat, lift, use ljiv u
av gus tu + ga ra `no mjes to. Te le fon: 065/516-927. BK
- Pro da jem tro so ban stan 78 m
2
, Uli ca No vi ce Ce -
ro vi }a. Te le fon: 065/632-976. BK
- Pro da jem u Obi li }e vu u Uli ci ca ri ce Mi li ce re -
no vi ran dvo so ban stan 48 m
2
, 4. sprat, 2.250 KM/m
2
.
Te le fon: 066/165-323. BK
Stanovi
Ku}e
NEZAVISNE
NOVINE
BESPLATNE
^ITULJE
svojim ~itaocima daju
mogu}nost objave
u kojoj se objavljuje
smrt najbli`ih
(dimenzije 120x85 mm)
Sve druge objave i formati se
napla}uju po cjenovniku.
PLA]ENE
male oglase i ~itulje
mo`ete u Sarajevu predati:
[UMARSKI FAKULTET
(Zagreba~ka 20/3)
INTERNACIONAL
PRESS
(autobuska stanica,
Lukavica)
POGREBNO DRU[TVO
"SVETI MARKO"
(Ulica vojvode
Radomira Putnika)
Tu `nim srcem jav lja mo ro dbi ni i pri ja te lji ma da je 17.5.2009. u 82. go di ni pre mi nu la na {a dra ga
STO JA (ro|. Mi la {i no vi}) \UR \E VI]
Sa hra na }e se oba vi ti u uto rak 19.5.2009. go di ne u 14 ~a so va na Grad skom gro blju u Ba nja lu ci.
O`a lo{ }e ni: su prug Du {an, si no vi Bo {ko i Bo gdan i k}er ka Bo sa [i car s po ro di ca ma, unu ~ad, pra unu ~ad, os ta la
ro dbi na, pri ja te lji i ko m{i je.
B^
- Pro da jem stan 32 m
2
, no vo gra dnja. Ro ma nij ska
2, 2.350 KM/m
2
. Te le fon: 065/540-005. BK
- Pro da jem u "pen ta go nu" re no vi ran tro ipo so ban
stan, 100 m
2
, 6. sprat, par king mjes to. Mo `e za mje na
za ma nji do 40 m
2
. Te le fon: 065/516-927. BK
- Pro da jem u Bo ri ku u Ul. No vi ce Ce ro vi }a je -
dno so ban stan 35 m
2
, vi so ko pri ze mlje, 2.100 KM/m
2
.
Te le fon: 065/516-927. BK
- Pro da jem nov odmah use ljiv je dno so ban stan 34
m
2
, 2. sprat, Ko zar ska uli ca, kod ho te la "Me ri ot",
2.350 KM/m
2
. Te le fon: 066/165-323. BK
- Pro da jem u Ul. maj ke Ju go vi }a (kod Stu den -
tskog do ma) nov dvo so ban stan 66 m
2
, 4. sprat, lift,
2.600 KM/m
2
. Te le fon: 065/371-611. BK
- Pro da jem u \u re \a ko vi }a, Hi se ta, dvo so ban
stan 62 m
2
, 2. sprat, 1.900 KM/m
2
. Te le fon: 065/371-
611. BK
- Pro da jem dvo ipo so ban stan 70 m
2
, no vo gra dnja,
kod "Tro pi ka", po vo ljno. Te le fon: 065/562-426. BKM
- Pro da jem no ve sta no ve 39, 41, 55, 85, 88 i 130
m
2
, po vo ljno. Te le fon: 065/562-426. BKM
- Pro da jem dvo so ban stan 49 m
2
, no vo gra dnja,
Banj Lu ci Uli ca maj ke Ju go vi }a, kod fa kul te ta,
105.000 KM sa PDV-om i po re zom na pro met, use ljiv
1.7.2009. Te le fon: 065/562-426. BKM
- Pro da jem dvo eta `ni stan 78 m
2
, no vo gra dnja,
use ljiv 1.9.2009, 1.400 KM/m
2
. Te le fon: 065/562-426.
BKM
- Pro da jem dvo ipo so ban stan 73 m
2
u u`em cen -
tru, no vo gra dnja, kod zgra de Vla de, 2.400 KM/m
2
.
Te le fon: 065/562-426. BKM
- Pro da jem je dno so ban stan 40 m
2
u No voj va ro {i,
90.000 KM, hi tno. Te le fon: 065/562-426. BKM
- Pro da jem dvo so ban stan 40 m
2
, 2. sprat, lift,
zgra da u iz gra dnji, Ba nja lu ka, Bo rik, Kne `o polj ska
uli ca. Te le fon: 065/518-567. BKM
- Pro da jem stan 50 m
2
na La u{u, 1. sprat, 45.000
evra. Te le fon: 065/820-586. BKM
- Pro da jem je dno ipo so ban stan u Sa ra je vu ili mi -
je njam za od go va ra ju }i u Ba nja lu ci. Te le fon: 061/397-
157. BKM
- Pro da jem kod Gi mna zi je dva no va sta na po 60
m
2
. Te le fon: 051/310-994, 063/221-093. BKM
- Pro da jem u cen tru je dno so ban stan 38 m
2
, 4.
sprat, 99.000 KM. Te le fon: 051/310-017, 063/221-
093. BKM
- Pro da jem na ^a ira ma re no vi ran dvo so ban stan
55 m
2
, 2. sprat, 2.400 KM/m
2
. Te le fon: 051/310-994,
063/221-093. BKM
- Pro da jem na Star ~e vi ci nov dvo so ban stan 63
m
2
, 2. sprat, 1.950 KM/m
2
. Te le fon: 051/310-994,
063/221-093. BKM
- Pro da jem stan 75 m
2
, mon ta `ni obje kat (ba ra ka
sa mi ca) na pla cu 560 m
2
. Te le fon: 065/513-280,
065/817-380. BKM
KU PO VI NA
- Ku pu jem stan od 50 do 60 m
2
u Ba nja lu ci, pre -
dnost Mej dan. Te le fon: 065/528-320. BK
- Ku pu jem stan u Ba nja lu ci do 65.000 KM. Te le -
fon: 065/920-434. BK
- Ku pu jem stan u Ba nja lu ci do 50 m
2
. Te le fon:
065/892-811, 065/750-002. BK
- Ku pu jem ma nji stan do 40 m
2
u Beo gra du, sta ra
gra dnja. Te le fon: +381642293239. BK
ZA MJE NA
- Mi je njam dvo so ban stan u na se lju An te Ja ki }a
za tro so ban u is tom. Pla }am ra zli ku u kva dra tu ri. Te le -
fon: 065/518-563, 065/656-384. BK
IZ DA VA NJE
- Iz da jem na mje {ten stan u No voj va ro {i, kod par -
ka "Mla den Sto ja no vi}". Te le fon: 065/629-100. BK
- Iz da jem stan, gar so nje re i so be, na mje {te no, ima
gri ja nje. Te le fon: 065/636-195, 051/212-691. BK
- Iz da jem dvo so ban na mje {ten stan u zgra di. Te le -
fon: 066/130-886, 065/671-664. BK
- Iz da jem dvo so ban na mje {ten stan. Te le fon:
065/785-422, 066/130-886. BK
- Iz da jem na du `i pe ri od na mje {ten dvo so ban stan
u cen tru 65 m
2
, Je vrej ska. Te le fon: 065/663-203. BK
- Iz da jem na mje {ten je dno so ban stan kod re bro -
va ~ke crkve, cen tral no gri ja nje. Te le fon: 066/140-654.
BK
- Iz da jem na du `i pe ri od tro so ban na mje {ten stan
na No vom Beo gra du. Te le fon: 066/165-323. BK
- Iz da jem stan i cen tru gra da. Te le fon: 065/514-
419. BK
- Iz da jem tro so ban stan, Krfska uli ca 80, Mej dan.
Te le fon: 065/776-720. BK
IZ DA VA NJE
- Iz da jem stu den ti ma so be u Ro su lja ma, ka blov -
ska TV i In ter net. Zva ti ra dnim da nom od osam do 16.
Te le fon: 051/213-590. KM
- Iz da jem je dno kre ve tne i dvo kre ve tne so be dje -
voj ka ma, po se ban ulaz, ku hi nja i gri ja nje, 100 KM.
Te le fon: 065/892-206. BKM
PRO DA JA
- Pro da jem vi ken di cu u Mi {i nom Ha nu. Te le fon:
065/565-468. BK
- Pro da jem vi {e vi ken di ca i pla ce va u Sla ti ni i
oko li ni, ve oma po vo ljno. Te le fon: 051/588-150,
065/964-929. BK
- Pro da jem vi ken di cu u Sla ti ni i 1.200 m
2
ze mlje,
uz po tok. Te le fon: 065/549-687. BK
- Hi tno i po vo ljno pro da jem vi ken di cu. Te le fon:
065/671-420. BK
- Hi tno pro da jem ne do vr{e nu vi ken di cu, is ko pa ni
ba zen i ri bnjak, po red po to ka, na pla cu 1.200 m
2
, u
Sla ti ni, 30.000 KM. Te le fon: 065/562-426. BKM
- Pro da jem vi ken di cu u Sla ti ni na pla cu 2.000 m
2
,
po vo ljno. Te le fon: 065/562-426. BKM
IZ DA VA NJE
- Iz da jem vi ken di cu na oba li Une lju bi te lji ma pri -
ro de i ri ba ri ma, upo tre ba mo tor nog ~am ca. Te le fon:
065/758-017. BK
IZDAVANJE
- Iz da jem ga ra `u iza "San Re ma". Te le fon:
066/491-732. BKM
PRO DA JA
- Pro da jem po slo vni obje kat biv {e fa bri ke sa mo -
lje plji vih tra ka "Fast" u Ko tor Va ro {u. Po vr{i na obje -
kta 3.276 m
2
i ze mlji {ta 7.261 m
2
. Te le fon:
065/896-422. BK
- Pro da jem po slo vni pre os tor 12, 20, 43, 48, 68
m
2
. Te le fon: 065/549-687. BK
- Pro da jem po slo vni pros tor 62 m
2
u Obi li }e vu,
Ul. bra }e Ju go vi }a. Te le fon: 066/235-816. BK
- Pro da jem u Ro su lja ma sre |en ka fi} s in ven ta -
rom 52 m
2
, 6.000 KM/m
2
. Te le fon: 065/516-927. BK
- Pro da jem u PC "Kra ji na" (kod ho te la "Bo sna")
po slo vni pros tor, 2. sprat, lift, 3.650 KM/m
2
. Te le fon:
065/516-927. BK
- Pro da jem po slo vni pros tor u pri ze mlju stam be ne
zgra de, 30 m
2
, 110.000 KM. Te le fon: 066/165-323. BK
- Pro da jem po red auto pu ta po slo vni pros tor 1.000
m
2
, na pla cu oko 6.000 m
2
, upo tre bna do zvo la, ozbi -
ljnim kup ci ma do da tne in for ma ci je usme no. Te le fon:
065/371-611. BK
- Pro da jem use lji ve po slo vne pros to re od 80, 150
i 200 m
2
, pri ze mlje stam be nih zgra da. Te le fon:
065/371-611. BK
- Pro da jem vi {e na mjen ski lo kal u cen tru Ba nja lu -
ke. Te le fon: 051/311-166, 065/480-025. BK
- Pro da jem ili iz da jem u cen tru posl. pros tor 73
m
2
, pri ze mlje. Te le fon: 051/310-994, 063/221-093.
BKM
IZ DA VA NJE
- Iz da jem po slo vni pros tor, 100 m
2
, 200 m od
cen tra ^e lin ca. Te le fon: 065/750-002, +39329-352-
34-73. BK
- Iz da jem po slo vni kan ce la rij ski pros tor u {i rem
cen tru Ba nja lu ke, 100 m
2
. Te le fon: 065/696-149. BK
- Iz da jem po slo vni kan ce la rij ski pros tor u {i rem
cen tru Pri je do ra. Te le fon: 065/696-149. BK
- Iz da jem po slo vni pros tor u stro gom cen tru Ba -
nja lu ke, vi {e par king mjes ta. Te le fon: 065/514-410,
051/217-916, 051/218-011. BK
- Iz da jem po vo ljno po slo vni pros tor 18 m
2
u
tr`nom cen tru u Bo ri ku, po red su per mar ke ta. Te le fon:
065/450-530. BK
- Iznaj mlju jem kan ce la rij ski pros tor po vr{i na 33
m
2
, u sklo pu pro daj nog cen tra "Cen trum" La kta {i.
Kom ple tna mre `na in fras tru ktu ra. Te le fon: 065/896-
422. BK
- Iz da jem dva kan ce la rij ska po slo vna pros to ra u
Ul. \u re Ja k{i }a Ba nja lu ka, pri ze mlje - kan ce la ri ja 16
m
2
, mo kri ~vor, dvi je kan ce la ri je 22 m
2
, mo kri ~vor.
Te le fon: 065/517-980. BK
- Iz da jem po slo vni pros tor 65 m
2
kod crkve u Pri -
je ~a ni ma (kan ce la ri je, mar ket, pe ko te ka). Te le fon:
065/517-895. BK
- Iz da jem po vo ljno na mje {te nu kan ce la ri ju u cen -
tru, u Go spod skoj uli ci. Te le fon: 065/547-725. BK
- Iz da jem po slo vni pros tor 45m
2
u La za re vu, kod
ka sar ne "Ko za ra", upo tre bna do zvo la i svi uslo vi za
vi {e na mjen sku dje la tnost, po vo ljno. Te le fon: 065/540-
732. BK
- Iz da jem po slo vni pros tor 75m
2
u cen tru, upo tre -
bna do zvo la. Te le fon: 066/235-816. BK
- Iz da jem po slo vni pros tor 10 m
2
, u cen tru, upo -
tre bna do zvo la. Te le fon: 066/235-816. BK
- Iz da jem po slo vni pros tor 65 m
2
, upo tre bna do -
zvo la za kan ce la ri ju, Je vrej ska uli ca. Te le fon:
065/441-115. BK
- Iz da jem po slo vni pros tor 500 m
2
, ide alan za sa -
mo po slu gu, na se lje An te Ja ki }a. Te le fon: 065/296-
555. BKM
- AD "Sin te tik" Ra mi }i bb Ba nja lu ka iz da je ha lu
2.000 m
2
(skla di {te ili proi zvo dnja i kan ce la ri ja 300
m
2
). Te le fon: 063/995-724. BKM
- Iz da jem ugos ti telj ski obje kat 80 m
2
i opre mu u
cen tru Kne `e va. Te le fon: 065/260-863. BK
- Iz da jem po slo vni pros tor oko 100 m
2
u Uli ci Pe -
tra Ko ~i }a, pre dnost stra nim fir ma ma. Te le fon:
065/547-866. BK
- Iz da jem po slo vni pros tor (pet kan ce la ri ja) oko
100 m
2
u Bo ri ku, Sa ve Ko va ~e vi }a 21. Te le fon:
065/884-503. BK
- Iz da jem na mje {ten mu {ki fri zer ski sa lon 14 m
2
,
Ul. Va se Pe la gi }a 10, u cen tru Ba nja lu ke. Te le fon:
065/856-833. BK
- Iz da jem po slo vni pros tor 150 m
2
+ kan ce la ri ja,
Trn, uz gla vni put. Te le fon: 065/513-439, 051/585-
957. BKM
- Iz da jem vi {e na mjen ski po slo vni pros tor 90 m
2
,
Ul. Je ro sla va Ha {e ka, Ba njalu ka. Po vo ljno. Te le fon:
065/075-537. BKM
- Iz da jem ili pro da jem dvije ha le u Gla mo ~a ni ma
(asfal ti ran par king, vi lju {kar, upo tre bna do zvo la, ek -
stra lo ka ci ja). Te le fon: 065/528-882, 051/319-792,
Poslovni prostori
Gara`e
Vikendice
Sobe
18. 5. 2009. qpofekfmkbl 29
NEZAVISNE NOVINE
Tel: 051 331 864, 033 653 953
- MALI OGLASI
- LI^NE PORUKE
- IN MEMORIAM
- ^ITULJE
- MARKETIN[KE
PORUKE
- KONKURSI
I OGLASI
BANJALUKA:
- Ul. kralja Petra I Kara|or|evi}a
(ispred "Elektri~nog")
- Vidovdanska (stara autobuska
stanica kod biletarnice)
- Robna ku}a "Boska" (pored
{altera Razvojne banke)
SARAJEVO:
- [umarski fakultet
(Zagreba~ka 20/3)
- Internacional press
(autobuska stanica, Lukavica)
KUPON ZA MALE OGLASE
Kupon za
besplatne
male
oglase
poš{aljite
po{tom ili
dostavite
li~no na
adresu:
BANJALUKA: Ul. kralja Petra I
Kara|or|evi}a (ispred "Elektri~nog"),
Vidovdanska (stara autobuska stanica
kod biletarnice)
i robna ku}a "Boska"
(pored {altera Razvojne banke)
SARAJEVO: [umarski fakultet (Zagreba~ka 20/3)
TEKST OGLASA:
DO 15
RIJE^I
Oglasi
065/514-070. BKM
- Iz da jem u Novoj va ro {i po slo vni pros tor 125 i
50 m
2
. Te le fon: 051/310-994, 063/221-093. BKM
PRO DA JA
- Pro da jem dva pla ca u ^e smi, kod vi se }eg mos -
ta. Te le fon: 065/931-125. BK
- Pro da jem pet du nu ma ze mlje u ^e smi, uz Du bo ki
po tok. Te le fon: 051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem vi {e pla ce va u ^e smi. Te le fon:
066/184-131. BK
- Pro da jem plac 490 m
2
, Ul. Pe tra Ve li kog kod bro -
ja 66, ^e sma. Te le fon: 065/679-481. BK
- Pro da jem vi {e pla ce va u [ar gov cu, 1/1, stru ja i
vo da. Te le fon: 0049/7317-23-614. BK
- Pro da jem plac pet km od cen tra, 1.400 m
2
. Te le -
fon: 065/422-727. BK
- Pro da jem tri pla ca s UT uslo vi ma na Kr~ma ri ca -
ma. Te le fon: 065/623-554. BK
- Pro da jem 23 du nu ma ze mlje i 37 {u me u ko ma du
na Kr~ma ri ca ma. Te le fon: 065/623-554. BK
- Pro da jem plac 1.500 m
2
, gra |e vin sks do zvols,
La min ci. Te le fon: 066/138-224. BK
- Pro da jem plac u Ka ra nov cu, uz Vrbas, 622 m
2
.
Te le fon: 065/978-775, 051/211-681. BK
- Pro da jem plac 680 m
2
u ^e smi, UT uslo vi, 70
KM/m
2
. Te le fon: 065/317-840. BK
- Pro da jem ze mlju kod mo te la "Brvna ra", Gor nje
Mo ti ke, po vo ljno. Te le fon: 065/789-138. BK
- Pro da jem plac 750 m
2
, Ul. kra lja Ale ksan dra Ka -
ra |or |e vi }a I br. 39 Pe tri }e vac, zva ti po sli je 20 ~a so va.
Te le fon: 00385/12-451-994. BK
- Pro da jem pla ce ve u cen tru Ale ksan drov ca, bli zu
{ko la, po {ta, am bu lan ta. Te le fon: 065/397-088. BK
- Pro da jem {est du nu ma, se dam du nu ma ze mlje u
Ka ra nov cu. Te le fon: 066/242-599. BK
- Pro da jem pla ce ve u Uli ci Bla go ja Pa ro vi }a, do -
zvo lje na gra dnja, 1/1. Te le fon: 065/279-619. BK
- Pro da jem dva pla ca u Trnu, 1/1. Te le fon: 065/251-
263. BK
- Po vo ljno pro da jem du num ze mlje kod {ko le u
Gla mo ~a ni ma, vla sni{ tvo 1/1. Te le fon: 065/606-531. BK
- Pro da jem po vo ljno plac 300 m
2
u Iga lu. Te le fon:
082/674-206. BK
- Pro da jem tri du nu ma ze mlje u La kta {i ma. Te le -
fon: 065/842-942. BK
- Pro da jem 50 he kta ra ze mlji {ta u Sla ti ni, mo `e za
ra zne na mje ne. Te le fon: 065/481-600. BK
- Pro da jem se dam du nu ma {u me i pet du nu ma ze -
mlje u ^e smi. Te le fon: 051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem vi {e ve }ih i ma njih pla ce va u Trnu,
pa pi ri ure dni 1/1. Te le fon: 065/322-144. BK
- Po vo ljno pro da jem pet du nu ma {u me u Ja bla nu.
Te le fon: 051/355-337, 065/981-129. BK
- Pro da jem plac 2.200 m
2
, Sa ra je vo, Ili d`a, Ka sin -
dol ska uli ca (pri klju ~ak za plin i ka na li za ci ju). Te le -
fon: 065/455-753. BK
- Pro da jem 4.500 m
2
ze mlje i 4.665 m
2
{u me kod
aero dro ma u Ma hov lja ni ma, 3.500 KM/1.000 m
2
. Te -
le fon: 051/282-644, 00381112272103. BK
- Pro da jem plac 1.200 m
2
(vo da, stru ja, obje kat 5x8
m, be ton ska plo ~a 10x20 m, po la pla ca is ko pa no, na su -
to, uva lja no, 70 m od gla vnog pu ta), Ko ba tov ci, La kta -
{i. Te le fon: 065/740-381. BK
- Pro da jem 4.700 m
2
ze mlje i ku }u 10,50x9,50 m
(izli ve na dru ga plo ~a), po vo ljno, Ma gla ja ni. Te le fon:
065/964-377. BK
- Pro da jem dva du nu ma ze mlje u Lu `a ni ma, Prnja -
vor. Te le fon: 051/351-684, 065/977-779. BK
- Pro da jem ~e ti ri du nu ma ze mlje (u ko ma du ili pla -
ce vi ma) u Pe to {ev ci ma, kod Oro za. Te le fon: 065/363-
203, 051/533-941. BK
- Pro da jem se dam du nu ma vo} nja ka u Uli ci bra }e
Mi le ti }a, iznad De sne No vo se li je. Te le fon: 051/427-
393. BK
- Pro da jem plac za ha lu sa UTU. Te le fon: 065/671-
420. BK
- Pro da jem plac u Ba nja lu ci. Te le fon: 065/671-420.
BK
- Pro da jem po red auto pu ta, kod "]am be le", 30.000
m
2
ze mlje, 100 evra/m
2
. Te le fon: 065/371-611. BK
- Pro da jem u Mo ti ka ma kod {ko le 1.650 m
2
ze mlje
po red po to ka (dva pla ca), ci je na 30.000 KM. Te le fon:
065/516-927. BK
- Pro da jem 2.800 m
2
ze mlje u Kne `e vu, kod Grad -
skog sta di ona. Te le fon: 037/680-086, 061/820-652. BKM
- Pro da jem pet du nu ma pla ca u Kla {ni ca ma, bli zu
auto pu ta, grad ska vo da. Te le fon: 065/471-036, 065/011-
319. BKM
- Pro da jem plac 1.350 m
2
za po slo vnu iz gra nju u
Gla mo ~a ni ma, ulaz sa auto pu ta, ek stra lo ka ci ja. Te le -
fon: 065/528-882, 051/308-223, 065/514-070. BKM
- Pro da jem pla ce ve u Dra go ~a ju, 300 m od {ko le.
Te le fon: 051/310-017, 063/221-093. BKM
PRO DA JA
- Pro da jem po vo ljno ma lo ko ri {te ne ek sklu zi vni je
te le vi zo re (di gi tal, 100 Hz sli ka u sli ci...). Te le fon:
051/216-969. BK
PRO DA JA
- Pro da jem opel kor su 1.0, g. p. 2000, reg. do
15.5.2010. Te le fon: 065/713-625, 065/274-313. BK
- Pro da jem ju ga 45, '89. go di {te, u vo znom sta nju,
re gis tro van do okto bra 2009.
Te le fon: 065/937-315. BK
- Pro da jem opel kor su 1.7 di zel, g. p. 2000. Te le -
fon: 065/430-796. BK
- Pro da jem audi "ja je" 18E, 81 kW, '90. g. p.,
ABS, ser vo, cen tral na, el. po di za ~i. Te le fon: 065/785-
860. BK
- Pro da jem FI AT pun to II 1.2, 44 kW, g. p. 2001.
Te le fon: 065/567-383, e-ma il: zo ran.sto ja ko vic @gma -
il.com. BK
- Pro da jem FI AT ma reu, '99. g. p., tru la vi{ nja.
Te le fon: 065/579-481. BK
- Pro da jem re no la gu nu 1.9 ka ra van, g. p. 2003,
bi je la bo ja, ne oca ri njen, 6.500 evra. Te le fon: 065/579-
306. BK
- Pro da jem mer ce des 250 tur bo di zel '99. go di na
proi zvo dnje. Te le fon: 065/757-011. BK
- Pro da jem re no 11, g. p. '87, ben zin 1.7, re gis tro -
van do ju na 2009, 980 evra. Te le fon: 066/449-784. BK
- Pro da jem kom bi VW t5 fur gon, 2003. go di {te,
pre {ao 114.000 km, ser vi si ran u ser vi su "Vi do vi}", 63
kW/85 KS, no si vost 1.200 kg, se rij ska opre ma,
25.000 KM. Te le fon: 065/896-422. BK
- Pro da jem VW pa sat 1.9 TDI, 105 KS, 2005. go -
di {te, kli ma, mu zi ka, sre di{ nji na slon, al. fel ge, 39.900
KM. Te le fon: 049/217-602. BK
- Pro da jem por {e boxster, sre brna me ta lik, 220
KS, 2001. go di {te, ko `a, kli ma, al. fel ge 18", ra dio sa
CD-om, 44.900 KM. Te le fon: 049/217-602 BK
- Pro da jem VW golf 2.0 TDI, sre brna me ta lik,
140 KS, 2004. go di {te, kli ma, mu zi ka, ze der, 24.900
KM. Te le fon: 049/217-602. BK
- Pro da jem VW golf 1.9 TDI, si va me ta lik, 130
KS, 2003. go di {te, kli ma, alarm, ra dio sa CD-om,
16.900 KM. Te le fon: 049/217-602. BK
- Pro da jem audi A6 4.2 quat tro tip tro nic, crna me -
ta lik, 300 KS, 2000. go di {te, ugra |en plin, ko `a, xeno -
ni, na vi ga ci ja, kli ma, 18.900 KM. Te le fon:
049/217-602. BK
- Pro da jem audi A6 2.8 quat tro, crna me ta lik, kli -
ma, ze der, ra dio ka se to fon, al. fel ge 16", 17.900 KM.
Te le fon: 049/217-602. BK
- Pro da jem audi A6 2.0 TDI, crna, 140 KS, 2007.
go di {te, kli ma, xeno ni, ze der, sre di{ nji na slon, 59.900
KM. Te le fon: 049/217-602. BK
- Pro da jem {ko da su perb 1.8 T, crna me ta lik, 150
KS, 2005. go di {te, kli ma, xeno ni, sen zo ri za par ki ra -
nje na zad, 23.900 KM. Te le fon: 049/217-602. BK
- Pro da jem VW pa sat 2.5 TDI 4 mo ti on, pla va
me ta lik, 150 KS, 2001. go di {te, xeno ni, sen zo ri za
par ki ra nje, na vi ga ci ja, ko `a, 21.990 KM. Te le fon:
049/217-602. BK
- Pro da jem VW pa sat 1.9 TDI va ri ant, sre brna
me ta lik, 100 KS, 2002. go di {te, kli ma, mu zi ka, sre di{ -
nji na slon, 16.900 KM. Te le fon: 049/217-602. BK
- Pro da jem VW golf 1.9 TDI, pla va, 90 KS, '99.
go di {te, kli ma, el. po di za ~i, ko `a, sre di{ nji na slon, fel -
ge 17", 12.900 KM. Te le fon: 049/217-602. BK
- Pro da jem audi A6 2.0 TDI, quar tz si va, 140 KS,
2005. go di {te, kli ma, MMI co lor, al. fel ge 18", 45.900
KM. Te le fon: 049/217-602. BK
- Pro da jem VW golf 1.9 TDI, crna, 105 KS,
2005. go di {te, kli ma, ra dio sa CD-om, ze der, 22.900
KM. Te le fon: 049/217-602. BK
- Pro da jem VW golf 1.9 TDI, crna, 100 KS,
2001. go di {te, kli ma, al. fel ge 16", alarm, bord com -
pu ter, 15.500 KM. Te le fon: 049/217-602. BK
- Pro da jem BMW X5 3.0 D, si va me ta lik, 184
KS, 2001. go di {te, ko `a, kli ma, xenon, alarm, al. fel ge
19", 39.900 KM. Te le fon: 049/217-602. BK
- Pro da jem audi A6 3.0 TDI quat tro tip tro nic, pla -
va, 225 KS, 2004. go di {te, kli ma, xenon, na vi ga ci ja,
pri pre ma za mo bil ni, 49.900 KM. Te le fon: 049/217-
602. BK
- Pro da jem audi A4 1.9 TDI, crna, 130 KS, 2003.
go di {te, kli ma, CD chan ger, al. fel ge 16", bord com -
pu ter, 27.900 KM. Te le fon: 049/217-602. BK
- Pro da jem audi A4 1.9 TDI, si va me ta lik, 115
KS, 2006. go di {te, kli ma, ko `ni vo lan, bord com pu ter,
ra dio sa CD-om, 36.900 KM. Te le fon: 049/217-602.
BK
- Pro da jem re no espa se, '90. g. p., re gis to van, 4x4.
Te le fon: 065/720-475. BK
- Pro da jem opel ka det 1.3 ben zin, g. p. '87, re gis -
tro van do fe bru ara 2010. ci je na po do go vo ru. Te le fon:
065/561-138. BK
- Pro da jem al fu 146, 1.6, g. p. '99, 7.000 KM. Te -
le fon: 065/247-322. BK
- Pro da jem dva ka mi ona zas ta va 624, no si vost
2.500 kg. Te le fon: 065/518-843. BK
- Pro da jem kom bi di zel 1.6, g. p. '81, ne re gis tro -
van. Te le fon: 065/055-854. BK
- Pro da jem mer ce des 190 E, g. p. '90, kao nov,
"stra nac", u di je lo vi ma. Te le fon: 065/218-600. BK
- Pro da jem {ko du fa bi ju se dan 1.2, 2005. g. p., di -
plo mat ske ta bli ce, al. fel ge, pre {la 19.000 km, 10.500
KM. Te le fon: 062/909-106. BK
- Pro da jem FI AT ma reu, g. p. 2000. Te le fon:
065/345-132. BK
- Pro da jem golf 1.6 ben zi nac '88. go di {te, ci je na
po vo ljna. Te le fon: 061/329-133. BK
- Pro da jem kom bi ni san se re na SLX 1.6, sje di {ta
6 + 1, '97. g. p., 5.500 evra. Te le fon: 065/383-426. BK
- Pro da jem ford es kort ka bri olet, '91. go di {te, re -
gis tro van go di nu da na, nov krov. Te le fon: 065/098-
890. BK
- Pro da jem mer ce des 220 C di zel ka ra van, '96. g.
p., sva opre ma. Te le fon: 065/645-876, 051/216-267.
BK
- Pro da jem FI AT se i}en to 1.1, g. p. 2000, re gis -
tro van do av gus ta 2009, 3V, me ta lik crna, 5.000 KM.
Te le fon: 065/698-020. BK
- Pro da jem ford pu mu, g. p. '99, ci je na 8.000 KM.
Te le fon: 065/480-025. BK
- Pro da jem ford si je ru 2.0i, '85. go di {te, ne re gis -
Automobili
TV i video tehnika
Placevi
30 qpofekfmkbl!18. 5. 2009. Oglasi
tro van, 1.000 KM. Te le fon: 065/562-352. BK
- Pro da jem re no mo dul, star tri go di ne, u odli -
~nom sta nju. Te le fon: 065/527-527. BK
- Pro da jem FI AT ti po 1.4e, 1992. go di {te, {i ber,
lje tni i zim ski set gu ma. Ci je na 1.900 KM. Te le fon:
065/169-916. BK
- Pro da jem ju ga 55, '90. go di {te, re gis tro van, hi -
tno, 680 KM. Te le fon: 065/370-454. BKM
- Pro da jem FI AT sti lo 1.6 ben zin, 2005. go di {te,
ne oca ri njen, tro ja vra ta, me ta lik pla vi, sva opre ma,
7.800 KM. Te le fon: 065/295-763. BKM
KU PO VI NA
- Ku pu jem ford es kort 2, '87-'90. go di {ta, stra nac,
odjav ljen, me ta lik si vi, ~e tvo ra vra ta, uslov do bar li m,
po mo gu }nos ti Ghia opre ma, mo `e SMS. Te le fon:
066/723-382. BKM
- Pri ro dna pla vu {a (22) nje `ne gra |e `e lje la bi da
joj se ja vi du ho vit, po ten tan mu {ka rac za ugo dne tre -
nut ke. Te le fon: 065/450-038, 065/896-776. BK
- Ana be la, pla vu {a s ko jom }e{ u`i va ti do vrhun -
ca stras ti. Te le fon: 065/450-038, 065/896-776. BK
- Mla di} (26), vi sok, li jep, pa me tan tra `i dje voj ku
od 18 do 22 go di ne ra di li je pog i ve se log dru `e nja. Te -
le fon: 065/844-711. BK
PO NU DA
- Po tre bna dje voj ka za rad u ka fi }u na ben zin skoj
pum pi "In te gral" Star ~e vi ca. Te le fon: 065/266-326,
051/300-374. PK
- Po tre bna `e na s hrvat skim pa so {em za ~u va nje
dje ce u Ba ze lu. Te le fon: +417-870-544-63. BK
- Bar-res to ran "Ma la sta ni ca" otva ra kon kurs za
po pu nu ra dnih mjes ta na po slo vi ma ko no ba ra i bar -
me na. Os ta le in for ma ci je u res to ra nu ili na te le fon
065/938-939, sa so bom po ni je ti CV. Adre sa: Kra lja
Pe tra I Ka ra |or |e vi }a bb. BK
- Po tre bni ra dni ci za ma {in sko mal te ri sa nje. Te le -
fon: 065/337-932. BK
PO TRA@ NJA
- Ozbi ljna `e na bi ~u va la dje cu. Te le fon: 065/983-
781. BK
- Tra `im bi lo ka kav po sao, po sje du jem VSS i 25
go di na ra dnog sta `a na od go vor nim po slo vi ma. Te le -
fon: 065/587-843. BK
- Ozbi ljna `e na bi ~u va la di je te sta ri je od 2,5 go -
di na, po mo gu }nos ti Star ~e vi ca. Te le fon: 066/301-304.
BK
- Obav lja la bih ku }ne po slo ve, ~u va la dje cu ili
nje go va la bo le sni ka. Te le fon: 065/283-336. BK
- Vr{im uslu ge pre vo za (se li dbe) sa ra dni ci ma u
ze mlji i inos tran stvu, fur gon do 3,5 t sa ram pom. Te le -
fon: 065/317-840, 051/313-116. BK
- Ma sa `a (re la ksa ci ona, an ti ce lu lit, {i ja cu), efi ka -
sno i po vo ljno. Zva ti od 16 do 21 ~as, Ba nja lu ka. Te le -
fon: 065/561-138. BK
- Sto lar na li cu mjes ta ra di po prav ke sto la ri je, na -
mje {ta ja, le `a ja i ro le tni, sta kli sto la ri ju. Te le fon:
051/281-470, 065/562-149. BK
- ^a so vi i in stru kci je iz en gles kog je zi ka i bi znis
en gles kog, pre vo di svih vrsta tek sto va, sud ski tu ma~
za do ku me na ta. Te le fon: 065/938-401. BK
- Po prav ljam okvi re na o~a ra svih vrsta, brzo i
kva li te tno, Ale ja sve tog Sa ve br. 16. Te le fon: 051/318-
227. BK
- Ra dim sve vrste hi dro izo la ci ja - ra vne kro vo ve,
oprav ke ra vnih kro vo va, po dru me i mo kre ~vo ro ve,
Te le fon: 051/584-790, 065/426-134. BK
- Bra var i va ri lac VKV. Pro fe si onal na izra da i
mon ta `a vra ta, ogra da, ten di, bal ko na... Te le fon:
061/141-659. BK
- Srpski de mo krat ski fo rum pru `a po mo} de mo -
bi li sa nim bor ci ma pri za po{ lja va nju. Te le fon:
051/230-821, 051/230-831. BK
- Sud ski tu ma~ za nje ma ~ki je zik, usme ni i pi sa ni
pre vo di. Te le fon: 065/832-521. BK
- Izvo di mo ma {in ske gla zu re, po vo ljno i kva li te -
tno. Te le fon: 065/337-932
- Ku }ni maj stor rje {a va va {e ma le i ve li ke pro ble -
me. Na zo vi te, do go vo ri te, Ba nja lu ka. Te le fon:
066/265-127. BKM
- Vo do i elek tro ra do vi, mo le raj, is kus tvo, kva li tet.
Te le fon: 065/882-511. BKM
- Pro da jem bru si li cu za ra vno bru {e nje, ~e {ka
proi zvo dnja, po go dna za bru {e nje gla va mo to ra, du `i -
na 1000x320 mm. Te le fon: 065/524-526. BK
- Pro da jem no vu okru glu bru si li cu fi 380x1700
mm, g. p. '90, Ki kin da, po nje ma ~koj li cen ci. Te le fon:
065/524-526. BK
- Pro da jem ka mi on mer ce des ki per 16/19. Te le -
fon: 051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem ugalj ba no vi }ki i |ur |e vi ~ki ka me ni
ugalj, bu ko vi bri ket i ogre vno drvo za cen tral no gri ja -
nje (bu kva i hrast) s pre vo zom do va {eg dvo ri {ta, mo -
`e i `i ral na upla ta. Te le fon: 065/894-241,
065/969-530. BK
- Pro da jem ka sa pul to ve s kom ple tnom in sta la ci -
jom i po kre tnom tra kom, du `i na 3,10 m, {i ri na 1,20
m. Ka se mo `e te po gle da ti u pro daj nom cen tru "Cen -
trum" Za lu `a ni. Te le fon: 065/896-422. BK
- Pro da jem pri ko li cu ha in man, '94. go di na proi -
zvo dnje, oca ri nje na, udar na ko ~ni ca, no si vost 2.000
kg. Te le fon: 051/580-004. BK
- Mi je njam ki osk za drva. Te le fon: 065/757-021.
BK
- Po slas ti ~a ri ma i sa lo ni ma vjen ~a ni ca po vo ljno
pro da jem plas ti ~ne mla den ce (za sva dbe ne tor te) u
dvi je ve li ~i ne. Te le fon: 065/696-767. BK
- Pro da jem o~u van dvo sjed. Te le fon: 051/280-
158. BK
- Pro da jem ov ce i ja gnjad ra se vin ter berg i slo -
ven ke, ve te ri nar ski ispi ta ne i zdra ve. Te le fon:
051/580-851, 065/411-735. BK
- Pro da jem CO2 apa rat za va re nje is kra-var, mo -
gu }nost CO2 i ar gon sko va re nje, 220/380 vol ti, ga ran -
ci ja. Te le fon: 065/761-497. BK
- Pro da jem dvi je ek sklu zi vne stil ske ko `ne gar ni -
tu re, bi vo lja ko `a, si vi tik, drvo - ru ~ni rad. Te le fon:
065/896-422. BK
- Pro da jem elek tri ~nu {i va }u ma {i nu, trpe za rij ski
sto na raz vla ~e nje i tro sjed. Te le fon: 065/538-919. BK
- Pro da jem le gla ka li for nij skih glis ta, hu mus, sup -
strat za po vr}e, ze mlju za cvi je }e pa ko va nje 5, 10, 20 i
50 li ta ra. Te le fon: 065/287-104, 065/934-301. BK
- Pro da jem vre }e za spa va nje, no ve za pa ko va ne i
bi je la drve na vra ta vi {e ko ma da, ci je na po vo ljna. Te le -
fon: 065/587-843. BK
- Pro da jem al bum zna ~a ka, ko `no uko ri ~e nih Ju -
go slo ven ske na ro dne ar mi je. Grbo vi svih re pu bli ka,
ve li ka zna ~ka dru ga Ti ta, zna ~ke voj nih {ko la, aka de -
mi ja i {kol skih cen ta ra. Te le fon: 034/201-489. BK
- Pro da jem blin di ra na vra ta vrhun skog kva li te ta.
Pro fe si onal na izra da i mon ta `a u svim di men zi ja ma.
Po vo ljna ci je na. Te le fon: 066/213-714. BK
- Pro da jem cir ku lar za re za nje oblo vi ne i ma nji
gra |e vin ski. Te le fon: 051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem oso vi ne vi tla tra kto ra tim ber ~ek. Te le -
fon: 051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem pri ru bni elek tro mo tor 22 ki lo va ta i ge -
ne ra tor za stru ju 45 ki lo va ta. Te le fon: 051/318-487,
065/485-805. BK
- Pro da jem elek tro mo tor 11 ki lo va ta, 1.400
o/min. Te le fon: 051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem hi dra uli ~ne pum pe od 100 do 300 ba -
ra. Te le fon: 051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem bron za nu ~a uru (pi ksu) fi
200x250x150. Te le fon: 051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem hi dra uli ~nu ram pu za ma nji ka mi on.
Te le fon: 051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem ma {i nu za bi go va nje `e lje za za ko va -
ne ogra de. Te le fon: 051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem dva ma la gra |e vin ska cir ku la ra. Te le -
fon: 051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem cje pa~ drva do 40 cm. Te le fon:
051/429-610. BK
- Pro da jem ba lan ser ku "Cor ghi" za lu ksu zni pro -
gram, po vo ljno. Te le fon: 051/429-610. BK
- Pro da jem pne umat sku pe glu za vul ka ni za ci ju
vanj skih gu ma. Te le fon: 051/429-610. BK
- Izra |u jem ga ra `na vra ta, me tal ne ogra de za bal -
ko ne i dvo ri {ta i kli zne ka pi je. Te le fon: 051/318-487,
065/485-805. BK
- Pro da jem 500 kom. vi deo-ka se ta (270 ori gi na -
la), vrlo po vo ljno. Te le fon: 051/211-959, 065/627-736.
BK
- Pro da jem nov fi ja ker. Te le fon: 051/424-004. BK
- Pro da jem kamp-pri ko li cu op ti ma 500, ci je na
po vo ljna. Te le fon: 065/452-813. BK
- Po vo ljno pro da jem ki osk. Te le fon: 065/668-928.
BK
- Pro da jem va kci ni sa nu {te nad nje ma ~kog ov ~a ra
sta ru dva mje se ca, s pa pi ri ma. Te le fon: 065/212-067.
BK
- Pro da jem auto me ha ni ~a ri ma hi dra uli ~ne pre se
od se dam i 12 to na. Te le fon: 051/318-487, 065/485-
805. BK
- Pro da jem dvos tu bnu uni ver zal auto-di za li cu. Te -
le fon: 051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem CD ~i ta~ za ra ~u nar, 10 KM. Mo del
CD-ROM Dri ve, GCR-8520B. Te le fon: 065/614-842.
BK
- Pro da jem na pa ja nje za ra ~u nar, 15 KM. Mo del
Al li ed Pre mi er, DR-B350ATX (max. 350 W) i mo del
LPK9-42W (no vo). Te le fon: 065/614-842. BK
- Pro da jem knji gu "Mo dern auto mo ti ve mec ha -
nics", Ja mes E. Duffy, 990 stra ni ca, tvrdi po vez. Te le -
fon: 065/614-842. BK
- Cro pa id, pri ro dni an ti friz za vo }e, po vr}e i
cvi je }e, {ti ti do -7 ste pe ni Cel zi ju sa. Te le fon:
065/435-615. BK
- Pro da jem cir ku lar 3 kW, sa sklop kom, 350
KM. Te le fon: 065/938-176. BK
- Pro da jem mo no fa zni mo tor, 2,2 kW, 1.400
o/min., ci je na 200 KM. Te le fon: 065/513-413. BK
- Pro da jem no ki ju N95, na vi ga ci ja, 200 KM.
Te le fon: 065/850-409. BK
- Pro da jem bra un mre `i ce i el. apa ra te za bri ja -
nje. Te le fon: 061/323-906. BKM
- Na pro da ju {ten ci nje ma ~kog bo kse ra. Te le -
fon: 065/584-380. BKM
- Pro da jem rems com bi za na re zi va nje ci je vi
od po la do dva co la, re zer vni dije lo vi i {est kom -
ple ta no `e va za is tu ma {i nu. Te le fon: 065/437-948.
BKM
- Pro da jem ko le kci ju od 320 kom. sta ri na i su -
ve ni ra. Te le fon: 065/817-380. BKM
- Pro da jem vi{e mo de la o~u va nih mo bil nih te -
le fo na, 25-350 KM, di je lo vi, ba te ri je, ga ran ci ja,
Banjalu ka. Te le fon: 065/843-252. BKM
- Pro da jem al fu 90. Te le fon: 066/491-732. BKM
Razno
Usluge
Posao
Li~ni kontakti
Oglasi 18. 5. 2009. qpofekfmkbl 31
Zabava
32 qpofekfmkbl!18. 5. 2009.
RJESENJA IZ PROSLOG BROJA, VODORAVNO: SUSTANAP,
lSTOPlJA, STATlCAN, TAPAS, SEvAL, POP, MOC, GALA, TAPAN,
TvAPl, lOLE, CP, NlSKl, NAJKvlPC, ACO, APKA.
IGRAC
STONOG
TENISA
CRTAC
KARIKA-
TURA
LIJEPITI
ETIKETE
VRSTA
ANTICKE
BOCE ZA
VINO
ODASILJAC
JEZERO U
ETIOPIJI
IME
ODMILA,
OTILIJA
MJESTO NA
KOJEM SE
NESTO
NALAZI
{MN.)
NISKE
SAONICE ZA
JEDNOG
VOZACA
MAJSTOR
ZA SVE
PRVI
PRIMJERAK
NEKOG
DOKU-
MENTA
RUSKI
DRZAVNIK,
HRUSCOV
AUSTRIJA
DONJI DIO
POSUDE
GRAD U
NIGERIJI
SLOVA IZA
"C" I "V"
RIJECNI
RIBARI
LOPOV
PRIJEVRE-
MENI
POKRET,
KRETANJE
{GRC.)
MORALIST,
ETICAR
RÐAV,
ZAO
JUGOISTOK
ZUPA,
PAROHIJA
{GRC.)
TONA
TAKMI -
CENJE
U BRZINI
STRUCNJAK
ZA IRANSKI
JEZIK I
KULTURU
NAHRA-
NJENE
IRIDIJ
DIO
KONJ SKE
OPREME
AUTOMOB.
OZNAKA ZA
ARAN ÐE -
LOVAC
GRAD U
ANTICKOJ
TRAKIJI
KARLOVAC
2. SLOVO
IZBOCINA
KOPNA U
MORE
SEOSKA
ZGRADA ZA
SMJESTAJ
ZITA
Tra ka za tr~a nje
Vje ro va tno ste ne ka da ko ris ti li
te re ta nu i tra ku za tr~a nje. Da li
vam se ika da de si lo da tra ka kre -
ne ne kon tro li sa no da se po kre }e?
Mo `da ste i os ta li na no ga ma kao
i gla vni ju nak sa ovog kli pa, ali
si gur no ste os ta lim lju di ma u te -
re ta ni bi li ja ko smi je {ni. Po gle -
daj te klip "Smi jeh do su za -
to po lo vnik" na YouTu beu.
Pe ca nje so ma
Ovo je za is ta ~u dan na ~in pe ca nja
ri be, ali eto... Sva {ta }e te na }i na
YouTu beu pa ta ko i ovaj klip. Da li
je udi ca bi la pre ma la da iz dr`i te ret
ulov lje ne ri be ili je to me tod po -
znat sa mo ovoj dvo ji ci ri ba ra os ta -
}e taj na. Ugla vnom po gle daj te
ovaj klip, vje ro va tno }e vas os ta vi -
ti bez da ha.
Re kla ma
Lu da ma {ta mo `e sva {ta. Pre trnu }e -
te ka da na sa mom po ~et ku vi di te
ko li ka je aj ku la upe ca na. Me |u tim,
to ni je sve. Na kon ve li ke bor be i
izno {e nja na pa lu bu bro da pra va je -
za tek sli je di. Iz ~e ljus ti aj ku le iz -
vla ~i se ~o vjek. Jo{ je `iv i no si
ulov lje nu ri bu. Ali sve je to re kla -
ma. Po gle daj te klip na YouTu beu
pod na slo vom "Pes ca do res".
Ka da je ab di ci rao po slje dnji rus ki car
Po slje dnji rus ki car bio je Ni ko laj
Drugi Ale ksan dro vi} Ro ma nov (1868
- 1918) Bio je po slje dnji rus ki im pe ra -
tor, car Polj ske i ve li ki knez (voj vo da)
Fin ske. Vla dao je od 1894. do 1917,
odno sno do ab di ci ra nja po slije Fe bru -
ar ske re vo lu ci je. Bio je sin i na slje dnik
Ale ksan dra Tre}eg iz di nas ti je Ro ma -
no vih. Su pru ga mu je bi la Ale ksan dra
Fjo do ro vna, sa ko jom je imao pe to ro
dje ce, ~e ti ri k}e ri i je dnog si na. Pe ri od
nje go ve vla da vi ne obe lje`io je eko nom ski ra zvoj Ru si je i, is -
to vre me no, po rast so ci jal no-po li ti ~kih pro ti vrje ~nos ti i re vo -
lu ci onar nih po kre ta ko ji su do ve li do re vo lu ci ja 1905 - 1907. i
1917. U spo ljnoj po li ti ci vo dio je po li ti ku ek span zi je na is tok,
gdje je vo dio rat sa Ja pa nom. Ni ko la ja Ro ma no va je ka no ni -
zo va la Rus ka pra vo sla vna crkva u izbje gli{ tvu 1981, a u ze -
mlji 2000.
Provjerite svoje znanje
Na dana{nji dan
Kon ven ci ja o
ljud skim pra vi ma
Evrop ska
kon ven ci ja o
ljud skim pra -
vi ma je pra vni
akt Sa vje ta
Evro pe o za -
{ti ti slo bo da i
pra va. Do ni jeta je u Ri mu, u Ita li ji, 4. no -
vem bra 1950. go di ne, stu pi la je na sna gu
na da na{ nji dan 1954. go di ne. Ori gi nal na
ver zi ja, sas tav lje na na en gles kom i fran -
cus kom je zi ku i objav lje na pod na zi vom
Kon ven ci ja za za {ti tu ljud skih pra va i
osno vnih slo bo da, stu pi la je na sna gu 3.
sep tem bra 1953. go di ne. Prve po tpi sni ce
ove kon ven ci je bi le su: Bel gi ja, Ve li ka
Bri ta ni ja, Dan ska, Ir ska, Island, Ita li ja, Lu -
ksem burg, Nje ma ~ka, Nor ve {ka, Tur ska,
Fran cus ka i Ho lan di ja. U pe ri odu od 1950.
do 2004. go di ne, Kon ven ci ju za za {ti tu
ljud skih pra va i osno vnih slo bo da je po tpi -
sa lo 46 ze ma lja.
Ru |er Jo sip Bo {ko vi}, naj ve }i ma te -
ma ti ~ar i as tro nom Du bro vni ka, je dan od
naj zna ~aj ni jih nau ~ni ka svo ga vre me na i
je dan od naj ve }ih ma te ma ti ~a ra i as tro no -
ma na ovim pros to ri ma, ro |en je na da na{ -
nji dan 1711. go di ne. Bio je pro fe sor
uni ver zi te ta, osni va~ Mi lan ske op ser va to -
ri je i di re ktor Op ti ~kog in sti tu ta Fran cus ke
mor na ri ce. Bio je uni ver za lan stva ra lac: fi -
lo zof, ma te ma ti ~ar, as tro nom, fi zi ~ar,
in`enjer, pe da gog, ge olog, ar hi te kta, ar he -
olog, kon stru ktor, op ti ~ar, di plo ma ta, pu -
to pi sac, pro fe sor, isu so vac, naj bo lji
pje snik na la tin skom je zi ku 18. vi je ka i
pre vo di lac po li glo ta. Ro |en je kao se dmo
dije te trgov ca Ni ko le Bo {ko vi }a i maj ke
Pa vle, iz po ro di ce Ba ra Be te re, po zna tog
du bro va ~kog pje sni ka. Cio ra dni vi jek
pro veo je u tu |i ni, gdje je ste kao i svjet sku
sla vu, a sa mo je je dnom svra tio u svoj za -
vi ~aj ni Du bro vnik 1747. go di ne. Svo je
otad`bin sko po ri je klo ni ka da ni je krio -
os tao je Slo vi nac, ka ko su se ta da na zi va li
Ju`ni Slo ve ni. Ru |er Bo {ko vi} je, izme |u
os ta log, tvo rac i je din stve nog za ko na si le,
pre tpos tav lja ju }i da pos to ji ne sa mo pri -
vla ~e nje (Nju tnov za kon), ne go i odbi ja nje
u nai zmje ni ~nom mi je nja nju na ma lim
ras to ja nji ma me |u ti je li ma. Umro je i sa -
hra njen 13. fe bru ara 1787. go di ne, a srce
mu je pre ni je to u za vi ~aj.
Ro |en Ru |er
Bo {ko vi}
Ko li ko je tra jao pon ti fi kat
pa pe Jo va na Pa vla Drugog
Pa pa Jo van Pa vle Drugi, ro |en kao
Ka rol Jo zef Voj ti la, ro |en je u polj -
skom gra du Va do vi ce, pe de set ki lo -
me ta ra od Kra ko va, 18. ma ja 1920.
go di ne.
Jo{ od pa pe Adri ja na Sedmog, ko ji
je vla dao od 1522. do 1623, prvi je
pa pa ko ji ni je po ri je klom iz Ita li je.
Nje gov pon ti fi kat je tra jao 26 go di -
na i tre }i je naj du`i u is to ri ji, na kon
sve tog Pe tra (34 go di ne) i bla`enog
pa pe Pi ja Devetog (31 go di na). Iz -
vr{io je naj vi {e pro gla {e nja za sve ca
u is to ri ji pap stva. Ta ko |e je prvi pa pa ko ji je kro ~io u d`ami ju
i si na go gu. Umro je 2. apri la 2005. Na slje dnik pa pe Jo va na
Pa vla Drugog, pa pa Be ne dikt XVI, po kre nuo je pos tu pak nje -
go ve be ati fi ka ci je.
vo du zna ~i Sve to mjes to. La sa otva ra vra ta ka
je dnom od naj fas ci nan tni jih mjes ta na ze mlji -
Ti be tan skom pla tou, ogro mnom po dru ~ju ju go -
za pa dne Ki ne na pre ko 4.000 me ta ra na dmor ske
vi si ne.
La sa se na la zi na na dmor skoj vi si ni od 6.000
me ta ra i naj vi {i je gla vni grad na svi je tu. Do 1959.
go di ne La sa je bi la gla vni grad ne za vi sne dr`a ve,
a po {to je Ti bet do {ao pod ki nes ku upra vu, da nas
je ona admi nis tra ti vno i upra vno sre di {te auto no -
mne oblas ti te ze mlje. Grad da nas ima oko
200.000 sta no vni ka, pre te `no Ti be ta na ca.
La sa je pre pu na sa kral nih spo me ni ka, ma -
nas ti ra i hra mo va ko ji kri ju ve li ko kul tur no i
@e ljko DE RA JI]
Ti bet, ko ji mno gi na zi va ju jo{ i Ze mljom
sni je ga, je dno je od naj ne pris tu pa ~ni jih i naj -
skro vi ti jih po dru ~ja na svi je tu. Okru `en je ma si -
vnim pla nin skim lan ci ma ko ji su u pro sje ku
vi so ki od 6.000 do 8.000 me ta ra. Uprkos ne po -
vo ljnom geo graf skom po lo `a ju i sao bra }aj noj
izo lo va nos ti, tu se po tpu no sa mos tal no ra zvi la
je dna od naj ve }ih svjet skih ci vi li za ci ja.
Ovom da le kom ze mljom kul tu re, ve li kih
pros tran sta va, ze mljom hra mo va sa po zla }e nim
kro vo vi ma i is pre ple te no ukra {e nih ma nas ti ra,
do mi ni ra dre vni sve ti grad La sa, ~i je ime u pre -
La sa je pre pu na
sa kral nih
spo me ni ka,
ma nas ti ra
i hra mo va
ko ji kri ju
ve li ko kul tur no
i vjer sko bla go
Sve ti grad
La sa, grad
na naj ve}oj
na dmor skoj
vi si ni
18. 5. 2009. qpofekfmkbl 33 Zabava
lz|a z| te |z ro man t| •noq
ra spo |o ze nja u ko jem
ste se ov|h da na na |a z| ||
| upa da te u po tpu no
dru qa •| ju ía zu. Pr| or| tet da je te ne k|m dru -
q|m stva r| ma ko je vas mu •e | nas to j| te da
se u mo ru br| qa |spe t|ja te sa pra kt| •n|m
rje se njem. N| su stva r| bas to || ko |o se ka ko
vam se •| ne. na pros to ste se u|ju |jka || u
odma ra nje. pa vam je te sko da se vra t| te
uob| •a je nom tem pu.
Ovan
v| ste da nas po d|o zn| j|
kom pro m| su ne qo sto
ste to b| || pret ho dn|h
da na. Üko || ko ste se
su ko b| || sa par tne rom sad je pra v| tre nu -
tak da se |zm| r| te. ve ce su san se da ce
obra t| t| paz nju na ono sto v| |ma te da ka -
ze te | da ce vam |za c| u su sret. Pu ku na
srce. v| ste q|a vn| kr| vac za su kob. pa b|s -
te v| tre ba da budete ne ko ko ce prv| pru -
z| t| ru ku po m| re nja.
Bik
Prv| ra dn| dan | v| ste vec u
po tpu nos t| okre nu t| de sa va -
nj| ma na po s|o vnom p|a nu.
Spre mn| ste za sve mo qu ce |
ne mo qu ce s| tu ac| je. do vo |jno
ste odmor n| | •| n| se da vas
n| sta ne mo ze |zba c| t| |z ta kta.
D| vno je kad se osje ca te to || ko do bro.
a|| |pak pa z| te da se ne za no s| te una pr| -
jed. Zv| jez de vam obe ca va ju mnos tvo
oba ve za.
Bli zan ci
v| ste da nas do bre vo -
|je. Kad osje t| te da se
sve oko vas pu n| |ju -
bav |ju. v| ste za do vo |jn|
| vo |jn| da uz vra t| te.
Pre ma par tne ru ste po se bno nje zn| | nas -
to j| te da mu uqo d| te na sve mo qu ce na •| -
ne. Ne moj te da pre tje ra te. jer |z naj bo |je
na mje re mo ze te da uzro ku je te kon tra eíe -
kat. Paz nja pr| ja. uko || ko je u umje re n|m
ko || •| na ma.
Rak
v| b|s te vo |je || da
se da nas po sve t| te
svo j oj po ro d| c| |
de sa va nj | ma u
okv| ru nje. Pr| ja vam drus tvo va s|h naj -
m| || j|h pa nas toj te da se sto v| se u to ku
da na po sve t| te nj| ma. Üko || ko b|s te se
us pje || |s kras t| na za je dn| •k| |z|et. va se
za do vo|j stvo b| b| |o po tpu no. N|s te ra -
spo |o ze n| da se ba v| te po s|o vn|m pro -
b|e m| ma.
Lav
Da nas o•e kuj te na va |u po -
s|a. lma ce te to || ko oba ve za
da ce vam se •| n| t| da je dan
pro sao pr| je ne qo sto ste us -
pje || da se sna de te. lpak. v|
se u ta kvom tem pu dos ta do bro sna |a -
z| te. pa ce te se | ovoq pu ta us pje sno
pro b| t| kroz sve po s|o vne akt| vnos t|. Na
kra ju da na b| ce te to || ko |s crp|je n| da
vam ne ce pas t| na um da se odvo j| te
od kre ve ta.
Dje vi ca
va qe b| da nas mo q|e
do b| t| ma nju nov •a nu
svo tu. Mo zda ste |ju b| -
te|j |qa ra na sre cu. pa
ce vas ovaj do b| tak |s -
t|n sk| usre c| t|. a mo zda ce te na pros to
na p|a t| t| pro je kat na ko jem ste ra d| ||. Ü
sva kom s|u •a ju. ne na da n| do b| tak b|
mo qao b| t| po vod za ve •er nj| |z|a zak sa
pr| ja te |j| ma ||| ku po v| nu ne koq no voq
odje vnoq pre dme ta.
Va ga
Da nas je vas dan kad
j e | j u bav u p| ta nj u.
Pus t| te ma st| na vo |ju |
osm| s| | te pro vod sa
vo |je nom oso bom ona ko ka ko sa mo v|
to um| je te. S ob z| rom na to da ste |zu -
ze tno ro man t| •no ra spo |o ze n|. ne b| b| |o
|o se da vo |je noj oso b| pr| re d| te ne ku
vrstu |zne na de nja. ko je b| na va su ve zu
dje |o va |o os vje za va ju ce.
[kor pi ja
Ne k| od p| a no va ce
vam se |zja |o v| t|. bu d| te
spre mn| na to. N| s te
bas naj bo |je or qa n| zo -
va | | stva r| na po s| o -
vnom p| a nu. pa su ma nj | pro b| e m|
ne m| no vn|. Kon ce tra c| ja vam je da nas
s|a b| ja. sto je | ra z|oq da do rje se nja ne
do de te uob| •a je no brzo. Ne ma po tre be
da se ner v| ra te. je dnos ta vno se strp| te |
sa •e kaj te.
Stri je lac
Da nas ce t e | ma t |
mnos t vo po z| va od
pr| j a t e | j a. B| ce vam
dra qo da |h v| d| te. a
raz qo vor sa nj| ma na
vas ce dje |o va t| kraj nje pr| ja tno. Na ne -
k| na •|n ce te us pje t| da se odvo j| te od
tre nu tn|h pro b|e ma | stva r| ko je vas
mu •e. pa ce te se na kon su sre ta osje -
ca t| qo to vo pre pro de no. Po tre ban vam
je odmor.
Ja rac
Dv| je ob|as t| u va sem z| vo tu u
za dnje vr| je me |qra ju ja ko b| -
tnu u|o qu. Prva je par tner |
odnos sa nj|m ko j| se tru d| te
da sto v| se po bo|j sa te. a dru -
qa je po sao u ko jem nas to j| te
da os tva r| te za crta ne c| |je ve.
Sto se odno sa sa par tne rom
t| •e. sve je pod kon tro |om. pa ce te da -
nas ma |o v| se paz nje da us mje r| te na
po sao.
Vo do li ja
Po •e tak ra dne
se dm| ce na
vas dje |u je ta -
ko da vec os -
je ca te po tre bu da se ba c| te na ne ku
p|a zu | ne m| s|| te n| o •e mu os|m o |je tu.
mo ru. sun cu. N|s te bas sa e|a nom otpo -
•e || rad | sve v| se osje ca te da vam je ne -
op ho dan odmor. Sk|o n| ste pre pu sta nju
ra zm|s |ja nj| ma o da nu kad ce te spa ko va t|
ko íe re | ot| c| na ze |je nu des t| na c| ju.
Ri be
Pi{e: Dragana ZEC,
astrolog
Ti na Fej
Ko mi ~ar ka i glu mi ca
Ti na Fej je ro |e na 18.
maja 1970. go di ne u
Pen sil va ni ji. Osvo ji la je
pet "Emi ja", tri "Zla tna
glo bu sa" i dva SAG pri -
zna nja. Naj po zna ti ja je
po svim ra du na os tva -
re nju "Me an Gir ls, Sa -
tur day Nig ht Li ve" i
kre ati vnim ulo ga ma u
os tva re nji ma "30 Rock".
Je dan od fil mskih ~a so -
pi sa ju je pro gla sio naj -
fas ci nan tni jom oso bom
u 2008. go di ni. Od
1997. go di ne po ~e la je
da pi {e i tek sto ve za se -
ri je i fil mo ve, me |u ko -
ji ma je naj po zna ti ja "30
Rock". Iz 2008. go di ne
je po zna ta i po os tva re -
nju "Baby ma ma". U
pri va tnom `i vo tu je u
sre }nom bra ku sa D`e -
fom Ri ~mon dom ko ji je
kom po no vao mu zi ku za
mno ga nje na os tva re nja.
Par se vjen ~ao 2001.
go di ne na kon se dam
go di na za bav lja nja.
K}er ku Alis su do bi li
2005. go di ne. Fej je po -
zna ta i po ka ra kte ris ti -
~nom o`i ljku na obra zu
za ko ji ka `e da je sa mo
je dna od bol nih uspo -
me na iz dje tinj stva.
vjer sko bla go, kao i pre bo ga tu pi sa nu ba {ti nu ove
mi ro lju bi ve ze mlje. Je dan od sim bo la ovo ga gra -
da je pa la ta Po ta la, tra di ci onal na zim ska re zi den -
ci ja da laj-la me. Ta pa la ta na la zi se na vrhu brda
Mar gpo ri (iz gra dio ju je peti da laj-la ma) i je dna
je od naj ve }ih i naj ve li ~an stve ni jih gra |e vi na na
svi je tu.
U tom ve li kom zda nju je vi {e od hi lja du
pros to ri ja, hra mo va, ka pe li ca i dvo ra na i ona je
da nas je dan od za {ti tnih zna ko va ovo ga gra da. I
pri je je na ovom bre `u ljku vije ko vi ma bi lo hra -
mo va i ma nas ti ra, ut vr|e nja ili pa la ta, ~i ju gra -
dnju mo `e mo pra ti ti sve do uje di ni te lja Ti be ta,
pod kra ljem Son gtsan Gam pom, ko ji je vla dao u
sedmom vi je ku. Ali, 1645. go di ne za po ~et je
gra |e vin ski po du hvat pa je ovaj strmi bre `u ljak
pre tvo ren u ve li ~an stve no zda nje ko je se sas to ji
od ni za ma si vnih gra |e vi na ko je kao da su ura -
sle u nje ga. Ve li ko zda nje sas to ji se od ve }eg
bro ja pa la ta, ma nas ti ra i upra vnih zgra da, a sva -
ka od njih ra zli ku je se ve li ~i nom i vi si nom. Uz
pa la tu Po ta la, naj zna ~aj ni je mjes to u La si je Jo-
kang, to jest ka te dra la. Po jam ka te dra le ov dje ne
smi je mo brka ti sa zna ~e njem ko je on ima u ka -
to li ~kim i pro tes tan tskim ze mlja ma, ve} je to
na ziv ko ji su ovom zda nju da li Bri tan ci po ~et -
kom 20. vi je ka, a u stva ri se ra di o bu dis ti ~kom
hra mu u sa mom cen tru La se. Is to ri ja ovog im -
po zan tnog zda nja se `e sve do osmog vi je ka.
Za ni mlji vo je da je to kom kul tur ne re vo lu ci -
je u Ki ni, ka da su du` Ti be ta uni {te ni broj ni ma -
nas ti ri, njih pre ko 6.000, Jo-kang ni je di ran, ba{
kao ni pa la ta Po ta la. Pre ma ne kim izvo ri ma, sam
Mao Ce Tung je tra `io da ovi spo me ni ci budu po -
{te |eni ra za ra nja.
La sa je, po red Po ta le i Jo-kan ga, po zna ta i
kao sre di {te mo na {kog vi so kog {kol stva na Ti be -
tu. Tre ba ima ti na umu da se ni gdje u bu dis ti -
~kom svi je tu ne pri da je to li ka pa` nja
obra zo va nju mo na ha kao na Ti be tu, a di plo me
mo na {kih {ko la u oko li ni La se po se bno su bi le na
ci je ni.
na vrhu svi je ta
34 qpofekfmkbl!18. 5. 2009.
pe ra ci ja "Ba klja" se u po ~et ku zva la
ope ra ci ja "Gi mnas ti ~ar" i bi la je bri tan -
sko-ame ri ~ka in va zi ja Fran cus ke Sje -
ver ne Afri ke u Dru gom svjet skom ra tu.
So vjet ski Sa vez je in sis ti rao na po -
tre bi da SAD i Ve li ka Bri ta ni ja za po ~nu
ope ra ci je u Evro pi i da otvo re dru gi
front ka ko bi se sma njio pri ti sak nje ma ~kih sna ga na so -
vjet sku voj sku. Dok su se Ame ri kan ci za la ga li za ope ra -
ci ju "Malj", is krca va nje u oku pi ra noj Evro pi {to je pri je
mo gu }e, Bri tan ci su vje ro va li da bi taj po tez za vr{io ka -
tas tro fal no. Umjes to tog na pa da, pred stav ljen je plan
na pa da na Sje ver nu Afri ku, ko ji bi o~is tio Sje ver nu
Afri ku od si la Oso vi ne i una pri je dio sa ve zni ~ku kon tro -
lu Sre do ze mnog mo ra. Ame ri ~ki pred sje dnik Fren klin
Ru zvelt je odlu ~io po dr`a ti bri tan skog pre mi je ra Vin -
sto na ^er ~i la.
U Lon do nu su se jo{ to kom naj `e{ }ih na pa da na
Mal tu spre ma li pla no vi za ope ra ci ju, ko ja je pre dvi |a la
an gloame ri ~ko is krca va nje u Sje ver noj Afri ci ka ko bi
Ro me la ukli je {ti li izme |u 8. ar mi je i in va zij skih sna ga.
"Ba klja" se sas to ja la od tri ve li ke ope ra ci je, is krca va nji -
ma kod Ka za blan ke, Ora na i Al `i ra. Bi la je to prva za je -
dni ~ka ope ra ci ja voj ski SAD i Uje di nje nog Kra ljevs tva
ko ja je uto li ko bi la osje tlji vi ja jer je plan izis ki vao is -
krca va nje na po dru ~je ma ri onet ske Fran cus ke pod za po -
vje dni{ tvom mar {a la Pe te na. Is to ~ni dio po dru ~ja
is krca va nja bio je pod bri tan skim za po vje dni{ tvom, a
za pa dni pod ame ri ~kim, a ci je lom je akci jom ko or di ni -
sao Dvajt Aj zen hauer.
Pri is krca va nju Fran cu zi su pru `i li otpor i otvo ri li va -
tru iz obal nih ba te ri ja i bro do va ko ji je brzo slo mljen.
Ve} 11. no vem bra ame ri ~ka je flo ta ~e ka la na re |e nje za
uni {te nje Ka za blan ke, ali u za dnji ~as je objav lje na nje na
pre da ja, te je Ma ro ko bio ~vrsto u sa ve zni ~kim ru ka ma.
Dru ga fa za ove ope ra ci je izis ki va la je osva ja nje
Ora na i Al `i ra. Ova je in va zij ska flo ta sa 72.000 voj ni -
ka kre nu la s ri je ke Klajd. Ova je ope ra ci ja bi la da le ko
slo `e ni ja, jer su se bro do vi pri sa mom is plov lja va nju ra -
spo re |i va li po ta ~ka ma is krca va nja. S da nom plo vi dbe
ra zli ke oni su se is to vre me no na {li pred svo jim ci lje vi -
ma. Na pad na Oran iz vr{i li su is klju ~i vo Ame ri kan ci
zbog do bro po zna tih do ga |a ja s po ~et ka ra ta, a osi gu ra -
nje su ~i ni li i boj ni brod, tri no sa ~a avi ona, krsta ri ca, tri
ra za ra ~a. Al `ir sku gru pu s 43.000 voj ni ka {ti tila su dva
no sa ~a, {est krsta ri ca i 13 ra za ra ~a. Na pu ~i ni Sre do ze -
mlja na la zi la se jo{ je dna i naj sna `ni ja es ka dra, ona
admi ra la Ka nin ga ma, ko ja je {ti ti la in va zij sku flo tu od
even tu al nog ita li jan skog na pa da, te ju je tre ba la uni {ti ti
u slu ~a ju na pa da.
Izme |u jedan i tri sa ta uju tro kre nu lo je is krca va -
nje. Ono je obav lje no na tri mjes ta u oko li ni Ora na i
pro {lo je bez zna ~aj ni jeg otpo ra Fran cu za. Tek su u sa -
mom Ora nu obal na ut vr|e nja pru `i la otpor, ali ih je us -
ko ro u{ut kao boj ni brod "Ro dni". Us ko ro je i pet
fran cus kih ra za ra ~a kre nu lo u na pad na Bri tan ce, ali i
oni su ubrzo uni {te ni, te je ta ko cje lo ku pna odbra na bi la
neu tra li zo va na. Oran je pao. Al `ir je ta ko |e osvo jen u
mu nje vi toj akci ji pa do bra na ca ko ji su osi gu ra li okol ne
aero dro me, iako je opet do {lo do po mu tnje u ra spo re du
de san tnih ~a ma ca.
Us ko ro su se ra zma ha le ko pne ne bor be izme |u Ni -
je ma ca i sa ve zni ka, a 8. je ar mi ja ne za us tav lji vo i{la na
za pad. Ta da su se prvi pu t su sre le nje ma ~ke i ame ri ~ke
sna ge u bici kod Ka se ri ne, gdje su ne is ku sne ame ri ~ke
je di ni ce pre trpje le te `ak po raz.
Izba ci va njem si la Oso vi ne iz Sje ver ne Afri ke sa ve -
zni ci su ko na ~no osi gu ra li Su ez i ju `no Sre do ze mlje, te
sebi otvo ri li put za dalj e ope ra ci je us mje re ne pro tiv fa -
{is ti ~ke Ita li je.
Najve}e bitke
(19)
Rat je zbir
be smi sle nih
pos tu pa ka
ko ji se
shva ta ju i
hva le tek
on da ako se
po bije di, a
osu |u ju kao
po gre {ni
ka da se
iz gu bi.
Za po ~i nju ih
lju di "u
fo te lja ma"
ko ji se o
ne ~e mu ni su
mo gli
do go vo ri ti,
vo de ih
mla di lju di,
a za vr{e ih
obi ~no oni
ko ji su ih i
po ~e li. Ov dje
}e mo se
sjetiti
naj ve }ih i
naj va `ni jih
is to rij skih
bita ka, ko je
su odni je le
hi lja de
`i vo ta, ali i
do pri nije le
ra zvo ju
ta kti ka i
na oru `a nja
a pan ski vaz du {ni na pad na Perl Har bur,
ame ri ~ku lu ku na ha vaj sko m os trvu
Oahu, gdje se na si dri {tu na la zio ve }i
dio uku pne ame ri ~ke pa ci fi ~ke flo te,
po ~eo je 7. de cem bra 1941. u 7.50. Taj
na pad sma tra se po vo dom za ula zak
Sje di nje nih Ame ri ~kih Dr`a va u Dru gi
svjet ski rat.
Ovaj izne na dni na pad ko ji je usli je dio bez pret ho -
dne obja ve ra ta uni {tio je ve li ki dio ame ri ~ke bor be ne
flo te, {to je Ja pan ci ma omo gu }i lo vi {e mje se ~nu po tpu -
nu pre vlast na Pa ci fi ku. Is to vre me no s ovim na pa dom
Ja pan ci su otpo ~e li ofan zi vu pro tiv bri tan skih i ho lan -
dskih ko lo ni ja u ju go is to ~noj Azi ji. Na pad na Perl Har -
bur ~es to se sma tra i prvom po mor skom bit kom u ko joj
su no sa ~i avi ona za mi je ni li boj ne bro do ve kao do mi ni -
ra ju }i ele ment bit ke.
Ja pan ci su bri` lji vo pri pre mi li akci ju na pa da na
ame ri ~ku po mor sku ba zu Perl Har bur. Pi lo ti su se du go
pri pre ma li za taj na pad u~es ta lim vje `ba ma, dok su ja -
pan ski {pi ju ni dos ta vi li po dat ke o po lo `a ju bro do va.
Ne po sre dno pri je na pa da Ja pan ci su po sla li i izvi |a ~ki
avi on ko ji je ja vio po zi ci je ame ri ~kih bro do va i aeroba -
za. Za na pad u re la ti vno plit koj vo di lu ke Ja pan ci su
mo di fi ko va li svo ja tor pe da drve nim kril ci ma na kra ju
tor pe da, ta ko da ne uda ri u dno. Ame ri kan ci ni su mo gli
ni za mi sli ti da }e Ja pan ci na pas ti nji ho vu ba zu. U Perl
Har bu ru su kon cen tri sa li ve }i nu svo jih boj nih bro do va,
mi sle }i da su on dje si gur ni i spre mni za dje lo va nje ka -
da Ja pan ci na pa dnu Fi li pi ne.
Ja pan ska flo ta pri mi ca la se Ha va ji ma u geo graf -
skim {i ri na ma gdje plo vi dba ni je bi la uobi ~a je na zbog
sna `nih vje tro va i vi so kih ta la sa. Ta ru ta je oda bra na
za to da Ame ri kan ci ne bi sa zna li za pri mi ca nje sna -
`nog flo tnog sas ta va ~i ja su udar na sna ga bi li {est ve li -
kih no sa ~a avi ona: "Aka gi", "Hir ju", "Ka ga", "[o ka -
ku", "Sor ju" i "Zu ika ku". Ha va ji ma su se pri ma kle i ja -
pan ske po dmor ni ce ko je su ima le za da tak pro bi ti se u
lu ku i na pas ti bro do ve. Na pa dom je za po vi je dao Iso ro -
ku Ja ma mo to, je dan od naj spo so bni jih admi ra la Ja pa -
na. Prvo su se d`e pne po dmor ni ce po ku {a le pro bi ti u
lu ku, ali to im ili ni je us pje lo ili su pro ma {i le me te. Ja -
pan ska avi ja ci ja je sa no sa ~a lu ku na pa la oko 7.40 po
lo kal nom vre me nu. Iako su Ame ri kan ci po sje do va li ra -
dar, te nji me primi je ti li do la zak ve li kih for ma ci ja ni ka -
kva uzbu na u ba zi ni je po di gnu ta sve dok Ja pan ci ni su
po ~e li za si pa ti voj ne obje kte bom ba ma i tor pe di ma.
Izne na |e nje je bi lo po tpu no, a Ja pan ci su u krat kom ro -
ku uni {tili i o{te ti li go to vo sve ame ri ~ke avi one na sle -
tnim sta za ma. Ame ri ~ki bro do vi su bi li po re da ni u lu ci
je dan uz drugi, te su ih ja pan ski bom bar de ri i tor pe dni
avi oni je dan za dru gim po ta pa li. U 8.50 usli je dio je i
dru gi na pad ko ji je za vr{io za po ~e to.
Ja pan ci su iz gu bi li u akci ji 29 avi ona, pet d`e pnih
po dmor ni ca, bilo je oko 60 ubi je nih pi lo ta i po dmor ni -
~a ra, te je dan po dmor ni ~a r ko ji je za ro bljen. Ame ri kan -
ci su ima li go to vo 2.400 ubi je nih mor na ra, voj ni ka i
pi lo ta, go to vo 200 avi ona je uni {te no ili o{te }e no.
"Okla ho ma" i "Ari zo na", te zas tar je li "Ju ta" vi {e ni ka -
da ni su u~es tvo va li u bor ba ma, a os ta li su po prav lje ni.
Ja pan ci ni su uni {ti li in fras tru ktu ru lu ke, ni ti po to pi li
no sa ~e avi ona ko ji su bi li izvan nje, ali ame ri ~ka flo ta
vi {e ni je bi la u sta nju da za us ta vi nji ho vo za uzi ma nje
Fi li pi na, Hong Kon ga te ju go is to ~ne Azi je. Ka sni je su
Ame ri kan ci us pje li uvje ri ti os ta tak svi je ta da je taj na -
pad bio ra tni zlo ~in, {to im je pos tao je dan od ar gu me -
na t a za ba ca nj e at om ske bom be na Hi ro {i mu i
Na ga sa ki. To je za is ta za pa nju ju }e, jer je u sa mom na -
pa du po gi nu lo tek 68 ci vi la. Grad Ho no lu lu uop {te ni je
bio bom bar do van.
Napad na Perl Harbur
Da tum bit ke: 7. de cem bar 1941.
Za ra }e ne stra ne: Ja pan | SAD
Voj sko vo |e: Ha sband E. K| me|
| lso ro ku Ja ma mo to
Is hod bit ke: Po bje da Ja pa na
J
Ja pan ci su iz gu bi li u akci ji 29
avi ona, pet d`e pnih po dmor ni ca, bilo je
oko 60 ubi je nih pi lo ta i po dmor ni ~a ra,
a Ame ri kan ci su ima li go to vo 2.400
ubi je nih mor na ra, voj ni ka i pi lo ta i
go to vo 200 uni {te nih avi ona
"Ba klja" se sas to ja la od tri ve li ke
ope ra ci je, is krca va nji ma kod
Ka za blan ke, Ora na i Al `i ra. Bi la je to
prva za je dni ~ka ope ra ci ja voj ski SAD
i Uje di nje nog Kra ljevs tva
Operacija "Baklja"
Da tum bit ke: 8. no vem bar 1942.
Za ra }e ne stra ne: sa ve zn| c| | v| k| jev ska Fran cus ka
Voj sko vo |e: Dvajt Aj zen hauer.
En drju Ka n|n qam | Fran soa Dar |an
Is hod bit ke: Sa ve zn| •ka po bje da
O
Bom be ko je su
uvu kle SAD u rat
18. 5. 2009. qpofekfmkbl 35
@e ljko DE RA JI]
ro gno ze kla di oni ~a ra i fa no -
va su se obis ti ni le. Po bje dnik
54. "Euro son ga" odr`anog u
Ru si ji je mla di Ale ksan dar
Ri bak iz Nor ve {ke sa pje -
smom "Fa iryta le".
Mla di pje va~ do bio je
ma ksi ma lan broj bo do va iz 16 ze ma lja, od uku -
pno 42, ko je su uze le u~e{ }e na ta kmi ~e nju za
pje smu "Evro vi zi je". Za je dni ~kim gla so vi ma
pu bli ke i `iri ja, ta len to va ni 23-go di{ nji vi oli -
nis ta odnio je ubje dlji vu po bje du sa
svo jom "Baj kom" osvo jiv {i ~ak
387 po ena!
Dru go pla si ra na Jo ha ne sa
Islan da osvo ji la je 169 bo do va ma -
nje od po bje dni ka, dok su pred sta -
vni ci Azer bejd`ana, atra kti vna
Aj sel i hi tmej ker Ara{, za uze li
tre }e mjes to sa 207 bo do va.
BiH za do vo ljna
re zul ta tom: Gru pa
"Re gi na", pred sta vni ci BiH
na ovo go di{ njem ta kmi ~e nju,
za uze la je de ve to mjes to s
uku pno 106 bo do va, ali utje ha
mo `e da bu de osvo je na na gra da za
naj bo lju kom po zi ci ju od stra ne kom po zi -
to ra iz 42 ze mlje.
Bh. ti m u Mos kvi je za do vo ljan sa re -
zul ta tom, a po se bno na gra dom kom po zi to ra.
"Kom po zi to ri iz 42 ze mlje su da li svoj
glas na {oj kom po zi ci ji, {to zna ~i da je pje -
sma kva li te tna. De ve to mjes to je us pjeh, s
ob zi rom na pro mi je nje ni sis tem ta kmi ~e nja.
Sta li smo ra me uz ra me sa naj ve }im evrop -
skim zvi jez da ma. Naj bo lje smo pla si ra ni
od ze ma lja sa biv {eg ju go slo ven skog
pros to ra i us pje li smo da na pra vi mo
re gi onal ni hit. Na{ po sao se nas tav -
lja na kon ne ko li ko mje se ci pa uze
i kre }u pri pre me za 'Euro song
2010' u Oslu", re kao je De -
jan Ku kri}, vo |a bh. ti -
ma.
No va pra vi la gla -
sa nja u evro vi zij -
skom ta kmi ~e nju,
gdje je prvi put
uve den `i ri, uma -
nji la su uti caj ju -
g o i s t o ~ n o g
blo ka, pa su
i s t o ~ n o e -
v r o p s k e
z e m l j e
o s t a l e
"krat kih
ru ka va".
Gla sa nje na fi -
nal noj ve ~e ri je po ~e -
lo o~e ki va no uko li ko
uzme mo u ob zir ~i -
nje ni cu da je mla di
Nor ve`anin od sa -
mog po ~et ka ta -
kmi ~e nja bio
pro gla {en za
ap so lu tnog fa -
vo ri ta. Nu -
me ra Ale ksan dra Ri ba ka je tek ne ko li ko pu ta
od ze ma lja u~e sni ca do bi la "sa mo" de set po -
ena, a sve os ta lo su bi li sa mi "zi ce ri"! Mla di
Nor ve`anin ni je do bio ma ksi mal nih 12 po ena
od Srbi je, BiH i Hrvat ske ko je su izme |u se be
po di je li le "dva na es ti ce".
Fi nal no ve ~e }e osim po po bje di mla dog
vi oli nis te i spe kta ku lar noj ce re mo ni ji otva ra -
nja, os ta ti upa m}e no i po nas tu pu pred sta vni ka
Nje ma ~ke, ~i ju je pje smu za sje nio za vo dlji vi
ples kra lji ce bur les ke Di te fon Tiz, ne vje ro va -
tnoj na ja vi po ~et ka gla sa nja iz sve mi ra, kao i
"trci za po ene" dru go pla si ra nog Islan da (218) i
"bron za nog" Azer bejd`ana (207). Sve je po ~e -
lo sli ka ma Kre mlja, akro ba ci ja ma tru pe "Cir-
que de So le il", va tre nom igrom ple sa ~a, a
po tom i nas tu pom pro {lo go di{ njeg po bje dni ka
Di me Bi la na ko ji je otpje vao pje smu "Be li eve".
Od Li tva ni je do [pa ni je: Prvi
je nas tu pio pred sta vnik Li tva ni je Sa {a Son sa
ba la dom "Lo ve", ko ju je izveo na en gles kom i
rus kom je zi ku. Noa i Mi ra Avad bra ni le su bo je
Izra ela sa pje smom "The re must be anot her
way", ko ju su ot pje va li na tri je zi ka: en gles kom,
fran cus kom i arap skom, a po tom je do {ao red i
na fran cus ku zvi jez du Pa tri ci ju Ka as, ko ja se
spo mi nja la kao je dan od fa vo ri ta, a nje na nu me -
ra "Et S'Il Fal la it Le Fa ire" je na kon odli ~nog
izvo |e nja po bra la ova ci je 20.000 gle da la ca.
Usli je di la je {ved ska "po pe ra", a on da je
Igor Cu krov, mla di pred sta vnik Hrvat ske ot pje -
vao "Li je pu Te nu". Ve ~e je nas tav lje no sa pred -
sta vni kom Por tu ga la, po tom zvu kom nu me re
"Is it true" pred sta vni ce Islan da, a Sa kis Ru vas
je bio osmi fi na lis ta.
Re da le su se pje sme Jer me ni je, Ru si je,
Azer bej d`a na, a za tim i na {a pred sta vni ca gru -
pa "Re gi na", ko ja je po no vo, kao prve po lu fi -
nal ne ve ~e ri po bra la ova ci je sa prvim
ta kto vi ma. Na kon Mol da vi je i Mal te, pu bli ci su
se pred sta vi le pre li je pe dje voj ke iz Es to ni je, a
za tim pred sta vni ci Dan ske i Nje ma ~ke.
Na kon Tur ske i Al ba ni je, mla di Ale ksan -
dar Ri bak je i na fi nal noj ve ~e ri sa mou vje re no
is pri ~ao tu`nu lju ba vnu pri ~u o dje voj ci ko ja je
nje go va sa mo u "baj ci", a on da su "gla di ja to ri"
i zgo dna Svje tla na iz Ukra ji ne ero ti ~nim ple -
som po zva li pu bli ku da bu de nji hov "Va len tin".
Pu bli ci se pred sta vi la i Ru mu ni ja i duo iz Ve li -
ke Bri ta ni je En drju Lojd Ve ber, ko ji je mla doj
D`ejd Evan bio pra tnja na kla vi ru. Na kra ju su
sve za vr{i le Fin ska i [pa ni ja.
U Mos kvi za vr{eno
54. ta kmi ~e nje
za pje smu "Evro vi zi je"
po bje da Nor ve {ke
Mla di pje va~ Ale ksan dar Ri bak
do bio je ma ksi ma lan broj bo do va
iz 16 ze ma lja, od uku pno 42, ko je su
uze le u~e{ }e na ta kmi ~e nju za
pje smu "Evro vi zi je". Odnio je
ubje dlji vu po bje du sa svo jom
"Baj kom" osvo jiv {i 387 po ena
Gru pa
"Re gi na"
za uze la je
de ve to
mjes to s 106
bo do va, ali
utje ha mo `e
da bu de
na gra da za
naj bo lju
kom po zi ci ju
od stra ne
kom po zi to ra
Nas tu p
pred sta vni ka
Nje ma ~ke je
za sje nio
za vo dlji vi
ples kra lji ce
bur les ke
Di te fon Tiz
Predstavnici Azerbejd`ana
Regina
P
Aleksandar Ribak
Johane
sa
Islanda
36 qpofekfmkbl!18. 5. 2009.
Sport
D`erard: Vidi} najbolji
Ja maj ~a nin Usa in Bolt izja vio je da o~e ku je
da }e u blis koj bu du }nos ti na dma {i ti sop stve ni re -
kord na 100 me ta ra.
Bolt, olim pij ski {am pi on iz Pe kin ga na 100 i
200 me ta ra, do zla ta u Ki ni u kra }oj dis ci pli ni do {ao
je u vre me nu od 9,69 se kun di, ali je re kao da ne }e
ima ti pro ble ma da pos ta vi jo{ bo lje vri je me ove go -
di ne.
"Moj tre ner je jo{ u Pe kin gu re kao da bih
mo gao da tr~im i 9,54 se kun da, a ja mi slim da de fi -
ni ti vno to i mo gu. Uzbu |en sam sva ki put ka da gle -
dam trku iz Pe kin ga na 100 me ta ra i odli ~an je
osje }aj zna ti da sam pos ti gao ta ko ve li ki us pjeh. Ali,
to je bio sa mo jo{ je dan dan za me ne. Znao sam da
}u da po bi je dim, osje }ao sam se do bro, sve bo lje
sam star to vao, a to mi je bi la je di na bri ga, ali ni sam
bio za bri nut. Ne ra zmi{ ljam o no vom re kor du, ali
mi slim da je on mo gu} ako bu dem do bro tre ni rao",
re kao je Bolt. Dva de set dvo go di{ nji Ja maj ~a nin je
~ak izja vio da bi u Pe kin gu bio jo{ br`i, oko de vet i
po se kun di, da ni je uspo rio pri je fi ni {a. Upi tan ko li -
ko se na da da }e bi ti u vrhu svjet ske atle ti ke, Bolt je
pre dvi dio da }e bi ti pra va pri je tnja si gur no do 2015.
"Mo gu da bu dem u vrhu {est go di na
ako bu dem `e lio. To je mo ja `e lja, ali mi je gla vni
cilj da pos ta nem le gen da i ra di }u vri je dno da to i
pos ti gnem", na gla sio je Bolt, ko ji je ju ~e u Man ~es -
te ru tre balo da nas tu pi u trci na 150 m.
Bednar
suspendovan
En gles ki pre mi jer li ga{ Vest Brom -
vi~ Al bi on su spen do vao je na pa da ~a
Ro ma na Be dna ra zbog tvrdnji me di -
ja da je od di le ra ku pio ko ka in i ma -
ri hu anu. U ta blo idu "Njuz of d
vor ld" objav lje no je pet fo to gra fi ja
na ko ji ma ~e {ki re pre zen ta ti vac da je
no vac ~o vje ku za ko jeg se tvrdi da
je di ler dro ge. Na vo di se da je do su -
sre ta do {lo po sli je uta kmi ce VBA -
Vi gan (3:1).
VBA je sa op {tio da }e Be dnar do
da ljeg bi ti su spen do van, ali i da }e
klub spro ves ti in ter nu is tra gu, ka ko
bi is ti na o ovom slu ~a ju iza {la na vi -
dje lo. Dva de se t{es to go di{ nji Be dnar
u do mo vi ni je igrao za Bo he mi jans i
Mla du Bo le slav, a pri je do las ka u
En gles ku za {kot ski Har ts.
Pobjednici
Novakovi}eva
i Ejupovi}
Ma ri ja na No va ko vi} iz
No vog Gra da i El mar Eju po -
vi} iz Pri je do ra po bje dni ci
su Ze ni ca ope n, te nis kog tur -
ni ra za ju ni ore do 16 go di na,
iz ka len da ra Te nis Evro pe.
No va ko vi }e va je us pje la od -
bra ni ti na slov iz pro {le go di -
ne. U ne dje lju u fi nal nom
me ~u No va ko vi }e va je sa
2:0 (6:0, 6:2) po bi je di la Ne -
du Ko pr~i nu iz Hrvat ske.
Kod ju ni ora Pri je dor ~a nin
Eju po vi} u fi na lu je sa 2:1
(5:7, 6:2, 7:5) po bi je dio Ma -
tu Srda no vi }a iz Hrvat ske.
U igri pa ro va, kod ju ni or ki
po bje dni ce su Ma ri ja na No -
va ko vi} i Iva na Vu ko vi} iz
Hrvat ske, ko je su sa 2:0 (7:5,
6:3) u fi na lu po bi je di le D`ej -
lu Be ~i ro vi} i Da mi ru Mu -
mi no vi} iz BiH.
Naj bo lji mu {ki dubl su
hrvat ski te ni se ri To mi slav
Dra ga nja i Ma te Srda no vi},
ko ji su sa 2:0 (6:1, 6:0) u fi -
na lu na di gra li El ma ra Eju po -
vi }a i Ste fa na Me run ku.
Tur nir je oku pio oko 80 igra -
~a iz se dam dr`a va.
A.M. Mo gu da bu dem u vrhu {est
go di na ako bu dem `e lio
Ka pi ten Li ver pu la Sti ven D`e rard
sma tra da je pri zna nje za naj bo ljeg
igra ~a en gles ke Pre mi jer li ge tre ba lo
da pri pa dne sto pe ru Man ~es ter ju -
naj te da Ne ma nji Vi di }u.
D`e rar da su no vi na ri pro gla si li za
naj bo ljeg igra ~a Pre mi jer li ge u pro -
te kloj se zo ni. Pre ma D`er ar dovom
mi{ lje nju, Vi di }u su ve li ku ne prav -
du ura di li i pro fe si onal ni fu dba le ri,
ko ji su gla sa li za Ra ja na Gi gsa, i no -
vi na ri.
"[to se ti ~e Man ~es te ra, `e lim mu
da iz gu bi sva ku uta kmi cu, ali Vi di }a
izu ze tno po {tu jem. On je sti je na u
{e sna es ter cu Man ~es te ra. U tan de -
mu sa Ri om Fer di na nom bio je su -
pe ri oran ove go di ne. Sa ~u vao je
Man ~es te ru ve oma mno go bo do va",
re kao je D`e rard. Je dan od naj bo ljih
ve znih igra ~a Evro pe ka `e da je u
an ke ti gla sao za Vi di }a.
"Ni sam imao ni ka kvu di le mu.
Dao sam glas Vi di }u i po no vo bih to
ura dio. Da sam no vi nar, ta ko |e bih
gla sao za nje ga. Imao je ve li ~an stve -
nu se zo nu. Mo gu }e je da je iz gu bio
na klo nost zbog gre {ke na uta kmi ci
sa nama, ko ju je Fer nan do To res ka -
znio go lom, ali zar smo ja i Gigs
odi gra li se zo nu bez ije dne gre {ke",
re kao je D`e rard.
Vi di }a izu ze tno
po {tu jem. On je sti je na u
{e sna es ter cu Man ~es te ra
Amazulu tu`i Zvezdu
Ju `noa fri ~ki prvo li ga{ Ama zu lu po kre nuo je pos tu pak pro tiv Crve ne
zvez de zbog ne is pla }e nih ra ta za tran sfer ve znog fu dba le ra iz Ga ne
Mu ha me da Aval-Isa ha. Di re ktor ju `noa fri ~kog klu ba Gre jem O'Ko nor
pot vrdio je za lo kal ne me di je da je Ama zu lu oba vijes tio FI FA o nei spu -
nje nim oba ve za ma Crve ne zvez de i da o~e ku je sa slu {a nje u Me |u na ro -
dnoj fu dbal skoj fe de ra ci ji u ro ku od ne dje lju da na. Aval-Isah je sti gao u
Beo grad u zim skom pre la znom ro ku, a nje gov ne ka da{ nji klub prvo bi -
tno je jo{ u mar tu po ku {ao da ga vra ti u Ju `nu Afri ku.
Mogu jo{ br`e
Usa in Bolt, svjet ski re kor der na 100 m
Et| op sk| at|e t| •ar Haj |e Ge brse |a s| je
po b| je d|o je na trc| u Man •es te ru. na sta z| du -
qoj 10 k| |o me ta ra. Ge bre se |a s| je je trku zav s|o
za 27.39 m| nu ta. dru qo mjes to pr| pa |o A|| Za |du
|z L| b| je (28.13). a tre c| je kroz c||j pro sao Ükra -
j| nac Ser qej Le b|d (28.36).
Po |o v| nu trke tr•ao sam |a ko. a|| je u dru q|h
pet k| |o me ta ra b| |o ve oma te sko zboq vje tra.
Ze||o sam da |s tr•|m | svjet sk| re kord. a|| je to
b| |o ne mo qu ce. re kao je Ge bre se |a s| je. ko j| je
u Man •es te ru s|a v|o | 2005.
Gebreselasije najbolji
Moj tre ner je re kao
da bih mo gao da tr~im i
9,54 se kun da, a ja mi slim
da de fi ni ti vno to i mo gu,
ka `e Bolt
Usain Bolt i
Hajle Gebreselasije
FOTO AFP
18. 5. 2009. qpofekfmkbl 37 Sport
lzdava• NlGD "DNN", Banjaluka. List izlazi svakog dana.
Redakcija: Brace Pisteljica 1, 78000 Banjaluka, tel. (051),
centrala: 331-800, faks: 331-810, e-mail: nnovine@teleklik.net
Marketing: Banjaluka, tel. 331- 864, e-mail: nn¸marketing@teleklik.net;
Sarajevo, tel. 033/653-953.
Distribucija: Tel. 331-847, e-mail: nn¸direkcija@teleklik.net
Dopisnistva: Sarajevo 033/716-830, 653-953; Mostar 036/550-687.
(Pukopisi i fotografije se ne vracaju)
Ziro ra•uni: Pazvojna banka a.d. Banjaluka 56209900012783-72 (KM),
54430-1885421 (devizni);
Zepter komerc banka AD Banjaluka 567-162-11001171-09;
Stampa NlGD "DNN", za Stampariju Aleksandar Kopanja.
Sasa CAVRAG (zamjenik glavnog i odgovornog urednika),
Nihada HASIC (pomocnik glavnog i odgovornog urednika),
Gordana MILINKOVIC (urednik vijesti),
Sandra GOJKOVIC (unutrasnja politika),
Darko GAVRILOVIC (ekonomija),
Sandra JOSOVIC (odgovorni urednik za magazine),
Marija TAUSAN (odgovorni urednik u redakciji u Sarajevu),
Branko TOMIC (pomocnik urednika magazina),
Diana TOMAS (urednik nedjeljnog izdanja),
Tatjana ROGULJA (region),
JeIena PRALICA (svijet),
Andrea BASARA (kultura i gradske rubrike),
Vesna ILIKTAREVIC (dopisnici),
Gorana JAKOVLJEVIC (agencije),
Goran KARAC (sport),
Ivana PILIPOVIC (tehni•ka),
MiIan RADULOVIC (fotografija),
Zoran LUKIC (internet izdanje).
ZeIjko KOPANJA
direktor NlGD "DNN"
Borjana RADMANOVIC-PETROVIC
glavni i odgovorni urednik
BIHA]
BANJALUKA
ZENICA
LIVNO
SARAJEVO
MOSTAR
TREBINJE
BIJELJINA
Sun ~a no uz
umje re nu
obla ~nost
Ü Bo sn| | Her ce qo v| n| da -
nas ce pre v|a da va t| sun •a no
vr| je me uz ma |u do umje re nu
ob|a •nost.
To kom po s|| je po dne va mo -
qu c| su p|jus ko v| s qrm|ja v| -
nom. vje tar s|ab do umje ren.
|s to •n| | sje ve ro |s to •n|. Ju tar -
nja tem pe ra tu ra od 12 do 16.
na ju qu ze m|je do 23. a naj -
v| sa dne vna od 25 do 33 ste-
pen| Oe| z| ju sov|h.
Srijeda
,39
p
D
,28
p
D
Max.
Min.
,39
p
D
,27
p
D
,38
p
D
,27
p
D
Max.
Min.
Max.
Min.
Utorak
Sarajevo
Banjaluka
Bijeljina
Biha}
Livno
Mostar
Zenica
Trebinje
+26
o
C
+29
o
C
+27
o
C
+29
o
C
+26
o
C
+32
o
C
+28
o
C
+30
o
C
^etvrtak
HIDROMETEOROLO[KI ZAVOD BiH
Nes ta bil ne vre men ske pri li ke kod
osje tlji vih oso ba }e po ja ~a ti te go be u
vi du pro mje ne ra spo lo`enja, gla vo bo -
lje, de kon cen tra ci je i ma la ksa los ti.
Hro ni ~ni bo le sni ci tre ba lo bi da se suz -
dr`e od ja ~ih akti vnos ti.
Na kon {to je u su bo tu Mi lan po ra zom
dva ko la pri je kra ja uru ~io grad skom ri va lu
In te ru no vu 17. ti tu lu prva ka Se ri je A, u ne -
dje ljnim uta kmi ca ma 36. ko la zna ~aj ne po -
bje de u bor bi za op sta nak os tva ri li su
Bo lo nja, Re |i na i To ri no, dok je Fi oren ti na
po sli je tri jum fa nad Sam pdo ri jom sve bli `a
pla sma nu u Li gu {am pi ona.
Po bje du Fi oren ti ni do nio je Al ber to \i lar -
di no go lom u prvom po lu vre me nu. Po sli je ki -
ksa Ju ven tu sa u me ~u s Ata lan tom (2:2) eki pi iz
Fi ren ce ni je da le ko ni tre }e mjes to ko je di rek -
tno vo di u Li gu {am pi ona. Sa mo je dan osvo jen
bod u me ~u pro tiv Kje va (2:2) \e no vi je ras -
pr{io sve sno ve o u~es tvo va nju u eli tnom
evrop skom ta kmi ~e nju u na re dnoj se zo ni i mo -
ra }e da se za do vo lje sa Ku pom Evro pe.
Bo lo nja je po got kom Vol pi ja u 90.
mi nu tu do {la do tri bo da u me ~u sa Le }e om
(2:1) i ta ko za dr`a la ko rak sa To ri nom, ko ji je
izne na |u ju }e sla vio u Na pu lju (2:1) i Re |i nom
ko ja je na do ma }em te re nu sa vla da la Ka lja ri
(2:1). U me ~u dvi je eki pe ko je su pre bri nu le
sve bri ge u ovoj se zo ni Pa ler mo je sa vla dao La -
cio (2:0).
Re zul ta ti, ne dje lja: Bo lo nja - Le }e 2:1 (Di
Va jo 37, Vol pi 90 - Tri bo ki 30), Fi oren ti na -
Sam pdo ri ja 1:0 (\i lar di no 21), \e no va - Kje vo
2:2 (Mi li to 58 pen, Oli ve ra 26 - Pin ci 35, Pe li si -
je 85), Ju ven tus - Ata lan ta 2:2 (Ja kin ta 26, Za -
ne ti 36 - Ci ga ri ni 2, Pe le gri no 44), Na po li -
To ri no 1:2 (Pi ja 42 - Bjan ki 51, Ro zi na 72), Pa -
ler mo - La cio 2:0 (Mi ko li 6 pen, Mi lja }o 87),
Re |i na - Ka lja ri 2:1 (]e ra vo lo 25, Bri jen ca 49 -
La za ri 18), su bo ta: Udi ne ze - Mi lan 2:1
(D'Agos ti no 31 pen, Za pa ta 49 - Am bro zi ni
90), Ro ma - Ka ta ni ja 4:3 (Pe ro ta 13, 31, Vu ~i -
ni} 17, Pa nu }i 90 - Te des ko 15, Mas ka ra 47,
Mo ri mo to 72). Si no}: In ter - Si je na.
Po re dak: In ter 78 (-1), Mi lan 71, Ju -
ven tus 68, Fi oren ti na 67, \e no va 62, Ro ma 57,
Pa ler mo 55, Udi ne ze 54, Ka lja ri 50, La cio 47,
Ata lan ta 46, Sam pdo rija 44, Na po li 43, Si he na
(-1), Ka ta ni ja 40, Kje vo 37, To ri no 34, Bo lo nja
33, Re |i na 30, Le }e 29.
Tre ner ln te ra Zo ze Mu r| njo |zner -
v| rao se na kon sto su nje qo v| íu dba |e r| u
su bo tu na ve •e ot| s|| da s|a ve no v| sku -
de to. Por tu qa |ac je s t| mom b|o u ka ran -
t| nu unu tar z| d| na k|up skoq kam pa u
Ap| ano Ðen t| |eu. qra d| cu |zvan M| |a na.
Na kon sto su za je dno od q|e da || uta km| -
cu Üd| ne zea | M| |a na. ko ja |m je do n| je |a
t| tu |u. |qra •| su prvo skan d| ra || svom tre -
ne ru. a po tom su sv| za je dno sje || u auto -
bus ko j|m su kre nu || na m| |an ske u|| ce da
pro s|a ve. sto se Mu r| nju n| je bas sv| dje |o.
Ljut sam jer m| s||m da su mo ra || u kre -
vet. Ümjes to to qa. ukrca || su se u auto -
bus | kre nu || u M| |a no. Znam da su b| ||
ze |jn| s|av |ja. a|| nas •e ka uta km| ca. |zja -
v|o je Por tu qa |ac •| j| su |qra •| s| noc |qra ||
pro t|v S| je ne.
Mu ri njo
pro tiv slav lja
Po sli je ki ksa Ju ven tu sa u me ~u s Ata lan tom
(2:2) eki pi iz Fi ren ce ni je da le ko ni tre }e mjes to
ko je di rek tno vo di u Li gu {am pi ona
Al ber to \i lar di no
(Fi oren ti na)
FO TO NN
Bod u me ~u pro tiv Kje va
(2:2) \e no vi je ras pr{io sno ve
o eli ti
Ita li jan ska Se ri ja A, 36. ko lo
"Vi ole" na do mak eli te
38 qpofekfmkbl!18. 5. 2009.
MRE @A PLUS
09.00 Ben 10. crta n| í||m. 09.30 He| |o
K|tty. crta n| í||m. 09.35 Yu-Gh|-Oh GX 3.
crta n| í||m. 10.00 SMS. se r| ja. 10.30 Pe -
be| de. se r| ja. 12.00 Ma dre Lu na. se r| ja.
13.00 vlP. se r| ja. 15.00 Na Za pa du. se r| ja.
16.00 Za uv| jek su sje d|. se r| ja. 16.30 Sve
ce b| t| do bro. se r| ja. 22.00 Krva v|
z|o •|n. 23.50 v| jes t|. 23.55 Sport cen tar.
00.00 vlP. se r| ja
BN
06.30 Ju tar nj| pro qram. 08.30 S|u •aj n|
par tne r|. 10.00 No vos t|. 10.05 Hra na | v| -
no. 11.00 Kr| m| na| u Pu s| j| (r). 12.00 No -
vos t|. 12.05 Ser v|s Ka ra me |a (r). 13.00
Su per kes. |qra. 14.00 No vos t|. 14.05 Ek -
spre so. 14.30 Hra na | v| no. 14.50 Lju bav
sa ne pr| ja te |jem. se r| ja (r). 16.00 No vos t|.
16.18 Sv| jet na d|a nu. 17.15 Kr| m| na| u
Pu s| j|. dok. pro qram. 18.00 Da nas u Sr-
pskoj. 18.25 Mo n| to r|nq. 19.00 BN sport.
19.30 BN mo n| tor. 20.10 Lju bav sa ne pr| -
ja te |jem. se r| ja. 21.00 BN ko kte| 22.30
Pre q|ed da na. 23.30 . 01.00 As troc -
hat. 03.00 Sa te ||t sk| pro qram
RTS
06.05 Ju tar nj| pro qram. 08.00 Ju tar nj|
dne vn|k. 08.15 Ju tar nj| pro qram. 09.06 Ü
zdra vom te |u. 09.20 Ku va t| srcem. za ba -
vn| pro qram. 09.35 S|a qa || ca. kv|z (r).
10.05 Lov | r| bo |ov. re por ta za. 10.35 Put
oko sve ta: Srb| ja mo ja ze m|ja. dok. pro -
qram (r). 11.00 ves t|. 11.05 A|| jas. se r| ja
(r). 12.00 Dne vn|k. 12.15 Sport p|us.
12.25 Dok. pro qram. 12.30 Ku va t| srcem
(r). 12.45 ls tra z| te |j| |z Ma ja m| ja. se r| ja (r).
13.30 Tra qom ja qu ara. obraz. se r| ja.
14.20 Ku || nar sk| |e to p|s. zab. pro qram (r).
14.30 Ka ko sam upo znao va su ma mu.
se r| ja. 15.10 v| so k| na pon. kv|z (r). 16.03
Gor k| p|o do v|. se r| ja (r). 17.00 Dne vn|k.
17.20 Evro net. dok. pro qram. 17.25 Sta
ra d| te. bre. 17.45 Beo qrad ska hro n| ka.
18.25 Oko. 19.00 S|a qa || ca. kv|z. 19.30
Dne vn|k 2. 20.10 Bo |j| z| vot. se r| ja. 21.00
Sve dok. dok. pro qram. 22.05 Je dna pe -
sma. je dna ze |ja. muz. pro qram. 23.05 ls -
tra z| te | j | | z Ma j a m| j a. se r| j a. 00.00
Dne vn|k. 00.15 Evro net. 00.28 Oo vek ko j|
ne pos to j|. se r| ja. 01.15 Ne zva n|
qost. 03.05 ves t|. 03.08 Je dna pe sma. je -
dna ze |ja. muz. pro qram (r). 03.30 Sve -
dok. dok. pro qram (r). 04.25 Oko (r).
04.55 Lov | r| bo |ov. re por ta za. 05.48 ver -
sk| ka |en dar
VI KOM
06.00 Na ro dna mu z| ka uz SMS •at. 08.00
G|as Ame r| ke. 09.00 Lo vac na no vac.
kv|z. 10.00 Ame r| ka. se r| ja (r). 11.00 Sve -
zna || ca. kv|z. 12.00 Pa d|o na Tv. 13.10
Lo vac na no vac. kv|z. 14.00 Te |e sop.
15.00 Sve zna || ca. kv|z. 15.55 Orta n| í||m.
16.00 Ame r| ka. se r| ja. 17.00 M|s te r| je
pos ta nja. nau •n| pro qram. 18.00 Fo|k 10.
18.45 v| ta íon. 19.30 Dne vn|k PTS 2.
20.30 Hro n| ka. 21.00 Po || t| •ka are na.
22.00 v| | sport. em| s| ja o spor tu. 22.30
va sa ze |ja. na sa pje sma. 23.30 Na ro dna
mu z| ka uz SMS •at. 00.30 As tro |o q| ja
TV HA JAT
06.45 Do bro ju tro B|H. ju tar nj| pro qram.
08.20 Ha ja tov c| na ra spus tu. dje •j| pro -
qram. 09.00 Ben 10. crta n| í||m. 09.30
He| |o K|tty. crta n| í||m. 09.35 Yu-Gh|-Oh
GX. crta n| í||m. 10.00 SMS. se r| ja. 10.30
Pe be| de. se r| ja. 11.30 Mu z| •k| pro qram.
11.45 v| jes t|. 12.00 Ma dre Lu na. se r| ja.
13.00 vlP. se r| ja. 14.00 Sko |e | za je dn| ce
po mje r| dje te ta. 14.10 Mu z| •k| pro qram.
15.00 Na za pa du. se r| ja. 16.00 Za uv| jek
su sje d|. se r| ja. 16.30 Sve ce b| t| do bro.
se r| ja. 17.05 Sport cen tar. 17.30 Ze ne s
bro ja 13. se r| ja. 18.00 Pe cept za do bar
z| vot. re v| ja| n| pro qram. 19.00 v| jes t| u 7.
20.00 FBl F| |es. dok. pro qram. 21.00 Je -
dva sam pre z| v|o. dok. pro qram. 22.00
Krva v| z|o •|n. 23.50 v| jes t|. 23.55
Sport cen tar. 00.00 vlP. se r| ja. 00.55 Pe -
cept za do bar z| vot. re v| ja| n| pro qram
TV SA RA JE VO
06.55 Sa ra jev sko ju tro. 07.00 v| jes t| Tv
SA. 10.00 Bra ca ko a|e. crta n| í||m. 10.10
Orta n| í| | m. 10.30 Pro qram za dje cu.
12.00 v| jes t| Tv SA. 12.10 Do ku men tar n|
pro qram. 13.00 Mu z| •k| pro qram. 13.30
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
HBO 20.05
Dje voj ka s ka len da ra
Tro j| ca osamnaestoqo d|s nj|h pr| -
ja te |ja kre nu ce u ra z|| •| t|m smje ro -
v| ma. Poj. sa mo pro zva n| vo da
me du nj| ma. kre ce u voj sku, Skot.
ro de n| s|je dbe n|k. kre ce pre ma o| -
ta ru. a osje caj n|. do qr|a za ko p•a n|
Ned. kre nu ce na ko |edz.
In ter pol is tra `u je
Em| s| ja pr| ka zu je ka ko oko| -
nos t| ko je pos to je u ne k|m ze -
m|ja ma mo qu pruz|t| uto •| ste
po zna t|m kr| m| na| c| ma. a||
zboq sve bo |je sa ra dnje me du
v|a da ma t|h ze ma |ja sve je ma -
nje mjes ta za skr| va nje.
Preporu~ujemo
BHT1
06.00 ln ío ka na|
07.00 Ju tar nj|
pro qram
09.00 Ku h| nj| ca (r)
09.25 Mo ja z|a tna
r| b| ca je z|| ca.
crta n| í||m
09.50 Sum ska sko |a.
pro qram
za dje cu
10.00 v| jes t|
10.05 SP u raí t|n qu (r)
11.30 Dan qu be.
se r| ja
12.00 v| jes t|
12.15 Kre n| u pr| ro du.
dokumentarn|
pro qram
13.00 Sve t| orah.
se r| ja
13.05 W.W.M. Ma qa z|n.
zabavn|
pro qram (r)
14.10 Oa ro || ja. se r| ja
15.05 MTS ma qa z|n
15.30 D|v |ja stvo re nja.
dokumentarna
se r| ja
16.25 lz vje staj sa
Ba nja |u •ke ber ze
16.30 Srpska da nas
17.35 Akt| va
18.00 Dan qu be.
se r| ja
18.30 Orne knj| qe.
se r| ja
19.00 Ek stre mn| z| vot:
Ada O| qan || ja (r)
19.30 Dne vn|k
20.05 Pre s|nq. |ní. pro qram
21.00 T| to - crve no | crno:
Sp||t sk| Kre sen do.
dok. se r| ja
21.50 Po s|u saj. muz. em| s| ja
22.05 SP u raí t|n qu.
spor tsk| pro qram
23.05 ln ío pro í||
23.20 Sport
23.25 F| nan s|j ske no vos t|
23.30 Naj du z| pe na|
na sv| je tu
01.05 G|| |et te Wor |d sport
01.30 Oa ro || ja. se r| ja
02.05 Sve t| orah. se r| ja
02.25 Orne knj| qe. se r| ja
03.15 D|v |ja stvo re nja
04.00 Dne vn|k
04.25 Akt| va (r)
GJMN
RTRS
07.00 Do bro ju tro.
ju tar nj|
pro qram
09.00 Pro qram
za dje cu:
- Gar í||d
- Ma || s|a qer
10.00 v| jes t|
10.05 Opet Oher.
se r| ja
11.00 Dze po bran.
po tro sa •k|
ma qa z|n (r)
11.30 Pa ra |e |e.
vanj sko po || t| •k|
ma qa z|n (r)
12.00 Dne vn|k
12.15 Na sa ma |a
k|| n| ka. se r| ja
13.05 ln vent.
dok. pro qram
13.30 Po z| t|v (r)
14.15 Ha sk| dne vn|k
14.55 v| jes t|
15.00 Opet Oher. se r| ja
15.55 Ov dje |ma z| vo ta.
dokumentarn|
pro qram
16.25 Abe ce da
zdrav |ja
17.00 Fe de ra c| ja
da nas
17.30 Na sa ma |a
k|| n| ka. se r| ja
18.20 Kor ner.
spor tsk|
ma qa z|n
19.05 Nody. crta n| í||m
19.30 Dne vn|k 2
20.05 60 m| nu ta.
po || t| •k|
ma qa z|n
21.25 G|u v|
ba rut (PP)
23.30 v| jes t|
23.45 Hayd u park.
pro qram
za m|a de
00.35 Kor ner.
spor tsk|
ma qa z|n (r)
01.15 Pre q|ed
pro qra ma
za uto rak
GJMN
FTV
07.00 Orta n| í||m (r)
07.10 Sa ra je vo
on |ajn
07.20 Mejd |n
Ba nja |u ka
07.30 Spor t| s| mo
07.35 P|nk ta ks| (r)
08.00 lz da ja. se r| ja
09.00 Ba| kan net
10.15 Na pu ste n|
an deo. se r| ja
11.00 Za uv| jek
za |ju b|je n|.
se r| ja
12.00 ln ío top
12.10 Mje so v| t| brak.
se r| ja
13.00 Ob| •n| |ju d|.
se r| ja
14.00 ln ío top
14.10 Sa ra je vo
on |ajn
14.25 Mejd |n
Ba nja |u ka
14.35 Spor t| s| mo
14.40 Just íor La uqh
15.00 lz da ja. se r| ja
15.50 ln ío top
16.00 Na pu ste n|
an deo. se r| ja
17.00 Mje so v| t| brak.
se r| ja
18.00 ln ío top
18.25 Sa ra je vo on |ajn
18.35 Mejd |n Ba nja Lu ka
18.45 Zv| jez de Gran da
19.00 Za uv| jek
za |ju b|je n|. se r| ja
19.50 M| je njam ze nu
20.45 Kur sa dz| je
21.30 Ma ha |a s|.
se r| ja
22.10 Taj n| aqent
00.00 Üzas
u Ho bo ke nu
01.50 Sa ra je vo
on |ajn
02.00 Mejd |n
Ba nja |u ka
02.10 Spor t| s| mo
02.15 Go|d Mju z|k (r)
03.45 Taj n| aqent (r)
05.20 Üzas
u Ho bo ke nu (r)
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
PINK
23.30 21.25
Glu vi ba rut, film
Pr| •a í|| ma se odv| ja u
je dnom srpskom se |u v| -
so ko u bo san sk|m p|a n| -
na ma. Nje qo v| sta no vn| c|
su se. usred ra tnoq me -
teza. na s|| na uda ru dv| je
|de o|o q| je. |zme du •e tn| -
ka | par t| za na.
Naj du `i pe nal
na svi je tu, film
Fer nan do je re zer vn| qo| -
man |o ka| noq t| ma ko j| na -
pre du je pre ma v| soj || q|.
To kom se zo ne n| je |qrao n| t|
je dan m| nut. Ü í| na| noj uta k -
m| c| qo| man b| va po vr| je den
te Fer nan do u|a z| u |qru.
22.10
Taj ni agent, film
lzbor m|s Ame r| ke. ko j| se
od rzava vec 50 qo d| na. pr| -
m |o je pr| je te ce p| smo od kr -
| m| na| ca po zna t| jeq pod
|m e nom Gra da n|n. ko jeq
FBl traz| vec du q| n|z qo d| na.
Ovo moze b| t| nj| ho va sa n sa
da qa ko na •no uhva te.
Sa satelita
07.00 Do bro ju tro
09.05 Etno qraí ske
oso be nos t| B|H:
Na ro dn| ob| •a j|
09.30 A|ojz Be nac. dok. pr.
10.00 BHT v| jes t|
10.07 Mu m| je v|
10.31 Üra d| sam.
ura d| sa ma
10.37 Fren de r| u
ze m|ja ma Evro pe
10.47 Dje •j| íes t| va ||
11.04 Ga |a kt| •k| íu dba|
11.30 Nau •na pos t| qnu ca
12.00 BHT v| jes t|
12.15 Orta
13.15 Mu z| •k| pro qram
13.30 G|o ba|. em| s| ja o
zb| va nj| ma u sv| je tu
14.00 BHT v| jes t|
14.05 D| men z| ja v| se
15.00 Ü•| || ca. kv|z
15.25 Ou de sn| sv| jet.
obraz. se r| ja
15.40 Pat ko qrad.
an| m| ra na se r| ja
15.55 Ne ma pro b|e ma
16.15 BHT v| jes t|
16.25 H|jeb nas
sva k| das nj|
16.50 Ne d|r nu ta pr| ro da
Ja pa na. dok. se r| ja
17.15 Po zna t| aten ta t|
17.45 Mo ja ma |a ku h| nja
17.55 Lju ba vna o|u ja. se r| ja
18.45 B| zn|s v| jes t|
18.50 Oe |es t|n. crta n| í||m
19.00 Dne vn|k
19.35 ln ter vju sa...
20.00 Ka pr|. se r| ja
20.55 En q|eska
Pre m| jer || qa:
Por tsmut
- San dr|end
23.00 Te ma da na
23.25 BHT v| jes t|
23.40 Mos tar sko
pro |je ce 2009.
hro n| ka
23.50 B| zn|s v| jes t|
00.00 Mu s|c L| íe
00.25 Top qo|.
spor tsk|
pro qram
01.10 Pre q|ed
pro qra ma
za uto rak
BHT 1 17.15
Po zna ti aten ta ti,
dok. pro gram
Tr|deset| mart 1981. qo d| ne.
14.25. Pred sje dn|k SAD |z|a z| |z
ho te |a | kre ce pre ma || mu z| n|. Zra -
kom se ra z|| jezu pu cnj|. Po qo de na
su •e t| r| •o vje ka. a me du nj| ma |
Po na|d Pe qan.
16.25
Hljeb na{
sva ki da{ nji,
do k. se ri ja
Spa ja ju c| |z vrsne s|| ke |
pr| •u ovaj do ku men tar n|
pro qram |s trazuje |s to r|j -
ske. drus tve ne | ku| tur ne
aspe kte o h|je bu.
Sme |i {e }er,
film
Mu z| •ka kr| t| •ar ka S| dnej od|a -
z| |z Los An de |e sa ka ko b| pre -
uze |a no v| po sao u Nu jor ku.
Ta mo kao mu z| •k| pro du cent ra -
d| njen naj bo |j| pr| ja te|j |z dje t|nj -
stva An dre.
U`as u
Ho bo ke nu, film
Tre vor |u ta Te ksa som qo njen
no cn|m mo ra ma jer qa jos pro -
qo ne z|a ra ta |z ko jeq se ne da -
vno vra t|o. kao | zboq obe ca nja
ko je je dao. a n| je usp|o da
|spu n|.
N. Geo grap hic 19.00
PINK BH 00.00
HRT 2 20.05
18. 5. 2009. qpofekfmkbl 39 TV mre`a
Kre n| u pr| ro du. dok. pro q.. 14.20 Sa -
ra je vo art. em| s| ja |z ku| tu re (r). 14.50
Me tro nom. mu z| •k| pro qram. 16.00
Se r| ja za m|a de. 17.00 v| jes t| Tv SA.
17.05 Do bre v| bra c| je. re v| ja| n| pro -
qram. 17.55 An d| P|c hter. se r| ja. 18.20
Ta r|h. dok. pro qram. 18.30 Dne vn|k.
19.10 Baj ke bra ce Gr|m. 20.00 Lo se
dje voj ke. se r| ja. 21.00 Üz| vo u 21. po || -
t| •k| pro qram. 22.00 Sport ma qa z|n.
23.00 An d| P|c hter. se r| ja. 23.30 vOA
RTV USK BI HA]
07.30 Test. 08.00 Ju tar nj| pro q.. 09.30
Ko || ko vam je •|s ta ku ca. dok. se r| ja.
10.00 v| jes t|. 10.15 Pro q. za dje cu.
11.00 ls|am u vre me nu. vjer sk| pro -
qram (r). 12.00 v| jes t|. 12.05 Ko kte|
mju z|k (r). 13.35 Sv| jet d|v |j| ne. 14.30
v| jes t|. 14.35 Auto sop (r). 15.05 Pro q.
za dje cu (r). 16.00 Mr. B|n. se r| ja.
16.35 Put za Ej von ||. se r| ja. 17.20 Pod
sun cem St. Tro pea. se r| ja (r). 18.10 Sv|
vo |e Pej mon da. se r| ja (r). 18.35 Sv| vo -
|e Pej mon da. se r| ja. 19.00 Dne vn|k Tv
ÜSK. 19.30 Mu z| •k| pro qram. 20.05
Lea Par ker. se r| ja. 21.00 Bh. ve za. po -
||t. pro qram (r). 21.30 Hro n| ka ÜSK.
21.45 Spor tska hro n| ka. 22.00 Pod
sun cem St. Tro pea. se r| ja. 22.50 SMS.
•es t|t ke | poz drav. 23.20 ,
TV TK TU ZLA
07.05 Ko ra no ra n|. ju tar nj| pro qram.
09.00 Na tra qu pr| ro de. obra zo vn| pro -
qram. 09.25 H| to v| M|s ter Dz|r |a. 09.35
Frej zer. se r| ja. 10.00 Lju bav s ne pr| ja te -
|jem. se r| ja (r). 10.45 Dje •je ju tro. 11.15
BH ve za. |ní. pro qram. 11.45 Tv en c| -
k|o pe d| ja zna nja. 12.00 v| jes t|. 12.05
Pr| ro da. obra zo vn| pro qram. 12.35 H| -
to v| M|s ter Dz|r |a. 12.45 Tv en c| k|o pe -
d| j a zna nj a. 13.00 Ka íe ls tan bu| .
za ba vn| pro qram. 14.00 v| jes t|. 14.05
Me r| d| ja n|. dok. pro qram. 14.50 H| to v|
M|s ter Dz|r |a. 15.00 Dje •je po po dne.
16.00 v| jes t| u 16. 16.15 P| tam kan to -
na. |ní. pro qram. 17.00 Lju bav s ne pr| -
ja te |jem. se r| ja. 17.45 Sport. 18.15
Frej zer. se r| ja. 18.40 Bra ca ko a|e. dje •j|
pro qram. 19.00 Dne vn|k 2. 19.30 Sv|
vo |e Pej mon da. se r| ja. 20.05 Pa zot kr| -
ve n|. dok. pro qram. 21.00 Tr| bu na|. |ní.
pro qram. 21.30 Po zna t|. za ba vn| pro -
qram. 22.00 K|| n| ka. se r| ja. 22.50 Na
kra ju da na. se r| ja. 23.05 Paz qo || ce na
na uka. dok. pro qram. 00.30 Zna c| |
bro je v|. em| s| ja o as tro |o q| j|
Tv sta n| ce za drza va ju
pra vo |z mje ne pro qra ma!
GJMN
06.02 Mu z| •k|
pro qram
07.00 Ma dre Lu na.
se r| ja (r)
08.00 Yu-Gh|-Oh.
crta n| í||m
08.30 Pe pa Pras •|c.
crta n| í||m
08.55 v| jes t|
09.00 Ben 10.
crta n| í||m
09.25 He| |o K|tty.
crta n| í||m
09.30 Yu-Gh|-Oh.
crta n| í||m
10.10 SMS. se r| ja
10.40 Pe be| de.
se r| ja
11.55 v| jes t|
12.00 Ma dre Lu na.
se r| ja
13.00 vlP. se r| ja (r)
14.05 Kv|z | qrad
15.00 Na za pa du.
se r| ja
16.00 Za uv| jek
su sje d|.
se r| ja
16.45 Sve ce
b| t| do bro.
se r| ja
17.30 v| jes t|
17.35 Z|a t| bo re.
pu to p|s
18.00 Ora| no do ba.
Bo ra Du q|c
19.00 v| jes t| da na
19.03 ATv v| jes t|
19.35 Sport
20.00 Ko ms| ja pro t|v
ko ms| je.
zab. pro qram
21.00 Do s| je.
po || t| •k|
pro qram
22.00 Krvav| z|o•|n
23.50 v| jes t|
23.55 Sport cen tar
00.00 Kv|z | qrad
01.30 vlP. se r| ja (r)
02.32 No cn| pro qram
------- Sve ce b| t|
do bro. se r| ja
------- Ora| no do ba (r)
------- Na za pa du.
se r| ja (r)
------- v| jes t|
------- Su dnj| dan (r) GJMN
GJMN
ATV
06.15 Tran síor mer s|.
crta n| í||m
06.40 Po coyo.
crta n| í||m
06.50 Kr| z|c kru z|c
07.05 Me mory
07.20 Ma |a sko |a
07.35 Sve zna || ce
08.20 Üdr| mu sk|.
zab. pro qram
10.00 Odred za
•|s to cu.
zab. pro qram (r)
10.30 Fe || c|ty.
se r| ja (r)
11.30 Spor tske
ve •e r|
11.55 OBN |n ío.
|ní. pro qram
12.10 Boj no po |je.
dok. pro qram
12.35 Fa || •n|
pan s| on.
se r| ja
13.25 Star qa te SG1.
se r| ja
14.25 Pe pe |ju qa.
se r| ja
15.15 Su per
m| || ju nas.
kv|z (r)
16.25 Fe || c|ty.
se r| ja
17.25 Orna qu ja.
se r| ja
18.00 Na sa ma |a
k|| n| ka. se r| ja
18.55 OBN |n ío
19.15 !Hej Mu s|c
20.00 OBN Star
Mo de| by
De ja na
Po su |jas.
r| a|| t| sou
20.30 Sa s| na
ek| pa.
se r| ja
21.30 ls t| n| te |a z|
23.00 Sa s| na ek| pa.
se r| ja (r)
00.00 M| |an
Ta rot
00.30 Üzm| |o vu.
kv|z
02.30 NBA P|ej oí.
sn|m ka
GJMN
OBN
06.30 Otvo r| svo je
srce. se r| ja
07.20 Yu-Gh|-Oh.
se r| ja
07.45 F| í| | cvje tno
drus tvo.
crta na se r| ja
08.00 Gra d| te|j Bob.
crta na
se r| ja
08.15 To m| ca |
pr| ja te |j|.
crta na
se r| ja
08.30 Ezo Tv.
ta rot sou
09.30 No va |o va.
Tv |qra
10.30 Pe be| de.
se r| ja
11.30 va tre no srce.
se r| ja
12.25 lN ma qa z|n
by B| je |e
udo v| ce
13.10 ln spe ktor
Peks.
se r| ja
14.10 Far ma.
r| a|| t| sou
15.10 A|| b|
za uboj stvo
17.00 v| jes t|
17.25 ln spe ktor
Peks. se r| ja
18.25 ln ma qa z|n.
so ub|z
em| s| ja
19.15 Dne vn|k
20.00 Far ma. r| a|| t| sou
21.00 Ne za bo ra v| st| ho ve.
q|a zbe n| kv|z
22.00 Pr| va tna pra ksa.
se r| ja
23.05 v| jes t|
23.20 Ke v|n H|||. se r| ja
00.20 Sej níe|d. se r| ja
00.50 Z| vot na je ze ru.
se r| ja
01.45 Ezo Tv
02.45 Gacy
04.10 Sej níe|d. se r| ja
04.35 Z| vot na sje ve ru.
se r| ja
05.20 lN ma qa z|n
05.55 Far ma. r| a|| t| sou
06.25 Pre q|ed pro qra ma
za uto rak
GJMN
GJMN
NOVA HRT1
07.05 Zqo de To ma
| Dze r| ja.
crta na se r| ja
07.30 Kuz co - ca re va
no va sko |a.
crta na se r| ja
07.50 Tv vrt|c
08.10 Abe ce da EÜ:
S|o vo H
08.20 Sko |ar c|
oba vje staj c|.
se r| ja
08.45 Be ver || H||s. se r| ja
09.30 v|p Mu s|c O|ub
10.00 Na prv| po q|ed.
se r| ja
10.25 L| je pom
na som: Senj
11.35 An to |o q| ja
hrvat sko qa
q|u m| sta
13.10 The Let ter
14.50 Ob| •n| |ju d|.
se r| ja
15.40 Ta po || t| ka:
v|a da v| na za ko na
15.50 Br|oq
16.10 Ü ure du 3. se r| ja
16.30 Üv| jek je
sun •a no u
F| |a de| í| j| 3. se r| ja
17.00 Bos ton sko pra vo 3.
se r| ja
17.50 Zu pa n|j ska
pa no ra ma
18.15 v| jes t| na Dru qom
18.35 Na ru bu zna nos t|
19.20 Orta n| í||m
19.30 v|p Mu s|c O|ub
20.05 Sme d| se cer
21.55 v| jes t| na
Dru qom
22.10 Za kon!.
se r| ja
22.45 Z| vot na
Mar su 1.
se r| ja
23.40 Do sje ku h| nja.
se r| ja
00.05 B|| zu do ma.
se r| ja
00.50 Do bro uqo de na
ve •er: Por tret
Mo n| ke Les ko var
01.40 Pre q|ed
pro qra ma
za uto rak
GJMN
GJMN
HRT2
06.45 Dek ste rov
|a bo ra to r|j.
crta na se r| ja
07.10 Spu zva
Bob Skoc ka n|.
crta na se r| ja
07.30 Pu nom pa rom.
ku || nar sk| |za zov
08.00 Ko rak po ko rak.
se r| ja
08.30 Ka ko sam
upo znao
va su maj ku. se r| ja
09.10 Ku no |o vac. kv|z
10.15 As tro sou. em| s| ja
11.15 Ma| ko|m u
sre d| n|. se r| ja
11.45 Ü do bru | z|u. se r| ja
12.15 Pe ba. se r| ja
12.40 Ek sk|u z|v. ma qa z|n
13.20 ve •e ra za 5
13.45 Ma r| na. se r| ja
14.35 Ko bra 11. se r| ja
15.25 Ma qnum. se r| ja
16.20 Ko rak po ko rak.
se r| ja
16.45 Ka ko sam
upo znao va su
maj ku. se r| ja
17.10 Ma| ko|m u
sre d| n|. se r| ja
17.35 Ü do bru | z|u.
se r| ja
18.00 Pe ba. se r| ja
18.30 v| jes t|
18.55 Ek sk|u z|v. ma qa z|n
19.05 ve •e ra za 5
19.35 Pu nom pa rom.
ku || nar sk| |za zov
20.00 Smrto no sno
oru zje
21.55 Üdar:
Su dnj| dan
(2. d|o)
23.40 v| jes t|
23.50 Ku no |o vac.
kv|z
01.50 Üdar:
Su dnj| dan
(1. d|o)
GJMN
GJMN
GJMN
RTL
22.00
Krva vi zlo ~in, film
Da n| je| je po || ca jac ko j| se
ra du je kam po va nju s po ro d -
| com. Medut|m. ono pos t a je
pa kao kad nje qo vu su pru qu
ne ko na pa dne. Na pu tu ka
bo| n| c| su da ra ju se s dr u q|m
vo z| |om | ona vo z a •a |den t| -
í| ku je kao na pa d a •a.
21.30
Is ti ni te la `i, film
He r| vo d| dvos tru k| z|vot -
za svo ju su pru qu | kcerku
on je m|| ta v| pro da va• kom -
pju te ra. a u b| t| je vrhun sk|
v|a d|n aqent. Na je dnom
za dat ku upo zna || je pu Dzu -
no Sk| ner. a|| ne zna da |
ona vo d| dvos tru k| z|vot.
15.10
Ali bi za ubis tvo,
film
Po ma no p| sac F|| z|v| z|vo -
tom svoq |zm|s |je noq || ka.
va tre noq de te kt| va. Kad su -
sre tne pre d| vnu stran k| nju
Pu mu nku N| nu op tuzenu za
ub|s tvo. uz po moc svoq pr| -
ja te |ja Sa ma F|| da je joj a|| b|.
00.05 20.00
Smrto no sno
oru `je, film
Ako ova dvo j| ca na u•e
ka ko po dno s| t| je dan dru -
qoq. kr| m| na| c| ne ce |ma t| n|
naj ma nje san se. Po dzer je
po || ca jac s do |sje om bez
mr|je. Mar t|n je nje qo va po -
tpu na su pro tnost.
98-8
99-5
9:-8
:6-6
::-4
217-5
07.00 Ju tar nji pro gram
07.40 Sta nje na pu te vi ma
08.00 Izbor iz dne vne {tam pe
08.35 Ju tar nja `e ljo te ka
09.00 Ma li ogla si
10.00 Ho ros kop
11.00 Se le bri ti in fo
15.00 Ma li ogla si
17.00 Ve za
18.30 Dne vnik
20.00 Ve ~er nji pro gram
21.00 Ma li ogla si
23.00 Tajm-aut, pre gled spor tskih de {a va nja
00.00 Pre gled da na
07.30 90+, spor tski
pre gled
08.00 De ut che Wel le
08.15 5 u 8
08.45 Al bum ne dje lje
09.00 Cas tra sta nje
na pu te vi ma
09.30 Pre ko da le ko
10.00 Hit da na
10.30 90+, spor tski
pre gled
11.30 [ta ima?
12.00 De ut che Wel le
12.30 Mu sic Ma ga zi ne
13.00 In fo Bre ifing
13.30 Pro je ktor
14.00 90+, spor tski
pre gled
14.30 Showbizz caf fe
15.15 Pre ko da le ko
15.45 Al bum ne dje lje
16.00 De ut che Wel le
16.30 [ta ima?
17.00 Hit da na
17.30 Mu sic Ma ga zi ne
18.00 90+, spor tski
pre gled
18.30 [o ubiz ka fe
19.00 In fo Bre ifing
- Je le na Ku kri}
21.00 Li ve Mu sic
Shop
06.15 Dru qo m|s |je nje
06.45 Tv ka |en dar
07.00 Do bro ju tro. Hrvat ska
07.05 v| jes t|
07.10 Do bro ju tro. Hrvat ska
07.35 v| jes t|
07.40 Do bro ju tro. Hrvat ska
08.35 v| jes t|
08.40 Do bro ju tro. Hrvat ska
09.15 Sve ce b| t|
do bro. se r| ja
09.55 Oro at|a os| qu ra nje
- pro zor u sv| jet
10.00 v| jes t|
10.10 v| jes t| |z ku| tu re
10.15 G|o ba| no v| no:
Ka mo |de mo?.
dok. se r| ja
11.10 Tre ca dob. em| s| ja
za um| rov |je n| ke
11.55 Bur zo vno |z vjes ce
12.00 Dne vn|k
12.15 Tv ka |en dar
12.35 Dra qa ne pr| ja te |j| ca.
se r| ja
13.25 Dan za da nom.
zab. em| s| ja
14.30 v| jes t|
14.45 Nor ma |an z| vot.
em| s| ja o oso ba ma
s |n va || d| te tom
15.35 D| rekt
17.40 Hrvat ska uz| vo
17.45 Oro at|a os| qu ra nje
- pro zor u sv| jet
17.50 Naj s|a b| ja ka r| ka. kv|z
18.40 Sve ce b| t|
do bro. se r| ja
19.30 Dne vn|k
20.10 La t| n| ca: Pas ta va
bra ka - po s|je d| ce
21.45 Po tro sa •k| kod
22.15 Bur zo vno |z vjes ce
22.25 Otvo re no
23.30 Dne vn|k 3
23.45 Po s|o vne v| jes t|
23.50 v| jes t| |z ku| tu re
00.00 Do sje| X. se r| ja
00.45 Zvjez da ne sta ze:
De ep Spa ce N| ne
01.30 Z| vot na Mar su 1
02.15 Do sje ku h| nja. se r| ja
02.40 Bos ton sko pra vo 3
03.25 Sk| ca za por tret
03.35 La t| n| ca: Pas ta va
bra ka - po s|je d| ce
05.05 Dra qa ne pr| ja te |j| ca.
se r| ja
18.40
Sve }e bi ti
do bro, se ri ja
Kre so ka ze v|n ku da ra -
•u na na nje qa | da |je kao
za po s|e n| ka u nje qo vom b| -
rou. te da ce qa una pr| je d| t|.
Ne ven ka je S|a ve na za mo || -
|a da n| ko me ne qo vo r| o
nje z| nom po bo|j sa nju.
Bli zu do ma,
se ri ja
Ana bet ot kr| va da je zena
ub| je na dan pr| je svo q vjen -
•a nja skr| va |a mra •nu taj nu
ko ja ju je vje ro ja tno odve |a u
smrt. lako nje ne po vre de
uka zu ju na s| |o va nje. obra -
na |ma dru k•| je objas nje nje.
sport
Rus ka ska ka ~i ca u vis Ana ^i ~e ro va vra -
}a se pu nim tre nin zi ma na kon {to je to kom zi -
me bi la pod vrgnu ta ope ra ci ji sto pa la. Rus ki
So ~i, grad do ma }in Zim skih olim pij skih iga ra
2014. des ti na ci ja je na ko joj atle ti ~ar ka, ko ju
mno gi sma tra ju je dnom od naj zgo dni jih rus -
kih atle ti ~ar ki, kre }e u lov na po vra tak ta kmi -
~ar ske for me. Vla sni ca bron za ne me da lje na
Olim pij skim igra ma u Pe kin gu 2008, te sre -
brne na Svjet skom prven stvu u Osa ki 2007.
pla ni ra da se vra ti ta kmi ~e nji ma tek na rus -
kom na ci onal nom prven stvu u ju lu ove go di -
ne. Gla vni joj je cilj nas tup na Svjet skom
prven stvu u Ber li nu u av gus tu. Ipak, pri je to ga
}e jo{ je dnom u Hel sin ki, u ko jem je u ja nu -
aru bi la pod vrgnu ta ope ra ci ji, ka ko bi pro vje -
ri la sta nje po vre de i do bi la ze le no svje tlo za
pla ni ra ne nas tu pe.
Po vra tak li je pe ^i ~e ro ve
1. F| at Ja ma ha 131
2. Pep so| Hon da 100
3. Mar |bo ro Du ka t| 74
4. P| z|a Su zu k| 58
5. Mon ster Ja ma ha Teh 352
Plasman
timova
1. Ja ma ha 95
2. Du ka t| 65
3. Hon da 63
4. Ka va sa k| 43
5. Su zu k| 38
Pla sman
kon stru kto ra
1. Hor he Lo ren co 66
2. va |en t| no Po s| 65
3. Kej s| Sto ner 65
4. Da n| Pe dro sa 57
5. Mar ko Me |an dr| 43
Pla sman
vo za ~a
Mo to ci kli zam:
Ve li ka
na gra da
Fran cus ke
pa nac Hor he Lo ren co po bje dnik je
~et vrte trke se zo ne kra ljev ske kla se
Mo to GP {am pi ona ta, Ve li ke na gra -
de Fran cus ke, ko ja je vo `e na u ne -
dje lju na sta zi "Bu ga ti" u Le Ma nu.
Vo za~ ja ma he je do dru gog tri jum -
fa u se zo ni do {ao u vre me nu od
47:52.678 mi nu ta, is pred Mar ka Me -
lan dri ja na ka va sa ki ju eki pe Ha ja te, dok je tre }i bio
Pe dro sin su na ro dnik Da ni Pe dro sa.
Pri je star ta trka je zbog mo kre sta ze u Le Ma -
nu pro gla {e na ki {nom, {to je zna ~i lo da vo za ~i
mo gu da odu u boks da za mi je ne gu me
kada bu du mi sli li da je po tre bno.
U cijeloj toj gu `vi odlas ka
u bo kso ve i za mje ni gu ma naj bo lje
se sna {ao Lo ren co, ko ji je po no ve
pne uma ti ke oti {ao tek u 13. kru gu
i na sta zu se vra tio kao ubje dlji vo
prvi, s ve li kom pre dno{ }u is pred
naj ve }ih ri va la Me lan dri ja, An -
drea Do vi ci ozoa, Kej si ja Sto ne -
ra, Pe te ra Ver mu le na i Da ni ja
Pe dro se.
"Bi la je ovo za is ta lu da trka. U
pra vo vri je me sam u{ao u boks, a na -
kon to ga sve je i{lo kao po lo ju", re kao
je Lo ren co.
Va len ti no Ro si je imao slab dan (za vr{io na 16.
mjes tu) jer ni je uspio da osvo ji ni je dan bod u Le
Ma nu, gdje je pri je go di nu da na sla vio. Po red to -
ga, tri put je bio u bo ksu, pao pa ~ak i za ra dio ka -
znu zbog pre brze vo`nje u bo ksu.
Lo ren co je pre uzeo vo| stvo u uku -
pnom po ret ku SP, jer na kon ~e ti ri trke Lo ren co ima
bod vi {e od Ro si ja i aktu el nog svjet skog prva ka
Sto ne ra. U kla si do 250 ccm naj br`i je bio Ita li jan
Mar ko Si mon ~e li na gi le ri, ko ji je sla vio is pred
[pan ca He kto ra Fo be la na hon di i su na ro dnja ka
Ro ber ta Lo ka te li ja na gi le ri. Vo| stvo u uku pnom
po ret ku SP za dr`ao je [pa nac Al va ro Ba utis ta
na apri li ji (67 bo do va).
U naj sla bi joj kla si,
do 125 ccm, po bje dni ~ki
pe har osvo jio je [pa -
nac Hu li an Si mon,
ko ji je sla vio is pred
Ni jem ca Jo na sa Fol ge ra i
jo{ je dnog [pan ca Ser gia Ga -
dee. Sva tro ji ca vo ze apri -
li ju. Po bje dom u Le
Ma nu Si mon je
pre uzeo vod stvo
u uku pnom
po ret ku SP
jer je do ove
trke vo de }i
Ita li jan An -
drea Ia no -
ne (apri li ja)
ju ~e bio se -
dmi.
U cijeloj toj gu `vi odlas ka
u bo kso ve i za mje ni gu ma
naj bo lje se sna {ao Lo ren co
[
Bi la je ovo za is ta
lu da trka, ka `e [pa nac
Po bje dni ~ki
ples Lo ren ca
Vla dar kra ljev ske kla se:
Hor he Lo ren co ([pa ni ja)
Prvi u kla si do 250 ccm:
Mar ko Si mon ~e li (Itali ja)
FO TO BE TA
Naj bo ji u kla si do 125 ccm:
Hu li jan Si mon ([pa ni ja)
F
O
T
O

B
E
T
A
strane 4 i 5 strane 8 I 9
Tan dem sno va
D`e ko i
Gra fi te bli zu
re kor da
Bun de s li ge
Ugro `en
naj br`i cir kus
na svi je tu
Rat
Fe ra ri ja i
FIA raz di re For mu lu 1
"Rat"
umjes to pra zni ka
AKTU EL NO
Ne mi le sce ne za vrijeme i po sli je uta kmi ce Bo rac - Sla vi ja
Du {an PRA [TA LO
ta kmi ca Bo rac - Sla vi ja (1:1), ko -
ja je odlu ~i va la o pu tni ku za
Evro pu i ko ja je tre ba lo da bu de
is tin ski pra znik fu dba la u Ba nja -
lu ci, pre tvo ri la se u "pra vi rat" na
te re nu i tri bi na ma. Naj `e{ }e je bi -
lo na kon {to je ve oma lo {i ili bo -
lje re }i ka tas tro fal ni su di ja El mir Pi lav od svi rao
kraj su sre ta. Bio je to znak za na vi ja ~e Bor ca sa
is to ~ne tri bi ne da utr~e na te ren i kre nu ka dje li -
oci ma (ne)prav de, ko ji su, za je dno sa fu dba le ri -
ma Sla vi je, us pje li da po bje gnu u svla ~i oni cu.
U
NASTAVAK NA STRANI 3
Na vi ja~i Bor ca
htje li da se
obra ~u na ju
sa su di jom
FO TO V. STO JA KO VI]
2 qpofekfmkbl!18. 5. 2009. Sport
I poslije U{anovi}a
- U{anovi}
I po sli je Mu ni ba U{a no vi }a os ta je Mu nib U{a no vi}, u naj kra }em bi se
mo glo opi sa ti tre nu tno sta nje u No go me tnom/Fu dbal skom sa ve zu BiH.
Iako su na ve li ka zvo na na jav lji va li ko na ~ni izbor ge ne ral nog se kre ta -
ra, na sje dni ci Iz vr{nog odbo ra odr`a noj u pe tak u Bi ha }u, ~la no vi "fu -
dbal ske vla de" sa mo su po ko zna ko ji put pro du `i li ulo gu vr{i oca
du `nos ti za U{a no vi }a. Do bio je 10 od 15 gla so va, {to ni je bi lo do vo -
ljno za no vi ~e tvo ro go di{ nji man dat, ali nje go vi pro tu kan di da ti ni su do -
bi li ni ti je dan glas. Ta ko je nas tav lje na fu dbal ska far sa u N/FS BiH.
Da kle, U{a no vi} os ta je u
te hni ~kom man da tu, no
pos tav lja se pi ta nje ka -
kva smo mi to ze mlja i
ka kvi su to lju di, bar
onih 10 ko ji su gla sa li za
U{a no vi }a, odno sno ~o vje ka pro tiv ko jeg se u Su du BiH vo di sud ski
pro ces za ozbi ljno ve li ke fi nan sij ske mal ver za ci je? Osim sud skog pro ce -
sa, U{a no vi }u bi oni ko ji ima ju ima lo mo ral nih vri je dnos ti mo gli za mje -
ri ti i po tpi si va nje ugo vo ra o TV pra vi ma, ko ji je ne da vno dos tav ljen u
FI FA i UEFA na ek sper ti zu, jer je izme |u os ta log na vo dno ne po vo ljan
za N/FS BiH. Je dan od po tpi sni ka spor nog ugo vo ra upra vo je U{a no -
vi}, a tre ba do da ti da je svoj pa raf sta vio bez uobi ~aj ene pro ce du re,
odno sno bez ra ni je odlu ke Iz vr{nog odbo ra. Za U{a no vi }a ko ji ve} go -
di na ma ra di kao prvi ope ra ti vac N/FS BiH ve zu ju se i broj ne dru ge
kon tro ver ze, a na vo dno je i gla vni kri vac za san kci je ko je trpi N/FS BiH
od FI FA i UEFA!
Sve to na ra vno zna ju i oni ~la no vi IO ko ji su u pe tak di gli ru ku za nje -
ga, ali se ipak ni su da li po ko le ba ti. Pi ta nje je on da za {to su gla sa li za
U{a no vi }a? Lo gi ~no bi bi lo da je to zbog je dne vrste stra ha, jer po sve -
mu su de }i u N/FS BiH da nas pos to ji dos ta po je di na ca ko ji su u svo je -
vrsnom "{a hu" di rek tno ili in di rek tno od U{a no vi }a!
PENAL
Pi{e:
Vedran RADENOVI]
U Nju jorku je u to ku audi ci ja za pri jem
no vih fu dba ler ki u eki pu Nju jork
Ma d`es ti. Start li ge, ko ja }e bro ja ti
10 klu bo va za fu dba ler ke ko je igra ju
u do njem ve {u, je u sep tem bru.
Odi grao sam dva
kri mi nal na ser vis
ge ma i to me sta ja lo
me ~a. Ko ga da kri -
vim? Sa mo svo ju
gla vu. Bio sam glup
i ble sav.
@il Si mon,
fran cus ki te ni ser
IZJAVA
SEDMICE
DA LI
ZNATE...
...DA POS TO JI MIT KO JI KA -
`E DA JE SE DAM DE SE TIH
GO DI NA JE DAN KU PA~ NA
OBA LA MA JA DRAN SKOG
MO RA OS TA VIO NA O~A RE,
NOV ~A NIK I OS TA LO NA
PLA `I, ZA JE DNO S PA PI RI -
}EM NA KO ME JE PI SA LO
"MA TE PAR LOV". KAD JE
IZA {AO IZ VO DE, NI JE NA -
{AO NI {TA OSIM PA PI RI }A
NA KO ME JE PI SA LO "DA NE
KO RI CA".
Iako se pro tiv nje ga
vo di i sud ski pro ces,
U{a no vi } je do bio 10 gla so va
D. MA KSI MO VI]
Me hmed Ja njo{, {ef stru ~nog {ta ba FK Sa ra je vo, ni je
krio za do volj stvo na kon {to je nje gov tim osi gu rao izla zak u
Evro pu na re dne se zo ne. Pri je sve ga na gla sio je da je tim re -
zul ta tom na prav lje na ve li ka stvar jer mno gi su su mnja li da
Sa raj li je mo gu do me |u na ro dne sce ne.
Po bje dom pro tiv Po su {ja u su bo tu s ubje dlji vih 4:0, te
re mi jem Bor ca i Sla vi je (1:1) "bor do" tim je de fi ni ti vno osi -
gu rao svo je mjes to u Li gi Evro pe.
"Na kon su bo te smo po tpu no osi gu ra li pla sman u Evro -
pu i za is ta sam pre sre tan zbog to ga. Ovo je ve li ka stvar za
klub. Na pra vi li smo ve li ki po sao jer na kon prvog di je la se -
zo ne ma lo je ko vje ro vao da se mo `e mo vra ti ti u vrh ta bele.
To smo us pje li i imam sa mo ri je ~i hva le za svo je igra ~e.
Ovaj re zul tat je us pjeh svih u klu bu, ali naj vi {e igra ~a i na vi -
V. RA DE NO VI]
Iako su odl i ~no za po ~e l i
uta kmi cu i u 43. mi nu tu po got -
kom Sa mi ra Be kri }a do {l i u
vod stvo od 1:0, fu dba le ri @e lje -
zni ~a ra ipak su po ra `e ni u su bo -
tu na gos to va nju kod [i ro kog
Bri je ga.
Brzo pri mlje ni izje dna ~u ju }i
po go dak uzro ko vao je pad u igri
@e lje zni ~a ra u dru gom po lu vre -
me nu, {to su do ma }i ni odli ~no
is ko ris ti li i sla vi li sa ko na ~nih
3:1.
"Igrom pri ka za nom u prvih
45 mi nu ta ni smo za slu `i li po raz.
Do bro smo otvo ri li uta kmi cu i
po ve li sa 1:0, ali nas je pre brzo
izje dna ~e nje [i ro ko bri je `a na po -
re me ti lo. Da smo us pje li sa pre -
dno{ }u od 1:0 oti }i na odmor, si -
gu ran sam da bismo se sa po vo -
ljnim is ho dom vra ti li sa
gos to va nja u Her ce go vi ni", re kao
je Be kri}.
Dru gi po go dak iza bra ni ci
tre ne ra De mi ra Ho ti }a pri mi li su
u 73. mi nu tu iz je da na es ter ca.
"Na kon pe na la u po tpu nos ti
je slo mlje na na {a igra. Me |u tim,
mo ra mo {to pri je za bo ra vi ti 'Pe -
ca ru' i okre nu ti se uta kmi ci pro tiv
Tra vni ka u po slje dnjem ko lu na
'Grba vi ci'. @e lja svih igra ~a je da
se po bje dom opros ti mo od pu bli -
ke i ta ko se ba rem ma lo is ku pi mo
za bli je do ovo se zon sko iz da nje",
do dao je Be kri}.
Je dan od naj bo ljih po je di na -
ca ti ma sa "Grba vi ce" ugo vo rom
je za @e lje zni ~ar ve zan jo{ go di -
nu da na. Me |u tim, odli ~nim par -
ti ja ma pri vu kao je pa` nju
ne ko li ko klubova, a po nu de sti `u
i iz inos tran stva.
"Jo{ je ra no go vo ri ti o os tan -
ku ili odlas ku. Po nu da ima i ako
ne ka od njih bu de po vo ljna i za
me ne i za @e lje zni ~ar mo gu }e je
da }u oti }i. Ne `e lim go vo ri ti o
ime ni ma klu bo va ko ji su za in te -
re so va ni za mo je uslu ge, ali pos -
t o j e kon t a kt i sa eki pa ma i z
Polj ske i Bel gi je", is ta kao je Be -
kri}.
Dru go po lu vri je me
ko bno za "pla ve"
U po slje dnjem
ko lu gos tu ju
Sla vi ji u
su sre tu bez
re zul tat skog
zna ~a ja
Me hmed Ja njo{, tre ner Sa ra je va
Na pra vi li smo
ve li ku stvar
Samir Be kri}
do bio po nu de
iz klu bo va iz
Bel gi je i Polj ske
Vla da vi}
stri je lac
Admir Vla da vi}, fu dbal ski
A re pre zen ta ti vac BiH i je -
dan od naj bo ljih igra ~a slo va -
~ke @i li ne, pos ti gao je
po go dak za svoj tim u do ma -
}oj po bje di pro tiv Ru `om be -
ro ka (2:0). Na{
in ter na ci ona lac pro ti vni ~kog
gol ma na ma ti rao je u 20. mi -
nu ti po got kom iz slo bo dnog
udar ca sa pre ko 30 me ta ra.
Vla da vi } je ne ko li ko mi nu ta
ka sni je imao pri li ku i da ud -
vos tru ~i pre dnost, ali ni je
uspio re ali zo va ti je da na es te -
rac ko ji je skriv ljen upra vo
na nje mu. U uta kmi ci pro tiv
Ru `om be ro ka od 73. mi nu te
igrao je i Mi slav Ka ro glan,
biv {i fu dba ler [i ro kog Bri je -
ga, te ju ni or ski re pre zen ta ti -
vac BiH Mla den Kve si}, ko ji
je u{ao u 89. mi nu ti.
V.R.
ja ~a. U ne ku ru ku pla sman u Evro pu je na{ po klon vjer nim
na vi ja ~i ma, ko ji su nas fe no me nal no bo dri li to kom ove se zo -
ne", pri ~a Ja njo{.
Do kra ja Pre mi jer li ge os ta lo je jo{ je dno ko lo. Sa ra je vo
}e gos to va ti kod ko m{i ja - Sla vi je. Taj su sret je mo gao di rek -
tno odlu ~i va ti o pu tni ku u Evro pu, ali na kon su bo tnjeg ras -
ple ta ne }e ima ti ni ka kvog re zul tat skog zna ~a ja.
"I Sla vi ja je, kao i mi, osi gu ra la plas man u Li gi Evro pe,
ta ko da }e mo bi ti ras te re }e ni u tom su sre tu. To bi mo glo po -
nu di ti lju bi te lji ma fu dba la kva li te tnu pred sta vu. Na ra vno,
pri pre ma }e mo se za taj su sret kao da je ve oma va `an i po ku -
{a }e mo osvo ji ti no ve bo do ve", za vr{io je Ja njo{.
Jo{ se ne zna de fi ni ti vno ka da }e po ~e ti kva li fi ka ci je za
Li gu Evro pe. Pre ma ne kim in for ma ci ja ma to je 2. ju li, a pre -
ma dru gima 16. ju li. Sto ga Ja njo{ jo{ ni je po ~eo pla ni ra ti ka -
ko }e is ko ris ti ti pa uzu ko ja sli je di.
Sa raj li je la ko
iza {le na kraj
s Po su {jem:
Alen [ko ro (li je vo)
FO TO D@. TOR CHE
18. 5. 2009. qpofekfmkbl 3 Sport
NASTAVAK SA STRANE 1
Go ran S| m|c. íu dba -
|er S|a v| je. ko j| je je dno vr| je -
me no s|o | dres Bor ca.
naj qo re je pro sao u b||s kom
su sre tu sa na v| ja •| ma do ma -
ceq t| ma. ve z|s ta ek| pe |z ls -
to •noq Sa ra je va os tao je
bez zu ba. dok su os ta || |qra -
•| S|a v| je na vr| je me po bje q||
u sv|a •| on| cu.
ls kre no nam je zao sto je
sve ova ko za vrs| |o | ne ma mo
na mje ru da d| ze mo pra s| nu.
Sma tram da Bo rac | Ba nja |u -
ka n| su za s|u z| || da se zo nu
na Grad skom sta d| onu za -
vrse na ova kav na •|n. M| s||m
da je do ma c|n |o se or qa n| -
zo vao uta km| cu. jer je vec u
uvo dn|m m| nu ta ma b| |o ja -
sno da broj po || ca ja ca na
sta d| onu n| je do vo |jan. Sto
se t| •e d|je |je nja prav de. mo -
qu da ka zem da P| |av n| je
su d|o n| za Bo rac n| za S|a v| -
ju. vec za ne koq tre ceq |||
•et vrtoq. re kao je Dra qan
Ku || na. pred sje dn|k S|a v| je.
Si mi} os tao
bez zu ba
Sa ma uta km| ca b| |a
je pre pu na na bo ja | spor n|h
s| tu ac| ja. ko je je ar b| tar E| m|r
P| |av uq|a vnom pre su d| vao
na ste tu Bor ca. Naj ve cu qre -
sku sa ra jev sk| su d| ja na pra -
v|o je po s|| je s| qna || za c| je
svoq po mo cn| ka u 40. m| nu -
tu. ka da je Dar ku Lju bo je v| -
cu. ka p| te nu do ma c| na.
po n| st|o •|st po qo dak zboq
na vo dnoq oí saj da. Üos ta -
|om. da || se ne ko mo zda za -
p| tao za sto je ta ko va zan
su sret. ko j| je od|u •| vao ko
ce u Evro pu - Bo rac. S|a v| ja
||| Sa ra je vo - su d|o ar b| tar |z
Sa ra je va? Od qo vor vje ro va -
tno zna ju sa mo on| ko j| su
de |e q| ra || su d| je.
Pi lav je dan
od kri va ca
Fu dba |e r| Bor ca n| su
us pje || da se p|a s| ra ju u
Evro pu. a tre ne ra Ba nja |u •a -
na. na kon me •a sa S|a v| jom.
naj v| se po qa da na •|n na ko j|
su qos t| odn| je || bod sa
Grad skoq sta d| ona (1:1).
Ne mam mno qo to qa da
ka zem. Pra zan sam po s|| je
sve qa sto se de sa va |o na
utakm|c| | po s|| je uta km| ce
sa S|a v| jom. Ne mam r| je •|
da op| sem oqor •e nje ko je
osje cam u ovom tre nut ku.
Za s|u z| || smo da |de mo u
Evro pu. ovaj qrad je za s|u z|o
evrop sk| Bo rac. a|| je o•| q|e -
dno da ne ko me sme ta mo.
re kao je v|a do Ja qo d|c. stra -
teq crve no-p|a v|h.
Ja go di}:
Ne ko me
sme ta mo
Na boj na
uta kmi ca ma
izme |u Bo rca i
Sla vi je ni je
pri ro dan i
Fu dbal ski sa vez
BiH je mo rao
bo lje da
pro cije ni o
ka kvom je
su sre tu ri je~,
re kao
Aco Mi lo {e vi}
Bi lo je ne mi lih sce na i to kom me ~a. Je dan od na vi ja -
~a Bor ca na pao je po li caj ca, uda rio ga {a kom i izvu kao
de blji kraj. Pris ta li ce "crve no-pla vih" su u je dnom tre nut -
ku pri {le iza le |a gos tu ju }im na vi ja ~i ma, ga |a li ih ka me -
njem, ali su or ga ni re da brzo re ago va li i spri je ~i li ve }i
in ci dent. Ko li ko je na bo ja bi lo na uta kmi ci dva klu ba iz
Re pu bli ke Srpske, naj bo lje po ka zu ju ~ar ke i na uvi jek
mir noj za pa dnoj tri bi ni. Po li ci ja je ne ko li ko pu ta mo ra la
da in ter ve ni {e ka ko bi ohla di la usi ja ne gla ve.
Aco Mi lo {e vi}, ko me sar za bez bje dnost FK Bo rac,
re kao je "Ne za vi snim no vi na ma" da su Ba nja lu ~a ni u~i ni li
sve {to je u nji ho voj mo }i da za {ti te slu `be na li ca i igra ~e
gos tu ju }eg ti ma.
"Mno go je ra zlo ga za {to se de si lo to {to se de si lo.
Na boj na uta kmi ca ma izme |u Bo rca i Sla vi je ni je pri ro -
dan i Fu dbal ski sa vez BiH je mo rao bo lje da pro cije ni o
ka kvom je su sre tu ri je~. Da je me~ ozna ~en kao vi so ko
ri zi ~an, na sta di onu bi smo ima li mno go vi {e po li ca ja ca,
pa i je di ni cu za po dr{ku CJB Ba nja lu ka. Ova ko, uta kmi -
De {a va nja
na te re nu po di gla
su ten zi je
na tri bi na ma
cu je obez bje |i va lo 38 po li ca ja ca i 15 re da ra", ka `e Mi -
lo {e vi}.
Pre ma nje go vi ma ri je ~i ma, ni ko ni je ozbi ljni je po vri -
je |en i to je naj va `ni je:
"De {a va nja na sa moj uta kmi ci po di gla su ten zi je na
tri bi na ma i ono {to se de si lo na kon me ~a sa mo je spon ta -
na rea kci ja pu bli ke."
Mi lo {e vi} je na gla sio da je pri je uta kmi ce kon ta kti rao
sa pred sta vni ci ma Sla vi je i da mu ni ko ni je re kao da }e
na vi ja ~i tog klu ba or ga ni zo va no do }i na Grad ski sta di on:
"I to nam je pred stav ljalo pro blem, jer za do la zak
gos tu ju }ih na vi ja ~a zah tje va po se bne pri pre me."
Ka ko je sa op ste no
|z OJB Ba nja |u ka. tro j| ca na -
v| ja •a Bor ca uha pse na su
to kom uta km| ce zboq na ru -
sa va nja ja vnoq re da | m| ra.
P| je• je o B.D. (27). N.S.
(24) | S.A. (23). pro t|v ko j|h
su po dne se ne pre krsaj ne
pr| ja ve po Za ko nu o spre •a -
va nju na s| |ja na spor tsk|m
pr| re dba ma. B.D.. ko j| je
|mao 1.45 pro m| |a a| ko ho |a
u krv|. uda r|o je po || caj ca
sa kom | pro t| v nje qa je
Okru znom tu z| |as tvu Ba nja -
|u ka. po dne sen |z vje staj o
po •| nje nom kr| v| •nom dje |u
zboq na pa da na s|u zbe no
|| ce | spre •a va nja vrse nja
du znos t|. Po || ca jac je za do -
b|o |a kse po vre de.
Uha p{e na
tro ji ca
na vi ja ~a
Sav pr| hod od uta km| ce Bo rac - S|a v| ja b| ce do n| ran m|a dom qo| ma -
nu ba nja |u •koq k|u ba Bo ja nu M| |o se v| cu. ko j| bo |u je od te ske bo |es t|. tu mo ra
na moz qu. Za ope ra c| ju u lta || j| po tre bno je 20.000 evra. a u akc| ju Po mo z| mo
Bo ja nu uk|ju •e n| su sv| |qra •|. stru •n| stab. ru ko vod stvo | na v| ja •| Bor ca | BSK-
a. k|u ba za ko j| je M| |o se v|c bra n|o na po zaj m| c|.
Po mo} Mi lo {e vi }u
Da je me~
ozna ~en kao
vi so ko ri zi ~an,
na sta di onu
bi smo ima li
mno go vi {e
po li ca jaca, ka `e
Mi lo {e vi}
F
O
T
O

V
.

S
T
O
J
A
K
O
V
I
]
4 qpofekfmkbl!18. 5. 2009. Sport
Odli ~na
par ti ja Ve le `a
U naj bo ljoj par ti ji se zo ne
fu dba le ri Ve le `a do {li su do
po bje de nad Zvi jez dom od
5:3, ko ja bi im na kra ju mo -
gla zna ~i ti mno go ka da je u
pi ta nju bor ba za op sta nak.
"Ro |e ni ma" u po slje dnjem
ko lu na gos to va nju u Mo dri -
~i tre ba je dan bod ka ko bi
osi gu ra li mjes to u dru{ tvu
naj bo ljih, ali i bez nje ga }e u
slu ~a ju po bje de Zvi jez de nad
Ora {jem bi ti pre mij er li ga {i.
U su bo tu su tre ne ri Ab du lah
Ibra ko vi} i Rat ko Nin ko vi}
o~i gle dno odlu ~i li `rtvo va ti
od bra nu na ra ~un {to bo lje
igre u na pa du svo jih eki pa.
"Upra vo ta ko, `rtvo va li
smo od bra nu na ra ~un na pa -
da jer smo `e lje li na vi ja ~i ma
pru `i ti {to bo lju par ti ju. Dra -
go nam je da smo u to me us -
pje li, no sa da se mo ra mo
kon ce ntri sa ti na po slje dnju
uta kmi cu se zo ne pro tiv Mo -
dri ~e. Ne ma su mnje da }e
nam bi ti ja ko te {ko, ali ka ko
sa da stva ri sto je, ta mo pu tu -
je mo u pu nom sas ta vu, te }e -
mo u~i ni ti sve da do |e mo do
po zi ti vnog re zul ta ta", re kao
je Ab du lah Ibra ko vi}, tre ner
Ve le `a.
S.I.
De set ko va ni
pru `i li jak
otpor
^e lik je u Tre bi nju do `i vio
12. prven stve ni po raz ko ji je
Ze ni ~a ne vra tio u sre di nu ta -
be le. S ob zi rom na to da su
na "Po li ca ma" nas tu pi li bez
{est igra ~a ([a bi}, Ha d`i},
Jan ~ev ski, Du ro, Mo ra njki},
Smri ko), "crve no-crni" su
mi ni ma lan po raz od Le ota ra
brzo pre bo lje li.
"Bi li smo bli zu os tva re nja
re zul tat skog ci lja. Do ma }in
je u fi ni {u zai grao agre si vni -
je, na ma je kon cen tra ci ja po -
pus ti la, na pra vi li smo par
gre {a ka i pri mi li na ivan po -
go dak. Ni sam ne za do vo ljan,
a pri li ku smo da li mla |im
igra ~i ma", re kao je Ma rin
Blo udek, tre ner ^e li ka.
Pet mi nu ta pri je ne go {to je
nje gov gol man Lu ka Bi lo brk
ka pi tu li rao, ^e lik je os tao
bez va `nog igra ~a u svo joj
od bra ni, Al mi ra Ha sa no vi }a,
ko ji je za do bio nez go dan
uda rac u pre dje lu ja go di ~ne
kos ti i tek na vlas ti tu od go -
vor nost na pus tio je tre binj -
sku bol ni cu.
A.M.
Smri ko
u Ba je ru
Na kon {vi car skog Vi la,
hrva tskih ve li ka na Di na ma i
Haj du ka, zva ni ~nu za in te re -
so va nost za naj bo ljeg ^e li ko -
vog mla dog igra ~a, na pa da ~a
Ja smi na Smri ku, izra zio je i
Ba jer iz Le ver ku ze na.
"Ovog igra ~a pra ti mo ve}
se dam mje se ci. Gle da li smo
ga pro tiv [i ro kog Bri je ga,
@e lje zni ~a ra i Sla vi je i ako
bu de mo gu }e zbog nje go vih
oba ve za pre ma ju ni or skom
ti mu, ve} na re dnih da na `e li -
mo ga is pro ba ti u na {em
kam pu", ka `e Ra gib D`a ka,
ska ut Ba je ra.
A.M.
Vijesti
U 60 go di na du goj is to ri ji For mu la 1 ni je bi la u
ta ko ozbi ljnoj kri zi u ka kvoj je sa da.
Naj br`i cir kus na svi je tu po di je ljen je braz dom
ko ja je iz da na u dan sve du blja i {i ra i pri je ti da za -
uvi jek pro mi je ni li ce vrhun skog oktan skog spor ta ili
u naj go rem slu ~a ju da ga uga si.
Kost u grlu su no va pra vi la ko ja `e li da uve de
pred sje dnik Svjet ske auto mo bilis ti ~ke fe de ra ci je
(FIA) Maks Mo zli. On `e li da od 2010. go di ne bu de
uve de no ogra ni ~e nje bu d`e ta za ti mo ve od 40 mi li -
ona fun ti, {to bi eki pa ma ko je bi pris ta le na to omo -
gu }i lo da do bi ju neo gra ni ~e nu te hni ~ku slo bo du u
mno gim oblas ti ma po put aero di na mi ~kih rje {e nja ili
izbo ra sna ge mo to ra. Pos to ji i do da tna op ci ja ko ja
ne ma ogra ni ~e nja {to se ti ~e bu d`e ta, ali ima za sve
os ta lo.
Sve to uslo vi lo je da se for mi ra ju dvi je stru je
ko je pri je te da ras ki da ju For mu lu 1. Fe ra ri, Re no, To -
jo ta, Red Bul i To ro Ro so se `es to ko pro ti ve no vim
pra vil ima za ko ja sma tra ju da }e do ves ti do po dje le
u {am pi ona tu i dvi je ka te go ri je vo zi la, pa pri je te na -
pu {ta njem ta kmi ~e nja i osni va njem no vog.
S dru ge stra ne je FIA (~i taj Mo zli), ko ja za sa da
ne od stu pa ni mi li me tar i ko ja ka `e da su se na ovo
odlu ~i li da bi osi gu ra li bu du }nost spor ta od uti ca ja
glo bal ne fi nan sij ske kri ze, te da je vri je me pres ku pih
bo li da "gu ta ~a nov ca" da vno pro {lo.
I dok je la ko shva ti ti za {to bi ma nje bo ga tim ti -
mo vi ma po put Vi li jam sa i Fors In di je sva ka po mo} u
vi du ze le nih nov ~a ni ca do bro do {la, bo ga ti fa bri ~ki
ti mo vi po put Fe ra ri ja i To jo te ni ka ko ne `e le da im
FIA "pr~ka" po bu d`e tu ko ji je, ka da su u pi ta nju
To jo ta i Fe ra ri, znao bi ti ne ko li ko pu ta ve }i od onog
ko jeg sa da `e li da pro gu ra Mo zli.
Mno gi su se uz da li u pre go vo re ko ji su odr`a ni
u pe tak ve ~e u Lon do nu izme |u pred sta vni ka FIA i
de le ga ci je Aso ci ja ci je F1 ti mo va (FO TA), ali ni oni
ni su mo gli da po mi re za ra }e ne stra ne. Da stva ri bu -
du go re, Fe ra ri je na kon {to mu ni je us pje la ucje na
na pu {ta njem F1 {am pi ona ta u Fran cus koj po kre nuo
pra vni pos tu pak da bi sprije ~io uvo |e nje ogra ni ~e -
nja bu d`e ta od 2010. FIA (Mo zli) je na to lju ti to od -
go vo rio da ne }e bi ti kom pro mi sa oko pra vi la i da
Fe ra ri ble fi ra, ali ako i ne ble fi ra da }e F1 sport pre -
`i vje ti i bez n jih. Sve ovo po re dio je sa smr}u Ajrto -
na Se ne na trci za Ve li ku na gra du San Ma ri na 1994.
go di ne.
"Ide ja da su ne za mje nji vi je glu post. To sve
pod sje }a na po koj nog Se nu. On je bio naj va `ni ji vo -
za~ u {am pi ona tu te 1994. go di ne, ali ka da je po gi -
nuo For mu la 1 je nas ta vi la da pos to ji. I Lo tus je
ne ka da bio va `an, kao i Bre bam", re kao je Mo zli.
Da stva ri bu du go re, eki pe mo ra ju do 29. ma ja
da se pri ja ve za u~e{ }e u {am pi ona tu slje de }e go di -
ne i Mo zli je re kao da taj rok ne }e bi ti po mje ren
upo zo riv {i da pos to ji ne ko li ko za in te re so va nih stra -
na za ula zak u For mu lu 1.
Prvi ~o vjek FIA, ko jem se pri pi su je da se po na -
Kri za raz di re
Sukob
Ferarija
i FIA
Naj br`i cir kus na svi je tu
po di je ljen je braz dom ko ja je
iz da na u dan sve du blja i {i ra
i pri je ti da za uvi jek pro mi je ni li ce
vrhun skog oktan skog spor ta ili u
naj go rem slu ~a ju da ga uga si
Lu |s Ha m|| ton |zja v|o
je ka ko je pos tao ra zo •a ran
For mu |om 1 na kon c| je |oq s|u -
•a ja u ve z| sa skan da |om na
trc| u Me| bur nu. ka da je po
upu ta ma |z t| ma s|a qao stju ar -
de.
''B|o je to osje caj s|| •an
onom ka da |de te u za tvor. a
zna te ka ko ne b|s te tre ba || da
bu de te |za re se ta ka. Ta ko
sam se | ja osje cao | po red to -
qa sto znam da je ono u Aus -
tra || j| b| |a qre ska. Na kon sve qa
osje cam se no ka ut| ra no. Ze -
||m da bu dem vo za•. n| sam u
ovom spor tu da b|h b|o po || t| -
•ar. |zja v|o je Ha m|| ton | do -
dao:
To n| je ut| ca |o na mo ju voz -
nju. a|| jes te na moj z| vot. Üz| -
vao sam u For mu || 1. a sa da
m| je d|o to qa odu zet. N| sam
mo qao n| da za m| s||m ka da
sam u|a z|o u For mu |u 1 da ce
b| t| ovo || ko po || t| ke. B|o je to
ve || k| sok za me ne. Dos ta m|
je vre me na b| |o po tre bno da
se pr| v| knem na to. Na za |ost.
|z ne koq ra z|o qa to je na •|n na
ko j| For mu |a 1 íun kc| on| se.
Ha mil to nu
se smu ~i lo
Po zna t| br| tan sk|
pro| zvo da• trka c|h bo || da
Lo |a spre man je da se vra t|
u For mu |u 1 2010. qo d| ne.
sto do |a z| kao re zu| tat no v|h
pra v| |a o oqra n| •e n|m bu -
dze t| ma. Lo |a je obja v| |a da
je t|m po •eo da ra zm|s |ja o
po vrat ku ka da se obja v| |o da
ce oqra n| •e nje bu dze ta b| t|
30 m| || ona íun t|. sto je ka sn| -
je po ve ca no na 40 m| || ona.
Lo |a je tre ca ek| pa ko ja je
na ja v| |a u|a zak u F1. vec ra -
n| je se zna |o da ce uc| ame -
r| •k| ÜS GPE. a po ja v| |a se
mo qu cnost da ude | Laj te -
sp|d.
Po vra tak
"Lo le"
Bo ga ti ti mo vi ni ka ko
ne `e le da im FIA
"pr~ka" po bu d`e tu
Ita li jan ski tim pri je ti
is tu pa njem iz ta kmi ~e nja
Maks Mo zli i Ber ni Ek lston
Si ro ma {ni jim ti mo vima od go va ra
ogra ni ~e nje bu d`e ta
18. 5. 2009. qpofekfmkbl 5 Sport
TERMOMETAR
SEDMERAC
Svi na raf ting
Paí t|nq. kod nas jos po pr| || -
•no eqzo t| •an sport. po ka zao
je da se uz vo |ju | ne sto ma |o
pa ra mo ze na pra v| t| svjet sk|
do qa daj. Do pr| je tr|-•e t| r| qo d| -
ne ma |o ko je znao sta je u
stva r| raí t|nq. a da nas se u B|H
na prste ru ke mo qu na bro ja t|
on| ko j| ne zna ju da se u Ba nja -
|u c| | Fo •| odrza va svjet ska
smo tra ko ju ce |ma t| pr| || ke da
v| d| c| je || sv| jet. ls t| na. ovaj
sport n| je to || ko po pu |a ran kao
sto je |zv| ka n| íu dba|. a|| ubrzo
ce se | to pro m| je n| t| jer raí t|n -
qa s| qra be kru pn|m ko ra c| ma
na pr| jed.
Sta gna ci ja
ru ko me ta
Üz sve po hva |e ru ko me ta s| -
ma sa ra jev ske Bo sne SO. ko ja
je osvo j| |a •et vrtu kru nu sam p| -
ona B|H. ne mo ze mo se ote t|
ut|s ku da je | ove qo d| ne bh.
ru ko met u sta qna c| j|. Üz uv| jek
do bre stu den te. je d| n| je ba -
nja |u •k| Bo rac os tva r|o v| d|j|v
na pre dak. dok os ta tak drus tva
sa ru ko me tnoq bh. par ke ta
sta qn| ra. Tu | ta mo b|je snu u
ne k|m uta km| ca ma. a|| v| d|j| voq
| traj n| jeq po ma ka u kva || te tu
ne ma.
Se kre tar
je gla vni
M| nus 10 je pre v| se b|a qa
ocje na ra da Fu dba| skoq/No qo -
me tnoq sa ve za B|H. ko j| n| na -
kon ko zna ko jeq po re du
sas tan ka n| je do n|o n| je dnu za
bh. íu dba| po z| t| vnu od|u ku |||
ura d|o ne sto kon kre tno. Ako je
su d| t| po to me ko || ko je vre me -
na po tre bno da se |za be re qe -
ne ra| n| se kre tar |o q| •no je za
pre tpos ta v| t| da je ta po z| c| ja je -
dna od naj mo cn| j|h u bh. ku c|
íu dba |a | da za nju v|a da pra va
ja qma. Sta re sna qe ko je bh. íu -
dba| vu ku na zad | da |je su akt| -
vne | jos se drze za je dno. •vrsto
st| te c| je dn| dru q| ma po z| c| je.
ne dje lja 10. ma ja
Evrop ska odboj ka {ka aso ci ja ci ja (CEV) ubla `i la
je ka znu Odboj ka {kom klu bu Na pre dak. Aktu el -
nim vi ce prva ci ma BiH uki nu ta je tro go di{ nja su -
spen zi ja za bra ne nas tu pa u evrop skim ku po vi ma,
ko ju su do bi li zbog ne odi gra va nja uta kmi ce ^e -
lend` ku pa sa pred sta vni kom Nje ma ~ke, ali }e
ipak mo ra ti pla ti ti nov ~a nu ka znu u vi si ni od
7.000 KM. Bh. in ter na ci ona lac Edin [a ra no vi}
pos ti gao je je dan gol u 30. ko lu Hrvat ske no go -
me tne li ge, u me ~u u ko jem je Za dar na svom te -
re nu po bije dio Ci ba li ju sa 3:1. Ke nan Ha sa gi},
tre nu tno na{ naj bo lji gol man, opo ra vio se od po -
vre de i na te re nu pro tiv li de ra tur skog {am pi ona ta
odi grao je po slje dnjih po la sa ta.
po ne dje ljak 11. ma ja
Iz vr{ni odbor No go me tnog/Fu dbal skog sa ve za
Bo sne i Her ce go vi ne na sje dni ci u Sa ra je vu in ter -
vju isao kan di da te za ge ne ral nog se kre ta ra. Kon -
kur sna ko mi si ja je ut vrdi la lis tu od ~e ti ri
kan di da ta ko ji ispu nja va ju uslo ve pre dvi |e ne
kon kur som. To su: Fu ad ^ol pa, Ismet Ov ~i na,
Ris to Tri vun i aktu el ni prvi ope ra ti vac Mu nib
U{a no vi}. Kan di da ti su u raz go vo ru sa ~la no vi -
ma "fu dbal ske vla de" izni je li svo ju vi zi ju ra da
Sa ve za.
uto rak 12. ma ja
Fu dba le ri Vol fsbur ga u 32. ko lu nje ma ~ke Bun -
de s li ge po bi je di li su Bo ru si ju Dor tmund sa 3:0 i
ta ko za dr`a li prvo mjes to na ta be li. Naj za slu `ni ji
za po bje du Vol fsbur ga je bh. re pre zen ta ti vac
Edin D`e ko, ko ji je bio stri je lac dva go la u 15. i
85. mi nu tu, dok je je dan po go dak pos ti gao Gra fi -
te u 47. Ko {ar ka {i Bo sne ASA BHT po bje dom
na do ma }em par ke tu pro tiv Igo kea Par ti zana u
14. ko lu za dr`a li li der sku po zi ci ju na ta be li Li ge
8 BiH i osi gu ra li nas tup u NLB li gi i u na re dnoj
se zo ni. "Stu den ti" su sla vi li sa 83:78. Po bje de je
os tva ri la i Slo bo da Di ta pro tiv Bo rac Ne kta ra
(92:78), [i ro ki Ero net u ogle du sa Le ota rom
(85:55) i Zrinj ski u gos ti ma nad Her ce gov cem
(92:77).
sri je da 13. ma ja
U prvoj uta kmi ci fi na la fu dbal skog Ku pa Bo sne i
Her ce go vi ne Slo bo da je u Tu zli po bi je di la Sla vi ju
re zul ta tom 2:0. Stri jel ci za Tu zla ke bi li su Ni ko la
Mi ke li ni u 50. mi nu tu i Ili ja Pro da no vi} u 79. Uz -
vra tna uta kmi ca na ra spo re du je 27. ma ja u Is to -
~nom Sa ra je vu. Mir sad Ter zi}, ru ko me tni re pre -
zen ta ti vac BiH, po tpi sao je u ma |ar skom gra du
Ves pre mu ugo vor sa ovim is to ime nim klu bom.
Dva de se t{es to go di{ nji li je vi bek, ko ji je u ka ri je ri
nas tu pao za Olim pik (Sa ra je vo), @e lje zni ~ar,
Izvi |a~, Za greb i Pi vo var nu La {ko Ce lje, od lje ta
}e no si ti dres sla vnog ma |ar skog klu ba.
~et vrtak 14. ma ja
Srbi jan ski me di ji obja vi li in for ma ci ju ka ko Ko -
{ar ka {ki klub Ta ko vo od na re dne se zo ne pla ni ra
an ga `o va ti Vla du Vu ko i~i }a, {e fa stru ~nog {ta ba
KK Bo sna ASA BH te le kom. Tre ner sa ra jev skih
"stu de na ta" pot vrdio je in te re so va nje dru gih klu -
bo va, ali i is ta kao da u ovom tre nut ku ne ra zmi{ -
lja o odlas ku iz Sa ra je va. Edin D`e ko odli ~nim
igra ma i po go ci ma u ovoj se zo ni u Bun des li gi
do {ao je u pri li ku da sru {i go to vo ~e ti ri de ce ni je
star re kord "bom bar de ra" D`e rar da Mi le ra. Pro {i -
re na je i lis ta klu bo va ko ji su za in te re so va ni za
D`e ki ne uslu ge, a je dan od njih je i Na po li.
pe tak 15. ma ja
Ru ko me ta {i sa ra jev ske Bo sne SO po bje dom u
pre tpo slje dnjem ko lu na do ma }em par ke tu nad
vi so ~kom Bo snom Pre vent pro sla vi li ~et vrtu
uzas to pnu ti tu lu prva ka na {e ze mlje. Odlu kom
~la no va Iz vr{nog odbo ra na sje dni ci odr`a noj u
Bi ha }u Mu nib U{a no vi} os ta je do dalj eg u te hni -
~kom man da tu vr{i lac du `nos ti ge ne ral nog se kre -
ta ra No go me tnog/Fu dbal skog sa ve za Bo sne i
Her ce go vi ne. U{a no vi} je do bio 10 gla so va, ali
mu je za rei zbor bi lo po tre bno 12. Pro tiv nje go -
vog ime no va nja gla sa li su @iv ko Ma ri ja nac, Ran -
ko Cvi ji} i Sla vi {a Vu ji}, te aktu el ni pred sje dnik
N/FS BiH Su lej man ^o la ko vi} i pot pred sje dnik
Bo gdan ^e ko.
su bo ta 16. ma ja
Odi gra ne uta kmi ce pre tpo slje dnjeg 29. ko la fu -
dbal ske Pre mi jer li ge BiH. Der bi ko la igran je na
Grad skom sta di onu u Ba nja lu ci, gdje su bo do ve
po di je li li Bo rac i Sla vi ja iz Is to ~nog Sa ra je va.
Na kon uta kmi ce de si le su se ne mi le sce ne, jer su
do ma }i na vi ja ~i utr~a li na te re n i fi zi ~ki se po ku -
{a li obra ~u na ti sa su di ja ma i gos tu ju }im igra ~i -
ma. Bh. fu dbal ski re pre zen ta ti vac Edin
D`e ko bio je tros tru ki stri je lac za eki pu Vol -
fsbur ga u pre tpo slje dnjem, 33. ko lu nje ma ~ke
Bun de s li ge, u ko jem je nje gov tim u gos ti ma
kod Ha no ve ra sla vio s ubje dlji vih 5:0.
{a pri li ~no to ta li tar no u F1, ta ko |e je ne gi rao da je
sport upao u kri zu ri je ~i ma da jo{ ima vre me na, ali
je Fe ra ri jev pra vni pos tu pak do da tno za kom pli ko vao
stva ri.
"Ka da lju di po kre }u ta kve pos tup ke te {ko je
pre go va ra ti s nji ma", re kao je Mo zli o zah tje vu Fe ra -
ri ja i do dao:
"Za in te re so va nih za slje de }u se zo nu ima. Iz Fe -
ra ri ja se mo gu i ka sni je ja vi ti, sa mo je neiz vje sno
ho }e li bi ti pra znih mjes ta", re kao je Mo zli.
F1 {am pi onat je upao u }or so kak, ten zi je su dos -
ti gle ma ksi mum i ~e ka se odlu ka Ber ni ja Ek lsto na,
al fe i ome ge ovog spor ta. On je do sa da bio po pri li -
~no suz dr`an po ovom pi ta nju. Vi {e iz igra va ju }i
tam pon zo nu, po ku {a vao je sa ne kim r je {e nji ma, ali
svi o~e ku ju da on do ne se ko na ~nu odlu ku. Iako je
zva ni ~no na Mo zli je voj stra ni, Ek lston je svjes tan da
bi F1 mno go iz gu bio odlas kom Fe ra ri ja, eki pe ko ja
je u ovom spor tu od nje go vog osni va nja (1950) i ko -
ji je kroz is to ri ju uvi jek imao odre |e ne pri vi le gi je.
Ve }in ski vla snik For mu le 1 Ber ni Ek lston je ta -
ko |e pri sus tvo vao sas tan ku u Ve li koj Bri ta ni ji, izja -
vio je da je skup pro te kao u pri ja telj skoj atmo sfe ri,
{to mu je da lo po kri }e da os ta ne op ti mis ta po pi ta nju
ko na ~nog do go vo ra FIA i FO TA. On je is ta kao da se
is kre no na da da }e dvi je stra ne pro na }i za je dni ~ko r -
je {e nje i da je si gu ran da eki pe ko je su na ja vi le mo -
gu }nost po vla ~e nja iz F1 na re dne se zo ne }e se ipak
ta kmi ~i ti u F1 {am pi ona tu.
"Zna mo {ta ita li jan ski tim zna ~i ovom ta kmi ~e -
nju. For mu la 1 je Fe ra ri i Fe ra ri je For mu la 1, to je
ta ko je dnos ta vno i ne }e se pro mi je ni ti i nji ho va tu -
`ba je do bra stvar. Tre ba li su to i ra ni je u~i ni ti, ali ni -
je do bro {to su pri je ti li pre ko no vi na", ka zao je
Ek lston.
[ef Fe ra ri ja Ste fa no Do me ni ka li tvrdi da nje go -
va eki pa i te ka ko `e li da os ta ne dio For mu le 1, ali
ne pod Mo zli je vim uslo vi ma.
Fe ra ri sma tra da ~el ni ~o vjek FIA ne mo `e da
na me }e pra vi la eki pa ma pri je ne go {to se kon sul tu je
s nji ma, po go to vo za to {to ita li jan ska eki pa ima pra -
vo ve ta na pro mje ne te hni ~kih pra vi la ko ja su im ga -
ran to va na od 1998.
"Za nas ovo je ja ko va `no, ri je~ je o na {em `i vo -
tu. Mi se bo ri mo s ci ljem da osi gu ra mo os ta nak u
prven stvu i to na pra vi na ~in", izja vio je Do me ni ka li,
te ta ko |e pot vrdio da od do go vo ra ne ma ni {ta i da }e
ci je li slu ~aj naj vje ro va tni je za vr{i ti na su du.
Bi lo ka ko bi lo, F1 se za is ta na la zi na pre kre tni ci
i sve o~i su uprte u Ber ni ja Ek lsto na ko ji tre ba da
do ne se odlu ku ko mu je va `ni ji - Mo zli ili Fe ra ri, a
ako se zna da je F1 ve li ki bi znis oko ko jeg se obr}e
ve li ki no vac, ~i ni se da }e Ita li ja ni i ovaj put bi ti po -
bje dni ci.
For mu lu 1
Po red ovoqa.
ve || k| ras cjep ko j| je
ozb| | jno uqro z| o F1
sam p| onat de s| o se
1981. qo d| ne ka da su
Mo z|| | Ek |sto n b| || na
stra n| ma ||h. ne za v| -
sn|h F1 ek| pa. u kon -
íron ta c| j| s ta da ve || k|m
pro| zvo da •| ma (prven -
stve no Fe ra r| jem. Pe -
noom | A| ía Po me om).
a|| je |pak pro na den
kom pro m|s.
Ra scjep
iz 1981.
F
O
T
O

A
F
P
Ste fa no Do me ni ka li
6 qpofekfmkbl!18. 5. 2009. Sport
Mo dri ~a ni
ra zo ~a ra li
Fu dba le ri Mo dri ~a Ma ksi me
igrom pro tiv Slo bo de (po ra -
zom 3:0) ra zo ~a ra li su sve u
su bo tu u Tu zli. Ko le ktiv ko ji je
pri je go di nu da na go spo da rio
Pre mi jer li gom BiH, sa da je u
ne za vi dnom po lo `a ju i u bor bi
za op sta nak.
"Mo ra mo da ana li zi ra mo
uzro ke ta ko lo {e igre i vi so kog
po ra za u Tu zli. Do po slje dnjeg
ko la mo ra mo se kon so li do va ti,
`i vje ti je dnom du {om, os ta vi ti
srce na te re nu, na dmu dri ti i na -
di gra ti Ve le` i os ta ti u Pre mi jer
li gi BiH, gdje nam je i mjes to",
re kao je Mi len ko Gra bo vac,
pred sje dnik Mo dri ~a Ma ksi me.
Zo ran ]ur guz, tre ner aktu el -
nih prva ka BiH, na kon nas tu pa
u Tu zli ta ko |e je ne za do vo ljan
i za bri nut.
"Ovaj tim ima ka pa ci tet da
pru `i otpor svim klu bovima u
bh. eliti i za to mi ni je ja sno za -
{to su osra mo ti li prvo se be, a
on da i nas tre ne re i ru ko vod -
stvo klu ba. Ne mam od go vor na
pi ta nje gdje su ra zlo zi ta ko lo {e
igre. Mi mo ra mo os ta ti u Pre -
mi jer li gi BiH, a na kon okon -
~a nja se zo ne, mo gu }e je da
}e mo se mno gim igra ~i ma za -
hva li ti na sa ra dnji", ka `e ]ur -
guz.
S.J.
Tu zla ci
po sli je
32 go di ne u
Ku pu UEFA
Po sli je 32 go di ne pos ta no go -
me ta {i tu zlan ske Slo bo de izbo -
ri li su nas tup u Kup UEFA.
Is ti ni za vo lju to naj ma so vni je
evrop sko klup sko ta kmi ~e nje u
na re dnoj se zo ni no sit }e na ziv
Evrop ska li ga, ali je bez su -
mnje ta ~i nje ni ca iza zov vi {e
za tu zlan ski klub.
"Us pje li smo u na {im na ka -
na ma. I, te oret ski smo obe zbi -
je di li na{ nas tup u Evro pi.
Os ta ju nam jo{ dvi je uta kmi ce
u La kta {i ma i Is to ~nom Sa ra -
je vu, u ko ji ma mo ra mo bi ti oni
pra vi ka ko bismo se zo nu
okon ~a li na naj bo lji mo gu }i
na ~in", ka `e tre ner Sa kib Mal -
ko ~e vi}.
Ne zva ni ~ne in for ma ci je go -
vo re ka ko }e no go me ta {i za
pla sman u Evro pu in ka si ra ti
po 5.000 KM, no uko li ko se
osvo ji pe har Ku pa BiH naj vje -
ro va tni je }e nov ~a na na gra da
bi ti "po de blja na".
"Me ni }e naj ve}a na gra da bi -
ti uko li ko usvo jim Kup BiH.
Sla vi mo 90 go di na pos to ja nja i
bio bih naj sre tni ji ~o vjek na
svi je tu ako bi pe har na mi je njen
po bje dni ku Ku pa BiH sti gao u
na {e vi tri ne", ka `e Mal ko ~e vi}.
Ka da je ri je~ o su sre tu s Mo -
dri ~a Ma ksi mom, po gotke za
opro {taj od na vi ja ~a pos ti gli su
Ni ko la Mi ke li ni, Ili ja Pro da no -
vi} i Da mir To su no vi}. Prvi je
naj vje ro va tni je odi grao svo ju
po slje dnju uta kmi cu u dre su
Slo bo de pred tu zlan skim na vi -
ja ~i ma.
"Na mje ra vam ka ri je ru nas ta -
vi ti u inos tran stvu. U Slo bo di
sam pro veo dvi je pre li je pe go -
di ne, ali je vri je me da se oku -
{am u ja ~oj i or ga ni zo va ni joj
li gi", ka `e Mi ke li ni, ko ji je sa
{est pos ti gnu tih go lo va naj bo lji
stri je lac tu zlan skog ti ma.
D.S.
Vijesti
INTERVJU nedjelje
Din ka KO VA ^E VI]
tlet ska le gen da Da ne Ko ri ca
(64), je dan je od na ju pje {ni jih
du go pru ga {a biv {e Ju go sla vi je
svih vre me na.
Nje go vi su se re kor di na
pet i 10 km odr`a li sve do ra -
spa da SFRJ a ovaj po slje dnji ni
do da nas ni je obo ren. On je naj za slu `ni ji {to je Pod -
go ri ~ki ma ra ton uvr{ten u ka len dar Evrop ske atlets -
ke fe de ra ci je, ka `e da i da nas osje ti mi ris atlet skih
sta za sa evrop skih prven stava iz Ati ne (1969) i Hel -
sin ki ja (1971) gdje je os tva rio svo je naj ve }e us pje he.
Tr~ao je na 2.000 i 10.000 me ta ra u Ati ni i
Hel sin ki ju. U Ati ni je bio pe ti, a u Hel sin ki ju mu
je izma kla me da lja, bio je ~et vrti.
"To se zo ve spor tski peh. Imao sam vri je dne
re zul ta te iza se be, lu de trke, ali ma lo sre }e. Prvak
Bal ka na sam bio 18 pu ta, ali u Hel sin ki ju ni sam
imao sre }e. Se dmi sam bio na Olim pi ja di u Min he -
nu 1972. a pos tao pet pu ta za re dom po bje dnik ve -
li kog me |u na ro dnog atlet skog mi tin ga u Ita li ji ko ji
se zvao "Pet mli no va". Pos tao sam i se le ktor za ju -
ni or sku re pre zen ta ci ju Ju go sla vi je. A on da sam
do bio ve li ku {an su da odem na Olim pi ja du u Me -
ksi ko. Ta da{ nji tre ner je sma trao da jo{ za me ne
ima vre me na ta ko da me ni je uvrstio u tim. A to je
za me ne bi la ogro mna i, na `a lost, pro pu {te na {an -
sa", ka `e Ko ri ca ko ji je ove go di ne bio pro mo ter
me |u na ro dnih uli ~nih trka "Pri je dor 2009".
NN: Da li su uli ~ne trke do bra pri li ka za
uo~avanje mla dih spor tskih ta len ata.
KO RI CA: Sva ka ko. U Pri je do ru sam osje tio
da ovaj grad `i vi za te trke i to je do bro. Me |u tim,
A
Vo lja mo `e
da po bi je di sve
po tre bno je mno go vi {e. Tre ba stvo ri ti uslo ve mla -
di ma i jo{ pri je nji ho vog po las ka u {ko lu pre po -
zna ti ta lent za bav lje nje spor tom. To mo ra ju
uvi dje ti i nji ho vi ro di te lji, va spi ta ~i u vrti }i ma, ali
i ka sni je nas ta vni ci fi zi ~kog va spi ta nja i na kra ju
tre ne ri ko ji mo ra ju pro }i i ade kva tnu edu ka ci ju.
Mla di ma sva ka ko pre po ru ~u jem da se ba ve spor -
tom, jer ako sam kao te {ko bo les tan dje ~ak mo gao
upor no{ }u da os tva rim vrhun ske re zul ta te, on da i
za ovu sa vre me nu omla di nu ni {ta ni je te {ko. Tre ba
sa mo htje ti.
NN: Kao dje ~ak ste du go bi li pri ko va ni za
kre vet?
KO RI CA: Kao dije te imao sam stra {nih pro -
ble ma. Du go vre me na sam bio go to vo ne po kre tan,
a li je ~io sam se u Opa ti ji, gdje sam u bol ni ci le `ao
u gip sa nom ko ri tu go to vo se dam mje se ci. Imao
sam ta da 13 go di na i pro ble me sa zglo bo vi ma, a
po tom sam do bio i ja ku upa lu plu }a. Bi lo je te {ko
jer sam `i vio u si ro ma {noj po ro di ci sa {est ~la no va
i otac je te {ko iz dva jao pa re za mo je li je ~e nje. E,
tu po la zi i mo ja atlets ka pri ~a, jer sam o ta da ve li -
kim {am pi on ima ~i tao u no vi na ma i htio da pos ta -
nem zvi jez da. Bio sam upo ran ka ko sam se
opo rav ljao od bo les ti i po ~eo da sam tre ni ram
tr~e }i po {u mar ci ma i li va da ma u Ku ti ni. Ubrzo
sam i nas tu pio na prvom {kol skom kro su u Ku ti ni.
Ta da sam po slje dnji pro {ao kroz cilj ali ve} na re -
dne go di ni pos tao sam {kol ski prvak i ~lan Atlet -
skog klu ba u Ku ti ni.
NN: Us ko ro su kre nu la i pra va na tje ca nja i
uli ~ne trke.
KO RI CA: Ubrzo sam u{ao u rang onih ko ji
su tr~a li na atlet skom prven stvu Hrvat ske i tu su
me pre po zna li pra vi tre ner ski stru~ nja ci. Ta da sam
1965. pos tao prvak Hrvat ske na sta zi du goj 5.000
me ta ra. Ta da su me pri mi li i u ta da{ nju ju go slo -
ven sku re pre zen ta ci ju, ali je mo je tr~a nje pre ki nuo
odla zak u voj sku u Te to vo. No, i tu sam se sna {ao
jer sam svo jim ko man di ri ma re kao da sam trka~,
pa su me pre ba ci li u spor tsku ~e tu u Beo grad. Tu
sam po ~eo tre ni ra ti u Atlet skom klu bu Crve na
zvez da. Bio sam u na po nu sna ge od 1969. do
1975. go di ne ka da me ni ko u Ju go sla vi ji ni je po -
bije dio, a po ~e li su se re |a ti i evrop ski {am pi ona ti.
NN: Va{ tre ner ski po ziv ta ko |e je po sut us -
pje si ma?
KO RI CA: Si gur no, jer sam pu nih 20 go di na
bio sa ve zni ka pi ten, ali i je dno vri je me di re ktor
Spor tskog dru{ tva Crve na zvez da. Ta ko |e, i di re -
ktor Atlet skog sa ve za Srbi je. Sa da sam ge ne ral ni
se kre tar Spor tskog sa ve za Srbi je i ~lan Evrop ske
atlet ske fe de ra ci je. Sve je to moj ra dni an ga `man i
na mje ra da pro mo vi {em atle ti ku s pros to ra biv {e
Ju go sla vi je. Na ra vno, ri je~ je o pos tra tnom vre me -
nu u ko me se atle ti ka u mno gim sre di na ma tek uz -
di `e, jer smo zbog ra ta i ra za ra nja po ~e li od nu le.
NN: Ko od dr`a va biv {e Ju gos lavi je naj vi {e
ula `e u atle ti ku?
KO RI CA: Naj da lje je odma kla Slo ve ni ja jer
je ve} iz gra di la sa vre me ne spor tske obje kte i atlet -
ske sta ze kao i kom ple tnu spor tsku in fras tru ktu ru
za ra zli ~i te vrste spor tskih ta kmi ~e nja. Tu su ulo -
`e na ogro mna sred stva, jer je dna Slo ve ni ja sa da
ima ~ak 18 mo der nih sta za, a re ci mo Srbi ja sa mo
dvi je. Ogro mne su ra zli ke, da kle, me |u biv {im ju -
go slo ven skim re pu bli ka ma i za to je za mla de lju de
ko ji te `e ka vrhun skim re zul ta ti ma ne op ho dno
stvo ri ti pre du slo ve da bi se ba vi li spor tom. Ne
mo `e se tre ni ra ti na {lja ci i po {u mar ci ma kao {to
smo mi to ne kad ra di li ili spa va ti po {kol skim i
stu den tskim do mo vi ma, jer je do {lo mo der no vri -
je me ko je tra `i i mo de ran pris tup spor tu.
Da ne Ko ri ca,
atlet ska le gen da
biv {e Ju go sla vi je
Ka `e da
i da nas
osje ti
mi ris
atlet skih
sta za sa
evrop skih
prven stava
iz Ati ne
(1969) i
Hel sin ki ja
(1971)
gdje je
os tva rio
svo je
naj ve }e
us pje he
NN: Da || su va se dv| je kcer ke kre nu |e sto pa ma svo qa oca?
KO Pl OA: Po ku sa va |e su ne sto. a|| |s kre no n| sam |mao vre me na da
se zboq svo j|h oba ve za v| se po sve t|m nj| ho v|m ta km| •e nj| ma. Sa da
|mam | dv| je unu ke ko je obe ca va ju da ce se ba v| t| at|e t| kom. No. v| dje -
ce mo da || su to sa mo ze |je ||| nj| ho va |s kre na vo|ja da ve || k| d|o svoq
vre me na |z dvo je za at|e t| ku. ko ja je po mom m|s|jenju za |s ta |s t|n ska |
je d| na pra va kra |j| ca spor to va.
Unu ke obe }a va ju
Kao dje ~ak
je le `ao
u gip sa nom
ko ri tu
go to vo
se dam
mje se ci
Da ne Ko ri ca
FO TO NN
18. 5. 2009. qpofekfmkbl 7 Sport
1. Rudar P. 26 16 8 1 46:15 57
2. Kozara 26 14 6 6 47:21 48
3. Radnik 26 13 7 6 40:24 46
4. Proleter 26 11 8 7 34:24 41
5. Drina (Z) 26 11 4 11 34:29 37
6. Sutjeska 26 10 6 10 29:27 36
7. BSK 25 10 4 11 26:31 34
8. Mladost 25 10 3 12 22:27 33
9. Drina HE 26 9 6 11 19:36 33
10. Sloga 26 8 8 10 23:31 32
11. Borac ([) 26 9 5 12 28:37 32
12. Ljubi} 26 9 4 13 23:33 31
13. Sloboda 26 8 6 12 30:33 30
14. Jedinstvo 25 9 2 14 22:33 29
15. Glasinac 26 8 4 14 26:37 28
16. Famos 25 7 6 12 31:42 27
Prva li ga Re pu bli ke Srpske u fu dba lu, 26. ko lo
Navija~i upali na teren
Du{an PRA[TALO
Ni je sa mo u Ba nja lu ci bi lo ne mi lih sce na
pro te klog vi ken da. I na vi ja ~i Pro le te ra upa li su
na te ren na su sre tu 26. ko la Prve li ge Re pu bli ke
Srpske u utakmici sa Slo gom (0:0).
Uta kmi ca u Te sli }u pre ki nu ta je u 26. mi nu -
tu na kon {to su pris ta li ce do ma }eg ti ma pres ko -
~i le ogra du i utr~a li na igra li {te. Pre kid je tra jao
dva de se tak mi nu ta, sve dok po li ci ja ni je vra ti la
na vi ja ~e na tri bi ne, na kon ~e ga je me~ nas tav -
ljen. @es to ko je bi lo i na te re nu, to li ko da je su di -
ja Vla dan Ma ti} iz Zvor ni ka po ka zao ~ak ~e ti ri
crve na kar to na, po dva na obje stra ne. Na "hla -
|e nje" su mo ra li Da vor Nin ko vi} i Ne ma nja Ra -
{i} iz eki pe Pro le te ra, te Zla tan So fri} i Sr|an
Do bri} iz Slo ge.
Der bi su sret 26. ko la Prve li ge Re pu bli ke
Srpske igran je u Pri je do ru, gdje su "ru da ri" sa -
vla da li Su tjes ku sa 2:0 i na pra vi li jo{ je dan ko rak
ka ti tu li. ^e ti ri ko la pri je kra ja {am pi ona ta Pri je -
dor ~a ni ima ju de vet bo do va vi {e od Ko za re i sa -
mo ~u do mo `e da ih spri je ~i da se ne pla si ra ju u
Pre mi jer li gu BiH. Go lo ve za 16. prven stve nu
ra dost li de ra pos ti gli su Brki} u 28. i Ke cman u
88. mi nu tu.
Vin ko Ma ri no vi} je jo{ je dnom po ka zao da
je pra vi fu dbal ski maj stor. Ve te ran Ko za re, ko ji
je pri je dva mje se ca na pu nio 38 go di na, pos ti -
gao je evrogol u po bje di nje go vog kluba u me~u
sa Dri nom HE. Biv {i as Bor ca i Crve ne zvez de
u svom sti lu je izveo slo bo dan uda rac s vi {e od
30 me ta ra i gol ma nu eki pe iz Vi {e gra da ni je
pre os ta lo ni {ta dru go ne go da izva di lop tu iz
mre `e.
Ra dnik je po no vo ki ksao, ovo ga pu ta pro tiv
Bor ca na svom te re nu. Vo di li su Bi je ljin ci sa 2:0,
go lo vi ma M. Jef ti }a iz je da na es ter ca i N. Jef ti }a,
ali su [a m~a ni u dru gom po lu vre me nu, za sa mo
tri mi nu ta pre ko Zo ri }a i Pa ji }a, us pje li da izje -
dna ~e i osvo je bod. Slo bo da je sve bli `e se li dbi u
ni `i rang. Eki pa iz No vog Gra da/Bo san skog No -
vog odi gra la je sa mo 1:1 sa zvor ni ~kom Dri nom
na svom te re nu i gu bi tak dva bo da mo gao bi da
je ko {ta ispa da nja iz Prve li ge RS.
Uta kmi ca
u Te sli }u
izme |u
Pro le te ra
i Slo ge
pre ki nu ta
u 26.
mi nu tu
na kon
{to su
pris ta li ce
do ma }eg
ti ma
pres ko ~i le
ogra du i
utr~a le na
igra li {te
Ru{e sve prepreke: Ned`ad @eri} (Rudar Prijedor)
FOTO NN
NO vl GPAD/BO SAN SKl NO vl: S|o bo -
da - Dr| na (Z) 1:1. PPl JE DOP: Pu dar Pr| je dor -
Su tjes ka 2:0. TE SLlO: Pro |e ter - S|o qa 0:0. Bl -
JE LJl NA: Pa dn|k - Bo rac (S) 2:2. SO KO LAO:
G|a s| nac - Lju b|c 4:1. GPA Dl SKA/BO SAN SKA
GPA Dl SKA: Ko za ra - Dr| na HE 2:0. lqra no ju -
•e: vOJ KO vl Ol: Fa mos - Je d|n stvo. BA NJA LÜ -
KA: BSK - M|a dost.
Rezultati
Ü 27. ko |u (23. ma ja) sas ta ju se: GPA -
Dl SKA: Ko za ra - S|o bo da. vl SE GPAD: Dr| na
HE - G|a s| nac. PPNJA vOP: Lju b|c - Pa dn|k.
SA MAO: Bo rac - Pro |e ter. DO BOJ: S|o qa -
BSK. GAO KO: M|a dost - Pu dar Pr| je dor. FO -
OA: Su tjes ka - Fa mos. BPOKO: Je d|n stvo -
Dr| na (Z).
NAREDNO KOLO Rudar
Prijedor
sve bli`e
eliti
Ubje dlji vi "vje ~i ti"
Ni je bi lo izne na |e nja u su bo tnjim uta kmi ca ma 31. ko la Je len Su per li ge. Vo -
de }i Par ti zan se is ku pio za kiks pro tiv Ja go di ne u pro {lom ko lu i sla vio ubje -
dlji vu po bje du na Ba nji ci (5:1).
Ubje dlji va je bi la i Crve na zvez da. Iako bez po se bnog mo ti va, "crve no-bi je -
li" su na kon bli je dog i ja lo vog prvog po lu vre me na u nas tav ku zai gra li ne upo -
re di vo bo lje i pre dvo |e ni Mi li ja {em i Par ke rom po tre }i put ove se zo ne
sa vla da li eki pu Ja go di ne (5:1).
Re zul ta ti 31. ko la: Bo rac - Ba nat 2:0 (Al ve{ 49, Prte njak 68), Ja go di na -
Crve na zvez da 1:5 (Pa vlo vi} 80 - Mi li ja{ 54, 67, 90, Par ker 64, 85), Na pre dak
- ^u ka ri ~ki 0:0, Rad - Par ti zan 1:5 (Ka lu |e ro vi} 70 - Bo gu no vi} 14, 32, Vu jo -
vi} 46, 89, Ili} 71). Ju ~e su igra li: Haj duk - Voj vo di na. U ~et vrtak (21. ma ja)
se sas ta ju: OFK Beo grad - Ja vor. Po re dak: Par ti zan 74, Voj vo di na 56 (-1),
Crve na zvez da 55, Ja vor 46 (-1)...
Mo gren bli zu ci lja
Bor bu za na slov {am pi ona naj mla |e li ge u Evro pi, Mo gren i Bu du }nost
nas ta vi li su po bje da ma "u ko m{i lu ku". Bu dva ni su la ko sti gli do bo do va u Pe -
trov cu (3:0), dok su Pod go ri ~a ni ima li ra zlo ga da stre pe u fi ni {u me ~a s Ko -
mom na Zla ti ci (2:1).
Re zul ta ti: Lov }en - Grbalj 1:0, Je ze ro - Je din stvo 4:2, Pe tro vac - Mo gren
0:3, Ze ta - De ~i} 0:0, Ru dar - Su tjes ka 0:0, Kom - Bu du }nost 1:2. Po re dak:
Mo gren 68, Bu du }nost 66, Su tjes ka 57, Grbalj 50, Pe tro vac 41...
Kra ji ni der bi
No go me ta {i Kra ji ne iz Ca zi na u ko m{ij skom der bi ju 27. ko la Prve li ge Fe -
de ra ci je BiH u su bo tu su na gos to va nju u Bi ha }u sa vla da li Je din stvo re zul ta -
tom 4:2.
Po bje du na gos to va nju i bo do ve spa sa osvo ji la je i ^a plji na, po ra ziv {i u Bo -
goj nu Is kru sa 1:0. Uvjer lji vi na do ma }em te re nu bi li su igra ~i ka kanj skog Ru -
da ra pro tiv SA[K Na pret ka, pos ti gav {i ~e ti ri po got ka, dok je vi so ~ka Bo sna
sla vi la nad Tro gla vom sa 6:2.
Re zul ta ti 27. ko la: BI HA]: Je din stvo - Kra ji na 2:4, KA KANJ: Ru dar -
SA[K Na pre dak 4:0, BA NO VI ]I: Bu du }nost - Vi tez 2:0, BU GOJ NO: Is kra -
^a plji na 0:1, VI SO KO: Bo sna - Tro glav 6:2. Ju ~e su igra ne uta kmi ce: Omla -
di nac - Brat stvo, GO[K - Olim pik, @e p~e - Ozren. Po re dak: Olim pik 56, Ru -
dar 47, Bo sna 46, Je din stvo 45, Bu du }nost 43, Is kra 43, GO[K 39, SA[K
Na pre dak 38, Omla di nac 38, @e p~e 37, Vi tez 37, ^a plji na 35, Tro glav 33,
Brat stvo 32, Kra ji na 31 i Ozren 15 bo do va.
V.R.
Ko |o pr| je kra ja se zo ne
Ar m| n| ja je od|u •| |a da otpus t| tre -
ne ra M| ha e|a Fron ce ka. De bak|
od Bo ru s| je u Dor tmun du (0:6)
do veo je bun de s|| qa sa |z B| |e -
íe| da na do mak se || dbe u n| z|
ranq. Üpra va k|u ba jos n| je
odre d| |a ko ce vo d| t| ek| pu
u po s|je dnjem ko |u ka da
Ar m| n| ja do •e ku je Ha no -
ver u me •u u ko jem n| tr|
bo da ne qa ran tu ju os ta -
nak u drus tvu naj bo |j|h.
Na kon {to je pos ta lo ja sno da je In ter od bra nio ti tu lu {am pi ona Ita li je, Lu is
Fi go je obja vio da za vr{a va igra ~ku ka ri je ru.
Sa da ve} 36-go di{ nji Por tu ga lac je izja vio da je ovo naj bo lji tre nu tak za
pres ta nak igra nja i to po sli je 20 go di na pro ve de nih u Spor tin gu, Bar se lo ni,
Re alu i In te ru.
"Osvo jio sam jo{ je dnu ti tu lu iako ni sam igrao. Mi slim da sam pos ti gao
dos ta u fu dba lu i vri je me je za po vla ~e nje. Mo `da bih mo gao da odi gram je -
dnu se zo nu ne gdje van Evro pe, ali su mnjam da }e se ta ko ne {to de si ti", re -
kao je Fi go, ko ji je 2001. go di ne bio pro gla {en za naj bo ljeg igra ~a svi je ta u
izbo ru FI FA.
Por to
{am pi on
Po bje dom od 4:1 na gos -
to va nju Tro fen zeu fu dba le -
ri Por ta ovje ri li su ti tu lu
{am pi ona Por tu ga li je ko lo
pri je kra ja se zo ne. Eki pa
sa sta di ona "Dra gao" ima
{est bo do va pre dnos ti u
odno su na li sa bon ski
Spor ting.
Por tu je ovo 24. {am pi -
on ska ti tu la i ~et vrta uzas -
to pna, a ima }e pri li ku i da
osvo ji du plu kru nu po {to u
fi na lu Ku pa 31. ma ja igra
pro tiv Pa so{ Fe re ire.
Stan dard ili
An der leht
Po bje da ma u po slje -
dnjem ko lu bel gij ske Prve
li ge na gos to va nji -
ma, Gen tu odno -
sno Gen ku,
Stan dard i An der -
leht su os ta li po ra -
vna ti na vrhu ta be le, pa
}e pi ta nje {am pi ona bi ti ri -
je {e no u ba ra` me ~e vi ma
ko ji su na pro gra mu 21. i
24. ma ja. Prvi me~ }e se
igra ti u Bri se lu, a re van{ u
Li je `u. U Bel gi ji po sli je
bro ja osvo je nih bo do va
odlu ~u je uku pan broj po -
bje da, a po {to su i u tom
pa ra me tru eki pe izje dna ~e -
ne mo ra }e je da se igra ju
do da tni me ~e vi. An derleht
je u po slje dnjem ko lu la ko
do {ao do tri jum fa u Gen ku
(2:0) i ~e kao je vi jes ti iz
Gen ta, gdje je Stan dard
sla vio sa 1:0.
Po vra tak
Par me
Po sli je eki pe Ba ri ja, pla -
sman u Se ri ju A izbo ri la
je i eki pa Par me.
"Mlje ka d`i je" su u me -
~u 40. ko la re mi zi ra le u
gos ti ma sa ]i ta de lom
(2:2) i dva ko la pri je kra ja
obe zbi je di le po vra tak u
eli tni rang ta kmi ~e nja po -
sli je go di nu da na igra nja
u Se ri ji B. Tre }i pu tnik u
eli tni rang ta kmi ~e nja bi -
}e po znat po sli je plej-ofa
u ko jem }e igra ti eki pe
pla si ra ne od tre }eg do
{es tog mjes ta, a u kon ku -
ren ci ji su Li vor no, Bre {a,
Em po li, Tri es ti na, Sa su -
olo i Gro se to.
Pan te li}:
Hva la Her ti
Re pre zen ta ti vac Srbi je
Mar ko Pan te li} na pu {ta
ber lin sku Her tu ovog lje -
ta, obja vi li su nje ma ~ki
me di ji.
Pan te li} je po sli je uta -
kmi ce Her te sa [al ke om
04 (0:0) sa op {tio da mu je
to bio po slje dnji me~ u
pla vo-bi je lom dre su na
Olim pij skom sta di onu, i
da }e za Her tu igra ti sa mo
jo{ u po slje dnjem ko lu
Bun de s li ge u Kar lsrueu.
"Po no san sam na ono
{to sam pru `io u ovoj eki -
pi. Za Her tu sam igrao
srcem i za hva lan sam svi -
ma za ~e ti ri di vne go di -
ne", izja vio je 31-go di{ nji
Pan te li}.
8 qpofekfmkbl!18. 5. 2009. Sport
Vijesti
Po sli je Ku pa kra lja u sri je du, Bar -
se lo na je u su bo tu osvo ji la i ti tu lu
prva ka [pa ni je i ti me kom ple ti ra la
du plu kru nu.
Vi lja re al je na "El Ma dri ga lu" sa -
vla dao Re al Ma drid re zul ta tom 3:2,
go lom \o ana Kap de vi le u 90. mi -
nu tu i Ka ta lon ci ma do nio kru nu. U
no }i izme |u su bo te i ne dje lje hi lja -
de naj va tre ni jih pris ta li ca ka ta lon -
skog klu ba su iza {le na uli ce da
pro sla ve us pjeh i su ko bi le se s po li -
ci jom. Hu li ga ni su ga |a li pri pa dni -
ke or ga na re da ka me njem i fla {a ma
pa je po li ci ja mo ra la da upo tri je bi
gu me ne met ke ne da bi smi ri la go -
mi lu. U su ko bi ma je po vri je |e na
uku pno 51 oso ba, a po li ci ja je pri -
ve la 63 iz gre dni ka.
Re zul ta ti 36. ko la: De por ti vo -
He ta fe 1:1 (Ri ki 86 - Sol da do 46),
Osa su na - Se vi lja 0:0, Vi lja re al -
Re al Ma drid 3:2 (Pi res 17, Ka ni 62,
Kap de vi la 90 - Van der Vart 46,
Iguain 88). Po re dak: Bar se lo na 86
(-1), Re al 78, Se vi lja 64, Va len si ja
59 (-1), Vi lja re al 59...
Man ~es ter ju naj ted ovje rio je tre }u uzas to pnu ti tu lu
pro tiv Ar se na la (0:0), ko ja je me na d`e ru Ale ksu Fer gu -
so na do nije la 11. tro fej u Pre mi jer li gi.
"Crve ni |a vo li" su sa da izje dna ~e ni s Li ver pu lom
na "vje ~noj" lis ti sa 18 osvo je nih tro fe ja, ali {kot ski
stru~ njak je na ja vio ru {e nje re kor da ve} u na re dnoj se -
zo ni.
"Bi lo je ovo naj du `ih 90 mi nu ta u is to ri ji, ja ko
opre zno smo igra li i mi i Ar se nal. Izje dna ~i li smo Li ver -
pu lov re kord i to je sjaj no, ali bi }e jo{ bo lje kad ih pres -
ti gne mo na re dne se zo ne", re kao je odu {ev lje ni
Fer gu son.
[kot je ta ko |e pri znao da je izje dna ~e nje re kor da
po bro ju ti tu la bio nje gov san ot ka ko je pri je 23 go di ne
pre uzeo klu pu klu ba sa "Old Tra for da".
"Ma {tao sam o to me jer je u to vri je me Li ver pul
bio naj bo lji u En gles koj. Ali, da mi je ta da ne ko re kao
da }u sa '|a vo li ma' da osvo jim 11 ti tu la, re kao bih mu
da je to ne mo gu }e ni za mi li on go di na", do dao je {ez de -
set se dmo go di{ nji stru~ njak, jo{ je dnom odba civ {i {pe -
ku la ci je o odlas ku u pen zi ju:
"Jo{ sam mo ti vi san za tre ner ski po sao i ra di }u ga
do kle god me zdrav lje po slu `i."
Re zul ta ti 37. ko la: Man ~es ter ju naj ted - Ar se nal
0:0, Bol ton - Hal 1:1 (Staj nson 26 - Fe gan 46), Ever ton -
Vest Hem 3:1 (Sa ha 38 pe nal, 76, Jo bo 48 - Ko va~ 24),
Mid lzbro - As ton Vi la 1:1 (San li 14 - Ker ju 57), Nju kasl
- Fu lam 0:1 (Ka ma ra 41), Sto uk - Vi gan 2:0 (Fu ler 69,
Bi ti 76), To ten hem - Man ~es ter Si ti 2:1 (De fo 29, Kin
86p - Bo `i nov 65).
Po re dak: Man ~es ter j. 87, Li ver pul 80 (-1), ^el si 77
(-1), Ar se nal 69...
Dro gba us ko ro
odlu ~u je
Odla zak Di di jea Dro gbe iz ^el si ja aktu elan je ve} du `e vri je me, a re -
pre zen ta ti vac Oba le Slo no va ~e ka `e da }e si tu aci ja bi ti ja sni ja po sli je fi -
na la FA ku pa sa Ever to nom.
"Po slije te uta kmi ce sas ta }u se sa di re kto ri ma i on da odlu ~i ti {ta je naj -
bo lje. Do ta da }u os ta ti fo ku si ran da sa eki pom za bi lje `im po bje de i
osvo jim tro fej FA ku pa", po ru ~io je Dro gba ko jeg tra `i ne ko li ko klu bo -
va iz En gles ke i Ita li je.
Na vi ja ~i se
su ko bi li s po li ci jom
Fi go za vr{io ka ri je ru
Bar se lo ni du pla kru na
Man ~es ter ovje rio kru nu
Izje dna ~i li smo Li ver pu lov
re kord i to je sjaj no, ka `e Fer gu son
Eki pa Vol -
fsbur ga sa svim je
bli zu prve ti tu le
{am pi ona Nje ma -
~ke, uje dno i
prvog va `nog tro fe -
ja u klup skoj is to ri ji.
"Vu ko vi" su u Ha -
no ve ru sa mlje li do ma }i -
na, po bi je di li re zul ta tom
5:0 i sa da ima ju dva bo da
vi {e od Ba jer na i [tut gar ta,
ko ji }e se u po slje dnjem ko -
lu sas ta ti na "Ali janc are ni".
Vol fsburg }e is to vre me no
do ~e ka ti Ver der i bi }e mu
do vo ljno da re mi zi ra, s ob -
zi rom na to da ima zna tno
bo lju gol-ra zli ku od kon -
ku re na ta. Ver der je ve}
Bor do
ne po sus ta je
Bor do je po bje dom nad Le Ma -
nom (3:2) bar na dva de se tak sa ti
pre uzeo od Mar sel ja li der sku po zi -
ci ju na ta be li fran cus kog {am pi ona -
ta. Iza bra ni ci Lo ra na Bla na mu ~i li
su se na svom sta di onu, jer je Le
Man do la zio do 0:1 i 2:2 go lo vi ma
ne ka da{ njeg "~u da od dje te ta", En -
to ni ja Le Ta lea. Ipak, Bor do je na
kra ju sla vio i os tao u trci za ti tu lu.
Re zul ta ti 36. ko la: Bor do - Le
Man 3:2 ([a mak 38, Gur kuf 45,
Pla nus 75 - Le Ta le 24, 55), Ka en -
So {o 2:0 (Sa vi dan 76, 90), Gre nobl
- Nan si 0:0, Lo ri jen - Avr 1:1 (Va -
hi rua 63 - Di alo 11), Mo na ko - Va -
len si jen 1:1 (Park 7 - Odel 61),
Sent Etjen - Tu luz 2:2 (Ba jal 34,
Ilan 73 pe nal - Si so ko 66, @i njak
86), Pa ri Sen @er men - Okser 1:2
(Mi njo 82 auto gol - Je len 40, 45).
Pore dak: Bor do 74, Mar selj 71
(-1), Li on 64 (-1), PS@ 63, Tu luz
60...
Jo nuz vo di
Ma ke don ce
Fu dbal ska fe de ra ci ja Ma ke do -
ni je (MFF) ime no va la je Mir sa -
da Jo nu za za se le kto ra
na ci onal ne re pre zen ta ci je, a on
}e eki pu pre dvo di ti do za vr{et ka
kva li fi ka ci ja za prven stvo svi je -
ta 2010. go di ne u Ju `noj Afri ci.
"Jo nuz je bio je di ni kan di dat
ko ji je pri hva tio da ra di u krat -
kom pe ri odu bez ika kvog uslov -
lja va nja", izja vio je pred sje dnik
MFF Ha ra lam pi je Ha d`i ris tes ki.
Jo nuz }e klu pu ma ke don ske
se le kci je pre uze ti od Sre }ka Ka -
ta ne ca, ko ji je po dnio os tav ku
pro {log mje se ca po slije po ra za
od Ho lan di je (4:0).
"Ne na mje ra vam da pra vim ve -
li ke iz mje ne u eki pi. Mi slim, me -
|u tim, da mo `e mo da os tva ri mo
bo lje re zul ta te", izja vio je Jo nuz,
ko ji je od 2002. go di ne vo dio
mla du na ci onal nu se le kci ju.
lako su na uta km| c| sa Ar se na |om na v| -
ja •| Man •es ter ju naj te da ja sno sta v| || do zna nja
Kar |o su Te ve zu da qa ze |e u t| mu | na re dne se -
zo ne. ar qen t|n sk| re pre zen ta t| vac je po s|| je me -
•a |zja v|o da je ras ta nak qo to vo |z vjes tan.
Ovo je naj vje ro va tn| je b|o moj opro staj od
k|u ba. ve oma emo t| van | n| ma |o |ak. Za vo ||o
sam Man •es ter | ove na v| ja •e. a|| mo ra cu da
pro m|je n|m sre d| nu. re kao je qo| qe ter ko j| b|
ka r| je ru vo ||o da nas ta v| u En q|es koj.
Te vez odla zi
M|a d| nje ma• k|
íu dba| sk| re pre zen ta t| vac
| •|an Bo ru s| je Men hen -
q|a dbah Mar ko Ma r|n.
pre ma p| sa nju nje ma -
•koq B|| da. b| ce prva
akv| z| c| ja ver de ra u |je -
tnom pre |a znom ro ku.
Ma r|n je ro den u Gra d| -
sc|. a nje ma •k| stru• nja c|
sma tra ju qa je dn|m od
naj ta |en to va n| j|h |qra •a u
Bun de s || q|. ver der ce
Bo ru s| j| p|a t| t| 10 m| || ona
evra od ste te. a tre ner ek| -
pe |z Bre me na To mas
Saí Ma r| na v| d| kao
za mje nu za Bra z|| -
ca D| je qa ko j|
pre |a z| u Ju -
ven tus.
Ma rin ide
u Ver der
Vol fsburg de kla si rao
D`e ko i
Tan dem "vu ko va"
pos ti gao uku pno 51 gol
i ta ko pres ti gao
Pa ula Braj tne ra i
Karl-Haj nca
Ru me ni gea ko ji
su u se zo ni
1980/81. 46 pu ta
za tre sli mre `u
ri va la
Ot kaz Fron ce ku
Maj stor
os ta je maj stor:
Edin D`e ko
18. 5. 2009. qpofekfmkbl 9 Sport
obe zbi je dio de se tu po zi ci ju na ta be li,
ali ka ko se ra di o izu ze tno ne pre dvi -
di vom ti mu, ne tre ba o~e ki va ti {e tnju
li de ra do ti tu le. Ka ko je Vol fsburg do -
{ao do ci je log pli je na u Ha no ve ru?
Pa, ona ko ka ko je osvo jio ve }i nu od
uku pno 66 bo do va - go lo vi ma ubo ji -
tog tan de ma Gra fi te - Edin D`e ko.
Vje ro va tno se ni u je dnoj dje la tnos ti
ne mo `e pro na }i ni iz bli za ta ko im -
pre si vno par tner stvo Bra zi la i Bo sne i
Her ce go vi ne, kao u ovom bun de sli -
ga {u. D`e ko je su bo tnjim het-tri kom
uve }ao svoj kon to na 25 go lo va, a
Gra fi te sa dva po got ka na 26. Za je -
dno su, da kle, "od go vor ni" za 51 gol
od uku pno 75 ko li ko je pos ti gao li der
Bun des li ge. Uko li ko pos ti gnu tri go -
la u po slje dnjem, 34. ko lu D`e ko i
Gra fi te pos ta }e ap so lu tni re kor de ri
nje ma ~kog prven stva. Po me nu ti tan -
dem tre nu tno je dru gi na je fi ka sni ji
na pa da ~ki par Bun des li ge svih vre -
me na iza Ger da Mi le ra i Uli ja He ne -
sa, igra ~a Ba jer na, ko ji su dvi je
se zo ne za re dom (1971/72. i 1972/73)
pos ti gli 53 go la. D`e ko i Gra fi te pres -
ti gli su Pa ula Braj tne ra i Karl-Haj nca
Ru me ni gea, ba var ski tan dem, ko ji je
u se zo ni 1980/81. pos ti gao 46 po go -
da ka. I dru gi bh. re pre zen ta ti vac iz re -
do va Vol fsbur ga po mje ra gra ni ce u
nje ma ~kom fu dba lu. Na ime, Zvjez -
dan Mi si mo vi} je sti gao do 19. asis -
ten ci je i sa mo je dna mu ne dos ta je da
sti gne re kor de ra Bun des li ge An dre -
asa Her co ga ko ji je u se zo ni 1994/95.
imao 20 do da va nja.
Ba jern je vje ro va tno odlu ~u ju }i
kiks na pra vio na gos to va nju kod Ho -
fen haj ma, gdje je odi grao ne ri je {e no -
2:2. Re mi Her te u me ~u sa [al ke om
omo gu }io je [tut gar tu da do |e na tre -
}u po zi ci ju, ko ja vo di u kva li fi ka ci je
za Li gu {am pi ona. Ali, ako Her ta idu -
}e su bo te po bije di u gos ti ma otpi sa ni
Kar lsrue, vra ti }e se naj ma nje na tre }e
mjes to, mo `da i na dru go, pod uslo -
vom da Ba jern i [tut gart re mi zi ra ju.
"Fa vo ri ti" da uz Kar lsrue na pus te
eli tno nje ma ~ko dru{ tvo su Ar mi ni ja iz
Bi le fel da i Ener gi iz Ko tbu sa. Oni uo~i
po slje dnjeg ko la ima ju tri bo da ma nje
od Bo ru si je iz Men hen gla dba ha i sla -
bi ju gol-ra zli ku za ~e ti ri, odno sno se -
dam po go da ka.
Re zul ta ti 33. ko la: Ho fen hajm -
Ba jern 2:2 (Ba 21, Edu ar do 29 - Ri be ri
16, To ni 44), Ba jer - Bo ru si ja Men hen -
gla dbah 5:0 (Ki sling 31, Hel mes 44,
Kas tro 68, Ka dlec 79, Dan te 86 auto -
gol), Bo ru si ja Dor tmund - Ar mi ni ja
6:0 (Kel 43, 72, Haj nal 53, Val dez 69,
Tin ga 84, Zi dan 87), Ham burg - Keln
0:1 (Eret 9), Ha no ver - Vol fsburg 0:5
(D`e ko 14, 54, 80, Gra fi te 33, 36),
Her ta - [al ke 0:0, [tut gart - Ener gi 2:0
(Hic l{per ger 19, Ka kau 78), Bo hum -
Aj ntraht 2:0 (Has he mi jan 26, Kli mo -
vic 72), Ver der - Kar lsrue 1:3 (Al me -
ida 73 - [tin dl 28, 39, Ja {vi li 55).
Po re dak: Vol fsburg 66, Ba jern
64, [tut gart 64, Her ta 63, Bo ru si ja D.
58, Ham burg 58, Ho fen hajm 52, [al -
ke 50...
Ha no ver i sti gao bli zu prve ti tu le u is to ri ji
Gra fi te tan dem sno va
Üta km| ce 33. ko |a nje -
ma •ke Bun des || qe u su bo tu je
na de vet sta d| ona po sma tra |o
uku pno 458.633 q|e da |a ca |||
50.959 u pro sje ku. •| me je
pos tav |jen no v| re kord po sje ce -
nos t| u je dnom ko |u. Na sta d| -
on| ma u Nje ma •koj ove
se zo ne je do sa da b| |o pr| su -
tno 12.619.142 q| e da | a ca.
odno sno 42.489 u pro sje ku. a
naj ve c| po rast po sje ce nos t| je
za b| |je zen u Ham bur qu. Ber || -
nu. Ge| zen k|r he nu. Stut qar tu.
Ha no ve ru | Z|n shaj mu. qdje
svo je me •e ve kao do ma c|n
|qra Ho íen hajm.
Sve vi {e
gle da la ca
Mi si mo vi }u
ne dos ta je
jo{ je dna
asis ten ci ja
da sti gne
re kor de ra
Bun des li ge
An dre asa
Her co ga
Na vi ja ~i
Vol fsbur ga
ve} sla ve Gra fi te
F
O
T
O

A
F
P
10 qpofekfmkbl!18. 5. 2009. Sport
Dvo ra na Pe ca ra u S| ro kom Br| je qu. G|e da -
|a ca: 3.500. Su d| je: Ed|n Hu sa r|c (Tu z|a). Ha -
r|s B| je d|c (Sa ra je vo). Me d|n Du skaj
(Sa ra je vo).
Sl PO Kl EPO NET: P|a n| n|c. Jo s| po v|c 15. Na -
|e t| ||c. S| r|s •e v|c 16. Spra |ja. Pu |jko 10. Pu z|c
12. M| s|c. To mas 2. vrbanc. Mej son 24. Grqat
13. Tre ner: Hrvo je v|a s|c.
lGO KEA PAP Tl ZAN: Kes t| 7. vu ksa no v|c.
Boc ka 5. Me kej s|| 22. Ðu r| ca. Ðe ra s| mo v|c 18.
Tej |or 10. M| •|c 5. B| |a no v|c. M| sa no v|c 2. Ko -
va •e v|c 13. To po |o v|c. Tre ner: Dar ko Pu so.
Amra KRVAVAC
U prvoj po lu fi nal noj uta kmi ci ko {ar ka {kog plej-ofa
[i ro ki Ero net je u su bo tu pred svo jim na vi ja ~i ma po bi je dio
Igo keu Par ti zan sa 92:82. Hrvo je Vla {i}, tre ner [i ro ko bri je -
`a na, je ka zao ka ko je ci je li tim za slu `an za ve li ki us pjeh i
vod stvo od 1:0 u se ri ji.
"Igo kea je ve oma jak pro ti vnik i ni je bi lo la ko do }i do
to li ko `e lje nog trjum fa. Ve oma lo {e smo po ~e li su sret, ali
smo la ga no do la zi li do svo je igre i na pra vi li prvu pre dnost
od {est po ena. Me |u tim, gos ti iz Ale ksan drov ca su se uspi -
je va li vra ti ti i pri bli `i ti na sa mo tri po ena. U dru gom di je lu
me ~a ima li smo 17 ko {e va pre dnos ti i ve} ta da smo ima li
po bje du u svo jim ru ka ma. Do mi ni ra li smo u sko ku i igri
pod ko {em, {to je i pre su di lo. Mo ram po me nu ti odli ~nog
Mej so na ko ji je bio ne za us tav ljiv za gos tu ju }i tim, ma da su
i os ta li igra ~i do bro ura di li svoj dio po sla", re kao je Vla {i}.
Re van{ uta kmi ca ova dva ti ma na pro gra mu je ve} u
uto rak u Ale ksan drov cu. U [i ro kom se na da ju da bi sav
po sao mo gli ri je {i ti ve} u tom me ~u.
"U Ale ksan drov cu ide mo na po bje du, ma da smo svje -
sni da ne }e bi ti je dnos ta vno. Igo kea je do bar tim, po go to vo
na svom te re nu, ali se ima mo pra vo na da ti po zi ti vnom is -
ho du. Ne ma mo pro ble ma s po vre da ma i to nas po se bno ra -
du je. Pu tu je mo kom ple tni i do bro }e mo se pri pre mi ti za taj
te `ak me~", za klju ~u je Vla {i}.
Dar ko Ru so, tre ner Igo kea Par ti zana, `a li zbog po ra za
u [i ro kom Bri je gu jer je, ka ko ka `e, nje go va eki pa bi la ra -
vno pra van pro ti vnik ve }im di je lom me ~a.
"Ima li smo pri klju ~ak, na ro ~i to na po ~et ku uta kmi ce, a
on da smo do zvo li li da do ma }i ni odu na sko ro ne dos ti `nih 17
ra zli ke. Uspe li smo do kra ja sves ti to na pris toj nih de set po -
ena za os tat ka, ali ipak, ne do vo ljno za izne na |e nje. Mo ram
po hva li ti su dij sku troj ku ko ja je bi la izvan re dna i ne mam ni -
je dnu za mer ku na su |e nje. Na dam se da }e [i ro ki ima ti is ti
tre tman kad do |e u Ale ksan dro vac", re kao je Ru so.
Prvi stra teg Ale ksan drov ~a na is ti ~e da Igo kea u re van -
{u mo ra igra ti s vi {e kon cen tra ci je uko li ko `e li izbo ri ti tre -
}u uta kmi cu.
"Prven stve no mo ra mo po pra vi ti igru u od bra ni. Sve sni
smo da nam je ta uta kmi ca pi ta nje `i vo ta i smrti, odno sno
da }e odre di ti ko ji }e tim izbo ri ti pla sman u NLB li gu jer se
Bo sna ve} osi gu ra la. O~e ku jem do bru uta kmi cu i na dam se
po be di", za klju ~u je Ru so. U dru goj po lu fi nal noj uta kmi ci
plej-ofa, si no} su u Sa ra je vu igra li Bo sna ASA BH te le kom
i Slo bo da Di ta.
Ko {ar ka {i ce Mla dog Kra ji {ni ka
po bi je di le su ^e lik re zul ta tom
95:41 u uta kmi ci ~et vrtog ko la Li ge
4 BiH. "Ma le ne" su od po ~et ka
igra le bo lje i pos te pe no po ve }a va le
pre dnost. Do ~et vrte po bje de su ih
pre dvo di le Jo va na Mi lo va no vi} sa
20 po ena i Na ta {a Mi ki} sa 16.
"Ova uta kmi ca je po ka za telj da
ima mo do bar fond igra ~i ca. Us pje li
smo da za dr`i mo is ti ri tam to kom
ci je le uta kmi ce. Eki pa ^e li ka je
pru `i la na po ~et ku do bar otpor, ali
ka ko je uta kmi ca odmi ca la, oni su
pa da li. Dje voj ke su bi le mo ti vi sa ne,
`e lje le su da na pra ve do bar uvod za
na re dnu uta kmi cu i mi slim da smo
sa mi se bi da li do zna nja da ima mo
vri je dnost i da na uta kmi ci pro tiv
@e lje zni ~a ra ide mo na po bje du", re -
kao je Zo ran Mi ke{, tre ner Mla dog
Kra ji {ni ka.
Mi ke{ je go vo re }i o pred sto je }oj
uta kmi ci sa @e lje zni ~a rom, ko ja }e
odlu ~i va ti o prva ku, ko men ta ri sao
su |e nje:
"Naj sre tni ji bih bio ka da ne bih
ra zmi{ ljao o to me, ali u da na{ nje
vri je me se mo ra ra zmi{ lja ti o to me.
Na dam se da }e sve pro te }i bez ika -
kvih 'ku hi nja'. Na nor mal no do ma -
}in sko su |e nje smo spre mni i
vje ru jem da }e uta kmi ca bi ti kao
ona u Ba nja lu ci, gdje je su |e nje bi -
lo ko rek tno."
M.P.
"Malene"
ubjedljive
protiv
^elika
"Plave" bez
problema s
Jedinstvom
U 4. ko lu Li ge 4 BiH za
ko {ar ka {i ce, @e lje zni ~ar je
u dvo ra ni "Ra miz Sal ~in"
u Sa ra je vu sa vla dao Je din -
stvo iz Tu zle sa uvjer lji ivih
75:46.
Pre ma ri je ~i ma Men su re
An de li je, tre ne ra "pla vih",
po bje da ni je dnog mo men ta
ni je do {la u pi ta nje.
"Do bro smo odi gra li
prve dvi je ~et vrti ne i ve}
ta da na pra vi li osje tnu ra zli -
ku. U dru gom di je lu me ~a
smo uvje `ba va li ne ke dru -
ge va ri jan te, te je to bio
na{ sla bi ji pe ri od igre. Naj -
bi tni je je da su sve igra ~i ce
do bi le pri li ku da po ka `u
ko li ko zna ju, a is ti na je da
je na ma te {ko pa ri ra ti", re -
kla je An de li ja.
Ko {ar ka {i ca ma "@e lje"
mi sli su ve} us mje re ne ka
naj va `ni joj uta kmi ci za -
vr{ni ce prven stva. Na re -
dnog vi ken da za ti tu lu
prva ka BiH bo ri }e se s
Mla dim Kra ji {ni kom.
"Tre ba nam po bje da od
~e ti ri ko {a ra zli ke da
bismo od bra ni le pro {lo go -
di{ nji tro fej. Ima mo pre -
dnost do ma }eg te re na i svi
su svje sni va `nos ti ove
uta kmi ce. Da }e mo sve od
se be da po no vo po ne se mo
epi tet naj bo ljih, a sre }a
nam je {to ne ma mo po vri -
je |e nih igra ~i ca", za vr{a va
An de li ja.
A.K.
Neo~ekivan
poraz Olimpije
Ko {ar ka {i Zla to ro ga na pra vi li su ve li ko izne na |e nje u prvom po lu fi -
nal nom me ~u plej-ofa Slo ve ni je.
Pre dvo |e ni Uro {em Lu ~i }em, ko ji je pos ti gao 18 po ena, Zla to rog je u gos -
ti ma izne na dio fa vo ri zo va nu Uni on Olim pi ju i sa vla dao je sa 70:66. Osim
Lu ~i }a, odli ~ni su bi li Vin sent Han ter sa 16 po ena i na{ ko {ar ka{ An te Ma -
{i} ko ji je uba cio de set po ena. U po ra `e nom ti mu bo lji od os ta lih bi li si Vla -
di mir Go lu bo vi} (17) i Mi ha Zu pan (11). Bh. igra~ Ja smin Hu ki} za
"zmaj ~e ke" je uba cio se dam, a Ale ksej Ne {o vi} tri ko {a. U dru gom po lu fi -
na lu He li os je sla vio nad Krkom re zul ta tom 87:81.
A.K.
Mi ke{ se na da
fer su |e nju u Sa ra je vu
Prva uta kmi ca
po lu fi na la plej-ofa
BiH za ko {ar ka {e
[i ro ki Ero net 92
25:19, 17:18, 27:26, 23:19
Igo kea Par ti zan 82
Mo ram po hva li ti
su dij sku troj ku ko ja
je bi la izvan re dna i
ne mam ni je dnu
za mer ku na su |e nje.
Na dam se da }e [i ro ki
ima ti is ti tre tman
u Ale ksan drov cu,
ka `e Dar ko Ru so,
tre ner "igo sa"
[irokobrije`ani
slavili nad Igokeom
Do mi ni ra li smo u sko ku
i igri pod ko {em, ka `e Vla {i}
Mej son (s lop tom)
je bio us pje {ni ji
od Kes tla
FO TO NN
18. 5. 2009. qpofekfmkbl 11 Sport
Po ra zi
re pre zen ta ci ja BiH
Obje ku gla {ke re pre zen ta ci je BiH do `i vje le su po raz na star tu Svjet skog
prven stva u De ten haj mu u Nje ma ~koj. Re pre zen ta tiv ci BiH po ra `e ni su u
prvom ko lu SP-a od Ma ke do ni je re zul ta tom 3:5, dok u dru gom ko lu igra ju sa
Hrvat skom. Bh. ku gla {i pos ta vi li su no vi eki pni na ci onal ni re kord od 3.706
~u nje va, {to je za 100 ~u nje va bo lje od biv {eg re kor da os tva re nog na SP u
Slo va ~koj. Za tim Ma ke do ni je ku glao je Bo ris Be ne dik, biv {i slo ven a~ki re -
pre zen ta ti vac i no vi svjet ski re kor der sa 698 obo re nih ~u nje va. @en ska re pre -
zen ta ci ja je iz gu bi la u prvom ko lu od se le kci je Srbi je re zul ta tom 2:6.
O.Z
Bh. bo kse ri
ispa li
u po lu fi na lu
Bh. bo kse ri Ismet @e ri},
Ve li bor Vi di} i Me mnun Ha -
d`i} po ra zi ma u po lu fi nal nim
me ~e vi ma pro {log vi ken da
za vr{i li su nas tup na me |u -
na ro dnom bo kser skom tur ni -
ru "Are na kup" u Pu li. @e ri}
(do 69 kg) je iz gu bio od Ru sa
Vla di mi ra Ma gzo umo va re -
zul ta tom 5:11 i ti me za vr{io
svoj nas tup na ta kmi ~e nju.
Vi di} (do 69 kg) je iz gu bio
od ir skog pred sta vni ka Ro ja
[e ana ko ji ga je sa vla dao sa
1:0, dok je Ha d`i} (pre ko 91
kg) po ra `en od naj bo ljeg ru -
mun skog bo kse ra Ra zva na
Co ja nu ma sa 3:8. Po bje dni ci
iz ovih me ~e va ka sni je su
sla vi li i u fi nal nim bor ba ma.
O.Z.
[et ki} osvo jio fju ~ers
Bh. te ni ser Al din [et ki} po bje -
dnik je ITF fju ~ers tur ni ra "Me mo -
ri jal Hu se ina Ar sla na gi}a", ko ji je
odigran u Sa ra je vu. [et ki} je sla vio
i u sin glu i u du blu u pa ru sa Ale -
ksan drom So vi }em iz Srbi je.
U fi na lu sin gla, ko je je igra no u
ne dje lju, na{ te ni ser je sa vla dao
Fran cu za @i lo ma Ru fe na sa 7:5,
6:2. Pret ho dno je u po lu fi na lu sa -
vla dao Slo ven ca Alja za Be de na sa
6:1, 6:4.
U su bo tu u fi na lu du bla [et ki} i
Slo vi} sla vi li su pro tiv Iva na \ur -
|e vi }a i Ili je Vu ~i }a sa 6:6, 6:3,
10:5. Si no} je odr`a no i sve ~a no
za tva ra nje 10.000 do la ra vri je dnog
tur ni ra ko ji je odigran na te nis kim
te re ni ma "Ho tonj - Vo go{ }a".
O.Z.
Osman ZU KI]
Na kon {to su osvo ji li du plu kru nu i se zo nu za vr{i li
bez ije dnog po ra za, odboj ka {i Ka knja ve} ra zmi{ lja ju o
na re dnoj se zo ni i mo gu }im pro mje na ma u eki pi. Pre ma
ri je ~i ma Edi na Ba ko vi }a, tre ne ra OK Ka kanj, mo glo bi
do }i do ne kih iz mje na u sas ta vu.
Ka ko sa da stva ri sto je, Ka ka njci `e le pod mla di ti
tim za na re dnu se zo nu. Ve} sa da je ja sno ka ko }e ne ki
igra ~i iz {am pi on ske eki pe na pus ti ti klub. No, Ba ko vi}
za sa da ne `e li go vo ri ti o kon kre tnim ime ni ma.
"Tre nu tno smo na odmo ru, ali is to ta ko pre go va ra -
mo sa igra ~i ma za slje de }u se zo nu. Klub ima u pla nu
pod mla di ti eki pu. Na tri po zi ci je }e si gur no do }i no vi i
mla |i odboj ka {i. Ne kim igra ~i ma ove se zo ne is ti ~e ugo -
vor i uko li ko im bu du od go va ra li uslo vi, oni }e os ta ti u
ti mu za slje de }u. Is ti na je da }e po je di ni igra ~i de fi ni ti -
vno na pus ti ti klub, ali ne bih go vo rio o nji ho vim ime ni -
ma dok ne bu de po tpu no ja sna si tu aci ja", ka `e Ba ko vi}.
Ka ka njce na re dne se zo ne, osim do ma }ih, o~e ku ju i
iza zo vi na me |u na ro dnoj sce ni. Oni }e BiH pred stav lja -
ti u ^e lend` ku pu, u ko jem su igra li pro {le se zo ne, te
eli mi ni sa ni u dru gom ko lu. Os tva ri li su tri po bje de i je -
dan po raz.
"U ju nu po ~i nje mo sa pri pre ma ma, a na kon `ri je ba
za euro ku po ve de fi ni ti vno }e mo zna ti u ko joj mje ri tre -
ba da po ja ~a mo eki pu. Odi gra li smo odli ~no se zo nu ko -
ja je iza nas i na dam se da }e no vi mla di mom ci ko ji
do |u u tim da ti sve od se be za do bru igru klu ba. Bez
ob zi ra na sja jan re zul tat ko ji je te {ko po no vi ti i da lje }e -
mo sva ku uta kmi cu igra ti s po bje dom kao je di nim ci -
ljem", re kao je Ba ko vi}.
@ri jeb za euro ta kmi ~e nja bi }e odr`an kra jem ju na i
ta da }e se zna ti pro ti vni ci Ka knja na evrop skoj odboj ka -
{koj sce ni.
@ri jeb evro ku po va bi }e
odr`an kra jem ju na
Odboj ka {i Ka knja na za slu `e nom odmo ru
Na jav lje ne
pro mje ne
u ti mu
Tre nu tno
smo na
odmo ru, ali
is to ta ko
pre go va ra mo
sa igra ~i ma
za slje de }u
se zo nu. Klub
ima u pla nu
pod mla di ti
eki pu,
ka `e Edin
Ba ko vi},
tre ner
bh. {am pi ona
Ka ka njci pla ni ra ju
pod mladi ti eki pu
FO TO NN
12 qpofekfmkbl!18. 5. 2009. Sport
D. MA KSI MO VI]
Ru ko me ta {i ce tu zlan skog Je din stva po bje dom u
21. ko lu Pre mi jer li ge BiH nad Ka ta ri nom (31:30) de fi -
ni ti vno su ovje ri le op sta nak u eli tnom ra zre du na {eg
`en skog ru ko me ta. Tu zlan ka ma je po bje da ga ran to va la
op sta nak, a one su to os tva ri le u ve oma za ni mlji voj uta -
kmi ci pred svo jim na vi ja ~i ma. Uz to mos tar ska Lo ko -
mo ti va je pre trpje la jo{ je dan po raz na do ma }em
par ke tu i iz gu bi la sva ku na du da i na re dne se zo ne mo `e
igra ti u Pre mi jer li gi. Lju bu {ki Li do osi gu ra nje ni je
imao mi los ti pro tiv Mos tar ki i sla vio je sa ubje dlji vih 20
go lo va ra zli ke (43:23). @e lje zni ~ar je tri jum fom nad
Go ra `dem re zul ta tom 33:30 za dr`ao tre }u po zi ci ju, kao
i Zrinj ski ~et vrtu po bje dom pro tiv @i vi ni ca (25:21). Ba -
nja lu ~ki Bo rac, ko ji je da vno od bra nio na slov {am pi ona
BiH od svo je pu bli ke opros tio se jo{ je dnom po bje dom.
Ovo ga pu ta su Ba nja lu ~an ke na di gra le Ili d`u sa 40:29.
Re zul ta ti 21. ko la: MOS TAR: Lo ko mo ti va - Lju bu -
{ki LO 23:43, MOS TAR: Zrinj ski - @i vi ni ce 25:21, TU -
ZLA: Je din stvo - Ka ta ri na 31:30, HA D@I ]I: @e lje zni ~ar
- Go ra `de 33:30, BA NJALU KA: Bo rac - Ili d`a 40:29,
PRI JE DOR: Mi ra - Kne `o po ljka 32:21. Po re dak: Bo rac
58 bo do va, Lju bu {ki LO 49, @e lje zni ~ar 35 (uta kmi ca ma -
nje), Zrinj ski 34, Ili d`a 34, Ka ta ri na 31 (-1), @i vi ni ce 30,
Mi ra 27, Je din stvo 25, Go ra `de 25, Lo ko mo ti va 17, Kne -
`o po ljka 3. Pa ro vi po sljednjeg, 22. ko la: Lju bu {ki LO -
Mi ra, Kne `o po ljka - Zrinj ski, @i vi ni ce - Bo rac, Ili d`a
- @e lje zni ~ar, Go ra `de - Je din stvo, Ka ta ri na - Lo ko mo -
ti va. Uta kmi ce }e se igra ti 22. i 23. ma ja.
Tuzlansko Je din stvo
ovje ri lo op sta nak
Po vra tak [u ma na
Bi lal [u man (41), ne ka da{ nji ru ko me tni re pre zen -
ta ti vac BiH, izne na |u ju }e je po no vo zai grao za Kol -
ding u ko jem je i na{ Mu ha med To ro ma no vi}. Iako
se opros tio od akti vnog igra nja [u man, ko ji je tre nu -
tno po mo }ni tre ner u `en skoj eki pi Kol din ga, pri te -
kao je u po mo} mu {kom ti mu. Zbog ve li kog bro ja
po vri je |e nih igra ~a na de snoj stra ni ti ma, [u man je
us ko ~io i u ve oma va `noj uta kmi ci pro tiv Ol bor ga
pos ti gao je dan gol. To ro ma no vi} je do dao dva za ve -
li ku po bje du Kol din ga u gos ti ma re zul ta tom 29:26.
S ovim tri jum fom Kol ding je osvo jio prvo mjes to u
Gru pi A doi gra va nja za {am pi ona Dan ske i pla si rao se u fi na le. Ta mo }e se
sas ta ti sa FCK Han dbol dom. Kol ding je ve} osi gu rao nas tup u Li gi {am pi ona
na re dne se zo ne. Bi }e to prvi nas tup ovog klu ba u naj ja ~em klup skom ta kmi -
~e nju na kon 2006. go di ne.
D.M.
Har man di} za
tri jumf Go re nja
Bh. ru ko me ta{ Adnan Har man di} go lom mi nu tu pri je kra ja su sre ta pro tiv Slo -
va na do nio je va `nu po bje du Go re nju re zul ta tom 27:26. Za ni mlji vo ~e ti ri mi nu te
pri je kra ja do ma }i Slo van imao je pre dnost od dva go la (26:24), ali su Ve lenj ~a ni
us pje li preo kre nu ti re zul tat i os ta ti usa mlje ni na vrhu ta be le Li ge za prva ka Slo ve -
ni je. Har man di} je osim po bje do no snog pos ti gao jo{ tri go la. Ci mos, na {ih Da mi -
ra Do bor ca i Bo ja na Sko ke, je di ni je kon ku rent Go re nju u bor bi za na slov
{am pi ona. Ci mos je si no} na do ma }em par ke tu do ~e kao Ce lje PL u ogle du u ko -
jem mu je igra la sa mo po bje da. Po re dak: Go re nje 47 bo do va, Ci mos 43 (uta kmi -
ca ma nje), Ce lje PL 33 (-1), Slo van 29, Tri mo 29 (-1), Pre vent 26 (-1).
D.M.
Bh.
ru ko me ta {i
odli ~ni u
[pa ni ji
Po slje dnje 30. ko lo {pan ske
ASO BAL li ge do ni je lo je odli ~ne
par ti je bh. ru ko me ta {a. Vu ka {in
Sto ja no vi} je sa svo jim Na tur ha -
usom sla vio na do ma }em par ke tu
pro tiv Al me ri je re zul ta tom 33:27.
Bh. re pre zen ta ti vac pos ti ogao je
pet go lo va. Tri jumf su os tva ri li i
Ni ko la Prce i Dar ko Mar ti no vi}
sa svo jim Pi lo tes Po sa dom pro tiv
Al ko ben da sa u gos ti ma. Re zul tat
je gla sio 22:21. Mar ti no vi} je
pos ti ga dva go la, a Prce je dan. Jo{
je dnu odli ~nu par ti ju pru `i li su
Bra ni slav Obra do vi} i Sr|an Tri -
vun d`a u dre su An te ku ere. Nji -
hov tim je re mi zi rao pro tiv
Ara go na (31:31). Obra do vi} je
bio stri je lac ~e ti ri, a Tri vun d`a
dva go la. Na slov {am pi ona [pa -
ni je od bra nio je Si udad Re al. Na -
tur ha us je ta kmi ~e nje za vr{io na
se dmom mjes tu sa 30 bo do va,
dok su Pi lo tes Po sa da i An te ku era
sa po 26 bo do va za uze li de ve to,
odno sno de se to mjes to.
D.M.
De jan MA KSI MO VI]
Ru ko me ta {i ba nja lu ~kog Bor ca i da lje su ne po ra -
`e ni u dru gom di je lu Pre mi jer li ge BiH. Ba nja lu ~a ni
su u su bo tu u 20. ko lu gos to va li kod sta rog ri va la do -
boj ske Slo ge i odi gra li bez po bje dni ka 31:31.
Bi la je to de ve ta uta kmi ca za re dom u dru gom di -
je lu se zo nu ko ju Bo rac ni je iz gu bio. Da kle, na re dnog
vi ken da }e u do brom ra spo lo `e nju ugos ti ti no vog-
sta rog {am pi ona Bo snu Sun ce osi gu ra nje. Bi }e to su -
sret u ko jem }e sna ge od mje ri ti dva ti ma ko ji ni su
osje ti li gor ~i nu po ra za u pro lje tnom di je lu ta kmi ~e -
nja. Na ra vno, i pri li ka da lju bi te lji ru ko me ta u na {oj
ze mlji jo{ je dnom na dje lu vi de dva naj bo lja ti ma u
Bosni i Hercegovini.
"Iako je bi la ve oma te {ka uta kmi ca us pje li smo
os ta ti ne po ra `e ni u Do bo ju i ta ko pro du `i ti na{ po zi -
ti van niz u dru gom di je lu se zo ne. ^e ka nas der bi pro -
tiv Bo sne SO, ko ja je de fi ni ti vno da le ko naj bo lja
eki pa u BiH. Iako taj su sret ne }e ima ti re zul tat ski
zna ~a j ni za nas ni za Bo snu, mi slim da bi su sret mo -
gao bi ti ve oma do bar za pu bli ku. Na ra vno, po ku {a }e -
mo da pobijedi mo i ta ko nas ta vi mo niz bez po ra za, te
tri jum fal no se opros ti mo od na {ih na vi ja ~a. Igra mo
do bro i ne vi dim ra zlog da ta ko ne bu de i pro tiv Bo -
sne", re kao je Me hme da li ja Mu lab di}, is ku sni gol -
man Ba nja lu ~a na.
Izvi |a~ Mi gru pa je tre }im ve za nim tri jum fom
po tpu no obe zbi je dio op sta nak u Pre mi jer li gi i pred
so bom ima mir nu za vr{ni cu prven stva. Lju bu {a ci su
na do ma }em par ke tu bi li ve oma uvjer lji vi pro tiv Kri -
va je i sa vla da li je sa 43:32.
O bh. eli te na kon 20. ko la de fi ni ti vno se opros ti -
la i tu zlan ska Slo bo da So la na, ko ja je po ra `e na u
gos ti ma kod Ko nju ha sa 27:31. Ta ko se Tu zla ci na -
kon sa mo je dne se zo ne u Pre mi jer li gi vra }a ju u ni `i
rang ta kmi ~e nja.
S ob zi rom da je pi ta nje {am pi ona ri je {e no ra ni je,
os ta lo je jo{ sa mo da u po slje dnja dva ko la sa zna mo
ko }e u ^e lend` kup. Bo sna SO }e u Li gu {am pi ona,
Bo rac je osi gu rao nas tup u Ku pu EHF, Slo ga u Ku pu
ku po va, a Gra da ~ac u ^e lend` kupu. Da kle, pi ta nje
je sa mo jo{ ho }e li Ko njuh ili Kri va ja bi ti dru gi pred -
sta vnik BiH u ^e lend` ku pu.
Bo rac nas ta vio
niz bez po ra za
Pre mi jer li ga
Bosne i
Hercegovine
za ru ko me ta {e,
20. ko lo
LJÜ BÜ SKl: lzv| da• M| qru pa - Kr| va ja
43:32. Zl vl Nl OE: Ko njuh - S|o bo da So |a na
31:27. DO BOJ: S|o qa - Bo rac 31:31. SA PA JE -
vO: Bo sna SO - Bo sna Pre vent 37:34. GPA DA -
OAO: Gra da •ac - Ko tor va ros 39:30. S|o bo dna
je b| |a ek| pa Go ra zda
Re zul ta ti
GPA DA OAO: Gra da •ac - lzv| da•
MlG. KO TOP vA POS: Ko tor va ros - Go ra zde. BA -
NJALÜ KA: Bo rac - Bo sna SO. vl SO KO: Bo -
sna Pre vent - Ko njuh. TÜ ZLA: S|o bo da So |a na -
Kr| va ja. S|o bo dna je S|o qa.
Slje de }e ko lo
1. Bo sna SO 20 19 1 0 735:520 58
2. Bo rac 20 16 1 3 641:492 49
3. Gra da ~ac 20 13 0 7 572:531 39
4. Ko njuh 20 12 0 8 561:497 36
5. Kri va ja 20 10 2 8 587:595 32
6. Go ra `de 20 10 1 9 589:585 31
7. Bo sna P. 20 9 1 10 584:611 28
8. Izvi |a~ 20 9 0 11 605:640 27
9. Slo ga 21 8 2 11 633:616 26
10. Slo bo da 20 6 1 13 526:564 19
11. K. Va ro{ 22 1 1 20 641:891 4
12. Olim pik 20 3 0 17 308:440 0(-9)
Ba nja lu ~a ni su u su bo tu
gos to va li kod sta rog
ri va la do boj ske Slo ge i
odi gra li bez po bje dni ka
31:31. Slo bo da So la na se
po ra zom od Ko nju ha
opros ti la od bh. eli te
Ne po znat jedi no dru gi
pred sta vnik u ^e lend` ku pu
Ba nja lu ~an ke se od svo je
pu bli ke opros ti le po bje dom
U na re dnom ko lu ve li ki ogled sa Bo snom SO: Mi lo van Pa vlo vi} (Bo rac) FO TO NN
Ana \uri}
18. 5. 2009. qpofekfmkbl 13
Mje {o vi ti hol ding
"Elek tro pri vre da Re pu bli ke Srpske"
Ma ti~no pre du ze}e
akci onar sko dru{ tvo
T R E B I NJ E
Broj: 1.1/01-1163-2/09. Da tum: 18.05.2009. go di ne
Po ziv za po dno {e nje po nu da
Po la ze}i od elek tro ener get skog bi lan sa Re pu bli ke Srpske za 2009. go di nu i odlu ke Vla de Re pu bli ke
Srpske, a na osno vu Pra vil ni ka o pro da ji i na bav ci (ku po vi ni) elek tri~ne ener gi je na se dmi~nom, mje -
se~nom i go di{ njem ni vou, Upra va MH ERS Ma ti~no pre du ze}e a.d. Tre bi nje obj a v l j u j e
JA VNI OGLAS
za pri ku plja nje po nu da za elek tri~nu ener gi ju ko ja se pro da je u pe ri odu
od 01.06.2009. do 31.07.2009. go di ne
Mje {o vi ti hol ding "Elek tro pri vre da Re pu bli ke Srpske", Ma ti~no pre du ze}e, akci onar sko dru{ tvo Tre bi nje
(ERS), objav lju je pro da ju elek tri~ne ener gi je kao {to sli je di:
LOT Sna ga ispo ru ke Di ja gram i ga ran ci ja Ko li~ina Pe ri od ispo ru ke u
broj (MWh/h) ispo ru ke (MWh) 2009. go di ni
1 50 band, ne ga ran to va na 36.000 01.06 - 30.06.
2 20 band, ne ga ran to va na 14.400 01.06 - 30.06.
3 30 band, ne ga ran to va na 17.280 07.06 - 30.06.
4 30 band, ne ga ran to va na 17.280 07.06 - 30.06.
5 20 band, ne ga ran to va na 11.520 07.06 - 30.06.
6 10 band, ne ga ran to va na 5.760 07.06 - 30.06.
7 10 band, ne ga ran to va na 5.760 07.06 - 30.06.
8 50 band, ne ga ran to va na 37.200 01.07 - 31.07.
9 20 band, ne ga ran to va na 14.880 01.07 - 31.07.
10 10 band, ne ga ran to va na 7.440 01.07 - 31.07.
167.520 MWh
1.1 Po nu da mo ra da gla si na ci je li pe ri od ispo ru ke, odno sno ci je li lot, s tim da se is ta mo`e da ti na uku pnu
ko li~inu (svih de set lo to va) ili za po je di ni lot, odno sno vi {e lo to va.
Ispo ru ka elek tri~ne ener gi je je ne ga ran to va na.
2. Ovaj po ziv se upu}uje svim za in te re so va nim po nu|a~ima. Pro da ja }e bi ti re ali zo va na pu tem me|una ro -
dnog ja vnog ogla sa/ten de ra i otvo re na je, pod is tim uslo vi ma, svim do ma}im i stra nim po nu|a~ima.
3. Elek tri~na ener gi ja }e bi ti ispo ru~ena pre ko 110 kV, 220 kV i 400 kV da le ko vo da, pod uslo vi ma ko ji su
u skla du sa stan dar dnim pra vi li ma ko ja se pri mje nju ju u evrop skoj in ter ko ne kci ji (UC TE).
4. Uku pna ko li~ina elek tri~ne ener gi je ko ja se pro da je je 167.520 MWh.
5. Mjes to ispo ru ke je unu tar Bo sne i Her ce go vi ne ili na bo san sko her ce go va~koj gra ni ci, u skla du sa In co -
ter ms 2000.
ERS ra spo la`e sa sl je de}im pre ko gra ni~nim ka pa ci te ti ma po gra ni ca ma:
Jun Jul
BiH - Crna Go ra 20 49
BiH - Hrvat ska 60 41
BiH - Srbi ja 20 41
ERS }e iza bra nim po nu|a~ima, za na ve de ne lo to ve, obez bije di ti (bez na kna de) dio ra spo lo`ivog pre ko -
gra ni~nog ka pa ci te ta na odre|enoj gra ni ci, sraz mjer no nji ho vom u~e{}u u uku pnoj ko li~ini elek tri~ne
ener gi je ko ja se pro da je po ovom ten de ru, {to }e se ut vrdi ti na kon pro ve de nog ten der skog pos tup ka, a pri -
je po tpi si va nja ugo vo ra.
U slu~aju da po nu|a~ ne pri hva ti ta ko obez bjie|eni pre ko gra ni~ni ka pa ci tet, bi}e du`an sno si ti tro {ko ve
ne is ko ri{tenog pre ko gra ni~nog ka pa ci te ta u izno su od 1,5 KM/MWh.
Ta ko|e, i u slu~aju da ku pac pri hva ti obez bije|eni pre ko gra ni~ni pre no sni ka pa ci tet, pla ti}e pro dav cu 1,5
KM/MWh za slu~aj ne ko ri{tenja ta ko obez bije|enog ka pa ci te ta.
Pe ri od u ko me ni je ispo ru~ena elek tri~na ener gi ja zbog vi {e si le ne}e se obra~una va ti kao "ne ko ri{tenje
ka pa ci te ta".
Za slu~aj ispo ru ke elek tri~ne ener gi je s mjes tom ispo ru ke unu tar BiH, naj po vo ljni ji po nu|a~(i) sno si}e
tro {ko ve re zer vi sa nih, a ne is ko ri{tenih pre ko gra ni~nih ka pa ci te ta u izno su od 1,5 KM/MWh.
6. Ci je na tre ba bi ti izra`ena u /MWh, bez PDV i bez ta ksi za de kla ri sa ni izvoz elek tri~ne ener gi je. Ta kse
za de kla ri sa ni izvoz elek tri~ne ener gi je (tro {ko ve pre no sa i uslu ge NOS BiH) u izno su od 4,65224
/MWh sno si ku pac, a za pro da ju unu tar BiH tro {ko vi pre no sa i NOS-a, fa ktu ri {u se kraj njem kup cu.
7. Po nu de mo ra ju bi ti pri mlje ne od stra ne ERS naj ka sni je do 11 ~aso va, po lo kal nom vre me nu, da na
25.05.2009. go di ne, na adre su:
MJE [O VI TI HOL DING
"ELEK TRO PRI VRE DA RE PU BLI KE SRPSKE"
Ma ti~no pre du ze}e, akci onar sko dru{ tvo Tre bi nje
Ste pe Ste pa no vi}a bb
BO SNA I HER CE GO VI NA
za Ko mi si ju za pro da ju elek tri~ne ener gi je
8. Za in te re so va ni po nu|a~i mo gu pre uze ti ten der sku do ku men ta ci ju na veb stra ni ci ERS (www.ers.ba).
Po nu de se dos tav lja ju sa mo u skla du s ten der skom do ku men ta ci jom.
9. Po nu de mo ra ju bi ti dos tav lje ne na na zna~enu adre su naj ka sni je do 11 ~aso va po lo kal nom vre me nu,
da na 25.05.2009. go di ne i mo ra ju sadr`ava ti Ga ran ci ju po nu de na iznos od 3% od uku pne vri je dnos ti po -
nu de i pi smo na mje re ban ke da }e iz da ti ga ran ci ju za do bro iz vr{e nje po sla na iznos vri je dnos ti ku plje ne
elek tri~ne ener gi je u slu~aju da ku pac po nu di odlo`eno pla}anje.
10. Po nu de }e bi ti otvo re ne u pri sus tvu pred sta vni ka po nu|a~a ko ji odlu~e da to me pri sus tvu ju, u 12
~aso va da na 25.05.2009. go di ne u sje di {tu ERS, Ul. Ste pe Ste pa no vi}a bb, Tre bi nje, Re pu bli ka Srpska.
11. ERS zadr`ava pra vo da pri hva ti ili odbi je bi lo ko ju po nu du i da po ni {ti ten der ski pro ces i da odbi je
sve po nu de u bi lo ko je vri je me pri je za klju~iva nja ugo vo ra bez od go vor nos ti pre ma po nu|a~ima i oba ve -
ze da im obra zla`e ta kvu svo ju odlu ku.
12. Do dos tav lja nje po nu da sve de ta ljni je in for ma ci je mo gu se do bi ti od g|e Evi ce Mla de no vi}-Bo gda no -
vi} na te le fon +387 59 277 191,
(e-ma il: evi ca.mla de no vi c@ers.ba).
Mixed Holding
Power Utility of the Republic of Srpska
Parent Joint-stock Company
T R E B I NJ E
Number: 1.1/01-1163-2/09 Date: 18
th
May, 2009
Invitation for Bids
Proceeding from the Energy Balance of the Republic of Srpska for the year 2009 and the Decision of the
Government of the Republic of Srpska, as well as on the basis of the Rules on the Sale and Procurement
(Purchase) of Electric Energy at Weekly, Monthly and Annual Level, the Management of MH Power
Utility of the Republic of Srpska, Parent Joint-stock Company Trebinje, announces:
PUBLIC INVITATION
for collection of bids for electric energy to be sold
in the period from 1
st
June to 31
st
July, 2009
1. Mixed Holding Power Utility of the Republic of Srpska, Parent Joint-stock Company Trebinje (here-
inafter: ERS) kindly informs you that it opens a procedure for electric energy sale, as it follows:
LOT Power Supply Diagram Energy Delivery Period
(no.) (MWh/h) and Guarantee (MWh) during 2009
1 50 baseload, non-guaranteed 36,000 01.06.-30.06.
2 20 baseload, non-guaranteed 14,400 01.06.-30.06.
3 30 baseload, non-guaranteed 17,280 07.06.-30.06.
4 30 baseload, non-guaranteed 17,280 07.06.-30.06.
5 20 baseload, non-guaranteed 11,520 07.06.-30.06.
6 10 baseload, non-guaranteed 5,760 07.06.-30.06.
7 10 baseload, non-guaranteed 5,760 07.06.-30.06.
8 50 baseload, non-guaranteed 37,200 01.07.-31.07.
9 20 baseload, non-guaranteed 14,880 01.07.-31.07.
10 10 baseload, non-guaranteed 7,440 01.07.-31.07.
167,520 MWh
1.1. The Bid must be addressed to the whole Delivery Period, i.e. whole Lot, as well as the same could be
addressed to the whole quantity (all ten Lots) or any Lot, i.e. more than one Lot.
Electric energy supply is non-guaranteed.
2. This Invitation is referred to all interested Bidders. The sale will be realized through the international
public announcement – Tender – and it is open, under the same conditions, to all domestic and foreign Bidders.
3. The electric energy will be supplied through the interconnections of 110 kV, 220 kV and 400 kV trans-
mission lines, in accordance with the standard terms and conditions that commonly apply for European
Interconnection (UCTE).
4. The total quantity of electric energy to be sold is: 167,520 MWh.
5. The delivery point is inside Bosnia and Herzegovina or Bosnian – Herzegovinian border (Incoterms 2000).
ERS disposes of following cross-border capacity per borders.
June July
BiH – Montenegro 20 49
BiH – Croatia 60 41
BiH – Serbia 20 41
ERS will provide (free from any charge) to selected Bidders, for specified Lots, part of available cross-
border capacity at certain border, in proportion to their share in total quantity of electric energy being sold
under this Tender, which will be determined after the Tender procedure being carried out, but before the
Contract signing.
In case the Bidder does not accept in-such-a-way-provided cross-border capacity, it will be liable to bear
costs of unused cross-border capacity in the amount of 1.5 KM/MWh.
Likewise, if the Buyer accept but not use provided cross-border capacity, it will pay to the Seller 1.5
KM/MWh for non-usage of in-such-a-way-provided capacity.
Period in which the electric energy is not delivered due to Force Majeure shall not be considered as “non-
usage of capacity”.
In case of electric energy supply where delivery point is inside BiH, most successful Bidder(s) shall also
bear costs for reserved but not used cross-border capacity in the amount of 1.5 KM/MWh.)
6. The price shall be quoted in /MWh, without VAT and without taxes for declared export of electricity.
Taxes for declared export of electricity (transmission costs and services of ISO BiH) in the amount of
4.65224 /MWh shall be borne by the Buyer, whereas transmission costs and services of ISO BiH for de-
livery of electricity inside BiH, are directly invoiced to the final-customers.
7. The Bids must be received by the MH ERS Parent Company, Joint-stock Company Trebinje no later
than 11.00 hours local time on 25
th
May, 2009 at the following address:
MJE[OVITI HOLDING
‘’ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE’’
Mati~no preduze}e, akcionarsko dru{tvo Trebinje
Stepe Stepanovi}a bb
BOSNA I HERCEGOVINA
za Komisiju za prodaju elektri~ne energije
8. Interested Bidders may download the Bidding Documents from the ERS’ web-site www.ers.ba. The
Bids shall only be submitted in accordance with the Bidding Documents.
9. The Bids must be delivered to the above-stated address no later than 11.00 hours local time on 25
th
May, 2009 and must be accompanied by the Bid Security in the amount of 3% of the total value of the
Bid, and the Bank will issue the Letter of Intent containing the guarantee for good business performance
in the amount of purchased electric energy if Buyer offers deferred payment (payment after delivery).
10. The Bids will be opened in the presence of the Bidders’ representatives who choose to attend at 12.00
hours local time on 25
th
May, 2009 at the ERS headquarters, Stepe Stepanovica bb, Trebinje, the Republic
of Srpska.
11. ERS reserves its right to accept or refuse any Bid, as well as to annul the Tender procedure and to re-
fuse all Bids at any time before entering the Contract without responsibility towards the Bidders and lia-
bility to clarify such a decision.
12. Until submission of the Bids, all additional information may be obtained from Mrs. Evica Mladen-
ovic-Bogdanovic (phone: +387 59 277 191; e-mail: evica.mladenovic@ers.ba).
14 qpofekfmkbl!18. 5. 2009. Sport
Srpski te ni ser No vak \o ko vi} re -
kao je da je ve oma ra zo ~a ran zbog po ra -
za u po lu fi na lu Mas ter sa u Ma dri du od
Ra fa ela Na da la po sli je ~e ti ri sa ta i tri
mi nu ta igre i tri ne is ko ri {te ne me~ lop te.
Prvi te ni ser svi je ta Na dal po bi je dio
je u su bo tu na ve ~e u po lu fi na lu
3.700.000 evra vri je dnog tur ni ra re zul ta -
tom 3:6, 7:6 (5), 7:6 (9) i ta ko os tva rio
33. uzas to pnu po bje du na {lja ci.
"Ra zo ~a ran sam jer mi je po be da bi -
la na do hvat ru ke. Igrao sam do bro, ali
ipak ni sam uspeo da po be dim. Odi grao
sam je dan od naj bo ljih me ~e va na ovoj
po dlo zi... Mi slim da ni je po tre ban moj
ko men tar, sve ste vi de li. Odlu ~i lo je ne -
ko li ko po ena", re kao je \o ko vi} po sli je
me ~a.
Pre ma sta tis ti ~kim po da ci ma, \o ko -
vi} je bio bo lji u sko ro svim ka te go ri ja -
ma - vi ne ri 37:31, nei znu |e ne gre {ke
43:50, aso vi 7:4, du ple ser vis gre {ke 3:4,
iz 26 izla za ka na mre`u po en ti rao je 18
pu ta, a Na dal iz 14 izla za ka de vet pu ta.
\o ko vi} je uku pno osvo jio 125, a Na dal
120 po ena.
[pa nac je is ta ko da je ve oma mo ti -
vi san {to je igrao u Ma dri du.
"Vo lim ova kve me ~e ve. Ako se ne
bo rim ov dje u [pa ni ji - gdje }u? Na kom
te re nu }u da ti sve od se be? Imao sam
mno go sre }e, jer je \o ko vi} pru `io fan -
tas ti ~nu par ti ju. Ne moj te me sma tra ti ne -
po bje di vim, po {to je \o ko vi} po ka zao
da je gran di ozan igra~. On je je dan od
fa vo ri ta za ti tu lu na Ro lan Ga ro su", is ta -
kao je Na dal.
\o ko vi} je u dru gom ge mu prvog
se ta na pra vio brejk i po veo sa 2:0, a za -
tim osvo jio set. Odli ~nom igrom je nas -
ta vio i u dru gom se tu ko ji je tra jao sat i
40 mi nu ta. Imao je dvi je brejk lop te pri
re zul ta tu 4:4, a za tim jo{ je dnu kod re -
zul ta ta 5:5.
Na dal je sve tri spa sio odli ~nim ser -
vi si ma i u taj-bre jku izbo rio odlu ~u ju }i
set. U tre }em se tu \o ko vi} je na pra vio
brejk i po veo sa 3:1, ali je [pa nac uspio
da izje dna ~i na 3:3.
Do kra ja se ta te ni se ri su ~u va li svo je
ser vi se ta ko da je i tre }i set re {i jen po sli -
je taj-brej ka u ko jem je \o ko vi} imao tri
me~ lop te (pri re zul ta tu 6:5, 7:6 i 9:8).
U fi na lu `en skog tur ni ra u Ma dri du,
ko ji je igran za na gra dni fond od
3.500.000 evra ju ~e je sla vi la Rus ki nja
Di na ra Sa fi na.
Prva te ni ser ka svi je ta u me ~u za tro -
fej sa vla da la je Ka ro lin Vo zni jac ki iz
Dan ske re zul ta tom 6:2, 6:4.
Njoj je bi lo po tre bno sat i 50 mi nu ta
igre da do |e do dru ge ovo se zon ske ti tu -
le, a je da na es te u ka ri je ri.
Rus ki nja je za tri jumf na tur ni ru u
[pa ni ji do bi la 1.000 WTA bo do va, {to
}e je jo{ vi {e u~vrsti ti na vrhu lis te naj -
bo ljih, te ~ek na 620.000 evra.
Vo zni jac ki je za nas tup u fi na lu
na gra |e na sa 700 bo do va i 310.000
evra. (Agen ci je)
Srpski te ni ser stao u po lu fi na lu tur ni ra u Ma dri du
\o ko vi} ra zo ~a ran
Go ra na Te {a no vi}, atle ti ~ar ka Bor ca, po bi je di la je na
mi tin gu "Split 2009" u ba ca nju ku gle, dok je Go ra na Cvi -
je ti} iz Gla sin ca sla vi la u tr~a nju na 200 me ta ra.
Te {a no vi }e va je u su bo tu za bi lje `i la re zul tat od 13,36
me ta ra, a Cvi je ti }e va je sla vi la sa re zul ta tom 25.90 se -
kun di. Cvi je ti }e va je na 400 me ta ra bi la tre }a (57,35).
Us pje {ni su bi li i ta kmi ~a ri Bor ca Sa {a i Kse ni ja Ke -
cman. Sa {a Ke cman je dru gi bio u tr~a nju na 200 me ta ra
(21.99), a tre }i na 100 me ta ra (10.98), dok je nje go va ses -
tra Kse ni ja za uze la tre }u po zi ci ju na 100 me ta ra (12.95).
Atle ti ~ar Gla sin ca Dar ko Ro si} bio je dru gi na 800 me ta -
ra (1:55,07), dok je Ham za Ali} iz Ze ni ce u ba ca nju ku -
gle za uzeo dru go mjes to (19.62) is pred Se mi ra Be gi }a iz
Sa ra je va (17.54). Edim Ba {o vi} iz Sa ra je va je za uzeo tre -
}u po zi ci ju u sko ku udalj (6,69), nje gov klup ski ko le ga
Ne dim ^o vi} je na 100 me ta ra za uzeo ~et vrtu po zi ci ju
(10.99), ~et vrti na 400 me ta ra bio je Ili ja Cvi je ti} iz Gla -
sin ca, kao i Mla de na Pe tru {i} u sko ku uvis (160 cm).
U sko ku uvis sla vi la je Hrva ti ca Blan ka Vla {i}, je -
dna od naj bo ljih svjet skih atle ti ~ar ki, s pres ko ~e na 204
cen ti me tra.
M.P.
Slav lje Cvi je ti }e ve
i Te {a no vi }e ve
Do ma }i ni
naj bo lji
Do ma }i ka ra tis ti Fu tu re sa 15
zla tnih, 12 sre br nih i 19 bron za -
nih me da lja, bi li su na jus pje {ni ji
na [es tom me |u na ro dnom ku -
pu u Bu goj nu. Na ta kmi ~e nju je
nas tu pi lo oko 300 ka ra tis ta iz 25
klu bo va iz BiH i Srbi je. Dru go
mjes to osvo ji li su ~la no vi KK
Sal ko ]u ri} iz Tra vni ka, is pred
eki pe Vi so kog. Za na jus pje {ni je
po je din ce pro gla {e ni su ta ko |e
do ma }i pred sta vni ci Ena Iv ko -
vi} i Ena id Re |i}.
V.R.
Po bje da OKI
Ba nja lu ka
Odboj ka {ki klub in va li da
Ba nja lu ka po bje dnik je Se -
dmog me |u na ro dnog tur ni ra
u sje de }oj odboj ci "Za vi do vi -
}i open 2009" odr`a nog u Vo -
zu }i. Prva ci Re pu bli ke Srpske
u fi nal noj uta kmi ci re zul ta -
tom 2:1 po bi je di li su do ma }i -
ne tur ni ra, eki pu OKI
Za vi do vi }i. Tre }e mjes to pri -
pa lo je Ili ja {u na kon po bje de
sa 2:0 nad Ti grom iz Ba no vi -
}a. Na tur ni ru su jo{ nas tu pi -
le eki pe Sis ka, Nov ske,
Ka knja i Br~kog. Za naj bo -
ljeg igra ~a pro gla {en je Dra -
{ko Ma d`ar (Ba nja lu ka), dok
je pe har za fer-plej pri pao
OKI Nov ska.
V.R.
Vijesti
Bran ka Vra nje{, sta ri ja pi onir ka
Pli va ~kog klu ba 22. april, osvo ji la je
~e ti ri me da lje na mi tin gu u Zre nja -
ni nu. Vra nje {e va, ko ja je nas tu pi la u
kon ku ren ci ji pli va ~i ca ro |e nih 1997.
go di ne, sla vi la je na 50 me ta ra kra ul
(30.25 se kun di), dru ga je bi la na 100
me ta ra kra ul (1.05,88), a tre }a na
100 del fin (1.16,81) i 200 me ta ra
mje {o vi to (2.45,31). Ni ko li na Tu bi}
(1999. go di {te) tre }u po zi ci ju je za -
uze la na 50 me ta ra del fin (41.17) i
100 me ta ra kra ul (1.23,22). Jo va na
^e prka lo (2000) je bi la tre }a na 100
me ta ra kra ul (1.24,29), a Mi haj lo
^e prka lo (1999) je na 50 me ta ra
del fin bio, ta ko |e, tre }i (37,14).
"Pre za do vo ljan sam re zul ta ti ma.
Ta kmi ~e nje je bi lo ja ko, nas tu pi lo je
530 pli va ~a. Bran ka je odli ~no pli -
va la, po pra vi la je svo ja naj bo lja vre -
me na, dok su os ta li na {i ta kmi ~a ri
pli va li na ni vou svo jih naj bo ljih re -
zul ta ta", re kao je Go ran Gra ho vac,
tre ner u ba nja lu ~kom klu bu.
M.P.
Vra nje {e voj
~e ti ri me da lje
Fan to mi i Si no vi
Bo sne sla vi li
U prvim po lu fi nal nim me ~e vi ma Ku pa BiH u sje de }oj odboj ci po bje de su
os tva ri li Fan to mi iz Sa ra je va i Si no vi Bo sne iz Lu kav ca. U me ~e vi ma odi gra -
nim pro te klog vi ken da Fan to mi su u dvo ra ni "Ra miz Sal ~in" sla vi li pro tiv ve -
li kog ri va la SPID-a re zul ta tom 3:1 (26:24, 23:25, 25:22, 25:14). Dru ga
po lu fi nal na uta kmi ca igra na je u Lu kav cu, gdje su Si no vi Bo sne bi li bo lji od
Dri ne sa 3:0 (25:13, 25:18, 25:16). Re van{ me ~e vi igra }e se 23. i 24. ma ja, a
do ma }in fi nal ne uta kmi ce bi }e odre |en su tra na sje dni ci Iz vr{nog odbo ra
Aso ci ja ci je sje de }e odboj ke BiH.
O.Z.
Elja nov re mi zi rao
Li der Pa vel Elja nov u 8. ko lu Me |u na ro dnog {a hov skog ve le maj stor skog
{a hov skog tur ni ra "Bo sna 2009" po di je lio je po en sa Ser ge jom Mov se si -
anom. Iz 8. ko la iz dva ja se i prva po bje da in dij skog ve le maj sto ra Pen ta la
Ha ri kris hna nad Iva nom So ko lo vom, ko jem je uje dno i pre pus tio za ~e lje.
Re zul ta ti 8. ko la: Ha ri kris hna - So ko lov 1:0, Mov se si an - Elja nov re mi i
Vang Hao - Pre do je vi} re mi. Po re dak: Elja nov 6, Mov se si an i Pre do je vi} 4,5,
Vang Hao 3,5, Ha ri kris hna 3 i So ko lov 2,5 po ena. Ju ~e su igra li: Elja nov -
Pre do je vi}, Mov se si an - Ha ri kris hna, So ko lov - Vang Hao.
V.R.
U Spli tu us pje {ni su bi li i
ta kmi ~a ri Bor ca Sa {a i Kse ni ja Ke cman
Igrao sam do bro,
ali ipak ni sam
uspeo da po be dim,
ka `e \o ko vi}
\o ko vi} je bio bo lji
u sko ro svim sta tis ti ~kim
ka te go ri ja ma
No vak \o ko vi}
F
O
T
O

A
F
P
Go ra na
Cvi je ti}
18. 5. 2009. qpofekfmkbl 15